9789188937964

Page 1

Trestämt Advent

Mårten Jansson


Övriga böcker i Trestämt-serien Trestämt SAB

14 välkända sånger arrangerade för SAB av Anna Cederberg Orreteg och Micke Winterquist. 64 sidor. ISBN 978-91-85575-94-7

Trestämt 2 SAB

17 välkända sånger arrangerade för SAB av Mårten Jansson och Eva Ericsson Berglund. 56 sidor. ISBN 978-91-86825-89-8

Trestämt 3 SAB

15 körsatser i olika genrer och varierande svårighetsgrad för blandad kör SAB av Mårten Jansson och Eva Ericsson Berglund. 80 sidor. ISBN 978-91-88181-80-0

Trestämt Jul SAB

15 körsatser i varierande svårighetsgrad för blandad kör SAB av Mårten Jansson och Eva Ericsson Berglund. 48 sidor. ISBN 978-91-88937-07-0

Trestämt SSA

54 arrangemang för SSA av Mårten Jansson och Eva Ericsson Berglund. Här finns jul- och luciasånger, poplåtar, andliga visor, jazz- och musikallåtar samt några sånger från den klassiska repertoaren. 152 sidor ISBN 978-91-85575-81-7

Trestämt 2 SSA

48 välkända sånger i olika musikstilar, arrangerade av Mårten Jansson och Eva Ericsson Berglund. 152 sidor. ISBN 978-91-86825-27-0

Trestämt Advent SAB Copyright © 2023 Notfabriken Music Publishing AB Noter Mårten Jansson/Göran Lillieström Omslag Ulf Ekwall Tryck BALTO Print, Litauen 2023 Upplaga 1:1 ISBN 978-91-88937-96-4


Innehåll Advent Otto Olsson ...................................................... 4 Advent T. Gummesson ................................................. 7 Adventstid C-B Agnestig .............................................. 8 Bereden väg för Herran Psalm 103 ............................ 10 Bereden väg för Herran Bodavarianten ..................... 12 Davids psalm XXIV Gören portarna höga ................. 26 Den lilla lågan E. K. Wärberger.................................... 14 Dotter Sion, fröjda dig G. F. Händel ........................... 16 Första advent J. Lundvik/P. Kvint ................................. 18 Gläd dig, du Kristi brud Folkmelodi från Mora ......... 24 Gå Sion, din konung att möta .................................... 31 Hosianna, Davids son Psalm 105 ............................... 34 Ljuset i advent G. Persson ............................................ 36 O du som himlens stjärnor tänt Psalm 422 .............. 38 Se, din konung kommer Adventsång ......................... 40 Tidens mått har fyllts till randen Psalm 425 ............ 42 Var inte rädd för mörkret G-B Holgersson ................. 44 Veni, Emmanuel .......................................................... 46 Vi firar åter advent M. Brisvall .................................... 48 Vi tänder ett ljus i advent S. Gårdare ......................... 52


10

Bereden Herran Bereden väg väg för Herran Psalm 103

 & 43 œ

œ

1. Be - re - den 2. Guds folk, för

väg dig

för han

Her trä

-

ran! der

Berg, en

œ

œ

œ

œ

œ

? 3 œ B 4

œ

œ

œ

S

A

 & 43

Text: Franz Mikael Franzén Musik: Svensk variant av tysk folkmelodi Arr: Mårten Jansson

1. Be - re - den för 2. Guds folk,

8

& &

 

 

opp! opp!

? 

15

& &

 

œ

?  œ.

för han

Han Strö

kom - mer, pal - mer,

œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

Han Strö

œ

kom - mer, pal - mer,

-

j œ œ

rens da

œ œ J

hopp. hopp.

© detta arr: Notfabriken Music Publishing AB

Her trä

œ

hopp. hopp.

fäd fyl

väg dig

.

. œ.

œ

han bred

œ

som ut

han bred

som, ut,

œ

Rätt - fär Guds löf

œ

œ

Rätt - fär Guds löf

-

.

fjär klä

ran! der

som ut

œ

œ œ œ

-

œ

dig ten

œ

-

he ä

-

he ä

œ

œ

œ

sjun - ken, e - vig

fjär-ran var klä-der, sjung

œ œ

œ

-

œ

.

œ

œ

djup, stån ko - nung

œ

.

œ

œ

av fäd upp - fyll

- rens - da

j œ . œj œ œ œ . œ œ sedd ditt

œ

œ

j œ œ

œ

-

-

œ.

œ

œ

- rens - da

förs san

förs san

œ

av fäd upp - fyll

tens ro

tens ro

opp! opp.

djup, stån djup, stån ko - nung, ko - nung

var sedd sjung ditt

œ œ œ

-

œ

ran der,

han bred

dig ten

Berg, en

-

sjun - ken, e - vig

œ

œ œ œ

-

œ

œ

œ

te, na,

av nu

œ

te, na,

av nu

œ

trestämt advent sab


11 2

21

& &

 

? 27

& &

œ

Da ro

-

vids pa:

œ

œ

œ

Da ro

œ

-

vids pa:

œ œ

 . 

j œ œ

œ.

hus Ho

œ œ hus Ho

œ

han

œ

-

-

va - re

han

Väl - sig - nad

va

œ

œ

Väl - sig - nad

va

œ

œ

œ

œ

œ

-

œ

œ j œ œ

den si -

störs an

œ

-

te. na!

œ

-

-

te. na!

œ

œ

œ.

som

kom

i

Her

som

?  œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ kom

i

œ œ œ

Her

-

rens

œ -

œ œ

œ.

œ

störs an

den si -

œ œ œ œ œ œ œ œ han,

œ

rens,

œ

j œ œ œ -

œ

œ.

-

.

œ . œj œ

namn!

Her - rens

œ. œ œ J

re

re

œ œ œ J

namn!

3. Gör dina portar vida för Herrens härlighet. Se, folken kring dig bida att nå din salighet. Kring jordens länder alla skall denna lovsång skalla: Välsignad vare han som kom i Herrens namn!

notfabriken


18

Första advent Första advent F sus

& b c œ.

F

& b .. Œ

6 S

A

B

& b .. Œ ? b .. Œ

10

j œ

F

&b Œ &b Œ ?b Œ

F

D sus

œ.

C/E

œ

œ

*) En

grå Sank - ta

œ

œ

œ

œ

*) En

grå Sank - ta

Bb

Dm

j œ

œ.

j œ œ.

Gm

œ œ

j œ œ.

Œ

œ œ

œ œ. J

Dm

œ œ

no - vem Lu - ci -

ber, a

no - vem Lu - ci -

ber, a

grå Sank - ta

no - vem Lu - ci -

ber, a

C/E

Dm

*) En

œ

œ

en doft, ski - ner

œ

œ

œ

œ

en doft, ski - ner

En doft, ski - ner

œ J

œ œ

j œ œ.

en käns - la, i mörk - ret

Œ

‰ œj œ œ är vi var - je

här år

œ œ

j œ œ.

j œ œ œ

œ œ

œ œ. J

‰ œ œ œ J

en käns - la, i mörk - ret

en käns - la, i mörk - ret

är vi var - je

är vi var - je

här år

här år

j œ

œ.

œ œ œj œ Gm/F

Bb

j œ 

j œ 

œ J

C/E

höst, hår,

fär - ger av en går med ljus i

höst, hår,

fär - ger av en går med ljus i

höst, hår,

œ œ œ œ J

Œ

Œ

.

fär - ger av en går med ljus i

j œ œ œ œ

Œ

Dm/C

B bm

Text & musik: John Lundvik/Peter Kvint Arr: Mårten Jansson

C

œ œ

i - gen? som går.

œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

i - gen? som går.

i - gen? som går.

  

*) Man kan med fördel sjunga enbart melodin på första versen, gärna framförd av solist, en stämma eller hela kören.

© manus. Tryckt med tillstånd

trestämt advent sab


Gå Sion din konung att möta

31

Gå, Sion, din konung att möta S

A

B

&

 c

&

 c

G/B C

œ

œ

D7

œ. œ œ

Œ

& &

  G

œ

mö - ta, fröj - der,

œ

? 

œ

9

& &

mö - ta, fröj - der,

 

œ

.. œ

.

1. Gå, 2. Han

.

? c Œ

5

œ. œ

G

.

Am/C

D7

œ

œ. œ œ

..

œ. œ

œ œ

œ

din Gud. kris - tall,

œ. œ œ

œ

si lat

œ

œ nœ

œ

œ. œ œ

œ

œ. œ œ

Strö sin

œ. œ œ

pal - mer på väg för Mesä - ra i lju - sets pa -

œ

œ

œ. œ œ

œ. œ

œ

œ. œ œ

œ. œ

din Gud, kris - tall,

din Gud. Strö kris - tall, sin

pal - mer på väg för Mesä - ra i lju - sets pa -

din Gud, kris - tall,

din Gud. Strö kris - tall, sin

pal - mer på väg för Mesä - ra i lju - sets pa -

œ. œ œ. œ

œ. œ œ

œ

G

.

brud. stall.

?  œ

œ

be och

red dig som vän - tan - de läg - ges på strå i ett

si lat

-

as, ser

be och

red dig som vän - tan - de, vän - tan - de brud. läg - ges på strå i ett stall, i ett stall.

© detta arr: Notfabriken Music Publishing AB

-

œ. œ œ

œ. œ

œ œ. œ

.

œ

Var

glad,

var

Var

glad, var glad, var

œ

.

brud. stall.

C

œ

as, ser

œ

œ. œ

œ

-

œ œ

œ

œ.

C

.

red dig som vän - tan - de läg - ges på strå i ett

œ œ

œ œ

G

as, ser

be och

œ

œ.

att ga

Am

-

œ œ

- nung - vi -

Em E 7/G #

si lat

att ga

din ko från e

œ. œ

œ. œ œ

œ.

- nung - vi -

Si - on, kom - mer

œ

œ

œ

din ko från e

1. Gå, 2. Han

B7

œ

œ.

œ

œ.

att ga

Je - ru - sa - lem, gläds åt han läm - nar sin tron av

œ

Si - on, kom - mer

œ œ

- nung - vi -

œ. œ

D7

œ.

din ko från e

mö - ta, fröj - der,

œ œ

œ

Si - on, kom - mer

œ. œ œ

Je - ru - sa - lem, gläds åt han läm - nar sin tron av

G

1. Gå, 2. Han

.. œ

Je - ru - sa - lem, gläds åt han läm - nar sin tron av

œ

œ

Text: E. Nyström Musik: J. McGranahan Arr: Mårten Jansson

œ

Œ

œ œ œ œ Œ œ œ œ

Var glad, var notfabriken


34

Hosianna Hosianna, Davids son Psalm 105

 c f œ. œ S &

œ.

 c f A & œ. œ

Ho - si - an

œ.

Ho - si - an

B

f ?  c œ. œ

œ.

Ho - si - an

F  . . œ. &

5

œ œ

 .F . . & œ œ œ

-

na,

ho - si - an

-

j œ œ

œ. œ œ.

-

œ

Ho - si - an - na

œ

Ho - si - an - na

F ?    .. œ . œ œ

œ

Ho - si - an - na

&

 œ

&



9

han!

œ

han!

na,

j œ œ

ho - si - an

-

œ. œ œ.

na,

ho - si - an

œ

œ

Da - vids

son,

œ

œ

Da - vids

œ

-

œ

Da - vids

-

œ œ œœ ..

Orgel

Œ

Œ

Œ

F

-

Väl

-

j œ œ

ƒ œ. œ

 ..

ƒœ . œ

 ..

na,

na,

œœ œœ ..

Œ

Œ

sig - nad Da - vids

œ son,

œ. œ œ œ œ œ

sig - nad Da - vids

son,

Väl

sig - nad Da - vids

F œ œ Œ œ. œ œ œ

© detta arr: Notfabriken Music Publishing AB

-

son,

-

ho - si - an

œœ

väl

œ œ

väl

œ J

-

sig

-

œ œ œ

sig

-

œ

Œ

œ J

Œ

nad

nad

œ

sig - nad

Œ

na!

na!

na!

f œ œ œ

-

-

j œ 

-

œ. œ œ œ

väl

Œ

-

ho - si - an

j œ œ

son,

Œ

Väl

ho - si - an

F œ œ . œ œ œ œ Œ

 ..

na,

son,

. œ œœ . œ œœ

han!

?  œ

œ. œ œ.

j œ œ

ƒ œ. œ

j œ œ

Text: Matteus 21:9 Musik: Abbé Vogler Bearb: Mårten Jansson

œ œ

f œ œ

-

va

-

re

va

-

re

va

re

œ

f œ œ œ œ

p œ œœ .. œœ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ Œ

som

p

kom - mer i Her - rens

œ

som

œ œ œ œ œ

kom - mer i Her - rens

p œ

som

œ œ œ œ œ

kom - mer i Her - rens trestämt advent sabTrestämt Advent • 20 fina körsatser för SAB • både a cappella och med ackompanjemang • passar ungdomar och vuxna • varierande svårighetsgrad

ISBN 978-91-88937-96-4

9 789188 937964


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.