9789152360897

Page 1

Projektledning – övningsbok ger möjlighet att träna på alla områden man bör behärska för att på ett professionellt sätt kunna planera och genomföra projekt eller organisera och styra en projektverksamhet. Övningsboken innehåller även en analysmodell för att bedöma organisationens projektmognad. Projektledning – faktabok och övningsbok har en webbplats med övningar, tester och presentationsmaterial samt mallar till en generell projektmodell. Syftet är att erbjuda ett brett stöd för att skapa effektiva och moderna utbildningar för universitet, högskolor och utbildningsföretag.

ÖVNINGSBOK Bo Tonnquist

ÖVNINGSBOK

Projektledning – övningsbok har en disposition som följer flödet i ett projekt. Avsnitt om projektmetodik varvas med kapitel om ledarskap och personlig utveckling. Innehållet är uppdelat i sex avsnitt. Första avsnittet innehåller övningar och tester som berör projekt som arbetsform, grundläggande projektmetodik och projektroller samt agila metoder. Avsnitt två, tre, fyra och fem innehåller övningar och tester som berör de olika stegen i projektflödet från initiering ända till nyttorealisering. Övningsbokens sjätte avsnitt har fokus på hela projektverksamheten. Här utgör portföljhantering, projektkontor och projektmognad samt certifiering viktiga delar.

Projektledning

Projektledning – övningsbok innehåller diskussionsfrågor, övningsuppgifter, tester och instuderingsfrågor. Teorin som ligger till grund för övningsboken finns presenterad i faktaboken Projektledning. De två böckerna är tillsammans ett heltäckande läromedel inom projektledning, men kan också användas av yrkesverksamma som vill öka sina kunskaper inom projektmetodik, agila metoder och ledarskap. Böckerna kan användas inför en certifiering då innehåll och terminologi är anpassade till PMI:s och IPMA:s syn på projektledning.

FEMTE UPPLAGAN

www.sanomautbildning.se/projektledning

Bo Tonnquist

Bo Tonnquist är författare till flera böcker inom projektledning, som i dag används av universitet, högskolor och utbildningsföretag. Han har lång operativ erfarenhet inom projektledning och inom verksamhetsutveckling i Sverige och internationellt. Han är flitigt anlitad som föreläsare och konsult med fokus på arbetssätt baserade på best practice inom projektmetodik och agila metoder. Vidare är han också engagerad i att analysera och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer. Han var med och utvecklade IPMA:s certifiering i Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse.

ISBN 978-91-523-6089-7

cover Projektledning 2020 övningsbok.indd 1

2020-11-19 09:29


Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se Sanoma Utbildning har funnits sedan 1993 och är ledande inom läromedel i Sverige. Förlaget ger även ut böcker inom ledarskap och näringsliv. Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Förläggare: Anne Laurella Projektledare och redaktör: Magnus Winkler Grafisk form: Mobile Design Omslag: Mobile Design

Projektledning – Övningsbok, 5 upplagan ISBN 978-91-523-6089-7

©2021 Bo Tonnquist och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Femte upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Balto Print, Litauen 2021

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 4

2020-11-19 09:36


Förord

S

yftet med den här övningsboken är att ge dig möjlighet att testa dina kunskaper inom projektmetodiken och ledarskap samt att förse dig med verktyg som kan användas för att analysera och utveckla din kompetens och ditt företags eller din organisations förmåga att utföra projekt. För att göra det lätt att hitta rätt övning till det du vill träna på är övningarna i den femte upplagan av övningsboken grupperade i 21 kapitel fördelade på 6 avsnitt: 1. Projekt som arbetsform 2. Förstudie 3. Planering 4. Genomförande 5. Avslut och effekt 6. Projektverksamhet Varje kapitel består av tre delar: • Diskussionsfrågor som kan användas för att stämma av den egna kompetensen och analysera sin organisations projektmognad. • Övningar på tillämpad projektmetodik och ledarskap samt analysmodeller för projekt- och självutvärderingar. Till de flesta övningarna finns det lösningsförslag samlade i slutet av boken. • Instuderingsfrågor med rekommenderade svar som baseras på innehållet i den åttonde upplagan av faktaboken Projektledning.

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 5

Innehållet bygger på material som jag och andra utbildare använder i kurser och utbildningar, samt tester från företag och organisationer som är verksamma inom ledarskapsutveckling och beteendeforskning eller som arbetar med att kartlägga organisationers projektmognad. Vissa av testerna finns även tillgängliga digitalt via sanomautbildning.se/projektledning. Övningarna i den femte upplagan av övningsboken är anpassade till den åttonde upplagan av faktaboken Projektledning, men går också bra att använda tillsammans med tidigare upplagor. Att samla övningar, analysmodeller och tester i en övningsbok har visat sig vara ett bra koncept. Övningsboken används i dag på flera utbildningsföretag, universitet och högskolor, både i Sverige och utomlands. Den används även som stöd vid utveckling och anpassning av projektmetodik inom företag och organisationer samt av projektledare som förbereder sig inför certifiering hos pmi eller ipma. År 2009 fick boken pris som årets bok i projektledning av Svenskt Projektforum. Lycka till med diskussionsfrågor, övningsuppgifter och instuderingsfrågor. Jag hoppas att övningsboken blir ett bra stöd i din kompetensutveckling.

Bo Tonnquist Roslagen i oktober 2020

2020-11-19 09:36


Innehåll

Uppgifter 1

Projekt som arbetsform

4

Genomförande

1. Verksamhetsstyrning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

11. Skapa projektgruppen.. . . . . . . . . . . . . . . . 124

2. Projektmetodiken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

12. Ledarskap i projekt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

3. Agila metoder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

13. Projekt på rätt kurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 14. Implementering och överlämning. . . 170

2

Förstudie 4. Idé och initiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5

Avslut och effekt

5. Analysera och grovplanera. . . . . . . . . . . . . . 46

15. Avslut och lessons learned.. . . . . . . . . . . . 182

6. Kommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

16. Nyttorealisering.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 17. En lärande organisation. . . . . . . . . . . . . . . 194

3

Planering 7. Tids- och resursplanering. . . . . . . . . . . . . . . . 72

6

Projektverksamhet

8. Bemanning och resursanskaffning.. . . . 86

18. Projektmognad och projektkontor.. . 208

9. Kalkylering och budget. . . . . . . . . . . . . . . . . 100

19. Portfölj- och programhantering.. . . . . 226

10. Risk och kvalitet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

20. Modeller och verktyg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 21. Standarder och certifieringar.. . . . . . . . 240

Projektplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 6

2020-11-19 09:36


Lösningar 1

Projekt som arbetsform

4

Genomförande

1. Verksamhetsstyrning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

11. Skapa projektgruppen.. . . . . . . . . . . . . . . . 301

2. Projektmetodiken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

12. Ledarskap i projekt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

3. Agila metoder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

13. Projekt på rätt kurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 14. Implementering och överlämning. . . 312

2

Förstudie 4. Idé och initiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

5

Avslut och effekt

5. Analysera och grovplanera. . . . . . . . . . . . . 270

15. Avslut och lessons learned.. . . . . . . . . . . . 314

6. Kommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

16. Nyttorealisering.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 17. En lärande organisation. . . . . . . . . . . . . . . 316

3

Planering 7. Tids- och resursplanering. . . . . . . . . . . . . . . 282

6

Projektverksamhet

8. Bemanning och resursanskaffning.. . . 291

18. Projektmognad och projektkontor.. . 318

9. Kalkylering och budget. . . . . . . . . . . . . . . . . 292

19. Portfölj- och programhantering.. . . . . 320

10. Risk och kvalitet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

20. Modeller och verktyg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 21. Standarder och certifieringar.. . . . . . . . 322

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 7

2020-11-19 09:36


Översiktsplan

– övningar enligt PMI och IPMA-struktur 2. Förstudie

1. Projekt som arbetsform

Samordning

Kapitel 1 Verksamhetsstyrning

Kapitel 2 Projektmetodiken

Kapitel 3 Agila metoder

Kapitel 4 Idé och initiering

1.2 Affärsmodell 1.3 Projekt hos oss 1.4 Bäst och sämst

2.1 Projektflödet 2.2 Varför misslyckas projekt? 2.3 Varför lyckas projekt?

3.1 Det agila manifestet 3.2 Val av metod för genomförandet

4.1 Utföra som projekt? 4.2 Checklista vid projektstart

Intressenter

Kapitel 5 Analysera och grovplanera

6.5 Kommunikationsplan

5.4 Kartlägg intressenterna 5.5 Intressentanalys

Omfattning

4.3 Analys av uppdrag 4.4 Syfte och mål 4.5 Syfte och mål 4.6 Syfte och mål

Organisation och resurser

2.4 Projektrollanalys

Tid

5.1 WBS 5.2 WBS

3.3 Rollanalys i agila projekt

3.5 Planning poker 3.6 Flygplanen

5.9 Milstolpeplan

Kostnad

5.6 Nyttovärdering – PENG

Osäkerhet

5.3 För och emot projektet

Kvalitet

Anskaffning

Kapitel 6 Kommunikation

4.8 Projekttriangeln 4.9 Projekttriangeln

5.7 Kravhantering

4.7 Målformulering

5.8 Att beskriva krav

1.1 Kompetensinventering

Kommunikation

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 8

3.4 Dagliga 15-minutersmöten

6.1 Kommunikationsvägar 6.2 Rygg-mot-rygg 6.3 Inlärningsstilar 6.4 Disposition

2020-11-19 09:36


Strukturen nedan är till för att det ska vara lätt att hitta övningar som passar de olika kompetensområden man bör träna på inför en certifiering hos PMI respektive IPMA. I slutet av varje kapitel finns instuderingsfrågor kopplade till huvudboken Projektledning.

3. Planering Kapitel 7 Tids- och resursplanering

4. Genomförande Kapitel 8 Bemanning och resursanskaffning

7.1 Logisk nätplan 7.2 Logisk nätplan

Kapitel 9 Projektkalkylering

Kapitel 10 Risk och kvalitet

Kapitel 11 Skapa projektgruppen

Kapitel 12 Ledarskap i projekt

Kapitel 13 Projekt på rätt kurs

9.2 Ekonomisk kontroll

10.2 Har du kontroll på ditt projekt?

11.1 Kommunikationsprofiler

12.6 Ta tempen på gruppen

13.2 Styrning

12.11 Att leda i olika situationer 12.5 ABC-metoden

11.2 Hur ser du på dig själv? 11.3 Andras bild av dig? 11.4 Värderingar 11.5 Att arbeta i grupp

12.1 Joharifönster 12.2 Att ge feedback 12.3 Att ge feedback 12.4 Att ge feedback 12.7 Motivation 12.8 Konflikthantering 12.9 Använda olika konflikthanteringsstilar 12.10 Rollspel – konflikthantering

7.3 Planeringspoker 7.4 Kritiska linjen 7.5 Kritiska linjen 7.8 a Tidsplan 7.9 Tidsplan

9.8 Crashing

13.1 Milstolpeuppföljning 13.5 Statusrapportering 13.7 Agil övning – sprintar

7.8 b Resurshistogram

9.1 Projektkalkyl 9.3 Lönsamhetsanalys – ROI 9.4 Lönsamhetsanalys - annuitet 9.6 Förkalkyl – projektbudget 9.7 Täckningsbidrag

13.3 Resultatvärde 13.4 Resultatvärde 13.6 Förväntat värde 13.7 Förväntat värde

7.6 Osäkerhetsanalys 7.7 Osäkerhetsanalys

9.5 Osäkerhetsanalys – kostnad

10.1 Riskanalys 10.4 Projektgranskning – risk 10.3 Projektverifiering 10.4 Projektgranskning – kvalitet

8.1 Rollspel-förhandling 8.2 Rollspel-förhandling 8.3 Rollspel-förhandling

r

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 9

2020-11-19 09:36


Översiktsplan

– övningar enligt PMI och IPMA-struktur

5. Avslut och effekt

Samordning

Kapitel 14 Implementering och överlämning

Kapitel 15 Avslut och lessons learned

Kapitel 16 Nyttorealisering

Kapitel 17 En lärande organisation

14.3 Leveranser

15.3 Lessons learned

16.1 Säkra nyttan 16.2 Effektuppföljning

17.5 Förändringsstrategi

Intressenter

Omfattning

17.1 Förändringsmotstånd 17.2 Din förändringsbenägenhet

14.1 Överlämning

Organisation och resurser

15.1 Utvärdering av resultat

17.3 Kategorisera projekttyp

15.2 Processutvärdering

17.7 Oskrivna regler

Tid

Kostnad

Osäkerhet

17.4 Hinderbanan 17.6 Förändringsvärde

Kvalitet

Anskaffning

14.2 Bedömning av projektresultat 14.4 Leveransgodkännande

Kommunikation

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 10

2020-11-19 09:36


6. Projektverksamhet Kapitel 18 Projektmognad och projektkontor

Kapitel 19 Portfölj- och programhantering

Kapitel 20 Modeller och verktyg

Kapitel 21 Standarder och certifieringar

18.2 SPI–projektmognadsanalys

19.1 Portföljkartläggning 19.2 Programkartläggning 19.4 Positioneringskarta

20.1 Projektmodeller 20.2 Våra projektverktyg

21.1 IPMA Projekterfarenhet 21.3 IPMA – självutvärdering av metodkompetens 21.4 IPMA – Kompetenselement

18.1 Projektförmåga

19.3 Affärsrisknivå

21.2 IPMA Projektkomplexitet

18.3 Styrkort för projekt 18.4 Benchmarking

21.5 Kompetensinventering

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 11

2020-11-19 09:36


1 01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 12

2020-11-19 09:36


Projekt som arbetsform Projekt är en arbetsform med starkt resultatfokus. Alla projekt är en del av ett sammanhang och kan ses som verktyg för att leverera affärsmål och verksamhetsnytta. Projektmetodiken är en uppsättning metoder och verktyg som beskrivs i en projektmodell med definierade projektroller och styrdokument. Agila metoder har hämtat mycket från Lean, bland annat fokus på samarbete i självorganiserade team, att undvika onödigt arbete och att visualisera framdrift med Kanban-tavlor. 1. Verksamhetsstyrning 2. Projektmetodiken 3. Agila metoder

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 1

2020-11-19 09:36


INITIERING

IDÉ

PROJEKTET

FÖRSTUDIE

Skapa gruppen

PLANERING

GENOMFÖRANDE

Leda teamet

NYTTOREALISERING

AVSLUT

EFFEKT

Avveckla teamet

Kapitel 1 Verksamhetsstyrning Varför används projekt så ofta inom alla typer av verksamheter och varför ser projekt ut som de gör? Det är två grundläggande frågeställningar som har stark koppling till behovet att leda och styra företag och organisationer på ett så effektivt sätt som möjligt.

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 2

2020-11-19 09:36


G

Kapitel 1 Verksamhetsstyrning

Projekt som arbetsform

Diskussionsfrågor Kan det finnas situationer då det är bra att inte genomföra en uppgift som projekt trots att arbetsformen skulle passa väldigt bra?

3

1

Matrisorganisationen är en av de vanligaste organisationsformerna. På vilket sätt kan denna organisationsform gynna eller försvåra projektarbetet?

Man brukar säga att projekt kortsluter den hierarkiska organisationsstrukturen. Vad menar man då?

Hur kan man lösa problemet med delat ledarskap, det vill säga att personer som är med i ett projekt har två chefer som ställer krav? Projektledaren i projektet, men också den ordinarie chefen utanför projektet, i linjen.

Tillämpar ni portföljstyrning i er verksamhet? Om ja, ge exempel på kriterier ni använder för att prioritera mellan projekten.

Tillämpar ni programstyrning i er verksamhet? Om ja, ge något exempel på ett program.

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 3

2020-11-19 09:36


4

1

Kapitel 1 Verksamhetsstyrning

Projekt som arbetsform

1.1 Kompetensinventering – projektledning Ange hur du tycker att området passar din egen kompetens på en skala från Vet ej till Utmärkt. Tänk inte efter för mycket, din första tanke motsvarar ofta ”rätt svar”. Självskattningen omfattar ett antal olika områden med anknytning till kompetens som kan vara bra att ha för en projektledare.

Utmärkt

Mycket bra

Bra

Obetydligt

Dåligt

Vet ej

Min kompetens inom följande område: Hantera konflikter i mina projekt Fastställa mål och syfte Specificera krav Kartlägga intressenter Identifiera roller Resurstilldelning Följa upp projektets framskridande Motivera mina medarbetare Presentationsteknik Förhandlingsteknik Riskhantering Gruppdynamik Projektverktyg (dvs. it-verktyg) Projektekonomi Ta fram en tidsplan Ta fram en milstolpeplan Hantera informationsspridning Starta projekt Avsluta projekt Nyttovärdering av projekt Ge och ta emot feedback Utveckla projektverksamheten Erfarenhetsåtervinning mellan projekt Agila metoder

(Det finns en kopia på denna övning i slutet av boken, övning 21.5. Syftet är att använda den efter att du har studerat färdigt för att kontrollera hur mycket bättre du anser dig vara). K ÄLLA: ULF ROSIN

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 4

2020-11-19 09:36


Kapitel 1 Verksamhetsstyrning

1.2 Vilken affärsnytta levererar projektet? Företagets/organisationens övergripande mål

Projekt som arbetsform

5

1

Vision – vilket är syftet med er verksamhet?

Affärsidé Vilken målgrupp vänder ni er till?

Vilket behov tillfredsställer ni hos målgruppen?

På vilket sätt tillfredsställer ni behovet? (Ert produktutbud)

Övergripande mål för den avdelning/enhet du arbetar på?

Projektmål På vilket sätt är projektets mål kopplat till de övergripande målen?

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 5

2020-11-19 09:36


6

1

Projekt som arbetsform

Kapitel 1 Verksamhetsstyrning

1.3 Projekt hos oss Hur genomförs projekt i din organisation?

Tillämpar ni någon projektmodell, styrs arbetet av en överordnad kvalitetsmanual eller arbetar alla efter så kallat sunt förnuft?

Beskriv hur ni i arbetar med projekt i er organisation, från initieringen fram till att resultatet är överlämnat och godkänt.

Vad händer efter projektet? Hur säkerställer ni att resultatet används, den s.k. effekthemtagningen?

Har ni gjort en projektmognadsanalys?

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 6

2020-11-19 09:36


Projekt som arbetsform

Kapitel 1 Verksamhetsstyrning

1.4 Bäst och sämst

1

Hur upplever du projektarbetet i er organisation? VAD ÄR BÄST?

VAD ÄR SÄMST?

VAD ÄR ROLIGAST?

VAD ÄR TRÅKIGAST?

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 7

7

2020-11-19 09:36


8

1

Projekt som arbetsform

Kapitel 1 Verksamhetsstyrning

Instuderingsfrågor a. Vad är syftet med en organisation?

b. Vad menas med att ett projekt är temporärt?

c. Vilka vanliga organisationsformer nämns i boken?

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 8

2020-11-19 09:36


Kapitel 1 Verksamhetsstyrning

d. Beskriv skillnaden mellan en projektbaserad verksamhet och en flödesbaserad.

Projekt som arbetsform

9

1

e. Varför är det viktigt att samarbetet mellan projektet och linjen fungerar väl?

f. Vad är skillnaden mellan resurseffektivisering och flödeseffektivisering?

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 9

2020-11-19 09:36


INITIERING

IDÉ

PROJEKTET

FÖRSTUDIE

Skapa gruppen

PLANERING

GENOMFÖRANDE

Leda teamet

NYTTOREALISERING

AVSLUT

EFFEKT

Avveckla teamet

Kapitel 2 Projektmetodiken Projekt är en arbetsform med syfte att leverera ett förutbestämt resultat vid en given tidpunkt med hjälp av en tillfällig organisation. Projektmetodiken är en uppsättning metoder och verktyg som beskrivs i en styrmodell som vanligtvis kallas projektmodell. Projektmodellen innefattar en beskrivning av projektprocessen, roller och styrdokument.

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 10

2020-11-19 09:36


G

Kapitel 2 Projektmetodiken

Projekt som arbetsform

Diskussionsfrågor Vilka vinster anser du att man kan uppnå i ett företag eller en organisation om man inför en gemensam projektmetodik?

11

2

Vad menar man när man säger att projektledaren har ett tillfälligt mandat som chef?

Förklara skillnaderna mellan beslutspunkter och milstolpar. I vilka sammanhang används de? Vem är ansvarig för dem?

Jämför den generella projektmodellen som är beskriven i boken med den modell/metod du själv är van att tillämpa. Kan du se likheter? Finns några stora skillnader?

Vilka krav bör man ställa på en projektägare?

Varför är det viktigt att klarlägga de olika projektrollerna?

En av de vanligaste orsakerna till att det kan bli problem i projekt är att medlemmar i styrgruppen inte riktigt förstår sin uppgift. Vad bör en styrgrupp göra och vilka konsekvenser får det för projektet om den brister i detta ansvar?

Varför är inte projektledarens viktigaste uppgift att planera projektet?

Kund och projektägare är vanligtvis inte samma person. Varför är det viktigt att projektägaren är en person i den genomförande organisationen?

Vad bör man tänka på om man både är projektledare och samtidigt ingår i projektgruppen, det vill säga innehar två roller i projektet?

Hur ser projektorganisationen ut i den verksamhet du tillhör? Vem utser projektledare och tillsätter styrgruppen? Vem bemannar projektgruppen?

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 11

2020-11-19 09:36


12

2

Projekt som arbetsform

Kapitel 2 Projektmetodiken

2.1 Projektflödet Namnge faserna i projektflödet och beskriv vad man bör göra i respektive fas. Om ni har en projektmodell i er organisation, jämför med den generella modellen som finns beskriven i boken. Vilka likheter kan du se och vad skiljer?

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 12

2020-11-19 09:36


Kapitel 2 Projektmetodiken

Projekt som arbetsform

13

2.2 Varför misslyckas projekt?

2

Det finns naturligtvis olika uppfattningar om varför ett projekt misslyckas. Dela in er i grupper om tre och lista kännetecken på ett riktigt dåligt projekt. Låt grupperna nämna två kännetecken var och gå laget runt tills ni har cirka 15–20 kännetecken.

K ÄLLA: IDÉKRAFT

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 13

2020-11-19 09:36


14

2

Projekt som arbetsform

Kapitel 2 Projektmetodiken

2.3 Varför lyckas projekt? Vänd på allt som ni skrev i förra uppgiften (t.ex. inga resurser, tillräckliga resurser) så har ni er grupps uppfattning om förutsättningarna för ett lyckat projekt.

K ÄLLA: IDÉKRAFT

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 14

2020-11-19 09:36


Kapitel 2 Projektmetodiken

Projekt som arbetsform

2.4 Projektrollsanalys Beskriv de olika projektrollerna genom att klarlägga och kategorisera uppgifter de bör utföra i projektet.

15

2

Beställare/Projektägare/Sponsor Viktigaste uppgiften

Andra viktiga uppgifter

Uppgifter som en person med den här rollen INTE ska göra

Styrgruppsmedlem Viktigaste uppgiften

Andra viktiga uppgifter

Uppgifter som en person med den här rollen INTE ska göra

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 15

2020-11-19 09:36


16

2

Projekt som arbetsform

Kapitel 2 Projektmetodiken

Projektledare Viktigaste uppgiften

Andra viktiga uppgifter

Uppgifter som en person med den här rollen INTE ska göra

Medlem av projektgruppen Viktigaste uppgiften

Andra viktiga uppgifter

Uppgifter som en person med den här rollen INTE ska göra

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 16

2020-11-19 09:36


Kapitel 2 Projektmetodiken

Resursägare Viktigaste uppgiften

Projekt som arbetsform

17

2

Andra viktiga uppgifter

Uppgifter som en person med den här rollen INTE ska göra

Referensgruppsmedlem Viktigaste uppgiften

Andra viktiga uppgifter

Uppgifter som en person med den här rollen INTE ska göra

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 17

2020-11-19 09:36


18

2

Projekt som arbetsform

Kapitel 2 Projektmetodiken

Instuderingsfrågor a. Nämn de tre nivåerna i ett projekt.

b. Varför är understa nivån sällan beskriven i en projektmodell?

c. Beskriv skillnaderna mellan en beslutspunkt och en milstolpe.

d. Varför är det lämpligt att skilja mellan kärnprocesser och stödprocesser?

e. Nämn exempel på några stödprocesser i ett byggprojekt.

f. Vad kallas faserna i den generella projektmodellen som beskrivs i boken?

g. Vilka projektroller finns alltid i ett projekt, oavsett storlek?

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 18

2020-11-19 09:36


Kapitel 2 Projektmetodiken

Projekt som arbetsform

19

2 h. Vilken är projektledarens viktigaste uppgift i projektet?

i. Vilka andra namn på rollen beställare används i boken?

j. Varför är det fel att sätta likhetstecken mellan rollen beställare i ett projekt och kund?

k. Vilka bör ingå i en styrgrupp?

l. Vad är skillnaden mellan en referensgrupp och en styrgrupp?

m. Vad menas med en speglad projektorganisation?

01-336 Projektledning 2020 Övningsbok.indd 19

2020-11-19 09:36


Projektledning – övningsbok ger möjlighet att träna på alla områden man bör behärska för att på ett professionellt sätt kunna planera och genomföra projekt eller organisera och styra en projektverksamhet. Övningsboken innehåller även en analysmodell för att bedöma organisationens projektmognad. Projektledning – faktabok och övningsbok har en webbplats med övningar, tester och presentationsmaterial samt mallar till en generell projektmodell. Syftet är att erbjuda ett brett stöd för att skapa effektiva och moderna utbildningar för universitet, högskolor och utbildningsföretag.

ÖVNINGSBOK Bo Tonnquist

ÖVNINGSBOK

Projektledning – övningsbok har en disposition som följer flödet i ett projekt. Avsnitt om projektmetodik varvas med kapitel om ledarskap och personlig utveckling. Innehållet är uppdelat i sex avsnitt. Första avsnittet innehåller övningar och tester som berör projekt som arbetsform, grundläggande projektmetodik och projektroller samt agila metoder. Avsnitt två, tre, fyra och fem innehåller övningar och tester som berör de olika stegen i projektflödet från initiering ända till nyttorealisering. Övningsbokens sjätte avsnitt har fokus på hela projektverksamheten. Här utgör portföljhantering, projektkontor och projektmognad samt certifiering viktiga delar.

Projektledning

Projektledning – övningsbok innehåller diskussionsfrågor, övningsuppgifter, tester och instuderingsfrågor. Teorin som ligger till grund för övningsboken finns presenterad i faktaboken Projektledning. De två böckerna är tillsammans ett heltäckande läromedel inom projektledning, men kan också användas av yrkesverksamma som vill öka sina kunskaper inom projektmetodik, agila metoder och ledarskap. Böckerna kan användas inför en certifiering då innehåll och terminologi är anpassade till PMI:s och IPMA:s syn på projektledning.

FEMTE UPPLAGAN

www.sanomautbildning.se/projektledning

Bo Tonnquist

Bo Tonnquist är författare till flera böcker inom projektledning, som i dag används av universitet, högskolor och utbildningsföretag. Han har lång operativ erfarenhet inom projektledning och inom verksamhetsutveckling i Sverige och internationellt. Han är flitigt anlitad som föreläsare och konsult med fokus på arbetssätt baserade på best practice inom projektmetodik och agila metoder. Vidare är han också engagerad i att analysera och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer. Han var med och utvecklade IPMA:s certifiering i Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse.

ISBN 978-91-523-6089-7

cover Projektledning 2020 övningsbok.indd 1

2020-11-19 09:29