Page 1

FRILUFTSLIV

genre Gleerups

läsning

LÄRARGUIDE FR IL UF

FRILUFTSLIV

FR IL UF

TS LIV

genr

rups Det är i början Gleeav e september. läsning

genr

FR IL UF

TS LIV

Idag ska vår klass åka på o d rei dtält. lägerskola A och lltisova

tt vara a med a r vara Det bäst få n a m tt a scout är ket och andas yc ute så m . frisk luft använda får man Och så ar och sågar iv n yxor, k uxen någon v utan att r. skrike

G LE ER FR ILU

UPS G

– paket

FTS LIV

FR ILU

FRILUFTSLIV – paket 1

FRILUFTSLIV – paket 2

24 sidor

32 sidor med kapitelindelning

Alltid redo Fröken åker på lägerskola En älg är faktiskt ganska stor

Jenny på skolutflykt Johan går och fiskar Kim och snöstormen

Illustrationer av Oskar Jonsson

G LE ER

FTS LIV

UPS G

paket 24 sidor 1 Alltid red o Fröken åker på läg En älg är faktisk erskola t ganska stor Illustration er av Os kar Jon sson

GLEERUPS GENRELÄSNING

genre Gleerup s

FR IL UF

TS LIV

läsning

En älg är fa ganska ktiskt stor Annette Cederh

olm

EN RE LÄ SN ING FR ILU FTS

LIV – pak

32 sidor et med kap 2 itelindeln Jenny på ing Johan går skolutflykt Kim och och fiskar snöstorme n

Friluftsli v paket 1 hft 1–3 (hft 3) Friluftsliv paket 1 hft 1–3 (hft 2)

et 2 LIV – pak

ing itelindeln med kap 32 sidor ykt skolutfl Jenny på och fiskar Johan går stormen snö Kim och

FR ILU FTS

olm

Cederh

Hela skolgården är full av ungar med vandringskängor och ryggsäckar.

SN ING EN RE LÄ

1

24 sidor o a Alltid red r på lägerskol stor åke Fröken faktiskt ganska är En älg

Annette

TS LIV

Jag hete FRILUFTSLIV r Kevin och är med i st rövaGleerups rna. e läsning En ströv are älsk ar träd och blo Fröken mmor o åker ch varm choklad i telägerskola på rmos. Annette Cederholm En ströv are tyck er också om alla dju myran ti r, från den lill a ll den st ora älge n.

omslag-

Friluftsli

v1.indd

3

1 v paket Friluftsli (hft 1) hft 1–3

sson kar Jon er av Os

Illustration

09-06-08

omslag-Friluftsliv1.indd 2

11.53.13

09-06-18 12.30.10

09-06-18

FR IL UF

v1.indd

Friluftsli

omslag-

Det är de cember på jullo och förs vet. ta

1

FRILUFTSLIV

FR IL UF

TS LIV

genre Gleerups

genre läsning

FR IL UF

Johan gräver upp mask och morfar hämtar fiskegrejorna.

TS LIV

Så ger de sig av ut på sjön och kastar ankar vid morfars abborrgrund.

Vinden ök

Kick

G LE ER

FR ILU FTS

UPS G

SN ING EN RE LÄ

et 1 LIV – pak

24 sidor o a Alltid red r på lägerskol stor åke Fröken faktiskt ganska är En älg l Lövdah n Gu er av Illustration

FTS

et 2 LIV – pak

24 sidor

32 sidor med kapitelindelning

Alltid redo Fröken åker på lägerskola En älg är faktiskt ganska stor

Jenny på skolutflykt Johan går och fiskar Kim och snöstormen

Illustrationer av Gun Lövdahl elning

itelind med kap 32 sidor ykt skolutfl Jenny på och fiskar Johan går stormen snö och Kim

FR ILU

G LE ER

LIV – pak

t börjar

UPS G

24 sidor et 1 Alltid red o Fröken åker på läg En älg är faktisk erskola t ganska stor Illustration er av Gu n Lövdah l

GLEERUPS GENRELÄSNING FRILUFTSLIV – paket 2

Gleerup

s

Kim och

snöstor men ndvisson

snöa.

EN RE LÄ SN ING FR ILU

FTS

32 sidor LIV – paket 2 med kap itelindeln Jenny på ing Johan går skolutflykt Kim och och fiskar snöstorm en

Friluftsli v paket 2 hft 1–3 (hft 3)

Friluftsliv paket 2 hft 1–3 (hft 2)

omslag-

Friluftsli

v2.indd

3

2 v paket Friluftsli (hft 1) hft 1–3

omslag-Friluftsliv2.indd 2

09-06-11

11.14.06 09-06-05 12.58.16

09-06-05

v2.indd

Friluftsli

omslag-

FR IL UF

läsning

Kicki Su

ar och de

FR ILU FTS

FRILUFTSLIV – paket 1

genre

Johan går och fiskar

lykt å skolutf Jenny p i Sundvisson

a rater sk klasskam h hennes llen. Jenny oc utflykt till fjä ol åka på sk mmit t har ko r och de . ptembe ar Det är se h dimman tätn oc lite snö rat. asskam de en kl t saknar Plötslig rta! bo är im K

FRILUFTSLIV

dagen

Kim oc hO för att ta skar bestämläsning mer sig en skidtu r runt sj ön. Det är fi nt skidfö re. De stan nar vid vindskyd att fika. det för Kicki Sundvisson

eerupsbåda att fiska. Johan och morfar Gl gillar

12.30.35

TS LIV

1

Agneta Edwards och Jeanette Rådh

13.08.21

TS LIV


INNEHÅLL Allmän inspirationsdel GENRER Vad är en genre? Genrer på biblioteket

4 5

LITTERATUR I KLASSRUMMET Textval Hur kan man inspirera? Litteraturlek Omvandla

6 7 8 10

BOKTIPS

11

Genrespecifik praktisk del INTRODUKTION Mindmap Ordspråk och talesätt Dramatisera Arbeta vidare med genren

12 13 13 13

ARBETSMETOD Förförståelse Diskussionskort Bokcirkel

14 14 15

ARBETA VIDARE MED BÖCKERNA Reflektionsfrågor till böckerna i paket 1 Reflektionsfrågor till böckerna i paket 2

16 17

KOPIERINGSUNDERLAG TILL BÖCKERNA Alltid redo Fröken åker på lägerskola En älg är faktiskt ganska stor

18 20 22

Jenny på skolutflykt Johan går och fiskar Kim och snöstormen

24 26 28

Genrespecifika diskussionskort

30

BOKTIPS FÖR ELEVERNA

32


INTRODUKTION I dagens samhälle går söndagsutflykterna oftare till stora shoppingcentra än ut till naturen. Kunskapen om att röra sig fritt i en skog, att lämna den utpekade gångstigen är liten. Medlemsantalet i olika friluftsorganisationer tappar ständigt i antal. Svensken har ofta en uppfattning av sig själv som en sann naturvän och känner till sin unika allemansrätt, men har tappat lusten att vistas i skog och mark. Skolan får därför en viktig roll i sitt arbete med att väcka elevernas lust att vistas ute i naturen. Detta intresse är av stor vikt för kommande generationer. Hur kommer man att vilja värna om miljön, om man inte har en relation till den? En del barn upplever endast tillrättalagda friluftsområden med organiserade spår och grillplatser. Många barn upplever också att mörka täta skogar är lite obehagliga. Naturorganisationer vittnar om hur barn idag har svårt att gå på ojämna och svårframkomliga stigar. De har sällan adekvat utrustning för att vistas utomhus i skog och mark. Skolan skulle kunna ge denna kunskap åt eleverna genom att visa dem hur man läser en karta och kompass, hur man gör upp en eld, hur man klär sig för utevistelse och hur man använder olika redskap ute i naturen för att klara sig där. Låt representanter för olika friluftsorganisationer komma till skolan och berätta om sin verksamhet. Både scouterna och friluftsfrämjandet har hemsidor som uppdateras kontinuerligt. Gå gärna in och få inspiration på www.ssf.scout.se och www.friluftsframjandet.se I dag finns det många studier som visar att människan mår bra av att vistas ute i naturen. Stresshormonet kortisol minskar och pulsen sjunker när vi är ute i naturen. Naturen har helt klart en lugnande inverkan på människan.

Mindmap Inled med att be eleverna tillsammans definiera vad de tänker på när de hör ordet friluftsliv. Vilka naturtyper finns det?

Miljö

Vad är allemansrätt?

FRILUFTSLIV

Vad kan man hitta i naturen?

Föreningar

Vad kan man göra i naturen?

Spara elevernas mindmap och fyll gemensamt på som avslutning på arbetsområdet.

12


Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

23

Den är stor. Den är lång. Den är tung.

De är små. De ser olika ut. De blir blad eller blommor så småningom.

Den är mjuk. Den är grön. Den ser ut som små stjärnor.

Vad är det?

Blev alla strövarna skrämda av.

Avtryck som någon lämnat efter sig.

Rita svaret.

Tycker en strövare om.

Fanns i Naimas matsäck.


-

FRILUFTSLIV

genre Gleerups

läsning

LÄRARGUIDE Gleerups genreläsning är småboksläsning på ett nytt sätt. Förmågan att prata om, reflektera över och koppla innehållet i boken till saker och händelser i den egna vardagen är viktig. Till varje genre finns en Lärarguide full av inspiration. Litteraturpedagog Agneta Edwards har skrivit den inledande allmänna inspirationsdelen och språklärare Jeanette Rådh har skrivit den genrespecifika praktiska delen med metodiska tips hur man kan introducera och arbeta vidare på olika sätt inom genren. Sista halvan av Lärarguiden består av kopieringsunderlag. Där finns genrespecifika diskussionskort och till varje bok inom genren finns två sidor med individuella uppgifter. Sidorna med de individuella uppgifterna dubbelkopieras och viks, så att eleverna får små arbetshäften, ett till varje bok.

9789140667298  

Det är nt skidföre. Det är september Kim är borta! Johan gräver upp mask och morfar hämtar skegrejorna. 32 sidor med kapitelindel ningJennyp...

9789140667298  

Det är nt skidföre. Det är september Kim är borta! Johan gräver upp mask och morfar hämtar skegrejorna. 32 sidor med kapitelindel ningJennyp...