9789144094045

Page 1

Catherine Bergman  Åsa Janson

språkbanan

n a n a b k å r sp

Språkbanan är en språklära för årskurs 2 och 3 som ger eleverna grundläggande språkträning utifrån Lgr 11. I boken för årskurs 2 får eleverna arbeta med alfabetet, bokstavsljud, rimord, meningsbyggnad, ordkunskap, vokaler och konsonanter, stavning samt att skriva och berätta med hjälp av stödord.

2

Art.nr 37852 ISBN 978-91-44-09404-5

www.studentlitteratur.se

978-91-44-09404-5_01_cover.indd 1

9 789144 094045

2014-04-30 15:36


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND

Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn 046-31 20 00 www.studentlitteratur.se

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Illustrationer: Maria Källström Övriga illustrationer: Shutterstock (robotar, s. 5, 6, 8, 11, 12,   14, 15, 16, 22, 29, 34, 36, 47) Omslag: Marta Coronel (form), Maria Källström (illlustration)

Art.nr 37852 ISBN 978-91-44-09404-5

© Författarna och Studentlitteratur AB 2014 Upplaga 1:1 Printed by InPrint, Latvia 2014

978-91-44-09404-5_01_book.indd 2

2014-05-12 10:42


Innehåll

978-91-44-09404-5_01_book.indd 3

Alfabetet

s. 5

Bokstavsljud

s. 6

Rimord

s. 7

En eller ett

s. 8

Stavelser

s. 9

Meningar

s. 10

Alfabetisk ordning

s. 14

Sammansatta ord

s. 18

Synonymer och motsatsord

s. 22

Frågetecken och utropstecken

s. 26

Vokaler och konsonanter

s. 30

Kort och lång vokal

s. 32

Stödord och tankekarta

s. 38

Instruktioner

s. 44

Mina pokaler

s. 48

2014-04-30 15:42


språkbanan 2 Språkbanan är en språklära för årskurs 2 och 3 som ger eleverna grundläggande språkträning utifrån Lgr 11. I boken för årskurs 2 får eleverna arbeta med alfabetet, bokstavsljud, rimord, meningsbyggnad, ordkunskap, vokaler och konsonanter, stavning samt att skriva och berätta med hjälp av stödord. Allt i en trevlig inramning med spelkänsla.

Inled varje avsnitt med en genomgång tillsammans i klassen och låt sedan eleverna arbeta enskilt i boken. Varje avsnitt avslutas med en målpokal som hänvisar till sidan 48, där eleven ska utvärdera sina uppnådda kunskaper i avsnittet.   Nedan ser du hur bokens innehåll är kopplat till det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr 11.

Centralt innehåll Lgr 11

Innehåll i Språk­banan 2 relaterat till centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 11: meningar med stor bokstav och punkt (s. 10 –13)

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken

en eller ett (s. 8)

Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter

vokaler och konsonanter (s. 30–31)

kort och lång vokal (s. 32–37)

Sambandet mellan ljud och bokstav

bokstavsljud (s. 6)

stavelser (s. 9)

Alfabetet och alfabetisk ordning

alfabetet (s. 5)

alfabetisk ordning (s. 14–17)

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

rimord (s. 7)

Muntliga presentationer och muntligt berättande

berätta med hjälp av tankekarta (s. 42)

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led

instruktioner (s. 44–47)

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om

stödord och tankekarta (s. 38–43)

sammansatta ord (s. 18–21)

frågetecken (s. 26–29)

utropstecken (s. 26–29)

synonymer och motsatsord (s. 22–25)

Kunskapskrav Lgr 11 I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

978-91-44-09404-5_01_book.indd 4

2014-04-30 15:42


Start

ALFABETET

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ OO

Skriv alfabetet.

A

J P Y

OO

Ö

Skriv bokstäverna som saknas.

hi

d

m

f

o åä t 1

Mål Alfabetet: skriva alfabetet

978-91-44-09404-5_01_book.indd 5

Gå till sidan 48.

5

2014-04-30 15:42


Start OO

BOKSTAVSLJUD

Var hör du t, i början, i mitten eller i slutet? Sätt kryss.

10 OO

Dra streck mellan ord som slutar med samma ljud.

mat apa sak sol hund saga tak

rund lat val

1

Mål 6 Sambandet mellan ljud och bokstav: lyssna efter bokstavsljud

978-91-44-09404-5_01_book.indd 6

Gå till sidan 48.

2014-04-30 15:42


Start OO

RIMORD

Dra streck mellan orden som rimmar.

hatt jord vas klok sol docka bord katt klocka glas bok stol

OO

Ringa in alla ord som rimmar på katt. natt

fågel

moln

näsa mössa

skatt hatt tratt

Mål Språklig medvetenhet: lyssna efter rim

978-91-44-09404-5_01_book.indd 7

Gå till sidan 48.

7

2014-04-30 15:42


Start OO

EN ELLER ETT boll

Vilka ord hör ihop med en? Vilka ord hör ihop med ett? Dra streck.

äpple kaka hund

en

träd piano

ett

hatt bil tak banan

OO

Skriv en eller ett framför orden.

bord

drake

gren

kudde

päron

spade

ros

fat

kruka

kalas

åsna

ben

1

Mål 8 Språkets struktur: skriva en eller ett

978-91-44-09404-5_01_book.indd 8

Gå till sidan 48.

2014-04-30 15:42


Start OO

En stavelse är en del av ett ord. Exempel: Da-vid, Sa-ra, kro-ko-dil

Dela upp namnen i stavelser.

Rozalin

OO

STAVELSER

Viktor

Benjamin

Josefin

Lina

Stefano

Dela upp orden i stavelser.

toalett

soffa

mattebok

mössa

målare

förmiddag

Mål Språklig medvetenhet: dela upp ord i stavelser

978-91-44-09404-5_01_book.indd 9

Gå till sidan 48.

9

2014-04-30 15:42


Start OO

MENINGAR

En mening börjar alltid med stor bokstav. Den slutar med punkt eller ett annat skiljetecken.

Dra streck mellan orden och bilda meningar.

Elefanten bygger hus Snickaren äter Pojken

barnet

sprutar glass

Bagaren matar bröd Katten bakar mjölk Pappan lapar vatten

OO

Skriv meningarna. Kom ihåg stor bokstav och punkt.

Elefanten sprutar vatten.

10

978-91-44-09404-5_01_book.indd 10

2014-04-30 15:42


Namn börjar alltid med stor bokstav. OO

OO

Skriv namnen på sex kompisar i klassen.

Skriv orden så att meningarna blir rätt.

Zlatan snygga gör mål

Zlatan Stockholm huvudstad Sveriges heter

Sveriges missade tåget Stella

Stella godis Lisa lördagar äter på

Lisa Sohad glad idag är

vill med leka dig Ajim

skolan tycker rolig Alva att är

11

978-91-44-09404-5_01_book.indd 11

2014-04-30 15:42


OO

Skriv meningar till bilderna. Kom ihåg stor bokstav och punkt.

Börja här!

1

2

3 12

978-91-44-09404-5_01_book.indd 12

2014-04-30 15:43


4

5

6 1

Spr책kets struktur: skriva meningar

978-91-44-09404-5_01_book.indd 13

M책l G책 till sidan 48.

13

2014-04-30 15:43


Catherine Bergman  Åsa Janson

språkbanan

n a n a b k å r sp

Språkbanan är en språklära för årskurs 2 och 3 som ger eleverna grundläggande språkträning utifrån Lgr 11. I boken för årskurs 2 får eleverna arbeta med alfabetet, bokstavsljud, rimord, meningsbyggnad, ordkunskap, vokaler och konsonanter, stavning samt att skriva och berätta med hjälp av stödord.

2

Art.nr 37852 ISBN 978-91-44-09404-5

www.studentlitteratur.se

978-91-44-09404-5_01_cover.indd 1

9 789144 094045

2014-04-30 15:36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.