Page 1

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag. Boken innehåller hundratals konteringsmallar som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Boken bygger på BAS-kontoplanen och är uppdaterad med nya bokföringsregler och de senaste skattereglerna. Ett mycket utförligt register gör att du alltid hittar det du letar efter. Boken är ett perfekt uppslagsverk för alla som ägnar sig åt bokföring. UR INNEHÅLLET

Aktier • Anställda • Avstämning • Banken • Bilen • Bokslutsdispositioner • Byggmoms • Fonder • Företagskonto • Eget kapital • EU-handel • Fakturor • Fastigheter • Försäkringar • Försäkringsersättning • Försäljning • Inköp • Interimsposter • Inventarier • Lager • Leasing • Moms • Obligationer • Rapporter • Representation • ROT-arbeten • Skatter och skattekontot • Skulder • Uppskrivning • Utdrag ur BAS-kontoplanen • Valuta • Vinstmarginalmoms • Överavskrivning.

FÖRFATTARNA Anette Broberg och Björn Lundén arbetar som skatte- och redovisningsexperter på Björn Lundén Information.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Bokföring

ANETTE BROBERG & BJÖRN LUNDÉN

ANETTE BROBERG & BJÖRN LUNDÉN

BOKFÖRING Praktisk handbok med konteringsexempel Sjuttonde upplagan


Bokföring Praktisk handbok med konteringsexempel av Anette Broberg och Björn Lundén

Sjuttonde upplagan


Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken. Tel: 0650-54 14 00. Fax: 0650-54 14 01 E-post: info@blinfo.se. Hemsida: www.blinfo.se.

Den här boken är en klimatneutral trycksak. Läs mer på www.klimatneutral.se. Copyright författarna och Björn Lundén Information AB 2013. Omslag och sättning av Anki Wallner, Björn Lundén Information AB. Teckensnitten är New Century Schoolbook och Franklin Gothic. Bröd­texten är tryckt i 10 punkters teckengrad med 12 punkters kägel. Denna upplaga av boken är tryckt i 2 000 exemplar hos Elanders AB i Mölnlycke. Tidigare upplagor av boken är tryckta i 87 500 ex. Sjuttonde upplagan, februari 2013 ISBN 978-91-7027-818-1


Innehåll Innehåll........................................................................................................ 5 Om boken.................................................................................................... 9 Inledande om redovisning............................................................................ 12 Bokföringslagen.......................................................................................... 19 God redovisningssed........................................................................... 19 Räkenskapsår..................................................................................... 20 Den löpande bokföringen..................................................................... 21 Bokslut och årsredovisning.................................................................. 29 Arkivering............................................................................................ 31

Ekonomiska rapporter

33

Reskontra................................................................................................... 34 Kostnadsställen och ­kostnadsbärare............................................................ 36 Projekt....................................................................................................... 38 Rapporter................................................................................................... 40 Budget ....................................................................................................... 47

Enskild firma

49

Eget kapital i enskild firma.......................................................................... 50 Omföring av eget kapital......................................................................53 Exempel på nollställning .....................................................................54 Obeskattade reserver – periodiseringsfond mm.................................... 56 Ägarens insättningar i företaget................................................................... 58 Tillskott av kontanter...........................................................................58 Utgifter för nyttjande av privata tillgångar ............................................. 59 Lokal i privatbostaden.........................................................................60 Tjänstekörning med privat bil................................................................63 Ökade levnadskostnader (traktamente).................................................64 Tillskott av inventarier och byggnader................................................... 66 Skatter och ­avgifter .................................................................................... 69 Ägarens uttag ur företaget........................................................................... 73 Ersättning till make och barn................................................................ 74 Uttag av varor och andra tillgångar ...................................................... 75 Förmåner............................................................................................ 77


Löpande bokföring – praktiska konteringsexempel

81

Anläggningsregister..................................................................................... 82 Anställda.................................................................................................... 85 Sjuklön............................................................................................... 97 Arbetsmarknadsförsäkringar ............................................................... 98 Individuell pensionsförsäkring ........................................................... 103 Löneutmätning.................................................................................. 104 Stöd och bidrag................................................................................. 105 Motion och friskvård.......................................................................... 106 Företagshälsovård och rehabilitering................................................... 107 Sjuk- och olycksfallsförsäkring............................................................ 108 Tjänsteresor ..................................................................................... 109 Kurser och konferenser...................................................................... 113 Automatkontering..................................................................................... 116 Fast bruttovinst................................................................................. 116 Fasta belopp..................................................................................... 119 Procentbelopp................................................................................... 121 Avstämning.............................................................................................. 125 Exempel på avstämningskonteringar................................................... 128 Avsättningar............................................................................................. 131 Banken.................................................................................................... 135 Bilen ..................................................................................................... 141 Bokslutsdispositioner................................................................................ 147 Överavskrivningar.............................................................................. 148 Uppskrivningsfond............................................................................. 152 Periodiseringsfond.............................................................................154 Ersättningsfond................................................................................. 156 Upphovsmannakonto.........................................................................158 Eget kapital.............................................................................................. 159 Aktiebolag......................................................................................... 159 Koncernbidrag................................................................................... 165 Aktieägartillskott............................................................................... 168 Ekonomisk förening........................................................................... 170 Enskild firma..................................................................................... 173 Handelsbolag.................................................................................... 173 Extraordinära ­poster.................................................................................. 175 Factoring.................................................................................................. 176 Kundfordringarna belånas.................................................................. 176 Kundfordringarna säljs....................................................................... 179 Fakturerings­avgift..................................................................................... 180 Fakturorna................................................................................................ 183


Fastigheter och lokaler.............................................................................. 196 Avskrivning........................................................................................ 199 Egentillverkad byggnad eller markanläggning ...................................... 201 Försäljning av fastighet...................................................................... 202 Byggnadsinventarier och markinventarier............................................ 205 Markanläggning.................................................................................206 Nedskrivning .................................................................................... 207 Löpande fastighetskostnader.............................................................208 Lokalkostnader..................................................................................209 Finansiella tillgångar................................................................................. 211 Andelar i handelsbolag...................................................................... 211 Andelar i ekonomisk förening............................................................. 214 Kapitalplaceringsaktier...................................................................... 216 Andra värdepapper............................................................................ 219 Kortfristiga placeringar...................................................................... 220 Bostadsrätt....................................................................................... 223 Förmåner................................................................................................. 226 Försäkringar............................................................................................. 242 Försäkringsersättning................................................................................ 251 Avbrottsförsäkring............................................................................. 255 Försäljning................................................................................................ 256 Försäkringsskador ............................................................................ 273 ROT- och RUT-tjänster........................................................................ 275 Immateriella anläggningstillgångar............................................................. 278 Goodwill............................................................................................ 279 Forsknings- och utvecklingskostnader (FoU)........................................ 279 Inköp ..................................................................................................... 282 Interimsposter.......................................................................................... 288 Interimsfordringar..............................................................................288 Interimsskulder................................................................................. 292 Inventarier................................................................................................ 296 Allmänna regler.................................................................................296 Inköp av inventarier...........................................................................298 Förbrukningsinventarier......................................................................300 Avskrivning........................................................................................302 Nedskrivning.....................................................................................304 Försäljning ....................................................................................... 307 Utrangering.......................................................................................309 Datorutrustning och program.............................................................. 310 Hyra av inventarier............................................................................. 312 Kontokort................................................................................................. 313 Försäljning........................................................................................ 313 Inköp................................................................................................ 315 Kontokredit............................................................................................... 316


Kontoplanen............................................................................................. 322 BAS-kontoplanen............................................................................... 322 BAS-kontoplanens uppbyggnad.......................................................... 323 Enskild firma och handelsbolag.......................................................... 324 Rätt konto......................................................................................... 325 Kontoklass 0..................................................................................... 327 Kortfristiga skulder.................................................................................... 329 Leasing och ­avbetalningsköp..................................................................... 335 Överlåtelse av leasingkontrakt........................................................... 342 Avbetalningsköp................................................................................344 Likvida medel........................................................................................... 345 Momsen................................................................................................... 352 Skattedeklarationen..........................................................................355 Blandad verksamhet..........................................................................360 Omvänd moms i byggbranschen.........................................................364 Vinstmarginalmoms...........................................................................365 Observationskontot................................................................................... 370 Representation......................................................................................... 372 Semester.................................................................................................. 374 Skatter..................................................................................................... 378 Avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring...................................385 Särskild löneskatt.............................................................................386 Punktskatter..................................................................................... 387 Stöld ..................................................................................................... 389 Utländsk valuta......................................................................................... 391 Fakturor i utländsk valuta – inköp....................................................... 392 Fakturor i utländsk valuta – Försäljning............................................... 393 Utlandslån........................................................................................394 Valutakonto....................................................................................... 397 Övriga transaktioner.................................................................................. 399

Bilaga – utdrag ur BAS-kontoplanen med SRU-tabeller 411 BAS-kontoplanen...................................................................................... 412 SRU-tabeller............................................................................................. 444 Aktiebolag och ekonomiska föreningar, Ink 2.......................................445 Handelsbolag Ink 4............................................................................450 Enskild firma, blankett NE..................................................................454 Sökordsregister......................................................................................... 457


Om boken Detta är en praktisk handbok i löpande redovisning för aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag, stiftelser och föreningar. När det gäller enskild firma och ideell förening är innehållet anpassat till sådana som upprättar ett traditionellt årsbokslut. Hur den löpande bokför­ingen ska hanteras i företag och föreningar som upprättar ett förenklat årsbokslut kan du läsa utförligt om i våra böcker BOKFÖRING OCH FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT och REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR . För mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar som upprättar årsredovisning enligt K2-reglerna (BFNAR 2008:1 och BFNAR 2009:1) kan det förekomma avvikande regler (från de allmänna) för upprätt­ ande av bokslut och årsredovisning. Hur reglerna är utformade för mindre aktiebolag (K2) kan du läsa utförligt om i vår bok BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 . Den löpande bokföringen ska i stort inte skilja sig åt mellan ett bolag och en förening som gör bokslut enligt allmänna regler eller den som tillämpar K2-reglerna. Innehållet i den här boken är anpassat till BAS-kontoplanen och till skattereglerna som gäller för inkomståret 2013. Du hittar exempel på hur de allra flesta typer av affärstran­sak­tioner ­konteras. Där ­baskonto­planen saknar konton, har vi gjort egna förslag till k ­ onton. I slutet av boken finns en förteckning över de k ­ onton vi använder i boken. Observera att boken inte är en officiell instruktion. Bokens upplägg Boken är indelad i följande delar: • Ekonomiska rapporter • Enskild firma • Löpande bokföring – praktiska konteringsexempel • Bilaga – utdrag ur BAS-kontoplanen samt SRU-tabeller I bokens två inledande kapitel går vi kort ­igenom bland annat vilka som är bokföringsskyldiga, hur en verifikation ska se ut, bestämmelser för arkivering, vilka som ska upprätta årsredovisning, mm.

 | 9


Om boken

I delen Ekonomiska rapporter kan du bland annat läsa om hur du lägger upp din bokföring för att kunna utläsa resul­tatet för ett visst projekt eller om du vill använda kostnadsställen i bokföringen. Där finns även kapitel om budget och rapporter mm, som är bra att läsa för den som sköter redovisningen. I delen Enskild firma, tar vi upp det som är speciellt för redovisningen i en enskild firma. Vi tar bland annat upp hur insättningar, uttag och det egna kapitalet ska hanteras i bokföringen. Observera att denna bok inte är anpassad till enskilda firmor som upprättar ett förenklat årsbokslut. För dessa rekommenderar vi istället vår bok BOKFÖRING OCH FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT. I delen Löpande bokföring – praktiska konteringsexempel, är affärshändelserna grupperade ämnesvis i egna kapitel, sorterade i bokstavs­ordning. Ett exempel är kapitlet Bilen där du kan läsa om hur du bokför löpande bilkostnader, hur du behandlar momsen vid köp och leasing och hur du bokför inköp och försäljningar. Observera att en affärs­transaktion som berör flera ämnesområden kan ­f innas beskriven på flera ställen i boken. I slutet av boken finns som bilaga ett utdrag ur BAS-kontoplanen med en SRU-tabell kopplad till konto­planen. Skatteregler Vi tar också upp en hel del skatteregler i boken. En bra redovisning är ett utmärkt underlag för deklarationen. Genom att redan i den löpande redovisningen dela upp transaktionerna på lämpliga konton, blir arbetet med deklarationen betydligt enklare. Lagtexter I boken finns hänvisningar till lagparagrafer i framför allt bokförings­lagen. Det ska inte vara nödvändigt att slå upp lagtexten för att förstå, utan hänvisningarna ska underlätta för den som vill kontrollera vad som gäller i ett enskilt fall som inte täcks av texten i boken. Bokföringslagen finns tillgänglig på bokens webbplats på www.blinfo.se – välj Gratistjänster, BL BokPlus och därefter ­ OK ­F ÖRING. Där hittar du också andra lagar som årsredovisnings­ B lagen och inkomstskattelagen.

10 | 


Om boken

Förkortningar I läsanvisningarna och på vissa andra platser i boken har vi använt förkortningar. Här kan du se vad de betyder. ABL

Aktiebolagslagen (2005:551)

BFL

Bokföringslagen (1999:1078)

BFNAR

Bokföringsnämndens allmänna råd

BFN R

Bokföringsnämndens rekommendationer

BFN U

Bokföringsnämndens uttalanden

EFL

Lag om ekonomiska föreningar (1987:667)

FAR

Revisorsföreningen (fd FARSRS)

IL

Inkomstskattelagen (1999:1229)

ML

Mervärdesskattelagen (1947:576)

RR

Redovisningsrådet

ÅRL

Årsredovisningslagen (1995:1554)

Arbetsgivaravgifter För att förenkla har vi i alla exempel räknat med att arbetsgivar­ avgifterna är 32%. År 2013 är arbetsgivaravgifterna 31,42% för den som är mellan 26 och 64 år. För den som är 65 år och äldre betalas endast pensions­ avgift 10,21% (och för födda 1937 och tidigare är det inga avgifter alls). För den som är upp till 25 år är arbetsgivaravgift­erna 15,49%. Tacksamma för tips Vi vill att du kontaktar oss om det är något du saknar i boken eller om du hittar felaktigheter eller obegripligheter, så att detta kan ­rättas till inför kommande upplagor av boken. Även förslag till ­kompletteringar och förbätt­ringar är välkomna. Bokens webbplats – uppdateringar, lagtexter, mm På bokens webbplats lägger vi löpande ut uppdateringar till boken, t ex information om ändrade regler och kompletteringar. Du hittar även länkar till relevanta lagtexter. För att komma till bokens webbplats går du till vår startsida www.blinfo.se, väljer Gratistjänster, BL Bok Plus och där­efter boktiteln BOKFÖRING.

 | 11


Inledande om redovisning Redovisning innebär bl a att registrera, bearbeta och rapportera information som ska underlätta beslut i ekonomiska frågor. I den här boken behandlar vi främst regist­reringen. Nästa steg, bearbetningen, görs idag nästan alltid med hjälp av ett bokföringsprogram. Manualen till ditt program ger dig den informa­ tion du behöver. Det tredje steget, rapporteringen, görs dels som löpande rapporter och dels i form av bokslutet och årsredovisningen. Detta kan du läsa om i våra böcker BOKFÖRING OCH FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT och BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 . Redovisning – bokföring Begreppen redovisning och bokföring används ofta för ungefär samma saker. De företag som tidigare kallades bokföringsbyråer kallas idag oftast redovisningsbyråer. Bokföringen är den del av redovisningen som du utför när du för in uppgifter i en bokföringsbok eller registrerar uppgifterna i ett bokförings­program. Arkiveringen, uppläggningen av redovisnings­ systemet, avstämningen och framtagandet av månadsrapporter hör också till bokföringen. Redovisningen innebär även annat än bokföring, t ex analys av ­rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut, mm. Syftet med redovisningen En bra löpande redovisning är en förutsättning för att kunna ha en bra kontroll på sin verksamhet. Redovisningen är ett viktigt redskap som beslutsunderlag i ett framgångsrikt företag eller i en fungerande föreningsverksamhet.

12 | 


Inledande om redovisning

Redovisningen i praktiken Att sköta redovisningen i ett företag innebär flera saker. Alla doku­ment som berör ekonomin ska sparas och ordnas så att du lätt kan hitta allt. Det är t ex • verifikationer • kontrakt • pantbrev • saldobesked • brev. Du bör också lägga upp en samlingsplan (systemdokumentation). Det är en beskrivning av hur redovisningen är organiserad i just ditt företag eller din förening. ■■

BFL 5 kap 11§ BFN R 10 Rekommendation om systemdokumentation och behandlingshistorik

Verifikationerna Verifikationerna kan se ut på olika sätt och är t ex • kvitton • fakturor • kreditnotor • reverser • köpeavtal • kontoutdrag • räntebesked • bokföringsorder • lönebesked • avräkningsnotor. Dessa ska bokföras uppdelade på olika så kallade konton. Bokför­ings­ lagen reglerar hur den löpande bokföringen ska läggas upp och skötas. I kapitlet Bokföringslagen på sidan 19 kan du läsa om vilka krav som ställs på en verifikation. Konton När du bokför ska alla transaktioner (affärshändelser) samlas på de konton de hör till. För varje slag av tillgång, skuld, eget kapital, kostnad och intäkt, finns ett konto, t ex för kassan, företagskonto (bank), varuinköp eller försäljning. På så sätt kan du lätt ta ut rapporter och få en överblick över företagets ekonomiska ställning. Dessutom har du glädje av kontosammanställningarna när du gör deklarationen och bokslutet.

 | 13


Inledande om redovisning

Ordet konto betyder sammanställning, och det är just vad det är. Det är en sammanställning av en viss typ av affärshändelser, t ex insättningar och uttag från plusgirot, hyror eller telefonkostnader. Kontoplan En kontoplan är en sammanställning över samtliga konton ett företag använder i sin bokföring. Det finns färdiga mallar med en standard för hur konto­planen kan se ut, t ex BAS-kontoplanen som praktiskt taget alla företag och för­eningar använder. I den här boken utgår vi helt från BAS-­kontoplanen. Dessutom finns speciella vari­anter av BAS-kontoplanen, anpassade till olika branscher. En för­kortad version av BAS-kontoplanen hittar du längst bak i den här boken som bilaga 1. I kapitlet Kontoplanen på sidan 322 finns en beskrivning av hur BAS-­konto­planen är uppbyggd. I konterings­exemp­len använder vi endast konton enligt senaste BAS-kontoplanen. I några konterings­ exempel används konton som inte finns med i BAS-konto­planen. Det är då egentillverkade konton, eftersom något lämpligt konto inte finns i BAS-kontoplanen. De är markerade med en asterisk (*). Du får gärna ändra namn på ett konto eller lägga till konton om du behöver nya. Det är viktigt att kontoplanen anpassas till den egna verksamheten. BAS-kontoplanen kan ses som en stomme. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Kontoplanen på sidan 322. Deklarationen Räkenskapsschemat i deklarationsbilagorna för näringsverksamhet är uppbyggda på samma sätt som BAS-kontoplanen. Därför för­ enklas deklarationsarbetet om du använder denna kontoplan. ­Särskilt om du gör företagets deklaration i ett bokföringsprogram. Huvudkonton och underkonton Kontoplanen består av huvudkonton och underkonton. Huvudkontot slutar oftast med en nolla, medan underkontona har slutsiffror som inte är noll. Här är ett exempel hämtat från kontoplanen i slutet av boken. 5830 Kost och logi 5831 Kost och logi i Sverige 5832 Kost och logi i utlandet För den som sällan har kostnader för kost och logi, räcker det att använda huvudkontot [5830], och likaså för den som inte har något intresse av att veta årets kostnader i Sverige [5831] respektive i utlandet [5832]. Den som enbart har kostnader för kost och logi i 14 | 


Inledande om redovisning

­ verige kan antingen välja underkontot [5831] eller använda huvud­ S kontot [5830]. Båda varianterna förekommer. I den här boken är vi inte konsekventa, utan växlar mellan de olika metoderna. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Kontoplanen på sidan 322. Dubbel bokföring En del mindre företag använder sig av så kallad enkel bokföring där varje transaktion bokförs på bara ett konto. Men för att få bättre grepp om företagets ekonomi används dubbel bokföring. Det innebär att varje transaktion bokförs på minst två konton. Vi kan ta några exempel: Företaget betalar hyra (som i det här fallet är momsfri) via plusgirot. ­Kostnadskontot Hyra debiteras och tillgångskontot Plusgiro krediteras. En sybehörsaffär säljer garn till en kund som kommer in i affären. Intäkts­ kontot Varuförsäljning och skuldkontot Utgående moms krediteras. ­Tillgångskontot Kassa debiteras. Ett lån ska betalas och banken drar hela beloppet direkt från företags­ kontot. Räntan är en kostnad och kostnadskontot Ränte­kostnad debiteras medan ­tillgångskontot Företagskonto krediteras. Amorteringen minskar ju skulderna så skuldkontot Banklån debiteras medan tillgångskontot Företagsskontot krediteras.

Debitering – Kreditering DEBET Konto [5010]

KREDIT

Belopp 10 000

Konto [1920]

Belopp 10 000

En lokalhyra [5010] har betalats från plusgirot [1920] med 10 000 kr.

Att fördela affärshändelser på olika konton kallas kontering. Ett ­konto har två sidor. De kallas debet och kredit (uttalas krédit). Debet­sidan är den vänstra och kreditsidan är den högra sidan. Närnågot bokförs på debetsidan av ett konto kallas det att debitera ­kontot. B ­ okförs en transaktion på kreditsidan kallas det att kreditera kontot.

 | 15


Inledande om redovisning

Flera poster DEBET Konto

KREDIT

Belopp

Konto

Belopp

[4000]

8 000

[1910]

9 000

[2641]

2 000

[1930]

1 000

Varor [4000] köps för 8 000 kr plus moms [2641] 2 000 kr. Betalningen görs från kassan [1910] med 9 000 kr och från företagskontot [1930] med 1 000 kr eftersom pengarna i kassan inte räckte.

Som du ser kan en kontering innehålla flera poster både på debet­ sidan och kreditsidan. Ökar eller minskar Kortfattat kan man ställa upp följande regel: • En tillgång ökar i debet och minskar i kredit • En skuld minskar i debet och ökar i kredit • En intäkt minskar i debet och ökar i kredit • En kostnad ökar i debet och minskar i kredit. Tillgångar och skulder DEBET Konto

KREDIT

Belopp

[1930]

20 000

Konto

Belopp

[2350]

20 000

Ett nystartat företag tar ett banklån [2350] på 20 000 kr och sätter in pengarna på företagskontot [1930]. Tillgångskontot företagskontot [1930] ökar från 0 kr till 20 000 kr när det debiteras. Samtidigt ökar skuld­kontot banklån [2350] från 0 kr till 20 000 kr när det krediteras. DEBET Konto [2350]

KREDIT

Belopp 2 000

Konto [1930]

Belopp 2 000

Företaget gör en amortering på 2 000 kr. Pengarna tas från företags­kontot [1930]. Företagskontot krediteras och tillgångarna minskar med 2 000 kr. Skuldkontot banklån [2350] debiteras och skulden minskar med 2 000 kr.

Ökar en tillgång, t ex genom en insättning på plusgirot eller genom ett inventarieköp, debiteras ett tillgångskonto. Minskar tillgången, krediteras kontot. Tillgångarna ökar i debet och minskar i kredit. 16 | 


Inledande om redovisning

Om en skuld ökar, t ex genom ett banklån, krediteras ett skuld­ konto. Minskar skulden, debiteras samma konto. Skulderna ökar i kredit och minskar i debet. Intäkterna DEBET Konto

KREDIT

Belopp

[1511]

10 000

Konto

Belopp

[3011]

8 000

[2611]

2 000

Företaget skickar en faktura på 10 000 kr inklusive moms för sålda varor.­ ­Intäktskontot försäljning [3011] krediteras med 8 000 kr, vilket innebär att ­intäkterna ökar. Samtidigt krediteras kontot utgående moms [2611] med 2 000 kr och kontot för kundfordringar [1511] debiteras med hela beloppet 10 000 kr.

Kreditfaktura till kund DEBET Konto

KREDIT

Belopp

[3011]

2 400

[2611]

600

Konto

Belopp

[1511]

3 000

En del av varorna som såldes visade sig vara defekta. Därför ska inte hela ­fakturan betalas, utan säljaren skickar en kreditfaktura (kreditnota) till kunden. Kundfordringarna [1511] krediteras med 3 000 kr. Intäktskontot försäljning [3011] debiteras med 2 400 kr, vilket innebär att intäkterna minskar. ­Samtidigt debiteras skuldkontot utgående moms [2611] med 600 kr.

Kostnader DEBET Konto

KREDIT

Belopp

[4000]

5 000

[2641]

1 250

Konto [2440]

Belopp 6 250

Material köps in för 5 000 kr plus moms 1 250 kr. Kostnads­kontot för ­inköp [4000] debiteras, vilket är detsamma som att kostnaderna ökar. Kontot för ­ingående moms [2641] debiteras samtidigt. Hela beloppet, 6 250 kr, bokas upp som en leverantörsskuld [2440] genom en kredi­ tering.

 | 17


Inledande om redovisning

Kreditfaktura från leverantör DEBET Konto [2440]

KREDIT

Belopp 1 000

Konto

Belopp

[4000]

800

[2641]

200

Fakturan på materialinköpet visade sig vara felaktig. Företaget får därför en kredit­faktura (kreditnota) på det felande beloppet. Leverantörs­skulder [2440] debiteras med 1 000 kr. Kostnadskontot för inköp [4000] kredi­ teras med 800 kr. Samtidigt krediteras kontot för ingående moms [2641] med 200 kr.

Kostnader bokförs på debetsidan, t ex materialinköp eller löner. Det är sällsynt att ett kostnadskonto bokförs i kredit. Men ibland kan det bli så, t ex om du rättar till något som du råkat bokföra två gånger eller rättar till en dubbelbetalning. Om en leverantör skickar en kredit­faktura (se ovan) blir det också en kreditering på ett kostnadskonto. Erhållna provisioner och rabatter kan också leda till bokföring på ”fel” sida. Intäkter bokförs på kreditsidan, t ex försäljning av varor eller erhållna bidrag. Debetsidan används inte så ofta, men kan användas om du t ex fått betalt två gånger och ska rätta till det, eller om du skickar en kreditnota. Lämnade provisioner och rabatter leder också till bokföring på ”fel” sida. Plus och minus I bokföringsprogrammen ser det ut som om debet betyder plus och kredit betyder minus, men så är det egentligen inte. Att det ser ut så beror på att de flesta program arbetar matematiskt för att få det hela att gå ihop så att det blir noll på slutet. Jämnt ut För varje affärshändelse som bokförs blir alltid debetsidan lika stor som kreditsidan, dvs debet minus kredit ska alltid bli noll. Tas 1 000 kr ut från plusgirot (kontot plusgirot krediteras), måste pengarna ha använts till något som ska bokföras på debetsidan med sammanlagt 1 000 kr. Det kan ha varit ett inköp, en skuldminsk­ ning, en överföring till ett annat tillgångskonto eller något annat. Observationskontot Ibland kan det vara svårt att veta vilket konto man ska bokföra en transaktion på. Då kan du tillfälligt bokföra på ett observations­konto [2999]. Läs mer om detta i kapitlet Observationskontot på sidan 370. 18 | 


Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL­AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL­AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DET NYA SKATTEFÖRFARANDET DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR EGET AKTIEBOLAG EKONOMISK UPPSLAGSBOK EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FEMTIO PLUS FINANSIERING FUSIONER & FISSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL I PRAKTIKEN FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE GÅVA HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK

KOMPANJONER KOMPETENSFÖRSÄLJNING OCH PERSONLIG MARKNADSFÖRING KONCERNER KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN LÖNESÄTTNING MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖRING MOMS PENSIONSSTIFTELSER PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING PROJEKTARBETE I FÖRETAG REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS­ FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR ROT & RUT SAMBOBOKEN SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTENYHETER SKOGSÄGARBOKEN SOLOFÖRETAG STARTA & DRIVA FÖRETAG START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN STIFTELSER STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR SÄLJA TJÄNSTER TESTAMENTSHANDBOKEN TRAKTAMENTE UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

www.blinfo.se


BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag. Boken innehåller hundratals konteringsmallar som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Boken bygger på BAS-kontoplanen och är uppdaterad med nya bokföringsregler och de senaste skattereglerna. Ett mycket utförligt register gör att du alltid hittar det du letar efter. Boken är ett perfekt uppslagsverk för alla som ägnar sig åt bokföring. UR INNEHÅLLET

Aktier • Anställda • Avstämning • Banken • Bilen • Bokslutsdispositioner • Byggmoms • Fonder • Företagskonto • Eget kapital • EU-handel • Fakturor • Fastigheter • Försäkringar • Försäkringsersättning • Försäljning • Inköp • Interimsposter • Inventarier • Lager • Leasing • Moms • Obligationer • Rapporter • Representation • ROT-arbeten • Skatter och skattekontot • Skulder • Uppskrivning • Utdrag ur BAS-kontoplanen • Valuta • Vinstmarginalmoms • Överavskrivning.

FÖRFATTARNA Anette Broberg och Björn Lundén arbetar som skatte- och redovisningsexperter på Björn Lundén Information.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Bokföring

ANETTE BROBERG & BJÖRN LUNDÉN

ANETTE BROBERG & BJÖRN LUNDÉN

BOKFÖRING Praktisk handbok med konteringsexempel Sjuttonde upplagan

9789170278181