Page 1

Rune Johansson är leg. arbetsterapeut och chef inom vård och omsorg. Han har erfarenhet av planering och genomförande av vård- och omsorgsutbildningar. Lars Skärgren är vuxenpedagog och rektor och undervisar i psykologi och samhällskunskap. Han har arbetat med personalfortbildning och med handledning inom socialtjänsten.

Rune Johansson ★ Lars Skärgren

Innehållet i denna nya upplaga av ”Vårdpedagogik” är fokuserat på olika pedagogiska situationer relaterade till omvårdnad. Boken vänder sig till studerande på omvårdnadsprogrammet och i vuxenutbildningen samt på andra utbildningar inom vård och omsorg. Den kan även vara ett tillskott på arbetsplatser för fortbildningar och studiecirklar.

Vårdpedagogik Vårdpedagogik

Vårdpedagogik handlar om lärande inom vård och omsorg; att se människan, vad hon är, vad hon bör vara och vad hon kan utvecklas till. Med lärandet skapas möjligheter till ett professionellt förhållningssätt och till att finna nya lösningar på olika omvårdnadssituationer.

Best.nr 47-01770-6 Tryck.nr 47-01770-6

Rune Johansson ★ Lars Skärgren

2:a upplagan

Omslag.indd 1

08-04-17 14.07.29


in n eh åll Förord 7

kapitel 1

Vad är vårdpegagogik? 9 Vad är vård? 11 Vad är pedagogik? 12 Arbetsplatsens och utbildningens vårdpedagogik 14 Vårdpedagogik som vetenskap 16

kapitel 2

Samtal 18 Ett samtal kan vara informellt eller formellt 19 Envägs-, tvåvägs- eller flervägskommunikation 20 Språket kan skilja sig mellan yrken och kön … 22 ... och mellan grupper 22 Icke-verbal kommunikation 23 Dubbla budskap 24 Vårdplaneringssamtal 25 »Det svåra samtalet« 26 Samtal – ett sätt att lösa konflikter 27 Lärande samtal handlar om dig 28 I handledning löses problem tillsammans 30

kapitel 3

Förstå samtal! 33 Samtal har tre faser 35 De fysiska förutsättningarna spelar roll 36 Frågor kan ställas på olika sätt 36 Lyssna är en del av samtalet 38 Spegling och empati 40 Tolka vad som sagts och inte sagts 40 Att ge och ta information 41 Olika roller i olika samtal 42 Barn, förälder eller vuxen? 43 Hur personlig kan jag vara? 44

Vårdpedagogik 2008.indd 3

08-04-17 15.04.15


kapitel 4

Vad är kunskap? 48 Kunskap och kompetens 49 Kunskap kan vara teoretisk eller praktisk 49 Automatiserad kunskap 50 Fyra former av kunskap 51 Tyst kunskap 52 Färdig eller individuellt konstruerad kunskap 54 Ett livslångt och livsvitt lärande 55

kapitel 5

Hur lär människan? 58 En passiv varelse som fylls med kunskap 59 Människan skapar och tolkar sin egen kunskap 59 Vi lär för att självförverkligas 60 Inlärning sker tillsammans med andra 60 kasam 60 Inlärning och minne 62 Learning by doing 63 Vad får oss att glömma? 64 Vi påverkas av lärande 65 Hur gör du? 66 Hur lär du? 66

kapitel 6

Utbildning och omvårdnad 71 Skola och utbildning 72 Från frivilligarbete till yrkesprofession 72 Varför utbildar man sig? 74 Vad bestämmer innehållet i utbildningen? 75 En utvidgad yrkesroll? 76 Olika arbetsformer för att lära 79 Bildning 81 Fortbildning 82 Utvärdering och reflexion 83 Självskattning 84

Vårdpedagogik 2008.indd 4

08-04-17 15.04.15


kapitel 7

Lärande på arbetsplatsen 87 Lärande organisation 88 Arbetsgruppen är kärnan i en lärande organisation 89 Kvalitetssäkring 90 Vad och hur kan man lära på arbetsplatsen? 91 Tunga samtal – en del av lärandet på arbetsplatsen 92 Man lär av misstag 93 Handledning 94 Dokumentation är ett sätt att minnas 95 Titta tillbaka med hjälp av reflexion 96 Med självskattning värderar du själv dina kunskaper 97 En metod för lärande på arbetsplatsen 98

kapitel 8

Pedagogiska situationer med reflexioner och slutsatser 101 Fredrik 102 Carlos 104 Sonia 108

kapitel 9

Pedagogiska situationer – fallbeskrivningar och uppgifter 111 Början på ett samtal 111 En lärande organisation 114 Planera, genomföra och följa upp 116 Hur människan lär 118 Djupare samtal 119 Till handling 121

Register 122 Bildleverantörer 125

Vårdpedagogik 2008.indd 5

08-04-17 15.04.15


kap itel 1 VAD ÄR VÅRDPEG A G OG IK? Det är en helt vanlig torsdag. Karin och Matthias är på väg till lägenheten på tredje våningen för att hjälpa den åldrige herr Karlsson. Han behöver hjälp med det mesta i sitt liv såsom matlagning, städning, hygien och toalettbesök. De ringer på dörren, tar upp huvudnyckeln och låser upp. I hallen framför dem ligger herr Karlsson. Han har fallit omkull och grimaserar av smärta. Det är svårt för Karin och Matthias att få kontakt med honom. Vi har ju sagt till honom att han måste kalla på hjälp när han ska förflytta sig! De upptäcker att han är skadad, vilket de inte trott direkt. Karin och Matthias tittar på varandra, de tänker en kort sekund. Efter en snabb bedömning gör de som de lärt sig under utbildningen. De lägger honom försiktigt på sidan. Mannen stönar av smärtan. Karin ringer efter sjuksköterskan som arbetar på servicehuset. När hon kommer samråder hon först med Karin och Matthias. Därefter undersöker hon mannen, men hon gör inte bara som Karin och Matthias lärt sig under utbildningen. Istället agerar hon utifrån sina tidigare erfarenheter av liknande situationer. Snart har hon bestämt att herr Karlsson behöver sjukhusvård, hon ringer efter ambulans. Inom mindre än 10 minuter är ambulansvårdarna framme, de lyfter varsamt över mannen på en bår och bär honom till bilen. Karin och Matthias känner sig skakade och tankarna om vad som hänt är många.

9

Vårdpedagogik 2008.indd 9

08-04-17 15.04.17


Begrepp När du har läst kapitlet bör du behärska följande ord och begrepp omvårdnad vårdpedagogik vårdtagare

vård pedagogik vårdgivare

Välj själv hur du vill lära dig dem. Ett förslag är att du först formulerar frågor om orden och begreppen. Sedan läser du texten och besvarar frågorna. Slutligen kontrollerar du själv att du kan och förstår orden.

Vad kan Karin och Matthias lära? Efter händelsen ställer sig Karin och Matthias olika frågor. De är: • Vad fick herr Karlsson att gå upp utan att kalla på hjälp? • Hur kan vi lära honom att själv bedöma vad han klarar och inte klarar? • Hur handlade vi? Kunde vi handlat annorlunda? • Vad gjorde att sjuksköterskan handlade på ett sätt som inte stämde överens med det som vi lärt oss? • Vad har vi lärt oss av denna händelse? För Karin och Matthias är det viktigt att ställa och besvara frågorna. Med hjälp av dem lär de sig hur de kan handla i liknande situationer i framtiden. Då utvecklas de som professionella vårdgivare och som personer. Frågorna de ställde i fallet med herr Karlsson kan också formuleras så här: hur och vad vårdgivaren lär vårdtagaren; hur och vad vårdgivaren lär sig av olika händelser; hur och vad vårdtagaren lär vårdgivaren; och hur och vad vårdtagaren lär sig av olika händelser. I påståendena är hur, vad och lär de viktiga orden. Samma ord kan man säga är centrala i det ämne som denna bok handlar om. Ämnet är vårdpedagogik.

10

Vårdpedagogik 2008.indd 10

08-04-17 15.04.17


Att skapa tillit är en viktig uppgift för vårdgivaren.

Vad är vård? Vård betyder enligt ordboken skötsel, beskydd och tillsyn. Ordet kan användas när man vårdar sjuka eller svaga personer. Betydelsen av vård är då medicinsk. Vård kan också användas med många andra betydelser, som till exempel hemvård och hudvård, men också i andra sammanhang som husvård och miljövård. I det utbildningsprogram du läser är omvårdnad ett karaktärsämne. Du ska lära dig professionell omvårdnad. Man kan säga att omvårdnad är den vård, det omhändertagande, det stöd och de aktiviteter som ges under vårdtiden. Det är också hur vårdgivaren bemöter vårdtagaren. Det kan till exempel vara att vårdgivaren ger ett psykologiskt stöd, ordnar en social aktivitet eller att han på annat sätt skapar en trygg miljö. Omvårdnad ska bidra till att medicinsk och annan vård ger bästa möjliga resultat. Vårdgivarens roll är att lyssna till vårdtagarens behov och önskemål, allt för att uppnå bästa möjliga vårdresultat. 11

Vårdpedagogik 2008.indd 11

08-04-17 15.04.17


En professor förklarar att omvårdnad är: »att underlätta den sjukes situation vad gäller sjukdom, svaghet eller funktionsnedsättning och understödja honom fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt«. Omvårdnad sker inte enbart inom den medicinska vården utan även i andra vård- och omsorgsmiljöer. Målet med omvårdnad är att stöd och aktiviteter ska förbättra vårdresultatet. För att nå målet är vårdgivarens kunskaper och det personliga mötet mellan vårdgivaren och vårdtagaren centrala. Om detta handlar vårdpedagogik.

Vad är pedagogik? Ordet pedagogik betyder uppfostringslära och handlar om människans lärande. Man kan se lärandet på två sätt. Det ena är det lärande som sker i olika sammanhang. Exempel på sådant är det som sker i hemmet, på en arbetsplats eller i skolan. Där lär vi oss kanske att passa tider, hur en lift fungerar eller om människans anatomi. Vi lär oss även dolda saker som vilka oskrivna regler som gäller på en arbetsplats eller hur man ska läsa till ett prov. Vad du lärde dig på den senaste arbets-/praktikplatsen är en typ av informellt lärande. Den andra typen av lärande är det som man planerar att uppnå i framtiden. Alltså vad och hur mycket man ska kunna inom en viss tid. Ett sådant lärande är den kunskap och kompetens du ska ha uppnått när du avslutar din utbildning, vilket kallas för formellt lärande. En pedagog är en person som vägleder både andra och sig själv till en ökad kunskap. Den kanske viktigaste frågan en pedagog ställer sig är: Hur lär människan bäst? På frågan kan finnas tre svar. • Det första är att pedagogen behöver förstå vad personen är. Eller annorlunda sagt, vad personen kan idag. Ett exempel på det är när en arbetsgivare intervjuar en arbetssökande. Då upptäcker han snabbt hur mycket och vilka kunskaper den sökande har. • Det andra svaret är vad personen bör vara, det vill säga vad han borde ha lärt sig fram till idag med tanke på den utbild12

Vårdpedagogik 2008.indd 12

08-04-24 14.12.01


ning, ålder och de erfarenheter personen har. Också detta gäller när du anställs. Då förväntas det att du har en viss mängd kunskaper inom yrket, om vilka uppgifter som ingår i det och om hur du ska utföra omvårdnadsuppgifterna. • Det tredje svaret på frågan är vad en person kan utvecklas till. Det betyder att pedagogens uppgift är att förstå vilka inneboende möjligheter just denna person har, för att lära mer och kunna utvecklas som person. Tänk dig själv när du upptäcker att en vårdtagare visar tecken på att kunna mer än du trott. Ett sådant fall kan vara när vårdtagaren plötsligt talar efter att en längre tid inte ha haft denna förmåga. Med kunskap om dessa tre svar kan pedagogen stödja, vägleda och lotsa sitt eget eller andras lärande. Sammanfattningsvis kan man definiera begreppet pedagogik så här: »Pedagogik handlar om människan, vad hon är, vad hon bör vara och vad hon kan utvecklas till«. Kanske tänker du automatiskt på att dina lärare arbetar med pedagogik varje dag. Det gör de, men det gör även du som vårdgivare. Under nästa rubrik tas några situationer upp där du som vårdgivare är pedagog. Inom pedagogiken finns det många olika synsätt om hur människan lär bäst. Man talar om olika perspektiv inom ämnet. Pedagogik gränsar till ämnena psykologi och etik.

Vård/omvårdnad och pedagogik bildar vårdpedagogik. Ämnet förklaras då som att förbättra och utveckla vårdutbildningar, vårdgivarens kunskaper och kompetens samt vårdgivaren som pedagog i omvårdnadsarbetet.

13

Vårdpedagogik 2008.indd 13

08-04-17 15.04.18


R E P E T E R A O C H R E SO N E R A

a. Vilka ord är centrala inom vårdpedagogik? Förklara och ge exempel! b. Vad betyder begreppet vård? Omvårdnad? Vilken är skillnaden? c. Nämn olika situationer inom vård/omsorg som förtydligar svaren! d. Vad betyder begreppet pedagogik? e. Ge olika exempel på situationer där du är pedagog! På vilket sätt är du det? Utgå från situationer i familjen, i skolan, på praktik-/arbetsplatsen och från när du träffar kompisar.

Arbetsplatsens och utbildningens vårdpedagogik Ämnet vårdpedagogik kan ses från två olika håll, två olika perspektiv. Det ena är med vårdgivarens ögon, det andra med vårdtagarens. En professionell vårdgivare behöver en grundläggande och bra utbildning inför ett kommande yrkesarbete. Men räcker det med en utbildning för att klara jobbet? Svaret är ganska säkert nej. Skälet till det är att utbildningen ses som en grund att bygga vidare på. Till och med skulle många inom yrket säga att först efter utbildningen börjar det verkliga lärandet. Lärandet på arbetsplatsen. Att detta praktiska lärande är viktigt kan förstås av de många och skiftande situationer man möter som vårdgivare. Olika personligheter, miljöer, sjukdomstillstånd, funktionsnedsättningar och personer med olika kulturell bakgrund. Ingen person eller situation är den andra lik. Av dessa möten lär vårdgivaren ständigt. Det ger kunskap om hur man i framtiden ska handla i en liknande situation och om att olika personer och händelser kräver olika omvårdnad. Frågan som besvaras är: Hur och vad kan jag lära av just denna situation? Detta är en del av ämnet vårdpedagogik. Vårdpedagogik handlar också om vad man lär sig på olika vårdoch omsorgsutbildningar. Då diskuterar man till exempel vilka ämnen som ingår i utbildningen, om de svarar mot de krav som yrkeslivet ställer eller om man borde läsa något annat ämne istället. Olika inlärningsterorier är ytterligare en del av ämnet vårdpedagogik. Teorierna handlar om hur människan lär.

14

Vårdpedagogik 2008.indd 14

08-04-17 15.04.18


Vårdtagarens erfarenheter och kunskaper tas tillvara »Lång korridor. Gula väggar med en bård mitt på. Är det blommor på den? En korridor till, åt höger. Leder den hem till mig? Eller är det korridoren till matrummet? Tänk att jag inte minns. Men tavlorna på väggarna är vackra. Och lampetterna kastar ett varmt sken över korridoren. Är det stearinljus i dem? Nej, glödlampor. När jag var barn då lystes rummet upp av stearinljus från väggljusstakarna. Ljusen kastade ett skimmer över mamma, pappa, mormor och morfar. Det var då det. Nu går åskan! Det dånar, det blåser starka vindar, och vita rockar fladdrar. Ta skydd! Vinden kommer från golvet. Ah, där är ett ventilationsutblås. Konstigt att det inte finns fönster här. Med spetsgardiner. Handvirkade spetsgardiner. Personalen förstår mig inte när jag berättar om mitt liv som varit fyllt av min medicinska karriär. Jag var en känd läkare. Personalen här behandlar mig som ett barn, de vill aldrig lyssna på mig när jag har åsikter om hur vården ska gå till. De tycker bara att jag är besvärlig. Jag kan ju massor, i alla fall när minnet är klart. Och det är det – ibland. Lyssna på mig, lär av mig och tro inte att ni alltid kan bäst. Lång korridor. Gula väggar med...«

Berättelsen är nedskriven efter ett samtal med en kvinna som har fått diagnosen demens. Av historien kan man förstå vårdpedagogik utifrån vårdtagarens perspektiv. Vårdtagaren är i centrum i alla situationer. En vårdtagare som arbetat inom vård, omsorg, skola eller liknande verksamheter har många gånger erfarenheter och goda kunskaper om möten mellan människor. Dessa erfarenheter och kunskaper ska man använda i omvårdnadsarbetet. Det skapar en positiv vårdsituation. Till och med kan man säga att om man har en stark tilltro till vårdtagarens förmågor så skapas ett psykologiskt klimat som kan betyda mer än vad den medicinska behandlingen gör. Rollen som vårdgivare är att vara pedagog. I samtalet lotsas då vårdtagaren framåt i hur han själv kan bidra till att förbättra vårdresultatet och därmed höja sin livskvalitet. I möten med vårdtagare kan du också lära om människors olika livssituationer.

15

Vårdpedagogik 2008.indd 15

08-04-17 15.04.19


Vårdpedagogik som vetenskap Vårdpedagogik är ett ämne som studeras på högskolor och universitet. Det betyder att studenter och yrkesverksamma inom sjukvård och omsorg kan forska i ämnet. Några exempel på forskningsområden inom vårdpedagogik är: • hur och vad man lär sig inom olika vård- och omsorgsutbildningar • hur och vad man lär sig inom olika vårdyrken • hur och vad vårdtagaren lär vårdgivaren • vilken inverkan kulturen och traditionerna på arbetsplatsen har på hur arbetsuppgifter utförs • olika teorier om inlärning.

R E P E T E R A O C H R E SO N E R A

Ge goda råd! a. I vilka olika situationer i omvårdnadsarbetet har du nytta av vårdpedagogik? b. Sammanfatta slutsatserna i form av en lista med »goda råd« till dem som arbetar som vårdgivare. Listan ska visa vad en pedagogisk vårdgivare ska tänka på i sitt arbete.

Vill du förändra? a. Vilka kurser ingår i din utbildning? Gör en rangordning av de kurser du läst. Skriv den kurs du anser vara viktigast först, den näst viktigaste därefter, och så vidare. b. Är omfattningen på respektive kurs tillräcklig? Borde någon kurs vara längre? Kortare? Borde innehållet på utbildningen förändras? Hur? Varför inte? c. Är fördelningen praktik/teori bra? Varför? Varför inte? d. Hur ser den »bästa« utbildningen ut för en vårdgivare enligt dig?

16

Vårdpedagogik 2008.indd 16

08-04-17 15.04.19


S JÄLV S K AT T N I N G SUP P G I F T

a. Skriv i punktform vad du lärt dig efter att ha studerat kapitlet. b. I kursplanen finns ett mål som lyder: »Eleven skall kunna uppfatta och reflektera över olika situationer i vård- och omsorgsarbete utifrån ett pedagogiskt perspektiv.« Bedöm om du har uppnått målet. Att bedöma hur mycket du lärt dig är detsamma som att göra en självskattning. c. Resonera tillsammans i gruppen om ni har lärt er lika eller olika. S AMMANF AT T N I N G

• Vård betyder att sköta om eller att se till någon. Vård kan vara medicinsk. Omvårdnad är det övriga stöd till vårdtagaren som bidrar till ett bra vårdresultat. • Pedagogik handlar om människans lärande, om vad personen kan idag och vilka möjligheter den har att lära i framtiden. • Vårdpedagogik kan ses utifrån vårdgivarens och/eller vårdtagarens perspektiv. • Vårdpedagogik är ett ämne som ingår i alla vård- och omsorgsutbildningar.

17

Vårdpedagogik 2008.indd 17

08-04-17 15.04.19


b ildlever an t ö rer

s. 8 s. 11 s. 19 s. 35 s. 39 s. 50 s. 55 s. 61 s. 73 s. 77 s. 92 s. 112

Per Wissing/Scanpix Patricia McDonough/Photonica/Getty Images Ewa Levau/Scanpix H.F. Davis/Hulton Archive/Getty Images Miriam Klyvare/Tiofoto/Nordicphotos Peter Widing/Scanpix Robban Andersson/Scanpix Patrick Gardin/ap/Scanpix Scanpix Anders Gustafsson/Scanpix Anette Nantell/Scanpix Eva Wernlid/Tiofoto/Nordicphotos

125

Vårdpedagogik 2008.indd 125

08-04-17 15.04.56


isbn 978-91-47-01770-6 © 2008 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktör: Katarina Wesslén-Lindahl Omslag: Anna Hild Teckningar: Lisa Sollenberg Typografi: Ingmar Rudman/Nette Lövgren Bildredaktör: Marie Olsson Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Nacka Tryck: Elanders Sverige AB, 2008

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt bonus-avtal, är förbjuden. bonus-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Vårdpedagogik 2008.indd 2

08-04-17 15.04.15


Rune Johansson är leg. arbetsterapeut och chef inom vård och omsorg. Han har erfarenhet av planering och genomförande av vård- och omsorgsutbildningar. Lars Skärgren är vuxenpedagog och rektor och undervisar i psykologi och samhällskunskap. Han har arbetat med personalfortbildning och med handledning inom socialtjänsten.

Rune Johansson ★ Lars Skärgren

Innehållet i denna nya upplaga av ”Vårdpedagogik” är fokuserat på olika pedagogiska situationer relaterade till omvårdnad. Boken vänder sig till studerande på omvårdnadsprogrammet och i vuxenutbildningen samt på andra utbildningar inom vård och omsorg. Den kan även vara ett tillskott på arbetsplatser för fortbildningar och studiecirklar.

Vårdpedagogik Vårdpedagogik

Vårdpedagogik handlar om lärande inom vård och omsorg; att se människan, vad hon är, vad hon bör vara och vad hon kan utvecklas till. Med lärandet skapas möjligheter till ett professionellt förhållningssätt och till att finna nya lösningar på olika omvårdnadssituationer.

Best.nr 47-01770-6 Tryck.nr 47-01770-6

Rune Johansson ★ Lars Skärgren

2:a upplagan

Omslag.indd 1

08-04-17 14.07.29

9789147017706  
9789147017706  

Rune Johansson ★ Lars Skärgren 2:a upplagan kapitel 2 Samtal 18 Ett samtal kan vara informellt eller formellt 19 Envägs-, tvåvägs- eller fle...