Page 1

340s WF matt coated 90gr bulk 0,84 rygg= 15 mm

I

C

S

S

S

S

A

A

L

L

C

C

FÖRETAGSEKONOMI 1

I C

E2000 Classic Företagsekonomi 1 är främst avsedd för Företagsekonomi 1 i gymnasieskolan och komvux. Tillsammans med E2000 Classic Företagsekonomi 2 är materialet ett heltäckande läromedel för Företagsekonomi 1–2. E2000 Classic Företagsekonomi är också lämpligt för andra grundkurser inom ekonomi och företagande, såsom i kvalificerad yrkeshögskoleutbildning (Yh) och annan vuxenutbildning inklusive företagsintern utbildning. Läromedlet passar även bra för självstudier i samband med distansutbildning. E2000 Classic Företagsekonomi 1

E2000 Classic Företagsekonomi 2

Block 1 Ekonomi och samhälle Block 2 Utveckla och driva företag Block 3 Begrepp och kalkyler Block 4 Marknadsföring Block 5 Finansiering och budgetering Block 6 Bokföring och bokslut

Block 7 Inköpsekonomi Block 8 Marknadskommunikation Block 9 Hållbar global ekonomi Block 10 Lönsamhetsplanering Block 11 Bokföring - fördjupning Block 12 Bokslut och analys Block 13 Organisation och ledarskap

Varje del omfattar: Basbok med relevant och aktuell teori och fakta, kryddad med ett stort antal engagerande exempel och reportage om verkliga entreprenörer och företag, aktiva i olika branscher på dagens arbetsmarknad. Problembok (inkl dvd) med ett stort urval av kreativa övningar inom olika branscher och med markerad svårighetsgrad 1–3. Alltifrån diskussionsuppgifter, enklare räkneuppgifter och fältuppgifter till mer komplexa tillämpningar, praktikfall, projektuppgifter och integrerade övningar. Gott om dator- och internetuppgifter samt övningar kring olika sociala/digitala medier. Även uppgifter för träning i handelsräkning. Lösningsbok med utförliga lösningsförslag. Lärarhandledning (inkl cd) med planeringsförslag, bildspel som stöd för lärarledda genomgångar, kommentarer till kapitlens alla uppgifter, förslag på provuppgifter etc. Författargruppen bakom E2000 Classic Företagsekonomi har en bred erfarenhet av företagande och utbildning och har skrivit ett flertal böcker i ekonomiska ämnen. Jan-Olof Andersson är konsult och utbildare. Cege Ekström är konsult, lektor i ekonomiska ämnen och lärare inom Yrkeshögskolan. Jöran Enqvist är ekonomilärare och lärarutbildare. Rolf Jansson är företagsledare och konsult.

Best.nr 47-10041-5

Tryck.nr 47-10041-5-00

FÖRETAGSEKONOMI 1 PROBLEMBOK

– ger grunderna i ekonomiskt tänkande, till nytta för dig och ditt framtida yrkesliv!

C

L

A

S

S

I

C

FÖRETAGSEKONOMI 1 C

L

A

S

S

I

C

”Ekonomi är att hushålla med begränsade resurser”

PROBLEM BOK


E2000 Classic Företagsekonomi 1

Problembok ISBN 978-91-47-10041-5 © 2011 Författarna och Liber AB Redaktion: Per-Olof Bergsten och Karin Landmér Bildredaktörer: Ewa Hansson Rosdahl Omslag: Fredrik Elvander Formgivning, layout & bildbehandling: Grafisk Form LNHB Sättning: Exaktaprinting AB Malmö/Grafisk Form LNHB Tryck: ?? 2011 Upplaga 1:1

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se (titel → komplettering). Om du inte har tillgång till Internet: ring 040-25 86 00 och begär vår Kundservice, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 205 10 Malmö Tel: 040-25 86 00. Fax: 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice: Tfn 08-690 93 30. Fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Så här använder du ­Problemboken Under rubriken ”Detta är Classic Företagsekonomi 1!” i början av Basboken kan du läsa om tankarna bakom detta läromedel. Basboken innehåller aktuell teori och fakta med många klargörande exempel och reportage, hämtade från verkligheten. Detta ger dig en bra utgångspunkt när du ska tränga in i och lösa arbetsuppgifterna här i Problemboken. Problemboken följer Basbokens kapitelindelning. Rikligt med relevanta och verklighetsnära uppgifter inom varje sakområde ger goda möjligheter till en effektiv inlärning, såväl i skolan som för hemarbete. För varje övning anges kategori och syfte samt en betygsgradering (1–3). Problemlösningen sker på olika nivåer och på olika sätt – i många situationer ska du fundera över din egen personliga uppfattning. Varje kapitel inleds med en avdelning med repetitionsfrågor samt rätt eller fel-frågor på faktatexten. Därefter följer basuppgifter ordnade i stigande svårighetsgrad, vilket ger en effektiv tillämpning av faktatexten. Samtliga Basbokens reportage om olika företag följs upp med frågor som ger tillfälle att reflektera över entreprenörskap och omvärld. Datorn är ett självklart redskap och webben en naturlig informationskälla. Användningen av sociala medier är likaså ett naturligt inslag. För att särskilt lyfta fram vårt beroende av omvärlden finns uppgifter med internationell inriktning, liksom på miljöinriktning. Uppgifter kopplade till användningen av bokföringsprogram är självklara inslag. Elevlicens till Vismas (Spcs) ekonomiprogram Administration 500 kan hämtas via Libers hemsida www.liber.se (sök på bokens titel). (Kontakta Visma för utbildningsversioner i de fall programmet önskas användas vid genomförande av utbildningar.) Naturligtvis kan även alternativa bokföringsprogram användas. För att ytterligare ”höja ribban” finns ett antal mer omfattande och övergripande uppgifter, som sätter din förmåga att tillämpa kunskaperna på prov, men som också utvecklar nytänkande och social kompetens. För att inlärningen ska bli aktiv och högaktuell finns i vissa kapitel mindre praktikfall och förslag till fältuppgifter som bygger på besök hos företag, myndigheter, föreningar etc. Detta bidrar till att ge helhetssyn, fördjupa kunskaperna och att träna kreativ problemlösning. Under kursens gång ska du tillsammans med 2–3 andra elever delta i ett projektarbete. I Problemboken finns olika förslag till sådana. Dels finns ett mer styrt, återkommande tema under rubriken ”Att starta och utveckla ett företag”, dels finns olika förslag på fria projektarbeten med anknytning till bokens olika block. Företagsprojektet ”Att starta och utveckla ett företag” introduceras i slutet av kapitel 4 och återkommer sedan i slutet av kapitlen 5–19. Denna problemorienterade pedagogik ger er möjlighet att planera för att starta eller utveckla ett eget företag och därigenom systematiskt träna upp era färdigheter och er entreprenörsanda till ett helhetstänkande. Dessa projektuppgifter är lämpliga att arbeta med parallellt med den vanliga undervisningen. Antingen kan ni arbeta med dem efter varje kapitel eller så kan ni göra dessa uppgifter samlat efter varje block. I slutet av block 1 introduceras fria projektarbeten av två olika slag: ”Undersökande” och ”Skapande”. Där finns också – under rubriken ”Så här jobbar ni med projekt” – en instruktiv arbetsmall som ni regelbundet kan återvända till i olika moment av ert projektarbete. Sist i block 1–6

Classic Problembok

FÖRORD  y3


finns sedan förslag på projektarbeten inom olika ämnen med företagsekonomisk inriktning, ofta med lokal anknytning, men som också anknyter till innehållet i respektive block. I slutet av Problemboken finns ”Räkna med ekonomi – Handelsräkning” som ger dig möjlighet att träna på att lösa matematiska problem med anknytning till ekonomi. Sist i boken hittar du kortfacit, en formelsamling och kopieringunderlag i form av konteringsrutor och dagbok. Där finns också en lista över aktuella adresser, webbadresser och telefonnummer till bl a myndigheter, organisationer och intresseföreningar – till hjälp vid exempelvis fältuppgifter och projektarbeten. Classic Företagsekonomi 1 finns en dvd med självrättande Till övningar på samtliga kapitels repetitions- och rätt-eller-fel-frågor samt på ett antal konterings- och bokslutsövningar. Även uppgifterna i handelsräkning finns som självrättande övningar. På skivan finns också filmade intervjuer med entreprenörer i sex olika branscher, vilka utgör basen för en större övning i slutet av block 2. Dessutom finns ett antal blanketter som kan vara praktiska att ha till hands. Till Problemboken finns en separat bok med utförliga lösningar och kommentarer. Lycka till med dina studier! Författare och redaktion

Kategorier Fundera/Diskutera Här kan personliga åsikter och värderingar framföras och disku teras. Följ upp

Uppföljning av reportage, exempel, intervjuer m m i Basboken eller av filmer på Problembokens dvd.

Företagskontakt

Innebär kontakter utanför skolan, med företag och entreprenörer.

Miljö

Internationell

Uppgifter med miljöanknytning. Uppgifter av internationell karaktär.

Integrera Information hämtas från flera olika kapitel i boken (och även från andra källor).

Praktikfall

Större, verklighetsbaserade uppgifter som kräver lite längre tid.

Fältuppgift Uppgifter som kräver informationsinhämtning eller observationer från fältet.

Fördjupa

Dator

4 y FÖRORD

Mer omfattande uppgifter som går lite djupare. Uppgifter som kan göras med hjälp av bokföringsprogram. Uppgifter som kan/ska lösas med hjälp av innehållet på Problembo kens dvd.

Classic Problembok


Betygsgraderingar

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat

Godkänd nivå, motsvarande betyg E och F Väl godkänd nivå, motsvarande betyg C och D Mycket väl godkänd nivå, motsvarande betyg A och B

••• ••• •••

Dvd-skivans innehåll Problembokens Repetitions- och Rätt-eller-felfrågor (samtliga kapitel) Blanketter Budgetblanketter Affärsplansmall

Registreringsblankett för enskild firma

Skatte- och avgiftsanmälan

Förenklat årsbokslut

Anställningsavtal Filmade intervjuer med företagare i olika branscher (till uppgift i slutet av block 2)

Hela Hälsan (ca 15 min)

Sofies Trädgårdar (ca 9 min)

Frö med Posten (ca 11 min)

Friggahuset Lagerförsäljning (ca 7 min)

Lerums Grävcentral (ca 6 min)

Svensk Fastighetsförmedling (ca 12 min)

Självrättande konterings- och bokslutsövningar (till kap 22–25) Självrättande räkneövningar (till Räkna med ekonomi – Handelsräkning) De uppgifter i Problemboken som anknyter till dvd:n är markerade med en dvd-symbol.

Classic Problembok

FÖRORD  y5


Innehåll Block 1 – Ekonomi och samhälle  7 1. Ekonomi och marknad  8   2. Ekonomi och resurser  15 3. Lagar och avtal  23

Block 2 – Utveckla och driva företag  33 4. Affärsidé och företagande  34 5. Produktutveckling  48 6. Starta företag   55 7. Skaffa resurser  69 8. Att organisera företag  77 9. Ledarskap och personal  83

Block 3 – Begrepp och kalkyler  95 10. Är affärsidén lönsam?  96 11. Allting har ett pris  110

Block 4 – Marknadsföring  127 12. Distribution – i rätt tid, på rätt plats  128 13. Handelsföretagen – mäktiga kuggar i distributionssystemet  138 14. Marknadsföring – att konkurrera om kunden  149 15. H&M – ett marknadsföringsexempel  160 16. Marknadsföring – att behålla sina kunder  170 17. Marknadsregler  181

Block 5 – Finansiering och budgetering  187 18. Ekonomisk planering och uppföljning  188 19. Räcker pengarna?  209

Block 6 – Bokföring och bokslut  233 20. Göra betalningar  233 21. Enkel bokföring  246 22. Dubbel bokföring  – 23. Bokföring i dagbok  – 24. Kontera affärshändelser  – 25. Bokslut – så blev det  – Räkna med ekonomi – Handelsräkning  2–   Kortfacit  –   Formelsamling  – Kopieringsunderlag  – Nyttiga Adresser  – Bruksanvisning dvd  – 6  y INNEHÅLL

Classic Problembok


Block1 Ekonomi och samh채lle 1 Ekonomi och marknad 2 Ekonomi och resurser 3 Lagar och avtal


Kapitel  1

Ekonomi och marknad Innehåll  1:1 Var finns säljarna?   1:2 Hur ser marknaden ut?   1:3 Olika marknader   1:4 Vilka är konkurrenterna?   1:5 Hur påverkas konsumenterna?   1:6 Är det konsumenten som bestämmer?   1:7 Personbilsmarknaden förändras   1:8 Miljöbäst i längden?   1:9 Vika är miljöprodukterna? 1:10 Var finns marknadsekonomi? 1:11 Tanja Unlimited – från text till textil

Repetera

1. Hur kan man beskriva en marknad? 2. Vad är typiskt för en marknadsekonomi? 3. Vad är det som styr företagen på en marknad? 4. Vad beror det på att marknader ständigt förändras? 5. Vad menas med att pengar styr marknadsekonomin? 6. Vilken är skillnaden mellan ideell verksamhet och marknadsekonomi? 7. Hur påverkar kundernas behov marknader?

Rätt eller fel?

Ange om följande påståenden är korrekta eller felaktiga. A. Marknad är en mötesplats för köpare och säljare. B. Marknader styrs av politiker genom en ”osynlig hand”. C. Marknadsekonomi styrs mest av idealitet. D. Företag i en marknadsekonomi måste inte vara serviceinriktade. E. Konjunkturer är ofta olika i olika delar av världen.

8 y EKONOMI OCH MARKNAD

Classic Problembok


p  Marknadsanalys 1:1–?

Uppgift 1:1

Var finns säljarna? Du är intresserad av att köpa en cykel, begagnad eller ny. Räkna upp alla ställen du kommer på där du kan hitta en säljare.

Uppgift 1:2

Hur ser marknaden ut? En marknad består av säljare och köpare. Hur ser marknaden ut för nedanstående tre produkter? 1 Färg för bottenmålning av båtar 2 Mjölk 3 Handdrivna gräsklippare

A. Vilka är köpare av respektive produkt? B. Vilka är säljare, dvs var hittar köparen sina varor?

Uppgift 1:3

Olika marknader En korkskruv kan du köpa för 40 kr, men du kan också betala 400 kr om det står Alessi på den. Korkskruvarna fungerar tekniskt på samma sätt. Det enda som skiljer dem åt är varumärket. Beskriv för de båda korkskruvarna:

A. Vem som är köpare. B. Vem som är säljare.

Classic Problembok

EKONOMI OCH MARKNAD  y9

1


Uppgift 1:4 Fördjupa

Vilka är konkurrenterna? Marknadsekonomi kännetecknas av en stark konkurrens mellan företag på respektive delmarknad.

A. Nämn minst två viktiga konkurrentföretag för följande företag:

y H&M

y Trygg-Hansa

y McDonald’s

y Marabou

y BMW

y 7-Eleven

y ICA

y SEB

y Telia

y Apoteket

y Levi’s

B. Vilka

av ovanstående företag bedömer du som huvudsakligen svenska?

C. Vilka

av ovanstående företag bedömer du vara utsatta för konkurrens från utländska företag?

Uppgift 1:5

Hur påverkas konsumenterna?

A. Ge några exempel på vilka fördelar en konsument har av marknadsekonomi.

B. Ge

några exempel på vilka nackdelar en konsument har av marknadsekonomi.

Uppgift 1:6

Är det konsumenten som bestämmer? Läs igenom reportaget om innehållet i chokladasken Aladdin, en storsäljare i julhandeln.

A.

Är detta ett bra sätt för konsumenten att vara med och bestämma om produkter? B. Varför tror du att Marabou låter konsumenter rösta om innehållet i Aladdinasken?

C.

Tror du att Marabou lyssnar på konsumentens åsikter om produkterna? På vilka sätt tar de i så fall reda på konsumenternas åsikter?

D.

Vad händer om företaget inte är tillräckligt lyhört för kundernas önskemål?

E. Vilken Aladdinpralin föredrar du själv?

10 y EKONOMI OCH MARKNAD

Classic Problembok


p Reportage y

Ett drama i folkhemmet Ett drama utspelas i folkhemmet när konsumenterna ska säga sitt inför julen: Vilken pralin ska ut från Aladdinasken? Tusentals har röstat på nätet och åsikterna om Körsbär i likör splittrar svenskarna. Market.se har en direktrapport från Marabous marknadschef.

Dramatiken tätnar kring 70-årsfirande jul-ikonen Aladdin. En gammal ska ut, en ny ska in. Omröstningen pågår för fullt på nätet under rubriken ”Rädda din favoritpralin – rösta så att din favorit stannar i asken”. Market.se ringde upp Malin Jönsson, marknadschef hos Marabou, för en fredagsintervju.

1

Hur är dagsläget? Vilken pralin leder och vilka ligger illa till?

– Gräddnougat ligger etta, som vanligt, tätt följd av Trillingnöt. Nöttryffel och Körsbär i likör ligger också bra till. Risigt till ligger Ägglikör, Romrussin och Apelsintryffel. Hur ser de långsiktiga trenderna ut? Vilka har ökat i popularitet mest över tid och vilka tappar?

– Gräddnougat och Trillingnöt ligger alltid bäst till, det är storfavoriterna. Körsbär i likör är en pralin som är polariserande, många älskar den men många hatar också just den. Men de som tycker om Körsbär i likör tycker väldigt mycket om den, vi har provat att ta bort den vid tillfälle men det blev proteststorm, vi fick lägga tillbaka den i asken igen. Den har en stark profil i Aladdinasken. Hur stort är engagemanget? Hur många besök på www.raddajulen.nu?

– Mycket stort, dag ett hade vi 11 000 besökare efter bara några timmar, efter dag tre hade vi över 60 000. Intresset är mycket stort även på Facebook där man kampanjar för sina favoritpraliner och gör Aladdin-testen.

Marabous marknadschef Malin Jönsson engagerar konsumenterna.

Hur ser Aladdin-kampanjen ut som helhet?

Malin, hur länge har Aladdin haft nuvarande ”laguppställning”?

– Dagens ask har sett likadan ut sedan 2001, då kom bland annat Pärlnougaten och Höstnougaten in i asken. Varför ska en ny in?

– Vi vill förnya asken på ett sätt som ändå känns Aladdin, genom att ta in en pralin i asken som funnits en gång för länge, länge sedan. När bestämmer ni er om vilken som ska ut?

– När kampanjen är över, runt jul ungefär.

– Kampanjen stöttas via tv, nätet och sociala medier. Aladdin tar också mycket plats i butik då den fungerar som trafikbyggare i de flesta butiker runt jul, då den ofta säljs till ett mycket fördelaktigt pris. Hur många Aladdinaskar räknar ni med att sälja inför årets jul- och nyårshelg?

– Varje svenskt hushåll köper i snitt 1,5 ask, det är många askar som går ut varje jul ... Är det inte lite synd om körsbär i likör, har den ett oförtjänt dåligt rykte?

– Jo absolut, den är lite mer krävande och inte så insmickrande. Men som sagt, den har en trogen skara fans som verkligen älskar den passionerat. Vilken är din egen favorit? – Körsbär i likör! Helst med en liten espresso till ...

Fakta om Aladdin Startår: 1939 Årsförsäljning: 1,5 ask per svenskt hushåll

Större bild önskas här och ny ovan/LN Jubilar. Aladdinasken firar 70 år. Classic Problembok

Största säljkanalen: Alla dagligvarubutiker säljer Aladdin till jul Formgivare: Skapades av Johan Trone Holst

Källa: www.market.se, Kalle Östgren

EKONOMI OCH MARKNAD  y11


Uppgift 1:7

Personbilsmarknaden förändras

Tabellen är ett utdrag ur den registreringsstatistik som Motorbranschens riksförbund gör varje månad. Studera den och svara på följande frågor.

A. Vilket bilmärke hade den största marknadsandelen 2009 resp 2010? B. Vilket bilmärke har ökat mest under året? C. Vilket bilmärke har minskat mest under året? D. Hur har den svenska marknaden totalt utvecklats under 2005 jämfört med året innan?

E. Hur

stor andel av den svenska marknaden 2005 hade Volvo och Saab tillsammans?

F. Är det bra att ha en stor marknadsandel? p  Miljöaspekter 1:8–9

Uppgift 1:8 fundera / diskutera

Miljöbäst i längden? Läs klippet nedan.

A. Vilken är orsaken till det ökande möglet på husfasaderna? B. Vilka problem medför möglet? C. Tycker du att de gamla färgerna återigen ska få användas? D. Vad kan alternativet vara till miljöfarliga färger? E. Känner du till några liknande miljöproblem?

Möglet frodas på målarfärgen Den regniga säsongen i fjol har lämnat spår på många träfasader i landet. Klimatet var idealiskt för svamp och mögel. Små svarta prickar som spred sig fort över träpanelen. Nu anser forskare att de moderna färgerna inte är tillräckligt motståndskraftiga. De senaste årtiondena har målarfärgerna i Sverige blivit alltmer miljöanpassade. Skadliga metaller som bly och kvicksilver har förbjudits. Andra ämnen som skyddar färgen mot angrepp av mögel, så kallade biocider, är visserligen inte

12 y EKONOMI OCH MARKNAD

förbjudna. Men eftersom de kan vara cancerframkallande har Kemikalieinspektionen pekat ut dem som olämpliga. De positiva effekterna av dessa begränsningar för natur och yrkesmän är uppenbara. Men nu uppmärksammar forskare problem med de miljöanpassade färgerna. – Mögelangreppen på fasader ökar i oroande snabb takt. Miljön blir förloraren här också. Eftersom färgerna inte håller borta mikroorganismerna som förr måste husägarna tvätta med alkaliska rengöringsmedel och måla om. Den

totala miljöbelastningen blir stor, säger Stefan Hjort, IVF-Industriforskning och utveckling AB. Han har tidigare doktorerat på Chalmers i ämnet fuktbalans på målade träfasader och följer utvecklingen sedan tio år tillbaka. Möglet ser ut som små, svarta prickar. De blir fler och större allteftersom tiden går. På en ljus, målad fasad blir problemet snabbt synligt. Ägarna tvingas tvätta bort möglet, behandla fasaden med antimögelmedel och sedan måla om. Leni Weilenmann  DN 010608

Classic Problembok


Uppgift 1:9

Vilka är miljöprodukterna? Miljövänliga produkter sägs vara framtidens marknad för företagen. En förutsättning är då att konsumenterna är intresserade av att köpa dessa, även om de ibland kostar lite mer.

A. Vilka

miljövänliga produkter känner du till inom följande områden? Ge ett exempel för varje område.

y El

y Livsmedel

y Bilar

y Kläder

y Bränsle

B. Har du själv köpt miljövänliga produkter den senaste tiden? Vilka, i så fall?

C. Kan

du tänka dig att avstå viss konsumtion för att förbättra miljön?

Uppgift 1:10

Var finns marknadsekonomi? Kännetecknande för ett land som har marknadsekonomi är bland annat rätten att starta privata och självständiga företag, s k fri företagsamhet, ett fungerande rättssystem med oberoende domstolar och fungerande lagstiftning samt ett demokratisk system som i princip stödjer mänskliga rättigheter och fri konkurrens. I grova drag kan man dela in länder i tre grupper: 1. De länder som har en helt fri marknadsekonomi. 2. De länder som har en begränsad marknadsekonomi. 3. De länder som i stort sett saknar marknadsekonomi.

A. Ange, som du uppfattar det, vilken av grupperna som

var och en av följande länder hör till när det gäller marknadsekonomi. Du kan göra en egen bedömning, eventuellt kompletterad med information från internet (t ex www.cia.gov, klicka på World Factbook och välj ett land). USA y Ryssland y Kuba y Kina y

Nordkorea y Sydafrika y Frankrike y Iran y

Somalia y Sydkorea y

B. Ge exempel på vad de länder som du har lagt under

grupp 2 och 3 saknar för att bli en helt fri marknadsekonomi.

Classic Problembok

EKONOMI OCH MARKNAD  y13

1


Uppgift 1:11

Tanja Unlimited – från text till textil Läs igenom reportaget om Tanja Unlimited i Basboken och besvara nedanstående frågor.

A. Vilken är Tanja Unlimiteds ursprungliga verksamhet? B. Hur fick Tanja idén till att starta tillverkning av kläder i Indien?

C. Vilka produkter säljer Tanja Unlimited? D. På vilket sätt gör Tanja Unlimited en social insats? E. Vilken är Sister Unlimiteds affärsidé? F. Hur marknadsförs Sister Unlimited?

14 y EKONOMI OCH MARKNAD

Classic Problembok


Kapitel  2

Ekonomi och resurser Innehåll  2:1 Vilka resurser behövs?   2:2 Hannas budget   2:3 Patriks ekonomi   2:4 Räcker pengarna?   2:5 Lönar det sig att flytta hem­ ifrån?   2:6 Sverkers budget   2:7 Familjebudget med hjälp av dator   2:8 Vilket resultat visar företaget?   2:9 Antonios keramikverkstad 2:10 Skoimport 2:11 Blir det något överskott? 2:12 Julius –för nöjes skull 2:13 Hur fördelas resurserna?

Repetera

1. Vad innebär ordet ekonomi? 2. Vilka tre slag av resurser finns det? 3. Vad visar inkomster respektive utgifter? 4. Ge exempel på olika typer av inkomster och utgifter för ett hushåll. 5. Hur uppkommer ett ekonomiskt överskott respektive underskott? 6. Hur kan ett företag få inkomster? 7. Vilka utgifter kan uppkomma i ett företag? 8. Vad menas med offentlig ekonomi? 9. Vilka beslutar om hur resurserna i ett samhälle ska användas?

Rätt eller fel?

Ange om följande påståenden är korrekta eller felaktiga. A. Ekonomi är att hushålla med begränsade resurser. B. Realkapital finns som pengar på ett bankkonto. C. Inköp av fordon, maskiner etc är investeringar. D. Inkomster minskat med sparande är överskott. E. Lön är en inkomst för en privatperson. F. Lön är en utgift för ett företag. G. Företag får inkomster genom att sälja varor eller tjänster. H. Den offentliga sektorn styrs av kunderna.

Classic Problembok

EKONOMI OCH RESURSER  y15


p  Resurser 2:1

Uppgift 2:1

Vilka resurser behövs? För att driva en verksamhet behövs produktionsresurser. Dessa resurser brukar man dela in i tre grupper: råvaror, arbete och realkapital. Ange så konkret som möjligt för var och en av de tre grupperna vilka resurser som behövs för att driva verksamheten i nedanstående företag. Försök tänka efter vad man behöver i fråga om material, personal, maskiner m m för att framställa varan eller tjänsten i fråga.

Fundera/Diskutera

A. Gunnilse Glassfabrik B. Mats & Mias Närlivs C. Restaurang Triangeln D. Tandläkare Åsa Nord E. Änghagens daghem F. Andrés Frisersalong

p  Budget för privathushåll 2:2–7

Uppgift 2:2

Hannas budget Hanna Heed arbetar som försäljare på Flower Pick AB. Hon har nyss flyttat till en egen bostadsrättslägenhet som hon har köpt med hjälp av banklån. Hanna har gjort månadsbudgeten t v.

A. Beräkna månadens överskott för Hanna.

B. Vad kan detta överskott användas till? Ge exempel!

Inkomster Lön efter skatt

13 200

Utgifter Hyra, el 2 500 Resor 1 000 Mat 2 400 Telefon, tidningar 500 Nöjen 1 100 Kläder 1 300 Räntor 1 500 Diverse   300 Summa utgifter     ? kr

Överskott   ? kr

16 y EKONOMI OCH RESURSER

Classic Problembok


Uppgift 2:3

Patriks ekonomi Patrik är studerande. Hans studiestöd på 1 050 kr överförs direkt till hans bankkonto. Patrik får också 400 kr per månad som ledare för biljardverksamheten på ungdomsgården. Han vill helst spara 400 kronor i månaden för att köpa en kamera. Patriks utgifter är i genomsnitt per månad: kläder, hygienartiklar m m 400 kr, han roar sig (bio, video, disco) för ca 350 kr. Han klipper sig en gång i månaden för 200 kr. Inköp av godis, tidningar m m blir ca 250 kr.

A. Ställ upp en månadsbudget över Patriks inkomster och utgifter. Vilket blir budgetens överskott?

B. Patrik sätter obevekligt in 400 kr i månaden

på ett sparkonto – för kameran. Gör om budgeten och ta nu med sparandet som en utgift. Vilket blir över/underskottet?

C. Vad kan Patrik göra för att förbättra sin ekonomiska situation?

Uppgift 2:4

Räcker pengarna? Jonna Lekander arbetar på Plexus Resor AB med att sälja resor och övernattningar. Hon bor sedan tre år i en bostadsrättslägenhet. Under den senaste tiden har Jonna haft svårt att få pengarna att räcka. Hon har t o m fått öka på lånet hon tog när hon köpte sin lägenhet. Nu har hon bestämt sig för att få ordning på sin ekonomi och få klarhet i vart pengarna tar vägen. Hon har därför skrivit upp alla inkomster och utgifter som hon haft den senaste månaden. Lön efter skatt 14 230 kr, hyra 3 140 kr, mat 2 538 kr, resor 1 110 kr, räntor 2 520 kr, el och telefon 1 614 kr, nöjen 2 450 kr, kläder 1 825 kr och diverse utgifter 997 kr. Dessutom vann hon 500 kr på bingolotto.

A. Gör en uppställning som visar Jonnas inkomster och utgifter samt överskott eller underskott.

B. Har du några förslag på vilka utgifter som Jonna ska dra in på? Hur påverkar minskningarna hennes sätt att leva?

Uppgift 2:5

Lönar det sig att flytta hemifrån? Du jobbar sedan ett par år i butik. Än så länge kan arbetsgivaren inte

ge dig mer än deltid och du får ut 7 500 kr efter skatt. Det har gått ihop tack vare att du bor hemma. För ”mat och hyra” betalar du 3 100 kr per månad till dina föräldrar. Kläder m m ligger på ca 800 kr i månaden, fritid, nöjen och övriga utgifter ca 2 500 kr. Arbetsresor kostar ca 600 kr per månad. Resten sparar du. Du har nu fått ett erbjudande att hyra en liten etta i andra hand efter en kompis. Den ligger nära jobbet, så du skulle spara in arbetsresorna. ­Månadshyran är 2 500 kr. Mat och andra dagligvaror skulle gå på ca Classic Problembok

EKONOMI OCH RESURSER  y17

1 2


1 700 kr per månad. Kläder blir lika mycket som förr, men fritidnöjen-övrigt ska du försöka minska med 1 000 kr. Men nu tillkommer även utgifter för t­ elefon, TV och annat som du har utnyttjat fritt i föräldrahemmet. Du ­räknar lite på det och kommer fram till att det blir ytterligare minst 900 kr per månad.

A. Gör en uppställning som visar dina inkomster och utgifter när du bor hemma. Hur mycket kan du spara?

B. Gör motsvarande uppställning över dina inkomster och utgifter om

du flyttar hemifrån. Hur mycket får du i överskott eller underskott i den nya situationen?

C. Finns det andra överväganden än rent ekonomiska när man ska bestämma sig för om man ska flytta hemifrån eller inte?

fundera/diskutera

Uppgift 2:6

D. Hur skulle du själv göra i verkligheten?

Sverkers budget Sverker Kvarnholm arbetar deltid som kock på en hotellmatsal. Trots att han har fast månadslön brukar han ha svårt att få pengarna att räcka till. Därför har han bestämt sig för att göra en budget. Med hjälp av tidigare lönebesked, hyresavi, kvitton och upp­skattning av resterande utgifter har han beräknat sina inkomster och utgifter för nästa månad, oktober: Nöjen 1 200 kr, kläder 1 800 kr, mat 1 800 kr, resor 900 kr, ränteutgifter 2 500 kr, utbetald lön 14 200 kr, hyra 3 800 kr och diverse utgifter 1 300 kr.

A. Ställ upp en budget med inkomster och utgifter för Sverker. Visa också om det blir ett överskott eller underskott.

B. Hur stor andel i procent utgör nöjesutgifterna av de totala utgifterna?

C. Oktober månad är nu över. Sverker har skrivit

upp alla utgifter och inkomster han verkligen hade under oktober:    Kläder 1 990 kr, mat 1 960 kr, nöjen 1 700 kr, resor 900 kr, ränteutgifter 2 500 kr, lön 14 200, hyra 3 800 kr och diverse utgifter 1 460 kr.     Gör en kolumn intill budgeten och fyll i det verkliga utfallet. I ytterligare en kolumn skriver du in avvikelser mellan budget och utfall.

fundera/diskutera

18 y EKONOMI OCH RESURSER

D. Vilka poster har den största avvikelsen? Vad kan tänkas ligga bakom avvikelserna?

Classic Problembok


Uppgift 2:7

Familjebudget med hjälp av dator Konsumentverket tar varje år fram beräknade utgifter för hushåll. En sådan tabell finner du nedan. Med hjälp av tabellen kan du räkna ut vad varje familjemedlem kostar. Om man lägger till gemensamma kostnader för t ex hyra och bil, så får man den totala budgeten för familjen.

1 2

Källa: Koll på pengarna, Konsumentverket (utdrag)

A. Gör en månadsbudget för Nisse, 24 år, och Lina, 23

år, som bor i en mellanstor stad. Hyran är på 4 100 kr per månad. De äter båda lunch på arbetet varje arbetsdag. Lunchen kostar ca 1 000 kr i månaden för var och en. Utgifterna för resor beräknas till 500 kr var. Tillsammans brukar de göra slut på ca 1 000 kr i nöjen i månaden. Övriga utgifter beräknas till 600 kr per person och månad. Lina får ut 8 400 kr och Nisse 9 100 kr efter skatt per månad. Räkna med ett elpris på 0,60 kr per kWh och en fast avgift på 100 kr per månad.

B. Gör en månadsbudget för familjen Lindström, som

bor i en mindre tät­ort. Familjen består av Douglas, 42 år, Rosita, 38 år och Jenny 5 år. Hyran är på 5 400 kr per månad. Resorna kostar tillsammans 1 200 kr för dem båda. Douglas har med sig matlåda till lunch, medan Rosita äter i matsalen på sitt jobb. Lunchen kostar 50 kr. Hon arbetar i genomsnitt 22 dagar per månad. Dagisavgiften för Jenny är på 1 400 kr per månad. Räkna med ett elpris på 0,60 kr per kWh och en fast avgift på 100 kr per månad. Familjens nöjeskonto räknar man till totalt 1 200 kr per månad. Övriga utgifter beräknas till 400 kr per hushållsmedlem. Barnbidraget är 950 kr per månad. Douglas får ut 10 400 kr och Rosita 8 900 kr efter skatt per månad.

C. Du kan också göra dessa familjers budgetar med hjälp av Konsu-

mentverkets budgetkalkyl som finns på www.konsumentverket.se/ privatekonomi/budget/.

dator

Classic Problembok

D. Gör din egen budget. EKONOMI OCH RESURSER  y19


p  Budget för företag 2:8–11

Uppgift 2:8

Vilket resultat visar företaget? Ola Partanen startade en optikerbutik för snart ett halvår sedan. Han tycker försäljningen har gått bättre än väntat. Det har i och för sig inneburit att han anställt lite extra personal vid veckosluten utöver den heltidsanställda expediten. Eftersom han själv bokför alla inkomster och utgifter har han gjort följande sammanställning för första halvåret: Varuförsäljning 1 356 700 kr, varuinköp 682 900 kr, löner 234 600 kr, lokalhyra 146 200 kr, ränteutgifter 36 200 kr och övriga utgifter 63 700 kr.

A. Gör en uppställning som visar inkomster och utgifter samt överskott eller underskott för företaget.

B. Är överskottet tillräckligt stort och vad ska det räcka till?

Uppgift 2:9

Antonios keramikverkstad Antonio är utbildad keramiker och har deltagit i utställningar där

han fått utmärkt kritik. Men han utvecklar det konstnärliga mest på fritiden. På dagtid ska han nu förbättra sin ekonomi genom att satsa på att tillverka en temugg av robust typ i lite större skala. Han säljer genom några lokala butiker men har avtalat om fasta leveranser till en varu­huskedja. Lera och glasyrmaterial till varje mugg kostar 22 kr. För 62 kr/st räknar Antonio med att sälja ca 700 muggar per månad. Keramikverkstadens utgifter varje månad är lokalhyra 3 800 kr, el och uppvärmning 2 500 kr, telefon, försäkring m m 700 kr, bilkostnader 1 000 kr. För ett lån han har är ränteutgiften 1 200 kr och amortering 400 kr per månad. Antonio hyr också en modern ugn av en kollega för 1 400 kr per månad. (Från moms bortses.)

A. Vilka

totala försäljningsinkomster per månad ger temuggarna?

B. Hur mycket kostar materialet under en månad? C. Gör en uppställning med keramikverkstadens inkomster och utgifter. Hur stort överskott ger verksamheten?

D. Kan

Antonio vara nöjd med detta överskott? Han lever visserligen billigt men har tänkt sig ett överskott på 20 000 kr per månad. Efter avdrag för skatt och avgifter ska det ändå räcka att leva på samt till lite sparande för framtiden.

E. Vad kan Antonio göra för att försöka uppnå sitt mål? F. Antonios

utgifter motsvarar olika resurser. Sortera budgetens utgiftsposter efter olika resurstyper.

20 y EKONOMI OCH RESURSER

Classic Problembok


Uppgift 2:10

Skoimport

Utgifter per månad Lokal Hyra paketeringsmaskin Telefon, försäkring m m Reklam, porto Bil

5 000 2 000 1 000 4 000 3 000

Petra började redan under sista gym­nasie­året att sälja sportskor, som hon importerar från Ostasien via en agent i Köpen­hamn. De kostar henne 160 kr per par, och hon säljer dem direkt till olika idrottsföreningar för 210 kr per par. ­Petra hyr idag en källarlokal där hon bl a paketerar och lagrar skorna och gör i ordning reklamblad som hon skickar ut. Hon säljer normalt ca 500 par skor per månad. (Från moms bortses.) Petra räknar med utgifterna t v.

A. Hur stora blir försäljningsinkomsterna under en månad?

B. Hur stora blir utgifterna för inköp av sportskorna?

C. Ställ upp en fullständig uppställning

över inkomster och uppgifter. Vilket ekonomiskt överskott ger verksamheten?

D. Vilket överskott ger verksamheten

om Petra säljer 10 % färre par skor än hon räknat med? Hur mycket minskar överskottet i procent?

Uppgift 2:11 Din kom Du panjon Kostym 4 1 Dräkt 0 2 Byxpaket 7 4 Skjortpaket 3 5

Blir det något överskott? Du och din kompanjon har startat ett företag som måttsyr kläder. Verksamheten är inrymd i källaren i din villa och ni har därigenom ingen ­hyreskostnad. Ni har varit igång under fjorton dagar och affärerna går bättre än väntat. Beställningarna har kommit in i jämn takt. Under de fjorton första dagarna har ni inte hunnit med annat än att sy. Ni har båda antecknat vilka arbeten ni har utfört under den första tiden t  v. Det pris som ni tar av kunden och det pris ni själva betalar för inköpt material är följande: Inköpt Pris material Kostym 2 500 kr 800 kr Dräkt 2 500 kr 800 kr Byxpaket (3 par) 1 500 kr 500 kr Skjortpaket (4 st) 1 500 kr 400 kr

Övriga kostnader för reklam, telefon m m har uppgått till 4 800 kr under den första tiden.

A. Hur stora inkomster från försäljningen har ni haft? B. Hur stora utgifter för inköp av material har ni haft? C. Hur stora har de sammanlagda utgifterna varit? D. Hur stort överskott har företaget haft? E. Hur ska överskottet fördelas mellan er?

Classic Problembok

EKONOMI OCH RESURSER  y21

1 2


Uppgift 2:12

Julius – för nöjes skull Läs igenom reportaget om Julius Malmström i Basboken och besvara följande frågor.

A. Hur kom det sig att Julius startade sitt nöjesföretag?

B. Vilka resurser använde Julius sig av när han gjorde sina bokningar?

C. På vilket sätt utökades verksamheten? D. Vad gör Julius med överskottet från verksamheten?

E. Hur tänker Julius när han någon gång förlorar pengar?

F. Hur använder sig Julius av sociala medier i sin

verksamhet? Gör en undersökning i ett socialt medium som du har tillgång till och gör en kort sammanfattning.

Uppgift 2:13

Hur fördelas resurserna? Halmstad är en större kommun i Halland. I likhet med andra kommuner använder man i Halmstad sina intäkter till olika ändamål. Studera årsbudgeten (driftsbudgeten) nedan och besvara följande frågor. Obs! Skatteintäkterna inkl bidrag för ett år beräknas bli 3,2 miljarder kr.

A. Visar budgeten ett överskott eller ett underskott? B. Vilken är den största intäkten? Hur stor andel av de totala intäkterna utgör den?

C. Vilken är den största kostnadsposten? Hur stor andel av kostnaderna utgör den?

fält-uppgift

22 y EKONOMI OCH RESURSER

D. Ge exempel på olika avgifter som ger en kommun intäkter. E. Skaffa budgeten för din hemkommun (ev Internet). Studera den och jämför med Halmstad. Vilka är skillnaderna?

Classic Problembok


Kapitel  3

Lagar och avtal Innehåll  3:1 Avtal eller inte   3:2 För sent ute!   3:3 Problem med åldern   3:4 Vad kan köparen kräva?   3:5 Vad är rätt och vad är fel?   3:6 Vad gäller avtalet   3:7 Till vem ska Tv-mannen vända sig?   3:8 Nära gränsen   3:9 Etik i skobranschen 3:10 Ambassadör för Fairtrade

Repetera

1. På vilket sätt kommer ett avtal till enligt avtalslagen? 2. Vad menas med uttrycket ”oren accept”? 3. Vad innebär en sen accept? 4. Nämn två skäl till att ett avtal kan bli ogiltigt. 5. Vilka köpeavtal omfattas av köplagen? 6. Vilka köpeavtal omfattas av konsumentköplagen? 7. Vilka krav kan köpare ställa på en vara eller tjänst enligt köplagarna? 8. Inom vilken tid kan en köpare reklamera en felaktig vara eller tjänst? 9. Vad kan en köpare göra som inte kommer överens med säljaren om en felaktig vara? 10. När kan en säljare bli skyldig att betala skadestånd till en köpare? 11. Vad menas med uppförandekod?

Rätt eller fel?

Ange om följande påståenden är korrekta eller felaktiga. A. Avtal ska alltid hållas. B. Ett avtal börjar med ett anbud och slutar med en accept. C. Det är anbudsgivaren som lämnar accept. D. Om man lurar någon avsiktligt kan avtalet bli ogiltigt. E. Köplagarna anger vad som är en felaktig vara. F. En kund har enligt köplagarna alltid rätt att få byta ut en felaktig vara. G. En köpare måste reklamera ett fel inom ett år. H. En köpare som fått en felaktig vara eller tjänst har alltid rätt till skadestånd. I. Code of conduct är ett annat uttryck för uppförandekod.

Classic Problembok

LAGAR OCH AVTAL  y23


p  Inköpsjuridik 3:1–5

Uppgift 3:1

Avtal eller inte

•••

Rita har svarat på en annons från en privatperson som vill sälja en motorcykelhjälm. Rita träffar personen och tittar på hjälmen. De båda kommer överens om att Rita ska få köpa den för 800 kr. Hon går till bankomaten och hämtar ut pengarna, men när hon kommer tillbaka vill säljaren ha 1 000 kr för hjälmen. Rita menar att hon har rätt att köpa den för 800 kr, eftersom de har ett avtal. Säljaren menar att det inte finns något skriftligt avtal och därför kan han ändra sig. Har säljaren rätt att ändra sig? Motivera ditt svar.

Uppgift 3:2

För sent ute!

•••

Maria har letat efter en begagnad barnvagn. Hon hittar en butik med en snygg barnvagn som säljaren vill ha 1 500 kr för. Maria säger att hon är intresserad, men behöver tänka på saken några timmar. Det är OK enligt säljaren. Dagen efter kommer Maria för att köpa vagnen. Men säljaren meddelar att den är såld. Maria blir upprörd och menar att hon och säljaren hade ett avtal. Hade säljaren rätt att sälja barnvagnen? Motivera ditt svar.

Uppgift 3:3

Problem med åldern

•••

Johanna, 16 år, går första året på gymnasiet. När hon fyllde 16 fick hon 2 000 kr av sin morfar för att kunna köpa en vinterjacka. Efter visst letande hittar Johanna en jacka för 1 800 kr. När hon ska betala ber försäljaren att få se på hennes legitimation och säger: ”Tyvärr kan jag inte sälja jackan till dig, du är för ung.” Men Johanna menar att hon har rätt att handla för egna pengar. Har Johanna rätt att handla för egna pengar? Motivera ditt svar.

24 y LAGAR OCH AVTAL

Classic Problembok


Uppgift 3:4

Vad kan köparen kräva?

•••

Vilka rättigheter har köparen i följande fall? Motivera svaret och ange vilken lag som gäller.

A. En köpare är missnöjd med ett hårschampo som enligt honom gör att håret får en doft av fisk.

B. Den nyinköpta köttfärsen visar sig vara dålig när kunden ska steka

2

C. Ljudet på en nyinköpt GPS har slutat fun­gera. Kunden, en privat-

3

köttbullar.

person, kommer tillbaka till butiken och vill omgående ha en ny GPS.

D. En butik har fått en leverans av herrbyxor i andra färger än man har beställt.

E. Ett

hotell har fått en leverans av frukostbröd som visar sig vara bakade för två dagar sedan.

F. En advokatbyrå har köpt tre nya datorer där §-tecknet på tangent-

bordet inte fungerar. Man vill omgående ha tre nya tangentbord, i annat fall vill man häva köpet.

G. Ett budtransportföretag har köpt tre nya paketbilar där lastdörrarna

ofta går i baklås. Så småningom blir dörrarna reparerade, men företaget vill ha skadestånd för de förseningar som felet orsakat.

Uppgift 3:5

Vad är rätt och vad är fel?

•••

Nedan finns ett antal konfliktsituationer som har uppkommit mellan säljare och köpare. Du ska bedöma vem som har rätt och undersöka om något i situationerna strider mot våra lagar. Försök att motivera svaren så utförligt som möjligt.

A. ”I torsdags köpte jag en kavaj för 895 kr. När jag kom hem upp-

täckte jag att sömmen hade gått upp på axeln. Hålet var ca 2 cm. Jag gick tillbaka till butiken och begärde att få ett prisavdrag på 100 kr. Expediten svarade att man skulle laga kavajen till imorgon. Men jag ville hellre ha pengarna tillbaka…”

B. ”För snart tre år sedan köpte jag en gräsklippare. Den började dock

att klippa gräset allt sämre. Jag gick tillbaka till butiken och bad dem ordna till maskinen. ’Den ska väl hålla mer än i tre år’, sa jag. Som svar fick jag veta att det inte var deras problem. Och att jag fick lämna in gräs­klipparen på en reparationsverkstad om jag inte var nöjd.”

C. ”Jag köpte plantor till en häck för tre månader sedan. Enligt expedi-

ten skulle växten inte bli högre än 50 cm. Nu har plantorna växt upp till 130 cm och en granne säger att sådana växter blir över 2 meter höga. Jag blev arg och ryckte upp plantorna och lämnade tillbaka dem till butiken. När jag begärde att få pengarna tillbaka sa de nej. De menade att plantorna inte gick att sälja, eftersom de växt sig för höga. Dessutom hade vissa rötter blivit förstörda.”

D. ”Inför min väninnas bröllop specialbeställde jag en måttsydd klän-

ning. Efter några dagar ångrade jag mig och meddelade genast skräddaren. Denne vill dock ha betalt för att han lagt ned en del arbete och gjort mallar. 250 kr vill han ha. Men jag vill inte betala för något som jag inte har fått.”

Classic Problembok

1

LAGAR OCH AVTAL  y25


Uppgift 3:6

Vad gäller avtalet? Studera denna faktura och svara på följande frågor.

•••

A. Vilka två parter har träffat avtal? B. Vad har de avtalat om? C. Vem ska betala? D. Hur mycket ska köparen betala? E. När ska betalningen senast vara gjord? F. Vad händer om köparen betalar för sent?

26 y LAGAR OCH AVTAL

Classic Problembok


Uppgift 3:7

Till vem ska Tv-mannen vända sig?

•••

Elias Rönn driver tv-butiken Tv-mannen. Butiken ligger i en mindre ort och har många trogna kunder, vilket gör butiken lönsam trots att konkurrensen är hård. Elias har dock haft en del problem med såväl kunder som leverantörer och konkurrenter. Hjälp Elias genom att ange vart han ska vända sig med sina problem.

A. En

leverantör har ställt krav på att butikerna endast får använda fasta priser på vissa tv-apparater. Elias har sagt att han vill sälja apparaterna till ett lägre pris, men då svarar leverantören att Elias inte kommer att få någon leverans. Detta anser Elias är fel och han vill därför ha ändring på det.

B. En

av konkurrenterna anger i sin reklam ett mycket lågt pris på en popular tv-apparat. Problemet är att butiken inte har några tvapparater kvar när kunderna kommer. Elias har själv åkt till butiken och varit där som första kund och konstaterat att där inte finns någon av de annonserade varorna. Fusk, som drabbar både kunder och konkurrenter, tycker Elias. Eftersom butiken har gjort så här gång på gång vill Elias ha stopp på detta.

C. Inför

OS hade Elias lagt en stor beställning på tv-apparater. Han hade dessutom anställt en extra säljare under en 14 dagars period. Försäljningen brukar nämligen gå upp kraftigt under just denna period. Tyvärr kom leveransen med tv-apparaterna först när OS redan hade börjat. Elias försäljning blev därför betydligt mindre än beräknat. Leverantören har heller inte kunnat ange något vettigt skäl till den sena leveransen, mer än att de hade haft mycket att göra. Elias begärde kompensation för uteblivna intäkter, vilket leverantören inte ville gå med på. Elias vill nu låta någon myndighet avgöra frågan.

Uppgift 3:8

Nära gränsen

•••

I ett test i januari 2011, gjort av tidningen Göteborgs-Posten, visade det sig att en typ av t-shirt från H&M innehöll 20 mg arylamin per kilo. Detta ämne är cancerframkallande och förbjudet att använda inom EU. Ämnet kan dock finnas i kläder som har importerats. I Sverige går gränsen vid 30 mg per kilo, så innehållet ligger strax under. Dessa t-shirts är tillverkade i Bangladesh och säljs till ett mycket lågt pris.

A. I Basboken står kortfattat om H&Ms uppförandekod. Hur tycker du att dessa t-shirts stämmer med H&Ms uppförandekod? Du kan få reda på mer information om H&Ms etiska regler på deras hemsida.

B. Hur tycker du att H&M ska agera för att undvika negativ publicitet?

Classic Problembok

LAGAR OCH AVTAL  y27

1 2 3


Uppgift 3:9

Etik i skobranschen

•••

Skoindustrin är en av de mest globaliserade industrierna. Skorna kan designas i Sverige, materialet kan komma från Indien, skorna kan sättas ihop i Kina och få den slutliga finishen i Italien. Dessutom kan underleverantörer från olika länder leverera olika detaljer till skorna. De vanligaste problemen för dem som arbetar i produktionen är användning av hälsofarliga kemikalier, långa arbetsdagar, mycket övertid, låga löner och hinder mot att organisera sig fackligt.

A. Vilka problem kan ett företag ha med att följa E. Jämför det större företaget Nilson Group med upp sina etiska regler, när en produkt – t ex skor –tillverkas i flera olika länder?

B. Studera

nedanstående tablå från etikbarometern och ange tre allvarliga anmärkningar mot uppförandekoder/etiska regler.

C. Vilket

företag tycker du uppfyller de etiska reglerna bäst? Motivera ditt svar.

det mindre företaget Ecco. Ange skillnader i deras etiska regler.

F. En

av bedömningspunkterna gäller ILOs kärnkonventioner. Vad innefattar de?

G. Tycker du att ILOs kärnkonventioner är viktiga och ska innefattas i ett företags etiska regler? Motivera ditt svar.

D. Vilket

företag tycker du uppfyller de etiska reglerna sämst? Motivera ditt svar.

Uppgift 3:10

Ambassadör för Fairtrade

•••

Läs igenom reportaget i Basboken om Fairtradeambassadören och svara på följande frågor.

A. Vad gör en ambassadör för Fairtrade? B. Vilken ersättning får en ambassadör för Fairtrade? C. Vad får ambassadörerna lära sig på sin utbildning? D. Vilket

är Fairtrades starkaste påtryckningsmedel till förändring?

E. Kan du tänka dig att bli Fairtradeambassadör? Motivera. F. Använder Fairtrade sociala medier i sin verksamhet? Gör en undersökning i ett socialt medium som du har tillgång till och gör en kort sammanfattning.

28 y LAGAR OCH AVTAL

Classic Problembok


Förslag på fria projekt­ arbeten i block 1–6 Block 1 Undersökande projekt: Hur ser marknaden ut för ett företag? (kap 1) Företaget och samhället genom tiderna (kap 2) Företaget och etiken (kap 3) Skapande projekt: Skapa ett spel (kap 1) Påverka ett företag (kap 2) Engagera dig! (kap 3) Skriv en uppförandekod (kap 3) Block 2 Undersökande projekt: Trendstudie (kap 4) Branschstudie (kap 5) Hur påverkar entreprenörens uppfinningar vårt samhälle? (kap 5) Resurser och finansiering (kap 7) En organisationsjämförelse (kap 8) Bra ledare (kap 9) Olika slags ledare? (kap 9) Skapande projekt: Starta e-handel (kap 6) Bli en social entreprenör (kap 6) Block 3 Undersökande projekt: Prisundersökning (kap 11) Skapande projekt: Gör en kalkyl för import (kap 11)

Fria projektarbeten Under kursens gång ska du delta i ett projektarbete. Sist i varje block finns förslag på projektarbeten inom olika ämnen med företagsekonomisk inriktning. Läs noga igenom anvisningarna ”Så här jobbar ni med ett projekt” nedan, innan ni börjar arbeta. Där får ni praktiska anvisningar om hur det går till att arbeta med ett projekt. Förslagen på fria ämnen till projektarbete är indelade i två olika kategorier:

Undersökande projekt. Ni ska i projektgruppen kartlägga ett problem eller en frågeställning. Det kan t ex vara att undersöka vilka konkurrenter ett företag har och vilka som är deras starka och svaga sidor. Dessa projekt går till stor del ut på att ställa frågor, observera och samla in och sammanställa uppgifter av olika slag. y Skapande projekt. Ni ska i projektgruppen skapa en produkt, t ex en e-butik. Här gäller det att vara kreativ och komma med idéer. Vissa av ämnena kräver att ni har förkunskaper för att kunna göra ett bra arbete. Andra ämnen är mer allmänna och kräver inte specifika kunskaper. Se förslagen enbart som idéer till ämnen – ni kan själva välja ämne helt fritt. Kanske får ni en projektidé av någon av de uppgifter ni arbetar med under lektionerna. I projektgruppen bör ni vara 3–4 personer. Det finns två sätt ni kan arbeta på: y

Ni kan göra projektarbetet koncentrerat, under t ex två veckor. y Ni kan jobba med projektarbetet fortlöpande bredvid den vanliga undervisningen. y

Block 4 Undersökande projekt: Miljötransport (kap 12) Kartlägg den lokala handeln (kap 13) Ett import- (eller export-)företag (kap 13) Jämför marknadsmix (kap 14) H&M lokalt (kap 15) Aktivitet i sociala medier (kap 16) Hantera reklamationer (kap 17) Skapande projekt: Skapa ett monopolspel (kap 13) Marknadsför ett lokalt företag (kap 14) Ny kundklubb? (kap 15) Block 5 Undersökande projekt: Undersök budgetrutiner (kap 19) Skapande projekt: Gör en projektbudget (kap 19) Block 6 Undersökande projekt: Finansiera en investering (kap 20) E-bokföring (kap 24)

Classic Problembok

LAGAR OCH AVTAL  y29

1 2 3


Så här jobbar ni med ett projekt Oavsett vilket projekt ni väljer att arbeta med så gör ni det i följande fyra steg: 1. Planera projektet: Gör en enkel projektplan där ni beskriver bakgrunden till projektet, dess syfte/mål, vilken metod ni ska använda för att genomföra det och vilket sätt ni ska redovisa på.

y Fördela ansvaret för varje delmoment på medlemmarna

i projektgruppen. Arbetsbelastningen bör vara så jämn som möjligt, ingen får tillåtas åka snålskjuts på övrigas bekostnad.

y Gör en grov tidplan över de olika delmomenten och när

2. Genomför projektet enligt den plan ni gjort i steg 1.

de ska genomföras. Lättast är att göra planen i kalkylprogrammet Excel, där ni i vänsterkolumnen listar de olika delmomenten och sedan med liggande staplar markera när de ska genomföras.

3. Redovisa projektet: Redovisa resultatet av ert arbete.

y Bestäm tidpunkter för projektgruppsmöten för att stämma

4. Utvärdera projektet: Utvärdera din och gruppens arbetsinsats.

Steg 1. Planera projektet – gör en projektplan Det finns två anledningar till att ni ska skriva en tydlig projektplan. Den första är att den ska bedömas av er lärare. Den andra är att ju tydligare ni skriver er projektplan, desto mindre missförstånd blir det i gruppen i det fortsatta arbetet. Ni vet helt enkelt vad ni ska göra. I projektplanen beskriver ni:

av arbetet under projektets genomförande. Det är viktigt att varje möte inleds med en rapport om hur arbetet har gått dittills och vilka problem som har uppstått. Först därefter kan gruppen blicka framåt.

y Gör ett förslag på tidpunkter för avstämning med er lärare.

När ovanstående punkter är klara bokar ni in ert första möte med er lärare.

y Bakgrunden. Beskriv ämnet ni valt för ert projektarbete

och hur ni kom fram till just det ämnet. Ni kan också göra avgränsningar av ert ämne, dvs ange sådant som ni inte tar upp.

y Syftet. Beskriv varför ni har valt ert ämne – en motive-

ring helt enkelt.

y Målet. Ange vad ni vill åstadkomma med projektet, dvs

vad ni vill ha uppnått när ni är klara.

y Metoden. Beskriv hur ni ska gå tillväga för att genomföra

projektet och nå målet. Beskriv hur ni ska skaffa informationen och gör en tidsplan. Ni kan också beskriva hur ni ska fördela arbetet i gruppen, dvs vem som ska göra vad.

y Redovisning/presentation. Beskriv hur ni tänkt presen-

tera er slutprodukt. Om ni redan i projektplanen tänker ut hur ni ska redovisa arbetet så kan ni sedan under arbetets gång ordna informationen på ett sådant sätt att den lätt kan användas för ert sätt att presentera slutprodukten.

En tidsplan kan ni göra i Excel eller manuellt i en utskriven mall. Mötesteknik under det fortsatta arbetet Projektgruppsmöten är till för att redovisa arbetsläget, diskutera eventuella oklarheter och klargöra ansvarsområden. Väl förberedda möten tar oftast inte så lång tid. Mötets sekreterare ska notera viktiga saker i ett protokoll, t ex:

Steg 2. Genomför projektet

y Mötesdatum och mötesplats

Ett första möte Börja med ett möte med hela projektgruppen där ni går igenom följande:

y Närvarande personer y Arbetet så här långt

y Enas om vad ni ska leverera. Utgå från målet ni skrivit i

y Fattade beslut, ansvariga

er projektplan och försök redan från början att avgränsa projektet genom att komma överens om vad ni inte ska leverera.

y Sätt namn på projektet. Ett bra namn skapar engagemang

i projektgruppen och underlättar kommunikationen.

y Utse gärna en projektledare som ansvarar för att kalla till

projektmöten och som ser till att planen följs, men som inte ska göra allt arbete själv!

y Bryt ner projektet i delmoment eller naturligt avgränsade

deluppgifter.

y Diskutera i vilken ordning dessa delmoment ska utföras.

Några delmoment är troligen beroende av att andra först är klara, medan andra kan utföras oberoende av övriga.

y Diskutera, grovt, hur de olika delmomenten ska angripas

och hur lång tid arbetet beräknas ta. Om ni exempelvis planerar att göra någon typ av intervjuer med personer på ett företag, tänk då på att ta kontakt med företaget i god tid, eftersom det kan ta lång tid innan ni får tillfälle att genomföra dessa.

30 y LAGAR OCH AVTAL

y Eventuella problem y Planerat arbete, ansvariga y Nästa möte, tid och plats

Protokollet sänds sedan ut till projektgruppen och läggs ut på projektplatsen (ev. endast det senare) så snart som möjligt. Konfliktlösning Även om projektarbetet löper bra kan konflikter uppstå av olika skäl. Detta är en naturlig del av ett projektarbete och bidrar vanligen till ett bra resultat. Konflikter och problemlösning kan sägas vara en viktig del av utvecklingsarbetet i projektgruppen. Men det händer att projektdeltagare anser att någon inte deltar så aktivt som han/hon borde och därmed försenar arbetet. Det kan också finnas personliga motsättningar mellan personer i projektgruppen. Det är alltid bäst om man kan lösa sådana problem inom gruppen. Men om det inte fungerar bör ni samråda med läraren.

Classic Problembok


Steg 3. Redovisa projektet När projektet är klart ska det redovisas och presenteras. Det vanligaste är att man gör presentationen både muntligt och skriftligt. Innehållet i rapporten bör visa förutsättningarna och resultatet för projektet. En skriftlig rapport bör innehålla följande delar. y Förutsättningar och bakgrund y Syftet/Mål för arbetet y Metod och genomförande

Dagbok/Logg Ett annat sätt att göra en egen utvärdering är att skriva dagbok, eller logg som man ibland säger. I loggboken skriver du vad du och andra gjort, hur du tänkt och reflekterat och vad som kommer att hända i framtiden. Det är på sätt och vis som en dagbok, men avgränsad till det projekt eller det uppdrag du arbetar med. Förutom att du förstärker minnet genom att skriva är det också lätt att senare gå tillbaka. Varför tog vi de beslut vi gjorde? Hur löste vi ett visst problem? Varför undersökte vi inte en viss möjlighet utförligare?

y Resultat och slutsatser

y Paneldebatt. En i gruppen ställer frågor och de

övriga i gruppen är ”experter” inom olika områden som ska belysas.

y Utställning. T ex skärmutställning där intresserade

y Datapresentation. Kan göras i form av en hemsida där

läsaren på ett enkelt sätt hittar informationen.

y Film. Som visas för alla berörda. y Produktpresentation. Kan vara bra om projektet hand-

lar om produktutveckling och ni kan demonstrera er produkt.

www.loggbok.nu är ett exempel på verktyg där du som elev kan skriva loggbok och spara dina reflektioner på nätet. Dina inlägg sparas i projekt som din handledare/lärare automatiskt får till sin e-post, sitt eget konto eller följer genom RSS-teknik. Loggbok. nu är främst utvecklad för elever som driver projektarbete, UFföretag eller annat skolprojekt, men fungerar också bra för andra användare.

Steg 4. Utvärdera projektet Utvärderingen av projektet ska var och en i projektgruppen göra individuellt. Det enklaste sättet att göra en utvärdering är att du efter det att projektarbetet är klart, skriver ner dina synpunkter och skickar/ger dem till läraren. Synpunkterna ska innehålla din uppfattning om hur arbetet gått och hur resultatet har blivit. Du ska också ge förslag på hur arbetet hade kunnat göras på ett bättre sätt. Du bör svara på hur projektarbetet har fungerat på följande punkter: y Gruppsammansättningen y Val av ämne y Samarbetet i gruppen y Projektplanen y Val av metod y Tidsplanen y Slutprodukten y Redovisningen y Stöd från läraren y Förslag till förbättringar y Egen insats

Loggbok kan du också föra manuellt i en utskriven mall.

Classic Problembok

2 3

Vid den muntliga redovisningen gäller det att få lyssnaren att förstå innehållet i rapporten. Det kan dock vara svårt att ta till sig en stor mängd information. Det är därför bra om ni kan ha en röd tråd i er presentation. Sammanfatta också då och då vad ni har sagt. Det är trevligast om ni kan hålla presentationen personlig. Men det kan vara svårt om man ska prata till en hel grupp. Ett bra sätt är att välja ut en person som man talar till och efter ett tag byta person. En PowerPointpresentation med några bilder kan vara ett bra stöd till presentationen. Men det finns också andra sätt att presentera ert arbete. Här är några exempel:

går runt och läser. Om arbetet har gjorts på ett företag så sätt gärna upp utställningen på det aktuella företaget.

1

LAGAR OCH AVTAL  y31


Förslag på fria projektarbeten – Block 1 Undersökande projekt

Skapande projekt

Kapitel 1

Kapitel 1 Skapa ett spel. Många företag använder spel för att engagera privatpersoner i företagets produkter. Det kan gälla att rösta fram sin favoritchoklad, samla poäng, lösa ett problem eller – som bilmärket Mini – låta deltagarna jaga en virtuell bil på nätet. Vinnaren fick en riktig bil. Det vanligaste är att spelen sker på något socialt media. Ni hittar många exempel på http://www.blienvinnare.com/

Hur ser marknaden ut för ett företag? Välj ut ett företag eller en butik och ta reda på vilka som är deras kunder och konkurrenter. Hur agerar konkurrenterna och kunderna? Finns det störningar på marknaden? Är marknaden växande eller vikande? Tar företaget marknadsandelar eller förlorar det? Avsluta arbetet med att redovisa möjligheter och hot mot företaget. Kapitel 2 Företaget och samhället genom tiderna. Hur såg det ut i samhället för 100 år sedan och hur var det för 50 år sedan? Vilken roll spelade företagen då och vilken spelar de nu? Var och vad jobbade svenskarna med och vad producerades i företagen? Vad är det som gör att det ständigt kommer nya företag med nya produkter? Gör en beskrivning av hur det svenska samhället har förändrats. Välj ut ett eller två företag och gör motsvarande beskrivning. Det måste vara ett företag som har några år på nacken, t ex Ericsson som öppnade sin första reparationsverkstad 1876. Försök att hitta samband mellan det svenska samhällets utveckling och företagets och redovisa de viktigaste kopplingarna. Kapitel 3 Företagen och etiken. CSR, uppförandekoder och etiska regler finns hos de flesta företag – men följs de? Går de att följa och vet företagen hur varje led i produktionskedjan fungerar? Är det bättre i vissa branscher än i andra? Är vissa företag bättre än andra? Vem bestämmer reglerna i ett företag? Vad gör ett företag som upptäcker ett brott mot en regel? Gör företagen på samma sätt? Får reglerna kosta något eller är lönsamhet viktigare? Välj ett företags CSR och gör en jämförelse med ett annat företag eller med branschen. Redovisa vad som är positivt respektive negativt för företaget.

32 y LAGAR OCH AVTAL

Kapitel 2 Påverka ett företag. Varför har er stora dagligvarubutik så få ekologiska varor eller varför finns det inga skor med ”social deklaration” (bl a rättvisa arbetsvillkor) eller varför har glassföretaget ingen glass med apelsinsmak? Det här är exempel på frågor som kan uppkomma. Vem eller vilka vill ni hjälpa, vad vill ni förbättra och vilka vill ni påverka? Ni ska påverka ett företag i en fråga som ni känner är angelägen. Ni ska välja rätt media, t ex mail, Facebook, sms, blogg eller sajt. Bestäm er för något som känns viktigt och kör igång! Redovisa vad ni kommit fram till genom en sammanställning av de av era inlägg som haft bäst effekt. Kapitel 3 Engagera dig! Ännu en kris i kommunen, i Sverige eller i världen utanför. Människor behandlas illa eller hamnar i kläm. Ni känner att något måste göras. Ni irriterar er på att ingen annan gör något. Varför inte ta chansen? Gå igenom vilka alternativ ni har. Vem eller vilka vill ni hjälpa, vad vill ni förbättra och vilka vill ni påverka? Ska ni starta ett upprop på mail, på Facebook, sms, Twitter, en blogg, en sajt, en insamling, en loppmarknad, kontakta media, starta en aktion eller få igång en stödkonsert? Bestäm er för något och kör igång! Redovisa genom att presentera vad ni har gjort och hur ni har lyckats. Kapitel 3 Skriv en uppförandekod. De flesta uppförandekoder bygger på FNs deklarationer om t ex mänskliga rättigheter. Agenda 21, som bestämdes i Rio de Janeiro 1992, innehåller de tre delarna miljö, ekonomi och social utveckling, och är grunden till arbetet med hållbar utveckling på olika nivåer. Med detta som grund ska ni välja ett företag och skriva en uppförandekod.

Classic Problembok


Block2 Utveckla och driva företag 4 Affärsidé och företagande

7 Skaffa resurser

5 Produktutveckling

8 Att organisera företag

6 Starta företag

9 Ledarskap och personal


Kapitel  4

Affärsidé och företagande Innehåll 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:9 4:10 4:11 4:12 4:13 4:14 4:15 4:16 4:17 4:18 4:19

Vilket är behovet? Ungdomliga behov Lunchätare med kännbara åsikter En affärsidé med många svängar Body Shop – ett annorlunda föetag Pricka rätt med laser Rörlig affärsidé Glassig affärsidé Långa dagar på 7-Eleven Smile Designers Bilverkstad med sjuts Marknad för spel Framgång genom utbildning Bestäm affärsidén Behovet bakom produkten Varför behövs Boblebee? Vilka är i ntressenterna? Affärsidén och intressenterna Dahls Hotell – en del av Sweden Hotels 4:20 Vem tillför vad? 4:21 Vem får pengarna? 4:22 Restaurang som affärsidé Starta och utveckla ett företag – Projektuppgift kapitel 4 34 y AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE

Repetera

1. Vilka fyra delar ingår i en affärs­idé? 2. Varför måste affärsidén hela tiden anpassas? 3. Vad menas med intressent? 4. Vilken är företagets viktigaste intressent? 5. Vilka intressenter finns inom ett företag? 6. På vilket sätt är konkurrenter intressenter i ett företag?

Rätt eller fel?

Ange om följande påståenden är korrekta eller felaktiga. A. Kundbehovet är en viktig del i företagets affärsidé. B. Affärsidén visar hur det går för företaget ekonomiskt. C. Kunden är en av företagets viktigaste intressenter. D. Anställda kan inte vara intressenter i ett företag. E. Konkurrenter kan aldrig ha nytta av varandra.

Classic Problembok


p  Behov 4:1–2

Uppgift 4:1 fundera/diskutera

Vilket är behovet? Vilka behov ligger bakom affärsidén för följande verksamheter:

4

A. Den skola du går i B. Kiosken vid busstationen C. Volvo Personvagnar D. Ett diskotek E. Statoil bensinstation

3

F. Ariel tvättmedel

Uppgift 4:2

Ungdomliga behov Ungdomar mellan 15 och 25 år anses av många företag vara en köpstark grupp som man vill satsa på. Behoven hos denna grupp ändras dock ganska snabbt, bl a vad gäller mode, teknisk utveckling och påverkan från and­ra länder.

A. Försök att komma på några köpbehov som denna ungdomsgrupp har.

B. Vilka produkter – varor eller tjänster – kan uppfylla dessa behov? p  Affärsidé 4:3–13

Uppgift 4:3

Lunchätare med kännbara åsikter Svenne Lindgren driver sedan en tid en lunchrestaurang, Hagagården.

Gästerna arbetar på företagen i grannskapet. En dag kom det in ett sällskap på två män och en kvinna. De hade en attityd som om de ”ägde hela världen”. Svenne kunde se att de hade exklusiva kläder med en ”nonchalant elegans”. Möjligen var de musiker eller konstnärer? Han tyckte att de verkade otrevliga. De påpekade med en gång att de ville ha snabb betjäning. De ville också ha bröd till maten. ”Det har vi inte”, sa Svenne, ”eftersom det är så svårt att beräkna åtgången.” När kocken kom in med maten så råkade han sätta ned tallrikarna så att det skvätte en aning på en av gästerna. Denne blev rasande och krävde en ursäkt, men kocken svarade att ”det kan väl hända den bäste”. När så gästerna började att äta visade det sig att en köttbit inte alls var genomstekt. Dess­utom hade en annan av dem råkat få ett hårband i salladen! Svenne urskuldade sig med att det var så

Classic Problembok

AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE  y35


trångt i köket att håret måste ha fastnat i något. Att köttet inte var stekt berodde på att Hagagården bara har två snabb­plattor ”för gäster som är jäktade”, sa Svenne. De tre gästerna reste sig nu hastigt och mumlade att ”detta bör hela stan få veta snarast!”. Några dagar senare kunde Svenne läsa i ortens tidning, under rubriken ”Lunchätaren”, att Hagagården fått en halv tallrik av fem möjliga. Och dessutom flera negativa kommentarer. Svenne kunde märka en markant nedgång av antalet gäster efter detta. Och det värsta var att ”Lunchätarnas” omdöme fanns med i tidningen varje söndag i ett halvår!

A. Vilka är bristerna i Hagagårdens verksamhet? B. Formulera affärsidén för Hagagården. Besvara frågorna y Vilka behov? y Vilken kundgrupp? y Vilken produktidé? y Vilka resurser?

Uppgift 4:4

En affärsidé med många svängar

praktikfall

Lars och Mikael är barndomsvänner. De har ett gemensamt intresse sedan många år – motorcyklar och bilar. Båda har haft olika typer av jobb sedan de gick ut gymnasiet. Men det mesta har på något sätt handlat om motorbranschen. Lars har bl a varit försäljare av motorcyklar hos ett importföretag, medan Mikael (Micke) senast har arbetat som mekaniker i ett bilracingföretag i Italien. Nu har de åter träffats och börjat tala om att starta ett företag tillsammans. Det är Micke som har haft med sig idén från Italien. Han vill starta en go-karting inomhus! Alltså en bana där vanliga människor kan prova på att köra snabbt och tävla mot varandra på tid. ”Sådant är mycket vanligt i Italien”, menar han. ”Folk vill ha spänning med tävlingsinslag och betalar gärna en slant för det!” Lars tänder direkt på idén. ”Vi ska nog rikta oss till företagskunder också. Go-karting kan vara ett sätt att svetsa samman personalen eller ett kul inslag på en kundträff. Och priset spelar oftast ingen större roll när det gäller företag. Dessutom kan företagen komma på dagtid, vilket ju är svårt för privatpersoner”, menar han. Lars har redan hittat en lämplig lokal, ett gammalt bussgarage med god ventilation, som de kan hyra för 20  000 kr per månad. Kostnaden  för  el  blir  ca  2  000  kr  per månad.                  De är i alla fall överens om att de bör ha minst tio go-kart-bilar. Sex bilar får plats på banan samtidigt, men det måste finnas några i reserv. Bilarna kostar ca 20 000 kr i inköp per styck, och dessutom behövs en datoriserad tidtagningsutrustning med storbild ovanför banan. En sådan anläggning kostar ca 35 000 kr. Hjälmar, overaller etc går på ca 35 000 kr. Bilarna kostar ca 5 kr per 10 minuter i bränsle. De räknar med att köpa reservdelar för totalt ca 20 000 kr per år. De behöver låna 200 000 kr till 7% ränta. u

36 y AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE

Classic Problembok


De har undersökt marknaden och kommit fram till att ett pris på 100

kr för 10 minuter är möjligt att ta. Öppettiderna ska vara tisdag–fredag 14–21 och lördag–söndag 11–20. Lars och Micke räknar med att arbeta minst 40 timmar per vecka, och deras flickvänner kan också ställa upp, men bara med ca 10 timmar per vecka var, eftersom de har andra jobb.

4

A. Vilken är deras affärsidé? Vilka är kundbehoven och vilka kundgrupper bör de rikta sig till?

B. Vilka ytterligare resurser kan de behöva? Har de glömt något? C. Har de tillräcklig kompetens för den här typen av verksamhet? D. Behöver de anställa ytterligare personal? Gör ett veckoschema för lämplig bemanning. De bör vara två personer i arbete samtidigt. E. Hur ska de marknadsföra go-kartingen mot kundgrupperna? Försök att komma på några bra idéer.

fördjupa

F. Något annat de bör tänka på innan de startar go-kart-uthyrningen?   G. Vilka fasta utgifter får de under ett år? Räkna med ca 160 kr per

fördjupa

H. Hur

fördjupa

I. Tror du att beläggningen i H går att uppnå? Om inte, föreslå åtgär-

timme i arbetskostnad med sociala avgifter och semester. Bilar och övrig utrustning, bör kunna användas i ca sex år innan de måste köpa nytt.

stor beläggning måste de ha för att inkomsterna ska täcka utgifterna? Dvs hur många minuter/vecka måste de ta betalt för? De räknar med att ha öppet ca 40 veckor/år. Obs! bränslet tar en del av timpriset. der.

Uppgift 4:5

Body Shop – ett annorlunda företag Läs artikeln nedan och besvara följande frågor:

Ingen annonsering och enkla plastflaskor som kan användas flera gånger. The Body Shop gör tvärtom, och skänker pengarna till miljön …

N

är Anita Roddick hade bestämt sig, dröjde det inte länge förrän hon satte sina planer i verket. Året var 1976. På en sidogata i den engelska staden Brighton öppnade hon en liten enkel butik, inklämd mellan två begrav­ ningsbyråer. Här sålde hon hemmagjorda krämer och schampon, i enkla plastflaskor med handskrivna etiketter. Redan första dagen lyckades hon sälja 15 produkter… Rustar rumänska barnhem

I dag har The Body Shop butiker i ett stort antal länder världen runt om. Men fortfarande präglas företaget av samma enkelhet och miljötänkande som i starten. The Body Shop är företaget som har lyckats genom att helt enkelt göra tvärtom. Produkterna testas inte på djur, förpackningarna är enkla och kan åter­ användas. Den som kommer tillbaka med sina flaskor för påfyllning får rabatt. Butikerna annonserar inte för att locka kunder, de pengarna används istället till

Classic Problembok

miljöaktiviteter och olika sociala projekt. The Body Shop har rustat barnhem i Rumänien och drivit kampanjer tillsam­ mans med Greenpeace, Barnens regn­ skog, Nordiska Samfundet mot plågsam­ ma djurförsök, Svenska Naturskydds­ föreningen och Amnesty. Hemlösa indiska pojkar

”Trade not Aid” – ”Handel, inte allmo­ sor”. Det är The Body Shops filosofi när det gäller Tredje världen. Många av produkterna tillverkas där, och The Body Shop betalar lika mycket som om produktionen skett i England. Dessutom driver företaget ett antal konkreta projekt, för att skapa nya jobb i världens fattiga länder. Resultatet säljs i butikerna. I Nepal framställs papper, ett hantverk med tusenåriga anor. ”Boys Town” lig­ ger i Indien. Det är en by där hemlösa pojkar får bostad och arbete. Där tillver­ kas ”fotrullar”, ett slags massagerullar i trä. I Sverige öppnade den första butiken 1979 och nu finns Body Shop i ett flertal svenska städer.

A. Vilken är Body Shops affärsidé? B. Vilka är kunderna? C. Vad kännetecknar produkterna, dvs vilken är produktidén?

D. Vilken kompetens måste personalen ha? E. Vad är drivkraften i företaget?

Källa: CheckOut

AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE  y37

3


Uppgift 4:6

Pricka rätt med laser Amanda Lantz har efter gymnasiet arbetat tre år som försäljare i en

videobutik. Butiken hyr också ut en hel del dataspel. På så sätt har hon fått kontakt med en leverantör som också säljer utrustning till hallar med ”Laser-War”. Dvs en lokal där lag kan tävla mot varandra genom att ”pricka” motståndarna med laserpistoler och på så sätt få poäng som registreras i en dator. Amanda har nu planer på att starta en sådan här verksamhet tillsammans med sin sambo Jonas. De ska kalla den för ”Laser Cave”.

A. Vilka behov fyller Laser Cave? B. Vilken är kundgruppen? C. Tror du att det här är en bra affärsidé?

Uppgift 4:7

Rörlig affärsidé Leon Schmidt driver en butik som säljer mobiltelefoner till lågt pris. Leons affärsidé är att sälja telefoner så länge det finns pengar att hämta i branschen. Så fort försäljningen minskar är det dags att sälja butiken och börja med något nytt. På det sättet har Leon hållit på i över 25 år. Han har sålt allt möjligt – bilar, datorer surfingbrädor, grammofonskivor, hälsokost, pälsar, konst... Enligt Leon är affärsidén att ha lite affärskänsla och inse när man ska lämna ett sjunkande skepp!

A. Har Leon någon affärsidé för sin butik?

Vilka behov tillgodoser hans butik? Vilken är produktidén? Vilka resurser använder han?

B. Hur stämmer Leons beskrivning av en affärsidé med den boken anger?

38 y AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE

Classic Problembok


Uppgift 4:8

Glassig affärsidé SIA Glass är en rikstäckande glasstillverkare. Studera texten från företagets hemsida och försök svara på följande frågor med hjälp av den:

A. Vilket behov tillgodoser

4

företagets produkter?

B. C.

Vilken är produktidén? Vilka egna resurser krävs?

D. Tycker du att affärsidén är bra utformad? Motivera.

Uppgift 4:9

Långa dagar på 7-Eleven Läs igenom reportaget om 7-Eleven i Basboken och besvara följande frågor.

A. Vad gör företaget Small Shops? B. Vilka fördelar har Johan och Anders av att ingå i 7-Elevenkedjan? Ge exempel.

C. Varför finns det tävlingar mellan 7-Elevenbutikerna?

D. Skulle du själv kunna tänka dig att,

som Johan och Andreas, arbeta 70 timmar per vecka i ett eget företag? Motivera.

E. Hur använder sig 7-Eleven av sociala

medier i sin verksamhet? Gör en undersökning i ett socialt medium som du har tillgång till och gör en kort sammanfattning.

Classic Problembok

AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE  y39

3


Uppgift 4:10 internationell

Smile Designers Tandläkaren Allan S Baker i Snohomish, USA, har satt in annonsen till höger i en tidning. Försök att utifrån annonsen beskriva vilken affärsidé Allan har med sin verksamhet. y Vilka

är kundbehoven? y Vilken är kundgruppen? y Vilken är produktidén? y Vilka resurser krävs?

Uppgift 4:11

Bilverkstad med skjuts Martin och Dan är sedan flera år anställda hos en större bilverkstad. De har länge funderat på att starta eget. Nu har de kommit på en egen idé. De har märkt att många kunder har ont om tid när de lämnar och hämtar bilen. Varför inte göra det åt dem! De har fått möjlighet att köpa en mindre bilverkstad i de östra stadsdelarna. Just där centrallasarettet ligger med 2 000 anställda. Martin och Dan har tänkt att fästa ett flygblad med nedanstående text på de anställdas parkerade bilar.

A. Försök formulera Martins och Dans affärsidé genom att beskriva y

vilka kundbehoven är

y

vilken kundgruppen är

y

vilken produktidén är

y

vilka resurser som krävs

B. Tror du att deras affärsidé kan bli framgångsrik? Motivera. fördjupa

Lämna din bil till oss – så får du skjuts till jobbet! Har du problem med bilen? Om du ­arbetar här på sjukhuset så hämtar vi bilen och du får tillbaka den reparerad och klar! Vi kan göra service­arbeten och enklare repara­tioner på samtliga bil­märken. På Volvo, SAAB och Opel klarar vi även mer kompli­cerade ­reparationer. Klart över dagen!

MD Bilservice tel 40 63 13 40 y AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE

Classic Problembok


Uppgift 4:12

Marknad för spel integrera

Clara Schultz har alltid varit intesserad av sällskapsspel – ända sedan hon var liten. Under unga år spelade hon regelbundet bl a spelet Sagoslottet, Spökhuset, Fia med knuff och Monopol med sina kamrater. I början av tonåren började hon att göra egna spel, vilka användes flitigt i vänskapskretsen. Efter gymnasiet har hon konstruerat sällskapsspelet Demokrati. Spelet visar på ett enkelt sätt hur representativ demokrati fungerar i ett samhälle. Ett spel som skulle lämpa sig för samhällskunskapskursen på gymna­siet. Clara har dock inga resurser att tillverka och marknadsföra spelet. Hon har dock med hjälp av sin pojkvän Erik programmerat spelet så att det går att spela med dator. Clara funderar på att starta ett företag med Demo­krati-spelet som grund.

A. Tror du att Demokrati-spelet är en bra affärsidé? Motivera. B. Vilka problem kan uppstå för Clara om hon startar ett företag? C. Var kan Clara få råd och hjälp för att utveckla sin affärsidé?

Uppgift 4:13 internationell

Framgång genom utbildning Studera nedanstående annons från dataskolan Compu College i Canada. Besvara sedan följande frågor.

A. Vilka produkter har skolan? B. Vilken är skolans affärsidé? C. Till vilka tror du att annonsen riktar sig?

Classic Problembok

AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE  y41

4

3


Uppgift 4:14 fundera/diskutera

Bestäm affärsidén! Studera annonsen nedan och besvara sedan följande frågor:

A. Vad kan man använda Sjöberga Gård till? Diskutera olika använd-

ningsområden och utveckla en affärsidé. Försök utforma affärsidén utifrån kundernas behov och nytta. Vilka kunder ska man rikta sig till?

B. Hur når man kunderna?

Vad skulle du göra om du ägde ett ställe som Sjöberga­?

Konferenscentrum? Hotell? Hälsohem? Sjöberga Gård erbjuder stora möjligheter för rätt person! Det f d ålderdomshemmet – i en av de naturskönaste trakterna i Bergslagen – väntar på sin nye ägare i vår. Bara 12 mil från Stockholm.

verkstraditioner och ett rikt friluftsliv. En väl ­utbyggd samhällsservice, ett stabilt näringsliv inom nya och etablerade affärs­ områden samt goda utbildningsmöjligheter gör bygden till ett attraktivt boendealternativ.

Huvudbyggnadens tre längor ligger vackert inbäddade i lummig grönska, nästan vid kanten av den lilla bergssjön. Utrymmena är generöst tilltagna. Totalt 1 640 kvm lokalytor och en tomt på 25 000 kvm. En ekonomibyggnad ingår.

Ser du möjligheterna? Vi för vår del vill helst att dina planer för Sjöberga kommer hela bygden till nytta.

Herrgården ligger i det vackra Bergslagen med närhet till en charmig tätort med god service. Vår bygd är bl a känd för sina konst- och konsthant-

Kontakta Bergslagens Utvecklings AB och prata med vår fastighetschef.

Bergslagens Utvecklings AB

Natur, Människa och Näringsliv i samverkan

p  Behov 4:14

Uppgift 4:15

Behovet bakom produkten? När du går till en butik, en läkarmottagning, en resebyrå etc gör du det för att köpa något som tillgodoser dina behov. Vilka behov kan nedanstående produkter uppfylla?

A. Ett kilo potatis B. En cykelförsäkring C. En sovsäck D. En jacka E. Ett läkarbesök F. En resa till Grekland G. En present till flickvännen/pojkvännen

p  Intressenter 4:16–18

Uppgift 4:16 fundera/diskutera

Vilka är intressenterna? Fundera över vilka intressenter följande verksamheter har:

A. ett skolcafé B. en ungdomsgård C. en dagligvarubutik D. skolan du går i 42 y AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE

E. En bilverkstad F. Ett sjukhus G. Hennes & Mauritz

Classic Problembok


Uppgift 4:17 Behov Kundgrupp Produktidé Resurser

Uppgift 4:18

Affärsidén och intressenterna Kunder Anställda Konkurrenter Stat och kommun Ägare Långivare Leverantörer

Ett företag är beroende av sina intressenter för att deras affärsidé ska fungera.

A. Markera, genom att dra förbindelse-

linjer, vilka intressenter som påverkar vilka delar av affärsidén.

B. Vilken intressent anser du är den viktigaste för ett företag?

Dahls Hotell – en del av Sweden Hotels Läs igenom reportaget om Dahls Hotell i Basboken och besvara följande frågor.

A. Var ligger Dahls Hotell? F. Vilken nytta kan Dahls ha av att Sweden Hotels samarbetar B. Vilka driver hotellet? med andra europeiska kedjor? C. Vem var tidigare ägare? G. Vem äger Sweden Hotels? D. Vilken nytta tror du att Dahls H. Använder Dahls Hotell sociala har av att vara med i Sweden Hotels?

E. Lödde Krog har blivit en sportbar, vad innebär det?

Uppgift 4:19

medier i sin verksamhet? Gör en undersökning i ett socialt medium som du har tillgång till och gör en kort sammanfattning.

Vem tillför vad? Nina Lehto driver ett café i centrala Eslöv. Caféet är öppet mellan

klockan 07.00 och 22.00. Kunderna består dels av yrkesverksamma som äter en enk­lare frukost eller lunch på dagen, dels av ungdomar som samlas och pratar på eftermiddagen och kvällen. Förutom Ninas Café finns det ytterligare två caféer i Eslöv. Nina har anställt tre personer som arbetar på caféet förutom hon själv. När Nina startade företaget fick hon låna 400 000 kr av banken. Detta lån har hon sedan betalt ränta och amorteringar på. Ninas Café är beroende av många intressenter såsom kunderna, leveran Intressent Tillför Utbyte törerna, personalen, banken, fastighetsägaren, kommunen osv. Kunder ................................ ................................ Gör en uppställning nedan över Leverantörer ................................ ................................ företagets olika intressenter. Redo­gör Personal ................................ ................................ för vad de olika intressenterna tillför Bank ................................ ................................ företaget och vad de vill ha i utbyte. Fastighetsägare ................................ ................................ Kommunen ................................ ................................ m fl ................................ ................................

Classic Problembok

4

AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE  y43

3


Uppgift 4:20

Vem får pengarna? Allt i Plåt AB är ett företag som har haft följande kostnader under året:

Löner Material Lokalkostnader Räntekostnader Skatt Summa

1 460 000 1 150 000 410 000 130 000 120 000 3 270 000 kr

Försök att utifrån de olika kostnadsposterna utläsa vilka olika intressenter som fått betalt av företaget.

p  Affärsutveckling 4:20

Uppgift 4:21

Restaurang som affärsidé Läs reportaget om restaurangen Vasastan i Göteborg och besvara följande frågor:

A. Hur täcker Vasastan in affärsidéns fyra delar? Förklara kort­fattat. B. Hur kommer det sig, enligt Camilla, att restauranger kontinuerligt måste se över affärsidén?

C. Vilken är Camillas egen affärsidé som företagare? D. Vilka kunskaper är viktiga för att kunna driva ett restaurangföretag?

p Reportage y

Vasastan – en känsla för trender En restaurang ska givetvis servera god mat. Men den affärsidén räcker inte för Vasastan i centrala Göteborg. Här är också miljön och upplevelsen viktiga delar. Menyn är bred och folklig med alltifrån svensk husmanskost till spansk semestermat, sådant som folk känner igen. När andra restauranger har satsat på en nisch, t ex vegetarisk mat, pasta eller franska kötträtter, så går Vasastan mot strömmen. På så sätt blir bredden en egen nisch!

44 y AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE

Classic Problembok


Hemma och borta bäst

– Affärsidén är inte bara menyn utan också att gästerna ska känna sig både som hemma och i en gemenskap samtidigt, säger huvudägaren Camilla Andersson.

4

3

– Vasastan är skapad i stilrent 50-tal och mitt i lokalen finns en jättelik TVbild­skärm. Den använder vi som samlingspunkt vid t ex hockey-VM, schlagerfestivalen och guldbaggetävlingen. Restaurangen blir då en naturlig träffpunkt istället för att sitta ensam eller parvis hemma. Men vi använder inte MTV som bakgrund. Är det inget speciellt program så stänger vi av, påpekar Camilla. Vasastans gäster är mestadels mellan 20 och 30 år, studerar eller har bra jobb, en del har egna familjer. – Vi har inga särskilda klädkrav, bara att folk är ”hela och rena”, menar Camilla. Och ordningen är omvittnat god bland gästerna.

Camilla tillsammans med Jonas Simonsson, en av delägarna.

Camilla är även bred vad gäller ägandet. I Vasastan har hon tre delägare, Jonas, Lars och Ola. Två av dem är också del­ägare i Noon plus ytterligare en person. – Det gäller att alltid hämta nya idéer och känna av vad gästerna vill ha. Eftersom de flesta ungdomar rör sig ute i världen måste vi också göra det, säger Camilla. Idén till Vasastan fick vi vid ett besök i Barcelona, en stad som blivit väldigt populär bland studenter från hela världen. Idén bakom Noon föddes i New York för några år sedan. Det gäller att uppleva känslan på plats! Ekonomikunskaper är nödvändiga

– Det blir al­d­rig något bråk på gatan utanför – då hade de boende i huset inte varit så glada. Men för att undvika ­störande ljud i huset har vi t o m isolerat avloppsrören! Känsla för affärsidéer

Det här med en egen affärsidé är något som Camilla Andersson har en särskild känsla för. Hon har drivit upp många restauranger – och efter ett tag sålt dem med förtjänst. Nu driver hon bl a grannkrogen Noon som har en lätt meny med asiatisk framtoning.

Classic Problembok

– Det är nödvändigt att ha en yrkesutbildning för att driva en restaurang, påpekar Camilla, men understryker att det inte räcker. Det behövs också ekonomiska kunskaper. Själv har hon lärt sig det mesta genom sina kontakter med revisorn. Kunskaper som gjort att hon satsat på att enbart ha kvällsöppet. – Det lönar sig knappast att få runt 50 kr för en lunch med dryck, momsen på 10 kr försvinnner ju t ex direkt. Inte ens med några hundra lunchgäster blir det mycket över. Vi kom fram till att kvällsgäster är mer värda att satsa på, eftersom de betalar för mer än bara maten.

Att de har satsat rätt syns inte minst på omsättningen. Den är hela 12 miljoner kr i år och lönsamheten är god. Camillas andra restaurang, Noon, omsätter bara 7 miljoner kr per år trots att den har varit igång längre. Se nya möjligheter!

Vad händer i framtiden? Ska hon behålla Vasastan eller kanske sälja den eller Noon? – I affärslivet kan allt hända, menar Camilla. I eftermiddag ska jag sälja en restaurang i Falkenberg några mil från Göteborg. Den startade vi för något år sedan! Vi har många olika planer fram­ över, bl a att köpa ett hotell – något som jag gjorde redan för tio år sedan och det blev lyckat. Jag vill gärna se nya möjligheter!

Hanna Granberg och Lars Hedman, som varit delägare i River Café, har nu tagit över även Camillas andel. Camilla har gått vidare till annan verksamhet och jobbar nu bl a med träning och försäljning av hopphästar.

AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE  y45


Projektstart Starta och utveckla ett företag Återkommande projektuppgift Den här rutan med rubriken Starta och utveckla ett företag kommer du att återfinna i slutet av flertalet kapitel. Denna återkommande projektuppgift innebär att du som läser E2000 Classic 1 kan följa ett spår bredvid tillämpningsuppgifterna i den vanliga undervisningen. Du får utveckla en affärsidé och en produkt, för att så småningom starta och organisera ett nytt företag eller utveckla ett befintligt. Det gäller alltifrån att ta fram en affärsidé till att anställa och leda personal, men du behöver inte arbeta med alla delar. Om du t ex arbetar enbart själv har du ju ingen personal. Genom att arbeta med de här projektuppgifterna ska du lära dig hur företagande går till. Uppgifterna är upplagda så att du arbetar dig framåt bit för bit för att slutligen få fram en helhet. Projektuppgiften är uppdelad på följande fyra block med instruktioner i slutet av varje kapitel:

Block 2 – Utveckla och driva företag 4. Affärsidé och företagande 5. Produktutveckling Starta företag 6. 7. Skaffa resurser 8. Att organisera företag 9. Ledarskap och personal

Block 3 – Begrepp och kalkyler 10. Är affärsidén lönsam? 11. Allting har ett pris

Block 4 – Marknadsföring 12. Distribution – i rätt tid, på rätt plats 13. Handelsföretagen – mäktiga kuggar i distributionssystemet 14. Marknadsföring – att konkurrera om kunden 15. H&M – ett marknadsföringsexempel 16. Marknadsföring – att behålla sina kunder 17. Marknadsregler

46 y AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE

Classic Problembok


Block 5 – Finansiering och budgetering 18. Ekonomisk planering och uppföljning

4

19. Räcker pengarna?

Arbetssätt Projektuppgifterna är bäst att lösa i grupp. Ni har då möjlighet att fördela arbetsuppgifterna på fler personer. Dessutom bidrar gruppen tillsammans med fler uppslag och idéer än vad du själv klarar av. En lämplig gruppstorlek är 2–5 deltagare. Då blir gruppen hanterbar och ingen försvinner i mängden. Dessutom fungerar gruppen även om någon är sjuk. Ni kan välja hur långt ni vill driva arbetet med projektet, alltifrån att utveckla affärsidén till att planera ekonomin. Men innan ni börjar arbetet ska ni göra följande enligt anvisningar i början av Problemboken: y Ta

fram en enkel projektplan som visar bakgrund, syfte/mål, metod och redovisningsätt. y Tänka ut hur ni ska redovisa projektuppgifterna. y Tänka ut hur din och gruppens arbetsinsats ska utvärderas (egenutvärdering). När ni arbetar med projektuppgiften har ni Basboken som stöd. Dessutom kommer ni att arbeta med tillämpningsuppgifter till kapitlen i den ordinarie undervisningen.

Starta och utveckla ett företag – Projektuppgift kapitel 4 Affärsidé Ni ska börja arbetet med att tänka ut en affärsidé. Det gäller att vara kreativa och att alla förslag kommer fram. Låt gärna var och en i gruppen skriva ner sina förslag på en lapp och diskutera sedan förslag för förslag. Det spelar ingen roll om förslagen inte är genomtänkta, utan tvärtom kan ofta ett förslag ge uppslag till ett nytt förslag. Till slut växer något bra förslag fram som ger svar på följande frågor: y Vilket/vilka

kundbehov ska ni tillfredsställa? y Vilka kunder/kundgrupper ska ni vända er till? y Vilken är er produktidé som ska uppfylla kundernas behov? y Vilka resurser och vilket kunnande finns i företaget?

Företagsnamn/Produktnamn När ni har besvarat dessa frågor kan ni försöka komma på ett bra företagsnamn/ produktnamn som passar inriktningen. Använd en sökmotor, t ex www.google.se, för att hitta liknande produkter eller företag som inspiration.

Classic Problembok

AFFÄRSIDÈ OCH FÖRETAGANDE  y47

3


340s WF matt coated 90gr bulk 0,84 rygg= 15 mm

I

C

S

S

S

S

A

A

L

L

C

C

FÖRETAGSEKONOMI 1

I C

E2000 Classic Företagsekonomi 1 är främst avsedd för Företagsekonomi 1 i gymnasieskolan och komvux. Tillsammans med E2000 Classic Företagsekonomi 2 är materialet ett heltäckande läromedel för Företagsekonomi 1–2. E2000 Classic Företagsekonomi är också lämpligt för andra grundkurser inom ekonomi och företagande, såsom i kvalificerad yrkeshögskoleutbildning (Yh) och annan vuxenutbildning inklusive företagsintern utbildning. Läromedlet passar även bra för självstudier i samband med distansutbildning. E2000 Classic Företagsekonomi 1

E2000 Classic Företagsekonomi 2

Block 1 Ekonomi och samhälle Block 2 Utveckla och driva företag Block 3 Begrepp och kalkyler Block 4 Marknadsföring Block 5 Finansiering och budgetering Block 6 Bokföring och bokslut

Block 7 Inköpsekonomi Block 8 Marknadskommunikation Block 9 Hållbar global ekonomi Block 10 Lönsamhetsplanering Block 11 Bokföring - fördjupning Block 12 Bokslut och analys Block 13 Organisation och ledarskap

Varje del omfattar: Basbok med relevant och aktuell teori och fakta, kryddad med ett stort antal engagerande exempel och reportage om verkliga entreprenörer och företag, aktiva i olika branscher på dagens arbetsmarknad. Problembok (inkl dvd) med ett stort urval av kreativa övningar inom olika branscher och med markerad svårighetsgrad 1–3. Alltifrån diskussionsuppgifter, enklare räkneuppgifter och fältuppgifter till mer komplexa tillämpningar, praktikfall, projektuppgifter och integrerade övningar. Gott om dator- och internetuppgifter samt övningar kring olika sociala/digitala medier. Även uppgifter för träning i handelsräkning. Lösningsbok med utförliga lösningsförslag. Lärarhandledning (inkl cd) med planeringsförslag, bildspel som stöd för lärarledda genomgångar, kommentarer till kapitlens alla uppgifter, förslag på provuppgifter etc. Författargruppen bakom E2000 Classic Företagsekonomi har en bred erfarenhet av företagande och utbildning och har skrivit ett flertal böcker i ekonomiska ämnen. Jan-Olof Andersson är konsult och utbildare. Cege Ekström är konsult, lektor i ekonomiska ämnen och lärare inom Yrkeshögskolan. Jöran Enqvist är ekonomilärare och lärarutbildare. Rolf Jansson är företagsledare och konsult.

Best.nr 47-10041-5

Tryck.nr 47-10041-5-00

FÖRETAGSEKONOMI 1 PROBLEMBOK

– ger grunderna i ekonomiskt tänkande, till nytta för dig och ditt framtida yrkesliv!

C

L

A

S

S

I

C

FÖRETAGSEKONOMI 1 C

L

A

S

S

I

C

”Ekonomi är att hushålla med begränsade resurser”

PROBLEM BOK

9789147100415  

FÖRETAGS- EKONOMI 1 CLASSIC ”Ekonomi är att hushålla med begränsade resurser” C L A S S I C

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you