Page 1

1

1 Al-‘Arabiyya lughatī – Mitt språk är arabiska 1 är en lärobok avsedd för arabisktalande elever från förskolan och årskurs 1–2. Den passar också för elever som läser arabiska överhuvudtaget. Boken är avsedd att underlätta språkinlärningen för eleverna genom att de på ett enkelt och åldersadekvat sätt får lära sig arabiska. Boken följer de pedagogiska metoder som tillämpas i europiska skolor avseende språkinlärning. Boken strävar efter att vara varierande i sitt innehåll och anpassad efter barnets vardagliga miljö. Boken innehåller ett förenklat faktaavsnitt med direkta frågor, dikter, sagor och gåtor samt ett avsnitt med varierande övningar. ”Föreliggande lärobok för elever med arabiska som modersmål fyller ett viktigt behov av lämpligt material för skolbarn på lågoch mellanstadiet. Boken innehåller vardagliga glosor på Modern Standardarabiska något som arabisktalande barn inte självklart får hemma då talspråket i hemmet inte är det språk som används i skrift. Denna bok ger således barnen möjlighet att utveckla sina färdigheter i att uttrycka sig korrekt i skrift på arabiska.”

Gail Ramsay, Docent i arabiska Uppsala universitet

Mitt språk är arabiska 47-09142-3 Mitt språk är arabiska 1 47-09143-0 Mitt språk är arabiska 2 47-09144-7 Mitt språk är arabiska 3 47-09145-4 Mitt språk är arabiska 4

Best.nr 47-09142-3 Tryck.nr 47-09142-3


Nadia Swelem

Mitt språk är arabiska 1 Läromedel i arabiska som hemspråk

ISBN 978-91-47-09142-3 © 2008 Nadia Swelem och Liber AB Första upplagan 1 Tryck Elanders Sverige AB 2008

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Inledning Denna bok är en del av serien Al-‘Arabiyya lughatī – Mitt språk är arabiska. Motivationen till skrivandet av denna serie frambringades under mina år som modersmålslärare i Sverige. Jag insåg att det fanns en stor brist på lämpligt arabiskt läromedel som på ett pedagogiskt och motiverande sätt underlättar arabiska inlärningen för elever. All material som används för arabiska undervisning av mig och alla andra modersmålslärare importeras från arabiska länder och därmed berättar om miljön i dessa länder. Denna miljö är avlägsen för elever som bor i Sverige och Europa. Därför har jag försökt att skriva ett lämpligt läromedel som följer samma pedagogiska metod som tillämpas i västerländer och som samtidigt berättar om deras vardagsmiljö. Min ambition har varit att boken blir varierade och omfattande i sitt innehåll. Den innehåller fakta i förenklad form, frågor relaterade till textavsnittet, grammatik övningar, allmänna övningar, dikter och sagor. Boken i sig innehåller skrivhäftet och övningsboken. Jag har strävat efter att eleven ska lära sig att skriva genom att dels svara på frågorna i boken och dels genom de intellektuellt stimulerande övningarna. Nadia Swelem, behörig modersmålslärare Filkand. examen Ain Shams Universitet. Kairo, Egypten 1977 Högre studier vid Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet 2004


(1)

w²G ÆÆWOÐdF« nO‡‡Q‡ð

rK¹uÝ W¹œU½ …d¼UI« ≠ fLý 5Ž WFUł ≠ »«œ¬ f½UO b¹u« WJK2 ≠ruNJ²Ý« WFUł ≠ UOKŽ W¹uÐdð UÝ«—œ

v‡ d‡F‡« d‡J‡H« —«œ …d¼UI « ≠ dB½ WM|b ≠ œUIF « ”U³Ž Ÿ—Uý π¥ ≤≤∑µ≤∑≥µ ∫fU ≠ ≤≤∑µ≤π∏¥ ∫ ≤≥π≥∞±∂∑ ∫  ≠ vMŠ œ«uł Ÿ—Uý √ ∂


q? v?≈ » Ó U?????????²?J?« «c?¼ Íb?¼√ = X Ô D³ð—« s¹c« cOö²«Ë ‰  UHÞ_« ‰ö??š w½u??³??Š√Ë rN??Ô²??³??³??Š√Ë rNÐ ^ W????G?^K ÌW????L?=KF????L???? w?KL????Ž «u?ÓMÝ ÓÊU Ë ¨WOÐdF« Ól«]b« u¼ rN w³Š = ] Æ»UÓ²J« «Óc¼ —«b Ó ù ‰Ë_« Ó

3


WbI V² s vË_« WKK« åw²G ÆÆÆ WOÐdF«ò

‰öš s X* w?M½√ åw²G WOÐd?F«ò V² s WKK« Ác?¼ ëdšù eU?(« ÊU W³?ÝUM WOÝ«—œ V²? œułË ÂbŽ ¨b¹u?« WJKL0 WOÐdF« W?GK WLKFL? wKLŽ «uMÝ W?GK« rÒKFð rN qÒNð W?KÝ WKN?Ý WI¹dDÐ W?OÐdF« W?GK« rÒKFð vKŽ c?Oö?²« bŽU?ð V²J« vKŽ WOÐdF« WGK« f¹—bð w qLF¹ s qË ‰Ë_« ÍœUL²Ž« ÊU –≈ ªUNO rN³Ò³%Ë wðQð w²« œö?³« W¾?OÐ sŽ Àb×?²ð V²J« Ác¼ Ê≈ YOŠ ¨W?OÐdF« œö?³« s VK−Ôð w²« œö³« w Ë√ b¹u« w qHD« t?AOF¹ Íc« l «u« sŽ bFÔ³« ]q …bOFÐ W?¾O³« Ác¼Ë ¨UNM W?I¹dD« fHMÐ W?OÐd?F« WGK?« r=KFÔð Uγ?²? ÓÃd?šÔ√ Ê√ Î…b¼Uł ÔXËU?Š pc ªW?OÐË—Ë_« UL ¨ WOÐË—Ë_« œö³« w  UGK« rÒKFð w c?Oö²« tOKŽ œ]uFð Íc« ÍuÐd²« »uKÝ_«Ë ÆWOuO« rNðUOŠ w t½uLK¹ Íc« l «u« sŽ X u« fH½ w rNŁb% UN½√

∫vU²« v½Ëd²Jù« b¹d³« vKŽ rJðUŠ«d² «Ë rJz«—PÐ ÔV=Š—Ô√ nadiaswe@gmail.com

oOu²« wË tK«Ë rK¹uÝ W¹œU½ …bL²F*« WOÐdF« WGK« WLKF

5


rKFLK `O{uð

qHDK `O²¹ uN ¨WOÐd?F« WGK« rOKFð w «Îb¹bł UÎÐuKÝ√ »U²J« «c¼ l³²¹ ∫t½uLC w »U²J«Ë ¨ WOÐdF« WGK« t V=³% WKÝ WKNÝ WI¹dDÐ WGK« rÒKFð ÆWO×O{u²« —uBUÐ ÎW½d²I j³ qJý w WOzU−N« ·Ëd(« ‰ËUM²¹ ¿ n_« ·dŠ s® vË_« ·Ëd×K W³?MUÐ …bŠ vKŽ ·dŠ ^q wðQ¹ ¿ l 5d?Š q wðQ¹ ©‰«b?«® ·d?Š s W¹«bÐ rŁ ¨©¡U?)« ·d?Š v≈ s ULNMOÐ o¹dH?²«Ë ULNOKŽ ·dF²« w qHDK qNÝ√ ÊuJO U?LNCFÐ ÆW¹«b³« WDO?Ð U?LK ‰öš s ÎôË√ «Îœd?−? ·d(« vKŽ q?HD« ·dF?²¹ ¿ ÆW×{«Ë qL²?Að  ULK? WÐU²Ë …¡«d? rŁ ¨·d(« WÐU?² vKŽ qHD?« »—b²¹ ¿ Æ·d(« «c¼ vKŽ Æ·Ëd(« Ác¼ WFł«d* V¹—bð błu¹ ·dŠ√ WFЗ√ q bFÐ ¿

7


∫©À® ·dŠ ‰uŠ …dz«œ l{

ÊU³FŁ

VKFŁ

ÂuŁ

»uŁ

dL¦ð

ÀUŁ√

…dLŁ

ÊUMŁ«

∫©À® ·dŠ ‰uŠ …dz«œ l{ ‡Ł

À

»

Í

À

Ê

‡Ł

À ”

À

»

‡Ł

Ê

Ã

»

22


WÐU²JK V¹—bð …dLŁ

ÂuŁ

VKFŁ

»uŁ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆ

23


Ê=u‡

VKFŁ

24


∫©À ¨ ¨ » ¨√® ·ËdŠ vKŽ  U³¹—bð ¨ ‚—“_« ÊuKUÐ ©»®Ë ¨d?L?Š_« ÊuKUÐ ©√® ·d?×Ð √b³ð w²?« ¡UO?ý_« Ê=u ∫dCš_« ÊuKUÐ ©À®Ë ¨ wUIðd³« ÊuKUÐ © ®Ë

25


ö? UN?O b?łuð W?«—“ WLK Ê√ qHDK `?{u¹ Ê√ rKF*« vKŽ V−¹

Ê=u‡

È«e«Ë ¡«d« 5d(«

W«—“ 46


∫©“ ¨ — ¨ – ¨ œ® ·ËdÔŠ vKŽ U³¹—bð ∫lÐd*« qš«œ pKÐUIð w²« ¡UOý_« ¡ULÝ√ s lÐdÔ*« qš«œ ‰Ë_« ·d(« V² « ≠»œ ≠Ÿ«—– ≠…d¼“ ≠WłUłœ ≠W«—“ ≠qł— p¹œ ≠…—U“ ≠Vz–

47


ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

‡ý

‡Ý

‡ý

‡Ý

‡ý

‡Ý

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆ

48


‰u?Š ‚—“_« ÊuKUÐ …dz«œË ¨ ©”® ·dŠ ‰u?Š dL?Š_« ÊuKUÐ …dz«œ l{ ∫©‘® ·dŠ

WJLÝ ≠

…d−ý

¡ULÝ

fLý

hý ≠

”ÚÚ √—

bÝÓ√

‰u?Š ‚—“_« ÊuKUÐ …dz«œË ¨ ©”® ·dŠ ‰u?Š dL?Š_« ÊuKUÐ …dz«œ l{ ∫·Ëd(« Ác¼ √d« rŁ ¨ ©‘® ·dŠ

‘ Ã √ ” ‘ Õ »

œ

Ê ‡Ý ‡Ý Œ ‡ý ‡ý ‘ œ

‡Ý

œ Œ

49


Nadia Swelem

Mitt språk är arabiska 1 Läromedel i arabiska som hemspråk

ISBN 978-91-47-09142-3 © 2008 Nadia Swelem och Liber AB Första upplagan 1 Tryck Elanders Sverige AB 2008

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Inledning Denna bok är en del av serien Al-‘Arabiyya lughatī – Mitt språk är arabiska. Motivationen till skrivandet av denna serie frambringades under mina år som modersmålslärare i Sverige. Jag insåg att det fanns en stor brist på lämpligt arabiskt läromedel som på ett pedagogiskt och motiverande sätt underlättar arabiska inlärningen för elever. All material som används för arabiska undervisning av mig och alla andra modersmålslärare importeras från arabiska länder och därmed berättar om miljön i dessa länder. Denna miljö är avlägsen för elever som bor i Sverige och Europa. Därför har jag försökt att skriva ett lämpligt läromedel som följer samma pedagogiska metod som tillämpas i västerländer och som samtidigt berättar om deras vardagsmiljö. Min ambition har varit att boken blir varierade och omfattande i sitt innehåll. Den innehåller fakta i förenklad form, frågor relaterade till textavsnittet, grammatik övningar, allmänna övningar, dikter och sagor. Boken i sig innehåller skrivhäftet och övningsboken. Jag har strävat efter att eleven ska lära sig att skriva genom att dels svara på frågorna i boken och dels genom de intellektuellt stimulerande övningarna. Nadia Swelem, behörig modersmålslärare Filkand. examen Ain Shams Universitet. Kairo, Egypten 1977 Högre studier vid Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet 2004


1

1 Al-‘Arabiyya lughatī – Mitt språk är arabiska 1 är en lärobok avsedd för arabisktalande elever från förskolan och årskurs 1–2. Den passar också för elever som läser arabiska överhuvudtaget. Boken är avsedd att underlätta språkinlärningen för eleverna genom att de på ett enkelt och åldersadekvat sätt får lära sig arabiska. Boken följer de pedagogiska metoder som tillämpas i europiska skolor avseende språkinlärning. Boken strävar efter att vara varierande i sitt innehåll och anpassad efter barnets vardagliga miljö. Boken innehåller ett förenklat faktaavsnitt med direkta frågor, dikter, sagor och gåtor samt ett avsnitt med varierande övningar. ”Föreliggande lärobok för elever med arabiska som modersmål fyller ett viktigt behov av lämpligt material för skolbarn på lågoch mellanstadiet. Boken innehåller vardagliga glosor på Modern Standardarabiska något som arabisktalande barn inte självklart får hemma då talspråket i hemmet inte är det språk som används i skrift. Denna bok ger således barnen möjlighet att utveckla sina färdigheter i att uttrycka sig korrekt i skrift på arabiska.”

Gail Ramsay, Docent i arabiska Uppsala universitet

Mitt språk är arabiska 47-09142-3 Mitt språk är arabiska 1 47-09143-0 Mitt språk är arabiska 2 47-09144-7 Mitt språk är arabiska 3 47-09145-4 Mitt språk är arabiska 4

Best.nr 47-09142-3 Tryck.nr 47-09142-3

9789147091423  

1 Läromedel i arabiska som hemspråk NADIA SwELEM Nadia Swelem, behörig modersmålslärare Filkand. examen Ain Shams Universitet. Kairo, Egypte...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you