Page 1

H2ooo up

2

Branschkunskap ger inspiration inför det framtida yrkeslivet! Den här nya omarbetade upplagan beskriver olika yrkesutgångar och branscher på ett engagerande sätt. Texterna är lättsamt skrivna, pedagogiskt upplagda och innehåller många intressanta arbetsuppgifter.

Materialet tar bland annat upp: • Yrken och arbetsuppgifter • Affärsidé och servicekoncept • Historik och trender • Branscher och företag • Säkerhetsfrågor • Lagar, till exempel inom arbetsrätt • Konsumentkunskap och etik • Miljöfrågor och miljömärkning. Branschkunskap kan användas både i traditionell utbildning och i lärlingsutbildning. Den lämpar sig väl för ett problem- och projektorienterat arbetssätt. Boken innehåller en mängd aktiverande uppgifter och i materialet ingår ett integrerat projekt, Branschpärmen, som följer bokens blockindelning med en projektuppgift per block. Lärarhandledningen innehåller pedagogiska tips, lösningar, Powerpointpresentationer, provuppgifter och facit. Ett avsnitt med uppgifter om handelns historia ingår också. Författare är Gunilla Eek, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård och Jan-Olof Andersson. Gunilla är handelslärare med lång erfarenhet som näringsidkare i handelsbranschen. Nu arbetar hon med valideringsutveckling och arbetsplatslärande. Marianne är före detta lärare på handelsprogrammet, inköpschef och projektledare. Nu utvecklar hon stöd för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar. Anders är erfaren lärare i ekonomiska ämnen, konsult och affärsområdesutvecklare. Jan-Olof har lång erfarenhet som utbildare, konsult och läromedelsförfattare.

Jan-Olof Andersson Gunilla Eek Marianne Feldt Anders Pihlsgård up

Tryck.nr 47-11613-3

a g

pla

Best.nr 47-11613-3

BRANSCHKUNSKAP

– inom handel

BRANSCHKUNSKAP – inom handel

– inom handel

a g

pla

BRANSCHKUNSKAP

2

FAKTA OCH UPPGIFTER 978914711613_branschkunskap_c.indd 1

10/23/17 1:07 PM


ISBN 978-91-47-11613-3 ©2017 Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård och Liber AB Marie Ardehed Anna Hild B I L D R E D A K T I O N Sanna Johansson/Martina Mälarstedt P R O D U K T I O N Adam Dahl O M S L A G S F O T O Elisabet Zeilon T E C K N A R E Johnny Dyrander REDAKTION

FORMGIVARE

Andra upplagan 1 REPRO

OKS Prepress services

TRYCK

People printing, Kina 2017

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t. ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 kundservice.liber@liber.se

9789147116131b1-264c.indb 2

20/10/17 8:56 PM


FÖRORD En stor och viktig kurs Branschkunskap inom handel och administration är en viktig kurs för dig som är inriktad på ett arbete inom handels- och tjänstesektorn. Handel med varor och tjänster är i ständig förändring. Du måste veta vilka frågor som är viktiga för dina kunder och ha kunskap om branscherna inom handel och vilka konkurrenterna är. Du bör också känna till säkerhetsfrågor och vilka lagar som gäller för att kunna bemöta dina kunder på rätt sätt. Vidare behöver du som handelsanställd också ha kunskap om konsumentfrågor, miljö och etik. Med detta läromedel har du möjlighet att hänga med i denna utveckling och skaffa dig rätt kompetens för framtidens yrkesroller inom handel och tjänstesektorn.

H2000 Branschkunskap – inom handel har ett integrerat projekt som följer bokens blockindelning med ett uppdrag per block. Projektet går ut på att du ska göra en ”Branschpärm” där du arbetar med ett företag, dess affärsverksamhet, bransch och konkurrenter samt miljö och etikfrågor. I projektinriktad undervisning varvas ofta egna undersökningar med litteraturstudier och lärargenomgångar. En del elever föredrar att få grundläggande fakta först för att sedan avsluta avsnittet med projektarbete. H2000 Branschkunskap – inom handel har utrymme för alla sätt att arbeta med ämnet, men det är nödvändigt att göra ett val och skapa den utbildning som passar den egna gruppen. Att göra alla uppgifter och projekt i boken är förstås inte rimligt inom en 100-poängskurs.

Bokens innehåll Projektarbete – en naturlig del av kursen Branschkunskap inom handel och administration är en kurs som fungerar för såväl traditionellt som projektinriktat arbetssätt. Med hjälp av H2000 Branschkunskap – inom handel kan du arbeta med projekt och egna undersökningar för att nå kunskapskraven. I nära kontakt med arbetslivet arbetar, undersöker och reflekterar du över ditt lärande.

Projektorienterat, verklighetsanknutet och flexibelt Branschkunskap är en kurs som lämpar sig bra för ett verklighets- och projektorienterat arbetssätt. Upplägget i boken är flexibelt och fungerar därför också även i traditionell undervisning. Efter varje kapitel hittar du fundera/reflektera-uppgifter och övnings-, fält- och fördjupningsuppgifter/projekt. De många fältuppgifterna ger dig en nära kontakt med branschen. Att följa upp teoretiska resonemang med praktisk tillämpning är värdefullt och lärorikt, samtidigt som det ger dig tillfälle att knyta kontakter inför framtiden. Flera av uppgifterna/uppdragen är tänkta att utföras i samarbete med företag i branschen och passar också att arbeta med under din apl, LIA eller lärlingsutbildning. Du kan då göra dessa arbetsuppgifter i samråd med din handledare.

9789147116131b1-264c.indb 3

Vi börjar i ett introduktionsblock, ”Karriär och utveckling i en spännande bransch”, med att titta på handelns och servicebranschens yrkesroller och de krav som ställs på framtidens medarbetare. Därefter studerar vi hur man gör affärer inom handeln och avrundar med en historisk tillbakablick och en utblick mot framtiden. Nästa block, ”Branschens aktörer”, handlar om den dynamiska handeln med varor och tjänster. Handelns organisation och intresseorganisationer finns i ett kapitel och branschens aktörer beskrivs härnäst. Det tredje blocket heter ”Säkerhet i butik samt lagar på arbetsplatsen”. Det första kapitlet i blocket tar upp säkerhet och brott i butiken. Det andra kapitlet går igenom vilka lagar som gäller inom handeln. Sista blocket heter ”Medveten konsumtion” och tar upp konsumentkunskap. I detta block ingår ett kapitel om konsumentfrågor, privatekonomi och lagstiftning kring konsumentköp. Miljö- och etikfrågor är viktiga för en hållbar handel och detta behandlas i bokens sista kapitel.

Välkommen till den spännande och vitala handelsbranschen! Författarna

20/10/17 8:56 PM


INNEHÅLL BLOCK 1 KARRIÄR OCH UTVECKLING I EN SPÄNNANDE BRANSCH

7

3 HANDELNS HISTORIK OCH UTVECKLING

55

Handeln viktig för ekonomin

57

Handel växer fram 1 MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE Kompetens – mer än bara kunskap Branschkompetenser – Butikssäljare Arbete i handeln utvecklar din kompetens Branschkunskap – ökar kompetensen I KORTHET

24

UPPGIFTER

11

12 17 19 22

25

2 ATT GÖRA AFFÄRER INOM HANDEL

29

Affärsidén – företagets grund

30

1. Vilka behov har våra kunder? 2. Vilka kunder vänder vi oss till? 3. Vilka varor eller tjänster tillgodoser kundernas behov? En tjänst kan se ut på många sätt

Affärsmodell

34 37

40

Servicekoncept I KORTHET 44

30 32

UPPGIFTER

57

1900-talet Första världskriget – minskad världshandel Mellankrigstiden – depression Andra världskriget – ransonering Efterkrigstiden – snabb utveckling 1960- och 1970-talen – konsumtionen förändras 1980-talet – ny teknik 1990-talet – internet Tidiga 2000-talet – nya utmaningar

Framtidens handel – vilka krav kommer att ställas? Handelsplatsens utveckling

I KORTHET

72

UPPGIFTER

65 66 67 67

68 69

Värdskap Det stora detaljhandelsskiftet – framtiden blir digital BRANSCHPÄRMEN BLOCK 1

59 60 60 61 62

69 70

73

76

41 45

BLOCK 2 BRANSCHENS AKTÖRER

79

4 BEKANTA DIG MED HANDELSOCH TJÄNSTEFÖRETAGEN

83

Handeln arbetar med att skapa tillgänglighet

84

Handel med varor Detaljhandeln – indelning i varuslag Detaljister och branscher Säljkanaler

Block 1.indd 4

85 86 88 88

24/10/17 8:00 PM


Distributionskedjan

89

Grossisten förenklar distributionen Logistiken är nyckeln

Handeln med tjänster – en växande bransch

90 94

95

Tjänstesektorns branscher Inte bara lokala tjänster

96 97

Kunskap om konsumenterna

97

Branschorganisationer I KORTHET

99

98

UPPGIFTER

100

109

Handel bygger på tillgänglighet

111

Dagligvaruhandeln

111

Butikstyper inom dagligvaruhandeln Dagligvaruhandelns kedjor

Sällanköpshandeln

Handel med tjänster

117 120 121 124

129

Fler kedjor och ökat samarbete Näthandel med tjänster har förändrat marknaderna UPPGIFTER

BRANSCHPÄRMEN BLOCK 2

112 114

117

Butikstyper inom sällanköpshandeln Sällanköpshandelns organisation Sällanköpshandelns kedjor Olika handel, olika förutsättningar

134

SÄKERHET I BUTIK SAMT LAGAR PÅ ARBETSPLATSEN

145

6 SÄKERHET

149

Säkerhetsrisker vid transport och i butik

150

Personalkort och sekretess Registrering av rörelser inom arbetsplatsen Sekretessregler om information som kan utnyttjas för brott

Brott i butiken

5 BRANSCHEN MÖTER KUNDERNA

I KORTHET

BLOCK 3

130 132

Bedrägerier

153 154 156 157 162

163

Kontokortsbedrägerier Köp på kredit Växlingsbedrägerier Pantkvitton ID-kapningar

163 164 164 164 165

Personal inom handeln måste vara hederlig Belastningsregistret

168

UPPGIFTER

165 165

Säkerhetsarbetet i butik

166 169

135

143

7 VILKA LAGAR GÄLLER – PÅ JOBBET?

175

Lagar på arbetsplatsen

176

Diskrimineringslagen

176

Diskriminering är att missgynna eller trakassera Om du inte får jobbet Aktiva åtgärder mot diskriminering

Kollektivavtal – om löner och anställningsvillkor Avtal kan vara bättre än lagen

Kan du bli uppsagd? – lagen om anställningsskydd

9789147116131b1-264c.indb 5

152

153

Snatteri och stöld är samma sak Butiken kan förebygga stölder Så här kan en stöld hanteras i en butik Rån Inbrott

I KORTHET

152 152

176 178 178

179 179

180

20/10/17 8:56 PM


Anställningsformer Uppsägning måste ha saklig grund Sist anställd får sluta först Din uppsägningstid beror på hur länge du varit anställd

Har du rätt till semester? – semesterlagen

Ordinarie arbetstid Max 50 timmar jour per månad Max 50 timmar övertid per månad I nödfall måste du rycka in Jobbar du deltid jobbar du mertid Semester och sjukfrånvaro räknas som arbetstid

Har du något skydd på jobbet? – arbetsmiljölagen Du måste följa en skyddsinstruktion Skyddsombud om det finns minst 5 anställda

Får du vara med att bestämma? – medbestämmandelagen Du har föreningsrätt Facket har förhandlingsrätt Facket har rätt till information Vetorätt mot entreprenörer UPPGIFTER

BRANSCHPÄRMEN BLOCK 3

210 212

Allmänna reklamationsnämnden

213

182

Ekonomi i balans

214

Spara eller låna

217

182 184 185

Måste du jobba över? – arbetstidslagen

192

Skydd även vid köp av tjänster Extra skydd vid köp på distans

182

Du får spara 5 dagar per år 4 veckors sommarsemester Semesterlön

I KORTHET

181 181 182

185 185 186 186 186 187 187

219 219 220

Försäkringar

221

Hemförsäkring Personförsäkringar Arbetslöshetsförsäkring och a-kassa I KORTHET

224

UPPGIFTER

222 223 223

225

Miljö och etik

234

189

190

201

Hållbar utveckling Livsmedel och miljö Vår matkonsumtion påverkar en hållbar utveckling Varumärkningen – hjälp för medvetna val Hållbarhetsfrågor

CSR – ansvarsfullt företagande

205

Genomtänkta köp

206 207 207 207

234 238 239 240 243

244

Producentansvar för kasserade produkter

246

Förpackningar och mat fyller soptunnorna Matsvinnet i livsmedelskedjan Matsvinnet i livsmedelsbutikerna Avfallstrappan Återanvändning eller återvinning textil

248 250 250 253 254

Transporter

8 KONSUMENTKUNSKAP – BRA FÖR KUNDEN

9789147116131b1-264c.indb 6

Betalningsanmärkning Betalningsföreläggande Borgen

188

BLOCK 4

Börja med att reklamera varan … … sedan finns många alternativ

219

233

199

Lagen ger ett bra skydd

Om man inte kan betala

9 MILJÖ- OCH ETIKFRÅGOR

193

Köpprocessen Vad är öppet köp? Hur fungerar garanti?

217 218 218

188

190 190 190 191

MEDVETEN KONSUMTION

Vad kostar lånet? Avbetalning Kreditprövning

I KORTHET

255 256

UPPGIFTER

BRANSCHPÄRMEN BLOCK 4

Register

257

266

268

208 209 209

20/10/17 8:56 PM


Block 1

1

KARRIÄR OCH UTVECKLING I EN SPÄNNANDE BRANSCH

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 7

7

20/10/17 8:56 PM


”Mina arbetsuppgifter består i att serva försäljningsorganisationen samt att hålla kontakt med lager och ekonomiavdelningarna i Europa.”

Hedvig ”Efter gymnasiet var jag ett år i Venezuela”, berättar Hedvig. När jag kom hem jobbade jag i butik, på dagis och i Coca-Colas kundtjänst. Därefter gick jag en 1-årig utbildning till internationell säljare och marknadsförare. Sedan fick jag snabbt jobb som konfektionsansvarig i en Lindex-butik. Nu jobbar Hedvig som säljassistent inom den amerikanska koncernen Johnson & Johnson. Hon har mycket kundkontakter per telefon och mejl. ”Produkterna har jag lärt mig genom att läsa utbildningsmaterial och genom att gå bredvid produktspecialisterna och följa med på deras resor och kundbesök”, berättar hon. Hedvig förklarar att säljarna inom deras bransch kallas för produktspecialister för att betona att det krävs en stor detaljkunskap om produkterna. ”Mina arbetsuppgifter består i att serva försäljningsorganisationen samt att hålla kontakt med lager och ekonomiavdelningarna i Europa. Jag har blivit duktig på engelska, vilket är tur eftersom engelska är koncernspråket. Jag pratar och skriver engelska varje dag”, berättar hon vidare. Hedvig tycker om att lösa problem och att snabbt hitta möjliga vägar. ”Jag tyckte gymnasiet var en rolig tid. Handels- och administrationsprogrammet passade mig bra. Jag behövde inte plugga så mycket för vi jobbade en hel del i projekt under eget ansvar. Det har jag haft stor nytta av, och även att vi fick redovisa så mycket i skolan. Jag har aldrig varit rädd för att ta nya kontakter eller prata inför folk”, säger Hedvig.

8

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 8

20/10/17 8:56 PM


För att lära sig branschen och produkterna fick Magnus gå en internutbildning på några veckor som omfattade allt från produktkännedom och försäljningsteknik till lagar och förordningar.

Magnus

1

Från första året på gymnasiet jobbade Magnus extra på Coop. Tack vare det kom han i kontakt med en säljare på Masterfoods och fick jobb hos dem som juniorsäljare. Masterfoods säljer dagligvaror bland annat Uncle Ben’s, Mars, Twix och Snickers. Hans jobb innebar att åka till 3–5 butiker per dag och fylla på varor, exponera, skylta samt bygga upp kampanjer. ”Eftersom jag hade ansvaret för 15–20 butiker, kunde jag inte ha fått jobbet utan körkort”, säger Magnus. Efter ett halvår fick han chansen att bli säljare med eget säljdistrikt, vilket innebar att han hade budget- och kundansvar. Men så småningom kände Magnus att han ville prova något nytt. ”Jag frågade en granne som jag visste jobbade som servicetekniker inom brandskydd på ett företag som heter Kidde, om de inte behövde folk”, berättar Magnus. ”Det gjorde de och inom en vecka blev jag kallad till anställningsintervju. Mitt nya jobb blev att kontrollera allt inom förebyggande av brand till exempel brandsläckare och utrymningssystem på företag.”För att lära sig branschen och produkterna fick Magnus gå en internutbildning på några veckor som omfattade allt från produktkännedom och försäljningsteknik till lagar och förordningar. ”Vi försöker alltid rekommendera kunderna miljöanpassade produkter”, säger han.”Det roligaste med mitt jobb är att göra folk nöjda och lära dem något som de har nytta av. Positiv feedback ger drivkraft att hela tiden försöka göra ett så bra jobb som möjligt. I början var det nervöst att stå inför publik och prata, men nu tycker jag det är kul och jag trivs enormt bra med mitt jobb”, berättar Magnus. ”På gymnasiet fick jag lära mig den sociala biten. Det var bra att inte alltid få välja kompisar att jobba ihop med, utan att lära sig att jobba även med sådana som man inte skulle ha valt själv. För så är det ju i arbetslivet, man väljer inte sina kollegor men det måste fungera ändå.” MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 9

9

20/10/17 8:56 PM


10

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 10

20/10/17 8:56 PM


1

1 MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE Handel finns nära dig, i en butik, i näthandeln, på ett torg eller en marknad. Handeln kan också finnas långt borta men ändå nära exempelvis via en webbutik i USA. Handel finns i många branscher, till exempel sport, kläder, livsmedel och hemelektronik. På vägen mellan tillverkare och slutlig kund görs det hela tiden affärer i olika led och på olika sätt. Det är detta som gör handeln så omväxlande och den erbjuder en mängd olika yrken och arbetsuppgifter. Att arbeta inom handel tror många innebär att sälja. Och det är helt rätt att många arbetsuppgifter handlar om att sälja varor eller tjänster. Men det finns också arbetsuppgifter som handlar om att administrera, organisera och kommunicera. Och i näthandeln finns många yrken med webbutveckling, webbanalys, marknadsföring och support med mera. Oavsett vad du kommer att arbeta med inom handel och service har du möjlighet att få kontakter med andra människor, andra länder och andra kulturer. Kan det bli mer spännande?

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

Block 1.indd 11

11

24/10/17 7:52 PM


Kompetens – mer än bara kunskap Om du i framtiden kommer att arbeta inom handeln som exempelvis säljare eller logistiker så räcker det inte alltid att ha teoretisk kunskap om yrket, det vill säga att veta en massa fakta om varan du säljer eller hur logistiksystemet fungerar. Du måste också ha färdigheter och förmåga, det vill säga kunna göra jobbet i praktiken. Som säljare så måste du ta hand om kunden på ett sätt som gör att hen får förtroende för dig. Som logistiker måste du hantera logistikflödet och kunna sköta alla rutiner och system så att kunden så snart som möjligt får leverans av det hen har beställt. Sist men inte minst så måste du ha kompetens som visar sig i viljan, och den visar sig i din attityd, ditt engagemang och ditt sätt att ta ansvar och vara professionell. Med den här kombinationen av kunskap, färdigheter/förmåga och kompetens är du redo för framtidens yrkesroller inom handel och service. VILKA BRANSCHKOMPETENSER BEHÖVS I FRAMTIDEN?

När du har slutat studera och börjat arbeta kan du hela tiden lära dig nya saker i ditt arbete. Idag talas det ofta om det livslånga lärandet. Ibland blir kunskaper och färdigheter gamla eller omoderna. Ny utrustning kanske kräver att du gör saker på ett annat sätt, nya rutiner förutsätter att du utför arbetet på ett nytt sätt. I din utbildning och fortsättningsvis i ditt arbete har du alla möjligheter att ständigt utveckla dina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Handeln kommer mer och mer att ha behov av välutbildade medarbetare, bland flera kompetenser kommer digital kompetens att efterfrågas.

12

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 12

20/10/17 8:56 PM


1

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 13

13

20/10/17 8:56 PM


B R A N S C H P O R T R ÄT T

Linus är redan framtidens medarbetare?! Linus vet vad du behöver

Ibland vet du precis vad du behöver, ibland vet du vilka behov du har men inte vilken utrustning du behöver, ibland vet du inte ens att du behöver någon utrustning. Oavsett hur det är kan Naturkompaniets erfarna medarbetare hjälpa dig att hitta rätt. En av dem är Linus Hougland, extremskidåkare, jägare, naturälskare, som jobbar på Östra Hamngatan i Göteborg. Linus Hougland gestikulerar entusiastiskt och förklarar på bred göteborgska för en kund hur olika skalplagg fungerar. Han är den typen av person som brinner för det han gör, oavsett om det handlar om att åka nedför en brant ospårad sluttning eller att sitta pass på vildsvin en sen vårnatt. Han är en friluftsmänniska ut i fingerspetsarna. Förutom jakt och skidåkning, cyklar han mountainbike, springer i terräng, tar gärna långa promenader med hunden Årja, vågsurfar och fridyker. Så när han pratar om hur ett skalplagg fungerar ligger det många års erfarenhet av aktivt friluftsliv bakom hans råd. 14

– Jag försöker förmedla mina erfarenheter och få kunden att undvika göra alla misstag som jag redan gjort, säger Linus. Men framför allt vill jag få kunden att bli entusiasmerad. Det ger mig energi tillbaka och då blir det en bra dag på jobbet. Han ser inte på sig själv som en säljare, utan mer som en informatör eller vägvisare. – Vi pratar aldrig pris. Jag utgår från kundens personliga behov, erfarenhet och önskemål och presenterar olika alternativ. Sen berättar jag för- och nackdelar med produkterna och hymlar inte med någonting, säger Linus. Förutom de egna erfarenheterna från världen utanför butiken, får Linus och övrig personal på Naturkompaniet ständig utbildning i form av clinics och kurser. Allt för att säkra kvalitén och kompetensen.

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 14

20/10/17 8:57 PM


1

– Vi har clinics hela våren och hela hösten, det är en viktig del i kvalitetssäkringen. Grejerna förändras och blir bättre och bättre, men vi måste få djupgående information om alla produkter. Vi är ganska hårda mot leverantörerna. Om en produkt inte håller så tar vi inte in den. Vi måste kunna stå för vad vi säljer, säger Linus som menar att erfaren personal fungerar som ett filter mellan leverantören och kunden. Naturkompaniet på Östra Hamngatan befinner sig på ett av Göteborgs bästa skyltlägen och det ger en

speciell blandning av kunder, från de som vet vad de vill ha och därför vänder sig till en specialistbutik, till de som bara råkar gå förbi och tycker det ser spännande ut. – Det händer ofta att man börjar prata med en kund som inte hade tänkt köpa något speciellt, men kunden lyssnar på oss, tycker att det är rätt och går härifrån med ett ullunderställ eller ett skalplagg, då känns det bra, säger Linus.

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 15

15

20/10/17 8:57 PM


Fakta

Ett samarbete mellan:

Handelsrådets syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Ett av målen med Handelsrådet är att öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten. De verksamhetsområden som Handelsrådet fokuserar på är: ·

Arbetsmiljö och säkerhet

·

Forskning och utveckling

·

Internationella handelsfrågor

·

Omställning

·

Yrke och kompetens

Handelsrådet ska hjälpa arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och fackföreningar) att samordna sina ansträngningar för att bättre kunna tillvarata handelns samlade intressen.

16

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 16

20/10/17 8:57 PM


1

Branschkompetenser – Butikssäljare Branschkompetenserna för rollen butikssäljare är framtagna i samverkan mellan Handelsrådet och handelns företag. För att nå butikssäljarkompetens krävs att säljaren använder sina kunskaper, färdigheter och kompetens inom yrket. Branschkompetenserna är inte enbart specifika i butikssäljarrollen utan kan ha vidare användningsområde. Delar i dessa kompetenser är också överförbara till andra yrken. Här följer de åtta branschkompetenserna för butikssäljare och vad de innebär enligt Handelsrådet: Servicekompetens – innebär att personen:

• Visar intresse för andra människor • Visar engagemang • Sätter sig in i andras situationer MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 17

17

20/10/17 8:57 PM


• • • •

Ser andras behov och gör behovsanalys Finns tillhands och hjälper till Identifierar problem och hittar lösningar Ställer frågor och bygger relationer.

Samarbetskompetens – innebär att personen:

• • • • • •

Har fokus på arbetsplatsens/arbetslagets gemensamma mål Är engagerad i arbetsgruppens arbete, en lagspelare Ser till gruppens behov Samarbetar med företagets olika intressenter Ger och tar emot feedback Delar och tar del av kunskaper och idéer.

Kommunikationskompetens – innebär att personen:

• • • • • • •

Använder ett vårdat språk Förstår och gör sig förstådd Anpassar kommunikationen till mottagaren Anpassar sitt kroppsspråk till olika situationer och människor Värderar innehåll i information Söker rätt information utifrån situation Lämnar information på lämpligt sätt utifrån mottagare.

Säljkompetens – innebär att personen:

• • • • •

Driver och har energi Påverkar andra Är resultatorienterad Visar engagemang i det personliga mötet Anpassar arbetstempo utifrån situation.

Initiativkompetens – innebär att personen:

• • • •

18

Tar egna initiativ och handlar spontant Omsätter idéer till praktisk handling Agerar utan direktiv Agerar proaktivt.

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 18

20/10/17 8:57 PM


Organisationskompetens – innebär att personen:

• • • • • • •

Arbetar strukturerat Planerar vad, när och hur Ser helheten i arbetet Organiserar sitt eget och arbetsplatsens arbete Håller ordning och reda Avslutar och följer upp arbetsuppgifter Rapporterar till chef.

1

Utvecklingskompetens – innebär att personen:

• • • •

Visar nyfikenhet för nya saker Håller sig uppdaterad kring samhälls- och branschfrågor Ser framåt, tänker, provar och lär nytt Utvecklar sig själv, arbetet och arbetsplatsen.

Hållbarhetskompetens – innebär att personen:

• • • • • • •

Agerar ärligt, lojalt och med respekt för andra Använder ett gott omdöme i arbetet Visar intresse för gemensamma samhälls- och miljöfrågor Minimerar utsläpp och resursförbrukning Följer arbetsplatsens värdegrund, regler och rutiner Är delaktig i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen Representerar arbetsplatsen i och utanför företaget.

Arbete i handeln utvecklar din kompetens Om du har viljan och ett eget driv kan du med framgång under studierna skaffa dig de kompetenser som handeln efterfrågar. Vad de olika branschkompetenserna innebär finns beskrivna i följande branschporträtt.Teori varvad med praktik är en bra modell för att utveckla olika branschkompetenser. Läs mer om detta på sidorna 20-21 och om Sandra som varvat teori med att vara ute i arbetslivet och få erfarenhet från sin bransch.

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 19

19

20/10/17 8:57 PM


B R A N S C H P O R T R ÄT T

Sandra älskar blommor! Sandra gick för några år sedan ut gymnasiet med floristinriktning. Hon har gedigna kunskaper om blommor och kan binda vackra buketter och göra blomsterarrangemang. Efter floristutbildningen, gick Sandra ett program, Galilei, med handelsinriktning och utbildade sig till butikssäljare genom att lära på arbetsplats.

”Med coachning av en lärare och en handledare på arbetsplatsen fick jag kunskap och insikt om mina olika branschkompetenser. Detta dokumenterade jag i min meritportfölj. Nu kan jag sätta ord på vad de innebär i min yrkesroll som florist och butikssäljare.”

Säljkompetens innebär för mig att jag kan anpassa mitt säljbeteende till kunden jag har framför mig. Om kunden exempelvis har sorg tar jag mig tid, visar medkänsla och lyssnar på kundens önskningar. I min roll som säljare och florist påverkar jag kundens val av blommor, men jag utgår hela tiden från kundens behov. Jag vill nå bra säljresultat för jag vet att det är viktigt för butiken, så jag tänker alltid på merförsäljning. Exempelvis när jag säljer orkidéer föreslår jag en stilren kruka till. I en blomsterbutik gäller det att hålla högt tempo, ibland hjälper jag flera kunder samtidigt.

Sandra känner trygghet i att kunna sätta ord på vad branschkompetenser innebär i hennes yrkesroll som florist och säljare. 20

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 20

20/10/17 8:57 PM


Servicekompetens innebär för mig

Kommunikationskompetens innebär för mig

att jag finns till hands för kunderna när de behöver hjälp, det uppskattar de. Jag vill få ögonkontakt med kunderna när de kommer in i butiken, då känner de sig sedda. Dessutom strävar jag efter det lilla extra, att exempelvis beställa hem en speciell sorts blomma eller färg som är viktig för kunden. För mig är det bekräftelse på god service när kunden blir extra nöjd.

att jag avläser både tal- och kroppsspråk. Jag vet att våra äldre kunder vill bli bemötta på ett visst sätt och att de unga vill bli bemötta på ett annat. Sedan gäller det ju att uttrycka sig förståeligt och kanske inte använda för många latinska namn på blommorna. När jag ger skötselråd ska det vara lätt att förstå, det får inte låta krångligt.

Initiativkompetens innebär för mig

Utvecklingskompetens innebär för mig

att jag som florist alltid är inspirerad och motiverad att skapa. Jag gör exempelvis prisvärda färdigbuketter som kunder spontant kan köpa. Det händer alltid saker som gör att jag måste ta initiativ och lösa problem under arbetsdagen.

att vara nyfiken och hålla mig uppdaterad på det som sker i branschen. Det kan vara nya växter som kommer in i sortimentet som jag måste lära mig om både ursprung och hur de ska skötas. För mig är det viktigt att jag själv utvecklas både som säljare och som branschkunnig. Jag gillar att lära mig nya tekniker för bindning av buketter och att hänga med i nya trender.

Samarbetskompetens innebär för mig att jag och mina arbetskompisar tillsammans vill göra butiken så inspirerande som möjligt. För att få nya idéer måste man också lyssna på sina kollegor och kunna göra saker på nya sätt. Ett annat exempel på att bra samarbete verkligen är viktigt var när vi fick en beställning på 75 buketter som skulle vara klara på några timmar. Det löste vi jättebra tillsammans.

Hållbarhetskompetens innebär för mig att jag känner till och följer lagar, regler och policys både i kontakt med kunder och internt i företaget. Det är viktigt att vara ärlig mot kunderna när de exempelvis frågar om något passar ihop. Tycker jag inte att det stämmer ihop så kan jag föreslå något annat.

Organisationskompetens innebär för mig att ha ordning och reda på alla olika arbetsuppgifter som dyker upp under en dag. Exempelvis när jag skulle dekorera alla hyllor med blomkrukor inför julen. Då ritade jag upp och planerade hur jag skulle dekorera innan jag började flytta saker i hyllorna. Det var ett jätteprojekt som blev lyckat. I en blomsterbutik måste man också hålla rent och städa bort alla rester av växter. Vi har städrutiner och schema för hur allt ska skötas och organiseras.

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 21

21

20/10/17 8:57 PM


Branschkunskap – ökar kompetensen När du nu börjar studera ämnet handel kommer du att stöta på en hel del nya ord. Man brukar säga att det finns fackord och fackuttryck inom varje yrke. Ett av de första fackorden du möter i den här boken är bransch och det kommer att återkomma i flera olika sammanhang. Ordet bransch används bland annat när det talas om: • olika yrkesgrenar, exempelvis ”vi som arbetar inom olika säljyrken” • olika verksamhetsområden, exempelvis ”vi som arbetar med e-handel, detaljhandel och partihandel” • olika fackområden, exempelvis sport, livsmedel, mode • olika specialiteter, exempelvis hästsport, frukt och grönt, hållbart mode. I kommande kapitel kommer du att se på handel och ordet bransch ur många perspektiv: I block 1, Karriär och utveckling i en spännande bransch, har du fått insikt

i vilka kompetenser som behövs för att arbeta inom olika yrken. Vidare får du insikt i vad som behövs för att kunna göra affärer och hur företag tjänar pengar. I block 2, Branschens aktörer, får du lära dig om både handels- och tjänstefö-

retag. I avsnittet Branschen möter kunderna lär du dig att handeln av varor och tjänster delas in i olika områden/grupper. Block 3, Säkerhet i butik samt lagar på arbetsplatsen, handlar om säkerhet i

butik och om lagar och regler som du bör känna till när du arbetar inom handel. Det är lagar och regler som är av betydelse för både företag och anställda. Sista delen i boken, block 4 Medveten konsumtion, handlar om konsumentkunskap och hur medvetna konsumenter handlar idag när det gäller miljö och etikfrågor. Här kommer du att få kunskap som är värdefull att känna till för dig som privatperson och i ditt arbete inom handeln.

22

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 22

20/10/17 8:57 PM


1

Sportartiklar, som till exempel löparskor, tillhör fackområdet sport. Utrustning till hästar är en specialitet inom hästsport. Båda är exempel på branscher.

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 23

23

20/10/17 8:57 PM


5

I KORTHET

r För att klara av alla olika arbetsuppgifter inom ett yrke behöver du skaffa dig kunskap, färdighet och kompetens. Branschkompetenserna för butikssäljare kan också vara överförbara till andra yrken.

r Branschkompetenserna för butikssäljare är: 1. servicekompetens 2. samarbetskompetens 3. kommunikationskompetens 4. säljkompetens 5. initiativkompetens 6. organisationskompetens 7. utvecklingskompetens 8. hållbarhetskompetens

r Ordet bransch används bland annat när det talas om: • olika yrkesgrenar, exempelvis ”vi som arbetar inom olika säljyrken” • olika verksamhetsområden, exempelvis ”vi som arbetar med e-handel, detaljhandel och partihandel” • olika fackområden, exempelvis sport, livsmedel, mode • olika specialiteter, exempelvis hästsport, frukt och grönt, hållbart mode.

24

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 24

20/10/17 8:57 PM


Uppgifter

FUNDERA OCH REFLEKTERA

1

1. I kapitlet har du läst porträttet om Linus. Skulle du vilja handla av Linus? Om du skulle jobba på Naturkompaniet, vad skulle vara viktigt för dig att förmedla i ditt möte med kunden? 2. Fundera över vilken karriär du skulle kunna tänka dig inom handel och service. 3. På vilket sätt kan du utveckla din kompetens? 4. Hur visar du att du har initiativkompetens? Ge ett praktiskt exempel.

UPPGIFTER 1

VILKEN KOMPETENS EFTERFRÅGAS?

Ditt uppdrag är att göra en kartläggning av vilka kompetenser som efterfrågas i arbetsplatsannonser idag. A. Välj fyra företag som du är intresserad av och titta på deras webbplatser bland lediga tjänster. Läs annonserna, och skriv upp vilka branschkompetenser för butikssäljare som du hittar i de olika annonserna. B. Reflektera sedan över vilka kompetenser du tycker att du redan har och vad du skulle behöva utveckla. Gör din egen lista: Detta kan jag … Detta behöver jag lära mig mer om …

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 25

25

20/10/17 8:57 PM


2

VAD INNEBÄR KOMPETENSEN?

I kapitlet har du läst om åtta branschkompetenser för butikssäljare. A. Välj ut tre av kompetenserna och ge exempel på hur en butikssäljare agerar som har dessa kompetenser. B. Diskutera branschkompetenserna och vad de innebär med övriga deltagare i gruppen.

U 3

IN TE RN ET UP PG

IFT

FINNS DITT DRÖMJOBB INOM HANDELN?

På yrkeskartan.se kan du läsa om olika yrken inom handeln. Läs några av intervjuerna. Reflektera sedan över: A. Vilka arbetsuppgifter ingår i de olika yrkena? B. Hur ska du gå tillväga för att nå ditt drömyrke?

26

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 26

20/10/17 8:57 PM


4

INTERVJUA NÅGON SOM ÄR DIN YRKESFÖREBILD

1

Du kanske känner någon som är en förebild i yrket, annars tar du någon du inte känner. Ni kan gärna jobba i par med den här intervjuuppgiften. A. Bestäm vem ni vill intervjua. B. Boka tid för intervju, träffa helst personen. C. Skriv frågor till ett intervjuformulär. Exempel på vad frågorna kan handla om: · Vilka kunskaper och färdigheter tycker personen är viktiga? Hur skaffar man dessa? • Vilken kompetens är den viktigaste i just den yrkesrollen? • Fyll på med egna frågor. D. Intervjua och sammanställ intervjun. E. Redovisa muntligt för gruppen.

reflektera Nu har du arbetat med ett nytt kapitel. Innan du lämnar detta kapitel ska du ta en stund och fundera över vad du har lärt dig. • Vad har du lärt dig som är nytt? • Har något varit svårt? • Vad har varit särskilt roligt i detta kapitel? • Vad tycker du har varit särskilt intressant i detta kapitel? • Hur har ditt eget arbete med detta kapitel fungerat?

MIN KARRIÄR INOM HANDEL OCH SERVICE

9789147116131b1-264c.indb 27

27

20/10/17 8:57 PM


H2ooo up

2

Branschkunskap ger inspiration inför det framtida yrkeslivet! Den här nya omarbetade upplagan beskriver olika yrkesutgångar och branscher på ett engagerande sätt. Texterna är lättsamt skrivna, pedagogiskt upplagda och innehåller många intressanta arbetsuppgifter.

Materialet tar bland annat upp: • Yrken och arbetsuppgifter • Affärsidé och servicekoncept • Historik och trender • Branscher och företag • Säkerhetsfrågor • Lagar, till exempel inom arbetsrätt • Konsumentkunskap och etik • Miljöfrågor och miljömärkning. Branschkunskap kan användas både i traditionell utbildning och i lärlingsutbildning. Den lämpar sig väl för ett problem- och projektorienterat arbetssätt. Boken innehåller en mängd aktiverande uppgifter och i materialet ingår ett integrerat projekt, Branschpärmen, som följer bokens blockindelning med en projektuppgift per block. Lärarhandledningen innehåller pedagogiska tips, lösningar, Powerpointpresentationer, provuppgifter och facit. Ett avsnitt med uppgifter om handelns historia ingår också. Författare är Gunilla Eek, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård och Jan-Olof Andersson. Gunilla är handelslärare med lång erfarenhet som näringsidkare i handelsbranschen. Nu arbetar hon med valideringsutveckling och arbetsplatslärande. Marianne är före detta lärare på handelsprogrammet, inköpschef och projektledare. Nu utvecklar hon stöd för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar. Anders är erfaren lärare i ekonomiska ämnen, konsult och affärsområdesutvecklare. Jan-Olof har lång erfarenhet som utbildare, konsult och läromedelsförfattare.

Jan-Olof Andersson Gunilla Eek Marianne Feldt Anders Pihlsgård up

Tryck.nr 47-11613-3

a g

pla

Best.nr 47-11613-3

BRANSCHKUNSKAP

– inom handel

BRANSCHKUNSKAP – inom handel

– inom handel

a g

pla

BRANSCHKUNSKAP

2

FAKTA OCH UPPGIFTER 978914711613_branschkunskap_c.indd 1

10/23/17 1:07 PM

Profile for Smakprov Media AB

9789147116133  

9789147116133  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded