Page 1

paso cuatro är ett läromedel i spanska

för steg 4 på gymnasiet och vuxenutbildningen. Alegría, paso cuatro • har ett ungdomligt tilltal • lägger fokus på ordinlärning

Vanäs Hedberg

• har en lugn progression av grammatikinlärning • har kultur- och musikuppslag • ger serviceglosor vid texterna • har bastexterna översatta till svenska

Herrador Quero Vaccia Izami

• kompletteras med en interaktiv webb med ljudfiler, film, frågesport och extraövningar. Alegría, paso cuatro omfattar: Allt-i-ett-bok Elevfacit Lärar-cd Elev-cd Lärarhandledning (pdf-fil på cd-rom) Alegría paso cuatro Online, interaktiv webb, enanvändarlicens

omslag alegria 4 slut.indd 1

Elvira Herrador Quero

Alegría

Alegría

Margareta Vanäs Hedberg Sylvia Vaccia Izami

a í r Aleg Pa so cu a tro

Best.nr 47-08289-6 Tryck.nr 47-08289-6

08-06-16 13.02.16


ISBN 978-91-47-08289-6 © Margareta Vanäs Hedberg, Elvira Herrador Quero, Sylvia Vaccia Izami och Liber AB Redaktör Jenny Löfquist Formgivare Anna Hild Bildredaktör Mikael Myrnerts Produktion Karin Isaksson Illustratör Pontus Wahlström Text SOS (s. 80) María Antonia Jorquera Amador Text Alba (s. 119) Alba Díaz Ostúa Första upplagan 1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Repro Repro 8 AB, Nacka Tryck Elanders Sverige AB, 2008

alegria inlaga 4 ny.indd 2

08-06-23 19.11.58


Till dig som börjar läsa steg 4 Så här arbetar du med kapitlens övningar:

ESCUCHAR

ENTENDER

En avdelning med flera hörövningar av olika typer. Du tittar på ”serviceglosorna” och uppgifterna innan du lyssnar.

LEER

Du lär dig läsa och komplettera meningar ur texten med det som saknas. Du väljer själv om du vill ta texten till hjälp när du tränar. Här blandas viktig ordkunskap och grammatik. EXPRESIONES/APRENDER

Du lär dig viktiga uttryck eller fraser som gör ditt språk mer idiomatiskt. Ibland skall du kombinera uttrycken med rätt översättning, ibland söka efter dem i texten och ibland välja ut dem själv. CO N T E S TA R

Du besvarar med egna ord frågor på textens innehåll. VOCABULARIO

Har finner du en hel avdelning med ordkunskap. Du tränar sällan ensam. Kommunikationen är viktig. Du lär dig bl.a. att ge enspråkiga förklaringar till spanska glosor.

alegria inlaga 4 ny.indd 3

SP

1

ÅR

Du tittar på frågorna innan texten spelas upp och sedan väljer du själv om du vill följa med i texten eller bara lyssna. Genom att besvara frågorna visar du att du har förstått texten i stora drag. Du kan sedan söka efter den information i texten som visar att du har svarat rätt på frågorna.

Den här symbolen visar ljudfilens spår på lärar-cd:n.

L A S E C C I Ó N D E L A G R A M ÁT I C A

Du finner tydliga uppställningar som hjälper dig när du tränar. Övningstyperna ger dig möjlighet att själv använda konstruktionerna. Ännu fler och mycket tydliga uppställningar hittar du i minigrammatiken. LEER Y ENTENDER

Denna text läser du och koncentrerar dig på innehållet. Du besvarar frågor, gör en sammanfattning eller ger dina egna synpunkter. PRACTICAR EL IDIOMA ESCRIBIENDO

Du väljer någon av skrivuppgifterna och tränar dig på att uttrycka dig skriftligt. PRACTICAR EL IDIOMA HABLANDO

Här hittar du flera möjligheter att prata, intervjua eller intervjuas, diskutera och uttrycka dina åsikter. Missa inte Alegría paso cuatro Online Interaktiv webb med ännu fler övningar, frågesport, ljudfilmer och videoreportage! Con Alegría, ¡descubre los secretos de los países hispanohablantes y su lengua! ¡Suerte con tus estudios!

08-06-16 15.27.41


Innehåll

CAPÍTULO TRES

39

¡Qué horror!

40

reflexiva verb (repetition); futurum med ändelser; futurum av tener och poder, verb med oregelbunden 1:a person singular Vocabulario: objetos útiles; el verbo salir; las letras f, g Practicar el idioma: la mala suerte; supersticiones Leer y entender: La noche de San Juan 53 Gramática:

Förord

3

Från steg 3 til steg 4

6

CAPÍTULO UNO

7

¡Imagínate!

8

R I N C Ó N D E C U LT U R A

regelbundna -ar-verb i olika tempus och modus (repetition); imperfekt/preteritum (repetition); presens konjunktiv (repetition) Vocabulario: verbos y sustantivos correspondientes; al comer; orígenes y lenguas; las letras a, b Practicar el idioma: ¿Cómo aprender un idioma?; Conversación en un restaurante; la palabra fracaso no existe Leer y entender: Trabajar en Huerto Alegre 21

Miguel Mig uel de Ce ue Cerva Cervantes rvante rva ntess nte primer mera mer a nove n ovela ove la mod modern erna ern a La pri primera novela moderna

RINCÓN DE MÚSICA

57 57 58 58

La La Quin Q Quinta uinta uin ta Est Estaci Estación ación aci ón Me muer Me m uero uer o muero

61 622 6

Gramática:

CAPÍTULO DOS

25

¡Que apruebes!

26

regelbundna -er- och -ir-verb i olika tempus och modus (repetition); verb som slutar på -ecer, -ocer, -ucir Vocabulario: palabras del coche y de la conducción; las letras c, d, e Practicar el idioma: una entrevista; sacar el carnet; el problema del botellón Leer y entender: El carnet de conducir por puntos 36 Gramática:

alegria inlaga 4 ny.indd 4

CAPÍTULO CUATRO

63

¡Hasta Pronto!

64

Gramática: diftongerande och vokalskiftande verb i presens (repetition); diftongerande och vokalskiftande verb i olika tempus; uppmaningar till en du-person

sustantivos y verbos correspondientes; explicación de palabras; las letras h, i Practicar el idioma: la vida de los jóvenes; un árbol navideño; viaje a Argentina, Carlos Linneo Leer y entender: Deseos de Navidad

76

CAPÍTULO CINCO

79

¡SOS!

80

självständiga possessiva pronomen; ingen/någon palabras útiles; sufijos; el verbo sacar; las letras j, k, l Practicar el idioma: el cuento de Tomás; dos entrevistas; cambios en la vida diaria Leer y entender: La Tierra se calienta

90

Vocabulario:

Gramática:

Vocabulario:

08-06-16 15.27.41


CAPÍTULO SEIS

93

CAPÍTULO NUEVE

141

Impulsivo e irresponsable

94

La Sombra del Viento

142

imperfekt konjunktiv Vocabulario: los verbos dar(se) y echar(se); palabras gratuitas; las letras t, u, v Practicar el idioma: Valencia en breve; la lectura; ir a la moda Leer y entender: La ciudad del diseño

152

direkt och indirekt objekt (repetition); opersonlig konstruktion; oregelbunden preteritum (repetition) Vocabulario: adjetivos y sustantivos correspondientes; ”bli”, las letras m, n, o Practicar el idioma: la historia del hijo de Vittorio Emanuele, la de Vittorio Emanuele y la de Rosa Echegoyen Leer y entender: Mi país no está quieto 104 Gramática:

CAPÍTULO SIETE

107

El blog de Benja

108

fler futurumformer, konditionalis palabras que empiezan con des-, in-, ir-; verbos, sustantivos y adjetivos correspondientes; geografía y el reino vegetal; las letras p, q Practicar el idioma: introducción a tu pueblo; la vida en familia; salvar nuestra Tierra Leer y entender: En Suecia con una beca 119

Gramática:

R I N C Ó N D E C U LT U R A R I N C Ó N D E M Ú S I C A

Isabel Isa bel Al Allen Allende lende len de nuera era peculiar pecul pe culiar cul iarr de Una nu suma de de los los día díass La suma

15 157

Vícto Ví Víctor ctorr Jara cto Jara recuer rec uerdo uer do Amanda Amanda Te recuerdo

1611 16 162 162

159

Gramática:

Vocabulario:

R I N C Ó N D E C U LT U R A

RINCÓN DE MÚSICA

Juan Jua n Ramó R Ramón amón amó n Jimé JJiménez iménez imé nez y Pla Plater Platero tero ter o y yo 122

Maná: Maná: Selva Selva neg negra ra

124

CAPÍTULO DIEZ

163

Una sensación de pánico

164

gerundium; repetition av grammatiken i Alegría paso cuatro Vocabulario: construcciones con sin; sustantivos compuestos de un verbo y un sustantivo; expresiones; las letras w, x, y, z Practicar el idioma: una entrevista; refranes y expresiones; unos refranes y los protagonistas del libro Leer y entender: Tu tercera o cuarta lengua

175

Gramática:

CAPÍTULO OCHO

125

Minigrammatik

178

Era un martes

126

Grammatiska termer

209

Styckeordlista

211

Alfabetisk spansk-svensk ordlista

220

Bastexterna översatta

231

framför direkt objekt; hjälpverbet haber; presens konjunktiv (repetition); imperfekt konjunktiv Vocabulario: tocar y toque; antónimos; las letras r, s Practicar el idioma: un país hispanohablante; una entrevista Leer y entender: Salvador Allende Gossens Gramática: a

alegria inlaga 4 ny.indd 5

138

08-06-16 15.27.42


6

Från steg 3 till steg 4 Det här tror vi att du redan har lärt dig innan du börjar steg 4: Du kan … • det spanska alfabetet, räkneord, månader, veckodagar, årstider, väder och klockan • använda -ar, -er- och -ir-verb i presens, perfekt, preteritum, imperfekt, pluskvamperfekt och presens konjunktiv • använda diftongerande verb i presens, perfekt, preteritum, imperfekt, pluskvamperfekt och presens konjunktiv reflexiva verb i presens, perfekt, preteritum, imperfekt, pluskvamperfekt och presens konjunktiv vokalskiftande verb i presens, perfekt, preteritum, imperfekt och pluskvamperfekt • använda ett tjugotal oregelbundna verb i presens, perfekt, preteritum, imperfekt och pluskvamperfekt • skilja på användningen av imperfekt och preteritum • använda presens konjunktiv efter några verb och uttryck • använda personliga pronomen som direkt och indirekt objekt (lo, la, le, etc.) • tala om vad olika personer tycker eller tyckte om

alegria inlaga 4 ny.indd 6

08-06-16 16.10.39


o n u o l u t í cap regelbundna -ar-verb i olika tempus och modus (repetition); imperfekt/preteritum (repetition); presens konjunktiv (repetition) Gramática:

verbos y sustantivos correspondientes; al comer; orígenes y lenguas; las letras a, b Vocabulario:

¿Cómo aprender un idioma?; Conversación en un restaurante; la palabra fracaso no existe Practicar el idioma:

alegria inlaga 4 ny.indd 7

08-06-16 15.27.44


8

¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

¡Imagínate! SP

ENTENDER

CD 1

1

ÅR

A

Mira las preguntas – sin contestarlas – antes de escuchar el texto. Al escuchar, tú decides si quieres mirar el texto o no. Después de escuchar, respondes a las preguntas.

Dos amigos se encuentran en un bar de tapas. Uno de ellos lleva un libro titulado Aprende un idioma en 7 días.

¿De qué trata el libro de César?

2

¿Quién le regaló el libro?

3

¿A quién le gusta engañar a los niños?

4

¿Qué actividades son las más importantes al aprender un idioma, según Javier?

Javier

¡Hombre! ¿En siete días? ¡No es posible!

César

Mira, yo tampoco creía, pero mi tío Toño me aseguró que él había aprendido esperanto en siete días. El libro, él me lo regaló.

Javier

¿Y le creíste? Tu tío siempre cuenta historias. ¿Recuerdas cuando nos mostró la foto del OVNI? ¡Había fotografiado un plato que había lanzado al aire y después le había puesto efectos especiales a la fotografía! Nos engañó.

5

¿Qué lengua quiere aprender César?

César

¡Olvídalo! Teníamos sólo nueve años, era fácil engañarnos.

6

Javier

Esperanto, ¿quién habla esperanto aquí? No se puede comprobar si esta vez tu tío dice la verdad o no.

¿Cómo han aprendido miles de personas una lengua extranjera?

7

César

Pues yo le creo. Él chatea con otros aficionados y se comunican en esperanto.

¿Qué les cuentan Leonor y Clara sobre Barcelona?

8

¿Por qué deciden ir todos el viernes y no el jueves?

el OVNI UFO lanzar kasta engañar lura

alegria inlaga 4 ny.indd 8

1

comprobar bevisa el aficionado fantast

08-06-16 16.11.00


alegria inlaga 4 ny.indd 9

08-06-16 15.27.46


10

¿ ¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

Yo creo que para aprender un idioma, hay que dedicarse mucho, hay que practicar y hay que atreverse. Hay que pensar “la palabra fracaso no existe”. Lo mejor es estar en el lugar donde se habla el idioma.

Clara

Tendrán un macroespacio de videojuegos, mangateka, karaoke …

Leonor

… y un taller de aprendizaje de japonés, si os interesa.

César

¡Imagínate! Yo quiero aprender japonés pero no puedo irme a Japón ahora.

Javier

Bueno, yo pienso en el enfoque práctico. Como no puedes ir a Japón tienes que encontrar una novia japonesa, para practicar. Miles de personas han aprendido un idioma enamorándose de alguien que lo habla.

Los chicos están muy interesados. Obtienen los números de móvil y el correo electrónico de las chicas. Quedan para ir juntos el viernes, ya que el primer día siempre va mucha gente.

Javier

César

Javier

¡Qué buena idea! ¡Brillante! Me pongo en acción hoy. ¿Hay algún instituto japonés aquí en Sitges?

¡Hola! Soy Leonor, esta es mi amiga Clara.

Javier

Eeeh, no …

Clara

Es un juego de estrategia, en realidad es chino, pero es muy popular en Japón. Os lo enseñaremos.

Las chicas se despiden. César

Los chicos se presentan. Leonor

A nosotras también nos flipa lo japonés. ¿Sabéis Javier que este jueves comenzará un Salón del Manga en Barcelona?

dedicarse ägna tid, ägna sig atreverse våga el fracaso misslyckande el enfoque práctico den praktiska delen

alegria inlaga 4 ny.indd 10

¿Jugáis al gô?

Javier y César se miran. No tienen idea de lo que es el gô.

No creo.

Dos chicas en una mesa cercana han escuchado el final de la conversación. Se acercan sonrientes a los chicos. Leonor

Leonor

sonreir le nos flipa vi gillar jättemycket el macroespacio jätteutrymme el aprendizaje inlärning

¡Fíjate qué suerte! En cinco minutos ha cambiado nuestra vida, gracias a dos chicas simpatiquísimas. No lo puedo creer. Esto parece una de las historias de tu tío Toño.

obtener få os lo enseñaremos

vi ska lära er det

08-06-16 16.11.54


¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

B

El esperanto e esp sper sp eran er anto an to es es un idioma idi diom oma om a internacional. inte in tern te rnac rn acio ac io ona nal. l. pertenece No p per erte er tene te nece ne ce a ningún nin ingú gún gú n país. país pa ís. ís sencillo lógico. Es ssen enci en cill ci llo ll o y ló lógi gico gi co.. co fácil otro idioma. Es m más ás ffác ácil ác il q que ue o otr tro tr o id idio ioma io ma. ma

¡Ojo! Para aprender un idioma, hay que dedicarse mucho, hay que practicar y hay que atreverse. • Hay que + infinitiv = det är nödvändigt att … , man måste …

LEER

Lee las frases y complétalas.

1

Dos jóvenes … en un bar.

2

El título del libro es “ … un idioma en 7 días”.

3

El tío aseguró que había … (lärt sig) el esperanto.

4

Cuando eran pequeños el tío les … (visade) una foto de un OVNI.

5

No se puede … (bevisa) si es verdad.

6

El tío chatea con otros … (fantaster).

7

Para aprender un idioma hay que … (ägna tid) mucho.

8

Lo … es estar en el país donde se habla.

9

Miles de personas han aprendido un idioma … (genom att bli kära) de una persona.

10

Dos chicas se … (närmar sig) a los jóvenes.

11

A ellas les … lo japonés.

12

En el salón del Manga hay un taller de … (inlärning) de japonés.

13

… (De bestämmer) para ir juntos el viernes.

14

No tienen idea de … que es el gô.

15

Esto … (liknar) una de las historias del tío.

sencillo/a

alegria inlaga 4 ny.indd 11

11

enkel

08-06-16 16.11.55


12

¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

C

2 Practicar el idioma

EXPRESIONES

Trabajad por parejas. Construid diálogos cortos con las frases del ejercicio C 1.

1 Combinar Combina la expresión con su traducción.

e j e m plo

1 Jag tror inte att det är möjligt

A Hay que practicar.

2 Kommer du ihåg?

B ¡Imagínate!

3 Glöm det!

C ¡Brillante!

4 Man kan inte bevisa …

D ¡Olvídalo!

5 Det är nödvändigt att träna.

E Nos flipa …

Contesta a las preguntas. Puedes responder detalladamente o dando una información corta.

6 Tänk dig!

F En cinco minutos.

7 Strålande!

G Esto parece …

1 ¿Qué piensas tú que Javier y César han pedido en el bar?

8 Vi är jätteintresserade av …

H No creo que sea posible.

9 På fem minuter.

I ¿Recuerdas?

3 ¿Qué actividades son importantes al aprender una nueva lengua?

J No se puede comprobar …

4 ¿Por qué tiene César que buscarse una novia japonesa?

10 Det här verkar vara …

– ¿Cómo se aprende mejor un idioma? – Hay que practicar.

D

CO N T E S TA R

2 ¿Cómo logró (lyckades) el tío engañar a los niños?

5 ¿Qué información les dan Leonor y Clara a los chicos?

alegria inlaga 4 ny.indd 12

08-06-16 16.11.57


¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

E

2 Orígenes y lenguas

VOCABULARIO

a ¿De dónde son y qué lenguas son las lenguas oficiales en sus países?

1 Verbos y sustantivos e j e m plo

tapear

la tapa

a Busca el verbo o el sustantivo en el texto. Si necesitas la traducción la encuentras en la clave del libro.

1

… el regalo

11

… la imaginación

2

… el engaño

12

… el viaje

3

… el cuento

13

… el amor

4

… la muestra

14

… el encuentro

5

… la fotografía

15

conversar …

6

… el comprobante

16

… el comienzo

7

… el chateo

17

… el interés

8

… la comunicación

18

… el juego

9

… la práctica

19

… la mirada

10

… el fracaso

20

… la enseñanza

b Ahora te toca a ti escribir cinco frases usando las palabras de arriba.

alegria inlaga 4 ny.indd 13

13

un guatemalteco, un ruso, un escocés, un venezolano, un canadiense, un ecuatoriano, un japonés, un paraguayo, un alemán, un austriaco, un finlandés, un danés, un noruego, un estadounidense, un chino

b ¿De qué ciudad o de qué región de España son estas personas y qué lengua o qué lenguas hablan?

un granadino, un sevillano, un canario, un mallorquín, un tinerfeño, un catalán, un vasco, un gallego, un madrileño, un riojano, un cordobés, un barcelonés, un valenciano, un extremeño

08-06-16 16.11.58


16

¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

4 El abecedario ¿Qué explicación corresponde con qué palabra? Hablad español por parejas. El alumno 1 da la explicación. El alumno 2 responde con la palabra correcta. El alumno 1 pregunta qué significa una palabra. El alumno 2 da la explicación.

alegria inlaga 4 ny.indd 16

L A L ET R A A

L A L ET R A B

el abanico Una joya que se pone en el dedo. Es de oro, plata u otro material. la abeja La parte de la calle por donde la gente va a pie. el abeto Sirve para coser. Es muy fina y de metal. Lleva un agujero por donde pasa el hilo. abrazar Un objeto que los españoles usan para darse aire cuando hace demasiado calor. la acera Es el árbol navideño. la aguja Un animalito muy juguetón con una cola larga y peluda. la aldea Estrechar los brazos en señal de cariño. el anillo Un insecto que fabrica miel y vive en una colmena. la ardilla Un insecto de color amarillo con rayas negras. Tiene un aguijón con el que pica. la avispa Un pueblo pequeño donde vive poca gente.

bailar

Sirve para abrochar las chaquetas, abrigos, etc. el balón Es lo contrario de duro. la bandeja Algo que se tira porque no se usa. la bandera Es dinero de papel. la basura Sirve para iluminar y tiene forma de pera. el billete Mover el cuerpo al ritmo de la música. blando Es un trozo de tela de uno o de varios colores que se utiliza como el símbolo de un país. la bombilla Un lugar con muchos árboles. el bosque Es una pelota grande. el botón Sirve para llevar cubiertos, platos, vasos, comida, etc.

08-06-16 16.12.02


¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

17

SP

2 Quiero aprender más

ESCUCHAR

Lee primero las preguntas. Escucha el texto dos veces. Responde en forma corta.

SP

2

ÅR

1 ¡A tapear!

3

ÅR

F

Lee primero las preguntas. Escucha el texto dos veces. Responde en forma corta.

1

¿Cómo es el conocimiento del español de Betty?

2

¿Dónde ha estudiado?

1

¿Qué es una tapa?

3

¿Cuánto tiempo se quedará en España?

2

¿Por qué sale más barato ir de tapas en la provincia de Granada?

4

¿Por qué no le gusta la idea de vivir en un albergue?

5

¿Por qué no le da a Pablo el número de su móvil?

¿Qué les ha puesto el camarero de tapas en el segundo bar?

4

¿Qué es lo más importante al salir?

5

¿Por qué está siempre lleno en Los Diamantes?

6

¿Cómo se dice Det vattnas i munnen på mig en español?

7

¿Qué van a hacer si no hay sitio allí?

la ración portion cambiar de byta echar un rato tillbringa en stund ofrecer erbjuda

alegria inlaga 4 ny.indd 17

SP

3 Después de las vacaciones

4

ÅR

3

Nos encontramos con Alba, Javier, Isabel y David. Lee primero las preguntas. Escucha el texto dos veces. Responde en forma corta. 1

¿A quiénes les ha gustado mucho volver a la vida normal?

2

¿Qué nos cuenta Isabel sobre el mes de agosto?

3

David tiene un problema. ¿Por qué lo tiene según su opinión?

ojalá … hoppas att … el tinto de verano rödvin med sockerdricka fresquito/a kall pescaíto = pescadito fisk, småfisk

darse cuenta de algo inse något comportarse uppföra sig el albergue vandrarhem olvidarse de alguien glömma någon

el la el el

ambiente miljö pereza lättja remedio botemedel grano finne

08-06-16 16.12.02


18

¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

L A S ECC I Ó N D E L A G R A M ÁT I C A 1 Regelbundna -ar-verb (repetition)

-o

he

-ass -a

has

-a

ha

-amos -amo -a moss mo

hemos

-áis -á is

habéis

-an -a n

han

{

perfekt

-ado

a Bilda meningar med några av verben nedan. Variera person, tidsform och meningarnas längd. Titta gärna på -ar-verbens böjningschema. Du lär dig lättare genom att titta på schemat ovan och hitta rätt form i stället för att gissa.

apuntar, buscar, dejar, escuchar, explicar, intentar, practicar, progresar, reservar, utilizar, visitar

alegria inlaga 4 ny.indd 18

preteritum

imperfekt

plus pl pluskvamperfekt uskv us kvam kv ampe am perf pe rfek rf ektt ek

-aba

habí ha había bía bí a

-aste

-abas

habías habí ha bías bí as

-aba

había habí ha bía bí a

-amos

-ábamos

habíamos habí ha bíam bí amos am os

-asteis

-abais

habíais habí ha bíai bí aiss ai

-aron

-aban

habían habí ha bían bí an

Tala om vad personen/personerna …

{

presens pres pr esen es enss en

konjunktiv -e -es -e

-ado -a do

-emos -éis -en

e j e m plo

él /escuchar/el CD

A gör (presens)

A Escucha el CD.

B har gjort (perfekt)

B Ha eschuchado el CD.

C gjorde (preteritum) Ayer …

C Ayer escuchó el CD.

D skall göra (futurum med ir)

D Va a escuchar el CD.

E brukade göra (imperfekt) Siempre …

E Siempre escuchaba el CD.

F hade gjort (pluskvamperfekt)

F

G “el jefe” vill att personen/personerna skall göra (presens konjunktiv)

G El jefe quiere que escuche el CD.

Había escuchado el CD.

08-06-16 16.12.03


¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

b Hur säger du på spanska?

2 Preteritum eller imperfekt (repetition)

1

Jag letade efter ordet i ett lexikon.

2

Har ni bokat biljetter?

3

De har tränat språket.

1

Jag trodde att jag kunde prata spanska.

4

Hon förklarade alltid.

2

Jag kom till Mexiko i mars.

5

Vi har varit inne på (visitar) websidan.

3

Jag återvände till USA efter en vecka.

4

Jag blev nervös.

6

Eleverna hade inte lyssnat.

5

Först städade vi sovrummen.

7

Jag lämnade min adress.

6

Den spanska läraren var från Huelva.

8

Vill du att pojkarna skall delta?

7

Vandrarhemmet hade 26 rum.

9

De försöker förklara orden.

8

Det fanns inga grannar.

10

19

a Kommer du ihåg när du skall använda imperfekt eller preteritum? Repetera regeln i minigrammatiken § 25.6 om du behöver. Översätts de markerade orden med preteritum eller imperfekt? Välj tempus.

Vi använder några engelska ord. b Hur säger du på spanska?

1 Vår lärare förklarade alltid problemen. 2 Igår försökte jag gå in på nätet. 3 I morse lyssnade vi på vår nya CD. 4 Varför tränade ni alltid på lördagarna? 5 Förra året reste (viajar) de till Chile. 6 Tamara och Patricia lekte jämt tillsammans. 7 Clara och Javier blev kära i varandra. 8 Min morbror lurade mig.

alegria inlaga 4 ny.indd 19

08-06-16 16.12.05


20

¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

3 Konjunktiv (repetition) a Kommer du ihåg när du använder ”tvärtomändelser”? Repetera regeln i minigrammatiken § 27 om du behöver. Använd verbet i parentesen och säg följande på spanska:

1 Desea que los niños … . (escuchar). 2 Esperamos que vosotros … (reservar) las entradas. 3 No creo que todos los estudiantes … (apuntar). 4 Te doy un papel para que tú me … (dejar) tu dirección de Internet. 5 Es importante que nosotros … (progresar). b Återvänd till övning E Vocabulario 1. Turas om att bilda hela meningar med de olika verben i presens konjunktiv. Kom ihåg att variera person. Använd fantasin.

WWW Fler övningar finns på webben.

alegria inlaga 4 ny.indd 20

08-06-16 16.12.06


¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

G

LEER Y ENTENDER

Trabajar en Huerto Alegre Durante cuatro semanas fantásticas mi amiga Signe y yo estuvimos en Huerto Alegre, que está a una hora de Granada. Allí trabajamos en una granja con niños y jóvenes. Fue un trabajo duro pero muy divertido. Huerto Alegre, centro de innovación educativa, fue mi puesto de trabajo durante cuatro semanas. No había vecinos, no había ninguna tienda, sólo había montañas y un restaurante cerrado. Llegamos a la granja muy tarde por la noche, cuando todos estaban durmiendo. Juancho y Montaña, profesores de la granja, nos encontraron en la puerta. Nos dieron un poquito de comida y después Signe y yo nos acostamos en nuestra habitación. Todos los días empezábamos a trabajar a las 8.30h de la mañana y seguíamos hasta las 5.30h de la tarde. Trabajábamos mucho, pero como no había otra cosa que hacer no era un problema. Trabajaban allí en la granja unas 10 personas y además de los profesores había un cocinero muy gordo que siempre estaba de mal humor. Tuve miedo al la granja gård el puesto de trabajo arbetsplats que no me preocupara att jag inte skulle oroa mig

alegria inlaga 4 ny.indd 21

21

encontrarme con él por primera vez, pero los profesores me dijeron que no me preocupara, que él era así, un poco loco y nada más. En la granja había muchos animales. Cerdos, caballos, una vaca de 800 kilos, ovejas, conejos, gallinas, pollos, perros, gatos, burros y tortugas. Los caballos, los burros, los perros y los gatos tenían la libertad de moverse por toda la granja. Había unos sesenta niños y jóvenes. En general los niños pequeños se quedaban en la granja durante siete días. Nos tocó a nosotras pasar todo el día con los niños para ayudarles, jugar con ellos, etc. Fue muy divertido. Signe y yo aprendimos muchísimo escuchando y hablando con los niños. Tener la oportunidad de hablar con niños es fantástico para aprender una lengua extranjera. Ellos saben explicar palabras de una manera fácil e increíble. Siempre querían que entendiéramos todo. Me encantó la vida en la granja. La naturaleza era fantástica, con las montañas y los valles. Pasar cuatro semanas allí fue una experiencia que nunca olvidaré. ¡Quiero volver! Malin a Lee el texto y haz un resumen en sueco o en español de lo que Malin nos cuenta sobre sus experiencias durante las cuatro semanas que estuvo en Andalucía.

loco/a galen que entendiéramos

att vi skulle förstå

08-06-16 16.12.10


14

¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

3 Al comer a

Al hablar de … vajilla hablamos de los distintos tipos de platos y de tazas.

¿Qué cosas encontramos en una mesa puesta?

cristalería hablamos de vasos y de copas. cubiertos hablamos de tenedores, etc.

Mirad el dibujo y practicad por parejas. Preguntad a un compañero el nombre de los objetos mirando la imagen y nombrando las distintas cifras. el plato la cuchara el tenedor el cuchillo la cucharita el vaso la copa la taza y el platillo la sal y la pimienta los palillos el florero la jarra

f g d

r

f t

p s

u o

a

alegria inlaga 4 ny.indd 14

e

i

08-06-16 16.11.58


¡ I M A G Í N AT E ! C A P Í T U LO U N O

H

PRAC TICAR EL IDIOMA ESCRIBIENDO

1 Aprender un idioma ¿Cómo prefieres tú aprender un idioma? ¿Cómo aprendes mejor? ¿Leyendo, escuchando, practicando la gramática, hablando, apuntando frases, expresiones y palabras o haciendo ejercicios por la red? ¿Crees tú que se puede aprender un idioma en siete días? ¡Da tu opinión!

2 Un menú sueco Has invitado a cenar a unos amigos españoles. Quieres servirles un menú típico sueco. Inventa un menú de tres platos y escríbelo con ayuda del ordenador. Explica por qué has elegido los distintos platos.

I

23

P R AC T I C A R E L I D I O M A H A B L A N D O

1 ¿Qué vamos a comer? Practica la conversación de una pareja que está tratando de ponerse de acuerdo para elegir lo que van a comer. Están en un restaurante y van a pedir una comida de tres platos: primer plato, segundo plato y postre. Como los dos van a celebrar el día del santo de la mujer, quieren comer los mismos platos.

Tu profesor tiene un menú en el cuaderno del profesor.

La mujer piensa: No me gustan las verduras de color naranja. A mí me gusta todo tipo de filetes. Yo quiero comer mi primer plato con una cuchara. Los platos de pollo me asustan un poco. Podrían ser peligrosos. De postre prefiero yo algo que vaya bien con nata montada. El señor piensa: Me encanta ese pescado de color rosa. Todos los mariscos rosa también me gustan. Yo tomo un primer plato que no lleve huevos. A mí me gusta mucho el sabor del limón. El postre no me importa tanto pero quiero beber un vino blanco.

alegria inlaga 4 ny.indd 23

08-06-16 16.12.14


2 La palabra fracaso no existe a ¿Qué es peor según vuestra opinión?

Llegar al instituto … • sin prepararse para el examen • con el pelo sin arreglar • sin el material necesario para una presentación oral • con vaqueros supersucios • con un resfriado terrible y sin pañuelo • y desmayarse (svimma) al entrar en el aula • y durante la clase de inglés entender mal la pregunta del profesor b Explica la expresión La palabra fracaso no existe con tus propias palabras y con ejemplos de la vida diaria.

¡Hay que atreverse!

alegria inlaga 4 ny.indd 24

08-06-16 15.28.05


240 Bildförteckning

David Clapp/Arcaid/Corbis/Scanpix omslag

Mary Evans/IBL 122

Nicho Södling/Johnér omslag

Bettmann/Corbis/Scanpix 123

Jean Marmeisse/Gamma/IBL 9

Gianni Ferrari/Cover/Bulls 124(1)

Tibor Bognar/Alamy/Lucky Look 11

Science Photo Library/IBL 124(2)

Nacho Moro/AGE/Scanpix 20

Keystone/IBL 128

Huerta Alegre 21

Bettmann/Corbis/Scanpix 129

Anette Nantell/Scanpix 24

Ray Roberts/Rex Features/IBL 131

Jürgen Stumpe/Look/IBL 27

Sergio Larrain/Magnum/IBL 137

Miki Kratsman/Corbis/Scanpix 37

Bettmann/Corbis/Scanpix 138

Markus Moellenberg/zefa/Corbis/Scanpix 41

Jon Hicks/Corbis/Scanpix 139

Gusto/Science Photo Library/IBL 42

Bernat Armangue/AP/Scanpix 143

Anders Good/IBL 47

Guido Gozzi/Atlantide Phototravel/Corbis/Scanpix 152

Manuel Bruque/EFE/EPA/Scanpix 52

Christian Schallert/Corbis/Scanpix 153

Erich Lessing/IBL 56(1)

Mimmo Frassineti/Rex Features/IBL 156

Ken Welsh/Bridgeman Art Library/IBL 56(2)

SNAP Photo Library/Sjöberg 157(1-3)

Bridgeman Art Library/IBL 57

Laurent Peters/Gamma/IBL 160

© Succession Picasso/BUS 2008

Cris Bouroncle/AFP/Scanpix 161

Bridgeman Art Library/IBL 59

Scanpix 162

Marco Polo Davila/ESMAS/AFP/Scanpix 60

Stuart Franklin/Magnum/IBL 165

Luis Moreno/Notimex/AFP/Scanpix 61

Image State/IBL 176

Gilles Leimdorfer/Rapho/IBL 65 Juan Rinaldi/Xinhua/Gamma/IBL 75

Mönstren tagna från Barcelona Tile Designs,

Lluis Gene/AFP/Scanpix 77

published by The Pepin Press,

Karl Johaentges/LOOK/IBL 81

www.pepinpress.com

Tom Bean/Corbis/Scanpix 91 Heritage-Images/IBL 95 Leo Marcazolo/EPA/Scanpix 105 Javier Pierini/Corbis/Scanpix 108 Víctor Manuel Navarro 119

grammatik alegria 4.indd 240

08-06-24 08.36.52


paso cuatro är ett läromedel i spanska

för steg 4 på gymnasiet och vuxenutbildningen. Alegría, paso cuatro • har ett ungdomligt tilltal • lägger fokus på ordinlärning

Vanäs Hedberg

• har en lugn progression av grammatikinlärning • har kultur- och musikuppslag • ger serviceglosor vid texterna • har bastexterna översatta till svenska

Herrador Quero Vaccia Izami

• kompletteras med en interaktiv webb med ljudfiler, film, frågesport och extraövningar. Alegría, paso cuatro omfattar: Allt-i-ett-bok Elevfacit Lärar-cd Elev-cd Lärarhandledning (pdf-fil på cd-rom) Alegría paso cuatro Online, interaktiv webb, enanvändarlicens

omslag alegria 4 slut.indd 1

Elvira Herrador Quero

Alegría

Alegría

Margareta Vanäs Hedberg Sylvia Vaccia Izami

a í r Aleg Pa so cu a tro

Best.nr 47-08289-6 Tryck.nr 47-08289-6

08-06-16 13.02.16

9789147082896  
9789147082896  

Margareta Vanäs Hedberg Elvira Herrador Quero Sylvia Vaccia Izami Paso cuatro Tryck Elanders Sverige AB, 2008 ISBN 978-91-47-08289-6 © Marga...