Page 1

Anders Pihlsgård Håkan Martinsson Katarina Stjernfelt

Libers

Rätten och samhället L ÄRARHANDLEDNING

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

11


§

ISBN 978-91-47-13055-9 © 2020 Anders Pihlsgård, Håkan Martinsson, Katarina Stjernfelt och Liber AB Projektledare och redaktör: Patrik Riddersporre Formgivare: Anna Hild Extern redaktör: Marie Ardehed Första upplagan 1

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovshavarens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice: 08-690 90 00, kundservice.liber@liber.se www.liber.se

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

2


§

INNEHÅLL

Innehåll Inledning

5

Välkommen till Libers Rätten och samhället – ett modernt och aktuellt läromedel

5

Faktadelens upplägg

6

Uppgiftsdelens upplägg

6

Olika sätt att använda Libers Rätten och samhället

8

Vilka delar i kursplanen hanterar de olika kapitlen?

10

Lärarhandledningens innehåll

11

1 Konstitutionell rätt Om faktainnehållet

12 12

PP-bilder 14 Om uppgifterna

2 Rättsfilosofi och juridisk metod Om faktainnehållet

17

23 23

PP-bilder 25 Om uppgifterna

3 Brott och straff Om faktainnehållet

28

34 34

PP-bilder 36 Om uppgifterna

39

4 Brottsbalken och specialstrafflagarna 43 Om faktainnehållet

43

PP-bilder 47 Om uppgifterna

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

50

Kopiering tillåten

3


§

INNEHÅLL

5 Processrätt i brottmål Om faktainnehållet

56 56

PP-bilder 59 Om uppgifterna

6 Processrätt vid tvister Om faktainnehållet

63

71 71

PP-bilder 74 Om uppgifterna

78

7 EU-lagstiftningen och den svenska

lagstiftningen 84 Om faktainnehållet

84

PP-bilder 86 Om uppgifterna

89

8 Internationell rätt och folkrätt 94 Om faktainnehållet

94

PP-bilder 97 Om uppgifterna

9 Mänskliga rättigheter och migration Om faktainnehållet

101

107 107

PP-bilder 111 Om uppgifterna

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

115

Kopiering tillåten

4


§

INLEDNING

Inledning Välkommen till Libers Rätten och samhället – ett modernt och aktuellt läromedel Läromedlet Libers Rätten och samhället bygger på kursplanen för kursen Rätten och samhället för gymnasieskolan och dess betygskriterier. Därför har både fakta­texten och uppgifterna ett rikligt mått av både praktiska tillämpningar, rättsfall, lagtexter och annat aktuellt material. Att behärska det juridiska språket är nyckeln till framgång, och därför har vi valt att bryta ut centrala begrepp och låta dem stå (tillsammans med förklaringar) i sidornas marginal. När du arbetar med Libers Rätten och samhället finns det ett omfattande mate­ rial att välja på. Därför kan kursen utformas efter lärarens och kursgruppens intressen utan att du som lärare riskerar att stå utan material. Lärarhandledningen lotsar dig genom arbetet med läromedlet och har följande stöd till dig som lärare:

• Lärarhandledningen förtydligar faktatexten genom kapitelvisa kommentarer

och ger fördjupad förståelse inom de olika juridiska frågorna med ytterligare beskrivningar och förklaringar, kopplade till PowerPoint-bilder med korta sammanfattningar.

• Lärarhandledningen ger pedagogiska tips och råd till hur du som lärare kan utforma bra övningar i klassrummet.

• Lärarhandledningen innehåller även ett bedömningsstöd till olika kategorier

av uppgifter för att hjälpa dig som lärare att placera elevlösningar i rätt betygsnivå.

Serien Libers Rätten och samhället har följande komponenter: • En kombinerad fakta- och uppgiftsbok • Kommentarer och lösningar • Lärarhandledning (nedladdningsbar) • Digitalt övningsmaterial, som bland annat innehåller grundläggande begrepps­ träning.

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

5


§

INLEDNING

Faktadelens upplägg Faktadelen är fyllig och tar upp ämnets olika aspekter på ett intressant och elevnära sätt, exempelvis genom aktuella och relevanta exempel som eleverna känner igen. Denna del har följande upplägg:

• Varje kapitel inleds med ett autentiskt fall eller annan händelse med anknyt-

ning till kapitlets innehåll. I anslutning till detta finns också ett antal frågor som läsaren ska fundera på för att testa sin förförståelse av ämnet och som fungerar som en ingång till kapitlet.

• Efter den intresseväckande inledningen följer en presentation av kapitlets innehåll.

• Faktainnehållet i kapitlet stöttas av exempel och utdrag ur lagtexter och rättsfall. • I faktadelen finns det dessutom flera reportage som handlar om jurister eller personer som arbetar med olika frågor med anknytning till kapitlets innehåll.

• I slutet på varje kapitel finns en sammanfattning under rubriken ”Detta har du lärt dig”. Detta kan eleverna använda för att repetera innehållet i kapitlet innan eleverna tar sig an uppgiftsdelen.

Uppgiftsdelens upplägg Libers Rätten och samhället har många och varierande uppgifter som eleverna löser både enskilt och i grupp. Uppgiftsdelen är förutom repetitionsfrågorna i ”Kan du detta?” indelad i fyra kategorier efter de förmågor som eleverna ska utveckla under kursens gång:

• Kan du detta? är en repetitionsuppgift som tränar förmågan att beskriva och redogöra för kapitlets centrala begrepp och innehåll. Denna uppgift gör eleverna lämpligast direkt i anslutning till att ha läst kapitlet. Denna uppgiftskategori återfinns i läromedlets digitala övningsmaterial.

• Tänk till är en uppgiftskategori där eleverna får fundera och resonera kring

juridiska frågor utifrån sin förförståelse och det de lärt sig av att läsa det aktuella kapitlet. Dessa uppgifter kan eleverna med fördel göra parvis eller i mindre grupper.

• Redogör och förklara är en uppgiftskategori som tränar förmågan att beskri-

va och redogöra för juridiska frågor och begrepp. Denna kategori dominerar uppgiftsdelen tillsammans med ”Lös problem”. Att förstå och kunna förklara centrala frågor och begrepp är mycket viktigt och av den anledningen bör eleverna ges många möjligheter att öva på denna förmåga.

• Lös problem innehåller uppgifter där förmågan att tillämpa och genomföra de

juridiska kunskaperna tränas. Dessa praktiska uppgifter kan både vara relativt enkla men också förhållandevis omfattande.

• Reflektera innehåller uppgifter som tränar elevernas förmåga att nyansera sina resonemang och reflektera över resultatet i olika juridiska frågor.

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

6


§

INLEDNING

• Fördjupa dig innehåller uppgifter som är relativt omfattande och som integrerar

kunskaperna från hela kapitlet och som går på djupet. Dessa uppgifter är framförallt av typen ”tillämpa och genomföra” men även ”nyansera och reflektera”.

OBS Observera att uppgifterna inom respektive rubrik är strukturerade efter faktadelens innehåll.

Uppgifternas märkning För att underlätta för eleverna (och den undervisande läraren) så är alla uppgifter märkta, dels utifrån vilken förmåga som tränas och dels utifrån vilka betygsnivåer som är rimliga att uppnå i den specifika uppgiften. Uppgiftsmärkningen för vad som tränas utgår ifrån de förmågor som det står att läsa om i kursplanens betygskriterier:

BR (Beskriva och redogöra):

• Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutio-

nell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också utförligt och nyanserat  för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat  innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument.

TG (Tillämpa och genomföra):

• Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fall-

beskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

NR (Nyansera och reflektera):

• Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitu-

tionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

• När

eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

7


§

INLEDNING

Dessa tre förmågor bedöms utifrån de tre angivna betygskriterierna E, C och A. I matrisen anges högsta möjliga betyg som en elev kan bedömas ha nått i en uppgift. OBS Notera dock att inga uppgifter kan bedömas enligt samtliga betygskriterier, och av den anledningen är det viktigt att variera de uppgifter som eleverna arbetar med.

BR står för träning av förmågan beskriva och Alla uppgifter är märkta, där BR TG för träning av förmågan att tillämpa och genomföra samt NR redogöra, TG NR för träning av förmågan att nyansera och reflektera.

Utöver att uppgifterna är märkta efter förmåga är de även märkta efter vilka betygssteg som går att uppnå i respektive uppgift:

Står för E-nivå

Står för C-nivå

Står för A-nivå

Olika sätt att använda Libers Rätten och samhället Libers och författarnas tanke är att detta ska vara ett flexibelt läromedel som ska fungera oavsett hur du som lärare vill bedriva din undervisning. Det finns därför ett stort utbud av uppgifter som kan användas på många olika sätt. Vi författare vill redan nu påpeka att det inte är realistiskt att hinna med alla uppgifter i fakta- och uppgiftsboken. Därför behöver du som lärare göra ett urval och välja ut de uppgifter som passar just din kursgrupp. I detta urval är märkningen till hjälp så att du vet, när du väljer uppgifter, vilka förmågor dessa tränar och vilken betygsnivå som eleverna kan uppnå i respektive uppgift. Denna nivå indikerar även hur pass omfattande uppgiften förväntas vara och hur mycket tid den kan tänkas ta i anspråk. Här följer några förslag på hur boken kan användas:

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

8


§

INLEDNING

Alternativ 1: Utgå ifrån uppgifterna Flertalet kursgrupper kommer sannolikt att arbeta med läromedlet med utgångspunkt från dess uppgifter. Det blir därmed naturligt att arbeta med läromedlets olika uppgiftstyper för att täcka in samtliga betygskriterier i kursplanen, och rubrikerna Redogör och förklara, Lös problem och Reflektera täcker in de olika delarna i betygskriterierna. För att nå de högsta betygen behöver eleverna även arbeta med uppgifterna under rubriken Fördjupa dig. I Redogör och förklara finns flera uppgifter som eleverna kan lösa utan att ta fram relevant lagrum, men som blir bättre och djupare om eleverna lägger tid på att studera lagtexten. Uppgifterna i Lös problem är av karaktären ”Tillämpa och genomföra”, och de kräver normalt sett tillgång till lagtext. I Fördjupa dig krävs det oftast att eleverna, förutom att söka i lagtext, också letar i alternativa rättskällor – vilket gör att dessa uppgifter ofta är tidskrävande.

Alternativ 2: Bygg undervisningen kring rättsfallen Ett annat sätt att arbeta är att utgå från läromedlets många rättsfall. Till många av bokens kapitel finns det ett eller flera rättsfall som eleverna ska studera och ta ställning till med hjälp av olika rättskällor. Vill du som lärare gå ett steg längre än vad läromedlet gör så kan ni arbeta med rättsfall som belyser alla kapitel i boken. På det sättet får eleverna en fördjupad kunskap om juridiken som annars är svår att nå. När eleverna arbetar med rättsfall stöter de ofta på begrepp som de har svårt att förstå. Ett förslag är att låta eleverna läsa rättsfallet hemma eller i skolan och samtidigt skriva upp begrepp eller ord som de inte förstår. De kan sedan slå upp orden i fakta- och uppgiftsboken eller i ordböcker (förslagsvis på internet) och på så vis få hjälp med att förstå och behärska begreppen i rättsfallen. Ett annat tips är att låta eleverna arbeta med rättsfallen parvis eller i mindre grupper så att de har någon eller några att diskutera med under arbetets gång.

Utvärdering av elevens egna lärande Kursplanerna har, i nuvarande form, utvärdering av det egna lärandet som ett av flera betygskriterier. I fakta- och uppgiftsboken finns det dock ingen instruktion för utvärdering av det egna lärandet. I detta läromedel finns den istället som en instruktion i slutet av powerpoint-presentationen till de olika kapitlen. Denna går förstås också att dela ut till eleverna.

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

9


§

INLEDNING

Vilka delar i kursplanen hanterar de olika kapitlen? Kursplanen kräver att undervisningen i kursen Rätten och samhället ska behandla följande centrala innehåll: 1. Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. 2. Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyd­det för mänskliga rättigheter. 3. Straffrätt: regler som berör brott och straff samt straffrättsliga ideologier. 4. Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande. 5. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. 6. Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar. Följande matris tydliggör vilka delar av det centrala innehållet som de olika kapitlen behandlar: Centralt innehåll Kapitelnamn

1

1. Konstitutionell rätt

X

X

2. Rättsfilosofi och juridisk metod

X

X

X

3

4

5

6

3. Brott och straff

X

X

X

4. Brottsbalken och specialstrafflagarna

X

X

X

5. Processrätt i brottmål

X

X

X

6. Processrätt vid tvister

X

X

X

7. EU-lagstiftningen och den svenska lagstiftningen

X

X

8. Internationell rätt och folkrätt

X

X

X

X

9. Mänskliga rättigheter och migration

2

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

X

X

Kopiering tillåten 10


§

INLEDNING

Lärarhandledningens innehåll I lärarhandledningen finns:

• Kapitelvisa kommentarer till fakta- och uppgiftsboken • PP-bilder sorterade kapitelvis • Förslag på examinationsfrågor samt tillhörande lösningar i Word-format • Bedömningsstöd till ett antal utvalda uppgifter • Underlag för rollspel

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

11


1

Konstitutionell rätt Om faktainnehållet Som en inledning till läromedlets första kapitel presenteras en ny lag om förbud att visa upp sjölejon och elefanter på cirkus i Sverige. Tanken bakom detta exempel är att illustrera hur en folkopinion under lång tid krävt en förändring gällande djurens situation på svenska cirkusar. En situation som till slut uppmärksammats och som ytterligare en tid senare renderat i en ny lag. Det finns därmed en möjlighet för individen att påverka lagstiftningen, vilket är viktigt att poängtera för eleverna. I kapitel 1 presenteras sedan den konstitutionella rätten med utgångspunkt i grundlagarna om hur Sverige ska styras. Översiktligt presenteras även övrig lagstiftning som lagar, förordningar och föreskrifter (PP 1:1). Kapiteltexten inleds med ett avsnitt som redogör för hur lagstiftningen skyddar samhället, om begreppet demokrati, om rättstrygghet och om rättssäkerhet för medborgarna (PP 1:2). Detta illustreras med hjälp av två exempelrutor. Den ena ger exempel på vad ”rättssäkerhet” kan vara, det vill säga förutsebarhet för medborgaren om vad som gäller i samhället. Det andra exemplet handlar om ”rättstrygghet”. Därpå följer ett avsnitt om vad rättsordningen består av (PP 1:3) samt hur lagar och regler stiftas (PP 1:4). Riksdagens lagstiftningsarbete beskrivs detaljerat i den efterföljande texten och ett stycke om normhierarkin avslutar det inledande avsnittet (PP 1:5). Nästa avsnitt handlar om grundlagarna i Sverige (PP 1:6), där tyngdpunkten ligger på första kapitlet i regeringsformen (RF).

TIPS

Det underlättar inlärningen om eleverna har tillgång till lagtexten (RF 1 kap. samt 2 kap. 1 §) när detta avsnitt gås igenom.

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten 12


1

KONSTITUTIONELL RÄTT

Statsskickets grunder behandlas sedan utifrån paragraferna i det första kapitlet (PP 1:7). Representativt och parlamentariskt styrelseskick förklaras kortfattat, därefter tas principen om människors lika värde upp. Denna princip finns beskriven i RF 1 kap. 2 § och illustreras med hjälp av två exempel på s. 7 i fakta- och uppgiftsboken. Sedan kommer i tur och ordning 4 § om riksdagens roll i samhället, 6 § om regeringens roll och 8 § om den dömande makten i Sverige, som utövas av fristående domstolar. Likhetshetsprincipen och objekti­ vitetsprincipen i 9 § behandlas och illustreras med hjälp av autentiska exempel. RF kap. 2 1 § om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter avslutar delen om regeringsformen (PP 1:8). Den paragrafen stadfäster med grundlagens dignitet en förstärkning av de demokratiska principer som ska prägla det svenska samhället. Dessa principer är exempelvis yttrandefrihet, informationsfrihet och demonstrationsfrihet. Vi lyfter sedan fram successionsordningen (PP 1:9), som är viktig att känna till då Sverige är en monarki och ett arvrike. Tryckfrihetsförordningen nämns utifrån offentlighetsprincipen och reglerna om allmänna handlingar (PP 1:10). Slutligen nämns yttrandefrihetsgrundlagen (PP 1:11) och även riksdagsordningen, som ju inte har grundlagsstatus men som väger tyngre än en vanlig lag. Kapitlet innehåller därefter ett avsnitt om övriga (vanliga) lagar. Indelningen av reglerna i civilrättsliga och offentliga förklaras samt skillnaden mellan tvingande regler och dispositiva regler beskrivs. Även det faktum att en del av lagarna delas in i balkar omnämns. Avslutningsvis räknas de myndigheter som innehar kontrollmakten över riksdag och regering samt övriga myndigheter upp (PP 1:12).

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

13


1

KONSTITUTIONELL RÄTT

PP-bilder PP 1:1

PP 1:2

Den konstitutionella rätten handlar bland annat om hur Sverige styrs och behandlar:

Lagstiftningen syfte är primärt att skydda samhället och ger individen: • Rättstrygghet • Rättssäkerhet

Konstitutionell rätt

• Demokrati • Rättsregler • Rättsväsendet

Lagstiftningens syfte

• Sverige som rättsstat

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

PP 1:3

PP 1:4

Rättsordningen består av flera olika delar: • Lagar • Förordningar • Föreskrifter

Normgivningsmakten, rätten att skapa de regler som rättsordningen består av, innehas av: • Riksdagen • Regeringen • Förvaltningsmyndigheter • Kommuner och regioner

Rättsordningen

Lagar och förordningar kallas tillsammans för författningar.

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

Hur stiftas regler och lagar?

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

PP 1:5

PP 1:6

Normhierarkin är den inbördes ”rangordningen” av rättsreglerna. Denna ser ut på följande sätt: 1. Grundlagar

Grundlagarna beskriver hur Sverige ska styras.

Normhierarkin

2. Riksdagsordningen 3. Lagar 4. Förordningar 5. Föreskrifter

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Grundlagarna Sveriges grundlagar är: • Regeringsformen (RF) • Successionsordningen (SO) • Tryckfrihetsförordningen (TF) • Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) Grundlagarna är viktiga för Sverige som demokrati och har därför ett starkare rättsligt skydd än andra lagar. Riksdagsordningen (RO) är ingen grundlag, men inte heller någon vanlig lag. LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

Kopiering tillåten 14


1

KONSTITUTIONELL RÄTT

PP 1:7

PP 1:8

• Den lagstiftande makten har riksdagen • Den verkställande makten har regeringen

Regeringsformen innehåller regler om grundläggande fri- och rättigheter. RF:s andra kapitel ger stöd för:

• Den dömande makten har domstolarna

• Yttrandefrihet

Maktdelningen (enligt Montesquieus princip)

Regeringsformen (RF)

• Mötesfrihet • Demonstrationsfrihet • Religionsfrihet

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

PP 1:9

PP 1:10

• Sverige är en monarki • Kungen är statschef • Tronföljden, det vill säga arvsrätten, regleras av SO

• Vad är allmänna handlingar? • Offentlighetsprincipen är rätten att ta del av allmänna handlingar • TF innehåller regler om meddelarfrihet och efterforskningsförbud • Innehåller regler om rätten att trycka och sprida tidningar • Utgivningsbevis och ansvarig utgivare krävs för detta

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

Successionsordningen (SO)

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

Tryckfrihetsförordningen (TF)

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

PP 1:11

PP 1:12

Reglerar rätten att yttra sig i radio, TV, webbplatser och sociala medier

Kontrollerar riksdagens beslut och regeringens agerande. Består av följande: • Konstitutionsutskottet (KO) • Justitieombudsmannen (JO) • Riksrevisionen • Justitiekanslern (JK)

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

Det krävs följande för att det som skrivs eller sägs ska vara skyddat: • Utgivningsbevis • Ansvarig utgivare

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kontrollmakten

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

Kopiering tillåten

15


1

KONSTITUTIONELL RÄTT

PP 1:13

Utvärdera ditt arbete Du ska nu utvärdera ditt arbete med detta kapitel. •

Vad har du lärt dig?

Vad har varit svårt och/eller utmanande?

Hur nöjd är du med din egen insats på en skala mellan 1–5, där 1 är ”inte alls nöjd” och 5 är ”mycket nöjd”? Motivera varför.

Finns det något i kapitlet om konstitutionell rätt som du tycker verkar intressant och som du vill lära dig mer om?

Hur kan du förbättra ditt arbetssätt inför kommande kapitel? Ge minst ett konkret exempel.

LIBER Kopiering tillåten © Liber AB

Libers Rätten och samhället – LÄRARHANDLEDNING 47-13055-9

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten 16


1

KONSTITUTIONELL RÄTT

Om uppgifterna Uppgifterna i läromedlets alla kapitel tränar olika förmågor, och beroende på uppgift kan elevens svar uppfylla ett eller flera betygssteg. För uppgifter som tränar förmågorna tillämpa och genomför (TG) och nyansera och reflektera (NR) krävs det att eleven också kan begreppen som den tränat i beskriv och redogör (BR). Nedan finns en sammanställning av det första kapitlets uppgifter. Notera att motsvarande tabell återfinns i varje kapitel. Nr.

Uppgiftsnamn

Den förmåga som uppgiften tränar BR

Kan du detta?

TG

NR

X

Högsta möjliga betygssteg som går att uppnå E-C-A C

Tänk till 1

Varför blir så många upprörda av grundlagsändringar?

X

C

2

Riksdagen stiftar lagar

X

C

Redogör och förklara 3

Rätt eller fel?

X

E

4

Skillnaden mellan grundlagar och övriga lagar

X

C

5

Regeringsformen reglerar Sveriges statsskick

X

C

6

All makt utgår från folket!

X

C

7

Normhierarkin

X

C

8

Regler som skapar ett rättssamhälle

X

A

9

Offentlighetsprincipen

X

C

10

Yttrandefrihetsgrundlagen

X

C

Kontrollmaktens uppgift är att granska offentlig verksamhet

X

C

11

Lös problem 12

De grundläggande fri- och rättigheterna

X

A

13

Vad är rättssäkerhet för något?

X

A

14

Representativt styrelseskick eller direkt demokrati?

X

15

Lokala ordningsstadgor i praktiken

X

C

16

Ansök om demonstrationstillstånd

X

A

17

Yttrande- och tryckfrihet på djupet

X

C

X

C

Reflektera 18

Enkel eller kvalificerad majoritet?

X

A

19

Grundlagsstadgad rätt?

X

A

20

En applikation för ”mönstermedborgare”

X

A

Fördjupa dig

21

Det är inte alltid lätt att utse en ny regering…

X

C

22

Gör en internationell jämförelse (gruppuppgift)

X

A

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

17


1

KONSTITUTIONELL RÄTT

Kan du detta? Denna uppgiftskategori består av rena repetitionsfrågor.

Kapitlets uppgifter inleds med ”Kan du detta?” vilka är rena repetitionsfrågor och som går att göra digitalt. Denna uppgiftskategori testar framförallt om eleverna har förstått innebörden av för kapitlet centrala begrepp.

TIPS

Testa dessa begrepp vid flera tillfällen (i inledningen, halvvägs in och på slutet) under arbetet med kapitlet för att på det sättet kunna se en progression.

Tänk till I denna uppgiftskategori ska eleverna använda sina förkunskaper om ämnet.

Uppgifterna i denna kategori testar elevernas förförståelse och sätter in kapitlets innehåll i sitt rätta sammanhang. Uppgift 1 (Varför blir så många upprörda av grundlagsändringar?) tar upp vilka reaktioner grundlagsändringar kan inne­ bära. Denna uppgift hänvisar till autentiska situationer i Sydamerika och i Polen. I uppgift 2 (Riksdagen stiftar lagar) synliggörs att vi i Sverige har ett folkstyre, det vill säga en demokrati, och eleverna ska utifrån sina förkunskaper och egna åsikter fundera kring den svenska lagstiftningsprocessen. Till denna uppgift finns det flera svar som kan anses vara korrekta, men nyckelord i denna uppgift är maktmissbruk och demokrati.

TIPS

Ett förslag är att (kortfattat) jämföra den svenska lagstiftningsprocessen med den amerikanska.

Redogör och förklara I denna uppgiftskategori ska eleverna beskriva, förklara och redogöra för kapitelinnehållet.

Uppgift 3 (Rätt eller fel?) är en traditionell ”rätt eller fel?”-övning, där eleverna testar om de har snappat upp det mest grundläggande i kapitlet. Denna övning finns att göra i läromedlets digitala övningsmaterial, vilket lämpar sig för en elev

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten 18


1

KONSTITUTIONELL RÄTT

som gör uppgiften enskilt. Uppgiften passar annars bra att göra i grupp, exempelvis i form av en gemensam repetition av kapitelinnehållet. Uppgifterna 4 (Skillnaden mellan grundlagar och övriga lagar), 5 (Regeringsformen reglerar Sveriges statsskick) och 6 (All makt utgår från folket!) är av kategorin ”beskriv och redogör” och har olika vinklingar på grundlagarnas dignitet och innehåll. Eleverna ska i dessa uppgifter beskriva med egna ord, vilket inte alltid är det lättaste. Uppgift 7 (Normhierarkin) berör den inbördes rangordningen och B-frågan är extra klurig. Den är dock intressant eftersom det i flera kommuner har fattats en del beslut som strider mot lagstiftningen. Ta gärna upp ett aktuellt exempel kring detta. Temat för uppgift 8 (Regler som skapar ett rättssamhälle) är det svenska rättssamhället där eleverna ska använda kunskapen de erhållit i tidigare uppgifter och sedan omvandla den till nya svar. Uppgifterna 9 (Offentlighetsprincipen) och 10 (Yttrandefrihetsgrundlagen) behandlar båda yttrandefriheten. Uppgift 9 behandlar offentlighetsprincipen och dess betydelse för det svenska samhällssystemet. I uppgift 10 kan eleverna reflektera över hur yttrandefrihetsgrundlagens införande ”följer” samhällsutvecklingen, om än med en viss naturlig fördröjning. OBS I uppgift 9 behöver eleverna ha tillgång till tryckfrihetsförordningen, som återfinns här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105

Uppgift 11 (Kontrollmaktens uppgift är att granska offentlig verksamhet) är en ren kunskapsfråga som handlar om de instanser som har till uppgift att granska offentlig verksamhet. Denna uppgift behandlar s. 42–45 i fakta- och uppgifts­boken men dessa instanser förklaras relativt kortfattat.

TIPS

Ett förslag är att besöka dessa instansers respektive webbplatser, där det återfinns mer information om dem. Vad gäller Konstitutionsutskottet så återfinns information om denna på riksdagens webbplats (www.riksdagen.se). Följande webbplatser kan eleverna besöka för att lösa uppgiften: https://www.jo.se (Justitieombudsmannens webbplats) https://www.riksrevisionen.se (Riksrevisionens webbplats) https://www.jk.se (Justitiekanslerns webbplats)

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

19


1

KONSTITUTIONELL RÄTT

Lös problem I denna uppgiftskategori ska eleverna tillämpa sina kunskaper.

Uppgift 12 (De grundläggande fri- och rättigheterna) tar upp grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. 1 § RF. Denna uppgift är av tillämpande karaktär och eleverna har nytta av att ha lagtext framför sig när de löser denna, vilket de hittar på riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Uppgift 13 (Vad är rättssäkerhet för något?) tar upp begreppet rättssäkerhet och vad det innebär. I samband med att eleverna gör denna uppgift är det bra att återigen gå igenom detta begrepp.

TIPS

Låt eleverna läsa exemplen på s. 10–12 i fakta- och uppgiftsboken.

I uppgift 14 (Representativt styrelseskick eller direkt demokrati?) bereds eleverna möjlighet att jämföra olika typer av inflytande för medborgarna.

TIPS

Här kan du som lärare själv anordna någon form av omröstning, för att sedan diskutera utfallet. Exempelvis den påverkan som det faktum att ett antal studenter var frånvarande vid lektionstillfället hade på resultatet av omröstningen.

Uppgift 15 (Lokala ordningsstadgor i praktiken) handlar om den lokala ordningsstadgan i kommunen, vilket eleverna kan tycka är intressant. Observera att eleverna behöver vara uppkopplade för att kunna lösa uppgiften. Här går det även att formulera fler frågor kring vad som är tillåtet i kommunen, eller varför inte låta eleverna själva formulera en eller flera frågor som de sedan kan ställa till varandra? Även uppgift 16 (Ansök om demonstrationstillstånd) är en praktisk uppgift av typen tillämpa och genomföra, där eleverna ska göra en ansökan om demonstrationstillstånd.

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten 20


1

KONSTITUTIONELL RÄTT

TIPS

Ytterligare ett förslag är att ta fram blanketten från Polismyndighetens webbplats: www.polisen.se. Regeringsformen återfinns på riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs1974-152

I uppgift 17 (Yttrande och tryckfrihet på djupet) ska eleverna studera de så kallade ”mediegrundlagarna”, det vill säga yttrandefrihetsgrundlagen och tryck­ frihetsförordningen, för att kunna besvara frågorna. Dessa återfinns på riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105

Uppgiften, som är av tillämpande karaktär, behandlar informationen som står att läsa på s. 35–39 i fakta- och uppgiftsboken.

Reflektera I denna uppgiftskategori ska eleverna resonera utifrån sina kunskaper.

I uppgift 18 (Enkel eller kvalificerad majoritet?) ska eleverna reflektera över de olika majoritetsreglerna i lagarna, mer specifikt det förslag som menar att det bör krävas kvalificerad majoritet i riksdagen för att kunna rösta igenom en grundlagsförändring. Uppgift 19 (Grundlagsstadgad rätt?) handlar om att det kan behövas lite eftertanke innan en person uttrycker sig om andra personer i ett internetforum. Just detta är en ständigt aktuell företeelse som eleverna sannolikt har egna erfarenheter av. I uppgift 20 (En applikation för ”mönstermedborgare”) tar vi upp en aktuell applikation och dess konsekvenser för medborgerliga fri- och rättigheter. Denna uppgift ställer ganska höga krav på elevernas förmåga att nyansera och resonera och vad gäller A- och B-uppgiften så finns det inget ”rätt svar”. Däremot så måste eleverna i C-uppgiften identifiera applikationen som ett hot mot att medborgare ska ha möjlighet att utöva sina grundläggande rättigheter. I uppgiften ska eleverna motivera sitt svar, och en acceptabel motivering skulle kunna vara en hänvisning till exempelvis RF 2 kap. 1 §.

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten

21


1

KONSTITUTIONELL RÄTT

Fördjupa dig I denna uppgiftskategori får eleverna möjlighet att fördjupa sig i uppgifter som är betydligt mer tidskrävande än i övriga uppgifts­ kategorier.

Uppgift 21 (Det är inte alltid lätt att utse en regering…) tar upp den situation som inträffade vid 2018 års riksdagsval i Sverige. OBS Uppgiften kräver tillgång till lagtext, närmare bestämt regeringsformen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Kapitlets sista uppgift, uppgift 22 (Gör en internationell jämförelse (gruppuppgift)), är en relativt omfattande gruppuppgift där eleverna ska göra en jämförelse mellan olika länder vad gäller:

• landets statsskick, • statschef, • yttrandefrihet och pressfrihet samt • rättssystemet. Uppgiften är ganska tidskrävande, så räkna med några timmars arbete. Uppgiften är dock väl värd den tiden som krävs då den kan tydliggöra stora skillnader mellan de länder eleverna valt, vilket är intressant och sannolikt kan leda till spännande diskussioner i klassrummet.

LIBER AB • 47-13055-9 • Libers Rätten och samhället Lärarhandledning

Kopiering tillåten 22

Profile for Smakprov Media AB

9789147130559  

9789147130559  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded