9789171260413

Page 1


”Den längsta resan är resan inåt” Dag Hammarskjöld, 1950

Till Cedric


Peter Hanneberg

VÄRLDSARV Människans mästerverk

Bokförlaget Max StrömSju moai vid Ahu Akivi står på rad under fullmånen, medan en grå vålnad av moln sveper förbi bakom dem. Påskön är en vulkanisk ö med mycket isolerat läge i Stilla havet. Den beboddes av en blomstrande kultur som senare gick under när öns begränsade resurser inte längre klarade trycket. Påskön är en av mer än 750 unika platser som på olika kriterier har utsetts till kulturvärldsarv av FN organet Unesco.


F Ö RO RD Att göra en bok om ett så världsomspännande ämne som FN s kulturarv, har för en obotlig romantiker som jag varit en fantastisk resa. Om boken kan förmedla något av mina upplevelser och öka intresset för våra kulturvärldsarv, har den uppnått ett viktigt syfte. Det är stort att på nära håll lära känna kulturhistoriska platser av den här digniteten, att umgås med dem och få en känsla för historien och människorna bakom varje sten, att söka kunskap om och ta sig tid att filosofera över jordens kulturer i ett större perspektiv. Hur de uppstod, utvecklades och gick under. Kulturer vilkas högtstående kunskap, arkitektur och levnadsmönster vi fascineras av än idag, på samma sätt som vi förundras över deras förvandlingar eller plötsliga försvinnanden. Samhällen och kulturer tog död på sig själva för att de inte förmådde leva i fred och samförstånd med varandra, eller i balans med sina begränsade naturresurser. Andra gick under av koloniala och religiösa krafter utifrån som trodde sig ha rätt att ta ifrån dem deras mark och identitet. Unescos under fyrtio år noggrant utvalda kulturvärldsarv ruvar på en samlad kunskap i kolossalformat, inte bara om kungar, religioner och makt, utan om människans ofattbara potential och uppfinningsrikedom både i kärlek och krig, i konst, arkitektur och vetenskap. Om alla de lärdomar som finns förborgade i dessa kulturhistoriska platser togs till vara på ett enbart uppbyggligt sätt, skulle de kunna sätta mänskligheten på rätt spår i valen mellan fred och osämja, mellan den sköna estetiken hos livsbejakande konstarter och den fyrkantiga förnekelsen av livets mjuka värden. En svindlande utopisk tanke, men den säger en del om den historiska, vetenskapliga, konstnärliga och humanistiska betydelse som FN s kulturvärldsarv sammantaget representerar. Boken är inte tänkt som ett uppslagsverk. Den vill istället genom ett personligt urval visa på den historiska mångfalden och de kulturella värdena. Kulturhistoriska platser har ofta en själ. Att söka och upptäcka denna själ är en resa i sig, som under vägen berikar oss både med en kunskap om platsernas historia och en förståelse för vikten av deras beskydd. Kulturarven är, precis som sårbar natur, i behov av omvårdnad för att kunna bevaras åt framtida generationer. peter hanneberg

Katedralen i Burgos, ett av världens viktigaste gotiska byggnadsverk, solar sitt praktfullt utsmyckade oktagonala torn i det varma kvällsljuset.
SYDAM ERIKA

Island

10

Guatemala

194

Norge

14

Panama

198

Danmark

22

Ecuador

200

Sverige

26

Peru

202

Finland

42

Brasilien

220

Storbritannien

44

Chile

226

Holland

60

Belgien

62

Tyskland

64

ASIEN

Ryssland

70

Israel

236

Österrike

78

Jemen

240

Frankrike

82

Uzbekistan

242

Spanien

102

Turkmenistan

252

Italien

114

Korea

256

Grekland

136

Japan

258

Kina

262

Indien

280

Sri Lanka

286

AFRIKA Kap Verde

142

Thailand

288

Egypten

144

Laos

290

Tanzania

154

Kambodja

294

Botswana

158

Vietnam

300

Sydafrika

162

Malaysia

302

Namibia

166

OC EANIEN NORDAM E RIKA

Australien

USA

168

Mexiko

180

I en gränd i Khivas gamla stadsdel Itchan Kala i Uzbekistan träffade författaren på denna månghundraåriga dörr, konstfullt snidad i islamisk arabesk.

304

REGIST ER 100 Världsarv

314

Namnregister

318

Innehåll

EU ROPAÖxará dansar utför sluttningarna medan den växer från en skvättande fjällbäck till en skälvande älv. Vi följer den på en stig genom lågmäld fjällvegetation, tills vattenmassan plötsligt bildar fallet Öxarárfoss och störtar ned i Almannagjá, Allemansklyftan. Klyftan är den geologiska sömmen mellan två kontinentalplattor. En ryggrad av berg sträcker sig nästan från pol till pol på Atlantens botten. Den har bildats av vulkanisk aktivitet och är orsaken till att Amerika och Europa glider ifrån varandra. Ibland har vulkanerna och lavan stigit över havsytan och skapat nytt land. Så bildades Tristan da Cunha, Ascension och Azorerna. Och så föddes Island, den enda platsen där man på land kan se detta ärr sy ihop jordskorpan över vår planets glödgade inre. Sömmen tråcklar sig upp ur oceanen på sydvästra Island och löper diagonalt över ön, via Thingvellir där fenomenet blir allra tydligast. Här tycks landskapet ha sjunkit ned i jordskorpan i en fem kilometer bred dalgång, som grönskar av gräs och glittrar av vatten. Sänkans bägge sidor tangeras av två parallella lavasprickor, Almannagjá och Hrafnagjá. Denna magiska plats valde vikingarna vid slutet av 920-talet för sitt friluftsparlament. Här skulle det unga landets lagar stiftas och rättvisa skipas. Nordmän från Norge hade koloniserat Island 874 och följts av allt större skaror utvandrande vikingar. Stormän lämnade Skandinavien i sina skepp lastade med bohag, familjer, trälar och husdjur. De tog sig över Atlanten till det förlovade landet där de hört att orörda grässlätter, skogar och fiskrika vatten väntade. I början saknades behov av en mer genomtänkt organisation eller regering. Besluten fattades och domarna fälldes inom de lokala hövdingaväldena, godord. Ledarna inom dessa maktsfärer, i regel en kombination av präst och hövding, var de största markägarna. Men Islands snabbt ökande befolkning ledde till fler konflikter. Efter ett halvsekel insåg man att utvecklingen krävde en tydligare organisation. Tanken föddes på ett Allting som lagstiftande församling. Tinget skulle representera hela folket genom att varje godord hade sin ledare som medlem i rådet. Förberedelserna inför det nya lagrådssystemet pågick under 920-talet då islänningen Úlfljótur sändes till Norge för att studera deras lagsystem. År 930 sammanträdde det isländska Alltinget första gången. Händelsen brukar kallas ”världens första parlament”. Det var en demokratisk mötesform som tillät och uppmuntrade alla närvarande folkrepresentanter att dryfta sina frågor. Alltinget var också domstolen som skapade och verkställde landets lagar. Vid Lögberg, Lagberget, träffades de 39 rådsmedlemmarna varje år under två veckor efter midsommar. De bodde vid kullen i små stenhyddor vars överväxta grunder man fortfarande kan ana. De satt i en ring när de sammanträdde. Alltinget fortsatte envist sina sammankomster vid Thingvellir, år efter år, århundrade efter århundrade. Hela denna geologiska och samhällshistoriska dimension brer ut sig nedanför våra fötter vid Öxarárfoss. Älven fortsätter på bottnen av den märkliga sprickan i det svartgröna landskapet och når Thingvallavatn, Islands

Island

TH I NG V E LLI R – det första parlamentet

Studier har visat att dalen utvidgar sig med sjuttio meter per tiotusen år och att sänkan blir fyrtio meter djupare under samma tidsspann. < Öxaráälven vräker sig ned i den spricka i jordskorpan som kontinentalplattornas förskjutning skapat. Nedströms bortom klippan ligger kullen som kallades Lögberg, Lagberget.


12 ·

E U RO PA

ISLAND

största naturliga sjö. Dess väldiga yta lyser upp hela landskapet. Vid foten av Lögberg bildar älven Drekkingarhylur, Dränkgölen. Som ett landskapets öga speglar vattensamlingen himlen i sin mörka pupill. Genom tre sekler, 1564–1838, var den behjälplig vid rättsskipningen. Här dränktes många kvinnor för påstått äktenskapsbrott, barnamord, mened och häxkonster. Allt enligt en särskild förordning från 1564 om brott som begicks av kvinnor. När lagmännen hade fällt sin dom, knöts kvinnan in i en säck och kastades i den iskalla, djupa gölen. År 1783 drabbades Island av den största jordbävningen någonsin. Femton år senare flyttades Alltinget till Reykjavik. Thingvellirs ofullgångna landskap och geologiska vildhet skänker en tredimensionell dramatik åt Islands historieskrivning genom åtta sekler. Det var här Alltinget beslöt år 1000 att Island skulle bli kristet och lämna hedendomen och asagudarna bakom sig. Här lovade islänningarna Norges konung trohet och underkastelse 1262. Här betygade de kung Olaf av Danmark sin vördnad 1382 och återigen kung Frederik III 1662. När tusenårsjubileet av Alltingets födelse firades 1930 och Thingvellirs nationalpark invigdes, samlades tiotusentals islänningar på den magiska platsen fem mil från huvudstaden. Och tjugotusen samlades här då Island blev självständig nation den 17 juni 1944, efter att ha sorterat under den danska kronan i mer än ett halvt millennium. År 1974 celebrerades 1100-årsjubileet av den första koloniseringen, 1994 högtidlighölls 50-årsminnet av republikens grundande, år 2000 firades tusenårsminnet av kristendomens införande. Sextio år efter självständigheten, 2004, krönte fn Thingvellirs nationalpark till världsarv i kategorin kulturlandskap. Thingvellir har alltid varit en stark inspirationskälla för islänningarnas nationella identitet. De svarta klipporna med sina uthålliga, arktiska växter är symbolen för folkets intima koppling till den karga naturen, där så många isländska sagor och historiska händelser tilldragit sig. Thingvellir är ikonen för Islands stolta själ.

I detta märkliga, geologiska sår i det isländska landskapet låg platsen för det årliga Alltinget, som började hållas här för mer än ett millennium sedan. Adam av Bremen skrev redan på 1000-talet att ”lagen är islänningarnas enda konung”. Det isländska Alltinget samlades för att följa lagen och blev det första parlamentet i världen.


13Sverige

LAPON IA – vilt kulturlandskap En brant vandring från björkskogen i dalens botten tar mig upp via Råtnik till toppen av Skierfe, en av Sveriges mest spektakulära utsiktspunkter. En meter framför mig tar det säregna berget slut och stupar handlöst ned i Rapadalens deltaland, tillbaka där jag befann mig dagen innan. Det är sjuhundra meter ned till björkskogen. Rapaälven har skurit ett kirurgiskt snitt genom fjällmassiven i väster. Snittet vidgade sig och idag, innan den mynnar i sjön Laidaure, breder den ut sig till ett flackt, frodigt deltaland. Konstfullt meandrande flodarmar tjänstgör som fastmarkens syregivande kranskärl. Lagunspeglar, myrplattor och björkstråk bidrar alla till att skapa denna levande mosaik. Rapadeltat är som en lekfull, ännu våt oljemålning, utlagd på tork av konstnären i skydd mellan fjällen Skierfe och Tjakkeli. Vackrast är deltat om hösten då björkskogen står i brand. Detta är porten till Sareks nationalpark, den vildaste och mäktigaste delen av världsarvet Laponia som totalt omfattar de fyra nationalparkerna Sarek, Padjelanta, Muddus och Stora Sjöfallet, och två naturreservat, Sjaunja och Stubba. Nästan fyra Luxemburg skulle få plats inom hela arealen. Över den skenbara vildmarken har samerna jagat och fiskat i fyratusen år och bedrivit renskötsel i minst femhundra år. Än idag är det deras nedärvda, lagliga rätt. Ibland under vandringen möter jag på kalfjället små flockar av renar, som söker bete och frid från dalens myggsvärmar. Omkring 30 000 renar betar på höglandet om sommaren. Ett par hundra samer arbetar med renskötsel inom Laponia. Förr jagades vildrenen av samernas förfäder. De följde artens naturliga årstidsmigration, som till sommaren gick västerut upp på högfjället och inför vintern åter österut till skogslandet. Redan 2000 f.Kr. använde de fångstgropar.

< I oktober framstår Rapadalen som ett konstverk av en gudabenådad mästare. I Sareks nationalpark, Laponias och de svenska fjällens hjärta, möter vandraren inte många människor. Höstens första snöfall har klätt fjället Akka i Stora Sjöfallets nationalpark i vit skrud.


28 ·

E U R O PA

SVERIGE

På 1600-talet hade renjakten utvecklats till ett slags boskapsskötsel, där samerna levde som nomader och kontrollerade renarnas flyttningar till födorika områden på naturens villkor. Idag lever de i byar och följer årstidsvandringarna med motorfordon. Vad som gör Laponia unikt om man talar i kulturhistoriska termer, är att den uråldriga renskötseln som flyttar hjordarna mellan fjäll och skog ännu lever kvar i fullt aktiv form, och har lyckats anpassa sig till moderna förutsättningar istället för att gå under. Många av rennäringens gamla traditioner är ännu i bruk, och de verkställs över en landyta som är enorm. Det ligger ett stort bevarandevärde i kombinationen av det ostörda vildmarks- och kulturlandskapet och samernas naturnära entreprenörskap med dess historiska dimension.

Samernas förfäder jagade vildren och fiskade i Laponiaområdet redan för fyratusen år sedan och lärde sig domesticera renar för femhundra år sedan. > Laponia är ett majestätiskt högfjällsområde med enorm vidd och resning. I och med samernas långa nyttjande, som här i Rapaälvens natursköna deltaland, är vildmarken samtidigt ett kulturlandskap.


29


48 ·

E U R O PA

S T O R B R I TA N N I E N

H ADRIANUS MUR – skydd mot barbarer

Utgrävningarna längs muren har fört i dagen mängder av romerska byggnader och artefakter, nedan en badanläggning och en minnessten. > Muren som blev romarnas nordligaste frontlinje i Europa byggdes på 120-talet av kejsar Hadrianus. Idag är den en intressant vandringsled tvärs över norra England.

Den nordengelska landsbygden är en sinnlig upplevelse. Vandringen tar mig utmed ängar som skimrar med försommarens friskhet, sparsamt dekorerade med molntussar av betande får. Från Knag Burn och det antika fortet Housesteads västerut genom Northumberlands nationalpark, förbi det mytiskt klingande Vindolanda, längs sjön Crag Lough och över kullarna vid Cawfields. Som en påminnelse om det militära livet för snart två millennier sedan vindlar sig resterna av romarnas försvarsmur tvärs över norra England. Den sträcker sig dryga elva mil mellan bukten Solway Firth i väster och floden Tynes mynning i öster. Tanken kittlas av att denna herdeidyll har vibrerat av framdundrande romerska soldater på patrullering, rustade med glänsande hjälmar, svärd och röda mantlar. De utgick från de stora förläggningarna vid Chesters, Housesteads och Birdoswald. I forna garnisoner och badhus längs muren möter jag skulpturer av gudar och frigivna slavar, milstenar och artefakter med antika inristningar. Det är mycket långt till Rom härifrån varför muren nära gränsen till Skottland är en historisk krydda. Kejsar Hadrianus inspekterade år 122 e.Kr., fem år efter sin kröning, romarrikets mest avlägsna front. När han såg hur de kaledoniska stammarna,”barbarerna”, pressade på från norr, gav han order om att bygga en försvarsmur. Hans legioner började frakta sten och timmer och hade inom sex år uppfört det mesta av muren. Sedan anlades forten och en transportväg parallellt med muren, från kust till kust. Muren hjälpte romarna att hålla stånd i mer än ett kvarts millennium. Men tidigt på 400-talet tvingades de lämna sitt Britannia för gott.


49


50


B AT H

· 51

BATH – engelsk-romersk elegans Mitt i ett sommarvarmt Bath svalkar vi oss med en kall öl vid puben The Huntsmans vitputsade 1700-talsfasad. Entrén är inramad av fyra vita kolonner. Denna Baths äldsta butiksfasad har medvetet fått likheter med Sulis Minervas tempel, som romarna uppförde några kvarter härifrån för snart tvåtusen år sedan. Många av Baths byggnader visar på samma sätt hur man med nyklassicistisk arkitektur velat hålla kvar stadens romerska historia. Känt är Pumphuset, byggt intill templets forna plats, fast halvtannat millennium senare. Där inne har societeten kunnat umgås civiliserat under kristallkronorna i trehundra år, smuttande på det mineralrika hälsovattnet som pumpen hämtar upp ur en underjordisk källa. Eleganta Bath vid floden Avon formas av landskapet, som är en kullrig, grönskande, sydbrittisk idyll. Orsaken till stadens existens och namn är de varma källorna vars vatten vällt upp ur jordens inre i tiotusen år. När regnet faller över Mendip Hills nära Bath silas vattnet genom det porösa kalkberget och pressas upp igen i dalens botten av den höga temperaturen. Det innehåller fler än fyrtio mineralämnen. Den tätaste atmosfären kring de romerska baden upplever jag under ett kvällsbesök, beskådad av kejsarna Julius Ceasar, Konstantin den store och Hadrianus som står staty på balustraden runt romarnas bassäng. Enligt legenden fann den utstötte, leprasmittade prins Bladud de hälsobringande källorna. Vattnet botade honom helt. Han fick tillbaka sin kungliga titel och grundade staden Bath på platsen. Även om Bladud må vara en myt vet vi att redan järnålderns kelter kastade mynt i källan som offer till Sulis, på samma sätt som romarna senare till sin motsvarighet Minerva. Man har hittat 12 000 romerska mynt tillsammans med kärl, armband och tunna blyplattor, på vilka små förbannelser ristats in mot diverse personliga fiender. Folk trodde att Minerva, som också var en krigsgud, skulle hjälpa dem att hämnas. Kejsar Claudius invasion av Britannia år 43 e.Kr. införde en högre kultur som betydde slutet för britternas järnålder. Romarna döpte platsen till Aquae Sulis och sammanförde kelternas och romarnas hälsogudar Sulis och Minerva till kompromissguden Sulis Minerva, ett sätt hos romarna att öka samhörigheten med ett ockuperat folk. De byggde vackra badanläggningar och uppförde ett tempel till Sulis Minervas ära. År 1727 kände en arbetare plötsligt spaden stöta mot något hårt under Stall Street. Det var ett huvud i brons som experter konstaterade föreställde Minerva. 1790 hittades Gorgons huvud, som hade dekorerat portalen på framsidan av det försvunna templet. Gorgon, med ormlikt hår och vild keltisk blick, var symbolen för guden Sulis Minerva. Trots de här fynden fann man de romerska baden först 1880 – i hjärtat av staden. Intill reser den magnifika katedralen i gulaktig Bath-sten sina ornamenterade tinnar högt över torgmusikanterna. Änglar klättrar på en stege mellan jorden och himlen på kyrkans västra fasad och blickar ut över 1700-talets georgianska byggnader runt torgen. Vi fortsätter ned till Avon och når snart Robert Adams skapelse Pulteney Bridge från 1774, en överbyggd bro som för tanken till Ponte Vecchio i Florens.

Gorgons huvud prydde romarnas tempelportal och symboliserar kompromissguden Sulis Minerva. < Romarna förstod sig på konsten att bada och att utnyttja naturens källor för detta. Så sent som 1880 återfanns de romerska baden i centrum av Bath, alldeles intill den anglikanska katedralen.


Redan 1485 skrev italienaren Antonio Bonfini om den kungliga skönheten hos Wiens stolta byggnader. Ändå fanns inga palats i barock och rokoko ännu, de som kom att förgylla Wien några hundra år senare. 1696 började Leopold I uppföra Schönbrunns slott på den plats där turkarna vid sitt sista angrepp 1683 hade förstört familjen Habsburgs jaktslott och sommarpalats. Under stark påverkan av italienarna Bernini och Borromini byggde österrikiske arkitekten Fischer von Erlach ett monumentalt barockpalats på platån. Leopolds barnbarn, den sedermera legendariska Maria Teresia, beslöt bosätta sig i Schönbrunn som kejsarinna. Hon fullbordade praktslottet 1749, med interiörer i storslagen österrikisk rokoko. Drygt tolv år senare höll ett omtalat underbarn från Salzburg sin första konsert för hovet på Schloss Schönbrunn. Han var sex år gammal och hette Wolfgang Amadeus Mozart. Kejsarinnans make skapade världens första djurpark intill slottet. På det femtio meter höga berget i söder uppfördes senare, 1775, den vackra paviljongen Gloriette i italiensk stil med valv och kolonnader. Ett monument som sitter som ett kungligt diadem på höjdens hjässa. Mellan slottet och Gloriette anlades en 700 meter lång, symmetrisk barockträdgård med blomrabatter, bassänger, ett vattenfall och gräsmattor i trappsteg upp till Gloriette. Maria Teresia var förtjust i exotiska växter och festliga föreställningar. Orangeriet blev av den anledningen det längsta i världen, 186 meter. Här skedde den berömda kompositörtävlingen 1786 mellan den då trettioårige Mozart och Antonio Salieri. Schönbrunn har varit i statlig ägo sedan kejsardömet avskaffades 1918.

Österrike

SC HÖN B RU N N S S LOTT – barockslott och trädgårdar

< ”Den vackra källan” Schönbrunn användes som kunglig jaktpark på 1600-talet och som vattenkälla av hovet fram till att Leopold I hade uppfört sitt praktsommarslott några år före sekelskiftet 1700. Två generationer senare fullbordades det redan grandiosa palatset av drottning Maria Teresia, när hon valde att bo på Schönbrunn istället för på Hofburg i Wiens centrum.


80 ·

E U R O PA

ÖSTERRIKE

WI E N – kejsardömets hjärta

Wiens invånare framlever sina dagar bland barockpalats och monument från den lika beundrade som osannolikt långvariga Habsburgsdynastin. Belvederepalatset var prins Eugens initiativ till ett lustslott i den tid av renässans som svepte över Wien efter att ottomanerna drivits ut 1683.

Precis som poeten och historikern Bonfini på besök i kärnan av gamla Wien, fastän femhundra år senare, måste vi ”stanna överallt för att insupa denna skönhet”. Vi vandrar långt in i vecken mellan stolta fasader, nostalgiska monument över Österrikes guldåldrar, särskilt barocken. Vid slottet Hofburg, det forna kejsardömets hjärta, regnar det och är tomt på turister. Med lite fantasi hörs klappret från spannets sex svarta hästar, de som i mars 1989 drog en svart karossvagn från kejsartiden över just denna kullriga gatsten. I vagnen låg Zita av Bourbon-Parma, den sista kejserliga regenten av Österrike. Hon blev 97 år gammal. Målet för ekipaget var kryptan Kaisergruft i Kapuzinerkyrkan intill Hofburg, i sig en stor sevärdhet. Här vilar fler än tvåhundra aristokrater av huset Habsburg, trettio av dem kejsare. Dynastin Habsburg härskade i Wien i otroliga 640 år, från medeltiden år 1278 till första världskrigets slutår 1918, då den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin avskaffades. Tack vare huset Habsburg lever dagens wienare i en stad med kejserliga monument, parker, barockträdgårdar och palats. Kejsarna är tack skyldiga även för den stora musiken. Deras välvilja gav lovande kompositörer råd att kunna arbeta, Mozart var en av dem. De ömt vårdade byggnadsminnena och


WIEN

wienarnas stolthet över sin historia ger ett intryck av att staden ännu inte mentalt har lämnat monarkin, utan snarare saknar den. När nationalhjälten prins Eugen hade jagat bort de belägrande turkarna 1683, spirade Wien av en frihetsälskande, kreativ patriotism. Furstar tävlade med kejsaren om att bygga finast och inom femtio år hade en delvis ny stad uppförts. Byggandet fortsatte under flera sekler. 1857 gav Frans Josef I slutligen order om att riva den medeltida ringmuren runt staden och ersätta den med boulevarden Ringstrasse. Utmed ringvägen uppfördes rådhuset, parlamentet, universitetet, natur- och konsthistoriska museerna, hotellpalats, konserthallen Musikverein och ett av Europas mest magnifika operahus i nyrenässansstil anno 1869. Det centrala palatset är kejsarnas Hofburg, som består av ett antal borggårdar med omgivande huskroppar och flyglar som spretar åt olika håll. De äldsta delarna härstammar från 1200-talet. Idag är Hofburg, förutom presidentens residens, ett väldigt museum med allt från riksregalierna och palatset Albertina med dess konstsamlingar, till Frans Josefs matsal med ursprunglig dukning och förgyllda kandelabrar i svulstig rokoko. Prins Eugens sommarslott Belvedere utanför stadskärnan är ett lustfyllt barockpalats av hovarkitekten von Hildebrandt. Det svävar lättfotat och ljust över Karl Schütz franska trädgårdar. Slottet och trädgårdarna blev stilbildande för den wienska barocken. I de ståtliga salarna inramas väggarna av korintiska pilastrar medan de kupolliknande innertaken dekorerats med stuckaturer och färgrika fresker. Till överdådet kommer permanent konst av Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Edvard Munch, Vincent van Gogh.

· 81

Palatsens centrum och Wiens kejserliga kärna har alltid varit Hofburg, med anor ända till huset Habsburgs inträde som kunglig dynasti i slutet av 1200-talet.118


VENEDIG

· 119

Opera fanns i färskt minne. 1800-talets namnkunniga resenärer såg därför inte till någon karneval, men det pågick annat firande istället. En av de viktigaste tackar Gud för att han stoppade pestens härjningar 1576. Dogen Sebastiano Venier vandrade det året över vattnet till ön Giudecca på en brygga av flottar och kolbåtar, och pekade ut platsen för en ny tacksägelsekyrka. Självaste Andrea Palladio fick uppdraget att bygga Il Redentore, Frälsarens kyrka. Fortfarande, varje år i juli, arrangeras Festa del Redentore med en brygga av båtar. Henry James skrev 1892 om denna festival att ”karnevalen är död, men det här är smulorna efter dess arv”. San Giorgio är Palladios andra mästerkyrka i lagunen. Bägge har det klassiska templets form med en portal av kolonner. Bägge är byggda i vit marmor tätt intill vattnet på varsin låg ö. De framstår som änglar på väg att stiga upp ur lagunen. Enligt beundraren von Goethe bröt Palladio på ett uppfriskande sätt mot det gamla mönstret med tråkiga basilikor. Det gjorde han därför att han var en stor man besjälad med antikens ande. Andrea Palladio ”önskade inte vara en del av världen, men ville förvandla den i linje med sina egna höga ideal”. Venedigs speciella höst- och vinterljus lockade konstnärer som William Turner på 1800-talet. Det passade Venedigs själ att stråla av den tidlöshet, optimism och melankoli som Turners lätta pensel åstadkom. Rialtobron och Maria della Salute-kyrkan i Canal Grandes mynning badar som i en slöja av himmel, sol och hav utan tydliga gränser mellan elementen. Karnevalens maskeringar blir utsökta penseldrag, varma färgklickar som ger liv åt diset och duggregnet. Mystiken för tanken tillbaka till karnevalens glansdagar då maskerna gav venetianarna anonymitet och frihetskänsla. Biblioteca Querini Stampalias 1700talsmålningar visar tillställningar där både stadsbor och utländska besökare var maskerade. De målades innan Napoleon hade anlänt med sina krigsskepp och trupper för att strypa maskernas hotfulla hemlighetsmakeri. Varje februari sedan 1979 bränner karnevalen åter hål i bäverrepubliken Venedigs disiga vinterdvala. Casanova skulle inte ha tyckt om att den reducerats från två månader till tio dagar, men den genomförs nu i grannare färger och kreationer. För Lord Byron på 1810-talet var Venedig ”Italiens mask”.

Vilken bild av Venedig kan vara mer romantiskt tidlös än skymningsgondoler i lyktors sken på Canal Grande, mot en fond av tullhusen och kyrkan Maria della Salute.


120


FLORENS

· 121

F LOR E N S – renässansens vagga Det är en söndag i april och det strålar från både solen och högmässan i Florens katedral Santa Maria del Fiore. Runt omkring mig i den fullpackade helgedomen stiger en gudomlig stämning mot takvalven. Inne i Brunelleschis väldiga kupol väntar domedagen i skepnad av Vasaris fresker. Jag försöker leva mig in i högmässan på påsksöndagen i april 1478. Det är 530 år sedan – i städer som Florens handlar det lätt om sådana tidsspann. Mässan bevittnade Pazzikonspiratörernas mord på den vackre ynglingen Giuliano de’ Medici inför tiotusen påskfirande katoliker. Brodern Lorenzo de’ Medici, republiken Florens regent, undkom attentatet och mobben hämnades senare stadens son genom att döda nästan hela banksläkten Pazzi, rivaler till den mäktigare bankfamiljen Medici. På Musée Bonnat i Bayonne har jag sett Leonardo da Vincis enkla men dramatiska skissteckning av mördaren Bernardo Bandino Baroncelli, hängd till allmän beskådan i en snara från ett av stadshuset Bargellos fönster. Bargello hyser idag ett spännande museum med statyer som Donatellos David och Michelangelos lättsinnigt poserande Bacchus. Som härskande statsmän med känsla för det sinnliga var både Lorenzo de’ Medici och hans farfar Cosimo d.ä. uthålliga beskyddare av konstarterna. 1419 fick Filippo Brunelleschi uppdraget av Cosimo att bygga den länge saknade domen på katedralen. Det mäktigaste perspektivet får jag efter 414 trappsteg upp i den 85 meter höga kampanilen tätt intill katedralen. Domen är än idag världens största tegelkupol och har gett hela katedralen smeknamnet Il Duomo. Helgedomens kolossala marmorkropp är en mäktig skönhetsupp-

< Il Duomo, stadens katedral, är Florens främsta ikon. Från kampanilen intill får man ett intressant perspektiv på Brunelleschis väldiga kupol, världens största som byggts i tegel. En annan florentinsk ikon är David, Michelangelos berömda staty från 1504. Efter att ha stått på torget intill Palazzo della Signoria i 370 år flyttades originalet till Galleria dell’Academia 1873. Två kopior finns i Florens, en på torget och en på andra sidan Arno. Hemska scener utspelar sig i innertaket till Il Duomos niohundra år gamla dopkapell, helt enligt den katolska traditionen att försöka skrämma folket till att tro på Gud och påven.


122 ·

E U R O PA

I TA L I E N

Abrahams prövning var ett av de tio bibliska motiven som Ghiberti skulpterade i brons på dopkapellets östra port. Kyrkan San Lorenzos fasad blev aldrig klar, men innanför döljer sig omistliga kulturskatter av bland andra Michelangelo och Brunelleschi.

levelse, där den reser sig i ljuset vid den dunkla grändens slut. Henry James beskrev närmandet med orden ”man välkomnar den från den djupa gatan, så som man välkomnar bergssidan när man rör sig i klyftan”. Ornamenteringen skapar ett grafiskt lyft genom nischer och geometriska mönster i vit, grön och röd marmor från Carrara, Prato respektive Siena. Den är inte ens i närheten av vår gråa sinnebild av gotiska kyrkor, och känns därför just som en symbol för uppbrottet från den mörka medeltiden. Detsamma gäller kampanilen från 1359. Dopkapellet från 1128 är en av Florens äldsta byggnader, åttakantig som den mer sentida kupolen. Det unga geniet Lorenzo Ghiberti fick uppdraget av Cosimo d.ä. att skapa dopkyrkans östra port. Efter ett kvartssekel var dörrarna färdiga, med tio gyllene bronsreliefer som visar odödliga motiv ur Gamla testamentet. Mästerverket lär ha fått sitt namn ”Porten till paradiset” från ett uttalande av en förtjust Michelangelo. Kupolens innertak med dess skrämselmosaik över domedagen och helvetets hemska kval fanns redan när Dante föddes 1265. Nationellt är Dante Alighieri den störste av skalder, Italiens Homeros. Vem minns inte hans bevingade inledningsrader i Den gudomliga komedin: ”Till mitten hunnen på vår levnads vandring, hade jag i en dunkel skog gått vilse, och irrat bort mig från den rätta vägen.” Inne i Uffizierna fastnar jag framför Sandro Botticellis ”Primavera” och ”Venus födelse”, och i Galleria dell’Academia Michelangelos odödliga Davidskulptur. På skulpturernas torg Piazza della Signoria kan man avnjuta synen av odödliga 1500-talsverk som Ammannatis Neptunusfontän, Cellinis ”Perseus”,


FLORENS

Giambolognas ”Sabinskornas bortrövande”, och en kopia av ”David”. Florens kryllar av museer och kyrkor med konst av sådan klass att man behöver veckor för att smälta bara de viktigaste. Palazzo Pitti söder om floden Arno byggdes av bankfamiljen Pitti, en annan rival som störde sig på Medicis makt. Det slutade med att Medici köpte Palazzo Pitti och tog det som sin boning när Pitti gick i konkurs på grund av just detta palatsprojekt. Idag hänger här i långa gallerier Botticelli, Brunelleschi, Caravaggio, Giotto, Lippi, Rafael, Rubens, Tizian. Kyrkan San Lorenzo är oemotståndlig med sin fulsnygga, ofärdiga frontfasad och sin mångfald av mästerverk: predikstolarna av Donatello, Medicis gravplats av Brunelleschi, Giuliano de’ Medicis gravmonument av Michelangelo. Och Michelangelos Biblioteca Laurenziana med trappan upp till läsesalen, säregen i gråsvart sandsten med svängda trappsteg som ingen hade sett tidigare. I Florens blir man lyckligt matt av detta överflöd av renässansens mästerverk. Dynastin Medicis pengar gjorde Florens till den italienska renässansens vagga. Lorenzo de’ Medici, som finansierade många av universalgenierna, var själv poet och musiker och fick av samtidens florentinare smeknamnet Il Magnifico, ”den ståtlige”. Han dog samma år som Columbus nådde Amerika. Medeltiden i Sydeuropa var nu definitivt slut. Il Magnifico och staden Florens hade haft en viktig roll i den pånyttfödelse som renässansen innebar.

· 123

Ytterligare en ikon för Florens är den täckta gångbron över floden Arno, Ponte Vecchio med sin överbyggnad av butiker och tak, ursprungligen från år 1345. Efter 1593 håller stadens guldsmeder till i butikerna och gör så än idag.


124 ·

E U R O PA

I TA L I E N

R O M – den eviga staden ”Nu, äntligen, har jag anlänt till världens huvudstad!” Det var en stor händelse för Johann Wolfgang von Goethe, en dröm han knappt hade vågat tro på, när han på allhelgonadagen 1786 nådde Città Eterna: ”Inte förrän jag hade passerat genom Porta del Popolo, var jag säker på att det var sant, att jag verkligen var i Rom.” Han hade rest från Venedig och hastat genom Ferrara, Bologna och Florens för att fortare komma fram till Rom. Rom är sannerligen en evig stad. Dess tidlöshet får sin bekräftelse när jag mer än två sekler senare så väl känner igen Goethes beskrivningar. I Goethes fotspår besöker jag Colosseum i kvällningen och Pantheon under fullmånen. Roms historia och klassiska marmorkolonner är desamma och höjdpunkterna lika förtätade som Goethe upplevde det. ”På andra platser måste man söka för att hitta de viktigaste sevärdheterna; här trängs de ... så tätt tillsammans att de skulle kunna skissas på ett enda papper.” Från Petersplatsen och Castel Sant’Angelo vandrar jag över Tibern på den vackra bron Ponte Sant’Angelo, utsmyckad med marmoränglar. Kastellet är kejsar Hadrianus mausoleum från år 139, fast det mer liknar en fästning. Inför barbarernas attacker i början av 400-talet byggdes det cylindriska mausoleet om till en försvarsborg. Påven Nikolaus III lät år 1277 bygga en åttahundra meter lång mur från Vatikanen till fortet. Den gömmer en flyktkorridor, Vatikankorridoren, som flera senare påvar använde för att fly angripare. Från ”Änglarnas bro” kommer jag efter en kilometer till det mytiska Pantheon. Detta hedniska tempel byggdes 27 f.Kr. av Marcus Agrippa men fick sin berömda kupol av kejsar Hadrianus 125 e.Kr. Pantheon var alla gudars tempel till slutet av 300-talet, sedan förbjöds hedniska tempel. År 609 invigdes det som kristen kyrka av påven Bonafatius IV. Att templet är så väl bevarat och

Ovanpå en romersk stadion från år 86 e.Kr. anlades under renässansen det vackra, avlånga torget Piazza Navona. Närmast syns den södra fontänen, Fontana del Moro av della Porta och Bernini, och barockkyrkan Sant’Agnese in Agone av Borromini och Rainaldi. > Marcus Aurelius kolonn är ett av många monument i Rom som minner om framgångsrika kejsare. Av Marcus Aurelius tjugo år vid makten var sexton i krig, varför minnespelaren på Piazza Colonna är en enda spiral av krigsscener.


125


126


ROM

· 127

Det behövs inga Da Vinci-koder för att uppskatta eller imponeras av det gamla hednatemplet Pantheon vid Piazza della Rotonda. Från 1500-talsfontänen Fontana del Pantheon är intrycket mäktigt, särskilt på kvällen under fullmånen. ”Marcus Agrippa, son av Lucius, som varit konsul tre gånger, byggde det”, berättar inskriptionen. Påven Bonifatius IV förvandlade Pantheon till katolsk kyrka år 609 till åminne av helgonen i den byggnad ”där förr demoner, inte gudar tillbads”.


128


ROM

· 129

har varit en ikon för Rom både före och efter stadens kristnande, gör Pantheon till en höjdpunkt som håller ihop ”Den eviga stadens” historia. Ljuset från hålet i domens kupol är magiskt. Tidigare stack två stilbrytande klocktorn av Bernini upp över den klassiska pelargångens tak, men de revs på 1880-talet. Min vandring går längs Via del Corso, där Goethe bodde i nummer 18, förbi monumentet över Viktor Emanuel II, som enade Italien och blev landets förste konung 1861. Det enorma minnesmärket från 1911 i klassisk stil är traktens fula ankunge, och skämmer äkta klassiker som Trajanus kolonn, Palazzo Venezia och Forum Romanum. Det gömmer dessutom Capitolium, den minsta av Roms sju kullar med de kapitolinska museerna och Michelangelos torg Campidoglio med den berömda trappan Cordonata som leder till Piazza Ara Coeli. Goethes fotspår för mig vidare till Forum Romanum. Under folkvandringstiden på 400-talet invaderade germanstammar och Roms marmorkultur föll samman. På 1000-talet började välbärgade familjer bränna romerska marmorstatyer till kalk och använde kolonnsegment och marmorblock som byggmaterial för sina privatpalats. Det var rena turen för kulturvärdena att de var till hälften begravda. Det antika Rom var betesängar för korna, berättade den medeltida reseguiden Mirabilia Urbis Romae på 1140-talet. Forum Romanum kallades Campo Vaccino, ”boskapsfältet”. Mer än 1 300 år efter Roms fall och 640 år efter Mirabilia gjorde Goethe samma iakttagelse, att de övre delarna av Forums tempel stack upp ur boskapens betesmarker. När ruinerna grävdes fram på 1800-talet nådde man på en del ställen romarnas marknivå först på tjugo meters djup. Kanske just därför kan dagens besökare njuta av de rakryggade kolonnerna, som efter tvåtusen år ännu står upprätta i Forum Romanum. Här står Saturnustemplets åtta kolonner, Vespasianustemplets tre, Castor- och Polluxtemplets tre. Och Fokas räfflade, solitära kolonn, som hedrade den bysantinske kejsaren

< Pantheons kupol är fortfarande den största i världen som byggts i betong utan armering. Många arkitekter har inspirerats av mästerverket, som Michelangelo inför skapandet av Peterskyrkans kupol, och Brunelleschi inför Il Duomo i Florens. Pantheons enda ljusinsläpp kommer från öppningen mitt i kupolen. Kassettmönstret var ett sätt att minska kupolens enorma tyngd. Den tiouddade stjärnan på Capitoliums piazza är Michelangelos verk. I centrum sitter kejsar Marcus Aurelius till häst, och vaktar de skattfyllda museerna som flankerar torget.Medan jag fotograferar på toppen av den sextiofem meter höga Solpyramiden fastnar mina ögon på en ung kvinna vars milda, vackra ansikte strålar genom strömmen av turister. Hon pressar handflatan mot centrum av pyramidens tak. Tårar trillar nedför hennes kinder. Hon heter Xiomary och är från Colombia. Fem år senare kommer det ett brev där hon berättar att hon inte kunnat släppa tanken på de energier som strömmade genom henne på den antika Solpyramiden. Teotihuacán, knappt fem mil norr om Mexico City, är höljt i mystik. Solpyramiden tillägnad regnguden Tlaloc stod klar ca 100 e.Kr. men området övergavs år 750–800. Aztekerna kom hit minst sexhundra år efter att teotihuacanerna försvunnit. De imponerades av pyramidernas storlek och inbördes ordning. Det var upplagt för kontakt med högre makter, varför de döpte platsen till ”gudarnas stad”. Från Solpyramiden ser jag ut över De dödas aveny som leder spikrakt bort till Månpyramiden, som i sin tur har det heliga berget Tenan i bakgrunden som förebild. Avenyn kantas av Jaguarens pyramid, De befjädrade trumpetsnäckornas tempel och framför allt den befjädrade ormen Quetzalqóatls palats. Solpyramidens topplatå var enligt vissa uppgifter täckt av småkornigt glimmer, känt för sin energiledningsförmåga. Kände man till denna egenskap redan då, och använde den för att dra gudomliga våglängder från kosmos till Solpyramiden? I detta lager stod en helgedom för femhundra år sedan, precis där Xiomary upplevde energin flöda. Eller kom energin från den heliga grottan under pyramiden? Teotihuacanerna ansåg nämligen att gudarna föds i denna grotta och byggde därför Solpyramiden rakt över den.

Mexiko

T EOTI H UACÁN – gudarnas stad

< Under sin glanstid före 500-talet tros Teotihuacán med uppåt en kvarts miljon invånare ha varit största staden i det förcolumbianska Amerika. I centrum stod Solpyramiden, byggd över en grotta där gudarna föds. Invånarna, teotihuacanos, och deras leverne är fortfarande höljda i mystik. De började överge staden i mitten av 600-talet. Intill processionsvägen De dödas aveny har flera tempel och palats rests. I Jaguarpalatset finns denna muralmålning kvar av jaguarer som spelar på instrument av befjädrade snäckor.


182 ·

N O R DA M E R I K A

MEXIKO

U X MAL – mytiska mayatempel

”Portarna till en förtrollad skatt har än en gång stängts. Eldsflammorna i templen har slocknat. Förlorade skuggor och hålögda vålnader far genom de övergivna gatorna.” Den latinamerikanske nobelpristagaren Miguel Ángel Asturias ömmade för mayakulturen med ord som väl beskriver Uxmal. Nedan ruinen som på grund av sitt utseende fick namnet Duvornas hus av européerna. > Trollkarlens pyramid är en trappstegspyramid, med en senare konstruktion byggd ovanpå den första, men placerad så att det gamla topptemplet kunde bli kvar.

”När vi oväntat trädde ut ur skogen kom vi till min häpnad genast ut på ett stort öppet fält där ruinkullar låg utströdda, och väldiga byggnader på terrasser, och pyramidformade konstruktioner, grandiosa och i gott skick, rikt ornamenterade, utan en buske som störde utsikten, och med en bildskön effekt nästan i klass med Thebe.” John L. Stephens och Frederick Catherwood stod framför mayastaden Uxmal. Året var 1839. Jag återvänder idag ofta till Catherwoods illustrationer, de är en fantasieggande dokumentation av de förlorade mayastäderna som de såg ut innan arkeologerna började röja. Ofta var ruinerna halvt täckta av djungel och jord. Trots förädlingen av området för turister drabbas jag av förhäxningens klubbslag i Uxmal. Trollkarlens pyramid med dess rundade hörn ger hela konstruktionen en oval form, ovanlig i mayaarkitektur. Legenden förtäljer att den byggdes på en enda natt av Itzamna, himlens, mörkrets och ljusets gud. Templet som kröner toppen bjuder på en utblick över en märklig värld. Bollplanen där de rituella spelen utkämpades. Guvernörens palats, tätt utsmyckat med chaacmasker och vaktat av en tvåhövdad jaguar. Duvornas hus på en höjd i sydväst, med sin längsta fasad krönt av nio trekantiga gavlar av sten. Sitt namn fick bygg-


183


184


UXMAL

nadsverket på grund av sina många gluggar, vilka fick Stephens att associera till ett duvslag. Nunneklostret, Casa de las Monjas, är ett malplacerat namn utifrån spanjorernas kristna referensramar. De fyra byggnaderna bildar en rektangulär innergård som påminner om ett kloster. Särskilt väggarna in mot gården är rikt ornamenterade med stenskulpturer av chaacmasker och långa ormar. Chaac var den mayanska mytologins regn- och vattengud medan ormarna var symboler för pånyttfödelsen, en idé som tros ha uppkommit för att de ömsar skinn. Deras smidighet ansågs underlätta förfädernas förflyttningar mellan de olika nivåerna i mayanernas himmel. Mayas historia började ca 1200 f.Kr. under den förklassiska perioden. Majsodlande olmeker utvecklade ceremoniella centra för att ära gudarna. Den efterföljande klassiska perioden varade 250–900 e.Kr. Den postklassiska epoken tog vid 900 och upphörde 1521, då spanjorerna invaderade. Uxmal var mest aktivt under 700–1000, men den sista byggnaden tycks ha uppförts på 1200-talet e.Kr. Dechiffreringen av mayaglyfer pekar på en mesoamerikansk tappning av romarrikets uppgång och fall. Här finns alla de klassiska ingredienserna för hur högkulturella, antika samhällen når en topp och sedan tar kål på sig själva genom överexploatering och krig. Många mayastäder knäcktes av långa perioder av allvarlig torka. Den sista datumangivelsen på en stele i Toniná är januari 909, i Tikal 869, i Copán 822, och i Palenque senare än 800. Alla låg i Yucatáns södra del. Den låga grundvattennivån i söder hade bidragit till ett tidigare sammanbrott än i de nordligare städerna Chichén Itzá, Mayapán och Uxmal.

· 185

< Chaac var den gud som mayafolket tillbad för att det skulle komma regn. Regnguden hedrades med skulpturer i sten på den vackra guvernörsbyggnad, som i de spanska erövrarnas kyrkofixerade världsbild fick namnet Nunneklostret. Bollplaner var vanliga i mayastäderna. En liten kompakt boll av rågummi skulle kastas genom en stenögla som stack ut från en stenvägg. Uxmals tempel var dekorerade med djur och fåglar som spelade olika roller i mayafolkets mytologi.


U R N E S S TAV K Y R K A

·311 85


312


OPERAHUSET I SYDNEY

· 313

byggnader, formade som fyra snäckskal vardera, sammanbundna av sex mindre skal, varav det högsta är 67 meter. Hela konstruktionen står på en enorm plattform och tycks sväva mellan jord och himmel. Utzon inspirerades av de centralamerikanska zapotekernas tempel, som var upphöjda för att komma närmare gudarna. Men en odödlig skapelse kommer inte till världen utan värkar. 1966 lämnade Jørn Utzon Australien – för alltid. Detta var geniets enkla svar på förolämpningen från en bufflig politiker, byggnadsminister Davis Hughes, som just hade gjort bort sitt land inför hela världen. Han ville ta över projektet och hade stoppat finansieringen. Hughes hade ljugit om sin akademiska grad för att komma till makten, och hade fått hjälp av sin vän Bob Askin, delstatens nye premiärminister, som gett honom en ministerpost. Femton gånger dyrare än tänkt invigde de mästerverket 1973 med hjälp av drottning Elizabeth. Utzon sänkte sig inte till att komma, men både Hughes och Askin solade sig i kunglig glans i skenet från dansken Jørn Utzons underverk. De två gjorde än en gång bort sitt land inför hela världen: de omnämnde inte upphovsmannen Jørn Utzon med ett enda ord i de officiella talen. Det var ett mycket tydligt språk, som sa att de ville ha hela äran själva för konstverket. Inte förrän 1975 försvann de från den politiska arenan. Först då slapp det australiska folket dessa två politiker. Utzon har sedan gottgjorts mycket fint av australierna. Enligt premiärminister Nathan Rees ”står vi för evigt i skuld till Utzon”. Problemen uppstod och försvann med Hughes och Askin. I Operateatern ser jag Così fan tutte, Wolfgang Amadeus Mozarts bedårande såpa från 1790. Den handlar om passion och svek, ingredienser som genast för tanken till Operahusets tillblivelse. Å ena sidan konstnärens passion inför skapandet av ett magnifikt livsverk åt världen. Å andra sidan småpåvars svek för att med maktspråk försöka roffa åt sig äran för en betydligt större persons hjältedåd. Jørn Utzons personlighet var av det ädla slaget. Han var aldrig bitter eller långsint, bara stolt. Han log vänligt och uttryckte in i det sista en äkta värme och kärlek till Australiens folk. Hans operahus används och beundras som aldrig förr. Världen fick sitt åttonde underverk. Sydney och Australien fick äran att njuta av det och att förvalta det åt framtida generationer.

Foajén utanför stora konsertsalen är en lättsam orgie i ljusa och rena färger, med havet och himlen utanför som frigörare för besökarnas sinnen. Operahuset förvandlas till ett luftigt fartyg med vita buktande segel, där passagerarna på en musikalisk kryssning har tillträde till bryggan i pausen.


314 ·

REGISTER

100 VÄRLDSARV

8. DROTTNINGHOLMS SLOTT

17. KVARNNÄTVERKET I KINDERDIJK-

Sverige (1991) s. 32

ELSHOUT Nederländerna (1997) s. 60

Listan nedan presenterar de etthundra kulturarven

Vid Mälaren i Stockholm representerar Drottning-

Installationerna av hydraulisk teknik, som tömde

i boken med objektens svenska namn, land, sidhän-

holms slott, dess 1700-talsteater, trädgårdar och

fälten på överskottsvatten för att folk skulle kunna

visning, samt en kort beskrivning av varje världsarv.

Kina slott, en europeisk arkitektur inspirerad av

bruka jorden och etablera bosättningar, var geniala

Numreringen 1–100 hänvisar till kartorna på pär-

franska Versailles och Vaux-le-Vicomtes.

för sin tidsperiod.

över Europa. Parentesen efter ett objekt anger året

9. TANUMS HÄLLRISTNINGAR

18. GRAND-PLACE I BRYSSEL

för inskrivningen på Unescos världsarvslista.

Sverige (1994) s. 36

Belgien (1998) s. 62

Hällarna på svenska västkusten visar en ovanlig

De ornamenterade byggnaderna från 1600-talets

mångfald av motiv med djur, båtar, vapen, männis-

slut skapar en homogen och pompös inramning

kors liv och föreställningsvärld under bronsåldern,

av Stortorget i Bryssel, som utstrålar konstfullhet,

dessutom mycket konstfullt utförda.

rikedom och makt.

Island (2004) s. 10

10. HANSESTADEN VISBY

19. PALATS OCH PARKER I POTSDAM OCH

Ett kargt vulkaniskt landskap som under vikinga-

Sverige (1995) s. 38

BERLIN Tyskland (1990) s. 64

tiden valdes som plats för Alltinget, Islands och

Visby utvecklades på platsen för en vikingaby och

Potsdam har 5 km2 vackra parker med 150 byggna-

världens första parlament, en verksamhet som

är idag, med dess kyrkor, stadsmur och hundratals

der, ett nätverk som fortsätter ända in i Berlin och

pågick här under ca 870 år, 930–1798.

byggnader från medeltiden, Nordeuropas mest

uppfördes efter 1730 av de preussiska kungarna.

marnas insidor, den främre över Världen, den bakre

EUROPA 1. THINGVELLIR NATIONALPARK

välbevarade befästa hansestad. 2. VEGAÖARNA

20. MUSEUMSINSEL I BERLIN

Norge (2004) s. 14

11. SVEABORGS FÄSTNING (SUOMENLINNA)

Tyskland (1999) s. 66

69 km2 öar över 1 037 km2 hav formar ett kultur-

Finland (1991) s. 42

En ö mitt i storstaden bebyggdes under 1824–1930

landskap där fiskebyarna i samspel med naturen

Ett särskilt spännande exempel på militär

med museer, en unik illustration av museiarki-

skördat ejderdun sedan 800-talet, med kvinnorna

1700-talsarkitektur uppförd till försvar mot Ryss-

tekturens utveckling och dess bidrag till att göra

i en nyckelroll för utvecklingen.

land i det trånga inloppet till Helsingfors, medan

samlingarnas värden rättvisa.

Finland var en del av stormakten Sverige. 3. URNES STAVKYRKA

21. HANSESTADEN LÜBECK

Norge (1979) s. 18

12. ST KILDA

Tyskland (1987) s. 68

Byggd vid en fjord på 1100-talet är kyrkan ett unikt

Storbritannien (1986, 2005) s. 44

Lübeck grundades 1143 på en ö i floden Trave och

exempel på gammal skandinavisk träarkitektur

Sju avlägsna vulkanöar i Yttre Hebriderna väster

var Hansans huvudstad 1230–1535, än idag mycket

med inslag av såväl romansk och keltisk som

om Skottland, trots mycket kärva förhållanden

välbevarad med 500 år gamla patricierhus, kyrkor,

egen vikingatradition.

bebodda under minst två millennier fram till

stadsportar och hamnmagasin.

1930, med fågeljakt som främsta näring. 4. BRYGGEN

22. MOSKVAS KREML OCH RÖDA TORGET

Norge (1979) s. 20

13. HADRIANUS MUR

Ryssland (1990) s. 70

Bryggens hamnkvarter i Bergen har bevarat 62 hus

Storbritannien (1987) s. 48

Rysslands och Europas topparkitekter byggde un-

och en urban struktur byggd i trä enligt medel-

Den tolv mil långa Hadrianus mur tvärs över norra

der 1300–1600-talen Kreml till tsarernas residens

tida nordisk tradition, helt olik Lübeck och andra

England byggdes ca 122 e.Kr. och ingår sedan 2005

och religiösa centrum, där Vasilijkatedralen blev

hansestäder.

i det transnationella världsarvet Romarrikets yttre

den rysk-ortodoxa höjdpunkten.

gränser, som delas med Tyskland. 5. JELLINGS GRAVHÖGAR, RUNSTENAR

23. KAZANS KREML

OCH KYRKA Danmark (1994) s. 22

14. STADEN BATH

Ryssland (2000) s. 74

Ett unikt, pedagogiskt exempel på hur hednisk

Storbritannien (1987) s. 50

Ryssarna byggde ny mur, kyrkor och annat ovanpå

vikingareligion fick ge vika för kristendomen i

En stad vars arkitektur domineras av nyklassicis-

tatarernas konstruktioner efter att tsar Ivan den

Danmark, med kung Harald Blåtands runsten

tisk 1700-talselegans samtidigt som den sväller

förskräcklige hade intagit Kazan 1552 och börjat

som visar Nordens första Kristusavbildning.

av lämningar från romartiden, då Bath grundades

göra staden till Volgadalens Kyrkostat.

kring en underjordisk hälsokälla. 6. LAPONIA

24. SCHÖNBRUNNS SLOTT OCH

Sverige (1996) s. 26

15. STONEHENGE OCH AVEBURY

TRÄDGÅRDAR Österrike (1996) s. 78

I ett av Europas vildaste och vackraste områden

Storbritannien (1986) s. 54

Arkitekterna von Erlach-Pacassis mästerverk med

har samefolket bedrivit sin rennäring i hundratals

De stora stencirklarna, orienterade efter sol-

en hel ensemble av utsmyckade barockbyggnader

år med insikten att naturen är deras bas och att

stånden, tillhör jordens viktigaste förhistoriska

och trädgårdar, samt världens första djurpark, blev

nyttjande och bevarande måste vara i balans.

monument, men deras gåta orsakar fortfarande

en vacker symbol för huset Habsburg.

historiker och astroarkeologer huvudbry. 7. SKOGSKYRKOGÅRDEN

25. WIENS HISTORISKA CENTRUM

Sverige (1994) s. 30

16. KUNGLIGA BOTANISKA TRÄDGÅRDARNA

Österrike (2001) s. 80

Svenska arkitekterna Asplund-Lewerentz var

I KEW Storbritannien (2003) s. 58

Under sen medeltid och barock fick Wien arkitek-

stilbildande när de 1917–1920 anlade sin stora

Trädgårdskonst i den högre skolan har utvecklats

toniskt, kulturellt och musikaliskt ett sofistikerat

”upplevelsekyrkogård” med kapell, gravvårdar,

vid Kew Gardens under ett kvarts millennium,

uppsving, och byggandet nådde en ny topp med

kullar och träd i genomtänkt harmoni.

liksom arkitektur och växtstudier.

Ringstrasse mot slutet av 1800-talet.


1 0 0 V Ä R L D S A RV

26. LOIREDALEN

1 800 historiska byggnader registrerade som del

43. RUINERNA AV OLYMPIA

Frankrike (2000) s. 82

av världsarvet, i genomsnitt 23 per mil.

Grekland (1988) s. 136

· 315

I Olympia tronade guden Zeus i sitt tempel från

Arkitektoniskt värderas Loiredalens många berömda slott mycket högt, där de ståtar i ett enastående

35. SANTIAGO DE COMPOSTELA

900-talet f.Kr. och förutom helgedomarna finns

flodlandskap som människan nyttjat under flera

(GAMLA STADEN) Spanien (1985) s. 106

ruiner av anläggningarna från de olympiska spelen

millennier i harmoni med naturen.

Över de röda takpannorna i stadens gamla del

som uppstod här 776 f.Kr.

reser sig den praktfullt utsmyckade katedralen, de 27. KATEDRALEN I CHARTRES

kristnas tredje heligaste vallfartsort, Sankt Jakobs

44. AKROPOLIS

Frankrike (1979) s. 86

viloplats i Santiago de Compostela.

Grekland (1987) s. 140 Akropolis med templen Parthenon, Erechteion,

Från 1200 och tidigare härstammar de äldsta delarna av detta hyllade mästerverk i fransk-gotisk

36. SAN MILLÁN, KLOSTREN YUSO OCH

Athena Nike och majestätiska Propyléerna, porten

kyrkarkitektur, liksom fasadskulpturer, många

SUSO Spanien (1997) s. 108

till Akropolis, bildar den grekiska antikens mest

glasmålningar och navets unika labyrint.

San Millán grundade Susoklostret på 500-talet, där

storslagna, klassiska komplex.

de första kastilianska skrifterna senare producera28. AVIGNONS HISTORISKA CENTRUM

des, och på 1500-talet byggdes det större klostret

Frankrike (1995) s. 88

Yuso, som fortfarande är aktivt.

AFRIKA

påvarnas tillflykt under sju decennier, 1309–1377,

37. KATEDRALEN I BURGOS

45. CIDADE VELHA

med Påvepalatset och 1100-talsbron Pont

Spanien (1984) s. 110

Kap Verde (2009) s. 142

d’Avignon som de viktigaste monumenten.

Gotikens hela historia anses sammanfattad i

Européernas första kolonialstad i tropikerna

katedralens frikostiga arkitektur men också i dess

har kvar sitt imponerande fort, två kyrkor, den

29. ROMERSKA MONUMENT I ARLES

konstsamling, allt från oljemålningar och skulptu-

ursprungliga gatustrukturen och marmorpelaren

Frankrike (1981) s. 92

rer till målade kyrkfönster och sarkofager.

från 1500-talets slavhandel på stora torget.

harmoni med den antika romerska förlagan, med

38. ALHAMBRA, GENERALIFE OCH

46. PYRAMIDFÄLTEN FRÅN GIZA TILL

bevarade monument som arenan och St-Trophime,

ALBAYZÍN I GRANADA Spanien (1984) s. 112

DAHSHUR Egypten (1979) s. 144

romansk kyrka och kloster.

Granadas medeltida stad klättrar på två kullar,

Gamla rikets faraoner reste de kolossala grav-

dels fortet-palatset Alhambra med Generalifes

monumenten i Giza och den första pyramiden

30. ROMERSKA TEATERN I ORANGE

paradisträdgårdar, dels Albaycín med sin blandning

skapades i Sakkara redan 2650 f.Kr. när den farao-

Frankrike (1981) s. 92

av morisk och andalusisk byggnadsstil.

niska civilisationen var i sin linda.

teatrar med en kraftfull frontfasad, 103 m lång

39. VENEDIG OCH DESS LAGUN

47. ANTIKA THEBE OCH DESS NEKROPOLIS

och 37 m hög, är lika unik som stadens romerska

Italien (1987) s. 114

Egypten (1979) s. 144

triumfbåge från Augustus och Tiberius tid.

Redan på 900-talet var Venedig en maktfaktor på

Under Mellanriket blev Thebe Egyptens huvudstad,

haven, och hela staden, byggd på 118 öar, är ett

där Karnak och Luxor tillsammans med gravplat-

31. PONT DU GARD (ROMERSK AKVEDUKT)

hisnande människans mästerverk med världens

serna på andra sidan Nilen är starka vittnesbörd

Frankrike (1985) s. 94

största konstnärer överallt närvarande.

över egyptiernas högkultur.

275 m långa och nära 50 m höga akvedukten i

40. FLORENS HISTORISKA CENTRUM

48. KATARINAKLOSTRET

närheten av Nîmes, och resultatet blev ett såväl

Italien (1982) s. 120

Egypten (2002) s. 152

estetiskt som tekniskt-hydrauliskt underverk.

Florens blev under Medicis 1400-tal ledande inom

Obrutet aktivt sedan 1 500 år gör ortodoxklostret

ekonomi, arkitektur och konst, med odödliga

vid Moses berg Sinai till kristendomens äldsta, och

32. CARCASSONNE

renässansverk av Michelangelo, Brunelleschi m.fl.

området är heligt för de tre monoteistiska religio-

Frankrike (1997) s. 96

som än idag finns bevarade i staden.

nerna: kristendom, islam, judendom.

skyddar medeltidsstaden Carcassonnes gamla

41. ROMS HISTORISKA CENTRUM

49. ZANZIBARS STENSTAD

kvarter, slott och gotiska katedral, ger intryck av

Italien (1980) s. 124

Tanzania (2000) s. 154

en massiv riddarborg från sagornas värld.

Rom formligen dignar av kejserliga monument

Östafrikansk swahili-arabisk kusthandelsstad som

som Forum Romanum, Pantheon, Trajanus och

bevarat sin uråldriga stadskärna med vindlande

33. VINGÅRDSOMRÅDET I SAINT-ÉMILION

Markus Aurelius kolonner, mausoleer, historiska

gränder, gamla byggnader, snidade portar och en

Frankrike (1999) s. 98

byggnader och kristna helgedomar.

blandkultur från tre världsdelar.

anor från romartiden och med många medeltida

42. VATIKANSTATEN

50. TSODILO

kyrkor och anrika byggnader eftersom en gren av

Vatikanstaten (1984) s. 132

Botswana (2001) s. 158

Jakobsleden passerar här.

Peterskyrkans jättekupol av Michelangelo kröner

Några avlägset belägna sandstensberg i Kalahari-

den stadsbild som är kristendomens heligaste

öknen, som kallas Gudarnas berg och är heliga för

34. JAKOBSLEDEN TILL SANTIAGO DE

plats efter Jerusalem, och nedanför omfamnar

lokala bushmän, kan på bara 10 km2 visa upp mer

COMPOSTELA Spanien (1993) s. 102

Berninis elliptiska torg påvens trogna.

än 4 500 klippmålningar.

Avignon var länge en exklav till Kyrkostaten och

Ett fint exempel på hur en medeltida stad byggts i

Denna kanske bäst bevarade av alla romerska

Århundradet före Kristi födelse uppfördes den

Den dubbla, tornförsedda försvarsmuren som

Utsökt kulturlandskap, helt vigt åt vinodling, med

Spanska Jakobsleden sträcker sig ca 80 mil från franska gränsen till Santiago de Compostela med


316 ·

REGISTER

51. UKHAHLAMBA DRAKENSBERGS PARK

59. CHICHÉN ITZÁ

67. STADEN CUSCO

Sydafrika (2000) s. 162

Mexiko (1988) s. 186

Peru (1983) s. 208

Bushmännen i Sydafrika utrotades av de vita

Mayas och toltekernas gemensamma traditioner

När spanjorerna intog Cusco var basstrukturen

kolonisatörerna, men lever andligen kvar

lyfte Chichén Itzá till en högkultur med tempel

i staden så väl gjord att de byggde sina katolska

genom den stora mängd klippmålningar de

orienterade efter solstånden och ett runt torn

kyrkor och spanska palats ovanpå den grund som

lämnat efter sig i Drakensberg, framställda

för astronomiska observationer.

hade utvecklats av inkahärskaren Pachacuti.

under 4 000 år. 60. PALENQUE NATIONALPARK

68. MACHU PICCHU

52. TWYFELFONTEIN

Mexiko (1987) s. 190

Peru (1983) s. 212

Namibia (2007) s. 166

Palenque byggdes under klassiska perioden med

På en platt bergstopp i tropisk bergsregnskog på

En av de största koncentrationerna av

en elegant arkitektur som frapperar besökaren

gränsen till Amazonas gömmer sig inkaimperiets

hällristningar i Afrika är 2 500 petroglyfer från

och skiljer sig från andra mayastäder, med reliefer

främsta mästerverk, en ruinstad med terrasser,

sen stenålder som jägar- och samlarfolket

som är högtstående konst.

hus, murar, trappor och soldyrkartempel.

61. OAXACA OCH MONTE ALBÁN

69. LIMAS HISTORISKA CENTRUM

Mexiko (1987) s. 192

Peru (1988, 1991) s. 218

Olmeker, zapoteker och mixteker avlöste varandra

Spanjorernas högsäte i Sydamerika, med de mest

under 1 500 år på berget Monte Albán, vars topp

intressanta byggnaderna uppförda i samarbete

53. CHACOKULTUREN

de bokstavligen skulpterade till denna ståtliga

mellan spanska och lokala konsthantverkare,

USA (1987) s. 168

bosättning och tempelplats.

såsom konventet San Francisco de Asis.

san ristade in i etjosandstenen i Damaraland.

NORDAMERIKA

Chaco Canyon var ca 850–1250 centrum för 70. SALVADOR DE BAHIAS HISTORISKA

fornindianerna anasazis handel och religiösa, astronomiskt orienterade ceremonier, och

SYDAMERIKA

CENTRUM Brasilien (1985) s. 220 Salvador blev Brasiliens första huvudstad 1549

byarnas arkitektur är storslaget unik för sin tid. 62. TIKAL NATIONALPARK

och Nya världens första slavmarknad 1558, och

54. MESA VERDE NATIONALPARK

Guatemala (1979) s. 194

den vackraste stadsdelen är fortfarande färgrika

USA (1978) s. 172

Mayastaden Tikal, idag överväxt av djungel,

Pelourinho, där allting började.

Med omkring 600 bosättningar är fornindianernas

blomstrade mellan ca 300- och 900-talet e.Kr.

lämningar i Mesa Verde mycket omfattande, med

och kan visa upp storslagna tempelpyramider,

71. OLINDAS HISTORISKA CENTRUM

Cliff Palace, Balcony House och Square Tower

palats, torg och ceremoniella anläggningar.

Brasilien (1982) s. 224 Olinda byggdes av portugiserna i samband med

House bland de mest kända. 63. PANAMAS HISTORISKA DISTRIKT

sockerrörsodlandet på 1500-talet, en charmerande

55. PUEBLO DE TAOS

Panama (1997, 2003) s. 198

stad med pittoresk harmoni mellan husen, trädgår-

USA (1992) s. 176

Panamá Viejo, grundad 1519, ersattes av en ny

darna och de tjugo kyrkorna.

Likt bruna klossar tycks bostäderna och de

stad vid 1600-talets mitt, dagens historiska distrikt

ceremoniella husen i Taos ha staplats på varandra,

med intressant blandarkitektur i spansk, fransk

72. CHILOÉS KYRKOR

byggda i soltorkad lera i Rio Grandes floddal, dit

och amerikansk stil.

Chile (2000) s. 226 Träkyrkorna på ön Chiloé är en syntes av inhemsk

puebloindianerna flydde torkan i väst. 64. KOLONIALSTADEN QUITO

och europeisk kultur med en arkitektur som

56. FRIHETSGUDINNAN

Ecuador (1978) s. 200

nyttjade lokala träd som råvara och därför smälter

USA (1984) s. 178

Centro Histórico har de bäst bevarade historiska

samman med miljön och landskapet.

Bartholdis Libertas skapades i Paris 1876, hundra

kvarteren i Latinamerika med magnifika kloster-

år efter USA:s självständighet, och fraktades över

kyrkor, som San Francisco, Santo Domingo, San

73. RAPA NUI NATIONALPARK

Atlanten till New York där hon blev symbol för

Agustin och La Compañia de Jesus.

Chile (1995) s. 228 Påsköns sexhundra mystiska basaltstatyer kom-

invandringen och byggandet av Amerika. 65. CHAN CHAN

mer alltid att fascinera mänskligheten på sin

57. TEOTIHUACÁN

Peru (1986) s. 202

isolerade ö nästan fyrahundra mil från fastlandet,

Mexiko (1987) s. 180

Chan Chan var huvudstad i chimúriket vars

en metafor för jorden i universum.

Mystik råder kring teotihuacanerna, men deras

kultur kulminerade på 1400-talet strax innan

pyramider och ceremoniella område, som senare

Inkas krigshär lade den under sig, en stad med

övertogs av aztekerna, visar den högkultur som

tio delvis självstyrande palats och stadsdelar.

ASIEN

sedan spreds över Mellanamerika. 66. NASCALINJERNA

74. GAMLA JERUSALEM OCH DESS MURAR

58. UXMAL

Peru (1994) s. 204

Israel/Jordanien (1981) s. 236

Mexiko (1996) s. 182

Över 450 km2 av öknens mörka, järnhaltiga yta

De kristna vallfärdar till Den heliga gravens kyrka,

Uxmal grundades runt år 700 och här utvecklades

har traktens människor under tusen år skrapat

judarna till Klagomuren, muslimerna till Klippdo-

en högtstående arkitektur som hedrade regnguden

fram mönster, djur och växter av enorm magnitud,

men, med samma grundtro att Tempelberget var

Chaac och hjälpte invånarna utforska stjärnhim-

i kommunikation med gudar och kosmos.

Abrahams offerplats.

len och solens och månens årscykler.


1 0 0 V Ä R L D S A RV

· 317

75. GAMLA SANA’A

84. DE KEJSERLIGA PALATSEN I PEKING

93. HISTORISKA STADEN SUKHOTHAI

Jemen (1986) s. 240

Kina (1987) s. 266

Thailand (1991) s. 288

Bebodd i mer än 2 500 år, idag med fler än sextusen

Som Kinas kejsarsäte under fem århundraden är

Sukhothai var kungadömet Siams första huvud-

hus och hundra moskéer byggda före år 1000, de

Förbjudna staden idag ett av världens mest auten-

stad på 1200- och 1300-talen och dess många

flesta i stampad lera, är Sana’a en unik stad både

tiska och värdefulla museer, med tiotusen rum och

monument demonstrerar thai-arkitektur i begyn-

historiskt och visuellt.

en mångfald möbler och konstföremål.

nelsen, senare berömd som ’Sukhothaistilen’.

76. SAMARKAND

85. HIMMELSALTARET

94. HISTORISKA STADEN AYUTTHAYA

Uzbekistan (2001) s. 242

Kina (1998) s. 270

Thailand (1991) s. 288

Samarkand på Sidenvägen fick sitt uppsving som

Kejsar Yongle byggde Himmelsaltaret 1420 som en

Ayutthaya, grundad ca 1350, blev Siams andra

mötesplats för världens kulturer på 1300- och

länk mellan jorden och himlen, människan och

huvudstad efter Sukhothai och uppvisar stora

1400-talen, då Ulug Beg madrasa, den första av tre

Gud, kärnan i kinesisk kosmogoni, och som symbol

munkkloster och prang, torn, från perioden innan

koranskolor, uppfördes vid Registantorget.

för att kejsaren står närmast Gud.

burmeserna förstörde staden på 1700-talet.

77. BUKHARAS HISTORISKA CENTRUM

86. SOMMARPALATSET

95. STADEN LUANG PRABANG

Uzbekistan (1993) s. 246

Kina (1998) s. 272

Laos (1995) s. 290

En ursprunglig stadskärna, Ismail Samanis

Inom kinesisk park- och trädgårdsarkitektur håller

En välbevarad buddhistisk stad där laoternas

900-talsmausoleum, Kalyanminareten från

Sommarpalatset en topplats med sin harmoniska

traditioner i hus- och tempelbyggnadskonst och

1000-talet och många koranskolor från 1600-talet

integrering av paviljonger, palats, broar och tempel

stadsstruktur sammansmälter med de senare

gör Bukhara till en kulturskatt på Sidenvägen.

i landskapets natur och topografi.

europeiska, koloniala influenserna.

78. ITCHAN KALA

87. DEN FÖRSTE QIN-KEJSARENS

96. ANGKOR

Uzbekistan (1990) s. 248

MAUSOLEUM Kina (1987) s. 274

Kambodja (1992) s. 294

Skyddad av Itchan Kalas tio meter höga murar lig-

Terrakottaarmén fyller Qin Shi Huangdis mauso-

Över imponerande 400 km2 brer Angkorområdet

ger den gamla oasen Khiva med palats, minareter,

leum nära Xi’an med åttatusen delvis framgrävda

ut sig med khmerrikets spännande tempelruiner

koranskolor och moskéer, en islamsk, restaurerad

soldater med individuella anletsdrag.

från 800- till 1400-talet, inklusive de berömda

medeltidsstad på Sidenvägen.

Angkor Vat och Bayontemplet. 88. POTALAPALATSET

79. GAMLA MERV

Kina (Tibet) (1994) s. 276

97. HUÊ

Turkmenistan (1999) s. 252

Dalai lamas enorma vinterpalats från 600-talet

Vietnam (1993) s. 300

Försvarsmurar, bevarade stadsstrukturer och

visar buddhismens starka ställning i Tibet och

I Vietnams huvudstad 1802–1945 byggde Nguyen-

religiösa byggnader i Sidenvägens äldsta oas i Cen-

ingår i världsarvets ensemble med tempelklostret

dynastins kejsare mausoleer åt sig själva på norra

tralasien, berättar mycket om civilisationerna och

Jokhang och sommarpalatset Norbulingka.

sidan om Parfymfloden, med en arkitektur som

Mervs influenser under flera tusen år.

helst skulle överträffa föregångarens. 89. TAJ MAHAL

80. CHANGDEOKGUNG PALATSOMRÅDE

Indien (1983) s. 280

98. HISTORISKA STÄDERNA MALACKA

Korea (1997) s. 256

1648 stod världens idag kanske mest beundrade

OCH GEORGETOWN Malaysia (2008) s. 302

En superb samling orientaliska paviljonger, pa-

byggnadsverk klart, uppfört i vit marmor av mo-

Två historiska kolonialstäder vid Malackasundet,

latsgårdar och dammar vars design harmoniserar

gulhärskaren Shah Jahan som en hyllning till sin

där det ostasiatiska kulturarvet blandas med

perfekt med parken, skogen och trädgårdarna,

bortgångna favorithustru Mumtaz.

1500-talets Portugal och Holland i Malacka, och

skapade av kung Taejong i tidigt 1400-tal.

med 1800-talets England i Georgetown. 90. RUINERNA I HAMPI

81. JONGMYO HELGEDOM

Indien (1986) s. 282

Korea (1995) s. 256

Det väldiga hinduriket Vijayanagar hade sitt sista

En konfuciansk helgedom för avlidna kunglighe-

säte i Hampi till 1565 och ståtar idag med resterna

ters andar, uppförd på 1500-talet för att ära Joseon-

av beundrade palats och helgedomar, såsom Vitt-

99. ULURU-KATA TJUTA NATIONALPARK

dynastins förfäder och än idag använd för rituell

halatemplet och Stenvagnen.

Australien (1994) s. 304

musik på tidsenliga instrument.

OC EAN I EN

Sandstenskupolerna Uluru (Ayers Rock) och Kata 91. KHAJURAHO

Tjuta (Mount Olga) ansågs gudomliga i aboriginer-

82. KYOTOS HISTORISKA MONUMENT

Indien (1986) s. 284

nas landskap och fick en viktig roll i den mytiska

Japan (1994) s. 258

Chandelladynastin stod som högst runt förra

skapelseberättelsen, Drömtiden.

Gammal buddhistisk tempelstad grundad 794

millennieskiftet och de 22 återstående hindu- och

och Japans huvudstad fram till 1868, japanskt

jaintemplen som upptäcktes i djungeln 1838 räk-

100. OPERAHUSET I SYDNEY

kulturcentrum i tusen år med perfekta japanska

nas till Indiens historiskt finaste skulpturkonst.

Australien (2007) s. 310

trädgårdar och tempelarkitektur i trä.

En miljon svenska kakelplattor täcker Operans tio 92. HISTORISKA STADEN SIGIRIYA

välvda snäckskalstak, en mångvingad vit paradis-

83. KINESISKA MUREN

Sri Lanka (1982) s. 286

fågel på sitt bofundament, som kunde ha burit

Kina (1987) s. 262

Tvärbrant bergskropp med platt hjässa som för

upp en zapotekisk pyramid i Yucatán.

Jordens största militära konstruktion, påbörjat av

kung Kasyapa på 400-talet var både fästning och

den förste kejsaren Qin Shi Huangdi 220 f.Kr, och

palats med trädgårdar samt grottor som brukades

utvecklat under Mingdynastin på 1400-talet.

som buddhistiskt munkkloster.


318 ·

REGISTER

NAMNREGISTER

Cliff Palace 172, 173, 174

Huayna Picchu 212, 217

La Compañia de Jesús, Cusco 211

Colosseum 124, 130, 131

Huê 300, 301

La Compañia de Jesús, Quito 201

Kursiv siffra avser bild

Condestable 111

Hälsans och harmonins trädgård se

Lakshmanatemplet 284

Cusco 208, 209, 210, 211

Sommarpalatset

Laponia 26, 27, 28, 29 Lateranpalatset 130

Adinathatemplet 284

Dai Noi 301

Il Duomo se Santa Maria del Fiore

Luang Prabang 290, 291, 292, 293

Ahu Akivi 4–5, 228

Darién 199

Inskriptionstemplet 191

Lübeck 68

Akropolis 140, 141

Den försvunna världens pyramid 195

Intihuatana 212, 216, 217

Lübecks domkyrka 68

Ak-Sheikh-bobo 249, 250

Den stora jaguarens tempel 194, 195,

Islam-Khodja 250–251

Luxor 149

Itchan Kala 9, 248, 249, 250–251

Luxortemplet 146, 147, 148, 149

al-Aqsamoskén 238

196–197

Lögberg 10, 11, 12

Ala Napoleonica 116

Djosers trappstegspyramid 146

Alblasserwaard 61

Djumamoskén 249, 250

Alcazaban 112, 113

Djumaminareten 250–251

Alhambra 112, 113

Dogepalatset 114, 115, 116

Jelling 23, 24–25

Almannagjá 11

Dominus Flevit se Kristi tårars

Jerusalem 236, 237, 238, 239

Malacka 289, 303

Jakobsleden 102, 103, 104, 105, 107, 108

Machu Picchu 212, 213, 214–215, 216, 217

Johanneskapellet 91

Malaku Wilytja 309

Angkor 294, 295, 296, 297, 298–299

Dopkapellet 122

Jokhangtemplet 279

Marcus Aurelius kolonn 124, 125

Angkor Thom 295, 296

Drakensberg 162, 163, 164

Jongmyo 257

Maria della Salute 119

Angkor Vat 295, 296, 298–299

Drottningholms slott 32, 33, 34, 35

Arken 246, 247

Dunhuang 263

Kailash 284

Markuskyrkan 116

Arles 92

Duvornas hus 182

Kalta-Minor 248, 249, 250–251

Markusplatsen 115, 116

Kalyanminareten 246

Marpo Ri 276

Kandariya-Mahadevatemplet 284, 285

Mary se Merv

Karnak 149, 151

Meditationslunden 31

Karnaktemplet 148, 149

Merv 252, 253, 254–255

Angers 84, 85

kapell

Arles amfiteater 92 as-Sakhra 238 Avignon 88, 91 Ayers Rock se Uluru

El Camino de Santiago de Compostela se Jakobsleden El Castillo 186, 187

Marie bebådelsekatedralen 72–73

Katarinaklostret 152, 153

Mesa Verde 171, 172, 173, 174–175, 177

Filippeion 136, 137, 138

Katarina kyrkoruin 38, 39

Minh Mangs gravplats 301

Bakong 296, 297

Florens 120, 121, 122, 123

Kata Tjuta 306–307

Monte Albán 192, 193

Baohedian 267, 268

Fort Real do São Filipe 142, 143

Kazans kreml 74, 75, 76, 77

Mount Olga se Kata Tjuta

Barnets kulle 159

Forum Romanum 129, 130, 131, 133

Kejsarpalatset se Förbjudna staden

Mschattapalatset 66

Bath 50, 51, 52

Franciskanerkyrkan 201

Kejsarstaden 267, 268, 269, 271

Muddus 27

Bayontemplet 296, 298

Frihetsgudinnan 178–179

Kew Palace 58

Muhammed ibn Zeids mausoleum

Bebådelsekatedralen 75, 76

Förbjudna staden 267, 268, 269

Kina slott 35

Ayutthaya 288, 289

Khai Dinhs mausoleum 300, 301

Belvedere 80, 81

254 Muhammed Rahim-khans koranskola 249, 250–251

Berlins katedral 66

Galleria dell’Academia 121, 122

Khajuraho 284, 285

Bibi-Khanom 243, 244

Gamla palatset 90, 91

Khiva 9, 248, 249, 250

Museumsinsel 66

Bourdaisière 83

Generalife 112

Kinderdijk 60, 61

Mutitjulu 305, 308, 309

Brou, Château de 84

Georgetown 302, 303

Kinesiska muren 262, 263, 264–265,

Myrtengården 112

Bryggen 15, 20, 21, 68

Giant’s Castle 163, 164–165

Bukhara 246

Giza 145, 146

Kinesiska tehuset 65

Burgos 111

Gorms hög 23

Kinh Thanh 301

Nasca 204, 205, 206, 207

Burgoskatedralen 6, 7, 110, 111

Granada 112

Kinkaku-ji 258, 259, 260

Navaho Canyon 174–175

Grand-Place 62, 63

Kiyomizu-dera 260

Nes 15, 16, 17

Cahuachi 204, 206, 207

Gugong se Förbjudna staden

Kiz Kala 254–255

Neues Palais 65

Carcassonne 96, 97

Gur-e Mir-mausoleet 243

Klagomuren 236, 237, 238

Nijopalatset 260, 261

Casa de las Monjas 184, 185

Gyaur Kala 254

Klippdomen 238–239

Nîmes 95

Korsets väg, Jerusalem se Via

Ninna-ji 259

Castrojeriz 104

271, 275

Dolorosa

Männens berg 158, 159

Ninomaru 260, 261

Chaco Canyon 168, 169, 170, 171

Hampi 282

Chan Chan 202, 203

Haram al-Sharif se Tempelberget

Kreml 71, 72, 73

Nisa 253

Changdeokgung 256, 257

Haw Kham 290, 291, 292

Krigarnas tempel 186, 188–189

Norbulingka 279

Chartres 86, 87

Haw Pha Bang 292

Kristi tårars kapell 237

Notre-Dame de Chartres 86, 87

Chenonceau 82, 83

Heliga gravens kyrka 237

Kruttornet 39

Notre-Dame-des-Doms 90, 91

Cheopspyramiden 144, 145

Heliga korsets kapell 31

Kukulcáns pyramid se El Castillo

Nya palatset 88

Chetro Ketl 170

Heras tempel 137, 138

Kul-Sharifs moské 75–76, 77

Nympheum 138

Chichén Itzá 185, 186, 187, 188–189

Himmelsaltaret 270–271

Kungliga palatset se Haw Kham

Chiloé 226, 227

Himmelska fridens port 267, 271

Kungstornet 101

Olinda 224, 225

Chinon 83, 84

Himmelska fridens torg 267

Kunya-Ark 249

Ollantaytambo 208, 214

Chuhamnu 256, 257

Hofburg 79, 80, 81

Kvinnornas berg 159, 160

Olympia 137, 138, 139

Cidade Velha 142, 143

Holstentor 68, 69

Kyoto 259, 260

Operahuset, Sydney 310, 311, 312–313

Ciudad de Panamá 198, 199

Hrafnagjá 11

Orange 92


NAMNREGISTER

Padjelanta 27

San Giorgio 119

The Circus 52

Pakals palats 191

San Giovanni in Laterano 130

Théâtre d’Orange 92, 93

Palazzo della Signoria 121

San Lorenzo 122, 123

Thebe 145, 146, 149

Palazzo Pitti 123

San Millán de la Cogolla 108

Thingvellir 11, 12–13

Palenque 185, 190, 191

Sana’a 241

Tikal 185, 191, 194, 195, 196–197

Panama 198, 199

Sankt Trinitatis 40, 41

Tilla-Kari 243, 244

Pantheon 124, 126–127, 128, 129, 130

Sankta Maria kyrka se Visby

Parthenon 140, 141

domkyrka

Tippu Tips hus 154, 155 Tjakkeli 27 To-ji 260

Pelourinho 220, 221

Sanssouci 35, 64, 65

Penang 303

Santa Maria del Fiore 120, 121

Tongariki 230, 231, 232–233

Peterskyrkan 132, 133, 134–135

Santiago de Compostela 103, 104,

Toniná 185, 191

Petersplatsen 124, 133

105, 107

Trollkarlens pyramid 182, 183 Tsodilo 158, 159, 160, 161

Piazza della Signoria 122

Santiagokatedralen 105, 106, 107

Piazza Navona 124

Sarek 27

Twyfelfontein 166, 167

Piazza San Marco se Markusplatsen

Schönbrunn 78, 79

Tynes 48

Plaza de Armas 208, 209, 210, 211

Seldjuk Talkhattan Baba 253

Tyras hög 23, 24–25

Plaza de San Francisco 201

Shah-i-Zindah 243

Tyskebryggen 20

Plaza Mayor 194, 195, 196–197

Shahriyar Ark 254

Tzompantli 186, 189

Pont du Gard 94, 95

Sher Dor 243, 244, 245

Ponte Vecchio 123

Shi Huangdis mausoleum 274, 275

Ulug Beg 243, 244

Pórtico da Gloria 107

Shifang 272, 273

Uluru 304, 305, 306, 307, 309

Potalapalatset 276, 277, 278–279

Sigiriya 286, 287

Uppståndelsekapellet 30, 31

Potrang Karpo 276

Sinaiberget 152

Urnes stavkyrka 18, 19

Potrang Marpo 276

Sixtinska kapellet 134

Uspenskijkatedralen 71, 72–73

Potsdam 65

Sjaunja 27

Utzonrummet 310

Pressac, Château de 99, 100

Sju brunnars stig 30, 31

Uxmal 182, 183, 184, 185

Prior Park 52, 53

Skierfe 27

Procuratie Nuove 115, 116

Skjærvær 15, 16, 17

Van der Post Panel 160

Procuratie Vecchie 116

Skogskapellet 31

Vasilijkatedralen 70, 71, 72, 75

Pueblo Bonito 169, 170, 171

Skogskyrkogården 31

Wat Chom Si 292, 293

Pueblo de Taos 176, 177

Solpyramiden 180, 181

Wat Mahathat 289

Påskön 5, 228, 229–230, 231, 232, 233,

Soltemplet 190, 191

Wat Mai 292

Sommarpalatset 272, 273

Wat Si Chum 289

St Kilda 44, 45, 46, 47

Vatikanen 124, 130, 133

St-Trophime 92

Vatikanpalatset 134

Qianqingmen 268

Stadthuy 303

Vega 14, 15

Qiniandian 271

Stone Chariot 282–283

Venedig 115, 116, 117, 119

Quito 200, 201

Stonehenge 52, 54, 55, 56, 57

Via Dolorosa 237

Stora palatset 72

Wien 79, 80, 81

Rano Kau 233, 234

Stora sjöfallet 27

Villandry 83

Rano Raraku 228, 231, 234, 235

Stubba 27

Visby 39, 40–41

Rapa Nui se Påskön

Sukhothai 289

Visby domkyrka 39, 41

Registan, Bukhara 246

Sulis Minervas tempel 51

Vitthalatemplet 282

Registan, Samarkand 243, 244, 245

Sultan Sanjars mausoleum 254

Västra muren se Klagomuren

Ribeira Grande se Cidade Velha

Suomenlinna se Sveaborg

Rom 88, 124, 126–127, 129, 130, 133, 134

Susoklostret 108

Royal Crescent 52

Sveaborg 42, 43

Royal Kew Botanical Gardens 58, 59

Søla 14, 15

234, 235 Påvarnas palats 88, 89, 90–91

Royal Victoria Park 52

Xieng Tong 292 Yeongnyeongjeon 257 Yuhuayuan 269

Ryoan-ji 259, 260

Ta Prohm 294, 295

Yunnanprovinsen 289

Röda torget, Malacka 303

Taihedian 267, 268

Yusoklostret 108, 109

Röda torget, Moskva 71

Taihemen 268, 269 Taj Mahal 280, 281

Zanzibars Stenstad 155, 156–157

Saba 241

Tanum 36, 37

Zeustemplet 137, 138

Saint-Émilion 98, 99, 100, 101

Tempelberget 237, 238

Zhauhengporten 271

Salvador 220, 221

Tempelplatsen 237, 238

Zhonghedian 267, 268

Samanis mausoleum 246

Tempelriddarnas borg 104

Samarkand 243, 244, 245, 253

Teotihuacán 180, 181

San Agustín 200, 201

Terrakottaarmén se Shi Huangdis

San Francisco de Asis 218–219

mausoleum

Ärkeängelskatedralen 72–73 Öxarárfoss 10, 11

· 319


FÖRFATTARE NS TACK Tack till alla museer och institutioner som har låtit oss fotografera, t ex: Drottningholms slott, Sverige; English Heritage, Storbritannien; Royal Botanical Gardens, Kew, Storbritannien; Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Tyskland; Sala Stampa della Santa Sede, Vatikanstaten; Palais des Papes, Frankrike; Olympias arkeologiska museum, Grekland; Egyptiska museet i Kairo, Egypten; National Park Service, USA; Instituto (Nacional) de Antropología e Historia, Mexiko och Guatemala; Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Lima, Peru; Museo Antonini, Nasca, Peru; Palace Museum, Peking, Kina; Museum of Qin Terracotta Warriors and Horses, Xian, Kina; Uluru-Kata Tjuta National Park, Australien; Sydney Opera House, Australien; och många fler. Jag vill också tacka alla ambassader och turistrepresentationer som har bidragit med kunskaper, råd, kontakter, guidning, transporter eller praktiska arrangemang. Ett personligt tack till Sven Olof Lindblad och Pamela Fingleton, Lindblad Expeditions, New York; Tim Littler och Marina Linke, GW Travel, Manchester; Philip Thomas och Vikram Trivedi, Sita, New Delhi; Cecilia Ingvarsdotter i Stockholm för hennes tidsbesparande hjälp med faktabearbetning av ett antal kulturarv, samt för lån av sin bild på blomstertorget Grand-Place i Bryssel. Ett varmt tack för fint kreativt samarbete till Bokförlaget Max Ströms professionella team med Marika Stolpe och Jeppe Wikström i spetsen, projektledaren Erika Dyrander, formgivaren Mikael Engblom och redaktören Elisabet Sahlin, samt till Jennie Berglund med flera på Linjepunkt Repro i Falun. Sist men inte minst, tack till alla vänner, nära och kära som stöttat mig både hemma och på de resor som vi haft glädjen att kunna göra tillsammans till många fascinerande platser runt vår jord.