Page 1

1a

x e r e dd

Bl채

Matematik

5000

Gult smakprov.indd 1

2011-04-14 15.26


Hej! Vill Du veta vad som är nytt i Matematik 5000 Gul 1a? Matematik 5000 är skriven till den nya ämnesplanen Gy2011. Vår utgångspunkt har varit kursens centrala innehåll och de sju olika matematikförmågor som eleverna ska utveckla. I teoriavsnitten finns många uppgifter av standardkaraktär i situationer kopplade till de tekniska yrkesprogrammen. Det finns även uppgifter där eleverna ska skriva motiveringar, analysera och bedöma resonemang och lösningar eller förklara grundläggande matematiska begrepp. I boken finns många olika Teman. En del är av allmän karaktär, men många innehåller teori och uppgifter anpassade till karaktärsämnen på BA-, EE-, FT-, IN-, och VF-programmen. Välj ut de teman som passar din elevgrupp! Vi tror på en undervisning där arbetssätt och arbetsformer varieras. Läroboken innehåller därför fem olika typer av Aktiviteter: Upptäck, Undersök, Laborera, Diskutera och Modellera. I slutet av varje kapitel finns flera nyheter. Kan du det här? är en lista med viktiga begrepp och strategier, som t ex kan användas vid diskussioner i grupp. Diagnosen är tänkt som en individuell kunskapskontroll. Kapitlen avslutas med två olika varianter av Blandade övningar. Den första innehåller uppgifter endast från det aktuella kapitlet, i den andra finns även uppgifter från tidigare kapitel. I båda finns uppgifter att lösa med och utan räknare samt utredande uppgifter. Vi har utvecklat bokens Facit till ett pedagogiskt verktyg. Till många uppgifter finns därför ledtrådar avsedda för elever som har fått fel svar eller för elever som har kört fast. Det finns också ett stort antal förklaringar, motiveringar och lösningar tydligt utskrivna. Boken kompletteras av en Lärarhandledning. Den innehåller bl a kommen­tarer till lärobokens aktiviteter, extrauppgifter, ytterligare aktiviteter samt en provbank. Vi hoppas att Matematik 5000 Gul 1a är en bok för dig och dina elever! Lena Alfredsson  Patrik Erixon  Hans Heikne NYHETER

Gult smakprov.indd 2

2011-04-14 15.26


lena alfredsson patrik Erixon Hans Heikne

Matematik

5000 kurs 1a gul lärobok

Natur & kultur

Gult smakprov.indd 3

2011-04-14 15.26


Innehåll 1. Att arbeta med tal  6

2.2 Procentuella förändringar och jämförelser  82

Inledande aktivitet: Lägga tal  7

1.1 Positiva tal  8

Naturliga tal  8 Räkneordning  11 Tal i decimalform  14 Aktivitet: Undersök – Tiondelar och hundradelar  17 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000  18 Tema: Personnummer  20 Historik: Två historiska talsystem  21

1.2 Negativa tal  22

När används negativa tal?  22 Tema: Tidszoner  26 Tema: Vinst eller förlust?  28

1.3 Tal i bråkform  30

Hur stor andel?  30 Aktivitet: Undersök – Jämföra bråktal  33 Förlängning och förkortning  34 Räkna med bråk  37

1.4 Problemlösning  40

Avrundning och värdesiffror  40 Överslagsräkning  42 Aktivitet: Diskutera – Det är inte bara svaret som räknas  44 Enhetsbyten  45 Tillämpningar  48 Aktivitet: Laborera – Jämförpris  51 Tema: Tumsystemet  52 Tema: Toleranser  55 En problemlösningsstrategi  58 Problem för alla 1  59 Aktivitet: Diskutera – Sant eller falskt?  60 Sammanfattning 1  61 Kan du det här? 1  62 Diagnos 1  63 Blandade övningar kapitel 1  64

2. Procent  68

Inledande aktivitet: Pärlorna  69

2.1 Andelen, delen och det hela  69

Gult smakprov.indd 4

Beräkning av andelen i procentform  70 Historik: Varifrån kommer procenttecknet?  73 Beräkningar då vi vet procentsatsen  74 Procent utan räknare  76 Promille och ppm  78 Tema: Alkohol och promille  80

Beräkning av procentsatsen  82 Procentenheter  85 Aktivitet: Modellera – Hur många?  86 Beräkningar av det nya värdet  87 Upprepade procentuella förändringar  90 Tema: Moms  92 Tema: Försäljningspris, pålägg och marginal  94 Index  97 Tema: Däck  100 Tema: Plushöjd och fall  102

2.3 Lån, ränta och amortering  104 Ränta  104 Amortering  106 Avgifter  108 Aktivitet: Diskutera – Sant eller falskt? 110 Sammanfattning 2  111 Kan du det här? 2  112 Diagnos 2  113 Blandade övningar kapitel 2  114 Blandade övningar kapitel 1–2  116

3. Sannolikhetslära och statistik  120

Inledande aktivitet: Hur stor är chansen?  121

3.1 Enkla slumpförsök  122

Inledning  122 Den klassiska sannolikhetsmodellen  123 Experimentella sannolikheter  126

3.2 Slumpförsök i flera steg  128

Träddiagram  128 Aktivitet: Laborera – Lika eller olika färg?  132 Beroende sannolikhet  133

3.3 Statistik  134

Vad handlar statistik om?  134 Tolka tabeller och diagram  135 Tema: Datablad  139 Tema: Nomogram  140 Medelvärde och median  141 Tema: Fordon och drivmedel  144 Tema: Spel om pengar i Sverige  146 Vilseledande statistik  149

3.4 Statistik med kalkylprogram  151

Beräkningar  151 Rita diagram  154 Aktivitet: Undersök – En arbetsplatsundersökning  157

  innehåll

2011-04-14 15.26


Aktivitet: Diskutera – Sant eller falskt?  158 Sammanfattning 3  159 Kan du det här? 3  160 Diagnos 3  161 Blandade övningar kapitel 3  162 Blandade övningar kapitel 1–3  165

4. Ekvationer och formler  168

Inledande aktivitet: Beräkna värdet  169

4.1 Ekvationer och uttryck  170

Algebra och uttryck  170 Aktivitet: Undersök – Hur många stickor är det i asken?  172 Ekvationsbegreppet  173 Att lösa ekvationer  176 Problemlösning med ekvationer  179 Ekvationer med flera x  182

4.2 Formler och uttryck  184

Beräkningar med formler  184 Ställa upp och tolka formler och uttryck  188 Tema: Hastighet – sträcka – tid  190 Tema: Energi och effekt  192 Tema: Trappan  194 Tema: Flöde  195

4.3 Undersök och bevisa  196 Uttryck och ekvationer med parenteser  196 Beskriva, troliggöra och bevisa  198 Aktivitet: Diskutera – Sant eller falskt?  202 Sammanfattning 4  203 Kan du det här? 4  204 Diagnos 4  205 Blandade övningar kapitel 4  206 Blandad övningar kapitel 1–4  208 Problem för alla 4  211

5. Geometri  212

Inledande aktivitet: Omkrets och area  213

5.1 Omkrets och area  214

Omkrets och area av rektangel och triangel  214 Tema: Täcka fasad  218 Kvadrater och kvadratrötter  220 Omkrets och area av en cirkel  222 Tema: Rotation och hastighet  224 Pythagoras sats  226 Beräkningar med Pythagoras sats  228 Historik: Pythagoras sats  230 Aktivitet: Laborera – Bygg en låda  231

5.2 Volym och area  232

Volym av rätblock, cylinder och prisma  232 Area- och volymenheter  235 Volym av kon, pyramid och klot  237 Begränsningsarea av rätblock, cylinder och klot  240 Tema: Cylindervolymer  242

5.3 Skala och likformighet  244

Skala  244 Aktivitet: Laborera – Gör en ritning  247 Likformighet  248 Tema: Boden  250

5.4 Vinklar och trigonometri  254 Vinklar och vinkelsumma  254 Vad är sinus för en vinkel?  256 Blandade uppgifter  258 Tema: Lutningsförhållanden  261 Tema: Fasförskjutning  262 Aktivitet: Diskutera – Sant eller falskt?  264 Sammanfattning 5  265 Kan du det här? 5  266 Diagnos 5  267 Blandade övningar kapitel 5  268 Blandade övningar kapitel 1–5  271

6. Linjära och exponentiella modeller  274

Inledande aktivitet: Finn regeln  275

6.1 Linjära modeller  276

Värdetabeller och grafer  276 Linjära förändringar  280 Aktivitet: Laborera – Väg–tid-diagram  281 Tema: Förflyttningar  282 Tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp  284

6.2 Potenser  286

Vad menas med 35?  286 Stora och små tal  288 Prefix  290

6.3 Exponentiella modeller  292 Exponentiella förändringar  292 Grafritande räknare  295 Matematiska modeller  296 Tema: Reglering av värmesystem  300 Aktivitet: Diskutera – Sant eller falskt?  302 Sammanfattning 6  303 Kan du det här? 6  304 Diagnos 6  305 Blandade övningar 6  306 Blandade övningar 1–6  308

7. Fördjupning  312

Mer om negativa tal  314 Mer om tal i bråkform  318 Omskrivning av formler  322

Repetitionsuppgifter  324 Svar, ledtrådar och lösningar  331 Register  365

innehåll

Gult smakprov.indd 5

2011-04-14 15.26


4

EKVATIONER OCH FORMLER

Centralt innehåll ✱ Hantering av algebraiska uttryck och  formler. ✱ metoder för lösning av linjära ekvationer. ✱ metoder för beräkningar och strategier  för problemlösning.

Gult smakprov.indd 6

2011-04-14 15.26


894789475849

89478947584

112 777

482398678567

7547 55

238876744

15343274

Inledande aktivitet BERÄKNA VÄRDET

4 Skriv en tabell var. Materiel: Två tärningar, en röd och en vit. Arbeta tillsammans med en kamrat. 1 Kasta en tärning. Låt tärningens poängtal vara p. Vilket värde får uttrycket? a) p + 3

(poängtalet + 3)

b) 3p

(3 ∙ poängtalet, OBS! 3p = 3 ∙ p)

2 Vilket poängtal ska tärningen visa för att uttrycket 3p + 1 ska få värdet 16? 3 Kasta en röd och en vit tärning. Låt r vara den röda tärningens poängtal och v den vita tärningens poängtal. Beräkna a) r + v

(summan av tärningarnas poängtal)

b) 2 r − v (2 ∙ röd tärning − vit tärning) c) 3r − 4v

Gult smakprov.indd 7

Uttryck

r

v

Uttryckets värde

r − v r + 2v 3r + v 10 − r ∙ v Summa:

......................

a) Turas om att kasta två tärningar. Efter varje kast väljer var och en vilket uttryck man vill beräkna. Den som får största summan i slutet vinner. b) Gör samma sak som i a) men nu är det den som får minsta summan i slutet som vinner. 5 a) Vilken är den största möjliga summan i tävlingen (uppgift 4)? b) Vilken är den minsta möjliga summan i tävlingen (uppgift 4)?

2011-04-14 15.27


Två sidor av tre ur avsnittet.

Tillämpningar 1 liter diesel kostar 10 kr 2 liter diesel kostar 2 ∙ 10 kr = 20 kr Dubbelt så stor volym kostar dubbelt så mycket. 2,5 liter diesel kostar 2,5 ∙ 10 kr = 25 kr Priset ändras i förhållande (i proportion) till volymen. proportionell

origo

1446

Vi säger att priset är proportionellt mot volymen. I ett diagram motsvaras sambandet mellan pris och volym av en rät linje genom origo.

kr 30

Pris

20

10 Volym 1

2

3

liter

origo

För att gjuta 40 st små betongplattor krävs 150 liter färdigblandad betong. Hur många liter betong krävs för att gjuta a) 120 st plattor

b) 20 st plattor?

a) Mängden betong är proportionell mot antalet plattor. Plattor 40 st 120 st

gånger 3

Betong 150 liter ?

gånger 3

3 gånger så många plattor kräver 3 gånger så mycket betong. 3 ∙ 150 liter = 450 liter Svar: Till 120 plattor behövs 450 l betong. b) Plattor 40 st 20 st

Hälften

Betong 150 liter ?

Hälften

Hälften så många plattor kräver hälften så mycket betong. 150 liter = 75 liter 2 Svar: Till 20 plattor behövs 75 liter betong.

1.4  pRoblEmlösNiNg 

Gult smakprov.indd 8

2011-04-14 15.27


1447

Johan köper 3 kg äpplen    för 54 kr.

a) Vad kostar 1,2 kg äpplen?

b) Vad är priset för ett äpple som väger 165 g?

c) Hur många kg äpplen får man för 25 kr?

a) 3 kg äpplen kostar 54 kr. 54 kr = 18 kr 1 kg äpplen kostar 3 1,2 kg äpplen kostar 1,2 ∙ 18 kr = 21,60 kr

b) Vi omvandlar vikten från g till kg. 165 g = 0,165 kg

Ett äpple som väger 0,165 kg kostar 0,165 ∙ 18 kr = 2,97 kr ≈ 3 kr

c) För 18 kr får man 1 kg äpplen.

För 1 kr får man

1 kg ≈ 0,056 kg (= 56 g) 18

För 25 kr får man 25 ∙ 0,056 kg ≈ 1,4 kg

Arbeta utan räknare med uppgifterna 1448–1455. 1448 Priset på en elkabel (EKK light 3g1,5) är 12 kr/m.

Hur mycket kostar en elkabel som är

a) 20 m

c) 5 m

b) 30 m

d) 15 m?

1449 Mia cyklar med hastigheten 20 km/h.

Hur långt hinner hon på

a) 1 timme

b) 2 timmar

c) ½ timme

d) en kvart?

1450 En vattenpump pumpar upp 20 liter vatten per minut.

Hur mycket vatten pumpas upp på en timme?

1451 Vilken förare håller högst medelhastighet?

• Albin som kör 400 km på 4 timmar.

• Bea som kör 270 km på 3 timmar.

• Cedrik som kör 55 km på ½ timme. Motivera ditt svar.

1452 Hur mycket grus, sten och vatten behövs till

a) 2 säckar cement c) 1½ säck cement?

b) ½ säck cement Till 1 säck (25 kg) cement Grus 0-8 mm: 45 liter Sten 8-16 mm: 40 liter Vatten: 14½ liter

1453 Att hyra en cykel på ön Ven i 3 timmar kostar 85 kr. Att hyra cykeln i 6 timmar kostar 130 kr.

Är kostnaden proportionell mot antalet timmar? Motivera ditt svar.

1.4  problemlösning

Gult smakprov.indd 9

2011-04-14 15.27


Beräkningar med Pythagoras sats 5151

Bestäm längden av hypotenusan.

Pythagoras sats ger

(cm)

x 2 = 14,12 + 18,3 2 x 2 = 533,7

x

14,1

x = 533,7 = 23,1 Svar: Hypotenusan är 23,1 cm.

18,3

5152

En 7,5 m lång stege står lutad mot en vägg. Hur högt når den, då stegens nedre del står 2,7 m från husväggen? Vi vet längden på hypotenusan och en av kateterna. Längden på den andra kateten kallar vi x. Pythagoras sats ger: x 2 + 2,7 2 = 7,5 2 x 2 = 7,5 2 – 2,7 2 x 2 = 48,96 x = 48,96 ≈ 7,0 Svar: Stegen når 7,0 m upp på väggen.

5153

5155

(cm) x

(mm) (mm)

10

15

6 x

20 x

a) Ställ upp en ekvation med hjälp av Pythagoras sats.

b) Lös ekvationen genom att först subtrahera så du får x2 fritt.

5154 Hur lång är hypotenusan?

20,0

5156 Beräkna den okända kateten.

b)

(m)

(m)

x 10,2 21,0

24

a) Ställ upp en ekvation med hjälp av Pythagoras sats.

b) Beräkna summan av kvadraterna och lös ekvationen.

a)

25

10,2 x

x

25

(mm)

24 5.1  omkRETs ocH aREa

Gult smakprov.indd 10

2011-04-14 15.27


5157 Karmmåttet (innermåttet) för en dörr är enligt figuren.

Beräkna karmens diagonal (d).

d

200 cm

5159 En 6,0 m lång stege placeras så den precis når upp till ett fönster som sitter 5,0 meter upp.

95 cm

Hur långt ut från väggen är stegen vid marken då?

5160 Moa placerar en 2-meters tumstock på golvet vid ett hörn. Hon mäter a till 175 cm. a b

5158 Figuren visar de fyra hjulen i en bil.

Vad är b om hörnet är 90˚?

5161 En genväg, som är 205 m lång, går diagonalt genom en rektangulär park. ?

175 m

140 cm

5m

20

260 cm

Nouri mäter avståndet mellan vänster framhjul och höger bakhjul.

Vad bör han få avståndet till?

Hur mycket kortare blir det att ta genvägen istället för att gå runt parken?

5162 En kvadratisk plåt ska skäras till så att diagonalen blir 1,0 m.

Beräkna plåtens sida.

5163 En båt är fäst vid en 3,6 m hög kaj med ett 6,0 m långt rep. Hur mycket närmare kajen kommer båten om repet dras in 1,5 m? kaj (m) 3,6

6,0

5.1  omkrets och area

Gult smakprov.indd 11

2011-04-14 15.27


Två sidor av tre ur avsnittet Problemlösning med ekvationer.

4151

En lastbil med 8 pallar marksten vägs till 28,8 ton. Vad väger en pall marksten om lastbilen väger 18,4 ton?

En pall väger x ton.

8 pallar + lastbil väger 28,8 ton, vilket ger ekvationen

8x + 18,4 = 28,8

Subtrahera 18,4 från båda leden.

8x = 10,4

Dividera båda leden med 8.

x = 1,3

Prövning: VL = 8 ∙ 1,3 +18,4 = 28,8 = HL

Svar: En pall väger 1,3 ton.

4152 a) Skriv en ekvation för ”Summan av ett tal x och 17 är lika med 31.”

b) Lös ekvationen.

4153 a) Skriv en ekvation för ”Om ett tal x mul­tipliceras med 4 blir produkten 48.”

b) Lös ekvationen.

4155 Ur ett oljefat stals 153 liter olja vilket var 85 % av vad fatet rymde. Anta att fatet rymmer x liter. a) Skriv en ekvation för ”85 % av x motsvarar 153”. b) Lös ekvationen och besvara frågan: ”Hur många liter olja rymde fatet?”

4154 4 st brädor är för sneda för att användas. Det är 8 % av alla brädor. Det finns x antal brädor i högen.

4156 Per har ett lån med 4,5 % ränta. Han betalar ett år sammanlagt 30 600 kr i ränta.

a) Ställ upp ett uttryck för 8 % av x.

b) Skriv en ekvation för 8 % av x är 4.

c) Lös ekvationen och besvara frågan: ”Hur många brädor finns det i högen?”

Beräkna med hjälp av en ekvation hur stort Pers lån är.

4157 Wilma fick 15 % rabatt på en stor burk grundfärg. På det sättet sparade hon 63 kr.

a) Vad kostade grundfärgen utan rabatt?

b) Vad kostade den med rabatt?

4158 En hel förpackning med 50 st skruvar väger 450 g. Den tomma förpackningen väger 60 g.

Beräkna med hjälp av en ekvation vad en skruv väger.

4159 Viktor tänker på ett tal. Han multiplicerar talet med 3 och lägger till 4. Han får då talet 22.

Gult smakprov.indd 12

Vilket tal tänkte Viktor på?

4.1  ekvationer och uttryck

2011-04-14 15.27


4160 En försäljare tjänar 13 000 kr i fast månads lön. Dessutom får säljaren 12 % av den summa han sålt för under månaden.

Beräkna hur mycket säljaren sålt för under en månad då han totalt tjänat 20 200 kr.

4161 Saras månadslön ökade med 4 % till 25 400 kr. a) Vilken förändringsfaktor ger en ökning med 4 %? b) Ställ upp en ekvation och beräkna Saras gamla lön. 4162 Vid torkning krympte en golvbräda med 3 % på bredden till 124 mm.

Beräkna brädans ursprungliga bredd.

4163 Ett rör värms upp och längden ökar då pga temperaturen, med 1,2 % till 50,2 m.

4164 Det krävs 8 meter av en viss fasadbräda för att täcka 1 m2. Vidar ska täcka en fasad på 40 m2 med sådana fasadbrädor. Han räknar med att 15 % försvinner i spill när han ska kapa brädorna.

Hur många meter av brädan behöver Vidar köpa?

4165 95-oktanig bensin innehåller på vissa tankställen 5 % etanol.

Hur mycket ren bensin ska blandas med 200 liter etanol för att få den procenthalten?

4166 Priset på pappersmassa gick ett år upp med 35 %. Året därpå sjönk priset tillbaka till fjolårets.

Hur många procent sjönk priset det året?

Beräkna rörets ursprungliga längd.

4.1  ekvationer och uttryck

Gult smakprov.indd 13

2011-04-14 15.27


Aktivitet

UNDERSÖK

En arbetsplatsundersökning

Uppgift

1 Skapa ett frågeformulär (en enkät).

2 Samla in dina data från en eller flera arbetsplatser.

3 Sammanställ och presentera resultatet med hjälp av ett kalkylprogram.

Att tänka på Välj ut några frågor som du vill belysa. En enkät ska vara kort. Formulera frågorna så enkelt och tydligt som möjligt. Se till att de bara kan tolkas på ett sätt och att de inte är ledande.

Några idéer till frågor

Du kan undersöka de anställdas

• ålder, tid i yrket, kön, utbildning, arbetstider, lön • avstånd mellan bostad och arbetsplats, färdsätt till arbetsplatsen

• uppfattningar om trivsel, karriär- och utbildningsmöjligheter, typ av matematik som är viktig för yrket med mera.

Du kan undersöka företagets

• vanligaste typer av arbeten och beställningar • kunder och deras synpunkter.

Gult smakprov.indd 14

Du ska genomföra en arbetsplatsundersökning.

3.4  statistik med kalkylprogram

2011-04-14 15.27


Tema

Tumsystemet

Tum är ett gammalt längdmått som fortfarande används i olika sammanhang.

I England och USA är längdmått som tum (inch) och fot (foot) vanliga. I Sverige är det framförallt tum som fortfarande används. Måtten har uppkommit genom att man en gång i tiden använde människans tumme och fot som längdmått. Enheter

Exempel 1

1 tum = 1″ = 2,54 cm 1 fot (ft) = 1′= 12 tum = 30,48 cm En amerikansk basketspelare är 7′2″, dvs 7 fot och 2 tum. Hans längd i centimeter är då: 7 ∙ 30,48 cm + 2 ∙ 2,54 cm = 218,44 cm ≈ 218 cm.

Exempel 2

5″ tjock. Omvandlar vi det till mm får vi: 32 5″ 5 5 · 25,4 = ∙ 25,4 mm = mm = 3,96875 mm ≈ 4,0 mm 32 32 32

En packning är

1.4  pRoblEmlösNiNg 

Gult smakprov.indd 15

2011-04-14 15.27


1 Bestäm ett bilhjuls fälgdiameter i hela centimeter, om den är a) 14″

4 Storleken på jeans anges ofta som på bilden.

b) 15″

2 När man talar om en 32-tums TV betyder det att bildrutans diagonal har längden 32″.

32 tum

Samma sak gäller för bildskärmar till datorer eller displayer på mobiltelefoner. De mäts också i tum. En TV-handlare får ofta frågan vad måttet på bildrutan är i centimeter. Hjälp honom att göra följande tabell. Ge måtten i hela centimeter. Bildruta

21″

32″

37″

40″

46″

Detta betyder att midjevidden (Waist) är 34″ och benlängden (Length) är 32″. a) Vilken midjevidd och längd i centimeter har storleken W34 L32? b) Erik mäter sin midjevidd till 86 cm och sin benlängd till 80 cm. Vilken storlek på jeans ska han välja, om han köper ett par tvättade jeans, som inte krymper?

50″

cm

3 Fälgdiametern på ett cykelhjul uppmättes till 66 cm. Hur många tum är det?

c) Jonna har midjevidd 77 cm och benlängd 75 cm. Hon köper ett par jeans, som i tvätten beräknas krympa 3 cm i midjan och 5 cm på längden. Vilken storlek ska hon välja? 5 Ett flygplan flyger på höjden 10 000 fot. Hur många meter är det? 6 Ange din egen längd i fot och tum. 7 Kan packningen i figuren användas till en 1/4″ bult?

d d = 66 cm

1” 4

8” 32

1.4  pRoblEmlösNiNg 

2

Gult smakprov.indd 16

bottenarea 200 mm

2011-04-14 15.27


8” 32

  8

1 1” 8

1” 3” 4 32

Hur lång är niten på ritningen i

a) tum

b) millimeter?

  9 En äldre ryggsåg från Sandvik är märkt

26″ − 650 mm a) Vilket samband har Sandvik använt mellan tum och mm?

10

Du ska skruva fast en 8 mm tjock list på en 10 mm tjock platta. Hela skruven ska skruvas i men den får inte gå igenom plattan. I verkstaden hittar du två olika träskruvar märkta 3/4″ och 5/8″.

Vilken skruv ska du välja?

11 En rulle TV-antennsladd innehåller 250″ sladd och kostar 198,50 kr.

Vad kostar sladden

a) per fot

b) per meter?

12 Magnus skulle köpa en segelbåt som ägaren uppgav var 30 fot lång. Magnus kontrollmätte båten och fick längden till 8,83 m.

Var ägarens uppgift korrekt?

b) En annan Sandvikssåg var endast märkt 16″. Hur många mm var den sågen enligt Sandvik?

1.4  problemlösning

Gult smakprov.indd 17

2011-04-14 15.27


Tema

Däck

Idag rekommenderar de flesta biltillverkarna lågprofilsdäck till sina bilar.

Lågprofilsdäcken har framförallt utvecklats för fordonets köregenskaper.

Några fördelar:

• Bättre riktningsstabilitet

• Snabbare styrrespons

• Högre friktion – bättre fäste

• Bättre högfartsprestanda

Några nackdelar:

• Sämre komfort, stötigare och högre ljud vid lägre fart • Ökad risk för vattenplaning eftersom de är bredare

• Högre friktion ger ökat slitage

Exempel

Nina mäter höjden på ett radialdäck till 117 mm och bredden till 195 mm. Fälgens diameter, d, är 15 tum.

Bredd Höjd d

Fälg

Däcket är märkt:

d

Däck

195/60 R 15

Däckets bredd i mm

Fälgens diameter i tum

Profilförhållandet i %

Radialdäck

profilförhållande

Ett däcks profilförhållande, p, anger förhållandet mellan däckets höjd och bredd.

p=

Gult smakprov.indd 18

lågprofil

117 mm höjd = = 0,60 = 60 % bredd 195 mm

Ett lågprofildäck har p mellan 50 % och 70 %.

radialdäck Dagens bildäck kallas radialdäck. I dessa sitter armeringen parallellt

med hjulets radier.

2.2  procentuella förändringar och jämförelser

2011-04-14 15.27


1 Patrik har en Volvo vars sommardäck är märkta 205/50 R 16.

Vad betyder märkningen?

  2 Eva mäter sina däck. Vilket profilförhållande har däcken om

a) de har höjd 120 mm och bredd 185 mm

b) de har höjd 116 mm och bredd 194 mm?

  3 Ett superballongdäck från 1950-talet hade höjden 9,4” och bredden 10,0”.

Bestäm profilförhållandet.

  4 Ett däck är märkt 195/65 R 15.

a) Hur många procent av bredden är höjden?

b) Vilken höjd bör däcket ha?

  6 TREADWARE 160 är en märkning av däck som innebär att däcket är 60 % slitstarkare än ett som är märkt TREADWARE 100. a) Hur långt bör ett däck som är märkt TREADWARE 140 rulla, om ett liknande däck märkt TREADWARE 100 håller 4 500 mil? b) Hur många procent slitstarkare bör ett däck märkt TREADWARE 160 vara än ett märkt TREADWARE 140?   7 När man byter däckdimension på en bil får den sträcka som ett hjul rullar på ett varv, rullningsomkretsen, inte avvika mer än ± 5 % från originaldäckets. Det påverkar bl a hastighets- och kilometermätaren.

  5 Ringtryck för sommardäck: Framdäck

Bakdäck

Halv maxlast

2,0 bar

2,2 bar

Full maxlast

2,3 bar

2,5 bar

Hur många procent bör trycket höjas då man går från halv till full maxlast

a) fram

b) bak?

Rullningsomkrets

Ett originaldäck på en Pontiac Gran Prix med märkningen 205/65 R 15 har rullningsomkretsen 2 034 mm.

Mellan vilka värden får rullningsomkretsen på ett utbyteshjul variera?

  8 Linus köper fyra nya sommardäck för 1 189 kr per däck. Han räknar med att däcken ska hålla 4 000 mil.

a) Hur mycket kostar varje mil i däckslitage?

b) Den totala milkostnaden (bränsle, skatt, försäkring, värdeminskning mm) upp skattar Linus till 30 kr. Hur många procent av den totala mil kostnaden är däckslitaget?

2.2  procentuella förändringar och jämförelser

Gult smakprov.indd 19

2011-04-14 15.27


Tema

Plushöjd och fall

nollplan

När man lägger avlopp är djupet på ledningen viktigt. På ritningar anges detta genom att ange hur många meter en punkt befinner sig över ett s k nollplan. Nollplanet kan vara havsytan eller en kommuns lokala nollnivå. Punkter över nollplanet har plushöjd och punkter under nollplanet har minushöjd.

Exempel 1

+29,75

+29,42

A1

A2

Figuren visar en avloppsledning mellan två anslutningar, A1 och  A2.

A1 har plushöjd 29,75 m och  A2 har plushöjden 29,42 m.

A1 ligger (29,75 – 29,42) m = 0,33 m högre, dvs röret lutar från A1 till  A2.

fall

För att avloppsvatten ska rinna undan måste ledningarna luta. Man säger att man lägger ledningen med fall. Fallet anges ofta i promille.

Att fallet är 7 ‰ (0,007 eller 7:1 000) betyder att ledningen faller 7 m på 1 000 m. 7‰

Gult smakprov.indd 20

2.2  procentuella förändringar och jämförelser

2011-04-14 15.27


Exempel 2

Vilket fall (i promille) har en ledning som faller 400 mm på 50 m?

fallet =

Exempel 3

Hur många centimeter faller en ledning med längden 40 m och fallet 5 ‰?

5 ‰ på 40 m = 0,005 ∙ 40 m = 0,2 m = 20 cm

0,4 m 400 mm = = 0,008 = 8 ‰ 50 m 50 m

  1 Figuren visar plushöjden för punkterna A, B och C på markytan.

+ 20,84 B

+14,88 A

+15,12 C D

  4 Det brukar räcka med 4 ‰ fall för avloppsrör.

  5 En avloppsledning från ett hus ligger i grunden på plushöjden 16,45 och vid anslutningen i gatan på plushöjden 16,30. Ledningen är 25 m lång.

Nollplan

a) Ange höjdskillnaden mellan punkterna A och C.

  2 En orts nollplan ligger 23,37 m över havsytans nivå. Hur högt över havsytans nivå ligger en punkt som på orten har

a) plushöjden 12,16

b) minushöjden 3,66?

  3 För att det inte ska frysa i ett avloppsrör måste hela röret placeras där det är frostfritt. Ett PVC-rör har ytterdiametern 160 mm. Rörets underkant har plushöjden 12,67. Marknivån på platsen är på +13,90. Frostfritt djup är här 1,2 m under marknivån.

Ange fallet i promille.

  6 Vilken plushöjd har punkten B, som ligger 12 m från  A? +9,80 10 ‰

b) Ett avloppsrörs underkant ska läggas med början i punkten D 2,65 m rakt under C. Ange punkten D:s plushöjd. c) En punkt på botten av en tunnel rakt under A har minushöjden 3,36 . Hur långt under A befinner sig denna punkt?

Hur många millimeter faller ett rör med detta fall om det har längden 24 m?

A

B

  7 Idag kan man t ex använda rörlaser för att noggrant mäta ett rörs riktning och fall. Ett äldre hjälpmedel är vattenpass som med hjälp av en ställbar fallbricka kan ställas in så att man får önskat fall. Fallbricka

För att bestämma fallet så måste längden av fallbrickans utskjutande del bestämmas.

Hur mycket ska fallbrickan sticka ut om fallet ska vara 5 ‰ och vattenpassets längd är 600 mm?

Är röret korrekt placerat? Motivera ditt svar.

2.2  procentuella förändringar och jämförelser

Gult smakprov.indd 21

2011-04-14 15.27


Aktivitet

DISKUTERA

Sant eller falskt? Diskutera i par eller grupp. Sant eller falskt? Motivera svaret!

1 Sannolikheten för en händelse är alltid större än 1.

6 Sannolikheten att en familj med två barn har två flickor är 0,25.

2 I en datamängd kan medelvärde och median vara samma tal.

7 Vid en hälsokontroll vägdes ett antal personer.

3 Frekvensen i en tabell eller ett diagram talar om hur ofta ett värde förekommer. 4 I en stor datamängd ligger alltid 50 % av värdena mellan det minsta värdet och medelvärdet.

Antal

8 4 0

5 Ett antal personer satte betyg på en film. Resultatet visas i tabellen. Poäng

Antal personer

1

2

2

1

3

4

4

3

a) Filmen fick totalt 10 poäng. b) Medelpoängen är 2,5. c) Medelpoängen är lägre än medianpoängen.

Gult smakprov.indd 22

Frekvens

12

Vikt 20

40

60

80

100 120 140 kg

a) Två personer vägde över 100 kg. b) Hälsokontrollen omfattade 30 personer. c) 40 % vägde under 80 kg. 8 Sannolikheten att ett frö ska gro är 0,8. Om tre frön sätts så är chansen mindre än 50 % att alla fröna gror. 9 I en burk ligger en svart och tre vita kulor. Om du tar två kulor ur burken så är P(lika färg) = P(olika färg).

3  sannolikhetslära och statistik

2011-04-14 15.28


Sammanfattning 3 Statistik Några olika typer av diagram:

Enkla slumpförsök Sannolikhet =

antalet gynnsamma utfall antalet möjliga utfall

Stapeldiagram

Sannolikhet är ett tal mellan 0 och 1.

% 40

3,0

2006

Kvinnor

1,5 1,0

Kvinnor

Män

0,5 20

30

40

50

60

År

Cirkeldiagram

Stolpdiagram

Portugal

Frekvens

Grekland

4

P (träff) = 0,7    P (bom) = 0,3 Försöket kan beskrivas med ett träddiagram: 0,3

träff 0,7

0,3

träff 0,21

bom 0,09

Sannolikheten för ”en gren” = produkten av sannolikheterna längs grenen. Beroende sannolikhet Exempel: Skålen innehåller 3 röda och 2 vita kulor. Vi drar två kulor utan återläggning. B A Färgen på den första kulan påverkar sannolikheten för färgen på den andra. P (olika färg) = P (röd,vit) + P (vit,röd) = 3 2 2 3 3 =    ·    +    ·    =   5 4 5 4 5

2

Italien

Spanien 40

41

42

43

44

45

Frankrike

Storlek

Frekvenstabell ”Ska du övningsköra när du fyller 16 år?” Svar

bom

bom 0,21

2,0

10

En skytt skjuter två skott mot en tavla. I båda skotten gäller:

0,3

2006

0

Slumpförsök i flera steg

0,7

Män

2,5

10

6

träff 0,49

3,5 1980

20

Sannolikheten att dra en grön kula är 3 gynnsamma utfall av 7 möjliga utfall. 3 4 P (grön) = P (vit) = 7 7

0,7

liter/min 4,0

1980

30

Exempel:

Linjediagram

Andel dagligrökare i åldern 16−84 år

Avprickning

Frekvens (antal) Relativ frekvens (%)

Ja

//// //// //

12

12/20 = 0,60 = 60 %

Nej

////

 5

  5/20 = 0,25 = 25 %

Vet inte

///

 3

  3/20 = 0,15 = 15 %

20

         100 %

Summa

Lägesmått Medelvärde =

summan av talen antalet tal

Typvärde = det eller de värden som är vanligast förekommande Medianen är talet i mitten när talen står i storleksordning. Om två tal står i mitten, beräknas medelvärdet av dessa: Talen 0, 3, 4, 7, 23 har medianen 4. Talen 0, 3, 4, 7, 23, 25 har 4+7 = 5,5 medianen 2

3  sannolikhetslära och statistik

Gult smakprov.indd 23

2011-04-14 15.28


Kan du det här? 3 Moment

Begrepp som du ska kunna använda och beskriva

Enkla slumpförsök

Sannolikhet P (vinst) Möjliga utfall

Du ska ha strategier för att kunna • beräkna sannolikheten för en händelse när du vet antalet gynnsamma utfall och antalet möjliga utfall

Relativ frekvens

• uppskatta sannolikheten med hjälp av relativ frekvens.

Slumpförsök i flera steg

Träddiagram

• beräkna sannolikheter vid slumpförsök i flera steg.

Statistik

Tabell

• tolka tabeller och diagram

Stapeldiagram

• beräkna t ex andelar ur data från tabeller och diagram

Beroende och oberoende händelser

Cirkeldiagram Linjediagram Medelvärde

• granska och jämföra data från tabeller och diagram

Median

• beräkna medelvärde och median.

Typvärde Statistik med kalkylprogram

Kalkylblad Cell Formel

Gult smakprov.indd 24

• beräkna medelvärde med hjälp av kalkylprogram • skapa olika typer av diagram med hjälp av kalkylprogram.

3  sannolikhetslära och statistik

2011-04-14 15.28


Diagnos 3 Enkla slumpförsök   1 I en burk ligger 2 röda, 3 svarta och 5 vita kulor. Du tar slumpvis en kula ur burken.

Beräkna sannolikheten

a) att du tar en svart kula

b) att du tar en kula som inte är svart.

  7 Eleverna i två gymnasieklasser svarade på frågan: ”Vad vill du helst göra direkt efter gymnasiet?” Antal elever 16 12

  2 Ungefär hur många ”sexor” bör du få om du gör 150 tärningskast?   3 En butikskedja sålde 1 200 mobiltelefoner av en viss modell. Av dessa gick 18 sönder under garantiperioden.

Hur stor är risken att en telefon av den modellen går sönder under garantiperioden?

  4 I en kommun föddes ett år 840 barn.

Ungefär hur många av dessa kan man förvänta sig var pojkar som föddes på en fredag?

8 4 0

Studera

Arbeta

Resa

a) Vilket svar var vanligast i klass 3b?

b) Hur många elever i klass 3b svarade på frågan? c) Är det sant att 50 % av eleverna i klass 3a svarade att de helst ville arbeta? Motivera ditt svar.   8 Ett antal personer fick frågan:

Slumpförsök i flera steg   5 En bågskytt skjuter två pilar mot en måltavla. P (träff) = 0,4 för varje pil.

a) Rita ett träddiagram till denna händelse.

b) Beräkna P (miss,miss).

c) Beräkna sannolikheten att endast en av pilarna träffar. Statistik

”Hur många TV-apparater har er familj?” Frekvens 14 12 10 8 6 4 2 1

  6 Några 16-åringar tillfrågades om storleken på deras månadspeng. Resultatet blev 825 kr 1 275 kr

Klass 3a Klass 3b

950 kr 1 000 kr

1 150 kr 900 kr

770 kr 1 050 kr

a) Beräkna medelvärdet och medianen.

b) Vad händer med medelvärdet och medianen om värdet 1 275 kr ändras till 2 275 kr?

2

3

4

5 Antal TV

a) Armando säger: ”Eftersom 3 är värdet i mitten på den horisontella axeln så är medianen 3.” Förklara varför detta är fel. b) Hur många procent av familjerna hade 2 TV-apparater? c) Beräkna medelvärdet av antalet TV-apparater.

Om du behöver repetera delar av kapitlet så finns repetitionsuppgifter på sidan 326. 3  sannolikhetslära och statistik

Gult smakprov.indd 25

2011-04-14 15.28


Blandade övningar kapitel 1 Del I:

Utan räknare

1 Vilket tal pekar pilen på?

51

52

(NP)

53

2 Skriv med siffror a) två tiondelar

b) 2,5 miljoner

3 Temperaturen är – 5°. Vad blir den om den a) ökar med 3°

b) minskar med 4°?

10 Andreas har 4 km till skolan. Hur många minuter tar det för honom att cykla till skolan om han håller en medelfart på 16 km/h? (NP) 11 Hur många minuter är 0,75 timmar? 12 På morgonen var temperaturen – 5 ºC utomhus och +18 ºC inomhus . På kvällen hade temperaturen utomhus minskat 3 ºC och inomhus ökat 3 ºC.

Hur stor var då differensen mellan inomhus- och utomhustemperaturen?

4 Beräkna a) 5 + 3 ∙ 2

c) 0,15 + 0,5

b) 3,7 ∙ 1 000

d) 480 100

5 Avrunda 48,152 till a) tiotal

b) tiondelar

6 Ann sover 8 timmar per dygn. Hur stor andel av dygnet är det? Svara i enklaste bråkform. 1 liter. 3 Hur många liter färg finns det i en förpackning med 12 burkar? 7 En liten färgburk innehåller

8 Ett originalhål för högtalare i en bil har diametern 4 ½ tum. Filles högtalare har diametern 5 ¼ tum. Hur många tum för litet är hålets diameter? 9 Vilka beräkningar är orimliga?

a) 0,7 ∙ 7,5 = 52,5

c) 1 600 ∙ 0,48 = 768

b) 740 ∙ 1,2 = 888

d) 58 000 ∙ 0,12 = 696

Gult smakprov.indd 26

13 Vilka av bråken ligger mellan

1 och 1? 2

2 3 9 52 19             5 4 4 100 40

1  ATT ARBETA MED TAL

2011-04-14 15.28


Del II:

14 Vilket tal ska stå i rutan? 2 000 2 ∙ 10 = 15 För en bränsletillsats rekommenderas 5 ml till 1 liter bensin. Till hur många liter bensin räcker 1 dl av denna bränsletillsats? 16 Vad är hälften av

a) 0,1

2 b) 6

3 c)   ? 4

20 Simon mäter sin puls och räknade till 96 pulsslag på 1,5 minuter. Ungefär hur många slag slår Simons puls på

a) 1 min

c) 1 dygn

b) 1 timme

d) 1 år?

21 En byggvaruhus säljer rörskarvar med följande priser

17 Ett flygplan startade kl 8.20 från New York lokal tid. Flygresan till Los Angeles beräknas ta 5 h 30 min.

Rörskarvar Styckpris

När landar planet i Los Angeles lokal tid? Tidsskillnaden i timmar mellan orterna framgår av tabellen:

  London   New York   Los Angeles

0 –6 –8

18 Hur stor del av figuren är färgad?

Med räknare

40 kr

5-pack

175 kr

10-pack

300 kr

Pieter behöver 8 st. Lönar det sig för honom att köpa ett 10-pack?

22 Päivi får 1 360 kr för 16 timmars arbete. (NP)

a) Hur mycket får hon för 20 timmars arbete?

b) Hur många timmar måste hon arbeta för att få 5 000 kr?

23 Marino simmade 16 längder i en bassäng för att komma upp till 400 m.

19 Om du dividerar ett tal med 200 blir resultatet 0,75.

Vad blir resultatet om du istället multiplicerar talet med 200?

Hur många längder behövs det för 1 km?

24 Sverker ska blanda kakelfog enligt följande ”recept”:

1 kg 50 ml 2,5 dl

kakelfog fogförstärkare vatten

När Sverker ska börja blanda märker han att han bara har 800 g kakelfog.

Hur mycket fogförstärkare och vatten ska han då ta?

1  ATT ARBETA MED TAL

Gult smakprov.indd 27

2011-04-14 15.28


25 Jorge tränar intensivt och förbrukar då energin 30 k J/minut. Hur länge ska han träna för att förbruka energimängden i 0,5 liter glass, 900 kcal? (1 kcal = 4,2 k J)

28 Tabellen visar antalet anställda samt antal producerade enheter för ett industriföretag. År

Antal anställda

Antal enheter

1990

60

267 000

2010

82 

433 000

a) Jämför antal producerade enheter per anställd år 1990 och 2010. b) Anta att produktionen är proportionell mot antal anställda. Hur många anställda hade det krävts 1990 för att klara samma produktion som år 2010?

26 I USA används enheten hp (horsepower) som inte är exakt samma som hk (hästkraft) som vi ibland använder i Sverige. I data för en motor anges effekten till 140 hk eller 138 hp. En annan motor är bara märkt 300 hp. Hur många hk motsvarar det? 27 Nils uppskattar att ett arbete i tre moment ska ta: 50 min + 40 min + 20 min. Vilken uppskattad total arbetskostnad ger det om arbetskostnaden är 460 kr/timme?

28

Gult smakprov.indd 28

29 Armin joggade i ett motionsspår med hastigheten 3 m/s. Han tog en paus efter 2,7 km. När han joggat i ytterligare 5 minuter hade han en tredjedel kvar av den totala sträckan runt motionspåret. Hur långt var motionsspåret? 30 Tre åkerier A, B och C har åtagit sig att köra massor från ett vägbygge. • Åkeri A har 8 bilar i arbete under 9 dagar. • Åkeri B har 9 bilar i arbete under 7 dagar. • Åkeri C har 6 bilar i arbete under 10 dagar. Hur stor del av intäkterna bör vart och ett av åkerierna ha?

1  aTT aRbETa mED Tal

2011-04-14 15.28


Utredande uppgifter

Den här typen av uppgifter brukar bedömas efter följande kriterier: • vilka matematiska kunskaper du har visat • hur väl du har förklarat ditt arbete och motiverat dina slutsatser • hur väl du har redovisat ditt arbete och genomfört dina beräkningar. 31 Ett företag ska köpa in en ny maskin och jämför två olika alternativ. Inköpskostnad

Maskin A

Maskin B

1 000 000 kr

600 000 kr

5 år 

4 år

Driftskostnad

1,50 kr/detalj

2,50 kr/detalj

Underhållskostnad

20 000 kr/år

35 000 kr/år

Beräknad livslängd

a) Beräkna värdeminskningen per år (inköpskostnad/livslängd) för de två olika maskinerna.

Vilken maskin ger minsta totala årskostnad om företaget varje år beräknas producera

b) 30 000 st detaljer

c) 40 000 st detaljer?

33 Sandra har köpt en begagnad bil för 78 000 kr. Hon räknar med att köra ca 900 mil per år med bilen. I en tidning hittar hon två olika matematiska modeller för hur bilens framtida värde kan beräknas.

Modell A: Värdet minskar med 12 kr per mil.

Modell B: Värdet går för varje år ner till 4/5 av värdet året innan. Undersök, med hjälp av de två modellerna, hur bilens värde minskar under en tioårs­ period. Kommentera dina resultat. 34 Patrik ska leda en kurs i mätteknik. Till den behöver han bl a köpa in 10 skjutmått som sammanlagt får kosta högst 800 kr. De av bättre kvalité kostar 105 kr/st medan en enklare modell kostar 58 kr/st. Patrik vill köpa in så många som möjligt av den bästa sorten.

Hur många ska han köpa av vardera slaget?

d) Vid vilken årsproduktion (antal detaljer) är den totala årskostnaden densamma för de två maskinerna? 32 En lördag delade Maja och Malcolm ut reklam broschyrer i ett bostadsområde. Mellan kl 8 och 14 delade Maja ut 1 100 broschyrer. Malcolm delade ut 900 broschyrer mellan kl 10 och 14.

Hur bör de fördela pengarna de fick för sitt arbete för att det ska bli rättvist?

1  ATT ARBETA MED TAL

Gult smakprov.indd 29

2011-04-14 15.28


SVAR, LEDTRÅDAR OCH LÖSNINGAR Svaren står med svart text. Ledtrådar och lösningar står med blå text. 2209 a) Ökning med 33 %

b) Minskning med 25 %

c) Förklaring: En ändring i kronor jämförs alltid med det gamla priset. I a) är det gamla priset 600 kr och i b) är det gamla priset 800 kr.

2222 5 män ska ersättas. Ledtråd: Andelen kvinnor ska öka från 12 % till 32 %.

Tema: Är skolan jämställd?

2210 9,5 % Ledtråd: Jämför skillnaden med priset i den vanliga butiken.

1 a) 74,9 %

b) 25,1 %

2 a) 49,9 %

b) 50,1 %

3 a) 67,2 %

b) 32,4 %

2211 Ja, båda kan ha rätt. Förklaring: Ada: Ökningen av antalet flickor är störst i Göteborg (93 st). Ida: Ökningen i procent är störst i Karlstad (3,9 %).

4 a) 78,4 %

c) 21,6 %

b) 54,7 %

d) 45,3 %

5 a) Ja

Motivering: Antalet kvinnor är mer än 60 % (68%).

2212 15 %

b) Ja

Motivering: Antalet kvinnor är 75 %.

Ledtråd: Gamla värdet är 42 871.

2213 Viktor har rätt. Förklaring: 100 ökningen = = 1 = 100 % gamla värdet 100

Sofia har fel. Förklaring: minskningen 100 = =0  ,5 =100  % gamla värdet 200

2214 ca 12 % Ledtråd: Jämför priset per liter för de båda burkarna. 2216 a) 5 %

b) 3,5 %

2217 a) 1 procentenhet

c) Nej Motivering: Antalet män är mindre än 60 %. 6 a) 0,4 %

2226 a) 2 700 kr

b) 25 200 kr

2236 1 200 000 2237 Skillnaden är 70 personer. Ledtråd: Enligt prognos A sjunker folk mängden med 1 400 personer under år 2011. Enligt prognos B sjunker folkmängden med 1 330 personer under år 2011. 2239 a) 1,20

b) 1,05

c) 7 560 kr

d) ökning med 26 %

b) 1 840 kr

2228 a) 1,20

c) sänkning med 8 %

b) 60 m2

2241 ca 200 000 kr

2229 5 564 kr 2230 a) 1,35

c) 0,65

d) 0,92

b) 1,08

2231 35 700 kr 2232 a) 515 000 kWh/år

Gult smakprov.indd 30

Martin: Jag drar bort 8 % från 100 % = 92 %. Jag multiplicerar föränd ringsfaktorn 0,92 med priset.

2240 a) 0,92

2220 Spillet har minskat med 2 procentenheter eller 33 %.

1 % av 1 600 kr = 16 kr 8 % av 1 600 kr = = 8 ∙ 16 kr. Jag drar bort 8 ∙ 16 från priset.

b) 0,76 liter/mil

2219 ca 11 %

2221 De röda ökade med 10 % och de gröna med 36 %. I procent ökade de gröna mest. De röda ökade med 4 procentenheter och de gröna med 2. I procent enheter ökade de röda mest.

Klara:

2227 a) 0,04 liter/mil

b) 25 %

2218 a) 60 procentenheter b) 80 %

b) 108 %

2235 Förklaring: Julia: 8 % av 1 600 kr = = 0,08 ∙ 1 600 kr. Jag drar bort 0,08 ∙ 1 600 från priset.

b) 490 000 kWh/år

2233 a) ökning med 17 %

b) minskning med 7 %

c) ökning med 40 %

d) minskning med 20 %

2234 a) 15 % rabatt b) 30 % rabatt

2242 Nej. Han gör en förlust på 4 % eller 48 kr. 2243 Ja, det är sant. Förklaring: Den totala förändringsfaktorn blir densamma. 1,50 ∙ 0,80 = 0,80 ∙ 1,50 = 1,2 Ökning med 20 % i båda fallen. 2244 a) Aktie 1 har utvecklats bäst med en ökning på 7,2 %. b) Aktie 3 har utvecklats sämst med en minskning på 3,2 %.

svar, LEDTRÅDAR och lösningar

2011-04-14 15.28


Tema: Moms 1 a) 120 kr

b) 600 kr

4 a) 3 495 kr

5 a) 15,0 % b) 13,6 %

b) 1 095 kr

6 a) 6 300 mil b) 14 % Ledtråd: Hur många % mer är 160 än 140?

c) 31 % Ledtråd: Beräkna

marginalen försäljningspriset

2 a) 1 998 kr b) 7 992 kr 3 a) 1,25

b) 0,80

4 a) 80 kr

b) 300 kr c) 3 196 kr

5 a) 625 kr

b) 2 500 kr c) 1 050 kr

6 562,50 kr 7 29,80 kr Ledtråd: Momsen du ska dra av från priset är 20 %. 8 I den vanliga butiken Motivering: E-shoppriset är 2 937,50 kr. 9 a) 60 kr b) 1 060 kr c) 5,66 % Lösning: 60 1 060 ≈ 0,0566

7 Min 1 932 mm och max 2 136 mm. 8 a) 1,20 kr (4 däck)

5 a) 42,50 kr b) 20 %

b) 4,0 %

6 a) 330 kr c) 24 % (23,8 …) b) 41 % (41,1 …) 7 a) 40 %

b) 25 %

c) 25 %

Tema: Plushöjd och fall

2246 a) 53,8 % b) 154,8 %

c) 16,4 %

1 a) 0,24 m

2247 a) 46,2 %

b) 205 kr

c) 28,24 m

2248 a) 7,5 %

c) 25,80 kr

2 a) 35,53 m

b) 143 kr

3 Nej. Frostfritt djup är +12,70 och rörets överkant har plushöjd 12,83.

b) 29,2 %

2249 a) ca 21 %

2250 a) Männen ökade mest både i procent och kr. Lösning: Män Löneökning i kr: 145,7 kr – 115,4 kr = 30,3 kr Löneökning i % = = 30,3/115,4 ≈ 26 %

b) 22,47

b) 19,71 m

4 96 mm 5 6 ‰ 6 9,92 7 3,0 mm

Kvinnor Löneökning i kr: 129,3 kr – 105,3 kr = 24 kr Löneökning i % = = 24/105,3 ≈ 23%

2303 a) 0,03

b) 360 kr

2304 a) 1 200 kr

b) 11 200 kr

2305 a) 26 000 kr

c) 2 167 kr

c) 3 500 kr Ledtråd: 40 % påslag

b) Kommentar: Männens löneökning var 26 % och kvinnornas 23 %. Båda ökningarna var högre än ökningen av KPI (10 %).

2306 Johans bank. Motivering: Johans bank ger 1,3 % och Lisas 1,2 %.

2 a) 119 kr

2251 11 100 kr/mån kr (11 059,2 ...)

2307 11,8 %

Tema: Försäljningspris 1 a) 500 kr b) 40 %

b) 459 kr c) 26 % Ledtråd: Beräkna

2308 25,3 % pålägget försäljningspriset

c) 75 % Ledtråd: Beräkna

Tema: Däck

2309 7,6 %

1 Däckets bredd är 205 mm, profil förhållandet är 50 % och fälgens diameter är 16 mm.

3 a) 195 kr b) 300 % Ledtråd: Beräkna

b) 6 500 kr

pålägget inköpspriset

2 a) 65 %

marginalen försäljningspriset

4 a) 65 % b) 127 mm

b) 60 %

3 94 %

2310 9 200 kr Ledtråd: Ökningen är 0,5 % på 1 840 000 kr. 2311 A – 3 526 kr B – 128 000 kr C – 4 160 kr 2312 a) 4 st

b) 8 st

c) 625 kr

svar, LEDTRÅDAR och lösningar

Gult smakprov.indd 31

2011-04-14 15.28


LENA ALFREDSSON

PATRIK ERIXON

HANS HEIKNE

Matematik 5000

är ett helt nytt läromedel, anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns nu även för introduktionsprogrammen och komvux.

Matematik 5000 ger, liksom sin föregångare Matematik 4000, eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla sina förmågor genom en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Läromedlet aktiverar och engagerar eleverna samtidigt som det befäster viktiga kunskaper. Sist men inte minst: det har en tydlig struktur och är lätt att arbeta med.

Välj mellan Röd serie

för serviceinriktade yrkesprogram

Gul serie för tekniskt inriktade yrkesprogram Grön serie för SA, EK, ES, HU samt komvux Blå serie för NA och TE Basböcker för elever som behöver en enklare framställning

För aktuell information om serien och digitalt material, besök www.nok.se/matematik5000

Gult smakprov.indd 32

2011-04-14 15.28

9789127421585  
9789127421585  

Matematik 1a Blädd erex Boken kompletteras av en Lärarhandledning. Den innehåller bl a kommentarer till lärobokens aktiviteter, extrauppgift...