Page 1

ukoperiostlambåXerokeili ukoperiostlambå ckularImbibera OckularImbiber GingivaVeillonella GingivaVeillo MesialDistalSagitalplan MesialDistalSa dontalThyreoidea ParadontalThyreoi NasionXerokeili NasionXeroke maliOckularSagittalplan SagittalplanOck Mukoperiostl TrabekelKefalometrisk UrticariaBasion entösBasionUrticaria ansversalAnomaliTrabekel Stig Edward

ODONTOLOGISK ORDBOK

Odontologisk ordbok består av två delar: ordboksdelen med ord och termer från det odontologiska och i viss mån medicinska området och faktadelen med omvandlingstabeller, skalor, index, måttenheter, termer, anatomiska schematiska illustrationer med mera.

Stig Edward

ISBN 978-91-8809-993-8

9

789188 099938

O D O N TO LO G ISK


Handboksserie


Stig Edward har tidigare varit verksam som övertandläkare vid specialistkliniken för pedodonti, Odontologiska kliniken, Göteborg

© 2016 Stig Edward och Gothia Fortbildning AB ISBN 978-91-8809-993-8 Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Fortbildning AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Redaktör: Linnéa Isheden Omslag och grafisk form: Helena Lunding Hultqvist Sättning: Roger Johansson Tryck: Dimograf, Polen 2016 Tionde upplagan, första tryckningen Första upplagan utkom 1981 Gothia Fortbildning Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70 www.gothiafortbildning.se


Innehåll Förord ............................................................................................................................ 5 ordboksdel

Introduktion ............................................................................................................. 8 Ordlista ......................................................................................................................... 9 faktadel

Romerska siffror ................................................................................................. 126 Termometerskalor ............................................................................................ 126 SI-enheter .............................................................................................................. 126 Multipelprefix ...................................................................................................... 126 Grekiska alfabetet ............................................................................................ 127 Måttenheter .......................................................................................................... 127 Vanliga index .......................................................................................................128 Eruptionstider .....................................................................................................130 Bedömning av laboratorievärden ........................................................130 Extraktionstänger ............................................................................................130 Tandutveckling ................................................................................................... 131 Tändernas genomsnittliga längd och antal rotkanaler ........ 131 Kefalometriska referenspunkter och linjer ................................... 132 Illustrationer ......................................................................................................... 133 Käkanatomi, tuggmuskler och käkled ......................................................134 Tandens och parodontiets anatomi ..........................................................136 Tändernas beteckningar ................................................................................138 Variationer i tandens läge/ställning .......................................................... 139 Variationer i i­nterkuspidationsläget (IKL) ................................................140 Förändringar i läge efter o ­ lycksfall ............................................................ 141 Sagittal-, transversal- och frontalplan ...................................................... 142 Angles klassindelning .....................................................................................143 Kennedys klassindelning ...............................................................................144 Några protetiska termer .................................................................................144 Projektioner av tänder på ­röntgenfilmer ................................................149


Till mina underbara barn Maria och Per


Förord Det är min förhoppning att denna bok skall vara till nytta vid utbildningen av tandvårdspersonal och också vara till hjälp i arbetet för tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och administrativ personal. Huvudvikten har lagts vid ord och uttryck som man påträffar i det dagliga arbetet och ofta finner i facklitteraturen eller vetenskapliga artiklar. Läkemedel och andra preparat har inte tagits med eftersom många endast är aktuella under kort tid och kan återfinnas i FASS och andra uppslagsverk. Samma ord kan ha olika betydelse beroende på inom vilket sammanhang det används. I denna bok redovisas i huvudsak de begrepp och definitioner som är av intresse ur odontologisk synpunkt. Att skriva en ordbok är ett sätt att bli varse sin begränsning. Jag är därför tacksam för synpunkter och försäkrar att jag kommer att beakta minsta påpekande. Inför denna upplaga har en noggrann genomgång och revidering gjorts; nya termer har tillkommit, definitioner har uppdaterats och föråldrade termer utgått. För granskning och synpunkter framför jag mitt hjärtliga tack till följande kolleger: Professor emeritus Tony Axéll, professor emeritus Dowen Birkhed, professor Gunnar Dahlén, odont.dr Thomas Kvist, odont.dr Percy ­Milleding, professor emeritus Bengt Mohlin, odont.dr Björn Molander, professor Lars Rasmusson, docenterna Victoria Franke Stenport och Dan Ström. Askim i augusti 2016 Stig Edward


Ordboksdel


Introduktion I förekommande fall hänvisas till avsnitt eller figurer i bokens faktadel, exempel: kariesíndex kvantitativt uttryck för karies­förekomst, se avsnittet Vanliga index bifurkatión rotförgrening hos tvårotig tand (fig. 5)

Sidangivelse framkommer av innehållsförteckningen. Förkortningar bl.a. – bland annat eng. – engelska fig. – figur jfr – jämför plur. – pluralis

resp. – respektive sing. – singularis subst. – substantiv syn. – synonym

Uttalsregler Inom medicin och odontologi används många facktermer i vilka ord och ordstammar från latin och grekiska ingår. Vid uttalet av dessa följer man vissa regler av vilka följande är de viktigaste. ae  uttalas som e eller ä (latinska ord). o  som å. oe  som e eller ö. ou  (i grekiska ord) som o. u  som u, utom efter q och ng då det uttalas som v. c  uttalas som k framför hård vokal (a, o, u) och konsonant och som s framför mjuk vokal (e, i, y, ae och oe); exempel: bucca (búkka); cervix (sérviks). ch  uttalas som k framför hård vokal och konsonant samt som tje-ljud framför mjuk vokal, dock inte inuti ord; exempel: chondrom (kåndrå´m), cheilos (tjéjlås). g  uttalas som g i ordet gå med undantag framför n då det uttalas som ng; exempel: benign (beníngn). n  uttalas som ng i förbindelserna ng, nc, ngu och nx; exempel: lingua (linggva); pharynx (­ fáryngks). ph  uttalas som f; exempel: aphte (afte). qu  som kv. sc  som s + k framför hård vokal och som sje-ljud framför mjuk vokal; exempel: scorbút (skårbút); abscess (absjéss). th  uttalas som t; exempel: thyreoidea (tyreoidea). t  i latinska ord uttalas som t utom när det står framför i med en efterföljande vokal då det uttalas som ts; exempel: carótis (karå´tis); functio (fungktsiå). z  uttalas som ts; exempel: zygomáticus (tsygåmátikus). Accent har satts över den vokal som skall betonas. 8

Odontologisk ordbok


A., a.

Aa A., a. förkortning för artéria, artär Aa., aa. förkortning för artériae, artärer abakteriéll bakteriefri abfraktión cervikal, ofta kilformig förlust av tandsubstans som anses bero på ocklusal belastning abnórm onormal abnormitét avvikelse från det normala, miss­ bildning AB0-systemet system för blodgruppering med grupperna A, B, AB och 0 abrasión tandslitage via nötning av yttre faktorer, exempelvis tandborste abrasiónsfasétt slityta på tand abrasív slipande abscéss böld, varfyllt hålrum som bildats genom nedbrytning av vävnader, vanligen på grund av infektion med pyogena bakterier; jfr empyem absolut alkohol finsprit med minst 99,6 vikt­­­­­pro­cent alkohol absorbéra uppsuga, upptaga absorbérad energi den i kroppen absorberade energin vid exponering för röntgenstrålning ; uttrycks i joule (J) eller millijoule (mJ) absorbérad stråldos inom radiologin absorberad energi per kilo bestrålad vävnad ; mäts i joule/kg och uttrycks i gray, Gy absorptión uppsugning, upptagande abstinéns avhållsamhet ábstract eng. sammanfattning av en veten­ skaplig artikel accelerátor ämne som påskyndar en kemisk reaktion acceleréra öka hastigheten accentuéra öka, förstärka accessórisk bidragande, hjälp-, övertalig accessórisk rotkanal se sidokanal accessóriska spottkörtlar mindre spottkörtlar i läppar, kind, hårda och mjuka gommen, tungslemhinnan samt munbotten som avsöndrar ett muköst sekret Odontologisk ordbok

Addisons sjukdom accessóriska tänder de permanenta tänder som vid tandväxlingen inte ersätter primära tänder, d v s. de permanenta molarerna ; jfr successoriska tänder accessóriskt stift stift som hindrar en rotstiftsförankrad pelare att rotera accidentéll 1. tillfällig 2. som sker av en olyckshändelse acellulär som inte innehåller celler acellulärt cement cellfritt rotcement som utkläder den koronala halvan av tandroten acesulfam syntetiskt sötningsmedel med försumbart kalorivärde. Kan inte ge upphov till karies eftersom munbakterierna inte kan bilda syra av det acetylkolín blodtryckssänkande och kärlvidgande ämne acetylsalicylsyra, ASA medel med smärt­ stillande, febernedsättande och anti­ inflammatorisk verkan aciditét surhetsgrad acidofíl surhetsälskande acidogén syrabildande ácidum syra acidúr syratålig ; beteckning för bakterier som kan överleva och växa i sur miljö ácidus sur acklimatiséra anpassa ackumuléra samla på hög, hopa ackumulatión ansamling acquired immunodeficiency syndrome eng. förvärvad immundefekt; se aids Actinobacíllus actinomycétemcómitans äldre namn för Aggregatibacter actinomycetem­ comitans Actinómyces grampositiv, fakultativt anaerob, förgrenad, filamentös stav som normalt finns i munhålan, t.ex. A. naeslundii, A. odontolyticus och A. israelii ad vid, till ADA förkortning för American Dental Association adamantinom se ameloblastom Adams klammer retentionsklammer som stabiliserar klammerplåtar genom att retinera buckalt vid de axiala vinklarna på molarer, premolarer och ibland även andra tänder adaptatión anpassning Addisons sjukdom se morbus Addison 9


Faktadel


Fakta

Romerska siffror

Strålningsfysikaliska storheter och enheter

I = 1 V = 5 X = 10 L = 50 C = 100 D = 500 M = 1 000

Storhet Äldre SI-enhet Uttryckt i Omräknings enhet andra SI- faktor från enheter äldre enhet till SI-enhet

Absorbe- rad gray (Gy) joule/kg 1 rad= rad dos (J/kg) 0,01 Gy

De övriga talen erhålls ur dessa genom sammansättning enligt regeln: en mindre siffra som står före en större subtraheras från den senare, men en mindre siffra som står efter en större adderas till den senare. Ex: IV=4; XL=40; CD=400; VIII=8; LX=60; CC=200

Symbol Fryspunkt Kokpunkt

Celsius °C 0 100 Fahrenheit °F 32 212 Réaumur °R 0 80 Kelvin °KINO 273,15 373,15 Omräkningsformel: C/5 = R/4 = F-32/9

SI-enheter SI = Internationella måttsystemet

Grundenheter för längd för massa för tid för elektrisk ström för temperatur för ljusstyrka för substansmängd

meter kilogram sekund ampere kelvin candela mol

m kg s A K cd mol

Härledda enheter med egna namn Storhet

Enhet Beteckning Härledning

frekvens hertz Hz kraft newton N tryck och mekanisk  spänning pascal Pa energi, arbete joule J effekt watt W elektrisk  spänning volt V resistans ohm Ω ljusflöde lumen lm belysning lux lx

126

sievert (Sv)

joule/kg 1 rem= (J/kg) 0,01 Sv

Exposi- rönt- Coulomb/ 1 R= tion gen (R) kg (C/kg) 2,58×10 –4 C/kg Aktivitet curie becque- 1/sekund 1 Ci= (Ci) rel (Bq) (s–1) 3,7×1010 Bq

Några omräkningar (avrundade värden)

Termometerskalor Namn

Dosekvi- rem valent

s–1 kg · m/s2 N/m2 N·m J/s

1 kp 1 hk 1 kcal 1 kWh 1 kPa 1 kPa 1 kPa

= 9,81 N = 0,735 kW = 4,19 kJ = 3,6 MJ = 0,0102 kp/cm2 = 7,50 mm Hg = 10 mbar (exakt)

1 N 1 kW 1 kJ 1 MJ 1 kp/cm2 1 mm Hg 1 bar

= 0,102 kp = 1,36 hk = 0,239 kcal = 0,278 kWh = 98,1 kPa = 133 Pa = 100 kPa

Multipelprefix dignitet

Prefix Symbol

1018 1 000 000 000 000 000 000 1015 1 000 000 000 000 000 1012 1 000 000 000 000 109 1 000 000 000 106 1 000 000 103 1 000 10 –3 0,001 10 –6 0,000 001 10 –9 0,000 000 001 10 –12 0,000 000 000 001 10 –15 0,000 000 000 000 001 10 –18 0,000 000 000 000 000 001

exa peta tera giga mega kilo milli mikro nano piko femto atto

E P T G M K m µ n p f a

W/A V/A cd · sr lm/m2

Odontologisk ordbok


           

           

Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta Theta Iota Kappa Lambda My

A a B b G g D d E e Z z E e Th th I i K k L l M m

Måttenheter Längdmått 1 mil = 10 kilometer = 10 000 meter 1 kilometer (km) = 1 000 meter 1 meter (m) = 10 decimeter 1 decimeter (dm) = 10 centimeter 1 centimeter (cm) = 10 millimeter 1 millimeter (mm) = 1 000 mikron (μ) 1 ångström (Å) = 0,000 000 1 mm 1 distansminut = 1 nautisk mil = 1 852 m

Ytmått 1 kvadratmil (mil2) = 100 kvadratkilometer 1 kvadratkilometer (km2) = 100 hektar 1 hektar (ha) = 100 ar 1 ar = 100 kvadratmeter 1 kvadratmeter (m2) = 100 kvadratdecimeter 1 kvadratdecimeter (dm2) = 100 kvadratcentimeter 1 kvadratcentimeter (cm2) = 100 kvadratmillimeter (mm2) 1 tunnland = 0,4936 ha = 4 936 m2

           

 Ny  Xi  Omikron  Pi  Rho  Sigma  Tau  Ypsilon  Phi  Chi  Psi  Omega

N n X x ˇ O oˇ P p R r S s T t Y y Ph ph Ch ch Ps ps O  o

Vikter 1 ton (t) = 1 000 kilogram 1 kilogram (kg) = 1 000 gram 1 hektogram (hg) = 100 gram 1 gram (g) = 10 decigram 1 decigram (dg) = 10 centigram 1 centigram (cg) = 10 milligram (mg)

Fysikaliska och tekniska mått Hastighet 1 km/tim = 0,2778 m/s: 1 m/s = 3,6 km/tim 1 knop = 1 distansminut/tim = 1,852 km/tim

Kraft 1 dyn = kraften som ger massan 1 g accelerationen 1 cm/s2 1 newton (N) = kraften som ger massan 1 kg accelerationen 1 m/s2 1 kilopond (kp) = tyngden av massan 1 kg på en ort där tyngdkraftens acceleration är 9,80665 m/s2

Rymdmått

Tryck

1 kubikmeter (m3) = 1 000 kubikdecimeter 1 kubikdecimeter (dm3) = 1 000 kubikcentimeter 1 kubikcentimeter (cm3) = 1 000 kubikmillimeter (mm3) 1 hektoliter (hl) = 100 liter 1 liter (l) = 10 deciliter = 1,000 027 dm3 1 deciliter (dl) = 10 centiliter 1 centiliter (cl) = 10 milliliter (ml)

1 normalatmosfär (atm) = det tryck en 760 mm hög kvicksilverpelare utövar

Odontologisk ordbok

Fakta

Grekiska alfabetet

Energi 1 erg = 1 dyn × 1 cm; 1 joule = 107 erg

Värme 1 gramkalori (cal) = den värmemängd som går åt för att värma 1 g vatten 1°, från 14,5°C till 15,5°C 1 kilogramkalori (kcal) = 1 000 cal

127


ukoperiostlambåXerokeili ukoperiostlambå ckularImbibera OckularImbiber GingivaVeillonella GingivaVeillo MesialDistalSagitalplan MesialDistalSa dontalThyreoidea ParadontalThyreoi NasionXerokeili NasionXeroke maliOckularSagittalplan SagittalplanOck Mukoperiostl TrabekelKefalometrisk UrticariaBasion entösBasionUrticaria ansversalAnomaliTrabekel Stig Edward

ODONTOLOGISK ORDBOK

Odontologisk ordbok består av två delar: ordboksdelen med ord och termer från det odontologiska och i viss mån medicinska området och faktadelen med omvandlingstabeller, skalor, index, måttenheter, termer, anatomiska schematiska illustrationer med mera.

Stig Edward

ISBN 978-91-8809-993-8

9

789188 099938

O D O N TO LO G ISK

Profile for Smakprov Media AB

9789188099938  

9789188099938  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded