Page 1

Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren Att undervisa i läsförståelse ger en översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse. Lärarens aktiva undervisning och vägledande roll är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna använder "tänka-högtmetoden" lär sig eleverna att bli aktiva, analytiska och konstruktiva läsare. Här redovisas tre forskningsbaserade modeller (undervisningsprogram) med dokumenterat långsiktig effekt. Vidare presenteras ett stort antal olika tillämpningsmodeller, som fungerar under hela grundskoletiden. Modellerna gynnar alla läsare, även de goda. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift – inte bara för svenskläraren! Boken riktar sig till förskollärare, grundskollärare och lärarstuderande. Barbro Westlund är lärarutbildare och doktorand vid Stockholms universitet. Lärare Lär Lärare Lär-serien inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.

ISBN 978-91-27-41318-4

9

Att underv i läsförst. OMSL.indd 1

ATT UNDERVISA I LÄSFÖRSTÅELSE

LÄRARE LÄR

LÄRARE LÄR • Barbro Westlund ATT UNDERVISA I LÄSFÖRSTÅELSE

ATT UNDERVISA I LÄSFÖRSTÅELSE

Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren

Barbro Westlund

1 0 0 0 0

789127 413184

08-12-19 12.19.41


Innehåll Förord  6 Inledning  8

1. Varför behövs en lärobok om att undervisa i läsförståelse och studieteknik?  15 Den viktiga lärarrollen  15 Teorier om inlärning  18 Motivationsteorier  24 Undervisning i läsförståelse   och studieteknik  38 Läsundervisning och organisation  43 Från forskning om avkodning till   forskning om läsförståelse  48 Vad innebär det att undervisa i   läsförståelse?  50 Lärarens kompetens  55 Vad är PIRLS?  56 Åtgärder i Sverige – sex prioriterade   utbildningsområden  59 Hur är PISA-resultaten för svenska   elever?  61 Sammanfattning  66

2. Från teori om läsförståelse till praktisk tillämpning  67 Literacy  67 Hur definieras läsförståelse?  69 Historisk tillbakablick på läsförståelse  forskning  70 Forskningsmodeller som utvecklar   läsförståelse  74 Litteraturteorier  91 Olika slags läsare  93 Sammanfattning  95

Att undervisa i las#2F3842.indd 3

3. Vilka faktorer påverkar läsförståelse?  96  elationen mellan avkodning R   och språkförståelse  96 Inferenser  101 Schemateori  117 Genrekunskap  118 Lässtrategier och studieteknik  124 Metakognition och läsförståelse  128 Samhällets ansvar – kvalitets  säkring  130 Sammanfattning  133

4. Före skolstarten  134 Talspråket och läsförståelse  134 Förskolans läskultur  139 Kan en tvååring lära sig att läsa?  143 Förskoleklassens läskultur  145 Bokstavskännedom  150 Konkreta modeller som utvecklar   begreppsuppfattning  152 Sammanfattning  156

5. De första viktiga skolåren  158  vergången från förskoleklass Ö   till åk 1  158 Tryggt inlärningsklimat  159 Matteuseffekten  163 Skolans uppdrag  167 Att läsa och skriva  169 Lässtrategier i åk 1  172 Fortsatt läsundervisning i åk 2  179 Att träna färdigheter  180 Muntligt återberättande  181 Undervisning med TSI  185 Sammanfattning  194

08-12-18 16.08.14


6. Den fortsatta läsundervisningen (åk 3–6)  195 Förståelsens natur  195 Läsundervisning som passar alla  196 Konkret tillämpning av strategi  undervisning  206 Vad förväntas eleverna kunna i   åk 6?  226 Sammanfattning  226

7. Skolans textgenrer  228  e två övergripande textD   typerna  228 Skönlitteratur och utveckling av   läsförståelse  240 Faktaläsning och utveckling av   läsförståelse  244 Jämförelse mellan skönlitteratur   och faktatexter  257 Sammanfattning  259

8.  Att undervisa i läsförståelse – tio undervisningsmodeller  260 Från teori till praktik  260 Forskningsbaserade modeller som   främjar läsförståelse  262 Tio konkreta modeller för läsförståelseundervisning  266 Sammanfattning  290

Att undervisa i las#2F3842.indd 4

9. Skolprojektet SALT  292 Ett vidgat textbegrepp  292 Ett läs- och skrivprojekt tar form  293 Första året med SALT  303 Andra året med SALT  310 Tredje året med SALT  318 Fjärde året med SALT  324 Sammanfattande reflektioner av   SALT  328

10.  På väg mot en aktiv läsförståelseundervisning?  330 Ämneskunskap och lässtrategier  330 Hur kan lärare förhålla sig till de nya textvärldar som eleverna möter?  334 Diskussioner om läsundervisning i   lärarlag  336 Hur kan lärare hålla sig uppdaterade   om aktuell läsforskning?  338 Hur kan ett metaspråk om aktiv   läsundervisning utvecklas?  339

Slutord  341 Referenser  343 Övriga litteraturhänvisningar  351

08-12-18 16.08.14


Att undervisa i las#2F3842.indd 5

08-12-18 16.08.14


But when I started teaching, we didn’t think about comprehension, much less rethink it. In those days comprehension was a desirable outcome, but we had no real understanding of how it worked or how you taught it. We assumed comprehension was primarily a matter of intelligence: if your students were smart and could decode, they would comprehend. But you didn’t teach it.

Professor Gerald G. Duffy, Michigan State University

Ur förordet till Improving Comprehension Instruction (Cathy Collins Block, Linda B. Gambrell & Michael Pressley, 2002)

5

Att undervisa i las#2F3842.indd 5

08-12-18 16.08.14


Förord Att vara lärare är ett av de viktigaste yrken man kan ha. Det är ett stort ansvar både att utbilda barn och att ge dem möjligheter att utvecklas socialt. Jag utbildade mig till lågstadielärare för över 30 år sedan och har alltid varit glad och stolt över mitt yrkesval. Jag identifierar mig fortfarande i hög grad med klassläraren, även om jag lämnade klassläraransvaret för några år sedan. Sedan 2003 är jag verksam som lärarutbildare vid Stockholms universitet1 med ansvar för lärarutbildningar inom läsoch skrivområdet (förskoleklass – åk 6). Vid möten med lärarstudenter har jag funnit det speciellt viktigt att förmedla mina erfarenheter av åren som aktiv klasslärare – hur jag organiserade den viktiga nybörjarundervisningen och den fortsatta läsundervisningen – men även tankar om hur min undervisning fungerat. Lärarstudenternas frågor utmanar mig ständigt att reflektera över hur teorier kan omsättas i praktisk handling. I fortbildningskurser träffar jag dessutom många entusiastiska lärare som vill lära sig mer om hur de kan vidareutveckla sig. Lärare lär ut och lärare lär. Den här boken ger en teoretisk översikt av aktuell läsförståelseforskning men den är också en metodbok. Lärare behöver inte bara veta hur läsförståelse utvecklas; de måste också få konkreta undervisningsverktyg för att kunna utveckla elevernas läsförståelse. Den professionelle läraren förändrar de tillämpningsmodeller som presenteras i boken så att de passar den egna undervisningsgruppen. Jag vill understryka följande innan du läser boken:

• att undervisa i läsförståelse kräver ett annorlunda

förhållningssätt än när man undervisar traditionellt

1

Att undervisa i las#2F3842.indd 6

Lärarhögskolan gick ihop med SU i januari 2008.

08-12-18 16.08.14


• att bli lässtrategilärare tar lång tid och måste få ta tid • eleverna behöver få tid att tillämpa och praktisera olika

lässtrategier • att få motiverade och engagerade elever är ett ansvar och en utmaning för alla grundskolans lärare. Ju mer jag lär mig om läsförståelsens komplexitet, desto mer fascinerad blir jag av hur olika komponenter samverkar och bildar en helhet. Jag har som lärarutbildare noterat att erfarna lärare har stor praktisk erfarenhet men saknar tillräcklig teoribakgrund, medan blivande lärare ofta har god teoribakgrund men saknar praktisk erfarenhet. Min förhoppning är att den här boken kopplar ihop teori och praktik, så att lärare alltmer diskuterar innehållet i sin läsundervisning. Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå vad de läser. Alla barn har rätt till detta eftersom barn växer upp till vuxna som förväntas förstå olika slags texter. Att undervisa i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande. Målet är inte att betrakta läsning enbart som en färdighet eller som avkoppling utan som ett ovärderligt verktyg för att utveckla ett kritiskt, analyserande och kreativt tänkande. Jag vill speciellt rikta ett tack till min förra kollega Anna Strid, som påverkade mig att skriva den här boken. Jag vill också rikta ett speciellt tack till min kollega Sirpa-Liisa Björkman vid Stockholms universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (USOS), som har varit en konstruktiv samtalspartner och kritiskt granskat min text. Professor Mats Myrberg vid Stockholms universitet (USOS) har gett mig värdefulla råd och lämnat konstruktiva synpunkter. Professor Stefan Samuelsson vid Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, har också, i samarbete med doktoranden Åsa Elwér, kritiskt läst manuset och lämnat värdefulla påpekanden. Jag vill tacka er alla tre för den hjälp jag fått! Stockholm 2008, Barbro Westlund

Att undervisa i las#2F3842.indd 7

7

08-12-18 16.08.14


Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren Att undervisa i läsförståelse ger en översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse. Lärarens aktiva undervisning och vägledande roll är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna använder "tänka-högtmetoden" lär sig eleverna att bli aktiva, analytiska och konstruktiva läsare. Här redovisas tre forskningsbaserade modeller (undervisningsprogram) med dokumenterat långsiktig effekt. Vidare presenteras ett stort antal olika tillämpningsmodeller, som fungerar under hela grundskoletiden. Modellerna gynnar alla läsare, även de goda. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift – inte bara för svenskläraren! Boken riktar sig till förskollärare, grundskollärare och lärarstuderande. Barbro Westlund är lärarutbildare och doktorand vid Stockholms universitet. Lärare Lär Lärare Lär-serien inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.

ISBN 978-91-27-41318-4

9

Att underv i läsförst. OMSL.indd 1

ATT UNDERVISA I LÄSFÖRSTÅELSE

LÄRARE LÄR

LÄRARE LÄR • Barbro Westlund ATT UNDERVISA I LÄSFÖRSTÅELSE

ATT UNDERVISA I LÄSFÖRSTÅELSE

Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren

Barbro Westlund

1 0 0 0 0

789127 413184

08-12-19 12.19.41

9789127413184  

Barbro Westlund Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren LÄRARE LÄR