Page 1


Gud, det är jag – bönbok för unga Copyright © 2010 Marcus Förlag Originalets titel: Prayers for teenagers Idé och sammanställning: Nick Aiken Svensk text: Åsa Hofverberg Omslag: Mattias Käll Utgiven i samarbete med SPCK, London Marcus Förlag Box 22010 702 02 Örebro info@marcusforlag.se marcusforlag.se 019-16 54 00 Tryckt 2010 hos Scandbook, Falun Bok nr 9578 ISBN 978-91-7999-578-2


Sagt om bön Sju dagar utan bön blir en svacka. Allen Bartlett Om du fått benen undanslagna, är det dags att böja knä. Fred Beck Bön, i sin enklaste definition, är helt enkelt en önskan vänd mot Gud. Phillip Brooks Om du ska få Gud att höra dig när du ber, måste du lyssna till honom när han talar. Thomas Brooks Bön är ett samtal med Gud. Clements of Alexandria Be och påbörja sedan svaret på din bön. Deane Edwards 21


Sagt om bön

Bön är som att trycka på en lysknapp. Den skapar inte själva strömmen, men den ger en kanal som elektriciteten kan flöda genom. Max Handel Bön förändrar inte Gud, men den förändrar bedjaren. Sören Kierkegaard Bön är som bäst en tvåvägskommunikation – och för mig är den viktigaste delen att lyssna in Guds svar. Frank Raubach Ju färre ord, desto bättre bön. Martin Luther Bön öppnar våra ögon så att vi kan se oss själva och andra som Gud ser oss. Clara Palmer Bön är farliga saker. Du får bönesvar. Christie Swain

22


Sagt om bön

Bön är att resa sig och dras närmare Gud i själ, hjärta och Ande. Alexander Whyte Bön omger världen. Anon

23


När du behöver hjälp


När du behöver hjälp

O Herre, ta min hand och led mig. Amen.

27


När du behöver hjälp

Herre, hjälp mig att vara stark. Ge mig mod att möta framtiden och att leva i din plan för mitt liv. Hjälp mig att se fallgropar och andra faror så att jag kan undvika dem. Håll synden borta från min själ, mitt sinne fritt från onda tankar och min kropp fri från frestelser. I ditt heliga namn. Amen.

28


När du behöver hjälp

Herre, finns du verkligen där ute? Var snäll och lyssna. Jag är förvirrad och orolig. Jag vet inte vem och vad jag ska tro på. Hör du mig? Förstår du mig och bryr du dig om mig? Snälla, hjälp mig. Amen.

29


När du behöver hjälp

Far, du och jag har ett helt liv tillsammans. Ibland är jag rädd att inte ens det räcker för att få ordning på mig. Andra gånger vet jag inte om jag kommer att orka med alla dessa år. Kommer jag att klara det? Eller kommer jag att förlora tron som så många andra har gjort? Hur vet jag om jag följer rätt väg, eller om jag väljer en av mina egna igen? Hjälp mig att hålla fast vid dig, Herre. Att inte låta mig distraheras av annat. För jag vet att om jag håller mig nära dig kan jag leva i tro och allt blir bra till slut.

30


När du behöver hjälp

Jesus, när jag har gått vilse och du är utom synhåll, när jag har glömt mina böner och ryckts med av livet och alla dess svårigheter, när jag inte kan svara på mina vänners frågor om dig trots att jag kan svaret, när jag har för mycket och lägger dig underst i högen, precis som läxor jag inte klarar av: Påminn mig om att allt jag behöver göra är att STANNA UPP! För jag vet att du finner mig och att du möter mig oavsett var jag befinner mig.

31


När du behöver hjälp

Gode Gud, mitt liv är fullt av oreda. Jag undrar ofta om du verkligen lyssnar. Hjälp mig att vara tålmodig nog att lyssna till dig när det är kaos. Befria mig från all min oro och hjälp mig att tro på dig. Ge mig visshet om att du alltid lyssnar till våra böner.

32


När du behöver hjälp

Herre, jag känner mig ensam och oälskad. Hjälp mig att förstå att din kärlek är evig och att den aldrig lämnar mig. Hjälp mig också att känna att du är här så att jag kommer igenom dessa svårigheter med din hjälp. Amen.

33


När du behöver hjälp

Jesus, var vid min sida och led mig när jag behöver dig. Håll mig i dina ömma händer och skydda mig från det bländande ljuset. Bevara mig i säkerhet i din närhet, älska mig, rädda mig, hjälp mig. Dra mig till ditt rike, Herre, och hjälp mig att vara dig trogen. Amen.

34


När du behöver hjälp

Far, vi misslyckas så ofta. Inte bara i våra egna ögon och i andras ögon, utan framförallt i dina. Herre, hjälp oss att förstå hur mycket du verkligen älskar oss. Hur du gett oss gåvor i form av vänner, familj och andra skapelseunder. Hjälp oss när vi går vilse och för oss tillbaka till kärlekens och sanningens väg. Amen.

35


$WWEHlUDWWOnWDKMlUWDWVDPWDODPHG*XG'lUI|UNDQDOOD EH±YDUVRPKHOVWRFKQlUVRPKHOVW,*XGGHWlUMDJKDU XQJD PlQQLVNRU IRUPXOHUDW E|QHU RP GHW VRP OLJJHU GHP QlUDPLWWLYDUGDJHQ %|QHUQDlURUGQDGHlPQHVYLV+lU¿QQVÀHUlQKXQGUDE|QHU RPLGHQWLWHWNlUOHNVNRODHQVDPKHWSURYYlQQHUMREELJD I|UlOGUDURFKIUDPWLGHQ,NRUWDRFKOnQJDE|QHUEODQGDVURS SnKMlOSMXEHOLWDFNVDPKHWXSSU\PGKHWRFKIXOODVWHDOOYDU *XG GHW lU MDJ lU HQ E|QERN VRP OlWW I|OMHU PHG L LQQHU ¿FNDQHOOHUYlVNDQSnEXVVHQWLOOVNRODQRFKWLOOWUlQLQJHQ 'HQ NDQ DQYlQGDV I|U HQVNLOG DQGDNW HOOHU I|U I|UEHUHGHOVH LQI|UJUXSSVDPOLQJDU0HGVLWWGLUHNWDWLOOWDORFKUlWWIUDPPD VSUnNlUGHQHWWVW|GRFKHQLQVSLUDWLRQVNlOODWLOOHJQDVDPWDO PHG*XG

9789179995782  
9789179995782  

Originalets titel: Prayers for teenagers Idé och sammanställning: Nick Aiken Svensk text: Åsa Hofverberg Omslag: Mattias Käll Utgiven i sama...