Page 1

40652959.Omslag.qxd:Layout 1

10-03-01

08.32

Page 1

Specialpedagogik


Innehåll

A. Användaranvisning

4

B. Inledning

5

Mina erfarenheter

7

C. Diagnosbeskrivning

12

D. Förhållningssätt

15

Läxor

16

Blockering

19

Andra svårigheter

21

Att stoppa negativa eller destruktiva beteenden

24

Hjälpmedel

25

Medicinering

26

E. Arbetsmaterial för åtgärdsprogram/handlingsplan

27

1. Elevens starka sidor, intressen

28

2. Elevens svårigheter och behov

30

3. Att möta elevens behov

33

4. Insatser från skolan

34

5. Samordnings- och utbildningsbehov

36

6. Målsättning

37

Ansvar

37

Sammanfattning

38

Referenslitteratur

39

Internetlänkar

40

Blankett för färdigt åtgärdsprogram/handlingsplan

41


A. ANVÄNDARANVISNING Detta material kan användas både för självstudier och under studiedagar med grupparbeten. Gruppstudier är att föredra, eftersom man då får fler elevbeskrivningar att utgå från. Det rekommenderas att minst en halvdag av en studiedag avsätts för temat att skriva ett åtgärdsprogram, gärna kombinerat med en föreläsning om DAMP/ADHD. Det är lämpligt att välja en av böckerna i litteraturlistan att läsa i förväg och därefter läsa igenom hela materialet i pärmen. Sedan skriver man, gärna i punktform, en elevbeskrivning utifrån egna erfarenheter gällande en elev som har behov av särskilt stöd. Därefter är det dags att ta fram ”E. Arbetsmaterial för åtgärdsprogram/handlingsplan” och plocka ut de delar som passar in på den tänkta eleven. Om man arbetar i grupp, kan man samlas och ”dra sina fallbeskrivningar” för varandra. Det är mycket bra att på så sätt få fler infallsvinklar på hur man kan tillgodose elevernas behov. Eftersom det är ett arbetsmaterial har utrymme lämnats för egna anteckningar. Till slut kan man använda den bifogade blanketten ”Åtgärdsprogram/handlingsplan” (fyra sidor) och skriva ett förslag på åtgärdsprogram/handlingsplan utifrån den tänka elevens specifika behov av åtgärder i skolan. I många skolor har man börjat använda begreppet IHP, Individuell HandlingsPlan, i stället för åtgärdsprogram. Troligen kommer skolverket att föreslå ett namnbyte till IHP. Därför använder jag i detta material båda termerna. Det är tillåtet att kopiera blanketten. Allra smidigast är att skriva in den på datorn, så att den ytterligare kan anpassas efter olika elevers behov av särskilt stöd.

4


B. INLEDNING ”Det är något som inte stämmer! Jag har en elev som inte borde ha några svårigheter med inlärningen, men ändå fungerar ingenting. Jag har försökt ALLT! Hur ska jag kunna hjälpa denna elev?”

DAMP/ADHD Kunskap om medfödda neuropsykiatriska funktionshinder har börjat sprida sig i Sverige. Några av de barn/ungdomar och även vuxna som misstänks ha sådana funktionshinder får genomgå neuropsykiatrisk utredning och kan då få en diagnos som visar att personen har t.ex. DAMP/ADHD. De elever som har neuropsykiatriska funktionshinder behöver generellt inte gå i särskola, eftersom de oftast är intellektuellt normalbegåvade. De finns alltså i varje skola, i alla åldrar. Det finns även elever som inte är utredda men hos vilka skolpersonal kan känna igen de typiska svårigheterna och behoven. DAMP/ADHD är medfödda funktionssvårigheter, som gör att man inte kan sila sina intryck, inte kontrollera sin rastlöshet, inte koncentrera sig och inte hålla sin aktivitetsgrad på lagom nivå. Ofta har dessa människor även dålig impulskontroll – saker bara händer utan att tankarna hänger med. De saknar den broms som andra har. Kaoset inombords är ohanterligt och kan resultera i svåra utbrott, som de efteråt inte kommer ihåg. De kan helt enkelt inte skärpa sig längre än mycket korta stunder. När man har DAMP har man dessutom mer eller mindre uttalade perceptionssvårigheter och vissa motoriska problem. Dyslexi är även vanligt.

Åtgärdsprogram Arbetsmaterialet för upprättande av åtgärdsprogram för elever med koncentrationssvårigheter är utarbetat för lärare och elevvårdspersonal. Materialet beskriver lämpliga praktiska metoder att hjälpa elever som har sådana funktionssvårigheter att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen. Det är viktigt att förebygga att dessa elever hamnar i en negativ utveckling med dålig självbild och trasigt självförtroende för resten av livet. Materialet är även skapat för att ge kunskaper om dessa neuropsykiatriska funktionshinder. När det gäller elever som har behov av särskilt stöd ska enligt grundskoleförordningen ett åtgärds-program upprättas. Det ska skrivas så att det tydligt framgår vilka elevens behov är och vilka insatser skolan kan vidta för att hjälpa honom/henne till en positiv utveckling. Även elevens starka sidor ska anges, så att dessa kan vidareutvecklas och hans/hennes självförtroende och motivation därmed stärks.

5


Det ska även framgå hur delaktiga föräldrarna och eventuella andra samarbetspartners kan vara och om skolpsykolog eller barnpsykiatri ska engageras. Rektor är alltid högst ansvarig för att åtgärdsprogrammet följs och regelbundet utvärderas. Programmet ska vara ett levande instrument, en vägvisare för anpassning av arbetsmetoder och förhållningssätt i skolan till elevens individuella utveckling. Rektor är ansvarig för att åtgärdsprogram upprättas. Det är svårt att skriva åtgärdsprogram, när det gäller elever med funktionshinder som visar sig i beteendet, vilket det handlar om när man har DAMP/ADHD. Utan ett genomtänkt åtgärdsprogram kommer dessa elever att fara illa i skolan. Ofta blir de tidigt utslagna och stämplade som hopplösa, ouppfostrade, bråkiga eller lata. Därför är det viktigt att åtgärderna och förhållningssättet anpassas efter den enskilda elevens svårigheter. Varje elev har rätt att få sådant stöd att hans/hennes funktionshinder inte är i vägen för att han/hon ska kunna använda sin oftast högst normala intellektuella förmåga optimalt. Åtgärdsprogrammet ska naturligtvis utarbetas tillsammans med föräldrarna och eleven själv.

Materialets innehåll Detta utbildningsmaterial för lärare och elevvårdspersonal kan i valda delar användas som mall för att skriva individuella åtgärdsprogram/handlingsplaner för berörda elever. I materialet ingår diagnosbeskrivning, beskrivning av lämpliga förhållningssätt, konkreta tips till lärare, anvisning för upprättande av åtgärdsprogram och förslag på litteratur. I ett avsnitt diskuteras de problem som kan uppstå kring läxläsning. Blanketten för åtgärdsprogram kan med fördel användas som underlag till handlingsplan för andra elever som har behov av särskilt stöd. Förlaget kan ordna en föreläsning för ytterligare information om dessa funktionshinder och vilka praktiska konsekvenser de medför för familjen och skolan. Kontakta förlaget angående detta.

6

9789140652959  

Specialpedagogik Internetlänkar 40 Referenslitteratur 39 C. Diagnosbeskrivning A. Användaranvisning B. Inledning Blankett för färdigt åtgärd...