Page 1

Libers

Libers

LILLA

ORDLISTA

Inledningsvis presenteras tio bilduppslag där tydliga bilder med tillhörande ord utgår från viktiga miljöer i vår närhet. Ofta uppstår problem med att hitta ett ord i en ordlista när man inte känner till dess stavning. I Libers Lilla Ordlista får eleverna hänvisningar från uttal till stavning i vissa ljudstridigt stavade ord.

LILLA

ORDLISTA med bilduppslag och uttalsord

ORDLISTA

Längst upp på varje sida finns sökord och längst ner finns alfabetet med den aktuella bokstaven inringad. Varje ord bildar tillsammans med ordförklaringar, exempelmeningar och fullt utskrivna böjningsformer en tydlig och väl avgränsad grupp.

LILLA

Libers Lilla Ordlista är en enkel, tydlig och lättillgänglig ordlista som innehåller ca 8000 av våra vanligaste ord.

Libers

www.liber.se

Best nr 47-08134-1 Tryck nr 47-08134-1

Sture Allén

Best. nr 47-08134-9 Tryck. nr 47-08134-9-01

Sture Allén


ISBN 978-91-47-08134-9 © 1995 Sture Allén och Liber AB Redaktion: Lill Schelin, Maria Wadman Formgivning: Örjan Nordling, Maria Wadman Omslag: Lotta Rennéus Illustrationer: Robert Ocias Tredje upplagan 2 Tryck: Elanders, Falköping 2009

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering , utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t. ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

2

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Innehåll Förord

sidan

4

Tänk på att

sidan

5

Vanliga förkortningar sidan

350

BilduppslagI klassrummet

sidan

7I hemmet

sidan

9

I köket

sidan

11

Vid matbordet

sidan

13

 

Vår mat

sidan

15

10

A B C D E F G H I J K L M N O

sidan

26

sidan

40

sidan

58

sidan

62

sidan

75

sidan

82

sidan

108

sidan

121

sidan

136

sidan

143

sidan

148

sidan

174

sidan

185

sidan

197

sidan

202

 Frukt och grönt

sidan

17

I trafiken

sidan

19

Våra kläder 1

sidan

21

Våra kläder 2

sidan

23

Vår kropp

sidan

25

P Q R S T U V w X Y Z Å Ä Ö

sidan

209

sidan

223

sidan

224

sidan

239

sidan

292

sidan

312

sidan

322

sidan

336

sidan

337

sidan

337

sidan

338

sidan

339

sidan

342

sidan

345

3


Förord Denna ordlista är utformad med tanke på att vara elevernas första ordlista och en basordlista. Den bör också kunna vara till god hjälp för invandrare. Ordlistan är grundad på vad som är centralt i språkets ordförråd och vad som är betydelsefullt i elevernas situation. Den innehåller omkring 8 000 uppslagsord med ungefär 10 000 betydelser. Det är viktigt att tillägga, att oerhört många fler ord täcks av ordlistan: av hund, koja och valp får man också hundkoja och hundvalp etc. Själva ordlistan kompletteras med tio bilduppslag som ger översikter över nyttiga ordgrupper. Riktpunkten för stavning och böjning är Svenska Akademiens ordlista. Under uppslagsorden presenteras flera olika typer av uppgifter. kind 10 [tjind’] en del av ansiktet

Hon klappade mig på kinden. kinden, flera kinder, alla kinderna En siffra efter uppslagsorden hänvisar i förekommande fall till motsvarande bilduppslag. Inom hakparentes [ ] ges en uttalsuppgift, när det är befogat. Med en ofylld triangel markeras förklaringen av betydelsen. Oftast följs den av ett exempel med uppslagsordet kursiverat. Sist kommer böjningsuppgiften med stödord som ”flera” och ”alla” eller motsvarande vid andra slags ord. Särskild hjälp får man genom hänvisningar från uttalsform till stavningsform, t.ex. [tjök] stavas kök, och från oregelbunden böjningsform till uppslagsord, t.ex. händer slå upp hand. Ordlistan är uppställd i strikt alfabetisk ordning. Nederst på varje sida återges alfabetet med markering av den bokstav som är aktuell på sidan. Överst på varje sida ges kolumntitlar som visar uppslagets första respektive sista uppslagsord. Jag vill gärna rikta ett tack till Lill Schelin, Maria Wadman och Margareta von Matérn för utmärkt samarbete. Vårt mål har varit att hjälpa eleverna på deras väg in i språkets mångskiftande och spännande värld. I denna tryckningen av tredje upplagan har ordlistan genomsetts och kompletterats med ett dussin uppslagsord. Göteborg i augusti 2009 Sture Allén

4


Tänk på att j-ljudet

sj-ljudet

i början av ord stavas på sex olika sätt:

i början av ord stavas på nio olika sätt:

med j, t.ex. jaga, jul

med sj, t.ex. sjunga, sjö

med g, t.ex. giva, gärna

med sk, t.ex. skena, skydd

med dj, t.ex. djungel, djur

med skj, t.ex. skjorta, skjuts

med gj, t.ex. gjorde, gjuta

med stj, t.ex. stjälk, stjälpa

med hj, t.ex. hjul, hjälpa

med sch, t.ex. schack, schema

med lj, t.ex. ljuda, ljus

med ch, t.ex. chef, chock med sh, t.ex. shoppa, shorts

k-ljudet

med g, t.ex. geni, giraff

i början av ord stavas på två olika sätt:

med j, t.ex. jasmin, journal

med k, t.ex. koppar, kulle med c, t.ex. clementin, clown

tj-ljudet i början av ord stavas på fyra olika sätt:

s-ljudet

med tj, t.ex. tjuta, tjäna

i början av ord stavas på fyra olika sätt:

med k, t.ex. kitslig, känna

med s, t.ex. se, suga

med kj, t.ex. kjol

med c, t.ex. citron, cittra

med ch, t.ex. check, chips

med sc, t.ex. scen med z, t.ex. zenit, zon

å-ljudet i början av ord stavas på två olika sätt: med å, t.ex. åka, åra med o, t.ex. offra, oj

5


 I klassrummet

6


I klassrummet 1

klocka

12

papper

23

pensel

2

tavla

13

stol

24

sax

3

krita

14

klister

25

kulspetspenna

4

karta

15

tuschpenna

26

skolväska

5

kateder

16

färgpennor

27

gem

6

lärare

17

tejp

28

häftstift

7

pekpinne

18

radergummi

29

bok

8

pennvässare

19

blyertspenna

30

jordglob

9

schema

20

linjal

31

bokhylla

10

papperskorg

21

bänk

32

almanacka

11

elev

22

hålslag

33

teckning

Alfabetisk ordning almanacka 32

karta 4

pennvässare 8

blyertspenna 19

kateder 5

pensel 23

bok 29

klister 14

radergummi 18

bokhylla 31

klocka 1

sax 24

bänk 21

krita 3

schema 9

elev 11

kulspetspenna 25

skolväska 26

färgpennor 16

linjal 20

stol 13

gem 27

lärare 6

tavla 2

hålslag 22

papper 12

teckning 33

häftstift 28

papperskorg 10

tejp 17

jordglob 30

pekpinne 7

tuschpenna 15

7


abbedissa

A abbedissa [abbediss’a] föreståndarinna för ett

kloster Abbedissan är ledaren för nunnorna. abbedissan, flera abbedissor, alla abbedissorna

abborre [abb’årre] en fisk

abborren, flera abborrar, alla abborrarna

abbot [abb’åt] föreståndare för ett

kloster Abboten är ledaren för munkarna. abboten, flera abbotar, alla abbotarna

abdikera [abdike’ra] avsäga sig tronen Kungen abdikerade. abdikerar, abdikerade, har abdikerat

abonnent [abånnent’] person som beställer

något i förväg Abonnenten står i telefonkatalogen. abonnenten, flera abonnenter, alla abonnenterna

abonnera [abånne’ra] beställa i förväg De hade abonnerat en buss. abonnerar, abonnerade, har abonnerat

26

abort [abårt’] missfall, avbrytande av

en graviditet Den gravida kvinnan gjorde abort. aborten, flera aborter, alla aborterna

absolut [absolu’t] fullkomlig, fullständig säkert, alldeles

Jag är absolut säker på det.

absorbera [absårbe’ra] suga upp Disktrasan absorberade vattnet. absorberar, absorberade, har absorberat

abstrakt [abstrakt’] som inte går att ta på

Hans idéer var alltför abstrakta. abstrakt, abstrakta, abstraktare än andra, abstraktast av alla

accelerera [akselere’ra] öka hastigheten Bilen accelererar väldigt fort. accelererar, accelererade, har accelererat

accent [aksent’] tecken för betoning, (´eller`) René stavar sitt namn med accent över e. brytning när man talar Han talar med utländsk accent. accenten, flera accenter, alla accenterna

ackja samisk släde

Renen drog en ackja. ackjan, flera ackjor, alla ackjorna

ackompanjera [ackåmpanje’ra] ge musikalisk bakgrund till Pianisten ackompanjerade sångerskan. ackompanjerar, ackompanjerade, har ackompanjerat

ackord [ackå’rd] samklang, toner som spelas samtidigt Det var ett vackert ackord. avtal om lön som inte grundas på arbetstidens längd Han jobbar på ackord. ackordet, flera ackord, alla ackorden

addera [adde’ra] lägga ihop, räkna ihop De adderade två tal. adderar, adderade, har adderat

addition [addisjo’n] hopräkning, sammanräkning Addition är ett räknesätt. additionen, flera additioner, alla additionerna

adel den högsta samhällsklassen under äldre tid i Sverige adeln

adjektiv egenskapsord Adjektiv talar om hur någon eller något är. adjektivet, flera adjektiv, alla adjektiven

adjö [ajö’] hej, farväl Adjö, och tack för idag!

administration [administrasjo’n] förvaltning, skötsel av ett kontors arbete

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö


akta Sekreteraren arbetar inom skolans administration. administrationen, flera administrationer, alla administrationerna

adoptera [adåpte’ra]

advokat [advoka’t] person som arbetar med

lagfrågor, försvarare advokaten, flera advokater, alla advokaterna

affisch [affisj’]

 ta som eget barn

 plakat, anslag

De adopterade en pojke från Korea. adopterar, adopterade, har adopterat

Ser du affischen på väggen? affischen, flera affischer, alla affischerna

adoptivbarn [adåpti’vbarn] barn som någon

adopterat adoptivbarnet, flera adoptivbarn, alla adoptivbarnen

adress [adress’] uppgift om var man bor, bostad adressen, flera adresser, alla adresserna

adressat [adressa’t]

affär [affä’r] butik, handelsbod Jag ska gå till affären och köpa mjölk. affären, flera affärer, alla affärerna

afrikan [afrika’n] en som är från Afrika

afrikanen, flera afrikaner, alla afrikanerna

afton [aft’ån]

 den vars adress står på

 kväll

brevet Adressaten är bosatt i Stockholm. adressaten, flera adressater, alla adressaterna

Vi ska gå på teater i afton. aftonen, flera aftnar, alla aftnarna

adressera [adresse’ra] skriva adress på

Brevet var adresserat till mig. adresserar, adresserade, har adresserat

advent [advent’] de fyra veckorna före julen

adventskalender [advent’skalender] kalender med luckor som man öppnar under adventstiden adventskalendern, flera adventskalendrar, alla adventskalendrarna

aga 1 kroppslig bestraffning, stryk Förr i tiden användes aga i skolan för att straffa barn. agan

aga 2 bestraffa genom att slå Aga inte ditt barn! agar, agade, har agat

agent [agent’] försäljare Han är agent för ett dataföretag. spion Han var agent under andra världskriget. agenten, flera agenter, alla agenterna

agera [age’ra] spela, låtsa

Skådespelaren agerade i teaterstycket. handla, ingripa Han agerade enligt order. agerar, agerade, har agerat

aggressiv [aggressi’v eller agg’ressiv] stridslysten, angripande Vakthunden var aggressiv mot besökare. aggressivt, aggressiva, aggressivare än andra, aggressivast av alla agn [angn’] bete för fisk Vi har musslor som agn. agnet, flera agn, alla agnen

aj oj, o Aj, vad det gör ont!

akademiker [akade’miker] person som studerar eller har studerat vid universitet eller högskola Professorn är akademiker. akademikern, flera akademiker, alla akademikerna

akrobat [akroba’t] en som gör svåra rörelser med kroppen, konstgymnast Han är akrobat vid en cirkus. akrobaten, flera akrobater, alla akrobaterna

akt del av en teaterpjäs Första akten tar en timme. högtidlighet, ceremoni Det var en fin vigselakt. akten, flera akter, alla akterna

akta vara rädd om, skydda, spara, vårda Akta vasen! aktar, aktade, har aktat

aa b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

27


kabel

K kabel [ka’bel] ledning, sladd kabeln, flera kablar, alla kablarna

kackel [kack’el] hönans läte pladder

kacklet

kackla [kack’la] låta som en höna pladdra

kacklar, kacklade, har kacklat

kafé eller café [kafe’] konditori, servering kaféet eller kafét eller caféet eller cafét, flera kaféer eller caféer, alla kaféerna eller caféerna

kafeteria slå upp cafeteria kaffe [kaff’e]

 en dryck ett pulver som man

har till en dryck kaffet

kaffebryggare 

 apparat för bryggning av

kaffe kaffebryggaren, flera kaffebryggare, alla kaffebryggarna

kaj [kaj’] brygga

Fartyget lade till vid kajen. kajen, flera kajer, alla kajerna

kaka [ka’ka]

 litet, fint bakverk platt matbröd

kakan, flera kakor, alla kakorna

kakao [ka’kao] choklad kakaon

kakel [ka’kel] ett slags platta av bränd

lera Vi har kakel på väggarna i badrummet. kaklet, flera kakel, alla kaklen

kal [ka’l] som är utan blad, bar,

tom, ödslig Bohuslän har många kala klippor. som är utan hår, skallig Hans hjässa är kal. kalt, kala, kalare än andra, kalast av alla

kalas [kala’s] fest, bjudning kalaset, flera kalas, alla kalasen

kalasa [kala’sa] festa

De kalasade på blåbär. kalasar, kalasade, har kalasat

kalk [kalk’] kalksten ett ämne som används

vid jordförbättring kalken

kalka [kalk’a] stryka med kalk strö ut kalk

kalkar, kalkade, har kalkat

kalkylera [kalkyle’ra] beräkna

Den kalkylerade kostnaden visade sig stämma. kalkylerar, kalkylerade, har kalkylerat

kall [kall’] kylig, sval hård, okänslig, känslolös lugn

kallt, kalla, kallare än andra, kallast av alla

kalla [kall’a] ropa, locka

Husse kallar på hunden. ge namn, döpa till De kallar honom Svenne. kallar, kallade, har kallat

kallas [kall’as] heta

Hon kallas Eva. ha som smeknamn, gå under namnet Karl kallas för Kalle. kallades, har kallats

kalldusch [kall’dusj] dusch med kallt vatten

Vi har kalldusch i källaren. obehaglig överraskning Beskedet kom som en kalldusch. kallduschen, flera kallduschar, alla kallduscharna

kallna [kall’na] bli kall, svalna

Maten kallnade medan han åt. kallnar, kallnade, har kallnat

kalkera [kalke’ra]

kallskuret [kall’skuret]

 rita av, kopiera

 pålägg till smörgåsar

kalkerar, kalkerade, har kalkerat

kalkylator [kalkyla’tor] miniräknare

kalkylatorn, flera kalkylatorer, alla kalkylatorerna

kallsvett ångestsvett

Då han hörde okända steg i hallen, kröp kallsvetten fram. kallsvetten

148 a b c d e f g h i j kk l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö


kanot kalops [kalåps’ eller kal’åps] en maträtt kalopsen kalsonger [kalsång’er] underbyxor för män kalsongerna

kalufs [kalufs’] hår, lugg Två bruna ögon doldes under den yviga kalufsen. kalufsen, flera kalufser, alla kalufserna

kalv [kalv’] kons unge kalven, flera kalvar, alla kalvarna

[kalåps] stavas kalops

kam [kam’] ett redskap för att ordna

håret kammen, flera kammar, alla kammarna

kamel [kame’l] ett djur

kamelen, flera kameler, alla kamelerna

kameleont [kameleånt’] en färgskiftande ödla

kameleonten, flera kameleonter, alla kameleonterna

kamera [ka’mera]

Militärerna var kamouflerade med kvistar för att inte upptäckas av fienden. kamouflerar, kamouflerade, har kamouflerat

kamp [kamp’]

De seglar uppför kanalen. förbindelse Han använder sig av hemliga kanaler. kanalen, flera kanaler, alla kanalerna

kampanj [kampanj’] intensiv verksamhet under begränsad tid Företaget startade en kampanj för sina nya varor. kampanjen, flera kampanjer, alla kampanjerna

kamrat [kamra’t] vän, bekant, kompis kamraten, flera kamrater, alla kamraterna

kamratlig [kamra’tlig] vänskaplig, förtrolig Det är en kamratlig anda i föreningen. kamratligt, kamratliga, kamratligare än andra, kamratligast av alla

kamratskap [kamra’tskap] vänskap

Jag värderar vårt kamratskap högt. kamratskapet

kamrer [kamre’r] ekonomisk förening Han arbetar som kamrer på banken. kamrer(en)n, flera kamrerer, alla kamrererna

kamouflera [kamofle’ra] skyla, dölja

kanal [kana’l] vattenväg, vattenled

grafering eller filmning. kameran, flera kameror, alla kamerorna

Hon kammar sitt långa hår. kammar, kammade, har kammat

Hon kanade nedför grässlänten. kanar, kanade, har kanat

kampen, flera kamper, alla kamperna

 tjänsteman som sköter

 snygga till med kam

 åka kana, glida

 strid, fejd, tävling

 en apparat för foto-

kamma [kamm’a]

kana 2 [ka’na]

kan slå upp kunna kana 1 [ka’na] smal isbana

Vi åker kana i sluttningen. kanan, flera kanor, alla kanorna

kanariefågel [kana’riefågel] en tamfågel kanariefågeln, flera kanariefåglar, alla kanariefåglarna

kanel [kane’l] en krydda

Pepparkakor innehåller kanel. kanelen

kanhända [kanhänd’a] kanske, möjligen, eventuellt

kanin [kani’n] ett djur

kaninen, flera kaniner, alla kaninerna

kanna  [kann’a]

 flaska, kruka, tillbringare

Hon hällde upp kaffe ur kannan. kannan, flera kannor, alla kannorna

kanon [kano’n] ett vapen

kanonen, flera kanoner, alla kanonerna

kanot [kano’t] en smal båt som man paddlar, kajak kanoten, flera kanoter, alla kanoterna

[kanser] stavas cancer

a b c d e f g h i j kk l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

149


Libers

Libers

LILLA

ORDLISTA

Inledningsvis presenteras tio bilduppslag där tydliga bilder med tillhörande ord utgår från viktiga miljöer i vår närhet. Ofta uppstår problem med att hitta ett ord i en ordlista när man inte känner till dess stavning. I Libers Lilla Ordlista får eleverna hänvisningar från uttal till stavning i vissa ljudstridigt stavade ord.

LILLA

ORDLISTA med bilduppslag och uttalsord

ORDLISTA

Längst upp på varje sida finns sökord och längst ner finns alfabetet med den aktuella bokstaven inringad. Varje ord bildar tillsammans med ordförklaringar, exempelmeningar och fullt utskrivna böjningsformer en tydlig och väl avgränsad grupp.

LILLA

Libers Lilla Ordlista är en enkel, tydlig och lättillgänglig ordlista som innehåller ca 8000 av våra vanligaste ord.

Libers

www.liber.se

Best nr 47-08134-1 Tryck nr 47-08134-1

Sture Allén

Best. nr 47-08134-9 Tryck. nr 47-08134-9-01

Sture Allén

9789147081349  
9789147081349  

LILLA Libers Sture Allén med bilduppslag och uttalsord