Issuu on Google+


BIBLICKÁ KONKORDANCIA


BIBLICKÁ KONKORDA CIA Zostavil Juraj Potúček Reedícia.

SLOVENSKÁ BIBLICKÁ SPOLOČNOSŤ 2003


ISBN 80-85486-21-0


5

PREDHOVOR Účelom biblickej konkordancie je pomôcť čitateľovi Biblie pri vyhľadávaní jednotlivých výrazov alebo veršov. Skúsenosti už neraz ukázali, že ani najzbehlejší čitatelia Biblie nemôžu poznať úplne celý slovný a vecný obsah Biblie naspamäť, takže siahnu po pomôcke, ktorá by im pomohla v práci, a tou býva spravidla biblická konkordancia. Z týchto dôvodov vznikali už v časoch reformácie prvé tlačené konkordancie a to v národoch, ktoré mali preklad Biblie vo vlastnom jazyku. Bolo to prirodzené, keďže každý preklad Biblie podnietil potrebu a vzápätí aj spracovanie biblickej konkordancie, ktoré potom vyšli postupom času v ďalších revidovaných vydaniach. Kvôli historickej úplnosti treba spomenúť, že napr. biblickú konkordanciu na základe kralického prekladu Biblie spracoval tiež slovenský ev. a. v. farár Martin Lauček (1732-1802) a táto vyšla tlačou pod názvom Slovárne aneb Konkordancy Biblická . .. (Bratislava 1791). Autor zahrnul do nej podľa vtedajších zvyklostí aj citáty z apokryfických kníh. V tej dobe bola to pozoruhodná práca, obsahom i roz­ sahom (vyše 950 strán) a ojedinele ju možno nájsť v našich knižniciach aj dnes. V roku 1941 vyšiel Biblický ukazovateľ, ktorý je stručnou konkordanciou (160 strán) zostavenou tiež na základe kralickej Biblie. Zredigoval ho ev. a. v. farár Juraj Holčík. A napokon si zaslúži zmienky Zoznam mien a vecí pripojený ku katolíckemu prekladu Nového zákona (Trnava, SSV 1952, ss. 863-921), ktorý je stručnou konkordanciou len k Novému zákonu. Predložená Biblická konkordancia vznikla v r. 1953-1960 a vychádza zo slo­ venského prekladu Biblie, ktorý vydala Česká biblická práca v Kutnej Hore s vro· čením 1951. Ako vzor, čo sa rozsahu týka, slúžilo autorovi 2. vydanie Biblickej konkordancie, ktoré vydal Kresťanský spolek mladíku v Prahe r. 1933. Pri dlho­ ročnej úmornej práci autor stále sledoval cieľ: zostaviť materiálove bohatú, obšírnu pomôcku pre slovenského pismáka, nie však konkordanciu pre š_pecialistu-vedca, ktorá by podávala úplný výpočet všetkých citátov každého hesla. Dalším dôvodom pre spracovanie konkordancie bol sám preklad Biblie do slovenčiny, ktorý predurčo­ val, že k slovenskej Biblii patrí organicky aj slovenská konkordancia. Slovenský preklad Biblie obsahuje asi 600 OOO slov, z čoho vyplýva, že sa musel urobiť iba široký v ý b e r hesiel a citátov. Príliš podrobná konkordancia by sa bola rozrástla do veľkých rozmerov, obsiahla by niekoľko zväzkov, vznikli by ťažkosti pri tlači a keby aj vyšla, stala by sa cenove mnohým nedostupnou. Preto sa zvolila pri výbere hesiel stredná cesta. Používateľ bude musieť jednotlivé heslá hľadať predovšetkým pri podstatných menách, prídavných menách, slovesách, číslovkách a príslovkách. Ostatné čiastky slovnej zásoby, ako zámená, predložky, spojky, citoslovcia a častice sú spracované iba výnimočne. V konkordancii je vyše 7 200 hesiel, v ktorých je cca 70 OOO citátov z Biblie. Značka ..t. pri niektorých heslách značí, že sú uvedené všetky miesta výskytov


príslušného hesla v Biblii. Pri porovnávaní úplnosti niektorých hesiel 3-zväzková Biblická konkordancia, ktorú spracoval M. Bič a J. B. s kolektívom (Praha, Kalich 1954-1967). Za Biblickou konkordanciou je podaná krátka štúdia Slovenský preklad Biblie resp. jej častí, ako aj s príslušnou bibliografiou všetkých slovenských literatúry týkajúcej sa problematiky prekladu Slova Božieho slovenčiny. Zostavovateľ vynaložil veľa námahy, aby podal slovenskému čitateľovi Biblie užitočnú pomôcku, ktorej hodnotu pozná iba po dlhšom sústavnom používaní. Pracoval vo viere, že jeho práca nebude márna, - a hoci bude mať aj medzery prácu čitateľom prinesie používateľovi veľký úžitok. V tejto Všemohúcemu Pánovi, Biblie a najmä tým, ktorí slúžia Slovom Božím a lege ! že dovolil, aby práca napriek prekážkam vyšla tlačou.

„Tvoje slová mi boli obveselením a radosťou môjho srdca." Jeremiáš 15, 16


7

SKRATKY BIBLICKÝCH KNÍH : IM 2M 3M 4M SM

J oz Sud ! Sa 2Sa ! Kr 2Kr !Pa 2Pa Ezd Neh Est

ž

Pr Kaz PŠ Iz Jer PJ Ez Dan Hoz Jl

Am

Obad Jon Mi

= 1 . Mojžišova 2. M oj žišova 3. M oj žišova 4. M oj žiš ova 5. M oj žišova J ozue Sudcov 1 . Samuelova 2. Samuelova 1. Kráľovská 2. Kráľovská 1 . Paralipomenon 2. Paralipomenon Ezdráš Nehemiáš Ester Žalmy Prísl ovia Kazateľ Pieseň Šalamúnova Izaiáš J eremiáš Pl ač J eremiáš ov Ezechiel Daniel H ozeáš J oel Amos Obadiáš Jonáš Micheáš

Náh Hab Sof Hag Za Mal Mat Mar Luk Sk Rim ! Ko 2Ko Gal Ef Fil Kol ! Te 2Te ! Tm 2Tm Tít Filém Žid Jak ! Pt 2Pt !J 2J 3J Zj

Náhum Habakuk Sofoniáš Haggeuš Zachariáš Mal achiáš Matúš Marek Lukáš Skutky sv. apoštolov Rimanom 1. Korinťanom 2. Korinťanom Galaťanom Efežanom Filipänom Kološanom 1. Tesal oničanom 2. Tesal oničanom 1. Timoteovi 2. Timoteovi Títovi Fil émonovi Židom Jak oba 1. Petra 2. Petra 1. J ána 2 . Ján a 3 . J ána Zjavenie sv. Jána


8

O STATNÉ P OUŽITÉ SKRATKY* Abr. B. Bab. bab. blah. H. Hosp. Izr. izr. J. Jer.

Abrahám Bôh Babylon babylonský blahoslavený Hosporun Hosporunov, -ova, -ovi Izrael izraelský Ježiš "' Jeruzalem

kráľ. obyv. P. pok. prík. služ. sprav. sv. zhrom. ....

kráľovský; kráľovstvo obyvate ľ ; obyvateľstvo Pán ; -a, -ovi pokolenie prikázanie služobník spravodlivosť ; spravodlivý svätý zhromaždenie ; zhromaždiť úplný výpočet všetkých citátov

*) Ojedinele sa použili aj ďalšie skratky; nakoľko ich však možno ľahko zo súvisu v texte rozlúštiť, v zozname skratiek sa neuvádzajú.


!I

A Jób Pr Zj

26, 6 15, 1 1 9, 1 1

A ABADDON nieto prikrytia a-u šeol a a. sú pred Hosp. ktorému je hebrejsky meno A .

Žid

l Sa 2Sa

1 1, 4 1 2, 24

vierou doniesol Á. Bohu väčšiu obet ku kropeniu krvi, ktorá hovori lep-· šie než Á-ova

A ÁBEL II . 6, 18 veľký kameň Á . 20, 1 4, 15, 1 8 (mesto) Á .

Est

1, 10

A ABA GTA (komorník) A.

2Kr

5, 1 2

A ABANA či nie s ú lepšie A . a Farfar

A ÁBEL-BÉT-MAACHA ! Kr 1 5, 20. 2Kr 1 5, 29

4M

21 , 1 1

Sud

Jer

22, 20

A ABÁRIM vrch A. ; 27, 1 2 ; 33, 44, 47, 48. 5M 32, 49 krič z vrchu A.

Mar 1 4, 36 Rim 8, 1 5 4, 6 Gal

A ABBA A., Otče, tebe je všetko možné v ktorom voláme : A., Otče! ktorý volá : A., Otče!

l Kr 4, 6 Neh 1 1 , 17

A ABDA A doníram, syn A-u A ., syn Šammuu

7, 22.

A ÁBEL-M ECHOLA !Kr 4, 1 2 ; 1 9, 1 6

..t.ABIA 2Kr 18, 2. ! Pa 2, 24. 2Pa 29, 1 l Kr 1 4,

1.

A ABIÁŠ l Pa 3, 1 0 ; 6,28 ; 7, 8; 24, 1 0 . 2Pa 1 1 , 2 0 , 22 ; 1 2, 1 6 ; 1 3, 1 -4, 1 5-22 ; 1 4, 1 . Neh 1 0, 7 ; 1 2, 4, 1 7 . Mat 1 , 7 . Luk 1 , 5 A ABIATÁR vošiel do domu Božieho za A-a Pozri tiež: Ebiatár

Mar

2, 26

A. ABDIEL Achi, syn A-ov Šelemiáš, syn A-ov

2M

1 3, 4

.&..ABIB mesiac a. 2M 23, 1 5 ; 34, 1 8 . 5M 1 6, 1

Joz

A. ABDÓN 2 1 , 30. Sud 12, 13, 1 5 . ! Pa 6, 74 ; 8, 23, 30; 9, 36. 2Pa 34, 20

IM

25, 4

A ABÍDA synovia Madianovi . . . A. ; l Pa 1, 33

Joz

1 9, 20

4M

1, 1 1

A.. ABIDÁN A., syn Gideoniho ; 2, 22; 7, 60, 65 ; 1 0, 24

! Sa !Pa

9, l 1 1, 32

! Pa

A ABDI 6, 44 . 2Pa 29, 1 2 . Ezd 1 0, 26

5, 15 !Pa Jer 36, 26

Dan

lM

1,

7

4, 2 4 4 8 8 9 25

Mat 23, 35 Luk 1 1 , 5 1

A ÁBEC (hranica) Kišjon a Á. A ABEDNÉ GO nazval . . . Azariáša A-m ; 2, 49 ; 3, 1 2-30

A ÁBEL I . (Eva) porodila j eho brata Á-a. Joz 1 7, A A. pásol ovce 2Sa 23, doniesol aj Á. z prvorodených H. pohliadol milostive na Á-a hovoril Kain s Á-om l Sa 25, povstal Kain na Á-a kde je Á., tvoj brat? B. mi dal náhradou iné semä na­ miesto Á-a od krvi spravodlivého Á-a ! Kr 1, ód krvi Á-ovej

A ABIEL Kíš, syn A-a ; 1 4, 5 1 A . Arbátsky

A ABIEZ ER 2. Sud 6, 24, 34 ; 8, 2, 32. lPa 7, 1 8 2 7 A. Anatótsky. l Pa 1 1 , 28 ; 27, 1 2 ..t.ABI GAIĽ 3, 1 4, 1 8, 23, 32, 36, 39-42 ; 27, 3 ; 30, 5 . 2Sa 2, 2 ; 3, 3 ; 17, 25. 1 Pa 2, 1 6, 1 7 ; 3, 1 3

11;. ABI GAZA A. Sunamitská 1 5 ; 2, 1 7, 2 1 , 22.


ABÚIU A ABÍH U 6, 23 ; 24, 1, 9 ; 28, 1 10, 1 synovia Aronovi, Nádab a A. 4M 3, 2, 4. l Pa 6 , 3; 24, 1 4M 26, 60 Aronovi sa narodil . . . A . 6 1 Nádab a A. zomreli ; l Pa 24, 2

2M 3M

4M lPa Est

á.. ABICHAIL 3, 35 Cúriel, syn A-ov 2, 29; 5, 14. 2Pa 11, 18 2, 15 Ester, dcéra A-ova ; 9, 29

10

2Sa

3, 4

Mat

1, 13

A ABIÚD

A ABIMAÉL 10, 28. l Pa 1, 22

á.. ABIMELECH lM 20, 2 A., kráľ Gerára 17 B. uzdravil A-a 20,3-18 ; 21, 22-29, 3 2 ; 2 6 , 1, 8-11, 16, 26 21, 25 karhal Abrahám A-a pre studňu vody Sud 8, 31 pridal mu meno A. 9, 1 A., syn J erubbálov 9, 3, 4, 6, 16-5 6 ; 10, 1 2Sa 11, 21 ktože zabil A-a !Pa 18, 16 A., syn Ebiatárov, boli kňazmi Ž 34, 1 Dávidov, keď bol na pohľad zmenil rozum pred A-om

Zorobábel sploail A-a ; A. splodil Elijakima

A ABNER l Sa

A A B I JA M l Kr 14, 31 ; 15, 1 , 7, 8 lM

A ABITÁLA Šefatiáš, syn A-y. l Pa 3, 3

! Pa

14, 50 A., syn Néra; 51 17, 55, 5 7 ; 20, 25 26, 5 A., syn Nérov; 26, 7, 14, 15. ! Kr 2, 5, 32. l Pa 26, 28 2, 8, 12, 14, 17-31 ; 3, 6-33, 37; 4, 12 4, 1 zomrel A. v Hebrone 27, 21 Jaasiel, syn A-ov

ABRAHÁM IM

17, 5 24

tvoje meno bude A . A-ovi bolo 99 rokov, k e ď si obrezal telo 26 toho istého dňa bol obrezaný A. 18, 17 či budem tajiť pred A-om, čo učiním ? 18 A. istotne bude veľkým národom 20, 9 zavolal Abimelech A-a 21, 5 A-ovi bolo 100 rokov, keď sa mu narodil Izák 34 A. pohostínil v zemi Filištínov 22, l B. skúšal A-a 3 A. vstal skoro ráno 10 A. vystrel svoju ruku 19 A. býval v Bér-šebe á.. A BINA DÁ B 23, 2 A. prišiel, aby smútil za Sárou 7, 1 ; 16, 8 ; 17, 1 3 ; 31, 2. 2Sa 6, 3, 4. ! Sa 19 pochoval A. Sáru l Pa 2, 13 ; 8, 33 ; 9, 3 9 ; 10, 2 ; 24, 1 H. požehnal A-a vo všetkom 13, 7 9 položil služobník svoj u ruku pod bedro A-a A ABINO AM 25, 1 A. sa znovu oženil Sud 4, 6 Barák, syn A-ov 12; 5, 1, 12 175 7 dni rokov života A-ovho rokov A ABÍRAM 19 A. splodil Izáka ; ! Pa 1, 34. 4M 16, 12 Mojžiš poslal zavolať Dátana a A-a Mat 1, 2 16, !, 24, 25, 27 ; 26, 9. 5M 11,6 26, 5 A. poslúchol na môj hlas Ž 106, 17 (zem) prikryla zberbu A-ovu 24 ja som B. A-a, tvojho otca ; 48, 15, 1 6 A ABISA LO M 2 8 , 4 nech t i dá požehnanie A-ovo ! Kr 1 5 , 2 Maacha, dcéra A-ova ; 1 0 13 j a som Hospodin, B. A-a 49, 31 tam pochovali A-a i Sáru A ABIŠAI 3, 6 B . A-ov, B . Izákov; 3, 15, 1 6 ; 4, 5. 2M 2, 1 6 ; 11, 20 ; 18, 1 2 ; 19, 11, 15 !Pa Sk 3, 13; 7, 32 A ABIŠAJ 32, 13 pamätaj na A-a, Izáka ! Sa 26, 6 A., syn Ceruje ; 26, 7, 8, 9 Joz 24, 2 Térach, otec A-ov 2Sa 2, 18, 24; 3, 3 0 ; 10, 10, 14 ; 20, 6, 10 3 vzal som vášho otca, A-a 2Pa 20, 7 dal si ju semenu A-a, svojho milo­ 16, 9 A., syn Ceruje 11 ; 18, 2, 5, 12 ; vaného priateľa 19, 21 ; 21, 1 7 23, 1 8 A . , brat Joábov Neh 9, 7 dal si mu meno A. Ž 105, 6 vy, semeno A-a, j eho služobníka ._ ABÍŠ UA 9 zmluvu, ktorú učinil s A-om l Pa 6, 4, 5, 50; 8, 4. Ezd 7, 5 Iz 41, 8 semä A-a, môjho priateľa 51, 2 hľaďte na A-a, svojho otca A ABIŠÚR 63, 16 A. nevie o nás Ez 33, 24 hovoria, že vraj A. bol sám j ediný lPa 2, 28 synovia Onámovi . . . A. ; 29


AD AM Mat

1, l 17 3, 9 9 8,11 22,32

Luk

Ján

1,55 l, 73 3, 34 13, 16 28 16,22 23 24 19, 9 20, 37 8, 33 39 52 53 56

Sk Rim

57 58 7, 2 13, 26 4, 3 9 13

9, 7 11, 1 2Ko 11, 22 Gal 3, 7 16 29 Žid

4, 22 2, 16 6, 13 7, 1

Jak

2 4 5 11, 8 17 2, 21

lPt

3, 6

kniha rodu Ježiša Krista ... syna A-ovho od A-a až po Dávida bolo rodov 14 B. môže z týchto kameňov vzbudiť A-ovi deti veď otca máme A-a; Luk 3,8 budú stolovať s A-om ja som B. A-ov, B. Izákov; Mar 12, 26 na milosrdenstvo, sľúbené A-ovi na prísahu, ktorú prisahal A-ovi ktorý bol A-ov ktorá je dcérou A-ovou keď uvidíte A-a, Izáka bol zanesený od anjelov do lona A-ovho videl A-a zďaleka Otče A-c, zmiluj sa nado mnou pretože je aj on synom A-ovým nazýva Pána Bohom A-ovým semä A-ovo sme; 37 naším otcom je A. Keby ste boli deťmi A-ovými,robili by ste skutky A-ove A. zomrel, i proroci či si ty azda väčší ako náš otec A. A„ váš otec, splesal, aby videl môj deň nemáš ani 50 rokov a A-a si videl? prv než bol A„ som ja B. slávy sa ukázal nášmu otcovi A-ovi synovia rodu A-ovho A. uveril Bohu; Gal 3, 6. Jak 2, 23 A-ovi sa počítala viera za spravodlivosť nie skrze zákon bolo dané A-ovi . . . zasľúbenie ani preto> že sú semä A-ovo som Izraelita, zo semena A-ovho sú semä A-ovo? I ktorí sú z viery, synmi A-ovými zasľúbenia boli povedané A-ovi ak ste vy Kristovi, tedy ste seme­ nom A-ovým A. mal dvoch synov ale sa zaujíma semena A-ovho dával B. A-ovi zasľúbenie Melchisedech . .. vyšiel v ústrety A-ovi desiatok udelil A. zo všetkého ktorému i desatinu dal A. hoci pošli z bedra A-ovho vierou A. súc volaný poslúchol vierou obetoval A. Izáka Abrahám ... donesúc obeťou svojho syna Sára poslúchala A-a

ABRAM lM

11, 26 29 31

Terach ... splodil A-a; 27 A. a Náchor si vzali ženy Terach pojal A-a, svojho syna

IM

:

i

12, l 4 7 9 10 14 16 13, 2 4 12 14, 13 19 23

15,12 l 'l 16, 2 15 17, 5 1, 27 1Pa Neh 9, 7

Hospodin riekol A-ovi išiel A. tak, ako mu hovoril H. H. sa ukázal A-ovi odtiaľ sa pomaly rušal A. na juh A. odišiel dolu do Egypta vošiel A. do (z) Egypta; 13, 1 A-ovi robili dobre za ňu A. bol veľmi bohatý A. tam vzýval meno Hosp. A. býval v zemi Kanaána oznámil to Hebrejovi A-ovi požehnal ho a riekol: Požehnaný A. aby si nepovedal: Ja som obohatil A-a padol tuhý spánok na A-a učinil H. zmluvu s A-om A. poslúchol na hlas Sáraje Hagar porodila A-ovi syna nebude (sa) volať tvoje meno A. A., to je Abrahám Hospodine . . . kt. si si vyvolil A-a

Á ABRONA

4M

33,34 35

táborili v A-e keď odišli z A-y

A ABSALOM 3, 3 tretí b ol A., syn Maachy; lPa 3,2 13,1, 4,20-39; 14, 1, 21-33; 15, 1-14, 31-37; 16,8,15-23; 17, 1-26; 18,5,9-33; 19,1-10 15, 6 ukradol A. srdce mužov Izr. 18,10 videl som A-a visieť na dube 15 bili A-a, a tak ho zabili , synu, A-e; 19, 4 = 20,336 môj horšie nám urobí Šeba, syn Bichri­ 1 ho, než A. · lK r 1, 6 ktorého porodila po A-ovi 2, 7 keď som utekal pred A-om 28 hoci po A-ovi nebol postúpil 2Pa 11,20 Maacha, dcéra A-ova; 21 3, 1 žalm Dávidov z času, keď utekal ž pred A-om 2Sa

1

A ABYLÉN Luk

3,

Lyzaniáš tetrarchom v A-e A

2Kr 22, 3

ACAUÁŠ

Šafán, syn A-a; 2Pa 34,8

&. ACEL lPa 4M

8, 37, 38; 9, 43, 44. Za 14, 5

A. ACMONA 34,4, 5. Joz 15, 4

A ADA lM

4,19, 20,23; 36,2, 4,10,12,16

A ADAIÁŠ 2Kr 22, 1. lPa 6,41; 8, 21; 9,12. 2Pa 23, l. Ezd 10, 29, 39. Neh 11, 5, 12 A

lM

2, 7

ADAM

B. utvoril A-a, človeka


ADAM IM

12

2, 2 0 20 21 22 2, 22, 3, 8 9 20 21 4, 1 5, 1 2 5

5M 32, 8 lPa 1, 1 Hoz 6, 7 Luk 3, 38 Rim 5, 14 14 l Ko 15, 22 45 1 Tm 2, 13 14 Júda 14 Joz 19, 33 Hoz 11, 8 Ezd

lM

Ezd Joz

6, 15

25, 13

2, 59 15,

3.

A . , človek, dal všetkým mená A-ovi sa nenašla pomoc B. dal, aby padol na A-a tvrdý spánok B. vybudoval rebro, ktoré vzal z A-a v ženu 23, 25 ; 3, 12, 1 7 ; 5, 1, 3, 4 A. i jeho žena sa skryli B. volal na A-a a riekol: Kde si ? A. nazval meno svoj ej ženy Eva B. učinil A-ovi a j eho žene odev A. poznal Evu ; 25 v deň, ktorý stvoril B. A-a nazval ich meno A. bclo všetkých dní A-ových . . . 930 rokov rozdeľoval synom A-ovým A., Set, Enos prestúpili moju zmluvu ako A. Sét, ktorý bol A-ov A„ ktorý je obrazom toho budúceho smrť jednako kraľovala od A-a ako v A-ovi všetci zomierajú A„ stal sa živou dušou, posledný A. oživujúcim duchom A. bol stvorený prvý A. nebol zvedený, ale žena siedmy od A-a Enoch

3,

Sud

I, 5

Ezd

A ADA R mesiac a. ; Est 3, 7, 13 ; 8, 12; 9, 1, 15, 17, 19, 21

A ADDÁ R lPa 8, 3 A ADDI ktorý bol A-ho

3, 28

IPa

A AD IEL 4, 3, 6 ; 9, I 2 ; 27, 25

Ezd

A ADÍN 2, I 5 ; 8, 6. Neh 7, 20 ; I O, I 6 A ADMA so Šineábom, kráľom A-y vyšiel .. . kráľ A-y je podvrátená ako . . . A.

1

A ADONIÁŠ I Kr 1, 5-5 I ; 2, I3, 19-28. l Pa 3, 2. 2Pa I 7, 8. Neh 10, 16 A ADONI -BEZEK (kráľ) A.; I, 6, 7 ADONICÉDEK A„ kráľ Jeruzalema ; 3

A ADONIKÁM 2, I 3 ; 8, 13. Neh 7, 18 A ADONÍ RAM A„ syn Abdu A. bol ustanovený nad tou dávkou

lKr

4, 6 5, I4

2Pa

l I, 9

A ADO RAIM (Rechabeám vystavil) A.

2Sa

20, 24.

A ADO RÁM l Kr 12, 18. 2Pa 10, 18

2Kr

I7, 3I

Sk

27, 2

Sk

27, 27

IM

38, 1

Joz

J.. AD ULLAM 12, 15 ; I 5 , 35. l Sa 22, 1. 2Sa 23, 13. l Pa 11, I 5 . 2Pa 11, 7. Neh 11, 30. Mi 1, 15

A AD BEEL (synovia Izmaelovi) A. a Mibsám ; ' l Pa 1,29 Joz A ADDÁN toto sú tí, ktorí išli hore . . . A.

4

10,

A ADAMA (mesto) A. ; 36 aby si bol ako A.

Luk

IM

2Sa

Ezd Joz

15, 7 5, 6

11, 28 2 I , 10

4M l Sa

24, 7 I 5, 8

Est

3, 1

5M lM

A ADNA Sk 10, 19. 2Pa I 7, I 4. Ezd 10, 30. Neh I 2, I 5

.i.\ AD RAM YTENSKÝ keď sme vyšli na a-ú loď A. AD RIA TICKÝ boli sem a ta zmietaní mori

na

A-om

A. AD UL AMITSKÝ a. muž (priateľ) ; 38, 12, 20

.i.\ AD UMMIM naproti svahu A. ; 18, I 7 A AFA RSECHANIA A„ ktorí boli za riekou; 6, 6

A AFÉK I 2, 18 ; 13, 4 ; 19, 30. l Sa 4, 1 ; 29, 1 . I Kr 20, 26, 30. 2Kr 13, I 7

Sk

I 4, 2 8 29, 23

.i.\ ADRAM MELECH (pohanský boh) A. ; I 9, 37. Iz 37, 38

25, 13 23

.6. AGA BUS A., vstal a predzvestoval . . . hlad prorok, menom A. .6. AGAG bude vyvýšený viacej než A. A„ kráľ Amalechov ; 15, 9, 20, 32, 33 A AGAGS KÝ Hammedád A. ; 10 ; 8, 3, 5 ; 9, 24 A AG RIPPA prišli do Cezáree kráľ A. prišiel A. i Bernika


13

ACHBOR

Sk

25, 22, 24, 26; 26, 1, 7, 19, 27, 28, 32 2Kr 10, 1 A. mal 70 synov 26, 2 za šťastného sa považujem, kráľu A. 18 povedal im : A. slúžil málo Báloví 27 či veríš, kráľu A„ prorokom ? 2Pa 1 8, 1 (J ozafat) sa spriaznil s A-om 18, 2, 3 ; 21, 6, 1 3 ; 22, 3-8 A AGÚR Jer 29, 21 A., syn Kolaiášov; 22 Pr 30, slová A-a, syna J akeho Mi 6, 16 každý skutok domu A-ovho A AHASVER A AC HAJA Ezd 4, 6 keď kraľoval A. Sk 18, 12 Keď bol Gallion prokonzulom A-e Est 1, 1 A., ktorý kraľoval od Indie 27 chcel prejsť do A-e 2 sedel kráľ A. na tróne 19, 2 1 keď prej de Macedóniu a A-u 1, 1, 9, 1 0, 1 5-1 9 ; 2, 16, 21 Rim 15, 2 6 A-i sa videlo za dobré 19 Vasta neprijde viacej pred kráľa Rim 1 6 , 5 (Epajnet), ktorý je prvotinou A-e A-a l Ko 16, 15 je prvotinou A-e 2, 1 upokojila (sa) prchlivosť kráľa A-a 2Ko 1, 1 so všetkými svätými, ktorí sú v ce­ 12 vošla ku kráľovi A-ovi lej A-i 3, 1 zveličil kráľ A. Hámana 9, 2 A. je pripravená od laňajška 3, 6-8, 12; 6, 2; 7, 5 ; 8, 7, 1 0, 1 2 ; 11, 10 nikto nezavrie úst v krajoch A-e 9, 2_, 2 0 , 3 0 I Te 1, 7 v Macedónii a v A-i ; 8 8, 1 dal kráľ A. kráľovnej Esteri dom A AC HAJSKÝ 10, 1 uložil kráľ A. daň na zem 3 Mardocheus bo! druhý po kráľovi l Ko 16, 17 radujem sa príchodu . . . A-ého A-ovi A ACHAN Dan 9, v prvom roku Dária, syna A-ovho 7, 1 A., syn Karmiho ; 7, 1 8-20, 24 Joz A A HAVA 22, 20 A., syn Zérachov Ezd 8, 15 (rieka) A. ; 8, 21,31 A A C HÁR

A A HOLA ! Pa (sestry ) A. a Aholiba ; 23, 5, 36, 44

Ez

23, 4

2M

31, 6

A A HOLIÁB A., syn Achisámachov; 35, 34 ; 36, 1, 2 ; 38, 23

Ez

23, 4

A A HOLIBA (sestry) Ahola a A . ; 23, 1 1, 22, 36, 44

lM

A A HOLIBÁMA 36, 2, 5, 1 4, 1 8, 25, 4 1 . lPa 1, 52

lKr 16, 28 30 33 1 7, 1 1 8, 1 17 20, 2 21, 4 16 21 29 22, 20 2Kr

40 1, 1 3, 1 8, 16 9, 7 8

2, 7

A., ktorý zarmútil Izraela Pozri tiež heslo : Achan .A ACHAS Mat 1, 9 Joatám splodil A-a ; A. splodil Ezechiáša .A ACHÁT 2M 28, 19 (kameň) a. ; 39, 12

A ACHAZ 2Kr 1 5, 38 kraľoval A., j eho syn 1 6, 1 A., syn Jotáma 2 A. mal 20 rokov, keď začal kraľovať 18, 1 Ezechiáš, syn A-a AC HAB 16, 5-1 1 , 15-20 ; 17, 1 ; 20, 1 1 ; 23, 1 2 . kraľoval A. ; 29 lPa 3, 13 ; 8, 35, 3 6 ; 9, 4 1 , 42. Achab . . . robil to, čo je zlé 2Pa 27, 9 ; 28, 1, 16-27 ; 29, 19 spravil A. i háj za dní Uziáša, Jotama, A-a ; 1, Iz povedal Eliáš . . . A-ovi ; 18, 41 Hoz 1, 1 idi, ukáž sa A-ovi 7, 1 za dní A-a, syna Jotáma stalo sa, keď uvidel A. Eliáša 3 vyjdi oproti A-ovi (Ben-hadad) poslal poslov k A-ovi 1 O hovoril H. A-ovi a riekol prišiel A. do svojho domu, 12 A. povedal : Nebudem žiadať namrzený 14, 28 zomrel krá! A. počul A„ že zomrel Nábot 38, 8 po stupňoch hodín A-ových vyplienim A-ovi močiaceho na Mi 1, 1 za dní Jotama, A-a a Ezechiáša stenu A ACHAZIÁŠ či si videl, že sa ponížil A. H. riekol : Kto oklame A-a ; ! Kr 22, 40, 50, 52. 2Kr 1, 2, 1 8 ; 8, 24-26, 29; 2Pa 18, 1 9 9, 1 6, 2 1 , 23, 27, 29 ; 1 0, 1 3 ; ľahol A . a ležal so svojimi otcami 1 1 , 1 , 2 ; 1 2, 1 8 ; 1 3, 1 ; 14, 1 3 . po smrti A-ovej sprotivil sa Moáb l P a 3, 1 1 . 2Pa 2 0 , 3 5 , 37 ; Jehorám, syn A-ov 22, 1-1 1 Jorám, syn A-ov ; 8, 25, 28 .A ACH BO R zbiješ dom A-a zahynie celý dom A-ov, a vytnem IM 3 6 , 3 8 Bál-chanán, syn A-ov ; 3 9 . lPa 1, 49 A-ovi močiaceho


ACHI 2Kr 22, 12 J e r 26, 22 lPa 2Sa l Sa l Kr

lPa 4M l Pa 4M 2Kr

2Sa Mat

2Sa

4M

14 A . , syn Michaiášov ; 1 4 Elnatán, syn A-ov ; 36, 1 2

A ACHI 5, 1 5 ; 7, 34 23, 33

31, 6

! Sa

A ACHIŠ 21, 1 0-14 ; 27, 2-1 2 ; 28, 1, 2; 29, 2-9 . . ! Kr 2, 39, 40

A ACHIAM A., syn Š arárov ; l Pa 1 1 , 35

2Sa A ACHIAš 1 4, 3 A., syn Achitúba ; 1 8 4 , 3 A., syn Š íšu 1 1 , 29 A. Silonský ( Š ilonský); 30; 12, 15, 29. 2Pa 9, 29 ; 1 0, 15. 14, 2 prorok A. ; 14, 4, 5, 6, 18 15, 27 Báša, syn A-ov ; 33 ; 2 1 , 22. !Pa 2Kr 9, 9 2, 25 ; 8, 7 ; 1 1 , 36 ; 26, 20. Neh 1 0, 26 l Sa A ACHIEZER 1, 12 A., syn Ammišaddajov ; 2, 25 ; 7, 66, 71 ; 1 0, 25 12, 3 predný bol A. a Joas A ACHIHÚD Sud 34, 27 A., syn Š elomiho A ACHIKAM ! Pa 22, 1 2, 1 4 ; 25, 22. 2Pa 34, 20. Jer 26, 24 ; 39, 1 4 ; 40, 5-1 6 ; Ez d 4 1 , 1 , 2 , 6 , 1 0, 16, 1 8 ; 43, 6

A ACHILÚD 8, 1 6 ; 20, 24. l Kr 4, 3, 12.

! Pa 1 8, 1 5

A ACHIM Sádoch splodil A-a ; A. splodil Eliúda A ACHIMAAC 15, 27, 36 ; 1 7, 1 7, 20 ; 1 8, 1 9-29. ! Kr 4, 1 5 . ! Pa 6, 8, 9, 53 1, 14

A ACHIMAN 13, 23 . Joz 15, 14. Sud 1, 1 0 . ! Pa 9, 1 7

! Sa 2 1 , 1 22, 9

1Pa

23, 6 26, 6 24, 3

ž

52, 2

! Sa

14, 50 25, 43 27, 3

A A CHIMELECH kňaz A. ; 2 1 , 2, 8 A., syn Achitúbov ; 22, 1 1 , 1 4, 16, 20 Ebiatár, syn A-ov ; 30, 7. 2Sa 8, 1 7 A . Hetejský A., ktorý bol zo synov Itamáro­ výc h ; 24, 6, 3 1 D ávid vošiel d o domu A-ovho A ACHINO AM A., dcéra Achimácova A. si vzal D ávid z Jezreela A. Je(i)zreelská ; 30, 5. 2Sa 2, 2 ; 3 , 2 . ! Pa 3 , 1

2Sa

A ACHIO 6, 3, 4. ! Pa 8, 1 4, 3 1 ; 9, 37 ; 1 3,7

4M

1, 15

.A ACHISAMACH Aholiáb, syn A-ov; 35, 24; 38, 23·

2M

A ACHITOFEL A. Gilonský, radca Dávidov obráť, prosím, Hosp., radu A-ovu na bláznovstvo 15, 3 1 , 34; 1 6, 15, 20-2 1 , 23 ; 1 7, 1, 6, 7, 1 4, 1 5 , 2 1 , 23 ; 23, 34 16, 23 rada A-ova . . . bola taká, ako keby sa niekto bol pýtal na slovo Boha 27, 33 A. bol radcom ; t34 1 5, 12 .31

A ACHITÚ B 1 4, 3 ; 22, 9-12, 20. 2Sa 8, 1 7 . l Pa 6, 7, 8, 1 1 , 1 2, 5 2 ; 9, 1 1 ; 1 8 , 16. Ezd 7, 2.J!:Neh 1 1 , 1 1 1, 3 1

A ACHLA B Asser nevyhnal obyvateľov . . . A-a

A ACHLAI 2, 3 1 ; 1 1 , 4 1 6, 2

A ACHMETA v A-e na hrade

l Pa

A ACHÓCHOVEC 1 1 , 1 2 ; 27, 4

2Sa

23, 28

Joz

7, 24

A ACHOCHSKÝ Calmon A. ; ! Pa 1 1 , 29 Ilai A. A ACHOR údolie Á . ; 7, 26 ; 15, 7 ; I z 65, 1 0. Hoz 2 , 1 5 i

Jaz

A ACHSA 15, 16, 17. Sud 1, 1 2, 13. 1 Pa_2, 49

Joz

A ACHŠAF 1 1 , 1 ; 1 2, 20 ; 1 9, 2 5

Joz

A ACHZ ÍB 15, 44; 1 9, 29. Sud 1, 3 1 . Mi 1 , 14

IM

36, 24

J oz

1 O, 12

4M

A AJIN ; AIN I . 34, 1 1 . Jaz 1 5, 32 ; 1 9, 7 ; 2 1 , 16. ! Pa 4, 32

A ACHÍRA A., syn Enánov ; 2, 29 ; 7, 78, 83; Ž 1 0, 27

A AJA synovia Cibanovi i A. ; l Pa 1, 40

A AJALON ; AJJALON slnce v Gibeone, stoj ticho, a mesiac v údolí A. ! 1 9, 42 ; 2 1 , 24. Sud 1 , 35 ; 1 2, 12. ! Sa 1 4, 31. ! Pa 6, 69 ; 8, 13. 2Pa 1 1 , 10; 28, 18

A AJIN II . 25, 1 5 ; 34, 1 6 ; 1 1 9, 1 2 1 . PJ l , 1 6 ; 2, 17; 3, 49 ; 4, 1 7


AM.ÁNA

15

2Sa

A AJJA 3, 7 ; 2 1 , 8, IO, 1 1 . Neh 1 1 , 3 1

Sk

!, 19

!Pa

A AKKÚB 3, 24 ; 9, 17. Ezd 2, 42, 45. Neh 7, 45 ; 8, 7 ; 1 1 , 1 9 ; 1 2, 25

4M

A AKELDAMA A., to j est Pole krvi

A AKRABBÍ M 34, 4. Joz 15, 3. Sud !, 36

Sk

1 8, 2 18 26 Rim 16, 3 lKo 16, 1 9

Mat 26, 7 Mar 1 4, 3 Luk 7, 37

A AKVILA našiel istého Žida, menom A-u odplavil sa do Sýrie a s ním . . . A . keď h o počuli Priscilla a A . pozdravte Prisku a A-u ; 2Tm 4, 1 9 pozdravujú (vás) v Pánovi A. a Priscilla

Mat

6, 1 2 3 4 Luk 1 1 , 4 1 12, 3 3 Sk 3, 2 3 10 1 0, 2 4 24, 1 7

33, 1 3

2M Luk

6, 23 1, 5

A ALEPH; ALEF 25, 1 ; 34, 2 ; 1 1 9, 1 . PJl, l ; 2, 1 ; 3 , 1 ; !Pa 4, 1

A ALE XA NDER Mar 1 5, 2 1 . Sk 4, 6 ; 1 9, 33. l Tm l , 20 2Tm 4, 1 4 A. mi spôsobil mnoho zlého

Sk

6, 9

Sk

27, 6 28, 1 1

Zj

1, 8

A ALEXANDRIA Apollo, rodom z A-ie A ALE XA ND R ÍNCI povstali niektorí z . . . A-ov A ALE XA NDRÍ NSKY našiel stotník a-ú loď odplavili (sme sa) na a-ej lodi A ALFA ja som A. i Omega ; 1 1 ; 2 1 , 6 ; 22, 1 3

2, 14

A ALFEUS Jakob Alfeov ; Mar 3, 1 8 . Luk 6 , 1 5 . S k 1 , 1 3 videl Léviho, s yna A-ovho

2Pa

2, 8

A AL GUMMOVÝ a-é drevo ; 9, 1 0- 1 1

IM

1 0, 2 6

Mat 1 0, 3

A ALM UŽNA aby ste nedávali svojej a-v keď tedy dávaš a-u netrú b keď ty dávaš a-u aby bola tvoja a. v skrytosti dávajte to, čo je dnu, a-ou dajte almužnu (chromý) pýtal a-u prosil, žeby mu dali a-u ktorý to prosieval o a-u (Kornelius) dával ľudu mnoho a-ien tvoje a-y vstúpili na pamäť pred Bohom; 3 1 aby som doniesol svojmu národw, a-y

4M

l ľa

1 8, 24

A ALM UGGÍM drevo a. ; 12

A ALEGÓRIA ktoré to veci sú a-ou

A ALE ME T 7 , 8 ; 8, 36 ; 9, 42

Mar

!Kr 1 0, 1 1

A ALM ON-DIBLATAIM táborili v A-e ; 47

A AL OE 24, 6. Z 45, 9. Pr 7, 1 7 . P Š 4 , 14. Ján 19, 39

4, 24

Sk

33, 46

A ALABAS TR OVÝ mala a-ú nádobu masti ; Mar 1 4 , 3 4M rozbijúc a-ú nádobu doniesla a-ú nádobu masti

Gal

ž

4M

A ALM OD A D Joktán splodil A-a ; l Pa 1 , 2 0

A ALÚŠ táborili v A-i ; 1 4 A ALŽBETA Áron si vzal A-u ktorej bolo meno A. ; 1 , 7, 13, 24, 36, 40, 4 1 , 57

A AMACIAš 3, 1 2 ; 4, 34; 6, 45

AMALECH zbili celý kraj A-a Timna . . . porodila Elifazovi A-a; 16 2M 1 7, 8 prišiel A. a bojoval s Izraelom 9 vyjdi, bojuj proti A-ovi 13 porazil Jozua A-a 14 vyhladím pamiatku A-ovu 4M 1 3, 30 A. býva v zemi na juhu 5M 25, 17 pamätať budeš na to, čo ti urobil A. 19 vyhladíš pamiatku A-a Sud 6, 3 keď posial Izrael, prišiel hore . . . Al Sa 15, 3 iď a zbiješ A-a 7 porazil Saul A-a 30, 1 A-iti vtrhli do južného kraja 18 Dávid vytrhol všetko, čo vzali, A. 1, 1 navrátil (sa) Dávid od porážky A-a 2Sa 8 povedal: Som A-ita ž 83, 8 (urobili zmluvu) Ammon a A. lM

1 4, 7 36, 12

l Pa

1, 36 4, 43

A AMALEK synovia Elifazovi . . . A. pobili ostatok uniklých z A-a

4, 8

..+.. AM ÁNA z vrchola vrchu A-y


AMARIÁŠ

16

A AMARIÁŠ lPa 6, 7, 1 1 , 5 2 ; 23, 1 9 ; 24. 23. 2Pa 1 9, 1 1 ; 3 1 , 1 5 . Ezd 7 , 3 ; 1 0, 42. Neh IO, 3; 1 1 , 4; 1 2, 2, 1 3 . Sof 1 , 1 !Pa 2Pa 2Sa 2Pa lPa

6, 25 35 29, 12

Žid lPt Zj

A AMASAI synovia Elkánovi : A. (Héman, spevák, syn) syna A-ho Machat, syn A-ho

A AMAZA Absalom ustanovil A-u . . . A. bol synom (Jitru) 19, 1 3 ; 20, 4-12. l Kr 2, 5 , 32. lPa 2 , 1 7 2 M A . , syn Chadlaiho 28, 1 2 Zj 1 7, 25

1 2, 18 15, 24

A AMAZAI obliekol Duch na seba A-ho Natanael, A. (kňazi)

Sk

1 3, 25 4, 1 1 1, 6 7 3, 5, 7, 1 9, 22,

18 14 14 12 4 20

28, 1 9 2 1 , 20

A AMETYST tretí rad . . . a . ; 39, 1 2 dvanásty ametyst

1 7, 1

A AMFIPOLIS precestujúc A. a Apolloniu AMINADÁB, pozri: Amminadáb

.á.

AMAZIÁŠ 2Kr 1 2, 21 kraľoval A„ j eho syn ; !Pa 24, 27 1 3, 12 udatnosť, ktorou bojoval proti 2Sa A-ovi 14, 1 A„ syn Joasa ; 1 4, 8-23; 15, 1 , 3 2Pa 1 7, 16 A„ syn Zichriho 4M 25, 1 A. kraľoval, keď mal 29 rokov 25, 5, 9, 1 0-27 ; 26, 1 , 4 Am 7, 10 A., kňaz Bét-ela ; 7, 12, 1 4 4M A AMCI 6, 46. Neh 1 1 , 1 2 !Pa

4M 5M !Kr lPa Neh ž Jer Mat

Luk Rím

lKo 1T m

AMEN 5, 22 žena povie na to : A„ a. 27, 15 všetok ľud odpovie a riekne : A. 27, 1 6-26 všetok ľud povie : A. ; ž 1 06, 48 1, 36 A. ! Tak nech povie i H. 1 6, 36 všetok ľud povedal : A. ; Neh. 8, 6 5, 13 rieklo celé zhromaždenie : A. 4 1 , 1 4 ; 72, 1 9; 89, 53 1 1 , 5 odpovedal som a riekol: A. 28, 6 riekol prorok J eremiáš : A 5, 1 8 a . vám hovorím ; 6, 16, 25 ; 23, 36 ; 24, 2 ; 26, 2 1 2 6 a. t i hovorím ; 26, 34 6, 1 3 tvoj e je kráľovstvo i moc i sláva na veky. A. 25, 1 2 a. vám hovorím, neznám vás 23, 43 a. ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji 1, 25 požehnaný na veky. A. ; 9, 5 1 1 , 36 jemu sláva na veky. A. 16, 20 ( a . pri zakončení epištol); 16, 24, 27. Fil 4, 20, 23. Kol 4, 18. !Te 5, 28. 2Te 3, 18. 1 Tm 6, 16, 2 1 . 2 T m 4 , 1 8, 22. T í t 3, 1 5 . Filém 25. Ž i d 1 3, 2 1 . !Pt 5 , 1 1 , 14. 2Pt 3, 1 8 . !J 5, 2 1 . 2J 1 3 . Júda 25. Zj 22, 21 1 4, 1 6 ako potom . . . povie na tvoje poďakovanie a . 1 , 1 7 Bohu, česť a sláva n a veky vekov. A.

2Sa l Pa

milosť so všetkými vami. A. ktorý má slávu i silu na veky vekov. A. j emu sláva a sila na veky vekov. A. nariekať budú všetky pokolenia zeme. Ano, a. som živý na veky vekov. A. toto hovorí A„ ten verný štyri živé bytosti vraveli : A. a hovorili : A. povedali : A . , hallelujah! áno, prijdem skoro! A .

2, 24

A. AMMA prišli k vŕšku A.

A AMMIEL 1 3, 1 3 . 2Sa 9, 4, 5; 1 7, 27. l Pa 3, 5 ; 26, 5 1, 10 34, 20 28 1 3, 37 9, 4

A AMMIHÚD Elišáma, syn A-ov ; 2, 1 8: 7, 48, 53 ; 1 0, 22. !Pa 7, 26 Šemuel, syn A-ov Pedahel, syn A-ov Talmaj, syn A-ov Utai, syn A-ov

2M

A AMMINADÁB; AMINADÁB 6, 23. 4M 1 , 7 ; 2, 3 ; 7, 1 2 , 1 7 ; 1 0, 14. Rút 4, 1 9, 20. !Pa 2, 1 0 ; 6, 22 ; 15, IO, 1 1 . Mat 1 , 4. Luk 3,33

4M

1, 12

2Kr

1 4, 25

IM

1 9, 38

5M

2, 1 9

23, Sud 3, 1 0, !Sa 1 1 , 2Sa 1 0,

3 13 7 11 6 14

!Kr 1 1 , 1 2Kr 23, 1 3

A AMMIŠADDAJ Achiezer, syn A-ov; 2, 25 ; 7 , 66, 7 1 ; 1 0, 25 A. AMITTAI Jonáš, syn A-ho ; Jon 1, 1 AMMON; AMMONITA Ben-arnmi, on je otcom synov A-ových synovia A-ovi ; !Sa 1 4, 47. 2Sa 8, 12. 2Pa 20, 1 0; 27, 5 nevojde do zhromaždenia . . . A. zhromaždil k sebe synov A-ových (vydal ich) do ruky synov A-ových bili A-a až do horúčavy toho dňa poslali synovia A-ovi posolstvo synovia A-ovi vidiac, že uteká Aram Šalamún miloval . . . Ammonky (Joziáš odpratal) ohavnosti synov A-ových


17

ANANIÁŠ

lľa 4, 20 2Pa 26, 8 Ezd 9, l Neh 4, 7 13, 1

Iz Jer Ez

23 11, 14 25, 21 49, 1 21, 28 25,

Am

2

5 1, 13

synovia Šímonovi: A. Ammonci dávali Uziášovi dary podľa ohavností ... Ammoncov Atabi (a) A-i A. a Moábita nesmie vojsť do zhrom. pobrali za ženy ... Ammoňanky synovia A-ovi ich budú poslúchať Moába a synov A-ových čo do synov A-ových takto hovorí Pán H. o synoch A-ových obráť svoju tvár proti synom A-ovým obydlia synov A-ových pre troje prestúpenie synov A-ových

Joz

24, 18

Sud 11, 23

Sud

lSa

1, 34 3, 5 6, 10 7, 14

2Sa lKr

21, 2 9, 20

Ezd Neh

9, 9,

1 8

Ez

Am

16, 2,

3 9

2Kr

19,

2

3, 2; 13, 1-39. lPa 3, 1

&AMOK Neh 12,

7

Am

Iz

1, 1,

Luk

7, 7, 3,

(kňazi a Levitovia) A.; 20

A AMON lK.r 22, 26 2Kr 21, 18 19 21, Jer

1,

25, 46, Mat 1,

zaveď ho späť k A-ovi; 2Pa 18, 25 kraľoval A., jeho syn; 2Pa 33, 20 A. mal 22 rokov, keď začal kraľovať; 2Pa 33, 21 23-25. lPa 3, 14. 2Pa 33, 22-25. Neh 7, 59 2 za dní Joziáša, syna A-ovho; Sof 1, 1 3 od 13. roku Joziáša, syna A-ovho 25 navštívim A-a z No 10 Manasses splodil A-a; A. splodil Joziáša

18, 13

lM

2M

4M

10, 16 14, 7 13 15, 16 21 48, 22 13, 5 33, 2 13, 30 21, 21 25

5M Joz

7, 20, 10, 12, 24,

32 1 17 5 12 2 15

(Kanaán splodil) A-a; !Pa 1, 14 zbili celý kraj ... A-a (Abram) býval vtedy v dúbrave A-a nie je doplnená neprávosť A-a (tvojmu semenu som dal zem) A-a ktorý som vzal z ruky A-a keď ťa vovedie H. do zeme ... A-a; 23, 23 vyženiem A-a; 34, 11. Joz 3, 10 A. býva na vrchoch Izrael poslal poslov k Síchonovi, a-skému kráľovi; Sud 11, 19 býval Izrael vo všetkých mestách A-a; 31 vyhnal A-a, ktorý bol tam vyplieni mnohé národy ... A-a zahladíš ... A-a išli hore 5 kráľovia A-a vydal H. A-a pred synmi Izr. Síchon, kráľ A-a vyvoľte si dnes, komu budete slú­ žiť ... či bohom A-ov

Izaiáš, syn A-ov; 20; 20, 1. 2Pa 26, 22; 32, 20, 32. Iz 2, 1; 13, l; 20, 2; 37, 2, 21; 38, 1 videnie Izaiáša, syna A-ovho slová A-a, ktorý bol medzi pastiermi 8 H. mi riekol: Čo vidíš, A-e? 10, 11, 12, 14; 8, 2 25 (Mattatiáš), ktorý bol A-ov

.A AMPLIAS pozdravte A-ia

lM

A., kráľ Sineára; 9

A AMRAFEL 14,

A AMRAM 2M

6, 18

4M

3, 27

rozv��ňajúceho amónu

AMORE)

bývali synovia Izr. v strede ... A-a nebudete sa báť bohov A-ov bol pokoj medzi Izraelom a medzi A-om ( Gibeoňania boli) z ostatku A-ov (ľud), ktorý bol pozostal z A-ov; 2Pa 8, 7 podľa ohavností ... A-ov učinil si s ním zmluvu, že dáš zem ... A-a tvoj otec bol A.; 45 kým som ja vyhladil A-a

Rim 16, 8

.A AMÓN Zj

A-i utiskovali synov Dánových

A AMOS

.A AMNON 2Sa

H. zahnal všetky tie národy, aj A-a;

synovia Kehátovi: A.; 4M 3, 19; 26, 58. lPa 6, 2 20 rokov života A-ových bolo 137 rokov 6, 20; 4M 26, 59. lPa 6, 3, 18; 23, 12, 13; 24, 20. Ezd 10, 34

A AMRAMOVCI čeľaď A-ov; !Pa 26, 23

A ANA lM

36, 2 Aholibáma, dcéra A-ova 36, 14, 18, 20, 24, 25, 29. lPa 1, 38-41

Joz

11, 21

A ANÁB (mesto) A.; 15, 50

A ANAIÁŠ Neh

8,

4; 10, 22

A ANÁMIM IM

10, 13

Micraim splodil ... A.; lPa 1, 11

2Kr

17, 31

pálili svojich synov ohňom ... A-ovi

Neh Sk

3, 23 5, 1 3 5

A ANAMMELECH

A ANANIÁŠ Azariáš, syn .. . syna A-ovho istý človek, menom A. A-u, prečo naplnil satan tvoje srdce keď počul A. tie slová, padol


ANÁT Sk

Sud Rím lKo

l Pa Joz Ezd Iz Jer

2Sa !Pa Mat Mar

Ján Sk Rim lM lM

18

nejaký učeník v Damašku, menom IM 48, 16 A„ ktorý ma vyprostil zo všetkého zlého A.; 9, 1 0, 12, 1 3, 1 7 22, 1 2 A., človek pobožný 3, 2 2M ukázal sa mu a. Hosp.; Sud 6, 1 2 23, 2 najvyšší kňaz A . rozkázal . . . aby ho 14, 1 9 vtedy sa pohol a. Boží bili 23, 20 pošlem a-a pred tebou 24, zišiel ta dolu najvyšší kňaz A. 23 môj a. pôjde pred tebou; 32, 34 4M 22, 22 a. Hosp. sa postavil do cesty A ANAT 23 videla oslica a-a Hosp.; 27 3, 3 1 Samgar, syn A-ov; 5, 6 Sud 2, 1 vyšiel a . posol Hospodinov 13, 3 a. Hospodinov sa ukázal žene; 9 A ANATEMA 20 vystúpil a. Hospodinov v plameni 9 , 3 lebo by som si prial ja sám byť a. l S a 29, 9 si dobrý v mojich očiach ako a. 12, 3 nikto hovoriac v Duchu Božom ne­ 2Sa 14, 1 7 môj pán kráľ j e ako a . Boží; 1 9, 27 zlorečí Ježišovi a . 24, 1 6 vystrel a. svoju ruku na Jer. 16, 22 a k niekto nemá rád Pána Ježiša l Kr 13, 1 8 a. mi hovoril slovom Hosp . Krista, nech je a . 1 9, 5 a. sa ho dotkol; 7 1, 1 5 a. Hospodinov hovoril Eliášovi 2Kr A. ANATÓT (muž) 1 9, 3 5 vyšiel a. Hosp. a pobil v assýrskom 7, 8. Neh 1 0,19 tábore 185 OOO ; Iz 37, 36 !Pa 21, 12 a . Hosp. bude hubiť po všetkých A ANATÓT (mesto) krajoch 21, 1 8 . l Kr 2, 26. l Pa 6, 60. Neh 11, 32 15 a. Hosp. stál pri humne Ornána 2, 23 mužov A-a 1 28; Neh 7, 27 2Pa 32, 21 H. poslal a-a, ktorý zahladil každé­ 1 0, 30 úbohý Anatót ho muža 1, 1 slová Jeremiáša . . . z kňazov, ktorí Jób 4, 1 8 pri svojich a-och zistil nedostatok boli v A-e 33, 23 ak je pri ňom a. vykladač 11, 21 takto hovorí H. o mužoch A-a 34, 8 a. Hospodinov táborí ž 23 uvediem zlé na mužov A-a 78, 49 pustiac na nich zlých a-ov 32, 7 kúp si moj e pole, ktoré je v A-e; 8 ž 91, 1 1 prikázal svojim a-om o tebe; 9 tak som kúpil pole . . . v A-e Mat 4, 6. Luk 4, 1 0 103, 20 dobrorečte Hosp., jeho a-ia A. ANATÓTSKY 148, 2 chváľte ho, všetci j eho a-i 23, 27 Abiézer A.; l P a 1 1 , 28; 27, 1 2 63, 9 a . j eho tvári ich ochraňoval Iz 12, 3 Jehu A.; J e r 2 9 , 27 Jeremiáš A . Dan 3, 28 poslal svojho a-a a vytrhol svojich služ.; 6, 22 A ANDREJ Hoz 12, 4 boril sa s a-om a premohol 4, 18 Peter a A., j eho brat; 1 0, 2 . Za 1, 9, 12-1 4; 2, 3; 4, 1, 5; 5, 5; 6, 5 Luk 6, 14. J á n 1 , 4 1 ; 6, 8 3, 1 (Jozua), ktorý stál pred a-om 1, 1 6 videl Šimona a A-a Mal 3, 1 posielam svojho a-a; Mat 11, 1 0 . 2 9 prišli do domu Šimonovho Mar 1, 2 . Luk 7 , 2 7 a A-ovho Mat 1, 20 ukázal sa mu a. Pánov vo sne; 3 , 1 8 (ustanovil dvanástich) A-a a Filipa 2, 13, 1 9 1 3, 3 opýtali sa ho . . . Ján a A . 4, 1 1 a-i pristúpili a posluhovali mu; 1, 45 z Betsaidy, z mesta A-ovho Mar 1 , 1 3 12, 22 povedd to A-ovi, a zase A. 13, 39 ženci sú a-i a Filip . . . Ježišovi 13, 41 Syn človeka pošle svojich a-ov; 1 , 13 kde sa zdržovali . .. Ján a A. 24, 3 1 . Mar 13, 27 49 pri skonaní sveta: vyjdú a-i A ANDRONIKUS 16, 27 prijde . . . so svojimi anj elmi; 1 6, 7 pozdravte A-a Mar 8, 38 1 8, 10 a-ia v nebesiach ustavične hladia A. ÁNER 22, 30 budú ako a-ia Boží; Mar 12, 25 14, 13, 24 (mesto) A.; l Pa 6, 70 24, 36 o tej hodine nevie níkto, ani ne­ ANJEL beskí a-i; Mar 13, 32 25, 31 prijde Syn človeka . . . a všetci 16, 7 našiel (ju) a. Hospodinov svätí a-i s ním 19, 1 dvaja a-i prišli do Sodomy 41 ohňa pripraveného diablovi a jeho 1 5 keď svitalo, súrili a-i Lota 21, 1 7 a. Boží zavolal na Hagar a-om 26, 53 viacej než 1 2 legionov a-ov 24, 7 (H.) pošle svojho a-a pred tebou; a. Pánov zostúpil z neba 28, 2 40 5 a. odpovedal a riekol ženám 28, 12 a-i Boží vystupovali a zostupovali; Luk 1, 1 1 ukázal sa mu a. Pánov; 22, 43 Zj 18, 1. 32, 1 stretli sa s ním a-i Boží 26 bol poslaný a. Gabriel 9, 1 0


19 Luk

Ján

Sk

ANTIOCIDA 1, 38 2, 9 13 21 12, 8 15, 1 0 1 6, 22 20, 36 1, 52 5, 4 12, 29 20, 1 2 5, 19 6, 15 7, 30 8 , 26 1 0, 3

Rim lKo 2Ko Gal Kol 2Te lTm Žid

12, 8 11 23 23, 8 9 27, 23 8, 38 4, 9 6, 3 11, 10 11, 14 1 2, 7 1, 8 3, 1 9 4, 14 2, 18 1, 7 3, 1 6 1, 4 1, 5 6 7 2, 2 5 7 12, 22

lPt 2Pt

13, 1, 3, 2,

Júda Zj

2 12 22 4 11 6

1,

1 20 2, 1 3, 5

a. odišiel od nej ; 2, 15 postavil (sa) a. Pánov vedľa nich zrazu sa zjavilo s a-om množstvo meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od a-a vyzná Syn človeka pred a-mi býva radosť pred a-mi Božími bol zanesený od a-ov budú rovní a-orn uvidíte nebo otvorené a o-ov a. Pánov zostupoval časom do rybníka hovorili : A. mu čosi hovoril videla sedieť 2 a-ov v bielom rúchu a. Pánov otvoril cez noc dvere žalára videli jeho tvár ako čo by tvár a-a ukázal sa mu a. Pánov a. Pánov prehovoril k Filipovi videl . . . a-a Božieho, že vošiel k nemu a. mu povedal : Opáš sa Pán poslal svojho a-a a. Pánov ho naskutku ranil saduceovia hovoria, že nieto . . . a-a ak s ním hovoril duch alebo a. tejto noci sa postavil vedľa mňa a. ani a-i ani vrchnosti lebo srne sa stali dívadlom . . . a-orn budeme súdíť a-ov znamenie moci mužovej pre a-ov satan sa pretvaruje na a-a daný mi je osteň do tela, a. satanáš keby . . . a. z neba zvestoval iné (zákon) nariadený skrze a-ov ako a-a Božieho ste ma prijali náboženstvom a-ov keď sa zjaví Pán J. z neba s a-mi zjavený a-orn výtečnejšírn od a-ov ktorému z a-ov povedal ; 1 3 nech s a m u klaňajú všetci a-ia činí svojich a-ov vetrami ak slovo, hovorené skrze a-ov, bolo pevné nie a-orn podriadil budúci svet učinil si ho čosi málo menším od a-ov ; 9 ale ste pristúpili . . . k rnyriadárn a-ov niektorí, nevediac, pohostili a-ov čoho žiadajú si a-i nazrieť keď mu driev boli podriadení a-i B. neušetril a-ov, ktorí zhrešili a-i, ktorí sú väčší v sile a moci a-ov., ktorí nezachovali svojho kniežatstva pošlúc ho po svojom a-ovi sedem hviezd sú a-i 7 zborov a-ovi . . . zboru napíš ; 2, 8, 1 2, 1 8 ; 3 , 1, 7 vyznám j eho meno . . . pred j eho a-mi

Zj

3, 1 4 5, 2 11 7, 1 11 8, 2 5 6 13 9, 1 1 14 1 0, 1 10 1 1 , 15 12, 7 9 1 4, 6 17 19 1 5, 6 1 6, 3 1 7, 7 18, 2 1 1 9, 1 7 20, l 22, 6 8 16

lSa

1, 2 2,

Luk

1 21 2, 36

Luk 3, 2 Ján 1 8, 1 3 24

Mat 2Ko Jak Zj

5, 37 1, 1 7 19 5, 1 2 22, 20

lJ

2, 1 8

2J

22 4, 3 7

Sk

1 1, 1 9 22 25

a-ovi zboru Laodičanov videl som silného a-a počul (som) hlas mnohých a-ov potom som videl 4 a-ov a-i stáli okolo trónu videl som tých 7 a-ov vzal a. kadidlo a naplnil ho ohňom a-i, ktorí mali 7 trúb videl som a počul 1 orla a-a majú nad sebou kráľa, a-a rozviaž tých 4 a-ov videl som iného a-a silného vzal som knižku z ruky a-a siedmy a. zatrúbil Michal a j eho a-i bojovali j eho a-i boli zvrhnutí videl som iného a-a . . . ktorý mal večné evanjelium a. vyšiel z chrámu a. hodil svoj srp na zem z chrámu vyšli 7 a-i a. vylial svoju čašu na more a. mi povedal : Prečo sa divíš ? silný a. zodvihol kameň videl som 1 a-a, ktorý stál v slnci videl som a-a . . . ktorý mal kľúč Boh . . . poslal svojho a-a padol som, aby som sa klaňal pred nohami a-a ja, Ježiš, som poslal svojho a-a

A ANNA mal 2 že ny ; jednej bolo meno A.; 1 , 2-22 vtedy sa modlila A. H. navštívil Annu bola istá A., prorokyňa A ANNÁŠ najvyšší kňaz A. ; Sk 4, 6 odviedli ho najprv k A-ovi poslal A. (Ježiša) zviazaného ku Kaifášovi ANO nech je vaša reč : A., á. aby bolo u mňa á., á. nebol á. a nie, alebo á. v ňom nech je vaše á., á. , á., prijdern skoro! Amen. A., prijdi Pane Ježišu

A ANTIKRIST prijde a., i teraz už povstali m nohí a-ovia to je ten a., kto zapiera Otca to je ten duch a-ov to je ten bludár a a. A ANTIOCHIA prešli až do . „ A-e ; 20 vyslali Barnabáša . . . do A-e doviedol ho (Saula) do A-e


20

ANTIOCHIA Sk

1 1, 26

27 1 14 1 4, 1 9, 2, 1 1 Gal 2Tm 3, 1 1 13,

Sk

6, 5

5M

1 4, 5

Zj

2, 13

Sk

23, 3 1

Rim 1 6, 10 Filém

2

v A-i naj prv nazvali učeníkov kresťanmi prišli proroci z Jer. do A-e boli v A-i . . . niektorí proroci z Pergy prišli do Pisídskej A-e 2 1 , 2 6 ; 15, 2 2, 23, 30, 35 ; 1 8, 22 prišiel Peter do A-e utrpenia, aké ma stihli v A-i A ANTIOCHENSKÝ vyvolili si . . . Mikuláša, A-ého

Rim

A ANTILOPA (budete j e sť) a-u

l Ko

.A ANTIPAS A., môj verný svedok A ANTIPATRIS pojali Pavla a odviedli cez noc do 2Ko A-dy .A APELLES pozdravte A-u A APFIA A-i, milo vanej sestre

A APIUS 28, 15 prišli nám naproti až po Apiovo Sk Forum A APOLLO 1 8, 24 nejaký Žid, menom A. Sk 1 9, 1 v tom, čo bol A. v Korinte lKo 1 , 12 ja som Pavlov, ja A-ov; 3, 4 3, 5 ktože j e tedy . . . A. 6 j a som sadil, A. polieval 3, 22 ; 4, 6 ; 1 6, 1 2 . Tít 3, 1 3 Sk

17, 1

Zj

9, 1 1

Sk

A APOLLONIA pr ecestujúc Amfipolis a A-u A APOLLYON v gréckom j azyku má meno A.

APOŠTOL mená tých 12 a-ov sú tieto a-ovia sa zišli k Ježišovi ; Luk 9, 1 0 vyvolil s i z nich 1 2, ktorých a j a-mi pomenoval 1 1 , 4 9 pošlem k nim . . . a-ov 1 7 , 5 a-ovia povedali Pánovi : Pridaj nám viery! 22, 1 4 sadol si za stôl i 12 a-ovia s nim 1 , 2 dal skrze Svätého Ducha prikáza­ nia a-om 26 (Matej) bol spolu počítaný s 1 1 a-mi 2, 42 zotrvávali v učení a-ov 43 dialo sa mnoho zázrakov skrze a-ov ; 5, 1 2 4, 33 a-ovia vydávali s veľkou mocou svedectvo 35 (peniaze) kládli k nohám a-ov 5, 2 doniesol nejakú čiastku . . . k nohám a-ov

Mat 1 0, 2 Mar 6, 30 Luk 6, 1 3

Sk

Gal Ef ! Te Žid !Pt Júda Zj

Sk Rim l Ko Gal

položili ruky na a-ov a-ovia . . . riekli : Viac treba poslú­ chať Boha 40 zavolajúc si a-ov nabili ich 8, 1 všetci sa rozpŕchli . . . krome a-ov 9, 27 Barnabáš ho pojal a zaviedol k a-om 1 1, 1 počuli a-ovia . . . že i pohania prijali slovo Božie 15, 6 zišli (sa) a-ovia a starší 1, 1 Pavel . . . a., oddelený k evanjeliu; I Ko 1, 1 1 1 , 13 teda som ja a-om pohanov 4, 9 nás a-ov vykázal B. za najposled. 9, 2 ak iným nie som a-om, ale vám som 1 2, 28 postavil B. v cirkvi . . . a-ov 29 sú azda všetci a-mi? 15, 9 nie som hoden volať sa a-om 9 ja som najmenší z a-ov 1, 1 Pavel, a. Ježiša Krista ; Ef 1, l . Kol 1 , 1 . l Tm 1 , 1 . 2Tm 1 , 1 . Tít 1 , 1 1 1, 5 v ničom nestál za tými preveľkými a-mi 13 falošní a-ovia sú ľstivými robotníkmi 1, 1 Pavel, a., nie od ľudí 2, 20 vybudovaní na základe a-ov 3, 5 zjavené Duchom j eho svätým a-om 4, 1 1 on dal jedných za a-ov 2, 6 ako Kristovi a-ovia 3, 1 a-a a veľkňaza . . . Krista Ježiša 1, 1 Peter, a . Ježiša Krista ; 2Pt 1, 1 17 slová predpovedané od a-ov 2, 2 hovoria o sebe, že sú a-mi 1 8, 20 a-ovia a proroci 21, 14 dvanásť mien 12 a-ov 5,

18 29

1, 25 1, 5 9, 2 2, 8

Kaz 10,

! Pa 4M 5M

2, 30

A. APOŠTOLSTVO dostal podiel na . . . a-e a. cieľom poslušnosti viery pečaťou môjho a-a ste vy v Pánovi ktorý pôsobil Petrom čo do a-a

A APOTEKÁR mŕtva mucha . . . nakvasí masť a-a Pozri tiež heslo: Lekárnik A APPAIM synovia Nádabovi . . . A. ; 3 1

A. ÁR 21, 15 ktorý sa kloní k sídlu Ára 28 Ár Moábovo; !z 15, 1 2, 9, I O, 1 8, 29

Iz Jer Sk

J.. ARAB 17, 1 1 ; 21, 1 6 ; 22, 1 ; 26, 7 . Neh 4, 7. Ez 27, 21. Joz 15, 52 13, 20 nepostaví (tam) stánu A. 3, 2 ako A. na púšti 2, 1 1 Kréťania a Arabi

5M

A ARABA 3, 17 ; 4, 49. Joz 1 2, 3; 1 8, 1 8 . 2Sa 4, 7.

2Pa


ARIEL

21

2Kr 25, 4. Jer 52, 7. Am 6, 14. Za 1 4, 1 0 lKr 1 0, 15. Jer 25, 24 Gal 1, 17 4, 25

AARÁBIA 2Pa 9, 14. Iz 2 1 , 1 3 všetkých kráľov A-e ale som odišiel do A-e vrch Sinai v A-ii

Iz

I5, 7

AARABÍM (potok) A.

4M

AARAD 2 1 , I ; 33, 40. Joz 12, I4. lPa 8 , 15

lPa IM

Sud I, 1 6 .

AARACH 7, 39. Ezd 2, 5. Neh 6, 1 8 ; 7, 1 0

1 0, 1 7

51, 27

zvolajte proti nemu kráľovstvá A.

2Sa

24, I 6

A ARAVNA A. Jebuzej ský; 24, 1 8-24

2Sa

23, 3 1

A ARBATSKÝ Abi-albon A . ; l Pa 1 1 , 3 2 Abiel A.

lM

35, 27

3M

1 1 , 22

4M

A ARBÓT-MOÁB 22, l ; 26, 3, 63 ; 3 I , 1 2 ; 33, 48-50; 35, 1 ; 36, 1 3

Ez 47, 8. Jer

A ARAKEJ (Kanaán splodil) A-a ; IPa 1, I5

AARAM l M 1 0, 22 synovia Semovi boli . „ A. ; IPa I, I7 23 synovia A-ovi : Úc 22, 2I Kemuel, otec A-ov 4M 23, 7 od A-a doviedol ma Balák Sud 3, 1 0. 2Sa 8, 5, 12, 1 3 ; lO, 6-14. l Pa 7, 34 ; I 8, 5 . Ž 60, 2 ž 60, 2 keď sa potýkal s A-om Ez I 6, 57 zo strany dcér A-a 27, 1 6 A. obchodoval s tebou Hoz I2, I 2 Jakob bol utiekol na pole A-a Mat I , 3 Ezrom splodil A-a 4 A. splodil Amminadába Luk 3, 33 ktorý bol A-ov

I Kr I6, 9

A ARBE I. mesto Arbeho; Joz 1 4, 1 5 ; I 5 , 1 3, 54 ; 20, 7 ; 2 I , 1 1 Pozri tiež heslo: Kirjat-arbe A ARBE II. kobylku zvanú a.

A ARCA bol opilý, v dome Arcu A ARCIPASTIER keď sa ukáže A.

IPt

5, 4

lM 4M

46, 2I 26, 40

2Sa

IS, 3 2

lM 4M

46, 1 6 26, I 7

A ARELI synovia Gádovi . . . A. po A-m areliovská čeľaď

1 7, I 9 22

.io. AREOPAG pochytili ho a zaviedli na A. zastal (si) Pavel naprostred A-u

I 7, 34

.io. AREOPAGSKÝ (uveril) Dionýzius A.

IM

25, 20

5M 2Sa

26, 5 8, 6

AARAMEJEC Sk keď si vzal Rebeku, dcéru A-a Betuela . . . sestn1 A-a Lábana môj otec bol A . Sk Aramejci ; 1 0, 1 3-1 9

2Sa

8, 6 15, 8

AARAMEJSKO v Damašskom A-u keď som býval v Gešúre v A-u

2Ko 1 1 , 32

A ÁRED synovia Benjaminovi . . . A. synovia Bélahovi boli : A.

A ARECHITSKÝ Chúšai A. ; 1 6, 1 6 ; I7, 5, 14. l Pa 27, 33

A ARETAS v Damašk u vladár kráľa A-u

lM 24, 1 0 Sud 3 , 8

A ARFAXAD I M 1 0, 22, 24 ; 1 1 , 1 0-13. l Pa 1 , 1 7, 18, 24. AARAMEJSKÝ Luk 3, 36 Lában Aramejský ; 24 Aramejské Medziriečie A ARGÓB písmo . . . bolo písané a„ sýrsky, aj SM 3, 4, 13, 1 4 . l K r 4, 1 3 . 2Kr 15, 25 bolo preložené na a. A ARCHANJEL hovor, prosíme . . . a. l Te Chaldeji hovorili kráľovi a. 4, 16 s hlasom a-a . . . . zostúpi z neba Júda 9 a. Michal AARAMNAHARAIM AARCHELAUS vstal a išiel do A-a kráľa A-a, v Mezopotámii Mat 2, 22 počul, že A. kraľuje v Judsku

IM

AARÁN synovia Dišánovi . . . A. ;

IM 3 I , 20 5M 23, 4 Ezd 4, 7 Iz 36, I I Dan 2, 4

36, 28

IM 8, 4 :?Kr I 9, 37

IPa I, 42 Kol

AARARAT koráb spočinul . . . na vrchoch A-a 2Sa utiekli do zeme A-a ; Iz 37, 38

4,

A ARCHIPPUS 1 7 . Filém 2

AARIEL; ARI-EL 23, 20. Ezd 8, I6. Iz 29, 1, 2, 7. Ez 43, 1 5, I 6


ARIMÁTIA

22

.A ARIMÁTIA Mat 27, 57

človek z A-e, menom Jozef; Mar 15, 43. Luk 23, 51. Ján 19, 38

A ARIOCH Dan

2M

3M

30 9, 7

19, 29 ; 20, 4; 27, 2. Kol 4, 10. Filém 24

A ARISTOIIULUS Rim 16, 10

23 10, 1

pozdravte tých, ktorí sú z A-ových

A ARJOCH IM

35 13 2 14

2, 14, 15, 24, 25

A ARISTARCHUS Sk

32, 2

14,

16, 2

A., kráľ Ellasára ; 9

&. ARKTÚR Jób

9, 9 38, 32

ktorý učinil A-a A-2 i s jeho synmi povedieš ?

4M

21, 13

potok A. ; 21, 14, 24, 26, 28 ; 22, 36. 5M 2, 24, 36 ; 3, 8, 12, 16 ; 4, 48. Joz 12, 1, 2; 13, 9, 16. Sud 11, 13, 18, 22, 26. 2Kr 10, 33. I z 16, 2. Jer 48, 20

A ARNON

6 21 4M

10 6, 23 12,

ARÓDI lM 4M

46, 16 26, 17

4M

32, 34. 5M 2,36 ; 3, 12 ; 4, 48. Joz 12, 2 ; 13, 9, 16, 25. Sud 11, 26, 33. lSa 30, 28. 2Sa 24, 5. 2Kr 10, 33. lPa 5, 8. Iz 17, 2. Jer 48, 19

synovia Gádovi . . . A. po A-ovi arodovská čeľaď

17, 3 8 18, 20

ÁRON 4, 14 6, 20 23 25 26 7, 1 7 10 12 11, 10 15, 20 16, 2 17, 12 19, 24 28, 2 12 40 29, 21 30, 10 30 32, 1

či nie je Á., Levita, tvoj brat ? Jochebeď . . . porodila mu Á-a ; 4M 26, 59 Á. si vzal Alžbetu Eleazár, syn Á-ov; lPa 6, 50. Ezd 7, 5 to je ten Á. a Mojžiš ; 27 Á., tvoj brat, bude tvojím prorokom Á-ovi (bolo) 83 rokov Á. hodil svoju palicu pred faraónom palica A-ova pohltila ich palice Mojžiš a Á. činili všetky tie zázraky Mária . . . sestra A-ova reptali, celá obec . . . proti Á-ovi ; 4M 14, 2 Á. a Húr podopierali jeho ruky vyjdeš hsire ty a A. ; 24, 1, 9; 28, 1 spravíš A-ovi, svojmu bratovi, sväté rúcha A. bude nosiť ich mená pred Hosp. ; 28, 29, 30 synom Á-ovým spravíš sukne pokropíš Á-a a jeho rúcha A. vykoná zmierenie . . . raz v roku pomažeš aj Á-a a jeho synov zhromaždil sa ľud na Á-a

l 10

14, 5 16, 11 47

&. AROER

2M 2M

3, 6

20, 24 28 5M Joz lPa

33, 39 9, 20 21, 4 24, 33 6, 3 12, 27

Neh 10, 38 12, 47 ž 77, 21 99, 6 105, 26 115, 10 12 118, 3 133, 2 Luk Sk Žid

135, 19 1, 5 7, 40 5, 4

Á. im povedal : Strhajte zlaté náušnice teľa, ktoré bol spravil Á. oblečieš Á-a do . . . svätého rúcha vezmi A-a a jeho synov A. a jeho synovia . . • vzložili svoje ruky na hlavu junca (barana) ; 8, 18, 22 vysvätil Á-a, jeho rúcha i jeho synov Mojžiš povedal Á-ovi : Pristúp k oltáru Mojžiš a Á. vošli do stanu zhrom. synovia Á-ovi, Nádab a Abíhu ; 4M 3, 2 hovor Á-ovi . . . aby nevchádzal hocikedy do s vätyne A. bude obet vať junca Á. vzloží obe svoje ruky na hlavu živého kozla priveď pok. Léviho a postav ho pred Á-a ustanovíš Á-a a jeho synov ku služ­ be v stáne hovor Á-ovi . . . takto budete žehnať synov Izr. Mária a Á. hovorili proti Mojžišovi pozrel A. na Máriu, hľa bola malomocná padol Mojžiš a Á. na svoju tvár ktože je A., že repcete proti nemu vzal Á. (kadidlo) . . . a bežal do­ prostred zhrom. meno Á-ovo napíšeš na palicu Léviho palica Á-ova vzpučala riekol Á-ovi . . . nebudeš mať medzi nimi dielu Á. bude pripojený k svojmu ľudu ; 26 Á. zomrel tam na temene vrchu ; 5M 10, 6 ; 32, 50 Á-ovi bolo 123 rokov, keď zomrel na Á-a sa vtedy veľmi rozhneval H. dostalo sa synom Á-a zomrel aj Eleazár, syn Á-ov synovia Amramovi : Á. !ehojada bol vojvodom synov A-ových; 1Pa 27, 17 syn A-ov, bude s L <;vitami posväcovali synom A-ovým vodil si svoj ľud . . . rukou Mojžiša a Á-a Mojžiš a A. sú medzi jeho kňazmi Á-a, ktorého si vyvolil dom Á-ov, nadejte sa na Hosp. Hospodin . . . požehi;iá dom Á-ov nech povedia, dom A-ov olej . . . ktorý steká na bradu, bradu Á-ovu dome A-ov, dobrorečte Hosp. manželka bola z dcér Á-ových povediac A-ovi : Sprav nám boh�v je povolaný od Boha, tak ako aj A.


ASTARÓT

23 Žid

podľa poriadku Á-ovho palica Á-ova, ktorá bola zakvitla Joz .A. ARPÁD 2Kr 1 8, 34; 1 9, 13. Iz 1 0, 9 ; 36, 1 9 ; 37, 13. 2M Jer 49, 23 Ezd

7, 1 1 9, 4

4, 7

7, 1 12 Neh 2, 1 5, 14 1 3, 6 Tít

3, 12

Ez

27, 8 11

IM

I O, 18

2Kr 22, 1 2,

IM

2M 4M

5M Joz

30, 13 35, 26 46, 1 7 49, 1, 1, 1 0,

20 4 41 26

26, 47 27, 13 33, 24 1 7, 7 1 9, 24 2 1 , 30

Sud

1, 31 32 5, 17 6, 35 7, 23 lPa 1 2, 36 2Pa 30, 1 1 Ez 48, 2 Luk 2, 36 Zj 7, 6 Ezd

4, 10

Sk

20, 13 14

A ASRIEL 1 7, 2. l Pa 7, 1 4 6, 24.

A ASSÍR lPa 6, 22, 23, 37

.& ASSÚR z tej zeme vyšiel (Nimrod) do A-a synovia Semovi boli . . . A. ; l Pa 1, 1 7 4M 24, 22 A. ť a zavedie do zajatia 83, 9 A. sa pripojil k nim ž 1 0, 5 beda Assúrovi Iz 24 neboj sa A-a, môj ľude 1 1, 1 1 ponechaný súc pozostane z A-a 1 4, 25 skrúšim A-a vo svojej zemi A ARTEMÁN 23, 1 3 (zem Chaldejov) A. ju pripravil pre pošlem k tebe A-a divé mačky 30, 3 1 od hlasu Hosp. bude zdrtený A. .A. ARVAD 31, 8 A. padne od meča obyvatelia Sidona a A-a 52, 4 A. ho uúskuje bez príčiny synovia A-a s tvojím vojskom 1 6, 28 smilnila si aj so synmi A-a Ez 27, 23 A. i Kilmad boli tvojimi kupcami A ARVADEJ 31, 3 A. bol cedrou na Libanone (Kanaán splodil) A-a ; lPa 1, 1 6 32, 22 tam je A. i všetko jeho zhrom. , Hoz 5, 1 3 odišiel Efraim k A-ovi A ASAIÁŠ i 1 1, 5 A., ten bude j eho kráľom 14. 1 Pa 4, 3 6 ; 6, 30; 9, 5 ; 1 5, 6, 1 1 . 1 2, 1 robia zmluvu s A-om 2Pa 34, 20 1 4, 3 A. nás nezachráni Mi 5, 5 keď prijde A. do našej zeme A ASER 6 spasú zem A-ovu nazvala jeho meno A. 2, 1 3 zahubí A-a Sof synovia Zilfy . . . A. 1 0 , 1 1 zvrhnutá bude pýcha A-ova Za synovia A-ovi : Jimna, Jišva ; Pozri tiež heslo : Assýria ! Pa 7, 30 ASSÝRIA; ASÝRIA A-a ? Jeho chlieb bude samá tučnota Naftali, Gád a A. ; lPa 2, 2 IM 2, 14 Hidekel, tá tečie naproú A-i z pokolenia A-ovho 4 1 500 ; 2 , 28 25, 18 leží oproú Egyptu, ako ideš do A-e nad vojskom pok. synov A-ových 2Kr 15, 29 odviedol ich obyv. do A-e bol Pagiel 17, 6 presťahoval Izraela do A-e ; 18, 1 1 čeľade synov A-ových . . . 53 400 2Pa 30, 6 uniknúc z ruky kráľov A-e Neh 9, 32 odo dní kráľov A-e aby kliali : Rúben, Gád, A. Iz požehnaný A. nad iných synov 7, 1 7, 20 ; 8, 4, 7 ; 1 9, 23-25 ; 20, 6 hranica Manassesova je od A-a 1 9, 23 bude hradská z Egypta do A-e piaty lós vyšiel pok. synov A-ových Jer 2, 18 čo tebe do cesty do A-e (mestá Levitov) z pok. A-ovho ; 36 ako sa hanbíš pre A-u l Pa 6, 74 Hoz 7, 1 1 volajú EE;"ypt, idú do. A-e 8, 9 odišli hore do A-e, k: div. oslovi A. nevyhnal obyv. mesta Akko býva A. v strede Kananeja 9, 3 v A-i budú j esť nečisté A. sedel na brehu mora Mi 7, 12 prijdú k tebe z A-e (Gedeon) rozposlal poslov po A-ovi Pozri tiež heslo : Assúr (mužovia) z A-a . . . honili Madiana ASSÝRSKY z A-a vychádzajúcich do boja 2Kr 1 5, 20 dali . . . a-emu kráľovi 50 šeklov mužovia z A-a . . . prišli do Jer. striebra A-ovi jeden diel 1 6, 8 Achaz . . . poslal a-emu kráľovi dar Anna . . . z pokolenia A-ovho 1 7, 3 vyšiel hore Salmanazar, a. kráľ ; z pok. A-ovho 12 OOO zapečatených 1 8, 9 A ASNAPAR 1 9, 35 anjel . . . pobil v a-om tábore národy, ktoré presťahoval A. 1 85 OOO ; Iz 37, 36 A ARTAXERXES kráľ A. ; 4, 8, 1 1 , 23 ; 6, 1 4 ; 7 , 7 , 1 1, 21 ; 8, 1 za kraľovania A-a A., kráľ kráľov 20. roku kráľa A-a do 32. roku kráľa A-a v 32. roku A-a, bab. kráľa

A ASON odplavili sme sa do Asu keď sa s nami zišiel v Ase

lM

1 0, 1 1 22

lSa !Pa

3 1 , 10 6, 71

A ASTARÓT zložili j eho zbraň v dome A-y A. a j eho predmesúa


ASTARTA Sud

2, 13

l Sa

7, 3 4 l Kr 1 1, 5 33 2Kr 23, 13 Jer 17, 2

Riin 16, 14

24

A ASTARTA Joz slúžili Bálovi a A-m ; 10, 6. l S a 12, 10 odstráňte . . . A-y odstránili synovia Izr. Bálov a A-y 5M Šalamún išiel za A-ou klaňali sa A-e IM A-e, hnusobe Sidoncov tak sa rozpomínajú na . . . A-y IM A ASYNKRITUS

A AšAN 15, 42 ; 1 9, 7. lPa 4, 32 ; 6, 59

lM

46, 21

4M

26, 38

A AŠBÉL synovia Benjaminovi . . . A . ; lPa 8, 1 po A-ovi ašbélovská čeľaď

A AŠNA (mesto) A. ; 43

A AŠTARÓT I, 4. Joz 9, 1 0 ; 12, 4; 13, I 2, 3 1 1 4, · 5

A AŠTARÓT-KARNAJIM zbili Refaimov v A-e

50, 10

A ATAD humno A. ; 1 1

2Kr

A ATÁLIA I. 8, 26 A., dcéra Omriho ; 2Pa 22, 2 1 1, 1-3, 13, 14, 20. 2Pa 22, 1 0-12; 23, 12, 13, 21; 24, 7

Sk

14, 25

pozdravte A-a

Joz

15, 33

lPa

A AŠDÓD 15, 46, 47. I Sa 5, 1 , 5-7 ; 6, 1 7 4M 26, 6 rozboril múr mesta . . . A-a 20, 1 prišiel Tartán do A-a . . . bojoval proti A-u Joz Jer 25, 20 Ekron a ostatok A-a Am 1, 8 vyplienim obyvateľa z A-a 3, 9 rozhláste na palácoch v A-e Sk Sof 2, 4 A., na poludnie ho zaženú Za 9, 6 v A-e bude bývať bastard

Joz 2Pa Iz

A ATALIA II. keď dohovorili . . . zišli do A-e

A ATALIÁŠ 8, 26. Ezd 8, 7 A ATARÓT 32, 3, 34. Joz I 6, 2, 7. IPa 2, 54 A ATARÓT-ADDÁR 16, 5 ; 1 8, 1 3 1 7, 21 22

A ATÉNČAN A-ia i tam bývajúci cudzinci povedal : Mužovia A-ia A ATÉNY Pavla, zaviedli ho až do Atén kým ich Pavel čakal v A-ach potom odišiel Pavel z Atén volili sme byť zanechaní v A-ach

! Sa 5, 3 Neh 13, 23

A AŠDÓĎAN Ašdóďania; 6. Neh 4, 7 pobrali za ženy A-ky

Joz 13, 3 Neh 1 3, 24

A AŠDÓDSKY (kniežatá Filištínov) a-e hovorili spola a.

Ezd

A ATER 2, I6, 42 . Neh 7, 21, 45 ; 1 0, 1 7

5M

A AŠDÓT-PIZGA 3, 17 ; 4, 49. Joz 12, 3 ; 13, 20

lPa

A ATTLAI 2, 35, 36 ; 1 2, 1 1 . 2Pa 1 1 , 20

Sud

3, 7

Luk

2, 1

A AUGUSTUS vyšiel rozkaz od cisára A-a

lPa

A AŠCHÚR 2, 24 ; 4, 5

5M

2, 23

A AVAJOVIA A-ov, ktorí bývajú v dedinách

A AŠÍMA chamatskí mužovia si spravili A-u Hoz 1 0, 8 Am 1, 5 A AŠKALON

A AVEN zahladené budú výšiny A-a z údolia A.

1, 18 Júda zaujal . . . A. 14, 19. ! Sa 6,17. 2Sa 1, 20. Jer 25, 20; I M 36, 35 47, 7. Am 1, 8. Sof 2, 7 47, 5 zničený bude A. 2, 4 A. bude obrátený na pustinu 9, 5 uvidí to A. a bude sa báť . . . A. ne- 2Kr 17, 24 bude obývaný

.t. AVIT meno j eho mesta bolo A. ; lPa 1, 46

2Kr 17, 30 Sud Jer Sof Za

A AŠERA slúžili Bálom a A-m

1 7, 15 16 I 8, 1 1 Te 3, 1

Sk

lM

10, 3

Jer

5 1 , 27

A AŠKENAZ synovia Gomerovi boli ; A. ; lPa 1, 6 kráľovstvá Ararat, Minni a A.

l Kr 1 5, 8 11 16

Ä AVVA doviedol národy . . . z A-y .t. AZA kraľoval A. ; 9. lPa 14, l A. robil to, čo je sprav. ; lPa 14,2 bola vojna medzi Azom a medzi Bášom


AZIÚKAM.

25 lKr 15, 14--33; 16, 8, 10, 1s; 23, 29 ; 22, 41, 43, 47. lPa 3, 10; 9, 16. 2Pa 1 4, 8-1 3 ; 15, 2, 1 0, 1 6-19 ; 16, 1 - 1 3 ; 17, 2 ; 20, 32; 21, 12. Mat 1 , 7, 8 2Pa 14, 1 1 volal A. k Hospodinovi 1 2 H. porazil Etiópov pred Azom 15, 8 počul A. tie slová a proroctvo pro­ roka Odéda 13 A. vyťal jej ohavnú modlu ; lPa 15, 16 16, 2 vyniesol A. striebro a zlato 10 A. sa rozhneval na vidiaceho 12 onemocnel A. na svoje nohy Jer 41, 9 (jamu), ktorú spravil krá! A. A AZAEL 2Sa 2, 18-23, 30, 32 ; 3, 27-30; 23, 24. lPa 2, 1 6 ; 1 1 , 2 6 ; 27, 7. 2Pa 17, 8. Ezd 10, 15 A AZAF 2Kr 1 8, 18 Joach, syn A-ov, kancelár; 37. Iz 36, 3, 22 lPa 6, 39 A„ syn Berechiáša ; 15, 17 9, 15 Zichri, syn A-ov 15, 19 speváci Héman, A. a Étan; 25• 6· 2Pa 5, 12 16, 5 A. hral zvučne na cimbaly 16, 7 ; 25, 9 ; 26, 1 . 2Pa 29, 13 ; 35, 15. Nch 1 1, 17, 22 37 zanechal tam pred truhlou zmluvy Hosp . A-a 25, 1 oddelil Dávid . . . synov A-ových; 2 2Pa 20. 14 prišiel na . . . synov A-ových Duch Hosp. 29, 30 chválili Hosp. slovami . . . vidia­ ceho A-a 35, 1 5 speváci, synovia A-ovi Ezd 2, 4 1 spevákov : synov A-ových 128 3 , 1 0 synov A-ových s cimbalmi Neh 2, 8 A„ dozorca kráľovho lesa 7, 44 synov A-ových 148 12, 35 Zakkúr, syn A-ov 46 Azaf . . . bol hlavou spevákov ž 50, 1 žalm Azafov ; 73, 1 ; 74, ! ; 75, 1 ; 76, 1 ; 77, 1 ; 78, l ; 79, 1, 80, 1 ; 8 1 , 1 ; 82, 1 ; 83, 1 A AZAREEL Neh 1 1 , 13 ; 12, 36 !Pa l Kr

A AZAREL 12, 6; 25, 18 ; 27, 22. Ezd 10, 41 4, 2

2Kr 1 4, 21 15, 1 7 lPa 2, 8 2, 38,

lPa 2Pa

6, 15, 28, 3 1, Ezd 7, Neh 8,

A., syn Hilkiášov ; 9, 1 1 . Ezd 7, 1 prišiel Duch Boží na A-a A„ syn Jehochanánov A„ najvyšší kňaz Neh 3, 23, 24 ; 7, 7 ; 10, 2; 12, 33 Azariáš „ . a Levitovia vyučovali ľud Jer 43, 2 A„ syn Hošaiášov Dan 1, 6, 7, 11, 19 ; 2, 17 3M

13 1 12 10 3. 7

16, 8 10 26

!Pa Neh

A AZÁZEL druhý lós a-ovi na ktorého padne lós a-ovi . . . pus­ tiac ho a-ovi na púšť ktorý vyhnal kozla a-ovi

A AZAZIÁŠ 15, 2 1 ; 27, 20. 2Pa 3 1, 13 3, 1 6

A AZBUK Nehemiáš, syn A-ov

Joz

A AZ°l!KA 1 0, 10, 1 1 ; 15, 35. ! Sa 17, 1 . 2Pa 11, 9. Neh 11, 30. Jer 34, 7

IM

41, 45

Ezd Sk

A AZENATA ; .„ A„ dcera ' Puuierova

2, 9 6, 9 16, 6

19, 10 19, 22, 20, 4 16 27, 2 ! Ko 16, 19 2Ko 1, 8 2Tm 1, 15

'10,

20

A ÁZIA v Kapadocii, v Ponte a v Á-i z tých, ktorí boli z Cilície a z A-e Svätý Duch (im) zabránil hovoriť slovo v Á-i v Á-i počuli slovo Pána Ježiša 26, 27, 3 1 ; 20, 4, 1 8 ; 21, 27 ; 24, 18 išiel s ním až do A-e Sopater aby nestratil času v Á-i majúc sa plaviť na miesta popri A-i pozdravujú vás zbory v Á-i (súženie), ktoré sme mali v Á-i odvrátili (sa) odo mňa všetci, ktorí sú v Á-i pútnikom diaspory v . . . Á-i zborom, ktoré sú v Á-i ; 1 1

! Pt Zj

1, 1 1, 4

2Sa

23, 31.

Mat

1 , 13 14

A AZOR Elijakim splodil A-a A. splodil Sádocha

8, 40

.ä. AZÓT Filip sa našiel v A-e

A AZARIÁŠ A„ syn Cádoka ; 4, 5 A„ syn Nátanov vzali A-a . „ a urobili ho kráľom Sk začal kraľovať A. ľa hol A. a ležal so svojimi otcami 4 M sy:iovia Étanovi : A. 39 : 3, 12; 6, 9-14, 36. 2Pa 21, 2 ; 22, 6 ; 23, 1 ; 26, 17, 20; 29, 1 2 ; l Pa 3 1, 1 3

50 ;

A AZGÁD 2, 12 ; 8, 12. Neh 7, 1 7 ; 10, 15

A AZMÁVET !Pa 8, 36; 9, 42 ; 1 1 , 3 3 ; 12, 3 ; 27, 25. Ezd 2, 24. Neh 12, 29

A AZRIEL 2 6 , 3 1 . !Pa 5, 24 ; 27, 19. J e r 3 6 , 2 6 .ä. AZRÍKAM 3, 23 ; 8, 38 ; 9, 14, 44. 2Pa 28, 7. Neh 11, 1 5


AZUBA

26

A AZUBA l Kr 22, 42. l Pa 2, 18, 1 9 . 2Pa 20, 3 1

4M

34, 26

Jer

51, 7 8 9 12

A AZZÁN Paltiel, syn Azzánov

A AZÚR; AZZÚR Neh 1 0, 17. Jer 28, 1. Ez 1 1 , 1

B Joz

1 1 , 17

A BAAL-GÁD (mesto) B. ; 12, 7 ; 1 3, 5

Jer

40, 14

A BAAUS B., kráľ synov Ammonových

2Sa

lM

1 1, 9

IM 1 0, 1 0 2Kr 17, 24 20, 1 7 24, 1 5 25, 7 lPa 2Pa

Ezd

ž

Iz

Jer

30 33 37 42 47 48

A BAANA 4, 2, 5, 6, 9 ; 23, 29. l Kr 4, 12, 1 6. Ezd 2, 2. Neh 3, 4; 7, 7; 1 0, 27

13 9, l 33, 1 1 36, 1 8 20 1, 1 1 5 , 12 7, 6 87, 4 137, 1 8 l 19 1 4, 22 21, 9 39, 6 43, 1 4 47, l 48, 20 20, 5 13,

29, 1 0 50, 1 8 13 16 23 42 51, 2

A BÁBEL nazvali jeho meno B. BABYLON počiatkom j eho kráľovstva bol B . assýrsky kráľ doviedol národy z B-a čo j e v tvojom dome . . . bude od­ nesené do B-a odviedol Jehojachina do B-a ; 2Pa 36, 1 0 doviedli h o (Cedekiáša) d o B-a ; Jer 39, 7 ; 52, 1 1 meď odviezli d o B-a ; Jer 52, 1 7 Júda bol presťahovaný do B-a odviedli ho (Manassesa) do B-a všetko pobral a dopravil d o B-a čo pozostalo p o meči, presťahoval do B-a keď sa sťahoval zajatý ľud z B-a ľud presťahoval do B-a ; Jer 20, 4 Ezdráš išiel hore z B-a budem pripomínať . . . B. pri riekach B-a, tam sme sedávali dcéro B-a, ty, ktorá máš byť spustošená bremä B-a bude B„ krása kráľovstiev vytnem B-u meno padol, padol B . ; Zj 14, 8; 1 8, 2 všetko . . . bude odnesené do B-a pre vás pošlem do B-a sadni do prachu, panno, dcéro B-a vyjdite z B-a ! 52, 1 1 poklady kráľov Júdových vydám . . . do B-a keď sa vyplní B-u 70 rokov slovo, ktoré hovoril H. proti B-u ujdite sprostred B-a ; 51, 6 kto pôjde popri B-e, zdesí sa vyplieňte rozsievača z B-a B . (je) obrátený na pustú pustinu ; 5 1 , 41 prijdú na teba, dcéro B-a! 14 pošlem proti B-u cudzincov

53 54 55 23, 1 7 Ez Dan 2, 1 2 4, 26 Mi Za

4, 1 0 2, 7

Mat

6, 10 1, 1 1 17

Sk l Pt Zj

7, 43 5, 13 1 6, 19 17, 5 18, 10 21

B. bol zlatým pohárom B. padne náhle hojili sme B„ ;tle nie je vyhojený pozdvihnite prápor proti múrom B-a prestanú bojovať hrdinovia B-a dcéra B-a bude ako humno bude B. hromadami rumov; 58 more vyjde hore na B. navštívim rytiny B-a budú prespevovať nad B-om nebesia keby vystúpil B . hoci až do neba čujte ! Hlas kriku z B-a lebo H. pustoší B. ; 56 prišli k nej synovia B-a (kráľ) rozkázal zahubiť všetkých mudrcov B-a ; 24 prechádzajúc sa hore po kráľ. paláci v B-e prijdeš až do B-a zachráň (sa), ty, ktorá bývaš u dcéry B-a kam prišli z B-a o čase presídlenia do B-a od presídlenia do B-a až po Krista rodov 1 4 preto vás presídlim t a z a B . spoluvyvolená cirkev v B-e B . prišiel na pamäť Veľký B„ Mater smilníc (beda) to silné mesto B. tak prudko bude zvrhnutý B . BABYLONSKÝ

2 K r 1 7, 3 0 20, 12 24, l

Iz

14, 4

Jer

25, 27, 28, 34, 37,

11 17 4 3 17

b. mužovia si narobili Sukkót-benót poslal . . . b. kráľ, Ezechiášovi list Nabuchodonozor, b. kráľ ; 25, 1 , 8, 2 2 . 2Pa 3 6 , 6. Neh 7 , 6. Est 2 , 6. Jer 2 1 , 2, 7 ; 22, 25 ; 24, 1 ; 25, 1 , 9, 1 1 ; 2 7 , 6 , 8 , 20 ; 28, 3, 1 1 , 1 4 ; 29, 3, 21 ; 32, 2 , 28 ; 34, 1 ; 35, 1 1 ; 37, 1 1 ; 39, 1 , 5 ; 43, 1 0 ; 44, 30; 46, 13, 26 ; 49, 28, 30; 5 1 , 34 ; 52, 4. Ez 26, 7; 29, 18, 1 9 ; 30, 1 0 použiješ tohoto príslovia o b-om kráľovi budú slúžiť b-ému kráľovi 70 rokov slúžte b-ému kráľovi polámem jarmo b-éhq kráľa tvoje oči uvidia oči b-ého kráľa budeš vydaný do ruky b-ého kráľa


27 Jer

39,

6

Ez

42, 50, 51, 32,

11 18 29 11

Joz

1 5, 3 9 .

b . kráľ pobil synov Cedekiášových ; 52, 1 0 nebojte sa b-ého kráľa navštívim b-ého kráľa i j eho zem obráti B-ú zem na pustú pustinu meč b-ého kráľa prij de na teba

Jer

A BACEKAT

Sof

2Kr 22, 1

ž

Jer

8, 1 1 69, 3 38, 22

či porastie trstina bez b-a ? hrúžam sa v hlbokom b - e tvoj e nohy sú ponorené v b - e

lPa

5,

Sud

8, 33 9, 4

3, 1 6 ;

1 6, 5;

17, 1 8 ;

19, 1 6.

l Kr 2, 8

A BÁJKA Luk 24, 1 1 l Tm l , 4 4, 7 2Tm 4, 4 1, 1 4 Tít 2Pt 1, 16

slová sa im zdali ako b . ani nedbali na b-y babské b-y odmietni obrátia sa k b-m nedbali na židovské b-y lebo sme neišli za . . . b-mi

A BAKBÚK Ezd

11, 17;

lSa l Kr

2Kr

2Pa

Jer

22, 4 1 2, 1 1 6, 25 7, 4 1 2, 1 0 1 6, 3 1 32 18, 19 21 26 26 40 19, 1 8 22, 5 4 3, 2 1 0, 1 8 20 28 1 1 , 18 21, 3 23, 5 17, 3 28, 2 34, 4 2, 8 7, 9 9, 1 4 1 2, 1 6

postavili si B-a dali mu 70 šeklov striebra z domu B-a

A BÁL-CEFON 1 4, 2, 9. 4M 33, 7

lM

36, 38

l Pa

27, 28

B . , syn Achborov; 39. l Pa 1 , 49, 50 B . Gederský

4M

32, 38.

l P a 5, 8. Ez 25, 9

4M

25,

3

25,

5.

A BÁL-CHANÁN

A BÁL-MEON A BÁL-PEOR

1 2, 9, 25

BÁL (modla) 4M Sud

8, 30 ; 9, 36

2M

2, 5 1 . Neh 7, 53

A BAKBUKIÁŠ Neh

5;

A BÁL-BERÍT

A BACHÚRIM 2Sa

vystavili výšiny B-ove ; 32, 35 zabudli . . . na meno moj e pre Bála zlato, ktoré vykladali na Bála odstránim mená B-ov z j ej úst obetovali B-om a kadili rytinám ale sa previnil modlou B-om vyplienim z tohoto miesta ostatok B-a

BÁL (muž)

A. BAHNO Jób

Hoz

1 9, 5 23, 27 2, 8 17 11, 2 13, 1 1, 4

vyviedol ho na výšiny B . 2Sa synovia Izraelovi . . . slúžili B-om ; 1 3 ; 3, 7 ; 1 0 , 6, 1 0 zboríš oltár B-ov ; 6, 28, 3 0 Sud odstránili synovia Izr. B-ov slúžili sme Bálom a Astartám odíduc slúžil B-ovi postavil B-ovi oltár v dome B-ovom 2Kr zhromaždi prorokov B-ových 450 ak je ním B., iďte za ním vzývali meno B-ovo od rána Joz vraveli : B-u, vyslyš nás ! l Pa pochytajte prorokov B-ových kolená, ktoré sa nesklonili B-ovi ; Rím 1 1 , 4 2Kr slúžil B-ovi a klaňal sa mu Iz odstránil modlársku sochu B-ovu Achab slúžil málo B-ovi, J ehu zasväťte B-ovi slávnosť 4M vyhladil J ehu B-a z I zraela Mattán, kňaz B-ov ; 2Pa 23, 1 7 postavil oltáre B-ovi ; 33, 3 Zj kadili B-ovi, slncu, mesiacu (Jozafat) nevyhľadával B-ov 4M ešte aj zliatin narobil B-om rozborili oltáre B -ov proroci prorokovali skrze B-a ; 23, 1 3 kadiť B-ovi ; 1 1 , 1 3 , 1 7 ; 3 2 , 29 Neh chodili za . . . B-rni 2Pt učili môj ľud prisahať na B-a

I zrael sa spriahol s B-om ; 1 06, 28 5 M 4, 3 . Hoz 9, 1 0

ž

A BÁL-PERACÍM 5, 20.

l Pa 14, 1 1

A BÁL-TÁMAR 20, 33

mužovia Izraelovi . . . zriadili sa v B-e

"' BAL-ZEBÚB 1,

2

(pohanský boh) B . ; 1 , 3, 6, 1 6 Pozri tiež heslo : Belzebub

15, 13,

9 6

(mesto) B . ; 15, 1 0, 1 1 , 29 ; 1 9 , 3 Dávid išiel hore i celý Izrael do B-y

A BÁLA

A BALADÁN 20, 1 2 39, 1

Bcrodach B . , syn B-ov Merodach B., syn B-ov

22,

B . , syn Cipporov; 22, 4-4 1 ; 23, 1 -30 ; 24, 1 0- 1 3, 25. Joz 24, 9 . Sud 1 1 , 25. Mi 6, 5 (Balám), ktorý učil B-a

A BALÁK 2

2, 1 4

A BALÁM 22, 5-41 B„ syn Beorov ; 23, 1 -3 0 ; 24, 1 -25 ; 3 1 , 1 6 . 5M 2 3 , 4 , 5. Joz 24, 9, 1 0 . M i 6, 5 31, 8 B-a, syna Beorovho, zabili ; Joz 13, 22 13, 2 najali proti nemu . . . B-a 2, 15 sledovali cestu B-a


BALÁT Júda Zj

11 2, 14

28

pojatí bludom B-ovej mzdy držia učenie B-ovo .t. BÁLAT (mesto) B. ; 2Pa 8, 6

Joz

1 9, 44

ž

A BALDACHÝN 1 9, 6. Jer 43, 1 0 A BÁLHAMON Šalamún mal vinicu v B-e

8, 1 1

Sud

A BÁLHERMON 3, 3. l Pa 5, 23

Dan

5, 1

Dan

IM Iz Jer Ez 4M

2Sa

1, 7

43, 3, 8, 46, 51, 27,

11 24 22 11 8 17

2 1 , 19 20

A BALTAZÁR nazval Daniela B-om ; 2, 26 ; 4, 5, 6, 15, 1 6 ; 5, 1 2 ; 1 0, 1

17 20 21 26 Mar 1 5, 1 1 Luk 23, 1 8 Ján 1 8, 40

32, 2

2M

1 5, 9 22, 13 29, 15 18 16 32

3M

5, 18 8, 20 21 1 6, 5 1 9, 22

4M

7, 17

2Kr

23, 1 3, 4

A BALZAM zaneste . . . trochu b-u namiesto b-ej vône hnis či nieto b-u v Gileáde naber b-u, panno, dcéro Egypta naberte b-u na j eho bolesť b . ti dávali do zámeny

lPa 29, 21 Ezd 1 O, 19 Jób 42, 8 Iz 1, 1 1 60, 7 Dan 7, 7 20

A BÁMOT z Nachaliela do B . z B . d o údolia

Mi

6, 7

2M

29, 39

3M

12, 6

A BÁNI 23, 36. 1 Pa 6, 46; 9, 4 . Ezd 2, 1 0 ; 1 0, 29, 34, 38. Neh 3, 1 7 ; 8, 7 ; 9 , 4 , 5 ; 1 0, 13, 1 4 ; 1 1 , 22

Mat 27, 1 6

Jób

A BALSAZÁR kráľ B. ; 5, 2, 9, 22, 29, 30 ; 7, 1 ; 8, 1

BARAN

IM

A BARABÁŠ rnali . . . väzňa, zvaného B-a; Mar 15, 7 B-a a či Ježiša aby si prosili B-a oni riekli B-a vtedy im prepustil B-a ; Mar 1 5, 1 5 žeby im radšej prepustil B-a prepusti nám B-a ! nie tohoto, ale B-a ! A B. bol zbojník A BARACHÉL Elíhu, syn B-a ; 6

vezmi mi . . . trojročného b-a Abrahám pošiel, vzal b-a a obet. ho položia svoje ruky na hlavu b-a ; 3M 8, 1 8, 22 zapáliš celého b-a na oltári zabiješ b-a ; 20 bude j esť Áron a j eho synovia mäso b-a dovedie b-a bez vady ; 6, 6 b-a posekal na j eho kusy Mojžiš kadiac spálil celého b-a j edného b-a na zápalnú obeť; 4M 7, 1 5-8 1 pokryje na ňom hriech b-om obeti za vinu bitnú obeť pokojnú . . . 5 b-ov; 7, 23-83 prihotov mi tu . . . 7 b-ov; 29 dával poplatok izr. kráľovi . . . 1 00 OOO b-ov obetovali . . . 1 000 b-ov obetovali b-a zo stáda vezmite 7 juncov a 7 b-ov nasýtil som sa zápalných obetí b-ov b-i Nebajota uderil b-a a polámal oba j eho rohy baran . . . sú kráľovia Médov a Peržanov bude mať H. záľubu v tisícoch b-ov BARÁNOK

1 4, 1 0 25 23, 1 2 4M

2Kr 2Pa Ezd Iz

18 7, 15 17 9, 1 1 28, 3 4 23, 21 35, 1 6, 20 1 1, 6 53, 7 1 1, 1 9 4, 1 6 26, 1 8 19 1 4, 1 2 1 0, 3

Jer Hoz A BARACHIÁŠ Mat 23, 35 až po krv Zachariáša, syna B-ovho Mat Pozri tiež heslo : Berechiáš Mar A BARÁK Luk Sud 4, 6 B-a, syna Abinoamovho 22, 8 4, 8-1 6 ; 5, 1, 1 2, 1 5 15 22 B . honil Sizeru Žid 1 1 , 32 aby som rozprával o . . . B-ovi

b-a budeš obetovať ráno a druhého b-a budeš obetovať k večeru prinesie ročného b-a na zápalnú obeť vezme 2 b-ov bez vady zabij e b-a obeti za vinu ; 24 budete obetovať ročného b-a ; 4M 6, 1 2, 14 s chlebom obetovať budete 7 b-ov b. na zápalnú obeť ; 7, 2 1 -8 1 bitnú obeť pokojnú . . . b-ov päť ; 7, 23-83 s horkými bylinami budú jesť b-a budete donášať . . . ročných b-ov b-a budeš obetovať ráno slávte slávnosť veľkonočného b-a veľkonočný b. ; 35, 6-1 7 zabíjali veľkonočného b-a bude vlk bývať s b-om vedený bol ako b . na zabitie ja som bol sťa krotký b. bude (ich) pásť H. ako b-a u teba budem j esť b-a prihotovili b-a ; Mar 1 4, 1 6 keď zabíjavali b-a ja vás posielam ako b-ov medzi vlkov iďte, prihotovte nám b-a túžobne som si žiadal j esť tohoto b-a


29 Ján

BÁŤ SA 1, 29 18, 28

Sk 8, 32 lKo 5, 7 Žid 1 1 , 28 lPt 1, 1 9 Zj 5, 6 8 12 13 6, 1 16 7, 9 10 17 12, 11 13, 8 11 14, 1 4 4 15, 3 17, 1 4 19, 7 21, 9 14 22 23 27 22, 1

Sk

28, 2 4 Rim 1, 1 4 l Ko 1 4 , 1 1 Kol

3, 1 1

lM

1 6, 14

Sk

13, 6

Bzd Sk

hľa, B . Boží, ktorý sníma hriech sveta ! ; 36 ab y sa nepoškvrnili, ale aby jedli b-a ako sa b. neohlási pred tým náš veľkonočný B. je zabitý vierou učinil slávnosť b-a drahocennou krvou . . . b-a Krista prostred starcov stál B. starci padli pred B-om hoden je B., ten zabitý, vziať moc B-ovi dobrorečenie a česť otvoril B. j ednu zo siedmich pečatí prikryte nás . . . pred hnevom B-a stáli pred trónom a pred B-om spasenie nášmu Bohu . . . a B-ovi B., ktorý leží prostredkom trónu zviťazili nad ním pre krv B-ovu nie sú zapísané v knihe života B-a mala 2 rohy, podobné B-ovým B. stál na vrchu Sione nasledujú B-a, kamkoľvek ide (tí sú) prvotinou Bohu a B-ovi spievali . . . pieseň B-ovu budú bojovať s B-om, a B. zvíťazí prišla svadba B-ova ukážem ti nevestu, manželku B-ovu 12 mien 12 apoštolov B-ových B., všemohúci, je j eho chrámom a B. j eho sviecou j e B. sú zapísaní v knihe života B-a čistú rieku vody . . . z trónu Boha a B-a

l Ko Gal Kol Sk

Mat 1 0, 3

1 2, 25 1 3, 2 43 1 4, 12 1 5, 39

ja sám a B. nemáme práva odišiel hore do Jer. s B-om podali mne i B-ovi pravice aj B. bol spolu zavedený Marek, sestrenec B-ov

Á BARSABÁŠ postavili 2, Jozefa, zvaného B-a Júdu, zvaného B-a Á BARTIMEUS slepý B., a žobral A BARTOLOMEUS (učeník) B. ; Mar 3, 1 8 . Luk 6, 14. Sk 1 , 1 3

A BÁRUCH Neh 3, 20 ; 1 0, 6; 1 1 , 5 Jer 32, 12 B., syn Neriášov; 32, 13, 1 6 ; 36, 4--32 ; 43, 3 , 6 ; 45, 1 , 2 2Sa

1 7, 27

Ezd

21, 8 2, 61

A. BARZil..LAJ B. Gileádsky; 1 9, 31-34, 39. l Kr 2, 7 B. Mecholatský synovia B-ovi; Neh 7, 63

Sk

1 7, 28

4.. BÁSNIK ktorísi z vašich b-ov povedali

A BÁŠA l Kr 1 5, 1 6-33 ; 1 6, 1-13; 2 1 , 22. 2Kr 9, 9. 2Pa 1 6, 1-6. Jer 4 1 , 9

IM

4.. BARJEZUS (falošný prorok) B .

A BARKOS 2, 53. Neh 7, 55 4, 36 9, 27 1 1, 22 1 1 , 25,

1, 23 1 5, 22

Mar 1 0, 46

4.. BARBAR l Kr b-i nám preukázali . . . ľudomilnosť ako videli b-i zviera l Kr Grékom i b-om . . . som dlžníkom budem tomu, kto hovorí, b-om, a ten, kto hovorí, bude u mňa b-om ani neobriezky, b-a, Skýtu A BÁRED studňa, ktorá je medzi Kádešom a medzi B-om

9, 6 2, 1 9 13 4, 10

A BARNABÁŠ 2M B., čo je v preklade : Syn potešenia B. ho pojal a zaviedol k apošt. vyslali B-a . . . až do Antiochie 3 0 ; 1 3, 1, 7, 46, 5 0 ; 1 4, 1 4, 2 0 ; 3M 15, 2 , 1 2, 22-37 B. a Saul, keď vykonali službu nože mi oddeľte B-a a Saula išli za Pavlom a B-om 4M volali B-a Jupiterom B. pojal so sebou Marka

4, 15 7, 26

3, 1 0 15, 1 22, 12 26, 24 32, 7 42, 18 35 43, 23 46, 3 1, 17 3, 6 1 4, 13 31 1 9, 3 14 30 14, 9 22, 3

A BAŠEMATA B„ dcéra Šalamúnova A BAT (miera) b. ; 38. 1 Pa 4, 5. 2Pa 2, 1 0. Ezd 7, 22. Iz 5, 10. Ez 45, 1 0, 1 1, 14. Luk 1 6, 6 BÁŤ SA ale som sa bál, lebo som nahý neboj sa Abrame viem, že sa bojíš Boha neboj sa, lebo ja som s tebou Jakob sa veľmi bál ja sa bojím Boha oni aj ich otec, báli sa pokoj vám o to ! Nebojte sa neboj sa odísť dolu do Egypta baby sa báli Boha (Mojžiš) sa bál, aby nehľadel na Boha povedal ľudu : Nebojte sa ! bál sa ľud Hospodina každý sa budete b. svojej matky ale sa budeš b. svojho Boha ; 32; 25, 17; 36, 43 budete sa b . mojej svätyne; 26, 2 nebojte sa ľudu tej zeme bál (sa) Moáb izr. ľudu


BÁŤ SA 1, 2 1

5M

6, 2 13 20, 3 8 31, 8 13 9, 24 1 0, 8

Jaz

24, 1 4 Sud

6, 10 23 7, 3 ! Sa 3, 1 5 4, 7 7, 7 1 2, 1 4 18 1 7, 1 1 24 18, 1 2 21, 1 2 28, 20 ! Kr 1 8, 3 2Kr 6, 1 6 1 7, 28 33 37 39 !Pa 22, 13 Neh 2, 2 4, 1 4 Jób z

1, 1 9 5, 2 1 3, 7 22, 24 23, 4 33, 8 18 34, 8 10 46, 3 49, 6 17 52, 8 56, 5 67, 8 85, 1 0 91, 5 1 02, 1 6

30 neboj sa ani sa nestrachuj ; 29. 1 03, 1 1 z Jaz 8, 1 1 1 1, 5 aby si sa bál Hosp. ; 1 0, 12. 1 1 2, 1 Jaz 4, 24 1 15, 1 1 Hosp., svojho Boha, sa budeš b. ; 13 1 0, 20 ; 13, 4 ; 3 1 , 1 2 1 1 8, 6 nebojte a nestrachujte sa ; 3 1 , 6 1 1 9, 1 20 kto je tu taký, ktorý sa bojí 128, l nebudeš sa báť 1 35, 20 budú sa učiť b . sa Hosp . preto sme sa veľmi báli pred vami 1 45, 1 9 neboj sa ich ! Lebo som ich dal 1 47, 1 1 do tvojej ruky preto teraz sa bojte Hosp . ; 3, 7 Pr ! Sa 12, 24 nebudete sa b . bohov Amorejov 14, 1 6 neboj sa, nezomrieš 3 1 , 30 kto sa bojí . . . nech sa vráti Kaz 5, 7 Samuel sa bál oznámiť Élimu 7, 1 8 preto sa báli Filištíni synovia Izr. báli sa Filišt. 12, 1 3 ak sa budete b. Hospodina 7, 25 Iz všetok ľud sa veľmi bál Hosp. 8, 1 3 I O, 24 zľakli sa a báli sa veľmi utekali pred ním a báli sa 29, 1 3 Saul sa bál D ávida 35, 4 37, 6 Dávid . . . bál sa veľmi Achiša (Saul) sa bál slov Samuelových 41, 1 0 Obadiáš sa veľmi bál Hosp. 14 neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami 43, l učil ich, ako sa majú b. Hosp. 44, 2 Hosp. sa báli a svojim bohom slúžili 54, 4 nebudete sa b áť iných bohov ; 38 59, 1 9 Hosp., svojho Boha, sa budete b. neboj sa ani sa nestrachuj ; 28, 20 Jer 1 0, 7 1 7, 8 bál som sa náramne nebojte sa ich, ale pamätajte na 38, 1 9 Pána 42, 1 1 3, 9 (Jób) sa bál Boha Ez či sa Jób darmo bojí Boha ? 2, 2 1 Jl 3, 8 nebudeš sa b. zhuby Am nebudem sa b. mnoho tisíc ľudí 1, 9 Jan 16 ktorí sa bojíte Hosp. , chváľte ho nebudem sa b. zlého 6, 9 Mi nech sa bojí Hosp. celá zem oko Hosp. hľadí na tých, ktorí sa ho Sof 3, 1 5 8, 13 boja Za anjel Hosp. táborí vôkol tých, ktorí ' Mal 2 , 5 sa ho boja boje sa Hosp. , vy j eho svätí preto sa nebudeme b . 3, 5 4, 2 prečo b y som sa mal b . v o dňoch Mat 1, 20 zlého 8, 26 neboj sa, keď niekto bohatne 1 0, 26 spravodliví, budú sa b. 28 na Boha sa nadej em ; nebudem sa b. ; 12 14, 5 budú sa ho b. všetky konce zeme blízke je j eho spasenie tým, ktorí sa 27 ho boja nebudeš sa b. nočného strachu 30 pohania sa budú b. mena Hosp. -

,

nad tými, ktorí sa ho boj a ; 1 3 dáva pokrm tým, ktorí sa h o boja blah. človek, ktorý sa bojí Hosp. vy, ktorí sa bojíte Hosp. požehná tých, ktorí sa boja Hosp. H. j e so mnou ; nebudem sa b . bojím sa tvojich súdov blah. každý, kto sa bojí Hosp. dobrorečte Hosp. ! Vy, ktorí sa bo­ jíte Hosp . činí vôľu tých, ktorí sa ho boja H. má záľubu v tých, ktorí sa ho boja boj sa Hosp. a odstúp od zlého; 24, 21 múdry sa bojí a odstúpi o d zlého žena, ktorá sa bojí Hosp. boj sa istotne Boha ! kto sa bojí Boha, ujde všetkému tomu boj sa Boha lebo sa budeš b. tŕnia (H.) sa bojte neboj sa Assúra, môj ľude bázeň, ktorou sa ma boja buďte silní ! Nebojte sa neboj sa slov, ktoré si počul neboj sa, lebo j a som s tebou ; 1 3 ; 43, 5 . Jer 1 , 8 neboj sa, červíku Jakobov neboj sa, lebo som ťa vykúpil neboj sa, môj služ. Jakob e ; J e r 46, 27, 28 neboj sa, lebo sa nebudeš hanbiť tak sa budú b. mena Hosp. kto by sa ťa nebál nebude sa b., keď prij de horúčava bojím sa Zidov nebojte sa hab. kráľa neboj sa ich ani sa neľakaj neboj sa, zem, plesaj lev reve, kto by sa nebál ? som Hebrej a bojím sa Hosp. mužovia sa báli Hosp. u koho j e rozum bude sa b . tvojho mena nebudeš sa už viacej b. zlého nebojte sa, nech sa posilnia vaše ruky bál sa ma a triasol sa pred mojím menom neboja sa ma, hovorí H. vám, ktorí sa bojíte môjho mena neboj sa prijať Máriu čo sa bojíte, ľudia malej viery teda nebojte sa ich nebojte sa tých, ktorí vraždia telo ; Luk 1 2, 4 chcel ho zabiť, ale sa bál ľudu ; 2 1 , 46. Mar 12, 12. Luk 22, 2 dúfajte, ja som, nebojte sa ; Mar 6, 50. Ján 6, 20 začal sa (Peter) b .


31

BÁZEŇ

Mat 17, 7 2 1 , 26 25, 25 28, 5 Mar 5, 33 36 6, 20 Luk 1, 1 3 30 2, 9 10 5, 10 12, 5 32 1 8, 2 23, 40 Ján 9, 22 1 2, 1 5 Sk 9, 26 10, 35 1 3, 1 6 1 8, 9 23, 1 1 27, 25 Rim 1 1 , 20 13, 3 4 Gal 4, 1 1 Ef 5, 33 Kol 3, 22 Žid 4, 1 1 1 , 27 13, 6 l Pt 2, 1 7 3, 14 4, 18 lJ 1, 1 7 Zj 2, 1 0 1 4, 7 15, 4 19, 5

2Sa

7, 5

ž

68, 1 6 23 2, 1 3 Iz 33, 9 Jer 22, 20 50, 1 9 7, 14 Mi Náh 1 , 4 1 1, 2 Za

5M Joz

33, 20, 22, 4,

BÁZANSKÝ Óg, b. kráľ ; 5M 1, 4 ; 4, 47. ž 1 35, 1 1 ; 1 36, 20 býkovia b. ma obstúpili z b-ch dubov robievali tvoj e veslá počujte toto slovo, vy b-é kravy

32, 33

ž Ez Am

22, 1 3 27, 6 4, 1

IM

A BAZEMATA 26, 34 ; 36, 3, 4, 1 0, 1 3, 1 7

IM 2M 5M

20, 1 1 20, 20 1 1 , 25

Neh Jób ž

5, 9 28, 2, 5, 1 9, 34, 36,

28 11 8 10 12 2

55, 6 86, 1 1 1 1 1, 1 0

Pr

A BAT-RABBÍM v Chešbone pri bráne B .

BÁZAN išli hore cestou do B-a Iz Óg, kráľ Bázana ; 5M 3, 1, 3, 4, 1 0, , 1 3 ; 29, 7. Joz 9, 1 0 ; 1 2, 4 ; 11 13, 1 2, 30, 3 1 . Neh 9 , 22 Jer 22 Dán . . . bude vyskakovať z B-a 8 (útočištné mesto) Golan v B-e ; 2 1 , 27 Ez 7 (pok. Manassesovmu) dal Mojžiš Jon dedičstvo v B-e Mal 1 3 ; 1 0, 33. ! Pa 5, 1 1 , 12, 1 6, 23 ; Mat 6, 62, 71

21, 33 21, 33

vrch Boží je vrchom B-a Pán povedal : Navrátim z B-a na všetky duby B-a otrasený j e B. i Karmel vydaj svoj hlas v B-e bude sa pásť na Karmele a v B-e nech pasú v B-e chradne B. i Karmel kvíľte, duby B-a

4M

A BAT-ŠEBA ; BATŠEBA 1 1 , 3 ; 1 2, 24. ! Kr 1, 1 1 , 1 5, 1 6, 28, 3 1 ; 2, 13, 18, 1 9 . ž 5 1 , 2

4M

2Kr

vstaňte a nebojte sa keď povieme : Z ľudí, bojíme sa bojac sa odišiel som a skryl som vy sa nebojte ! ; 1 0 žena bojac s a a trasúc sa neboj sa, len ver ! Luk 8, 50 Herodes sa bál Jána neboj sa, Zachariášu neboj sa Mária báli sa veľkou bázňou anjel im povedal : Nebojte sa neboj sa (Šimone), odteraz budeš loviť ľudí bojte sa toho, ktorý . . . má moc uvrhnúť do pekla neboj sa, malé stádečko sudca, ktorý sa Boha nebál či sa ani ty nebojíš Boha rodičia . . . sa báli Židov neboj sa, dcéro Siona ! báli (sa) všetci, pretože mu neverili kto sa ho boji a činí sprav. vy, ktorí sa bojíte Boha, počujte! neboj sa, ale hovor neboj sa, Pavle nebojte sa, lebo verím Bohu nebuď vysokomyseľný, ale sa boj ! chceš sa nebáť vrchnosti ? ak robíš to, čo je zlé, boj sa bojím sa o vás žena aby sa bála muža v prostote srdca bojac sa Boha bojme sa tedy nebojac sa zúrivého hnevu nebudem sa b . Boha s a bojte, kráľa ctite ich bázne sa nebojte kto sa bojí, nie je dok. v láske povedal mi : Neboj sa! nič sa neboj toho, čo máš trpieť bojte sa Boha, a dajte mu slávu kto by sa teba nebál, ó, Pane chváľte nášho Boha . . . vy, ktorí sa ho bojíte

1, 7 29 5 13 27 26 27 1 5, 1 6 33 1 6, 6 1 9, 23 22, 4 2, 8, 1 0, 1 4,

23, 1 7 1 1, 2 3 33, 6 2, 1 9 32, 40 30, 13 1 , 16 1, 6 2, 5 28, 8

BÁZEŇ nie je b-e Božej na tomto mieste aby jeho b. bola pred vami vašu b. dá H„ váš B„ na tvár celej zeme či nemáte . . . chodíť v b-i nášho Boha b. Pánova je múdrosť slúžte Hosp. v bázni budem sa klaňať . . . v tvojej b-i b . Hosp. j e čistá budem vás vyučovať b-i Hosp. niet bázne Božej pred j eho očami ; Rím 3, 1 8 b . prišla n a mňa sústreď moje srdce na b. svojho mena počiatok múdrosti je b . Hosp . ; Pr 9, 10 b . Hosp. j e počiatkom známosti nevyvolí si bázne Hosp. porozumieš bázni Hosp. b . Hosp. j e nenávidieť zlé b . Hosp. pridáva dni v b-i Hosp. j e pevná nádej b. Hosp. je prameňom života lepšie málo v bázni Hosp. b . Hosp. j e kázňou múdrosti v bázni Hosp. leží múdrosť b. Hosp. je na život odplatou pokory a bázne Hosp. j e bohatstvo choď v b-i Hosp. celý deň duch známosti a b-e Hosp. ako voňavá obeť bude mu voňať b. Hosp. b . Hosp. bude j eho pokladom nie je pri tebe mojej b-e dám svoju b. do ich srdca dám b . v Egyptskej zemi mužovia sa báli Hosp. veľkou b-ou ak ·som pánom, kde moja b . ? dal som mu to na b. s b-ou a s veľkou radosťou bežali


32 Luk

Sk

Rim l Ko 2 Ko Ef

Fil Žid !Pt

lJ Júda Zj

Pr Iz

IM 4M

b. pripadla na neho prišla b. na všetkých báli sa veľkou b-ou pojala b. všetkých lebo ich bola objala veľká b. prišla b. na každú dušu prišla veľká b . na všetkých; 1 1 ; 1 9, 1 7 9, 3 1 vzdelávajúc sa a chodiac v b-i 1 3 , 7 komu b., tomu b . 2, 3 b o l (som) u v á s v slabosti a v b-i 5, 1 1 znajúc tedy b. Pánovu 7, 1 dovršujúc tak svätosť v b-i Božej 1 5 ako ste ho prijali s b-ou 5 , 2 1 podriaďujúc sa jedni druhým v b-i Božej 6 , 5 poslúchajte svojich telesných pánov s b-ou 2, 1 2 s b-ou a s trasením pracujte 2 , 1 5 b-ou smrti po celý čas žitia 1 , 1 7 choďte v bázni 2 , 1 8 ktorí sa podriaďujú v celej b-i pánom 3 , 2 vidiac vaše v b-i mravočisté obcovanie 1 4 ich b-e sa nebojte 3 , 1 5 počet o nádeji . . . s krotkou ticho­ sťou a b-ou 4, 1 8 b-e nieto v láske . . . láska, vyháňa b. 1 2 bez b-e sami seba pasúc 2 3 iných zachraňujte b-ou 1 1 , 1 1 b. padla na tých, ktorí ich videli 1 8, 1 5 budú stáť zďaleka pre b. Pozri tiež heslo : Strach ..+.. BAZILIŠEK 23, 32 (víno) bodne ako b. 1 1 , 8 odstavenec siahne . . . na dieru b-ovu 14, 29 z koreňa hada vyjde b . 59, 5 liahnu vajcia b-ove

1, 12 65 2, 9 7, 1 6 8 , 37 2, 43 5, 5

2, 12 11, 7

ž

1 02, 8 1 27, 1 Mat 24, 42 43 26, 40 41 Mar 1 3 , 3 5

37 Luk 21, 36 l Ko 1 6, 1 3 Ef 6, 18 l Te 5 , 6

A. BDELIUM tam sa nachodí b . (manna mala farbu) ako farba b .

! Te 5, 1 0 či bdejeme či spíme Žid 13, 1 7 oni bdejú za vaše duše 5, 8 buďte triezvi a bdejte ! Pt 3, 2 bdej a upevňuj i všetko Zj 1 6, 15 blahoslavený, kto bdej e Ezd

A BEBAJ 2, 1 1 ; 8, 1 1 ; 1 0, 28. Neh 7, 1 6 ; 1 0, 15

Ezd

..+.. BECAJ 2, 17 Neh 7, 23; 1 0, 1 8

5M

.A BECER 4, 43. Jaz 20, 8; 21, 36. ! Pa 6, 78 ; 7, 37

2M

A. BECALEEL 3 1 , 2 ; 35, 30; 36, 1 , 2 ; 37, 1 ; 38, 22. ! Pa 2, 20. 2Pa 1, 5. Ezd 1 0, 30 BEDA

Kaz I O, 1 6 1, 4 Iz 5, 8

18 20 22 6, 5 31, 1 33, 1 45, 9 10 4, 6, 1 3, 22,

13 4 27 13

23, 5, 13, 24, 34, Hoz 7, 5, Am 6, 2, Mi Hab 2,

1 16 3 6 2 13 18 1 1 6

Jer

PJ Ez

BDIEŤ bdejem a som ako osamelý vrabec nadarmo bdej e strážca bdejte, lebo neviete, v ktorú hodi­ 9 nu ; 25, 1 3 12 keby hospodár vedel . . . bdel by; 15 Luk 1 2, 39 Mat 1 1, 21 či ste takto nemohli so mnou b . ; 38. Mar 1 4, 34, 37 1 8, 7 bdejte a modlite sa; Mar 13, 3 3 ; 7 1 4, 3 8 bdejte, lebo neviete, kedy prij de 23, 1 3 pán všetkým hovorím - bdejte! 16 bdejte každého času, modliac sa Luk 6 , 24 bdejte, stojte vo viere 1 1 , 42 bdejúc s celou vytrvanlivosťou 22, 22 bdejme a buďme triezvi

b. tebe, zem, ktorej kráľom b. hriešnemu národu b. tým, ktorí pripojujú dom ku domu b. tým, ktorí ťahajú neprávosť b. tým, ktorí hovoria zlému dobré b. tým, ktorí sú hrdinmi do pitia b. mne, lebo zahyniem b. tým, ktorí idú dolu do Egypta b. tebe, ktorý pustošíš b . tomu, kto sa pravotí so svojím tvorcom b. tomu, kto hovorí otcovi : Načo plodíš ? b. nám, lebo budeme spustošení! b. nám, lebo uchodí deň b. tebe, Jeruzaleme b. tomu, kto stavia svoj dom nesprav. b. pastierom, ktorí hubia b. nám, lebo sme hrešili b. bláznivým prorokom b. mestu krvi ; 9. Náh 3, 1 b. pastierom Izraelovým b. im, že odišli odo mňa b. tým, ktorí si žiadajú deň Hosp. b. hriešne ubezpečeným na Sione b. tým, ktorí vymýšľajú neprávosť b. tomu, kto si rozmnožuje to, čo nepatrí j emu b. tomu, kto v lakomstve hrabe b. tomu, kto buduje mesto krvou b. tomu, kto napája svojho blížneho b. ti, Korazim ! B. ti, Betsaido ; Luk 1 0, 1 3 b. svetu pre pohoršenia b. človekovi, skrze ktorého prichá­ dza pohoršenie b. vám, zákonníci a farizeovia ; 23, 1 4, 15, 23, 25, 27, 29 b. vám, slepí vodcovia b. vám bohatým b. vám, farizeovia ; 1 1 , 43, 44 b. tolnu človekovi, ktorý ho zrádza


33 l Ko Júda Zj

BEN-HADAD 9, 1 6 11 8, 13 9, 1 2 11, 14 1 8, 1 0

b . b y mi bolo, keby som nezvest. b. im! Lebo odišli cestou Kainovou J ó b b. tým, ktorí bývajú na zemi ; 12, 1 2 jedno b. pominulo a hľa, za tým l M prijde ešte dvoje b . Est druhé b. pominulo, hľa tretie b. Jer prijde b., b„ veľké mesto ; 1 8, 16, 1 9 lM

A BEDAD

lM

36, 35

Hadad, syn B-ov ;

lPa 1, 46

A BEDAN l Sa

12, 1 1 .

1 Pa 7, 1 7

Luk

15,

(či) nezametá domu a nehľadá b .

lM

24, 9 32, 25 35, 1 1 37, 34

A BEHEMÓT 40, 1 5

vidz ozrutu b-a

4, 1 2 3, 13 51, 31

b-om a tulákom budeš listy boli poslané p o b-och b . pobeži oproti b-ovi

46, 2 1 .

4 M 26, 35.

A. BEHÚt\r

A BÉCHER

46, 1 50, 2 5 1 , 44

lM

1 4, 2, 8; 36, 32, 33 ; 46, 2 1 . ! Pa 1, 43, 44 ; 5, 8 ; 7, 6, 7 ; 8, 1 , 3

4M

26, 38, 40

5M

13, 1 3

l Sa

1, 1 6

ii. BELA

BEDRO

2M l Kr

12, 1 1 8, 1 9

Jób

38, 3 38, 8 66, 1 1 31, 17 11, 5 21, 3 1, 17 30, 6

ž

Pr Iz Jer

Dan Náh Mat Luk Ef ! Pt Zj

2, 32 2, 1 0 3, 4 12, 6, 1, 1 9,

35 14 13 16

položil . . . ruku pod b. Abraháma i<lb bedra ; 32 kráľovia pojdú z tvojich bedier položil smút. rúcho drsné na svoje b-á svoje b-á budete mať prepásané syn, ktorý vyjde z tvojich bedier; 2Pa 6, 9 prepáš svoje b-á ako muž ; 40, 7 moje b-á sú plné bridu bremeno si bol položil na naše b-á prepasuje silou svoj e b-á sprav. bude opaskom jeho bedier moje b-á (sú) plné bolesti prepáš svoje b-á ; 13, 1, 2, 4, 1 1 má svoje ruky na svojich b-ách ako žena j eho brucho a j eho b-á z medi bolesť bude po celých b-ách kožený opasok okolo svojich bedier; Mar 1, 6 nech sú vaše b-á opásané majúc svoje b-á opásané pravdou opášte si b-á svojej mysle na svojich b-ách má napísané

A BEERÓT Joz

9, 1 7 ; 1 8, 25. 2Sa 4, 2. Neh 7, 29 4, 2 23, 37

Rimmon B . ; Nacharaj B .

ii. BÉLAH BELIAL

2, 12 25, 1 7 25, 25. 18, 101,

5 3

6, 1 6, 19, Náh 1, 2Ko 6,

12 27 28 15 15

ž Pr

J.. BELZEBÚB

13, 25 20, 24 2Tm 4, 7 Žid 1 2, l

Mar

3, 22

2Sa

8, 1 8 ; 2 0 , 23 ; 2 3 , 20, 2 2 , 3 0 . l Kr 1 , 8 , 1 0, 2 6 , 3 2 , 3 6 , 3 8 , 44 ; 2, 2 5 , 29, 30, 34, 35, 46 ; 4, 4. lPa 4, 36 ; 1 1 , 22, 15, 1 8, 20, 24 ; 16, 5, 6 ; 24, 3 1 ; 1 8, 1 7 ; 27, 5 , 6 , 1 4, 34. 2Pa 20, 14; 31, 1 3 . Ezd 10, 25, 30, 35, 43. Ez 1 1 , 1 , 1 3

J.. BENAIAš

4, 5, 9

keď už Ján dokonával svoj b. aby som s radosťou dokonal svoj b. b . som dokonal s trpezlivosťou bežme . . . b.

J.. BEN-AMMI lM

1 9, 38

4M

33, 3 1 , 32

1 Kr

1 5, 18

BEHAŤ lSa 2Sa 1Pt

8, 1 1 15, l 4, 4

budú b. pred j eho vozom 50 mužov, ktorí b-li pred ním keď už s nimi neb-e Pozri tiež heslo : Bežať; Utekať

ak domáceho pána nazvali B-om nevyháňa démonov, iba B-om ; 27. Luk 1 1 , 15, 1 8, 1 9 hovorili, že m á B-a Pozri tiež heslo: Bál-zebub

1 0, 25 12, 24

BEH Sk

mužovia, synovia b-a ; Sud 1 9 , 22 ; 20, 1 3 . l Sa 10, 27 ; 30, 22 nepovažuj svojej dievky za dcéru b-a synovia Éliho boli synmi b-a on j e taký syn b-a 2Sa 16, 7; 20, l ; 22, 5. l Kr 2 1 , 1 0, 13. 2Pa 13, 7 predesili ma potoky b-a nepostavím si pred svoje oči veci b-a nešľachetný človek b-ov muž b-ov kope zlé svedok b-a sa posmieva súdu nepôj de cez teba b. aký súhlas Krista s B-om ?

Mat

Ezd 2, 25.

A BEERÓTSKY 2Sa

B . klesol na kolená B. sa bude hanbiť navštívim aj B-a v Babylone

Iz Jer

BEDLIVO 8

!Pa 7, 6, 8

A BÉL

nazvala jeho meno B.

J.. BENÉ-JAKAN A BEN-HADAD B „ sýrsky kráľ;

20;

20, 1 -34


BENHINNOM

Joz

1 8, 1 6

IM

35, 1 8 24 42, 4 43, 1 5 29 34 44, 1 2 45, 1 4 46, 2 1 49, 27 4M 1, 37 13, 1 0 26, 4 1 5M 27, 1 2 33, 1 2 Joz 1 8, 1 1 1, 21 Sud 1 0, 9 20, 15 20

35

l Sa 2Sa

44 21, 6 15 18 9, 1 21 1 0, 20 2, 1 5 25

2Pa 1 4, 8 1, 5 Ezd 4, 1 Neh 3, 23 Est 2, 5 ž 68, 28 80, 3 Jer

6,

37, Ez 48, Hoz 5, Rim 1 1 , 7, Zj

l 13 23 8 1 8

!Pa

24, 26

lM

35, 1 8

2Kr 6, 24 ; 8 , 7 , 9 ; 13, 3, 24, 25. 2Pa 1 6, 2, 4. Jer 49, 27. Am 1 , 4 A BEN-HINNOM; BENHINNOM dolina (údolie) B . ; Jer 7, 3 1 , 32 ; 1 9, 2, 6 ; 32, 35 Pozri tiež heslo : Hinnom BENJAMIN otec ho pomenoval B . synovia Ráchelini „ . B. ; 4 6 , 1 9 B - a „ . neposlal J akob mužovia vzali ten dar . . . a B-a pozdvihnúc svoje oči videl B-a B-ovi sa dostalo . . . pät'krát pohár sa našiel vo vreci B-om B. plakal na j eho krku synovia B-ovi : Bela ; 1 Pa 7, 6 B. bude ako dravý vlk z pok. B-ovho bolo 35 400 ; 2, 23 za pokolenie B-ovo Palti synovia B-ovi . . . 45 600 , (budú stáť) na vrchu Gerizíme : B . B-ovi povedal : Milý Hospodinov! lós pok. synov B-ových ; 20 býval Jebuzej so synmi B-ovými synovia Ammonovi . . . bojovali . . . proti B-ovi synov B-ových . . . z ich miest, 26 OOO vyšli mužovia Izr. do boja proti B-ovi H. porazil B-a . . . zbili toho dňa z B-a 25 100 mužov ; 36 padlo z B-a 1 8 OOO mužov boli pohnutí ľútosťou k B-ovi ľudu bolo ľúto B-a zlorečený, kto by dal ženu B-ovi bol nejaký muž z B-a (Kiš) syn B-ov . . . z najmenších pokolení bolo zachytené pok. B-ovo dvanásti z B-a zhromaždili (sa) synovia B-ovi ; ! Kr 12, 21 z B-a „ . 280 OOO povstali hlavy otcov . . . B-a počuli protivníci Júdovi a B-ovi za tým opravoval B. Mardocheus . . . z pokolenia B-ovho B„ najmladší, ktorý panuje (pred) B-om . . . zobuď svoju hrdin­ skú silu utekajte, synovia B-ovi keď už bol v bráne B-ovej B-ovi jeden diel kričte v Bétávene ! Za tebou, B-e som . . . z pokolenia B-ovho ; Fil 3, 5 z pok. B-ovho 1 2 OOO zapečatených A BENO synovia Jaaziášovi : B. ; 27 A BEN-ONI nazvala jeho meno B.

A BEOR kraľoval v Edomovi Béla, syn B-ov ; l Pa 1, 43 Balám, syn B-ov ; 24, 3, 1 5 ; 3 1 , 8. 5M 23, 4. Joz 13, 22 ; 24, 9 . M i 6, 5

IM

36, 32

4M

22, 5

4M

21, 16

lM

A BÉRA 1 4, 2; 26, 34. Sud 9, 2 1. ! Pa 5, 6

l Pa

A BERACH 12, 3. 2Pa 20, 26

A BÉR odišli do B-i. To je tá B .

Sk

1 7, 10 13

A BEREA vyslali Pavla a Silasa do B-e Pavel i v B-i zvestoval slovo Božie

Sk

20, 4

A BEREAN Sopater, syn Pyrrov, B .

!Pa

A BEREC:mAš 3, 20 ; 9, 1 6 ; 1 5, 1 7, 23. 2Pa 28, 12. Neh 3, 4, 30 ; 6, 18. Za 1 , 1 , 7 A BÉR-ÉLIM krik obíde všade . . . až do B-a

Iz

1 5, 8

IM

"- BERIA 46, 1 7 . 4M 26, 44, 45. l Pa 7, 23, 30, 3 1 ; 8 , 13, 1 6 ; 23, 1 0, 1 1

IM 4M Est ž

49, 24, 4, 45,

10 17 11 7

Am Za

1 1 0, 1 25, 1, 1 0,

2 3 8 11

BERLA neuhne b. od Júdu povstane b. z Izraela kráľ vystrel zlatú b-u ; 5, 2; 8, 4 b. tvojho kráľ. je b-ou priamosti ; Žid 1, 8 H . vyšle b-u tvojej sily nebude spočívať b. bezbožnosti vyplienim . . . toho, ktorý drží b-u b. Egypta uhne

25, 13

A BERNIKA (prišiel) Agrippa i B. ; 23 ; 26, 30

Sk

21, 14 31 22, 1 9 26, 33 28, 1 0 46, 1 Joz 19, 2 Sud 20, 1 lM

! Sa 8, ! Kr 1 9, 2Kr 1 2, 23, IPa

2 3 1 8

4, 28

BÉRŠEBA; BÉR-ŠEBA blúdila po púšti B . nazvali t o miesto B . ; 32 Abrahám býval v B-e preto j e meno toho mesta B. ; 23 Jakob vyšiel z B-y ; 46, 5 prišiel do B-y, obetoval tam vo svojom dedičstve, bolo : B . od Dána až p o B-u ; ! Sa 3, 20. 2Sa 3, 10; 1 7, 1 1 ; 24, 2, 1 5 . ! Kr 4 , 2 5 . 2Pa 3 0 , 5 Abijáš, ktorí boli sudcami v B-e (Eliáš) prišiel do B-y Cibia z B-y; 2Pa 24, 1 poškvrnil výšiny . . . od Geby až po B-u bývali v B-e ; Jaz 15, 28


BETI..EHEM

35 1 Pa 21, 2 2Pa 19, 4 Neh 1 1 , 27 Am 5, 5 8, 1 4 Zj Ezd

21, 20

spočítajte Izr. od B-y až po Dán 1Kr 1 2, 33 od B-y až po pohorie Efraimovo 1 3, 1 B-e a v jej vsiach ; 30 4 neprechoďte do B-y 11 ako že žije cesta do B-y 2Kr 2, 3 A BERYL 17, 28 (základy mesta) ôsmy b. 23, 1 5 l Pa 7, 28 .A BESAJ

2, 49 . Neh 7, 52

2Pa 13, 1 9 Ezd 2 , 28 Jer 48, 1 3 1 Sa 30, 9 Hoz 1 0, 1 5 A BÉT-ABARA; BETABÁRA 1 2, 4 Sud 7, 24 zastúpte im vody až po B-u . . . Am 3, 14 4, 4 zaujali vody až po B-u Ján 1, 28 to sa stalo v B-e 5, 5 7, 1 0 A BÉT-ANAT 13 Joz 1 9, 38 (mesto) B . ; Sud 1, 33

A BESOR potok B. ; 30, 1 0, 21

Joz

Mat 21, Mar 1 1 , Ž

12,

A BÉT ; BÉTH 25, 2 ; 34, 3 ; 1 1 9, 9. PJ 1, 2 ; 2, 2 ; 3, 4 ; 4, 2

15, 6

A BÉT-ARÁBA (mesto) B . ; 6 1 ; 1 8, 22

Joz

13, 20

A BÉTHAJJEŠIMÓT (mesto) B. ; Ez 25, 9 .

Joz

1 8, 19

A BÉT-CHOGLA (mesto) B . ; 21

Ján

5, 2

Joz

1 0, 10

4M

33, 49

A BÉT-AVEN 7, 2; 1 8, 12. l Sa 1 3, 5 ; 1 4, 23. Hoz 4, 1 5 ; 5, 8; 1 0, 5

Joz

A BÉT-CÚR 1 5, 58. lPa 2, 45. 2Pa 1 1 , 7. Neh 3, 1 6

Joz

15, 41

A BÉT-DÁGON (mesto) B. ; 1 9, 27

BÉT-EL 12, 8 je od východu B-a ; Joz 7, 2 13, 3 išiel . . . od juhu až po B. 28, 1 9 nazval meno toho miesta B. ; 35, 1 5 3 1 , 1 3 j a som ten silný B . B-a 35, 1 vstaň, idi hore do B-a 8, 9 medzi B-om a medzi Hajom ; 1 2 Joz 1 2, 9 , 1 6 ; 1 6, 1, 2 ; 1 8, 1 3, 22 1, 22 odišli aj dom Jozefov hore do B-a Sud 4, 5 medzi Rámou a medzi B-om 20, 18 odišli hore do B-a a pýtali sa Boha 26 prišli do B-a a plačúc sedeli tam; 21, 2 1 Sa 7, 16 chodil z roka na rok a obchádzal B. 1 0, 3 pôjdu hore k Bohu do B-a 30, 27 tým, ktorí boli v B-e 1 Kr 12, 29 postavil jedno (teľa) v B-e; 2Kr 1 0, 29 IM

A BÉTER buďže podobný . . . jeleňu na vrchoch B-a

A :8ET.ÁNIA vyšiel z mesta do B-e keď bol Ježiš v B-i ; Mar 1 4, 3 keď sa bližili k . . . B-i ; Luk 19, 29 vyšiel do B-e s dvanástimi ; 1 2 potom ich vyviedol von a ž d o B-e bol istý nemocný, Lazar z B-e B . bola blízko Jer., nejakých 15 honov prišiel Ježiš do B-e

Mat 21, 17 26, 6 Mar 1 1 , 1 11 Luk 24, 50 Ján 1 1 , 1 18

Joz

obetoval na oltári, ktorý spravil v B-e prišiel muž Boží . . . do B-a volal proti oltáru v B-e ; 32 býval v B-e nejaký starý prorok synovia prorokov, ktorí boli v B-e býval v B-e a učil ich oltár, ktorý bol v B-e . . . rozboril ich državím . . . boli B. a j eho dediny; Neh 1 1 , 3 1 Abiáš . . . vzal mu mestá B . mužov B - a a Haja 223 ; Neh 7 , 32 ako sa hanbia dom Izr. pre B. tak vám učiní B . pre zlosť v B-e h o našiel a tam hovoril navštívim aj oltáre B-a poďte do B-a B . bude na nič Amaziáš, kňaz B-a v B - e neprorokuj

2, 17

lM 35, 19 Joz 19, 1 5 Sud 12, 8 1O 1 7, 7 1, 1 Rút 19 2, 4 4, 11 l S a 1 6, 4 17, 12 20, 6

A BETFÁGE prišli do B-y keď sa blížili „ . k B-e ; Luk 1 9, 29

A BETHESDA rybník, ktorý sa volá židovsky B. A BÉT-CHORÓN (mesto) B. ; 1 1 ; 1 6, 3, 5 ; 1 8, 1 3, 1 4 ; 2 1 , 22. l Sa 13, 1 8. l Kr 9, 1 7 . ! Pa 6, 68 ; 7, 24. 2Pa 8, 5; 25, 1 3 A BÉTJEŠIMOT (mesto) B . ; Joz 1 2, 3 BET-LEHEM ; BETLEHEM na ceste do Efraty, to jest B . ; 48, 7 východiská boli „ . B. súdil Izraela Ibcán z B-a pochovali ho v B-e ; 2Sa 2, 32 mládenec z B-a Júdovho ; 17, 8, 9 nejaký muž z B-a ; 2 prišli do B-a ; 22 Boaz prišiel z B-a nadobudni slávneho mena v B-e Samuel . . . prišiel do B-a D ávid bol . „ z B-a D ávid . „ prosil, že by smel za­ behnúť do B-a


BETLEHEM 2Sa

35, 15

2Pa 1 1, 6 Ezd 2, 21 Jer 41, 17 5, 2 Mi

keby sa mi dal niekto napiť vody Jób zo studne v B-e ; l Pa 1 1 , 1 7 ž (Rechabeám) vystavil B . synov mesta B-a 1 23 ž v hospode . „ ktorá je pri B-e a ty, B„ Efrata, primalý byť; Mat 2, 6 keď sa narodil Ježiš v Judskom B-e oni mu riekli : V Judskom B-e pošlúc ich do B-a povraždil všetkých chlapcov, ktorí boli v B-e odišiel aj Jozef „ . do mesta „ . B. nože poďme až do B-a z B-a, z mestečka, kde bol Dávid

Mat

2, 1 5 8 16

Luk Ján

2, 4 15 7, 42

2Sa

20, 14

.io. BÉT-MAACHA (mesto) B. ; 1 5

Joz

1 9, 5

.io. BÉT-MARKABOT (mesto) B. ; 1Pa 4, 3 1

4M

.4. BÉT-NI MRA 32, 36. Joz 13, 27

5M

36

.4. BÉT-PEOR 3, 29; 4, 46 ; 34, 6 . Joz 13, 20

A BÉT-RECHÓB Sud 1 8, 28. 2Sa 1 0, 6 Mat 1 1 , 21 Mar 6 , 4 5 8, 22 Luk 9, 10 1, 45 Ján 1 2, 2 1

A BETSAIDA beda ti B-o ; Luk 1 0, 1 3 predišli h o . . . k B-e prišli do B-y na pusté miesto mesta, zvaného B. Filip bol z B-y pristúpili k Filipovi z galil. B-y

! Sa

A BÉTŠÁN; BÉT-ŠAN 31, 1 0, 12. 2Sa 21, 1 2

Joz

A BÉT-ŠEÁN 1 7, 1 1 , 1 6 . Sud 1, 27. l Kr 4, 12. l Pa 7, 29

Joz

l Sa IM

Jó b

Pr

A BÉT-ŠEMEŠ 1 5, 1 0 ; 1 9, 22, 38 ; 21, 16. Sud 1, 33. l Sa 6, 9, 12, 1 3, 15, 19, 20. l Kr 4, 9. 2Kr 1 4, 1 1 , 13. l Pa 6, 59. - 2P a 2 5 , 2 1 , 23 ; 2 8 , 1 8 . Jer 43, 13 6, 14

A BÉT-ŠEMEŠSKÝ Jozua B. ; 1 8

A BETUEL 22, 22, 23 ; 24, 15, 24, 47, 5 0 ; 25, 20; 28, 2, 5. l Pa 4, 30 3, 1 5, 1 6, 21, 27,

17 20 11 7

7

BEZBOŽNÍK tam prestávajú b-ci zúriť po všetky svoj e dni sa trápi b. vrhol ma do rúk b-ov prečo žijú b-ci nech je môj nepriateľ ako b.

Jer

36, 6 9, 6 17 18 10, 3 13 15 11, 2 6 1 7, 1 3 26, 5 31, 18 34, 2 2 36, 2 37, 1 0 14 20 28 35 50, 1 6 58, 4 11 68, 3 71, 4 75, 9 11 92, 8 97, 1 0 1 04, 35 1 06, 1 8 1 1 2, 1 0 10 1 1 9, 53 1 19 1 55 1 29, 4 1 40, 5 9 1 45, 20 3, 25 1 0, 7 25 30 32 11, 5 10 18 23 12, 5 21 26 13, 5 25 1 7, 23 18, 3 20, 26 2 1 , 12 24, 1 6 29, 2 16 5, 26

nebude udržovať pri živote b-a zahubil si b-a b. sa zaplietol b-ci sa obrátia do pekla lebo sa honosí b . prečo m á b. popudzovať Boha polám rameno b-a b-ci natiahli luk dá pršať na b-ov smečky vytrhni moju dušu z moci b-a nesadnem s b-mí nech sa hanbia b-ci b-a usmrtí jeho vlastná zlosť nepravá reč b-a ma usvedčuje málo ešte, a nebude b-a b-ci vytasili meč b-ci istotne zahynú semeno b-ov bude vyťaté ; 37, 34, 38. Pr 2, 22 videl som ukrutného b-a b-ovi hovorí B. : Čo tebe do toho b-ci sa uchýlili na cestu neprávosti nech umyje svoje nohy v krvi b-a zahynú b-ci od tvári Božej vysloboď ma z ruky b-a kvasnice . . . vypijú všetci b-ci poutínam všetky rohy b-ov keď aj rastú b-ci ako bylina vytrhuje ich z ruky b-ov vyhynú hriešnici . „ a b-ci plameň spálil b-ov uvidí to b. a bude sa zlostiť žiadosť b-ov zahynie hrôza ma pochytila pre b-ov odpraceš všetkých b-ov ďaleko je spasenie od b-ov (H.) popretinal povrazy b-ov zachovaj (ma) od rúk b-a žiadostí b-a ; nedaj vykonať zahladí všetkých b-ov neboj sa . . . búrky b-ov meno b -ov zhnije prejde víchrica, už aj nieto b-a b-ci nebudú bývať v zemí ústa b-ov hovoria prevrátenosti b. padne svojou vlastnou bezbož. keď hynú b-ci, býva plesanie b. si nadobúda faloš. zárobku očakávanie b-ov prchký hnev zúmysly b-ov sú lesť b-ci budú plní zlého cesta b-ov zavedie ich samých b. sa zasmradí život b-ov trpí nedostatkom b. berie úplatný dar keď prij de b„ prijde aj pohŕdanie múdry kráľ rozptyľuje b-ov sprav. sa učí na dome b-a b-ci klesajú vo zlom keď panuje b., vzdychá ľud keď sa množia b-ci, množí sa prestúpenie . nachádzajú (sa) v mojom ľude b-c1


37

BEZBOžNf

Jer

23, 19

Ez

25, 31 33, 8 9 11 19

Hab 1 Pt J úcta

3, 13 4, 18 4 15

víchor búrlivý, zvali sa na hlavu l Sa b-ov ; 30, 23 vydá b-ov meču 2Pa keby som povedal . . . b-u, istotne Jób zomrieš ty, keď napomenieš b-a nemám záľuby v smrti b-a keď sa odvráti b . o d svojej bezbožnosti zrazil si hlavu z domu b-a b. a hriešnik kde sa ukáže ? b-ci, ktorí obracajú milosť skárať všetkých ich b-ov

BEZBOŽNOSŤ 5M 9, 5 l Sa 24, 1 3 1 Kr 8, 47 Jób

ž

34, 1 2 35, 8 5, 5 10, 1 5 45, 8 84, 1 1

Pr

Kaz Iz Jer Ez

125, 3 4, 1 7 8, 7 11, 5 12, 13, 1 6, 7, 8, 9, 58, 1 4, 5, 1 8,

3 6 12 25 8 18 6 20 6 20 27

31, 1 1 Dan 12, 1 0 Hoz 1 0, 1 3 5, 8 Za Mal 1, 4 4, 1 Rim 1, 1 8

2Tm Tít Júda

11, 26 2, 1 6 2, 1 2 15

pre b . týchto národov vyženie ich H. od bezbožných vychádza b. páchali sme b . ; 2Pa 6, 37. Neh 9, 33. ž 1 06, 6 . Dan 9, 5 Boh neučiní b-i tvoja b. uškodí élovekovi nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v b-i vyhľadaj b . zlostníka nenávidel si b-i volím sedieť na prahu v dome svojho Boha než bývať v stánoch b-i nebude spočívať berla b-i jedia chlieb b-i ohavnosťou je mojím rtom b. bezbožník padne svojou vlastnou b-ou človek neobstojí v b-i b. vyvráti toho, kto pácha hriech ohavnosťou je kráľom činiť b. Pr je b. bláznovstvom nezachráni b. toho, kto ju pácha b. bude horieť ako oheň rozopäť putá b-i poznávame Hosp. , svoju b. páchajúc b. , väčšiu ako pohania b . bezbožného bude na ňom keby sa odvrátil bezbožný od svojej b-i ; 33, 19 zahnal som ho pre j eho b. bezbožní budú páchať b. orali (ste) b. ; žali ste neprávosť riekol : Toto je tá b . nazovú ich územím b-i ktorí páchajú b., (budú) slamou hnev Boží sa zjavuje z neba na každú b. odvráti b-i od Jakoba ešte väčšmi pokročia v b-i aby sme sa odriekli b-i skutky ich b-i, ktorými páchali b.

BEZBOŽNÝ lM 2M

1 8, 23 9, 27 23, 1

4M

1 6, 26

zahladíš spravedlivého s b-m ? ja a môj ľud sme b . nepoložíš svojej ruky k spol. veci s b-m odstúpte . . . od stánov týchto b-ch

2, 9 24, 1 3 1 9, 2 8, 22 1 0, 3 1 1 , 20 18, 5 20, 5 29 21, 16 17 34, 1 7 36, 17 38, 15 1, 1 4 5 6 3, 8 7, 1 0 32, 1 0 36, 1 2 37, 1 2 16 17 21 32 73, 3 91, 8 94, 3 1 1 9, 6 1 110 1 46, 9 1 47, 6 3, 33 4, 1 4 19 5, 22 1 0, 2 3 6 20 24 27 28 1 1, 7 12, 1 0 13, 9 17 14, 11 32 15, 8 9 28 29 1 7, 1 5 1 8, 5 1 9, 28 21, 4 7 10 29 24, 1 9

b. umlknu vo tme od b-ch vychádza bezbožnosť či si mal ísť pomáhať b-ému stanu b-ch ľudí nebude svietiš na radu b-ch oči b-ch sa zatmejú svetlo b-ch zhasne plesanie b-ch j e len hen z blízka to je podiel b-ého; 27, 1 3 rada b-ch ďaleko o d o mňa ; 22, 1 8 zhasne lampa b-ch (sprav.) vyhlásiš za b-ého ? ty si plný pravoty b-ého nech je odňaté od b-ch ich svetlo nechodí podľa rady b-ch nie tak b. neobstoja b . na súde cesta b-ch zahynie zuby b-ch vyrazíš nech je �az koniec zlosti b-ch b . človek má mnoho bolestí ruka b-ch nech ma nezaženie b . zamýšľa spravodlívému zlé než veľké bohatstvo b-ch ramená b-ch budú polámané b . požičiava a neplatí b. striehne spravodlivého lebo som závidel , „ blaho b-ch uvidíš odplatu b-ch dokedy budú plesať b. povrazy b-ch ma obňali b. mi dali na cestu smečku cestu b-ch prevracia b-ch znižuje až k zemi zlorečenstvo Hosp. je v dome b-ého nevchádzaj na stezku b-ch cesta b-ch je ako mrákava vlastné neprávosti zajmú b-ého nepomôžu b-é poklady po čom dychtia b . , odmrští ústa b-ch prikrývajú ukrutnos ť ; 1 1 srdce b-ch s jeho rozumom čoho sa obáva b., to prij de roky b-ch bývajú ukrátené nádej b-ch zahynie keď zomiera b. človek, hynie nádej srdce b-ch je ukrutné svieca b-ch zhasne ; 24, 20 b. posol padne do zlého dom b-ch bude vyhladený vo svojom nešťastí býva porazený b. obeť b-ch j e ohavnosťou ; 21, 27 ohavnosťou Hosp. je cesta b-ého ústa b-ch vylievajú všelijakú zlosť H. je ďaleko od b-ch kto ospravedlňuje b- ého nie je dobre hľadieť na o sobu b-ého ústa b-ch hlcú neprávosť gazdovanie b-ch j e hriech skaza b-ch odvleč ie aj ich samých duša b-ého žiada zlé b. človek je tvrdý nezáviď b-m


.BEZEK Pr

28, l 4 29, 27

38

Júda

2, 5 16 3, 7 18

b. utekajú . . . že by ich niekto honil ktorí opúšťajú zákon, chvália b-ého ohavnosťou b-ému je ten, kto ide rovnou cestou B. bude súdiť . . . b-ého b. dlho žije vo svojej zlobe nebude dobre b-ému sú b., ktorých stíha dobré príhoda sa prihodí sprav. a b-ému ale beda b-ému ospravedlňujú b-ého pre úplatný dar duchom svojich rtov zabije b-ého navštívim . . . na b-ch ich neprávosť H. polámal palicu b-ch keď sa aj učiní b-ému milosť nemajú pokoj a . . . bezbožní ; 57, 2 1 dali m u s b-mi j eho hrob nech opustí b. svoju cestu b. budú ako rozbúrené more prečo sa darí cesta b-ch ? b. zomrie pre svoju neprávosť keď napomenieš b-ého posilňujete ruky b-ého bezbožnosť b-ého bude na ňom či mám azda záľubu v smrti b-ého keby sa odvrátil b . od svojej bez­ božnosti vyplienim z teba sprav. i b-ého ; 4 b. budú páchať bezbožnosť b . obkľučuje spravodlivého mlčíš, keď pohlcuje b. vidieť rozdiel medzi sprav. a b-m pošliapete b-ch je počítaný s b-mi ; Luk 22, 37 Kristus . . . zomrel za b-ch zákon nie je daný pre sprav„ ale pre . . . b-ch uviedol potop u na svet b-ch dostal pokarhanie za svoj b. skutok v deň súdu a zatratenia b-ch podľa svojich b-ch žiadostí

Sud

1, 4, 5.

4 BEZEK ! Sa 1 1 , 8

Kaz

Iz

Jer Ez

3, 1 7 7, 15 8, 1 3 14 9, 2 3, 1 1 5, 23 11, 4 13, 1 1 1 4, 5 26, 1 0 48, 22 53, 9 55, 7 20 12, 1 3, 1 8 19 13, 22 1 8, 20 23 27

21, 3 Dan 1 2, 1 0 Hab 1 , 4 13 Mal 3, 1 8 4, 3 Mar 15, 28 Rim 5, 6 ! Tm 1, 9 2Pt

ž

1 0, 8 1 O, 14

3M

25, 1 8

BEZMOCNÝ jeho oči striehnu b-ého na teba sa spustí b . BEZPEČNE

5M 33, 28 l Kr 4, 25 Jób 1 1 , 1 8 ž 1 6, 9 73, 1 2 Pr 1, 33 3, 23 Iz 47, 8 Jer 23, 6 33, 1 6

Ez 34, 25 Mat 27, 64 3M Jób

26, 5 3, 1 8 2 1 , 23

Pr Jer Žid

1 1 , 15 48, 1 1 6, 19

lM 1 9, 1 6 4, 9 Jer Sk 5, 24 2Ko 4, 8

ž l Te Jób

ž

Pr

BEZPEČNÝ budete bývať b. vo svojej zemi tam sú b. i väzni zomiera v plnom svojom blahobyte, cele b . kto nenávidi rukojemstva j e b. Moáb žil b . od svojej mladosti ktorú máme sťa kotvu duše, b-ú BEZRADNÝ keď b. predlieval (Lot) proroci budú b. od zdesenia najvyšší kňazi, boli celí b . sme v rozpakoch, ale nie cele b.

15, 2 2, 1 0

BEZÚHONNE ten, kto chodí b. b. sme sa vám veriacim chovali

2, 3 26, 1 11 2, 7 1 0, 9 29 11, 3 20, 7

BEZÚHONNOSŤ ktorý sa ešte vždy drží svojej b-i ja chodím vo svojej b-i budem chodiť vo svojej b-i ; 1 0 1 , 2 je štitom tým, ktorí chodia v b-i kto chodí v b-i, pôj de bezpečne cesta Hosp. je pevnosťou b-i b. úprimných ich povedie sprav. chodí vo svojej b-i

22, 26 31 1, 1 Jób 8, 20 9, 22 1 2, 4 ž 1 8, 26 33 37, 1 8 1 1 9, 1 80 1 1, 5 Pr 20 28, 1 0 18 29, 1 0 1 , 8 l Ko 2, 1 5 Fil 3, 6 3, 1 3 ! Te 5, 23 ! Tm 5, 7 6, 1 4 1, 7 Tít 2Sa

budete b . bývať n a zemi ; 1 9 . 5 M 1 2, 1 0 bude bývať Izrael b . Júda a Izrael bývali b . ľahneš s i b . moje telo bude bývať b . bezbožníci a b . žijúci kto mňa poslúcha, bude bývať b. pôjdeš b. svojo u cestou ty rozkošnica, ktorá sedíš b . 3M Izrael bude bývať b. Ef Jer. bude bývať b. ; Za 1 4, 1 1

budú bývať i na púšti b. rozkáž tedy b. strážiť hrob

3, 1 22, 2 1 1, 4

BEZÚHONNÝ s udatným b-m si b. cesta silného Boha je b-á ; ž 1 8, 3 1 Jób. Bol t o muž b . Boh nezavrhne b-ého on ničí b-ého i bezbožného za posmech je sprav. a b . s b - m človekom sa dokazuješ b-m dáva, aby moja cesta bola b-á H . zná dni b-ch blahoslavení b. nech j e moje srdce b-é sprav. b-ého urovnáva jeho cestu záľuba je v tých, ktorých cesta j e b-á b. zdedia dobré b„ bude zachránený mužovia krvi nenávidia b-ého zachová až do konca, b-ch aby ste boli b. v zákone som bol b. aby upevnil vaše srdcia b-é duša i telo b-é prikazuj , aby boli b . aby s i zachoval seba . . . b-ého biskup . . . musí byť b . Pozri tiež heslo : Nábožný; Pobožný; Spravodlivý BEZVADNÝ b-é ho bude obetovať ; 6 len b-é bude príjemné sväti a b. pred ním v láske


39 Ef Fil Kol Žid 2Pt Zj

BILHA 5, 27 2, 1 5 1 , 22 9, 1 4 3, 14 1 4, 5

lM

1 8, 2 33, 4 l Kr 1 8, 46 ž 1 9, 6 50, 1 8 Pr 1, 1 6 6, 18 Iz 40, 3 1 Jer 23, 2 1

Mat 28, 8 Mar 5, 6 Luk 24, 1 2 Ján 20, 4 Rim 9, 1 6 l Ko 9 , 24 24 26 Gal 2, 2 5, 7 Žid 1 2, 1

Joz 23, 1 3 l Kr 1 2, 1 1 Pr Iz Ján Sk

26, 1 0, 2, 22,

3 26 15 24

Mat 1 0, 1 7 S k 22, 25

ž

25, 1 8 1 06, 43 Rim 3, 1 6 Jak 5, 1

Jób

ž

24, 4 29, 1 2 34, 2 8 35, 1 0 40, 1 8 69, 30 72, 4 4 12 74, 1 9

aby bola (cirkev) svätá a b-á deti Božie b-é aby vás postavil svätých, b-ch obetoval sám seba b-ého Bohu nepoškvrnení a b. v pokoji sú b. pred trónom Božim

ž

b. a chudobný nech chvália tvoje meno 82, 3 vyhláste b-eho • . . za sprav. 4 vyprostite chudob, a b-eho 86, 1 vyslyš ma, lebo som b. 1 02, 1 modlitba b-eho 1 09, 16 prenasledoval človeka, b-eho BEŽAŤ 1 40, 1 3 H. vykoná pravotu b-eho b-1 im v ústrety (Abrahám) 31, 20 svoje ruky vystiera k b-emu Pr Ezav mu b-1 oproti 22, 29 chudob. a b-eho utiskujú Ez (Eliáš) b-1 pred Achabom 5, 12 zohýnate b-ch v bráne Am ako hrdina majúc b. cestou 8, 4 ktorí pohlcujete b-eho vidíš zlodeja, hneď s ním b-íš Rim 7, 24 b. ja človek! ich nohy bežia ku zlému ; Iz 59, 7 Gal 4, 9 obraciate (sa) k . . . b-m živlom nohy, rýchle b. ku zlému Zj 3, 17 nevieš, že si ty b. i mizerný bežia a nezomdlievajú BIELY neposlal som tých prorokov, ale 5, 10 ktorí jazdíte na b-ch osliciach Sud oni b-li Kaz 9, 8 tvoje rúcho nech je každého času b-e b-li zvestovať j eho učeníkom 5, 1 0 môj milý je b. PŠ b-1 a poklonil sa mu 1 , 1 8 vaše hriechy . . . budú b-e ako sneh Iz Peter vstanúc b-1 k hrobu Dan 7, 9 j eho rúcho bolo b-e b-li tí dvaja spolu . . . k hrobu 6, 3 v treťom voze boli b-e kone nie je to vecou toho . . . kto beží Za ktorí bežia o závod, bežia síce všetci Mat 5, 36 nemôžeš ani jediný vlas urobiť b-m 17, 2 j eho rúcho stalo sa b-m ako svetlo bežte tak, aby ste uchvátili 28, 3 j eho rúcho bolo b-e ako sneh b-ím, ako ten, kto nebeží na neisto Mar 9, 3 jeho rúcho stalo sa . . . b-m ; či azda nebežím nadarmo Luk 9, 29 dobre ste bežali ; kto vám prekazil 1 6, 5 videli mládenca . . . odiateho dlhým s trpezlivosťou bežme b-m rúchom Pozri tiež heslo : Behať; Utekať Ján 20, 12 2 anjelov v b-om rúchu BIC l, 10 2 mužovia . . . v b-om rúchu Sk 1, 14 j eho vlasy boli b-e ako b-a vlna Zj (budú) bičom na vaše boky 2, 17 dám mu b. kamienok budem trestať uzlovatými bičmi ; 3, 4 budú sa prechádzať so mnou v b-om 2Pa 1 0, 1 1 , 1 4 rúchu bič na koňa 5 bude odiaty b-m rúchom; 1 8 (H.) zobudí na neho b . 4, 4 2 4 starcov, sediacich . . . v b-ch spravil z o šarinových motúzov b . rúchach kázal h o bičmi vyšetriť 6, 2 videl som a hľa, b. kôň; 1 9, 1 1 1 1 bolo dané . . . každému dlhé biele A. BICOVAŤ rúcho vo svojich synag. vás budú b . 7, 9 oblečení v dlhom b-om rúchu; 1 3 č i smiete b . človeka Rimana 1 9, 1 4 išli za nim na b-ch koňoch Pozri tiež heslo : Zbičovať 20, 1 1 videl som veľký trón b. BIEDA A BIGTÁN vidz moju b-u a moje trápenie Est 2, 21 ; 6, 2 upádali do b-y pre svoju neprávosť 4t. BIGVAJ skrúšenie a b. je na ich cestách Ezd 2, 2, 1 4 ; 8, 1 4. Neh 7, 7, 1 9 ; 1 0, 1 6 plačte a kvíľte nad svojimi b-mi BIEDNY 2Sa b. zeme sa musia skrývať lebo som vytrhoval b-eho on počuje krik b-ch Jób vytrhuješ b-eho som b. a chudobný; 70, 6; 1 09, 22 som b. a zovretý bolesťou bude súdiť b-ch z ľudu lPa pomôže synom b-eho lebo vytrhne . . . . b-eho nezabudni navždy na život svojich lM b-ch

74, 21

20,

1

2, 1 1

A BICHRI Šeba, syn B-ho ; 20, 2-22 A BILDAD B. Šuchský ; 8, 1 ;

1 8, 1 ;

42, 9

A Bll.GA 24, 1 4. Neh 1 2, 5, 1 8

A BILHA 29, 2 9 ; 30, 3-7 ; 35, 22, 25 ; 37, 2 ; 46, 25. l Pa 4 , 29 ; 7 , 1 3

25, 1 ;


BILHÁN

IM l Pa

36, 27 7, 1 0

40

A BILHAN Sk 23, 3 1 Ko 9, 27 synovia É cerovi : B. ; 1 Pa 1, 42 Zj 11, 6 synovia J ediaelovi : B„ a synovia 1 9, 1 5 B-ovi : Jeuš

Ezd

A BILŠAN 2, 2. Neh 7, 7

l Pa

8, 37

A BINA Móca splodil B-u ;

Ezd

8, 33 ; 1 0, 30, 38. Neh 3, 24 ; 7, 1 5 ; 1 0, 9 ; 12, 8

A BISKUP l Tm 1 Pt Sk 1 Tm IM 2M

3, 2 2, 25 1, 20 3, 1 12, 1 7 2, 11 3, 20 1 2, 23 21, 15 32, 35

26, 24 22, 23 28, 22 27 28 59 8, 2 1 Joz 121, 6 ž 11, 4 Iz 1 9, 22 49, 1 0 2, 30 Jer 4, 9 Am 4, 8 Jon Hag 2, 1 7 1 3, 7 Za Mat 24, 49 3M 4M 5M

26, 67 27, 30 Luk

Sk

6, 29 1 8, 13 22, 63 64 1 8, 17 21, 32 23, 2

3

2Sa 18, 6 Ž 1 44, 1 Ž id 1 1 , 36

BITKA b. bola v lese Efraímovom učí moje ruky b-e zakúsili posmechov a b-y

1 Tm 3, 3

A BITKÁR nie pijan vína, nie b. ; Tít 1, 7

9, 43

A BINNUJ

b . musí byť bez úhony; Tít 1, 7 ste obrátení k . . . b-ovi svojich duší

Á BISKUPSTVO jeho b. nech vezme iný! ak niekto túži po b-e BIŤ H. bil faraóna . . . pre Sáraj (Mojžiš) videl egypt. muža, ktorý bil hebrejského muža vystriem svoju ruku a budem b. Egypt H. pôjde zemou a bude b. Egyp­ ťanov kto by bil svojho otca H. bil ľud preto, že boli spravili to teľa budem i ja vás b. sedemkrát Balám bil oslicu ; 27 H. ťa bude b. suchotinami H. ťa bude b. egyptským vredom H. ťa bude b. šialenstvom vtedy ťa bude b. Hospodin vrátili s a a bili mužov Haja nebude ťa b . vodne slnko bude b. zem prútom svojich úst H. bude b. Egypt nebude na nich b. horúčava nadarmo som bil vašich synov bil som vás suchom slnce bilo na hlavu J onášovu bil som vás suchom bi pastiera ; Mat 26, 3 1 . Mar 1 4, 27 začal by spolusluhov b . ; Luk 12, 45 iní ho zase bili palicami bili ho po hlave ; Mar 1 5, 1 9 . Ján 1 9, 3 kto ťa bije po jednom líci (publikán) sa bil do pŕs posmievali sa mu a· bili ho bili ho po tvári pochytili všetc i Gréci Sosténa a bili ho prestali b. Pavla rozkázal . „ aby ho bili po ústach proti zákonu ma velíš b. ?

bude teba b . Boh do tvári bijem svoje telo bili zem každou ranou meč, aby ním bil národy

Sk l Pt

1 6, 7 1, 1

A BITÝNIA pokúšali sa ísť do B-e pútnikom diaspory v . . . B-i

Jób ž

21, 23 68, 7

BLAHOBYT j eden zomiera v plnom svojom b-e vyvádza väzňov do b-u

Sk

20, 35

A BLAHOSLAVENEJŠIE

I M 30, 1 3 Ri1n 4 , 6 9 4, 1 5 Gal

b. je dávať ako brať

A BLAHOSLAVENSTVO to na moje b . Dávid hovorí o b-e vzťahuje (sa) toto b. iba na obriezku aké bolo teda vaše b. a kde j e ? BLAHOSLAVENÝ

5M 33, 29 1 Kr I O, 8 Jób ž

5, 1 7 1, 1 2, 1 2 32, 2 33, 1 2 34, 9 40, 5 41, 2 65, 5 84, 5 6 13 94, 1 2 1 06, 3 3 1 12, 1 1 1 9, 1 27, 1 37, 1 44, 1 46,

1 2 5 8 9 15 5

b. si, Izraelu; Ž 1 28, 2 b. sú tvoji mužovia, b. títo tvoji sluhovia ; 2Pa 9, 7 b. človek, ktorého tresce B. b . muž, ktorý nechodí podľa rady b. sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu b. je ten, komu je odpustené pre­ stúpenie; Rím 4, 7 b. človek, ktorému H. nepočíta neprávosti ; Rim 4, 8 b. národ, ktorého je H. Bohom b. muž, ktorý sa utieka (k Hosp.) b. muž, ktorý položil Hosp. za svoju nádej b. človek, ktorý sa rozumne chová b. je ten, koho vyvolíš b. sú ti, ktorí bývajú v tvojom dome b. človek, ktorý má svoju silu v tebe b . človek, ktorý sa nadeje na teba b . muž, ktorého otcovsky káraš b„ ktorí ostríhajú súd b„ kto činí spravodlivosť b. človek, ktorý sa bojí Hosp . ; 1 28, 1 b. bezúhonní čo do svojej cesty b„ ktorí ostrihajú jeho svedoctvá b. muž, ktorý nimi naplnil svoj túl b. ten, kto ti odplatí b. ten, kto . . . rozrazí tvoje deti b. ľud, ktorému je H. Bohom b. je ten, komu je silný B. Jakobov


41 Pr

BLÁZNOVSTVO 3, 1 3 3, 1 8 8 , 32 14, 21 1 6, 20 28, 14

29, Kaz 1 0 , Iz 30, 56, Dan 12, Mat 5,

18 17 18 2 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1, 6

1 3, 1 6 1 6, 1 7 24, 46

Luk

1, 45 6, 20 21 21 22

1 1 , 27 28 12, 37 1 4, 14 15 23, 29 Ján 13, 17 20, 29 Rim 1 4, 22 lTm 1, 1 1 6, 1 5 Tít 2, 13 Jak 1 , 12 25 lPt 3, 14 4, 1 4 Zj

1, 3 1 4, 1 3 1 6, 1 5 19, 9 20, 6 22,

7 14

b . človek, ktorý našiel múdrosť

34 kto sa zľut. nad strápenými, j e b . kto sa nadeje na Hosp. , j e b. b. človek, ktorý sa vždycky stra­ chuje kto ostríha zákon, je b . b - á si, zem, ktorej kráľom j e b . s ú všetci, ktorí očakávajú n a neho b. človek, ktorý to činí b . ten, kto čaká b. chudobní duchom b. žalostiaci b. tichí b., ktorí lačnejú a žíznia po sprav. b . milosrdní b. čisti srdcom b . , ktorí pôsobia pokoj b. prenasledovaní pre sprav. b. budete, keď vás budú haniť b. je ten, kto by sa nepohoršil na mne ; Luk 7, 23 vaše oči sú b-é, že vidia; Luk 1 0, 23 b. si, Šimone, synu Jonášov b. ten sluha, ktorého, keď prijde jeho pán ; Luk 12, 43 b-á tá, ktorá uverila b. chudobní, lebo vaše je kráľ. Božie b., ktorí teraz plačete b., ktorí teraz lačniete b . budete, keď vás budú ľudia ne­ návidieť b . život, ktorý ť a nosil b., ktorí čujú slovo Božie b. to sluhovia ; 38 (povolaj chudobných) a budeš b. b., kto jie chlieb v kráľ. Božom! povedia : B-é neplod.Tlé b. ste, keď to aj činíte b. sú, ktorí nevideli a uverili b., kto sám seba nesúdi podľa evanjelia slávy b-ého Boha ten b. a jediný Mocnár očakávajúc b-ú nádej b. muž, ktorý znáša pokušenie bude b. vo svojom konaní keby ste aj trpeli pre sprav., b. ste ak vás hanobia pre meno Kristovo, b. ste b., kto číta a ti, ktorí čujú slová b. sú mttvi . . . v Pánovi b., kto bdeje b . povolaní k večeri svadby Barán. b. a svätý, kto má diel na 1. vzkrie­ sení b., kto ostríha slová proroctva b., ktorí perú svoje rúcha

.ä. BLAHOSLAVIŤ lM

30, 1 3

Jak

29, 1 1 72, 1 7 3 1 , 28 6, 9 3, 1 2 15 1 , 48 5, 1 1

keď počulo o mne ucho, b-lo ma všetky národy ho budú b. synovia povstávajú a b-ia ju videli ju dcéry a b-li ju budú vás b. všetky národy my b-me spurných odteraz ma budú b. b-me tých, ktorí trpezlivo niesli

Sk

12, 20

naklonili si B-a, komorníka

2Sa Jób

22, 1 0,

ž

27, 30, 33, 40, 69, 57, 38,

Jób

ž ti, ktorí sa j ej držia, sú b. b. sú tí, ktorí ostrihajú moje cesty ; Pr

lebo ma budú b. dcéry

PŠ Mal

Luk

A BLASTUS BLATO

Iz Jer Za Ján 2Pt

43 9

16 19 6 3 15 20 6 6 9, 3 9, 6 15 2 , 22

zdeptal som ich ako b. ulice pamätaj, prosim, že si ma učinil ako b. nahotovil šiat ako b-a vrhol ma do b-a som odštiknutý z b-a vytiahol ma . . . z bahnivého b-a vytrhni ma z b-a ktorého vody vymietajú . . . b. v jame nebolo vody, ale b. Jeremiáš (sa; zanoril do b-a rýdzeho zlata ako b . ulíc napľul na zem, spravil b . ; 1 1 priložil b . na moje oči umytá sviňa pováľať sa v b-e

BLÁZNIŤ 2 1 , 15 1 0, 20 12, 15 26, 24 25 l Ko 1 4, 23

doviedli tohoto, aby b-1 démona má a blázni ale oni jej povedali : B-š blázniš, Pavle nebláznim, výborný Feste či nepovedia, že b-e ?

l Sa

26, 2 1

2Pa

16,

hla, b. som robil ; 2Sa 24, 1 0 . l Pa 2 1 , 8 preto si b. urobil

l Sa Ján Sk

BLÁZNIVE

9

BLÁZNIVÝ 32, 6 2, 1 0 ž 74, 1 8 9, 13 Pr 1 0, 1 15, 20 17, 25 19, 13 4, 22 Jer 5, 2 1 Ez 13, 3 Mat 25, 2 3 1, 25 l Ko 27 2Tm 2, 23 3, 9 Tít

b . ľude a nie múdry ako hovorieva niektorá z b-ch b. ľud sa rúhal b-á žena je štebotná b. syn je zármutkom b. človek pohtda svojou matkou b. syn je na mrzutosť b. syn je skazou svojmu otcovi môj ľud je b. počujte toto, b. ľude beda b-m prorokom 5 z nich bolo . . . b-ch b-é . . . nevzali so sebou oleja b-é Božie je múdrej šie b-é u sveta si vyvolil B. b-é a nerozumné otázky b-m otázkam . . . vyhýbaj

lM 4M

vykonal b. v Izraelovi ; 5M 22, 21 pretože sme sa dopustili b-a

5M Jób

BLÁZNOVSTVO 34, 7 1 2, 11


BLÁZON Sud 1 9, 23 l Sa 2Sa ž

ž Pr

20, 6 1 3, 1 3 25, 25 15, 3 1 38, 6 49, 1 4 85, 9 5, 23 12, 23 13, 1 6 1 4, 8 17 18 24 1 5, 2 14 21 1 6, 2 2 1 9, 3 22, 1 5 24, 9 26, 4 11 27, 22

Kaz

2, 1 3 7, 2 5 1 0, 1

13 9, 17 32, 6 44, 25 Jer 5, 4 29, 23 Mar 7, 22 Sk 26, 24 l Ko 1, 1 8 20 Iz

21 23 2 , 14 3, 1 9 l Sa 21, 1 3 2Kr 9 , 1 1 Jób 5, 2 12, 1 7 ž 5, 6 1 4, 1 39, 9 49, 1 1 73, 3 75, 5 94, 8 1, 7 Pr

42 nevykonajte toho b-a ; 24. Pr 2Sa 1 3, 12 vykonali hanebnosť a b . b. s i vykonal Nábal, je j eho meno, a je b. u neho obráť „ . radu Achitofelovu na b . moje rany smrdia . . • pre moje b. ich cesta j e ich b-m aby sa zase nenavracovali k b-u bude blúdiť v množstve svojho b-a srdce nerozumných vyvoláva b . blázon rozprestiera b. b-m nerozumných j e lesť prudký človek sa dopúšťa b-a hlúpi dedia b. b-m nerozumných je b. ústa bláznov vylievajú b. ústa bláznov sa pasú na b-e b . j e radosťou tomu, kto je bez rozumu kázňou bláznov je b. b . človeka prevracia jeho cestu b. je priviazané na srdci chlapca myseľ b-a je hriech neodpovedaj bláznovi podľa j eho b-a blázon opakuje svoje b. keby si blázna utlko! . . . neuhne od neho jeho b . užitočnejšia (je) múdrosť ako b. bezbožnosť (je) b-m vzácneho človeka . . . potupí máličko b-a počiatkom slov j eho úst je b . ústa hovoria b . blázon hovorí b . vedu obraciam na b . dopúšťajú s a b-a páchali b. v Izraelovi z ľudského srdca vychádza . . . b . učenosť ť a ženie d o b-a slovo kríža je tým, ktorí hynú, b-m či B . neobrátil múdrosti tohoto sveta na b. ? Kaz skrze b. kázne spasiť veriacich Židom pohoršenie a Grékom b . telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu b-m múdrosť tohoto sveta je b-m

1, 32 3, 35 7, 22 10, 8 18 21 23 1 1 , 29 12, 15 16 1 3, 1 6 20 1 4, 3 16 33 15, 2 5 14 1 6, 22 1 7, 7 16 21 24 28 18, 2 6 7 19, 1 0 29 23, 9 26, 1 3 26, 4 11 12 27, 3 22 28, 26 29, 9

2, 1 4 16 4, 5 13 5, 3 4 BLÁZON 6, 8 (Dávid) robil sa bláznom 7, 4 prečo prišiel k tebe ten b. ? 9 1 0, 2 lebo b-a zabije hnev zo sudcov robí bláznov 3 b-i neobstoja pred tvojimi očami 12 b. hovorí vo svojom srdci ; 53, 2 14 nevystav ma na potupu b-ovi 1 9, 1 1 Iz hynú b. a nezmyselný 32, 6 lebo som závidel b-om 44, 25 hovorím b-om : Nebláznite Jer 1 7, 1 1 blázni, kedyže už zmúdriete Hoz 9 , 7 múdrosťou a kázňou pohŕdajú b-i Mat 5, 22

hriešna ubezpečenosť b-ov b-i si odnášajú hanbu išiel hneď za ňou . . . ako b. b. pochabých rtov bude porazený ; 10 kto vynáša zlú povesť, j e b. b-i zomierajú preto, že sú bez rozumu b-ovi je žartom robiť nešľach. b. bude sluhom . . . múdreho cesta b-a je priamou v j eho očiach hnev b-a sa naskutku pozná b . rozprestiera bláznovstvo tomu, kto sa druží s b-ami v ústach b-a je prút pýchy b. dotiera a je smelý čo je vo vnútornostiach b-ov, sa pozná ústa b-ov vylievajú bláznovstvo b. pohŕda kázňou svojho otca ústa b-ov sa pasú na bláznovstve kázňou b-ov je bláznovstvo nesluší b-ovi vznešená reč načo je kúpne v ruke b-a nebude sa radovať otec b-a oči b-a behajú až na koniec zeme b . , keď mlčí, býva považ. za múd­ reho b. nemá záľuby v rozumnosti rty b-a vchádzajú do sporu ústa b-a sú j eho skazou nesvedčí b-ovi rozkoš údery na chrbát všetkých b-ov nehovor pred b-om nesluší b-ovi česť palica na chrbát . . . b-ov neodpovedaj b-ovi b. opakuje svoje bláznovstvo o b-ovi je lepšia nádej hnev b-a je ťažší keby si b-a utlkol kto sa nadeje na svoje srdce, je b. človek, ktorý sa súdi s b-om nemá pokoja b. chodí vo tme zomiera múdry rovnako ako b. b. zakladá svoj e ruky b., ktorý sa už nevie ani dať poučiť hlas b-a s mnohými slovami nie je záľuby v b-och čo má viacej múdry ako b. srdce b-ov v dome radosti hnev odpočíva v lone b-ov srdce b-a po j eho ľavici i na ceste, keď ide b . rty b - a pohltia j eho samého b. množí slová kniežatá mesta Coana (sú) b-i b. hovorí bláznovstvo z veštcov robím b-ov na koniec bude z neho b. prorok mu j e ti. ktokoľvek by povedal : B.


43

BLÍŽNY

Mat

7, 23, Luk 1 1 , 1 2,

26 17 40 20

Rim

1 , 22

l Ko

3, 1 8 4, 10

2M 2Sa

20, 1 8 22, 1 3 15 28, 2 6 38, 35 1 8, 1 3

Jób

ž

Iz Ez Dan Hab Za Mat Luk Zj

1 Sa

4M 5M Iz Jl

19 7 6 3 19 62, 1 1, 1 3 10, 6 3, 4 9, 1 4 1 0, 1 24, 2 7 28, 3 1 0, 1 8 1 7, 24 24, 4 4, 5 8, 5 1 6, 1 8

BLESK všetok ľud videl hrmenie a b-y od b-u pred nim roznietilo sa uhlie rozohnal ich, b. hromu robiac . . . cestu b-u či pošleš b-y hromu od b-u pred ním rozišli sa jeho oblaky b-y osvecovali okruh zeme ; 97, 4 robí dažďu b-y ; Jer 1 0, 1 3 ; 5 1 , 1 6 zablýskaj b-om hromu národy (pôjdu) za b-om čo do b-u, nebude ti svietiť mesiac dokiaľ nevyjde j eho sprav. ako b. z ohňa vychádzal b. j eho tvár bola na pohľad ako b. b. bol ako svetlo j eho strela vyjde ako b . od Hosp., ktorý činí b-y ako vychádza b . od východu bol na pohľad ako b. videl som padnúť satana ako b. ako b., blýskajúci . . . ožiaruje v rúchu skvejúcom sa ako b. z trónu vychádzali b-y biýskali sa b-y povstali . . . hromy a b-y

24, 14 26, 20

A BLCHA kohože honíš ? . . . Jednu b-u ? vyšiel kráľ Izr. , aby hľadal 1 b-u

77, 135, 1 44, 60,

24, 30, 1 3, 55, 56, 1,

17 14 6 6 1 15

Mat 24, 33 26, 1 8 Mar 1 4, 42 Luk 2 1 , 3 1 Rim 1 0, 8 Fil 4, 5 Zj 1, 3 2M

2M b-ovi, ktorý vystavil svoj dom b-ni a slepci ; 1 9 b-i, č i ten, ktorý učinil vonkajšok blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa b-ami nech je b-om, aby bol múdry my b-i pre Krista, a vy rozumni

2, 13 1 1, 2

BLÍZKO pozorovať ho budem, ale nie z b-a slovo je veľmi b. teba lebo je b. deň Hosp . ; Ez 30, 3 volajte na neho, dokiaľ je b. lebo je b. moje spasenie lebo je b. deň Hosp. ; 2, l ; 3, 14. Obad 1 5 . Sof 1, 7, 14 vedzte, že j e b., predo dvermi ; Mar 13, 29 Učiteľ ti odkazuj e : Môj čas je b. už je b. ten, ktorý ma zrádza vedzte, že je b. kráľ. Božie b. teba je slovo Pán blízko lebo čas je b. ; 22, 1 0

3M

20, 1 6 17 21, 1 4 22, 7 14 6, 2 18, 20 1 9, 1 1 13 15 18

5M

ž Pr

1 9, 1 1 14 24, 1 0 27, 1 7 24 15, 3 38, 1 2 101, 5 3, 29 6, 1 29 1 1 , 12 1 4, 2 1 24, 28 25, 9 17

Iz

1 9, 2

Jer

5, 8 9, 4 4 5 22, 13

Hab 2, 15 Za 8, 16 Luk 10, 29 36 Rim 1 3, 8 9 10 15, 2 l Ko 1 0, 24

BLÍŽNY prečo biješ svojho b-eho vyžiadali každý od svojho b-eho . . . Ef Žid klenoty

4, 25 8, 1 1

nepovieš na svojho b-eho faloš. svedectva ; 5M 5, 20 nepožiadaš domu svojho b-eho ! Nepožiadaš ženy svojho b-eho ; 5M 5, 2 1 keby niekto prišiel spupne na svoj­ ho b-eho svojmu b-emu schovať peniaze keby si niekto vypožičal niečo od svojho b-eho (keby) utiskoval svojho b-eho so ženou svojho b-eho nebudeš obcovať neluhajte nikto svojmu b-emu nebudeš utiskovať svojho b-eho ; 25, 1 7 spravodlivo budeš súdiť svojho blížneho milovať budeš svojho blížneho ; Mat 5, 43 ; 19, 1 9 ; 22, 39. Mar 1 2, 31. Luk 1 0, 27 keby niekto nenávidel svojho b-eho neprenesieš medze svojho b-eho keď požičiaš svojmu b-emu kto by preniesol medzník svojho b-eho zlorečený, kto by zabil . . . b-eho na svojho b-eho nevznesie potupy moji b. stoja zďaleka kto tajne škodí svojmu b-emu nevymyslíš zlého na svojho b-eho ak si sa zaručil za svojho b-eho (kto) vchádza k žene svojho b-eho človek bez rozumu pohŕda svojím b-m kto pohŕda svojím b-m, hreší nebuď svedkom proti svojmu b-emu pokonaj svoju pravotu so svojím b-m zdržuj svoju nohu od domu svojho b-eho budú bojovať . . . b. proti svojmu b-emu každý rehoce na ženu svojho b-eho chráňte sa každý svojho b-eho každý b. chodí ako pomiuvač každý klame svojho b-eho beda . . . kto robotí svojím b-m darmo beda tomu, kto napája svojho b-eho hovorte pravdu so svojím b-m kto je mojím b-m ? ktorý teda z týchto 3 zdá sa ti, že bol b-m kto miluje b-eho, naplnil zákon milovať budeš svojho b-eho ; Gal 5, 14. Jak 2, 8 láska nerobí b-emu zlého každý z nás nech sa ľúbi b-emu nehľadá svojho vlastného, ale každý to, čo je b-eho hovorte . . . pravdu so svojím b-m učiť každý svojho b-eho


BLUD 2Pa Jób Jer Hoz Mat l Te 2Te 2Tm 2Pt 1J Júda Zj

33, 12, 1 9, 23,

44

9 16 4 13

32 4, 1 2 27, 64 2, 3 2, 1 1 3, 1 3 2, 1 3 3, 17 4, 6 11 1 8, 23 1 9, 20

2Pa 36, 1 6 2Ko 6, 8 2J 7 7

BLUD Manasses zaviedol Júdu . . . do b-u kto blúdi, i ten, kto uvodí d o b-u môj b. zostane pri mne zvodili môj ľud, Izr., d o b-u ; Ez 13, I O zvodia môj ľud do b-u ; Mich 3, 5 duch smilstva uvodí d o b-u bude posledný b . horší ako prvý napomínanie nepochádzalo z b-u B . pošle mocné pôsobenie b-u zvodiaci do b - u i pojatí b-om hýriaci v o svojich zvodných b-och aby ste neboli . . . zavedení b-om známe ducha pravdy a ducha b-u pojatí b-om Balámovej mzdy tvojimi čary zvedené boli do b-u (falošný prorok) zviedol do b-u

A BLUDÁR mali jeho prorokov z a b-ov ako b-i, a predsa pravdíví mnohí b-i vyšli do sveta to je ten b. a antikrist

Jak Júda

5, 20 13

obrátil hriešnika od j eho b-ej cesty b-é hviezdy BLÝSKAŤ SA začalo hrmieť a b . sa

2M

1 9, 1 6

Mar

3, 1 7

Rút

A BOAZ ; 2, 1-23 ; 3, 2, 7 ; l Kr 7, 2 1 . 2Pa 3, 1 7.

A BOANERGES B . , čo j e : Synovia hromu BÓZ 4 , 1-9, 1 3 , 2 1 . lPa 2 , 1 1 , 1 2. Mat 1, 5. Luk 3, 32

A BÔB (rastlina) b. ; Ez 4, 9

2Sa

1 7, 28

3M

A BOCIAN 1 1 , 1 9 . 5M 1 4, 1 8 . J ó b 3 9 , 1 3 . ž 1 04, 1 7. Jer 8, 7. Za 5, 9

lM

A BOCRA 36, 33. l Pa 1 , 44. Iz 34, 6 ; 63, 1 . Jer 48, 24 ; 49, 13, 22. Am 1, 1 2 . Mi 2, 1 2

BODĽAC 3 , 1 8 tŕnie a b. t i bude rodiť Tít 5 , 6 vzrastie na nej tŕnie a b. Žid 7, 24 b-ou bude porastená celá zem ! Pt 25 budeš (sa) báť tŕnia a b-e 32, 1 3 na pôde môjho ľudu vzíde b . BLÚDIŤ Hoz I O, 8 b. porastie na ich oltároch l M 37, I 5 našiel h o nej aký muž, keď hľa, b-1 Mat 7, 1 6 oberajú . . . z b-e fíky ? 5M 22, 1 keby si videl b. vola Ž id 6, 8 ktorá rodí tŕnie a b. l Sa 26, 2 1 b-1 som náramne BODLIAK Jób 6, 24 vysvetlite mi, v čom som b-1 1 2, 1 6 jeho j e ten, kto blúdi Sud 9, I 4 riekli všetky stromy b-u . . . kraľuj 24 činí to, aby b -li po púšti 1 5 vyjde oheň z b-a a strávi cedry 25 pôsobí to, aby b-li ako opilý 2Kr 1 4, 9 bodliak . . . poslal výzvu k cedre ; 58, 4 blúdia hneď od narodenia ž 2Pa 25, 1 8 i 9 5 , 1 0 ľud, ktorý blúdi srdcom ; Žid 3, 1 0 9 zver . . . zašliapala b. kto mi dá nejaký tŕň či b. 1 07, 4 b-li po púšti 4 27, Iz 40 dáva, aby b-li po pustine 33, 1 2 budú ako zoťaté b-y 1 1 9, 21 blúdia od tvojich prikázani Hoz 9, 6 b. bude v ich stánoch 67 dokiaľ som nebol znížený, b-1 som Mi 7, 4 najlepší z nich je ako b. I 76 b-m, ako stratená ovca BOH (STVORITEĽ) 7, 25 neblúď po j ej chodníkoch Pr 1 , 1 stvoril B. nebesia a zem IM 1 0, 1 7 kto opúšťa karhanie, blúdi 1 0 B. videl, ž e j e t o dobré ; 1 9, 1 4 Egypt blúdi . . . ako blúdi opilý Iz 1, 1 2, 1 8, 2 1 , 25 28, 7 synovia Júdovi blúdia od vína 22 B. ich požehnal ; 28 7 kňaz i prorok blúdia 27 B . stvoril človeka na svoj obraz ; Jer 42, 20 b-e proti svojim vlastným dušiam 9, 6 50.• 6 pastieri pôsobia to, že blúdia 2, 2 B. dokonal siedmeho dňa svoje 34, 6 blúdia, moje stádo Ez dielo 44, 1 0 b-li preč odo mňa 22 B. vybudoval rebro Mat 22, 29 b-e, pretože neznáte písem ; 3, 5 B. vie, že toho dňa, ktorého by ste Mar 1 2, 24 j edli Mar 12, 27 vy teda veľmi b-e 21 B. učinil Adamovi a jeho žene odev Ž id 1 1 , 38 b-li po púštiach 23 B. ho poslal preč z raja 1, 1 6 neblúďte, moji milovaní Jak 5, 1 učinil ho (Adama) na podobu B-a Pozri tiež heslo: Zblúdiť 22 Enoch chodil s B-om ; 24 BLUDNÝ 6, 9 Noach chodil s B-om l Tm 4, 1 budú počúvať b-ch duchov 1 1 zem bola porušená pred B-om 3, 1 3 5, 2 2, 25

BLÚDIACI IM veď a j m y s m e boli . . . b . Iz mohol cítiť s nevedomými a b-mi lebo ste boli ako b-e ovce


45 lM

BOH 8, 1 9, 1 17, 7 22 21, 22 33 22, 1 8 26, 24

2M

28, 20 30, 23 31, 13 50 32, 28 - 30 35, 1 3 9 39, 9 42, 1 8 45, 5 9 46, 3 48, 1 5 21 50, 19 24 2, 24 3, 1 4

4, 5 6, 7 1 0, 8 20, 2

3M

19 24, I O 34, 6 19, 2 32 21, 22 24, 1 5 26, 1 2

4M 5M

23, 4 19 2, 9 4, 24 31 5, 9 6, 4 5 13 15 16 7, 9 21

rozpamätal (sa) B . n a Noacha B . požehnal Noacha aby som ti bol B-om ; 8 vystúpil B. od Abraháma B. je s tebou vo všetkom vzýval tam meno Hosp ., silného B-a B . skúšal Abraháma B. si opatrí ovečku ja som B . Abraháma ; 31, 53. 2M 3, 6. Mat 22, 32 ak bude B. so mnou B . odňal moje pohanenie som ten silný B. z Bét-ela B. je svedkom medzi mnou a tebou lebo si sa kniežatsky boril s B-om tu som videl B-a tvárou v tvár B. riekol J akobovi učiním tam oltár silnému B-u B. sa zase ukázal Jakobovi ako by som . . . zhrešil proti B-u ja sa bojím B-a poslal (ma) B . pred vami B. ma učinil pánom celého Egypta som ten silný B„ B., tvojho otca B . , ktorý ma opatroval B. bude s vami či som ja na mieste B-a ? B. vás istotne navštívi B. počul ich nárek, a B. sa rozpamätal B. riekol Mojžišovi : SOM, KTORÝ SOM B. Abrahámov, B. Izákov a B. Jakobov budem vám B-om, a zviete, že ja som H. váš B. slúžte Hosp., svojmu B-u ja som H. tvoj B . ; 5. 3M 25, 1 7 . Sud 6, 10. nech nehovorí s nami B. videli B-a Izraelovho; 1 1 H., silný B . ľútostivý ja som svätý H., váš B. budeš sa báť svojho B-a ; 25, 17, 36, 43 chlieb svojho B-a . . . bude jesť keby niekto zlorečil svojmu B-u budem vám B-om, a vy mi budete ľudom B. sa stretol s Balámom B. nie je človek, aby klamal B., ťa požehnal v každej práci B., je spaľujúci oheň, silný B . B., j e silný B . ľútostivý ja H., tvoj B . , som silný B. H., náš B., je j eden milovať budeš Hosp., svojho B-a Hosp., svojho B-a, sa budeš báť B., je silný B. revnivý nebudete pokúšať Hosp., svojho B-a H., tvoj B., je B . ; Joz 2, 1 1 B., je v tvojom strede, silný B .

5M

1 0, 1 7 13, 4 1 8, 1 5 23, 1 4 32, 3 Joz 22, 22 23, 8 24, 1 9 Sud 13, 22 20, 1 8 Rút 1, 1 6 1 Sa 2, 2 4, 7 1 2, 1 2 1 7 , 45 2Sa

28, 1 5 7, 22 12, 1 6 22, 3 1

l Kr

33 4, 29 8, 27 1 8, 24

21, 2Kr 1, l Pa 12, 1 7, 2Pa 2, 13, 15, 1 9, Ezd Neh

Jób

25, 1, 1, 2, 4,

39 10 3 18 2 5 10 3 7

8 3 5 4 15 20 9, 1 7 31 13, 1 4 1, 1 9 2, 9 10 4, 17 5, 17 8, 3 13 20 1 1, 7 1 6, 1 1 20 19, 26 22, 2 12 26 23, 1 6

H., váš B., je B-om bohov svojho B-a, budete nasledovať B., ti vzbudí proroka B., sa prechodí prostred . . . tábora vzdajte velebnosť nášmu B-u silný B., B. Hospodin, on vie svojho B-a, sa pridŕžajte presvätý B., je silný B. žiarlivý zomrieme, lebo sme videli B-a odišli hore do Bét-ela a pýtali sa B-a tvoj B. môj B. nie je skaly, ako je náš B. vraveli : B. prišiel do tábora! H., váš B., je vaším kráľom v mene B-a voj sk Izr., ktorému si sa rúhal B. odstúpil odo mňa niet B-a krome teba ; lPa 1 7, 20 Dávid hľadal B-a, prosiac za chlapca cesta silného B-a je bezúhonná ; ž 18, 31 B. j e mojou pevnosťou B. dal Šalamúnovi múdrosť bude B. bývať na zemi ? B., ktorý odpovie ohňom, ten nech je B-om povedali : H. je B . ! zlorečil s i B-u i kráľovi ; 1 3 niet B-a v Izraelovi . . . ? ; 6 lebo ti pomáha tvoj B. lebo B . j e s tebou B. je väčší nad všetkých bohov naším Bohom je H. (Izrael) bol bez pravého B-a u Hosp., nášho B-a, nieto neprávosti pretože je sila v B-u B., ktorý je v Jeruzaleme Bože nebies, Bože, veľký modlil (som sa) B-u zmaril B. ich radu B. bude bojovať za nás ty si B. odpúšťania B. milostivý a ľútostivý pamätaj na mňa, môj Bože ; 31 Jób . . . sa bál B-a ; 8 či sa Jób darmo bojí B-a ? zloreč B-u a zomri len dobré budeme brať od B-a či je smrteľný človek sprav. ako B. blah. človek, ktorého tresce B . azda silný B . prevráti súd B. neodvráti svojho hnevu B. nezavrhne bezúhonného vystihneš hlbiny bytosti B-a ? B. ma vydal nešľachetníkovi moje oko slzí k B-u zo svojho tela uvidím B-a prospeje niečim človek . . . B-u ? nie je B. vysoký ako nebesia ? pozdvihneš svoju tvár k B-u B. zmalátnil moje srdce


BOH Jób

ž

46

24, 1 2 32, 1 3 33, 1 2 26 34, 5 9 12 35, I O 13 36, 5 22 37, 22 3, 3 4, 2 5, 3 5 7, 2 11 12 12 8, 6 1 0, 4 11 1 4, 1 1 6, 1 1 8, 29 30 31 32 47 48 1 9, 2 22, 2 11 25, 2 5 31, 15 33, 1 2 40, 9 18 42, 2 3 4 6 43, 2 4 44, 9 45, 7 46, 2 6 8 11 47, 2 7 8

B. tomu nečiní prietrže ž B. ho bude stíhať, nie človek! B. (je) väčší ako smrteľný človek bude sa modliť B-u B . odmietol môj súd keď sa bude ľúbiť u B-a B . neučiní bezbožnosti B., ktorý ma učinil B. nepočuje márnosti B. je zvrchovane mocný B. vládne velebne nad B-om je strašná sláva hovoria . . . Nemá záchrany v B-u ohlás sa mi, keď volám, ó, Bože Bože, lebo sa tebe modlím nie si B-om, ktorý by mal záľubu v bezb. Bože, k tebe sa utiekam môj štít je u B-a B . j e sprav. sudca B. sa hnevá na bezb. každý deň učinil si ho málo menším než je B . j eho myseľ j e, že niet B-a hovorí . . . zabudol silný B. blázon hovorí . . . Niet B-a ; 53, 2 ostríhaj ma, ó, silný Bože B., osvecuje j asne moju tmu vo svojom B-u preskočím múr cesta silného B-a je bezúhonná kto je B-om krome Hosp. nech j e vyvýšený B. môjho spasenia B . je to, kto mi dáva pomstu nebesia rozprávajú slávu silného B-a Bože, môj Bože, prečo si ma opus­ til ? ; Mat 27, 46. Mar 1 5, 34 od života mojej matky si ty mojím silným B-om Bože, na teba sa nadejem ty si B. môjho spasenia povedal som : Ty si môj B. ; 63, 2 ; 1 43, 1 0 blah. národ, ktorého j e H. B-om ; 1 44, 1 5 činiť tvoju vôľu, môj Bože vysloboditeľom si ty, môj Bože reve moja duša k tebe, ó , Bože moja duša žízni túžbou po B-u hovoria . . . Kdeže j e tvoj B . 0 čakaj na B-a ; 1 2 ; 43, 5 ty si B. mojej sily budem ťa chváliť na harfe, ó, Bože B-om sa chválime tvoj trón, ó, Bože, stojí B. nám je útočišťom a silou ; 62, 9 B. je v jeho strede, nepohne sa. B . mu pomôže pevnou vežou vysokou nám je B. ; 12 som B . a budem vyvýšený pokrikujte radostne B-u spievajte B-u žalmy Kráľom celej zeme je B.

47, 9

49, 1 6 50, 1 2 3 6 7 51, 3 12 16 19 53, 7 54, 6 55, 2 17 56, 5 10 57, 3 58, 1 2 59, 6 10 11 60, 1 4 61, 2 62, 2 6 8 63, 1 2 66, 1 5 8 19 20 67, 7 68, 5 20 21 22 35 36 69, 2 4 33 70, 6 71, 4 11 12 17 18 72, 1 18 73, 28 74, l 22 75, 8 76, 2

B. kraľuje nad národami ; B. sedí na tróne B. vykúpi moju dušu B. b-ov, H. prehovoril zo Siona . . . zaskvel sa B . prij de n á š B. a nebude mlčať B. je sudcom B-om, tvojím B-om som j a zmiluj s a nado mnou, ó , Bož e ; 5 6 , 2 ; 57, 2 ; 6 7 , 2 stvor mi čisté srdce, ó, Bože Bože, Bože môjho spasenia skrúš. srdcom . . . Bože, neopovrhu­ ješ navráti B. zajatých B. je mojím spomocnikom počuj, ó, Bože, moju modlitbu ale ja volám na B-a B-om sa budem chváliť . . . na B-a sa nadejem ; 56, 1 1 , 1 2 j edno viem - že mám B-a volám na . . . B-a, na silného B-a sú B-ovia, ktorí súdia už tu na zemi Bože Izraelov, precitni ty, Bože, si mojím vysokým hra­ dom ; 1 8 B . mojej milosti m a predíde v B-u dokážeme hrdinskú silu počuj, ó, Bože, môj krik na B-a, mlčiac, očakáva moja duša očakávaj mlčky . . . na B-a na B-u je založená moja spása kráľ sa bude radovať v B-u pokrikujte radostne B-u poďte a vidzte skutky B-a dobrorečte, národy, nášmu B-u 68, 27 B . vyslyšal . . . hlas mojej modlitby Boh . . . neodmietol mojej modlitby bude nás žehnať B . ; 8 spievajte B-u ; 33 silný B . , naše spasenie; 1 1 8, 28 B. je nám silným B-om ; 95, 7 B. skrúši hlavu svojich nepriateľov dajte silu B-u hrozný si, Bože zachráň ma, Bože očakávam na svojho B-a vám, ktorí hľadáte Boha, ožije srdce Bože, ponáhľaj sa ku mne môj Bože, vysloboď ma hovorili : B. ho opustil Bože, ponáhľaj sa mi na pomoc Bože, učil si ma od mojej mladosti do šedín, ó, Bože, ma neopustí Bože, svoj e súdy daj kráľovi požehnaný H. B . , B. Izraelov; 68, 36 mne je dobre blížiť sa B-u prečo si nás, ó, Bože, zavrhol Bože . . . rozrieš svoju pravom B., sudca, jedného ponižuje B. je známy v Judsku


47 ž:

B OH 77, 2 10 14 15 78, 7 18 2 '2 56 79, 1 0 80, 4 15 82, 1 83, 2 84, 4 85, 9 86, 1 5 89, 8 27 90, 2 91, 2 94, 1 22 98, 3 1 02, 25 1 04, 33 1 06, 1 13, 1 1 6, 1 18, 1 36, 1 44, 1 45, 1 47,

Kaz

Iz

21 5 5 27 2 9 1 1 7 12 3, 1 4 17 5, 4 5, 7 7, 1 8 11, 5 9

1 2, 7 13 14 1, 1 0 8, 1 9 9, 6 30, 1 8 35, 4 40, 3 42, 43, 44, 45,

28 5 10 6 8 5

môj hlas sa nesie k B-u č i s a len zabudol silný B. zľutovať? Bože, tvoja cesta j e svätá si . . . B„ ktorý činíš zázraky aby zložili svoju nádej v B-u pokúšali silného B-a ; 4 1 pretože neverili B-u pokúšali a dráždili B-a ; 1 06, 1 3 kdeže j e ich B. ; 1 1 5, 2 Bože . . . daj svietiť svojej tvári Bože Zástupov, navráť sa B. stojí v zhrom. silného B-a nemlč, ó, Bože ; 1 09, 1 môj Kráľu a môj Bože ; 74, 1 2 chcem počuť, čo hovorí silný B. Pane, s i silný B. ľútostivý B. je náramne strašný si môj Otec, môj silný B. od veku na veky si ty silný B. ; 48, 1 5 útočište . . . môj B . ; 62, 8 Bože pomsty, zaskvej sa B. skalou môjho útočišťa končiny zeme uvidia spasenie nášho B-a Bože, neber ma preč v polovici žalmy budem spievať svojmu B-u ; 1 46, 2 zabudli n a silného B-a kto je ako H„ náš B. B. sa zľutováva H. j e B. a svieti nám oslavujte B-a bohov Bože, budem ti spievať vyvyšovať ťa budem, môj Bože dobre (je) spievať nášmu B-u žalmy spievajte nášmu B-u žalmy Sione, chváľ svojho B-a ; 1 50, 1 čokoľvek činí B „ bude trvať B. bude súdiť i spravodlivého keby si sľúbil B-u sľub boj sa istotne B-a! kto sa bojí B-a, ujde všetkému neznáš diela B-a, ktorý činí všetko vedz, že ťa B. pre to pre všetko privedie na súd duch sa navráti k B-u boj s a B-a a ostrihaj j eho prík. B. privedie každý skutok n a súd pozorujte ušima zákon nášho B-a či sa ľud nemá pýtať svojho B-a nazvú jeho meno . . . Silný B. H. je Bohom súdu váš B. prijde s pomstou urovnajte na pustine hradskú nášmu B-u Boh . . . neustáva ani nezomdlieva B. H„ ktorý stvoril nebesia nebol utvorený nijaký silný B . krome mňa niet B-a je azda nejaký B. krome mňa ? nie je B-a krome mňa

Iz

Jer

45, 21 49, 5 52, 7 53, 4 60, 1 9 64, 4 3, 23 7, 23 1 1, 4 1 0, 1 0 23, 23 31, 1

Dan

18 2, 28 47

Hoz Jl Am Jon

Mi Náh Hab Sof Za Mal Mat

3, 1 7 28 6, 23 1 1, 32 9, 1 1 2, 6 2, 27 4, 1 2 1, 6 3, 1 0 7, 7 18 1, 2 3, 1 8 3, 1 7 8, 8 23 2, 1 7 10 1, 23 3, 9 4, 7 10 5, 8 6, 24 9, 8 1 9, 6 17 26 22, 2 1 32

niet viacej nijakého B-a krome mňa ; 22 ; 46, 9 môj B. bude mojou silou hovorí Sionu : Tvoj B. kraľuje zbitý od B-a a strápený tvoj B. tvojou okrasou oko nevidelo B-a krome teba v našom B-u, je spása budem vám B-om, a vy mi budete ľudom; 3 1 , 33. Ez 37, 27 budete mi ľudom, a ja vám budem B-om ; 24, 7 ; 30, 22 ; 32, 28. Ez 1 1 , 20 ; 14, 1 1 ; 36, 28 ; 37, 23 H. j e B . pravdy, j e živý B . či som ja B-om len zblízka . . . či nie som i B-m zďaleka budem B-om všetkým čeľadiam Izr. ty, ó , Hosp„ s i môj B . B . na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá j e vskutku pravda, že váš B. j e B-om b-ov B., ktorého my ctíme požehnaný B. Sadrachov lebo veril v svojho B-a ľudia znajúci svojho B-a smilníš odchádzajúc od svojho B-a očakávaj ustavične na svojho B-a j a H. som váš B. ; 3, 17 priprav s a v ústrety svojmu B-u vstaň, volaj ku svojmu B-u B. (sa) zľutoval nad tým zlým budem očakávať na B-a kt o j e silný B . ako ty H. je silný B. žiarlivý budem plesať v B-u B . , j e v tvojom strede ja im budem B-om v pravde počuli (sme), že je B. s vami kdeže j e vraj B. súdu ? či nás nestvoril . . . silný B. ? Immanuel, čo je preložené : S nami B. B. môže z týchto kameňov ; Luk 3, 8 nebudeš pokúšať Pána, svojho B-a ; Luk 4, 1 2 B-u, s a budeš klaňať (čistí srdcom) budú vidieť B-a nemôžete slúžiť B-u i mamone; Luk 1 6, 1 3 zástupy, divili sa a oslavovali B-a čo B. spojil, človek nech nerozlučuj e ; Mar 1 0, 9 nikto nie j e dobrý, iba j eden, B. ; Mar 1 0, 1 8 . Luk 1 8, 1 9 u B-a je všetko možné ; Mar 10, 27 dajte . . . č o je Božie, B-u ; Mar 1 2, 17. Luk 20, 25 ja som B. Abrahámov ; Mar 1 2, 26 ; Luk 20, 37. Sk 7, 32


BOH

48

Mat 22, 32 37 26, 63 27, 43 Mar 2, 7 12 5, 7 1 2, 29 32 Luk 1, 6 30 37 47 2, 1 4 5, 25 7, 1 6 8, 39 12, 1 21 1 6, 1 5 1 7, 1 8 1 8, 7 11 13 27 Ján

43 1 6 13 18 3, 2 16 4 , 24 5, 1 8 1,

6 , 45 7, 1 7 8 , 42 47 9, 1 6 31 I O, 33 13, 3 17, 3 20, 1 7 Sk

28 3, 22 4, 1 9 24 5, 4 29 39

B. nie je B-om mŕtvych ; Mar 12, 27. Luk 20, 38 milovať budeš Pána, svojho B-a ; Mar 1 2, 30. Luk 1 0, 27 prísahou na živého B-a ťa zaväzujem dúfal v B-a kto môže odpúšťať hriechy krome j edného, Boha ? Luk 5, 21 žasli a oslavovali B-a Ježišu, Synu Najvyššieho B-a Pán, náš B„ je Pán jeden! je len j eden B„ a nieto iného boli spravodliví pred B-om lebo si našla milosť u B-a u B-a nebude nemožným niktoré slovo môj duch plesá nad B-om sláva na výsostiach B-u odišiel „ . oslavujúc B-a ; 1 7, 1 5 ; 1 8, 43 B. vraj navštívil svoj ľud rozprávaj, aké veľké veci ti učinil B. ani 1 z nich nie je zabudnutý pred B-om nie je bohatý v B-u B. zná vaše srdcia aby sa boli vrátili a dali B-u slávu čo by B. nepomstil svojich vyvole­ ných Bože, ďakuje m ti, že nie som Bože, buď milostivý mne hriešnemu! čo je nemožné u ľudí, je možné u B-a ľud vidiac to vzdal chválu B-u Slovo bolo u B-a a to Slovo bol B. bol človek poslaný od B-a ale z B-a sú splodení B-a nikto nikdy nevidel ; IJ 4, 1 2 vieme, že s i prišiel o d B-a lebo tak miloval B. svet B. je duch B-a volal svojím Otcom robiac sa rovným B-u všetci budú učení od B-a bude vedieť o tom učení, či je z B-a keby bol B. vaším otcom kto je z B-a, počúva slová Božie ten človek nie j e z B-a vieme, že B. hriešnikov nečuje ; 33 ty súc človek robíš sa B-om Ježiš „ . vyšiel o d B-a a ide k B-u aby znali teba . . . pravého B-a vstupujem . . . k svojmu B-u a k váš­ mu B-u môj Pán a môj B . proroka vám vzbudí Pán, váš B . aby sme vás poslúchali viac ako B-a Bože, ktorý si učinil nebo a zem neluhal si ľuďom, ale B-u viac treba poslúchať B-a ak je z B-a, nebudete ho môcť zničiť

Sk

5, 39 7, 2 9 1 0, 4

15 34 1 5, 1 8 1 7, 23 24 1 9, 1 1 23, 3 9 Rim 1, 1 9 21 24 28 2, 1 6 3, 1 1 29 30 5, 8 6, 1 1 8, 7

8 28 31 33 9, 1 4 16 20 1 1, 1 29 30 32 1 2, 3 13, 1 14, 1 1 15, 1 3 33 1 6 , 27 l Ko 1, 3

1 Ko

1, 9 20 21 27 2, 1 0 3, 6 17 6, 14

ktorí sa boria s B-om B. slávy sa ukázal . . . Abrahámovi B. bol s ním (s Jozefom) tvoje almužny vstúpili na pamäť pred B-om ; 3 1 čo B. očistil, t y nemaj z a nečisté ! 1 1, 9 B. nehľadí na osobu ; Rim 2, 1 1 známe sú B-u o d veku všetky j eho diela oltár . . . neznámemu B-u B „ ktorý učinil svet a všetko B. činil nevšedné divy bude teba biť B. neborme sa s B-om ! čo sa môže vedieť o B-u, je im zjavné poznajúc B-a neoslavovali ho ako B-a preto ich tiež aj B. ta vydal ; 26 neuznávali . . . mať B-a v pravej známosti bude B . súdiť skryté veci niet toho . . . kto by vážne hľadal B-a či j e B. len B-om Židov ? B„ ktorý ospravedlní obriezku z viery B. tak dokazuje svoju lásku mŕtvi hriechu, ale živí B-u myseľ tela je nepriateľstvom napro­ ti B-u v tele, nemôžu sa ľúbiť B-u tým, ktorí milujú B-a ak j e B. za nás, kto proti nám ? ! B. j e, ktorý ospravedlňuje či nie je nespravodlivosť u B-a ? ale vecou B-a, ktorý sa zmilováva ktože si ty, že odhováraš B-u ? či azda B. zavrhol svoj ľud neželie B. darov svojej milosti kedysi (ste) neposlúchali B-a B. zavrel všetkých do neposlušnosti každému B. udelil mieru viery nieto vrchnosti krome od B-a každý jazyk bude oslavovať B-a B. nádej e nech vás naplní B. pokoja nech je so všetkými múdremu B-u . . . sláva na veky milosť vám a pokoj od B-a ; Rim 1, 7. 2Ko 1, 2. Gal 1, 3. Ef 1 , 3. Fil 1, 2. Kol 1, 2. l Te 1, 1 . 2Te 1, 2. 2Tm 1, 2. Filém 3. 2J 3 verný je B. ; 1 0, 1 3 č i B. neobrátil múdrosti tohto sveta svet skrze múdrosť nepoznal B-a bláznivé u sveta si vyvolil B. nám B. zjavil skrze svojho Ducha ale B. dal vzrast ak niekto kazí chrám Boží, toho skazi B. B. vzkriesil i Pána i nás vzkriesi


49 lKo

B OH 7, 1 5

8, 3 4 6

8 1 1, 1 2 1 2, 6 28 1 4, 33 1 5, 28 57 2Ko

1, 3 18 2, 1 7 3, 5 5, 1 9 20 6, 1 6

Gal

7,

9 10

9, 2, 3, 4,

7 6

6,

Ef

Fil

Kol !Te

8 8 9 7

2, 4 12 4, 6 32 2, 6 9 13 3, 3 4, 9 19 1, 1 5 3, 22 25 1, 9 2, 1 2 4, 9 5, 23

2Te

1, 8

2, l Tm 1, 2, 3, 4, 2Tm 3, Žid 1,

11 17 5 16 10 16 1 9 3, 4 4, 4

k u pokoju nás povolal B . ak niekto miluje B-a nieto niktorého iného B-a my máme jedného B-a pokrm nás neurobí milšími B-u všetko j e z Boha B., ktorý pôsobí všetko postavil B. v cirkvi . . . apoštolov B . nie je B-om neporiadku aby bol B. všetko vo všetkom vďaka B-u, ktorý nám dáva víťazstvo B. každého potešenia verný j e B . z B-a pred B-om v Kristu hovorime naša dostatočnosť je z B-a bol B . v Kristovi mieriac s o sebou svet zmierte sa s B-om! v y ste chrámom živého B-a . . . budem ich B-om ; Žid 8, 1 0 lebo ste sa zarmútili podľa B-a zármutok podľa B-a ochotného darcu miluje B. B. nehľadí na osobu B. z viery ospravedlňuje neznajúc B-a slúžili ste b-om poznajúc B-a, ba čo viac : poznaní súc od B-a B-u sa nebude nikto posmievať B. súc bohatý v milosrdenstve bez B-a n a svete jeden B. a Otec všetkých B . v Kristu odpustil vám ktorý súc v podobe B-a B. jeho povýšil nad všetko B . , ktorý v o vás pôsobí i chcenie i činenie Duchom Božím slúžime B-u B. pokoja bude s vami B . naplní každú vašu potrebu j e obrazom neviditeľného B-a v prostote srdca bojac sa B-a B. nehľadí na osobu obrátili (ste sa) od modiel k B-u, aby ste slúžili B-u ab y ste chodili hodne B-a lebo vy ste sami vyučení od B-a B. pokoja, nech vás ráči celých posvätiť dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú B-a . B . pošle mocné pôsobenie bludu múdremu B-u, česť a sláva j eden B., j eden aj prostredník B. zjavený v tele nadejeme (sa) n a živého B-a každé písmo vdýchnuté B-om hovorieval B. otcom v prorokoch preto ťa pomazal, ó, Bože, tvoj B . kto všetko vystavil a zariadil, je B . B. odpočinul siedmeho dňa

Žid

6, 1 0 18 1 0, 3 1

1 1, 5

6 16 19 1 2, 7 29 1 3, 4 20 Jak

1, 5 13 4, 4 6

lPt

4, 7 2, 1 7 3, 1 5

2Pt lJ

4, 2, 1, 3,

11 4 5 9

20 21 4, 1 4 6 7

8 12 16

3J Zj

1-

5, 4 10 19 20 11 l, 6 4, 8 7, 1 1 17 1 2, 1 0 14, 7 16, 9 1 8, 5 1 9, 1 5 10 20, 6 21, 3 7

22 22, 5

B . nie j e nespravodlivý j e nemožné B-u oklamať strašné j e upadnúť d o rúk živého B-a (Enoch) dostal svedectvo, že sa ľúbil B-u kto prichádza k B-u, musí veriť nehanbí sa za nich B. menovať sa ich B-om B . j e mocný aj z mŕtvych vzkriesiť ak znášate kázeň, B. sa váµl podáva ako synom náš B . aj je ohňom spaľujúcim cudzoložníkov bude súdiť B . B . pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého Pastiera nech prosí od B-a, ktorý dáva B - a nemožno pokúšať priateľstvo sveta je nepriat. s B-om B. sa pyšným protiví ; ! Pt 5, 5 poddajte sa tedy B-u B-a s a bojte posväcujte Pána B-a vo svojich srdciach B . vo všetkom oslavovaný B. neušetril anjelov, ktorí zhrešili B. je svetlo kto sa narodil z B-a, nerobí hriechu; 5, 1 8 B. je väčší, ako je naše srdce máme smelú dôveru k B-u skúšajte duchov, či sú z B-a vy ste z B-a, dieťatká my sme z B-a : kto zná B-a, čuje nás láska je z B-a . . . kto miluje, narodil sa z B-a a zná B-a B. je láska ; 1 6 B-a nikto nikdy nevidel kto zostáva v láske, zostáva v B-u, a B. v ňom čo sa narodilo z B-a kto neverí B-u, ten ho urobil lhárom vieme, že sme z B-a pravdivý B . a večný život kto činí dobré, j e z B-a učinil nás kráľmi a kňazmi B-u svätý, svätý, svätý Pán B. (anjeli) klaňali s a B-u B . zotrie každú slzu s ich očí ; 2 1 , 4 teraz s a stalo spasenie . . . nášho B-a bojte sa B-a, a dajte mu slávu rúhali sa menu B-a ; 2 1 B. sa rozpamätal na j eho neprávosti česť a moc Pánovi, nášmu B-u chváľte nášho B-a B-u s a klaňaj ! 22, 9 budú kňazmi B-a B., bude s nimi a bude ich B-om budem mu B-om, a on . . . synom B., všemohúci, je j eho chrámom Pán B. ich bude osvecovať


BOH 2M ž

50

4, 1 6 7, l 82, 6

lM

3, 5 31, 19 30 35, 2

2M

12, 1 2 1 8, 1 1 20, 3 23 23, 13 24 32, 1 4

4M 5M

Joz

Sud

31 34, 1 4 17 25, 2 6, 1 4 7, 1 6 25 1 2, 3 29, 26 23, 7 16 24, 2 14 2, 3 12 6, 10 1 0, 6 14

Rút

16 1 6, 24 17, 5 1, 1 5

! Sa

4, 8

7, 28, ! Kr 1 1 , 1 4, 18, 20,

3 13 4 9 27 23

BOH (čestné meno ľudí) on ti bude ústami a ty mu budeš B-om dal som ťa faraonovi za B-a ja som bol povedal : B-ovia ste ; Ján 1 0, 34 BOH (falošný; modla) budete ako b-ovia ukradla Ráchel domácich b-ov prečo si potom ukradol mojich b-ov odstráňte cudzích b-ov ; 4. Joz 24, 23 n a všetkých b-och egyptských vy­ konám súdy; 4M 33, 4 H. (je) väčší nad všetkých b-ov nebudeš mať iných b-ov predo mnou; 5M 5, 7 neučiníte si . . . strieborných b-ov alebo zlatých b-ov mena iných b-ov nebudete spomínať nebudeš sa klaňať ich b-om sprav nám b-ov, ktorí pôjdu pred nami ; Sk 7, 40 toto sú tvoji b -ovia, Izraelu ; 8. l Kr 12, 28. Neh 9, 1 8 spravili s i zlatých b-ov ( ) u u ť l 9, 4 3 �� ;r� š �� li���� ľud jedol, a klaňali sa ich b-om nepôjdete za inými b-mi, z b-ov národov nebudeš slúžiť ich b-om rytiny ich b-ov popálite rytiny ich b-ov posekáte slúžili iným b-om ; 4, 28 nepripomínajte si mená ich b-ov keby ste odišli a slúžili iným b-om vaši otcovia . . . slúžili iným b-om odstráňte b-ov, ktorým slúžili vaši otcovia ich b-ovia vám budú osídlom odišli za inými b-mi, za b-mi z b-ov národov nebudete sa báť b-ov Amorejov slúžili . . . syrským b-om . . . sidon­ ským b-om, moábskym b-om kričte k b-om, ktorých ste si vyvolili odstránili cudzích b-ov vravel : Náš b. dal nášho nepriateľa spravil efod a domácich b-ov švagriná sa vrátila . . . ku svojim b-om to sú tí bohovia, ktorí bili Egypťanov odstráňte cudzích b-ov b-ov vidím vystupovať zo zeme (Šalamún) išiel z a inými b-mi spravil si si iných b-ov volajte . . . lebo veď je b. ! ich b-ovia sú b-mi vrchov

� �

���� �

lKr 20, 28 2Kr 1 7, 1 2 29 33 37 1 8, 34 1 9, 18 22, 17 23, 24 l Pa

5, 25 1 6, 26

2Pa

13, 8 25, 1 4 32, 1 5

Iz

33, 81, 86, 95,

15

97, 1 36, 1 38, 36,

7 2 1 18

IO

8 3

42, 1 7

Jer

44, 1 0 17 45, 20 57, 5 1, 1 6 2, 11 28 5, 1 9 7, 6 18 1 1, 1 0 1 3, 1 0 1 6, 1 1 20

Ez

1 9, 22, 25, 43, 50, 6, 14, 20,

13 9

6 13 2 9 6 7 16 21, 2 1 23, 3 7 39

H. je b-om vrchov a nie b-om dolin slúžili ukydaným b-om ; 2 1 , 21 robili si, každý národ, svojich vlast­ ných b-ov Hosp. sa báli a svojim b-om slúžili nebudete sa báť iných b-ov; 38 kde sú b-ovia Chamatu ; Iz 36, 1 9 pohádzali ich b-ov d o ohňa ; Iz 37, 1 9 kadili iným b-om ukydaných bohov . . . odpratal Joziáš smilnili idúc za b-mi národov 12-ovia národov sú ničomné modly; z 96, 5 zlaté teľce . . . spravil J eroboám, za b-ov dopravil b-ov synov Seira vaši b-ovia nevytrhnú vás z mojej ruky (Manasses) odstránil cudzích b-ov nebude u teba cudzieho b-a nieto takého medzi b-mi, ako si ty H. je . . . Kráľ nad všetkými b-mi ; 96, 4 ; 97, 9 ; 1 35, 5 klaňajte sa mu, všetci b-ovia oslavujte Boha b-ov pred b-mi t i budem spievať žalmy či azda vytrhli b-ovia národov; 37, 1 2 hovoria zliatinám : Vy ste našimi b-mi kto tedy bude formovať b-a spraví b-a, svoju rytinu modlia sa b-u, ktorý nezachráni ktorí sa rozohrievate b-mi kadili iným b-om zamenil voľaktorý národ svojich b-ov ? koľko je tvojich miest, toľko je tvo · jich b-ov ; 1 1 , 1 3 slúžili ste cudzím b-om za inými b-mi nepôjdete obetovali iným b-om liate obete chodia za inými b-mi chodia za inými b-mi odišli za inými b-mi a slúžili im či si má človek spraviť b-ov, ktorí predsa nie sú b-mi liali iným b-om liate obete ; 32, 29 klaňali sa iným b-om nechoďte za inými b-mi b-ov Egypťanov popáli ohňom ukydaní b-ovia budú zdrtení smilnili chodiac za ich ukyd. b-mi odvráťte (sa) od svojich ukyd. b-ov nepoškvrňujte sa ukyd. b-mi ich srdce išlo za ich ukyd. b-mi ; 8 dopytovať sa bude domácich b-ov cudzoložili so svojimi ukyd. b-mi pobili svojich synov svojim ukyd. b-om


BOHATf

51 Ez

23, 49 28, 1 4 30, 13 3 3 , 25

36, 1 8 44, 1 0 Dan 3 , 1 8 25 4, 1 5 5, 4 14 1 1 , 37 38 39 Hoz Am Jon Náh

3, 1 5, 26 1, 5 1, 1 4

Hab 1 , 1 1 Ján 1 0, 35 Sk 1 4, 1 1 17, 1 8 19, 26 28, 6 2Ko 4, 4 Gal 4, 8 3, 1 9 Fil 2Te 2 , 4 Sk

1 0, 22

ponesiete hriechy svojich ukyd. b-ov bol si b-om na svätom vrchu zahubím ukydaných b-ov oči pozdvihujete k svojim ukyd. b-om (zem) zanečist. svojimi ukyd. b-mi blúdili . . . za svojimi ukyd. b-mi tvojich b-ov ctiť nebudeme štvrtý je na pohľad podobný synovi b-ov duch svätých b-ov je v tebe pili víno a chválili b-ov počul som, že je duch b-ov v tebe nebude dbať o b-ov svojich otcov bude ctiť b-a pevností narobí hradieb pevností s cudzím b-om obracajú (sa) tvárou k iným b-om hviezdu svojho boha ; Sk 7, 43 kričali každý ku svojmu b-u z domu tvojho b-a vyplienim rytinu j eho sila bude j eho b-om ak tedy tých nazval b-mi b-ovia . . . k nám zostúpili zvestovateľ cudzích b-ov hovorí, že to vraj nie sú b-ovia vraveli, že je b . ktorých b . tohto sveta oslepil neznajúc Boha slúžili ste b-om ktorých b-om je brucho bude sa vydávať za B-a

&. BOHABOJNÝ Kornelius, muž, spravodlivý a b . Pozri tiež heslo : Bezúhonný; Ná­ božný; Pobožný; Spravodlivý

Mi 6, 12 Luk 1 6, 2 1 22 5, 1 Jak Zj 6, 15

A BOHÁČ j eho b-i sú plní ukrutnosti (omrvinky) padali zo stola b-a zomrel aj b., a pochovali ho ; 24 b-i ! Plačte a kvíľte b-i . . . skryli sa

Joz

15, 6

A BOHAN ku kameňu B-a ; 1 8, 1 7

Kol

3, 1 6

1 Kr

3, 1 1 13 29, 12

! Pa 2Pa

17, 32, Est 1, ž 37, 52, 1 1 2,

5 27 4 16 9 3

..t.. BOHATE slovo Kristovo nech prebýva vo vás b. BOHATSTVO ani si si nežiadal b-a; 2Pa 1, 1 1 (dal som ti) b . i slávu b. a sláva prichodí spred tvojej tvári (Jozafat) mal hojne b-a ; 1 8, 1 Ezechiáš mal b-a . . . mnoho ukazoval b. slávy . . . 1 80 dni než veľké b. bezbožných nadejal sa na svoje veľké b . hojnosť a b . v j eho dome

ž Pr

1 1 9, 1 4 3, 8, 11, 14, 22,

16 18 28 24 l

4 30, 8 Kaz 4, 8 5, 1 0 14 Iz 1 0, 1 4 61, 6 Jer 9, 23 Mat 13, 22 Luk 8, 1 4 Rim 2, 4 9, 23 11, 12 2Ko Ef

33 8, 2 1, 7

18 2, 7 3, 8 16 Kol 1 , 27 ! Tm 6, 1 7 Žid 1 1 , 2 6 Jak 5, 2 5, 1 2 Zj 18, 16

lM 2M 2Sa ž

13, 30, 12, 45,

Pr

49, 3 1 0 , 15

2 15 2 13

1 3, 1 4, 1 8, 22,

7 20 23 2 7 28, 1 1 Kaz 1 0, 6 20 9, 23

Jer

Mat 1 9, 23 24

ceste tvojich svedoctiev sa radujem ako . . . b-u v j ej ľavici b. a sláva b. a sláva je u mňa kto sa nadeje na svoj e b . , padne korunou múdrych je ich b . dobré meno j e viacej hodno ako veľké b. odplatou pokory a bázne Hosp. je b. chudoby ani b-a mi nedaj j eho oči (sa) nenasýtia b-a kto miluje b., nenasýti sa b., zhynie pre zlú správu moja ruka našla b. národov budete užívať b. národov nech sa nechváli bohatý s vojím b-m zvod b-a udusuje slovo ; Mar 4, 1 9 bývajú uduseni . . . b-om či pohŕdaš b-om j eho dobrotivosti oznámil b. svojej slávy ich pád b-om sveta a ich porážka b-om pohanov hlbino b-a a múdrosti chudoba sa rozhojnila v b . odpustenie hriechov podľa b - a jeho milosti čo a aké b. slávy nesmierne b. svojej milosti zvestovať pohanom . . . b. Kristovo podľa b-a svojej slávy aké je b. slávy toho tajomstva aby sa nenadejali na neistotu b-a za väčšie b. ako poklady Egypta vaše b. zhnilo hoden je Baránok, ten zabitý, vziať . . . b . j e spustošené tak veľké b . Pozri tiež heslo : Imanie; Majetok; Peniaz

BOHATÝ Abram bol veľmi b . b . nedá viacej b. mal oviec a volov veľmi mnoho b . z národa budú hľadať tvoju priazeň (pozorujte) b. aj chudobný majetok b-ého j e j eho pevným mestom niekto sa robí b-m, a nemá ničoho b. má mnoho tých, ktori ho milujú b. odpovedá tvrdo b. a chudobný sa stretávajú b. panuj e nad chudobnými b. človek je múdrym vo svojich očiach b. sedávajú v nízkosti nezloreč b-ému nech sa nechváli b. svojim bohat­ stvom b. ťažko vojde do nebeského kráľ. ľahšie je veľblúdovi . . . než b-ému vojsť do kráľ. Božieho ; Mar 1 0; 25


52

BOHA.TÝ Mat 27, 57 Mar 12, 4 1 Luk 1 , 5 3 6 , 24 1 2, 16 21 1 4, 1 2 1 6, 18, 19, 21, Rim 1 0, 2Ko 8 , 2, Ef l Tm 6, Jak

1, 2,

Zj

3, 1 3,

1 23 2 1 12 9 4 9 ľl 11 5 6 17 16

(Jozef) b . človek z Arimátie mnohí b. hodili mnoho b-ch poslal preč prázdnych beda vám b-m b-ého človeka zem hojne zarodila a nie je b. v Bohu keď strojíš obed . . . nevolaj . . . b-ch susedov bol istý b. človek; 1 9 zarmútil (sa), lebo bol veľmi b. Zacheus . . . bol b. videl b-ch hádzať svoje dary b. naproti všetkým súc b. pre vás bol schudobnel B. súc b. v milosrdenstve b„ upadajú do pokušenia b-m . . . prikazuj tak uvädne aj b . b-ch v o viere b., ktorí vás potláčaj ú silou hovoríš : Som b. a zbohatol som b-m i chudobným . . . dali ryté znamenie

A B O CHÍM Sud

2, 1

l Pa

8, 38

z Gilgala hore do B-a; 5

A BOCHRA Acel mal 6 synov . . . B-u ; 9, 44

Mar 4, 40 Zj 21, 8 2M

1 4, 1 4

1 7, 8 9 2 1 , 23 20, 4 9, 2 1 0, 42 23, 1 0 24, 9 Sud 5, 20 ! Sa 4, I O 1 7, 32

4M 5M Joz

l Kr 1 2, 24 20, 1 2Pa 20, 29 Neh 4, 14 20 ž 56, 3 Iz 1 9, 2 Jer 1, 1 9

5 8 30 Joz 1, 1 4 pôjdete pripravení do b-a Za 3 Sud 20, 20 vyšli mužovia Izr. do b-a 14 2Sa 2 1 , 1 7 nepôjdeš viacej s nami von do b-a Rím 7, 23 22, 35 moj e ruky učí b-u ; ž 18, 35 l Tm 1, 1 8 ! Kr 8, 44 keby vyšiel tvoj ľud do b-a 6, 12 !Pa 22, 8 viedol si veľké b-e; nebudeš stavať 2Tm 4, 7 2Pa 20, 1 5 lebo nie vám je b„ ale Bohu Zj 2, 1 6 ž 1 8 , 40 prepasoval si ma silou do b-a 11, 7 68, 3 1 rozptýli národy, ktoré majú záľubu 1 2, 7 v b-och 1 20, 7 ja sa snažím o pokoj . . . oni sa stroja 13, 7 do boja 1 7, 14 Iz 2, 4 nebudú (sa) u čiť b-u ; Mi 4, 3 1 9, 1 1 Jer 6, 23 pripravený ako muž do b-a ; 5 0, 42 Ez 7, 14 nebude toho, kto by išiel do b-a Za 1 4, 2 zhromaždím v šetky národy 2M 1 5, 3 do b-a 2Pa 1 1 , l 1 , 30 majúc ten istý b . Fil 26, 1 1 Kol 2, 1 veľký b . mám z a vás l Tm 1, 1 8 aby si v nich bojoval dobrý b . 6 , 1 2 bojuj dobrý b . viery Jer 38, 4 2Tm 4 , 7 bojoval som dobrý b . Žid 10, 32 strpeli s t e mnohý b. 5 1 , 32 Jak 4, 1 skadiaľ pochádzajú . . . b-e medzi 52, 7 vami Zj 9, 9 mnoho koní, b ežiacich do b-a 1 2, 7 povstal b . na nebi 1 6, 1 4 zhromaždili (ich) do b-a ; 20, 8 91, 7 ž 60, 4 Iz BOJAZLIVO S Ť Ján 1 9, 34 20, 20 2Tm 1, 7 nám nedal B . ducha b-i

BOJ

21, 37, 51, 1 4,

BOJAZLIVÝ čo ste takí b. ? b-m . . . bude ich diel v j azere BOJOVAŤ H. bude b. za vás ; 25. 5M 1, 30; 3, 22. Joz 1 0, 14; 23, 3 prišiel Amalech a b-1 s Izr. bojuj proti Amalechovi Síchon . . . b-1 proti Izr. B. je to, ktorý ide s vami, aby b-1 zobrali sa dovedna b. s Jozuom B. Izraelov b-1 za Izraela H., váš B„ on bojuje za vás Balák . . . b-1 proti Izr. z neba b-li ; hviezdy b-li Filištíni, a Izrael bol porazený tvoj služobník pôjde a bude b. s tým Filištínom nebojujte proti svojim bratom; 2Pa 1 1 , 4 obľahol Samáriu a b-1 proti nej H. b-1 proti nepriateľom Izr. bojujte za svojich bratov B. bude b. za vás bojujú proti mne (mnohí) ; 1 09, 3 budú b. brat proti bratovi budú b. proti tebe, ale ťa nepre­ môžu ; 1 5, 20 ja budem b. proti vám navrátia sa Chaldeji a budú b . prestanú b . hrdinovia Babylona H. vyjde a bude b . Júda (bude) b . proti Jer. cudzí zákon . . . bojuje proti aby si v nich b-1 dobrý boj bojuj dobrý boj viery b-1 som dobrý boj budem s nimi b. mečom bude b . s nimi a zvíťazí Michal a j eho anjeli b-li proti drakovi b-la (šelma) so svätými budú b. s Baránkom v spravodlivosti súdi i bojuje BOJOVNÍK H. je udatný b . zhromaždil „ . 180 OOO b-ov Uziáš mal vojsko b-ov BOJOVNÝ (J eremiáš) oslabuje ruky b-ch mužov b. mužovia sú predesení b. mužovia utiekli BOK padne ich po tvojom b-u tisíc dcéry budú chované pri tvojom b-u kopijou prebodnul j eho b. ukázal im svoj e ruky aj svoj b.


53

BOžt

Ján Sk

20, 25 12, 7

(ak) nepoložím svojej ruky na jeho b. (anjel) uderil Petra do b-u

lM

3, 1 6 6, 6

v b-i budeš rodiť deti Hospodin . . . mal b. vo svojom srdci mužovia boli naplnení b-ou; 25 lebo znám j eho b-i b. pochytí obyv. Filištee b-ou zvieral tvoju dušu (Jehorám) zomrel v hrozných b-iach videli, že j eho b. je veľmi veľká pôsobí b„ ale a j obväzuje vyskočil by som v b-i obávam sa všetkých svojich b-í ak hovorím, neumenšuje sa moja b. duchovia mŕtvych sa zvíjajú b-ou je káraný b-ou boli ma obkľúčili b-i smrti; 1 1 6, 3 bezbožný človek má mnoho b-í moja b. je vždycky predo mnou moja b. sa búrila zvíjali s a b-ou ako žena som biedny a zovretý b-ou pôsobili mu b. na pustine b-ou srdca je zronený duch kto rozmnožuje vedomosť, rozmnožuje b. všetky jeho dni sú plné b-i pochyti ju smrteľná b. moje bedrá (sú) plné b-i opustený od ľudí, muž b-í niesol naše b-i zvíjam sa b-ou prečo je moja b. večná úzkosť ho pochytí, b. ako ženu či je niekde b. ako moja b. oko pôsobí mojej duši b. v b-i sa bude zvíjať Sin obrátili sa moje b-i na mňa necítia b-i nad skrúšením Jozefovým zvíjáj sa b-ou . . . dcéro Siona b. bude po celých bedrách to všetko je počiatkom predporodných b-í sveta ; Mar 1 3, 9 otec i ja sme ťa s b-ou hľadali vzkriesil oprostiac b-í smrti mám . . . neprestajnú b. moje deti, ktorých zase rodím v b-iach ako b. na tehotnú ženu naplnili sami seba mnohými b-ami kúsali si jazyky od b-i rúhali sa Bohu neba od . . . b-í ani b-i viacej nebude

Žid

1 2, 4

Jer

48, 6

BOLESŤ

2M ! Sa 2Pa

34, 7 3, 7 15, 1 4 2, 3 3 2 1 , 19

2, 1 3 5, 1 8 6, 1 0 9, 28 1 6, 6 26, 5 33, 1 9 ž 1 8, 5 32, 1 0 38, 1 8 39, 3 48, 7 69, 30 78, 40 Pr 15, 1 3 Kaz 1 , 1 8 Jób

23 11 3 3 4 Jer 4, 1 9 15, 18 50, 43 PJ 1, 1 2 3, 5 1 Ez 30, 1 6 Dan 1 0 , 1 6 Am 6, 6 Iz

2, 1 7, 21, 53,

Mi 4, 1 0 Náh 2 , 1 0 Mat 24, 8 Luk Sk Rim Gal

2, 2, 9, 4,

48 24 2 19

! Te 5, 3 l Tm 6, 1 0 Zj 1 6, 1 0 11 21, 4

BOLTEC 3M

8, 23 1 4, 1 4

Iz 49, 1 7 Jer l, 10 Mal 1, 4 Rím 1 4, 20 l M 32; 28 Hoz 12, 4 Sk 5, 39 23, 9 l Ko 15, 32 PŠ 1, 2 Luk 22, 48 Rím 1 6, 1 6

IM

27, 26 29, 1 1 45, 1 5 Rút 1, 14 l Sa 1 0, 1 20, 41 2Sa 1 4, 33 15, 5 1 Kr 1 9, 20

ž 85, 1 1 Pr 7, 1 3 PŠ 1, 2 Mat 26, 48 Luk 7, 45 22, 47

A BORBA ešte ste sa nesprotivili až do krvi v b-e proti hriechu A BORIEVKA budú ako b. na púšti BORIŤ ktorí ťa b-li . . . vyjdú z teba aby si plienil a b-1 budú stavať, a ja budem b. nebor pre pokrm diela Božieho! BORIŤ S A lebo si sa kniežatsky b-1 s Bohom b-1 sa s anjelom a premohol ako takí, ktorí sa boria s Bohom! neborme sa s Bohom! ak som sa po ľudsky b-1 BOZK oj, aby ma bozkal b-om z b-ov Judá šu, či b-om zrádzaš pozdravte sa navzájom svätým b-om ; l Ko 1 6, 20. 2Ko 1 3, 12. 1 Te 5, 26. ! Pt 5, 1 4 BOZKAŤ pristúp sem a b-aj ma, môj synu! 27 Jakob b-1 Rácheľ b-1 všetkých svojich bratov Orfa b-la svoju svokru a odišla Samuel . . . b-1 ho (Saula) b-júc j e den druhého plakali kráľ (Dávid) b-1 Absaloma uchopil ho a b-1 ho (Absalom) dovoľ, prosím, aby som b-1 svojho otca spravodlivosť a pokoj sa b-jú chopila sa ho a b-la ho oj, aby ma b-1 bozkom ktorého b-m, ten j e ; Mar 1 4, 44 b. nebozkal si ma priblížil sa k J ežiš„ aby ho b-l

Hoz 13, 2 Luk . 7, 38 45 1 5, 20 Sk 20, 37

BOZKÁVAŤ Ezav . . . padnúc mu okolo krku b-1 ho obetujú ľudí, b-jú teľce b-la j eho nohy táto . . . neprestala b. moje nohy padol mu okolo krku a b-1 ho padali Pavlovi okolo krku a b-li ho

2Pt

2, 1 5

A BOZOR sledovali cestu Baláma, syna B-ovho

IM lM

1 , 27 20, 1 1 35, 5 8, 1 9 31, 18 15, 8 1 9, 21

BOŽÍ na obraz B . ; 9, 6 nie j e bázne B-ej na tomto mieste strach B. bol na mestách je to prst B. dosky, popísané prstom B-m či si azda počúval v tajnej rade B-ej ruka B-ia sa ma dotkla

IM

2M

Jób vzal z jeho krvi a dal na b. kňaz vezme z krvi . . . a dá na b.

33, 4


BOŽI

54

Jób ž

33, 6 36, 2 51, 19 65, 1 0 Pr 30, 5 Kaz 7, 26 Mat 1 6, 23 22, 2 1

Luk 3, 38 Ján 1, 29 Sk 12, 22 1 7, 29 20, 28 Rim 2, 4 8, 33 l Ko

1 , 25 2, 7 3, 9

3, Ef 5, 2Te 2, l Tm 4, l Pt s, Zj 9, 21,

3M

1 4, 1 9, 21, 2Sa 1 0, 20, Ezd 9, ž 1 33, Jz 15, Ez 5, Mi 3,

16 1 4 4 2 4 3

9 27 5 4 9 3 2 2 1 7

som práve tak B. ako ty niet bázne B-ej pred j eho očami obete B-ie sú skrúšený duch potok B. je plný vody reč B-ia je čistá ako zlato kto je dobrým pred tvárou B-ou nemyslíš na B-ie veci, ale na ľudské ; Mar 8, 33 čo je B-ie, Bohu ; Mar 1 2, 1 7. Luk 20, 25 Adam, ktorý bol B . hľa, Baránok B . ľud privolával : T o j e hlas B . keď sme rodinou B-ou aby ste pásli cirkev B-iu dobrota B-ia vedie ku pokániu kto bude žalovať na vyvolených B-ch bláznive B-ie je múdrejšie hovoríme múdrosť B-iu sme B-mi spolupracovníkmi; B-ou roľou, B-ou stavbou ste neviete, že ste chrámom B-m buďte nasledovníkmi B-mi posadí (sa) do chrámu B-ieho každé stvorenie B-ie je dobré paste stádo B-ie ktorí nemajú pečate B-ej hľa, stán B. s ľuďmi Pozri tiež heslá : Duch Boží; Krd­ ľovstvo Božie; Slovo Božie; Syn Boží

BRADA oholí . . . svoj u b-u neskazíš boku svojej b-y (kňazi) neoholia boku svojej b-y oholil každému polovicu j eho b-y chytil Amazu za b-u trhal som si vlasy . . . z b-y olej . . . steká na b-u, b-u Aronovu Jer 48, 37 každá b. bude prej deš . . . po svo1eJ všetci . . . zastrú svoju b- u BRÁNA Brány v Biblii

Aserova Ez 48, 34 Bat-rabbím PŠ 7, 5 Benjaminova Jer 20, 2. E z 48, 32 Dánova Ez 48, 32 Efraimova 2Kr 14, 13. 2Pa 25, 23. Neh 8, 1 6 Enaim l M 38, 1 4 Gádova E z 48, 34 Hnojná Neh 2, 1 3 ; 3,13, 1 4 ; 1 2, 3 1 Horná Ez 9,2 Izacharova Ez 48, 33 Jozefova Ez 48, 32 Júdova Ez 48, 3 1 Konská 2Pa 23, 1 5 . Neh 3,28. J e r 3 1 , 40 Krásna Sk 3, 1 0 Léviho Ez 48, 3 1

Mifkad Neh 3, 31 Naftaliho Ez 48, 34 Ovčia Neh 3_, 1, 32 ; 1 2, 39 Priestranná Mat 7, 13 Rúbenova Ez 48, 3 1 Rybná 2Pa 3 3 , 14. Neh 3 , 3 ; 1 2 , 3 9 Simeonova Ez 48, 33 Studničná Neh 2, 1 4 ; 3, 1 5 ; 1 2, 37 Súr 2Kr 1 1 , 6 Tesná Mat 7, 13 Údolia 2Pa 26, 9. Neh 2, 13, 15; 3, 13 Uhla 2Kr 14, 1 3 . 2Pa 25, 23 ; 26, 9 Vodná Neh 3, 26 ; 8, 1, 3, 1 6 ; 1 2, 37 Východná Neh 3, 29 Vyšná 2Pa 23, 20 Zabulonova Ez 48, 33 *

IM

5M

1 9, 1 22, 1 7 28, 1 7 1 2, 1 8

1 4, 28, Joz 2, Sud 1 6, 2Sa 1 5, Neh Est Jób

ž '-

Pr Iz Jer Jer PJ

29 52 7 3 2

1 9, 1, 7, 2, 38,

8 3 3 19 17 17 9, 14 24, 7 87, 2 1 00, 4 1 07, 1 8 1 1 8, 1 9 3 1 , 23 3, 26 24, 12 60, 1 1 60, 1 8 1 4, 2 17, 2 1

1, 4 5, 1 4 Ez 48, 3 1 Am 5, 1 2 Za 8, 1 6 Mat 7, 1 3 14 1 6, 1 8 .Žid 1 3, 1 2 Zj 21, 1 2 13 13 21 25

*

*

Lot sedel v b-e Sodomy zdedí b-u svojich nepriateľov ; 24, 60 toto je b. nebies Levita, ktorý je v tvojich b-ch ; 1 6, 1 4 vdova . „ v tvojich b-ch zovrie ťa vo všetkých tvojich b-ch b-u (J ericha) zavreli pochytil vráta b-y mesta (Absalom stával) pri ceste, ktorá viedla do b-y vstal kráľ a posadil sa do b-y b-y sú spálené ohňom ; 2, 3 nech sa neotvárajú b-y Jer. Mardocheus sedel v b-e ; 2 1 č i s ú ti zjavené b-y smrti b-y tône smrti s i videl ? vyzdvihuješ (ma) z brán smrti pozdvihnite, b-y, svoj e hlavy! 9 H. miluje b-y Siona vojdite do jeho brán priblížili sa až k b-m smrti otvorte m i b-y sprav. j ej muž je známy v b-ch budú kvíliť a smútiť j ej b-y b. bude potlčená v trosky tvoj e b-y budú vždycky otvorené nazveš . . . svoje b-y chválou j eho b-y zomdlejú nenoste bremená v sobotný deň . . . b -mi všetky jej b-y spustlé starci prestali sedávať v b-e b-y mesta budú pomenované zohýnate biednych v b-e súd pokoja súďte vo svojich b-ch vojdite tesnou b-ou ; Luk 13, 24 tesná b . a úzka cesta nepremôžu j ej ani b-y ríše smrti Ježiš . . . trpel vonku za b-ou 12 brán a na b-ch 12 anjelov od východu 3 b-y, od polnoci 3 b-y od poludnia 3 b-y, od západu 3 b-y každá b. bola z jednej perly j eho b-y sa nebudú zavierať


BRAT

ss

2M

29, 1 3

2Kr 1 9, 34 Mat 1 9, 1 4 Luk Sk

lM

2M

3M

4M 5M

9 , 49 1 1, 52 23, 2 26, 1

BRÁNICA b. s pečeňou ; 7, 4; 8, 1 6, 25

5M 22.

3M 3, 4, 1 0 ;

BRÁNIŤ budem b. toto mesto ; Iz 38, 6 nebráňte im prij sť ku mne ; Luk 18, 1 6 b-li sme mu vchádzajúcim ste b-li bráni dávať cisárovi dane vystrel Pavel ruku a b-1 sa

BRAT či som ja strážcom svojho b-a ? hlas krve tvojho b-a volá sme mužovia b-ia tak sa oddelili b . od b-a počul Abram, že je zajatý jeho b. moji b-ia, nerobte zlého hovor o mne : To je môj b. Ezav, môj b . , je chlpatý buď pánom svojich b-ov b. prišiel so ľsťou budeš slúžiť svojmu b-ovi zabijem Jakoba, svojho b-a vytrhni ma, prosím, z ruky môjho b-a 37, 1 1 jeho b-ia mu závideli 1 6 hľadám svojich b-ov 27 j e náš b., j e naším telom 42, 3 odišlo dolu 1 0 b-ov Jozefových ; 6 8 Jozef poznal svojich b-ov 20 najmladšieho b-a dovediete ; 1 5 ; 43, 3 , 4, 5 , 7 2 1 previnili (sme sa) proti svojmu b-ovi 43, 2 9 (Jozef videl) Benjamina, svojho b-a 45, 1 5 bozkal všetkých svojich b-ov 49, 8 Júda, teba budú chváliť tvoji b-ia 2, 1 1 Mojžiš . . . vyšiel ku svojim b-om ; Sk 7, 23 7 , 1 Aron, tvoj b., bude tvojím prorokom 32, 27 zabite každý svojho b-a 1 8, 1 4 neodkryješ nahoty . . . b-a svojho otca 1 9, 1 7 nebudeš nenávidieť svojho b-a 20, 2 1 človek, ktoFý by si vzal ženu svojho b-a 25, 2 5 keby schudobnel tvoj b. ; 25, 35, 39 4 6 nad svojim b-om, nebudeš . . . pa­ novať krute 32, 6 b-ia pôjdú do boja, a vy budete tu sedieť ? 13, 6 keby ťa skryte nahováral tvoj b. 15, 7 nezavrieš svoj ej ruky pred svojím núdznym b-om 17, 1 5 spomedzi svojich b-ov ustanovíš . . . kráľa 1 8, 1 8 proroka im vzbudím sprostred ich b-ov ; Sk 3, 22 20, 8 aby nezmalátnil srdca svojich b-ov

4, 9 IO 13, 8 11 1 4, 1 4 1 9, 7 20, 1 3 27, 1 1 29 35 40 41 32, 1 1

23, 1 9

Sud

9, 5

2Sa

1, 26

l Kr

1, 9

! Kr 1 2, 24 lPa 28, 2 2Pa 1 1 , 4 Neh 4, 1 4 5, 7 6, 1 5 Jób 1 9, 1 3 22, 6 22, 23 ž 49, 50, 69, 1 22, Pr

Iz Jer

8 20 9 8

1 33, 6, 17, 1 8,

1 19 17 19 24 27, 1 0 9, 19 1 9, 2 66, 20 9, 4 34, 1 4

Ez 38, 2 1 Hoz 1 2, 3 Mi 7, 2 Mat 4, 1 8 5, 22 22 24 7, 3 1 0, 21 1 2, 46 47 48 49 50 1 4, 3 18, 1 5 21 1 9, 29

nepožičiaš svojmu b-ovi n a úrok; 20 (Jerubbál) povraždil svojich (70) b-ov ; 56 úzko mi je nad tebou, môj b. Jo­ natán Adoniáš . . . povolal všetkých svo­ jich b-ov nebojujte proti svojim b-om počujte ma, moji b-ia nebojujte proti svojim b-om bojujte za svojich b-ov úžerou utiskujete . . . b-a moji b-ia sklamali mojich b-ov vzdialil odo mňa brával (si) záloh od svojich b-ov budem rozprávať o tvojom mene svojim b-om ; Žid 2, 1 2 nikto nijakým činom nevykúpi b-a hovoríš proti svojmu b-ovi cudzím som sa stal svojim b-om pre svojich b-ov . . . nech vládne pokoj v tebe aké milé je to, keď b-ia prebývajú kto rozsieva rôznice medzi b-mi v súžení sa rodi b. b., urazený neverou, vzdoruje milujúci pridŕža sa vernejšie ako b. lepší je blízky sused ako ďaleký b. nebude šetriť ani svojho b-a budú bojovať b. proti svojmu b-ovi dopravia všetkých vašich b-ov nedôverujte niktorému b-ovi, lebo každý b. klame po 7 rokoch prepustíte každý svojho b-a meč bude proti j eho b-ovi v živote matky držal svojho b-a loví svojho b-a do siete videl 2 b-ov Šimona . . . a Andreja kto sa hnevá na svojho b-a povedal svojmu b-ovi : Ráka najprv sa zmier so svojím b-om vidiš ivierko v oku svojho b-a; Luk 6, 41 b. b-a vydá na smrť ; Mar 13, 1 2 stáli vonku jeho matka i b-ia ; Mar 3, 3 1 . Luk 8, 20 tvoja matka i tvoji b-ia kto sú moji b-ia ; Mar 3, 33 hľa, moja matka i moji b-ia ; Mar 3, 34 ktokoľvek by činil vôľu môjho Otca . . . ten je mojím b-om ; Mar 3, 35 ženu Filipa, svojho b-a ; Mar 6, 17. Luk 3 , 1 9 keby zhrešil proti tebe tvoj b . ; Luk 1 7, 3 Pane, koľko ráz zhreší proti mne môj b. kto opustil domy alebo b-ov ; Mar 1 0, 29


BRAT Mat 20, 24 22, 25

nahnevali sa na tých 2 b-ov bolo u nás 7 b-ov ; Mar 12, 20. Luk 20, 29 23, 8 vy všetci ste b-ia 28, 1 0 iďte, zvestujte mojim b-om Mar 6 , 1 8 nepatrí sa ti mať ženu svojho b-a ; 3M 18, 1 6 1 2, 1 9 keby zomrel niečí b . Luk 8 , 1 9 prišli k nemu . . . jeho b-ia 21 b-mi sú tí, ktorí čujú slovo Božie 12, 1 3 povedz môjmu b-ovi, aby si roz­ delil 1 4, 2 6 nemá v nenávisti . . . b-ov 1 5 , 32 tvoj b. bol mŕtvy a ožil 1 6, 28 lebo mám päť b-ov 1 8, 29 kto by opustil . . . b-ov 20, 28 keby zomrel niekomu b. 22, 32 utvrdzuj svojich b-ov Ján 7, 5 ani jeho b-ia neverili v neho 1 1 , 2 1 môj b. by nebol zomrel; 32 23 tvoj b. vstane 20, 1 7 idi k mojim b-om a povedz im Sk 2, 37 čo máme robiť mužovia b-ia ? 7, 1 3 dal (sa) Jozef poznať svojim b-om 9, 1 7 Saule, b-u, Pán ma poslal 1 1 , 29 pošlú cieľom služby podporu b-om 1 6, 40 vidiac b-ov potešili ich 22, 1 mužovia b-ia ; 23, 1, 6 ; 28, 1 7 1 3 povedal mi : B-u Saule, prezri ! 28, 1 5 b-ia, keď počuli o nás, prišli nám naproti Rim 8 , 1 2 b-ia, dlžníci sme nie telu 2 9 aby on bol prvorodeným medzi . . . b-mi 1 4 , 1 0 prečo súdiš svojho b-a 1 3 aby ste nekládli b-ovi do cesty 1 5 ak zarmucuj e sa tvoj b. pre pokrm 2 1 nerobiť ničoho, na čom sa uráža tvoj b. l Ko 6 , 6 b. s b-om sa súdi 8 škodíte, a to b-om ! 7, 1 2 ak má niektorý b. neveriacu ženu 8 , 1 1 tvojou známosťou hynie slabý b. 1 3 ak pokrm pohoršuje môjho b-a 9 , 5 vodiť so sebou sestru ženu ako aj . . . b-ia Pánovi 1 4, 20 b-ia, nebuďme deťmi rozumom 15, 6 (Kristus) sa naraz ukázal . viac ako 500 b-om 58 milovaní b-ia, buďte pevní 1 6, 20 pozdravujú vás všetci b-ia 2Ko 1 1 , 9 môj nedostatok doplnili b-ia 26 v nebezpečenstvách medzi faloš. b-mi Gal 1, 1 9 okrem Jakoba, b-a Pánovho 2 , 4 pre vlúdivších sa faloš. b-ov 6, 23 pokoj b-om a láska Ef Fil 3, l b-ia, radujte sa v Pánovi Kol 1, 2 verným b-orn v Kristu 4, 7 Tichykus, milovaný b. ! Te 5, 4 b-ia, nie ste vo trne 25 b-ia, modlite sa za nás ! ; 2Te 3, 1 26 pozdravte všetkých b-ov

56 l Trn 5, 1 2Te 3, 1 3 Filém 16 Žid 2, 11 17 1 0, 1 9 Jak

lJ

1, 16 2, 15 4, 1 1 5, 7 2, 9 10 3, 10 14 16 17

Zj

4, 20 1, 9 6, 1 1 12, 1 0

napomínaj . . . mladších ako b-ov b-ia, neustaňte robiac dobre ako milovaného b-a nehanbí sa volať ich b-mi vo všetkom pripodobnený b-om máme b-ia, smelosť do vchodu do svätyne neblúďte, moji milovaní b-ia ! keby b. alebo sestra boli nahí kto hovorí zlé na b-a alebo súdi svojho b-a pozhovejte, b-ia, až do príchodu kto . . . nenávidí svojho b-a ; 11 ; 3, 1 5 kto miluje svojho b-a ; 4 , 2 1 kto nemiluje svojho b-a ; 1 4 lebo milujeme b -ov sme povinní klásť duše za b-ov videl by svojho b-a, že má ne­ dostatok svojho b-a by nenávidel, je lhár ja Ján, i váš b. až sa doplní počet . . . ich b-ov zvrhnutý (je) žalobník našich b-ov

Sk Jak lJ

20, 35 4, 3 3, 22

BRAŤ vaše dcéry budeme b. sebe neberte ich dcér svojim synom len dobré budeme b. od Boha berieš moju zmluvu do svojich úst Bože, neber ma preč beriem z tvojej ruky pohár závratu kto prosí, berie ; Luk 1 1 , 1 0 kto neberie svojho kríža od koho berú královia . . . daň ? všetci, ktorí berú meč, zahynú hadov budú b . kto berie tvoje, nežiadaj späť neberte ničoho na cestu ; Mar 6, 8 spravodlivo . . . berieme hodnú od­ platu blahoslavenejšie je dávať ako b . prosíte a neberiete čokoľvek prosíme, berieme

Za lPt

1 1, 14 1 , 22 2, 1 7 5, 9

A BRATSTVO zrušil b. medzi Júdom a Izr. cieľom . . . milovania b-a ; 2Pt 1, 7 b. milujte ; 3, 8 b. inde po svete

lM 2M Joz

49, 1 3 2, 3 3, 1 5

Sud

7, 1 2

l M 34, 1 6 Ezd 9 , 1 2 2, 10 Jób 50, 1 6 ž 1 02, 25 Iz 5 1 , 22 Mat 7, 8 1 0, 38 1 7, 25 26, 52 Mar 1 6, 1 8 Luk 6 , 3 0 9, 3 23, 4 1

Iz Jer Jl Am

42, 1 5 55, 1 2 4 , 24 3, 1 8 9, 13

BREH Zabulon, bude bývať smerom ku b-u položila do rákosia pri b-u rieky Jordán . . . rozlieva vody na všetky svoje b-y ako piesku na b-u mora ; l Sa 13, 5 . Žid 1 1 , 1 2 spustoším vrchy i b-y vrchy a b-y budú jasať všetky b-y sa pohybujú b-y potečú mliekom b-y sa budú rozplývať hojnosťou


57

BÚRAŤ

Mat Ján

13, 48 21, 4

2M

1, 1 1 23, 5 11, 11

(sieť) vytiahli na b . ráno, stál J . na b-u

BREMEN O ; BREMÄ

2Ko 1 2, 1 6 Gal 6, 2 5 Žid 1 2, 1

trápili svojimi b-ami (Izr.) (osol) leží pod svojím b-m zložil (si) na mňa b . všetkého tohto ľudu ponesú spolu s tebou b. ľudu aby nevošlo nijaké b. v sobotný deň sám sebe (som) b-m uvrhni na Hosp. svoje b . b. s i bol položil na naše bedrá nakladá (nám) b . svojich dobrodení novmesiace . . . stali sa mi b-m polámeš jarmo j eho b-a b. Babylona ; 2 1 , 1 b. Moábovo b. Damašku b. Egypta b. na Arábii b. Týru nenoste b-a v sobotný deň ; 1 7, 22, 24, 27 b. mesta Ninive b. slova Hosp . ; Mal 1, 1 moje b. ľahké ktorí sme niesli b. dňa viažu ťažké b-á kladiete na ľudí neznesiteľné b-á neuvaľovať na vás viacej nijakého b-a ja som na vás nepoložil b-a jedni druhých b-á neste každý ponesie svoje vlastné b. zložme každé b .

Iz

6, 13.

Hoz 4, 13

4M

6,

4M

Neh 1 3, Jób 7, 1 55, 66, 68, Iz 1, 9, 13, 1 5, 17, 19, 21, 23, Jer 17,

17 19 20 23 11 20 14 4 1 1 1 1 13 1 21

Náh 1, 1 Za 12, 1 Mat 1 1 , 30 20, 1 2 23, 4 Luk 1 1 , 46 Sk 1 5, 28

.A BREST A BRITVA 5 ; 8, 7. Sud 13, 5 ; 1 6, 1 7 . l Sa 1, 1 1 . ž 52, 4 . I z 7,20. E z 5 , 1

Fil Tit Zj

4 3

prikryje ťa svojimi b-ami osol . . . s dlhými b-ami

Jób

37,

8

zver . . . býva po svojich b-och

7,

3 4 5

12 26 3 4 12 8 32

s b-om a s harfou Mária . . . vzala b. dcéra mu išla von oproti s b-ami pred nimi pôjde harfa, b. spievali . . . s b-ami vesele hrali pred Hospodinom . „ na b-y ; 1Pa 13, 8 povyšujú svoj hlas pri bubne panny, bubnujúce na bubny vezmite žaltár a dajte b . chváľte ho n a b. b„ píšťala a víno odpočívať bude veselosť b-ov spustí H. na neho pri b-och

14, 1 Pr 2, 12 Hab

múdra žena buduje svoj dom beda tomu, kto buduje mesto krvou

Mat 1 2, Luk 3, Ján 1 6, 24, Sk Rím 8, I Ko 3, Kol 2, l Tm 4, 6, Žid 13,

ani v tomto veku ani v b-om aby ste utiekli b-emu hnevu b-e veci vám bude zvestovať hovoril o . . . b-om súde ani prítomné ani b-e veci buď prítomné veci buď b-e je tôňou b-ch vecí majúc zasľúbenie . . . b-eho života ochutnali . . . moci b-eho veku (mesto) b-e hľadáme

2Sa Jób

ž

Iz

3 1 , 27 1 5, 20 1 1 , 34 1 0, 5 18, 6 6, 5 21, 68, 81, 1 50, 5, 24, 30,

BUDOVAŤ

BUDÚCI 32 7 13 25 38 22 17 8 5 14

BUDÚCNOSŤ

Pr Jer

37, 37 24, 20 3 1 , 17

b . má človek pokoja zlý nemá v b-i nijakej odmeny tvoja b. má svoju nádej

3M

1 1 , 17

(nebudete jesť) b-a ;

A BUKAC

BRLOH Ž

1 04, 22

líhajú do svojich b-ov

BRUCHO lM Jób

3, 20, 40, ž 73, Ez 3, Mat 12, 1 5,

14 23 16 4 3 40 17

Luk

1 5, 1 6

l Ko

6, 13

Rim 1 6, 1 8

na svojom b-u sa budeš plaziť nech len má, čim by naplnil svoje b. j eho sila vo svaloch j eho b-a ich b. j e vytučené Synu človeka, nakrm svoje b. ako bol Jonáš v b-u veľryby čo vchádza do úst, ide do b-a ; Mar 7, 1 9 naplniť svoje b . mlátom svojmu vlastnému b-u pokrmy b-u a b. pokrmom

b-a vo vlastnom oku nepozoruj eš ; Luk 6, 4 1 b . j e v tvojom vlastnom oku vyjmi b. zo svojho oka ; Luk 6, 42

BUBON lM 2M Sud l Sa

ž

91, 17,

ktorých bohom je b. Kréťania boli a sú . . . lehnivé b-á (knižka) spôsobí ti horkosť v b-u ; 10

&. BRVNO Mat

A BRKO Ž Ez

3, 19 1, 12 1 0, 9

5M 1 4, 1 6

A BUKKI 4M

34, 22.

lPa 6, 5, 5 1 .

Ezd 7, 4

A BUKKIÁŠ ! Pa

25,

4

synovia Hémanovi : B. ;

13

A. BúL l Kr

6, 38

Neh

9,

v mesiaci búle

A BUNI ; BUNNI 4;

10, 1 5 ;

1 1 , 15

BÚRAŤ Jer

1, 1 0

ustanovil som ťa . . . aby si b-1


BURIČ

58

4M

20, 1 0

Jób Iz Jer Luk Sk

26, 1 2 51, 15 3 1 , 35 23, 5 1 6, 20 1 7, 6

4M ž Jon

1 4, 2, 83, 1,

9 1 3 11

J_ób

30, 1 4 z 1 07, 29 Pr 3, 25 Iz 47, 1 1 Jon 1, 4 12 Náh 1 , 3 Mat 8, 24

ž Ez Sk IM Ez Jób

1 07, 1 48, 1, 27,

25 8 4 14

1, 3 32, 2

1, 1 1 29 3, 1 8 2M 1 0, 1 5 ž 92, 8 1 02, 5 12 1 05, 35 15, 6 Iz 42, 1 5

Dan 4, 30 Mat 13, 26

BÚRIŤ I M 26, 3 svojou silou búri more B., ktorý búrim more ž 27, 9 (H. ) ktorý búri more 37, 36 búri ľud svojím učením Kaz 1, 9 títo ľudia súc Židia búria naše Mat 4, 7 mesto 5, 48 títo, ktorí búria celý svet 20, 26 BÚRIŤ SA Luk 6, 36 len proti Hosp. sa nebúrte Ján 14, 3 prečo sa búria národy 1, 23 Fil tvoji nepriatelia sa búria 4, 8 Zj more s a b-lo viac a viac ; 1 3 2 1 , 25 BÚRKA valia s a ako b . lM 13, 6 zastavuje b-u

neboj sa náhleho strachu ani b-y prijde razom n a teba b. 2M povstala veľká b. na mori pre mňa je táto veľká b . j eho cesta je vo víchrici a v b-e 3M veľká b. povstala na mori ; 5M Mar 4, 37

BÚRLIVÝ spôsobí to, že povstane b . vietor chváľte Hospodina . . . b. vietor b. vietor prišiel od severu uderil n a ňu b . vietor

A BÚZ 22, 2 1 . ! Pa 5 , 1 4 . J e r 25, 23

Sud 6, 25 J_ób 2 1 , 1 0 z 22, 13 Sk 1 4, 13 Žid 9, 1 3 1 0, 4

lM

BURIČ nože vy b-i, počujte

4. BÚZI Ezechiel, syn B-ho A. BUZITA B. z čeľade Rámov; 6

&. BÝK ; BYKO vezmi b-a z hoviad j eho b. skočí a nie bez oplod. b-ovia bázanskí ma obstúpili kňaz Jupiterov . . . odviedol b-ov a k krv kozlov a b-ov nie je možné, aby krv b-ov . . . odňala hriechy BYLINA nech vydá zem sviežu trávu; b-u dal som vám každú b-u ; 30 budeš j esť poľnú b-u požrali všetku b - u zeme rastú bezbožníci ako b. moje srdce je zbité ako b. schnem ako b . požrali všetku b-u v ich zemi tráva uschne, b. vyhynie všetku ich b - u usuším

12 1 2, 40 2 9 , 45 5 30 28 7 5 12 27 6, 1 15, 1

26, 28, 33, 9, Joz Sud 3, 8, ! Kr

2Pa ž

Pr

1 6, 23, 27, 1, 2, 7, 8, 1 0, 21,

9 6 4 33 21 11 12 30 9

11, 6 23, 6 33, 1 6 Ez 43, 9 3, 21 Jl Za 8, 3 1 4, 1 1 Luk 8, 27 4, 1 3 Sk 7, 48 Iz Jer

2Ko 6, 1 6 ! Tm 6, 1 6 21, 3 Zj Iz

34, 7

j edol b-u ako voly keď potom vzrástla b.

BYŤ budem s tebou a požehnám ťa; 2M 3, 12 veď si bol mojou pomocou a hľa, nebolo ho čo bolo, to i bude ; 3, 1 5 nebudeš pokúšať Pána vy tedy buďte dokonalí nie tak bude medzi vami; Mar 10, 43 teda buďte milosrdní aby ste tam, kde som ja, aj vy boli mám žiadosť zomrieť a b. s Kristom ktorý bol, ktorý je a ktorý prijde n oci tam nebude ; 22, 5 BÝVAŤ mali mnoho majetku a nemohli b. spolu Abram b-1 v zemi Kanaána bývali v Egypte . . . 430 rokov budem b. prostred synov !zr. ; ! Kr 6, 13 budete b. bezpeční vo svojej zemi vystavíš dom, ale nebudeš b. tak bude b. Izr. bezpečne možno, že ty b-š v mojom strede b-li synovia Izr. v strede Kananeja H. riekol, ž e chce b. v mrákave bude Boh b. na zemi ? ! H. riekol, že chce b. v mrákave kto bude b. na vrchu tvojej svätosti ? moje telo bude b. bezpečne budem b. v dome Hosp. dlhé časy aby som mohol b. v dome Hosp. kto mňa poslúcha, bude b. bezpečne úprimní budú b. v zemi ktorej nohy neb-jú v jej dome j a múdrosť b-m s opatrnosťou bezbožníci nebudú b. v zemi lepšie je b. v kúte na streche ; 25, 24 vlk bude b. s baránkom Izrael bude b. bezpečne Jer. bude b. bezpečne budem b. v ich strede H. bude b . n a Sione budem b. prostred Jer. Jer. bude b . bezpečne v dome neb-1, ale v hroboch poznali ich, že b-li s Ježišom Najvyšší nebýva v chrámoch; 17, 24 povedal B. : Budem b. v nich býva v neprístupnom svetle stan Boží s ľuďmi, a bude b. s nimi

4. BYVOL zostúpia s nimi aj b-y


59

Sud

4, 1 1

A CAANAIM postavil svoje stany . . . v C-e

Mi

1, 1 1

A CAANAN nevyjde obyvateľka C-a

Ä CADOK 17 C„ syn Achitúbov 2Pa 24-36 ; 1 7, 1 5 ; 1 9, 1 1 ; 20, 25 Jer 19 Achimaac, syn C-ov ; 1 8, 22, 27 8 C., kňaz 26--45 ; 2, 35 ; 4, 4 2 Azariáš, syn C-a 33 J eruša, dcéra C-ova 8, 1 2, 53 ; 9, 1 1 ; 1 2, 28 ; 1 5, 1 1 ; 1 6, 39 ; 1 8, 1 6 ; 24, 3, 6, 31 ; 27, 1 7 ; 29, 22. 2Pa 27, 1 ; 3 1 , 1 0 Ezd 7, 2 syna C-a, syna Achitúba Neh 3, 4 C., syn Baanov 29 C„ syn Immérov 1 0, 2 1 ; 1 1 , 1 1 ; 13, 1 3 . Ez 40, 46 ; 43, 1 9 ; 44, 1 5 ; 48, 1 1 4M A CALMON Sud l Kr Sud 9, 48. 2Sa 23, 28 2Kr Ä CALMONA 4M 33, 4 1 táborili v C-e ; 42 ž Jt.. CALMUNNA 2Sa

8, 15, 18, l Kr 1, 1, 4, 2Kr 15, lPa 6,

Sud 3M

]oz

lPa l Kr IM

4M l Kr

2Kr

synov C-ových pobili . . . oči C-ove oslepil ; Jer 39, 7 ; 52, 1 1 3 ; 24, 8 ; 2 . l Pa 3, 1 5, 1 6 . Jer 3� 1 , 3 ; 2� 3 ; 2� 1 ; 2� � 37, 1, 3, 6, 8, 2 1 ; 36, 4, 2, 34, 17, 18, 2 1 ; 38, 5--24 ; 39, 1 -5 ; 44, 3 0 ; 49, 3 4 ; 5 1 , 5 9 ; 52, 5 , 8 , 1 0 36, 1 0 urobil kráľom C-a 1 , 3 do konca 1 1 roku C-a 21, 7 vydám C-a . . . clo ruky Nabuch. 27, 1 2 hovoril som C-ovi 29, 2 1 o C-ovi . . . ktorí vám prorokujú (lož) 32, 4 C., judský kráľ, neuj de 5 zavedie C-a do Babylona 37, l kraľoval kráľ c„ syn Joziášov 38, 1 4 Cedekiáš . . . vzal proroka Jeremiáša 39, 5 dostihli C-a na rovinách J ericha 6 bab. kráľ pobil synov C-ových 52, 3 C. sa sprotivil bab. kráľovi

2Kr 25, 7

CED RA ako c-y nad vodami oheň . . . strávi c-y Libanona aby mi narúbali c-ier bodliak . . . poslal výzvu k c-e pozotínam jeho vysoké c-y ; Iz 37, 24 29, 5 hlas Hosp. láme c-y ; H. poláme c-y 8, 5-12, 15, 1 8, 2 1 . ž 83, 1 2 80, 1 1 révy narástli ako c-y CAP 92, 13 spravodlivý . . . porastie do vysoka ako c. 1 7, 7 nebudú viacej obetovať svojich obe­ 1 04, 16 stromy Hosp., c-y Libanona tí c-om PŠ 5, 1 5 vzozrenie ako Libanon, výborné Ä CAREA ako c-y 2, 1 3 na všetky c-y Libanona 1 9, 4 1 . Sud 13, 2, 25 ; 1 6, 3 1 ; 18, 2, 8, 1 1 . Iz 2Pa 1 1 , 10. Neh 1 1 , 29 14, 8 c-y Libanona 41, 1 9 dám, aby rástla na púšti c. A CÁREATOVEC Jer 22, 7 c-y . . . pohádžu na oheň Ez 2, 53 Cáreatovci; 4, 2 31, 8 c-y v záhrade Božej ho nezatienili 2, 9 výška (Amoreja) bola ako výška Am A CARETÁN c-ier 4, 1 2 ; 7, 46 1 1, 2 kvíľ, ó jedľo,pretože padla c. Za A CEBOJIM ; CEBOIM CEDROVÝ 1 0, 1 9 ; 1 4, 2, 8. 5M 29, 23. ! Sa 13, 1 8 . 3M 14, 6 živého vtáka i c-é drevo Neh 1 1 , 3 4 . Hoz 1 1 , 8 4M 1 9, 6 vezme kňaz c-é drevo Ezd 3, 7 dopravili c-é drevo z Liban. A CEDÁD A CEFANIÁŠ 34, 8. Ez 47, 1 5 6, 36. Jer 21, l ; 29, 25, 29 ; 37, 3 l Pa Jt.. CEDEKIÁŠ &. CEFAT 22, 1 1 Cedekiáš . . . si bol spravil žel. rohy; Sud 1, 17. 2Pa 14, 10 l Pa 18, 1 0 Jt.. CEFO ; CEFI 24 Cedekiáš . • • . . . uderil Micheáša I Pa 18, 23 IM 36, 1 1 synovia Elifazovi . . . C. ; 15. 24, 1 7 premenil j eho meno na C-a lPa 1, 36 1 8 C. mal 21 rokov, keď začal kraľovať ; .A. CÉLA 2Pa 36, 1 1 . Jer 52, 1 Joz 18, 28. 2Sa 21, 1 4 20 C. sa sprotivil bab. kráľovi 24, 9, 5, 14, 1 9,

6 15 6 9 23


CELAFCHAD 4M l Pa

26, 33 27, l 7, 1 5

2Sa

23, 37

A. CELAFCHAD C., syn Chéferov; 36, 2. J oz 1 7, 3 4M dcéry C-ove ; 7 ; 36, 6, 1 O, 1 1 meno 2. bolo C . , a C . mal dcéry lM A. CELEK C. Ammonský ; ! Pa 1 1 , 39

CELÝ moja je c-á zem budeš (ho) hľadať c-m svojím srdcom 6, 5 milovať budeš Hospodina . . . c-m svojím srdcom ; 1 0, 1 2 ; 1 3, 3 ; 30, 6 . Mat 22, 3 7 Joz 8, 3 1 oltár z c-ch kameňov ! Sa 1 2, 2 0 slúžiť Hosp. c-m svojím srdcom l Kr 1 5 , 1 4 srdce Azovo bolo c-é s Hosp. ž 33, 8 nech sa bojí Hosp. c-á zem 96, l spievajte Hosp., c-á zem 1 1 1 , l oslavovať budem Hosp. c-m srdcom 1 1 9, 1 0 hľadám ťa c-m svojím srdcom Pr 3 , 5 nadej sa na Hosp. c-m svojím srdcom 23, 1 7 choď v bázni Hosp. c. deň PŠ 4 , 7 c-á si krásna, moja priateľko 5, 1 6 c. je prežiadúcny Iz 1 , 5 c-á hlava je nemocná, a c-é srdce je neduživé Jer 4, 20 spustošená bude celá zem 27 c-á zem bude púšťou Luk 5, 5 c-ú noc sme pracovali Sk 1 1 , 1 4 budeš spasený ty aj c. tvoj dom Gal 5 , 9 málo kvasu nakvasuje c-é cesto Ef 6, 1 3 vezmite na seba c-ú zbraň Božiu Jak 3 , 6 (jazyk) poškvrňuje c-é telo 2M 5M

19, 5 4, 29

A CEMACH Za

3, 8 ; 6, 1 2

2M

13, 1 7

3M 4M

33, 1 3 26, 22 9, 1 0

SM

22, 22 1 0, 1 2 1 7, 1 6 26, 1 7 28, 7

Joz

Sud l Sa 2Sa

1 0, 18

lKr 10, 2 1 Pr 31, 10 l Ko 6 , 20 2M Zj

(Kanaán splodil) C-a ; l Pa 1, 1 6

CENA nemalo striebro . . . nijakej c-y j ej c. j e ďaleko nad perly kúpení (ste) z a veľkú c-u ; 7, 23

l Kr 2Kr 2Pa

29 29 8 4 14

4, 9 5, 6 1 8, 6 8, 5 1 8, 1 4 22, 22 31 1 9, 1 9, 21, 27,

33 7 33 22 6

Neh 9, 1 2 Jób 1 6, 22

A CENT 25, 39 ; 37, 24; 38, 24, 25, 27, 29 1 6, 21 ľadovec ako c-y A. CENTÚRION

Mar 1 5, 39, 44, 45 ! Sa

31, 1, 3, 23,

1 8, 22. 2Pa 1 3, 4

A CEMAREJ IM

3, 24 6, 1 2 24, 5 6 45, 2 4 3, 1 8

1 8, 20 32, 8

A CEMÁRAIM Joz

11, 5

A CERUJA 26, 6. 2Sa 2, 13, 1 8 ; 3, 39 ; 8, 1 6 ; 1 4, l ; 1 6, 9, 1 0 ; 1 7, 25 ; 18, 2 ; 1 9, Z l až 22 ; 2 1 , 1 7; 23, 1 8, 37. ! Kr 1, 7 ; 2, 5, 22. l P a 2, 1 6 ; 1 1 , 6, 39 ; 1 8, 1 2, 1 5 ; 26, 28 ; 27, 24 ž

1 7, 9 21, 14 22, 2 8 23, 1 0 11 24, 1 3 31, 4 34, 2 1 27 3 6 , 23 38, 1 9 1,

1

Ä CESNAK (jedli sme) c . CESTA strážiť c-u ku stromu života každé telo bolo porušilo svoju c-u učinil H. moju c-u šťastnú nevaďte sa na c-e ! nech ideme, prosíme, c-y 3 dní ; 5, 3 ; 8, 27 neviedol (ich) B. c-ou do zeme Filišt. oznámiš im c-u, ktorou majú ísť zišli z c-y, ktorú som im prikázal; 5M 9, 1 2 oznám m i svoju c-u spustnú vaše c-y na ďalekej c-e, preto bude sláviť Veľkú noc anjel Hosp. sa postavil do c-y aby si chodil po všetkých j eho c-ch ; l Kr 8, 58 viacej (sa) nevrátite touto c-ou budeš chodiť po j eho c-ch ; Joz 22, 5 jednou c-ou vyjdú . . . 7 c-mi budú utekať nebudeš mať zdaru na svojich c-ch po moj ej smrti . . . vybočíte z c-y vtedy sa ti podarí tvoja c. nikdy (ste) neišli tou c-ou odchádzam dnes c-ou celej zeme ; ! Kr 2, 2 nebude tvojej slávy na c-e chodili krivými c-mi pred Hosp. je vaša c. synovia nechodia po tvojich c-ch Dávid si múdre počínal na . . . c-ch ostrihal (som) c-y Hospodinove c. silného Boha je bezúhonná ; ž 18, 3 1 úprimného vodi svojou c-ou pojedz, lebo máš priveľkú c-u c-ou, ktorou prišiel, sa i navráti (Amon) nechodil po c-e Hosp. Jotám . . . upravil svoje c-y pred Hosp. osvecujúc im c-u pôj dem c-ou, ktorou sa nikdy nevrátim sprav. sa bude držať svojej c-y nechceme známosti tvojich ciest svetlo bude žiariť na tvoje c-y zná, aká je c. u mňa ostrihal som j eho c-u neznajú j eho ciest či on azda nevidí mojich ciest j eho o či hľadia na c-y človeka neporozumeli niktorým j eho c-m kto mu naložil j eho c-u ? kde je c. na miesto ta, kde býva svetlo ? na c-e hriešnikov nestojí


61

ž

Pr

CESTA 1, 6

H. zná c-u sprav., ale c. bezbožných Pr zahynie 5, 9 urovnaj predo mnou svoju c-u 1 6, 1 1 dáš mi znať c-u života 1 7, 5 drž moje kroky na svojich c-ch 1 8, 22 lebo som ostríhal c-y Hosp. 33 dáva, aby moja c. bola bezúhonná 23, 3 vodí ma po c-ch spravodlivosti 25, 4 daj mi znať, ó, Hosp., svoje c-y 8 vyučuje hriešnikov pravej c-e 9 vyučuje pokorných svojej c-e 27, 1 1 vyuč ma, Hosp., svojej c-e ; 86, 1 1 32, 8 vyučim ťa c-e, po ktorej pôjdeš 35, 6 nech je ich c. tmavá 37, 5 uvaľ na Hosp. svoju c-u 7 ktorému sa darí j eho c. 23 jeho c. sa mu ľúbi 34 ostrihaj j eho c-u (Hosp.) 39, 2 budem pozorovať na svoje c-y 5 1 , 1 5 budem vyučovať priestupníkov tvojim c-m 67, 3 aby znali na zemi tvoju c-u 77, 1 4 Bože, tvoja c. j e svätá 20 tvoja c. viedla cez more 8 1 , 1 4 keby bol Izr. chodil p o mojich c-ch 84, 6 blah., v ktorých srdci sú urovnané c-y 9 1 , 1 1 aby ťa ostríhali na . . . c-ch 95, 1 0 nepoznali mojich ciest ; Zid 3 , 1 O 1 03, 7 dal znať Mojžišovi svoje c-y 1 07, 7 viedol ich po rovnej c-e 1 7 trápili s a pre c-u svojho prestúpenia 1 19, 1 blah. bezúhonní čo do svojej c-y 1 4 c-e tvojich svedoctiev s a radujem 27 rozumieť c-e svojich nariadení 29 odstráň odo mňa c-u falše 30 vyvolil som c-u pravdy 32 pobežím c-ou tvojich prikázaní 37 obživ ma na svojej c-e 59 rozvážil som v mysli svoje c-y 1 0 1 zdržujem svoje nohy od každej zlej c-y 1 04 nenávidím každú c-u falše; 128 1 68 moje c-y sú pred tebou 120. až 1 34. (vždy 1. verš) pieseň na c-u hore do Jeruzalema 1 28, 1 (blah.) kto chodí po j eho c-ch 1 38, 5 budem spievať o c-ch Hosp. 139, 3 znáš dobre všetky moje c-y Kaz 24 veď ma c-ou večnosti Iz 1 40, 6 roztiahli sieť vedľa c-y 142, 4 na c-e . . . ukryli osídlo 1 43, 8 oznám mi c-u, ktorou mám ísť 1 45, 1 7 H. j e sprav. vo všetkých svojich c-ch 1 46, 9 c-u bezbožných prevracia 1 , 1 5 môj synu, nechoď na c-u s nimi 31 budú jesť z ovocia svojej c-y 2, 8 ostríha c-u svojich svätých 1 2 vytrhujúc ť a o d zlej c-y 1 5 s ú prevrátení n a svojich c-ch 1 8 j ej c-y vedú k mŕtvym

3, 6 17 23 4, 1 1 14 19 26 5, 8 21 7, 25 27 8, 2 13 22 32 9, 6 1 0, 29 1 1, 5 20 1 2, 1 5 1 3, 1 5 1 4, 1 2 1 5, 9 19 24 1 6, 7 9 17 25 1 9, 3 21, 8 29 23, 26 28, 1 0 18 30, 1 9 1 1, 9 26, 7 30, 2 1 35, 8 37, 29· 40, 3 42, 1 6 24 43, 1 6 48, 1 7

poznávaj ho na všetkých svojich c-ch j ej c-y s ú utešené c-y pôjdeš bezpečne svojou c-ou učim ťa c-e múdrosti nekráčaj c-ou zlostníkov c . bezbožných j e ako mrákava nech sú upravené všetky tvoje c-y vzdiaľ svoju c-u od nej c-y človeka s ú pred očami Hosp. nech sa neuchýli tvoje srdce na j ej c-y j ej dom je c-mi do pekla pri c-e, na rázcestí stojí zlej c-y . . . nenávidim H. si ma nadobudol za počiatok svojej c-y blah. sú tí, ktorí ostrihajú moje c-y kráčajte c-ou rozumnosti c. Hospodinova je pevnosťou sprav. bezúhonného urovnáva j eho c-u záľuba je v tých, ktorých c. j e bezúh. c. blázna je priamou v j eho očiach c. tých, ktorí robia neverne, je tvrdá niektorá c . j e priamou pred človekom, ale jej koniec c-rni smrti ; 1 6, 25 ; 2 1 , 2 ohavnosťou Hosp. je c. bezbožného c . leňocha j e ako plot z tŕnia c-ou života je rozumnému ísť hore keď sa ľúbia Hosp. c-y človeka srdce človeka vymýšľa svoju c-u c-ou úprimných j e odstúpiť od zlého j ej koniec c-mi smrti bláznovstvo človeka prevracia j eho c-u c. zločinného muža je prevrátená úprimný uváži a upraví svoju c-u tvoje oči nech pilne pozorujú moje c-y zavádza úprimných n a zlú c-u prevrátený č o do svojich ciest, padne (neznám) c-y orla v povetrí, c-y hada na skale choď po c-ch svojho srdca c-ou spravodlivému je priamosť toto j e t á c. ; choďte po nej idúc tou c-ou ani hlúpi nezablúdia odvediem ťa naspäť c-ou, ktorou si prišiel; 34 upravte c-u Hospodinovu ; Mat 3, 3 . Mar 1 , 3. Luk 3, 4. Ján 1, 23 povediem slepých p o c-e nechceli chodiť po j eho c-ch H., ktorý dáva c-u n a mori vediem ť a c-ou, ktorou máš isť


CESTA Iz

Jer

62

53, 6 55, 7 8 56, 1 1 57, 1 4 59, 7 8 62, 1 0 65, 2 2, 33 5, 4 6, 1 6 7, 3 10, 2 23 1 2, 1 1 6, 1 7 1 7, 1 0 1 8, 1 1 21, 8

PJ Ez

22, 2 1 23, 1 2 50, 5 1, 4 3, 40 7, 3 4 1 6, 43 1 8, 25 20, 43 21, 2 1 28, 1 5 33, 1 1 20

36, 3 1 32 Hoz 2, 6 1 0, 1 3 1 4, 9 Am 2, 7 Jon 3, 8 Náh Hag

1, 3 1, 5

Za

1, 3, 2, 3,

Mal Mat

4 7 8 1

5, 25 7, 1 3

obrátili (sme sa) n a svoju vlastnú c-u nech opustí bezbožný svoju c-u moj e c-y nie sú vašitni c-mi hľadia na svoju vlastnú c-u urovnajte c-u, odpracte závadu skrúšenie na ich c-ch ; Rim 3, 1 6 c-y pokoja neznajú ; Rim 3 , 1 7 urovnajte c-u prichádzajúcemu chodia c-ou nie dobrou učíš aj tie najnešľach. svojim c-m neznajú c-y Hospodinove pýtajte sa . . . ktorá je dobrá c. čiňte tak, aby vaše c-y . . . boli dob­ ré ; 18, 1 1 ; 26, 1 3 neučte sa c - e pohanov c. človeka nie je v j eho moci prečo sa darí c. bezbožných moj e oči hľadia na všetky ich c-y aby som dal každému podľa j eho c-y ; 32, 1 9 navráťte (sa) každý od svoj ej zlej c-y ; 25, 5 ; 35, 1 5 kladiem pred vás c-u života a c-u smrti to bola tvoja c. od tvojej mladosti ich c. ako klzké miesta budú sa pýtať po Sione . . . na c-u c-y dcéry Siona smutné skúmajme svoje c-y budem ťa súdiť podľa tvojich ciest ; 8 ; 24, 1 4 uvrhnem tvoj e c-y n a teba dám tvoju c-u na tvoju hlavu ; 22, 3 1 hovoríte : N i e j e pravá c. Pánova . . . či moja c. nie j e pravá ? 29 ; 33, 17, 20 tam sa rozpamätáte na svoje c-y bab. kráľ zastane na počiatku c-y, na rázcestí obochciest bol si dokonalý vo svojich c-ch odvráťte sa od svojich zlých ciest každého vás budem súdiť podľa j eho ciest rozpamätajte sa na svoje zlé c-y styďte sa pre svoj e c-y, dome Izr. opletiem tvoju c-u tŕním nadejal (si sa) na svoju c-u c-y Hospodinove sú priame nakrivujú c-u pokorných nech sa odvrátia každý od svojej zlej c-y j eho c. je vo víchrici a v búrke priložte svoje srdce ku svojim c-m ; 7 navráťte (sa) od svojich zlých ciest ak budeš chodiť po mojich c-ch vy ste vybočili z c-y upraví c-u pred mojou tvárou; Mat 1 1 , 1 0. Luk 7, 27 dokiaľ si s ním na c-e široká c„ ktorá vedie do zahynutia

Mat

7, 1 4 1 0, 5 13, 4

20, 30 21, 8 22, 1 6 Mar Luk

Ján Sk

1, 2 9, 33 1, 76 79 9, 3 1 0, 4 31 1 4, 23 1 4, 4 6 2, 28 13, 10

1 4, 1 6 1 6, 1 7 18, 26 Rim 3 , 1 6 1 1 , 33 l Ko 1 2, 3 1 l Te 3 , 1 1 Žid 9, 8 1, 8 Jak 5, 20 2Pt

2, 1 5 21 Júda 11 Zj 15, 3 2M 4M

1 2, 34 39 1 5, 2 1

7, 1 8 Jer Rim 1 1 , 1 6 l Ko 5 , 6 7 Mat 1 6, 1 3 S, 40 Sk

úzka c„ ktorá vedie do života na c-u pohanov neodídite niektoré zrnká padli vedľa c-y; Mar 4, 4. Luk 8, 5, 1 2 sedeli pri c-e 2 slep1 prestierali svoj e rúcha na c-u c-e Božej učíš ; Mar 1 2, 1 4 . Luk 2 0 , 2 1 ktorý pripraví c-u o čom ste to rozmýšľali . . . na c-e ? pôjdeš pred tvárou Pánovou priho­ toviť j eho c-y upravil naše nohy na c-u pokoja neberte ničoho na c-u nepozdravujte nikoho na c-e kňaz, (išiel) tou istou c-ou vyjdi na c-y a medzi ploty kam ja idem, viete, aj c-u viete ja som c. i pravda dal si mi poznať c-y života neprestaneš prevracať priame c-y Pánove ? nechal všetky národy ísť ich c-mi ktorí vám zvestujú c-u spasenia vyložili (mu) c-u Božiu bieda je na ich c-ch nevystihnuteľné (sú) j eho c-y ukážem (vám) zvrchovanú c-u Kristus nech ráči urovnať našu c-u ešte nie je zjavená c. do svätyne muž dvoj ej mysle je nestály na všet­ kých svojich c-ch obrátil hriešnika od j eho bludnej c-y opustiac priamu c-u zablúdili lepšie bývalo nepoznať c-u sprav. odišli c-ou Kainovou sprav. a pravdivé sú tvoje c-y CESTO vtedy vzal ľud svoj e c. napiekli z c-a . . . nekvas . koláčov z prvotiny svojho c-a budete dávať Hosp. ženy tniesia c. ak j e prvotina svätá, vtedy aj celé c. málo kvasu nakvasuje celé c. ; Gal 5, 9 aby ste boli novým c-m A. CEZÁREA C. Filipova ; Mar 8, 27 Cezárea ; 9, 30; 1 0, 1, 24 ; 1 1 , 1 1 ; 12, 1 9 ; 18, 22 ; 2 1 , 8, 1 6 ; 23, 23, 33 ; 25, 1 , 4 , 6 , 1 3

2Sa

A CÍBA 9, 2-1 2 ; 1 6, 1 -4 ; 1 9, 1 7, 29

!Pa

A. CIBEON 1, 38, 40

2Kr 1 2, 1

..t. CIBIA C. z Bér-šeby; 2Pa 24, l


CLO

63

lM

36, 2

A CIBON C. Hevejský; 36, 1 4, 20, 24, 29

4M

1 1, 5

A CIBUĽA (jedli sme) c-u

7, 20 Jób 3, 1 2 PJ 3, 14 Fil l Tm 1 , 6

Ezd Joz

Sk

A CIKLAG 1 5 , 3 1 ; 1 9, 5. l Sa 27, 6; 30, 1, 14, 26. 2Sa 1, 1 ; 4, 1 0 . l Pa 4, 30; 1 2, 1 , 20. Neh 1 1 , 2 8

l Sa

4M

4M

2M

1 8,

6.

3 1 , 22 22, 2

A CÍN (kov) c.; Ez 22, 1 8 , 20; 27, 1 2 A CIPPOR Balák, syn C-ov; 22, 4, 10, 1 6 ; 2 3 , 18. Joz 2 4 , 9 . S u d 1 1 , 2 5

3 1 1 , 22 1 2, 1 5 20, 28 l Ko 1, 2 1 0 , 32 12, 28 1 4, 4 15, 9 1 , 22 Ef 3, 2 1 5, 23

lM

CISTERNA hoďte ho do tejto c-y ; 20 hodili ho do c-y. A c. bola prázdna pi vodu zo svojej c-y vyrúbali c-y, deravé c-y prijdú k c-m, nenájdu vody

Pr Jer

CITARA 1 0, 5 pred nimi pôj de . . . c . 6, 5 . l Pa 1 3 , 8 ; 1 5 , 1 6, 28 ; 1 6, 5 ; 25, 1 , 3, 6. 2Pa 5 , 1 2 ; 9 , 1 1 ; A CIRKEV 20, 28 ; 29, 25 na tej skale zbudujem svoju c. Neh 1 2, 27 pri harfách a c-ch povedz to c-i ; a keby nepočúvol Jób 2 1 , 1 2 povyšujú svoj hlas . . . pri c-e ani cirkvi 33, 2 oslavujte Hosp. na c-e ž Pán pridával c-i zachránených 57, 9 zobuď sa, harfo a c-o ; 1 08, 3 prišla veľká bázeň na celú c. 7 1 , 22 budem ti spievať žalmy pri c-e povstalo veľké prenasledovanie 92, 4 pri ľúbezných zvukoch hudby na c. na c-u Saul len hubil c. ; Gal 1, 1 3 98, 5 spievajte Hosp. žalmy pri c-e ; dopočula s a o tom c. v Jer. 1 47, 7 Herodes . . . trápil niektorých z c-i 1 49, 3 pri c-e nech mu spievajú c. sa napnute modlila 150, 3 chváľte ho na harfe a c-e aby ste pásli c. Božiu Iz 5, 1 2 ; 1 6, 1 1 ; 23, 16. Dan 3, 5, 7, 10, 1 5 c-i Božej, ktorá je v Korinte 24, 8 utíchne veselosť c-y aby ste neboli urážkou . . . c-i A. CLO postavil B. v c-i . . . apoštolov Ezd 4, 13, 20 ; 7, 24 poplatok alebo c. ; kto prorokuje, vzdeláva c. Mat 9, 9 Ježiš videl „ . Matúša sedieť na cle ; prenasledoval (som) c. Božiu Mar 2, 14. Luk 5, 27 j eho dal za hlavu nado všetko c-i ; 17, 25 od koho berú kráľovia „ . c. Kol l, 1 8 Rim 13, 7 komu c„ tomu c. tomu sláva v c-i v Kristu Pozri tiež heslo : Daň Kristus je hlavou c-i

A CIPORA ; CIPPORA 2, 2 1 ; 4, 25; 18, 2

2, 47 5, 1 1 8, 1

37, 22 24 5, 1 5 2, 13 1 4, 3

Mar 1 2, 1 6

A CIMBAL 2Sa 6, 5. lPa 1 3, 8 ; 1 5, 1 6, 1 9, 28 ; 1 6, 5, 42 ; 25, 1, 6. 2Pa 5, 1 2, 1 3 ; 29, 25. Ezd 3, 1 0 . Neh 1 2, 27. Fil ž 1 50, 5

A CIRKEVNÝ budú (vás) vydávať pred c-é snemy

15 1 1 , 28 1 7, 7 25, 8 11 12 27, 24 4, 22

21

Sk

ako sa c. podriaďuje Kristovi Kristus miloval c. c„ nemajúcu škvrny tajomstvo . . . vzťahom na c. prenasledovateľ cirkvi ako sa potom bude starať o c. nech sa nekladie ťarcha na c.

CISÁR čí sa má dať c-ovi daň; Mar 1 2, 14. Luk 20, 22 dajte, čo je c-ovo, c-ovi ; Mar 1 2, 1 7 . Luk 20, 25 oni mu povedali : C-ov ; Mat 22, 2 1 . Luk 20, 24 rozkaz od c-a Augusta bráni dávať c-ovi dane a k tohto prepustiš, nie s i priateľom c-a nemáme kráľa okrem c-a bol (hlad) za c-a Klaudia robia proti nariadeniam c-a proti c-ovi som sa ničím neprehrešil na c-a sa odvolávam! na c-a si sa odvolal, pred c-a pôj deš musíš stáť pred c-om pozdravujú vás . . . z domu c-ovho

Mat 22, 1 7

4, 19, 22, 23

Mat 1 6, 1 8 1 8, 1 7 Sk

25 27 32 3, 6 3, 5 5, 1 6

Luk 2 , l 23, 2 A CILÍCIA Ján 1 9• 1 2 (mesto) Cilícia ; 1 5, 23, 40; 2 1 , 39 ; 22, 3; 23, 34 ; 27, 5 . Gal 1, 2 1 A CILLA

lM

5, 24

Fil l Tm CIEĽ prečo si si ma postavil za c. postavil ma ako c. strele ženiem sa za c-om Mar 1 3 , 9 od čoho niektorí sťa od c-a zablúdili

A CÍCHA 2, 43. Neh 7, 46 ; 1 1 , 2 1

6, 9

Ef

l Sa 2Sa


COAN 4M

lM

1 Sa

l Pa J ób lM Mat Luk Luk 2M

3M l Sa

ž Pr Iz Dan Mat Ján

Rím

l Tm l Pt

Fil lPt 2Pt

4M

A COAN (mesto) Coan ; Ž 78, 1 2, 43. Iz 1 9, 1 1, 1 3 ; 30, 4. Ez 30, 1 4

CUDZÍ odstráňte c-ch bohov; 4. Joz 24, 23. l Sa 7, 3 2M 29, 33 c. nebude j esť z toho A COÁR 30, 9 nezapálite na ňom c-ieho kadiva 1 3 , 1 0 (mesto) Coár ; 1 4, 2, 8 ; 3M 1 0, 1 synovia Áronovi . . . obetovali pred 19, 22, 23, 30. S M 34, 3. Iz 1 5, 5 . Hosp. c. oheň; 4M 3, 4; 26, 6 1 Jer 48, 34 22, 1 0 nikto c. nebude j esť svätého 4M 3 , 1 0 c„ kto by sa priblížil, zomrie ; A CÓBA 1 8, 7 1 4, 47. 2Sa 8, 3, 5, 1 2 ; 1 0, 6, 8; 23, 36. 5M 23, 20 c-iemu požičiaš na úrok l Kr 1 1 , 23. l Pa 1 8, 3, 5, 9; 1 9, 6. l Kr 1 1 , 1 Šalamún miloval c-ie ženy ž 60, 2 2Pa 1 4, 3 (Aza) odstránil oltáre c-ch bohov A CÓFACH 33, 1 5 ( Manasses) odstránil c-ch bohov 69, 9 c-m som sa stal svojim bratom 7, 35, 36 8 1 , 1 0 nebude u teba c-ieho boha A CÓFAR Pr 2 , 1 6 vytrhujúc ťa od c-ej ženy .2, 1 1 C. Naamatský ; 1 1 , l ; 20, l ; 42, 9 5 , 3 rty c-ej ženy kvapkajú medom 1 0 aby sa nenasýtili c. tvojej sily A COCHÁR 20 prečo by si sa kochal, môj synu, 23, 8; 25, 9; 46, 1 0 . 2M 6, 1 5 v c-ej 7, 5 aby ťa chránili od c-ej ženy ..t.. COLNÝ 22, 1 4 ústa c-ch žien sú hlbokou jamou 1 0, 3 colný Matúš 23, 33 tvoj e oči budú hľadieť na c-ie ženy 3, 1 2 prišli aj c. dať sa pokrstiť 2, 25 milujem c-ch a pôjdem za nimi Jer 5, 27 videl c-ého, menom Léviho 5, 1 9 slúžili ste c-m bohom 29 veľký zástup c-ch Ez 22, 29 berú násilne c-ie 1 9, 2 Zacheus . . . bol nadcolný Mat 17, 25 daň ? Od svojich synov a či o d c-ch ? CTIŤ Luk 1 6, 1 2 ak ste neboli verní v c-om Ján 1 0, 5 za c-m nikdy nepôjdú . . . pretože 20, 1 2 cti svojho otca i svoju mať ; neznajú hlasu c-ch 5M 5, 1 6 . Mat 1 5 , 4 ; 1 9, 1 9 . Rim 15, 20 aby som nestaval na c. základ Mar 7, 1 0 ; 1 0, 1 9. Luk 1 8, 20. 2Ko 6, 1 4 neťahajte c-ieho jarma Ef 6, 2 1 0, 1 5 nechváliac sa . . . c-mi prácami 1 9, 32 budeš c. osobu starca 2, 1 2 c. zmluvám zasľúbenia Ef 2, 29 viacej ctíš svojich synov ako mňa l Tm 5, 22 nezúčastňuj (sa) c-ch hriechov 30 tých, ktorí ma ctia, poctím Žid 1 3, 9 c-mi učeniami sa nedajte točiť 50, 23 kto obetuje chválu ma ctí 86, 9 Pane . . . budú c. tvoje meno CUDZINEC 3, 9 cti Hosp. zo svojho majetku l M 1 9, 9 c. a bude nás súdiť 29, 1 3 rtami ma ctí ; Mat 1 5 , 8. Mar 7, 6 23, 4 som tu u vás pohostín a c . 3, 1 8 tvojich bohov c. nebudeme 2M 12, 43 (pesach) c. nebude j esť 1 1 , 38 bude c. boha pevností l Kr 8, 43 učiň všetko, o čo bude volať k tebe, 15, 9 nadarmo ma ctia c. 5, 23 aby všetci c-li Syna, ako ctia Otca. l Pa 29, 1 5 lebo sme c-ami pred tebou Kto nectí Syna, nectí Otca ž 18, 45 c-i sa mi lichotne koria 8, 49 nemám démona, ale ctím svojho 39, 13 som c-om u teba Otca 54, 5 c-i povstali proti mne 1 2, 26 ak mne niekto slúži, toho bude c. 1 37, 4 ako by sme mohli spievať pieseň Otec Hosp. v zemi c-a 1, 25 ctili a bohoslúži!i stvoreniu Iz 60, 1 0 synovia c-a vystavia tvoje múry 5, 3 vdovy cti Jer 5, 1 9 budete slúžiť c-om 2, 1 7 kráľa ctite 5 1 , 2 pošlem proti Babylonu c-ov 5 1 c-i prišli na svätyne domu Hosp. A CTNOSŤ Ez 28, 7 dovediem na teba c-ov, ukrutných 4, 8 ak je nejaká c. Hoz 7, 9 c-i požierajú j eho silu 2, 9 aby ste zvestovali c-i Mat 25, 35 hosťom-cudzincom som bol ; 43 1, 3 ktorý nás povolal . . . hrdinskou 27, 7 pole na pochovávanie c-ov c-ou 2, 1 9 už nie ste c-ami Ef 5 chrabrú c. a v c-i známosť Žid 1 1 , 1 3 vyznávali, že sú c-ami A CUÁR CUDZOLOŽIŤ 1, 8 Netaneel, syn C-ov ; 2, 5 ; 73, 2 7 vytneš každého, kto cudzoloží 7 , 18, 23 ; 1 0, 1 5 odchádzaním 13, 23

lM

35, 2


65

CYRUS

6, 32 3, 8 9 23, 1 4 29, 23 Ez 23, 37 Hoz 7, 4 Mat 5, 32 1 9, 9 Pr Jer

Mar I O, 1 2 Ján 8, 4 Rim Zj

2, 22 2, 22

3M Ez

20, I O 1 6, 38 23, 45 Rim 7, 3 Jak 4, 4

3M Jób

20, 24, 50, Iz 57, Jer 9, 23, Mal 3 , Luk 1 8, l Ko 6, Žid 13, 4, Jak

ž

10 15 18 3 2 10 5 11 9 4 4

Pr 30, 20 Ez 1 6, 32 Hoz 3, 1 Mat 12, 39 Mar 8, 38 3M 20, 1 0 Jer 13, 27 Hoz 4, 2 Mat 5, 32 15, 1 9 Mar 1 0, 1 1 Ján 8, 3 5, 1 9 Gal 2Pt 2, 14

lM rM SM

1 7, 27 22, 25 17, 15

kto cudzoloží so ženou c-la odvrátená Izraelova c-la s kameňom (proroci) cudzoložia c-li so ženami c-li, a krv je na ich rukách všetci, koľko ich je, cudzoložia vzal za ženu prepustenú cudzoloží vzal by si za ženú inú, cudzoloží ; Luk 1 6, 1 8 vydala b y s a za iného, cudzoloží žena bola pristihnutá pri skutku, keď c-la ktorý hovoríš necudzoložiť, c-š ? ktorí cudzoložia s ňou Pozri tiež heslo : Smilniť

2Pa

2, 1 7

6, 32 Neh 13, 30 Jób 1 9, 15 ž 1 44, 1 1 Iz 61, 5 5, 2 PJ Ez 11, 9 Žid 1 1 , 34 Ezd Pr

I O, 2 5, 20 7, 5

A CUDZOLOŽNICA I Sa 1, 1 ; zomrie i cudzoložník i c. budem ťa súdiť súdami cudzoložníc budú (ich) súdiť súdom cudzoložníc 4M 25, 1 5 ; kým žije muž, budú ju volať c-ou cudzoložníci a c-e Pozri tiež hesl o : Smilnica 4M 1, 6 A CUDZOLOŽNÍK istotne zomrie i c. oko c-a striehne na mrak 1 Tm 4, 8 s c-mi máš svoj podiel synovia veštice, semeno c-a Sk 1 1 , 20 všetci sú c-mi zem je plná c-ov súd . . . proti c-om Sk 21, 1 6 nie som ako ostatní ľudia . . . c-ci c-ci (nezdedia kráľ. Božieho) c-ov bude súdiť Boh Sk 4, 36 ; c-ci a cudzoložnice Pozri tiež heslo : Smilník ž 1 04, 1 7 CUDZOLOŽNÝ PŠ 1, 14 taká je cesta c-ej ženy 4, 1 3 oj , c-á ženo ! zamiluj si ženu . . . c-ú 6, 9 Sk pokolenie, zlé a c-é ; 1 6, 4 v tomto pokolení c-om CUDZOLOŽSTVO človek, ktorý b y sa dopustil c-a tvoje c., tvoje rehotanie zlodejstvo a c. sa rozmohli vedie ju k c-u zo srdca vychádzajú . . . c-á ; Mar 7, 22 dopúšťa sa pri nej c-a doviedli . . . ženu, pristihnutú v c-e skutky tela, ktorú sú : c. majú oči plné c-a Pozri tiež heslo : Smilstvo

Mat 27, 32 Sk 13, 1

Šalamún spočítal všetkých mužov c-ov áno i c-a (vyslyš) tak som ich očistil od každého c-a stal som sa c-om vytrhni (ma) z ruky c-ov synovia c-a budú vašimi oráčmi naše domy sa dostali c-om dám vás do ruky c-ov ustúpiť prinútili tábory c-ov

C UDZOZEMKA pobrali (si) za ženy c-y ' ; I O, 1 0, 17, 44 prečo by si objímal ňadrá c-y ? od c-y, ktorá lichotí

A CÚF 9, 5. l Pa 6, 35 A CÚR 31, 8 . Joz 13, 2 1 . lPa 8, 30 ; 9, 36 A CÚRIŠADDAJ Šelumiel, syn C-ov ; 2, 1 2 ; 7 , 36, 41 ; 1 0 , 1 9

A CVICENIE telesné c. je na málo užitočné A CYPRAN niektorí mužovia C-ia A CYPRIANSKY Mnázon C. A CYPRUS (ostrov) 1 1 , 1 9 ; 13, 4 ; 1 5, 39 ; 2 1 , 3 ; 27, 4

A CYPRUS (strom) bocian, ktorý má svoj dom na c-och c-ovým strapcom mi je môj milý s cyprusmi a s nardami

A CYRÉ�AN Cyréňania ; 1 1 , 20 A CYRENENSKÝ Šimon C. ; Mar 1 5 , 2 1 . Luk 23, 26 Ludus C .

Luk

2, 2

A CYRENIUS bol C. vladárom nad Sýriou

Sk

2, 10

V kr ajoch

A CYRÉNUS Líbye, pri Cyréne

A CYRUS 36, 22 prvého roku Cyra ; Ezd 1 , 1 ; 6, 3 23 takto hovorí C . 1, 7 C . vydal nádoby domu Hosp. Ezd CUDZOZEMEC 1 , 1 , 2, 8 ; 4, 3, 5 ; 5, 13, 14, 1 7 ; 6, 1 4 od c-a, boli obrezaní 3, 7 podľa dovolenia Cyra, perz. kráľa 5, 13 C. rozkázal vystaviť tento dom z ruky c-a nebudete obetovať 44, 28 hovorím o C-ovi : Môj pastier nebudeš môcť dať nad seba človeka Iz 45, 1. Dan 1, 2 1 ; 6, 28 ; I O, 1 c-a 2Pa


66

3M IM ž

11, 16

Est

2M 3M 2M

I Sa

2M 5M ž Iz Jer Dan Mal Sk Zj

2Kr Gal 4M Zj

č 2Pa Jób ž

15, 22, 1, 1 0, 31, 37, 62, 1 1 9, 1 45, Pr 1 7, Kaz 3,

5 16 3 1 16 19 9 126 15 17 1 2 3

ČAKAŤ č-1 ešte iných 7 dni ; 1 2 mlč Hosp. a č-j n a neho č-j na Boha ; 1 2 ; 43, 5 ja budem vždycky č. č-m v nádeji na j eho slovo Izraelu, č-j na Hosp . ; 1 3 1 , 3 na mňa č-jú ostrovy; 60, 9 č-me na svetlo, a hľa, tma č-me na súd, ale ho niet budete č. na svetlo č-me na pokoj, a niet či máme č. iného ; Luk 7, 1 9, 2 0 4 lebo h o všetci č-li 8 prikazoval . . . aby č-li zasľúbenie 8 Otcovo 8, 5 3, 1 3 novú zem . . . č-me 2, 1 2 PŠ Iz 49, 8 A ČALÚN Jer 8, 7 1, 6 . P Š I , 5 . Iz 54, 2 . Jer 4, 20 ; 1 0, 20 ; Dan 2, 2 1 49, 29 7 , 25 12, 1 ČAPICA ; ČIAPKA 7 28, 39 spravíš aj č-u z kmentu Hoz 10, 1 2 29, 6 položíš č-u na j eho hlavu Am 5, 1 3 9 poviažeš im č-y na hlavu 8, 9 položil č-u na j eho hlavu Mi 2, 3 A. ČARODEJNICA Za 1 4, 7 22, 1 8 č-i nedáš žiť Mat 24, 45 Pozri tiež heslo : Veštica 26, 1 8 A ČARODEJNÍCTVO Mar 1 3 , 3 3 1 5, 23 spúra je taký hriech ako č . Luk 4 , 1 3 Pozri tiež heslo : Veštenie 8, 1 3 1 9, 44 41. ČARODEJNÍK 2 1 , 24 7, 1 1 povolal í faraon . . . č-ov 36 18, 1 0 nenáj de sa u teba . . . č. Ján 7, 6 58, 6 nepočul hlasu . . . č-a 19, 3 budú sa pýtať . . . č-ov 33 27, 9 nepočúvajte na . . . č-ov 2, 2 rozkázal kráľ povolať . . . č-ov 12, 35 3, 5 súd . . . proti č-om 1, 6 Sk 1 3, 6 našli tam akéhosi č-a 3, 1 9 8 ale sa im protivil Elimas, č. 1 7 , 26 2 1 , 8 č-om . . . bude ich diel v jazere 24, 25 22, 1 5 vonku budú psi a č-ci Rim 8, 1 8 Pozri tiež heslo : Vedomec; Veštec 13, 11 41. ČARODEJSTVO I Ko 4 , 5 2Ko 6, 2 9 , 22 smilstvá J ezábeline . . . a j ej č-á 5, 20 (skutky tela, ktoré sú) č. 4, 4 Gal ČARY 6, 9 23, 23 ; 24, 1 . Náh 3, 4. Sk 8, 9, 1 1 ; 10 5, 1 6 Ef 1 9, 1 9 9, 2 1 neurobili pokánia . . . zo svojich č-ov ! Tm 4, 1 1 8, 2 3 tvojimi č. zvedené boli do bludu

10 7 6 14 5 7 Iz 51, 5 59, 9 11 Jer 13, 1 6 14, 1 9 Mat 1 1 , 3 Luk 8, 40 1, 4 Sk 2Pt

A ČAJKA (nebudete j esť) č-y ; 5M 1 4, 1 5

8, 37, 42, 71, 1 30,

ČAS v takých č-och bez pravého Boha boli vyrvaní pred č-om dáva svoj e ovocie svojím č-om prečo sa skrývaš v č-och súženia v tvoj ej ruke sú moj e č-y nebudú sa hanbiť v zlý č. nadejte sa na neho každého č-u č. konať pre Hospodina dávaš ich pokrm na j eho č. priateľ miluje každého č-u všetko má svoj č. ; 1 7 ; 8, 6 č. rodeniu sa a č. umieraniu č. zabíjaniu a č. hojeniu, č. boreniu a č. stavaniu č. plakaniu a č. smiatiu č. milovaniu a č. nenávideniu č. vojne a č. pokoju srdce múdreho pozná č. a súd prišiel č . spevu vyslyším ťa v č. milosti bocian . . . zná svoje určené č-y on mení č-y a doby premení č-y a zákon bude č. súženia, akého nebolo na určený č. určených čias a pol č-u je č. hľadať Hosp. rozumný mlčí v takom č-e, lebo j e t o zlý č . lebo t o bude zlý č. v č. večera bude svetlo aby im dával pokrm na č. ; Luk 1 2, 42 môj č. je blízko neviete, kedy bude ten č. diabol . . . odišiel od neho do č-u veria do č-u a v č. pokušenia nepoznalo č-u svojho navštívenia dokíaľ sa nenaplnia č-y pohanov bdejte každého č-u môj č. nie je ešte tu, ale váš č. j e vždycky povedal J. : Ešte krátky č. som s vami ešte krátky č. je svetlo s vami v tomto č-e obnovíš Izr. aby prišli č-y občerstvenia určiac vopred odriadené č-y keď budem mať č., zavolám ťa utrpenia terajšieho č-u znajúc č., že je už hodina nesúďte ničoho pred č-om v príhodný č. som ťa počul teraz je č. práve príhodný keď prišla plnosť č-u svojím č-om budeme žať kým máme č., robme dobre vykupujúc si č. ; Kol 4, 5 v neskorších č-och odstúpia nie­ ktorí od viery


ČESŤ

67 2Tm 3, 1 4, 2 3 6 4, 1 6 Žid 11, 11 1, 17 l Pt 4, 17 5, 6 18 Júda 1, 3 Zj 2, 21 10, 6 1 1, 1 8 12, 1 2 20, 3 4M

7, 1 3

Kaz 1 2, 6 7, 3 PŠ Za 12, 2 Zj 5, 8 1 6, l 2 3 12

IM

40, 1 21 23

6, 23 24, 2 Jób 25, 3 Mat 27, 27 Ján 1 8, 3 2Kr

lM

12, 3

3M

25, 1 0,

9, 2 1 22, 2 8 31, 21 Pr Mat 24, 45 Luk 2, 4 l Sa

ž

nastanú nebezpečné č-y pristupuj v pravý i nepravý č. č„ keď neznesú zdravého učenia č. môjho odchodu sa už dostanovil našli milosť . . . v pravý č . Sára . . . porodila mimo č-u v bázni po č. svojho pútnictva je č„ aby sa začal súd aby vás povýšil svojím č-om v poslednom č-e budú posmievači lebo č. je blízko ; 22, 1 0 dal som jej č „ aby učin. pokánia už viac nebude č-u prišiel . . . č. mŕtvych, aby boli súdení (diabol) vie, že má krátky č. musí byť prepustený na malý č.

CAšA strieborná č. 70 šeklov váhy ; 7, 1 9-79 nerozrazí sa zlatá č. tvoje lono okrúhla č. Jeruzalem č-ou potácania majúc každý harfu a zlatú č-u vylejte 7 čiaš hnevu Božieho vylial svoju č-u na zem vylial svoju č-u na more vylial svoju č-u na veľkú rieku Pozri tiež heslo : Džbán; Krčah

Iz Ez Zj

13, 14, 20, 22,

16 1 4 4

CEĽAÔ budú požehnané v tebe všetky č-e zeme ; 28, 1 4 . Sk 3, 25 4 1 . 4M 26, 5-50, 57-58 ; 36, 6. 5M 1 1 , 6 moja č. je najmenšia všetky č-e národov sa budú klaňať nebojí sa za svoju č. ustanovil j eho Pán nad svojou č-ou pretože bol . . . z č-e Dávidovej

tvoj e č. z medi všetci sú tvrdého č-a nemajú pečate Božej na svojich č-ách znamenie na ich . . . č. majú jeho meno . . . na svojich č-ách neprijali znamenia na svoje č. j eho meno bude na ich č-ách

A ČEĽUSŤ Sud 1 5 , 15 našiel osliu č. 1 5 , 1 6, 1 7. Jób 40, 26. Ez 29, 4 ; Dan 3, 26. Hoz 1 1 , 4

38, 4.

A ČEREľíl PJ Hag

1, 1 5 2, 16

Pán šliapal č . panne dcére Júdovej nabral 50 z č-a

Jer

J;. ČERNIDLO 36, 1 8 . 2Ko 3, 3. 2J 12. 3J 1 3

2M

1 6, 24

28, 39 7, 5 17, 1 4 21, 26 24, 20 25, 6 22, 7 ž 14, 1 1 Iz A ČAŠNÍK 41, 14 prehrešil (sa) č . 51, 8 navrátil náčelníka č-ov d o jeho 66, 24 úradu za č-a 4, 7 Jon náčelník č-ov nepamätal na Jozefa Mar 9 , 44 Sk 12, 23 ČATA neprišli viacej lúpežné č-y sýrske H. poslal na neho lúpežné č-y 2M 25, 4 či j e počet j eho č-m ? zhromaždili na neho celú č-u pojal Judáš č-u vojska

A ČEĽADÍN

5M Jób

lM Iz Za Zj

lPa

Luk 1 6, 1 3 Rim 1 4, 4 lPt 2, 1 8

niktorý č. nemôže slúžiť 2 pánom 2Pa ktorý súdiš cudzieho č-a ž č-i takí, ktorí sa podriaďujú

2M 3M l Sa

CELO bude na č-e Áronovom pôjdem i ja proti vám č-m Dávid . . . uderil Filištína do č-a

28, 38 26, 24 1 7, 49

48, 4 3, 7 9, 4

25, 25 30 63, 2 1, 8 6, 2 6, 4 12, 3

1 6, 28

26, 1 8 8, 6 1 15 , 1 Pr 26, l Mal 1, 6 Mat 13, 57 Ján 4, 44

ä. CERV ; ČERviK nezasmradilo sa, ani v tom nebolo č-a nebudeš znášať, lebo to požerie č. moj e telo sa odialo č-arni moja sestra privolám č-om ľahnú do prachu, a č-y ich pokryjú sladnúť bude č-om čo potom smrteľný človek, č . a l e j a som č . č - y ťa prikrývajú neboj sa č-u Jakobov ako vlnu ich zožerie č. ich č. nezomrie B. nastrojil č-a kde ich č. nezomiera; 9, 46, 48 dali sa ho žrať č-y ČERVEC č. dvakrát farbený; 26, 3 1 , 36; 28, 5 . 3M 14, 4, 6, 49, 51, 52. 4M 1 9, 6. Joz 2, 1 8, 21. Iz 1 , 1 8 ČERVENÝ vyšiel prvý č. daj (mi) zhltnúť z toho č-ého prečo j e tvoje rúcho č-é muž sedel na č-om koni v prvom voze boli č-é kone vyšiel iný kôň, č. drak č„ ktorý mal 7 hláv Heslo č ervený, pozri tiež pri hesle: More Červené CESŤ vzdajte Hospodinovi č. ; 29. ž 96, 7, 8 nebude (to) na č. od Hosp. korunoval si ho slávou a cťou nie nám, ale svojmu menu daj č. nesluší bláznovi č. ak som ja otec, kde je moja č. ? prorok nie je bezo cti ; Mar 6, 4 prorok nemá cti vo svojej vlasti


ČESŤ

68

Rim

2, 1 0 9, 21 1 3, 7 l Tm l ,' 1 7 5, 17

2Tm Žid Zj

6, 16 2 , 20 2, 7 4, 9 11 5, 1 2 13 7, 12 1 9, 1 2 1 , 24

ž

1 6, 5 Za i 13, 8 Luk 1 0, 42 l Ko 1 3, 9 12

č. i pokoj každému, kto robí dobre j ednu nádobu na č. a druhú na neč. komu č., tomu č. múdremu Bohu, č. a sláva nech sú považovaní za ho dných dvojej cti ktorému č. a večná sila jedny na č. a jedny na neč. slávou a cťou si ho korunoval ; 9 dajú živé bytosti . . . č. hoden si . . . Bože, vziať slávu a č. hoden je Baránok, ten zabitý, vziať . . . č. Baránkovi dobrorečenie a č. č. a moc a vláda nášmu Bohu č. a moc Pánovi kráľovia zeme vnesú do neho svoju slávu a č. ; 26

ČIASTKA je č-ou môjho údelu dve č-y v nej budú vyplienené Mária si vyvolila dobrú č-u z č-y známe a z č-y prorokujeme teraz poznávam z č-y

H.

Á ČIERNY lM 3M l Pa Est PŠ

30, 13, 1 3, 1, 1, 5, Mat 5, Zj

32 31 5 6 5 11 36

6, 5

dobytča č-e ; 30, 33, 35, 40 č. vlas; 37 od Č-eho potoka egypt. č. mramor č-a som, ale krásna kadere vlnisté, č-e nemôžeš ani j ediný vlas uro b i ť č-m videl som a hľa, č. kôň

Est

Ez

lM 2M 3M

1 0, 2 78, 1 1 24, 1 4

24, 49 20, 6 1 8, 4 5 20, 22 22, 3 1 25, 18

5M

6, 29, Joz 22, Sud 2, lPa 18, 2Pa 9, Jób 5,

18 9 5 11 14 8 9

Pr

1 4, 40, 9 86, 1 0 1 03, 6 21 1 1 5, 3 1 1 9, 1 66 135, 6 1 43, 1 0 1 45, 1 9 1 2, 22 1 6, 1 2 21, 3

Kaz 3 , Iz 44, 46, Jer 9, 11,

15 14 24 10 24 6

22, 3 15 31, 32, Dan 9 , Am 3, Mat 3,

3 18 5 7 2

3, 3 • . .

ČIN

ž

ž

všetky č-y j eho moci zabudli na j eho č-y podľa tvojich č-ov ťa budú súdiť

5, 46 7, 12 21 24 12, 41 19, 1 6 2 1 , 23

ČINIŤ 23, 3 ak č-e milosrdenstvo a pravdu 5 činím milosť tisícim ; 5M 5, 1 0 15 moj e súdy budete č. ktoré, keď bude č. človek, bude 23 nimi žiť 28, 19 moj e súdy . . . budete ich č. ; 25, 1 8 . Luk 6 , 9 Ez 20, 1 9 ; 36, 27 27 prikázania „ . budete ich č . ; 35 5 M 5 , 3 1 ; 7 , 1 1 ; 15, 5 46 budete č. moj e ustanoven ia; SM 26, 16 budeš č. to, čo j e sprav. ; 2 1 , 9 1 0, 28 a b y ste rozumne č-li všetko 13, 3 aby ste č-li prikázanie 22, 1 9 synovia Izr., č-li to, čo je zlé Dávid . . . č-1 súd a sprav. 3, 2 aby si č-1 súd a sprav. 21 činí veľké veci ; 9, 1 0 ; 37, 5. 5, 19 ž 1 06, 2 1 29

niet toho, kto by č-1 dobré ; 3. Rim 3, 1 2 č. tvoju vôľu, môj Bože, s i želám ty si veľký a č-š divy H. činí to, čo je sprav. svätoslužobníci, ktorí č-e j eho vôľu Boh . . . činí všetko, čo chce č-m tvoje prikázama H. činí všetko, čo sa mu ľúbi nauč ma č. tvoju vôľu činí vôľu tých, ktorí sa ho boja ktorí činia pravdu, sa mu ľúbia ohavnosťou je kráľom č. bezbožnosť č. spravodlivosť a súd má radšej H. ako obeť sprav. je radosťou č. súd čokoľvek činí B., bude trvať ja H. č-m všetko ; 45, 7 č-m všetko, čo sa mi len ľúbi ktorý č-m milosť počujte slová tejto zmluvy a č-te ich nečiňte krivdy, nečiňte násilia keď č-1 súd a sprav., vtedy mu bolo dobre preto ti ustavične č-m milosť č-š tisícim milosť činili (sme) prevrátene H. nečiní ničoho, krome keď zjavil č-te pokánie; 4, 1 7 . Mar 1, 1 5 . Sk 2 , 38 č-te priame j eho chodníky; Mar 1, 3. Luk 3, 4 nečinia toho istého i publikáni ? aby vám ľudia č-li, to aj vy im č-te ; Luk 6, 3 1 kto čii:"ií vôľu môjho Otca ; 1 2, 50 kto čuj e tieto moj e slová a činí ich Ninivania . „ č-li pokánie ; Luk 1 1 , 32 Učiteľu, čo dobrého mám č. akou mocou č-š tieto veci ? Mar 1 1 , 28. Luk 20, 2 podľa ich skutkov nečiňte skutky činia nato, aby ich ľudia videli č-e z neho syna pekla toto bolo treba č. a tamto neopustiť čiňte učeníkmi všetky národy sluší v sobotu dobre č. a či zle č. dobre čiňte tým, ktorí vás nená­ vidia dobre čiňte a požičiavajte voláte : Pane, Pane, a neč-e, čo hovorím to čiň a budeš žiť ak nebudete č. pokánie ; 5 to čiňte na moju pamiatku ; l Ko 1 1 , 24, 25 nikto nemôže č. divy, ktoré ty č-š kto činí pravdu, ide k svetlu čokoľvek on činí, to . . . činí aj Syn ktorí dobre č-li na vzkrieseníe


69 Ján

ČISTÝ 8, 29 34 13, 17 14, 12 15, 24

Sk

3, 6, 8, 1 6, Rim 7,

19 8 22 30 15 19 1 2, 8 Gal 6, 9 Fil 2, 14 3, 23 Kol Žid 1 0, 7 13, 21 Jak 4, 17 !Pt 2, 15 1J 2, 1 7 3, 22 Zj 2, 5 21, 5 Jób

34, 22

ž

1 4, 4

36, 1 3 92, 1 0 94, 4 101, 8 Hoz 6, 8 Luk 13, 27 Rim Jak Zj

2, 13 1, 22 13, 18

z

73, 1 3 Mat 1 1 , 5 23, 25 2Sa

22, 2 1

Jób 22, 3 0 Pr 22, 1 1 2Ko 6, 6 l Tm 4, 1 2 5, 2

č-m to, čo sa j emu ľúbi kto činí hriech, je sluhom hriechu blah. ste, keď to aj č-e skutky, ktoré ja č-m, bude aj on č. keby som nebol č-1 medzi nimi skutkov čiňte pokánie a obráťte sa Štefan . . . č-1 veľké zázraky preto čiň pokánie čo mám č„ aby som bol spasený č-m to, čo nenávidím ; 7, 1 6, 20 neč-m dobrého, ktoré chcem kto činí milosrdenstvo činíac dobre neustávajme všetko čiňte bez reptanía čokoľvek č-e, robte z duše idem . . . aby som č-1, ó, Bože ; 9 aby ste č-li j eho vôľu kto tedy vie dobre č. a nečiní aby ste dobre činiac zapchali ústa kto činí vôľu Božiu, trvá n a veky č-me to, čo je ľúbe pred ním čiň pokáníe a čiň prvé skutky hľa, č-m všetko nové

ČINITEĽ niet tmy . . . kde by sa skryli č-ia neprávosti či toho nevedia všetci č-ia neprá­ vosti ; 53, 5 č-ia neprávosti padnú rozpŕchnu sa všetci č-ia neprávosti honosia sa všetci č-ia neprávosti vyťal všetkých č-ov neprávosti Gileád, mesto č-ov neprávosti odstúpte odo mňa všetci č-ia ne­ právosti č-ia zákona budú ospravedlnení buďte č-mi slova ČÍSLO kto má um, nech spo��íta č. šelmy, lebo je to č. človeka ČISTIŤ daromne, že č-m svoje srdce malomocní sa čistia č-e vonok pohára ; Luk 1 1 , 39 ČISTOTA vrátil mi podľa č-y mojich rúk; 25. ž 18, 21, 25 bude vytrhnutý č-ou tvojich rúk kto miluje č-u srdca v mravnej č-e príkladom . . . v mravnej č-e ako sestry v celej č-e

A ČISTOTNÝ Jak

3, 1 7

múdrosť z hora je ponajprv č-á

IM

7, 2

ČISTÝ zo všetkých hoviad č-ch si vezmeš po sedmoro

lM

2

7,

8, 20 2M

25, 1 1

2M

25, 3 1 27, 2 0 6, 1 1

3M

1 0, 1 1 13,

6 17

1 4, 8 48 53 1 6, 30 20, 25 7 11 19 22 5M 11 27 2Sa 31 5 , 13 2Kr Jób 1 1 , 4 14, 4 15, 1 4 15 1 6, 1 7 17, 9 25, 4 5 33, 9 1 2, 7 z 18, 27 19, 9 10 51, 9 4M

22, 1 8, 1 9, 1 2, 1 4, 22,

73,

12 1

Pr

20, 9 30, 1 2

Ez

36, 25 44, 23

Sof Mat

3, 9 5, 8 8, 3 27, 24

z hoviad, ktoré nie sú č-é, vezmeš po dvoje ; 8 Noach . . . vzal zo všetkých č-ch hoviad a všetkých č-ch vtákov a obetoval c-e zlato ; 25, 17, 38 ; 28, 1 4 ; 37, 2 , 6 , 1 1 , 1 7, 23, 24 ; 39, 25. l Kr 6, 2 1 . Jób 28, 1 9 . Dan 1 0, 5. Zj 2 1 ., 1 8, 2 1 svietnik z č-ého zlata ; 3 6 č-ého oleja olivového vynesie popol von za tábor na č-é miesto robiť rozdiel . . . medzi neč-m a medzi č-m ; 1 1 , 47 operie svoje rúcho a bude č. vyhlási kňaz toho, kto bol postih­ nutý rancu, za č-ého ; č. j e umyje sa vodou a bude č. ; 9 kňaz vyhlási dom za č. pokryj e na dome nečistotu a bude č. o d všetkých svojich hriechov bu­ dete č. budete robiť rozdiel medzi č-m hovädom a medzi neč-m keď zájde slnko, bude č. č. v tvojom dome to bude j esť ; 1 3 č. pokropí neč-ého neč. i č. to bude spolu j esť č-ch vtákov budete jesť ; 20 s č-m si č. reč Hosp. j e č-á ; Ž 1 8, 31. Pr 30, 5 umy sa buď č. ! moja náuka je č-á, a vraj som č. môže vydať č-é z neč-ého ? čo je smrteľný človek, aby bol č. nebesia nie sú č-é v j eho očiach moja modlitba je č-á kto j e č-ch rúk, priberie sily ako (môže) byť č. splodený zo ženy hvie zdy nie sú č-é v jeho očiach č. som, bez prestúpenia slová Hosp. sú č-é s č-m sa dokazuješ č-m prikázanie Hosp. j e č-é bázeň Hosp. je č-á očisti ma od hriechu yzopom, a budem č. stvor mi č-é srdce dobrý je Boh . . . tým, ktorí sú č-ého srdca kto môže povedať . . . som č. je pok., ktoré j e č-é vo svojich očiach pokropím vás č-ou vodou, a bu­ dete č. oznámia im rozdiel medzi neč-m a č-m vtedy národom č-é rty blah. č. srdcom chcem, buď č. ; Mar 1, 4 1 . Luk 5, 1 3 som č. krvi tohto sprav-


čiTAŤ Ján

70

2Tm

13, 1 0 15, 3 20, 26 1 4, 20 1 1, 2 1, 1 0 4, 8 1, 5 3, 9 5, 22 1, 3

Tít Žid Jak lPt

2, 22 1 , 15 10, 23 1, 27 1 , 22

Sk Riin 2Ko Fil ! Tm

2Pt lJ Zj

3, 3, 15, 1 9, 21, 22,

1 3 6 14 18 1

2M 5M

24, 7 17, 19 31, 1 1 8, 34 J oz Neh 8, 8 Kaz 12, 12 34, 1 6 Iz Jer 36, 15 Mat 1 2, 3 2 1 , 16 42 22, 3 1 Sk Zj

24, 15 8, 28 30 1, 3

1 Tm

4, 13

lM

1 , 26 27 2, 7 15 18 3, 22 24 6, 3 5 6 7

vy ste č., ale nie všetci vy ste už č . pre slovo som č. krvi všetkých všetko je o sebe č-é ako č-ú pannu Kristovi aby ste boli č. čo je mravne č-é láska z č-ého srdca tajomstvo viery v č-om svedomí seba ostrihaj č-ého Bohu, ktorému slúžim . . . v č-om svedomí vzývajú Pána z č-ého srdca všetko je č-é č-m telo umyté č-ou vodou č-é náboženstvo milujte j edni druhých z č-ého srdca povzbudzujem vašu č-ú myseľ očisťuj e sa, tak ako je aj on č. oblečení v ľanovom, č-om . . . rúchu odiati kmentom, bielym a č-m mesto bolo č-é zlato ukázal mi č-ú rieku

lM

2M

3M 4M 5M

8, 2 1 9, 6 1 6, 1 2 4, 10 11 21, 12 16 33, 20 24, 21 1 2, 3 23, 1 9 4, 3 8, 3

l Sa l Kr

2, 25 1 6, 7 8, 3 1 46

2Pa

6, 18 1 4, 1 1

ČÍTAŤ Jób vzal knihu zmluvy a č-1 bude v ňom č. po všetky dní budeš č. tento zákon pred . . . Izr. č-1 všetkv slová zákona č-li z knihy, zo zákona; 1 8 ; 9, 3 mnoho č. je zomdlením tela hľadajte v knihe Hosp. a č-jte Báruch č-1 v ich uši či ste neč-li, čo urobil Dávid; Mar 2, 25. Luk 6, 3 či ste nikdy neč-li, že z úst ne­ mluvniat či ste nikdy neč-li v písmach : Kameň; Mar 12, 1 0 o zmŕtvychvstaní mŕtvych č i ste neč-li kto č-š, rozumej ; Mar 13, 1 4 č-1 proroka Izaiáša či aj rozumieš, čo č-š ? ž blah., kto číta

2, 4 4, 1 7 5, 7 17 7, 17 9 , 32 1 2, 1 4 1 4, 1

A. ČÍTANIE buď bedlivý č-a ČLOVEK B. riekol : Učiňme č-a B. stvoril č-a na svoj obraz ; 9, 6. 5M 4, 32 č. sa stal živou dušou B. vzal č-a a umiestil ho v záhrade nie je dobre byť č-ovi samotnému č. sa stal ako j eden z nás (Boh) vyhnal č-a nebude s a môj Duch prieť s č-om H. videl, že sa množí zlosť č-a H. ľutoval, že učinil č-a H. riekol : Zahladím č-a

1 5, 1 4 16 22, 2 25, 6 27, 1 3 32, 2 1 33, 1 2 34, 1 1 15 21 37, 7 5, 7 8, 5 1 0, 1 8 18, 49 22, 7 32, 2 36, 7 39, 6 7 41, 1 0 43, 1 45, 3 49, 1 3 21 55, 1 4 56, 2 12

č o vytvorí srdce č-a, j e zlé kto vyleje krv č-a, toho krv bude vyliata č-om bude to divoký č. (Izmael) ja nie som výmluvný č. ktože dal ústa č-ovi kto by ubil č-a kto by ukradol č-a a predal lebo ma neuvidí č. kto by zabil č-a, zomri e ; 1 7 Mojžiš bol veľmi pokorný č . B . nie j e č „ aby klamal č-a, ktorý išiel za Bál-peorom, zahladil H. nie na samom chlebe žiť bude č. ; Mat 4, 4. Luk 4, 4 ak zhreší č. proti č-ovi nehľadím na to, na čo hľadí č. keby zhrešil č. proti svojmu blížnemu nieto č-a, ktorý by nehrešil ; 2Pa 6, 36 bude bývať B . s č-om n a zemi ? nech nemá proti tebe moci mizer­ ný č. čo má č„ dá za svoj život či je smrteľný č. sprav. ako B . č . sa rodí n a trápenie blah. č„ ktorého tresce B . čo j e smrteľný č. B . nie je č-om ako j a zavrie č-a, a neotvorí sa č., splodený zo ženy, j e krátkeho veku čo je . . . č„ aby bol čistý č., ktorý pij e neprávosť prospeje niečim č. silnému Bohu ? smrteľný č . , červ, a syn č-a červiak to je podiel bezbožného č-a nebudem pochlebovať č-ovi B. (je) väčší ako smrteľný č. lebo on odplatí č-ovi tak by sa č. navrátil do prachu j eho oči hľadia na cesty č-a pečatí ruku každého č-a č. krvi a ľsti sa oškliví Hosp. čo je smrteľný č. ; Žid 8, 5 aby viac nestrašil smrteľný č. vytrhol si ma z moci ukrutného č-a som červ a nie č. ; som potupou č-a blah. č., ktorému H. nepočíta ne­ právosti zachrániš č-a i hovädo, ó, Hosp. všetko je márnosť, i každý č. ; 1 2 áno, č. i d e t a ako tôňa č„ s ktorým som žil v priateľstve vysloboď ma . . . od č-a, ľstivého krásnejší nad všetkých synov č-a č. netrvá vo svojej sláve č. v sláve, ak tomu nerozumie ale ty, biedny č-če, rovný mne č. dychtí po mne čo mi môže urobiť č. ? ; 1 1 8, 6


71

ČLOVEK

lebo je márna pomoc č-a márnosť sú synovia č-a i prudký hnev č-a ťa musí chváliť blah . č„ ktorý má svoju silu v tebe blah. č„ ktorý sa nadeje na teba č. je čo do svojich dni ako t ráva 103, víno obveseľuje srdce . . . č-a 1 04, márna je pomoc č-a 1 08, blah. č._, ktorý sa bojí Hosp. 1 12, dobrý č. sa zmilováva ich modly sú . . . dielom rúk č-a 1 15, každý č. j e lhár ; Rím 3, 4 1 1 6, lepšie je utiecť sa k Hosp. ako 1 1 8, dúfať v č-a 1 40, 2 vytrhni ma, Hosp„ z moci zlého č-a 1 2 č. zlého jazyka nebude stáť 1 44, 3 Hosp„ čo je č„ že ho znáš 4 č. je podobný márnosti Pr 3, 1 3 blah. č„ ktorý našiel múdrosť 3 0 nevaď sa s č-om bez príčiny 3 1 nezáviď ukrutnému č-ovi 5 , 2 1 cesty č-a sú pred očami Hosp. 6, 27 môže č. vziať oheň do svojho lona 28 môže č. chodiť po žeravom uhlí 1 1 , 7 keď zomiera bezbožný č„ hynie nádej 1 2 rozumný č. mlčí 1 2, 3 č. neobstojí v bezbožnosti 8 č-a chvália podľa j eho rozumu 15, 1 8 hnevivý č. vzbudzuje svár ; 29, 22 1 6, 2 cesty č-a sú čistými v jeh o očiach 9 srdce č-a vymýšľa svoju cestu 28 prevrátený č. rozsieva svár 1 9, 1 1 rozum č-a zdŕža jeho hnev 2 1 , 29 bezbožný č. je tvrdý 22, 9 č_ dobrotivého oka bude požehnaný 24 nepriateľ sa s hnevivým č-om 27, 20 nenasýtia (sa) oči č-a 28, 1 7 č„ obťažený ľudskou krvou Kaz 1 , 3 aký úžitok má č. zo . . . práce; 2, 22 1 3 trudné zamestnanie_, ktoré dal B . synom č-a 3, 1 1 č. nevystihne diela, ktoré koná B . 6, 7 práca č-a j e pre jeho - ústa 7, 20 niet sprav. č-a na zemi 8, 1 múdrosť č-a osvecuje j eh o tvár 8 niet č-a, ktorý by vládol nad duchom 9 č. (vládne) nad č-om na svoje zlé 9, 1 č. nevie o ničom, čo je pred ktorým 3 srdce synov č-a je plné zlého 1 2 č. ani nezná svojho času 12, 5 č. ide do domu svojej večnosti 2, 1 1 vysoké oči č-a budú znížené Iz 1 7 zohnutá (bude) hrdosť č-a 22 prestaňteže čakať pomoc od č-a 13, 7 každé srdce č-a sa rozplynie 1 2 bude mizerný č. drahší 38, 1 1 nebudem viacej vídať č-a 45, 1 2 učinil zem a stvoril som č-a ; Jer 27, 5 55, 7 nech opustí . . . nešľachetný č. svoje myšlienky

ž

60, 62, 76, 84,

13 10 11 6 13 15 15 13 1 5 4 11 8

Jer

23 5 11 2 10

Mi

6, 8

S of

1, 3 17 3, 8 4, 4

10, 17, 26, 28, Ez Dan 2,

Mal Mat

7, 6

7, 24 8, 9 1 0, 35 11, 8 1 2, 1 0 12 35 45 13, 24 28 1 5, 1 1 11 1 6, 26 26 18, 7 19,

6

22, 1 1 26, 24

Mar

27, 72 2, 27

5, 8 1 0, 7 12, 1 4 1 5 , 39 Luk 5, 8 20 10, 30 1 1 , 24 12, 14 1 2, 1 6 1 4, 1 6 30 1 5, 1 1 1 6, 1 19 19, 7 21 20, 9 22, 22

cesta č-a nie je v j eho moci zlor. muž, ktorý sa nadeje na č-a č. zaslúžil, aby bol odsúdený ty (si) len č. a nie silný B. niet č-a na zemi, ktorý by mohol povedať vec oznámili ti, č-e to, čo j e dobré nepriateľmi č-a sú j eho domáci; Mat 1 0, 36 vyplienim č-a z povrchu zeme zovriem č-a úzkosťou má č. okrádať Boha ? č. nebude žiť na samom chlebe ; Luk 4, 4 pripodobnim rozumnému č-ovi som č. pod mocou ; Luk 7, 8 rozdeliť č-a proti jeho otcovi č-a, odiateho mäkkým rúchom ; Luk 7, 25 č„ ktorý mal uschlú ruku o koľko viac je č. než ovca dobrý č. z dobrého pokladu srdca ; Luk 6, 45 posledné veci toho č-a bývajú hor­ šie ; Luk 1 1, 26 podobné č-ovi, ktorý zasial č. nepriateľ to urobil nie to, čo vchádza do úst, poškvr­ ňuje č-a čo vychádza z úst, to poškvrňuje č-a ; Mar 7, 20 čože to osoží č-ovi, keby získal ; Mar 8, 36. Luk 9, 25 aké výmenné dá č. ; Mar 8, 37 beda č-ovi, skrze ktorého prichádza pohoršenie čo B. spojil, č. nech nerozlučuje ; Mar 1 0, 9 č-a, neodiateho svad. rúchom lepšie keby sa ten č. nebol narodil ; Mar 1 4, 2 1 neznám toho č-a ; 74. Mar 1 4, 7 1 . sobota j e učinená pre č-a a nie č. pre sobotu vyjdi z č-a, nečistý duchu! opustí č. svojho otca i mať nehľadíš na osobu č-a tento č. bol naozaj Syn Boží lebo som hriešny č. č-če, odpustené sú ti tvoje hriechy istý č. išiel z Jeruzalema keď vyj de nečistý duch od č-a č-če, kto ma ustanovil za sudcu bohatého č-a zem hojne zarodila nejaký č. urobil veľkú večeru tento č. začal stavať nejaký č. mal 2 synov bohatý č„ ktorý mal správcu bohatý č., ktorý sa obliekal k hriešnemu č-ovi vošiel nocovať pretože si prísny č. ; 22 istý č. vysadil vinicu, prenajal ju beda tomu č-ovi, ktorý ho zrádza


ČLOVEK Luk 22, 60 23, 4 Ján

Sk

2, 25 3, 4 27 5, 5 7, 22 46 9, 1 6 16 1 0 , 33 1 1 , 47 50 1 9, 5 1 0, 26 22, 25 24, 5

32 1 28 12 6 22 24 9, 20 l Ko 2, 9 11 14 3, 3 7, 1 15, 2 1

Rim

26, 2, 3, 5, 6, 7,

45 47 2Ko 4, 1 6 1 1, 6 12, 2 4 Gal 1, 1 1 6,

1 7

72 č-če, neviem, čo hovoríš nenachádzam nijakej viny na tomto č-ovi vedel, čo bolo v ktorom č-ovi ako sa môže narodiť č„ keď je starý ? č. nemôže nič vziať, keby mu ne­ bolo dané č„ ktorý bol 38 rokov nemocný v sobotu predsa obrezujete č-a nikdy tak nehovoril č. ako tento č. č. nie j e od Boha ako môže hriešny č. robiť také divy ? ty súc č. robíš sa Bohom ten č. robí tak mnohé divy aby zomrel 1 človek za ľud ; 1 8, 14 Pilát im povedal : Hľa, č. ! vstaň, veď i ja sám som č. či smiete bičovať č-a Rimana náj duc tohto č-a ako morovú nákazu tento č. mohol byť prepustený preto si neomluviteľný, ó, č-če č. (sa) ospravedlňuje vierou skrze 1 č-a vošiel hriech do sveta náš starý č. je spolu ukriž. podla vnútorného č-a ; Ef 3, 1 6 biedny j a č. ! č-če, ktože si ty, že odhováraš na srdce č-a nevstúpilo kto z ľudí vie, čo je v č-ovi telesný č. nechápe vecí Ducha nechodíte podľa č-a ? dobre by bolo č-ovi nedotýkať sa skrze č-a smrť, skrze č-a i zmŕtvych­ vstanie prvý č. Adam prvý č. zo zeme zemský ak sa aj vonkajší č. ruší som aj prostý č. neučený znám č-a v Kristovi slová, ktoré nesmie č. hovoriť evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podla č-a keby aj bol č . zachvátený čokoľvek seje č . , to bude i žať

Ef

Fil Kol l Te 2Te l Tm

2, 1 5 3, 1 6 4, 22 24 2, 8 3, 9 4, 8 2, 3 2, 5

6, 1 1 2Tm 3, 1 7 Tít 3, 1 0 Žid 13, 6 Jak 1, 19 l Pt 1, 24 3, 4 Zj 13, 1 8

Job 41, 3 Kaz 3, 1 4 Mat 1 6, 1 9 Ján 2, 5 1 6, 23 Gal 6, 7 Kol 3, 23

ž

1 0, 1 7 84, 9 1 1 5, 5 Pr 15, 29 Iz 1, 1 5 Mat 7 , 2 4 13, 13 Luk 8 , 1 0 1 1 , 28 Ján 9, 31 1 0, 27 18, 37 lJ 4, 6 5, 1 5

strnril v sebe jedného nového č-a zosilnieť na vnútornom č-ovi aby ste zložili . . . starého č-a obliekli si nového č-a súc v spôsobe nájdený ako č. keď ste vyzliekli starého č-a neopovrhuje č-om, ale Bohom kým . . . nebude zjavený č. hriechu prostredník Boha aj ľudí, č. Kristus č-če Boží, utekaj od takých vecí aby bol č. Boží dokonalý sektárskeho č-a . . . od by čo mi urobí č. ? nech je každý č. rýchly počuť sláva č-a ako kvet ale skrytý srdca č. lebo je to číslo č-a Pozri tiež heslo : Syn človeka

ČOKOĽVEK č . je pod . . . nebesami, je moj e č. činí B., bude trvať č. by si zviazal na zemi keby vám povedal č., urobte! za č. by ste prosili Otca č. sej e človek č. činíte, robte z duše ČUŤ žiadosť ponížených čuješ, ó, Hosp . Bože Zástupov, čuj moju modlitbu majú uši a nečujú ; Jer 5, 2 1 modlitbu sprav. čuj e keď množíte modlitbu, nečujem kto čuje tieto moje slová čujúc nečujú ani nerozumejú aby . . . čujúc nerozumeli blah„ ktorí čujú slovo Božie B . hriešnikov nečuje moje ovce čujú môj hlas kto je z pravdy, čuje môj hlas kto zná Boha, čuje nás vieme, že nás čuj e Pozri tiež heslo : Počuť

D Joz

1 9, 12

Sud 1 6, 23

lPa 29, 1 3 Luk 17, 1 6 1 8, 1 1 Ján 1 1 , 4 1 Rím 1 , 8 7, 25

A DABERAT (mesto) D . ; 2 1 , 28 A DÁGON (modla) D . ; l Sa 5, 2-7. ! Pa 1 0, 1 0 :ÔAKOVAŤ ó, náš Bože, ď-ujeme ti padol na tvár . . • a ď-1 mu Bože, ď-ujem ti, že nie som Otče, ď-ujem ti, že si ma počul ď-ujem svojmu Bohu . . . za vás ď-ujem Bohu s krze Jež. Krista

l Ko

1, 4

Ef Kol l Te 2Te

1, 1 6 5 , 20 3, 1 7 5, 1 8 1, 3

l Tm

1, 1 2

Fil

4, 6

1 Tm

4, 4

ď-ujem vždycky svojmu Bohu ; 1 4 ; 1 4, 1 8 . Fil 1 , 3 neprestávam ď. za vás ďakujúc vždycky za všetko ďakujúc Bohu a Otcovi vo všetkom ď-ujte podlžní sme ď. vždycky Bohu ; 2, 1 3 ď-ujem tomu, ktorý m a posilnil

:ÔAKOVANIE s ď-ím nech sa oznamujú vaše žiadosti čo sa prijíma z ruky Božej s ď-ím


73

DANIEL A DAKTYL zaneste mužovi . . . d-ov

5M 34, 1 Joz 1 9, 40 Sud 1 , 34 ĎALEKO 5, 1 7 1 8, 2 ž 1 03, 1 2 ako je ď. východ od západu 29 Ez 1 1 , 1 6 keď som ich aj zahnal ď. 30 Mat 1 5 , 8 ich srdce je ď. odo mňa ; Mar 7, 6 Mar 12, 34 nie si ď. od kráľ. Božieho 20, 1 Luk 15, 20 keď bol ď. uvidel ho j eho otec Sk 17, 27 hoci nie je ď. od „ . nás l Kr 1 2, 29 22, 2 1 vyšlem (ťa) ď. medzi pohanov 15, 20 A DALETH ; DALET l Pa 1 2, 35 25, 4 ; 34, 5 ; 1 1 9, 25. PJ 1 , 4 ; 2, 4 ; Ž Jer 4, 15 3 , 1 0 ; 4, 4 8, 15 A DALMÁCIA Ez 48, 1 2Tm 4, 10 Títus (išiel) do D-e Am 8, 1 4 A DALMANUTHA Mar 8, 10 prišiel do kraja D . I M 49, 1 5 2M 1, 1 1 A DAMARIS 2Pa 1 0, 1 8 Sk 1 7, 34 uverili „ . aj žena, menom D . Ezd 4 , 1 3 DAMAŠEK 7, 24 Neh 5, 4 l M 14, 1 5 Chóba, ktorá leží na ľavej strane Est 1 0, 1 D-u Mat 17, 25 8, 5 prišiel Aram, Sýr z D-u 2Sa 22, 1 7 2Kr 8, 7 Elizeus prišiel do D-u 14, 28 (Jeroboám) získal späť D. Luk 23, 2 2Pa 28, 5 zajatých . . . doviedli ich do D -u Iz 7, 8 hlavou Sýrie je D„ a hlavou D-u j e Rim 13, 6 7 Recín 8, 4 ponesú imanie D-u 1 0, 9 či nie je Samária ako D. 1 7, 1 D . bude . . . hromadou rozvalenin lPa 3, 1 Jer 49, 24 D. zmalátnie Ezd 8, 2 27 zapálim oheň na múre D-u Neh 1 0, 6 Ez 27, 18 D. obchodoval s tebou Ez 14, 1 4 Am 1, 3 pre troje prestúpení D-u 28, 3 5 polámem závoru D-u Dan 1, 6 5, 27 presťahujem (vás) za D . 7 Za 9, 1 bremä slova Hosp. proti . . . D-u 9 Sk 9, 2 vyžiadal si . . . listy do D-u 17 3 stalo sa, že sa už blížil D-u ; 22, 6 2, 19 1 0 učeník v D-u menom Ananiáš 46 9, 1 9, 22, 2 7 ; 22, 1 1 ; 26, 1 2, 20 48 22, 10 vstaň a idi do D-u 4, 1 6 2Ko 11, 32 v D-u vladár kráľa Aretu 5, 1 2 Gal 1, 17 zase som sa navrátil do D-u 29 DAN 6, 3 IM 14, 14 hnal sa za nimi až po D . 11 30, 6 nazvala j eho meno D . 16 35, 25 synovia Bilhy „ . D . 46, 2 3 synovia D-ovi : Chuším 20 49, 16 D. bude súdiť svoj ľud 23 17 D. bude hadom na ceste 27 2M 38, 23 Aholiáb . . . z pok. D-ovho 28 4M 7, 1 1, 39 z pok. D -ovho bolo 62 700 ; 2, 26 2, 31 tábora D-ovho je 157 600 1 0, 1 5M 27, 13 aby kliali : Rúben „ . D. 2 33, 22 D-ovi povedal : D . j e ako ľvíča 11 lM

43, 1 1

zem Gileád až po D . pok. synov D-ových . . . siedmy lós Amoreji utiskovali synov D-ových D. prečože zostal pri lodiach vyslali synovia D-ovi . . . 5 mužov meno toho mesta D. po mene D-a synovia D-ovi si postavili ten rytý obraz od D-a až po Béršeb u ; l Sa 3, 20. 2Sa 17, 1 1 . ! Kr 4, 25 druhé (teľa) dal do D-a Ben-hadad „ . zbil Ijjon a D . ; 2Pa 1 6, 4 z Dánovcov . . . do boja 28 600 hlas oznamujúceho počuť od D-a od D-a počuť fŕkanie D-ovi j eden diel hovoria : Ako že žije tvoj boh, D-e

Di\1'1 slúžiac bude dávať d. vyberali d-e, aby ho trápili (Adorám), ktorý bol nad d-ami nebudú dávať d-e nikto nemá práva uvaliť na nich d. požičali sme si peniaze na d. uložil kráľ Ahasver d. od koho berú kráľovia . . . d. či sa má dať cisárovi d. ; Mar 1 2, 14. Luk 20, 22 bráni dávať cisárovi d-e preto platíte aj d-e komu d„ tomu d. Pozri tiež heslo : Clo DANIEL D. od Abigaili zo synov Itamárových D . D „ Ginneton, Báruch mužovia : Noach, D. a Jób ; 20 si múdrejší ako D . zo synov J údových D . nazval D - a Baltazárom B. dal D-a v milosť D-ovi dal i to, aby rozumel . . . snom dobrorečil D. Bohu nebies (Nabuch.) klaňal sa D -ovi zvelebil kráľ D-a vtedy sa preľakol D. nech j e teraz D . zavolaný obliekli D-a do purpuru prevyšoval tento D. tie kniežatá našli D-a prosiť a pokorne sa modliť doviedli D-a a hodili ho do jamy ľvov D-u, služobníku živého Boha D . bol vytiahnutý z j amy vyslobodil D-a z moci ľvov D-ovi sa dobre vodilo videl D. sen a videnie bolo zjavené slovo D-ovi v tých dňoch som ja D. smútil D-u, ľúby mužu


DANÝ

74

Dan 1 2, 4 Mat 24, 1 5

5, 6 Est 1 4, 7 ž 9, 6 Iz Mat 7, 7 1 0, 1 9 13, 1 1 12 28, 1 8 6, 38 1 2, 48 3, 27 Ján 2Ko 1 2, 7 1, 29 Fil Luk

lM

2M

4, 32, 33, 43, 23,

3 20 10 11 8

36, 4, 6, 7, 4M 1 8, 31, l Sa 2, 1 0, 2Sa 1 1 , ! Kr 13, lPa 1 6, 2Pa 19, 9, Est 15, ž 40, 68, 3M

Pr

3 28 20 10 6 50 17 27 8 7 29 7 22 5 7 19 30 72, 1 0 76, 1 2 1 5 , 27 1 7, 8 23 1 8, 1 6 19, 6

21, 1 4 7, 7 1 , 23 5, 23 22, 1 2 Ez Dan 2 , 4 8 Kaz Iz

Jl

5, 1 7 1, 9

D-u, zavri tie slová a zapečať Sof ohavnosť . . . o ktorej hovoril prorok Mal Mat D . ; Mar 1 3, 1 4

3, 10 1, 1 0 2, 11 5 , 24 7, 1 1

donesú môj obetný d . nechcem obetného d-u obetovali mu d-y potom prij di a obetuj svoj d. viete dávať svojim deťom dobré d-y; Luk 1 1 , 1 3 ukáž sa kňazovi a obetuj d . d . Bohu j e to, čím b y som t i mohol pomôcť ; Mar 7, 1 1 čože j e väčšie, d. a či oltár, ktorý posväcuje d . videl bohatých hádzať svoje d-y keby si znala d. Boží dostanete d. Svätého Ducha i na pohanov je vyliaty d. Svätého Ducha dostávajú hojnosť milosti a d-u neželie B. d-ov svoj ej milosti majúc rozdielne d-y nemáte nedostatku v niktorom d-e milosti každý má svoj vlastný d. sú rôzne d-y milosti inému milosti d-y uzdravovania majú všetci d-y uzdravovať ? snažte sa horlivo o lepšie d-y snažte sa horlivo o duch. d-y vďaka Bohu za j eho d. nie zo seba, je to d. Boží podľa d-u milostí Božej vydal sám seba za nás ako posvätný dar nie preto, že by som hľadal d-u nezanedbávaj d-u milosti aby si roznecoval d. Boží ochutnali nebeského d-u posvätného d-u si nechcd ; 8 každv dokon. d. zostupuje z hora ako ktorý dostal d. milosti budú si navzájom posielať d-y

DANÝ tvoja žiadosť . . . bude ti d-á ó, aby bolo d-é spasenie Izr. 8, 4 syn nám j e d . 15, 5 proste, a bude vám d-é, ; Luk 1 1 , 9 vám bude d-é v tú hodinu ; 23, 1 9 Mar 13, 1 1 vám j e d-é poznať tajomstvá ; Luk 21, l Ján Mar 4, 1 1 . Luk 8, 1 0 4, 1 0 kto má, tomu bude d-é ; 25, 29. Sk 2 , 38 1 0, 45 Mar 4, 25 . Luk 8, 1 8 ; 1 9, 26 d-á mi je každá moc Rim 5, 1 7 dávajte a bude vám d-é komu j e mnoho d-é 1 1 , 29 keby mu nebolo d-é 1 2, 6 l Ko 1, 7 d. mi je osteň do tela vám je z milosti d-é za Krista 7, 7 DAR 1 2, 4 Kain doniesol Hosp. obetný d. 9 30 ukrotim j eho tvár d-om ; 1 8 vezmeš môj d . z mojej ruky 31 zaneste mužovi dolu d. ; 1 5 1 4, l 2Ko 9, 1 5 nevezmeš úplatného d-u, lebo úplatný d. oslepuj e ; 5M 1 6, 1 9 Ef 2, 8 3, 7 donášali k nemu dobrovoľné d-y 5, 2 dovedie svoj obetný d., kozu toto je obetný d. Aronov Fil 4, 1 7 kniežatá obetovali svoj obetný d. ! Tm 4 , 1 4 (Leviti) daní sú vám za d. 2Tm 1 , 6 preto obetujeme obetný d. Žid 6, 4 ľudia opovrhovali obetným d-om pohŕdali ním ani mu nedoniesli d-u 1 0, 5 Jak 1, 17 vyšiel za ním d. kráľov l Pt poď so mnou . . . dám ti d. 4, 10 Zj doneste posvätný d . ; Ž 96, 8 1 1, 10 (H.) neprijme úplatného d-u .t.. DARCA posielali . . . d-y chudobným 2Ko 9 , 7 ochotného d-u miluj e B. nevezme úplatného d-u d-u oltárneho si nechcel A DARIŤ SA vzal si d-y medzi ľuďmi lM 39, 2 bol mužom, ktorému sa všetko d-lo ; budú (ti) donášať kráľovia d-y 39, 3, 23 kráľovia . . . budú obetovať d-y Ezd 5, 8 dielo veľmi rýchle . . . darí sa nech donášajú Prehroznému d-y nehnevaj sa na toho, ktorému sa ž 37, 7 kto nenávidí d -ov, bude žiť darí ako drahokam býva úplatný d. Pr 1 7, 8 k čomukoľvek sa obráti, darí sa bezbožný berie úplatný d. Dan 8, 1 2 darilo sa mu d. človeka upriestraňuje mu každý je priateľom človekovi, ktorý I Ko 1 6, 2 odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí dáva d-y d. v skrytosti krotí hnev A DÁRIUS d. hubí srdce i rozum 4, 5 až do kraľovania Dária Ezd milujú úplatný d . 4, 24; 5, 5, 6, 7; 6, 1, 1 3, 1 4, 1 5 osprav. bezbožného pre úplatný d . 6 , 1 2 j a D . dávam rozkaz úplatný d . berú v tebe Neh 1 2, 22 za kraľovania Peržana Dária zvelebil kráľ D aniela a dal mu . . . Dan 5, 31 Méd D. dostal kráľovstvo d-y 6, 1 , 25, 28 ; 9, 1 ; 1 1 , 1 tvoje d-y nech sú len tebe 6 Dáriu, ži na veky vyťatý bude obetný d.


75

DAŤ

Dan Hag

6, 9 D. napísal písmo a vydal zápoveď 1, 1, 1 5 ; 2, 1 0. Za 1, 1, 7 ; 7, l

Ezd

&. DARKON 2, 56. Neh 7, 58

1, 9 Jób 52, 5 Iz Mat 10, 8 Rim 3, 24 2Ko 1 1 , 7

l Ko 2Pt

2, 1 2 1, 4

Rim

8, 32

Gal

3, 1 8

Jób

ž

lM

1 2, 29, 34, 22,

11 10 3 16

3, 6 1 2, 7 14, 20 15, 1 8 1 7, 1 6 25, 5 27, 28 30, 1

2M

47, 1 2, 22, 30,

15 36 29 15

4M

1 1 , 25

5M

29, 4

Joz

6, 2 1 4, 3 1 5, 28

l Sa

2Sa 20, 42 l Kr 3, 5 12 4, 29 2Kr 4, 43 6, 28 lPa

29, 1 4

Neh Jób

ž DARMO či sa Jób d. bojí Boha ? môj ľud (je) vzatý d. d. ste dostali, d. dajte ospravedlňovaní súc d. d. (som vám) zvestoval evanjelium Pozri tiež heslo : Zadarmo DAROVANi' všetko nám j e z milosti d-é sú nám d-é . . . zasľúbenia

Pr

DAROVAŤ Iz ako by nám s ním potom i všetkého ned-1 Abr. d-1 B. z milosti ÚASNO Jer ď. si ochutnáva pokrm ich jazyk s a lepil n a ich ď. ď. ochutnáva pokrm môj jazyk j e prilepený n a moje ď-á ; PJ 4, 4. Ez 3, 26 Ez DAŤ (Eva) dala spolu i svojmu mužovi tvojmu semenu dám túto zem ; 13, 1 5 Hoz Abram mu dal desiatok Mat tvojmu semenu som dal túto zem ; 1 7, 8 ; 24, 7 ; 26, 3 , 4. SM 34, 4. Sk 7, 5 tiež ti dám z nej samej syna Abrahám dal všetko, čo mal, Izákovi nechže ti dá B. z rosy neba daj mi synov; lebo ak nedáš, zomriem vraveli : Daj nám chleba H. dal ľudu milosť prvorodeného . . . dáš mne bohatý nedá viacej, a chudobný nedá menej z ducha, ktorý bol na ňom . . . dal na 70 mužov nedal vám H. srdca, aby ste rozumeli dal som do tvojej ruky Jericho Levitom nedal dedičstvo H. odtrhol kráľovstvo . . . a dal ho Mar tvojmu blížnemu či nám dal (ktáľ) nejaké dary Luk žiadaj si, čo ti mám d. ; 2Pa 1, 7 dal som t i múdre srdce B. dal Šalamúnovi múdrosť daj ľudu nech pojedia daj svojho syna, aby sme ho dnes zjedli ; 29 z tvoj ej ruky dali sme tebe

9, 1, 2, 9, 35, 1 6, 20, 21, 37, 40, 68,

20 21 4 18 7 11 5 3 4 4 12

80, 4 1 05, 23, 31, 42,

44 26 3 1 6 8 45, 8 55, 4 3, 1 5 13, 1 6 24, 7 3 1 , 33 32, 40 1 1, 1 9 19 20, 1 2 1 3, 1 1 4, 9 5, 42 6, 1 1 7, 1 0 1 0, 8 34 1 1 , 28 1 4, 8

1 6, 1 9 20, 4 22, 1 7 21 24, 29 25, 8 15 28, 1 2 6, 22 1 0, 45 1 2, 9 7, 44 11, 13 1 5, 1 2 1 8, 5 20, 2 16

dal si svojho dobrého Ducha H. dal, H. vzal .všetko . . . človek, dá za svoj život nedá mi oddýchnuť ak budeš sprav., čo mu tým dáš ? dáš mi znať cestu života nech ti dá podľa žiadosti dal si mu žiadosť jeho srdca dá ti žiadosti tvojho srdca dal do mojich úst novú pieseň Pán dal slovo a tých, ktoré zvestovali daj svietiť svojej tvári ; 80, 8, 20; 1 1 9, 135 dal im zeme pohanov daj mi, môj synu, svoj e srdce nedaj svojej sily ženám dám svojho Ducha na neho dám ťa za zmluvu ľudu nedám inému svojej slávy; 48, 1 1 dajte rosu, nebesia dal som ho za svedka národom dám vám pastierov dajte Hosp., svojmu Bohu, slávu dám im srdce, aby ma znali dám svoj zákon do ich vnút. dám svoju bázeň do ich srdca nového ducha dám d o vášho vnútra ; 36, 26, 27 ; 37, 1 4 dám im srdce z mäsa ; 36, 26 dal som i m a j svoje soboty dal som ti kráľa vo svojom hneve toto všetko ti dám tomu, kto ťa prosí, daj ; Luk 6, 30 daj nám dnes náš každod. chlieb ; Luk 1 1 , 3 o č o skôr d á váš Otec darmo ste dostali, darmo dajte neprišiel som d. pokoj j a vám dám odpočinutie daj mi tu na mise hlavu Jána ; Mar 6, 25 dám t i kľúče nebeského kráľ. čo bude sprav. dám vám č i s a m á d . cisárovi daň ; Mar 12, 1 4. Luk 20, 22 dajte, č o je cisárovo cisárovi ; Luk 20, 25 mesiac nedá svoj ej žiare ; Mar 13, 24 dajte nám zo svojho oleja j ednému dal 5 hrivien dali vojakom hodne peňazí čo len chceš, a dám ti ; 23 dal svoju dušu ako výkupné vinicu dá (Pán) iným vody na moje nohy si nedal o koľko skôr dá Otec z neba daj m i pripadajúci diel imania vdova (mi) nedá pokoja alebo kto ti dal tú moc ? zahladí tých vinárov a vinicu dá iným


76

DAŤ Ján

1, 1 2 3, 1 6 35 6, 5 1 1 3, 1 5 1 4, 1 6 1 6, 23

dal (im) právo a moc stať sa deťmi svojho jednorodeného Syna dal Otec . . . dal všetko do j eho ruky chlieb, ktorý j a dám lebo som vám dal príklad dá vám iného Tešiteľa za čokoľvek by s te prosili O tca . . . dá vám 17, 4 dielo som dokonal, ktoré si mi dal 8 slová, ktoré si mi dal, dal som im 1 1 zachovaj ich . . . ktorých si mi dal 22 slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im 24 Otče, ktorých si mi dal 1 8, 9 ktorých si mi dal, nestratil som 1 9, 9 J. mu nedal odpovede 2, 27 nedáš svojmu Svätému vidieť poSk rušenie ; 1 3, 35 3, 6 čo mám, to ti dám 1 1 , 1 8 a j pohanom dal B. pokánie 1 6, 7 ale im nedal D uch 1 7, 25 on sám dáva všetkému život Rim 8, 32 neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal 1 4, 6 kto dá na deň, dá Pánovi ; kto nedá na deň, nedá Pánovi l Ko 3, 6 ale B. dal vzrast 2Ko 5, 5 ktorý nám aj dal závdavok Ducha Gal 1 , 4 dal sám seba za naše hriechy Ef 1 , 1 7 žeby . . . ráčil vám d. ducha múdrosti 22 j eho dal za hlavu . . . cirkvi 4, 1 1 on dal jedných za apoštolov 29 aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú Fil 2, 9 dal mu z ľúbosti meno l Tm 2, 6 dal sám seba ako výmenné ; Tít 2, 1 4 2Tm 1 , 7 nám nedal B. ducha bojazlivosti 4, 8 koruna sprav. , ktorú mi dá Pán lJ 3, 1 akú lásku nám dal Otec 5, 1 1 nám B. dal večný život Zj 2, 1 0 dám t i korunu života 28 dám mu rannú hviezdu 2 1 , 6 dám tomu, kto žízni . . . vody života 4M

ž lM 5M Jób

ž

1 6,

1

1 06, 1 7 34, 21 49, 1 5 1 4, 22 1 5, 1 0 3, 20 5, 1 0 1 5, 5 37, 2 1 68, 36 1 04, 1 4 127, 2 136, 25

.A DÁTAN D., syn Eliábov ; 1 6, 1 2, 24, 25, 27; 26, 9 . 5M 1 1 , 6 (zem) pohltila D-a

DÁVAŤ svoje dcéry d-j me i m (Izachar) bude d. daň verne budeš d. desiatok nebude tvoj e srdce smutné, keď mu budeš d. načo dáva B. utráp. svetlo ktorý dáva dážď nedáva svojich peňazí na úžeru sprav. sa zmilováva a dáva on dáva národu silu d-š, aby rástla tráva dáva svojmu milému sen dáva pokrm každému telu

ž

1 45, 1 46, 147, 2, 3, 28,

15 7 9 6 34 27

40, 5, 31, Mat 5, 6, 7, 23, Mar 6, 8, 12, 6, 1 1, 1 8, 1 9,

29 24 35 45 2 6 23 7 6 14 17 38 13 12 8

23, 1 0, 1 3, 1 4,

2 28 34 27

Pr

Iz Jer

Luk

Ján

1 4, 1 7 1 7 , 25 20, 35 l Ko 3, 6 2Ko 6, 3 3, 5 Gal 4, 1 Kol 1, 5 Jak 4, 6 Sk

Rút lSa

4, 1 7 1 6, 1 3 19 23 1 7, 1 4 28 43 50 1 8, 3 7 11 12 14 16 28 29 1 9, 1 10 10 12 20, 1 6

d-š ich pokrm n a j eho čas dáva chlieb hladným dáva hovädu j eho pokrm H. dáva múdrosť pokorným dáva milo s ť ; Jak 4, 6 kto dáva chudob nému, nebude mať nedostatku dáva ustalému silu dáva dážď, podzimný i jarný H., ktorý dáva slnce dáva dážď na sprav. aj na nesprav. keď tedy d-š almužnu ncd·jte svätého psom d-e desiatky z máry d-1 im moc nad nečis tými duchmi lámal a d-1 ; Luk 22, 1 9 sluší d . cisárovi daň ; Luk 20, 22 d-j te„ čo j e cisárovo, cisárovi d-j te, a b ude vám dané vy, súc zlí, viete d. svojim deťom d-m desiatky zo všetkých príjmov polovicu svojho maj etku, Pane, d-m chudobným bráni d. cisárovi dane a ja im d-m večný život nové prik. vám d-m svoj pokoj vám d-m ; nie tak, ako dáva svet, j a vám d-m dávajúc nám dažde z neba dáva všetkému život blahoslavenej šie je d. ako brať B., ktorý dáva vzrast nedávajúc v ničom . . . pohoršenia ktorý vám dáva Ducha d-jte sluhom to, čo je sprav. ktorý dáva proste všetkým pokorným dáva milosť ; l Pt 5, 5

DÁVID Izai, otec D-ov ; 22 Duch Hosp. zostúpil na D-a odkázal mu : Pošli mi D-a D . vzal harfu a hral D. bol najmladší Eliáb . . . nahneval sa na D-a Filištín zlorečil D -ovi premohol D. Filištína Jonatán učinil spolu s D-om zmluvu D. (porazil) svoj e desaťtisíce; 21, 1 1 ; 29, 5 D. sa 2 razy vyhol pred ním Saul sa bál D-a D. si múdre počínal Izr. i Júda milovali D-a Saul videl . . . že je H. s D -om Saul bol nepriateľom D-ovi Jonatán . . . mal veľmi rád D-a Saul hľadal vraziť kopijou do D-a D. utiekol a unikol smrti spustila Míchal D-a oblokom učinil Jonatán zmluvu s domom D-ovým


DÁVID 1Sa 22, 1 21 23, 1 4 25, 1

2Sa

10 26, 2 12 25 27, 2 30, 6 2, 4 3, 5, 4 7 10 6, 14 8, 1 6 9, 1 0, 1 1, 12,

6 4 1 1 13 1 5, 3 0 1 6, 6 10 21, 1 23, 1 24, l l Kr 1, 1 31 43 2, 1 0 5, 9, 11, 15,

1 4 6 5

8, 3, 18, 21, 29, 2Pa 6,

19 1 14 26 9 7

2Kr l Pa

Ezd

3, 1 0 8, 2 Neh 3, 1 6 12, 24 36 3, 1 ž

Dá vid . . . zachránil sa útekom Eb iatár oznámil D-ovi D. býval na púšti Dá vid . . . odišiel dolu na púšť Fáran kto je D . a kto syn Izaiho S aul . . . hladal D-a na púšti Zífe vzal D. kopiju a krčah požehnaný ty, môj synu, D-e D . vstal a prešiel . . . k Achišovi D. sa posilnil v Hosp. pomazali tam D-a za kráľa ; 5, 3, 17. l Pa 1 1 , 3 D. mocnel vše viac a viac prišli všetky pok. Izraelove k D-ovi ; ! Pa 1 1 , 1 30 rokov mal D . , keď začal kraľovať, a kraľoval 40 rokov; 1 Kr 2, 1 1 . l Pa 29, 27 D. zaujal hrad Sion D. vše prospieval a bol väčším D. točiac sa vyskakoval D. porazil Filištínov; l Pa 1 8, 1 H. chránil D-a všade ; 1 4 . l Pa 18, 6 prišiel Mefibóšet . . . k D-ovi vzal Chanún služobníkov D -ových D. zostal v Jeruzaleme poslal H. Nátana k D-ovi povedal D. Nátanovi : Zhrešil som D. išiel hore „ . a plakal Šimei . . . hádzal kamene do D-a keď mu H. povedal : Zloreč D-ovi bol hlad za dní D-ových toto sú posledné slová D-ove satan naviedol D-a D. bol starý a zošlý vekom nech žije môj pán kráľ D . D . ustanovil z a kráľa Šalamúna usnul D. a ležal „ . pochovaný v meste D-ovom Chíram miloval D-a ak budeš chodiť . . . ako chodil D. nenasledoval cele Hosp. ako D. D . činil to, čo j e sprav. v očiach Hosp. H. nechcel zahladiť Júdu pre D-a toto boli synovia D-ovi Dávid . . . činil súd a sprav. D. tam postavil oltár D. sa radoval veľkou radosťou D„ môj otec, zamýšľal vystaviť . • . dom chválili Hosp. podľa nariadenia D-a zo synov D-ových Chattuš naproti hrobom D-ovým podľa príkazu D-a s hud. nástrojmi D-a žalm Dávidov (len čísla žalmm1, vždy 1. verš) 4-9, 1 1-14, 1 6, 1 8 - 29, 3 1 , 32, 34, 37-4 1 , 5 1 -53, 55- 65, 68, 69, 70, 1 0 1 , 1 03, 1 08, 1 0 9, 1 1 0, 1 38-144

ž

7, 1 7, 34, 52, 54, 78, 89,

1 1 1 2 2 70 4 21 36 1 32, 1 10 17 10 1 4 7 9 22 29, 1 22, 2 23, 5

1 44, Kaz 1, PŠ 4, 9, Iz 22, Jer

Ez

Hoz Am Za

33, 1 7 22 34, 23 24 37, 24 3, 5 6, 5 9, 1 1 12, 1 0 1 3,

Mat

1, 6 17 20 9, 27 1 2, 3 23 21, 9 22, 4 2 43

Mar 1 1 , 10 Luk 1 , 27 32 69 3, 31 20, 41 Ján 7, 42

žalostná pieseň D-ova modlitba D-ova ; 72, 20; 86, 1 D-ov, keď bol . . . zmenil svoj rozum D. vošiel do domu Achimelochovho či sa neskrýva D. u nás vyvolil si D-a prisahal som D-ovi ; 1 32, 1 1 našiel som D-a, svojho služ. neoklamem D-a Hosp„ pamätaj na D-a pre D-a, svojho služ„ neodvráť tváre dám vyrásť rohu D-ovmu vyslobodzuješ D-a, svojho služ. slová kazateľa, syna D-ovho tvoj e hrdlo ako veža D-ova sedieť bude na tróne D-ovom vidieť iba trhliny mesta D-ovho dám kľúč domu D-ovho beda Arielovi . . . kde táboril D . ktorý sedíš n a tróne D-ovom vzbudím D-ovi sprav. výrastok ; 33, 1 5 nebude vyťatý D-ovi muž rozmnožím semä D-a D-a, ten ich bude pásť D. bude kniežaťom prostred nich ; 37, 25 D. bude kráľom nad nimi budú hladať „ . D-a svojho kráľa vymýšľajú si hud. nástroje ako D . postavím stan D-ov ; S k 1 5, 1 6 vylejem n a dom D-ov . . . Ducha milosti bude otvorený prameň domu D-ovmu kniha rodu Ježiša Krista, syna D-ovho D. splodil Šalamúna od D-a až po presídlenie do Bab. rodov 1 4 Jozefe, synu D-ov zmiluj sa nad nami Synu D-ov ; 1 5, 22 ; 20, 30, 3 1 . Mar 1 0, 47, 48. Luk 18, 38, 39 i:i ste nečítali, čo urobil D. ; Mar 2, 25. Luk 6, 3 či nie j e toto ten syn D-ov hosanna v Synovi D-om ; 1 5 č í j e syn ? Povedali mu : D-ov; Mar 1 2, 35 ako ho tedy D. v Duchu nazýva Pánom ; 45. Mar 1 2, 37. Luk 20, 44 požehnané kráľovstvo . . . D-a Jozef z domu D-ovho ; 2, 4 B. mu dá trón D-a roh spasenia v dome D-a ktorý bol D-ov Kristus je synom D-ovým zo semena D-ovho . . . prijde Kristus


78

DÁŽĎ Sk

1, 1 6 2, 25 34 1 3, 22

Rim Žid Zj

2M 3M 5M

34 36 1, 3 4, 1 1, 3, 5, 22, 9, 26, 11, 28, 32,

6 32 7 5 16 33 4 17 12 2

36 1 41 9 13 5, 1 0 24, 8 28, 26 36, 27 38, 28 65, 1 1 68, 1 0 72, 6

8, 1 7, 18, Ezd 1 0,

l Kr

Jób

ž

1 05, 32 1 35, 7 1 47, 8 Kaz 1 1 , 3 Iz 30, 23 55, 1 0 Jer 3, 3 5, 24 1 0, 1 3 1 4, 4 Ez 34, 26

Hoz 6, 3 2, 23 Jl Am 4, 7 Mi 5, 7 1 0, 1 Za Mat 5, 45 Luk 1 2, 54 Sk Žid Jak Zj

1 4, 17 6, 7 5, 7 8 1 1, 6

predpovedal Svätý Duch skrze ústa D-ove lM D. hovorí . . . vždycky som videl pred sebou Pána D. nevstúpil na nebesia vzbudím im D-a za kráľa . . . našiel som D-a dám vám . . . veci D -ove D . poslúžiac rade Božej pošlom zo semena D-ovho ; 2Tm 2, 8 D. hovorí o blahoslavenstve aby som rozprával o . . . D-ovi ktorý má kľúč D -ov lev z pok. Júdovho, koreň D-ov j a som koreň a rod D -ov DÁŽĎ d. sa nelial na zem dám vám vaše d-e ; 5M 1 1 , 1 4 zavrel by nebesia, a nebolo b y d-a dávajúc tvojej zemi d. moj e naučenie sa bude liať ako hojný d. daj zase d. na svoju zem; 2Pa 6, 27 nebude po tieto roky . . . d-a blíži (sa) hukot veľkého d-a trasúc sa pre tú vec a od d-ov j e čas d-ov ktorý dáva d . moknú od d-a vrchov robiac d-u právo pršia ako d. či má d. otca kypríš j u hojnými d-ami d-om svojej štedrosti s i kropil zostúpi ako d. na pôkos a ako tichý d. dal im miesto d-a hrád robí d-u blesky nastrojuje zemi d . oblaky, vylievajú d . dá i d. na tvoj e semä ako prší d . a padá sneh zadržané sú podzimné d-e dáva d., podzimný i jarný činíš d-u blesky nebude d-a v zemi aby padal d . svojím časom ; budú to d-e požehnania prijde nám ako d . , ako jarný d. zošle vám hojný d . zadržal (som) od vás d. ako tichý d. hojný na bylinu žiadajte od Hosp. d. dáva d. na spravodlivých keď vidíte oblak . . . hovoríte, že ide d. nám d-e z neba dávaiúc ' zem, ktorá pij e d. dostane včasný a pozdný d. modlil (sa), a nebo dalo d. nepršal d. vo dňoch

2M

3M

5, 4 6, 2 1 9, 8 15 36 24, 3 27, 46 28, 1 2 31, 4 1 34, 1 8 9 36, 2 1, 1 6 2, 5 16 21, 7 34, 1 6 18, 1 0 17 19, 29 21, 9 26, 29

4M

25, 1 27, 8

5M

7, 1 2, 1 8, 23,

3 31 10 17

28, 4 1

Sud

Rút !Sa 2Sa 2Kr 2Pa Ezd Neh

J.ób z

3, 6 1 1 , 34 35 21, 1 1, 1 2 8, 13 1 , 20 24 9, 34 1 1, 21 13, 21 9, 1 2 I O, 30 42, 1 3 9, 1 5 45, 1 0 48, 12 1 06, 37 1 37, 8

DCÉRA (Adam) splodil synov a d-y videli synovia B oží ľudské d-y mám 2 d-y, ktoré nepoznali muža vstaň, vezmi . . . svoje 2 dcéry počali obe d-y Lotove nevezmeš môjmu synovi ženy z dcér Kananej a ; 37 protiví sa mi život pre d-y Hetove nevezmeš si z dcér Kanaánových vezmi (si) ženu, z dcér Lábana slúžil s o m ti 1 4 rokov z a tvoj e d-y Dína . . . vyšla sa podívať na d-y duša môjho syna Sichema visí na vašej d-e svoj e d-y dávajte nám ; 2 1 Ezav vzal svoje ženy z dcér Kanaána keď (bude) d., bude žiť zišla d. faraonova . . . kúpať sa (Reguel) kňaz mal 7 dcér keby niekto predal svoju d-u vzal by si z jeho dcér neodkryješ nahoty . . . d-y svojho syna, alebo d-y svoj ej d-y neodkryješ nahoty ženy a j e j d-y dcéry (neoddáš smilstvu) keby sa poškvrnila d. niektorého kňaza . . . bude upálená telo svojich dcér budete j esť ; 5M 2 8 , 53 (smilnili s) d-mi Moábovými aby prešlo jeho dedičstvo na j eho d-u j eho d-y neve zmeš svojmu synovi svoje d-y páli li ohňom kto b y viedol . . . d-u cez oheň nebude zasvätenej smilstvu z dcér Izr. naplodíš synov a dcér, a l e nebudú tvoji brali si ich d-y za ženy a svoje d-y dávali d. mu išla von oproti (J eftovi) ach, moja dcéra nedá Benj . (nikto) svojej d-y vráťte sa, moje d-y (kráľ) vezme a j vaše d-y aby sa neradovali d-y Filišt. d-y Izraelove, plačte pochovajte ju, lebo j e d. kráľova (Rechabeám splodil) 60 dcér (Abiáš splodil) 16 dcér neberte ich dcér svojim synom nedáme svojich dcér národom zeme ani ich dcér nevezmeme (Jób) mal 3 d-y ; 1 , 2 chvály v bránach d-y Siona d-y kráľov sú medzi tvojimi nech plesajú d-y J udska ; 97, 8 obetovali svojich synov a d-y d. Babylona, ty, ktorá máš byť spustošená


79 PŠ lz

DEDIČSTVO 2, 7 1, 3, 4, 32,

8 16 4 9

47, 1 62, 1 1 Jer

PJ

6, 2 8, 1 1 21 11, 22 1 6, 2 32, 35 46, 24 1, 6 2, 5 10 4, 6

21 Ez 1 3, 1 7 22, 1 1 24, 2 1 26, 8 Hoz 4, 1 3 Jl 2, 28 Mi Sof Za

7, 3, 2, 9,

Mat

9, 1 8 22

6 14 10 9

1 0, 35 37 1 4, 6 15, 22 28 21, 5 Mar 5, 35 7, 29 8, 42 Luk 13, 1 6 23, 28 Ján 1 2, 1 5 Sk 21, 9 2Ko 6, 1 8 Žid 1 1, 24

prísahou vás zaväzujem d-y Jer. ; 3, 5 ; 5, 8 ; 8, 4 d. Siena pozostala ako búdka povyšujú (sa) d-y Siena zmyje Pán hnusobu dcér Siena hriešne ubezpečené d-y, ušami pozorujte sadni do prachu, panna, d-o Bab. povedzte d-e Siena : Hľa, ide tvoja spása zahladím krásnu . . . d-u Siena liečia skrúšenie d-y môjho ľudu pre skrúšenie d-y svojho ľudu d-y pomrú hladom neber si ženy ani nemaj . . . . dcér vodíli . . . svoje d-y Molochovi hanbiť sa bude d. Egypta vyšla od d-y Siena . . . sláva rozmnožil v d-e Júdovej smútok mlčia starci d-y Siena neprávosť d-y môjho ľudu je väčšia ako hriech Sodomy raduj (sa), d-o Edomova obráť svoju tvár k d-m iný ponižuje . . . d-u svojho otca vaše d-y . . . padnú mečom tvoje d-y na poli pobije smilnia vaše d-y vaše d-y budú prorokovať; Sk 2, 1 7 d. povstáva proti svojej materi plesaj „ . d-o Jeruzalema ! raduj sa, d-o Siena plesaj veľmi, d-o Siena, pokrikuj radostne, d-o Jer. moja d. teraz zomrela dúfaj, d-o, tvoja viera ťa uzdravila ; Mar 5, 34. Luk 8, 48 lebo som prišiel rozdeliť . . . d-u proti materi ; Luk 12, 53 kto má radšej syna alebo d-u tancovala d. Heródíady; Mar 6, 22 moja d. sa strašne trápi d. bola uzdravená povedzte d-e Siena d. už zomrela ; Luk 8, 49 démon vyšiel z tvojej d-y mal jednorodenú d-u ktorá je d-ou Abrahámovou d-y Jeruzalema, neplačte neboj sa, d-o Siena ! mal 4 d-y, panny budete (mi) za synov a d-y odoprel volať sa synom d-y faraónovej

Sud

5, 1 2 Jób Pr Iz IM Ez

1 0, 3, 38, 3 9 ; 1 1 , 2 1 ; 1 2, 1 3 ; 1 3, 26 ; 1 5, 7, 1 5, 49 ; 2 1 , 1 5. Sud 1, 1 1 . lPa 6 , 58

A DEBORA lM

35, 8

toho času zomrela D.

1 9, 1 8 29, 1 5 3, 4

Rim Gal Tít Žid

l 1ak 1

'

4, 1 3 8, 1 7 3 , 29 4, 1 7 3, 7 1, 2 6, 1 7 2, 5

l M 28, 4 4M 1 4, 24 1, 8 5M ! Sa 2, 8 Neh 9, 23 25, 1 3 ž 37, 29 34 44, 4 54, 3 Iz 57, 1 3 60, 5, 19, 25, Mar 1 0,

21 5 29 34 17

1 5, 34, 1 8, 26,

17 9 20 54

Mat

2M 4M

5M

D„ žena prorokyňa ; 4, 5, 9, 1 0, 1 4 ; 5, 1, 7, 1 5 zobuď sa, zobuď, D-o

DECKO i d-á mnou pohŕdajú rozpustilé d. robí . . . hanbu nezbedné d-á budú panovať

A DEDAN 1 0, 7 synovia Raámovi : D . ; ! Pa 1, 9, 32 25, 3 . Iz 21, 13. Jer 25, 23 ; 49, 8. Ez 25, 1 3 ; 27, 15 27, 2 0 D. obchodoval s tebou 38, 1 3 Šeba, D. a kupci Taršíša

l M 1 5, 4 Mat 2 1 , 38

A DEBÍR Joz

4, 4

27, 7 8 33, 54 9, 26 1 0, 9

DEDIC ten bude tvojím d-om toto je d. ; poďme, zabime ho ; Mar 12, 7. Luk 20, 1 4 bude d-om sveta ak deťmi, tedy aj d-mi, d-mi Božími podľa zasľúbenia d-mi dokiaľ je d. nedospelý ak syn, aj d. Boží ospravedlnení j eho milosťou boli d-mi ktorého ustanovil za d-a B. chcel zvrchovane ukázať d-om či si B. nevyvolil chudobných . . . za d-ov DEDICNE aby si d. dostal zem j eho semeno ju obdrží d. vojdite a zaujmite zem d. stolicu slávy im dáva d. vošli do nej zaujať j u d. ; 24 j eho semä obdrží d. zem sprav. zaujmú d. zem aby si d. zaujal zem neopanovali d. zeme svojím mečom tvoje semä bude d. vládnuť bude d. vládnuť vrchom mojej svätosti budú d. vládnuť zemou (tichí) d. obdržia zem večný život obdrží d. vládnite d. kráľovstvom aby som d. obdržal večný život ; Luk 1 0, 25 DEDICSTVO zasadíš ich na vrchu svojho d-a prijmeš nás za svoj e d. ja som tvojím . . . d-m ; 26 ktorého bude viacej, tomu dáš via_cej d-a dáš, aby prešlo d. ich otca na ne aby prešlo j eho d. na j eho dcéru rozdelite si zem do d-a lósom neskaz svojho ľudu a svojho d-a nemá Lévi podielu a d-a ; 1 2, 1 2 ; 1 4, 27, 29 ; 1 8, 1 . Joz 1 3, 33


DEDIČSTVO

80

Luk 1 2, 1 3 Ef 1, 1 1 14 18 5, 5 Kol 3, 24 lPt 1, 4 5, 3

H. je jeho d-m ; Jaz 13, 33 ; 1 4, 3 rozdelíš tomuto ľudu do d-a zem vzbudil meno zomrelému na j eho d-e pomazal (ťa) za vojvodu nad svojún d-m nemáme d-a v synovi Izaiho ; l Kr 1 2, 1 6 . 2Pa 1 0, 1 6 prečo chceš pohltiť d. Hosp. ? sú tvojím ľudom a . . . d-m dávaš mi do d-a neprávosti dám ti národy, tvoj e d . skvelé d. je u mňa požehnaj svoj e d . volí nám naše d . dal si mi d . tých, ktorí sa boj a tvojho mena vymeral im d. povrazom rozhneval sa na svoj e d . Bože, pohania vtrhli do tvojho d-a zošklivil si svoj e d. dajúc im d. pohanov za d. som vzal tvoj e svedoctvá d. od Hosp. sú synovia dal ich zem za d„ za d. Izraelovi ; 1 36, 2 1 dobrý zachováva d . d o m a maj etok sú d - m po otcoch dobrá je múdrosť s d-m dal do d-a d-á, ktoré boli spusto­ šené zohavili ste moj e d. d. sa mi stalo podobným Ivovi ohavnosťami naplnili moje d . naše d. sa prevrátilo toto im bude za d. : Ja som ich d-m nev:•daj svojho d-a v potupu pas . . . stádo svojho d-a j eho d. som dal šakalom zabime ho, a d. bude naš e ; Luk 2 0 , 1 4 povedz . . . aby si rozdelil s o mnou d . ! v ktorom sme sa stali aj d-m Božún je závdavkom nášho d-a bohatstvo slávy j eho d-a modlár, nemá d-a v kráľ. Krista od Pána vezmete odplatu d-a cieľom d-a, neporušiteľného nie ako panujúci nad d-m

I M 21, 10 Sud 1 1 , 2 Gal 5, 21

DEDIŤ nebude d . syn tejto dievky nebudeš d. v dome nášho otca nebudú d. Božieho kráľ.

5M Jaz Rút

1 8, 2 1, 6 4, 5

! Sa

1 0,

2Sa

20,

19 l Kr 8 , 5 1 J ób 1 3, 26 2, 8 ž 1 6, 6 28, 9 47, 5 61, 6 78, 55 62 79, 1 1 06, 40 1 1 1, 6 1 1 9, 1 1 1 1 27, 3 135, 1 2 1 3 , 22 1 9, 14 Kaz 7, 1 1 Iz 49, 8

Pr

2, 1 2, 1 6, PJ 5, Ez 44, Jl 2, Mi 7, Mal 1, Mar 1 2, Jer

!Pa

7 8 18 2 28 17 14 3 7

3, 24;

A DELAIÁŠ 24, 1 8 . Ezd 2, 60. 7 , 62. Jer 3 6 , 12, 25

ž

22, 1 9

Pr Iz Sk

1 6, 1 9 9, 3 2, 45

4, 14 Kol 2Tm 4, 10 Sk 3J

19, 24 12

5M 2Pa

32, 1 7 11, 15

ž 1 06, 37 Mat 7, 22 8, 1 6 28 31 9, 32 33 34 1 0, 8 11, 18 12, 24 27 28 1 5, 22 1 7, 1 8 Mar 1 , 34 6, 1 3 7, 26 29 9, 38 1 6, 9 17 Luk 4 , 33 35 41 7; 33

Neh 6, 1 0 ;

A DELILA Sud 1 6, 4

(pohanská žena) D . ; 1 6, 6, 10, 12, 13, 18 Ján

8, 27 29 30 33 9, 1 1 0, 11, 13, 7,

42 17 14 32 20

DELIŤ delia si medzi sebou moje rúcho ; (Mat 27, 35) ako d. korisť s pyšnými plesajú, keď delia korisť majetky predávali a d-li

A DÉMAS pozdravuje vás D. ma opustil

„ .

D . ; Filém 24

A DEMETER zlatník, meno m D . ; 38 D-ovi dávajú všetci svedoctvo DÉMON obetovali d-m, nie Bohu postavil si zvláštnych kňazov pre d-ov obetovali svojich synov . . . d-m a v tvoj om mene d-ov nevyháňali priviedli mu mnohých posadlých d-ami ; Mar 1, 32 stretli sa s ním 2 posadli d-ami d-i ho prosili a hovorili ; Mar 5, 1 2 priviedli m u nemého človeka, po­ sadlého d-om ; 12, 22 keď bol d. vyhnaný, hovoril nemý kniežaťom d-ov vyháňa d-ov ; Mar 3, 22. Luk 1 1 , 1 5 d-ov vyháňajte hovoria : Má d-a nevyháňa d-ov, iba Belzebúbom ak ja Belzebúbom vyháňam d-ov; Luk 1 1 , 1 9 a k j a Duchom Božím vyháňam d-ov ; Luk 1 1 , 20 dcéra sa strašne trápi, posadlá d-om d. hneď vyšiel z neho d-ov vyhnal, a nedal d-om hovoriť vyháňali mnoho d-ov prosila ho, žeby vyhnal d-a d. vyšiel z tvojej dcér y ; 30 človeka, ktorý . . . vyháňa d-ov ; Luk 9, 49 z ktorej bol vyhnal 7 d-ov ; Luk 8, 2 v mojom mene budú vyháňať d-ov mal ducha nečistého d-a d . vrhnúc ho do prostredku od mnohých vychádzali aj d-i prišiel Ján Krstiteľ „ . hovoríte : Má d-a muž z toho mesta, ktorý mal d-ov d. ho zaháňaval na púšť mnoho d-ov vošlo do neho d-i . . . vošli do svíň dal im moc a právo nad všetkými d-mi d. silne ním zalomcoval aj d-i sa nám poddávajú vyháňal d-a, a ten bol nemý hla, vyháňam d-ov zástup odpovedal : D-a máš


81 Ján

8, 48 49 1 0, 21

l Ko 1 0, 20

21

l Tm 4, 1 Jak 2, 1 9 Zj 9, 20

1 6, 14 1 8, 2

nehovoríme

1 0, 20

1

. . že máš d-a ? ; 52; Jób . -

1

nemám d-a, ale ctím svojho Otca môže d. otvoriť očí slepých ? ž obetujú d-om a nie Bohu nemôžete piť kalich Pánov i kalich d-ov budú počúvať • . . učenia d-ov aj d-i veria a trasú sa aby sa neklaňali d-om lebo sú to duchovia d-ov stal sa bývaniskom d-ov

-

DE:Ň' IM

2M

1, 5 5 2, 2 3 3, 14 7, 24 8, 22 17, 12 27, 2 35, 3 39, 10 47, 9 12, 14 15

B. nazval svetlo dňom bol večer, a bolo ráno, prvý d. B. dokonal 7. dňa svoje dielo a odpočíval 7. dňa B. požehnal siedmy d. budeš žrať prach po všetky dni vody mocneli na zemi 1 50 dní d. a noc neprestanú keď mu bude 8 dní, bude obrezaný neviem dňa svojej smrti vyslyšal (ma) v d. môjho súženia hovorila Jozefovi d. po dni málo ich bolo a zlé boli dni ten d. vám bude na pamiatku 7 dní budete j esť nekvas. chleby;

13, 21 16, 26 20, 8 20, 9

H. išiel pred nimi vo dne 7, dňa j e sobota pamätaj na d. soboty 6 dní budeš pracovať;

12 23, 1 2 3M 4M 5M Joz Sud l Kr

2Kr

l Pa Neh Jób

37, 18 38, 7 39, 5 6 42, 4

50, 15 52, 3 61, 7 9 68, 20 74, 1 6 77, 3 84, 1 1 86, 3 7 90, 4

23, 1 2 ;

9

5M 5, 1 6 ; 6, 2 7. dňa prestaneš (pracovať) ; 3M 23, 3. Jer 17, 24 6 dni činil H. nebesia a zem

31, 17 12, 3 ôsmeho dňa sa obreže 6, 5 po všetky dni sľubu jeho nazar. 28, 25 7. dňa vám bude sväté zhrom. 29, 1 bude vám to d. trúbenia 32, 35 je blizko d. ich záhuby 47 tým slovom predÍžite svoje dni 1, 2 budeš premýšľať o nej vo dne 1 6, 1 6 d. ako d. (ho) sužovala 1 9 , 8 (Eliáš šiel) 40 dni a 40 nocí 7, 9 tento d. je dňom radostnej zvesti 1 9, 3 tento d. je dňom súženia 29, 1 5 naše dni sú ako tieň ; Jób 8, 9 8, 9 tento d. je svätý Hosp. ; 1 0 3, 1 Jób . „ zlorečil svojmu dňu Pr 7, 1 j eho dni sú ako dni nájomníka 6 moje dni sú rýchlejšie ako člnok 1 6 moje dni sú márnosť 9 , 25 moje dni boli rýchlejšie ako bežec 15, 20 po všetky svoje dni sa trápi bez1 7, 1 11

1 9, 3 25, 5 32, 4

49, 6

aby s a predÍžili tvoje dni ;

božnik moje dni hasnú moje dni sa pominuli

12 13 16 2 12 19

44, 9 23

13, 6

3 1 , 1 5 ; 34, 2 1 . 3 M 23, 3 . 5M 5, 13

1 7, 21, 30, 1, 7, 1 8,

1

1 03, 15 1 09, 1 1 8, 1 1 9, 1 36, 1 38, 1 39, 9,

1 0, 15, 23, 27, Kaz 2, 7,

j-

·

10 12 91, 1 6 96, 2 1 02, 3 4 9 12 25

8 24 1 64 8 3 12 11 27 15 17 1 23 14

noc rm ooracajú na d. trávia svoje dni v dobrom pochytili ma dni trápenia; 27 o j eho zákone rozmýšľa dňom B. sa hnevá na bezbož. každý d. nadišli na mňa v d. môjho nešťastia d. dňu hovorí slovo na teba očakávam každý d. dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka H. zná dni bezúhonných smutný chodím d. ako d. aký je výmer mojich dní dal si mi dní na šír. . . . dlaní hovoria každý d. : Kdeže je tvoj B. ? ; 1 1 Bohom sa chválime každý d. pre teba sme vraždení každého dňa; Rim 8, 36 prečo by som sa mal báť v dňoch zlého vzývaj ma v d. súženia milosť silného Boha trvá každého dňa pridaj dní ku dňom kráľovým plniac svoje sľuby d. po dni d. ako d. nám nakladá bremä tvoj je d„ tvoja je i noc v d. svojho súženia hľadám Pána lepší je d. v tvojich dvoroch na teba volám každého dňa ; 88, 10 v d. svojho súženia volám 1 000 rokov je v tvojich očiach ako včerajší d. naše dni idú ta pre tvoj búrlivý hnev dní našich rokov je . „ 70 rokov nauč nás tak počítať naše dni nasýtim ho dlhosťou dní zvestujte j eho spasenie zo dňa na d. v d„ keď volám, rýchle sa mi ozvi moje dni miznú ako dym každý d. ma hanobia moj e dni sú ako miznúci tieň neber ma preč v polovici mojich dní človek je čo do svojich dni ako tráva jeho dní nech je málo toto je d„ ktorý učinil H. sedemkrát za d. ťa chválim slnce, aby panovalo vo dne v ktorýkoľvek d. som volal noc ti svieti ako d. mnou, hovorí múdrosť, sa rozmnožia tvoje dni bázeň Hosp. pridáva dni dni chudob. človeka . . . sú zlé choď v bázni Hosp. celý d. nechlúb sa zajtrajším dňom jeho dni sú plné bolesti v dobrý d. buď tedy šťastný


DEŇ Kaz Iz

Jer

PJ Ez Dan Hoz Jl

Am Jon Mi Hab. Sof Za Mal Mat

8, 8 niet vlády nado dňom smrti 12, 1 kým neprijdú dni zlého 2, 1 2 d. Hosp. Zástupov sa blíži; 1 3, 9 4, 1 toho dňa sa chopí 7 žien 1 muža 13, 6 kvíľte, lebo je blízko d. Hosp. 22, 5 d. veľkého nepokoja 34, 8 to bude d. pomsty Hosp. 37, 3 tento d. je dňom súženia 49, 8 pomôžem ti v d. spasenia 58, 2 síce ma hľadajú d. ako d. 60, 20 bude koniec dňom tvojho smútku 61, 2 d. pomsty nášho Boha 65, 2 rozprestieral som svoje ruky celý d. ; Rim 1 0, 2 1 66, 8 zrodí (sa) zem z a 1 d. ? 6, 4 beda nám, lebo uchodí d. 1 7, 1 7 si mojím útočišťom v d. zlého 20, 7 som za posmech každého dňa 1 4 zlorečený d„ ktorého som bol splodený 30, 7 d., ktorému nebolo podobného 46, 1 0 ten d. je dňom Pána Hosp. 1, 1 2 H. v d. pále svojho hnevu 5 , 2 1 obnov naše dni ako kedysi 7, 7 už je blízko d„ totiž d. hrmotu 30, 3 j e blízko d. Hospodinov; Jl 1, 1 5 ; 3 , 1 4 . Obad 1 5 . Sof 1 , 7, 1 4 6, 1 0 trikrát z a d . kľakol na svoje kolená 9 , 7 prij dú dni navštívenia, prij dú dni odplaty 2, 1 prichádza d. Hospodinov 2 d. tmy a mrákavy, d. oblaku 1 1 d. Hosp. bude veľký a strašný 5, 1 8 beda tým, ktorí si žiadajú d. Hosp. 20 či nie j e d. Hosp. tmou 3, 4 ešte 40 dní, a Ninive bude pod­ vrátené 3, 6 zatmie sa nad ními d. 1 , 5 vykonám dielo vo vašich dňoch ; Sk 1 3, 4 1 1, 1 5 t e n d . bude dňom . . . hnevu, dňom úzkosti a súženia, dňom búrky 4, 1 0 kto bude pohŕdať dňom malých začiatkov 1 4, l hľa, prichádza d. Hospodinov 3, 2 kto znesie d. j eho príchodu 4, 1 prichádza d„ ktorý horí ako pec 5 prijde d. Hosp., veľký 4, 2 keď sa bol postil 40 dní 6, 34 nestarajte sa o zajtrajší d . 34 dosť m á d. na svojom trápení 7, 22 mnohí mi povedia tamtoho dňa 1 0, 1 5 d. súdu ; 1 1 , 22, 24 ; 1 2, 36. Mar 6, 1 1 1 1 , 24 zemi Sodomänov bude znesiteľ­ nejšie v d. súdu ; Luk 1 0, 1 2 1 2, 40 ako bol Jonáš v bruchu veľryby 3 dni 15, 32 už 3 dni dlejú so mnou 1 7, 23 tretieho dňa vstane z mŕtvych ; 20, 1 9 ; 27, 63 20, 6 čo tu stojíte celý d. 1 2 ktorí sme niesli bremeno dňa

82 Mat 24, 22 22 36 37 38 50 25, 1 3 26, 55 28, 20 Mar 1, 13 1 4, 49 Luk 1, 59 2, 37 4, 2 9, 23 1 7, 26 1 9, 42 2 1 , 22 34 24, 29 Ján

6, 40 7, 37 8, 56 9, 4 1 1 , 39 1 2, 7 1 6, 26

Sk

1, 3 2, 1 20 17 1 7, 1 1 31 20, 7 31

Rim 1 3 , 1 2 1 4, 5 6 l Ko 2Ko

Ef

1, S 3, 1 3 4, 16 6, 2 2 4, 30 5, 1 6 6, 13

keby neboli skrátené tie dni ; Mar 1 3, 20 pre vyvolených budú skrátené tie dni ; Mar 13, 20 o tom dni „ . nevie nikto ; Mar 13, 32 ako bolo za dní Noeho až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu ; Luk 1 7, 27 prij de pán „ . v d„ v ktorý sa nenazdá ; Luk 12, 46 neviete dňa ani hodiny každý d. som sedel u vás a učil ja som s vami po všetky dni bol tam na púšti 40 dní d. po dni som bol u vás ; Luk 22, 53 ôsmeho dňa „ . prišli obrezať dieťatko slúžiac Bohu dňom i nocou nej edol ničoho v tých dňoch a vezme svoj kríž na každý d. ako bolo vo dňoch Noeho, tak bude aj vo dňoch Syna človeka keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj d . lebo to budú dni pomsty náhle by prišiel na vás ten d. zostaň s nami „ . d. sa už nachýlil ; Sud 1 9, 9, 1 1 a ja ho vzkriesim v posledný d. ; 6, 44, 54 v ten veľký d. sviatku stál J . Abr„ váš otec, splesal, aby videl môj d. musím konať skutky . . . dokiaľ j e d . smrdí, lebo j e už 4 dni v hrobe zachovala to ku dňu môjho pohrebu toho dňa budete prosiť v mojom mene ukazujúc sa im 40 dní keď sa už doplňoval 50-ty d. prv ako prij de d. Pánov, veľký Pán pridával cirkvi . . . každý d. skúmali písma každý d. d„ v ktorom bude súdiť celý svet ; Rim 2, 1 6 v prvý d . týždňa, keď sme s a zišli lámať chlieb d. a noc neprestal som . . . napo­ mínať d. sa priblížil niekto súdi, že každý d. ako d. kto dá na d„ dá Pánovi; kto nedá na d„ nedá Pánovi na d. bezúhonných v d. nášho Pána pretože to ten d. ukáže vnútorný (človek) sa obnovuje d. čo d. hľa, teraz d. spasenia ! v d. spasenia som ti pomohol ste zapečatení ku dňu vykúpenia vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé aby ste mohli odolať v ten zlý d.


DESIATOK

83 d. Pánov prij de tak ako zlodej ; 2Pt 3, 1 0 5 ste synmi svetla a synmi dňa 8 súc synmi dňa buďme triezvi lTm 5, 5 v prosbách a modlitbách dňom i nocou v posledných dňoch nastanú ne­ 2Tm 3, bezp. časy 4, 8 koruna sprav„ ktorú mi dá Pán . . . v ten d . Žid 3, 1 3 napomínajte (sa) každý d. 1 0, 25 vidíte, že sa blíži ten d. l Pt 3, 1 0 kto chce . . . vidieť dobré dni 3 , 3 v posledných dňoch prijdú po­ 2Pt smievači 8 1 d. je u Pána ako 1 000 rokov a 1 000 rokov ako l d. ; Ž 90, 4 1, 1 0 bol som v duchu v d. Pánov Zj 6 , 1 7 prišiel ten veľký d. jeho hnevu 1 2 , 1 0 žaloval na nich . . . dňom i nocou 20, 1 0 budú mučení dňom i nocou l Te

Mat

Mar Luk Ján Zj

2Pt Sk lM 2M 3M 4M l Sa 2Pa Kaz Iz Dan

5, 2

Za

8 , 23

Mat 25, 1 28 Luk 1 5, 8 17, 1 2 1 9, 1 3 Zj

16 2, 10 13, 1 1 7, 1 2

chopia (sa) 10 mužovia . . . krídla rúcha muža Žida bude podobné nebeské kráľ. 1 0 pannám dajte tomu, ktorý má d. hrivien; Luk 1 9, 24 žena, ktorá m á d. grošov stretlo sa s ním d. malomocných zavolal svojich 1 0 sluhov, dal im d. hrivien Pane, tvoja hrivna získala d. hrivien budete mať súženie d. dní (šelma mala) d. rohov a na svojich rohoch mala d. diadémov d. rohov, ktoré si videl, je d. kráľov

DESAŤ TISÍC sto z vás bude honiť d. t. 2 z nich by !obrátili na útek d. t. porazili ich v Bezeku, d. t. pobili . . . okolo d. t. mužov d. t. mužov; 1 0 ; 7, 3. l Sa 15, 4 zišiel Barák . . . a d. t. mužov za ním A DENÁR d. t. vybraných mužov 1 8, 2 8 bol dlžen 100 d-ov Dávid (porazil) svoje desaťtisíce; 20, 2 že im dá po d-e na deň 8; 21, 1 1 ; 29, 5 9 dostali po d-e ; 1 0 2Sa 1 8, 3 teraz si ty ako nás d. t. 1 3 či s i s a nezjednal s o mnou z a d . ? lPa 29, 7 d. t. hrivien striebra ; Est 3, 9 22, 1 9 doniesli d. ; Mar 1 2, 1 5 2Pa 25, 1 1 porazil synov Seira, d. t. mužov 6, 37 nakúpiť za 2 0 0 d-ov chleba 12 d. t. zajali synovia Júdovi živých 14, 5 toto sa mohlo predať za . . . 27, 5 d. t. korov pšenice 300 d-ov; Ján 12, 5 30, 24 drobného dobytka d. t. 7, 4 1 jeden bol dlžen 500 d-ov 9 1 , 7 padne ich po tvojom boku . „ d. t. ž 1 0, 3 5 vyňal 2 d-e, dal hostinskému 1 44, 13 naše stádo aby rodilo d. t-e 20, 24 ukážte mi d„ čí má obraz 5, 10 výtečný nad iných d. t. 6, 7 za 200 d-ov chleba im nebude dosť PŠ 16, 7 v d. tisíc . . . som ťa rozplodil 6, 6 choinix pšenice za d. a 3 choinixy Ez 45, 1, 3, 5 ; 48, 1 0, 13, 1 8 jačmeňa za d. Dan 7 , 1 0 desaťkrát tisíc d-ov stálo pred ním 1 1 , 12 porazí desaťtisíce A DENNICA Mi 6, 7 d. t. potokov oleja 1, 19 dokiaľ by . . . nevzišla d. Mat 18, 24 dlžník, ktorý mu bol dlžen d. t. hrivien A DERBA Luk 1 4, 3 1 či môže s d . t-arni stretnúť sa 1 4, 6, 20 ; 1 6, 1 ; 20, 4 l Ko 4 , 1 5 keby ste mali hneď i d. t. pestúnov DESAŤ 1 4, 1 9 v zbore by som chcel prehovoriť radšej 5 slov . . . než d. t. slov 1 8, 32 snáď sa tam nájdu desiati jazykom 42, 3 odišlo dolu d. bratov Jozefových 27, 1 2 stfpov bude d. a ich podstavcov d. DESATINA 34, 28 písal na dosky slová zmluvy d. slov; l M 28, 22 Bože, dám ti istotne d-u 5M 4, 13; 1 0, 4 5M 12, 1 7 nebudeš môcť jesť vo svojich brá­ 26, 26 d . žien bude piecť váš chlieb nach d-y 7, 1 4 panva váhy d. šeklov zlata; 1Sa 8, 15 bude brať d-u vášho semena 7, 20-80 Neh 10, 37 Levitovia budú vyberať d-y ; 38 1 4, 22 pokúšali ma toto už d. ráz 38 Levitovia odnesú d-u d-y 1, 8 či nie som ti ja lepší ako d. synov 1 3, 12 donášali celý Júda, d-u obilia 4, 7 spravil d. zlatých svietnikov 7, 1 9 múdrosť pomôže múdremu viac A DESA ŤMESTIE ako d. vladárov Mat 4, 25. Mar 5, 20 ; 7, 3 1 38, 8 vrátilo (sa) slnko o d. stupňov DESIATOK 1, 1 2 skús, prosím, svojich služobníkov d. dní IM 1 4, 20 Abram mu dal d. zo všetkého ; 7 , 24 d. rohov znamená, že z toho kráľ. Žid 7, 2, 4 3M 27, 30 každý d. zeme . . . je Hospodinov povstane d. kráľov 3M 26, 8 5M 32, 30 1, 4 Sud 3, 29 4, 6 14 20, 34 l Sa 1 8, 7


DESIŤ 4M

84

1 8, 2 1

synom Léviho . . . dal som všetky d-y ; 24 26 obetovať budete . . . d. z d-u 28 obetovať obeť pozdvihnutia . . . d-kov 5M 1 4, 22 verne budeš dávať d. 28 o dvedieš každý d. svojej úrody 26, 1 2 oddelíš všetky d-y svojej úrody lSa 8 , 1 7 d. bude brať z vášho stáda 2Pa 3 1 , 6 donášali d. z volov . . . aj d. svätých vecí Mal 3, 8 v čom ťa okrádame ? V d-u 1 0 doneste celý d. Mat 23, 23 dávate d. z máty ; Luk 1 1 , 42 Luk 1 8, 1 2 dávam d-y zo všetkých príjmov Žid 7 , 8 berú d-y ľudia, ktorí mrú

Mat

4, 8 11 1 3, 39 25, 41 Luk 4, 3 13 8, 1 2 Ján 6 , 70 8, 44 1 3, 2 Sk 13, 1 0 Ef 4, 27 6, 1 1 ! Tm 3, 7 3, 6 2Tm 2, 26 Žid 2, 1 4 Jak 4, 7 lPt 5, 8 lJ 3, 8

DESIŤ 5M 7, 23 bude ich d. veľkým desením l Sa 1 6, 1 4 d-1 ho zlý duch Ezd 4 , 4 d-li ich, aby nestavali Júda 9 Jób 7, 1 4 d-š ma videniami Zj 2, 1 0 1 3 , 2 1 nech ma nedesí tvoja hrôza ! 1 8, 1 1 zo všetkých strán h o budú d. hrôzy 12, 9 Dan 7, 28 mňa, Daniela, veľmi d-li moj e 12 myšlienky 20, 2 DESIŤ SA 10 2M 1 5, 1 5 budú (sa) d. kniežatá Edomove 2Pa 32, 7 nedeste sa tváre assýrskeho kráľa Jób 23, 1 5 preto sa d-m j eho tváre Iz 62, 3. ž 1 4, 5 tam sa raz budú náramne d. ; 53, 6 83, 1 8 nech sa . . • desia na večné veky 88, 1 6 nesiem svoj strach a d-m sa Fil 1, 1 Jer 1, 1 7 nedes sa ich, aby som ťa nepredesil l Tm 3, 8 Dan 2, 1 snívali sa Na buch. sny, pre ktoré 10 sa d-1 12 5, 9 veľmi (sa) d-1 kráľ Balsazár 13 Obad 9 tvoji udatní sa budú d. Mar 1 0, 32 oni sa desili Pozri tiež hesl o : Báť sa; Ľakať sa; 2M 28, 1 8 ; Strachovať sa Za 7, 12 4M

1, 14

lM

24, 1 6

2M l Kr

2, 8 1, 3

lM 1 7, 1 Mat 1 8, 1 2 Luk 1 5, 7

Mat

4, 5

A DEUEL Eliasaf, syn D -ov ; 7, 42, 47 ; 1 0, 20

Sk

DEVA d. (Rebeka) bola veľmi krásneho Ján vzozrenia Jak d. išla a zavolala matku !Pt tak hľadali krásnu d-u Pozri tiež heslo : Dievka DEVÄŤDESIATDEVÄŤ bolo Abramovi 99 rokov; 24 či nezanechá tých 99 na vrchoch ; 1 3 . Luk 1 5 , 4 ako nad 99 sprav., ktorí nepotrebujú pokánia DIABOL (Ježiš) bol pokúšaný od d-a ; Luk 4, 1 vtedy ho pojal d. do svätého mesta

pojal (ho) d. na vrch ; Luk 4, 5 vtedy ho opustil d. nepriateľ, ktorý ich nasial, j e d. do . . . ohňa, pripraveného d-ovi d. mu povedal ; 6 dokončil d. všetko pokúšanie prichádza d. a vyníma slovo j eden z vás je d. vy ste z otca d-a d. vložil do srdca Judáša ó, ty . . . synu d-ov nedávajte miesta d-ovi proti taktike a úskočnosti d-ovej aby neupadol . . . do smečky d-ovej neupadol v odsúdenie d-ovo vymanili sa z osídla d-ovho smrťou zahladil . . . d-a sprotivte sa d-ovi d., obchádza ako revúci lev kto robí hriech, je z d-a, lebo diabol hreší od počiatku archanjel Michal v spore s d-om d. uvrhne niektorých z vás do žalára starý had, ktorý sa volá d. lebo zostúpil k vám d. ktorý j e d. a satan diabol . . . bol uvrhnutý do jazera

A DIADÉM Zj 1 2, 3 ; 13, l ;

1 9, 1 2

.&. DIAKON s dozorcami a d-mi d-i musia byť počestní službu d-a súc bez úhony d-i nech sú mužovia j ednej ženy ktorí dobre vykonali službu d-a A DIAMANT 39, 1 1 . Jer 17, 1 . Ez 3, 9 ; 28, 1 3 urobili svoje srdce ako hrot d-u

A DIANA 1 9, 24, 27, 28, 34, 35 7, 35 1, 1 1, 1

A DIASPORA snáď pôj de do d-y Grékov 1 2 pokoleniam, ktoré sú v d-e pútnikom d-y v Ponte

DIAŤ SA čo sa dialo, to sa i bude d. ktorých každý skutok sa dej e v tem­ nosti 5, 30 strašná vec . . . sa dej e v zetni Jer Mal 2, 1 1 ohavnosť sa dej e v Izr. Mat 1 1 , 23 keby sa v Sodome boli diali divy, ktoré sa diali v tebe Mar 1 3, 29 keď uvidíte, že sa to všetko dej e ; Luk 2 1 , 3 1 Luk 2 1 , 28 k e ď s a t o začne d. I Ko 1 4, 40 všetko nech sa dej e slušne Kaz 1, 9 29, 1 5 Iz


DIBŤA

85

4M

2 1 , 30

A DÍBON

Kaz

(mesto) D . ; 32, 3, 34. Joz 13, 9, 1 7 . Neh 1 1 , 2 5 . Iz 1 5, 2 . J e r 4 8 , 1 8, 22.

Iz

8, 1 7 11, 5 4 1 , 29 45, 1 1 64, 8 1, 1 6 48, 1 0

A DÍBON-GAD 4M

33, 45, 4 6

Jer

A DIDYMUS Ján

1 1, 1 6

Tomáš, zvaný D . ; Ján 20, 24; 21, 2

DIBL IM 4M

41, 34 18, 20

Joz 1 8 , 7 1, 5 l Sa 2Kr 2, 9

ž

73, 26 1 1 9, 5 7 3, 24 PJ Mat 24, 5 1 Luk 1 2, 46 15, 1 2 J án 1 3, 8 Sk

Zj

8, 2 1 21, 8 22, 1 9

bude brať piaty d. úrody (faraón) H. riekol Aronovi . . . nebudeš mať medzi nimi d-u. Ja som tvojím d-om Levitovia nemajú d-u Anne dal dvojnásobný d. dvojnásobný d. tvojho ducha na mne mojím d-om je B. na veky mojím d-om j e ostríhať tvoje slová mojím d-om j e Hospodin j eho d. položí s pokrytcami j eho d. položí s nevernými daj mi pripadajúci d. imania keď ťa neumyjem, nemáš so mnou d-u nemáš d-u ani lósu v tejto veci ich d. v j azere, ktoré horí ohňom tomu odníme B. j eho d. z knihy života

DIELO lM

2, 2 3

20, 32, l Kr 7, Ezd 4, Neh 6, 2M

Jób

ž

9

16 14 24 3

6, 1, 34, 36, 8, 19, 28, 45, 90,

16 10 19 24 4 2 4 2 16 17 95, 9 1 02, 26 104, 3 1 1 1 1, 3 7 1 15, 4

Pr Kaz

1 43, 5 1 6, 3 2, 4

B. dokonal 7. dňa svoje d. odpočinul od všetkého svojho d-a ; Žid 4, 4 6 dni budeš pracovať • • • svoje d. dosky boli d-m Božím robil všelijaké d. z medi tak bolo zastavené d. konám veľké d„ preto nemôžem odísť d. dialo (sa) od nášho Boha d. j eho rúk si požehnal všetci sú d-m j eho rúk aby si vyvyšoval j eho d. nebesia, d. tvojich prstov d. jeho rúk oznamuje obloha daj im podľa d-a ich rúk moje básnické d-a patria kráľovi nech sa vidí pri tvojich služ. tvoje d. upevni d. našich rúk skúsili ma aj videli moj e d. d-m tvojich rúk sú nebesia ; Žid 1, 1 0 nech s a raduje H . v o svojich d-ach j eho d. je veličenstvom d-ami j eho rúk pravda a súd modly sú . . . d-m rúk človeka; 1 35, 1 5 rozjímam o d - e tvojich rúk uvaľ na Hosp. svoj e d-a vykonal som si veľké d-a

Ez Hab Ján Sk

6, 6 1, 5 17, 4 5, 38

Rim 14, 20 l Ko 3, 1 3 13 15

9, l

15, 58 Gal Ef Fil

6, 4 2, 1 0 1, 6 2, 3 0

Žid

6, 1 0

2Pt

3, 1 0

lM

3, 16 21, 15

videl som všetko d. Boha neznáš d-a Boha, ktorý činí všetko ich d. je nič, vietor d. mojich rúk ponechajte na mňa ! d - m tvojej ruky sme m y všetci klaňali sa d-am svojich rúk zlorečený ten, kto koná d. Hosp. nedbalo vaše d-a budú vyhladené vykonám d. vo vašich dňoch, že mu neuveríte ; Sk 1 3, 4 1 d. s o m dokonal, ktoré s i mi dal ak j e tá rada z ľudí alebo to d., rozpadne sa nebor pre pokrm d-a Božieho každého d. vyjde najavo každého d., aké ktoré j e, sám ten oheň skúsi ak zhorí niečie d., bude mať škodu či nie ste vy mojím d-m v Pánovi ? rozhoňujúci sa vždycky v d-e Pá­ novom každý nech skúša svoje vlastné d. lebo sme j eho d-m ktorý započal vo vás dobré d. pre d. Kristovo sa bol priblížil až k smrti B. nie je nesprav„ aby zabudol na vaše d. zem i d-a, ktoré sú na nej zhoria

DIEŤA ; DETI

2M 3M 4M 5M l Sa 2Sa l Kr 2Kr

J_ób z

Kaz lz

Jer

33, 2, 20, 1 4, 28, 1,

5 9 20 31 50 2

1 2, 1 8 3, 7 3, 25 17, 23 2, 24 21, 1 1 34, 1 2 1 03, 1 3 137, 4, 1 0, 3, 8, 9, 11, 13,

9 13 16 12 18 6 8 16

57, 5 1, 6

v bale sti budeš rodiť deti pohodila d. (Izmaela) pod j eden z krov to sú deti, ktoré dal B. z milosti odnes toto d. a odchovaj ho ponesú svoj hriech; zomrú bez deti vaše malé deti . . . vovediem nezľutu j e (sa) nad d-ťom Peninna mala deti, ale Anna nemala deti stalo sa 7. dňa, že zomrelo d. som len malé d. (Šalamún) rozotnite to živé d. na dvoje Eliáš vezmúc d. zniesol ho medv edice . . . roztrhali z nich 42 detí ich deti poskakujú poďte, deti, počujte ma ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi kto . . . :rozrazí tvoje deti o skalu lepšie chudobné d. a múdre beda tebe, zem, ktorej kráľom je d. pohoničmi môjho ľudu sú deti deti, ktoré mi dal H. ; Žid 2, 1 3 d. s a nám narodilo d., ktoré požíva prsia ich d eti budú porozrážané ; Hoz 1 3, 1 6 zabíj ate deti v dolinách veď ja neviem hovoriť, lebo som d. !


DIEŤA PJ

4, 4 10

Hoz 1 1 , 1 Mat 2, 1 8

3, 9 7, 1 1

9, 2 1 0, 2 1 1 1, 1 6 19 1 5, 2 6 1 8, 2 3 5 1 9, 29 21, 15 22, 24 23, 37 27, 25 Mar 5, 39 9, 36 1 0, 15 Luk

Ján

1, 7 66 2, 48 9, 47 11, 7 14, 26 1 5, 3 1 23, 2 8 1, 12

Sk

1 3, 33 2, 39

Rim

1 Ko

21, 21 8, 1 6 17 9, 8 4, 1 4

7, 13, 1 4, 2Ko 1 2, 4, Gal

Ef

17 14 11 20 14 19 28 31

2, 3 5, 8

86 deti si prosia chleba ruky . . . žien varili svoje deti keď bol I zrael d. Rácheľ, oplakávajúca svoje deti B. môže z týchto kameňov vzbudiť Abr. deti ; Luk 3, 8 súc zlí, viete dávať svojim deťom ; Luk 1 1 , 1 3 dúfaj, d., odpustené sú ti tvoj e hriechy povstanú deti na rodičov ; Mar 13, 1 2 podobné j e deťom, ktoré sedia ; Luk 7, 3 2 osprav. (j e) múdrosť od svojich detí nepatrí sa vziať chlieb deťom ; Mar 7, 27 J . privolajúc si dieťa keď . . . nebudete ako deti ktokoľvek by prijal j edno takéto d. každý, kto opustil . . . deti ; Mar 1 0, 29. Luk 1 8, 29 (videli že) d eti kričia v chráme keby niekto zomrel nemajúc deti koľko ráz som chcel zhrom. tvoje deti ; Luk 1 3, 34 krv na nás a na naše deti d. nezomrelo, ale spí vzal d., postavil ho kto by neprijal kráľ. Božieho ako d. ; Luk 1 8, 1 7 nemali dieťaťa čo to len bude z toho d -ťa d., čo si nám to tak ur obil ? Ježiš . . . pojal si d. a postavil ho deti sú so mnou v p o steli a nemá v nenávisti . . . deti d . , t y s i vždycky s o mnou plačte . . . nad svojimi d eťmi dal právo a moc stať sa deťmi Božími deti, ešte krátku chvíľu som s vami vám patrí to zasľúb enie a vašim deťom hovoríš, aby neobrezo vali deti sme deťmi Božími ak deťmi, tedy aj dedičmi nie deti tela sú deťmi Bo žími, ale deti zasľúbenia napomínam ako svoj e milované deti (Timoteus) milovaným d-om ináče by vaše deti boli nečisté keď som bol d., vrav e l som ako d. nebuďte deťmi rozumom nie sú povinné deti zhromažďovať moj e deti, ktorých zase rodím sme ako Izák, deťmi zas ľúbenia nie sme deťmi dievky, ale deti slobodnej boli sme prírodou deťmi hnevu choďte ako detí svetla

Ef

6, 4

l Tm

2, 3, 5, 2Tm 1, 2, Tít 1, 2,

15 4 4 2 1 6 4 10 Filém lPt 1, 14 lJ 2, 14 18 3, 1 2 2J 13 z; 2 , 23

deti, poslúchajte svojich rodičov; Kol 3, 20 otcovia, nepopudzujte svojich detí ; Kol 3, 2 1 bude spasená rodením detí deti má v podriadenosti ak má niektorá vdova deti Timoteovi, milovanému d-ťu moj e d., mocnej v milosti má deti veriace aby milovali svoj e deti prosím ťa o svoj e dieťa . . . Onezima ako poslušné deti píšem vám, deti, že ste poznali Otca deti j e posledná hodina aby sme sa volali deťmi Božími teraz sme deťmi Božími pozdravujú ťa deti j ej deti pobijem smrťou

DIEŤATKO

3, 1 8 5, 21

našli d. s Máriou Herodes bude hľadať d . vtedv m u priniesli d-á ; Mar 1 0, 1 3 nechajte d-á . . . prísť ku mne ; Mar 1 0, 14. Luk 1 8, 1 6 8 . dňa . . . prišli obrezať d. d. rástlo a silnelo duchom ; 2, 40 keď porodí d„ nepamätá viacej na súženie píšem vám) d-á, že sú vám odpustené d-á, zostávajte v ňom d-á, nemilujme slovom d-á, chráňte sa modiel

I M 34, 3 3M 1 2, 5 Sud 2 1 , 1 2 5, 2 2Kr 3, 3 Jl 8, 5 Za Luk 8, 54 12, 13 Sk

zamiloval si d. (Dínu) keď porodi d. , bude nečistá 2 týždne našli . . . 400 d-t panien zajali z Izr. zeme nejaké malé d. d. predávali za víno ulice mesta budú plné . . . d-t a riekol : D., vstaň ! d., menom Rodé

Mat

9, 24

Mar

25 5, 41 42

odídite, lebo d. nezomrelo ; Mar 5, 39 chopil d. za ruku, a vstalo d„ tebe hovorím. vstaň! d, hneď vstalo a chodilo

Mat

2, 1 1 13 1 9, 1 3 14

Luk Ján

1, 59 80 16, 21

lJ

2, 1 2 28

DIEVČA

DIEVČATKO

DIEVČINA Mat Mar Ján Sk

26, 1 4, 1 8, 1 6,

IM 2M SM lSa

21, 1 0

69 69 17 16

pristúpila k nemu j edna d . d . , vidiac ho, zase začala hovoriť dievčina . . . povedala Petrovi d., ktorá mala vešteckého ducha

DIEVKA 20, 1 7 28, 68

1, 1 1

vyžeú túto d-u i j ej syna ; Gal 4, 30 nepožiadaš . . . j eho d-y ; 5M 5, 2 1 budete predávať . . . d-y pohliadneš na trápenie svojej d-y


Dlv.AŤ SA

87 25, 1 9, 1 23, 30,

28 15 2 23

1 1 9, 1 8 27 1 36, 4 Dan 6, 27 Mat 7, 22 1 1 , 21

ž

odkry moje oči, aby som videl d-y budem rozmýšľať o tvojich d-och ktorý sám jediný činí veľké d-y ž činí znamenia a d-y Pr v tvojom mene mnoho d-ov nečinili Jl keby sa v Týre a v Sidone boli 2, 29 udiali d-y ; Luk 1 O, 1 3 23 keby sa v Sodome boli diali d-y Náh 2, 7 1 3, 58 neučinil tam mnoho d-ov Mar 1 4, 66 Mar 6, 2 d-y sa dejú skrze jeho ruky Luk 1, 38 5 nemohol tam učiniť nijaký d. 48 13, 22 falošní proroci . . . budú činiť d-y Sk 2, 1 8 1 6 , 20 Pán . . . potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali d-y Gal 4, 22 Luk 23, 8 nadejal sa, že ho uvidí učiniť nejaký 30 div 31 Ján 2, 1 1 počiatok d-ov učinil J. v Galil. Káne A DIKLA 23 uverili mnohí . . . vidiac j eho d-y lM 1 0, 27. lPa 1, 21 3, 2 nikto nemôže činiť d-y, ktoré ty činíš A DÍMON 4, 48 ak neuvidíte d-ov . . . neuveríte Iz 15, 9 vody D-a budú plné krvi, pretože 6, 2 videli jeho d-y, ktoré činil na D . položím 7, 3 1 či Kristus, keď prijde, učiní viacej d-ov A DÍNA 9 , 1 6 ako môže hriešny človek robiť také lM 30, 21 (dcéra) D . ; 34, 1, 3, 5, 13, 25, 26 ; d-y ? 46, 1 5 1 2, 37 hoci učinil tak mnoho d-ov . . . A. DINHABA neverili lM 36, 32 meno jeho mesta bolo D . ; 20, 30 aj mnoho iných d-ov učinil J. 2, 43 dialo sa mnoho zázrakov a d-ov; 1Pa 1, 43 Sk 5, 1 2 A DIONÝZIUS 6, 8 Štefan . . . činil veľké zázraky a d-y Sk 1 7, 34 medzi, ktorými bol aj D . 7, 36 (Mojžiš) učiniac zázraky a d-y Areopagský v Egypte 1 4, 3 dával, aby sa diali d-y A DIOTREFES 1 5 , 1 2 mnohé d-y . . . činil B. skrze nich 3J 9 D., ktorý chce byť prvým 1 9, 1 1 B. činil nevšedné d-y l Ko 1 2, 1 0 inému pôsobnosti d-ov A DÍŠAN 2Ko 1 1 , 1 4 nie d., lebo veď sám satan IM 36, 2 1 , 26, 28, 30. ! Pa 1, 38 Zj 1 2, l ukázal sa veľký d. na nebi ; 3; 15, 1 A DIŠON 13, 1 3 robí veľké d-y 1 6, 1 4 duchovia démonov, ktorí robia d-y IM 36, 2 1 , 25, 30. l Pa 1 , 38, 4 1 , 42 1 9, 20 falošný prorok, ktorý robil . . . d-y mv Pozri tiež heslo: Zázrak 3, 20 budem biť Egypt . . . divmi 2M 15, 1 1 strašný vo chválach, činiaci d-y A DIVADLO 3, 5 zajtra učiní H. d-y vo vašom strede Joz Náh 3, 6 vystavím ťa za d. l Pa 16, 1 2 pamätajte na j eho d-y Luk 23, 48 zástupy, ktoré sa boli zišli k tomu Neh 9 , 1 7 nepamätali na tvoje d-y d-u 9 , 2 budem rozprávať všetky tvoje d-y ž Sk 1 9, 29 vrhli sa jednomyseľne do d-a 40, 6 mnohé a veľké sú tvoje d-y 3 1 prosili, žeby sa nevydával do d-a 75, 2 blízke tvoje meno, o tom rozprávajú l Ko 4, 9 lebo sme sa stali d-m svetu tvoj e d-y Žid 10, 33 bývali d-m 78, 1 1 zabudli . . . na j eho d-y 32 hrešili a neverili j eho d-om DÍVAŤ S A 86, 1 0 si veľký a činíš d-y 98, 1 spievajte Hospodinovi . . . lebo uči­ Est 8, 6 ako by som sa mohla d. na zlé nil d-y ž 22, 1 8 oni hľadia a d-jú sa 1 05, 2 rozmýšľajte o všetkých j eho d-och 3 5 , 1 7 Pane, dokedy sa budeš d. na to ? 13 nedivaj sa i ty na jeho zlé Obad 5 pamätajte na j eho d-y 1 06, 7 neporozumeli tvojim d-om Hab 1, 1 3 nemôžeš sa d. na trápenie 1 1 1, 4 učinil svojim d-om pamiatku Mat 2 7 , 5 5 mnoho žien d-júcich sa zďaleka !Sa J ób

odpusti . . . previnenie svojej d-y d-y ma považujú za cudzieho ako oči d-y na ruku jej panej pod d-ou, keď dedične zaujme miesto na d-y vylejem svojho Ducha ; Sk 2, 1 8 j ej d-y vedúc j u budú lkať j edna z d-ok najvyš. kňaza hľa, som d. Pánova pohliadol na poníženie svojej d-y na svoje d-y vylejem zo svojho Ducha Abr. mal 2 synov, jedného od d-y syn d-y nebude dediť nie sme deťmi d-y Pozri tiež heslo : Deva


DIVIAK Mar 15, 47 Luk 23, 35

88 d-li sa, kde ho kladú ľudia stáli a d-li sa

A. DIVIAK

ž

80, 14

rozrýva ho d. z lesa

DIVIŤ SA l M 43, 33 Mat 8, 27 9, 8 21, 27, Mar 6, Luk 2 ,

Ján Sk Gal !Pt lJ Zj

20 14 51 18 33 4, 22 24, 1 2 41 4, 27 7, 2 1 2, 1, 4, 3, 1 3, 1 7,

7 6 12 13 3 8

a mužovia sa d-li ľudia sa d-li zástupy d-li sa ; 33; 1 5, 3 1 . Luk 1 1 , 1 4 keď t o videli učeníci, d-li sa vladár (sa) veľmi d-1 ; Mar 15, 5 žasli v sebe prenáramne a d-li sa d-li sa tomu, čo im bolo hovorené J ozcf a j eho matka sa tomu d-li d-li sa ľúbezným slovám (Peter) odišiel sám v sebe sa diviac neverili od radosti a d-li sa d-li sa, že hovoril so ženou skutok som učinil, a všetci sa preto d-e žasli všetci, d-li sa d-m sa, že tak skoro odstupuj ete nedivte sa ohňu, ktorý prišiel nedivte sa . . . ak vás svet nenávidí d-la sa tomu celá zem budú sa d. obyvatelia zeme Pozri tiež heslo : Žasnúť

DIVNÝ ž

1 1 8, 23

Ján

9, 30

lM Jób

1 6, 1 2 6, 5

od Hosp. sa to stalo a je to d-é ; Mat 2 1 , 42. Mar 1 2, 1 1 d-á vec, že vy neviete, odkiaľ j e

DIVOKÝ

Júda

13

bude to d. človek d. osol ; 1 1 , 1 2 ; 24, 5. ž 1 04, 1 1 . Dan 5, 2 1 d-é vlny morské

DIVÝ Jer 1 4, 6 Rim 1 1 , 1 7

divé osly ; J ób 39, 5 ktorý si z d-ej olivy, vštepený

DLAŇ

ž

Iz

39, 6 49, 1 6

dal si mi dní na šír niekoľko d-i na svojich d-iach som ťa vyryl

Pr

22, 26

Mat

18, 32

nebuď medzi tými . . . ktorí ručia za d-y všetok ten d. som ti odpustil

5M Kaz

1 7, 20 7, 15

aby d. žil vo svojom kráľovstve bezbožný d. žij e vo svojej zlobe

DLH

DLHO

DLHOZHOVIEVAJÚCI

4M 1 4, 18 Neh 9, 17 Náh 1, 3

PJ 5, 20 Mat 23, 1 4 Luk 20, 9 Ján 1 4, 9 l Ko 1 1 , 1 5 Zj 7, 9

DÍ.ŽKA Ef

Zj

23, 6

aká j e to šírka a d. j eho d., šírka a výška je rovnaká

DLŽNÍK privedený mu bol j eden d. istý veriteľ mal 2 d-ov zavolajúc si j edného každého z d-ov múdrym i nemúdrym som d-om bratia, d-ci sme nie telu

Mat 18, 27

prepustil ho a d-u mu odpustil

DLŽOBA DLŽNÝ Rim 13, 8

nebuďte nikomu nič d.

lM

41, 9

2M

1 4, 1 3

rozpomínam sa d. na svoje previnenie vidzte spasenie Hosp., ktoré vám učiní d. posvätíš ich d. i zajtra d . sa vám ukáže H. súdy, ktoré j a d. hovorím d. (vám) predkladám požehnanie d. som ti predložil život a dobré vyvoľte si d., komu budete slúžiť d. učinil H. spasenie v Izr. j a som ťa d. splodil ; Žid 1, 5; 5, 5 d., ak počujete j eho hlas ; Žid 3, 7, 1 5 ; 4, 7 daj nám d. náš každodenný chlieb dieťa, idi, pracuj d. v mojej vinici narodil sa vám d. Spasiteľ d. sa naplnilo toto písmo d. sme videli neslýchané veci d. musím zostať v tvojom dome d. sa dostalo spasenie tomuto domu d. budeš so mnou v raji d., keby ste počuli j eho hlas ; 1 5 ; 4, 7 dokiaľ sa volá : d. J . Kristus ten istý včera i d. d . alebo zajtra pôj deme

DNES

3M 5M Joz l Sa

ž

Mat

1 9, 9, 5, 1 1, 30, 24, 1 1, 2, 95,

10 4 1 26 15 15 13 7 7

6, 21, Luk 2, 4, 5, 1 9, Žid

11 28 11 21 26 5 9 23, 43 3, 7

Jak

13 13, 8 4, 1 3

DOBRE IM

2M H. je dlhozhovievajúci ; Ž 1 45, 8 Boh . . . dlhozhovievajúci ; Jen 4, 2 5M Hospodin j e d. budem bývať v dome Hosp . d-é časy

3, 18 2 1 , 16

Mat 18, 24 Luk 7, 4 1 1 6, 5 1, 1 4 Rim 8, 12

DLHÝ Ž

opúšťaš nás na d-é časy pod zámienkou d-ého modlenia ; Mar 1 2, 40. Luk 20, 47 odcestoval na d-é časy tak d. čas som s vami žena keď má d-é vlasy oblečení v d-om bielom rúchu

ž

2, 4, 1, 4,

18 7 20 40

5, 6, 39, 73,

33 24 3 28

nie je d. byť človekovi samotnému či, keď budeš d. robiť B. učinil d. babám aby bolo d. tebe i tvojim synom ; 1 2, 28 aby vám bolo d. aby nám bolo d. po všetky dni mlčal som viac než bolo d. mne je d. blížiť sa Bohu


89

D OBROTIVÝ

ž

d. je oslavovať Hospodina učiň d., Hospodine, dobrým znáš d. všetky moje cesty d. (je) spievať nášmu Bohu žalmy hľadieť n a osobu nie j e d. nebude d. bezbožnému učte s a d . robiť keď činil súd a sprav„ vtedy mu bolo d. PJ 3, 26 d. je, aby dúfal človek 27 d. je mužovi, aby niesol jarmo Mat 5, 25 buď d. zmýšľajúci 44 čiňte d. tým, ktorí vás nenávidia ; Luk 6, 27 1 2, 1 2 preto sa smie v sobotu d. činiť 15, 7 d. prorokoval o vás Izaiáš ; Mar 7, 6 17, 4 Pane, d. nám j e tu byť ; Luk 9, 33 1 9, 1 0 tak nie j e d . oženiť sa 25, 2 1 d„ sluha, dobrý a verný; 23 Mar 3, 4 či sa smie v sobotu d. robiť 7, 37 všetko d. učinil 1 2, 32 d„ Učiteľu, pravdu si povedal 1 4, 7 môžete im d. činiť Luk 6, 26 beda vám, keby všetci ľudia d. hovorili o vás 1 0, 28 J. mu povedal : D. si odpovedal 20, 2 1 vieme, že d. hovoríš 39 učiteľu, d. si povedal Ján 4, 1 7 d . s i povedal, že vraj nemám muža 5 , 29 vyjdú ti, ktorí d. činili Sk 1 0, 38 d. činiac a uzdravujúc všetkých Rim 1 1 , 20 D. Vylomené sú neverou 1 4, 2 1 d. j e nejesť mäsa l Ko 7, l d. by bolo človekovi nedotýkať sa ženy 38 kto vydáva svoju pannu, d. robí 2Ko 6, 9 ako neznámi, a d. známi Gal 4, 1 8 d. je horliť v d-om 5, 7 d. ste bežali ; kto vám prekazil 6, 1 0 kým máme čas, robme d. 2Te 3, 1 3 bratia, neustaňte robiac d . l Tm 3, 4 ktorý d. spravuje ; 1 2 ; 5, 1 7 6, 1 8 aby d. činili Jak 2, 8 ak plníte kráľ. zákon . . . d. robíte 4, 1 7 kto tedy vie d . činiť a nečiní l Pt 2, 1 5 d. činiac zapchali ústa 3J 2 žeby si sa mal vo všetkom d. 92, 1 25, 139, 1 47, Pr 28, Kaz 8, Iz 1, Jer 22,

Žid

ž

2 4 3 1 21 13 17 15

13, 1 6 1 03,

2

1 1 6, 1 2

Pr 3, 27 l Tm 6, 2 l Ko 1 0, 1 6 Jak 3, 1 0 Zj 5, 1 2

Zj

5, 1 3 7, 1 2

5M Sud

8, 1 0 5, 9

l Pa

29, 1 0 20 Neh 8, 6 1 6, 7 ž 62,

5

63, 5 66, 8 68, 27 1 00, 4 1 03, l

Baránkovi d. a česť d. a sláva a múdrosť DOBRORECIŤ budeš d . Hospodinovi d-te Hospodinovi ; Neh 9, 5 . ž 1 03, 20, 2 1 , 22 ; 1 35, 1 9, 20 d-1 Dávid Hospodinovi d-li celé zhromaždenie Hosp. Ezdráš d-1 Hospodinovi d. budem Hospodinovi ; 26, 1 2 ;

34, 2

ústami d-ia a vo svojom srdci zlorečia budem (ti) d. po celý svoj život d-čte, národy, nášmu Bohu d-te Bohu d-te jeho menu dobroreč, moja duša, Hosp . ; 1 03, 2, 22 ; 1 04, 1 , 36

1, 2, 24, Rim 1 2, l Ko 4, 1 0, 3, Jak

64 28 53 14 12 16 9

oni zlorečia, ale ty dobroreč m y budeme d. Hospodinovi d-me vám, ktorí ste z domu Hosp. d-me vám v mene Hosp d-te Hosp., všetci služobníci dome Izraelov, d-e Hosp. budem d. tvojmu menu každého dňa ti budem d. tvoji svätí budú t i d . každé telo bude d . menu j eho svätosti d-1 Daniel Bohu nebies d-e tým, ktorí vás preklínajú ; Luk 6, 28 d-1, lámal a dával; Mar 1 4, 22. Luk 24, 30 hovoril d-iac Bohu vzal ho na ramená a d-1 Bohu chválili Boha a d-li mu d-e tým, ktorí vás prenasledujú nadávajú nám, d-me kalich dobrorečenia, ktorému d-me (jazykom) d-me Pánovi

Neh Rim

9, 2, 11, 5, 3,

25 4 22 22 4

DOBROTA kochali sa v tvojej veľkej d-e d. Božia vedie ku pokániu vidz tedy d-u i prísnosť Božiu! ovocím Ducha je . . . d. keď sa zjavila d. (Spasiteľa)

DOBRODENIE nezabudni niktorého zo všetkých j eho d-í čím s a odplatím Hosp. z a všetky j eho d-ia nezadržíš d-ia tým, ktorým patrí ktorí prijímajú to d.

65, 89, Rim 2, Gal 5, 3, Kol

12 18 4 22 12

DOBROTIVOSŤ korunuješ rok svoj ou d-ou svojou d-ou povýšiš náš roh pohŕdaš bohatstvom j eho d-i ovocím Ducha j e „ . d. (oblečte) d „ pokoru

A DOBROREČENIE kalich d-ia, ktorému dobrorečíme z tých istých úst vychádza d. hoden j e Baránok, ten zabitý, vziať „ . d.

86, 5 ž 22, 9 Pr 3, 12 Jer Luk 6, 35 l Ko 13, 4

A DOBROCINNOSŤ n a d . a na zdielnosť nezabúdajte

1 09, 1 1 5, 1 1 8, 1 29, 1 34, 1 35, 1 45,

28 18 26 8 1 19

l

2 10 21

Dan Mat

2, 1 9 5, 44 26, 26

Luk

Gal Tít

ž

DOBROTIVÝ lebo ty, Pane, si d. človek d-ého oka bude požehnaný ja som d., hovorí H. (B.) je d. aj na nevďačných láska zhovieva, je d-á


90

DOBROVOĽNE Ef !Pt

4, 32 2, 3

5M 23, 23 Ezd 2, 68

ž Žid l Pt

7, 54, 1 0, 5,

13 8 26 2

1M

1,

4 10

31 2, 9 3, 6 44, 4 50, 20 1 8, 1 7 27, 1 0 30, 1 5 2 , 24 3, 1 8 25, 2 1 29, 9 1 7, 7

ale si buďte navzájom . . . d. akže ste okúsili, že je Pán d.

ž

DOBROVOĽNE učiníš tak, ako si sľúbil . . . d. obetovali d. na dom Boží ; 1 , 6;

1 03, 5 1 06, l

7, 16

(kto by) chcel d. ísť do Jer. budem ti d. obetovať keď d. hrešíme paste stádo Božie . . . d. Pozri tiež heslo : Obet dobrovoľná

D OBRÝ B. videl svetlo, že je d-é B. videl, že je to d-é ; 1 , 1 2, 1 8, 2 1 , 25

a hľa, bolo to veľmi d-é strom vedenia d-ého i zlého žena videla, že je strom d. prečo ste sa odplatili zlým za d-é ? B. to zamýšľal obrátiť na d-é 2M níe j e to d-á vec, ktorú konáš 3M nezamení, d-é za zlé alebo zlé za d-é 5M dnes som ti predložil život a d-é l Sa nie j e to d-á povesť, ktorú čujem H. ; nech učiní to, čo je d-é odplatil sa mi zlým za d-é si d. v mojich očiach ako anjel 2Sa nie j e to d-á rada, ktorú dal Achitofel l Kr 1 8, 24 ľud odpovedal a riekol : To je d-é slovo 22, 8 neprorokuje d-ého, iba zlé l Pa 1 6, 34 oslavujte Hosp., lebo je d . 2Pa 5, 13 chválili Hosp. , že j e d . ; 7 , 3 1 4, 2 Aza robil to, čo bolo d-é 1 9, 1 1 H. bude s tým, kto bude d. Ezd 3, 1 1 oslavujúc Hospodina . . . že j e d. 8, 1 8 bola d-á ruka nášho Boha nad nami Neh 5 , 9 nie je to d-á vec, ktorú robíte 9, 20 dal si svojho d-ého Ducha Jób 2, 10 len d-é budeme brať 7, 7 moje oko už viacej neuvidí d-ého 9, 25 moje dní . . . nevideli d-ého 2 1 , 1 3 trávia svoje dni v d-om 30, 26 očakával d-é, ale prišlo zlé 34, 4 poznajme medzi sebou, čo je d-é 4, 7 hovoria : Kto nám ukáže d-é ? ž 1 4, 1 nie je toho, kto by činí! d-é ; 53, 2, 4. Rim 3, 1 2 23, 6 d-é a milosť m a budú sledovať 25, 8 d. a priamy je Hospodin 3 1 , 20 veľké a mnohé je tvoj e d-é 34, 9 okúste a vidzte, že d. je H. 1 1 nebudú mať nedostatku níčoho d-ého 1 5 odstúp od zlého a čiň d-é ; 37, 27 35, 1 2 odplácajú mi zlým za d-é ; 38, 21 37, 3 nadej sa na Hosp. a čiň d-é 52, 5 viacej miluješ zlé ako d-é 65, 5 tam sa nasýtime d-m tvojho domu 69, 1 7 lebo je d-á tvoja milosť

73, 1 84, 12 1 00, 5

Pr

1 07, 9 1 09, 5 21 1 1 2, 5 1 1 9, 39 68 71 1 33, 1 1 43, 1 0 2., 20 1 2, 2 25 1 3, 21 22 1 4, 22 15, 3

23

1 7, 1 8, 24, 28, Kaz 7,

Iz

9, 1 1, 1,

30 13 22 13 10 11 14 18 7 19

5, 20 40, 9

Jer

65, 2 4, 22 5, 25 14, 19 18, 1 1

20 31, 1 4 35, 15 3, 38 PJ 34, 1 4 Ez Hoz 8, 3 5, 14 Am 15 4, 4 Jon 3, 2 Mi 6, 8 Mat 3, 10 5, 1 6 45

d. je Boh Izraelovi neodoprie níčoho d-ého Hospodin j e d. ; 1 35, 3; 1 45, 9 . P J 3, 25. Náh 1 , 7 sýti tvoje ústa d-m oslavujte Hosp. , lebo j e d. ; 1 07, l ; 1 1 8, 1 ., 2 9 ; 136, 1 hladovitú dušu naplňuje d-m skladajú na mňa zlé za d-é tvoj a milosť je d-á d . človek sa zmilováva tvoje súdy sú d-é ty si d. a činíš d-e d-é mi je to, že som bol trápený aké d-é a aké milé je to tvoj d. Duch nech ma vedie aby si chodil cestou d-ch d. človek dosiahne priazne o d Hosp. d-é slovo ho obveselí sprav. odplatí B. d-m d. zanecháva dedičstvo milosť . . . tým, ktorí zmýšľajú d-é oči Hospodinove . . . pozorujú zlých i d-ch slovo na svoj čas, oj, aké je d-é d-á zvesť dodáva kostiam tuku kto odpláca zlým za d-é kto našiel ženu, našiel d-é j edz, môj synu, med, lebo je d. bezúhonní zdedia d-é d-á je múdrosť s dedičstvom v d. deň buď tedy šťastný v d-om hriešnik zahubí mnoho d-ého d-é očiam vidieť slnko ak . . . budete poslúchať budete j esť d-é veci hovoria zlému d-é a d-ému zlé vyj di na vysoký vrch, zvestovatefu d-ch vecí chodia cestou nie d-ou robiť d-é nevedia hriechy zadržujú to d-é o d vás čakáme na pokoj, a niet d-ého robte t ak, aby boli vaše cesty d-é ; 26, 1 3

č i s a m á odplácať z a d-é zlým ? môj ľud sa nasýti môjho d-ého robte tak, aby boli vaše skutky d-é nepochádza z úst Najvyš. zlé i d-é budem ich pásť na d-ej paši Izrael opustil to, čo j e d-é hľadajte d-é a nie zlé milujte d-é či j e to d-é, že si sa rozpálil ; 9 nenávidíte d-é a milujete zlé oznámili ti, človeče to, čo je d-é strom, ktorý nenesie d-ého ovoci a ; 7, 1 7 , 1 9 . Luk 3, 9 ; 6 , 4 3 a b y videli vaše d-é skutky; l Pt 2, 1 2 slncu velí vychádzať n a zlých a j na d-ch


DOÉG

91 Mat

7, 1 1 1 2, 33 35 1 3,

8

24 1 9, 16 17 20, 1 5 22, 10 25, 21 26, 9, Luk l, 6, 8, 1 0, 1 1, 1 6, 23, 1, Ján 7, 1 0,

10 50 53 38 15 42 13 25 50 47 12 11

Sk

36 24 10 8 7 16

Mar

9, 1 1, Rim 2, 3, 5, 7,

8, 1 1, 1 2,

13,

18 19 28 24 9 17 21 3

1 6, 18 19 l Ko 5, 6 1 5, 3 3 2Ko 2, 1 5 6, 8 8, 21 Gal Ef

Fil !Te l Tm

6, 9 2, 1 0 4, 28 29 1, 6 10 5, 15 21 1, 18

súc zlí, viete dávať svojim deťom d-é dary urobte strom d-m, a urobíte i j eho ovocie d-m d. človek z d -ého pokladu srdca vy­ náša d-é ; Luk 6, 45 iné padli n a d-ú zem ; 23. Mar 4, 8, 20. Luk 8, 8 dobré semeno ; 1 3 , 36, 38 d. Učiteľu, čo d-ého mám činiť; Mar 1 0, 1 7 . Luk 1 8, 1 8 nikto nie j e d„ iba j eden B . ; Mar 1 0, 1 8 . Luk 1 8, 1 9 č i j e tvoj e oko zlé, ž e j a som d. zhromaždili všetkých . . . d-ch dobre, sluha, d . a verný ; Luk 1 9, 1 7 vykonala d. skuto k ; Mar 1 4, 6 soľ je d-á; Luk 1 4, 3 4 lačných naplnil d-mi vecmi dávajte . . . d-ú mieru v d-ej zemi, to sú tí Mária si vyvolila d-ú čiastku viete dávať svojim deťom d-é dary vzal (si) svoj e d-é vo svojom živote Jozef, radca, človek, d. či z Nazareta môže byť niečo d-ého ? j edni hovorili, že j e d. ja som ten d. pastier. D. pastier kla­ die svoju dušu ; 1 4 Tabita . . . bola plná d-ch skutkov (Barnabáš) bol d. muž pokoj každému, kto robí d-é robme vraj zlé, aby prišlo d-é za d-ého by sa niekto snáď súhlasím so zákonom, že j e d. ; l Tm 1, 8 neprebýva „ . v mojom tele, d-é nečiním d-ého, ktoré chcem všetko spolu pôsobí na d-é vštepený (si) do d-ej olivy pridŕžajte sa d-ého premýšľajúc o tom, čo je d-é premáhaj d-m zlé v ladári nie sú postrachom d-ému skutku d-mi a peknými rečami zvádzajú aby ste boli múdri na d-é nie je d-á vaša chvála zlé reči kazia d-é mravy sme Kristovou d-ou vôňou cez zlú i d-ú povesť pečujeme o d-é nie len pred Pánom činiac d-é neustávajme aby sme konali d-é skutky robiac d-é vlastnými rukami ale ak je nejaké d-é na vzdelanie ktorý započal vo vás d-é dielo schopní posúdiť, čo je d-é žeňte ( sa) za tým, čo j e d-é všet k o skúšaj t e ; d-é podržte aby sl v nich bojoval d. boj

l Tm

1, 19 3, 7

4, 4

2Tm Tít

5, 25 6, 12 18 19 2, 3 4, 7 2, 7 14 1 8 5, 14 6, 5 1 0, l 3,

Žid

Jak

24 13, 18 1, 1 7

! Pt

2, 12 18

3J

3, 17 11

majúc vieru a d-é svedomie musí mať aj d-é svedoctvo každé stvorenie Božie je d-é zrejmé sú aj d-é skutky bojuj d. boj viery aby . . . bohatli v d-ch skutkoch ktorí si odkladajú d. základ znášaj zlo ako d. vojak bojoval som d. boj seba . „ dávaj za príklad d-ch skutkov ľud zvláštny horlivý d-ch skutkov hotoví ku každému d-ému skutku hľadeli konať d-é skutky posúdiť, čo je d-é a čo zlé ochutnali d-é slovo Božie zákon majúc iba tôňu budúceho d-ého k láske a k d-m skutkom máme d-é svedomie ; 1Pt 3, 1 6 každé d-é danie „ . zostupuje zhora obcovanie medzi pohanmi majúci d-é ktorí sa podriaďujú „ . pánom, a to nie len d-m lepšie, aby ste d-é činiac kto činí d-é, je z Boha

DOBYŤ 2M Sk Žid

1 5, 16 20, 28 1 0, 39

2M

12,

3M 5M

5 22, l 22, 28 22, l

dokiaľ neprejde ľud, ktorý si si d-1 cirkev Božiu, ktorú si d-1 ľudia viery d. dušu

DOBYTCA 3

vezmú „ . d. na dom d. budete mať bez vady keby niekto ukradol . . . d. d-ťa . . . nezabijete s j eho mladým keby si videl blúdiť . . . d.

DOBYTOK lM

2M

1 3, 2 2 1 , 27 47, 1 6 9, 4

Jl Zj

6 6 1 0, 26 1, 3 10 1, 18 18., 13

Sud

1 0,

Jób

Abram bol veľmi bohatý na d. Abrahám vzal drobný d. dajte svoj d„ a dám vám za váš d. H. učiní rozdiel medzi d-om Izr. a medzi d-om Egypťanov pomrel všetok d. Egypťanov nezomrelo z d-a Izraelovho ; 7 aj náš d. pôjde s nami (Jób) mal d-a 7000 kusov j eho d. sa náramne rozmnožil oj, ako bude stonať d. pšenice a d-a

A DÓD 1.

2Sa 23, 9, 24.

l Pa 1 1 , 1 2, 26

A DODANÍM IM

1 Sa Ž

1 0,

21, 52,

4

7 2

synovia Javánovi :

A DOÉG D. Edomejský; prišiel Edomita

D . ; l Pa l, 7

22, 9, 1 8 , 22

D.


92

DOFKA A. DOFKA 4M

33, 1 2

táborili v D-e ; 1 3

4M

20, 3

ľud sa d-1 s Mojžišom

DOHADOVAŤ SA DOHOVÁRAŤ IM 37, 10 Mar 1 0, 48 Luk 18, 1 5

d-1 mu j eho otec mnohí mu d-li, aby mlčal ; Luk 18, 39 keď t o videli u čenici, d-li mu ; Mat 19, 1 3 . M a r J O, 1 3

DOKÁZANOSŤ 2Ko

Jak

2, 9 1, 3

aby som poznal vašu d. d. vašej viery pôsobí trpezlivosť

DOKONALE

ž

51, l Ko 13, Žid 7, 1, ! Pt

4 12 25 13

d. ma umy od moj ej neprávosti potom poznám d . môže vždycky d . spasiť súc triezvi d. s a nadejte

DOKONALOSŤ Jób

ž

1 1, 7 101, 2 6

Ez Kol Žid

27, 4 3, 1 4 6, 1

lM

6, 1 7, 1 8, 32, 37, 1 9,

dosiahneš až p o d. Všemohúceho ? rozumne si chcem počínať na ceste d-i slúžiť mi bude ten, kto chodí cestou d-i stavitelia priviedli k d-i tvoju krásu lásku, ktorá j e pojivom d-i nesme sa d k-i

DOKONALÝ

5M Jób

ž

9 1 13 4

16 8

14

Ez

27, 3 28, 1 5 Mat 5, 48 1 9, Ján 17, Rím 12, 1, ! Ko 14, 2Ko 13, 3, Fil 4, Kol 2Tm 3, 5, Žid 13, 1, Jak

21 23 2 10 20 9 12 15 12 17 14 21 4

17 25 3, 2

DOKONANÝ IM

J án

Jak lJ

2, 1 1 9 , 28 30 2, 22 2, 5 4, 1 8

d-é boli nebesi a i zem vediac J., ž e je už všetko d-é (Ježiš) povedal : D-é j e ! viera bola d-á zo skutkov v tom j e po pravde láska .Božia d-á k t o sa bojí, nie j e d. v láske

2 8 8 34

B. d-1 siedmeho dňa svoje dielo d-1 Abrahám a zomrel H. dokoná za mňa aby som činil vôľu . . . a d-1 j eho dielo dielo som d-1, ktoré si mi dal aby som s radosťou d-l svoj beh ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná beh som d-!

lM

2, 25, ž 1 38, Ján 4, Sk Fil 2Tm

17, 4 20, 24 1, 6 4, 7

DOKONAŤ

DOKONÁVAŤ

ž

57, 3 Sk 13, 25 2 Ko 1 2, 2

ktorý dokonáva za mňa keď už Ján d-1 svoj beh moja moc sa dokonáva v slabosti

DOLINA 2Kr 1 4, 23, ž Iz 57, Za 1,

7 4 5 8

porazil Edoma v Soľnej d-e keby som išiel d-ou tône smrti zabíjate deti v d-ch medzi myrtami, ktoré sú v d-e Pozri tiež heslo : Údolie

DOM lM

Noach bol §pravodlivý muž d. choď predo mnou a buď d. ! d . budeš s Hospodinom skalo, ktorej dielo je d-é 2M ktorý j e d . č o d o známosti zákon Hospodinov je d. budem d. a očistený Týre, ty hovoríš : Ja som d. bol s i d. v o svojich cestách buďte d., ako váš Otec, ktorý j e v nebesiach j e d . ak chceš byť d . aby boli d. v j e dno to, čo je dobré, ľúbe a d-é aby ste boli d . 3M rozumom buďte d . aby ste vy boli d . nie . . . že b v som u ž bol d. ktorí sme d., takto zmýšľajme aby $te stáli d . aby bol človek Boží d . 5M d-ch pokrmom j e tvrdý pokrm nech vás ráči u činiť d-mi trpezlivosť nech má d. skutok, aby ste boli d. každý d. dar z ostupuje zhora kto dobre nazrel v d. zákon Joz ak niekto neklesá v slove, to je d. Sud muž

1 2, 1 8, 28, 39, 41, 1 2,

1 19 22 5 40 3 13 15 30

13, 3 20, 1 7 1 4, 38 44 45 51 27, 14 6, 11 20, 5 22, 8 28, 30 24, 1 5 1 6, 30

vyjdi . . . z d-u svojho otca prikáže svojim synom a svojmu d-u kameň . . . bude d-om .Božim požehnal H. d. Egypťana ty budeš nad mojím d-om vezmú . . . podľa d-u svojich otcov, dobytča na d. krv vám bude na znamenie n a d-och odstránite kvas z o svojich d-ov nebolo d-u, kde by nebolo . . . mŕtveho z d-u sluhov; 20, 2. 5M 5, 6. Sud 6, 8 nepožiadaš d-u svoj ho blížneho!

5M 5, 2 1

vyj de kňaz z d-u, k u dveriam d-u, a zavrie d. na 7 dní malomoc je po d-e; nečistý je vtedy rozboria d. poprská na d . 7 ráz keby niekto zasvätil svoj d. d-y, plné všetkých dobrých veci vystavil nový d. a neposvätil ho ešte keď vystavíš nový d. spravíš zábradlie vystavíš d., ale nebudeš bývať v ňom j a a môj d. budeme slúžiť Hosp. d. padol na kniežatá


93 Rút lSa 2Sa

DOM 1, 8 3, 1 3 14 2, I O 7, 13 9, 3 11, IO

1 2, 1 0 1 7, 23 lKr 5 , 5 6, 1 7 7, 2 8, 1 1 19

43 9,

2Kr

1

1 4, 1 0 26 9, 8 1 0, 2 3 11, 18 20,

!Pa

23, 6 7 25, 9 1 7, 4 22, 1 0

2Pa

2, 4 24, 1 2 28, 2 1 29, 3 17 36, 1 4 19 Ezd 1, 7 2, 68 4, 3

5, Neh 1 3, 7, Jó b 1 7, 21, 22, 24, 23, ž 26, 27, 42,

2 11 10 13 9 18 16 6 8 4 5

45, 1 1

navráťte sa každá do d-u ja budem súdiť j eho d. až na veky I}ebude pokrytá neprávosť d-u Eliho d. Júdov išli za Dávidom ten vystaví môjmu menu d . ; lPa 17, 12 nie j e u ž viacej nikoho z d-u Saulovho prečo si neodišiel dolu do svojho d-u neuhne meč z tvojho d-u usporiadal svoj d. a obesil sa zamýšľam vystaviť d. menu Hosp. Šalamún . . . začal stavať d. Hosp. sekery . . . nebolo počuť pri d-e vystavil d. z lesa Libanona sláva Hosp. naplnila d. Hosp. ; 2Pa 5, 1 4 ; 7, 1, 2 nebudeš stavať ten d„ ale tvoj syn ; l Pa 22, 8 ; 28, 3. 2Pa 6, 9 tvoje meno menované nad týmto d-om dostavil Šalamún d. Hosp. a d. kráľov ; 2Pa 7, 1 1 uvediem zlé na d. J eroboámov (Šišak) pobral poklady d-u Hosp. zahynie celý d. Achabov; 9 vošiel Jehu . . . do d-u Bálovho vošiel všetok ľud zeme do d-u Bálovho, a rozborili ho zriaď svoj d„ lebo zomrieš ; Iz 38, 1 dal vyniesť háj z d-u Hosp. rozboril d-y zasvätených smilstvu spálil d. Hosp. i d. kráľov nie ty mi budeš stavať d. (Šalamún) vystaví môjmu menu d . ; 28, 6. 2Pa 6, 9 staviam d. menu Hosp. aby obnovili d. Hosp. olúpil Achaz d. Hosp. otvoril dvere d-u Hosp. posväcovali d . Hosp. za 8 dní poškvrnili d. Hosp. spálili d. Boží Cyrus vydal nádoby d-u Hosp. obetovali dobrovoľne na d. Boží nemáte spolu s nami stavať d. nášmu Bohu začali stavať d. Boží prečo je opustený d. Boží ? nenavráti sa viacej do svojho domu jednako bude hrob mojím d-om ich d-y majú pokoj naplňoval ich d-y dobrým za tmy podkopávajú d-y budem bývať v d-e Hosp. Hosp„ milujem obydlie tvojho d-u aby som mohol bývať v d-e Hosp. vodieval som ich až do d-u Božieho nezabudni svoj ľud a d. svojho otca

ž

49, 55, 65, 69,

12 15 5

IO

84, 4 5

Pr

101, 1 12, 1 13, 1 1 5, 1 1 8,

11 7 3 9 12 26

1 22, 1 27, 1, 3,

1 l 13 33

7, 1 1 27 9, 1 1 2, 7 1 4, 1 11 1 5, 6 25 1 7, 1 1 9, 1 4 21, 9 24, 25, Kaz 2, 5,

12 3 17 4 1

7, 4 PŠ Iz

1 2, 5 3, 4 5, 7 8 9 13, 1 6 22, 1 0 39, 2 56, 7 66, 1

Jer -

1-

5, 7 27 6, 1 2 9, 26 1 2, 1 4 1 6, 5

myslia si, že ich d-y budú trvať d o d-u Božieho sme chodievali tam sa nasýtime dobrým tvojho d-u zožiera (ma) horlivosť z a tvoj d. ; Ján 2, 1 7 ešte len aj vrabec nájde d. blah. sú ti, ktorí bývajú v tvojom d-e radšej vollm sedieť na prahu v d-e nebude bývať v mojom d-e ten hojnosť a bohatstvo v j eho d-e dáva, aby neplodná obývala d. požehná d . Izr. ; požehná d. Aronov dobrorečíme vám, ktorí ste z d-u Hosp. poďme do d-u Hosp. ak nebude H. stavať d. naplníme svoje d-y korisťou zlorečenstvo Hosp. je v d-e bezbožného ktorej nohy nebývajú v j ej d-e j ej d. je cestami do pekla múdrosť si vystavila svoj d. d. spravodlivých obstojí múdra žena buduje svoj d. d . bezbožných bude vyhladený v d-e sprav. je veľký dostatok d. pyšných vytrhne H. ako plný d. nabitých hoviad so svárom d . a majetok s ú dedičstvom p o otcoch ako so svárlivou ženou v spoločnom d-e ; 25, 24 sprav. s a učí n a d-e bezbožníka múdrosťou sa buduj e d. zdržuj svoju nohu o d d-u blížneho nastaval som si d-ov strež svoju nohu, keď ideš do d-u Božieho srdce múdrych je v d-e smútku a srdce bláznov v d-e radosti človek ide do d-u svojej večnosti dokiaľ som ho nedoviedla do d-u svojej matky ; 8, 2 vinicou Hosp. Zástupov je d. Izr. beda tým, ktorí pripojujú d. ku d-u mnohé d-y budú obrátené v púšť ich d-y budú olúpené spočítate d-y Jeruzalema Ezechiáš . . . ukázal im d. svojich klenotov môj d. sa bude volať d-om modlitby ; Mat 2 1 , 13. Mar 1 1 , 1 7. Luk 1 9, 46 aký je to d„ ktorý mi vystavíte ? ; S k 7 , 49 valia sa zástupom do d-u smilnice ich d-y (sú) plné ľsti ich d-y s a dostanú iným d. Izraelov sú neobrezaného srdca d. Júdov vyplienim sprostred nich nevojdeš do d-u smútku


DOM Jer

94

1 6, 8 22, 1 3 23, 1 1 26, 1 2 29, 5 31, 3 1 32, 39, 43, 52,

PJ Ez

15 8 13 13

5, 2 2, 5 3, 7 17 1 6, 41 1 8, 31 20, 1 3

28, 25 37, 1 1 39, 25 29 43, 5 44, 4 47, 1 Dan 2, 5 Hoz 1, 7 7, 9 Am

Obad Sof Hag

Za

9, 9 18 1, 1 3 1, 4 8 2, 7 9 1, 1 6 10, 6 12, 1 0 13, 1 14, 21

Mat

5, 1 5 7 , 24 25 10, 6 27 12, 4 25

nevojdeš d o d-u hodovania Mat beda tomu, kto stavia svoj d. nesprav. vo svojom d-e som našiel ich zlosť H. ma poslal prorokovať proti to­ muto d-u stavajte d-y a bývajte v nich učiním s d-om Izr. a s d-om Júdo­ vým novú zmluvu ešte sa budú kupovať d-y Chaldeji spálili d. kráľov d-y bohov Egypťanov popáli spálil d. Hosp. i d. kráľov i všetky d-y Jer. naše d-y sa dostali cudzozemcom lebo sú spúrny d. ; 2, 6, 8; 3, 26. Mar 1 2, 2, 9 ; 1 7, 1 2 d . Izraelov ť a nebudú chcieť ooslúchať dal som ťa za strážcu d-u Izr. ; 33, 7 popália tvoje d-y ohňom načo máte zomrieť, d-e !zr. ; 33, 1 1 Luk d . Izraelov s a spurne stavali proti mne zhromaždím d. Izraelov kosti sú celý d. Izraelov zľutujem sa nad celým domom Izr. vylejem svojho ducha na d. Izr. d. bol plný slávy Hosp. sláva Hosp. naplnila d. vody vychádzali spod prahu d-u vaše d-y budú obrátené na hnojisko zľutujem (sal nad d-om Júdovým povstanem na d. J eroboámov Ján s mečom budem previevať d. Izraelov d. Jakobov bude ohňom a d. Joze­ fov plameňom d-y budú obrátené na strašnú púš ť Sk kým je tento d. pustý ; 9 stavajte d., a budem mať v ňom záľubu naplním tento d. slávou väčšia bude sláva tohoto . . . d-u môj d. bude vystavený v ňom posilním d. Júdov a d. Jozefov vylejem na d. Dávidov . . . Ducha milosti bude otvorený prameň d-u Dávidovmu nebude už viacej Kananeja v d-e l Ko Hosp. svieti všetkým, ktorí sú v d-e 2Ko postavil svoj d. na skale vetrv . . . oborili sa na ten d. ; 27 Fil k stŕateným ovciam d-u Izr. ; ! Tm 1 5, 24 čo počujete v ucho, hlásajte na d-och 2Tm (Dávid) vošiel do d-u Božieho; Mar 2, 26. Luk 6, 4 d., rozdelený proti sebe, neobstoj í ; Tít Žid Mar 3 , 25. Luk 1 1 , 1 7

1 2, 29 44 13, 57 1 9, 29 23, 1 4 38 24, 43 26, 6 1, 29 5, 1 9 6, 10 13, 1 5 35 1 , 27 5, 1 9 6 , 48 49 7, 36 8, 41 1 0, 5 38 1 4, 23 1 9, 5 9 2, 1 6 4, 53 8, 35 1 4, 2 2, 2 46 4, 3 4 5, 42 7, 47 8, 3 1 0, 2 11, 14 1 6, 1 8, 1, 1 6, 5,

15 8 16 19 1

4, 22 3, 4 5, 4 2, 20 1, 1 1 3, 4

ako môže niekto vojsť do d-u silného navrátim sa do svojho d-u ; Luk 1 1 , 24 v o svojej otčine a v o svojom d-e každý, kto opustil d-y ; Mar 10, 29. Luk 1 8, 29 zožierate d-y vdov; Mar 1 2, 40. Luk 20, 47 zanecháva sa vám váš d. pustý ; Luk 13, 35 nedal by podkopať svoj d. ; Luk 1 2, 39 v d-e Šimona Malomocného ; Mar 1 4, 3 do d-u Šimonovho ; Luk 4, 38. Sk 1 0, 1 7 idi d o svojho d-u . . . a zvestuj kdekoľvek vojdete do d-u nech nezostupuje do d-u neviete, kedy prijde pán d-u Jozef, z d-u Dávidovho vyšli na d. a spustili ho oborila sa rieka na ten d. dom . . . sa zrútil a pád toho d-u bol veľký vošiel do d-u farizea prosil ho, žeby vošiel do j eho d-u povedzte : Pokoj tomuto d-u ! Marta, prijala ho do svojho d-u aby sa naplnil môj d. dnes musím zostať v tvojom d-e ! dnes sa dostalo spasenie tomuto d-u nerobte z d-u môjho Otca tržnice uveril on aj celý j eho d. sluha nezostáva v d-e na veky v d-e môjho Otca je mnoho prí­ bytkov zvuk . . . naplnil celý d. lámuc chlieb po d-och (majitelia) d-ov, predávali ich neprestávali učiť . . . po d-och Šalamún mu vystavil d. Saul len hubil cirkev vnikajúc do d-ov bojaci sa Boha s celým svojím d-om budeš spasený ty aj celý tvoj d. ; 16, 31 (Lýdia) bola pokrstená i jej d . uveril Pánovi s celým svojím d-om krstil som i d. Š tefanov so zborom, ktorý je v ich d-e keby náš pozemský d. stanu bol zborený tí, ktorí sú z d-u cisárovho ktorý dobre spravuje svoj vlastný d. dokazovať pobožnosť voči vlastné­ mu d-u vo veľkom d-e nie sú len samé zlaté nádoby ktorí prevracajú celé d-y každý d. býva vystavený od niekoho


DOTKNÚŤ SA

95 Žid

3, 6

lľt

1 1, 7 2, 5 4, 1 7

Mi

7, 6

l Ko

1, 1 1

Kristus ako Syn nad jeho d-om, 2M ktorého d-om sme my koráb na záchranu svojho d-u duchovný d., sväté kňazstvo čas, aby sa začal súd od d-u Božieho

Mat 9, 7 Luk 15, 6 2Ko 5, 6

DOMÁCI 5M nepriateľmi človeka sú j eho d. ; Mat 1 0, 36 lebo mi je oznámené . . . od d-ch Chloy robme dobre . . . najviac d-m viery spoluobčania svätých a d. Boží ak sa niekto nestará . . . . o d-ch l Kr D OMNIEVAŤ SA 2Ko ned-jte sa, že som prišiel zrušiť zákon Žid ned-jte sa, že som prišiel dať pokoj ; Luk 12, 5 1 d-li sa, ž e j e t o obluda Ef o čom sa domnieva, že to má spytuj(e)te písma, lebo vy sa d-e aby každý, kto vás zabije, sa d-1 lM nie sú spilí, ako sa vy d-e 5M d-1 (sa), že vidí videnie ! Kr nie som ten, o kom sa d-e kto sa domnieva, že stojí Pr DOMOV Ez on vstal a odišiel d. keď prijde d., zvolá priateľov Mat kým sme doma v tele, sme von z d-a

lM 37, 2 2M 1 8, 1 9 Luk 8 , 1 5

D ONÁŠAŤ Jozef d-l ich zlú povesť budeš d. nesnadné veci Bohu d-jú užitok v trpezlivosti

Gal 6, 1 0 2, 1 9 Ef l Tm 5 , 8 Mat

5, 1 7 1 0, 34

Mar Luk Ján

6, 8, 5, 1 6, Sk 2, 1 2, 13, l Ko 1 0,

49 18 39 2 15 9 25 12

Jer Joz

Sk

Jób 11, 7 Rim 9, 30 Fil 3, 1 2 Žid 6, 15 Zj 1 8, 5

DOSIAHNUŤ d-eš až po dokonalosť Všem. ? dosiahli . . . spravodlivosť z viery nie že by som už bol d-ol vyčkávajúc d-ol zasľúbenie jeho hriechy d-i až do neba

2M

D OSKA dám ti kamenné d-y

24, 12

10 1 0, 2 5 8, 9 3, 3 9, 4 4, 1 3

45, 28 3, 26 12, 28 19, 4 30, 1 6 44, 6

6, 1 0, Luk 3, Ján 1 4, 2Ko 1 2, Fil 4, Žid 13, lPt 4,

DONIESŤ Kain d-ol Hosp. obetný dar doniesli (vody) k Dávidovi Mar d-ol striebro a zlato Rim vierou d-ol Abel Bohu väčšiu obeť l Ko DOPÚŠŤAŤ SA 2Tm 5, 1 1 d-jú (sa) veľkej nevernosti Zj A. DÓR 1 1, 2 ; 1 2, 23 ; 1 7, 1 1 . Sud 1, 27. Jób l Kr 4, 1 1 . ! Pa 7, 29 2Ko A DORKAS 9, 36 Tabita, čo znamená v preklade D. 39 plášte, ktoré im robila D. Joz

lM 4, 3 2Sa 23, 1 6 Ezd 7 , 1 5 Žid 1 1, 4

26, 29 31, 1 8 32, 1 6 19 34, 1 28 36, 23 4, 1 3 9, 9

ž

34 25 14 8 9 11 5 3

d-y pokryješ zlatom 2 d-y svedoctva, kamenné d-y d-y boli dielom Božím hodil d-y zo svojich rúk; 5M 9, 1 7 uteš s i dvoje dosiek; 4. 5 M 1 0 , 1, 3 napísal na d-y slová zmluvy spravil d-y na príbytok, 20 d-iek napísal ich na 2 kamenné d-y; 5, 22 prevzal (som) kamenné d-y, d-y zmluvy H. mi dal 2 kamenné d-y; 1 1 napíšeš na d-y slová, ktoré boli na tamtých prvých d-ch vložil som d-y do truhly (v truhle boli) dvoje kamenných d-iek; 2Pa 5, 1 0 nie n a kamenných d-ch, ale na d-ch srdca d-y zmluvy

DOSPIEŤ až by sme všetci dospeli v jednotu viery DOSŤ to je d. Jozef . . . žije d. ; nehovor mi viacej o tom už ste sa d. nachodili hore do Jer. už teraz d., ó, Hospodine oheň nepovie : D. už vám bolo d. všetkých . . . ohav­ nosti d. má deň na svojom trápeni d. je učeníkovi majte d. na svojom plate ukáž nám Otca, a bude nám d. d. ti je moja milosť ja som sa naučil mať d. majte d. na tom, čo máte d. nám bolo predošlého času

2, 6 1 8, 4

DOSTAŤ verte, že d-nete skrze ktorého sme d-li milosť čo máš, čo by si nebol d-1 ? A ak si aj d-l roľník má prvý d. z úrody aby ste ned-li z jeho rán

20, 22 9, 8

DOSTATOK v plnosti jeho d-u bude mu úzko aby ste . . . mali všetkého d.

1 1, 24 1, 5 4, 7

2, 5 40, 1 3

DOSTIHNÚŤ hoňte ich rýchle, lebo ich ešte d-ete ; lM 44, 4 dostihli ma moje neprávosti

37, 1 7 17 2Kr 6 , 1 3

A DOTAIN ; DOTAN poďme do D-a našiel ich v D-e (Elizeus) j e v D-e

lM

DOTKNÚŤ SA nedotknete (sa), aby ste nezomreli

IM

3, 3


DOTÝKAŤ SA 2M

19, 1 2 29, 37

kto by sa d-ol vrchu, istotne zomrie čokoľvek sa dotkne oltára, bude sväté 3M 5, 2 človek, ktorý by sa d-ol nejakej nečistej veci 15, 2 1 kto by sa d-ol j ej ležišťa 4M 1 9 , 1 1 kto by sa d-ol mŕtveho ; 1 3 1 6 kto b y s a d-ol n a poli zabitého l Sa 1 0, 26 ktorých srdca sa d--ol B . l Kr 1 9, 5 anjel sa h o d-ol ; 7 2Kr 13, 2 1 d-ol sa kostí Elizeových, ožil Jób 1 9, 2 1 ruka Božia sa ma dotkla 1 04, 32 keď sa dotkne vrchov, kúria sa ž 6, 29 nebude bez viny, ktokoľvek by sa Pr j ej d-ol 6,7 d-ol sa mojich úst Iz Jer 1, 9 Hospodin . . . d-ol sa mojich úst Dan 9, 2 1 d-ol sa m a nej ako o čase večernej obeti 9 , 5 keď sa dotkne zeme, rozplýva sa Am Mat 8, 3 J. vystrel ruku d-ol sa ho ; Mar 1 , 4 1 . Luk 5, 1 3 1 5 d-ol s a jej ruky 9 , 20 dotkla sa dole okraja j eho rúcha ; Mar 5, 27. Luk 8, 44 21 keď sa d-em j eho rúcha ; Mar S, 28 29 (J.) d-ol sa ich oči ; 20, 34 1 4, 36 ktorí sa ho dotkli, ozdraveli ; Mar 6, 56 1 7, 7 J . pristúpiac d-ol sa ich Mar 5, 30 kto sa d-1 môjho rúcha ? ; 3 1 . Luk 8 , 45 7, 33 napľul a d-ol sa j eho j azyka 8, 22 prosili ho, žeby sa ho d-ol Luk 6, 19 zástup hľadal d . sa ho 7, 14 pristúpiac (J.) d-ol sa már Žid 1 2, 20 keby sa aj zviera dotklo vrchu DOTÝKAŤ SA

l Pa

1 6, 22

Iz 52, 1 1 2, 8 Za Mar 1 0, 1 3 Luk

7 , 39

1 1 , 46 24, 39 Ján 20, 1 7 l Ko 7 , 1

2Ko 1J IM

2M 2Pa Jer

6, 1 7 1, 1

ned-jte sa mojich pomazaných ; ž 1 05, 1 5 ncd-jte s a nečistého kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice donášali mu dieťatká, aby sa ich d-1 ; Luk 18, 1 5 vedel by, kto a aká j e to žena, ktorá sa ho dotvka prstom t f ch bremien (sa) ned-e d-jte sa ma a vidzte J . j ej povedal : Ned-j sa ma dobre by bolo človekovi ned. sa ženy ned-jte sa nečistého čoho sa naše ruky d-li

DOVIESŤ 2, 1 9 Hospodin . . . d-dol ich k človekovi 39, 1 4 ; 42, 20; 44, 2 1 ; 48, 9. 2M 32, 6. 3M 1 9, 21. 2 S a 1 4, 21. Mat 1 7, 17. Mar 8, 22 2 , 1 0 d-dla ho k dcére faraónovej 33, 1 1 d-dol na nich H. veliteľov 5, 1 5 dovediem na vás národ zďaleka ,

96 J er

Sk Fil

32, 44

dovediem späť ich zajatých

20, 28

D OZORCA vás ustanovil Svätý Duch s d-mi a diakonmi

1,

1

lM 49, 3 Jób 1 3, 1 1 Náh 2, 2

za

d-ov

DÔSTOJNOSŤ predné d-i či vás nedesí jeho d. H. navráti d. Jakobovu ako d. Izr.

3, 2 1 5, 14

DÔVERA H. bude tvojou d-ou d-u máme skrze Krista k Bohu máme smelosť a prístup v d-e pristupujme tedy so smelou d-ou neodhoďte svojej smelej d-y aby sme, keď sa ukáže, mali smelú d-u ; 4, 1 7 máme smelú d-u k Bohu toto je tá smelá d„ ktorú máme

ž 1 1 2, 7 2Ko 7, 1 6 2Te 3 , 4

DÔVEROVAŤ dôveruje Hospodinovi radujem (sa), že vám môžem . . . d. d-ujeme v Pánovi o vás

Pr 2Ko Ef Žid lJ

3, 26 3, 4 3, 1 2 4, 16 10, 35 2, 28

28, 29, Luk 1 8, l Ko 5,

Pr

16 13 11 10 11 6, 1 0

l M 24, 53 l Kr 7, 9 Mat 13, 46 1, 1 9 ! Pt 2, 4

DRÁČ knieža bez rozumu býva . „ d. chudobný a d. sa stretávajú nie som ako ostatní ľudia, d-i (nemiešať sa) s d-mi opilec alebo d. d-i nezdedia kráľ. Božieho DRAHOCENNÝ d-é veci dal i j ej bratovi všetko to bolo z d-ch kameňov nájduc j e dnu d-ú perlu d-ou krvou „ . baránka, Krista kameňu . . . vyvolenému, d-ému; 6

DRAHOKAM Drahokamy a polodrahokamy v Biblii achát 2M 28, 1 9 ametyst Z j 2 1 , 2 0 beryl Z j 2 1 , 2 0 diamant 2 M 28, 1 8 hyacint Z j 2 1 , 20 chalcedon Zj 21, 19 chryzolit Zj 21, 20 chryzopraz Zj 21, 20 j aspis Zj 2 1 , 1 9 karbunkulus 2 M 28, 1 8 korál Jób 2 8 , 1 8 krištáľ J ó b 2 8 , 1 8 ligúr 2 M 28, 1 9 onychin l Pa 29, 2 ónvx lM 2, 1 2 pe rla Jób 28, 1 8 rubín 2 M 28, 1 7 sardius Z j 2 1 , 20 sardonyx Zj 2 1 , 20


97

DRUllt

smaragd Jób 28, 1 9 stibium Iz 54, 1 1 topás Zj 2 1 , 20 zafír Zj 21, 1 9 1 7, 8

Pr

2M 4M 5M *

*

*

38, l 15, 32 2 1 , 22 23

Joz 9, 21 2Kr 6, 4 2Pa 2, 1 6 Ezd 6, 11 (múdrosť) je d-ia než koraly 26, 20 bude . . , človek d. nad čisté zlato Pr Iz 37, 1 9 vy ste d. nad mnoho vrabcov 2, 27 Jer o koľko d. ste vy nad vtákov 3, 9 DRAHÝ Ez 15, 2 stalo sa j eho meno veľmi d-m nech je d-á moja duša 37, 1 9 d-á je v očiach Hosp. smrť jeho 4 1 , 22 svätých Hoz 4, 12 aké d-é sú tvoje myšlienky Hab 2, 1 9 žena, ktorá má muža, ulovuje d-ú dušu Luk 23, 3 1 robí d-é plátno a predáva Sk 5, 30 si d. v mojich očiach keď oddelíš d-ú vec od ničomnej 13, 29 nádobu masti, veľmi d-ej ; l Ko 3 , 1 2 Mar 1 4, 3 Gal 3, 13 nie • . . perlami alebo d-m rúchom l Pt 2 , 24 Zj 2, 7 DRAK ako drahokam býva úplatný dar

DRAHŠÍ

Pr 3, 1 5 Iz 1 2, 1 2 Mat I O, 3 1 Luk 12, 24 l Sa 1 8, 30 2Kr 1 , 13 ž 1 1 6, 15 Pr

139, 1 7 6, 26

3 1 , 24 Iz 43, 4 Jer 1 5, 1 9 Mat 26, 7 l Tm SM

ž

Iz Ez Zj

2, 9 32, 74, 91, 27, 51, 29, 32, 1 2,

33 13 13 1 9 3 2 3 4 7

9 13 17 1 3, 2 4 20, 2

ich víno jedom d-ov skrúšil si hlavy d-om pošliapeš ľvíča a d-a zabije d-a, ktorý j e v mori smrteľne ranilo d-a faraóne . . . veľký d-u ty si bol ako d. v moriach d. červený, ktorý mal 7 hláv d. sa postavil pred ženu anjeli bojovali proti d-ovi ; a bojoval i d. zvrhnutý bol veľký d. videl d., že j e zvrhnutý na zem d. sa rozhneval na ženu d. j ej dal svoju moc klaňali sa d-ovi chopil d-a, toho starého hada

DRAVÝ

lM lM

1 5, 1 1 37, 20 49, 27

ž

78, 40 56 3, 2 1 Kol

IM 2M

22, 3 9 1 5, 25 37, 4 1O

22, 2 2 14

oltár na zápaly zo šittímového d-a (muž) zbieral d. v sobotný deň zomrel by, a povesil by si,ho na d. nezostane j eho mŕtve telo cez noc na d-e rúbali d. a nosili vodu ; 27 prišli k Jordánu, rúbali d. narúbeme d-a z Libanona vytiahne sa d. z j eho domu keď nie je d-a, zhasne oheň dielo rúk človeka, d. a kameň hovoria d-u : Ty si môj otec cudzoložila s kameňom i s d-m čo je viac d. viniča než ktorékoľvek iné d. hľa, ja vezmem d. Jozefovo oltár bol z d-a ľud sa dopytuje svojho d-a beda tomu, kto hovorí d-u : Pre­ cítni ak toto robia na zelenom d-e Ježiša, ktorého ste vy zabili po­ vesiac ho na d. ; 1 0, 39 sňali ho z d-a a položili do hrobu niekto stavia na ten základ . . . d . zlorečený každý, kto visí na d-e vyniesol naše hriechy . . . na d. tomu, kto víťazí, dám j esť z d-a života z druhej strany rieky bolo d. života lístie d-a je na službu národom aby mali právo k d-u života

DRIEMAŤ

ž

121, 3 4

Iz

60, 6 66, 20

nedrieme tvoj strážca nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izr.

A DROMEDÁR d-i z Madianska na muliciach a na d-och

D RUH IM 1 1 , 3 3M 26, 37 2Pa 20, 23 Kaz 4, 1 0

Jer 23, 30 tu sa spustili d. vtáci povieme : D-á zver ho zožrala; 33 Rim 15, 1 4 4, 1 1 Jak Benjamin bude ako d. vlk 5, 9 DRÁŽDIŤ 16 koľko ráz ho d-li na púšti pokúšali a d-li Boha ; 1 06, 29 4, 1 0 Kaz otcovia, ned-e svojich detí Mat 22, 39 DREVO Rim 1 2, 5 l Ko 15, 47 naštiepal d-a k záp. obeti; 6 6, 2 Izáka . . . položil ho na oltár na d. Gal 2, 3 Fil H. mu ukázal d . 3, 1 3 spravil a j sochory zo šittímového Kol 5, 1 1 l Te d-a ; 37, 1 5 , 28 ; 38, 6 5, 5 l Pt stôl zo šittímového d-a

povedali d. d-ovi ; 37, 1 9 ; 42, 28 budú padať d. na d-a ; Jer 46, 1 6 pomáhali d. proti d-ovi zahladiť ak padnú, jeden pozdvihne svojho d-a kradnú moje slová d. od d-a môžuc i napomínať d. d-a nehovorte zlého d. na d-a nevzdychajte, bratia, d. proti d-ovi modlite sa d. za d-a

DRUHÝ nie je d-ého, aby ho pozdvihol d-é, tomu podobné j e : Milovať jednotlive jedni d-ch údami d. človek - Pán z neba jedni d-ch bremená neste jedni d-ch za vyšších od seba znášajúc jeden d-ého vzdelávajte jeden d-ého podriaďujúc sa j edni d-m


DRUZILLA lJ 2J

Zj

Sk Mal

4, 7 5 20, 6 14

milujme j edni d-ch aby sme milovali jedni d-ch nad tými d-á smrť nemá moci ohnivé jazero je tá d-á smrť

24, 24

.a. DRUZILLA prišiel Félix s D-ou

3, 1 3

IM 2M

25, 26 1 7, 1 1 Neh 4, 2 1 ž 1 7, 5 Jer 2, 1 3 3, 12 Hoz 1 2, 3 Luk 22, 63 Ján 1 0, 24 4, 1 4 Žid Zj 2 , 25 3, 1 1

l Kr 1, 5 1 Jób 17, 9 Pr

27, 6 4, 4

IM

35, 4 8 Joz 24, 26 Sud 6, 1 1 9, 37 2Sa 1 8, 9

Iz

Ez

10 1, 29 30 2, 13 44, 14 61, 3 6, 13 27, 6

Hoz 4, 13 Am 2, 9 Za 11, 2

A DRZÝ d-é sú vaše slová proti mne DRŽAŤ ruka d-la pätu Ezavovu dokiaľ d-1 Moj žiš svoju ruku polovica ich d-Ja kopije drž moje kroky cisterny . . . ktoré nedržia vody nedržím hnevu na veky d-1 svojho brata za pätu mužovia, ktorí d-li Ježiša dokedy budeš d. našu dušu držme vyznanie ; 1 O, 23 avšak čo máte, držte drž to, čo máš

98

ž

v teba d-li naši otcovia v teba d-li a nehanbili sa lepšie je utiecť sa k Hosp. ako d. v človeka PJ 3, 26 dobre j e, aby d-1 človek Mat 9, 2 d-j, dieťa 22 d-j, dcéro, tvoja viera ; Luk 8, 48 1 2, 21 v jeho mene d. budú národy 1 4, 27 d-jte, ja som, nebojte sa ; Mar 6, 50 27, 43 d-1 v Boha Mar 1 0, 49 d-j, vstaň, volá ťa Luk 1 8, 9 (niektorí) ktorí d-li v sebe Ján 1 6, 33 d-jte, j a som premohol svet 2Ko 1 , 9 aby sme ned-Ii sami v seba 3, 3 ned-me v tele Fil IM Ez Zj

DRŽAŤ SA IM Adoniáš . . . drží sa rohov oltára sprav. sa bude d. svojej cesty držím sa svojej sprav. nech sa drží tvoje srdce mojich slov DUB Jakob ich . . . skryl pod d-om (De bora pochovaná) pod d-om kameň postavil ho tam pod d-om pod d-om, ktorý je v Ofre d. Planetárov podišla mulica pod husté konáre . . . d-a videl som Absaloma visieť na d-e budú (sa) hanbiť pre modlárske d-y budete ako d., ktorého lístie vädne na všetky d-y Bázana vezme hrab a d. budú ich volať d-ami sprav. pod každým d-om hustým z bázanských d-ov robievali tvoj e veslá kadia na brehoch pod d-om bol mocný ako d-y kvílte, d-y Bázana

2M

13, 1 8 ; 1 4, 1 3 ; 1 8, 1 . 5M 1 1 , 30

3M

1 1 , 19

A DUDOK (nebudete j esť) d-a ; 5M 1 4, 1 8

3 1 , 24 30, 15

DÚFANIE povedal som čistému zlatu : Moj e d. v utíšení sa a v d-í

1 1 , 18 13, 15

DÚFAŤ budeš d., lebo bude nádej i keby ma zabil, budem d. v neho

Jób Iz Jób

9, 1 3 14 1, 2 8 4, 3 1 0, 1 6, 7, 26, 41, 45, 6,

3 22 35 8 27 9

28, 3 20, 27 5, 14 1 1 , 17 25 5M 34, 9 5, 1 Joz ! Sa 1 6, 15 1 8, 1 0 28, 7 l Kr 22, 21 22 2 Kr 2 , 9 3M 4M

15

2Pa 36, 22 Neh 9, 20 Jób

A DÚBRAVA lM

22, 5 6 1 1 8, 8

Ž

4, 6, 7, 1 0, 1 5,

30 15 4 11 12 13

1 7, 20, 32, 31, 32, 51,

1 3 18 6 2 12

19

A DÚHA svoju d-u dávam na oblaku ukáže (sa) d. na oblaku; 1 6 na pohľad ako d. d. bola vôkol trónu na jeho hlave bola d. DUCH nebude sa môj D . prieť s človekom všetko, čo malo dych d-a života (ženy) boli horkosťou d-a Izákovi bol v eľmi znepokojený jeho d. ožil d. Jakoba n epo čúvali na Mojžiša pre zovre­ tie d-a naplnil (ho) d-om múdrosti v ktorých by bol veštiaci d. k eby prišiel na neho d. žiarlivosti vezmem z d-a, ktorý je na tebe spočinul na nich d. Jozua . . . bol plný d-a múdrosti nebolo v nich viacej d-a odvahy desí ťa zlý d. ; 1 6 zlý d . o d Boha prišiel n a Saula žena, ktorá má vešteckého d-a vyšiel von nejaký d. budem lživým d-om ; 2Pa 1 8, 2 1 nech j e, prosím, dvojnásobný diel tvojho d-a D. Eliášov spočinul na Elizeovi zobudil H. d-a Cyra ; Ezd 1, 1 dal si svojho dobrého D-a svedčil si proti nim svojím D-om nejaký d. prešiel popred moju tvár j ed pij e môj d. v úzkosti svojho d-a tvoj . . . dozor ostríhal môjho d-a obraciaš svojho d-a proti silnému Bohu môj d. je rozrušený d. mi káže odvetiť zoviera ma d. môjho lona do tvojej ruky porúčam svojho d-a v ktorého d-u nie je ľsti obnov priameho d-a v mojom vnútri obete Božie sú skrúšený d.


DUCH

99 Ž

Pr

76, 13 1 04, 29 30 1 39, 7 1 42, 4 1 43, 7 10 146, 4 150, 6 15, 13 1 6, 2 19 1 7, 22 1 8, 14 25, 28 29, 1 1 23

Kaz

Iz

7, 9 8, 8 1 2, 7 11, 2 4 26, 9 32, 15 42, 1 44, 57, 61, 63, 66,

Ez

3 15 1 10 2

3, 14 24 8, 3 1 1 , 19 21, 7 36, 27

37, 5 10 39, 29 Dan 4, 6 Hoz Jl

5, 4 2, 28

Hag Za

29 1, 14 4, 6 1 2, 10

Mat

4,

1

odníma d-a kniežatám keď odnímaš ich d-a, mrú keď posielaš svojho d-a, tvoria sa kam by som zašiel od tvojho d-a nyje môj d. vo mne ; 1 43, 4 Hosp. ; môj d. hyníe tvoj dobrý D. nech ma vedie d., navráti sa do svojej zeme každý d. nech chváli Hosp. bolesťou srdca je zronený d. kto spytuje d-ov, je H. lepšie je byť poníženého d-a zronený d. suší kosti mužný d. znáša svoju nemoc; ale zroneného d-a kto unesie ? preborené mesto muž, ktorý neovláda svojho d-a blázon vypúšťa . . . svojho d-a kto je poníženého d-a, dosiahne slávy nenáhli vo svojom d-u do hnevu niet človeka, ktorý by vládol nad d-om d. sa navráti k Bohu d. múdrosti a rozumnosti, d. rady . . . d. známosti d-om svojich rtov zabije bezbož­ ného svojím d-om v sebe ťa hľadám dokiaľ nebude vyliaty na nás D. z výsosti dám svojho D-a na neho ; Mat 12, 1 8 vylejem svojho D-a na tvoje semä oživujúc d-a ponižených D. Pána Hosp. je na mne zarmucovali D-a jeho svätosti hľadím . . . na toho, kto je zdrte­ ného d-a D. ma vyzdvihol a vzal ma vtedy vošiel do mňa D . D. ma pozdvihol medzi zem a medzi nebo nového d-a dám ; 36, 26 každý d. zomdleje dám svojho D-a do vášho vnútra ; 37, 1 4 uvediem d o vás d-a, a ožijete ; 6 vošiel do nich d., a ožili vylejem svojho D-a na dom !zr. je v tebe d. svätých bohov; 1 5 ; 5, 1 4 d. smilstva je medzi nimi vylejem svojho D-a na každé telo ; Sk 2, 1 7, 1 8 n a dievky vylejem svojho D-a H. zobudil d-a Zorobábela nie silou ani mocou, ale mojim D-om vylejem na dom Dávidov . . . D-a milosti J. (bol) zavedený hore na púšť od D-a ; Mar 1, 1 2. Luk 4, 1

Mat

5, 3 8, 1 6 1 0, 1 20 1 2, 3 1 43 45

22, 26, 27, Mar 1,

43 41 50 26 27

3, 1 1 5, 8 13 9, 25 Luk

1, 47 80 2, 27 4, 14 18 6, 18 7, 2 1 8, 55 9, 39 55 10, 20 21 1 3, 1 1 23, 46

Ján

24, 37 39 1, 32 3, 5 6 4 , 23 24 6, 63 1 1, 33 1 3, 2 1 14, 1 7 15, 2 6

Sk

1 6, 1 3 1 9, 3 0 5, 9 5 6, 10 7, 59 8, 39 1 0, 1 9

blah. chudobní d-om slovo m vyhnal nečistých d-ov dal i m právo a moc nad nečistými d-mi ; Mar 6, 7 vášh o Otca D„ ktorý hovorí rúha nie sa proti D-u ; Mar 3, 29. Luk 1 2, 1 0 neči stý d . z človeka, chodí po mies tach ; Luk 1 1 , 24 poj m e so sebou 7 iných d-ov ; Luk 1 1 , 26 ako ho tedy Dávid v D-u nazýva d . síce j e hotový; Mar 1 4, 38 J. z ase vykríkol . . . a vypustil d-a zalomcoval ním nečistý d. ; 9, 20 rozkazuje i nečistým d-om ; Luk 4, 3 6 nečistí d-ovia . . . padali pred nim vyjdi z človeka, nečistý d-u ! vyšli nečistí d-ovia Ježiš . . . pokarhal nečistého d-a ; Luk 9, 42 môj d. plesá nad Bohom dieťatko rástlo a silnelo d-om; 2, 40 (Simeon) prišiel v D-u do chrámu J. sa navrátil v moci D-a D . Pánov j e nado mnou ktorých trápili nečistí d-ovia uzdravil mnohých . . . od zlých d-ov j ej d. sa navrátil a vstala d. ho pochytáva a zrazu kričí neviete, čieho ste vy d-a neradujte (sa), že sa vám poddávajú d-ovia zaplesal J. v d-u žena, ktorá mala 18 rokov d-a nemoci Otče, do tvojich rúk kladiem svojho d-a! domnievali sa, že vidia d-a d. nemá tela a kostí videl som D-a zostupujúceho z neba ak sa niekto nenarodí z vody a z D-a čo sa narodilo z D-a je D . budú sa modliť Otcovi v d-u Boh j e d. d. je, ktorý oživuje . . . slová, ktoré vám ja hovorím, sú d. a sú život Ježiš . . . zovrel d-om J . , za chvel s a v d-u toho D -a pravdy ; 1 6, 1 3 D-a p ravdy, ktorý vychádza od Otca keď prijde on, ten D . pravdy skloniac hlavu vydal d-a prečo ste sa zriekli pokúšať D-a padol a vydal d-a ; 1 0 nemohli odolať . . . d-u, ktorým hovoril Pane Ježišu, prijtni môjho d-a ! D. Pánov uchvátil Filipa povedal mu (Petrovi) D . ; 1 1 , 1 2


DUCH

100

Sk

ale im nedal D . J e žišov dievčina, ktorá m ala vešteckého d-a roznecoval sa v ňom j eho d . vychádzali z nich zlí d-ovia d. odpovedal a ri ekol i m : Ježiša zlý d., skočil na nich hovorili Pavlovi skrze D-a, aby aby sme slúžili v novote d-a 8, l nechodia p o dľ a tela, ale podľa D-a; 4 5 ktorí sú po dľa D-a, (myslia) na veci D-a 6 myseľ D-a j e ž ivot 9 ak niekto nemá D-a Kristovho 13 ak D-om mŕtvite skutky tela 1 5 nevzali (ste) d-a služby . . . ale d-a synovstva 1 6 sám ten D . spolu svedčí s naším d-om 23 majúc prvotinu D -a 26 D. spolu pomáha n ašim slabos­ tiam . . . D . s a p rihovára za nás 1 1, 8 B . im dal d-a h lb o kého spánku 1 2, 1 1 d-om vrúci, Pánovi slúžiaci l Ko 2, 1 0 nám B. zjavil s krze svoj ho D-a 1 0 D . spytuje všetko 1 2 my sme nedostali d-a sveta, ale D-a, ktorý j e z Boha 5 , 3 ale (som) prítomný d-om 5 na záhubu tela, aby bol d. spasený 6, 1 1 o spravedlnení . . . v D-u nášho Boha 20 o slavujte Boha . . . svojím d-om 12, 4 sú rôzne dary milosti, ale ten istý D. 8 skrze D-a slovo múdrosti 9 inému viera, v tom istom D-u 10 inému rozoznávanie d-ov 1 1 to všetko pôsobí jeden a ten istý Duch 1 3 v j ednom D-u m y všetci sme pokrstení 1 3 všetci sme napoj ení v jedného D-a 1 4, 1 4 modlí sa môj d . 3 2 d-ovia prorokov sa podriaďujú 1 5, 45 posledný Adam oživujúcim d-om 1 6, 1 8 osviežili môj ho d-a 2Ko 1 , 22 dal závdavok D-a do našich sŕdc ; 1 6, 7 16 1 7, 1 6 1 9, 1 2 15 16 21, 4 Rím 7, 6

Gal

Ef

Fil Kol lTe 2Te l Tm 2Tm Žid Jak l Pt lJ

Zj

5, 5

2, 12 3, 3 6 6 8 17

Gal

7, 1 3, 2 3 5 14 4, 6

nemal som o d dychu vo svojom d-u napísaným nie č ernidlom, ale D-om služobníkov . . . nie litery, ale D-a litera zabíj a , ale D . oživuje ako by potom nemala byť služba D-a slávna Pán je D„ a k d e je D. Pánov, tam je sloboda od každéh o poškvrnenia tela i d-a či zo skutk ov zákona ste dostali D-a započnúc D-om t eraz telom doko­ lM návate ? ktorý vám dáva D-a dostali zasľúben ie D-a skrze vieru 2M že ste synovia, poslal B. D-a

v D-u viery očakávame nádeju sprav. 16 choďte D-om a nevykonáte 17 telo žiada proti D-u a D. proti telu 18 ak ste vedení D-om, nie ste pod zákonom 22 ovocím D-a je láska 25 ak žijeme Duchom, Duchom i choďme 6, 8 kto seje v D-a, z D-a bude žať večný život 1, 1 7 ráčil vám dať d-a múdrosti 2 , 2 d-a to, ktorý teraz pôsobí 1 8 máme prístup oboji v j ednom D-u 3 , 5 zjavené D-om j eho svätým apoš­ tolom 4, 3 usilujúci sa zachovávať jednotu D-a 4 j edno telo a jeden D . 23 obnovovali s a v d-u svojej mysle 5, 9 ovocie D-a záleží v každej dobrote 1 8 ale buďte plnení D-om 6 , 1 7 meč D-a, ktorým j e slovo Božie 1 , 27 stojíte v jednom d-u 2, 5 ale som d-om s vami 5, 1 9 D-a neuhášajte 23 váš d. nech je . . . neporušený 2, 8 ktorého Pán J. zabije d-om 4, 1 budú počúvať bludných d-ov 1, 7 nám nedal B. d-a bojazlivosti 4, 1 2 až do rozdelenia duše a d-a 1 0, 29 D-u milosti urobil potupu 12, 23 (pristúpili ste) k d-om spravodlivých 2, 26 ako je telo bez d-a mŕtve 3, 1 9 odiduc kázal d-om v žalári 3 , 24 z D-a, ktorého nám dal 4, 1 neverte každému d-u, ale skúšaj te d-ov 2 d., ktorý vyznáva Ježiša Krista 3 d., ktorý nevyznáva Ježiša Krista ' 6 známe d-a pravdy a d-a bludu 1 3 dal (nám) zo svojho D-a 5, 6 D . j e, ktorý svedčí, lebo D . j e pravda 8 traja sú, ktorí svedčia na zemi : D . 1, 1 0 bol som v d-u v deň Pánov 2 , 7 kto má uši, nech počuje, čo D. hovorí zborom ! ; 2, 1 1 , 1 7, 29 ; 5, 5

3, 6, 13, 22

4, 14, 1 6, 16, 17, 21, 22,

2 13 13 14 3 10 17

1, 2 4 1 , 38 31, 3

hneď som bol v d-u hovorí D., aby si odpočinuli nečistí d-ovia, podobní žabám d-ovia démonov, ktorí robia divy zaniesol ma v d-u na púšť zaniesol ma v d-u na veľký vrch D. a nevesta hovoria DUCH BOŽÍ ; DUCH HOSP ODINOV D. Boží sa oživujúci vznášal nad vodami nájdeme . . . muža, v ktorom by bol D. B . ? naplnil som ho d-om B-m ; 35, 3 1


DUCH SVÄTÝ

101

prišiel na neho D . B . Luk 1 1, 1 3 o koľko skôr dá Otec z neba S-ého prišiel n a neho D . H . D -a D . H. obliekol na seba Gedeo na 12, 1 2 S . D . v á s naučí v t ú istú hodinu zostúpil D. H. na Jeftu 7 , 3 9 povedal o S -om D-u . . . lebo ešte Ján D. H. ho začal pobádať nebolo S-ého D -a zostúpil na neho D . H. ; 1 9 ; 1 5 , 1 4 1 4, 2 6 Tešiteľ, S. D . , ktorého pošle Otec prijde na teba D . H . 20, 22 prijmite S-ého D-a ! ; Sk 1, 8 Sk prišiel na neho D . B. 1 , 2 dal skrze S-ého D-a prikázania 5 vy budete pokrstení S-m D-om prišiel D. B. na Saula D. H. zostúpil na Dávida 1 6 písmo, ktoré predpovedal S. D. D . H. odišiel od Saula 2 , 4 boli všetci naplnení S-m D-om ; 4, 3 1 ; 1 1 , 1 5 prišiel zlý D. H. na Saula 38 dostaneme dar S-ého D-a prišiel D. B. na poslov Saulových 4, 8 Peter, razom naplnený S-m D-om prišiel na neho D. B. 5, 3 prečo . . . si oluhal S-ého D-a prišiel D . B. na Azariáša prišiel D. B. na Zachariáša 32 my sme j eho svedkami v tých ve­ ciach i S. D . d. silného Boha ma učinil 6, 3 12lných S-ého D-a a múdrosti spočinie na ňom D. H. 5 Stefana, muža plného viery a S-'ého kto vystihol veľkosť D-a H-ovho D-a; 7, 55 pripadol na mňa D. H. 7, 5 1 vy sa vždycky protivíte S-ému D-u s om plný sily čo do D-a Hosp. 8, 1 5 modlili sa za nich, žeby dostali otvorili sa nebesia, a videl D-a S-ého D-a B-ieho ; Mar 1 , 1 0 . Ján 1 , 33 1 7 dostávali S-ého D-a 1 2, 28 ak j a D-om B-m vyháňam démonov 19 dajte i mne tú moc, aby ten, na 8, 9 akže D. B. prebýva vo vás koho by s om položil ruky, dostal 1 4 všetci, ktorí sú vedení D-om B-m S-ého D-a 2 , 1 1 vecí Božích nepoznal a nezná nikto, 9, 17 prezrel a b ol naplnený S-m D-om iba D. B. 31 rozhojňovali sa techou S-ého D-a 1 4 telesný človek nechápe vecí D-a 1 0, 38 CJežiša) ako ho pomazal B. S-m D-m B-ieho 44 zostúpil S. D. na všetkých, ktorí 3, 1 6 D. B. prebýva vo vás počúvali 7, 40 nazdám sa, že i ja mám D-a B-ieho 45 i na pohanov je vyliaty dar 12, 3 nikto hovoriac v D-u B-om n e­ S-ého D-a zlorečí Ježišovi 1 1, 1 6 vy budete pokrstení S-m D-om 3, 3 sme obriezkou, ktorí D-om B-m 24 bol dobrý muž a plný S-ého D-a slúžime Bohu 13, 2 povedal S. D . : Nože mi oddeľte 4, 1 4 D. B. odpočíva na vás Barnabáša 4, 2 po tomto znajte D-a B-ieho 4 súc vyslaní od S-ého D-a 3, 1 ktorý má tých 7 d-ov B-ch 9 Pavel, zrazu naplnený S-m D-om DUCH SVÄTÝ 52 boli nap lňovaní radosťou a S-m D-om 5 1 , 1 3 nevezmi odo mňa svojho S-ého D -a 15, 8 dajúc im S-ého D-a 1 , 1 8 (Mária) bola nájdená tehotná z o 28 za dobré sa videlq S-ému D-u S-ého D-a ; 2 0 1 6, 6 pretože im S. D. zabránil hovoriť 3 , 1 1 ten vás bude krstiť S-m D -om ; 1 9, 2 či ste dostali S-ého D-a, keď ste Mar 1, 8. Luk 3, 1 6 . Ján 1, 33 uverili ? Ba ani sme nepočuli, čí 12, 32 kto by povedal proti S-ému D-u 28, 1 9 krstiac ich vo meno Otca i Syna j e S. D . 6 prišiel n a nich S. D . i S-ého D-a 20, 23 iba že m i S . D . osvedčuje 3 , 29 kto by sa rúhal S-ému D-u; 28 vás ustanovil S. D. za dozorcov Luk 12, 1 0 21, 1 1 toto hovorí S. D. 1 2, 36 Dávid povedal v S-om D-u 28, 25 dobre hovoril S. D . skrze proroka 13, 1 1 nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale S . D. Izaiáša 1 , 1 5 S-m D-om bude naplnený Rim 5, 5 láska Božia je vyliata . . . skrze 3 5 S. D. prijde na teba S-ého D-a 4 1 Alžbeta bola razom naplnená S-m 9, 1 sve dčí aj moje svedomie v S-om D-u D-om 1 4, 1 7 pok oj a radosť v S-om D-u 1 , 6 7 Zachariáš . . . bol razom 1 5, 1 3 aby ste hojneli v nádeji mocou naplnený S-m D-om 2 , 2 5 S . D . bol na ňom S-é ho D-a 1 6 obeť . . . posvätená S-m D-om 2 6 bolo mu zjavené od S-ého D-a 3 , 22 S. D. zostúpil . . . ako čo by holubica l Ko 2, 1 3 učenými od S-ého D-a 6 , 1 9 vaše telo je chrámom S-ého D-a 4, 1 J. plný S-ého D-a

4M 24, 2 Sud 3, 1 0 6 , 34 1 1 , 29 13, 25 1 4, 6 ! Sa 1 0, 6 10 1 1, 6 1 6, 1 3 14 19, 9 20 23 2Pa 15, 1 24, 20 Jób 33, 4 11, 2 Iz 40, 1 3 11, 5 Ez Mi 3, 8 Mat 3, 1 6

Rim l Ko

Fil lPt lJ Zj

ž Mat

Mar

Luk


DUCH SVÄTÝ l Ko 1 2, 3 2 Ko

6, 6 13, 1 3 1 , 13 4, 30 1, 5 6

Ef

lTe

2Tm

4, 8 1, 1 4

Tít Žid

3, 5 2, 4

l Pt 2Pt lJ

3, 7 6, 4 1 0, 1 5 1, 12 1, 21 5, 7

Júda

21

nikto nemoze po vedať : Pán J., okrem v S-om D-u v dobrote, v S -om D-u účastenstvo S -ého D-a zapečatení ste S-m D-om nezarmucujte S-ého D-a v moci a v S-om D-u prijmúc slovo v mnohom súžení s radosťou S -ého D-a ktorý aj dáva svojho S-ého D-a zložené imanie stráž a zachovaj S-m D-om obnovením S-ého D-a udeľovaním S-ého D-a podľa svojej vôle ako hovorí S. D . : Dnes stali sa účastnými S-ého D-a svedčí nám i S . D . zvestovali evanj elium v S-om D-u S-m D-om súc nesení hovorili Otec, Slovo a S . D. A tí traja sú j edno modliac sa v S - om D -u

A DUCHÁR 2Kr 2 1 , 6 ; 23, 24. !Pa 1 0, 1 3 2Pa 33, 6 (Manasses) nadová žil s i d-ov Pozri tiež heslo : Č arodejník; Vedomec; Veštec

1 02 1 2, 1 5

3M

4, 2 7, 27 1 6, 29

keby zhrešila niektorá d. d. človeka, ktorá by j edla nejakú krv budete ponižovať svoj e d-'e ; 3 1 ;

1 7, 1 1 23, 30

3

lebo d. tela j e v krvi d-u, ktorá by toho dňa robila neja­ kú prácu moja d. si vás bude oškliviť keby zhrešila j e dnotlivá d. naša d. si už zošklivila . . . chlieb ostrihaj svoju d-u, aby si nezabudol pozorujte veľmi na svoje d-e keď ho budeš hľadať . . . svojou d-ou milovať budeš Hospodina . . . celou svojou d-ou ; Mat 22, 37. Mar 1 2, 30, 33. Luk 1 0, 27 lebo krv je d-ou nech tedy zomrie moja d. vylievam svoju d-u pred Hosp. d. J onatánova sa pevne spojila s d-ou Dávidovou miloval (ho) ako svoju vlastnú d-u ;

11 9 22 4 13

ty číhaš po mojej d-i H., ktorý vykúpil moju d-u d. dieťaťa sa navrátila Hosp., vezmi moju d-u nech je drahá moja d. a d. týchto ;

23, 27, 32

4M 5M

18, 1

20, 1 7

24, 2Sa 4, l Kr 1 7, 1 9, 1, 2 Kr

!Pt IM Joz

25, 14 15, 52

A DÚMA (synovia Izmaelovi) D . ; l Pa 1, 30 (mesto) D . ; Iz 2 1 , 1 1

lM

1, 20 2, 7 9, 4

Gal Ef

1 7, 1 4 1 9, 1 7 34, 8 42, 2 1 44, 30

30 27 5 9 15 29 6, 5

12, 23

2, 15 3, 1 9, 1 1 1 0, 3 12, 1 1 4, 1 12 15, 44 46 6, 1 1, 3 6, 1 2 2, 5

l Ko

7, 1 4 15, 27

26, 1 5, 21, 4,

Sud 1 6, 30 1, 1 5 ! Sa

DUCHOVNÝ zákon j e d. ak dostali pohan ia účasť na ich Jób d-ch majetkoch d. človek posudzuje všetko nemohol (som) vravieť ako d-m siali (sme) d-é jedli ten istý d. pokrm o d-ch daroch, bratia stíhajte . . . d-é dary ste horlivcami za d-é dary je i d-é telo nie prv d-é, ale duševné, potom d-é vy d. napravte takého každým požehnanim d-m s d-mi mocami v zlosti d. dom . . . obetovať d-é obete

Rim

tá d. bude vyplienená (vyťatá) ; 1 9 ; 3 1 , 1 4. 3M 7, 27 ; 1 8, 29 ; 22, 3 ; 23, 29. 4 M 9 , 1 3 ; 15, 3 0 ; 1 9, 20

2M

DUŠA nech sa hemžia vody . . . živou d-ou človek sa stal živou d-ou Ž mäsa s j eho d-ou . . . j eho krvou, nebudete j esť ktorý by neob rezal tela „ . tá d. bude vyťatá uteč pre svoju d-u ! d. môjho syna S ichema visí na vašej dcére lebo sme vid eli úzkosť j eho d-e kým jeho d. je zviazaná s jeho d-ou

14

vravieť budem v horkosti svojej d-e moja d. (si) volí zaškrtenie neznám svojej d-e d. si oškliví môj život budem hovoriť v horkosti svojej d-e v ktorého ruke j e d. každého keď vypustí človek d-u, kdeže j e oj, aby bola vaša d. n a mieste mojej d-e 1 8, 4 trháš na kusy svoju d-u 1 9, 2 dokedy budete trápiť moju d-u 2 1 , 25 iný zomiera s roztrpčenou d-ou 24, 1 2 d. ranených volá o pomoc 27, 2 horkosťou naplnil moju d-u 30, 1 6 moja d. (sa) rozlieva vo mne 25 moja d. smútila nad chudobným 33, 1 8 zdržuje j eho d-u od jamy 22 tak sa blíži j eho d. jame 28 vykúpil moju d-u 30 aby vrátil jeho d-u späť 36, 14 ich d. zomiera v mladosti 3, 3 hovoria o mojej d-i : Nemá záchrany 6, 4 moj a d. sa veľmi chveje 5 vytrhni moju d-u ; 1 7, 1 3 ; 22, 2 1 1 6, 1 0 nezanecháš mojej d-e v ríši smrti 23, 3 občerstvuje moju d-u 25, 1 k tebe, ó, Hosp., pozdvihujem svoju d-u ; 86, 4 1 3 j eho d. bude prebývať v dobrom 2 0 ostríhaj moju d-u 26, 9 nezahrňuj v záhubu moj ej d-e 7, 1 1 15 9, 21 1 0, 1 1 1 2, 1 0 1 4, 1 0 1 6, 4


103 ž:

DUŠA 30, 4 33, 1 9 20 34, 3 23' 35, 9 41, 5 42, 2 3

ž: vyviedol si moju d-u z ríše smrti vytrhol ich d-u z o smrti; 56, 1 4 naša d. čaká Hosp. v Hosp. sa bude chváliť moja d. H. vykúpi d-u svojich služobníkov moja d. bude plesať v Hosp. uzdrav moju d-u reve moja d. k tebe, ó, Bože moja d. žízni túžbou po Bohu; 63, 2

5 6

vylievam v sebe svoju d-u prečo si smutná moja d. ; 1 2 ; 43, 5

7 44, 26 49, 9 16 54, 5

moja d. smúti vo mne d. je zohnutá až do prachu lebo by predrahé bolo výkupné ich d-e B. vykúpi m d-u ukrutníci hľa jú moju d-u ;

°j;:

63, 1 0 ; 70, 3

55, 1 9 57, 2 5 59, 4 62, 2 6 63, 9 66, 9 16 69, 2 11 19 71, 1 0 72, 1 3 14 74, 1 9 77, 3 78, 50 84, 3 86, 2 4 13 14 88, 4 15 94, 1 9 97, 1 0 1 03, 1

18 1 1 6, 4 7 8 1 19, 20 25

1 46, 1 2, 1 0 3, 22 6, 26

vykúpi moju d-u, aby bola v pokoji k tebe (sa) utieka moja d. moja d. je medzi ľvami hľa, úkladia mojej d-i 1 0, 3 len na Boha, mlčiac, očakáva 1 1, 25 30 moja d. očakávaj mlčky, moja d., na Boha 1 2, 1 0 moja d. ľne k tebe 1 3, 3 zachoval našu d-u pri živote budem rozprávať, č o učinil mojej 4 d-i 19 došli vody až po d-u 1 4, 25 trápiac pôstom svoju d-u 1 5, 32 priblíž sa mojej d-i ktorí strežú moju d-u 1 6, 1 7 d-e chudobných spasí vykúpi ich d-u z útisku 1 9, 8 nedaj zveri d-e svojej hrdličky 15 moja d. sa nechce dať potešiť neušetril ich d-e od smrti 16 hynie moja d. túžbou po sieňach 21, 1 0 Hosp. ostríhaj moju d-u 27, 7 rozveseľ d-u svojho služobníka Kaz 7, 28 1, 7 vytrhol s i moju d-u z . . . pekla PŠ 1, 1 4 hajno násilníkov hľadá moju d-u Iz d. sa nasýtila rôzneho zlého 26, 9 prečo, ó , Hosp., zamietaš moju d-u 38, 1 7 tvoje potešovania obveseľujú moju 42, 1 d-u ostríha d-e svojich svätých 53, 1 1 dobroreč, moja d., Hosp. ; 1 03, 2, 22 ; 1 04, 1, 36

1 05, 1 8 1 07, 5 9

Pr

1 1 9, 28 81 1 67 1 75 1 20, 2 1 23, 4 1 24, 7 130, 5 6 131, 2 1 38, 3 1 42, 8 1 43, 3 6 8 11 12

jeho d. sa dostala d o železa ich d. omdlievala v nich nasycuje prahnúcu d-u a hladovitú d-u ich d . s i ošklivila každý pokrm Jer Hosp., vysloboď moju d-u navráť sa, moja d., na odpočinok vytrhol moju d-u zo smrti d. hynie túžbou po tvojich súdoch moja d. ľne ku prachu

12 55, 2 3 58, 1 1 61, 1 0 6, 1 6 13, 1 7 18, 20 20, 1 3 31, 1 2

moja d. sa rozplýva v slzách d. hynie túžbou p o tvojom spasení moja d. ostríha tvoje svedoctvá nech žije moja d. a nech ťa chváli Hosp., vytrhni moju d-u d. sa hojne nasýtila posmechu naša d. unikla ako vtáča moja d. očakáva moja d. čaká Pána tíšil (som) svoju d-u obdaril si moju d-u silou vyveď moju d-u zo žalára nepriateľ stíha moju d-u moja d. prahne po tebe k tebe pozdvihujem svoju d-u vyveď moju d-u zo súženia zahub všetkých, ktorí trápia moju d-u chváľ, moja d„ Hospodina známosť bude milou t vojej d-i bude to životom tvojej d-i žena, ktorá má muža, ulovuje drahú d-u H. nedá lačnieť d-i sprav. d. požehnania sa vytnčí kto jíma d-e, j e múdry sprav. zná dušu svojho hoväda kto strežie svoje ústa, ostriha svoj u d-u ; 21, 23 d. usilovných sa vytučí splnená túžba j e sladká d-i pravdivý svedok vytrhuj e d-e kto opúšťa kázeň, opovrhuje svojou d-ou kto ostríha svoju d-u, strežie svoju cestu rozumu nadobúda, kto miluj e svoju d-u nedbalá d . bude lačnieť kto ostríha prikázania, ostrlha svoju d-u d . bezbožného žiada zlé sýta d. pohrdne aj medom hľadá moja d., avšak som nenašiel ktorého miluje moja d. ; 3, 1-4 vaše novmesiace . • . nenávidí moja d. svojou d-ou túžim po tebe t y s i ľúbil moju d-u a vytrhol s i j u v ktorom má záľubu moja d. ; Mat 1 2, 1 8 z námahy svojej d-e uvidí výsledok vylial svoju d-u n a smrť nech sa kochá vaša d. v tuku počujte, a nech žije vaša d. Hospodin • . . nasýti tvoju d-u moja d . plesá v mojom Bohu náj dite pokoj svojej d-i bude plakať moja d. pre vašu prostopaš vykopali mojej d-i jamu vytrhol d-u biedneho ich d. bude ak o zvlaž. záhrada


DUŠA Jer

PJ

Ez

104

3I, 1 4 25 25 48, 6 5I, 6 3, I 7 25 5I 58 13, I 8 I S, 4

4 22, 27 Hoz 4, 8 Am

2, I 4

Jon

I, I4

2, 4, Hab 2, 11, Za Mat I O,

6 3 5 8 28 28 39

1 1, 29 1 6, 25 26 26 26, 3 8 Mar I O, 45 I 5, 37 Luk

I, 46 2, 35 9, 5 6 I2, I 9

Ján

Sk

20 1 4, 26 2I, I 9 I O, 1 1 17 24 I 2, 25 27 2, 27 4I 43 3, 23 4, 32 I 4, 22

rozvlažím d-u kňazov tukom zavlažím unavenú d-u hynúcu d-u nasýtim zachráňte svoju d-u zachráňte útekom každý svoju d-u ! odvrhol si moj u d-u dobrý je Hospodin . . . d-i, ktorá ho hľadá moj e oko pôsobí mojej d-i bolesť riešil si, Pane, pravoty moj ej d-e či budete loviť d-e môjho ľudu všetky d-e sú moj e ; ako d. otcova tak i d. synova d., ktorá hreší, tá zomrie; 20 hubili d-e ženúc sa za . . . ziskom pozdvihujú svoju d-u k ich neprávosti hrdina nezachráni útekom svojej d-e ; I5 nedaj, aby sme zahynuli za d-u . . . človeka obňali ma vody až po d-u vezmi, prosím, odo mňa moju d-u v žiadosti rozširuje svoju d-u zunovala ich moja d. nemôžu zavraždiť d-u ktorý môže i d-u i telo zatratiť kto náj de svoju d-u, stratí ju, a kto pre mňa stratí svoju d-u, náj de j u ; Mar 8 , 3 5 . Luk 9, 24 náj dete odpočinutie svojim d-iam kto by chcel zachrániť svoju d-u ; Luk 9 , 24; I 7, 3 3 svoju d-u utratil; Mar 8, 36 aké výmenné dá človek za svoj u d-u ? Mar 8, 3 7 moja d. j e smutná až na smrť ; Mar I4, 34 dal svoju d-u ako výkupné Ježiš . . . vypustil d-u ; 39. Luk 23, 46 moja d. zvelebuje Pána tvoju vlastnú d-u prenikne meč Syn človeka neprišiel zahubiť . . . duše poviem svojej d-i : D-o, máš mnoho majetku tejto noci požiadajú tvoju d-u a nemá v nenávisti . . . vlastnej d-e trpezlivosťou si dobyte svoje d-e ! dobrý pastier kladie svoju d-u ; I 5 kladiem svoju d-u, aby som j u zase vzal dokedy budeš držať našu d-u kto má rád svoju d-u stratí j u teraz j e moja d. rozrušená nezanecháš moj ej d-e v ríši smrti pripojilo sa . . . 3000 d-í prišla bázeň na každú d-u d., ktorá by nepočúvala toho proroka (boli) jedno srdce a j edna d. upevňujúc d-e učenikov

Rím 1 1 , 3 Rim 13, I I Ko 1 5, 45 2Ko 1, 23 12, I 5 Ef 6, 6 Fil 2, 2 Kol 3, 23 I Te 5, 23 Žid 4, 1 2 1 0, 3 9 12, 3 13, I 7 Jak 1, 2I 5, 20 I Pt

I, 9 22 2, 1 1 3, 20

2Pt lJ

2, 1 4 3, 1 6

3J Zj

6, 1 2, I 6, 20,

2 9 11 3 4

7, 25, 5M 9, Iz 36, Mat 5, I O,

15 23 IO 8 41 10

IM

29 I 4, I7 22, 40 25, 22 Luk 2, 24 21, 2

IM 2M

I8, 3 I 38, 26

4M

1, 3

Sud

4, 3 I 6, 3 I 8, 4

2Sa

I8, 7 2Pa 2, 1 0 ž 68, I 8 Luk I 4 , 3 I

hľadajú i moju d-u ; I Kr I 9, 1 0, 1 4 každá d . nech s a podriaďuje vrchnostiam Adam, stal sa živou d-ou volám Boha za svedka na svoju d-u seba cele vynaložím za vaše d-e činiac vôľu Božiu z d-e boli sťa j edna d. čokoľvek činíte, robte z d-e d. i telo bezúhonné prenikajúce až do rozdelenia d-e ľudia viery dobyť d-u aby ste . . . neustali vo svojich d-iach oni bdejú za vaše d-e slovo, ktoré má moc spasiť vaše d-e kto obrátil hriešnika . . . zachráni j eho d-u koniec svojej viery, spasenie d-í očiastiac svoj e d-e poslušnosťou žiadostí, ktoré vojujú proti d-i koráb, v ktorom bolo . . . 8 d-í za­ chránených vábia neupevnené d-e položil za nás svoju d-u. Aj my sme povinní klásť d-e tak ako sa má dobre tvoja d. pod oltárom d-e zabitých nemilovali svojej d-e až do smrti zomrela každá d. živá videl som i d-e postínaných

DVA ; DVE vošli . . . do korábu, d. a d. d. národy sú v tvojom živote H . mi dal d. kamenné dosky; l I dám ti d. tisíce koní idi s ním d. (míle) (neberte) dvoje sukieň; Mar 6, 9 . Luk 9, 3 nepredávajú d. vrabce za groš ? d. ryby; Mar 6, 38, 4 1 . Luk 9 , 1 3 , I 6 n a týchto dvoch prikázaniach Pane, d. hrivny si mi odovzdal dvoje hrdličiek alebo d. holúbätá (vdova) hodila d. haliere Pozri tiež heslo : Dvaja DVADSAŤ snáď sa tam nájdu d-iati od d. rokov a vyše, ktorých bolo 603 550 (spočítať) od d. rokov a vyše ; 26, 4 utláčal synov Izr. d. rokov (Samson) súdil Izr. d. rokov Dávid zajal „ . d. tisíc mužov; l Pa I 8, 4 padlo ich d. tisíc d. tisíc korov jačmeňa vozov Božích je d. tisíc s tým, ktorý s d. tisícami ide na neho


DVERE

105

4M

25, 9

2Sa l Pa Zj

21, 27, 4, 5, 1 1,

20 1 4 8 16

19, 4 5M

1 7, 6

Kaz

4, 9 11 Mat 4, 1 8 6, 24 9, 27 1 8, 1 9 20 1 9, 5 20, 30 21, 1 28 24, 40 26, 60 27, 38 Mar

6, 7 1 1, 1 6, 1 2

Luk

7, 41 1 6, 1 3 1 7, 3 4 18, 10 23, 32

Ján Zj lM 2M

3M 4M 4M Joz

24, 4 20, 1 2 1 1, 3 1 7, 20 42, 32 1 5, 27 24, 4 28, 2 1 24, 5 1 , 44 7, 84 87 33, 9 3, 1 2 4, 3 8, 25

DVADSAŤŠTYRI ktorí zomreli tou ranou, bolo d. tisíc (mal prstov) d. oddelenia bolo d. tisíc ; 27, 2-1 5 d. trónov, a na trónoch . . . d. starcov d-ia starci padli pred Baránkom d-ia starci . . . padli každý na svoju tvár d-ia starci . . . klaňali sa DVAJA na ústach 2 svedkov ; 1 9, 1 5 . Mat 1 8 , 1 6 . Ján 8, 1 7 . 2 K o 13, 1 lepšie dvom ako jednému ak ležia d. spolu, zahrejú sa (J.) videl dvoch bratov nikto nemôže slúžiť dvom pánom išli za ním d. slepí keď sa d. z vás zhodnú kde sú d. alebo traja zhrom. tí d. budú j edno telo ; Mar 10, 8. ! Ko 6, 1 6 . Ef 5, 3 1 sedeli tam pri ceste d. slepí poslal J. dvoch učeníkov nejaký človek mal dvoch synov vtedy budú d. na poli predstúpili d. falošní svedkovia ; Luk 1 7, 36 boli ukrižovaní s ním d. lotri ; Mar 15, 27 začal ich posieiať po dvoch ; Luk I O, 1 poslal dvoch zo svojich učen. ; 1 4, 1 3 dvom, kráčajúcim cestou, zjavil s a ; Luk 24, 1 3 istý veriteľ mal dvoch dlžníkov nemôže slúžiť dvom pánom ; Mat 6, 24 tej noci budú d. na jednej posteli d. mužovia išli hore do chrámu viedli s ním aj iných dvoch zločin­ cov ; Ján 1 9, 1 8 d . mužovia s a postavili ; Sk 1 , 1 0 videla sedieť dvoch anjelov dám svojim dvom svedkom

Sud 2 1 , 1 0 2Sa

1 7, 1

l Kr

4, 1 6

2Pa Ezd

1 1, 30 18, 3 1 9, 19 6, 17

ž 60, 2 Mat 9, 20 1 0, 1 2 5 1 4, 20 1 9, 28 26, 20 53 Mar 3, 1 4 5 , 42 1 4, 1 7 Luk 2, 42 18, 3 1 22, 30 Ján 6, 70 Sk 7, 8 Zj 7, 5 1 2, 1 21, 1 2 14 16 21 IM

2M l Kr 2Kr ž DVANÁSŤ Pr d-oro kniežat splodí (Izmael) bolo nás d. bratov ; 35, 22 ; 42, 13 Mi Mat bolo d. pramenných studní postavil d. pamätných stlpov kameňov bude s menami synov Izr. d. ; 39, 1 4 upečieš z nej d. koláčov kniežatá Izr. d. mužov d. strieborných mís, d. strieb. čiaš Mar Luk d. juncov, d. baranov v Élime bolo d. pramenných studní Ján vezmite si d. mužov z pok. Izr. vezmite „ . d. kameňov ; 8 všetkých, ktorí padli . „ d. tisíc

4, 7 1 8, 1 1 9, 9 1 2, 22 6, 3 1 1 8, 1 6 1 07, 1 6 141, 3 5, 8 7, 5 6, 6 24, 33 25, 1 0 27, 60 28, 2 1 6, 3 1 3, 25 1 0, 1 2 7 20, 1 9

vyslali, celá obec, d. tisíc mužov; 2Sa 1 0, 6 dovoľ, aby som vybral d. tisíc mužov Šalamún mal . . . d. tisíc jazdcov ; 2Pa 1, 1 4 ; 9, 25 rúcho . . . roztrhal ho na d. kusov Eliáš vzal d. kameňov d. ľvov tam stálo na 6 stupňoch obetovali . . . d. kozľov na obeť za hriech zbil Edoma . . . d. tisíc mužov žena, ktorá d. rokov trpela privolajúc si svojich d-ich učení­ kov ; 20, 17. Mar 6, 7. Luk 9, 1 mená tých d-ich apoštolov týchto d-ich poslal Ježiš d. košov; Mar 6, 43. Luk 9, 1 7. Ján 6, 1 3 sadnete s i a j v y n a d-ich trónoch sadol za stôl i s d-imi ; Luk 22, 1 4 d . legionov anjelov ustanovil d-ich; Luk 6, 1 3 dievčatko . . . malo d. rokov večer prišiel s d-imi keď mu bolo d. rokov pojmúc si d-ich povedal súdiac d. pokolení Izr. ; Mat 1 9, 28 či som si ja nevyvolil vás d-ich Jakob (splodil) d-ich patriarchov d. tisíc zape��atených ; 7, 6-8 na j ej hlave koruna d-ich hviezd (mesto) malo d. brán a na bránach d. anjelov d. základov a na nich d. mien 12 apoštolov nameral mesta trstinou d. tisíc štádií d . brán d . periel

DVERE hriech leží pri d-iach (Abrahám) sedel pri d-iach pristúpili vylámať d. nevyjdete zo d-í „ . až do rána spravil d. z olivového dreva olúpal Ezechiáš d. chrámu polámal medené d. strež d. mojich rtov nepribližuj sa ku d-iam j ej domu stráž d. svojich úst zavrúc svoje d. modli (sa) je blízko predo d-mi ; Mar 13, 29 a zavreli sa d. privaliac veľký kameň ku d-iam ; Mar 15, 46 anjel . . . odvalil kameň odo d-í kto nám odvalí kameň odo d-í vstane domáci pán a zamkne d. kto nevchádza d-ami . . . je zlodej ktorý vchádza d-ami, je pastier ja som d-ami oviec dvere . . . boli zamknuté ; 26


DVERE Sk

3, 2

1 2, 1 3 1 4, 27 1 6, 26 l Ko 16, 9 4, 3 Kol 5, 9 Jak 3, 8 Zj 20 4, 1 lSa

15, 4 25, 18 2Sa 14, 26 2Pa 17, 1 6, Mar 6, 37

lM

ž Ez Mat Mar

106

A DVOJČA d-tá boli v j ej živote ; 38, 27

84, 1 1 40, 47 26, 69 1 4, 54

DVOR lepší je deň v tvojich d-och zmeral d., sto lakťov dlžky Peter sedel vonku na d-e Peter išiel . . . do d-a

Mat 22, 10 Luk 22, 12 Sk 20, 8

DVORANA d. sa naplnila hodovníkmi ukáže (vám) veľkú vrchnú d-u bolo hojne svetiel vo vrchnej d-e

lM Jób

DYCH čo malo dych „ . zomrelo môj d. je cudzí mojej žene

Iz Sk

33, 37, 41, 42, 1 7,

lM 2Sa

1 9, 28 22, 9

Jób ž

DVESTO d. tisíc peších Abigaiľ . . . vzala d. chlebov (vlasy) vážili d. šeklov 1 7 ; 28, 8 dvesto tisíc d. denárov chleba ; Ján 6, 7

25, 24

7, 22 1 9, 17

Jób

ktorého skladávali . . . ku d-iam chrámu zaklepal Peter na d. brány Boh . . . otvoril pohanom d. viery naskutku sa otvorili všetky d . sú m i veľké d . otvorené žeby nám B. otvoril d. slova sudca stojí predo d-mi ! dal som pred tebou otvorené d. hla, stojím pri d-iach d. boli otvorené na nebi

Iz

Zj

41, 68, 1 02, 6, 34,

4 10 13 4 25

12 3 4 4 10

51, 6 8, 4 9, 2 3 17 1 4, 1 1 15, 8 1 8, 9

Sud Jer

7, 16

19 1 3, 12 12 1 9, 1 10

d. Všemohúceho mi dal život od d-u silného Boha povstáva mráz j eho d. rozpaľuje uhlie ktorý dáva d. ľudu on dáva všetkému . . . d.

DYM d. vystupoval zo zeme ako d. pece d. vystupoval j eho nozdrami ; ž 1 8, 9 z j eho chriapov vychádza d. ako sa rozháňa d „ tak ich rozoženieš moje dni miznú ako d. dom sa naplnil d-om d. bude vystupovať na veky ; Zj 1 9, 3 nebesia sa rozplynú ako d. vystúpil d. kadív s modlitbami vyšiel d. zo studnice ako d. z veľkej pece z d-u vyšli kobylky z ich úst vychádzal . . . d. d. ich mučenia bude vystupovať chrám sa naplnil d-om budú vidieť d. j eho požiaru ; 1 8 DŽBÁN každému z nich dal . . . d. a vo d-e fakľu rozbili d-y; 20 d. sa naplní vínom d. sa naplní vodou iď a kúpiš hlinený d . rozbiješ d. pred očami mužov Pozri tiež heslo : Caša; Krčah

E A ÉBAL synovia Šobábovi . . . É. ; lPa 1, 40 vrch É. ; 27, 4, 1 3 . Joz 8, 30, 33 (J oktán splodil) É-a

2Sa

1 5, 24 29 1 9, 1 1 20, 25

A EBED Gál, syn E-ov ; 9, 28, 30, 3 1 , 35 zo synov Adínových É.

l Kr

9, 26 8, 6 38, 7

A EBED-MELECH Etióp E. ; 38, 8, 1 0- 1 2 ; 39, 1 6

1, 1 9 42 2, 22 27

lM 5M l Pa

36, 23 1 1 , 29 1, 22

Sud Ezd Jer 1 Sa

4, 1 5, 1 7, 12

A ÉBEN-ÉZER položili sa táborom pri É. dopravili ju (truhlu) z É-a É „ lebo riekol : Až potiaľto nám pomáhal H.

Ez

27, 1 5

A EBENOVÝ e-m drevom platili

1 Sa 2Sa

22, 20 8, 17

EBIATÁR E„ syn Achimelechov; 23, 6; 30, 7 Achimelech, syn E-ov

l Pa

E. obetoval zápalné obete zaniesol Cádok a E . truhlu poslal kráľ Dávid . . . k E-ovi Cádok a E. boli kňazmi ; ! Kr 4, 4. ! Pa 15, 1 1 ; 1 8, 1 6 povolal „ . E-a, kňaza i Joába ; 25 Jonatán, syn E-a Ebiatár, kňaz ; 2, 26, 35 zahnal Šalamún E-a Pozri tiež heslo : Abiatár

&. EBJASAF 6, 23, 37 ; 9, 1 9 A ECBON

IM 46, 16 1 Pa 7, 7

synovia Gádovi . . . E. synovia Belovi : E.

A ECEM Joz

1 5, 29

mesto E. ; 19, 3. l Pa 4, 29

IM

A ÉCER 36, 21, 27, 30. lPa 1, 38, 42


107

4M

EFEZUS A ECION-GABER; ECJON-GÁBER 33, 35, 36. 5M 2, 8. l Kr 9, 26; 22, 49. 2Pa 8, 1 7 ; 20, 36

Ez

25, 12 preto, že sa E. ukrutne pomstil 1 3 vystriem svoju ruku i na E-a 1 4 dám svoju pomstu na E-a 32, 29 E., j eho kráľovia Am 1, 1 1 pre troje prestúpení E-a Obad 8 vyhubím múdrych z E-a

A ÉDEN B. vysadil záhradu čiže raj v É-e rieka vychádzala z É-a 2Sa B. vzal človeka a umiestnil ho v zá­ hrade É-a 3, 23 poslal preč z raja, zo záhrady É-a 5M 24 osadil _cherubínov od vých. stra­ ny . . . E-a 4, 1 6 Kain . . . býval v zemi Nóda vých. ! Kr od É-a 2Kr 1 9, 1 2 synovia É-a ; 2Pa 29, 1 2 ; 3 1 , 1 5 . Iz 37, 1 2 4M Iz 5 1 , 3 učiní jeho pustinu ako É. Ez 27, 23 É., kupci zo Šeby 28, 1 3 v É-e, v zahtade Božej 3 1 , 9 závideli (mu) všetky stromy É-a IM 1 6 všetky stromy É-a ; 1 8 ! Pa 36, 35 spustošená, j e ako záhrada É. Jl 2, 3 ako záhrada É. Am 1, 5 z domu É-a 2M A ÉDER 3M lM 35, 21 stan z tamtej strany veže É. Joz 15, 2 1 (mestá synov Júdových) É. 5M lPa 23, 23 synovia Múšiho : É. ; 24, 30 IM

lM

2, 8 10 15

25, 30 36, l

32 15 21 18 Joz 1 21 Sud 1 1 , 1 7 ! Sa 1 4, 47 2Kr 8, 20 2M 4M

15, 20, 24, 15,

1 4, 7 2Pa ž

1 6, 6 25, 20 60, 2 10 11

83, 1 37, 11, 63, Jer 49, Iz

PJ

7 7 14 l 7 17

4, 2 1 22

8, 14 23, 7

A EDOMEA osadil v E-i posádky EDOMEJ nebudeš si oškliviť E-a

A EDOMSKO 1 1, 1 4, 1 5, 1 6 ; 22, 48. 2Kr 3, 20. lPa 1, 5 1 , 54 ; 1 8, 13. Jer 40, 1 1 A EDREA 21, 33. 5M 1, 4; 3, 1, 10. Joz 12, 4 ; 13, 1 2, 3 1 ; 19, 37 A ÉFA 25, 4 synovia Madianovi : É. ; l Pa 1, 33 2, 46, 47. Iz 60, 6 1 6, 36 5, 11

19, 36 25, 1 4 15 EDOM Sud 6, 1 9 Rút 2, 17 nazvali jeho meno E. lSa 1, 24 rody Ezavove, ktorý j e E. ; 17, 17 36, 8, 1 9 Iz 5, 10 kraľoval v E-ovi Béla 45, 1 1 Ez budú (sa) desiť kniežatá E-ove 45, 13, odoprel E. a nedal Izr., aby prešiel Am 8, 5 E. bude majetkom k hranici E-a púšte Tsin popri území E-ovom; Sud 1, 1 8 Mar 7, 34 . poslal Izr. poslov k u kráľovi E-a ((Saul bojoval) proti E-ovi za jeho dní sa sprotivil E. ; 22. lM 25, 4. 2Pa 2 1 , 8, 1 0 porazil E-a ; 1 0 . l Pa 1 8 , 1 2 . 2Pa 2 1 , 9 ; 25, 1 9 Sk 21, 29 E-iti prišli d o Blata Zj 2, 1 hľadali bohov E-ových keď sa navrátil Joáb a zbil E-a 18, 1 9 Sk na E-a zahodím svoju obuv ; 21 1 08, 1 0 24 kto m a sprevodí a ž d o E-a ? ; 19, 1 1 08, 1 1 17 stany E-ove a Izmaeliti 26 pamätaj, Hosp., synom E-a na E-a . . . vystrú svoju ruku 20, 1 6 ktože to ide z E-a čo do E-a. Takto hovorí H. 17 bude E. pustinou; Ez 35, 1 5 . l Ko 1 5 , 3 2 Jl 3, 1 9 16, 8 veseľ sa a raduj, dcéro E-ova 1, 1 navštívi tvoju neprávosť, dcéro E-a Ef

A EFA (miera) omer je desatinou efy; Ez 45, 1 1 desatinu efy bielej múky; 6, 20. 4M 5, 15; 28, 5 budete mať . . . sprav. efu ; Ez 45, 1 0 nebudeš mať „ . rôznej efy e fu budeš mať úplnú z efy múky nekvas. chlebov efa jačmeňa efu bielej múky jemnej efu tohoto praženého zrna chomer vysiateho semena vydí efu e. a bat bude jednakou mierou 24 ; 46, 5, 7, 1 1 , 14. Za 5, 6-1 0 umenšili efu ; Mi 6, 1 0 A EFATHA povedal mu : E. .t. EFER lPa l , 33 ; 4, 1 7 ; 5, 24 A EFEZSKÝ v meste e-ého Trofima anjelovi e-ého zboru napíš A EFEZUS prišli do E-u tak sa odplavil do E-u Apol!o . . . prišiel do E-u Pavel . . . prišiel do E-u to sa stalo známym . . . v E-e nie len v E-e, ale skoro po celej Azii Pavel bol usúdil, že sa preplaví popri E-e z Miletu poslal do E-u ak som sa po ľudsky boril . . . v E-e v E-e zostanem až do Letníc svätým, ktorí sú v E-e


EFEŽAN 1 Tm 2Tm Zj Sk

2M

1, 3 1, 18 4, 12 1, 1 1 1 9, 28 35 25, 7 28, 4 6 12

3M

31 28, 15, 29, 5 8, 7

Sud

8, 27 1 7, 5 1 8, 1 4 17

l Sa

2Sa

2, 18 28 21, 9 23, 6 9 6, 1 4

Hoz

3, 4

2M

28, 8 29, 5

lM

4 1 , 52 48, 5

14 20 4M 1, 10 33 2, 24 13, 9 26, 28 37 5M 33, 17 34, 1 Joz 1 6, 5 1O 20, 20 Sud 1 , 29 1 2, 4 6 l Sa 1, 1 2Sa 2, 9 18, 6 l Pa 7, 22

108 žeby si zostal v E-e koľko slúžil v E-e, ty vieš Tychika som poslal do E-u pošli „ . do E-u

A EFEŽAN veľká je Diana E-ov ; 3 4 mužovia E-ia

2Pa z

Iz

EFOD kamene na osádzanie do e-a ; 35, 27 spravia : náprsník, e. spravia e. zo zlata ; 39, 2 kamene na náplecníky e-a ; 27 ; 35, 9; 39, 18, 2 0 spravíš plášť e-u ; 3 9 , 2 2 Jer 25-28 ; 39, 7, 8 , 1 9-21 oblečieš Árona . . . do e-u Ez dal na neho e., opásal ho opasko m e-a Hoz Gedeon z toho urobil e. spravil e. a domácich bohov viete, že je v týchto domoch e. obraz aj e. ako aj domácich bohov ; 1 8, 1 8, 20 opásaný ľanovým e-om aby nosil e.; 1 4, 3 ; 22, 1 8 zavinutý v rúchu z a e-om zišiel dolu s e-om nože dones sem e . ; 30, 7 Dávid bol opásaný ľanovým e-om; ! Pa 1 5, 27 budú sedieť synovia Izraelovi „ . bez e-a EFODOVÝ e. opasok; 39, 5 e. plášť EFRAIM druhého nazval E . ; 46, 20 ; 48,1 E. a Manasses . . . budú mi ako Rúben položil ju na hlavu E-ovu ; 1 7 postavil E-a pred Manassesa z E-a Elišáma ; 2, 1 8 ; 7, 48 z pok. E-ovho bolo 40 500; 2, 1 9 tábora E-ovho j e 1 08 1 00 za pok. E-ovo Hozeáš synovia Jozefovi . . . E. čeľade synov E -ových . . . 32 500 to budú myriády E-a (ukázal mu) zem E-ovu hranica synov E-ových tak býva Kananej prostred E-a mestá . . . z údelu pok. E-ovho E. nevyhnal Kananeja (Jefto) bojoval s E-om padlo toho času z E-a 42 OOO muž. z vrchu E-ovho . . . Elkána ustanovil ho za kráľa . . . nad E-om bitka bola v lese E-ovom žialil E., ich otec

28, 1 2 60, 9 78, 9 67 80, 3 1 08, 9 7, 8 9 9, 2 1 1 1, 13 13 1 7, 3 28, 1 31, 9 20 37, 16 48, 5 4, 1 7 5, 3 5 9 13 6, 4 7, 8 11 8, 1 1 9, 3 16 1 0, 6 11 1 1, 3 12 12, 1 14 1 4, 8

Za

9, 1 0 1 0, 7

Ján

1 1 , 54

IM

35, 1 6 19 48, 7

Rút lPa

4, 1 1 2, 1 9

z 1 32, 6 Mi 5, 2 lM

23, 8

Joz 2Pa

49, 29 15, 9 1 3, 1 9

povstali mužovia . . . synov E-ových E. je pevnosťou mojej hlavy synovia E-ovi, ozbrojenci nevyvolil pokolenia E-ovho pred E-om . . . zobuď svoju hrd. silu E. silou moj ej hlavy ešte 65 rokov, a E. bude rozdrtený hlavou E-a je Samária Manasses bude žrať E-a a E. Manassesa Júda nebude sužovať E-a uhne žiarlivosť E-ova . . . E. nebude žiarliť zanikne pevnosť z E-a korune pýchy opilcov E-a ; 3 E. je môj prvorodený či mi je E. drahým synom ? drevo E-ovo a celého domu Izr. E-ovi j eden diel E. sa pridružil modlám teraz smilníš, E-e ; 6, 1 0 Izrael a E . klesnú E. bude obrátený v púšť odišiel E. k Assúrovi čo ti mám učiniť, E-e E. sa zmiešal s národami ; E. j e podpopolným chlebom E. ako sprostá holubica E. narobil množstvo oltárov E. sa navráti do Egypta E. bude zbitý E. si odnesie hanbu E. je vyučená jalovica ja som učil E-a chodiť Efraimci ma obkľučujú E. sa pasie na vetre . E. popudzoval k . . . hr.evu E. povie : Čo ja mám ešte s mod­ lami ? vyplienim voz z E-a synovia E-ovi budú ako ud atný hrdina odišiel . . . do mesta zvaného E.

A EFRATA malý kúsok cesty do E-y (Rácheľ) bola pochovaná na ceste do E-y ; 48, 7 zomrela mi Rácheľ . . . na ces te . . . do E-y : počínaj si zmužile v E-e (manželka Kálefova) E. ; 2, 2 4, 50 ; 4, 4 počuli sme o ňom v E-e a ty, Bet-lehem-, E. EFRON E., syn Cochárov; 23, 1 0- 1 7 ; 25, 9 E. Hetejský ; 3 0 ; 50, 1 3 vrch E-ov E. a j eho dediny


109

EGYPT A EGLA

2Sa

3,

5

Jitream, syn E-y ; !Pa 3, 3

A EGLON J oz

1 0, 3, 5, 23, 34-3 6 ; 1 2, 12; 1 5, 39. Sud 3, 1 2-20

lM

12, 1 0 14 1 3, 1 25, 1 8 37, 36

l Kr

2Kr 18, 21 Neh 9, 9

ž

EGYPT Abram odišiel dolu do E-a ; 1 1 vošiel Abram do E-a išiel tedy Abram hore z E-a po Š úr, ktoré leží oproti E-u Madianiti ho predali do E-a ; Sk 7, 9 39, 1 Jozef bol dovedený dolu do E-a 4 1 , 8 (faraón) povolal všetkých učencov E-a 5 7 všetky krajiny prichádzali do E-a 42, 1 videl Jakob, že je obilie v E-e; Sk 7, 1 2 43, 1 5 odišli dolu d o E-a 45, 4 som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do E-a 9 B . ma učinil pánom celého E-a 46, 3 neboj sa odísť dolu do E-a 27 duší . . . ktoré prišli do E-a bolo 70 47, 29 nepochovaj ma, prosím, v E-e 2M 1, 8 povstal nový kráľ nad E-om 3, 7 videl (som) trápenie svo jho ľudu, ktorý je v E-e 1 0 vyveď môj ľud, synov !zr., z E-a 20 vystriem svoju ruku a budem biť E. 7, 4 položím svoju ruku na E. ; 5 1 1 urobili tak aj oni, vedomci E-a 1 0, 7 či ešte nevieš, že zhynul E. ? 1 1, 4 prejdem stredom E-a 12, 30 povstal veľký krik v E-e 40 (Izr.) bývali v E-e . . . 430 rokov 1 3, 14 si lnou rukou n ás vyviedol H. z E-a ; 1 6 . 5M 6, 2 1 1 4, 1 1 čo si nám to u robil, že si nás vy­ viedol z E-a 1 7, 3 prečo si nás vyviedol sem hore z E-a ; 4M 20, 5 ; 2 1 , 5 34, 1 8 v mesiaci abíbe si vyšiel z E-a ; 23, 1 5 4 M 1 1 , 2 0 prečo sme len vyšli z E-a 1 4, 3 lepšie vrátiť sa do E-a ; 4 20, 1 5 otcovia zostúpili do E-a, a bývali sme v E-e 23, 22 silný B. ich vyviedol z E-a ; 5M 26, 8 32, 1 1 mužovia, ktorí vyšli hore z E-a . . . neuvidia zeme 5M 4, 20 vyviedol vás zo železnej pece z E-a 1 6, 1 2 budeš pamätať, že si bol sluhom v E-e; 24, 1 8, 22 28, 6 0 obráti na teba všetky neduhy E-a 6 8 H. ťa zavedie späť do E-a Joz 9, 9 počuli • . . čo učinil v E-e Sud 2, 1 vyviedol som vás hore z E-a ; l Sa 1 0, 1 8

1 0, 28

Iz

Jer

Ez

68, 32 78, 43 51 80, 9 1 05, 23 1 06, 7 21 1 1 4, 1 1 9, 1 3 4 6 14 16 17 22 23 30, 2 31, 1 36, 6 43, 3 52, 4 2, 1 8 36 26, 23 37, 5 41, 17 42, 1 9 46, 8 11 20 24 1 6, 26 29, 2 30, 4

32, Dan 1 1 , Hoz 7, 9, 1 1,

6 8 19 12 18 43 11 3 1

1 2, 1 3 3, 1 9 Jl 7, 12 Mi 10, 11 Za Mat 2 , 1 3 19 Sk

2, 10 7, 10 11

kone dovádzali Š alamúnovi z E-a ; 2Pa 1, 1 6 ; 9, 28 spoľahol si sa . . . na E. ; 24 pohliadol si na trápenie našich otcov v E-e prijdú veľmoži z E-a činil v E-e svoje znamenia pobil všetko prvorodené v E-e ; 135, 8; 136, 1 0 vinič s i preniesol z E-a prišiel Izrael do E-a otcovia v E-e neporozumeli (Boh) činil veľké veci v E-e keď šiel Izrael z E-a bremä E-a . . . zaklátia (sa) modly E-a rozleje sa duch E-a predám E. do ruky tvrdých pánov vyschnú veľtoky Dolného E-a E. blúdi vo všetkom Egypt . . . bude sa triasť zem Júdova bude E-u na postrach H. bude biť E. ranami bude hradská z E-a do Assýrie aby sa utiekli do tône E-a beda tým, ktorí idú dolu do E-a spoľahol si sa na . . . E. dal som na výplatu za teba E. zišiel môj ľud dolu do E-a čo tebe do cesty do E-a budeš sa hanbiť aj pre E. vyviedli Uriáša z E-a vojsko faraónovo bolo vyšlo z E-a vošli do E-a ; 42, 1 5 nevchádzajte d o E-a ; 43, 2 E. sa vali hore ako veletok naber balzamu, panno, dcéro E-a E. je krásnou jalovicou hanbiť sa bude dcéra E-a smilnila si so synmi E-a prorokuj . . . proti celému E-u prijde meč na Egypt . . . budú pa­ dať pobití v E-e padnú tí, ktorí podopierali E. dám oheň v E-e ; 1 6 vykonám súdy n a E-e skazia pýchu E-a nariekaj nad množstvom E-a bude vládnuť nad pokladmi . . . E-a volajú E., idú do Assýrie Efraim sa navráti do E-a z E-a som povolal svojho syna ; Mat 2, 1 5 vyviedol H. Izraela hore z E-a E. bude obrátený na púšť z miest Dolného E-a berla E-a uhne uteč do E-a a buď tam ; 1 4 anjel Pánov sa ukázal v o sne J oze­ fovi v E-e v E-e a v krajoch Líbye ustanovil ho za správcu nad E-om prišiel hlad na celý E .


EGYPŤAN Sk Žid

Zj lM

2M

7, 34 36 3, 16 1 1 , 26 27 11, 8 1 2, 1 2 1 6, 1 21, 9 43, 32 46, 34 50, 3 1, 1 3 2, 12 3, 8 22 6, 6 7, 7 9, 6 11, 7 12, 33 35 36 1 4, 9 12

13 18 27 1 8, 1 0 1 9, 4 3M 24, 1 0 4 M 20, 1 5 5 M 23, 7 l Kr 4, 30 Ezd 9, l ž 1 05, 3 8 1 9, 2 Iz 21 23 31, 3 Jer 46, 2 PJ 5, 6 Ez 29, 1 2 Sk

14 7, 22

Žid

28 21, 38 1 1 , 29

lM

13, 10

1 10 poď, nech ťa pošlem do E-a učiniac zázraky a divy v E-e nie všetci, ktorí vyšli z E-a z a väčšie bohatstvo ako poklady E-a vierou opustil E . duchovne (sa) volá Sodoma a E.

lM

1 5, 1 8 21, 21 41, 41 45, 20 47, 13 20 48, 5

EGYPŤAN keď ťa uvidia E-ia mala dievku E-ku . . . Hagar videla syna Hagari E-ky E-ia nemôžu j esť chlieb s Hebrejmi ohavnosťou je E-om každý, kto pasie E-ia ho oplakávali 70 dní E-ia podrobovali synov Izr. zabil E-a a ukryl ho v piesku ; Sk 7, 24 aby som ho vytrhol z ruky E-ov olúpite E-ov ; 1 2, 36 vyvediem vás spod ťažkých robôt E-ov zvedia E-ia, že ja som H. pomrel všetok dobytok E-ov učiním ro zdiel medzi E-mi a medzi Izr. E-ia nútili ľud, aby sa ponáhľali vyžiadali si od E-ov strieb. klenoty H. dal ľudu milosť v očiach E-ov E-ia ich honili lepšie by nám bolo bývalo slúžiť E-om E-ov . . . neuvidíte nikdy zvedia E-ia, že ja som H. vrhol H. E-a doprostred mora H„ ktorý vás vytrhol z ruky E-ov vy ste videli, čo som učinil E-om syn i zr. ženy, ktorého otec bol E. E-ia nám robili zle ; 5M 26, 6 nebudeš si oškliviť E-a múdrosť Šalam. bola väčšia . . . než všetka múdrosť E-ov podľa ohavností . . . E-ov E-ia sa radovali, keď vychádzali podpichnem E-a proti E-ovi E-ia poznajú Hosp. E-ia . . . budú slúžiť Hosp . E-ia sú ľudia a nie silný B. čo do E-ov E-om podávame ruku rozptýlim E-ov medzi národy ; 30, 23, 26 navrátim zajatých z E-ov vyučili Mojžiša všetkej múdrosti E-ov chceš (ma) zabiť, ako . . . toho E-a ? teda si ty nie ten E. pokúsili sa aj E-ia a boli pohltení

Joz

1 3, 3

E GYPTSKÝ kraj bol ako záhrada Hosp „ ako E-á zem

Am

1, 8

2M

7, 3 9, 25 1 1, 5 6 1 2, 1 2 1 6,

51 1 3

20, 2

32, 3M

1 8, 3 1 9, 34

! Sa 2Kr 2Pa ž Iz Jer Ez

30, 24, 1 2, 81, 1 9,

11 7 2 11 19

27, 42, 43, 44, 29,

12 16 11 12 10 9 19

Žid Júda Sud

30, 13 8, 9 5

od E - e j rieky až po . . . Eufrates vzala ( mu ) ženu z E-ej zeme ustano vil som ťa na d celou zemou E-ou ; 4 3 dobré celej E-ej zeme j e vaše E-á zem . . . bola celá vypráhla od hladu kúpil Jo zef všetku zem e-ú synovia, ktorí sa ti narodili v E-ej zemi zázraky v E-ej zemi ; ž 78, 1 2 ľadovec p obil p o celej zemi E-ej všetko zomrie všetko v E-ej zemi bude veľký krik po celej zemi E-ej pobijem všetko prvor od. v E-ej zemi ; 29 H. vyviedol synov !zr. z E-ej zeme po ich vyj dení z E-ej zeme ; 4M 9, l ; 26, 4 ; 3 3, 1 . 5M 1 6, 3 . S u d 1 9, 3 0 keby sme l e n boli pomreli . . . v E-ej zemi ; 4M 14, 2 j a som H„ tvoj B . , ktorý som ť a vy­ viedol z E-ej zem e ; 3M 1 1 , 45 ; 1 9, 36 ; 25, 38, 55 ; 26, 1 3 . 4M 15, 4 1 . 5M 8, 1 4 ; 13, 5, 1 0 ; 20, 1 . E z 20, 1 0. Am 2, 1 0 (Mo j žiš) ktorý nás v yviedol z E-ej zeme ; 7. Sk 7, 40 podľa skutkov E-ej zeme • . . nebu­ dete robiť leb o ste boli pohostin mi v E-ej zemi našli nej akého e-ého muža pobral všetko, hen od E-ého potoka prišiel hore Šišak, e. kráľ ktorý som ťa vyviedol z E-ej zeme toho dňa bude stáť oltár Hosp. prostred E-ej z eme E. potok dostihne vás t am, v E-ej zemi hlad zbij e e-ú zem padnú v E-ej zemi obrátim E-ú z em n a hroznú púšť ; 12 bude E-á zem pustinou ; 32, 1 5 dám Nabuchodon ozoro vi . . . E-ú zem dám bázeň v E-ej zemi aby som ich vyvied ol z E-ej zeme Pán zachrániac ľud z E-ej zeme

A EHÚD 3, 15 H. im vzbudil záchrancu, E-a 3, 16, 20, 21, 23, 26 ; 4, 1. lPa 7, 1 0 A. EKRON územie E. ; 15, 1 1 , 45, 46; 19, 43. Sud 1, 1 8 . ! Sa 5, 1 0 ; 6, 1 6, 1 7 ; 7 , 1 4 ; 1 7, 52. 2Kr 1 , 2 , 3 , 6 , 1 6 . Jer 25, 20 obrátim svoju ru ku proti E-u


111

ELIASAF

Sof Za

2, 4 9, 5 7

E. teakér, E. bude vykorenený bude sa zvíjať bolesťou . . . E. E. ako Jebuzej

1 Sa

5, 1 0

A EKRÓ�AN začali kričať E-ia

A ÉLA lM 36, 41 knieža E. l Sa 1 7, 2 dolina É. ; 1 9 ; 2 1 , 9 ! Kr 4, 18 Šimei, syn Élu 1 6, 6 Éla, syn Bášov ; 1 6, 8, 13, 1 4 2Kr 15, 30 Hošea, syn Élu ; 17, l ; 18, 1 , 9 1, 52 ; 4, 1 5 ; 9, 8 lPa

4M J oz lSa 2Sa l Pa

2Sa

27, 1 9 34, 1 7

postavíš ho pred E-a, kňaza rozdelia zem do dedičstva : E. ; Joz 1 4, 1 1 7, 4 pristúpiac pred E-a, kňaza 24, 33 zomrel aj E., syn Áronov 7, 1 E-a, jeho syna posvätili 23, 9 E., syn Dodu; l Pa 1 1 , 1 2 23, 2 2 E. zomrel a nemal synov 23, 2 1 ; 24, 2-6. Ezd 1 0, 25. Neh 1 2, 42. Mat 1 , 15

.A ELCHANÁN 2 1 , 1 9 ; 23, 24. lPa 11, 26 ; 20, 5

A ÉLI A ÉLAM Mat 27, 46 Éli, Éli, lama zabachtani ? ! lM 1 0, 22 synovia Semovi boli : E . ; ! Pa 1, 1 7 (Mar 1 5, 34) 1 4 , 1 Kedorlaómer, kráľ E-a ; 9 ÉLI l Pa 8, 24; 26, 3. Ezd 1 0, 2, 26. Neh 1 0, 1 4 ; 1 , 3 synovia Éliho, Chofni a Pinchas ; 1 2, 42 1 Sa 4, 4 Ezd 2, 7 zo synov É-ových 1 254; 3 1 . 9 É., kňaz sedel na stolici ; 4, 1 3 Neh 7 , 1 2, 34 1 2 É. pozoroval n a jej ústa 8, 7 zo synov É-ových Izaiáš Iz 13 myslel o nej É., že je opilá; 1 4 1 1 , 1 1 . Jer 49, 34-39. Ez 32, 24. Dan 8, 2 25 doviedli chlapca k É-mu 2 1 , 2 I'°ď hore, É-e 2, 1 1 posluhoval Hosp. pred tvárou É-ho ; 22, 6 É. zodvihne túl 3, 1 Jer 25, 25 všetkých kráľov É-a 1 2 s ynovia É-ho boli synmi beliála A ÉLAMITA 22 É. bol veľmi starý Ezd 4, 9 Dehavania a É-i 27 prišiel nejaký muž Boží k É-mu Jer 49, 37 predesím É-ov 3, 2 raz keď ležal É. Sk 2, 9 Médovia a E-i 5 ( Samuel) bežal k É-mu; 3, 6, 8 9 povedal É. Samuelovi ; 4, 1 6 A ELAT 1 2 uvediem na É-ho všetko, čo som 5M 2, 8. 2Kr 1 4, 22 ; 1 6, 6 hovoril 14 preto som prisahal domu É-ho A ELCAFAN 1 4 nebude pokrytá neprávosť domu 6, 22 synovia Uzzielovi . „ E. ; 3M 10, 4 2M É-ho A ELDÁD 1 5 Samuel sa bál oznámiť É-mu videnie 4M 1 1 , 26 muž E. ; 27 16 É. zavolal Samuela; 1 8 A ELDEA ; ELDAA 4 , 1 1 obidvaja synovia É-ho zomreli IM 25, 4 synovia Madianovi . . . E; ! Pa l, 33 1 4 :i:iočul É. hlas kriku 1 5 É-mu bolo 98 rokov &. ELEÁL 1 6 človek povedal É-mu . Iz 15, 4 ; 1 6, 9. Jer 48, 34 l Kr 2, 27 naplnil slovo . . . o dome E-ho v Síle .A ELASA A ELIÁB 2, 39, 40; lPa 8, 37 ; 9, 43. Ezd 1 0, 22 lPa 4M 1, 9 E., syn Chelonov; 2, 7 ; 7, 24, 29; ELEAZAR 1 0, 1 6 6, 23 (Alžbeta porodila) E-a 2M 1 6, Dátam a Abíram, synovia E-ovi ; 25 E., syn Áronov ; 28, 1. 4M 3, 2, 4 ; 1 2 ; 26, 9. 5M 1 1 , 6 1 6, 37, 39 ; 26, 60. l Pa 6 , 3 , 50 ; 26, 8 synovia Fallúnovi : E. 24, 1 lSa 1 6, 6 E., syn Izaiho; 17, 13, 28. 3M I O, 6 Mojžiš povedal . . . E-ovi ; 1 2 l Pa 2, 13. 2Pa 1 1 , 18 1 6 Mojžiš . . . s a nahneval n a E-a lPa 6, 27 ; 1 2, 9; 15, 1 8, 20 ; 1 6, 5 3, 32 kniežaťom kniežat Levitov bol E. 4M 4, 16 úlohou E-a . . . bude olej na svetlo A ELIAM 1 9, 4 E., kňaz, vezme z j ej krvi 2Sa 1 1 , 3 Batšeba, dcéra E-ova 20, 25 pojmi Árona i E-a 23, 34 E„ syn Achitofelov 26 oblečieš do neho E-a ; 28 A ELIASAF 25, 7 Pinchas, syn E-a ; 1 1 ; 31, 6. 4M 1, 14 E„ syn Deuelov (Reuelov) ; 2, 1 4 ; Sud 20, 28. 1 Pa 6, 4 ; 9, 20. 7 , 42, 47 ; 1 0, 20 Ezd 7, 5; 8, 33


ELIÁŠ 4M

112

3, 24

kniežaťom domu otca Geršonovcov bol E.

l Pa

ELIÁŠ l Kr 1 7,

1 15 22 23

povedal E. Tišbänský . . . Achabovi učinila podľa slova E-ovho H. vyslyšal hlas E-ov E. vezmúc dieťa . . . dal ho j eho matke 1 8, 1 stalo (sa) slovo Hosp. k E-ovi ; 2 1 , 1 7, 28 2 1 pristúpil E. ku všetkému ľudu 46 ruka Hosp. bola s E-om 1 9, 2 poslala J ezábeľ posla k E-ovi 9 čo tu robíš, E-u ? ; 1 3 1 9 E. prejdúc k nemu hodil svoj plášť 20 opustil voly, b ežal za E-om ; 2 1 1 , 3 anjel Hosp. hovoril E-ovi ; 1 5 2Kr 1 3 kľaknúc n a svoje kolená naproti pred E-om 2 , 1 keď už mal H. vziať E-a 2 E. riekol Elizeovi 1 1 vystúpil E. vo víchrici hore 1 3 zdvihol plášť E-ov ; 1 4 1 5 Duch E-ov spočinul n a Elizeovi 3, 1 1 Elizeus . . . lieval vodu na ruky E-ove 9, 36 E. Tišbänský ; 1 0, 1 0, 1 7 lPa 8, 27 E . a Zichri, synovia Jerochámovi 2Pa 21, 1 2 prišlo k nemu písmo od proroka E-a Ezd 1 0, 2 1 (vzali za ženy cudzozemky) E . ; 26 Mal 4 , 5 j a vám pošlem proroka E-a Mat 1 1 , 1 4 on je E., ktorý mal prij sť 1 6, 1 4 iní že E. ; Mar 8, 28. Luk 9, 1 9 1 7, 3 ukázali sa i m Mojžiš a E. ; 4 . Mar 9 , 4. Luk 9, 3 0 4 E-ori jeden (stan) ; Mar 9 , 5 . Luk 9, 3 3 1 0 najprv musí prijsť E. ; 1 1 . Mar 9, 1 1 , 1 2 1 2 E . u ž prišiel ; Mar 9, 1 3 27, 47 E - a volá tento ; M a r 15, 3 5 49 vidzme, či prij de E. ; Mar 1 5, 36 Mar 6, 15 hovorili, že j e E . Luk 1 , 1 7 v duchu a v moci E-ovej 4, 25 za dní E-ových bolo mnoho vdôv 9, 8 niektorí, že sa E . zjavil 5 4 aby oheň zostúpil z neba a strávil ich, ako aj E. urobil Ján 1, 2 1 opýtali s a ho : Č i s i t y E. ? 2 5 čo tedy krstíš, ak si ty nie . . . E. Rim 1 1 , 2 kde j e reč o E-ovi Jak 5, 1 7 E. bol človek, ktorý trpel

A ELIÉZER IM

1 5, 2

2M l Pa

1 8, 4 7, 8 ;

Ezd

1 0, 1 8

Luk

3, 29

IM Jób

3, 30; 34, 25. lPa 1 5, 8. 2Pa 29, 1 3

4M

1, 5

A ELIFAZ 36, 4, 1 0, 1 1-16. ! Pa 1, 35, 36 2, 1 1 E. Témanský; 4, 1 ; 1 5 , 1 ; 22, 1 ; 42, 7, 9 A ELIFELET 23, 34. ! Pa 8, 39. Ezd 8, 1 3 ; 1 0, 33

lPa

4. ELIFLEÁŠ 15, 1 8, 2 1

! Sa

1,

A ELIHU 1 . ! Pa 12, 20 ; 26, 7 ; 27, 1 8 . Jób 32, 2-6 ; 34, 1 ; 35, 1 ; 36, 1

2Kr_ 1 8, 1 8 Mat

1 9, 2 1, 1 3

Luk

3, 30

2M

15, 27 1 6, 1

4M

33, 9

A ELIJAKIM E., syn Hilkiášov ; 1 8, 26, 37. Iz 22, 20 ; 36, 3, 1 1 , 22 E-a, ktorý bol nad domom; Iz 37, 2 Abiúd splodil E-a ; E. splodil Azora Jonámov, ktorý bol E-ov A ÉLIM potom prišli do É-ma odíduc z É-a prišli . . . na púšť Sín, ktorá je medzi É-om ; 4M 33, 1 0 v É-e bolo 1 2 pramenných studní

Rút

A ELIMELECH 1 , 2, 3 ; 2, 1 , 3 ; 4, 3, 9

2Sa

5, 16

A ELÍPALET ; ELIPELET (Dávid syn) E. ; ! Pa 3, 6, 8

IM Ez

1 0, 4 27, 7

A ELÍŠA synovia Javánovi : E. ; ! Pa 1, 7 purpur z ostrovov E.

4M 2Sa

A ELIŠÁMA E., syn Ammihúdov; 2, 1 8 7 , 48, 5 3 ; 1 0 , 22. ! Pa 7 , 26 5, 1 6 . 2Kr 25, 25. !Pa 2, 4 1 ; 3, 6, 8 ; 1 4, 7. 2Pa l 7, 8 . Jer 36, 1 2, 20, 2 1 ; 41, 1 1 , 10

2Sa

5, 15

A ELIŠUA (Dávidov syn) E. ; ! Pa 14, 5

Mat

1, 14 15

A ELIÚD Achim splodil E-a E. splodil Eleazára

A ELICÚR E., syn Šedeúro v ; 2, 1 0 ; 7 , 30, 35 ; 1 0 , 1 8

majiteľom môjho domu bude da­ mašský E. meno druhého bolo E. ; l Pa 23, 1 5 1 5, 2 4 ; 23, 1 7 ; 26, 25 ; 27, 1 6. 2Pa 20, 37. Ezd 8, 1 6 vzali za ženy cudzozemky . . . E. ; 23 ; 1 0, 3 1 ktorý bol E-ov

2Sa

A ELICAFÁN 4M

A ELIEL 5, 24 ; 6, 34 ; 8, 20, 22 ; 1 1 , 46, 47 ; 1 2, 1 1 ; 1 5, 9, 1 1 . 2Pa 3 1 , 1 3


ENÁK

113

ELIZEUS E., syn Šafatov; 1 9, 1 7, 19. 2Kr 3, 1 1 ; 6, 31 2Kr 2, 1 odišiel Eliáš s E-om z Gilgala 9 Eliáš riekol E-ovi : Žiadaj, čo ti mám učiniť 1 5 Duch Eliášov spočinul na E-ovi 22 voda je uzdravená . . . podľa slova E-ovho 3, 13 E. riekol izr. kráľovi ; 1 4 4 , 1 žena . . . volala na Elizea 8 prešiel E. do Sunema 38 navrátil (sa) E. do Gilgala 5, 9 Náman . . . zastál pri dveriach domu E-ovho 25 E. mu riekol : Odkiaľže, Geházi ? 6, 1 synovia prorokov povedali E-ovi 1 2 Elizeus . . . oznamuje izr. kráľovi slová 18 modlil sa E. Hospodinovi 20 povedal E. : Hosp., otvor oči 7, 1 E. riekol : Počujte slovo Hosp. 8, 1 E. hovoril žene 4 rozprávaj o . . . veciach, ktoré učinil E. 7 E. prišiel do Damašku 9, 1 E. zavolal jedného zo synov prorokov 13, 14 E. onemocnel na svoju nemoc 1 6 E. položil svoje ruky na ruky kráľove 17 vtedy riekol E. : Streľ ! 20 zomrel E., a pochovali ho Luk 4, 27 mnoho malomocných bolo v Izr. za proroka Elizea lKr 1 9, 16

l Sa ! Pa

IM

2, 20 Éli požehnal E-u 6, 23, 25, 26, 35, 3 6 ; 9, 1 6 ; 1 2, 6; 15, 23. 2Pa 28, 7

1 4,

2Kr 24, 8 Ezd 8, 16 Jer 26, 22

A ELLASÁR Arjoch, kráľ E-a ; 9 A. ELNATÁN Nechušta, dcéra E-ova vtedy som poslal po „ . E-a E-a, syna Achborovho ; 36, 1 2, 2 5

Mar 15, 34

A ELÓI E„ E., lama sabachtani ?! (Mat 27, 46)

IM

A ELON 36, 2; 46, 14. 4M 26, 26. Joz 1 9, 33, 43. Sud 1 2, 1 1 , 1 2, 1 Kr 4, 9

26, 34;

M

A ELÓT 9, 26. 2Kr l 6, 6. 2Pa 8, 1 7 ; 26, 2

1 Pa

A ELPÁL 8, 1 1 , 1 2, 18

Joz

1 9, 44 21, 23

A. ELTEKE (ich hranicou bolo) E. z pokolenia Dánovho : E.

Joz

15, 30 1 9, 4

A ELTÓLAD (mestá pok. synov Júdových) E. (ich dedičstvom bolo) E.

Neh

6, 1 5

A ELÚL múr bol dostavený 25. dňa me­ siaca e-a

! Kr 1 1 , 23 2Pa 17, 17

A. ELJADA Rezón, syn E-ov z Benj . : udatný muž E.

Sk

1 3, 8

2Sa

A ELJACHBA E. Šaalbonský; ! Pa 1 1 , 33

! Pa

A ELZÁBAD 1 2, 12; 26, 7

23, 32

A ELJAKIM 2Kr 23, 34. 2Pa 36, 4. Neh 1 2, 4 1 ! Pa

A ELJAŠIB 3, 24; 24, 12. Ezd 1 0, 6, 24, 27, 3ó. Neh 3, 1 , 20, 2 1 ; 1 2, 1 0, 22, 2 3 ; 1 3, 4 , 7 , 28

! Pa

A. ELJOENAI ; ELJOENAJ 3, 23, 24; 4, 36; 7, 8. Ezd 1 0, 22, 27 ; 1 2, 4 1

2M ! Sa

6, 24 1, 1 4 8 19 23 2, 1 1

A ELYMAS ale sa im protivil E.

Luk 24, 1 3

ä. EMAUS dvaja z nich išli (do) . „ E.

IM 5M

1 4, 5 2, 1 1

A EMIM zbili . . . E-ov na rovine Moábovia ich pomenovali E.

5M

2, 1 0

IM

38, 1 4

A ELKANA synovia Kórachovi . . . E . 4M E„ syn Jerocháma ; ! Pa 6, 27, 34 obetoval E. bitnú obeť; 2 1 Elkána „ . povedal : Anna, prečo 5 M plačeš E . poznal Annu, svoju ženu E„ j ej muž, j ej povedal potom odišiel E. do Rámy Joz

13, 23 29 2, 1 0 11 9, 2 1 1,21

&. ÉMOVIA É. bývali . . . v zemi Ára A. ENAIM sedela pri bráne E. ; 2 1

A ENÁK kde boli . . . deti E-ove videli sme tam aj deti E-ove ; 34. 5M 1 , 28 ľud mnohý a vysoký ako E-ovci ; 2 1 boli považovaní z a obrov ako E-ovci synov E-ových, ktorých znáš . . . kto vraj obstojí pred synmi E-ovými (Jozua) vyplienil E-ov ; 22


114 Joz

1 4, 1 2 15 1 5, 1 3 14

4M

Joz l Sa

ž Sk

Joz Joz

IM

1 Pa

l , 15

ENÁN Achíra, syn E-ov ; 2, 29; 7, 78, 83 ; 1 0, 27

lM

1 5, 62.

S, 1 8 19 21

22 23

1 , 33

Žid 1 1 , 5 14 Júda Ján

3, 23

IM

4, 26 5, 6 7

9

10 1,

11 I

A ÉNGED I ; EN-GEDI l Sa 23, 28 ; 24, 1 . 2Pa 20, 2. PŠ 1, 14. Ez 47, 1 0 A ENOCH J ared žil 1 62 rokov a splodil E-a Jared žil po splodení E-a 800 rokov Enoch . . . splodil Matuzalema ; 1 Pa 1, 3. Luk 3, 37 E. chodil s Bohom . . . 3 0 0 rokov ; 2 4 všetkých dní E-ových 3 6 5 rokov synovia Madianovi . . . E. (lM 25, 4) synovia Rúbena . . . E. (2M 6,14. 4M 26, 5) vierou bol E . prenesený siedmy od Adama E .

lM 4M

Kol

lM

26, 20

Est

2, 7 8

ÉNON krstil i Ján v É-e

5,

A ENO S ; ENOŠ Setoví sa narodil syn . . . E. ; Luk 3, 38 Set žil 1 05 rokov a splodil E-a Set žil po splodení E-a 800 rokov Enoš . „ splodil Kénana E. žil po splodení Kénana 8 1 5 rokov všetkých dní E-ových 905 rokov Adam, Set, E .

6,

Fil

15, 7 ; 1 8, 1 7 1, 7 4, 1 2

2, 25

4, 1 8

46, 1 6 26, 16

2Kr 1 9 , 37 4, 2 Ezd

7, 8, 9, 2,

ÉN-ŠEMEŠ Joz

38, 3 6 7 12

A ÉN-DO R ; ENDOR Manasses má . . . obyvateľov É-a žena, ktorá má vešteckého ducha, Luk 3, 28 je v E-e 83, 1 1 boli zahladení v E-e 4M 26, 36 A ENEAš 9, 33 našiel . . . človeka, menom E-a Sk 19, 22 34 E-u, J . Kristus ťa uzdravuje Rím 1 6, 23 A ÉN-GANNÍM 2Tm 4, 20 1 5, 34 ; 1 9, 21 ; 2 1 , 29 11 7

5, 3

lPa

sú tam E-ovia a veľké mestá veľkého človeka, ktorý bol medzi Rim 1 6, 5 E-rni mesto Arbeho, otca E-ovho ; 21, 1 1 Kálef vyhnal stade 3 synov Sk 1 7, 1 8 E-ových . . . deti E-ove ; Sud 1, 20

l Pa

A EPAJNETUS pozdravte E-a A EPIKUREJSKÝ dali sa s ním do hádky aj niektorí z e-ch A ÉR nazval jeho meno É. vzal Júda Érovi „ . ženu Ér . . . bol zlý v očiach Hosp . synovia Júdovi Ér . . . ale Ér a Onan zomreli ; 4M 26, 1 9 ktorý bol Érov A ERAN po É-ovi éranovská čeľaď A ERASTUS poslal . „ Timotea a Erasta pozdravuje vás E. E. zostal v Korinte A ERI synovia Gádovi . . . É. po É-m ériovská čeľaď A ESAR-CHADDON kraloval E., jeho syn ; Iz 37, 38 odo dní E-a, assýr. kráľa A ESEK nazval meno studne E.

A ESTER vychovával Hadasu, ináče E. bola vzatá aj E. do domu krá­ ľovho ; 1 6 1 0 E. neoznámila svojho ľudu 15 prišiel rad na Ester . . . a E. našla priazeň ; 1 7 20 E. plnila rozkaz Mardocheov 1 obliekla (sa) E. do kráľ. rúcha 2 pristúpila E. a dotkla sa konca berly 14 doviedli Hámana na hostinu, ktorú pripravila E. 7 Háman zostal stáť, aby prosil . „ E. 2 E. ustanovila Mardochea nad do­ mom Hámanovým 4 kráľ vystrel zlatú berlu proti E-i 12 povedal kráľ kráľovnej E-i 29 E., dcéra Abichailova 7-22 ; 4, 4-1 7 ; S, 1 - 1 2 ; 7, 1 -8 ; 8, 1 -7 ; 9, 13, 3 1 , 32

A EšBAL 8, 33 ; 9, 39

EPAFRAS ako ste sa aj naučili od E-a pozdravuje vás E . ; Filém 23

lM

36, 26

EPAFRODITAS E-a svojho spolupracovníka prijmúc od E-a, čo ste poslali

IM 4M

14, 13 13, 24

A EšBAN synovia Dišánovi . . . E . - ! Pa 1, 4 1 A EŠKOL E. a brat Áner ; 24 dolina potoka E-a ; 25 ; 32, 9. 5M 1, 24


115

EVANJELIUM

Joz

A EŠTAOL 15, 33 ; 1 9, 4 1 . Sud 13, 25 ; 1 6, 31 ; 1 8, 2, 8, 1 1

Joz

21, 14.

lPa

4, 1 1 12

2M

13, 20

4M

33, 7 8 Sud 15, 8 l Pa 4, 3 32 2Pa 11, 6

A EŠTEMOA l Sa 30, 28. l Pa 4, 1 7, 1 9 ;

5M 1 1 , 24 2Kr 23, 29 24, 7 6, 57

A EŠTON ktorý bol otcom E-a E. splodil Bét-rafu A ÉTAM rozložili sa táborom v É-e; 4M 33, 6 odišli z É-a po púšti É-e , v rozpukline �kaly E. ; 1 1 títo boli otca E-a : Jizreel ich osady boli É. vystavil Betlehem, É.

l Kr J Pa

A ÉTAN 4, 31 É. Ezrachitský; Ž 89, l 2, 6, 8 ; 6, 42, 44 ; 15, 17, 1 9

l Kr

8, 2

Joz

15, 42

A ETANÍM v mesiaci E„ na deň slávnosti A ETER (mesto) E. ; 19, 7

A ETIÓP hovorili proti Mojžišovi pre j eho ženu E-ku 2Pa 12, 3 ; 1 4 , 9 , 1 2, 1 3 ; 1 6, 8 ; 2 1 , 16. Jer 38, 7, 1 0, 12; 39, 16; 46, 9. Ez 30, 5; 38, 5 . Dan 1 1 , 43. Am 9, 7 2, 1 2 vy, E-ovia, budete pobití Sof 8, 27 muža E-a, eunucha, veľmoža Kan­ Sk dáky, kráľovnej E-ov A ETIÓPIA Est 1 , 1 Ahasver, ktorý kraľoval . . . po E-u ; 8, 9 Jób 28, 1 9 nevyrovná sa j ej smaragd z E-e ž 68, 32 E. vystrie rýchle svoje ruky po Bohu Iz 1 1 , 1 1 ostatok svojho ľudu . . . z E-e 43, 3 dal som na výplatu za teba „ . E-u 45, 1 4 zisk obchodu E-e ako i Sebejci Ez 29, 1 0 až po hranicu E-e 30, 4 bude veľké trasenie v E-i 9 aby prestrašili ubezpečenú E-u Náh 3, 9 E. jeho silou Sof 3, 1 0 spoza riek E-ie, moji modlitebnici 4M

1 2,

2Kr 1 9, 9

A ETIÓPSKY Tirhák, e. kráľ; Iz 37, 9

2Tm 4, 2 1

.._ EUBULUS pozdravuje ťa E .

lM

2, 14 1 5, 1 8

EUFRATES štvrtá rieka j e E . až p o veľkú rieku E. ; 5 M 1 , 7. Joz 1 , 4

lPa

5, 9 1 8, 3

2Pa

35, 20

Jer

1 3, 4 46, 1 0

Zj

2Tm

5 1 , 63 9, 1 4 1 6, 1 2 1, 5

od rieky E„ až po zadné more vyšiel faraón Necho . . . ku rieke E. bab. kráľ pobral všetko • . . až po rieku E. ako sa ide na púšť od rieky E. Dávid . . . si dobyl panstvo na rieke E. Necho . . . bojoval proti Charkemišu nad E-om ; Jer 46, 2 vstanúc idi k E-u ; 13, 5-7 H. Zástupov má bitnú obeť . . . pri rieke E-e (knihu) hodíš ju doprostred E-u pri veľkej rieke E-e vylial svoju čašu na veľkú rieku E.

A EUNIKA vieru, ktorá je v tebe . . . i v tvojej matke E-e A E UNUCH Etióp Ebed-melech e. videl muža Etiópa, e-a ; 8, 34-39

Jer Sk

38, 7 8 , 27

Sk

27, 1 4

A. EUROKLYDON búrlivý vietor, zvaný E.

Sk

20, 9

Ä EUTYCHUS mládenec, menom E.

3, 4, 2Ko 1 1 , 1 Tm 2, IM

20 1 3 13

Sk 21, 8 4, 1 1 Ef 2Tm 4, 5 61, 1 Iz Mat 4, 23 1 1, 5 24, 1 4 26, 1 3 Mar

1,

1 15 35 29 10 15 18 18 6

8, 1 0, 13, 1 6, Luk 3, 4, 9, 8, 25 Sk

A EVA Adam nazval meno svojej ženy E. Adam poznal E-u ako čo had zviedol E-u Adam bol stvorený prvý, až potom E. A EVANJELISTA vošli sme do domu Filipa, e-u on dal jedných . . . za e-ov konaj dielo e-u EVANJELIUM aby som zvestoval pokorným e. kážuc e. kráľovstva ; 9, 35. Mar 1, 14. Luk 20, 1 chudobným sa zvestuje e. ; Luk 7, 22 e. kráľovstva bude hlásané po celom svete kd ekoľvek bude kázané toto e. ; M ar 14, 9 počiatok e-ia Ježiša Krista čiňte pokánie a verte v e. kto by stratil svoju dušu . . . pre e. kto opustil dom . . . pre e. najprv musí byť e. hlásané kážte e. každému stvoreniu zvestoval ľudu e. zvestovať chudobným e. po mestečkách zvestujúc e. ; 20, l zvestovali v mnohých samarit. mes­ tečkách e.


EVANJELIUM Sk

8, 40

1 4, 1 5 21 15, 7 20, 24 1, l Rim 16 1 0, 1 6 1 1, 28 15, 1 6 19

l Ko

20 29 1, 1 7 4, 15 9, 1 2 14 16 18

23 15, 1 2Ko 4, 3 4 1 0, 1 6 1 1, 4 7 Gal

Ef Fil

Kol l Te

2Te

1, 6 7 9 11 2, 2 5 7 1 , 13 6, 1 5 19 1, 5 12 16 27 4, 3 1, 23 2, 2 4 3, 2 1, 8

1, 1 1 1, 8 10 Filém 13 4, 2 Žid 1, 1 2 l Pt 4, 6 l Tm 2Tm

Filip . . . zvestoval všetkým tým mestám e. zvestujeme e. ; 1 6, 1 0 dozvestovali tomu mestu e . aby . . . počuli pohania slovo e-ia aby som pevne svedčil e. oddelený k e-iu nášho Boha lebo sa nehanbím za e. nie všetci poslúchli e. podla e-ia sú nepriatelia pre vás slúžiac kňazsky e-iu Božiemu od Jer. a naokolo až po I!lýriu vyplnil, čo vyžadovalo e . aby som zvestoval e . prijdem v plnosti požehnania e-ia Kristus (ma) neposlal krstiť, ale kázať e. ja som vás splodil v Kristu Jež. skrze e. aby sme nedali e-iu . . . prekážky ktorí zvestujú e„ aby žili z e-ia keď zvestujem e., nemám sa čím chváliť aby som zvestujúc e. predložil e. Kristovo to všetko robím pre e. e., ktoré som vám zvestoval ak aj je zakryté naše e. osvietenie e-ia slávy Kristovej aby sme zvestovali e. iné e„ ktorého ste neprijali darmo (som vám) zvestoval e. Božie ? odstupujete . . . k inému e-u chcú prevrátiť e. Kristovo ak vám niekto zvestuj e iné e. e„ ktoré som ja zvestoval; 1 Te 1, 5 predložil som im e. aby pravda e-a zostala som poverený e-om u n eobriezky počujúc slovo pravdy, e. majúc nohy obuté v hotovosti e-a aby som . . . oznámil tajomstvo e-a vzhľadom na vašu účasť na e-u bolo viac na prospech e-a aby som bránil e. aby to bolo hodno e-a . . . zápasiac za vieru e-a so mnou (sa) borili v e-u neuchyľujúci sa od nádej e e-a hovoriť vám e. Božie nás B. uznal za hodných byť pover. e-om Timotea . . . spolupracovníka v e-u dávajúc pomstu tým . . . ktorí ne­ poslúchajú e-a podľa e-a slávy blah. Boha trp príkorie spolu s e-om vyviedol na svetlo život . . . skrze e. aby mi za teba slúžil v putách e-a nám sa zvestovalo e. zvestovali e . v Svätom Duchu mŕtvym (sa) kázalo e.

116 Zj

1 4, 6

mal večné e .

4M

31, 8

A EVI pobili aj madian. kráľov . . . E-ho ; Joz 1 3 , 2 1

2Kr 25, 27

A EVIL-MERODACH E. bab. kráľ ; Jer 52, 3 1 A EVODIA

Fil

4, 2

lM

25, 25 26 27 28 34 26, 34

E-u napomínam i Syntychu

EZAU

27, 1 5 11 15 19 22 24 30 34 38 41 42 28, 6 33, 1 4 35, 1

5M

29 36;. 1 8 43 2, 4

Joz

29 24, 4

1, 34 35 Jer 49, 8 10 6 Obad 8 1, 2 Mal 3 Žid 1 1 , 20 lPa

12, 1 6 Ezd

7, 1 6 10

nazvali j eho meno E. ruka držala pätu E-ovu bol E. mužom . . . lovu Izák miloval E-a pohŕdol E. prvorodenstvom E-ovi bolo 40 rokov, keď si vzal ženu keď sa zostarel Izák . . . zavolal E-a E. odišiel na pole uloviť zverinu E., môj brat je chlpatý Rebeka vzala šaty E-ove ja som E„ tvoj prvorodený; 32 ruky sú ruky E-ove ; 23 či si to ty, môj synu, E-e ? prišiel E„ jeho brat, zo svojho lovu keď počul E. slová svojho otca, skríkol pozdvihol E. svoj hlas a plakal E. zjavne nenávidel Jakoba E„ tvoj brat . . . ťa zabije videl E., že Izák požehnal Jakoba E. ide a s ním 400 mužov E. mu bežal oproti a obj al ho keď si utekal pred E-om, svojím bratom pochovali ho E. a J akob toto sú rody E-ove ; 9 býval E. na vrchu Seire to je E„ otec Edomcov pôj dete cez územie . . . synov E-ových ; 8 učiň mi, ako . . . synovia E-ovi dal (som) Izákovi Jakoba a E-a a E-ovi . . . vrch Seir synovia Izákovi : E. a Izrael synovia E-ovi : Elifaz nešťastie E-ovo uvediem na neho obnažím E-a oj, aké sú prekutané veci E-ove vrch E-ou ; 1 9 ; 2 1 č i nebol E . Jako bovi bratom ? E-a som nenávidel ; Rim 9, 13 vierou • . . požehnal Izák Jakoba a E-a alebo obecný ako E.

EZDRÁŠ E„ syn Seraiáša E. išiel hore z Babylona E. bol ustavil svoj e srdce


FALOŠNÝ

117 Ezd

7, 2 1

25 1 5 Neh 8, 2 5 6 12, 26 10,

E„ učený v zákone Boha ; 8, 1, 4, 9. 2Pa Neh 1 2, 36 E-u, podľa múdrosti svojho Boha keď sa tak modlil E . vstal E. a zaviazal prísahou kniežatá Ezd doniesol kňaz E. zákon E. otvoril knihu Pr E. dobrorečil Hospodinovi Iz za kňaza E-a

32, 2 11 15 20 2, 1 6 25, 1, 36,

EZECHIÁŠ 2Kr

1 6, 20 1 8, 15 16 22 1 9, 1 20,

l Pa 2Pa

21, 3, 29,

30, 31,

3 13 16 3 1 3, 1 27 36 18 20 2

videl E . , že prišiel Senacherib či vás to azda nenahovára E. nech vás neklame E . vtedy sa modlil kráľ E. synov Aterových z E-a 98 ; Neh 7, 2 1 1 mužovia E-a, judského kráľa 1 za dní „ . Achaza a E-a ; Mi 1, 1 1 v 1 4 . roku kráľa E-a 1 4 nech vás neklame E. ; 36, 15, 1 8 16 nepočúvajte n a E-a 9 zapísanie E-a, judského kráľa 4 ; 26, 18, 1 9 . Hoz 1, 1 . Sof 1 , l 9 Achas splodil E-a 1 0 E . splodil Manassesa

kraľoval E., j eho syn ; 1 8, l 38, E. dal všetko striebro Jer 1 5, olúpal E. dvere chrámu Hosp. Mat 1, odstránil E. i j eho oltáre; Iz 36, 7 Ezechiáš . . . roztrhol svoje rúcho ; Iz 37, 1 A EZECHIEL onemocnel E. na smrť ; 2Pa 32, 24. Ez 1, 3 E„ syn Búziho Iz 38, l 24, 24 tak vám bude E. zázrakom E. plakal veľmi; Iz 38, 3 A ÉZER E. ich vypočul a ukázal im; Iz 39, 2 l Pa 4, 4; 7, 2 1 ; 1 2, 9 . Neh 3, 1 9 ; 1 2, 42 riekol Izaiáš E-ovi vystavil výšiny, ktoré bol skazil E. A EZRACHITSKÝ 23 ; 4, 4 1 . 2Pa 28, 1 2, 27 4, 3 1 Étan E. ; Ž 89, 1 E. začal kraľovať, keď mal 25 rokov l Kr ž E. rozkázal obetovať záp. obeť 88, 1 Héman E. E. sa radoval i všetok ľud A EZROM E. sa modlil za nich ; Iz 37, 1 5 1Pa Mat 1, 3. H. vyslyšal E-a 2, 5, 9, 1 8-25 ; 4, 1 ; 5, 3. Luk 3, 33 E. zase postavil odd. kňazov

F FAKĽA IM Sud

1 5, 1 7 15, 4 5 Jób 41, 1 1 Iz 62, 1 Ez 1, 13 Dan 1 0, 6 Ján 18, 3 Zj 8, 1 0 IM

46,

9

4M

26,

8

1 1 9, 78 5, 3 1 Jer Mar 1 4, 5 7

f. (ma) ob viňovali z krivdy proroci prorokujú f. svedčili f . proti nemu

2M

.A FALLU

5M

aby nedbali na f-é slová nepovieš . . . f-ého svedoctva ; 5M 5, 20. Mat 1 9, 1 8 . Mar 1 0, 1 9. Luk 1 8, 20. Rim 13, 9 neprijmeš f-ej zvesti ! hla, svedok j e f . svedok povstali f. svedkovia proti mne f-á váha je ohavnosťou bezbo žný si nadobúda f-ého zárobku f. svedok (hovorí) lesť ; 1 4, 5 f. svedok nebude bez trestu ; 9 f-á váha nie je dobrá v j eho ruke sú f-é vážky klamali f-mi vážkami nemilujte f-ej prísahy vystríhajte s a f-ch prorokov z o srdca vychádzajú „ . f-é svedoctvá povstanú aj mnohí f. proroci ; 24. Mar 13, 22 hľadali f-é svedoctvo proti Ježišovi mnohí f. svedkovia predstúpili

synovia Rúbenovi . „ F. ; 2M 6, 14. 4M 26, 5 synovia F-vovi : Eliáb

FALOŠ J_ób

21, 34 1 1 9, 29 1 04

Pr Jer

20, 1 7 13, 25

3M

19, 1 2 24, 4 37, 7

z

vo vašich odpovediach zostáva iba f. odstráň odo mňa cestu f-še nenávidím každú cestu f-š e ; 1 1 9, 1 28, 1 63 chutný j e človekovi chlieb f-še nadejala si sa na f.

FALOŠNE ž

ž

zjavila sa . . . horiaca f. Samson vzal . . . f-e (Samson) zapálil f-e z jeho úst vychádzajú f-e jeho spasenie ako f. horeli na pohľad a k o f-e ; Náh 2, 4 jeho oči ako horiace f-e (Judáš) prišiel ta s f-mi hviezda, horiaca ako f.

neprisahajte f . n a moje meno neprisahal f. nehnevaj sa . . . na človeka, ktorý robí f.

FALOŠNÝ

ž

Pr

5, 9 20, 1 6

23, 1 1 9, 1 8 27, 1 2 1 1, 1 18

1 2, 1 9, 20, Hoz 1 2, Am 8, Za 8, 7, Mat 15,

17 5 23 7 5 17 15 19

24, 1 1 26, 59 60


FALOŠNÝ

118

Sk

6, 13 13, 6 I Ko 15, 1 5

postavili f-ch svedkov f-ého proroka, Žida . . . Barj ezus potom sme náj dení tiež ako f. sved­ kovia 2Ko 1 1 , 13 f. apoštolovia sú ľstivými robot­ níkmi 26 v nebezpečenstvách medzi f-mi bratmi 2, 4 pre vlúdivších sa f-ch bratov Gal Kol 2, 4 aby vás nikto neoklamal f-mi dôvo dmi Jak 1, 22 klamú sami seba f-m rozumovaním 2Pt 2, 1 bývali aj f. proroci lJ 4, 1 mnohi f. proroci vyšli do sveta Zj 1 6, 13 z .úst f-ého proroka 1 9, 20 lapená bola šelma a s ňou f. prorok

2M

1 2, 29 1 4, 4 28

5M l Kr

6, 2 1 3, 1

1 1 , 18 2Kr 23, 29 2Pa 8, 1 1 Neh 9 , 1 0 ž

136, 1 5

9 3 5 2Ko 2, 1 7 17 1 .i. FANUEL Ez 2 Luk 2, 36 Anna, prorokyňa, dcéra F-ova 3 .i. FÁRAN 30, 21 32, 2 lM 21, 2 1 býval na púšti F-e; 4M 1 0, 1 2 7, 1 0 4M 1 3 , l rozložili s a táborom n a púšti F-e S k 13 4 púšť F. ; 27 21 5M 1, l medzi F-om a Tofe lom Rim 9, 1 7 33, 2 od vrchu F-a l Sa 25, 1 Dávid . . . odišiel dolu n a púšť F . Žid 1 1 , 24 l Kr 1 1 , 1 8 prišli do F-a Hab 3 , 3 Svätý od vrchu F-a

.i. FALŠOVAŤ nefalšujeme slova Božieho ; 4 , 2

lM

2M

12, 1 5 17 37, 3 6

40, 2 41, 1 14 37 44, 1 8 45, 2 47, 1 7 24 1, 1 1 2, 5 15 3, 10 5, 2 6, 1 30 7, 1 7, 3 13 8, 1 15 19 11, 1 8

FARAÓN žena bola vzatá d o d omu f-ovho H .. bil f-a . . . pre Sáraj Madianiti ho predali . . . dvorani­ novi f-ovmu f. sa rozhneval na o boch snívali sa f-ovi sny poslal f. a za volal Jozefa vec sa ľúbila f-ovi lebo ty si ako sám f. počul (to) dom f-ov oznámil f-ovi a riekol : Môj otec Jakob požehnal f-a ; 1 0 dáte pätinu (úrody) f-ovi ľud vystavil f-ovi mestá zišla dcéra f-ova . . . kúpať sa keď počul f. tú vec, hľadal zabiť Mojžiša poď a pošlem ťa k f-ovi f. odpovedal : Kto je H . uvidíš, č o u činím f-ovi akože ma tedy po slúchne f. ? ! dal som ťa f-ovi za Boha zatvrdím srdce f-ovo; 10, 20, 27; 1 1 , 10; 1 4, 8 srdce f-ovo sa posilnilo; 8, 1 5, 1 9 vojdi k f-ovi ; 9, 1 ; 1 0, 1 faraón . . . zatvrdil svoje srdce ; 32 riekli vedomci f- ovi : Je to prst Boží ešte jednu ranu uved iem na f-ona vyšiel od f-ona, rozp álený hnevom

PŠ Iz Jer

lM

2Kr

1, 30, 37, 46, 47, 29,

H. pobil . . . o d prvorodeného f-ovho vtedy sa oslávim na f-ovi ; 1 4, 17, 1 8 vody . . . pokryli vozy i jazdcov so všetkým vojskom f-ovým boli sme sluhami f-ovi v Egypte Šalamún sa spríbuzni! s f-om vzal (si) dcéru f-ovu prišli do Egypta k f-ovi vyšiel f. Necho, egyptský kráľ dcéru f-ovu presťahoval Šalamún dal si činiť znamenia a zázraky na f-ovi ; ž 135, 9 striasol f-a i j eho vojsko do Červ. mora paripe na vozoch f-ových bude sila f-ova na hanbu vojsko f-ovo bolo vyšlo z Egypta f., egyptský kráľ, je porazený prv ako zbil f. Gazu obráť svoju tvár proti f-ovi prídem na teba, f-e polámal som rameno f-a ; 24 pozdvihni trúchlospev nad f-om dal mu milosť . . . pred f-om f. sa dozvedel o rode Jozefovom vzala ho dcéra f-ova a vychovala Písmo hovorí f-ovi : Práve nato som Mojžiš . . . odoprel volať sa synom dcéry f-ovej

A FÁRES 38, 29 nazvali j eho meno F. 46, 12. 4M 26, 20, 2 1 . ! Pa 2, 4, 5; 4, 1 ; 9, 4 ; 27, 3. Neh 1 1 , 4, 6. Mat 1 , 3. Luk 3, 33 5, 1 2

.& FARFAR či nie sú lepšie Abana a F.

FARIZEUS videl i mnoho f-ov ak nebude vaša sprav. hojnejšia ako spravodlivosť f-ov 1 2, 14 f-ovia vyjdúc odtiaľ radili sa ; Mar 3, 6 15, 1 prišli k Jež. zákonníci a f-ovia ; 1 6, 1 1 2 f-ovia počujúc to slovo pohoršili sa 1 6, 6 chráňte sa kvasu f-ov ; 1 2 . Mar 8 , 1 5 . Luk 1 2, 1 19, 3 f-ovia pokúšajúc ho 22, 1 5 f-ovia . . . radili sa, ako by ho lapili 23, 2 na stolici Mojžišovej posadili sa . . . f-ovia 13 beda vám, zákonníci a f-ovia ; 23, 1 4, 15, 23, 25, 2 7 , 29. Luk 1 1 , 42-44 27, 62 zišli sa najv. kňazi a f-ovia Mar 7, 3 f-ovia . . . ak si päsťou neumyjú rúk 1 2, 1 3 poslali k nemu . . . f-ov Luk 5 , 3 0 f-ovia reptali ; 15, 2 7 , 3 0 f-ovia . . . pohrdli radou Božou 3 6 vošiel do domu f-a Mat

3, 7 5, 20


FILIP

119

prosil ho akýsi f„ žeby obedoval u neho 39 vy f-ovia čistíte vonok pohára 16, 14 f-ovi;i, ktorí mali radi peniaze 1 8, 1 1 f. si zastal a takto sa modlil 3 , 1 istý človek z f-ov . . . Nikodém 8, 3 f-ovia doviedli k nemu ženu 1 1 , 57 f-ovia boli už vydali rozkaz 12, 42 pre f-ov nevyznávali 5, 34 farizeus . . . menom Gamaliel 15, 5 povstali niektorí zo sekty f-ov 23, 6 ja som f., syn f-ov 7 povstal rozbroj medzi f-i a medzi saducejmi 3, 5 podľa zákona f.

Luk 1 1 , 37

Ján

Sk

Fil Sk

A FÉLIX 23, 24 vysadili Pavla a dopravili . . . F-ovi 26 ; 24, 25, 27 ; 25, 1 4 24, 3 všade prijímame, výborný F-e 22 F., odročil ich pravotu 24 prišiel F. s Druzillou

Jer 29, 1 7 Hoz 2 , 1 2 9, 10 1, 1 2 Jl Am 7, 14 Hab 3, 1 7 3, 1 0 Za Mat

19 24, 32 Mar 1 1 , 21 Luk 1 3, 6 7 Luk 1 9, 4 21, 29 1, 49 Ján 3, 1 2 Jak 6, 13 Zj

11, 19 15, 3 21, 2

A FENÍCIA prešli až do F-e IM išli cez F-u a Samáriu loď, ktorá sa plavila krížom do F-e

Sk

27, 1 2

A FÉNIX do F-u a tam prezimovať

IM

13, 7 15, 20

Sk

34, 30 2M 34, 1 1 5M 7, 1 Sud 1, 4 5 3, 5 ! Kr 9, 20 Ezd Sk

IM 4M

9, 1

FEREZEJ F. býval vtedy v zemi (tvojmu semenu som dal) F-a ; 2M 3, 8, 1 7 ; 23, 23. Neh 9, 8 zosmradili (ste ma) . . . F-om vyženiem . . . F-a ; Joz 3, I O vyplieni . . . F-a ; 20, 1 7 H . vydal Kananej a a F-a porazili Kananeja a F-a bývali synovia Izr. v strede . . . F-a ľudu, ktorý bol pozostal z . . . F-ov ; 2Pa 8, 7 podľa ohavností . . . F-ov

13, 24 20, 5 5M 8, 8 Sud 9, 1 0 l Sa 30, 1 2 ! Kr 4 , 25 2Kr 20, 7 ž 105, 33 Pr 27, 1 8 PŠ 2, 13 Jer 8, 1 3 24, 1

21, 22

A FÍKOL F., knieža jeho voj ska ; 32 ; 26, 26

Mat 23, S

A FILADELFIA píš do knihy a pošli „ . do F-e anjelovi zboru vo F-i napíš A FILAKTÉRIUM rozširujú svoje f-iá

Filém

A FILÉMON Timoteus milovanému F-ovi

2Tm 2, 17

A FILÉTUS z nich je Hymeneus a F.

Zj

1, 1 1 3, 7

Mat 10, 3

A FESTUS Luk 24, 27 dostal Félix nástupcu Porcia F-a Ján 25, 1, 4, 9, 12-14, 22-24 ; 26, 24, 25, 32 3, 7

7, 16 21, 19

dám, aby boli ako úe odporné f-y spustoším j ej vinič a j ej f. ako prvé ovocie na f-u vinič uschne, a f. uvädne (som) človek, ktorý oberá plané f-y keby hneď aj nekvitol f. povol��te druh svojho druha . . . pod f. oberajú . . . z bodľače f-y; Luk 6, 44 vidiac 1 f. pri ceste išiel k nemu ; Mar 1 1 , 1 3 f . naskutku vyschol; 2 0 od f-a sa naučte podobenstvu; Mar 13, 28 pozri f., ktorému si zlorečil niekto mal f. zasadený hľadajúc ovocie na tomto f-u vyšiel na planý f. aby ho videl vidzte f. a všetko stromovie pod tým f-om, videl som ťa môže . . . f. rodiť olivky ako keď f. zo seba mece . . . ne­ dozrelky

FIGA ; FÍK ; FIGOVNÍK naviažuc f-ového lísúa spravili si zástery vzali aj . . . z fíg nie je to miesto vhodné pre . . . f. do zeme . . . viníc, fíkov povedali f-u : Poď ty a kraľuj dali kus hrudy sušených fíg bývali bezpečne . . . p o d svojím f-om Sk vezmite hrudu suchých fíg zbil ich vinič a ich f. kto stráži f. bude jesť f. už do červena farbí nebude fíg na f-u dva koše fíg

1 4, 3 1 6, 13 3, 1 1, 44 45 46 49 6, s 7 12, 21 22 14, 8 9 1, 1 3 6, s 8, s 6 12

io. FILIP (mená 12-tich) F., Bartolomej ; Mar 3, 18. Luk 6, 1 4 p r e Herodiadu, ženu F-a ; Mar 6, 17. Luk 3, 1 9 prišiel J. d o okolia Cezáree F-ovej F., j eho brat, tetrarchom v Iturei našiel F-a a povedal mu : Poď za mnou ! F. bol z Betsaidy F. našiel Natanaela prv ako ťa zavolal F. povedal F-ovi : Kde nakúpime F. mu opovedal : Za 200 denárov (Gréci) pristúpili k F-ovi F. prišiel a povedal to Andrejovi povedal F. : Pane, ukáž nám Otca nepoznal si ma F-e ? kde sa zdržovali . . . F. a Tomáš vyvolili si . . . F-a a Prochóra F. zišiel do mesta Samárie ; 8, 6-40 zástupy . . . pozorovali na to, čo hovoril F. uverili F-ovi, ktorý im zvestoval


FILIP Sk

Fil Sk 2M ž

Jl

120

8, 26 29 39 40 21, 8

4, 15

1 5, 60, 83, 87, 1 08, 3,

14 10 8 4 10 4

1 0, 1 4

2M

21, 32 34 26, 1 14 15 13, 17

Joz 1 3, 3 Sud 3, 3 1 1 0, 6 7 1 4, 4 1 6, 9 18 21 30 4, 2 5, 1 7, 3 11 13 13, 3 5 1 7, 26 43 49 52 18, 25 23, 1 2 27 28, 1 2Sa

.A FILIPANIA viete aj vy, F .

A FILIPIS 1 6, 1 2 ; 20, 6. Fil 1 , 1 . 1 Te 2, 2

IM

! Sa

anjel Pánov prehovoril k F-ovi Duch povedal F-ovi : Pristúp Duch Pánov uchvátil F-a F. sa našiel v Azóte vošli do domu F-a, evanjelistu

1, 20 5, 1 8 8, 1 21, 1 5

! Pa 2Pa

ž Iz

1 0, 1 4, 20, 1 7,

1 16 4 11

26, 28, 56, 9, 1 4,

7 18 1 12 29 31 4 16 8 2 5 6

mužovia !zr. utekali pred F-mi porážali tábor F-ov povstala vojna v Gázere s F-mi z F-ov donášali rôzni Jozafatovi dary B. mu pomáhal proti F-om F-i vtrhli do miest keď ho boli jali F-i v Gáte Sýrov odpredu a F-ov odzadu neraduj sa, zem F-ov rozplynúť sa musíš . . . zem F-o v H. bude kaziť F-ov vystriem svoju ruku na F-ov zahynie ostatok F-ov zídite do Gátu F-ov slovo Hosp. proti vám . . . zem F-ov vytnem pýchu F-ov

FILIŠTEA bolesť pochytí obyv. F-e ty, F., j asaj oproti mne F. s obyvateľmi Týru budem pripomínať . . . F-u budem j asať nad F-ou čože ste mne vy . . . všetky kraje F-e ?

Jer Ez Am

FILIŠTÍN Kasluchím, odkiaľ vyšli F-i ; ! Pa 1, 1 2 vrátili s a d o zeme F-ov Abr. pohostínil v zemi F-ov Abimelech, kráľ F-ov ; 8 preto mu závideli F-i studne . . . zahádzali F-i neviedol (ich) B. cestou d o zeme F-ov pätoro kniežat F-ov ; Sud 3 , 3 Samgar . . . pobil z F-ov 600 mužov slúžili . . . bohom F-ov predal ich do ruky F-ov ; 1 3, 1 panovali F-i nad Izraelom F-i na teba S amsone ! ; 1 6, 1 2, 1 4, 20 Delila . . . zavolala kniežatá F-ov vtedy ho p ochytili F-i a vyklali mu oči nech tedy zomrie moja duša s F-mí porazený bol Izr. pred F-mi ; 17 F-i vzali truhlu Božiu (H.) vytrhne vás z ruky F-ov (Izr.) honili F-ov a bili ich F-i boli zohnutí Jonatán pobil posádku F-ov zhromaždili (sa) F-i, aby bojovali ; 1 7, 1 ktože j e ten neobrezaný F. F. zlorečil Dávidovi uderil F-a do čela . . . a padol padali ranení z F-ov 1 00 neobriezok od F-ov ; 2Sa 3, 1 4 F-i bojujú proti Keile idi, porazíš F-ov ; 4 ; 23, 4. 2Sa 5, 19 F-i vtrhli do zeme F-i zobrali svoje vojská do vojny ; 29, 1 ; 3 1 , 1 aby sa neradovali dcéry F-ov F-i prišli a rozložili sa Dávid porazil F-ov ; 2Kr 1 8, 8. lPa 18, 1 mali F-i zase vojnu s Izr.

Rim 16, 1 5

A FILOLOGUS pozdravte F-a

Sk

1 7, 1 8

A FILOZOF z epikurejských a stoických f-ov

Kol

2, 8

Sof Za

47, 25, 1, 6, 2, 9,

Rim 16, 1 4 Rim 1 6, 1

Iz

44, 9 10 12 45, 7

l Ko 1 6, 17

A FILOZOFIA aby vás niekto nezajal v lúpež f-ou A FLEGONT pozdravte . . . F-a A FOJBA F-u, služobnicu zboru v Kenchreách .A FORMOVAŤ tí, ktorí formujú rytiny kto tedy bude f. boha f-uje ju (modlu) kladivami ja, ktorý f-ujem svetlo A FORTUNÁTUS radujem sa príchodu . . . F-a

Sk

2, 10 1 6, 6 1 8, 23

A FRYGIA vo F-ii a v Pamfýlii keď prešli F-u chodil radom . . . po F-ii

Jer

48, 36

A FUJARA zneje moje srdce pre Moába ako f-y

2Kr

15, 19

A FÚL F., assýrsky kráľ

4M

33, 42

Á FÚNON táborili vo F-e ; 43

Ján

12, 3 1 9, 39

A FUNT Mária vzala f. masti myrry a aloe kolo 1 00 f-ov

IM

46, 1 3

2Tm

1, 15

A FUVA synovia Izachárovi . . . F. ; 4M 26, 23 A FYGELLUS odvrátili (sa) odo mňa . . . F.


121

G 1 Sa

1 4, 5

A GABA zub čnel . „ naproti G-e

Ján

1 9, 13

A GABATA židovsky g., vyvýšené miesto

Sud

Dan

8, 1 6 9 , 21 1, 19 26

Á GABRIEL G-u, vylož tomuto videnie muž G. ja som G. anjel G. od Boha

Gal 1, 2 2Tm 4, 10 l Pt 1, 1

A GALACIA zborom G-e Krescens (išiel) do G-e pútnikom diaspory . . . v G-ii

Ž

A GALÁD môj je G. a môj Manasses

Luk

l Sa 22, 5

A GÁD (prorok) prorok G. ; 2Sa 24, 1 1- 1 9 . l Pa 2 1 , 9, 1 1 , 13, 1 8, 1 9 ; 2 9 , 2 9 . 2Pa 2 9 , 25

Jer

5, 26 12, 8 49, 1

Ez Zj

48, 27 7, 5

GAD nazvala jeho meno G. synovia Zilfy . . . G. synovia G-ovi : Cifjon G., zástup ho bude zovierať z G-a Eliasaf, syn Deuelov z pok. G-ovho bolo 45 650 ; 2, 1 5 z a pok. G-ovo Geuel čeľade synov G-ových . . . 40 500 dal Mojžiš, synom G-ovým j eho mestá som dal . . . G-ovcom G-ovcom som dal z Gileáda aby kliali : Rúben, G. požehnaný ten, ktorý rozširuje G-a G-ovcom . . . povedal Jozua do dedičstva Rúbenovcom a G-ovcom; 1 3, 8 ; 22, 9 pok. G-ovmu, synom G-ovým Rámot v Gileáde z pok. G-ovho postavili tam synovia . . . G-ovi (oltár) ktoré leží prostred doliny potoka G-ovho odvedúc do zajatia . . . G-ovcov z G-ovcov . . . prešli k Dávidovi prečo potom vládne ich Moloch de­ dične G-om G-ovi jeden diel z pok. G-ovho 12 OOO zapečatených

5, l 8, 37

A GADARÉ�AN prišli . . . do kraja G-ov ; Luk 8, 26 prosilo ho celé množstvo G-ov

lM

30, 1 1 35, 26 46, 1 6 49, 1 9 4M 1, 14 25 13, 16 26, 1 8 32, 33 5M 3, 1 2 16 27, 1 3 5 M 33, 20 Joz 1 , 12 1 2, 6 13, 24 20, 8 22, 1 0 2Sa 24, 5 l Pa

Mar Luk

A GÁDI Menahem, syn G-ho ; 1 7

2Kr 15, 14 Dan

A GAJDY 3, 5, 1 0, 1 5

Sk 1 9, 29 20, 4 Rim 1 6, 23

·

..._ GAJUS strhnúc so sebou G-a G. Debriansky pozdravuje vás G.

l Ko 3J

1 , 14 1

A GAL 9, 26-4 1 . ! Pa 9, 1 6

l Pa

60, 9

nekrstil (som) okrem Krispa a Gája starší milovanému G-ovi

A GALÁL 9, 1 5, 1 6. Neh 1 1 , 1 7

1 6, 6 18, 23 l Ko 1 6, 1

A GALATSKÝ prešli Frýgiu a G-ú krajinu chodil radom po G-ej krajine ako som nariadil g-m zborom

Gal

A GALAŤAN ó, nerozumní G-ia

Sk

2M

3, 30, 34

1 1 Kr3 1 , 47 Joz

20, 7

2Kr 15, 29 Iz 9, 1 Mat 2, 22 3, 13 4, 12 23 25 1 7, 22 1 9, 1 26, 32 27, 55 28, 10 16 Mar 1, 28 39 3, 7 6, 21 9, 30 1 5, 41 Luk 2, 4 39 3, 1 4, 14

A GALBAN vezmi si . . . g-u A G AL-ÉD Jakob ju nazval hebrejsky G. ;

48

GALILEA zasvätili Kádeš v G-i ; 2 1 , 32. l Pa 6, 76 Tiglat-pilezer (vzal) G-u na G-u pohanov; Mat 4, 1 5 CJozef) ušiel do krajov G-e prišiel J. od G-e Ježiš . . . odišiel do G-e ; Mar 1, 1 4 Ján 4 , 3 , 43, 45, 47, 54 J. chodil dookola po celej G-i ; Ján 7, 1, 9 išli za ním mnohé zástupy z G-e chodili spolu po G-i stalo sa, keď dokončil J. tie slová, že sa zobral z G-e predidem vás do G-e ; 28, 7. Mar 1 4, 28; 1 6, 7 išli za Ježišom od G-e aby odišli do G-e učeníci išli do G-e po celom okolí G-e kázal v ich synagógach po celej G-i množstvo ľudu od G-e robil Herodes . . . popredným G-e hostinu išli pomimo cez G-u keď bol v G-i odišiel aj Jozef od G-e navrátil sa do G-e Herodes tetrarchom . . . v G-i J. sa navrátil „ . do G-e


GAULEAN Luk

Ján

Sk Mar Luk

Ján Sk 1 Kr Mat

Mar Luk Ján

Sk

122

5, 17 8, 26

zo všetkých mestečiek G-e preplavili sa do kraja . . . ktorý j e lM naproti G-i Ez 17, 1 1 išiel pomedzi Samáriu a G-u 23, 5 započal od G-e a prišiel až sem Joz 6 keď počul Pilát o G-i 49 ženy . . . prišli s ním od G-e ; 55 24, 6 ako vám hovoril, keď ešte bol v G-i l Sa 1, 44 chcel J. vyjsť do G-e 4, 45 prišiel do G-e 7, 4 1 čo, azda z G-e prij de Kristus ? ! 5 2 prorok nepovstane z G-e 9, 3 1 zbory po celom Judsku a po G-i

30, 37 31, 8 1 1, 22 5, 6, 7, 1 7, 21,

8 17 14 4 10

27, 4 GALILEAN 1, 20 2Sa 1 5, 1 8 14, 70 lebo aj si G. 2 1 , 20 13, 1 rozprávali o tých G-och, ktorých 22 krv 2 domnievate (sa), že tí G-ia boli l Kr 2, 40 hriešni 22, 59 i tento bol s ním, lebo však aj je G. 2Kr 12, 1 7 lPa 7, 21 23, 6 opýtal sa, či j e to človek G. 8, 13 4, 45 prijali ho G-ia 18, 1 2, 7 či hľa, nie sú všetci títo . . . G-ia 2Pa 1 1 , 8 GALILEJSKÝ 26, 6 ž 9, 1 1 dal kráľ Šalamún Chíramovi 56, 1 20 miest v G-ej zemi 6, 2 Am 4, 18 chodiac popri G-om mor i ; 1 5, 29. Mar 1, 1 6 ; 7 , 3 1 lM 36, 1 1 21, 1 1 prorok z G-ého Nazareta 26, 69 aj ty si bol s tým G-m Ježišom 1, 9 prišiel J . z G - ého Nazareta 1, 26 bol poslaný anjel . . . do g-ého mesta Joz 19, 45 ; 4, 44 kázal v g-ch synagógach 2, 1 bola svadba v G-ej Káne 1 1 počiatok divov učinil J. v G-ej l M 1 0, 1 9 Káne 5M 2, 23 6, l odišiel J. za G-é more 1, 1 1 g. mužovia, č o tu stojíte Joz 10, 4 1 5, 37 povstal Júda G . 1 1 , 22

1 Sa Iz

2S , 44 1 0, 30

A GALLÍM (Laiš) ktorý bol z G-a nariekaj hlasne, dcéro G-a

Sk

18, 12 14 17

A GALLIO N keď bol G. prokonzulom povedal G. Židom G. na to nič nedbal

4M

1, 10

Sk

5, 34 22, 3

A GAMALIEL G., syn Pedahcúrov ; 2, 20; 7, 54, 5 9 ; 1 0, 23 G., učiteľ zákona vychovaný . . . pri nohách G-a

2Sa Jer

23, 38 3 1 , 39

A GAREB G. Jiterský ; l P a 1 1 , 40 až na pahor G.

Joz

A. GAš ; GAAŠ 24, 30. Sud 2, 9. 2 S a 23, 30. lPa 1 1 , 32

1 5, 47 1, 18 6, 4 1 6, 1 21 l Sa 6, 1 7 l Kr 4 , 24 2Kr 1 8, 8 lPa 7, 28 Jer 25, 20 47, 1 5 Am 1, 6 7 Sof 2, 4 9, 5 Za Sud

Sk

8, 26

5M

1 4, 5

A. GAŠTAN g-ový (prút) g-y neboli ako j eho vetvy

GAT nezostalo niktorého z Enákov . . . v G-e nech sa prenesie truhla . . . do G-a za G. j e den, za Ekrón j eden od Ekróna až po G. ; 1 7, 52 Goliáš, z G-u ; 23 k Achišovi, kráľovi mesta G-u ; 1 2 ; 27, 2 , 3 Dávid utiekol do G-u neoznámte toho v G-e ; Mi 1, 1 0 600 mužov, ktorí boli prišli z G-u bola vojna v G-e ; l Pa 20, 6 tí 4 sa narodili Rafovi v G-e ; l Pa 20, 8 Šimei . . . odišiel do G-u ; 4 1 Hazael . . . bojoval proti G-u ale ich zabili mužovia mesta G-u obrátili na útek obyv. G-u Dávid . . . vzal G . i j eho dediny (Rechabeám vystavil) G. rozboril múr mesta G-u keď ho boli jali Filišt. v G-e zídite do G-u Filištínov &.. GÁTAM synovia Elifazovi . . . G. ; 1 6 . l Pa 1 , 3 6 A GAT-RIMMON 2 1 , 24, 25. lPa 6, 69 ..t.. GAZA hranica Kananejov . . . až do G-y Avajov, ktorí bývali v dedinách až po G-u tak ich pobil Jozua . . . až po G-u nezostalo niktorého z Enákov . . . iba v G-e G., j ej mestečká i jej dediny Júda zaujal G-u až potiaľ, ako ideš do G-y odišiel Samson do G-y odviedli ho (Samsona) dolu do G- y za Ašdód j eden, za G-u j eden vládol . . . od Tifsachu až po G-u porazil Filišt. až po G-u Sichem a j eho dediny až po G-u (napáj al som) G-u, Ekron prv ako zbil faraón G-u prij de plešina na G-u pre troje prestúpení G-y pošlem oheň na múr G-y G. bude opustená Gaza . . . bude sa zvíjať bolesťou . . . zahynie kráľ G-y na cestu, ktorá vedie . . . do G-y .a.. GAZELA g-u (budete j esť)


123

Sud

Ezd

GERŠONOVCI A GÁZER 1, 29. 2Sa 5, 25. l Kr 9, 1 5-17. 1 Pa 2, 46 ; 1 4, 1 6 ; 20, 4 A GAZZAM 2, 48. Neh 7, 5 I

ž 2Kr ! Pa

Sud

Žid Joz 1 Pa J oz Joz

2Kr

Jer lKr

Mat

2M 4M

6, 53 5, 1 30, 13 18, 16

A GENEZARETSKÝ prišli do G-ej zeme stál vedľa G-ého jazera A GÉR šekel má 20 g. ; 4M 3, 47. Ez 45, 12 v šekle svätyne, ktorý váži 20 g.

A GEBA (mesto) G. ; 2 i , I 7 A GÉRA Dávid . . . bil Filišt. od G-y I M 46, 2I synovia Benjamínovi . . . G. G. Benjaminova Sud 3, I5. 2Sa 1 6, 5 ; I 9, I 6, 1 8 . ! Kr 2, 8 . poškvrnil výšiny . . . od G-y ! Pa 8 , 3 , 5 , 7 8, 6. 2Pa 1 6, 6. Ezd 2, 26. Neh 7, 30; 1 1 , 3 I ; I 2, 29 A GERÁR IO, 29 G., povedia, bude nám nocľažišťom I M 1 0, I 9 od Sidona, ako ideš do G-a 14, 10 bude ako Araba od G-y 2 0 , 1 Abrahám . . . pohostínil v G-e 2 Abimelech, kráľ G-a ; 26, 26 A GEBAL 26, 1 Izák odišiel . . . do G-a 83, 8. Ez 27, 9 6 býval Izák v G-e A GEDALIÁŠ 1 7 rozložil sa táborom v doline G-e 2 0 pastieri z G-a vadili sa 25, 22-24 G., syn Achikámov; 2Pa I 4, 13 Aza ich prenasledoval . . . až po G. Jer 39, I 4 ; 43, 6 1 4 zbili všetky mestá v okolí G-a 25, 25 zabili G-a ; Jer 4 I , 2 25, 3, 9. Ezd 1 0, 18. Jer 38, 1 ; 40, 5-1 6 ; A GERGEZEJ 4 1 , I-18. S of 1 , 1 I M I O, 1 6 (Kanaán splodil) G-a A GEDEON 7, 1 vyplieni . . . G-a 5M 3, I O vyženie spred vašej tvári . . . G-a Joz 6, 1 1 G., j eho syn, mlátil 13 povedal G. : ó, môj pane, ak je H. Neh 9, 8 dáš zem . . . G-a Pozri tiež heslo: Girgazej s nami 6, I 9-39 ; 7, 1-25 ; 8, 4, 7, 1 1 , 13, A GERGEŽAN 22-35 Mat 8, 28 prišiel . . . do zeme G-ov 24 G. tam vystavil Hosp. oltár 34 Duch Hosp. obliekol na seba G-a A GERIZÍM 7, 1 Jerubbál, to j est G. 5M 1 1 , 29 dáš požehnanie na vrchu G. I 4 nie j e to nič iné, iba meč G-a 27, I 2 žehnali ľud, na vrchu G-e 18 poviete : Za Hosp. a za G-a ; 20 8, 33 oproti vrchu G-u Joz 8, 2 1 vstal G. a zabil Zebacha Sud 9, 7 postavil sa na . . . vrchu G-a 27 G. z toho urobil efod 30 G. mal 70 synov .t. GERŠOM 32 zomrel G., syn Joasov 2, 22 nazval jeho meno G. ; I 8, 3 2M 1 1, 32 aby som rozprával o G-ovi 6, I6, I 7 . Sud I8, 30. I Pa 6, 1 , 43, 71 ; 23, I5, 1 6 ; 26, 24. Ezd 8, 2 A GÉDER 12, 13 kráľ G-a jeden A GERŠON 4, 23 bývali v Netaim-e a v G-e IM 46, 11 synovia Léviho : G. ; 2M 6, I6. A GEDERÓT 4M 3, I7. ! Pa 6, I 15, 4 1 (mesto) G. ; 2Pa 28, I8 3, I8 mená synov G-ových 4M 2 I G-ove čeľade boli A GEDOR 25 to, čo mali strážiť synovia G-ovi 25, 58. ! Pa 4, 4, 1 8, 39; 8, 3I ; 9, 37 ; 4, 22 spočítaj i počet synov G-ových; 1 2, 7 4, 38, 4I 7, 7 2 vozy a 4 voly dal synom G-ovým .t.. GEHÁZI 1 O, I 7 rušali sa synovia G-ovi 4, 12 G. (služobník Elizeov) 4, I 4, 25, 26, 57 po G-ovi g-ovská čeľaď 27, 29, 3 1 , 36 ; 5, 20, 21, 25 ; 8, 4, 5 ! Pa 6, I 6, I 7, 20, 62 ; I5, 7 ; 23, 6 A GEMARIÁŠ A GERŠONOVCI 29, 3; 36, I O, I I , I2, 25 3, 23 čeľade G-ov táborili 4M A GENEZARET 24 služba čeľadi G-ov : slúžiť a nosiť 15, 20 zbil . . . G. s celou zemou 4, 27, 28. Joz 2I, 6, 27, 33. IPa 23, 7 ; 1 4, 34 prišli do zeme G-a 26, 2I ; 29, 8 . 2Pa 29, I 2

Joz 18, 24 2Sa 5, 25 l Kr 15, 22 2Kr 23, 8 I Pa 6, 60; Iz Za

Mar Luk


GEŠEM Neh Joz 2Sa

5M lM lPa

2, 19

A GEŠEM G. Arabský; 6, 1, 2

A GEŠÚR 1 2, 5 územie G-ov ; 13, 1 1 , 13 3, 3 ; 13, 37, 38 ; 1 4, 23, 3 2 ; 1 5 , 8 . l Pa 3, 2. 2 P a 2, 2 3 3, 14 1 0, 23 1, 17

Mat 26, 3 6

Joz

124 Jer

41, 12 16 21,

A GEŠÚRAN Gešúrania ; l Sa 27, 8

l Pa

25, 4, 29

.&. GETER

Ezd

A GIDDÉL 2, 47, 56. Neh 7, 49, 58

4M

1, 1 1

lM l Kr

2, 13 meno druhej rieky j e G. 1 , 33, 38, 45. 2Pa 32, 30; 33, 14

synovia Aramovi . . . G . synovia Semovi . . . G .

A GETSÉMANE prišiel . . . na miesto zvané G. ; Mar 1 4, 32

1

A GIDDALTI

28, 4

3 1 , 21

A GIBEON 9, 3 obyv. G-a p očujúc 17 ich mestá boli G., Kefíra obyv. G-a učinili pokoj s Izr. 1 0, 1 G. bolo veľké mesto 2 4 zbijeme G., pretože učinil pokoj 5, 6, 1 0, 4 1 ; 1 1 , 1 9 ; 1 8, 25 ; 2 1 , 17. 2 S a 2, 1 2, 1 3 , 1 6, 24 ; 3, 3 0 ; 20, 8 1 2 slnce v G-e, stoj ticho l Kr 3, 4 kráľ odišiel do G-a 5 v G-e sa ukázal H. Šalamúnovi ; 9, 2 8, 29 v G-e bývali : otec G-a ; 9, 35 ! Pa 5M 1 4, 1 6, 39 ; 2 1 , 29. 2Pa 1 , 2, 3, 1 3 . Joz Neh 3, 7 ; 7, 25 Chananiáš . . . ktorý bol z G-a Jer 28, 1

1 1 , 30 4, 19 5, 9

A GIBEA (mesto) G. pôj deme až do G-e ; 1 9, 1 3- 1 6 ; 20, 4-43 1 Sa 1 O, 26 S aul odišiel do . . . G-e 1 1 , 4 prišli poslovia do G-e 13, 2, 3, 1 5, 1 6 ; 14, 2, 1 6 ; 15, 34 ; 23, 1 9 ; 26, 1 . 2 S a 6, 3 , 4 ; 2 1 , 6 ; 23, 29 . lPa 2, 49 ; 1 1 , 3 1 . 2 P a 13, 2 22, 6 sedel Saul v G-i 1 0, 29 utečie G. Saulova Iz Hoz 5, 8 trúbte na trúbu v G-i 9, 9 porušili (sa) ako za dní G-e 1 0, 9 odo dní G-e si hrešil Izr. ! 9 nepostihla ich v G-i vojna A GIBEĽAN zem G-ov a celý Libanon tesali . . . stavitelia Chíramovi i G-ia

A GILBOA vrch G. ; 31, 1 , 8 . 2 S a 1, 6, 2 1 ; 21, 12. lPa 1 0, 1 , 8

GILEÁD lM

Joz 1 5, 57 Sud 19, 12

A GIDEON Abidán, syn G-iho ; 2, 22 ; 7, 60, 65 ; 1 0, 24 A GICHON

J. GIBBETON Joz 1 9, 44 (mesto) G. ; 2 1 , 23 l Kr 15, 27 ; 1 6, 15, 1 6, 1 7

Joz

A GIBEOŇAN Gibeoňania ; 2 1 , 2, 3, 4, 9

2Sa

A GÉZER 1 0, 33 Horám, kráľ G-a 1 2, 12; 1 6, 3, 10; 21, 2 1 . l Pa 6, 67 ; 7, 28 l Sa

Joz 13, 5 5, 1 8 l Kr

pri mnohých vodách, ktoré sú v G-e ktorých navrátil späť z G-a

obrátil svoju tvár smerom k vrchu G-u 23 na vrchu G-e ; 25 37, 25 zástup Izmaelitov prichádza o d G-a 4M 26, 29 (syn) G. ; 30 ; 27, 1 ; 36, 1 32, 1 videli zem Jazer a zem G. ; 32, 26, 29, 39 40 Mojžiš dal G. Machírovi 2, 3 6 ; 3, 1 0-1 6 ; 4, 43 5M 34, 1 H . mu ukázal celú zem G. J oz 1 2, 2 do polovice G-a ; 5; 1 3, 31 13, 1 1 , 25 ; 1 7, 1 , 3, 5, 6; 22, 9, 1 3, 15 20, 8 Rámot v G-e; 21, 38 Sud 5, 1 7 G. býval za Jordánom 1 0, 17 položili s a táborom v G-e ; 1 8 1 1 , 1 G . splodil Jeftu 1 1 , 8-1 1 ; 20, 1. 2 S a 2, 9 ; 1 7, 26 ; 24, 6. l Kr 4, 1 9 ; 1 7, 1 . 2Kr 10, 33 ; 15, 29. l P a 5, 9-1 6 ; 7, 1 7 l Pa 2 , 2 2 Jaira, ktorý mal 23 miest v zemi G. ž 1 08, 9 môj je G., môj j e Manasses PŠ 4, 1 ako stádo kôz, ktoré sa spúšťajú z vrchu G-a Jer 8, 22 č i nieto balzamu v G-e ? 22, 6 si mi ako G. 46, 1 1 iď hore do G-u 50, 1 9 v G-e sa bude sýtiť j eho duša Hoz 6, 8 G., mesto činiteľov neprávosti 12, 1 1 ak je G. ničomnou modlou Am 1 , 3 mlátili G-a želez. mlátidlami 1 3 rozpárali tehotné G-a 1 9 Benjamín (bude vládnuť) G-om Obad Mi 7, 1 4 nech pasú v Bázane a v G-e Za 1 0 , 1 0 dovediem ich do zeme G-a

A GILGAL býva na rovine naproti G-u táborili v G-e ; 2 0 ; 5, 1 0 ; 9, 6 nazval meno toho miesta G.


125

GRÉK

Joz 1 0, 6, 7, 9, 1 5, 43 ; 1 2, 23 ; 1 4, 6 ; 1 5, 7 Sud 2, 1 vyšiel anjel, posol Hosp. z G-a 3, 1 9 vrátiac sa od lomov, ktoré sú pri G-e l Sa 7, 1 6 ; 1 1 , 1 4, 1 5 ; 13, 4, 7-1 5 ; 15, 33 15, 12 zišiel do G-a 21 aby bolo čo obetovať . . . v G-e 2Sa 1 9, 15, 40. 2Kr 2, l ; 4, 38 Hoz 4, 15 nechoďte do G-a ; Am 5, 5 9, 15 nešľachetnosť je v G-e 12, 1 1 ktorí v G-e obetujú voly Am 4, 4 prestupujte zákon Boží, do G-a 5, 5 G. ľ ôjde istotne do zajatia Mi 6, 5 od Sittima až po G. 2Sa

ž

15, 12

A GILON Achitofel Gilonský . . . z G-a ; 2Sa 23, 34

5M Iz Jer

IM Joz ! Pa

15, 2 1 24, 1 1 1, 1 4

2 Sa

4, 3.

ž

8,

2Sa

21, 1 8

lM

6, 14

l Pa

5, 4.

5M

4, 43.

Mat 27, 33 Ján

19, 1 7

l Sa

17, 4 21, 9 21, 1 9 10, 2 3

1 0, 1 9 1 3, I O 1 4, 2 10 11 1 8, 20 1 9, 24 32, 32 1, 9 10 23, 1 4 49, 1 8 2, 9 2, 6 7

Tibni, syn G-ov ; 22

A GINNETON Neh 10, 6 ; 1 2, 1 6

lM

IM

A GIMEL Sof 25, 3; 34, 4; 1 1 9, 17. PJ 1, 3; 2,3 ; 3, 7 ; 2Pt 4, 3 Júda A GINAT

l Kr 1 6, 21

2Sa

38, 6 Ez Hoz 1, 3

Mat 1 0, 15

G. i všetky jeho hejná G„ dcéra Diblaim G OMORA ako i deš do . . . G-y skazil H. Sodomu a G-u ; 5M 29, 23. Iz 13, 1 9 Biršom, kráľom G-y ; 8 utekali, kráľ . . • G-y pobrali . . . majetok Sodomy a G-y krik Sodomy a G-y je veľký pršala na . . . G-u síra ich vinič je . . . z polí G-y G-e by sme boli podobní ; Rím 9, 29 pozorujte . . . vy, ľude G-y j eho obyvatelia ako G. ako podvrátenie . . . G-y ; 50, 40. Am 4, 1 1 synovia Ammonovi ako G. mestá Sodomy a G-y obrátil na popol ako Sodoma a G-a A G OMORAN znesiteľnejšie bude zemi . . . G-ov ; Mar 6, 1 1

A G ÓŠEN A GIRGAZEJ Joz I O, 41 ; 1 1 , 1 6 ; 15, 5 1 (tvojmu semenu som dal zem) G-a bojoval proti vám . . . G A GOZAN (Kanaán splodil) G-a 2Kr 1 7, 6 ; 18, 1 1 ; 1 9, 12. !Pa 5, 26. Iz 37, 12 A GITTAIM A GÓZEN Neh 1 1 , 33 lM 45, 10 budeš bývať v zemi G-a ; 47, 6 A GITŤANKA 46, 28 prišli do zeme G-a na nápev G. ; 8 1> l ; 84, 1 28, 29, 34 ; 47, 1, 4, 27 ; 50, 8 8, 22 učiním zvláštnu vec so zemou G. 2M A GOB 9, 26 v zemi G-a . . . nebolo ľadovca bola vojna v G-e ; 1 9 A GRANÁTOVÝ A GÓFER 2M 28, 33 g-é jablko ; 34; 39, 24-26. 4M učiň s i koráb z dreva g-a 13, 24. 5M 8, 8. 2Pa 3, 1 6 ; 4, 13. A GÓG P Š 4, 3 ; 6, 7 ; 8, 2. (Jl 1 , 1 2. Hag 2, 19) Ez 38, 2, 3, 14, 1 6, 1 8 ; 39, 1, 1 1 . 4M 20, 5 g-á jabloň ; ! Sa 14, 2. PŠ 6, 1 1 ; Zj 20, 8 7, 13 .A GÓLAN A GRÉCKO Joz 20, 8; 2 1 , 27. lPa 6, 71 Sk 20, 2 (Pavel) prišiel do G-a A GOLGOTA A GRÉCKY prišli na miesto, zvané G. ; Mar 15, 22 Dan 8, 21 kozol . . . je g. kráľ Lebka, ktoré sa volá hebrejsky G. 1 0, 20 hľa, prijde g-e knieža 1 1, 2 zobudí všetko proti g-emu kráľ. .A GOLIÁŠ Luk 23, 38 nápis napísaný . . . písmom g-m ; Ján 1 9, 20 G„ z Gátu; 23 G. Filištínsky; 22, 1 0 Sk 1 7, 12 uverili mnohí z nich, i g-ch žien G . Giťťanský; !Pa 20, 5 21, 37 on povedal : Vieš g. ? Zj 9, 1 1 v g-om jazyku má meno Apollyon .A GOMER GRÉK synovia Jafetovi : G. ; l Pa 1, 5 Mar 7 , 26 žena bola G-yňa synovia G-ovi ; l Pa 1, 6


GRÉK

126

Ján

7, 35

Sk

1 2, 20 14, 1 1 6, 1 18, 4 17 1 9, 1 0 17

20, 2 1 2 1 , 28 1, 1 4 16 3, 9 1 0, 1 2 1, 22 l Ko 23

Rim

pôj de do diaspory G-ov a bude učiť G-ov ? boli tam niektorí z tých G-ov uverilo veľké množstvo . . . G-ov ; 17, 4 Timoteus, syn . . . otca G-a ; 3 presviedčal Židov i G-ov pochytili všetci G-ci S osténa počuli slovo Pána Ježiša . . ._ G-ci stalo sa známym všetkým Zidom i G-om svedčiac pevne Židom i G-om G-ov voviedol do chrámu G-om i barbarom . . . som dlžníkom Židovi predne i G-ovi ; 2 , 9 , 1 0 tu prv sme obvinili i Židov i G-ov nieto rozdielu medzi Židom a G-om G-ci hladajú múdrosť Židom pohoršenie a G-om bláznovstvo

l Ko

1, 24 1 0, 32 12, 1 3

Gal

2, 3 3, 28

povolaným Židom i G-om aby ste neboli urážkou ani Židom ani G-om pokrstení v j e dno telo, buď Židia buď G-ci Títus, ktorý bol so mnou, súc G. niet Žida ani G-a ; Kol 3, 1 1

A GROŠ Mat 1 0, 29 1 7, 27 Luk 1 2, 6 1 5, 8 9

nepredávajú 2 vrabce za g. keď j ej otvoríš ústa, nájdeš g. nepredávajú 5 vrabčekov za 2 g-e ? ktorá žena, ktorá má 1 0 g-ov, keby stratila 1 g. radujte sa so mnou, lebo som našla g.

A GÚNI IM

46, 2 4

l Pa

5, 1 5

synovia Naftaliho . . . G. ; 4M 26, 48. l Pa 7, 1 3 Achi, syn Abdielov, syna G-ho

H A HABAKUK Hab

1,

lM

3,

prorok H. ; 3, 1

HAD 1 4

14 49, 1 7 2M

4, 3

4M

21, 6 7 9 9

2Kr 18, 4 Jób 20, 1 6 26, 1 3 58, 5 ž 91, 1 40, Pr 23, 30, Kaz 1 0, Iz

13 4 32 19 8 11 11, 8

Jer

1 4, 34, 65, 8,

Am

29 15 25 17

9, 3

h. bol naj chytrejší h. povedal žene : Istotne nezomriete B . riekol h-ovi : Ž e s i t o urobil Dán bude h-om na ceste, jedovatým h-om (palica) obrátila sa na h-a ; 7 , 1 0, 1 2, 1 5 H. poslal na ľud j edovatých h-ov modli sa Hosp. , aby odstránil od nás h-a spravil Mojžiš medeného h-a keď pozrel uštipnutý na med. h-a, žil (Ezechiáš) roztikol med. h-a bude ssať j e d ľútych h-ov prebodne dlhého h-a maj ú v sebe j ed, podobný j edu h-a. Sú ako j edovatý h. stupíš . . . n a j edovatého h-a ostria svoj j azyk ako h. (víno) naposledy poštípe ako h. cesty h-a n a skale toho, kto borí plot, poštípe h. a k poštípe h . dieťa . . . bude sa ihrať nad dierou j e d. h-a j eho plod bude ohnivý h. ; 30, 6 tam bude hniezdiť šípový h . h-ovi za pokrm bude prach pošlem n a v á s h-ov, j edovatých h-ov rozkážem h-ovi, a vyhryzie ich

Mi

Ján 3, 1 4 Rim 3, 1 3 l Ko 1 0, 9 2Ko 1 1 , 3 9, 1 9 Zj 12, 9 15 20, 2

budú lízať prach ako h . č i m u azda podá h-a ; Luk 1 1 , 1 1 buďte opatrní ako h-y H-y ! Plemä vreteníc h-ov budú brať dal som vám . . . moc šliapať po h-och ako Mojžiš povýšil hada na púšti jed ľútych h-ov pod ich rtami pohynuli od h-ov ako čo h. zviedol Evu ; I M 3, 1 3 ich chvosty s ú podobné h-om starý h., ktorý sa volá diabol h. pustil zo svojich úst . . . vodu chopil draka, toho starého h-a

l M 36, 35 ! Kr 1 1, 1 4

H., syn Bedadov ; 36. 1 P a 1, 46-5 1 H. Edomský ; 1 1 , 1 7, 1 9, 2 1 , 25

7, 7, 1 0, 23, Mar 1 6, Luk 1 0, Mat

17 10 16 33 18 19

A HADAD

A HADADÉZER 2Sa

8, 3-1 2 ; 1 0, 1 6, 1 9 . l Kr 1 1 , 23

HÁDANKA; HÁDKA Sud 14, 1 2, 1 4, 1 5, 1 6, 17 Ez 17, 2 synu človeka, zahádaj h-u

A HADARÉZER ! Pa

18, 3, 5, 7-1 0 ; 1 9, 1 6, 1 9

A HADASA Est

2, 7

vychovával H-u, ináče Ester

HÁDAŤ SA Sk

9, 2 9

Sk

15, 2 17, 1 8

h - 1 sa s hellenistami

HÁDKA povstala vzbura a nemalá h. dali s a s ním do h-y


127

HANBA

1 Tm 6, 4 lM

A HAD ORÁM 10, 27. l Pa 1, 21 ; 18, I O

Sud 20, 1 6 2Sa 16, 6 6, 27 Jób Mat 7, 6 lM

1 6, 4 8 15 21, 9 14

Gal

1 Pa ž Ezd

chorobneje na škriepky a h-y

17 , 17 4, 24 25 5, 10 83, 7 5, 1 6, 14.

! S a 23, 1 9 IM

12, 8

Joz

8, 29

2M 5M

34, 1 3 12, 3 16, 2 1 l Kr 1 4 , 2 3 2Kr 1 3, 6 18, 4 21, 7 23, 6 14 2Pa 17, 6 31, 1 34, 7 27, 9 Iz Mi 5, 1 4 Mat 5, 25 Luk 12, 58 Sk 1 6, 35

1 Pa

A HAKKÓ C 24, 10. Ezd 2, 61. Neh 3, 4, 21 ; 7, 63

A HALIER Mat 5, 26 dokiaľ nezaplatíš aj posledného h-a ; HÁDZAŤ Luk 1 2, 5 9 h-li kamene z praku navlas Mar 1 2, 42 vdova „ . hodila 2 h-e ; Luk 21, 2 (Šimei) h-1 kamene do Dávida o sirotu hádžete lós A. HALLELUJAH nehádžte svojich periel pred svine ž I 04, 36 ; I 05, 45 ; 1 06, 1 , 48 ; 1 1 1 , l ; 1 12, l ; 1 13, l, 9 ; H5, 1 8 ; A HAGAR 1 1 6, 1 9 ; 1 1 7, 2 ; 1 35, 1 , 21 ; mala dievku Egypťanku . . . H. ; 3 ; 1 46, 1, I O ; 1 47, 1, 20 ; 1 48, 1, 14 ; 25, 1 2 1 49, 1 , 9 ; l, 6 (Abram) vošiel k H-i, a počala Zj 1 9, 1 hovorili : H. ; H„ dievko Sárajina, odkiaľ 4 povedali : Amen, h. ! ; 6 prichádzaš A. HALLOCHEŠ H. porodila Abramovi syna ; 1 6 Sára videla syna H-i „ . ž e j e Neh 3, 1 2 ; 1 0, 24 posmievač HALUZ Abrahám . . . vzal chlieb a kožicu Neh 8, 1 5 doneste olivových h-l a h-í olej . vody a dal H-i anjel Boží zavolal na H. stromov Pozri tiež heslo : Letorast; Vetva riekol jej : Čo ti je, H. ? radiaca deti v rabstvo, a to j e H. A HÁ.MA H-ou je vrch Sinai lM 1 4, 5 zbili „ . Zuzimov v H-e A HAGARANIA A HÁ.MAN Hagarania ; 5, 1 9, 20 Est 3, zveličil kráľ Ahasver H-a Hagarovia 3, 2-1 5 ; 4, 7 ; 5, 4-14 ; A HAGGEUS 7 , 1 - I O ; 8 , 1-7 ; 24 9 , 1 3 I O synov H-ových prorokoval prorok H. Hag 1 , 1 , 3, 12, 1 3 ; A HAMAT 2 , 1 , 1 0, 1 3, 1 4, 20 4M 1 3, 22; 34, 8. 2Kr 1 4, 25 A HACHIL .II. HAMMEDÁT na vŕšku H. ; 26, 1 , 3 Est 3, l H. Agagský; 1 0 ; 8, 5 ; 9, 10, 24 .& HAJ HANBA mesto H. ; 13, 3. Joz 7, 2-5 ; p 2 a 32, 21 navrátil sa s h-ou S, 1 -29 ; 9, 3 ; 1 0, 1, 2 ; 1 2, 9. 8, 22 ktorí ťa nenávidia, Jób sa h-ou Ezd 2, 28. Neh 7, 32 35, 26 nech oblečú h-u a Ž kráľa H-a obesil 44, 1 6 h. moj ej tvári ma pokrýva HAJ 69, 20 ty znáš . . . moju h-u 83, 17 naplň ich tvár h-ou ich h-e povytínate ; 5M 7, 5 1 8 nech rumenejú h-ou a zahynú ich h-e popálite ohňom I 09, 29 nech sa odejú svojou h-ou nevysadíš si h-a 1 32, 1 8 j eho nepriateľov odejem h-ou narobili si h-ov ; 2Kr 17, 1 6 3, 35 blázni si odnášajú h-u Pr b a ešte i h. stál v Samárii I O, 5 kto vyspáva v žatve, je syn, ktorý (Ezechiáš) vysekal h-e robí h-u postavil aj rytinu h-a 28, 7 kto sa druží so žráčmi, robí svojmu dal vyniesť h. z domu Hosp. otcovi h-u (Joziáš) posekal h-e ; 2Pa 34, 3 29, 1 5 rozpustilé decko robí svojej matke (Jozafat) odstránil „ . h-e . h-u posekali h-e Iz 3, 1 7 H. obnaží ich h-u h-e a rytiny roztrieskal 3 0 , 3 bude sila faraónova na h-u nepovstanú viacej h-e 61, 7 za svoju h-n dostanete dvojnásobne vykorením tvoje h-e 3, 25 ležíme vo svojej h-e Jer A HAJDÚCH 13, 26 tak sa bude vidieť tvoja h. sudca by ťa vydal h-ovi ; 58 Hoz 10, 6 Efraim si odnesie h-u h. by ťa uvrhol do žalára Sof 3, 5 nešľachetník nezná h-y poslali velitelia h-ov ; 1 6, 36, 38 Luk 14, 9 s h-ou zaujímať . . . miesto


HANBIŤ SA

128

Žid Zj

I 2, 2 3, I8

(Ježiš) strpel kríž opovrhnúc h-ou aby sa neukázala h. tvojej nahoty I M

lM Ezd J ób

2, 9, 19, 25, 31, 37, 70,

boli obidvaja nalú . . . a neh-li sa môj Bože, h-m s a a stydím či sa neh-e, že ma tak mučíte ? h. sa budú tí, ktorí neverne robia nedopusť, aby som sa musel h. nebudú sa h. v zlý čas nech sa hanbia . . . tí, ktorí hľadajú moju dušu nech sa nemusím h. na veky vtedy sa nebudem h. Hosp., nedaj, aby som sa musel h. slnce sa bude h . ktorí' očakávajú na mňa, sa ne­ budú h. neboj sa, lebo sa nebudeš h. ako sa hanbí zlodej . . . tak sa budú h., dom Izr. budeš sa h. pre Egypt h. sa nehanbia ; 8, 1 2 h. s a budú t í múdri h. sa budú oráči h. sa bude dcéra Egypta tak sa bude h. Moáb ; 2 0 j eho modly sa b u d ú h . h. sa bude v a š a mater budú sa h. pre svoje obete Izrael sa bude h. môj ľud (sa) nebude viacej h. vidiaci sa budú h. národy to uvidia a budú sa h. budú sa h . a ostýchať môjho syna ktokoľvek by s a h - 1 za mňa ; Luk 9, 26 h-li sa všetci j eho protivníci žobrať sa h-m Boha (sa) nebál a človeka neh-1 lebo sa neh-m za evanjelium tak sa nehanbi za svedoctvo nášho Pána trpím, ale sa neh-m nehanbí sa volať ich bratmi

A HANOCH 4, 1 7, I 8

HANBIŤ SA

ž

Iz

Jer

25 6 3 3 18 I9 3

7I, 1 1 1 9, 6 31 24, 23 49, 23 54, 4 2, 26

36 6, 1 5 8, 9 1 4, 4 46, 24 48, 1 3 50, 2 12 Hoz 4 , I 9 1 0, 6 2, 27 Jl 3, 7 Mi 7, 1 6 Mat 2 1 , 37 Mar 8, 38 Luk 13, 1 6, 1 8, Rím 1, 2Tm 1 , Žid

17 3 2 I6 8

12 2, 1 1

A\. HANEBNOSŤ

Sud 20, 6 Hoz 2, 5 Rim 1 , 27 2Ko 4, 2 Júda 13

..._ HÁRAN IM

69, I O

2Sa

23, 33.

IM

4 , 21

!Sa

3 I , 27 1 0, 5 1 6, 1 6

2Sa

23 6, 5

!Pa

15, 16,

Neh 1 2, 27 Jób 30, 3 1 ž 33, 2

Júbal ; ten bol otcom všetkých, ktorí hrajú na h-u s bubnom a s h-ou pred nimi pôj de h „ bubon vyhľadali muža, ktorý vie hrať na h-e Dávid vzal h-u a hral hrali pred Hosp. na . . . h-y; IPa 13, 8 2 1 , 28 ; 1 6, 5 ; 25, 1, 6. 2Pa 5, I 2 ; 9 , 1 1 ; 20, 28 ; 29, 25 pri h-ch a citarách obrátila (sa) moja h. na zármutok oslavujte Hospodina . „ na h-e ; 7 1 , 22 budem ťa chváliť na h-e pri h-e započnem svoju . . . reč zobuď sa, h-o a citaro ; 1 08, 3 vezmite žaltár . . . i s h-ou pri h-e, pri ľúbezných zvukoch na vŕby . . . sme boli povešali svoje h-y pri h-e . . . ti budem spievať žalmy chváľte ho na h-e harfa . . . a víno, to sú ich hostiny ani sa viacej nepočuje zvuk tvojich hárf hudbu tvojich hárf nechcem počuť ktorí žvania pri zvuku h-y buď píšťala, buď h. majúc každý h-u hrajúcich na svojich h-ch mali h-y Božie

43, 49, 57, 81, 92, 1 37,

4 5 9 3 4 2

144, 1 50, 5, 26,

9 3 12 13

Am

5, 6, l Ko 1 4, 5, Zj 14, 15,

23 5 7 8 2 2

2Kr

3, 15 15 1 8, 22

tak teraz mi doveďte h-a stalo sa, keď hral h. hlas h-ov ; 1 4, 2

1 6, 1 6

ktoré sa volá hebrejsky H.

Iz Ez

HARFENÍK

Zj vykonali h . a bláznovstvo ich mater . . . h. páchala mužovia s mužmi páchajúc h. ale sme sa odriekli skrytých vecí h-i Zj vypeňujúce svoj e vlastné h-i

A HARMAGEDDON HASNÚŤ

Jób 1 7, 1 3 1 , 18 h-a haniacich teba padli na mňa ; Pr Mat 25, 8 Rim 15, 3 Mar 9, 44

HANIŤ

keď h-1 Izr., zabil ho Jonatán keď vás vylúčia a budú h.

l Sa l Pt

nato chodí sem, aby h-1 I zraela ak vás hanobia pre meno Kristovo Est

HANOBIŤ

l Pa 1 1, 34-35

HARFA

2Sa 2 1 , 2 1 Luk 6, 22 17, 25 4, 14

IPa 23, 9

A HARÁRSKY

HANENIE

ž

1 1 , 26-29, 3 1 .

moje dni hasnú ani v noci nehasne j ej svieca naše lampy hasnú kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne ; 9, 46, 48

A HASSENU ! Pa

9, 7 . Neh 1 1 , 9

..._ HATACH 4, 5, 6, 9, 1 0


HERODES

129

Jób 38, 41 ž 147, 9 Pr 30, 1 7 PŠ 5, 1 1 Iz 34, 1 1 l Kr 19, 15

A HAVRAN 4M kto pripravuje h-ovi jeho pokrm Joz dáva . . . pokrm i mladým h-om vyklujú potoční h-i jeho kadere . . . ako h. budú v nej bývať kuvik a h. Sud A HAZAEL H., sýrsky kráľ ; 17. 2Kr 8, 8-15, 28-29 ; 9, 1 4-1 5 ; 1 0, 32 ; 2Sa 12, 1 7-1 8 ; 1 3, 3, 22-25. 2Pa 22, 5, 6

ž

A HÉ 25, 5 ; 34, 6; 1 1 9, 33. 3, 13; 4, 5

lM

A HÉBER 2Pa 10, 2 1 , 24, 25 ; 1 1 , 1 4- 1 7 . 4M 24, 24. lPa 1, 18, 19, 25 ; 5, 13; 8, 12, 22. Est Luk 3, 35

lM

14, 13 40, 15 43, 32

1, 19 7, 1 6 5M 15, 1 2 ! Sa 4 , 6 9 13, 7 19 14, 1 1 21 29, 3 Jer 34, 9 2M

Jon Sk

1, 9 6, 1

2Ko 1 1 , 22 Fil 3, 5 IM

39, 1 4

Luk 23, 3 8 Zj lM

9, 11 13, 18 23, 2

2M

19 37, 1 4 6, 18

4M

3, 27

PJ

1, 5 ;

2, 5;

HEBREJ oznámil to H-ovi Abramovi vedz, že ma ukradli zo zeme H-ov Egypťania nemôžu jesť chlieb s H-mi H-ky nie sú ako egyptské ženy Hospodin, B. H-ov keby ti bol predaný tvoj brat, H. čo je to aký zvuk . . • v tábore H-ov ? aby ste neslúžili H-om niektorí H-i, z druhej strany aby si nenarobili H-i mečov hľa, tamto H-i vychádzajú z dier boli aj H-i vše za Filištínov čo tu robia títo H-i ? aby každý prepustil . . . H-a a H-ku; 1 4 riekol .im : Ja som H. povstalo reptanie hellenistov proti H-om sú H-i ? I j a Hebrej z Hebrejov

Sk

13, 23

prišli až do H-a . . . a H. bol vystavený 1 0, 3, 5, 23, 36, 3 9 ; 1 1, 2 1 ; 1 2, 1 0 ; 1 3, 5, 1 1 ; 15, 13 1 4, 13 dal H. Kálefovi ; 14. Sud 1, 20 21, 1 1 H., na pohorí Júdovom ; 13 1 6, 3. l Sa 30, 31. 2Sa 2, 3, 32; 3, 5, 1 9-22, 27 ; 4, 8, 1 2 ; 5, 1, 3; 15, 7, 9, 10. l Pa 2, 42--43 ; 3, 1, 4 ; 6 , 5 5 , 5 7 ; 1 1 , 1 , 3 ; 1 2 , 23, 3 8 2 , 1 kam mám ísť hore ? A riekol : Do H-a 11 počet dní, v ktorých bol Dávid v H-e ; 5, 5 . l Kr 2 , 1 1 . l Pa 29, 27 3 , 2 Dávidovi sa narodili synovia v H-e 32 pochovali Abnera v H-e 4, 1 zomrel Abner v H-e 1 1 , 1 0 (Rechabeám vystavil) H. 2, 3 6, 9, 29 1 1 , 20

l Kr l Pa ž

A HELLENISTA povstalo reptanie h-ov proti Hebrejom hádal sa s h-ami h-om zvestujúc im Pána Ježiša

A HÉMAN 4, 3 1 bol múdrejší nad . . . H-a 2 , 6 ; 6, 33 ; 15, 1 7, 1 9 ; 1 6, 41-42 ; 25, 1, 4-6. 2Pa 5, 1 2 ; 29, 1 4 ; 35, 15 88, vyučujúci H-a Ezrachitského

2Kr 1 8, 34 ; l Pa

A HÉGE komorník H. ; 2, 8, 1 5

A HÉNA 1 9, 13. Iz 37, 1 3

A HÉR 2, 3 ; 4, 21

l Ko 1 1, 19

.A HERÉZIA musia i h-e byť

Rim 1 6, 14

A HERMAS pozdravte . „ H-a

HEBREJSKÝ Rim 1 6, doviedol nám h-ého muža ; 1 7 ; 41, 1 2 bol aj nápis napísaný . . . písmom 2Tm 1, h-m ; Ján 1 9, 2 0 ktorému j e h. meno Abaddon 3, 5M HEBRON Abram . . . býval v dúbrave Mamre, ktorá je v H-e Joz 1 1 , Kirjat-arbe, to je H. ; 35, 27. Joz 1 4, 1 5 ; 1 5, 54; 20, 7. 42, ž Sud 1, 1 0 89, H . , v Kananejskej zemi 1 33, poslal (Jozefa) z doliny H-a 4, PŠ synovia Kehátovi . . . H. ; 4M 3, 1 9 . l Pa 6 , 2 , 1 8 ; 15, 9 ; 23, 1 2 , 1 9 čeľaď H-ovcov; 1 Pa 26, 23, 30, 3 1 Mat 2,

14

J.. HERMES pozdravte . . . H-a

15

..t.. HERMOGENES (odvrátil sa odo mňa) H .

8 9 3 7 13 3 8 1

A HERMON o d potoka Arnona až po vrch H. ; 4, 48 Sidonci volajú H. Sirion vrch H. ; 1 7 ; 1 2, 1 , 5 ; 13, 5, 1 1 . lPa 5, 23 zo zeme výšin H-a Tábor a H. plesajú je to ako rosa H-a z vrchola vrchu Šeníra a H-a A HERODES za dní kráľa H-a ; 3


HERODES Mat

2, 7, 1 2-1 6, 1 9, 22 1 4, 1 počul Herodes . . . chýr o Ježišovi ; Luk 9, 7 3 H. chopil Jána ; Mar 6, 1 7 6 slávili narodeniny H-ove ; 6 , 2 1 Mar 6, 1 4 počul o tom kráľ H. 1 6 H., povedal : To je Ján ; Luk 9, 9 18 Ján hovoril H-ovi 20 H. sa bál Jána 22 zaľúbila sa H-ovi ; Mat 1 4, 6 8, 15 chráňte sa . . . kvasu H-ovho 1 , 5 za dní H-a, kráľa nad Judskom Luk 3, 1 H. (bol) tetrarchom v Galiki ; 1 9 8 , 3 Johanna, manželka . . . správcu H-ovho 1 3, 31 H . ťa chce zabiť 23, 7 poslal ho hore k H-ovi 8 keď videl H. Ježiša, zaradoval sa 1 1 keď ním pohrdol H. 12 Pilát a H. stali sa priateľmi 15 (nenašiel viny) H . Sk 4, 27 lebo sa naozaj zišli . . . H. a Pontský Pilát 1 2, 1 priložil kráľ H. ruky trápiť nie­ ktorých 6 keď ho už mal H. predviesť 1 1 vytrhol ma z ruky H-ovej 19 keď ho hľadal H. 20 H. sa veľmi hneval na Týranov 21 obliekol (sa) H. do kráľ. rúcha 13, 1 tetrarcha H. 23, 35 strážili (Pavla) v paláci H-ovom Mat 22, 1 6 Mar

3, 6

130 4M 5M

13, 30 7, 1 20, 1 7 Sud 3, 5 l Kr 9, 20

2Pa Ezd

11, 1 1, 17 9, 1

lM 2M

10, 1 7 23, 28

HEVEJ

5M Joz Sud ! Kr

Mar

6

6, 1 9

22

Rim 1 6, 1 1 IM

1 0, 1 5 23, 3 23, 5 2 7 , 46 49, 32

Kol

IM 2M

1 5 , 20 25, 9 13, 5

vsadil do žalára (Jána) pre H-u ; Sud Mar 6, 1 7 . Luk 3, 1 9 tancovala dcéra H-y H. mala zlé oko na neho 2M dcéra tej istej H-y 3M A HERODIÓN pozdravte H-a 4M

A HET Ez Kanaán splodil . . . H-a ; ! Pa 1 , 1 3 Abrahám . . . hovoril synom H-ovým Hetovi a ; 23, 7, 1 0, 1 6, 18, 20 ; Joz 25, 1 0 ; 27, 4 6 protiví sa m i život p r e dcéry H-ove jaskyňa . . . kúpou o d synov H-a

23, 28 34, 1 1

(tvojmu semenu som dal zem) H-a na poli . . . H-a ; 1 0 vovedie (ťa) H . d o zeme . . . H-a ; 23, 23. Neh 9, 8 pošlem sršňov . . . aby vyhnali H-a vyženiem . . . H-a ; Joz 3, 1 0

3, 3 5 9, 20

4, 13

(Kanaán splodil) H-a pošlem sršňov . . . aby vyhnali H-a vyženiem . . . H-a ; Joz 3, 1 0 vyplieni . . . H-a zahladíš . . . H-a krome H-a . . . všetky ostatné po­ brali H„ ktorý býva na vrchu Libanone bývali synovia Izr. v strede . . . H-a ľudu, ktorý bol pozostal z . . . H-ov ; 2Pa 8, 7

A HIDEKEL meno tretej rieky je H. (bol som na brehu rieky) Hiddekel A HIERAPOLIS ktorí sú . . . v H-i

A HILKIÁŠ Elijakim, syn H-ov ; 18, 26, 37. Iz 22, 20 ; 36, 3, 22 22, 4 H., najvyšší kňaz; 22, 8, 1 0, 1 2, 1 4; 23, 4, 24 6, 13, 45 ; 9, 1 1 ; 26, 1 1 . 2Pa 34, 9, 1 4, 1 5 , 18, 20, 22 ; 35, 8. Ezd 7, 1 . Jer 1 , 1

2Kr 1 8, 18

A HERODIÁN poslali k nemu svojich učeníkov ! Pa s h-mi ; Mar 1 2, 1 3 radili sa s h-mi proti nemu

HETEJ

34, 1 1 7, 1 20, 1 7 11 , 1 9

lM 2, 14 Dan 1 O, 4

&. HERODIAS Mat 1 4, 3

Hetcj . . . býva n a vrchoch vyplieni . . . H-a zahladíš . . . H-a bývali synovia Izr. v strede . . . H-a ľudu, ktorý bol pozostal z . . . H-ov ; 2Pa 8, 7 Šalamún miloval . „ H-ky pre všetkých kráľov H-ov podľa ohavností . . . H-ov

A HILLEL 1 2, 13, 1 5

.;,. HÍN 29, 40 vo štvrtine h-a olej a ; 30, 24 1 9, 3 6 budete mať . . . spravodlivý h. 23, 13 liata obeť štvrť h-a vína 1 5, 4-1 0 ; 28, 5, 7, 14. Ez 45, 24 ; 46, 5, 7, 1 1 , 1 4 4, 1 1 budeš piť na mieru, šestinu h-a

&. HINNOM 1 5, 8

(údolie) H. ; 1 8 , 1 6 . 2Kr 23, 1 0. 2Pa 28, 3 ; 33, 6. Neh 1 1 , 30. Pozri tiež heslo : Ben-hinnom

.;,. HISPÁNIA

Rim 1 5, 24

keď pôj dem . . . do H-ie; 28

IM

povstal h. v zemi ; 26, 1 ; 4 1 , 54, 56, 57 ; 47, 4. Rút l , l . 2Kr 4, 38 bude 7 rokov h-u ; 30 h. ťažko doliehal na zem bol h. veľmi veľký;

HLAD 1 2, 10 4 1 , 27 43, 1 47, 13


131

HĽADAŤ

8, 3 dopustil na teba h. 32, 24 civieť budú h-om 2Sa 2 1 , 1 bol h. za dní Dávidových 24, 1 3 či ti má prísť 7 rokov h-u l Kr 8 , 3 7 keby bol h. v zemi ; 2Pa 6, 28 1 8, 2 h. bol veľký v Samárii ; 2Kr 6, 25 2Kr 8, 1 H. privolá h. 25, 3 zmocnil sa mesta h. lPa 21, 1 2 či chceš 3 roky h-u Neh 5 , 3 zadovážime si zbožia v tomto h-e Jób 5, 20 v h-e ťa vykúpi zo smrti 22 vysmej eš sa zhube i h-u ž 33, 19 živil ich v čas h-u 37, 19 nasýtia sa vo dňoch h-u 105, 16 privolal h. na zem 51, 19 skrúšenie, h. a meč Iz Jer 1 1 , 22 dcéry pomrú h-om 14, 12 ale ich zničím . . . h-om 15 proroci pohynú mečom a h-om 1 6, 4 pohynú mečom a h-om ; 42, 22 24, 1 0 budem posielať na nich meč, h. ; 29, 1 8 4, 9 lepšie . . . tým, ktorých pobil h. PJ Ez 5, 1 2 tretina ťa . . . pohynie h-om 1 6 navalím na vás h . ; 1 7 36, 29 nedopustím n a vás h-u Am 8, 1 1 pošlem h. na zem, nie h. po chlebe Mat 24, 7 bude bývať h. a mor ; Mar 1 3, 8. Luk 21, 1 1 Luk 4, 25 prišiel veľký h. na celú zem ; 15, 1 4 15, 1 7 j a t u hyniem h-om ! Sk 7, 1 1 prišiel h. na celý Egypt 1 1, 28 predzvestoval . . . že bude veľký h. Rim 8, 35 prenasledovanie alebo h. 2Ko 1 1 , 27 často o h-e a smäde 6, 8 zabíjať mečom, h-om Zj 18, 8 prijdú j eho rany, smrť a „ . h. 5M

HĽADAŤ h-m svojich bratov keď ho budeš h. celým svojím srdcom 20, l čo som urobil . . . že hľadá moju dušu 1 9, 1 4 h-jú i moju dušu 1 6, 1 1 h-jte Hospodina a j eho silu ; ž 1 05, 4 28, 9 ak ho budeš h„ dá sa ti nájsť 9, 23 h-li vidieť tvár Šalamúnovu 15, 1 2 vošli v zmluvu, že budú h. Hosp. 1 6, 1 2 ani vo svojej nemoci neh-1 Hosp. 8, 5 keby si ty naozaj h-1 silného Boha 9, 1 1 neopustíš tých, ktorí ťa h-jú 22, 27 ktorí h-jú Hosp„ budú ho chváliť 27, 8 h-jte moju tvár ! H-m tedy, Hosp„ tvoju tvár; 1 1 9, 5 8 34, 5 h-1 som Hosp„ a ohlásil sa mi 1 1 ktorí h-jú Hosp„ nebudú mať ne­ dostatku 1 5 h-j pokoj a stíhaj ho 35, 4 h-jú moju dušu ; 38, 1 3 ; 40, 15 ; 54, 5 37, 36 h-1 som ho, ale som ho nenašiel

ž

70, 77, 78, 1 05,

10 176 1 22, 9 Pr

1 5, 1 4 17, 1 1 1 8, 1 5 28, 5 1, 1 3 Kaz 7, 25 PŠ 3, 1 Iz

1, 9, 26, 34, 55, 58, 65,

Jer

29, 1 3 45, 5

17 13 9 16 6 2 1

50, 4

l Sa

Ez

Jób ž

1, 28 8, 1 7

PJ

2Pa

5 3 34 3

4 1 19, 2

lM 37, 1 6 SM 4, 29

l Kr lPa

63, 2 69, 33

3, 25

7, 25 26 34, 4 Hoz 6, 1 1 0, 1 2 Am 5, 4 14 8, 12 Sof

1, 6 2, 3

Za Mat

8, 22 2, 1 3 6 , 32 33 7, 7 8 13, 45 2 1 , 46

h-m ťa hneď za svitania vám , ktorí h-e Boha, ožije vaše srdce nech sa veselia . . . ktorí ťa h-jú v deň svojho súženia h-m Pána h-li silného Boha skoro za svitu nech sa raduje srdce tých, ktorí h-jú Hosp. h-jte jeho tvár blahoslavení . . . ktorí ho h-jú celým srdcom h-m ťa celým svojím srdcom h-j svojho služobníka pre dom Hospodina . . . budem h. tvojho dobrého budú ma pilne hľadať „ . ale ma nenájdu ktorí ma . . . pilne h-jú, nachádzajú ma srdce roz umného hľadá známosť zlý človek hľadá iba spúru ucho múdrych hľadá známosť ktorí h-j ú Hospodina, rozumejú aby som h-1 a skúmal aby som „ . h-1 múdrosť h-la som ho, ale som ho nenašla; 2; 5, 6 h-jte súd Hosp . Zástupov neh-jú h-m (ťa) za skorého rána h-jte v knihe Hospodinovej h-jte Hosp„ dokiaľ ho možno nájsť síce ma h-jú deň ako deň dal som sa náj sť tým, ktorí ma neh-li ; Rim 10, 20 budete ma h. a náj dete ty by si h-1 pre seba veľké veci ? Neh- j ! budú h . Hosp„ svojho Boha ; Hoz 3, 5 dobrý je Hospodin . . . duši, ktorá ho hľadá budú h. pokoj, ale ho nebude budú h. videnie od proroka zahynulé neh-e vo svojej úzkosti ma budú h. je čas h. Hospodina h-jte ma a žite ! ; 6 h-jte dobré a nie zlé b udú chodiť sem a ta h-júc slovo Hosp. neh-jú Hospodina h-jte Hospodina . . . h-jte sprav„ h-jte pokoru prijdú . . . národy h. Hosp. H erodes bude h. dieťatko to všetko h-jú pohania ; Luk 12, 30 h-jte najprv kráľ. Božie; Luk 1 2, 3 1 h-jte a nájdete ; Luk 1 1 , 9 kt o hľadá, nachádza ; Luk 1 1 , 1 0 ktorý h-1 krásne perly h- li ho jať, ale sa báli ; Mar 12,� 12. Luk 20, 19


HĽADIEŤ

132

Mat 26, 59

h-li falošné sved. proti Ježišovi ; Mar 1 4, 55 28, 5 Ježiša, toho ukrižovaného h-e Mar 1, 37 všetci ťa h-j ú 3, 32 bratia i tvoj e sestry ťa vonku h-jú 1 6, 6 h-e Ježiša Nazarénskeho Luk 2, 48 otec i ja sme ťa s bolesťou h-li 4, 42 zástupy ho h-li 6, 1 9 zástup h-1 dotknúť sa ho 1 1, 1 6 h-li od neho znamenie 1 3 , 6 prišiel h-j ú c na ňom ovocie ; 7 24 budú h. voj sť, ale nebudú môcť 1 7, 33 ktokoľvek b y h-1 zachrániť svoju dušu 1 9, 1 0 S yn človeka prišiel h. a spasiť 24, 5 čo h-e živého medzi mŕtvymi ? Ján 5, 1 8 Židia . . . h-li (Ježiša) zabiť; 7, l ; 8, 37, 40 3 0 neh-m svojej vlastnej vôle 6 , 2 4 prišli do Kafarnauma h-júc Ježiša 2 6 h-e ma . . . že ste j e dli z tých chlebov 7 , 1 9 prečo ma h-e z abiť ? 3 4 budete ma h . , ale nenáj dete ; 3 6 ; 8, 2 1 ; 1 3, 33 8, 50 neh-m svojej chvály 18, 4 Ježiš . . . povedal im : Koho h-e ? ; 7 1 9, 1 2 od tej chvíle ho h-1 Pilát prepustiť 20, 1 5 ženo, čo plačeš ? Koho h-š ? Sk 1 7, 27 aby h-li Pána Rím 3, 1 1 niet, kto by vážne h-1 Boha 1 1 , 7 čo snažne hľadá Izr., toho nedosia­ hol l Ko 1, 22 Gréci h-jú múdrosť 7, 27 si . . . prostý ž eny ? Neh-j ženy 1 0, 24 nech nikto nehľa dá svojho vlast­ ného ; 33 1 3, 5 (láska) nehľadá svojho vlastného 1 4, 12 na vzdelanie cirkvi h-jte 2Ko 1 2, 14 neh-m vašich vecí Gal 1 , 1 0 či h-m ľúbiť sa ľuďo m ? Fil 2, 2 1 všetci h-jú svoj e 4 , 1 7 nie preto, že by som h-1 daru, ale h-m ovocie Kol 3, l h-jte vecí, ktoré sú hore l Te 2, 6 neh-li (sme) o d ľudí chvály Žid 1 2, 1 7 hoci to aj so slzami snažne h-1 1 3, 1 4 ale to budúce h-me l Pt 3 , 1 1 nech hľad á p okoj a stíha ho 5, 8 hľadá, koho by zožral Zj 9, 6 budú ľudia h. smrť

Ž

Pr

l Sa Jób

ž

42, 1 2, 1 1 1 0, 1 7 1 6, 1 9 1 6, 7 31, 1 32, 2 1 34, 2 1 1 7, 1 5

prečo hľadíte j eden na druhého Mojžiš . . . hľadel na ich ťažkú prácu (Boh) nehľadí na osobu ; 2Pa 19, 7. Jób 34, 1 9 . Sk 1 0, 34. Rím 2, 1 1 . Gal 2, 6 . Kol 3 , 25 nebudeš h. n a osobu nehľadím n a to, na čo hľadí človek čo by som mal h. na pannu ? nebudem h. na ničiu osobu j eho oči hľadia n a cesty človeka chcem v sprav. h. na tvoju tvár

37 15 25 5

23, 31 24, 23 Iz PJ Jon Mat

6, 9 1, 1 2 2, 5 13, 1 3 14 18, 1 0

22, 1 6 8, 10 1, 10 11 l Ko 1 0, 1 2

Luk Sk

2Ko Fil Žid Jak Zj

3, 7 2, 1 2, 2, 1 9,

4 2 9 10

oči, aby neh-li na márnosť oči všetkých hľadía v nádeji k tebe tvoj e oči nech hľadia priamo nie je dobre h. na osobu bez­ božného nehľad na víno, že rudne h. na osobu v súde nie j e dobré ; 28, 21 h. hľaďte, ale nepoznajte hľaďte . . . či j e niekde bolesť ako moja bolesť budem h. smerom ku chrámu hľadiac nevidia a čujúc nečujú h. i h. budete, ale neuvidíte ; Mar 4, 1 2 . Sk 28, 26 anjelia . . . hľadia na tvár môjho Otca neh-iš na osobu ľudí aby hľadiac nevideli upretým zrakom h-li do neba čo tu stojíte a h-e do neba ? kto . . . stojí, nech hľadí, aby ne­ padol nemohli synovia Izr. h. do tváre Mojžišovej nehľadiac každý len na svoje hl'adiac ta na veľvodcu viery ak hľadíte na osobu, robíte hriech hľaď, neurob toho ! 22, 9

HLADNÝ 2Sa

1 7, 29 ž 1 07, 5 1 46, 7 Mat 12, l 3

1 5, 32 25, 35 37 Mar 8, 3 Rim 1 2, 20

dozaista je ľud h. boli h. i smädní dáva chlieb h-m učeníci súc h. začali trhať klasy čo urobil Dávid, keď bol h. ; Luk 6, 3 nechcem ich prepustiť h-ch lebo som bol h. ; 42 kedy sme ťa videli h-ého ak ich domov prepustím h-ch keď j e h. tvoj nepriateľ Pozri tiež heslo : Lačný

HLAS lM

HĽADIEŤ lM 2M 5M

1 1 9, 1 45, 4, 1 8,

2M 4M 5M

3, 8 10 4, 10 1 6, 2 22, 1 8 27, 22 4, 2 19, 5 21, 3 4, 36 13, 1 8

Joz 24, 24 6, 1 0 Sud 1, 9 Rút 2, 25 l Sa

počuli h. Hospodina počul som tvoj h. v raji h. krvi tvojho brata volá Abram poslúchol na h. Sáraje pretože si poslúchol na môj h. h. je Jakobov neposlúchnu môjho h-u ; 4, 8, 9 ak naozaj budete poslúchať môj h. ; 23, 22. 5M 28, 1 H. uslyšal h. Izraelov ; 5M 26, 7 z neba ti dal počuť svoj h. budeš počúvať na h. Hosp . ; 26, 1 7 ; 30, 8 , 1 0 budeme počúvať n a j eho h. ale ste neposlúchli môjho h-u pozdvihli svoj h. a plakali neposlúchli h-u svojho otca


HLAVA

133 ! Sa 1 5, 1 9 2Sa 22, 7 l Kr 1 7, 22 1 8, 28 1 9, 1 2 Ezd 3, 1 3 Neh 9, 4 J ób 37, 4 3, 5 ž 5, 4 6, 9 1 8, 7 27, 7 28, 2 29, 3 39, 3 46, 7 55, 1 8 66, 1 9 68, 34 77, 2 81, 1 2 95, 7

Pr Kaz PŠ Iz

1 02, 1 03, 1 06, 1 1 8, 1 1 9, 130, 5,

6 20 25 15 149 2 13

12, 4 2, 1 2 14 30, 3 1 37, 23 40, 3 42, 2

Jer

66, 6 3, 1 3 4, 31 6, 23 7, 23 34 9, 1 3 19 30, 1 9 3 1 , 15 33, 1 1 38, 20 42, 6 5 1 , 54

prečože s i neposlúchol n a h. Hosp. uslyšal môj h. zo svojho chrámu H. vyslyšal h. Eliášov volali veľkým h-om a bodali sa bolo počuť tichý h. j emný nemohol rozoznať h-u radostného kriku od h-u plačúceho kričali veľkým h-om k Hosp. za ním reve h. : hrmi h-om na Hosp. volám svojím h-om ; 77, 2 Hosp., ráno počuj môj h. H. počul h. môjho plaču ; 1 1 6, 1 uslyšal môj h. zo svojho chrámu počuj, Hosp. môj h. ; 64, 2 počuj h. mojich pokorných prosieb ; 86, 6 h. Hospodinov; 29, 4-5, 7-9 nevydal (som) h-u ako nemý vydá svoj h., a hneď sa rozplýva zem budem . . . volať, a vyslyší môj h. B. vyslyšal . . . h. moj ej modlitby vydáva svoj h., mocný h. môj h. sa nesie k Bohu môj ľud neposlúchol môjho h-u dnes ak počujete j eho h. ; Žid 3, 7, 1 5 ; 4, 7 od h-u môjho vzdychanía hotoví počuť h. j eho slova nepočúvali h-u Hosp. h. plesania . . . j e v stanoch sprav. počuj, prosím, môj h. Pane, počuj môj h. ; 1 4 1 , 1 nepočúval som na h. svojich učiteľov človek povstane na h. vtáka h. hrdličky čuť v našej zemi tvoj h. je sladký od h-u Hosp. bude zdrtený Assúr proti komu si povýšil h. ? h. volajúceho na púšti ; Mat 3, 3. Mar 1 , 3. Luk 3, 4. Ján 1 , 23 nedá počuť na ulici svojho h-u ; Mat 12, 1 9 h . z chrámu, h . Hospodinov neposlúchali ste môjho h-u ; 25 čujem h. ako h. ženy . . . h. dcéry Si ona ich h. bude hučať ako more počúvajte na môj h. ; 1 1 , 7 ; 26, 1 3 prestane . . . h. veselosti a h. ra­ dosti, h. ženícha a h. nevesty ; 25, 1 0 nepočúvali n a môj h. ; 22, 2 1 ; 32, 23 ; 44, 23 počuť h. náreku bude z nich vychádzať . . . h. veseliacich h. počuť v Ráme ; Mat 2, 1 8 ešte s a bude čuť h . veselosti a h. radosti, h. ženícha a h. nevesty počuj, prosím na h. Hospodina budeme počúvať na h. Hosp. čujte ! H. kriku z Babylona

Ez

3, 12

Dan

4, 28 9, 10 2, 1 1 2, 3 3, 1 7

Jl Jan Mat

1 2, 1 9 17, 5 27, 46

Luk 1 9, 37 5, 25 Ján 28 1 0, 4 27 1 1 , 43 1 2, 30 1 8, 37 2, 6 Sk 9, 4 7 1 2, 22 ! Te 4, 1 6 Žid 3, 7

2Pt Zj

1 2, 26 1, 1 8 2, 16 1, 10 15 3, 20 7, 2 1 0, 4 1 6, 19,

Mat 24, 1 4 Mar 13, 1 0 5 M 32, 3 Mat 4, 1 7 1 0, 2 7

Luk Sk Fil lM

8, 39 9, 20 1, 1 5 3, 15 28, 1 1 48, 1 4

počul som za sebou h. veľkého hrmotu padol h. z neba nepočúvali sme na h. Hosp . ; 1 4 H. vydá svoj h. počul si môj h. bolo počuť h. z nebies ; Mar 1, 1 1 . Luk 3, 2 2 nikto nepočuje n a ulici jeho h-u bolo počuť z toho oblaku h. ; Mar 9, 7. Luk 9, 35 zvolal J . veľkým h-om ; 50. Mar 15, 34, 37 chváli1 Boha veľkým h-om mŕtvi počujú h. Syna Božieho v hroboch počujú jeho h. ovce idú za ním, pretože znajú j eho h. moj e ovce čujú môj h. zavolal veľkým h-om : Lazare níe pre mňa sa stal ten h. kto je z pravdy čuje môj h. keď povstal ten h. padnúc na zem počul h. h. počuli, ale nevideli nikoho ľud privolával : To je h. Boží Pán . . . s h-om archanjela dnes, keby ste počuli j eho h. ; 1 5 ; 4, 7 ktorého h. vtedy pohol zemou h., ktorý sa zniesol z neba osol nemý prehovoril ľudským h-om počul som za sebou veľký h. ; 1 0, 4 h. bol ako h. mnohých vôd keby niekto počul môj h. kričal veľkým h-om ; 1 0, 3 ale som počul h. z neba; 1 2, 1 0 ; 1 4, 2 počul som z chrámu veľký h. ; 1 7 potom som počul sťa veľký h.

HLÁSANÝ evanjelium kráľ. bude h-é po celom svete musí byť evanjelium h-é všetkým HLÁSAŤ bude m h. meno Hosp. začal Ježiš h. a hovoriť : Čiňte pokánie čo počuj ete v ucho, h-jte na do­ moch; Luk 12, 3 h-1 . . . aké veľké veci mu učinil J. hneď h-1 v synagógach Ježiša Krista niektorí aj zo záľuby h-jú Krista HLAVA ono ti rozdrtí h-u položi 1 si (kameňov) pod h-u Izrael položil (ruku) na h-u Efraímovi . . . na h-u Manassesovu; 17


HLAVA 2M

29, 1 5

3M

34, 8 3, 2 4, 4 24 33 8, 1 2 18

4M 5M Joz Sud l Sa

1 9, 6, 21, 28,

32 5 12 13 44 2, 1 9 7, 6 9, 53

15, 1 7 1 7, 46 54 25, 39

31, 2Sa 4, 2Kr 4, 6, 10, ! Pa 1 0, Neh Jób

ž

9 8 19 25 8 10

4, 4 2, 1 2 1 9, 9 3, 4 7, 1 7 1 8 , 44 21, 4 23, 5 38, 5 74, 1 4 1 08, 9 1 09, 25 1 1 8, 22

Pr

Kaz PŠ Iz

Jer

1 33, 2 1, 9 I O, 6 25, 22 9, 8 5, 1, 7, 9, 35,

2 5 8 14 10

9, 1

134 položia svoj e ruky na h-u barana ; 19 Mojžiš rýchle sklonil h-u vzloží svoju ruku na h-u svojho obet. daru ; 8 ; 4, 29 vzloží svoju ruku na h-u junca vzloží svoju ruku na h-u kozla vzloží svoju ruku na h-u obeti za hriech ulial z oleja . . . na h-u Áronovu Áron a j eho synovia vzložili svoj e ruky na h-u barana pred šedivou h-ou povstaneš neprej de britva po j eho h-e (zajatá) oholí svoj u h-u H . ťa dá za h-u on bude h-ou, a ty budeš chvostom krv bude na j eho h-u sypali prach n a svoju h-u žena hodila . . . žarnov na h-u Abimelechovi učinený (si) h-ou pokolení Izr. zotnem tvoj u h-u z teba Dávid vzal h-u Filištínovu zlosť Nábalovu zhrnul H. na j eho h-u odťali j eho (Saulovu) h-u doniesli h-u Iš-bóšetovu k Dávidovi moja h„ moj a h . oslia h. za 8 0 šeklov striebra doniesli h-y synov kráľových h-u (Saulovu) pribili v dome Dágonovom obráť i ch potupu na ich h-u sypali prach na svoje h-y odstránil korunu mojej h-y povyšuješ moju h-u trápenie sa obráti na j eho h-u učinil si ma h-ou národom položil si na j eho h-u korunu olejom mažeš bohate moju h-u moj e neprávosti sahajú nad moj u h-u ty si roztrieskal h-y leviatána Efraim silou moj ej h-y kývajú svojou h-ou kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa h-ou ; Mar 1 2, 1 0 . Mat 2 1 , 42. Luk 20, 1 7. Sk 4, 1 1 . ! Pt 2, 7 je to ako výborný olej na h-e to bude ľúbezným vencom tvojej h-e požehnania prij dú na h-u sprav. tak zhrnieš žeravé u hli e na j eho h-u Rim 12, 20 oleja na tvoj ej h-e nech nie j e nedostatok moja h. je plná ros y celá h. je nemocná h-ou Sýrie je Dam ašek odtne H. od Izraela h-u večná radosť bude n a ich h-e ; 51, 1 1 oj, aby moja h . bola vodou

Jer

Ez

23, 1 9 48, 37 2, 15 3, 54 5, 1 6 1 6, 43

Dan Jl

44, 20 2, 38 3, 4

PJ

Jon Mi Hab Mat

4, 8 3, 1 1 3, 1 3 5 , 36 6, 17 8 , 20 1 0, 30 14, 8 26,

7

27, 29 30 37 Luk 7 , 4 6 21, 18 28 Ján 13, 9 18, 6 Sk 27, 34 ! Ko 1 1 , 3 5 7 10 Ef

1 , 22 4, 1 5 5 , 23

Kol Zj

2, 1, 9, 12,

10 14 19 3

13, 1 1 4, 1 4 1 8, 1 9 1 9, 1 2

víchor . . . zvalí sa na h-u bezbož. každá h. j e plešivá ; Ám 8, 1 0 kývajú svojou h-ou nad d�érou Jer. vody zaliali moju h-u spadla koruna z našej h-y dám tvoju cestu na tvoju h-u ; 22, 3 1 neoholia svojej h-y ty si tou zlatou h-ou obrátim vašu odplatu na vašu h-u ; 7. Obad 1 5 slnce bilo n a h-u Jonášovu j eho h-y súdia za úplatok zrazil si h-u z domu bezbožnika na svoju h-u nebudeš prisahať keď sa postíš, pomaž svoju h-u nemá, kde by h-u sklonil ; Luk 9,58 vaše vlasy na h-e (sú) spočítané ; Luk 12, 7 daj mi tu na mise h-u Jána Krst. ; 1 1 . Mar 6, 24, 25, 28 vyliala mu ju (masť) na h-u ; Mar 14, 3 korunu z ttnia položili „ . na h-u ; Ján 1 9, 2 bili ho po h-e ; Mar 1 5, 1 9 nad j eho h-u vyložili j eho vinu olej om si nepomazal mojej h-y ani vlas z vašej h-y nezhynie pozdvihnite svoj e h-y nie len moj e nohy . . . aj h-u vaša krv na vašu h-u ani vlas z h-y nezhynie h-ou každého muža je Kristus a h-ou ženy muž a h-ou Krista B . žena, keď sa modlí . . . s nepokrytou h-ou muž nie je povinný pokrývať si h-u žena (j e) povinná mať na h-e zna­ menie j eho dal za h-u nado všetko ktorý je h-ou, Kristus muž je h-ou ženy, ako aj Kristus je h-ou cirkvi ; Kol 1, 1 8 j e h-ou každého kniežatstva h. a jeho vlasy boli biele majú h-y a nimi škodia drak červený, ktorý mal 7 hláv ; 13, 1 na svojich h-ch (mala) mená rúhania mal na svojej h-c zlatú korunu sypali prach na svoje h-y na j eho h-e mnoho diadémov

HLAVEŇ Iz Am

7, 4 4, 1 1

Jób

1 1, 7 36, 7 69, 3 16

dva chvosty dymiacich h-í ako h„ vytrhnutá z ohňa ; Za 3, 2

HLBINA Ž

vystihneš h-y bytostí Boha ? tvoj e súdy sú ako veľká h. vošiel som do hlbín vôd nech ma nepohltí h.


1 35

HNEV

77, 95, 1 06, 1 07, 130, 139, 63, Iz 2, Jon Mi 7,

ž

17 4 9 24 1 15 13 4 19

1 0, 1 1 Za Rim 1 1 , 33 l Ko 2, 1 0 2 , 24 Zj

chveli sa; áno, triasli sa h-y v ktorého ruke sú nevystihlé h-y Pr previedol ich morskými h-mi vidia skutky Hosp . a j eho divy v h-e z hlbín volám na teba, Hosp. utkaný som v h-ch zeme Pr ktorý ich viedol cez h-y hodil ma do h-y zahodíš všetky ich hriechy do hlbín Pr mora vyschnú všetky h-y rieky Nílu ó, h-o bohatstva Duch spytuje všetko, aj h-y Božie nepoznali hlbín satanových

HLBKA Ef

3, 1 9

aká je to . . . h. a výška

8 , 39

HLBOKOSŤ ani vysokosť ani h.

Iz Jer

9, 1 8 22, 3 1 , 22 9, 6 1, 7, 8, 9, 1 4,

22 7 5 4 15 18 35, 8 4, 22

HLUPÁK h. nevie, že sú tam mŕtvi h-ci prej dú a pykajú ; 27, 1 2 HLÚPOSŤ dokedy, hlúpi, budete milovať h. zanechajte h. a žite HLÚPY dokedy, h., budete milovať hlúposť videl som medzi h-mi h„ porozumejte srdcu kto j e h., nech sa uchýli sem; 1 6 h . verí každému slovu h. dedia bláznovstvo idúc tou cestou ani h. nezablúdia sú h-mi synmi Pozri tiež heslo : Nerozumný; Sprostý

HMYZ Hmyz v Biblii arbe (kobylka) 3M 1 1 , 22 Jób 1 2, 22 odkrýva h-é veci zo tmy blcha l Sa 24, 1 4 64, 7 vnútro človeka a srdce j e h-é ž chagab (kobylka) 3 M 1 1 , 22 69, 3 hrúžam sa v h-om bahne charkol (kobylka) 3M 1 1 , 22 preveľmi h-é sú tvoje myšlienky 92, 6 chrobák Jl 1, 4 22, 1 4 ústa cudzích žien sú h-ou j amou Pr chrúst ž 78, 46 23, 27 smilnica je h-ou j amou kobylka 2M 10, 4 Dan 2, 22 on zjavuje h-é veci komár Mat 23, 24 Mat 9, 36 h-ou ľútosťou bol pohnutý moľ Jób 27, 1 8 Rim 1 1 , 8 B. im dal ducha h-ého spánku mravec P r 6 , 6 mucha Kaz 1 0, l HLINA pavúk Pr 30, 28 Iz 4 1 , 25 prij de na kniežatá ako na h-u salama (kobylka) 3M 1 1, 22 45, 9 povie h. svojmu hrnčiarovi : Čo to sršeň 2M 23, 28 robíš ? včela 5M 1, 44 64, 8 my sme h-ou, a ty si naším tvorcom voš 2M 8, 1 6 Jer 18, 6 ako h. v ruke hrnčiara, takí ste * * * Dan 2, 33 j eho nohy . . . čiastočne z h-y 3M 1 1 , 1 0 akýkoľvek h. vodný ; IM 7, 2 1 Rim 9, 21 či nemá hrnčiar práva . . . nad h-ou Ž 1 04, 2 5 kde j e h-u bez počtu HUNENÝ HNÁT 3M 1 4, 5 h-á nádoba; 4M 5, 1 7 . 2Sa 1 7, 28. Jób 40, 1 8 j eho h-y ako železný sochor Jer 32, 14. 2Tm 2, 20 Dan 2, 33 jeho h-y zo železa 2Ko 4, 7 poklad máme v h-ch nádobách Ján 1 9, 32 prišli vojaci a polámali h-y 33 nezlámali mu (Ježišovi) h-ov A HLOH Iz 5, 5 odstránim j ej h-ový plot HNEĎ 55, 1 3 miesto h-u narastie myrtus 7, 22 išiel h. za ňou Pr Mat 4, 20 h. opustili siete a išli za nim A HLUCHÝ 22 h. opustili loďku i svojho otca 8, 3 h. bolo očistené j eho malomocen2M 4 , 1 1 kto môže učiniť . . . h-m 3M 1 9, 1 4 nebudeš zlorečiť h-ému stvo 9, 20 h. hlásal v synag. Ježiša ž 38, 1 4 ale ja som ako h. Sk 1, 24 h. zabudol, aký bol 58, 5 sú ako j e dovatý had h. Jak Iz 29, 1 8 počujú h. slová knihy HNEV 35, 5 otvoria sa aj uši h-ch 4, 1 4 zanietil (sa) h. Hosp. na Mojžiša 42, 1 8 h., počujte, a slepí prezrite; 1 9 2M 1 1, 8 vyšiel od faraóna, rozpálený h-om 43, 8 vyveď von . . . h-ch Mat 1 1 , 5 h. čujú; Mar 7, 37. Luk 7, 22. 1 5, 7 vypustil si svoj rozpálený h. 32, 10 nechaj, aby sa rozpálil môj h. Mar 7, 32 priviedli mu h-ého 9, 25 duchu, nemý a h. na nich Rim

HLBOKÝ


HNEV 2M 3M 4M 5M

136

32, 1 1 19 26, 28 1 1, 1 0 24, 1 0 6, 15 9, 8 29, 20

32, 22 7, 1 9, 20 Sud 2, 1 4

Joz

l Sa 2Kr lPa 2Pa

Est Jób

ž

20, 22, 27, 1 2, 24, 25, 28, 36, 3,

30 13 24 12 18 15 11 16 5

4, 9 5, 2 9, 1 3 18, 4 1 9, 1 1 20, 23 28 32, 2 35, 1 5 42, 7 2, 5 12 6, 2 21, 27, 30, 37, 69, 74, 76,

10 9 6 8 25 1 8

11 77, 1 0 78, 2 1 49 50 79, 6 85, 4 5 88, 1 7 90, 7 9 11 95, 1 1 1 06, 23

prečo sa, ó, Hosp. , roznecuje tvoj h. rozpálil (sa) h. Mojžišov pôjdem . . . v prudkom h-e roznietil (sa) h . Hosp . ; 33 ; 1 2, 9; 1 6, 46; 22, 22 ; 25, 3 ; 32, 10, 1 3 vtedy s a zapálil h . Balákov aby sa nezanietil h. Hosp. na Horebe ste popudili Hosp. k h-u ; 22 vtedy vzplanie h. Hosp . ; Joz 23, 1 6 oheň s a roznietil mojím h-om zapálil (sa) h. Hospodinov aby nebolo na nás h-u pre prísahu zapálil (sa) h. Hospodinov ; 20 ; 3, 8 ; 1 0, 7. 2Kr 13, 3 vtedy sa zapálil h. Saulov je veľký h. Hospodinov preto povstal h. na Izraela odvrátil sa od neho h. Hosp. prišiel h. Boží n a Júdu ; 29, 8 zapálil (sa) h. Hosp. na Amaziáša páľa h-u Hosp. je na vás vzplanul prchký h . Hosp. Háman (bol) naplnený veľkým h-om ; 5, 9 od ducha jeho h-u zanikli blázna zabije h. B. neodvráti svojho h-u trháš . . . dušu vo svojom h-e zapálil proti mne svoj h. B. pošle na neho páľu svojho h-u rozplynie sa to všetko v deň j eho h-u rozpálil (sa) h. Elíhuva ; 32, 3, 5 navštívi jeho h. ničotu môj h. horí proti tebe bude hovoriť s nimi vo svojom h-e skoro (sa) zapáli j eho h. Hosp. , nekáraj ma vo svojom h-e ; 38, 2 H. ich pohltí vo svojom h-e nezapuď v h-e svojho služ. na chvíľu trvá v o svojom h-e nechaj h. a opusti prchlivosť vylej na nich svoj prudký h. prečo je roznietený tvoj h. kto by obstál . . . keď sa zapáli tvoj hnev ? i prudký h. človeka ťa musí chváliť či zavrel v h-e svoje milosrdenstvo h. vystúpil proti I zr. ; 3 1 poslal n a nich p á ľ u svojho h-u spravil svojmu h-u cestu vylej svoj prchký h. na národy odvrátil si sa od pále svojho h-u učiň prietrž svojmu h-u ; 6 cezo mňa sa vše valí tvoj rozpál. h hynie od tvojho h-u naše dni idú ta pre tvoj búrlivý h . kto z n á silu tvojho h-u prisahal vo svoj o m h-e odvrátil j eho rozpálený h.

ž

1 06, 40 1 38, 7

Pr

6, 34 1 1, 4

23 1 2, 1 6 1 4, 29 1 5, 1 1 6, 1 4 32 1 9, 1 1 12 19 21, 14 27, 4 29, 8 30, 33 Kaz 1, 1 8 7, 9 Iz

Jer

PJ

Ez

1 1, 1 0 5, 25 1 0, 5 25 12, 1 54, 8 63, 3 1 0, 1 0 24 18, 23 44, 8 1, 1 2 3, 43 66 4, 1 1 5 , 13 20, 8 21, 31 38, 1 9

Dan

9, 16

Hoz

8, 5 13, 1 1 4, 1 4

Jon Mi Náh Hab Sof

5, 1 5 7, 9 18 1, 2 6 3, 1 2 1, 15 2, 2 3

rozpálil (sa) h. Hosp. na h . mojich nepriateľov vystrieš svoju ruku žiarlivosť je zúrivý h. muža nepomôže majetok v deň zúrivého h-u očakávanie bezbožníkov prchký h. h. blázna sa naskutku pozná človek, pomalý do h-u ; 15, 1 8 urážlivé slovo vzbudzuj e h. h. kráľov hotoví poslovia smrti lepší ten, kto je pomalý do h-u rozum človeka zdŕža j eho h. h. kráľov je ako revanie človek veľkého h-u ponesie pokutu dar v skrytosti krotí h. povodňou je h. múdri odvracajú h. tlak do h-u vyvodí svár kde je mnoho múdrosti, tam je i mnoho h-u nenáhli . . . do h-u, lebo h. odpočíva v lone bláznov odstráň h. od svojho srdca zapálil (sa) h. Hosp. na jeho ľud beda Assúrovi, prútu môjho h-u môj h. s a obráti na ich skazu odvrátil (sa) tvoj h., a potešil si ma v záplave h-u skryl som . . . tvár pošliapal som ich vo svojom h-e ; 6 pred j eho h-om sa trasie zem . . . ná­ rody neznesú j eho . . . h-u (nekarhaj ma) vo svojom h-e v čas svojho h-u konaj s nimi popudzujúc ma k h-u H . v deň pále svojho h-u zastrel si sa h-om stíhaj ich vo svoj om h-e vylial páľu svojho h-u tak sa dokoná môj h. ; 7, 8 vykonám na nich svoj h. ; 21 vylejem na teba svoj zúrivý h. ; 22, 3 1 v ohni svojho prudkého h-u budem hovoriť nechže sa . . . odvráti tvoj h. ; Hoz 1 4, 4 môj h. je rozpálený proti nim dal som ti kráľa vo svojom h-e CJ onáš) zapálil sa h-om je to dobré, že si sa rozpálil h-om ? ; 4, 9 vykonám pomstu v h-e ponesiem zúrivý h. Hosp. nedrží navždy svojho h-u H. pomstí a má prchký h. kto obstojí pred j eho zúrivým h-om ? v zúrivom h-e . . . si mlátil národy ten deň bude dňom prchlivého h-u prijde na vás páľa h-u Hosp. snáď sa nejako ukryjete v deň h-u Hosp.


HODINA

137

Za Mat Mar Luk Ján Riin

8, 2 1 0, 3 3, 7 3, 5 14, 5 4, 28 21, 23 3, 36 1 , 18 2, 5 4, 15 5, 9

9, 22 1 2, 1 9 13, 5 2Ko 1 2, 20 Gal 5, 20 Ef 2, 3 4, 3 1 5, 6 6, 4 Kol l Te

3, 1, 2, 5, l Tm 2, 3, Žid

8 10 16 9 8 11

1 1 , 27 Jak Zj

1, 19 20 6, 1 6 17 1 1, 18 1 2, 1 2 1 4, 1 0 15, 7 1 6, 1 9

IM 4M ž

1 8 , 30 1 6, 22 7, 1 2

37, 1 7 8 79, 5 85, 6 106, 32 Iz 12, 1 57, 1 6 64, 9 PJ 5, 22 Mat 5, 22 Ján 7, 23

h-om prudkým žiarlim zaň na pastierov horí môj h. utiekli budúcemu h-u ; Luk 3, 7 obzrúc sa po nich dookola s h-om h-om sa obrátili na ňu boli všetci naplnení h-om h. bude na tomto ľude h. Boží zostáva na ňom h. Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť hromadíš sebe h. na deň h-u zákon pôsobí h. budeme zachránení skrze neho od budúceho h-u znášal . . . nádoby h-u dajte miesto h-u nielen pre h., ale aj pre svedomie aby snáď nebolo . . . h-ov (skutky tela sú) h-y boli sme prírodou deťmi h-u h. a krik . . . nech je odňaté od vás pre také veci prichádza h. Boží ; Kol 3, 6 otcovia, nepopudzujte svojich deti k h-u zložte aj vy to všetko : h. vychvacuje (nás) od prijdúceho h-u náhle prišiel na nich h. Boží nepostavil (nás) B. cieľom h-u pozdvihovali sväté ruky bez h-u takže som prisahal vo svojom h-e ; 4, 3 vierou opustil Egypt nebojac sa zú­ rivého h-u kráľovho pomalý do h-u h. muža nepôsobí spravodlivosti prikryte nás . . . pred h-om Baránka prišiel ten veľký deň j eho h-u prišiel tvoj h. diabol, ktorý má veľký h. bude . . . piť z vína h-u Božieho 7 zlatých čiaš, plných h-u ; 1 6, 1 pohár vina prchlivosti svojho h-u ; 1 9, 1 5 HNEVAŤ SA nech sa nehnevá môj Pán budeš sa preto h. na celú obec ? B. sa hnevá na bezbožného každý deň neh-j sa na zlostníkov; Pr 24, 1 9 neh-j sa n a toho, ktorému sa darí ne-j sa, a to ešte aby si urobil zlé dokedy sa budeš h., Hosp. ? či sa len na veky budeš h. h-li (Hosp.) pri vodách Meríba oslavujem ťa, Hosp. , že si sa h-1 ani sa nebudem večne h. neh-j sa, Hospodine h-š sa na nás veľmi kto sa hnevá na svojho brata na mňa sa tedy h-e

Sk Ef Žid

1 2, 20 4, 26 3, 17

Herodes sa veľmi h-1 na Týranov h-jte sa a nehrešte h-1 sa 40 rokov

Pr

15, 1 8 22, 24 1, 7

HNEVIVÝ h. človek vzbudzuje svár ; 29, 22 nepriateľ sa s h-m človekom (biskup) níe h.

Tít

4M 24, 5M 22, 84, Ž Jer 49, 31, Ez Obad Mat

21 6 4 16 6 4

8, 20 13, 32

HNIEZDO tvoje h. je položené na skalu keby sa nahodilo vtáčie h. lastovička (nájde) sebe h. keby si si vysoko spravil svoj e h. na jeho letorastoch robili si . . . h-a keby si položil svoje h. medzi hviezdami nebeskí vtáci (majú) svoje h-a ; Luk 9, 58 (vtáci) robia si h-a na j eho vetvách; Mar 4, 32. Luk 13, 1 9

9, 22 Luk 1 4, 35

HNOJ; HNOJIVO z h-a povyšuje chudobného ; ž 1 13, 7 stali sa h-m zemi ich mŕtve telá boli ako h. h-m budú na tvári zeme ; 1 6, 4; 25, 33 padne mŕtve telo človeka ako h. ani do h-a sa nehodí

4, l 20, 7 8 Náh 3, 6

HNUSOBA ak odstrániš svoje h-y odvrhnite každý h-y neodvrhli, niktorý, hnusôb pohádžem na teba tvoje h-y

! Sa

2, 8

ž Iz Jer

83, 1 1 5, 25 8, 2

Jer Ez

!Pa

A HODAVIÁŠ 3, 24; 5, 24 ; 9, 7. Ezd 2, 40

Mat

3, 1 1

Luk

1 0, 10 7, 6 1 0, 7

l Ko 1 Tm Žid Zj

15, 19 15, 9 5, 17 1 1 , 38 5, 2 12

HODEN ktorého obuv nosiť nie som h. ; Mar 1, 7. Luk 3, 1 6 . Ján 1, 27 robotník je h. svojho pokrmu nie som h., aby si vošiel robotník je h. svojej mzdy ; l Tm 5, 1 8 níe som h . volať sa tvojím synom nie som h. volať sa apoštolom hodných dvoj ej cti ktorých svet nebol h. kto je h. otvoriť knihu h. je Baránok . . . vziať moc

l Pa

A HODIÁŠ 4, 19. Neh 8, 7; 9, 5; 1 0, 1 0, 13 , 1 8

Mat

8, 13 1 0, 1 9

HODINA bol uzdravený v tú h-u ; 9, 22 ; 15, 28 ; 17, 18 bude (vám) dané v tú h-u, čo budete mať hovoriť; Mar 13, 1 1 . Luk 12, 1 2


HODINA Mat 20, 3 24, 36 42 44 25, 1 3 27, 45 Mar 1 4, 37 Luk 22, 53 Ján 2, 4 4, 21 5, 25 12, 23 l Ko 15, 30 1J 2, 18 Zj 3, 3 1O 1 4, 7 1 8, 1 0 16 2Kr 20, 1 1

138 vyšiel okolo tretej h-y o tej h-e nevie nikto ; Mar 13, 32 neviete v ktorú h-u . . . príde váš Pán v tú h-u, v ktorú sa nenazdáte; Luk 12, 40 bdejte tedy, lebo neviete dňa ani h-v o ď 6. h-y povstala tma . . . až do 9. h-y ; Mar 15, 33. Luk 23, 44 či si nevládal b dieť j ednu h-u ? toto je tá vaša h. a moc temnosti ešte neprišla moja h. ; 7, 3 0 ; 8, 20 ver mi, žena, že ide h. príde h. a je teraz prišla h „ aby bol oslávený v nebezpečenstve každú h-u deti, je posledná h. nezvieš, v ktorú h-u prijdem vytrhnem ťa z h-y pokušenia prišla h. j eho súdu v jednej h-e prišiel j eho súd v j ednej h-e je spustošené ; 19

&. HODINY slnečné h. ; Iz 38, 8

HODIŤ Á ron h-1 svoju palicu h-1 (ma) na zem hoďte ma do mora ; 1 5 vezmúc tých 3 0 strieborných h-1 som to v dome Hosp. Mar 7, 27 vziať chlieb detí a h. šteňatám 12, 42 chudobná vdova . . . h-la 2 haliere ; Luk 2 1 , 2 Luk 12, 49 oheň som prišiel h . Ján 8, 7 k t o z v á s j e bez hriechu, nech prvý hodí 59 zodvihli kamene, aby h-li do neho 1 9, 24 o môj odev h-li lós

2M 7, 10 ž 1 02, 1 1 Jan 1, 12 Za 1 1, 1 3

Jer Gal l Pt

1 6, 8 5, 21 4, 3

Mat 22, 10 11

HODOVANIE nevoj deš do domu h-a h-a a tomu p odobné keď sme chodili . . . v h-ach HODOVNÍK svadobná dvorana sa naplnila h-mi vošiel kráľ podívať sa na h-ov

Ez Zj

1 6, 10 1 8, 12

HODVÁB priodial som ťa h-om purpuru, h-u, šarlátu

IM

27, 28 41, 29 28, 1 1 30, 9 36, 3 1 66, 1 2 72, 1 6 73, 7

HOJNOSŤ h . obilia a hroznovej šťavy prij de 7 rokov veľkej h-i ; 47 budeš mať h. dobrého budeš mať h. v každej práci dáva pokrmu h . vyviedol s i n á s d o h-i bude h. obilia majú h. všetkého

5M Jób ž

ž Pr

1 1 2, 3 3, 1 0 27, 24 Luk 1 5, 1 7

Ján Fil

1 0, 1 0 4, 1 2

2Kr

6 , 25

Iz

59, 60, Mat 1 0, 21, Ján 2, IM 3M

11 8 16 12 14

15, 9 5, 7 1 2, 6 1 4, 22

lM

8, 8

9 7 1 14 14 PŠ 2 12 6, 9 38, 1 4 Iz Jer 48, 2 8 Hoz 7 , 1 1 11, 11 Náh 2, 7 Mat 3, 1 6

ž

55, 56, 68, 2, 5,

h. a bohatstvo v j eho dome naplnia (sa) tvoj e stodoly h-ou lebo h. netrvá na veky koľko nájomníkov môjho otca má h . ja som prišiel nato . . . aby mali h. viem . . . mať h. aj trpieť

HOLUB štvrtina kábu h-äcieho trusu za 5 šeklov úpime ako h-y ; Ez 7, 1 6 ako h-y d o svojich dier prostí ako h-y predávali h-y ; Mar 1 1 , 1 5 našiel v chráme predavačov . . . h-ov HOLÚBÄ vezmi mi . . . hrdličku a h. donesie . . . 2 hrdličky alebo 2 h-t ; 4M 6, 1 0 prinesie h. alebo hrdličku (vezme) dvoj e h-t ; 1 5 , 1 4 HOLUBICA (Noach) vypustil od seba h-u ; 8, 1 0, 1 2 h. nenašla miesta keby som mal krídla ako h. nemá h. ďalekých krajov na krídlach h-e, pokrytej striebrom h-o v rozsadlinách skaly moja h-o, moia b ezvadná j eho oči ako h-e j edna je moja h. lkal som ako h. ako h., ktorá hniezdi Efraim (j e) ako sprostá h. prijdú . . . ako h. zo zeme Assúra vedúc j u budú lkať ako h-c zostupoval akoby h. ; Mar 1, 1 0 . Luk 3 , 2 2 . Ján 1 , 3 2

A HON Luk 24, 13 vzdialeného 60 h-ov od Jer. 6, 1 9 ; 1 1 , 18. Zj 1 4, 20 Ján HONIŤ vstaň a hoň tých mužov zatvrdím srdce faraónovo, a bude ich h. 9 Egypťania ich h-li 3M 26, 7 budete h. svojich nepriateľov 8 5 z vás budú h. 1 00, a 1 00 z vás bude h. 10 OOO 17 budete utekať, hoci vás nebude nikto h. ; 36 5M 32, 30 oj, ako by j eden h-1 tisíc! Jaz 23, 1 0 Sud 4, 22 Barák h-1 Sizeru l Sa 24, 14 kohože h-š ? Mŕtveho psa ? Jób 1 0, 1 6 budeš ma h. ako lev 1 8, 38 h-1 som svojich nepriateľov ž lM 2M

4 4, 4 1 4, 4


HORši

139

Pr

28, 1

Zj

1 2, 13

4M

20, 22

ž

121, 1

Mat 13, 3 1 1 7, 20

bezbožní utekajú bez toho, že by Iz ich niekto h. PJ drak . . . h-1 ženu A HOR vrch H. ; 20, 23, 25, 27 ; 21, 4 ; 33, 37-41 ; 34, 7, 8. 5M 32, 50

38, 17 15 1, 4 3, 5 Rim 3, 1 4 Ef 4, 3 1

HORA pozdvihujem svoj e oči k h-m Pozri tiež heslo : Vrch

Žid Zj

12, 1 5 1 0, 9

A HO RČIČNÝ nebeské kráľ. j e podobné h-ému zrnu ; Mar 4, 3 1 . Luk 13, 1 9 . vieru ako h-é zrno ; Luk 1 7, 6

2M

1 2, 8 1 5, 23

4M

5, 9, 64, 5, 5, 8, 3,

18 11 4 4 20 23 11

ž HORE tento J., ktorý bol vzatý od vás h. Pr Iz do neba Sk Kol 3, 2 na to myslite, čo je h. Jak A HOREB 3, l prišiel k vrchu Božiemu, k H-u 14 2M 1 7, 6 na s kale na H-e 33, 6. 5M l , 2, 6 ; 4, 1 0, 1 5 ; 9, 8 ; 1 8, 1 6 ; l Kr 1 9, 1 0 29, 1 Sk 22, 3 5, 2 B., učinil s nami zmluvu na H-e 5M 11, 2 2Ko l Kr 19, 8 vrch H. ; 2Pa 5, 1 0 4, 1 8 Gal 1 06, 1 9 spravili s i a j teľa n a H-e ž Mal 4, 4 ktorému som prikázal na H-e

Sk

2M 3M 5M

1, 1 1

3, 2 6, 9 4, 1 1

30, 30 79, 5 80, 5 Iz 9, 1 8 62, 1 Jer 17, 4 Luk 24, 32 l Ko 7, 9 2Pt 3, 1 2

J_ób z

HORIEŤ videl, že hľa, ker horí oheň oltára bude vždy h. ; 6, 1 2, 13 stáli ste pod vrchom, ktorý horel ; 5 , 23; 9, 15 moja kosť horí od horúčosti dokedy bude h. tvoja žiarlivosť dokedy budeš h. hnevom bezbožnosť bude h . ako oheň dokiaľ . . . nebude h. j eho spasenie oheň . . . bude h. až na veky či nehorelo v nás naše srdce je lepšie oženiť sa . . . než h. nebesia horiac rozplynú sa

l Ko 12, 3 1 14, 39 5, 1 7 Jak 4M 2Sa 2Kr ž

25, 21, 1 0, 69,

11 2 16 10

1 1 9, 139 9, 7 59, 1 7 63, 1 5 Ez 36, 5 HORKO Rim 1 0, 2 2Ko 9, 2 Mat 26, 75 (Peter) vyjdúc von plakal h. ; 11, 2 Luk 22, 62 Zj 7, 1 6 nebude n a nich dorážať . . . nijaké h. Fil 3, 6 Kol 4, 13 HORKOSŤ lM 26, 35 (Ezavove ženy) bolí h-ou ducha Tít 2, 1 4 Izákovi 1, 20 h-ou (ma) naplnil Všemohúci Rút ! Sa 22, 2 všetci, ktorí malí h. v duši 4M 1 4, 45 7, 1 1 vravieť budem v h-i ; 1 0, 1 Jób 9, 1 8 ale ma sýti h-ami ; P J 3 , 1 5 13, 26 zapisuješ h-i proti mne 27, 2 h-ou naplnil moju dušu ; 2Kr 2 1 , 1 1 lM 49, 23 Mat 12, 45 Pr 1 4, 1 0 srdce zná h . svojej duše 27, 64 27, 7 lačnej duši je každá h. sladkou 5, 1 4 3 1 , 6 víno tým, ktorí majú h. v duši Ján Iz

h. sa mi zmenila na pokoj budem chodiť . . . s h-ou svojej duše ona sama je plná h-i obkľúčil ma h-ou ktorých ústa s ú plné . . . h-i h . a prchkosť . . . nech j e odňaté od vás aby nevyrástol nejaký koreň h-i (knižka) spôsobí ti h. HORKÝ nekvasené chleby ; s h-mi zelinami nemohli piť vodu z Mary, lebo bola h-á v ruke kňaza bude h-á voda s h-mi bylinami budú j esť baránka namierili svoju strelu, h-é slovo j ej koniec je h. kladú h-é za sladké a sladké za h-é vidím, že si v h-ej žlči či azda prameň . . . dáva sladkú i h-ú vodu ? a k máte h-ú závisť a svár HORLIŤ veľmi som h-1 z a Hosp. ; 1 4 horliac za Boha ako aj vy h-m za vás horlivosťou Božou dobre j e h . v dobrom HORLIVE ; HORLIVO snažte sa h. o lepšie dary; 1 4, l snažte sa h., aby ste prorokovali modlil sa h . , žeby nepršalo HORLIVOSŤ keď sa rozhorlil mojou h-ou Saul hľadal ich pobiť vo svojej h-i vidz moju h. z a Hospodina zožiera (ma) h . z a tvoj dom ; (Ján 2, 17) moja h. ma ničí h. Hospodina Zástupov to učiní odial s a h-ou ako plášťom k d e j e tvoja h. budem hovoriť v ohni svojej h-i ; 6 majú h. Božiu z vás pošlá h. popudila mnohých horlím za vás h-ou Božou podľa h-i prenasledovateľ cirkvi dávam (mu) svedoctvo, že má veľkú h. ľud zvláštny, h . dobrých skutkov A HORMA prenasledovali ich až do H-y ; 5M 1, 44

HORŠÍ Manasses . . . robil h-ie o d všetkého posledné veci . . . bývajú h-ie ; Luk 1 1, 26 bude posledný blud h. ako prvý nehreš, aby sa t i nestalo niečo h-ie


HORÚCI lM

l Tm 5, 8 2Tm 3, 1 3 2, 2 0 2Pt

j e h. ako neveriaci zlí ľudia . . . budú spieť k h-iemu posledné veci (sú) h-ie ako prvé

Zj

HORÚCI nie si ani studený ani h. Bárs by si 2M bol studený alebo h. ; 1 6

IM 5M Iz L uk

3, 1 5

31, 40 2 8 , 22 49, 1 0 12, 55

3 M 26, 1 6 Mat 8 , 1 4 15 Ján Sk Mat Mat Mar Ján

4, 52 28, 8 21, 21, 11, 12,

9 9 9 13

Iz 1, 3 Mat 13, 27 52 20, 1 1 2 1 , 33 24, 43 lM

2, 7 22 3, 8 4, 4 15 16 26 6, 5 6 7 8, 20 21 11, 5 8 12, 7 7 17 1 4, 22 15, 6 17, l 18, 1 4 24, 1 25, 2 1 26, 2 8

HORÚČAVA vo dne ma stravovala h . H. ť a bude biť . . . h-ou nebude na nich biť h. hovoríte, že bude h., a býva HORÚČKA uvediem na vás . . . h-u ; 5M 28, 22 videl j eho svokru, že leží a má h-u ; Mar 1, 30. Luk 4, 3 8 hneď j u opustila h. ; Mar 1 , 3 1 . Luk 4 , 3 9 včera o 7. hodine ho opustila h . otec Publiov ležal trápený h-ou A HOSANNA h. v Synovi D ávidovo m ; 1 5 h . na výsostiach ; Mar 1 1, 1 0 kričali a hovorili : H . h., požehnaný, ktorý prichádza

HOSPODÁR vôl zná svojho h-a pristúpili sluhovia h-ovi je podobný človeku h-ovi ; 20, 1 reptali proti h-ovi človek-h., ktorý vysadil vinicu keby h. vedel ; Luk 1 2, 39 HOSPODIN H. Boh utvoril Adama . . . z o zeme H. Boh vybudoval rebro počuli hlas H-a Boha H. pohliadol milostive na Á bela H. položil znamenie na Kaina vyšiel Kain spred tvári H-ovej začali vzývať meno H-ovo H. videl, že sa množí zlosť H. ľutoval, že učinil človeka H. riekol : Zahladím človeka Noach postavil H-ovi oltár H. zavoňal príj emnú vôňu zostúpil H., aby videl mesto rozptýlil (ich) H. odtiaľ po tvári celej zeme H. sa ukázal Abramovi (Abram) postavil tam oltár H-ovi ; 8 H. bil faraóna veľkými ranami pozdvihol som svoju ruku k H-ovi 3M uveril H-ovi, a on mu to počítal za sprav. ukázal sa mu (Abr.) H. j e azda nejaká vec nemožnou H-ovi H. požehnal A braháma ; 35 Izák sa pokorne modlil H-ovi vidíme zrejme, že je H. s tebou

28, 1 3 16 30, 2 7 39, 2 49, 1 8 4, 31 5, 2 6, 2 7, 5 8, 8 1 0, 8 16 20 11, 3 1 2, 27 29 51 1 3, 3 6 13, 2 1 1 4, 1 0 14 31 1 5, 1 2 3 18 26 1 7, 2 15 18, 1 1 1 9, 20 20, 2

23, 25 32, 5 32, 1 1 14 26 34, 5 6 14 28 5, 6 1 9, 2 20, 26 24, 16 27, 30

ja som H., Boh Abraháma naozaj je H. na tomto mieste badám, že ma H. žehnal pre teba H. bol s Jozefom ; 39, 3, 2 1 , 23 na tvoj e spasenie očakávam H- e ! H. navštívil synov IzraeJoyých · faraón odpovedal : Kto je Hospo­ din . . . neznám H-a j a som H. ! 6, 6, 29 zvedia Egypťania, že ja som H. modlite sa H-ovi, aby odstránil žaby iďte, slúžte H-ovi, svojmu Bohu ! ; 1 0, 24 ; 12, 3 1 zhrešil som proti H-ovi H. zatvrdil srdce faraónovo ; 1 0, 27 ; 1 1 , 1 0 ; 1 4, 8 H. dal ľudu milosť to je bitná obeť pesaclm H-ovi H. pobil všetko prvorodené ; 1 3, 1 5 H. vyviedol synov Izr. silnou rukou vás vyviedol H. ; 1 3, 9, 1 4 siedmeho dňa bude slávnosť H-ova ; 32, 5 H. išiel pred nimi kričali synovia Izr. k H-ovi ; Sud 6, 6, 7 H. bude bojovať za vás ; 25. 5M 1 , 30 verili H-ovi i Mojžišovi spievať budem H-ovi moj ou piesňou je H. H. je udatný bojovník; H. j e j eho meno H. bude kraľovať ja H. som ten, ktorý ťa uzdravuje prečo pokúšate H-a ? H. môj prápor H. (je) väčší nad všetkých bohov H. zostúpil na vrch Sinai ja som H., tvoj Boh ; 5. 3M 1 8, 2, 4-6, 30 ; 1 9, 3, 4, 1 0, 25, 3 1 , 35, 3 6 ; 20, 7, 24 ; 23, 22 ; 24, 22 ; 25, 1 7, 38, 55 ; 26, l, 1 3, 44. ž 81, 1 1 budete slúžiť H-ovi zajtra bude slávnosť H-ova Mojžiš prosil pokorne H-a H. ľutoval zlého, o ktorom hovoril kto je H-ov nech pristúpi ku mne ! a zavolal menom : HOSPODIN H. idúc popri ňom volal : H., H. H., ktorého meno je Ž iarliVÝ bol tam s H-om 40 dní dovedie H-ovi svoj u obeť j a som svätý, H., váš B. lebo svätý som j a H. kto by rúhavo urážal meno H-ovo, zomrie každý desiatok zeme . . . je H-ov, j e svätým H-ovi


HOSPODIN

141 4M

1, 1 H. hovoril Mojžišovi na púšti ! Sa Sinai 6, 24 nech ťa požehná H. 25 nech dá H. svietiť na teba 26 pozdvihne H. na teba svoju tvár I O, I O ja som H., váš B. ; 15, 4 1 1 1, 25 H. zostúpil v oblaku 1 4, 9 ale s nami je H. I 8 H. je dlho zhovievajúci 42 nie je H. medzi vami 23, I 6 H. sa stretol s Balámom 27, 5 Mojžiš predložil ich vec H-ovi 5M 1, 3 2 neverili ste H-ovi 3 , 2 6 H. sa veľmi rozhneval na mňa ; ž 78, 2 1 4 , 24 H . , tvoj B . , j e spaľujúci oheň 3 I H., tvoj B., je silný B. ľútostivý 3 9 H. je B. na nebi hore i na zemi 5, 2 H., náš B., učinil s nami zmluvu 6 ja som H., tvoj B. 6, 4 H. náš B. je j eden H. 5 milovať budeš H-a ; 1 1, 1 1 2 aby si nezabudol na H-a 1 3 H-a, svojho Boha, sa budeš báť I 6 nebudete pokúšať H-a 2 I H. nás vyviedol z Egypta; 26, 8 7 , 2 I H., tvoj B., je v tvojom strede 8 , 1 1 vystríhaj sa, aby si nezabudol na H-a 1 8 budeš pamätať na H-a 9, 24 protivili ste sa H-ovi 10, I2 aby si sa bál H-a 1 1, 23 vyženie H. všetky tie národy I2, 1 2 radovať sa budete pred H-om ; 1 8 I3, I 8 budeš počúvať na hlas H-a ; 27, 1 0 I 8 , 2 H . j e jeho dedičstvom 20, I H., tvoj B., je s tebou 2Sa 26, 7 H. uslyšal náš hlas 30, 1 6 aby si miloval H-a ; 20 3 I , 6 H., tvoj B., ide s tebou 8 H., on pôjde pred tebou Joz 2, 24 H. dal celú zem do našej ruky I O, 1 4 H. bojoval za Izraela 22, 5 milovať H-a, svojho Boha 31 dnes sme poznali, že je medzi nami Hospodin 23, 9 H. vyhnal spred vašej tvári veľké národy 24, 1 4 preto teraz sa bojte H-a 1 5 ja a môj dom budeme slúžiť H-ovi ; 21 23 nakloňte svoje srdcia k H-ovi 24 H-ovi, svojmu Bohu, budeme slúžiť Sud 1 , 1 9 H. bol s Júdom 2, 1 2 opustili H-a, Boha ; 1 O, 6 15 bola ruka H-ova proti nim 5, 3 H-ovi ja budem spievať! 6, 1 2 H. s tebou, udatný mužu! 1 3 ak je H. s nami, prečo 7 , 1 8 poviete : Za H-a a za Gedeona; 20 8 , 23 H. bude panovať nad vami 1 6, 20 nevedel, že H. odišiel od neho Rút 2, 4 nech ťa požehná H. !

1, 5 15 28 2, 1 2 6 7 10 3, 4 7 8 21 6, 2 0 7, 12 11, I3 I 2, 9 I8 22 24 I4, 6 I5, 35 I 6, 7 I4 18 17, 3 7 37 46 47 20, 23 24, 1 2 28, 6 17 7, I 7, 8

8, 6 12, 15 22, 2 19 29 32

H. bol zavrel jej život; 6 vylievam svoju dušu pred H-om je vyprosený pre H-a moje srdce plesá v H-ovi nie je svätého, ako je H. H. usmrcuje i oživuje H. ochudobňuje i obohacuje H. bude súdiť končiny zeme zavolal H. na Samuela Samuel ešte neznal H-a porozumel Éli, že H. volá chlapca H. sa zjavil Samuelovi kto bude môcť obstáť pred H-om až potiaľto nám pomáhal H. dnes učinil H. spasenie v Izr. zabudli na H-a ľud sa veľmi bál H-a H. neopustí svojho ľudu len sa bojte H-a a slúžte mu H-ovi nie je ťažko zachrániť H. ľutoval, že učinil Saula kráľom H. hľadí na srdce desil ho zlý duch, poslaný od H-a ; 1 9, 9 H. j e s ním (s Dávidom) ; 1 8, 1 4 H . , ktorý ma vytrhol z moci ľva iď, a H. bude s tebou dnes ťa vydá H. do mojej ruky pretože boj je H-ov H. bude svedkom medzi mnou a medzi tebou ; 42 H. nech súdi medzi mnou a medzi tebou Saul sa dopytoval H-a, ale H. mu neodpovedal H. odtrhol kráľ. od teba H. mu dal odpočinutia ; 2Pa 15, 15 Hospodin Zástupov ; 7, 26, 27. IPa 1 7, 7. Ž 24, 1 0 ; 46, 8, 1 2 ; 84, 2 , 1 3 ; 89, 9. Iz 1 , 2 4 ; 2 , 1 2 ; 3 , 1 , 1 5 ; 5, 7 , 1 6, 24 ; 6 , 3 , 5 ; 8 , 13, 1 8 ; 9 , 7 , 13, 1 9 ; 1 0, 1 6, 23, 24, 26, 33 ; 14, 27 ; 18, 7; 2 1 , 1 0 ; 22, 5, 1 2, 1 4, I 5 , 25 ; 24, 23 ; 3 1 , 4, 5 ; 37, 1 6 ; 44, 6; 48, 2 ; 5 1 , 1 5 ; 54, 5. Jer 2 , 1 9 ; 5 , I 4 ; 6, 6, 9; 7, 3; 8, 3 ; 9, 15, 17; 1 1 , 1 7, 20, 22 ; 1 5, 1 6 ; 1 6, 9 ; 1 9, 3 , 1 1 , 1 5 ; 23, 1 5 , 36 ; 25, 8, 27-29 ; 26, I S ; 27, 4, 1 8, 1 9, 21 ; 28, 2 ; 29, 8, I7, 25 ; 30, 8; 3 1 , 23, 35 ; 32, 15, 1 8 ; 33, 1 1 ; 35, I 7-I 9 ; 38, 1 7 ; 42, I 5 , 1 8 ; 44, 2 , 7 , 1 1 , 25 ; 46, I 8, 25 ; 48, 1, I 5 ; 49, 5, 26, 35 ; 50, 1 8, 25, 33, 34 ; 5 1 , 5, 1 4, 1 9, 57, 58. Hoz I 2, 5. Am 9, 5. Hab 2, 13. Za 6, 15. Mal 2, 7, 8 H. chránil Dávida ; l Pa 1 8, 6 H. ranil dieťa H. je mojou skalou; Ž 1 8, 3 ; 1 9, 5 H. mi bol oporou ; Ž 1 8, 1 9 t y s i mojou sviecou, H-e kto je silným Bohom krome H-a


HOSPODIN 2Sa

22, 47

l Kr

3, 3 5 8, 23 61 18, 39 1 9, 4 2Kr 6, 27 1 7, 33 39 1 8, 7 l Pa 1 6, 1 1 29 1 7, 20 22, 1 6 2Pa 13, 1 0 12 18, 18 19, 7 11 20, 29 25, 9 31, 32, Ezd 3, 6, Neh 8,

Jób

10 8 11 21 6 6 9, 4 5 6 1, 7 21

38, 1 42, 1 9 10 Ž alm 1 , 6 2, 2 11 3, 2 4 6 8 9 4, 4 6 9 5, 4 7 9 13 6, 2 3

žij e H., a nech j e požehnaná moja Ž skala ; Ž 1 8, 47 Š alamún miloval H-a ukázal (sa) H. Š alamúnovi ; 9, 2 H-e, Bože Izr., niet tebe podobného nech je celé vaše srdce s H-om povedali : H. j e B . ! H. j e Boh! H-e, vezmi moju dušu ak ti nepomôže H. H-a sa báli a svojim bohom slúžili H-a, svojho Boha, sa budete báť H. bol s ním (s Ezechiášom) hľadajte H-a a j eho silu vzdajte H-ovi česť j eho mena H-e, nikto nie j e tebe rovný vstaň a rob, a H. nech je s tebou ale naším Bohom j e H. nebojujte s H-om, Bohom videl som H-a sedieť na j eho tróne u H-a, nášho Boha, niet neprávosti H. bude s tým, kto bude dobrý H. bojoval proti nepriateľom Izr. H. má toľko, že ti môže dať omno­ ho viac H. požehnal svoj ľud s nami j e H. , náš B. chváliac a oslavujúc H-a hľadajúc H-a, Boha Ezdráš dobrorečil H-ovi poklonili sa H-ovi tvárou k zemi kričali veľkým hlasom k H-ovi vstaňte a dobrorečte H-ovi ty si, ó, H-e, ty si sám j ediný ! ; 7 H. riekol Satanovi ; 2, 2 H. dal, H. vzal. Nech je požehnané meno H-ovo odpovedal H. Jóbovi ; 40, 6 odpovedal Jób H-ovi H. prijal tvár Jóbovu H. navrátil to, čo bolo odňaté Jóbovi H. zná cestu spravodlivých kniežatá sa spolu radia proti H-ovi ; (Sk 4, 26) slúžte H-ovi v bázni H-e, ako mnoho je mojich pro­ tivníkov ty, ó, H-e, si štítom lebo ma H. podporuj e povstaň, ó, H-e, zachráň ma ; 7, 7 ; 1 0, 1 2 H-ovo j e spasenie H. učiní zvláštnu vec . . . H. vy­ slyší nadejte sa na H-a ty, H-e, mi sám dáš bývať bezpečne H-e, ráno počuj môj hlas ; 2 človek krvi a ľsti sa oškliví H-ovi H-e, voď ma požehnáš sprav., ó, H-e H-e, nekáraj ma vo svojom hneve zmiluj sa nado mnou, H-e . . . uzdrav ma, H - e ; 9, 1 4

142 6, 5 9 10 7, 9 18 s, 2

9, 8 10 11 12 21 1 0, 1 3 16 11, 1 4 5 7 1 2, 2 7 13, 2 4 6 1 4, 2 5 6 15, l 1 6, 5 7 8 18, 2 7 21 22 31 42 1 9, 8 9 10 20, 2 7 8 21, 2 8 10 22, 9 24 27 29 23, 1

navráť sa z ase, H-e H. počul hlas môjho plaču počul H. moju pokornú prosbu ; H. prij al moju modlitbu H. bude súdiť národy. Súď ma, H-e oslavovať budem H-a ; 9, 2; 1 05, 1 H-e, náš Pane, aké slávne j e tvoj e meno ; 1 0 H . tróni n a veky H. bude vysokým útočišťo m ; 9 1 , 9 neopustíš tých, ktorí ťa hľadajú, ó, H-e spievajte žal my H-ovi ; 27, 6 ; 30, 5 ; 98, 5 . Iz 1 2, 5 pusti na nich strach, ó, H-e prečo, ó, H-e, stojíš zďaleka ? lakomec sa r úha, popudzuj e H-a H. je Kráľo m na večné veky k H-ovi sa utiekam H .., ktorý má svoj trón na nebesiach H. skúša spravodlivého H. je spravodlivý zachráň, ó, H-e ; 20, 1 0 slová H-ove s ú čisté až dokedy, ó, H-e ? ! 6, 4 pohliadni, ozvi sa mi, H-e spievať budem H-ovi ; 96, 1, 2 ; 1 04, 33 H. pozeral z nebies na synov človeka ; 33, 1 3 ; 1 02, 20 H. je v pokolení sprav. H. je j eho útočišťom H-e, kto bude pohostíniť v tvojom stane ? H. je čiastkou môjho údelu dobrorečiť budem H-ovi ; 26, 1 2 ; 34, 2 vždy si predstavujem H-a pred sebou srdečne ť a milujem, ó , H-e vo svojej úzkosti som volal na H-a H. mi odplatil p odľa mojej sprav. ; 25 ostríhal (s om) cesty H-ov e reč H-ova je čistá volali na H-a, ale sa im neozval zákon H-ov je d okonalý . . . sve­ dectvo H-o verné ustanovenia H-e sú priame . . . pri­ kázanie H-ovo je čisté bázeň H-a je čistá . . . súdy H-ove sú pravda nech sa ti ozve H. v deň súženia H. zachraňuje s vojho pomazaného my si priponúname meno H-a H-e, v tvoj ej sile sa raduj e kráľ kráľ sa nadej e na H-a H. ich pohltí vo svojom hneve hovoria : Uvalil svoju vec na H-a vy, ktorí sa bojíte H-a ktorí hľadajú H-a, budú ho chváliť H-ovo je kráľovstvo H. je môj pastier


HOSPODIN

143 ž

H-ova je zem kto vystúpi na vrch H-ov H., vojenný hrdina H. Zástupov, on je Kráľom slávy k tebe, ó, H-e, pozdvihujem svoju dušu 4 daj mi znať, ó, H-e, svoj e cesty 8 dobrý a priamy je H. 1 1 pre svoj e meno, H-e, odpusti 15 moje oči hladia vždycky k H-ovi 26, 1 nadejem sa na H-a ; 3 1 , 7, 1 5 2 skús ma, H-e 27, 1 H. je mojím svetlom . • . H. j e pevnosťou 4 j edno si žiadam od H-a . . . aby som mohol bývať v dome H-ovom 7 počuj, H-e môj hlas 8 hľadám tedy, H-e, tvoj u tvár 10 H. ma privinie k sebe 1 1 vyuč ma, H-e ; 86, 1 1 1 4 očakávaj na H-a 28, 1 na teba, H-e, volám ; 3, 5 7 H. je mojou silou 29, 1 vzdajte H-ovi slávu ; 2 3 hlas H-ov ; 29, 4, 5, 7-9 1 0 H. trónil nad potopou 1 1 H. dá silu svojmu ľudu 1 1 H . požehná svoj ľud 30, 2 vyvyšovať ťa budem, H-e 9 na teba, H-e, som volal 1 1 H-e, buď mi pomocníkom! 3 1 , 2 k tebe, H-e, sa utiekam 6 lebo si ma vykúpil, H-e 10 zmiluj sa nado mnou, H-e ; 4 1 , 1 1 2 4 milujte H-a . . . H . ostríha verných 32, 5 vyznám H-ovi svoj e prestúpenia 1 1 radujte sa v H-ovi 33, 1 plesajte, sprav. , v H-ovi ! 2 oslavujte H-a 4 slovo H-ovo j e priame 5 zem je plná milosti H-ovej 6 slovom H-ovým učinené sú nebesia 8 nech sa bojí H-a celá zem 10 H. ruší radu národov 1 1 rada H-ova stojí na veky 12 blah. národ, ktorého je H. Bohom 18 oko H-ovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja 20 naša duša čaká H-a 34, 3 v H-ovi sa bude chváliť moja duša 4 zvelebujte so mnou H-a 5 hladal som H-a, a ohlásil sa mi 9 okúste a vidzte, že dobrý je H. 10 bojte sa H-a 11 ktorí hľadajú H-a, nebudú mať nedostatku 16 oči H-ove hladia na sprav. 18 keď volajú, H. počuj e 19 H. je blízky tým, ktorí sú skrúš. srdca 20 zo všetkého toho ho vytrhuje H. 23 H. vykúpi dušu svojich služobníkov 35 , 9 moja duša bude plesať v H-ovi

24, 1 3 8 10 25, 1

ž

35, 1 0 36, 6 37, 3 4 5 9 17 18 20 23 24 28 34 39 38, 2 16 22 39, 5 40, 2 5 6 14 14 9 8 3 17 23 56, 1 1 59, 9 64, 1 1 68, 2 1 69, 1 4 41, 42, 46, 47, 55,

17 34 70, 2 6 71, 1 5 73, 28 75, 9 77, 1 2 79, 5 84, 2 12 13 85, 2 8 86, 1 6 87, 2 88, 2 10 15 89, 7 90, 1 3 92, 2

H-e, kto je tebe podobný H-e, tvoja milosť sahá až do nebies nadej sa na H-a kochaj sa v H-ovi . uvaľ na H-a svoju cestu ktorí očakávajú na H-a, zdedia zem kto podopiera sprav„ je H. H. zná dni bezúhonných nepriatelia H-ovi sa pominú od H-a sú stavané kroky muža H. podopiera jeho ruku H. miluje súd očakávaj na H-a spasenie sprav. je od H-a H-e, nekáraj ma na teba, H-e, očakávam neopustí ma, H-e daj mi znať, ó, H-e, môj koniec túžobne som očakával na H-a blah. muž„ ktorý položil H-a za svoju nádej veľké sú tvoje divy, ktoré si ty učinil, H-e H-e, ponáhľaj sa mi na pomoc nech je požehnaný H. ; 72, 1 8 v o dne prikáže H. svoj ej milosti H. Zástupov je s nami ; 1 2 lebo H., hrozný H. ma zachráni uvrhni na H-a svoj e bremä H-om sa budem chváliť ale ty, H-e, sa im smej eš sprav. sa bude radovať v H-ovi H., Pán, má východiská zo smrti k tebe odosielam svoju modlitbu, H-e ozvi sa mi, H-e H. počuj e chudobných H-e, ponáhľaj sa mi na pomoc H-e, neodkladaj k tebe, H-e, sa utiekam ty si mojím očakávaním, Pane, H-e H-a som učinil svojím útočišťom kalich je v ruke H-ovej rozpomínať sa budem na skutky H-ove až dokedy sa budeš hnevať, H-e ? aké milé sú tvoje príbytky, H-e ľúbeznosť a slávu udieľa H . H - e Zástupov, blah. človek, ktorý sa nadej e na teba H-e, ty si bol kedysi láskavý ukáž nám, H-e, svoju milosť nakloň, H-e, svoje ucho počuj , H-e, moju modlitbu H. miluje brány Siona H-e, Bože môjho spasenia volám na teba, H-e, každý deň ; 1 4 prečo, ó , H-e, zamietaš moju dušu kto na nebi môže sa prirovnať H-ovi ? navráť sa, H-e ! dobre je oslavovať H-a


HOSPODIN ž

92, 5 6 93, 4 94, 3 11 17 22 95, 1 96, 5 9 97, 9 10 98, 99,

1 00, 101,

12 1 2 2 6 5 9 1 2 5 1

1 02, 2 13 17 1 03, 1 6 8 13 19 104, 1 31 34 105, 4 106, 1 106, 4 47 48 107, 6 15 109, 26 30 1 1 0, 1 . 4 111, 4 10 1 1 2, 1

lebo si ma obveselil, H-e ž velké sú tvoje skutky, H-e ; 1 04, 24; l l l, 2 H. kraľuje . . . H. sa obliekol ; 96, 1 0 ; 9 7 , 1 ; 99, 1 silnej ší j e na výsosti H. H-e, dokedy budú plesať b ezbožní H. zná myšlienky ľudí keby mi H. nebol býval pomocou H. mi je vysokým hradom ; 1 8, 3 poďte, plesajme H-ovi H. učinil nebesia klaňajte sa H-ovi ty, H-e, si ten Najvyšší ; 92, 9 vy, ktorí miluj ete H-a, majte v ne­ návisti to, čo j e zlé radujte sa, sprav., v H-ovi spievajte H-ovi novú pieseň; 1 49, 1 H. oznámil svoj e spasenie veľký je H. na Sione volávali na H-a, a on ich vyslýchal vyvyšujte H-a ; 9 H., náš B., j e svätý pokrikujte H-ovi radostne slúžte H-ovi s radosťou H. je dobrý tebe, H-e, budem spievať žalmy ; 1 08, 4 H-e, počuj moj u modlitbu ty, H-e, trváš na veky H. vystaví Sion dobroreč, moja duša, H-ovi ; 1 03, 2, 20, 2 1 , 22 ; 1 04, 1, 36 H. činí to, čo je sprav. milosrdný j e H. tak sa zľutováva H. nad tými, ktorí sa ho boja H . postavil svoj trón na nebesiach H-e, môj Bože, si veľmi veľký nech je sláva H-ova na veky! ja sa budem radovať v H-ovi hľadajte H-a a j eho silu oslavujte H-a, lebo je dobrý ; 1 07, 1 ; l l 8, 1 , 29 ; 1 36, 1 . Jer 33, 1 1 pamätaj na mňa, H-e zachráň nás, H-e požehnaný H„ B . Izraelov kričali vo svojom súžení na H-a ; 1 07, 13, 1 9 nech oslavujú H-a pre j eho milosť; 1 07, 21, 31 pomôž mi, H-e veľmi budem oslavovať H-a ; 1 1 1 , 1 H. riekol môjmu Pánovi H. prisahal a nebude želieť milostivý a ľútostivý je H. ; 1 1 6, 5 ; 1 45, 8 počiatok múdrosti je bázeň H-ova ; Pr 9, 1 0 blah. človek, ktorý sa bojí H-a ; 1 28, 1

144 1 1 3, 2 4 5 l l 5, 1 9 10 11 12 17 18 1 1 6, 1 4 6 12 14 17 1 1 7, 1 1 1 8, 5 6 7 8 10 13 14 15 17 18 23 24 25 27 1 1 9, 3 1 52 64 75 89 1 07 126 137 151 166 1 74 1 20, 1 2 121, 2 5 7 1 23, 3 1 24, 1 6 1 25, 4 1 26, 1

chváľte, služobníci H-ovi, chváľte meno H-ovo ; 3 nech je požehnané meno H-ovo H. je vysoký nad všetky národy kto je ako H„ náš B . H-e, nie nám, a l e svojmu menu Izraelu, ty sa nadej na H-a dom Áronov, nadejte sa na H-a vy, ktorí sa bojíte H-a, nadejte sa na H-a H . bude pamätať n a nás nie mŕtvi budú chváliť H-a my budeme dobrorečiť H-ovi milujem H-a, lebo H. počul môj hlas H-e, vysloboď moju dušu H. ostríha prostých čím sa odplatím H-ovi splním H-ovi svoj e sľuby ; 1 8 budem vzývať meno H-ovo chváľte H-a, všetky národy z úzkosti som volal na H-a, a vy­ slyšal ma ; H. H. je so mnou; nebudem sa báť H. je so mnou lepšie j e utiecť sa k H-ovi ako dúfať v človeka ; 9 v mene H-ovom ich posekám ; l l 8, l l , 1 2 H. m i pomohol mojou silou a piesňou je H. pravica H-ova činí silu ; 1 6 budem rozprávať skutky H-ove bol ma potrestal H. od H-a sa to stalo a je to divné toto je deň, ktorý učinil H. prosím, H-e, spas ! Prosím, H-e, daj zdaru H. je B. a svieti nám H-e, nedaj , aby som sa musel hanbiť pamätám, H-e, na tvoje súdy tvojej milosti, H-e, je plná zem viem, H-e, že tvoj e súdy sú sprav. H-e, tvoje slovo stojí na veky H-e, obživ ma podľa svojho slova čas konať pre H-a ty si spravodlivý, H-e ty si blízky, H-e očakávam na tvoje spasenie, H-e túžim po tvojom spasení, H-e na H-a som volal vo svojom súžení H-e, vytrhni moju dušu moj a pomoc je od H-a H. je tvojím strážcom. H. tvojou tôňou H. ťa bude ostrihať ; 8 zmiluj sa nad nami, H-e keby s nami nebol býval H. ; 2 požehnaný H„ ktorý nás nedal za korisť učiň dobre, H-e, dobrým keď viedol H. späť zajatých


HOSPODIN

145 ž

veľké veci učinil s nimi H. ; 3 ž navráť, H-e, našich zajatých ak nebude H. stavať dom ak nebude H. strážiť mesto dedičstvo od H-a sú synovia nech ťa požehná H. H. je spravodlivý Pr dobrorečíme vám v mene H-ovom z hlbín volám na teba, H-e ak budeš hľadieť na neprávosti, H-e očakávam na H-a Izr„ čakaj na H-a, lebo u H-a j e milosť; 1 3 1 , 3 H-e, nepozdvihlo sa moje srdce 131, 132, 1 H-e, pamätaj na Dávida 1 1 H. prisahal Dávidovi 1 3 H. si vyvolil Sion 134, 1 dobrorečte H-ovi, všetci služobnici H-ovi ; 135, 19, 20 3 nech ťa požehná H. zo Siona 135, 1 chváľte meno H-ovo, chváľte, slu­ žobníci H-ovi 3 chváľte H-a, lebo je dobrý H. 4 lebo Jakoba si vyvolil H. 6 H. činí všetko, čo sa mu ľúbi 1 3 H-e, tvoja pamiatka na pokolenie 1 4 H. bude súdiť svoj ľud 138, 5 budem spievať o cestách H-ových 6 H. je vysoký ale vidí poníženého 8 H. dokoná za mňa. H-e, tvoja milosť trvá na veky 139, 1 H-e, preskúmal si ma a poznal 4 H-e, ty to vieš všetko 140, 7 počuj, H-e, hlas mojich . . . prosieb 8 H-e, Pane, silo môjho spasenia 1 4 1 , 1 H-e, volám na teba ; 1 42, 2 3 postav, H-e, mojim ústam stráž 8 k tebe, H-e, Pane, sú obrátené moj e oči 142, 6 kričím na teba, H-e 143, 1 H-e, počuj moj u modlitbu 1 1 pre svoje meno H-e, ma obživ 144, 3 H-e, čo je človek 1 5 blah. ľud, ktorému je H. Bohom 1 45, 3 veľký je H. ; 48, 2 9 H. je dobrý 1 4 H. podopi era všetkých padajúcich 1 7 H. je spravodlivý 1 8 H. je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú 20 H. ostriha všetkých, ktorí ho milujú 146, 1 chváľ, moja duša, H-a 2 chváliť budem H-a 7 H. oslobodzuje väzňov 8 H. otvára oči slepým. H. narovnáva zohnutých 8 H. miluje spravodlivých 9 H. ostríha pohostínov 1 0 H. kraľuje na veky 147, 2 staviteľom Jer. je H. 6 H. pomáha pokorným 7 spievajte H-ovi chválu! 1 26, 2 4 1 27, 1 1 3 1 28, 5 129, 4 8 130, 1 3 5 7

147, 1 1 1 48, 1 49, 150, 1,

12 l 4 6 7

2, 6 3, 5 7 9 11 12 19 26 32 33 5, 2 1 6, 16 8, 22 1 0, 3 22

1 1, 1 2, 1 4, 1 5,

27 29 1 22 26 27 9

25 29 1 6, 1 2 3 4 9 20 1 7, 3 1 8, 1 0 1 9, 1 4 23 20, 1 2 22 24 21, 2 3 30 31 22, 2 19 24, 2 1 29, 25 26 30, 9 3 1 , 30

H. má záľubu v tých, ktorí sa ho boja vychvaľuj Jeruzaleme, H-a chváľte H-a ; 7 H. má záľubu vo svojom ľude každý duch nech chváli H-a bázeň H-ova je počiatkom zná­ mosti H. dáva múdrosť nadej sa na H-a boj sa H-a a odstúp od zlého cti H-a zo svojho majetku môj synu, neopovrhuj kázňou H-ovou ; (Žid 1 2, 5) toho, koho miluje H„ karhá ; (Žid 1 2, 6) H. múdrosťou založil zem H. bude tvojou dôverou ohavnosťou je H-ovi prevrátenec zlorečenstvo H-ov o je v dome bez­ božného cesty človeka sú pred očami H-ovými toto šestoré nenávidi H. H. sí ma nadobudol H. nedá lačnieť duši sprav. požehnanie H-ovo je to, čo obo­ hacuje bázeň H-ova pridáva dni cesta H-ova j e pevnosťou falošná váha je ohavnosťou H-ovi lživé rty sú ohavnosťou H-ovi v bázni H-ovej je pevná nádej bázeň H-ova je prameňom života ohavnosťou H-ovi je cesta bez­ božného dom pyšných vytrhne H. H. je ďaleko od bezbožných od H-a je odpoveď jazyka kto spytuje duchov, je H. uvaľ na H-a svoj e diela H. učinil všetko pre samého seba H. riadi j eho krok kto sa nadej e na H-a, je blah. kto skúša srdcia, je H. meno H-ovo je pevnou vežou od H-a rozumná žena bázeň H-ova je na život ucho, ktoré čuje . . . učinil H. očakávaj na H-a, a pomôže ti od H-a sú kroky muža kto spytuje srdcia, je H. sprav. a súd má radšej H. ako obeť nie je „ . rady proti H-ovi záchrana je H-ova ten, ktorý ich všetkých učinil, je H. aby bola tvoja nádej v H-ovi boj sa H-a, môj synu kto sa nadeje na H-a, bude po­ výšený od H-a je súd každého človeka a nepovedal : Kto je H. ? žena, ktorá sa bojí H-a


HOSPODIN Iz

1, 9 28 2, 1 1 3, 8 14 4, 2 5, 7 6, 3 5 8, 1 7 9, 13 12, 1 2 1 4, 5 32 19, 1 21 24, 23 25, 1 26, 4 12 16 30, 1 8 18 33, 2 22 34, 2 6 16 37, 1 7 38, 20 40, 3 28 31 41, 4 42, 1 0 13 43, 1 1 15 44, 24 45, 5 24 49, 1 13 14 50, 7 51, 3 52, 9 53, 6 54, 1 3 55, 6 58, 9 11 14

keby nám H . Zástupov nebol z a nechal ; (Rim 9, 2 9 ) . tí, ktorí opúšťajú H-a, zahynú bude vyvýšený len sám H. ; 1 7 ; 5 , 1 6 ; 33, 5 ich skutky sú proti H-ovi H. prijde so súdom bude mládnik H-ov na krásu vinicou H-a Zástupov je dom Izr. svätý, svätý, H. Zástupov moj e oči videli Kráľa H-a Zástupov budem očakávať na H-a H-a Zástupov nehľadajú oslavujem ťa, H-e mojou piesňou je Hospod-H. H. polámal palicu bezbožných H. pevne založil Sion H. sa nesie na hustom oblaku Egypťania poznajú H-a H. Zástupov bude kraľovať H-e, ty si môj B . nadejte s a na H - a . . . pretože v Hospod-H-ovi je skala H-e, ty nám spôsobíš pokoj H-e, v súžení ťa hľadali bude očakávať H., aby sa zmiloval H. je Bohom súdu H-e, zmiluj sa nad nami H. náš sudca, H. náš zákonodarca, H. náš kráľ H. je rozhnevaný meč H-ov je p lný krvi hľadajte v knihe H-ovej nakloň, H-e, svoj e ucho . . . otvor, H-e, svoj e oči H. j e hotový zachrániť upravte cestu H-ovu Hospodin . . . neustáva ani ne­ zamdlieva tí, ktorí očakávajú na H-a od počiatku, ja H. prvý spievajte H-ovi novú pieseň H. vyj de ako hrdina ja som H., a nie je spasiteľa krome mňa ja som H., váš Svätý, Stvoriteľ ja H. činím všetko ; 45, 7 ja som H., a niet viacej nikoho ; 6 v H-ovi mám každú sprav. H. ma povolal hneď zo života H. potešil svoj ľud Sion povedal : H. ma opustil H. mi pomôže ; 9 H. poteší Sion H. potešil svoj ľud H. uvalil na neho neprávosť všet­ kých nás tvoji synovia b u dú učení od H-a hľadajte H-a, dokiaľ ho možno náj sť budeš volať, a H. sa ohlási H. ťa vždy povedie budeš mať rozkoš v H-ovi

146 59, l 60, 2 19 61, 2

ruka H-ova nie je prikrátka ale nad tebou vzíde H. H . ti bude večným svetlom ; 20 vyhlásiť rok milosti H-ov ; (Luk 4, 1 9) 8 ja H. milujem súd 62, 4 H . bude mať v tebe záľubu 6 ktorí pripomínate H-a, nemajte pokoja 63, 1 6 ty, ó, H-e, si naším Otcom ; 64, 8 64, 9 nehnevaj sa, H-e, až príliš 65, 1 1 vy, ktorí opúšťate H-a Jer 2, 37 H. zavrhol tie tvoje nádej e 3, 1 navráť sa ku mne ! hovorí H. 1 2 ja som dobrotivý, hovorí H. 2 1 zabudli na H-a, svojho Boha 7 , 4 vraj chrám H-ov 10, 6 nie je tebe podobného, H-e 1 0 H. je Boh pravdy 13, 1 6 dajte H-ovi, svojmu Bohu, slávu 1 6, 1 9 H-e, moja silo a moja pevnosť 2 1 poznajú, že moj e meno je H. 1 7, 1 3 nádejou Izraelovou je H. 1 3 opustili prameň vody života, H-a 20, 7 nahováral si ma, H-e 1 1 H . je so mnou 1 3 spievajte H-ovi, chvárte H-a 22, 2 9 ó, zem, zem, zem, čuj slovq H-ovo 23, 6 H. naša spravodlivosť ; 33, 1 6 25, 30 H . bude revať z výsosti 31 H. má pravotu s národami 26, 12 H. ma poslal prorokovať 13 počúvajte na hlas H-a 31, 1 1 H. vykúpi Jakoba 1 8 ty, ó, H-e, si môj B. 35 H . , ktorý dáva slnce za svetlo 32, 1 7 H-e, hľa, ty si učinil nebesia 40, 3 hrešili (ste) proti H-ovi 42, 6 budeme počúvať na hlas H-a 47, 4 H. bude kaziť Filištínov 48, 26 lebo sa povýšil proti H-ovi ; 42 50, 4 budú hľadať H-a, svojho Boha 5 1 , 1 0 H. vyviedol našu sprav. 5 5 H. pustoši Babylon 5 6 H. je silným Bohom odplaty 1 , 1 8 H. je spravodlivý; Sof 3, 5 PJ 2 , 1 7 H. učinil, čo si umyslel 3, 2 4 mojím dielom je H. 2 5 dobrý j e H. ; Náh 1, 7 26 očakával na spasenie H-ovo 55 vzývam tvoje meno, ó, H-e 5, 21 navráť nás, H-e, k sebe 22, 28 hovoria : Takto hovorí Pán H., Ez a H . nehovoril 44, 4 sláva H-ova naplnila dom H-ov 48, 35 meno mesta od toho dňa : H. tam Dan 9, 1 0 nepočúvali sme na hlas H-a Hoz 4, 1 H. má pravotu s obyv. zeme 6, 1 poďte, a navráťme sa k H-ovi 3 žeňme sa poznať H-a 1 0, 1 2 je čas hľadať H-a 1 2, 5 H. je B. Zástupov, H. je j eho pa­ miatkou

Iz


HOVORIŤ

147 Hoz Jl

Arr.

14,

l 9 1, 1 9 2 , 13 17 3, 1 6 16 21 . 3, 8 4, 6

13 5, 6 7, 3 Mi

Náh Hab

15 3, 11 4, 5 7, 7 8 1, 3 2, 20 3, 2

Hag

18 19 3, 8 15 2, 8

Za

1, 2

Sof

17 3, 2 14, 9 Mal 1 , 2 10 2, 1 6 3, 6 Sk 4, 26

lM

! Sa Est Jób Iz Dan Mar Luk

19, 3 21, 8 26, 30 29, 22 25, 36 1, 3 9 5, 5 1, 4 25, 6 5, 1 6, 21 5, 29 14, 1 3

navráťže sa, Izraelu, cele k H-ovi cesty H-ove sú priame k tebe, 6, H-c, volám navráťte sa k H-ovi zľutuj sa, H-e, nad svojim ľudom H. bude revať zo Siona ; Ám 1, 2 H. je útočišťom svojmu ľudu H. bude bývať na Sione H. hovorí, kto by neprorokoval ? nenavrátili ste sa ku mne, hovorí H. ; 4, 8, 9, 1 0, 1 1 H., B . Zástupov, j e j eho meno ! hľadajte H-a a žite ; Sof 2, 3 H: ľutoval toho. Nestane sa, riekol H. ; 6 H. ma vzal spoza stáda hovoria : Či nie je H. v našom strede ? my budeme chodiť v mene H-a ja budem vyzerať H-a H. mi j e svetlom H. je dlhozhovievajúci H. je v chráme svoj ej svätosti H-e, počul som tvoju povesť, bojím sa, H-e ja sa jednako budem veseliť v H-ovi H., Pán je mojou silou očakávajte na mňa, hovorí H. H., je v tvojom strede ; 17 moje je striebro a moj e zlato, hovorí H. H. sa bol veľmi rozhneval na vašich otcov ešte poteší H. Sion nech ťa potresce H. ; (Júda 9) H. bude kráľom nad celou zemou milujem vás, hovorí H. nemám vo vás záľuby, hovorí H. nenávidím rozvodu, hovorí H. j a H. sa nemením kniežatá sa dovedna zišli proti H-ovi Pozri tiež heslá : Duch Hospodinov; Slovo Hospodinova

&. HOŠEA ; HOZEA 2Kr 1 5, 30; 1 7, 1, 3, 4, 6; 1 8, 9, 1 0 lPa

A HOTÍR 25, 4, 28

57, 8 ž Mat 22, 4 8 24, 44 25, 1 0 26, 4 1 7, 6 Ján 21, 13 Sk 4, 5 lPt IM

2M

1, 24 26 2, 20 3, 1 4 7, 2 12, 29 20, 1 0 22, 1 9

3M

1 8, 23 1 9, 1 9

5M

22, 28 24, 1 8 1 4, 6 27, 21

! Kr 4, 33 Neh 2, 12 Jób 35, 1 1 ž 36, 7 HOSTINA 49, 1 3 78, 48 vošli do j eho domu, a spravil im h-u 1 04, 14 Abr. urobil veľkú h-u 147, 9 učinil im h-u, a j edli 1 48, 1 0 Lában . . . urobil h-u Pr 12, 1 (Nábal) mal h-u vo svojom dome 10 urobil h-u . . . kniežatám; 2, 1 8 Kaz 3, 19 Vasta spravila h-u ženám prišiel kráľ i Háman na h-u Jon 3, 7 synovia chodievali a robievali h-y H. Zástupov učiní všetkým náro­ Luk 1 0, 34 dom h-u Balsazár učinil . . . h-u robil Herodes . . . h-u 8, 1 5 IM Lévi mu urobil . . . h-u 18, 30 keď robíš h-u, povolaj chudobných

A HOŠAIÁŠ Neh 12, 32. Jer 42, l ; 43, 2

37, 4 42, 7

HOTOVÝ moje srdce je h-é, Bože ; 1 08, 2 všetko j e h-é ; Luk 1 4, 1 7 sva dba j e síce h-á preto aj vy buďte h. ; Luk 12, 40 ktoré boli h-é, vo�li duch síce je h. ; Mar 14, 38 .J váš čas j e vždycky h. j a som h. nielen sa dať poviazať je h. súdiť živých i mŕtvych HOVÄDO nech vydá zem . . . h-á a plazy nech vládnu . . . nad h-ami Adam, človek, dal všetkým mená, každému h-u zlorečený budeš nad každé h. (z) hoviad čistých si vezmeš po 7 (p obil H.) všetko prvorodené z hoviad n ebudeš robiť nijakého diela ani ty . . . ani tvoje h. ktokoľvek by ležal s h-m, istotne zomrie nebudeš obcovať v súloží s . . . h-m ; 20, 15, 1 6 nepúšťaj svojho h-a pojiť sa s h-m iného druhu h-a . . . nezabijete s j eho mladým kto by zabil nejaké h., nahradí ho h., ktoré má rozdelené kopyto . . . bu dete j esť zlorečený, kto by ležal s nejakým h-m hovoril o h-ách, o vtákoch nemal som so sebou h-a ab y sme boli rozumnejší ako h-á zachrániš človeka i h., 6, Hosp. je podobný h-ám, ktoré hynú; 21 vydal ich h-á hrádu dávaš, aby rástla tráva h-u dáva h-u j eho pokrm (chváľte Hosp.) všetky h-á kto nenávidí karhania, je ako h. sprav. zná dušu svojho h-a čo prichádza na synov človeka, prichádza i na h-á nech neokúsia ničoho ani človek ani h. vyložiac ho na . . . h. HOVORIŤ Boh h-1 Noachovi nech sa nehnevá môj Pán, že budem ešte h. nemohli s ním h. pokojne (Jozef) h-1 s nimi tvrde �


HOVORIŤ lM 2M

4M

44, 6 4, 1 2 7, 2 19, 8 25, 22 33, 1 1 1 2, 2 8 22, 35 38

5M

5, 4 18, 22 32, 44

l Sa 3, 1 0 2Sa 23, 2 l Kr 2 1 , 2 22, 1 4 lPa Jób

ž

1 7, 1 5 2, 10 7, 1 1 1 0, 1 1 6, 6 27, 4 32, 20 2, 5 3, 3 4, 7 5, 7 1 0, 6 11 12, 3 1 4, 15, 2 1 7, 1 0 28, 3 42, 4 49, 4 50, 20 63, 1 2 71, 1 0 11 73, 8 77, 85, 101, 1 1 5,

5 9 7 5

1 1 6, 1 0 1 1 9, 46

dohoniac ich h-1 im tieto slová vyučím ťa, čo máš h. budeš h. všetko, čo ti rozkážem všetko, čo h-1 H., budeme robiť budem h. s tebou sponad pokrývky H. h-1 Moj žišovi tvárou v tvár Či len s Moj žišom h-1 H. ? Č i azda neh-1 aj s nami ? ústa k ústam h-m s nim slovo, ktoré ti budem h., to budeš h. slovo, ktoré B . vloží do moj ich úst, to budem h . ; 24, 1 3 . 5M 1 8, 18 tvárou v tvár h-1 H . s vami v spupnosti h-1 ho prorok, nebudeš sa ho báť Mojžiš . . . h-1 všetky slová tej piesne ; 31, 30 hovor, lebo tvoj služobník čuj e ! 9 Duch Hosp. hovorí skrze mňa Achab h-1 Nábotovi to, čo mi povie H., to budem h. ; 2Pa 1 8 , 1 3 h-1 Nátan D ávidovi h-š, ako hovorieva niektorá z bláz­ nivých h. budem v úzkosti budem h. v horkosti svoj ej duše ak h-m, neumenšuj e sa moja bolesť nebudú moj e rty h. neprávosti budem h., a uvoľní sa mi bude h. s nimi vo svojom hneve hovoria o m o j ej duši : Nemá zá­ chrany hovoria : Kto nám ukáže dobré ? ! zahubíš tých, ktorí hovoria lož hovorí . . . nepohnem sa hovorí . . . zabu d ol silný B. márnosť hovoria . . . hovoria dvoji­ tým srdcom blázon hov orí vo s vojom srdci ; 53, 2 hovorí pravdu s vojím srdcom hovoria p yšne hovoria o p o k oj i . . . kým je v ich srdci zlo hovoria každý deň : Kdeže je tvoj B. ? ; 1 1 moj e ústa bu d ú h . múdrosť h-š proti svoj m u bratovi budú zapchané ú sta tým, ktorí ho­ voria lož nepriatelia h-Ii proti mne zlé h-Ii : Boh ho o pustil hovoria v zlo b e o útisku ; z vysoka hovoria som taký zbitý, ž e nemôžem h. chcem počuť, č o hovorí silný B. kto hovorí lož, neobstojí (modly) ma j ú ú sta a nehovoria ; 1 35, 1 6 uveril som, preto som h-1 ; 2Ko 4, 1 3 budem h. o tvo jich svedoctvách

148 ž Pr

Iz

Jer

Ez

1 20, 7 1 44., 8 6, 1 3 8, 6 1 0, 1 9 1 2, 1 7 18 14, 5 1 9, 5 23, 33 5, 20 9, 17 30, 1 0 32, 4 40, 2 45, 1 9 59, 3 65, 1 2 1, 6 7 2, 35 3, 1 8, 6 23, 1 6 26, 2 2, 7 13, 7 8 38, 1 9

Hoz Am

7, 13 4, 6 5, I O

3 Obad 6, 1 Mi 8, 1 6 Za

Mal Mat

3, 14 5, 11 34 7, 21 1 0, 1 9 20 12, 34 1 3, 3 10 1 4 , 33 1 6, 1 3 15 2 1 , 45 23, 3 25, 1 2 26, 70

snažím (sa) o pokoj, ale keď h-m o ňom ktorých ústa hovoria márnosť ; 1 1 hovorí svojimi nohami budem h. výborné veci h. mnoho nie je bez hriechu kto smele hovorí pravdu niekto hovorí nerozvážlive falošný svedok hovorí . . . lož kto hovorí . . . lož, neuj de tvoj e srdce bude h. prevrátené veci beda tým, ktorí hovoria zlému dobré každé ústa hovoria bláznovstvo hovorte nám hladké pochlebenstvá j azyk zaj akavých bude h. rýchle h-tc k srdcu Jeruzalema ja H. h-m spravodlivosť vaše rty hovoria lož h-1 som, a nepočuli ste ; 66, 4 ja neviem h., lebo som dieťa čokoľvek ti prikážem, budeš h. ; 1 7 ešte h-š, že vraj som nevinná navráť sa ku mne ! hovorí H. nehovoria toho, čo je pravé hovoria videnie svojho srdca budeš h. proti všetkým mestám Júdovým budeš im h. moj e slová h-e : H. hovorí. A ja som neh- 1 ; 22, 28 h-e márnosť a vídate lož v ohni svojho prudkého hnevu budem h. oni hovoria proti mne lži nenavrátili ste sa ku mne, hovorí H. ; 4, 8-1 1 toho, kto hovorí pravdu, majú v ohavnosti h-š vo svojom srdci : Kto ma strhne počujte to, čo hovorí H. h-te pravdu každý so svojím blížnym h-e : Márna vec je slúžiť Bohu h. na vás všetko zlé, pre mňa ja vám h-m, aby ste vôbec ne­ prisahali nie každý, kto mi hovorí bude (vám) dané . . . čo budete mať h . ; Mar 1 3, 1 1 nie ste to vy, ktorí h-e, ale vášho Otca Duch, ktorý hovori ; Mar 13, 1 1 čím j e preplnené srdce, t o hovoria ústa ; Luk 6, 45 h-1 im mnoho v podobenstvách ; 34 prečo im h-š v podobenstvách h-li : Si naozaj Syn Boží čo hovoria ľudia o mne vy čo h-e, že kto som j a ? poznali, že h-1 o nich hovoria, ale nečinia amen vám h-m, neznám vás povedal : Neviem, čo h-š


SA Mar 13, 1 1

37 14, 3 1 1 6, 1 7 Luk 6 , 2 6 7, 14 15 9, 18 20, 2 1 22, 60 23, 2 24, 25 Ján

6, 63 7, 1 3 26 46 8, 38 1 2 , 29 49 50 15, 22 1 6, 1 2

Sk

13 1 8, 2 0 2, 4 11 4, 20 31 5, 40

9, 29 14, 3 18, 9 19, 6 20, 3 0 Rim 1 , 2 2 2, 2 2 lKo 1, 1 0 1 2, 3 13, 1 1 4, 2 5 13 18 34 35 2Ko 11, 17 12, 4 Ef Fil

4, 25 5, 1 2 19 1, 1 4

čo vám bude dané . . . t o h-te ; lebo nie ste to vy, ktorí h-e všetkým h-m - bdejte! on nadmier veľa h-1 budú h. novými jazykmi beda vám, keby všetci ľudia dobre h-li o vás mládenče, tebe h-m, vstaň ! mŕtvy sa posadil a začal h. čo hovoria tie zástupy o mne učiteľu, vieme, že dobre h-š človeče, neviem, čo h-š hovorí o sebe, že je on Kristus veriť všetkému tomu, čo h-li pro­ roci slová, ktoré vám ja h-m, sú duch nikto neh-1 o ňom verej ne smele hovorí, a nič mu nevravia nikdy tak neh-1 človek čo som videl u svojho Otca, to h-m h-li : Anjel mu čosi h-1 neh-m sám od seba ; 1 4, 1 0 j a h-m, ako m i povedal Otec, tak h-m keby som . . . nebol im h-1, nemali by hriechu toto som vám h-1 v podobenstvách ; 25 nebude h. sám o d seba j a som verejne h-1 svetu začali h. inými jazykmi čujeme i c h h. našskými jazykmi nemôžeme neh. o tom, čo sme videli h-li slovo Božie prosto a smele prikázali im, aby neh-li v mene Ježišovom h-1 smele v mene Pána Ježiša h-li smele pri pomoci Pána neboj sa, ale hovor h-li jazykmi budú h. prevrátené veci hovoriac o sebe, že sú múdri h-š necudzoložiť, cudzoložíš ? žeby ste všetci h-li jedno a to isté či všetci hovoria jazykmi ? keby som h-1 ľudskými jazykmi ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom chcel by som, aby ste všetci h-li jazykmi kto hovorí jazykom, nech sa modlí viacej h-m jazykmi ako v y všetci lebo sa im (ženám) nedovoľuje h. mrzká vec žene h . v zbore čo h-m, neh-m podľa Pána počul . . . slová, ktoré nesmie človek h. h-te j eden každý pravdu čo oni tajne robia, je mrzko aj len h. h-iac si navzájom žalmami odvážili (sa) bez bázne h . slovo Božie

1 Te l Tm

2, 1 6 1, 7 5, 1 3 2Tm 2 , 1 8 Žid 1, 1 1 1, 4 1 2, 2 5 1 3, 7 Jak 2Pt 2J Zj

1, 19 4, 11 1, 21 2, 18 12 2, 2

bránia nám h. pohanom nerozumejú, ani čo hovoria hovoria to, čo sa nesluší hovoria, že už bolo vzkriesenie za týchto . . . dní nám h-1 v Synovi zomrúc, ešte hovorí hľaďte, aby ste neodbyli toho, ktorý hovorí! pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám h-li slovo Božie rýchly počuť, pomalý h. neh-e zlého druh na druha Svätým Duchom súc nesení h-li h-ia naduté veci ; Júda 1 6 budem h . ústa k ústam ; 3 J 1 4 h-ia o sebe, že s ú apoštolmi

A HOZEÁŠ 13, 9 17 l Pa 27, 2 0 Neh 1 0, 23 1, 1 Hoz Rim 9, 25

H., syn Núnov ; SM 32, 44 Moj žiš nazval H-a . . . Jozuom H., syn Azaziášov H., Chananiáš, Chaššúb H., syn Bériho ; 2 v H-ovi hovorí

Iz

44, 1 4

vezme h. a dub

l Sa 2Sa

22, 4 5, 7 9 22, 2

Est Ž

1, 5 59, 1 0

4M

.A HRAB HRAD

Iz

91, 1 44, 13, 33,

2 2 22 16

Ez

33, 27

Ž

78, 47 48 1 05, 32 1 48, 8

dokiaľ bol Dávid na tom h-e Dávid zaujal h. Sion ; l Pa 1 1 , 5 býval Dávid na tom h-e ; l Pa 1 1 , 7 H. je . . . mojím h-om ; ž 1 8, 3 ; 3 1 , 4 ; 94, 22 h. Súsan ; 2, 5; 3, 1 5 ty, Bože, s i mojím vysokým h-om ; 59, 1 7, 1 8 ; 62, 3, 7 út očište a môj h., môj B . m oj a milosť a m ô j h. (n a) h-och ozývať sa budú . . . hyeny h -y . . . budú j E ho vysokým úto� čišťom ktorí sú na h-och . . . pomrú

HRÁD z bil ich vinič h-om v ydal ich hovädá h-u d a l im miesto dažďa h. (c hváľte Hosp. ) oheň a h.

HRANICA lM 2M

49, 1 3 23, 31 34, 24 Jób 1 4, 5 74, 1 7 ž 78, 4 1 1 47, 1 4 5, 22 Jer Mi 7, 1 1

j eho h. sa potiahne na Sidon p oložím tvoju h-u o d Červ. mora ro zšírim tvoj e h-e ; SM 12, 20 po ]ožil si mu h-e ; Ž 1 04, 9 ty si postavil všetky h-e zeme Sv ätému Izr. vymeriavali h-e pô sobí, aby tvoje h-e mali pokoj po ložil moru piesok za h-u budú ďaleko posunuté tvoje h-e

A HRAŤ SA 2M

32,

6

vstali, aby sa hrali ; 1 Ko 10, 7


HRDINA

lM 2Sa ž

Pr Iz

Jer

Jl Am Sof Za

150

HRDINA (Nimrod) začal byť m o cným h-om to bol h. lovu oj , ako padli h-ovi a ; 27 (slnce) raduj e sa ako h . H., preveliký v sile a h„ H., voj enný h. 33, 1 6 h. nebude vytrhnutý . . . silou 1 03, 20 dobrorečte Hospodin ovi . . . silní h-ovia 127, 4 ako strely v ruke h-u, tak synovia mladosti 30, 30 lev, h. medzi zvieratami 5, 22 sú h-mi do pitia vína 9, 6 nazvú j eho men o . . . Udatný H. 13, 3 povolal svojich h-ov pre svoj hnev 42, 13 H. vyj de ako h . 20, 1 1 H. j e so mnou a k o hrozný h. 46, 5 ich h-ovia sú p orazení 6 nech neunikn e h . 1 2 h. sa potkol n a h-u 50, 3 6 meč na j eho h-ov, aby sa predesili 5 1 , 3 0 prestanú boj ovať h-ovia Babylona 3, 1 0 slaboch nech povie : S om h. 2, 1 4 h. nezachráni útekom svojej duše 1 , 1 4 horko tam bude kričať h. 1 0, 7 synovia Efraimovi budú ako udatný h . 1 0, 8 9 1, 25 1 9, 6 24, 8

4M ž

24, 1 8 60, 1 4 66, 7 89, 1 4

lM 3M

15, 9 1, 1 4

ž PŠ Jer

1 2, 6 1 4, 30 74, 19 2, 1 2 8, 7

5, 7

l Kr

2Kr 17, 7 2Pa 6, 36 Neh 1 , 6 9, 29 Jób 1 , 22 3 1 , 30 35, 6 Ž 4, 5 78, 32 1 06, 6 8, 36 Pr Jer

1, 8 5, 7 16 18, 4 Ez Dan 9, 8 Hoz 4, 7 Sof Ján

nedaj zverí duš e svojej h-y hlas h-y čuť v našej zemi h., lastovi čka . . . zachovávajú čas l M

Iz Iz

2, 17 6, 19 20

A HRDZA kde moľ a h. kazí v nebi, kde . . . h . nekazí

Mat

lM 42, 22 l Sa 1 9, 5

8, 1, 5, 8, 2, 6, 6,

17 14 11 12 15 18

HRDINSKÝ Rim h-á sila ; Ž 7 1 , 1 6 ; 80, 3; 1 06, 2, 8 v Bohu dokážeme h-ú silu ; 1 08, 1 4 l Ko vo svojej h-ej sile panuje ty máš rameno s h-ou silou 1 5, 34 2Ko 12, 21 HRDLIČKA Ef 4, 26 vezmi mi . . . b arana a h-u bude obetovať svo j obetný dar l Tm 5, 20 Ž id 1 0, 26 z h-iek l, w donesie . . . 2 h-y ; 12, 8; 1 4, 22 ; lJ 3, 6 1 5, 14. 4M 6, 1 0 . Luk 2, 24 8 prinesie . . . holúbä alebo h-u 5, 1 8 bude obetovať j e dnu z h-iek

HRDLO ich h. otvorený hrob ; Rim 3, 1 3 2M priviaž s i i c h n a svoj e h. ; 6 , 2 1 tvoj e h. v perlových náhrdelníkoch tvoje h. ako veža D ávidova ; 7, 5 peklo rozširuj e svoje h. 3M HRDOSŤ bude zohnutá h . človeka

10 3 10 4 14

1 4, 2 1 2, 35 3, 25

PJ

5, 3, 1, 4, 5,

ž Pr P Šj

14, 1 6

HREŠIŤ nehrešte proti chlapcovi prečo h-š proti nevinu ej krvi

HRIECH 4, 1 8, 31, 1 0, 30, 32,

7 20 36 17 10 30 34 4, 3 29

1 6, 30 20, 20 24, 15 26, 18

4M

h-1 a . . . spôsobil to, aby h-1 aj Izr. ; 2Kr 2 1 , 1 1 h-li synovia Izr. proti Hosp. nieto človeka, ktorý by neh-1 ja i dom môjho otca sme h-li ; 7 h-li proti tvojim s údom v tom vo všetkom nezhrešil Jób nedal som h. svojim ústam ak budeš h„ čo ·mu tým urobíš ? zľaknite sa a nehrešte h-li a neverili j eho divom h-li sme aj so svojimi otcami kto hreší proti mne pácha ukrut­ nosť kto pohŕda svojím blížnym, hreší hovoríš : Neh-la som lebo sme h-li proti Hosp . ; 8, 1 4 ; 40, 3 ťažko h-la dcéra J eruzalerna naši otcovia h-li, a niet ich beda nám, lebo srne h-li duša, ktorá hreší, tá zomrie ; 20 lebo srne h-li ; 5 čím viacej sa rozmáhali, tým viacej h-li h-li proti môjmu zákonu h-li proti Hospodinovi ozdravel si ; nikdy viac nehreš iď a nehreš viacej ktorí h-li bez zákona čo tedy ? Či budeme h. kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu vytriezvejte spravodlivo a nehrešte h-li a neurobili pokánia hnevajte sa a neh-e ktorí hrešia, káraj keď dobrovoľne h-rne keď povieme, že srne neh-li kto zostáva v ňom, nehreší diabol hreší od počiatku kto sa narodil z Boha, nehreší

5, 7

h. leží pri dveriach ich h. je veľmi ťažký aký (je) môj h., že ma honíš odpusť, prosím môj h. donesúc z krvi obeti za h. vy ste zhrešili veľkým h-orn ; 31 navštívim na nich ich h. bude obetovať Hosp. za svoj h. ; 14 vzloží svoju ruku na hlavu obeti za h. od všetkých svojich h-ov budete čistí ; 34 ponesú svoj h. ; zomrú bez detí zlorečil svojmu Bohu, ponesie svoj h. budem ešte sedemkrát prísnejšie trestať pre vaše h-y vtedy vyznajú svoj h.


HRIECH

151 4M

8, 7 21 1 9, 20

5M

27, 3 32, 23 9, 2 1 23, 22 24, 1 6

Joz 24, 1 9 l Sa 2, 17 1 5 , 23 l Kr 8, 34 15, 3

2 Pa

7, 1 4 29, 24 Neh 1 , 6 4, 5 9, 2 J ób 1 0, 6 13, 23 34, 37 ž 25, 7 32,

18 l 5

38, 4

Pr

19 51, 4 5 7 11 79, 9 85, 3 1 03, 1 0 1 09, 7 5, 22 1 0, 1 6 19 1 4, 34 1 7, 1 9 20, 9

21, 4 24, 9 Kaz 1 0, 4 Iz

1, 3, 6, 30, 38, 40,

18 9 7 1 17 2

pokropíš ich vodou, očisťujúcou od h-u tak sa očistili Levitovia od h-u neočistil by sa od h-u, tá duša bude vyťatá zomrel za svoj h., a nemal synov poznajte svoj h., ktorý vás nájde vzal som váš h., ktorý ste urobili keď nebudeš sľubovať, nebude na tebe h-u zomrie za svoj vlastný h. ; 2Kr 1 4, 6. 2Pa 25, 4 neodpustí vašich . . . h-ov h. tých mládencov bol veľmi veľký spura je taký h. ako čarodejstvo odpusti h. svojho ľudu ; 36. 2Pa 6, 25, 27 (Abijam) chodil vo všetkých h-och . . • otca odpustím ich h. a uzdravím ich krvou očistili oltár od h-u vyznávam h-y synov Izr. ich h. nech nie je vytretý vyznávali svoje h-y pýtaš sa na môj h. oznám mi . . . môj h. ! pridáva k svojmu h-u spuru neráč pamätať na h-y moj ej mla­ dosti odpusť všetky moje h-y blah. je ten . . . ktorého h. je pri­ krytý; Rim 4, 7 vyznám ti svoj hriech . . . ty si odpustil neprávosť môjho h-u niet pokoja v mojich kostiach pre môj h. strachujem sa pre svoj h. očisti ma od môjho h-u ; 9 môj h. j e vždycky predo mnou v h-u ma počala moja matka skry svoju tvár pred mojimi h-ami prikry naše h-y prikryl si každý ich h. nerobí nám podľa našich h-ov modlitba nech mu je h-om uviazne v povrazoch svojho h-u dôchodok bezbožného (je) na h. hovoriť mnoho nie je bez h-u h. je potupou národom kto miluje zvadu, miluje h. kto môže povedať . . . som čistý od svojho h-u ? gazdovanie bezbožných je h. myseľ bláznovstva j e h. krotká pokojnosť činí prietrž veľ­ kým h-om keby boli vaše h-y ako šarlát svoj h. ohlasujú ako Sodoma tvoj h. j e prikrytý hromadili h. na h. zahodil (si) všetky moje h-y vzal . . . dvojnásobne za všetky svoje h-y

Iz

Jer

43, 24 25 44, 22 53, 1 2 59, 2 12 5 , 25 1 6, 1 8 1 7, 1 3 1 , 34

PJ

36, 3 50, 20 4, 6

Ez

13 22 1 6, 5 1 1 8, 2 1 24

23, 43, Dan 4, 9, Hoz

49 23 24 20

9, 9 1 0, 8

Am Mi

5, 1 2 6 , 13 7, 1 9 13, l Za 1, 2 1 Mat 3, 6 9, 2 6 1 2, 3 1 26, 28 Mar

1, 4 2, 7

Luk

1, 77 7, 47 49 11, 4 24, 47

Ján

1 , 29 8, 7 21 34 46 9 , 34

navalil (si mi) službu svojimi h-ami nespomínam na tvoje h-y zahladím . . . ako mrákavu tvoje h-y on niesol h. mnohých vaše h-y skryli pred vami j eho tvár naše h-y svedčia proti nám h-y zadržujú to dobré od vás zaplatím dvojnásobne za ich . . . h. h. Júdov je napísaný železným perom na ich h. viacej nespomeniem ; Ez 33, 1 6 odpustil by som ich „ . h. budú sa hľadať h-y Júdove neprávosť . . . je väčšia ako h. Sodomy stalo sa pre h-y j eho prorokov dcére Edoma ; odkryje tvoje h-y Samária nenahrešila ani polovice tvojich h-ov keby sa bezbožný odvrátil od h-ov ; 33, 1 4 p r e svoj h . , ktorý spáchal zomrie ponesiete h-y svojich ukyd. bohov vykonáš očisťovanie od h-u lám svoje h-y spravodlivosťou vyznával (som) svoj h. a h. svojho ľudu navštívi ich h-y zahladené budú výšiny Ávena, h. Izraelov mocné (sú) vaše h-y spustoším ťa pre tvoje h-y zahodíš všetky ich h-y na očistenie od h-u on zachráni svoj ľud od ich h-ov vyznávajúc svoje h-y ; Mar 1, 5 odpustené sú ti tvoje h-y ; 5. Mar 2, 5, 9. Luk 5, 20, 23 ; 7, 48 Syn človeka má moc na zemi od­ púšťať h-y ; Mar 2, 10. Luk 5, 24 každý h. a každé rúhanie bude odpustené ; Mar 3, 28 krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie h-ov kážuc krst pokánia na odpustenie h-ov ; Luk 3, 3 kto môže odpúšťať h-y krome j ed­ ného, Boha ? Luk 5, 2 1 v odpustení ich h-ov sú j ej odpustené tie mnohé h-y ktože je tento, ktorý aj h-y od­ púšťa ? odpusť nám naše h-y musí byť kázané v j eho mene odpustenie h-ov Baránok Boží, ktorý sníma h. sveta ! kto z vás je bez h-u, nech prvý hodí zomriete vo svojom h-u ; 24 kto činí h., je sluhom h-u kto z vás ma usvedčí o nejakom h-u ty si sa celý narodil v h-och


HRIECH Ján

9, 4 1 41

15, 22 1 6, 8 1 9, 1 1 20, 23 Sk

2, 38 3, 1 9 5, 3 1 7, 6 0 1 0, 43 13, 38

Rim

22, 16 3, 9 20 4, 8 25 5, 12 13 13 20 21 6, 2 6 7 11 12 13 14 17 18 23 7, 5 7 8 8 9 13 14 17 25 8, 2

1O 1 1 , 27 1 4, 23 l Ko 6, 18 15, 3 17 56 2Ko 5, 19

152 keby ste boli slepí, nemali by ste h-u hovoríte : Vidime, a preto váš h. zostáva keby som nebol prišiel . . . nemali by h-u bude usvedčovať svet o h-u ten, kto ti ma vydal, má väčší h. keby ste o dpustili h-y niektorých ľudí na odpustenie svojich h-ov aby sa vytreli vaše h-y aby dal Izraelovi pokánie a odpus­ tenie h-ov ; 26, 1 8 Pane, nepočítaj i m tohoto h-u ! odpustenie h-ov dostane . . . kto verí v neho skrze toho sa vám zvestuj e od­ pustenie h-ov daj sa pokrstiť a zmy svoje h-y všetci sú pod h-om skrze zákon p oznanie h-u blah. človek, ktorému Pán nepo­ číta h-u ktorý bol vydaný pre naše h-y skrze jedného človeka vošiel h. do sveta a skrze h. smrť aj do zákona bol h . na svete h. sa nepripočíta, keď nieto zákona kde sa rozmnožil h. ako kraľoval h. v smrti ktorí sme zomreli h-u aby sme viacej neslúžili h-u kto zomrel, je už osprav. od h-u ste mŕtvi h-u, ale živí Bohu nech tedy nekraľuje h. nevydávajte svojich údov h-u h. nebude panovať nad vami boli ste sluhami h-u ; 20 oslobodení súc od h-u ; 22 odplatou za h. je smrť pôsobili v našich údoch vášne rôz­ nych h-ov h-u som nepoznal, iba skrze zákon h. dostanúc príčinu skrze prikáza­ nie ; 1 1 bez zákona j e h . mŕtvy keď prišlo prikázanie, h. ožil h„ aby sa ukázal, ž e je h-om ja som telesný, predaný pod h. h., ktorý prebýva vo mne ; 20 slúžim . . . telom zákonu h-u zákon Ducha života . . . ma oslobo­ dil od zákona h-u vtedy je síce telo mŕtve pre h. odnímem ich h-y všetko, čo nie j e z viery, j e h. každý h., ktorý by vykonal človek, j e mimo tela Kristus zomrel za naše h-v ešte ste vo svojich h-och osteň smrti j e h„ a moc h-u j e zákon nepočítajúc im ich h-ov

2Ko

5, 2 1

11, 7 Gal Ef

l, 4 3, 22 1, 7 2,

Kol 1, 1 4 l Te 2, 1 6 2Te 2 , 3 ! Tm 5, 22 5, 24 2Tm

3, 6

Žid

1, 3 2, 1 7 3, 13 4, 15 5, 3 7, 27 8, 1 2 9, 7 26 28 10, 3 4

Jak

! Pt

1J

11 12 26 12, 1 4 1, 15 15 2, 9 4, 1 7 5, 1 5 16 20 2, 22 24 24 3, 1 8 4, 1 8 1, 7 8 9 2, 2 12 3, 4 5 8 9

toho, ktorý nepoznal h-u, učinil z a n á s h-om či som spáchal h., že sám seb a ponižujem dal sám seba za naše h-y Písmo zavrelo všetko pod h. odpustenie h-ov podľa bohatstva j eho milosti mŕtvi . . . vo svojich h-och ; Kol 2, 1 3 skrze j eho krv, odpustenie h-ov aby vždycky doplnili svoj e h-y kým . . . nebude zj avený človek h-u nezúčastňuj (sa) cudzích h-ov niektorých ľudí h-y sú celkom zrejmé zajímaj ú žienky, obťažené hroma­ dou h-ov očistenie od našich h-ov aby zmieril h-y ľudu aby nebol niekto z vás zatvrdený zvodom h-u pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez h-u donášať obete za h-y za svoj e vlastné h-y a potom za h-y ľudu na ich h-y . „ nespomeniem ; 1 0, 1 7 z a nevedomostné h-y ľudu na odstránenie h-u aby vyniesol h-y mnohých leží upomienka na h-y nie je možné, aby krv býkov odňala h-y obete, ktoré nemôžu nikdy sňať h-y donesúc j e dnu bitnú obeť za h-y nepozostáva už viacej obeti za h-y ľahko obkľučujúci h. až do krvi v borbe proti h-u žiadosť, keď počne, rodí h. h„ keď je vykonaný, plodí smrť ak hľadíte na osobu, robíte h. kto tedy vie dobre činiť a nečini, má h. ak urobil h-y, odpustí sa mu vyznávajte si jeden druhému h-y prikryje množstvo h-ov (Kristus) neučinil h-u vyniesol naše h-y . . . na drevo aby sme odumreli h-om Kristus . . . zomrel za h-y kto trpel na tele, prestal od h-u láska prikrýva množstvo h-ov krv Ježiša Krista . . . očisťuj e nás od každého h-u keď povieme, že nemáme h-u keď vyznávame svoj e h-y on je zmierením za naše h-y ; 4, 1 0 s ú vám odpustené h-y h. je prestúpením zákona sňal naše h-y, a h-u v ňom niet kto robí h„ je z diabla kto sa narodil z Boha, nerobí h-u


HRNIEC

153 1J

5, 1 6 17

Zj

1, 5 18, 4 5

Luk l Kr ž

7, 39 1, 21 1, 1 5 25, 8 26, 9

51, 1 5 1 04, 35 1, 1 0 Pr 13, 2 1 23, 1 7 Kaz 8 , 1 2 9, 18 Iz 13, 9 33, 1 4 Am 9 , 1 0 Mat 9 , 1 0 11 11, 19 26, 45 Mar Luk

Ján Rím

2, 1 5 5, 30 6, 32 33 15, 2 7 9, 24 25 31 5, 8

Gal 2, 1 5 l Tm 1 , 1 5 Žid 12, 3 Jak

4, 8 5, 20

l Pt

4, 1 8

I M 13, 13 4 M 32, 1 4 Iz 1, 4 Mat 9, 1 3 Mar

8, 38

Luk 5, 8 j e h. n a smrť 7, 37 každá neprávosť je h-om, ale je h. 1 3, 2 nie na smrť umyl nás od našich h-ov aby ste sa nezúčastnili jeho h-ov 18, 1 3 jeho h-y dosiahli až do neba 1 9, 7 Ján 9, 1 6 Pozri tiež heslo : Obeť za hriech Rím 5 , 1 9 A HRIE ŠNICA žena, ktorá sa ho dotýka, lebo je h .

HRIE ŠNIK ja i môj syn Šalamún budeme h-mi na ceste h-ov nestojí neobstoja . . . h-ci v zhrom. spra­ vodlivých (H.) vyučuje h-ov pravej ceste nezahrňuj v záhubu mojej duše s h-mi h-ov, aby sa obrátili k tebe nech vyhynú h-ci zo zeme keby ta nahovárali h-ci, neprivoľ h-ov bude prenasledovať zlé nech nezávidí tvoje srdce h-om hoci sa niekedy h-ovi . . . odkladá h. zahubí mnoho dobrého jej h-ov zahladí z nej zdesili s a n a Sione h-ci od meča pomrú všetci h-ci prišli mnohi publikáni a h-ci ; Luk 1 5, 1 prečo je váš učiteľ . . . s h-mi priateľ publikánov a h-ov ; Luk 7, 34 Syna človeka zradzujú do rúk h-ov; Mar 14, 4 1 . (Luk 24, 7) mnohí . . . h-ci stolovali s Ježišom prečo j ete a pijete . . . s h-mi; 15, 2 h-ci milujú tých, ktorí ich milujú však h-ci robia to isté prijíma h-ov a jie s nimi bude radosť v nebi nad jedným h-om ; 1 0 ten človek je h. či je h., neviem vieme, že B. h-ov nečuj e keď sme my ešte boli h-mi, Kristus zomrel za nás prírodou Židia a nie h-ci J. prišiel na svet spasiť h-ov strpel od h-ov také sebe proti­ rečenie umyte ruky, h-ci kto obrátil h-a od jeho bludnej cesty h. kde sa ukáže ? HRIEŠNY Sodomania boli zli a h. plemä h-ch mužov beda h-emu národu neprišiel som volať sprav., ale h-ch ; Mar 2, 17. Luk 5, 32 v tomto pok. cudzoložnom a h-om

odídi odo mňa, Pane, lebo som h. nejaká h-a žena domnievate (sa), že ti Galileania boli h. nad všetkých Bože, buď milostivý mne h-emu ! k h-emu človekovi vošiel nocovať ako môže h. človek robiť také divy ? neposlušnosťou toho jedného člo­ veka stali sa mnohi h-mi

HRIVNA vzal so sebou 1 O h-ien striebra dala kráľovi 120 h-ien zlata ; 2Pa 9, 9 2Kr 5, 23 dve h-y striebra 15, 1 9 dal Menahem Fúlovi 1 000 h-ien striebra 23, 33 uložil na zem pokutu 1 00 h-ien striebra a h-u zlata l Pa 1 9, 6 poslal Chanún . . . 1 000 h-ien striebra 20, 2 (koruna) vážila h-u zlata Est 3, 9 odvážim 1 O OOO h-ien striebra Mat 1 8, 24 bol (mu) dlžen 1 O OOO h-ien 25, 1 5 jednému dal 5 h-ien 1 6 ktorý dostal 5 h-ien . . . vyrobil druhých 5 h-ien ; 20. Luk 1 9, 1 8 22 2 h-y si mi odovzdal ; hla, iné 2 h-y som získal 25 skryl som tvoju h-u v zemi 28 vezmite od neho h-u ; Luk 1 9, 24 Luk 1 9, 1 3 dal im 10 h-ien 1 6 Pane, tvoja h. získala 10 h-ien ; 1 9, 24, 25 20 Pane, tu hla, tvoja h. l Kr 5 , 5 l Kr 1 0, 1 0

2