Page 1


ISBN: 978-91-47-90290-3 © 2007 Ángel Alonso, Anders Lidén och Liber AB Projektledare och redaktör Anders Lidén Formgivning och illustrationer Snits Bilder i Växjö AB Ljudproduktion Ed Epstein, SAYIT Produktion Björn Trygg

Första upplagan 1

Tryck Trudani, Bollnäs 2007

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrätts organisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som nu är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Amigos hörövningar år 6. Kopiering tillåten © 2007 Ángel Alonso, Anders Lidén och Liber AB AMIGOS

2


Innehållsförteckning Hörövningar för år 6 ¡Oye! – Amigos hörövningar 1 Hola 2 Los números 3 Chicos y chicas 4 Tres amigos 5 Bambi está mal 6 El quiosco 7 La frutería 8 Veo, veo 9 Mi semana de vacaciones 10 ¡Adivina! 11 La fiesta 12 ¿Qué hora es?

4 6 8 10 12 14 16 18 21 24 26 29 31

Entrevistas Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 Entrevista 6 7 ¿De qué habla Adela? 8 ¿De qué habla Melisa? Utskrifter av intervjuer Facit Spårlista för ljud-cd

33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Amigos hörövningar år 6. Kopiering tillåten © 2007 Ángel Alonso, Anders Lidén och Liber AB AMIGOS

3


¡Oye! – Amigos hörövningar ¡Oye! – Amigos är hörövningar för år 6-9. I ¡Oye – Amigos! för år 6 och 7 finns 45 hörövningar som löst följer progressionen i Amigos uno och Amigos dos. Övningarna är inte knutna till eller beroende av någon viss text, så du kan använda dem tillsammans med vilket läromedel som helst.

Fokus på information Alla övningarna i ¡Oye! – Amigos går ut på att eleverna ska uppfatta den viktigaste informationen i det de hör. De behöver inte förstå allt. Betona gärna detta för eleverna. Att fokus ligger på information återspeglas också i elevens arbetsuppgifter som antingen är frågor med svarsalternativ eller konkreta frågor som ska besvaras kortfattat på svenska eller spanska. I många fall finns också uppföljningsuppgifter där eleverna tränar fraser de hört i övningen.

Kopieringsfritt material Du får skriva ut och kopiera detta dokument i obegränsat antal exemplar. Detta gäller dock inte cd-skivorna med ljudmaterialet.

Två spår ¡Oye! – Amigos följer två huvudspår: Specialskrivna övningar Ca 2/3 av övningarna i ¡Oye! – Amigos är specialskrivna och inspelade i studio. Dessa övningar har en progression och följer elevernas ökande kunskaper. Ofta får eleverna lyssna på en dialog eller en scen med flera röster. Intervjuer De resterande övningarna baseras på intervjuer med ett antal spansktalande personer. I övningarna för år 6 och 7 möter ni några studenter från Spanien och Mexiko som presenterar sig och talar om några allmänna ämnen. Dessa intervjuer finns i en egen avdelning med rubriken Entrevistas. Du hittar dem längst bak i materialet för år 6 resp. år 7. Du kan naturligtvis använda dessa intervjuer när som helst under läsåret. Alla intervjuer finns utskrivna i lärardelen. Utskrifterna följer inte i alla detaljer det den intervjuade säger. Vissa upprepningar och delar av ord skrivs inte ut. Alla intervjuer är helt äkta, personerna är de som de utger sig för att vara och de framför sina åsikter helt utan styrning.

Elevsidor och lärarsidor Elevens uppgifter ryms oftast på en sida. På den följande sidan hittar du tips till läraren, angivelse om vilka förkunskaper eleven bör ha för den aktuella övningen, inläsningsmanus, vilket spår på ljud-cdn övningen ligger på samt facit till elevens arbetsuppgifter.

Palabras Till alla övningar för år 6 och 7 finns på elevens sida en liten ordlista under rubriken Palabras. I denna lista finns några glosor som är centrala för den aktuella övningen. Alla dessa glosor finns inspelade och eleverna kan lyssna och läsa efter innan ni börjar övningen, om ni vill. Palabras ligger på egna spår på cdn, så ni kan lätt repetera lyssnandet. Vi har med avsikt gjort pauserna mellan glosorna relativt korta, så eleverna behöver vara uppmärksamma för att hinna repetera orden.

Om du redan använder Amigos Du som redan arbetar med böckerna Amigos uno och Amigos dos kan lätt orientera dig i ¡Oye! – Amigos. I rubriken till varje övning anges vilket kapitel du bör ha arbetat med för att eleverna lätt ska tillgodogöra sig övningen. Så här kan det se ut: 7 La frutería (Am1:9) Det är alltså lämpligt att ni hunnit igenom kapitel 9 i Amigos uno innan ni jobbar med övning 7.

Amigos hörövningar år 6. Kopiering tillåten © 2007 Ángel Alonso, Anders Lidén och Liber AB AMIGOS

4


Du som inte ännu använder Amigos Om du inte jobbar med Amigosserien kan du ändå lätt se vad eleverna bör kunna för att ha glädje av den aktuella övningen i ¡Oye! – Amigos. Under rubriken Förkunskaper anges till varje övning vilka moment eleverna bör ha gått igenom eller stiftat bekantskap med. Så här kan det se ut: Förkunskaper • Räkneorden 1-10. • Presentationsfraser. • Ord för några frukter och färger. • Fraser man använder när man köper något.

Att arbeta med ¡Oye! – Amigos En övning i ¡Oye! – Amigos tar i genomsnitt ca 10–15 minuter att genomföra. Det finns dock både kortare och längre övningar. Övningarna är olika till sitt innehåll men eleverna ska alltid fokusera på det viktigaste i det som sägs. Förbereda övningen Ni kan oftast förbereda övningen innan ni lyssnar, t.ex. genom att gå igenom några ord eller samtala om en bild. Generellt innehåller ordlistorna endast de mest nödvändiga orden. Det är en signal till eleverna att de inte behöver förstå alla ord i det som sägs. Ibland finns ytterligare glosor översatta i kommentaren till läraren. Läs också igenom frågor och uppgifter tillsammans med eleverna innan de lyssnar, så att de vet vad de ska lyssna efter. Själva lyssnandet Det är alltid lämpligt att lyssna flera gånger, särskilt till intervjuerna. Eftersom de intervjuade är vanliga människor som pratar i en vardagssituation gör de omtagningar, säger fel, säger halva meningar och halva ord etc. I det verkliga livet skulle vi be dessa människor upprepa det de sagt, så att vi är säkra på att vi förstår vad de menar. Att lyssna två gånger liknar alltså en vanlig samtalssituation. Efterarbete Förutom att arbeta med de uppgifter som finns på elevens arbetsblad, är det alltid meningsfullt att göra en sammanfattning av vad man hört på svenska eller spanska.

Författare Alla specialskrivna övningar är författade av Ángel Alonso – spansklärare med lång erfarenhet av undervisning i skolår 6–9.

Amigos hörövningar år 6. Kopiering tillåten © 2007 Ángel Alonso, Anders Lidén och Liber AB AMIGOS

5


Amigos hörövningar år 6 6 El quiosco

(Am1:6) Palabras el quiosco – kiosken va – han går al – till a comprar – för att köpa una barra de pan – en avlång baguette majo – söt, snygg ¿Qué quieres? – Vad vill du ha? ¿Algo más? – Något mer? no eres – du är inte en la calle León – på Lejongatan ajá – aha, jaså no hablas mucho – du pratar inte mycket

1 Escucha y marca Lyssna. Är påståendena sanna eller falska? Sätt kryss i rätt ruta.

Sant

Falskt

1 Killen heter Carlos. 2 Han köper bara ett bröd. 3 Han är 10 år gammal. 4 Han är från Barcelona. 5 Nu bor han på nummer 9. 6 Expediten bor på nummer 12. 7 Killen glömmer att säga hej då.

2 Escucha y escribe Du jobbar i kiosken och ställer följande frågor till killen som handlar. Vad skulle han svara? Lyssna noga och skriv svaren. Skriv hela meningar. 1 ¿Hablas español? __________________________________________________________________________ 2 ¿Cómo te llamas? __________________________________________________________________________ 3 ¿Cuántos años tienes? ______________________________________________________________________ 4 ¿De dónde eres? ___________________________________________________________________________ 5 ¿Dónde vives? _____________________________________________________________________________

3 Habla Arbeta i par. Turas om att läsa frågor och svar i övning 2 högt. Öva tills ni kan svara utan att titta på övning 2.

Amigos hörövningar år 6. Kopiering tillåten © 2007 Ángel Alonso, Anders Lidén och Liber AB AMIGOS

16


6 El quiosco Tips till läraren Börja gärna med att ta upp en del av de nya orden med utgångspunkt i bilden. Du kan t.ex. prata om: el quiosco, comprar och una barra de pan. Du kan också introducera fraser som flickan i kiosken använder: qué quieres, algo más. Du kan fråga: • Vilken sorts affär har pojken gått till? Quiosco • Vad frågar expediten, tror du? ¿Qué quieres? • Vad ska pojken köpa? Una barra de pan • Du kan också ta upp ordet calle.

Förkunskaper • • •

De vanligaste hälsningsfraserna. Räkneorden 1-12 Presentationsfraser.

Inläsningsmanus El quiosco (spår 15) Alejandro va al quiosco a comprar una barra de pan. La dependienta Hola ¿qué quieres, majo? Alejandro no habla. Dependienta Alejandro Dependienta Alejandro Dependienta Alejandro Dependienta Alejando Dependienta Alejandro Dependienta Alejandro

¿No hablas español? Sí. ¿Y qué quieres? Pan. ¿Una barra de pan? Sí. Vale. ¿Algo más? No. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿cuántos años tienes? Doce.

Dependienta Alejandro Dependienta Alejandro Dependienta Alejandro Dependienta Alejandro Dependienta Alejandro Dependienta Alejandro

Hum ... Tú no eres español, ¿de dónde eres? De Chile. ¡Ajá, de Chile! ¿Y dónde vives? En la calle León. ¿Qué número? El nueve. ¡Como yo! Ajá. ¡¿No hablas mucho, eh?! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Eh, el pan! ¡Ah, sí, el pan! Gracias.

Facit 1

Escucha y marca 1 falskt 2 sant 3 falskt 4 falskt 5 sant 6 falskt 7 falskt

2

Escucha y escribe 1 Sí, hablo español. 2 Me llamo Alejandro. 3 Tengo doce años. 4 Soy de Chile. 5 Vivo en la calle León.

Amigos hörövningar år 6. Kopiering tillåten © 2007 Ángel Alonso, Anders Lidén och Liber AB AMIGOS

17


Amigos hörövningar år 7 3 La Tomatina

(Am2:4)

La Tomatina – la fiesta del tomate

1

Palabras La Tomatina – namn på tomatfesten i Buñol ¿Te gustan/te gusta? – Gillar du? tirar – kasta carretera – landsväg famoso – känd todos – alla, varje el último miércoles – den sista onsdagen la guerra del tomate – tomatkriget es superguay – den är jättehäftig en la calle – på gatan hay – det finns

Escucha y marca Lyssna. Vilka påståenden stämmer? Sí

No

1 Buñol está a veinte kilómetros de Valencia. 2 Está en la carretera Valencia-Barcelona. 3 Tiene un castillo. 4 Buñol es un pueblo pequeño. 5 En la fiesta de La Tomatina hay tomates en la playa. 2

Escucha y escribe Lyssna igen och svara på frågorna. Arbeta sedan i par och jämför era svar. Lyssna en tredje gång och rätta. 1 ¿Dónde está Buñol? ________________________________________________________________________ 2 ¿Está cerca de la playa? _____________________________________________________________________ 3 Buñol es un pueblo famoso ¿por qué? _________________________________________________________ 4 ¿Dónde hay tomates en la fiesta? _____________________________________________________________

3

Habla Arbeta i par. Turas om att fråga och svara. Använd dessa frågor från uppgift 1 och 2. ¿Buñol está en la carretera Valencia-Barcelona? ¿Está a veinte kilómetros de Valencia? ¿Tiene un castillo? ¿Es un pueblo pequeño? En la fiesta de La Tomatina ¿hay tomates en la playa? ¿Dónde está Buñol? ¿Está cerca de la playa? Buñol es famoso ¿por qué? ¿Dónde hay tomates en la fiesta? Amigos hörövningar år 7. Kopiering tillåten © 2007 Ángel Alonso, Anders Lidén och Liber AB AMIGOS

10


3 La Tomatina Tips till läraren I denna övning berättas om La Tomatina i staden Buñol. Du hittar gott information om detta på Internet, t.ex. i uppslagsverket Wikipedia. Där finns också ett par effektfulla foton. Berätta gärna lite om festen för eleverna innan ni börjar med övningen. Frågorna som löses skriftligt i övning 1 och 2 kommer tillbaka som muntlig övning i övning 3.

Förkunskaper • • • •

Räkneorden 1-40 Veckodagarnas namn Månadernas namn Ord för höger och vänster

Inläsningsmanus La Tomatina (spår 41) ¿Te gusta la fiesta? ¿Te gusta tirar tomates? Ven a mi pueblo. Ven a Buñol. Mi pueblo se llama Buñol. Está cerca de Valencia, a casi cuarenta kilómetros, en la carretera Valencia-Madrid. Buñol no está cerca del mar y no tiene playa pero tiene un castillo muy chulo. Me gusta Buñol. ¡Es un pueblo superchulo! Es un pueblo pequeño pero famoso. ¿Por qué es famoso? Es famoso por La Tomatina. ¡La fiesta del tomate, la guerra del tomate! Todos los años el último miércoles de agosto ¡es la fiesta del tomate! ¡Es La Tomatina! Me gusta La Tomatina. ¡Es superguay! Hay tomates en la calle del Cid, en el centro de Buñol. Hay tomates a la derecha y a la izquierda de la calle. ¿Te gusta tirar tomates? ¡Ven a mi pueblo! ¡Ven a Buñol! ¡Ven a La Tomatina!

Facit 1

Escucha y marca Sí 1

x

2

x

3

x

4

x

5 2

No

x

Escucha y escribe 1 2 3 4

Está cerca de Valencia. A casi 40 kilómetros de Valencia. En la carretera Valencia-Madrid. No, no está cerca de la playa. Es famoso por la fiesta de La Tomatina. Hay tomates en la calle del Cid. En el centro de Buñol. A la derecha y a la izquierda de la calle.

Amigos hörövningar år 7. Kopiering tillåten © 2007 Ángel Alonso, Anders Lidén och Liber AB AMIGOS

11


9789147902903  

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you