Page 1

C

CHARLES DARWIN

Levande litteratur CHARELS DARWIN

Självbiografi

Charles Darwin (1809–1882) brukar beskrivas som tidernas främste biolog. Natur & Kultur har tidigare givit ut hans verk Människans härkomst, Om arternas uppkomst och Resa kring jorden. »Den Darwin som träder oss till mötes är den välartade överklasspojken, noggranne vetenskapsmannen, väluppfostrade gentlemannen och gode familjefadern som blev revolutionär mer eller mindre mot sin vilja. Utan att ett ögonblick bagatellisera betydelsen av sina vetenskapliga skrifter framstår han som blygsam och chosefri.» Ur Nils Uddenbergs förord

Självbiografi

Charles Darwins Självbiografi anses vara ett av världslitteraturens främsta självporträtt. Här ges en spännande inblick i Darwins tankevärld: han berättar om sin uppväxt, sina studier, sin jordenruntresa och om sitt berömda verk Om arternas uppkomst.

Nils Uddenberg, en av Sveriges främsta Darwinkännare, ger i sitt förord en fyllig bild av den store naturforskarens samtid, familj och vetenskapliga gärning. Översättningen har moderniserats av Gösta Åberg.

CHARLES DARWIN

Självbiografi

Natur & Kulturs klassikerserie Levande litteratur startades 1925. Aktuella titlar i serien: Apollonios Rhodios Argonautika Dante Alighieri Den gudomliga komedin Charles Darwin Människans härkomst Om arternas uppkomst

En tysk redaktör har skrivit till mig och bett om en redogörelse för min själs- och karaktärsutveckling och ett utkast till självbiografi, och jag har tänkt mig att ett försök skulle kunna roa mig och kanske bli av intresse för mina barn eller barnbarn. Jag vet att jag själv med största intresse skulle ha läst en aldrig så kort och valhänt självbiografisk skiss utförd av min farfar: vad han tänkte och gjorde och hur han arbetade. Jag har försökt skriva följande berättelse om mig själv som om jag vore en död man i en annan värld och såg tillbaka på mitt liv. Det har jag heller inte funnit svårt, för mitt liv är snart slut.

Gilgamesheposet Homeros Iliaden Odysséen Niccolò Machiavelli Fursten John Stuart Mill Om friheten Nibelungensången Ovidius Amores Kärlekskonsten Metamorfoser Pindaros Olympiska och pythiska oden Jean-Jacques Rousseau Om samhällsfördraget Theokritos Sånger Henry David Thoreau Walden Thukydides Kriget mellan Sparta och Athen

ISBN 978-91-27-11756-3 9 789127 117563


NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 4

08-09-01 11.23.32


Innehåll Förord av Nils Uddenberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7 Hågkomster rörande min själs  och karaktärsutveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 Cambridge 1828–1831 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 Beagles resa – 27 december 1831   till 2 oktober 1836  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 Från min återkomst till England den 2 oktober   1836 till mitt giftermål den 29 januari 1839 . . . . . .  95 Religiös tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 Från mitt giftermål, den 29 januari 1839, och vår   bosättning vid Upper Gower Street till flyttningen   från London och bosättningen vid Down, den   14 september 1842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 Down, från 14 september 1842 till nu, 1876  . . . . . . .  124 Mina skrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126 Personregister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 5

08-09-01 11.23.32


NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 6

08-09-01 11.23.32


Förord

den 1 juli 1858 begravde Charles och Emma Darwin sin ettårige son på kyrkogården i Down (numera ofta stavat Downe). Charles Waring var makarnas tionde barn, men bara sju av barnen uppnådde vuxen ålder. En dotter, Mary, hade dött kort efter det att hon föddes; en annan dotter, Annie, hade till sin pappas oändliga sorg avlidit i tioårsåldern. Den äldste sonen William hade fötts arton år tidigare då Emma var trettioett år gammal – när hon väntade Charles Waring närmade hon sig alltså sin femtioårsdag. Pojken var klen redan från början. Han utvecklades dåligt och eftervärlden har misstänkt att han led av Downs syndrom, en medfödd kromosomrubbning, som är vanligare bland barn till äldre barnaföderskor. Troligen knäcktes den lille pojken av en infektion. Storasyster Henrietta hade nyligen haft halsfluss. Jordfästningen utfördes av den lokale kyrkoherden, John Innes, som var nära vän till Darwin. Prästen och naturvetenskapsmannen intog visserligen skilda ståndpunkter i politiska och religiösa frågor, men Innes var enligt Darwin en av de få människor som man kunde umgås avspänt med trots att man hade genomgripande åsikts[7]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 7

08-09-01 11.23.33


Självbiografi

skiljaktigheter. Båda var de socialt engagerade. Innes hade tagit initiativ till en rad välgörenhetsaktiviteter som den privatförmögne forskaren hade understött. Darwin som residerade i det magnifika Down House och hade lantegendomar även på andra håll i landet var en av församlingens rikaste medlemmar. Den konservative prästen och den radikale naturforskaren småpratade ofta med varandra. Bland annat brukade Darwin söka upp sin granne då han längtade efter en pris snus. I ett försök att minska sin nikotinkonsumtion hade han nämligen avlagt ett slags nyårslöfte att aldrig snusa hemma. Återstod bara att söka upp prästgården där han alltid var välkommen och där det ständigt stod en snusdosa redo för Darwins räkning; ett smidigt arrangemang som både gav Darwin tillfälle att tillfredsställa sitt behov av nikotin och de båda vännerna möjligheter till en stunds avspänt umgänge. Samtidigt med den sorgliga ceremonin i Down pågick ett möte i Linnean Society, som nyligen hade flyttat in i det prestigefyllda Burlington House vid Piccadilly i centrala London, där detta lärda sällskap fortfarande har sina lokaler. Man brukade undvika att ha några sammanträden så här på sommaren, men ett möte som skulle ha hållits under våren hade skjutits upp därför att den framstående botanikern Robert Brown just hade avlidit. Inför en halvsovande församling läste sekreteraren upp dels några arbeten som författats av Darwin, dels en uppsats som skrivits av den relativt okände resande naturalhistorikern Alfred Russel Wallace, som för tillfället befann sig i den indonesiska arkipelagen. Darwin och Wallace kände varandra endast till namnet, men de hade båda kommit på tanken att arterna var [8]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 8

08-09-01 11.23.33


Förord

föränderliga och att den viktigaste kraften bakom denna utveckling var »det naturliga urvalet». Darwin hade formulerat denna teori redan vid slutet av 1830-talet; den betydligt yngre Wallace hade nyligen kommit till samma insikt och skickat sin uppsats till Darwin för att få hans sakkunniga bedömning av den. Då Darwin läste Wallaces uppsats upptäckte han till sin förskräckelse att den unge naturforskarens teorier var så gott som identiska med dem som han själv hade ruvat på i nästan tjugo år, och insåg omedelbart att han höll på att bli förbisprungen. I sin osäkerhet om hur han skulle hantera denna delikata situation vände han sig till två av sina vetenskapliga vänner, geologen Charles Lyell och botanikern Joseph Hooker, som såg till att Darwins och Wallaces arbeten kom att presenteras samtidigt vid ett möte på Linnean Society. Med ett sådant arrangemang kunde de båda vetenskapsmännen dela äran av att ha varit de första att beskriva biologisk utveckling genom naturligt urval. Det fungerade: Darwin och Wallace behandlade alltid varandra med ömsesidig respekt och det uppstod aldrig några stridigheter dem emellan. Inte minst Wallace var utomordentligt generös. Han accepterade utan protester att den teori som han och Darwin var för sig hade formulerat gick under benämningen »darwinism» och tycks mest ha känt sig hedrad av att ständigt kopplas samman med sin äldre och mer berömde kollega. Det var dessa banbrytande idéer som nu för första gången presenterades för vetenskapssamhället. Ingen tycks emellertid ha förstått hur revolutionerande de båda naturforskarnas uppsatser var, och församlingen skildes [9]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 9

08-09-01 11.23.33


Självbiografi

åt sedan sekreteraren konstaterat att inga mer anmärkningsvärda vetenskapliga genombrott hade gjorts under säsongen. Snart skulle diskussionens vågor svalla högre. *** Händelserna den 1 juli 1858 ger Darwins livssituation i ett nötskal. Den vänlige familjefar som begravde sin yngste son kom att bli samtidens mest inflytelserike vetenskapsman, som presenterade en vetenskaplig teori som för all framtid skulle förändra tänkandet inom de biologiska vetenskaperna och få genomgripande konsekvenser för västerlänningarnas uppfattning av sig själva, sin religion och sitt samhälle. Darwins bakgrund var gediget borgerlig. Både hans farfar och hans far var läkare. Farfadern, Erasmus Darwin, hade vid slutet av 1700-talet verkat i den lilla biskopsstaden Lichfield två och en halv mil norr om Birmingham. Erasmus var en upplysningstänkare, som umgicks med den lokala naturvetenskapliga eliten, som vid denna tid innehöll sådana stjärnor som prästen och kemisten Joseph Priestley – en av syrgasens upptäckare – och ångmaskinens konstruktör James Watt. Tillsammans med dessa och ytterligare ett antal naturvetenskapligt intresserade vänner var Erasmus aktiv i Lunar Society, så kallat därför att sammanträdena ägde rum vid fullmåne. Men Erasmus Darwin var inte bara läkare och naturvetenskapsman, han var dessutom författare och populariserade till exempel Linnés sexualsystem i en dikt med namnet The Loves of the Plants (1791), där han i lätt ekivoka ordvändningar – han var också en framstående kvinnokarl – beskrev stån[10]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 10

08-09-01 11.23.33


Förord

darnas och pistillernas förehavanden. Charles Darwins farfar var också en av de, tämligen många, biologiskt bildade människor som redan vid slutet av 1700-talet började fundera i termer av en biologisk utveckling, tankar som han gav uttryck för i lärodikten The Temple of Nature (1803). Erasmus spekulationer i evolutionär riktning var emellertid mycket allmänt hållna och gav bland annat utrymme för en gudomlig skaparkraft. De lär inte ha haft något större inflytande på sonsonens mycket mer precist och naturvetenskapligt formulerade utvecklingslära. I religiösa frågor var Erasmus väl närmast fritänkare. Hans gode vän den berömde porslinsfabrikören Josiah Wedgwood I – som kom att bli Darwins morfar – var däremot troende kristen. Men hans religion var inte den traditionella anglikanska läran. Wedgwood bekände sig till Unitarian Church, en rationellt och naturvetenskapligt inspirerad trosriktning som bland annat förnekade treenigheten. Enligt denna troslära var Gud Fader en mästerlig ingenjör som i skapelseögonblicket hade inrättat naturlagarna men i fortsättningen hade låtit världen sköta sig själv. Jesus uppfattades som en framstående vishetslärare, som bland annat hade predikat vissa moralregler. De underverk som beskrivs i Bibeln betraktades som sedelärande fabler. Det var, lite tillspetsat uttryckt, under Guds värdighet att bryta mot de naturlagar som han själv hade installerat. Om Erasmus Darwin representerade den framväxande naturvetenskapen var Josiah Wedgwood en av de första stora industriidkarna. Den produktion av porslin av hög kvalitet som han bedrev på sin fabrik Etruria, var mycket framgångsrik och Josiah levererade serviser både till det [11]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 11

08-09-01 11.23.33


Självbiografi

brittiska hovet och till drottning Katarina II i Ryssland. När Wedgwoods första partner, Thomas Bentley, avled vände sig Josiah till Erasmus för hjälp och råd och på så sätt grundlades de djupgående relationerna mellan de båda släkterna Wedgwood och Darwin. Josiahs dotter Susannah gifte sig med Erasmus son Robert och blev mor till Charles Darwin, som i sin tur gifte sig med Josiahs sondotter Emma. Dessa långtgående släktallianser skulle med tiden komma att oroa Charles som uppfattade sin egen och sina barns sjuklighet som ett resultat av denna inavel. Familjerna Wedgwood och Darwin – industriidkare och vetenskapsmän – tillhörde båda den besuttna överklassen. Här fanns varken några lägre tjänstemän, några arbetare eller några ärvda titlar. I politiskt hänseende var båda familjerna pålitligt liberala – Josiah var tidigt aktiv inom antislaverirörelsen – och Charles kom att leva upp till de politiska familjetraditionerna. Han röstade alltid på Whigpartiet och under sin världsomsegling tillsammans med den konservative adelsmannen och fartygskaptenen Robert FitzRoy – vars anfader var en frukt av Charles II:s förbindelser med en älskarinna – råkade han vid några tillfällen i dispyt med denne hetlevrade försvarare av slaveriet. Charles pappa, Robert, gick i Erasmus fotspår och ut­ bildade sig till läkare och etablerade sig i Shrewsbury i västra England. I sin självbiografi ger Charles en mycket positiv beskrivning av sin far. Han hade ett enormt minne och en utomordentlig känsla för hur han skulle behandla patienter av de mest skilda slag. I sonens karaktäristik framträder dr Darwin som den idealiske familjedoktorn [12]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 12

08-09-01 11.23.33


Förord

med stor förmåga att förena inlevelse i sina patienters levnadsomständigheter med insikten att många krämpor har en del av sin bakgrund i patientens livs­situation. De behandlingar som Charles beskriver att pappa Robert använde kan ibland påminna om modern familjeterapi. För den som läser mellan raderna blir det också uppenbart att pappa Darwin kunde vara tämligen auktoritär. Sådan såg tidens läkar- och fadersroll ut. Ursprungligen var det meningen att Charles och hans fem år äldre bror Erasmus skulle fortsätta i fars och farfars fotspår och utbilda sig till läkare och i det syftet skickades de till Edinburgh, där det fanns en berömd medicinsk fakultet. Båda bröderna avbröt emellertid sina studier i förtid. Erasmus bosatte sig i London där han etablerade ett stort umgänge i tidens radikala kretsar och med tiden utvecklades till en excentrisk ungkarl. Charles berättar själv att han avbröt läkarstudierna därför att han inte stod ut med de blodiga dissektioner som ingick i utbildningen. Inte heller klarade han av att se de plågsamma operationer – det fanns ingen narkos vid början av 1800-talet – som kirurgerna utförde. Då föredrog han att slå sig i slang med den några år äldre anatomen och zoologen Robert Grant och studera det marina livet vid den skotska kusten. Grant var specialist på ryggradslösa djur; han hade läst Lamarck och anslutit sig till dennes lite oklart formulerade idéer om biologisk utveckling. Charles fann alltså medicinens kroppslighet alltför påträngande. Han beslöt att i stället utbilda sig till präst och sökte sig till Cambridge. De båda anrika universiteten i Oxford och Cambridge – ibland lite föraktfullt sammanfattade under benämningen »Oxbridge» – hade till [13]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 13

08-09-01 11.23.33


Självbiografi

skillnad från Edinburgh starka band till den anglikanska kyrkan. Samtliga professorer vid dessa lärosäten – även de relativt få som undervisade i naturvetenskapliga ämnen – var prästvigda. Då Charles sökte sig till Cambridge var hans framtidsvisioner troligen lika traditionella som blygsamma. Målet var att bli en välbärgad kyrkoherde som levde ett stillsamt liv i en naturskön lantlig församling, där han kunde rida, jaga beckasiner och umgås med den lokala överklassen. Alltsedan kyrkoherden Gilbert White hade beskrivit naturen i sin idylliska församling Selbourne i södra England var den naturintresserade engelske landsortsprästen en välbekant figur. Flera av Darwins naturintresserade studiekamrater, till exempel hans avlägsne släkting, William Darwin Fox, var inriktade på en sådan bekväm, hedersam – om än inte särskilt händelserik – karriär. I den kurslitteratur som en präststudent i Cambridge skulle studera ingick William Paleys Natural Theology (1802), en skrift där denne lärde filosof och teolog – med tiden blev han domprost – presenterade vetenskapliga belägg för att Bibelns lära var sann. Bland annat hävdade Paley, precis som Linné hade gjort ett halvsekel tidigare, att växternas och djurens ändamålsenliga byggnad var ett uttryck för Skaparens omsorg och snillrikhet. Paley var intresserad av naturalhistoria; hans bok var pedagogisk och välskriven och gjorde djupt intryck på den unge Darwin. Just frågan hur organismerna kunde vara så ändamålsenligt konstruerade om inte ett intelligent högre väsen hade haft ett finger med i spelet kom att sysselsätta honom under en stor del av livet. Hur kunde då denne konventionelle överklasspojke [14]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 14

08-09-01 11.23.33


Förord

komma att bli tidens mest berömde naturvetenskapsman, vars teorier startade en livsåskådningsdebatt som ännu – tvåhundra år efter hans födelse – inte helt har avstannat? Darwin själv förklarar inte särskilt mycket. Han berättar bara att han redan tidigt var fascinerad av naturvetenskap och att han själv och Erasmus gjorde kemiska experiment i ett skjul på tomten hemma i Shrewsbury. Han talar också om hur han, under sina präststudier i Cambridge, samlade skalbaggar och sökte sig till de båda naturalhi­ storiskt intresserade professorerna, geologen Sedgwick och botanisten Henslow, som blev hans vänner. Det var exempelvis Henslow som såg till att Darwin fick tillfälle att följa med på den jordenruntseglats, som kom att bestämma den unge mannens fortsatta levnadsbana. Den fullfjädrade vetenskapsman som i oktober 1836 åter satte foten på brittisk mark, för att sedan aldrig mera lämna detta land, var en helt annan person än den bortskämde, knappt tjugotreårige, naturvetenskapligt intresserade teologistudent som nästan fem år tidigare hade stigit ombord på Beagle. Resan var påfrestande. Utrymmet var trångt, Darwin plågades av en svårartad sjösjuka som gjorde livet till havs plågsamt, meningsskiljaktigheter med den konservative och lynnige kaptenen FitzRoy slet på humöret. Men under de långtråkiga dagarna ombord fick Darwin också tillfälle att läsa den senaste vetenskapliga litteraturen: Alexander Humboldts anteckningar under sin resa i Sydamerika några decennier tidigare och – inte minst – Charles Lyells banbrytande Principles of Geology (1830–1833). Under sin resa utvecklade Darwin en enastående flit. Han observerade och samlade, men hade också gott om [15]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 15

08-09-01 11.23.33


Självbiografi

tid att tänka och dra slutsatser. Samlingar, reserapporter och brev till familjen skickades hem så snart det fanns någon möjlighet. Inte minst de fossila ben av ett utdött jättetrögdjur som Darwin skickade hem till Cambridge väckte uppseende i vetenskapliga kretsar. När den tjugosjuårige jordenruntresenären steg i land var han därför redan välkänd inom den naturvetenskapliga eliten hemma i Storbritannien. Mottagandet blev entusiastiskt; den unge mannen fick visa upp sina fynd och berätta om sina äventyr för olika lärda sällskap. Men Darwin hade inte bara gjort djärva expeditioner och samlat en mängd naturalier, han hade också en rad frågeställningar i huvudet: Hur skulle man förklara de olika livsformernas geografiska utbredning? Varför innehöll vissa släkten många liknande arter, medan andra bara innehöll en ensam art, som var olik alla andra livsformer? Hur skulle man förstå uppkomsten och undergången av de egendomliga djur som han hade hittat skelett av i de geologiska avlagringarna i Patagonien? Hur uppstod de mäktiga korallrev som omgav så många tropiska öar? Flera av dessa frågor kretsade kring »gåtornas gåta»: Var arterna verkligen så konstanta som de flesta naturforskare hävdade? Och om de inte var det, vilka krafter låg i så fall bakom förändringarna? Att söka svaren på dessa frågor skulle sysselsätta honom under resten av livet. De första åren efter hemkomsten deltog Darwin aktivt i Londons vetenskapssamhälle – bland annat var han sekreterare i Geological Society. Samtidigt umgicks han flitigt i de radikala kretsar som samlades hos brodern Erasmus. Där kunde han till exempel möta den feministiska författarinnan Harriet Martineau, som hade ett mycket nära [16]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 16

08-09-01 11.23.34


Förord

– hur nära har diskuterats – förhållande till Erasmus. Men även Charles tillhörde Harriets absolut närmaste vänner och det fanns de som insinuerade att han och hon var förlovade. Hemma i Shrewsbury lär pappa Robert ha gruvat sig över tanken att få henne till svärdotter. Den intellektuellt stimulerande men samtidigt hotfullt radikala Harriet ansågs knappast vara något lämpligt parti för den unge Darwin. Charles slutliga val av livskamrat blev emellertid betydligt mer konventionellt. Emma Wedgwood hade allt vad en yngling inom den borgerliga överklassen kunde önska sig. Hon var söt, lojal och förmögen. Hon kunde spela piano och vara god värdinna. Hon tillhörde absolut rätt samhällsklass och stärkte ytterligare de redan tidigare starka banden mellan de båda familjerna Wedgwood och Darwin. Mycket talar också för att äktenskapet blev tämligen lyckligt och Charles framhöll ständigt hur beroende han var av Emma. Charles och Emmas fem söner kom som vuxna att verka inom typiskt borgerliga yrken. Den äldste sonen, William, etablerade sig som bankman i Southampton, George blev professor i astronomi, Francis botaniker, Leonard utbildade sig först till militäringenjör, men var under senare delen av sitt liv framför allt engagerad i det rasbiologiska sällskapet Eugenic Society. Den yngste brodern, Horace, var ingenjör och ägnade sig åt att utveckla avancerade vetenskapliga instrument. Tre av sönerna – George, Francis och Horace – blev med tiden medlemmar i den brittiska Vetenskapsakademin, Royal Society, där också fadern hade varit en uppskattad medlem. Den äldsta dottern Henrietta gifte sig sent med en affärsman, [17]

NoK_Darwin Sjalvbiografi.indd 17

08-09-01 11.23.34


C

CHARLES DARWIN

Levande litteratur CHARELS DARWIN

Självbiografi

Charles Darwin (1809–1882) brukar beskrivas som tidernas främste biolog. Natur & Kultur har tidigare givit ut hans verk Människans härkomst, Om arternas uppkomst och Resa kring jorden. »Den Darwin som träder oss till mötes är den välartade överklasspojken, noggranne vetenskapsmannen, väluppfostrade gentlemannen och gode familjefadern som blev revolutionär mer eller mindre mot sin vilja. Utan att ett ögonblick bagatellisera betydelsen av sina vetenskapliga skrifter framstår han som blygsam och chosefri.» Ur Nils Uddenbergs förord

Självbiografi

Charles Darwins Självbiografi anses vara ett av världslitteraturens främsta självporträtt. Här ges en spännande inblick i Darwins tankevärld: han berättar om sin uppväxt, sina studier, sin jordenruntresa och om sitt berömda verk Om arternas uppkomst.

Nils Uddenberg, en av Sveriges främsta Darwinkännare, ger i sitt förord en fyllig bild av den store naturforskarens samtid, familj och vetenskapliga gärning. Översättningen har moderniserats av Gösta Åberg.

CHARLES DARWIN

Självbiografi

Natur & Kulturs klassikerserie Levande litteratur startades 1925. Aktuella titlar i serien: Apollonios Rhodios Argonautika Dante Alighieri Den gudomliga komedin Charles Darwin Människans härkomst Om arternas uppkomst

En tysk redaktör har skrivit till mig och bett om en redogörelse för min själs- och karaktärsutveckling och ett utkast till självbiografi, och jag har tänkt mig att ett försök skulle kunna roa mig och kanske bli av intresse för mina barn eller barnbarn. Jag vet att jag själv med största intresse skulle ha läst en aldrig så kort och valhänt självbiografisk skiss utförd av min farfar: vad han tänkte och gjorde och hur han arbetade. Jag har försökt skriva följande berättelse om mig själv som om jag vore en död man i en annan värld och såg tillbaka på mitt liv. Det har jag heller inte funnit svårt, för mitt liv är snart slut.

Gilgamesheposet Homeros Iliaden Odysséen Niccolò Machiavelli Fursten John Stuart Mill Om friheten Nibelungensången Ovidius Amores Kärlekskonsten Metamorfoser Pindaros Olympiska och pythiska oden Jean-Jacques Rousseau Om samhällsfördraget Theokritos Sånger Henry David Thoreau Walden Thukydides Kriget mellan Sparta och Athen

ISBN 978-91-27-11756-3 9 789127 117563

Profile for Smakprov Media AB

9789127117563  

Självbiografi Innehåll Förord av Nils Uddenberg ...................... 7 Personregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

9789127117563  

Självbiografi Innehåll Förord av Nils Uddenberg ...................... 7 Personregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded