Biblicka konkordancia a-n

Page 1


BIBLICKÁ KONKORDANCIABIBLICKÁ KONKORDA CIA Zostavil Juraj Potúček Reedícia.

SLOVENSKÁ BIBLICKÁ SPOLOČNOSŤ 2003


ISBN 80-85486-21-0


5

PREDHOVOR Účelom biblickej konkordancie je pomôcť čitateľovi Biblie pri vyhľadávaní jednotlivých výrazov alebo veršov. Skúsenosti už neraz ukázali, že ani najzbehlejší čitatelia Biblie nemôžu poznať úplne celý slovný a vecný obsah Biblie naspamäť, takže siahnu po pomôcke, ktorá by im pomohla v práci, a tou býva spravidla biblická konkordancia. Z týchto dôvodov vznikali už v časoch reformácie prvé tlačené konkordancie a to v národoch, ktoré mali preklad Biblie vo vlastnom jazyku. Bolo to prirodzené, keďže každý preklad Biblie podnietil potrebu a vzápätí aj spracovanie biblickej konkordancie, ktoré potom vyšli postupom času v ďalších revidovaných vydaniach. Kvôli historickej úplnosti treba spomenúť, že napr. biblickú konkordanciu na základe kralického prekladu Biblie spracoval tiež slovenský ev. a. v. farár Martin Lauček (1732-1802) a táto vyšla tlačou pod názvom Slovárne aneb Konkordancy Biblická . .. (Bratislava 1791). Autor zahrnul do nej podľa vtedajších zvyklostí aj citáty z apokryfických kníh. V tej dobe bola to pozoruhodná práca, obsahom i roz­ sahom (vyše 950 strán) a ojedinele ju možno nájsť v našich knižniciach aj dnes. V roku 1941 vyšiel Biblický ukazovateľ, ktorý je stručnou konkordanciou (160 strán) zostavenou tiež na základe kralickej Biblie. Zredigoval ho ev. a. v. farár Juraj Holčík. A napokon si zaslúži zmienky Zoznam mien a vecí pripojený ku katolíckemu prekladu Nového zákona (Trnava, SSV 1952, ss. 863-921), ktorý je stručnou konkordanciou len k Novému zákonu. Predložená Biblická konkordancia vznikla v r. 1953-1960 a vychádza zo slo­ venského prekladu Biblie, ktorý vydala Česká biblická práca v Kutnej Hore s vro· čením 1951. Ako vzor, čo sa rozsahu týka, slúžilo autorovi 2. vydanie Biblickej konkordancie, ktoré vydal Kresťanský spolek mladíku v Prahe r. 1933. Pri dlho­ ročnej úmornej práci autor stále sledoval cieľ: zostaviť materiálove bohatú, obšírnu pomôcku pre slovenského pismáka, nie však konkordanciu pre š_pecialistu-vedca, ktorá by podávala úplný výpočet všetkých citátov každého hesla. Dalším dôvodom pre spracovanie konkordancie bol sám preklad Biblie do slovenčiny, ktorý predurčo­ val, že k slovenskej Biblii patrí organicky aj slovenská konkordancia. Slovenský preklad Biblie obsahuje asi 600 OOO slov, z čoho vyplýva, že sa musel urobiť iba široký v ý b e r hesiel a citátov. Príliš podrobná konkordancia by sa bola rozrástla do veľkých rozmerov, obsiahla by niekoľko zväzkov, vznikli by ťažkosti pri tlači a keby aj vyšla, stala by sa cenove mnohým nedostupnou. Preto sa zvolila pri výbere hesiel stredná cesta. Používateľ bude musieť jednotlivé heslá hľadať predovšetkým pri podstatných menách, prídavných menách, slovesách, číslovkách a príslovkách. Ostatné čiastky slovnej zásoby, ako zámená, predložky, spojky, citoslovcia a častice sú spracované iba výnimočne. V konkordancii je vyše 7 200 hesiel, v ktorých je cca 70 OOO citátov z Biblie. Značka ..t. pri niektorých heslách značí, že sú uvedené všetky miesta výskytov


príslušného hesla v Biblii. Pri porovnávaní úplnosti niektorých hesiel 3-zväzková Biblická konkordancia, ktorú spracoval M. Bič a J. B. s kolektívom (Praha, Kalich 1954-1967). Za Biblickou konkordanciou je podaná krátka štúdia Slovenský preklad Biblie resp. jej častí, ako aj s príslušnou bibliografiou všetkých slovenských literatúry týkajúcej sa problematiky prekladu Slova Božieho slovenčiny. Zostavovateľ vynaložil veľa námahy, aby podal slovenskému čitateľovi Biblie užitočnú pomôcku, ktorej hodnotu pozná iba po dlhšom sústavnom používaní. Pracoval vo viere, že jeho práca nebude márna, - a hoci bude mať aj medzery prácu čitateľom prinesie používateľovi veľký úžitok. V tejto Všemohúcemu Pánovi, Biblie a najmä tým, ktorí slúžia Slovom Božím a lege ! že dovolil, aby práca napriek prekážkam vyšla tlačou.

„Tvoje slová mi boli obveselením a radosťou môjho srdca." Jeremiáš 15, 16


7

SKRATKY BIBLICKÝCH KNÍH : IM 2M 3M 4M SM

J oz Sud ! Sa 2Sa ! Kr 2Kr !Pa 2Pa Ezd Neh Est

ž

Pr Kaz PŠ Iz Jer PJ Ez Dan Hoz Jl

Am

Obad Jon Mi

= 1 . Mojžišova 2. M oj žišova 3. M oj žišova 4. M oj žiš ova 5. M oj žišova J ozue Sudcov 1 . Samuelova 2. Samuelova 1. Kráľovská 2. Kráľovská 1 . Paralipomenon 2. Paralipomenon Ezdráš Nehemiáš Ester Žalmy Prísl ovia Kazateľ Pieseň Šalamúnova Izaiáš J eremiáš Pl ač J eremiáš ov Ezechiel Daniel H ozeáš J oel Amos Obadiáš Jonáš Micheáš

Náh Hab Sof Hag Za Mal Mat Mar Luk Sk Rim ! Ko 2Ko Gal Ef Fil Kol ! Te 2Te ! Tm 2Tm Tít Filém Žid Jak ! Pt 2Pt !J 2J 3J Zj

Náhum Habakuk Sofoniáš Haggeuš Zachariáš Mal achiáš Matúš Marek Lukáš Skutky sv. apoštolov Rimanom 1. Korinťanom 2. Korinťanom Galaťanom Efežanom Filipänom Kološanom 1. Tesal oničanom 2. Tesal oničanom 1. Timoteovi 2. Timoteovi Títovi Fil émonovi Židom Jak oba 1. Petra 2. Petra 1. J ána 2 . Ján a 3 . J ána Zjavenie sv. Jána


8

O STATNÉ P OUŽITÉ SKRATKY* Abr. B. Bab. bab. blah. H. Hosp. Izr. izr. J. Jer.

Abrahám Bôh Babylon babylonský blahoslavený Hosporun Hosporunov, -ova, -ovi Izrael izraelský Ježiš "' Jeruzalem

kráľ. obyv. P. pok. prík. služ. sprav. sv. zhrom. ....

kráľovský; kráľovstvo obyvate ľ ; obyvateľstvo Pán ; -a, -ovi pokolenie prikázanie služobník spravodlivosť ; spravodlivý svätý zhromaždenie ; zhromaždiť úplný výpočet všetkých citátov

*) Ojedinele sa použili aj ďalšie skratky; nakoľko ich však možno ľahko zo súvisu v texte rozlúštiť, v zozname skratiek sa neuvádzajú.


!I

A Jób Pr Zj

26, 6 15, 1 1 9, 1 1

A ABADDON nieto prikrytia a-u šeol a a. sú pred Hosp. ktorému je hebrejsky meno A .

Žid

l Sa 2Sa

1 1, 4 1 2, 24

vierou doniesol Á. Bohu väčšiu obet ku kropeniu krvi, ktorá hovori lep-· šie než Á-ova

A ÁBEL II . 6, 18 veľký kameň Á . 20, 1 4, 15, 1 8 (mesto) Á .

Est

1, 10

A ABA GTA (komorník) A.

2Kr

5, 1 2

A ABANA či nie s ú lepšie A . a Farfar

A ÁBEL-BÉT-MAACHA ! Kr 1 5, 20. 2Kr 1 5, 29

4M

21 , 1 1

Sud

Jer

22, 20

A ABÁRIM vrch A. ; 27, 1 2 ; 33, 44, 47, 48. 5M 32, 49 krič z vrchu A.

Mar 1 4, 36 Rim 8, 1 5 4, 6 Gal

A ABBA A., Otče, tebe je všetko možné v ktorom voláme : A., Otče! ktorý volá : A., Otče!

l Kr 4, 6 Neh 1 1 , 17

A ABDA A doníram, syn A-u A ., syn Šammuu

7, 22.

A ÁBEL-M ECHOLA !Kr 4, 1 2 ; 1 9, 1 6

..t.ABIA 2Kr 18, 2. ! Pa 2, 24. 2Pa 29, 1 l Kr 1 4,

1.

A ABIÁŠ l Pa 3, 1 0 ; 6,28 ; 7, 8; 24, 1 0 . 2Pa 1 1 , 2 0 , 22 ; 1 2, 1 6 ; 1 3, 1 -4, 1 5-22 ; 1 4, 1 . Neh 1 0, 7 ; 1 2, 4, 1 7 . Mat 1 , 7 . Luk 1 , 5 A ABIATÁR vošiel do domu Božieho za A-a Pozri tiež: Ebiatár

Mar

2, 26

A. ABDIEL Achi, syn A-ov Šelemiáš, syn A-ov

2M

1 3, 4

.&..ABIB mesiac a. 2M 23, 1 5 ; 34, 1 8 . 5M 1 6, 1

Joz

A. ABDÓN 2 1 , 30. Sud 12, 13, 1 5 . ! Pa 6, 74 ; 8, 23, 30; 9, 36. 2Pa 34, 20

IM

25, 4

A ABÍDA synovia Madianovi . . . A. ; l Pa 1, 33

Joz

1 9, 20

4M

1, 1 1

A.. ABIDÁN A., syn Gideoniho ; 2, 22; 7, 60, 65 ; 1 0, 24

! Sa !Pa

9, l 1 1, 32

! Pa

A ABDI 6, 44 . 2Pa 29, 1 2 . Ezd 1 0, 26

5, 15 !Pa Jer 36, 26

Dan

lM

1,

7

4, 2 4 4 8 8 9 25

Mat 23, 35 Luk 1 1 , 5 1

A ÁBEC (hranica) Kišjon a Á. A ABEDNÉ GO nazval . . . Azariáša A-m ; 2, 49 ; 3, 1 2-30

A ÁBEL I . (Eva) porodila j eho brata Á-a. Joz 1 7, A A. pásol ovce 2Sa 23, doniesol aj Á. z prvorodených H. pohliadol milostive na Á-a hovoril Kain s Á-om l Sa 25, povstal Kain na Á-a kde je Á., tvoj brat? B. mi dal náhradou iné semä na­ miesto Á-a od krvi spravodlivého Á-a ! Kr 1, ód krvi Á-ovej

A ABIEL Kíš, syn A-a ; 1 4, 5 1 A . Arbátsky

A ABIEZ ER 2. Sud 6, 24, 34 ; 8, 2, 32. lPa 7, 1 8 2 7 A. Anatótsky. l Pa 1 1 , 28 ; 27, 1 2 ..t.ABI GAIĽ 3, 1 4, 1 8, 23, 32, 36, 39-42 ; 27, 3 ; 30, 5 . 2Sa 2, 2 ; 3, 3 ; 17, 25. 1 Pa 2, 1 6, 1 7 ; 3, 1 3

11;. ABI GAZA A. Sunamitská 1 5 ; 2, 1 7, 2 1 , 22.


ABÚIU A ABÍH U 6, 23 ; 24, 1, 9 ; 28, 1 10, 1 synovia Aronovi, Nádab a A. 4M 3, 2, 4. l Pa 6 , 3; 24, 1 4M 26, 60 Aronovi sa narodil . . . A . 6 1 Nádab a A. zomreli ; l Pa 24, 2

2M 3M

4M lPa Est

á.. ABICHAIL 3, 35 Cúriel, syn A-ov 2, 29; 5, 14. 2Pa 11, 18 2, 15 Ester, dcéra A-ova ; 9, 29

10

2Sa

3, 4

Mat

1, 13

A ABIÚD

A ABIMAÉL 10, 28. l Pa 1, 22

á.. ABIMELECH lM 20, 2 A., kráľ Gerára 17 B. uzdravil A-a 20,3-18 ; 21, 22-29, 3 2 ; 2 6 , 1, 8-11, 16, 26 21, 25 karhal Abrahám A-a pre studňu vody Sud 8, 31 pridal mu meno A. 9, 1 A., syn J erubbálov 9, 3, 4, 6, 16-5 6 ; 10, 1 2Sa 11, 21 ktože zabil A-a !Pa 18, 16 A., syn Ebiatárov, boli kňazmi Ž 34, 1 Dávidov, keď bol na pohľad zmenil rozum pred A-om

Zorobábel sploail A-a ; A. splodil Elijakima

A ABNER l Sa

A A B I JA M l Kr 14, 31 ; 15, 1 , 7, 8 lM

A ABITÁLA Šefatiáš, syn A-y. l Pa 3, 3

! Pa

14, 50 A., syn Néra; 51 17, 55, 5 7 ; 20, 25 26, 5 A., syn Nérov; 26, 7, 14, 15. ! Kr 2, 5, 32. l Pa 26, 28 2, 8, 12, 14, 17-31 ; 3, 6-33, 37; 4, 12 4, 1 zomrel A. v Hebrone 27, 21 Jaasiel, syn A-ov

ABRAHÁM IM

17, 5 24

tvoje meno bude A . A-ovi bolo 99 rokov, k e ď si obrezal telo 26 toho istého dňa bol obrezaný A. 18, 17 či budem tajiť pred A-om, čo učiním ? 18 A. istotne bude veľkým národom 20, 9 zavolal Abimelech A-a 21, 5 A-ovi bolo 100 rokov, keď sa mu narodil Izák 34 A. pohostínil v zemi Filištínov 22, l B. skúšal A-a 3 A. vstal skoro ráno 10 A. vystrel svoju ruku 19 A. býval v Bér-šebe á.. A BINA DÁ B 23, 2 A. prišiel, aby smútil za Sárou 7, 1 ; 16, 8 ; 17, 1 3 ; 31, 2. 2Sa 6, 3, 4. ! Sa 19 pochoval A. Sáru l Pa 2, 13 ; 8, 33 ; 9, 3 9 ; 10, 2 ; 24, 1 H. požehnal A-a vo všetkom 13, 7 9 položil služobník svoj u ruku pod bedro A-a A ABINO AM 25, 1 A. sa znovu oženil Sud 4, 6 Barák, syn A-ov 12; 5, 1, 12 175 7 dni rokov života A-ovho rokov A ABÍRAM 19 A. splodil Izáka ; ! Pa 1, 34. 4M 16, 12 Mojžiš poslal zavolať Dátana a A-a Mat 1, 2 16, !, 24, 25, 27 ; 26, 9. 5M 11,6 26, 5 A. poslúchol na môj hlas Ž 106, 17 (zem) prikryla zberbu A-ovu 24 ja som B. A-a, tvojho otca ; 48, 15, 1 6 A ABISA LO M 2 8 , 4 nech t i dá požehnanie A-ovo ! Kr 1 5 , 2 Maacha, dcéra A-ova ; 1 0 13 j a som Hospodin, B. A-a 49, 31 tam pochovali A-a i Sáru A ABIŠAI 3, 6 B . A-ov, B . Izákov; 3, 15, 1 6 ; 4, 5. 2M 2, 1 6 ; 11, 20 ; 18, 1 2 ; 19, 11, 15 !Pa Sk 3, 13; 7, 32 A ABIŠAJ 32, 13 pamätaj na A-a, Izáka ! Sa 26, 6 A., syn Ceruje ; 26, 7, 8, 9 Joz 24, 2 Térach, otec A-ov 2Sa 2, 18, 24; 3, 3 0 ; 10, 10, 14 ; 20, 6, 10 3 vzal som vášho otca, A-a 2Pa 20, 7 dal si ju semenu A-a, svojho milo­ 16, 9 A., syn Ceruje 11 ; 18, 2, 5, 12 ; vaného priateľa 19, 21 ; 21, 1 7 23, 1 8 A . , brat Joábov Neh 9, 7 dal si mu meno A. Ž 105, 6 vy, semeno A-a, j eho služobníka ._ ABÍŠ UA 9 zmluvu, ktorú učinil s A-om l Pa 6, 4, 5, 50; 8, 4. Ezd 7, 5 Iz 41, 8 semä A-a, môjho priateľa 51, 2 hľaďte na A-a, svojho otca A ABIŠÚR 63, 16 A. nevie o nás Ez 33, 24 hovoria, že vraj A. bol sám j ediný lPa 2, 28 synovia Onámovi . . . A. ; 29


AD AM Mat

1, l 17 3, 9 9 8,11 22,32

Luk

Ján

1,55 l, 73 3, 34 13, 16 28 16,22 23 24 19, 9 20, 37 8, 33 39 52 53 56

Sk Rim

57 58 7, 2 13, 26 4, 3 9 13

9, 7 11, 1 2Ko 11, 22 Gal 3, 7 16 29 Žid

4, 22 2, 16 6, 13 7, 1

Jak

2 4 5 11, 8 17 2, 21

lPt

3, 6

kniha rodu Ježiša Krista ... syna A-ovho od A-a až po Dávida bolo rodov 14 B. môže z týchto kameňov vzbudiť A-ovi deti veď otca máme A-a; Luk 3,8 budú stolovať s A-om ja som B. A-ov, B. Izákov; Mar 12, 26 na milosrdenstvo, sľúbené A-ovi na prísahu, ktorú prisahal A-ovi ktorý bol A-ov ktorá je dcérou A-ovou keď uvidíte A-a, Izáka bol zanesený od anjelov do lona A-ovho videl A-a zďaleka Otče A-c, zmiluj sa nado mnou pretože je aj on synom A-ovým nazýva Pána Bohom A-ovým semä A-ovo sme; 37 naším otcom je A. Keby ste boli deťmi A-ovými,robili by ste skutky A-ove A. zomrel, i proroci či si ty azda väčší ako náš otec A. A„ váš otec, splesal, aby videl môj deň nemáš ani 50 rokov a A-a si videl? prv než bol A„ som ja B. slávy sa ukázal nášmu otcovi A-ovi synovia rodu A-ovho A. uveril Bohu; Gal 3, 6. Jak 2, 23 A-ovi sa počítala viera za spravodlivosť nie skrze zákon bolo dané A-ovi . . . zasľúbenie ani preto> že sú semä A-ovo som Izraelita, zo semena A-ovho sú semä A-ovo? I ktorí sú z viery, synmi A-ovými zasľúbenia boli povedané A-ovi ak ste vy Kristovi, tedy ste seme­ nom A-ovým A. mal dvoch synov ale sa zaujíma semena A-ovho dával B. A-ovi zasľúbenie Melchisedech . .. vyšiel v ústrety A-ovi desiatok udelil A. zo všetkého ktorému i desatinu dal A. hoci pošli z bedra A-ovho vierou A. súc volaný poslúchol vierou obetoval A. Izáka Abrahám ... donesúc obeťou svojho syna Sára poslúchala A-a

ABRAM lM

11, 26 29 31

Terach ... splodil A-a; 27 A. a Náchor si vzali ženy Terach pojal A-a, svojho syna

IM

:

i

12, l 4 7 9 10 14 16 13, 2 4 12 14, 13 19 23

15,12 l 'l 16, 2 15 17, 5 1, 27 1Pa Neh 9, 7

Hospodin riekol A-ovi išiel A. tak, ako mu hovoril H. H. sa ukázal A-ovi odtiaľ sa pomaly rušal A. na juh A. odišiel dolu do Egypta vošiel A. do (z) Egypta; 13, 1 A-ovi robili dobre za ňu A. bol veľmi bohatý A. tam vzýval meno Hosp. A. býval v zemi Kanaána oznámil to Hebrejovi A-ovi požehnal ho a riekol: Požehnaný A. aby si nepovedal: Ja som obohatil A-a padol tuhý spánok na A-a učinil H. zmluvu s A-om A. poslúchol na hlas Sáraje Hagar porodila A-ovi syna nebude (sa) volať tvoje meno A. A., to je Abrahám Hospodine . . . kt. si si vyvolil A-a

Á ABRONA

4M

33,34 35

táborili v A-e keď odišli z A-y

A ABSALOM 3, 3 tretí b ol A., syn Maachy; lPa 3,2 13,1, 4,20-39; 14, 1, 21-33; 15, 1-14, 31-37; 16,8,15-23; 17, 1-26; 18,5,9-33; 19,1-10 15, 6 ukradol A. srdce mužov Izr. 18,10 videl som A-a visieť na dube 15 bili A-a, a tak ho zabili , synu, A-e; 19, 4 = 20,336 môj horšie nám urobí Šeba, syn Bichri­ 1 ho, než A. · lK r 1, 6 ktorého porodila po A-ovi 2, 7 keď som utekal pred A-om 28 hoci po A-ovi nebol postúpil 2Pa 11,20 Maacha, dcéra A-ova; 21 3, 1 žalm Dávidov z času, keď utekal ž pred A-om 2Sa

1

A ABYLÉN Luk

3,

Lyzaniáš tetrarchom v A-e A

2Kr 22, 3

ACAUÁŠ

Šafán, syn A-a; 2Pa 34,8

&. ACEL lPa 4M

8, 37, 38; 9, 43, 44. Za 14, 5

A. ACMONA 34,4, 5. Joz 15, 4

A ADA lM

4,19, 20,23; 36,2, 4,10,12,16

A ADAIÁŠ 2Kr 22, 1. lPa 6,41; 8, 21; 9,12. 2Pa 23, l. Ezd 10, 29, 39. Neh 11, 5, 12 A

lM

2, 7

ADAM

B. utvoril A-a, človeka


ADAM IM

12

2, 2 0 20 21 22 2, 22, 3, 8 9 20 21 4, 1 5, 1 2 5

5M 32, 8 lPa 1, 1 Hoz 6, 7 Luk 3, 38 Rim 5, 14 14 l Ko 15, 22 45 1 Tm 2, 13 14 Júda 14 Joz 19, 33 Hoz 11, 8 Ezd

lM

Ezd Joz

6, 15

25, 13

2, 59 15,

3.

A . , človek, dal všetkým mená A-ovi sa nenašla pomoc B. dal, aby padol na A-a tvrdý spánok B. vybudoval rebro, ktoré vzal z A-a v ženu 23, 25 ; 3, 12, 1 7 ; 5, 1, 3, 4 A. i jeho žena sa skryli B. volal na A-a a riekol: Kde si ? A. nazval meno svoj ej ženy Eva B. učinil A-ovi a j eho žene odev A. poznal Evu ; 25 v deň, ktorý stvoril B. A-a nazval ich meno A. bclo všetkých dní A-ových . . . 930 rokov rozdeľoval synom A-ovým A., Set, Enos prestúpili moju zmluvu ako A. Sét, ktorý bol A-ov A„ ktorý je obrazom toho budúceho smrť jednako kraľovala od A-a ako v A-ovi všetci zomierajú A„ stal sa živou dušou, posledný A. oživujúcim duchom A. bol stvorený prvý A. nebol zvedený, ale žena siedmy od A-a Enoch

3,

Sud

I, 5

Ezd

A ADA R mesiac a. ; Est 3, 7, 13 ; 8, 12; 9, 1, 15, 17, 19, 21

A ADDÁ R lPa 8, 3 A ADDI ktorý bol A-ho

3, 28

IPa

A AD IEL 4, 3, 6 ; 9, I 2 ; 27, 25

Ezd

A ADÍN 2, I 5 ; 8, 6. Neh 7, 20 ; I O, I 6 A ADMA so Šineábom, kráľom A-y vyšiel .. . kráľ A-y je podvrátená ako . . . A.

1

A ADONIÁŠ I Kr 1, 5-5 I ; 2, I3, 19-28. l Pa 3, 2. 2Pa I 7, 8. Neh 10, 16 A ADONI -BEZEK (kráľ) A.; I, 6, 7 ADONICÉDEK A„ kráľ Jeruzalema ; 3

A ADONIKÁM 2, I 3 ; 8, 13. Neh 7, 18 A ADONÍ RAM A„ syn Abdu A. bol ustanovený nad tou dávkou

lKr

4, 6 5, I4

2Pa

l I, 9

A ADO RAIM (Rechabeám vystavil) A.

2Sa

20, 24.

A ADO RÁM l Kr 12, 18. 2Pa 10, 18

2Kr

I7, 3I

Sk

27, 2

Sk

27, 27

IM

38, 1

Joz

J.. AD ULLAM 12, 15 ; I 5 , 35. l Sa 22, 1. 2Sa 23, 13. l Pa 11, I 5 . 2Pa 11, 7. Neh 11, 30. Mi 1, 15

A AD BEEL (synovia Izmaelovi) A. a Mibsám ; ' l Pa 1,29 Joz A ADDÁN toto sú tí, ktorí išli hore . . . A.

4

10,

A ADAMA (mesto) A. ; 36 aby si bol ako A.

Luk

IM

2Sa

Ezd Joz

15, 7 5, 6

11, 28 2 I , 10

4M l Sa

24, 7 I 5, 8

Est

3, 1

5M lM

A ADNA Sk 10, 19. 2Pa I 7, I 4. Ezd 10, 30. Neh I 2, I 5

.i.\ AD RAM YTENSKÝ keď sme vyšli na a-ú loď A. AD RIA TICKÝ boli sem a ta zmietaní mori

na

A-om

A. AD UL AMITSKÝ a. muž (priateľ) ; 38, 12, 20

.i.\ AD UMMIM naproti svahu A. ; 18, I 7 A AFA RSECHANIA A„ ktorí boli za riekou; 6, 6

A AFÉK I 2, 18 ; 13, 4 ; 19, 30. l Sa 4, 1 ; 29, 1 . I Kr 20, 26, 30. 2Kr 13, I 7

Sk

I 4, 2 8 29, 23

.i.\ ADRAM MELECH (pohanský boh) A. ; I 9, 37. Iz 37, 38

25, 13 23

.6. AGA BUS A., vstal a predzvestoval . . . hlad prorok, menom A. .6. AGAG bude vyvýšený viacej než A. A„ kráľ Amalechov ; 15, 9, 20, 32, 33 A AGAGS KÝ Hammedád A. ; 10 ; 8, 3, 5 ; 9, 24 A AG RIPPA prišli do Cezáree kráľ A. prišiel A. i Bernika


13

ACHBOR

Sk

25, 22, 24, 26; 26, 1, 7, 19, 27, 28, 32 2Kr 10, 1 A. mal 70 synov 26, 2 za šťastného sa považujem, kráľu A. 18 povedal im : A. slúžil málo Báloví 27 či veríš, kráľu A„ prorokom ? 2Pa 1 8, 1 (J ozafat) sa spriaznil s A-om 18, 2, 3 ; 21, 6, 1 3 ; 22, 3-8 A AGÚR Jer 29, 21 A., syn Kolaiášov; 22 Pr 30, slová A-a, syna J akeho Mi 6, 16 každý skutok domu A-ovho A AHASVER A AC HAJA Ezd 4, 6 keď kraľoval A. Sk 18, 12 Keď bol Gallion prokonzulom A-e Est 1, 1 A., ktorý kraľoval od Indie 27 chcel prejsť do A-e 2 sedel kráľ A. na tróne 19, 2 1 keď prej de Macedóniu a A-u 1, 1, 9, 1 0, 1 5-1 9 ; 2, 16, 21 Rim 15, 2 6 A-i sa videlo za dobré 19 Vasta neprijde viacej pred kráľa Rim 1 6 , 5 (Epajnet), ktorý je prvotinou A-e A-a l Ko 16, 15 je prvotinou A-e 2, 1 upokojila (sa) prchlivosť kráľa A-a 2Ko 1, 1 so všetkými svätými, ktorí sú v ce­ 12 vošla ku kráľovi A-ovi lej A-i 3, 1 zveličil kráľ A. Hámana 9, 2 A. je pripravená od laňajška 3, 6-8, 12; 6, 2; 7, 5 ; 8, 7, 1 0, 1 2 ; 11, 10 nikto nezavrie úst v krajoch A-e 9, 2_, 2 0 , 3 0 I Te 1, 7 v Macedónii a v A-i ; 8 8, 1 dal kráľ A. kráľovnej Esteri dom A AC HAJSKÝ 10, 1 uložil kráľ A. daň na zem 3 Mardocheus bo! druhý po kráľovi l Ko 16, 17 radujem sa príchodu . . . A-ého A-ovi A ACHAN Dan 9, v prvom roku Dária, syna A-ovho 7, 1 A., syn Karmiho ; 7, 1 8-20, 24 Joz A A HAVA 22, 20 A., syn Zérachov Ezd 8, 15 (rieka) A. ; 8, 21,31 A A C HÁR

A A HOLA ! Pa (sestry ) A. a Aholiba ; 23, 5, 36, 44

Ez

23, 4

2M

31, 6

A A HOLIÁB A., syn Achisámachov; 35, 34 ; 36, 1, 2 ; 38, 23

Ez

23, 4

A A HOLIBA (sestry) Ahola a A . ; 23, 1 1, 22, 36, 44

lM

A A HOLIBÁMA 36, 2, 5, 1 4, 1 8, 25, 4 1 . lPa 1, 52

lKr 16, 28 30 33 1 7, 1 1 8, 1 17 20, 2 21, 4 16 21 29 22, 20 2Kr

40 1, 1 3, 1 8, 16 9, 7 8

2, 7

A., ktorý zarmútil Izraela Pozri tiež heslo : Achan .A ACHAS Mat 1, 9 Joatám splodil A-a ; A. splodil Ezechiáša .A ACHÁT 2M 28, 19 (kameň) a. ; 39, 12

A ACHAZ 2Kr 1 5, 38 kraľoval A., j eho syn 1 6, 1 A., syn Jotáma 2 A. mal 20 rokov, keď začal kraľovať 18, 1 Ezechiáš, syn A-a AC HAB 16, 5-1 1 , 15-20 ; 17, 1 ; 20, 1 1 ; 23, 1 2 . kraľoval A. ; 29 lPa 3, 13 ; 8, 35, 3 6 ; 9, 4 1 , 42. Achab . . . robil to, čo je zlé 2Pa 27, 9 ; 28, 1, 16-27 ; 29, 19 spravil A. i háj za dní Uziáša, Jotama, A-a ; 1, Iz povedal Eliáš . . . A-ovi ; 18, 41 Hoz 1, 1 idi, ukáž sa A-ovi 7, 1 za dní A-a, syna Jotáma stalo sa, keď uvidel A. Eliáša 3 vyjdi oproti A-ovi (Ben-hadad) poslal poslov k A-ovi 1 O hovoril H. A-ovi a riekol prišiel A. do svojho domu, 12 A. povedal : Nebudem žiadať namrzený 14, 28 zomrel krá! A. počul A„ že zomrel Nábot 38, 8 po stupňoch hodín A-ových vyplienim A-ovi močiaceho na Mi 1, 1 za dní Jotama, A-a a Ezechiáša stenu A ACHAZIÁŠ či si videl, že sa ponížil A. H. riekol : Kto oklame A-a ; ! Kr 22, 40, 50, 52. 2Kr 1, 2, 1 8 ; 8, 24-26, 29; 2Pa 18, 1 9 9, 1 6, 2 1 , 23, 27, 29 ; 1 0, 1 3 ; ľahol A . a ležal so svojimi otcami 1 1 , 1 , 2 ; 1 2, 1 8 ; 1 3, 1 ; 14, 1 3 . po smrti A-ovej sprotivil sa Moáb l P a 3, 1 1 . 2Pa 2 0 , 3 5 , 37 ; Jehorám, syn A-ov 22, 1-1 1 Jorám, syn A-ov ; 8, 25, 28 .A ACH BO R zbiješ dom A-a zahynie celý dom A-ov, a vytnem IM 3 6 , 3 8 Bál-chanán, syn A-ov ; 3 9 . lPa 1, 49 A-ovi močiaceho


ACHI 2Kr 22, 12 J e r 26, 22 lPa 2Sa l Sa l Kr

lPa 4M l Pa 4M 2Kr

2Sa Mat

2Sa

4M

14 A . , syn Michaiášov ; 1 4 Elnatán, syn A-ov ; 36, 1 2

A ACHI 5, 1 5 ; 7, 34 23, 33

31, 6

! Sa

A ACHIŠ 21, 1 0-14 ; 27, 2-1 2 ; 28, 1, 2; 29, 2-9 . . ! Kr 2, 39, 40

A ACHIAM A., syn Š arárov ; l Pa 1 1 , 35

2Sa A ACHIAš 1 4, 3 A., syn Achitúba ; 1 8 4 , 3 A., syn Š íšu 1 1 , 29 A. Silonský ( Š ilonský); 30; 12, 15, 29. 2Pa 9, 29 ; 1 0, 15. 14, 2 prorok A. ; 14, 4, 5, 6, 18 15, 27 Báša, syn A-ov ; 33 ; 2 1 , 22. !Pa 2Kr 9, 9 2, 25 ; 8, 7 ; 1 1 , 36 ; 26, 20. Neh 1 0, 26 l Sa A ACHIEZER 1, 12 A., syn Ammišaddajov ; 2, 25 ; 7, 66, 71 ; 1 0, 25 12, 3 predný bol A. a Joas A ACHIHÚD Sud 34, 27 A., syn Š elomiho A ACHIKAM ! Pa 22, 1 2, 1 4 ; 25, 22. 2Pa 34, 20. Jer 26, 24 ; 39, 1 4 ; 40, 5-1 6 ; Ez d 4 1 , 1 , 2 , 6 , 1 0, 16, 1 8 ; 43, 6

A ACHILÚD 8, 1 6 ; 20, 24. l Kr 4, 3, 12.

! Pa 1 8, 1 5

A ACHIM Sádoch splodil A-a ; A. splodil Eliúda A ACHIMAAC 15, 27, 36 ; 1 7, 1 7, 20 ; 1 8, 1 9-29. ! Kr 4, 1 5 . ! Pa 6, 8, 9, 53 1, 14

A ACHIMAN 13, 23 . Joz 15, 14. Sud 1, 1 0 . ! Pa 9, 1 7

! Sa 2 1 , 1 22, 9

1Pa

23, 6 26, 6 24, 3

ž

52, 2

! Sa

14, 50 25, 43 27, 3

A A CHIMELECH kňaz A. ; 2 1 , 2, 8 A., syn Achitúbov ; 22, 1 1 , 1 4, 16, 20 Ebiatár, syn A-ov ; 30, 7. 2Sa 8, 1 7 A . Hetejský A., ktorý bol zo synov Itamáro­ výc h ; 24, 6, 3 1 D ávid vošiel d o domu A-ovho A ACHINO AM A., dcéra Achimácova A. si vzal D ávid z Jezreela A. Je(i)zreelská ; 30, 5. 2Sa 2, 2 ; 3 , 2 . ! Pa 3 , 1

2Sa

A ACHIO 6, 3, 4. ! Pa 8, 1 4, 3 1 ; 9, 37 ; 1 3,7

4M

1, 15

.A ACHISAMACH Aholiáb, syn A-ov; 35, 24; 38, 23·

2M

A ACHITOFEL A. Gilonský, radca Dávidov obráť, prosím, Hosp., radu A-ovu na bláznovstvo 15, 3 1 , 34; 1 6, 15, 20-2 1 , 23 ; 1 7, 1, 6, 7, 1 4, 1 5 , 2 1 , 23 ; 23, 34 16, 23 rada A-ova . . . bola taká, ako keby sa niekto bol pýtal na slovo Boha 27, 33 A. bol radcom ; t34 1 5, 12 .31

A ACHITÚ B 1 4, 3 ; 22, 9-12, 20. 2Sa 8, 1 7 . l Pa 6, 7, 8, 1 1 , 1 2, 5 2 ; 9, 1 1 ; 1 8 , 16. Ezd 7, 2.J!:Neh 1 1 , 1 1 1, 3 1

A ACHLA B Asser nevyhnal obyvateľov . . . A-a

A ACHLAI 2, 3 1 ; 1 1 , 4 1 6, 2

A ACHMETA v A-e na hrade

l Pa

A ACHÓCHOVEC 1 1 , 1 2 ; 27, 4

2Sa

23, 28

Joz

7, 24

A ACHOCHSKÝ Calmon A. ; ! Pa 1 1 , 29 Ilai A. A ACHOR údolie Á . ; 7, 26 ; 15, 7 ; I z 65, 1 0. Hoz 2 , 1 5 i

Jaz

A ACHSA 15, 16, 17. Sud 1, 1 2, 13. 1 Pa_2, 49

Joz

A ACHŠAF 1 1 , 1 ; 1 2, 20 ; 1 9, 2 5

Joz

A ACHZ ÍB 15, 44; 1 9, 29. Sud 1, 3 1 . Mi 1 , 14

IM

36, 24

J oz

1 O, 12

4M

A AJIN ; AIN I . 34, 1 1 . Jaz 1 5, 32 ; 1 9, 7 ; 2 1 , 16. ! Pa 4, 32

A ACHÍRA A., syn Enánov ; 2, 29 ; 7, 78, 83; Ž 1 0, 27

A AJA synovia Cibanovi i A. ; l Pa 1, 40

A AJALON ; AJJALON slnce v Gibeone, stoj ticho, a mesiac v údolí A. ! 1 9, 42 ; 2 1 , 24. Sud 1 , 35 ; 1 2, 12. ! Sa 1 4, 31. ! Pa 6, 69 ; 8, 13. 2Pa 1 1 , 10; 28, 18

A AJIN II . 25, 1 5 ; 34, 1 6 ; 1 1 9, 1 2 1 . PJ l , 1 6 ; 2, 17; 3, 49 ; 4, 1 7


AM.ÁNA

15

2Sa

A AJJA 3, 7 ; 2 1 , 8, IO, 1 1 . Neh 1 1 , 3 1

Sk

!, 19

!Pa

A AKKÚB 3, 24 ; 9, 17. Ezd 2, 42, 45. Neh 7, 45 ; 8, 7 ; 1 1 , 1 9 ; 1 2, 25

4M

A AKELDAMA A., to j est Pole krvi

A AKRABBÍ M 34, 4. Joz 15, 3. Sud !, 36

Sk

1 8, 2 18 26 Rim 16, 3 lKo 16, 1 9

Mat 26, 7 Mar 1 4, 3 Luk 7, 37

A AKVILA našiel istého Žida, menom A-u odplavil sa do Sýrie a s ním . . . A . keď h o počuli Priscilla a A . pozdravte Prisku a A-u ; 2Tm 4, 1 9 pozdravujú (vás) v Pánovi A. a Priscilla

Mat

6, 1 2 3 4 Luk 1 1 , 4 1 12, 3 3 Sk 3, 2 3 10 1 0, 2 4 24, 1 7

33, 1 3

2M Luk

6, 23 1, 5

A ALEPH; ALEF 25, 1 ; 34, 2 ; 1 1 9, 1 . PJl, l ; 2, 1 ; 3 , 1 ; !Pa 4, 1

A ALE XA NDER Mar 1 5, 2 1 . Sk 4, 6 ; 1 9, 33. l Tm l , 20 2Tm 4, 1 4 A. mi spôsobil mnoho zlého

Sk

6, 9

Sk

27, 6 28, 1 1

Zj

1, 8

A ALEXANDRIA Apollo, rodom z A-ie A ALE XA ND R ÍNCI povstali niektorí z . . . A-ov A ALE XA NDRÍ NSKY našiel stotník a-ú loď odplavili (sme sa) na a-ej lodi A ALFA ja som A. i Omega ; 1 1 ; 2 1 , 6 ; 22, 1 3

2, 14

A ALFEUS Jakob Alfeov ; Mar 3, 1 8 . Luk 6 , 1 5 . S k 1 , 1 3 videl Léviho, s yna A-ovho

2Pa

2, 8

A AL GUMMOVÝ a-é drevo ; 9, 1 0- 1 1

IM

1 0, 2 6

Mat 1 0, 3

A ALM UŽNA aby ste nedávali svojej a-v keď tedy dávaš a-u netrú b keď ty dávaš a-u aby bola tvoja a. v skrytosti dávajte to, čo je dnu, a-ou dajte almužnu (chromý) pýtal a-u prosil, žeby mu dali a-u ktorý to prosieval o a-u (Kornelius) dával ľudu mnoho a-ien tvoje a-y vstúpili na pamäť pred Bohom; 3 1 aby som doniesol svojmu národw, a-y

4M

l ľa

1 8, 24

A ALM UGGÍM drevo a. ; 12

A ALEGÓRIA ktoré to veci sú a-ou

A ALE ME T 7 , 8 ; 8, 36 ; 9, 42

Mar

!Kr 1 0, 1 1

A ALM ON-DIBLATAIM táborili v A-e ; 47

A AL OE 24, 6. Z 45, 9. Pr 7, 1 7 . P Š 4 , 14. Ján 19, 39

4, 24

Sk

33, 46

A ALABAS TR OVÝ mala a-ú nádobu masti ; Mar 1 4 , 3 4M rozbijúc a-ú nádobu doniesla a-ú nádobu masti

Gal

ž

4M

A ALM OD A D Joktán splodil A-a ; l Pa 1 , 2 0

A ALÚŠ táborili v A-i ; 1 4 A ALŽBETA Áron si vzal A-u ktorej bolo meno A. ; 1 , 7, 13, 24, 36, 40, 4 1 , 57

A AMACIAš 3, 1 2 ; 4, 34; 6, 45

AMALECH zbili celý kraj A-a Timna . . . porodila Elifazovi A-a; 16 2M 1 7, 8 prišiel A. a bojoval s Izraelom 9 vyjdi, bojuj proti A-ovi 13 porazil Jozua A-a 14 vyhladím pamiatku A-ovu 4M 1 3, 30 A. býva v zemi na juhu 5M 25, 17 pamätať budeš na to, čo ti urobil A. 19 vyhladíš pamiatku A-a Sud 6, 3 keď posial Izrael, prišiel hore . . . Al Sa 15, 3 iď a zbiješ A-a 7 porazil Saul A-a 30, 1 A-iti vtrhli do južného kraja 18 Dávid vytrhol všetko, čo vzali, A. 1, 1 navrátil (sa) Dávid od porážky A-a 2Sa 8 povedal: Som A-ita ž 83, 8 (urobili zmluvu) Ammon a A. lM

1 4, 7 36, 12

l Pa

1, 36 4, 43

A AMALEK synovia Elifazovi . . . A. pobili ostatok uniklých z A-a

4, 8

..+.. AM ÁNA z vrchola vrchu A-y


AMARIÁŠ

16

A AMARIÁŠ lPa 6, 7, 1 1 , 5 2 ; 23, 1 9 ; 24. 23. 2Pa 1 9, 1 1 ; 3 1 , 1 5 . Ezd 7 , 3 ; 1 0, 42. Neh IO, 3; 1 1 , 4; 1 2, 2, 1 3 . Sof 1 , 1 !Pa 2Pa 2Sa 2Pa lPa

6, 25 35 29, 12

Žid lPt Zj

A AMASAI synovia Elkánovi : A. (Héman, spevák, syn) syna A-ho Machat, syn A-ho

A AMAZA Absalom ustanovil A-u . . . A. bol synom (Jitru) 19, 1 3 ; 20, 4-12. l Kr 2, 5 , 32. lPa 2 , 1 7 2 M A . , syn Chadlaiho 28, 1 2 Zj 1 7, 25

1 2, 18 15, 24

A AMAZAI obliekol Duch na seba A-ho Natanael, A. (kňazi)

Sk

1 3, 25 4, 1 1 1, 6 7 3, 5, 7, 1 9, 22,

18 14 14 12 4 20

28, 1 9 2 1 , 20

A AMETYST tretí rad . . . a . ; 39, 1 2 dvanásty ametyst

1 7, 1

A AMFIPOLIS precestujúc A. a Apolloniu AMINADÁB, pozri: Amminadáb

.á.

AMAZIÁŠ 2Kr 1 2, 21 kraľoval A„ j eho syn ; !Pa 24, 27 1 3, 12 udatnosť, ktorou bojoval proti 2Sa A-ovi 14, 1 A„ syn Joasa ; 1 4, 8-23; 15, 1 , 3 2Pa 1 7, 16 A„ syn Zichriho 4M 25, 1 A. kraľoval, keď mal 29 rokov 25, 5, 9, 1 0-27 ; 26, 1 , 4 Am 7, 10 A., kňaz Bét-ela ; 7, 12, 1 4 4M A AMCI 6, 46. Neh 1 1 , 1 2 !Pa

4M 5M !Kr lPa Neh ž Jer Mat

Luk Rím

lKo 1T m

AMEN 5, 22 žena povie na to : A„ a. 27, 15 všetok ľud odpovie a riekne : A. 27, 1 6-26 všetok ľud povie : A. ; ž 1 06, 48 1, 36 A. ! Tak nech povie i H. 1 6, 36 všetok ľud povedal : A. ; Neh. 8, 6 5, 13 rieklo celé zhromaždenie : A. 4 1 , 1 4 ; 72, 1 9; 89, 53 1 1 , 5 odpovedal som a riekol: A. 28, 6 riekol prorok J eremiáš : A 5, 1 8 a . vám hovorím ; 6, 16, 25 ; 23, 36 ; 24, 2 ; 26, 2 1 2 6 a. t i hovorím ; 26, 34 6, 1 3 tvoj e je kráľovstvo i moc i sláva na veky. A. 25, 1 2 a. vám hovorím, neznám vás 23, 43 a. ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji 1, 25 požehnaný na veky. A. ; 9, 5 1 1 , 36 jemu sláva na veky. A. 16, 20 ( a . pri zakončení epištol); 16, 24, 27. Fil 4, 20, 23. Kol 4, 18. !Te 5, 28. 2Te 3, 18. 1 Tm 6, 16, 2 1 . 2 T m 4 , 1 8, 22. T í t 3, 1 5 . Filém 25. Ž i d 1 3, 2 1 . !Pt 5 , 1 1 , 14. 2Pt 3, 1 8 . !J 5, 2 1 . 2J 1 3 . Júda 25. Zj 22, 21 1 4, 1 6 ako potom . . . povie na tvoje poďakovanie a . 1 , 1 7 Bohu, česť a sláva n a veky vekov. A.

2Sa l Pa

milosť so všetkými vami. A. ktorý má slávu i silu na veky vekov. A. j emu sláva a sila na veky vekov. A. nariekať budú všetky pokolenia zeme. Ano, a. som živý na veky vekov. A. toto hovorí A„ ten verný štyri živé bytosti vraveli : A. a hovorili : A. povedali : A . , hallelujah! áno, prijdem skoro! A .

2, 24

A. AMMA prišli k vŕšku A.

A AMMIEL 1 3, 1 3 . 2Sa 9, 4, 5; 1 7, 27. l Pa 3, 5 ; 26, 5 1, 10 34, 20 28 1 3, 37 9, 4

A AMMIHÚD Elišáma, syn A-ov ; 2, 1 8: 7, 48, 53 ; 1 0, 22. !Pa 7, 26 Šemuel, syn A-ov Pedahel, syn A-ov Talmaj, syn A-ov Utai, syn A-ov

2M

A AMMINADÁB; AMINADÁB 6, 23. 4M 1 , 7 ; 2, 3 ; 7, 1 2 , 1 7 ; 1 0, 14. Rút 4, 1 9, 20. !Pa 2, 1 0 ; 6, 22 ; 15, IO, 1 1 . Mat 1 , 4. Luk 3,33

4M

1, 12

2Kr

1 4, 25

IM

1 9, 38

5M

2, 1 9

23, Sud 3, 1 0, !Sa 1 1 , 2Sa 1 0,

3 13 7 11 6 14

!Kr 1 1 , 1 2Kr 23, 1 3

A AMMIŠADDAJ Achiezer, syn A-ov; 2, 25 ; 7 , 66, 7 1 ; 1 0, 25 A. AMITTAI Jonáš, syn A-ho ; Jon 1, 1 AMMON; AMMONITA Ben-arnmi, on je otcom synov A-ových synovia A-ovi ; !Sa 1 4, 47. 2Sa 8, 12. 2Pa 20, 1 0; 27, 5 nevojde do zhromaždenia . . . A. zhromaždil k sebe synov A-ových (vydal ich) do ruky synov A-ových bili A-a až do horúčavy toho dňa poslali synovia A-ovi posolstvo synovia A-ovi vidiac, že uteká Aram Šalamún miloval . . . Ammonky (Joziáš odpratal) ohavnosti synov A-ových


17

ANANIÁŠ

lľa 4, 20 2Pa 26, 8 Ezd 9, l Neh 4, 7 13, 1

Iz Jer Ez

23 11, 14 25, 21 49, 1 21, 28 25,

Am

2

5 1, 13

synovia Šímonovi: A. Ammonci dávali Uziášovi dary podľa ohavností ... Ammoncov Atabi (a) A-i A. a Moábita nesmie vojsť do zhrom. pobrali za ženy ... Ammoňanky synovia A-ovi ich budú poslúchať Moába a synov A-ových čo do synov A-ových takto hovorí Pán H. o synoch A-ových obráť svoju tvár proti synom A-ovým obydlia synov A-ových pre troje prestúpenie synov A-ových

Joz

24, 18

Sud 11, 23

Sud

lSa

1, 34 3, 5 6, 10 7, 14

2Sa lKr

21, 2 9, 20

Ezd Neh

9, 9,

1 8

Ez

Am

16, 2,

3 9

2Kr

19,

2

3, 2; 13, 1-39. lPa 3, 1

&AMOK Neh 12,

7

Am

Iz

1, 1,

Luk

7, 7, 3,

(kňazi a Levitovia) A.; 20

A AMON lK.r 22, 26 2Kr 21, 18 19 21, Jer

1,

25, 46, Mat 1,

zaveď ho späť k A-ovi; 2Pa 18, 25 kraľoval A., jeho syn; 2Pa 33, 20 A. mal 22 rokov, keď začal kraľovať; 2Pa 33, 21 23-25. lPa 3, 14. 2Pa 33, 22-25. Neh 7, 59 2 za dní Joziáša, syna A-ovho; Sof 1, 1 3 od 13. roku Joziáša, syna A-ovho 25 navštívim A-a z No 10 Manasses splodil A-a; A. splodil Joziáša

18, 13

lM

2M

4M

10, 16 14, 7 13 15, 16 21 48, 22 13, 5 33, 2 13, 30 21, 21 25

5M Joz

7, 20, 10, 12, 24,

32 1 17 5 12 2 15

(Kanaán splodil) A-a; !Pa 1, 14 zbili celý kraj ... A-a (Abram) býval vtedy v dúbrave A-a nie je doplnená neprávosť A-a (tvojmu semenu som dal zem) A-a ktorý som vzal z ruky A-a keď ťa vovedie H. do zeme ... A-a; 23, 23 vyženiem A-a; 34, 11. Joz 3, 10 A. býva na vrchoch Izrael poslal poslov k Síchonovi, a-skému kráľovi; Sud 11, 19 býval Izrael vo všetkých mestách A-a; 31 vyhnal A-a, ktorý bol tam vyplieni mnohé národy ... A-a zahladíš ... A-a išli hore 5 kráľovia A-a vydal H. A-a pred synmi Izr. Síchon, kráľ A-a vyvoľte si dnes, komu budete slú­ žiť ... či bohom A-ov

Izaiáš, syn A-ov; 20; 20, 1. 2Pa 26, 22; 32, 20, 32. Iz 2, 1; 13, l; 20, 2; 37, 2, 21; 38, 1 videnie Izaiáša, syna A-ovho slová A-a, ktorý bol medzi pastiermi 8 H. mi riekol: Čo vidíš, A-e? 10, 11, 12, 14; 8, 2 25 (Mattatiáš), ktorý bol A-ov

.A AMPLIAS pozdravte A-ia

lM

A., kráľ Sineára; 9

A AMRAFEL 14,

A AMRAM 2M

6, 18

4M

3, 27

rozváňajúceho amónu

AMORE)

bývali synovia Izr. v strede ... A-a nebudete sa báť bohov A-ov bol pokoj medzi Izraelom a medzi A-om ( Gibeoňania boli) z ostatku A-ov (ľud), ktorý bol pozostal z A-ov; 2Pa 8, 7 podľa ohavností ... A-ov učinil si s ním zmluvu, že dáš zem ... A-a tvoj otec bol A.; 45 kým som ja vyhladil A-a

Rim 16, 8

.A AMÓN Zj

A-i utiskovali synov Dánových

A AMOS

.A AMNON 2Sa

H. zahnal všetky tie národy, aj A-a;

synovia Kehátovi: A.; 4M 3, 19; 26, 58. lPa 6, 2 20 rokov života A-ových bolo 137 rokov 6, 20; 4M 26, 59. lPa 6, 3, 18; 23, 12, 13; 24, 20. Ezd 10, 34

A AMRAMOVCI čeľaď A-ov; !Pa 26, 23

A ANA lM

36, 2 Aholibáma, dcéra A-ova 36, 14, 18, 20, 24, 25, 29. lPa 1, 38-41

Joz

11, 21

A ANÁB (mesto) A.; 15, 50

A ANAIÁŠ Neh

8,

4; 10, 22

A ANÁMIM IM

10, 13

Micraim splodil ... A.; lPa 1, 11

2Kr

17, 31

pálili svojich synov ohňom ... A-ovi

Neh Sk

3, 23 5, 1 3 5

A ANAMMELECH

A ANANIÁŠ Azariáš, syn .. . syna A-ovho istý človek, menom A. A-u, prečo naplnil satan tvoje srdce keď počul A. tie slová, padol


ANÁT Sk

Sud Rím lKo

l Pa Joz Ezd Iz Jer

2Sa !Pa Mat Mar

Ján Sk Rim lM lM

18

nejaký učeník v Damašku, menom IM 48, 16 A„ ktorý ma vyprostil zo všetkého zlého A.; 9, 1 0, 12, 1 3, 1 7 22, 1 2 A., človek pobožný 3, 2 2M ukázal sa mu a. Hosp.; Sud 6, 1 2 23, 2 najvyšší kňaz A . rozkázal . . . aby ho 14, 1 9 vtedy sa pohol a. Boží bili 23, 20 pošlem a-a pred tebou 24, zišiel ta dolu najvyšší kňaz A. 23 môj a. pôjde pred tebou; 32, 34 4M 22, 22 a. Hosp. sa postavil do cesty A ANAT 23 videla oslica a-a Hosp.; 27 3, 3 1 Samgar, syn A-ov; 5, 6 Sud 2, 1 vyšiel a . posol Hospodinov 13, 3 a. Hospodinov sa ukázal žene; 9 A ANATEMA 20 vystúpil a. Hospodinov v plameni 9 , 3 lebo by som si prial ja sám byť a. l S a 29, 9 si dobrý v mojich očiach ako a. 12, 3 nikto hovoriac v Duchu Božom ne­ 2Sa 14, 1 7 môj pán kráľ j e ako a . Boží; 1 9, 27 zlorečí Ježišovi a . 24, 1 6 vystrel a. svoju ruku na Jer. 16, 22 a k niekto nemá rád Pána Ježiša l Kr 13, 1 8 a. mi hovoril slovom Hosp . Krista, nech je a . 1 9, 5 a. sa ho dotkol; 7 1, 1 5 a. Hospodinov hovoril Eliášovi 2Kr A. ANATÓT (muž) 1 9, 3 5 vyšiel a. Hosp. a pobil v assýrskom 7, 8. Neh 1 0,19 tábore 185 OOO ; Iz 37, 36 !Pa 21, 12 a . Hosp. bude hubiť po všetkých A ANATÓT (mesto) krajoch 21, 1 8 . l Kr 2, 26. l Pa 6, 60. Neh 11, 32 15 a. Hosp. stál pri humne Ornána 2, 23 mužov A-a 1 28; Neh 7, 27 2Pa 32, 21 H. poslal a-a, ktorý zahladil každé­ 1 0, 30 úbohý Anatót ho muža 1, 1 slová Jeremiáša . . . z kňazov, ktorí Jób 4, 1 8 pri svojich a-och zistil nedostatok boli v A-e 33, 23 ak je pri ňom a. vykladač 11, 21 takto hovorí H. o mužoch A-a 34, 8 a. Hospodinov táborí ž 23 uvediem zlé na mužov A-a 78, 49 pustiac na nich zlých a-ov 32, 7 kúp si moj e pole, ktoré je v A-e; 8 ž 91, 1 1 prikázal svojim a-om o tebe; 9 tak som kúpil pole . . . v A-e Mat 4, 6. Luk 4, 1 0 103, 20 dobrorečte Hosp., jeho a-ia A. ANATÓTSKY 148, 2 chváľte ho, všetci j eho a-i 23, 27 Abiézer A.; l P a 1 1 , 28; 27, 1 2 63, 9 a . j eho tvári ich ochraňoval Iz 12, 3 Jehu A.; J e r 2 9 , 27 Jeremiáš A . Dan 3, 28 poslal svojho a-a a vytrhol svojich služ.; 6, 22 A ANDREJ Hoz 12, 4 boril sa s a-om a premohol 4, 18 Peter a A., j eho brat; 1 0, 2 . Za 1, 9, 12-1 4; 2, 3; 4, 1, 5; 5, 5; 6, 5 Luk 6, 14. J á n 1 , 4 1 ; 6, 8 3, 1 (Jozua), ktorý stál pred a-om 1, 1 6 videl Šimona a A-a Mal 3, 1 posielam svojho a-a; Mat 11, 1 0 . 2 9 prišli do domu Šimonovho Mar 1, 2 . Luk 7 , 2 7 a A-ovho Mat 1, 20 ukázal sa mu a. Pánov vo sne; 3 , 1 8 (ustanovil dvanástich) A-a a Filipa 2, 13, 1 9 1 3, 3 opýtali sa ho . . . Ján a A . 4, 1 1 a-i pristúpili a posluhovali mu; 1, 45 z Betsaidy, z mesta A-ovho Mar 1 , 1 3 12, 22 povedd to A-ovi, a zase A. 13, 39 ženci sú a-i a Filip . . . Ježišovi 13, 41 Syn človeka pošle svojich a-ov; 1 , 13 kde sa zdržovali . .. Ján a A. 24, 3 1 . Mar 13, 27 49 pri skonaní sveta: vyjdú a-i A ANDRONIKUS 16, 27 prijde . . . so svojimi anj elmi; 1 6, 7 pozdravte A-a Mar 8, 38 1 8, 10 a-ia v nebesiach ustavične hladia A. ÁNER 22, 30 budú ako a-ia Boží; Mar 12, 25 14, 13, 24 (mesto) A.; l Pa 6, 70 24, 36 o tej hodine nevie níkto, ani ne­ ANJEL beskí a-i; Mar 13, 32 25, 31 prijde Syn človeka . . . a všetci 16, 7 našiel (ju) a. Hospodinov svätí a-i s ním 19, 1 dvaja a-i prišli do Sodomy 41 ohňa pripraveného diablovi a jeho 1 5 keď svitalo, súrili a-i Lota 21, 1 7 a. Boží zavolal na Hagar a-om 26, 53 viacej než 1 2 legionov a-ov 24, 7 (H.) pošle svojho a-a pred tebou; a. Pánov zostúpil z neba 28, 2 40 5 a. odpovedal a riekol ženám 28, 12 a-i Boží vystupovali a zostupovali; Luk 1, 1 1 ukázal sa mu a. Pánov; 22, 43 Zj 18, 1. 32, 1 stretli sa s ním a-i Boží 26 bol poslaný a. Gabriel 9, 1 0


19 Luk

Ján

Sk

ANTIOCIDA 1, 38 2, 9 13 21 12, 8 15, 1 0 1 6, 22 20, 36 1, 52 5, 4 12, 29 20, 1 2 5, 19 6, 15 7, 30 8 , 26 1 0, 3

Rim lKo 2Ko Gal Kol 2Te lTm Žid

12, 8 11 23 23, 8 9 27, 23 8, 38 4, 9 6, 3 11, 10 11, 14 1 2, 7 1, 8 3, 1 9 4, 14 2, 18 1, 7 3, 1 6 1, 4 1, 5 6 7 2, 2 5 7 12, 22

lPt 2Pt

13, 1, 3, 2,

Júda Zj

2 12 22 4 11 6

1,

1 20 2, 1 3, 5

a. odišiel od nej ; 2, 15 postavil (sa) a. Pánov vedľa nich zrazu sa zjavilo s a-om množstvo meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od a-a vyzná Syn človeka pred a-mi býva radosť pred a-mi Božími bol zanesený od a-ov budú rovní a-orn uvidíte nebo otvorené a o-ov a. Pánov zostupoval časom do rybníka hovorili : A. mu čosi hovoril videla sedieť 2 a-ov v bielom rúchu a. Pánov otvoril cez noc dvere žalára videli jeho tvár ako čo by tvár a-a ukázal sa mu a. Pánov a. Pánov prehovoril k Filipovi videl . . . a-a Božieho, že vošiel k nemu a. mu povedal : Opáš sa Pán poslal svojho a-a a. Pánov ho naskutku ranil saduceovia hovoria, že nieto . . . a-a ak s ním hovoril duch alebo a. tejto noci sa postavil vedľa mňa a. ani a-i ani vrchnosti lebo srne sa stali dívadlom . . . a-orn budeme súdíť a-ov znamenie moci mužovej pre a-ov satan sa pretvaruje na a-a daný mi je osteň do tela, a. satanáš keby . . . a. z neba zvestoval iné (zákon) nariadený skrze a-ov ako a-a Božieho ste ma prijali náboženstvom a-ov keď sa zjaví Pán J. z neba s a-mi zjavený a-orn výtečnejšírn od a-ov ktorému z a-ov povedal ; 1 3 nech s a m u klaňajú všetci a-ia činí svojich a-ov vetrami ak slovo, hovorené skrze a-ov, bolo pevné nie a-orn podriadil budúci svet učinil si ho čosi málo menším od a-ov ; 9 ale ste pristúpili . . . k rnyriadárn a-ov niektorí, nevediac, pohostili a-ov čoho žiadajú si a-i nazrieť keď mu driev boli podriadení a-i B. neušetril a-ov, ktorí zhrešili a-i, ktorí sú väčší v sile a moci a-ov., ktorí nezachovali svojho kniežatstva pošlúc ho po svojom a-ovi sedem hviezd sú a-i 7 zborov a-ovi . . . zboru napíš ; 2, 8, 1 2, 1 8 ; 3 , 1, 7 vyznám j eho meno . . . pred j eho a-mi

Zj

3, 1 4 5, 2 11 7, 1 11 8, 2 5 6 13 9, 1 1 14 1 0, 1 10 1 1 , 15 12, 7 9 1 4, 6 17 19 1 5, 6 1 6, 3 1 7, 7 18, 2 1 1 9, 1 7 20, l 22, 6 8 16

lSa

1, 2 2,

Luk

1 21 2, 36

Luk 3, 2 Ján 1 8, 1 3 24

Mat 2Ko Jak Zj

5, 37 1, 1 7 19 5, 1 2 22, 20

lJ

2, 1 8

2J

22 4, 3 7

Sk

1 1, 1 9 22 25

a-ovi zboru Laodičanov videl som silného a-a počul (som) hlas mnohých a-ov potom som videl 4 a-ov a-i stáli okolo trónu videl som tých 7 a-ov vzal a. kadidlo a naplnil ho ohňom a-i, ktorí mali 7 trúb videl som a počul 1 orla a-a majú nad sebou kráľa, a-a rozviaž tých 4 a-ov videl som iného a-a silného vzal som knižku z ruky a-a siedmy a. zatrúbil Michal a j eho a-i bojovali j eho a-i boli zvrhnutí videl som iného a-a . . . ktorý mal večné evanjelium a. vyšiel z chrámu a. hodil svoj srp na zem z chrámu vyšli 7 a-i a. vylial svoju čašu na more a. mi povedal : Prečo sa divíš ? silný a. zodvihol kameň videl som 1 a-a, ktorý stál v slnci videl som a-a . . . ktorý mal kľúč Boh . . . poslal svojho a-a padol som, aby som sa klaňal pred nohami a-a ja, Ježiš, som poslal svojho a-a

A ANNA mal 2 že ny ; jednej bolo meno A.; 1 , 2-22 vtedy sa modlila A. H. navštívil Annu bola istá A., prorokyňa A ANNÁŠ najvyšší kňaz A. ; Sk 4, 6 odviedli ho najprv k A-ovi poslal A. (Ježiša) zviazaného ku Kaifášovi ANO nech je vaša reč : A., á. aby bolo u mňa á., á. nebol á. a nie, alebo á. v ňom nech je vaše á., á. , á., prijdern skoro! Amen. A., prijdi Pane Ježišu

A ANTIKRIST prijde a., i teraz už povstali m nohí a-ovia to je ten a., kto zapiera Otca to je ten duch a-ov to je ten bludár a a. A ANTIOCHIA prešli až do . „ A-e ; 20 vyslali Barnabáša . . . do A-e doviedol ho (Saula) do A-e


20

ANTIOCHIA Sk

1 1, 26

27 1 14 1 4, 1 9, 2, 1 1 Gal 2Tm 3, 1 1 13,

Sk

6, 5

5M

1 4, 5

Zj

2, 13

Sk

23, 3 1

Rim 1 6, 10 Filém

2

v A-i naj prv nazvali učeníkov kresťanmi prišli proroci z Jer. do A-e boli v A-i . . . niektorí proroci z Pergy prišli do Pisídskej A-e 2 1 , 2 6 ; 15, 2 2, 23, 30, 35 ; 1 8, 22 prišiel Peter do A-e utrpenia, aké ma stihli v A-i A ANTIOCHENSKÝ vyvolili si . . . Mikuláša, A-ého

Rim

A ANTILOPA (budete j e sť) a-u

l Ko

.A ANTIPAS A., môj verný svedok A ANTIPATRIS pojali Pavla a odviedli cez noc do 2Ko A-dy .A APELLES pozdravte A-u A APFIA A-i, milo vanej sestre

A APIUS 28, 15 prišli nám naproti až po Apiovo Sk Forum A APOLLO 1 8, 24 nejaký Žid, menom A. Sk 1 9, 1 v tom, čo bol A. v Korinte lKo 1 , 12 ja som Pavlov, ja A-ov; 3, 4 3, 5 ktože j e tedy . . . A. 6 j a som sadil, A. polieval 3, 22 ; 4, 6 ; 1 6, 1 2 . Tít 3, 1 3 Sk

17, 1

Zj

9, 1 1

Sk

A APOLLONIA pr ecestujúc Amfipolis a A-u A APOLLYON v gréckom j azyku má meno A.

APOŠTOL mená tých 12 a-ov sú tieto a-ovia sa zišli k Ježišovi ; Luk 9, 1 0 vyvolil s i z nich 1 2, ktorých a j a-mi pomenoval 1 1 , 4 9 pošlem k nim . . . a-ov 1 7 , 5 a-ovia povedali Pánovi : Pridaj nám viery! 22, 1 4 sadol si za stôl i 12 a-ovia s nim 1 , 2 dal skrze Svätého Ducha prikáza­ nia a-om 26 (Matej) bol spolu počítaný s 1 1 a-mi 2, 42 zotrvávali v učení a-ov 43 dialo sa mnoho zázrakov skrze a-ov ; 5, 1 2 4, 33 a-ovia vydávali s veľkou mocou svedectvo 35 (peniaze) kládli k nohám a-ov 5, 2 doniesol nejakú čiastku . . . k nohám a-ov

Mat 1 0, 2 Mar 6, 30 Luk 6, 1 3

Sk

Gal Ef ! Te Žid !Pt Júda Zj

Sk Rim l Ko Gal

položili ruky na a-ov a-ovia . . . riekli : Viac treba poslú­ chať Boha 40 zavolajúc si a-ov nabili ich 8, 1 všetci sa rozpŕchli . . . krome a-ov 9, 27 Barnabáš ho pojal a zaviedol k a-om 1 1, 1 počuli a-ovia . . . že i pohania prijali slovo Božie 15, 6 zišli (sa) a-ovia a starší 1, 1 Pavel . . . a., oddelený k evanjeliu; I Ko 1, 1 1 1 , 13 teda som ja a-om pohanov 4, 9 nás a-ov vykázal B. za najposled. 9, 2 ak iným nie som a-om, ale vám som 1 2, 28 postavil B. v cirkvi . . . a-ov 29 sú azda všetci a-mi? 15, 9 nie som hoden volať sa a-om 9 ja som najmenší z a-ov 1, 1 Pavel, a. Ježiša Krista ; Ef 1, l . Kol 1 , 1 . l Tm 1 , 1 . 2Tm 1 , 1 . Tít 1 , 1 1 1, 5 v ničom nestál za tými preveľkými a-mi 13 falošní a-ovia sú ľstivými robotníkmi 1, 1 Pavel, a., nie od ľudí 2, 20 vybudovaní na základe a-ov 3, 5 zjavené Duchom j eho svätým a-om 4, 1 1 on dal jedných za a-ov 2, 6 ako Kristovi a-ovia 3, 1 a-a a veľkňaza . . . Krista Ježiša 1, 1 Peter, a . Ježiša Krista ; 2Pt 1, 1 17 slová predpovedané od a-ov 2, 2 hovoria o sebe, že sú a-mi 1 8, 20 a-ovia a proroci 21, 14 dvanásť mien 12 a-ov 5,

18 29

1, 25 1, 5 9, 2 2, 8

Kaz 10,

! Pa 4M 5M

2, 30

A. APOŠTOLSTVO dostal podiel na . . . a-e a. cieľom poslušnosti viery pečaťou môjho a-a ste vy v Pánovi ktorý pôsobil Petrom čo do a-a

A APOTEKÁR mŕtva mucha . . . nakvasí masť a-a Pozri tiež heslo: Lekárnik A APPAIM synovia Nádabovi . . . A. ; 3 1

A. ÁR 21, 15 ktorý sa kloní k sídlu Ára 28 Ár Moábovo; !z 15, 1 2, 9, I O, 1 8, 29

Iz Jer Sk

J.. ARAB 17, 1 1 ; 21, 1 6 ; 22, 1 ; 26, 7 . Neh 4, 7. Ez 27, 21. Joz 15, 52 13, 20 nepostaví (tam) stánu A. 3, 2 ako A. na púšti 2, 1 1 Kréťania a Arabi

5M

A ARABA 3, 17 ; 4, 49. Joz 1 2, 3; 1 8, 1 8 . 2Sa 4, 7.

2Pa


ARIEL

21

2Kr 25, 4. Jer 52, 7. Am 6, 14. Za 1 4, 1 0 lKr 1 0, 15. Jer 25, 24 Gal 1, 17 4, 25

AARÁBIA 2Pa 9, 14. Iz 2 1 , 1 3 všetkých kráľov A-e ale som odišiel do A-e vrch Sinai v A-ii

Iz

I5, 7

AARABÍM (potok) A.

4M

AARAD 2 1 , I ; 33, 40. Joz 12, I4. lPa 8 , 15

lPa IM

Sud I, 1 6 .

AARACH 7, 39. Ezd 2, 5. Neh 6, 1 8 ; 7, 1 0

1 0, 1 7

51, 27

zvolajte proti nemu kráľovstvá A.

2Sa

24, I 6

A ARAVNA A. Jebuzej ský; 24, 1 8-24

2Sa

23, 3 1

A ARBATSKÝ Abi-albon A . ; l Pa 1 1 , 3 2 Abiel A.

lM

35, 27

3M

1 1 , 22

4M

A ARBÓT-MOÁB 22, l ; 26, 3, 63 ; 3 I , 1 2 ; 33, 48-50; 35, 1 ; 36, 1 3

Ez 47, 8. Jer

A ARAKEJ (Kanaán splodil) A-a ; IPa 1, I5

AARAM l M 1 0, 22 synovia Semovi boli . „ A. ; IPa I, I7 23 synovia A-ovi : Úc 22, 2I Kemuel, otec A-ov 4M 23, 7 od A-a doviedol ma Balák Sud 3, 1 0. 2Sa 8, 5, 12, 1 3 ; lO, 6-14. l Pa 7, 34 ; I 8, 5 . Ž 60, 2 ž 60, 2 keď sa potýkal s A-om Ez I 6, 57 zo strany dcér A-a 27, 1 6 A. obchodoval s tebou Hoz I2, I 2 Jakob bol utiekol na pole A-a Mat I , 3 Ezrom splodil A-a 4 A. splodil Amminadába Luk 3, 33 ktorý bol A-ov

I Kr I6, 9

A ARBE I. mesto Arbeho; Joz 1 4, 1 5 ; I 5 , 1 3, 54 ; 20, 7 ; 2 I , 1 1 Pozri tiež heslo: Kirjat-arbe A ARBE II. kobylku zvanú a.

A ARCA bol opilý, v dome Arcu A ARCIPASTIER keď sa ukáže A.

IPt

5, 4

lM 4M

46, 2I 26, 40

2Sa

IS, 3 2

lM 4M

46, 1 6 26, I 7

A ARELI synovia Gádovi . . . A. po A-m areliovská čeľaď

1 7, I 9 22

.io. AREOPAG pochytili ho a zaviedli na A. zastal (si) Pavel naprostred A-u

I 7, 34

.io. AREOPAGSKÝ (uveril) Dionýzius A.

IM

25, 20

5M 2Sa

26, 5 8, 6

AARAMEJEC Sk keď si vzal Rebeku, dcéru A-a Betuela . . . sestn1 A-a Lábana môj otec bol A . Sk Aramejci ; 1 0, 1 3-1 9

2Sa

8, 6 15, 8

AARAMEJSKO v Damašskom A-u keď som býval v Gešúre v A-u

2Ko 1 1 , 32

A ÁRED synovia Benjaminovi . . . A. synovia Bélahovi boli : A.

A ARECHITSKÝ Chúšai A. ; 1 6, 1 6 ; I7, 5, 14. l Pa 27, 33

A ARETAS v Damašk u vladár kráľa A-u

lM 24, 1 0 Sud 3 , 8

A ARFAXAD I M 1 0, 22, 24 ; 1 1 , 1 0-13. l Pa 1 , 1 7, 18, 24. AARAMEJSKÝ Luk 3, 36 Lában Aramejský ; 24 Aramejské Medziriečie A ARGÓB písmo . . . bolo písané a„ sýrsky, aj SM 3, 4, 13, 1 4 . l K r 4, 1 3 . 2Kr 15, 25 bolo preložené na a. A ARCHANJEL hovor, prosíme . . . a. l Te Chaldeji hovorili kráľovi a. 4, 16 s hlasom a-a . . . . zostúpi z neba Júda 9 a. Michal AARAMNAHARAIM AARCHELAUS vstal a išiel do A-a kráľa A-a, v Mezopotámii Mat 2, 22 počul, že A. kraľuje v Judsku

IM

AARÁN synovia Dišánovi . . . A. ;

IM 3 I , 20 5M 23, 4 Ezd 4, 7 Iz 36, I I Dan 2, 4

36, 28

IM 8, 4 :?Kr I 9, 37

IPa I, 42 Kol

AARARAT koráb spočinul . . . na vrchoch A-a 2Sa utiekli do zeme A-a ; Iz 37, 38

4,

A ARCHIPPUS 1 7 . Filém 2

AARIEL; ARI-EL 23, 20. Ezd 8, I6. Iz 29, 1, 2, 7. Ez 43, 1 5, I 6


ARIMÁTIA

22

.A ARIMÁTIA Mat 27, 57

človek z A-e, menom Jozef; Mar 15, 43. Luk 23, 51. Ján 19, 38

A ARIOCH Dan

2M

3M

30 9, 7

19, 29 ; 20, 4; 27, 2. Kol 4, 10. Filém 24

A ARISTOIIULUS Rim 16, 10

23 10, 1

pozdravte tých, ktorí sú z A-ových

A ARJOCH IM

35 13 2 14

2, 14, 15, 24, 25

A ARISTARCHUS Sk

32, 2

14,

16, 2

A., kráľ Ellasára ; 9

&. ARKTÚR Jób

9, 9 38, 32

ktorý učinil A-a A-2 i s jeho synmi povedieš ?

4M

21, 13

potok A. ; 21, 14, 24, 26, 28 ; 22, 36. 5M 2, 24, 36 ; 3, 8, 12, 16 ; 4, 48. Joz 12, 1, 2; 13, 9, 16. Sud 11, 13, 18, 22, 26. 2Kr 10, 33. I z 16, 2. Jer 48, 20

A ARNON

6 21 4M

10 6, 23 12,

ARÓDI lM 4M

46, 16 26, 17

4M

32, 34. 5M 2,36 ; 3, 12 ; 4, 48. Joz 12, 2 ; 13, 9, 16, 25. Sud 11, 26, 33. lSa 30, 28. 2Sa 24, 5. 2Kr 10, 33. lPa 5, 8. Iz 17, 2. Jer 48, 19

synovia Gádovi . . . A. po A-ovi arodovská čeľaď

17, 3 8 18, 20

ÁRON 4, 14 6, 20 23 25 26 7, 1 7 10 12 11, 10 15, 20 16, 2 17, 12 19, 24 28, 2 12 40 29, 21 30, 10 30 32, 1

či nie je Á., Levita, tvoj brat ? Jochebeď . . . porodila mu Á-a ; 4M 26, 59 Á. si vzal Alžbetu Eleazár, syn Á-ov; lPa 6, 50. Ezd 7, 5 to je ten Á. a Mojžiš ; 27 Á., tvoj brat, bude tvojím prorokom Á-ovi (bolo) 83 rokov Á. hodil svoju palicu pred faraónom palica A-ova pohltila ich palice Mojžiš a Á. činili všetky tie zázraky Mária . . . sestra A-ova reptali, celá obec . . . proti Á-ovi ; 4M 14, 2 Á. a Húr podopierali jeho ruky vyjdeš hsire ty a A. ; 24, 1, 9; 28, 1 spravíš A-ovi, svojmu bratovi, sväté rúcha A. bude nosiť ich mená pred Hosp. ; 28, 29, 30 synom Á-ovým spravíš sukne pokropíš Á-a a jeho rúcha A. vykoná zmierenie . . . raz v roku pomažeš aj Á-a a jeho synov zhromaždil sa ľud na Á-a

l 10

14, 5 16, 11 47

&. AROER

2M 2M

3, 6

20, 24 28 5M Joz lPa

33, 39 9, 20 21, 4 24, 33 6, 3 12, 27

Neh 10, 38 12, 47 ž 77, 21 99, 6 105, 26 115, 10 12 118, 3 133, 2 Luk Sk Žid

135, 19 1, 5 7, 40 5, 4

Á. im povedal : Strhajte zlaté náušnice teľa, ktoré bol spravil Á. oblečieš Á-a do . . . svätého rúcha vezmi A-a a jeho synov A. a jeho synovia . . • vzložili svoje ruky na hlavu junca (barana) ; 8, 18, 22 vysvätil Á-a, jeho rúcha i jeho synov Mojžiš povedal Á-ovi : Pristúp k oltáru Mojžiš a Á. vošli do stanu zhrom. synovia Á-ovi, Nádab a Abíhu ; 4M 3, 2 hovor Á-ovi . . . aby nevchádzal hocikedy do s vätyne A. bude obet vať junca Á. vzloží obe svoje ruky na hlavu živého kozla priveď pok. Léviho a postav ho pred Á-a ustanovíš Á-a a jeho synov ku služ­ be v stáne hovor Á-ovi . . . takto budete žehnať synov Izr. Mária a Á. hovorili proti Mojžišovi pozrel A. na Máriu, hľa bola malomocná padol Mojžiš a Á. na svoju tvár ktože je A., že repcete proti nemu vzal Á. (kadidlo) . . . a bežal do­ prostred zhrom. meno Á-ovo napíšeš na palicu Léviho palica Á-ova vzpučala riekol Á-ovi . . . nebudeš mať medzi nimi dielu Á. bude pripojený k svojmu ľudu ; 26 Á. zomrel tam na temene vrchu ; 5M 10, 6 ; 32, 50 Á-ovi bolo 123 rokov, keď zomrel na Á-a sa vtedy veľmi rozhneval H. dostalo sa synom Á-a zomrel aj Eleazár, syn Á-ov synovia Amramovi : Á. !ehojada bol vojvodom synov A-ových; 1Pa 27, 17 syn A-ov, bude s L <;vitami posväcovali synom A-ovým vodil si svoj ľud . . . rukou Mojžiša a Á-a Mojžiš a A. sú medzi jeho kňazmi Á-a, ktorého si vyvolil dom Á-ov, nadejte sa na Hosp. Hospodin . . . požehi;iá dom Á-ov nech povedia, dom A-ov olej . . . ktorý steká na bradu, bradu Á-ovu dome A-ov, dobrorečte Hosp. manželka bola z dcér Á-ových povediac A-ovi : Sprav nám boh�v je povolaný od Boha, tak ako aj A.


ASTARÓT

23 Žid

podľa poriadku Á-ovho palica Á-ova, ktorá bola zakvitla Joz .A. ARPÁD 2Kr 1 8, 34; 1 9, 13. Iz 1 0, 9 ; 36, 1 9 ; 37, 13. 2M Jer 49, 23 Ezd

7, 1 1 9, 4

4, 7

7, 1 12 Neh 2, 1 5, 14 1 3, 6 Tít

3, 12

Ez

27, 8 11

IM

I O, 18

2Kr 22, 1 2,

IM

2M 4M

5M Joz

30, 13 35, 26 46, 1 7 49, 1, 1, 1 0,

20 4 41 26

26, 47 27, 13 33, 24 1 7, 7 1 9, 24 2 1 , 30

Sud

1, 31 32 5, 17 6, 35 7, 23 lPa 1 2, 36 2Pa 30, 1 1 Ez 48, 2 Luk 2, 36 Zj 7, 6 Ezd

4, 10

Sk

20, 13 14

A ASRIEL 1 7, 2. l Pa 7, 1 4 6, 24.

A ASSÍR lPa 6, 22, 23, 37

.& ASSÚR z tej zeme vyšiel (Nimrod) do A-a synovia Semovi boli . . . A. ; l Pa 1, 1 7 4M 24, 22 A. ť a zavedie do zajatia 83, 9 A. sa pripojil k nim ž 1 0, 5 beda Assúrovi Iz 24 neboj sa A-a, môj ľude 1 1, 1 1 ponechaný súc pozostane z A-a 1 4, 25 skrúšim A-a vo svojej zemi A ARTEMÁN 23, 1 3 (zem Chaldejov) A. ju pripravil pre pošlem k tebe A-a divé mačky 30, 3 1 od hlasu Hosp. bude zdrtený A. .A. ARVAD 31, 8 A. padne od meča obyvatelia Sidona a A-a 52, 4 A. ho uúskuje bez príčiny synovia A-a s tvojím vojskom 1 6, 28 smilnila si aj so synmi A-a Ez 27, 23 A. i Kilmad boli tvojimi kupcami A ARVADEJ 31, 3 A. bol cedrou na Libanone (Kanaán splodil) A-a ; lPa 1, 1 6 32, 22 tam je A. i všetko jeho zhrom. , Hoz 5, 1 3 odišiel Efraim k A-ovi A ASAIÁŠ i 1 1, 5 A., ten bude j eho kráľom 14. 1 Pa 4, 3 6 ; 6, 30; 9, 5 ; 1 5, 6, 1 1 . 1 2, 1 robia zmluvu s A-om 2Pa 34, 20 1 4, 3 A. nás nezachráni Mi 5, 5 keď prijde A. do našej zeme A ASER 6 spasú zem A-ovu nazvala jeho meno A. 2, 1 3 zahubí A-a Sof synovia Zilfy . . . A. 1 0 , 1 1 zvrhnutá bude pýcha A-ova Za synovia A-ovi : Jimna, Jišva ; Pozri tiež heslo : Assýria ! Pa 7, 30 ASSÝRIA; ASÝRIA A-a ? Jeho chlieb bude samá tučnota Naftali, Gád a A. ; lPa 2, 2 IM 2, 14 Hidekel, tá tečie naproú A-i z pokolenia A-ovho 4 1 500 ; 2 , 28 25, 18 leží oproú Egyptu, ako ideš do A-e nad vojskom pok. synov A-ových 2Kr 15, 29 odviedol ich obyv. do A-e bol Pagiel 17, 6 presťahoval Izraela do A-e ; 18, 1 1 čeľade synov A-ových . . . 53 400 2Pa 30, 6 uniknúc z ruky kráľov A-e Neh 9, 32 odo dní kráľov A-e aby kliali : Rúben, Gád, A. Iz požehnaný A. nad iných synov 7, 1 7, 20 ; 8, 4, 7 ; 1 9, 23-25 ; 20, 6 hranica Manassesova je od A-a 1 9, 23 bude hradská z Egypta do A-e piaty lós vyšiel pok. synov A-ových Jer 2, 18 čo tebe do cesty do A-e (mestá Levitov) z pok. A-ovho ; 36 ako sa hanbíš pre A-u l Pa 6, 74 Hoz 7, 1 1 volajú EE;"ypt, idú do. A-e 8, 9 odišli hore do A-e, k: div. oslovi A. nevyhnal obyv. mesta Akko býva A. v strede Kananeja 9, 3 v A-i budú j esť nečisté A. sedel na brehu mora Mi 7, 12 prijdú k tebe z A-e (Gedeon) rozposlal poslov po A-ovi Pozri tiež heslo : Assúr (mužovia) z A-a . . . honili Madiana ASSÝRSKY z A-a vychádzajúcich do boja 2Kr 1 5, 20 dali . . . a-emu kráľovi 50 šeklov mužovia z A-a . . . prišli do Jer. striebra A-ovi jeden diel 1 6, 8 Achaz . . . poslal a-emu kráľovi dar Anna . . . z pokolenia A-ovho 1 7, 3 vyšiel hore Salmanazar, a. kráľ ; z pok. A-ovho 12 OOO zapečatených 1 8, 9 A ASNAPAR 1 9, 35 anjel . . . pobil v a-om tábore národy, ktoré presťahoval A. 1 85 OOO ; Iz 37, 36 A ARTAXERXES kráľ A. ; 4, 8, 1 1 , 23 ; 6, 1 4 ; 7 , 7 , 1 1, 21 ; 8, 1 za kraľovania A-a A., kráľ kráľov 20. roku kráľa A-a do 32. roku kráľa A-a v 32. roku A-a, bab. kráľa

A ASON odplavili sme sa do Asu keď sa s nami zišiel v Ase

lM

1 0, 1 1 22

lSa !Pa

3 1 , 10 6, 71

A ASTARÓT zložili j eho zbraň v dome A-y A. a j eho predmesúa


ASTARTA Sud

2, 13

l Sa

7, 3 4 l Kr 1 1, 5 33 2Kr 23, 13 Jer 17, 2

Riin 16, 14

24

A ASTARTA Joz slúžili Bálovi a A-m ; 10, 6. l S a 12, 10 odstráňte . . . A-y odstránili synovia Izr. Bálov a A-y 5M Šalamún išiel za A-ou klaňali sa A-e IM A-e, hnusobe Sidoncov tak sa rozpomínajú na . . . A-y IM A ASYNKRITUS

A AšAN 15, 42 ; 1 9, 7. lPa 4, 32 ; 6, 59

lM

46, 21

4M

26, 38

A AŠBÉL synovia Benjaminovi . . . A . ; lPa 8, 1 po A-ovi ašbélovská čeľaď

A AŠNA (mesto) A. ; 43

A AŠTARÓT I, 4. Joz 9, 1 0 ; 12, 4; 13, I 2, 3 1 1 4, · 5

A AŠTARÓT-KARNAJIM zbili Refaimov v A-e

50, 10

A ATAD humno A. ; 1 1

2Kr

A ATÁLIA I. 8, 26 A., dcéra Omriho ; 2Pa 22, 2 1 1, 1-3, 13, 14, 20. 2Pa 22, 1 0-12; 23, 12, 13, 21; 24, 7

Sk

14, 25

pozdravte A-a

Joz

15, 33

lPa

A AŠDÓD 15, 46, 47. I Sa 5, 1 , 5-7 ; 6, 1 7 4M 26, 6 rozboril múr mesta . . . A-a 20, 1 prišiel Tartán do A-a . . . bojoval proti A-u Joz Jer 25, 20 Ekron a ostatok A-a Am 1, 8 vyplienim obyvateľa z A-a 3, 9 rozhláste na palácoch v A-e Sk Sof 2, 4 A., na poludnie ho zaženú Za 9, 6 v A-e bude bývať bastard

Joz 2Pa Iz

A ATALIA II. keď dohovorili . . . zišli do A-e

A ATALIÁŠ 8, 26. Ezd 8, 7 A ATARÓT 32, 3, 34. Joz I 6, 2, 7. IPa 2, 54 A ATARÓT-ADDÁR 16, 5 ; 1 8, 1 3 1 7, 21 22

A ATÉNČAN A-ia i tam bývajúci cudzinci povedal : Mužovia A-ia A ATÉNY Pavla, zaviedli ho až do Atén kým ich Pavel čakal v A-ach potom odišiel Pavel z Atén volili sme byť zanechaní v A-ach

! Sa 5, 3 Neh 13, 23

A AŠDÓĎAN Ašdóďania; 6. Neh 4, 7 pobrali za ženy A-ky

Joz 13, 3 Neh 1 3, 24

A AŠDÓDSKY (kniežatá Filištínov) a-e hovorili spola a.

Ezd

A ATER 2, I6, 42 . Neh 7, 21, 45 ; 1 0, 1 7

5M

A AŠDÓT-PIZGA 3, 17 ; 4, 49. Joz 12, 3 ; 13, 20

lPa

A ATTLAI 2, 35, 36 ; 1 2, 1 1 . 2Pa 1 1 , 20

Sud

3, 7

Luk

2, 1

A AUGUSTUS vyšiel rozkaz od cisára A-a

lPa

A AŠCHÚR 2, 24 ; 4, 5

5M

2, 23

A AVAJOVIA A-ov, ktorí bývajú v dedinách

A AŠÍMA chamatskí mužovia si spravili A-u Hoz 1 0, 8 Am 1, 5 A AŠKALON

A AVEN zahladené budú výšiny A-a z údolia A.

1, 18 Júda zaujal . . . A. 14, 19. ! Sa 6,17. 2Sa 1, 20. Jer 25, 20; I M 36, 35 47, 7. Am 1, 8. Sof 2, 7 47, 5 zničený bude A. 2, 4 A. bude obrátený na pustinu 9, 5 uvidí to A. a bude sa báť . . . A. ne- 2Kr 17, 24 bude obývaný

.t. AVIT meno j eho mesta bolo A. ; lPa 1, 46

2Kr 17, 30 Sud Jer Sof Za

A AŠERA slúžili Bálom a A-m

1 7, 15 16 I 8, 1 1 Te 3, 1

Sk

lM

10, 3

Jer

5 1 , 27

A AŠKENAZ synovia Gomerovi boli ; A. ; lPa 1, 6 kráľovstvá Ararat, Minni a A.

l Kr 1 5, 8 11 16

Ä AVVA doviedol národy . . . z A-y .t. AZA kraľoval A. ; 9. lPa 14, l A. robil to, čo je sprav. ; lPa 14,2 bola vojna medzi Azom a medzi Bášom


AZIÚKAM.

25 lKr 15, 14--33; 16, 8, 10, 1s; 23, 29 ; 22, 41, 43, 47. lPa 3, 10; 9, 16. 2Pa 1 4, 8-1 3 ; 15, 2, 1 0, 1 6-19 ; 16, 1 - 1 3 ; 17, 2 ; 20, 32; 21, 12. Mat 1 , 7, 8 2Pa 14, 1 1 volal A. k Hospodinovi 1 2 H. porazil Etiópov pred Azom 15, 8 počul A. tie slová a proroctvo pro­ roka Odéda 13 A. vyťal jej ohavnú modlu ; lPa 15, 16 16, 2 vyniesol A. striebro a zlato 10 A. sa rozhneval na vidiaceho 12 onemocnel A. na svoje nohy Jer 41, 9 (jamu), ktorú spravil krá! A. A AZAEL 2Sa 2, 18-23, 30, 32 ; 3, 27-30; 23, 24. lPa 2, 1 6 ; 1 1 , 2 6 ; 27, 7. 2Pa 17, 8. Ezd 10, 15 A AZAF 2Kr 1 8, 18 Joach, syn A-ov, kancelár; 37. Iz 36, 3, 22 lPa 6, 39 A„ syn Berechiáša ; 15, 17 9, 15 Zichri, syn A-ov 15, 19 speváci Héman, A. a Étan; 25• 6· 2Pa 5, 12 16, 5 A. hral zvučne na cimbaly 16, 7 ; 25, 9 ; 26, 1 . 2Pa 29, 13 ; 35, 15. Nch 1 1, 17, 22 37 zanechal tam pred truhlou zmluvy Hosp . A-a 25, 1 oddelil Dávid . . . synov A-ových; 2 2Pa 20. 14 prišiel na . . . synov A-ových Duch Hosp. 29, 30 chválili Hosp. slovami . . . vidia­ ceho A-a 35, 1 5 speváci, synovia A-ovi Ezd 2, 4 1 spevákov : synov A-ových 128 3 , 1 0 synov A-ových s cimbalmi Neh 2, 8 A„ dozorca kráľovho lesa 7, 44 synov A-ových 148 12, 35 Zakkúr, syn A-ov 46 Azaf . . . bol hlavou spevákov ž 50, 1 žalm Azafov ; 73, 1 ; 74, ! ; 75, 1 ; 76, 1 ; 77, 1 ; 78, l ; 79, 1, 80, 1 ; 8 1 , 1 ; 82, 1 ; 83, 1 A AZAREEL Neh 1 1 , 13 ; 12, 36 !Pa l Kr

A AZAREL 12, 6; 25, 18 ; 27, 22. Ezd 10, 41 4, 2

2Kr 1 4, 21 15, 1 7 lPa 2, 8 2, 38,

lPa 2Pa

6, 15, 28, 3 1, Ezd 7, Neh 8,

A., syn Hilkiášov ; 9, 1 1 . Ezd 7, 1 prišiel Duch Boží na A-a A„ syn Jehochanánov A„ najvyšší kňaz Neh 3, 23, 24 ; 7, 7 ; 10, 2; 12, 33 Azariáš „ . a Levitovia vyučovali ľud Jer 43, 2 A„ syn Hošaiášov Dan 1, 6, 7, 11, 19 ; 2, 17 3M

13 1 12 10 3. 7

16, 8 10 26

!Pa Neh

A AZÁZEL druhý lós a-ovi na ktorého padne lós a-ovi . . . pus­ tiac ho a-ovi na púšť ktorý vyhnal kozla a-ovi

A AZAZIÁŠ 15, 2 1 ; 27, 20. 2Pa 3 1, 13 3, 1 6

A AZBUK Nehemiáš, syn A-ov

Joz

A AZ°l!KA 1 0, 10, 1 1 ; 15, 35. ! Sa 17, 1 . 2Pa 11, 9. Neh 11, 30. Jer 34, 7

IM

41, 45

Ezd Sk

A AZENATA ; .„ A„ dcera ' Puuierova

2, 9 6, 9 16, 6

19, 10 19, 22, 20, 4 16 27, 2 ! Ko 16, 19 2Ko 1, 8 2Tm 1, 15

'10,

20

A ÁZIA v Kapadocii, v Ponte a v Á-i z tých, ktorí boli z Cilície a z A-e Svätý Duch (im) zabránil hovoriť slovo v Á-i v Á-i počuli slovo Pána Ježiša 26, 27, 3 1 ; 20, 4, 1 8 ; 21, 27 ; 24, 18 išiel s ním až do A-e Sopater aby nestratil času v Á-i majúc sa plaviť na miesta popri A-i pozdravujú vás zbory v Á-i (súženie), ktoré sme mali v Á-i odvrátili (sa) odo mňa všetci, ktorí sú v Á-i pútnikom diaspory v . . . Á-i zborom, ktoré sú v Á-i ; 1 1

! Pt Zj

1, 1 1, 4

2Sa

23, 31.

Mat

1 , 13 14

A AZOR Elijakim splodil A-a A. splodil Sádocha

8, 40

.ä. AZÓT Filip sa našiel v A-e

A AZARIÁŠ A„ syn Cádoka ; 4, 5 A„ syn Nátanov vzali A-a . „ a urobili ho kráľom Sk začal kraľovať A. ľa hol A. a ležal so svojimi otcami 4 M sy:iovia Étanovi : A. 39 : 3, 12; 6, 9-14, 36. 2Pa 21, 2 ; 22, 6 ; 23, 1 ; 26, 17, 20; 29, 1 2 ; l Pa 3 1, 1 3

50 ;

A AZGÁD 2, 12 ; 8, 12. Neh 7, 1 7 ; 10, 15

A AZMÁVET !Pa 8, 36; 9, 42 ; 1 1 , 3 3 ; 12, 3 ; 27, 25. Ezd 2, 24. Neh 12, 29

A AZRIEL 2 6 , 3 1 . !Pa 5, 24 ; 27, 19. J e r 3 6 , 2 6 .ä. AZRÍKAM 3, 23 ; 8, 38 ; 9, 14, 44. 2Pa 28, 7. Neh 11, 1 5


AZUBA

26

A AZUBA l Kr 22, 42. l Pa 2, 18, 1 9 . 2Pa 20, 3 1

4M

34, 26

Jer

51, 7 8 9 12

A AZZÁN Paltiel, syn Azzánov

A AZÚR; AZZÚR Neh 1 0, 17. Jer 28, 1. Ez 1 1 , 1

B Joz

1 1 , 17

A BAAL-GÁD (mesto) B. ; 12, 7 ; 1 3, 5

Jer

40, 14

A BAAUS B., kráľ synov Ammonových

2Sa

lM

1 1, 9

IM 1 0, 1 0 2Kr 17, 24 20, 1 7 24, 1 5 25, 7 lPa 2Pa

Ezd

ž

Iz

Jer

30 33 37 42 47 48

A BAANA 4, 2, 5, 6, 9 ; 23, 29. l Kr 4, 12, 1 6. Ezd 2, 2. Neh 3, 4; 7, 7; 1 0, 27

13 9, l 33, 1 1 36, 1 8 20 1, 1 1 5 , 12 7, 6 87, 4 137, 1 8 l 19 1 4, 22 21, 9 39, 6 43, 1 4 47, l 48, 20 20, 5 13,

29, 1 0 50, 1 8 13 16 23 42 51, 2

A BÁBEL nazvali jeho meno B. BABYLON počiatkom j eho kráľovstva bol B . assýrsky kráľ doviedol národy z B-a čo j e v tvojom dome . . . bude od­ nesené do B-a odviedol Jehojachina do B-a ; 2Pa 36, 1 0 doviedli h o (Cedekiáša) d o B-a ; Jer 39, 7 ; 52, 1 1 meď odviezli d o B-a ; Jer 52, 1 7 Júda bol presťahovaný do B-a odviedli ho (Manassesa) do B-a všetko pobral a dopravil d o B-a čo pozostalo p o meči, presťahoval do B-a keď sa sťahoval zajatý ľud z B-a ľud presťahoval do B-a ; Jer 20, 4 Ezdráš išiel hore z B-a budem pripomínať . . . B. pri riekach B-a, tam sme sedávali dcéro B-a, ty, ktorá máš byť spustošená bremä B-a bude B„ krása kráľovstiev vytnem B-u meno padol, padol B . ; Zj 14, 8; 1 8, 2 všetko . . . bude odnesené do B-a pre vás pošlem do B-a sadni do prachu, panno, dcéro B-a vyjdite z B-a ! 52, 1 1 poklady kráľov Júdových vydám . . . do B-a keď sa vyplní B-u 70 rokov slovo, ktoré hovoril H. proti B-u ujdite sprostred B-a ; 51, 6 kto pôjde popri B-e, zdesí sa vyplieňte rozsievača z B-a B . (je) obrátený na pustú pustinu ; 5 1 , 41 prijdú na teba, dcéro B-a! 14 pošlem proti B-u cudzincov

53 54 55 23, 1 7 Ez Dan 2, 1 2 4, 26 Mi Za

4, 1 0 2, 7

Mat

6, 10 1, 1 1 17

Sk l Pt Zj

7, 43 5, 13 1 6, 19 17, 5 18, 10 21

B. bol zlatým pohárom B. padne náhle hojili sme B„ ;tle nie je vyhojený pozdvihnite prápor proti múrom B-a prestanú bojovať hrdinovia B-a dcéra B-a bude ako humno bude B. hromadami rumov; 58 more vyjde hore na B. navštívim rytiny B-a budú prespevovať nad B-om nebesia keby vystúpil B . hoci až do neba čujte ! Hlas kriku z B-a lebo H. pustoší B. ; 56 prišli k nej synovia B-a (kráľ) rozkázal zahubiť všetkých mudrcov B-a ; 24 prechádzajúc sa hore po kráľ. paláci v B-e prijdeš až do B-a zachráň (sa), ty, ktorá bývaš u dcéry B-a kam prišli z B-a o čase presídlenia do B-a od presídlenia do B-a až po Krista rodov 1 4 preto vás presídlim t a z a B . spoluvyvolená cirkev v B-e B . prišiel na pamäť Veľký B„ Mater smilníc (beda) to silné mesto B. tak prudko bude zvrhnutý B . BABYLONSKÝ

2 K r 1 7, 3 0 20, 12 24, l

Iz

14, 4

Jer

25, 27, 28, 34, 37,

11 17 4 3 17

b. mužovia si narobili Sukkót-benót poslal . . . b. kráľ, Ezechiášovi list Nabuchodonozor, b. kráľ ; 25, 1 , 8, 2 2 . 2Pa 3 6 , 6. Neh 7 , 6. Est 2 , 6. Jer 2 1 , 2, 7 ; 22, 25 ; 24, 1 ; 25, 1 , 9, 1 1 ; 2 7 , 6 , 8 , 20 ; 28, 3, 1 1 , 1 4 ; 29, 3, 21 ; 32, 2 , 28 ; 34, 1 ; 35, 1 1 ; 37, 1 1 ; 39, 1 , 5 ; 43, 1 0 ; 44, 30; 46, 13, 26 ; 49, 28, 30; 5 1 , 34 ; 52, 4. Ez 26, 7; 29, 18, 1 9 ; 30, 1 0 použiješ tohoto príslovia o b-om kráľovi budú slúžiť b-ému kráľovi 70 rokov slúžte b-ému kráľovi polámem jarmo b-éhq kráľa tvoje oči uvidia oči b-ého kráľa budeš vydaný do ruky b-ého kráľa


27 Jer

39,

6

Ez

42, 50, 51, 32,

11 18 29 11

Joz

1 5, 3 9 .

b . kráľ pobil synov Cedekiášových ; 52, 1 0 nebojte sa b-ého kráľa navštívim b-ého kráľa i j eho zem obráti B-ú zem na pustú pustinu meč b-ého kráľa prij de na teba

Jer

A BACEKAT

Sof

2Kr 22, 1

ž

Jer

8, 1 1 69, 3 38, 22

či porastie trstina bez b-a ? hrúžam sa v hlbokom b - e tvoj e nohy sú ponorené v b - e

lPa

5,

Sud

8, 33 9, 4

3, 1 6 ;

1 6, 5;

17, 1 8 ;

19, 1 6.

l Kr 2, 8

A BÁJKA Luk 24, 1 1 l Tm l , 4 4, 7 2Tm 4, 4 1, 1 4 Tít 2Pt 1, 16

slová sa im zdali ako b . ani nedbali na b-y babské b-y odmietni obrátia sa k b-m nedbali na židovské b-y lebo sme neišli za . . . b-mi

A BAKBÚK Ezd

11, 17;

lSa l Kr

2Kr

2Pa

Jer

22, 4 1 2, 1 1 6, 25 7, 4 1 2, 1 0 1 6, 3 1 32 18, 19 21 26 26 40 19, 1 8 22, 5 4 3, 2 1 0, 1 8 20 28 1 1 , 18 21, 3 23, 5 17, 3 28, 2 34, 4 2, 8 7, 9 9, 1 4 1 2, 1 6

postavili si B-a dali mu 70 šeklov striebra z domu B-a

A BÁL-CEFON 1 4, 2, 9. 4M 33, 7

lM

36, 38

l Pa

27, 28

B . , syn Achborov; 39. l Pa 1 , 49, 50 B . Gederský

4M

32, 38.

l P a 5, 8. Ez 25, 9

4M

25,

3

25,

5.

A BÁL-CHANÁN

A BÁL-MEON A BÁL-PEOR

1 2, 9, 25

BÁL (modla) 4M Sud

8, 30 ; 9, 36

2M

2, 5 1 . Neh 7, 53

A BAKBUKIÁŠ Neh

5;

A BÁL-BERÍT

A BACHÚRIM 2Sa

vystavili výšiny B-ove ; 32, 35 zabudli . . . na meno moj e pre Bála zlato, ktoré vykladali na Bála odstránim mená B-ov z j ej úst obetovali B-om a kadili rytinám ale sa previnil modlou B-om vyplienim z tohoto miesta ostatok B-a

BÁL (muž)

A. BAHNO Jób

Hoz

1 9, 5 23, 27 2, 8 17 11, 2 13, 1 1, 4

vyviedol ho na výšiny B . 2Sa synovia Izraelovi . . . slúžili B-om ; 1 3 ; 3, 7 ; 1 0 , 6, 1 0 zboríš oltár B-ov ; 6, 28, 3 0 Sud odstránili synovia Izr. B-ov slúžili sme Bálom a Astartám odíduc slúžil B-ovi postavil B-ovi oltár v dome B-ovom 2Kr zhromaždi prorokov B-ových 450 ak je ním B., iďte za ním vzývali meno B-ovo od rána Joz vraveli : B-u, vyslyš nás ! l Pa pochytajte prorokov B-ových kolená, ktoré sa nesklonili B-ovi ; Rím 1 1 , 4 2Kr slúžil B-ovi a klaňal sa mu Iz odstránil modlársku sochu B-ovu Achab slúžil málo B-ovi, J ehu zasväťte B-ovi slávnosť 4M vyhladil J ehu B-a z I zraela Mattán, kňaz B-ov ; 2Pa 23, 1 7 postavil oltáre B-ovi ; 33, 3 Zj kadili B-ovi, slncu, mesiacu (Jozafat) nevyhľadával B-ov 4M ešte aj zliatin narobil B-om rozborili oltáre B -ov proroci prorokovali skrze B-a ; 23, 1 3 kadiť B-ovi ; 1 1 , 1 3 , 1 7 ; 3 2 , 29 Neh chodili za . . . B-rni 2Pt učili môj ľud prisahať na B-a

I zrael sa spriahol s B-om ; 1 06, 28 5 M 4, 3 . Hoz 9, 1 0

ž

A BÁL-PERACÍM 5, 20.

l Pa 14, 1 1

A BÁL-TÁMAR 20, 33

mužovia Izraelovi . . . zriadili sa v B-e

"' BAL-ZEBÚB 1,

2

(pohanský boh) B . ; 1 , 3, 6, 1 6 Pozri tiež heslo : Belzebub

15, 13,

9 6

(mesto) B . ; 15, 1 0, 1 1 , 29 ; 1 9 , 3 Dávid išiel hore i celý Izrael do B-y

A BÁLA

A BALADÁN 20, 1 2 39, 1

Bcrodach B . , syn B-ov Merodach B., syn B-ov

22,

B . , syn Cipporov; 22, 4-4 1 ; 23, 1 -30 ; 24, 1 0- 1 3, 25. Joz 24, 9 . Sud 1 1 , 25. Mi 6, 5 (Balám), ktorý učil B-a

A BALÁK 2

2, 1 4

A BALÁM 22, 5-41 B„ syn Beorov ; 23, 1 -3 0 ; 24, 1 -25 ; 3 1 , 1 6 . 5M 2 3 , 4 , 5. Joz 24, 9, 1 0 . M i 6, 5 31, 8 B-a, syna Beorovho, zabili ; Joz 13, 22 13, 2 najali proti nemu . . . B-a 2, 15 sledovali cestu B-a


BALÁT Júda Zj

11 2, 14

28

pojatí bludom B-ovej mzdy držia učenie B-ovo .t. BÁLAT (mesto) B. ; 2Pa 8, 6

Joz

1 9, 44

ž

A BALDACHÝN 1 9, 6. Jer 43, 1 0 A BÁLHAMON Šalamún mal vinicu v B-e

8, 1 1

Sud

A BÁLHERMON 3, 3. l Pa 5, 23

Dan

5, 1

Dan

IM Iz Jer Ez 4M

2Sa

1, 7

43, 3, 8, 46, 51, 27,

11 24 22 11 8 17

2 1 , 19 20

A BALTAZÁR nazval Daniela B-om ; 2, 26 ; 4, 5, 6, 15, 1 6 ; 5, 1 2 ; 1 0, 1

17 20 21 26 Mar 1 5, 1 1 Luk 23, 1 8 Ján 1 8, 40

32, 2

2M

1 5, 9 22, 13 29, 15 18 16 32

3M

5, 18 8, 20 21 1 6, 5 1 9, 22

4M

7, 17

2Kr

23, 1 3, 4

A BALZAM zaneste . . . trochu b-u namiesto b-ej vône hnis či nieto b-u v Gileáde naber b-u, panno, dcéro Egypta naberte b-u na j eho bolesť b . ti dávali do zámeny

lPa 29, 21 Ezd 1 O, 19 Jób 42, 8 Iz 1, 1 1 60, 7 Dan 7, 7 20

A BÁMOT z Nachaliela do B . z B . d o údolia

Mi

6, 7

2M

29, 39

3M

12, 6

A BÁNI 23, 36. 1 Pa 6, 46; 9, 4 . Ezd 2, 1 0 ; 1 0, 29, 34, 38. Neh 3, 1 7 ; 8, 7 ; 9 , 4 , 5 ; 1 0, 13, 1 4 ; 1 1 , 22

Mat 27, 1 6

Jób

A BALSAZÁR kráľ B. ; 5, 2, 9, 22, 29, 30 ; 7, 1 ; 8, 1

BARAN

IM

A BARABÁŠ rnali . . . väzňa, zvaného B-a; Mar 15, 7 B-a a či Ježiša aby si prosili B-a oni riekli B-a vtedy im prepustil B-a ; Mar 1 5, 1 5 žeby im radšej prepustil B-a prepusti nám B-a ! nie tohoto, ale B-a ! A B. bol zbojník A BARACHÉL Elíhu, syn B-a ; 6

vezmi mi . . . trojročného b-a Abrahám pošiel, vzal b-a a obet. ho položia svoje ruky na hlavu b-a ; 3M 8, 1 8, 22 zapáliš celého b-a na oltári zabiješ b-a ; 20 bude j esť Áron a j eho synovia mäso b-a dovedie b-a bez vady ; 6, 6 b-a posekal na j eho kusy Mojžiš kadiac spálil celého b-a j edného b-a na zápalnú obeť; 4M 7, 1 5-8 1 pokryje na ňom hriech b-om obeti za vinu bitnú obeť pokojnú . . . 5 b-ov; 7, 23-83 prihotov mi tu . . . 7 b-ov; 29 dával poplatok izr. kráľovi . . . 1 00 OOO b-ov obetovali . . . 1 000 b-ov obetovali b-a zo stáda vezmite 7 juncov a 7 b-ov nasýtil som sa zápalných obetí b-ov b-i Nebajota uderil b-a a polámal oba j eho rohy baran . . . sú kráľovia Médov a Peržanov bude mať H. záľubu v tisícoch b-ov BARÁNOK

1 4, 1 0 25 23, 1 2 4M

2Kr 2Pa Ezd Iz

18 7, 15 17 9, 1 1 28, 3 4 23, 21 35, 1 6, 20 1 1, 6 53, 7 1 1, 1 9 4, 1 6 26, 1 8 19 1 4, 1 2 1 0, 3

Jer Hoz A BARACHIÁŠ Mat 23, 35 až po krv Zachariáša, syna B-ovho Mat Pozri tiež heslo : Berechiáš Mar A BARÁK Luk Sud 4, 6 B-a, syna Abinoamovho 22, 8 4, 8-1 6 ; 5, 1, 1 2, 1 5 15 22 B . honil Sizeru Žid 1 1 , 32 aby som rozprával o . . . B-ovi

b-a budeš obetovať ráno a druhého b-a budeš obetovať k večeru prinesie ročného b-a na zápalnú obeť vezme 2 b-ov bez vady zabij e b-a obeti za vinu ; 24 budete obetovať ročného b-a ; 4M 6, 1 2, 14 s chlebom obetovať budete 7 b-ov b. na zápalnú obeť ; 7, 2 1 -8 1 bitnú obeť pokojnú . . . b-ov päť ; 7, 23-83 s horkými bylinami budú jesť b-a budete donášať . . . ročných b-ov b-a budeš obetovať ráno slávte slávnosť veľkonočného b-a veľkonočný b. ; 35, 6-1 7 zabíjali veľkonočného b-a bude vlk bývať s b-om vedený bol ako b . na zabitie ja som bol sťa krotký b. bude (ich) pásť H. ako b-a u teba budem j esť b-a prihotovili b-a ; Mar 1 4, 1 6 keď zabíjavali b-a ja vás posielam ako b-ov medzi vlkov iďte, prihotovte nám b-a túžobne som si žiadal j esť tohoto b-a


29 Ján

BÁŤ SA 1, 29 18, 28

Sk 8, 32 lKo 5, 7 Žid 1 1 , 28 lPt 1, 1 9 Zj 5, 6 8 12 13 6, 1 16 7, 9 10 17 12, 11 13, 8 11 14, 1 4 4 15, 3 17, 1 4 19, 7 21, 9 14 22 23 27 22, 1

Sk

28, 2 4 Rim 1, 1 4 l Ko 1 4 , 1 1 Kol

3, 1 1

lM

1 6, 14

Sk

13, 6

Bzd Sk

hľa, B . Boží, ktorý sníma hriech sveta ! ; 36 ab y sa nepoškvrnili, ale aby jedli b-a ako sa b. neohlási pred tým náš veľkonočný B. je zabitý vierou učinil slávnosť b-a drahocennou krvou . . . b-a Krista prostred starcov stál B. starci padli pred B-om hoden je B., ten zabitý, vziať moc B-ovi dobrorečenie a česť otvoril B. j ednu zo siedmich pečatí prikryte nás . . . pred hnevom B-a stáli pred trónom a pred B-om spasenie nášmu Bohu . . . a B-ovi B., ktorý leží prostredkom trónu zviťazili nad ním pre krv B-ovu nie sú zapísané v knihe života B-a mala 2 rohy, podobné B-ovým B. stál na vrchu Sione nasledujú B-a, kamkoľvek ide (tí sú) prvotinou Bohu a B-ovi spievali . . . pieseň B-ovu budú bojovať s B-om, a B. zvíťazí prišla svadba B-ova ukážem ti nevestu, manželku B-ovu 12 mien 12 apoštolov B-ových B., všemohúci, je j eho chrámom a B. j eho sviecou j e B. sú zapísaní v knihe života B-a čistú rieku vody . . . z trónu Boha a B-a

l Ko Gal Kol Sk

Mat 1 0, 3

1 2, 25 1 3, 2 43 1 4, 12 1 5, 39

ja sám a B. nemáme práva odišiel hore do Jer. s B-om podali mne i B-ovi pravice aj B. bol spolu zavedený Marek, sestrenec B-ov

Á BARSABÁŠ postavili 2, Jozefa, zvaného B-a Júdu, zvaného B-a Á BARTIMEUS slepý B., a žobral A BARTOLOMEUS (učeník) B. ; Mar 3, 1 8 . Luk 6, 14. Sk 1 , 1 3

A BÁRUCH Neh 3, 20 ; 1 0, 6; 1 1 , 5 Jer 32, 12 B., syn Neriášov; 32, 13, 1 6 ; 36, 4--32 ; 43, 3 , 6 ; 45, 1 , 2 2Sa

1 7, 27

Ezd

21, 8 2, 61

A. BARZil..LAJ B. Gileádsky; 1 9, 31-34, 39. l Kr 2, 7 B. Mecholatský synovia B-ovi; Neh 7, 63

Sk

1 7, 28

4.. BÁSNIK ktorísi z vašich b-ov povedali

A BÁŠA l Kr 1 5, 1 6-33 ; 1 6, 1-13; 2 1 , 22. 2Kr 9, 9. 2Pa 1 6, 1-6. Jer 4 1 , 9

IM

4.. BARJEZUS (falošný prorok) B .

A BARKOS 2, 53. Neh 7, 55 4, 36 9, 27 1 1, 22 1 1 , 25,

1, 23 1 5, 22

Mar 1 0, 46

4.. BARBAR l Kr b-i nám preukázali . . . ľudomilnosť ako videli b-i zviera l Kr Grékom i b-om . . . som dlžníkom budem tomu, kto hovorí, b-om, a ten, kto hovorí, bude u mňa b-om ani neobriezky, b-a, Skýtu A BÁRED studňa, ktorá je medzi Kádešom a medzi B-om

9, 6 2, 1 9 13 4, 10

A BARNABÁŠ 2M B., čo je v preklade : Syn potešenia B. ho pojal a zaviedol k apošt. vyslali B-a . . . až do Antiochie 3 0 ; 1 3, 1, 7, 46, 5 0 ; 1 4, 1 4, 2 0 ; 3M 15, 2 , 1 2, 22-37 B. a Saul, keď vykonali službu nože mi oddeľte B-a a Saula išli za Pavlom a B-om 4M volali B-a Jupiterom B. pojal so sebou Marka

4, 15 7, 26

3, 1 0 15, 1 22, 12 26, 24 32, 7 42, 18 35 43, 23 46, 3 1, 17 3, 6 1 4, 13 31 1 9, 3 14 30 14, 9 22, 3

A BAŠEMATA B„ dcéra Šalamúnova A BAT (miera) b. ; 38. 1 Pa 4, 5. 2Pa 2, 1 0. Ezd 7, 22. Iz 5, 10. Ez 45, 1 0, 1 1, 14. Luk 1 6, 6 BÁŤ SA ale som sa bál, lebo som nahý neboj sa Abrame viem, že sa bojíš Boha neboj sa, lebo ja som s tebou Jakob sa veľmi bál ja sa bojím Boha oni aj ich otec, báli sa pokoj vám o to ! Nebojte sa neboj sa odísť dolu do Egypta baby sa báli Boha (Mojžiš) sa bál, aby nehľadel na Boha povedal ľudu : Nebojte sa ! bál sa ľud Hospodina každý sa budete b. svojej matky ale sa budeš b. svojho Boha ; 32; 25, 17; 36, 43 budete sa b . mojej svätyne; 26, 2 nebojte sa ľudu tej zeme bál (sa) Moáb izr. ľudu


BÁŤ SA 1, 2 1

5M

6, 2 13 20, 3 8 31, 8 13 9, 24 1 0, 8

Jaz

24, 1 4 Sud

6, 10 23 7, 3 ! Sa 3, 1 5 4, 7 7, 7 1 2, 1 4 18 1 7, 1 1 24 18, 1 2 21, 1 2 28, 20 ! Kr 1 8, 3 2Kr 6, 1 6 1 7, 28 33 37 39 !Pa 22, 13 Neh 2, 2 4, 1 4 Jób z

1, 1 9 5, 2 1 3, 7 22, 24 23, 4 33, 8 18 34, 8 10 46, 3 49, 6 17 52, 8 56, 5 67, 8 85, 1 0 91, 5 1 02, 1 6

30 neboj sa ani sa nestrachuj ; 29. 1 03, 1 1 z Jaz 8, 1 1 1 1, 5 aby si sa bál Hosp. ; 1 0, 12. 1 1 2, 1 Jaz 4, 24 1 15, 1 1 Hosp., svojho Boha, sa budeš b. ; 13 1 0, 20 ; 13, 4 ; 3 1 , 1 2 1 1 8, 6 nebojte a nestrachujte sa ; 3 1 , 6 1 1 9, 1 20 kto je tu taký, ktorý sa bojí 128, l nebudeš sa báť 1 35, 20 budú sa učiť b . sa Hosp . preto sme sa veľmi báli pred vami 1 45, 1 9 neboj sa ich ! Lebo som ich dal 1 47, 1 1 do tvojej ruky preto teraz sa bojte Hosp . ; 3, 7 Pr ! Sa 12, 24 nebudete sa b . bohov Amorejov 14, 1 6 neboj sa, nezomrieš 3 1 , 30 kto sa bojí . . . nech sa vráti Kaz 5, 7 Samuel sa bál oznámiť Élimu 7, 1 8 preto sa báli Filištíni synovia Izr. báli sa Filišt. 12, 1 3 ak sa budete b. Hospodina 7, 25 Iz všetok ľud sa veľmi bál Hosp. 8, 1 3 I O, 24 zľakli sa a báli sa veľmi utekali pred ním a báli sa 29, 1 3 Saul sa bál D ávida 35, 4 37, 6 Dávid . . . bál sa veľmi Achiša (Saul) sa bál slov Samuelových 41, 1 0 Obadiáš sa veľmi bál Hosp. 14 neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami 43, l učil ich, ako sa majú b. Hosp. 44, 2 Hosp. sa báli a svojim bohom slúžili 54, 4 nebudete sa b áť iných bohov ; 38 59, 1 9 Hosp., svojho Boha, sa budete b. neboj sa ani sa nestrachuj ; 28, 20 Jer 1 0, 7 1 7, 8 bál som sa náramne nebojte sa ich, ale pamätajte na 38, 1 9 Pána 42, 1 1 3, 9 (Jób) sa bál Boha Ez či sa Jób darmo bojí Boha ? 2, 2 1 Jl 3, 8 nebudeš sa b. zhuby Am nebudem sa b. mnoho tisíc ľudí 1, 9 Jan 16 ktorí sa bojíte Hosp. , chváľte ho nebudem sa b. zlého 6, 9 Mi nech sa bojí Hosp. celá zem oko Hosp. hľadí na tých, ktorí sa ho Sof 3, 1 5 8, 13 boja Za anjel Hosp. táborí vôkol tých, ktorí ' Mal 2 , 5 sa ho boja boje sa Hosp. , vy j eho svätí preto sa nebudeme b . 3, 5 4, 2 prečo b y som sa mal b . v o dňoch Mat 1, 20 zlého 8, 26 neboj sa, keď niekto bohatne 1 0, 26 spravodliví, budú sa b. 28 na Boha sa nadej em ; nebudem sa b. ; 12 14, 5 budú sa ho b. všetky konce zeme blízke je j eho spasenie tým, ktorí sa 27 ho boja nebudeš sa b. nočného strachu 30 pohania sa budú b. mena Hosp. -

,

nad tými, ktorí sa ho boj a ; 1 3 dáva pokrm tým, ktorí sa h o boja blah. človek, ktorý sa bojí Hosp. vy, ktorí sa bojíte Hosp. požehná tých, ktorí sa boja Hosp. H. j e so mnou ; nebudem sa b . bojím sa tvojich súdov blah. každý, kto sa bojí Hosp. dobrorečte Hosp. ! Vy, ktorí sa bo­ jíte Hosp . činí vôľu tých, ktorí sa ho boja H. má záľubu v tých, ktorí sa ho boja boj sa Hosp. a odstúp od zlého; 24, 21 múdry sa bojí a odstúpi o d zlého žena, ktorá sa bojí Hosp. boj sa istotne Boha ! kto sa bojí Boha, ujde všetkému tomu boj sa Boha lebo sa budeš b. tŕnia (H.) sa bojte neboj sa Assúra, môj ľude bázeň, ktorou sa ma boja buďte silní ! Nebojte sa neboj sa slov, ktoré si počul neboj sa, lebo j a som s tebou ; 1 3 ; 43, 5 . Jer 1 , 8 neboj sa, červíku Jakobov neboj sa, lebo som ťa vykúpil neboj sa, môj služ. Jakob e ; J e r 46, 27, 28 neboj sa, lebo sa nebudeš hanbiť tak sa budú b. mena Hosp. kto by sa ťa nebál nebude sa b., keď prij de horúčava bojím sa Zidov nebojte sa hab. kráľa neboj sa ich ani sa neľakaj neboj sa, zem, plesaj lev reve, kto by sa nebál ? som Hebrej a bojím sa Hosp. mužovia sa báli Hosp. u koho j e rozum bude sa b . tvojho mena nebudeš sa už viacej b. zlého nebojte sa, nech sa posilnia vaše ruky bál sa ma a triasol sa pred mojím menom neboja sa ma, hovorí H. vám, ktorí sa bojíte môjho mena neboj sa prijať Máriu čo sa bojíte, ľudia malej viery teda nebojte sa ich nebojte sa tých, ktorí vraždia telo ; Luk 1 2, 4 chcel ho zabiť, ale sa bál ľudu ; 2 1 , 46. Mar 12, 12. Luk 22, 2 dúfajte, ja som, nebojte sa ; Mar 6, 50. Ján 6, 20 začal sa (Peter) b .


31

BÁZEŇ

Mat 17, 7 2 1 , 26 25, 25 28, 5 Mar 5, 33 36 6, 20 Luk 1, 1 3 30 2, 9 10 5, 10 12, 5 32 1 8, 2 23, 40 Ján 9, 22 1 2, 1 5 Sk 9, 26 10, 35 1 3, 1 6 1 8, 9 23, 1 1 27, 25 Rim 1 1 , 20 13, 3 4 Gal 4, 1 1 Ef 5, 33 Kol 3, 22 Žid 4, 1 1 1 , 27 13, 6 l Pt 2, 1 7 3, 14 4, 18 lJ 1, 1 7 Zj 2, 1 0 1 4, 7 15, 4 19, 5

2Sa

7, 5

ž

68, 1 6 23 2, 1 3 Iz 33, 9 Jer 22, 20 50, 1 9 7, 14 Mi Náh 1 , 4 1 1, 2 Za

5M Joz

33, 20, 22, 4,

BÁZANSKÝ Óg, b. kráľ ; 5M 1, 4 ; 4, 47. ž 1 35, 1 1 ; 1 36, 20 býkovia b. ma obstúpili z b-ch dubov robievali tvoj e veslá počujte toto slovo, vy b-é kravy

32, 33

ž Ez Am

22, 1 3 27, 6 4, 1

IM

A BAZEMATA 26, 34 ; 36, 3, 4, 1 0, 1 3, 1 7

IM 2M 5M

20, 1 1 20, 20 1 1 , 25

Neh Jób ž

5, 9 28, 2, 5, 1 9, 34, 36,

28 11 8 10 12 2

55, 6 86, 1 1 1 1 1, 1 0

Pr

A BAT-RABBÍM v Chešbone pri bráne B .

BÁZAN išli hore cestou do B-a Iz Óg, kráľ Bázana ; 5M 3, 1, 3, 4, 1 0, , 1 3 ; 29, 7. Joz 9, 1 0 ; 1 2, 4 ; 11 13, 1 2, 30, 3 1 . Neh 9 , 22 Jer 22 Dán . . . bude vyskakovať z B-a 8 (útočištné mesto) Golan v B-e ; 2 1 , 27 Ez 7 (pok. Manassesovmu) dal Mojžiš Jon dedičstvo v B-e Mal 1 3 ; 1 0, 33. ! Pa 5, 1 1 , 12, 1 6, 23 ; Mat 6, 62, 71

21, 33 21, 33

vrch Boží je vrchom B-a Pán povedal : Navrátim z B-a na všetky duby B-a otrasený j e B. i Karmel vydaj svoj hlas v B-e bude sa pásť na Karmele a v B-e nech pasú v B-e chradne B. i Karmel kvíľte, duby B-a

4M

A BAT-ŠEBA ; BATŠEBA 1 1 , 3 ; 1 2, 24. ! Kr 1, 1 1 , 1 5, 1 6, 28, 3 1 ; 2, 13, 18, 1 9 . ž 5 1 , 2

4M

2Kr

vstaňte a nebojte sa keď povieme : Z ľudí, bojíme sa bojac sa odišiel som a skryl som vy sa nebojte ! ; 1 0 žena bojac s a a trasúc sa neboj sa, len ver ! Luk 8, 50 Herodes sa bál Jána neboj sa, Zachariášu neboj sa Mária báli sa veľkou bázňou anjel im povedal : Nebojte sa neboj sa (Šimone), odteraz budeš loviť ľudí bojte sa toho, ktorý . . . má moc uvrhnúť do pekla neboj sa, malé stádečko sudca, ktorý sa Boha nebál či sa ani ty nebojíš Boha rodičia . . . sa báli Židov neboj sa, dcéro Siona ! báli (sa) všetci, pretože mu neverili kto sa ho boji a činí sprav. vy, ktorí sa bojíte Boha, počujte! neboj sa, ale hovor neboj sa, Pavle nebojte sa, lebo verím Bohu nebuď vysokomyseľný, ale sa boj ! chceš sa nebáť vrchnosti ? ak robíš to, čo je zlé, boj sa bojím sa o vás žena aby sa bála muža v prostote srdca bojac sa Boha bojme sa tedy nebojac sa zúrivého hnevu nebudem sa b . Boha s a bojte, kráľa ctite ich bázne sa nebojte kto sa bojí, nie je dok. v láske povedal mi : Neboj sa! nič sa neboj toho, čo máš trpieť bojte sa Boha, a dajte mu slávu kto by sa teba nebál, ó, Pane chváľte nášho Boha . . . vy, ktorí sa ho bojíte

1, 7 29 5 13 27 26 27 1 5, 1 6 33 1 6, 6 1 9, 23 22, 4 2, 8, 1 0, 1 4,

23, 1 7 1 1, 2 3 33, 6 2, 1 9 32, 40 30, 13 1 , 16 1, 6 2, 5 28, 8

BÁZEŇ nie je b-e Božej na tomto mieste aby jeho b. bola pred vami vašu b. dá H„ váš B„ na tvár celej zeme či nemáte . . . chodíť v b-i nášho Boha b. Pánova je múdrosť slúžte Hosp. v bázni budem sa klaňať . . . v tvojej b-i b . Hosp. j e čistá budem vás vyučovať b-i Hosp. niet bázne Božej pred j eho očami ; Rím 3, 1 8 b . prišla n a mňa sústreď moje srdce na b. svojho mena počiatok múdrosti je b . Hosp . ; Pr 9, 10 b . Hosp. j e počiatkom známosti nevyvolí si bázne Hosp. porozumieš bázni Hosp. b . Hosp. j e nenávidieť zlé b . Hosp. pridáva dni v b-i Hosp. j e pevná nádej b. Hosp. je prameňom života lepšie málo v bázni Hosp. b . Hosp. j e kázňou múdrosti v bázni Hosp. leží múdrosť b. Hosp. je na život odplatou pokory a bázne Hosp. j e bohatstvo choď v b-i Hosp. celý deň duch známosti a b-e Hosp. ako voňavá obeť bude mu voňať b. Hosp. b . Hosp. bude j eho pokladom nie je pri tebe mojej b-e dám svoju b. do ich srdca dám b . v Egyptskej zemi mužovia sa báli Hosp. veľkou b-ou ak ·som pánom, kde moja b . ? dal som mu to na b. s b-ou a s veľkou radosťou bežali


32 Luk

Sk

Rim l Ko 2 Ko Ef

Fil Žid !Pt

lJ Júda Zj

Pr Iz

IM 4M

b. pripadla na neho prišla b. na všetkých báli sa veľkou b-ou pojala b. všetkých lebo ich bola objala veľká b. prišla b. na každú dušu prišla veľká b . na všetkých; 1 1 ; 1 9, 1 7 9, 3 1 vzdelávajúc sa a chodiac v b-i 1 3 , 7 komu b., tomu b . 2, 3 b o l (som) u v á s v slabosti a v b-i 5, 1 1 znajúc tedy b. Pánovu 7, 1 dovršujúc tak svätosť v b-i Božej 1 5 ako ste ho prijali s b-ou 5 , 2 1 podriaďujúc sa jedni druhým v b-i Božej 6 , 5 poslúchajte svojich telesných pánov s b-ou 2, 1 2 s b-ou a s trasením pracujte 2 , 1 5 b-ou smrti po celý čas žitia 1 , 1 7 choďte v bázni 2 , 1 8 ktorí sa podriaďujú v celej b-i pánom 3 , 2 vidiac vaše v b-i mravočisté obcovanie 1 4 ich b-e sa nebojte 3 , 1 5 počet o nádeji . . . s krotkou ticho­ sťou a b-ou 4, 1 8 b-e nieto v láske . . . láska, vyháňa b. 1 2 bez b-e sami seba pasúc 2 3 iných zachraňujte b-ou 1 1 , 1 1 b. padla na tých, ktorí ich videli 1 8, 1 5 budú stáť zďaleka pre b. Pozri tiež heslo : Strach ..+.. BAZILIŠEK 23, 32 (víno) bodne ako b. 1 1 , 8 odstavenec siahne . . . na dieru b-ovu 14, 29 z koreňa hada vyjde b . 59, 5 liahnu vajcia b-ove

1, 12 65 2, 9 7, 1 6 8 , 37 2, 43 5, 5

2, 12 11, 7

ž

1 02, 8 1 27, 1 Mat 24, 42 43 26, 40 41 Mar 1 3 , 3 5

37 Luk 21, 36 l Ko 1 6, 1 3 Ef 6, 18 l Te 5 , 6

A. BDELIUM tam sa nachodí b . (manna mala farbu) ako farba b .

! Te 5, 1 0 či bdejeme či spíme Žid 13, 1 7 oni bdejú za vaše duše 5, 8 buďte triezvi a bdejte ! Pt 3, 2 bdej a upevňuj i všetko Zj 1 6, 15 blahoslavený, kto bdej e Ezd

A BEBAJ 2, 1 1 ; 8, 1 1 ; 1 0, 28. Neh 7, 1 6 ; 1 0, 15

Ezd

..+.. BECAJ 2, 17 Neh 7, 23; 1 0, 1 8

5M

.A BECER 4, 43. Jaz 20, 8; 21, 36. ! Pa 6, 78 ; 7, 37

2M

A. BECALEEL 3 1 , 2 ; 35, 30; 36, 1 , 2 ; 37, 1 ; 38, 22. ! Pa 2, 20. 2Pa 1, 5. Ezd 1 0, 30 BEDA

Kaz I O, 1 6 1, 4 Iz 5, 8

18 20 22 6, 5 31, 1 33, 1 45, 9 10 4, 6, 1 3, 22,

13 4 27 13

23, 5, 13, 24, 34, Hoz 7, 5, Am 6, 2, Mi Hab 2,

1 16 3 6 2 13 18 1 1 6

Jer

PJ Ez

BDIEŤ bdejem a som ako osamelý vrabec nadarmo bdej e strážca bdejte, lebo neviete, v ktorú hodi­ 9 nu ; 25, 1 3 12 keby hospodár vedel . . . bdel by; 15 Luk 1 2, 39 Mat 1 1, 21 či ste takto nemohli so mnou b . ; 38. Mar 1 4, 34, 37 1 8, 7 bdejte a modlite sa; Mar 13, 3 3 ; 7 1 4, 3 8 bdejte, lebo neviete, kedy prij de 23, 1 3 pán všetkým hovorím - bdejte! 16 bdejte každého času, modliac sa Luk 6 , 24 bdejte, stojte vo viere 1 1 , 42 bdejúc s celou vytrvanlivosťou 22, 22 bdejme a buďme triezvi

b. tebe, zem, ktorej kráľom b. hriešnemu národu b. tým, ktorí pripojujú dom ku domu b. tým, ktorí ťahajú neprávosť b. tým, ktorí hovoria zlému dobré b. tým, ktorí sú hrdinmi do pitia b. mne, lebo zahyniem b. tým, ktorí idú dolu do Egypta b. tebe, ktorý pustošíš b . tomu, kto sa pravotí so svojím tvorcom b. tomu, kto hovorí otcovi : Načo plodíš ? b. nám, lebo budeme spustošení! b. nám, lebo uchodí deň b. tebe, Jeruzaleme b. tomu, kto stavia svoj dom nesprav. b. pastierom, ktorí hubia b. nám, lebo sme hrešili b. bláznivým prorokom b. mestu krvi ; 9. Náh 3, 1 b. pastierom Izraelovým b. im, že odišli odo mňa b. tým, ktorí si žiadajú deň Hosp. b. hriešne ubezpečeným na Sione b. tým, ktorí vymýšľajú neprávosť b. tomu, kto si rozmnožuje to, čo nepatrí j emu b. tomu, kto v lakomstve hrabe b. tomu, kto buduje mesto krvou b. tomu, kto napája svojho blížneho b. ti, Korazim ! B. ti, Betsaido ; Luk 1 0, 1 3 b. svetu pre pohoršenia b. človekovi, skrze ktorého prichá­ dza pohoršenie b. vám, zákonníci a farizeovia ; 23, 1 4, 15, 23, 25, 27, 29 b. vám, slepí vodcovia b. vám bohatým b. vám, farizeovia ; 1 1 , 43, 44 b. tolnu človekovi, ktorý ho zrádza


33 l Ko Júda Zj

BEN-HADAD 9, 1 6 11 8, 13 9, 1 2 11, 14 1 8, 1 0

b . b y mi bolo, keby som nezvest. b. im! Lebo odišli cestou Kainovou J ó b b. tým, ktorí bývajú na zemi ; 12, 1 2 jedno b. pominulo a hľa, za tým l M prijde ešte dvoje b . Est druhé b. pominulo, hľa tretie b. Jer prijde b., b„ veľké mesto ; 1 8, 16, 1 9 lM

A BEDAD

lM

36, 35

Hadad, syn B-ov ;

lPa 1, 46

A BEDAN l Sa

12, 1 1 .

1 Pa 7, 1 7

Luk

15,

(či) nezametá domu a nehľadá b .

lM

24, 9 32, 25 35, 1 1 37, 34

A BEHEMÓT 40, 1 5

vidz ozrutu b-a

4, 1 2 3, 13 51, 31

b-om a tulákom budeš listy boli poslané p o b-och b . pobeži oproti b-ovi

46, 2 1 .

4 M 26, 35.

A. BEHÚt\r

A BÉCHER

46, 1 50, 2 5 1 , 44

lM

1 4, 2, 8; 36, 32, 33 ; 46, 2 1 . ! Pa 1, 43, 44 ; 5, 8 ; 7, 6, 7 ; 8, 1 , 3

4M

26, 38, 40

5M

13, 1 3

l Sa

1, 1 6

ii. BELA

BEDRO

2M l Kr

12, 1 1 8, 1 9

Jób

38, 3 38, 8 66, 1 1 31, 17 11, 5 21, 3 1, 17 30, 6

ž

Pr Iz Jer

Dan Náh Mat Luk Ef ! Pt Zj

2, 32 2, 1 0 3, 4 12, 6, 1, 1 9,

35 14 13 16

položil . . . ruku pod b. Abraháma i<lb bedra ; 32 kráľovia pojdú z tvojich bedier položil smút. rúcho drsné na svoje b-á svoje b-á budete mať prepásané syn, ktorý vyjde z tvojich bedier; 2Pa 6, 9 prepáš svoje b-á ako muž ; 40, 7 moje b-á sú plné bridu bremeno si bol položil na naše b-á prepasuje silou svoj e b-á sprav. bude opaskom jeho bedier moje b-á (sú) plné bolesti prepáš svoje b-á ; 13, 1, 2, 4, 1 1 má svoje ruky na svojich b-ách ako žena j eho brucho a j eho b-á z medi bolesť bude po celých b-ách kožený opasok okolo svojich bedier; Mar 1, 6 nech sú vaše b-á opásané majúc svoje b-á opásané pravdou opášte si b-á svojej mysle na svojich b-ách má napísané

A BEERÓT Joz

9, 1 7 ; 1 8, 25. 2Sa 4, 2. Neh 7, 29 4, 2 23, 37

Rimmon B . ; Nacharaj B .

ii. BÉLAH BELIAL

2, 12 25, 1 7 25, 25. 18, 101,

5 3

6, 1 6, 19, Náh 1, 2Ko 6,

12 27 28 15 15

ž Pr

J.. BELZEBÚB

13, 25 20, 24 2Tm 4, 7 Žid 1 2, l

Mar

3, 22

2Sa

8, 1 8 ; 2 0 , 23 ; 2 3 , 20, 2 2 , 3 0 . l Kr 1 , 8 , 1 0, 2 6 , 3 2 , 3 6 , 3 8 , 44 ; 2, 2 5 , 29, 30, 34, 35, 46 ; 4, 4. lPa 4, 36 ; 1 1 , 22, 15, 1 8, 20, 24 ; 16, 5, 6 ; 24, 3 1 ; 1 8, 1 7 ; 27, 5 , 6 , 1 4, 34. 2Pa 20, 14; 31, 1 3 . Ezd 10, 25, 30, 35, 43. Ez 1 1 , 1 , 1 3

J.. BENAIAš

4, 5, 9

keď už Ján dokonával svoj b. aby som s radosťou dokonal svoj b. b . som dokonal s trpezlivosťou bežme . . . b.

J.. BEN-AMMI lM

1 9, 38

4M

33, 3 1 , 32

1 Kr

1 5, 18

BEHAŤ lSa 2Sa 1Pt

8, 1 1 15, l 4, 4

budú b. pred j eho vozom 50 mužov, ktorí b-li pred ním keď už s nimi neb-e Pozri tiež heslo : Bežať; Utekať

ak domáceho pána nazvali B-om nevyháňa démonov, iba B-om ; 27. Luk 1 1 , 15, 1 8, 1 9 hovorili, že m á B-a Pozri tiež heslo: Bál-zebub

1 0, 25 12, 24

BEH Sk

mužovia, synovia b-a ; Sud 1 9 , 22 ; 20, 1 3 . l Sa 10, 27 ; 30, 22 nepovažuj svojej dievky za dcéru b-a synovia Éliho boli synmi b-a on j e taký syn b-a 2Sa 16, 7; 20, l ; 22, 5. l Kr 2 1 , 1 0, 13. 2Pa 13, 7 predesili ma potoky b-a nepostavím si pred svoje oči veci b-a nešľachetný človek b-ov muž b-ov kope zlé svedok b-a sa posmieva súdu nepôj de cez teba b. aký súhlas Krista s B-om ?

Mat

Ezd 2, 25.

A BEERÓTSKY 2Sa

B . klesol na kolená B. sa bude hanbiť navštívim aj B-a v Babylone

Iz Jer

BEDLIVO 8

!Pa 7, 6, 8

A BÉL

nazvala jeho meno B.

J.. BENÉ-JAKAN A BEN-HADAD B „ sýrsky kráľ;

20;

20, 1 -34


BENHINNOM

Joz

1 8, 1 6

IM

35, 1 8 24 42, 4 43, 1 5 29 34 44, 1 2 45, 1 4 46, 2 1 49, 27 4M 1, 37 13, 1 0 26, 4 1 5M 27, 1 2 33, 1 2 Joz 1 8, 1 1 1, 21 Sud 1 0, 9 20, 15 20

35

l Sa 2Sa

44 21, 6 15 18 9, 1 21 1 0, 20 2, 1 5 25

2Pa 1 4, 8 1, 5 Ezd 4, 1 Neh 3, 23 Est 2, 5 ž 68, 28 80, 3 Jer

6,

37, Ez 48, Hoz 5, Rim 1 1 , 7, Zj

l 13 23 8 1 8

!Pa

24, 26

lM

35, 1 8

2Kr 6, 24 ; 8 , 7 , 9 ; 13, 3, 24, 25. 2Pa 1 6, 2, 4. Jer 49, 27. Am 1 , 4 A BEN-HINNOM; BENHINNOM dolina (údolie) B . ; Jer 7, 3 1 , 32 ; 1 9, 2, 6 ; 32, 35 Pozri tiež heslo : Hinnom BENJAMIN otec ho pomenoval B . synovia Ráchelini „ . B. ; 4 6 , 1 9 B - a „ . neposlal J akob mužovia vzali ten dar . . . a B-a pozdvihnúc svoje oči videl B-a B-ovi sa dostalo . . . pät'krát pohár sa našiel vo vreci B-om B. plakal na j eho krku synovia B-ovi : Bela ; 1 Pa 7, 6 B. bude ako dravý vlk z pok. B-ovho bolo 35 400 ; 2, 23 za pokolenie B-ovo Palti synovia B-ovi . . . 45 600 , (budú stáť) na vrchu Gerizíme : B . B-ovi povedal : Milý Hospodinov! lós pok. synov B-ových ; 20 býval Jebuzej so synmi B-ovými synovia Ammonovi . . . bojovali . . . proti B-ovi synov B-ových . . . z ich miest, 26 OOO vyšli mužovia Izr. do boja proti B-ovi H. porazil B-a . . . zbili toho dňa z B-a 25 100 mužov ; 36 padlo z B-a 1 8 OOO mužov boli pohnutí ľútosťou k B-ovi ľudu bolo ľúto B-a zlorečený, kto by dal ženu B-ovi bol nejaký muž z B-a (Kiš) syn B-ov . . . z najmenších pokolení bolo zachytené pok. B-ovo dvanásti z B-a zhromaždili (sa) synovia B-ovi ; ! Kr 12, 21 z B-a „ . 280 OOO povstali hlavy otcov . . . B-a počuli protivníci Júdovi a B-ovi za tým opravoval B. Mardocheus . . . z pokolenia B-ovho B„ najmladší, ktorý panuje (pred) B-om . . . zobuď svoju hrdin­ skú silu utekajte, synovia B-ovi keď už bol v bráne B-ovej B-ovi jeden diel kričte v Bétávene ! Za tebou, B-e som . . . z pokolenia B-ovho ; Fil 3, 5 z pok. B-ovho 1 2 OOO zapečatených A BENO synovia Jaaziášovi : B. ; 27 A BEN-ONI nazvala jeho meno B.

A BEOR kraľoval v Edomovi Béla, syn B-ov ; l Pa 1, 43 Balám, syn B-ov ; 24, 3, 1 5 ; 3 1 , 8. 5M 23, 4. Joz 13, 22 ; 24, 9 . M i 6, 5

IM

36, 32

4M

22, 5

4M

21, 16

lM

A BÉRA 1 4, 2; 26, 34. Sud 9, 2 1. ! Pa 5, 6

l Pa

A BERACH 12, 3. 2Pa 20, 26

A BÉR odišli do B-i. To je tá B .

Sk

1 7, 10 13

A BEREA vyslali Pavla a Silasa do B-e Pavel i v B-i zvestoval slovo Božie

Sk

20, 4

A BEREAN Sopater, syn Pyrrov, B .

!Pa

A BEREC:mAš 3, 20 ; 9, 1 6 ; 1 5, 1 7, 23. 2Pa 28, 12. Neh 3, 4, 30 ; 6, 18. Za 1 , 1 , 7 A BÉR-ÉLIM krik obíde všade . . . až do B-a

Iz

1 5, 8

IM

"- BERIA 46, 1 7 . 4M 26, 44, 45. l Pa 7, 23, 30, 3 1 ; 8 , 13, 1 6 ; 23, 1 0, 1 1

IM 4M Est ž

49, 24, 4, 45,

10 17 11 7

Am Za

1 1 0, 1 25, 1, 1 0,

2 3 8 11

BERLA neuhne b. od Júdu povstane b. z Izraela kráľ vystrel zlatú b-u ; 5, 2; 8, 4 b. tvojho kráľ. je b-ou priamosti ; Žid 1, 8 H . vyšle b-u tvojej sily nebude spočívať b. bezbožnosti vyplienim . . . toho, ktorý drží b-u b. Egypta uhne

25, 13

A BERNIKA (prišiel) Agrippa i B. ; 23 ; 26, 30

Sk

21, 14 31 22, 1 9 26, 33 28, 1 0 46, 1 Joz 19, 2 Sud 20, 1 lM

! Sa 8, ! Kr 1 9, 2Kr 1 2, 23, IPa

2 3 1 8

4, 28

BÉRŠEBA; BÉR-ŠEBA blúdila po púšti B . nazvali t o miesto B . ; 32 Abrahám býval v B-e preto j e meno toho mesta B. ; 23 Jakob vyšiel z B-y ; 46, 5 prišiel do B-y, obetoval tam vo svojom dedičstve, bolo : B . od Dána až p o B-u ; ! Sa 3, 20. 2Sa 3, 10; 1 7, 1 1 ; 24, 2, 1 5 . ! Kr 4 , 2 5 . 2Pa 3 0 , 5 Abijáš, ktorí boli sudcami v B-e (Eliáš) prišiel do B-y Cibia z B-y; 2Pa 24, 1 poškvrnil výšiny . . . od Geby až po B-u bývali v B-e ; Jaz 15, 28


BETI..EHEM

35 1 Pa 21, 2 2Pa 19, 4 Neh 1 1 , 27 Am 5, 5 8, 1 4 Zj Ezd

21, 20

spočítajte Izr. od B-y až po Dán 1Kr 1 2, 33 od B-y až po pohorie Efraimovo 1 3, 1 B-e a v jej vsiach ; 30 4 neprechoďte do B-y 11 ako že žije cesta do B-y 2Kr 2, 3 A BERYL 17, 28 (základy mesta) ôsmy b. 23, 1 5 l Pa 7, 28 .A BESAJ

2, 49 . Neh 7, 52

2Pa 13, 1 9 Ezd 2 , 28 Jer 48, 1 3 1 Sa 30, 9 Hoz 1 0, 1 5 A BÉT-ABARA; BETABÁRA 1 2, 4 Sud 7, 24 zastúpte im vody až po B-u . . . Am 3, 14 4, 4 zaujali vody až po B-u Ján 1, 28 to sa stalo v B-e 5, 5 7, 1 0 A BÉT-ANAT 13 Joz 1 9, 38 (mesto) B . ; Sud 1, 33

A BESOR potok B. ; 30, 1 0, 21

Joz

Mat 21, Mar 1 1 , Ž

12,

A BÉT ; BÉTH 25, 2 ; 34, 3 ; 1 1 9, 9. PJ 1, 2 ; 2, 2 ; 3, 4 ; 4, 2

15, 6

A BÉT-ARÁBA (mesto) B . ; 6 1 ; 1 8, 22

Joz

13, 20

A BÉTHAJJEŠIMÓT (mesto) B. ; Ez 25, 9 .

Joz

1 8, 19

A BÉT-CHOGLA (mesto) B . ; 21

Ján

5, 2

Joz

1 0, 10

4M

33, 49

A BÉT-AVEN 7, 2; 1 8, 12. l Sa 1 3, 5 ; 1 4, 23. Hoz 4, 1 5 ; 5, 8; 1 0, 5

Joz

A BÉT-CÚR 1 5, 58. lPa 2, 45. 2Pa 1 1 , 7. Neh 3, 1 6

Joz

15, 41

A BÉT-DÁGON (mesto) B. ; 1 9, 27

BÉT-EL 12, 8 je od východu B-a ; Joz 7, 2 13, 3 išiel . . . od juhu až po B. 28, 1 9 nazval meno toho miesta B. ; 35, 1 5 3 1 , 1 3 j a som ten silný B . B-a 35, 1 vstaň, idi hore do B-a 8, 9 medzi B-om a medzi Hajom ; 1 2 Joz 1 2, 9 , 1 6 ; 1 6, 1, 2 ; 1 8, 1 3, 22 1, 22 odišli aj dom Jozefov hore do B-a Sud 4, 5 medzi Rámou a medzi B-om 20, 18 odišli hore do B-a a pýtali sa Boha 26 prišli do B-a a plačúc sedeli tam; 21, 2 1 Sa 7, 16 chodil z roka na rok a obchádzal B. 1 0, 3 pôjdu hore k Bohu do B-a 30, 27 tým, ktorí boli v B-e 1 Kr 12, 29 postavil jedno (teľa) v B-e; 2Kr 1 0, 29 IM

A BÉTER buďže podobný . . . jeleňu na vrchoch B-a

A :8ET.ÁNIA vyšiel z mesta do B-e keď bol Ježiš v B-i ; Mar 1 4, 3 keď sa bližili k . . . B-i ; Luk 19, 29 vyšiel do B-e s dvanástimi ; 1 2 potom ich vyviedol von a ž d o B-e bol istý nemocný, Lazar z B-e B . bola blízko Jer., nejakých 15 honov prišiel Ježiš do B-e

Mat 21, 17 26, 6 Mar 1 1 , 1 11 Luk 24, 50 Ján 1 1 , 1 18

Joz

obetoval na oltári, ktorý spravil v B-e prišiel muž Boží . . . do B-a volal proti oltáru v B-e ; 32 býval v B-e nejaký starý prorok synovia prorokov, ktorí boli v B-e býval v B-e a učil ich oltár, ktorý bol v B-e . . . rozboril ich državím . . . boli B. a j eho dediny; Neh 1 1 , 3 1 Abiáš . . . vzal mu mestá B . mužov B - a a Haja 223 ; Neh 7 , 32 ako sa hanbia dom Izr. pre B. tak vám učiní B . pre zlosť v B-e h o našiel a tam hovoril navštívim aj oltáre B-a poďte do B-a B . bude na nič Amaziáš, kňaz B-a v B - e neprorokuj

2, 17

lM 35, 19 Joz 19, 1 5 Sud 12, 8 1O 1 7, 7 1, 1 Rút 19 2, 4 4, 11 l S a 1 6, 4 17, 12 20, 6

A BETFÁGE prišli do B-y keď sa blížili „ . k B-e ; Luk 1 9, 29

A BETHESDA rybník, ktorý sa volá židovsky B. A BÉT-CHORÓN (mesto) B. ; 1 1 ; 1 6, 3, 5 ; 1 8, 1 3, 1 4 ; 2 1 , 22. l Sa 13, 1 8. l Kr 9, 1 7 . ! Pa 6, 68 ; 7, 24. 2Pa 8, 5; 25, 1 3 A BÉTJEŠIMOT (mesto) B . ; Joz 1 2, 3 BET-LEHEM ; BETLEHEM na ceste do Efraty, to jest B . ; 48, 7 východiská boli „ . B. súdil Izraela Ibcán z B-a pochovali ho v B-e ; 2Sa 2, 32 mládenec z B-a Júdovho ; 17, 8, 9 nejaký muž z B-a ; 2 prišli do B-a ; 22 Boaz prišiel z B-a nadobudni slávneho mena v B-e Samuel . . . prišiel do B-a D ávid bol . „ z B-a D ávid . „ prosil, že by smel za­ behnúť do B-a


BETLEHEM 2Sa

35, 15

2Pa 1 1, 6 Ezd 2, 21 Jer 41, 17 5, 2 Mi

keby sa mi dal niekto napiť vody Jób zo studne v B-e ; l Pa 1 1 , 1 7 ž (Rechabeám) vystavil B . synov mesta B-a 1 23 ž v hospode . „ ktorá je pri B-e a ty, B„ Efrata, primalý byť; Mat 2, 6 keď sa narodil Ježiš v Judskom B-e oni mu riekli : V Judskom B-e pošlúc ich do B-a povraždil všetkých chlapcov, ktorí boli v B-e odišiel aj Jozef „ . do mesta „ . B. nože poďme až do B-a z B-a, z mestečka, kde bol Dávid

Mat

2, 1 5 8 16

Luk Ján

2, 4 15 7, 42

2Sa

20, 14

.io. BÉT-MAACHA (mesto) B. ; 1 5

Joz

1 9, 5

.io. BÉT-MARKABOT (mesto) B. ; 1Pa 4, 3 1

4M

.4. BÉT-NI MRA 32, 36. Joz 13, 27

5M

36

.4. BÉT-PEOR 3, 29; 4, 46 ; 34, 6 . Joz 13, 20

A BÉT-RECHÓB Sud 1 8, 28. 2Sa 1 0, 6 Mat 1 1 , 21 Mar 6 , 4 5 8, 22 Luk 9, 10 1, 45 Ján 1 2, 2 1

A BETSAIDA beda ti B-o ; Luk 1 0, 1 3 predišli h o . . . k B-e prišli do B-y na pusté miesto mesta, zvaného B. Filip bol z B-y pristúpili k Filipovi z galil. B-y

! Sa

A BÉTŠÁN; BÉT-ŠAN 31, 1 0, 12. 2Sa 21, 1 2

Joz

A BÉT-ŠEÁN 1 7, 1 1 , 1 6 . Sud 1, 27. l Kr 4, 12. l Pa 7, 29

Joz

l Sa IM

Jó b

Pr

A BÉT-ŠEMEŠ 1 5, 1 0 ; 1 9, 22, 38 ; 21, 16. Sud 1, 33. l Sa 6, 9, 12, 1 3, 15, 19, 20. l Kr 4, 9. 2Kr 1 4, 1 1 , 13. l Pa 6, 59. - 2P a 2 5 , 2 1 , 23 ; 2 8 , 1 8 . Jer 43, 13 6, 14

A BÉT-ŠEMEŠSKÝ Jozua B. ; 1 8

A BETUEL 22, 22, 23 ; 24, 15, 24, 47, 5 0 ; 25, 20; 28, 2, 5. l Pa 4, 30 3, 1 5, 1 6, 21, 27,

17 20 11 7

7

BEZBOŽNÍK tam prestávajú b-ci zúriť po všetky svoj e dni sa trápi b. vrhol ma do rúk b-ov prečo žijú b-ci nech je môj nepriateľ ako b.

Jer

36, 6 9, 6 17 18 10, 3 13 15 11, 2 6 1 7, 1 3 26, 5 31, 18 34, 2 2 36, 2 37, 1 0 14 20 28 35 50, 1 6 58, 4 11 68, 3 71, 4 75, 9 11 92, 8 97, 1 0 1 04, 35 1 06, 1 8 1 1 2, 1 0 10 1 1 9, 53 1 19 1 55 1 29, 4 1 40, 5 9 1 45, 20 3, 25 1 0, 7 25 30 32 11, 5 10 18 23 12, 5 21 26 13, 5 25 1 7, 23 18, 3 20, 26 2 1 , 12 24, 1 6 29, 2 16 5, 26

nebude udržovať pri živote b-a zahubil si b-a b. sa zaplietol b-ci sa obrátia do pekla lebo sa honosí b . prečo m á b. popudzovať Boha polám rameno b-a b-ci natiahli luk dá pršať na b-ov smečky vytrhni moju dušu z moci b-a nesadnem s b-mí nech sa hanbia b-ci b-a usmrtí jeho vlastná zlosť nepravá reč b-a ma usvedčuje málo ešte, a nebude b-a b-ci vytasili meč b-ci istotne zahynú semeno b-ov bude vyťaté ; 37, 34, 38. Pr 2, 22 videl som ukrutného b-a b-ovi hovorí B. : Čo tebe do toho b-ci sa uchýlili na cestu neprávosti nech umyje svoje nohy v krvi b-a zahynú b-ci od tvári Božej vysloboď ma z ruky b-a kvasnice . . . vypijú všetci b-ci poutínam všetky rohy b-ov keď aj rastú b-ci ako bylina vytrhuje ich z ruky b-ov vyhynú hriešnici . „ a b-ci plameň spálil b-ov uvidí to b. a bude sa zlostiť žiadosť b-ov zahynie hrôza ma pochytila pre b-ov odpraceš všetkých b-ov ďaleko je spasenie od b-ov (H.) popretinal povrazy b-ov zachovaj (ma) od rúk b-a žiadostí b-a ; nedaj vykonať zahladí všetkých b-ov neboj sa . . . búrky b-ov meno b -ov zhnije prejde víchrica, už aj nieto b-a b-ci nebudú bývať v zemí ústa b-ov hovoria prevrátenosti b. padne svojou vlastnou bezbož. keď hynú b-ci, býva plesanie b. si nadobúda faloš. zárobku očakávanie b-ov prchký hnev zúmysly b-ov sú lesť b-ci budú plní zlého cesta b-ov zavedie ich samých b. sa zasmradí život b-ov trpí nedostatkom b. berie úplatný dar keď prij de b„ prijde aj pohŕdanie múdry kráľ rozptyľuje b-ov sprav. sa učí na dome b-a b-ci klesajú vo zlom keď panuje b., vzdychá ľud keď sa množia b-ci, množí sa prestúpenie . nachádzajú (sa) v mojom ľude b-c1


37

BEZBOžNf

Jer

23, 19

Ez

25, 31 33, 8 9 11 19

Hab 1 Pt J úcta

3, 13 4, 18 4 15

víchor búrlivý, zvali sa na hlavu l Sa b-ov ; 30, 23 vydá b-ov meču 2Pa keby som povedal . . . b-u, istotne Jób zomrieš ty, keď napomenieš b-a nemám záľuby v smrti b-a keď sa odvráti b . o d svojej bezbožnosti zrazil si hlavu z domu b-a b. a hriešnik kde sa ukáže ? b-ci, ktorí obracajú milosť skárať všetkých ich b-ov

BEZBOŽNOSŤ 5M 9, 5 l Sa 24, 1 3 1 Kr 8, 47 Jób

ž

34, 1 2 35, 8 5, 5 10, 1 5 45, 8 84, 1 1

Pr

Kaz Iz Jer Ez

125, 3 4, 1 7 8, 7 11, 5 12, 13, 1 6, 7, 8, 9, 58, 1 4, 5, 1 8,

3 6 12 25 8 18 6 20 6 20 27

31, 1 1 Dan 12, 1 0 Hoz 1 0, 1 3 5, 8 Za Mal 1, 4 4, 1 Rim 1, 1 8

2Tm Tít Júda

11, 26 2, 1 6 2, 1 2 15

pre b . týchto národov vyženie ich H. od bezbožných vychádza b. páchali sme b . ; 2Pa 6, 37. Neh 9, 33. ž 1 06, 6 . Dan 9, 5 Boh neučiní b-i tvoja b. uškodí élovekovi nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v b-i vyhľadaj b . zlostníka nenávidel si b-i volím sedieť na prahu v dome svojho Boha než bývať v stánoch b-i nebude spočívať berla b-i jedia chlieb b-i ohavnosťou je mojím rtom b. bezbožník padne svojou vlastnou b-ou človek neobstojí v b-i b. vyvráti toho, kto pácha hriech ohavnosťou je kráľom činiť b. Pr je b. bláznovstvom nezachráni b. toho, kto ju pácha b. bude horieť ako oheň rozopäť putá b-i poznávame Hosp. , svoju b. páchajúc b. , väčšiu ako pohania b . bezbožného bude na ňom keby sa odvrátil bezbožný od svojej b-i ; 33, 19 zahnal som ho pre j eho b. bezbožní budú páchať b. orali (ste) b. ; žali ste neprávosť riekol : Toto je tá b . nazovú ich územím b-i ktorí páchajú b., (budú) slamou hnev Boží sa zjavuje z neba na každú b. odvráti b-i od Jakoba ešte väčšmi pokročia v b-i aby sme sa odriekli b-i skutky ich b-i, ktorými páchali b.

BEZBOŽNÝ lM 2M

1 8, 23 9, 27 23, 1

4M

1 6, 26

zahladíš spravedlivého s b-m ? ja a môj ľud sme b . nepoložíš svojej ruky k spol. veci s b-m odstúpte . . . od stánov týchto b-ch

2, 9 24, 1 3 1 9, 2 8, 22 1 0, 3 1 1 , 20 18, 5 20, 5 29 21, 16 17 34, 1 7 36, 17 38, 15 1, 1 4 5 6 3, 8 7, 1 0 32, 1 0 36, 1 2 37, 1 2 16 17 21 32 73, 3 91, 8 94, 3 1 1 9, 6 1 110 1 46, 9 1 47, 6 3, 33 4, 1 4 19 5, 22 1 0, 2 3 6 20 24 27 28 1 1, 7 12, 1 0 13, 9 17 14, 11 32 15, 8 9 28 29 1 7, 1 5 1 8, 5 1 9, 28 21, 4 7 10 29 24, 1 9

b. umlknu vo tme od b-ch vychádza bezbožnosť či si mal ísť pomáhať b-ému stanu b-ch ľudí nebude svietiš na radu b-ch oči b-ch sa zatmejú svetlo b-ch zhasne plesanie b-ch j e len hen z blízka to je podiel b-ého; 27, 1 3 rada b-ch ďaleko o d o mňa ; 22, 1 8 zhasne lampa b-ch (sprav.) vyhlásiš za b-ého ? ty si plný pravoty b-ého nech je odňaté od b-ch ich svetlo nechodí podľa rady b-ch nie tak b. neobstoja b . na súde cesta b-ch zahynie zuby b-ch vyrazíš nech je �az koniec zlosti b-ch b . človek má mnoho bolestí ruka b-ch nech ma nezaženie b . zamýšľa spravodlívému zlé než veľké bohatstvo b-ch ramená b-ch budú polámané b . požičiava a neplatí b. striehne spravodlivého lebo som závidel , „ blaho b-ch uvidíš odplatu b-ch dokedy budú plesať b. povrazy b-ch ma obňali b. mi dali na cestu smečku cestu b-ch prevracia b-ch znižuje až k zemi zlorečenstvo Hosp. je v dome b-ého nevchádzaj na stezku b-ch cesta b-ch je ako mrákava vlastné neprávosti zajmú b-ého nepomôžu b-é poklady po čom dychtia b . , odmrští ústa b-ch prikrývajú ukrutnos ť ; 1 1 srdce b-ch s jeho rozumom čoho sa obáva b., to prij de roky b-ch bývajú ukrátené nádej b-ch zahynie keď zomiera b. človek, hynie nádej srdce b-ch je ukrutné svieca b-ch zhasne ; 24, 20 b. posol padne do zlého dom b-ch bude vyhladený vo svojom nešťastí býva porazený b. obeť b-ch j e ohavnosťou ; 21, 27 ohavnosťou Hosp. je cesta b-ého ústa b-ch vylievajú všelijakú zlosť H. je ďaleko od b-ch kto ospravedlňuje b- ého nie je dobre hľadieť na o sobu b-ého ústa b-ch hlcú neprávosť gazdovanie b-ch j e hriech skaza b-ch odvleč ie aj ich samých duša b-ého žiada zlé b. človek je tvrdý nezáviď b-m


.BEZEK Pr

28, l 4 29, 27

38

Júda

2, 5 16 3, 7 18

b. utekajú . . . že by ich niekto honil ktorí opúšťajú zákon, chvália b-ého ohavnosťou b-ému je ten, kto ide rovnou cestou B. bude súdiť . . . b-ého b. dlho žije vo svojej zlobe nebude dobre b-ému sú b., ktorých stíha dobré príhoda sa prihodí sprav. a b-ému ale beda b-ému ospravedlňujú b-ého pre úplatný dar duchom svojich rtov zabije b-ého navštívim . . . na b-ch ich neprávosť H. polámal palicu b-ch keď sa aj učiní b-ému milosť nemajú pokoj a . . . bezbožní ; 57, 2 1 dali m u s b-mi j eho hrob nech opustí b. svoju cestu b. budú ako rozbúrené more prečo sa darí cesta b-ch ? b. zomrie pre svoju neprávosť keď napomenieš b-ého posilňujete ruky b-ého bezbožnosť b-ého bude na ňom či mám azda záľubu v smrti b-ého keby sa odvrátil b . od svojej bez­ božnosti vyplienim z teba sprav. i b-ého ; 4 b. budú páchať bezbožnosť b . obkľučuje spravodlivého mlčíš, keď pohlcuje b. vidieť rozdiel medzi sprav. a b-m pošliapete b-ch je počítaný s b-mi ; Luk 22, 37 Kristus . . . zomrel za b-ch zákon nie je daný pre sprav„ ale pre . . . b-ch uviedol potop u na svet b-ch dostal pokarhanie za svoj b. skutok v deň súdu a zatratenia b-ch podľa svojich b-ch žiadostí

Sud

1, 4, 5.

4 BEZEK ! Sa 1 1 , 8

Kaz

Iz

Jer Ez

3, 1 7 7, 15 8, 1 3 14 9, 2 3, 1 1 5, 23 11, 4 13, 1 1 1 4, 5 26, 1 0 48, 22 53, 9 55, 7 20 12, 1 3, 1 8 19 13, 22 1 8, 20 23 27

21, 3 Dan 1 2, 1 0 Hab 1 , 4 13 Mal 3, 1 8 4, 3 Mar 15, 28 Rim 5, 6 ! Tm 1, 9 2Pt

ž

1 0, 8 1 O, 14

3M

25, 1 8

BEZMOCNÝ jeho oči striehnu b-ého na teba sa spustí b . BEZPEČNE

5M 33, 28 l Kr 4, 25 Jób 1 1 , 1 8 ž 1 6, 9 73, 1 2 Pr 1, 33 3, 23 Iz 47, 8 Jer 23, 6 33, 1 6

Ez 34, 25 Mat 27, 64 3M Jób

26, 5 3, 1 8 2 1 , 23

Pr Jer Žid

1 1 , 15 48, 1 1 6, 19

lM 1 9, 1 6 4, 9 Jer Sk 5, 24 2Ko 4, 8

ž l Te Jób

ž

Pr

BEZPEČNÝ budete bývať b. vo svojej zemi tam sú b. i väzni zomiera v plnom svojom blahobyte, cele b . kto nenávidi rukojemstva j e b. Moáb žil b . od svojej mladosti ktorú máme sťa kotvu duše, b-ú BEZRADNÝ keď b. predlieval (Lot) proroci budú b. od zdesenia najvyšší kňazi, boli celí b . sme v rozpakoch, ale nie cele b.

15, 2 2, 1 0

BEZÚHONNE ten, kto chodí b. b. sme sa vám veriacim chovali

2, 3 26, 1 11 2, 7 1 0, 9 29 11, 3 20, 7

BEZÚHONNOSŤ ktorý sa ešte vždy drží svojej b-i ja chodím vo svojej b-i budem chodiť vo svojej b-i ; 1 0 1 , 2 je štitom tým, ktorí chodia v b-i kto chodí v b-i, pôj de bezpečne cesta Hosp. je pevnosťou b-i b. úprimných ich povedie sprav. chodí vo svojej b-i

22, 26 31 1, 1 Jób 8, 20 9, 22 1 2, 4 ž 1 8, 26 33 37, 1 8 1 1 9, 1 80 1 1, 5 Pr 20 28, 1 0 18 29, 1 0 1 , 8 l Ko 2, 1 5 Fil 3, 6 3, 1 3 ! Te 5, 23 ! Tm 5, 7 6, 1 4 1, 7 Tít 2Sa

budete b . bývať n a zemi ; 1 9 . 5 M 1 2, 1 0 bude bývať Izrael b . Júda a Izrael bývali b . ľahneš s i b . moje telo bude bývať b . bezbožníci a b . žijúci kto mňa poslúcha, bude bývať b. pôjdeš b. svojo u cestou ty rozkošnica, ktorá sedíš b . 3M Izrael bude bývať b. Ef Jer. bude bývať b. ; Za 1 4, 1 1

budú bývať i na púšti b. rozkáž tedy b. strážiť hrob

3, 1 22, 2 1 1, 4

BEZÚHONNÝ s udatným b-m si b. cesta silného Boha je b-á ; ž 1 8, 3 1 Jób. Bol t o muž b . Boh nezavrhne b-ého on ničí b-ého i bezbožného za posmech je sprav. a b . s b - m človekom sa dokazuješ b-m dáva, aby moja cesta bola b-á H . zná dni b-ch blahoslavení b. nech j e moje srdce b-é sprav. b-ého urovnáva jeho cestu záľuba je v tých, ktorých cesta j e b-á b. zdedia dobré b„ bude zachránený mužovia krvi nenávidia b-ého zachová až do konca, b-ch aby ste boli b. v zákone som bol b. aby upevnil vaše srdcia b-é duša i telo b-é prikazuj , aby boli b . aby s i zachoval seba . . . b-ého biskup . . . musí byť b . Pozri tiež heslo : Nábožný; Pobožný; Spravodlivý BEZVADNÝ b-é ho bude obetovať ; 6 len b-é bude príjemné sväti a b. pred ním v láske


39 Ef Fil Kol Žid 2Pt Zj

BILHA 5, 27 2, 1 5 1 , 22 9, 1 4 3, 14 1 4, 5

lM

1 8, 2 33, 4 l Kr 1 8, 46 ž 1 9, 6 50, 1 8 Pr 1, 1 6 6, 18 Iz 40, 3 1 Jer 23, 2 1

Mat 28, 8 Mar 5, 6 Luk 24, 1 2 Ján 20, 4 Rim 9, 1 6 l Ko 9 , 24 24 26 Gal 2, 2 5, 7 Žid 1 2, 1

Joz 23, 1 3 l Kr 1 2, 1 1 Pr Iz Ján Sk

26, 1 0, 2, 22,

3 26 15 24

Mat 1 0, 1 7 S k 22, 25

ž

25, 1 8 1 06, 43 Rim 3, 1 6 Jak 5, 1

Jób

ž

24, 4 29, 1 2 34, 2 8 35, 1 0 40, 1 8 69, 30 72, 4 4 12 74, 1 9

aby bola (cirkev) svätá a b-á deti Božie b-é aby vás postavil svätých, b-ch obetoval sám seba b-ého Bohu nepoškvrnení a b. v pokoji sú b. pred trónom Božim

ž

b. a chudobný nech chvália tvoje meno 82, 3 vyhláste b-eho • . . za sprav. 4 vyprostite chudob, a b-eho 86, 1 vyslyš ma, lebo som b. 1 02, 1 modlitba b-eho 1 09, 16 prenasledoval človeka, b-eho BEŽAŤ 1 40, 1 3 H. vykoná pravotu b-eho b-1 im v ústrety (Abrahám) 31, 20 svoje ruky vystiera k b-emu Pr Ezav mu b-1 oproti 22, 29 chudob. a b-eho utiskujú Ez (Eliáš) b-1 pred Achabom 5, 12 zohýnate b-ch v bráne Am ako hrdina majúc b. cestou 8, 4 ktorí pohlcujete b-eho vidíš zlodeja, hneď s ním b-íš Rim 7, 24 b. ja človek! ich nohy bežia ku zlému ; Iz 59, 7 Gal 4, 9 obraciate (sa) k . . . b-m živlom nohy, rýchle b. ku zlému Zj 3, 17 nevieš, že si ty b. i mizerný bežia a nezomdlievajú BIELY neposlal som tých prorokov, ale 5, 10 ktorí jazdíte na b-ch osliciach Sud oni b-li Kaz 9, 8 tvoje rúcho nech je každého času b-e b-li zvestovať j eho učeníkom 5, 1 0 môj milý je b. PŠ b-1 a poklonil sa mu 1 , 1 8 vaše hriechy . . . budú b-e ako sneh Iz Peter vstanúc b-1 k hrobu Dan 7, 9 j eho rúcho bolo b-e b-li tí dvaja spolu . . . k hrobu 6, 3 v treťom voze boli b-e kone nie je to vecou toho . . . kto beží Za ktorí bežia o závod, bežia síce všetci Mat 5, 36 nemôžeš ani jediný vlas urobiť b-m 17, 2 j eho rúcho stalo sa b-m ako svetlo bežte tak, aby ste uchvátili 28, 3 j eho rúcho bolo b-e ako sneh b-ím, ako ten, kto nebeží na neisto Mar 9, 3 jeho rúcho stalo sa . . . b-m ; či azda nebežím nadarmo Luk 9, 29 dobre ste bežali ; kto vám prekazil 1 6, 5 videli mládenca . . . odiateho dlhým s trpezlivosťou bežme b-m rúchom Pozri tiež heslo : Behať; Utekať Ján 20, 12 2 anjelov v b-om rúchu BIC l, 10 2 mužovia . . . v b-om rúchu Sk 1, 14 j eho vlasy boli b-e ako b-a vlna Zj (budú) bičom na vaše boky 2, 17 dám mu b. kamienok budem trestať uzlovatými bičmi ; 3, 4 budú sa prechádzať so mnou v b-om 2Pa 1 0, 1 1 , 1 4 rúchu bič na koňa 5 bude odiaty b-m rúchom; 1 8 (H.) zobudí na neho b . 4, 4 2 4 starcov, sediacich . . . v b-ch spravil z o šarinových motúzov b . rúchach kázal h o bičmi vyšetriť 6, 2 videl som a hľa, b. kôň; 1 9, 1 1 1 1 bolo dané . . . každému dlhé biele A. BICOVAŤ rúcho vo svojich synag. vás budú b . 7, 9 oblečení v dlhom b-om rúchu; 1 3 č i smiete b . človeka Rimana 1 9, 1 4 išli za nim na b-ch koňoch Pozri tiež heslo : Zbičovať 20, 1 1 videl som veľký trón b. BIEDA A BIGTÁN vidz moju b-u a moje trápenie Est 2, 21 ; 6, 2 upádali do b-y pre svoju neprávosť 4t. BIGVAJ skrúšenie a b. je na ich cestách Ezd 2, 2, 1 4 ; 8, 1 4. Neh 7, 7, 1 9 ; 1 0, 1 6 plačte a kvíľte nad svojimi b-mi BIEDNY 2Sa b. zeme sa musia skrývať lebo som vytrhoval b-eho on počuje krik b-ch Jób vytrhuješ b-eho som b. a chudobný; 70, 6; 1 09, 22 som b. a zovretý bolesťou bude súdiť b-ch z ľudu lPa pomôže synom b-eho lebo vytrhne . . . . b-eho nezabudni navždy na život svojich lM b-ch

74, 21

20,

1

2, 1 1

A BICHRI Šeba, syn B-ho ; 20, 2-22 A BILDAD B. Šuchský ; 8, 1 ;

1 8, 1 ;

42, 9

A Bll.GA 24, 1 4. Neh 1 2, 5, 1 8

A BILHA 29, 2 9 ; 30, 3-7 ; 35, 22, 25 ; 37, 2 ; 46, 25. l Pa 4 , 29 ; 7 , 1 3

25, 1 ;


BILHÁN

IM l Pa

36, 27 7, 1 0

40

A BILHAN Sk 23, 3 1 Ko 9, 27 synovia É cerovi : B. ; 1 Pa 1, 42 Zj 11, 6 synovia J ediaelovi : B„ a synovia 1 9, 1 5 B-ovi : Jeuš

Ezd

A BILŠAN 2, 2. Neh 7, 7

l Pa

8, 37

A BINA Móca splodil B-u ;

Ezd

8, 33 ; 1 0, 30, 38. Neh 3, 24 ; 7, 1 5 ; 1 0, 9 ; 12, 8

A BISKUP l Tm 1 Pt Sk 1 Tm IM 2M

3, 2 2, 25 1, 20 3, 1 12, 1 7 2, 11 3, 20 1 2, 23 21, 15 32, 35

26, 24 22, 23 28, 22 27 28 59 8, 2 1 Joz 121, 6 ž 11, 4 Iz 1 9, 22 49, 1 0 2, 30 Jer 4, 9 Am 4, 8 Jon Hag 2, 1 7 1 3, 7 Za Mat 24, 49 3M 4M 5M

26, 67 27, 30 Luk

Sk

6, 29 1 8, 13 22, 63 64 1 8, 17 21, 32 23, 2

3

2Sa 18, 6 Ž 1 44, 1 Ž id 1 1 , 36

BITKA b. bola v lese Efraímovom učí moje ruky b-e zakúsili posmechov a b-y

1 Tm 3, 3

A BITKÁR nie pijan vína, nie b. ; Tít 1, 7

9, 43

A BINNUJ

b . musí byť bez úhony; Tít 1, 7 ste obrátení k . . . b-ovi svojich duší

Á BISKUPSTVO jeho b. nech vezme iný! ak niekto túži po b-e BIŤ H. bil faraóna . . . pre Sáraj (Mojžiš) videl egypt. muža, ktorý bil hebrejského muža vystriem svoju ruku a budem b. Egypt H. pôjde zemou a bude b. Egyp­ ťanov kto by bil svojho otca H. bil ľud preto, že boli spravili to teľa budem i ja vás b. sedemkrát Balám bil oslicu ; 27 H. ťa bude b. suchotinami H. ťa bude b. egyptským vredom H. ťa bude b. šialenstvom vtedy ťa bude b. Hospodin vrátili s a a bili mužov Haja nebude ťa b . vodne slnko bude b. zem prútom svojich úst H. bude b. Egypt nebude na nich b. horúčava nadarmo som bil vašich synov bil som vás suchom slnce bilo na hlavu J onášovu bil som vás suchom bi pastiera ; Mat 26, 3 1 . Mar 1 4, 27 začal by spolusluhov b . ; Luk 12, 45 iní ho zase bili palicami bili ho po hlave ; Mar 1 5, 1 9 . Ján 1 9, 3 kto ťa bije po jednom líci (publikán) sa bil do pŕs posmievali sa mu a· bili ho bili ho po tvári pochytili všetc i Gréci Sosténa a bili ho prestali b. Pavla rozkázal . „ aby ho bili po ústach proti zákonu ma velíš b. ?

bude teba b . Boh do tvári bijem svoje telo bili zem každou ranou meč, aby ním bil národy

Sk l Pt

1 6, 7 1, 1

A BITÝNIA pokúšali sa ísť do B-e pútnikom diaspory v . . . B-i

Jób ž

21, 23 68, 7

BLAHOBYT j eden zomiera v plnom svojom b-e vyvádza väzňov do b-u

Sk

20, 35

A BLAHOSLAVENEJŠIE

I M 30, 1 3 Ri1n 4 , 6 9 4, 1 5 Gal

b. je dávať ako brať

A BLAHOSLAVENSTVO to na moje b . Dávid hovorí o b-e vzťahuje (sa) toto b. iba na obriezku aké bolo teda vaše b. a kde j e ? BLAHOSLAVENÝ

5M 33, 29 1 Kr I O, 8 Jób ž

5, 1 7 1, 1 2, 1 2 32, 2 33, 1 2 34, 9 40, 5 41, 2 65, 5 84, 5 6 13 94, 1 2 1 06, 3 3 1 12, 1 1 1 9, 1 27, 1 37, 1 44, 1 46,

1 2 5 8 9 15 5

b. si, Izraelu; Ž 1 28, 2 b. sú tvoji mužovia, b. títo tvoji sluhovia ; 2Pa 9, 7 b. človek, ktorého tresce B. b . muž, ktorý nechodí podľa rady b. sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu b. je ten, komu je odpustené pre­ stúpenie; Rím 4, 7 b. človek, ktorému H. nepočíta neprávosti ; Rim 4, 8 b. národ, ktorého je H. Bohom b. muž, ktorý sa utieka (k Hosp.) b. muž, ktorý položil Hosp. za svoju nádej b. človek, ktorý sa rozumne chová b. je ten, koho vyvolíš b. sú ti, ktorí bývajú v tvojom dome b. človek, ktorý má svoju silu v tebe b . človek, ktorý sa nadeje na teba b . muž, ktorého otcovsky káraš b„ ktorí ostríhajú súd b„ kto činí spravodlivosť b. človek, ktorý sa bojí Hosp . ; 1 28, 1 b. bezúhonní čo do svojej cesty b„ ktorí ostrihajú jeho svedoctvá b. muž, ktorý nimi naplnil svoj túl b. ten, kto ti odplatí b. ten, kto . . . rozrazí tvoje deti b. ľud, ktorému je H. Bohom b. je ten, komu je silný B. Jakobov


41 Pr

BLÁZNOVSTVO 3, 1 3 3, 1 8 8 , 32 14, 21 1 6, 20 28, 14

29, Kaz 1 0 , Iz 30, 56, Dan 12, Mat 5,

18 17 18 2 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1, 6

1 3, 1 6 1 6, 1 7 24, 46

Luk

1, 45 6, 20 21 21 22

1 1 , 27 28 12, 37 1 4, 14 15 23, 29 Ján 13, 17 20, 29 Rim 1 4, 22 lTm 1, 1 1 6, 1 5 Tít 2, 13 Jak 1 , 12 25 lPt 3, 14 4, 1 4 Zj

1, 3 1 4, 1 3 1 6, 1 5 19, 9 20, 6 22,

7 14

b . človek, ktorý našiel múdrosť

34 kto sa zľut. nad strápenými, j e b . kto sa nadeje na Hosp. , j e b. b. človek, ktorý sa vždycky stra­ chuje kto ostríha zákon, je b . b - á si, zem, ktorej kráľom j e b . s ú všetci, ktorí očakávajú n a neho b. človek, ktorý to činí b . ten, kto čaká b. chudobní duchom b. žalostiaci b. tichí b., ktorí lačnejú a žíznia po sprav. b . milosrdní b. čisti srdcom b . , ktorí pôsobia pokoj b. prenasledovaní pre sprav. b. budete, keď vás budú haniť b. je ten, kto by sa nepohoršil na mne ; Luk 7, 23 vaše oči sú b-é, že vidia; Luk 1 0, 23 b. si, Šimone, synu Jonášov b. ten sluha, ktorého, keď prijde jeho pán ; Luk 12, 43 b-á tá, ktorá uverila b. chudobní, lebo vaše je kráľ. Božie b., ktorí teraz plačete b., ktorí teraz lačniete b . budete, keď vás budú ľudia ne­ návidieť b . život, ktorý ť a nosil b., ktorí čujú slovo Božie b. to sluhovia ; 38 (povolaj chudobných) a budeš b. b., kto jie chlieb v kráľ. Božom! povedia : B-é neplod.Tlé b. ste, keď to aj činíte b. sú, ktorí nevideli a uverili b., kto sám seba nesúdi podľa evanjelia slávy b-ého Boha ten b. a jediný Mocnár očakávajúc b-ú nádej b. muž, ktorý znáša pokušenie bude b. vo svojom konaní keby ste aj trpeli pre sprav., b. ste ak vás hanobia pre meno Kristovo, b. ste b., kto číta a ti, ktorí čujú slová b. sú mttvi . . . v Pánovi b., kto bdeje b . povolaní k večeri svadby Barán. b. a svätý, kto má diel na 1. vzkrie­ sení b., kto ostríha slová proroctva b., ktorí perú svoje rúcha

.ä. BLAHOSLAVIŤ lM

30, 1 3

Jak

29, 1 1 72, 1 7 3 1 , 28 6, 9 3, 1 2 15 1 , 48 5, 1 1

keď počulo o mne ucho, b-lo ma všetky národy ho budú b. synovia povstávajú a b-ia ju videli ju dcéry a b-li ju budú vás b. všetky národy my b-me spurných odteraz ma budú b. b-me tých, ktorí trpezlivo niesli

Sk

12, 20

naklonili si B-a, komorníka

2Sa Jób

22, 1 0,

ž

27, 30, 33, 40, 69, 57, 38,

Jób

ž ti, ktorí sa j ej držia, sú b. b. sú tí, ktorí ostrihajú moje cesty ; Pr

lebo ma budú b. dcéry

PŠ Mal

Luk

A BLASTUS BLATO

Iz Jer Za Ján 2Pt

43 9

16 19 6 3 15 20 6 6 9, 3 9, 6 15 2 , 22

zdeptal som ich ako b. ulice pamätaj, prosim, že si ma učinil ako b. nahotovil šiat ako b-a vrhol ma do b-a som odštiknutý z b-a vytiahol ma . . . z bahnivého b-a vytrhni ma z b-a ktorého vody vymietajú . . . b. v jame nebolo vody, ale b. Jeremiáš (sa; zanoril do b-a rýdzeho zlata ako b . ulíc napľul na zem, spravil b . ; 1 1 priložil b . na moje oči umytá sviňa pováľať sa v b-e

BLÁZNIŤ 2 1 , 15 1 0, 20 12, 15 26, 24 25 l Ko 1 4, 23

doviedli tohoto, aby b-1 démona má a blázni ale oni jej povedali : B-š blázniš, Pavle nebláznim, výborný Feste či nepovedia, že b-e ?

l Sa

26, 2 1

2Pa

16,

hla, b. som robil ; 2Sa 24, 1 0 . l Pa 2 1 , 8 preto si b. urobil

l Sa Ján Sk

BLÁZNIVE

9

BLÁZNIVÝ 32, 6 2, 1 0 ž 74, 1 8 9, 13 Pr 1 0, 1 15, 20 17, 25 19, 13 4, 22 Jer 5, 2 1 Ez 13, 3 Mat 25, 2 3 1, 25 l Ko 27 2Tm 2, 23 3, 9 Tít

b . ľude a nie múdry ako hovorieva niektorá z b-ch b. ľud sa rúhal b-á žena je štebotná b. syn je zármutkom b. človek pohtda svojou matkou b. syn je na mrzutosť b. syn je skazou svojmu otcovi môj ľud je b. počujte toto, b. ľude beda b-m prorokom 5 z nich bolo . . . b-ch b-é . . . nevzali so sebou oleja b-é Božie je múdrej šie b-é u sveta si vyvolil B. b-é a nerozumné otázky b-m otázkam . . . vyhýbaj

lM 4M

vykonal b. v Izraelovi ; 5M 22, 21 pretože sme sa dopustili b-a

5M Jób

BLÁZNOVSTVO 34, 7 1 2, 11


BLÁZON Sud 1 9, 23 l Sa 2Sa ž

ž Pr

20, 6 1 3, 1 3 25, 25 15, 3 1 38, 6 49, 1 4 85, 9 5, 23 12, 23 13, 1 6 1 4, 8 17 18 24 1 5, 2 14 21 1 6, 2 2 1 9, 3 22, 1 5 24, 9 26, 4 11 27, 22

Kaz

2, 1 3 7, 2 5 1 0, 1

13 9, 17 32, 6 44, 25 Jer 5, 4 29, 23 Mar 7, 22 Sk 26, 24 l Ko 1, 1 8 20 Iz

21 23 2 , 14 3, 1 9 l Sa 21, 1 3 2Kr 9 , 1 1 Jób 5, 2 12, 1 7 ž 5, 6 1 4, 1 39, 9 49, 1 1 73, 3 75, 5 94, 8 1, 7 Pr

42 nevykonajte toho b-a ; 24. Pr 2Sa 1 3, 12 vykonali hanebnosť a b . b. s i vykonal Nábal, je j eho meno, a je b. u neho obráť „ . radu Achitofelovu na b . moje rany smrdia . . • pre moje b. ich cesta j e ich b-m aby sa zase nenavracovali k b-u bude blúdiť v množstve svojho b-a srdce nerozumných vyvoláva b . blázon rozprestiera b. b-m nerozumných j e lesť prudký človek sa dopúšťa b-a hlúpi dedia b. b-m nerozumných je b. ústa bláznov vylievajú b. ústa bláznov sa pasú na b-e b . j e radosťou tomu, kto je bez rozumu kázňou bláznov je b. b . človeka prevracia jeho cestu b. je priviazané na srdci chlapca myseľ b-a je hriech neodpovedaj bláznovi podľa j eho b-a blázon opakuje svoje b. keby si blázna utlko! . . . neuhne od neho jeho b . užitočnejšia (je) múdrosť ako b. bezbožnosť (je) b-m vzácneho človeka . . . potupí máličko b-a počiatkom slov j eho úst je b . ústa hovoria b . blázon hovorí b . vedu obraciam na b . dopúšťajú s a b-a páchali b. v Izraelovi z ľudského srdca vychádza . . . b . učenosť ť a ženie d o b-a slovo kríža je tým, ktorí hynú, b-m či B . neobrátil múdrosti tohoto sveta na b. ? Kaz skrze b. kázne spasiť veriacich Židom pohoršenie a Grékom b . telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu b-m múdrosť tohoto sveta je b-m

1, 32 3, 35 7, 22 10, 8 18 21 23 1 1 , 29 12, 15 16 1 3, 1 6 20 1 4, 3 16 33 15, 2 5 14 1 6, 22 1 7, 7 16 21 24 28 18, 2 6 7 19, 1 0 29 23, 9 26, 1 3 26, 4 11 12 27, 3 22 28, 26 29, 9

2, 1 4 16 4, 5 13 5, 3 4 BLÁZON 6, 8 (Dávid) robil sa bláznom 7, 4 prečo prišiel k tebe ten b. ? 9 1 0, 2 lebo b-a zabije hnev zo sudcov robí bláznov 3 b-i neobstoja pred tvojimi očami 12 b. hovorí vo svojom srdci ; 53, 2 14 nevystav ma na potupu b-ovi 1 9, 1 1 Iz hynú b. a nezmyselný 32, 6 lebo som závidel b-om 44, 25 hovorím b-om : Nebláznite Jer 1 7, 1 1 blázni, kedyže už zmúdriete Hoz 9 , 7 múdrosťou a kázňou pohŕdajú b-i Mat 5, 22

hriešna ubezpečenosť b-ov b-i si odnášajú hanbu išiel hneď za ňou . . . ako b. b. pochabých rtov bude porazený ; 10 kto vynáša zlú povesť, j e b. b-i zomierajú preto, že sú bez rozumu b-ovi je žartom robiť nešľach. b. bude sluhom . . . múdreho cesta b-a je priamou v j eho očiach hnev b-a sa naskutku pozná b . rozprestiera bláznovstvo tomu, kto sa druží s b-ami v ústach b-a je prút pýchy b. dotiera a je smelý čo je vo vnútornostiach b-ov, sa pozná ústa b-ov vylievajú bláznovstvo b. pohŕda kázňou svojho otca ústa b-ov sa pasú na bláznovstve kázňou b-ov je bláznovstvo nesluší b-ovi vznešená reč načo je kúpne v ruke b-a nebude sa radovať otec b-a oči b-a behajú až na koniec zeme b . , keď mlčí, býva považ. za múd­ reho b. nemá záľuby v rozumnosti rty b-a vchádzajú do sporu ústa b-a sú j eho skazou nesvedčí b-ovi rozkoš údery na chrbát všetkých b-ov nehovor pred b-om nesluší b-ovi česť palica na chrbát . . . b-ov neodpovedaj b-ovi b. opakuje svoje bláznovstvo o b-ovi je lepšia nádej hnev b-a je ťažší keby si b-a utlkol kto sa nadeje na svoje srdce, je b. človek, ktorý sa súdi s b-om nemá pokoja b. chodí vo tme zomiera múdry rovnako ako b. b. zakladá svoj e ruky b., ktorý sa už nevie ani dať poučiť hlas b-a s mnohými slovami nie je záľuby v b-och čo má viacej múdry ako b. srdce b-ov v dome radosti hnev odpočíva v lone b-ov srdce b-a po j eho ľavici i na ceste, keď ide b . rty b - a pohltia j eho samého b. množí slová kniežatá mesta Coana (sú) b-i b. hovorí bláznovstvo z veštcov robím b-ov na koniec bude z neho b. prorok mu j e ti. ktokoľvek by povedal : B.


43

BLÍŽNY

Mat

7, 23, Luk 1 1 , 1 2,

26 17 40 20

Rim

1 , 22

l Ko

3, 1 8 4, 10

2M 2Sa

20, 1 8 22, 1 3 15 28, 2 6 38, 35 1 8, 1 3

Jób

ž

Iz Ez Dan Hab Za Mat Luk Zj

1 Sa

4M 5M Iz Jl

19 7 6 3 19 62, 1 1, 1 3 10, 6 3, 4 9, 1 4 1 0, 1 24, 2 7 28, 3 1 0, 1 8 1 7, 24 24, 4 4, 5 8, 5 1 6, 1 8

BLESK všetok ľud videl hrmenie a b-y od b-u pred nim roznietilo sa uhlie rozohnal ich, b. hromu robiac . . . cestu b-u či pošleš b-y hromu od b-u pred ním rozišli sa jeho oblaky b-y osvecovali okruh zeme ; 97, 4 robí dažďu b-y ; Jer 1 0, 1 3 ; 5 1 , 1 6 zablýskaj b-om hromu národy (pôjdu) za b-om čo do b-u, nebude ti svietiť mesiac dokiaľ nevyjde j eho sprav. ako b. z ohňa vychádzal b. j eho tvár bola na pohľad ako b. b. bol ako svetlo j eho strela vyjde ako b . od Hosp., ktorý činí b-y ako vychádza b . od východu bol na pohľad ako b. videl som padnúť satana ako b. ako b., blýskajúci . . . ožiaruje v rúchu skvejúcom sa ako b. z trónu vychádzali b-y biýskali sa b-y povstali . . . hromy a b-y

24, 14 26, 20

A BLCHA kohože honíš ? . . . Jednu b-u ? vyšiel kráľ Izr. , aby hľadal 1 b-u

77, 135, 1 44, 60,

24, 30, 1 3, 55, 56, 1,

17 14 6 6 1 15

Mat 24, 33 26, 1 8 Mar 1 4, 42 Luk 2 1 , 3 1 Rim 1 0, 8 Fil 4, 5 Zj 1, 3 2M

2M b-ovi, ktorý vystavil svoj dom b-ni a slepci ; 1 9 b-i, č i ten, ktorý učinil vonkajšok blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa b-ami nech je b-om, aby bol múdry my b-i pre Krista, a vy rozumni

2, 13 1 1, 2

BLÍZKO pozorovať ho budem, ale nie z b-a slovo je veľmi b. teba lebo je b. deň Hosp . ; Ez 30, 3 volajte na neho, dokiaľ je b. lebo je b. moje spasenie lebo je b. deň Hosp. ; 2, l ; 3, 14. Obad 1 5 . Sof 1, 7, 14 vedzte, že j e b., predo dvermi ; Mar 13, 29 Učiteľ ti odkazuj e : Môj čas je b. už je b. ten, ktorý ma zrádza vedzte, že je b. kráľ. Božie b. teba je slovo Pán blízko lebo čas je b. ; 22, 1 0

3M

20, 1 6 17 21, 1 4 22, 7 14 6, 2 18, 20 1 9, 1 1 13 15 18

5M

ž Pr

1 9, 1 1 14 24, 1 0 27, 1 7 24 15, 3 38, 1 2 101, 5 3, 29 6, 1 29 1 1 , 12 1 4, 2 1 24, 28 25, 9 17

Iz

1 9, 2

Jer

5, 8 9, 4 4 5 22, 13

Hab 2, 15 Za 8, 16 Luk 10, 29 36 Rim 1 3, 8 9 10 15, 2 l Ko 1 0, 24

BLÍŽNY prečo biješ svojho b-eho vyžiadali každý od svojho b-eho . . . Ef Žid klenoty

4, 25 8, 1 1

nepovieš na svojho b-eho faloš. svedectva ; 5M 5, 20 nepožiadaš domu svojho b-eho ! Nepožiadaš ženy svojho b-eho ; 5M 5, 2 1 keby niekto prišiel spupne na svoj­ ho b-eho svojmu b-emu schovať peniaze keby si niekto vypožičal niečo od svojho b-eho (keby) utiskoval svojho b-eho so ženou svojho b-eho nebudeš obcovať neluhajte nikto svojmu b-emu nebudeš utiskovať svojho b-eho ; 25, 1 7 spravodlivo budeš súdiť svojho blížneho milovať budeš svojho blížneho ; Mat 5, 43 ; 19, 1 9 ; 22, 39. Mar 1 2, 31. Luk 1 0, 27 keby niekto nenávidel svojho b-eho neprenesieš medze svojho b-eho keď požičiaš svojmu b-emu kto by preniesol medzník svojho b-eho zlorečený, kto by zabil . . . b-eho na svojho b-eho nevznesie potupy moji b. stoja zďaleka kto tajne škodí svojmu b-emu nevymyslíš zlého na svojho b-eho ak si sa zaručil za svojho b-eho (kto) vchádza k žene svojho b-eho človek bez rozumu pohŕda svojím b-m kto pohŕda svojím b-m, hreší nebuď svedkom proti svojmu b-emu pokonaj svoju pravotu so svojím b-m zdržuj svoju nohu od domu svojho b-eho budú bojovať . . . b. proti svojmu b-emu každý rehoce na ženu svojho b-eho chráňte sa každý svojho b-eho každý b. chodí ako pomiuvač každý klame svojho b-eho beda . . . kto robotí svojím b-m darmo beda tomu, kto napája svojho b-eho hovorte pravdu so svojím b-m kto je mojím b-m ? ktorý teda z týchto 3 zdá sa ti, že bol b-m kto miluje b-eho, naplnil zákon milovať budeš svojho b-eho ; Gal 5, 14. Jak 2, 8 láska nerobí b-emu zlého každý z nás nech sa ľúbi b-emu nehľadá svojho vlastného, ale každý to, čo je b-eho hovorte . . . pravdu so svojím b-m učiť každý svojho b-eho


BLUD 2Pa Jób Jer Hoz Mat l Te 2Te 2Tm 2Pt 1J Júda Zj

33, 12, 1 9, 23,

44

9 16 4 13

32 4, 1 2 27, 64 2, 3 2, 1 1 3, 1 3 2, 1 3 3, 17 4, 6 11 1 8, 23 1 9, 20

2Pa 36, 1 6 2Ko 6, 8 2J 7 7

BLUD Manasses zaviedol Júdu . . . do b-u kto blúdi, i ten, kto uvodí d o b-u môj b. zostane pri mne zvodili môj ľud, Izr., d o b-u ; Ez 13, I O zvodia môj ľud do b-u ; Mich 3, 5 duch smilstva uvodí d o b-u bude posledný b . horší ako prvý napomínanie nepochádzalo z b-u B . pošle mocné pôsobenie b-u zvodiaci do b - u i pojatí b-om hýriaci v o svojich zvodných b-och aby ste neboli . . . zavedení b-om známe ducha pravdy a ducha b-u pojatí b-om Balámovej mzdy tvojimi čary zvedené boli do b-u (falošný prorok) zviedol do b-u

A BLUDÁR mali jeho prorokov z a b-ov ako b-i, a predsa pravdíví mnohí b-i vyšli do sveta to je ten b. a antikrist

Jak Júda

5, 20 13

obrátil hriešnika od j eho b-ej cesty b-é hviezdy BLÝSKAŤ SA začalo hrmieť a b . sa

2M

1 9, 1 6

Mar

3, 1 7

Rút

A BOAZ ; 2, 1-23 ; 3, 2, 7 ; l Kr 7, 2 1 . 2Pa 3, 1 7.

A BOANERGES B . , čo j e : Synovia hromu BÓZ 4 , 1-9, 1 3 , 2 1 . lPa 2 , 1 1 , 1 2. Mat 1, 5. Luk 3, 32

A BÔB (rastlina) b. ; Ez 4, 9

2Sa

1 7, 28

3M

A BOCIAN 1 1 , 1 9 . 5M 1 4, 1 8 . J ó b 3 9 , 1 3 . ž 1 04, 1 7. Jer 8, 7. Za 5, 9

lM

A BOCRA 36, 33. l Pa 1 , 44. Iz 34, 6 ; 63, 1 . Jer 48, 24 ; 49, 13, 22. Am 1, 1 2 . Mi 2, 1 2

BODĽAC 3 , 1 8 tŕnie a b. t i bude rodiť Tít 5 , 6 vzrastie na nej tŕnie a b. Žid 7, 24 b-ou bude porastená celá zem ! Pt 25 budeš (sa) báť tŕnia a b-e 32, 1 3 na pôde môjho ľudu vzíde b . BLÚDIŤ Hoz I O, 8 b. porastie na ich oltároch l M 37, I 5 našiel h o nej aký muž, keď hľa, b-1 Mat 7, 1 6 oberajú . . . z b-e fíky ? 5M 22, 1 keby si videl b. vola Ž id 6, 8 ktorá rodí tŕnie a b. l Sa 26, 2 1 b-1 som náramne BODLIAK Jób 6, 24 vysvetlite mi, v čom som b-1 1 2, 1 6 jeho j e ten, kto blúdi Sud 9, I 4 riekli všetky stromy b-u . . . kraľuj 24 činí to, aby b -li po púšti 1 5 vyjde oheň z b-a a strávi cedry 25 pôsobí to, aby b-li ako opilý 2Kr 1 4, 9 bodliak . . . poslal výzvu k cedre ; 58, 4 blúdia hneď od narodenia ž 2Pa 25, 1 8 i 9 5 , 1 0 ľud, ktorý blúdi srdcom ; Žid 3, 1 0 9 zver . . . zašliapala b. kto mi dá nejaký tŕň či b. 1 07, 4 b-li po púšti 4 27, Iz 40 dáva, aby b-li po pustine 33, 1 2 budú ako zoťaté b-y 1 1 9, 21 blúdia od tvojich prikázani Hoz 9, 6 b. bude v ich stánoch 67 dokiaľ som nebol znížený, b-1 som Mi 7, 4 najlepší z nich je ako b. I 76 b-m, ako stratená ovca BOH (STVORITEĽ) 7, 25 neblúď po j ej chodníkoch Pr 1 , 1 stvoril B. nebesia a zem IM 1 0, 1 7 kto opúšťa karhanie, blúdi 1 0 B. videl, ž e j e t o dobré ; 1 9, 1 4 Egypt blúdi . . . ako blúdi opilý Iz 1, 1 2, 1 8, 2 1 , 25 28, 7 synovia Júdovi blúdia od vína 22 B. ich požehnal ; 28 7 kňaz i prorok blúdia 27 B . stvoril človeka na svoj obraz ; Jer 42, 20 b-e proti svojim vlastným dušiam 9, 6 50.• 6 pastieri pôsobia to, že blúdia 2, 2 B. dokonal siedmeho dňa svoje 34, 6 blúdia, moje stádo Ez dielo 44, 1 0 b-li preč odo mňa 22 B. vybudoval rebro Mat 22, 29 b-e, pretože neznáte písem ; 3, 5 B. vie, že toho dňa, ktorého by ste Mar 1 2, 24 j edli Mar 12, 27 vy teda veľmi b-e 21 B. učinil Adamovi a jeho žene odev Ž id 1 1 , 38 b-li po púštiach 23 B. ho poslal preč z raja 1, 1 6 neblúďte, moji milovaní Jak 5, 1 učinil ho (Adama) na podobu B-a Pozri tiež heslo: Zblúdiť 22 Enoch chodil s B-om ; 24 BLUDNÝ 6, 9 Noach chodil s B-om l Tm 4, 1 budú počúvať b-ch duchov 1 1 zem bola porušená pred B-om 3, 1 3 5, 2 2, 25

BLÚDIACI IM veď a j m y s m e boli . . . b . Iz mohol cítiť s nevedomými a b-mi lebo ste boli ako b-e ovce


45 lM

BOH 8, 1 9, 1 17, 7 22 21, 22 33 22, 1 8 26, 24

2M

28, 20 30, 23 31, 13 50 32, 28 - 30 35, 1 3 9 39, 9 42, 1 8 45, 5 9 46, 3 48, 1 5 21 50, 19 24 2, 24 3, 1 4

4, 5 6, 7 1 0, 8 20, 2

3M

19 24, I O 34, 6 19, 2 32 21, 22 24, 1 5 26, 1 2

4M 5M

23, 4 19 2, 9 4, 24 31 5, 9 6, 4 5 13 15 16 7, 9 21

rozpamätal (sa) B . n a Noacha B . požehnal Noacha aby som ti bol B-om ; 8 vystúpil B. od Abraháma B. je s tebou vo všetkom vzýval tam meno Hosp ., silného B-a B . skúšal Abraháma B. si opatrí ovečku ja som B . Abraháma ; 31, 53. 2M 3, 6. Mat 22, 32 ak bude B. so mnou B . odňal moje pohanenie som ten silný B. z Bét-ela B. je svedkom medzi mnou a tebou lebo si sa kniežatsky boril s B-om tu som videl B-a tvárou v tvár B. riekol J akobovi učiním tam oltár silnému B-u B. sa zase ukázal Jakobovi ako by som . . . zhrešil proti B-u ja sa bojím B-a poslal (ma) B . pred vami B. ma učinil pánom celého Egypta som ten silný B„ B., tvojho otca B . , ktorý ma opatroval B. bude s vami či som ja na mieste B-a ? B. vás istotne navštívi B. počul ich nárek, a B. sa rozpamätal B. riekol Mojžišovi : SOM, KTORÝ SOM B. Abrahámov, B. Izákov a B. Jakobov budem vám B-om, a zviete, že ja som H. váš B. slúžte Hosp., svojmu B-u ja som H. tvoj B . ; 5. 3M 25, 1 7 . Sud 6, 10. nech nehovorí s nami B. videli B-a Izraelovho; 1 1 H., silný B . ľútostivý ja som svätý H., váš B. budeš sa báť svojho B-a ; 25, 17, 36, 43 chlieb svojho B-a . . . bude jesť keby niekto zlorečil svojmu B-u budem vám B-om, a vy mi budete ľudom B. sa stretol s Balámom B. nie je človek, aby klamal B., ťa požehnal v každej práci B., je spaľujúci oheň, silný B . B., j e silný B . ľútostivý ja H., tvoj B . , som silný B. H., náš B., je j eden milovať budeš Hosp., svojho B-a Hosp., svojho B-a, sa budeš báť B., je silný B. revnivý nebudete pokúšať Hosp., svojho B-a H., tvoj B., je B . ; Joz 2, 1 1 B., je v tvojom strede, silný B .

5M

1 0, 1 7 13, 4 1 8, 1 5 23, 1 4 32, 3 Joz 22, 22 23, 8 24, 1 9 Sud 13, 22 20, 1 8 Rút 1, 1 6 1 Sa 2, 2 4, 7 1 2, 1 2 1 7 , 45 2Sa

28, 1 5 7, 22 12, 1 6 22, 3 1

l Kr

33 4, 29 8, 27 1 8, 24

21, 2Kr 1, l Pa 12, 1 7, 2Pa 2, 13, 15, 1 9, Ezd Neh

Jób

25, 1, 1, 2, 4,

39 10 3 18 2 5 10 3 7

8 3 5 4 15 20 9, 1 7 31 13, 1 4 1, 1 9 2, 9 10 4, 17 5, 17 8, 3 13 20 1 1, 7 1 6, 1 1 20 19, 26 22, 2 12 26 23, 1 6

H., váš B., je B-om bohov svojho B-a, budete nasledovať B., ti vzbudí proroka B., sa prechodí prostred . . . tábora vzdajte velebnosť nášmu B-u silný B., B. Hospodin, on vie svojho B-a, sa pridŕžajte presvätý B., je silný B. žiarlivý zomrieme, lebo sme videli B-a odišli hore do Bét-ela a pýtali sa B-a tvoj B. môj B. nie je skaly, ako je náš B. vraveli : B. prišiel do tábora! H., váš B., je vaším kráľom v mene B-a voj sk Izr., ktorému si sa rúhal B. odstúpil odo mňa niet B-a krome teba ; lPa 1 7, 20 Dávid hľadal B-a, prosiac za chlapca cesta silného B-a je bezúhonná ; ž 18, 31 B. j e mojou pevnosťou B. dal Šalamúnovi múdrosť bude B. bývať na zemi ? B., ktorý odpovie ohňom, ten nech je B-om povedali : H. je B . ! zlorečil s i B-u i kráľovi ; 1 3 niet B-a v Izraelovi . . . ? ; 6 lebo ti pomáha tvoj B. lebo B . j e s tebou B. je väčší nad všetkých bohov naším Bohom je H. (Izrael) bol bez pravého B-a u Hosp., nášho B-a, nieto neprávosti pretože je sila v B-u B., ktorý je v Jeruzaleme Bože nebies, Bože, veľký modlil (som sa) B-u zmaril B. ich radu B. bude bojovať za nás ty si B. odpúšťania B. milostivý a ľútostivý pamätaj na mňa, môj Bože ; 31 Jób . . . sa bál B-a ; 8 či sa Jób darmo bojí B-a ? zloreč B-u a zomri len dobré budeme brať od B-a či je smrteľný človek sprav. ako B. blah. človek, ktorého tresce B . azda silný B . prevráti súd B. neodvráti svojho hnevu B. nezavrhne bezúhonného vystihneš hlbiny bytosti B-a ? B. ma vydal nešľachetníkovi moje oko slzí k B-u zo svojho tela uvidím B-a prospeje niečim človek . . . B-u ? nie je B. vysoký ako nebesia ? pozdvihneš svoju tvár k B-u B. zmalátnil moje srdce


BOH Jób

ž

46

24, 1 2 32, 1 3 33, 1 2 26 34, 5 9 12 35, I O 13 36, 5 22 37, 22 3, 3 4, 2 5, 3 5 7, 2 11 12 12 8, 6 1 0, 4 11 1 4, 1 1 6, 1 1 8, 29 30 31 32 47 48 1 9, 2 22, 2 11 25, 2 5 31, 15 33, 1 2 40, 9 18 42, 2 3 4 6 43, 2 4 44, 9 45, 7 46, 2 6 8 11 47, 2 7 8

B. tomu nečiní prietrže ž B. ho bude stíhať, nie človek! B. (je) väčší ako smrteľný človek bude sa modliť B-u B . odmietol môj súd keď sa bude ľúbiť u B-a B . neučiní bezbožnosti B., ktorý ma učinil B. nepočuje márnosti B. je zvrchovane mocný B. vládne velebne nad B-om je strašná sláva hovoria . . . Nemá záchrany v B-u ohlás sa mi, keď volám, ó, Bože Bože, lebo sa tebe modlím nie si B-om, ktorý by mal záľubu v bezb. Bože, k tebe sa utiekam môj štít je u B-a B . j e sprav. sudca B. sa hnevá na bezb. každý deň učinil si ho málo menším než je B . j eho myseľ j e, že niet B-a hovorí . . . zabudol silný B. blázon hovorí . . . Niet B-a ; 53, 2 ostríhaj ma, ó, silný Bože B., osvecuje j asne moju tmu vo svojom B-u preskočím múr cesta silného B-a je bezúhonná kto je B-om krome Hosp. nech j e vyvýšený B. môjho spasenia B . je to, kto mi dáva pomstu nebesia rozprávajú slávu silného B-a Bože, môj Bože, prečo si ma opus­ til ? ; Mat 27, 46. Mar 1 5, 34 od života mojej matky si ty mojím silným B-om Bože, na teba sa nadejem ty si B. môjho spasenia povedal som : Ty si môj B. ; 63, 2 ; 1 43, 1 0 blah. národ, ktorého j e H. B-om ; 1 44, 1 5 činiť tvoju vôľu, môj Bože vysloboditeľom si ty, môj Bože reve moja duša k tebe, ó , Bože moja duša žízni túžbou po B-u hovoria . . . Kdeže j e tvoj B . 0 čakaj na B-a ; 1 2 ; 43, 5 ty si B. mojej sily budem ťa chváliť na harfe, ó, Bože B-om sa chválime tvoj trón, ó, Bože, stojí B. nám je útočišťom a silou ; 62, 9 B. je v jeho strede, nepohne sa. B . mu pomôže pevnou vežou vysokou nám je B. ; 12 som B . a budem vyvýšený pokrikujte radostne B-u spievajte B-u žalmy Kráľom celej zeme je B.

47, 9

49, 1 6 50, 1 2 3 6 7 51, 3 12 16 19 53, 7 54, 6 55, 2 17 56, 5 10 57, 3 58, 1 2 59, 6 10 11 60, 1 4 61, 2 62, 2 6 8 63, 1 2 66, 1 5 8 19 20 67, 7 68, 5 20 21 22 35 36 69, 2 4 33 70, 6 71, 4 11 12 17 18 72, 1 18 73, 28 74, l 22 75, 8 76, 2

B. kraľuje nad národami ; B. sedí na tróne B. vykúpi moju dušu B. b-ov, H. prehovoril zo Siona . . . zaskvel sa B . prij de n á š B. a nebude mlčať B. je sudcom B-om, tvojím B-om som j a zmiluj s a nado mnou, ó , Bož e ; 5 6 , 2 ; 57, 2 ; 6 7 , 2 stvor mi čisté srdce, ó, Bože Bože, Bože môjho spasenia skrúš. srdcom . . . Bože, neopovrhu­ ješ navráti B. zajatých B. je mojím spomocnikom počuj, ó, Bože, moju modlitbu ale ja volám na B-a B-om sa budem chváliť . . . na B-a sa nadejem ; 56, 1 1 , 1 2 j edno viem - že mám B-a volám na . . . B-a, na silného B-a sú B-ovia, ktorí súdia už tu na zemi Bože Izraelov, precitni ty, Bože, si mojím vysokým hra­ dom ; 1 8 B . mojej milosti m a predíde v B-u dokážeme hrdinskú silu počuj, ó, Bože, môj krik na B-a, mlčiac, očakáva moja duša očakávaj mlčky . . . na B-a na B-u je založená moja spása kráľ sa bude radovať v B-u pokrikujte radostne B-u poďte a vidzte skutky B-a dobrorečte, národy, nášmu B-u 68, 27 B . vyslyšal . . . hlas mojej modlitby Boh . . . neodmietol mojej modlitby bude nás žehnať B . ; 8 spievajte B-u ; 33 silný B . , naše spasenie; 1 1 8, 28 B. je nám silným B-om ; 95, 7 B. skrúši hlavu svojich nepriateľov dajte silu B-u hrozný si, Bože zachráň ma, Bože očakávam na svojho B-a vám, ktorí hľadáte Boha, ožije srdce Bože, ponáhľaj sa ku mne môj Bože, vysloboď ma hovorili : B. ho opustil Bože, ponáhľaj sa mi na pomoc Bože, učil si ma od mojej mladosti do šedín, ó, Bože, ma neopustí Bože, svoj e súdy daj kráľovi požehnaný H. B . , B. Izraelov; 68, 36 mne je dobre blížiť sa B-u prečo si nás, ó, Bože, zavrhol Bože . . . rozrieš svoju pravom B., sudca, jedného ponižuje B. je známy v Judsku


47 ž:

B OH 77, 2 10 14 15 78, 7 18 2 '2 56 79, 1 0 80, 4 15 82, 1 83, 2 84, 4 85, 9 86, 1 5 89, 8 27 90, 2 91, 2 94, 1 22 98, 3 1 02, 25 1 04, 33 1 06, 1 13, 1 1 6, 1 18, 1 36, 1 44, 1 45, 1 47,

Kaz

Iz

21 5 5 27 2 9 1 1 7 12 3, 1 4 17 5, 4 5, 7 7, 1 8 11, 5 9

1 2, 7 13 14 1, 1 0 8, 1 9 9, 6 30, 1 8 35, 4 40, 3 42, 43, 44, 45,

28 5 10 6 8 5

môj hlas sa nesie k B-u č i s a len zabudol silný B. zľutovať? Bože, tvoja cesta j e svätá si . . . B„ ktorý činíš zázraky aby zložili svoju nádej v B-u pokúšali silného B-a ; 4 1 pretože neverili B-u pokúšali a dráždili B-a ; 1 06, 1 3 kdeže j e ich B. ; 1 1 5, 2 Bože . . . daj svietiť svojej tvári Bože Zástupov, navráť sa B. stojí v zhrom. silného B-a nemlč, ó, Bože ; 1 09, 1 môj Kráľu a môj Bože ; 74, 1 2 chcem počuť, čo hovorí silný B. Pane, s i silný B. ľútostivý B. je náramne strašný si môj Otec, môj silný B. od veku na veky si ty silný B. ; 48, 1 5 útočište . . . môj B . ; 62, 8 Bože pomsty, zaskvej sa B. skalou môjho útočišťa končiny zeme uvidia spasenie nášho B-a Bože, neber ma preč v polovici žalmy budem spievať svojmu B-u ; 1 46, 2 zabudli n a silného B-a kto je ako H„ náš B. B. sa zľutováva H. j e B. a svieti nám oslavujte B-a bohov Bože, budem ti spievať vyvyšovať ťa budem, môj Bože dobre (je) spievať nášmu B-u žalmy spievajte nášmu B-u žalmy Sione, chváľ svojho B-a ; 1 50, 1 čokoľvek činí B „ bude trvať B. bude súdiť i spravodlivého keby si sľúbil B-u sľub boj sa istotne B-a! kto sa bojí B-a, ujde všetkému neznáš diela B-a, ktorý činí všetko vedz, že ťa B. pre to pre všetko privedie na súd duch sa navráti k B-u boj s a B-a a ostrihaj j eho prík. B. privedie každý skutok n a súd pozorujte ušima zákon nášho B-a či sa ľud nemá pýtať svojho B-a nazvú jeho meno . . . Silný B. H. je Bohom súdu váš B. prijde s pomstou urovnajte na pustine hradskú nášmu B-u Boh . . . neustáva ani nezomdlieva B. H„ ktorý stvoril nebesia nebol utvorený nijaký silný B . krome mňa niet B-a je azda nejaký B. krome mňa ? nie je B-a krome mňa

Iz

Jer

45, 21 49, 5 52, 7 53, 4 60, 1 9 64, 4 3, 23 7, 23 1 1, 4 1 0, 1 0 23, 23 31, 1

Dan

18 2, 28 47

Hoz Jl Am Jon

Mi Náh Hab Sof Za Mal Mat

3, 1 7 28 6, 23 1 1, 32 9, 1 1 2, 6 2, 27 4, 1 2 1, 6 3, 1 0 7, 7 18 1, 2 3, 1 8 3, 1 7 8, 8 23 2, 1 7 10 1, 23 3, 9 4, 7 10 5, 8 6, 24 9, 8 1 9, 6 17 26 22, 2 1 32

niet viacej nijakého B-a krome mňa ; 22 ; 46, 9 môj B. bude mojou silou hovorí Sionu : Tvoj B. kraľuje zbitý od B-a a strápený tvoj B. tvojou okrasou oko nevidelo B-a krome teba v našom B-u, je spása budem vám B-om, a vy mi budete ľudom; 3 1 , 33. Ez 37, 27 budete mi ľudom, a ja vám budem B-om ; 24, 7 ; 30, 22 ; 32, 28. Ez 1 1 , 20 ; 14, 1 1 ; 36, 28 ; 37, 23 H. j e B . pravdy, j e živý B . či som ja B-om len zblízka . . . či nie som i B-m zďaleka budem B-om všetkým čeľadiam Izr. ty, ó , Hosp„ s i môj B . B . na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá j e vskutku pravda, že váš B. j e B-om b-ov B., ktorého my ctíme požehnaný B. Sadrachov lebo veril v svojho B-a ľudia znajúci svojho B-a smilníš odchádzajúc od svojho B-a očakávaj ustavične na svojho B-a j a H. som váš B. ; 3, 17 priprav s a v ústrety svojmu B-u vstaň, volaj ku svojmu B-u B. (sa) zľutoval nad tým zlým budem očakávať na B-a kt o j e silný B . ako ty H. je silný B. žiarlivý budem plesať v B-u B . , j e v tvojom strede ja im budem B-om v pravde počuli (sme), že je B. s vami kdeže j e vraj B. súdu ? či nás nestvoril . . . silný B. ? Immanuel, čo je preložené : S nami B. B. môže z týchto kameňov ; Luk 3, 8 nebudeš pokúšať Pána, svojho B-a ; Luk 4, 1 2 B-u, s a budeš klaňať (čistí srdcom) budú vidieť B-a nemôžete slúžiť B-u i mamone; Luk 1 6, 1 3 zástupy, divili sa a oslavovali B-a čo B. spojil, človek nech nerozlučuj e ; Mar 1 0, 9 nikto nie j e dobrý, iba j eden, B. ; Mar 1 0, 1 8 . Luk 1 8, 1 9 u B-a je všetko možné ; Mar 10, 27 dajte . . . č o je Božie, B-u ; Mar 1 2, 17. Luk 20, 25 ja som B. Abrahámov ; Mar 1 2, 26 ; Luk 20, 37. Sk 7, 32


BOH

48

Mat 22, 32 37 26, 63 27, 43 Mar 2, 7 12 5, 7 1 2, 29 32 Luk 1, 6 30 37 47 2, 1 4 5, 25 7, 1 6 8, 39 12, 1 21 1 6, 1 5 1 7, 1 8 1 8, 7 11 13 27 Ján

43 1 6 13 18 3, 2 16 4 , 24 5, 1 8 1,

6 , 45 7, 1 7 8 , 42 47 9, 1 6 31 I O, 33 13, 3 17, 3 20, 1 7 Sk

28 3, 22 4, 1 9 24 5, 4 29 39

B. nie je B-om mŕtvych ; Mar 12, 27. Luk 20, 38 milovať budeš Pána, svojho B-a ; Mar 1 2, 30. Luk 1 0, 27 prísahou na živého B-a ťa zaväzujem dúfal v B-a kto môže odpúšťať hriechy krome j edného, Boha ? Luk 5, 21 žasli a oslavovali B-a Ježišu, Synu Najvyššieho B-a Pán, náš B„ je Pán jeden! je len j eden B„ a nieto iného boli spravodliví pred B-om lebo si našla milosť u B-a u B-a nebude nemožným niktoré slovo môj duch plesá nad B-om sláva na výsostiach B-u odišiel „ . oslavujúc B-a ; 1 7, 1 5 ; 1 8, 43 B. vraj navštívil svoj ľud rozprávaj, aké veľké veci ti učinil B. ani 1 z nich nie je zabudnutý pred B-om nie je bohatý v B-u B. zná vaše srdcia aby sa boli vrátili a dali B-u slávu čo by B. nepomstil svojich vyvole­ ných Bože, ďakuje m ti, že nie som Bože, buď milostivý mne hriešnemu! čo je nemožné u ľudí, je možné u B-a ľud vidiac to vzdal chválu B-u Slovo bolo u B-a a to Slovo bol B. bol človek poslaný od B-a ale z B-a sú splodení B-a nikto nikdy nevidel ; IJ 4, 1 2 vieme, že s i prišiel o d B-a lebo tak miloval B. svet B. je duch B-a volal svojím Otcom robiac sa rovným B-u všetci budú učení od B-a bude vedieť o tom učení, či je z B-a keby bol B. vaším otcom kto je z B-a, počúva slová Božie ten človek nie j e z B-a vieme, že B. hriešnikov nečuje ; 33 ty súc človek robíš sa B-om Ježiš „ . vyšiel o d B-a a ide k B-u aby znali teba . . . pravého B-a vstupujem . . . k svojmu B-u a k váš­ mu B-u môj Pán a môj B . proroka vám vzbudí Pán, váš B . aby sme vás poslúchali viac ako B-a Bože, ktorý si učinil nebo a zem neluhal si ľuďom, ale B-u viac treba poslúchať B-a ak je z B-a, nebudete ho môcť zničiť

Sk

5, 39 7, 2 9 1 0, 4

15 34 1 5, 1 8 1 7, 23 24 1 9, 1 1 23, 3 9 Rim 1, 1 9 21 24 28 2, 1 6 3, 1 1 29 30 5, 8 6, 1 1 8, 7

8 28 31 33 9, 1 4 16 20 1 1, 1 29 30 32 1 2, 3 13, 1 14, 1 1 15, 1 3 33 1 6 , 27 l Ko 1, 3

1 Ko

1, 9 20 21 27 2, 1 0 3, 6 17 6, 14

ktorí sa boria s B-om B. slávy sa ukázal . . . Abrahámovi B. bol s ním (s Jozefom) tvoje almužny vstúpili na pamäť pred B-om ; 3 1 čo B. očistil, t y nemaj z a nečisté ! 1 1, 9 B. nehľadí na osobu ; Rim 2, 1 1 známe sú B-u o d veku všetky j eho diela oltár . . . neznámemu B-u B „ ktorý učinil svet a všetko B. činil nevšedné divy bude teba biť B. neborme sa s B-om ! čo sa môže vedieť o B-u, je im zjavné poznajúc B-a neoslavovali ho ako B-a preto ich tiež aj B. ta vydal ; 26 neuznávali . . . mať B-a v pravej známosti bude B . súdiť skryté veci niet toho . . . kto by vážne hľadal B-a či j e B. len B-om Židov ? B„ ktorý ospravedlní obriezku z viery B. tak dokazuje svoju lásku mŕtvi hriechu, ale živí B-u myseľ tela je nepriateľstvom napro­ ti B-u v tele, nemôžu sa ľúbiť B-u tým, ktorí milujú B-a ak j e B. za nás, kto proti nám ? ! B. j e, ktorý ospravedlňuje či nie je nespravodlivosť u B-a ? ale vecou B-a, ktorý sa zmilováva ktože si ty, že odhováraš B-u ? či azda B. zavrhol svoj ľud neželie B. darov svojej milosti kedysi (ste) neposlúchali B-a B. zavrel všetkých do neposlušnosti každému B. udelil mieru viery nieto vrchnosti krome od B-a každý jazyk bude oslavovať B-a B. nádej e nech vás naplní B. pokoja nech je so všetkými múdremu B-u . . . sláva na veky milosť vám a pokoj od B-a ; Rim 1, 7. 2Ko 1, 2. Gal 1, 3. Ef 1 , 3. Fil 1, 2. Kol 1, 2. l Te 1, 1 . 2Te 1, 2. 2Tm 1, 2. Filém 3. 2J 3 verný je B. ; 1 0, 1 3 č i B. neobrátil múdrosti tohto sveta svet skrze múdrosť nepoznal B-a bláznivé u sveta si vyvolil B. nám B. zjavil skrze svojho Ducha ale B. dal vzrast ak niekto kazí chrám Boží, toho skazi B. B. vzkriesil i Pána i nás vzkriesi


49 lKo

B OH 7, 1 5

8, 3 4 6

8 1 1, 1 2 1 2, 6 28 1 4, 33 1 5, 28 57 2Ko

1, 3 18 2, 1 7 3, 5 5, 1 9 20 6, 1 6

Gal

7,

9 10

9, 2, 3, 4,

7 6

6,

Ef

Fil

Kol !Te

8 8 9 7

2, 4 12 4, 6 32 2, 6 9 13 3, 3 4, 9 19 1, 1 5 3, 22 25 1, 9 2, 1 2 4, 9 5, 23

2Te

1, 8

2, l Tm 1, 2, 3, 4, 2Tm 3, Žid 1,

11 17 5 16 10 16 1 9 3, 4 4, 4

k u pokoju nás povolal B . ak niekto miluje B-a nieto niktorého iného B-a my máme jedného B-a pokrm nás neurobí milšími B-u všetko j e z Boha B., ktorý pôsobí všetko postavil B. v cirkvi . . . apoštolov B . nie je B-om neporiadku aby bol B. všetko vo všetkom vďaka B-u, ktorý nám dáva víťazstvo B. každého potešenia verný j e B . z B-a pred B-om v Kristu hovorime naša dostatočnosť je z B-a bol B . v Kristovi mieriac s o sebou svet zmierte sa s B-om! v y ste chrámom živého B-a . . . budem ich B-om ; Žid 8, 1 0 lebo ste sa zarmútili podľa B-a zármutok podľa B-a ochotného darcu miluje B. B. nehľadí na osobu B. z viery ospravedlňuje neznajúc B-a slúžili ste b-om poznajúc B-a, ba čo viac : poznaní súc od B-a B-u sa nebude nikto posmievať B. súc bohatý v milosrdenstve bez B-a n a svete jeden B. a Otec všetkých B . v Kristu odpustil vám ktorý súc v podobe B-a B. jeho povýšil nad všetko B . , ktorý v o vás pôsobí i chcenie i činenie Duchom Božím slúžime B-u B. pokoja bude s vami B . naplní každú vašu potrebu j e obrazom neviditeľného B-a v prostote srdca bojac sa B-a B. nehľadí na osobu obrátili (ste sa) od modiel k B-u, aby ste slúžili B-u ab y ste chodili hodne B-a lebo vy ste sami vyučení od B-a B. pokoja, nech vás ráči celých posvätiť dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú B-a . B . pošle mocné pôsobenie bludu múdremu B-u, česť a sláva j eden B., j eden aj prostredník B. zjavený v tele nadejeme (sa) n a živého B-a každé písmo vdýchnuté B-om hovorieval B. otcom v prorokoch preto ťa pomazal, ó, Bože, tvoj B . kto všetko vystavil a zariadil, je B . B. odpočinul siedmeho dňa

Žid

6, 1 0 18 1 0, 3 1

1 1, 5

6 16 19 1 2, 7 29 1 3, 4 20 Jak

1, 5 13 4, 4 6

lPt

4, 7 2, 1 7 3, 1 5

2Pt lJ

4, 2, 1, 3,

11 4 5 9

20 21 4, 1 4 6 7

8 12 16

3J Zj

1-

5, 4 10 19 20 11 l, 6 4, 8 7, 1 1 17 1 2, 1 0 14, 7 16, 9 1 8, 5 1 9, 1 5 10 20, 6 21, 3 7

22 22, 5

B . nie j e nespravodlivý j e nemožné B-u oklamať strašné j e upadnúť d o rúk živého B-a (Enoch) dostal svedectvo, že sa ľúbil B-u kto prichádza k B-u, musí veriť nehanbí sa za nich B. menovať sa ich B-om B . j e mocný aj z mŕtvych vzkriesiť ak znášate kázeň, B. sa váµl podáva ako synom náš B . aj je ohňom spaľujúcim cudzoložníkov bude súdiť B . B . pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého Pastiera nech prosí od B-a, ktorý dáva B - a nemožno pokúšať priateľstvo sveta je nepriat. s B-om B. sa pyšným protiví ; ! Pt 5, 5 poddajte sa tedy B-u B-a s a bojte posväcujte Pána B-a vo svojich srdciach B . vo všetkom oslavovaný B. neušetril anjelov, ktorí zhrešili B. je svetlo kto sa narodil z B-a, nerobí hriechu; 5, 1 8 B. je väčší, ako je naše srdce máme smelú dôveru k B-u skúšajte duchov, či sú z B-a vy ste z B-a, dieťatká my sme z B-a : kto zná B-a, čuje nás láska je z B-a . . . kto miluje, narodil sa z B-a a zná B-a B. je láska ; 1 6 B-a nikto nikdy nevidel kto zostáva v láske, zostáva v B-u, a B. v ňom čo sa narodilo z B-a kto neverí B-u, ten ho urobil lhárom vieme, že sme z B-a pravdivý B . a večný život kto činí dobré, j e z B-a učinil nás kráľmi a kňazmi B-u svätý, svätý, svätý Pán B. (anjeli) klaňali s a B-u B . zotrie každú slzu s ich očí ; 2 1 , 4 teraz s a stalo spasenie . . . nášho B-a bojte sa B-a, a dajte mu slávu rúhali sa menu B-a ; 2 1 B. sa rozpamätal na j eho neprávosti česť a moc Pánovi, nášmu B-u chváľte nášho B-a B-u s a klaňaj ! 22, 9 budú kňazmi B-a B., bude s nimi a bude ich B-om budem mu B-om, a on . . . synom B., všemohúci, je j eho chrámom Pán B. ich bude osvecovať


BOH 2M ž

50

4, 1 6 7, l 82, 6

lM

3, 5 31, 19 30 35, 2

2M

12, 1 2 1 8, 1 1 20, 3 23 23, 13 24 32, 1 4

4M 5M

Joz

Sud

31 34, 1 4 17 25, 2 6, 1 4 7, 1 6 25 1 2, 3 29, 26 23, 7 16 24, 2 14 2, 3 12 6, 10 1 0, 6 14

Rút

16 1 6, 24 17, 5 1, 1 5

! Sa

4, 8

7, 28, ! Kr 1 1 , 1 4, 18, 20,

3 13 4 9 27 23

BOH (čestné meno ľudí) on ti bude ústami a ty mu budeš B-om dal som ťa faraonovi za B-a ja som bol povedal : B-ovia ste ; Ján 1 0, 34 BOH (falošný; modla) budete ako b-ovia ukradla Ráchel domácich b-ov prečo si potom ukradol mojich b-ov odstráňte cudzích b-ov ; 4. Joz 24, 23 n a všetkých b-och egyptských vy­ konám súdy; 4M 33, 4 H. (je) väčší nad všetkých b-ov nebudeš mať iných b-ov predo mnou; 5M 5, 7 neučiníte si . . . strieborných b-ov alebo zlatých b-ov mena iných b-ov nebudete spomínať nebudeš sa klaňať ich b-om sprav nám b-ov, ktorí pôjdu pred nami ; Sk 7, 40 toto sú tvoji b -ovia, Izraelu ; 8. l Kr 12, 28. Neh 9, 1 8 spravili s i zlatých b-ov ( ) u u ť l 9, 4 3 �� ;r� š �� li���� ľud jedol, a klaňali sa ich b-om nepôjdete za inými b-mi, z b-ov národov nebudeš slúžiť ich b-om rytiny ich b-ov popálite rytiny ich b-ov posekáte slúžili iným b-om ; 4, 28 nepripomínajte si mená ich b-ov keby ste odišli a slúžili iným b-om vaši otcovia . . . slúžili iným b-om odstráňte b-ov, ktorým slúžili vaši otcovia ich b-ovia vám budú osídlom odišli za inými b-mi, za b-mi z b-ov národov nebudete sa báť b-ov Amorejov slúžili . . . syrským b-om . . . sidon­ ským b-om, moábskym b-om kričte k b-om, ktorých ste si vyvolili odstránili cudzích b-ov vravel : Náš b. dal nášho nepriateľa spravil efod a domácich b-ov švagriná sa vrátila . . . ku svojim b-om to sú tí bohovia, ktorí bili Egypťanov odstráňte cudzích b-ov b-ov vidím vystupovať zo zeme (Šalamún) išiel z a inými b-mi spravil si si iných b-ov volajte . . . lebo veď je b. ! ich b-ovia sú b-mi vrchov

� �

���� �

lKr 20, 28 2Kr 1 7, 1 2 29 33 37 1 8, 34 1 9, 18 22, 17 23, 24 l Pa

5, 25 1 6, 26

2Pa

13, 8 25, 1 4 32, 1 5

Iz

33, 81, 86, 95,

15

97, 1 36, 1 38, 36,

7 2 1 18

IO

8 3

42, 1 7

Jer

44, 1 0 17 45, 20 57, 5 1, 1 6 2, 11 28 5, 1 9 7, 6 18 1 1, 1 0 1 3, 1 0 1 6, 1 1 20

Ez

1 9, 22, 25, 43, 50, 6, 14, 20,

13 9

6 13 2 9 6 7 16 21, 2 1 23, 3 7 39

H. je b-om vrchov a nie b-om dolin slúžili ukydaným b-om ; 2 1 , 21 robili si, každý národ, svojich vlast­ ných b-ov Hosp. sa báli a svojim b-om slúžili nebudete sa báť iných b-ov; 38 kde sú b-ovia Chamatu ; Iz 36, 1 9 pohádzali ich b-ov d o ohňa ; Iz 37, 1 9 kadili iným b-om ukydaných bohov . . . odpratal Joziáš smilnili idúc za b-mi národov 12-ovia národov sú ničomné modly; z 96, 5 zlaté teľce . . . spravil J eroboám, za b-ov dopravil b-ov synov Seira vaši b-ovia nevytrhnú vás z mojej ruky (Manasses) odstránil cudzích b-ov nebude u teba cudzieho b-a nieto takého medzi b-mi, ako si ty H. je . . . Kráľ nad všetkými b-mi ; 96, 4 ; 97, 9 ; 1 35, 5 klaňajte sa mu, všetci b-ovia oslavujte Boha b-ov pred b-mi t i budem spievať žalmy či azda vytrhli b-ovia národov; 37, 1 2 hovoria zliatinám : Vy ste našimi b-mi kto tedy bude formovať b-a spraví b-a, svoju rytinu modlia sa b-u, ktorý nezachráni ktorí sa rozohrievate b-mi kadili iným b-om zamenil voľaktorý národ svojich b-ov ? koľko je tvojich miest, toľko je tvo · jich b-ov ; 1 1 , 1 3 slúžili ste cudzím b-om za inými b-mi nepôjdete obetovali iným b-om liate obete chodia za inými b-mi chodia za inými b-mi odišli za inými b-mi a slúžili im či si má človek spraviť b-ov, ktorí predsa nie sú b-mi liali iným b-om liate obete ; 32, 29 klaňali sa iným b-om nechoďte za inými b-mi b-ov Egypťanov popáli ohňom ukydaní b-ovia budú zdrtení smilnili chodiac za ich ukyd. b-mi odvráťte (sa) od svojich ukyd. b-ov nepoškvrňujte sa ukyd. b-mi ich srdce išlo za ich ukyd. b-mi ; 8 dopytovať sa bude domácich b-ov cudzoložili so svojimi ukyd. b-mi pobili svojich synov svojim ukyd. b-om


BOHATf

51 Ez

23, 49 28, 1 4 30, 13 3 3 , 25

36, 1 8 44, 1 0 Dan 3 , 1 8 25 4, 1 5 5, 4 14 1 1 , 37 38 39 Hoz Am Jon Náh

3, 1 5, 26 1, 5 1, 1 4

Hab 1 , 1 1 Ján 1 0, 35 Sk 1 4, 1 1 17, 1 8 19, 26 28, 6 2Ko 4, 4 Gal 4, 8 3, 1 9 Fil 2Te 2 , 4 Sk

1 0, 22

ponesiete hriechy svojich ukyd. b-ov bol si b-om na svätom vrchu zahubím ukydaných b-ov oči pozdvihujete k svojim ukyd. b-om (zem) zanečist. svojimi ukyd. b-mi blúdili . . . za svojimi ukyd. b-mi tvojich b-ov ctiť nebudeme štvrtý je na pohľad podobný synovi b-ov duch svätých b-ov je v tebe pili víno a chválili b-ov počul som, že je duch b-ov v tebe nebude dbať o b-ov svojich otcov bude ctiť b-a pevností narobí hradieb pevností s cudzím b-om obracajú (sa) tvárou k iným b-om hviezdu svojho boha ; Sk 7, 43 kričali každý ku svojmu b-u z domu tvojho b-a vyplienim rytinu j eho sila bude j eho b-om ak tedy tých nazval b-mi b-ovia . . . k nám zostúpili zvestovateľ cudzích b-ov hovorí, že to vraj nie sú b-ovia vraveli, že je b . ktorých b . tohto sveta oslepil neznajúc Boha slúžili ste b-om ktorých b-om je brucho bude sa vydávať za B-a

&. BOHABOJNÝ Kornelius, muž, spravodlivý a b . Pozri tiež heslo : Bezúhonný; Ná­ božný; Pobožný; Spravodlivý

Mi 6, 12 Luk 1 6, 2 1 22 5, 1 Jak Zj 6, 15

A BOHÁČ j eho b-i sú plní ukrutnosti (omrvinky) padali zo stola b-a zomrel aj b., a pochovali ho ; 24 b-i ! Plačte a kvíľte b-i . . . skryli sa

Joz

15, 6

A BOHAN ku kameňu B-a ; 1 8, 1 7

Kol

3, 1 6

1 Kr

3, 1 1 13 29, 12

! Pa 2Pa

17, 32, Est 1, ž 37, 52, 1 1 2,

5 27 4 16 9 3

..t.. BOHATE slovo Kristovo nech prebýva vo vás b. BOHATSTVO ani si si nežiadal b-a; 2Pa 1, 1 1 (dal som ti) b . i slávu b. a sláva prichodí spred tvojej tvári (Jozafat) mal hojne b-a ; 1 8, 1 Ezechiáš mal b-a . . . mnoho ukazoval b. slávy . . . 1 80 dni než veľké b. bezbožných nadejal sa na svoje veľké b . hojnosť a b . v j eho dome

ž Pr

1 1 9, 1 4 3, 8, 11, 14, 22,

16 18 28 24 l

4 30, 8 Kaz 4, 8 5, 1 0 14 Iz 1 0, 1 4 61, 6 Jer 9, 23 Mat 13, 22 Luk 8, 1 4 Rim 2, 4 9, 23 11, 12 2Ko Ef

33 8, 2 1, 7

18 2, 7 3, 8 16 Kol 1 , 27 ! Tm 6, 1 7 Žid 1 1 , 2 6 Jak 5, 2 5, 1 2 Zj 18, 16

lM 2M 2Sa ž

13, 30, 12, 45,

Pr

49, 3 1 0 , 15

2 15 2 13

1 3, 1 4, 1 8, 22,

7 20 23 2 7 28, 1 1 Kaz 1 0, 6 20 9, 23

Jer

Mat 1 9, 23 24

ceste tvojich svedoctiev sa radujem ako . . . b-u v j ej ľavici b. a sláva b. a sláva je u mňa kto sa nadeje na svoj e b . , padne korunou múdrych je ich b . dobré meno j e viacej hodno ako veľké b. odplatou pokory a bázne Hosp. je b. chudoby ani b-a mi nedaj j eho oči (sa) nenasýtia b-a kto miluje b., nenasýti sa b., zhynie pre zlú správu moja ruka našla b. národov budete užívať b. národov nech sa nechváli bohatý s vojím b-m zvod b-a udusuje slovo ; Mar 4, 1 9 bývajú uduseni . . . b-om či pohŕdaš b-om j eho dobrotivosti oznámil b. svojej slávy ich pád b-om sveta a ich porážka b-om pohanov hlbino b-a a múdrosti chudoba sa rozhojnila v b . odpustenie hriechov podľa b - a jeho milosti čo a aké b. slávy nesmierne b. svojej milosti zvestovať pohanom . . . b. Kristovo podľa b-a svojej slávy aké je b. slávy toho tajomstva aby sa nenadejali na neistotu b-a za väčšie b. ako poklady Egypta vaše b. zhnilo hoden je Baránok, ten zabitý, vziať . . . b . j e spustošené tak veľké b . Pozri tiež heslo : Imanie; Majetok; Peniaz

BOHATÝ Abram bol veľmi b . b . nedá viacej b. mal oviec a volov veľmi mnoho b . z národa budú hľadať tvoju priazeň (pozorujte) b. aj chudobný majetok b-ého j e j eho pevným mestom niekto sa robí b-m, a nemá ničoho b. má mnoho tých, ktori ho milujú b. odpovedá tvrdo b. a chudobný sa stretávajú b. panuj e nad chudobnými b. človek je múdrym vo svojich očiach b. sedávajú v nízkosti nezloreč b-ému nech sa nechváli b. svojim bohat­ stvom b. ťažko vojde do nebeského kráľ. ľahšie je veľblúdovi . . . než b-ému vojsť do kráľ. Božieho ; Mar 1 0; 25


52

BOHA.TÝ Mat 27, 57 Mar 12, 4 1 Luk 1 , 5 3 6 , 24 1 2, 16 21 1 4, 1 2 1 6, 18, 19, 21, Rim 1 0, 2Ko 8 , 2, Ef l Tm 6, Jak

1, 2,

Zj

3, 1 3,

1 23 2 1 12 9 4 9 ľl 11 5 6 17 16

(Jozef) b . človek z Arimátie mnohí b. hodili mnoho b-ch poslal preč prázdnych beda vám b-m b-ého človeka zem hojne zarodila a nie je b. v Bohu keď strojíš obed . . . nevolaj . . . b-ch susedov bol istý b. človek; 1 9 zarmútil (sa), lebo bol veľmi b. Zacheus . . . bol b. videl b-ch hádzať svoje dary b. naproti všetkým súc b. pre vás bol schudobnel B. súc b. v milosrdenstve b„ upadajú do pokušenia b-m . . . prikazuj tak uvädne aj b . b-ch v o viere b., ktorí vás potláčaj ú silou hovoríš : Som b. a zbohatol som b-m i chudobným . . . dali ryté znamenie

A B O CHÍM Sud

2, 1

l Pa

8, 38

z Gilgala hore do B-a; 5

A BOCHRA Acel mal 6 synov . . . B-u ; 9, 44

Mar 4, 40 Zj 21, 8 2M

1 4, 1 4

1 7, 8 9 2 1 , 23 20, 4 9, 2 1 0, 42 23, 1 0 24, 9 Sud 5, 20 ! Sa 4, I O 1 7, 32

4M 5M Joz

l Kr 1 2, 24 20, 1 2Pa 20, 29 Neh 4, 14 20 ž 56, 3 Iz 1 9, 2 Jer 1, 1 9

5 8 30 Joz 1, 1 4 pôjdete pripravení do b-a Za 3 Sud 20, 20 vyšli mužovia Izr. do b-a 14 2Sa 2 1 , 1 7 nepôjdeš viacej s nami von do b-a Rím 7, 23 22, 35 moj e ruky učí b-u ; ž 18, 35 l Tm 1, 1 8 ! Kr 8, 44 keby vyšiel tvoj ľud do b-a 6, 12 !Pa 22, 8 viedol si veľké b-e; nebudeš stavať 2Tm 4, 7 2Pa 20, 1 5 lebo nie vám je b„ ale Bohu Zj 2, 1 6 ž 1 8 , 40 prepasoval si ma silou do b-a 11, 7 68, 3 1 rozptýli národy, ktoré majú záľubu 1 2, 7 v b-och 1 20, 7 ja sa snažím o pokoj . . . oni sa stroja 13, 7 do boja 1 7, 14 Iz 2, 4 nebudú (sa) u čiť b-u ; Mi 4, 3 1 9, 1 1 Jer 6, 23 pripravený ako muž do b-a ; 5 0, 42 Ez 7, 14 nebude toho, kto by išiel do b-a Za 1 4, 2 zhromaždím v šetky národy 2M 1 5, 3 do b-a 2Pa 1 1 , l 1 , 30 majúc ten istý b . Fil 26, 1 1 Kol 2, 1 veľký b . mám z a vás l Tm 1, 1 8 aby si v nich bojoval dobrý b . 6 , 1 2 bojuj dobrý b . viery Jer 38, 4 2Tm 4 , 7 bojoval som dobrý b . Žid 10, 32 strpeli s t e mnohý b. 5 1 , 32 Jak 4, 1 skadiaľ pochádzajú . . . b-e medzi 52, 7 vami Zj 9, 9 mnoho koní, b ežiacich do b-a 1 2, 7 povstal b . na nebi 1 6, 1 4 zhromaždili (ich) do b-a ; 20, 8 91, 7 ž 60, 4 Iz BOJAZLIVO S Ť Ján 1 9, 34 20, 20 2Tm 1, 7 nám nedal B . ducha b-i

BOJ

21, 37, 51, 1 4,

BOJAZLIVÝ čo ste takí b. ? b-m . . . bude ich diel v j azere BOJOVAŤ H. bude b. za vás ; 25. 5M 1, 30; 3, 22. Joz 1 0, 14; 23, 3 prišiel Amalech a b-1 s Izr. bojuj proti Amalechovi Síchon . . . b-1 proti Izr. B. je to, ktorý ide s vami, aby b-1 zobrali sa dovedna b. s Jozuom B. Izraelov b-1 za Izraela H., váš B„ on bojuje za vás Balák . . . b-1 proti Izr. z neba b-li ; hviezdy b-li Filištíni, a Izrael bol porazený tvoj služobník pôjde a bude b. s tým Filištínom nebojujte proti svojim bratom; 2Pa 1 1 , 4 obľahol Samáriu a b-1 proti nej H. b-1 proti nepriateľom Izr. bojujte za svojich bratov B. bude b. za vás bojujú proti mne (mnohí) ; 1 09, 3 budú b. brat proti bratovi budú b. proti tebe, ale ťa nepre­ môžu ; 1 5, 20 ja budem b. proti vám navrátia sa Chaldeji a budú b . prestanú b . hrdinovia Babylona H. vyjde a bude b . Júda (bude) b . proti Jer. cudzí zákon . . . bojuje proti aby si v nich b-1 dobrý boj bojuj dobrý boj viery b-1 som dobrý boj budem s nimi b. mečom bude b . s nimi a zvíťazí Michal a j eho anjeli b-li proti drakovi b-la (šelma) so svätými budú b. s Baránkom v spravodlivosti súdi i bojuje BOJOVNÍK H. je udatný b . zhromaždil „ . 180 OOO b-ov Uziáš mal vojsko b-ov BOJOVNÝ (J eremiáš) oslabuje ruky b-ch mužov b. mužovia sú predesení b. mužovia utiekli BOK padne ich po tvojom b-u tisíc dcéry budú chované pri tvojom b-u kopijou prebodnul j eho b. ukázal im svoj e ruky aj svoj b.


53

BOžt

Ján Sk

20, 25 12, 7

(ak) nepoložím svojej ruky na jeho b. (anjel) uderil Petra do b-u

lM

3, 1 6 6, 6

v b-i budeš rodiť deti Hospodin . . . mal b. vo svojom srdci mužovia boli naplnení b-ou; 25 lebo znám j eho b-i b. pochytí obyv. Filištee b-ou zvieral tvoju dušu (Jehorám) zomrel v hrozných b-iach videli, že j eho b. je veľmi veľká pôsobí b„ ale a j obväzuje vyskočil by som v b-i obávam sa všetkých svojich b-í ak hovorím, neumenšuje sa moja b. duchovia mŕtvych sa zvíjajú b-ou je káraný b-ou boli ma obkľúčili b-i smrti; 1 1 6, 3 bezbožný človek má mnoho b-í moja b. je vždycky predo mnou moja b. sa búrila zvíjali s a b-ou ako žena som biedny a zovretý b-ou pôsobili mu b. na pustine b-ou srdca je zronený duch kto rozmnožuje vedomosť, rozmnožuje b. všetky jeho dni sú plné b-i pochyti ju smrteľná b. moje bedrá (sú) plné b-i opustený od ľudí, muž b-í niesol naše b-i zvíjam sa b-ou prečo je moja b. večná úzkosť ho pochytí, b. ako ženu či je niekde b. ako moja b. oko pôsobí mojej duši b. v b-i sa bude zvíjať Sin obrátili sa moje b-i na mňa necítia b-i nad skrúšením Jozefovým zvíjáj sa b-ou . . . dcéro Siona b. bude po celých bedrách to všetko je počiatkom predporodných b-í sveta ; Mar 1 3, 9 otec i ja sme ťa s b-ou hľadali vzkriesil oprostiac b-í smrti mám . . . neprestajnú b. moje deti, ktorých zase rodím v b-iach ako b. na tehotnú ženu naplnili sami seba mnohými b-ami kúsali si jazyky od b-i rúhali sa Bohu neba od . . . b-í ani b-i viacej nebude

Žid

1 2, 4

Jer

48, 6

BOLESŤ

2M ! Sa 2Pa

34, 7 3, 7 15, 1 4 2, 3 3 2 1 , 19

2, 1 3 5, 1 8 6, 1 0 9, 28 1 6, 6 26, 5 33, 1 9 ž 1 8, 5 32, 1 0 38, 1 8 39, 3 48, 7 69, 30 78, 40 Pr 15, 1 3 Kaz 1 , 1 8 Jób

23 11 3 3 4 Jer 4, 1 9 15, 18 50, 43 PJ 1, 1 2 3, 5 1 Ez 30, 1 6 Dan 1 0 , 1 6 Am 6, 6 Iz

2, 1 7, 21, 53,

Mi 4, 1 0 Náh 2 , 1 0 Mat 24, 8 Luk Sk Rim Gal

2, 2, 9, 4,

48 24 2 19

! Te 5, 3 l Tm 6, 1 0 Zj 1 6, 1 0 11 21, 4

BOLTEC 3M

8, 23 1 4, 1 4

Iz 49, 1 7 Jer l, 10 Mal 1, 4 Rím 1 4, 20 l M 32; 28 Hoz 12, 4 Sk 5, 39 23, 9 l Ko 15, 32 PŠ 1, 2 Luk 22, 48 Rím 1 6, 1 6

IM

27, 26 29, 1 1 45, 1 5 Rút 1, 14 l Sa 1 0, 1 20, 41 2Sa 1 4, 33 15, 5 1 Kr 1 9, 20

ž 85, 1 1 Pr 7, 1 3 PŠ 1, 2 Mat 26, 48 Luk 7, 45 22, 47

A BORBA ešte ste sa nesprotivili až do krvi v b-e proti hriechu A BORIEVKA budú ako b. na púšti BORIŤ ktorí ťa b-li . . . vyjdú z teba aby si plienil a b-1 budú stavať, a ja budem b. nebor pre pokrm diela Božieho! BORIŤ S A lebo si sa kniežatsky b-1 s Bohom b-1 sa s anjelom a premohol ako takí, ktorí sa boria s Bohom! neborme sa s Bohom! ak som sa po ľudsky b-1 BOZK oj, aby ma bozkal b-om z b-ov Judá šu, či b-om zrádzaš pozdravte sa navzájom svätým b-om ; l Ko 1 6, 20. 2Ko 1 3, 12. 1 Te 5, 26. ! Pt 5, 1 4 BOZKAŤ pristúp sem a b-aj ma, môj synu! 27 Jakob b-1 Rácheľ b-1 všetkých svojich bratov Orfa b-la svoju svokru a odišla Samuel . . . b-1 ho (Saula) b-júc j e den druhého plakali kráľ (Dávid) b-1 Absaloma uchopil ho a b-1 ho (Absalom) dovoľ, prosím, aby som b-1 svojho otca spravodlivosť a pokoj sa b-jú chopila sa ho a b-la ho oj, aby ma b-1 bozkom ktorého b-m, ten j e ; Mar 1 4, 44 b. nebozkal si ma priblížil sa k J ežiš„ aby ho b-l

Hoz 13, 2 Luk . 7, 38 45 1 5, 20 Sk 20, 37

BOZKÁVAŤ Ezav . . . padnúc mu okolo krku b-1 ho obetujú ľudí, b-jú teľce b-la j eho nohy táto . . . neprestala b. moje nohy padol mu okolo krku a b-1 ho padali Pavlovi okolo krku a b-li ho

2Pt

2, 1 5

A BOZOR sledovali cestu Baláma, syna B-ovho

IM lM

1 , 27 20, 1 1 35, 5 8, 1 9 31, 18 15, 8 1 9, 21

BOŽÍ na obraz B . ; 9, 6 nie j e bázne B-ej na tomto mieste strach B. bol na mestách je to prst B. dosky, popísané prstom B-m či si azda počúval v tajnej rade B-ej ruka B-ia sa ma dotkla

IM

2M

Jób vzal z jeho krvi a dal na b. kňaz vezme z krvi . . . a dá na b.

33, 4


BOŽI

54

Jób ž

33, 6 36, 2 51, 19 65, 1 0 Pr 30, 5 Kaz 7, 26 Mat 1 6, 23 22, 2 1

Luk 3, 38 Ján 1, 29 Sk 12, 22 1 7, 29 20, 28 Rim 2, 4 8, 33 l Ko

1 , 25 2, 7 3, 9

3, Ef 5, 2Te 2, l Tm 4, l Pt s, Zj 9, 21,

3M

1 4, 1 9, 21, 2Sa 1 0, 20, Ezd 9, ž 1 33, Jz 15, Ez 5, Mi 3,

16 1 4 4 2 4 3

9 27 5 4 9 3 2 2 1 7

som práve tak B. ako ty niet bázne B-ej pred j eho očami obete B-ie sú skrúšený duch potok B. je plný vody reč B-ia je čistá ako zlato kto je dobrým pred tvárou B-ou nemyslíš na B-ie veci, ale na ľudské ; Mar 8, 33 čo je B-ie, Bohu ; Mar 1 2, 1 7. Luk 20, 25 Adam, ktorý bol B . hľa, Baránok B . ľud privolával : T o j e hlas B . keď sme rodinou B-ou aby ste pásli cirkev B-iu dobrota B-ia vedie ku pokániu kto bude žalovať na vyvolených B-ch bláznive B-ie je múdrejšie hovoríme múdrosť B-iu sme B-mi spolupracovníkmi; B-ou roľou, B-ou stavbou ste neviete, že ste chrámom B-m buďte nasledovníkmi B-mi posadí (sa) do chrámu B-ieho každé stvorenie B-ie je dobré paste stádo B-ie ktorí nemajú pečate B-ej hľa, stán B. s ľuďmi Pozri tiež heslá : Duch Boží; Krd­ ľovstvo Božie; Slovo Božie; Syn Boží

BRADA oholí . . . svoj u b-u neskazíš boku svojej b-y (kňazi) neoholia boku svojej b-y oholil každému polovicu j eho b-y chytil Amazu za b-u trhal som si vlasy . . . z b-y olej . . . steká na b-u, b-u Aronovu Jer 48, 37 každá b. bude prej deš . . . po svo1eJ všetci . . . zastrú svoju b- u BRÁNA Brány v Biblii

Aserova Ez 48, 34 Bat-rabbím PŠ 7, 5 Benjaminova Jer 20, 2. E z 48, 32 Dánova Ez 48, 32 Efraimova 2Kr 14, 13. 2Pa 25, 23. Neh 8, 1 6 Enaim l M 38, 1 4 Gádova E z 48, 34 Hnojná Neh 2, 1 3 ; 3,13, 1 4 ; 1 2, 3 1 Horná Ez 9,2 Izacharova Ez 48, 33 Jozefova Ez 48, 32 Júdova Ez 48, 3 1 Konská 2Pa 23, 1 5 . Neh 3,28. J e r 3 1 , 40 Krásna Sk 3, 1 0 Léviho Ez 48, 3 1

Mifkad Neh 3, 31 Naftaliho Ez 48, 34 Ovčia Neh 3_, 1, 32 ; 1 2, 39 Priestranná Mat 7, 13 Rúbenova Ez 48, 3 1 Rybná 2Pa 3 3 , 14. Neh 3 , 3 ; 1 2 , 3 9 Simeonova Ez 48, 33 Studničná Neh 2, 1 4 ; 3, 1 5 ; 1 2, 37 Súr 2Kr 1 1 , 6 Tesná Mat 7, 13 Údolia 2Pa 26, 9. Neh 2, 13, 15; 3, 13 Uhla 2Kr 14, 1 3 . 2Pa 25, 23 ; 26, 9 Vodná Neh 3, 26 ; 8, 1, 3, 1 6 ; 1 2, 37 Východná Neh 3, 29 Vyšná 2Pa 23, 20 Zabulonova Ez 48, 33 *

IM

5M

1 9, 1 22, 1 7 28, 1 7 1 2, 1 8

1 4, 28, Joz 2, Sud 1 6, 2Sa 1 5, Neh Est Jób

ž '-

Pr Iz Jer Jer PJ

29 52 7 3 2

1 9, 1, 7, 2, 38,

8 3 3 19 17 17 9, 14 24, 7 87, 2 1 00, 4 1 07, 1 8 1 1 8, 1 9 3 1 , 23 3, 26 24, 12 60, 1 1 60, 1 8 1 4, 2 17, 2 1

1, 4 5, 1 4 Ez 48, 3 1 Am 5, 1 2 Za 8, 1 6 Mat 7, 1 3 14 1 6, 1 8 .Žid 1 3, 1 2 Zj 21, 1 2 13 13 21 25

*

*

Lot sedel v b-e Sodomy zdedí b-u svojich nepriateľov ; 24, 60 toto je b. nebies Levita, ktorý je v tvojich b-ch ; 1 6, 1 4 vdova . „ v tvojich b-ch zovrie ťa vo všetkých tvojich b-ch b-u (J ericha) zavreli pochytil vráta b-y mesta (Absalom stával) pri ceste, ktorá viedla do b-y vstal kráľ a posadil sa do b-y b-y sú spálené ohňom ; 2, 3 nech sa neotvárajú b-y Jer. Mardocheus sedel v b-e ; 2 1 č i s ú ti zjavené b-y smrti b-y tône smrti s i videl ? vyzdvihuješ (ma) z brán smrti pozdvihnite, b-y, svoj e hlavy! 9 H. miluje b-y Siona vojdite do jeho brán priblížili sa až k b-m smrti otvorte m i b-y sprav. j ej muž je známy v b-ch budú kvíliť a smútiť j ej b-y b. bude potlčená v trosky tvoj e b-y budú vždycky otvorené nazveš . . . svoje b-y chválou j eho b-y zomdlejú nenoste bremená v sobotný deň . . . b -mi všetky jej b-y spustlé starci prestali sedávať v b-e b-y mesta budú pomenované zohýnate biednych v b-e súd pokoja súďte vo svojich b-ch vojdite tesnou b-ou ; Luk 13, 24 tesná b . a úzka cesta nepremôžu j ej ani b-y ríše smrti Ježiš . . . trpel vonku za b-ou 12 brán a na b-ch 12 anjelov od východu 3 b-y, od polnoci 3 b-y od poludnia 3 b-y, od západu 3 b-y každá b. bola z jednej perly j eho b-y sa nebudú zavierať


BRAT

ss

2M

29, 1 3

2Kr 1 9, 34 Mat 1 9, 1 4 Luk Sk

lM

2M

3M

4M 5M

9 , 49 1 1, 52 23, 2 26, 1

BRÁNICA b. s pečeňou ; 7, 4; 8, 1 6, 25

5M 22.

3M 3, 4, 1 0 ;

BRÁNIŤ budem b. toto mesto ; Iz 38, 6 nebráňte im prij sť ku mne ; Luk 18, 1 6 b-li sme mu vchádzajúcim ste b-li bráni dávať cisárovi dane vystrel Pavel ruku a b-1 sa

BRAT či som ja strážcom svojho b-a ? hlas krve tvojho b-a volá sme mužovia b-ia tak sa oddelili b . od b-a počul Abram, že je zajatý jeho b. moji b-ia, nerobte zlého hovor o mne : To je môj b. Ezav, môj b . , je chlpatý buď pánom svojich b-ov b. prišiel so ľsťou budeš slúžiť svojmu b-ovi zabijem Jakoba, svojho b-a vytrhni ma, prosím, z ruky môjho b-a 37, 1 1 jeho b-ia mu závideli 1 6 hľadám svojich b-ov 27 j e náš b., j e naším telom 42, 3 odišlo dolu 1 0 b-ov Jozefových ; 6 8 Jozef poznal svojich b-ov 20 najmladšieho b-a dovediete ; 1 5 ; 43, 3 , 4, 5 , 7 2 1 previnili (sme sa) proti svojmu b-ovi 43, 2 9 (Jozef videl) Benjamina, svojho b-a 45, 1 5 bozkal všetkých svojich b-ov 49, 8 Júda, teba budú chváliť tvoji b-ia 2, 1 1 Mojžiš . . . vyšiel ku svojim b-om ; Sk 7, 23 7 , 1 Aron, tvoj b., bude tvojím prorokom 32, 27 zabite každý svojho b-a 1 8, 1 4 neodkryješ nahoty . . . b-a svojho otca 1 9, 1 7 nebudeš nenávidieť svojho b-a 20, 2 1 človek, ktoFý by si vzal ženu svojho b-a 25, 2 5 keby schudobnel tvoj b. ; 25, 35, 39 4 6 nad svojim b-om, nebudeš . . . pa­ novať krute 32, 6 b-ia pôjdú do boja, a vy budete tu sedieť ? 13, 6 keby ťa skryte nahováral tvoj b. 15, 7 nezavrieš svoj ej ruky pred svojím núdznym b-om 17, 1 5 spomedzi svojich b-ov ustanovíš . . . kráľa 1 8, 1 8 proroka im vzbudím sprostred ich b-ov ; Sk 3, 22 20, 8 aby nezmalátnil srdca svojich b-ov

4, 9 IO 13, 8 11 1 4, 1 4 1 9, 7 20, 1 3 27, 1 1 29 35 40 41 32, 1 1

23, 1 9

Sud

9, 5

2Sa

1, 26

l Kr

1, 9

! Kr 1 2, 24 lPa 28, 2 2Pa 1 1 , 4 Neh 4, 1 4 5, 7 6, 1 5 Jób 1 9, 1 3 22, 6 22, 23 ž 49, 50, 69, 1 22, Pr

Iz Jer

8 20 9 8

1 33, 6, 17, 1 8,

1 19 17 19 24 27, 1 0 9, 19 1 9, 2 66, 20 9, 4 34, 1 4

Ez 38, 2 1 Hoz 1 2, 3 Mi 7, 2 Mat 4, 1 8 5, 22 22 24 7, 3 1 0, 21 1 2, 46 47 48 49 50 1 4, 3 18, 1 5 21 1 9, 29

nepožičiaš svojmu b-ovi n a úrok; 20 (Jerubbál) povraždil svojich (70) b-ov ; 56 úzko mi je nad tebou, môj b. Jo­ natán Adoniáš . . . povolal všetkých svo­ jich b-ov nebojujte proti svojim b-om počujte ma, moji b-ia nebojujte proti svojim b-om bojujte za svojich b-ov úžerou utiskujete . . . b-a moji b-ia sklamali mojich b-ov vzdialil odo mňa brával (si) záloh od svojich b-ov budem rozprávať o tvojom mene svojim b-om ; Žid 2, 1 2 nikto nijakým činom nevykúpi b-a hovoríš proti svojmu b-ovi cudzím som sa stal svojim b-om pre svojich b-ov . . . nech vládne pokoj v tebe aké milé je to, keď b-ia prebývajú kto rozsieva rôznice medzi b-mi v súžení sa rodi b. b., urazený neverou, vzdoruje milujúci pridŕža sa vernejšie ako b. lepší je blízky sused ako ďaleký b. nebude šetriť ani svojho b-a budú bojovať b. proti svojmu b-ovi dopravia všetkých vašich b-ov nedôverujte niktorému b-ovi, lebo každý b. klame po 7 rokoch prepustíte každý svojho b-a meč bude proti j eho b-ovi v živote matky držal svojho b-a loví svojho b-a do siete videl 2 b-ov Šimona . . . a Andreja kto sa hnevá na svojho b-a povedal svojmu b-ovi : Ráka najprv sa zmier so svojím b-om vidiš ivierko v oku svojho b-a; Luk 6, 41 b. b-a vydá na smrť ; Mar 13, 1 2 stáli vonku jeho matka i b-ia ; Mar 3, 3 1 . Luk 8, 20 tvoja matka i tvoji b-ia kto sú moji b-ia ; Mar 3, 33 hľa, moja matka i moji b-ia ; Mar 3, 34 ktokoľvek by činil vôľu môjho Otca . . . ten je mojím b-om ; Mar 3, 35 ženu Filipa, svojho b-a ; Mar 6, 17. Luk 3 , 1 9 keby zhrešil proti tebe tvoj b . ; Luk 1 7, 3 Pane, koľko ráz zhreší proti mne môj b. kto opustil domy alebo b-ov ; Mar 1 0, 29


BRAT Mat 20, 24 22, 25

nahnevali sa na tých 2 b-ov bolo u nás 7 b-ov ; Mar 12, 20. Luk 20, 29 23, 8 vy všetci ste b-ia 28, 1 0 iďte, zvestujte mojim b-om Mar 6 , 1 8 nepatrí sa ti mať ženu svojho b-a ; 3M 18, 1 6 1 2, 1 9 keby zomrel niečí b . Luk 8 , 1 9 prišli k nemu . . . jeho b-ia 21 b-mi sú tí, ktorí čujú slovo Božie 12, 1 3 povedz môjmu b-ovi, aby si roz­ delil 1 4, 2 6 nemá v nenávisti . . . b-ov 1 5 , 32 tvoj b. bol mŕtvy a ožil 1 6, 28 lebo mám päť b-ov 1 8, 29 kto by opustil . . . b-ov 20, 28 keby zomrel niekomu b. 22, 32 utvrdzuj svojich b-ov Ján 7, 5 ani jeho b-ia neverili v neho 1 1 , 2 1 môj b. by nebol zomrel; 32 23 tvoj b. vstane 20, 1 7 idi k mojim b-om a povedz im Sk 2, 37 čo máme robiť mužovia b-ia ? 7, 1 3 dal (sa) Jozef poznať svojim b-om 9, 1 7 Saule, b-u, Pán ma poslal 1 1 , 29 pošlú cieľom služby podporu b-om 1 6, 40 vidiac b-ov potešili ich 22, 1 mužovia b-ia ; 23, 1, 6 ; 28, 1 7 1 3 povedal mi : B-u Saule, prezri ! 28, 1 5 b-ia, keď počuli o nás, prišli nám naproti Rim 8 , 1 2 b-ia, dlžníci sme nie telu 2 9 aby on bol prvorodeným medzi . . . b-mi 1 4 , 1 0 prečo súdiš svojho b-a 1 3 aby ste nekládli b-ovi do cesty 1 5 ak zarmucuj e sa tvoj b. pre pokrm 2 1 nerobiť ničoho, na čom sa uráža tvoj b. l Ko 6 , 6 b. s b-om sa súdi 8 škodíte, a to b-om ! 7, 1 2 ak má niektorý b. neveriacu ženu 8 , 1 1 tvojou známosťou hynie slabý b. 1 3 ak pokrm pohoršuje môjho b-a 9 , 5 vodiť so sebou sestru ženu ako aj . . . b-ia Pánovi 1 4, 20 b-ia, nebuďme deťmi rozumom 15, 6 (Kristus) sa naraz ukázal . viac ako 500 b-om 58 milovaní b-ia, buďte pevní 1 6, 20 pozdravujú vás všetci b-ia 2Ko 1 1 , 9 môj nedostatok doplnili b-ia 26 v nebezpečenstvách medzi faloš. b-mi Gal 1, 1 9 okrem Jakoba, b-a Pánovho 2 , 4 pre vlúdivších sa faloš. b-ov 6, 23 pokoj b-om a láska Ef Fil 3, l b-ia, radujte sa v Pánovi Kol 1, 2 verným b-orn v Kristu 4, 7 Tichykus, milovaný b. ! Te 5, 4 b-ia, nie ste vo trne 25 b-ia, modlite sa za nás ! ; 2Te 3, 1 26 pozdravte všetkých b-ov

56 l Trn 5, 1 2Te 3, 1 3 Filém 16 Žid 2, 11 17 1 0, 1 9 Jak

lJ

1, 16 2, 15 4, 1 1 5, 7 2, 9 10 3, 10 14 16 17

Zj

4, 20 1, 9 6, 1 1 12, 1 0

napomínaj . . . mladších ako b-ov b-ia, neustaňte robiac dobre ako milovaného b-a nehanbí sa volať ich b-mi vo všetkom pripodobnený b-om máme b-ia, smelosť do vchodu do svätyne neblúďte, moji milovaní b-ia ! keby b. alebo sestra boli nahí kto hovorí zlé na b-a alebo súdi svojho b-a pozhovejte, b-ia, až do príchodu kto . . . nenávidí svojho b-a ; 11 ; 3, 1 5 kto miluje svojho b-a ; 4 , 2 1 kto nemiluje svojho b-a ; 1 4 lebo milujeme b -ov sme povinní klásť duše za b-ov videl by svojho b-a, že má ne­ dostatok svojho b-a by nenávidel, je lhár ja Ján, i váš b. až sa doplní počet . . . ich b-ov zvrhnutý (je) žalobník našich b-ov

Sk Jak lJ

20, 35 4, 3 3, 22

BRAŤ vaše dcéry budeme b. sebe neberte ich dcér svojim synom len dobré budeme b. od Boha berieš moju zmluvu do svojich úst Bože, neber ma preč beriem z tvojej ruky pohár závratu kto prosí, berie ; Luk 1 1 , 1 0 kto neberie svojho kríža od koho berú královia . . . daň ? všetci, ktorí berú meč, zahynú hadov budú b . kto berie tvoje, nežiadaj späť neberte ničoho na cestu ; Mar 6, 8 spravodlivo . . . berieme hodnú od­ platu blahoslavenejšie je dávať ako b . prosíte a neberiete čokoľvek prosíme, berieme

Za lPt

1 1, 14 1 , 22 2, 1 7 5, 9

A BRATSTVO zrušil b. medzi Júdom a Izr. cieľom . . . milovania b-a ; 2Pt 1, 7 b. milujte ; 3, 8 b. inde po svete

lM 2M Joz

49, 1 3 2, 3 3, 1 5

Sud

7, 1 2

l M 34, 1 6 Ezd 9 , 1 2 2, 10 Jób 50, 1 6 ž 1 02, 25 Iz 5 1 , 22 Mat 7, 8 1 0, 38 1 7, 25 26, 52 Mar 1 6, 1 8 Luk 6 , 3 0 9, 3 23, 4 1

Iz Jer Jl Am

42, 1 5 55, 1 2 4 , 24 3, 1 8 9, 13

BREH Zabulon, bude bývať smerom ku b-u položila do rákosia pri b-u rieky Jordán . . . rozlieva vody na všetky svoje b-y ako piesku na b-u mora ; l Sa 13, 5 . Žid 1 1 , 1 2 spustoším vrchy i b-y vrchy a b-y budú jasať všetky b-y sa pohybujú b-y potečú mliekom b-y sa budú rozplývať hojnosťou


57

BÚRAŤ

Mat Ján

13, 48 21, 4

2M

1, 1 1 23, 5 11, 11

(sieť) vytiahli na b . ráno, stál J . na b-u

BREMEN O ; BREMÄ

2Ko 1 2, 1 6 Gal 6, 2 5 Žid 1 2, 1

trápili svojimi b-ami (Izr.) (osol) leží pod svojím b-m zložil (si) na mňa b . všetkého tohto ľudu ponesú spolu s tebou b. ľudu aby nevošlo nijaké b. v sobotný deň sám sebe (som) b-m uvrhni na Hosp. svoje b . b. s i bol položil na naše bedrá nakladá (nám) b . svojich dobrodení novmesiace . . . stali sa mi b-m polámeš jarmo j eho b-a b. Babylona ; 2 1 , 1 b. Moábovo b. Damašku b. Egypta b. na Arábii b. Týru nenoste b-a v sobotný deň ; 1 7, 22, 24, 27 b. mesta Ninive b. slova Hosp . ; Mal 1, 1 moje b. ľahké ktorí sme niesli b. dňa viažu ťažké b-á kladiete na ľudí neznesiteľné b-á neuvaľovať na vás viacej nijakého b-a ja som na vás nepoložil b-a jedni druhých b-á neste každý ponesie svoje vlastné b. zložme každé b .

Iz

6, 13.

Hoz 4, 13

4M

6,

4M

Neh 1 3, Jób 7, 1 55, 66, 68, Iz 1, 9, 13, 1 5, 17, 19, 21, 23, Jer 17,

17 19 20 23 11 20 14 4 1 1 1 1 13 1 21

Náh 1, 1 Za 12, 1 Mat 1 1 , 30 20, 1 2 23, 4 Luk 1 1 , 46 Sk 1 5, 28

.A BREST A BRITVA 5 ; 8, 7. Sud 13, 5 ; 1 6, 1 7 . l Sa 1, 1 1 . ž 52, 4 . I z 7,20. E z 5 , 1

Fil Tit Zj

4 3

prikryje ťa svojimi b-ami osol . . . s dlhými b-ami

Jób

37,

8

zver . . . býva po svojich b-och

7,

3 4 5

12 26 3 4 12 8 32

s b-om a s harfou Mária . . . vzala b. dcéra mu išla von oproti s b-ami pred nimi pôjde harfa, b. spievali . . . s b-ami vesele hrali pred Hospodinom . „ na b-y ; 1Pa 13, 8 povyšujú svoj hlas pri bubne panny, bubnujúce na bubny vezmite žaltár a dajte b . chváľte ho n a b. b„ píšťala a víno odpočívať bude veselosť b-ov spustí H. na neho pri b-och

14, 1 Pr 2, 12 Hab

múdra žena buduje svoj dom beda tomu, kto buduje mesto krvou

Mat 1 2, Luk 3, Ján 1 6, 24, Sk Rím 8, I Ko 3, Kol 2, l Tm 4, 6, Žid 13,

ani v tomto veku ani v b-om aby ste utiekli b-emu hnevu b-e veci vám bude zvestovať hovoril o . . . b-om súde ani prítomné ani b-e veci buď prítomné veci buď b-e je tôňou b-ch vecí majúc zasľúbenie . . . b-eho života ochutnali . . . moci b-eho veku (mesto) b-e hľadáme

2Sa Jób

ž

Iz

3 1 , 27 1 5, 20 1 1 , 34 1 0, 5 18, 6 6, 5 21, 68, 81, 1 50, 5, 24, 30,

BUDOVAŤ

BUDÚCI 32 7 13 25 38 22 17 8 5 14

BUDÚCNOSŤ

Pr Jer

37, 37 24, 20 3 1 , 17

b . má človek pokoja zlý nemá v b-i nijakej odmeny tvoja b. má svoju nádej

3M

1 1 , 17

(nebudete jesť) b-a ;

A BUKAC

BRLOH Ž

1 04, 22

líhajú do svojich b-ov

BRUCHO lM Jób

3, 20, 40, ž 73, Ez 3, Mat 12, 1 5,

14 23 16 4 3 40 17

Luk

1 5, 1 6

l Ko

6, 13

Rim 1 6, 1 8

na svojom b-u sa budeš plaziť nech len má, čim by naplnil svoje b. j eho sila vo svaloch j eho b-a ich b. j e vytučené Synu človeka, nakrm svoje b. ako bol Jonáš v b-u veľryby čo vchádza do úst, ide do b-a ; Mar 7, 1 9 naplniť svoje b . mlátom svojmu vlastnému b-u pokrmy b-u a b. pokrmom

b-a vo vlastnom oku nepozoruj eš ; Luk 6, 4 1 b . j e v tvojom vlastnom oku vyjmi b. zo svojho oka ; Luk 6, 42

BUBON lM 2M Sud l Sa

ž

91, 17,

ktorých bohom je b. Kréťania boli a sú . . . lehnivé b-á (knižka) spôsobí ti horkosť v b-u ; 10

&. BRVNO Mat

A BRKO Ž Ez

3, 19 1, 12 1 0, 9

5M 1 4, 1 6

A BUKKI 4M

34, 22.

lPa 6, 5, 5 1 .

Ezd 7, 4

A BUKKIÁŠ ! Pa

25,

4

synovia Hémanovi : B. ;

13

A. BúL l Kr

6, 38

Neh

9,

v mesiaci búle

A BUNI ; BUNNI 4;

10, 1 5 ;

1 1 , 15

BÚRAŤ Jer

1, 1 0

ustanovil som ťa . . . aby si b-1


BURIČ

58

4M

20, 1 0

Jób Iz Jer Luk Sk

26, 1 2 51, 15 3 1 , 35 23, 5 1 6, 20 1 7, 6

4M ž Jon

1 4, 2, 83, 1,

9 1 3 11

J_ób

30, 1 4 z 1 07, 29 Pr 3, 25 Iz 47, 1 1 Jon 1, 4 12 Náh 1 , 3 Mat 8, 24

ž Ez Sk IM Ez Jób

1 07, 1 48, 1, 27,

25 8 4 14

1, 3 32, 2

1, 1 1 29 3, 1 8 2M 1 0, 1 5 ž 92, 8 1 02, 5 12 1 05, 35 15, 6 Iz 42, 1 5

Dan 4, 30 Mat 13, 26

BÚRIŤ I M 26, 3 svojou silou búri more B., ktorý búrim more ž 27, 9 (H. ) ktorý búri more 37, 36 búri ľud svojím učením Kaz 1, 9 títo ľudia súc Židia búria naše Mat 4, 7 mesto 5, 48 títo, ktorí búria celý svet 20, 26 BÚRIŤ SA Luk 6, 36 len proti Hosp. sa nebúrte Ján 14, 3 prečo sa búria národy 1, 23 Fil tvoji nepriatelia sa búria 4, 8 Zj more s a b-lo viac a viac ; 1 3 2 1 , 25 BÚRKA valia s a ako b . lM 13, 6 zastavuje b-u

neboj sa náhleho strachu ani b-y prijde razom n a teba b. 2M povstala veľká b. na mori pre mňa je táto veľká b . j eho cesta je vo víchrici a v b-e 3M veľká b. povstala na mori ; 5M Mar 4, 37

BÚRLIVÝ spôsobí to, že povstane b . vietor chváľte Hospodina . . . b. vietor b. vietor prišiel od severu uderil n a ňu b . vietor

A BÚZ 22, 2 1 . ! Pa 5 , 1 4 . J e r 25, 23

Sud 6, 25 J_ób 2 1 , 1 0 z 22, 13 Sk 1 4, 13 Žid 9, 1 3 1 0, 4

lM

BURIČ nože vy b-i, počujte

4. BÚZI Ezechiel, syn B-ho A. BUZITA B. z čeľade Rámov; 6

&. BÝK ; BYKO vezmi b-a z hoviad j eho b. skočí a nie bez oplod. b-ovia bázanskí ma obstúpili kňaz Jupiterov . . . odviedol b-ov a k krv kozlov a b-ov nie je možné, aby krv b-ov . . . odňala hriechy BYLINA nech vydá zem sviežu trávu; b-u dal som vám každú b-u ; 30 budeš j esť poľnú b-u požrali všetku b - u zeme rastú bezbožníci ako b. moje srdce je zbité ako b. schnem ako b . požrali všetku b-u v ich zemi tráva uschne, b. vyhynie všetku ich b - u usuším

12 1 2, 40 2 9 , 45 5 30 28 7 5 12 27 6, 1 15, 1

26, 28, 33, 9, Joz Sud 3, 8, ! Kr

2Pa ž

Pr

1 6, 23, 27, 1, 2, 7, 8, 1 0, 21,

9 6 4 33 21 11 12 30 9

11, 6 23, 6 33, 1 6 Ez 43, 9 3, 21 Jl Za 8, 3 1 4, 1 1 Luk 8, 27 4, 1 3 Sk 7, 48 Iz Jer

2Ko 6, 1 6 ! Tm 6, 1 6 21, 3 Zj Iz

34, 7

j edol b-u ako voly keď potom vzrástla b.

BYŤ budem s tebou a požehnám ťa; 2M 3, 12 veď si bol mojou pomocou a hľa, nebolo ho čo bolo, to i bude ; 3, 1 5 nebudeš pokúšať Pána vy tedy buďte dokonalí nie tak bude medzi vami; Mar 10, 43 teda buďte milosrdní aby ste tam, kde som ja, aj vy boli mám žiadosť zomrieť a b. s Kristom ktorý bol, ktorý je a ktorý prijde n oci tam nebude ; 22, 5 BÝVAŤ mali mnoho majetku a nemohli b. spolu Abram b-1 v zemi Kanaána bývali v Egypte . . . 430 rokov budem b. prostred synov !zr. ; ! Kr 6, 13 budete b. bezpeční vo svojej zemi vystavíš dom, ale nebudeš b. tak bude b. Izr. bezpečne možno, že ty b-š v mojom strede b-li synovia Izr. v strede Kananeja H. riekol, ž e chce b. v mrákave bude Boh b. na zemi ? ! H. riekol, že chce b. v mrákave kto bude b. na vrchu tvojej svätosti ? moje telo bude b. bezpečne budem b. v dome Hosp. dlhé časy aby som mohol b. v dome Hosp. kto mňa poslúcha, bude b. bezpečne úprimní budú b. v zemi ktorej nohy neb-jú v jej dome j a múdrosť b-m s opatrnosťou bezbožníci nebudú b. v zemi lepšie je b. v kúte na streche ; 25, 24 vlk bude b. s baránkom Izrael bude b. bezpečne Jer. bude b. bezpečne budem b. v ich strede H. bude b . n a Sione budem b. prostred Jer. Jer. bude b . bezpečne v dome neb-1, ale v hroboch poznali ich, že b-li s Ježišom Najvyšší nebýva v chrámoch; 17, 24 povedal B. : Budem b. v nich býva v neprístupnom svetle stan Boží s ľuďmi, a bude b. s nimi

4. BYVOL zostúpia s nimi aj b-y


59

Sud

4, 1 1

A CAANAIM postavil svoje stany . . . v C-e

Mi

1, 1 1

A CAANAN nevyjde obyvateľka C-a

Ä CADOK 17 C„ syn Achitúbov 2Pa 24-36 ; 1 7, 1 5 ; 1 9, 1 1 ; 20, 25 Jer 19 Achimaac, syn C-ov ; 1 8, 22, 27 8 C., kňaz 26--45 ; 2, 35 ; 4, 4 2 Azariáš, syn C-a 33 J eruša, dcéra C-ova 8, 1 2, 53 ; 9, 1 1 ; 1 2, 28 ; 1 5, 1 1 ; 1 6, 39 ; 1 8, 1 6 ; 24, 3, 6, 31 ; 27, 1 7 ; 29, 22. 2Pa 27, 1 ; 3 1 , 1 0 Ezd 7, 2 syna C-a, syna Achitúba Neh 3, 4 C., syn Baanov 29 C„ syn Immérov 1 0, 2 1 ; 1 1 , 1 1 ; 13, 1 3 . Ez 40, 46 ; 43, 1 9 ; 44, 1 5 ; 48, 1 1 4M A CALMON Sud l Kr Sud 9, 48. 2Sa 23, 28 2Kr Ä CALMONA 4M 33, 4 1 táborili v C-e ; 42 ž Jt.. CALMUNNA 2Sa

8, 15, 18, l Kr 1, 1, 4, 2Kr 15, lPa 6,

Sud 3M

]oz

lPa l Kr IM

4M l Kr

2Kr

synov C-ových pobili . . . oči C-ove oslepil ; Jer 39, 7 ; 52, 1 1 3 ; 24, 8 ; 2 . l Pa 3, 1 5, 1 6 . Jer 3� 1 , 3 ; 2� 3 ; 2� 1 ; 2� � 37, 1, 3, 6, 8, 2 1 ; 36, 4, 2, 34, 17, 18, 2 1 ; 38, 5--24 ; 39, 1 -5 ; 44, 3 0 ; 49, 3 4 ; 5 1 , 5 9 ; 52, 5 , 8 , 1 0 36, 1 0 urobil kráľom C-a 1 , 3 do konca 1 1 roku C-a 21, 7 vydám C-a . . . clo ruky Nabuch. 27, 1 2 hovoril som C-ovi 29, 2 1 o C-ovi . . . ktorí vám prorokujú (lož) 32, 4 C., judský kráľ, neuj de 5 zavedie C-a do Babylona 37, l kraľoval kráľ c„ syn Joziášov 38, 1 4 Cedekiáš . . . vzal proroka Jeremiáša 39, 5 dostihli C-a na rovinách J ericha 6 bab. kráľ pobil synov C-ových 52, 3 C. sa sprotivil bab. kráľovi

2Kr 25, 7

CED RA ako c-y nad vodami oheň . . . strávi c-y Libanona aby mi narúbali c-ier bodliak . . . poslal výzvu k c-e pozotínam jeho vysoké c-y ; Iz 37, 24 29, 5 hlas Hosp. láme c-y ; H. poláme c-y 8, 5-12, 15, 1 8, 2 1 . ž 83, 1 2 80, 1 1 révy narástli ako c-y CAP 92, 13 spravodlivý . . . porastie do vysoka ako c. 1 7, 7 nebudú viacej obetovať svojich obe­ 1 04, 16 stromy Hosp., c-y Libanona tí c-om PŠ 5, 1 5 vzozrenie ako Libanon, výborné Ä CAREA ako c-y 2, 1 3 na všetky c-y Libanona 1 9, 4 1 . Sud 13, 2, 25 ; 1 6, 3 1 ; 18, 2, 8, 1 1 . Iz 2Pa 1 1 , 10. Neh 1 1 , 29 14, 8 c-y Libanona 41, 1 9 dám, aby rástla na púšti c. A CÁREATOVEC Jer 22, 7 c-y . . . pohádžu na oheň Ez 2, 53 Cáreatovci; 4, 2 31, 8 c-y v záhrade Božej ho nezatienili 2, 9 výška (Amoreja) bola ako výška Am A CARETÁN c-ier 4, 1 2 ; 7, 46 1 1, 2 kvíľ, ó jedľo,pretože padla c. Za A CEBOJIM ; CEBOIM CEDROVÝ 1 0, 1 9 ; 1 4, 2, 8. 5M 29, 23. ! Sa 13, 1 8 . 3M 14, 6 živého vtáka i c-é drevo Neh 1 1 , 3 4 . Hoz 1 1 , 8 4M 1 9, 6 vezme kňaz c-é drevo Ezd 3, 7 dopravili c-é drevo z Liban. A CEDÁD A CEFANIÁŠ 34, 8. Ez 47, 1 5 6, 36. Jer 21, l ; 29, 25, 29 ; 37, 3 l Pa Jt.. CEDEKIÁŠ &. CEFAT 22, 1 1 Cedekiáš . . . si bol spravil žel. rohy; Sud 1, 17. 2Pa 14, 10 l Pa 18, 1 0 Jt.. CEFO ; CEFI 24 Cedekiáš . • • . . . uderil Micheáša I Pa 18, 23 IM 36, 1 1 synovia Elifazovi . . . C. ; 15. 24, 1 7 premenil j eho meno na C-a lPa 1, 36 1 8 C. mal 21 rokov, keď začal kraľovať ; .A. CÉLA 2Pa 36, 1 1 . Jer 52, 1 Joz 18, 28. 2Sa 21, 1 4 20 C. sa sprotivil bab. kráľovi 24, 9, 5, 14, 1 9,

6 15 6 9 23


CELAFCHAD 4M l Pa

26, 33 27, l 7, 1 5

2Sa

23, 37

A. CELAFCHAD C., syn Chéferov; 36, 2. J oz 1 7, 3 4M dcéry C-ove ; 7 ; 36, 6, 1 O, 1 1 meno 2. bolo C . , a C . mal dcéry lM A. CELEK C. Ammonský ; ! Pa 1 1 , 39

CELÝ moja je c-á zem budeš (ho) hľadať c-m svojím srdcom 6, 5 milovať budeš Hospodina . . . c-m svojím srdcom ; 1 0, 1 2 ; 1 3, 3 ; 30, 6 . Mat 22, 3 7 Joz 8, 3 1 oltár z c-ch kameňov ! Sa 1 2, 2 0 slúžiť Hosp. c-m svojím srdcom l Kr 1 5 , 1 4 srdce Azovo bolo c-é s Hosp. ž 33, 8 nech sa bojí Hosp. c-á zem 96, l spievajte Hosp., c-á zem 1 1 1 , l oslavovať budem Hosp. c-m srdcom 1 1 9, 1 0 hľadám ťa c-m svojím srdcom Pr 3 , 5 nadej sa na Hosp. c-m svojím srdcom 23, 1 7 choď v bázni Hosp. c. deň PŠ 4 , 7 c-á si krásna, moja priateľko 5, 1 6 c. je prežiadúcny Iz 1 , 5 c-á hlava je nemocná, a c-é srdce je neduživé Jer 4, 20 spustošená bude celá zem 27 c-á zem bude púšťou Luk 5, 5 c-ú noc sme pracovali Sk 1 1 , 1 4 budeš spasený ty aj c. tvoj dom Gal 5 , 9 málo kvasu nakvasuje c-é cesto Ef 6, 1 3 vezmite na seba c-ú zbraň Božiu Jak 3 , 6 (jazyk) poškvrňuje c-é telo 2M 5M

19, 5 4, 29

A CEMACH Za

3, 8 ; 6, 1 2

2M

13, 1 7

3M 4M

33, 1 3 26, 22 9, 1 0

SM

22, 22 1 0, 1 2 1 7, 1 6 26, 1 7 28, 7

Joz

Sud l Sa 2Sa

1 0, 18

lKr 10, 2 1 Pr 31, 10 l Ko 6 , 20 2M Zj

(Kanaán splodil) C-a ; l Pa 1, 1 6

CENA nemalo striebro . . . nijakej c-y j ej c. j e ďaleko nad perly kúpení (ste) z a veľkú c-u ; 7, 23

l Kr 2Kr 2Pa

29 29 8 4 14

4, 9 5, 6 1 8, 6 8, 5 1 8, 1 4 22, 22 31 1 9, 1 9, 21, 27,

33 7 33 22 6

Neh 9, 1 2 Jób 1 6, 22

A CENT 25, 39 ; 37, 24; 38, 24, 25, 27, 29 1 6, 21 ľadovec ako c-y A. CENTÚRION

Mar 1 5, 39, 44, 45 ! Sa

31, 1, 3, 23,

1 8, 22. 2Pa 1 3, 4

A CEMAREJ IM

3, 24 6, 1 2 24, 5 6 45, 2 4 3, 1 8

1 8, 20 32, 8

A CEMÁRAIM Joz

11, 5

A CERUJA 26, 6. 2Sa 2, 13, 1 8 ; 3, 39 ; 8, 1 6 ; 1 4, l ; 1 6, 9, 1 0 ; 1 7, 25 ; 18, 2 ; 1 9, Z l až 22 ; 2 1 , 1 7; 23, 1 8, 37. ! Kr 1, 7 ; 2, 5, 22. l P a 2, 1 6 ; 1 1 , 6, 39 ; 1 8, 1 2, 1 5 ; 26, 28 ; 27, 24 ž

1 7, 9 21, 14 22, 2 8 23, 1 0 11 24, 1 3 31, 4 34, 2 1 27 3 6 , 23 38, 1 9 1,

1

Ä CESNAK (jedli sme) c . CESTA strážiť c-u ku stromu života každé telo bolo porušilo svoju c-u učinil H. moju c-u šťastnú nevaďte sa na c-e ! nech ideme, prosíme, c-y 3 dní ; 5, 3 ; 8, 27 neviedol (ich) B. c-ou do zeme Filišt. oznámiš im c-u, ktorou majú ísť zišli z c-y, ktorú som im prikázal; 5M 9, 1 2 oznám m i svoju c-u spustnú vaše c-y na ďalekej c-e, preto bude sláviť Veľkú noc anjel Hosp. sa postavil do c-y aby si chodil po všetkých j eho c-ch ; l Kr 8, 58 viacej (sa) nevrátite touto c-ou budeš chodiť po j eho c-ch ; Joz 22, 5 jednou c-ou vyjdú . . . 7 c-mi budú utekať nebudeš mať zdaru na svojich c-ch po moj ej smrti . . . vybočíte z c-y vtedy sa ti podarí tvoja c. nikdy (ste) neišli tou c-ou odchádzam dnes c-ou celej zeme ; ! Kr 2, 2 nebude tvojej slávy na c-e chodili krivými c-mi pred Hosp. je vaša c. synovia nechodia po tvojich c-ch Dávid si múdre počínal na . . . c-ch ostrihal (som) c-y Hospodinove c. silného Boha je bezúhonná ; ž 18, 3 1 úprimného vodi svojou c-ou pojedz, lebo máš priveľkú c-u c-ou, ktorou prišiel, sa i navráti (Amon) nechodil po c-e Hosp. Jotám . . . upravil svoje c-y pred Hosp. osvecujúc im c-u pôj dem c-ou, ktorou sa nikdy nevrátim sprav. sa bude držať svojej c-y nechceme známosti tvojich ciest svetlo bude žiariť na tvoje c-y zná, aká je c. u mňa ostrihal som j eho c-u neznajú j eho ciest či on azda nevidí mojich ciest j eho o či hľadia na c-y človeka neporozumeli niktorým j eho c-m kto mu naložil j eho c-u ? kde je c. na miesto ta, kde býva svetlo ? na c-e hriešnikov nestojí


61

ž

Pr

CESTA 1, 6

H. zná c-u sprav., ale c. bezbožných Pr zahynie 5, 9 urovnaj predo mnou svoju c-u 1 6, 1 1 dáš mi znať c-u života 1 7, 5 drž moje kroky na svojich c-ch 1 8, 22 lebo som ostríhal c-y Hosp. 33 dáva, aby moja c. bola bezúhonná 23, 3 vodí ma po c-ch spravodlivosti 25, 4 daj mi znať, ó, Hosp., svoje c-y 8 vyučuje hriešnikov pravej c-e 9 vyučuje pokorných svojej c-e 27, 1 1 vyuč ma, Hosp., svojej c-e ; 86, 1 1 32, 8 vyučim ťa c-e, po ktorej pôjdeš 35, 6 nech je ich c. tmavá 37, 5 uvaľ na Hosp. svoju c-u 7 ktorému sa darí j eho c. 23 jeho c. sa mu ľúbi 34 ostrihaj j eho c-u (Hosp.) 39, 2 budem pozorovať na svoje c-y 5 1 , 1 5 budem vyučovať priestupníkov tvojim c-m 67, 3 aby znali na zemi tvoju c-u 77, 1 4 Bože, tvoja c. j e svätá 20 tvoja c. viedla cez more 8 1 , 1 4 keby bol Izr. chodil p o mojich c-ch 84, 6 blah., v ktorých srdci sú urovnané c-y 9 1 , 1 1 aby ťa ostríhali na . . . c-ch 95, 1 0 nepoznali mojich ciest ; Zid 3 , 1 O 1 03, 7 dal znať Mojžišovi svoje c-y 1 07, 7 viedol ich po rovnej c-e 1 7 trápili s a pre c-u svojho prestúpenia 1 19, 1 blah. bezúhonní čo do svojej c-y 1 4 c-e tvojich svedoctiev s a radujem 27 rozumieť c-e svojich nariadení 29 odstráň odo mňa c-u falše 30 vyvolil som c-u pravdy 32 pobežím c-ou tvojich prikázaní 37 obživ ma na svojej c-e 59 rozvážil som v mysli svoje c-y 1 0 1 zdržujem svoje nohy od každej zlej c-y 1 04 nenávidím každú c-u falše; 128 1 68 moje c-y sú pred tebou 120. až 1 34. (vždy 1. verš) pieseň na c-u hore do Jeruzalema 1 28, 1 (blah.) kto chodí po j eho c-ch 1 38, 5 budem spievať o c-ch Hosp. 139, 3 znáš dobre všetky moje c-y Kaz 24 veď ma c-ou večnosti Iz 1 40, 6 roztiahli sieť vedľa c-y 142, 4 na c-e . . . ukryli osídlo 1 43, 8 oznám mi c-u, ktorou mám ísť 1 45, 1 7 H. j e sprav. vo všetkých svojich c-ch 1 46, 9 c-u bezbožných prevracia 1 , 1 5 môj synu, nechoď na c-u s nimi 31 budú jesť z ovocia svojej c-y 2, 8 ostríha c-u svojich svätých 1 2 vytrhujúc ť a o d zlej c-y 1 5 s ú prevrátení n a svojich c-ch 1 8 j ej c-y vedú k mŕtvym

3, 6 17 23 4, 1 1 14 19 26 5, 8 21 7, 25 27 8, 2 13 22 32 9, 6 1 0, 29 1 1, 5 20 1 2, 1 5 1 3, 1 5 1 4, 1 2 1 5, 9 19 24 1 6, 7 9 17 25 1 9, 3 21, 8 29 23, 26 28, 1 0 18 30, 1 9 1 1, 9 26, 7 30, 2 1 35, 8 37, 29· 40, 3 42, 1 6 24 43, 1 6 48, 1 7

poznávaj ho na všetkých svojich c-ch j ej c-y s ú utešené c-y pôjdeš bezpečne svojou c-ou učim ťa c-e múdrosti nekráčaj c-ou zlostníkov c . bezbožných j e ako mrákava nech sú upravené všetky tvoje c-y vzdiaľ svoju c-u od nej c-y človeka s ú pred očami Hosp. nech sa neuchýli tvoje srdce na j ej c-y j ej dom je c-mi do pekla pri c-e, na rázcestí stojí zlej c-y . . . nenávidim H. si ma nadobudol za počiatok svojej c-y blah. sú tí, ktorí ostrihajú moje c-y kráčajte c-ou rozumnosti c. Hospodinova je pevnosťou sprav. bezúhonného urovnáva j eho c-u záľuba je v tých, ktorých c. j e bezúh. c. blázna je priamou v j eho očiach c. tých, ktorí robia neverne, je tvrdá niektorá c . j e priamou pred človekom, ale jej koniec c-rni smrti ; 1 6, 25 ; 2 1 , 2 ohavnosťou Hosp. je c. bezbožného c . leňocha j e ako plot z tŕnia c-ou života je rozumnému ísť hore keď sa ľúbia Hosp. c-y človeka srdce človeka vymýšľa svoju c-u c-ou úprimných j e odstúpiť od zlého j ej koniec c-mi smrti bláznovstvo človeka prevracia j eho c-u c. zločinného muža je prevrátená úprimný uváži a upraví svoju c-u tvoje oči nech pilne pozorujú moje c-y zavádza úprimných n a zlú c-u prevrátený č o do svojich ciest, padne (neznám) c-y orla v povetrí, c-y hada na skale choď po c-ch svojho srdca c-ou spravodlivému je priamosť toto j e t á c. ; choďte po nej idúc tou c-ou ani hlúpi nezablúdia odvediem ťa naspäť c-ou, ktorou si prišiel; 34 upravte c-u Hospodinovu ; Mat 3, 3 . Mar 1 , 3. Luk 3, 4. Ján 1, 23 povediem slepých p o c-e nechceli chodiť po j eho c-ch H., ktorý dáva c-u n a mori vediem ť a c-ou, ktorou máš isť


CESTA Iz

Jer

62

53, 6 55, 7 8 56, 1 1 57, 1 4 59, 7 8 62, 1 0 65, 2 2, 33 5, 4 6, 1 6 7, 3 10, 2 23 1 2, 1 1 6, 1 7 1 7, 1 0 1 8, 1 1 21, 8

PJ Ez

22, 2 1 23, 1 2 50, 5 1, 4 3, 40 7, 3 4 1 6, 43 1 8, 25 20, 43 21, 2 1 28, 1 5 33, 1 1 20

36, 3 1 32 Hoz 2, 6 1 0, 1 3 1 4, 9 Am 2, 7 Jon 3, 8 Náh Hag

1, 3 1, 5

Za

1, 3, 2, 3,

Mal Mat

4 7 8 1

5, 25 7, 1 3

obrátili (sme sa) n a svoju vlastnú c-u nech opustí bezbožný svoju c-u moj e c-y nie sú vašitni c-mi hľadia na svoju vlastnú c-u urovnajte c-u, odpracte závadu skrúšenie na ich c-ch ; Rim 3, 1 6 c-y pokoja neznajú ; Rim 3 , 1 7 urovnajte c-u prichádzajúcemu chodia c-ou nie dobrou učíš aj tie najnešľach. svojim c-m neznajú c-y Hospodinove pýtajte sa . . . ktorá je dobrá c. čiňte tak, aby vaše c-y . . . boli dob­ ré ; 18, 1 1 ; 26, 1 3 neučte sa c - e pohanov c. človeka nie je v j eho moci prečo sa darí c. bezbožných moj e oči hľadia na všetky ich c-y aby som dal každému podľa j eho c-y ; 32, 1 9 navráťte (sa) každý od svoj ej zlej c-y ; 25, 5 ; 35, 1 5 kladiem pred vás c-u života a c-u smrti to bola tvoja c. od tvojej mladosti ich c. ako klzké miesta budú sa pýtať po Sione . . . na c-u c-y dcéry Siona smutné skúmajme svoje c-y budem ťa súdiť podľa tvojich ciest ; 8 ; 24, 1 4 uvrhnem tvoj e c-y n a teba dám tvoju c-u na tvoju hlavu ; 22, 3 1 hovoríte : N i e j e pravá c. Pánova . . . či moja c. nie j e pravá ? 29 ; 33, 17, 20 tam sa rozpamätáte na svoje c-y bab. kráľ zastane na počiatku c-y, na rázcestí obochciest bol si dokonalý vo svojich c-ch odvráťte sa od svojich zlých ciest každého vás budem súdiť podľa j eho ciest rozpamätajte sa na svoje zlé c-y styďte sa pre svoj e c-y, dome Izr. opletiem tvoju c-u tŕním nadejal (si sa) na svoju c-u c-y Hospodinove sú priame nakrivujú c-u pokorných nech sa odvrátia každý od svojej zlej c-y j eho c. je vo víchrici a v búrke priložte svoje srdce ku svojim c-m ; 7 navráťte (sa) od svojich zlých ciest ak budeš chodiť po mojich c-ch vy ste vybočili z c-y upraví c-u pred mojou tvárou; Mat 1 1 , 1 0. Luk 7, 27 dokiaľ si s ním na c-e široká c„ ktorá vedie do zahynutia

Mat

7, 1 4 1 0, 5 13, 4

20, 30 21, 8 22, 1 6 Mar Luk

Ján Sk

1, 2 9, 33 1, 76 79 9, 3 1 0, 4 31 1 4, 23 1 4, 4 6 2, 28 13, 10

1 4, 1 6 1 6, 1 7 18, 26 Rim 3 , 1 6 1 1 , 33 l Ko 1 2, 3 1 l Te 3 , 1 1 Žid 9, 8 1, 8 Jak 5, 20 2Pt

2, 1 5 21 Júda 11 Zj 15, 3 2M 4M

1 2, 34 39 1 5, 2 1

7, 1 8 Jer Rim 1 1 , 1 6 l Ko 5 , 6 7 Mat 1 6, 1 3 S, 40 Sk

úzka c„ ktorá vedie do života na c-u pohanov neodídite niektoré zrnká padli vedľa c-y; Mar 4, 4. Luk 8, 5, 1 2 sedeli pri c-e 2 slep1 prestierali svoj e rúcha na c-u c-e Božej učíš ; Mar 1 2, 1 4 . Luk 2 0 , 2 1 ktorý pripraví c-u o čom ste to rozmýšľali . . . na c-e ? pôjdeš pred tvárou Pánovou priho­ toviť j eho c-y upravil naše nohy na c-u pokoja neberte ničoho na c-u nepozdravujte nikoho na c-e kňaz, (išiel) tou istou c-ou vyjdi na c-y a medzi ploty kam ja idem, viete, aj c-u viete ja som c. i pravda dal si mi poznať c-y života neprestaneš prevracať priame c-y Pánove ? nechal všetky národy ísť ich c-mi ktorí vám zvestujú c-u spasenia vyložili (mu) c-u Božiu bieda je na ich c-ch nevystihnuteľné (sú) j eho c-y ukážem (vám) zvrchovanú c-u Kristus nech ráči urovnať našu c-u ešte nie je zjavená c. do svätyne muž dvoj ej mysle je nestály na všet­ kých svojich c-ch obrátil hriešnika od j eho bludnej c-y opustiac priamu c-u zablúdili lepšie bývalo nepoznať c-u sprav. odišli c-ou Kainovou sprav. a pravdivé sú tvoje c-y CESTO vtedy vzal ľud svoj e c. napiekli z c-a . . . nekvas . koláčov z prvotiny svojho c-a budete dávať Hosp. ženy tniesia c. ak j e prvotina svätá, vtedy aj celé c. málo kvasu nakvasuje celé c. ; Gal 5, 9 aby ste boli novým c-m A. CEZÁREA C. Filipova ; Mar 8, 27 Cezárea ; 9, 30; 1 0, 1, 24 ; 1 1 , 1 1 ; 12, 1 9 ; 18, 22 ; 2 1 , 8, 1 6 ; 23, 23, 33 ; 25, 1 , 4 , 6 , 1 3

2Sa

A CÍBA 9, 2-1 2 ; 1 6, 1 -4 ; 1 9, 1 7, 29

!Pa

A. CIBEON 1, 38, 40

2Kr 1 2, 1

..t. CIBIA C. z Bér-šeby; 2Pa 24, l


CLO

63

lM

36, 2

A CIBON C. Hevejský; 36, 1 4, 20, 24, 29

4M

1 1, 5

A CIBUĽA (jedli sme) c-u

7, 20 Jób 3, 1 2 PJ 3, 14 Fil l Tm 1 , 6

Ezd Joz

Sk

A CIKLAG 1 5 , 3 1 ; 1 9, 5. l Sa 27, 6; 30, 1, 14, 26. 2Sa 1, 1 ; 4, 1 0 . l Pa 4, 30; 1 2, 1 , 20. Neh 1 1 , 2 8

l Sa

4M

4M

2M

1 8,

6.

3 1 , 22 22, 2

A CÍN (kov) c.; Ez 22, 1 8 , 20; 27, 1 2 A CIPPOR Balák, syn C-ov; 22, 4, 10, 1 6 ; 2 3 , 18. Joz 2 4 , 9 . S u d 1 1 , 2 5

3 1 1 , 22 1 2, 1 5 20, 28 l Ko 1, 2 1 0 , 32 12, 28 1 4, 4 15, 9 1 , 22 Ef 3, 2 1 5, 23

lM

CISTERNA hoďte ho do tejto c-y ; 20 hodili ho do c-y. A c. bola prázdna pi vodu zo svojej c-y vyrúbali c-y, deravé c-y prijdú k c-m, nenájdu vody

Pr Jer

CITARA 1 0, 5 pred nimi pôj de . . . c . 6, 5 . l Pa 1 3 , 8 ; 1 5 , 1 6, 28 ; 1 6, 5 ; 25, 1 , 3, 6. 2Pa 5 , 1 2 ; 9 , 1 1 ; A CIRKEV 20, 28 ; 29, 25 na tej skale zbudujem svoju c. Neh 1 2, 27 pri harfách a c-ch povedz to c-i ; a keby nepočúvol Jób 2 1 , 1 2 povyšujú svoj hlas . . . pri c-e ani cirkvi 33, 2 oslavujte Hosp. na c-e ž Pán pridával c-i zachránených 57, 9 zobuď sa, harfo a c-o ; 1 08, 3 prišla veľká bázeň na celú c. 7 1 , 22 budem ti spievať žalmy pri c-e povstalo veľké prenasledovanie 92, 4 pri ľúbezných zvukoch hudby na c. na c-u Saul len hubil c. ; Gal 1, 1 3 98, 5 spievajte Hosp. žalmy pri c-e ; dopočula s a o tom c. v Jer. 1 47, 7 Herodes . . . trápil niektorých z c-i 1 49, 3 pri c-e nech mu spievajú c. sa napnute modlila 150, 3 chváľte ho na harfe a c-e aby ste pásli c. Božiu Iz 5, 1 2 ; 1 6, 1 1 ; 23, 16. Dan 3, 5, 7, 10, 1 5 c-i Božej, ktorá je v Korinte 24, 8 utíchne veselosť c-y aby ste neboli urážkou . . . c-i A. CLO postavil B. v c-i . . . apoštolov Ezd 4, 13, 20 ; 7, 24 poplatok alebo c. ; kto prorokuje, vzdeláva c. Mat 9, 9 Ježiš videl „ . Matúša sedieť na cle ; prenasledoval (som) c. Božiu Mar 2, 14. Luk 5, 27 j eho dal za hlavu nado všetko c-i ; 17, 25 od koho berú kráľovia „ . c. Kol l, 1 8 Rim 13, 7 komu c„ tomu c. tomu sláva v c-i v Kristu Pozri tiež heslo : Daň Kristus je hlavou c-i

A CIPORA ; CIPPORA 2, 2 1 ; 4, 25; 18, 2

2, 47 5, 1 1 8, 1

37, 22 24 5, 1 5 2, 13 1 4, 3

Mar 1 2, 1 6

A CIMBAL 2Sa 6, 5. lPa 1 3, 8 ; 1 5, 1 6, 1 9, 28 ; 1 6, 5, 42 ; 25, 1, 6. 2Pa 5, 1 2, 1 3 ; 29, 25. Ezd 3, 1 0 . Neh 1 2, 27. Fil ž 1 50, 5

A CIRKEVNÝ budú (vás) vydávať pred c-é snemy

15 1 1 , 28 1 7, 7 25, 8 11 12 27, 24 4, 22

21

Sk

ako sa c. podriaďuje Kristovi Kristus miloval c. c„ nemajúcu škvrny tajomstvo . . . vzťahom na c. prenasledovateľ cirkvi ako sa potom bude starať o c. nech sa nekladie ťarcha na c.

CISÁR čí sa má dať c-ovi daň; Mar 1 2, 14. Luk 20, 22 dajte, čo je c-ovo, c-ovi ; Mar 1 2, 1 7 . Luk 20, 25 oni mu povedali : C-ov ; Mat 22, 2 1 . Luk 20, 24 rozkaz od c-a Augusta bráni dávať c-ovi dane a k tohto prepustiš, nie s i priateľom c-a nemáme kráľa okrem c-a bol (hlad) za c-a Klaudia robia proti nariadeniam c-a proti c-ovi som sa ničím neprehrešil na c-a sa odvolávam! na c-a si sa odvolal, pred c-a pôj deš musíš stáť pred c-om pozdravujú vás . . . z domu c-ovho

Mat 22, 1 7

4, 19, 22, 23

Mat 1 6, 1 8 1 8, 1 7 Sk

25 27 32 3, 6 3, 5 5, 1 6

Luk 2 , l 23, 2 A CILÍCIA Ján 1 9• 1 2 (mesto) Cilícia ; 1 5, 23, 40; 2 1 , 39 ; 22, 3; 23, 34 ; 27, 5 . Gal 1, 2 1 A CILLA

lM

5, 24

Fil l Tm CIEĽ prečo si si ma postavil za c. postavil ma ako c. strele ženiem sa za c-om Mar 1 3 , 9 od čoho niektorí sťa od c-a zablúdili

A CÍCHA 2, 43. Neh 7, 46 ; 1 1 , 2 1

6, 9

Ef

l Sa 2Sa


COAN 4M

lM

1 Sa

l Pa J ób lM Mat Luk Luk 2M

3M l Sa

ž Pr Iz Dan Mat Ján

Rím

l Tm l Pt

Fil lPt 2Pt

4M

A COAN (mesto) Coan ; Ž 78, 1 2, 43. Iz 1 9, 1 1, 1 3 ; 30, 4. Ez 30, 1 4

CUDZÍ odstráňte c-ch bohov; 4. Joz 24, 23. l Sa 7, 3 2M 29, 33 c. nebude j esť z toho A COÁR 30, 9 nezapálite na ňom c-ieho kadiva 1 3 , 1 0 (mesto) Coár ; 1 4, 2, 8 ; 3M 1 0, 1 synovia Áronovi . . . obetovali pred 19, 22, 23, 30. S M 34, 3. Iz 1 5, 5 . Hosp. c. oheň; 4M 3, 4; 26, 6 1 Jer 48, 34 22, 1 0 nikto c. nebude j esť svätého 4M 3 , 1 0 c„ kto by sa priblížil, zomrie ; A CÓBA 1 8, 7 1 4, 47. 2Sa 8, 3, 5, 1 2 ; 1 0, 6, 8; 23, 36. 5M 23, 20 c-iemu požičiaš na úrok l Kr 1 1 , 23. l Pa 1 8, 3, 5, 9; 1 9, 6. l Kr 1 1 , 1 Šalamún miloval c-ie ženy ž 60, 2 2Pa 1 4, 3 (Aza) odstránil oltáre c-ch bohov A CÓFACH 33, 1 5 ( Manasses) odstránil c-ch bohov 69, 9 c-m som sa stal svojim bratom 7, 35, 36 8 1 , 1 0 nebude u teba c-ieho boha A CÓFAR Pr 2 , 1 6 vytrhujúc ťa od c-ej ženy .2, 1 1 C. Naamatský ; 1 1 , l ; 20, l ; 42, 9 5 , 3 rty c-ej ženy kvapkajú medom 1 0 aby sa nenasýtili c. tvojej sily A COCHÁR 20 prečo by si sa kochal, môj synu, 23, 8; 25, 9; 46, 1 0 . 2M 6, 1 5 v c-ej 7, 5 aby ťa chránili od c-ej ženy ..t.. COLNÝ 22, 1 4 ústa c-ch žien sú hlbokou jamou 1 0, 3 colný Matúš 23, 33 tvoj e oči budú hľadieť na c-ie ženy 3, 1 2 prišli aj c. dať sa pokrstiť 2, 25 milujem c-ch a pôjdem za nimi Jer 5, 27 videl c-ého, menom Léviho 5, 1 9 slúžili ste c-m bohom 29 veľký zástup c-ch Ez 22, 29 berú násilne c-ie 1 9, 2 Zacheus . . . bol nadcolný Mat 17, 25 daň ? Od svojich synov a či o d c-ch ? CTIŤ Luk 1 6, 1 2 ak ste neboli verní v c-om Ján 1 0, 5 za c-m nikdy nepôjdú . . . pretože 20, 1 2 cti svojho otca i svoju mať ; neznajú hlasu c-ch 5M 5, 1 6 . Mat 1 5 , 4 ; 1 9, 1 9 . Rim 15, 20 aby som nestaval na c. základ Mar 7, 1 0 ; 1 0, 1 9. Luk 1 8, 20. 2Ko 6, 1 4 neťahajte c-ieho jarma Ef 6, 2 1 0, 1 5 nechváliac sa . . . c-mi prácami 1 9, 32 budeš c. osobu starca 2, 1 2 c. zmluvám zasľúbenia Ef 2, 29 viacej ctíš svojich synov ako mňa l Tm 5, 22 nezúčastňuj (sa) c-ch hriechov 30 tých, ktorí ma ctia, poctím Žid 1 3, 9 c-mi učeniami sa nedajte točiť 50, 23 kto obetuje chválu ma ctí 86, 9 Pane . . . budú c. tvoje meno CUDZINEC 3, 9 cti Hosp. zo svojho majetku l M 1 9, 9 c. a bude nás súdiť 29, 1 3 rtami ma ctí ; Mat 1 5 , 8. Mar 7, 6 23, 4 som tu u vás pohostín a c . 3, 1 8 tvojich bohov c. nebudeme 2M 12, 43 (pesach) c. nebude j esť 1 1 , 38 bude c. boha pevností l Kr 8, 43 učiň všetko, o čo bude volať k tebe, 15, 9 nadarmo ma ctia c. 5, 23 aby všetci c-li Syna, ako ctia Otca. l Pa 29, 1 5 lebo sme c-ami pred tebou Kto nectí Syna, nectí Otca ž 18, 45 c-i sa mi lichotne koria 8, 49 nemám démona, ale ctím svojho 39, 13 som c-om u teba Otca 54, 5 c-i povstali proti mne 1 2, 26 ak mne niekto slúži, toho bude c. 1 37, 4 ako by sme mohli spievať pieseň Otec Hosp. v zemi c-a 1, 25 ctili a bohoslúži!i stvoreniu Iz 60, 1 0 synovia c-a vystavia tvoje múry 5, 3 vdovy cti Jer 5, 1 9 budete slúžiť c-om 2, 1 7 kráľa ctite 5 1 , 2 pošlem proti Babylonu c-ov 5 1 c-i prišli na svätyne domu Hosp. A CTNOSŤ Ez 28, 7 dovediem na teba c-ov, ukrutných 4, 8 ak je nejaká c. Hoz 7, 9 c-i požierajú j eho silu 2, 9 aby ste zvestovali c-i Mat 25, 35 hosťom-cudzincom som bol ; 43 1, 3 ktorý nás povolal . . . hrdinskou 27, 7 pole na pochovávanie c-ov c-ou 2, 1 9 už nie ste c-ami Ef 5 chrabrú c. a v c-i známosť Žid 1 1 , 1 3 vyznávali, že sú c-ami A CUÁR CUDZOLOŽIŤ 1, 8 Netaneel, syn C-ov ; 2, 5 ; 73, 2 7 vytneš každého, kto cudzoloží 7 , 18, 23 ; 1 0, 1 5 odchádzaním 13, 23

lM

35, 2


65

CYRUS

6, 32 3, 8 9 23, 1 4 29, 23 Ez 23, 37 Hoz 7, 4 Mat 5, 32 1 9, 9 Pr Jer

Mar I O, 1 2 Ján 8, 4 Rim Zj

2, 22 2, 22

3M Ez

20, I O 1 6, 38 23, 45 Rim 7, 3 Jak 4, 4

3M Jób

20, 24, 50, Iz 57, Jer 9, 23, Mal 3 , Luk 1 8, l Ko 6, Žid 13, 4, Jak

ž

10 15 18 3 2 10 5 11 9 4 4

Pr 30, 20 Ez 1 6, 32 Hoz 3, 1 Mat 12, 39 Mar 8, 38 3M 20, 1 0 Jer 13, 27 Hoz 4, 2 Mat 5, 32 15, 1 9 Mar 1 0, 1 1 Ján 8, 3 5, 1 9 Gal 2Pt 2, 14

lM rM SM

1 7, 27 22, 25 17, 15

kto cudzoloží so ženou c-la odvrátená Izraelova c-la s kameňom (proroci) cudzoložia c-li so ženami c-li, a krv je na ich rukách všetci, koľko ich je, cudzoložia vzal za ženu prepustenú cudzoloží vzal by si za ženú inú, cudzoloží ; Luk 1 6, 1 8 vydala b y s a za iného, cudzoloží žena bola pristihnutá pri skutku, keď c-la ktorý hovoríš necudzoložiť, c-š ? ktorí cudzoložia s ňou Pozri tiež heslo : Smilniť

2Pa

2, 1 7

6, 32 Neh 13, 30 Jób 1 9, 15 ž 1 44, 1 1 Iz 61, 5 5, 2 PJ Ez 11, 9 Žid 1 1 , 34 Ezd Pr

I O, 2 5, 20 7, 5

A CUDZOLOŽNICA I Sa 1, 1 ; zomrie i cudzoložník i c. budem ťa súdiť súdami cudzoložníc budú (ich) súdiť súdom cudzoložníc 4M 25, 1 5 ; kým žije muž, budú ju volať c-ou cudzoložníci a c-e Pozri tiež hesl o : Smilnica 4M 1, 6 A CUDZOLOŽNÍK istotne zomrie i c. oko c-a striehne na mrak 1 Tm 4, 8 s c-mi máš svoj podiel synovia veštice, semeno c-a Sk 1 1 , 20 všetci sú c-mi zem je plná c-ov súd . . . proti c-om Sk 21, 1 6 nie som ako ostatní ľudia . . . c-ci c-ci (nezdedia kráľ. Božieho) c-ov bude súdiť Boh Sk 4, 36 ; c-ci a cudzoložnice Pozri tiež heslo : Smilník ž 1 04, 1 7 CUDZOLOŽNÝ PŠ 1, 14 taká je cesta c-ej ženy 4, 1 3 oj , c-á ženo ! zamiluj si ženu . . . c-ú 6, 9 Sk pokolenie, zlé a c-é ; 1 6, 4 v tomto pokolení c-om CUDZOLOŽSTVO človek, ktorý b y sa dopustil c-a tvoje c., tvoje rehotanie zlodejstvo a c. sa rozmohli vedie ju k c-u zo srdca vychádzajú . . . c-á ; Mar 7, 22 dopúšťa sa pri nej c-a doviedli . . . ženu, pristihnutú v c-e skutky tela, ktorú sú : c. majú oči plné c-a Pozri tiež heslo : Smilstvo

Mat 27, 32 Sk 13, 1

Šalamún spočítal všetkých mužov c-ov áno i c-a (vyslyš) tak som ich očistil od každého c-a stal som sa c-om vytrhni (ma) z ruky c-ov synovia c-a budú vašimi oráčmi naše domy sa dostali c-om dám vás do ruky c-ov ustúpiť prinútili tábory c-ov

C UDZOZEMKA pobrali (si) za ženy c-y ' ; I O, 1 0, 17, 44 prečo by si objímal ňadrá c-y ? od c-y, ktorá lichotí

A CÚF 9, 5. l Pa 6, 35 A CÚR 31, 8 . Joz 13, 2 1 . lPa 8, 30 ; 9, 36 A CÚRIŠADDAJ Šelumiel, syn C-ov ; 2, 1 2 ; 7 , 36, 41 ; 1 0 , 1 9

A CVICENIE telesné c. je na málo užitočné A CYPRAN niektorí mužovia C-ia A CYPRIANSKY Mnázon C. A CYPRUS (ostrov) 1 1 , 1 9 ; 13, 4 ; 1 5, 39 ; 2 1 , 3 ; 27, 4

A CYPRUS (strom) bocian, ktorý má svoj dom na c-och c-ovým strapcom mi je môj milý s cyprusmi a s nardami

A CYRÉ�AN Cyréňania ; 1 1 , 20 A CYRENENSKÝ Šimon C. ; Mar 1 5 , 2 1 . Luk 23, 26 Ludus C .

Luk

2, 2

A CYRENIUS bol C. vladárom nad Sýriou

Sk

2, 10

V kr ajoch

A CYRÉNUS Líbye, pri Cyréne

A CYRUS 36, 22 prvého roku Cyra ; Ezd 1 , 1 ; 6, 3 23 takto hovorí C . 1, 7 C . vydal nádoby domu Hosp. Ezd CUDZOZEMEC 1 , 1 , 2, 8 ; 4, 3, 5 ; 5, 13, 14, 1 7 ; 6, 1 4 od c-a, boli obrezaní 3, 7 podľa dovolenia Cyra, perz. kráľa 5, 13 C. rozkázal vystaviť tento dom z ruky c-a nebudete obetovať 44, 28 hovorím o C-ovi : Môj pastier nebudeš môcť dať nad seba človeka Iz 45, 1. Dan 1, 2 1 ; 6, 28 ; I O, 1 c-a 2Pa


66

3M IM ž

11, 16

Est

2M 3M 2M

I Sa

2M 5M ž Iz Jer Dan Mal Sk Zj

2Kr Gal 4M Zj

č 2Pa Jób ž

15, 22, 1, 1 0, 31, 37, 62, 1 1 9, 1 45, Pr 1 7, Kaz 3,

5 16 3 1 16 19 9 126 15 17 1 2 3

ČAKAŤ č-1 ešte iných 7 dni ; 1 2 mlč Hosp. a č-j n a neho č-j na Boha ; 1 2 ; 43, 5 ja budem vždycky č. č-m v nádeji na j eho slovo Izraelu, č-j na Hosp . ; 1 3 1 , 3 na mňa č-jú ostrovy; 60, 9 č-me na svetlo, a hľa, tma č-me na súd, ale ho niet budete č. na svetlo č-me na pokoj, a niet či máme č. iného ; Luk 7, 1 9, 2 0 4 lebo h o všetci č-li 8 prikazoval . . . aby č-li zasľúbenie 8 Otcovo 8, 5 3, 1 3 novú zem . . . č-me 2, 1 2 PŠ Iz 49, 8 A ČALÚN Jer 8, 7 1, 6 . P Š I , 5 . Iz 54, 2 . Jer 4, 20 ; 1 0, 20 ; Dan 2, 2 1 49, 29 7 , 25 12, 1 ČAPICA ; ČIAPKA 7 28, 39 spravíš aj č-u z kmentu Hoz 10, 1 2 29, 6 položíš č-u na j eho hlavu Am 5, 1 3 9 poviažeš im č-y na hlavu 8, 9 položil č-u na j eho hlavu Mi 2, 3 A. ČARODEJNICA Za 1 4, 7 22, 1 8 č-i nedáš žiť Mat 24, 45 Pozri tiež heslo : Veštica 26, 1 8 A ČARODEJNÍCTVO Mar 1 3 , 3 3 1 5, 23 spúra je taký hriech ako č . Luk 4 , 1 3 Pozri tiež heslo : Veštenie 8, 1 3 1 9, 44 41. ČARODEJNÍK 2 1 , 24 7, 1 1 povolal í faraon . . . č-ov 36 18, 1 0 nenáj de sa u teba . . . č. Ján 7, 6 58, 6 nepočul hlasu . . . č-a 19, 3 budú sa pýtať . . . č-ov 33 27, 9 nepočúvajte na . . . č-ov 2, 2 rozkázal kráľ povolať . . . č-ov 12, 35 3, 5 súd . . . proti č-om 1, 6 Sk 1 3, 6 našli tam akéhosi č-a 3, 1 9 8 ale sa im protivil Elimas, č. 1 7 , 26 2 1 , 8 č-om . . . bude ich diel v jazere 24, 25 22, 1 5 vonku budú psi a č-ci Rim 8, 1 8 Pozri tiež heslo : Vedomec; Veštec 13, 11 41. ČARODEJSTVO I Ko 4 , 5 2Ko 6, 2 9 , 22 smilstvá J ezábeline . . . a j ej č-á 5, 20 (skutky tela, ktoré sú) č. 4, 4 Gal ČARY 6, 9 23, 23 ; 24, 1 . Náh 3, 4. Sk 8, 9, 1 1 ; 10 5, 1 6 Ef 1 9, 1 9 9, 2 1 neurobili pokánia . . . zo svojich č-ov ! Tm 4, 1 1 8, 2 3 tvojimi č. zvedené boli do bludu

10 7 6 14 5 7 Iz 51, 5 59, 9 11 Jer 13, 1 6 14, 1 9 Mat 1 1 , 3 Luk 8, 40 1, 4 Sk 2Pt

A ČAJKA (nebudete j esť) č-y ; 5M 1 4, 1 5

8, 37, 42, 71, 1 30,

ČAS v takých č-och bez pravého Boha boli vyrvaní pred č-om dáva svoj e ovocie svojím č-om prečo sa skrývaš v č-och súženia v tvoj ej ruke sú moj e č-y nebudú sa hanbiť v zlý č. nadejte sa na neho každého č-u č. konať pre Hospodina dávaš ich pokrm na j eho č. priateľ miluje každého č-u všetko má svoj č. ; 1 7 ; 8, 6 č. rodeniu sa a č. umieraniu č. zabíjaniu a č. hojeniu, č. boreniu a č. stavaniu č. plakaniu a č. smiatiu č. milovaniu a č. nenávideniu č. vojne a č. pokoju srdce múdreho pozná č. a súd prišiel č . spevu vyslyším ťa v č. milosti bocian . . . zná svoje určené č-y on mení č-y a doby premení č-y a zákon bude č. súženia, akého nebolo na určený č. určených čias a pol č-u je č. hľadať Hosp. rozumný mlčí v takom č-e, lebo j e t o zlý č . lebo t o bude zlý č. v č. večera bude svetlo aby im dával pokrm na č. ; Luk 1 2, 42 môj č. je blízko neviete, kedy bude ten č. diabol . . . odišiel od neho do č-u veria do č-u a v č. pokušenia nepoznalo č-u svojho navštívenia dokíaľ sa nenaplnia č-y pohanov bdejte každého č-u môj č. nie je ešte tu, ale váš č. j e vždycky povedal J. : Ešte krátky č. som s vami ešte krátky č. je svetlo s vami v tomto č-e obnovíš Izr. aby prišli č-y občerstvenia určiac vopred odriadené č-y keď budem mať č., zavolám ťa utrpenia terajšieho č-u znajúc č., že je už hodina nesúďte ničoho pred č-om v príhodný č. som ťa počul teraz je č. práve príhodný keď prišla plnosť č-u svojím č-om budeme žať kým máme č., robme dobre vykupujúc si č. ; Kol 4, 5 v neskorších č-och odstúpia nie­ ktorí od viery


ČESŤ

67 2Tm 3, 1 4, 2 3 6 4, 1 6 Žid 11, 11 1, 17 l Pt 4, 17 5, 6 18 Júda 1, 3 Zj 2, 21 10, 6 1 1, 1 8 12, 1 2 20, 3 4M

7, 1 3

Kaz 1 2, 6 7, 3 PŠ Za 12, 2 Zj 5, 8 1 6, l 2 3 12

IM

40, 1 21 23

6, 23 24, 2 Jób 25, 3 Mat 27, 27 Ján 1 8, 3 2Kr

lM

12, 3

3M

25, 1 0,

9, 2 1 22, 2 8 31, 21 Pr Mat 24, 45 Luk 2, 4 l Sa

ž

nastanú nebezpečné č-y pristupuj v pravý i nepravý č. č„ keď neznesú zdravého učenia č. môjho odchodu sa už dostanovil našli milosť . . . v pravý č . Sára . . . porodila mimo č-u v bázni po č. svojho pútnictva je č„ aby sa začal súd aby vás povýšil svojím č-om v poslednom č-e budú posmievači lebo č. je blízko ; 22, 1 0 dal som jej č „ aby učin. pokánia už viac nebude č-u prišiel . . . č. mŕtvych, aby boli súdení (diabol) vie, že má krátky č. musí byť prepustený na malý č.

CAšA strieborná č. 70 šeklov váhy ; 7, 1 9-79 nerozrazí sa zlatá č. tvoje lono okrúhla č. Jeruzalem č-ou potácania majúc každý harfu a zlatú č-u vylejte 7 čiaš hnevu Božieho vylial svoju č-u na zem vylial svoju č-u na more vylial svoju č-u na veľkú rieku Pozri tiež heslo : Džbán; Krčah

Iz Ez Zj

13, 14, 20, 22,

16 1 4 4

CEĽAÔ budú požehnané v tebe všetky č-e zeme ; 28, 1 4 . Sk 3, 25 4 1 . 4M 26, 5-50, 57-58 ; 36, 6. 5M 1 1 , 6 moja č. je najmenšia všetky č-e národov sa budú klaňať nebojí sa za svoju č. ustanovil j eho Pán nad svojou č-ou pretože bol . . . z č-e Dávidovej

tvoj e č. z medi všetci sú tvrdého č-a nemajú pečate Božej na svojich č-ách znamenie na ich . . . č. majú jeho meno . . . na svojich č-ách neprijali znamenia na svoje č. j eho meno bude na ich č-ách

A ČEĽUSŤ Sud 1 5 , 15 našiel osliu č. 1 5 , 1 6, 1 7. Jób 40, 26. Ez 29, 4 ; Dan 3, 26. Hoz 1 1 , 4

38, 4.

A ČEREľíl PJ Hag

1, 1 5 2, 16

Pán šliapal č . panne dcére Júdovej nabral 50 z č-a

Jer

J;. ČERNIDLO 36, 1 8 . 2Ko 3, 3. 2J 12. 3J 1 3

2M

1 6, 24

28, 39 7, 5 17, 1 4 21, 26 24, 20 25, 6 22, 7 ž 14, 1 1 Iz A ČAŠNÍK 41, 14 prehrešil (sa) č . 51, 8 navrátil náčelníka č-ov d o jeho 66, 24 úradu za č-a 4, 7 Jon náčelník č-ov nepamätal na Jozefa Mar 9 , 44 Sk 12, 23 ČATA neprišli viacej lúpežné č-y sýrske H. poslal na neho lúpežné č-y 2M 25, 4 či j e počet j eho č-m ? zhromaždili na neho celú č-u pojal Judáš č-u vojska

A ČEĽADÍN

5M Jób

lM Iz Za Zj

lPa

Luk 1 6, 1 3 Rim 1 4, 4 lPt 2, 1 8

niktorý č. nemôže slúžiť 2 pánom 2Pa ktorý súdiš cudzieho č-a ž č-i takí, ktorí sa podriaďujú

2M 3M l Sa

CELO bude na č-e Áronovom pôjdem i ja proti vám č-m Dávid . . . uderil Filištína do č-a

28, 38 26, 24 1 7, 49

48, 4 3, 7 9, 4

25, 25 30 63, 2 1, 8 6, 2 6, 4 12, 3

1 6, 28

26, 1 8 8, 6 1 15 , 1 Pr 26, l Mal 1, 6 Mat 13, 57 Ján 4, 44

ä. CERV ; ČERviK nezasmradilo sa, ani v tom nebolo č-a nebudeš znášať, lebo to požerie č. moj e telo sa odialo č-arni moja sestra privolám č-om ľahnú do prachu, a č-y ich pokryjú sladnúť bude č-om čo potom smrteľný človek, č . a l e j a som č . č - y ťa prikrývajú neboj sa č-u Jakobov ako vlnu ich zožerie č. ich č. nezomrie B. nastrojil č-a kde ich č. nezomiera; 9, 46, 48 dali sa ho žrať č-y ČERVEC č. dvakrát farbený; 26, 3 1 , 36; 28, 5 . 3M 14, 4, 6, 49, 51, 52. 4M 1 9, 6. Joz 2, 1 8, 21. Iz 1 , 1 8 ČERVENÝ vyšiel prvý č. daj (mi) zhltnúť z toho č-ého prečo j e tvoje rúcho č-é muž sedel na č-om koni v prvom voze boli č-é kone vyšiel iný kôň, č. drak č„ ktorý mal 7 hláv Heslo č ervený, pozri tiež pri hesle: More Červené CESŤ vzdajte Hospodinovi č. ; 29. ž 96, 7, 8 nebude (to) na č. od Hosp. korunoval si ho slávou a cťou nie nám, ale svojmu menu daj č. nesluší bláznovi č. ak som ja otec, kde je moja č. ? prorok nie je bezo cti ; Mar 6, 4 prorok nemá cti vo svojej vlasti


ČESŤ

68

Rim

2, 1 0 9, 21 1 3, 7 l Tm l ,' 1 7 5, 17

2Tm Žid Zj

6, 16 2 , 20 2, 7 4, 9 11 5, 1 2 13 7, 12 1 9, 1 2 1 , 24

ž

1 6, 5 Za i 13, 8 Luk 1 0, 42 l Ko 1 3, 9 12

č. i pokoj každému, kto robí dobre j ednu nádobu na č. a druhú na neč. komu č., tomu č. múdremu Bohu, č. a sláva nech sú považovaní za ho dných dvojej cti ktorému č. a večná sila jedny na č. a jedny na neč. slávou a cťou si ho korunoval ; 9 dajú živé bytosti . . . č. hoden si . . . Bože, vziať slávu a č. hoden je Baránok, ten zabitý, vziať . . . č. Baránkovi dobrorečenie a č. č. a moc a vláda nášmu Bohu č. a moc Pánovi kráľovia zeme vnesú do neho svoju slávu a č. ; 26

ČIASTKA je č-ou môjho údelu dve č-y v nej budú vyplienené Mária si vyvolila dobrú č-u z č-y známe a z č-y prorokujeme teraz poznávam z č-y

H.

Á ČIERNY lM 3M l Pa Est PŠ

30, 13, 1 3, 1, 1, 5, Mat 5, Zj

32 31 5 6 5 11 36

6, 5

dobytča č-e ; 30, 33, 35, 40 č. vlas; 37 od Č-eho potoka egypt. č. mramor č-a som, ale krásna kadere vlnisté, č-e nemôžeš ani j ediný vlas uro b i ť č-m videl som a hľa, č. kôň

Est

Ez

lM 2M 3M

1 0, 2 78, 1 1 24, 1 4

24, 49 20, 6 1 8, 4 5 20, 22 22, 3 1 25, 18

5M

6, 29, Joz 22, Sud 2, lPa 18, 2Pa 9, Jób 5,

18 9 5 11 14 8 9

Pr

1 4, 40, 9 86, 1 0 1 03, 6 21 1 1 5, 3 1 1 9, 1 66 135, 6 1 43, 1 0 1 45, 1 9 1 2, 22 1 6, 1 2 21, 3

Kaz 3 , Iz 44, 46, Jer 9, 11,

15 14 24 10 24 6

22, 3 15 31, 32, Dan 9 , Am 3, Mat 3,

3 18 5 7 2

3, 3 • . .

ČIN

ž

ž

všetky č-y j eho moci zabudli na j eho č-y podľa tvojich č-ov ťa budú súdiť

5, 46 7, 12 21 24 12, 41 19, 1 6 2 1 , 23

ČINIŤ 23, 3 ak č-e milosrdenstvo a pravdu 5 činím milosť tisícim ; 5M 5, 1 0 15 moj e súdy budete č. ktoré, keď bude č. človek, bude 23 nimi žiť 28, 19 moj e súdy . . . budete ich č. ; 25, 1 8 . Luk 6 , 9 Ez 20, 1 9 ; 36, 27 27 prikázania „ . budete ich č . ; 35 5 M 5 , 3 1 ; 7 , 1 1 ; 15, 5 46 budete č. moj e ustanoven ia; SM 26, 16 budeš č. to, čo j e sprav. ; 2 1 , 9 1 0, 28 a b y ste rozumne č-li všetko 13, 3 aby ste č-li prikázanie 22, 1 9 synovia Izr., č-li to, čo je zlé Dávid . . . č-1 súd a sprav. 3, 2 aby si č-1 súd a sprav. 21 činí veľké veci ; 9, 1 0 ; 37, 5. 5, 19 ž 1 06, 2 1 29

niet toho, kto by č-1 dobré ; 3. Rim 3, 1 2 č. tvoju vôľu, môj Bože, s i želám ty si veľký a č-š divy H. činí to, čo je sprav. svätoslužobníci, ktorí č-e j eho vôľu Boh . . . činí všetko, čo chce č-m tvoje prikázama H. činí všetko, čo sa mu ľúbi nauč ma č. tvoju vôľu činí vôľu tých, ktorí sa ho boja ktorí činia pravdu, sa mu ľúbia ohavnosťou je kráľom č. bezbožnosť č. spravodlivosť a súd má radšej H. ako obeť sprav. je radosťou č. súd čokoľvek činí B., bude trvať ja H. č-m všetko ; 45, 7 č-m všetko, čo sa mi len ľúbi ktorý č-m milosť počujte slová tejto zmluvy a č-te ich nečiňte krivdy, nečiňte násilia keď č-1 súd a sprav., vtedy mu bolo dobre preto ti ustavične č-m milosť č-š tisícim milosť činili (sme) prevrátene H. nečiní ničoho, krome keď zjavil č-te pokánie; 4, 1 7 . Mar 1, 1 5 . Sk 2 , 38 č-te priame j eho chodníky; Mar 1, 3. Luk 3, 4 nečinia toho istého i publikáni ? aby vám ľudia č-li, to aj vy im č-te ; Luk 6, 3 1 kto čii:"ií vôľu môjho Otca ; 1 2, 50 kto čuj e tieto moj e slová a činí ich Ninivania . „ č-li pokánie ; Luk 1 1 , 32 Učiteľu, čo dobrého mám č. akou mocou č-š tieto veci ? Mar 1 1 , 28. Luk 20, 2 podľa ich skutkov nečiňte skutky činia nato, aby ich ľudia videli č-e z neho syna pekla toto bolo treba č. a tamto neopustiť čiňte učeníkmi všetky národy sluší v sobotu dobre č. a či zle č. dobre čiňte tým, ktorí vás nená­ vidia dobre čiňte a požičiavajte voláte : Pane, Pane, a neč-e, čo hovorím to čiň a budeš žiť ak nebudete č. pokánie ; 5 to čiňte na moju pamiatku ; l Ko 1 1 , 24, 25 nikto nemôže č. divy, ktoré ty č-š kto činí pravdu, ide k svetlu čokoľvek on činí, to . . . činí aj Syn ktorí dobre č-li na vzkrieseníe


69 Ján

ČISTÝ 8, 29 34 13, 17 14, 12 15, 24

Sk

3, 6, 8, 1 6, Rim 7,

19 8 22 30 15 19 1 2, 8 Gal 6, 9 Fil 2, 14 3, 23 Kol Žid 1 0, 7 13, 21 Jak 4, 17 !Pt 2, 15 1J 2, 1 7 3, 22 Zj 2, 5 21, 5 Jób

34, 22

ž

1 4, 4

36, 1 3 92, 1 0 94, 4 101, 8 Hoz 6, 8 Luk 13, 27 Rim Jak Zj

2, 13 1, 22 13, 18

z

73, 1 3 Mat 1 1 , 5 23, 25 2Sa

22, 2 1

Jób 22, 3 0 Pr 22, 1 1 2Ko 6, 6 l Tm 4, 1 2 5, 2

č-m to, čo sa j emu ľúbi kto činí hriech, je sluhom hriechu blah. ste, keď to aj č-e skutky, ktoré ja č-m, bude aj on č. keby som nebol č-1 medzi nimi skutkov čiňte pokánie a obráťte sa Štefan . . . č-1 veľké zázraky preto čiň pokánie čo mám č„ aby som bol spasený č-m to, čo nenávidím ; 7, 1 6, 20 neč-m dobrého, ktoré chcem kto činí milosrdenstvo činíac dobre neustávajme všetko čiňte bez reptanía čokoľvek č-e, robte z duše idem . . . aby som č-1, ó, Bože ; 9 aby ste č-li j eho vôľu kto tedy vie dobre č. a nečiní aby ste dobre činiac zapchali ústa kto činí vôľu Božiu, trvá n a veky č-me to, čo je ľúbe pred ním čiň pokáníe a čiň prvé skutky hľa, č-m všetko nové

ČINITEĽ niet tmy . . . kde by sa skryli č-ia neprávosti či toho nevedia všetci č-ia neprá­ vosti ; 53, 5 č-ia neprávosti padnú rozpŕchnu sa všetci č-ia neprávosti honosia sa všetci č-ia neprávosti vyťal všetkých č-ov neprávosti Gileád, mesto č-ov neprávosti odstúpte odo mňa všetci č-ia ne­ právosti č-ia zákona budú ospravedlnení buďte č-mi slova ČÍSLO kto má um, nech spočíta č. šelmy, lebo je to č. človeka ČISTIŤ daromne, že č-m svoje srdce malomocní sa čistia č-e vonok pohára ; Luk 1 1 , 39 ČISTOTA vrátil mi podľa č-y mojich rúk; 25. ž 18, 21, 25 bude vytrhnutý č-ou tvojich rúk kto miluje č-u srdca v mravnej č-e príkladom . . . v mravnej č-e ako sestry v celej č-e

A ČISTOTNÝ Jak

3, 1 7

múdrosť z hora je ponajprv č-á

IM

7, 2

ČISTÝ zo všetkých hoviad č-ch si vezmeš po sedmoro

lM

2

7,

8, 20 2M

25, 1 1

2M

25, 3 1 27, 2 0 6, 1 1

3M

1 0, 1 1 13,

6 17

1 4, 8 48 53 1 6, 30 20, 25 7 11 19 22 5M 11 27 2Sa 31 5 , 13 2Kr Jób 1 1 , 4 14, 4 15, 1 4 15 1 6, 1 7 17, 9 25, 4 5 33, 9 1 2, 7 z 18, 27 19, 9 10 51, 9 4M

22, 1 8, 1 9, 1 2, 1 4, 22,

73,

12 1

Pr

20, 9 30, 1 2

Ez

36, 25 44, 23

Sof Mat

3, 9 5, 8 8, 3 27, 24

z hoviad, ktoré nie sú č-é, vezmeš po dvoje ; 8 Noach . . . vzal zo všetkých č-ch hoviad a všetkých č-ch vtákov a obetoval c-e zlato ; 25, 17, 38 ; 28, 1 4 ; 37, 2 , 6 , 1 1 , 1 7, 23, 24 ; 39, 25. l Kr 6, 2 1 . Jób 28, 1 9 . Dan 1 0, 5. Zj 2 1 ., 1 8, 2 1 svietnik z č-ého zlata ; 3 6 č-ého oleja olivového vynesie popol von za tábor na č-é miesto robiť rozdiel . . . medzi neč-m a medzi č-m ; 1 1 , 47 operie svoje rúcho a bude č. vyhlási kňaz toho, kto bol postih­ nutý rancu, za č-ého ; č. j e umyje sa vodou a bude č. ; 9 kňaz vyhlási dom za č. pokryj e na dome nečistotu a bude č. o d všetkých svojich hriechov bu­ dete č. budete robiť rozdiel medzi č-m hovädom a medzi neč-m keď zájde slnko, bude č. č. v tvojom dome to bude j esť ; 1 3 č. pokropí neč-ého neč. i č. to bude spolu j esť č-ch vtákov budete jesť ; 20 s č-m si č. reč Hosp. j e č-á ; Ž 1 8, 31. Pr 30, 5 umy sa buď č. ! moja náuka je č-á, a vraj som č. môže vydať č-é z neč-ého ? čo je smrteľný človek, aby bol č. nebesia nie sú č-é v j eho očiach moja modlitba je č-á kto j e č-ch rúk, priberie sily ako (môže) byť č. splodený zo ženy hvie zdy nie sú č-é v jeho očiach č. som, bez prestúpenia slová Hosp. sú č-é s č-m sa dokazuješ č-m prikázanie Hosp. j e č-é bázeň Hosp. je č-á očisti ma od hriechu yzopom, a budem č. stvor mi č-é srdce dobrý je Boh . . . tým, ktorí sú č-ého srdca kto môže povedať . . . som č. je pok., ktoré j e č-é vo svojich očiach pokropím vás č-ou vodou, a bu­ dete č. oznámia im rozdiel medzi neč-m a č-m vtedy národom č-é rty blah. č. srdcom chcem, buď č. ; Mar 1, 4 1 . Luk 5, 1 3 som č. krvi tohto sprav-


čiTAŤ Ján

70

2Tm

13, 1 0 15, 3 20, 26 1 4, 20 1 1, 2 1, 1 0 4, 8 1, 5 3, 9 5, 22 1, 3

Tít Žid Jak lPt

2, 22 1 , 15 10, 23 1, 27 1 , 22

Sk Riin 2Ko Fil ! Tm

2Pt lJ Zj

3, 3, 15, 1 9, 21, 22,

1 3 6 14 18 1

2M 5M

24, 7 17, 19 31, 1 1 8, 34 J oz Neh 8, 8 Kaz 12, 12 34, 1 6 Iz Jer 36, 15 Mat 1 2, 3 2 1 , 16 42 22, 3 1 Sk Zj

24, 15 8, 28 30 1, 3

1 Tm

4, 13

lM

1 , 26 27 2, 7 15 18 3, 22 24 6, 3 5 6 7

vy ste č., ale nie všetci vy ste už č . pre slovo som č. krvi všetkých všetko je o sebe č-é ako č-ú pannu Kristovi aby ste boli č. čo je mravne č-é láska z č-ého srdca tajomstvo viery v č-om svedomí seba ostrihaj č-ého Bohu, ktorému slúžim . . . v č-om svedomí vzývajú Pána z č-ého srdca všetko je č-é č-m telo umyté č-ou vodou č-é náboženstvo milujte j edni druhých z č-ého srdca povzbudzujem vašu č-ú myseľ očisťuj e sa, tak ako je aj on č. oblečení v ľanovom, č-om . . . rúchu odiati kmentom, bielym a č-m mesto bolo č-é zlato ukázal mi č-ú rieku

lM

2M

3M 4M 5M

8, 2 1 9, 6 1 6, 1 2 4, 10 11 21, 12 16 33, 20 24, 21 1 2, 3 23, 1 9 4, 3 8, 3

l Sa l Kr

2, 25 1 6, 7 8, 3 1 46

2Pa

6, 18 1 4, 1 1

ČÍTAŤ Jób vzal knihu zmluvy a č-1 bude v ňom č. po všetky dní budeš č. tento zákon pred . . . Izr. č-1 všetkv slová zákona č-li z knihy, zo zákona; 1 8 ; 9, 3 mnoho č. je zomdlením tela hľadajte v knihe Hosp. a č-jte Báruch č-1 v ich uši či ste neč-li, čo urobil Dávid; Mar 2, 25. Luk 6, 3 či ste nikdy neč-li, že z úst ne­ mluvniat či ste nikdy neč-li v písmach : Kameň; Mar 12, 1 0 o zmŕtvychvstaní mŕtvych č i ste neč-li kto č-š, rozumej ; Mar 13, 1 4 č-1 proroka Izaiáša či aj rozumieš, čo č-š ? ž blah., kto číta

2, 4 4, 1 7 5, 7 17 7, 17 9 , 32 1 2, 1 4 1 4, 1

A. ČÍTANIE buď bedlivý č-a ČLOVEK B. riekol : Učiňme č-a B. stvoril č-a na svoj obraz ; 9, 6. 5M 4, 32 č. sa stal živou dušou B. vzal č-a a umiestil ho v záhrade nie je dobre byť č-ovi samotnému č. sa stal ako j eden z nás (Boh) vyhnal č-a nebude s a môj Duch prieť s č-om H. videl, že sa množí zlosť č-a H. ľutoval, že učinil č-a H. riekol : Zahladím č-a

1 5, 1 4 16 22, 2 25, 6 27, 1 3 32, 2 1 33, 1 2 34, 1 1 15 21 37, 7 5, 7 8, 5 1 0, 1 8 18, 49 22, 7 32, 2 36, 7 39, 6 7 41, 1 0 43, 1 45, 3 49, 1 3 21 55, 1 4 56, 2 12

č o vytvorí srdce č-a, j e zlé kto vyleje krv č-a, toho krv bude vyliata č-om bude to divoký č. (Izmael) ja nie som výmluvný č. ktože dal ústa č-ovi kto by ubil č-a kto by ukradol č-a a predal lebo ma neuvidí č. kto by zabil č-a, zomri e ; 1 7 Mojžiš bol veľmi pokorný č . B . nie j e č „ aby klamal č-a, ktorý išiel za Bál-peorom, zahladil H. nie na samom chlebe žiť bude č. ; Mat 4, 4. Luk 4, 4 ak zhreší č. proti č-ovi nehľadím na to, na čo hľadí č. keby zhrešil č. proti svojmu blížnemu nieto č-a, ktorý by nehrešil ; 2Pa 6, 36 bude bývať B . s č-om n a zemi ? nech nemá proti tebe moci mizer­ ný č. čo má č„ dá za svoj život či je smrteľný č. sprav. ako B . č . sa rodí n a trápenie blah. č„ ktorého tresce B . čo j e smrteľný č. B . nie je č-om ako j a zavrie č-a, a neotvorí sa č., splodený zo ženy, j e krátkeho veku čo je . . . č„ aby bol čistý č., ktorý pij e neprávosť prospeje niečim č. silnému Bohu ? smrteľný č . , červ, a syn č-a červiak to je podiel bezbožného č-a nebudem pochlebovať č-ovi B. (je) väčší ako smrteľný č. lebo on odplatí č-ovi tak by sa č. navrátil do prachu j eho oči hľadia na cesty č-a pečatí ruku každého č-a č. krvi a ľsti sa oškliví Hosp. čo je smrteľný č. ; Žid 8, 5 aby viac nestrašil smrteľný č. vytrhol si ma z moci ukrutného č-a som červ a nie č. ; som potupou č-a blah. č., ktorému H. nepočíta ne­ právosti zachrániš č-a i hovädo, ó, Hosp. všetko je márnosť, i každý č. ; 1 2 áno, č. i d e t a ako tôňa č„ s ktorým som žil v priateľstve vysloboď ma . . . od č-a, ľstivého krásnejší nad všetkých synov č-a č. netrvá vo svojej sláve č. v sláve, ak tomu nerozumie ale ty, biedny č-če, rovný mne č. dychtí po mne čo mi môže urobiť č. ? ; 1 1 8, 6


71

ČLOVEK

lebo je márna pomoc č-a márnosť sú synovia č-a i prudký hnev č-a ťa musí chváliť blah . č„ ktorý má svoju silu v tebe blah. č„ ktorý sa nadeje na teba č. je čo do svojich dni ako t ráva 103, víno obveseľuje srdce . . . č-a 1 04, márna je pomoc č-a 1 08, blah. č._, ktorý sa bojí Hosp. 1 12, dobrý č. sa zmilováva ich modly sú . . . dielom rúk č-a 1 15, každý č. j e lhár ; Rím 3, 4 1 1 6, lepšie je utiecť sa k Hosp. ako 1 1 8, dúfať v č-a 1 40, 2 vytrhni ma, Hosp„ z moci zlého č-a 1 2 č. zlého jazyka nebude stáť 1 44, 3 Hosp„ čo je č„ že ho znáš 4 č. je podobný márnosti Pr 3, 1 3 blah. č„ ktorý našiel múdrosť 3 0 nevaď sa s č-om bez príčiny 3 1 nezáviď ukrutnému č-ovi 5 , 2 1 cesty č-a sú pred očami Hosp. 6, 27 môže č. vziať oheň do svojho lona 28 môže č. chodiť po žeravom uhlí 1 1 , 7 keď zomiera bezbožný č„ hynie nádej 1 2 rozumný č. mlčí 1 2, 3 č. neobstojí v bezbožnosti 8 č-a chvália podľa j eho rozumu 15, 1 8 hnevivý č. vzbudzuje svár ; 29, 22 1 6, 2 cesty č-a sú čistými v jeh o očiach 9 srdce č-a vymýšľa svoju cestu 28 prevrátený č. rozsieva svár 1 9, 1 1 rozum č-a zdŕža jeho hnev 2 1 , 29 bezbožný č. je tvrdý 22, 9 č_ dobrotivého oka bude požehnaný 24 nepriateľ sa s hnevivým č-om 27, 20 nenasýtia (sa) oči č-a 28, 1 7 č„ obťažený ľudskou krvou Kaz 1 , 3 aký úžitok má č. zo . . . práce; 2, 22 1 3 trudné zamestnanie_, ktoré dal B . synom č-a 3, 1 1 č. nevystihne diela, ktoré koná B . 6, 7 práca č-a j e pre jeho - ústa 7, 20 niet sprav. č-a na zemi 8, 1 múdrosť č-a osvecuje j eh o tvár 8 niet č-a, ktorý by vládol nad duchom 9 č. (vládne) nad č-om na svoje zlé 9, 1 č. nevie o ničom, čo je pred ktorým 3 srdce synov č-a je plné zlého 1 2 č. ani nezná svojho času 12, 5 č. ide do domu svojej večnosti 2, 1 1 vysoké oči č-a budú znížené Iz 1 7 zohnutá (bude) hrdosť č-a 22 prestaňteže čakať pomoc od č-a 13, 7 každé srdce č-a sa rozplynie 1 2 bude mizerný č. drahší 38, 1 1 nebudem viacej vídať č-a 45, 1 2 učinil zem a stvoril som č-a ; Jer 27, 5 55, 7 nech opustí . . . nešľachetný č. svoje myšlienky

ž

60, 62, 76, 84,

13 10 11 6 13 15 15 13 1 5 4 11 8

Jer

23 5 11 2 10

Mi

6, 8

S of

1, 3 17 3, 8 4, 4

10, 17, 26, 28, Ez Dan 2,

Mal Mat

7, 6

7, 24 8, 9 1 0, 35 11, 8 1 2, 1 0 12 35 45 13, 24 28 1 5, 1 1 11 1 6, 26 26 18, 7 19,

6

22, 1 1 26, 24

Mar

27, 72 2, 27

5, 8 1 0, 7 12, 1 4 1 5 , 39 Luk 5, 8 20 10, 30 1 1 , 24 12, 14 1 2, 1 6 1 4, 1 6 30 1 5, 1 1 1 6, 1 19 19, 7 21 20, 9 22, 22

cesta č-a nie je v j eho moci zlor. muž, ktorý sa nadeje na č-a č. zaslúžil, aby bol odsúdený ty (si) len č. a nie silný B. niet č-a na zemi, ktorý by mohol povedať vec oznámili ti, č-e to, čo j e dobré nepriateľmi č-a sú j eho domáci; Mat 1 0, 36 vyplienim č-a z povrchu zeme zovriem č-a úzkosťou má č. okrádať Boha ? č. nebude žiť na samom chlebe ; Luk 4, 4 pripodobnim rozumnému č-ovi som č. pod mocou ; Luk 7, 8 rozdeliť č-a proti jeho otcovi č-a, odiateho mäkkým rúchom ; Luk 7, 25 č„ ktorý mal uschlú ruku o koľko viac je č. než ovca dobrý č. z dobrého pokladu srdca ; Luk 6, 45 posledné veci toho č-a bývajú hor­ šie ; Luk 1 1, 26 podobné č-ovi, ktorý zasial č. nepriateľ to urobil nie to, čo vchádza do úst, poškvr­ ňuje č-a čo vychádza z úst, to poškvrňuje č-a ; Mar 7, 20 čože to osoží č-ovi, keby získal ; Mar 8, 36. Luk 9, 25 aké výmenné dá č. ; Mar 8, 37 beda č-ovi, skrze ktorého prichádza pohoršenie čo B. spojil, č. nech nerozlučuje ; Mar 1 0, 9 č-a, neodiateho svad. rúchom lepšie keby sa ten č. nebol narodil ; Mar 1 4, 2 1 neznám toho č-a ; 74. Mar 1 4, 7 1 . sobota j e učinená pre č-a a nie č. pre sobotu vyjdi z č-a, nečistý duchu! opustí č. svojho otca i mať nehľadíš na osobu č-a tento č. bol naozaj Syn Boží lebo som hriešny č. č-če, odpustené sú ti tvoje hriechy istý č. išiel z Jeruzalema keď vyj de nečistý duch od č-a č-če, kto ma ustanovil za sudcu bohatého č-a zem hojne zarodila nejaký č. urobil veľkú večeru tento č. začal stavať nejaký č. mal 2 synov bohatý č„ ktorý mal správcu bohatý č., ktorý sa obliekal k hriešnemu č-ovi vošiel nocovať pretože si prísny č. ; 22 istý č. vysadil vinicu, prenajal ju beda tomu č-ovi, ktorý ho zrádza


ČLOVEK Luk 22, 60 23, 4 Ján

Sk

2, 25 3, 4 27 5, 5 7, 22 46 9, 1 6 16 1 0 , 33 1 1 , 47 50 1 9, 5 1 0, 26 22, 25 24, 5

32 1 28 12 6 22 24 9, 20 l Ko 2, 9 11 14 3, 3 7, 1 15, 2 1

Rim

26, 2, 3, 5, 6, 7,

45 47 2Ko 4, 1 6 1 1, 6 12, 2 4 Gal 1, 1 1 6,

1 7

72 č-če, neviem, čo hovoríš nenachádzam nijakej viny na tomto č-ovi vedel, čo bolo v ktorom č-ovi ako sa môže narodiť č„ keď je starý ? č. nemôže nič vziať, keby mu ne­ bolo dané č„ ktorý bol 38 rokov nemocný v sobotu predsa obrezujete č-a nikdy tak nehovoril č. ako tento č. č. nie j e od Boha ako môže hriešny č. robiť také divy ? ty súc č. robíš sa Bohom ten č. robí tak mnohé divy aby zomrel 1 človek za ľud ; 1 8, 14 Pilát im povedal : Hľa, č. ! vstaň, veď i ja sám som č. či smiete bičovať č-a Rimana náj duc tohto č-a ako morovú nákazu tento č. mohol byť prepustený preto si neomluviteľný, ó, č-če č. (sa) ospravedlňuje vierou skrze 1 č-a vošiel hriech do sveta náš starý č. je spolu ukriž. podla vnútorného č-a ; Ef 3, 1 6 biedny j a č. ! č-če, ktože si ty, že odhováraš na srdce č-a nevstúpilo kto z ľudí vie, čo je v č-ovi telesný č. nechápe vecí Ducha nechodíte podľa č-a ? dobre by bolo č-ovi nedotýkať sa skrze č-a smrť, skrze č-a i zmŕtvych­ vstanie prvý č. Adam prvý č. zo zeme zemský ak sa aj vonkajší č. ruší som aj prostý č. neučený znám č-a v Kristovi slová, ktoré nesmie č. hovoriť evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podla č-a keby aj bol č . zachvátený čokoľvek seje č . , to bude i žať

Ef

Fil Kol l Te 2Te l Tm

2, 1 5 3, 1 6 4, 22 24 2, 8 3, 9 4, 8 2, 3 2, 5

6, 1 1 2Tm 3, 1 7 Tít 3, 1 0 Žid 13, 6 Jak 1, 19 l Pt 1, 24 3, 4 Zj 13, 1 8

Job 41, 3 Kaz 3, 1 4 Mat 1 6, 1 9 Ján 2, 5 1 6, 23 Gal 6, 7 Kol 3, 23

ž

1 0, 1 7 84, 9 1 1 5, 5 Pr 15, 29 Iz 1, 1 5 Mat 7 , 2 4 13, 13 Luk 8 , 1 0 1 1 , 28 Ján 9, 31 1 0, 27 18, 37 lJ 4, 6 5, 1 5

strnril v sebe jedného nového č-a zosilnieť na vnútornom č-ovi aby ste zložili . . . starého č-a obliekli si nového č-a súc v spôsobe nájdený ako č. keď ste vyzliekli starého č-a neopovrhuje č-om, ale Bohom kým . . . nebude zjavený č. hriechu prostredník Boha aj ľudí, č. Kristus č-če Boží, utekaj od takých vecí aby bol č. Boží dokonalý sektárskeho č-a . . . od by čo mi urobí č. ? nech je každý č. rýchly počuť sláva č-a ako kvet ale skrytý srdca č. lebo je to číslo č-a Pozri tiež heslo : Syn človeka

ČOKOĽVEK č . je pod . . . nebesami, je moj e č. činí B., bude trvať č. by si zviazal na zemi keby vám povedal č., urobte! za č. by ste prosili Otca č. sej e človek č. činíte, robte z duše ČUŤ žiadosť ponížených čuješ, ó, Hosp . Bože Zástupov, čuj moju modlitbu majú uši a nečujú ; Jer 5, 2 1 modlitbu sprav. čuj e keď množíte modlitbu, nečujem kto čuje tieto moje slová čujúc nečujú ani nerozumejú aby . . . čujúc nerozumeli blah„ ktorí čujú slovo Božie B . hriešnikov nečuje moje ovce čujú môj hlas kto je z pravdy, čuje môj hlas kto zná Boha, čuje nás vieme, že nás čuj e Pozri tiež heslo : Počuť

D Joz

1 9, 12

Sud 1 6, 23

lPa 29, 1 3 Luk 17, 1 6 1 8, 1 1 Ján 1 1 , 4 1 Rím 1 , 8 7, 25

A DABERAT (mesto) D . ; 2 1 , 28 A DÁGON (modla) D . ; l Sa 5, 2-7. ! Pa 1 0, 1 0 :ÔAKOVAŤ ó, náš Bože, ď-ujeme ti padol na tvár . . • a ď-1 mu Bože, ď-ujem ti, že nie som Otče, ď-ujem ti, že si ma počul ď-ujem svojmu Bohu . . . za vás ď-ujem Bohu s krze Jež. Krista

l Ko

1, 4

Ef Kol l Te 2Te

1, 1 6 5 , 20 3, 1 7 5, 1 8 1, 3

l Tm

1, 1 2

Fil

4, 6

1 Tm

4, 4

ď-ujem vždycky svojmu Bohu ; 1 4 ; 1 4, 1 8 . Fil 1 , 3 neprestávam ď. za vás ďakujúc vždycky za všetko ďakujúc Bohu a Otcovi vo všetkom ď-ujte podlžní sme ď. vždycky Bohu ; 2, 1 3 ď-ujem tomu, ktorý m a posilnil

:ÔAKOVANIE s ď-ím nech sa oznamujú vaše žiadosti čo sa prijíma z ruky Božej s ď-ím


73

DANIEL A DAKTYL zaneste mužovi . . . d-ov

5M 34, 1 Joz 1 9, 40 Sud 1 , 34 ĎALEKO 5, 1 7 1 8, 2 ž 1 03, 1 2 ako je ď. východ od západu 29 Ez 1 1 , 1 6 keď som ich aj zahnal ď. 30 Mat 1 5 , 8 ich srdce je ď. odo mňa ; Mar 7, 6 Mar 12, 34 nie si ď. od kráľ. Božieho 20, 1 Luk 15, 20 keď bol ď. uvidel ho j eho otec Sk 17, 27 hoci nie je ď. od „ . nás l Kr 1 2, 29 22, 2 1 vyšlem (ťa) ď. medzi pohanov 15, 20 A DALETH ; DALET l Pa 1 2, 35 25, 4 ; 34, 5 ; 1 1 9, 25. PJ 1 , 4 ; 2, 4 ; Ž Jer 4, 15 3 , 1 0 ; 4, 4 8, 15 A DALMÁCIA Ez 48, 1 2Tm 4, 10 Títus (išiel) do D-e Am 8, 1 4 A DALMANUTHA Mar 8, 10 prišiel do kraja D . I M 49, 1 5 2M 1, 1 1 A DAMARIS 2Pa 1 0, 1 8 Sk 1 7, 34 uverili „ . aj žena, menom D . Ezd 4 , 1 3 DAMAŠEK 7, 24 Neh 5, 4 l M 14, 1 5 Chóba, ktorá leží na ľavej strane Est 1 0, 1 D-u Mat 17, 25 8, 5 prišiel Aram, Sýr z D-u 2Sa 22, 1 7 2Kr 8, 7 Elizeus prišiel do D-u 14, 28 (Jeroboám) získal späť D. Luk 23, 2 2Pa 28, 5 zajatých . . . doviedli ich do D -u Iz 7, 8 hlavou Sýrie je D„ a hlavou D-u j e Rim 13, 6 7 Recín 8, 4 ponesú imanie D-u 1 0, 9 či nie je Samária ako D. 1 7, 1 D . bude . . . hromadou rozvalenin lPa 3, 1 Jer 49, 24 D. zmalátnie Ezd 8, 2 27 zapálim oheň na múre D-u Neh 1 0, 6 Ez 27, 18 D. obchodoval s tebou Ez 14, 1 4 Am 1, 3 pre troje prestúpení D-u 28, 3 5 polámem závoru D-u Dan 1, 6 5, 27 presťahujem (vás) za D . 7 Za 9, 1 bremä slova Hosp. proti . . . D-u 9 Sk 9, 2 vyžiadal si . . . listy do D-u 17 3 stalo sa, že sa už blížil D-u ; 22, 6 2, 19 1 0 učeník v D-u menom Ananiáš 46 9, 1 9, 22, 2 7 ; 22, 1 1 ; 26, 1 2, 20 48 22, 10 vstaň a idi do D-u 4, 1 6 2Ko 11, 32 v D-u vladár kráľa Aretu 5, 1 2 Gal 1, 17 zase som sa navrátil do D-u 29 DAN 6, 3 IM 14, 14 hnal sa za nimi až po D . 11 30, 6 nazvala j eho meno D . 16 35, 25 synovia Bilhy „ . D . 46, 2 3 synovia D-ovi : Chuším 20 49, 16 D. bude súdiť svoj ľud 23 17 D. bude hadom na ceste 27 2M 38, 23 Aholiáb . . . z pok. D-ovho 28 4M 7, 1 1, 39 z pok. D -ovho bolo 62 700 ; 2, 26 2, 31 tábora D-ovho je 157 600 1 0, 1 5M 27, 13 aby kliali : Rúben „ . D. 2 33, 22 D-ovi povedal : D . j e ako ľvíča 11 lM

43, 1 1

zem Gileád až po D . pok. synov D-ových . . . siedmy lós Amoreji utiskovali synov D-ových D. prečože zostal pri lodiach vyslali synovia D-ovi . . . 5 mužov meno toho mesta D. po mene D-a synovia D-ovi si postavili ten rytý obraz od D-a až po Béršeb u ; l Sa 3, 20. 2Sa 17, 1 1 . ! Kr 4, 25 druhé (teľa) dal do D-a Ben-hadad „ . zbil Ijjon a D . ; 2Pa 1 6, 4 z Dánovcov . . . do boja 28 600 hlas oznamujúceho počuť od D-a od D-a počuť fŕkanie D-ovi j eden diel hovoria : Ako že žije tvoj boh, D-e

Di\1'1 slúžiac bude dávať d. vyberali d-e, aby ho trápili (Adorám), ktorý bol nad d-ami nebudú dávať d-e nikto nemá práva uvaliť na nich d. požičali sme si peniaze na d. uložil kráľ Ahasver d. od koho berú kráľovia . . . d. či sa má dať cisárovi d. ; Mar 1 2, 14. Luk 20, 22 bráni dávať cisárovi d-e preto platíte aj d-e komu d„ tomu d. Pozri tiež heslo : Clo DANIEL D. od Abigaili zo synov Itamárových D . D „ Ginneton, Báruch mužovia : Noach, D. a Jób ; 20 si múdrejší ako D . zo synov J údových D . nazval D - a Baltazárom B. dal D-a v milosť D-ovi dal i to, aby rozumel . . . snom dobrorečil D. Bohu nebies (Nabuch.) klaňal sa D -ovi zvelebil kráľ D-a vtedy sa preľakol D. nech j e teraz D . zavolaný obliekli D-a do purpuru prevyšoval tento D. tie kniežatá našli D-a prosiť a pokorne sa modliť doviedli D-a a hodili ho do jamy ľvov D-u, služobníku živého Boha D . bol vytiahnutý z j amy vyslobodil D-a z moci ľvov D-ovi sa dobre vodilo videl D. sen a videnie bolo zjavené slovo D-ovi v tých dňoch som ja D. smútil D-u, ľúby mužu


DANÝ

74

Dan 1 2, 4 Mat 24, 1 5

5, 6 Est 1 4, 7 ž 9, 6 Iz Mat 7, 7 1 0, 1 9 13, 1 1 12 28, 1 8 6, 38 1 2, 48 3, 27 Ján 2Ko 1 2, 7 1, 29 Fil Luk

lM

2M

4, 32, 33, 43, 23,

3 20 10 11 8

36, 4, 6, 7, 4M 1 8, 31, l Sa 2, 1 0, 2Sa 1 1 , ! Kr 13, lPa 1 6, 2Pa 19, 9, Est 15, ž 40, 68, 3M

Pr

3 28 20 10 6 50 17 27 8 7 29 7 22 5 7 19 30 72, 1 0 76, 1 2 1 5 , 27 1 7, 8 23 1 8, 1 6 19, 6

21, 1 4 7, 7 1 , 23 5, 23 22, 1 2 Ez Dan 2 , 4 8 Kaz Iz

Jl

5, 1 7 1, 9

D-u, zavri tie slová a zapečať Sof ohavnosť . . . o ktorej hovoril prorok Mal Mat D . ; Mar 1 3, 1 4

3, 10 1, 1 0 2, 11 5 , 24 7, 1 1

donesú môj obetný d . nechcem obetného d-u obetovali mu d-y potom prij di a obetuj svoj d. viete dávať svojim deťom dobré d-y; Luk 1 1 , 1 3 ukáž sa kňazovi a obetuj d . d . Bohu j e to, čím b y som t i mohol pomôcť ; Mar 7, 1 1 čože j e väčšie, d. a či oltár, ktorý posväcuje d . videl bohatých hádzať svoje d-y keby si znala d. Boží dostanete d. Svätého Ducha i na pohanov je vyliaty d. Svätého Ducha dostávajú hojnosť milosti a d-u neželie B. d-ov svoj ej milosti majúc rozdielne d-y nemáte nedostatku v niktorom d-e milosti každý má svoj vlastný d. sú rôzne d-y milosti inému milosti d-y uzdravovania majú všetci d-y uzdravovať ? snažte sa horlivo o lepšie d-y snažte sa horlivo o duch. d-y vďaka Bohu za j eho d. nie zo seba, je to d. Boží podľa d-u milostí Božej vydal sám seba za nás ako posvätný dar nie preto, že by som hľadal d-u nezanedbávaj d-u milosti aby si roznecoval d. Boží ochutnali nebeského d-u posvätného d-u si nechcd ; 8 každv dokon. d. zostupuje z hora ako ktorý dostal d. milosti budú si navzájom posielať d-y

DANÝ tvoja žiadosť . . . bude ti d-á ó, aby bolo d-é spasenie Izr. 8, 4 syn nám j e d . 15, 5 proste, a bude vám d-é, ; Luk 1 1 , 9 vám bude d-é v tú hodinu ; 23, 1 9 Mar 13, 1 1 vám j e d-é poznať tajomstvá ; Luk 21, l Ján Mar 4, 1 1 . Luk 8, 1 0 4, 1 0 kto má, tomu bude d-é ; 25, 29. Sk 2 , 38 1 0, 45 Mar 4, 25 . Luk 8, 1 8 ; 1 9, 26 d-á mi je každá moc Rim 5, 1 7 dávajte a bude vám d-é komu j e mnoho d-é 1 1 , 29 keby mu nebolo d-é 1 2, 6 l Ko 1, 7 d. mi je osteň do tela vám je z milosti d-é za Krista 7, 7 DAR 1 2, 4 Kain doniesol Hosp. obetný d. 9 30 ukrotim j eho tvár d-om ; 1 8 vezmeš môj d . z mojej ruky 31 zaneste mužovi dolu d. ; 1 5 1 4, l 2Ko 9, 1 5 nevezmeš úplatného d-u, lebo úplatný d. oslepuj e ; 5M 1 6, 1 9 Ef 2, 8 3, 7 donášali k nemu dobrovoľné d-y 5, 2 dovedie svoj obetný d., kozu toto je obetný d. Aronov Fil 4, 1 7 kniežatá obetovali svoj obetný d. ! Tm 4 , 1 4 (Leviti) daní sú vám za d. 2Tm 1 , 6 preto obetujeme obetný d. Žid 6, 4 ľudia opovrhovali obetným d-om pohŕdali ním ani mu nedoniesli d-u 1 0, 5 Jak 1, 17 vyšiel za ním d. kráľov l Pt poď so mnou . . . dám ti d. 4, 10 Zj doneste posvätný d . ; Ž 96, 8 1 1, 10 (H.) neprijme úplatného d-u .t.. DARCA posielali . . . d-y chudobným 2Ko 9 , 7 ochotného d-u miluj e B. nevezme úplatného d-u d-u oltárneho si nechcel A DARIŤ SA vzal si d-y medzi ľuďmi lM 39, 2 bol mužom, ktorému sa všetko d-lo ; budú (ti) donášať kráľovia d-y 39, 3, 23 kráľovia . . . budú obetovať d-y Ezd 5, 8 dielo veľmi rýchle . . . darí sa nech donášajú Prehroznému d-y nehnevaj sa na toho, ktorému sa ž 37, 7 kto nenávidí d -ov, bude žiť darí ako drahokam býva úplatný d. Pr 1 7, 8 k čomukoľvek sa obráti, darí sa bezbožný berie úplatný d. Dan 8, 1 2 darilo sa mu d. človeka upriestraňuje mu každý je priateľom človekovi, ktorý I Ko 1 6, 2 odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí dáva d-y d. v skrytosti krotí hnev A DÁRIUS d. hubí srdce i rozum 4, 5 až do kraľovania Dária Ezd milujú úplatný d . 4, 24; 5, 5, 6, 7; 6, 1, 1 3, 1 4, 1 5 osprav. bezbožného pre úplatný d . 6 , 1 2 j a D . dávam rozkaz úplatný d . berú v tebe Neh 1 2, 22 za kraľovania Peržana Dária zvelebil kráľ D aniela a dal mu . . . Dan 5, 31 Méd D. dostal kráľovstvo d-y 6, 1 , 25, 28 ; 9, 1 ; 1 1 , 1 tvoje d-y nech sú len tebe 6 Dáriu, ži na veky vyťatý bude obetný d.


75

DAŤ

Dan Hag

6, 9 D. napísal písmo a vydal zápoveď 1, 1, 1 5 ; 2, 1 0. Za 1, 1, 7 ; 7, l

Ezd

&. DARKON 2, 56. Neh 7, 58

1, 9 Jób 52, 5 Iz Mat 10, 8 Rim 3, 24 2Ko 1 1 , 7

l Ko 2Pt

2, 1 2 1, 4

Rim

8, 32

Gal

3, 1 8

Jób

ž

lM

1 2, 29, 34, 22,

11 10 3 16

3, 6 1 2, 7 14, 20 15, 1 8 1 7, 1 6 25, 5 27, 28 30, 1

2M

47, 1 2, 22, 30,

15 36 29 15

4M

1 1 , 25

5M

29, 4

Joz

6, 2 1 4, 3 1 5, 28

l Sa

2Sa 20, 42 l Kr 3, 5 12 4, 29 2Kr 4, 43 6, 28 lPa

29, 1 4

Neh Jób

ž DARMO či sa Jób d. bojí Boha ? môj ľud (je) vzatý d. d. ste dostali, d. dajte ospravedlňovaní súc d. d. (som vám) zvestoval evanjelium Pozri tiež heslo : Zadarmo DAROVANi' všetko nám j e z milosti d-é sú nám d-é . . . zasľúbenia

Pr

DAROVAŤ Iz ako by nám s ním potom i všetkého ned-1 Abr. d-1 B. z milosti ÚASNO Jer ď. si ochutnáva pokrm ich jazyk s a lepil n a ich ď. ď. ochutnáva pokrm môj jazyk j e prilepený n a moje ď-á ; PJ 4, 4. Ez 3, 26 Ez DAŤ (Eva) dala spolu i svojmu mužovi tvojmu semenu dám túto zem ; 13, 1 5 Hoz Abram mu dal desiatok Mat tvojmu semenu som dal túto zem ; 1 7, 8 ; 24, 7 ; 26, 3 , 4. SM 34, 4. Sk 7, 5 tiež ti dám z nej samej syna Abrahám dal všetko, čo mal, Izákovi nechže ti dá B. z rosy neba daj mi synov; lebo ak nedáš, zomriem vraveli : Daj nám chleba H. dal ľudu milosť prvorodeného . . . dáš mne bohatý nedá viacej, a chudobný nedá menej z ducha, ktorý bol na ňom . . . dal na 70 mužov nedal vám H. srdca, aby ste rozumeli dal som do tvojej ruky Jericho Levitom nedal dedičstvo H. odtrhol kráľovstvo . . . a dal ho Mar tvojmu blížnemu či nám dal (ktáľ) nejaké dary Luk žiadaj si, čo ti mám d. ; 2Pa 1, 7 dal som t i múdre srdce B. dal Šalamúnovi múdrosť daj ľudu nech pojedia daj svojho syna, aby sme ho dnes zjedli ; 29 z tvoj ej ruky dali sme tebe

9, 1, 2, 9, 35, 1 6, 20, 21, 37, 40, 68,

20 21 4 18 7 11 5 3 4 4 12

80, 4 1 05, 23, 31, 42,

44 26 3 1 6 8 45, 8 55, 4 3, 1 5 13, 1 6 24, 7 3 1 , 33 32, 40 1 1, 1 9 19 20, 1 2 1 3, 1 1 4, 9 5, 42 6, 1 1 7, 1 0 1 0, 8 34 1 1 , 28 1 4, 8

1 6, 1 9 20, 4 22, 1 7 21 24, 29 25, 8 15 28, 1 2 6, 22 1 0, 45 1 2, 9 7, 44 11, 13 1 5, 1 2 1 8, 5 20, 2 16

dal si svojho dobrého Ducha H. dal, H. vzal .všetko . . . človek, dá za svoj život nedá mi oddýchnuť ak budeš sprav., čo mu tým dáš ? dáš mi znať cestu života nech ti dá podľa žiadosti dal si mu žiadosť jeho srdca dá ti žiadosti tvojho srdca dal do mojich úst novú pieseň Pán dal slovo a tých, ktoré zvestovali daj svietiť svojej tvári ; 80, 8, 20; 1 1 9, 135 dal im zeme pohanov daj mi, môj synu, svoj e srdce nedaj svojej sily ženám dám svojho Ducha na neho dám ťa za zmluvu ľudu nedám inému svojej slávy; 48, 1 1 dajte rosu, nebesia dal som ho za svedka národom dám vám pastierov dajte Hosp., svojmu Bohu, slávu dám im srdce, aby ma znali dám svoj zákon do ich vnút. dám svoju bázeň do ich srdca nového ducha dám d o vášho vnútra ; 36, 26, 27 ; 37, 1 4 dám im srdce z mäsa ; 36, 26 dal som i m a j svoje soboty dal som ti kráľa vo svojom hneve toto všetko ti dám tomu, kto ťa prosí, daj ; Luk 6, 30 daj nám dnes náš každod. chlieb ; Luk 1 1 , 3 o č o skôr d á váš Otec darmo ste dostali, darmo dajte neprišiel som d. pokoj j a vám dám odpočinutie daj mi tu na mise hlavu Jána ; Mar 6, 25 dám t i kľúče nebeského kráľ. čo bude sprav. dám vám č i s a m á d . cisárovi daň ; Mar 12, 1 4. Luk 20, 22 dajte, č o je cisárovo cisárovi ; Luk 20, 25 mesiac nedá svoj ej žiare ; Mar 13, 24 dajte nám zo svojho oleja j ednému dal 5 hrivien dali vojakom hodne peňazí čo len chceš, a dám ti ; 23 dal svoju dušu ako výkupné vinicu dá (Pán) iným vody na moje nohy si nedal o koľko skôr dá Otec z neba daj m i pripadajúci diel imania vdova (mi) nedá pokoja alebo kto ti dal tú moc ? zahladí tých vinárov a vinicu dá iným


76

DAŤ Ján

1, 1 2 3, 1 6 35 6, 5 1 1 3, 1 5 1 4, 1 6 1 6, 23

dal (im) právo a moc stať sa deťmi svojho jednorodeného Syna dal Otec . . . dal všetko do j eho ruky chlieb, ktorý j a dám lebo som vám dal príklad dá vám iného Tešiteľa za čokoľvek by s te prosili O tca . . . dá vám 17, 4 dielo som dokonal, ktoré si mi dal 8 slová, ktoré si mi dal, dal som im 1 1 zachovaj ich . . . ktorých si mi dal 22 slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im 24 Otče, ktorých si mi dal 1 8, 9 ktorých si mi dal, nestratil som 1 9, 9 J. mu nedal odpovede 2, 27 nedáš svojmu Svätému vidieť poSk rušenie ; 1 3, 35 3, 6 čo mám, to ti dám 1 1 , 1 8 a j pohanom dal B. pokánie 1 6, 7 ale im nedal D uch 1 7, 25 on sám dáva všetkému život Rim 8, 32 neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal 1 4, 6 kto dá na deň, dá Pánovi ; kto nedá na deň, nedá Pánovi l Ko 3, 6 ale B. dal vzrast 2Ko 5, 5 ktorý nám aj dal závdavok Ducha Gal 1 , 4 dal sám seba za naše hriechy Ef 1 , 1 7 žeby . . . ráčil vám d. ducha múdrosti 22 j eho dal za hlavu . . . cirkvi 4, 1 1 on dal jedných za apoštolov 29 aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú Fil 2, 9 dal mu z ľúbosti meno l Tm 2, 6 dal sám seba ako výmenné ; Tít 2, 1 4 2Tm 1 , 7 nám nedal B. ducha bojazlivosti 4, 8 koruna sprav. , ktorú mi dá Pán lJ 3, 1 akú lásku nám dal Otec 5, 1 1 nám B. dal večný život Zj 2, 1 0 dám t i korunu života 28 dám mu rannú hviezdu 2 1 , 6 dám tomu, kto žízni . . . vody života 4M

ž lM 5M Jób

ž

1 6,

1

1 06, 1 7 34, 21 49, 1 5 1 4, 22 1 5, 1 0 3, 20 5, 1 0 1 5, 5 37, 2 1 68, 36 1 04, 1 4 127, 2 136, 25

.A DÁTAN D., syn Eliábov ; 1 6, 1 2, 24, 25, 27; 26, 9 . 5M 1 1 , 6 (zem) pohltila D-a

DÁVAŤ svoje dcéry d-j me i m (Izachar) bude d. daň verne budeš d. desiatok nebude tvoj e srdce smutné, keď mu budeš d. načo dáva B. utráp. svetlo ktorý dáva dážď nedáva svojich peňazí na úžeru sprav. sa zmilováva a dáva on dáva národu silu d-š, aby rástla tráva dáva svojmu milému sen dáva pokrm každému telu

ž

1 45, 1 46, 147, 2, 3, 28,

15 7 9 6 34 27

40, 5, 31, Mat 5, 6, 7, 23, Mar 6, 8, 12, 6, 1 1, 1 8, 1 9,

29 24 35 45 2 6 23 7 6 14 17 38 13 12 8

23, 1 0, 1 3, 1 4,

2 28 34 27

Pr

Iz Jer

Luk

Ján

1 4, 1 7 1 7 , 25 20, 35 l Ko 3, 6 2Ko 6, 3 3, 5 Gal 4, 1 Kol 1, 5 Jak 4, 6 Sk

Rút lSa

4, 1 7 1 6, 1 3 19 23 1 7, 1 4 28 43 50 1 8, 3 7 11 12 14 16 28 29 1 9, 1 10 10 12 20, 1 6

d-š ich pokrm n a j eho čas dáva chlieb hladným dáva hovädu j eho pokrm H. dáva múdrosť pokorným dáva milo s ť ; Jak 4, 6 kto dáva chudob nému, nebude mať nedostatku dáva ustalému silu dáva dážď, podzimný i jarný H., ktorý dáva slnce dáva dážď na sprav. aj na nesprav. keď tedy d-š almužnu ncd·jte svätého psom d-e desiatky z máry d-1 im moc nad nečis tými duchmi lámal a d-1 ; Luk 22, 1 9 sluší d . cisárovi daň ; Luk 20, 22 d-j te„ čo j e cisárovo, cisárovi d-j te, a b ude vám dané vy, súc zlí, viete d. svojim deťom d-m desiatky zo všetkých príjmov polovicu svojho maj etku, Pane, d-m chudobným bráni d. cisárovi dane a ja im d-m večný život nové prik. vám d-m svoj pokoj vám d-m ; nie tak, ako dáva svet, j a vám d-m dávajúc nám dažde z neba dáva všetkému život blahoslavenej šie je d. ako brať B., ktorý dáva vzrast nedávajúc v ničom . . . pohoršenia ktorý vám dáva Ducha d-jte sluhom to, čo je sprav. ktorý dáva proste všetkým pokorným dáva milosť ; l Pt 5, 5

DÁVID Izai, otec D-ov ; 22 Duch Hosp. zostúpil na D-a odkázal mu : Pošli mi D-a D . vzal harfu a hral D. bol najmladší Eliáb . . . nahneval sa na D-a Filištín zlorečil D -ovi premohol D. Filištína Jonatán učinil spolu s D-om zmluvu D. (porazil) svoj e desaťtisíce; 21, 1 1 ; 29, 5 D. sa 2 razy vyhol pred ním Saul sa bál D-a D. si múdre počínal Izr. i Júda milovali D-a Saul videl . . . že je H. s D -om Saul bol nepriateľom D-ovi Jonatán . . . mal veľmi rád D-a Saul hľadal vraziť kopijou do D-a D. utiekol a unikol smrti spustila Míchal D-a oblokom učinil Jonatán zmluvu s domom D-ovým


DÁVID 1Sa 22, 1 21 23, 1 4 25, 1

2Sa

10 26, 2 12 25 27, 2 30, 6 2, 4 3, 5, 4 7 10 6, 14 8, 1 6 9, 1 0, 1 1, 12,

6 4 1 1 13 1 5, 3 0 1 6, 6 10 21, 1 23, 1 24, l l Kr 1, 1 31 43 2, 1 0 5, 9, 11, 15,

1 4 6 5

8, 3, 18, 21, 29, 2Pa 6,

19 1 14 26 9 7

2Kr l Pa

Ezd

3, 1 0 8, 2 Neh 3, 1 6 12, 24 36 3, 1 ž

Dá vid . . . zachránil sa útekom Eb iatár oznámil D-ovi D. býval na púšti Dá vid . . . odišiel dolu na púšť Fáran kto je D . a kto syn Izaiho S aul . . . hladal D-a na púšti Zífe vzal D. kopiju a krčah požehnaný ty, môj synu, D-e D . vstal a prešiel . . . k Achišovi D. sa posilnil v Hosp. pomazali tam D-a za kráľa ; 5, 3, 17. l Pa 1 1 , 3 D. mocnel vše viac a viac prišli všetky pok. Izraelove k D-ovi ; ! Pa 1 1 , 1 30 rokov mal D . , keď začal kraľovať, a kraľoval 40 rokov; 1 Kr 2, 1 1 . l Pa 29, 27 D. zaujal hrad Sion D. vše prospieval a bol väčším D. točiac sa vyskakoval D. porazil Filištínov; l Pa 1 8, 1 H. chránil D-a všade ; 1 4 . l Pa 18, 6 prišiel Mefibóšet . . . k D-ovi vzal Chanún služobníkov D -ových D. zostal v Jeruzaleme poslal H. Nátana k D-ovi povedal D. Nátanovi : Zhrešil som D. išiel hore „ . a plakal Šimei . . . hádzal kamene do D-a keď mu H. povedal : Zloreč D-ovi bol hlad za dní D-ových toto sú posledné slová D-ove satan naviedol D-a D. bol starý a zošlý vekom nech žije môj pán kráľ D . D . ustanovil z a kráľa Šalamúna usnul D. a ležal „ . pochovaný v meste D-ovom Chíram miloval D-a ak budeš chodiť . . . ako chodil D. nenasledoval cele Hosp. ako D. D . činil to, čo j e sprav. v očiach Hosp. H. nechcel zahladiť Júdu pre D-a toto boli synovia D-ovi Dávid . . . činil súd a sprav. D. tam postavil oltár D. sa radoval veľkou radosťou D„ môj otec, zamýšľal vystaviť . • . dom chválili Hosp. podľa nariadenia D-a zo synov D-ových Chattuš naproti hrobom D-ovým podľa príkazu D-a s hud. nástrojmi D-a žalm Dávidov (len čísla žalmm1, vždy 1. verš) 4-9, 1 1-14, 1 6, 1 8 - 29, 3 1 , 32, 34, 37-4 1 , 5 1 -53, 55- 65, 68, 69, 70, 1 0 1 , 1 03, 1 08, 1 0 9, 1 1 0, 1 38-144

ž

7, 1 7, 34, 52, 54, 78, 89,

1 1 1 2 2 70 4 21 36 1 32, 1 10 17 10 1 4 7 9 22 29, 1 22, 2 23, 5

1 44, Kaz 1, PŠ 4, 9, Iz 22, Jer

Ez

Hoz Am Za

33, 1 7 22 34, 23 24 37, 24 3, 5 6, 5 9, 1 1 12, 1 0 1 3,

Mat

1, 6 17 20 9, 27 1 2, 3 23 21, 9 22, 4 2 43

Mar 1 1 , 10 Luk 1 , 27 32 69 3, 31 20, 41 Ján 7, 42

žalostná pieseň D-ova modlitba D-ova ; 72, 20; 86, 1 D-ov, keď bol . . . zmenil svoj rozum D. vošiel do domu Achimelochovho či sa neskrýva D. u nás vyvolil si D-a prisahal som D-ovi ; 1 32, 1 1 našiel som D-a, svojho služ. neoklamem D-a Hosp„ pamätaj na D-a pre D-a, svojho služ„ neodvráť tváre dám vyrásť rohu D-ovmu vyslobodzuješ D-a, svojho služ. slová kazateľa, syna D-ovho tvoj e hrdlo ako veža D-ova sedieť bude na tróne D-ovom vidieť iba trhliny mesta D-ovho dám kľúč domu D-ovho beda Arielovi . . . kde táboril D . ktorý sedíš n a tróne D-ovom vzbudím D-ovi sprav. výrastok ; 33, 1 5 nebude vyťatý D-ovi muž rozmnožím semä D-a D-a, ten ich bude pásť D. bude kniežaťom prostred nich ; 37, 25 D. bude kráľom nad nimi budú hladať „ . D-a svojho kráľa vymýšľajú si hud. nástroje ako D . postavím stan D-ov ; S k 1 5, 1 6 vylejem n a dom D-ov . . . Ducha milosti bude otvorený prameň domu D-ovmu kniha rodu Ježiša Krista, syna D-ovho D. splodil Šalamúna od D-a až po presídlenie do Bab. rodov 1 4 Jozefe, synu D-ov zmiluj sa nad nami Synu D-ov ; 1 5, 22 ; 20, 30, 3 1 . Mar 1 0, 47, 48. Luk 18, 38, 39 i:i ste nečítali, čo urobil D. ; Mar 2, 25. Luk 6, 3 či nie j e toto ten syn D-ov hosanna v Synovi D-om ; 1 5 č í j e syn ? Povedali mu : D-ov; Mar 1 2, 35 ako ho tedy D. v Duchu nazýva Pánom ; 45. Mar 1 2, 37. Luk 20, 44 požehnané kráľovstvo . . . D-a Jozef z domu D-ovho ; 2, 4 B. mu dá trón D-a roh spasenia v dome D-a ktorý bol D-ov Kristus je synom D-ovým zo semena D-ovho . . . prijde Kristus


78

DÁŽĎ Sk

1, 1 6 2, 25 34 1 3, 22

Rim Žid Zj

2M 3M 5M

34 36 1, 3 4, 1 1, 3, 5, 22, 9, 26, 11, 28, 32,

6 32 7 5 16 33 4 17 12 2

36 1 41 9 13 5, 1 0 24, 8 28, 26 36, 27 38, 28 65, 1 1 68, 1 0 72, 6

8, 1 7, 18, Ezd 1 0,

l Kr

Jób

ž

1 05, 32 1 35, 7 1 47, 8 Kaz 1 1 , 3 Iz 30, 23 55, 1 0 Jer 3, 3 5, 24 1 0, 1 3 1 4, 4 Ez 34, 26

Hoz 6, 3 2, 23 Jl Am 4, 7 Mi 5, 7 1 0, 1 Za Mat 5, 45 Luk 1 2, 54 Sk Žid Jak Zj

1 4, 17 6, 7 5, 7 8 1 1, 6

predpovedal Svätý Duch skrze ústa D-ove lM D. hovorí . . . vždycky som videl pred sebou Pána D. nevstúpil na nebesia vzbudím im D-a za kráľa . . . našiel som D-a dám vám . . . veci D -ove D . poslúžiac rade Božej pošlom zo semena D-ovho ; 2Tm 2, 8 D. hovorí o blahoslavenstve aby som rozprával o . . . D-ovi ktorý má kľúč D -ov lev z pok. Júdovho, koreň D-ov j a som koreň a rod D -ov DÁŽĎ d. sa nelial na zem dám vám vaše d-e ; 5M 1 1 , 1 4 zavrel by nebesia, a nebolo b y d-a dávajúc tvojej zemi d. moj e naučenie sa bude liať ako hojný d. daj zase d. na svoju zem; 2Pa 6, 27 nebude po tieto roky . . . d-a blíži (sa) hukot veľkého d-a trasúc sa pre tú vec a od d-ov j e čas d-ov ktorý dáva d . moknú od d-a vrchov robiac d-u právo pršia ako d. či má d. otca kypríš j u hojnými d-ami d-om svojej štedrosti s i kropil zostúpi ako d. na pôkos a ako tichý d. dal im miesto d-a hrád robí d-u blesky nastrojuje zemi d . oblaky, vylievajú d . dá i d. na tvoj e semä ako prší d . a padá sneh zadržané sú podzimné d-e dáva d., podzimný i jarný činíš d-u blesky nebude d-a v zemi aby padal d . svojím časom ; budú to d-e požehnania prijde nám ako d . , ako jarný d. zošle vám hojný d . zadržal (som) od vás d. ako tichý d. hojný na bylinu žiadajte od Hosp. d. dáva d. na spravodlivých keď vidíte oblak . . . hovoríte, že ide d. nám d-e z neba dávaiúc ' zem, ktorá pij e d. dostane včasný a pozdný d. modlil (sa), a nebo dalo d. nepršal d. vo dňoch

2M

3M

5, 4 6, 2 1 9, 8 15 36 24, 3 27, 46 28, 1 2 31, 4 1 34, 1 8 9 36, 2 1, 1 6 2, 5 16 21, 7 34, 1 6 18, 1 0 17 19, 29 21, 9 26, 29

4M

25, 1 27, 8

5M

7, 1 2, 1 8, 23,

3 31 10 17

28, 4 1

Sud

Rút !Sa 2Sa 2Kr 2Pa Ezd Neh

J.ób z

3, 6 1 1 , 34 35 21, 1 1, 1 2 8, 13 1 , 20 24 9, 34 1 1, 21 13, 21 9, 1 2 I O, 30 42, 1 3 9, 1 5 45, 1 0 48, 12 1 06, 37 1 37, 8

DCÉRA (Adam) splodil synov a d-y videli synovia B oží ľudské d-y mám 2 d-y, ktoré nepoznali muža vstaň, vezmi . . . svoje 2 dcéry počali obe d-y Lotove nevezmeš môjmu synovi ženy z dcér Kananej a ; 37 protiví sa mi život pre d-y Hetove nevezmeš si z dcér Kanaánových vezmi (si) ženu, z dcér Lábana slúžil s o m ti 1 4 rokov z a tvoj e d-y Dína . . . vyšla sa podívať na d-y duša môjho syna Sichema visí na vašej d-e svoj e d-y dávajte nám ; 2 1 Ezav vzal svoje ženy z dcér Kanaána keď (bude) d., bude žiť zišla d. faraonova . . . kúpať sa (Reguel) kňaz mal 7 dcér keby niekto predal svoju d-u vzal by si z jeho dcér neodkryješ nahoty . . . d-y svojho syna, alebo d-y svoj ej d-y neodkryješ nahoty ženy a j e j d-y dcéry (neoddáš smilstvu) keby sa poškvrnila d. niektorého kňaza . . . bude upálená telo svojich dcér budete j esť ; 5M 2 8 , 53 (smilnili s) d-mi Moábovými aby prešlo jeho dedičstvo na j eho d-u j eho d-y neve zmeš svojmu synovi svoje d-y páli li ohňom kto b y viedol . . . d-u cez oheň nebude zasvätenej smilstvu z dcér Izr. naplodíš synov a dcér, a l e nebudú tvoji brali si ich d-y za ženy a svoje d-y dávali d. mu išla von oproti (J eftovi) ach, moja dcéra nedá Benj . (nikto) svojej d-y vráťte sa, moje d-y (kráľ) vezme a j vaše d-y aby sa neradovali d-y Filišt. d-y Izraelove, plačte pochovajte ju, lebo j e d. kráľova (Rechabeám splodil) 60 dcér (Abiáš splodil) 16 dcér neberte ich dcér svojim synom nedáme svojich dcér národom zeme ani ich dcér nevezmeme (Jób) mal 3 d-y ; 1 , 2 chvály v bránach d-y Siona d-y kráľov sú medzi tvojimi nech plesajú d-y J udska ; 97, 8 obetovali svojich synov a d-y d. Babylona, ty, ktorá máš byť spustošená


79 PŠ lz

DEDIČSTVO 2, 7 1, 3, 4, 32,

8 16 4 9

47, 1 62, 1 1 Jer

PJ

6, 2 8, 1 1 21 11, 22 1 6, 2 32, 35 46, 24 1, 6 2, 5 10 4, 6

21 Ez 1 3, 1 7 22, 1 1 24, 2 1 26, 8 Hoz 4, 1 3 Jl 2, 28 Mi Sof Za

7, 3, 2, 9,

Mat

9, 1 8 22

6 14 10 9

1 0, 35 37 1 4, 6 15, 22 28 21, 5 Mar 5, 35 7, 29 8, 42 Luk 13, 1 6 23, 28 Ján 1 2, 1 5 Sk 21, 9 2Ko 6, 1 8 Žid 1 1, 24

prísahou vás zaväzujem d-y Jer. ; 3, 5 ; 5, 8 ; 8, 4 d. Siena pozostala ako búdka povyšujú (sa) d-y Siena zmyje Pán hnusobu dcér Siena hriešne ubezpečené d-y, ušami pozorujte sadni do prachu, panna, d-o Bab. povedzte d-e Siena : Hľa, ide tvoja spása zahladím krásnu . . . d-u Siena liečia skrúšenie d-y môjho ľudu pre skrúšenie d-y svojho ľudu d-y pomrú hladom neber si ženy ani nemaj . . . . dcér vodíli . . . svoje d-y Molochovi hanbiť sa bude d. Egypta vyšla od d-y Siena . . . sláva rozmnožil v d-e Júdovej smútok mlčia starci d-y Siena neprávosť d-y môjho ľudu je väčšia ako hriech Sodomy raduj (sa), d-o Edomova obráť svoju tvár k d-m iný ponižuje . . . d-u svojho otca vaše d-y . . . padnú mečom tvoje d-y na poli pobije smilnia vaše d-y vaše d-y budú prorokovať; Sk 2, 1 7 d. povstáva proti svojej materi plesaj „ . d-o Jeruzalema ! raduj sa, d-o Siena plesaj veľmi, d-o Siena, pokrikuj radostne, d-o Jer. moja d. teraz zomrela dúfaj, d-o, tvoja viera ťa uzdravila ; Mar 5, 34. Luk 8, 48 lebo som prišiel rozdeliť . . . d-u proti materi ; Luk 12, 53 kto má radšej syna alebo d-u tancovala d. Heródíady; Mar 6, 22 moja d. sa strašne trápi d. bola uzdravená povedzte d-e Siena d. už zomrela ; Luk 8, 49 démon vyšiel z tvojej d-y mal jednorodenú d-u ktorá je d-ou Abrahámovou d-y Jeruzalema, neplačte neboj sa, d-o Siena ! mal 4 d-y, panny budete (mi) za synov a d-y odoprel volať sa synom d-y faraónovej

Sud

5, 1 2 Jób Pr Iz IM Ez

1 0, 3, 38, 3 9 ; 1 1 , 2 1 ; 1 2, 1 3 ; 1 3, 26 ; 1 5, 7, 1 5, 49 ; 2 1 , 1 5. Sud 1, 1 1 . lPa 6 , 58

A DEBORA lM

35, 8

toho času zomrela D.

1 9, 1 8 29, 1 5 3, 4

Rim Gal Tít Žid

l 1ak 1

'

4, 1 3 8, 1 7 3 , 29 4, 1 7 3, 7 1, 2 6, 1 7 2, 5

l M 28, 4 4M 1 4, 24 1, 8 5M ! Sa 2, 8 Neh 9, 23 25, 1 3 ž 37, 29 34 44, 4 54, 3 Iz 57, 1 3 60, 5, 19, 25, Mar 1 0,

21 5 29 34 17

1 5, 34, 1 8, 26,

17 9 20 54

Mat

2M 4M

5M

D„ žena prorokyňa ; 4, 5, 9, 1 0, 1 4 ; 5, 1, 7, 1 5 zobuď sa, zobuď, D-o

DECKO i d-á mnou pohŕdajú rozpustilé d. robí . . . hanbu nezbedné d-á budú panovať

A DEDAN 1 0, 7 synovia Raámovi : D . ; ! Pa 1, 9, 32 25, 3 . Iz 21, 13. Jer 25, 23 ; 49, 8. Ez 25, 1 3 ; 27, 15 27, 2 0 D. obchodoval s tebou 38, 1 3 Šeba, D. a kupci Taršíša

l M 1 5, 4 Mat 2 1 , 38

A DEBÍR Joz

4, 4

27, 7 8 33, 54 9, 26 1 0, 9

DEDIC ten bude tvojím d-om toto je d. ; poďme, zabime ho ; Mar 12, 7. Luk 20, 1 4 bude d-om sveta ak deťmi, tedy aj d-mi, d-mi Božími podľa zasľúbenia d-mi dokiaľ je d. nedospelý ak syn, aj d. Boží ospravedlnení j eho milosťou boli d-mi ktorého ustanovil za d-a B. chcel zvrchovane ukázať d-om či si B. nevyvolil chudobných . . . za d-ov DEDICNE aby si d. dostal zem j eho semeno ju obdrží d. vojdite a zaujmite zem d. stolicu slávy im dáva d. vošli do nej zaujať j u d. ; 24 j eho semä obdrží d. zem sprav. zaujmú d. zem aby si d. zaujal zem neopanovali d. zeme svojím mečom tvoje semä bude d. vládnuť bude d. vládnuť vrchom mojej svätosti budú d. vládnuť zemou (tichí) d. obdržia zem večný život obdrží d. vládnite d. kráľovstvom aby som d. obdržal večný život ; Luk 1 0, 25 DEDICSTVO zasadíš ich na vrchu svojho d-a prijmeš nás za svoj e d. ja som tvojím . . . d-m ; 26 ktorého bude viacej, tomu dáš via_cej d-a dáš, aby prešlo d. ich otca na ne aby prešlo j eho d. na j eho dcéru rozdelite si zem do d-a lósom neskaz svojho ľudu a svojho d-a nemá Lévi podielu a d-a ; 1 2, 1 2 ; 1 4, 27, 29 ; 1 8, 1 . Joz 1 3, 33


DEDIČSTVO

80

Luk 1 2, 1 3 Ef 1, 1 1 14 18 5, 5 Kol 3, 24 lPt 1, 4 5, 3

H. je jeho d-m ; Jaz 13, 33 ; 1 4, 3 rozdelíš tomuto ľudu do d-a zem vzbudil meno zomrelému na j eho d-e pomazal (ťa) za vojvodu nad svojún d-m nemáme d-a v synovi Izaiho ; l Kr 1 2, 1 6 . 2Pa 1 0, 1 6 prečo chceš pohltiť d. Hosp. ? sú tvojím ľudom a . . . d-m dávaš mi do d-a neprávosti dám ti národy, tvoj e d . skvelé d. je u mňa požehnaj svoj e d . volí nám naše d . dal si mi d . tých, ktorí sa boj a tvojho mena vymeral im d. povrazom rozhneval sa na svoj e d . Bože, pohania vtrhli do tvojho d-a zošklivil si svoj e d. dajúc im d. pohanov za d. som vzal tvoj e svedoctvá d. od Hosp. sú synovia dal ich zem za d„ za d. Izraelovi ; 1 36, 2 1 dobrý zachováva d . d o m a maj etok sú d - m po otcoch dobrá je múdrosť s d-m dal do d-a d-á, ktoré boli spusto­ šené zohavili ste moj e d. d. sa mi stalo podobným Ivovi ohavnosťami naplnili moje d . naše d. sa prevrátilo toto im bude za d. : Ja som ich d-m nev:•daj svojho d-a v potupu pas . . . stádo svojho d-a j eho d. som dal šakalom zabime ho, a d. bude naš e ; Luk 2 0 , 1 4 povedz . . . aby si rozdelil s o mnou d . ! v ktorom sme sa stali aj d-m Božún je závdavkom nášho d-a bohatstvo slávy j eho d-a modlár, nemá d-a v kráľ. Krista od Pána vezmete odplatu d-a cieľom d-a, neporušiteľného nie ako panujúci nad d-m

I M 21, 10 Sud 1 1 , 2 Gal 5, 21

DEDIŤ nebude d . syn tejto dievky nebudeš d. v dome nášho otca nebudú d. Božieho kráľ.

5M Jaz Rút

1 8, 2 1, 6 4, 5

! Sa

1 0,

2Sa

20,

19 l Kr 8 , 5 1 J ób 1 3, 26 2, 8 ž 1 6, 6 28, 9 47, 5 61, 6 78, 55 62 79, 1 1 06, 40 1 1 1, 6 1 1 9, 1 1 1 1 27, 3 135, 1 2 1 3 , 22 1 9, 14 Kaz 7, 1 1 Iz 49, 8

Pr

2, 1 2, 1 6, PJ 5, Ez 44, Jl 2, Mi 7, Mal 1, Mar 1 2, Jer

!Pa

7 8 18 2 28 17 14 3 7

3, 24;

A DELAIÁŠ 24, 1 8 . Ezd 2, 60. 7 , 62. Jer 3 6 , 12, 25

ž

22, 1 9

Pr Iz Sk

1 6, 1 9 9, 3 2, 45

4, 14 Kol 2Tm 4, 10 Sk 3J

19, 24 12

5M 2Pa

32, 1 7 11, 15

ž 1 06, 37 Mat 7, 22 8, 1 6 28 31 9, 32 33 34 1 0, 8 11, 18 12, 24 27 28 1 5, 22 1 7, 1 8 Mar 1 , 34 6, 1 3 7, 26 29 9, 38 1 6, 9 17 Luk 4 , 33 35 41 7; 33

Neh 6, 1 0 ;

A DELILA Sud 1 6, 4

(pohanská žena) D . ; 1 6, 6, 10, 12, 13, 18 Ján

8, 27 29 30 33 9, 1 1 0, 11, 13, 7,

42 17 14 32 20

DELIŤ delia si medzi sebou moje rúcho ; (Mat 27, 35) ako d. korisť s pyšnými plesajú, keď delia korisť majetky predávali a d-li

A DÉMAS pozdravuje vás D. ma opustil

„ .

D . ; Filém 24

A DEMETER zlatník, meno m D . ; 38 D-ovi dávajú všetci svedoctvo DÉMON obetovali d-m, nie Bohu postavil si zvláštnych kňazov pre d-ov obetovali svojich synov . . . d-m a v tvoj om mene d-ov nevyháňali priviedli mu mnohých posadlých d-ami ; Mar 1, 32 stretli sa s ním 2 posadli d-ami d-i ho prosili a hovorili ; Mar 5, 1 2 priviedli m u nemého človeka, po­ sadlého d-om ; 12, 22 keď bol d. vyhnaný, hovoril nemý kniežaťom d-ov vyháňa d-ov ; Mar 3, 22. Luk 1 1 , 1 5 d-ov vyháňajte hovoria : Má d-a nevyháňa d-ov, iba Belzebúbom ak ja Belzebúbom vyháňam d-ov; Luk 1 1 , 1 9 a k j a Duchom Božím vyháňam d-ov ; Luk 1 1 , 20 dcéra sa strašne trápi, posadlá d-om d. hneď vyšiel z neho d-ov vyhnal, a nedal d-om hovoriť vyháňali mnoho d-ov prosila ho, žeby vyhnal d-a d. vyšiel z tvojej dcér y ; 30 človeka, ktorý . . . vyháňa d-ov ; Luk 9, 49 z ktorej bol vyhnal 7 d-ov ; Luk 8, 2 v mojom mene budú vyháňať d-ov mal ducha nečistého d-a d . vrhnúc ho do prostredku od mnohých vychádzali aj d-i prišiel Ján Krstiteľ „ . hovoríte : Má d-a muž z toho mesta, ktorý mal d-ov d. ho zaháňaval na púšť mnoho d-ov vošlo do neho d-i . . . vošli do svíň dal im moc a právo nad všetkými d-mi d. silne ním zalomcoval aj d-i sa nám poddávajú vyháňal d-a, a ten bol nemý hla, vyháňam d-ov zástup odpovedal : D-a máš


81 Ján

8, 48 49 1 0, 21

l Ko 1 0, 20

21

l Tm 4, 1 Jak 2, 1 9 Zj 9, 20

1 6, 14 1 8, 2

nehovoríme

1 0, 20

1

. . že máš d-a ? ; 52; Jób . -

1

nemám d-a, ale ctím svojho Otca môže d. otvoriť očí slepých ? ž obetujú d-om a nie Bohu nemôžete piť kalich Pánov i kalich d-ov budú počúvať • . . učenia d-ov aj d-i veria a trasú sa aby sa neklaňali d-om lebo sú to duchovia d-ov stal sa bývaniskom d-ov

-

DE:Ň' IM

2M

1, 5 5 2, 2 3 3, 14 7, 24 8, 22 17, 12 27, 2 35, 3 39, 10 47, 9 12, 14 15

B. nazval svetlo dňom bol večer, a bolo ráno, prvý d. B. dokonal 7. dňa svoje dielo a odpočíval 7. dňa B. požehnal siedmy d. budeš žrať prach po všetky dni vody mocneli na zemi 1 50 dní d. a noc neprestanú keď mu bude 8 dní, bude obrezaný neviem dňa svojej smrti vyslyšal (ma) v d. môjho súženia hovorila Jozefovi d. po dni málo ich bolo a zlé boli dni ten d. vám bude na pamiatku 7 dní budete j esť nekvas. chleby;

13, 21 16, 26 20, 8 20, 9

H. išiel pred nimi vo dne 7, dňa j e sobota pamätaj na d. soboty 6 dní budeš pracovať;

12 23, 1 2 3M 4M 5M Joz Sud l Kr

2Kr

l Pa Neh Jób

37, 18 38, 7 39, 5 6 42, 4

50, 15 52, 3 61, 7 9 68, 20 74, 1 6 77, 3 84, 1 1 86, 3 7 90, 4

23, 1 2 ;

9

5M 5, 1 6 ; 6, 2 7. dňa prestaneš (pracovať) ; 3M 23, 3. Jer 17, 24 6 dni činil H. nebesia a zem

31, 17 12, 3 ôsmeho dňa sa obreže 6, 5 po všetky dni sľubu jeho nazar. 28, 25 7. dňa vám bude sväté zhrom. 29, 1 bude vám to d. trúbenia 32, 35 je blizko d. ich záhuby 47 tým slovom predÍžite svoje dni 1, 2 budeš premýšľať o nej vo dne 1 6, 1 6 d. ako d. (ho) sužovala 1 9 , 8 (Eliáš šiel) 40 dni a 40 nocí 7, 9 tento d. je dňom radostnej zvesti 1 9, 3 tento d. je dňom súženia 29, 1 5 naše dni sú ako tieň ; Jób 8, 9 8, 9 tento d. je svätý Hosp. ; 1 0 3, 1 Jób . „ zlorečil svojmu dňu Pr 7, 1 j eho dni sú ako dni nájomníka 6 moje dni sú rýchlejšie ako člnok 1 6 moje dni sú márnosť 9 , 25 moje dni boli rýchlejšie ako bežec 15, 20 po všetky svoje dni sa trápi bez1 7, 1 11

1 9, 3 25, 5 32, 4

49, 6

aby s a predÍžili tvoje dni ;

božnik moje dni hasnú moje dni sa pominuli

12 13 16 2 12 19

44, 9 23

13, 6

3 1 , 1 5 ; 34, 2 1 . 3 M 23, 3 . 5M 5, 13

1 7, 21, 30, 1, 7, 1 8,

1

1 03, 15 1 09, 1 1 8, 1 1 9, 1 36, 1 38, 1 39, 9,

1 0, 15, 23, 27, Kaz 2, 7,

j-

·

10 12 91, 1 6 96, 2 1 02, 3 4 9 12 25

8 24 1 64 8 3 12 11 27 15 17 1 23 14

noc rm ooracajú na d. trávia svoje dni v dobrom pochytili ma dni trápenia; 27 o j eho zákone rozmýšľa dňom B. sa hnevá na bezbož. každý d. nadišli na mňa v d. môjho nešťastia d. dňu hovorí slovo na teba očakávam každý d. dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka H. zná dni bezúhonných smutný chodím d. ako d. aký je výmer mojich dní dal si mi dní na šír. . . . dlaní hovoria každý d. : Kdeže je tvoj B. ? ; 1 1 Bohom sa chválime každý d. pre teba sme vraždení každého dňa; Rim 8, 36 prečo by som sa mal báť v dňoch zlého vzývaj ma v d. súženia milosť silného Boha trvá každého dňa pridaj dní ku dňom kráľovým plniac svoje sľuby d. po dni d. ako d. nám nakladá bremä tvoj je d„ tvoja je i noc v d. svojho súženia hľadám Pána lepší je d. v tvojich dvoroch na teba volám každého dňa ; 88, 10 v d. svojho súženia volám 1 000 rokov je v tvojich očiach ako včerajší d. naše dni idú ta pre tvoj búrlivý hnev dní našich rokov je . „ 70 rokov nauč nás tak počítať naše dni nasýtim ho dlhosťou dní zvestujte j eho spasenie zo dňa na d. v d„ keď volám, rýchle sa mi ozvi moje dni miznú ako dym každý d. ma hanobia moj e dni sú ako miznúci tieň neber ma preč v polovici mojich dní človek je čo do svojich dni ako tráva jeho dní nech je málo toto je d„ ktorý učinil H. sedemkrát za d. ťa chválim slnce, aby panovalo vo dne v ktorýkoľvek d. som volal noc ti svieti ako d. mnou, hovorí múdrosť, sa rozmnožia tvoje dni bázeň Hosp. pridáva dni dni chudob. človeka . . . sú zlé choď v bázni Hosp. celý d. nechlúb sa zajtrajším dňom jeho dni sú plné bolesti v dobrý d. buď tedy šťastný


DEŇ Kaz Iz

Jer

PJ Ez Dan Hoz Jl

Am Jon Mi Hab. Sof Za Mal Mat

8, 8 niet vlády nado dňom smrti 12, 1 kým neprijdú dni zlého 2, 1 2 d. Hosp. Zástupov sa blíži; 1 3, 9 4, 1 toho dňa sa chopí 7 žien 1 muža 13, 6 kvíľte, lebo je blízko d. Hosp. 22, 5 d. veľkého nepokoja 34, 8 to bude d. pomsty Hosp. 37, 3 tento d. je dňom súženia 49, 8 pomôžem ti v d. spasenia 58, 2 síce ma hľadajú d. ako d. 60, 20 bude koniec dňom tvojho smútku 61, 2 d. pomsty nášho Boha 65, 2 rozprestieral som svoje ruky celý d. ; Rim 1 0, 2 1 66, 8 zrodí (sa) zem z a 1 d. ? 6, 4 beda nám, lebo uchodí d. 1 7, 1 7 si mojím útočišťom v d. zlého 20, 7 som za posmech každého dňa 1 4 zlorečený d„ ktorého som bol splodený 30, 7 d., ktorému nebolo podobného 46, 1 0 ten d. je dňom Pána Hosp. 1, 1 2 H. v d. pále svojho hnevu 5 , 2 1 obnov naše dni ako kedysi 7, 7 už je blízko d„ totiž d. hrmotu 30, 3 j e blízko d. Hospodinov; Jl 1, 1 5 ; 3 , 1 4 . Obad 1 5 . Sof 1 , 7, 1 4 6, 1 0 trikrát z a d . kľakol na svoje kolená 9 , 7 prij dú dni navštívenia, prij dú dni odplaty 2, 1 prichádza d. Hospodinov 2 d. tmy a mrákavy, d. oblaku 1 1 d. Hosp. bude veľký a strašný 5, 1 8 beda tým, ktorí si žiadajú d. Hosp. 20 či nie j e d. Hosp. tmou 3, 4 ešte 40 dní, a Ninive bude pod­ vrátené 3, 6 zatmie sa nad ními d. 1 , 5 vykonám dielo vo vašich dňoch ; Sk 1 3, 4 1 1, 1 5 t e n d . bude dňom . . . hnevu, dňom úzkosti a súženia, dňom búrky 4, 1 0 kto bude pohŕdať dňom malých začiatkov 1 4, l hľa, prichádza d. Hospodinov 3, 2 kto znesie d. j eho príchodu 4, 1 prichádza d„ ktorý horí ako pec 5 prijde d. Hosp., veľký 4, 2 keď sa bol postil 40 dní 6, 34 nestarajte sa o zajtrajší d . 34 dosť m á d. na svojom trápení 7, 22 mnohí mi povedia tamtoho dňa 1 0, 1 5 d. súdu ; 1 1 , 22, 24 ; 1 2, 36. Mar 6, 1 1 1 1 , 24 zemi Sodomänov bude znesiteľ­ nejšie v d. súdu ; Luk 1 0, 1 2 1 2, 40 ako bol Jonáš v bruchu veľryby 3 dni 15, 32 už 3 dni dlejú so mnou 1 7, 23 tretieho dňa vstane z mŕtvych ; 20, 1 9 ; 27, 63 20, 6 čo tu stojíte celý d. 1 2 ktorí sme niesli bremeno dňa

82 Mat 24, 22 22 36 37 38 50 25, 1 3 26, 55 28, 20 Mar 1, 13 1 4, 49 Luk 1, 59 2, 37 4, 2 9, 23 1 7, 26 1 9, 42 2 1 , 22 34 24, 29 Ján

6, 40 7, 37 8, 56 9, 4 1 1 , 39 1 2, 7 1 6, 26

Sk

1, 3 2, 1 20 17 1 7, 1 1 31 20, 7 31

Rim 1 3 , 1 2 1 4, 5 6 l Ko 2Ko

Ef

1, S 3, 1 3 4, 16 6, 2 2 4, 30 5, 1 6 6, 13

keby neboli skrátené tie dni ; Mar 1 3, 20 pre vyvolených budú skrátené tie dni ; Mar 13, 20 o tom dni „ . nevie nikto ; Mar 13, 32 ako bolo za dní Noeho až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu ; Luk 1 7, 27 prij de pán „ . v d„ v ktorý sa nenazdá ; Luk 12, 46 neviete dňa ani hodiny každý d. som sedel u vás a učil ja som s vami po všetky dni bol tam na púšti 40 dní d. po dni som bol u vás ; Luk 22, 53 ôsmeho dňa „ . prišli obrezať dieťatko slúžiac Bohu dňom i nocou nej edol ničoho v tých dňoch a vezme svoj kríž na každý d. ako bolo vo dňoch Noeho, tak bude aj vo dňoch Syna človeka keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj d . lebo to budú dni pomsty náhle by prišiel na vás ten d. zostaň s nami „ . d. sa už nachýlil ; Sud 1 9, 9, 1 1 a ja ho vzkriesim v posledný d. ; 6, 44, 54 v ten veľký d. sviatku stál J . Abr„ váš otec, splesal, aby videl môj d. musím konať skutky . . . dokiaľ j e d . smrdí, lebo j e už 4 dni v hrobe zachovala to ku dňu môjho pohrebu toho dňa budete prosiť v mojom mene ukazujúc sa im 40 dní keď sa už doplňoval 50-ty d. prv ako prij de d. Pánov, veľký Pán pridával cirkvi . . . každý d. skúmali písma každý d. d„ v ktorom bude súdiť celý svet ; Rim 2, 1 6 v prvý d . týždňa, keď sme s a zišli lámať chlieb d. a noc neprestal som . . . napo­ mínať d. sa priblížil niekto súdi, že každý d. ako d. kto dá na d„ dá Pánovi; kto nedá na d„ nedá Pánovi na d. bezúhonných v d. nášho Pána pretože to ten d. ukáže vnútorný (človek) sa obnovuje d. čo d. hľa, teraz d. spasenia ! v d. spasenia som ti pomohol ste zapečatení ku dňu vykúpenia vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé aby ste mohli odolať v ten zlý d.


DESIATOK

83 d. Pánov prij de tak ako zlodej ; 2Pt 3, 1 0 5 ste synmi svetla a synmi dňa 8 súc synmi dňa buďme triezvi lTm 5, 5 v prosbách a modlitbách dňom i nocou v posledných dňoch nastanú ne­ 2Tm 3, bezp. časy 4, 8 koruna sprav„ ktorú mi dá Pán . . . v ten d . Žid 3, 1 3 napomínajte (sa) každý d. 1 0, 25 vidíte, že sa blíži ten d. l Pt 3, 1 0 kto chce . . . vidieť dobré dni 3 , 3 v posledných dňoch prijdú po­ 2Pt smievači 8 1 d. je u Pána ako 1 000 rokov a 1 000 rokov ako l d. ; Ž 90, 4 1, 1 0 bol som v duchu v d. Pánov Zj 6 , 1 7 prišiel ten veľký d. jeho hnevu 1 2 , 1 0 žaloval na nich . . . dňom i nocou 20, 1 0 budú mučení dňom i nocou l Te

Mat

Mar Luk Ján Zj

2Pt Sk lM 2M 3M 4M l Sa 2Pa Kaz Iz Dan

5, 2

Za

8 , 23

Mat 25, 1 28 Luk 1 5, 8 17, 1 2 1 9, 1 3 Zj

16 2, 10 13, 1 1 7, 1 2

chopia (sa) 10 mužovia . . . krídla rúcha muža Žida bude podobné nebeské kráľ. 1 0 pannám dajte tomu, ktorý má d. hrivien; Luk 1 9, 24 žena, ktorá m á d. grošov stretlo sa s ním d. malomocných zavolal svojich 1 0 sluhov, dal im d. hrivien Pane, tvoja hrivna získala d. hrivien budete mať súženie d. dní (šelma mala) d. rohov a na svojich rohoch mala d. diadémov d. rohov, ktoré si videl, je d. kráľov

DESAŤ TISÍC sto z vás bude honiť d. t. 2 z nich by !obrátili na útek d. t. porazili ich v Bezeku, d. t. pobili . . . okolo d. t. mužov d. t. mužov; 1 0 ; 7, 3. l Sa 15, 4 zišiel Barák . . . a d. t. mužov za ním A DENÁR d. t. vybraných mužov 1 8, 2 8 bol dlžen 100 d-ov Dávid (porazil) svoje desaťtisíce; 20, 2 že im dá po d-e na deň 8; 21, 1 1 ; 29, 5 9 dostali po d-e ; 1 0 2Sa 1 8, 3 teraz si ty ako nás d. t. 1 3 či s i s a nezjednal s o mnou z a d . ? lPa 29, 7 d. t. hrivien striebra ; Est 3, 9 22, 1 9 doniesli d. ; Mar 1 2, 1 5 2Pa 25, 1 1 porazil synov Seira, d. t. mužov 6, 37 nakúpiť za 2 0 0 d-ov chleba 12 d. t. zajali synovia Júdovi živých 14, 5 toto sa mohlo predať za . . . 27, 5 d. t. korov pšenice 300 d-ov; Ján 12, 5 30, 24 drobného dobytka d. t. 7, 4 1 jeden bol dlžen 500 d-ov 9 1 , 7 padne ich po tvojom boku . „ d. t. ž 1 0, 3 5 vyňal 2 d-e, dal hostinskému 1 44, 13 naše stádo aby rodilo d. t-e 20, 24 ukážte mi d„ čí má obraz 5, 10 výtečný nad iných d. t. 6, 7 za 200 d-ov chleba im nebude dosť PŠ 16, 7 v d. tisíc . . . som ťa rozplodil 6, 6 choinix pšenice za d. a 3 choinixy Ez 45, 1, 3, 5 ; 48, 1 0, 13, 1 8 jačmeňa za d. Dan 7 , 1 0 desaťkrát tisíc d-ov stálo pred ním 1 1 , 12 porazí desaťtisíce A DENNICA Mi 6, 7 d. t. potokov oleja 1, 19 dokiaľ by . . . nevzišla d. Mat 18, 24 dlžník, ktorý mu bol dlžen d. t. hrivien A DERBA Luk 1 4, 3 1 či môže s d . t-arni stretnúť sa 1 4, 6, 20 ; 1 6, 1 ; 20, 4 l Ko 4 , 1 5 keby ste mali hneď i d. t. pestúnov DESAŤ 1 4, 1 9 v zbore by som chcel prehovoriť radšej 5 slov . . . než d. t. slov 1 8, 32 snáď sa tam nájdu desiati jazykom 42, 3 odišlo dolu d. bratov Jozefových 27, 1 2 stfpov bude d. a ich podstavcov d. DESATINA 34, 28 písal na dosky slová zmluvy d. slov; l M 28, 22 Bože, dám ti istotne d-u 5M 4, 13; 1 0, 4 5M 12, 1 7 nebudeš môcť jesť vo svojich brá­ 26, 26 d . žien bude piecť váš chlieb nach d-y 7, 1 4 panva váhy d. šeklov zlata; 1Sa 8, 15 bude brať d-u vášho semena 7, 20-80 Neh 10, 37 Levitovia budú vyberať d-y ; 38 1 4, 22 pokúšali ma toto už d. ráz 38 Levitovia odnesú d-u d-y 1, 8 či nie som ti ja lepší ako d. synov 1 3, 12 donášali celý Júda, d-u obilia 4, 7 spravil d. zlatých svietnikov 7, 1 9 múdrosť pomôže múdremu viac A DESA ŤMESTIE ako d. vladárov Mat 4, 25. Mar 5, 20 ; 7, 3 1 38, 8 vrátilo (sa) slnko o d. stupňov DESIATOK 1, 1 2 skús, prosím, svojich služobníkov d. dní IM 1 4, 20 Abram mu dal d. zo všetkého ; 7 , 24 d. rohov znamená, že z toho kráľ. Žid 7, 2, 4 3M 27, 30 každý d. zeme . . . je Hospodinov povstane d. kráľov 3M 26, 8 5M 32, 30 1, 4 Sud 3, 29 4, 6 14 20, 34 l Sa 1 8, 7


DESIŤ 4M

84

1 8, 2 1

synom Léviho . . . dal som všetky d-y ; 24 26 obetovať budete . . . d. z d-u 28 obetovať obeť pozdvihnutia . . . d-kov 5M 1 4, 22 verne budeš dávať d. 28 o dvedieš každý d. svojej úrody 26, 1 2 oddelíš všetky d-y svojej úrody lSa 8 , 1 7 d. bude brať z vášho stáda 2Pa 3 1 , 6 donášali d. z volov . . . aj d. svätých vecí Mal 3, 8 v čom ťa okrádame ? V d-u 1 0 doneste celý d. Mat 23, 23 dávate d. z máty ; Luk 1 1 , 42 Luk 1 8, 1 2 dávam d-y zo všetkých príjmov Žid 7 , 8 berú d-y ľudia, ktorí mrú

Mat

4, 8 11 1 3, 39 25, 41 Luk 4, 3 13 8, 1 2 Ján 6 , 70 8, 44 1 3, 2 Sk 13, 1 0 Ef 4, 27 6, 1 1 ! Tm 3, 7 3, 6 2Tm 2, 26 Žid 2, 1 4 Jak 4, 7 lPt 5, 8 lJ 3, 8

DESIŤ 5M 7, 23 bude ich d. veľkým desením l Sa 1 6, 1 4 d-1 ho zlý duch Ezd 4 , 4 d-li ich, aby nestavali Júda 9 Jób 7, 1 4 d-š ma videniami Zj 2, 1 0 1 3 , 2 1 nech ma nedesí tvoja hrôza ! 1 8, 1 1 zo všetkých strán h o budú d. hrôzy 12, 9 Dan 7, 28 mňa, Daniela, veľmi d-li moj e 12 myšlienky 20, 2 DESIŤ SA 10 2M 1 5, 1 5 budú (sa) d. kniežatá Edomove 2Pa 32, 7 nedeste sa tváre assýrskeho kráľa Jób 23, 1 5 preto sa d-m j eho tváre Iz 62, 3. ž 1 4, 5 tam sa raz budú náramne d. ; 53, 6 83, 1 8 nech sa . . • desia na večné veky 88, 1 6 nesiem svoj strach a d-m sa Fil 1, 1 Jer 1, 1 7 nedes sa ich, aby som ťa nepredesil l Tm 3, 8 Dan 2, 1 snívali sa Na buch. sny, pre ktoré 10 sa d-1 12 5, 9 veľmi (sa) d-1 kráľ Balsazár 13 Obad 9 tvoji udatní sa budú d. Mar 1 0, 32 oni sa desili Pozri tiež hesl o : Báť sa; Ľakať sa; 2M 28, 1 8 ; Strachovať sa Za 7, 12 4M

1, 14

lM

24, 1 6

2M l Kr

2, 8 1, 3

lM 1 7, 1 Mat 1 8, 1 2 Luk 1 5, 7

Mat

4, 5

A DEUEL Eliasaf, syn D -ov ; 7, 42, 47 ; 1 0, 20

Sk

DEVA d. (Rebeka) bola veľmi krásneho Ján vzozrenia Jak d. išla a zavolala matku !Pt tak hľadali krásnu d-u Pozri tiež heslo : Dievka DEVÄŤDESIATDEVÄŤ bolo Abramovi 99 rokov; 24 či nezanechá tých 99 na vrchoch ; 1 3 . Luk 1 5 , 4 ako nad 99 sprav., ktorí nepotrebujú pokánia DIABOL (Ježiš) bol pokúšaný od d-a ; Luk 4, 1 vtedy ho pojal d. do svätého mesta

pojal (ho) d. na vrch ; Luk 4, 5 vtedy ho opustil d. nepriateľ, ktorý ich nasial, j e d. do . . . ohňa, pripraveného d-ovi d. mu povedal ; 6 dokončil d. všetko pokúšanie prichádza d. a vyníma slovo j eden z vás je d. vy ste z otca d-a d. vložil do srdca Judáša ó, ty . . . synu d-ov nedávajte miesta d-ovi proti taktike a úskočnosti d-ovej aby neupadol . . . do smečky d-ovej neupadol v odsúdenie d-ovo vymanili sa z osídla d-ovho smrťou zahladil . . . d-a sprotivte sa d-ovi d., obchádza ako revúci lev kto robí hriech, je z d-a, lebo diabol hreší od počiatku archanjel Michal v spore s d-om d. uvrhne niektorých z vás do žalára starý had, ktorý sa volá d. lebo zostúpil k vám d. ktorý j e d. a satan diabol . . . bol uvrhnutý do jazera

A DIADÉM Zj 1 2, 3 ; 13, l ;

1 9, 1 2

.&. DIAKON s dozorcami a d-mi d-i musia byť počestní službu d-a súc bez úhony d-i nech sú mužovia j ednej ženy ktorí dobre vykonali službu d-a A DIAMANT 39, 1 1 . Jer 17, 1 . Ez 3, 9 ; 28, 1 3 urobili svoje srdce ako hrot d-u

A DIANA 1 9, 24, 27, 28, 34, 35 7, 35 1, 1 1, 1

A DIASPORA snáď pôj de do d-y Grékov 1 2 pokoleniam, ktoré sú v d-e pútnikom d-y v Ponte

DIAŤ SA čo sa dialo, to sa i bude d. ktorých každý skutok sa dej e v tem­ nosti 5, 30 strašná vec . . . sa dej e v zetni Jer Mal 2, 1 1 ohavnosť sa dej e v Izr. Mat 1 1 , 23 keby sa v Sodome boli diali divy, ktoré sa diali v tebe Mar 1 3, 29 keď uvidíte, že sa to všetko dej e ; Luk 2 1 , 3 1 Luk 2 1 , 28 k e ď s a t o začne d. I Ko 1 4, 40 všetko nech sa dej e slušne Kaz 1, 9 29, 1 5 Iz


DIBŤA

85

4M

2 1 , 30

A DÍBON

Kaz

(mesto) D . ; 32, 3, 34. Joz 13, 9, 1 7 . Neh 1 1 , 2 5 . Iz 1 5, 2 . J e r 4 8 , 1 8, 22.

Iz

8, 1 7 11, 5 4 1 , 29 45, 1 1 64, 8 1, 1 6 48, 1 0

A DÍBON-GAD 4M

33, 45, 4 6

Jer

A DIDYMUS Ján

1 1, 1 6

Tomáš, zvaný D . ; Ján 20, 24; 21, 2

DIBL IM 4M

41, 34 18, 20

Joz 1 8 , 7 1, 5 l Sa 2Kr 2, 9

ž

73, 26 1 1 9, 5 7 3, 24 PJ Mat 24, 5 1 Luk 1 2, 46 15, 1 2 J án 1 3, 8 Sk

Zj

8, 2 1 21, 8 22, 1 9

bude brať piaty d. úrody (faraón) H. riekol Aronovi . . . nebudeš mať medzi nimi d-u. Ja som tvojím d-om Levitovia nemajú d-u Anne dal dvojnásobný d. dvojnásobný d. tvojho ducha na mne mojím d-om je B. na veky mojím d-om j e ostríhať tvoje slová mojím d-om j e Hospodin j eho d. položí s pokrytcami j eho d. položí s nevernými daj mi pripadajúci d. imania keď ťa neumyjem, nemáš so mnou d-u nemáš d-u ani lósu v tejto veci ich d. v j azere, ktoré horí ohňom tomu odníme B. j eho d. z knihy života

DIELO lM

2, 2 3

20, 32, l Kr 7, Ezd 4, Neh 6, 2M

Jób

ž

9

16 14 24 3

6, 1, 34, 36, 8, 19, 28, 45, 90,

16 10 19 24 4 2 4 2 16 17 95, 9 1 02, 26 104, 3 1 1 1 1, 3 7 1 15, 4

Pr Kaz

1 43, 5 1 6, 3 2, 4

B. dokonal 7. dňa svoje d. odpočinul od všetkého svojho d-a ; Žid 4, 4 6 dni budeš pracovať • • • svoje d. dosky boli d-m Božím robil všelijaké d. z medi tak bolo zastavené d. konám veľké d„ preto nemôžem odísť d. dialo (sa) od nášho Boha d. j eho rúk si požehnal všetci sú d-m j eho rúk aby si vyvyšoval j eho d. nebesia, d. tvojich prstov d. jeho rúk oznamuje obloha daj im podľa d-a ich rúk moje básnické d-a patria kráľovi nech sa vidí pri tvojich služ. tvoje d. upevni d. našich rúk skúsili ma aj videli moj e d. d-m tvojich rúk sú nebesia ; Žid 1, 1 0 nech s a raduje H . v o svojich d-ach j eho d. je veličenstvom d-ami j eho rúk pravda a súd modly sú . . . d-m rúk človeka; 1 35, 1 5 rozjímam o d - e tvojich rúk uvaľ na Hosp. svoj e d-a vykonal som si veľké d-a

Ez Hab Ján Sk

6, 6 1, 5 17, 4 5, 38

Rim 14, 20 l Ko 3, 1 3 13 15

9, l

15, 58 Gal Ef Fil

6, 4 2, 1 0 1, 6 2, 3 0

Žid

6, 1 0

2Pt

3, 1 0

lM

3, 16 21, 15

videl som všetko d. Boha neznáš d-a Boha, ktorý činí všetko ich d. je nič, vietor d. mojich rúk ponechajte na mňa ! d - m tvojej ruky sme m y všetci klaňali sa d-am svojich rúk zlorečený ten, kto koná d. Hosp. nedbalo vaše d-a budú vyhladené vykonám d. vo vašich dňoch, že mu neuveríte ; Sk 1 3, 4 1 d. s o m dokonal, ktoré s i mi dal ak j e tá rada z ľudí alebo to d., rozpadne sa nebor pre pokrm d-a Božieho každého d. vyjde najavo každého d., aké ktoré j e, sám ten oheň skúsi ak zhorí niečie d., bude mať škodu či nie ste vy mojím d-m v Pánovi ? rozhoňujúci sa vždycky v d-e Pá­ novom každý nech skúša svoje vlastné d. lebo sme j eho d-m ktorý započal vo vás dobré d. pre d. Kristovo sa bol priblížil až k smrti B. nie je nesprav„ aby zabudol na vaše d. zem i d-a, ktoré sú na nej zhoria

DIEŤA ; DETI

2M 3M 4M 5M l Sa 2Sa l Kr 2Kr

J_ób z

Kaz lz

Jer

33, 2, 20, 1 4, 28, 1,

5 9 20 31 50 2

1 2, 1 8 3, 7 3, 25 17, 23 2, 24 21, 1 1 34, 1 2 1 03, 1 3 137, 4, 1 0, 3, 8, 9, 11, 13,

9 13 16 12 18 6 8 16

57, 5 1, 6

v bale sti budeš rodiť deti pohodila d. (Izmaela) pod j eden z krov to sú deti, ktoré dal B. z milosti odnes toto d. a odchovaj ho ponesú svoj hriech; zomrú bez deti vaše malé deti . . . vovediem nezľutu j e (sa) nad d-ťom Peninna mala deti, ale Anna nemala deti stalo sa 7. dňa, že zomrelo d. som len malé d. (Šalamún) rozotnite to živé d. na dvoje Eliáš vezmúc d. zniesol ho medv edice . . . roztrhali z nich 42 detí ich deti poskakujú poďte, deti, počujte ma ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi kto . . . :rozrazí tvoje deti o skalu lepšie chudobné d. a múdre beda tebe, zem, ktorej kráľom je d. pohoničmi môjho ľudu sú deti deti, ktoré mi dal H. ; Žid 2, 1 3 d. s a nám narodilo d., ktoré požíva prsia ich d eti budú porozrážané ; Hoz 1 3, 1 6 zabíj ate deti v dolinách veď ja neviem hovoriť, lebo som d. !


DIEŤA PJ

4, 4 10

Hoz 1 1 , 1 Mat 2, 1 8

3, 9 7, 1 1

9, 2 1 0, 2 1 1 1, 1 6 19 1 5, 2 6 1 8, 2 3 5 1 9, 29 21, 15 22, 24 23, 37 27, 25 Mar 5, 39 9, 36 1 0, 15 Luk

Ján

1, 7 66 2, 48 9, 47 11, 7 14, 26 1 5, 3 1 23, 2 8 1, 12

Sk

1 3, 33 2, 39

Rim

1 Ko

21, 21 8, 1 6 17 9, 8 4, 1 4

7, 13, 1 4, 2Ko 1 2, 4, Gal

Ef

17 14 11 20 14 19 28 31

2, 3 5, 8

86 deti si prosia chleba ruky . . . žien varili svoje deti keď bol I zrael d. Rácheľ, oplakávajúca svoje deti B. môže z týchto kameňov vzbudiť Abr. deti ; Luk 3, 8 súc zlí, viete dávať svojim deťom ; Luk 1 1 , 1 3 dúfaj, d., odpustené sú ti tvoj e hriechy povstanú deti na rodičov ; Mar 13, 1 2 podobné j e deťom, ktoré sedia ; Luk 7, 3 2 osprav. (j e) múdrosť od svojich detí nepatrí sa vziať chlieb deťom ; Mar 7, 27 J . privolajúc si dieťa keď . . . nebudete ako deti ktokoľvek by prijal j edno takéto d. každý, kto opustil . . . deti ; Mar 1 0, 29. Luk 1 8, 29 (videli že) d eti kričia v chráme keby niekto zomrel nemajúc deti koľko ráz som chcel zhrom. tvoje deti ; Luk 1 3, 34 krv na nás a na naše deti d. nezomrelo, ale spí vzal d., postavil ho kto by neprijal kráľ. Božieho ako d. ; Luk 1 8, 1 7 nemali dieťaťa čo to len bude z toho d -ťa d., čo si nám to tak ur obil ? Ježiš . . . pojal si d. a postavil ho deti sú so mnou v p o steli a nemá v nenávisti . . . deti d . , t y s i vždycky s o mnou plačte . . . nad svojimi d eťmi dal právo a moc stať sa deťmi Božími deti, ešte krátku chvíľu som s vami vám patrí to zasľúb enie a vašim deťom hovoríš, aby neobrezo vali deti sme deťmi Božími ak deťmi, tedy aj dedičmi nie deti tela sú deťmi Bo žími, ale deti zasľúbenia napomínam ako svoj e milované deti (Timoteus) milovaným d-om ináče by vaše deti boli nečisté keď som bol d., vrav e l som ako d. nebuďte deťmi rozumom nie sú povinné deti zhromažďovať moj e deti, ktorých zase rodím sme ako Izák, deťmi zas ľúbenia nie sme deťmi dievky, ale deti slobodnej boli sme prírodou deťmi hnevu choďte ako detí svetla

Ef

6, 4

l Tm

2, 3, 5, 2Tm 1, 2, Tít 1, 2,

15 4 4 2 1 6 4 10 Filém lPt 1, 14 lJ 2, 14 18 3, 1 2 2J 13 z; 2 , 23

deti, poslúchajte svojich rodičov; Kol 3, 20 otcovia, nepopudzujte svojich detí ; Kol 3, 2 1 bude spasená rodením detí deti má v podriadenosti ak má niektorá vdova deti Timoteovi, milovanému d-ťu moj e d., mocnej v milosti má deti veriace aby milovali svoj e deti prosím ťa o svoj e dieťa . . . Onezima ako poslušné deti píšem vám, deti, že ste poznali Otca deti j e posledná hodina aby sme sa volali deťmi Božími teraz sme deťmi Božími pozdravujú ťa deti j ej deti pobijem smrťou

DIEŤATKO

3, 1 8 5, 21

našli d. s Máriou Herodes bude hľadať d . vtedv m u priniesli d-á ; Mar 1 0, 1 3 nechajte d-á . . . prísť ku mne ; Mar 1 0, 14. Luk 1 8, 1 6 8 . dňa . . . prišli obrezať d. d. rástlo a silnelo duchom ; 2, 40 keď porodí d„ nepamätá viacej na súženie píšem vám) d-á, že sú vám odpustené d-á, zostávajte v ňom d-á, nemilujme slovom d-á, chráňte sa modiel

I M 34, 3 3M 1 2, 5 Sud 2 1 , 1 2 5, 2 2Kr 3, 3 Jl 8, 5 Za Luk 8, 54 12, 13 Sk

zamiloval si d. (Dínu) keď porodi d. , bude nečistá 2 týždne našli . . . 400 d-t panien zajali z Izr. zeme nejaké malé d. d. predávali za víno ulice mesta budú plné . . . d-t a riekol : D., vstaň ! d., menom Rodé

Mat

9, 24

Mar

25 5, 41 42

odídite, lebo d. nezomrelo ; Mar 5, 39 chopil d. za ruku, a vstalo d„ tebe hovorím. vstaň! d, hneď vstalo a chodilo

Mat

2, 1 1 13 1 9, 1 3 14

Luk Ján

1, 59 80 16, 21

lJ

2, 1 2 28

DIEVČA

DIEVČATKO

DIEVČINA Mat Mar Ján Sk

26, 1 4, 1 8, 1 6,

IM 2M SM lSa

21, 1 0

69 69 17 16

pristúpila k nemu j edna d . d . , vidiac ho, zase začala hovoriť dievčina . . . povedala Petrovi d., ktorá mala vešteckého ducha

DIEVKA 20, 1 7 28, 68

1, 1 1

vyžeú túto d-u i j ej syna ; Gal 4, 30 nepožiadaš . . . j eho d-y ; 5M 5, 2 1 budete predávať . . . d-y pohliadneš na trápenie svojej d-y


Dlv.AŤ SA

87 25, 1 9, 1 23, 30,

28 15 2 23

1 1 9, 1 8 27 1 36, 4 Dan 6, 27 Mat 7, 22 1 1 , 21

ž

odkry moje oči, aby som videl d-y budem rozmýšľať o tvojich d-och ktorý sám jediný činí veľké d-y ž činí znamenia a d-y Pr v tvojom mene mnoho d-ov nečinili Jl keby sa v Týre a v Sidone boli 2, 29 udiali d-y ; Luk 1 O, 1 3 23 keby sa v Sodome boli diali d-y Náh 2, 7 1 3, 58 neučinil tam mnoho d-ov Mar 1 4, 66 Mar 6, 2 d-y sa dejú skrze jeho ruky Luk 1, 38 5 nemohol tam učiniť nijaký d. 48 13, 22 falošní proroci . . . budú činiť d-y Sk 2, 1 8 1 6 , 20 Pán . . . potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali d-y Gal 4, 22 Luk 23, 8 nadejal sa, že ho uvidí učiniť nejaký 30 div 31 Ján 2, 1 1 počiatok d-ov učinil J. v Galil. Káne A DIKLA 23 uverili mnohí . . . vidiac j eho d-y lM 1 0, 27. lPa 1, 21 3, 2 nikto nemôže činiť d-y, ktoré ty činíš A DÍMON 4, 48 ak neuvidíte d-ov . . . neuveríte Iz 15, 9 vody D-a budú plné krvi, pretože 6, 2 videli jeho d-y, ktoré činil na D . položím 7, 3 1 či Kristus, keď prijde, učiní viacej d-ov A DÍNA 9 , 1 6 ako môže hriešny človek robiť také lM 30, 21 (dcéra) D . ; 34, 1, 3, 5, 13, 25, 26 ; d-y ? 46, 1 5 1 2, 37 hoci učinil tak mnoho d-ov . . . A. DINHABA neverili lM 36, 32 meno jeho mesta bolo D . ; 20, 30 aj mnoho iných d-ov učinil J. 2, 43 dialo sa mnoho zázrakov a d-ov; 1Pa 1, 43 Sk 5, 1 2 A DIONÝZIUS 6, 8 Štefan . . . činil veľké zázraky a d-y Sk 1 7, 34 medzi, ktorými bol aj D . 7, 36 (Mojžiš) učiniac zázraky a d-y Areopagský v Egypte 1 4, 3 dával, aby sa diali d-y A DIOTREFES 1 5 , 1 2 mnohé d-y . . . činil B. skrze nich 3J 9 D., ktorý chce byť prvým 1 9, 1 1 B. činil nevšedné d-y l Ko 1 2, 1 0 inému pôsobnosti d-ov A DÍŠAN 2Ko 1 1 , 1 4 nie d., lebo veď sám satan IM 36, 2 1 , 26, 28, 30. ! Pa 1, 38 Zj 1 2, l ukázal sa veľký d. na nebi ; 3; 15, 1 A DIŠON 13, 1 3 robí veľké d-y 1 6, 1 4 duchovia démonov, ktorí robia d-y IM 36, 2 1 , 25, 30. l Pa 1 , 38, 4 1 , 42 1 9, 20 falošný prorok, ktorý robil . . . d-y mv Pozri tiež heslo: Zázrak 3, 20 budem biť Egypt . . . divmi 2M 15, 1 1 strašný vo chválach, činiaci d-y A DIVADLO 3, 5 zajtra učiní H. d-y vo vašom strede Joz Náh 3, 6 vystavím ťa za d. l Pa 16, 1 2 pamätajte na j eho d-y Luk 23, 48 zástupy, ktoré sa boli zišli k tomu Neh 9 , 1 7 nepamätali na tvoje d-y d-u 9 , 2 budem rozprávať všetky tvoje d-y ž Sk 1 9, 29 vrhli sa jednomyseľne do d-a 40, 6 mnohé a veľké sú tvoje d-y 3 1 prosili, žeby sa nevydával do d-a 75, 2 blízke tvoje meno, o tom rozprávajú l Ko 4, 9 lebo sme sa stali d-m svetu tvoj e d-y Žid 10, 33 bývali d-m 78, 1 1 zabudli . . . na j eho d-y 32 hrešili a neverili j eho d-om DÍVAŤ S A 86, 1 0 si veľký a činíš d-y 98, 1 spievajte Hospodinovi . . . lebo uči­ Est 8, 6 ako by som sa mohla d. na zlé nil d-y ž 22, 1 8 oni hľadia a d-jú sa 1 05, 2 rozmýšľajte o všetkých j eho d-och 3 5 , 1 7 Pane, dokedy sa budeš d. na to ? 13 nedivaj sa i ty na jeho zlé Obad 5 pamätajte na j eho d-y 1 06, 7 neporozumeli tvojim d-om Hab 1, 1 3 nemôžeš sa d. na trápenie 1 1 1, 4 učinil svojim d-om pamiatku Mat 2 7 , 5 5 mnoho žien d-júcich sa zďaleka !Sa J ób

odpusti . . . previnenie svojej d-y d-y ma považujú za cudzieho ako oči d-y na ruku jej panej pod d-ou, keď dedične zaujme miesto na d-y vylejem svojho Ducha ; Sk 2, 1 8 j ej d-y vedúc j u budú lkať j edna z d-ok najvyš. kňaza hľa, som d. Pánova pohliadol na poníženie svojej d-y na svoje d-y vylejem zo svojho Ducha Abr. mal 2 synov, jedného od d-y syn d-y nebude dediť nie sme deťmi d-y Pozri tiež heslo : Deva


DIVIAK Mar 15, 47 Luk 23, 35

88 d-li sa, kde ho kladú ľudia stáli a d-li sa

A. DIVIAK

ž

80, 14

rozrýva ho d. z lesa

DIVIŤ SA l M 43, 33 Mat 8, 27 9, 8 21, 27, Mar 6, Luk 2 ,

Ján Sk Gal !Pt lJ Zj

20 14 51 18 33 4, 22 24, 1 2 41 4, 27 7, 2 1 2, 1, 4, 3, 1 3, 1 7,

7 6 12 13 3 8

a mužovia sa d-li ľudia sa d-li zástupy d-li sa ; 33; 1 5, 3 1 . Luk 1 1 , 1 4 keď t o videli učeníci, d-li sa vladár (sa) veľmi d-1 ; Mar 15, 5 žasli v sebe prenáramne a d-li sa d-li sa tomu, čo im bolo hovorené J ozcf a j eho matka sa tomu d-li d-li sa ľúbezným slovám (Peter) odišiel sám v sebe sa diviac neverili od radosti a d-li sa d-li sa, že hovoril so ženou skutok som učinil, a všetci sa preto d-e žasli všetci, d-li sa d-m sa, že tak skoro odstupuj ete nedivte sa ohňu, ktorý prišiel nedivte sa . . . ak vás svet nenávidí d-la sa tomu celá zem budú sa d. obyvatelia zeme Pozri tiež heslo : Žasnúť

DIVNÝ ž

1 1 8, 23

Ján

9, 30

lM Jób

1 6, 1 2 6, 5

od Hosp. sa to stalo a je to d-é ; Mat 2 1 , 42. Mar 1 2, 1 1 d-á vec, že vy neviete, odkiaľ j e

DIVOKÝ

Júda

13

bude to d. človek d. osol ; 1 1 , 1 2 ; 24, 5. ž 1 04, 1 1 . Dan 5, 2 1 d-é vlny morské

DIVÝ Jer 1 4, 6 Rim 1 1 , 1 7

divé osly ; J ób 39, 5 ktorý si z d-ej olivy, vštepený

DLAŇ

ž

Iz

39, 6 49, 1 6

dal si mi dní na šír niekoľko d-i na svojich d-iach som ťa vyryl

Pr

22, 26

Mat

18, 32

nebuď medzi tými . . . ktorí ručia za d-y všetok ten d. som ti odpustil

5M Kaz

1 7, 20 7, 15

aby d. žil vo svojom kráľovstve bezbožný d. žij e vo svojej zlobe

DLH

DLHO

DLHOZHOVIEVAJÚCI

4M 1 4, 18 Neh 9, 17 Náh 1, 3

PJ 5, 20 Mat 23, 1 4 Luk 20, 9 Ján 1 4, 9 l Ko 1 1 , 1 5 Zj 7, 9

DÍ.ŽKA Ef

Zj

23, 6

aká j e to šírka a d. j eho d., šírka a výška je rovnaká

DLŽNÍK privedený mu bol j eden d. istý veriteľ mal 2 d-ov zavolajúc si j edného každého z d-ov múdrym i nemúdrym som d-om bratia, d-ci sme nie telu

Mat 18, 27

prepustil ho a d-u mu odpustil

DLŽOBA DLŽNÝ Rim 13, 8

nebuďte nikomu nič d.

lM

41, 9

2M

1 4, 1 3

rozpomínam sa d. na svoje previnenie vidzte spasenie Hosp., ktoré vám učiní d. posvätíš ich d. i zajtra d . sa vám ukáže H. súdy, ktoré j a d. hovorím d. (vám) predkladám požehnanie d. som ti predložil život a dobré vyvoľte si d., komu budete slúžiť d. učinil H. spasenie v Izr. j a som ťa d. splodil ; Žid 1, 5; 5, 5 d., ak počujete j eho hlas ; Žid 3, 7, 1 5 ; 4, 7 daj nám d. náš každodenný chlieb dieťa, idi, pracuj d. v mojej vinici narodil sa vám d. Spasiteľ d. sa naplnilo toto písmo d. sme videli neslýchané veci d. musím zostať v tvojom dome d. sa dostalo spasenie tomuto domu d. budeš so mnou v raji d., keby ste počuli j eho hlas ; 1 5 ; 4, 7 dokiaľ sa volá : d. J . Kristus ten istý včera i d. d . alebo zajtra pôj deme

DNES

3M 5M Joz l Sa

ž

Mat

1 9, 9, 5, 1 1, 30, 24, 1 1, 2, 95,

10 4 1 26 15 15 13 7 7

6, 21, Luk 2, 4, 5, 1 9, Žid

11 28 11 21 26 5 9 23, 43 3, 7

Jak

13 13, 8 4, 1 3

DOBRE IM

2M H. je dlhozhovievajúci ; Ž 1 45, 8 Boh . . . dlhozhovievajúci ; Jen 4, 2 5M Hospodin j e d. budem bývať v dome Hosp . d-é časy

3, 18 2 1 , 16

Mat 18, 24 Luk 7, 4 1 1 6, 5 1, 1 4 Rim 8, 12

DLHÝ Ž

opúšťaš nás na d-é časy pod zámienkou d-ého modlenia ; Mar 1 2, 40. Luk 20, 47 odcestoval na d-é časy tak d. čas som s vami žena keď má d-é vlasy oblečení v d-om bielom rúchu

ž

2, 4, 1, 4,

18 7 20 40

5, 6, 39, 73,

33 24 3 28

nie je d. byť človekovi samotnému či, keď budeš d. robiť B. učinil d. babám aby bolo d. tebe i tvojim synom ; 1 2, 28 aby vám bolo d. aby nám bolo d. po všetky dni mlčal som viac než bolo d. mne je d. blížiť sa Bohu


89

D OBROTIVÝ

ž

d. je oslavovať Hospodina učiň d., Hospodine, dobrým znáš d. všetky moje cesty d. (je) spievať nášmu Bohu žalmy hľadieť n a osobu nie j e d. nebude d. bezbožnému učte s a d . robiť keď činil súd a sprav„ vtedy mu bolo d. PJ 3, 26 d. je, aby dúfal človek 27 d. je mužovi, aby niesol jarmo Mat 5, 25 buď d. zmýšľajúci 44 čiňte d. tým, ktorí vás nenávidia ; Luk 6, 27 1 2, 1 2 preto sa smie v sobotu d. činiť 15, 7 d. prorokoval o vás Izaiáš ; Mar 7, 6 17, 4 Pane, d. nám j e tu byť ; Luk 9, 33 1 9, 1 0 tak nie j e d . oženiť sa 25, 2 1 d„ sluha, dobrý a verný; 23 Mar 3, 4 či sa smie v sobotu d. robiť 7, 37 všetko d. učinil 1 2, 32 d„ Učiteľu, pravdu si povedal 1 4, 7 môžete im d. činiť Luk 6, 26 beda vám, keby všetci ľudia d. hovorili o vás 1 0, 28 J. mu povedal : D. si odpovedal 20, 2 1 vieme, že d. hovoríš 39 učiteľu, d. si povedal Ján 4, 1 7 d . s i povedal, že vraj nemám muža 5 , 29 vyjdú ti, ktorí d. činili Sk 1 0, 38 d. činiac a uzdravujúc všetkých Rim 1 1 , 20 D. Vylomené sú neverou 1 4, 2 1 d. j e nejesť mäsa l Ko 7, l d. by bolo človekovi nedotýkať sa ženy 38 kto vydáva svoju pannu, d. robí 2Ko 6, 9 ako neznámi, a d. známi Gal 4, 1 8 d. je horliť v d-om 5, 7 d. ste bežali ; kto vám prekazil 6, 1 0 kým máme čas, robme d. 2Te 3, 1 3 bratia, neustaňte robiac d . l Tm 3, 4 ktorý d. spravuje ; 1 2 ; 5, 1 7 6, 1 8 aby d. činili Jak 2, 8 ak plníte kráľ. zákon . . . d. robíte 4, 1 7 kto tedy vie d . činiť a nečiní l Pt 2, 1 5 d. činiac zapchali ústa 3J 2 žeby si sa mal vo všetkom d. 92, 1 25, 139, 1 47, Pr 28, Kaz 8, Iz 1, Jer 22,

Žid

ž

2 4 3 1 21 13 17 15

13, 1 6 1 03,

2

1 1 6, 1 2

Pr 3, 27 l Tm 6, 2 l Ko 1 0, 1 6 Jak 3, 1 0 Zj 5, 1 2

Zj

5, 1 3 7, 1 2

5M Sud

8, 1 0 5, 9

l Pa

29, 1 0 20 Neh 8, 6 1 6, 7 ž 62,

5

63, 5 66, 8 68, 27 1 00, 4 1 03, l

Baránkovi d. a česť d. a sláva a múdrosť DOBRORECIŤ budeš d . Hospodinovi d-te Hospodinovi ; Neh 9, 5 . ž 1 03, 20, 2 1 , 22 ; 1 35, 1 9, 20 d-1 Dávid Hospodinovi d-li celé zhromaždenie Hosp. Ezdráš d-1 Hospodinovi d. budem Hospodinovi ; 26, 1 2 ;

34, 2

ústami d-ia a vo svojom srdci zlorečia budem (ti) d. po celý svoj život d-čte, národy, nášmu Bohu d-te Bohu d-te jeho menu dobroreč, moja duša, Hosp . ; 1 03, 2, 22 ; 1 04, 1 , 36

1, 2, 24, Rim 1 2, l Ko 4, 1 0, 3, Jak

64 28 53 14 12 16 9

oni zlorečia, ale ty dobroreč m y budeme d. Hospodinovi d-me vám, ktorí ste z domu Hosp. d-me vám v mene Hosp d-te Hosp., všetci služobníci dome Izraelov, d-e Hosp. budem d. tvojmu menu každého dňa ti budem d. tvoji svätí budú t i d . každé telo bude d . menu j eho svätosti d-1 Daniel Bohu nebies d-e tým, ktorí vás preklínajú ; Luk 6, 28 d-1, lámal a dával; Mar 1 4, 22. Luk 24, 30 hovoril d-iac Bohu vzal ho na ramená a d-1 Bohu chválili Boha a d-li mu d-e tým, ktorí vás prenasledujú nadávajú nám, d-me kalich dobrorečenia, ktorému d-me (jazykom) d-me Pánovi

Neh Rim

9, 2, 11, 5, 3,

25 4 22 22 4

DOBROTA kochali sa v tvojej veľkej d-e d. Božia vedie ku pokániu vidz tedy d-u i prísnosť Božiu! ovocím Ducha je . . . d. keď sa zjavila d. (Spasiteľa)

DOBRODENIE nezabudni niktorého zo všetkých j eho d-í čím s a odplatím Hosp. z a všetky j eho d-ia nezadržíš d-ia tým, ktorým patrí ktorí prijímajú to d.

65, 89, Rim 2, Gal 5, 3, Kol

12 18 4 22 12

DOBROTIVOSŤ korunuješ rok svoj ou d-ou svojou d-ou povýšiš náš roh pohŕdaš bohatstvom j eho d-i ovocím Ducha j e „ . d. (oblečte) d „ pokoru

A DOBROREČENIE kalich d-ia, ktorému dobrorečíme z tých istých úst vychádza d. hoden j e Baránok, ten zabitý, vziať „ . d.

86, 5 ž 22, 9 Pr 3, 12 Jer Luk 6, 35 l Ko 13, 4

A DOBROCINNOSŤ n a d . a na zdielnosť nezabúdajte

1 09, 1 1 5, 1 1 8, 1 29, 1 34, 1 35, 1 45,

28 18 26 8 1 19

l

2 10 21

Dan Mat

2, 1 9 5, 44 26, 26

Luk

Gal Tít

ž

DOBROTIVÝ lebo ty, Pane, si d. človek d-ého oka bude požehnaný ja som d., hovorí H. (B.) je d. aj na nevďačných láska zhovieva, je d-á


90

DOBROVOĽNE Ef !Pt

4, 32 2, 3

5M 23, 23 Ezd 2, 68

ž Žid l Pt

7, 54, 1 0, 5,

13 8 26 2

1M

1,

4 10

31 2, 9 3, 6 44, 4 50, 20 1 8, 1 7 27, 1 0 30, 1 5 2 , 24 3, 1 8 25, 2 1 29, 9 1 7, 7

ale si buďte navzájom . . . d. akže ste okúsili, že je Pán d.

ž

DOBROVOĽNE učiníš tak, ako si sľúbil . . . d. obetovali d. na dom Boží ; 1 , 6;

1 03, 5 1 06, l

7, 16

(kto by) chcel d. ísť do Jer. budem ti d. obetovať keď d. hrešíme paste stádo Božie . . . d. Pozri tiež heslo : Obet dobrovoľná

D OBRÝ B. videl svetlo, že je d-é B. videl, že je to d-é ; 1 , 1 2, 1 8, 2 1 , 25

a hľa, bolo to veľmi d-é strom vedenia d-ého i zlého žena videla, že je strom d. prečo ste sa odplatili zlým za d-é ? B. to zamýšľal obrátiť na d-é 2M níe j e to d-á vec, ktorú konáš 3M nezamení, d-é za zlé alebo zlé za d-é 5M dnes som ti predložil život a d-é l Sa nie j e to d-á povesť, ktorú čujem H. ; nech učiní to, čo je d-é odplatil sa mi zlým za d-é si d. v mojich očiach ako anjel 2Sa nie j e to d-á rada, ktorú dal Achitofel l Kr 1 8, 24 ľud odpovedal a riekol : To je d-é slovo 22, 8 neprorokuje d-ého, iba zlé l Pa 1 6, 34 oslavujte Hosp., lebo je d . 2Pa 5, 13 chválili Hosp. , že j e d . ; 7 , 3 1 4, 2 Aza robil to, čo bolo d-é 1 9, 1 1 H. bude s tým, kto bude d. Ezd 3, 1 1 oslavujúc Hospodina . . . že j e d. 8, 1 8 bola d-á ruka nášho Boha nad nami Neh 5 , 9 nie je to d-á vec, ktorú robíte 9, 20 dal si svojho d-ého Ducha Jób 2, 10 len d-é budeme brať 7, 7 moje oko už viacej neuvidí d-ého 9, 25 moje dní . . . nevideli d-ého 2 1 , 1 3 trávia svoje dni v d-om 30, 26 očakával d-é, ale prišlo zlé 34, 4 poznajme medzi sebou, čo je d-é 4, 7 hovoria : Kto nám ukáže d-é ? ž 1 4, 1 nie je toho, kto by činí! d-é ; 53, 2, 4. Rim 3, 1 2 23, 6 d-é a milosť m a budú sledovať 25, 8 d. a priamy je Hospodin 3 1 , 20 veľké a mnohé je tvoj e d-é 34, 9 okúste a vidzte, že d. je H. 1 1 nebudú mať nedostatku níčoho d-ého 1 5 odstúp od zlého a čiň d-é ; 37, 27 35, 1 2 odplácajú mi zlým za d-é ; 38, 21 37, 3 nadej sa na Hosp. a čiň d-é 52, 5 viacej miluješ zlé ako d-é 65, 5 tam sa nasýtime d-m tvojho domu 69, 1 7 lebo je d-á tvoja milosť

73, 1 84, 12 1 00, 5

Pr

1 07, 9 1 09, 5 21 1 1 2, 5 1 1 9, 39 68 71 1 33, 1 1 43, 1 0 2., 20 1 2, 2 25 1 3, 21 22 1 4, 22 15, 3

23

1 7, 1 8, 24, 28, Kaz 7,

Iz

9, 1 1, 1,

30 13 22 13 10 11 14 18 7 19

5, 20 40, 9

Jer

65, 2 4, 22 5, 25 14, 19 18, 1 1

20 31, 1 4 35, 15 3, 38 PJ 34, 1 4 Ez Hoz 8, 3 5, 14 Am 15 4, 4 Jon 3, 2 Mi 6, 8 Mat 3, 10 5, 1 6 45

d. je Boh Izraelovi neodoprie níčoho d-ého Hospodin j e d. ; 1 35, 3; 1 45, 9 . P J 3, 25. Náh 1 , 7 sýti tvoje ústa d-m oslavujte Hosp. , lebo j e d. ; 1 07, l ; 1 1 8, 1 ., 2 9 ; 136, 1 hladovitú dušu naplňuje d-m skladajú na mňa zlé za d-é tvoj a milosť je d-á d . človek sa zmilováva tvoje súdy sú d-é ty si d. a činíš d-e d-é mi je to, že som bol trápený aké d-é a aké milé je to tvoj d. Duch nech ma vedie aby si chodil cestou d-ch d. človek dosiahne priazne o d Hosp. d-é slovo ho obveselí sprav. odplatí B. d-m d. zanecháva dedičstvo milosť . . . tým, ktorí zmýšľajú d-é oči Hospodinove . . . pozorujú zlých i d-ch slovo na svoj čas, oj, aké je d-é d-á zvesť dodáva kostiam tuku kto odpláca zlým za d-é kto našiel ženu, našiel d-é j edz, môj synu, med, lebo je d. bezúhonní zdedia d-é d-á je múdrosť s dedičstvom v d. deň buď tedy šťastný v d-om hriešnik zahubí mnoho d-ého d-é očiam vidieť slnko ak . . . budete poslúchať budete j esť d-é veci hovoria zlému d-é a d-ému zlé vyj di na vysoký vrch, zvestovatefu d-ch vecí chodia cestou nie d-ou robiť d-é nevedia hriechy zadržujú to d-é o d vás čakáme na pokoj, a niet d-ého robte t ak, aby boli vaše cesty d-é ; 26, 1 3

č i s a m á odplácať z a d-é zlým ? môj ľud sa nasýti môjho d-ého robte tak, aby boli vaše skutky d-é nepochádza z úst Najvyš. zlé i d-é budem ich pásť na d-ej paši Izrael opustil to, čo j e d-é hľadajte d-é a nie zlé milujte d-é či j e to d-é, že si sa rozpálil ; 9 nenávidíte d-é a milujete zlé oznámili ti, človeče to, čo je d-é strom, ktorý nenesie d-ého ovoci a ; 7, 1 7 , 1 9 . Luk 3, 9 ; 6 , 4 3 a b y videli vaše d-é skutky; l Pt 2, 1 2 slncu velí vychádzať n a zlých a j na d-ch


DOÉG

91 Mat

7, 1 1 1 2, 33 35 1 3,

8

24 1 9, 16 17 20, 1 5 22, 10 25, 21 26, 9, Luk l, 6, 8, 1 0, 1 1, 1 6, 23, 1, Ján 7, 1 0,

10 50 53 38 15 42 13 25 50 47 12 11

Sk

36 24 10 8 7 16

Mar

9, 1 1, Rim 2, 3, 5, 7,

8, 1 1, 1 2,

13,

18 19 28 24 9 17 21 3

1 6, 18 19 l Ko 5, 6 1 5, 3 3 2Ko 2, 1 5 6, 8 8, 21 Gal Ef

Fil !Te l Tm

6, 9 2, 1 0 4, 28 29 1, 6 10 5, 15 21 1, 18

súc zlí, viete dávať svojim deťom d-é dary urobte strom d-m, a urobíte i j eho ovocie d-m d. človek z d -ého pokladu srdca vy­ náša d-é ; Luk 6, 45 iné padli n a d-ú zem ; 23. Mar 4, 8, 20. Luk 8, 8 dobré semeno ; 1 3 , 36, 38 d. Učiteľu, čo d-ého mám činiť; Mar 1 0, 1 7 . Luk 1 8, 1 8 nikto nie j e d„ iba j eden B . ; Mar 1 0, 1 8 . Luk 1 8, 1 9 č i j e tvoj e oko zlé, ž e j a som d. zhromaždili všetkých . . . d-ch dobre, sluha, d . a verný ; Luk 1 9, 1 7 vykonala d. skuto k ; Mar 1 4, 6 soľ je d-á; Luk 1 4, 3 4 lačných naplnil d-mi vecmi dávajte . . . d-ú mieru v d-ej zemi, to sú tí Mária si vyvolila d-ú čiastku viete dávať svojim deťom d-é dary vzal (si) svoj e d-é vo svojom živote Jozef, radca, človek, d. či z Nazareta môže byť niečo d-ého ? j edni hovorili, že j e d. ja som ten d. pastier. D. pastier kla­ die svoju dušu ; 1 4 Tabita . . . bola plná d-ch skutkov (Barnabáš) bol d. muž pokoj každému, kto robí d-é robme vraj zlé, aby prišlo d-é za d-ého by sa niekto snáď súhlasím so zákonom, že j e d. ; l Tm 1, 8 neprebýva „ . v mojom tele, d-é nečiním d-ého, ktoré chcem všetko spolu pôsobí na d-é vštepený (si) do d-ej olivy pridŕžajte sa d-ého premýšľajúc o tom, čo je d-é premáhaj d-m zlé v ladári nie sú postrachom d-ému skutku d-mi a peknými rečami zvádzajú aby ste boli múdri na d-é nie je d-á vaša chvála zlé reči kazia d-é mravy sme Kristovou d-ou vôňou cez zlú i d-ú povesť pečujeme o d-é nie len pred Pánom činiac d-é neustávajme aby sme konali d-é skutky robiac d-é vlastnými rukami ale ak je nejaké d-é na vzdelanie ktorý započal vo vás d-é dielo schopní posúdiť, čo je d-é žeňte ( sa) za tým, čo j e d-é všet k o skúšaj t e ; d-é podržte aby sl v nich bojoval d. boj

l Tm

1, 19 3, 7

4, 4

2Tm Tít

5, 25 6, 12 18 19 2, 3 4, 7 2, 7 14 1 8 5, 14 6, 5 1 0, l 3,

Žid

Jak

24 13, 18 1, 1 7

! Pt

2, 12 18

3J

3, 17 11

majúc vieru a d-é svedomie musí mať aj d-é svedoctvo každé stvorenie Božie je d-é zrejmé sú aj d-é skutky bojuj d. boj viery aby . . . bohatli v d-ch skutkoch ktorí si odkladajú d. základ znášaj zlo ako d. vojak bojoval som d. boj seba . „ dávaj za príklad d-ch skutkov ľud zvláštny horlivý d-ch skutkov hotoví ku každému d-ému skutku hľadeli konať d-é skutky posúdiť, čo je d-é a čo zlé ochutnali d-é slovo Božie zákon majúc iba tôňu budúceho d-ého k láske a k d-m skutkom máme d-é svedomie ; 1Pt 3, 1 6 každé d-é danie „ . zostupuje zhora obcovanie medzi pohanmi majúci d-é ktorí sa podriaďujú „ . pánom, a to nie len d-m lepšie, aby ste d-é činiac kto činí d-é, je z Boha

DOBYŤ 2M Sk Žid

1 5, 16 20, 28 1 0, 39

2M

12,

3M 5M

5 22, l 22, 28 22, l

dokiaľ neprejde ľud, ktorý si si d-1 cirkev Božiu, ktorú si d-1 ľudia viery d. dušu

DOBYTCA 3

vezmú „ . d. na dom d. budete mať bez vady keby niekto ukradol . . . d. d-ťa . . . nezabijete s j eho mladým keby si videl blúdiť . . . d.

DOBYTOK lM

2M

1 3, 2 2 1 , 27 47, 1 6 9, 4

Jl Zj

6 6 1 0, 26 1, 3 10 1, 18 18., 13

Sud

1 0,

Jób

Abram bol veľmi bohatý na d. Abrahám vzal drobný d. dajte svoj d„ a dám vám za váš d. H. učiní rozdiel medzi d-om Izr. a medzi d-om Egypťanov pomrel všetok d. Egypťanov nezomrelo z d-a Izraelovho ; 7 aj náš d. pôjde s nami (Jób) mal d-a 7000 kusov j eho d. sa náramne rozmnožil oj, ako bude stonať d. pšenice a d-a

A DÓD 1.

2Sa 23, 9, 24.

l Pa 1 1 , 1 2, 26

A DODANÍM IM

1 Sa Ž

1 0,

21, 52,

4

7 2

synovia Javánovi :

A DOÉG D. Edomejský; prišiel Edomita

D . ; l Pa l, 7

22, 9, 1 8 , 22

D.


92

DOFKA A. DOFKA 4M

33, 1 2

táborili v D-e ; 1 3

4M

20, 3

ľud sa d-1 s Mojžišom

DOHADOVAŤ SA DOHOVÁRAŤ IM 37, 10 Mar 1 0, 48 Luk 18, 1 5

d-1 mu j eho otec mnohí mu d-li, aby mlčal ; Luk 18, 39 keď t o videli u čenici, d-li mu ; Mat 19, 1 3 . M a r J O, 1 3

DOKÁZANOSŤ 2Ko

Jak

2, 9 1, 3

aby som poznal vašu d. d. vašej viery pôsobí trpezlivosť

DOKONALE

ž

51, l Ko 13, Žid 7, 1, ! Pt

4 12 25 13

d. ma umy od moj ej neprávosti potom poznám d . môže vždycky d . spasiť súc triezvi d. s a nadejte

DOKONALOSŤ Jób

ž

1 1, 7 101, 2 6

Ez Kol Žid

27, 4 3, 1 4 6, 1

lM

6, 1 7, 1 8, 32, 37, 1 9,

dosiahneš až p o d. Všemohúceho ? rozumne si chcem počínať na ceste d-i slúžiť mi bude ten, kto chodí cestou d-i stavitelia priviedli k d-i tvoju krásu lásku, ktorá j e pojivom d-i nesme sa d k-i

DOKONALÝ

5M Jób

ž

9 1 13 4

16 8

14

Ez

27, 3 28, 1 5 Mat 5, 48 1 9, Ján 17, Rím 12, 1, ! Ko 14, 2Ko 13, 3, Fil 4, Kol 2Tm 3, 5, Žid 13, 1, Jak

21 23 2 10 20 9 12 15 12 17 14 21 4

17 25 3, 2

DOKONANÝ IM

J án

Jak lJ

2, 1 1 9 , 28 30 2, 22 2, 5 4, 1 8

d-é boli nebesi a i zem vediac J., ž e je už všetko d-é (Ježiš) povedal : D-é j e ! viera bola d-á zo skutkov v tom j e po pravde láska .Božia d-á k t o sa bojí, nie j e d. v láske

2 8 8 34

B. d-1 siedmeho dňa svoje dielo d-1 Abrahám a zomrel H. dokoná za mňa aby som činil vôľu . . . a d-1 j eho dielo dielo som d-1, ktoré si mi dal aby som s radosťou d-l svoj beh ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná beh som d-!

lM

2, 25, ž 1 38, Ján 4, Sk Fil 2Tm

17, 4 20, 24 1, 6 4, 7

DOKONAŤ

DOKONÁVAŤ

ž

57, 3 Sk 13, 25 2 Ko 1 2, 2

ktorý dokonáva za mňa keď už Ján d-1 svoj beh moja moc sa dokonáva v slabosti

DOLINA 2Kr 1 4, 23, ž Iz 57, Za 1,

7 4 5 8

porazil Edoma v Soľnej d-e keby som išiel d-ou tône smrti zabíjate deti v d-ch medzi myrtami, ktoré sú v d-e Pozri tiež heslo : Údolie

DOM lM

Noach bol §pravodlivý muž d. choď predo mnou a buď d. ! d . budeš s Hospodinom skalo, ktorej dielo je d-é 2M ktorý j e d . č o d o známosti zákon Hospodinov je d. budem d. a očistený Týre, ty hovoríš : Ja som d. bol s i d. v o svojich cestách buďte d., ako váš Otec, ktorý j e v nebesiach j e d . ak chceš byť d . aby boli d. v j e dno to, čo je dobré, ľúbe a d-é aby ste boli d . 3M rozumom buďte d . aby ste vy boli d . nie . . . že b v som u ž bol d. ktorí sme d., takto zmýšľajme aby $te stáli d . aby bol človek Boží d . 5M d-ch pokrmom j e tvrdý pokrm nech vás ráči u činiť d-mi trpezlivosť nech má d. skutok, aby ste boli d. každý d. dar z ostupuje zhora kto dobre nazrel v d. zákon Joz ak niekto neklesá v slove, to je d. Sud muž

1 2, 1 8, 28, 39, 41, 1 2,

1 19 22 5 40 3 13 15 30

13, 3 20, 1 7 1 4, 38 44 45 51 27, 14 6, 11 20, 5 22, 8 28, 30 24, 1 5 1 6, 30

vyjdi . . . z d-u svojho otca prikáže svojim synom a svojmu d-u kameň . . . bude d-om .Božim požehnal H. d. Egypťana ty budeš nad mojím d-om vezmú . . . podľa d-u svojich otcov, dobytča na d. krv vám bude na znamenie n a d-och odstránite kvas z o svojich d-ov nebolo d-u, kde by nebolo . . . mŕtveho z d-u sluhov; 20, 2. 5M 5, 6. Sud 6, 8 nepožiadaš d-u svoj ho blížneho!

5M 5, 2 1

vyj de kňaz z d-u, k u dveriam d-u, a zavrie d. na 7 dní malomoc je po d-e; nečistý je vtedy rozboria d. poprská na d . 7 ráz keby niekto zasvätil svoj d. d-y, plné všetkých dobrých veci vystavil nový d. a neposvätil ho ešte keď vystavíš nový d. spravíš zábradlie vystavíš d., ale nebudeš bývať v ňom j a a môj d. budeme slúžiť Hosp. d. padol na kniežatá


93 Rút lSa 2Sa

DOM 1, 8 3, 1 3 14 2, I O 7, 13 9, 3 11, IO

1 2, 1 0 1 7, 23 lKr 5 , 5 6, 1 7 7, 2 8, 1 1 19

43 9,

2Kr

1

1 4, 1 0 26 9, 8 1 0, 2 3 11, 18 20,

!Pa

23, 6 7 25, 9 1 7, 4 22, 1 0

2Pa

2, 4 24, 1 2 28, 2 1 29, 3 17 36, 1 4 19 Ezd 1, 7 2, 68 4, 3

5, Neh 1 3, 7, Jó b 1 7, 21, 22, 24, 23, ž 26, 27, 42,

2 11 10 13 9 18 16 6 8 4 5

45, 1 1

navráťte sa každá do d-u ja budem súdiť j eho d. až na veky I}ebude pokrytá neprávosť d-u Eliho d. Júdov išli za Dávidom ten vystaví môjmu menu d . ; lPa 17, 12 nie j e u ž viacej nikoho z d-u Saulovho prečo si neodišiel dolu do svojho d-u neuhne meč z tvojho d-u usporiadal svoj d. a obesil sa zamýšľam vystaviť d. menu Hosp. Šalamún . . . začal stavať d. Hosp. sekery . . . nebolo počuť pri d-e vystavil d. z lesa Libanona sláva Hosp. naplnila d. Hosp. ; 2Pa 5, 1 4 ; 7, 1, 2 nebudeš stavať ten d„ ale tvoj syn ; l Pa 22, 8 ; 28, 3. 2Pa 6, 9 tvoje meno menované nad týmto d-om dostavil Šalamún d. Hosp. a d. kráľov ; 2Pa 7, 1 1 uvediem zlé na d. J eroboámov (Šišak) pobral poklady d-u Hosp. zahynie celý d. Achabov; 9 vošiel Jehu . . . do d-u Bálovho vošiel všetok ľud zeme do d-u Bálovho, a rozborili ho zriaď svoj d„ lebo zomrieš ; Iz 38, 1 dal vyniesť háj z d-u Hosp. rozboril d-y zasvätených smilstvu spálil d. Hosp. i d. kráľov nie ty mi budeš stavať d. (Šalamún) vystaví môjmu menu d . ; 28, 6. 2Pa 6, 9 staviam d. menu Hosp. aby obnovili d. Hosp. olúpil Achaz d. Hosp. otvoril dvere d-u Hosp. posväcovali d . Hosp. za 8 dní poškvrnili d. Hosp. spálili d. Boží Cyrus vydal nádoby d-u Hosp. obetovali dobrovoľne na d. Boží nemáte spolu s nami stavať d. nášmu Bohu začali stavať d. Boží prečo je opustený d. Boží ? nenavráti sa viacej do svojho domu jednako bude hrob mojím d-om ich d-y majú pokoj naplňoval ich d-y dobrým za tmy podkopávajú d-y budem bývať v d-e Hosp. Hosp„ milujem obydlie tvojho d-u aby som mohol bývať v d-e Hosp. vodieval som ich až do d-u Božieho nezabudni svoj ľud a d. svojho otca

ž

49, 55, 65, 69,

12 15 5

IO

84, 4 5

Pr

101, 1 12, 1 13, 1 1 5, 1 1 8,

11 7 3 9 12 26

1 22, 1 27, 1, 3,

1 l 13 33

7, 1 1 27 9, 1 1 2, 7 1 4, 1 11 1 5, 6 25 1 7, 1 1 9, 1 4 21, 9 24, 25, Kaz 2, 5,

12 3 17 4 1

7, 4 PŠ Iz

1 2, 5 3, 4 5, 7 8 9 13, 1 6 22, 1 0 39, 2 56, 7 66, 1

Jer -

1-

5, 7 27 6, 1 2 9, 26 1 2, 1 4 1 6, 5

myslia si, že ich d-y budú trvať d o d-u Božieho sme chodievali tam sa nasýtime dobrým tvojho d-u zožiera (ma) horlivosť z a tvoj d. ; Ján 2, 1 7 ešte len aj vrabec nájde d. blah. sú ti, ktorí bývajú v tvojom d-e radšej vollm sedieť na prahu v d-e nebude bývať v mojom d-e ten hojnosť a bohatstvo v j eho d-e dáva, aby neplodná obývala d. požehná d . Izr. ; požehná d. Aronov dobrorečíme vám, ktorí ste z d-u Hosp. poďme do d-u Hosp. ak nebude H. stavať d. naplníme svoje d-y korisťou zlorečenstvo Hosp. je v d-e bezbožného ktorej nohy nebývajú v j ej d-e j ej d. je cestami do pekla múdrosť si vystavila svoj d. d. spravodlivých obstojí múdra žena buduje svoj d. d . bezbožných bude vyhladený v d-e sprav. je veľký dostatok d. pyšných vytrhne H. ako plný d. nabitých hoviad so svárom d . a majetok s ú dedičstvom p o otcoch ako so svárlivou ženou v spoločnom d-e ; 25, 24 sprav. s a učí n a d-e bezbožníka múdrosťou sa buduj e d. zdržuj svoju nohu o d d-u blížneho nastaval som si d-ov strež svoju nohu, keď ideš do d-u Božieho srdce múdrych je v d-e smútku a srdce bláznov v d-e radosti človek ide do d-u svojej večnosti dokiaľ som ho nedoviedla do d-u svojej matky ; 8, 2 vinicou Hosp. Zástupov je d. Izr. beda tým, ktorí pripojujú d. ku d-u mnohé d-y budú obrátené v púšť ich d-y budú olúpené spočítate d-y Jeruzalema Ezechiáš . . . ukázal im d. svojich klenotov môj d. sa bude volať d-om modlitby ; Mat 2 1 , 13. Mar 1 1 , 1 7. Luk 1 9, 46 aký je to d„ ktorý mi vystavíte ? ; S k 7 , 49 valia sa zástupom do d-u smilnice ich d-y (sú) plné ľsti ich d-y s a dostanú iným d. Izraelov sú neobrezaného srdca d. Júdov vyplienim sprostred nich nevojdeš do d-u smútku


DOM Jer

94

1 6, 8 22, 1 3 23, 1 1 26, 1 2 29, 5 31, 3 1 32, 39, 43, 52,

PJ Ez

15 8 13 13

5, 2 2, 5 3, 7 17 1 6, 41 1 8, 31 20, 1 3

28, 25 37, 1 1 39, 25 29 43, 5 44, 4 47, 1 Dan 2, 5 Hoz 1, 7 7, 9 Am

Obad Sof Hag

Za

9, 9 18 1, 1 3 1, 4 8 2, 7 9 1, 1 6 10, 6 12, 1 0 13, 1 14, 21

Mat

5, 1 5 7 , 24 25 10, 6 27 12, 4 25

nevojdeš d o d-u hodovania Mat beda tomu, kto stavia svoj d. nesprav. vo svojom d-e som našiel ich zlosť H. ma poslal prorokovať proti to­ muto d-u stavajte d-y a bývajte v nich učiním s d-om Izr. a s d-om Júdo­ vým novú zmluvu ešte sa budú kupovať d-y Chaldeji spálili d. kráľov d-y bohov Egypťanov popáli spálil d. Hosp. i d. kráľov i všetky d-y Jer. naše d-y sa dostali cudzozemcom lebo sú spúrny d. ; 2, 6, 8; 3, 26. Mar 1 2, 2, 9 ; 1 7, 1 2 d . Izraelov ť a nebudú chcieť ooslúchať dal som ťa za strážcu d-u Izr. ; 33, 7 popália tvoje d-y ohňom načo máte zomrieť, d-e !zr. ; 33, 1 1 Luk d . Izraelov s a spurne stavali proti mne zhromaždím d. Izraelov kosti sú celý d. Izraelov zľutujem sa nad celým domom Izr. vylejem svojho ducha na d. Izr. d. bol plný slávy Hosp. sláva Hosp. naplnila d. vody vychádzali spod prahu d-u vaše d-y budú obrátené na hnojisko zľutujem (sal nad d-om Júdovým povstanem na d. J eroboámov Ján s mečom budem previevať d. Izraelov d. Jakobov bude ohňom a d. Joze­ fov plameňom d-y budú obrátené na strašnú púš ť Sk kým je tento d. pustý ; 9 stavajte d., a budem mať v ňom záľubu naplním tento d. slávou väčšia bude sláva tohoto . . . d-u môj d. bude vystavený v ňom posilním d. Júdov a d. Jozefov vylejem na d. Dávidov . . . Ducha milosti bude otvorený prameň d-u Dávidovmu nebude už viacej Kananeja v d-e l Ko Hosp. svieti všetkým, ktorí sú v d-e 2Ko postavil svoj d. na skale vetrv . . . oborili sa na ten d. ; 27 Fil k stŕateným ovciam d-u Izr. ; ! Tm 1 5, 24 čo počujete v ucho, hlásajte na d-och 2Tm (Dávid) vošiel do d-u Božieho; Mar 2, 26. Luk 6, 4 d., rozdelený proti sebe, neobstoj í ; Tít Žid Mar 3 , 25. Luk 1 1 , 1 7

1 2, 29 44 13, 57 1 9, 29 23, 1 4 38 24, 43 26, 6 1, 29 5, 1 9 6, 10 13, 1 5 35 1 , 27 5, 1 9 6 , 48 49 7, 36 8, 41 1 0, 5 38 1 4, 23 1 9, 5 9 2, 1 6 4, 53 8, 35 1 4, 2 2, 2 46 4, 3 4 5, 42 7, 47 8, 3 1 0, 2 11, 14 1 6, 1 8, 1, 1 6, 5,

15 8 16 19 1

4, 22 3, 4 5, 4 2, 20 1, 1 1 3, 4

ako môže niekto vojsť do d-u silného navrátim sa do svojho d-u ; Luk 1 1 , 24 v o svojej otčine a v o svojom d-e každý, kto opustil d-y ; Mar 10, 29. Luk 1 8, 29 zožierate d-y vdov; Mar 1 2, 40. Luk 20, 47 zanecháva sa vám váš d. pustý ; Luk 13, 35 nedal by podkopať svoj d. ; Luk 1 2, 39 v d-e Šimona Malomocného ; Mar 1 4, 3 do d-u Šimonovho ; Luk 4, 38. Sk 1 0, 1 7 idi d o svojho d-u . . . a zvestuj kdekoľvek vojdete do d-u nech nezostupuje do d-u neviete, kedy prijde pán d-u Jozef, z d-u Dávidovho vyšli na d. a spustili ho oborila sa rieka na ten d. dom . . . sa zrútil a pád toho d-u bol veľký vošiel do d-u farizea prosil ho, žeby vošiel do j eho d-u povedzte : Pokoj tomuto d-u ! Marta, prijala ho do svojho d-u aby sa naplnil môj d. dnes musím zostať v tvojom d-e ! dnes sa dostalo spasenie tomuto d-u nerobte z d-u môjho Otca tržnice uveril on aj celý j eho d. sluha nezostáva v d-e na veky v d-e môjho Otca je mnoho prí­ bytkov zvuk . . . naplnil celý d. lámuc chlieb po d-och (majitelia) d-ov, predávali ich neprestávali učiť . . . po d-och Šalamún mu vystavil d. Saul len hubil cirkev vnikajúc do d-ov bojaci sa Boha s celým svojím d-om budeš spasený ty aj celý tvoj d. ; 16, 31 (Lýdia) bola pokrstená i jej d . uveril Pánovi s celým svojím d-om krstil som i d. Š tefanov so zborom, ktorý je v ich d-e keby náš pozemský d. stanu bol zborený tí, ktorí sú z d-u cisárovho ktorý dobre spravuje svoj vlastný d. dokazovať pobožnosť voči vlastné­ mu d-u vo veľkom d-e nie sú len samé zlaté nádoby ktorí prevracajú celé d-y každý d. býva vystavený od niekoho


DOTKNÚŤ SA

95 Žid

3, 6

lľt

1 1, 7 2, 5 4, 1 7

Mi

7, 6

l Ko

1, 1 1

Kristus ako Syn nad jeho d-om, 2M ktorého d-om sme my koráb na záchranu svojho d-u duchovný d., sväté kňazstvo čas, aby sa začal súd od d-u Božieho

Mat 9, 7 Luk 15, 6 2Ko 5, 6

DOMÁCI 5M nepriateľmi človeka sú j eho d. ; Mat 1 0, 36 lebo mi je oznámené . . . od d-ch Chloy robme dobre . . . najviac d-m viery spoluobčania svätých a d. Boží ak sa niekto nestará . . . . o d-ch l Kr D OMNIEVAŤ SA 2Ko ned-jte sa, že som prišiel zrušiť zákon Žid ned-jte sa, že som prišiel dať pokoj ; Luk 12, 5 1 d-li sa, ž e j e t o obluda Ef o čom sa domnieva, že to má spytuj(e)te písma, lebo vy sa d-e aby každý, kto vás zabije, sa d-1 lM nie sú spilí, ako sa vy d-e 5M d-1 (sa), že vidí videnie ! Kr nie som ten, o kom sa d-e kto sa domnieva, že stojí Pr DOMOV Ez on vstal a odišiel d. keď prijde d., zvolá priateľov Mat kým sme doma v tele, sme von z d-a

lM 37, 2 2M 1 8, 1 9 Luk 8 , 1 5

D ONÁŠAŤ Jozef d-l ich zlú povesť budeš d. nesnadné veci Bohu d-jú užitok v trpezlivosti

Gal 6, 1 0 2, 1 9 Ef l Tm 5 , 8 Mat

5, 1 7 1 0, 34

Mar Luk Ján

6, 8, 5, 1 6, Sk 2, 1 2, 13, l Ko 1 0,

49 18 39 2 15 9 25 12

Jer Joz

Sk

Jób 11, 7 Rim 9, 30 Fil 3, 1 2 Žid 6, 15 Zj 1 8, 5

DOSIAHNUŤ d-eš až po dokonalosť Všem. ? dosiahli . . . spravodlivosť z viery nie že by som už bol d-ol vyčkávajúc d-ol zasľúbenie jeho hriechy d-i až do neba

2M

D OSKA dám ti kamenné d-y

24, 12

10 1 0, 2 5 8, 9 3, 3 9, 4 4, 1 3

45, 28 3, 26 12, 28 19, 4 30, 1 6 44, 6

6, 1 0, Luk 3, Ján 1 4, 2Ko 1 2, Fil 4, Žid 13, lPt 4,

DONIESŤ Kain d-ol Hosp. obetný dar doniesli (vody) k Dávidovi Mar d-ol striebro a zlato Rim vierou d-ol Abel Bohu väčšiu obeť l Ko DOPÚŠŤAŤ SA 2Tm 5, 1 1 d-jú (sa) veľkej nevernosti Zj A. DÓR 1 1, 2 ; 1 2, 23 ; 1 7, 1 1 . Sud 1, 27. Jób l Kr 4, 1 1 . ! Pa 7, 29 2Ko A DORKAS 9, 36 Tabita, čo znamená v preklade D. 39 plášte, ktoré im robila D. Joz

lM 4, 3 2Sa 23, 1 6 Ezd 7 , 1 5 Žid 1 1, 4

26, 29 31, 1 8 32, 1 6 19 34, 1 28 36, 23 4, 1 3 9, 9

ž

34 25 14 8 9 11 5 3

d-y pokryješ zlatom 2 d-y svedoctva, kamenné d-y d-y boli dielom Božím hodil d-y zo svojich rúk; 5M 9, 1 7 uteš s i dvoje dosiek; 4. 5 M 1 0 , 1, 3 napísal na d-y slová zmluvy spravil d-y na príbytok, 20 d-iek napísal ich na 2 kamenné d-y; 5, 22 prevzal (som) kamenné d-y, d-y zmluvy H. mi dal 2 kamenné d-y; 1 1 napíšeš na d-y slová, ktoré boli na tamtých prvých d-ch vložil som d-y do truhly (v truhle boli) dvoje kamenných d-iek; 2Pa 5, 1 0 nie n a kamenných d-ch, ale na d-ch srdca d-y zmluvy

DOSPIEŤ až by sme všetci dospeli v jednotu viery DOSŤ to je d. Jozef . . . žije d. ; nehovor mi viacej o tom už ste sa d. nachodili hore do Jer. už teraz d., ó, Hospodine oheň nepovie : D. už vám bolo d. všetkých . . . ohav­ nosti d. má deň na svojom trápeni d. je učeníkovi majte d. na svojom plate ukáž nám Otca, a bude nám d. d. ti je moja milosť ja som sa naučil mať d. majte d. na tom, čo máte d. nám bolo predošlého času

2, 6 1 8, 4

DOSTAŤ verte, že d-nete skrze ktorého sme d-li milosť čo máš, čo by si nebol d-1 ? A ak si aj d-l roľník má prvý d. z úrody aby ste ned-li z jeho rán

20, 22 9, 8

DOSTATOK v plnosti jeho d-u bude mu úzko aby ste . . . mali všetkého d.

1 1, 24 1, 5 4, 7

2, 5 40, 1 3

DOSTIHNÚŤ hoňte ich rýchle, lebo ich ešte d-ete ; lM 44, 4 dostihli ma moje neprávosti

37, 1 7 17 2Kr 6 , 1 3

A DOTAIN ; DOTAN poďme do D-a našiel ich v D-e (Elizeus) j e v D-e

lM

DOTKNÚŤ SA nedotknete (sa), aby ste nezomreli

IM

3, 3


DOTÝKAŤ SA 2M

19, 1 2 29, 37

kto by sa d-ol vrchu, istotne zomrie čokoľvek sa dotkne oltára, bude sväté 3M 5, 2 človek, ktorý by sa d-ol nejakej nečistej veci 15, 2 1 kto by sa d-ol j ej ležišťa 4M 1 9 , 1 1 kto by sa d-ol mŕtveho ; 1 3 1 6 kto b y s a d-ol n a poli zabitého l Sa 1 0, 26 ktorých srdca sa d--ol B . l Kr 1 9, 5 anjel sa h o d-ol ; 7 2Kr 13, 2 1 d-ol sa kostí Elizeových, ožil Jób 1 9, 2 1 ruka Božia sa ma dotkla 1 04, 32 keď sa dotkne vrchov, kúria sa ž 6, 29 nebude bez viny, ktokoľvek by sa Pr j ej d-ol 6,7 d-ol sa mojich úst Iz Jer 1, 9 Hospodin . . . d-ol sa mojich úst Dan 9, 2 1 d-ol sa m a nej ako o čase večernej obeti 9 , 5 keď sa dotkne zeme, rozplýva sa Am Mat 8, 3 J. vystrel ruku d-ol sa ho ; Mar 1 , 4 1 . Luk 5, 1 3 1 5 d-ol s a jej ruky 9 , 20 dotkla sa dole okraja j eho rúcha ; Mar 5, 27. Luk 8, 44 21 keď sa d-em j eho rúcha ; Mar S, 28 29 (J.) d-ol sa ich oči ; 20, 34 1 4, 36 ktorí sa ho dotkli, ozdraveli ; Mar 6, 56 1 7, 7 J . pristúpiac d-ol sa ich Mar 5, 30 kto sa d-1 môjho rúcha ? ; 3 1 . Luk 8 , 45 7, 33 napľul a d-ol sa j eho j azyka 8, 22 prosili ho, žeby sa ho d-ol Luk 6, 19 zástup hľadal d . sa ho 7, 14 pristúpiac (J.) d-ol sa már Žid 1 2, 20 keby sa aj zviera dotklo vrchu DOTÝKAŤ SA

l Pa

1 6, 22

Iz 52, 1 1 2, 8 Za Mar 1 0, 1 3 Luk

7 , 39

1 1 , 46 24, 39 Ján 20, 1 7 l Ko 7 , 1

2Ko 1J IM

2M 2Pa Jer

6, 1 7 1, 1

ned-jte sa mojich pomazaných ; ž 1 05, 1 5 ncd-jte s a nečistého kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice donášali mu dieťatká, aby sa ich d-1 ; Luk 18, 1 5 vedel by, kto a aká j e to žena, ktorá sa ho dotvka prstom t f ch bremien (sa) ned-e d-jte sa ma a vidzte J . j ej povedal : Ned-j sa ma dobre by bolo človekovi ned. sa ženy ned-jte sa nečistého čoho sa naše ruky d-li

DOVIESŤ 2, 1 9 Hospodin . . . d-dol ich k človekovi 39, 1 4 ; 42, 20; 44, 2 1 ; 48, 9. 2M 32, 6. 3M 1 9, 21. 2 S a 1 4, 21. Mat 1 7, 17. Mar 8, 22 2 , 1 0 d-dla ho k dcére faraónovej 33, 1 1 d-dol na nich H. veliteľov 5, 1 5 dovediem na vás národ zďaleka ,

96 J er

Sk Fil

32, 44

dovediem späť ich zajatých

20, 28

D OZORCA vás ustanovil Svätý Duch s d-mi a diakonmi

1,

1

lM 49, 3 Jób 1 3, 1 1 Náh 2, 2

za

d-ov

DÔSTOJNOSŤ predné d-i či vás nedesí jeho d. H. navráti d. Jakobovu ako d. Izr.

3, 2 1 5, 14

DÔVERA H. bude tvojou d-ou d-u máme skrze Krista k Bohu máme smelosť a prístup v d-e pristupujme tedy so smelou d-ou neodhoďte svojej smelej d-y aby sme, keď sa ukáže, mali smelú d-u ; 4, 1 7 máme smelú d-u k Bohu toto je tá smelá d„ ktorú máme

ž 1 1 2, 7 2Ko 7, 1 6 2Te 3 , 4

DÔVEROVAŤ dôveruje Hospodinovi radujem (sa), že vám môžem . . . d. d-ujeme v Pánovi o vás

Pr 2Ko Ef Žid lJ

3, 26 3, 4 3, 1 2 4, 16 10, 35 2, 28

28, 29, Luk 1 8, l Ko 5,

Pr

16 13 11 10 11 6, 1 0

l M 24, 53 l Kr 7, 9 Mat 13, 46 1, 1 9 ! Pt 2, 4

DRÁČ knieža bez rozumu býva . „ d. chudobný a d. sa stretávajú nie som ako ostatní ľudia, d-i (nemiešať sa) s d-mi opilec alebo d. d-i nezdedia kráľ. Božieho DRAHOCENNÝ d-é veci dal i j ej bratovi všetko to bolo z d-ch kameňov nájduc j e dnu d-ú perlu d-ou krvou „ . baránka, Krista kameňu . . . vyvolenému, d-ému; 6

DRAHOKAM Drahokamy a polodrahokamy v Biblii achát 2M 28, 1 9 ametyst Z j 2 1 , 2 0 beryl Z j 2 1 , 2 0 diamant 2 M 28, 1 8 hyacint Z j 2 1 , 20 chalcedon Zj 21, 19 chryzolit Zj 21, 20 chryzopraz Zj 21, 20 j aspis Zj 2 1 , 1 9 karbunkulus 2 M 28, 1 8 korál Jób 2 8 , 1 8 krištáľ J ó b 2 8 , 1 8 ligúr 2 M 28, 1 9 onychin l Pa 29, 2 ónvx lM 2, 1 2 pe rla Jób 28, 1 8 rubín 2 M 28, 1 7 sardius Z j 2 1 , 20 sardonyx Zj 2 1 , 20


97

DRUllt

smaragd Jób 28, 1 9 stibium Iz 54, 1 1 topás Zj 2 1 , 20 zafír Zj 21, 1 9 1 7, 8

Pr

2M 4M 5M *

*

*

38, l 15, 32 2 1 , 22 23

Joz 9, 21 2Kr 6, 4 2Pa 2, 1 6 Ezd 6, 11 (múdrosť) je d-ia než koraly 26, 20 bude . . , človek d. nad čisté zlato Pr Iz 37, 1 9 vy ste d. nad mnoho vrabcov 2, 27 Jer o koľko d. ste vy nad vtákov 3, 9 DRAHÝ Ez 15, 2 stalo sa j eho meno veľmi d-m nech je d-á moja duša 37, 1 9 d-á je v očiach Hosp. smrť jeho 4 1 , 22 svätých Hoz 4, 12 aké d-é sú tvoje myšlienky Hab 2, 1 9 žena, ktorá má muža, ulovuje d-ú dušu Luk 23, 3 1 robí d-é plátno a predáva Sk 5, 30 si d. v mojich očiach keď oddelíš d-ú vec od ničomnej 13, 29 nádobu masti, veľmi d-ej ; l Ko 3 , 1 2 Mar 1 4, 3 Gal 3, 13 nie • . . perlami alebo d-m rúchom l Pt 2 , 24 Zj 2, 7 DRAK ako drahokam býva úplatný dar

DRAHŠÍ

Pr 3, 1 5 Iz 1 2, 1 2 Mat I O, 3 1 Luk 12, 24 l Sa 1 8, 30 2Kr 1 , 13 ž 1 1 6, 15 Pr

139, 1 7 6, 26

3 1 , 24 Iz 43, 4 Jer 1 5, 1 9 Mat 26, 7 l Tm SM

ž

Iz Ez Zj

2, 9 32, 74, 91, 27, 51, 29, 32, 1 2,

33 13 13 1 9 3 2 3 4 7

9 13 17 1 3, 2 4 20, 2

ich víno jedom d-ov skrúšil si hlavy d-om pošliapeš ľvíča a d-a zabije d-a, ktorý j e v mori smrteľne ranilo d-a faraóne . . . veľký d-u ty si bol ako d. v moriach d. červený, ktorý mal 7 hláv d. sa postavil pred ženu anjeli bojovali proti d-ovi ; a bojoval i d. zvrhnutý bol veľký d. videl d., že j e zvrhnutý na zem d. sa rozhneval na ženu d. j ej dal svoju moc klaňali sa d-ovi chopil d-a, toho starého hada

DRAVÝ

lM lM

1 5, 1 1 37, 20 49, 27

ž

78, 40 56 3, 2 1 Kol

IM 2M

22, 3 9 1 5, 25 37, 4 1O

22, 2 2 14

oltár na zápaly zo šittímového d-a (muž) zbieral d. v sobotný deň zomrel by, a povesil by si,ho na d. nezostane j eho mŕtve telo cez noc na d-e rúbali d. a nosili vodu ; 27 prišli k Jordánu, rúbali d. narúbeme d-a z Libanona vytiahne sa d. z j eho domu keď nie je d-a, zhasne oheň dielo rúk človeka, d. a kameň hovoria d-u : Ty si môj otec cudzoložila s kameňom i s d-m čo je viac d. viniča než ktorékoľvek iné d. hľa, ja vezmem d. Jozefovo oltár bol z d-a ľud sa dopytuje svojho d-a beda tomu, kto hovorí d-u : Pre­ cítni ak toto robia na zelenom d-e Ježiša, ktorého ste vy zabili po­ vesiac ho na d. ; 1 0, 39 sňali ho z d-a a položili do hrobu niekto stavia na ten základ . . . d . zlorečený každý, kto visí na d-e vyniesol naše hriechy . . . na d. tomu, kto víťazí, dám j esť z d-a života z druhej strany rieky bolo d. života lístie d-a je na službu národom aby mali právo k d-u života

DRIEMAŤ

ž

121, 3 4

Iz

60, 6 66, 20

nedrieme tvoj strážca nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izr.

A DROMEDÁR d-i z Madianska na muliciach a na d-och

D RUH IM 1 1 , 3 3M 26, 37 2Pa 20, 23 Kaz 4, 1 0

Jer 23, 30 tu sa spustili d. vtáci povieme : D-á zver ho zožrala; 33 Rim 15, 1 4 4, 1 1 Jak Benjamin bude ako d. vlk 5, 9 DRÁŽDIŤ 16 koľko ráz ho d-li na púšti pokúšali a d-li Boha ; 1 06, 29 4, 1 0 Kaz otcovia, ned-e svojich detí Mat 22, 39 DREVO Rim 1 2, 5 l Ko 15, 47 naštiepal d-a k záp. obeti; 6 6, 2 Izáka . . . položil ho na oltár na d. Gal 2, 3 Fil H. mu ukázal d . 3, 1 3 spravil a j sochory zo šittímového Kol 5, 1 1 l Te d-a ; 37, 1 5 , 28 ; 38, 6 5, 5 l Pt stôl zo šittímového d-a

povedali d. d-ovi ; 37, 1 9 ; 42, 28 budú padať d. na d-a ; Jer 46, 1 6 pomáhali d. proti d-ovi zahladiť ak padnú, jeden pozdvihne svojho d-a kradnú moje slová d. od d-a môžuc i napomínať d. d-a nehovorte zlého d. na d-a nevzdychajte, bratia, d. proti d-ovi modlite sa d. za d-a

DRUHÝ nie je d-ého, aby ho pozdvihol d-é, tomu podobné j e : Milovať jednotlive jedni d-ch údami d. človek - Pán z neba jedni d-ch bremená neste jedni d-ch za vyšších od seba znášajúc jeden d-ého vzdelávajte jeden d-ého podriaďujúc sa j edni d-m


DRUZILLA lJ 2J

Zj

Sk Mal

4, 7 5 20, 6 14

milujme j edni d-ch aby sme milovali jedni d-ch nad tými d-á smrť nemá moci ohnivé jazero je tá d-á smrť

24, 24

.a. DRUZILLA prišiel Félix s D-ou

3, 1 3

IM 2M

25, 26 1 7, 1 1 Neh 4, 2 1 ž 1 7, 5 Jer 2, 1 3 3, 12 Hoz 1 2, 3 Luk 22, 63 Ján 1 0, 24 4, 1 4 Žid Zj 2 , 25 3, 1 1

l Kr 1, 5 1 Jób 17, 9 Pr

27, 6 4, 4

IM

35, 4 8 Joz 24, 26 Sud 6, 1 1 9, 37 2Sa 1 8, 9

Iz

Ez

10 1, 29 30 2, 13 44, 14 61, 3 6, 13 27, 6

Hoz 4, 13 Am 2, 9 Za 11, 2

A DRZÝ d-é sú vaše slová proti mne DRŽAŤ ruka d-la pätu Ezavovu dokiaľ d-1 Moj žiš svoju ruku polovica ich d-Ja kopije drž moje kroky cisterny . . . ktoré nedržia vody nedržím hnevu na veky d-1 svojho brata za pätu mužovia, ktorí d-li Ježiša dokedy budeš d. našu dušu držme vyznanie ; 1 O, 23 avšak čo máte, držte drž to, čo máš

98

ž

v teba d-li naši otcovia v teba d-li a nehanbili sa lepšie je utiecť sa k Hosp. ako d. v človeka PJ 3, 26 dobre j e, aby d-1 človek Mat 9, 2 d-j, dieťa 22 d-j, dcéro, tvoja viera ; Luk 8, 48 1 2, 21 v jeho mene d. budú národy 1 4, 27 d-jte, ja som, nebojte sa ; Mar 6, 50 27, 43 d-1 v Boha Mar 1 0, 49 d-j, vstaň, volá ťa Luk 1 8, 9 (niektorí) ktorí d-li v sebe Ján 1 6, 33 d-jte, j a som premohol svet 2Ko 1 , 9 aby sme ned-Ii sami v seba 3, 3 ned-me v tele Fil IM Ez Zj

DRŽAŤ SA IM Adoniáš . . . drží sa rohov oltára sprav. sa bude d. svojej cesty držím sa svojej sprav. nech sa drží tvoje srdce mojich slov DUB Jakob ich . . . skryl pod d-om (De bora pochovaná) pod d-om kameň postavil ho tam pod d-om pod d-om, ktorý je v Ofre d. Planetárov podišla mulica pod husté konáre . . . d-a videl som Absaloma visieť na d-e budú (sa) hanbiť pre modlárske d-y budete ako d., ktorého lístie vädne na všetky d-y Bázana vezme hrab a d. budú ich volať d-ami sprav. pod každým d-om hustým z bázanských d-ov robievali tvoj e veslá kadia na brehoch pod d-om bol mocný ako d-y kvílte, d-y Bázana

2M

13, 1 8 ; 1 4, 1 3 ; 1 8, 1 . 5M 1 1 , 30

3M

1 1 , 19

A DUDOK (nebudete j esť) d-a ; 5M 1 4, 1 8

3 1 , 24 30, 15

DÚFANIE povedal som čistému zlatu : Moj e d. v utíšení sa a v d-í

1 1 , 18 13, 15

DÚFAŤ budeš d., lebo bude nádej i keby ma zabil, budem d. v neho

Jób Iz Jób

9, 1 3 14 1, 2 8 4, 3 1 0, 1 6, 7, 26, 41, 45, 6,

3 22 35 8 27 9

28, 3 20, 27 5, 14 1 1 , 17 25 5M 34, 9 5, 1 Joz ! Sa 1 6, 15 1 8, 1 0 28, 7 l Kr 22, 21 22 2 Kr 2 , 9 3M 4M

15

2Pa 36, 22 Neh 9, 20 Jób

A DÚBRAVA lM

22, 5 6 1 1 8, 8

Ž

4, 6, 7, 1 0, 1 5,

30 15 4 11 12 13

1 7, 20, 32, 31, 32, 51,

1 3 18 6 2 12

19

A DÚHA svoju d-u dávam na oblaku ukáže (sa) d. na oblaku; 1 6 na pohľad ako d. d. bola vôkol trónu na jeho hlave bola d. DUCH nebude sa môj D . prieť s človekom všetko, čo malo dych d-a života (ženy) boli horkosťou d-a Izákovi bol v eľmi znepokojený jeho d. ožil d. Jakoba n epo čúvali na Mojžiša pre zovre­ tie d-a naplnil (ho) d-om múdrosti v ktorých by bol veštiaci d. k eby prišiel na neho d. žiarlivosti vezmem z d-a, ktorý je na tebe spočinul na nich d. Jozua . . . bol plný d-a múdrosti nebolo v nich viacej d-a odvahy desí ťa zlý d. ; 1 6 zlý d . o d Boha prišiel n a Saula žena, ktorá má vešteckého d-a vyšiel von nejaký d. budem lživým d-om ; 2Pa 1 8, 2 1 nech j e, prosím, dvojnásobný diel tvojho d-a D. Eliášov spočinul na Elizeovi zobudil H. d-a Cyra ; Ezd 1, 1 dal si svojho dobrého D-a svedčil si proti nim svojím D-om nejaký d. prešiel popred moju tvár j ed pij e môj d. v úzkosti svojho d-a tvoj . . . dozor ostríhal môjho d-a obraciaš svojho d-a proti silnému Bohu môj d. je rozrušený d. mi káže odvetiť zoviera ma d. môjho lona do tvojej ruky porúčam svojho d-a v ktorého d-u nie je ľsti obnov priameho d-a v mojom vnútri obete Božie sú skrúšený d.


DUCH

99 Ž

Pr

76, 13 1 04, 29 30 1 39, 7 1 42, 4 1 43, 7 10 146, 4 150, 6 15, 13 1 6, 2 19 1 7, 22 1 8, 14 25, 28 29, 1 1 23

Kaz

Iz

7, 9 8, 8 1 2, 7 11, 2 4 26, 9 32, 15 42, 1 44, 57, 61, 63, 66,

Ez

3 15 1 10 2

3, 14 24 8, 3 1 1 , 19 21, 7 36, 27

37, 5 10 39, 29 Dan 4, 6 Hoz Jl

5, 4 2, 28

Hag Za

29 1, 14 4, 6 1 2, 10

Mat

4,

1

odníma d-a kniežatám keď odnímaš ich d-a, mrú keď posielaš svojho d-a, tvoria sa kam by som zašiel od tvojho d-a nyje môj d. vo mne ; 1 43, 4 Hosp. ; môj d. hyníe tvoj dobrý D. nech ma vedie d., navráti sa do svojej zeme každý d. nech chváli Hosp. bolesťou srdca je zronený d. kto spytuje d-ov, je H. lepšie je byť poníženého d-a zronený d. suší kosti mužný d. znáša svoju nemoc; ale zroneného d-a kto unesie ? preborené mesto muž, ktorý neovláda svojho d-a blázon vypúšťa . . . svojho d-a kto je poníženého d-a, dosiahne slávy nenáhli vo svojom d-u do hnevu niet človeka, ktorý by vládol nad d-om d. sa navráti k Bohu d. múdrosti a rozumnosti, d. rady . . . d. známosti d-om svojich rtov zabije bezbož­ ného svojím d-om v sebe ťa hľadám dokiaľ nebude vyliaty na nás D. z výsosti dám svojho D-a na neho ; Mat 12, 1 8 vylejem svojho D-a na tvoje semä oživujúc d-a ponižených D. Pána Hosp. je na mne zarmucovali D-a jeho svätosti hľadím . . . na toho, kto je zdrte­ ného d-a D. ma vyzdvihol a vzal ma vtedy vošiel do mňa D . D. ma pozdvihol medzi zem a medzi nebo nového d-a dám ; 36, 26 každý d. zomdleje dám svojho D-a do vášho vnútra ; 37, 1 4 uvediem d o vás d-a, a ožijete ; 6 vošiel do nich d., a ožili vylejem svojho D-a na dom !zr. je v tebe d. svätých bohov; 1 5 ; 5, 1 4 d. smilstva je medzi nimi vylejem svojho D-a na každé telo ; Sk 2, 1 7, 1 8 n a dievky vylejem svojho D-a H. zobudil d-a Zorobábela nie silou ani mocou, ale mojim D-om vylejem na dom Dávidov . . . D-a milosti J. (bol) zavedený hore na púšť od D-a ; Mar 1, 1 2. Luk 4, 1

Mat

5, 3 8, 1 6 1 0, 1 20 1 2, 3 1 43 45

22, 26, 27, Mar 1,

43 41 50 26 27

3, 1 1 5, 8 13 9, 25 Luk

1, 47 80 2, 27 4, 14 18 6, 18 7, 2 1 8, 55 9, 39 55 10, 20 21 1 3, 1 1 23, 46

Ján

24, 37 39 1, 32 3, 5 6 4 , 23 24 6, 63 1 1, 33 1 3, 2 1 14, 1 7 15, 2 6

Sk

1 6, 1 3 1 9, 3 0 5, 9 5 6, 10 7, 59 8, 39 1 0, 1 9

blah. chudobní d-om slovo m vyhnal nečistých d-ov dal i m právo a moc nad nečistými d-mi ; Mar 6, 7 vášh o Otca D„ ktorý hovorí rúha nie sa proti D-u ; Mar 3, 29. Luk 1 2, 1 0 neči stý d . z človeka, chodí po mies tach ; Luk 1 1 , 24 poj m e so sebou 7 iných d-ov ; Luk 1 1 , 26 ako ho tedy Dávid v D-u nazýva d . síce j e hotový; Mar 1 4, 38 J. z ase vykríkol . . . a vypustil d-a zalomcoval ním nečistý d. ; 9, 20 rozkazuje i nečistým d-om ; Luk 4, 3 6 nečistí d-ovia . . . padali pred nim vyjdi z človeka, nečistý d-u ! vyšli nečistí d-ovia Ježiš . . . pokarhal nečistého d-a ; Luk 9, 42 môj d. plesá nad Bohom dieťatko rástlo a silnelo d-om; 2, 40 (Simeon) prišiel v D-u do chrámu J. sa navrátil v moci D-a D . Pánov j e nado mnou ktorých trápili nečistí d-ovia uzdravil mnohých . . . od zlých d-ov j ej d. sa navrátil a vstala d. ho pochytáva a zrazu kričí neviete, čieho ste vy d-a neradujte (sa), že sa vám poddávajú d-ovia zaplesal J. v d-u žena, ktorá mala 18 rokov d-a nemoci Otče, do tvojich rúk kladiem svojho d-a! domnievali sa, že vidia d-a d. nemá tela a kostí videl som D-a zostupujúceho z neba ak sa niekto nenarodí z vody a z D-a čo sa narodilo z D-a je D . budú sa modliť Otcovi v d-u Boh j e d. d. je, ktorý oživuje . . . slová, ktoré vám ja hovorím, sú d. a sú život Ježiš . . . zovrel d-om J . , za chvel s a v d-u toho D -a pravdy ; 1 6, 1 3 D-a p ravdy, ktorý vychádza od Otca keď prijde on, ten D . pravdy skloniac hlavu vydal d-a prečo ste sa zriekli pokúšať D-a padol a vydal d-a ; 1 0 nemohli odolať . . . d-u, ktorým hovoril Pane Ježišu, prijtni môjho d-a ! D. Pánov uchvátil Filipa povedal mu (Petrovi) D . ; 1 1 , 1 2


DUCH

100

Sk

ale im nedal D . J e žišov dievčina, ktorá m ala vešteckého d-a roznecoval sa v ňom j eho d . vychádzali z nich zlí d-ovia d. odpovedal a ri ekol i m : Ježiša zlý d., skočil na nich hovorili Pavlovi skrze D-a, aby aby sme slúžili v novote d-a 8, l nechodia p o dľ a tela, ale podľa D-a; 4 5 ktorí sú po dľa D-a, (myslia) na veci D-a 6 myseľ D-a j e ž ivot 9 ak niekto nemá D-a Kristovho 13 ak D-om mŕtvite skutky tela 1 5 nevzali (ste) d-a služby . . . ale d-a synovstva 1 6 sám ten D . spolu svedčí s naším d-om 23 majúc prvotinu D -a 26 D. spolu pomáha n ašim slabos­ tiam . . . D . s a p rihovára za nás 1 1, 8 B . im dal d-a h lb o kého spánku 1 2, 1 1 d-om vrúci, Pánovi slúžiaci l Ko 2, 1 0 nám B. zjavil s krze svoj ho D-a 1 0 D . spytuje všetko 1 2 my sme nedostali d-a sveta, ale D-a, ktorý j e z Boha 5 , 3 ale (som) prítomný d-om 5 na záhubu tela, aby bol d. spasený 6, 1 1 o spravedlnení . . . v D-u nášho Boha 20 o slavujte Boha . . . svojím d-om 12, 4 sú rôzne dary milosti, ale ten istý D. 8 skrze D-a slovo múdrosti 9 inému viera, v tom istom D-u 10 inému rozoznávanie d-ov 1 1 to všetko pôsobí jeden a ten istý Duch 1 3 v j ednom D-u m y všetci sme pokrstení 1 3 všetci sme napoj ení v jedného D-a 1 4, 1 4 modlí sa môj d . 3 2 d-ovia prorokov sa podriaďujú 1 5, 45 posledný Adam oživujúcim d-om 1 6, 1 8 osviežili môj ho d-a 2Ko 1 , 22 dal závdavok D-a do našich sŕdc ; 1 6, 7 16 1 7, 1 6 1 9, 1 2 15 16 21, 4 Rím 7, 6

Gal

Ef

Fil Kol lTe 2Te l Tm 2Tm Žid Jak l Pt lJ

Zj

5, 5

2, 12 3, 3 6 6 8 17

Gal

7, 1 3, 2 3 5 14 4, 6

nemal som o d dychu vo svojom d-u napísaným nie č ernidlom, ale D-om služobníkov . . . nie litery, ale D-a litera zabíj a , ale D . oživuje ako by potom nemala byť služba D-a slávna Pán je D„ a k d e je D. Pánov, tam je sloboda od každéh o poškvrnenia tela i d-a či zo skutk ov zákona ste dostali D-a započnúc D-om t eraz telom doko­ lM návate ? ktorý vám dáva D-a dostali zasľúben ie D-a skrze vieru 2M že ste synovia, poslal B. D-a

v D-u viery očakávame nádeju sprav. 16 choďte D-om a nevykonáte 17 telo žiada proti D-u a D. proti telu 18 ak ste vedení D-om, nie ste pod zákonom 22 ovocím D-a je láska 25 ak žijeme Duchom, Duchom i choďme 6, 8 kto seje v D-a, z D-a bude žať večný život 1, 1 7 ráčil vám dať d-a múdrosti 2 , 2 d-a to, ktorý teraz pôsobí 1 8 máme prístup oboji v j ednom D-u 3 , 5 zjavené D-om j eho svätým apoš­ tolom 4, 3 usilujúci sa zachovávať jednotu D-a 4 j edno telo a jeden D . 23 obnovovali s a v d-u svojej mysle 5, 9 ovocie D-a záleží v každej dobrote 1 8 ale buďte plnení D-om 6 , 1 7 meč D-a, ktorým j e slovo Božie 1 , 27 stojíte v jednom d-u 2, 5 ale som d-om s vami 5, 1 9 D-a neuhášajte 23 váš d. nech je . . . neporušený 2, 8 ktorého Pán J. zabije d-om 4, 1 budú počúvať bludných d-ov 1, 7 nám nedal B. d-a bojazlivosti 4, 1 2 až do rozdelenia duše a d-a 1 0, 29 D-u milosti urobil potupu 12, 23 (pristúpili ste) k d-om spravodlivých 2, 26 ako je telo bez d-a mŕtve 3, 1 9 odiduc kázal d-om v žalári 3 , 24 z D-a, ktorého nám dal 4, 1 neverte každému d-u, ale skúšaj te d-ov 2 d., ktorý vyznáva Ježiša Krista 3 d., ktorý nevyznáva Ježiša Krista ' 6 známe d-a pravdy a d-a bludu 1 3 dal (nám) zo svojho D-a 5, 6 D . j e, ktorý svedčí, lebo D . j e pravda 8 traja sú, ktorí svedčia na zemi : D . 1, 1 0 bol som v d-u v deň Pánov 2 , 7 kto má uši, nech počuje, čo D. hovorí zborom ! ; 2, 1 1 , 1 7, 29 ; 5, 5

3, 6, 13, 22

4, 14, 1 6, 16, 17, 21, 22,

2 13 13 14 3 10 17

1, 2 4 1 , 38 31, 3

hneď som bol v d-u hovorí D., aby si odpočinuli nečistí d-ovia, podobní žabám d-ovia démonov, ktorí robia divy zaniesol ma v d-u na púšť zaniesol ma v d-u na veľký vrch D. a nevesta hovoria DUCH BOŽÍ ; DUCH HOSP ODINOV D. Boží sa oživujúci vznášal nad vodami nájdeme . . . muža, v ktorom by bol D. B . ? naplnil som ho d-om B-m ; 35, 3 1


DUCH SVÄTÝ

101

prišiel na neho D . B . Luk 1 1, 1 3 o koľko skôr dá Otec z neba S-ého prišiel n a neho D . H . D -a D . H. obliekol na seba Gedeo na 12, 1 2 S . D . v á s naučí v t ú istú hodinu zostúpil D. H. na Jeftu 7 , 3 9 povedal o S -om D-u . . . lebo ešte Ján D. H. ho začal pobádať nebolo S-ého D -a zostúpil na neho D . H. ; 1 9 ; 1 5 , 1 4 1 4, 2 6 Tešiteľ, S. D . , ktorého pošle Otec prijde na teba D . H . 20, 22 prijmite S-ého D-a ! ; Sk 1, 8 Sk prišiel na neho D . B. 1 , 2 dal skrze S-ého D-a prikázania 5 vy budete pokrstení S-m D-om prišiel D. B. na Saula D. H. zostúpil na Dávida 1 6 písmo, ktoré predpovedal S. D. D . H. odišiel od Saula 2 , 4 boli všetci naplnení S-m D-om ; 4, 3 1 ; 1 1 , 1 5 prišiel zlý D. H. na Saula 38 dostaneme dar S-ého D-a prišiel D. B. na poslov Saulových 4, 8 Peter, razom naplnený S-m D-om prišiel na neho D. B. 5, 3 prečo . . . si oluhal S-ého D-a prišiel D . B. na Azariáša prišiel D. B. na Zachariáša 32 my sme j eho svedkami v tých ve­ ciach i S. D . d. silného Boha ma učinil 6, 3 12lných S-ého D-a a múdrosti spočinie na ňom D. H. 5 Stefana, muža plného viery a S-'ého kto vystihol veľkosť D-a H-ovho D-a; 7, 55 pripadol na mňa D. H. 7, 5 1 vy sa vždycky protivíte S-ému D-u s om plný sily čo do D-a Hosp. 8, 1 5 modlili sa za nich, žeby dostali otvorili sa nebesia, a videl D-a S-ého D-a B-ieho ; Mar 1 , 1 0 . Ján 1 , 33 1 7 dostávali S-ého D-a 1 2, 28 ak j a D-om B-m vyháňam démonov 19 dajte i mne tú moc, aby ten, na 8, 9 akže D. B. prebýva vo vás koho by s om položil ruky, dostal 1 4 všetci, ktorí sú vedení D-om B-m S-ého D-a 2 , 1 1 vecí Božích nepoznal a nezná nikto, 9, 17 prezrel a b ol naplnený S-m D-om iba D. B. 31 rozhojňovali sa techou S-ého D-a 1 4 telesný človek nechápe vecí D-a 1 0, 38 CJežiša) ako ho pomazal B. S-m D-m B-ieho 44 zostúpil S. D. na všetkých, ktorí 3, 1 6 D. B. prebýva vo vás počúvali 7, 40 nazdám sa, že i ja mám D-a B-ieho 45 i na pohanov je vyliaty dar 12, 3 nikto hovoriac v D-u B-om n e­ S-ého D-a zlorečí Ježišovi 1 1, 1 6 vy budete pokrstení S-m D-om 3, 3 sme obriezkou, ktorí D-om B-m 24 bol dobrý muž a plný S-ého D-a slúžime Bohu 13, 2 povedal S. D . : Nože mi oddeľte 4, 1 4 D. B. odpočíva na vás Barnabáša 4, 2 po tomto znajte D-a B-ieho 4 súc vyslaní od S-ého D-a 3, 1 ktorý má tých 7 d-ov B-ch 9 Pavel, zrazu naplnený S-m D-om DUCH SVÄTÝ 52 boli nap lňovaní radosťou a S-m D-om 5 1 , 1 3 nevezmi odo mňa svojho S-ého D -a 15, 8 dajúc im S-ého D-a 1 , 1 8 (Mária) bola nájdená tehotná z o 28 za dobré sa videlq S-ému D-u S-ého D-a ; 2 0 1 6, 6 pretože im S. D. zabránil hovoriť 3 , 1 1 ten vás bude krstiť S-m D -om ; 1 9, 2 či ste dostali S-ého D-a, keď ste Mar 1, 8. Luk 3, 1 6 . Ján 1, 33 uverili ? Ba ani sme nepočuli, čí 12, 32 kto by povedal proti S-ému D-u 28, 1 9 krstiac ich vo meno Otca i Syna j e S. D . 6 prišiel n a nich S. D . i S-ého D-a 20, 23 iba že m i S . D . osvedčuje 3 , 29 kto by sa rúhal S-ému D-u; 28 vás ustanovil S. D. za dozorcov Luk 12, 1 0 21, 1 1 toto hovorí S. D. 1 2, 36 Dávid povedal v S-om D-u 28, 25 dobre hovoril S. D . skrze proroka 13, 1 1 nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale S . D. Izaiáša 1 , 1 5 S-m D-om bude naplnený Rim 5, 5 láska Božia je vyliata . . . skrze 3 5 S. D. prijde na teba S-ého D-a 4 1 Alžbeta bola razom naplnená S-m 9, 1 sve dčí aj moje svedomie v S-om D-u D-om 1 4, 1 7 pok oj a radosť v S-om D-u 1 , 6 7 Zachariáš . . . bol razom 1 5, 1 3 aby ste hojneli v nádeji mocou naplnený S-m D-om 2 , 2 5 S . D . bol na ňom S-é ho D-a 1 6 obeť . . . posvätená S-m D-om 2 6 bolo mu zjavené od S-ého D-a 3 , 22 S. D. zostúpil . . . ako čo by holubica l Ko 2, 1 3 učenými od S-ého D-a 6 , 1 9 vaše telo je chrámom S-ého D-a 4, 1 J. plný S-ého D-a

4M 24, 2 Sud 3, 1 0 6 , 34 1 1 , 29 13, 25 1 4, 6 ! Sa 1 0, 6 10 1 1, 6 1 6, 1 3 14 19, 9 20 23 2Pa 15, 1 24, 20 Jób 33, 4 11, 2 Iz 40, 1 3 11, 5 Ez Mi 3, 8 Mat 3, 1 6

Rim l Ko

Fil lPt lJ Zj

ž Mat

Mar

Luk


DUCH SVÄTÝ l Ko 1 2, 3 2 Ko

6, 6 13, 1 3 1 , 13 4, 30 1, 5 6

Ef

lTe

2Tm

4, 8 1, 1 4

Tít Žid

3, 5 2, 4

l Pt 2Pt lJ

3, 7 6, 4 1 0, 1 5 1, 12 1, 21 5, 7

Júda

21

nikto nemoze po vedať : Pán J., okrem v S-om D-u v dobrote, v S -om D-u účastenstvo S -ého D-a zapečatení ste S-m D-om nezarmucujte S-ého D-a v moci a v S-om D-u prijmúc slovo v mnohom súžení s radosťou S -ého D-a ktorý aj dáva svojho S-ého D-a zložené imanie stráž a zachovaj S-m D-om obnovením S-ého D-a udeľovaním S-ého D-a podľa svojej vôle ako hovorí S. D . : Dnes stali sa účastnými S-ého D-a svedčí nám i S . D . zvestovali evanj elium v S-om D-u S-m D-om súc nesení hovorili Otec, Slovo a S . D. A tí traja sú j edno modliac sa v S - om D -u

A DUCHÁR 2Kr 2 1 , 6 ; 23, 24. !Pa 1 0, 1 3 2Pa 33, 6 (Manasses) nadová žil s i d-ov Pozri tiež heslo : Č arodejník; Vedomec; Veštec

1 02 1 2, 1 5

3M

4, 2 7, 27 1 6, 29

keby zhrešila niektorá d. d. človeka, ktorá by j edla nejakú krv budete ponižovať svoj e d-'e ; 3 1 ;

1 7, 1 1 23, 30

3

lebo d. tela j e v krvi d-u, ktorá by toho dňa robila neja­ kú prácu moja d. si vás bude oškliviť keby zhrešila j e dnotlivá d. naša d. si už zošklivila . . . chlieb ostrihaj svoju d-u, aby si nezabudol pozorujte veľmi na svoje d-e keď ho budeš hľadať . . . svojou d-ou milovať budeš Hospodina . . . celou svojou d-ou ; Mat 22, 37. Mar 1 2, 30, 33. Luk 1 0, 27 lebo krv je d-ou nech tedy zomrie moja d. vylievam svoju d-u pred Hosp. d. J onatánova sa pevne spojila s d-ou Dávidovou miloval (ho) ako svoju vlastnú d-u ;

11 9 22 4 13

ty číhaš po mojej d-i H., ktorý vykúpil moju d-u d. dieťaťa sa navrátila Hosp., vezmi moju d-u nech je drahá moja d. a d. týchto ;

23, 27, 32

4M 5M

18, 1

20, 1 7

24, 2Sa 4, l Kr 1 7, 1 9, 1, 2 Kr

!Pt IM Joz

25, 14 15, 52

A DÚMA (synovia Izmaelovi) D . ; l Pa 1, 30 (mesto) D . ; Iz 2 1 , 1 1

lM

1, 20 2, 7 9, 4

Gal Ef

1 7, 1 4 1 9, 1 7 34, 8 42, 2 1 44, 30

30 27 5 9 15 29 6, 5

12, 23

2, 15 3, 1 9, 1 1 1 0, 3 12, 1 1 4, 1 12 15, 44 46 6, 1 1, 3 6, 1 2 2, 5

l Ko

7, 1 4 15, 27

26, 1 5, 21, 4,

Sud 1 6, 30 1, 1 5 ! Sa

DUCHOVNÝ zákon j e d. ak dostali pohan ia účasť na ich Jób d-ch majetkoch d. človek posudzuje všetko nemohol (som) vravieť ako d-m siali (sme) d-é jedli ten istý d. pokrm o d-ch daroch, bratia stíhajte . . . d-é dary ste horlivcami za d-é dary je i d-é telo nie prv d-é, ale duševné, potom d-é vy d. napravte takého každým požehnanim d-m s d-mi mocami v zlosti d. dom . . . obetovať d-é obete

Rim

tá d. bude vyplienená (vyťatá) ; 1 9 ; 3 1 , 1 4. 3M 7, 27 ; 1 8, 29 ; 22, 3 ; 23, 29. 4 M 9 , 1 3 ; 15, 3 0 ; 1 9, 20

2M

DUŠA nech sa hemžia vody . . . živou d-ou človek sa stal živou d-ou Ž mäsa s j eho d-ou . . . j eho krvou, nebudete j esť ktorý by neob rezal tela „ . tá d. bude vyťatá uteč pre svoju d-u ! d. môjho syna S ichema visí na vašej dcére lebo sme vid eli úzkosť j eho d-e kým jeho d. je zviazaná s jeho d-ou

14

vravieť budem v horkosti svojej d-e moja d. (si) volí zaškrtenie neznám svojej d-e d. si oškliví môj život budem hovoriť v horkosti svojej d-e v ktorého ruke j e d. každého keď vypustí človek d-u, kdeže j e oj, aby bola vaša d. n a mieste mojej d-e 1 8, 4 trháš na kusy svoju d-u 1 9, 2 dokedy budete trápiť moju d-u 2 1 , 25 iný zomiera s roztrpčenou d-ou 24, 1 2 d. ranených volá o pomoc 27, 2 horkosťou naplnil moju d-u 30, 1 6 moja d. (sa) rozlieva vo mne 25 moja d. smútila nad chudobným 33, 1 8 zdržuje j eho d-u od jamy 22 tak sa blíži j eho d. jame 28 vykúpil moju d-u 30 aby vrátil jeho d-u späť 36, 14 ich d. zomiera v mladosti 3, 3 hovoria o mojej d-i : Nemá záchrany 6, 4 moj a d. sa veľmi chveje 5 vytrhni moju d-u ; 1 7, 1 3 ; 22, 2 1 1 6, 1 0 nezanecháš mojej d-e v ríši smrti 23, 3 občerstvuje moju d-u 25, 1 k tebe, ó, Hosp., pozdvihujem svoju d-u ; 86, 4 1 3 j eho d. bude prebývať v dobrom 2 0 ostríhaj moju d-u 26, 9 nezahrňuj v záhubu moj ej d-e 7, 1 1 15 9, 21 1 0, 1 1 1 2, 1 0 1 4, 1 0 1 6, 4


103 ž:

DUŠA 30, 4 33, 1 9 20 34, 3 23' 35, 9 41, 5 42, 2 3

ž: vyviedol si moju d-u z ríše smrti vytrhol ich d-u z o smrti; 56, 1 4 naša d. čaká Hosp. v Hosp. sa bude chváliť moja d. H. vykúpi d-u svojich služobníkov moja d. bude plesať v Hosp. uzdrav moju d-u reve moja d. k tebe, ó, Bože moja d. žízni túžbou po Bohu; 63, 2

5 6

vylievam v sebe svoju d-u prečo si smutná moja d. ; 1 2 ; 43, 5

7 44, 26 49, 9 16 54, 5

moja d. smúti vo mne d. je zohnutá až do prachu lebo by predrahé bolo výkupné ich d-e B. vykúpi m d-u ukrutníci hľa jú moju d-u ;

°j;:

63, 1 0 ; 70, 3

55, 1 9 57, 2 5 59, 4 62, 2 6 63, 9 66, 9 16 69, 2 11 19 71, 1 0 72, 1 3 14 74, 1 9 77, 3 78, 50 84, 3 86, 2 4 13 14 88, 4 15 94, 1 9 97, 1 0 1 03, 1

18 1 1 6, 4 7 8 1 19, 20 25

1 46, 1 2, 1 0 3, 22 6, 26

vykúpi moju d-u, aby bola v pokoji k tebe (sa) utieka moja d. moja d. je medzi ľvami hľa, úkladia mojej d-i 1 0, 3 len na Boha, mlčiac, očakáva 1 1, 25 30 moja d. očakávaj mlčky, moja d., na Boha 1 2, 1 0 moja d. ľne k tebe 1 3, 3 zachoval našu d-u pri živote budem rozprávať, č o učinil mojej 4 d-i 19 došli vody až po d-u 1 4, 25 trápiac pôstom svoju d-u 1 5, 32 priblíž sa mojej d-i ktorí strežú moju d-u 1 6, 1 7 d-e chudobných spasí vykúpi ich d-u z útisku 1 9, 8 nedaj zveri d-e svojej hrdličky 15 moja d. sa nechce dať potešiť neušetril ich d-e od smrti 16 hynie moja d. túžbou po sieňach 21, 1 0 Hosp. ostríhaj moju d-u 27, 7 rozveseľ d-u svojho služobníka Kaz 7, 28 1, 7 vytrhol s i moju d-u z . . . pekla PŠ 1, 1 4 hajno násilníkov hľadá moju d-u Iz d. sa nasýtila rôzneho zlého 26, 9 prečo, ó , Hosp., zamietaš moju d-u 38, 1 7 tvoje potešovania obveseľujú moju 42, 1 d-u ostríha d-e svojich svätých 53, 1 1 dobroreč, moja d., Hosp. ; 1 03, 2, 22 ; 1 04, 1, 36

1 05, 1 8 1 07, 5 9

Pr

1 1 9, 28 81 1 67 1 75 1 20, 2 1 23, 4 1 24, 7 130, 5 6 131, 2 1 38, 3 1 42, 8 1 43, 3 6 8 11 12

jeho d. sa dostala d o železa ich d. omdlievala v nich nasycuje prahnúcu d-u a hladovitú d-u ich d . s i ošklivila každý pokrm Jer Hosp., vysloboď moju d-u navráť sa, moja d., na odpočinok vytrhol moju d-u zo smrti d. hynie túžbou po tvojich súdoch moja d. ľne ku prachu

12 55, 2 3 58, 1 1 61, 1 0 6, 1 6 13, 1 7 18, 20 20, 1 3 31, 1 2

moja d. sa rozplýva v slzách d. hynie túžbou p o tvojom spasení moja d. ostríha tvoje svedoctvá nech žije moja d. a nech ťa chváli Hosp., vytrhni moju d-u d. sa hojne nasýtila posmechu naša d. unikla ako vtáča moja d. očakáva moja d. čaká Pána tíšil (som) svoju d-u obdaril si moju d-u silou vyveď moju d-u zo žalára nepriateľ stíha moju d-u moja d. prahne po tebe k tebe pozdvihujem svoju d-u vyveď moju d-u zo súženia zahub všetkých, ktorí trápia moju d-u chváľ, moja d„ Hospodina známosť bude milou t vojej d-i bude to životom tvojej d-i žena, ktorá má muža, ulovuje drahú d-u H. nedá lačnieť d-i sprav. d. požehnania sa vytnčí kto jíma d-e, j e múdry sprav. zná dušu svojho hoväda kto strežie svoje ústa, ostriha svoj u d-u ; 21, 23 d. usilovných sa vytučí splnená túžba j e sladká d-i pravdivý svedok vytrhuj e d-e kto opúšťa kázeň, opovrhuje svojou d-ou kto ostríha svoju d-u, strežie svoju cestu rozumu nadobúda, kto miluj e svoju d-u nedbalá d . bude lačnieť kto ostríha prikázania, ostrlha svoju d-u d . bezbožného žiada zlé sýta d. pohrdne aj medom hľadá moja d., avšak som nenašiel ktorého miluje moja d. ; 3, 1-4 vaše novmesiace . • . nenávidí moja d. svojou d-ou túžim po tebe t y s i ľúbil moju d-u a vytrhol s i j u v ktorom má záľubu moja d. ; Mat 1 2, 1 8 z námahy svojej d-e uvidí výsledok vylial svoju d-u n a smrť nech sa kochá vaša d. v tuku počujte, a nech žije vaša d. Hospodin • . . nasýti tvoju d-u moja d . plesá v mojom Bohu náj dite pokoj svojej d-i bude plakať moja d. pre vašu prostopaš vykopali mojej d-i jamu vytrhol d-u biedneho ich d. bude ak o zvlaž. záhrada


DUŠA Jer

PJ

Ez

104

3I, 1 4 25 25 48, 6 5I, 6 3, I 7 25 5I 58 13, I 8 I S, 4

4 22, 27 Hoz 4, 8 Am

2, I 4

Jon

I, I4

2, 4, Hab 2, 11, Za Mat I O,

6 3 5 8 28 28 39

1 1, 29 1 6, 25 26 26 26, 3 8 Mar I O, 45 I 5, 37 Luk

I, 46 2, 35 9, 5 6 I2, I 9

Ján

Sk

20 1 4, 26 2I, I 9 I O, 1 1 17 24 I 2, 25 27 2, 27 4I 43 3, 23 4, 32 I 4, 22

rozvlažím d-u kňazov tukom zavlažím unavenú d-u hynúcu d-u nasýtim zachráňte svoju d-u zachráňte útekom každý svoju d-u ! odvrhol si moj u d-u dobrý je Hospodin . . . d-i, ktorá ho hľadá moj e oko pôsobí mojej d-i bolesť riešil si, Pane, pravoty moj ej d-e či budete loviť d-e môjho ľudu všetky d-e sú moj e ; ako d. otcova tak i d. synova d., ktorá hreší, tá zomrie; 20 hubili d-e ženúc sa za . . . ziskom pozdvihujú svoju d-u k ich neprávosti hrdina nezachráni útekom svojej d-e ; I5 nedaj, aby sme zahynuli za d-u . . . človeka obňali ma vody až po d-u vezmi, prosím, odo mňa moju d-u v žiadosti rozširuje svoju d-u zunovala ich moja d. nemôžu zavraždiť d-u ktorý môže i d-u i telo zatratiť kto náj de svoju d-u, stratí ju, a kto pre mňa stratí svoju d-u, náj de j u ; Mar 8 , 3 5 . Luk 9, 24 náj dete odpočinutie svojim d-iam kto by chcel zachrániť svoju d-u ; Luk 9 , 24; I 7, 3 3 svoju d-u utratil; Mar 8, 36 aké výmenné dá človek za svoj u d-u ? Mar 8, 3 7 moja d. j e smutná až na smrť ; Mar I4, 34 dal svoju d-u ako výkupné Ježiš . . . vypustil d-u ; 39. Luk 23, 46 moja d. zvelebuje Pána tvoju vlastnú d-u prenikne meč Syn človeka neprišiel zahubiť . . . duše poviem svojej d-i : D-o, máš mnoho majetku tejto noci požiadajú tvoju d-u a nemá v nenávisti . . . vlastnej d-e trpezlivosťou si dobyte svoje d-e ! dobrý pastier kladie svoju d-u ; I 5 kladiem svoju d-u, aby som j u zase vzal dokedy budeš držať našu d-u kto má rád svoju d-u stratí j u teraz j e moja d. rozrušená nezanecháš moj ej d-e v ríši smrti pripojilo sa . . . 3000 d-í prišla bázeň na každú d-u d., ktorá by nepočúvala toho proroka (boli) jedno srdce a j edna d. upevňujúc d-e učenikov

Rím 1 1 , 3 Rim 13, I I Ko 1 5, 45 2Ko 1, 23 12, I 5 Ef 6, 6 Fil 2, 2 Kol 3, 23 I Te 5, 23 Žid 4, 1 2 1 0, 3 9 12, 3 13, I 7 Jak 1, 2I 5, 20 I Pt

I, 9 22 2, 1 1 3, 20

2Pt lJ

2, 1 4 3, 1 6

3J Zj

6, 1 2, I 6, 20,

2 9 11 3 4

7, 25, 5M 9, Iz 36, Mat 5, I O,

15 23 IO 8 41 10

IM

29 I 4, I7 22, 40 25, 22 Luk 2, 24 21, 2

IM 2M

I8, 3 I 38, 26

4M

1, 3

Sud

4, 3 I 6, 3 I 8, 4

2Sa

I8, 7 2Pa 2, 1 0 ž 68, I 8 Luk I 4 , 3 I

hľadajú i moju d-u ; I Kr I 9, 1 0, 1 4 každá d . nech s a podriaďuje vrchnostiam Adam, stal sa živou d-ou volám Boha za svedka na svoju d-u seba cele vynaložím za vaše d-e činiac vôľu Božiu z d-e boli sťa j edna d. čokoľvek činíte, robte z d-e d. i telo bezúhonné prenikajúce až do rozdelenia d-e ľudia viery dobyť d-u aby ste . . . neustali vo svojich d-iach oni bdejú za vaše d-e slovo, ktoré má moc spasiť vaše d-e kto obrátil hriešnika . . . zachráni j eho d-u koniec svojej viery, spasenie d-í očiastiac svoj e d-e poslušnosťou žiadostí, ktoré vojujú proti d-i koráb, v ktorom bolo . . . 8 d-í za­ chránených vábia neupevnené d-e položil za nás svoju d-u. Aj my sme povinní klásť d-e tak ako sa má dobre tvoja d. pod oltárom d-e zabitých nemilovali svojej d-e až do smrti zomrela každá d. živá videl som i d-e postínaných

DVA ; DVE vošli . . . do korábu, d. a d. d. národy sú v tvojom živote H . mi dal d. kamenné dosky; l I dám ti d. tisíce koní idi s ním d. (míle) (neberte) dvoje sukieň; Mar 6, 9 . Luk 9, 3 nepredávajú d. vrabce za groš ? d. ryby; Mar 6, 38, 4 1 . Luk 9 , 1 3 , I 6 n a týchto dvoch prikázaniach Pane, d. hrivny si mi odovzdal dvoje hrdličiek alebo d. holúbätá (vdova) hodila d. haliere Pozri tiež heslo : Dvaja DVADSAŤ snáď sa tam nájdu d-iati od d. rokov a vyše, ktorých bolo 603 550 (spočítať) od d. rokov a vyše ; 26, 4 utláčal synov Izr. d. rokov (Samson) súdil Izr. d. rokov Dávid zajal „ . d. tisíc mužov; l Pa I 8, 4 padlo ich d. tisíc d. tisíc korov jačmeňa vozov Božích je d. tisíc s tým, ktorý s d. tisícami ide na neho


DVERE

105

4M

25, 9

2Sa l Pa Zj

21, 27, 4, 5, 1 1,

20 1 4 8 16

19, 4 5M

1 7, 6

Kaz

4, 9 11 Mat 4, 1 8 6, 24 9, 27 1 8, 1 9 20 1 9, 5 20, 30 21, 1 28 24, 40 26, 60 27, 38 Mar

6, 7 1 1, 1 6, 1 2

Luk

7, 41 1 6, 1 3 1 7, 3 4 18, 10 23, 32

Ján Zj lM 2M

3M 4M 4M Joz

24, 4 20, 1 2 1 1, 3 1 7, 20 42, 32 1 5, 27 24, 4 28, 2 1 24, 5 1 , 44 7, 84 87 33, 9 3, 1 2 4, 3 8, 25

DVADSAŤŠTYRI ktorí zomreli tou ranou, bolo d. tisíc (mal prstov) d. oddelenia bolo d. tisíc ; 27, 2-1 5 d. trónov, a na trónoch . . . d. starcov d-ia starci padli pred Baránkom d-ia starci . . . padli každý na svoju tvár d-ia starci . . . klaňali sa DVAJA na ústach 2 svedkov ; 1 9, 1 5 . Mat 1 8 , 1 6 . Ján 8, 1 7 . 2 K o 13, 1 lepšie dvom ako jednému ak ležia d. spolu, zahrejú sa (J.) videl dvoch bratov nikto nemôže slúžiť dvom pánom išli za ním d. slepí keď sa d. z vás zhodnú kde sú d. alebo traja zhrom. tí d. budú j edno telo ; Mar 10, 8. ! Ko 6, 1 6 . Ef 5, 3 1 sedeli tam pri ceste d. slepí poslal J. dvoch učeníkov nejaký človek mal dvoch synov vtedy budú d. na poli predstúpili d. falošní svedkovia ; Luk 1 7, 36 boli ukrižovaní s ním d. lotri ; Mar 15, 27 začal ich posieiať po dvoch ; Luk I O, 1 poslal dvoch zo svojich učen. ; 1 4, 1 3 dvom, kráčajúcim cestou, zjavil s a ; Luk 24, 1 3 istý veriteľ mal dvoch dlžníkov nemôže slúžiť dvom pánom ; Mat 6, 24 tej noci budú d. na jednej posteli d. mužovia išli hore do chrámu viedli s ním aj iných dvoch zločin­ cov ; Ján 1 9, 1 8 d . mužovia s a postavili ; Sk 1 , 1 0 videla sedieť dvoch anjelov dám svojim dvom svedkom

Sud 2 1 , 1 0 2Sa

1 7, 1

l Kr

4, 1 6

2Pa Ezd

1 1, 30 18, 3 1 9, 19 6, 17

ž 60, 2 Mat 9, 20 1 0, 1 2 5 1 4, 20 1 9, 28 26, 20 53 Mar 3, 1 4 5 , 42 1 4, 1 7 Luk 2, 42 18, 3 1 22, 30 Ján 6, 70 Sk 7, 8 Zj 7, 5 1 2, 1 21, 1 2 14 16 21 IM

2M l Kr 2Kr ž DVANÁSŤ Pr d-oro kniežat splodí (Izmael) bolo nás d. bratov ; 35, 22 ; 42, 13 Mi Mat bolo d. pramenných studní postavil d. pamätných stlpov kameňov bude s menami synov Izr. d. ; 39, 1 4 upečieš z nej d. koláčov kniežatá Izr. d. mužov d. strieborných mís, d. strieb. čiaš Mar Luk d. juncov, d. baranov v Élime bolo d. pramenných studní Ján vezmite si d. mužov z pok. Izr. vezmite „ . d. kameňov ; 8 všetkých, ktorí padli . „ d. tisíc

4, 7 1 8, 1 1 9, 9 1 2, 22 6, 3 1 1 8, 1 6 1 07, 1 6 141, 3 5, 8 7, 5 6, 6 24, 33 25, 1 0 27, 60 28, 2 1 6, 3 1 3, 25 1 0, 1 2 7 20, 1 9

vyslali, celá obec, d. tisíc mužov; 2Sa 1 0, 6 dovoľ, aby som vybral d. tisíc mužov Šalamún mal . . . d. tisíc jazdcov ; 2Pa 1, 1 4 ; 9, 25 rúcho . . . roztrhal ho na d. kusov Eliáš vzal d. kameňov d. ľvov tam stálo na 6 stupňoch obetovali . . . d. kozľov na obeť za hriech zbil Edoma . . . d. tisíc mužov žena, ktorá d. rokov trpela privolajúc si svojich d-ich učení­ kov ; 20, 17. Mar 6, 7. Luk 9, 1 mená tých d-ich apoštolov týchto d-ich poslal Ježiš d. košov; Mar 6, 43. Luk 9, 1 7. Ján 6, 1 3 sadnete s i a j v y n a d-ich trónoch sadol za stôl i s d-imi ; Luk 22, 1 4 d . legionov anjelov ustanovil d-ich; Luk 6, 1 3 dievčatko . . . malo d. rokov večer prišiel s d-imi keď mu bolo d. rokov pojmúc si d-ich povedal súdiac d. pokolení Izr. ; Mat 1 9, 28 či som si ja nevyvolil vás d-ich Jakob (splodil) d-ich patriarchov d. tisíc zapečatených ; 7, 6-8 na j ej hlave koruna d-ich hviezd (mesto) malo d. brán a na bránach d. anjelov d. základov a na nich d. mien 12 apoštolov nameral mesta trstinou d. tisíc štádií d . brán d . periel

DVERE hriech leží pri d-iach (Abrahám) sedel pri d-iach pristúpili vylámať d. nevyjdete zo d-í „ . až do rána spravil d. z olivového dreva olúpal Ezechiáš d. chrámu polámal medené d. strež d. mojich rtov nepribližuj sa ku d-iam j ej domu stráž d. svojich úst zavrúc svoje d. modli (sa) je blízko predo d-mi ; Mar 13, 29 a zavreli sa d. privaliac veľký kameň ku d-iam ; Mar 15, 46 anjel . . . odvalil kameň odo d-í kto nám odvalí kameň odo d-í vstane domáci pán a zamkne d. kto nevchádza d-ami . . . je zlodej ktorý vchádza d-ami, je pastier ja som d-ami oviec dvere . . . boli zamknuté ; 26


DVERE Sk

3, 2

1 2, 1 3 1 4, 27 1 6, 26 l Ko 16, 9 4, 3 Kol 5, 9 Jak 3, 8 Zj 20 4, 1 lSa

15, 4 25, 18 2Sa 14, 26 2Pa 17, 1 6, Mar 6, 37

lM

ž Ez Mat Mar

106

A DVOJČA d-tá boli v j ej živote ; 38, 27

84, 1 1 40, 47 26, 69 1 4, 54

DVOR lepší je deň v tvojich d-och zmeral d., sto lakťov dlžky Peter sedel vonku na d-e Peter išiel . . . do d-a

Mat 22, 10 Luk 22, 12 Sk 20, 8

DVORANA d. sa naplnila hodovníkmi ukáže (vám) veľkú vrchnú d-u bolo hojne svetiel vo vrchnej d-e

lM Jób

DYCH čo malo dych „ . zomrelo môj d. je cudzí mojej žene

Iz Sk

33, 37, 41, 42, 1 7,

lM 2Sa

1 9, 28 22, 9

Jób ž

DVESTO d. tisíc peších Abigaiľ . . . vzala d. chlebov (vlasy) vážili d. šeklov 1 7 ; 28, 8 dvesto tisíc d. denárov chleba ; Ján 6, 7

25, 24

7, 22 1 9, 17

Jób

ktorého skladávali . . . ku d-iam chrámu zaklepal Peter na d. brány Boh . . . otvoril pohanom d. viery naskutku sa otvorili všetky d . sú m i veľké d . otvorené žeby nám B. otvoril d. slova sudca stojí predo d-mi ! dal som pred tebou otvorené d. hla, stojím pri d-iach d. boli otvorené na nebi

Iz

Zj

41, 68, 1 02, 6, 34,

4 10 13 4 25

12 3 4 4 10

51, 6 8, 4 9, 2 3 17 1 4, 1 1 15, 8 1 8, 9

Sud Jer

7, 16

19 1 3, 12 12 1 9, 1 10

d. Všemohúceho mi dal život od d-u silného Boha povstáva mráz j eho d. rozpaľuje uhlie ktorý dáva d. ľudu on dáva všetkému . . . d.

DYM d. vystupoval zo zeme ako d. pece d. vystupoval j eho nozdrami ; ž 1 8, 9 z j eho chriapov vychádza d. ako sa rozháňa d „ tak ich rozoženieš moje dni miznú ako d. dom sa naplnil d-om d. bude vystupovať na veky ; Zj 1 9, 3 nebesia sa rozplynú ako d. vystúpil d. kadív s modlitbami vyšiel d. zo studnice ako d. z veľkej pece z d-u vyšli kobylky z ich úst vychádzal . . . d. d. ich mučenia bude vystupovať chrám sa naplnil d-om budú vidieť d. j eho požiaru ; 1 8 DŽBÁN každému z nich dal . . . d. a vo d-e fakľu rozbili d-y; 20 d. sa naplní vínom d. sa naplní vodou iď a kúpiš hlinený d . rozbiješ d. pred očami mužov Pozri tiež heslo : Caša; Krčah

E A ÉBAL synovia Šobábovi . . . É. ; lPa 1, 40 vrch É. ; 27, 4, 1 3 . Joz 8, 30, 33 (J oktán splodil) É-a

2Sa

1 5, 24 29 1 9, 1 1 20, 25

A EBED Gál, syn E-ov ; 9, 28, 30, 3 1 , 35 zo synov Adínových É.

l Kr

9, 26 8, 6 38, 7

A EBED-MELECH Etióp E. ; 38, 8, 1 0- 1 2 ; 39, 1 6

1, 1 9 42 2, 22 27

lM 5M l Pa

36, 23 1 1 , 29 1, 22

Sud Ezd Jer 1 Sa

4, 1 5, 1 7, 12

A ÉBEN-ÉZER položili sa táborom pri É. dopravili ju (truhlu) z É-a É „ lebo riekol : Až potiaľto nám pomáhal H.

Ez

27, 1 5

A EBENOVÝ e-m drevom platili

1 Sa 2Sa

22, 20 8, 17

EBIATÁR E„ syn Achimelechov; 23, 6; 30, 7 Achimelech, syn E-ov

l Pa

E. obetoval zápalné obete zaniesol Cádok a E . truhlu poslal kráľ Dávid . . . k E-ovi Cádok a E. boli kňazmi ; ! Kr 4, 4. ! Pa 15, 1 1 ; 1 8, 1 6 povolal „ . E-a, kňaza i Joába ; 25 Jonatán, syn E-a Ebiatár, kňaz ; 2, 26, 35 zahnal Šalamún E-a Pozri tiež heslo : Abiatár

&. EBJASAF 6, 23, 37 ; 9, 1 9 A ECBON

IM 46, 16 1 Pa 7, 7

synovia Gádovi . . . E. synovia Belovi : E.

A ECEM Joz

1 5, 29

mesto E. ; 19, 3. l Pa 4, 29

IM

A ÉCER 36, 21, 27, 30. lPa 1, 38, 42


107

4M

EFEZUS A ECION-GABER; ECJON-GÁBER 33, 35, 36. 5M 2, 8. l Kr 9, 26; 22, 49. 2Pa 8, 1 7 ; 20, 36

Ez

25, 12 preto, že sa E. ukrutne pomstil 1 3 vystriem svoju ruku i na E-a 1 4 dám svoju pomstu na E-a 32, 29 E., j eho kráľovia Am 1, 1 1 pre troje prestúpení E-a Obad 8 vyhubím múdrych z E-a

A ÉDEN B. vysadil záhradu čiže raj v É-e rieka vychádzala z É-a 2Sa B. vzal človeka a umiestnil ho v zá­ hrade É-a 3, 23 poslal preč z raja, zo záhrady É-a 5M 24 osadil _cherubínov od vých. stra­ ny . . . E-a 4, 1 6 Kain . . . býval v zemi Nóda vých. ! Kr od É-a 2Kr 1 9, 1 2 synovia É-a ; 2Pa 29, 1 2 ; 3 1 , 1 5 . Iz 37, 1 2 4M Iz 5 1 , 3 učiní jeho pustinu ako É. Ez 27, 23 É., kupci zo Šeby 28, 1 3 v É-e, v zahtade Božej 3 1 , 9 závideli (mu) všetky stromy É-a IM 1 6 všetky stromy É-a ; 1 8 ! Pa 36, 35 spustošená, j e ako záhrada É. Jl 2, 3 ako záhrada É. Am 1, 5 z domu É-a 2M A ÉDER 3M lM 35, 21 stan z tamtej strany veže É. Joz 15, 2 1 (mestá synov Júdových) É. 5M lPa 23, 23 synovia Múšiho : É. ; 24, 30 IM

lM

2, 8 10 15

25, 30 36, l

32 15 21 18 Joz 1 21 Sud 1 1 , 1 7 ! Sa 1 4, 47 2Kr 8, 20 2M 4M

15, 20, 24, 15,

1 4, 7 2Pa ž

1 6, 6 25, 20 60, 2 10 11

83, 1 37, 11, 63, Jer 49, Iz

PJ

7 7 14 l 7 17

4, 2 1 22

8, 14 23, 7

A EDOMEA osadil v E-i posádky EDOMEJ nebudeš si oškliviť E-a

A EDOMSKO 1 1, 1 4, 1 5, 1 6 ; 22, 48. 2Kr 3, 20. lPa 1, 5 1 , 54 ; 1 8, 13. Jer 40, 1 1 A EDREA 21, 33. 5M 1, 4; 3, 1, 10. Joz 12, 4 ; 13, 1 2, 3 1 ; 19, 37 A ÉFA 25, 4 synovia Madianovi : É. ; l Pa 1, 33 2, 46, 47. Iz 60, 6 1 6, 36 5, 11

19, 36 25, 1 4 15 EDOM Sud 6, 1 9 Rút 2, 17 nazvali jeho meno E. lSa 1, 24 rody Ezavove, ktorý j e E. ; 17, 17 36, 8, 1 9 Iz 5, 10 kraľoval v E-ovi Béla 45, 1 1 Ez budú (sa) desiť kniežatá E-ove 45, 13, odoprel E. a nedal Izr., aby prešiel Am 8, 5 E. bude majetkom k hranici E-a púšte Tsin popri území E-ovom; Sud 1, 1 8 Mar 7, 34 . poslal Izr. poslov k u kráľovi E-a ((Saul bojoval) proti E-ovi za jeho dní sa sprotivil E. ; 22. lM 25, 4. 2Pa 2 1 , 8, 1 0 porazil E-a ; 1 0 . l Pa 1 8 , 1 2 . 2Pa 2 1 , 9 ; 25, 1 9 Sk 21, 29 E-iti prišli d o Blata Zj 2, 1 hľadali bohov E-ových keď sa navrátil Joáb a zbil E-a 18, 1 9 Sk na E-a zahodím svoju obuv ; 21 1 08, 1 0 24 kto m a sprevodí a ž d o E-a ? ; 19, 1 1 08, 1 1 17 stany E-ove a Izmaeliti 26 pamätaj, Hosp., synom E-a na E-a . . . vystrú svoju ruku 20, 1 6 ktože to ide z E-a čo do E-a. Takto hovorí H. 17 bude E. pustinou; Ez 35, 1 5 . l Ko 1 5 , 3 2 Jl 3, 1 9 16, 8 veseľ sa a raduj, dcéro E-ova 1, 1 navštívi tvoju neprávosť, dcéro E-a Ef

A EFA (miera) omer je desatinou efy; Ez 45, 1 1 desatinu efy bielej múky; 6, 20. 4M 5, 15; 28, 5 budete mať . . . sprav. efu ; Ez 45, 1 0 nebudeš mať „ . rôznej efy e fu budeš mať úplnú z efy múky nekvas. chlebov efa jačmeňa efu bielej múky jemnej efu tohoto praženého zrna chomer vysiateho semena vydí efu e. a bat bude jednakou mierou 24 ; 46, 5, 7, 1 1 , 14. Za 5, 6-1 0 umenšili efu ; Mi 6, 1 0 A EFATHA povedal mu : E. .t. EFER lPa l , 33 ; 4, 1 7 ; 5, 24 A EFEZSKÝ v meste e-ého Trofima anjelovi e-ého zboru napíš A EFEZUS prišli do E-u tak sa odplavil do E-u Apol!o . . . prišiel do E-u Pavel . . . prišiel do E-u to sa stalo známym . . . v E-e nie len v E-e, ale skoro po celej Azii Pavel bol usúdil, že sa preplaví popri E-e z Miletu poslal do E-u ak som sa po ľudsky boril . . . v E-e v E-e zostanem až do Letníc svätým, ktorí sú v E-e


EFEŽAN 1 Tm 2Tm Zj Sk

2M

1, 3 1, 18 4, 12 1, 1 1 1 9, 28 35 25, 7 28, 4 6 12

3M

31 28, 15, 29, 5 8, 7

Sud

8, 27 1 7, 5 1 8, 1 4 17

l Sa

2Sa

2, 18 28 21, 9 23, 6 9 6, 1 4

Hoz

3, 4

2M

28, 8 29, 5

lM

4 1 , 52 48, 5

14 20 4M 1, 10 33 2, 24 13, 9 26, 28 37 5M 33, 17 34, 1 Joz 1 6, 5 1O 20, 20 Sud 1 , 29 1 2, 4 6 l Sa 1, 1 2Sa 2, 9 18, 6 l Pa 7, 22

108 žeby si zostal v E-e koľko slúžil v E-e, ty vieš Tychika som poslal do E-u pošli „ . do E-u

A EFEŽAN veľká je Diana E-ov ; 3 4 mužovia E-ia

2Pa z

Iz

EFOD kamene na osádzanie do e-a ; 35, 27 spravia : náprsník, e. spravia e. zo zlata ; 39, 2 kamene na náplecníky e-a ; 27 ; 35, 9; 39, 18, 2 0 spravíš plášť e-u ; 3 9 , 2 2 Jer 25-28 ; 39, 7, 8 , 1 9-21 oblečieš Árona . . . do e-u Ez dal na neho e., opásal ho opasko m e-a Hoz Gedeon z toho urobil e. spravil e. a domácich bohov viete, že je v týchto domoch e. obraz aj e. ako aj domácich bohov ; 1 8, 1 8, 20 opásaný ľanovým e-om aby nosil e.; 1 4, 3 ; 22, 1 8 zavinutý v rúchu z a e-om zišiel dolu s e-om nože dones sem e . ; 30, 7 Dávid bol opásaný ľanovým e-om; ! Pa 1 5, 27 budú sedieť synovia Izraelovi „ . bez e-a EFODOVÝ e. opasok; 39, 5 e. plášť EFRAIM druhého nazval E . ; 46, 20 ; 48,1 E. a Manasses . . . budú mi ako Rúben položil ju na hlavu E-ovu ; 1 7 postavil E-a pred Manassesa z E-a Elišáma ; 2, 1 8 ; 7, 48 z pok. E-ovho bolo 40 500; 2, 1 9 tábora E-ovho j e 1 08 1 00 za pok. E-ovo Hozeáš synovia Jozefovi . . . E. čeľade synov E -ových . . . 32 500 to budú myriády E-a (ukázal mu) zem E-ovu hranica synov E-ových tak býva Kananej prostred E-a mestá . . . z údelu pok. E-ovho E. nevyhnal Kananeja (Jefto) bojoval s E-om padlo toho času z E-a 42 OOO muž. z vrchu E-ovho . . . Elkána ustanovil ho za kráľa . . . nad E-om bitka bola v lese E-ovom žialil E., ich otec

28, 1 2 60, 9 78, 9 67 80, 3 1 08, 9 7, 8 9 9, 2 1 1 1, 13 13 1 7, 3 28, 1 31, 9 20 37, 16 48, 5 4, 1 7 5, 3 5 9 13 6, 4 7, 8 11 8, 1 1 9, 3 16 1 0, 6 11 1 1, 3 12 12, 1 14 1 4, 8

Za

9, 1 0 1 0, 7

Ján

1 1 , 54

IM

35, 1 6 19 48, 7

Rút lPa

4, 1 1 2, 1 9

z 1 32, 6 Mi 5, 2 lM

23, 8

Joz 2Pa

49, 29 15, 9 1 3, 1 9

povstali mužovia . . . synov E-ových E. je pevnosťou mojej hlavy synovia E-ovi, ozbrojenci nevyvolil pokolenia E-ovho pred E-om . . . zobuď svoju hrd. silu E. silou moj ej hlavy ešte 65 rokov, a E. bude rozdrtený hlavou E-a je Samária Manasses bude žrať E-a a E. Manassesa Júda nebude sužovať E-a uhne žiarlivosť E-ova . . . E. nebude žiarliť zanikne pevnosť z E-a korune pýchy opilcov E-a ; 3 E. je môj prvorodený či mi je E. drahým synom ? drevo E-ovo a celého domu Izr. E-ovi j eden diel E. sa pridružil modlám teraz smilníš, E-e ; 6, 1 0 Izrael a E . klesnú E. bude obrátený v púšť odišiel E. k Assúrovi čo ti mám učiniť, E-e E. sa zmiešal s národami ; E. j e podpopolným chlebom E. ako sprostá holubica E. narobil množstvo oltárov E. sa navráti do Egypta E. bude zbitý E. si odnesie hanbu E. je vyučená jalovica ja som učil E-a chodiť Efraimci ma obkľučujú E. sa pasie na vetre . E. popudzoval k . . . hr.evu E. povie : Čo ja mám ešte s mod­ lami ? vyplienim voz z E-a synovia E-ovi budú ako ud atný hrdina odišiel . . . do mesta zvaného E.

A EFRATA malý kúsok cesty do E-y (Rácheľ) bola pochovaná na ceste do E-y ; 48, 7 zomrela mi Rácheľ . . . na ces te . . . do E-y : počínaj si zmužile v E-e (manželka Kálefova) E. ; 2, 2 4, 50 ; 4, 4 počuli sme o ňom v E-e a ty, Bet-lehem-, E. EFRON E., syn Cochárov; 23, 1 0- 1 7 ; 25, 9 E. Hetejský ; 3 0 ; 50, 1 3 vrch E-ov E. a j eho dediny


109

EGYPT A EGLA

2Sa

3,

5

Jitream, syn E-y ; !Pa 3, 3

A EGLON J oz

1 0, 3, 5, 23, 34-3 6 ; 1 2, 12; 1 5, 39. Sud 3, 1 2-20

lM

12, 1 0 14 1 3, 1 25, 1 8 37, 36

l Kr

2Kr 18, 21 Neh 9, 9

ž

EGYPT Abram odišiel dolu do E-a ; 1 1 vošiel Abram do E-a išiel tedy Abram hore z E-a po Š úr, ktoré leží oproti E-u Madianiti ho predali do E-a ; Sk 7, 9 39, 1 Jozef bol dovedený dolu do E-a 4 1 , 8 (faraón) povolal všetkých učencov E-a 5 7 všetky krajiny prichádzali do E-a 42, 1 videl Jakob, že je obilie v E-e; Sk 7, 1 2 43, 1 5 odišli dolu d o E-a 45, 4 som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do E-a 9 B . ma učinil pánom celého E-a 46, 3 neboj sa odísť dolu do E-a 27 duší . . . ktoré prišli do E-a bolo 70 47, 29 nepochovaj ma, prosím, v E-e 2M 1, 8 povstal nový kráľ nad E-om 3, 7 videl (som) trápenie svo jho ľudu, ktorý je v E-e 1 0 vyveď môj ľud, synov !zr., z E-a 20 vystriem svoju ruku a budem biť E. 7, 4 položím svoju ruku na E. ; 5 1 1 urobili tak aj oni, vedomci E-a 1 0, 7 či ešte nevieš, že zhynul E. ? 1 1, 4 prejdem stredom E-a 12, 30 povstal veľký krik v E-e 40 (Izr.) bývali v E-e . . . 430 rokov 1 3, 14 si lnou rukou n ás vyviedol H. z E-a ; 1 6 . 5M 6, 2 1 1 4, 1 1 čo si nám to u robil, že si nás vy­ viedol z E-a 1 7, 3 prečo si nás vyviedol sem hore z E-a ; 4M 20, 5 ; 2 1 , 5 34, 1 8 v mesiaci abíbe si vyšiel z E-a ; 23, 1 5 4 M 1 1 , 2 0 prečo sme len vyšli z E-a 1 4, 3 lepšie vrátiť sa do E-a ; 4 20, 1 5 otcovia zostúpili do E-a, a bývali sme v E-e 23, 22 silný B. ich vyviedol z E-a ; 5M 26, 8 32, 1 1 mužovia, ktorí vyšli hore z E-a . . . neuvidia zeme 5M 4, 20 vyviedol vás zo železnej pece z E-a 1 6, 1 2 budeš pamätať, že si bol sluhom v E-e; 24, 1 8, 22 28, 6 0 obráti na teba všetky neduhy E-a 6 8 H. ťa zavedie späť do E-a Joz 9, 9 počuli • . . čo učinil v E-e Sud 2, 1 vyviedol som vás hore z E-a ; l Sa 1 0, 1 8

1 0, 28

Iz

Jer

Ez

68, 32 78, 43 51 80, 9 1 05, 23 1 06, 7 21 1 1 4, 1 1 9, 1 3 4 6 14 16 17 22 23 30, 2 31, 1 36, 6 43, 3 52, 4 2, 1 8 36 26, 23 37, 5 41, 17 42, 1 9 46, 8 11 20 24 1 6, 26 29, 2 30, 4

32, Dan 1 1 , Hoz 7, 9, 1 1,

6 8 19 12 18 43 11 3 1

1 2, 1 3 3, 1 9 Jl 7, 12 Mi 10, 11 Za Mat 2 , 1 3 19 Sk

2, 10 7, 10 11

kone dovádzali Š alamúnovi z E-a ; 2Pa 1, 1 6 ; 9, 28 spoľahol si sa . . . na E. ; 24 pohliadol si na trápenie našich otcov v E-e prijdú veľmoži z E-a činil v E-e svoje znamenia pobil všetko prvorodené v E-e ; 135, 8; 136, 1 0 vinič s i preniesol z E-a prišiel Izrael do E-a otcovia v E-e neporozumeli (Boh) činil veľké veci v E-e keď šiel Izrael z E-a bremä E-a . . . zaklátia (sa) modly E-a rozleje sa duch E-a predám E. do ruky tvrdých pánov vyschnú veľtoky Dolného E-a E. blúdi vo všetkom Egypt . . . bude sa triasť zem Júdova bude E-u na postrach H. bude biť E. ranami bude hradská z E-a do Assýrie aby sa utiekli do tône E-a beda tým, ktorí idú dolu do E-a spoľahol si sa na . . . E. dal som na výplatu za teba E. zišiel môj ľud dolu do E-a čo tebe do cesty do E-a budeš sa hanbiť aj pre E. vyviedli Uriáša z E-a vojsko faraónovo bolo vyšlo z E-a vošli do E-a ; 42, 1 5 nevchádzajte d o E-a ; 43, 2 E. sa vali hore ako veletok naber balzamu, panno, dcéro E-a E. je krásnou jalovicou hanbiť sa bude dcéra E-a smilnila si so synmi E-a prorokuj . . . proti celému E-u prijde meč na Egypt . . . budú pa­ dať pobití v E-e padnú tí, ktorí podopierali E. dám oheň v E-e ; 1 6 vykonám súdy n a E-e skazia pýchu E-a nariekaj nad množstvom E-a bude vládnuť nad pokladmi . . . E-a volajú E., idú do Assýrie Efraim sa navráti do E-a z E-a som povolal svojho syna ; Mat 2, 1 5 vyviedol H. Izraela hore z E-a E. bude obrátený na púšť z miest Dolného E-a berla E-a uhne uteč do E-a a buď tam ; 1 4 anjel Pánov sa ukázal v o sne J oze­ fovi v E-e v E-e a v krajoch Líbye ustanovil ho za správcu nad E-om prišiel hlad na celý E .


EGYPŤAN Sk Žid

Zj lM

2M

7, 34 36 3, 16 1 1 , 26 27 11, 8 1 2, 1 2 1 6, 1 21, 9 43, 32 46, 34 50, 3 1, 1 3 2, 12 3, 8 22 6, 6 7, 7 9, 6 11, 7 12, 33 35 36 1 4, 9 12

13 18 27 1 8, 1 0 1 9, 4 3M 24, 1 0 4 M 20, 1 5 5 M 23, 7 l Kr 4, 30 Ezd 9, l ž 1 05, 3 8 1 9, 2 Iz 21 23 31, 3 Jer 46, 2 PJ 5, 6 Ez 29, 1 2 Sk

14 7, 22

Žid

28 21, 38 1 1 , 29

lM

13, 10

1 10 poď, nech ťa pošlem do E-a učiniac zázraky a divy v E-e nie všetci, ktorí vyšli z E-a z a väčšie bohatstvo ako poklady E-a vierou opustil E . duchovne (sa) volá Sodoma a E.

lM

1 5, 1 8 21, 21 41, 41 45, 20 47, 13 20 48, 5

EGYPŤAN keď ťa uvidia E-ia mala dievku E-ku . . . Hagar videla syna Hagari E-ky E-ia nemôžu j esť chlieb s Hebrejmi ohavnosťou je E-om každý, kto pasie E-ia ho oplakávali 70 dní E-ia podrobovali synov Izr. zabil E-a a ukryl ho v piesku ; Sk 7, 24 aby som ho vytrhol z ruky E-ov olúpite E-ov ; 1 2, 36 vyvediem vás spod ťažkých robôt E-ov zvedia E-ia, že ja som H. pomrel všetok dobytok E-ov učiním ro zdiel medzi E-mi a medzi Izr. E-ia nútili ľud, aby sa ponáhľali vyžiadali si od E-ov strieb. klenoty H. dal ľudu milosť v očiach E-ov E-ia ich honili lepšie by nám bolo bývalo slúžiť E-om E-ov . . . neuvidíte nikdy zvedia E-ia, že ja som H. vrhol H. E-a doprostred mora H„ ktorý vás vytrhol z ruky E-ov vy ste videli, čo som učinil E-om syn i zr. ženy, ktorého otec bol E. E-ia nám robili zle ; 5M 26, 6 nebudeš si oškliviť E-a múdrosť Šalam. bola väčšia . . . než všetka múdrosť E-ov podľa ohavností . . . E-ov E-ia sa radovali, keď vychádzali podpichnem E-a proti E-ovi E-ia poznajú Hosp. E-ia . . . budú slúžiť Hosp . E-ia sú ľudia a nie silný B. čo do E-ov E-om podávame ruku rozptýlim E-ov medzi národy ; 30, 23, 26 navrátim zajatých z E-ov vyučili Mojžiša všetkej múdrosti E-ov chceš (ma) zabiť, ako . . . toho E-a ? teda si ty nie ten E. pokúsili sa aj E-ia a boli pohltení

Joz

1 3, 3

E GYPTSKÝ kraj bol ako záhrada Hosp „ ako E-á zem

Am

1, 8

2M

7, 3 9, 25 1 1, 5 6 1 2, 1 2 1 6,

51 1 3

20, 2

32, 3M

1 8, 3 1 9, 34

! Sa 2Kr 2Pa ž Iz Jer Ez

30, 24, 1 2, 81, 1 9,

11 7 2 11 19

27, 42, 43, 44, 29,

12 16 11 12 10 9 19

Žid Júda Sud

30, 13 8, 9 5

od E - e j rieky až po . . . Eufrates vzala ( mu ) ženu z E-ej zeme ustano vil som ťa na d celou zemou E-ou ; 4 3 dobré celej E-ej zeme j e vaše E-á zem . . . bola celá vypráhla od hladu kúpil Jo zef všetku zem e-ú synovia, ktorí sa ti narodili v E-ej zemi zázraky v E-ej zemi ; ž 78, 1 2 ľadovec p obil p o celej zemi E-ej všetko zomrie všetko v E-ej zemi bude veľký krik po celej zemi E-ej pobijem všetko prvor od. v E-ej zemi ; 29 H. vyviedol synov !zr. z E-ej zeme po ich vyj dení z E-ej zeme ; 4M 9, l ; 26, 4 ; 3 3, 1 . 5M 1 6, 3 . S u d 1 9, 3 0 keby sme l e n boli pomreli . . . v E-ej zemi ; 4M 14, 2 j a som H„ tvoj B . , ktorý som ť a vy­ viedol z E-ej zem e ; 3M 1 1 , 45 ; 1 9, 36 ; 25, 38, 55 ; 26, 1 3 . 4M 15, 4 1 . 5M 8, 1 4 ; 13, 5, 1 0 ; 20, 1 . E z 20, 1 0. Am 2, 1 0 (Mo j žiš) ktorý nás v yviedol z E-ej zeme ; 7. Sk 7, 40 podľa skutkov E-ej zeme • . . nebu­ dete robiť leb o ste boli pohostin mi v E-ej zemi našli nej akého e-ého muža pobral všetko, hen od E-ého potoka prišiel hore Šišak, e. kráľ ktorý som ťa vyviedol z E-ej zeme toho dňa bude stáť oltár Hosp. prostred E-ej z eme E. potok dostihne vás t am, v E-ej zemi hlad zbij e e-ú zem padnú v E-ej zemi obrátim E-ú z em n a hroznú púšť ; 12 bude E-á zem pustinou ; 32, 1 5 dám Nabuchodon ozoro vi . . . E-ú zem dám bázeň v E-ej zemi aby som ich vyvied ol z E-ej zeme Pán zachrániac ľud z E-ej zeme

A EHÚD 3, 15 H. im vzbudil záchrancu, E-a 3, 16, 20, 21, 23, 26 ; 4, 1. lPa 7, 1 0 A. EKRON územie E. ; 15, 1 1 , 45, 46; 19, 43. Sud 1, 1 8 . ! Sa 5, 1 0 ; 6, 1 6, 1 7 ; 7 , 1 4 ; 1 7, 52. 2Kr 1 , 2 , 3 , 6 , 1 6 . Jer 25, 20 obrátim svoju ru ku proti E-u


111

ELIASAF

Sof Za

2, 4 9, 5 7

E. teakér, E. bude vykorenený bude sa zvíjať bolesťou . . . E. E. ako Jebuzej

1 Sa

5, 1 0

A EKRÓ�AN začali kričať E-ia

A ÉLA lM 36, 41 knieža E. l Sa 1 7, 2 dolina É. ; 1 9 ; 2 1 , 9 ! Kr 4, 18 Šimei, syn Élu 1 6, 6 Éla, syn Bášov ; 1 6, 8, 13, 1 4 2Kr 15, 30 Hošea, syn Élu ; 17, l ; 18, 1 , 9 1, 52 ; 4, 1 5 ; 9, 8 lPa

4M J oz lSa 2Sa l Pa

2Sa

27, 1 9 34, 1 7

postavíš ho pred E-a, kňaza rozdelia zem do dedičstva : E. ; Joz 1 4, 1 1 7, 4 pristúpiac pred E-a, kňaza 24, 33 zomrel aj E., syn Áronov 7, 1 E-a, jeho syna posvätili 23, 9 E., syn Dodu; l Pa 1 1 , 1 2 23, 2 2 E. zomrel a nemal synov 23, 2 1 ; 24, 2-6. Ezd 1 0, 25. Neh 1 2, 42. Mat 1 , 15

.A ELCHANÁN 2 1 , 1 9 ; 23, 24. lPa 11, 26 ; 20, 5

A ÉLI A ÉLAM Mat 27, 46 Éli, Éli, lama zabachtani ? ! lM 1 0, 22 synovia Semovi boli : E . ; ! Pa 1, 1 7 (Mar 1 5, 34) 1 4 , 1 Kedorlaómer, kráľ E-a ; 9 ÉLI l Pa 8, 24; 26, 3. Ezd 1 0, 2, 26. Neh 1 0, 1 4 ; 1 , 3 synovia Éliho, Chofni a Pinchas ; 1 2, 42 1 Sa 4, 4 Ezd 2, 7 zo synov É-ových 1 254; 3 1 . 9 É., kňaz sedel na stolici ; 4, 1 3 Neh 7 , 1 2, 34 1 2 É. pozoroval n a jej ústa 8, 7 zo synov É-ových Izaiáš Iz 13 myslel o nej É., že je opilá; 1 4 1 1 , 1 1 . Jer 49, 34-39. Ez 32, 24. Dan 8, 2 25 doviedli chlapca k É-mu 2 1 , 2 I'°ď hore, É-e 2, 1 1 posluhoval Hosp. pred tvárou É-ho ; 22, 6 É. zodvihne túl 3, 1 Jer 25, 25 všetkých kráľov É-a 1 2 s ynovia É-ho boli synmi beliála A ÉLAMITA 22 É. bol veľmi starý Ezd 4, 9 Dehavania a É-i 27 prišiel nejaký muž Boží k É-mu Jer 49, 37 predesím É-ov 3, 2 raz keď ležal É. Sk 2, 9 Médovia a E-i 5 ( Samuel) bežal k É-mu; 3, 6, 8 9 povedal É. Samuelovi ; 4, 1 6 A ELAT 1 2 uvediem na É-ho všetko, čo som 5M 2, 8. 2Kr 1 4, 22 ; 1 6, 6 hovoril 14 preto som prisahal domu É-ho A ELCAFAN 1 4 nebude pokrytá neprávosť domu 6, 22 synovia Uzzielovi . „ E. ; 3M 10, 4 2M É-ho A ELDÁD 1 5 Samuel sa bál oznámiť É-mu videnie 4M 1 1 , 26 muž E. ; 27 16 É. zavolal Samuela; 1 8 A ELDEA ; ELDAA 4 , 1 1 obidvaja synovia É-ho zomreli IM 25, 4 synovia Madianovi . . . E; ! Pa l, 33 1 4 :i:iočul É. hlas kriku 1 5 É-mu bolo 98 rokov &. ELEÁL 1 6 človek povedal É-mu . Iz 15, 4 ; 1 6, 9. Jer 48, 34 l Kr 2, 27 naplnil slovo . . . o dome E-ho v Síle .A ELASA A ELIÁB 2, 39, 40; lPa 8, 37 ; 9, 43. Ezd 1 0, 22 lPa 4M 1, 9 E., syn Chelonov; 2, 7 ; 7, 24, 29; ELEAZAR 1 0, 1 6 6, 23 (Alžbeta porodila) E-a 2M 1 6, Dátam a Abíram, synovia E-ovi ; 25 E., syn Áronov ; 28, 1. 4M 3, 2, 4 ; 1 2 ; 26, 9. 5M 1 1 , 6 1 6, 37, 39 ; 26, 60. l Pa 6 , 3 , 50 ; 26, 8 synovia Fallúnovi : E. 24, 1 lSa 1 6, 6 E., syn Izaiho; 17, 13, 28. 3M I O, 6 Mojžiš povedal . . . E-ovi ; 1 2 l Pa 2, 13. 2Pa 1 1 , 18 1 6 Mojžiš . . . s a nahneval n a E-a lPa 6, 27 ; 1 2, 9; 15, 1 8, 20 ; 1 6, 5 3, 32 kniežaťom kniežat Levitov bol E. 4M 4, 16 úlohou E-a . . . bude olej na svetlo A ELIAM 1 9, 4 E., kňaz, vezme z j ej krvi 2Sa 1 1 , 3 Batšeba, dcéra E-ova 20, 25 pojmi Árona i E-a 23, 34 E„ syn Achitofelov 26 oblečieš do neho E-a ; 28 A ELIASAF 25, 7 Pinchas, syn E-a ; 1 1 ; 31, 6. 4M 1, 14 E„ syn Deuelov (Reuelov) ; 2, 1 4 ; Sud 20, 28. 1 Pa 6, 4 ; 9, 20. 7 , 42, 47 ; 1 0, 20 Ezd 7, 5; 8, 33


ELIÁŠ 4M

112

3, 24

kniežaťom domu otca Geršonovcov bol E.

l Pa

ELIÁŠ l Kr 1 7,

1 15 22 23

povedal E. Tišbänský . . . Achabovi učinila podľa slova E-ovho H. vyslyšal hlas E-ov E. vezmúc dieťa . . . dal ho j eho matke 1 8, 1 stalo (sa) slovo Hosp. k E-ovi ; 2 1 , 1 7, 28 2 1 pristúpil E. ku všetkému ľudu 46 ruka Hosp. bola s E-om 1 9, 2 poslala J ezábeľ posla k E-ovi 9 čo tu robíš, E-u ? ; 1 3 1 9 E. prejdúc k nemu hodil svoj plášť 20 opustil voly, b ežal za E-om ; 2 1 1 , 3 anjel Hosp. hovoril E-ovi ; 1 5 2Kr 1 3 kľaknúc n a svoje kolená naproti pred E-om 2 , 1 keď už mal H. vziať E-a 2 E. riekol Elizeovi 1 1 vystúpil E. vo víchrici hore 1 3 zdvihol plášť E-ov ; 1 4 1 5 Duch E-ov spočinul n a Elizeovi 3, 1 1 Elizeus . . . lieval vodu na ruky E-ove 9, 36 E. Tišbänský ; 1 0, 1 0, 1 7 lPa 8, 27 E . a Zichri, synovia Jerochámovi 2Pa 21, 1 2 prišlo k nemu písmo od proroka E-a Ezd 1 0, 2 1 (vzali za ženy cudzozemky) E . ; 26 Mal 4 , 5 j a vám pošlem proroka E-a Mat 1 1 , 1 4 on je E., ktorý mal prij sť 1 6, 1 4 iní že E. ; Mar 8, 28. Luk 9, 1 9 1 7, 3 ukázali sa i m Mojžiš a E. ; 4 . Mar 9 , 4. Luk 9, 3 0 4 E-ori jeden (stan) ; Mar 9 , 5 . Luk 9, 3 3 1 0 najprv musí prijsť E. ; 1 1 . Mar 9, 1 1 , 1 2 1 2 E . u ž prišiel ; Mar 9, 1 3 27, 47 E - a volá tento ; M a r 15, 3 5 49 vidzme, či prij de E. ; Mar 1 5, 36 Mar 6, 15 hovorili, že j e E . Luk 1 , 1 7 v duchu a v moci E-ovej 4, 25 za dní E-ových bolo mnoho vdôv 9, 8 niektorí, že sa E . zjavil 5 4 aby oheň zostúpil z neba a strávil ich, ako aj E. urobil Ján 1, 2 1 opýtali s a ho : Č i s i t y E. ? 2 5 čo tedy krstíš, ak si ty nie . . . E. Rim 1 1 , 2 kde j e reč o E-ovi Jak 5, 1 7 E. bol človek, ktorý trpel

A ELIÉZER IM

1 5, 2

2M l Pa

1 8, 4 7, 8 ;

Ezd

1 0, 1 8

Luk

3, 29

IM Jób

3, 30; 34, 25. lPa 1 5, 8. 2Pa 29, 1 3

4M

1, 5

A ELIFAZ 36, 4, 1 0, 1 1-16. ! Pa 1, 35, 36 2, 1 1 E. Témanský; 4, 1 ; 1 5 , 1 ; 22, 1 ; 42, 7, 9 A ELIFELET 23, 34. ! Pa 8, 39. Ezd 8, 1 3 ; 1 0, 33

lPa

4. ELIFLEÁŠ 15, 1 8, 2 1

! Sa

1,

A ELIHU 1 . ! Pa 12, 20 ; 26, 7 ; 27, 1 8 . Jób 32, 2-6 ; 34, 1 ; 35, 1 ; 36, 1

2Kr_ 1 8, 1 8 Mat

1 9, 2 1, 1 3

Luk

3, 30

2M

15, 27 1 6, 1

4M

33, 9

A ELIJAKIM E., syn Hilkiášov ; 1 8, 26, 37. Iz 22, 20 ; 36, 3, 1 1 , 22 E-a, ktorý bol nad domom; Iz 37, 2 Abiúd splodil E-a ; E. splodil Azora Jonámov, ktorý bol E-ov A ÉLIM potom prišli do É-ma odíduc z É-a prišli . . . na púšť Sín, ktorá je medzi É-om ; 4M 33, 1 0 v É-e bolo 1 2 pramenných studní

Rút

A ELIMELECH 1 , 2, 3 ; 2, 1 , 3 ; 4, 3, 9

2Sa

5, 16

A ELÍPALET ; ELIPELET (Dávid syn) E. ; ! Pa 3, 6, 8

IM Ez

1 0, 4 27, 7

A ELÍŠA synovia Javánovi : E. ; ! Pa 1, 7 purpur z ostrovov E.

4M 2Sa

A ELIŠÁMA E., syn Ammihúdov; 2, 1 8 7 , 48, 5 3 ; 1 0 , 22. ! Pa 7 , 26 5, 1 6 . 2Kr 25, 25. !Pa 2, 4 1 ; 3, 6, 8 ; 1 4, 7. 2Pa l 7, 8 . Jer 36, 1 2, 20, 2 1 ; 41, 1 1 , 10

2Sa

5, 15

A ELIŠUA (Dávidov syn) E. ; ! Pa 14, 5

Mat

1, 14 15

A ELIÚD Achim splodil E-a E. splodil Eleazára

A ELICÚR E., syn Šedeúro v ; 2, 1 0 ; 7 , 30, 35 ; 1 0 , 1 8

majiteľom môjho domu bude da­ mašský E. meno druhého bolo E. ; l Pa 23, 1 5 1 5, 2 4 ; 23, 1 7 ; 26, 25 ; 27, 1 6. 2Pa 20, 37. Ezd 8, 1 6 vzali za ženy cudzozemky . . . E. ; 23 ; 1 0, 3 1 ktorý bol E-ov

2Sa

A ELICAFÁN 4M

A ELIEL 5, 24 ; 6, 34 ; 8, 20, 22 ; 1 1 , 46, 47 ; 1 2, 1 1 ; 1 5, 9, 1 1 . 2Pa 3 1 , 1 3


ENÁK

113

ELIZEUS E., syn Šafatov; 1 9, 1 7, 19. 2Kr 3, 1 1 ; 6, 31 2Kr 2, 1 odišiel Eliáš s E-om z Gilgala 9 Eliáš riekol E-ovi : Žiadaj, čo ti mám učiniť 1 5 Duch Eliášov spočinul na E-ovi 22 voda je uzdravená . . . podľa slova E-ovho 3, 13 E. riekol izr. kráľovi ; 1 4 4 , 1 žena . . . volala na Elizea 8 prešiel E. do Sunema 38 navrátil (sa) E. do Gilgala 5, 9 Náman . . . zastál pri dveriach domu E-ovho 25 E. mu riekol : Odkiaľže, Geházi ? 6, 1 synovia prorokov povedali E-ovi 1 2 Elizeus . . . oznamuje izr. kráľovi slová 18 modlil sa E. Hospodinovi 20 povedal E. : Hosp., otvor oči 7, 1 E. riekol : Počujte slovo Hosp. 8, 1 E. hovoril žene 4 rozprávaj o . . . veciach, ktoré učinil E. 7 E. prišiel do Damašku 9, 1 E. zavolal jedného zo synov prorokov 13, 14 E. onemocnel na svoju nemoc 1 6 E. položil svoje ruky na ruky kráľove 17 vtedy riekol E. : Streľ ! 20 zomrel E., a pochovali ho Luk 4, 27 mnoho malomocných bolo v Izr. za proroka Elizea lKr 1 9, 16

l Sa ! Pa

IM

2, 20 Éli požehnal E-u 6, 23, 25, 26, 35, 3 6 ; 9, 1 6 ; 1 2, 6; 15, 23. 2Pa 28, 7

1 4,

2Kr 24, 8 Ezd 8, 16 Jer 26, 22

A ELLASÁR Arjoch, kráľ E-a ; 9 A. ELNATÁN Nechušta, dcéra E-ova vtedy som poslal po „ . E-a E-a, syna Achborovho ; 36, 1 2, 2 5

Mar 15, 34

A ELÓI E„ E., lama sabachtani ?! (Mat 27, 46)

IM

A ELON 36, 2; 46, 14. 4M 26, 26. Joz 1 9, 33, 43. Sud 1 2, 1 1 , 1 2, 1 Kr 4, 9

26, 34;

M

A ELÓT 9, 26. 2Kr l 6, 6. 2Pa 8, 1 7 ; 26, 2

1 Pa

A ELPÁL 8, 1 1 , 1 2, 18

Joz

1 9, 44 21, 23

A. ELTEKE (ich hranicou bolo) E. z pokolenia Dánovho : E.

Joz

15, 30 1 9, 4

A ELTÓLAD (mestá pok. synov Júdových) E. (ich dedičstvom bolo) E.

Neh

6, 1 5

A ELÚL múr bol dostavený 25. dňa me­ siaca e-a

! Kr 1 1 , 23 2Pa 17, 17

A. ELJADA Rezón, syn E-ov z Benj . : udatný muž E.

Sk

1 3, 8

2Sa

A ELJACHBA E. Šaalbonský; ! Pa 1 1 , 33

! Pa

A ELZÁBAD 1 2, 12; 26, 7

23, 32

A ELJAKIM 2Kr 23, 34. 2Pa 36, 4. Neh 1 2, 4 1 ! Pa

A ELJAŠIB 3, 24; 24, 12. Ezd 1 0, 6, 24, 27, 3ó. Neh 3, 1 , 20, 2 1 ; 1 2, 1 0, 22, 2 3 ; 1 3, 4 , 7 , 28

! Pa

A. ELJOENAI ; ELJOENAJ 3, 23, 24; 4, 36; 7, 8. Ezd 1 0, 22, 27 ; 1 2, 4 1

2M ! Sa

6, 24 1, 1 4 8 19 23 2, 1 1

A ELYMAS ale sa im protivil E.

Luk 24, 1 3

ä. EMAUS dvaja z nich išli (do) . „ E.

IM 5M

1 4, 5 2, 1 1

A EMIM zbili . . . E-ov na rovine Moábovia ich pomenovali E.

5M

2, 1 0

IM

38, 1 4

A ELKANA synovia Kórachovi . . . E . 4M E„ syn Jerocháma ; ! Pa 6, 27, 34 obetoval E. bitnú obeť; 2 1 Elkána „ . povedal : Anna, prečo 5 M plačeš E . poznal Annu, svoju ženu E„ j ej muž, j ej povedal potom odišiel E. do Rámy Joz

13, 23 29 2, 1 0 11 9, 2 1 1,21

&. ÉMOVIA É. bývali . . . v zemi Ára A. ENAIM sedela pri bráne E. ; 2 1

A ENÁK kde boli . . . deti E-ove videli sme tam aj deti E-ove ; 34. 5M 1 , 28 ľud mnohý a vysoký ako E-ovci ; 2 1 boli považovaní z a obrov ako E-ovci synov E-ových, ktorých znáš . . . kto vraj obstojí pred synmi E-ovými (Jozua) vyplienil E-ov ; 22


114 Joz

1 4, 1 2 15 1 5, 1 3 14

4M

Joz l Sa

ž Sk

Joz Joz

IM

1 Pa

l , 15

ENÁN Achíra, syn E-ov ; 2, 29; 7, 78, 83 ; 1 0, 27

lM

1 5, 62.

S, 1 8 19 21

22 23

1 , 33

Žid 1 1 , 5 14 Júda Ján

3, 23

IM

4, 26 5, 6 7

9

10 1,

11 I

A ÉNGED I ; EN-GEDI l Sa 23, 28 ; 24, 1 . 2Pa 20, 2. PŠ 1, 14. Ez 47, 1 0 A ENOCH J ared žil 1 62 rokov a splodil E-a Jared žil po splodení E-a 800 rokov Enoch . . . splodil Matuzalema ; 1 Pa 1, 3. Luk 3, 37 E. chodil s Bohom . . . 3 0 0 rokov ; 2 4 všetkých dní E-ových 3 6 5 rokov synovia Madianovi . . . E. (lM 25, 4) synovia Rúbena . . . E. (2M 6,14. 4M 26, 5) vierou bol E . prenesený siedmy od Adama E .

lM 4M

Kol

lM

26, 20

Est

2, 7 8

ÉNON krstil i Ján v É-e

5,

A ENO S ; ENOŠ Setoví sa narodil syn . . . E. ; Luk 3, 38 Set žil 1 05 rokov a splodil E-a Set žil po splodení E-a 800 rokov Enoš . „ splodil Kénana E. žil po splodení Kénana 8 1 5 rokov všetkých dní E-ových 905 rokov Adam, Set, E .

6,

Fil

15, 7 ; 1 8, 1 7 1, 7 4, 1 2

2, 25

4, 1 8

46, 1 6 26, 16

2Kr 1 9 , 37 4, 2 Ezd

7, 8, 9, 2,

ÉN-ŠEMEŠ Joz

38, 3 6 7 12

A ÉN-DO R ; ENDOR Manasses má . . . obyvateľov É-a žena, ktorá má vešteckého ducha, Luk 3, 28 je v E-e 83, 1 1 boli zahladení v E-e 4M 26, 36 A ENEAš 9, 33 našiel . . . človeka, menom E-a Sk 19, 22 34 E-u, J . Kristus ťa uzdravuje Rím 1 6, 23 A ÉN-GANNÍM 2Tm 4, 20 1 5, 34 ; 1 9, 21 ; 2 1 , 29 11 7

5, 3

lPa

sú tam E-ovia a veľké mestá veľkého človeka, ktorý bol medzi Rim 1 6, 5 E-rni mesto Arbeho, otca E-ovho ; 21, 1 1 Kálef vyhnal stade 3 synov Sk 1 7, 1 8 E-ových . . . deti E-ove ; Sud 1, 20

l Pa

A EPAJNETUS pozdravte E-a A EPIKUREJSKÝ dali sa s ním do hádky aj niektorí z e-ch A ÉR nazval jeho meno É. vzal Júda Érovi „ . ženu Ér . . . bol zlý v očiach Hosp . synovia Júdovi Ér . . . ale Ér a Onan zomreli ; 4M 26, 1 9 ktorý bol Érov A ERAN po É-ovi éranovská čeľaď A ERASTUS poslal . „ Timotea a Erasta pozdravuje vás E. E. zostal v Korinte A ERI synovia Gádovi . . . É. po É-m ériovská čeľaď A ESAR-CHADDON kraloval E., jeho syn ; Iz 37, 38 odo dní E-a, assýr. kráľa A ESEK nazval meno studne E.

A ESTER vychovával Hadasu, ináče E. bola vzatá aj E. do domu krá­ ľovho ; 1 6 1 0 E. neoznámila svojho ľudu 15 prišiel rad na Ester . . . a E. našla priazeň ; 1 7 20 E. plnila rozkaz Mardocheov 1 obliekla (sa) E. do kráľ. rúcha 2 pristúpila E. a dotkla sa konca berly 14 doviedli Hámana na hostinu, ktorú pripravila E. 7 Háman zostal stáť, aby prosil . „ E. 2 E. ustanovila Mardochea nad do­ mom Hámanovým 4 kráľ vystrel zlatú berlu proti E-i 12 povedal kráľ kráľovnej E-i 29 E., dcéra Abichailova 7-22 ; 4, 4-1 7 ; S, 1 - 1 2 ; 7, 1 -8 ; 8, 1 -7 ; 9, 13, 3 1 , 32

A EšBAL 8, 33 ; 9, 39

EPAFRAS ako ste sa aj naučili od E-a pozdravuje vás E . ; Filém 23

lM

36, 26

EPAFRODITAS E-a svojho spolupracovníka prijmúc od E-a, čo ste poslali

IM 4M

14, 13 13, 24

A EšBAN synovia Dišánovi . . . E . - ! Pa 1, 4 1 A EŠKOL E. a brat Áner ; 24 dolina potoka E-a ; 25 ; 32, 9. 5M 1, 24


115

EVANJELIUM

Joz

A EŠTAOL 15, 33 ; 1 9, 4 1 . Sud 13, 25 ; 1 6, 31 ; 1 8, 2, 8, 1 1

Joz

21, 14.

lPa

4, 1 1 12

2M

13, 20

4M

33, 7 8 Sud 15, 8 l Pa 4, 3 32 2Pa 11, 6

A EŠTEMOA l Sa 30, 28. l Pa 4, 1 7, 1 9 ;

5M 1 1 , 24 2Kr 23, 29 24, 7 6, 57

A EŠTON ktorý bol otcom E-a E. splodil Bét-rafu A ÉTAM rozložili sa táborom v É-e; 4M 33, 6 odišli z É-a po púšti É-e , v rozpukline �kaly E. ; 1 1 títo boli otca E-a : Jizreel ich osady boli É. vystavil Betlehem, É.

l Kr J Pa

A ÉTAN 4, 31 É. Ezrachitský; Ž 89, l 2, 6, 8 ; 6, 42, 44 ; 15, 17, 1 9

l Kr

8, 2

Joz

15, 42

A ETANÍM v mesiaci E„ na deň slávnosti A ETER (mesto) E. ; 19, 7

A ETIÓP hovorili proti Mojžišovi pre j eho ženu E-ku 2Pa 12, 3 ; 1 4 , 9 , 1 2, 1 3 ; 1 6, 8 ; 2 1 , 16. Jer 38, 7, 1 0, 12; 39, 16; 46, 9. Ez 30, 5; 38, 5 . Dan 1 1 , 43. Am 9, 7 2, 1 2 vy, E-ovia, budete pobití Sof 8, 27 muža E-a, eunucha, veľmoža Kan­ Sk dáky, kráľovnej E-ov A ETIÓPIA Est 1 , 1 Ahasver, ktorý kraľoval . . . po E-u ; 8, 9 Jób 28, 1 9 nevyrovná sa j ej smaragd z E-e ž 68, 32 E. vystrie rýchle svoje ruky po Bohu Iz 1 1 , 1 1 ostatok svojho ľudu . . . z E-e 43, 3 dal som na výplatu za teba „ . E-u 45, 1 4 zisk obchodu E-e ako i Sebejci Ez 29, 1 0 až po hranicu E-e 30, 4 bude veľké trasenie v E-i 9 aby prestrašili ubezpečenú E-u Náh 3, 9 E. jeho silou Sof 3, 1 0 spoza riek E-ie, moji modlitebnici 4M

1 2,

2Kr 1 9, 9

A ETIÓPSKY Tirhák, e. kráľ; Iz 37, 9

2Tm 4, 2 1

.._ EUBULUS pozdravuje ťa E .

lM

2, 14 1 5, 1 8

EUFRATES štvrtá rieka j e E . až p o veľkú rieku E. ; 5 M 1 , 7. Joz 1 , 4

lPa

5, 9 1 8, 3

2Pa

35, 20

Jer

1 3, 4 46, 1 0

Zj

2Tm

5 1 , 63 9, 1 4 1 6, 1 2 1, 5

od rieky E„ až po zadné more vyšiel faraón Necho . . . ku rieke E. bab. kráľ pobral všetko • . . až po rieku E. ako sa ide na púšť od rieky E. Dávid . . . si dobyl panstvo na rieke E. Necho . . . bojoval proti Charkemišu nad E-om ; Jer 46, 2 vstanúc idi k E-u ; 13, 5-7 H. Zástupov má bitnú obeť . . . pri rieke E-e (knihu) hodíš ju doprostred E-u pri veľkej rieke E-e vylial svoju čašu na veľkú rieku E.

A EUNIKA vieru, ktorá je v tebe . . . i v tvojej matke E-e A E UNUCH Etióp Ebed-melech e. videl muža Etiópa, e-a ; 8, 34-39

Jer Sk

38, 7 8 , 27

Sk

27, 1 4

A. EUROKLYDON búrlivý vietor, zvaný E.

Sk

20, 9

Ä EUTYCHUS mládenec, menom E.

3, 4, 2Ko 1 1 , 1 Tm 2, IM

20 1 3 13

Sk 21, 8 4, 1 1 Ef 2Tm 4, 5 61, 1 Iz Mat 4, 23 1 1, 5 24, 1 4 26, 1 3 Mar

1,

1 15 35 29 10 15 18 18 6

8, 1 0, 13, 1 6, Luk 3, 4, 9, 8, 25 Sk

A EVA Adam nazval meno svojej ženy E. Adam poznal E-u ako čo had zviedol E-u Adam bol stvorený prvý, až potom E. A EVANJELISTA vošli sme do domu Filipa, e-u on dal jedných . . . za e-ov konaj dielo e-u EVANJELIUM aby som zvestoval pokorným e. kážuc e. kráľovstva ; 9, 35. Mar 1, 14. Luk 20, 1 chudobným sa zvestuje e. ; Luk 7, 22 e. kráľovstva bude hlásané po celom svete kd ekoľvek bude kázané toto e. ; M ar 14, 9 počiatok e-ia Ježiša Krista čiňte pokánie a verte v e. kto by stratil svoju dušu . . . pre e. kto opustil dom . . . pre e. najprv musí byť e. hlásané kážte e. každému stvoreniu zvestoval ľudu e. zvestovať chudobným e. po mestečkách zvestujúc e. ; 20, l zvestovali v mnohých samarit. mes­ tečkách e.


EVANJELIUM Sk

8, 40

1 4, 1 5 21 15, 7 20, 24 1, l Rim 16 1 0, 1 6 1 1, 28 15, 1 6 19

l Ko

20 29 1, 1 7 4, 15 9, 1 2 14 16 18

23 15, 1 2Ko 4, 3 4 1 0, 1 6 1 1, 4 7 Gal

Ef Fil

Kol l Te

2Te

1, 6 7 9 11 2, 2 5 7 1 , 13 6, 1 5 19 1, 5 12 16 27 4, 3 1, 23 2, 2 4 3, 2 1, 8

1, 1 1 1, 8 10 Filém 13 4, 2 Žid 1, 1 2 l Pt 4, 6 l Tm 2Tm

Filip . . . zvestoval všetkým tým mestám e. zvestujeme e. ; 1 6, 1 0 dozvestovali tomu mestu e . aby . . . počuli pohania slovo e-ia aby som pevne svedčil e. oddelený k e-iu nášho Boha lebo sa nehanbím za e. nie všetci poslúchli e. podla e-ia sú nepriatelia pre vás slúžiac kňazsky e-iu Božiemu od Jer. a naokolo až po I!lýriu vyplnil, čo vyžadovalo e . aby som zvestoval e . prijdem v plnosti požehnania e-ia Kristus (ma) neposlal krstiť, ale kázať e. ja som vás splodil v Kristu Jež. skrze e. aby sme nedali e-iu . . . prekážky ktorí zvestujú e„ aby žili z e-ia keď zvestujem e., nemám sa čím chváliť aby som zvestujúc e. predložil e. Kristovo to všetko robím pre e. e., ktoré som vám zvestoval ak aj je zakryté naše e. osvietenie e-ia slávy Kristovej aby sme zvestovali e. iné e„ ktorého ste neprijali darmo (som vám) zvestoval e. Božie ? odstupujete . . . k inému e-u chcú prevrátiť e. Kristovo ak vám niekto zvestuj e iné e. e„ ktoré som ja zvestoval; 1 Te 1, 5 predložil som im e. aby pravda e-a zostala som poverený e-om u n eobriezky počujúc slovo pravdy, e. majúc nohy obuté v hotovosti e-a aby som . . . oznámil tajomstvo e-a vzhľadom na vašu účasť na e-u bolo viac na prospech e-a aby som bránil e. aby to bolo hodno e-a . . . zápasiac za vieru e-a so mnou (sa) borili v e-u neuchyľujúci sa od nádej e e-a hovoriť vám e. Božie nás B. uznal za hodných byť pover. e-om Timotea . . . spolupracovníka v e-u dávajúc pomstu tým . . . ktorí ne­ poslúchajú e-a podľa e-a slávy blah. Boha trp príkorie spolu s e-om vyviedol na svetlo život . . . skrze e. aby mi za teba slúžil v putách e-a nám sa zvestovalo e. zvestovali e . v Svätom Duchu mŕtvym (sa) kázalo e.

116 Zj

1 4, 6

mal večné e .

4M

31, 8

A EVI pobili aj madian. kráľov . . . E-ho ; Joz 1 3 , 2 1

2Kr 25, 27

A EVIL-MERODACH E. bab. kráľ ; Jer 52, 3 1 A EVODIA

Fil

4, 2

lM

25, 25 26 27 28 34 26, 34

E-u napomínam i Syntychu

EZAU

27, 1 5 11 15 19 22 24 30 34 38 41 42 28, 6 33, 1 4 35, 1

5M

29 36;. 1 8 43 2, 4

Joz

29 24, 4

1, 34 35 Jer 49, 8 10 6 Obad 8 1, 2 Mal 3 Žid 1 1 , 20 lPa

12, 1 6 Ezd

7, 1 6 10

nazvali j eho meno E. ruka držala pätu E-ovu bol E. mužom . . . lovu Izák miloval E-a pohŕdol E. prvorodenstvom E-ovi bolo 40 rokov, keď si vzal ženu keď sa zostarel Izák . . . zavolal E-a E. odišiel na pole uloviť zverinu E., môj brat je chlpatý Rebeka vzala šaty E-ove ja som E„ tvoj prvorodený; 32 ruky sú ruky E-ove ; 23 či si to ty, môj synu, E-e ? prišiel E„ jeho brat, zo svojho lovu keď počul E. slová svojho otca, skríkol pozdvihol E. svoj hlas a plakal E. zjavne nenávidel Jakoba E„ tvoj brat . . . ťa zabije videl E., že Izák požehnal Jakoba E. ide a s ním 400 mužov E. mu bežal oproti a obj al ho keď si utekal pred E-om, svojím bratom pochovali ho E. a J akob toto sú rody E-ove ; 9 býval E. na vrchu Seire to je E„ otec Edomcov pôj dete cez územie . . . synov E-ových ; 8 učiň mi, ako . . . synovia E-ovi dal (som) Izákovi Jakoba a E-a a E-ovi . . . vrch Seir synovia Izákovi : E. a Izrael synovia E-ovi : Elifaz nešťastie E-ovo uvediem na neho obnažím E-a oj, aké sú prekutané veci E-ove vrch E-ou ; 1 9 ; 2 1 č i nebol E . Jako bovi bratom ? E-a som nenávidel ; Rim 9, 13 vierou • . . požehnal Izák Jakoba a E-a alebo obecný ako E.

EZDRÁŠ E„ syn Seraiáša E. išiel hore z Babylona E. bol ustavil svoj e srdce


FALOŠNÝ

117 Ezd

7, 2 1

25 1 5 Neh 8, 2 5 6 12, 26 10,

E„ učený v zákone Boha ; 8, 1, 4, 9. 2Pa Neh 1 2, 36 E-u, podľa múdrosti svojho Boha keď sa tak modlil E . vstal E. a zaviazal prísahou kniežatá Ezd doniesol kňaz E. zákon E. otvoril knihu Pr E. dobrorečil Hospodinovi Iz za kňaza E-a

32, 2 11 15 20 2, 1 6 25, 1, 36,

EZECHIÁŠ 2Kr

1 6, 20 1 8, 15 16 22 1 9, 1 20,

l Pa 2Pa

21, 3, 29,

30, 31,

3 13 16 3 1 3, 1 27 36 18 20 2

videl E . , že prišiel Senacherib či vás to azda nenahovára E. nech vás neklame E . vtedy sa modlil kráľ E. synov Aterových z E-a 98 ; Neh 7, 2 1 1 mužovia E-a, judského kráľa 1 za dní „ . Achaza a E-a ; Mi 1, 1 1 v 1 4 . roku kráľa E-a 1 4 nech vás neklame E. ; 36, 15, 1 8 16 nepočúvajte n a E-a 9 zapísanie E-a, judského kráľa 4 ; 26, 18, 1 9 . Hoz 1, 1 . Sof 1 , l 9 Achas splodil E-a 1 0 E . splodil Manassesa

kraľoval E., j eho syn ; 1 8, l 38, E. dal všetko striebro Jer 1 5, olúpal E. dvere chrámu Hosp. Mat 1, odstránil E. i j eho oltáre; Iz 36, 7 Ezechiáš . . . roztrhol svoje rúcho ; Iz 37, 1 A EZECHIEL onemocnel E. na smrť ; 2Pa 32, 24. Ez 1, 3 E„ syn Búziho Iz 38, l 24, 24 tak vám bude E. zázrakom E. plakal veľmi; Iz 38, 3 A ÉZER E. ich vypočul a ukázal im; Iz 39, 2 l Pa 4, 4; 7, 2 1 ; 1 2, 9 . Neh 3, 1 9 ; 1 2, 42 riekol Izaiáš E-ovi vystavil výšiny, ktoré bol skazil E. A EZRACHITSKÝ 23 ; 4, 4 1 . 2Pa 28, 1 2, 27 4, 3 1 Étan E. ; Ž 89, 1 E. začal kraľovať, keď mal 25 rokov l Kr ž E. rozkázal obetovať záp. obeť 88, 1 Héman E. E. sa radoval i všetok ľud A EZROM E. sa modlil za nich ; Iz 37, 1 5 1Pa Mat 1, 3. H. vyslyšal E-a 2, 5, 9, 1 8-25 ; 4, 1 ; 5, 3. Luk 3, 33 E. zase postavil odd. kňazov

F FAKĽA IM Sud

1 5, 1 7 15, 4 5 Jób 41, 1 1 Iz 62, 1 Ez 1, 13 Dan 1 0, 6 Ján 18, 3 Zj 8, 1 0 IM

46,

9

4M

26,

8

1 1 9, 78 5, 3 1 Jer Mar 1 4, 5 7

f. (ma) ob viňovali z krivdy proroci prorokujú f. svedčili f . proti nemu

2M

.A FALLU

5M

aby nedbali na f-é slová nepovieš . . . f-ého svedoctva ; 5M 5, 20. Mat 1 9, 1 8 . Mar 1 0, 1 9. Luk 1 8, 20. Rim 13, 9 neprijmeš f-ej zvesti ! hla, svedok j e f . svedok povstali f. svedkovia proti mne f-á váha je ohavnosťou bezbo žný si nadobúda f-ého zárobku f. svedok (hovorí) lesť ; 1 4, 5 f. svedok nebude bez trestu ; 9 f-á váha nie je dobrá v j eho ruke sú f-é vážky klamali f-mi vážkami nemilujte f-ej prísahy vystríhajte s a f-ch prorokov z o srdca vychádzajú „ . f-é svedoctvá povstanú aj mnohí f. proroci ; 24. Mar 13, 22 hľadali f-é svedoctvo proti Ježišovi mnohí f. svedkovia predstúpili

synovia Rúbenovi . „ F. ; 2M 6, 14. 4M 26, 5 synovia F-vovi : Eliáb

FALOŠ J_ób

21, 34 1 1 9, 29 1 04

Pr Jer

20, 1 7 13, 25

3M

19, 1 2 24, 4 37, 7

z

vo vašich odpovediach zostáva iba f. odstráň odo mňa cestu f-še nenávidím každú cestu f-š e ; 1 1 9, 1 28, 1 63 chutný j e človekovi chlieb f-še nadejala si sa na f.

FALOŠNE ž

ž

zjavila sa . . . horiaca f. Samson vzal . . . f-e (Samson) zapálil f-e z jeho úst vychádzajú f-e jeho spasenie ako f. horeli na pohľad a k o f-e ; Náh 2, 4 jeho oči ako horiace f-e (Judáš) prišiel ta s f-mi hviezda, horiaca ako f.

neprisahajte f . n a moje meno neprisahal f. nehnevaj sa . . . na človeka, ktorý robí f.

FALOŠNÝ

ž

Pr

5, 9 20, 1 6

23, 1 1 9, 1 8 27, 1 2 1 1, 1 18

1 2, 1 9, 20, Hoz 1 2, Am 8, Za 8, 7, Mat 15,

17 5 23 7 5 17 15 19

24, 1 1 26, 59 60


FALOŠNÝ

118

Sk

6, 13 13, 6 I Ko 15, 1 5

postavili f-ch svedkov f-ého proroka, Žida . . . Barj ezus potom sme náj dení tiež ako f. sved­ kovia 2Ko 1 1 , 13 f. apoštolovia sú ľstivými robot­ níkmi 26 v nebezpečenstvách medzi f-mi bratmi 2, 4 pre vlúdivších sa f-ch bratov Gal Kol 2, 4 aby vás nikto neoklamal f-mi dôvo dmi Jak 1, 22 klamú sami seba f-m rozumovaním 2Pt 2, 1 bývali aj f. proroci lJ 4, 1 mnohi f. proroci vyšli do sveta Zj 1 6, 13 z .úst f-ého proroka 1 9, 20 lapená bola šelma a s ňou f. prorok

2M

1 2, 29 1 4, 4 28

5M l Kr

6, 2 1 3, 1

1 1 , 18 2Kr 23, 29 2Pa 8, 1 1 Neh 9 , 1 0 ž

136, 1 5

9 3 5 2Ko 2, 1 7 17 1 .i. FANUEL Ez 2 Luk 2, 36 Anna, prorokyňa, dcéra F-ova 3 .i. FÁRAN 30, 21 32, 2 lM 21, 2 1 býval na púšti F-e; 4M 1 0, 1 2 7, 1 0 4M 1 3 , l rozložili s a táborom n a púšti F-e S k 13 4 púšť F. ; 27 21 5M 1, l medzi F-om a Tofe lom Rim 9, 1 7 33, 2 od vrchu F-a l Sa 25, 1 Dávid . . . odišiel dolu n a púšť F . Žid 1 1 , 24 l Kr 1 1 , 1 8 prišli do F-a Hab 3 , 3 Svätý od vrchu F-a

.i. FALŠOVAŤ nefalšujeme slova Božieho ; 4 , 2

lM

2M

12, 1 5 17 37, 3 6

40, 2 41, 1 14 37 44, 1 8 45, 2 47, 1 7 24 1, 1 1 2, 5 15 3, 10 5, 2 6, 1 30 7, 1 7, 3 13 8, 1 15 19 11, 1 8

FARAÓN žena bola vzatá d o d omu f-ovho H .. bil f-a . . . pre Sáraj Madianiti ho predali . . . dvorani­ novi f-ovmu f. sa rozhneval na o boch snívali sa f-ovi sny poslal f. a za volal Jozefa vec sa ľúbila f-ovi lebo ty si ako sám f. počul (to) dom f-ov oznámil f-ovi a riekol : Môj otec Jakob požehnal f-a ; 1 0 dáte pätinu (úrody) f-ovi ľud vystavil f-ovi mestá zišla dcéra f-ova . . . kúpať sa keď počul f. tú vec, hľadal zabiť Mojžiša poď a pošlem ťa k f-ovi f. odpovedal : Kto je H . uvidíš, č o u činím f-ovi akože ma tedy po slúchne f. ? ! dal som ťa f-ovi za Boha zatvrdím srdce f-ovo; 10, 20, 27; 1 1 , 10; 1 4, 8 srdce f-ovo sa posilnilo; 8, 1 5, 1 9 vojdi k f-ovi ; 9, 1 ; 1 0, 1 faraón . . . zatvrdil svoje srdce ; 32 riekli vedomci f- ovi : Je to prst Boží ešte jednu ranu uved iem na f-ona vyšiel od f-ona, rozp álený hnevom

PŠ Iz Jer

lM

2Kr

1, 30, 37, 46, 47, 29,

H. pobil . . . o d prvorodeného f-ovho vtedy sa oslávim na f-ovi ; 1 4, 17, 1 8 vody . . . pokryli vozy i jazdcov so všetkým vojskom f-ovým boli sme sluhami f-ovi v Egypte Šalamún sa spríbuzni! s f-om vzal (si) dcéru f-ovu prišli do Egypta k f-ovi vyšiel f. Necho, egyptský kráľ dcéru f-ovu presťahoval Šalamún dal si činiť znamenia a zázraky na f-ovi ; ž 135, 9 striasol f-a i j eho vojsko do Červ. mora paripe na vozoch f-ových bude sila f-ova na hanbu vojsko f-ovo bolo vyšlo z Egypta f., egyptský kráľ, je porazený prv ako zbil f. Gazu obráť svoju tvár proti f-ovi prídem na teba, f-e polámal som rameno f-a ; 24 pozdvihni trúchlospev nad f-om dal mu milosť . . . pred f-om f. sa dozvedel o rode Jozefovom vzala ho dcéra f-ova a vychovala Písmo hovorí f-ovi : Práve nato som Mojžiš . . . odoprel volať sa synom dcéry f-ovej

A FÁRES 38, 29 nazvali j eho meno F. 46, 12. 4M 26, 20, 2 1 . ! Pa 2, 4, 5; 4, 1 ; 9, 4 ; 27, 3. Neh 1 1 , 4, 6. Mat 1 , 3. Luk 3, 33 5, 1 2

.& FARFAR či nie sú lepšie Abana a F.

FARIZEUS videl i mnoho f-ov ak nebude vaša sprav. hojnejšia ako spravodlivosť f-ov 1 2, 14 f-ovia vyjdúc odtiaľ radili sa ; Mar 3, 6 15, 1 prišli k Jež. zákonníci a f-ovia ; 1 6, 1 1 2 f-ovia počujúc to slovo pohoršili sa 1 6, 6 chráňte sa kvasu f-ov ; 1 2 . Mar 8 , 1 5 . Luk 1 2, 1 19, 3 f-ovia pokúšajúc ho 22, 1 5 f-ovia . . . radili sa, ako by ho lapili 23, 2 na stolici Mojžišovej posadili sa . . . f-ovia 13 beda vám, zákonníci a f-ovia ; 23, 1 4, 15, 23, 25, 2 7 , 29. Luk 1 1 , 42-44 27, 62 zišli sa najv. kňazi a f-ovia Mar 7, 3 f-ovia . . . ak si päsťou neumyjú rúk 1 2, 1 3 poslali k nemu . . . f-ov Luk 5 , 3 0 f-ovia reptali ; 15, 2 7 , 3 0 f-ovia . . . pohrdli radou Božou 3 6 vošiel do domu f-a Mat

3, 7 5, 20


FILIP

119

prosil ho akýsi f„ žeby obedoval u neho 39 vy f-ovia čistíte vonok pohára 16, 14 f-ovi;i, ktorí mali radi peniaze 1 8, 1 1 f. si zastal a takto sa modlil 3 , 1 istý človek z f-ov . . . Nikodém 8, 3 f-ovia doviedli k nemu ženu 1 1 , 57 f-ovia boli už vydali rozkaz 12, 42 pre f-ov nevyznávali 5, 34 farizeus . . . menom Gamaliel 15, 5 povstali niektorí zo sekty f-ov 23, 6 ja som f., syn f-ov 7 povstal rozbroj medzi f-i a medzi saducejmi 3, 5 podľa zákona f.

Luk 1 1 , 37

Ján

Sk

Fil Sk

A FÉLIX 23, 24 vysadili Pavla a dopravili . . . F-ovi 26 ; 24, 25, 27 ; 25, 1 4 24, 3 všade prijímame, výborný F-e 22 F., odročil ich pravotu 24 prišiel F. s Druzillou

Jer 29, 1 7 Hoz 2 , 1 2 9, 10 1, 1 2 Jl Am 7, 14 Hab 3, 1 7 3, 1 0 Za Mat

19 24, 32 Mar 1 1 , 21 Luk 1 3, 6 7 Luk 1 9, 4 21, 29 1, 49 Ján 3, 1 2 Jak 6, 13 Zj

11, 19 15, 3 21, 2

A FENÍCIA prešli až do F-e IM išli cez F-u a Samáriu loď, ktorá sa plavila krížom do F-e

Sk

27, 1 2

A FÉNIX do F-u a tam prezimovať

IM

13, 7 15, 20

Sk

34, 30 2M 34, 1 1 5M 7, 1 Sud 1, 4 5 3, 5 ! Kr 9, 20 Ezd Sk

IM 4M

9, 1

FEREZEJ F. býval vtedy v zemi (tvojmu semenu som dal) F-a ; 2M 3, 8, 1 7 ; 23, 23. Neh 9, 8 zosmradili (ste ma) . . . F-om vyženiem . . . F-a ; Joz 3, I O vyplieni . . . F-a ; 20, 1 7 H . vydal Kananej a a F-a porazili Kananeja a F-a bývali synovia Izr. v strede . . . F-a ľudu, ktorý bol pozostal z . . . F-ov ; 2Pa 8, 7 podľa ohavností . . . F-ov

13, 24 20, 5 5M 8, 8 Sud 9, 1 0 l Sa 30, 1 2 ! Kr 4 , 25 2Kr 20, 7 ž 105, 33 Pr 27, 1 8 PŠ 2, 13 Jer 8, 1 3 24, 1

21, 22

A FÍKOL F., knieža jeho voj ska ; 32 ; 26, 26

Mat 23, S

A FILADELFIA píš do knihy a pošli „ . do F-e anjelovi zboru vo F-i napíš A FILAKTÉRIUM rozširujú svoje f-iá

Filém

A FILÉMON Timoteus milovanému F-ovi

2Tm 2, 17

A FILÉTUS z nich je Hymeneus a F.

Zj

1, 1 1 3, 7

Mat 10, 3

A FESTUS Luk 24, 27 dostal Félix nástupcu Porcia F-a Ján 25, 1, 4, 9, 12-14, 22-24 ; 26, 24, 25, 32 3, 7

7, 16 21, 19

dám, aby boli ako úe odporné f-y spustoším j ej vinič a j ej f. ako prvé ovocie na f-u vinič uschne, a f. uvädne (som) človek, ktorý oberá plané f-y keby hneď aj nekvitol f. povoláte druh svojho druha . . . pod f. oberajú . . . z bodľače f-y; Luk 6, 44 vidiac 1 f. pri ceste išiel k nemu ; Mar 1 1 , 1 3 f . naskutku vyschol; 2 0 od f-a sa naučte podobenstvu; Mar 13, 28 pozri f., ktorému si zlorečil niekto mal f. zasadený hľadajúc ovocie na tomto f-u vyšiel na planý f. aby ho videl vidzte f. a všetko stromovie pod tým f-om, videl som ťa môže . . . f. rodiť olivky ako keď f. zo seba mece . . . ne­ dozrelky

FIGA ; FÍK ; FIGOVNÍK naviažuc f-ového lísúa spravili si zástery vzali aj . . . z fíg nie je to miesto vhodné pre . . . f. do zeme . . . viníc, fíkov povedali f-u : Poď ty a kraľuj dali kus hrudy sušených fíg bývali bezpečne . . . p o d svojím f-om Sk vezmite hrudu suchých fíg zbil ich vinič a ich f. kto stráži f. bude jesť f. už do červena farbí nebude fíg na f-u dva koše fíg

1 4, 3 1 6, 13 3, 1 1, 44 45 46 49 6, s 7 12, 21 22 14, 8 9 1, 1 3 6, s 8, s 6 12

io. FILIP (mená 12-tich) F., Bartolomej ; Mar 3, 18. Luk 6, 1 4 p r e Herodiadu, ženu F-a ; Mar 6, 17. Luk 3, 1 9 prišiel J. d o okolia Cezáree F-ovej F., j eho brat, tetrarchom v Iturei našiel F-a a povedal mu : Poď za mnou ! F. bol z Betsaidy F. našiel Natanaela prv ako ťa zavolal F. povedal F-ovi : Kde nakúpime F. mu opovedal : Za 200 denárov (Gréci) pristúpili k F-ovi F. prišiel a povedal to Andrejovi povedal F. : Pane, ukáž nám Otca nepoznal si ma F-e ? kde sa zdržovali . . . F. a Tomáš vyvolili si . . . F-a a Prochóra F. zišiel do mesta Samárie ; 8, 6-40 zástupy . . . pozorovali na to, čo hovoril F. uverili F-ovi, ktorý im zvestoval


FILIP Sk

Fil Sk 2M ž

Jl

120

8, 26 29 39 40 21, 8

4, 15

1 5, 60, 83, 87, 1 08, 3,

14 10 8 4 10 4

1 0, 1 4

2M

21, 32 34 26, 1 14 15 13, 17

Joz 1 3, 3 Sud 3, 3 1 1 0, 6 7 1 4, 4 1 6, 9 18 21 30 4, 2 5, 1 7, 3 11 13 13, 3 5 1 7, 26 43 49 52 18, 25 23, 1 2 27 28, 1 2Sa

.A FILIPANIA viete aj vy, F .

A FILIPIS 1 6, 1 2 ; 20, 6. Fil 1 , 1 . 1 Te 2, 2

IM

! Sa

anjel Pánov prehovoril k F-ovi Duch povedal F-ovi : Pristúp Duch Pánov uchvátil F-a F. sa našiel v Azóte vošli do domu F-a, evanjelistu

1, 20 5, 1 8 8, 1 21, 1 5

! Pa 2Pa

ž Iz

1 0, 1 4, 20, 1 7,

1 16 4 11

26, 28, 56, 9, 1 4,

7 18 1 12 29 31 4 16 8 2 5 6

mužovia !zr. utekali pred F-mi porážali tábor F-ov povstala vojna v Gázere s F-mi z F-ov donášali rôzni Jozafatovi dary B. mu pomáhal proti F-om F-i vtrhli do miest keď ho boli jali F-i v Gáte Sýrov odpredu a F-ov odzadu neraduj sa, zem F-ov rozplynúť sa musíš . . . zem F-o v H. bude kaziť F-ov vystriem svoju ruku na F-ov zahynie ostatok F-ov zídite do Gátu F-ov slovo Hosp. proti vám . . . zem F-ov vytnem pýchu F-ov

FILIŠTEA bolesť pochytí obyv. F-e ty, F., j asaj oproti mne F. s obyvateľmi Týru budem pripomínať . . . F-u budem j asať nad F-ou čože ste mne vy . . . všetky kraje F-e ?

Jer Ez Am

FILIŠTÍN Kasluchím, odkiaľ vyšli F-i ; ! Pa 1, 1 2 vrátili s a d o zeme F-ov Abr. pohostínil v zemi F-ov Abimelech, kráľ F-ov ; 8 preto mu závideli F-i studne . . . zahádzali F-i neviedol (ich) B. cestou d o zeme F-ov pätoro kniežat F-ov ; Sud 3 , 3 Samgar . . . pobil z F-ov 600 mužov slúžili . . . bohom F-ov predal ich do ruky F-ov ; 1 3, 1 panovali F-i nad Izraelom F-i na teba S amsone ! ; 1 6, 1 2, 1 4, 20 Delila . . . zavolala kniežatá F-ov vtedy ho p ochytili F-i a vyklali mu oči nech tedy zomrie moja duša s F-mí porazený bol Izr. pred F-mi ; 17 F-i vzali truhlu Božiu (H.) vytrhne vás z ruky F-ov (Izr.) honili F-ov a bili ich F-i boli zohnutí Jonatán pobil posádku F-ov zhromaždili (sa) F-i, aby bojovali ; 1 7, 1 ktože j e ten neobrezaný F. F. zlorečil Dávidovi uderil F-a do čela . . . a padol padali ranení z F-ov 1 00 neobriezok od F-ov ; 2Sa 3, 1 4 F-i bojujú proti Keile idi, porazíš F-ov ; 4 ; 23, 4. 2Sa 5, 19 F-i vtrhli do zeme F-i zobrali svoje vojská do vojny ; 29, 1 ; 3 1 , 1 aby sa neradovali dcéry F-ov F-i prišli a rozložili sa Dávid porazil F-ov ; 2Kr 1 8, 8. lPa 18, 1 mali F-i zase vojnu s Izr.

Rim 16, 1 5

A FILOLOGUS pozdravte F-a

Sk

1 7, 1 8

A FILOZOF z epikurejských a stoických f-ov

Kol

2, 8

Sof Za

47, 25, 1, 6, 2, 9,

Rim 16, 1 4 Rim 1 6, 1

Iz

44, 9 10 12 45, 7

l Ko 1 6, 17

A FILOZOFIA aby vás niekto nezajal v lúpež f-ou A FLEGONT pozdravte . . . F-a A FOJBA F-u, služobnicu zboru v Kenchreách .A FORMOVAŤ tí, ktorí formujú rytiny kto tedy bude f. boha f-uje ju (modlu) kladivami ja, ktorý f-ujem svetlo A FORTUNÁTUS radujem sa príchodu . . . F-a

Sk

2, 10 1 6, 6 1 8, 23

A FRYGIA vo F-ii a v Pamfýlii keď prešli F-u chodil radom . . . po F-ii

Jer

48, 36

A FUJARA zneje moje srdce pre Moába ako f-y

2Kr

15, 19

A FÚL F., assýrsky kráľ

4M

33, 42

Á FÚNON táborili vo F-e ; 43

Ján

12, 3 1 9, 39

A FUNT Mária vzala f. masti myrry a aloe kolo 1 00 f-ov

IM

46, 1 3

2Tm

1, 15

A FUVA synovia Izachárovi . . . F. ; 4M 26, 23 A FYGELLUS odvrátili (sa) odo mňa . . . F.


121

G 1 Sa

1 4, 5

A GABA zub čnel . „ naproti G-e

Ján

1 9, 13

A GABATA židovsky g., vyvýšené miesto

Sud

Dan

8, 1 6 9 , 21 1, 19 26

Á GABRIEL G-u, vylož tomuto videnie muž G. ja som G. anjel G. od Boha

Gal 1, 2 2Tm 4, 10 l Pt 1, 1

A GALACIA zborom G-e Krescens (išiel) do G-e pútnikom diaspory . . . v G-ii

Ž

A GALÁD môj je G. a môj Manasses

Luk

l Sa 22, 5

A GÁD (prorok) prorok G. ; 2Sa 24, 1 1- 1 9 . l Pa 2 1 , 9, 1 1 , 13, 1 8, 1 9 ; 2 9 , 2 9 . 2Pa 2 9 , 25

Jer

5, 26 12, 8 49, 1

Ez Zj

48, 27 7, 5

GAD nazvala jeho meno G. synovia Zilfy . . . G. synovia G-ovi : Cifjon G., zástup ho bude zovierať z G-a Eliasaf, syn Deuelov z pok. G-ovho bolo 45 650 ; 2, 1 5 z a pok. G-ovo Geuel čeľade synov G-ových . . . 40 500 dal Mojžiš, synom G-ovým j eho mestá som dal . . . G-ovcom G-ovcom som dal z Gileáda aby kliali : Rúben, G. požehnaný ten, ktorý rozširuje G-a G-ovcom . . . povedal Jozua do dedičstva Rúbenovcom a G-ovcom; 1 3, 8 ; 22, 9 pok. G-ovmu, synom G-ovým Rámot v Gileáde z pok. G-ovho postavili tam synovia . . . G-ovi (oltár) ktoré leží prostred doliny potoka G-ovho odvedúc do zajatia . . . G-ovcov z G-ovcov . . . prešli k Dávidovi prečo potom vládne ich Moloch de­ dične G-om G-ovi jeden diel z pok. G-ovho 12 OOO zapečatených

5, l 8, 37

A GADARÉ�AN prišli . . . do kraja G-ov ; Luk 8, 26 prosilo ho celé množstvo G-ov

lM

30, 1 1 35, 26 46, 1 6 49, 1 9 4M 1, 14 25 13, 16 26, 1 8 32, 33 5M 3, 1 2 16 27, 1 3 5 M 33, 20 Joz 1 , 12 1 2, 6 13, 24 20, 8 22, 1 0 2Sa 24, 5 l Pa

Mar Luk

A GÁDI Menahem, syn G-ho ; 1 7

2Kr 15, 14 Dan

A GAJDY 3, 5, 1 0, 1 5

Sk 1 9, 29 20, 4 Rim 1 6, 23

·

..._ GAJUS strhnúc so sebou G-a G. Debriansky pozdravuje vás G.

l Ko 3J

1 , 14 1

A GAL 9, 26-4 1 . ! Pa 9, 1 6

l Pa

60, 9

nekrstil (som) okrem Krispa a Gája starší milovanému G-ovi

A GALÁL 9, 1 5, 1 6. Neh 1 1 , 1 7

1 6, 6 18, 23 l Ko 1 6, 1

A GALATSKÝ prešli Frýgiu a G-ú krajinu chodil radom po G-ej krajine ako som nariadil g-m zborom

Gal

A GALAŤAN ó, nerozumní G-ia

Sk

2M

3, 30, 34

1 1 Kr3 1 , 47 Joz

20, 7

2Kr 15, 29 Iz 9, 1 Mat 2, 22 3, 13 4, 12 23 25 1 7, 22 1 9, 1 26, 32 27, 55 28, 10 16 Mar 1, 28 39 3, 7 6, 21 9, 30 1 5, 41 Luk 2, 4 39 3, 1 4, 14

A GALBAN vezmi si . . . g-u A G AL-ÉD Jakob ju nazval hebrejsky G. ;

48

GALILEA zasvätili Kádeš v G-i ; 2 1 , 32. l Pa 6, 76 Tiglat-pilezer (vzal) G-u na G-u pohanov; Mat 4, 1 5 CJozef) ušiel do krajov G-e prišiel J. od G-e Ježiš . . . odišiel do G-e ; Mar 1, 1 4 Ján 4 , 3 , 43, 45, 47, 54 J. chodil dookola po celej G-i ; Ján 7, 1, 9 išli za ním mnohé zástupy z G-e chodili spolu po G-i stalo sa, keď dokončil J. tie slová, že sa zobral z G-e predidem vás do G-e ; 28, 7. Mar 1 4, 28; 1 6, 7 išli za Ježišom od G-e aby odišli do G-e učeníci išli do G-e po celom okolí G-e kázal v ich synagógach po celej G-i množstvo ľudu od G-e robil Herodes . . . popredným G-e hostinu išli pomimo cez G-u keď bol v G-i odišiel aj Jozef od G-e navrátil sa do G-e Herodes tetrarchom . . . v G-i J. sa navrátil „ . do G-e


GAULEAN Luk

Ján

Sk Mar Luk

Ján Sk 1 Kr Mat

Mar Luk Ján

Sk

122

5, 17 8, 26

zo všetkých mestečiek G-e preplavili sa do kraja . . . ktorý j e lM naproti G-i Ez 17, 1 1 išiel pomedzi Samáriu a G-u 23, 5 započal od G-e a prišiel až sem Joz 6 keď počul Pilát o G-i 49 ženy . . . prišli s ním od G-e ; 55 24, 6 ako vám hovoril, keď ešte bol v G-i l Sa 1, 44 chcel J. vyjsť do G-e 4, 45 prišiel do G-e 7, 4 1 čo, azda z G-e prij de Kristus ? ! 5 2 prorok nepovstane z G-e 9, 3 1 zbory po celom Judsku a po G-i

30, 37 31, 8 1 1, 22 5, 6, 7, 1 7, 21,

8 17 14 4 10

27, 4 GALILEAN 1, 20 2Sa 1 5, 1 8 14, 70 lebo aj si G. 2 1 , 20 13, 1 rozprávali o tých G-och, ktorých 22 krv 2 domnievate (sa), že tí G-ia boli l Kr 2, 40 hriešni 22, 59 i tento bol s ním, lebo však aj je G. 2Kr 12, 1 7 lPa 7, 21 23, 6 opýtal sa, či j e to človek G. 8, 13 4, 45 prijali ho G-ia 18, 1 2, 7 či hľa, nie sú všetci títo . . . G-ia 2Pa 1 1 , 8 GALILEJSKÝ 26, 6 ž 9, 1 1 dal kráľ Šalamún Chíramovi 56, 1 20 miest v G-ej zemi 6, 2 Am 4, 18 chodiac popri G-om mor i ; 1 5, 29. Mar 1, 1 6 ; 7 , 3 1 lM 36, 1 1 21, 1 1 prorok z G-ého Nazareta 26, 69 aj ty si bol s tým G-m Ježišom 1, 9 prišiel J . z G - ého Nazareta 1, 26 bol poslaný anjel . . . do g-ého mesta Joz 19, 45 ; 4, 44 kázal v g-ch synagógach 2, 1 bola svadba v G-ej Káne 1 1 počiatok divov učinil J. v G-ej l M 1 0, 1 9 Káne 5M 2, 23 6, l odišiel J. za G-é more 1, 1 1 g. mužovia, č o tu stojíte Joz 10, 4 1 5, 37 povstal Júda G . 1 1 , 22

1 Sa Iz

2S , 44 1 0, 30

A GALLÍM (Laiš) ktorý bol z G-a nariekaj hlasne, dcéro G-a

Sk

18, 12 14 17

A GALLIO N keď bol G. prokonzulom povedal G. Židom G. na to nič nedbal

4M

1, 10

Sk

5, 34 22, 3

A GAMALIEL G., syn Pedahcúrov ; 2, 20; 7, 54, 5 9 ; 1 0, 23 G., učiteľ zákona vychovaný . . . pri nohách G-a

2Sa Jer

23, 38 3 1 , 39

A GAREB G. Jiterský ; l P a 1 1 , 40 až na pahor G.

Joz

A. GAš ; GAAŠ 24, 30. Sud 2, 9. 2 S a 23, 30. lPa 1 1 , 32

1 5, 47 1, 18 6, 4 1 6, 1 21 l Sa 6, 1 7 l Kr 4 , 24 2Kr 1 8, 8 lPa 7, 28 Jer 25, 20 47, 1 5 Am 1, 6 7 Sof 2, 4 9, 5 Za Sud

Sk

8, 26

5M

1 4, 5

A. GAŠTAN g-ový (prút) g-y neboli ako j eho vetvy

GAT nezostalo niktorého z Enákov . . . v G-e nech sa prenesie truhla . . . do G-a za G. j e den, za Ekrón j eden od Ekróna až po G. ; 1 7, 52 Goliáš, z G-u ; 23 k Achišovi, kráľovi mesta G-u ; 1 2 ; 27, 2 , 3 Dávid utiekol do G-u neoznámte toho v G-e ; Mi 1, 1 0 600 mužov, ktorí boli prišli z G-u bola vojna v G-e ; l Pa 20, 6 tí 4 sa narodili Rafovi v G-e ; l Pa 20, 8 Šimei . . . odišiel do G-u ; 4 1 Hazael . . . bojoval proti G-u ale ich zabili mužovia mesta G-u obrátili na útek obyv. G-u Dávid . . . vzal G . i j eho dediny (Rechabeám vystavil) G. rozboril múr mesta G-u keď ho boli jali Filišt. v G-e zídite do G-u Filištínov &.. GÁTAM synovia Elifazovi . . . G. ; 1 6 . l Pa 1 , 3 6 A GAT-RIMMON 2 1 , 24, 25. lPa 6, 69 ..t.. GAZA hranica Kananejov . . . až do G-y Avajov, ktorí bývali v dedinách až po G-u tak ich pobil Jozua . . . až po G-u nezostalo niktorého z Enákov . . . iba v G-e G., j ej mestečká i jej dediny Júda zaujal G-u až potiaľ, ako ideš do G-y odišiel Samson do G-y odviedli ho (Samsona) dolu do G- y za Ašdód j eden, za G-u j eden vládol . . . od Tifsachu až po G-u porazil Filišt. až po G-u Sichem a j eho dediny až po G-u (napáj al som) G-u, Ekron prv ako zbil faraón G-u prij de plešina na G-u pre troje prestúpení G-y pošlem oheň na múr G-y G. bude opustená Gaza . . . bude sa zvíjať bolesťou . . . zahynie kráľ G-y na cestu, ktorá vedie . . . do G-y .a.. GAZELA g-u (budete j esť)


123

Sud

Ezd

GERŠONOVCI A GÁZER 1, 29. 2Sa 5, 25. l Kr 9, 1 5-17. 1 Pa 2, 46 ; 1 4, 1 6 ; 20, 4 A GAZZAM 2, 48. Neh 7, 5 I

ž 2Kr ! Pa

Sud

Žid Joz 1 Pa J oz Joz

2Kr

Jer lKr

Mat

2M 4M

6, 53 5, 1 30, 13 18, 16

A GENEZARETSKÝ prišli do G-ej zeme stál vedľa G-ého jazera A GÉR šekel má 20 g. ; 4M 3, 47. Ez 45, 12 v šekle svätyne, ktorý váži 20 g.

A GEBA (mesto) G. ; 2 i , I 7 A GÉRA Dávid . . . bil Filišt. od G-y I M 46, 2I synovia Benjamínovi . . . G. G. Benjaminova Sud 3, I5. 2Sa 1 6, 5 ; I 9, I 6, 1 8 . ! Kr 2, 8 . poškvrnil výšiny . . . od G-y ! Pa 8 , 3 , 5 , 7 8, 6. 2Pa 1 6, 6. Ezd 2, 26. Neh 7, 30; 1 1 , 3 I ; I 2, 29 A GERÁR IO, 29 G., povedia, bude nám nocľažišťom I M 1 0, I 9 od Sidona, ako ideš do G-a 14, 10 bude ako Araba od G-y 2 0 , 1 Abrahám . . . pohostínil v G-e 2 Abimelech, kráľ G-a ; 26, 26 A GEBAL 26, 1 Izák odišiel . . . do G-a 83, 8. Ez 27, 9 6 býval Izák v G-e A GEDALIÁŠ 1 7 rozložil sa táborom v doline G-e 2 0 pastieri z G-a vadili sa 25, 22-24 G., syn Achikámov; 2Pa I 4, 13 Aza ich prenasledoval . . . až po G. Jer 39, I 4 ; 43, 6 1 4 zbili všetky mestá v okolí G-a 25, 25 zabili G-a ; Jer 4 I , 2 25, 3, 9. Ezd 1 0, 18. Jer 38, 1 ; 40, 5-1 6 ; A GERGEZEJ 4 1 , I-18. S of 1 , 1 I M I O, 1 6 (Kanaán splodil) G-a A GEDEON 7, 1 vyplieni . . . G-a 5M 3, I O vyženie spred vašej tvári . . . G-a Joz 6, 1 1 G., j eho syn, mlátil 13 povedal G. : ó, môj pane, ak je H. Neh 9, 8 dáš zem . . . G-a Pozri tiež heslo: Girgazej s nami 6, I 9-39 ; 7, 1-25 ; 8, 4, 7, 1 1 , 13, A GERGEŽAN 22-35 Mat 8, 28 prišiel . . . do zeme G-ov 24 G. tam vystavil Hosp. oltár 34 Duch Hosp. obliekol na seba G-a A GERIZÍM 7, 1 Jerubbál, to j est G. 5M 1 1 , 29 dáš požehnanie na vrchu G. I 4 nie j e to nič iné, iba meč G-a 27, I 2 žehnali ľud, na vrchu G-e 18 poviete : Za Hosp. a za G-a ; 20 8, 33 oproti vrchu G-u Joz 8, 2 1 vstal G. a zabil Zebacha Sud 9, 7 postavil sa na . . . vrchu G-a 27 G. z toho urobil efod 30 G. mal 70 synov .t. GERŠOM 32 zomrel G., syn Joasov 2, 22 nazval jeho meno G. ; I 8, 3 2M 1 1, 32 aby som rozprával o G-ovi 6, I6, I 7 . Sud I8, 30. I Pa 6, 1 , 43, 71 ; 23, I5, 1 6 ; 26, 24. Ezd 8, 2 A GÉDER 12, 13 kráľ G-a jeden A GERŠON 4, 23 bývali v Netaim-e a v G-e IM 46, 11 synovia Léviho : G. ; 2M 6, I6. A GEDERÓT 4M 3, I7. ! Pa 6, I 15, 4 1 (mesto) G. ; 2Pa 28, I8 3, I8 mená synov G-ových 4M 2 I G-ove čeľade boli A GEDOR 25 to, čo mali strážiť synovia G-ovi 25, 58. ! Pa 4, 4, 1 8, 39; 8, 3I ; 9, 37 ; 4, 22 spočítaj i počet synov G-ových; 1 2, 7 4, 38, 4I 7, 7 2 vozy a 4 voly dal synom G-ovým .t.. GEHÁZI 1 O, I 7 rušali sa synovia G-ovi 4, 12 G. (služobník Elizeov) 4, I 4, 25, 26, 57 po G-ovi g-ovská čeľaď 27, 29, 3 1 , 36 ; 5, 20, 21, 25 ; 8, 4, 5 ! Pa 6, I 6, I 7, 20, 62 ; I5, 7 ; 23, 6 A GEMARIÁŠ A GERŠONOVCI 29, 3; 36, I O, I I , I2, 25 3, 23 čeľade G-ov táborili 4M A GENEZARET 24 služba čeľadi G-ov : slúžiť a nosiť 15, 20 zbil . . . G. s celou zemou 4, 27, 28. Joz 2I, 6, 27, 33. IPa 23, 7 ; 1 4, 34 prišli do zeme G-a 26, 2I ; 29, 8 . 2Pa 29, I 2

Joz 18, 24 2Sa 5, 25 l Kr 15, 22 2Kr 23, 8 I Pa 6, 60; Iz Za

Mar Luk


GEŠEM Neh Joz 2Sa

5M lM lPa

2, 19

A GEŠEM G. Arabský; 6, 1, 2

A GEŠÚR 1 2, 5 územie G-ov ; 13, 1 1 , 13 3, 3 ; 13, 37, 38 ; 1 4, 23, 3 2 ; 1 5 , 8 . l Pa 3, 2. 2 P a 2, 2 3 3, 14 1 0, 23 1, 17

Mat 26, 3 6

Joz

124 Jer

41, 12 16 21,

A GEŠÚRAN Gešúrania ; l Sa 27, 8

l Pa

25, 4, 29

.&. GETER

Ezd

A GIDDÉL 2, 47, 56. Neh 7, 49, 58

4M

1, 1 1

lM l Kr

2, 13 meno druhej rieky j e G. 1 , 33, 38, 45. 2Pa 32, 30; 33, 14

synovia Aramovi . . . G . synovia Semovi . . . G .

A GETSÉMANE prišiel . . . na miesto zvané G. ; Mar 1 4, 32

1

A GIDDALTI

28, 4

3 1 , 21

A GIBEON 9, 3 obyv. G-a p očujúc 17 ich mestá boli G., Kefíra obyv. G-a učinili pokoj s Izr. 1 0, 1 G. bolo veľké mesto 2 4 zbijeme G., pretože učinil pokoj 5, 6, 1 0, 4 1 ; 1 1 , 1 9 ; 1 8, 25 ; 2 1 , 17. 2 S a 2, 1 2, 1 3 , 1 6, 24 ; 3, 3 0 ; 20, 8 1 2 slnce v G-e, stoj ticho l Kr 3, 4 kráľ odišiel do G-a 5 v G-e sa ukázal H. Šalamúnovi ; 9, 2 8, 29 v G-e bývali : otec G-a ; 9, 35 ! Pa 5M 1 4, 1 6, 39 ; 2 1 , 29. 2Pa 1 , 2, 3, 1 3 . Joz Neh 3, 7 ; 7, 25 Chananiáš . . . ktorý bol z G-a Jer 28, 1

1 1 , 30 4, 19 5, 9

A GIBEA (mesto) G. pôj deme až do G-e ; 1 9, 1 3- 1 6 ; 20, 4-43 1 Sa 1 O, 26 S aul odišiel do . . . G-e 1 1 , 4 prišli poslovia do G-e 13, 2, 3, 1 5, 1 6 ; 14, 2, 1 6 ; 15, 34 ; 23, 1 9 ; 26, 1 . 2 S a 6, 3 , 4 ; 2 1 , 6 ; 23, 29 . lPa 2, 49 ; 1 1 , 3 1 . 2 P a 13, 2 22, 6 sedel Saul v G-i 1 0, 29 utečie G. Saulova Iz Hoz 5, 8 trúbte na trúbu v G-i 9, 9 porušili (sa) ako za dní G-e 1 0, 9 odo dní G-e si hrešil Izr. ! 9 nepostihla ich v G-i vojna A GIBEĽAN zem G-ov a celý Libanon tesali . . . stavitelia Chíramovi i G-ia

A GILBOA vrch G. ; 31, 1 , 8 . 2 S a 1, 6, 2 1 ; 21, 12. lPa 1 0, 1 , 8

GILEÁD lM

Joz 1 5, 57 Sud 19, 12

A GIDEON Abidán, syn G-iho ; 2, 22 ; 7, 60, 65 ; 1 0, 24 A GICHON

J. GIBBETON Joz 1 9, 44 (mesto) G. ; 2 1 , 23 l Kr 15, 27 ; 1 6, 15, 1 6, 1 7

Joz

A GIBEOŇAN Gibeoňania ; 2 1 , 2, 3, 4, 9

2Sa

A GÉZER 1 0, 33 Horám, kráľ G-a 1 2, 12; 1 6, 3, 10; 21, 2 1 . l Pa 6, 67 ; 7, 28 l Sa

Joz 13, 5 5, 1 8 l Kr

pri mnohých vodách, ktoré sú v G-e ktorých navrátil späť z G-a

obrátil svoju tvár smerom k vrchu G-u 23 na vrchu G-e ; 25 37, 25 zástup Izmaelitov prichádza o d G-a 4M 26, 29 (syn) G. ; 30 ; 27, 1 ; 36, 1 32, 1 videli zem Jazer a zem G. ; 32, 26, 29, 39 40 Mojžiš dal G. Machírovi 2, 3 6 ; 3, 1 0-1 6 ; 4, 43 5M 34, 1 H . mu ukázal celú zem G. J oz 1 2, 2 do polovice G-a ; 5; 1 3, 31 13, 1 1 , 25 ; 1 7, 1 , 3, 5, 6; 22, 9, 1 3, 15 20, 8 Rámot v G-e; 21, 38 Sud 5, 1 7 G. býval za Jordánom 1 0, 17 položili s a táborom v G-e ; 1 8 1 1 , 1 G . splodil Jeftu 1 1 , 8-1 1 ; 20, 1. 2 S a 2, 9 ; 1 7, 26 ; 24, 6. l Kr 4, 1 9 ; 1 7, 1 . 2Kr 10, 33 ; 15, 29. l P a 5, 9-1 6 ; 7, 1 7 l Pa 2 , 2 2 Jaira, ktorý mal 23 miest v zemi G. ž 1 08, 9 môj je G., môj j e Manasses PŠ 4, 1 ako stádo kôz, ktoré sa spúšťajú z vrchu G-a Jer 8, 22 č i nieto balzamu v G-e ? 22, 6 si mi ako G. 46, 1 1 iď hore do G-u 50, 1 9 v G-e sa bude sýtiť j eho duša Hoz 6, 8 G., mesto činiteľov neprávosti 12, 1 1 ak je G. ničomnou modlou Am 1 , 3 mlátili G-a želez. mlátidlami 1 3 rozpárali tehotné G-a 1 9 Benjamín (bude vládnuť) G-om Obad Mi 7, 1 4 nech pasú v Bázane a v G-e Za 1 0 , 1 0 dovediem ich do zeme G-a

A GILGAL býva na rovine naproti G-u táborili v G-e ; 2 0 ; 5, 1 0 ; 9, 6 nazval meno toho miesta G.


125

GRÉK

Joz 1 0, 6, 7, 9, 1 5, 43 ; 1 2, 23 ; 1 4, 6 ; 1 5, 7 Sud 2, 1 vyšiel anjel, posol Hosp. z G-a 3, 1 9 vrátiac sa od lomov, ktoré sú pri G-e l Sa 7, 1 6 ; 1 1 , 1 4, 1 5 ; 13, 4, 7-1 5 ; 15, 33 15, 12 zišiel do G-a 21 aby bolo čo obetovať . . . v G-e 2Sa 1 9, 15, 40. 2Kr 2, l ; 4, 38 Hoz 4, 15 nechoďte do G-a ; Am 5, 5 9, 15 nešľachetnosť je v G-e 12, 1 1 ktorí v G-e obetujú voly Am 4, 4 prestupujte zákon Boží, do G-a 5, 5 G. ľ ôjde istotne do zajatia Mi 6, 5 od Sittima až po G. 2Sa

ž

15, 12

A GILON Achitofel Gilonský . . . z G-a ; 2Sa 23, 34

5M Iz Jer

IM Joz ! Pa

15, 2 1 24, 1 1 1, 1 4

2 Sa

4, 3.

ž

8,

2Sa

21, 1 8

lM

6, 14

l Pa

5, 4.

5M

4, 43.

Mat 27, 33 Ján

19, 1 7

l Sa

17, 4 21, 9 21, 1 9 10, 2 3

1 0, 1 9 1 3, I O 1 4, 2 10 11 1 8, 20 1 9, 24 32, 32 1, 9 10 23, 1 4 49, 1 8 2, 9 2, 6 7

Tibni, syn G-ov ; 22

A GINNETON Neh 10, 6 ; 1 2, 1 6

lM

IM

A GIMEL Sof 25, 3; 34, 4; 1 1 9, 17. PJ 1, 3; 2,3 ; 3, 7 ; 2Pt 4, 3 Júda A GINAT

l Kr 1 6, 21

2Sa

38, 6 Ez Hoz 1, 3

Mat 1 0, 15

G. i všetky jeho hejná G„ dcéra Diblaim G OMORA ako i deš do . . . G-y skazil H. Sodomu a G-u ; 5M 29, 23. Iz 13, 1 9 Biršom, kráľom G-y ; 8 utekali, kráľ . . • G-y pobrali . . . majetok Sodomy a G-y krik Sodomy a G-y je veľký pršala na . . . G-u síra ich vinič je . . . z polí G-y G-e by sme boli podobní ; Rím 9, 29 pozorujte . . . vy, ľude G-y j eho obyvatelia ako G. ako podvrátenie . . . G-y ; 50, 40. Am 4, 1 1 synovia Ammonovi ako G. mestá Sodomy a G-y obrátil na popol ako Sodoma a G-a A G OMORAN znesiteľnejšie bude zemi . . . G-ov ; Mar 6, 1 1

A G ÓŠEN A GIRGAZEJ Joz I O, 41 ; 1 1 , 1 6 ; 15, 5 1 (tvojmu semenu som dal zem) G-a bojoval proti vám . . . G A GOZAN (Kanaán splodil) G-a 2Kr 1 7, 6 ; 18, 1 1 ; 1 9, 12. !Pa 5, 26. Iz 37, 12 A GITTAIM A GÓZEN Neh 1 1 , 33 lM 45, 10 budeš bývať v zemi G-a ; 47, 6 A GITŤANKA 46, 28 prišli do zeme G-a na nápev G. ; 8 1> l ; 84, 1 28, 29, 34 ; 47, 1, 4, 27 ; 50, 8 8, 22 učiním zvláštnu vec so zemou G. 2M A GOB 9, 26 v zemi G-a . . . nebolo ľadovca bola vojna v G-e ; 1 9 A GRANÁTOVÝ A GÓFER 2M 28, 33 g-é jablko ; 34; 39, 24-26. 4M učiň s i koráb z dreva g-a 13, 24. 5M 8, 8. 2Pa 3, 1 6 ; 4, 13. A GÓG P Š 4, 3 ; 6, 7 ; 8, 2. (Jl 1 , 1 2. Hag 2, 19) Ez 38, 2, 3, 14, 1 6, 1 8 ; 39, 1, 1 1 . 4M 20, 5 g-á jabloň ; ! Sa 14, 2. PŠ 6, 1 1 ; Zj 20, 8 7, 13 .A GÓLAN A GRÉCKO Joz 20, 8; 2 1 , 27. lPa 6, 71 Sk 20, 2 (Pavel) prišiel do G-a A GOLGOTA A GRÉCKY prišli na miesto, zvané G. ; Mar 15, 22 Dan 8, 21 kozol . . . je g. kráľ Lebka, ktoré sa volá hebrejsky G. 1 0, 20 hľa, prijde g-e knieža 1 1, 2 zobudí všetko proti g-emu kráľ. .A GOLIÁŠ Luk 23, 38 nápis napísaný . . . písmom g-m ; Ján 1 9, 20 G„ z Gátu; 23 G. Filištínsky; 22, 1 0 Sk 1 7, 12 uverili mnohí z nich, i g-ch žien G . Giťťanský; !Pa 20, 5 21, 37 on povedal : Vieš g. ? Zj 9, 1 1 v g-om jazyku má meno Apollyon .A GOMER GRÉK synovia Jafetovi : G. ; l Pa 1, 5 Mar 7 , 26 žena bola G-yňa synovia G-ovi ; l Pa 1, 6


GRÉK

126

Ján

7, 35

Sk

1 2, 20 14, 1 1 6, 1 18, 4 17 1 9, 1 0 17

20, 2 1 2 1 , 28 1, 1 4 16 3, 9 1 0, 1 2 1, 22 l Ko 23

Rim

pôj de do diaspory G-ov a bude učiť G-ov ? boli tam niektorí z tých G-ov uverilo veľké množstvo . . . G-ov ; 17, 4 Timoteus, syn . . . otca G-a ; 3 presviedčal Židov i G-ov pochytili všetci G-ci S osténa počuli slovo Pána Ježiša . . ._ G-ci stalo sa známym všetkým Zidom i G-om svedčiac pevne Židom i G-om G-ov voviedol do chrámu G-om i barbarom . . . som dlžníkom Židovi predne i G-ovi ; 2 , 9 , 1 0 tu prv sme obvinili i Židov i G-ov nieto rozdielu medzi Židom a G-om G-ci hladajú múdrosť Židom pohoršenie a G-om bláznovstvo

l Ko

1, 24 1 0, 32 12, 1 3

Gal

2, 3 3, 28

povolaným Židom i G-om aby ste neboli urážkou ani Židom ani G-om pokrstení v j e dno telo, buď Židia buď G-ci Títus, ktorý bol so mnou, súc G. niet Žida ani G-a ; Kol 3, 1 1

A GROŠ Mat 1 0, 29 1 7, 27 Luk 1 2, 6 1 5, 8 9

nepredávajú 2 vrabce za g. keď j ej otvoríš ústa, nájdeš g. nepredávajú 5 vrabčekov za 2 g-e ? ktorá žena, ktorá má 1 0 g-ov, keby stratila 1 g. radujte sa so mnou, lebo som našla g.

A GÚNI IM

46, 2 4

l Pa

5, 1 5

synovia Naftaliho . . . G. ; 4M 26, 48. l Pa 7, 1 3 Achi, syn Abdielov, syna G-ho

H A HABAKUK Hab

1,

lM

3,

prorok H. ; 3, 1

HAD 1 4

14 49, 1 7 2M

4, 3

4M

21, 6 7 9 9

2Kr 18, 4 Jób 20, 1 6 26, 1 3 58, 5 ž 91, 1 40, Pr 23, 30, Kaz 1 0, Iz

13 4 32 19 8 11 11, 8

Jer

1 4, 34, 65, 8,

Am

29 15 25 17

9, 3

h. bol naj chytrejší h. povedal žene : Istotne nezomriete B . riekol h-ovi : Ž e s i t o urobil Dán bude h-om na ceste, jedovatým h-om (palica) obrátila sa na h-a ; 7 , 1 0, 1 2, 1 5 H. poslal na ľud j edovatých h-ov modli sa Hosp. , aby odstránil od nás h-a spravil Mojžiš medeného h-a keď pozrel uštipnutý na med. h-a, žil (Ezechiáš) roztikol med. h-a bude ssať j e d ľútych h-ov prebodne dlhého h-a maj ú v sebe j ed, podobný j edu h-a. Sú ako j edovatý h. stupíš . . . n a j edovatého h-a ostria svoj j azyk ako h. (víno) naposledy poštípe ako h. cesty h-a n a skale toho, kto borí plot, poštípe h. a k poštípe h . dieťa . . . bude sa ihrať nad dierou j e d. h-a j eho plod bude ohnivý h. ; 30, 6 tam bude hniezdiť šípový h . h-ovi za pokrm bude prach pošlem n a v á s h-ov, j edovatých h-ov rozkážem h-ovi, a vyhryzie ich

Mi

Ján 3, 1 4 Rim 3, 1 3 l Ko 1 0, 9 2Ko 1 1 , 3 9, 1 9 Zj 12, 9 15 20, 2

budú lízať prach ako h . č i m u azda podá h-a ; Luk 1 1 , 1 1 buďte opatrní ako h-y H-y ! Plemä vreteníc h-ov budú brať dal som vám . . . moc šliapať po h-och ako Mojžiš povýšil hada na púšti jed ľútych h-ov pod ich rtami pohynuli od h-ov ako čo h. zviedol Evu ; I M 3, 1 3 ich chvosty s ú podobné h-om starý h., ktorý sa volá diabol h. pustil zo svojich úst . . . vodu chopil draka, toho starého h-a

l M 36, 35 ! Kr 1 1, 1 4

H., syn Bedadov ; 36. 1 P a 1, 46-5 1 H. Edomský ; 1 1 , 1 7, 1 9, 2 1 , 25

7, 7, 1 0, 23, Mar 1 6, Luk 1 0, Mat

17 10 16 33 18 19

A HADAD

A HADADÉZER 2Sa

8, 3-1 2 ; 1 0, 1 6, 1 9 . l Kr 1 1 , 23

HÁDANKA; HÁDKA Sud 14, 1 2, 1 4, 1 5, 1 6, 17 Ez 17, 2 synu človeka, zahádaj h-u

A HADARÉZER ! Pa

18, 3, 5, 7-1 0 ; 1 9, 1 6, 1 9

A HADASA Est

2, 7

vychovával H-u, ináče Ester

HÁDAŤ SA Sk

9, 2 9

Sk

15, 2 17, 1 8

h - 1 sa s hellenistami

HÁDKA povstala vzbura a nemalá h. dali s a s ním do h-y


127

HANBA

1 Tm 6, 4 lM

A HAD ORÁM 10, 27. l Pa 1, 21 ; 18, I O

Sud 20, 1 6 2Sa 16, 6 6, 27 Jób Mat 7, 6 lM

1 6, 4 8 15 21, 9 14

Gal

1 Pa ž Ezd

chorobneje na škriepky a h-y

17 , 17 4, 24 25 5, 10 83, 7 5, 1 6, 14.

! S a 23, 1 9 IM

12, 8

Joz

8, 29

2M 5M

34, 1 3 12, 3 16, 2 1 l Kr 1 4 , 2 3 2Kr 1 3, 6 18, 4 21, 7 23, 6 14 2Pa 17, 6 31, 1 34, 7 27, 9 Iz Mi 5, 1 4 Mat 5, 25 Luk 12, 58 Sk 1 6, 35

1 Pa

A HAKKÓ C 24, 10. Ezd 2, 61. Neh 3, 4, 21 ; 7, 63

A HALIER Mat 5, 26 dokiaľ nezaplatíš aj posledného h-a ; HÁDZAŤ Luk 1 2, 5 9 h-li kamene z praku navlas Mar 1 2, 42 vdova „ . hodila 2 h-e ; Luk 21, 2 (Šimei) h-1 kamene do Dávida o sirotu hádžete lós A. HALLELUJAH nehádžte svojich periel pred svine ž I 04, 36 ; I 05, 45 ; 1 06, 1 , 48 ; 1 1 1 , l ; 1 12, l ; 1 13, l, 9 ; H5, 1 8 ; A HAGAR 1 1 6, 1 9 ; 1 1 7, 2 ; 1 35, 1 , 21 ; mala dievku Egypťanku . . . H. ; 3 ; 1 46, 1, I O ; 1 47, 1, 20 ; 1 48, 1, 14 ; 25, 1 2 1 49, 1 , 9 ; l, 6 (Abram) vošiel k H-i, a počala Zj 1 9, 1 hovorili : H. ; H„ dievko Sárajina, odkiaľ 4 povedali : Amen, h. ! ; 6 prichádzaš A. HALLOCHEŠ H. porodila Abramovi syna ; 1 6 Sára videla syna H-i „ . ž e j e Neh 3, 1 2 ; 1 0, 24 posmievač HALUZ Abrahám . . . vzal chlieb a kožicu Neh 8, 1 5 doneste olivových h-l a h-í olej . vody a dal H-i anjel Boží zavolal na H. stromov Pozri tiež heslo : Letorast; Vetva riekol jej : Čo ti je, H. ? radiaca deti v rabstvo, a to j e H. A HÁ.MA H-ou je vrch Sinai lM 1 4, 5 zbili „ . Zuzimov v H-e A HAGARANIA A HÁ.MAN Hagarania ; 5, 1 9, 20 Est 3, zveličil kráľ Ahasver H-a Hagarovia 3, 2-1 5 ; 4, 7 ; 5, 4-14 ; A HAGGEUS 7 , 1 - I O ; 8 , 1-7 ; 24 9 , 1 3 I O synov H-ových prorokoval prorok H. Hag 1 , 1 , 3, 12, 1 3 ; A HAMAT 2 , 1 , 1 0, 1 3, 1 4, 20 4M 1 3, 22; 34, 8. 2Kr 1 4, 25 A HACHIL .II. HAMMEDÁT na vŕšku H. ; 26, 1 , 3 Est 3, l H. Agagský; 1 0 ; 8, 5 ; 9, 10, 24 .& HAJ HANBA mesto H. ; 13, 3. Joz 7, 2-5 ; p 2 a 32, 21 navrátil sa s h-ou S, 1 -29 ; 9, 3 ; 1 0, 1, 2 ; 1 2, 9. 8, 22 ktorí ťa nenávidia, Jób sa h-ou Ezd 2, 28. Neh 7, 32 35, 26 nech oblečú h-u a Ž kráľa H-a obesil 44, 1 6 h. moj ej tvári ma pokrýva HAJ 69, 20 ty znáš . . . moju h-u 83, 17 naplň ich tvár h-ou ich h-e povytínate ; 5M 7, 5 1 8 nech rumenejú h-ou a zahynú ich h-e popálite ohňom I 09, 29 nech sa odejú svojou h-ou nevysadíš si h-a 1 32, 1 8 j eho nepriateľov odejem h-ou narobili si h-ov ; 2Kr 17, 1 6 3, 35 blázni si odnášajú h-u Pr b a ešte i h. stál v Samárii I O, 5 kto vyspáva v žatve, je syn, ktorý (Ezechiáš) vysekal h-e robí h-u postavil aj rytinu h-a 28, 7 kto sa druží so žráčmi, robí svojmu dal vyniesť h. z domu Hosp. otcovi h-u (Joziáš) posekal h-e ; 2Pa 34, 3 29, 1 5 rozpustilé decko robí svojej matke (Jozafat) odstránil „ . h-e . h-u posekali h-e Iz 3, 1 7 H. obnaží ich h-u h-e a rytiny roztrieskal 3 0 , 3 bude sila faraónova na h-u nepovstanú viacej h-e 61, 7 za svoju h-n dostanete dvojnásobne vykorením tvoje h-e 3, 25 ležíme vo svojej h-e Jer A HAJDÚCH 13, 26 tak sa bude vidieť tvoja h. sudca by ťa vydal h-ovi ; 58 Hoz 10, 6 Efraim si odnesie h-u h. by ťa uvrhol do žalára Sof 3, 5 nešľachetník nezná h-y poslali velitelia h-ov ; 1 6, 36, 38 Luk 14, 9 s h-ou zaujímať . . . miesto


HANBIŤ SA

128

Žid Zj

I 2, 2 3, I8

(Ježiš) strpel kríž opovrhnúc h-ou aby sa neukázala h. tvojej nahoty I M

lM Ezd J ób

2, 9, 19, 25, 31, 37, 70,

boli obidvaja nalú . . . a neh-li sa môj Bože, h-m s a a stydím či sa neh-e, že ma tak mučíte ? h. sa budú tí, ktorí neverne robia nedopusť, aby som sa musel h. nebudú sa h. v zlý čas nech sa hanbia . . . tí, ktorí hľadajú moju dušu nech sa nemusím h. na veky vtedy sa nebudem h. Hosp., nedaj, aby som sa musel h. slnce sa bude h . ktorí' očakávajú na mňa, sa ne­ budú h. neboj sa, lebo sa nebudeš h. ako sa hanbí zlodej . . . tak sa budú h., dom Izr. budeš sa h. pre Egypt h. sa nehanbia ; 8, 1 2 h. s a budú t í múdri h. sa budú oráči h. sa bude dcéra Egypta tak sa bude h. Moáb ; 2 0 j eho modly sa b u d ú h . h. sa bude v a š a mater budú sa h. pre svoje obete Izrael sa bude h. môj ľud (sa) nebude viacej h. vidiaci sa budú h. národy to uvidia a budú sa h. budú sa h . a ostýchať môjho syna ktokoľvek by s a h - 1 za mňa ; Luk 9, 26 h-li sa všetci j eho protivníci žobrať sa h-m Boha (sa) nebál a človeka neh-1 lebo sa neh-m za evanjelium tak sa nehanbi za svedoctvo nášho Pána trpím, ale sa neh-m nehanbí sa volať ich bratmi

A HANOCH 4, 1 7, I 8

HANBIŤ SA

ž

Iz

Jer

25 6 3 3 18 I9 3

7I, 1 1 1 9, 6 31 24, 23 49, 23 54, 4 2, 26

36 6, 1 5 8, 9 1 4, 4 46, 24 48, 1 3 50, 2 12 Hoz 4 , I 9 1 0, 6 2, 27 Jl 3, 7 Mi 7, 1 6 Mat 2 1 , 37 Mar 8, 38 Luk 13, 1 6, 1 8, Rím 1, 2Tm 1 , Žid

17 3 2 I6 8

12 2, 1 1

A\. HANEBNOSŤ

Sud 20, 6 Hoz 2, 5 Rim 1 , 27 2Ko 4, 2 Júda 13

..._ HÁRAN IM

69, I O

2Sa

23, 33.

IM

4 , 21

!Sa

3 I , 27 1 0, 5 1 6, 1 6

2Sa

23 6, 5

!Pa

15, 16,

Neh 1 2, 27 Jób 30, 3 1 ž 33, 2

Júbal ; ten bol otcom všetkých, ktorí hrajú na h-u s bubnom a s h-ou pred nimi pôj de h „ bubon vyhľadali muža, ktorý vie hrať na h-e Dávid vzal h-u a hral hrali pred Hosp. na . . . h-y; IPa 13, 8 2 1 , 28 ; 1 6, 5 ; 25, 1, 6. 2Pa 5, I 2 ; 9 , 1 1 ; 20, 28 ; 29, 25 pri h-ch a citarách obrátila (sa) moja h. na zármutok oslavujte Hospodina . „ na h-e ; 7 1 , 22 budem ťa chváliť na h-e pri h-e započnem svoju . . . reč zobuď sa, h-o a citaro ; 1 08, 3 vezmite žaltár . . . i s h-ou pri h-e, pri ľúbezných zvukoch na vŕby . . . sme boli povešali svoje h-y pri h-e . . . ti budem spievať žalmy chváľte ho na h-e harfa . . . a víno, to sú ich hostiny ani sa viacej nepočuje zvuk tvojich hárf hudbu tvojich hárf nechcem počuť ktorí žvania pri zvuku h-y buď píšťala, buď h. majúc každý h-u hrajúcich na svojich h-ch mali h-y Božie

43, 49, 57, 81, 92, 1 37,

4 5 9 3 4 2

144, 1 50, 5, 26,

9 3 12 13

Am

5, 6, l Ko 1 4, 5, Zj 14, 15,

23 5 7 8 2 2

2Kr

3, 15 15 1 8, 22

tak teraz mi doveďte h-a stalo sa, keď hral h. hlas h-ov ; 1 4, 2

1 6, 1 6

ktoré sa volá hebrejsky H.

Iz Ez

HARFENÍK

Zj vykonali h . a bláznovstvo ich mater . . . h. páchala mužovia s mužmi páchajúc h. ale sme sa odriekli skrytých vecí h-i Zj vypeňujúce svoj e vlastné h-i

A HARMAGEDDON HASNÚŤ

Jób 1 7, 1 3 1 , 18 h-a haniacich teba padli na mňa ; Pr Mat 25, 8 Rim 15, 3 Mar 9, 44

HANIŤ

keď h-1 Izr., zabil ho Jonatán keď vás vylúčia a budú h.

l Sa l Pt

nato chodí sem, aby h-1 I zraela ak vás hanobia pre meno Kristovo Est

HANOBIŤ

l Pa 1 1, 34-35

HARFA

2Sa 2 1 , 2 1 Luk 6, 22 17, 25 4, 14

IPa 23, 9

A HARÁRSKY

HANENIE

ž

1 1 , 26-29, 3 1 .

moje dni hasnú ani v noci nehasne j ej svieca naše lampy hasnú kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne ; 9, 46, 48

A HASSENU ! Pa

9, 7 . Neh 1 1 , 9

..._ HATACH 4, 5, 6, 9, 1 0


HERODES

129

Jób 38, 41 ž 147, 9 Pr 30, 1 7 PŠ 5, 1 1 Iz 34, 1 1 l Kr 19, 15

A HAVRAN 4M kto pripravuje h-ovi jeho pokrm Joz dáva . . . pokrm i mladým h-om vyklujú potoční h-i jeho kadere . . . ako h. budú v nej bývať kuvik a h. Sud A HAZAEL H., sýrsky kráľ ; 17. 2Kr 8, 8-15, 28-29 ; 9, 1 4-1 5 ; 1 0, 32 ; 2Sa 12, 1 7-1 8 ; 1 3, 3, 22-25. 2Pa 22, 5, 6

ž

A HÉ 25, 5 ; 34, 6; 1 1 9, 33. 3, 13; 4, 5

lM

A HÉBER 2Pa 10, 2 1 , 24, 25 ; 1 1 , 1 4- 1 7 . 4M 24, 24. lPa 1, 18, 19, 25 ; 5, 13; 8, 12, 22. Est Luk 3, 35

lM

14, 13 40, 15 43, 32

1, 19 7, 1 6 5M 15, 1 2 ! Sa 4 , 6 9 13, 7 19 14, 1 1 21 29, 3 Jer 34, 9 2M

Jon Sk

1, 9 6, 1

2Ko 1 1 , 22 Fil 3, 5 IM

39, 1 4

Luk 23, 3 8 Zj lM

9, 11 13, 18 23, 2

2M

19 37, 1 4 6, 18

4M

3, 27

PJ

1, 5 ;

2, 5;

HEBREJ oznámil to H-ovi Abramovi vedz, že ma ukradli zo zeme H-ov Egypťania nemôžu jesť chlieb s H-mi H-ky nie sú ako egyptské ženy Hospodin, B. H-ov keby ti bol predaný tvoj brat, H. čo je to aký zvuk . . • v tábore H-ov ? aby ste neslúžili H-om niektorí H-i, z druhej strany aby si nenarobili H-i mečov hľa, tamto H-i vychádzajú z dier boli aj H-i vše za Filištínov čo tu robia títo H-i ? aby každý prepustil . . . H-a a H-ku; 1 4 riekol .im : Ja som H. povstalo reptanie hellenistov proti H-om sú H-i ? I j a Hebrej z Hebrejov

Sk

13, 23

prišli až do H-a . . . a H. bol vystavený 1 0, 3, 5, 23, 36, 3 9 ; 1 1, 2 1 ; 1 2, 1 0 ; 1 3, 5, 1 1 ; 15, 13 1 4, 13 dal H. Kálefovi ; 14. Sud 1, 20 21, 1 1 H., na pohorí Júdovom ; 13 1 6, 3. l Sa 30, 31. 2Sa 2, 3, 32; 3, 5, 1 9-22, 27 ; 4, 8, 1 2 ; 5, 1, 3; 15, 7, 9, 10. l Pa 2, 42--43 ; 3, 1, 4 ; 6 , 5 5 , 5 7 ; 1 1 , 1 , 3 ; 1 2 , 23, 3 8 2 , 1 kam mám ísť hore ? A riekol : Do H-a 11 počet dní, v ktorých bol Dávid v H-e ; 5, 5 . l Kr 2 , 1 1 . l Pa 29, 27 3 , 2 Dávidovi sa narodili synovia v H-e 32 pochovali Abnera v H-e 4, 1 zomrel Abner v H-e 1 1 , 1 0 (Rechabeám vystavil) H. 2, 3 6, 9, 29 1 1 , 20

l Kr l Pa ž

A HELLENISTA povstalo reptanie h-ov proti Hebrejom hádal sa s h-ami h-om zvestujúc im Pána Ježiša

A HÉMAN 4, 3 1 bol múdrejší nad . . . H-a 2 , 6 ; 6, 33 ; 15, 1 7, 1 9 ; 1 6, 41-42 ; 25, 1, 4-6. 2Pa 5, 1 2 ; 29, 1 4 ; 35, 15 88, vyučujúci H-a Ezrachitského

2Kr 1 8, 34 ; l Pa

A HÉGE komorník H. ; 2, 8, 1 5

A HÉNA 1 9, 13. Iz 37, 1 3

A HÉR 2, 3 ; 4, 21

l Ko 1 1, 19

.A HERÉZIA musia i h-e byť

Rim 1 6, 14

A HERMAS pozdravte . „ H-a

HEBREJSKÝ Rim 1 6, doviedol nám h-ého muža ; 1 7 ; 41, 1 2 bol aj nápis napísaný . . . písmom 2Tm 1, h-m ; Ján 1 9, 2 0 ktorému j e h. meno Abaddon 3, 5M HEBRON Abram . . . býval v dúbrave Mamre, ktorá je v H-e Joz 1 1 , Kirjat-arbe, to je H. ; 35, 27. Joz 1 4, 1 5 ; 1 5, 54; 20, 7. 42, ž Sud 1, 1 0 89, H . , v Kananejskej zemi 1 33, poslal (Jozefa) z doliny H-a 4, PŠ synovia Kehátovi . . . H. ; 4M 3, 1 9 . l Pa 6 , 2 , 1 8 ; 15, 9 ; 23, 1 2 , 1 9 čeľaď H-ovcov; 1 Pa 26, 23, 30, 3 1 Mat 2,

14

J.. HERMES pozdravte . . . H-a

15

..t.. HERMOGENES (odvrátil sa odo mňa) H .

8 9 3 7 13 3 8 1

A HERMON o d potoka Arnona až po vrch H. ; 4, 48 Sidonci volajú H. Sirion vrch H. ; 1 7 ; 1 2, 1 , 5 ; 13, 5, 1 1 . lPa 5, 23 zo zeme výšin H-a Tábor a H. plesajú je to ako rosa H-a z vrchola vrchu Šeníra a H-a A HERODES za dní kráľa H-a ; 3


HERODES Mat

2, 7, 1 2-1 6, 1 9, 22 1 4, 1 počul Herodes . . . chýr o Ježišovi ; Luk 9, 7 3 H. chopil Jána ; Mar 6, 1 7 6 slávili narodeniny H-ove ; 6 , 2 1 Mar 6, 1 4 počul o tom kráľ H. 1 6 H., povedal : To je Ján ; Luk 9, 9 18 Ján hovoril H-ovi 20 H. sa bál Jána 22 zaľúbila sa H-ovi ; Mat 1 4, 6 8, 15 chráňte sa . . . kvasu H-ovho 1 , 5 za dní H-a, kráľa nad Judskom Luk 3, 1 H. (bol) tetrarchom v Galiki ; 1 9 8 , 3 Johanna, manželka . . . správcu H-ovho 1 3, 31 H . ťa chce zabiť 23, 7 poslal ho hore k H-ovi 8 keď videl H. Ježiša, zaradoval sa 1 1 keď ním pohrdol H. 12 Pilát a H. stali sa priateľmi 15 (nenašiel viny) H . Sk 4, 27 lebo sa naozaj zišli . . . H. a Pontský Pilát 1 2, 1 priložil kráľ H. ruky trápiť nie­ ktorých 6 keď ho už mal H. predviesť 1 1 vytrhol ma z ruky H-ovej 19 keď ho hľadal H. 20 H. sa veľmi hneval na Týranov 21 obliekol (sa) H. do kráľ. rúcha 13, 1 tetrarcha H. 23, 35 strážili (Pavla) v paláci H-ovom Mat 22, 1 6 Mar

3, 6

130 4M 5M

13, 30 7, 1 20, 1 7 Sud 3, 5 l Kr 9, 20

2Pa Ezd

11, 1 1, 17 9, 1

lM 2M

10, 1 7 23, 28

HEVEJ

5M Joz Sud ! Kr

Mar

6

6, 1 9

22

Rim 1 6, 1 1 IM

1 0, 1 5 23, 3 23, 5 2 7 , 46 49, 32

Kol

IM 2M

1 5 , 20 25, 9 13, 5

vsadil do žalára (Jána) pre H-u ; Sud Mar 6, 1 7 . Luk 3, 1 9 tancovala dcéra H-y H. mala zlé oko na neho 2M dcéra tej istej H-y 3M A HERODIÓN pozdravte H-a 4M

A HET Ez Kanaán splodil . . . H-a ; ! Pa 1 , 1 3 Abrahám . . . hovoril synom H-ovým Hetovi a ; 23, 7, 1 0, 1 6, 18, 20 ; Joz 25, 1 0 ; 27, 4 6 protiví sa m i život p r e dcéry H-ove jaskyňa . . . kúpou o d synov H-a

23, 28 34, 1 1

(tvojmu semenu som dal zem) H-a na poli . . . H-a ; 1 0 vovedie (ťa) H . d o zeme . . . H-a ; 23, 23. Neh 9, 8 pošlem sršňov . . . aby vyhnali H-a vyženiem . . . H-a ; Joz 3, 1 0

3, 3 5 9, 20

4, 13

(Kanaán splodil) H-a pošlem sršňov . . . aby vyhnali H-a vyženiem . . . H-a ; Joz 3, 1 0 vyplieni . . . H-a zahladíš . . . H-a krome H-a . . . všetky ostatné po­ brali H„ ktorý býva na vrchu Libanone bývali synovia Izr. v strede . . . H-a ľudu, ktorý bol pozostal z . . . H-ov ; 2Pa 8, 7

A HIDEKEL meno tretej rieky je H. (bol som na brehu rieky) Hiddekel A HIERAPOLIS ktorí sú . . . v H-i

A HILKIÁŠ Elijakim, syn H-ov ; 18, 26, 37. Iz 22, 20 ; 36, 3, 22 22, 4 H., najvyšší kňaz; 22, 8, 1 0, 1 2, 1 4; 23, 4, 24 6, 13, 45 ; 9, 1 1 ; 26, 1 1 . 2Pa 34, 9, 1 4, 1 5 , 18, 20, 22 ; 35, 8. Ezd 7, 1 . Jer 1 , 1

2Kr 1 8, 18

A HERODIÁN poslali k nemu svojich učeníkov ! Pa s h-mi ; Mar 1 2, 1 3 radili sa s h-mi proti nemu

HETEJ

34, 1 1 7, 1 20, 1 7 11 , 1 9

lM 2, 14 Dan 1 O, 4

&. HERODIAS Mat 1 4, 3

Hetcj . . . býva n a vrchoch vyplieni . . . H-a zahladíš . . . H-a bývali synovia Izr. v strede . . . H-a ľudu, ktorý bol pozostal z . . . H-ov ; 2Pa 8, 7 Šalamún miloval . „ H-ky pre všetkých kráľov H-ov podľa ohavností . . . H-ov

A HILLEL 1 2, 13, 1 5

.;,. HÍN 29, 40 vo štvrtine h-a olej a ; 30, 24 1 9, 3 6 budete mať . . . spravodlivý h. 23, 13 liata obeť štvrť h-a vína 1 5, 4-1 0 ; 28, 5, 7, 14. Ez 45, 24 ; 46, 5, 7, 1 1 , 1 4 4, 1 1 budeš piť na mieru, šestinu h-a

&. HINNOM 1 5, 8

(údolie) H. ; 1 8 , 1 6 . 2Kr 23, 1 0. 2Pa 28, 3 ; 33, 6. Neh 1 1 , 30. Pozri tiež heslo : Ben-hinnom

.;,. HISPÁNIA

Rim 1 5, 24

keď pôj dem . . . do H-ie; 28

IM

povstal h. v zemi ; 26, 1 ; 4 1 , 54, 56, 57 ; 47, 4. Rút l , l . 2Kr 4, 38 bude 7 rokov h-u ; 30 h. ťažko doliehal na zem bol h. veľmi veľký;

HLAD 1 2, 10 4 1 , 27 43, 1 47, 13


131

HĽADAŤ

8, 3 dopustil na teba h. 32, 24 civieť budú h-om 2Sa 2 1 , 1 bol h. za dní Dávidových 24, 1 3 či ti má prísť 7 rokov h-u l Kr 8 , 3 7 keby bol h. v zemi ; 2Pa 6, 28 1 8, 2 h. bol veľký v Samárii ; 2Kr 6, 25 2Kr 8, 1 H. privolá h. 25, 3 zmocnil sa mesta h. lPa 21, 1 2 či chceš 3 roky h-u Neh 5 , 3 zadovážime si zbožia v tomto h-e Jób 5, 20 v h-e ťa vykúpi zo smrti 22 vysmej eš sa zhube i h-u ž 33, 19 živil ich v čas h-u 37, 19 nasýtia sa vo dňoch h-u 105, 16 privolal h. na zem 51, 19 skrúšenie, h. a meč Iz Jer 1 1 , 22 dcéry pomrú h-om 14, 12 ale ich zničím . . . h-om 15 proroci pohynú mečom a h-om 1 6, 4 pohynú mečom a h-om ; 42, 22 24, 1 0 budem posielať na nich meč, h. ; 29, 1 8 4, 9 lepšie . . . tým, ktorých pobil h. PJ Ez 5, 1 2 tretina ťa . . . pohynie h-om 1 6 navalím na vás h . ; 1 7 36, 29 nedopustím n a vás h-u Am 8, 1 1 pošlem h. na zem, nie h. po chlebe Mat 24, 7 bude bývať h. a mor ; Mar 1 3, 8. Luk 21, 1 1 Luk 4, 25 prišiel veľký h. na celú zem ; 15, 1 4 15, 1 7 j a t u hyniem h-om ! Sk 7, 1 1 prišiel h. na celý Egypt 1 1, 28 predzvestoval . . . že bude veľký h. Rim 8, 35 prenasledovanie alebo h. 2Ko 1 1 , 27 často o h-e a smäde 6, 8 zabíjať mečom, h-om Zj 18, 8 prijdú j eho rany, smrť a „ . h. 5M

HĽADAŤ h-m svojich bratov keď ho budeš h. celým svojím srdcom 20, l čo som urobil . . . že hľadá moju dušu 1 9, 1 4 h-jú i moju dušu 1 6, 1 1 h-jte Hospodina a j eho silu ; ž 1 05, 4 28, 9 ak ho budeš h„ dá sa ti nájsť 9, 23 h-li vidieť tvár Šalamúnovu 15, 1 2 vošli v zmluvu, že budú h. Hosp. 1 6, 1 2 ani vo svojej nemoci neh-1 Hosp. 8, 5 keby si ty naozaj h-1 silného Boha 9, 1 1 neopustíš tých, ktorí ťa h-jú 22, 27 ktorí h-jú Hosp„ budú ho chváliť 27, 8 h-jte moju tvár ! H-m tedy, Hosp„ tvoju tvár; 1 1 9, 5 8 34, 5 h-1 som Hosp„ a ohlásil sa mi 1 1 ktorí h-jú Hosp„ nebudú mať ne­ dostatku 1 5 h-j pokoj a stíhaj ho 35, 4 h-jú moju dušu ; 38, 1 3 ; 40, 15 ; 54, 5 37, 36 h-1 som ho, ale som ho nenašiel

ž

70, 77, 78, 1 05,

10 176 1 22, 9 Pr

1 5, 1 4 17, 1 1 1 8, 1 5 28, 5 1, 1 3 Kaz 7, 25 PŠ 3, 1 Iz

1, 9, 26, 34, 55, 58, 65,

Jer

29, 1 3 45, 5

17 13 9 16 6 2 1

50, 4

l Sa

Ez

Jób ž

1, 28 8, 1 7

PJ

2Pa

5 3 34 3

4 1 19, 2

lM 37, 1 6 SM 4, 29

l Kr lPa

63, 2 69, 33

3, 25

7, 25 26 34, 4 Hoz 6, 1 1 0, 1 2 Am 5, 4 14 8, 12 Sof

1, 6 2, 3

Za Mat

8, 22 2, 1 3 6 , 32 33 7, 7 8 13, 45 2 1 , 46

h-m ťa hneď za svitania vám , ktorí h-e Boha, ožije vaše srdce nech sa veselia . . . ktorí ťa h-jú v deň svojho súženia h-m Pána h-li silného Boha skoro za svitu nech sa raduje srdce tých, ktorí h-jú Hosp. h-jte jeho tvár blahoslavení . . . ktorí ho h-jú celým srdcom h-m ťa celým svojím srdcom h-j svojho služobníka pre dom Hospodina . . . budem h. tvojho dobrého budú ma pilne hľadať „ . ale ma nenájdu ktorí ma . . . pilne h-jú, nachádzajú ma srdce roz umného hľadá známosť zlý človek hľadá iba spúru ucho múdrych hľadá známosť ktorí h-j ú Hospodina, rozumejú aby som h-1 a skúmal aby som „ . h-1 múdrosť h-la som ho, ale som ho nenašla; 2; 5, 6 h-jte súd Hosp . Zástupov neh-jú h-m (ťa) za skorého rána h-jte v knihe Hospodinovej h-jte Hosp„ dokiaľ ho možno nájsť síce ma h-jú deň ako deň dal som sa náj sť tým, ktorí ma neh-li ; Rim 10, 20 budete ma h. a náj dete ty by si h-1 pre seba veľké veci ? Neh- j ! budú h . Hosp„ svojho Boha ; Hoz 3, 5 dobrý je Hospodin . . . duši, ktorá ho hľadá budú h. pokoj, ale ho nebude budú h. videnie od proroka zahynulé neh-e vo svojej úzkosti ma budú h. je čas h. Hospodina h-jte ma a žite ! ; 6 h-jte dobré a nie zlé b udú chodiť sem a ta h-júc slovo Hosp. neh-jú Hospodina h-jte Hospodina . . . h-jte sprav„ h-jte pokoru prijdú . . . národy h. Hosp. H erodes bude h. dieťatko to všetko h-jú pohania ; Luk 12, 30 h-jte najprv kráľ. Božie; Luk 1 2, 3 1 h-jte a nájdete ; Luk 1 1 , 9 kt o hľadá, nachádza ; Luk 1 1 , 1 0 ktorý h-1 krásne perly h- li ho jať, ale sa báli ; Mar 12,� 12. Luk 20, 19


HĽADIEŤ

132

Mat 26, 59

h-li falošné sved. proti Ježišovi ; Mar 1 4, 55 28, 5 Ježiša, toho ukrižovaného h-e Mar 1, 37 všetci ťa h-j ú 3, 32 bratia i tvoj e sestry ťa vonku h-jú 1 6, 6 h-e Ježiša Nazarénskeho Luk 2, 48 otec i ja sme ťa s bolesťou h-li 4, 42 zástupy ho h-li 6, 1 9 zástup h-1 dotknúť sa ho 1 1, 1 6 h-li od neho znamenie 1 3 , 6 prišiel h-j ú c na ňom ovocie ; 7 24 budú h. voj sť, ale nebudú môcť 1 7, 33 ktokoľvek b y h-1 zachrániť svoju dušu 1 9, 1 0 S yn človeka prišiel h. a spasiť 24, 5 čo h-e živého medzi mŕtvymi ? Ján 5, 1 8 Židia . . . h-li (Ježiša) zabiť; 7, l ; 8, 37, 40 3 0 neh-m svojej vlastnej vôle 6 , 2 4 prišli do Kafarnauma h-júc Ježiša 2 6 h-e ma . . . že ste j e dli z tých chlebov 7 , 1 9 prečo ma h-e z abiť ? 3 4 budete ma h . , ale nenáj dete ; 3 6 ; 8, 2 1 ; 1 3, 33 8, 50 neh-m svojej chvály 18, 4 Ježiš . . . povedal im : Koho h-e ? ; 7 1 9, 1 2 od tej chvíle ho h-1 Pilát prepustiť 20, 1 5 ženo, čo plačeš ? Koho h-š ? Sk 1 7, 27 aby h-li Pána Rím 3, 1 1 niet, kto by vážne h-1 Boha 1 1 , 7 čo snažne hľadá Izr., toho nedosia­ hol l Ko 1, 22 Gréci h-jú múdrosť 7, 27 si . . . prostý ž eny ? Neh-j ženy 1 0, 24 nech nikto nehľa dá svojho vlast­ ného ; 33 1 3, 5 (láska) nehľadá svojho vlastného 1 4, 12 na vzdelanie cirkvi h-jte 2Ko 1 2, 14 neh-m vašich vecí Gal 1 , 1 0 či h-m ľúbiť sa ľuďo m ? Fil 2, 2 1 všetci h-jú svoj e 4 , 1 7 nie preto, že by som h-1 daru, ale h-m ovocie Kol 3, l h-jte vecí, ktoré sú hore l Te 2, 6 neh-li (sme) o d ľudí chvály Žid 1 2, 1 7 hoci to aj so slzami snažne h-1 1 3, 1 4 ale to budúce h-me l Pt 3 , 1 1 nech hľad á p okoj a stíha ho 5, 8 hľadá, koho by zožral Zj 9, 6 budú ľudia h. smrť

Ž

Pr

l Sa Jób

ž

42, 1 2, 1 1 1 0, 1 7 1 6, 1 9 1 6, 7 31, 1 32, 2 1 34, 2 1 1 7, 1 5

prečo hľadíte j eden na druhého Mojžiš . . . hľadel na ich ťažkú prácu (Boh) nehľadí na osobu ; 2Pa 19, 7. Jób 34, 1 9 . Sk 1 0, 34. Rím 2, 1 1 . Gal 2, 6 . Kol 3 , 25 nebudeš h. n a osobu nehľadím n a to, na čo hľadí človek čo by som mal h. na pannu ? nebudem h. na ničiu osobu j eho oči hľadia n a cesty človeka chcem v sprav. h. na tvoju tvár

37 15 25 5

23, 31 24, 23 Iz PJ Jon Mat

6, 9 1, 1 2 2, 5 13, 1 3 14 18, 1 0

22, 1 6 8, 10 1, 10 11 l Ko 1 0, 1 2

Luk Sk

2Ko Fil Žid Jak Zj

3, 7 2, 1 2, 2, 1 9,

4 2 9 10

oči, aby neh-li na márnosť oči všetkých hľadía v nádeji k tebe tvoj e oči nech hľadia priamo nie je dobre h. na osobu bez­ božného nehľad na víno, že rudne h. na osobu v súde nie j e dobré ; 28, 21 h. hľaďte, ale nepoznajte hľaďte . . . či j e niekde bolesť ako moja bolesť budem h. smerom ku chrámu hľadiac nevidia a čujúc nečujú h. i h. budete, ale neuvidíte ; Mar 4, 1 2 . Sk 28, 26 anjelia . . . hľadia na tvár môjho Otca neh-iš na osobu ľudí aby hľadiac nevideli upretým zrakom h-li do neba čo tu stojíte a h-e do neba ? kto . . . stojí, nech hľadí, aby ne­ padol nemohli synovia Izr. h. do tváre Mojžišovej nehľadiac každý len na svoje hl'adiac ta na veľvodcu viery ak hľadíte na osobu, robíte hriech hľaď, neurob toho ! 22, 9

HLADNÝ 2Sa

1 7, 29 ž 1 07, 5 1 46, 7 Mat 12, l 3

1 5, 32 25, 35 37 Mar 8, 3 Rim 1 2, 20

dozaista je ľud h. boli h. i smädní dáva chlieb h-m učeníci súc h. začali trhať klasy čo urobil Dávid, keď bol h. ; Luk 6, 3 nechcem ich prepustiť h-ch lebo som bol h. ; 42 kedy sme ťa videli h-ého ak ich domov prepustím h-ch keď j e h. tvoj nepriateľ Pozri tiež heslo : Lačný

HLAS lM

HĽADIEŤ lM 2M 5M

1 1 9, 1 45, 4, 1 8,

2M 4M 5M

3, 8 10 4, 10 1 6, 2 22, 1 8 27, 22 4, 2 19, 5 21, 3 4, 36 13, 1 8

Joz 24, 24 6, 1 0 Sud 1, 9 Rút 2, 25 l Sa

počuli h. Hospodina počul som tvoj h. v raji h. krvi tvojho brata volá Abram poslúchol na h. Sáraje pretože si poslúchol na môj h. h. je Jakobov neposlúchnu môjho h-u ; 4, 8, 9 ak naozaj budete poslúchať môj h. ; 23, 22. 5M 28, 1 H. uslyšal h. Izraelov ; 5M 26, 7 z neba ti dal počuť svoj h. budeš počúvať na h. Hosp . ; 26, 1 7 ; 30, 8 , 1 0 budeme počúvať n a j eho h. ale ste neposlúchli môjho h-u pozdvihli svoj h. a plakali neposlúchli h-u svojho otca


HLAVA

133 ! Sa 1 5, 1 9 2Sa 22, 7 l Kr 1 7, 22 1 8, 28 1 9, 1 2 Ezd 3, 1 3 Neh 9, 4 J ób 37, 4 3, 5 ž 5, 4 6, 9 1 8, 7 27, 7 28, 2 29, 3 39, 3 46, 7 55, 1 8 66, 1 9 68, 34 77, 2 81, 1 2 95, 7

Pr Kaz PŠ Iz

1 02, 1 03, 1 06, 1 1 8, 1 1 9, 130, 5,

6 20 25 15 149 2 13

12, 4 2, 1 2 14 30, 3 1 37, 23 40, 3 42, 2

Jer

66, 6 3, 1 3 4, 31 6, 23 7, 23 34 9, 1 3 19 30, 1 9 3 1 , 15 33, 1 1 38, 20 42, 6 5 1 , 54

prečože s i neposlúchol n a h. Hosp. uslyšal môj h. zo svojho chrámu H. vyslyšal h. Eliášov volali veľkým h-om a bodali sa bolo počuť tichý h. j emný nemohol rozoznať h-u radostného kriku od h-u plačúceho kričali veľkým h-om k Hosp. za ním reve h. : hrmi h-om na Hosp. volám svojím h-om ; 77, 2 Hosp., ráno počuj môj h. H. počul h. môjho plaču ; 1 1 6, 1 uslyšal môj h. zo svojho chrámu počuj, Hosp. môj h. ; 64, 2 počuj h. mojich pokorných prosieb ; 86, 6 h. Hospodinov; 29, 4-5, 7-9 nevydal (som) h-u ako nemý vydá svoj h., a hneď sa rozplýva zem budem . . . volať, a vyslyší môj h. B. vyslyšal . . . h. moj ej modlitby vydáva svoj h., mocný h. môj h. sa nesie k Bohu môj ľud neposlúchol môjho h-u dnes ak počujete j eho h. ; Žid 3, 7, 1 5 ; 4, 7 od h-u môjho vzdychanía hotoví počuť h. j eho slova nepočúvali h-u Hosp. h. plesania . . . j e v stanoch sprav. počuj, prosím, môj h. Pane, počuj môj h. ; 1 4 1 , 1 nepočúval som na h. svojich učiteľov človek povstane na h. vtáka h. hrdličky čuť v našej zemi tvoj h. je sladký od h-u Hosp. bude zdrtený Assúr proti komu si povýšil h. ? h. volajúceho na púšti ; Mat 3, 3. Mar 1 , 3. Luk 3, 4. Ján 1 , 23 nedá počuť na ulici svojho h-u ; Mat 12, 1 9 h . z chrámu, h . Hospodinov neposlúchali ste môjho h-u ; 25 čujem h. ako h. ženy . . . h. dcéry Si ona ich h. bude hučať ako more počúvajte na môj h. ; 1 1 , 7 ; 26, 1 3 prestane . . . h. veselosti a h. ra­ dosti, h. ženícha a h. nevesty ; 25, 1 0 nepočúvali n a môj h. ; 22, 2 1 ; 32, 23 ; 44, 23 počuť h. náreku bude z nich vychádzať . . . h. veseliacich h. počuť v Ráme ; Mat 2, 1 8 ešte s a bude čuť h . veselosti a h. radosti, h. ženícha a h. nevesty počuj, prosím na h. Hospodina budeme počúvať na h. Hosp. čujte ! H. kriku z Babylona

Ez

3, 12

Dan

4, 28 9, 10 2, 1 1 2, 3 3, 1 7

Jl Jan Mat

1 2, 1 9 17, 5 27, 46

Luk 1 9, 37 5, 25 Ján 28 1 0, 4 27 1 1 , 43 1 2, 30 1 8, 37 2, 6 Sk 9, 4 7 1 2, 22 ! Te 4, 1 6 Žid 3, 7

2Pt Zj

1 2, 26 1, 1 8 2, 16 1, 10 15 3, 20 7, 2 1 0, 4 1 6, 19,

Mat 24, 1 4 Mar 13, 1 0 5 M 32, 3 Mat 4, 1 7 1 0, 2 7

Luk Sk Fil lM

8, 39 9, 20 1, 1 5 3, 15 28, 1 1 48, 1 4

počul som za sebou h. veľkého hrmotu padol h. z neba nepočúvali sme na h. Hosp . ; 1 4 H. vydá svoj h. počul si môj h. bolo počuť h. z nebies ; Mar 1, 1 1 . Luk 3, 2 2 nikto nepočuje n a ulici jeho h-u bolo počuť z toho oblaku h. ; Mar 9, 7. Luk 9, 35 zvolal J . veľkým h-om ; 50. Mar 15, 34, 37 chváli1 Boha veľkým h-om mŕtvi počujú h. Syna Božieho v hroboch počujú jeho h. ovce idú za ním, pretože znajú j eho h. moj e ovce čujú môj h. zavolal veľkým h-om : Lazare níe pre mňa sa stal ten h. kto je z pravdy čuje môj h. keď povstal ten h. padnúc na zem počul h. h. počuli, ale nevideli nikoho ľud privolával : To je h. Boží Pán . . . s h-om archanjela dnes, keby ste počuli j eho h. ; 1 5 ; 4, 7 ktorého h. vtedy pohol zemou h., ktorý sa zniesol z neba osol nemý prehovoril ľudským h-om počul som za sebou veľký h. ; 1 0, 4 h. bol ako h. mnohých vôd keby niekto počul môj h. kričal veľkým h-om ; 1 0, 3 ale som počul h. z neba; 1 2, 1 0 ; 1 4, 2 počul som z chrámu veľký h. ; 1 7 potom som počul sťa veľký h.

HLÁSANÝ evanjelium kráľ. bude h-é po celom svete musí byť evanjelium h-é všetkým HLÁSAŤ bude m h. meno Hosp. začal Ježiš h. a hovoriť : Čiňte pokánie čo počuj ete v ucho, h-jte na do­ moch; Luk 12, 3 h-1 . . . aké veľké veci mu učinil J. hneď h-1 v synagógach Ježiša Krista niektorí aj zo záľuby h-jú Krista HLAVA ono ti rozdrtí h-u položi 1 si (kameňov) pod h-u Izrael položil (ruku) na h-u Efraímovi . . . na h-u Manassesovu; 17


HLAVA 2M

29, 1 5

3M

34, 8 3, 2 4, 4 24 33 8, 1 2 18

4M 5M Joz Sud l Sa

1 9, 6, 21, 28,

32 5 12 13 44 2, 1 9 7, 6 9, 53

15, 1 7 1 7, 46 54 25, 39

31, 2Sa 4, 2Kr 4, 6, 10, ! Pa 1 0, Neh Jób

ž

9 8 19 25 8 10

4, 4 2, 1 2 1 9, 9 3, 4 7, 1 7 1 8 , 44 21, 4 23, 5 38, 5 74, 1 4 1 08, 9 1 09, 25 1 1 8, 22

Pr

Kaz PŠ Iz

Jer

1 33, 2 1, 9 I O, 6 25, 22 9, 8 5, 1, 7, 9, 35,

2 5 8 14 10

9, 1

134 položia svoj e ruky na h-u barana ; 19 Mojžiš rýchle sklonil h-u vzloží svoju ruku na h-u svojho obet. daru ; 8 ; 4, 29 vzloží svoju ruku na h-u junca vzloží svoju ruku na h-u kozla vzloží svoju ruku na h-u obeti za hriech ulial z oleja . . . na h-u Áronovu Áron a j eho synovia vzložili svoj e ruky na h-u barana pred šedivou h-ou povstaneš neprej de britva po j eho h-e (zajatá) oholí svoj u h-u H . ťa dá za h-u on bude h-ou, a ty budeš chvostom krv bude na j eho h-u sypali prach n a svoju h-u žena hodila . . . žarnov na h-u Abimelechovi učinený (si) h-ou pokolení Izr. zotnem tvoj u h-u z teba Dávid vzal h-u Filištínovu zlosť Nábalovu zhrnul H. na j eho h-u odťali j eho (Saulovu) h-u doniesli h-u Iš-bóšetovu k Dávidovi moja h„ moj a h . oslia h. za 8 0 šeklov striebra doniesli h-y synov kráľových h-u (Saulovu) pribili v dome Dágonovom obráť i ch potupu na ich h-u sypali prach na svoje h-y odstránil korunu mojej h-y povyšuješ moju h-u trápenie sa obráti na j eho h-u učinil si ma h-ou národom položil si na j eho h-u korunu olejom mažeš bohate moju h-u moj e neprávosti sahajú nad moj u h-u ty si roztrieskal h-y leviatána Efraim silou moj ej h-y kývajú svojou h-ou kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa h-ou ; Mar 1 2, 1 0 . Mat 2 1 , 42. Luk 20, 1 7. Sk 4, 1 1 . ! Pt 2, 7 je to ako výborný olej na h-e to bude ľúbezným vencom tvojej h-e požehnania prij dú na h-u sprav. tak zhrnieš žeravé u hli e na j eho h-u Rim 12, 20 oleja na tvoj ej h-e nech nie j e nedostatok moja h. je plná ros y celá h. je nemocná h-ou Sýrie je Dam ašek odtne H. od Izraela h-u večná radosť bude n a ich h-e ; 51, 1 1 oj, aby moja h . bola vodou

Jer

Ez

23, 1 9 48, 37 2, 15 3, 54 5, 1 6 1 6, 43

Dan Jl

44, 20 2, 38 3, 4

PJ

Jon Mi Hab Mat

4, 8 3, 1 1 3, 1 3 5 , 36 6, 17 8 , 20 1 0, 30 14, 8 26,

7

27, 29 30 37 Luk 7 , 4 6 21, 18 28 Ján 13, 9 18, 6 Sk 27, 34 ! Ko 1 1 , 3 5 7 10 Ef

1 , 22 4, 1 5 5 , 23

Kol Zj

2, 1, 9, 12,

10 14 19 3

13, 1 1 4, 1 4 1 8, 1 9 1 9, 1 2

víchor . . . zvalí sa na h-u bezbož. každá h. j e plešivá ; Ám 8, 1 0 kývajú svojou h-ou nad d�érou Jer. vody zaliali moju h-u spadla koruna z našej h-y dám tvoju cestu na tvoju h-u ; 22, 3 1 neoholia svojej h-y ty si tou zlatou h-ou obrátim vašu odplatu na vašu h-u ; 7. Obad 1 5 slnce bilo n a h-u Jonášovu j eho h-y súdia za úplatok zrazil si h-u z domu bezbožnika na svoju h-u nebudeš prisahať keď sa postíš, pomaž svoju h-u nemá, kde by h-u sklonil ; Luk 9,58 vaše vlasy na h-e (sú) spočítané ; Luk 12, 7 daj mi tu na mise h-u Jána Krst. ; 1 1 . Mar 6, 24, 25, 28 vyliala mu ju (masť) na h-u ; Mar 14, 3 korunu z ttnia položili „ . na h-u ; Ján 1 9, 2 bili ho po h-e ; Mar 1 5, 1 9 nad j eho h-u vyložili j eho vinu olej om si nepomazal mojej h-y ani vlas z vašej h-y nezhynie pozdvihnite svoj e h-y nie len moj e nohy . . . aj h-u vaša krv na vašu h-u ani vlas z h-y nezhynie h-ou každého muža je Kristus a h-ou ženy muž a h-ou Krista B . žena, keď sa modlí . . . s nepokrytou h-ou muž nie je povinný pokrývať si h-u žena (j e) povinná mať na h-e zna­ menie j eho dal za h-u nado všetko ktorý je h-ou, Kristus muž je h-ou ženy, ako aj Kristus je h-ou cirkvi ; Kol 1, 1 8 j e h-ou každého kniežatstva h. a jeho vlasy boli biele majú h-y a nimi škodia drak červený, ktorý mal 7 hláv ; 13, 1 na svojich h-ch (mala) mená rúhania mal na svojej h-c zlatú korunu sypali prach na svoje h-y na j eho h-e mnoho diadémov

HLAVEŇ Iz Am

7, 4 4, 1 1

Jób

1 1, 7 36, 7 69, 3 16

dva chvosty dymiacich h-í ako h„ vytrhnutá z ohňa ; Za 3, 2

HLBINA Ž

vystihneš h-y bytostí Boha ? tvoj e súdy sú ako veľká h. vošiel som do hlbín vôd nech ma nepohltí h.


1 35

HNEV

77, 95, 1 06, 1 07, 130, 139, 63, Iz 2, Jon Mi 7,

ž

17 4 9 24 1 15 13 4 19

1 0, 1 1 Za Rim 1 1 , 33 l Ko 2, 1 0 2 , 24 Zj

chveli sa; áno, triasli sa h-y v ktorého ruke sú nevystihlé h-y Pr previedol ich morskými h-mi vidia skutky Hosp . a j eho divy v h-e z hlbín volám na teba, Hosp. utkaný som v h-ch zeme Pr ktorý ich viedol cez h-y hodil ma do h-y zahodíš všetky ich hriechy do hlbín Pr mora vyschnú všetky h-y rieky Nílu ó, h-o bohatstva Duch spytuje všetko, aj h-y Božie nepoznali hlbín satanových

HLBKA Ef

3, 1 9

aká je to . . . h. a výška

8 , 39

HLBOKOSŤ ani vysokosť ani h.

Iz Jer

9, 1 8 22, 3 1 , 22 9, 6 1, 7, 8, 9, 1 4,

22 7 5 4 15 18 35, 8 4, 22

HLUPÁK h. nevie, že sú tam mŕtvi h-ci prej dú a pykajú ; 27, 1 2 HLÚPOSŤ dokedy, hlúpi, budete milovať h. zanechajte h. a žite HLÚPY dokedy, h., budete milovať hlúposť videl som medzi h-mi h„ porozumejte srdcu kto j e h., nech sa uchýli sem; 1 6 h . verí každému slovu h. dedia bláznovstvo idúc tou cestou ani h. nezablúdia sú h-mi synmi Pozri tiež heslo : Nerozumný; Sprostý

HMYZ Hmyz v Biblii arbe (kobylka) 3M 1 1 , 22 Jób 1 2, 22 odkrýva h-é veci zo tmy blcha l Sa 24, 1 4 64, 7 vnútro človeka a srdce j e h-é ž chagab (kobylka) 3 M 1 1 , 22 69, 3 hrúžam sa v h-om bahne charkol (kobylka) 3M 1 1 , 22 preveľmi h-é sú tvoje myšlienky 92, 6 chrobák Jl 1, 4 22, 1 4 ústa cudzích žien sú h-ou j amou Pr chrúst ž 78, 46 23, 27 smilnica je h-ou j amou kobylka 2M 10, 4 Dan 2, 22 on zjavuje h-é veci komár Mat 23, 24 Mat 9, 36 h-ou ľútosťou bol pohnutý moľ Jób 27, 1 8 Rim 1 1 , 8 B. im dal ducha h-ého spánku mravec P r 6 , 6 mucha Kaz 1 0, l HLINA pavúk Pr 30, 28 Iz 4 1 , 25 prij de na kniežatá ako na h-u salama (kobylka) 3M 1 1, 22 45, 9 povie h. svojmu hrnčiarovi : Čo to sršeň 2M 23, 28 robíš ? včela 5M 1, 44 64, 8 my sme h-ou, a ty si naším tvorcom voš 2M 8, 1 6 Jer 18, 6 ako h. v ruke hrnčiara, takí ste * * * Dan 2, 33 j eho nohy . . . čiastočne z h-y 3M 1 1 , 1 0 akýkoľvek h. vodný ; IM 7, 2 1 Rim 9, 21 či nemá hrnčiar práva . . . nad h-ou Ž 1 04, 2 5 kde j e h-u bez počtu HUNENÝ HNÁT 3M 1 4, 5 h-á nádoba; 4M 5, 1 7 . 2Sa 1 7, 28. Jób 40, 1 8 j eho h-y ako železný sochor Jer 32, 14. 2Tm 2, 20 Dan 2, 33 jeho h-y zo železa 2Ko 4, 7 poklad máme v h-ch nádobách Ján 1 9, 32 prišli vojaci a polámali h-y 33 nezlámali mu (Ježišovi) h-ov A HLOH Iz 5, 5 odstránim j ej h-ový plot HNEĎ 55, 1 3 miesto h-u narastie myrtus 7, 22 išiel h. za ňou Pr Mat 4, 20 h. opustili siete a išli za nim A HLUCHÝ 22 h. opustili loďku i svojho otca 8, 3 h. bolo očistené j eho malomocen2M 4 , 1 1 kto môže učiniť . . . h-m 3M 1 9, 1 4 nebudeš zlorečiť h-ému stvo 9, 20 h. hlásal v synag. Ježiša ž 38, 1 4 ale ja som ako h. Sk 1, 24 h. zabudol, aký bol 58, 5 sú ako j e dovatý had h. Jak Iz 29, 1 8 počujú h. slová knihy HNEV 35, 5 otvoria sa aj uši h-ch 4, 1 4 zanietil (sa) h. Hosp. na Mojžiša 42, 1 8 h., počujte, a slepí prezrite; 1 9 2M 1 1, 8 vyšiel od faraóna, rozpálený h-om 43, 8 vyveď von . . . h-ch Mat 1 1 , 5 h. čujú; Mar 7, 37. Luk 7, 22. 1 5, 7 vypustil si svoj rozpálený h. 32, 10 nechaj, aby sa rozpálil môj h. Mar 7, 32 priviedli mu h-ého 9, 25 duchu, nemý a h. na nich Rim

HLBOKÝ


HNEV 2M 3M 4M 5M

136

32, 1 1 19 26, 28 1 1, 1 0 24, 1 0 6, 15 9, 8 29, 20

32, 22 7, 1 9, 20 Sud 2, 1 4

Joz

l Sa 2Kr lPa 2Pa

Est Jób

ž

20, 22, 27, 1 2, 24, 25, 28, 36, 3,

30 13 24 12 18 15 11 16 5

4, 9 5, 2 9, 1 3 18, 4 1 9, 1 1 20, 23 28 32, 2 35, 1 5 42, 7 2, 5 12 6, 2 21, 27, 30, 37, 69, 74, 76,

10 9 6 8 25 1 8

11 77, 1 0 78, 2 1 49 50 79, 6 85, 4 5 88, 1 7 90, 7 9 11 95, 1 1 1 06, 23

prečo sa, ó, Hosp. , roznecuje tvoj h. rozpálil (sa) h. Mojžišov pôjdem . . . v prudkom h-e roznietil (sa) h . Hosp . ; 33 ; 1 2, 9; 1 6, 46; 22, 22 ; 25, 3 ; 32, 10, 1 3 vtedy s a zapálil h . Balákov aby sa nezanietil h. Hosp. na Horebe ste popudili Hosp. k h-u ; 22 vtedy vzplanie h. Hosp . ; Joz 23, 1 6 oheň s a roznietil mojím h-om zapálil (sa) h. Hospodinov aby nebolo na nás h-u pre prísahu zapálil (sa) h. Hospodinov ; 20 ; 3, 8 ; 1 0, 7. 2Kr 13, 3 vtedy sa zapálil h. Saulov je veľký h. Hospodinov preto povstal h. na Izraela odvrátil sa od neho h. Hosp. prišiel h. Boží n a Júdu ; 29, 8 zapálil (sa) h. Hosp. na Amaziáša páľa h-u Hosp. je na vás vzplanul prchký h . Hosp. Háman (bol) naplnený veľkým h-om ; 5, 9 od ducha jeho h-u zanikli blázna zabije h. B. neodvráti svojho h-u trháš . . . dušu vo svojom h-e zapálil proti mne svoj h. B. pošle na neho páľu svojho h-u rozplynie sa to všetko v deň j eho h-u rozpálil (sa) h. Elíhuva ; 32, 3, 5 navštívi jeho h. ničotu môj h. horí proti tebe bude hovoriť s nimi vo svojom h-e skoro (sa) zapáli j eho h. Hosp. , nekáraj ma vo svojom h-e ; 38, 2 H. ich pohltí vo svojom h-e nezapuď v h-e svojho služ. na chvíľu trvá v o svojom h-e nechaj h. a opusti prchlivosť vylej na nich svoj prudký h. prečo je roznietený tvoj h. kto by obstál . . . keď sa zapáli tvoj hnev ? i prudký h. človeka ťa musí chváliť či zavrel v h-e svoje milosrdenstvo h. vystúpil proti I zr. ; 3 1 poslal n a nich p á ľ u svojho h-u spravil svojmu h-u cestu vylej svoj prchký h. na národy odvrátil si sa od pále svojho h-u učiň prietrž svojmu h-u ; 6 cezo mňa sa vše valí tvoj rozpál. h hynie od tvojho h-u naše dni idú ta pre tvoj búrlivý h . kto z n á silu tvojho h-u prisahal vo svoj o m h-e odvrátil j eho rozpálený h.

ž

1 06, 40 1 38, 7

Pr

6, 34 1 1, 4

23 1 2, 1 6 1 4, 29 1 5, 1 1 6, 1 4 32 1 9, 1 1 12 19 21, 14 27, 4 29, 8 30, 33 Kaz 1, 1 8 7, 9 Iz

Jer

PJ

Ez

1 1, 1 0 5, 25 1 0, 5 25 12, 1 54, 8 63, 3 1 0, 1 0 24 18, 23 44, 8 1, 1 2 3, 43 66 4, 1 1 5 , 13 20, 8 21, 31 38, 1 9

Dan

9, 16

Hoz

8, 5 13, 1 1 4, 1 4

Jon Mi Náh Hab Sof

5, 1 5 7, 9 18 1, 2 6 3, 1 2 1, 15 2, 2 3

rozpálil (sa) h. Hosp. na h . mojich nepriateľov vystrieš svoju ruku žiarlivosť je zúrivý h. muža nepomôže majetok v deň zúrivého h-u očakávanie bezbožníkov prchký h. h. blázna sa naskutku pozná človek, pomalý do h-u ; 15, 1 8 urážlivé slovo vzbudzuj e h. h. kráľov hotoví poslovia smrti lepší ten, kto je pomalý do h-u rozum človeka zdŕža j eho h. h. kráľov je ako revanie človek veľkého h-u ponesie pokutu dar v skrytosti krotí h. povodňou je h. múdri odvracajú h. tlak do h-u vyvodí svár kde je mnoho múdrosti, tam je i mnoho h-u nenáhli . . . do h-u, lebo h. odpočíva v lone bláznov odstráň h. od svojho srdca zapálil (sa) h. Hosp. na jeho ľud beda Assúrovi, prútu môjho h-u môj h. s a obráti na ich skazu odvrátil (sa) tvoj h., a potešil si ma v záplave h-u skryl som . . . tvár pošliapal som ich vo svojom h-e ; 6 pred j eho h-om sa trasie zem . . . ná­ rody neznesú j eho . . . h-u (nekarhaj ma) vo svojom h-e v čas svojho h-u konaj s nimi popudzujúc ma k h-u H . v deň pále svojho h-u zastrel si sa h-om stíhaj ich vo svoj om h-e vylial páľu svojho h-u tak sa dokoná môj h. ; 7, 8 vykonám na nich svoj h. ; 21 vylejem na teba svoj zúrivý h. ; 22, 3 1 v ohni svojho prudkého h-u budem hovoriť nechže sa . . . odvráti tvoj h. ; Hoz 1 4, 4 môj h. je rozpálený proti nim dal som ti kráľa vo svojom h-e CJ onáš) zapálil sa h-om je to dobré, že si sa rozpálil h-om ? ; 4, 9 vykonám pomstu v h-e ponesiem zúrivý h. Hosp. nedrží navždy svojho h-u H. pomstí a má prchký h. kto obstojí pred j eho zúrivým h-om ? v zúrivom h-e . . . si mlátil národy ten deň bude dňom prchlivého h-u prijde na vás páľa h-u Hosp. snáď sa nejako ukryjete v deň h-u Hosp.


HODINA

137

Za Mat Mar Luk Ján Riin

8, 2 1 0, 3 3, 7 3, 5 14, 5 4, 28 21, 23 3, 36 1 , 18 2, 5 4, 15 5, 9

9, 22 1 2, 1 9 13, 5 2Ko 1 2, 20 Gal 5, 20 Ef 2, 3 4, 3 1 5, 6 6, 4 Kol l Te

3, 1, 2, 5, l Tm 2, 3, Žid

8 10 16 9 8 11

1 1 , 27 Jak Zj

1, 19 20 6, 1 6 17 1 1, 18 1 2, 1 2 1 4, 1 0 15, 7 1 6, 1 9

IM 4M ž

1 8 , 30 1 6, 22 7, 1 2

37, 1 7 8 79, 5 85, 6 106, 32 Iz 12, 1 57, 1 6 64, 9 PJ 5, 22 Mat 5, 22 Ján 7, 23

h-om prudkým žiarlim zaň na pastierov horí môj h. utiekli budúcemu h-u ; Luk 3, 7 obzrúc sa po nich dookola s h-om h-om sa obrátili na ňu boli všetci naplnení h-om h. bude na tomto ľude h. Boží zostáva na ňom h. Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť hromadíš sebe h. na deň h-u zákon pôsobí h. budeme zachránení skrze neho od budúceho h-u znášal . . . nádoby h-u dajte miesto h-u nielen pre h., ale aj pre svedomie aby snáď nebolo . . . h-ov (skutky tela sú) h-y boli sme prírodou deťmi h-u h. a krik . . . nech je odňaté od vás pre také veci prichádza h. Boží ; Kol 3, 6 otcovia, nepopudzujte svojich deti k h-u zložte aj vy to všetko : h. vychvacuje (nás) od prijdúceho h-u náhle prišiel na nich h. Boží nepostavil (nás) B. cieľom h-u pozdvihovali sväté ruky bez h-u takže som prisahal vo svojom h-e ; 4, 3 vierou opustil Egypt nebojac sa zú­ rivého h-u kráľovho pomalý do h-u h. muža nepôsobí spravodlivosti prikryte nás . . . pred h-om Baránka prišiel ten veľký deň j eho h-u prišiel tvoj h. diabol, ktorý má veľký h. bude . . . piť z vína h-u Božieho 7 zlatých čiaš, plných h-u ; 1 6, 1 pohár vina prchlivosti svojho h-u ; 1 9, 1 5 HNEVAŤ SA nech sa nehnevá môj Pán budeš sa preto h. na celú obec ? B. sa hnevá na bezbožného každý deň neh-j sa na zlostníkov; Pr 24, 1 9 neh-j sa n a toho, ktorému sa darí ne-j sa, a to ešte aby si urobil zlé dokedy sa budeš h., Hosp. ? či sa len na veky budeš h. h-li (Hosp.) pri vodách Meríba oslavujem ťa, Hosp. , že si sa h-1 ani sa nebudem večne h. neh-j sa, Hospodine h-š sa na nás veľmi kto sa hnevá na svojho brata na mňa sa tedy h-e

Sk Ef Žid

1 2, 20 4, 26 3, 17

Herodes sa veľmi h-1 na Týranov h-jte sa a nehrešte h-1 sa 40 rokov

Pr

15, 1 8 22, 24 1, 7

HNEVIVÝ h. človek vzbudzuje svár ; 29, 22 nepriateľ sa s h-m človekom (biskup) níe h.

Tít

4M 24, 5M 22, 84, Ž Jer 49, 31, Ez Obad Mat

21 6 4 16 6 4

8, 20 13, 32

HNIEZDO tvoje h. je položené na skalu keby sa nahodilo vtáčie h. lastovička (nájde) sebe h. keby si si vysoko spravil svoj e h. na jeho letorastoch robili si . . . h-a keby si položil svoje h. medzi hviezdami nebeskí vtáci (majú) svoje h-a ; Luk 9, 58 (vtáci) robia si h-a na j eho vetvách; Mar 4, 32. Luk 13, 1 9

9, 22 Luk 1 4, 35

HNOJ; HNOJIVO z h-a povyšuje chudobného ; ž 1 13, 7 stali sa h-m zemi ich mŕtve telá boli ako h. h-m budú na tvári zeme ; 1 6, 4; 25, 33 padne mŕtve telo človeka ako h. ani do h-a sa nehodí

4, l 20, 7 8 Náh 3, 6

HNUSOBA ak odstrániš svoje h-y odvrhnite každý h-y neodvrhli, niktorý, hnusôb pohádžem na teba tvoje h-y

! Sa

2, 8

ž Iz Jer

83, 1 1 5, 25 8, 2

Jer Ez

!Pa

A HODAVIÁŠ 3, 24; 5, 24 ; 9, 7. Ezd 2, 40

Mat

3, 1 1

Luk

1 0, 10 7, 6 1 0, 7

l Ko 1 Tm Žid Zj

15, 19 15, 9 5, 17 1 1 , 38 5, 2 12

HODEN ktorého obuv nosiť nie som h. ; Mar 1, 7. Luk 3, 1 6 . Ján 1, 27 robotník je h. svojho pokrmu nie som h., aby si vošiel robotník je h. svojej mzdy ; l Tm 5, 1 8 níe som h . volať sa tvojím synom nie som h. volať sa apoštolom hodných dvoj ej cti ktorých svet nebol h. kto je h. otvoriť knihu h. je Baránok . . . vziať moc

l Pa

A HODIÁŠ 4, 19. Neh 8, 7; 9, 5; 1 0, 1 0, 13 , 1 8

Mat

8, 13 1 0, 1 9

HODINA bol uzdravený v tú h-u ; 9, 22 ; 15, 28 ; 17, 18 bude (vám) dané v tú h-u, čo budete mať hovoriť; Mar 13, 1 1 . Luk 12, 1 2


HODINA Mat 20, 3 24, 36 42 44 25, 1 3 27, 45 Mar 1 4, 37 Luk 22, 53 Ján 2, 4 4, 21 5, 25 12, 23 l Ko 15, 30 1J 2, 18 Zj 3, 3 1O 1 4, 7 1 8, 1 0 16 2Kr 20, 1 1

138 vyšiel okolo tretej h-y o tej h-e nevie nikto ; Mar 13, 32 neviete v ktorú h-u . . . príde váš Pán v tú h-u, v ktorú sa nenazdáte; Luk 12, 40 bdejte tedy, lebo neviete dňa ani h-v o ď 6. h-y povstala tma . . . až do 9. h-y ; Mar 15, 33. Luk 23, 44 či si nevládal b dieť j ednu h-u ? toto je tá vaša h. a moc temnosti ešte neprišla moja h. ; 7, 3 0 ; 8, 20 ver mi, žena, že ide h. príde h. a je teraz prišla h „ aby bol oslávený v nebezpečenstve každú h-u deti, je posledná h. nezvieš, v ktorú h-u prijdem vytrhnem ťa z h-y pokušenia prišla h. j eho súdu v jednej h-e prišiel j eho súd v j ednej h-e je spustošené ; 19

&. HODINY slnečné h. ; Iz 38, 8

HODIŤ Á ron h-1 svoju palicu h-1 (ma) na zem hoďte ma do mora ; 1 5 vezmúc tých 3 0 strieborných h-1 som to v dome Hosp. Mar 7, 27 vziať chlieb detí a h. šteňatám 12, 42 chudobná vdova . . . h-la 2 haliere ; Luk 2 1 , 2 Luk 12, 49 oheň som prišiel h . Ján 8, 7 k t o z v á s j e bez hriechu, nech prvý hodí 59 zodvihli kamene, aby h-li do neho 1 9, 24 o môj odev h-li lós

2M 7, 10 ž 1 02, 1 1 Jan 1, 12 Za 1 1, 1 3

Jer Gal l Pt

1 6, 8 5, 21 4, 3

Mat 22, 10 11

HODOVANIE nevoj deš do domu h-a h-a a tomu p odobné keď sme chodili . . . v h-ach HODOVNÍK svadobná dvorana sa naplnila h-mi vošiel kráľ podívať sa na h-ov

Ez Zj

1 6, 10 1 8, 12

HODVÁB priodial som ťa h-om purpuru, h-u, šarlátu

IM

27, 28 41, 29 28, 1 1 30, 9 36, 3 1 66, 1 2 72, 1 6 73, 7

HOJNOSŤ h . obilia a hroznovej šťavy prij de 7 rokov veľkej h-i ; 47 budeš mať h. dobrého budeš mať h. v každej práci dáva pokrmu h . vyviedol s i n á s d o h-i bude h. obilia majú h. všetkého

5M Jób ž

ž Pr

1 1 2, 3 3, 1 0 27, 24 Luk 1 5, 1 7

Ján Fil

1 0, 1 0 4, 1 2

2Kr

6 , 25

Iz

59, 60, Mat 1 0, 21, Ján 2, IM 3M

11 8 16 12 14

15, 9 5, 7 1 2, 6 1 4, 22

lM

8, 8

9 7 1 14 14 PŠ 2 12 6, 9 38, 1 4 Iz Jer 48, 2 8 Hoz 7 , 1 1 11, 11 Náh 2, 7 Mat 3, 1 6

ž

55, 56, 68, 2, 5,

h. a bohatstvo v j eho dome naplnia (sa) tvoj e stodoly h-ou lebo h. netrvá na veky koľko nájomníkov môjho otca má h . ja som prišiel nato . . . aby mali h. viem . . . mať h. aj trpieť

HOLUB štvrtina kábu h-äcieho trusu za 5 šeklov úpime ako h-y ; Ez 7, 1 6 ako h-y d o svojich dier prostí ako h-y predávali h-y ; Mar 1 1 , 1 5 našiel v chráme predavačov . . . h-ov HOLÚBÄ vezmi mi . . . hrdličku a h. donesie . . . 2 hrdličky alebo 2 h-t ; 4M 6, 1 0 prinesie h. alebo hrdličku (vezme) dvoj e h-t ; 1 5 , 1 4 HOLUBICA (Noach) vypustil od seba h-u ; 8, 1 0, 1 2 h. nenašla miesta keby som mal krídla ako h. nemá h. ďalekých krajov na krídlach h-e, pokrytej striebrom h-o v rozsadlinách skaly moja h-o, moia b ezvadná j eho oči ako h-e j edna je moja h. lkal som ako h. ako h., ktorá hniezdi Efraim (j e) ako sprostá h. prijdú . . . ako h. zo zeme Assúra vedúc j u budú lkať ako h-c zostupoval akoby h. ; Mar 1, 1 0 . Luk 3 , 2 2 . Ján 1 , 3 2

A HON Luk 24, 13 vzdialeného 60 h-ov od Jer. 6, 1 9 ; 1 1 , 18. Zj 1 4, 20 Ján HONIŤ vstaň a hoň tých mužov zatvrdím srdce faraónovo, a bude ich h. 9 Egypťania ich h-li 3M 26, 7 budete h. svojich nepriateľov 8 5 z vás budú h. 1 00, a 1 00 z vás bude h. 10 OOO 17 budete utekať, hoci vás nebude nikto h. ; 36 5M 32, 30 oj, ako by j eden h-1 tisíc! Jaz 23, 1 0 Sud 4, 22 Barák h-1 Sizeru l Sa 24, 14 kohože h-š ? Mŕtveho psa ? Jób 1 0, 1 6 budeš ma h. ako lev 1 8, 38 h-1 som svojich nepriateľov ž lM 2M

4 4, 4 1 4, 4


HORši

139

Pr

28, 1

Zj

1 2, 13

4M

20, 22

ž

121, 1

Mat 13, 3 1 1 7, 20

bezbožní utekajú bez toho, že by Iz ich niekto h. PJ drak . . . h-1 ženu A HOR vrch H. ; 20, 23, 25, 27 ; 21, 4 ; 33, 37-41 ; 34, 7, 8. 5M 32, 50

38, 17 15 1, 4 3, 5 Rim 3, 1 4 Ef 4, 3 1

HORA pozdvihujem svoj e oči k h-m Pozri tiež heslo : Vrch

Žid Zj

12, 1 5 1 0, 9

A HO RČIČNÝ nebeské kráľ. j e podobné h-ému zrnu ; Mar 4, 3 1 . Luk 13, 1 9 . vieru ako h-é zrno ; Luk 1 7, 6

2M

1 2, 8 1 5, 23

4M

5, 9, 64, 5, 5, 8, 3,

18 11 4 4 20 23 11

ž HORE tento J., ktorý bol vzatý od vás h. Pr Iz do neba Sk Kol 3, 2 na to myslite, čo je h. Jak A HOREB 3, l prišiel k vrchu Božiemu, k H-u 14 2M 1 7, 6 na s kale na H-e 33, 6. 5M l , 2, 6 ; 4, 1 0, 1 5 ; 9, 8 ; 1 8, 1 6 ; l Kr 1 9, 1 0 29, 1 Sk 22, 3 5, 2 B., učinil s nami zmluvu na H-e 5M 11, 2 2Ko l Kr 19, 8 vrch H. ; 2Pa 5, 1 0 4, 1 8 Gal 1 06, 1 9 spravili s i a j teľa n a H-e ž Mal 4, 4 ktorému som prikázal na H-e

Sk

2M 3M 5M

1, 1 1

3, 2 6, 9 4, 1 1

30, 30 79, 5 80, 5 Iz 9, 1 8 62, 1 Jer 17, 4 Luk 24, 32 l Ko 7, 9 2Pt 3, 1 2

J_ób z

HORIEŤ videl, že hľa, ker horí oheň oltára bude vždy h. ; 6, 1 2, 13 stáli ste pod vrchom, ktorý horel ; 5 , 23; 9, 15 moja kosť horí od horúčosti dokedy bude h. tvoja žiarlivosť dokedy budeš h. hnevom bezbožnosť bude h . ako oheň dokiaľ . . . nebude h. j eho spasenie oheň . . . bude h. až na veky či nehorelo v nás naše srdce je lepšie oženiť sa . . . než h. nebesia horiac rozplynú sa

l Ko 12, 3 1 14, 39 5, 1 7 Jak 4M 2Sa 2Kr ž

25, 21, 1 0, 69,

11 2 16 10

1 1 9, 139 9, 7 59, 1 7 63, 1 5 Ez 36, 5 HORKO Rim 1 0, 2 2Ko 9, 2 Mat 26, 75 (Peter) vyjdúc von plakal h. ; 11, 2 Luk 22, 62 Zj 7, 1 6 nebude n a nich dorážať . . . nijaké h. Fil 3, 6 Kol 4, 13 HORKOSŤ lM 26, 35 (Ezavove ženy) bolí h-ou ducha Tít 2, 1 4 Izákovi 1, 20 h-ou (ma) naplnil Všemohúci Rút ! Sa 22, 2 všetci, ktorí malí h. v duši 4M 1 4, 45 7, 1 1 vravieť budem v h-i ; 1 0, 1 Jób 9, 1 8 ale ma sýti h-ami ; P J 3 , 1 5 13, 26 zapisuješ h-i proti mne 27, 2 h-ou naplnil moju dušu ; 2Kr 2 1 , 1 1 lM 49, 23 Mat 12, 45 Pr 1 4, 1 0 srdce zná h . svojej duše 27, 64 27, 7 lačnej duši je každá h. sladkou 5, 1 4 3 1 , 6 víno tým, ktorí majú h. v duši Ján Iz

h. sa mi zmenila na pokoj budem chodiť . . . s h-ou svojej duše ona sama je plná h-i obkľúčil ma h-ou ktorých ústa s ú plné . . . h-i h . a prchkosť . . . nech j e odňaté od vás aby nevyrástol nejaký koreň h-i (knižka) spôsobí ti h. HORKÝ nekvasené chleby ; s h-mi zelinami nemohli piť vodu z Mary, lebo bola h-á v ruke kňaza bude h-á voda s h-mi bylinami budú j esť baránka namierili svoju strelu, h-é slovo j ej koniec je h. kladú h-é za sladké a sladké za h-é vidím, že si v h-ej žlči či azda prameň . . . dáva sladkú i h-ú vodu ? a k máte h-ú závisť a svár HORLIŤ veľmi som h-1 z a Hosp. ; 1 4 horliac za Boha ako aj vy h-m za vás horlivosťou Božou dobre j e h . v dobrom HORLIVE ; HORLIVO snažte sa h. o lepšie dary; 1 4, l snažte sa h., aby ste prorokovali modlil sa h . , žeby nepršalo HORLIVOSŤ keď sa rozhorlil mojou h-ou Saul hľadal ich pobiť vo svojej h-i vidz moju h. z a Hospodina zožiera (ma) h . z a tvoj dom ; (Ján 2, 17) moja h. ma ničí h. Hospodina Zástupov to učiní odial s a h-ou ako plášťom k d e j e tvoja h. budem hovoriť v ohni svojej h-i ; 6 majú h. Božiu z vás pošlá h. popudila mnohých horlím za vás h-ou Božou podľa h-i prenasledovateľ cirkvi dávam (mu) svedoctvo, že má veľkú h. ľud zvláštny, h . dobrých skutkov A HORMA prenasledovali ich až do H-y ; 5M 1, 44

HORŠÍ Manasses . . . robil h-ie o d všetkého posledné veci . . . bývajú h-ie ; Luk 1 1, 26 bude posledný blud h. ako prvý nehreš, aby sa t i nestalo niečo h-ie


HORÚCI lM

l Tm 5, 8 2Tm 3, 1 3 2, 2 0 2Pt

j e h. ako neveriaci zlí ľudia . . . budú spieť k h-iemu posledné veci (sú) h-ie ako prvé

Zj

HORÚCI nie si ani studený ani h. Bárs by si 2M bol studený alebo h. ; 1 6

IM 5M Iz L uk

3, 1 5

31, 40 2 8 , 22 49, 1 0 12, 55

3 M 26, 1 6 Mat 8 , 1 4 15 Ján Sk Mat Mat Mar Ján

4, 52 28, 8 21, 21, 11, 12,

9 9 9 13

Iz 1, 3 Mat 13, 27 52 20, 1 1 2 1 , 33 24, 43 lM

2, 7 22 3, 8 4, 4 15 16 26 6, 5 6 7 8, 20 21 11, 5 8 12, 7 7 17 1 4, 22 15, 6 17, l 18, 1 4 24, 1 25, 2 1 26, 2 8

HORÚČAVA vo dne ma stravovala h . H. ť a bude biť . . . h-ou nebude na nich biť h. hovoríte, že bude h., a býva HORÚČKA uvediem na vás . . . h-u ; 5M 28, 22 videl j eho svokru, že leží a má h-u ; Mar 1, 30. Luk 4, 3 8 hneď j u opustila h. ; Mar 1 , 3 1 . Luk 4 , 3 9 včera o 7. hodine ho opustila h . otec Publiov ležal trápený h-ou A HOSANNA h. v Synovi D ávidovo m ; 1 5 h . na výsostiach ; Mar 1 1, 1 0 kričali a hovorili : H . h., požehnaný, ktorý prichádza

HOSPODÁR vôl zná svojho h-a pristúpili sluhovia h-ovi je podobný človeku h-ovi ; 20, 1 reptali proti h-ovi človek-h., ktorý vysadil vinicu keby h. vedel ; Luk 1 2, 39 HOSPODIN H. Boh utvoril Adama . . . z o zeme H. Boh vybudoval rebro počuli hlas H-a Boha H. pohliadol milostive na Á bela H. položil znamenie na Kaina vyšiel Kain spred tvári H-ovej začali vzývať meno H-ovo H. videl, že sa množí zlosť H. ľutoval, že učinil človeka H. riekol : Zahladím človeka Noach postavil H-ovi oltár H. zavoňal príj emnú vôňu zostúpil H., aby videl mesto rozptýlil (ich) H. odtiaľ po tvári celej zeme H. sa ukázal Abramovi (Abram) postavil tam oltár H-ovi ; 8 H. bil faraóna veľkými ranami pozdvihol som svoju ruku k H-ovi 3M uveril H-ovi, a on mu to počítal za sprav. ukázal sa mu (Abr.) H. j e azda nejaká vec nemožnou H-ovi H. požehnal A braháma ; 35 Izák sa pokorne modlil H-ovi vidíme zrejme, že je H. s tebou

28, 1 3 16 30, 2 7 39, 2 49, 1 8 4, 31 5, 2 6, 2 7, 5 8, 8 1 0, 8 16 20 11, 3 1 2, 27 29 51 1 3, 3 6 13, 2 1 1 4, 1 0 14 31 1 5, 1 2 3 18 26 1 7, 2 15 18, 1 1 1 9, 20 20, 2

23, 25 32, 5 32, 1 1 14 26 34, 5 6 14 28 5, 6 1 9, 2 20, 26 24, 16 27, 30

ja som H., Boh Abraháma naozaj je H. na tomto mieste badám, že ma H. žehnal pre teba H. bol s Jozefom ; 39, 3, 2 1 , 23 na tvoj e spasenie očakávam H- e ! H. navštívil synov IzraeJoyých · faraón odpovedal : Kto je Hospo­ din . . . neznám H-a j a som H. ! 6, 6, 29 zvedia Egypťania, že ja som H. modlite sa H-ovi, aby odstránil žaby iďte, slúžte H-ovi, svojmu Bohu ! ; 1 0, 24 ; 12, 3 1 zhrešil som proti H-ovi H. zatvrdil srdce faraónovo ; 1 0, 27 ; 1 1 , 1 0 ; 1 4, 8 H. dal ľudu milosť to je bitná obeť pesaclm H-ovi H. pobil všetko prvorodené ; 1 3, 1 5 H. vyviedol synov Izr. silnou rukou vás vyviedol H. ; 1 3, 9, 1 4 siedmeho dňa bude slávnosť H-ova ; 32, 5 H. išiel pred nimi kričali synovia Izr. k H-ovi ; Sud 6, 6, 7 H. bude bojovať za vás ; 25. 5M 1 , 30 verili H-ovi i Mojžišovi spievať budem H-ovi moj ou piesňou je H. H. je udatný bojovník; H. j e j eho meno H. bude kraľovať ja H. som ten, ktorý ťa uzdravuje prečo pokúšate H-a ? H. môj prápor H. (je) väčší nad všetkých bohov H. zostúpil na vrch Sinai ja som H., tvoj Boh ; 5. 3M 1 8, 2, 4-6, 30 ; 1 9, 3, 4, 1 0, 25, 3 1 , 35, 3 6 ; 20, 7, 24 ; 23, 22 ; 24, 22 ; 25, 1 7, 38, 55 ; 26, l, 1 3, 44. ž 81, 1 1 budete slúžiť H-ovi zajtra bude slávnosť H-ova Mojžiš prosil pokorne H-a H. ľutoval zlého, o ktorom hovoril kto je H-ov nech pristúpi ku mne ! a zavolal menom : HOSPODIN H. idúc popri ňom volal : H., H. H., ktorého meno je Ž iarliVÝ bol tam s H-om 40 dní dovedie H-ovi svoj u obeť j a som svätý, H., váš B. lebo svätý som j a H. kto by rúhavo urážal meno H-ovo, zomrie každý desiatok zeme . . . je H-ov, j e svätým H-ovi


HOSPODIN

141 4M

1, 1 H. hovoril Mojžišovi na púšti ! Sa Sinai 6, 24 nech ťa požehná H. 25 nech dá H. svietiť na teba 26 pozdvihne H. na teba svoju tvár I O, I O ja som H., váš B. ; 15, 4 1 1 1, 25 H. zostúpil v oblaku 1 4, 9 ale s nami je H. I 8 H. je dlho zhovievajúci 42 nie je H. medzi vami 23, I 6 H. sa stretol s Balámom 27, 5 Mojžiš predložil ich vec H-ovi 5M 1, 3 2 neverili ste H-ovi 3 , 2 6 H. sa veľmi rozhneval na mňa ; ž 78, 2 1 4 , 24 H . , tvoj B . , j e spaľujúci oheň 3 I H., tvoj B., je silný B. ľútostivý 3 9 H. je B. na nebi hore i na zemi 5, 2 H., náš B., učinil s nami zmluvu 6 ja som H., tvoj B. 6, 4 H. náš B. je j eden H. 5 milovať budeš H-a ; 1 1, 1 1 2 aby si nezabudol na H-a 1 3 H-a, svojho Boha, sa budeš báť I 6 nebudete pokúšať H-a 2 I H. nás vyviedol z Egypta; 26, 8 7 , 2 I H., tvoj B., je v tvojom strede 8 , 1 1 vystríhaj sa, aby si nezabudol na H-a 1 8 budeš pamätať na H-a 9, 24 protivili ste sa H-ovi 10, I2 aby si sa bál H-a 1 1, 23 vyženie H. všetky tie národy I2, 1 2 radovať sa budete pred H-om ; 1 8 I3, I 8 budeš počúvať na hlas H-a ; 27, 1 0 I 8 , 2 H . j e jeho dedičstvom 20, I H., tvoj B., je s tebou 2Sa 26, 7 H. uslyšal náš hlas 30, 1 6 aby si miloval H-a ; 20 3 I , 6 H., tvoj B., ide s tebou 8 H., on pôjde pred tebou Joz 2, 24 H. dal celú zem do našej ruky I O, 1 4 H. bojoval za Izraela 22, 5 milovať H-a, svojho Boha 31 dnes sme poznali, že je medzi nami Hospodin 23, 9 H. vyhnal spred vašej tvári veľké národy 24, 1 4 preto teraz sa bojte H-a 1 5 ja a môj dom budeme slúžiť H-ovi ; 21 23 nakloňte svoje srdcia k H-ovi 24 H-ovi, svojmu Bohu, budeme slúžiť Sud 1 , 1 9 H. bol s Júdom 2, 1 2 opustili H-a, Boha ; 1 O, 6 15 bola ruka H-ova proti nim 5, 3 H-ovi ja budem spievať! 6, 1 2 H. s tebou, udatný mužu! 1 3 ak je H. s nami, prečo 7 , 1 8 poviete : Za H-a a za Gedeona; 20 8 , 23 H. bude panovať nad vami 1 6, 20 nevedel, že H. odišiel od neho Rút 2, 4 nech ťa požehná H. !

1, 5 15 28 2, 1 2 6 7 10 3, 4 7 8 21 6, 2 0 7, 12 11, I3 I 2, 9 I8 22 24 I4, 6 I5, 35 I 6, 7 I4 18 17, 3 7 37 46 47 20, 23 24, 1 2 28, 6 17 7, I 7, 8

8, 6 12, 15 22, 2 19 29 32

H. bol zavrel jej život; 6 vylievam svoju dušu pred H-om je vyprosený pre H-a moje srdce plesá v H-ovi nie je svätého, ako je H. H. usmrcuje i oživuje H. ochudobňuje i obohacuje H. bude súdiť končiny zeme zavolal H. na Samuela Samuel ešte neznal H-a porozumel Éli, že H. volá chlapca H. sa zjavil Samuelovi kto bude môcť obstáť pred H-om až potiaľto nám pomáhal H. dnes učinil H. spasenie v Izr. zabudli na H-a ľud sa veľmi bál H-a H. neopustí svojho ľudu len sa bojte H-a a slúžte mu H-ovi nie je ťažko zachrániť H. ľutoval, že učinil Saula kráľom H. hľadí na srdce desil ho zlý duch, poslaný od H-a ; 1 9, 9 H. j e s ním (s Dávidom) ; 1 8, 1 4 H . , ktorý ma vytrhol z moci ľva iď, a H. bude s tebou dnes ťa vydá H. do mojej ruky pretože boj je H-ov H. bude svedkom medzi mnou a medzi tebou ; 42 H. nech súdi medzi mnou a medzi tebou Saul sa dopytoval H-a, ale H. mu neodpovedal H. odtrhol kráľ. od teba H. mu dal odpočinutia ; 2Pa 15, 15 Hospodin Zástupov ; 7, 26, 27. IPa 1 7, 7. Ž 24, 1 0 ; 46, 8, 1 2 ; 84, 2 , 1 3 ; 89, 9. Iz 1 , 2 4 ; 2 , 1 2 ; 3 , 1 , 1 5 ; 5, 7 , 1 6, 24 ; 6 , 3 , 5 ; 8 , 13, 1 8 ; 9 , 7 , 13, 1 9 ; 1 0, 1 6, 23, 24, 26, 33 ; 14, 27 ; 18, 7; 2 1 , 1 0 ; 22, 5, 1 2, 1 4, I 5 , 25 ; 24, 23 ; 3 1 , 4, 5 ; 37, 1 6 ; 44, 6; 48, 2 ; 5 1 , 1 5 ; 54, 5. Jer 2 , 1 9 ; 5 , I 4 ; 6, 6, 9; 7, 3; 8, 3 ; 9, 15, 17; 1 1 , 1 7, 20, 22 ; 1 5, 1 6 ; 1 6, 9 ; 1 9, 3 , 1 1 , 1 5 ; 23, 1 5 , 36 ; 25, 8, 27-29 ; 26, I S ; 27, 4, 1 8, 1 9, 21 ; 28, 2 ; 29, 8, I7, 25 ; 30, 8; 3 1 , 23, 35 ; 32, 15, 1 8 ; 33, 1 1 ; 35, I 7-I 9 ; 38, 1 7 ; 42, I 5 , 1 8 ; 44, 2 , 7 , 1 1 , 25 ; 46, I 8, 25 ; 48, 1, I 5 ; 49, 5, 26, 35 ; 50, 1 8, 25, 33, 34 ; 5 1 , 5, 1 4, 1 9, 57, 58. Hoz I 2, 5. Am 9, 5. Hab 2, 13. Za 6, 15. Mal 2, 7, 8 H. chránil Dávida ; l Pa 1 8, 6 H. ranil dieťa H. je mojou skalou; Ž 1 8, 3 ; 1 9, 5 H. mi bol oporou ; Ž 1 8, 1 9 t y s i mojou sviecou, H-e kto je silným Bohom krome H-a


HOSPODIN 2Sa

22, 47

l Kr

3, 3 5 8, 23 61 18, 39 1 9, 4 2Kr 6, 27 1 7, 33 39 1 8, 7 l Pa 1 6, 1 1 29 1 7, 20 22, 1 6 2Pa 13, 1 0 12 18, 18 19, 7 11 20, 29 25, 9 31, 32, Ezd 3, 6, Neh 8,

Jób

10 8 11 21 6 6 9, 4 5 6 1, 7 21

38, 1 42, 1 9 10 Ž alm 1 , 6 2, 2 11 3, 2 4 6 8 9 4, 4 6 9 5, 4 7 9 13 6, 2 3

žij e H., a nech j e požehnaná moja Ž skala ; Ž 1 8, 47 Š alamún miloval H-a ukázal (sa) H. Š alamúnovi ; 9, 2 H-e, Bože Izr., niet tebe podobného nech je celé vaše srdce s H-om povedali : H. j e B . ! H. j e Boh! H-e, vezmi moju dušu ak ti nepomôže H. H-a sa báli a svojim bohom slúžili H-a, svojho Boha, sa budete báť H. bol s ním (s Ezechiášom) hľadajte H-a a j eho silu vzdajte H-ovi česť j eho mena H-e, nikto nie j e tebe rovný vstaň a rob, a H. nech je s tebou ale naším Bohom j e H. nebojujte s H-om, Bohom videl som H-a sedieť na j eho tróne u H-a, nášho Boha, niet neprávosti H. bude s tým, kto bude dobrý H. bojoval proti nepriateľom Izr. H. má toľko, že ti môže dať omno­ ho viac H. požehnal svoj ľud s nami j e H. , náš B. chváliac a oslavujúc H-a hľadajúc H-a, Boha Ezdráš dobrorečil H-ovi poklonili sa H-ovi tvárou k zemi kričali veľkým hlasom k H-ovi vstaňte a dobrorečte H-ovi ty si, ó, H-e, ty si sám j ediný ! ; 7 H. riekol Satanovi ; 2, 2 H. dal, H. vzal. Nech je požehnané meno H-ovo odpovedal H. Jóbovi ; 40, 6 odpovedal Jób H-ovi H. prijal tvár Jóbovu H. navrátil to, čo bolo odňaté Jóbovi H. zná cestu spravodlivých kniežatá sa spolu radia proti H-ovi ; (Sk 4, 26) slúžte H-ovi v bázni H-e, ako mnoho je mojich pro­ tivníkov ty, ó, H-e, si štítom lebo ma H. podporuj e povstaň, ó, H-e, zachráň ma ; 7, 7 ; 1 0, 1 2 H-ovo j e spasenie H. učiní zvláštnu vec . . . H. vy­ slyší nadejte sa na H-a ty, H-e, mi sám dáš bývať bezpečne H-e, ráno počuj môj hlas ; 2 človek krvi a ľsti sa oškliví H-ovi H-e, voď ma požehnáš sprav., ó, H-e H-e, nekáraj ma vo svojom hneve zmiluj sa nado mnou, H-e . . . uzdrav ma, H - e ; 9, 1 4

142 6, 5 9 10 7, 9 18 s, 2

9, 8 10 11 12 21 1 0, 1 3 16 11, 1 4 5 7 1 2, 2 7 13, 2 4 6 1 4, 2 5 6 15, l 1 6, 5 7 8 18, 2 7 21 22 31 42 1 9, 8 9 10 20, 2 7 8 21, 2 8 10 22, 9 24 27 29 23, 1

navráť sa z ase, H-e H. počul hlas môjho plaču počul H. moju pokornú prosbu ; H. prij al moju modlitbu H. bude súdiť národy. Súď ma, H-e oslavovať budem H-a ; 9, 2; 1 05, 1 H-e, náš Pane, aké slávne j e tvoj e meno ; 1 0 H . tróni n a veky H. bude vysokým útočišťo m ; 9 1 , 9 neopustíš tých, ktorí ťa hľadajú, ó, H-e spievajte žal my H-ovi ; 27, 6 ; 30, 5 ; 98, 5 . Iz 1 2, 5 pusti na nich strach, ó, H-e prečo, ó, H-e, stojíš zďaleka ? lakomec sa r úha, popudzuj e H-a H. je Kráľo m na večné veky k H-ovi sa utiekam H .., ktorý má svoj trón na nebesiach H. skúša spravodlivého H. je spravodlivý zachráň, ó, H-e ; 20, 1 0 slová H-ove s ú čisté až dokedy, ó, H-e ? ! 6, 4 pohliadni, ozvi sa mi, H-e spievať budem H-ovi ; 96, 1, 2 ; 1 04, 33 H. pozeral z nebies na synov človeka ; 33, 1 3 ; 1 02, 20 H. je v pokolení sprav. H. je j eho útočišťom H-e, kto bude pohostíniť v tvojom stane ? H. je čiastkou môjho údelu dobrorečiť budem H-ovi ; 26, 1 2 ; 34, 2 vždy si predstavujem H-a pred sebou srdečne ť a milujem, ó , H-e vo svojej úzkosti som volal na H-a H. mi odplatil p odľa mojej sprav. ; 25 ostríhal (s om) cesty H-ov e reč H-ova je čistá volali na H-a, ale sa im neozval zákon H-ov je d okonalý . . . sve­ dectvo H-o verné ustanovenia H-e sú priame . . . pri­ kázanie H-ovo je čisté bázeň H-a je čistá . . . súdy H-ove sú pravda nech sa ti ozve H. v deň súženia H. zachraňuje s vojho pomazaného my si priponúname meno H-a H-e, v tvoj ej sile sa raduj e kráľ kráľ sa nadej e na H-a H. ich pohltí vo svojom hneve hovoria : Uvalil svoju vec na H-a vy, ktorí sa bojíte H-a ktorí hľadajú H-a, budú ho chváliť H-ovo je kráľovstvo H. je môj pastier


HOSPODIN

143 ž

H-ova je zem kto vystúpi na vrch H-ov H., vojenný hrdina H. Zástupov, on je Kráľom slávy k tebe, ó, H-e, pozdvihujem svoju dušu 4 daj mi znať, ó, H-e, svoj e cesty 8 dobrý a priamy je H. 1 1 pre svoj e meno, H-e, odpusti 15 moje oči hladia vždycky k H-ovi 26, 1 nadejem sa na H-a ; 3 1 , 7, 1 5 2 skús ma, H-e 27, 1 H. je mojím svetlom . • . H. j e pevnosťou 4 j edno si žiadam od H-a . . . aby som mohol bývať v dome H-ovom 7 počuj, H-e môj hlas 8 hľadám tedy, H-e, tvoj u tvár 10 H. ma privinie k sebe 1 1 vyuč ma, H-e ; 86, 1 1 1 4 očakávaj na H-a 28, 1 na teba, H-e, volám ; 3, 5 7 H. je mojou silou 29, 1 vzdajte H-ovi slávu ; 2 3 hlas H-ov ; 29, 4, 5, 7-9 1 0 H. trónil nad potopou 1 1 H. dá silu svojmu ľudu 1 1 H . požehná svoj ľud 30, 2 vyvyšovať ťa budem, H-e 9 na teba, H-e, som volal 1 1 H-e, buď mi pomocníkom! 3 1 , 2 k tebe, H-e, sa utiekam 6 lebo si ma vykúpil, H-e 10 zmiluj sa nado mnou, H-e ; 4 1 , 1 1 2 4 milujte H-a . . . H . ostríha verných 32, 5 vyznám H-ovi svoj e prestúpenia 1 1 radujte sa v H-ovi 33, 1 plesajte, sprav. , v H-ovi ! 2 oslavujte H-a 4 slovo H-ovo j e priame 5 zem je plná milosti H-ovej 6 slovom H-ovým učinené sú nebesia 8 nech sa bojí H-a celá zem 10 H. ruší radu národov 1 1 rada H-ova stojí na veky 12 blah. národ, ktorého je H. Bohom 18 oko H-ovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja 20 naša duša čaká H-a 34, 3 v H-ovi sa bude chváliť moja duša 4 zvelebujte so mnou H-a 5 hladal som H-a, a ohlásil sa mi 9 okúste a vidzte, že dobrý je H. 10 bojte sa H-a 11 ktorí hľadajú H-a, nebudú mať nedostatku 16 oči H-ove hladia na sprav. 18 keď volajú, H. počuj e 19 H. je blízky tým, ktorí sú skrúš. srdca 20 zo všetkého toho ho vytrhuje H. 23 H. vykúpi dušu svojich služobníkov 35 , 9 moja duša bude plesať v H-ovi

24, 1 3 8 10 25, 1

ž

35, 1 0 36, 6 37, 3 4 5 9 17 18 20 23 24 28 34 39 38, 2 16 22 39, 5 40, 2 5 6 14 14 9 8 3 17 23 56, 1 1 59, 9 64, 1 1 68, 2 1 69, 1 4 41, 42, 46, 47, 55,

17 34 70, 2 6 71, 1 5 73, 28 75, 9 77, 1 2 79, 5 84, 2 12 13 85, 2 8 86, 1 6 87, 2 88, 2 10 15 89, 7 90, 1 3 92, 2

H-e, kto je tebe podobný H-e, tvoja milosť sahá až do nebies nadej sa na H-a kochaj sa v H-ovi . uvaľ na H-a svoju cestu ktorí očakávajú na H-a, zdedia zem kto podopiera sprav„ je H. H. zná dni bezúhonných nepriatelia H-ovi sa pominú od H-a sú stavané kroky muža H. podopiera jeho ruku H. miluje súd očakávaj na H-a spasenie sprav. je od H-a H-e, nekáraj ma na teba, H-e, očakávam neopustí ma, H-e daj mi znať, ó, H-e, môj koniec túžobne som očakával na H-a blah. muž„ ktorý položil H-a za svoju nádej veľké sú tvoje divy, ktoré si ty učinil, H-e H-e, ponáhľaj sa mi na pomoc nech je požehnaný H. ; 72, 1 8 v o dne prikáže H. svoj ej milosti H. Zástupov je s nami ; 1 2 lebo H., hrozný H. ma zachráni uvrhni na H-a svoj e bremä H-om sa budem chváliť ale ty, H-e, sa im smej eš sprav. sa bude radovať v H-ovi H., Pán, má východiská zo smrti k tebe odosielam svoju modlitbu, H-e ozvi sa mi, H-e H. počuj e chudobných H-e, ponáhľaj sa mi na pomoc H-e, neodkladaj k tebe, H-e, sa utiekam ty si mojím očakávaním, Pane, H-e H-a som učinil svojím útočišťom kalich je v ruke H-ovej rozpomínať sa budem na skutky H-ove až dokedy sa budeš hnevať, H-e ? aké milé sú tvoje príbytky, H-e ľúbeznosť a slávu udieľa H . H - e Zástupov, blah. človek, ktorý sa nadej e na teba H-e, ty si bol kedysi láskavý ukáž nám, H-e, svoju milosť nakloň, H-e, svoje ucho počuj , H-e, moju modlitbu H. miluje brány Siona H-e, Bože môjho spasenia volám na teba, H-e, každý deň ; 1 4 prečo, ó , H-e, zamietaš moju dušu kto na nebi môže sa prirovnať H-ovi ? navráť sa, H-e ! dobre je oslavovať H-a


HOSPODIN ž

92, 5 6 93, 4 94, 3 11 17 22 95, 1 96, 5 9 97, 9 10 98, 99,

1 00, 101,

12 1 2 2 6 5 9 1 2 5 1

1 02, 2 13 17 1 03, 1 6 8 13 19 104, 1 31 34 105, 4 106, 1 106, 4 47 48 107, 6 15 109, 26 30 1 1 0, 1 . 4 111, 4 10 1 1 2, 1

lebo si ma obveselil, H-e ž velké sú tvoje skutky, H-e ; 1 04, 24; l l l, 2 H. kraľuje . . . H. sa obliekol ; 96, 1 0 ; 9 7 , 1 ; 99, 1 silnej ší j e na výsosti H. H-e, dokedy budú plesať b ezbožní H. zná myšlienky ľudí keby mi H. nebol býval pomocou H. mi je vysokým hradom ; 1 8, 3 poďte, plesajme H-ovi H. učinil nebesia klaňajte sa H-ovi ty, H-e, si ten Najvyšší ; 92, 9 vy, ktorí miluj ete H-a, majte v ne­ návisti to, čo j e zlé radujte sa, sprav., v H-ovi spievajte H-ovi novú pieseň; 1 49, 1 H. oznámil svoj e spasenie veľký je H. na Sione volávali na H-a, a on ich vyslýchal vyvyšujte H-a ; 9 H., náš B., j e svätý pokrikujte H-ovi radostne slúžte H-ovi s radosťou H. je dobrý tebe, H-e, budem spievať žalmy ; 1 08, 4 H-e, počuj moj u modlitbu ty, H-e, trváš na veky H. vystaví Sion dobroreč, moja duša, H-ovi ; 1 03, 2, 20, 2 1 , 22 ; 1 04, 1, 36 H. činí to, čo je sprav. milosrdný j e H. tak sa zľutováva H. nad tými, ktorí sa ho boja H . postavil svoj trón na nebesiach H-e, môj Bože, si veľmi veľký nech je sláva H-ova na veky! ja sa budem radovať v H-ovi hľadajte H-a a j eho silu oslavujte H-a, lebo je dobrý ; 1 07, 1 ; l l 8, 1 , 29 ; 1 36, 1 . Jer 33, 1 1 pamätaj na mňa, H-e zachráň nás, H-e požehnaný H„ B . Izraelov kričali vo svojom súžení na H-a ; 1 07, 13, 1 9 nech oslavujú H-a pre j eho milosť; 1 07, 21, 31 pomôž mi, H-e veľmi budem oslavovať H-a ; 1 1 1 , 1 H. riekol môjmu Pánovi H. prisahal a nebude želieť milostivý a ľútostivý je H. ; 1 1 6, 5 ; 1 45, 8 počiatok múdrosti je bázeň H-ova ; Pr 9, 1 0 blah. človek, ktorý sa bojí H-a ; 1 28, 1

144 1 1 3, 2 4 5 l l 5, 1 9 10 11 12 17 18 1 1 6, 1 4 6 12 14 17 1 1 7, 1 1 1 8, 5 6 7 8 10 13 14 15 17 18 23 24 25 27 1 1 9, 3 1 52 64 75 89 1 07 126 137 151 166 1 74 1 20, 1 2 121, 2 5 7 1 23, 3 1 24, 1 6 1 25, 4 1 26, 1

chváľte, služobníci H-ovi, chváľte meno H-ovo ; 3 nech je požehnané meno H-ovo H. je vysoký nad všetky národy kto je ako H„ náš B . H-e, nie nám, a l e svojmu menu Izraelu, ty sa nadej na H-a dom Áronov, nadejte sa na H-a vy, ktorí sa bojíte H-a, nadejte sa na H-a H . bude pamätať n a nás nie mŕtvi budú chváliť H-a my budeme dobrorečiť H-ovi milujem H-a, lebo H. počul môj hlas H-e, vysloboď moju dušu H. ostríha prostých čím sa odplatím H-ovi splním H-ovi svoj e sľuby ; 1 8 budem vzývať meno H-ovo chváľte H-a, všetky národy z úzkosti som volal na H-a, a vy­ slyšal ma ; H. H. je so mnou; nebudem sa báť H. je so mnou lepšie j e utiecť sa k H-ovi ako dúfať v človeka ; 9 v mene H-ovom ich posekám ; l l 8, l l , 1 2 H. m i pomohol mojou silou a piesňou je H. pravica H-ova činí silu ; 1 6 budem rozprávať skutky H-ove bol ma potrestal H. od H-a sa to stalo a je to divné toto je deň, ktorý učinil H. prosím, H-e, spas ! Prosím, H-e, daj zdaru H. je B. a svieti nám H-e, nedaj , aby som sa musel hanbiť pamätám, H-e, na tvoje súdy tvojej milosti, H-e, je plná zem viem, H-e, že tvoj e súdy sú sprav. H-e, tvoje slovo stojí na veky H-e, obživ ma podľa svojho slova čas konať pre H-a ty si spravodlivý, H-e ty si blízky, H-e očakávam na tvoje spasenie, H-e túžim po tvojom spasení, H-e na H-a som volal vo svojom súžení H-e, vytrhni moju dušu moj a pomoc je od H-a H. je tvojím strážcom. H. tvojou tôňou H. ťa bude ostrihať ; 8 zmiluj sa nad nami, H-e keby s nami nebol býval H. ; 2 požehnaný H„ ktorý nás nedal za korisť učiň dobre, H-e, dobrým keď viedol H. späť zajatých


HOSPODIN

145 ž

veľké veci učinil s nimi H. ; 3 ž navráť, H-e, našich zajatých ak nebude H. stavať dom ak nebude H. strážiť mesto dedičstvo od H-a sú synovia nech ťa požehná H. H. je spravodlivý Pr dobrorečíme vám v mene H-ovom z hlbín volám na teba, H-e ak budeš hľadieť na neprávosti, H-e očakávam na H-a Izr„ čakaj na H-a, lebo u H-a j e milosť; 1 3 1 , 3 H-e, nepozdvihlo sa moje srdce 131, 132, 1 H-e, pamätaj na Dávida 1 1 H. prisahal Dávidovi 1 3 H. si vyvolil Sion 134, 1 dobrorečte H-ovi, všetci služobnici H-ovi ; 135, 19, 20 3 nech ťa požehná H. zo Siona 135, 1 chváľte meno H-ovo, chváľte, slu­ žobníci H-ovi 3 chváľte H-a, lebo je dobrý H. 4 lebo Jakoba si vyvolil H. 6 H. činí všetko, čo sa mu ľúbi 1 3 H-e, tvoja pamiatka na pokolenie 1 4 H. bude súdiť svoj ľud 138, 5 budem spievať o cestách H-ových 6 H. je vysoký ale vidí poníženého 8 H. dokoná za mňa. H-e, tvoja milosť trvá na veky 139, 1 H-e, preskúmal si ma a poznal 4 H-e, ty to vieš všetko 140, 7 počuj, H-e, hlas mojich . . . prosieb 8 H-e, Pane, silo môjho spasenia 1 4 1 , 1 H-e, volám na teba ; 1 42, 2 3 postav, H-e, mojim ústam stráž 8 k tebe, H-e, Pane, sú obrátené moj e oči 142, 6 kričím na teba, H-e 143, 1 H-e, počuj moj u modlitbu 1 1 pre svoje meno H-e, ma obživ 144, 3 H-e, čo je človek 1 5 blah. ľud, ktorému je H. Bohom 1 45, 3 veľký je H. ; 48, 2 9 H. je dobrý 1 4 H. podopi era všetkých padajúcich 1 7 H. je spravodlivý 1 8 H. je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú 20 H. ostriha všetkých, ktorí ho milujú 146, 1 chváľ, moja duša, H-a 2 chváliť budem H-a 7 H. oslobodzuje väzňov 8 H. otvára oči slepým. H. narovnáva zohnutých 8 H. miluje spravodlivých 9 H. ostríha pohostínov 1 0 H. kraľuje na veky 147, 2 staviteľom Jer. je H. 6 H. pomáha pokorným 7 spievajte H-ovi chválu! 1 26, 2 4 1 27, 1 1 3 1 28, 5 129, 4 8 130, 1 3 5 7

147, 1 1 1 48, 1 49, 150, 1,

12 l 4 6 7

2, 6 3, 5 7 9 11 12 19 26 32 33 5, 2 1 6, 16 8, 22 1 0, 3 22

1 1, 1 2, 1 4, 1 5,

27 29 1 22 26 27 9

25 29 1 6, 1 2 3 4 9 20 1 7, 3 1 8, 1 0 1 9, 1 4 23 20, 1 2 22 24 21, 2 3 30 31 22, 2 19 24, 2 1 29, 25 26 30, 9 3 1 , 30

H. má záľubu v tých, ktorí sa ho boja vychvaľuj Jeruzaleme, H-a chváľte H-a ; 7 H. má záľubu vo svojom ľude každý duch nech chváli H-a bázeň H-ova je počiatkom zná­ mosti H. dáva múdrosť nadej sa na H-a boj sa H-a a odstúp od zlého cti H-a zo svojho majetku môj synu, neopovrhuj kázňou H-ovou ; (Žid 1 2, 5) toho, koho miluje H„ karhá ; (Žid 1 2, 6) H. múdrosťou založil zem H. bude tvojou dôverou ohavnosťou je H-ovi prevrátenec zlorečenstvo H-ov o je v dome bez­ božného cesty človeka sú pred očami H-ovými toto šestoré nenávidi H. H. sí ma nadobudol H. nedá lačnieť duši sprav. požehnanie H-ovo je to, čo obo­ hacuje bázeň H-ova pridáva dni cesta H-ova j e pevnosťou falošná váha je ohavnosťou H-ovi lživé rty sú ohavnosťou H-ovi v bázni H-ovej je pevná nádej bázeň H-ova je prameňom života ohavnosťou H-ovi je cesta bez­ božného dom pyšných vytrhne H. H. je ďaleko od bezbožných od H-a je odpoveď jazyka kto spytuje duchov, je H. uvaľ na H-a svoj e diela H. učinil všetko pre samého seba H. riadi j eho krok kto sa nadej e na H-a, je blah. kto skúša srdcia, je H. meno H-ovo je pevnou vežou od H-a rozumná žena bázeň H-ova je na život ucho, ktoré čuje . . . učinil H. očakávaj na H-a, a pomôže ti od H-a sú kroky muža kto spytuje srdcia, je H. sprav. a súd má radšej H. ako obeť nie je „ . rady proti H-ovi záchrana je H-ova ten, ktorý ich všetkých učinil, je H. aby bola tvoja nádej v H-ovi boj sa H-a, môj synu kto sa nadeje na H-a, bude po­ výšený od H-a je súd každého človeka a nepovedal : Kto je H. ? žena, ktorá sa bojí H-a


HOSPODIN Iz

1, 9 28 2, 1 1 3, 8 14 4, 2 5, 7 6, 3 5 8, 1 7 9, 13 12, 1 2 1 4, 5 32 19, 1 21 24, 23 25, 1 26, 4 12 16 30, 1 8 18 33, 2 22 34, 2 6 16 37, 1 7 38, 20 40, 3 28 31 41, 4 42, 1 0 13 43, 1 1 15 44, 24 45, 5 24 49, 1 13 14 50, 7 51, 3 52, 9 53, 6 54, 1 3 55, 6 58, 9 11 14

keby nám H . Zástupov nebol z a nechal ; (Rim 9, 2 9 ) . tí, ktorí opúšťajú H-a, zahynú bude vyvýšený len sám H. ; 1 7 ; 5 , 1 6 ; 33, 5 ich skutky sú proti H-ovi H. prijde so súdom bude mládnik H-ov na krásu vinicou H-a Zástupov je dom Izr. svätý, svätý, H. Zástupov moj e oči videli Kráľa H-a Zástupov budem očakávať na H-a H-a Zástupov nehľadajú oslavujem ťa, H-e mojou piesňou je Hospod-H. H. polámal palicu bezbožných H. pevne založil Sion H. sa nesie na hustom oblaku Egypťania poznajú H-a H. Zástupov bude kraľovať H-e, ty si môj B . nadejte s a na H - a . . . pretože v Hospod-H-ovi je skala H-e, ty nám spôsobíš pokoj H-e, v súžení ťa hľadali bude očakávať H., aby sa zmiloval H. je Bohom súdu H-e, zmiluj sa nad nami H. náš sudca, H. náš zákonodarca, H. náš kráľ H. je rozhnevaný meč H-ov je p lný krvi hľadajte v knihe H-ovej nakloň, H-e, svoj e ucho . . . otvor, H-e, svoj e oči H. j e hotový zachrániť upravte cestu H-ovu Hospodin . . . neustáva ani ne­ zamdlieva tí, ktorí očakávajú na H-a od počiatku, ja H. prvý spievajte H-ovi novú pieseň H. vyj de ako hrdina ja som H., a nie je spasiteľa krome mňa ja som H., váš Svätý, Stvoriteľ ja H. činím všetko ; 45, 7 ja som H., a niet viacej nikoho ; 6 v H-ovi mám každú sprav. H. ma povolal hneď zo života H. potešil svoj ľud Sion povedal : H. ma opustil H. mi pomôže ; 9 H. poteší Sion H. potešil svoj ľud H. uvalil na neho neprávosť všet­ kých nás tvoji synovia b u dú učení od H-a hľadajte H-a, dokiaľ ho možno náj sť budeš volať, a H. sa ohlási H. ťa vždy povedie budeš mať rozkoš v H-ovi

146 59, l 60, 2 19 61, 2

ruka H-ova nie je prikrátka ale nad tebou vzíde H. H . ti bude večným svetlom ; 20 vyhlásiť rok milosti H-ov ; (Luk 4, 1 9) 8 ja H. milujem súd 62, 4 H . bude mať v tebe záľubu 6 ktorí pripomínate H-a, nemajte pokoja 63, 1 6 ty, ó, H-e, si naším Otcom ; 64, 8 64, 9 nehnevaj sa, H-e, až príliš 65, 1 1 vy, ktorí opúšťate H-a Jer 2, 37 H. zavrhol tie tvoje nádej e 3, 1 navráť sa ku mne ! hovorí H. 1 2 ja som dobrotivý, hovorí H. 2 1 zabudli na H-a, svojho Boha 7 , 4 vraj chrám H-ov 10, 6 nie je tebe podobného, H-e 1 0 H. je Boh pravdy 13, 1 6 dajte H-ovi, svojmu Bohu, slávu 1 6, 1 9 H-e, moja silo a moja pevnosť 2 1 poznajú, že moj e meno je H. 1 7, 1 3 nádejou Izraelovou je H. 1 3 opustili prameň vody života, H-a 20, 7 nahováral si ma, H-e 1 1 H . je so mnou 1 3 spievajte H-ovi, chvárte H-a 22, 2 9 ó, zem, zem, zem, čuj slovq H-ovo 23, 6 H. naša spravodlivosť ; 33, 1 6 25, 30 H . bude revať z výsosti 31 H. má pravotu s národami 26, 12 H. ma poslal prorokovať 13 počúvajte na hlas H-a 31, 1 1 H. vykúpi Jakoba 1 8 ty, ó, H-e, si môj B. 35 H . , ktorý dáva slnce za svetlo 32, 1 7 H-e, hľa, ty si učinil nebesia 40, 3 hrešili (ste) proti H-ovi 42, 6 budeme počúvať na hlas H-a 47, 4 H. bude kaziť Filištínov 48, 26 lebo sa povýšil proti H-ovi ; 42 50, 4 budú hľadať H-a, svojho Boha 5 1 , 1 0 H. vyviedol našu sprav. 5 5 H. pustoši Babylon 5 6 H. je silným Bohom odplaty 1 , 1 8 H. je spravodlivý; Sof 3, 5 PJ 2 , 1 7 H. učinil, čo si umyslel 3, 2 4 mojím dielom je H. 2 5 dobrý j e H. ; Náh 1, 7 26 očakával na spasenie H-ovo 55 vzývam tvoje meno, ó, H-e 5, 21 navráť nás, H-e, k sebe 22, 28 hovoria : Takto hovorí Pán H., Ez a H . nehovoril 44, 4 sláva H-ova naplnila dom H-ov 48, 35 meno mesta od toho dňa : H. tam Dan 9, 1 0 nepočúvali sme na hlas H-a Hoz 4, 1 H. má pravotu s obyv. zeme 6, 1 poďte, a navráťme sa k H-ovi 3 žeňme sa poznať H-a 1 0, 1 2 je čas hľadať H-a 1 2, 5 H. je B. Zástupov, H. je j eho pa­ miatkou

Iz


HOVORIŤ

147 Hoz Jl

Arr.

14,

l 9 1, 1 9 2 , 13 17 3, 1 6 16 21 . 3, 8 4, 6

13 5, 6 7, 3 Mi

Náh Hab

15 3, 11 4, 5 7, 7 8 1, 3 2, 20 3, 2

Hag

18 19 3, 8 15 2, 8

Za

1, 2

Sof

17 3, 2 14, 9 Mal 1 , 2 10 2, 1 6 3, 6 Sk 4, 26

lM

! Sa Est Jób Iz Dan Mar Luk

19, 3 21, 8 26, 30 29, 22 25, 36 1, 3 9 5, 5 1, 4 25, 6 5, 1 6, 21 5, 29 14, 1 3

navráťže sa, Izraelu, cele k H-ovi cesty H-ove sú priame k tebe, 6, H-c, volám navráťte sa k H-ovi zľutuj sa, H-e, nad svojim ľudom H. bude revať zo Siona ; Ám 1, 2 H. je útočišťom svojmu ľudu H. bude bývať na Sione H. hovorí, kto by neprorokoval ? nenavrátili ste sa ku mne, hovorí H. ; 4, 8, 9, 1 0, 1 1 H., B . Zástupov, j e j eho meno ! hľadajte H-a a žite ; Sof 2, 3 H: ľutoval toho. Nestane sa, riekol H. ; 6 H. ma vzal spoza stáda hovoria : Či nie je H. v našom strede ? my budeme chodiť v mene H-a ja budem vyzerať H-a H. mi j e svetlom H. je dlhozhovievajúci H. je v chráme svoj ej svätosti H-e, počul som tvoju povesť, bojím sa, H-e ja sa jednako budem veseliť v H-ovi H., Pán je mojou silou očakávajte na mňa, hovorí H. H., je v tvojom strede ; 17 moje je striebro a moj e zlato, hovorí H. H. sa bol veľmi rozhneval na vašich otcov ešte poteší H. Sion nech ťa potresce H. ; (Júda 9) H. bude kráľom nad celou zemou milujem vás, hovorí H. nemám vo vás záľuby, hovorí H. nenávidím rozvodu, hovorí H. j a H. sa nemením kniežatá sa dovedna zišli proti H-ovi Pozri tiež heslá : Duch Hospodinov; Slovo Hospodinova

&. HOŠEA ; HOZEA 2Kr 1 5, 30; 1 7, 1, 3, 4, 6; 1 8, 9, 1 0 lPa

A HOTÍR 25, 4, 28

57, 8 ž Mat 22, 4 8 24, 44 25, 1 0 26, 4 1 7, 6 Ján 21, 13 Sk 4, 5 lPt IM

2M

1, 24 26 2, 20 3, 1 4 7, 2 12, 29 20, 1 0 22, 1 9

3M

1 8, 23 1 9, 1 9

5M

22, 28 24, 1 8 1 4, 6 27, 21

! Kr 4, 33 Neh 2, 12 Jób 35, 1 1 ž 36, 7 HOSTINA 49, 1 3 78, 48 vošli do j eho domu, a spravil im h-u 1 04, 14 Abr. urobil veľkú h-u 147, 9 učinil im h-u, a j edli 1 48, 1 0 Lában . . . urobil h-u Pr 12, 1 (Nábal) mal h-u vo svojom dome 10 urobil h-u . . . kniežatám; 2, 1 8 Kaz 3, 19 Vasta spravila h-u ženám prišiel kráľ i Háman na h-u Jon 3, 7 synovia chodievali a robievali h-y H. Zástupov učiní všetkým náro­ Luk 1 0, 34 dom h-u Balsazár učinil . . . h-u robil Herodes . . . h-u 8, 1 5 IM Lévi mu urobil . . . h-u 18, 30 keď robíš h-u, povolaj chudobných

A HOŠAIÁŠ Neh 12, 32. Jer 42, l ; 43, 2

37, 4 42, 7

HOTOVÝ moje srdce je h-é, Bože ; 1 08, 2 všetko j e h-é ; Luk 1 4, 1 7 sva dba j e síce h-á preto aj vy buďte h. ; Luk 12, 40 ktoré boli h-é, vo�li duch síce je h. ; Mar 14, 38 .J váš čas j e vždycky h. j a som h. nielen sa dať poviazať je h. súdiť živých i mŕtvych HOVÄDO nech vydá zem . . . h-á a plazy nech vládnu . . . nad h-ami Adam, človek, dal všetkým mená, každému h-u zlorečený budeš nad každé h. (z) hoviad čistých si vezmeš po 7 (p obil H.) všetko prvorodené z hoviad n ebudeš robiť nijakého diela ani ty . . . ani tvoje h. ktokoľvek by ležal s h-m, istotne zomrie nebudeš obcovať v súloží s . . . h-m ; 20, 15, 1 6 nepúšťaj svojho h-a pojiť sa s h-m iného druhu h-a . . . nezabijete s j eho mladým kto by zabil nejaké h., nahradí ho h., ktoré má rozdelené kopyto . . . bu dete j esť zlorečený, kto by ležal s nejakým h-m hovoril o h-ách, o vtákoch nemal som so sebou h-a ab y sme boli rozumnejší ako h-á zachrániš človeka i h., 6, Hosp. je podobný h-ám, ktoré hynú; 21 vydal ich h-á hrádu dávaš, aby rástla tráva h-u dáva h-u j eho pokrm (chváľte Hosp.) všetky h-á kto nenávidí karhania, je ako h. sprav. zná dušu svojho h-a čo prichádza na synov človeka, prichádza i na h-á nech neokúsia ničoho ani človek ani h. vyložiac ho na . . . h. HOVORIŤ Boh h-1 Noachovi nech sa nehnevá môj Pán, že budem ešte h. nemohli s ním h. pokojne (Jozef) h-1 s nimi tvrde �


HOVORIŤ lM 2M

4M

44, 6 4, 1 2 7, 2 19, 8 25, 22 33, 1 1 1 2, 2 8 22, 35 38

5M

5, 4 18, 22 32, 44

l Sa 3, 1 0 2Sa 23, 2 l Kr 2 1 , 2 22, 1 4 lPa Jób

ž

1 7, 1 5 2, 10 7, 1 1 1 0, 1 1 6, 6 27, 4 32, 20 2, 5 3, 3 4, 7 5, 7 1 0, 6 11 12, 3 1 4, 15, 2 1 7, 1 0 28, 3 42, 4 49, 4 50, 20 63, 1 2 71, 1 0 11 73, 8 77, 85, 101, 1 1 5,

5 9 7 5

1 1 6, 1 0 1 1 9, 46

dohoniac ich h-1 im tieto slová vyučím ťa, čo máš h. budeš h. všetko, čo ti rozkážem všetko, čo h-1 H., budeme robiť budem h. s tebou sponad pokrývky H. h-1 Moj žišovi tvárou v tvár Či len s Moj žišom h-1 H. ? Č i azda neh-1 aj s nami ? ústa k ústam h-m s nim slovo, ktoré ti budem h., to budeš h. slovo, ktoré B . vloží do moj ich úst, to budem h . ; 24, 1 3 . 5M 1 8, 18 tvárou v tvár h-1 H . s vami v spupnosti h-1 ho prorok, nebudeš sa ho báť Mojžiš . . . h-1 všetky slová tej piesne ; 31, 30 hovor, lebo tvoj služobník čuj e ! 9 Duch Hosp. hovorí skrze mňa Achab h-1 Nábotovi to, čo mi povie H., to budem h. ; 2Pa 1 8 , 1 3 h-1 Nátan D ávidovi h-š, ako hovorieva niektorá z bláz­ nivých h. budem v úzkosti budem h. v horkosti svoj ej duše ak h-m, neumenšuj e sa moja bolesť nebudú moj e rty h. neprávosti budem h., a uvoľní sa mi bude h. s nimi vo svojom hneve hovoria o m o j ej duši : Nemá zá­ chrany hovoria : Kto nám ukáže dobré ? ! zahubíš tých, ktorí hovoria lož hovorí . . . nepohnem sa hovorí . . . zabu d ol silný B. márnosť hovoria . . . hovoria dvoji­ tým srdcom blázon hov orí vo s vojom srdci ; 53, 2 hovorí pravdu s vojím srdcom hovoria p yšne hovoria o p o k oj i . . . kým je v ich srdci zlo hovoria každý deň : Kdeže je tvoj B. ? ; 1 1 moj e ústa bu d ú h . múdrosť h-š proti svoj m u bratovi budú zapchané ú sta tým, ktorí ho­ voria lož nepriatelia h-Ii proti mne zlé h-Ii : Boh ho o pustil hovoria v zlo b e o útisku ; z vysoka hovoria som taký zbitý, ž e nemôžem h. chcem počuť, č o hovorí silný B. kto hovorí lož, neobstojí (modly) ma j ú ú sta a nehovoria ; 1 35, 1 6 uveril som, preto som h-1 ; 2Ko 4, 1 3 budem h. o tvo jich svedoctvách

148 ž Pr

Iz

Jer

Ez

1 20, 7 1 44., 8 6, 1 3 8, 6 1 0, 1 9 1 2, 1 7 18 14, 5 1 9, 5 23, 33 5, 20 9, 17 30, 1 0 32, 4 40, 2 45, 1 9 59, 3 65, 1 2 1, 6 7 2, 35 3, 1 8, 6 23, 1 6 26, 2 2, 7 13, 7 8 38, 1 9

Hoz Am

7, 13 4, 6 5, I O

3 Obad 6, 1 Mi 8, 1 6 Za

Mal Mat

3, 14 5, 11 34 7, 21 1 0, 1 9 20 12, 34 1 3, 3 10 1 4 , 33 1 6, 1 3 15 2 1 , 45 23, 3 25, 1 2 26, 70

snažím (sa) o pokoj, ale keď h-m o ňom ktorých ústa hovoria márnosť ; 1 1 hovorí svojimi nohami budem h. výborné veci h. mnoho nie je bez hriechu kto smele hovorí pravdu niekto hovorí nerozvážlive falošný svedok hovorí . . . lož kto hovorí . . . lož, neuj de tvoj e srdce bude h. prevrátené veci beda tým, ktorí hovoria zlému dobré každé ústa hovoria bláznovstvo hovorte nám hladké pochlebenstvá j azyk zaj akavých bude h. rýchle h-tc k srdcu Jeruzalema ja H. h-m spravodlivosť vaše rty hovoria lož h-1 som, a nepočuli ste ; 66, 4 ja neviem h., lebo som dieťa čokoľvek ti prikážem, budeš h. ; 1 7 ešte h-š, že vraj som nevinná navráť sa ku mne ! hovorí H. nehovoria toho, čo je pravé hovoria videnie svojho srdca budeš h. proti všetkým mestám Júdovým budeš im h. moj e slová h-e : H. hovorí. A ja som neh- 1 ; 22, 28 h-e márnosť a vídate lož v ohni svojho prudkého hnevu budem h. oni hovoria proti mne lži nenavrátili ste sa ku mne, hovorí H. ; 4, 8-1 1 toho, kto hovorí pravdu, majú v ohavnosti h-š vo svojom srdci : Kto ma strhne počujte to, čo hovorí H. h-te pravdu každý so svojím blížnym h-e : Márna vec je slúžiť Bohu h. na vás všetko zlé, pre mňa ja vám h-m, aby ste vôbec ne­ prisahali nie každý, kto mi hovorí bude (vám) dané . . . čo budete mať h . ; Mar 1 3, 1 1 nie ste to vy, ktorí h-e, ale vášho Otca Duch, ktorý hovori ; Mar 13, 1 1 čím j e preplnené srdce, t o hovoria ústa ; Luk 6, 45 h-1 im mnoho v podobenstvách ; 34 prečo im h-š v podobenstvách h-li : Si naozaj Syn Boží čo hovoria ľudia o mne vy čo h-e, že kto som j a ? poznali, že h-1 o nich hovoria, ale nečinia amen vám h-m, neznám vás povedal : Neviem, čo h-š


SA Mar 13, 1 1

37 14, 3 1 1 6, 1 7 Luk 6 , 2 6 7, 14 15 9, 18 20, 2 1 22, 60 23, 2 24, 25 Ján

6, 63 7, 1 3 26 46 8, 38 1 2 , 29 49 50 15, 22 1 6, 1 2

Sk

13 1 8, 2 0 2, 4 11 4, 20 31 5, 40

9, 29 14, 3 18, 9 19, 6 20, 3 0 Rim 1 , 2 2 2, 2 2 lKo 1, 1 0 1 2, 3 13, 1 1 4, 2 5 13 18 34 35 2Ko 11, 17 12, 4 Ef Fil

4, 25 5, 1 2 19 1, 1 4

čo vám bude dané . . . t o h-te ; lebo nie ste to vy, ktorí h-e všetkým h-m - bdejte! on nadmier veľa h-1 budú h. novými jazykmi beda vám, keby všetci ľudia dobre h-li o vás mládenče, tebe h-m, vstaň ! mŕtvy sa posadil a začal h. čo hovoria tie zástupy o mne učiteľu, vieme, že dobre h-š človeče, neviem, čo h-š hovorí o sebe, že je on Kristus veriť všetkému tomu, čo h-li pro­ roci slová, ktoré vám ja h-m, sú duch nikto neh-1 o ňom verej ne smele hovorí, a nič mu nevravia nikdy tak neh-1 človek čo som videl u svojho Otca, to h-m h-li : Anjel mu čosi h-1 neh-m sám od seba ; 1 4, 1 0 j a h-m, ako m i povedal Otec, tak h-m keby som . . . nebol im h-1, nemali by hriechu toto som vám h-1 v podobenstvách ; 25 nebude h. sám o d seba j a som verejne h-1 svetu začali h. inými jazykmi čujeme i c h h. našskými jazykmi nemôžeme neh. o tom, čo sme videli h-li slovo Božie prosto a smele prikázali im, aby neh-li v mene Ježišovom h-1 smele v mene Pána Ježiša h-li smele pri pomoci Pána neboj sa, ale hovor h-li jazykmi budú h. prevrátené veci hovoriac o sebe, že sú múdri h-š necudzoložiť, cudzoložíš ? žeby ste všetci h-li jedno a to isté či všetci hovoria jazykmi ? keby som h-1 ľudskými jazykmi ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom chcel by som, aby ste všetci h-li jazykmi kto hovorí jazykom, nech sa modlí viacej h-m jazykmi ako v y všetci lebo sa im (ženám) nedovoľuje h. mrzká vec žene h . v zbore čo h-m, neh-m podľa Pána počul . . . slová, ktoré nesmie človek h. h-te j eden každý pravdu čo oni tajne robia, je mrzko aj len h. h-iac si navzájom žalmami odvážili (sa) bez bázne h . slovo Božie

1 Te l Tm

2, 1 6 1, 7 5, 1 3 2Tm 2 , 1 8 Žid 1, 1 1 1, 4 1 2, 2 5 1 3, 7 Jak 2Pt 2J Zj

1, 19 4, 11 1, 21 2, 18 12 2, 2

bránia nám h. pohanom nerozumejú, ani čo hovoria hovoria to, čo sa nesluší hovoria, že už bolo vzkriesenie za týchto . . . dní nám h-1 v Synovi zomrúc, ešte hovorí hľaďte, aby ste neodbyli toho, ktorý hovorí! pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám h-li slovo Božie rýchly počuť, pomalý h. neh-e zlého druh na druha Svätým Duchom súc nesení h-li h-ia naduté veci ; Júda 1 6 budem h . ústa k ústam ; 3 J 1 4 h-ia o sebe, že s ú apoštolmi

A HOZEÁŠ 13, 9 17 l Pa 27, 2 0 Neh 1 0, 23 1, 1 Hoz Rim 9, 25

H., syn Núnov ; SM 32, 44 Moj žiš nazval H-a . . . Jozuom H., syn Azaziášov H., Chananiáš, Chaššúb H., syn Bériho ; 2 v H-ovi hovorí

Iz

44, 1 4

vezme h. a dub

l Sa 2Sa

22, 4 5, 7 9 22, 2

Est Ž

1, 5 59, 1 0

4M

.A HRAB HRAD

Iz

91, 1 44, 13, 33,

2 2 22 16

Ez

33, 27

Ž

78, 47 48 1 05, 32 1 48, 8

dokiaľ bol Dávid na tom h-e Dávid zaujal h. Sion ; l Pa 1 1 , 5 býval Dávid na tom h-e ; l Pa 1 1 , 7 H. je . . . mojím h-om ; ž 1 8, 3 ; 3 1 , 4 ; 94, 22 h. Súsan ; 2, 5; 3, 1 5 ty, Bože, s i mojím vysokým h-om ; 59, 1 7, 1 8 ; 62, 3, 7 út očište a môj h., môj B . m oj a milosť a m ô j h. (n a) h-och ozývať sa budú . . . hyeny h -y . . . budú j E ho vysokým úto� čišťom ktorí sú na h-och . . . pomrú

HRÁD z bil ich vinič h-om v ydal ich hovädá h-u d a l im miesto dažďa h. (c hváľte Hosp. ) oheň a h.

HRANICA lM 2M

49, 1 3 23, 31 34, 24 Jób 1 4, 5 74, 1 7 ž 78, 4 1 1 47, 1 4 5, 22 Jer Mi 7, 1 1

j eho h. sa potiahne na Sidon p oložím tvoju h-u o d Červ. mora ro zšírim tvoj e h-e ; SM 12, 20 po ]ožil si mu h-e ; Ž 1 04, 9 ty si postavil všetky h-e zeme Sv ätému Izr. vymeriavali h-e pô sobí, aby tvoje h-e mali pokoj po ložil moru piesok za h-u budú ďaleko posunuté tvoje h-e

A HRAŤ SA 2M

32,

6

vstali, aby sa hrali ; 1 Ko 10, 7


HRDINA

lM 2Sa ž

Pr Iz

Jer

Jl Am Sof Za

150

HRDINA (Nimrod) začal byť m o cným h-om to bol h. lovu oj , ako padli h-ovi a ; 27 (slnce) raduj e sa ako h . H., preveliký v sile a h„ H., voj enný h. 33, 1 6 h. nebude vytrhnutý . . . silou 1 03, 20 dobrorečte Hospodin ovi . . . silní h-ovia 127, 4 ako strely v ruke h-u, tak synovia mladosti 30, 30 lev, h. medzi zvieratami 5, 22 sú h-mi do pitia vína 9, 6 nazvú j eho men o . . . Udatný H. 13, 3 povolal svojich h-ov pre svoj hnev 42, 13 H. vyj de ako h . 20, 1 1 H. j e so mnou a k o hrozný h. 46, 5 ich h-ovia sú p orazení 6 nech neunikn e h . 1 2 h. sa potkol n a h-u 50, 3 6 meč na j eho h-ov, aby sa predesili 5 1 , 3 0 prestanú boj ovať h-ovia Babylona 3, 1 0 slaboch nech povie : S om h. 2, 1 4 h. nezachráni útekom svojej duše 1 , 1 4 horko tam bude kričať h. 1 0, 7 synovia Efraimovi budú ako udatný h . 1 0, 8 9 1, 25 1 9, 6 24, 8

4M ž

24, 1 8 60, 1 4 66, 7 89, 1 4

lM 3M

15, 9 1, 1 4

ž PŠ Jer

1 2, 6 1 4, 30 74, 19 2, 1 2 8, 7

5, 7

l Kr

2Kr 17, 7 2Pa 6, 36 Neh 1 , 6 9, 29 Jób 1 , 22 3 1 , 30 35, 6 Ž 4, 5 78, 32 1 06, 6 8, 36 Pr Jer

1, 8 5, 7 16 18, 4 Ez Dan 9, 8 Hoz 4, 7 Sof Ján

nedaj zverí duš e svojej h-y hlas h-y čuť v našej zemi h., lastovi čka . . . zachovávajú čas l M

Iz Iz

2, 17 6, 19 20

A HRDZA kde moľ a h. kazí v nebi, kde . . . h . nekazí

Mat

lM 42, 22 l Sa 1 9, 5

8, 1, 5, 8, 2, 6, 6,

17 14 11 12 15 18

HRDINSKÝ Rim h-á sila ; Ž 7 1 , 1 6 ; 80, 3; 1 06, 2, 8 v Bohu dokážeme h-ú silu ; 1 08, 1 4 l Ko vo svojej h-ej sile panuje ty máš rameno s h-ou silou 1 5, 34 2Ko 12, 21 HRDLIČKA Ef 4, 26 vezmi mi . . . b arana a h-u bude obetovať svo j obetný dar l Tm 5, 20 Ž id 1 0, 26 z h-iek l, w donesie . . . 2 h-y ; 12, 8; 1 4, 22 ; lJ 3, 6 1 5, 14. 4M 6, 1 0 . Luk 2, 24 8 prinesie . . . holúbä alebo h-u 5, 1 8 bude obetovať j e dnu z h-iek

HRDLO ich h. otvorený hrob ; Rim 3, 1 3 2M priviaž s i i c h n a svoj e h. ; 6 , 2 1 tvoj e h. v perlových náhrdelníkoch tvoje h. ako veža D ávidova ; 7, 5 peklo rozširuj e svoje h. 3M HRDOSŤ bude zohnutá h . človeka

10 3 10 4 14

1 4, 2 1 2, 35 3, 25

PJ

5, 3, 1, 4, 5,

ž Pr P Šj

14, 1 6

HREŠIŤ nehrešte proti chlapcovi prečo h-š proti nevinu ej krvi

HRIECH 4, 1 8, 31, 1 0, 30, 32,

7 20 36 17 10 30 34 4, 3 29

1 6, 30 20, 20 24, 15 26, 18

4M

h-1 a . . . spôsobil to, aby h-1 aj Izr. ; 2Kr 2 1 , 1 1 h-li synovia Izr. proti Hosp. nieto človeka, ktorý by neh-1 ja i dom môjho otca sme h-li ; 7 h-li proti tvojim s údom v tom vo všetkom nezhrešil Jób nedal som h. svojim ústam ak budeš h„ čo ·mu tým urobíš ? zľaknite sa a nehrešte h-li a neverili j eho divom h-li sme aj so svojimi otcami kto hreší proti mne pácha ukrut­ nosť kto pohŕda svojím blížnym, hreší hovoríš : Neh-la som lebo sme h-li proti Hosp . ; 8, 1 4 ; 40, 3 ťažko h-la dcéra J eruzalerna naši otcovia h-li, a niet ich beda nám, lebo srne h-li duša, ktorá hreší, tá zomrie ; 20 lebo srne h-li ; 5 čím viacej sa rozmáhali, tým viacej h-li h-li proti môjmu zákonu h-li proti Hospodinovi ozdravel si ; nikdy viac nehreš iď a nehreš viacej ktorí h-li bez zákona čo tedy ? Či budeme h. kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu vytriezvejte spravodlivo a nehrešte h-li a neurobili pokánia hnevajte sa a neh-e ktorí hrešia, káraj keď dobrovoľne h-rne keď povieme, že srne neh-li kto zostáva v ňom, nehreší diabol hreší od počiatku kto sa narodil z Boha, nehreší

5, 7

h. leží pri dveriach ich h. je veľmi ťažký aký (je) môj h., že ma honíš odpusť, prosím môj h. donesúc z krvi obeti za h. vy ste zhrešili veľkým h-orn ; 31 navštívim na nich ich h. bude obetovať Hosp. za svoj h. ; 14 vzloží svoju ruku na hlavu obeti za h. od všetkých svojich h-ov budete čistí ; 34 ponesú svoj h. ; zomrú bez detí zlorečil svojmu Bohu, ponesie svoj h. budem ešte sedemkrát prísnejšie trestať pre vaše h-y vtedy vyznajú svoj h.


HRIECH

151 4M

8, 7 21 1 9, 20

5M

27, 3 32, 23 9, 2 1 23, 22 24, 1 6

Joz 24, 1 9 l Sa 2, 17 1 5 , 23 l Kr 8, 34 15, 3

2 Pa

7, 1 4 29, 24 Neh 1 , 6 4, 5 9, 2 J ób 1 0, 6 13, 23 34, 37 ž 25, 7 32,

18 l 5

38, 4

Pr

19 51, 4 5 7 11 79, 9 85, 3 1 03, 1 0 1 09, 7 5, 22 1 0, 1 6 19 1 4, 34 1 7, 1 9 20, 9

21, 4 24, 9 Kaz 1 0, 4 Iz

1, 3, 6, 30, 38, 40,

18 9 7 1 17 2

pokropíš ich vodou, očisťujúcou od h-u tak sa očistili Levitovia od h-u neočistil by sa od h-u, tá duša bude vyťatá zomrel za svoj h., a nemal synov poznajte svoj h., ktorý vás nájde vzal som váš h., ktorý ste urobili keď nebudeš sľubovať, nebude na tebe h-u zomrie za svoj vlastný h. ; 2Kr 1 4, 6. 2Pa 25, 4 neodpustí vašich . . . h-ov h. tých mládencov bol veľmi veľký spura je taký h. ako čarodejstvo odpusti h. svojho ľudu ; 36. 2Pa 6, 25, 27 (Abijam) chodil vo všetkých h-och . . • otca odpustím ich h. a uzdravím ich krvou očistili oltár od h-u vyznávam h-y synov Izr. ich h. nech nie je vytretý vyznávali svoje h-y pýtaš sa na môj h. oznám mi . . . môj h. ! pridáva k svojmu h-u spuru neráč pamätať na h-y moj ej mla­ dosti odpusť všetky moje h-y blah. je ten . . . ktorého h. je pri­ krytý; Rim 4, 7 vyznám ti svoj hriech . . . ty si odpustil neprávosť môjho h-u niet pokoja v mojich kostiach pre môj h. strachujem sa pre svoj h. očisti ma od môjho h-u ; 9 môj h. j e vždycky predo mnou v h-u ma počala moja matka skry svoju tvár pred mojimi h-ami prikry naše h-y prikryl si každý ich h. nerobí nám podľa našich h-ov modlitba nech mu je h-om uviazne v povrazoch svojho h-u dôchodok bezbožného (je) na h. hovoriť mnoho nie je bez h-u h. je potupou národom kto miluje zvadu, miluje h. kto môže povedať . . . som čistý od svojho h-u ? gazdovanie bezbožných je h. myseľ bláznovstva j e h. krotká pokojnosť činí prietrž veľ­ kým h-om keby boli vaše h-y ako šarlát svoj h. ohlasujú ako Sodoma tvoj h. j e prikrytý hromadili h. na h. zahodil (si) všetky moje h-y vzal . . . dvojnásobne za všetky svoje h-y

Iz

Jer

43, 24 25 44, 22 53, 1 2 59, 2 12 5 , 25 1 6, 1 8 1 7, 1 3 1 , 34

PJ

36, 3 50, 20 4, 6

Ez

13 22 1 6, 5 1 1 8, 2 1 24

23, 43, Dan 4, 9, Hoz

49 23 24 20

9, 9 1 0, 8

Am Mi

5, 1 2 6 , 13 7, 1 9 13, l Za 1, 2 1 Mat 3, 6 9, 2 6 1 2, 3 1 26, 28 Mar

1, 4 2, 7

Luk

1, 77 7, 47 49 11, 4 24, 47

Ján

1 , 29 8, 7 21 34 46 9 , 34

navalil (si mi) službu svojimi h-ami nespomínam na tvoje h-y zahladím . . . ako mrákavu tvoje h-y on niesol h. mnohých vaše h-y skryli pred vami j eho tvár naše h-y svedčia proti nám h-y zadržujú to dobré od vás zaplatím dvojnásobne za ich . . . h. h. Júdov je napísaný železným perom na ich h. viacej nespomeniem ; Ez 33, 1 6 odpustil by som ich „ . h. budú sa hľadať h-y Júdove neprávosť . . . je väčšia ako h. Sodomy stalo sa pre h-y j eho prorokov dcére Edoma ; odkryje tvoje h-y Samária nenahrešila ani polovice tvojich h-ov keby sa bezbožný odvrátil od h-ov ; 33, 1 4 p r e svoj h . , ktorý spáchal zomrie ponesiete h-y svojich ukyd. bohov vykonáš očisťovanie od h-u lám svoje h-y spravodlivosťou vyznával (som) svoj h. a h. svojho ľudu navštívi ich h-y zahladené budú výšiny Ávena, h. Izraelov mocné (sú) vaše h-y spustoším ťa pre tvoje h-y zahodíš všetky ich h-y na očistenie od h-u on zachráni svoj ľud od ich h-ov vyznávajúc svoje h-y ; Mar 1, 5 odpustené sú ti tvoje h-y ; 5. Mar 2, 5, 9. Luk 5, 20, 23 ; 7, 48 Syn človeka má moc na zemi od­ púšťať h-y ; Mar 2, 10. Luk 5, 24 každý h. a každé rúhanie bude odpustené ; Mar 3, 28 krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie h-ov kážuc krst pokánia na odpustenie h-ov ; Luk 3, 3 kto môže odpúšťať h-y krome j ed­ ného, Boha ? Luk 5, 2 1 v odpustení ich h-ov sú j ej odpustené tie mnohé h-y ktože je tento, ktorý aj h-y od­ púšťa ? odpusť nám naše h-y musí byť kázané v j eho mene odpustenie h-ov Baránok Boží, ktorý sníma h. sveta ! kto z vás je bez h-u, nech prvý hodí zomriete vo svojom h-u ; 24 kto činí h., je sluhom h-u kto z vás ma usvedčí o nejakom h-u ty si sa celý narodil v h-och


HRIECH Ján

9, 4 1 41

15, 22 1 6, 8 1 9, 1 1 20, 23 Sk

2, 38 3, 1 9 5, 3 1 7, 6 0 1 0, 43 13, 38

Rim

22, 16 3, 9 20 4, 8 25 5, 12 13 13 20 21 6, 2 6 7 11 12 13 14 17 18 23 7, 5 7 8 8 9 13 14 17 25 8, 2

1O 1 1 , 27 1 4, 23 l Ko 6, 18 15, 3 17 56 2Ko 5, 19

152 keby ste boli slepí, nemali by ste h-u hovoríte : Vidime, a preto váš h. zostáva keby som nebol prišiel . . . nemali by h-u bude usvedčovať svet o h-u ten, kto ti ma vydal, má väčší h. keby ste o dpustili h-y niektorých ľudí na odpustenie svojich h-ov aby sa vytreli vaše h-y aby dal Izraelovi pokánie a odpus­ tenie h-ov ; 26, 1 8 Pane, nepočítaj i m tohoto h-u ! odpustenie h-ov dostane . . . kto verí v neho skrze toho sa vám zvestuj e od­ pustenie h-ov daj sa pokrstiť a zmy svoje h-y všetci sú pod h-om skrze zákon p oznanie h-u blah. človek, ktorému Pán nepo­ číta h-u ktorý bol vydaný pre naše h-y skrze jedného človeka vošiel h. do sveta a skrze h. smrť aj do zákona bol h . na svete h. sa nepripočíta, keď nieto zákona kde sa rozmnožil h. ako kraľoval h. v smrti ktorí sme zomreli h-u aby sme viacej neslúžili h-u kto zomrel, je už osprav. od h-u ste mŕtvi h-u, ale živí Bohu nech tedy nekraľuje h. nevydávajte svojich údov h-u h. nebude panovať nad vami boli ste sluhami h-u ; 20 oslobodení súc od h-u ; 22 odplatou za h. je smrť pôsobili v našich údoch vášne rôz­ nych h-ov h-u som nepoznal, iba skrze zákon h. dostanúc príčinu skrze prikáza­ nie ; 1 1 bez zákona j e h . mŕtvy keď prišlo prikázanie, h. ožil h„ aby sa ukázal, ž e je h-om ja som telesný, predaný pod h. h., ktorý prebýva vo mne ; 20 slúžim . . . telom zákonu h-u zákon Ducha života . . . ma oslobo­ dil od zákona h-u vtedy je síce telo mŕtve pre h. odnímem ich h-y všetko, čo nie j e z viery, j e h. každý h., ktorý by vykonal človek, j e mimo tela Kristus zomrel za naše h-v ešte ste vo svojich h-och osteň smrti j e h„ a moc h-u j e zákon nepočítajúc im ich h-ov

2Ko

5, 2 1

11, 7 Gal Ef

l, 4 3, 22 1, 7 2,

Kol 1, 1 4 l Te 2, 1 6 2Te 2 , 3 ! Tm 5, 22 5, 24 2Tm

3, 6

Žid

1, 3 2, 1 7 3, 13 4, 15 5, 3 7, 27 8, 1 2 9, 7 26 28 10, 3 4

Jak

! Pt

1J

11 12 26 12, 1 4 1, 15 15 2, 9 4, 1 7 5, 1 5 16 20 2, 22 24 24 3, 1 8 4, 1 8 1, 7 8 9 2, 2 12 3, 4 5 8 9

toho, ktorý nepoznal h-u, učinil z a n á s h-om či som spáchal h., že sám seb a ponižujem dal sám seba za naše h-y Písmo zavrelo všetko pod h. odpustenie h-ov podľa bohatstva j eho milosti mŕtvi . . . vo svojich h-och ; Kol 2, 1 3 skrze j eho krv, odpustenie h-ov aby vždycky doplnili svoj e h-y kým . . . nebude zj avený človek h-u nezúčastňuj (sa) cudzích h-ov niektorých ľudí h-y sú celkom zrejmé zajímaj ú žienky, obťažené hroma­ dou h-ov očistenie od našich h-ov aby zmieril h-y ľudu aby nebol niekto z vás zatvrdený zvodom h-u pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez h-u donášať obete za h-y za svoj e vlastné h-y a potom za h-y ľudu na ich h-y . „ nespomeniem ; 1 0, 1 7 z a nevedomostné h-y ľudu na odstránenie h-u aby vyniesol h-y mnohých leží upomienka na h-y nie je možné, aby krv býkov odňala h-y obete, ktoré nemôžu nikdy sňať h-y donesúc j e dnu bitnú obeť za h-y nepozostáva už viacej obeti za h-y ľahko obkľučujúci h. až do krvi v borbe proti h-u žiadosť, keď počne, rodí h. h„ keď je vykonaný, plodí smrť ak hľadíte na osobu, robíte h. kto tedy vie dobre činiť a nečini, má h. ak urobil h-y, odpustí sa mu vyznávajte si jeden druhému h-y prikryje množstvo h-ov (Kristus) neučinil h-u vyniesol naše h-y . . . na drevo aby sme odumreli h-om Kristus . . . zomrel za h-y kto trpel na tele, prestal od h-u láska prikrýva množstvo h-ov krv Ježiša Krista . . . očisťuj e nás od každého h-u keď povieme, že nemáme h-u keď vyznávame svoj e h-y on je zmierením za naše h-y ; 4, 1 0 s ú vám odpustené h-y h. je prestúpením zákona sňal naše h-y, a h-u v ňom niet kto robí h„ je z diabla kto sa narodil z Boha, nerobí h-u


HRNIEC

153 1J

5, 1 6 17

Zj

1, 5 18, 4 5

Luk l Kr ž

7, 39 1, 21 1, 1 5 25, 8 26, 9

51, 1 5 1 04, 35 1, 1 0 Pr 13, 2 1 23, 1 7 Kaz 8 , 1 2 9, 18 Iz 13, 9 33, 1 4 Am 9 , 1 0 Mat 9 , 1 0 11 11, 19 26, 45 Mar Luk

Ján Rím

2, 1 5 5, 30 6, 32 33 15, 2 7 9, 24 25 31 5, 8

Gal 2, 1 5 l Tm 1 , 1 5 Žid 12, 3 Jak

4, 8 5, 20

l Pt

4, 1 8

I M 13, 13 4 M 32, 1 4 Iz 1, 4 Mat 9, 1 3 Mar

8, 38

Luk 5, 8 j e h. n a smrť 7, 37 každá neprávosť je h-om, ale je h. 1 3, 2 nie na smrť umyl nás od našich h-ov aby ste sa nezúčastnili jeho h-ov 18, 1 3 jeho h-y dosiahli až do neba 1 9, 7 Ján 9, 1 6 Pozri tiež heslo : Obeť za hriech Rím 5 , 1 9 A HRIE ŠNICA žena, ktorá sa ho dotýka, lebo je h .

HRIE ŠNIK ja i môj syn Šalamún budeme h-mi na ceste h-ov nestojí neobstoja . . . h-ci v zhrom. spra­ vodlivých (H.) vyučuje h-ov pravej ceste nezahrňuj v záhubu mojej duše s h-mi h-ov, aby sa obrátili k tebe nech vyhynú h-ci zo zeme keby ta nahovárali h-ci, neprivoľ h-ov bude prenasledovať zlé nech nezávidí tvoje srdce h-om hoci sa niekedy h-ovi . . . odkladá h. zahubí mnoho dobrého jej h-ov zahladí z nej zdesili s a n a Sione h-ci od meča pomrú všetci h-ci prišli mnohi publikáni a h-ci ; Luk 1 5, 1 prečo je váš učiteľ . . . s h-mi priateľ publikánov a h-ov ; Luk 7, 34 Syna človeka zradzujú do rúk h-ov; Mar 14, 4 1 . (Luk 24, 7) mnohí . . . h-ci stolovali s Ježišom prečo j ete a pijete . . . s h-mi; 15, 2 h-ci milujú tých, ktorí ich milujú však h-ci robia to isté prijíma h-ov a jie s nimi bude radosť v nebi nad jedným h-om ; 1 0 ten človek je h. či je h., neviem vieme, že B. h-ov nečuj e keď sme my ešte boli h-mi, Kristus zomrel za nás prírodou Židia a nie h-ci J. prišiel na svet spasiť h-ov strpel od h-ov také sebe proti­ rečenie umyte ruky, h-ci kto obrátil h-a od jeho bludnej cesty h. kde sa ukáže ? HRIEŠNY Sodomania boli zli a h. plemä h-ch mužov beda h-emu národu neprišiel som volať sprav., ale h-ch ; Mar 2, 17. Luk 5, 32 v tomto pok. cudzoložnom a h-om

odídi odo mňa, Pane, lebo som h. nejaká h-a žena domnievate (sa), že ti Galileania boli h. nad všetkých Bože, buď milostivý mne h-emu ! k h-emu človekovi vošiel nocovať ako môže h. človek robiť také divy ? neposlušnosťou toho jedného člo­ veka stali sa mnohi h-mi

HRIVNA vzal so sebou 1 O h-ien striebra dala kráľovi 120 h-ien zlata ; 2Pa 9, 9 2Kr 5, 23 dve h-y striebra 15, 1 9 dal Menahem Fúlovi 1 000 h-ien striebra 23, 33 uložil na zem pokutu 1 00 h-ien striebra a h-u zlata l Pa 1 9, 6 poslal Chanún . . . 1 000 h-ien striebra 20, 2 (koruna) vážila h-u zlata Est 3, 9 odvážim 1 O OOO h-ien striebra Mat 1 8, 24 bol (mu) dlžen 1 O OOO h-ien 25, 1 5 jednému dal 5 h-ien 1 6 ktorý dostal 5 h-ien . . . vyrobil druhých 5 h-ien ; 20. Luk 1 9, 1 8 22 2 h-y si mi odovzdal ; hla, iné 2 h-y som získal 25 skryl som tvoju h-u v zemi 28 vezmite od neho h-u ; Luk 1 9, 24 Luk 1 9, 1 3 dal im 10 h-ien 1 6 Pane, tvoja h. získala 10 h-ien ; 1 9, 24, 25 20 Pane, tu hla, tvoja h. l Kr 5 , 5 l Kr 1 0, 1 0

2M

20, 18

HRMENIE všetok ľud videl h. a blesky

2M Jób ž

19, 16 37, 4 29, 3

HRMIEŤ začalo h. a blýskať sa hrmí hlasom svojej velebnosti ; 5 silný B. slávy hrmí

2Kr 7, 6 Jób 37, 2 77, 1 8 ž Iz 22, 2 66, 6 Ez 7, 7

HRMOT sýrske voj sko počulo h. vozov počujteže h. j eho hlasu nebesia vydali h. ty, mesto, plné h-u zvuk h-u počuť z mesta už je blízko deň . . . h-u

1 8, 2 6 Za 1 1 , 13 Rim 9, 21

HRNČIAR to boli tí h-i roztrieskaš ich ako nádobu h-a povie hlina svojmu h-ovi : Čo to robíš ? zídeš do domu h-ovho ako hlina v ruke h-a hodil som to . . . pred h-a či nemá h. práva a moci

2M

HRNIEC keď sme sedávali nad h-ami mäsa

ľa Iz

4, 23 2, 9 45, 9

Jer

1 6, 3


HROB 2Kr Jer Za

4, 1, 52, 1 4,

154 40 13 18 21

Ján smrť v h-i, mužu Boží ! vidím h., ktorý vrie h-e, lopatky, nože . . . pobrali každý h. v J eruzaleme . . . bude svätý

HROB lM

2M 4M

23, 6 37, 35 50, 5 1 4, 1 1 19, 1 6

5M 34, 6 l Kr 2, 6 2Kr 23, 1 7 2Pa 2 1 , 20 Jób

ž

5, 7, 1 4, 17,

26 9 13 l 13 16

21, 5, 6, 88,

32 10 6 6 12

1 1 6, 1 39, 38, Iz 53, 8, Jer 20,

3 8 18 9 1 17

Ez

37, 1 2

Mat

8, 28 23, 27 29 27, 52 53 60

64 66 28, 8 Mar 5, 3 1 6, 2 5 Luk 1 1 , 44 24, 2 Ján

12 5, 2 8

nikto z nás ti neodoprie svojho h-u zostúpim k svojmu synovi smutný do h-u do môjho h-u . . . tam ma p ochovaj nebolo dosť h-ov v Egypte kto by sa dotkol . . . h-u, bude nečistý ; 1 8 nikto nezvedel o j eho h-e nedáš j eho šedinám zostúpiť v po­ koji do h-u to je h. muža Božieho pochovali ho . . . nie v h-ch kráľov ; 24, 25 voj deš v plnej sile do h-u kto zostupuj e do h-u ; nevyj de oj, aby si ma ukryl v h-e zbývajú mi h-y j e dnako bude h . mojím domom všetko to zostúpi k závorám h-u ; 21, 13 bude doprevadený k h-om ich hrdlo otvorený h. ; Rim 3, 13 kto ťa bude oslavovať v h-e ? som ako pobitý, ležiaci v h-e či sa bude rozprávať o tvojej mi­ losti v h-e našli ma úzkosti h-u v h-e, hľa, i tam si h. ťa nebude oslavovať dali mu s bezbožnými j eho h. vyberú kosti . . . z ich h-ov matka by mi bola bývala mojím �m otvorím vaše h-y a vyvediem vás z vašich h-ov ; 1 3 2 posadli démonami ; išli z h-ov podobáte (sa) h-om staviate h-y prorokov h-y sa otvárali vyj dúc z h-ov . . . vošli do svätého mesta zložil ho vo svoj om novom h-e ; Mar 15, 46. Luk 23, 53. Ján 1 9 , 4 1 rozkáž tedy b ezpečne strážiť h . obsadili dobre h. vyjdúc rýchle od h-u ; Mar 1 6, 8 človek mal svoj e obydlie v h-och ; Luk 8, 27 veľmi skoro, prišli k h-u ; Luk 24, 1 . Ján 20, 1 keď vošli do h-u, videli mládenca ste ako nie patrné h-y našli kameň odvalený od h-u ; Ján 20, 1 Peter vstanúc b ežal k h-u ; Ján 20, 3 v h-och, p očujú j eho hlas

Sk Zj

11, 17 39 12, 1 7 1 9, 42 20, 2 11 2, 29 11, 9

J., našiel h o u ž 4 dni ležať v h-e smrdí, lebo je už 4 dni v h-e Lazara z h-u . . . vzkriesil bol h. blízko, tedy ta položili Ježiša vzali Pána z h-u Mária stála vonku pri h-e h. (Dávida) j e u nás nedovolia pochovať ich mŕtve telá do h-u

14 19 8 17 5 1 5 3 2 18 6

HROM h-u j eho hrd. sily kto porozumie zvuk tvojho h-u rachotil ohlásil som sa ti zo skrýše h-u Boanerges, čo j e : Synovia h-u vychádzali blesky a h-y hovorila jazykom h-u burácali h-y; 1 1 , 1 9 prehovorilo 7 h-ov svoj e hlasy ako zvuk veľkého h-u povstali hlasy a h-y zase som počul . . . zvuk silných h-ov

35, 1 1 3, 16 78, 1 3 79, 1 37, 26 Iz Jer 5 1 , 37 Náh 3, 3

HROMADA h. národov bude z teba ; 28, 3 vody . . . stáli ako j edna h. postavil vody ako nejakú h-u obrátil Jer. na h-u rumov ; Mi 3, 1 2 obrátil ich na h-y rumov bude Babylon h-mi rumov h. mŕtvych tiel

Jób ž

26, 77, 81, Mar 3, Zj 4, 6, 8, 1 0, 14, 1 6, 1 9, IM Jaz ž

JA

2M

9, 23

IM 4M

27, 37 6, 3 13, 2 1 23, 24

5M

32, 32 30, 1 2 2, 5 7, 8 5, 2 Iz 9, 1 0 Hoz Mat 7 , 1 6

! Sa PŠ

ž Jer Ez Jób

65, 66, 68, 20, 25, 35,

6 5 36 11 9 7

6, 4 1 3, 2 1 1 8, 1 1 21, 6 24, 1 7

HROMOBITIE H. vydal h. a ľadovec; 9, 28, 29, 33, 34 HROZNO šťava z h-a ; 28 nebude piť ničoho tekutého z h-ien boli dozreli prvé h-á keď voj deš do vinice svojho bližneho naješ sa h-a ich h-á sú jedovaté h-á dva zväzky sušeného h-a občerstvite ma hrudami h-a tvoj e prsia strapcom h-a očakával, že bude rodiť h-á ; 4 ako h-á na púšti som našiel Izr. azda z tŕnia oberajú h-á ; Luk 6, 44 HROZNÝ h-mi vecami nám odpovieš h. je čo do činu pri synoch človeka h. si, Bože H. j e so mnou ako h. hrdina obrát im ich na h-ú pustinu obrátim vrch S eir na h-ú pustinu HRÔZA h-y Božie postavili sa do šíku nech ma nedesi tvoja h. ! budú (ho) desiť h-y h. pochytáva moj e telo znajú h-y temna smrti


HVIEZDA

155 Jób

27, 20 30, 15 55, 6 73, 1 9 88, 1 7 1 1 9, 53 Iz 21, 4 Jer 8, 2 1 Ez 26, 2 1 27, 3 6 Dan 1 0, 7 Luk 4, 36 5, 9 ž

2M Jób Ján

29, 26 27 32, 1 9 13, 25

2Sa 24, 1 6 Kaz Jer Dan Sk Žid

7, 7 1, 1 0 8, 24 8, 3 9, 2 1 11, 28

ž Iz Jer

98, 7 5, 30 6, 23

h . h o zachváti ako voda h-y sa obrátili na mňa h. ma pokryla miznú a hynú od hrôz tvoje h-y ma ničia h. ma pochytila pre bezbožníkov h. ma predesila smútim, h. ma pochytila učiním ťa h-ou, a nebude ťa na h-u budeš padla na nich veľká h. prišla h. na všetkých lebo ho bola objala h.

HRUfi vezmeš h. barana posvätíš h. obeti povznášania moja h. j e ako víno on privinúc sa k h-i Ježišovej ; 2 1 , 20 HUBIŤ vystrel anjel svoj u ruku na Jer„ aby ho h-1 dar hubí srdce aby si plienil a boril, h-1 bude h. na podiv S aul len h-1 cirkev; Gal 1, 13 či nie j e toto ten, ktorý h-1 ten, ktorý h-1 prvorodené

1, 4

Am

2, 25 4, 9

2Sa

A HUSLE 6, 5. ž 1 50, 4. Dan 3, 5, 7, 1 0, 1 5

Sud 1 6, 7 Iz 48, 4 Dan

IM

2M

1, 1 5, 22, 37, 32,

16 5 17 9 13

2Kr 22, 1 4 4M 1 8 , 2 7 Sud 6 , 3 7 2Sa 6, 6 24, 24 l Pa 13, 9 21, 1 5 2Pa 3, 1 Jer 5 1 , 33 2, 24 Jl Mat 3, 1 2

HUMNO bude počítať ako obilie z h-a položím mno na h. prišli až po h. Náchorovo tak kúpil Dávid h. i voly prišli až po h. Kidona anjel Hosp. stál pri h-e Ornána na h-e Ornána J ebuzejského dcéra Bab. bude ako h. h-á sa naplnia obilim prečistí svoje h. ; Luk 3, 1 7

ž Iz

2M

65, 8 93, 3 1 7, 1 2

Mat

2, 2 9 10 24, 29 Luk 21, 25 7, 43 Sk

27, 20 l Ko 1 5, 1 1 Žid

A. HÚR Júda 1 7, 1 0 Aron a H. vyšli na vrch Zj 1 2 ; 24, 1 4 ; 3 1 , 2 ; 35, 3 0 ; 3 8 , 22. l Pa 2, 1 9, 2 0 , 5 0 ; 4 , 1, 4 . 2Pa 1, 5

A HÚŽVA surové h-y; 1 6, 8, 9 tvoja šija železná h.

.;. HVEZDÁR 1, 20 zbehlejších nad všetkých . . • h-ov 2, 2 rozkázal kráľ povolať . . . h-ov 2, 1 0, 27 ; 4, 4; 5, 7, 1 1, 1 5

4M 24, 1 7 Sud 5, 20 Neh 4, 2 1 Jób 3, 9 9, 7 HUCAf 22, 1 2 nech hučí more a j eho náplň 25, 5 bude h. nad ním . . . ako hučí more 38, 7 ich hlas bude h. ako more 1 36, 9 ž 1 47, 4 HUDBA 1 48, 3 h-u tvojich hárf nechcem počuť 14, 1 2 Iz počul h-u a kolotanec 13 47, 1 3 HUKOT 32, 7 Ez skrocuješ h. morí, h. ich vin Dan 8, 1 0 rieky pozdvihujú svoj h. 1 2, 3 beda ! Počuť h. mnohých národov Jl 2, 1 0 5 , 26 Am A HULDA 4 Obad odišiel k prorokyni H-e ; 2Pa 34, 22

Am 5, 23 Luk 15, 25

.6. HÚSENICA čo zostalo po h-iach, požrali ko­ bylky chrúst a h. množstvo . . . olív požrali h-e

Jl

1 1 , 12 13 1, 1 6 l , 20 2, 28

HVIEZDA B. učinil . . . tiež i h-y pozri hore na nebo a spočítaj h-y bude (ho) ako hviezd na nebi ; 26, 4 mesiac a 1 1 hviezd sa mi klaňalo rozmnožím vaše semeno ako h-y; 5M 1, 1 0 ; 10, 22 ; 28, 62. Neh 9, 23 h. vyjde z Jakoba z neba bojovali ; h-y až dokiaľ nevyšli h-y nech sa zatmejú h-y zapečaťuje h-y vidz vrchol hviezd, že sú vysoko h-y nie sú čisté v j eho očiach keď spolu plesali h-y mesiac a h-y, aby panovali v noci počíta počet hviezd chváľte ho, všetky h-y ako si len padol z nebies, j asná h-o vyvýším svoj trón nad h-y ktorí hľadia na h-y oblečiem ich h-y v čierno zvrhol . . . niektoré z hviezd ako h-y na večné veky h-y spracú svoj lesk ; 3,15 nosili . . . h-u svojho boha ; Sk 7, 43 keby si položil svoje hniezdo medzi h-ami lebo sme vídeli j eho h-u hviezda . „ išla pred nimi zazrúc h-u preveľmi sa zaradovali h-y budú padať z neba ; Mar 13, 25 budú znamenia . . . na h-ch h-u svojho boha Remfana ; Am 5, 26 neukazovali (sa) ani slnce ani h-y iná Ge) sláva hviezd, lebo h. od h-y je rozdielna naplodilo (sa) množstvom ako hviezd bludné h-y mal 7 hviezd; 2, 1 tajomstvo 7 hviezd dám mu rannú h-u


HYACINT Zj

6, 13 8, 10 11 12 9, 1 12, 1 4 22, 16

156 h-y padali na zem padla z neba veľká h. meno h-y j e Palina uderená bola . . . tretina hviezd videl som h-u, ktorá padla na j ej hlave koruna 12 hviezd chvost vliekol tretinu . . . hviezd j a som „ . h„ j asná a ranná

.i. HYACINT j edenásty (základ) h.

A HYMENEUS l Tm

1, 20. 2Tm 2, 1 7

Ef Kol

5, 19 3, 16

A HYMNA žalmami a h-rni naporninajúci sa . . . h-mi HYNÚŤ

17, 12 hľa, mrieme, h-ieme, všetci h-ieme 2 1 , 20 Zj 33, 21 j eho telo hynie 31, 1 1 môj život hynie v žalosti A HYACINTOVOMODRÝ 39, 1 1 hyniem od švihania tvoj ej ruky 2M 25, 4 h. postav ; 26, 1, 4, 3 1 , 3 6 ; 27, 1 6 ; 49, 1 3 podobný hovädám, ktoré hynú 28, 5 , 6 , 8 , 1 5, 28, 3 1 , 33, 37 ; 73, 2 6 moj e telo i moj e srdce hynie ; 1 43, 4 35, 23, 25, 35 ; 36, 8, 1 1 , 35, 37 ; 8 8 , 1 0 moj e oko hynie od trápenia 38, 1 8, 23 ; 39, 1 -8, 2 1 -3 1 . 90, 7 hynie o d tvojho hnevu 4M 4 , 6-12. 2Pa 2, 7, 1 4 ; 3, 1 4 . 1 1 9, 82 moj e oči hynú J er 1 0, 9. Ez 2 3 , 6 ; 27, 7 1 43, 7 Hosp. ; môj duch hynie 26, 4. 4M 15, 38. Est 1 , 6 ; 8, 1 5 . 1 1 , 1 0 keď hynú bezbožní, býva plesanie Pr E z 27, 24 1 3, 23 niekto hynie pre neporiadok HÝBAŤ SA Kaz 7, 1 5 sprav. hynie vo svojej sprav. 5 7 , 1 spravodlivý hynie lM 9, 3 všetko, čo sa hýbe ; 8, 1 9 ; 9, 2 Iz Jer 3 1 � 1 2 nebudú už viacej h. stra chom Sk 1 7, 28 v ňom žijeme, h-eme sa Mat 8, 2 5 Pane, zachráň nás, h-ie me! .i. HYENA Luk 8, 24 Iz 13, 22 ozývať sa budú . „ h-y Mar 4, 38 Učiteľu, č i nedbáš, ž e h-ieme ? 34, 1 4 stretať sa tam budú divé mačky Ján 6, 27 pracujte nie o pokrm, ktorý hynie s h-mi 1, 1 8 slovo kríža je tým, ktorí hynú l Ko Jer 50, 39 v nej budú bývať . . . s h-mi s , 1 1 tvoj ou známosťou hynie slabý brat 4M Jób ž

c Ezd

2, 61

2Kr 1 7, IM 2Pa 4M Ez lM Joz

4M l Pa Joz

Joz A CHABAIÁŠ zo synov kňazov : synovia Ch-ovi ; Neh 7, 63

A CHÁBOR 6; 1 8, 1 1 . lPa 5, 26

14, 7 20, 2

A CHACACON-TÁMAR Amorej „ . býval v Ch-e hla, sú v Chacecon-támare

34, 9 48, 1

A CHACARENÁN hranica . . . pri Ch-e ; 1 O kade sa ide do . . . Ch

1 0, 26

A CHACARMÁVET Joktán splodil Ch-a ; 1Pa 1, 20

1 5, 28

A CHACAR-ŠUAL mesto Ch. ; 1 9, 3. !Pa 4, 28. Neh 1 1 , 27

A CHACERÓT 1 1 , 35 ; 13, l ; 33, 1 7, 1 8 . 5M 1 , 1 A CHACI-HAMMENÚCHOT 2, 52, 54 A CHÁCOR 1 1 , 1 Jabin, kráľ Ch-a

Jer

1 9, 36. 1 1 , 1 0--- 1 1 , 1 3 ; 12., 1 9 ; 1 5 , 9, 15. S u d 4 , 2, 1 7 . 1 Sa 1 2, 2Kr 1 5 , 29. Neh 1 1 , 33. Jer 49, 28, 30 49, 33 Ch. bude príbytkom šakalov

Ezd

A CHADÍD 2, 33. Neh 7, 37 ; 1 1 , 34

Ezd

2, 46

2Sa

3, 4

Neh

1, 1

l Pa

1 1, 1 1 27, 32

Ezd

2, 51

Zj

2 1 , 19

A CHAGAB synov Ch-ových ; Neh 7, 48 A CHAGITTA Adoniáš, syn Ch-y; 2, 13, l Pa 3 , 2

l Kr l , 5, 1 1 ;

A CHACHALIÁŠ Nehemiáš, syn Ch-ov ; 1 0, 1 A CHACHMONI Jašobam, syn Ch-ho Jechiel, syn Ch-ho A CHAKÚFA synov Ch-ových ; Neh 7, 53 A CHALCEDON tretí (základ) ch.


CHANNIEL

157

Ez lM

CHALDEJSKO 1 1 , 24 ; 1 6, 29 ; 23, 1 5, 1 6 1 1 , 28 31

15, 7 2Kr 24, 2 Ezd Jób Iz

Jer

25, 5, 1, 13, 43, 47,

26 12 17 19 14 l

5 48, 14 20 21, 9 22, 25 24, 5 25, 12 32, 4 24 37, 8 13 38, 2? 39, 5 8 40, 9 50, 8 10 35 51, 4 52, 14

Dan

1, 4 2, 2

Hab

4, 4 5, 30 1, 6

lM

5, 32 7, 13

l Pa

9, 18 22 1 0, 6 20 4, 40

ž

78, 5 1

CHALDEJ Háran zomrel . . . v Úre Ch-ov vyšli s nimi z úra Ch-ov ; Neh 9, 7. Sk 7, 4 (ja) som ťa vyviedol z Úra Ch-ov H. poslal na neho lúpežné čaty Ch-ov lebo sa báli Ch-ov vydal ich do ruky • . . Ch-a Ch-i . . . vrhli sa na veľblúdov ozdoba pýcha Ch-ov strhnem dolu všetky závory i Ch-ov nebude už pre teba trónu, dcéro Ch-ov vojdi do tmy, dcéro Ch-ov j eho rameno na Ch-och utečte od Ch-ov kto vyjde a prejde k Ch-om . . . bude žiť; 38, 2 vydám ťa . . . do ruky Ch-ov ktorých som poslal . . . do zeme Ch-ov navštívim . . . neprávosť i na zemi Ch-ov Cedekiáš . . . neuj de ruke Ch-ov mesto bude dané do ruky Ch-ov; 32, 25, 28 navrátia sa Ch-i a budú bojovať odchádzaš zradne k Ch-om vyvedú . . . tvojich synov k Ch-om prenasledovalo (ich) vojsko Ch-ov; 52, 8. 2Kr 25, 5 Ch-i spálili dom kráľov nebojte sa slúžiť Ch-om vyjdite zo zeme Ch-ov bude zem Ch-ov za korisť meč na Ch-ov, hovorí H. padnú pobití v zemi Ch-ov múry Jeruzalema rozborilo všetko vojsko Ch-ov aby ich vyučili písomníctvu a j a­ zyku Ch-ov rozkázal kráľ povolať učencov . . . Ch-ov prišli hore učenci . . . Ch-i bol zabitý Balsazár, kráľ Ch-ov hľa, vzbudím Ch-ov

ž

1 05, 23 106, 22

Jakob pohostínil v zemi Ch-ovej ; 27 (činil) divy v zemi Ch-ovej

A CHAMAT Sud 3,3. 2Sa 8, 9. l Kr 8, 65. 2Kr l 4, 28 ; 1 7, 24 ; 1 8, 34; 19, 1 3 ; 23, 33 ; 25, 2 1 . l Pa 2 , 5 5 ; 1 3 , 5 ; 1 8, 3 , 9 . 2Pa 7, 8 ; 8 , 4 . I z 1 0, 9 ; 1 1 , 1 1 ; 36, 1 9 ; 37, 13. Jer 39, 5 ; 49, 23 ; 52, 9 , 27. Ez 47, 1 6, 1 7, 20 ; 4 8 , 1 . Ám 6, 2, 1 4 . Za 9, 2

Joz

1 3, 5.

lM

1 0, 18

Joz

A CHAMMON 1 9, 28. l Pa 6, 76

IM

A CHAMATEJ Kanaán splodil . . . Ch-a ; lPa 1, 1 6

A CHAMOR 33, 19 kúpil diel poľa . . . z ruky synov Ch-a 34, 2 Sichem, syn Ch-a Hevejského 34, 4, 6, 8, 13, 18, 20, 24, 26. J oz 24, 32. Sud 9, 28

A CHÁM O Š 4 M 2 1 , 29 zahynul si, ľude Ch-ov 1 Kr 1 1, 7 vystavil Šalamún výšinu Ch-ovi 33. 2Kr 23, 1 3 . Jer 48, 7, 13, 46 IM

46, 12

4M

26, 21

2Kr 23, 31

Jer

32, 7

A CHAMÚL synovia Fáresovi boli . . . Ch. ; lPa 2, 5 po Ch-ovi chamulovská čeľaď A CHAMUTAĽ Ch., dcéra Jeremiášova ; Jer 52, 1

24, 18.

.II. CHANAMEL Ch., syn Šallúma; 32, 8, 9, 1 2 A CHANANEL ; CHANANEEL až po vežu Ch. ; 1 2, 39. Jer 3 1 , 38. Za 14, 1 0

Neh

3,

! Pa

A CHANAN 8, 23, 38 ; 9, 44; 1 1, 43. Ezd 2, 46. Neh 7, 49 ; 8, 7 ; 1 0, 1 0, 22, 26 ; 1 3, 13. Jer 35, 4

l Kr 1 6, 1, 7.

A CHAM Noach splodil . . . Chama ; 6, 1 0 ; 9 , 1 8 ; 1 0, 1 . l Pa 1 , 4 vošiel Noach, Sem, Cham . . . do lPa korábu Ch. bol otec Kanaánov Cham . . . videl nahotu svojho otca synovia Ch-ovi : Kúš ; lPa 1, 8 to sú synovia Ch-ovi z Ch-a pochádzajú tí, ktorí tam 4M bývali prvotiny sily v stanoch Ch-ových lPa

&. CHANANI lPa 25, 4, 25. 2Pa 1 6, 7; 1 9, 2 ; 20, 34. Ezd 1 0, 20. Neh 1, 2 ; 7, 2 ; 1 2, 36

A CHANANIÁŠ 3, 1 9, 2 1 ; 8, 24 ; 25, 4, 23. 2Pa 26, 1 1 . Ezd 1 0, 28. Neh 3 , 8 , 30; 7 , 2 ; 1 0, 23 ; 1 2, 1 2, 4 1 . Jer 28, 1 , 5 , 1 0-1 7 ; 36, 1 2 ; 37, 1 3 . Dan 1 , 6, 7, 1 1, 1 9 ; 2, 1 7 34, 23 7, 39

Ao. CHANNIEL Ch„ syn Efodov synovia Ullu : Arach, Ch.


CHANOCH

158

.A. CHANOCH synovia Madianovi . . . Ch. Ezd synovia Rúbenovi : Ch. ; 2M 6, 1 4 . 4M 26, 5 Ezd A CHANÚN 2Sa 1 0, 1�4. lPa 1 9, 2--4, 6. Neh 3, 13, 30 Ezd CHÁPAŤ Mat 19, 1 1 nie všetci chápu to slovo l Ko 2, 1 4 telesný človek nechápe vecí Ducha lPa lM

4M lM Sk

25, 4 46, 9

33, 24

A CHARÁD táborili v Ch- e ; 25

A CHÁRAN 1 1, 3 1 , 32; 1 2, 4, 5 ; 27, 43 ; 28, 1 0 ; 29, 4. 2Kr 1 9, 1 2 . 1Pa 2, 46. Iz 37, 1 2 . Ez 27, 23 Ez 7, 2 prv ako býval (Abrahám) v Ch- e ; 4

.6. CHARBONA komorník Ch. ; 7, 9

Est

1, 10

Ezd

A CHARCHÚR 2, 51 synov Ch-ových ; Neh 7, 53

Neh

7, 24;

A CHARÍF 1 0, 1 9

24, 8.

A CHÁRIM Ezd 2, 32, 3 9 ; 1 0, 2 1 , 3 1 . Neh 3 , 1 1 ; 7 , 3 5 , 4 2 ; 1 0, 5 , 27 ; 1 2, 15

lM

46, 9

A CHARMI synovia Rúbenovi . . . Ch. ; 2M 6, 1 4

Sud

4, 2

J.. CHAROŠET Ch. Pohanov ; 4, 13, 1 6

Ezd

2, 52

J.. CHAR Š A synov Ch-ových ; Neh 7, 54

Ezd

2, 43

&. CHASUFA synov Ch-ových ; Neh 7, 46

l Pa

A CHAŠABIÁŠ 6, 45 ; 9, 1 4 ; 25, 3, 1 9 ; 26, 30; 27, 1 7 . 2Pa 35, 9. Ezd 8, 19, 24. Neh 3, 1 7 ; 1 0, 1 1 ; 1 1 , 15, 22 ; 1 2, 2 1 , 24

!Pa

Neh

4M

lM

3, 1 0 9, 5

.&. CHAŠABNEIÁ Š Chattúš, syn Ch-ov Levitovia . . . Ch.

A CHAŠMON 33, 29, 30

l Pa

.A CHAŠŠÚB ; CHAŠÚB 9, 14. Neh 3, 1 1 , 23 ; 1 0, 23 ; 1 1 , 1 5

Ezd

A CHAŠÚM 2, 1 9 ; 1 0, 33 . Neh 7, 22; 8, 4 ; 1 0 , 1 8

2, 54

.&. CHATIFA synov Ch-ových ; Neh 7, 5 6

2, 42

A CHATÍTA synov Ch-ových; Neh 7, 45

2, 57

A CHATTÍL synov Ch-ových; Neh 7, 59

A CHATTÚŠ 3, 22. Ezd 8, 2. Neh 3, 1 0 ; 1 0, 4; 1 2, 2 A CHAVILA 2, 1 1 tá obchádzala celú zem Ch. 1 0, 7 synovia Kúšovi : Ch. 29 ; 25, 18. l Sa 15, 7. lPa 1, 9, 23 47, 1 6

lM 24, 5 7, 1 4 2M 2 , 25 lSa 15, 1 8 Jer 5 , 23 Am 1, 1 9 Mat 7, 12 8, 2 3 9, 1 3 1 5 , 28 1 6, 24 20, 32 23, 26, Mar 15, Luk 9 ,

37 39 15 54

1 9, 1 4 22, 42 Ján

Sk

5, 6 40 7, 1 7 12, 21 1 7 , 24

7, 9, 1 8, Rim 7 ,

39 6 21 15 16 9, 16 18 l Ko 7 , 7 2Ko 12, 20

A CHAVRÁN pri hranici Ch. ; 1 8

CHCIEŤ keby nechcela žena ísť ; 8 nechce prepustiť ľud lebo H. ich chcel zabiť rana . . . ktorá sa nechce zahojiť hudbu tvojich hárf nechcem počuť Jozef . . . chcel ju tajne prepustiť čokoľvek by ste chceli, aby vá m ľudia činili; Luk 6, 3 1 Pane, keby s i chcel, môžeš ; Mar 1, 40. Luk 5, 12 chcem, buď čistý; Mar 1 , 4 1 . Luk 5 , 1 3 milosrdenstvo chcem a n i e obe ť ; 1 2, 7 nech sa ti stane, ako chceš ak chce niekto prijsť za mno u ; Mar 8, 34. Luk 9 , 23 čo chcete, aby som vám učin il ; Mar 1 0, 36, 5 1 . Luk 18, 4 1 ale nechceli ste ; Luk 1 3, 3 4 nie ako ja chcem; Mar 1 4, 36 Pilát chcúc učiniť zástupu zado s ť Pane, č i chceš . . . a b y oheň z o ­ stúpil nechceme, aby tento kraľoval Otče, ak chceš, odnes odo mň a tento kalich či chceš byť zdravý ? nechcete prijsť ku mne ak niekto chce činiť j eho vôľu chceme vidieť Ježiša chcem, aby kde som ja, aj oni boli nechceli poslúchať naši otcovia Pane, čo chceš, aby som učinil ? navrátim (sa) k vám, ak bude B. ch. nerobím toho, čo chcem činím to, čoho nechcem; 20 níe je to vecou toho, kto chce nad kým sa chce zmilovať Iebo by som chcel, aby boli všetci nenašiel . . . takých, akých nechcem


159 lTm 2, 4 Jak 4, 1 5 Ez

lM

1,

l

chce, aby všetci ľudia boli spasení keď bude Pán ch.

A CHEBÁR rieka Ch. ; 3 ; 20, 22; 43, 3

3, 1 5, 23 ;

1 Kr

2Pa 1 0, 15, Ez

A CHÉBER 46, 1 7. 4M 26, 45. Sud 4, 1 1 , 17, 2 1 ; 5, 24. l Pa 4, 1 8 ; 7, 3 1 , 32 ; 8, 1 7

A CHECRON I M 46, 9 synovia Rúbenovi . . . Ch. ; 2M 6, 1 4 Žid 1 2 synovia Fáresovi boli : Ch. 4M 26, 6, 2 1 . Joz 1 5, 3, 25. Rút 4, 18, 1 9 lM 2M A CHECRONOVSKÝ 1 Sa 4M 26, 6, 2 1 4M

A CHÉFER 2Pa 26, 32, 33 ; 27, l . Joz 1 2, 1 7 ; 1 7, 2, 3. Ž l Kr 4, 1 0 . I Pa 4, 6 ; 1 1, 36

2Kr 1 7, 6

A CHELACH osadil ich v Ch-u ; 1 8, 1 1 . lPa 5, 26

2Sa

A CHELAM 10, 1 6, 1 7

2Sa l Pa

23, 26 2, 39

4M

6, 26

28 3, 7 1 0, 1 3 5 28, 1 4 41, 20 18 9, 5 3, 24 36, 8 4, 4 5, 8 80, 2

výška jedného ch-a bola 10 lakťov ; 2Pa 3, 1 2 pokryl ch-ov zlatom n a steny povyrezával ch-ov nad hlavou ch-ov, zjavilo sa čosi ch-i stáli z pravej strany domu; 7 zvuk krídel ch-ov bolo počuť ty si ten veľký ch. ch-i a palmy; 25 palma medzi ch-om a ch-om, a ch. mal 2 tváre ch-i slávy, zatôňujúci pokrývku

CHERUBÍN osadil ch-ov od vých. strany spravili ich s ch-mi Hosp. Zástupov, tróniaceho na ch-och; 2Kr 1 9, 1 5 . lPa 13, 6 ch-i rozprestierali krídla . . . prikrý­ vali ch-i truhlu ktorý tróniš na ch-och ; 99, 1

.A CHEŠBON 2 1 , 25-30, 34 ; 32, 3, 37. 5M 1, 4; 2, 24, 26, 30; 3, 2, 6; 4, 46 ; 29, 7. Joz 9, 1 0 ; 1 2, 2, 5 ; 13, 1 0, 17, 2 1 , 26, 27; 2 1 , 39. S u d 1 1 , 1 9, 26; lPa 6, 81. Neh 9, 22. PŠ 7, 5. Iz 1 5, 4 ; 1 6, 8, 9. Jer 48, 2, 34, 45; 49; 3

1 1 , 27

A CHÉLEC Ch. Paltický Azariáš splodil Ch-a. A Ch. splodil Elásu ž Ch. Pelonský ; 27, 1 0

.& CHET ; CHETH 25, 7 ; 34, 8 ; 1 1 9, 57. PJ 1, 8 ; 3, 22 ; 4, 8

4M Joz

26, 30 1 7, 2

A CHELÉK po Ch-ovi chelékovská čeľaď synom Ch-a

47, 15 48, 1

Joz

1 9, 25

A CHELKAT (mesto) Ch. ; 2 1 , 3 1

4M

1, 9

Ezd

A. CHENADÁD 3, 9. Neh 3, 1 8, 24; 1 0, 9

A CHELON Eliáb, syn Ch-ov ; 2, 7 ; 7 ' 24, 2 9 ; 1 0, 1 6

!Pa

A CHENANIÁŠ 1 5, 22, 27

lM

36, 26

Sud !Pa

1, 35 9, 15

2M

25, 1 8 20

2Sa 22, 1 1 l Kr 6, 23

A CHERÁN synovia Dišanovi . . . Ch. ; lPa 1 , 4 1 A CHERES vrch Ch. Bakbakar, Ch. a Galál

Ez

lPa

.& CHETLON smerom do Ch-a po strane cesty do Ch-a

A CHEZÍR 24, 15. Neh 1 0, 20

l Kr 1 6, 34

Neh

2, 8 ;

.lit.. CHIEL za j eho dni vystavil Ch. Bé telský Jericho

A CHILKIÁŠ 8, 4 ; 1 1 , 1 1 ; 12, 7, 2 1 . Jer 29, 3

Sk

20, 15

.lit.. CHIOS druhý deň sme prišli proti Chiu

lM

38, 1

A CHÍRA (muž menom) Ch. ; 1 2

2Sa

5, 1 1

CHERUB spravíš 2 ch-ov ; 37, 7 ch-i budú mať roztiahnuté krídla ; 2Pa 3, 1 3 vysadol n a ch-a a letel ; Z 18, 1 1 2 M v svätyni svätých spravil 2 ch-ov; 3M 2Pa 3, 1 0

2, 6 1 2, 2

A CHÍRAM Ch., kráľ Týru; l Kr 5, 1, 2, 7-1 2, 1 8 ; 7, 13, 40, 45 ; 9, 1 1 , 12, 14, 27 ; 1 0, 1 1 , 22. lPa 1 4, 1 . 2Pa 2, 3, 1 1 , 1 2 ; 8, 2, 18 ; 9, 1 0, 2 1 CHLAPCA uvidela . . . plačúce ch. keby . . . porodila by ch„ bude ne­ čistá 7 dni


CHLAPEC Iz Jl

lM

2M l Sa

2Kr Pr Iz Za Mat Zj

lM

2M

3M

4M 5M

160

5M 23, 4 nevyšli v ústrety s ch-om ; Neh 1 3, 2 Joz 9, 1 2 hla, náš ch. ! Teplý sme si ho vzali Sud 7 , 1 3 peceň jačmenného ch. sa kotúľal CHLAPEC 8 , 5 dajte, prosím, ľudu . . . ch. 2, 1 4 budeš j esť z môjho ch. 2 1 , 1 8 zdvihni ch-a . . . učiním ho veľkým Rút l Sa 1 4, 24 nikto zo všetkého ľudu neokúsil ch. národom 20 Boh bol s ch-om 1 7, 17 vezmi pre svojich bratov . . . 1 0 ch-ov 37, 30 povedal : Nieto ch-a 21, 3 daj mi do ruky . . . 5 ch-ov 42, 22 nehrešte proti ch-ovi 6 nebolo iného ch. krome ch. pred­ 1, 1 8 prečo ste . . . nechali ch-ov žiť ? loženia 1 , 25 doviedli ch-a ( Samuela) k É limu 25, 1 8 Abigaiľ . . . vzala 200 ch-ov 20, 37 prišiel ch. až k miestu Šípa l Kr 1 3 , 9 nebudeš j esť ch. ; 1 7 2, 23 ch-i z mesta, p osmievali sa mu 1 9 jedol ch. v j eho dome a pil vodu 4, 35 ch. kýchol až do 7 ráz a ch. otvoril 1 7, 6 krkavci mu donášali ch. svoje oči 2 1 , 4 Achab . . . nejedol ch. 22, 1 5 bláznovstvo je priviazané na srdci 22, 27 dávajte mu j esť ch. súženia; ch-a 2Pa 1 8, 26 3 , 4 dám im ch-ov za kniežatá 2Kr 4, 42 doniesol mužovi Božiemu . . . 5 ch. sa zúrivo osopí na starca 20 jačmenných ch-ov 65, 20 ch. zomrie, keď mu bude 100 rokov !Pa 1 6, 3 nadelil všetkým mužom . . . pec­ 8, 5 ulice mesta budú plné ch-ov 2, 1 6 (Herodes) poslal a povraždil všet­ ník ch. 2Pa 30, 1 3 slávili sviatok nekvasených ch-ov ; kých ch-ov Ezd 6, 22 1 2 , 5 porodila syna, ch. Ezd 1 0, 6 Ezdráš . . . išiel ta bez toho, že by CHLIEB ; C HLEBA bol j edol ch. Neh 5, 1 5 berúc o d nich na ch. 3, 1 9 v pote svoj ej tvári budeš j esť ch. 9 , 1 5 dal si im ch. z neba; Ž 1 05, 40 1 4, 1 8 Melchisedech . . . vyniesol ch. a víno Jób 22, 7 lačnému si odoprel ch. 1 8, 5 donesiem kúsok ch. 24, 5 púšť mu dáva ch. pre j eho deti 1 9, 3 napiekol nekvasených ch-ov 27, 1 4 j eho potomci sa nenasýtia ch. 2 1 , 1 4 Abrahám . . . vzal ch. a kožicu vody 28, 5 čo do zeme, z nej pochádza ch. 26, 3 4 dal Jakob Ezavovi ch. 33, 20 takže si j eho život oškliví ch. 4 1 , 5 5 ľud kričal na faraóna o ch. ž 1 4, 4 zjedajú môj ľud, ako j edia ch. 43, 3 2 Egypťania nemôžu j esť ch. s 37, 25 ani j eho semena žobrať ch. Hebrejmi 4 1 , 10 ktorý j edol môj ch„ pozdvihol pätu ; 47, 1 3 nebolo ch. v celej zemi Ján 1 3, 1 8 1 5 daj nám ch. ; lebo prečo máme 42, 4 moj a slza (j e) ch-om vo dne zomrieť 80, 6 kŕmiš ich ch-om s lz 1 9 kúp nás i našu zem za ch. 1 02, 5 lebo som zabudol j esť svoj ch. 1 2, 8 nekvasené ch-y ; s horkými zelinami 1 0 j em popol ako ch. 1 5 7 dní budete j esť nekvasené ch-y ; 1 04, 1 4 vyvodil ch. zo zeme 13, 6 ; 34, 1 8 . 3M 23, 6. 4M 28, 1 7 1 05, 1 6 polámal každú oporu ch. 1 7 budete ostrihať slávnosť nekvase­ 1 32, 1 5 j eho chudobných nasýtim ch-om ných ch-ov ; 23, 1 5 20 budete j esť nekvasené ch-y ; 23, 1 5 1 46, 7 dáva éh. hladným 4, 1 7 j edia ch. b ezbožnosti 1 6, 3 keď sme j edávali ch. d o sýtosti Pr 4 učiním to, aby vám pršal ch„ 6 , 8 (mravec) pripravuj e v lete svoj ch. z neba ; 1 2 9, 5 poďte, j edzte z môjho ch. 1 5 t o j e ten ch„ ktorý vám dal H . 1 7 pokútny ch. je chutný 2 2 v 6 . deň nazberali ch. dvoj násobne 1 2, 1 1 kto obrába svoju zem, nasýti sa ch. ; 23, 25 požehná tvoj mu ch-u 28, 1 9 25, 30 na stôl dáš ch. tvári Božej 20, 1 3 otvor svoj e oči a nasýť sa ch. 34, 28 nej edol ch. a nepil vody ; 5M 9, 9 23, 6 nej edz ch. závistného človeka 25, 2 1 kto ťa nenávidí, nakŕm ho ch-om 21, 22 ch. svojho Boha . . . bude j esť 23, 17 donesiete ch. o beti povznášania 28, 2 1 pre kus ch. dopúšťa (sa) prestúpenia 3 1 , 1 4 zďaleka dováža svoj ch. 1 8 s ch-om obetovať budete 7 ba­ ránkov 27 nejie ch. liene a záhaľky 26, 5 naj ete sa svojho ch. do sýtosti Kaz 9, 7 j edz svoj ch. v radosti 26 10 žien bude piecť váš ch. 1 1 , 1 púšťaj svoj ch. po vode 2 1 , 5 niet ani ch. ani vody Iz 30, 20 keď vám i dá Pán ch. úzkosti 5 naša duša si už zošklivila . . . ch. 55, 2 prečo vynakladáte peniaze na to, čo nie je ch-om 8, 3 nie na samom ch-e žiť bude človek ; 58, 7 aby si lámal lačnému svoj ch. Mat 4, 4. Luk 4, 4 11, 6 3, 3

malé ch. ich p ovedie dávali ch. za smilnicu


CHODIŤ

161 Jer

37, 2 1 52, 6 PJ 4, 4 Ez 4, 1 6 5, 16 1 2, 1 8 19 1 8, 7 Dan 10, 3 Hoz 7, 8 Am 4, 6 8, 1 1 Obad

7

Mal

1, 7

Mat

4, 3 6, 1 1 7, 9 12, 4 14, 1 7 19 1 5, 2 26 34 36 1 6, 5 7 26, 26

6, 8 37 8, 1 6 14, 1 Luk 7, 33 1 1, 5 14, 1 5 15, 1 7 Mar

Ján

24, 30 35 6, 7 11 26 31 32 33 34

dávali mu bochník ch. na deň nebolo ch. pre ľud zeme deti si prosia ch„ ale nieto nikoho budú jesť ch. na váhu polámem vám palicu ch. svoj ch. budeš j esť s chvením ch. budú jesť v starosti ch. by dával lačnému ; 1 6 ch. chutného som nejedol Efraim je podpopolným ch-om nedostatok ch. na všetkých vašich miestach pošlem hlad na zem, nie hlad po ch-e tí, ktori j edia tvoj ch„ nadstavia ti pascu donášate n a môj oltár poškvrnený chlieb povedz, aby sa tieto kamene stali ch-ami ; Luk 4, 3 daj nám dnes náš každodenný ch. ; Luk 1 1 , 3 keby ho jeho syn prosil o ch. ; Luk 1 1 , 1 1 (Dávid) jedol ch-y predloženia ; Mar 2, 26. Luk 6, 4 nemáme tu iba 5 ch-ov ; Luk 9, 13. Ján 6, 9 požehnal a lámuc dával ch-y; Mar 6, 4 1 . Luk 9, 1 6 neumývajú rúk, keď majú j esť ch. ; Mar 7, 5 nepatrí sa vziať ch. deťom; Mar 7, 27 koľko máte ch-ov; Mar 6, 38 ; 8, 5 vzal tých 7 ch-ov ; Mar 8, 6, 20 učeníci „ . zabudli vziať ch. ; Mar 8, 1 4 ch. sme nevzali vzal J. ch„ a keď bol dobrorečil, lámal a dával ; Mar 1 4, 22. Luk 22, 1 9 . l Ko 1 1 , 23 aby nebrali . . . ani ch. ; Luk 9, 3 máme odísť a nakúpiť . . . ch. ? rozmýšľali . . . vraj ch. nemáme ; 1 7 čas nekvasených ch-ov ; 1 2 Ján Krstiteľ nejediac ch. priateľu, požičaj mi 3 ch-y blah„ kto jie ch. v kráľ. Božom ! koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť ch. vzal ch. a dobrorečil poznali (ho) pri lámaní ch. za 200 denárov ch. im nebude dosť J . vzal ch-y a poďakujúc rozdával hľadáte ma . . . že ste jedli z tých ch-ov dal im jesť ch. z neba nie Mojžiš vám dal ch. z neba ch-om Božím je ten, ktorý zostupuje z neba Pane, dávaj nám vždy ten ch.

Ján

6, 35

51 58 2 1 , 13 Sk 2, 42 46 20, 7 11 27, 35 l Ko 1 0, 1 6 17 1 1 , 26 27 28 2Te

3, 8

Žid

12 9, 2

2Pa ž

32, 28 50, 9 78, 70

l Ko

1, 1 1

lM

25, 25

Dan

27, 1 1 8, 21

J. im povedal : Ja som ten ch. ži­ v ota ; 6, 4 1 , 48 ja som ten živý ch. kto jie tento ch„ bude žiť na veky J. prišiel a vzal ch. zotrvávali . . . pri lámaní ch. lámuc ch. po domoch keď sme sa zišli lámať ch. yyšiel a lámal ch. a jedol vzal ch„ poďakoval Bohu ch„ ktorý lámeme j eden ch„ j edno telo sme my mnohí koľkokoľvek ráz by ste j edli tento chlieb ktokoľvek jie tento chlieb . . . nehodne nech skúša seba človek a nech tak jie z toho ch. ani sme zadarmo od nikoho ne­ j edli ch. tak j edli svoj vlastný ch. v ktorom bol svietnik a stôl a pred­ loženie ch-ov

A CHLIEV (mal) mnohé stáda po ch-och nevezmem . . . z tvojich ch-ov kozlov vyvolil si Dávida . . . vzal ho od ovčích ch-ov A CHLOE lebo mi je oznámené . . . od domá­ cich Ch-y

CHLPATÝ yyšiel prvý červený, celý ako ch. odev Ezav, môj brat, j e ch. ; 23 kozol, ten ch., j e grécky kráľ

CHLÚBIŤ SA Sud 7, 2 aby sa nech-! Izrael proti mne ž 52, 3 prečo sa ch-š nešľachetnosťou Pr 27, 1 nechlúb sa zajtrajším dňom 1 Ko 13, 4 láska sa nechlúbi lM

1 4, 15

4M Sud

1 0, 29 4, 1 1

Za

1 1, 7

lM

5 , 22 6, 9 17' 1 48, 1 5

A CHÓBA stíhal ich až po Ch-u A. CHOBÁB Ch„ syn Reguelov Cheber Kénejský sa bol oddelil od „ . Ch-a A CHOBLÍM druhú som nazval Ch. ; 1 4

CHODIŤ Enoch ch-! s Bohom; 24 Noach ch-1 s Bohom choď predo mnou a buď dokonalý! B„ pred ktorého tvárou ch-li moji otcovia


162

CHODIŤ 3M

26, 3

5M

8, 6

l Sa

8, 3

I Kr

2, 4 3, 3 9, 4

2Pa Jób ž

2 1 , 27 1 6, 9 30, 28 1, 1 25, 5 26, 3 6 11 38, 7 42, 1 0 55, 3 78, 1 0 81, 14 101, 2 1 1 6, 9 1 28, 1

138, 7 4, 1 5 1 0, 9 13, 20 1 4, 2 28, 1 8 Kaz 2 , 1 4 11, 9 Iz 2, 5 9, 2 33, 1 5 40, 3 1 42, 24 59, 9 65, 2 7, 23 Jer

Pr

9, 1 4 32, 23 4, 1 8 5, 7 37, 24 Dan 3, 25 4, 34 PJ Ez

Mi Sof Za

4, 6, 1, 3, 4,

5 8 17 7 10

1 0, 1 2

ak budete ch. v mojich ustanove­ niach; l Kr 6, 1 2 ; 8, 6 1 a b y s i ch-l po j eho cestách ; 1 0, 1 2 ; 1 1 , 22 ; 2 6 , 1 7 . J o z 22, 5 j eho synovia nech-Ii po j eho ces­ tách aby ch-li predo mnou v pravde Šalamún . . . chodiac v ustanove­ niach Dávida ak budeš ch. predo mnou tak, ako ch-! Dávid Achab . . . ch-1 krotký oči Hosp. chodia s em a ta ch-m smutný ktorý nechodi podla rady bezbož­ ných daj, aby som ch-1 v tvojej pravde ch-m v tvojej pravde rád ch-m okolo tvojho oltára budem ch. vo svojej bezúhonnosti smutný ch-m deň ako deň prečo musim ch. smutný ; 43, 2 ch-m sem-ta vo svojom úpení vzpečovali sa ch. v j eho zákone keby bol Izr. ch-1 po mojich cestách budem ch. v bezúhonnosti budem ch. pred Hospodinom blahoslavený . . . kto chodi po j eho cestách keby som ch-l aj prostred súženia nechoď po nej ; odchýľ sa od nej kto chodí v bezúh„ pôjde bezpečne kto chodí s múdrymi, bude múdry kto chodí vo svojej úprimnosti kto chodí bezúh. , bude zachránený blázon chodí vo tme choď po cestách svojho srdca choďme v svetle Hosp. ľud, ktorý ch-1 vo tme ; (Mat 4, 1 6) ten, kto chodí v spravodlivosti chodia a neustávajú nechceli ch. po j eho cestách ch-me v mrákavách chodia cestou nie dobrou budete ch. po každej ceste, ktorú vám prikážem ch-Ii za umienenosťou svojho srdca ; 1 1 , 8 ; 13, 1 0 nech-Ii v tvojom zákone nemôžeme ch. po svojich uliciach v mojich ustanoveniach ste nech-Ii budú ch. v mojich súdoch chodia prostred ohňa tých, ktorí chodia v pýche, môže ponížiť budeme ch. v mene Hosp. aby si . . . ch-1 p okorne budú ch. ako slepí ak budeš ch. po mojich cestách oči Hosp„ ktoré chodia po celej zemi budú ch. v j eho mene, hovorí Hosp.

Mat

4, 1 8 9, 5

1 1, 5 1 4, 29 27, 39 Mar Luk

6, 48 9, 49

Ján

20, 46 6, 1 9 8, 1 2

1 2, 3 5 3, 8 8, 40 Rirn 6, 4 8, 1 Sk

13, 14, l Ko 1 2, 5, 2Ko I O, Gal Ef

13 15 2 '7 3

5, 1 6 2, 2 4, 1 17

Fil

5, 2 8 3, 1 8

Kol

1, 10 2, 6

l Te l Pt 2Pt 1J 2J 3J Júda

4, 2, 1, 4, 3, l, 2,

5 12 17 3 3 7 6

6 4 18

chodiac popri Gal. mori ; Mar 1, 1 6 vstaň a choď; Mar 2, 9. Ján 5 , 8 , 1 2 . Sk 3 , 6 slepí vidia, chromí chodia Peter zostúpiac z lode ch-! po vodách ktorí ch-li pomimo, rúhali sa ; Mar 1 5 , 29 chodiac po mori bránili srne mu, pretože nechodí s nami chcú ch. v dlhom, krásnom rúchu videli ) ežiša ch. po mori kto mňa nasleduje, nebude ch. vo tme choďte, dokiaľ máte svetlo (chromý) stal si a ch-1 chodiac zvestoval . . . evanjelium tak aj my ch-Ii v novote života ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha ; 4 ako vo dne choďme slušne už nech-š v láske ch-Ii ste k nemým modlám ch-me vierou a nie videním ch-rne v tele, ale nevojujeme podľa tela choďme Duchom ; 25 v ktorých ste kedysi ch-li ; Kol 3, 7 žeby ste ch-Ii hodne povolania aby ste vy už nech-li, ako . . . pohania chodia choďte v láske choďte ako deti svetla mnohí tak chodia . . . teraz i plačúc hovorím žeby ste ch-li hodne Pána ; 1 Te 2, 1 2 ako ste prijali Krista . . . tak v ňom choďte choďte v múdrosti aby ste ch-Ii hodne Boha choďte v bázni keď sme ch-li v nestudatostiach budú ch. podľa vlastných žiadostí keď ch-me vo svetle je povinný, ako on ch-1, i sám tak chodiť aby sme ch-Ii podla j eho prikázaní že moje deti chodia v pravde budú ch. podľa svojich bezbožných žiadostí

CHODNÍK Jób ž Pr

1 9, 8 24, 1 3 1 1 9, 35 1 42, 4 l, 15 3, 17 7 , 25

na moj e ch-y položil tmu nezotrvajú na j eho ch-och daj, aby som išiel ch-om tvojich prik. ty znáš môj ch. zdrž svoju nohu od ich ch-a jej ch-y sú samý pokoj neblúď po j ej ch-och


CHRÁM

163

Mat

3, 3

čiňte priame jeho ch-y ; Mar 1 , 3. Luk 3, 4 Neh A. CHOFNI Ch., syn Éliho; 2, 34 ; 4, 4, 1 1 , 17 5M

l Sa

1, 3

Jer

44, 30

4M

A. CHOGLA 26, 33 ; 27, 1 ; 36, 1 1 .

A CHOFRA faraón Ch.

A. CHOINIX ch. pšenice za meňa za denár

2, 1 0

A. CHORONSKÝ Sanballat Ch. ; 1 9 ; 13, 28

2, 12 22

A CHOROVIA na Seire bývali predtým Ch. keď zahladil Chorov

2Sa 13, 6 13, 1 2 Pr Mar 6, 13 Joz 17, 3 55 1 6, 1 8 denár a 3 ch-y jač- l Ko 1 1, 30

Zj

6, 6

Joz

15, 5 1

3M

A CHOMER 27, 1 6. 4M 1 1, 32. Iz 5, 1 0. 13, 1 4. Hoz 3, 2

Jak

A. CHOLON mesto Ch. ; Jer 48, 2 1

Ez 45, 1 1 ,

Joz

5, 1 5

CHORÝ Amnon . . . robil sa ch-m očakávanie . . . robí srdce ch-m mazali mnohých ch-ch olejom začali nosiť ch-ch na ch-ch budú vzkladať ruky je m edzi vami mnoho slabých a ch-ch modlitba viery uzdraví ch-ého Pozri tiež heslo : Nemocný

A CHOSA 1 9, 29. lPa 1 6, 38 ; 26, 1 0, 11, 16

lPa

7, 32 1 1 , 44

A CHOTÁM Cheber splodil . . . Ch-a a Šúu Ch. Aroerský

4M 33, 32

A CHOR-GIDGÁD táborili v Ch-e ; 33

lM

A CHOREJ kniežatá Ch-ov; 36, 29, 30

Ef Žid

5, 1 5 13, 18

Ä CHOVAŤ SA hľaďte, ako by ste sa správne ch-li chcúc sa vo všetkom správne ch.

A CHORI synovia Lotánovi boli : Ch. ; ! Pa 1, 39 Šáfat, syn Ch-ho

lM 2M Pr

47, 6 1 8, 21 12, 4 31, 1 0

CHRABRÝ sú medzi nimi súci mužovia ch. vyhliadni . . . ch-ch mužov ch-á žena statočná je korunou kto náj de statočnú ženu ch-ú ?

36, 21

IM 36, 22 4M

13, 6

.& CHORMA 2 1 , 3 nazvali meno toho miesta Ch. 12, 1 4 ; 15, 30; 1 9, 4. Sud 1, 1 7. ! Sa 30, 30. ! Pa 4, 30

CHRÁM uslyšal môj hlas zo svojho ch-u; ž 1 8, 7 l Kr 6, 3 sieň pred ch-om domu CHOROBA 2Pa 29, 1 6 vyniesli všetku nečistotu, ktorú Choroby v Biblii našli v ch-e Ezd 3, 6 ch. Hospodinov nebol ešte založený horúčka Mat 8, 1 5 1 0 kládli . . . základy ch-u Hosp. malomoc 3M 1 3 , 2 5, 8 budem sa klaňať obrátený k ch-u ; ž malomocenstvo Mat 8, 2 138, 2 napuchlina 3M 13, 1 9 29, 9 v jeho ch-e všetko . . . hovorí o jeho opuchlina 3 M 13, 2 sláve porážka Mat 8, 6 79, 1 poškvrnili ch. tvojej svätosti posadlosť Mat 8, 28 Iz 44, 28 povie . . . o ch-e : Nech sa založí prašina 3M 13, 2 Jer 7, 4 vraj ch. Hospodinov svrab 5M 28, 27 Ez 41, 1 doviedol ma ku ch-u šialenstvo 5M 28, 28 Dan 5, 3 doniesli zlaté nádoby, ktoré boli vred 3M 13, 1 9 odniesli z ch-u zimnica 5M 28, 22 Hoz 8, 1 4 Izrael . . . nastaval si ch-ov * * * Jon 2 , 5 bude m hľadieť smerom ku ch-u 5M 28, 61 všelijakú ch-u . . . uvedie H. na teba 8 moja modlitba prišla k tebe do ch-u Mat 4, 23 uzdravujúc . . . každú ch-u ; 9, 35 Hab 2, 20 H. je v ch-e svojej svätosti 1 0, 1 aby . . . uzdravovali každú ch-u Za 6, 1 2 on vystaví ch. Hosp. ; 13 Mar 5, 34 buď zdravá a prostá svojej ch-y Mat 4 , 5 postavil ho na vrch na krídlo ch-u; Pozri tiež heslo : Neduh; Nemoc Luk 4, 9 12, 6 tu je väčší ako ch. .&. CHORONAIM ; 2 1 , 12 J. vošiel do ch-u Božieho a vyhnal CHORONA.JIM všetkých predávajúcich . . . v ch-e; Iz 15, 5. Jer 48, 3, 5, 34 Mar 1 1 , 15. Luk 19, 45. Ján 2, 15

4M Joz

2Sa

22, 7


CHRÁM Mat 2 1 , 23 23, 1 6 17 35 24, 1 26, 55 61 27, 5 40 51 Mar 1 1 , 27 1 3, 1 Luk 2, 27 46 1 8, 1 0 20, 1 21, 5

Ján

Sk

38 24, 53 2, 1 4 19 20 21 7, 14 8, 5 9 1 0, 23 2, 46 3, 1 2 5, 2 1 7 , 48 1 9, 27 21, 26 28 30

l Ko

3, 1 6

2Ko

17 17 6, 19 6, 16

Ef 2Te Zj

2, 21 2, 4 3, 1 2 7 , 15 11, 1 19 1 4, 1 5 1 5, 8 1 6, 1 2 1 , 22

1 64 prišiel do ch-u a učil kto by prisahal n a ch. ; 2 1 čože j e väčšie, zlato a č i ch. ktorého ste zavraždili medzi ch-om ; (2Pa 24, 2 1 ) . Luk 1 1 , 5 1 učeníci . . . mu ukázali stavby ch-u učil (som) v ch-e , a nejali ste ma ; Mar 1 4, 49. Luk 1 9 , 4 7 ; 22, 53 môžem zboriť ch. Boží ; Mar 1 4, 58 povrhnúc strieborné v ch-e i šiel preč ty, ktorý boríš ch . ; M ar 1 5, 29 ch-ová opona sa roztrhl a ; Mar 1 5, 38. Luk 23, 45. keď sa prechádzal v ch-e keď vychádzal z ch-u prišiel v Duchu do ch-u našli (Ježiša) v c h-e 2 mužovia išli h ore do ch-u učil ľud v ch- e ; 2 1 , 37. Ján 1 8, 20 hovorili niektorí o c h- e, že je ozdobený ľud prichádzal . . . k nemu do ch-u boli po celý čas v ch-e našiel v ch-e predavačov zhorte tento ch. a vo 3 dňoch ho postavím 46 rokov stavali tento ch. hovoril o ch-e svojho tela odišiel J . hore do ch-u J. sa skryl a vyšiel z ch-u J. sa prechádzal v ch-e zotrvávajúc j ednomyseľne v ch-e Peter a Ján išli s p olu hore do ch-u skladávali (ho) každý deň ku dve­ riam ch-u vošli nad ránom do ch- u a učili ; 42 Najvyšší nebýva v ch-oc h ; 1 7, 24 ch. veľkej bohyne Diany očistiac (sa) chodil do ch-u Grékov voviedol do ch-u pochytiac Pavla vliekli ho von z ch-u či neviete, že ste ch-om Božim ; 2Ko 6, 1 6 ak niekto kazí ch. Boží, toho skazí B. lebo ch. B oží je svätý vaše telo j e ch-om Svätého Ducha aká j e zhoda medzi ch- om Božím a medzi modlami ? v svätý ch. v Pánovi takže sa posadí do ch-u Božieho učiním stfpom v ch-e s vojho Boha svätoslúžia mu d ňom i nocou v jeho chráme zmeraj ch. Boží otvoril sa ch. B o ží ; 15, 5 anjel vyšiel z ch - u ; 1 7 ch. s a naplnil dymo m počul som z ch-u ve ľký hlas ch-u som nevidel . . . B., všemohúci, je j eho ch-om Pozri tiež heslo : Dom

IM 2Sa

28, 1 5 8, 6

7, 5 Pr Iz 31, 5 Mat 1 6, 6 Luk 1 2, 1 5 ! Kr 1 4, 9

ž Pr Iz

1 29, 3 26, 3 38, 1 7 50, 6

2, 27 Jer Rim 1 1 , 1 0 Jer Jl

51, 14 1, 4

2Sa 4, 4 Iz 33, 23 Mal 1, 8 Mat 1 1 , 5 15, 30 1 8, 8 21, 14 Luk 1 4, 1 3 Sk

l Kr

3, 2 8, 7 1 4, 8

28, 20

Zj

2 1 , 20

Pr

6, 1 1 1 0, 1 5 13, 18 28, 1 9

Zj

CHRBÁT mňa si zavrhol za svoj ch. ; 2Pa 29, 6. Ez 23, 35 oráči orali po mojom ch-e palica na ch. všelijak. bláznov zahodil všetky moj e hriechy za svoj ch. nadstavujem svoj ch. tým, ktorí ma bijú obrátili (sa) ku mne ch-om ; 32, 3 3 ich ch. zohni navždy CHROBAČ; CHROBÁK žravá ch. ; 27 čo zostalo po ch-och, požrali chrústy CHROMÝ Jonatán . . . mal syna ch-ého ; 9, 3 ch. na nohy budú chvátať korisť dovádzate ch-é alebo nemocné ; 1 3 ch. chodia ; 1 5, 3 1 . Luk 7 , 2 2 zástupy majúc so s ebou ch-ch l epšie ti je, aby si vošiel do života ch. pristúpili k nemu slepí a ch. keď robíš hostinu, povolaj . . . ch-ch ; 21 niesli nejakého muža, ktorý bol ch. ch. boli uzdravení v Lystre sedával nejaký muž . . . ch.

A CHRÚST 8, 37. 2Pa 6, 28. Ž 78, 46 ; Iz 33, 4. Jl 1, 4; 2, 25

2M

2Ko

CHRÁNIŤ budem ťa ch. všade H. ch-! Dávida všade ; 1 4 . l Pa 1 8 , 6, 13 aby ťa ch-Ii od cudzej ženy bude H. Zástupov ch. J er. chráňte sa kvasu farizcov ; Mar 8, 1 5 chráňte s a lakomstva

30, 8 8, 2 9 2, 9

A CHRYZOLIT (kameň) ch. ; 39, 13. Zj 2 1 , 20

1 05, 34.

Ez 28, 1 3 .

A CHRYZOPRAZ desiaty (základ) ch. CHUDOBA prijde tvoja ch. ako pocestný ; 24, 34 skazou chudobných je ich ch. ch. a hanba stihne toho, kto opúšťa kázeň kto nasleduje zaháľačov, nasýti sa chudoby ch-y ani bohatstva mi nedaj ch. sa rozhojnila v bohatstvo aby ste vy zbohatli j eho ch-ou znám . . . tvoju ch-u


CHUDOBNÝ

165

CHUDOBNÝ 2M

3M 5M l Sa 2Sa

23, 3 6 11 30, 1 5 1 9, 1 5 23, 22 1 5, 1 1 24, 1 2 14 2, 8 1 2, 3

2Kr 25, 1 2 Est Jób

ž

9, 22 20, 1 9 24, 4 14 29, 1 6 30, 25 34, 1 9 28 9, 1 9 12, 6 37, 1 4 40, 1 8 41, 2 49, 3 69, 34 72, 1 2 13

Pr

74, 2 1 82, 3 4 1 07, 41 109, 1 6 31 1 12, 9 132, 1 5 140, 13 10, 1 5 13, 7 1 4, 20 31 1 5, 1 5 1 7, 5 18, 23 1 9, 1 4 17 22

nebudeš opekňovať ch-ého nezohneš súdu svojho ch-ého necháš j u (zem) v pokoji, aby j edli chudobní ch. nedá menej ako pol šek!a nebudeš hľadieť na to, že je niekto chudobný (paberkov zanecháš) ch-ému otvoríš svoju ruku . . . ch-ému keby to bol ch. človek nebudeš utiskovať . . . ch-ého z hnoja povyšuje ch-ého ; Ž 1 1 3, 7 ch. nemal ničoho krome 1 malej ovečky ch-ch ľudí zeme zanechal ; Jer 39, 1 0 posielali „ . dary ch-m drvil, opúšťal ch-ch vychyľujú ch-ch z cesty zabíja biedneho a ch-ého býval som otcom ch-m moja duša smútila nad ch-m nemá prednosti urodzený pred chudobným prichádza k nemu krik ch-ého nebude ch. zabudnutý pre vzdychanie ch-ch aby porazili biedneho a ch-ého som biedny a ch. ; 70, 6; 86, 1 ; 1 09, 22 blah. človek, ktorý sa rozumne chová oproti ch-ému (pozoruj) bohatý aj ch. H. počuje ch-ch vytrhne ch-ého volajúceho zľutuje sa nad . . . ch-m a duše ch-ch spasí ch. nech chvália tvoje meno súďte ch-ého a sirotu podľa pravdy vyprostite ch-ého a biedneho povyšuje ch-ého z trápenia prenasledoval . . . ch-ého (H.) stojí po pravici ch-ého rozsýpa, dáva ch-m ; 2Ko 9, 9 ch-ch nasýtim chlebom H. vykoná . . . súd ch-ch skazou ch-ých je ich chudoba niekto sa robí ch-m, a má mnoho majetku i svojmu blížnemu býva nenávi­ dený ch. kto utiskuje ch-ého dni ch-ého . . . sú zlé kto sa posmieva ch-ému ch. hovorí pokorne lepší je ch„ ktorý chodí vo svojej prostote ; 28, 6 ch. býva odlúčený kto sa zľutováva nad ch-m, požičiava Hosp. lepší je ch. ako lhár

Pr

21, 13 22, 2 7 16 22 28, 27 29, 7 13 14

30, 1 4 31, 9 20 Kaz 4, 1 3 5 8 9, 1 5 Iz

Jer Ez

16 3, 15 1 0, 2 1 1, 4 25, 4 41, 1 7 5 , 28 22, 29

5, 1 1 8, 6 Sof 3, 1 2 7, 10 Za 9, 9 M at 5, 3 11, 5 Am

1 9, 2 1 26, 9 11 Mar 1 2, 42 Luk 4, 1 8 6 , 20 1 4, 13 21 1 6, 2 0 1 9, 8

Ján

21 , 2 3 1 2, 6

Rim 1 5, 26 2Ko 6, 1 0 Gal 2, 10 Jak 2, 2 5 6 3, 1 7 Zj 1 3, 1 6

kto zapc háva svoje ucho, aby ne­ počul kriku ch-ého bohatý a ch. sa stretávajú bohatý panuje nad ch-mi kto utiskuje ch-ého nezdieraj ch-ého preto, že je ch. kto dáva ch-ému, nebude mať ne­ dostatku sprav. zná súd ch-ch ch. a dráč sa stretávajú trón kráľa, ktorý súdi ch-ch bude stáť aby zožieralo ch-ch zo zeme rozrieš pravotu ch-ého svoju ruku otvára ch-ému lepšie ch-é dieťa a múdre keby si videl utiskovanie ch-ého našiel v ňom ch-éh o muža múdreho múdrosť ch-ého je opovrhnutá meliete tváre ch-ch ako žarnov olúpili súd ch-ch bude súdiť ch-ch podľa sprav. bol (si) pevnosťou ch-ému ch-ch, ktorí hľadajú vodu nesúdia súdu ch-ch ch-ého a biedneho utiskujú ; Am 4 , 1 šliap ete po ch-om aby sme kúpili ch-ch za peniaze zanechám . . . ch. ľud neutiskujte . . . pohostína a ch-ého ch. a jazdiaci na oslovi blah. ch. duchom ch-m sa zvestuje evanjelium; Luk 7, 22 predaj svoj majetok a daj ch-m; Mar 1 0, 2 1 . Luk 1 8, 22 masť sa mohla predať . . . a mohlo sa dať ch-m ; Mar 1 4, 5. Ján 12, 5 ch-ch máte vž dycky so sebou ; Mar 14, 7. Ján 1 2, 8 ch-á vdova . . . hodila 2 haliere zvestovať ch-m evanjelium blah. ch„ lebo vaše je kráľ. Božie ! keď robíš hostinu, povolaj ch-ch uveď sem ch-ch bol nejaký ch. človek polovicu svojho majetku, Pane, dávam ch-m videl . . . ch-ú vdovu ch-á vdova hodila viac ako všetci nepovedal toho preto, že by sa bol staral o ch-ch urobiť nejakú zbierku pre ch-ch ch„ ale mnohých obohacujúci aby sm e pamätali na ch-ch keb y vošiel aj ch. či si B. nevyvolil ch-ch vy st e zneuctili ch-ého nevieš, že si „ . ch. bohatý m i ch-m . . . dali ryté zna­ menie


CHUDÝ lM

41, 3

166

.A CHUDÝ vychádzalo z rieky iných 7 kráv ch-ch ; 1 9 .A CHUKKOK ; CHÚKOK hranica . . . vychádzala do Ch-a Ch. a j eho predmestia

Joz lPa

19, 34 6, 75

lM lPa

1 0, 23 1, 17

IM

A CHUPPÍM 46, 2 1 . l Pa 7, 1 2, 1 5

4M

A CHÚR 3 1 , 8. Joz 13, 2 1 . Neh 3, 9

l ľa

A CHÚRAM 8, 5. 2Pa 2, 1 3 ; 4, 1 1 , 1 6

2 S a 1 5 , 32 l Kr

4, 1 6

ž „ .

A CHÚL synovia Aramovi . . . Ch. synovia Semovi . . . Ch.

A CHÚŠAI Ch. Arechitský; 37 ; 1 6, 1 6- 1 8 ; 1 7, 5-8, 1 4 , 1 5 . ! Pa 27, 33 Baana, syn Ch-ho

Pr Iz Jer Hab Mat Luk Ján

71, 8 95, 2 1 00, 4 1 07, 22 1 09, 1 1 1 1, 1 0 145, 1 21 147, 7 27, 21 60, 6 61, 1 1 1 7, 1 4 30, 1 9 3, 3 21, 16 14, 1 0 1 8 , 43 5, 41 44 8, 50 54 9, 24 1 6, 25 3, 27 5, 6 15, 3 1 5, 26 1, 1 2 2, 3 2, 6 13, 1 5 4, 16 1 9, 7

Sk A CHUŠAM Rim I M 36, 34 Ch. z Témanskej zeme ; lPa 1, 45 ! Ko 35 keď zomrel Ch. ; lPa 1, 46 Gal A CHUŠATS KÝ Ef 2Sa 2 1 , 1 8 Sibbechaj Ch. ; l Pa 1 1 , 2 9 ; 20, 4 ; Fil 27, 1 1 l Te 23, 2 7 Mebunnai Ch. Žid Jak A CHUŠÍM Zj 1 M 46, 23 synovia Dánovi : Ch. l Pa 7, 1 2 ; 8, 8, 1 1 ž 78, 63 CHUŤ 1 1 3, 3 4M 1 1 , 8 j ej ch. bola ako ch. čerstvého oleja 31, 30 Pr 6, 6 je nejaká ch. v bielku Jób Jer 48, 1 1 preto stoji j eho ch. lM Pr

27, 4 9, 1 7 20, 1 7

Luk

8, 3

2M 15, 1 1 Neh 1 2, 46 ž 9, 1 5 22, 26 33, 1 34, 2 35, 28 40, 4 50, 1 4 23 65, 2 71 , 6

CHUTNÝ priprav mi ch. pokrm pokútny chlieb je ch. ch. je človekovi chlieb falše A CHÚZA Johanna, manželka Ch-u

CHVÁLA strašný vo ch-ch, činiaci divy piesne ch-y a oslavovania B oha aby som rozprával všetky tvoje ch-y od teba je moja ch. úprimným sluší ch. j eho ch. bude neprestajne zvestovať tvoju ch-u ; 5 1 , 1 7 ch-u nášmu Bohu obetuj Bohu ch-u kto obetuje ch-u, ma ctí tebe ch., Bože na Sione v tebe je moj a ch.

IM 2Sa ! Pa 2Pa

ž

29, 35 49, 8 22, 50 29, 13 5, 13 8, 14 1 8, 50 22, 23 24 34, 3 35, 1 8 42, 6 43, 4 4 4, 9 9 56, 5 57, 1 0 63, 6

nech sú moj e ústa naplnené tvojou chválou predídime j eho tvár s ch-ou vojdite do jeho brán . . . s ch-ou nech obetujú obete ch-y Bože moj ej ch-y, nemlč j eho ch. stojí na večnosť ch. Dávidova ústa budú hovoriť ch-u Hosp. spievajte Hosp. ch-u človek sa pozná podľa svoj ej ch-y zvestovať ch-y Hosp. aby vzišla spravodlivosť a ch. ty si mojou ch-ou bude z nich vychádzať ch. zem bola plná j eho ch-y z úst nemluvniat . . . ch-u ; (Ž 8, 3) budeš mať ch-u pred všetkými ľud vidiac to vzdal ch-u Bohu ch-y od ľudi neprijímam prijímate ch-u j edni od druhých nehľadám svojej ch-y moja ch. je nič daj Bohu ch-u spievali Bohu ch-y ch. človeka ? Je vylúčená nie je dobrá vaša ch. zomieram, na vašu ch-u nebuďme žiadostiví prázdnej ch-y aby sme boli na ch-u j eho slávy; 1 4 nerobiac ničoho . . . z márnej ch-y nehľadali (sme) od ľudí ch-y obetujme vždycky Bohu obeť ch-y taká ch. je zlá plesajme a vzdajme j emu ch-u

CHVÁLENÝ j eho panny neboli ch-é nech je ch-é meno Hosp. žena, ktorá sa bojí Hosp., tá bude chválená CHVÁLIŤ teraz budem ch. Hospodina Júda, teba budú ch. tvoji bratia preto ťa budem ch. , ó, Hosp. ch-me meno tvojej slávy ch-Ii Hosp ., že je dobrý ; Neh 5, 1 3 aby ch-Ii Boha ; Ezd 3 , 1 0, 1 1 budem (ťa) ch. medzi národami; Rim 15, 9 vprostred zhrom. ťa budem ch. ktorí sa bojíte Hosp., ch-e ho ! v Hosp. sa bude ch. moja duša ch. ťa budem v mocnom zástupe lebo ho ešte budem ch. ; 1 2 ; 43, 5 budem ťa ch. na harfe tvoj e meno, ó, Bože, budeme ch. ; 1 45, 2 Bohom sa ch-me Bohom sa budem ch. ; 1 1 ch. ťa budem medzi národami moje ústa ťa budú ch. ; 7 1 , 22


IDUMEA

167

ž

l Ko

budú ť a ch. národy, Bože ; 6 budem ch. meno Božie nech ho chvália nebesia i prudký hnev človeka ťa musí ch. azda mŕtvi vstanú, aby ťa ch-li ? ch-te sa menom j eho svätosti ch-te, služobníci Hosp. , ch-te meno Hosp. ; 135,_ 1 1 15 , 1 7 nie mŕtvi budú ch. Hosp . 1 1 7, 1 ch-te Hosp., všetky národy; Rim 1 5, 1 1 1 1 9, 1 64 sedemkrát za deň ťa ch-m 135, 3 ch-te Hosp., lebo je dobrý 146, l chváľ, moja duša, Hosp. 2 budem ch. Hosp„ kým len žijem 148, 1 ch-te Hospodina ; 7 2 ch-te ho, všetci j eho anjeli 3 ch-te ho, slnce a mesiac! 4 ch-te ho, nebesia nebies 150, 1 ch-te silného Boha 3 ch-te ho na harfe 4 ch-te ho na bubon 6 každý duch nech chváli Hosp. 12, 8 človeka chvália podľa jeho rozumu Pr 27, 2 nech ťa chváli iný, a nie tvoje ústa 38, 1 8 smrť ťa nebude ch. Iz Dan 5, 4 pili víno a ch-li bohov 2, 26 budete ch. meno Hosp. Jl Mat 6, 2 aby ich ľudia ch-li Luk 2, 20 pastieri sa navrátili . . . chváliac Boha 38 (Anna) ch-la Boha 10, 21 ch-m ťa, Otče, Pane neba 1 9, 37 začalo celé to množstvo . . . ch. Boha 24, 53 ch-Ii Boha a dobrorečili Sk 2, 47 ch-Ii Boha a mali milosť 3, 9 videl ho všetok ľud chodiť a ch. Boha Zj 1 9, 5 ch-te nášho Boha 67, 4 69, 3 1 35 76, 1 1 88, 1 1 1 05, 3 1 13, 1

Ján Rim

1 6, 1 0 41, 1 6 9 , 23 24 8, 54 5, 2 3 15, 1 7

9 3 4 16

aby sa pred Bohom nechválilo niktoré telo kto sa chváli, nech sa chváli Pánom; 2Ko 1 0, 1 7 nech sa nikto nechváli ľuďmi ak si aj dostal, prečo sa ch-š keď zvestujem evanjelium, nemám ša čím ch. mnoho sa vami ch-m my sa nebudeme ch. keď sa mnohí chvália podľa tela ak už sa musím ch„ budem sa ch. svojou slabosťou; 1 2, 5, 9 odo mňa nech je to preč, aby som sa ch-! krome krížom nie zo skutkov, aby sa niekto nech-! ch-me sa v Kristu sami sa ch-me vami ch-e (sa) vo svojej . . . pýche

Jób 20, 5 ž 30, 6 Luk 22, 58

CHVÍĽA radosť pokrytca trvá len na ch-u na ch-u trvá vo svojom hneve po malej ch-i iný vidiac ho

31 3, 21 4, 7 9, 1 6 2Ko

7, 4 1 0, 1 3 1 1, 18 30

Gal

6, 14

Ef Fil 2Te Jak

2, 3, 1, 4,

5M Iz Zj

Mat Luk

28, 1 3 44 9, 1 5 9, 10 19 12, 4

4, 24 4, 1 4

l M 39, 12 Mat 26, 48 Mar 1 4, 1 Luk 5, 5

CHVÁLIŤ SA l Pa Iz Jer

1, 29

ch-te sa menom j eho svätosti v Svätom Izr. sa budeš ch. nech sa nechváli múdty týmto nech sa chváli ten, kto sa chváli Jób ak ja sám seba ch-m ch-me sa nádejou slávy ch-me (sa) aj súženiami Jób mám sa tedy čím ch.

5, 13

5, 12

CHVOST H. ťa dá za hlavu a nie za ch. on bude hlavou, a ty budeš ch-m prorok, ktorý vyučuje lži, je ch-om žihadlá boli v ich ch-och ich ch-y sú podobné hadom ch. vliekol tretinu nebeských hviezd CHÝR rozniesol sa o ňom ch. ; 9, 26 rozniesol sa o ňom ch. Pozri tiež heslo: Povesť; Zvesť CHYTIŤ ch-la ho za jeho rúcho ktorého bozkám, ten j e, ch-te ho hľadali spôsob, ako by ho ch-li nech-li sme ničoho ; Ján 2 1 , 3 -'. CHYTRÁCTVO ktorý lapá múdrych v ich ch-e ; l Ko 3, 1 9 A CHYTRÁK marí úmysly ch-ov

1 A IBCÁN Sud 1 2, 8 1O

súdil Izraela I . keď zomrel I .

3M

A IBIS (nebudete jesť) i-a; 5M 1 4, 1 6

1 1, 18

l Kr

Ez

A IDDO 4, 14. lPa 6, 21. 2Pa 9, 29 ; 1 2, 1 5 ; 1 3 , 2 2 . Ezd 5, 1 ; 6 , 1 4 ; 8 , 1 7 . Neh 1 2, 4 , 16. Za 1 , 1 , 7 35, 1 5

A IDUMEA celý Edom, celá I.


IBELNY 36, 5 Ez Mar 3, 8 Mat 1 9, 24

1 Sa

4, 21 14, 3

lKr 15, 20

168 budem hovoriť . . . proti celej I-i (išli za Ježišom) z I-e

A IHELNÝ ľahšie je veľblúdovi prejsť cez i-é ucho ; Mar 1 0, 25. Luk 1 8, 25 A ICHABOD nazvala chlapča I. Achiáš, syn Achitúba, brata I-a

23, 26 1 1 , 28

Sk

A IKONIUM 13, 5 1 ; 1 4, 1 , 1 9, 21 ; 1 6, 2. 2Tm 3, 1 1

I Kr IM IPa

7, 46 34, 36, 46, 28,

29 7 6 1

2Pa 21, 1 4 32, 29 Ezd 8, 21 Jób 15, 29 ž 104, 24 1 05, 2 1 Pr

4, 7

Iz 8, 4 Jer 15, 1 3 Obad 13 Mar 5, 2 6 Luk 12, 3 3 1 5, 1 2 13 lKo 1 3 , 3 lTm 6, 20 2Tm 1, 1 4 Žid 1 0, 34

A ILLÝRIA od Jer. a naokolo až po I-u A ÍLOVITÝ ílovitá zem ; 2Pa 4, 1 7 IMANIE všetko ich imanie . . . zlúpili mali primnoho i-a vzali svoj dobytok i svoje i. Dávid zhromaždil . . . správcov všetkého i-a H. zbije . . . všetko tvoje i. B . (mu) dal i-a, veľmi mnoho pre všetko svoj e i. neobstojí j eho i . z e m j e plná tvojho i-a učinil ho pánom . . . nad celým svojím i-ím za všetko svoj e i. nadobudni rozumnos ti ponesú i. Damašku tvoje imanie . . . dám za lúpež ; 17, 3 nevystri svojej ruky na j eho i. potrovila všetko svoje i. predajte svoj e i-a daj mi pripadajúci diel i-a ! rozmrhal svoje i . keby som vynaložil . . . všetko svoj e i. ostríhaj i., ktoré ti je zverené zložené i. stráž a zachovaj vediac, že máte v sebe lepšie i . Pozri tiež heslo : Bohatstvo; Majetok; Peniaz

Iz

lPa

7, 14 8, 8 10

9, 4 3, 2

Est

1, 8, 9

A IJJON; IJON 2M 1 6 , 14 (mesto) I. ; 2Kr. 1 5, 29. 2Pa 1 6, 4 ž 1 47, 1 6 A IKKE Š Ira, syn I-ov 2Sa 20, 26 ; I. Tekoanský ; 27, 9

2Sa !Pa

Rim 15, 19

lPa Neh

A IMMANUEL nazve j eho meno I . ; Mat 1, 23 na celú šír tvojej zeme, ó, I-u ! nebude stáť, lebo immanu El

A IMMER 9, 12; 24, 14. Ezd 2, 37, 59 ; Neh 3, 29 ; 7, 40, 61 ; J e r 20, 1

1 0, 20. 11, 13.

IM

4, 18

A IMRI Utai, syn Ammihúdov . . . syna I -ho Zakkúr, syn !-ho &. INDIA Ahasver, ktorý kraľoval od I - e až po Etiópiu od I-e až po Etiópiu INOVAŤ čosi drobné ako i. na zemi rozsýpa i. ako popol A IRA 23, 26, 38. 1 1 , 28, 40

!Pa 4, 1 5 ;

7, 1 2 ;

A IRÁD Hanochovi s a narodil I . , a I. splodil Mechujaela

IM

A ÍRAM 36, 43. l P a 1, 54

Iz

1 9, 1 8

A IR-HAHERES (mesto) sa bude volať I .

ÍSŤ Pôjdem, pôjdeš, poď! I M 1 3 , 9 ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo 1 8 , 22 mužovia . . . išli ku S odome 24, 5 keby nechcela žena í. so mnou ; 25, 8, 39 32, 6 (Ezav) ide oproti a 400 mužov 37, 1 9 tamto ide majster snov ! 4 , 1 2 iď, a ja budem s tvojimi ústami 2M 1 8 J etro povedal Mojžišovi :Iď v po­ koji 12, 23 H. pôjde zemou a bude biť Egypť. 13, 2 1 H. išiel pred nimi 14, 2 9 synovia Izr. išli . . . prostredkom mora 1 8 , 20 oznámiš im cestu, ktorou majú í. 33, 15 ak by nemala í. pred nami tvoja tvár 1, 30 váš B., ktorý ide pred vami 5M 3, 28 (Jozua) pôjde pred týmto ľudom 3 1 , 6 tvoj B., ide s tebou 3, 4 lebo ste ešte nikdy neišli tou cestou Joz 6, 1 4 idi v tejto svojej sile Sud 9, 1 0 poď ty a kraľuj nad nami ! 1 , 1 6 kam ty pôjdeš, ta pôj dem i j a Rút 1 , 1 7 idi v pokoj i ; 20, 42 ; 2 9 , 7 . ! Sa 2Kr 5 , 19. Mar 5, 3 4 . Luk 7, 5 0 1 7 , 3 7 iď, a H. bude s tebou 2Kr 4, 7 iď, predaj olej 5, 1 0 iď a umy sa 7-krát v Jordáne . 23, 4 keby som išiel dolinou t� ne �mrt1 ž 40, 8 idem, ako je o mne nap1sane ; Žid 1 0, 7 46, 9 poďte, vidzte skutky Hosp . • 1 22, 1 poďme do domu Hosp. . 1 43, 8 oznám mi cestu, ktorou IW1m 1 .


IZACHÁR

169 Pr

7, 22

Iz

6, 8 31, 1 43, 2 55, 1 Jer 1, 7 2, 5 9, 3 PJ 2, 1 5 Hoz 3 , 1 Hoz 6, 1 8, 23 Za Mat

4, 1 9 20 8, 4 22 9, 9 1 0, 6 1 1, 28 1 6, 23 1 9, 2 1

27 20, 4 21, 2 30 22, 4 9 25, 6 34 41 46 26, 58 28, 1 9 Mar 2 , 1 4 1 0, 1 4 1 6, 1 5 Luk 2 , 1 5 3, 16 5 , 27 9, 23 57 1 0, 30 37 1 4, 17 25 1 5, 1 8 1 6, 3 0 1 8, 1 6 24, 1 3 3, 20 Ján 4, 4 23 6, 68 8, 1 1 9, 7 1 0, 4 1 1 , 43

išiel hneď z a ňou, ako ide vôl na zabitie koho pošlem, a kto nám pôjde ? beda tým, ktorí idú dolu do Egypta keď pôjdeš cez vodu hoj, všetci žízniví, poďte k vodám ku komukoľvek ťa pošlem, pôjdeš išli za márnosťou idú zo zlého do zlého všetci, ktorí idú pomimo cestou iď ešte a zamiluj si ženu poďte, a navráťme sa k Hosp. ideme s vami, lebo sme počuli, že j e B . s vami poďte za mnou, a učiním vás ry­ bármi ľudi išli za ním ; 22. Mar 1, 1 8 . Luk 5, 1 1 idi, ukáž sa kňazovi ; Mar 1 , 44 J. mu povedal : Poď za mnou poď za mnou! A vstal a išiel za ním iďte k strateným ovciam domu Izr. poďte ku mne všetci, ktorí pra­ cujete idi za mnou, satane; Mar 8, 33 poď, nasleduj ma ! Mar 1 0, 2 1 . Luk 18, 22 išli sme za tebou ; Mar 1 0, 28 iďte aj vy do viníce iďte do mestečka ; Mar 1 1 , 2 idem, pane; ale neišiel ; 29 poďte na svadbu iďte na rázcestia povstal krik : Hľa, ženích ide ! poďte, požehnaní môjho Otca iďte odo mňa zlorečení tito pôjdu do večného trápenia Peter išiel za ním zďaleka iďte, čiňte učeníkmi všetky národy on vstal a išiel za ním nechajte dieťatká í. ku mne iďte po celom svete a kážte evanj. poďme až do Betlehema ide mocnejší odo mňa povedal mu : Poď za mnou! ak chce niekto í. za mnou pôj dem za tebou, kamkoľvek pôjdeš človek išiel z Jer. dolu do J ericha idi a čiň aj ty podobne poďte, lebo j e už všetko hotové išli s ním mnohé zástupy pôj dem k svojmu otcovi keby niekto z mŕtvych išiel k ním nechajte dieťatká í. ku mne dvaja z ních išli do . . . Emaus kto robí zlé . . . nejde k svetlu musel í. cez Samáriu ide hodina a je teraz Pane, ku komu pôjdeme ? iď a nehreš viacej idi, umy sa v rybníku Siloam ide pred nimi, a ovce idú za ním Lazare, poď von !

Ján Sk Zj

13, 36 1 4, 3 12 14, 1 6 1 9, 1 7

Pr 22, 2 1 Dan 7, 16 1, 4 Luk lM 2M Jer 2Sa

18, 3, 3, 44,

18 7 16 29

Žid

1 8, 2 27, 1 6 1 3, 24

Sk

1 0, 1

2M

ISTOTA aby som ti oznámil i-u pýtal som sa ho na i-u všetkého aby si náležite poznal i-u ISTOTNE Abr. i. bude veľkým národom i. som videl trápeníe svojho ľudu i. vás navštívim ; 13, 1 9 i. budú stáť moje slová

A IŠBÓŠET ; IŠ-BÓŠET 2, 8, 1 0, 1 2, 15; 3, 7, 8, 1 4, 15; 4, 5, 8, 1 2

Mat 1 0, 4

Sk

Pane, kam ideš ? idem (vám) prihotoviť miesto ja idem k svojmu Otcovi nechal všetky národy í. ich cestami poďte . . . k veľkej večeri

A IŠKARIOTSKÝ Judáš l. ; 26, 1 4 . Mar 3, 1 9 ; 1 4, 1 0. Luk 6, 1 6 ; 22, 3. Ján 6, 7 1 ; 1 2, 4 ; 13, 2 , 26 ; 1 4, 22 A ITÁLIA bol nedávno prišiel z I-e máme (sa) odplaviť do I-e loď, ktorá sa plavila do I-e pozdravujú vás tí z I-e A ITALSKÝ Kornelius, stotník z čaty, zvanej ltalskej

A ITAMÁR 6, 23 ; 28, 1 ; 38, 21 . 3M 1 0, 6, 1 2, 16. 4M 3, 2, 4 ; 4, 28, 33 ; 7, 8 ; 26, 60. lPa 6, 3 ; 24, 1-5. Ezd 8, 2

A mEL Neh 1 1 , 7. Pr 30, 1 2Sa

15, 1 9 18, 2 23, 2 9

A ITTAI ; ITTAJ I. Gitťanský ; 15, 2 1 , 22 I. Gitťanský ; 1 8, 5, 1 2 I . , syn Ribajov A ITUREA Filip, j eho brat, tetrarchom v I-i

Luk

3,

Mat

7, 3 4

A IVIERKO prečo vidíš i. v oku svojho brata ; Luk 6, 41 vyjmem i. z tvojho oka ; 5. Luk 6, 42

A IVVA 2Kr 1 8, 34; 1 9, 1 3 . Iz 37, 1 3 lM

4M

30, 35, 46, 49, 1,

18 23 13 14 8

IZACHÁR nazvala j eho meno I. synovia Leini . . . I. synovia I-ovi : Tola ; lPa 7, 1 I., kostnatý osol z I-a Netaneel


1 70 4M

1 , 29

5M

1 3, 8 26, 25 34, 26 27, 12 33, I8 1 9, 23 2I, 6

Joz

l Kr 4 , I 7 lPa I 2, 40 2Pa 30, I 8 Ez Zj

48, 25 7, 7

Rút

4, I7

l Sa

I6, 1 I 7, I2 1 7, I 2,

2Sa

25, 1 0 20, 1 23,

l Pa Ž

2, I3 72, 20

Iz

11,

I 10

2Kr 1 9, 2 20, 1 9 3, 21 25, 3 l Pa 25, 1 5 Ezd 8 , 7 8, I 9 Iz 1, l 2, 1 l Pa

7, 3 20, 3 38, 4 21 39, 3 Mat 3, 3

Luk Ján Sk

13, 1 4 1 5, 7 3, 4 4, 1 7 1 , 23 8, 28 28, 25

z pokolenia I-ovho bolo 54 400 ; RiJn 9, 27 I. volá nad Izraelom 2, 6 I O, 1 6 I. hovorí ; 20; 15, I 2 za pokolenie I-ovo Jigal IZÁK čeľade I-ove . . . 64 300 za pok. synov I-ových . . . Paltiel I M 1 7, 1 9 nazveš j eho meno I . ; 2 1 , 3 (budú stáť) na vrchu Gerizíme : I . 2 1 svoju zmluvu postavím s I-om raduj s a . . . I., v o svojich stanoch 2 1 , 4 Abr. obrezal I-a dedičstvo pok. synov I-ových 5 Abr. bolo 1 00 rokov, keď sa mu narodil I . z údelu čeľadí pok. I-ovho ; 1 2 v I-ovi sa ti bude volať s emä ; I Pa 6 , 62, 72 Rim 9, 7. Žid 1 1 , I 8 J ehošafat „ . v I-e až po I-a a Zabulona 22, 2 vezmi . . . I-a, a idi d o zeme Morija 9 poviazal I-a, svojho syna (čiastka z ľudu) I-a . . . nebola sa očistila 24, 4 pôj deš do mojej zeme . . . odtiaľ I-ovi j eden diel vezmeš môjmu synovi I-ovi ženu z pok. I-ovho 12 OOO zapečatených 67 potešil sa I. po smrti svoj ej matky 25, 5 Abr. dal všetko, čo mal I-ovi A IZAI 9 pochovali ho (Abr.) I. a I z mael Obed . . . j e otec I -ho ; 22. 1 1 B . požehnal I-a l Pa 2, 12 25, 1 9 Abr. splodil I-a ; l Pa I, 34. I . Betlehemský ; 1 6, 3-1 1 , I 8-22 Mat 1 , 2. Luk 3, 34. Sk 7, 8 Izai . . . mal 8 synov 20 I-ovi bolo 40 rokov, keď si vzal I3, 17, 20, 58 ; 20, 27, 30, 3 1 ; Rebeku 22, 7-9, 1 3 2 I I. sa pokorne modlil Hosp. za svoju kto je Dávid a kto syn I-ho ženu nemáme dedičstva v synovi I-ho ; 2 6 I-ovi bolo 60 rokov, keď i ch po­ l Kr 12, I 6 . 2Pa 1 0, I 6 rodila Dávid, syn I -ho ; l Pa 1 0, 1 4 ; 2 8 I. miloval Ezava 29, 26 26, 8 I. sa poihrával s Rebekou Izai splodil . . . Eliába ; 2Pa 1 1 , 1 8 1 8 I. zase vykopal studne vody tým sa končia modlitby Dávida, 35 (Ezavove ženy) boli horkosťou du­ syna I-ho cha I-ovi vyjde prútok z parezu !-ho 27, 1 stalo sa, keď sa zostarel I. po koreni I-ho . . . sa budú do­ 33 vtedy sa zľakol I . prenáramne pytovať pohania 28, 1 I. povolal Jakoba a požehnal ho 32, 9 Bože môjho otca I-a IZAIÁŠ 35, 28 I-ových dní bolo 180 rokov I., syn Ámosov ; 20 ; 20, 1-16. 29 dokonal I. a zomrel 2Pa 26, 22 ; 32, 20, 32 48, 1 5 moji otcovia Abr. a I . ; 1 6 povedal Ezechiáš I-ovi 2M 3 , 6 Boh I-ov a B. Jakobov ; 3, 1 5 , 1 6 ; synovia Chananiášovi . . . I . 4 , 5. l Kr 18, 36. l Pa 29, 1 8 . synovia J edutúnovi . . . I . 2 P a 3 0 , 6. Mat 2 2 , 3 2 . Mar I 2, 2 6 . ôsmy (lós) I -ovi Sk 7, 3 2 zo synov Élamových I . 32, 1 3 pamätaj n a Abraháma, !-a I-a z o synov Meráriho Joz 24, 4 potom som dal I-ovi Jakoba videnie I-a, syna Ámosovho lPa I 6, I 6 prísahu, ktorú prisahal I-ovi ; I„ syn Ámosov ; 1 3, 1 ; 20, 2 ; ž 1 05, 9 37, 2, 2 I ; 38, 1 7, 9 spustnú výšiny I-ove Am Hospodin riekol I-ovi Mat 1, 2 I. splodil Jakoba chodí môj služobník I. nahý 8, 1 1 budú stolovať s . . . I-om Luk 13, 28 keď uvidíte Abr., I-a stalo (sa) slovo Hosp. k I-ovi I. riekol : Nech vezmú hrudu 20, 37 nazýva Pána . . . Bohom I-ovým prišiel prorok I . ku kráľovi Ezech. Sk 3, I 3 B. Abrahámov, I-ov predpovedaný skrze proroka I-a ; Gal 4 , 2 8 sme ako I., deťmi zasľúbenia 4, I 4 ; 8, 1 7 ; 1 2, 1 7 Žid 1 1 , 9 býval v stanoch s I-om plní s a n a nich proroctvo I-ovo 1 7 vierou obetoval Abr. I-a dobre prorokoval o vás I . ; Mar 7, 6 2 0 vierou . . . požehnal I. Jakoba v knihe slov proroka I-a Jak 2 , 2 1 donesúc obeťou svojho syna I-a podaná mu b ola kniha proroka I-a IZMAEL ako povedal prorok I . ; 1 2, 38, 39, 41 čítal proroka I-a ; 30 I M 1 6, 1 1 nazveš j eho meno I . ; 15 hovoril Svätý D uch skrze proroka I 6 Abr. bolo 86 rokov, keď mu poro­ dila Hagar I-a Izaiáša


IZRAEL

171 3M ó, keby len I . žil pred tebou ! Abr. vzal I-a . . . a obrezal I-ovi . . . bolo 13 rokov, keď si 4M obrezal telo 26 toho istého dňa bol obrezaný Abr. aj I . 25, 9 pochovali h o Izák a I . 1 3 prvorodený I-ov Nebajot ; l Pa 1 , 29 1 7 roky života I-ovho : 1 37 rokov 28, 9 odišiel Ezav k I-ovi a vzal si Machalatu, dcéru I-a 36, 3 (Ezav si vzal ženu) Bazematu, dcéru I-ovu 2Kr 25, 23 I., syn Netaniášov; 25. Jer 40, 8, 1 4, 1 5 ; 4 1 , 1 , 2, 6-1 8 lPa 1, 28 synovia Abr. : Izák a I. 1 , 3 1 ; 8, 38; 9, 44. 2Pa 1 9, 1 1 ; 23, 1 . 5 M �zd 10, 22

lM

1 7, 18 23 25

IZMAELITA lM

37, 25

27 Sud 8, 24 z 83, 7

zástup I-ov prichádza od Gileáda ; 39, 1 poďme a predajme ho I-om ; 28 mali zlaté náušnice, pretože boli I-i stany Edomove a I-i

IZRAEL 1M

2M

32, 28 35, 1 0 37, 3 42, 5 45, 28 46, 1 47, 27 48, 2 49, 2 7 50, 2 1, 9 4, 22 5, 2 6, 1 2 7, 5 9, 7 1 0, 23 11, 7 1 2, 37 1 4, 1 0 22 1 6, 35 1 7, 8 28, 29 31, 1 6 32, 4

3M

22, 32

23, 42 1 , 46 8, 1 4 9, 2 21, 6 24 31 23, 23 24, 5 17 25, 1 3 3 26, 5 1 4, 1 6, 4 1 9, 13 23, 1 7 31, 11

Joz

33, 28 29 34, 1 0 3, 12 4 , 22

nebude sa viacej nazývať tvoje meno 5, 2 iba Jakob, ale aj I . ; 35, 1 0 nazval j eho meno I . 12 I . miloval Jozefa 7, 11 synovia 1-ovi prišli kúpiť obilia 13 I. povedal : To je dosť. Jozef . . . žije 1 0, l tak sa rušal I. i so všetkým býval I. v Egyptskej zemi 14 I. sa posilnil a posadil sa 23, 1 počujte I-a, svojho otca Sud 2, 1 1 rozptýlim ich v I-ovi 3, 5 lekári nabalzamovali I-a ľudu synov I-ových je viac ako nás 13 môj prvorodený, je I. 14 neznám Hosp. ani neprepustím I-a 4, 3 synovia I-ovi ma neposlúchli 6, 6 vyvediem synov I-ových 14 z dobytka synov I-ových nezomrelo 8 , 27 ani j edno 9, 22 synovia I-ovi mali svetlo 1 0, 9 učiním rozdiel medzi Egypťanmi 1 2, 7 a medzi I-om 1 4, 4 synovia I-ovi sa rušali z Ramsesa 1 6, 3 1 kričali synovia I-ovi k Hosp. 1 7, 6 vošli synovia !-ovi doprostred mora synovia !-ovi j edli mannu 40 rokov 20, 20 J:>rÍŠiel Amalech a bojoval s I-om 4, 1 Aron bude nosiť mená synov ! Sa 2 I-ových 5 budú synovia 1-ovi ostríhať sobotu 10 toto sú tvoji bohovia, I-u ; 8. 17 ! Kr 1 2, 28 18 budem posvätený medzi synmi 21 I-ovými

doma zrodení v I-ovi budú bývať v stanoch (všetkých synov· Izr.) 603 550 ; 2,32 oddelíš Levitov sprostred synov I-ových synovia I-ovi budú sláviť Veľkú noc zomrelo množstvo ľudu z I-a I. ho porazil ostrím meča býval I . v zemi Amoreja nie je . . . čarov proti I-ovi aké krásne sú tvoje stany . . . ó, I-u! povstane berla z I-a I. býval v Šittíme I. sa spriahol s Bál-peorom roznietil (sa) hnev Hosp. na I-a ; 3 2, 13. Sud 2, 1 4, 20 ; 3, 20 ; 10, 7 synov I-ových, 601 730 I-u, počúvaj na ustanovenia; 5, 1 počuj, I-u, Hosp., náš B., je j eden odpraceš nevinnú krv z 1-a nebude zasvätenej smilstvu zo dcér I-ových budeš čítať tento zákon pred celým I-om tak bude bývať I. bezpečne blahoslavený si, I-u nepovstal viacej v I-ovi prorok vezmite si 12 mužov z pok. I-ových I. prešiel tento Jordán po suchu; 3, 1 7 obrež zase synov I-ových ; 3 nemali synovia I-ovi manny I. zhrešil zarieknutá vec je v tvojom strede, Izraelu! obyv. Gibeona učinili pokoj s I-om H. bojoval za I-a ; 42 dal H. !-ovi odpočinutie synovia I-ovi činili to, čo je zlé ; 3, 7; 4, 1 ; 6, 1 ; 1 0, 6 bývali synovia I-ovi v strede Ka­ naneja odíduc zbil I-a synovia !-ovi slúžili Eglonovi synovia I-ovi kričali k Hosp. I . veľmi schudobnel pre Madiana idi v tejto svojej sile a zachrániš I-a smilnil tam celý I. Abimelech vladári! nad I-om 3 roky I-ovi bolo veľmi úzko J efta súdil I-a 6 rokov panovali Filištini nad I-om (Samson) súdil I-a 20 rokov v tých dňoch nebolo kráľa v I-ovi ; 18, l ; 1 9, 1 ; 21, 25 vyšli mužovia I-ovi do boja I . vyšiel proti Filištínom porazený bol I. pred Filištínmi ; 1 O skríkol od radosti celý I . padlo z I-a 3 0 OOO mužov I. uteká pred Filištínmi (Éli) súdil 1-a 40 rokov odsťahovala sa sláva I-a ; 22


IZRAEL I Sa

7, 4 5 9 10, 1 8 1 1, 8 13 13, 19 15, 17 29

2Sa

1 7, 1 0 52 1 8, 16 23, 1 7 25, 29 2, 9 3, 38 5, 2 3 5 18, 7 20, 1

24, 1 9 15 25 l Kr 4, 1 20 6, 13 8 , 55 9, 7 7 1 1 , 42 1 2, 1 9 1 4, 1 6 18, 17 18 19, 18 2Kr

lPa

17 3 5 12 26 1 7, 6

22, 1, 13, 14,

18 23 1, 34 1 0, 1 11, 2 15, 3 21, 1

172 odstránili synovia I-ovi Bálov zhrom. celého I-a do Micpy Samuel kričal k Hosp. za I-a j a som vyviedol I-a hore z Egypta bolo synov I-ových 300 OOO učinil H. spasenie v I-ovi ; 1 4, 45 ; 1 9, 5 kováč sa nenašiel v celej zemi !-ovej učinený (si) hlavou pok. I-ových nebude klamať večne trvajúci víťaz Izraelov ja som dnes pohanil vojská I-ove mužovia I .-ovi . . . honili Filištínov I. i Júda milovali Dávida ty budeš kraľovať nad I-om ustanoví ťa za vodcu nad I-om ustanovil ho za kráľa nad . . . I-om knieža . . . padol tohto dňa v I-ovi ty budeš pásť môj ľud, I-a pomazali Dávida za kráľa nad I-om kraľoval (Dávid) 33 rokov nad celým I-om ; l Kr 2, 1 1 . ! Pa 29, 27 bol tam porazený ľud I-ov každý ku svojim stanom, I-u! l Kr 1 2, 1 6. 2Pa 1 0, 16 idi, spočítaj I-a bolo I-a 800 OOO silných mužov dal H. mor na I-a zastavená bola rana a sňatá z I-a Šalamún (bol) kráľom nad celým Izraelom I-a bolo vtedy mnoho, ako piesku neopustím svojho ľudu I-a žehnal celé zhrom. I-ovo I. bude za príslovie vyplienim I-a z povrchu zeme kraľoval Šalamún . . . nad celým I-om 40 rokov ; 2Pa 9, 30 vzbúril (sa) I. proti domu Dávi­ dovmu spôscbil to, aby hrešil aj I . ; 1 6, 1 3 . 2 K r 3, 3 ; 1 1 , 2 9 ; 13, 2, 6, 1 1 ; 1 4, 24 ; 1 5, 9, 1 8, 24 či si to ty, ktorý trápiš I-a ? netrápim I-a, ale ty ponechal som v !-ovi 7000 ; (Rim 1 1 , 4) videl som všetkého I-a rozptýleného či . . . niet Boha v I -ovi H. dal I-ovi spasiteľa Júda bol porazený od I-a H. videl trápenie I-ovo assýrsky kráľ . . . presťahoval I-a ; 1 8, 1 1 , rozhneval (sa) H . na I-a 1 preto sa musel presťahovať I. synovia Izákovi : Ezav a I. Filištíni bojovali proti I-ovi, a mu­ žovia I-ovi utekali budeš pásť môj ľud, I-a Dávid zhromaždil celého I-a satan . . . naviedol Dávida, aby spočítal I-a

lPa

21, 5 14

2Pa

6, 24 1 0, 1 9 13, 16 17 1 8, 1 6 20, 29

25, 7, 8, 1 0, Neh 13, Ezd

ž

22 28 18 2 3

1 4, 7 7 22, 4 25, 22 50, 7 68, 27 7 1 , 22 73, 1 78, 5 21 59 80, 2 81, 12 14 1 05, 1 0 23 1 06, 48 1 14, 1 1 1 5, 9 12 121, 4 1 25, 5 1 30, 7 8 136, 1 1 149, 2

Iz

_

1, 5, 9, 1 0,

3 7 12 17 22

12 1 6 8 14 16 43, l 1 1, 14, 27, 41,

22

bolo všetkého I-a tisíc tisícov dal H. mor na I-a, a padlo z I-a 70 OOO mužov keby bol tvoj ľud I. porazený tak sa vzbúril I. proti domu Dávi­ dovmu synovia !-ovi utekali pred Júdom padlo zabitých z I-a 500 OOO videl som všetok ľud I -ov rozptý­ lený H. boj oval proti nepriateľom I-ovým Júda bol porazený pred I-om zhromaždil som popredných z I-a Machliho . . . syna I-ovho je ešte . . . nádej pre I-a oddelili každého prirniešaného od Izraela aby bolo dané spasenie I-ovi radovať sa bude I . ; 53, 7 ktorý tróniš na chválach I-ových vykúp, ó, Bože, I-a pozoruj, I-u, a budem svedčiť proti tebe ktorí ste pôvodu I-ovho budem ti spievať žalmy . . . Svätý I-ov ! dobrý j e B. I-ovi zákon položil v !-ovi hnev vystúpil proti I -ovi veľmi si zošklivil I-a pastieru I -ov, prosíme, nakloň svoje ucho I. sa mi nechcel poddať keby bol I. chodil po mojich cestách I-ovi za večnú zmluvu prišiel I. do Egypta požehnaný H., Boh I-ov keď išiel I. z Egypta I-u, ty sa nadej na Hosp. Hospodin . . . požehná dom I-ov nespí ten, ktorý ostríha I-a pokoj na I-a ; 1 28, 6 I-u, čakaj na Hosp . ; 1 3 1 , 3 on vykúpi I-a vyviedol I-a z (Egypta) nech sa raduje I. v tom, ktorý ho učinil I. nezná, môj ľud nezrozumieva vinicou Hosp. Zástupov je dom I-ov budú žrať I-a svetlo I-ovo bude ohňom keby bolo tvojho ľudu, I-u, ako morského piesku ; Rim 9, 27 zoberie zahnaných I-ových Hospodin . . . si vyvoli I-a kvitnúť bude I. I-u, môj služobníku neboj sa . . . hŕstka I-ova ! v Svätom I-ovom sa budeš chváliť takto hovorí H., ktorý ťa stvoril . . . Izraelu lebo si sa unavil mnou, I-u


IZRAELSKÝ

1 73 Iz

Jer

43, 28 44, 1 21 45, 1 7 63, 1 6 2, 3 3, 1 1 12 9, 2 6 14, 8 1 7, 1 3 18, 1 3 23, 6 13 30, 3 31, 4 9 10 31

PJ Ez

48 , 27 50, 1 7 51, 5 2, 1 2, 3 3, 7 17 13, 28, 33, 34, 37,

2 25 28 2 11 21 28 39, 25

Dan Hoz

29 9, 1 1 1, 5 10 11 4, 1 6 5, 5

Jl

7, 1 0 8, 3 8 14 9, 1 10 10, 1 6 11, 1 1 2, 1 2 13 14, 1 5 2, 2 7

I-a vydám, aby s a mu rúhali počuj . . . I-u, ktorého som si vyvolil 1-u ; nebudeš u mňa zabudnutý I. bude spasený Abr. nevie o nás, a I. nás nezná vtedy bol I. svätým odvrátená I-ova lepšie ospravedlnila navráť sa odvrátená I-ova ; 3 1 , 2 1 d o m I-ov sú neobrezaného srdca ó, nádejo I-ova nádejou I-ovou je H. vec hroznú spáchala panna I-ova bude spasený Júda, a I . zvodili môj ľud, I-a, d o bludu dovediem späť zajatých . . . I-a; 33, 7 ; 50, 1 9 . Ám 9, 1 4 budeš vybudovaná, panno 1-a lebo som I-ovi Otcom ktorý rozptýlil I-a, ho zase zhro­ maždí učirúm s domom I-ovým . . . novú zmluvu či nebol tebe I. na posmech 1. je zaplašenou ovcou 1. nie je vdovec zvrhol z nebies na zem slávu I-ovu ja ťa posielam k synom I-ovým dom I-ov ťa nebudú chcieť po­ slúchať dal som ťa za strážcu domu I-ovmu; 33, 7 prorokuj proti prorokom I-ovým zhromaždím dom I-ov z národov spustnú vrchy I-ove prorokuj proti pastierom 1-ovým kosti sú celý dom I-ov synov I-ových . . . zhromaždím ja som H„ ktorý posväcujem I-a zľutujem sa nad celým domom I-ovým vylejem svojho Ducha na dom I-ov I . , všetci prestúpili tvoj zákon polámem lučište I-ovo bude počet synov I-ových ako piesku synovia I-ovi budú zhromaždení I. je spurný I. a Efraim klesnú pre svoju ne­ právosť pýcha I-ova svedčí do jeho tváre I. opustil to, čo je dobré I. bude pohltený I. zabudol na svojho Učiniteľa neraduj sa, I-u . . . lebo smilrúš ako hrozná na púšti som našiel I-a I. je bujný vinič I. sa bude hanbiť keď bol I. dieťa, miloval som ho I. slúžil za ženu vyviedol H. 1-a hore z Egypta navráťže sa, I -u, cele k Hosp. budem I-ovi ako rosa poznáte, že j a som prostred I-a

Am

3, 14 4, 1 2

21, 12

navštívim prestúpenia I-ove priprav sa v ústrety svojmu Bohu, Izraelu nepovstane viacej panna I-ova I. bude istotne presťahovaný; 1 7 budem previevať dom I-ov zhromaždím ostatok I-a pokrikuj radostne, I-u ! ohavnosť sa deje v I-ovi bude pásť môj ľud, I-a idi do zeme I-ovej ani v I-ovi som nenašiel tak veľkej viery ; Luk 7, 9 nikdy nebolo nič také vidieť v I-ovi iďte k strateným ovciam domu I-ovho ; 1 5, 24 nedokončíte miest I-ových oslavovali Boha I-ovho súdiac 12 pok. I-ových; Luk 22, 30 je kráľom I-ovým čuj, I-u, Pán, náš B., je Pán j eden zaujal sa I-a, svojho služobníka očakávajúci potešenie I-ovo slávu svojho ľudu I-a na povstanie mnohých v I-ovi mnoho malomocných bolo v I-ovi my sme sa nadejali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť I-a aby bol zjavený I-ovi ty . si ten kráľ I -ov ! veď si ty učiteľ I-ov v tomto čase obnovíš I -ovi kráľ. ? pre nádej I-ovu som poviazaný nie všetci, ktorí sú z I-a, sú I-om I. ženúc sa za zákonom záľuba môjho srdca a prosba k Bohu (je) za I-a čo snažne hľadá I., toho nedosiahol zatvrdenie z čiastky stihlo I-a tak bude celý I. spasený vidzte I-a podľa tela ! pokoj . . . na I-a Božieho odcudzení občianstvu I-ovmu z rodu I-ovho uzavriem s domom I-ovým . . . novú zmluvu ; 1 0 1 44 OOO zapečatených z každého pok. synov I-ových mená 12 pokolení synov I-ových

Ján Sk Rim

1 , 48 3, 1 2 9, 4 1 1, 1 2Ko 1 1 , 22

I., v ktorom nieto lesti mužovia I-iti, čo sa tomu divíte ? ktorí sú I-i, ktorých je synovstvo som I. zo semena Abr. sú I-i ? I ja

3M 24, 1 0 ! Kr 1 6, 2 1 l Kr 20, 2

syn i-ej ženy; 1 1 vtedy sa rozdelil i . ľud na dvoj e i. kráľ; 20, 4, 7, 1 1 , 13-43 ; 22, 2-1 0, 18, 26-45 . 2Kr 7, 6 ;

Mi Sof Mal Mat

5, 2 7, 1 1 9, 9 2, 1 2 3, 14 2, 1 1 2, 6 20 8, 1 0 9, 33 1 0, 6

23 15, 3 1 1 9, 28 27, 42 Mar 1 2, 29 Luk 1, 54 2, 25 32 34 4, 27 24, 2 1 Ján

1, 31 50 3, 1 0 Sk 1, 6 28, 20 Rím 9, 6 31 1 0, 1 1 1, 7 25 26 l Ko 10, 1 8 Gal 6, 1 6 Ef 2, 1 2 Fil 3, 5 Žid 8, 8 Zj

7, 4

IZRAELITA

IZRAELSKÝ


JAAR

174

l

5, 2 12, 6 9, 1

zajali z I-ej zeme . . . dievča pokorili (sa) i-é kniežatá neoddelil sa i. ľud

Rút 2Sa Jób Iz Jl Zj

2, 23 1 4, 30 3 1 , 40 28, 25 1, 1 1 6, 6

kým len nepožali j - a leží vedľa môjho poľa, a m á tam j . miesto j-a plevel nenasadí . . . j -a budú kvíliť . . . pre j . tri choinixy j-a za denár

l Pa

2, 28 32

2Kr 13, 1 6, 1 8 ; 1 4, 1, 8-23, 29; 1 5, 1 , 32 ; 1 6, 7. 2Pa 25, 17, 2 1 ; 2Pa Ezd 35, 5

Ž lPa

l Pa

132, 6 24, 26

A JAAR našli sme ho na poliach J-a A JAAZIÁŠ synovia J-ovi : Beno ; 27

JABBOK, pozri : ]abak A JABEC 2, 55 ; 4, 9, 1 O

2Kr 15, 1 0

A JABEŠ Šallúm, syn J-ov ; 1 5 , 1 3, 1 4

J

A JADDUA Neh 1 0, 2 1 ; 1 2, 1 1, 22

A JABEŠ-GILEÁD Sud 2 1 , 8- 1 4 mesto J. ; l Sa 1 1 , 1, 3, 5, 9, 1 0 ; lM 3 1 , 1 1 - 1 3 . 2 S a 2 , 4 , 5 ; 2 1 , 12. l Pa 1 0, 1 1 , 12 A JABIN Joz 11, 1 J„ kráľ Chácora ; Sud 4, 17, 23, 24 Joz Sud 4, 2 H. ich predal do ruky J-a 7 veliteľa voj ska J-ovho ž 83, 1 0 ako J-ovi pri potoku Kíšone l Pa JABLKO I M 30, 1 4 našiel ľúbostné j - á ; 1 5 2M 28, 33 spravíš granátové j-á ; 39, 24 Joz 4M 13, 24 vzali aj z gran. j abik

8, 8 5M ! Kr 7, 1 8 2Pa 3, 16 25, 1 1 Pr PŠ 2, 5 4, 3 7, 1 4

do zeme . . . gran. j abik zrna té j-á ; Jer 52, 22 spravil 1 00 gran. j ablk zlaté j-á . . . dobré slovo posilnite ma j -ami granátové j . ; 6, 7 ; 8, 2 ľúbostné jabÍčka vydávajú vôňu

Jl

20, 5 1 4, 2 2, 3 6, 1 1 8, 5 1, 1 2

JABLOŇ granátová j . ; PŠ 4, 13 Saul dlel . . . pod gran. j -ou ako j. medzi stromami či kvitnú gra n . j - e ; 7, 13 pod j -ou som ťa zobudila palma i j abloň . . . poschnú

Joz

15, 1 1

A JABNEÉL (mesto) J. ; 1 9, 33

4M ! Sa PŠ

1M 4M 5M

32, 22 21, 24 2, 37

2M 5M Rút

9, 3 1

8, 8 1, 22

A JABOK ; JABBOK prešiel cez brod J-a od Arnona a ž p o J. potok J . ; 3, 16. Joz 12, 2. Sud 1 1 , 1 3, 2 2

A JADA synovia Onamovi boli : J. synovia J-u

A JAFET Noach splodil . . . J-a ; 6, 1 0 ; 9 , 1 8 . lPa 1 , 4 7, 1 3 ; 9, 23, 27 ; 1 0, 1, 2, 2 1 . l Pa 1, 4

5, 32

A JAFIA 1 9, 1 2 . 2Sa 5, 1 5 . lPa 3, 7 ; 1 4, 6 7, 33

1 6, 3

A JAFLÉT synovia J-ov i : Pasach, Bimhal a Ašvat. To boli synovia J-ovi

A JAFLEŤANIA popri území J-ov

Joz

A JAHACA 1 3, 1 8 ; 2 1 , 36. l Pa 6, 78. Jer 48, 2 1 , 34

Sud

A JAHEĽ 4, 17 Sizera utekal peši do stánu J-i 1 8, 2 1 , 22 ; 5, 6, 24

ž Iz

1 1 4, 40, 65, Ján 21,

!Pa

4 11 25 15

Iz 15, 4.

A JAHŇA vŕšky (poskakovali) ako j -tá svojím ramenom zhromaždí j-tá vlk a j. budú sa pásť spolu J. mu povedal : Pas moj e j -tká !

A JACHAT 4, 2 ; 6, 20, 43 ; 23, 1 0, 1 1 ; 24, 22. 2Pa 34, 1 2 A JACHAZIEL 4; 1 6, 6; 23, 1 9 ; 24, 23. 2Pa 20, 1 4 . Ezd 8, 5

l Pa

12,

lM

46, 24

A JACHCEL synovia Naftaliho : J. ; 4M 26, 48

A JACIÚN JAČMEŇ potlčený bol . . . j . , lebo j . bol v klase lM 46, 1 0 synovia Simeonovi . . . J . ; 2 M 6 , 1 5 . 4 M 26, 1 2 d o zeme pšenice, j-a 2Pa 3, 17. 7, 2 1 . l Pa 9, 10; 24, 1 7. prišli d o Betlehema, keď začínali l Kr Neh 1 1 , 10 žať j-e


1 75

IM

JAKOB 46, 14

A JACHI..EEL synovia Zabulonovi 4M 26, 26

4M „ .

A JAIR J . , syn Manassesov ; 1 Kr 4 , 1 3 Joz 13, 30 všetky obce J-ove Sud 1 0, 3 J. Gileádsky; 1 0, 4, 5 !Pa 2, 22, 23 ; 20, 5. Est 2, 5 4M

Mar

Pr lPa lM

2M 3M

32., 41

5, 22

30, 1

J. ;

5M 3, 1 4 . Joz 1Pa Ž

A JAIRUS predstavený synagógy, menom J. ; Luk 8, 4 1 A JAKE Agúr, syn J-ho

A JAKIM 8, 1 9 ; 24, 1 2

JAKOB nazvali j eho meno J . J . bol prostý muž Rebeka zase milovala J-a predal J-ovi svoje prvorodenstvo hlas je J-ov Ezav zjavne nenávidel J-a zabijem J-a, svojho brata Izák povolal J -a a požehnal ho J. poslúchol svojho otca vtedy sľúbil J. sľub Jakob . „ išiel do zeme synov Východu 1 1 J. bozkal Ráchel 1 8 J. si zamiloval Ráchel 2 0 slúžil J. za Ráchel 7 rokov 3 1 , 1 1 anjel Boží mi riekol vo sne : J. ! 3 1 , 20 J. ukradol srdce Lábana 25 dohonil Lában J-a 32, 7 J. sa veľmi bál a bolo mu úzko 28 nebude sa viacej nazývať tvoje meno iba J. ; 35, 1 0 34, 5 J . počul o tom, ž e poškvrnil Dinu 35, 9 B. sa zase ukázal J-ovi 22 synov J-ových bolo 1 2 37, 1 J. býval v zemi pohostinstva 34 roztrhol J. svoje rúcha 42, 1 videl J„ že je obilie v Egypte 45, 27 ožil duch J-a, ich otca 46, 27 všetkých duší domu J-ovho bolo 70 47, 7 Jozef voviedol J-a . . . a J. požehnal faraóna ; 1 0 28 J . žil v Egyptskej zemi 1 7 rokov 28 J-ových dní „ . bolo 1 47 rokov 49, 1 J. povolal svojich synov 33 Jakob . . . vyložil svoje nohy na posteľ a zomrel 3, 6 Boh Izákov a B. J-ov ; 3, 1 5 , 1 6 ; 4 , 5. Mat 22, 32. Mar 1 2, 26. Sk 7, 32 26, 42 rozpomeniem (sa) na svoju zmluvu s J-om 25, 2 6 27 28 33 27, 22 41 41 28, 1 7 20 29, 1

Iz

23, 1 0 23 24, 5 17 19 24, 4 1 6, 1 7 14, 7 44, 5 46, 8 59, 1 4 78, 5 21 71 79, 7 85, 2 99, 4 1 05, 23 1 35, 4 1 47, 1 9 14, 1 1 7, 4 27, 9 41, 8 14 42, 24 43, l 22 28 44, 2 23 46, 3 49, 26

65, 9 Jer 30, 1 0 PJ 2, 3 Hoz 1 2, 1 2 6, 8 Am 7, 2 Obad 10 Náh Mal Mat

2, 2 1, 2 1, 2 15 16 4, 21 8, 1 1 1 0, 3 13, 55 22, 32

Mar

27, 56 3, 17

kto spočíta prach J-ov nie je kúzla proti J-ovi aké krásne sú tvoje stany, ó, J-e hviezda vyjde z J-a bude panovať pošlý z J-a potom som dal Izákovi J-a postavil to J-ovi za zákon; ž 1 05, 1 0 plesať bude J. ; 53, 7 prikáž hojnému spaseniu J-ovmu pevnou vežou vysokou nám je B . J-ov ; 1 2 B. panuje v J-ovi postavil svedoctvo v J-ovi oheň sa zapálil proti J-ovi zaviedol ho, aby pásol J-a zjedajú J-a ; Jer 10, 25 priviedol si späť zajatých J-ových súd a sprav. si ty učinil v J-ovi J. pohostinil v zemi Chámovej J-a si vyvolil H. oznamuje svoje slovo J-ovi H. sa zľutuje nad J-om schudobneje sláva J-ova bude pokrytá neprávosť J-ova J-e, ktorého som vyvolil neboj sa, červíku J-ov vydal J-a na rozchvátanie H., ktorý ťa stvoril, J-e mňa si nevzýval, J-e dám J-a do kliatby neboj sa, môj služobníku, J-e ; Jer 30, 1 0 ; 46, 27, 28 H. vykúpil J-a ; 48, 20. Jer 31, 1 1 počujte mňa, dome J-ov ja H. som tvojím spasiteľom . . . Silný J-ov ; 60, 1 6 vyvediem z J-a semeno navráti (sa) J. a bude na pokoji rozpálil sa proti J-ovi J. bol utiekol na pole Arama ohavnosťou mi je pýcha J-ova ktože obstojí z J-a ; 5 ukrutnosť, ktorú si páchal na svo­ jom bratovi J-ovi H. navráti dôstojnosť J-ovu miloval som J-a ; Rim 9, 1 3 J. splodil Júdu a j eho bratov Mattan splodil J-a J. splodil Jozefa J., syn Zebedeov; 1 0, 2 ; 1 7 , 1 . Mar 1 , 1 9, 29 ; 3 , 1 7 ; 5 , 37 ; 1 0, 35. Luk 5, 1 0 ; 9, 54 budú stolovať . . . s J-om J. Alfeov ; Mar 3, 1 8 . Luk 6, 15. Sk 1 , 13. jeho bratia J. a Jozes ; Mar 6, 3 B. Izákov a B. J-ov ; Mar 1 2, 26. Sk 3, 1 3 ; 7, 32 Mária, matka J-ova ; Luk 24, 10 (ustanovil) Jána, brata J-ovho ; Luk 6, 1 4


JAKOB Mar

1 76

9, 2

pojal J. so sebou „ . J-a; Mar 1 4, 33. Luk 9, 28. 1 0, 4 1 začali sa mrzieť na J-a 1 3, 3 opýtali sa ho . . . J. a Ján 15, 40 Mária J -a Malého Luk 1 , 33 bude kraľovať nad domom J-ovým 8, 51 nedal nikomu voj sť . . . iba Petrovi, Jánovi a J -ovi 1 3, 28 uvidíte . . . Abr., Izáka, J-a 20, 37 nazýva Pána . . . Bohom J-ovým Ján 4, 5 Sichar, blízko pozemku, ktorý bol dal J. Jozefovi 6 bola tam studňa J-ova 12 či si ty azda väčší ako náš otec J . Sk 7 , 8 Izák splodil J - a a J . 1 2 patriarchov 14 Jozef povolal k sebe J-a 15 J . zišiel dolu do Egypta 1 2, 2 zabil J-a, brata Jánovho 1 5, 13 keď umlkli, odpovedal J . 2 1 , 1 8 vošiel Pavel s nami k J -ovi Rim 1 1 , 26 odvráti bezbožnosti od J-a l Ko 1 5, 7 potom sa ukázal J-ovi Gal 1, 19 J-a, brata Pánovho 2, 9 J . , Kéfaš a Ján, ktorí sú považovaní za stlpy 12 boli prišli niektorí od J -a Žid 1 1 , 9 býval v stanoch s I zákom a J-om 20 vierou . . . požehnal Izák J-a 21 vierou J. zomierajúc požehnal Jak 1, 1 J . , Boha a P. Ježiša Krista sluha Júda 1 Júda . . . brat J-ov IM

36, 5

l Kr 1 9, 4 Jób 30, 4 Ž 1 20, 4

A JALAM Aholibáma porodila . . . J-a ; 36, 14, 1 8 . l P a 1 , 35

Sud 1 4, 1 8 ! Sa 1 6, 2

..;. JALOVIČKA keby ste neboli orali na mojej j-e pojmeš so sebou j -u

2M 1 Sa

5, 1 1

2 1 , 33 13, 6

JALOVÝ nezúčastňuj te sa . . . na j-ch skutkoch JAMA keby niekto vykopal j-u preto sa ľud poskrýval do

ž

7, 35, 40, 55, 57, 88,

30 16 7 3 24 7 5

88, 1 1 9, 1 43, 22, 23, 26,

7 85 7 14 27 27

Pr

Iz

24, 1 8 38, 1 7

Jer PJ

1 8, 20 38, 6 10 3, 47 55 6, 7 20

A JALOVEC sadol si pod nej akým j -om ; 5 koreň j-a bol ich pokrmom je podobný . . . uhliu z j-a JALOVICA vezmi mi 3-ročnú j -u doviedli k tebe červenú j -u j-u spália pred j eho očami zoberie popol z j - e ; 1 0. Žid 9, 1 3 vezmú starší toho mesta j - u počuť krik ako ryk 3-ročnej j - e Egypt j e krásnou j -ou skáčete ako j . !zr. j e spurný ako spurná j . Efraim je vyučená j .

Ef

3, 1 6 9, 31 1 7, 1 4 33, 1 8 22 24

Dan

1 5, 9 1 9, 2 5 9 5M 2 1 , 3 Iz 15, 5 Jer 46, 20 50, 1 1 Hoz 4, 1 6 1 0, 1 1

IM 4M

2Kr Jób

jám

23 Jon 2, 7 Mat 1 2, 11 Mat 1 5, 14 2Tm 3, 8

narobte v tejto doline plno j ám vtedy ma pohrúžiš do j -y j - e privolám : Ty si môj otec zdržuj e j eho dušu od j -y tak sa blíži jeho duša j - e vyprostí ho, aby nezostúpil do j-y; 28 aby vrátil j eho dušu späť od j -y kopal j -u . . . a padol do dolu bez príčiny ukryli j -u vytiahol ma z hučiacej j-y spôsobíš to, aby zostúpili do j -y vykopali predo mnou j-u počítaný som medzi tých, ktorí zostupujú do j -y položil si ma do najhlbšej j-y pyšní mi vykopali j -y podobný tým, ktorí zostupujú do j -y ústa cudzích žien sú hlbokou j -ou smilnica je hlbokou j -ou kto kope j -u, padne do nej ; Kaz 1 0, 8 kto vylezie z j -y, bude lapený ; Jer 48, 44 ty si ľúbil moj u dušu a vytrhol si ju z j-y vykopali mojej duši j-u; 22 vzali Jeremiáša a hodili ho do j -y vytiahneš proroka Jerem. hore z j -y strach a j . je nám údelom vzývam tvoj e meno ó, Hosp ., z najhlbšej j -y (Daniel) bol uvrhnutý do j -y ľvov ; 16 keď s a priblížil k j - e zavolal n a Daniela Daniel bol vytiahnutý z j -y vytiahol môj život z j-y keby mu spadla v sobotu do j -y obidva padnú do j -y ; Luk 6, 39

A. JAMB RES Jannes a J . sa Moj žišovi

postavili

proti

A JAMÍN IM 46, 10 synovia Simeonovi . . . J . ; 2M 6, 1 5 . 4M 26, 1 2 l Pa 2 , 27 ; 4 , 24. Neh 8 , 7 Mat

3, 1 4 13 4, 12 21 9, 14 1 1, 2

JÁN v tých dňoch prišiel J. Krstiteľ J. mal svoj odev z veľblúdej srsti ; Mar 1, 6 prišiel Ježiš od Galilee k Jordánu, k J-ovi počul Ježiš, že je J. vydaný ; Mar 1, 1 4 J - a j eho brata ; 1 0, 2. Mar 1 , 1 9 , 29 ; 3, 1 7 . Luk 5, 1 0 ; 6, 1 4 pristúpili k nemu učeníci J-ovi J . , keď počul v žalári o skutkoch Kristových


177

JARMO

Mat 1 1 , 4 7 11 1 1, 1 2 13 18 14, 2 3 4 8 10 1 6, 1 4 1 7, 1 13 2 1 , 25 26 32 Mar

1, 4 9 2, 1 8 5 , 37

6, 20 9, 38 1 0, 35 41 1 3, 3 1 4, 33 Luk 1, 1 3 60 3, 2 15 16

Ján

20 7, 1 8 20 29 9, 9 54 11, l 22, 8 1, 6 29 35 3, 23 4, 1 5, 33

zvestujte J-ovi, čo čujete a vidíte ; Luk. 7, 22 začal Ježiš hovoriť zástupom o J-ovi ; Luk 7, 24 nepovstal medzi splodenými zo žien väčší nad J-a ; Luk 7, 28 odo dní J-a Krstiteľa až doteraz proroci aj zákon prorokovali až po J-a ; Luk 1 6, 1 6 prišiel J. nejediac ani nepijúc ; Luk 7, 33 J. Krstiteľ, on vstal z mttvych; Mar 6, 1 4. Luk 9, 7 Herodes chopil J-a ; Mar 6, 1 7 J. mu hovoril : Nepatrí s a t i ju mať ; Mar 6, 1 8 daj mi t u n a mise hlavu J-a ; Mar 6, 24, 25 sťal J-a v žalári ; Mar 6, 1 6 j edni hovoria, ž e s i t y J. Krstiteľ; Mar 8, 28. Luk 9, 1 9 pojal Ježiš Petra, Jakoba a J-a ; Mar 9, 2. Luk 9, 28 porozumeli . . . že im to povedal o J-ovi Krst. krst J-ov odkiaľže bol ; Mar 1 1, 30. Luk 20, 4 všetci majú J-a ako proroka; Mar 1 1 , 32. Luk 20, 6 prišiel k vám J. cestou spravodli­ vosti J. vystúpil krstiac (Ježiš) bol pokrstený od J-a učeníci J-ovi . . . sa postili ; Luk 5, 33 nedal nikomu ísť za sebou, iba Petrovi, Jakobovi a J-ovi ; Luk 8, 5 1 Herodes s a bál J-a J . mu povedal ; Luk 9, 49 pristúpili k nemu J akob a J. začali sa mrzieť na . . . J-a opýtali sa ho . . . J. a Andrej pojal so sebou . . . J-a nazveš j eho meno J. ale sa bude volať J. ; 63 stalo sa slovo Božie k J-ovi rozmýšľali vo svojom srdci o J-ovi Ján . . . riekol : Ja vás krstím vodou ; Ján 1 , 26 zatvoril J-a do žalára J-ovi zvestovali jeho učeníci J. Krstiteľ nás poslal k tebe pokrstiac sa krstom J-ovým Herodes povedal : J-a som ja sťal keď to videli j eho učeníci . . . J. nauč nás modliť sa, ako i J. naučil poslal Petra a J-a bol človek poslaný od Boha . . . J. videl J. Ježiša, že ide k nemu stál J. i z j eho učeníkov dvaja krstil i J. v Énone Ježiš činí viacej učeníkov . . . než J. vy ste boli poslali k J-ovi

Ján Sk

5, 36 1 0, 40 41 1, 5 13 3, 1 4, 6 13 8, 14 1 0, 3 7 1 2, 2 12 25 1 3, 5 13 24

4 9 21, 2 22, 8

ja mám väčšie svedoctvo nad J-ovo kde J. najprv krstil, a zostal tam J. síce neurobil nijakého divu J. krstil vodou ; 1 1 , 1 6 kde s a zdržovali . . . J . a Andrej Peter a J. išli . . . do chrámu J. a Alexander videli Petrovu smelosť i J-ovu poslali k nim Petra a J-a po krste, ktorý hlásal J. zabil Jakoba, brata J-ovho prišiel k domu Márie, matky J-ovej pojali so sebou i J-a mali so sebou i J-a J. odišiel od nich J. pred jeho nastúpením vopred kázal keď už J. dokonával svoj beh aby pojali so sebou i J-a, zvaného Marka znajúc iba krst J-ov povedali : Na krst J-ov J. krstil krstom pokánia Kéfaš a J., ktorí sú považovaní za stlpy ukázal v znameniach svoj mu slu­ hovi J-ovi J. 7 zborom, ktoré sú v Azii J., i váš brat ja J. som videl to sväté mesto ja, J., som to videl a počul

3, 8

A JANNES ako čo J. a Jambres sa postavili

25 1 5, 3 7

Gal Zj

2Tm

1 8, 25 1 9, 3 4 2, 9 1,

A JANOACHA Joz

1 6, 6, 7

l Sa Jer

26, 20 1 7, 1 1

Hoz

5, 13

IM

A JARED 5 , 1 5-20. IPa 1 , 2. Luk 3 , 37

lM

1 0, 26

A JARABICA ako niekto honí j-u j. škrečiac zvoláva &. JAREB kráľ J. ; 1 0, 6

A JARECH }oktán splodil . . . J-a ;

l Pa

.&. JARCHA 2, 34, 35

! Pa

A JARIB 4, 24. Ezd 8, 1 6 ; 1 0, 1 8

lM 3M 4M

27, 40 26, 1 3 1 9, 2

5M 28, 48 l Kr 1 2, 4

lPa 1, 20

JARMO polámeš j eho j . a zhodíš polámal som ihlice vášho j-a na ktorú ešte nebolo položené j . ; l Sa 6, 7 vzloží železné j. na tvoju šiju tvoj otec urobil tvrdým . . . naše j . ; 2Pa 1 0, 4 , 1 0


JARMO lKr 12, 9 Iz Jer

9, 2, 27, 28,

11 4 20 2 12 2 13

PJ 3, 27 Náh 1 , 13 Mat 1 1 , 29 30 21, 5 Sk 15, 1 0 2Ko 6 , 1 4 Gal 5, 1 ! Tm 6, 1 Joz

ž Iz Iz IM

1 78 ujmi z j -a, ktoré vložil na nás tvoj otec ; 2Pa 1 0, 9, 1 0 j a ešte pridám n a vaše j . ; 1 4 polámeš j . j eho bremena od veku si lámala svoj e j . sprav si povrazy a j -á poddajte svoj e šije do j-a hab. kráľa polámal som j. hab. kráľa ; 4 polámal si drevené j -á, ale namiesto nich spravíš železné j-á aby niesol j. vo svoj ej mladosti teraz už polámem j eho j . vezmite moj e j . n a seba moj e j. je užitočné na osľati podrobenej j -u chcúc vzložiť j . na krk učeníkov neťahajte cudzieho j -a s neveriacimi nepriahajte sa zase do j-a rabstva všetci, ktorí sú pod j-m

A JARMÚT 1 0, 3, 5, 23 ; 1 2, 1 1 ; 1 5, 35 ; 2 1 , 29. Neh 1 1 , 29 1 08, 1 0 55, 12 41, 1 9 19, 30 23, 9 49, 29

Joz 1 0, 16 l Sa 22, 1 24, l Kr 1 8 , 1 9, 142, ž Iz 2, 33, Ez Ján 1 1 , Žid 1 1 , Zj 6,

7 4 9 1 19 27 38 38 15

JASAŤ budem j . nad Filišteou vrchy a brehy budú j . io. JASE:Ň (strom) j . ; 60, 1 3 JASKYŇA Lot . . . býval v j -i j . Machpela ; 23, 1 1 , 1 7, 1 9 , 20 ; 25, 9 pochovajte ma k moj im otcom do j-e skryli sa v j -i Makkéde ; 1 0, 1 7, 23 Dávid zachránil sa útekom do j - e ; ž 57, 1 Saul vstal, vyšiel z j-e skryl ich po 5 0 mužoch v j -i (Eliáš) prišiel ta k H vyučujúci Dávidov, keď bol v 1 -1 vojdú do jaskýň . . . pred strachom ktorí sú . . . v j -iach, pomrú bola to j . , a kameň ležal na nej skrývali sa po j -iach skryli sa do j askýň

1 0, 4 Ez Dan 5, 6

JASLE keď nieto volov, sú prázdne j . osol (zná) j . svojho pána uložila ho v Hach nemluvniatko, ležiace v j -iach neodväzuje v sobotu . . . osla od j -ieľ JASNOSŤ dvor bol plný j-i vtedy sa zmenila j. kráľov a ; 9

Pr Zj

JASNÝ stezka sprav. je ako j-é svetlo ja som . . . hviezda, j-á

1 4, 4 Pr Iz 1, 3 Luk 2, 7 16 13, 1 5

4, 18 22, 16

2M

A JASPIS 28, 20; 39, 13. Ez 28, 13. Zj 4, 3 ; 21, 11, 18, 19

3M Jób Iz J cr

1 1 , 16 39, 2 6 34, 1 5 12, 9

l Pa

A JAŠOBÁM 1 1 , 1 1 ; 1 2, 6; 27, 2

3M

1 1, 29

4M

A JAŠUB 26, 24. ! Pa 7, 1 . Ezd 1 0, 29

Joz

A JATTÍR 15, 48 ; 21, 14. l Sa 30, 27.

lM Jl

A JASTRAB (nebudete j esť) j -a ; 5M 1 4, 1 5 j e t o z tvojho rozumu, ž e lieta j . tam tiež sa budú zhromažďovať j -y moj e dedičstvo j arabým j-om ?

JAŠTER toto vám bude nečistým . . . j .

l Pa 6, 57

A JAVÁN 1 0, 2 synovia Jafetovi : J . ; l Pa 1, 5 4. l Pa 1, 7. Iz 66, 1 9 . Ez 27, 13, 1 9 . Za 9, 13 3, 6 Javánci

A JAZANIÁŠ 2Kr 25, 23. Jer 35, 3. Ez 8, 1 1 ; 1 1 , 1 lM 2M

49, 1 7 14, 9 17 1 5, 1 ! Sa 8, 1 1 l Kr 1 0, 26

2Kr Hab

2, 12 1, 8

JAZDEC padol j eho j. nazad j eho j -ovia a j eho pešie voj sko oslávim sa na . . . j eho j-och koňa i s j eho j -om hodil do mora urobí ich svojimi j -ami Š alamún nazhromaždil . . . 12 OOO j-ov; 2Pa 1, 1 4 vozy Izr. a j eho j -ovia ! j-ov bude veľké množstvo, a j eho j-i prij dú zďaleka zbijem . . . j eho j - a šialenstvom

Za

12, 4

4M

A JAZER 2 1 , 32 ; 32, 1, 3, 35. Joz 1 3, 25 ; 2 1 , 39. 2Sa 24, 5 . l Pa 6, 8 1 . Iz 1 6, 8, 9. Jer 48, 32

Jób 14, 1 1 1 07, 35 ž 1 1 4, 8 Iz 35, 7 Luk

Zj

42, 15 5, l 8, 22 23 33 1 9, 20 20, 10 14 21, 8

JAZERO ako keď odtekaj ú vody z j-a obracia púšť na j . vody ; Iz 4 1 , 1 8 obrátil skalu n a j . povetrný prelud bude skutočne jazerom j-á vysuším stál vedľa Genez. j - a prej dime n a druhú stranu j - a spustil sa búrny víchor n a j . stádo sa zrútilo dolu úbočím do j-a boli hodení živí do ohnivého j-a diabol . . . bol uvrhnutý do j -a smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého j-a lhárom bude ich diel v j-e


JEBUZEJ

1 79

Sk

A JÁZON 1 7, 5-9. Riin 1 6, 2 1

Gal

6, 17

2M

25, 5

lM

10, 5

2M 5M

11, 1 6 7 9 4, 1 0 28, 49

Sud

7, 5

Jób

ž

6, 30 1 5, 5 20, 1 6 27, 4 1 0, 7 15, 3 22, 16 34, 14 3 5 , 28 39, 45, 50, 51,

2 2 19 16

52, 4 57, 5 64, 4 9 78, 36 101, 5 1 09, 120, 126, 137, 139, 140, Pr

2 3 2 6 4 4 12 6, 17 1 0, 2 0 31 12, 18 19 15, 2 4 1 6, 1 17, 4 20

JAZVA nosím j-y Pána Ježiša JAZVE<:'.:Í jazvečie kožky; 26, 1 4 ; 35, 7, 23 ; 36, 1 9 ; 39, 34. 4M 4, 6, 8, 10, 1 1, 12, 14, 25 JAZYK obsadené boli ostrovy . . . každý podľa svojho j-a zem bola jedného j-a všetci majú jeden a ten istý j. zmiatnime tam ich j . zmiatol H . j . celej zeme som ťažkých úst a ťažkého j-a národ, ktorého j-u nebudeš rozu­ mieť ; Jer 5, 1 5 ktorý bude chlipať vodu svojím j -om či je na mojom j -u neprávosť ? zvolil si j. chytrákov j. vretenice ho zabije môj j. nebude vravieť ľsti pod jeho j-om je trápenie neohovára svojím j -om môj j. je prilepený na moje ďasná strež svoj j . môj j . bude hlaholať tvoju sprav. ; 7 1 , 24 aby som nezhrešil svojím j -om môj j. je ako pero hbitého pisára tvoj j. snuje lesť môj j. bude s plesaním ospevovať ; 1 1 9, 172 tvoj j . myslí na skazu ich j. je ako ostrý meč naostrili svoj j. ako meč ich j. dopadne na nich luhali mu svojím j -om kto tajne škodí svojmu blížnemu j -om hovoria so mnou lživým j -om čo ti pridá ľstivý j . náš j . (naplnený) plesaním nech sa prilepí môj j. na moje ďasno ešte ani nemám slova na j-u ostria svoj j. ako had človek zlého j-a nebude stáť (H. nenávidí) lživý j . j . sprav. j e výborným striebrom j. prevrátenosti bude vyťatý j. múdrych je hotovým liekom lživý j. (bude trvať) na chvíľu j. múdrych ozdobuje známosť zdravý j. je stromom života od Hosp. je odpoveď j-a lhár počúva na j „ plný skazy kto j e prevrátený čo do svojho j -a, padne

Pr

Iz

1 8, 2 1 21, 6 25, 1 5 31, 26 3, 8 30, 27 32, 4 35, 6 45, 50, 59, 66, 9,

23 4 3 18 Jer 3 5 8 PJ 4, 4 Ez 3, 5 Mi 6, 1 2 Mar 7 , 35 1 6, 1 7 Luk 1 6, 24 Sk 2, 3 4 8 19, Rim 3, 1 4, l Ko 1 2,

26 6 13 11 10

30 1 3, 1 14, 2 4 5

Fil Jak

1Pt lJ Zj

14 18 21 22 26 39 2, 1 1 l , 26 3, 5 6 8 3, 1 0 3, 1 8 5, 9 7, 9 13, 7 1 6, 1 0 1 7, 1 5

1 0, 1 6 1 5 , 21 2M 33, 2 4M 13, 30 IM

s m rť i život je v ruke j-a p oklady, nahromadené lživým j-om m äkký j. láme kosti zá kon milosti je na jej j-u ich j. a ich skutky sú proti Hosp. jeho j. je ako zožierajúci oheň j. zajakavých bude hovoriť rýchle j. nemého bude radostne prespevo.­ vať na mňa bude prisahať každý j . H. m i dal j . učených váš j . žvatle prevrátenosť zhromaždil všetky národy a j-y naťahujú svoj jazyk „ . ku lži učia svoj j. hovoriť lož ich j. je vražedlnou strelou j. kojenca prilepil sa na jeho ďasno k ľudu „ . ťažkého j-a ; 6 čo do ich j-a, v ich ústach je lesť rozviazané bo !o puto jeho j-a budú hovoriť novými j-mi ovlažil môj j„ lebo sa mučím ukázali sa im rozdeľujúce sa j-y ako čo by j-y ohňa začali hovoriť inými j-mi ; 1 0, 46 počuj em e hovoriť svojím vlastným j -om ; 1 1 môj j. splesal hovorili j-mi a prorokovali svojimi j-mi hovorili lesť každý j. bude oslavovať Boha inému druhy j-ov a inému výklad j-ov ; 28 či vše tci hovoria j-mi ? keby som hovoril ľudskými j-mi kto h ovorí j-om, nehovorí ľuďom kto h ovorí j-om, vzdeláva sám seba chcel by som, aby ste všetci hovo­ rili j - mi keď s a modlím j-om viacej hovorím j-mi ako vy všetci inými j-mi . . . budem hovoriť j-y sú na znamenie každý z vás má „ . j . hovoriť j-mi nebráňte každý j. aby vyznal, že J. Kristus. nedrží svojho j-a na uzde j . je malý úd j. je oheň j. nemôže nikto z ľudí skrotiť. nech zdrží svoj j . od zlého nemilujme slovom ani j-om z každého j-a, ľudu zo v šetkých pokolení . . . a j -ov dala sa j ej moc nad každým . . . j-cm kúsali si j-y od bolesti vody, ktoré si videl „ . (sú) j-y

JEBUZEJ (Kanaán splodil) J-a ; lPa 1, 1 4 (zem) J-a vyženiem . . . J-a ; 34, 1 1 J . a Amorej býva na vrchoch


JECER 5M

180

19, 1 7 nikto nie j e dobrý, iba j. Boh ; 7, 1 vyplieni . . . J -a Mar 1 0, 18. Luk 1 8, 1 9 20, 1 7 zahladíš . . . J-a 23, 8 j . j e váš Učiteľ, Kristus Jaz 3 , 1 0 vyženie spred vašej tvári . . . J-a 9 j. je váš Otec 15, 63 J-ov, obyvateľov Jer., nemohli 1 0 j . je váš vodca, Kristus vyhnať 26, 2 1 j. z vás ma zradi ; Mar 14, 1 8 . 18, 28 J., to j est Jeruzalem ; Sud 1 9, 1 0. J á n 1 3 , 21 lPa 1 1 , 4, 5 Mar 1 0, 2 1 j. ti chýba ; Luk 1 8, 22 Sud 1, 21 J-a . . . nevyhnali synovia Benj. j -ého j e treba Luk 1 0, 42 2 1 býval J. so synmi Benj . 1 5, 7 radosť v nebi nad j edným hriešni­ 3, 5 bývali synovia Izr. v strede . . . J-a kom ; 1 0 2Sa 24, 1 6 humno Aravnu J-ského ; 1 8 8 keby stratila j . groš l Kr 9 , 20 ľudu, ktorý bol pozostal z . . . J-ov; 1 7, 1 5 j. z nich . . . vrátil sa 2Pa 8, 7 Ez d 9, 1 podľa ohavností . . . J-ov 6 , 70 j. z vás je diabol Ján Neh 9, 8 dáš (im) zem . . . J-a 1 0, 1 6 bude j. stádo a j . pastier 30 j a a Otec sme j . A JECER 1 1 , 50 aby zomrel j . človek z a ľud ; 18, 1 4 lM 46, 24. 4M 26, 49 . ! Pa 7, 1 3 13, 14 máte j . druhému u mývať nohy 1 7, 1 1 aby boli j. ako my ; 22 JED 2 1 aby boli všeci j . 5M 29, 1 8 koreňa, plodiace h o j . Sk 4 , 32 j . srdce a j . duša 32, 33 ich víno j -om drak ov 1 7, 26 učinil z j -ej krvi všetok národ Jób 6, 4 j. pij e môj d u ch Rim 5, 1 2 skrze j-ého človeka vošiel hriech 20, 1 6 bude ssať j . ľútych hadov 1 7 prehrešením sa, toho j -ého kraľo­ ž 58, 5 majú v sebe j „ po dobný j-u hada vala smrť skrze j -ého 1 40, 4 vreteničí j. p o d ic h gambami ; 1 9 poslušnosťou toho j -ého Rim 3, 1 3 12, 4 máme v j-om tele mnohé údy· Am 6, 1 2 lebo ste obrá tili s ú d na j . 5 sme j-ým telom v Kristovi Jak 3 , 8 (jazyk) plný smrtonosného j-u 1 5, 5 myslieť na j. a na to isté 1, 1 0 žeby ste všetci hovorili j . l Ko A JEDAIÁŠ 8 , 4 nieto niktorého iného Boha, krome l Pa 4, 37 ; 9, 1 0 ; 24, 7. E z d 2, 36. Neh 3, 1 0 ; j-ého 7 , 39 ; 1 1 , 1 0 ; 1 2, 6 , 7. Z a 6 , 1 0, 1 4 6 máme j-ého Boha ; Gal 3, 20 1 0, 1 7 j . telo sme my mnohí A JEDEIÁŠ 1 2, 1 1 to všetko pôsobí j. a ten istý Duch Neh 1 2, 1 9, 21 1 3 všetci sme pokrstení v j. telo JEDEN; JEDNA ; JE DNO 20 je síce mnoho údov, ale j . telo IM 2, 21 vzal j. z j eho rebier 2Ko 5, 1 5 j. zomrel za všetkých 1 3, 1 1 na j . a na to isté myslite 24 budú j. telo ; Mat 19, 5, 6. ' 3 , 28 všetci ste j . v Kristu Mar 10, 8. l Ko 6, 16 Gal 3, 22 človek s a s tal ak o j. z nás 2, 1 4 ktorý učinil oboje j . Ef 1 1, 1 zem bola j -ého j azyka 1 8 máme prístup oboji v j-m Duchu 27, 38 či máš len t o j. p ožehnanie 4, 4 j. telo a j . Duch 2M 14, 28 nezostalo z n i ch ani len j-ého ; 5 j. Pán, j. viera, j. krst 6 j. Boh a Otec všetkých ž 1 06, 1 1 5M 6, 4 H., ná š B oh, j e j . ; Mar 12, 29 1, 27 stojíte v j-m duchu j-ou dušou Fil Sud 7, 22 obráti l me č j -ého proti druhému 2, 2 aby ste j . a to isté mysleli ; 4, 2 2Sa 12, 3 chudo bný nemal ničoho krome j -ej 2 boli sťa j . duša malej ovečky 3, 9 neluhajte j. druhému Kol ž 1 4, 3 nie j e toho, k t o b y činil dobré, nie 1 3 znášajúc j. druhého je ani j -ého ; 53, 4. Rim 3, 1 0, 12 ! Te 5 , 1 1 vzdelávajte j. druhého 27, 4 j. si žiadam od Hosp. ! T m 2, 5 j e j . Boh, j. aj prostredník Kaz 4, 1 0 ak padnú, j. pozdvihne svojho dru­ Ži d 2, 1 1 všetci sú z j-ého ha. Ale be da j - ému 1 0, 1 2 donesúc j-u bitnú obeť 1 1 j. akože sa z ahrej e ? 5, 1 6 vyznávajte si j. druhému hriechy Jak Iz 4, 1 chopí 7 žien j - ého muža 5 , 5 podriaďujúc sa j edni druhým ! Pt Jer 32, 39 dám im j. srdce ; Ez 1 1 , 1 9 3, 8 j. deň je u Pána ako 1 000 rokov 2P t a 1000 rokov ako j. deň Ez 34, 2 3 postavím nad nimi j - ého pastiera Mat 5, 1 9 ktokoľvek by t e d a zrušil hoci len j . 1 J 4, 7 milujme jedni druhých ; 2J 5 29 užitočnejšie, aby z a hynul j. z tvo5, 7 tí traja sú j . ; 8 jich údov ; 30 A JEDIAEL 41 kto ťa bude n ú t i ť, aby si s nim išiel 7, 6, 1 0, 1 1 ; 1 1 , 45 ; 12, 2 0 ; 26, 2 j-u míľu ! Pa


JEHOJAKIM

181

JEDINÝ neodoprel si mi ani svojho syna j -ého ; 1 6 Joz 23, 14 nepadlo ani j - é slovo Neh 9, 6 Hosp., ty si sám j . ! Mat 5, 1 8 (nepominie) ani len -jé j ota lM

22, 12

. . •

.6. JEDĽA 2Kr 1 9 , 23 pozotínam j eho . . . j - e ; Iz 37, 24 PŠ 1, 1 7 naše trámy j - e Iz 1 4, 8 ešte l e n i j - e sa radujú 41, 1 9 vysadím pustinu j-ou 55, 1 3 miesto chrastiny narastie j . 60, 1 3 príde k tebe, j . , jaseň Ez 3 1 , 8 j-e sa nevyrovnali j eho letorastom Hoz 1 4, 8 ja som ako zelená j . Náh 2, 3 j-e pík s a mocne trasú Za 1 1 , 2 kvíľ, ó, j-o, pretože padla cedra

A JEDĽOVÝ 2Sa

6, 5

j - é drevo (dosky) ; l Kr 5 , 8, 1 0 ; 6, 15, 34; 9, 1 1 . 2Pa 2, 8 ; 3, 5

ž

A JEDUTÚN 9, 1 6 ; 1 6, 38, 4 1 , 42 ; 25, l , 3, 6 . 2Pa 5, 1 2 ; 29, 1 4 ; 35, 1 5 . Neh 1 1 , 1 7 . Ž 39, 1 62, na nápev J . ; 77, 1

Sud

1 1,

4M

13,

lPa

.io. JEFTA J. Gileádsky ; 1 1 , 2-15, 28-34, 40; 12, 1 , 2, 4, 7. ! Sa 1 2, 1 1 . Ž id 1 1 , 32

! Pa

7, 38

JEFUNNE Kálef, syn J-ho ; 1 4, 6, 30, 38; 26, 65 ; 32, 12; 34, 1 9 . 5M 1 , 36. Joz 1 4, 6, 13. l Pa 4, 1 5 ; 6, 56 synovia Jeterovi : J .

lPa

4, 16.

&. JEHALLELÉL 2Pa 29, 12

l Pa

A JEIIlEL 5, 7; 9, 35 ; 1 1 , 4 4 ; 15, 18, 2 1 ; 1 6, 5. 2Pa 20, 14; 26, 1 1 ; 29, 13. Ezd 8, 13; 1 0, 43

7

&. JEHOADDÁNA JEDNOMYSEĽNE meno j eho matky bolo J . ; 2Pa 25, l 2Kr 1 4, 2 ž 133, 1 keď bratia prebývajú j . spolu ! A JEHOACHAZ Luk 14, 1 8 oni sa začali všetci j . vyhovárať Sk 1 , 1 4 zotrvávali j . na modlitbe 2Kr 1 0, 35 ; 13, 1, 4, 7 - 1 0, 22, 25 ; 1 4, 1, 8, 1 7 ; 23, 3C-3 1 , 34. 2Pa 2 1 , 1 7 ; 2, 1 boli všetci j. spolu 46 zotrvávajúc j. v chráme ; 5, 1 2 25, 1 7, 23, 25 ; 36, 1 4, 24 j . pozdvihli hlas k Bohu A JEHOCÁDAK 7, 57 j. sa vrhli na neho l Pa 6, 14 Seraiáš splodil J-a 18, 12 povstali Židia j. proti Pavlovi 15 J. odišiel, keď presťahoval H. Júdu 1 9, 29 vrhli sa j. do divadla 1, 1 Jozua, syn J-ov ; 1, 12, 1 4 ; 2, 2, 4. Rím 15, 6 aby ste j . jednými ústami oslavovali Hag Za 6, 1 1 Boha A JEHO CHANÁN JEDNORODENÝ l Pa 26, 3. 2Pa 1 7, 1 5 ; 23, 1 ; 28, 12. Jer 6, 26 sprav si smútok ako nad j-m Ezd 1 0, 6, 28. Neh 6, 1 8 ; Luk 8, 42 mal j -ú dcéru 12, 13, 42 Ján 1, 1 4 slávu ako j-ého od Otca 1 8 j . Syn, ktorý je v lone Otcovom A JEHOJADA 3 , 1 6 svojho j -ého Syna dal ; l J 4, 9 8, 1 8 ; 20, 23 ; 2 3 , 2 0 , 2 2 . l Kr 1 , 8 , 26, Ž id 1 1 , 1 7 vierou obetoval Abrahám . . . j -ého 2 S a 32, 36, 38, 4 4 ; 2, 25, 29, 34, 35, 46 ; 4, 4; 1 1 , 4, 9, 1 5, 1 7 ; 1 2, 2, 7, 9. A JEDNOROŽEC !Pa 1 1 , 22, 24 ; 1 2, 27 ; 18, 1 7 ; 4M 23, 22 vládu má, ako je vláda j - a ; 24, 8 27. 5 , 3 4 . 2Pa 22, 1 1 ; 23, 1 , 3 , 8, 5M 33, 1 7 budú ako rohy j-a 9, 1 1 , 1 4, 1 6, 1 8 ; 24, 2, 3, 6, 12, Jób 39, 9 či ti bude chcieť slúžiť j . ? ; 10 1 4, 1 5, 1 7, 20, 22, 25. Jer 29, 26 ž 22, 22 keď som volal od rohov j -ov 29, 6 Sirion ako mladý j . A JEHOJACHIN 92, 1 1 vyzdvihneš m�j roh ako roh j -a J. mal 18 rckov, keď začal kralovať 2Kr 24, 8 1 2 v yšiel J., judský kráľ A JEDNOTA 1 5 o dviedol J-a do Babylona Ef 4, 3 usilujúci sa zachovávať j-u Ducha 25, 27 st ale sa 37 reku zajatia J-a ; 1 3 až by sme všetci dospeli v j-u viery Je r 52, 3 1 27 p ový šil hlavu J-a ; Jer 52, 3 1 JEDOVATÝ kraľoval J., j e ho syn ; 9 2Pa 36, 8 5M 32, 32 ich hrozná sú j-é A ]EHOJA KJM 58, 5 sú ako j . had hluchý ž pn menil j e ho meno na J-a ; 91, 1 3 stupíš na . . . j -ého hada 2 Kr 23, 34 2Pa 36, 4 Jer 8 , 1 7 pošlem na vás hadov, j -ch 35 zlato dal J. far�ónovi 9 , 1 5 napojím ich j -ou vodou ; 23, 15


182

JEHOJARIB 2Kr 23, 36

J . mal 25 rokov, keď začal kraľovať ; 2Pa 3 6, 5 24, 6 ľahol J. a ležal so svojimi otcami 2Kr 24, 1, 5, 1 9. ! Pa 3, 1 5, 1 6. Jer 26, 2 1 , 23 ; 36, 29, 30, 32 2Pa 36, 8 ostatné dej e J-e Jer 1, 3 (kráľ) J., syn Joziášov ; 22, 1 8 ; 25, 1 ; 26, 1 ; 35, 1 ; 36, 1 , 9 ; 45, 1 ; 46, 2 22, 24 Koniáš, syn J - a ; 3 7 , 1 24, 1 Jekoniáš, syn J-ov ; 27, 2 0 ; 28, 4 26, 22 J. poslal mužov do Egypta 27, 1 na počiatku kraľovania J-a 36, 28 (zvitok) spálil J ., j u ds ký kráľ Jer 52, 2 robil to, čo je zlé . . . ako robil J . Dan 1, 1 3-ho roku kraľ. J-a 2 Pán vydal do j eho r u ky J-a !Pa

9, 10 24, 7

2Kr 1 0, 1 5 l Pa l Kr 2 Kr

2Pa

l Kr

2Kr lKr 2Kr

lľa

A JEHOJARIB z kňazov : Jedaiáš , J . prvý lós vyšiel J -ovi A JEHONADÁB J., syn Rechabov ; 2 3

! Pa 2Pa

1 2, 3 J. Anatótsky 22, 7, 8, 9 ; 25, 1 7 . Hoz 1, 4

Jer

.t. JEHÚDI 36, 1 4, 2 1 , 23

! Pa !Pa l ľa

lPa

,&. JEHU Š 8 , 3 9 ; 23, 1 0, 1 1 . 2Pa 1 1 , 1 9

A JECHDEIÁŠ 24, 20 ; 27, 30 A JECHIEL 15, 1 8, 20 ; 1 6, 5; 23, 8; 27, 3 2 ; 29, 8 . 2Pa 2 1 , 2 ; 29, 1 4 ; 3 1 , 1 3 ; 3 5 , 8, 9 . E z d 8, 9 ; 1 0, 2 , 2 1 , 2 6 A JECHIELOVCI 26, 2 1 , 22

2Kr 1 5 , 2 l Pa

A JECHOLIA meno jeho matky bolo J . ; 2Pa 26, 3

A JECHONIÁŠ 3, 1 6, 1 7

A JEKAMIÁŠ 2, 4 1 ; 3, 1 8 A JEKONIÁŠ 2, 6. Jer 24, l ; 27, 20; 28, 4; 29, 2. JEHO RÁM Est Mat 1 , 1 1, 1 2 22, 5 1 kraľoval J ., j eho syn ; 2Pa 2 1 , 1 A JELEŇ 1 , 1 7 J . , syn Jozafatov 3, l J., syn A chabo v ; 6 ; 8, 1 6 . 5M 1 2, 1 5 bude j esť . . . j- a ; 22 ; 1 4, 5 ; 1 5, 22 2Pa 22, 5 ! Kr 4 , 23 krome j -ov, sŕn 8, 2 1 prešiel J. do Cai ra 42, 2 ako reve j . za potokmi vody ž 1 1 , 2 J ehošeba, dcéra kráľa J-a ; 2, 9 môj milý je podobný . . . j- u ; 1 7 ; PŠ 2Pa 22, 1 1 8 , 14 1 7, 8 Elišama a J. kňazi 35, 6 poskočí kulhavý ako j . Iz 2 1 , 5 J . mal 32 rokov, keď začal kraľovať PJ 1, 6 kniežatá sú ako j -i 1 6 H. zobudil na J-a ducha Filištínov A JELENICA 22, 1 kraľoval Achaziáš, syn J-a ; 6 I M 49, 2 1 Naftali, vypustená j . A JEHOŠAFAT 2 S a 22, 3 4 robí j eho nohy podobnými nohám 4 , 3 J., syn Achilúdov j - e ; ž 1 8, 34. Hab 3, 1 9 1 7 J., syn Parúchov Jób 39, 1 pozoroval s i azda zvíjať s a j - e ž 22, 1 n a nápev : J. rannej zory A JEHOZ ABAD 29, 9 aby v bolestiach sa zvíjajúc rodili 1 2, 2 1 . l ľa 26, 4. 2Pa 1 7, 1 8 ; 24, 26 j elenice A JEHU 2, 7 na srny alebo j-e ; 3, 5 PŠ Jer 1 4, 5 i j . na poli porodí 1 6, 1 J., syn Chananiho, prorok ; 1 6, 7, 1 2 . 2Pa 1 9, 2 ; 20, 34 A JEMINI 1 9, 1 6 J-va, syna Nim šiho, pomažeš Sud 3, 1 5 . 1 Sa 22, 7. 2Sa 1 6, 1 1 ; 1 9, 1 6 ; 9 , 2 J., syn Jozafata ; 9, 5, 1 1-3 1 20, 1 . ! Kr 2, 8 . ž 7, 1 1 3 J. kraľuje JEMNÝ 1 0, 1 1 pobil J. všetkých . . . domu Achabovmu I M 1 8, 6 j-á biela múka 31 J. nepozoroval na to, aby chodil ! Kr 1 9, 1 2 bolo počuť tichý hlas j . v zákone A JEMUEL 12, 1 v 7. roku J-va začal kraľ. Joas 1 3, 1 Jehoachaz, syn J-vov IM 46, 1 0 synovia Simeonovi : J. ; 2 M 6 , 1 5 1 5 , 1 2 slovo Hosp ., ktoré hovoril J-vovi A JERACHMEEL 2 , 38 Obéd splo d il J -va. A J. splodil l Sa 30, 29 J erachmeelovci Azariáša 2, 9, 25-27, 33, 42 ; 24, 29. Jer 36, 26 l ľa 4, 35 J., syn Joši-biášov A JEHONATÁN 27, 25, 32. Neh 1 2, 1 8

! Pa


183

JEROCHÁM

JEREMIÁŠ Chamutaľ, dcéra J-ova ; 24, 1 8 . Jer 52, l !Pa 12, 4, 1 3 . Neh 1 0, 2; 1 2, 1, 1 2, 34 2Pa 35, 25 J. spieval trúchlivú pieseň 36, 12 nepokoril sa pred prorokom J-om 2 1 slovo Hosp„ povedané skrze úst a J-ove ; 22. Ezd 1, 1 Jer 1, J., syn Hilkiášov stalo sa slovo Hosp. k J-ovi ; 1 1 , 1 ; 7, 1 4, l ; 1 8, 1 ; 2 1 , 1 ; 25, 1 ; 28, 1 2 ; 30, 1 ; 33, 1 ; 32, 1 , 26; 34, 1 ; 35, l ; 36, l ; 40, l ; 46, 1 ; 47, 1 . Dan 9 , 2 18, 18 vymyslime nejaké výmysly proti J-ovi 20, 2 zbil Pašchúr proroka J-a 24, 3 čo vidíš, J-u 26, 24 ruka Achlkáma . . . bola s J-om 28, 5 povedal prorok J. prorokovi Chana­ niášovi ; 1 5 29, 1 · slová listu, ktorý poslal prorok J. z Jer. 27 prečo si nezakríkol J-a 32, 2 prorok J . bol zatvorený 19 idi, skry sa i ty i J . 36, 26 kráľ rozkázal . . . zajať „ . J-a 37, 1 4 Jiriáš chopil J-a 1 5 rozhnevali (sa) kniežatá na J-a 21 dali J-a pod dozor do dvora väzenia 38, 6 vzali J-a a hodili ho do jamy 10 vytiahneš proroka J-a hore z jamy; 13 1 4 poslal kráľ Cedekiáš a vzal proroka Jeremiáša 39, 14 vzali J-a zo dvora stráže 40, 6 prišiel J. ku Gedaliášovi Mat 2, 17 vtedy sa naplnilo, čo bolo povedané od proroka J-a ; 27, 9 1 6, 14 jedni hovoria, že si . „ J. 2Kr 23, 31

! Pa

A. JEREMÓT 7, 8 ; 8, 1 4 ; 23, 23 ; 25, 22. Ezd 1 0, 26, 27

l Pa

A JERIÁŠ 23, 1 9 ; 24, 23 ; 26, 3 1

5M

34, 3

Joz

2, 1 6, 2 22 9, 3 18, 21

2Sa

10, 5

l Kr 1 6, 34

2Kr Ezd Neh Jer Mat Luk Žid lPa

2, 5

synovia prorokov, ktorí boli v J-u ; 15 2, 34 synov J-a 345 ; Neh 7 , 36 3, 2 vedľa neho stavali mužovia z J-a 39, 5 dostihli Cedekiáša na rovinách J -a 20, 29 keď vychádzali z J-a ; Mar 1 0, 46 1 0, 30 istý človek išiel z Jer. dolu do J-a 1 8, 35 keď sa blížil k J-u 1 9, 1 a vojdúc išiel cez J . 1 1 , 30 vierou padli múry J-a A JERIMÓT 7, 7; 1 2, 5 ; 24, 30; 25, 4 ; 27, 1 9 . 2Pa 1 1 , 1 8 ; 3 1 , 1 3

l Kr 1 1 , 26

l Kr 1 1, 40 12, 25 1 3, 1 33 1 4, l 6 10 16 20 30 1 5, 7 29 34 2Kr 3, 3 1 0, 3 1 13, 13 1 4, 23 27 1 5, 8 1 7, 2 1 23, 15 5, 1 7 lPa 2Pa 1 3, 2

JERICHO okolie doliny J-a, mesta to paliem; (Sud 1, 1 6 ; 3, 1 3) ; 2Pa 28, 1 5 iďte a prehliadnite zem i J. dal som do tvojej ruky J . Hoz zlorečený . . . muž, ktorý by . . . sta­ Am val toto mesto J . počujúc to, čo učinil Jozua J-u mestá pok. synov Benjaminových „ . J. pobudnite v J-u, dokiaľ nepodrastú vaše brady; l Pa 1 9, 5 za j eho dni vystavil Chlel Bétel­ ! Sa ský J.

8 15 19 1, l 7, 9 10 11

JEROBOÁM J„ syn Nebátov; 1 2, 2, 1 5 ; 15, 1 , 25 ; 1 6, 3, 26, 3 1 ; 2 1 , 22 ; 22, 53. 2Kr 9, 9 ; 1 0, 29 ; 1 4, 24. 2Pa 9, 29 ; 1 0, 2, 1 5 ; 1 3, 6 Šalamún hľadal zabiť J-a. Preto vstal J . a utiekol vystavil J. Sichem stál J. nad oltárom, aby kadil ; 4 nevrátil (sa) J. zo svojej zlej cesty onemocnel Abiáš, syn J-ov vojdi, ženo J-a ! uvediem zlé na dom J-ov vydá Izraela pre hriechy J-ove dni, ktoré kraľoval J „ bolo 22 rokov vojna bola medzi Rech. a medzi J-om; 15, 6. 2Pa 1 2, 1 5 bola vojna medzi Abijamom a J-om pobil celý dom J-ov chodil po ceste J-ovej ; 1 6, 2 pridŕžal (sa) hriechov J-a ; 1 3, 2, 1 1 ; 1 7, 22 neodstúpil od hriechov J-a ; 15, 9, 18, 24, 28 ľahol Joas „ . na j eho trón dosa­ dol J. ; 1 4, 1 6 začal kraľovať J . (II.) J., syn Joasov ; Am 1, 1 Zachariáš, syn J-ov urobili kráľa J-a syna Nebátovho výšinu, ktorú spravil J. boli popísaní . . . vo dňoch J-a bola vojna medzi Abiášom a medzi J-om teľce . „ spravil J„ za bohov! Boh porazil J-a honil Abiáš utekajúceho J-a slovo Hospodinovo . . . za dni J-a povstanem na dom J-ov poslal Amaziáš, kňaz Bét-ela, k J-ovi takto hovorí Amos : J. zomrie A J EROCHÁM

! , 1 . lPa 6, 27, 34 ; 8, 27 ; 9, 8 ; 12, 7 ; 27, 22. 2Pa 23, 1 . Neh 1 1 , 1 2


184

JERUBBÁL Sud

A JERU B B ÁL 6, 32 ; 7, l ; 8, 29, 35 ; 9, 1, 2, 5, 1 6, 1 9, 24, 28, 57. ! Sa 1 2, 1 1

PŠ Iz

JERUZALEM Adonicédek, kráľ J-a ; 3 Jebuzej ov, obyv. J-a, nemohli vyhnať 1 8, 28 Jebuzej , to j est J . ; S u d 1 9, 1 0 !, 8 synovia Júdovi bojovali proti J-u Sud 21 J ebuzeja, ktorý býval v J-e, nevyhnali 5, 5 v J-e kraľoval (Dávid) 33 rokov ; 2Sa ! Pa 3, 4 6 mužovia odišli do J-a ; ! Pa 1 1 , 4 15, 29 (zaniesli) truhlu Božiu späť do J-a 24, 1 6 vystrel anjel svoju ruku na J . ! Kr 12, 28 už ste sa d o s ť nachodili hore d o J - a 2Kr 2 1 , 4 v J - e položim svoj e meno ; 7 . 2Pa 33, 4 1 2 uvediem zlé na J . 1 3 vytriem J „ a k o niekto vytrie misu 24, 1 4 presťahoval celý J. 6 , 6 ale som si vyvolil J. 2Pa 1 1 , 1 6 prišli do J-a obetovať 20, 1 8 obyvatelia J-a padli pred Hosp. 30, 1 1 ponížili sa a prišli do J-a 26 bola veľká radosť v J-e 35, 24 Júda a J . smútili nad J oziášom 1, 2 naložil, aby som mu vystavil dom Ezd v J-e 2, navrátili sa do J-a ; 3, ! ; 8, 32 ; 1 0, 7 4, 20 kráľovia bývali pánmi nad J-om 6, 3 dom Boží, ktorý bol v J-e 7, 1 3 (to by) chcel dobrovoľne ísť do J-a Neh 2, 11 keď som prišiel do J-a ; 1 3, 7 13 obhliadal som múry J-a 17 J. j e spustošený „ . vystavme múr Jeruzalema 4, 8 prídu bojovať proti J-u 7, 3 nech sa neotvárajú brány J-a 1 1 , 1 kniežatá ľudu bývali v J-e 1 2, 43 bolo počuť radosť J-a ž 5 1 , 20 vystav múry J-a 79, 1 obrátili J. n a hromadu rumov 3 vyliali krv ako vodu okolo J-a 1 20-1 34 (vždy 1 . verš) pieseň na cestu hore do J-a 122, 3 J . , krásne vystavený 6 žiadajte J-u pokoj 1 25, 2 ako sú vôkol J -a vrchy 1 28, 5 vidz dobré veci J-a 1 35, 21 Hospodin . . . ktorý prebýva v J-e 1 37, 5 ak som ťa zabudol, ó, J-e 6 J . vrcholom mojej radosti 7 pamätaj, Hosp„ synom Edoma na deň J-a 1 47, 2 staviteľom J-a je H. 12 vychvaľuj, J-e, Hospodina 2, 7 prísahou vás zaväzujem, dcéry J-a ; PŠ 3, 5 Joz

1 0, 1 15, 63

6, 3, 22, 31, 40, 41,

4 8 10 5 2 27

44, 28 52, 1 2 9 9 62, 1 6

Jer

64, 65, 1 8 19 66, I O 2, 2 3, 1 7 4, 14 6, 8 9, 1 1 1 3, 9 27 1 4, 2 15, 5 23, 1 5 32, 2 33, 1 6 39, 8 42, 1 8 51, 5 0 52, 1 4 !, 8 17 2 , IO 15

Ez

4, 1 4, 1 6, 21, 23, 26, Dan 1 , 9, Jl 3,

1 21 2 2 4 2 1 2 6 17 2, 5 Am Obad 11 Mi 3, IO 1, 1 2 Sof 3, 14 Za !, 12 14 16 17 8, 3 9, 9

pekná ako J . lebo J . klesol spočítate domy J-a bude H. Zástupov chrániť J . hovorte k srdcu J-a J-u dám zvestovateľa radostných vecí povie o J-e : Nech sa vystaví obleč si svoj e zdobné rúcho J-e povstaň, posaď sa, J-e prespevujte spolu pustiny J-a Hospodin . . . vykúpil J . p r e J. nebudem ticho na tvojich múroch, J-e, ustanovím strážcov J . (j e) pustinou stvorím J. J-om plesania budem plesať nad J-om radujte sa s J-om iď a b u deš volať v uši J-a budú nazvýať J. trónom Hosp . umy, J-e, svoj e srdce dajže sa karhať, J-e obrátim J. na hromady rumov; 26, 18. Mi 3, 12 skazim pýchu . . . J-a beda tebe, J-e krik J-a bude vystupovať ktože sa zľutuje nad tebou, J-e ? od prorokov J-a vyšla nešľachetnosť obliehalo voj sko bab. kráľa J . J . bude bývať bezpečne ; Z a 14, 1 1 Chaldeji . . . múry J-a rozborili vyliala sa moja prchlivosť na obyv. Jeruzalema J. nech vystúpi na vaše srdce múry J-a dookola rozborilo ťažko hrešila dcéra J -a dcéra J-a j e ako nečistá panny J-a zvesili svoju hlavu kývajú svojou hlavou nad dcérou Jeruzalema vyryješ na ňu mesto, J. pošlem . . . mor na J . oznám J - u j eho ohavnosti obráť svoju tvár proti J-u J. (je) Aholiba hovorí Týrus o J -e prišiel Nabuchodonozor „ . k J-u spustošenia J-a, za 70 rokov synov J-a ste popredali tak bude J. svätý (oheň) strávi paláce J-a o J . hádzali lós (stavaj ú) J. neprávosťou prehľadám J . s lampášami plesaj celým srdcom, dcéra J-a! dokedy sa ty nezľutuješ nad J-om žiarlim za J. a za Sion navrátim sa do J-a v zľutovaní ešte si vyvolí (Hosp . ) J . ; 2, 1 2 J. sa bude volať mestom pravdy pokrikuj radostne, dcéro J-a


JESŤ

185

Za

1 2, 2 3 6 9 11 1 4, 2

Mal Mat

8 14 21 2, 1 1 2, 1 3 3, 5 4, 25 5, 35 1 6, 2 1 20, 1 7 18

21, l 10 23, 37 Mar

1, 5 1 1 , 27 Luk 2, 22 25 38 43 4, 9 6, 1 7 9, 31 51 1 0, 30 13, 4 22 33 17, 1 8, 1 9, 21,

11 31 11 20 24 23, 7 28 24, 1 3 33 47 49 Ján

1, 1 9 2, 1 3 23

učiním J. čašou potácania učiním J. kameňom veľkej ťarchy J. bude zase len bývať na svojom mieste, v J-e (zahladím) národy, ktoré prídu na J. bude veľký nárek v J-e zhromaždím všetky národy proti Jeruzalemu budú vychádzať živé vody z J-a bude i Júda bojovať proti J-u každý hrniec v J-e . . . bude svätý ohavnosť sa deje . . . v J-e mudrci . . . prišli do J-a Herodes, zľakol sa i celý J. vychádzal k nemu J. išli za ním mnohé zástupy . . . z J-a ; Mar 3, 8 (neprisahali) ani n a J . (povedal) že musí odísť d o J-a išiel Ježiš hore do J-a ; Mar 1 0, 32 ideme hore do J-a ; Mar 1 0, 33. Luk 2, 42 keď sa približili k J-u ; Mar 1 1 , 1 vošiel do J-a ; Mar 1 1 , 1 1 , 1 5 J -e, J-e, ty, ktorý vraždíš ; Luk 13, 34 celá krajina Judská i J-ania prišli zase do J-a ; 1 5, 4 1 doniesli h o hore d o J-a bol v J-e človek . . . Simeon očakávali vykúpenie v J-e Ježiš zostal v J-e zaviedol ho do J-a množstvo ľudu . . . z J-a hovorili o j eho smrti, ktorú mal podstúpiť v J-e obrátil svoju tvár, že pôjde do J-a ; 53 istý človek išiel z J-a dolu do Jericha boli vinní nad všetkých . . . v J-e bol na ceste do J -a nie j e možné, aby zahynul prorok inde než v J-e keď išiel do J-a ; 1 9, 28 ideme hore do J-a bol blízko J-a keď uvidíte J., že j e obkľúčený J. bude šliapaný od pohanov poslal ho hore k Herodesovi, ktorý bol tiež v J-e dcéry J-a, neplačte nado mnou do mestečka, vzdialeného 60 honov od J-a navrátili sa do J-a ; 52 musí byť kázané v j eho mene pokánie . . . počnúc od J-a buďte v meste J-e, dokiaľ nebudete odiati do moci poslali k nemu Židia z J-a kňazov Ježiš odišiel hore do J-a bol v J-e na Vdkú noc

Ji.n

4, 20 5, 2 1 0, 22

Sk

1, 4 8 5, 28 6, 7 8, 27 9, 13

1 1 , 22 27 20, 16 22 2 1 , 13 22, 1 8 23, 1 1 25, 9 Rim 1 5, 19 25 26 31 l Ko 1 6, 3 1, 1 7 Gal 4, 26 Žid 1 2, 22 Zj

3, 12 21, 2 IO

2Kr 1 5, 33

vy hovoríte, že v J-e j e miesto, kde sa treba modliť v J-e je pri Ovčej bráne rybník bola slávnosť obnovenia chrámu v J-e prikazoval im, aby neodchádzali z J-a budete mi svedkami i v J-e naplnili ste J. svojím učením počet učeníkov ·sa množil v J -e prišiel do J-a modliť sa mnoho zlého učinil tvojim svätým v J-e dopočula sa o tom cirkev v J -e prišli proroci z J-a do Antiochie aby bol na Letnice v J-e ja, zaviazaný duchom, idem do J-a j a som hotový . . . i zomrieť v J - e vyjdí rýchle z J-a ako si pevne svedčil o mne v J -e či chceš ísť h ore do J-a od J-a a naokolo až po Illýriu teraz idem do J-a urobiť nejakú zbierku pre chudob­ ných . . . v J-e aby moja služba konaná J-u aby zaniesli vašu milosť do J-a ani som neodišiel hore do J-a vrchný J . j e slobodnou ale ste pristúpili . . . k nebeskému Jeruzalemu J-a, ktorý zostupuje z neba ja Ján som videl . . . nový J. ukázal mi . . . svätý J. A JERUŠA J., dcéra Cádokova ; 2Pa 27, 1

Mat

A JESSE 1, 5, 6. Luk 3, 32. Sk 13, 22. Rim 1 5, 1 2

IM

2, 1 7

JESŤ

2M

3M

zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš j . 3 , 1 nebudete j . z niktorého stromu 6 (žena) vzala z j eho ovocia a j edla ; 1 3 1 9 v pote svoj ej tvári budeš j . chlieb 9, 4 mäsa . . . s j eho krvou, nebudete j . 43, 32 Egypťania nemôžu j . chlieb s Hebrejmi 12, 1 1 budete ho j. v spechu 15 budete j. nekvasené chleby; 20; 13, 6 48 nikto neobrezaný nebude j . z neho 1 6, 35 synovia Izr. j edli mannu 40 rokov 22, 31 roztrhaného zverou . . . nebudete j . 32, 6 ľud sadol, aby jedol a pil ; l Ko 1 0, 7 34, 28 40 dní a 40 nocí ; nej edol chleba ; 5M 9, 9, 1 8 3, 1 7 nijakého tuku a nijakej krvi ne­ budete j . ; 7, 23, 26 1 1 , 3 čo má rozdvojené kopytá a prežúva, budete j .


JESŤ budete j. tieto : všetko, čo má plut­ vy ; 5M 1 4, 9 4 1 plaz, ktorý sa plazí . . . nebude sa j . 1 7, 1 2 niktorá duša z vás nebude j . krvi ; 1 9, 26. 5M 1 2, 1 6 1 5 duša, ktorá b y j edla zdochlinu 2 1 , 22 chlieb svoj ho Boha . . . bude j . 22, 1 0 nikto cudzí nebude j . svätého 26, 2 6 budete j „ ale sa nenasýtite 29 budete j. telo svojich synov i telo svojich dcér b udete j . 6, 4 nebude j . ničoho . . . z vínneho 4M kmeňa 1 8, 1 1 čistý v tvojo m dome to bude j . ; 1 3 25, 2 ľud j edol, a klaňali sa ich bohom 5M 1 1 , 1 5 budeš j. a nasýtiš s a 1 4, 3 nebudeš j . nij akej veci ohavnej 1 0 čo nemá plutiev a šupín, nebudete j . 1 1 čistých vtákov budete j . ; 20 2 1 nebudete j . nijakej zdochliny 1 5 , 23 krvi nebudeš j . 1 6, 8 6 dní budeš j . nekvasené chleby 28, 53 budeš j . plod svojho vlastného života Sud 1 3, 4 nejedz ničoho nečistého ; 13, 7, 1 4 l Sa 9, 1 3 ľud nebude j „ dokiaľ neprijde 1 4, 3 2 j edol ľud s krvo u ; 33 2 S a 1 2 , 3 j edla z j eho kusa chleba l Kr 1 9, 8 pojedol . . . a išiel v sile toho po­ krmu 7, 2 uvidíš to . . . ale nebudeš z toho j . 2Kr Neh 8, 1 0 j edzte tučné a pite sladké ž 22, 2 7 pokorní budú j . a nasýtia sa 78, 29 j edli a nadmier sa nasýtili 1 02, 5 lebo som z abudol j. svoj chlieb 1 0 lebo j em popol ako chlieb 1 27, 2 daromne vám je . . . j. chlieb bolesti 1 28, 2 budeš j. prácu svojich rúk Pr 1, 3 1 budú j. z ovocia svojej cesty 4 , 1 7 j edia chlieb bezbožnosti 25, 27 j . mnoho medu nie je dobre 31, 27 nej e chleba . . . záhaľky Kaz 5, 1 8 aby j edol človek a pil Iz 1 , 1 9 ak . . . budete poslúchať, budete j . dobré veci 22, 1 3 j. a piť, lebo zajtra zomrieme ; l Ko 1 5 , 32 5 5 , 1 poďte, kupuj t e zbožie a jedzte 65, 4 ktorí j edia s vinské mäso ; 66, 1 7 Jer 1 9, 9 budú j . mäso svojich synov 3 1 , 29 otcovia j edli nedozrelky Ez 5, 1 0 otcovia budú j . synov . . . a synovia budú j . svojich otcov 44, 3 1 kňazi nebudú j. nijakej zdochliny Dan 4 , 3 0 (Nabuch.) j edol bylinu ako voly Hoz 4 , 8 obeť za hriech môjho ľudu j edia 1 0 budú j „ ale sa nenasýtia 1 0, 1 3 jedli ste ovocia klamstva Jl 2, 26 budete j . a nasýtite sa Mi 3, 3 jedia mäso môjho ľudu 6, 1 4 budeš j „ ale sa nenasýtiš Mat 6, 25 čo budete j . alebo čo budete piť ; 3 1 . Luk 1 2 , 22, 29

3M

11, 9

186 Mat

9, 1 1 1 1 , 19 1 2, 4 1 4, 1 6 20 1 5 , 20 27 32 38 24, 38 25, 35 26, 18 26

Mar Luk

7, 3 11, 14 4, 2 6, 1 1 0, 8 12, 1 4, 15, 1 7,

19 15 2 27 28 22, 1 5 Ján

Sk

4, 33 6, 26 31 53 54 1 8, 28 9, 9 1 0, 1 3 14 1 1, 3

20, 1 1 Rim 1 4, 2 3 6 l Ko

21 5, 1 1 8, 7 8 13 9, 4 1 0, 3 25 31

prečo j e váš učiteľ s publikánmi; Mar 2, 1 6 prišiel Syn človeka j edia c ; Luk 7, 34 j edol chleby predloženia ; Mar 2, 26. Luk 6, 4 dajte im vy j . ; Mar 6, 37. Luk 9, 13 j edli všetci a nasýtili s a ; 15, 37. Mar 6, 42 ; 8, 8 . Luk 9, 17 j . neumytými rukami ; Mar 7, 2 aj šteňatá j edia z odrobiniek; Mar 7, 28 nemajú čo j . ; Mar 6, 36; 8, 2 ktorí j edli, lebo 4000 mužov pred potopou j e dli a pili bol (som) hladný, a dali ste mi j . u teba budem j . baránka vezmite, j edzte ; toto je moj e telo ; Mar 1 4, 22. l Ko 1 1 , 24 farizeovia . . . ak si päsťou neumyjú rúk, nej edia nech nikto . . . neje z teba ovocia (J .) nejedol ničoho učeníci trhali klasy a . . . jedli j edzte, čo sa vám predloží ; l Ko 1 0, 27 dušo . . . j edz, pi a veseľ sa blah„ kto je chlieb v kráľ. Božom prijíma hriešnikov a je s nimi (ako vo dňoch Noeho) jedli, pili vo dňoch Lotových : j edli, pili túžobne som si žiadal j . tohto baránka či mu snáď niekto doniesol j . ? hľadáte ma . . . že ste j edli z tých chlebov dal im j . chlieb z neba ak nebudete j . tela Syna človeka kto je moj e telo ; 5 6 a b y jedli baránka 3 dni, čo nevidel, a nej edol vstaň, Petre, bi a j edz ! 1 1 , 7 nikdy (som) nej edol ničoho obec­ ného vošiel si k neobrezaným mužom a j edol si (Pavel) lámal chlieb a j edol niekto verí, že smie j. všetko kto je, nech nepohŕda tým, kto nej e ; a zase ten, kto neje, nech nesúdi toho, kto j e kto j e, je Pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nej e, nej e Pánovi dobre je nej esť mäsa s takým ani nejesť jedia z obeti modly keď budeme j„ nebudeme viacej nebudem j . mäsa na veky či nemáme práva j . a piť ? jedli ten istý duchovný pokrm čo sa predáva v mastných krámoch, j edzte tedy buď j ete buď pijete


JEŽIŠ

187

1Ko 1 1 , 24 26 27 29 15, 32 2Te

3, 8 10

Zj

2, 7 17 I7, 1 6

vezmite, jedzte, toto je moj e telo koľkokoľvek ráz by ste jedli ktokoľvek j e tento chlieb . . . ne­ hodne kto nehodne je a pije, je a pij e si súd j edzme a pime, lebo zajtra pomrieme ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba ak niekto nechce pracovať, nech ani neje kto víťazí, dám j . z dreva života kto víťazí, dám j. zo skrytej manny budú j . j ej mäsa

2K1 Zj

40, 8 42, 1

A JEZANIÁŠ J., syn Maachatský J ., syn Hošaiášov

1 Sa 2sa

25, 43 4, 4

A JEZREEL Achinoam si vzal Dávid z J-a (Jonatán) z J-a

Kol

4, 1 1

A JEZUS J., zvaný Justus

5M .Sud

IM

2M

A JEŠUA 24, 1 1 . 2Pa 3 1 , 15. Ezd 2, 2, 6, 36, 40; 3, 2, 8, 9 ; 4, 3 ; 5, 2; 8, 3 3 ; 1 0, 1 8 . Neh 3, 1 9 ; 7 , 7 , 1 1 , 39, 43 ; 8 , 7 ; Mat 9, 4 , 5 ; 1 0, 9 ; 1 1 , 26; 1 2, 1 , 7, 8 , 1 0, 24, 26 A JEŠURÚN 32, 1 5 ; 33, 5, 26. Iz 44, 2 A JETER 8, 20. ! Kr 2, 5, 32. 1 Pa 2, 1 7, 32 ; 4, 1 7 ; 7, 38 36, 40

3, 18,

A JETET mená kniežat Ezavových . . . J . ; 1 Pa I , 5I A JETRO Mojžiš pásol stádo J-a, svojho svokra J., svokor Mojžišov ; 4, 1 8 ; I8, 2 , 5, 6 , 9, 1 0, 1 2

IM

25, 15

! Pa

5, 1 9

A JETUR (mená synov Izmaelových) J . ; ! Pa 1, 3 1 robili vojnu s Hagaranmi, i s J-om

I M 36, 5 ! Pa 1, 35 7, 1 0

A JEÚŠ Aholibáma porodila J-a ; 36, 1 4, 1 8 synovia Ezavovi „ . J. synovia Bilhánovi : J .

A JEZÁBEĽ J., dcéra Etbála k e ď vraždila J . prorokov; 13 (zhromaždi prorokov) ktorí j edia zo stola J-inho 19, l ; 2I, 5-25. 2Kr 9, 37 1 9, 2 poslala J. posla k Eliášovi 21, 5 prišla k nemu J., j eho žena 1 4 poslali k J-i správu : Nábot j e ukameňovaný; 1 5 23 p s i budú žrať J . ; 2 K r 9, 1 0, 36 2 Kr 9, 7 pomstím krv svojich služobníkov prorokov . . . na ruke J-inej 22 aký pokoj, dokiaľ sa páchajú smil­ stvá J-i 30 počula o tom J. ! Kr 1 6, 3 1 18, 4 19

mŕtve telo J-ino (bude) ako hnoj necháš ženu J .

Jer

Iz

l Pa

9, 37 2, 20

1 4, 23 34, 1 1 1, 21 2, 1 3, 13 16 4, 7 12 17 23 8, 3 5 1O 14 18 20 22 29 34 9, 2 4 9 1O 19 23 35 1 O, 5 12, 1 15 13, 34 14, 1 13 25 1 5, 21 30 32 1 6, 1 3 21 1 7, 8

A JEŽ obrátim ho v majetok j-ov zaujmú ju pelikán a j '. ; Sof 2, 14 JEŽIŠ nazveš jeho meno J. ; 25. Luk l , 3 1 ; 2, 21 keď sa narodil J . v Judskom Betleheme prišiel J. od Galilee k Jordánu keď bol J. pokrstený; Luk 3, 2 1 J. m u riekol (diablovi) ; 1 0 počul J., že j e Ján vydaný začal J. hlásať a hovoriť : Čiňte pokánie J. chodil dookola po celej Galilei J. vystrel ruku dotkol sa ho vošiel J. do Kafarnauma keď to počul J., zadivil sa prišiel J. do domu Petrovho J. vidiac mnohé zástupy J. mu povedal : Líšky majú J. mu povedal : Poď za mnou čo máme s tebou, J-u, Synu Boží vyšlo celé mesto oproti J-ovi videl J. ich vieru; Mar 2, 5 J. vidiac ich myšlienky; 1 2, 25 J„ videl človeka menom Matúša (hriešnici) stolovali spolu s J-om J. vstal a išiel za ním i j eho učeníci prišiel J. do domu kniežaťa J. chodil po „ . mestečkách a učil dvanástich poslal J . išiel J. v sobotu siatinami J. to poznal a ušiel odtiaľ hovoril J. v podobenstvách počul Herodes „ . chýr o J-ovi J ., odišiel . „ na pusté miesto J. chodiac po mori Ježiš . . . odišiel do krajov Týru hádzali ich k nohám J-ovým Ježiš „ . povedal : Ľúto mi je toho zástupu; Mar 8, 1-2 prišiel J. do okolia Cezáree začal J. ukazovať . . . že musí mnoho vytrpieť pojal J. Petra, Jakoba a Jána ; Mar 9, 2 nevideli už nikoho, iba „ . J-a ; Mar 9, 8


JEŽIŠ

188

Mat l 7, 1 8 1 8, 2 1 9, 1 4 20, 1 7 32 34 21, 1 1 12 22, 1 8 24, 1 26, 4 6 26 36

50 57 59 63 69 27,

1 11 20 22 26 27 37 46 54 55 57 58

28, 5 9 18 Mar 1 , 9 14 24

41 5, 6 20 6, 30 9, 4 27 1 0, 21 47 50 1 1, 15 1 4, 53 15, 1 34 1 6, 6 Luk 2, 43 52

J . ho pokarhal, a démon hneď Luk 3, 23 J., začínajúc kázať mal tak asi vyšiel 30 rokov J . privolajúc si dieťa 4, 1 J . plný S vätého Ducha J . povedal : Nechajte dieťatká 1 4 J. s a navrátil v moci Ducha išiel J. hore do Jeruzalema 5, 1 2 keď uvidel J-a, padol na tvár J. postál, zavolal ich ; Mar 1 0, 49 22 J. poznal ich myšlienky 6, 1 1 zhovárali s a medzi sebou, čo by J ., súc pohnutý ľútosťou toto je J., ten prorok mohli urobiť J-ovi J. vošiel do chrámu Božieho 7, 9 keď to počul J ., zadivil sa 8, 28 čo mám s tebou J-u, Synu Najvyš . J. poznal ich zlobu vyšiel J . z chrámu Boha uradili sa, aby lapili J-a 39 hlásal . . . aké veľké veci mu učinil J. 1 4 Jairus . . . padol k nohám J-ovým keď bol J . v Betánii 9 , 47 J. vidiac myšlienku ich srdca keď j edli, vzal J. chlieb ; Mar 1 4, 22 IO, 2 1 zaplesal J . v duchu prišiel s nimi J. na miesto, zvané 1 7, 1 3 Pane J-u, zmiluj sa nad nami ! Getsémane 1 8, 37 J. Nazarej ský ide tade položili ruky na J - a a j ali ho 1 9, -3 žiadal si vidieť J-a zajmúc J-a odviedli ho ku Kaifášovi 35 priviedli ho (osliatko) k J-ovi hľadali falošné svedoctvo proti 22, 47 Judáš . . . priblížil sa k J-ovi J-ovi ; Mar 1 4, 5 5 63 držali J-a, (a) p osmievali sa mu a l e J. mlčal 23, 8 keď videl Herodes J -a, zarad. sa aj ty si bol s . . . J-om ; 7 1 . 20 Pilát chcú c prepustiť J-a Mar 1 4, 67 34 J . hovoril : Otče, o dpusť im uradili sa . . . kňazi a starší ľudu 42 povedal J-ovi : Rozpomeň sa na proti J-ovi mňa J. stál pred vladárom 24, 1 5 J . sa priblížil a išiel s nimi J-a aby zahubili J. sa postavil medzi nimi 36 čo tedy mám urobiť s J-om Ján 1, 29 videl Ján J-a, že ide k nemu J-a zbičoval a vydal 46 našli sme . . . J -a, s yna Jozcfovho pojali vojaci vladárovi J-a 2, 2 pozvaný bol na svadbu i J . toto j e J., ten kráľ Židov 1 1 počiatok divov učinil J . v Gal. Káne zvolal J . veľkým hlasom ; 50 1 3 J. o dišiel hore do Jer. ; 5, 1 stotník a tí, ktorí s ním strážili J-a 3 , 2 (Nikodém) prišiel k J-ovi v noci (ženy) boli išli za J-om o d Galilee 4, 2 J. nekrstil, ale j eho učeníci Jozef, ktorý aj sám bol učen. J-ovým 6 J. tedy, unavený z cesty prosil si telo J -ovo ; Mar 1 5, 43. 5, 1 6 prenasledovali Židia J-a Luk 23, 52 6 , 1 1 J . vzal chleby a p o ďakujúc rozdával viem, že J-a . . . hľadáte 1 5 poznal J . , že maj ú v úmysle . . . aby J. sa stretol s nimi ho učinili kráľom J. pristúpiac hovoril s nimi 1 9 videli J-a chodiť po mori prišiel J. z Galilejského Nazareta 35 J. im povedal : Ja som ten chlieb prišiel J. do Galilee kážuc života čo máme s tebou, J-u Nazarénsky; 42 či nie j e toto J ., syn Jozefov 5, 7 7, 1 chodil J. po Galilei J . , ľútosťou hnutý 6 povedal J . : Môj čas nie je ešte tu keď uvidel J-a zďaleka 1 4 odišiel J. hore do chrámu a učil aké veľké veci mu učinil J . 8, 1 J. odišiel na Olivový vrch apoštolovia s a zišli k J -ovi 9 zanechaný bol J. s ám, i žena Eliáš s Mojžišom . . . zhovárali sa 59 J . sa skryl a vyšiel z chrámu s J-om 9, 1 1 J . , spravil blato, pomazal moj e oči J. ho chopil za ruku . . . a vstal 39 J. povedal : Ja s om prišiel na súd J. pozrúc na neho zamiloval si ho IO, 23 J. sa prechádzal v chráme J-u, Synu Dávidov, zmiluj sa ; 1 1 , 5 J. miloval Martu i j ej sestru Luk 18, 38 35 a J. zaplakal vyskočil a išiel k J-ovi 5 1 zaprorokova!, ž e J . mal zomrieť 12, 3 iYlária . . . pom azala nohy J-ove J. vojdúc do chrámu začal vyháňať 21 panc, chceme vi dieť J-a odviedli J-a k najvyš. kňazovi 23 J . im odpovedal . . . prišla hodina poviažuc J-a . . . oddali Pilátovi 13, 25 privinul sa k hru di J-ovcj zvolal J. veľkým hlasom ; 37 1 4, 6 J. mu p oved al : Ja som cesta hľadáte J-a Nazarénskeho 1 8, 22 dal J-ovi poh lavok J. zostal v Jeruzaleme 3 6 J. odpovedal : Moje kráľovstvo J . prospieval múdrosťou


189

JEŽIŠ KRISTUS

Ján

ak veríme, že J. zomrel keď sa zjavi Pán J . z neba ktorého Pán J. zabij e duchom svojich úst máme takého veľkého veľkňaza . . . Ježiša J. stanúc sa veľkňazom lepšej zmluvy stal sa J. ručiteľom hľadiac ta na Veľvodcu viery „ . Ježiša k pro stredníkovi novej zmluvy Ježišovi J., aby svojou vlastnou krvou po­ svätil ľud na základe krvi večnej zmluvy, nášho Pána J-a ktokoľvek vyzná, že J. je Syn Boží ; 5, 5 ktorí majú svedectvo J-ovo ja, J„ som poslal svojho anjela áno, prijdi, Pane J-u !

1 9, 1 vzal Pilát J -a a zbičoval lTe 4, 14 18 ukrižovali . . . v prostredku J -a 1, 7 2Te 19 J. Nazarejský, kráľ Židov 2, 8 38 prišiel a sňal telo J-ovo 20, 14 videla J-a stáť, ale nevedela, že j e Žid 4, 14 to J. 1 7 J . j ej povedal : Nedotýkaj sa ma 6, 20 19 prišiel J. a zastal si do prostredku 7, 22 21 povedal J. : Pokoj vám 12, 2 2 1 , 14 po tretie sa zjavil J . 2 5 je a j mnoho iného, čo učinil J . 24 1 , 1 1 J., ktorý bol vzatý od vás hore do Sk neba, prijde 13, 12 2, 32 J-a vzkriesil B., čoho sme my všetci svedkami ; 5, 30 20 3, 13 Boh . . . oslávil svojho Syna J-a 4, 13 poznali ich, že bývali s J-om 1J 4, 1 5 18 aby viac vôbec nehovorili . . . v mene J-ovom ; 5, 40 1 9, 1 0 Zj 33 vydávali . . . svedectvo o zmŕtvych­ 22, 16 vstani Pána J-a 20 6, 1 4 že ten Nazarejský J . zborí toto miesto 7, 55 videl slávu Božiu a J-a stáť po Mat 1, 1 16 pravici Božej 59 Pane J-u, prijmi môjho ducha ! 18 8, 1 6 boli len pokrsteni v meno Pána J-a 35 zvestoval mu J-a ; 1 7, 1 8 27, 1 7 9 , 5 j a som J . , ktorého ty prenasleduješ ; Mar 1 , 1 1, 1 7 Ján 26, 1 5 29 hovoril smele v mene Pána J-a 1 7, 3 13, 32 vzkriesiac J-a z mŕtvych 19, 5 dali sa pokrstiť na meno Pána J-a 20, 3 1 13 zaklínam vás v mene J-a 2 , 38 Sk 15 J-a znám, aj o Pavlovi viem 1 7 bolo zvelebované meno Pána J-a 3, 6 20 20, 35 pamätať na slová Pána J-a 4, 1 0 21, 1 3 som hotový . . . zomrieť v Jer. za meno Pána J-a 5, 42 22, 8 j a som J. Nazarejský 8, 37 28, 23 presviedčal ich o J-ovi Rim 1 0, 9 keď vyznáš Pána J-a 9, 20 34 1 4, 14 v Pánu J-ovi . . . samo sebou nie j e 1 0, 36 n i č obecné 48 1 6, 20 milosť nášho Pána J-a ; 24. l Ko 1 6, 23 1 5, 1 1 1 Ko 1 1 , 23 Pán J. v noci, v ktorej bol zradený 26 12, 3 nikto nemôže povedať : Pán J. 3 nikto hovoriac v Duchu Božom 1 6, 18 nezlorečí J-ovi 16, 22 ak niekto nemá rád Pána J-a 31 1 7, 3 2Ko 4, 10 nosiac so sebou mŕtvenie Pána J-a 10 život J-ov zj avený na našom tele ; 1 8, 5 11 28 1 1 vždycky sme vydávaní na smrť 20, 2 1 pre J-a 14 ktorý vzkriesil Pána J -a, vzkriesi 24, 24 aj nás Gal 6, 17 nosím jazvy Pána J-a 28, 3 1 Fil 2, 1 0 aby sa v mene J-a sklonilo každé Rím 1 , 1 7 koleno Kol 3, 1 7 všetko robte v mene Pána J-a 1 Te 2, 1 5 Pána J-a zabili

JEŽIŠ KRISTUS kniha rodu J-a K-a Márie, z ktorej sa narodil J „ zvaný K. narodenie J-a K-a bolo takto Barabáša a či J-a, zvaného K-a počiatok evanjelia J-a K-a milosť a pravda stala sa skrze J-a K-a toho, ktorého si poslal, J-a K-a aby ste verili, že J. je K. nech sa pokrsti j eden každý z vás na meno J-a K-a v mene J-a K-a . . . vstaň a choď! poslal predurčeného vám K-a J-a menom J-a K-a . . . ktorého ste vy ukrižovali neprestávali . . . zvestovať J-a K-a verím, že J. K. je syn Boží hneď hlásal v synagógach J -a K-a Eneášu, J. K. ťa uzdravuje zvestujúc pokoj skrze J-a K-a rozkázal ich pokrstiť v mene Pána J-a K-a veríme, že skrze milosť Pána J-a K-a vydali svoj e životy za meno nášho Pána J-a K-a rozkazujem ti v mene J-a K-a uver v Pána J-a K-a toto je K„ J„ ktorého vám j a zvestujem svedčiac pevne Židom, že K. je J. poukazoval písmami, že K. je J. svedčiac . . . o viere v nášho Pána J-a K-a počul ho o viere, o viere v K-a J-a učil o Pánu J-u K-ovi Pavel, sluha J-a K-a ; (Gal 1, 1 ) milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána J-a K-a ; 2Te 1, 2 . l Tm 1 , 2. 2Tm 1 , 2


JEŽIŠ KRISTUS Rím

1, 8 3, 22 24 5, 1 J1 17 6, 3 11 23 7, 25 8, l 13, 1 4 15, 8 16 17 30 1 6, 3 18 20

l Ko

1, 2 7 2, 2 3, 4, 5, 6,

11 15 4 11

8, 6 9, 1 1 5 , 57 1 6, 22 2Ko 4, 5 5, 1 8 13, 5 Gal 1, 1 2 2, 4 16 3, 14 22 26 28

ďakujem svojmu Bohu skrze J-a K-a za vás sprav. to Božia skrze vieru J-a K-a skrze vykúpenie, v K-u J-ovi máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána J-a K-a chválime (sa) Bohom skrze nášho Pána J-a K-a budú kraľovať v živote skrze toho jedného, J-a K-a ; 2 1 všetci, ktorí s m e pokrstení v K - a J-a živí Bohu v K-u J-ovi večný život v K-u J-ovi ďakujem Bohu skrze J-a K-a nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v K-u J-ovi ale si oblečte Pána J-a K-a J . K . bol služobníkom obriezky aby bol svätoslužobníkom J-a K-a mám sa tedy čím chváliť v K-u J-ovi ale vás prosím, bratia, pre nášho Pána J-a K-a pozdravte . . . spolupracovníkov v K-u J-ovi neslúžia nášmu Pánu J-u K-ovi milosť nášho Pána J-a K-a ; 24. 2Ko 8, 9. Gal 6, 1 8 . Ef 1, 2 ; 6 , 23. Fil 1 , 2 ; 4 , 23. l Te 1 , l ; 5, 28. 2Te 1 , 2 ; 3, 1 8 . Tít 1 , 4. Filém 3 ; 25 Pavel povolaný apoštol J-a K-a ; 2Ko 1, 1 . Ef 1, 1 ktorí vzývajú meno nášho Pána J-a K-a očakávajúc zjavenie nášho Pána J-a K-a krome J-a K·-a, a to toho ukrižo­ vaného (základ) ktorým je J. K. j a som vás splodil v K-u J-ovi v mene nášho Pána J-a K-a ste ospravedlnení v mene Pána J-a K-a J. K., skrze ktorého všetko či som nevidel J-a K-a vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána J-a K-a ak niekto nemá rád Pána J-a K-a nekážeme sami seba, ale K-a J-a zmieril sám s o sebou skrze J-a K-a či . . . neznáte, že J . K. je vo vás ? ale som ho dostal skrze zjavenie J-a K-a slobodu, ktorú máme v K-u J-ovi ale skrze vieru J-a K-a, aj my sme uverili v K-a J-a na pohanov prešlo v K-u J -ovi požehnanie zasľúbenie z viery J-a K-a všetci ste synmi Božími skrze vieru v K-u J-ovi všetci ste j edno v K-u J-ovi

190 Gal

5, 6 6, 1 4

Ef

1,

1 5

2, 1 0 13 20 3, 1 9 14 5, 20 6, 24 Fil

1, 2, 5 11 21 3, 3 8 i2 20 4, 7

Kol

l, l 3 4 2, 6

! Te

1, 3 3, 1 1 13 5, 9

2Te

1, 8 12 2, 1 4 3, 1 2

1 Tm

1,

1 15 16

2, 5 3, 1 3 4, 6

v K-u J-ovi ani obriezka nič ne­ vládze ; 6, 1 5 nech j e t o preč, aby som s a chválil krome krížom nášho Pána J-a K-a svätým . . . a verným v K-u J-ovi predurčiac nás k synovstvu skrze J-a K-a stvorení v K-u J -ovi v K-u J-ovi . . . stali ste sa blízkymi kde je uholným kameňom sám J. K. Pavel, väzeň K-a J-a stvoril všetko skrze J-a K-a skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána J-a K-a ďakujúc vždycky za v šetko v mene Pána J-a K-a milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána J-a K-a Pavel a Timoteus, sluhovia J-a K-a, všetkým svätým v K-u J-ovi nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v K-u J-ovi každý jazyk, aby vyznal, že J. K . j e Pánom všetci hľadajú svoje a nie K-a J-ovo chválime sa v K-u J-ovi pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti K-a J-a som aj uchvátený K-om J-om očakávame, Pána J-a K-a bude strážiť vaše srdcia . . . v K-u J-ovi Pavel, apoštol J-a K-a ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána J-a K-a počujúc o vašej viere v K-u J-ovi ako ste prijali K-a J-a Pána, tak v ňom choďte trpezlivosť nádej e nášho Pána J-a Krista Pán J. K. nech ráči urovnať našu cestu v čas príchodu nášho J-a K-a 5, 23. 2Te 2, 1 aby sme nadobudli spasen ia skrze nášho Pána J-a K-a ktorí neposlúchajú evanjelia nášho nášho Pána J-a K-a aby bolo oslávené m eno nášho Pána J-a K-a nadobudnúť slávy n ášho Pána J-a K-a napomíname ich skrze nášho Pána J-a K-a Pavel, apoštol J-a K-a K. J . prišiel na svet spasiť hriešnikov aby na mne prv om dokázal J. K. celú zhovievavosť j eden aj prostredník . . . K. J. vo viere v K-u J-ovi dobrým služob níkom J-a K-a


JIŠ VI

1!11

1 Tm 5, 2 1 6, 1 4 2Tm

1, l 9 10 2, 1

3, 4, 1,

Tít Filém 3, Žid

Jak l Pt

3 8 10 15 22 1 1 1

1 0, 1 0 1 3, 8 21 1, 1 1, 1 2 3 4, 1 1 5, 1 0 14

2Pt lJ

1, 8 3, 1 8 1, 3 7

2, 1 22 3, 23 4, 2 3 5, 2J

6 3 7

Júda

1 4 17 21

Zj

1, 1

osvedč ujem pred . . . Pánom J-om K-om ; 2Tm 4, 1 a ž d o zjavenia sa nášho Pána J-a Krista Pavel, apoštol J-a K-a podla . . . milosti, ktorá nám je daná v K-u J-ovi zjavením s a nášho Spasiteľa J-a K-a mocnej v milosti, ktorá j e v K-u J-ovi znášaj zlo ako dobrý vojak J-a K-a pamätaj na J-a K-a došli spasenia, ktoré j e v K-u J-ovi n a spasenie skrze vieru v K-u J-ovi Pán J . K. nech je s tvojím duchom Pavel, sluha . . . J-a K-a Pavel, väzeň K-a J-a ; 9 hľaďte na . . . veľkňaza nášho vyznania K-a J-a donesenou obeťou tela J-a K-a J. K. ten istý včera i dnes skrze J-a K-a, ktorému sláva Jakob, Boha a Pána J-a K-a sluha Peter, apoštol J-a K-a ; 2Pt 1, 1 k pokropeniu krvou J-a K-a požehnaný B. a Otec nášho Pána J-a K-a aby bol B . vo všetkom oslávený skrze J- a K-a povolal d o svoj ej večnej slávy v K-u J-ovi pokoj vám všetkým, ktorí ste v K-u J-ovi do známosti nášho Pána J-a K-a rastite v milosti a známosti nášho Pána . . . J-a K-a naše obecenstvo je s Otcom a j eho Synom, J-om K-om krv J-a K-a, j eho Syna, očisťuje nás máme prímluvcu u Otca, J-a K-a kto j e lhár, ak nie ten, kto zapiera, že J. nie je K. aby sme verili menu j eho Syna, J-a K-a duch, ktorý vyznáva J-a K-a, prišlého v tele duch, ktorý nevyznáva J-a K-a, prišlého v tele kto verí, že J . je K„ narodil sa z B oha ktorý prišiel skrze vodu a krv, J. K pokoj od Boha Otca a od Pána J-a K-a bludári „ . nevyznávajú J-a K-a, prišlého v tele Júda, sluha J-a K-a Pána J-a K-a zapierajú rozpamätajte sa n a slová „ . Pána J-a K-a očakávajúc milosrdenstvo nášho Pána J-a K-a zjavenie J-a K-a

Zj

1, 2 5 9 1 2, 1 7 22, 2 1

2Sa Joz

5, 1 5

svedčil slovo Božie a svedoctvo J-a K-a od J-a K-a, ktorý je verný svedok bol som na ostrove . . . pre svedoctvo J-a K-a majú svedoctvo J-a K-a milosť nášho Pána J-a K-a s o všetkými vami Pozri tiež heslo : Kristus A JIBCHÁR (Dávidov syn) J. ; ! Pa 3, 6 ; 1 4, 5

A JIBLEÁM 1 7, 1 1 . 2Kr 9, 27

!Pa

A JICEHÁR 6, 2, 18, 38 ; 23, 1 2, 1 8 ; 24, 22 26, 23 Jiceharovci ; 29

Joz

1 9, 1 4

A JIFTACH-EL dolina J. ; 27

4M l Pa

1 3, 8 3, 22

A JIGAL J., syn Jozefov synovia Šemaiášovi

! Kr 22, 8

„ .

J.

A JIMLA Micheáš, syn J-u; 9. 2Pa 1 8, 7, 8

IM

A JIMNA 46, 17. ! Pa 7, 30, 35. 2Pa 3 1 , 14

Jer

A JIRIÁŠ 37, 13, 1 4

!Pa

A JIRMIÁ Š 5, 24; 1 2, 1 0

2M

6, 1 8 21

4M

3, 27

IM

25, 2

lPa lPa

A JISHÁR synovia Kehátovi . . . J. ; 4 M 3 , l '} synovia J ishárovi : Kórach; 4M 1 6, 1 čeľaď J ishárovcov A JIŠBÁK (synovia Ketury) J. ; !Pa 1, 32

A JIŠI 2, 3 1 ; 4, 20, 42 ; 5, 24 A JIŠIÁŠ 7, 3 ; 1 2, 6 ; 23, 20; 24, 2 1 , 25. Ezd 1 0, 3 1

l Pa

1 2, 4 27, 1 9

.A JIŠMAIÁŠ J. Gibeonský J . , syn Obadiášov

IM

46, 1 7

.6. JIŠVA synovia Aserovi . „ J. ; lPa 7, 30

lM

46, 1 7

! Sa

1 4, 49

..t. JIŠVI synovia Aserovi „ . J . ; 4M 26, 44. 1Pa 7, 30 synovia Saulovi . „ J.


JITERSKÝ

192

A JITERSKÝ 2Sa

23, 38

Íra J., Gáreb J . ; l Pa 1 1, 40

A JITRÁN lM l ľa

36, 26 7, 37

Sud 2Kr

synovia Dišánovi „ . J . ; l Pa 1, 4 1 (synovia Cófachovi) J .

2

7, 3. Neh 1 2, 42

A JIZREEL Jaz

15, 56 (mesto) J . ; 1 9, 1 8 1 7, 1 6 údolie J . ; Sud 6 , 33. Hoz 1 , 5 l Sa 29, 1, 1 1 . 2Sa 2, 9. l Kr 4, 1 2 ; 18, 45-46 ; 2 1 , 1, 23. 2Kr 9, 1 0, 1 5- 1 7, 30, 36, 37 ; 1 0 , 1, 6, 7, 1 1 l Pa l Pa 4, 3 títo boli otca É tama : J . 2Pa 22, 6 aby s a liečil v J-e ; 2 K r 8 , 2 9 2Pa Hoz 1 , 4 nazvi jeho meno J . , lebo . . . navští­ vim krv J-a Hoz 11 veľký bude deň J-a 2, 22 ony sa ohlásia J-u

Á JI ZREELSKÝ l Kr 21, 1, 4, 6, 7, 15, 1 6 . 2 Kr 9, 2 1 , 25 l Sa

:ul, 6

2Sa

2, 1 3 18 3, 29 8, 16 l O, 13 1 1, 7 12, 26 1 4, 3 1 8, 1 4 16 20, 9

l Kr lPa

24, 2 2, 33 1 1 , 15

1 1, 19, 20, 21, Ezd 2, Ž 60,

8 14 1 6 6; 2

6, 1 1

..._ JOAŠ l ľa 4, 22 ; 7, 8 . 2Pa 18, 25

A JOATÁM

Abišajovi . . . bratovi J-ovmu ; Mat 1, 9 2Sa 23, 1 8 . l Pa 1 1 , 20, 39 9 Joáb . . . i služobníci Dávidovi J., syn Ceruj e ; 8, 1 6 ; 14, 1 . l Kr 1 , 7 ; 2, 5 , 22. l ľa 2 , 1 6 ; l M 46, 1 3 1 1 , 6 ; 26, 28 ; 27, 24 1, 1 nech príde j eho krv na hlavu J-ovu Jób 3 Joáb . . . bol postavený nad vojskom keď sa priblížil J. i ľud 9 D ávid sa pýtal, ako sa má J. 14 J . bojoval proti Rabbe ; 27 20 tak vložil J. tie slová do jej úst ; 1 9 22 Joáb . . . vezmúc 3 kopij e . . . vrazil ich do srdca Absalomovho 2, 7 zatrúbil J. na trúbu 11 J . chytil pravou rukou Amazu 3, 1 za bra du 2 povedal kráľ J-ovi . . . spočítajte ľud krv sa navráti na hlavu J-ovu J., veliteľ vojska ; 2 1 . lPa 18, 1 5 ; 32, 1 27, 34 J. opravil ostatok mesta 12 keď sa priblížil Joáb . . . pred Sýrov 33, 1 J. porazil Rabbu a rozboril ju 34, 5 ošklivé bolo slovo kráľovo u J-a 35, 16 8, 9 . Neh 7, 1 1 38, 1 keď sa navrátil J .

Oziáš splodil J-a J . splodil Achasa

..._

Sud

13 1 4, 13 3, 11 27, 28 24, 2 4 25, 1 7 1, 1

Gedeon, syn J-ov ; 7, 1 4 ; 8, 13, 32 J erubbál, syn J-ov vzala J-a (a skryla ho) ; 2Pa 22, 1 1 J . mal 7 rokov, keď začal kraľovať ; 2Pa 24, 1 J oas . . . kraľoval 40 rokov ; 2Pa 24, 1 J. robil to, čo je spravodlivé ; 2Pa 24, 2 povolal kráľ J. kňaza J ehojadu zabili J-a v dome Millo ľahol Jehoachaz . . . a kraľoval J. ; 10 ľahol J . a ležal s o svojimi otcami Amaziáša . . . syna J-a . . . chytil J . Achaziáš, jeho syn ; J . , j eho syn nad pokladmi olej a J . nad J-om vykonali súdy J., izraelský kráľ ; 25, 1 8, 2 1 , 23, 25 Jeroboám, syn J -ov ; Am 1, 1

JOÁB

A JOACH

34, 8 36, 2

7 20 1 3, 9

l Kr 22, 26.

2Kr 1 8, 18, 26, 37. l ľa 6, 2 1 ; 26, 4 . 2Pa 29, 1 2 ; 34, 8 . Iz 3 6 , 3, 1 1 , 22 2Pa

8, 29 1 1, 2 21 12,

A JIZRACHIÁŠ l Pa

6, 29

JOACHAZ

J oa ch, syn J-ov (kráľ) J. ; 4

JOAS J. Abiezerský ; 6, 30, 3 1

Ez Jak

40, 3 42, 8 9 10 12 16 17 14, 1 4 5, 1 1

JÓB synovia Izachárovi „ . J. nejaký muž . . . J . či si s i všimol môjho služobníka J-a ; 8; 2, 3 či sa J. darmo boj í Boha ? prišiel posol k J-ovi a povedal vstal J . a roztrhol svoj plášť v tom vo všetkom nezhrešil J . ; 2, 1 0 Satan . . . ranil J-a zlým vredom počuli 3 priatelia J- ovi o všetkom otvoril J. svoje ústa a zlorečil J. odpovedal a riekol ; 6, 1 ; 9, 1 ; 1 2, 1 ; 1 6, 1 ; 1 9, 1 ; 2 1 , 1 ; 23, 1 ; 26, 1 ; 27, 1 ; 29, 1 prestali tí 3 mužovia o dpovedať J-ovi nie je toho, kto by pokarhal J-a počuj, prosím, J-e, moj e reči ; 3 1 J . povedal : Som spravodlivý J. otvára svoj e ústa odpovedal H. J-ovi ; 40, 1, 6 ; 42, 7 odpovedal J. Hosp. ; 42, 1 J. sa bude modliť za vás H. prijal tvár J-ovu H . pridal všetkého toho, čo mal J . H. požehnal posledok života J-ovho J . žil po tom 1 40 rokov tak zomrel J. súc starý mužovia : Noach, Daniel a J . ; 20 o trpezlivosti J-ovej ste počuli


193

lM

Ed

ž

l Sa

Jl Sk 4M Luk Luk

4M lPa

JORÁM A JOBÁB 1 0, 29 ; 36, 33, 34. Joz 1 1 , 1 . l Pa 1 , 23, 44, 45 ; 8 , 9 , 1 8 3, 2

A. JOCADÁK 2Sa Ješua, syn J-ov ; 8 ; 5, 2 ; 1 0, 1 8 . Jer Neh 1 2, 26

A JOD 25, 9 ; 34, 1 0 ; 1 1 9, 73. PJ 1, 1 0 ; 2, 1 0 ; 3, 28 ; 4 , 1 0 A JOEL 8, 2. l Pa 4, 35 ; 5, 4, 8, 1 2 ; 6, 33, 3 6 ; 7, 3 ; 1 1 , 38 ; 1 2, 7 ; 1 5, 7 , 1 1 , 1 7 ; 2 3 , 8 ; 26, 22 ; 27, 2 0 . 2Pa 29, 1 2 . E z d 1 0, 4 3 . N e h 1 1 , 9 1, 1 slovo Hosp„ ktoré sa stalo k J-ovi 2, 1 6 čo je povedané skrze proroka J-a A JOGBEHA 32, 35. Sud 8, 1 1 3, 27 8, 3 24, 10

Joz

A. JOHANNA ktorý bol J-ov J„ manželka Chúzu Mária Magdaléna a J.

A JOHSA 21, 23. 5M 2, 32. Sud 1 1 , 20

A JOKTEEL 1 5, 38. 2Kr 1 4, 7 13, 3 35, 6

A J ONADÁB J., syn Šimu ; 13, 5, 32, 35 J., syn Rechabov ; 35, 8, 1 0, 1 4, 1 6, 1 8, 1 9

A JONÁŠ J., syn Amittaiho ; Jon 1, 1 J. vstal, aby utiekol J. bol zišiel dolu na odľahlé miesto lode 7 lós padol na J-a 15 vzali J-a a hodili ho do mora 2, 1 (ryba) pohltila J-a a tak bol J. vo vnút. ryby 3 dni ; Mat 12, 40 2 J. sa modlil Hosp. 1 1 (ryba) vyvrátila J-a na sušinu 3, 1, 3, 4; 4, 1, 5, 6, 8, 9 Mat 1 2, 39 iba znamenie proroka J-a ; 1 6, 4. Luk 11, 29 4 1 činili pokánie na kázeň J-ovu, a hľa, tu je viac ako J. ; Luk 1 1 , 32 1 6, 17 Šimone, synu J-ov ; Ján 1 , 43 Luk 1 1 , 30 ako bol J. znamením Ninivanom Ján 2 1 , 15 Šimone J-ov, či ma miluj eš; 2 1 , 1 6, 1 7 2Kr 1 4, 25 Jon l, 3 5

JONATÁN Sud 1 8, 30 J., syn Geršoma 1 Sa 13, 3 J. pobil posádku Filištínov 1 4, 17 nebolo J-a ani j eho zbrojnoša A. JOCHANÁN 43 povedal Saul J-ovi : Povedz mi, J., syn Kareáchov. čo si učinil ? Jer 40, 8, 13, 1 5 , 1 6 ; 4 1 , 1 1 , 13-1 6 ; 45 vyslobodil ľud J-a, a nezomrel 42, 1 , 8 ; 43, 2 , 4 , 5 49 synovia Saulovi boli : J . 24 ; 6, 9, 1 0 ; 12, 4, 1 2. Ezd 8, 1 2 . 18, 1 duša J-ova sa pevne spojila s dušou Neh 1 2, 22, 2 3 Dávidovou 3 J. učinil spolu s Dávidom zmluvu ; A. JOCHEBEÚ 20, 1 6 Amram si vzal J. ; 4M 26, 59 J., syn Saulov, mal veľmi rád 1 9, A JOJADA Dávida 20, 30 vtedy sa zapálil hnev Saulov na J-a 1 2, 1 0, 1 1 , 22 ; 13, 28 3 1 , 2 zabili Filištíni J-a A. JOJACHIN 2Sa 1, 23 Saul a J„ milovaní a utešení piaty rok zajatia kráľa J-a 25 J „ na tvojich výšinách zabitý 26 úzko mi j e nad tebou môj brat J . A JOJAKIM 2 1 , 2 1 . l Kr 1 , 42, 4 3 . E z d 8, 6 ; 1 0, 1 5 . 1 2, 26 Neh 12, 1 1 , 1 4, 35. Jer 3 7 , 1 5, 2 0 ; 3 8 , 26 ; 40, 8 4. JOJARIB

A JOCHA 8, 1 6 ; 1 1, 45

2Kr 25, 23 1 Pa

3, 1 5,

2M

6, 20

Neh

3, 6;

Ez

1, 2

Neh 12, 1 0, Ezd

8, 1 6 . Neh 1 1 , 5, 1 0 ; 1 2, 6, 1 9

l Kr

A JOKMEAM 4, 12. l Pa 6, 68

J oz

12, 22

A. JOKNEAM (mesto) J. ; 1 9, 1 1 ; 2 1 , 34

lM

25, 2

A JOKŠAN (syn Abrahámov) J . ; 3 . lPa 1 , 3 2

lM

.A JOKTÁN 1 0, 25, 26, 29. lPa 1, 1 9, 20, 23

2Pa Jon Sk

2Sa 2Kr

4. J OPPA 2, 16 (dopravili drevo) do J-y ; Ezd 3, 7 1, 3 Jonáš „ . prídúc dolu do J-y 9, 36 v J-e bola istá učenica, menom Tabita 38 keďže bola Lydda blízko J-y 42, 43 ; 1 0, 5, 8, 23, 32; 1 1, 5, 1 3 8, 1 O 8, 16 28

J ORÁM poslal Toj J-a, svojho syna J„ syn Achabov; 8, 25, 28 ; 9, 29 Sýrovia porazili J-a


JORDÁN 2Kr

IM

4M 5M Joz

8, 29 J. sa navrátil, aby sa hojil v Jizreele ; 9, 1 5 9 , 1 4 sprisahal (sa) Jehu . . . proti J -ovi 24 J ehu pochytiac lučište ranil J-a 9, 1 6-17, 2 1 -23. ! Pa 3, 1 1 ; 26, 25. 2Pa 22, 5-7. Mat 1 , 8 1 3, 1 0 11 32, 1 0 50, 1 0 1 3, 3 0 33, 48 3, 27 9, 1 1, 2 3, 8 13 17 4, 3

l Kr 2Kr l Pa Jób ž

22 7, 46 2, 7 5, 10 14 1 2, 15 40, 23 42, 7

1 1 4, 3 Jer 12, 5 1 1, 3 Za Mat 3, 6 13 4, 15 1 9, 1 Mar Luk Ján

1, 9 4, 1 1, 28 3, 26 1 0, 40

l Pa Mat

JORDÁN Lot . . . videl celé okolie J-a Lot si vyvolil celé okolie J-a len so svoj ou palicou som prešiel tento J. (humno) Atád, ktoré je za J-om Kananej býva pri mori a popri J-e v Arbót-moábe pri J-e ; 50 lebo neprej deš tohoto J-a dnes prej deš cez J . ; 1 1 , 31 prej di cez tento J „ t y i všetok tento ľud ; 1 1 budete stáť v J-e budú odrezané vody J-a dokiaľ neprešiel cez J. celý náro d ; 4, 1 vezmite . . . z prostre dku J -a . . . 1 2 kameňov Izr. prešiel tento J. po suchu na rovine J-a ich ulieval dvaja stáli pri J-e umy sa 7 ráz v J-e (Náman) pohrúžil sa v J - e 7 ráz prešli cez J. v prvom mesiaci keby sa hneď J. dovalil rozpomínam ( sa) na teba zo zeme Jordána J . , obrátil sa naspäť ; 5 ako to urobíš pri pyšnom z dutí J-a lebo j e skazená pýcha J-a krstení boli o d neho v rieke J-e ; Mar 1, 5 prišiel Ježiš o d Galilee k J-u, k Jánovi na ceste k moru, za J-om Ježiš „ . prišiel do Judského kraja za J-om Ježiš . . . bol pokrstený o d Jána v J-e Ježiš . . . navrátil s a o d J-a to sa stalo v B etabáre za J-om ten, ktorý bol s tebou za J-om . . . krstí (Ježiš) odišiel za J .

A JOŠBEKÁŠA 25, 4, 24 5, 1 8

A JOTA ani len jediné j .

A JOTÁM J . , syn Jerubb álov ; 9, 7, 57 potom sa dal J. na útek J„ syn kráľov, bol nad domom ; 2Pa 26, 2 1 7 kraľoval J., j eho syn 30 v 20. roku J-a, syna Uziášovho

9, 5 21 2Kr 1 5, 5 Sud

194 2Kr 1 5, 32 36 38 1 6, l ! Pa 2, 47 ; Iz 1, l 7, 1 4M

kraľoval J . , syn Uziáša ; 2Pa 26, 23 ostatné dej e J-ove ; 2Pa 27, 7 a tak ľahol J . ; 2Pa 27, 9 Achaz, syn J-a 3, 1 2 ; 5, 17. 2Pa 27, 1 , 6 za dní . . . J-a; Hoz 1, 1 . Mi 1, 1 za dní Achaza, syna J-a

A JOTBATA 33, 33, 34. SM 1 0, 7

l Pa

ii.. JOZABAD 12, 4, 20. 2Pa 3 1 , 1 3 ; 35, 9. Ezd 8, 33 ; 1 0, 22, 23. Neh 8, 7 ; 1 1 , 1 6

2Sa

8, 1 6

! Kr 1 5, 24 22, 2 2Kr

1, 1 7 3, 1 1

l Pa 2Pa

1 1 , 43 1 7, 1 1 12 1 8, l 3 1 9, 2 4 20, 1 3

31 37 21, 1 3, 2 JI Mat 1 , 8 lM

JOZAFAT J ozafat . . . bol kancelárom; 2 0, 24 . ( l Kr 4, 3 ) . l Pa 1 8 , 1 5 kraľoval J . , j eho syn ; 2Pa 1 7, 1, 3, 5 J . , j udský kráľ ; 22, 4-1 0, 1 8, 29-32, 41-52. 2Kr 3, 1, 7 Jehorám, s yn J-ov J. riekol : Či nie je tu niekde prorok H osp. ; 2Pa 18, 6 J. Mitenský Z F ilištínov donášali . . . J-ovi dary tak p rospieval J . J. mal veľké bohatstvo izr. kráľ, povedal J-ovi, j udském u kráľovi; 1 8, 4, 7, 17, 29 vidiaci . . . povedal kráľovi J-ovi J. býval v Jer. ; 8 prišli synovia Moábovi . . . proti J-ovi do vojny J. sa bál a obrátil svoju tvár hľadať Hosp. J . kraľoval nad Júdom . . . 25 rokov prorokoval Eliézer . . . proti J-ovi ľahol J . a ležal so svojimi otcami do údolia J-ovho ; 1 2 Aza splodil J-a

JOZEF (Ráchel) nazvala j eho meno J . postavil . . . Ráchel a J - a naposledy synovia Ráchelini : J . ; 46, 1 9 J . , ktorému bolo 1 7 rokov, pásol stádo 3 Izrael miloval J -a 5 sníval (sa) J-ovi zvláštny sen 28 vyviedli J-a z cisterny a predali ho 29 J-a už nebolo v cisterne 31 vzali sukňu J-ovu a . . . zamočili sukňu do krvi 33 J. j e istotne roztrhaný 39, 1 J. bol dovedený dolu do Egypta 2 H. bol s J-om ; 2 1 6 J . bol peknej postavy 7 žena obracala svoj e oči na J-a 39, 20 J-ov pán vzal J-a a dal ho do žalára 22 dal do ruky J-ovej všetkých väzňov 40, 9 rozprával . . . J-ovi svoj sen

30, 33, 35, 37,

24 2 24 2


JOZIÁŠ

195 lM

40, 23 41, 1 4 42 45 46 55 57 42, 6 8 36 43, 16 45, l 3 26 28 46, 20 29 47, 7 20 49, 22 26 50,

2M

1 7

14 17 19 22 1, 8

1 3, 1 9 4M 1 3, 8 26, 28 5M 27, 12 33, 1 6 Joz 1 4, 4 18, 5 24, 32 l Pa 5, l 2 25, 2. 77, 1 6 ž 78, 67 80, 2 81, 6 105, 17 37, 19 Ez 47, 13 Am 6, 6 Obad 18 Za 10, 6 Mat 1, 16 18 19 20

náčelník čašníkov nepamätal na J-a poslal faraón a zavolal J-a prsteň . . . dal ho na ruku J-ovu meno J-ovo : Safenat-paneach J-ovi bolo 30 rokov povedal všetkým Egypťanom : Iďte k J-ovi krajiny prichádzali . . . kupovať obilie, k J-ovi prišli bratia J-ovi, poklonili sa J. poznal svojich bratov J-a niet, ani Simeona videl J. Benjamína tu sa J. nemohol ďalej zdržať J. riekol svojim bratom : Ja som J. ! 4 J. ešte žije a panuje to je dosť. J . , môj syn, ešte žije J-ovi sa narodili v Egyptskej zemi J. zapriahol do svojho voza voviedol J. Jakoba svojho otca (k faraónovi) kúpil J. všetku zem egyptskú J. je syn plodného stromu požehnania . . . budú zložené na hlavu J-ovu padol J. na tvár svojho otca odišiel J. hore, aby pochoval svojho otca navrátil (sa) J. do Egypta vtedy sa rozplakal J . J. i m povedal : Nebojte sa J. žil 1 1 0 rokov; 26 povstal nový kráľ nad Egyptom, ktorý neznal J-a ; Sk 7, 1 8 Mojžiš vzal kosti J-ove so sebou Jigal, syn J-ov synovia J-ovi . . . Manases a Efraim (budú stáť) na vrchu Gerizíme : J. nech to všetko príde na hlavu J-ovu synov J-ových boli 2 pok. dom J-ov bude stáť na svojom území kosti J-ove . . . pochovali v Sícheme prvorodenstvo bolo dané synom J-a prvorodenstvo sa dostalo J-ovi Ezd 10, 42. Neh 1 2, 1 4 vykúpil si . . . synov . . . J-ových opovrhol stanom J-ovým ktorý šetrne vodíš J-a dal to na svedoctvo v J-ovi J. bol predaný za sluhu vezmem drevo J-ovo J. bude mať 2 diely necítia bolesti nad skrúšením J-ovým dom J-ov (bude) plameňom dom J-ov zachránim Jakob splodil J-a, muža Márie Mária, zasnúbená J-ovi J., jej muž, súc sprav. J-e, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu

Mat

1, 24 2, 1 3 27, 5 7

59 Mar 1 5, 45 1, 27 Luk 2, 4 16 33 43 3, 23 Ján

4, 22 1, 46 4, 5

Sk

1, 23 4, 36

Žid Zj

7, 9 13 14 1 1 , 22 7, 8

J. prebudiac sa zo spánku ukázal sa vo sne J-ovi ; 1 9 človek z Arimátie, menom J. ; Mar 15, 43. Luk 23, 50. Ján 1 9, 38 J. vzal telo (Ježišovo) daroval mŕtve telo J-ovi ktorému bolo meno J. a tak odišiel aj J. (pastieri) našli Máriu a J-a J. a j eho matka sa tomu divili J. a j eho matka nevedeli o tom Ježiš . . . súc aľ.o sa myslelo, synom J-ovým či nie je toto syn J-ov ? ; Ján 6, 42 Ježiša, syna J-ovho Sichar, blízko pozemku, ktorý bol dal Jak ob J-ovi pos tavili dvoch, J-a, zvaného Barsabáša J., ktorému dali . . . prímeno Barnabáš patriarchovia závidiac J-ovi faraon sa dozvedel o rode J-ovom J. povolal k sebe Jakoba vierou J. dokonávajúc z pok. J-ovho 12 OOO zapečatených

A JOZES Mat 1 3, 55 ; 27, 56. Mar 6, 3 ; 1 5, 40, 47 JO ZIÁŠ !Kr 1 3, 2 2Kr 2 1 , 24 22, 1 3 23, 24 29 34 lPa

3, 1 5

2Pa

34, 33 35, 1 23 24 25 36,

Jer

1, 2 22, 1 8

25, 3 37, 1 6, 1 0 Za Mat 1, 1 0 11

syn sa narodí . . . ktorému bude meno J. ľud zeme urobil kráľom J-a ; 26. 2Pa 33, 25 J . mal 8 rokov, keď začal kraľovať; 2Pa 34, l v 1 8 . roku kráľa J-a ; 23, 23 domácich bohov . . . odpratal J. J. odišiel oproti (faraonovi) ; 2Pa 35, 20 urobil kráľom Eljakima, syna J-ovho, miesto J-a synovia J-ovi : prvorodený Jochanan J. odstránil všetky ohavnosti J. slávil Hosp. Veľkú noc ; 1 8 strelci strelili do kráľa J -a Júd a a Jer. smútili nad J-om J eremiáš spieval trúchlivú pieseň nad J-om ľud zeme vzal Jehoachaza, syna J -ovho s lovo Hosp. za dní J-a ; 3, 6. S of 1, 1 J ehojakim, syn J-ov ; 25, 1 ; 26, 1 ; 27, 1 ; 35, 1 ; 36, 1 , 9 ; 45, 1 ; 46, 2 J-a, syna Amonovho C e dekiáš, syn J-ov J. , syn S ofoniášov A mon splodil J-a J. splodil Jekoniáša


JOZUA

2M

1 7, 13 24, 1 3 32, 1 7 33, 1 1

4M

1 1, 28 13, 17 1 4, 6 27, 1 8 22 32, 12

5M

Joz

3, 28 31, 3 23 34, 9 1, 9 14 14 6 19 25 9, 1 5 1 0, 1 2 3, 4, 5, 7,

40 1 2, 7 13, 1 1 8, 1 0 21, 1 24, 1 25 29 31

Sud 1, 1 6, 1 4 l Sa 2Kr 23, 8 7, 27 lPa Neh 8, 1 7 Hag 1 , 1 Za Sk Žid

3, 1 7, 45 4, 8

lM

4, 2 1

IM 2 9 , 35 35, 23 37, 26 38, 1 26

196

JOZUA porazil J. Amalecha vstal Mojžiš a J., j eho služobník počul J. hlas ľudu, že kričí J., syn Núna, mládenec, neuhol nikam zo stánu J., syn Núnov , služobnik Mojžišov Mojžiš nazval Hozeáša . . . J-om Jozua . . . a Kálef . . . roztrhli svoj e rúcha pojmi si J-u, syna N únovho Mojžiš . . . pojal J - u (neuvidia zeme krom e) J-u, syna Núnovho prikáž J-ovi . . . a posilni ho J. pôjde pred teb ou H. prikázal i J - ovi J . , syn Núnov, bol plný ducha múdrosti povedal H. k J -ovi ; 3, 7; 4, 1, 1 5 ; 5 , 2 , 9 ; 6 , 2 ; 7, 1 0 ; 1 0, 8 ; 1 1 , 6 povedal J. synom Izr. zvelebil Hospodin J- u vtedy padol J. na sv oj u tvár J. roztrhol svoj e rúc ha J. riekol Achanovi J. povedal : Prečo si n á s zarmútil J. učinil s nimi poko j Jozua . . . riekol pred o čami Izr. : Slnce v Gibeone J . zbil celú tú zem kráľovia zeme, ktorý c h pobil J. J. bol už starý a zoši ý vekom ; 23, 1 J. im vrhol lósy v Sí le pristúpili hlavy otcov . . . k J-ovi J . zhromaždil v šetky pok. učinil J. toho dňa z mluvu s ľudom zomrel Jozua . . . ma júc 1 1 O rokov; Sud 2, 8 Izr. slúžil Hosp. po v šetky dni J-ove ; Sud 2, 7 stalo sa po smrt i J-ovej J. Bét-šemešský ; 1 8 pri vchode d o brány J-u Nón, jeho s yn ; J., j eho syn odo dní J-u, syna Núnovho J., syn Jehoca dákov ; 1, 12, 1 4 ; 2 , 2 , 4 ; 6, 1 1 J. , najväčší kň a z ; 3, 3, 6, 8, 9 vniesli s J-om d o zeme (stan) keby ich bol J. u v ie dol A JÚBAL J. ; ten bol otcom v šetkých, ktorí hrajú na harfu

IM

44, 1 8 46, 12 49, 8 9 1O 2 M 38, 22 1, 27 4M 2, 9 13, 7 26, 22 5 M 27, 1 2 33, 7 7, 16 Joz 14, 6 15, 1 1, 2 Sud 8 18 20, 18 ! Sa 1 1 , 8 1 5, 4 18, 16 2, 4 2Sa 10 24, 1 9 ! Kr 1 4, 22

2Kr

8, 1 4, 1 7, 21,

19 12 19 11

12 23, 27 9, 1 ! Pa 21, 5 2Pa 13, 16 24, 18 28, 1 9 33, 9 35, 24 1, 5 Ezd 4, 1 Neh 4, 1 O 1 1, 9 1 2, 44 1 3, 12 60, 9 ž 78, 68 1 14, 2 3, 1 Iz

JÚDA nazvala j eho meno J. synovia Leini . . . J. povedal J. svoj i m br atom J. odišiel dolu o d svoj ich bratov Júda . . . poved a l : Je spravodlivejšia Jer ako ja

1-

8 1 1 , 12 13 1 9, 17 22, 8 2, 28

vtedy pristúpil k nemu J. synovia J-ovi : Ér, Onan ; !Pa 2, 3 J., teba budú chváliť tvoji bratia J. je ľvíča neuhne berla od J-u Becaleél . . . z pok. J-ovho z pok. J-ovho bolo 74 600 ; 2, 4 tábora J-ovho je 1 8 6 400 za pok. J-ovo Kálef čeľade J-ove . . . 76 500 (budú stáť) na vrchu Gerizíme : J. uslyš, Hosp ., hlas J-ov dochytené bolo pok. J-ovo synovia J-ovi pristúpili k Jozuovi lós pok. synov J-ových H. riekol : J. pôjde hore synovia J-ovi bojovali proti Jer. J. zaujal Gazu H. riekol : J. pôjde najprv mužov J-ových (bolo ) 30 OOO desať tisíc mužov z J-u Izr. i J. milovali Dávida prišli mužovia J -ovi a pomazali tam Dávida dom J-ov išli za Dávidom idi, spočítaj Izr. i J-u mužov J-ových bolo 500 OOO mužov J. robil to, čo je zlé v očiach Hosp. ; Jer 7, 30 H. nechcel zahladiť J-u pre Dávida J. bol porazený od Izr. ; 2Pa 25, 22 J. neostrihal prikázaní Hosp. Manasses . . . spôsobil to, aby hrešil i Júda uvediem zlé na . . . J-u J-u odstránim spred svojej tvári J. bol presťahovaný do Bab. J-u bolo 470 00 mužov synovia Izr. utekali pred J-om prišiel hnev Boží na J-u ; 29, 8 H. zohol J-u pre Achaza Manasses zaviedol J-u . . . do bludu J. a Jer. smútili nad J oziášom povstali hlavy ot cov pok. J-u počuli protivníci J-ovi J. povedal : Klesá sila nosiča J., syn Hassanuov J. mal radosť donášali, celý J., desatinu obilia J. mojím zákonodarcom ; 1 08, 9 vyvolil pokolenie J-ovo bol mu J. svätyňou H. Zástupov odstráni z Jer. a z J-u každý druh opory J. padol rozptýlené J -ove zhromaždí Efraim nebude žiarliť na J-u, a J. nebude sužovať Efraima zem J-ova bude Egyptu na postrach odkryje H. zastrenie z očí J-u koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, ó, J. ; 11, 13


JUH

197 Jer

9, 1 1 1 3, 9 1 4, 1 9 1 7, 1 23, 6 33, 7 50, 20

Ez

Hoz

Jl Am Sof Za

Mal Mat Luk Žid Júda Zj

25, 12 37, 1 9 48, 7 1, 7 6, 4 11, 12 12, 2 3, 20 2, 5 1, 4 1, 2 1 2, 12 1 0, 6 11, 14 1 4, 1 4 2, 1 1 1, 3 2, 6 1, 39 3, 26, 7, 14 8, 8 l

5, 5 7, 5

Mat 13, 55.

Mat 1 0, 4 26, 1 4 27, 3 Mar 1 4, 1 0 Luk 22, 3 48 6, 7 1 Ján 13, 2

Sk

26 29 1 8, 2 3 1, 1 6 25

mestá J-ove obrátim na pustinu; 10, 22 PJ skazím pýchu J-ovu či si už len celkom zavrhol J-u ? hriech J-ov je napísaný žel. perom 2Pa za j eho dní bude spasený}. ; 33, 1 6 Ezd navrátim zajatých J-ových ; Jl 3, 1 budú sa hladať hriechy J-ove, ale sa Neh nenájdu Edom (sa) ukrutne pomstil domu ž J-ovmu dám ich aj s ním k drevu J-ovmu J-ovi j eden diel zľutujem (sa) nad domom J-ovým 1 Iz čo ti mám učiniť, J. J. ešte vládne so silným Bohom Jer s J-om má H. pravotu J. bude na veky bývať v pokoji Mat pošlem oheň na J-u vystriem svoju ruku na J-u to sú rohy, ktoré rozohnali J-u H. zdedí J-u posilním dom J-ov zrušil bratstvo medzi J-om a Izr. 1 Mar bude i J. bojovať proti Jer. J. poškvrnil svätyňu Hosp. Luk J . splodil Fáresa a Záru ty, Betleheme, zem J-ova Mária . . . išla na vrchy, do mesta J-ovho 30, 33 z J-u pošiel náš Pán uzavriem „. s domom J-ovým novú zmluvu J „ sluha Ježiša Krista Ján zvíťazil lev z pok. J-ovho z pok. J-ovho 12 OOO zapečatených Sk A JÚDAS (Júda) Mar 6, 3. Luk 6, 16. Ján 14, 22. S k 1 , 1 3 ; 5 , 37 ; 9 , 1 1 ; 15, 22, 27, 32

1, 3

A JUDEA J. sa presťahovala do vyhnanstva

JUDSKO 20, 3 vyhlásil pôst na celé J. 2, 1 navrátili sa do „ . J-a 4, 6 napí sali žalobu na obyv. J-a 2, 5 prosím, žeby si ma poslal do J-a 6, 7 hovori li : Kráľ v J-u 48, 1 2 nech p lesajú dcéry J-a 69, 3 6 Boh „. v ystaví mestá J-a 76, 2 Bo h je známy v J-u 97, 8 bu dú plesať dcéryJ-a 7, 6 poď me hore proti J-u 8, 8 dovaliac sa do J-a zaplaví 13, 1 9 do zajatia bude presťahované celé J. 1 4, 2 J . bude smútiť 2, 22 Archelaus kraľuj e v J-u 3, 5 vychádzal k n e mu Jer. i celé J . ; Mar 1, 5 4, 25 išli za n ím mnohé zástupy. „ z J-a 24, 1 6 ktorí budú v J-u, nech utekajú ; Mar 1 3, 1 4 . Luk 2 1 , 2 1 3, 7 množstvo ľudu od Galilee i z J-a; Luk 6, 1 7 1, 5 z a d ní Herodesa, kráľa nad J-m 2, 4 o dišiel aj Jozef „. hore do J-a 3, 1 keď b o! Fcntský Pilát vladárom v J-u 5, 1 7 prišli z o všetkých mestečiek Galilee a J-a 7 , 1 7 zvesť o ňom sa rozníesla po celom Judsku 23, 5 učiac p o celom J-u 4, 3 (Ježiš) opustil J. 7, 1 (Ježiš) nechcel chodiť po J-u 1 1 , 7 p oďme zase do J-a 1 , 8 budet e mi svedkami . . . po celom Judsku 8, 1 všetci sa rozpŕchli po krajoch J-a 9, 3 1 zbory po celom J-u „. mali pokoj 1 1 , 2 9 podporu bratom, ktorí bývajú v J-u &.JUDÁŠ 1 2, 1 9 odišiel z J-a dolu do Cezáree J. Iškariotský, ktorý ho i zradil ; Rím 15, 3 1 vytrhnutý od . . . neveriacich v J-u 26, 25. Mar 3, 1 9 . Luk 6, 1 6 a by ste ma potom doprevadili 2Ko 1 , 1 6 j eden . „ zvaný J . Iškariotský ; 47. do J-a Mar 14, 43. Luk 22, 47 JUDSKÝ vidiac J., j eho zradca, že j e odsúdený keď sa narodil Ježiš v J-om Mat 2, J. odišiel k najvyš. kňazom Betleheme vošiel satan do J-a 3, 1 Ján Krstiteľ a kázal na J-ej púšti J-u, či bozkom zrádzaš 1 9, 1 (Ježiš) prišiel do J-ého kraj a ; to povedal o J-ovi Šimona Iškar . ; Mar 1 0, 1 . Ján 3, 22 1 2, 4 1, 65 (po) kraji j - o m hovorilo sa Luk diabol vložil do srdca J-a . .. aby ho o všet kých týchto veciach zradil JUH omočiac skyvu dal J-ovi ž 89, 1 3 ty si stvoril s ever i j . pretože mal J. mešec 4 , 1 6 prídi j -u PŠ vedel i J„ jeho zradca ; 5 20, 46 obráť svoju tvár na j . Ez pojal J. čatu vojska ktoré predpovedal Svätý Duch . . . Mat 1 2, 42 kráľovr.á j - u vstane n a súde; Luk 1 1, 3 1 o J-ovi Luk 1 3 , 29 prídu . . . od severu aj od j-u n a apoštolstve, odkiaľ odstúpil J .


JUNÁK PŠ Iz

3, 7 3, 2 40, 30 42, 13 49, 25

2M

29, 12

3M

4, 4 4, 2 1 8, 14

4M

1 6, 6 7, 1 5 l�

l Sa

2Kr

J oz

8 24 �1 1 , 25

6, 25

198

JUNÁK 60 j -ov vôkol nej z j-ov Izr (H. odstráni) j -a i bojovnika j -ci ťažko klesajú zmôže ich ako j . zajatí j -ovi budú m u odňatí

Ezd 8, 35 Jób 42, 8 ž 22, 1 3 50, 9 Ez 43, 23

obetovali . . . 12 j -ov vezmite 7 j-ov obkľúčilo ma množstvo j -ov nevezmem z tvojho domu j-a budeš obetovať j-a z hoviad

JUNEC vezmeš z krvi j -a a dáš na rohy oltára dovedie j-a ku dveriam stánu . . . vzloží svoj u ruku na hlavu j -a a za­ bij e j - a ; 1 5 vynesie j - a von za tábor a spáli ho 1 Áron a j eho synovia vzložili svoje ruky n a hla vu j-a Áron bude obetovať j-a jeden junec . . . na zápalnú obeť ; 7, 21, 27, 33, 39, 45, 5 1 , 57, 63, 69, 1 75, 8 1 budeš obetovať j-a na zápal vtedy obetovať budú, celá obec, j-a prihotov mi tu 7 j -ov ; 29 . zabili j-a a doviedli chlapca k Elimu

Sk

A JÚLIUS stotníkovi, menom J-ovi J. láskave zaobchádzal s Pavlom

A KÁB štvrtina k-u holubäcieho trusu za 5 šeklov

A KABCEEL ; K AB CEL 15, 2 1 . 2Sa 23, 20. ! Pa 1 1 , 22

KABÚL (hran ica) vychádza do K-a naz val ich zemou K.

A KÁDEŠ prišli k Enmišp átu, čo je K. studňa, ktorá je me dzi K- om Abrahám . . . bý val medzi K-om a medzi Š úr o m 4 M 1 3 , 2 7 prišli . . . n a púšť Fáran, d o K-a ; Sud 11, 1 6, 1 7 20, 1 ľud býval v K- i 14 Mojžiš poslal p oslov z K-a 16 v K-i, v meste na konci tvojej hranice 22 z K-a . . . prišli k vrchu Hor 27, 14 vody sváru v K -i ; 5M 32, 5 1 . E z 47, 1 9 ; 48, 28 33, 36 na púšti Tsin , a to je K. 37 odišli z K-a 5M 1 , 46 tak ste bývali v K-i Joz 20, 7 zasvätili K. v G al ilei Ž 29, 8 H. pôsobí, aby s a triasla púšť K.

IM

1 4, 7 1 6, 14 20, 1

A

4M

KÁDEŠ-BA RNEA

32, 8; 34, 4. 5M 1 , 2, 1 9 ; 2, 1 4 ; 9, 23. Joz 1 0, 41 ; 1 4, 6, 7 ; 1 5 , 3

1 3

Rim 1 6, 7

A JÚNIUS pozdravte . . . Júnia

Sk

1 4, 1 2 13 1 9, 35

A JUPITER volali Barnabáša J-om kňaz J-ov . . . doviedol býkov od J-a padlej soche

Sk Kol

1, 23 1 8, 7 4, 1 1

A JUSTUS Barsabáš, ktorý mal prímeno J. menom Títa Justa Jezus, zvaný J.

Joz

A JUTA ; JUTTA 1 5, 55 ; 2 1 , 1 6

K 4M

Zj

A

Joz 1 9, 27 !Kr 9, 13

27,

KADIDLO 1 6, 6 17 8, 3 5

2M 30, 7 l Kr 3, 3 13, 1 2Kr 22, 1 7 2Pa Jer

26, 1 8 7, 9 1 8, 1 5 1 9, 1 3 44, 1 7 Hoz 4 , 1 3 Luk 1 , 9

spravte toto : vez mire si k-á vezmite každý svoj e k., dajte na ne kadiva a doneste pred Hosp. každý svoj e k., 250 k-ie! (anjel) mal zlaté k. vzal anjel k.

KADIŤ Áron bude na ňom k. kadivo k-1 na výšinách; 22, 44. 2Kr 1 6, 4 ; 1 7, 1 1 stál J eroboám nad oltárom, aby k-1 k-Ii iným bohom; Jer 1, 1 6 ; 44, 5 , 8 , 1 5 nie tebe, Uziášu, náleží k. k. Bálovi ; 1 1 , 13; 32, 29 kadia márnostiam k-Ii všetkému vojsku nebies budeme k. kráľovnej nebies ; 25 kadia na brehoch dostal lósom, aby k-1 KADIVO

IM 2M

3M

37, 25 30, 1 7 8 9 35 2, 1 1 6, 1 3

niesli voňavé veci, k. spravíš oltár, na pálenie k-a Áron bude na ňom kadiť k. to bude ustavičné k. pred Hosp. nezapálite na ňom cudzieho k-a spravíš z toho k., voňavú vec dá ku nej k-a ; 15 dá k. na oheň pred Hosp., a oblak k-a pokryje pokrývku


199 4M

KM.NO 7, 1 4 1 6, 7 35

SM

ž

33, 1 0 141, 2

27, 9 4, 6 1, 1 3 43, 23 60, 6 Jer 6, 20 Mat 2, 1 1 Zj 5, 8 8, 3 1 8, 13 Pr PŠ Iz

panva váhy I O šeklov zlata, plná k-a ; 7, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80 položte na ne k-a oheň . . . strávil tých 250 mužov, ktorí obetovali to k. klásť budú k. pred tvoju tvár nech stojí moja modlitba pred tebou ako k. masť a k. obveseľujú srdce k vrchu myrrhy a k vŕšku k-a k. mi je ohavnosťou ani som ťa neunúval k-m donesú zlato a k. k„ ktoré prichádza zo Šeby obetovali mu dary : zlato, k. zlatú čašu, plnú k-a bolo mu dané mnoho k-a libánskeho k-a

KADMIEL 2, 40; 3, 9. Neh 7, 43 ; 1 2, 8, 24 A

Ezd

A KAF 25, I O ; 34, 1 1 ; 1 1 9, 8 1 . 3, 3 1 ; 4, 1 1

9 , 4, 5 ;

1 0, 9 ;

4M Joz Žid

24, 22 1 5, 57 11, 4

lJ Júda

3, 1 2 11

Luk

3, 36, 37

IM

I O, 1 1, 1 2

A

A

A

Ez 4M

PJ 1 , 1 1 ; 2, 1 1 ;

KAINAN KÁLACH KALAMÁR

9, 2, 3, 1 1 13, 7 31 1 4, 6 24

38 26, 65 I J oz 1 4, 1 3 1 5, 1 4 A KAFARNAUM 21, 12 1, 15 Mat 4, 1 3 prišiel a býval v K-e ; Mar 9, 33 Sud 8 , 5 vošiel J. do K-a; Mar l, 2 1 ; 2, l . l S a 25, 3 30, 14 Luk 7 , 1 2, 1 8, 1 1, 23 K., ktoré si vyvýšené až do neba ; ! Pa Luk 10, 1 5 1 7, 24 prišli do K-a 1 6, 5 Iž Luk 4, 23 o čom sme počuli, že sa dialo v K-e 75, 9 3 1 zišiel do K-a ; Ján 2, 1 2 1 1 6, 1 3 Ján 4 , 46 kráľ. úradník, ktorého syn bol ne­ mocný v K-e 51, 17 Iz 6, 17 plavili s a „. do K-a ; 24 Hab 2 , 1 6 59 (Ježiš) učiac v K-e Mat 20, 22 A KAFTO R 26, 27 2, 23. Jer 47, 4. Am 9, 7 5M 39 A KAFTORÍM IM I O, 14. !Pa 1, 1 2 Luk 22, 20 A KAIFÁŠ

ž

nebude K. na spálenie (mesto) K. vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obeť než K. K. bol z toho zlého odišli cestou K-ovou

KÁLEF K., syn Jefunneho ; 34, 1 9 . 5M 1 , 36. J o z 1 4, 6 K. tíšil ľud Jozua „. a Kálef . „ roztrhli svoj e rúcha služobník Kálef . . . toho vovediem do zeme Jozua „. a K„ syn Jefunneho, žili krome K-a, syna J efunneho ; 32, 1 2 dal Hebron K-ovi ; 1 4. S u d 1 , 2 0 K. vyhnal stade 3 synov Enákovýc h dediny dali K-ovi tak jej dal K. horné pramene Nábal . . . z rodu K-ovho vpadli . .. na j užnú stranu K-ovu 1 9, 42, 46, 48-5 0 ; 4, 1 5 ; 6, 56

KALICH H. je čiastkou môjho . . . k-a k. je v ruke Hosp. vezmem k. mnohonásobného spasenia vypila si k„ pohár závratu; 22 k. pravice Hosp. sa obráti na teba či môžete piť k. ; 23. Mar l O, 38, 39 vzal k. a poďakujú c ; Mar 14, 23. Luk 22, 1 7 ak j e možné, nech odíde odo mňa tento k. ; 42. Mar 1 4, 36. Luk 22, 42 tento k. je tá nová zmluva v mojej krvi ; l Ko 1 1 , 25 Mat 26, 3 najvyšší kňaz K. ; 57. Luk 3, 2. Ján 1 8, 1 1 či nemám piť k„ ktorý mi dal Otec ? Ján 1 1 , 49 ; 1 8, 13, 1 4, 24, 28. lKo IO, 1 6 k. dobrorečenia S k 4, 6 2 1 nemôžete piť k. Pánov i k. démonov &. KAIN 1 1, 26 koľkokoľvek ráz by ste . . . pili tento k. 4, l (Eva) porodila K-a IM 27 ktokoľvek . . . pije k. Pánov nehodne 2 K. obrábal zem 4, 3, 6, 8, 9, 13, 17, 25 A KALKOL 5 na K-a ani na j eho obetný dar 1 1 Kr 4, 3 1 . lPa 2, 6 nepohliadol 5 K. (sa) veľmi rozpálil hnevom A KALNÉ 8 povstal K. na Ábela . . . a zabil ho lM 1 0, 1 0 K. v zemi Sineár 15 H. položil znamenie na K-a 15 ktokoľvek by zabil K-a, na tom A KALNO bude pomstené 7-násobne ; 24 1 0, 9 či nie je K. ako Karchemiš ? Iz 16 vyšiel K. spred tvári Hosp.


200

KAMEŇ

lM

2M

1 1, 3 28, 1 1 22 31, 45 15, 5 16 1 7, 1 2 20, 25 28, 9 21 34, 1 35, 27

3M

1 4, 42

5M

22, 24 27, 2

Joz

Sud ! Sa 2Sa lKr

Jób

ž

6 4, 3 5 7 20 7, 25 1 0, 1 1 24, 26 27 20, 1 6 1 4, 33 17, 40 49 1 6, 6 7, 9 1 0, 27 1 8, 3 1 21, 13 5 , 23 28, 2 38, 6 91, 12 1 1 8, 22

Pr Kaz Iz Jer Ez Hab Za Mat

26, 1 0, 8, 28, 2, 3, 1 6, 2, 9, 3, 4, 7,

27 9 14 16 27 9 40 11 16 9 3 9

21, 44

KAMEŇ Mat 24, 2 tak im bola tehla miesto k-a 27, 60 vzal k-ov . . . a položil pod hlavu 28, 2 k„ ktorý som postavil . . . bude Mar 5, 5 domom Božím 9, 42 vzal J akob k. a postavil ho ; 52 1 6, 3 zostúpili do hlbín ako k. 4 budú mlčať ako k. vzali k. a položili pod neho spravíš oltár z k-ov, nepostavíš ho Luk 1 9, 40 z tesaných k-ov 8, 7 Ján vezmeš 2 k-e ónyxa k-ov bude s menami synov Izr. 1 2 ; 59 39, 1 4 uteš s i 2 dosiek z k-a ; 4 1 1 , 39 kniežatá doniesli onychinové k-e 1 Sk 4, 1 1 a k-e na vvsádzanie vezmú iné k -e a vložia ich na miesto Rim 9, 32 33 vyňatých k-ov l Ko 3, 1 2 uhádžete ich k-ím a zomrú postavíš veľké k-e a oličiš ich 2Ko 3, 7 vápnom ; 4 z neotesaných k-ov vystavíš oltár 2, 20 Ef vezmite si . . . 12 k-ov l Pt 2, 4 vezmite si odtiaľ každý 1 k. 5 k-e sú na pamiatku synov Izr. 6 1 2 k-ov „. postavil Jozua v Gilgale 2, 1 7 uhádzali ho, celý Izrael, k-im 1 Zj 1 8, 21 H. metal na nich veľké k-e vezmúc veľký k. postavil ho tam k. bude svedoctvom proti nám Jób 38, 22 hádzali k-e z praku navlas Ž 1 8, 13 dovaľte ihneď ku mne veľký k. vybral si 5 hladkých k-ov k. zaviazol do j eho čela 2M 24, 1 2 hádzal k-e po Dávidovi ; 1 3 31, 18 všetko t o bolo z drahocenných k-ov 5M 5 , 22 nahromadil striebra v Jer. ako k-ia 9, 1 0 Eliáš vzal 12 k-ov IO, 1 uhádzali ho k-ím 11, 19 1 Ez s k-mi na poli budeš mať zmluvu rozpustený k. dáva meď kto položil j ej uholný k. aby si si neuderil svojej nohy o k. ; Žid 1 1 , 37 Mat 4, 6. Luk 4, 1 1 k „ ktorý zavrhli stavitelia; Mat 2 1 , 42. Mar 12, 10. 5M 1 3, 1 0 Luk 20, 17. l Pt 2, 7 Mat 23, 37 kto valí k„ obráti sa na neho kto odvaľuje k-e, ublíži si nimi 8, 5 Ján k-om úrazu; l Pt 2, 7 zakladám na Sione k„ skúsený k. Sk 7, 58 hovoria „. k-u: Ty si ma splodil 2Ko 1 1 , 25 cudzoložila s k-om uhádžu ťa k-ím ; 23, 47 k. bude kričať z o steny budú ako k-e koruny 5 M 1 4, 5 B. môže z týchto k-ov ; Luk 3, 8 ! Sa 24, 2 povedz, aby sa tieto k-e ; Luk 4, 3 J ób 39, 1 keby ho jeho syn prosil o chlieb, ž 1 04, 1 8 by mu podal k . ; Luk 1 1 , 1 1 kto padne n a ten k „ rozrazí sa ; Jaz 1 6, 8 Luk 20, 1 8

nebude ponechaný k. na k-i ; Mar 1 3, 2. Luk 1 9, 44 ; 2 1 , 6 privaliac veľký k. ; Mar 15, 46 pristúpil a odvalil k. kričal a bil sa k-mi keby mu bol mlynský k. zavesený kto nám odvalí k. ; I M 29, 8, 1 0 videli, že j e k . odvalený; Luk 24, 2. Ján 20, 1 keby títo mlčali, k-c budú hneď volať kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu k. zodvihli k-e, aby hodili do neho; 1 0, 3 1 J . povedal: Zodvihnite k. ! to je ten k„ opovrhnutý narazili na k. úrazu kladiem na Sione k. úrazu niekto stavia na ten základ drahé k-e ak služba smrti, v literách, vyrytá na k-och kde je uholným k-om . . . Kristus prichádzajúc, k živému k-u sami sa ako živé k - e buduj ete kladiem na Sione uholný k. dám mu biely kamienok silný anj el zodvihol k.

KAMENEC poklady k-a si videl ? k. a žeravé uhlie ; 1 4 KAMENNÝ dám ti k-é dosky k-é dosky ; 5M 4, 1 3 ; 9, 9; 1 0, 3 napísal ich na 2 k-é dosky H. mi dal 2 k-é dosky ; 1 1 uteš s i 2 k - é dosky odstránim k-é srdce z ich tela; 36, 26 KAMEŇOVANÝ boli k„ pokúšaní KAMEŇOVAŤ budeš h o k „ dokiaľ nezomrie Jeruzaleme, ty, ktorý . „ k-uj eš tých ; Luk 1 3, 34 v zákone nám prikázal Mojžiš k. také ženy vyženúc ho von z mesta k-Ii; 59 raz ma k-Ii Pozri tiež heslo : Ukamerlovať A KAMZÍK budete j esť . . . k-a hľadal Dávida . . . na skalách k-ov vieš čas rodenia k-ov? vysoké vrchy sú k-om .. . útočišťom

.t. KÁNA potok K. ; 1 7, 9


KARHANIE

201 Joz Ján

19, 28 2, 1 11 4, 46 21, 2

5M

1 4, 13

lM

9, 1 8 25 26 1 0, 6 15 1 1, 31 13, 12 1 7, 8 28, 1 33, 1 8 36, 2 37, 1 2M 15, 1 5 3 M 25, 3 8 4 M 33, 5 1 34, 2 5M 32, 49 Joz 2 1 , 2 Sud 5, 1 9 ž 135, 1 1 Sk 7, 1 1 3M

1 4, 34 1 8, 3

Sk

8, 27

IM

1 0, 1 8 19 1 2, 6 1 5, 2 1 24, 3 34, 30

2M

13, 5 23, 23 28 34, 1 1

4M 5M Joz

13, 21, 7, 20, 1 6,

30 1 1 17 10

1 7, 1 3 16

Joz 17, 1 8 vyženieš K-a do K-y až po Veľký Sidon Sud bola svadba v Galilejskej K-e 1 , 4 H. vydal K-a a Ferezeja 5 porazili K-a i Ferezeja počiatok divov učinil J. v Galil. K-e 29 Efraim nevyhnal K-a prišiel J. do Galil. K-y Natanael z Galilejskej K-y 30 býva K. v j eho strede 32 býva Aser v strede K-a .A KA�A 3, 5 bývali synovia Izr. v strede K-a (nebudete j esť vtáka) k. 9, 1 podľa ohavností K-ov Ezd Neh 9, 8 učinil si s ním zmluvu, že dáš zem KANAÁN K-a Cham bol otec K-ov ; 22 24 zohnul si pred nimi . . . K-ov nech je zlorečený K . 1 6, 29 rozmnožila si svoje smilstvo do Ez K. nech m u je sluhom ; 2 7 zeme K-a synovia Chamovi : K . ; l Pa 1 , 8 z 1 a 14 ' 2 1 nebude už viacej K-a v dome Hosp. K. splodil Sidona ; l Pa 1 , 1 3 išli do zeme K-a ; 12, 5 KANANEJSKÝ Abram býval v zemi K-a ; 1 6, 3 l lM 23, 2 Hebron, v K-ej zemi dám tebe . . . celú zem K-ovu 42, 7 prišli sme z K-ej zeme nevezmeš si ženy zo dcér K-ových; 6 47, 4 veľký hlad (je) v K-ej zemi ; 13 Sichemu, ktoré j e v zemi K-a 1 Joz' 5, 1 2 jedli z úrody K-ej zeme Ezav vzal svoj e ženy zo dcér K-a 22, 1 1 vystavili oltár naproti K-ej zemi Jakob býval . . . v zemi K-a ž 1 05, 1 1 povediac : Tebe dám K-ú zem rozplynú sa všetci obyv. K-a Mat 1 5, 22 k-á žena z toho kraja vyšla, kričala aby som vám dal zem K-a Sk 13, 1 9 vyhladiac 7 národ:)V v K-ej zemi prejdete cez Jordán do zeme K-a .A KANANITSKÝ keď vojdete do zeme K-a zem K., ktorú ja dám synom Izr. 1 Mat 1 0, 4 Šimon K. ; Mar 3, 1 8 v Síle v zemi K-e A KAPADOCIA ; bojovali královia K-a KAPPAOOCIA (porazil) kráľovstvá K-a Sk 2, 9 ktorí bývame . . . v K-i prišiel hlad na . . . K. !Pt 1, 1 pútnikom diaspory v . . . K-i KANAÁNSKY KAPSA keď vojdete do K-ej zeme podľa skutkov K-ej zeme . . . ne- l Sa 1 7, 49 siahol Dávid . . . do k-y Luk 9, 3 neberte ničoho . . . ani k-y budete robiť 1 0, 4 nenoste ani . . . k-y .A KANDÁKA KÁRANIE eunucha, veľmoža K-y 5, 1 7 nepohŕdaj k-ím V5ennhú��h'.) Jób KANANEJ 6, 25 čo nakára vaše k. ? ! potom sa rozptýlili čeľade K-ov Pr 1, 30 pohŕdali každým m:Jjím k-ím 3, 1 1 nech sa ti neprotiví jeh:J k. hranica K-ov bola od Sidona 5, 1 2 moje srdce pohŕdalo k-im vtedy bol v zemi K. ; 13, 7 (tvojmu semenu som dal) K-a 29, 1 5 prút a k. dáva múdrosť nevezmeš môjmu synovi ženy zo KÁRAŤ dcér K-a ; 37 _ 6, 2 Hosp., nek-j ma vo svojom hneve; lebo ste ma zosmradili obyv. zeme, 1 Z 38, 2 K-om bude, keď ťa vovedie H. do zeme A KARAVÁNA K-a 6, 19 pozrú sa k-y z Témy (anjel) dovedie ťa do zeme . . . K-a Jób pošlem sršňov . . . aby vyhnali . . . A K ARBUNKULUS K-a 2M 28, 1 8 (kameň) k. ; 39, 1 1 . !Pa 9, 2. vyženiem spred tvojej tvári . . . K-a ; Iz 54, 12. Ez 27, 1 6 ; 28, 13 Joz 3, 1 0 A KAREÁCH K. býva pri mori počul K., kráľ Arádu 2Kr 25, 23 Jochanán, syn K-ov; Jer 40, 8, 13, vyplieni . . . K-a 1 5, 1 6 ; 4 1 , 1 1, 1 3, 1 4, 1 6 ; 42, 1 , 8; zahladíš . . . K-a 43, 2, 4, 5 nevyhnali K-a . . . tak býva K. KARHANIE prostred Efraima 1, 23 obráťte sa k môjmu k-u Pr dali K-a pod plat 25 môjho k-a ste nechceli železné vozy má každý K.

j


202

KARHAŤ

Al KASLUCHÍM kto opúšťa k., blúdi kto nenávidí k-a, je ako hovädo I M 1 0, 14. l Pa 1 , 1 2 kto zachováva k., nadobudne A KAS SIA opatrnosti 2M 30, 24. Jób 42, 14. Ž 45, 9. Ez 27, 19 1 0 kto nenávidí k-a, zomrie 32 kto poslúcha k., nadobúda rozumu A KAT 27, 5 lepšie je zjavné k . Mar 6, 27 poslal k-a a rozkázal doniesť hlavu Kaz 7, 5 lepšie j e počúvať k . múdreho Jánovu ; Mat 1 4, 1 0 37, 3 tento deň je dňom . . . k-a Iz KÁZANÝ KARHAŤ Luk 24, 47 musí byť k-é v j eho mene pokánie I M 2 1 , 25 k-1 Abrahám Abimelecha pre ! Tm 3, 1 6 B. zjavený v tele . . . k. pohanom studúu Pr

1 0, 1 7 1 2, 1 1 5, 5

Pr

3, 1 2 15, 12

toho, koho miluj e H., karhá nemiluje posmievač toho, aby ho niekto k-1 Jer 2, 1 9 tvoj e odvrátenia ťa budú k. 6 , 8 dajže sa k., Jeruzaleme 1 0, 24 k-j ma, Hospodine 46, 28 budem ťa k . podľa súdu Am 5, 1 0 nenávidia v bráne toho, kto karhá Mat 1 1 , 20 vtedy začal k. mestá Mar 8, 32 vtedy si ho pojal Peter a začal k. 1 6, 1 4 k-1 ich neveru 2Tm 2 , 25 v krotkej tichosti karhá 4, 2 k-j, tresci, napomínaj ; Tít 2, 15 3, 1 9 ktorých milujem, k-m Zj

KÁZAŤ káž proti nemu kázeň prišiel Ján Krstiteľ a k-1 učiac . . . a kážuc evanjelium; Mar 1 , 14 1 1 , 1 učil a k-1 v ich mestách 1 Mar 1, 4 Ján . . . kážuc krst pokánia ; Luk 3, 3 39 k-1 . . . a vyháňal démonov 6, 12 k-li, aby činili pokánie 1 6, 15 kážte evanjelium každému stvo­ reniu 20 vyšli a k-Ii všade 1 Luk 4, 44 k-1 v galil. synagógach 8, l kážuc . . . kráľ. Božie 9, 2 poslal ich k. kráľ. Božie ,._ KARCHEMIŠ 8, 5 Filip . . . k-1 im Krista Sk 1 0, 9 či nie je Kalno ako K. ? Iz 13, 24 k-1 všetkému ľudu izr. krst pokánia Jer 46, 2 na rieke Eufrate v K-i 28, 31 k-1 kráľovstvo Božie Rim 1 0, 8 slovo viery, ktoré kážeme .A KARIT 15 ako budú k., keď nebudú poslaní ? !Kr 17, 3 skry sa pri potoku K-e ; 5 1, 17 neposlal (ma) krstiť, ale k. evan­ l Ko j elium it. KARMEL 23 m y kážeme ukrižovaného Krista Joz 12, 22 kráľ Jokneáma z K-a 9, 27 aby som snáď iným kážuc 15, 55 ; 1 9, 26. ! Sa 25, 2, 5, 7, 40 2Ko 4, 5 nekážeme sami s eba, ale Krista ! Sa 15, 1 2 Saul prišiel n a K . ! Kr 1 8, 1 9 zhromaždi k u mn e celého Izr. naj 2Tm 4, 2 káž slovo . . . v pravý i nepravý čas 3, 1 9 k-1 duchom v žalári l Pt vrch K. ; 20 42 Eliáš odišiel hore na temeno K-a A KAZATEĽ 2Kr 2, 25 (Elizeus) odišiel o dtiaľ na vrch K. Kaz 1 , l slová k-a, syna Dávidovho 4, 25 prišla k mužovi B ožiemu na vrch K. 2 márnosť márností, riekol k. ; 1 2, 8 PŠ 7, 6 tvoja hlava na tebe ako K. 1 2 ja, k., som bol kráľom 33, 9 otrasený j e Bázan i K. Iz 7, 27 toto som našiel, hovorí k. 35, 2 nádhera K-a a Sárona 1 2, 9 nad to, čo bol K . Jer 46, 1 8 ako je Tábor medzi vrchami a ako K. 1 0 k. hľadal, aby našiel 50, 1 9 bude sa pásť na K-e Rim 1 0, 1 4 ako počuj ú bez k-a ? Am 1, 2 uschne temeno K-a 2Tm 1 , 1 1 ustanovený (som) za k-a 9, 3 keby sa ukryli na vrchu K-a Náh 1, 4 chradne Bázan i K . KÁZEŇ Jób 20, 3 k., ktorá vrhá potupu čujem A KARMELSKÝ 36, 1 0 odhaľuje ich ucho pre k. ! Sa 27, 3 ; 30, 5. 2Sa 2, 2 ; 3, 3 ; 23, 35., ž 50, 1 7 nenávidíš k-e l Pa 3 , l ; 1 1 , 3 7 1 , 2 poznať múdrosť a k. Pr A KARMI 7 k-ou pohŕdajú blázni 8 poslúchaj, môj synu, k. svojho otca Joz 7 , 1 Achan, syn K-ho ; 1 8 . lPa 2, 7 3, 1 1 môj synu, neopovrhuj k-ou Hosp. ! Pa 4, 1 synovia Júdovi . . . K. 4, 1 počujte, synovia k. otcovu 5, 3 synovia Rúbena . . . K. 1 3 chyť sa k-e a nepustí it. KARPUS 5, 1 2 ej, ako som nenávidel k-e 8 , 1 0 prijmite moj u k. a nie striebro 2Tm 4, 13 plášť, ktorý som nechal . . . u K-a 1

Jon Mat

3, 2 3, 1 4, 23


:KAŽDÝ

203 Pr

Ján 12, 38 !Ko 2, 4 15, 14 Žid 12, 5 7 8

poslúchajte k. a buďte múdri k životu putuje ten, kto ostríha k. kto miluje k„ miluje známosť múdry syn prijíma k. hanba stihne toho, kto opúšťa k. blázon pohŕda k-ou kto opúšťa k„ opovrhuje svojou dušou bázeň Hosp. je k-ou múdrosti poslúchaj radu a prijmi k. zaveď svoje srdce ku k-i neunimaj k-e od chlapca k. nášho pokoja bola vzložená na neho nechcú prijať k. káž proti nemu k. neprijalo k-e činili pokánie na k. Jonášovu; Luk 11, 32 Pane, kto uveril našej k-i? moja k. nezáležala v ... slovách tedy je márna i naša k. môj synu, nepohŕdaj k-ou ak znášate k. bez k-e ... ste cudzoložňatá

IM 19, 29 11, 9 Pr Mat 6, 19 Luk 13, 7

KAZIŤ keď k-1 B. mestá tej roviny pokrytec kazí svojho blížneho kde moľ a hrdza kazí načo ešte i tú zem kazi !

Iz

8, 33 10, 17 12, 1 13, 1 18 15, 5 32 33 19, 20 23, 12 13 53, 5

5, 3 Jer 3, 2 Jon 3, 2 Sof Mat 12, 41

Žid

12, 11

KA ZNENIE k„ keď je prítomné, nevidí sa byť radostným

5M

8, 5

Žid

12, 6

KAZNIŤ ako človek kázni svojho syna, tak H„ tvoj B. kázni teba koho Pán miluje, toho kázni

IM

17, 10

5M

24, 1 6

Joz

1, 3

12, 10 37, 26 39, 6 44, 9 52, 3 86, 3 116, 11 145, 16 150, 6 Kaz 8, 6 12, 14 63, 9 Iz 33, 26 Ez 8, 16 Za Jób

ž

Mat

5, 22

KAŽDÝ obrezať sa vám má k. mužského pohlavia k. z nich zomrie za svoj vlastný hriech; 2Kr 14, 6 k-é miesto, na ktoré šľapí vaša noha; 5M 11, 24 v ktorého ruke je duša k-ého k. deň sa zmilováva všetko je márnosť, i k. človek Bohom sa chválime k. deň milosť silného Boha trvá k-ého dňa na teba volám k-ého dňa k. človek je lhár nasycuješ k. živočích k. duch nech chváli Hosp. k-á vec má svoj čas B. privedie k. skutok na súd v k-om ich súžení mal aj on súženie k. poškvrňuje ženu svojho blížneho hovorte pravdu k. so svojím blížnym k., kto sa hnevá na svojho brata

7, 8 k„ kto prosí, berie 21 nie, k., kto mi hovorí: Pane, Pane 9, 35 uzdravoval k. neduh; 10, 1 12, 36 z k-ého prázdneho slova 16, 27 odplatí k-ému podľa jeho skutkov 25, 15 k-ému podľa jeho vlastnej možnosti 29 k-ému, kto má, bude dané 28, 18 daná mi je k-á moc Mar 16, 15 kážte evanjelium k-ému stvoreniu Luk 2, 41 chodievali k-ého roku 9, 23 vezme svoj kríž na k. deň 11, 3 dávaj nám ... chlieb k-ého dňa 12, 8 k-ého, kto mňa vyzná 48 k-ému, komu je mnoho dané 3, 20 k., kto robí zle, nenávidí svetlo Ján 6, 40 aby k„ kto vidí Syna a verí v neho 8, 34 k„ kto činí hriech, je sluhom hriechu 16, 13 uvedie vás do k-ej pravdy kto je z pravdy, čuje môj hlas k„ 18, 37 2, 17 'vylejem zo svojho Ducha na k-é Sk telo 47 Pán pridával cirkvi zachránených k. deň 5, 42 neprestávali učiť k-ého dňa 10, 35 v k-om národe ten, kto sa ho bojí Rím 1, 16 mocou Božou na spasenie k-ému veriacemu 2, 6 odplatí jednému k-ému 3, 4 k. človek lhár 10, 13 k„ kto bude vzývať meno Pánovo 13, 1 k-á duša nech sa podriaďuje vrch­ nostiam 7 dajte k-ému, čo ste komu podlžní 14, 5 k. nech si je istý veci sám vo svojej mysli 11 k. jazyk bude oslavovať Boha 12 k. z nás dá sám za seba Bohu počet 1 lKo 7, l 7 k. len tak, ako mu udelil Pán, k„ ako ho povolal B. 11, 3 hlavou k-ého muža je Kristus 2Ko 7, 1 očistime sa od k-ého poškvrnenia 9, 7 k. tak, ako si umienil v srdci 4, 7 k-ému z nás je daná milosť Ef 6, 18 modliac sa k-ou modlitbou a pros­ bou k-ého času 2, 4 nehľadiac k. len na svoje, ale k. aj Fil na to, čo je iných 10 aby sa v mene Ježiša sklonilo k-é koleno 11 k. jazyk aby vyznal lTm 4, 4 k-é stvorenie Božie je dobré Žid 12, 1 zložme k-é bremeno 6 k-ého, koho prijíma za syna 1, 14 k. je pokúšaný od svojej vlastnej Jak žiadosti 17 k-é dobré danie a k. dokonalý dar zostupuje z hora 19 nech je k. človek rýchly počuť 1, 24 k-é telo je ako tráva a k-á sláva lPt človeka ako kvet trávy 5, 7 k-ú svoju starosť uhoďte na neho 1, 7 očisťuje nás od k-ého hriechu [ lJ Mat


KÉDAR 1J Zj

1, 9 4, 1 5, 17 1, 7 6, 14 15 7, 17 16, 3

IM

ž

PŠ Iz

5M

25, 13 120, 5 1, 5 21, 16 17 42, 11; 2, 26.

204 očistil nás od k-ej neprávosti io. KEHELÁT neverte k-ému duchu 4M 33, 22 táborili v K-e; 23 k-á neprávosť je hriechom io. KEILA uvidí ho k-é oko Joz 15, 44. ISa 23, 1-13. lPa 4, 19. k. vrch a ostrov sa pohli Neh 3, 17, 18 k. sluha i k. slobodný skryli sa do jaskýň A KELÍTA B. zotrie k-ú slzu z ich očí; 21, 4' Ezd 10, 23. Neh 8, 7 ; 10, 10 zomrela k-á duša živá A KELÚB A KÉDAR !Pa 4, 11; 27, 26 (syn Izmaelov) K.; lPa 1, 29 bývam v stanoch K-a A KEMUE L ako stany K-a IM 22, 21. 4M 34, 24. lPa 27, 17 bude koniec všetkej sláve K-a mužov synov K-a, bude málo A KENAAN 60, 7. Jer 2, 1O; 49, 28. Ez 27, 21 !Kr 22, 11, 24. lPa 7, 10. 2Pa 18, 10, 23 A KEDEMÓT A KÉNAN Joz 13,18; 21, 37. 1Pa 6, 79 5, 9, 10, 12, 13, 14. lPa 1, 2 lM

l

A KÉDEŠ 12, 22; 15, 23; 19, 37; 21, 32. Sud 4, 6, 4M 9, 10, 11. 2Kr 15, 29. lPa 6, 72, 76 lPa A KÉDMA lM 25, 15 (synovia Izmaelovi) K.; lPa 1, 31

Joz

KEDORLAÓMER K., kráľ Elama; 14, 4, 5, 9, 17 A

IM

14, 1

2Pa 29, 16 Ján 18, 1

Ján lKo

Joz

lM

A KEDRON Joz aby to vyniesli von do potoka K-a l 1Pa J., vyšiel ... za potok K. Pozri tiež heslo: Kidron

1

4M

Jaz

KENAZ synovia Elifazovi ... K.; 15. lPa 1, 36 42 knieža K. 15, 17 Otniel, syn K-a; Sud 1,13; 3, 9, 11 1, 53 vojvod a K. 4, 15 synovia K-ovi: Otniel 15 synov ia Elu, a to K. A

36, 11

A KÉFAŠ 1, 43 K. čo znamená v preklade: Peter Sud 4 ' 17 1, 12 ja K-ov a ja Kristov 3, 22; 9, 5; 15, 5. Gal 1, 18; 2, 9 Sk 18, 18 A KEFÍRA Rím 16, 1 9, 17; 18, 26. Ezd 2, 25. Neh 7, 29

KEHÁT IM 46, 11 synovia Léviho ... K.; 2M 6, 16. 4M 3, 17. lPa 6, 1 2M 6, 18 synovia K-ovi: Amram; 3, 19. j 4M 26, 58. lPa 6, 2 18 rokov života K-ových bolo 133 rokov 4M 3, 27 K-ave čeľade boli 3, 29, 30; 4, 4, 15, 37; 16, 1 . Joz 21, 20, 26. lPa 6, 16, 18, 22, 33, 38, j 54, 61, 66, 70; 23, 6, 12. 2Pa 34, 12 4, 2 spočítaj počet synov K-ových 7, 9 synom K-ovým nedal 26, 57 po K-ovi kehátovská čeľaď

Sud

KENÁT Nóbach išiel a zaujal K. vzali od nich dediny Jairove ako i Kenát A

32, 42 2, 23

A KÉNEJSKÝ ; KÉNIJSKÝ Cheber K.·' 5' 24

KENCHRE Y keď si bol v K-ch ostrihal hlavu Fojbu, služobn icu zboru v K-ch

A

A KÉNI 1, 16. l Sa 15, 6; 30, 29

ISa

A KÉNITA 27, 10. 4M 24, 21

lM

15, 19

2M

3, 2

KEHÁTOVCI lSa 4, 18 aby ste nevyhubili ... K-ov 34 spočítal Mojžiš ... synov K-ov 10, 21 rušali sa aj K., nosiči svätyne 21, 10. lPa 9, 32; 15, 5. 2Pa 10,19; Joz 29, 12

A. KENIZEJ (tvojmu semenu som dal zem) K-a KER ukázal sa mu anjel ... z prostredku kra. A videl, že hla k. horí ohňom, a k. nie je strávený; Mar 12, 26. Luk 20, 37. Sk 7, 30, 35

A KERÉŤANIA 30, 14. 2 Sa 8, 18; 15, 18; 20, 7, 23. lKr 1, 38, 44. lPa 18, 17. Ez 25, 16. Sof 2, 5 A KER IJJÓT ; KERIJÓT 15, 25. Jer 48, 24, 41. Ám 2, 2


205

Ezd Ezd

KĽAKAŤ A KE ROS 2, 44. N eh 7, 47

33, 1 9

Jób

42, 1 1

Á KESITA kúpil diel poľa „. za 1 00 kesít ; Joz 24, 32 dali mu každý 1 k-u

25, 1 4

4M

1M J oz

23, 2 1 4, 15 20, 7.

Joz

KETURA Abrahám . . . vzal si ženu, ktorej bolo meno K. ; lPa 1, 32 všetci títo boli synmí K-y; l P a 1, 33 A

IM

32, 37. Joz 13, 1 9 . lPa 6, 76. Jer 48, 1, 23' Ez 25, 9

Joz

A KI BRÓT-HATTAAVÉ 1 1 , 34, 35 ; 33, 16, 1 7 . 5M 9, 22

A KIDRON išiel kráľ cez potok K. Neh toho dňa, ktorého . . . prejdeš cez Za potok Kidron . . . zomrieš 1 5, 13 (modlu spálil) pri potoku K-e 2Kr 23, 4, 6, 1 2 . 2Pa 1 5, 1 6 ; 30, 14. Jer 3 1 , 40 l S a Pozri tiež heslo : Kedron A KIJJÚN nosili stán svojho Molocha a K-a

5, 26

Jon

4, 6

Rút

1, 2

3M

23, 27

2Sa

A KIMHAM 1 9, 37, 38, 40. Jer 4 1 , 1 7

4M

A KINERET; KINERÓT 34, 1 1 . 5M 3, 1 7 . Joz 1 1 , 2; 1 2, 3

A KIRJAT-BÁL 1 5, 60 ; 1 8, 1 4

A KIRJAT-JEARÍM 9, 17; 15, 9, 60 ; 1 8, 1 4, 15. Sud 18, 12. ! Sa 6, 2 1 ; 7, 1, 2. lPa 2, 50, 52, 53; 1 3, 5, 6. 2Pa 1, 4. Neh 7, 29. Jer 26, 20 A

Joz

2Sa 15, 23 lKr 2, 37

Am

15, 1 5, 1 6 .

KÍŠ 1 0, 1 1 , 21 ; 1 4, 5 1 . 2 S a 2 1 , 1 4 . l Pa 8, 30, 33 ; 9, 36, 3 9 ; 1 2, 1 ; 23, 2 1 , 22; 24, 29; 26, 28. 2Pa 29, 12. Est 2, 5. Sk 13, 21 A

9, 1 , 3 ;

A KIKAJON (rastlina) k. ; 4, 7, 9, 1 0

A KÍŠON Joz 21, 28. Sud 4, 7, 13 ; 5, 2 1 ! Kr 1 8, 40 potok K. ; Ž 83, 1 0

KILJON K. (syn Elimelechov) ; 5 ; 4, 9

Jer

A KIPPÚRIM bude to deň K.

Dan 1 1 , 30

KINNERET 13, 27 až po kraj mora K. 19, 35 (mesto) K.

Jób

KÍR 2Kr 1 6, 9. Iz 15, 1 ; 22, 6. Ám 1, 5; 9, 7 A

1 6, 1 1

1 4, 5

„.

pre

KIRJATAIM; KIRJATAJIM zbili . . . Emimov na rovíne K. A

IM

Sud

KÍR-CHARÉSET; KÍRCHARÉŠET

A K ÍR-CHERES moje útroby žalostne zvučia K. ; Jer 48, 3 1 , 36

.6. KITTEJ prejdite ostrovy K-ov A KITTEJSKÝ k-é lode

A KLADA 13, 27 ; 33, 1 1 . Jer 20, 2, 3; 29, 26. Sk 1 6, 24

4, 21

l Kr 6, Iz 41, Jer 1 0, 23, v K-e ponechali j eho kamene 50, pre obnažené základy Kea budete 51, úpieť A

Iz

2, 1 0

.6. KITTÍM lM 1 0, 4 synovia Javánovi : K. ; l Pa 1, 7 4M 24, 24 lode priplujú od brehov K. Iz 23, 1 , 12. Ez 27, 6

A

2Kr 3, 25 Iz 1 6, 7

KIRJAT-SEFER Sud 1, 1 1 , 1 2

.6. KISLEV v mesiaci k-e 9-ho mesiaca, mesiaca k-a

1, 7,

A

Jo z

KIRJAT-ARBE Sára zomrela v K. Hebron sa volal predtým K. Sud 1, 10. Neh 1 1 , 25 Pozri tiež heslo: Arbe I. A

A KERÚB 2, 59. Neh 7, 6 1

lM

4M

1

Est

ž

Iz

7 7 4 29 23 20

3, 2 95, 6 44, 15

KLADIVO Jaheľ . . . vzala k. do svojej ruky; 5, 26 k-a „. nebolo počuť pri dome hladiaci k-om upevní to klincami a k-ami ako k„ ktoré rozráža skalu ako je . . . skrúšené k. celej zeme si mi k-m, vojennými nástrojmi KĽAKAŤ k-Ii a klaňali sa Hámanovi . . . ale Mardocheus nek-ol k-jme pred Hospodinom urobí z toho rytinu a kľaká pred ňou


KLAM Dan 6, 10 Mat 27, 29 Mar 1, 40 Pr

31, 30

206 trikrát za deň k-ol na svoj e kolená l Dan k-júc pred ním posmievali sa mu Mi malomocný . . . k-ol pred ním Sof KLAM Mat ľúbeznosť je k.

KLAMAŤ 3M 19, 11 4M 23, 19 l Sa 15, 29 2Pa 32, 15

ž

78, 36 14, 5 9, 4 5 29, 8 Mal 1, 14

Pr Jer

nekradnite a neklamte silný B. nie je človek, aby k-1 nebude k. večne trvajúci víťaz Izr. nech vás neklame Ezechiáš ; Iz 36, 14 hoci ho k-Ii svojimi ústami verný svedok neklame každ brat klame šeredne každý klame svojho blížneho nech vás neklamú vaši proroci zlorečený je ten, kto klame

t

KLAMSTVO Hoz 4, 2 Za 10, 2 lM

2M

4M 5M l Kr 2Kr l Pa Est Neh

ž

66, 4 72, 11 81, 10 86, 9

Iz

Jer Ez

97, 7 138, 2 2, 8 20 27, 13 49, 23 66, 23 22, 9 8, 16

Ján Sk

15, 25 17, 14 20, 20 28, 9 9, 38 10, 25

Žid Zj

1, 6 4, 10

7, 11 13, 4 14, 7 9 15, 4

k., vražda . . . sa rozmohli veštci vidia k.

KLAŇAŤ S A 27, 29 nech . . . k-jú s a ti ľudia ! 37, 7 vaše snopy . . . k-Ii sa môjmu 9 mesiac a 11 hviezd sa mi k-lo 43, 26 k-Ii sa mu k zemi ; 28 49, 8 k . sa ti budú synovia tvojho otca 20, 5 nebudeš sa im k. ; 5M 5, 9 23, 24 nebudeš sa k. ich bohom 32, 8 spravili si teľa . . . a k-jú sa mu 34, 14 nebudeš (sa) k. inému bohu 25, 2 ľud j edol, a k-li sa ich bohom 17, 3 k-1 by sa . . . buď slnku 26, 10 budeš sa k. pred Hosp . 30, 17 j estli . . . budeš sa k. iným bohom 11, 33 k-Ii sa Astarte 17, 16 k-Ii sa všetkému vojsku nebeskému; 21, 3. 2Pa 33, 3 16, 29 k-j te sa Hospodinovi ; ž 29, 2; 96, 9 3, 2 k-Ii sa Hámanovi 9, 3 k-li sa Hospodinovi 6 voj sko nebies sa tebe klania 5, 8 budem sa k., obrátený k chrámu 22, 28 čeľade národov sa budú k. pred tebou všetci sa ti budú k. budú s a mu k . všetci kráľovia nebudeš (sa) k. bohu cudziny všetky národy . . . budú sa k. pred tebou k-j te sa mu, všetci bohovia k . sa budem, obrátený k chrámu k-jú sa dielu svojich rúk ; Jer 1, 16 abv sa k-1 krtom budú sa k. Hosp. tvárou k zemi sa ti budú k. bude prichádzať každé telo, aby sa klaňalo k-Ii sa iným bohom k-li sa na východ slncu

3, 5 18 5, 13 1, 5 2, 11 4, 10 8, 2 9, 18 14, 33

16, 2 19, 4 10 20, 4 22, 8 lM

41, 5 7

5M

Rút

23, 25 2, 2

Jób 24, 24 Mat 12, 1 Mar

4, 28

k-jte sa zlatému obrazu zlatému obrazu ... sa nebudeme k. nebudeš sa ... k. dielu svojich rúk ktorí sa k-jú ... nebeskému vojsku padnúc k-li sa mu Bohu, s a budeš k . ; Luk 4, 8 malomocný pristúpiac k-1 sa mu prišlo isté knieža a k-lo sa mu k-li sa mu a hovorili : Si naozaj Syn Boží ! (žena) príduc k-la sa mu človek, ktorý sa mu k-1 k-la sa mu a prosila k-Ii sa mu ; 17 verí m, Pane, a k-1 sa mu Ko rnelius padol k j eho nohám a k -1 sa nec h sa mu k-jú všetci anjelia 24 starci . . . budú sa k. živému na veky vekov ; 5, 14; 11, 16 (anjeli) k-Ii sa B ohu k-Ii sa drakovi . . . k-Ii sa i šelme ; 8 k-jte sa tomu, ktorý učinil nebo ak s a niekto bude k. šelme všetky národy . . . budú sa k. pred tebou ktorí sa k-Ii jej obraz u ; 19, 20 starci . . . k-Ii sa Bohu Bohu s a k-j ! ; 2 2, 9 ktorí sa nek-li šelme padol som, aby som sa k.

KLAS 7 k-ov vy chádza z 1 stebla ; 41, 6, 22 tenké k-y pohltili tých 7 k-ov tučných ; 24

natrháš si k-ov svojou rukou dovoľ, p rosím, žeby som ... zbie­ rala k-y sú ako vršok k-u učeníci súc hladní začali trhať k-y; Mar 2, 23. Luk 6, 1 najprv bylinu, potom k. a potom plné obilie v k-e

KLÁSŤ l M 43, 31 Iz 5, 20 Jer 21, 8 Mar 6, 56 Luk 11, 46

lJ

4, 35 9, 33 14, 13 3, 16

Sk

27, 16

Sk Rim

2Tm 4, 21

riekol : Klaďte chlieb kladú tmu za svetlo kladiem pred vás cestu života na tržiskách kládli nemocných kladiete na ľudí neznesiteľné bremená kládli k nohám apoštolov kladie m na Sione kameň úrazu aby ste nekládli bratovi do cesty sme pov inní k. duše za bratov

A KLAUDA

nejaký ostrôvok, zvaný K .

A KLAUDIA

pozdravuje ťa . . . L inus aj K.


KMENT

207

Sk

11, 28 18, 2 23, 26

lM

32, 25 32

Jób

31, 22

Žid

4, 12

Fil

4, 3

lM

24, 53

2M

3, 22

2Kr 20, 13 Iz Ez

45, 3 16, 39 23, 26

Luk 24, 18 Ján 19, 25

A KLAUDIUS 2M (hlad) bol za cisára K-ia rozkázal K., aby všetci Židia odišli 5M z Ríma K. Lyziáš vzkazuje

KÍ.B dotkol sa k-u jeho bedra, a tak sa vyšinul k. bedra Jakobovho nejedia synovia Izr. žily stehna, ktorá je na k-e moje rameno nech sa vylomí zo svojho k-u prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, k-ov

27, 13

4M 5M

5, 18 23 23, 5 28, 15 29, 20 Sud 9, 57 Ezd 10, 8 ž 10, 7 - 109, 17

A KLEMENT spolu (sa) so mnou borili v evanjeliu Pr aj s K-om Iz KLENOT Jer vyňal služobník strieborné k-y a zlaté k-y aby si vyžiadali ... strieborné k-y a zlaté k-y; 11, 2, 35 Ezechiáš ... ukázal im všetky schrany svojich k-ov; Iz 39, 2 Dan dám ti ... ukryté k-y Hoz vezmú tvoje krásne k-y Za poberú k-y tvojej ozdoby A KLEOFÁŠ ktorému bolo meno K. Mária K-ova

22, 28

18 26, 2 24, 6 43, 28 23, 10 25, 9 26, 6 42, 18 49, 13 9, 11 4, 2 5, 3

Mal

8, 13 4, 6

Sud

4, 21

-

5, 26

-

KLEPAŤ Mat

7, 7 8

Luk 13, 25 Sk 12, 16 Zj 3, 20

k-te a otvorí sa vám; Luk 11, 9 tomu, kto klepe, sa otvorí; Luk 11, 10 začnete vonku stáť a k. ale Peter len stále k-1 hľa, stojím pri dveriach a k-em

KLES AŤ

ž

109, 24 moje kolená k-jú od pôstu Iz 40, 30 junáci ťažko k-jú PJ 5, 13 deti k-jú pod drevom Jak 3, 2 mnoho k-me všetci. Ak niekto neklesá v slove

ž

9, 4 20, 9 35, 15 Iz 3, 8 59, 14 Rím 11, 11 Iz

56, 3 4

KLESNÚŤ moji nepriatelia ... klesli oni klesli a padli keď som ja k-ol, oni sa radujú Jeruzalem klesol pravda klesla na ulici či neklesli, aby padli? A KLEŠTENEC nech nepovie k.: Hľa, ja som suchý strom takto hovorí H. o k-och

Sud 3, 25 22, 22 Iz Mat 16, 19 Luk 11, 52 1, 18 Zj 3, 7 9, 1 20, 1 lM 2M -

41, 42 25, 4 27, 9 28,39 39, 28

lPa 2Pa Pr

15, 27 3, 14 5, 12 31, 22

KLIAŤ kniežaťu vo svojom ľude nebudeš kliať; (Sk 23, 5) postavia (sa) ... aby k-li Pozri tiež heslo: Prekliať; Zlorečiť KLIATBA voda, ktorá pôsobí k-u zapíše kňaz tieto k-y do knihy obrátil jeho k-u na požehnanie prídu na teba všetky tieto k-y; 45 zaľahne na neho celá k.· prišla na nich k. Jotáma jeho majetok bude daný pod k-u jeho ústa sú plné k-y; Rim 3, 14 miloval k-u, nech tedy príde na neho oblečie k-u ako svoj odev k., vyslovená bez príčiny nepríde k. zožerie zem dám Jakoba do k-y zem vädne pre k-u zahladím ich s k-ou mesto vydám k-e všetkým národom budete na k-u a hrôzu; 44, 12 k-ou bude mesto Bocra preto sa na nás vyliala k. k., klamstvo ... sa rozmohli k., ktorá vychádza na tvár celej zeme ako ste boli k-ou medzi národami aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou Pozri tiež heslo: Zlorečenie KLIN vzala Jaheľ, žena Cheberova, klin ... vrazila k. ruku vystrela po k-e .ti. KĽÚČ vzali k. a otvorili dám k. domu Dávidovho na jeho plece dám ti k-e nebeského kráľ. vzali (ste) k. známosti mám k-e pekla i smrti má k. Dávidov dal sa jej k. od studnice (anjel) mal k. od priepasti KMENT obliekol ho do k-ového rúcha (vyberiete) k. koberce zo súkaného k-u; 38, 9, 16 utkáš sukňu ... z k-u; 39, 27 čapicu z k-u a ozdobné čiapky z k-u ... nohavice, zo súkaného k-u Dávid bol odiaty k-ovým plášťom spravil oponu ... z k-u Levitovia speváci ... oblečení v k-e k. a šarlát jej odev


KMEŤ Iz

19, 9

Ez 16, 13 Luk 16, 19 Zj 18, 12

16 19, 8

208 budú (sa) hanbiť ako aj tí, ktorí tkajú k. tvoj e rúcho bolo samý k. obliekal (sa) v purpur a k. (nekúpi ich) k-u, purpuru mesto, ktoré bolo odiate k-om k-om sú skutky sprav. svätých

Iz Jer

&.KMEŤ 2Pa Jer

36, 17 6, 11

Iz 28, 25 Mat 23, 23

PJ

nezľutoval sa . . . nad k-om budú j atí, starec s k-om

A KMÍN

(rastlina) k. ; 27 dávate desiatky . . . k-u

2M

3M

4M Joz

14, 18 47, 22 2, 16 19, 6 22 4, 3 6 13, 3 49 19, 22 21, 9 5, 15 15, 25 19, 7 4, 16

6, 4 4 Sud 18, 19 l Sa 2, 35 22, 17 18 19 21 l Kr 8, 3 12, 31 2Kr 23, 5 l Pa 15, 14 5, 14 2Pa 13, 9 29, 34 30, 15 Ezd 3, 12 6, 20 Jób 12, 19 ž 78, 64 110, 4

Iz

132, 9 16 24, 2

Melchisedech . . . k. silného Boha ; Žid 7, 1 zeme k-ov nekúpil (Reguel) madiansky k. mal 7 dcér budete (mi) kráľovstvom k-ov k-i, ktorí s a majú blížiť k Hosp„ nech sa posvätia keby zhrešil pomazaný k. k. omočí svoj prst do krvi k. pozrie ranu ; 13, 30-32, 50, 55 rana malomoci j e, a ukáže s a k-ovi k. pokryje na ňom hriech keby sa poškvrnila dcéra niektorého kňaza dovedie človek svoju ženu ku k-ovi prikryje k. hriech na celej obci k. bude nečistý až do večera prikáž k-om, ktorí nesú truhlu svedoctva 7 k-ov ponesie 7 trúb k-i budú trúbiť na trúby buď nám za otca a za k-a vzbudím si verného k-a pobite k-ov Hospodinových oboril (sa) na k-ov a zabil . . . 85 mužov Nób, mesto k-ov, zbil Saul pobil k-ov Hosp. kňazi vzali truhlu narobil k-ov z najposled. ; 13, 33 zosadil modlárskych k-ov vtedy sa posvätili k-i nemohli k-i obstáť a svätoslúžiť či ste azda nezahnali k-ov Hosp . len že k-ov bolo primálo k-i a Levitovia . . . posvätili s a ; 24 mnohí z k-ov . . . plakali očistili (sa) k-i; Neh 12, 30 uvodí k-ov v n erozum k-i padli od meča ty si k. na veky podľa poriadku Melchisedechovho ; Žid 5, 6;

7, 11, 17, 21

tvoji k-i nech oblečú sprav. jeho k-ov oblečiem v spasenie bude k. ako človek z ľudu

17, 14 19, 47

22, 66 !, 19 4, 1 6, 7 14, 13 7, 3 21 8, 4 10, 21 1, 6 20, 6

keď bol deň, zišli sa . . . k-i poslali k nemu Židia z Jer. k-ov prišli na nich k-i a veliteľ stráže zástup k-ov bol poslušný viere k. Jupiterov . . . doviedol býkov zostáva k-om navždy tamtí sa stali k-mi bez prísahy k-i, ktorí podľa zákona obetujú dary veľkého k-a nad domom Božím učinil nás kráľmi a k-mi ; 5, 1 O budú k-mi Boha

14, 18 18, 18 23, 11 31, 14 1, 4 19 2, 6 20

4, 16 7, 26 22, 26 44, 21 31 Hoz 6, 9

Ez

KŇAZ IM

k. i prorok blúdia od opoj . nápoja budete (sa) volať k-mi Hosp. o d proroka až po k-a, každý z nich robí falošne ; 8, 10 prorok tak i k. kupčia so zemou nezahynie zákon od k-a prorok, tak i k. páchajú nešľach. rozvlažim dušu k-ov tukom j ej k-i vzdychajú moji k-i a moji starci pomreli zavrhol kráľa i k-a či sa má zabíjať v svätyni Pánovej kňaz nehľadeli na osobu k-ov zákon zahynie od k-a k-i robia môjmu zákonu násilie vína nebudú piť niktorý z k-ov k-i nebudú j esť nijakej zdochliny ako lotri čakajú na človeka, tak rota k-ov pohanskí k-i, ktorí plesajú k-i budú smútiť prepášte sa a nariekajte, k-i ! j eho k-i vyučujú za plácu vyplienim . . . k-ov slnka s inými k-mi k-i poškvrňu fú svätyňu k-i, ktorí opovrhujete mojim me­ nom rty k-a majú ostrihať známosť ukáž sa k-ovi a obetuj ; Mar 1, 44. Luk 5, 14 k-i v chráme poškvrňujú sobotu k-i a starší naviedli zástupy išiel tiež dolu akýsi k. i ďte a ukážte sa k-om ! k-i a zákoníci ho hľa dali zmárniť ;

28, 7 61, 6 6, 13

Jl Mi Sof

1 Mal Mat

10, 5 1, 9 13 3, 11 1, 4 3, 4 1, 6 2, 7 8, 4 12, 5 27, 20

Luk 10, 31

Ján Sk Žid

Zj

l

3M

4M

21, I O 35, 25

2Kr 12, 10 22, 4 2Pa 19, 11 Neh 3, 1 3, 8 Za Mat 2, 4

16, 21

22, 2

Najvyšší kňaz n. k. spomedzi svojich bratov bude bývať v ňom až do smrti n-ieho k-a ; 28 prichádzaval hore kráľov pisár a n. k. idi hore k Hilkiášovi, k n-iemu k-ovi ; 8 Amariáš, n. k„ bude nad vami povstal Eljašib, n. k. ; 20 počuj, Jozua, n. k-u zvolal všetkých n-ch k-ov mnoho vytrpieť od . . . n-ch k-ov


KNIEŽA

209 Mat 20, 18 21, 23 26, 3 14 51 57 62 65 27, 1 3 12 41 Mar 11, 27 14, 61 15, 3 10 11 Luk 3, 2 19, 47 22, 54 24, 20 Ján 11, 51

Sk

Žid

12, 10 18, 22 35 4, 6 5, 24 9, 1 19, 14 23, 4 5 24, 1 25, 2 26, 12 7, 27 28 8, 3 9, 7 25 13, 11

Syn človeka bude vydaný n-m k-om; Mar 10, 33 pristúpili k nemu n. k-i vtedy sa zišli n. k-i ... do dvorany n-ieho k-a odišiel ... Judáš Iškar„ k n-m k-om; Mar 14, 10 uderiac sluhu n-ieho k-a; Luk 22, 50. Ján 18, 10 odviedli ho ku Kaifášovi, n-iemu k-ovi; (Mar 14, 53) na to povstal n. k. roztrhol n. k. svoje rúcho; Mar 14, 63 uradili sa ... n. k-i a starší ľudu proti Ježišovi (Judáš) vrátil n-m k-om ... 30 strieborných žalovali na neho n. k-i n. k-i sa posmievali; Mar 15, 31 pristúpili k nemu n. k-i opäť sa ho opýtal n. kňaz ... Či si ty Kristus n. k-i žalovali na neho vedel, že ho n. k-i vydali zo závisti n. k-i pobúrili zástup za n-ieho k-a Annáša n. k-i a zák. ho hľadali zmárniť voviedli ho do domu n-ieho k-a ako ho vydali n. k-i súc toho roku n-m k-om zaprorokoval n. k-i sa uradili, aby aj Lazara zabili tak odpovedáš n-iemu k-ovi? národ a n. k-i mi ťa vydali Annáš, n. k. n. k-i, boli celí bezradní Saul ... išiel n-m k-om istého Skevu, Žida, n-ieho k-a n-iemu k-ovi Božiemu zlorečíš? nevedel som, bratia, že je n. k. zišiel ta dolu n. k. Ananiáš prišli k nemu n. k-i; 15 so splnomocenstvom ... od n-ch k-ov nepotrebuje každého dňa ako n. k-i, obetovať zákon ustanovuje za n-ch k-ov ľudí n. k. ustanovúva sa nato, aby obetoval raz za rok sám jediný n. k. n. k. každý rok vchádza do svätyne krv za hriech sa vnáša n-m k-om Pozri tiež heslo: Veľkňaz

IrnAZSTVO 2M 4M

29, 9 3, 10 25, 13 Joz 18, 7 Ezd 2, 62 Neh 13, 29 Žid 7, 5

budú mať k. večným ustan. budú ostrihať svoje k.; 18, 7 bude mať ... zmluvu večného k-a k. Hosp. je ich dedičstvom boli vylúčení z k-a poškvrnili k. a zmluvu k-a zo synov Léviho dostávajú k.

Žid lPt

7, 24 2, 9

Sk

27, 7

lM

17, 20 21, 22 23, 6 36, 15 2, 14 16, 22 22, 28

-

2M -

3M 4M

4, 22 3, 32 21, 18 Joz 5, 14 Sud 16, 27 lSa 2, 8 2Sa 3, 38 2Kr 23, 8 lPa 28, 1 Jób 12, 21 29, 9 2, 2 ž -

-

Pr -

-

Iz -

Jer PJ -

Ez -

68, 28 76, 13 107, 40 113, 8 118, 9 119, 161 146, 3 17, 7 19, 6 10 25, 15 28, 16 1, 10 23 3, 4 6 9, 6 19, 13 32, 32 1, 6 5, 12 7, 27 22, 27 37, 25

39, 18 2, 48 6, 3 8, 25 12, 1 Hoz 7, 16 2, 3 Am Náh 3, 17 -

Dan

má ... neprechodné k„ večné vy ste ... kráľovské k. A KNÍDU S ledva sme sa dostali naproti K-u

KNIEŽA 12 k-t splodi; 25, 16 Fikol, k. jeho vojska; 32; 26, 26 ty si k. Božie medzi nami k-tá synov Ezavových kto ťa ustanovil za k.; Sk 7, 27, 35 prišli všetky k-tá obce; 34, 31 k-ťu vo svojom ľude nebudeš kliať; Sk 23, 5 keby zhrešilo niektoré k. k-ťom k-t Levitov bol Elezár studňa, ktorú kopali k-tá ja som k. vojska Hosp. boli ta zídené všetky k-tá Filišt. aby ho posadil s k-tami k. a velikán padol . „ v Izr. Jozua, k. mesta Dávid zhrom. všetky k-tá Izraelove vylieva potupu na k-tá k-tá zdŕžali slovami k-tá sa spolu radia proti Hosp.; Sk 4, 26 k-tá Zabulona, k-tá Naftaliho odníma ducha k-tám vylieva opovrženie na k-tá aby mu dal sedieť s k-tami lepšie je utiecť sa k Hosp. ako dúfať v k-tá k-tá ma prenasledujú bez príčiny nenadejte sa na k-tá nesluší ... k-ťu lživá reč mnohí sa lichotne koria k-ťu nesvedčí sa, aby sluha panoval nad k-tami trpezlivosťou býva nahovorené k. k. bez rozumu býva veľký dráč k-tá Sodomy; pozorujte k-tá sú spurní odpadlíci; Hoz 9, 15 dám im chlapcov za k-tá máš odev, budeš naším k-ťom nazvú jeho meno ... K. Pokoja zbláznili sa k-tá Coana popudzovali (ma) k hnevu ... k-tá jej k-tá sú ako jelení k-tá sú povešané ich rukou k. si oblečie spustošenie k-tá prostred nej sú ako vlci Dávid, môj služobník im bude k-ťom budete piť krv k-t (učinil kráľ Daniela) k-om prevyšoval ... Daniel tie k-tá ba ešte i na K. k-t povstane povstane Michael, veľké k. ich k-tá padnú mečom všetky jeho k-tá pobijem tvoje k-tá ako kobylky


KNIEŽATSTVO Hab Sof Mat

1, 10 1, 8 3, 3

9, 1 8 23 34

20, 25 Luk 1 4, 1 1 8, 1 8 24, 20 3, 1 Ján 7, 48 12, 3 1

Sk

42 1 4, 30 1 6, 1 1 3, 1 5 17

4, 13, l Ko 2, Ef 2, 3, Tít 1, Zj

26 27 8 2 1 5

k-tá mu budú z a posmech navštívim neprávosť na k-tách k-tá v j eho strede sú revúcimi ľvami prišlo isté k . a klaňalo s a mu prišiel J. do domu k-ťa k-om démonov vyháňa démonov ; Mar 3, 22 k-tá národov panujú vošiel do domu ktoréhosi z k-t opýtalo s a h o ktorési k. ako ho vydali . . . naše k-tá Nikodém, židovské k. či azda niekto z k-t uveril teraz bude k . tohoto sveta von vyvrhnuté mnohí z k-t uverili v neho ide k. tohoto sveta k. tohoto sveta j e odsúdené K . života ste zabili viem, ž e ste t o urobili v nevedomasti ako aj vaše k-tá k-tá sa dovedna zišli proti Hosp. k-tá nepoznajúc ho odsúdili ho ktorej neznal nikto z k-t k-ťa mocnosti povetria aby sa podriaďovali k-tám (Ježiš) K. kráľov zeme

&. KNIEŽATSTVO Iz

9, 6 7

l Ko 1 5, 24 Ef 1 , 21 3, 1 0 6, 1 2 Kol Júda

1, 1 6 2, 1 0 15 6

k. bude na j eho pleci množiteľovi toho k-a a pokoj u nebude konca zruší každé k. n a d k - é k. a n a d každú vrchnosť aby bola teraz skrze cirkev oznámená k-ám . . . múdrosť Božia nie j e nám zápasiť s krvou . . . ale s k-ami bnď k-á buď vrchnosti ktorý j e hlavou každého k-a odzbrcjac k-á a vrchnosti anjelov, ktorí nezachovali svojho k-a

210 2Pa -

Ezd -

Neh -

Est

ž

-

Kaz !z -

Jer Dan -

Za Mal Mat Luk -

Ján -

4M Joz -

l Sa

5, 1 1 7, 1 4 24, 7 32, 32 33 5, 1, 24, 1 0,

23 8 26 25

2Kr 22, 8 13 23, 2

34, 30 6, l 2 8, 5 8 6, 1 40, 8

69, 29

1 39, 1 6 1 2, 1 2 8, 1 34, 4 16 36, 2 8 7, 1 0 12, 1 4 5, 1 3, 1 6 1, 1 4, 1 7 20 20, 30 2 1 , 25

1, 1 1 9, 1 9 4, 3 Fil 2Tm 4, 1 3 9, 1 9 Žid 1, 1 1 Zj 3, 5 5, 1 2 7 Sk

-

-

KNIHA lM 2M

1 7, 9

k. rodov Adamových napíš t o n a pamiatku do k-y vzal k-u zmluvy a čítal vytri ma prosím, zo svoj ej k-y kto zhrešil proti mne, toho vytriem zo svojej k-y zapíše kňaz tieto kliatby do k-y neuhne táto k. zákona od tvojich úst Jozua vpísal tie slová do k-y zákona Samuel . . . právo kráľ„ vpísal ho do k-v našie i som k-u zákona ; 2Pa 34, 1 4, 1 5 Zj nepočúvali naši otcovia na slová tejto k-y čítal . . . slová k-y zmluvy

9

13, 8 20, 1 2 15 2 1 , 27 22, 1 8 19

učili po Judsku majúc so sebou k-u zákona počuli, všetky slová k-y zmluvy aby hľadali v dome knih našla sa . . . k„ v ktorej bolo takto napísané Ezdráš otvoril k-u čítali z k-y zákona Božieho ; 1 8 ; 9, 3 rozkázal doniesť k-u pamätí idem, ako je o mne napísané v k-ch ; (Žid 1 0, 7) nech sú vytretí z k-y života d o tvojej k-y s ú zapísané všetky moje údy robeniu kníh nieto . . . konca vezmi si veľkú k-u a napíš do nej nebesia budú zvinuté ako k. hľadajte v k-e Hospodinovej vezmi si zvitok k-y a napíšeš čítal z k-y slová Hosp. zasadol súd, a boli otvorené k-y kto bude nájdený zapísaný v k-e zavri tie slová a zapečať k-u videl som a hla, k. letela bola písaná pred ním pamätná k. k. rodu Ježiša Krista podaná m u bola k . proroka Izaiáša zavrúc k-u oddal ju sluhovi mnoho iných divov . . . ktoré nie sú napísané v tejto k-e svet by neobsiahol kníh, ktoré by sa popísali prvú k-u som napísal, Teofile poznášali k-y a pálili ich ktorých mená sú v k-e života vezmi, keď pôj deš sem, a j k-y s yzopom, pokropil i samu k-u č o vidíš, piš do k-y nevytriem jeho men z k-y života videl som . . . k-u, popísanú zvnútra kto je hoden otvoriť k-u prišiel a vzal k-u hoden si vziať k-u ktorých mená nie sú napísané v k-e živo t a ; 1 7, 8 otvorili sa k-y, a otvorila sa a j iná k „ to j est k . života a k niekto nebol nájdený zapísaný v k-e života ktorí sú zapísaní v k-e života n a toho B. pridá rán, napísaných v tejto k-e keby niekto odňal z o slov k-y . . . tomu odníme B. j eho diel z k-y života A

1 0, 2 8 10

KNIŽKA

(anj el) mal otvorenú k-u vezmi otvorenú k-u vzal som k-u z ruky anj ela


211

KOLOTANEC

l

Iz

42, 3 43, 17

A KNÔT tlejúceho k-u nevyhasí; Mat 12, 20 lM 21, 7 vyhasnú ako k. Mat 24, 19

Ez

23, 23

A KOANOVIA (dovediem na teba) Koanov

27, 9 38, 9 Pr 7, 1 6 Hab 3, 7 2M

2M

10, 4 14

19 4M 13,34 Sud 6, 5 lKr 8, 37 Jób 39, 20 ž 105, 34 109, 23 Pr 30, 27 Kaz 12, 5 40, 22 Iz Jer 46, 23 1, 4 Jl

Am Náh Mat Zj

ž

7, 1 3, 15 17 3, 4 9, 3 7 34, 19;

Mat 26, 34 74 Mar 13, 35 Luk 22, 34

J ób

Pr Iz

22, 26 37, 4 119, 16 47 70 147, 10 5, 19 55, 2

Jer

44, 7.

ž

lM 2M

18, 6 12, 39

KOJIŤ Sára bude k. deti beda tehotným a tým, ktoré budú k.; Mar 13, 17. Luk 21, 23 A

KOLÁČ zamies a sprav k-e napiekli ... nekvasených k-ov; 3M 7, 12 j ej chuť bola ako k . s medom ( vezmi) nekvasené k-e, zamiesené s olejom upečieš z nej 12 k-ov k-e z jemnej múky bielej 10 chlebov a k-ov narobili kráľovnej nebies obetných koláčov či jej azda robíme k-e

A KOBEREC spravíš .. . k-e zo súkaného kmentu k-e dvora boli zo súk. kmentu; 16 16, 31 vystrela som svoju posteľ k-ami 29, 2 triasli na k-ce zeme Madiana Pozri tiež heslo: Pokrovec 3M 24, 5 4M 6, 15 KOBYLKA lKr 14, 3 dovediem k-y na tvoju krajinu; 13 Jer 7, 18 nebolo nikdy predtým takého množstva k-iek 44, 19 vietor ... odniesol k-y sme oproti nim ako k-y .Ä KOLAIÁ Š prichádzavali v takom množstve Neh 11, 7. Jer 29, 21 ako k-y; 7, 12 KOLENO keby bol mor, sucho ... k-y bude skákať sťa k . Sud 16, 19 keď ho uspala na svojich k-ách prišli k-y a chrústy lKr 19, 18 k-á, ktoré sa nesklonili Bálovi; striasajú ma ako k-u Rim 11, 4 k-y nemajú kráľa Š afamún ... klakol na svoje k-á 2Pa 6, 13 ťažko sa povlečie k. Ezd 9, 5 klakol som na svoje k-á obyvatelia sú ako k-y 4, 4 Jób zmocňoval si k-á bude (ich) viac než k-iek 95, 6 padnime na k-á, kľakajme pred ž čo zostalo po húseniciach, požrali Hosp. kobylky 109, 24 n:oje k-á klesajú od pôstu tvoril k-y na počiatku 35, 3 Iz klesajúce k-á zmocnite nech ťa je množstvo ako k-iek 45, 23 n:ne (sa) skloní každé k.; tvoje kniežatá ako k-y Rim 14, 11 jeho pokrmom boli k-y; Mar 1, 6 Ez 7, 17 k-á sa rozplynú ako voda; 21, 7 z dymu vyšli k-y na zem Dan 5, 6 t r iasol sa tak, že sa mu k-á tlkli podoby k-iek boli podobné koňom 6, 10 t r ikrát za deň kľakol na svoje k-á Náh 2, 10 k-á budú trepotať A KOF ; KHOF Mat 17, 1 4 ktorý sa mu klaňal padnúc na k-á 119, 145. PJ 1, 19; 2, 19; 3, 55; Mar 1 5 , 19 kľakajúc na k-á klaňali sa mu 4, 19 Ef 3, 1 4 skláňam svoje k-á pred Otcom Fil 2 , 10 a by sa v mene Ježiša sklonilo každé A KOHÚT kolmo prv než zaspieva k.; 75. Žid 12, 12 zcmdlené k-á vzpriamte Mar 14, 30, 72. Luk 22, 61 .;. K OL-CHOZ hneď zaspieval k.; Mar 14, 68, 72. Luk 22, 60. Ján 18, 27 3, 15 Šallún, syn K-eho Neh či keď spieva k. 11, 5 Bárucha syna K-eho nezaspieva dnes k. prv, než 3 razy .;. K O L LÝRIUM zaprieš; Ján 13, 38 3, 18 k. pcmazať svoje oči Zj KOCHAŤ SA .;. K O I. O SY vtedy sa budeš k. vo Všemohúcom bratcm v Kristu Ježišovi, ktorí sú K ol 1, 2 k-j sa v Hospodinovi v K-ách k-m sa v tvojich ustanoveniach budem sa k. v tvojich prik. A K O LOTANEC k-m (sa) v tvojom zákone 2M 15, 20 ženy s bubnami a v k-och ani sa nekochá v lýtkach muža 32, 19 u vi del teľa a k-e v jej láske sa k-j ustavične Sud 11, 34 išla v on oproti s bubnami a k-arni nech sa kochá vaša duša v tuku 21, 21 ak vyjd ú dcéry Sila tancovať v k-ci KOJENEC !Sa 21, 11 či nespievali tomuto v k-och; 29, 5 PJ 2, 11; 4, 4 ž 149, 3 nec h chvália jeho meno k-om


KOMÁR

212

ž 1 50, 4 PŠ 7, 1 Luk 15, 25

chváľte ho na b ubon a k-om ako na k. Machnajima počul hudbu a k.

Mat 23, 24

cedíte k-a a veľblú da prehlcujete

A. KOMÁR

Pr Kaz Iz

KOMORA lPa 9, 26 Neh 12, 44 1 3, 4 42, 1 3

Ez Mat

6, 6

2Kr Est Sk

9, 32 2, 2 1 1 2, 2 0

2Pa

3 1 , 1 2,

8, 4M 1, Luk 2, Ef 2Tm 4 ,

26 8 10 5

boli nad k-ami . . . domu Božieho boli ustanovení aj mužovia nad Jer k-ami Eljašib, kňaz daný do k-y J k-y na sever a k-y na j uh . . . sú k-mi 1 p svätyne Ez keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky Dan KOMORNÍK Mat vyzerali na neho 2 či 3 k- ci Luk Bigtán a Témeš, 2 k-ci kráľovi Ján naklonili si B lasta, k-a kráľovho Rim A. KONANIAš l Ko 1 3 ; 35, 9 2Ko KONAŤ Fil ale služby nebude k . l Tm stalo sa, keď k-1 kň azskú službu Žid aby sme k-Ii dobré skutky k-j dielo evanj elistu

KONČINY l Sa Jób

ž

2, 1 0 28, 24 22, 28 98, 3

Pr 30, 4 Iz 45, 22 Mat 12, 42

H. bude súdiť k. z e me l Pt on zrie na vš etky k. zeme navrátia sa k Hosp. všetky k. zeme k. zeme uvidia spasenie nášho Boha ; z· I J Iz 52, 10 kto postavil v šetky k. zeme ? aby ste b oli spasené, všetky k. zeme kráľovná juhu vstane . . . lebo prišla z ďalekých končín zeme ; 2M Luk 1 1 , 3 1 A

Jer

22, 24

lM Jób

6, 1 3 8, 7 1 6, 3 22, 5 7, 1 0 37, 38 39, 5 59, 1 4

KONIAŠ

K., syn Jehoj akíma ; 28 ; 37, 1

KONIEC

ž

73, 1 7 77, 9 1 02, 28 1 1 9, 87 Pr

96 5, 4 11

k. každého tel a prišiel predo mňa tvoj k. by vzrá stol veľmi či už raz bude k. slovám vetra nie je k-a tvoji m neprávostiam nech je raz k. z losti bezbožných bezbožníkov b u de ich vyťatie daj mi znať, ó, Hosp., môj k. učiň k. vo svoj om prchkom hneve, učiň im k. vtedy som porozumel, aký bude ich k. či j e už navžd y k. j eho milosti ? tvojim rokom n ebude k-a málo chýbalo, čo by mi boli urobili koniec každej veci dokonalej vidím k. j ej k. j e horký reval by si ku svojmu k-u

ž

1 6, 1 9, 7, 12, 9,

25 20 8 12 7

1 0, 25 29, 20 60, 20 1 7, 1 1 30, 1 1 1, 9 4, 1 8 7, 2 6 1 2, 6 1 0, 22 1, 13, 1 0, 1, 1 0, 11, 3, 1, 1, 3,

33 1 4 8 11 15 19 4 12 14

6, 7, 1, 4,

8 3 9 7 17 1, 8

2, 26

j ej k. cestami smrti prijmi kázeň, aby si bol na k. múdry lepší k. nejakej veci ako j ej počiatok robeniu kníh niekto nijakého k-a množiteľovi toho kniežatstva a po­ koju nebude k-a málo, máličko, a bude k. zúreniu bude k. ukrutnikovi bude k. dňom tvojho smútku na k. bude z neho blázon učiním k. všetkým národom nepamätala na svoj k. priblížil sa náš k . K . K . prišiel na 4 strany zeme k. prichádza, prichádza k. kedy bude k. tým divným veciam ? kto zotrvá do k-a ; 24, 13. Mar 13, 1 3 j eho kráľovstvu nebude k-a až do k-a ich miloval k. zákona je Kristus ktorý vás . . . zachová až do k-a ku ktorým došli k-e vekov ktorých k. bude podľa ich sku tkov ktorých k. je zahynutie nedbali na bájky . . . nemajúce k-a tvojim rokom nebude k-a akže počiatok podstaty dodržíme pevný až do k-a ktorej k. j e, aby bola spálená nemajúc ani počiatku dní ani k-a k. svojej viery, spasenie duší všetkému sa priblížil k. čo bude k. tých, ktorí ne poslúchajú ja som . . . počiatok i k. ; 2 1 , 6 ; 22, 1 3 ostríha a ž d o k-a moj e skutky

KOPAŤ 7, 24

7, Kaz 1 0, 6, Luk 1 6,

16 8 48 3

k-Ii všetci Egypťania všade okolo rieky k-1 j amu a vykopal j u kto kope j amu, padne d o nej ktorý k-1 a išiel hlboko k. nevládzem, žobrať sa hanbím

KOPIJA 4M Joz

25, 7 8, 1 8

lSa

1 3 , 22 1 7, 7 45 47 18, 1 1 19, 1 0 20, 33 26, 8 1 8, 1 4

2Sa

Neh 4 , 1 6 Jób 4 1 , 1 8 21

Pinchas . . . vzal k-u do svojej ruky vystri svoj ou k-ou . . . proti mestu Haj v deň boj a nenašlo sa meča ani k-e hrot j eho k-e vážil 600 šeklov ty ideš ku mne s mečom, s k-ou nie mečom ani k-ou zachraňuje H. Saul hodil k-u Saul hľadal vraziť k-ou do Dávida hodil Saul k-u do (Jonatána) dovoľ, aby som ho prebodol k-ou vezmúc 3 k-e . . . vrazil ich do srdca Absalomovho polovica držala k-e ; 2 1 neostojí, ani k . ani strela smeje sa šramotu k-e


213 ž

KORISŤ 46, 10

láme lučište a seče k-u ktorých zuby sú ako k. Mat Iz 2, 4 skujú ... svoje k-e v srpy ; Mi 4, 3 1 Mar Jl 3, 10 (skujte) svoje srpy na k-e Ján 19, 34 k-ou prebodol jeho bok lPa KOPYTO 2M 10,26 nezostane tu ani k-a Ezd 3M 11, 3 čo má rozdvojené k-á a prežúva, budete jesť; 5M 14, 6 11, 4 rozdelené k.; 11, 5, 6, 7, 26 5M ž 69, 32 junec s rozdeleným k-m Ez 26, 11 k-ami ... pošliape všetky tvoje ulice 2Kr Za 11, 16 ich k-á zláme Jób A KOR lKr 4, 22 ; 5, 11. 2Pa 2, 10 ; 27, 5. Ez 45, 14 . Pr KORÁB Iz lM 6, 14 učiň si k. z dreva 16 k-u spravíš oblok ... a dvere k-u umiestiš na jeho boku 18 vojdeš do k-u ty i tvoji synovia 19 po dvoje uvedieš z každého do k-u Ez 7, 1 vojdi do k-u ty i celý tvoj dom; 7 Mat 18 k. sa niesol na vodách 23 zostal iba Noach a to, čo bolo s ním v k-e 8, 4 k. spočinul ... na vrchoch Ararata 9 (holubica) sa vrátila k nemu do k-u Rim 16 vyjdi z k-a ty i tvoja žena Mat 24, 38 vošiel Noe do k-u ; Luk 17, 27 Žid 11, 7 vierou Noe ... pripravil k. lTm lPt 3, 20 za dní Noeho, keď sa staval k. 57,

5

A KÓRACH Aholibáma porodila ... K-a; 36, 14, 18 16 (kniežatá synov Ezavových) K. 2M 6, 21 synovia Jishárovi: K.; 4M 16, 1 24 synovia K-ovi; Assír 4M 16, 24 odstúpte naokolo od príbytku K-a 16, 5, 6, 8, 16, 19, 27, 32, 40, 49 ; 26, 9, 10; 27, 3 26, 11 synovia K-ovi nezomreli 1Pa 1, 35; 2, 43; 6, 22, 37; 9, 19 ž 42, 1 žalm synov K-ových; 44, 1; 45, 1; 46, l; 47, 1; 48, 1; 49, 1; 84, l; 85,1; 87, 1 ; 88, 1 lM

2M

Jób Pr PJ Ez

36, 5

A KÓRACHOVCI

6, 24. 1Pa 9, 19; 12, 6 ; 26, 1, 19. 2Pa 20, 19 28, 18 3, 15 8, 1 1 4, 7 27, 16

Mat 11, 21

.& KORAL nespomína sa k. je drahšia než k-y múdrosť je lepšia než k-y boli rumennejší než k-y obchodoval ... k-ami a rubínom A KORAZIM beda ti, K.; Luk 10, 13

27, 6 7, 11

A KÓRE 9, 19; 26, 1. 2Pa 31, 14. Júda 11 7, 22

29, 18 19, 30 18, 16 28, 9 36, 30 12, 3 12 5, 24 11, 1 10 31, 7 3, 10 13, 6 21 11, 16 18 15, 12 6, 10

Žid

12, 15

Zj

5, 5 22, 16

l 2M

16, 31

18, 1 19, 1 I lKo 1, 2 Sk

2Ko 2Tm

A KORBÁN nepatrí sa nám hodiť ich do k-a k. to jest dar Bohu

1, 23 4,20

18, 8 Sk 2Ko 6, 1 1 lM 4M

49, 27 31, 1 1 32

Joz l Sa 2Pa

22, 8 30, 20 20, 25

A KOREC sto k-ov pšenice; Luk 16, 7

KORE� aby nebolo medzi vami k-a, plodiaceho ... horkosť vpustí zase k-e ... a vydá ovocie od spodku vyschnú jeho k-e podvracia vrchy od k-a pokrýva k-e mora k. spravodlivých sa nepohne k. spravodlivých vydáva ovocie bude i ch k. ako zhnílina mládnik z jeho k-ov ponesie ovocie po k-i Izaiho ... sa budú dopytovať pohania jeho k. bol pri mnohých vodách už aj je sekera priložená na k.; Luk 3, 9 preto, že nemali k-a, vyschli; Mar 4, 6 nemá v s ebe k-a; Mar 4, 17. Luk 8, 13 ak je k. svätý níe ty nesieš k„ ale k. teba bude k. Jesseho k-om všetkého zlého je milovať peniaze aby nevyrástol nejaký k. horkosti ; 5M 29, 18 k. Dávidov ja som k. a rod Dávidov A KORIANDROVÝ manna, ktorá bola ako k-é semen o ; 4 M 11, 7 A KORINT prišiel (Pavel) do K-u v tom, čo bol Apollo v K-e cirkvi Božej, ktorá je v K-e ; 2Ko 1, 1 neprišiel som viac do K-u Erastus zostal v K-e

A KORINŤAN mnohí z K-ov počúvajúc verili ó, K-ia; naše srdce je rozšírené KORISŤ Benjamín . .. na večer rozdelí k. pobrali všetku k. bolo k-i .. . drobného dobytka 675 OOO rozdeľte k. od svojich nepriateľov toto je k. Dávidova 3 dni brali k„ lebo jej bolo mnoho


214

KORNÉUUS 2Pa Jób

ž

28, 4, 9, 38, 1 04, 1 1 9,

1 24, 1, 9, 10, 33, 53, Za 1 4, Žid 7, Pr Iz

15 11 26 39 21 1 62 6 13 3 2 23 12 1 4

všetkých i ch nahých z aod iali z k-i starý lev hynie, keď nieto k-i ako keď sa orol vrhn e na k. či ulovíš ľvici k. levíčatá revú p o k-i raduj em sa tvoj ej reči ako ten, kto našiel veľkú k. požehnaný H . , ktorý nás nedal za k. naplníme svoj e dom y k- ou ako plesajú, keď deli a k. aby bcili vdovy ich k-o u chromí na nohy budú c hvátať k. s mocnými deliť b u d e k. rozdelená bude tvoj a k . dal Abr. z najlepšieho z k-i A

KORNÉUUS

Sk

1 0, 1 nej aký muž v Cezárei, m enom K . 1 0, 3, 7, 17, 2 1 , 22, 24, 25, 30, 3 1

2M 3M

29, 6 21, 12

KORUNA

1, 1 0 2Sa 2Kr 1 1 , 1 2 l Pa Est

20, 2, 8, 1 9, 21, 89,

2 17 15 9 4 40

PŠ Iz

1 32, 4, 1 2, 1 4, 1 6, 1 7, 27, 3, 28,

PJ Ez Za

62, 5, 1 6, 6,

18 9 4 24 31 6 24 11 1 5 3 16 12 11

-

lób

z

Pr

9, 1 6 Mat 27, 29 Ján 19, 5 l Ko 9, 25 4, 1 Fil l Te 2, 1 9 2Tm Jak l Pt Zj

4, 1, 5, 2, 3, 4,

8 12 4 10 11 4

dáš k-u svätosti na čap icu k. olej a pomazania j e h o Boha j e na ňonf vzal k-u, ktorá bola n a j eho hlave vyviedol syna kráľ. a d al n a neho korunu Dávid sňal k-u ich kráľa položil kráľ. k -u n a j e j hlavu Mardocheus . . . vyš ie l v z latej k-e odstránil k-u mojej h lavy položil si na j eho h la v u k-u poškvrnil si j eho k-u hodiac j u na zem nad ním bude kvitnúť k . obdarí ťa krás nou k-o u chrabrá žena statočná je k-ou k-ou múdrych j e ich b ohatstvo ozdobnou k-ou sú š e d iny k-ou starcov sú syno via či azda trvá k-a z p o k . na pok. vidzte . . . kráľa Šalamún a v k-e beda Samárii, k-e pýchy opilcov bude H. Zástupov k r á snou k-ou budeš k-ou krásy spadla k . z našej hlavy (dal som) krásnu k-u na tvoju hlavu spravíš k-y a pol ožíš n a hlavu Jozuu budú ako kamene k-y upletúc k-u z tŕnia ; M ar 1 5 , 1 7 . Ján 19, 2 vyšiel J. von nesúc t ŕňovú k-u aby dostali p oruší teľ n ú k-u moja rado sť a moj a k. kto j e na šou . . . k-ou c hlúby - či azda nie aj v y už mi je odložená k. s pravocllivosti dostane k-u života odnesiete si neuvädnu teľnú k-u dám t i k-u života aby nikto nevzal tvo jej k-y na svojich hlavách ma Ii zlaté k-y

Zj -

-

4, 1 0 6, 2 9, 7 12, 1 1 4, 1 4

hodia svoj e k-y pred trónom dala sa mu k. na ich hlavách bolo čosi ako nejaké koruny na j ej hlave k. 12 hviezd m a l na svojej hlave zlatú k-u A

Pr 1 4, 1 8 2Tm 2, 5 Žid 2, 9

ž

8, 65, - 1 03, PŠ 3, Iz 23, Žid 2,

6 12 4 11 8 7

.& KORUNOVAŤ

k-1 si ho slávou a cťou k-uješ rok svojou dobrotivosťou ktorý ťa k-uje milosťou v korune, ktorou ho k-la j eho matka o Týre, ktorý k-váva k-1 a ustanovil si ho nad dielami A

5M

28, 5, 1 7

Sk

21,

A

1

KORUNOVANÝ

opatrní budú k . známosťou nebude k., keby nezápasil zákonite Ježiša, pre utrpenie smrti k-ého

KORYTO KÓS

prišli sme priamym behom do K-u

KOSŤ IM -

2M 4M Sud 2Sa ! Kr -

2Kr lPa 2Pa Jób -

-

ž

-

-

j e k. z mojich k-í s i moj a k. a moj e telo vynesiete moje k-i ; 2M 1 3 , 1 9 . Joz 24, 32. Žid 1 1 , 22 12, 46 k-i na ňom nezlomíte ; 4M 9, 12. Ján 1 9 , 3 6 19, 1 6 kto b y s a dotkol . . . k-i človeka 9, 2 som vaša k. a vaše telo 5, 1 sme tvoja k. a tvoje telo 2 1 , 1 4 pochovali k-i Saulove i J onatánove 10, 1 8 spravil veľký trón z o slonovej k-i ; 2Pa 9, 1 7 22 dovážali . . . slonovú k. 1 3 , 21 (muž) dotkol sa k-í Elizeových 23, 20 pálil na nich ľudské k-i 1 1 , 1 riekli : Hľa, sme tvoja k. 34, 5 k-i kňazov popálil 7, 1 5 radšej smrť ako také moje k-i 10, 1 1 pospletal si ma k-ami 1 9 , 20 moj a k. lipí na moj ej koži 20, 1 1 j eho k-i sú plné vlahy 2 1 , 24 špik j eho k-í j e zvlažovaný 30, 1 7 noc vŕta moj e k-i 3 0 m o j a k. horí 33, 2 1 j eho k-i páčia, ktoré s a nevideli 40, 1 8 j eho k-i medené trubice 6, 3 moj e k-i sa chvej ú zdesením 22, 1 5 rozstúpili s a všetky moj e k-i 1 8 počítam všetky svoj e k-i 3 1 , 1 1 moj e k-i prahnú 32, 3 keď som mlčal, prahli moj e k-i 34, 2 1 strežie všetky j eho k-i 38, 4 niet pokoj a v mojich k-iach 42, 1 1 j e to, ako čo by mi lámal k-i 5 1 , 1 0 . daj . . . aby plesali moj e k-i 1 02, 4 moj e k-i sú vypálené 6 od . . . vzdychania prischla moja k. 2, 2 3 29, 1 4 50, 25


215 ž

KOZOL

1 39, 3, 14, 15, 1 7, 25, Kaz 1 1 , Iz 58, 8, Jer

niktorá moja k. nie je ukrytá rozvlažením tvojim k-iam hnisom v k-iach je závisť dobrá zvesť dodáva k-iam tuku zronený duch suší k-i mäkký j azyk láme k-i ako rastú k-i v živote tehotnej Hospodin . . . obodrí tvoj e k-i vyberú k-i kráľov Júdových i k-i j eho kniežat i k-i kňazov i k-i pro­ rokov 23, 9 chvejú sa všetky moje k-i PJ 1, 13 poslal oheň do mojich k-í 3, 4 skrúšil moje k-i 4, 8 ich koža prischla na ich k. Ez 6, 5 rozmecem vaše k-i okolo vašich oltárov Ez 37, 1 p rostred údolia, ktoré bolo plné k-í 3 Synu človeka, či ožijú tieto k-i ? 4 vy, suché k-i, počujte slovo Hosp. 7 bolo počuť hrkot, a k-i sa približovali, k. ku svojej k-i 1 1 tieto k-i sú celý dom Izr. 3, 15 zhynú domy zo slonovej k-i Am 3 , 2 zdierate . . . ich mäso z ich k-í Mi Hab 3, 16 hniloba vošla do mojich k-í Mat 23, 27 vnútri sú plné umrlčích k-í Luk 24, 39 duch nemá tela a k-í Ján 1 9, 36 j eho k. nebude zlámaná Zj 1 8, 12 nádob zo slonovej k-i Pr

Sk Žid

15 8 30 30 22 15 5 11 1

27, 29 40 6, 19

A KOTVA

spustili . . . 4 k-y ; 30 povyťahujúc k-y máme sťa k-u duše

2M

1 2, 5

3M

3, 1 2 4 , 28 5, 6 7, 23 22, 27

4M 5M ! Sa ! Kr Iz

1 5, 1 4, 25, 20, 4, 1,

4M

25, 1 5

M adianka K . , dcéra Cúrova; 1 8

IM

27, 9

2M

23, 1 9

dones mi odtiaľ dvoje pekných k-iat nebudeš variť k-ťa v mlieku j eho materi ; 34, 26. 5 M 1 4, 2 1 roztrhol ho, ako . . . k . vzal Izai . . . j edno k. pardus bude ležať s k-ťom mne si nikdy nedal ani len k-ťa

S u d 1 4, 6 ! Sa 1 6, 20 Iz 11, 6 Luk 1 5 , 29

K OZOL lM 3M

A KOV

Ez 1, 4 l Ko 13, 1 1M

4, 2 2

l Sa Iz Jer

1 3, 19 54, 16 24, 1

Za

29, 2 1, 20

IM

15, 9

30, 35 37, 31 4, 23 24 9, 3 1 6, 5 9 21 22

4M

22 23, 19 7, 16 17

*

*

*

žeravý k. ; 27 ; 8, 2 bol by som cvendžiacim k-om

A KOVÁ Č

Cilla porodila Tubalkaina, k-a k. sa nenašiel v celej zemi Izr. ja som stvoril k-a presťahoval . . . tesárov í k-ov ; (2Kr 24, 14) tesári í k-i ukázal (mi) H. 4 k-ov

KOZA vezmi mi . . . trojročnú k-u

A K OZBI

K OZĽA

Kovy v Biblii

cín 4M 3 1 , 22 meď lM 4, 22 mosadz Zj 1, 1 5 oceľ Jer 1 5, 1 2 olovo 2 M 1 5, 1 0 striebro l M 1 3, 2 zlato lM 2, 1 1 železo I M 4, 22

27 4 2 27 1 11

d obytča . . . vezmete ho z oviec alebo z kôz bude j eho obetným darom k . dovedie svoj obetný dar, k - u z kôz obeť za vinu . . . ovcu alebo k-u nebudete j esť nijakého tuku . . . z k-y k„ keď sa urodí, za 7 dní bude po d svojou matkou bude obetovať ročnú k-u budete j esť : vola, ovcu a k-u (Ná bal) mal . . . 1 000 kôz dva malé ktdle kôz tvoj e vlasy ako stádo kôz ovi ec a kôz nie som žiadostivý

2Pa

87 1 7, 1 1

6, 17 Ezd 43, 22 Ez Dan 8, 5 8 21 Mat 25, 32 33 9, 12 Žid 13 1 0, 4

o dlúčil toho dňa pásikavých k-ov zabijúc k-a zamočili sukňu dovedie svoj obetný dar, k-a vzloží svoju ruku na hlavu k-a k-a z kôz na obeť za hriech ; 10, 1 6 vezme 2 k-ov z kôz Aron bude obetovať k-a vzloží obe svoje ruky na hlavu živého k-a k. ponesie na sebe všetky ich neprá­ vosti vyženie k-a na púšť budete obetovať 1 k-a k. na obeť za hriech ; 7, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82 bitnú obeť pokojnú . . . 5 k-ov ; 7, 23, 29, 35, 4 1 , 47, 53, 59, 65, 7 1 , 77, 8 3 1 2 k-ov na obeť za hriech Arabovia mu dovádzali . . . k-ov tiež 7700 obetovali . . . 12 k-ov ; 8, 3 5 budeš obetovať k - a z kôz k. z kôz prichádzal . . . a k. mal značný roh k. sa stal náramne veľkým kozol . . . je grécky kráľ ako p astier oddeľuje ovce od k-ov postaví . . . k-ov po ľavici nie k rvou k-ov a teliat ak kr v k-ov . . . posväcuje nie je možné, aby krv býkov a k-ov


KOZOROŽEC

5M

14, 5

IM

3, 2 1

2M 29, 1 4 34, 29

Jer PJ Mi Žid

35, 7 1, 6 7, 8 9, 1 1 13, 2 2, 4 7, 5 10, 1 1 19, 20 30, 30 13, 23 4, 8 3, 2 1 1 , 37

Sk

9, 43

3M

Jób

IM 2 1 , 1 4 Joz 9, 4 Jób 32, 1 9 Mat 9 , 1 7 Mar

IM 2M

17 2 , 22 22

47, 1 7 1 4 , 23 15, 1

19 5 M 1 7, 1 6 Joz 1 1 , 6 Sud 5, 22 2Sa 15, 1 ! Kr 4, 26 1 0, 28 22, 4 2, 1 1 6, 1 7 1 8 , 23 2Pa 9, 25 Ezd 2, 66 Est 6, 9 11 2Kr

Jób ž

39, 1 9 20, .8 32, 9

216 ž

A KOZOROŽEC (budete j esť) k-a

33, 1 7 1 47, 1 0 21, 31 KOŽA 26, 3 B. učinil Adamovi a j eho žene odev 1 Iz 31, 1 z k-e 36, 8 43, 1 7 mäso junca a j eho k-u . . . spáliš 4 , 13 nevedel Mojžiš o tom, že sa skvej e Jer k. j eho tvári ; 30 s, 8 46, 4 k-e z baranov . . . k-e z jazvecov 5 1 , 21 stiahne zápalnú obeť z k-e Ez 27, 1 4 kňazovi . . . bude patriť k. k-u spálil ohňom Hoz 14, 3 keby mal niektorý človek na k-i k-u za k-u 5, 1 0 Mi moja k. sa zvraštila Hab 1, 8 priodial si ma k-ou 3, 15 moja kosť lipí na mojej k-i Za 1, 8 moja k. sčernela � 2 či voľakedy zmení murín svoju k-u 9, 1 0 ich k. prischla na ich kosť 12, 4 zdierate z nich ich k-u ; 3 chodili . . . v ovčích a kozích k-iach Jak � 3 Zj � 2 A KOŽELUH 4 Š imon k. ; 1 0, 6, 32 5 8 KO ŽICA � 7 vzal chlieb a k-u vody k-e na víno ; 1 3 18, 13 ako nové k-e, i d e sa rozpuknúť 19, 1 4 nevlievajú nového vína do vetchých 19 kožíc ; Luk 5, 37 ináče by sa k-e potrhali nové víno roztrhne k-e ; Luk 5 , 3 7 nové víno sa m á lievať d o nových Mat 23, 23 kožíc

KÔN Jozef 1m dal chleba za k-e vošli z a mmi k-e faraonove k-a i s j eho j azdcom hodil do mora ; 21 k - e faraonove . . . vošli d o mora nech si nezadovažuj e mnoho k-í k-om popodrezuj eš žily dupotali kopytá k-a Absalom (si) zadovážil voz a k-e Š alamún mal 40 OOO jasieľ pre k-e k-e dovádzali Š alamúnovi z Egyp­ ta ; 2Pa 1, 1 6 ; 9, 28 moj e kone ako tvoje k-e ; 2Kr 3, 7 ohnivé k-e ich oddelili videl a hľa, vrch bol plný k-í dám ti 2000 k-í Š alamún mal 4000 stají pre k-e ich k-í bolo 736 ; Neh 7, 68 nech dajú rúcho i k-a vzal Háman rúcho a k-a a obliekol 1 Mardochea či ty dáš k-ovi silu ? dúfajú vo vozoch a tamtí v k-och nebuďte ako k. a mul

Pr

l

klamný j e k . nemá záľuby v sile k-a k. je pripravený ku dňu boja bič na k-a spoliehajú sa na k-e dám ti 2000 k-í vyvodí voz i k-a j eho k-e budú rýchlejšie ako orly sú ako dobre chované k-e priahajte k-e a vysadajte tebou rozrážam k-a i j eho jazdca z domu Togarmy dávali k-e a jazdecké k-e nepôj deme na k-och vyplienim tvoj e k-e jeho k-e budú rýchlejšie ako pardovia šliapal si svojimi k-mi po mori za ním červené k-e v prvom voze boli červené k-e vyplienim . . . k-a z Jer. zbijem každého k-a plachosťou k-om dávame zubadlá videl som, a hľa biely k. ; 19, 1 1 vyšiel iný k „ červený videl som a hľa, čierny k. videl som a hľa, plavý k. podoby kobyliek boli podobné k-om (nikto viac nekúp) k-í išli za ním na bielych k-och boj ovať s tým, ktorý to sedel na tom k-i A

KÔPOR

desiatky . . . z kôpru

KÔŠ lM

40, 16

2M

2, 3 29, 3

3M SM Jer

8, 26 28, 5 24, 2

Am 8, 2 Mat 14, 20 Mar

8, 8

2Ko 1 1 , 33

mne sa snívalo, že hľa, nesiem 3 k-e bieleho pečiva ; 1 8 vzala pre neho k. z trsti dáš to do 1 k-a a budeš to obetovať v k-i z k-a nekvasených chlebov požehnaný bude tvoj k. j eden k. bol k. veľmi dobrých fíg . . . druhý k. bol k. veľmi zlých fig (vidím) k. letného ovocia zostalo . . . 12 plných k-ov ; Mar 6, 43 . Luk 9, 1 7 . Ján 6, 1 3 nazbierali zvyšných kúskov 7 k-ov ; 20 spustili (ma) oblokom v k-i ; (Sk 9, 25)

KRÁČAŤ _

Z Pr Gal

68, 8 4, 1 4 9, 6 15, 21 2, 1 4

keď si k-1 po púšti nek-j cestou zlostníkov k-jte cestou rozumnosti umný muž kráča rovno keď som videl, že nek-jú rovno


KRÁĽ

217

Mat 15, 19 Zj

9, 21

3M 19, 11 Jer 23, 30 Mat 6, 19 20 Rim Ef

2, 21 4, 28

3M

11, 14

2M 8, 2 ! Sa 11, 7 Mat

8, 34

Mar

5, 1

Luk

8, 10 2, 8

lM Est

41, 57 1, 1 9, 30

Ez

12, 15

Mat 4, 16 Luk 15, 14 19, 12 Ján 4, 35 Sk 13, 49

IM

2M 5M Joz

14, 18 21 17, 6 36, 31 1, 8 7, 24 17, 15

2, 3 8, 23 29 10, 1 5 16 22 12, 24 Sud 1, 7 9, 6

.t. KRÁDEŽ Sud 9, 8 zo srdca vychádzajú .. . k-e; 17, 6 Mar 7, 22 neurobili pokánia . .. zo svojich k-í lSa 8, 5 KRADNÚŤ 9 nekradnite a neklamte 11 kradnú moje slová druh od druha 19 kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú kde sa zlodeji neprekopávajú ani 10, 24 nekradnú 11, 15 ktorý kážeš nek., kradneš? 12, 13 kto kradne, nech už viac nekradne 15, 11 Pozri tiež heslo : Ukradnúť 26 .t. KRAHULEC 19, 4 (nebudete jesť) k-a 24, 14 2Sa 2, 4 KRAJ raním všetky tvoje k-e žabami (Saul) rozposlal do všetkých k-ov Izr. prosili ho, žeby odišiel z ich k-a; Mar 5, 17 prišli ... do k-a Gadarénov; Luk 8, 26 prišiel do k-a Dalmanutha pastieri boli v tom istom k-i

KRAJINA všetky k-y prichádzali do Egypta Ahasver, ktorý kraľoval ... nad 127 k-mi poslal listy ku všetkým Židom, do 127 krajín rozoženiem ich po rôznych k-ch; 20, 23 sediacim v k-e a v tôni smrti nastal veľký hlad v tej k-e človek odcestoval do ďalekej k-y podívajte sa na k-y, že sa už belejú slovo Pánovo sa roznášalo po celej k-e

14, 4 17 16, 16

!Kr

19, 1 22, 51 1, 25 34 10, 23

14, 14 20, 16 21, 10 2Kr 9, 3 15, 5 2Pa Ezd

Neh

KRÁĽ Melchisedech, k. Sálema; Žid 7, 1 Est k. Sodomy povedal Abramovi k-ovia vyjdú z teba; 35, 11 k-ovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej povstal nový k. nad Egyptom ich k-ov dá do tvojej ruky spomedzi svojich bratov ustanovíš nad sebou za k-a; 14 k. Jericha poslal k Rachabi k-a Haja chytili živého k-a Haja obesil Adonicédek, k. Jeruzalema; 3 Jób išli hore 5 k-ovia Amoreja 5 k-ovia . . . skryli sa v jaskyni vyveďte tých 5 k-ov všetkých k-ov 31 Ž 70 k-ovia s uťatými palcami ustanovili Abimelecha za k-a; 16

21, 23 34, 19 5, 13 6, 10 7, 12 2, 3 19 6, 7 1, 12 19 2, 17 3, 1 0 4, 11 5, 4 6, 1 8, 8 I O, 3 12, 18 34, 18

41, 26 2, I O 5, 3 10, 16

odišli stromy pomazať nad sebou k-a v tých dňoch nebolo k-a v Izr.; 18, 1; 19, l ; 21, 25 ustanov nám teraz k-a; 6 oznámiš im spôsob a právo k-a toto bude právo k-a povedali : Nie, ale k. bude nad nami; 10, 19; 12, 12 (ľud) povedal : Nech žije k. učinili tam Saula k-om H. ustanovil nad vami k-a ľutujem, že som ustanovil Saula za k-a; 35 H. zavrhol teba, aby si nebol k-om nech nehreší k. proti ... Dávidovi za kýmže vyšiel k. Izr.? pomazali tam Dávida za k-a; 5, 3, 17. !Pa 11, 3 riekla : Pomôž, ó, k-u; 2Kr 6, 26 môj pán k. je ako anjel Boží povedal Chúšai Absalomovi : Nech žije k.! k. plače ... za Absalomom dáva veľké spasenie svojmu k-ovi nech žije k. Adoniáš nech žije k. Šalamún; 39 k. Šalamún bol väčší od všetkých k-ov; 2Pa 9, 22 H. si vzbudí k-a nad Izr. 32 k-ovia, ktorí mu pomáhali zlorečil si Bohu i k-ovi; 13 pomazal som ťa za k-a nad Izr.; 6 H. ranil k-a, (Azariáša) a bol malomocný zabili k-a (Amona) v jeho dome kráI ... roztrhol svoje rúcho k. Cyrus rozkázal vystaviť tento dom boží modlili sa za život k-a Artaxerxes, k. k-ov nech žije k. na veky ! či sa azda chcete sprotiviť k-ovi hovorili: K. v Judsku Vasta odoprela prísť na slovo k-ovo ... vtedy sa veľmi rozhneval k. kráľ. nech dá k. jej družke k. si zamiloval Ester k. snímuc svoj prsteň; 8, 2 k. vystrel zlatú berlu nech príde k., s Hamanom dnes na hostinu; 5, 5, 8 utekal spánok od k-a v mene k-ovom a zapečaťte prste­ ňom k-ovým Mardocheus bol druhý po k-ovi rozväzuje kázeň k-ov či sa patrí povedať k-ovi : Ty ne­ šľachetníku ! je k-om nad všetkými šelmami buďte rozumní, k-ovia môj K-u a môj Bože H. je K-om


KRÁĽ ž

18, 5 1 21, 2 8 24, 7 8 10 33, 1 6 44, 5 45, 1 2 47, 3 7 8 61, 7 63, 1 2 68, 1 3 15 30 72, 1 10 11 74, 1 2 76, 1 3 95, 3 1 02, 1 6 1 05, 20 l l O, 5 1 1 9, 46 135, 1 0 138, 4 144, 1 0 1 48, 1 1 1 49, 2

Pr

8, 1 5 1 4 , 28 . 1 6, 1 2 15 1 9, 1 2 20, 2

26 28 24, 2 1 25, 6 29, 4 30, 27 31, 4 1, 1 2 Kaz 4, 1 3

Iz

8, 4 10, 1 6 20 1 4, 1 8 32, 1 33, 22 49, 23 60, 3

218 dáva veľké spasenie svojmu k-ovi Hosp. , v tvojej sile sa raduje k. k. sa nadej e na Hosp. voj de K. sláv y ; 9 kto je to ten K. slávy ? ; 1 0 H . Zástupov, o n j e K-om slávy k. nie je zachránený veľkou mocou ty si môj K . , ó, Bože zatúži k. po tvoj ej kráse Najvyšší, je veľkým K-om spievajte nášmu K-ovi žalmy K-om celej zeme je B . pridaj dní k u dňom k-ovým k. sa bude radovať v Bohu k-ovia veľkých voj sk utekali rozptyľoval Všemohúci k-ov budú (ti) donášať k-ovia dary Bože, svoj e súdy daj k-ovi k-ovia Taršíša . . . donesú pocty budú sa mu klaňať všetci k-ovia ty, Bože, si mojím K-om je strašný k-om zeme H. j e silný B. veľký a veľký K. budú (sa) báť . . . všetci k-ovia z eme poslal k. a prepustil (Jozefa) Pán po tvoj ej pravici porazí k-ov budem hovoriť o tvojich sved. pred kráľmi pobil mocných k-ov ; 136, 1 7, 1 8 oslavovať ť a budú . . . všetci k-ovia zeme dávaš k-om spasenie (chváľte Hosp.) k-ovia zeme synovia Siona nech plesajú vo svo­ jcm K-ovi ! mnou kraľujú k-ovia vo množstve ľudu je sláva k-ova chavnosťou je k-om činiť bezbožnosť vo svetle tvári k-ovej je život hnev k-ov je ako revanie mladého ľva hrôza k-ova je ako revanie mladého ľva múdry k. rozptyľuj e bezbožníkov milosť a pravda strážia k-a boj sa Hosp. , môj synu, i k-a nerob sa slávnym pred k-om k. stavia súdom zem kobylky nemajú k-a nepatrí k-om piť víno ja, kazateľ, som bol k-om lepšie chudobné dieťa a múdre ako starý k. a blázon slovo k-ovo má moc beda tebe, zem, ktorej k-om je dieťa ani vo svojej mysli nezloreč k-ovi k-ovia národov . . . ležia pochovaní v sláve k. bude kraľovať podľa sprav. H. náš k., on nás spasí k-ovia budú tvojimi pestúnmi pôjdu . . . k-ovia za bleskom

Iz Jer

PJ Ez

60, 62, 1 0, 27, 32,

16 2 7 17 32

34, 36, 42, 52,

3 25 11 8

2, 6 7, 27 26, 7

37, 22 24 Dan 2, 4 21 37 48 3, 9 30 4, 34 5, 5 6 7 9 7, 24 8, 23 11, 3 36 Hoz 3, 4 5 7, 3 8, 4

Am Jon Mi Za Mal Mat

I O, 13, 1, 3, 4, 9,

3 11 15 6 9 9

1 4, 9 1, 1 4 1, 6 2, 2 1 0, 1 8 14, 9 17, 25 18, 23 21, 5 22, 7 25, 34 27, 1 1 29

prsia k-ov budeš ssať uvidia . . . k-ovia tvoju slávu kto by sa ťa nebál, K-u národov ? ! slúžte bab . k-ovi popudzovali (ma) k hnevu, oni, ich k-ovia tvoj e oči uvidia oči bab. k-a prosili k-a, žeby nepálil svitku nebojte sa bab. k-a vojsko Chaldejov prenasledovalo kráľa zavrhol k-a i kňaza k. bude žalostiť dovediem na Týrus Nabuchodono­ zora . . . k-a k-ov j eden k. bude im všetkým za k-a Dávid bude k-om nad nimi hovorili k-ovi aramej sky : K-u, ži na veky zosadzuje k-ov a ustanovuje k-ov ty, k-u, si k-om k-ov zvelebil k. Daniela K-u, ži na veky ! 5, 1 0 ; 6, 2 1 zvelebil k. Sadracha oslavujem K-a nebies k. videl čiastku ruky, ktorá písala vtedy sa zmenila j asnosť k-ova k. kričal celou silou vtedy sa veľmi desil k. Balsazár z toho kráľ. povstane 10 k-ov povstane tvrdý k. nastudatý povstane hrdinský k. k. bude robiť podľa svoj ej vôle budú sedieť synovia Izr. bez k-a budú hľadať . . . Dávida, svojho k-a nešľachetnosťou obveseľujú k-a ustanovujú k-a ; ale to nie je odo mňa povedia : Nemáme k-a dal som ti k-a vo svojom hneve k. pôjde do zajatia došlo slovo ku k-ovi mesta či nie je v tebe k-a ? tvoj k. príde k tebe, sprav. ; Mat 2 1 , 5. Ján 12, 1 5 H . bude k-om nad celou zemou ja som veľký K . , hovorí H. k. Dávid splodil Š alamúna kde j e ten narodený k. židovský ? i pred k-ov budete vodení pre mňa ; Mar 13, 9. Luk 2 1 , 1 2 k. (Herodes) sa zarmútil ; Mar 6 , 2 6 o d koho berú k-ovia tejto zeme clo podobné (je) nebeské kráľ. človeku k-ovi ; 22, 2 tvoj K. ti ide, tichý ; Ján 12, 1 5 keď t o počul k . , rozhneval s a povie K. tým, ktorí budú p o j eho pravici či si ty ten k. Ž idov ; Mar 15, 2. Luk 23, :ii , 37. Ján 1 8 , 33, 37 nech žije k. Ž idov ; Mar 1 5 , 1 8 . Ján l 9, 3


KRAĽOVAŤ

219 toto je J., ten k. Ž idov ; Luk 23, 38. 1 2Sa Ján 1 9, 1 9 4 2 j e k-om Izr., nech teraz zostúpi ; Mar 15, 32 l Kr Mar 15, 9 chcete, aby som vám prepusti! k-a 26 nápis j eho vin y : K. Ž idov Luk 1 0, 24 k-ovia chceli vidieť, čo vy vidíte 14, 3 1 ktorý k. idúc proti inému k-ovi 1 9 , 38 požehnaný K . , ktorý prichádza v mene Pánovom ! Ján 1 2, 1 3 2Kr 22, 25 k-ovia národov panujú nad nimi Ján 1, 50 ty si ten k. Izraelov ! 6, 15 poznal J., že majú v úmysle . . . aby ho učinili k-om 18, 39 chcete, aby som vám prepustil k-a Židov ? 19, 1 4 Pilát povedal Ž idom : Hľa, váš k. 1 5 či mám ukrižovať vášho k-a ? 1 5 nemáme k-a o krem cisára 2 1 nepí š : K. Židov, ale že on povedal : Som k. Židov Sk 9 , 1 5 aby zaniesol moje meno . . . pred k-ov 13, 2 1 o d toho času si žiadali k-a 1 7 , 7 hovoriac, že j e iný k-om, Ježiš 26, 27 veríš, k-u Agrippa, prorokom ? ! Tm 1, 1 7 K-ovi vekov, neporušiteľnému 2 , 2 (modlitby) za k-ov 6, 1 5 K. kraľuj úcich a Pán panujúcich Ž id 7 , 1 Melchisedech, k. Sálema !Pa 2 k. Sál ema, čo je v preklade : kráľ Pokoj a l Pt 2, 1 3 buďte poddaní . . . k-ovi 1 7 k-a ctite 2Pa Zj 1 , 5 CJ ežiš) Knieža k-ov zeme 6 učinil nás k-mi a kňazmi ; 5, 1 0 6, 1 5 k-ovia zeme . . . skryli sa 9 , 1 1 majú nad sebou k-a, anjela 1 0, 1 1 musíš zase prorokovať p roti . . . k-om 1 6, 1 4 duchovia démonov . . . vychádzajú ku k-om zeme 1 7, 2 s ktorou smilnili k-ovia ; 1 8, 3, 9 1 2 10 rohov, ktoré si videl, je 1 0 k-ov 1 4 pretože je . . . K -om k-ov ; 19, 1 6 19, 1 8 jedli telá k -ov 2 1 , 24 k-ovia zeme v nesú do neho svoju Jób slávu Mat 27, 37

3M Pr

11, 5 30, 26

A KRÁLIK

(nebudete j e sť) k-a ; 5M 14, 7 k-ci, ľud nie mocný

KRAĽOVAŤ I M 37, 8 2M 15, 1 8 Sud 9 , 8 ! Sa 8, 1 1 13, l 23, 1 7 24, 20

či a zda budeš k. nad nami ? H. bude k. pov edali olive : Kraľuj nad nami ! právo kráľa, ktorý bude k. nad vami S aul k-1 rok (a skutočne k-1 iba 2 roky nad Izr.) ty bu deš k. nad Izr. viem, že istotne budeš k.

5, 4 1 1, 42 14, 20 21 22, 42 8, 26 1 0, 36 1 2, 1 1 6, 2 21, 21, 19 22, 1 23, 3 1 36 24, 8 18 1 6, 3 1 29, 27 21, 5 25, 26, 3 27, 28, 29, 36, 9

Pr Iz

34, 30 47, 9 8, 15 24, 23

Jer

32, 52, 7 52, 1

ž

20, 33 Ez 4, 7 Mi 1, 33 Luk 1 9, 14 Rim 5, 14 21

30 rokov mal Dávid, keď začal k., a k-1 40 rokov; ! Kr 2, 1 1 . lPa 29, 27 k-1 Š alamún . . . 40 rokov k-1 Jeroboám . . . 22 rokov Rechabeám mal 41 rokov, keď začal k., a k-1 17 rokov; 2Pa 12, 13 Jozafat mal 35 rokov, keď začal k. a k-1 25 rokov ; 2Pa 20, 31 Achaziáš mal 22 rokov, keď začal k. a k-1 1 rok ; 2Pa 22, 2 k-1 J ehu . . . 28 rokov Joas . . . k-1 40 rokov; 2Pa 24, 1 Achaz mal 20 rokov, keď začal k., a k-1 16 rokov Manasses mal 12 rokov, keď začal k., a k-1 55 rokov; 2Pa 33, 1 Amon mal 22 rokov, keď začal k., a k-1 2 roky ; 2Pa 33, 21 Joziáš mal 8 rokov, keď začal k., a k-1 3 1 rokov ; 2Pa 34, 1 J ehoachaz mal 23 rokov, keď začal k., a k-1 3 mesiace; 2Pa 36, 2 Jehojakim mal 25 rokov, keď začal k., a k-1 1 1 rokov; 2Pa 36, 5 Jehojachin mal 18 rokov, keď začal k., a k-1 3 mesiace Cedekiáš mal 21 rokov, keď začal k., a k-1 1 1 rokov ; 2Pa 36, 1 1 H . kraľuj e ; ž 93, 1 ; 97, 1 ; 99, 1 ; 1 46, 1 0 v Hebrone k-1 (Dávid) 7 rokov a v Jer. k-1 33 rokov J ehorám mal 32 rokov, keď začal k., a k-1 8 rokov; 20 Amaziáš k-1, keď mal 25 rokov, a k-1 29 rokov Uziáš mal 16 rokov, keď začal k., a k-1 52 rokov Jotám mal 25 rokov, keď začal k., a k-1 16 rokov ; 8 Achaz mal 20 rokov, keď začal k., a k-1 16 rokov Ezechiáš začal k., keď mal 25 rokov a k-1 29 rokov Jehojachin mal 8 rokov, keď začal k., a k-1 3 mesiace a 10 dní aby nek-1 človek pokrytec B. kraľuje nad národami mnou kraľujú kráľovia H. Zástupov bude k. na vrchu Si one kráľ bude k. podľa sprav. tvoj B. kraľuje Cedekiáš mal 21 rokov, keď začal k., a k-1 1 1 rokov prchlivosťou budem k. nad vami H. bude k. nad nimi bude k. nad domom Jakobovým nechceme, aby tento k-1 nad nami smrť jednako k-la od Adama ako k-1 hriech v smrti, zrovna tak k-la aj milosť


220

KRÁĽOVNÁ l Ko 2Tm Zj

4,

8

15, 2, 5, 1 1, 20, 22,

25 12 10 15 4 5

! Kr 1 0, 2Pa Neh Est PŠ Jer

� � 1, 2, � 7,

1 6 9 17 8 18

29, 2 44, 1 7 Dan 5, 1 0 Mat 1 2, 42 8, 27 Sk Zj 1 8, 7

2Pa 22, 1 0 Mat 1 1 , 8 Ján 4, 46 ! Pt 2, 9 Jak 2, 8

bez nás k-ujete, a bárs by ste len 1 Dan 5, 26 28 k-Ii 7, 24 lebo on musí k. budeme spolu í k. 27 budeme k. na zemi 1 1 , 21 bude k. na veky vekov Hag 2, 22 k-Ii s Kristom 1 000 rokov ; 6 Mat 4, 8 budú k. na veky vekov

1 9, 6 28, 25

1 2, 28 2, 5 1, 1 1 11, 15 1 6, 1 0 1 9, 6

j ej k. stalo s a zatemneným prevzal k. Pán, náš Boh

KRÁĽOVNÁ 6, 1 0 k. zo Š eby ; 1 0, 4, 1 0, 1 3 ; 13 2Pa 9 , 9 , 1 2 8, 12 k. z o Š eby počula povesť 1 2, 25 k. sedela vedľa (kráľa) k. Vasta spravila hostinu ženám 13, 38 učinil ju (Ester) k-ou 43 60 ich je k-icn narobili k-ej nebies obetných 24, 7 koláčov vyšiel kráľ J ekoniáš i k. 26, 29 budeme kadiť k-ej neba ; 25 vyšla k. hore do domu 1 Mar 3, 24 k. juhu vstane na súde ; Luk 1 1 , 3 1 videl muža . . . k-ej Etiópov 6, 23 sedím k. a nie som vdovou 11, 10 1 , 33 Luk KRÁĽOVSKÝ 1 2, 32 Atália . . . skazila všetko k-é semä sú v k-ch domoch 22, 29 nejaký k. úradník vy ste . . . k-é kňazstvo 23, 42 ak plníte k. zákon . . . milovať budeš

KRÁĽOVSTVO vy mi budete k-m kňazov budeš sa ponevierať po všetkých k-ách ! Sa 13, 1 4 teraz neostoji tvoj e k . 1 5 , 2 8 H. odtrhol k. Izraelovo 1 8, 8 aby mu ešte pririekli aj k. 28, 1 7 H. odtrhol k. od teba 2Sa 7 , 1 2 upevním j eho k. l Kr 1 1 , 1 1 odtrhnem od teba k. 1 4, 8 odtrhol som k. od domu Dávidovho lPa 29, 1 1 tvoj e je, ó, Hosp. k. 2Pa 20, 29 strach Boží prišiel na všetky k-á 36, 23 B. nebies, mi dal všetky k-á ; Ezd 1, 2 Est 5, 3 do polovice k-a, bude ti dané ; 6 ž 22, 29 Hosp. je k. 68, 33 k-á zeme, spievajte Bohu 1 03, 1 9 j eho k. panuj e nad všetkým 1 45, 1 3 tvoj e k. je k-m všetkých vekov 1 9, 2 budú bojovať . . . k. proti k-u Iz 60, 1 2 národ a k., ktoré by ti neslúžili, zahynú 62, 3 budeš . . . diadémom k-a v ruke svojho Boha Jer 1 5, 4 vydám ich za postrk všetkým k-ám 5 1 , 20 tebou kazím k-á Ez 37, 22 nebudú (sa) viacej deliť na 2 k-á Dan 2, 42 k. bude z čiastky silné 3, 33 j eho k. je večným k-m 4, 1 4 Najvyšší panuj e nad k-m ; 22 2M 5M

B. spočítal tvoje k. a ukončil ho rozdelené j e tvoje k. z toho k-a povstane 10 kráľov j eho k. je večným k-m zmocní sa k-a úlisnosťou prevrátim trón k-iev a zahladim silu k-iev ukázal mu všetky k-á sveta ; Luk 4, 5 nech príde tvoje k. ; Luk 1 1 , 2 tvoj e j e k. i moc i sláva synovia k-a budú vyvrhnutí k. rozdelené proti sebe, pustne ; Luk 1 1 , 1 7 dobré semeno sú synovia k-a vtedy sa budú sprav. skvieť ako slnce v k-e povstane . . . k. proti k-u ; Mar 13, 8 . Luk 2 1 , 1 0 keď h o budem piť s vami nový v k-e svojho Otca ; Mar 1 4, 2 5 ak sa k. rozdvojí samo proti sebe, to k. nemôže obstáť až do polovice môjho k-a požehnané k. nášho otca Dávida j eho k-u nebude konca zaľúbilo (sa) vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo ja vám závetím, ako mne závetil môj Otec k. rozpomeň sa . . . keď prídeš vo svo­ j om k-e moj e k. nie j e z tohoto sveta Pane, či v tomto čase obnovíš Izr. kráľovstvo ? oddá k. Bohu a Otcovi nemá dedičstva v k-e Krista premiestil (nás) do k-a Syna ktorý vás povoláva do svojho k-a vierou zdolali k-á prijímame nepohnutefné k. dedičov k-a, ktoré zasľúbil vchod do večného k-a nášho Pána k-á sveta sa stali k-ami nášho Pá na ;

Ján Sk

1 8, 36 1, 6

l Ko 1 5, 24 Ef 5, 5 1, 1 3 Kol 2Te 2 , 1 2 Ž id 1 1 , 33 Jak 2Pt Zj

1 2, 1 0

Kráľovstvo Božie; Kráľovstvo nebeské

Mat

3, 2 5, 3

priblížilo (sa) n. k. ; 4, 1 7 blah. chudobní duchom, lebo ich j e n. k. ; 1 0

19 20 6, 33 7, 2 1 10, 7 11, 11 12 1 2, 28

najmenším volať v n-om k-e nevoj dete nikdy do n-ho k-a ; 1 8, 3 hľadajte najprv k. B. ; Luk 1 2, 3 1 nie každý, kto mi hovorí : Pane, Pane ! voj de do n-ho k-a priblížilo (sa) n. k. ; Mar 1, 1 5 menší v n-om k-e, j e väčší ako on ; Luk 7, 28 doteraz trpí n. k. násilie prišlo k vám k. B.


221

KRÁSNY

Mat 13, 1 1

vám j e dané poznať tajomstvá n-ho Luk 1 9, 1 1 k-a ; Mar 4, 1 1 24 n. k. je podobné človekovi, ktorý 21, 31 zasial dobré semeno 31 n. k. j e podobné horčičnému zrnu 22, 1 8 33 n. k. je podobné kvasu 44-47 n. k. je podobné pokladu . . . 3, 3 Ján kupcovi . . . sieti 1 6, 1 9 dám ti kľúče n-ho k-a 5 18, 1 kto je tedy väčší v n-om k-e 3 1, Sk 1 9, 1 2 ktorí sa samí pre n. k. učinili 8, 1 2 panencamí 14 lebo takých je n. k . 1 4, 22 2 3 bohatý ťažko vojde do n-ho k-a ; Mar 1 0, 23. Luk 1 8, 24 1 9, 8 24 než bohatému vojsť do k-a B-ho ; 20, 25 Mar 1 0, 2 4 . Luk 1 8, 25 28, 23 20, l n. k. je podobné človeku-hospodá­ Rim 1 4, 1 7 rovi ! Ko 4, 20 21, 3 1 publikáni . . . vás predchádzajú 6, 9 do k-a B-ho 15, 50 43 bude odňaté od vás k. B. 21 5, Gal 22, 2 n. k. je podobné človeku-kráľovi 23, 1 3 zavierate n. k. pred ľuďmi 4, 1 1 Kol 25, 1 bude podobné n. k. l O pannám 1, 5 2Te Mar 1, 1 4 kážuc evanjelium k-a B-ho ; Luk 8, 1 2Tm 4, 1 8 4, 30 čomu máme pripodobniť k. B. ? Luk 13, 1 8, 20 9 , 1 dokiaľ neuvidia k-a B-ho ; ž 45, 1 2 Luk 9, 27 50, 2 47 lepšie ti je vojsť do k-a B-ho Pr 6, 25 jednookému 3 1 , 25 10, 1 4 lebo takých je k. B . ; Luk 1 8, 1 6 30 1 5 kto b y neprijal k-a B-ho ako dieťa; 4, 2 I Iz Luk 1 8, 1 7 23, 9 12, 3 4 nie si ďaleko od k-a B-ho 53, 2 14, 2 5 keď ho budem piť nový v k-e B-om 62, 3 15, 43 (Jozef z Arimatie) očakával k. B. ; 1 6, 1 5 Ez Luk 23, 5 1 25 Luk 4, 43 musím a j iným mestám zvestovať 27, 3 k. B. 4 6, 20 blah. chudobní, lebo vaše je k. B . ! 8, 1 0 vám j e dané poznať tajomstvá k-a Dan 10, 8 B-ho ; Mar 4, 1 1 9, 2 poslal ich kázať k. B. 1 1 hovoril im o k-e B-om ž 45, 3 60 odídi a rozhlasuj k. B. 62 ozerajúci sa naspäť nie j e súci do k-a B-ho 6, 2 IM 10, 9 priblížilo sa k vám k. B . ; 1 1 1 2, 1 1 1 1 , 2 0 prišlo k vám k . B . 14 13, 28 keď uvidíte . . . prorokov v k-e B-om 29 budú stolovať v k-e B-om 24, 1 6 14, 15 blah . , kto je chlieb v k-e B-om 26, 7 16, 1 6 odvtedy sa zvestuje k. B. 29, 1 7 17, 20 kedy prijde k. B . 39, 6 2 0 k . B. neprijde s pozorovaním 2, 2 2 1 k. B. j e medzi vami ! 18, 24 ťažko vojdú do k-a B-ho tí, ktorí 4M 24, 5 ! Sa 25, 3 majú majetky 29 kto by opustil . . . deti pre k. B.

l 2M

domnievali (sa), že sa naskutku zjaví k. B. keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko k. B . nebudem nikdy piť z plodu viniča, dokiaľ neprijde k. B. ak sa niekto nenarodí znova, ne­ môže vidieť k. B . a k sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do k-a B-ho hovoriac s ními o k-e B-om uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o k-e B-om musíme cez mnohé súženia vojsť do k-a B-ho presviedčajúc o veciach k-a B-ho chodil a hlásal k. B. ; 28, 3 1 svedčil pevne o k-e B-om k. B. nie j e pokrm k. B. nezáleží v slove nezdedia k-a B-ho ; 1 0 telo a krv nemôžu zdediť k . B. ktorí robia také veci, nebudú dediť B-ho k-a jediní spolupracovníci v k-e B-om aby ste boli učinení hodnými k-a B-ho uvedie do svojho n-ho k-a

KRÁSA zatúži kráľ po tvojej k-e z dokonalej k-y zaskvel sa B. nežiadaj j ej k-y vo svojom srdci jej odev je sila a k. k. (je) márnosť bude mládnik Hosp. na k-u poškvrnil pýchu každej k-y nemal podoby ani k-y budeš korunou k-y ale si sa nadejala na svoju k-u zohavila si svoju k-u hovoríš : Ja som dokonalý čo do k-y stavitelia priviedli k dokonalosti tvoju k-u moja k. zmenila sa pri mne KRÁSNEJŠÍ si k. nad všetkých synov človeka KRÁSNY videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú k-e viem, že si ty žena k-eho vzozrenia videli Egypťania ženu, že j e veľmi krásna deva bola veľmí k-eho vzozrenia (Rebeka) bola k-eho vzozrenia Ráchel bola . . . k-ej tvári Jozef bol . . . k-eho vzozrenia vidiac ho, že je k., kryla ho aké k-e sú tvoje stány, ó, Jakobe (Abigaiľ) bola to rozumná žena a k-a


KRÁSNY 2Sa

1 3,

1

1 4, 25

l Kr

1, 3 6

Est Jób

2, 7 42, 1 5

Kaz PŠ

3, 1 1 1, 5 10 15 16 2, 10 14 4, 7 10 7, 2 7 52, 7

Iz Jer

6, 2 46, 20 1 6, 1 3 Ez Dan 4 , 9 8, 1 3 Am Mat 1 3 , 45 23, 27 Mar 1 2, 38

Sk

3, 2 7, 20

2Tm

Ž id

1 , 14 11, 23

Jób Zj

1 4, 1 1 2, 1 2

222 Absalom, syn Dávidov, mal k-u sestru nebolo takého k-eho muža, ako bol Absalom tak hľadali k-u devu (Adoniáš) bol tiež veľmi k-ej postavy Ester . . . bola k-ej postavy nenašlo sa takých k-ch žien, ako boli dcéry Jóbove učinil všetko k-e v svoj čas čierna som, ale k-a k-e sú tvoj e líca si k-a, moj a priateľko ; 4, 1 hľa, k. si, môj milý vstaň, moj a priateľko, moj a k-a tvoja tvár (je) k-a celá s i k-a, moj a priateľko ; 6 , 4 aká k-a je tvoja ľúbosť aké sú k-c tvoj e kroky oj, aká si k-a aké k-e sú na vrchoch nohy ; Rim 1 0, 1 5 zahladím k-u . . . dcéru Siena Egypt j e k-ou jalovicou bola si veľmi, preveľmi k-a j eho lístie bolo k-e budú omdlievať k-c panny (kupec) hľadal k-e perly zvonku (sa) zdajú byť k-mi chcú chodiť v dlhom, k-cm rúchu ; Luk 20, 46 ku dveriam chrámu, zvaným K-m ;

7, 4 1 4, 13

3M

1 1 , 17

1

Dan 2 42 Mat 26'. 4 1 Jób Iz

2Tm Sk

KRČAH oplakovanie pohárov, k-ov ; 8 ponesie k. vody ; Luk 22, 1 0 Pozri tiež heslo : Čaša; Džbán

&. KREHÁR (nebudete j esť) k-a ; 5M 1 4, 1 7

28, 9 5, 28 50, 7 4, 10 1 1 , 26 26, 28

1

l Pt Sk

4' 1 6

Tít

27, 7 12 13 21 1, 5

Sk

2, 1 1

Tít

1, 12

lM

2M 10 v tom čase s a narodil Mojžiš a bol 4M k. Bohu k-e u teba zložené imanie stráž videli dieťa, že je k-e Joz iJ. KRÁTKY človek . . . je k-eho veku Sud vie, že má k. čas

KRAVA I M 33, 1 3 mám so sebou . . . teľné k-y 4 1 , 2 vychádzalo 7 kráv pekných ; 1 8 4 šeredné k-y chudé zožrali tých 7 kráv pekných ; 4 1 , 19, 20, 27 5M 32, 1 4 (dal mu) maslo od kráv 6 , 1 0 vzali 2 kojné k-y a zapriahli l Sa 1 4 zabijúc k-y obetovali Jób 2 1 , 1 0 j eho k. sa telí a nevyvrhne 1 1 , 7 k. a medvedica budú sa spolu pásť Iz 4, 1 počujte toto slovo, vy bázanské k-y Am 7, 1 4 nie som prorok . . . ale som pastier kráv Mar

1

39, 41, 8, 1 4, 11, 1 4, 20, 6,

14 55 12 10 2 1 16 10

3, 9

A.. KREME� vystrel svoju ruku po k-i tvrdé ako k. urobím svoj u tvár ako k. A.. KRESCENS K. (išiel) do Galácie

A KRESŤAN v Antiochii najprv nazvali učeníkov k-mi bez mála by si ma nahovoril stať sa k-om ak trpí ako k., nech sa nehanbí A KRÉTA podp!avili sme sa pod K-u Fénix . . . prístav na K-e plavili sa bližšie popri K-e mali ste . . . nepúšťať sa z K-y nato som ťa zanechal na K-e A KRÉŤANIA K. a Arabi čujeme . . . veľké veci Božie K. boli a sú vždycky lhári

KRIČAŤ ale som k-la veľkým hlasom ľud k-1 na faraóna o chlieb Moj žiš k-1 k Hosp . ; 1 5 , 2 5 ; 1 7, 4 k-Ii synovia Izr. k-1 ľud na Mojžiša dali sa k., a ľud plakal preto sme k-Ii k Hosp. nebudete kričať . . . keď vám po­ viem : K-t e l Vtedy budete k. ; 1 6 k-Ii synovia Izr. k Hospodinovi ; 1 5 ; 4, 3 ; 6, 6, 7 ; 1 0, 1 0

1 0, 1 2 14 15, 1 4 7, 9 12, 8 2Pa 13, 1 5 20, 9 Ezd 3, 1 3 Neh 9 , 2 8 Jób 1 9, 7 35, 9 22, 6 ž 77, 2 88, 2 1 07, 6 19 1 42, 2 42, 2 Iz 57, 1 3

l Sa

KREHKÝ kráľovstvo bude . . . k-é Duch síce je hotový, ale telo je k-é

keď ste k-Ii k u mne, zachránil som vás k-te k bohom, ktorých ste si vy­ volili Filištíni k-Ii od radosti Samuel k-1 k Hosp. za Izraela k-Ii vaši otcovia k Hosp. k-Ii mužovia Júdovi na boj kebv sme k-Ii k tebe . . . zachrániš ľu ď k-1 veľkým krikom; 9, 4 keď . . . k-li k tebe, ty si vyslyšal k-im pre násilie kričia pre množstvo útisku na teba k-Ii a boli vytrhnutí k-ím ; v olám hlasom k Bohu vo dne i v noci k-ím pred tebou k-Ii vo svojom súžení k-Ii na H ospodina ; 28 volám na Hosp . a k-ím ; 6 nebude k . ; Mat 1 2, 1 9 keď budeš k . , nech ť a vytrhne


223 Iz Jer

Ez Dan

Mi

Hab Sof Mat

Mar Sk Jak Zj

KRISTUS 65, 14 1 1, 1 1 25, 34 30, 1 5 27, 30 5, 7 3, 4 1, 2 2, 1 1 1 , 14 9 , 27 12, 1 9 15, 22 23 20, 30 27, 23 5, 5 10, 48 8, 7 1 9, 34 22, 23 5, 4 6, 1 0

budete k . pre bolesť budú k. na mňa, ale nebudem po­ čúvať kvíľte, pastieri, a k-te čo k-íš nad svojím skrúšením budú k. horko král k-1 celou silou budú k. k Hosp., ale sa im neozve k-ím k tebe pre ukrutnosť kameň bude k. zo steny horko tam bude k. hrdina išli za nim 2 slepí, ktorí k-li nebude sa vadiť ani nebude k. vyšla, k-la a hovorila odbav ju, lebo kričí k-li a hovorili : Pane, zmiluj sa k-Ii a hovorili : Ukrižovať ho ! k-1 a bil sa kameňmi ale on tým väčšmi k-1 vychádzali duchovia a k-Ii k-li . . . Veľká je Diána k-Ii a metali rúcha práca robotníkov . . . zadržaná kričí k-li veľkým hlasom ; 7, 1 0

KRÍDLO

Neh 5, 1 Jób 34, 28

povstal veľký k. prichádza k nemu k. chudobného . . . počuje k. biednych 36, 19 či ti tvoj k. pomôže ž 9, 13 nezabúda na k. utrápených 22, 2 ďaleko sú . . . slová môjho k-u 6 1 , 2 počuj, ó, Bože, môj k. 1 06, 44 počul ich k. 1 1 9, 169 nech sa priblíži môj k. pred tvoj u tvár 1 45, 19 čuje ich k. a pomáha im Pr 2 1 , 13 kto zapcháva svoje ucho, aby ne­ počul k-u chud. Iz 65, 1 9 ani sa v ňom nepočuje viacej . . . k-u Jer 1 1 , 1 4 nepozdvihuj za nich k-u 1 4 , 2 k. Jeruzalema bude vystupovať 1 2 nebudem počúvať na ich k. 25, 36 hlas zúfalého k-u pastierov 46, 12 zem je plná tvojho žalostného k-u 51, 54 čujte ! Hlas k-u z Bab. Mat 25, 6 povstal k. : Hľa, ženich ide ! Ef 4, 3 1 hnev a krik . . . nech je odňaté od vás Žid 5, 7 so silným k-om . . . doniesol prosby Zj 1 4, 1 8 anjel . . . zavolal veľkým k-om 2 1 , 4 nebude ani žalosti ani k-u

niesol som vás ako na k-ach orlov cherubi budú mať roztiahnuté k-a ; Sk 37, 9. l Kr 6, 27 ; 8, 7. 2Pa 5, 8 l Ko 3M 1 , 8 natrhne to na j eho k-ach 5M 32, 1 1 ako keď orlica . . . rozťahuje svoje k-a l Sa 15, 27 chytil Saul k. j eho plášťa ž 1 7, 8 ukry ma v tôni svojich k-el ; 36, 8 ; Mat 57, 2 55, 7 ó, keby som mal k-a 6 1 , 5 utečiem sa do skrýše tvojich k-el 63, 8 budem plesať v tôni tvojich k-el 9 1 , 4 utečieš sa pod j eho k-a 1 04, 3 ktorý sa vznášaš na k-ach vetra 139, 9 keby som vzal k-a rannej zory Iz 6, 2 serafíni . . . každý mal 6 k-el Ez 1 , 2 4 počul som zvuk ich k-el M a t 23, 3 7 ako sliepka zhrom. svoj e kuriatka pod svoje k-a ; Luk 1 3, 34 Zj 9, 9 zvuk ich k-el ako hrmot vozov 2M

1 9, 4 25, 20

KRIESIŤ Mat 1 0, 8 Ján 5, 2 1 Sk 26, 8

mŕtvych krieste Otec kriesi mŕtvych ak B oh kriesi mŕtvych Pozri tiež heslo : Vzkriesiť

KRIK

lM

18, 20

Joz

27, 34 3, 7 1 1, 6 22, 23 32, 1 8 6, 5

l Sa Ezd

4, 5 3, 1 3

2M

A

1 8, 8 1, 14

KRISPUS

K, predstavený synagógy

nikoho z vás (som) nekrstil okrem Krispa

KRISTUS 1, 16 2, 4 1 1, 2 1 6, 1 6 20 22, 42 23, 8 10 24, 5 23 24 26, 63

68 k. Sodomy a Gomory je veľký ; 1 Mar 12, 35 21 ; 1 9, 1 3 1 5, 32 (Ezav) skríkol veľkým k-om Luk 2, 1 1 počul som ich k. ; 9 26 bude veľký k. (v Egypte) ; 1 2, 30 istotn e počujem j ej k. 3, 15 nie j e to k„ ako sa ozýva víťazstvo skríkn e vše tok ľud veľkým k-om ; 4, 41 20 22, 67 skríkol . . . Izrael veľkým k-om ľud krič al veľkým k-om

z ktorej sa narodil J., zvaný K. kde sa má K narodiť Ján, keď počul v žalári o skutkoch K-ových ty si K, Syn živého Boha ; Mar 8,29. Luk 9, 20 aby toho nikomu nepovedali, že j e on K. čo sa vám zdá o K-ovi j e den j e váš Učiteľ, K . j eden j e váš vodca, K. mnohí prijdú . . . a budú hovoriť : Ja som K. ; 13, 6 hľa, tu je K. ! alebo : Tu! neverte ! Mar 13, 2 1 povstanú falošní k-ovia; Mar 1 3, 22 či si ty K., ten Syn Boží ; Mar 1 4, 6 1 prorokuj nám Kriste je K. synom Dávidovým ? Luk 20, 41 K„ kráľ Izraelov Spasiteľ, ktorý je K. neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista rozmýšľali . . . o Jánovi, či nie j e asi o n K . t y s i K . , ten Syn Boží ! ak si ty K., povedz nám to ; Ján 10, 24


KRISTUS Luk 23, 2 39 24, 26 46 1 , 20 Ján 25 42 4, 25 42 6, 69 7, 27 31 41 42 9, 22 1 1 , 27 1 2, 34 Sk

Rím

2, 3 1 36 3, 1 8 8, 5 1, 1 6 5, 6 6, 8 9 8, 9 17 34 35 9, 3 5 I O, 4 6 12, 5 1 4, 1 0 15, 3

I Ko

7 18 1, 12 13 17 23 2, 1 6 3 , 23 4, 1 0 15 15 5, 7 1 0, 4

224 hovorí o sebe, že je K. či nie si ty K. ? Spomôž sám sebe či to azda nemusel trpieť K. tak musel K. trpieť ; Sk 1 7, 3 (Ján) vyznal : Ja nie som K. ; 3, 28 čo tedy kntíš, ak si ty nie K. našli sme Mesiáša (čo j e prelo­ žené : K.) viem, že prijde Mesiáš, ktorý s a zovie K. toto j e v pravde Spasiteľ sveta, K. my sme uverili a poznali, že si ty K. K., keď prij de, o tom nebude nikto vedieť, odkiaľ j e č i K., keď prij de, učiní viacej divov čo, azda z Galilee prijde K. ? ! či m havorí Písmo, ž e . . . z Betlehe­ ma . . . prijde K . ? aby ten, kto by vyznal o ňom, že je K., bol vylúčený ja som uverila, že si ty K. my sme počuli zo zákona, že K. zostáva na veky hovoril o zmŕtvychvstaní K-ovom i Pánom, i K-om ho učinil B . totiž že j eho K . bude trpieť Filip . . . kázal im K-a nehanbím (sa) za evanjelium K-ovo Kristus . . . zomrel za bezbožných; 8 ak sme zomreli s K-om K. vstanúc z mŕtvych už viacej nezomiera ak niekto nemá Ducha K-ovho, ten nie je j eho spoludedičmi K-ovými K. Ježiš je, ktorý zomrel kto nás odlúči od lásky K-ovej lebo by som si prial j a sám byť . . . odlúčený o d K-a z ktorých pošiel K. podľa tela koniec zákona je K. to je zviesť K-a dolu mnohí sme j edným telom v K-ovi všetci (sa) postavíme pred súdnou stolicou K-ovou K . nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe ako i K. nás prijal čo by nebol skrze mňa vykonal K. každý z vás hovorí . . . ja Kéfašov a ja K-ov či j e K . rozdelený ? K. (ma) neposlal krstiť kážeme ukrižovaného K-a no my máme myseľ K-ovu vy ste K-ovi, a K. Boží my blázni pre K-a, a vy rozumní v K-u keby ste mali hneď i 10 OOO pestú­ nov v K-u ja som vás splodil v K-u Baránok je z abitý za nás, K. tou skalou bol K.

l Ko 1 0, 9 16 11, 3 1 2, 27 15, 3 13 14 19 20 22 23 2Ko

Gal

2, 15 3, 3 4 14 5, 14 17 19 20 20 6, 1 5 1 0, 7 11, 2 23 12, 2 1, 7 2, 1 6 20 3, 1 3 24 27 29 4, 7 19 5, 2

Ef

24 6, 2 1, 1 0 2, 5 12 3, 6 8 17 19 4, 12 15 20 32

nepokúšajme Krista kalich dobrorečenia „. či nie j e účasťou n a krvi K-ovej hlavou každého muža je K. vy ste telom K-ovým K. zomrel za naše hriechy ak nie je zmŕtvychvstania, vtedy ani K. nevstal z mŕtvych ak K. nevstal z mŕtvych; 1 7 a k len v tomto živote nadejeme sa na K-a ale K. vstal z mŕtvych v K-ovi všetci budú oživení prvotina K., potom tí, ktorí sú K-ovi sme K-ovou dobrou vôňou ste listom K-ovým dôveru máme skrze K-a k Bohu zástera . . . sa K-om odstraňuj e láska K-ova nás núti ak je niekto v K-ovi B. bol v K-ovi mieriac so sebou svet tedy za K-a posolstvujeme prosíme za K-a, zmierte sa s Bo­ hom ! aký súhlas K-a s Beliálom ? ako je on K-ov, tak sme aj my K-ovi oddal ako čistú pannu K-ovi sú služobníkmi K-ovými znám človeka v K-ovi chcú prevrátiť evanjelium K-ovo aby sme boli osprav. z viery K-ovej ; 17 s K-om spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žij e vo mne K. K. nás vykúpil spod zlorečenstva zákon bol naším pestúnom . . . ku K-ovi ktorí ste pokrstení v K-a, K-a ste obliekli ak ste vy K-ovi, tedy ste semenom Abr. ak syn, aj dedič Boží skrze K-a dokiaľ nebude K. vypodobený vo vás stojte v slobode, ktorou nás K. oslobodil ak sa budete obrezovať, K. vám nič neprospeje ktorí sú K-ovi, ukrižovali svoj e telo tak naplňte zákon K-ov dovedna zobral všetko v K-ovi spolu nás oživil s K-om v tom čase (ste) boli bez K-a sú pohania . . . spoluúč. j eho za­ sľúbenia v K-u nevystihnuteľné bohatstvo K-ovo aby K . skrze vieru prebýval poznať lásku K-ovu na budovanie tela K-ovho ktorý je hlavou, K. vy ste sa tak nenaučili K-a B . v K-u odpustil vám


KRK

225 Ef

5,

2 5 14 23 25 32

6, 5 Fil

1, I O 15 17 18 21 23 29 2, 30

3, 7 8 18 4, 13 Kol 1 , 27 2, 20 3, 1 3 4 11 13 24 4, 3 l Te 4, 1 6 2Te 2 , 2 2Tm 2, 1 9 3, 14 Žid 5, 5 9, 1 1 14 24

l Pt

28 1 1 , 26 1, 1 1 19 2, 2 1 3, 1 8 4, 13 14

2J Zj

Jób Ez Zj

5, 1 9 20, 4 6

28, 1 8 1 , 22 4, 6 21, 1 1 22, 1

ako aj K. miloval nás modlár, nemá dedičstva v ktáľ. K-a 2M 22, 21 vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť K. 2 Sa 1 6, 12 K. je hlavou cirkvi ž 1 1 9, 78 K. miloval cirkev Jer 22, 3 tajomstvo je veľké . . . vzťahom l Ko 6, 7 na K-a poslúchajte svojich telesných pá­ nov . . . ako K-a Mal 3, 5 prostí úrazu na deň K-ov Mat 20, 13 niektorí aj zo záľuby hlásaj ú K-a l l Ko 6, 8 zvestujú K-a zo svárlivosti K. sa zvestuje, a tomu sa radujem Sud 5, 6 mne je žiť K. 5, 8 mám žiadosť zomrieť a byť s K-om � Sa 125, 5 vám j e z milosti dané za K-a Z (trpieť) 40, 4 pre dielo K-ovo sa bol priblížil až Iz Luk 14, 2 1 k smrti položil som p r e K-a za stratu aby som získal K-a Mat 10, 38 sú nepriateľmi ktíža K-ovho 1 6, 24 všetko vládzem . . . v K-ovi K. vo vás, nádeja slávy ak ste s K-om odumreli 27, 32 ak ste vstali z mŕtvych s K-om váš život je sktytý s K-om 40 keď sa zjaví K., náš život všetko a vo všetkom (je) K. Ján 19, 1 7 ako aj K. odpustil vám 19 Pánu K-ovi slúžite 25 hovoriť tajomstvo K-ovo 31 mŕtvi v K-u vstanú najprv l l K0 1 , 17 ako č o b y u ž bol nastal deň K-ov 18 každý, kto menuje meno K-ovo lebo sme s � s�ali účastníkmi K-a 5, 1 1 Gal . K., neoslavll sam seba _ 6' 12 keď prišiel K., veľkňaz o koľko viacej krv K-ova 14 K. nevošiel do svätyne, učinenej rukou 2, 1 6 Ef K., raz obetovaný považoval pohanenie K-ovo � 8 Fil svedčil vopred o utrpeniach 3, 1 8 K-ových 1 , 20 Kol nepoškvrneného baránka K-a �M K. trpel za nás ; 4, 1 Žid 1� 2 K. raz trpel máte účasť na utrpeniach K-ových ak vás hanobia pre meno K-ovo blah. ste Ez 9, 4 svedok utrpení K-ových 6 kto zostáva v učení K-ovom kraľovali s K-om 1 000 rokov budú kňazmi Boha a K-a 6, 6 Žid Pozri tiež heslo : Ježiš Kristus

.io. K RIŽOVAŤ ktorí sebe znova ktižujú Syna Božieho

A KRIŠTÁĽ nespomína sa koral a k. na pohľad ako hrozný k. sklené more, podobné k-u ako kameňu j aspisu, k-ému (rieku) nádhernú ako k.

KRK padnúc mu okolo k-u bozkával ho Benjamin plakal na j eho k-u padol mu kolo k-u a plakal dlho na j eho k-u keď nevykúpiš, zlomíš mu k.

/

IM

33, 4 45, 14 46, 29

2M

1 3, 1 3

KRIVDA pohostinovi neučiníš k-y H. pohliadne na moju k-u falošne (ma) obviňovali z k-y nečiňte k-y, nečiňte násilia prečo radšej netrpíte k-y ? KRIVDIŤ utiskujú . . . vdovu a sirotu a ktivdia priateľu, nek-m ti k-e a škodíte . . . bratom! KRIVÝ chodili k-mi cestami slepý a k. nevojde do domu uchyľujú (sa) na svoje k-é cesty ; (Pr 2, 15) bude to, čo j e k-é rovinou; Luk 3, 5 uveď sem . . . k-ch A KRÍŽ kto neberie svojho k-a ; Luk 1 4, 27 nech . . . vezme svoj k. a ide za mnou ; Mar 8, 34; 1 0, 2 1 . Luk 9 , 23 Šimona; toho prinútili, aby niesol j eho k. ; Mar 15, 2 1 . Luk 23, 26 ak si syn Boží, zostúp z k-a ! ; 42. Mar 1 5, 30, 32 nesúc svoj k. vyšiel von Pilát napísal i nápis a položil na k. stáli pri k-i Ježišovom j eho matka aby nezostali telá na k-i v sobotu aby nebol vyprázdnený k. slovo k-a je tým, ktorí hynú, bláz­ novstvom tedy je odstránené pohoršenie k-a aby neboli prenasledovaní pre k. Kristov nech je to preč, aby som sa chválil krome k-om sktze k. z abijúc n a ňom nepria­ teľstvo stanúc sa poslušným . . . po smrť k-a teraz . . . sú nepriateľmi k-a urobiac pokoj skrze krv j eho k-a písmo . . . pribijúc ho na k. Ježiša, ktorý miesto radosti strpel k. A K RÍŽIK naznač k. na čelá mužov na ktorom je k., sa nepribližujte


226

KRKAVEC Joz 1 0 , 24 3, 1 6 Iz Luk 1 5 , 2 0 15, 1 0 Sk 20, 37 Rim 1 6, 4

položili svoj e nohy na ich k-y chodia s vyt iahnutým k-om padol mu okolo k-u chcúc vzložiť j armo na k. učeníkom padali Pavlovi okolo k-u podložili svoj vlastný k. Pozri tiež heslo : Šija

IM 8, 7 3M 1 1 , 1 5 I Kr 1 7 , 4 6

(Noach) vypustil k-a (nebudete j esť) k-a ; 5 M 1 4, 14 k-om som prikázal k-i mu donášali chlieb a mäso

.6. KRKAVEC

Pr Kaz Jer l Kr 2Tm Jak

15, 1 10, 4 11, 19 21, 27 2, 25 3, 13

Mat

3, 7 20, 22

KŔMIŤ 5M 8, 3 potom ťa k-1 mannou ; 1 6 8 1 , 1 7 bol b y ich k-1 j a drom pšenice ž l Ko 3 , 2 nemohol som vás k. ťažkým pokrmom Pozri tiež heslá : Nakŕmiť; Sýtiť

KROK 2Sa Jób

6, 1 4, 23, 34, 1 7, 37,

13 16 11 21 5 23

keď pokročili . . . 6 k-ov budeš počítať moj e k-y ; 3 1 , 4 moja noha sa držala j eho k-u vidí všetky j eho k-y ž drž moje k-y od Hosp. sú stavané k-y muža; Pr 20, 24 31 j eho k-y sú isté 40, 3 stavia pevne moje k-y 57, 7 boli pripravili mojim k-om sieť 73, 2 boli by sa kÍ zli moje k-y 1 1 9, 133 postav moj e k - y Pr 4, 12 nebude zovrený tvoj k . 5 , 5 j ej k-y sa držia pekla 1 4, 1 5 opatrný rozumi e svojmu k-u 1 6, 9 H. riadi j eho k. PŠ 7 , 2 aké sú krásne tvoje k-y PJ 4, 1 8 lovia naše k-y

KROPIŤ 3M

4M 2Pa

ž

1, 5 3, 2 8 7, 1 4 1 9, 2 1 29, 22 30, 16 65, 12

Gal 5, 2 2 6, 1 Ef 4, 2 Kol 3, 1 2 l Tm 6, 1 1 Jak 1, 21 2Pt 3, 4

budú k. krvou dookola na oltár kňazi, budú k. krvou na oltár synovia A ronovi budú k. ; 1 3 bude patriť kňazovi, ktorý k-1 krvou kto kropí vodou . . . operie svoj e rúcho kňazi berúc krv k-Ii na oltár ; 30, 1 6 kňazi k-Ii krv berúc j u z ruky Levitov tvoje šľapaj e kropia tukom Pozri tiež heslo : Pokropiť A KROTK O S Ť ovocím Ducha j e . . . k . napravte takého v duchu k-i s celou pokorou a k-ou tak si oblečte . . . !<. ale sa žeň za . . . k-ou v tichej k-i prijmite vsadené slovo človek . . . k-i a tichosti ducha

23 2 1 , 25 Mar Luk Sk

1, 4 7, 1 2, 1, 1 0,

29 50 22 37

Rím

6, 4

Ef Kol JPt

4, 5 2, 1 2 3, 21

Mat

3, 6

A KROTKÝ k-á odpoveď odvracia prchlivosť k-á pokojnosť činí prietrž ja som bol sťa k. baránok Achab . . . chodil k. v k-ej tichosti karhá nech ukáže . . . skutky v múdrej a k-ej tichosti

A KRST videl . . . ľarizeov a saduceov, že idú k j eho k-u pokrstiť sa k-om, ktorým sa j a krstím ; M1r 1 0 , 38 k-om, ktorým sa ja krstím ; Mar 1 0 , 39 k. Jánov odkiaľže bol ; Mar 1 1 , 30. Luk 20, 4 kážuc k. pokánia ; Luk 3, 3 . Sk 1 3, 24 ; 1 9, 4 pokrstiac sa k-om Jánovým mám byť pokrstený k-om počnúc od k-u Jánovho po k-e, ktorý hlásal Ján; 1 8, 25 ; 1 9, 3 pohrobcní sme tedy s ním skrze k. v smrť j edna viera, j eden k. súc s ním spolu pohrobení v k-e k., čo nie je zloženie špiny tela A KRSTENÝ k. boli od neho v rieke Jordáne ; Mar 1, 5

A KRSTIŤ ja vás k-m vodou na pokánie . . . ten vás bude k. Svätým Duchom ; Mar 1 , 8. Luk 3, 1 6 . Ján 1 , 26, 3 1 28, 1 9 krstiac ich v o meno O tca i Syna i Svätého Ducha Mar 1 , 4 Ján vystúpil k-iac na púšti 1 , 25 čo tedy k-š, ak si ty nie Kristus Ján 28 v Betabáre za Jordánom, kde Ján krstil 33 ten, ktorý ma poslal k. vodou 33 ten, ktorý krstí Svätým D uchom 3, 22 tam sa zdržoval s nimi a k-1 23 k-1 i Ján v É none 26 krstí, a všetci idú k nemu 4, 1 že J. čini viacej učeníkov a krstí než Ján 2 Ježiš nek-1, ale j eho učeníci 10, 40 odišiel . . . na miesto, kde Ján najprv k-1 1, 5 Ján k-1 vodou ; 1 1 , 1 6 Sk 1 9, 4 Ján k-l krstom pokánia 1, 1 4 nikoho (som) z vás nek-1 J Ko 1 5 aby nikto nepovedal, že som k-1 vo svoj e meno 1 6 k-1 som i dom Š tefanov ; viacej neviem, či som niekoho iného k-1

Mat

3,, 1 1


KRV

227 l Ko

1, 17

Kristus (ma) neposlal k. Pozri tiež heslo : Pokrstiť

2M

A KRSTIŤ S A môžete . . . pokrstiť sa krstom, kto­ rým sa ja k-m ? Mar 10, 38 23 krstom, ktorým sa ja k-m ; Mar 1 0, 39 3M Luk 3, 21 keď sa k-1 všetok ľud Ján 3, 23 prichádzali ta a k-Ii sa 8, 1 2 k-Ii sa mužovia i ženy Sk l Ko 1 5 , 29 čo urobia tí, ktorí sa krstia za mttvych . . . načo sa aj potom krstia za nich ? Pozri tiež heslo : Pokrstiť sa

Mat 20, 22

Mat

3, 1

Iz

2, 20

A KRSTITEĽ Ján K. ; 1 1, 1 1 , 1 2 ; 1 4, 2, 8 ; 1 6, 1 4 ; 17, 1 3 . Mar 6, 1 4, 24, 25 ; 8, 28. Luk 7, 20, 28, 33 ; 9, 1 9 Pozri tiež heslo : Ján

KRT aby sa klaňal k-om

A

3M

1 1 , 29

Joz Ez Zj

10, 13, 38, 8, 11,

3M

25, 43 53

Z Iz IM

2M

11 11 22 7 19

83, 1 4 1 7, 13 4, 10 9, 4 5 6 37, 22 31 42, 22 4, 9 25 7, 21 12, 7 13 13 22

A KRTICA toto vám bude nečistým . . . k.

KRUPOBITIE zomreli od kameňov toho k-a kamene k-a ; 1 3 dám pršať . . . k., oheň a síru nastalo k. a oheň bolo zemetrasenie a veľké k. Pozri tiež heslo : Ľadovec KRUTE nebudeš nad ním panovať k. ; 46 nebude nad nim panovať k. .&..

KRÚT�AVA daj , aby boli ako smeti k-y ako k. prachu pred víchrom

KRV hlas k-i tvojho brata volá mäsa s . . . k-ou, nebudete j esť vašu krv . . . budem vyhľadávať kto vyleje k. človeka, toho k. bude vyliata povedal Rúben : Nevylievajte k-i ! zamočili sukňu do k-i hľa, vyhľadáva sa i jeho k. voda . . . obráti (sa) na suchej zemi na k. ; 7, 1 7, 20. Z 78, 44 ; 1 05, 29 si mi ženíchom k-i k. bola po celej zemi Egyptskej vezmú z j eho k-i a dajú na obe strany podvojí k. vám bude na znamenie na domoch keď uvidím k., preskočím; 23 vezmete viazaničku yzopu a zamo­ číte do k-i

4M 5M

J oz lSa 2Sa

23, 18

nebudeš obetovať k-i mojej bitnej obeti 24, 8 vzal Mojžiš k. a pokropil ľud 8 toto je k. zmluvy 29, 12 vezmeš z k-i junca 21 vezmeš z k-i, ktorá bude na oltári 30, 1 0 raz v roku d onesúc z k-i obeti 34, 25 nebudeš obetovať k-i mojej obeti 1 , 5 kňazi, budú obetovať k. a budú kropiť k-ou 15 k. vytl ačí na llitene oltára 3, 2 kňazi, budú kropiť k-ou na oltár ; 13 8 bu dú kropiť jeho krvou, k-ou j eho daru 17 nijakej k-i nebudete j esť ; 7, 26. 5M 12, 16 4, 5 vezme z k-i j unca a zanesie ju do stan u 6 kňaz za močí svoj prst do k-i a po­ prská z k-i 7 ráz ; 1 7 7 kňaz dá z k-i n a rohy oltára; 1 8 1 8 ostatnú k . vyleje k základu oltára 34 kňaz vezme z k-i obeti za hriech 5, 9 popr ská k-ou obeti za hriech 7, 27 duša čl oveka, ktorá by j edla nejakú krv 8, 1 5 Mo jžiš ho zabil a vzal k. 19 Mo jžiš . . . pckropil k-ou na oltár 9, 12 synovia Áronovi mu podali k., a po­ kropil ň ou na oltár ; 1 8 1 2, 4 v k-i s vojho očisťovania s a ; 5 1 4, 14 kňaz vezme z k-i obeti za vinu ; 25 52 očisti dom od nečistoty k-ou vtáka 1 6, 14 ve zme z k-i junca a poprská . . . 7- krát z k-i 18 ve zrne z k-i junca a z k-i kozla 1 9 po prs ká naň z k-i svojím prstom 1 7, 6 kň az p okropí k-ou na oltár Hosp . 10 kto by j edol nejakú k. 1 1 d u ša tela j e v k-i 1 1 k. pokrýva hriech na duši 12 nebu de j esť k-i ; 1 4 1 9, 2 6 nebudete j esť s k-ou 20, 1 1 ich k. bude na nich ; 20, 12, 13, 1 6 1 9, 4 vezme z j e j k-i . . . a pokropí j ej k-ou 35, 1 9 pomstiteľ k-i zabije vraha ; 21 12, 23 aby si nej edol k-i, lebo k. j e dušou; 15, 23 27 k. tvojich bitných obetí sa vyleje na oltár 1 9, 1 0 aby sa nevyliala nevinná k. 1 3 odpraceš nevinnú k. z Izr. 2 1 , 9 odpraceš nevinnú k. 22, 8 aby si neuvalil k-i na svoj dom 32, 14 pil si k. hrozna peniacu 42 opojím svoje strely k-ou 43 pcmstí k. svojich služ. 2, 1 9 toho k. bude n a j eho hlavu 1 4, 3 2 j edol ľud s k-ou 1 9, 5 prečo hrešíš proti nevinnej k-i 1 , 16 tvoja k. nech j e na tvoju hlavu 4, 1 1 či by sem nemal vyhľadávať jeho k.


KRV ! Kr

228 2, 9

33 21, 1 9 2Kr 9 , 7 21, 1 6 !Pa 22, 8 2Pa 29, 22 24 Jób 1 6, 1 8 39, 30 ž 5, 7 9, 1 3 30, 1 0 50, 1 3 51, 16 58, 1 1 59, 3 72, 1 4 79, 3 10 1 06, 38 Pr

Iz

Jer

PJ Ez

1 39, 19 1, 1 6 18 6, 17 28, 29, 30, 1,

17 10 33 11 15 9, 5

26, 2 1 34, 3 6 59, 3 7 63, 3 7, 6 1 9, 4 26, 1 5 48, 1 0 4, 13 3, 18

9, 9 1 6, 6 22 22, 3 24, 6 8 33, 4 6 35, 6 39, 1 7 45, 1 9 Hoz 4 , 2 2, 3 1 Jl 3, 1 9 1, 14 Jon

a b y j eho šediny zostúpili v k-i do hrobu ich k. sa navráti na hlavu Joábovu psi budú lízať i tvoju k . ; 22, 38 pomstím k. svojich služ. nevinnej k-i navylieval Manasses vylial si množstvo k-i ; 28, 3 kropili k. na oltár k-ou očistili oltár od hriechu oj, zem, nepokry moj ej k-i j eho mláďatá stre bú k . človek k-i . . . s a o škliví Hosp. vyhľadáva vyliatu k. aký zisk budeš mať z moj ej k-i či azda . . . pijem k. kozlov vytrhni ma z hrie chov k-i umyje svoj e nohy v k-i bezb. zachráň ma od m užov k-i ich k. je drahá v j eho očiach vyliali ich k. ako vodu pomsta za k. tvoj ich služobníkov vylievali nevinnú k„ k. svojich synov mužovia k-i, odstúpte ponáhľajú sa vyliať k. úkladia svoj ej vlastnej k-i (H. nenávidí) ruky, ktoré vylievajú nevinnú k. človek, obťažený .ľudskou k-ou mužovia k-i n enávidia bezúhonného tlak na nos vyvodí k. k-i juncov . . . nie som žiadostivý vaše ruky sú plné k-i rúcho, pováľané v k-i, bude na spálenie odkryje zem svoju k . vrchy sa rozplynú od ich k-i meč Hosp. je plný k-i vaše ruky sú poškvrnené k-ou ponáhľajú sa vyliať nevinnú k. ich k. striekala na môj odev nevylejete nevinnej k-i ; 22, 3 naplnili toto miesto k-ou nevinných uvalíte na seba nevinnú k . k t o zdržuje s v o j meč o d k-i vylievali k. spravo dlivých j eho k. budem vyhľadávať z tvojej ruky; 20; 33, 8 zem je naplnená k-ou hoc aj si vo svoj ej k-i , ži váľala si sa vo svojej k-i oj, mesto, ktoré vyli eva k. oj, beda mestu k-i ! ; 9. Náh 3, 1 dám j eho k. tiež na holú skalu j eho k. bude na j eh o hlavu j eho k. budem vyhľ adávať nenávidel si k-i a k. ťa bude stíhať budete piť k . ; 39, 1 8, 1 9 kňaz vezme z k-i tej o beti k. stíha k. mesiac (sa) o bráti) na k. ; Sk 2, 20 vylievali nevinnú k. nedávaj na nás nevin nej k-i

Mi

každý stavia Sion k-ou všetci, koľko ich j e, úkladia k-i beda tomu, kto buduje mesto k-ou ich k . bude vyliata ako prach telo a k. ti toho nezjavili aby prišla na vás všetka k. spravod­ livá 35 od k-i sprav. Ábela až po k. Zacha­ riáša ; Luk 1 1 , 5 1 26, 28 tej novej zmluvy k. ; Mar 1 4, 24 27, 4 zhrešil som zradiac nevinnú k. 8 nazvané t o pole poľom k-i 24 som čistý k-i tohoto sprav. 25 j eho k. na nás a na naše deti 8, 44 naskutku zastal tok jej k-i Luk 1 1 , 50 aby bola vyhľadaná . . . k. všetkých prorokov 13, l ktorých k. zmiešal Pilát 22, 20 tento kalich je tá nová zmluva v mojej k-i ; l Ko 1 1 , 25 44 j eho znoj bol ako čo by kvapky k-i 1, 1 3 nie z k-i ani z vôle tela Ján 6 , 5 3 ak nebudete piť . . . j eho k-i 5 4 kto jie moj e telo a pije moju k. ; 56 55 m o j a k . ( j e ) pravdivý nápoj 1 9, 34 vyšla k. a voda 5, 28 chcete na nás uviesť k. toho človeka 1 Sk 15, 20 aby sa zdŕžali „ . od k-i ; 29 ; 2 1 , 25 17, 26 učinil z jednej k-i všetok národ 18, 6 vaša k. na vašu hlavu 20, 26 ja som čistý k-i všetkých 28 cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou k-ou Rim 3, 1 5 ich nohy rýchle vyliať k. 25 obeť zmierenia skrze vieru v j eh o krvi 5, 9 ospravedlnení jeho k-ou l Ko 1 0, 1 6 kalich . . . či nie je účasťou na k-i Kristovej 1 1 , 25 tento kalich j e t á nová zmluva v mojej k-i 27 bude vinným tela a k-i Pánovej 15, 50 telo a k. nemôžu zdediť kráľ. Božie 1 , 1 6 neporadil (som sa) s telom a s k-ou Gal 1 , 7 vykúpenie skrze j eho k. ; Kol ! , 1 4 Ef 2, 1 3 stali ste sa blízkymi v k-i Kristovej 6 , 1 2 nie je nám zápasiť s k-ou 1 , 2 0 urobiac pokoj skrze k. j eho kríža Kol Žid 2 , 1 4 deti stali sa účastnými tela a k-i 9, 7 nie bez k-i, ktorú ta nesie 1 2 nie k-ou kozlov . . . ale svoj ou vlastnou k-ou 13 ak k. kozlov a býkov 1 4 o koľko viacej k. Kristova 18 prvá zmluva nebola posvätená bez krvi 19 vzal k. teliat a kozlov 20 toto je k. zmluvy 21 stan i všetky nádoby . . . pokropil k-ou 22 skoro všetko sa k-ou očisťuje 22 bez vyliatia k-i nedeje sa odpustenie

3, � Hab 2, 1, Sof Mat 1 6, 23,

10 2 12 17 17 35


KUPOVAŤ

229 Žid

1 0, 4 19 29 1 2, 4 24 13, 1 1 12 20

! Pt

l, 2

lJ

1, 7

-

Zj

19

5, 8 1, 5 5, 9 6, 1 0 12 7, 1 4 8, 7 8 1 1, 6 12, 1 1 1 4, 20 1 6, 3 4 6 1 7, 6 1 8, 2 4 1 9, 2 13

nie je možné, aby k. býkov „ . odňala hriechy máme, bratia, smelosť . . . v k-i Ježišovej k. zmluvy, ktorou bol posvätený ešte ste sa nesprotivili až do k-i ku kropeniu k-i, ktorá hovorí lepšie než Abelova k. za hriech sa vnáša najv. kňazom J . , aby svojou vlastnou k-ou posväti! ľud na záldade k-i večnej zmluvy k pokropeniu k-ou Ježiša Krista drahocennou k-ou . . . baránka, Krista k. Ježiša Krista, j eho Syna, očisťuje nás Duch, voda a k. A tí 3 sú v jedno umyl nás od našich hriechov svojou k-ou vykúpil si nás Bohu svojou k-ou dokedy . . . nepomstíš našej k-i mesiac bol celý ako k . zbielili ich v k-i Baránkovej čo bolo zmiešané s k-ou tretina mora sa obrátila na k. aby ich (vody) obrátili na k. zvíťazili nad ním pre k . Baránkovu z lisu vyšla k. (more) obrátilo sa na k., ako k. mŕtveho (vody) obrátili sa na k . k. svätých a prorokov vylievali, a k. si im dal piť videl som ženu, že bola opilá k-i svätých a k-i svedkov Ježišových našla sa v ňom k. prorokov pomstil k. svojich sluhov v rúchu, pokropenom k-ou

KRVOTOK 3M

15, 25.

Mat 9, 20. (Mar 5, 29). Luk 8, 43

Sof Ján

1 2, 1 3

2M

2, 5

Jer Luk Jak

1 4, 1 8 1 9, 1 3 4, 1 3

lM

32, 3 1

l Kr 18, 2 1

k-1 na svoje bedro dokedy budete k . na obe strany

KUĽHAVÝ 3M 5M Iz Jer

21, 1 8 15, 2 1 35,

6

31, 8 4, 6 7

nepristúpi : slepý muž alebo k . k-é . . . nebudeš h o obetovať vtedy poskočí k. zhr@maždím . . . slepého i k-ého zoberiem k-ú a zahnanú učiním k-ú ostatkom

zachránim k-ú v ktorom ležalo veľké množstvo k-ch aby to, čo j e k-é, nevybočilo

. • •

KÚPAŤ SA' zišla dcéra faraónova na pokraj rieky k. sa

KUPCIŤ

lM

Iz Ez

Zj -

prorok tak i kňaz kupčia s o z emou k-e, kým nepridem budeme k. a získame

KUPEC 37, 28 23, 2 27, 1 3 15

Náh 3, 1 6 Mat 1 3, 45 1 8, 3 11 23

išli popri nich . . . Madianiti, k-i sidonskí k-i, ktorí sa plavili morom Túbal a Méšech boli tvojimi k-arni synovia Dedánovi boli tvojimi k-ami rozmnožilo s i svojich k-ov nebeské krá!. je podobné človekovi k-ovi k-i zeme zbohatli k-i zeme budú plakať tvoj i k-i boli veľmožmi

KÚPEĽ Ef Tít

lM

2M l Ko Zj

lM

-

30, 5

KUĽHAŤ

5, 3

Žid

2M A KUBANIA Kubania . . . padnú s nimi od meča 3M 5M A KUCHÁR 2Sa Pr ! Sa 9, 23, 24 Jer A KÚKOĽ Am Mat 13, 25 (k. v pšenici) ; Mat 13, 26, 27, 29, 30, 36, 38, 40 Ez

3, 1 9

-

Luk

5, 26 3, 5

KÚPENÝ

17, 12 1 2, 44 6, 20 1 4, 4 10

l

2 19 20 50, 1 3 21, 2 25, 1 4 2, 6 24, 24 23, 23 32, 7 8, 6 13, 44 46 25, 9

-

1 8, 1 1

Zj

lM

Neh

ako narodený doma, tak i k . každý váš sluha k. k. (ste) za veľkú cenu; 7, 23 toto sú k. z ľudí

KÚPIŤ ( SI ) 25, 3 9, 42, 47,

1 4, 22, 3, 13,

-

očistiac ju k-om vody spasil k-om opätného splodenia

18 36 18 17

(pole) ktoré k-1 Abrahám (Jozefa) k-1 Putifar kúpte nám odtiaľ obilia kúp nás i našu zem k-1 Jozef všetku zem egypt. ; 23 (jaskyňu) ktorú k-1 Abr. keď si k-š hebrejského sluhu keď . . . k-š z ruky svojho blížneho pokrm si k-e od nich k-1 Dávid humno i voly za 5 0 šeklov kúp si pravdu kúp si moje -pole; 8 k-Ii chudobných za peniaze predáva všetko, čo má, a kúpi to pole p redal všetko „ . a k-1 (perlu) i ďte radšej k predavačom a k-te si; 10 k-1 som pole n ech predá svoje rúcho a kúpi meč radím ti, aby s i s i k-1 odo mňa zlata nikto nemohol ani k . ani predať nikto viac nekúpi ich tovaru

KUPOVAŤ 4 1 , 57 5, 8

prichádzali do Egypta k. obilie k-ujeme svojich bratov Židov


230

KUPUJÚCI Iz 55, 1 Jer 32, 1 5 44 Mar 1 1 , 1 5 Luk 1 7, 28 l Ko 7, 30

Mat 16, 6 ktorí nemáte peňazí, poďte, k-tc budú (sa) k. domy; 43 budú k. za p eniaze Mar 8, 15 predávali a k-Ii v chráme ; 1 Ko 5, 6 (Mat 2 1 , 1 2 ) 7 j edli, pili, k-Ii 8 ktorí k-ujú, ako čo by tým nevládli

KVASENÝ

KUPUJÚCI Iz 24, 2 Mat 2 1 , 12

bude . . . predávajúci ako k. vyhnal . . . k-ch v chráme ; Luk 1 9, 45 A

Jób

9,

9

KURIATKA (s úhviezdie)

ktorý učinil . . . K . A

KURIATKO

Mat 23, 37

ako sliepka zhrom. svoje k-a ; (Luk 1 3 , 34)

2M 19, 1 8 Ž 1 04, 32

vrch S inai sa celý k-1 ; (20, 1 8) keď sa dotkne vrchov , kúria s a ; 1 44, 5

2M

12, 15 20

3M

13, 7 2, 1 1

kto by jedol niečo k-ého ; 1 9 nebudete j esť ničoho k-ého ; 5M 1 6, 3 nebude u teba vidieť ničoho k-ého nebude pripravená z k-ého

Ž Jer Sof

75, 9 48, 1 1 1 , 12

i jeho k. vysŕkajú Moáb . . . sedel na svojich k-iach sedia skrčení na svojich k-iach

A

KÚRIŤ SA

A

KÚŠ

IM

2, 1 3 ; 1 0, 6-8. l Pa 1 , 8- 1 0 . Ž 7, 1 ; 87, 4. Iz 18, 1 ; 20, 3-5

Sud Hab

3, 8 3, 7

A

A

2Sa

KÚŠAN

K . Rišataimský ; 1 0 pod trápením s om videl stany K-a

A

2Kr 1 7, 24

KÚTA

assýrsky kráľ doviedol nár o dy . . . z K-y A

KU VIK

3M Iz

1 1 , 17 34, 1 1

(nebudete j esť) k-a ; 5M 1 4 , 1 6 budú v nej bývať k . a havran

Jób Iz Luk

36, 38, 40, 22,

vyvodí k-y vody kto plodí k-y ros y národy sú ako k . z vedra znoj bol ako č o b y k-y krvi

KVET 40, 1 0 25, 3 1 14, 2 ž 1 03, 1 5 PŠ 2 , 12 28, 1 Iz 40, 6 7 Jak 1, 1 0 11 1 , 24 lPt

vychádzal jeho k. j eho k-y budú z neho vyj de ako k. z puku človek . . . kvitne ako k. k-y sa ukazujú na z emi beda . . . vädnúcemu k-u každý j eho pôvab ako poľný k. tráva uschla, k. uvädol ; 8 pominie (sa) ako k. trávy usušilo trávu, a j ej k. opadol sláva človeka ako k. trávy

ž

nech nie je k-a na našich uliciach čuj . . . k. slávnych stáda bolo počuť . . . mnoho k-a Pozri tiež heslo : Nárek; Plač

KVÍLENIE 1 44, 14 Jer 25, 36 Mat 2, 18

KVÍLIŤ Est Iz

KVAPKA 27 28 15 44

A

Rím 1 6, 2 3

KVART U S

pozdravuje v á s . . . K.

KVAS 2M

12, 15 19

1 3, 23, 2, 3M 6, Mat 1 3,

7 18 11 17 33

KVASNICE

lM 2M Jób

KÚŠI

1 8, 2 1 -23, 3 1 , 32. Jer 36, 14. Sof 1, 1

chráňte sa k-u farizeov ; 1 6, 1 1 , 1 2 . Mar 8 , 1 5 . Luk 1 2, 1 chráňte sa . . . k-u Herodesovho málo k-u nakvasuje celé cesto ; Gal 5, 9 vyčistíte starý k. nie v starom k-e ani v k-e zlosti

Jer Jl Am Mi Jak Zj

4, 3 3, 26 13, 6 1 6, 7 23, 1 4 25, 34 47, 2 48, 3 1 1, 5 11 13 8, 3 1, 8 5, 1 1 8, 9

odstránite k. zo svoj i c h domov 7 dní sa nenáj d e k. vo vašich domoch nebude u teba vidieť k- u; 5M 1 6, 4 nebudeš obetovať krvi . . . pri k-e ž 72, 7 nebude pripravená z . . . k-u 92, 1 3 nebude sa piec ť s k-om 14 nebeské kráľ. j e podobné k-u ; K a z 1 2, 5 Luk 13, 2 1

Židia . . . plakali a k-Ii budú k. a smútiť j ej brány k-te, lebo je blízko deň Hosp . preto bude k. Moáb kvíľte, lode Taršíša k-te, pastieri, a kričte k. budú všetci obyv. zeme k-m nad Moábom k-te všetci, ktorí pij ete vino vinári budú k. k-te, svätoslužobníci oltára budú k. spevy chrámu nad tým budem smútiť a k. boháči ! Plačte a k-tc budú plakať za ním a k. Pozri tiež heslo : Nariekať; Plakať

KVITNÚŤ za j eho dní bude k. sprav. sprav. bude k. ako palma budú k. vo dvoroch nášho Boha k. bude mandľový strom


231 PŠ

6, 1 1

Iz 27, 6 Hab 3, 1 7

1Pa

1

či kvitne vinič, či kvitnú . . . jablone ; 7, 1 3 k. bude Izrael keby hneď a j nek-ol fík

A LAADAN 7, 26 ; 23, 7-9 ; 26, 2 1

1 1, 1 8

A LABUŤ

(nebudete jesť) 1-e ; 5M 1 4, 1 7

LA <'.;NIEŤ 2, 5 10, 3 1 9, 1 5 49, 1 0 Iz Mat 5, 6 Luk 6, 2 1 6, 35 Ján l Ko 4, 1 1 4., 12 Fil Zj 7, 16 ! Sa Pr -

!Sa 2, 5 J ób 22, 7 25, 2 1 Pr 27, 7 Iz 58, 7 18, 7 Ez Luk 1, 53 l Ko 1 1 , 2 1 34

Jób 4 1 , 21 Mat 26, 47

KYJ ; KYJAK k. považuje za suché steblo s mečami a k-ami ; 55. Mar 14, 43, 48

J_ób

A ĽAD (riečište potokov) kalné o d ľ-u zbil ich . . . sykomory ľ-om hádže svojím ľ-om ako skyvami

l

LÁI:IAN I M 24, 2 9 Rebeka mala brata . . . L. ; 25, 20 27, 43 vstaň a uteč k L-ovi 28, 2 vezmi ženu, z dcér L-a 5 poslal Izák Jakoba . . . k L-ovi 29, 5 znáte L-a, syna Náchorovho ? 24 L. j ej dal Zilfu, svoju dievku ; 46, 1 8 25 povedal L-ovi : Čo si mi to urobil ? 29 L. dal Rácheli . . . Bilhu ; 46, 25 30, 25 Jakob povedal L-ovi : Prepusti ma 36 J akob pásol ostatok . . . stáda L-ovho 42 bolo čo slabšie L-ovo 3 1 , l počul slová synov L-ových 2 Jakob videl tvár L-ovu 20 J akob ukradol srdce L-a 25 dohonil L. Jakoba 36 J akob . . . vadil sa na L-a 55 vstal L. skoro ráno, bozkal svojich synov 32, 4 býval som ako pohostín u L-a 5M 1 , 1 medzi L-om a Chacerótom 3M

ĽAHŠIE

z

-

2M -

-

Iz Zj

6, 1 6 78, 47 1 47, 1 7

ĽADOVEC 9, 1 8 dám, aby padal r., veľmi ťažký 23 H. vydal . . . ľ., a oheň 24 oheň šľahal prostred ľ-a 25 všetku bylinu poľnú potÚ<:ol ľ. 26 v zemi Gózena . . . nebolo ľ-a 33 prestalo hromobitie i r. 9, 1 9, 22-25, 28, 29, 34; 1 0, 5, 1 5 32, 1 9 a l e prv bude padať ľ . 1 6, 21 padal z neba veľký ľ. Pozri tiež heslo : Krupobitie

Jób

1 6, 13 1 9, 27 38, 36 7, 1 0 ž 1 6, 7 26, 2 1 39, 13 Iz 11, 5 Jer 1 1 , 20 -

PJ Zj

20, 1 2 3, 13 2, 23

lační prestali 1. H. nedá 1. duši spravodlivého Žid 12, 1 nedbalá duša bude 1. nebudú 1. ani nebudú žízniť ktorí 1-ejú a žíznia po sprav. Jób 24, 1 8 blah., ktorí teraz 1-e Ez 8, 1 7 kto príde ku mne, nebude nikdy !. Mat 1 1 , 30 1-me i žíznime viem aj sýtym byť aj 1. nebudú viacej 1. lKr 1 9, 5 Jób 1 1 , 18 LAČNÝ 1 4, 12 !. prestali lačnieť 20, 1 1 1-ému si odoprel chleba ž 3, 6 ak j e 1. ten, kto ť a nenávidí ; 4, 9 (Rím 1 2, 20) 3, 24 1-ej duši je každá horkosť sladkou Pr aby si lámal 1-ému svoj chlieb svojho chleba by dával 1-ému; 1 6 Mat 9, 5 1-ch naplnil dobrými vecrni potom j e jeden 1 . 1 9, 24 ak je niekto 1., nech sa najie doma Pozri tiež heslo : Hladný

ĽADVINY rozťal moj e ľ. moje r. hynú kto vložil do ľadvín múdrosť kto skúša srdcia a ľ. j e sprav. Boh v noci ma vynaučujú moje ľ. prepáľ na skúšku moje ľ. tvojím vlastníctvom sú moj e ľ. pravdivosť opaskom jaho ľadvín Hospodin . . . skúša ľ. i srdce ; 17, 1 0 ktorý vidíš ľ. i srdce vrazil do m ojich ľadvín strely spytujem ľ. a srdcia Ľ AHKO ľ. obkľučujúci hriech

.6. ĽAHKÝ r. j e n a povrchu vody č i j e to ľ - á vec domu Júdovmu moje bremeno (je) ľ-é

ĽAHNÚŤ (SI) (Eliáš) si ľahol a usnul ľ-eš si bezpečne i človek, keď ľahne, nevstane to všetko spolu s ním ľahne do-prachu ja ľ-em a budem spať v pokoji oboj e : i ľ-em i budem spať keď ľ-eš, nebudeš sa strachovať ĽAHŠIE čože je ľ, povedať : Odpustené sú ti hriechy ľ. je veľblúdovi prejsť cez ihelné ucho ; Mar 1 0, 25. Luk 18, 25


LACmš

232 A

Sud

2Kr Jób Iz Ez Sof Mal

5M l Sa Mar Ján

Pr Iz Jer

28, 1 6 57, 1 7 6, 13 22, 1 7

51, 13 Hab 2 , 9 Mar 7, 22 1 8, 7, 1 4, 27, 29. l Sa 25, 44. 2Sa 3, 1 5 . Iz 1 0, 3 0 Luk 1 2, 1 5 Rim 1 , 2 9 LAJNO 2Ko 9 , 5 2 9 , 1 4 kožu i s j eho 1-m spáliš ; 3M 4, 1 1 ; Ef 5, 3 8, 1 7 ; 1 6, 27 Kol 3, 5 1 8, 27 aby jedli svoje vlastné 1-á ; l Te 2, 5 Iz 36, 1 2 Žid 1 3, 5 20, 7 zahynie na večnosť ako jeho !. 28, 8 stoly sú plné vývratku a 1-a 2Pt 2, 3 4, 1 2 budeš to piecť na 1-e 14 1 5 dal som ti kravský trus miesto 1-a 1 , 1 7 ich telá budú ako 1-á 2 , 3 nakydám 1-a na vašu tvár, 1-a va­ l Kr 7 , 26 šich sviatočných obetí ž 45, 1 ĽAKAŤ SA PŠ 2, 1 20, 3 nech sa neľaká vaše srdce 2 1 7, 32 nech sa neľaká srdce človeka 16 1 4, 33 začal sa ľ. a veľmi teskniť 5, 1 3 1 6, 6 neľakajte sa ! Hľadáte Ježiša 6, 2 1 4, 1 nech sa neľaká vaše srdce ! ; 27 Hoz 1 4, 5 Pozri tiež heslá : Báť sa; Desiť sa; Mat 6, 28 Strachovať sa Luk 12, 27 A

2M

LACHIŠ

1 0, 3, 5, 23, 3 1 -35 ; 12, 1 1 ; 15, 39. 2Kr 14, 19; 1 8, 14, 17; 1 9, 8 . 2Pa 1 1 , 9 ; 25, 2 7 ; 3 2 , 9 . Neh 1 1 , 30. Iz 36, 2 ; 3 7 , 8 . J e r 3 4 , 7 . Mi 1 , 1 3

Joz

LAIŠ

LAKEŤ

lM

6, 1 5

2M

25, 1 0

l Sa Ezd

1 7, 4 6, 3

Est

5, 1 4

Dan

3,

Mat

6, 27

Zj

1

21, 1 7

300 1-ov bude d Ížka korábu, 50 1-ov j eho šírka a 30 1-ov j eho výška spravia truhlu . . . bude dva a pol lakťa dlhá, j eden a pol lakťa bude široká a j eden a pol lakťa bude vysoká Goliáš, z Gátu ; vysoký bol 6 !-ov výška (chrámu) bude 60 1-ov . . . šírka taktiež 6 0 1-ov nech spravia šibenicu, vysokú 50 1-ov zlatý obraz, ktorého výška bola 60 !-ov a šírka 6 !-ov kto . . . môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden ! . ; Luk 1 2, 25 j eho múru nameral 1 44 1-ov A

ž

Pr l Ko

Ef

1 0, 3 1 5, 27 5, 1 0 11 6, 1 0 5, 5

! . sa rúha !., ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom (aby ste sa nemiešali) s 1-ami keby sa niekto menoval bratom a bol . . . 1. 1-ci . . . nezdedia kráľ. Božie !., čo je to isté ako modlár A

ž

1 1 9, 3 6

LAKOMEC

ĽALIA kraj u kalicha, ako kvet ľ-e ; 2Pa 4, 5 na nápev : Ľ-e ; 60, 1 ; 69, 1 ; 80, 1 ja som ružou Sárona, ľ-ou údolí ako ľ. medzi tŕním toho, ktorý pasie medzi ľ-mi ; 6, 3 j eho rty ľ. aby trhal ľ-e bude kvitnúť ako ľ. poľné ľ-e . . . nepracujú povážte ľ-e, ako rastú A

LÁMANIE

Luk 24, 35 Sk 2, 42

ako ho poznali pri 1-í chleba v spoločnom bratskom obcovaní a pri 1-í chleba

2Sa J ób

moje ramená lámu . . . lučište láme mocných láme lučište mäkký jazyk láme kosti aby si 1-1 lačnému svoj chlieb 1-uc dával chleby 1-1 a dával svojim učeníkom ; Mar 8, 6. Luk 9, 1 6 dobrorečil, 1-1 a dával ; Mar 1 4, 22. Luk 22, 19 požehnal a 1-1 chleby vzal chlieb a dobrorečil a 1-1 1-uc chlieb po domoch keď sme sa zišli !. chlieb vyšiel a 1-1 chlieb chlieb, ktorý 1-eme toto je moj e telo, ktoré sa za vás láme

LÁMAŤ 22, 35 34, 24 ž 46, 1 0 Pr 25, 1 5 58, 7 Iz Mat 1 4, 1 9 1 5, 36 26, 26 Mar 6, 41 Luk 24, 30 Sk 2, 46 20, 7 11 l Ko 1 0, 1 6 1 1 , 24

Ž

LAKOM STVO

nakloň moje srdce ku svojim sve­ dectvám a nie k 1-u

kto nenávidí 1-a, predt ži svoj e dni pre . . . jeho 1-a som sa rozhneval všetci, koľko ich j e, sa oddali 1-u ; 8, 1 0 tvoj e srdce nemyslí na iné ako n a tvoj e ! . prišiel tvoj koniec, miera tvojho 1-a beda tomu, kto v 1-e hrabe z ľudského srdca vychádzajú . . . 1-á chráňte sa 1-a ! naplnených . . . 1-m ako požehnanie a nie ako !. akákoľvek nečistota alebo ! . ! . , ktoré je modlárstvom ani zámienky 1-a spôsob vášho obcovania nech j e prostý 1-a v 1-e vymyslenými rečami majú srdce vycvičené v 1-e

IM

ii..

LAMED

A

LÁMECH

25, 1 1 ; 34, 1 2 ; 1 1 9, 89. PJ 1 , 1 2 ; 2, 1 2 ; 3, 3 4 ; 4, 1 2 4, 18

Metušael splodil L-a ; (5, 25)


LÁSKA

233

lM lPa 2M

4, 1 9 22, 5, 3 1 1, 3 .

25, 37 27, 20 30, 7

8 40, 25 3 M 24, 4 4M 8, 2 3, 3 ! Sa 2Pa 29, 7 Jób 18, 6 21, 1 7 Za 4, 2 Mat 25, 1 8 Zj 4, 5

Pr

2M -

3M Pr Iz Hoz

2Kr

ž

Am Za 2M 3M

! Sa Jer Ez

Mar Zj

5, 1 9

L. s i vzal 2 ženy 23, 24; 5, 25, 26, 28, 30 všetkých dní L-ových 777 rokov Luk 3, 36

LAMP A ; LAMPADA spravíš j eho 1-y, 7, a kňaz bude zapalovať jeho 1-y; 37, 23 postaviť 1-u, ktorá by vždycky · horela ; 3M 24, 2 keď upraví 1-y, vtedy sa bude kadiť zapáli Aron 1-y, k večeru rozsvietil 1-y pred Hosp. na čistý svietnik bude upravovať 1-y bude svietiť 7 lámp 1. Božia nebola ešte vyhasla zamkli dvere dvorany a zahasili 1-y j eho 1. zhasne nad ním zhasne 1 . bezbožných 7 jeho lámp na ňom (panny) vzali svoje 1-y naše 1-y hasnú pred trónom horelo 7 . . . lampád

Kol -

2, 1 4, 1 3

Zj

15 16 1, 1 1

Kol

4, 1 6

Zj

3, 1 4

-

Jób Ján

5, 1 3 1 0, 1 2

Mat 22, 1 5 26, 4 Jer PJ Zj

48, 44 4, 20 1 9, 20

..t. LAŇ ako ľúbezná 1 .

Sk

27, 8

A. ĽAN

!Sa

20, 1 7

potlčený bol i r. ľ. bol vypustil bobuľky 1 , 26 2Sa z ľ-u alebo z vlny ; 52 nevezmeš n a s eba rúcha . . . z vlny ž 91, 14 a z ľ-u ; 5M 22, 1 1 - 1 09, 4 31, 1 3 hľadá vlnu a ľ. a pracuje 5 19, 9 ktorí spracúvajú česaný r. 2, 5 ktorí mí dávajú . . . môj ľ. 5, 1 9 Pr 9 vytrhnem svoju vlnu a svoj ľ. 1 0, 1 2 15, 1 7 LANO 1 7, 9 2, 5 PŠ 21, 1 3 roztiahnem na Jer. merné 1. 3, 1 0 1 6, 6 merné 1-á mi padli na krásnych 7, 7 miestach 8, 6 7, 1 7 zem bude rozdelená merným 1-m 7 2, 1 muž, v ktorého ruke bolo merné 1. 63, 9 Iz ĽANOVÝ Jer 3 1 , 3 Hoz 1 1 , 4 28, 42 sprav im aj ľ-é nohavice 3, 1 7 6, 1 0 kňaz s i oblečie svoj e ľ-é rúcho i svo- Sof je ľ-é nohavice ; 1 6, 32 Mat 24, 12 1 6, 4 ľ-ú sukňu svätú si oblečie a ľ-é no- Luk 1 1 , 42 5, 42 havice . . . opáše sa ľ-m pásom a ľ-m Ján 13, 35 ovojom 15, 9 2, 1 8 ľ. efod ; 22, 1 8 . 2 S a 6 , 1 4 13 13, 1 kúpiš si ľ. opasok 1 7, 26 9, 2 oblečený v ľ-om rúchu; 9, 3, 1 1 ; 10, 2, 6, 7. Dan 1 0, 5 1, 3 1 44, 1 7 oblečú s i ľ-é rúcha Rim 5, 5 1 8 ovoje ľ-é budú na ich hlave a ľ-é _.. 8 nohavice na ich bedrách 1 4, 5 1 mládenec . . . odiaty ľ-m rúchom 8, 35 12, 9 oblečený v ľ-om . . . rúchu 15, 6 9, 3 1 31 13, 48 19, 1 9

..t. LAODICEA boj mám za . . . tých, ktorí sú v L-i m á veľkú horlivosť . . . z a tých, ktorí sú v L-i pozdravte bratov v L-i list . . . z L-e, aby ste a j vy prečítali pošli 7 zborom . . . do L-e ..t. LAODICANIA list . . . aby bol prečítaný aj v zbore L-ov anjelovi zboru L-ov LAPAŤ ktorý lapá múdrych; l Ko 3, 1 9 vlk lapá a rozháňa ovce LAPIŤ radili sa, ako b y h o 1-li v reči uradili sa, aby 1-li Ježiša LAPENÝ kto vylezie z jamy bude 1. do smečky 1. bol do ich jám ; Ez 1 9, 8 1-á bola šelma

A. LASEA blízko ktorého miesta bolo mesto L.

LÁSKA dal Jonatán prisahať Dávidovi vo svojej 1-e podivuhodnejší si mí bol vo svojej 1-e nad 1-u žien pretože sa 1-ou vinie k u mne za moju 1-u útočia na mňa odplacujú mí nenávisťou za moju 1-u v jej 1-e s a kochaj 1. prikrýva všetky prestúpenia lepší pokrm zo zeliny, kde je 1. kto prikrýva prestúpenie, hľadá 1-u som nemocná od 1-y ; 5, 8 vnútrajšok j e vystlaný !-ou ó, 1-o, medzi rozkošami 1. je silná ako smrť mnohé vody nemôžu uhasiť 1-u vo svojej 1-e . . . ich on vykúpil milujem ťa večnou 1-ou ťahal som ich . . . za povrazy 1-y mlčať bude v o svojej 1-e ochladne 1. mnohých obchádzate súd a 1-u Božiu 1-y Božej nemáte keď budete mať 1-u medzi sebou zostaňte v mojej 1-e ! ; 1 0 väčšej 1-y nemá nikto aby 1., ktorou si ma miloval, bola v nich nemajúcich 1-y 1. Božia je vyliata v našich srdciach B. tak dokazuje svoju 1-u kto nás odlúči od 1-y Kristovej 1. nech je nepokrytecká


LÁSKA

234

Rím 1 2, 1 0 13, I O l Ko

1 4, 1 5 4, 2 1 8, 13, 2 4 8 13

1 4, 1 I 6, 1 4 24 2Ko 5 , 1 4 � 6

� s

Gal

Ef

Fil Kol I Te 2Te

I 3, l I � 6 13 22 1, 4 2, 4 3, 1 8 I9 4, 2 15 I6 5, 2 6, 23 1, 9 2, 2 3, 1 4 3, 12 4, 9 5, 8 1, 3 2, 1 0 3, 5

! Tm

1, 4, 6, 2Tm 3 , Tít 2, Filém Ž id !Pt

6, 1 0, 13, 4,

2Pt 1J

2,

1,

5 12 11 3 2 5 7 10 24 1 8 8 7 15

3, 1 4, . 7 8

v bratskej 1-e buďte . . . nežní l . nerobí blížnemu zlého, a tedy plnosťou zákona je !. už nechodíš v 1-e aby som k vám prišiel s palicou a či s 1-ou známosť nadúva, ale l . vzdeláva keby som nemal 1-y, bol by som cvendžiacim kovom 1-y keby som nemal ; 3 1. zhovieva, je dobrotivá ; 1. nezávidí ; !. sa nechlúbi 1 . nikdy neprestáva zostáva viera, nádej a !. , to troj e, 1 ale najväčšia z nich je !. stíhaj te 1-u vaše veci nech sa dejú v 1-e moj a !. so všetkými vami !. Kristova nás núti v nepokryteckej 1-e skúšam i pravosť vašej 1-y B . 1-y a pokoja bude s vami viera pôsobiaca skrze 1-u skrze 1-u slúžte navzájom ovocím Ducha je 1 . bezvadní pred ním, v 1-e pre mnohú svoju 1-u aby ste, zakorenení v 1-e poznať 1-u Kristovu, ktorá prevyšuje rozum znášajúci sa navzájom v 1-e hovoriac pravdu v 1-e rástli na svoje budovanie sa v 1-e choďte v 1-e 1 . s vierou o d Boha Otca žeby vaša l. ešte viac a viac hojnela aby boli potešené ich srdcia . . . v 1-e oblečte si 1-u nech ráči Pán . . . rozhojníť v 1-e o bratskej 1-e vám netreba písať oblečúc si pancier viery a 1-y množí sa l . j e dného každého hynú, pretože neprijali 1-y pravdy Pán nech ráči upraviť vaše srdcia k 1-e Božej cieľom prikázania j e ! . buď príkladom . . . v 1-e ale sa žeň za . . . 1-ou ; 2Tm 2, 22 bez 1-y, nezmierliví zdraví vo viere, 1-e počujúc o tvojej 1-e a viere máme veľkú radosť . . . z tvojej 1-y na trudnú prácu vašej 1-y aby sme sa roznecovali k 1-e bratská !. nech zostáva majte vrelú 1-u navzájom l. prikrýva množstvo hriechov v milovaní bratstva 1-u keď niekto miluje svet, nie j e v ňom 1-y Otcovej vidzte, akú 1-u nám dal Otec !. j e z Boha Boh j e l. ; 1 6

l

1

lJ

4, 9 12 16 18 18 5, 3

3J Júda Zj

6 2 12 2I 2, 4 19

v tom s a zjavila !. Božia j eho !. je v nás dokonaná ; 1 7 B . j e 1 „ a ten, kto zostáva v 1-e, zostáva v Bohu bázne nieto v 1-e, ale dokonalá !. , vyháňa bázeň' kto sa bojí, nie je dokonaný v 1-e toto j e tá ! . Božia, aby sme zacho­ vávali j eho prik. ; 2J 6 dali tvojej 1-e svedoctvo !. nech sa rozmnoží s ú škvrnami n a vašich hodoch 1-y zachovajte sa v 1-e Božej opustil (si) svoju prvú 1-u znám tvoj e skutky aj tvoju 1-u Pozri tiež heslo : Ľúbosť

LÁSKAVE ; LASKAVO IM Sk

33, 10 27, 3

1 . si ma prij al ; 32, 20 Június !. zaobchádzal s Pavlom

ž

85, 2

Hosp. , ty si bol kedysi !. na svoj u zem

ž

Pr Iz Jer

LÁSKAVÝ

84, 26, 38, 8,

4 2 14 7

A. LASTOVIČKA !. (náj de) sebe hniezdo ako čo odletí !.

pišťal som ako !. !. i zorav zachovávajú čas A

Luk 23, 38

LATINSKÝ

bol aj nápis napísaný . . . písmom gréckym, 1-m a hebr. ; Ján 1 9, 20

ĽAVICA Kaz Jon

1 0, 2 2, 6 4, 1 1

Mat

6, 3 25, 33 41

IM

48, 14

srdce blázna po j eho ľ-i j eho ľ . pod mojou hlavou ; 8, 3 nevedia rozdielu medzi svojou pravicou a svojou ľ-ou nech nevie tvoj a ľ. postaví . „ kozlov po ľ-i potom povie aj tým po ľ-i

ĽAVÝ Mat 20, 2 1 27, 38

Luk 1 6, 20 23 24 25 Ján 1 1 , I 5 11 43 1 2, 1

ľ-ú ruku položil na hlavu Manassesovu druhý po tvojom ľ-om boku ; 23. Mar 10, 37, 40 (lotor) z ľ-ej strany; Mar I5, 27. Luk 23, 33

A. LAZAR

chudobný človek, menom L. videl Abr. zďaleka a L-a pošli L-a L. (vzal) podobne zlé bol istý nemocný, L. ; 2 Ježiš miloval . . . L-a L„ náš priateľ, usnul ; 1 4 zavolal . . . L-e, poď von ! L„ ten „ . ktorého .J. vzkriesil ; I2, 9, 1 7


235 Ján

LEPŠIE 1 2,

2 10

L. bol jedným z tých, ktorí s ním spolu se deli kňazi sa uradili, aby aj L-a zabili

LEA meno staršej bolo L. L. mala chúlostivé oči A

lM

29, 16 17 29, 23-25, 3 1 ; 30, 9-20 ; 3 1 , 4, 14, 33 ; 33, 1 , 2, 7 30 miloval i Ráchel, viac ako Leu 32 L. počala a porodila syna a nazvala j eho meno Rúben; 35, 23 30, 13 L. povedala : To j e moj e 17 34, 1 35, 26

blahoslavenstvo B. uslyšal Leu, a počala Dína, dcéra Leina synovia Zilfy, dievky Leinej ;

46, 1 5 49, 3 1 4, 1 1

t o boli synovia Leini tam som ja pochoval Leu ako Ráchel a L.

A

Pr Pr

31,

Pr

6,

6 9 13, 4 1 5, 1 9 1 9, 24 20, 4 2 1 , 25 26, 1 3

LEB KA nenašli z nej iba 1-u obliekol . . . 1-u spasenia štít i 1-u vešali v tebe všetci, opatrení štítom a 1-ou prišli na miesto, zvané L. ; Ján 1 9, 1 7 A

2Kr

9, 59, 27, 38, Luk 23,

Iz Ez

35 17 10 5 33

Mat 26, 53 Mar 5, 9

A L EGION viacej než 12 1-ov anjelov 1. mi je meno ; 1 5 . Luk 8, 30

LE HÁBIM l Pa 1, 1 1

26, 14 26, 1 6

Pr 19, 15 Kaz 1 0, 18 Dan ! Sa

ž

A

lM

1 0, 13.

.A LECHI

Pr

Sud 1 5, 9, 1 4, 1 9 Mat

7, 25

lM

50, 2 2 2Pa 1 6, 1 2 Jób 1 3, 4 Jer 8, 22 Mat 9, 1 2

Mar Luk

5, 26 4, 23 8, 43

Kol

4, 1 4

A LEJAK spustil sa 1. ; 27 A L EKÁR Jozef rozkázal svojim sluhom 1-om 1-i naba!zamovali Izraela nehľadal Hosp„ ale 1-ov l-i ste na nič či nieto tam 1-a (v Gileáde) zdraví nepotrebujú 1-a ; Mar 2, 1 7 . Luk 5, 3 1 mnoho vytrpela od mnohých !-ov 1-u, uzdrav sám seba ! žena, ktorá . . . bola na !-ov vynaložila pozdravuj e vás Lukáš, 1.

LE KÁRNIK 30, 25 masť voňavú, prácou 1-a ; 37, 29 37, 29. Neh 3, 8 Pozri t i e ž heslo : Apotekár A

2M

A LEMUEL slová L-a, kráľa L-u, nepatrí kráľom piť víno

LENIVÝ išiel som popri poli 1-ého zlý sluha a 1. v prácach nie 1. A LE:Jlí!OCH i di k mravcovi, 1-u dokedyže budeš ležať, 1-u žiada si a nemá duša 1-a ce sta 1-a j e ako plot z tŕnia 1. skrýva svoju ruku; 26, 1 5 1. neorie pre zimu žiadosť 1-a zabije j eho samého 1. hovorí : Revúci lev je na ceste ;

22, 1 3

LE BBEUS L„ ktorému bolo dané primeno Taddeus A

Mat 1 O, 3

1 4

Pr 24, 30 Mat 25, 26 Rim 1 2, 1 1

46, 1 8

Rút

LEKÁRSTVO

4, 22 ; 13, 1 7 ; 1 6, 24. Mal 4, 2

Kaz Kaz

7, 6

1, 37, 63, 84, 1 1 9,

8 16 4 11 72

3, 1 4 8, 1 1 19 1 6, 32 1 7, 1 1 9, 1 22 27, 1 0 7, 1 7, 3 9, 1 6 18

1, 2 PŠ l Ko 12, 3 1 Žid 1 0, 34 1 1 , 40

2M

1 4, 12

4M

1 1 , 18 14, 3

ta k i 1. n a svojej posteli !. je múdrejší vo svojich očiach

.6. LENIVOSŤ 1. ponoruje v hlboký spánok pre 1. klesá krov

.6. LEOPARD iné zviera čo do podoby ako 1.

LEPŠÍ nie som ti j a !. ako 10 synov ? !-ie je málo, čo má sprav. tvoja milosť je !-ia ako život 1. je deň v tvojich dvoroch zákon tvojich úst mi je 1. než tisíce zlata j ej zisk je 1. ako zisk striebra múdrosť je !-ia než koraly moje ovocie je !-ie nad zlato 1. ten, kto je pomalý do hnevu !. kúsok suchého chleba s pokojom !. je chud„ ktorý chodí vo svojej prostote ; 28, 6 l. je chudobný ako lhár l. je blízky sused ako ďaleký brat dobré meno je !-ie ako výborná masť !-ia je žalosť ako smiech !-ia je múdrosť ako sila múdrosť je !-ia ako vojenné nástroje tvoja ľúbosť je !-ia ako víno snažte sa horlivo o !-ie dary vediac, že máte v sebe 1-ie imanie B. predvidel čosi !-ie o nás LEPŠIE 1. by nám bolo bývalo slúžiť Egyp­ ťanom !. (nám) bolo v Egypte nie je nám !. vrátiť sa do Egypta ?


236

LES 15, 22 1 1 8, 8 1 6, 8 19 21, 9 19 27, 5 Kaz 4, 9 5, 5 7, 5 9, 4 PJ 4, 9 4, 3 Jon Mat 18, 9

l Sa

ž

Pr

26, 24

l Ko 7, 9 38 Žid 1 2, 24 lPt

3, 1 7

! Sa l Pa

1 4 , 25 23, 1 5 27, 4 29, 9 80, 1 4 83, 1 5 96, 1 2 20, 46

ž

Ez

ž

PJ Jl

lM Jób

ž

Pr

Iz

89, 45 4, 1 2, I O 27, 3 5 15, 35 27, 4 5, 7 I O, 7 32, 2 34, 1 4 36, 4 38, 1 3 50, 19 109, 2 1 2, 5 17 20 53, 9

5, 27 9, 6 8 1 4, 1 4 Dan 8 , 2 5 6, 12 Mi 1, 48 Ján 13, 1 0 Sk J er

poslúchať j e 1 . ako obetovať 1. je utiecť sa k Hosp . ; 9 1. málo v spravodlivosti 1. je byť poníženého ducha 1. je bývať v kúte na streche ; 25, 24 1. je bývať v pustej zemi 1. je zjavné karhanie 1. dvom ako j ednému !. , aby si nesľuboval 1. je počúvať karhanie múdreho 1. živému psu ako mŕtvemu ľvu 1. sa stalo tým, ktorých pobil meč !. zomrieť ako žiť ; 8 ! . t i j e, aby s i vošiel d o života j ednooký; Mar 9, 47 1. by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil ; Mar 1 4, 2 1 ! . oženiť sa . . . n e ž horieť kto nevydáva, 1. robí ku kropeniu krvi, ktorá hovorí 1. než Abelova ! ., aby ste dobré činiac

Rim ! Pt

/

Zj ! Sa Za

1 l

Zj

3, 13 2, 1 2 3, 1 0 14, 5

svojimi j azykmi hovorili 1. zložiac každú zlosť a každú l. mlieka bezo ľsti, Božieho slova nech zdrží . . . rty, aby nevraveli 1-i v ich ústach nebola náj dená 1.

22, 1 1 5, 1 2 8, 1 3

LETIEŤ vysadol na cheruba a 1-el ; Ž 1 8, 1 1 kniha letela vidim !. knihu videl som . . . (anj ela), ktorý le tel

20·' 1 6 Sk l K ° 1 6' 8

LETO 8, 22 ! . a zima . . . neprestanú 74, 1 7 1 . a zimu si ty utvoril 6 , 8 pripravuje v 1-e svoj p okrm ; 30, 25 I O, 5 kto zhrom. v 1-e, j e rozumný Jer 8, 20 žatva prešla, skončilo sa 1. Mat 24, 32 viete, že je už blízko 1. ; Mar 1 3, 28. Luk 21, 30

lM ž Pr

LES všetok ľud zeme vošiel do 1-a Dávid bol na púšti Zífe, v 1-e 80, 1 2 ž v 1-och nastaval zámkov 31, 6 Ez hlas Hospodinov . . . obnažuje 1-y J Mat 2 1 , 8 rozrýva ho diviak z 1-a 24, 32 ako čo oheň spaľuj e 1. Ján 1 5, 2 nech plesajú i všetky stromy 1-a 4 prorokuj proti 1-u 5 LESK učinil si prietrž j eho 1-u stratilo zlato svoj !. hviezdy spracú svoj ! . ; 3, 1 5 LESŤ brat prišiel so ľsťou ich lono pripravuje ! . môj jazyk nebude vravieť ľsti človek krvi a ľsti sa oškliví Hosp. j eho ústa sú plné . . . 1-i v ktorého duchu nie je ľsti strež . . . svoje rty, aby nehovorili 1-i slová j eho úst sú márnosť a ! . celý deň myslia n a všelijakú ! . tvoj jazyk snuje 1 . ústa ľsti sa otvorili proú mne zúmysly bezbožníkov sú !. falošný svedok (hovorí) 1. 1. je v srdci tých, ktorí vymýšľajú zlé ľsti nebolo nikdy v jeho ústach ; IPt 2, 22 ich domy (sú) plné ľsti pre 1. ma nechcú poznať hovoria 1. ; svojimi ústami prorokujú . . . 1. svojho srdca bude sa mu dariť !. v ich ústach je 1 . Izraelita, v ktorom nieto 1-i ó, ty plný všetkej ľsti

Al. LETNICE aby bol na L. v Jeruzaleme v Efeze zostanem až do Letníc

6

49, 9 14, 5 8 ! Sa 1 7, 3 4 36 37 1 , 23 2Sa 23, 20 ! Kr 1 3, 24 IM Sud

2Kr 2Pa Jób

1Z _

Pr

1 7, 25 9, 19 4, 10 11 1 0, 1 6 28, 8 1 0, 9 1 7, 1 2 22, 1 4 22 34, 1 1 57, 5 58, 7 91, 13 19, 12 28, 1 15

LETORAST vyhnal svoj e 1-y až k moru na j eho 1-och robili . . . hniezda sekali 1-y zo strom:iv ; Mar 1 1 , 8 keď už zmäkne j eho l. ; Mar 1 3 , 28 ! . , ktorý nenesie na mne ovocia 1. nemôže niesť ovocie sám od se ba j a som vinič, vy ste 1-y vyhodí sa von ako 1 . a uschne LEV leží ako !. a ako ľvica ; 4M 24, 9 mladý 1. reval oproti nemu pozrel na mŕtve telo leva keď prišiel 1. alebo medveď leva i medveďa zabil tvoj služobník H., ktorý ma vytrhol z moci leva silnejší boli ako levy ! Benaiáš . . . zabil leva ; l Pa 1 1 , 22 našiel ho ]. na ceste a usmrtil ho ; 20, 36 poslal H. na nich levov ; 26 12 levov tam stálo na 6 stupňoch revanie ľva . . . umlkne starý 1. hynie, keď nieto koristi budeš ma honiť ako 1. nekráčal po ňom 1. ako 1. vo svoj ej pele ši : číha každý z nich je podobný levovi otvárajú na mňa svoje ústa ako !. zachráň ma od úst ľva ! mladí !'vi biedia a hladujú moja duša je medzi levami vylám úe črenové zuby mladých levov stupíš na 1-a ako revanie mladého leva ; 20, 2 sprav. sú smelí ako mladý l. revúci lev . . . j e bezbožný panovník


237

LEVITA

Pr 30, 30 Kaz 9, 4

1., hrdina medzi zvieratami Ezd lepšie živému psu ako mŕtvemu

8, 1 5

k� 2 1 35, 20 Ez 40, 46 j eho revanie ako revanie leva 1. bude žrať slamu ako vôl ; 65, 25 Mal 2, 4 3, 3 nebude tam leva ako ! . , tak krúši všetky moje kosti Mar 2, 1 4 Jer preto ich pobije !. z lesa Luk 3, 24 pôj de hore ako !. ; 50, 44 7, 5 Žid budú revať ako mladé levy Ez bol to mladý !. a naučil sa lúpežiť 9 7, 7 chodil si medzi levami a stal sa 1 Zj z neho mladý !. 32, 2 (faraón) podobal si sa mladému , I Job 3, 8 levovi 40, 25 Dan 6, 1 6 doviedli Daniela a hodili ho do IZ 74, 1 4 jamy levov 1 04, 26 22 (anjel) zatvoril ústa levom 27, 1 Iz 26 vyslobodil Daniela z moci levov 7, 4 (zviera) bolo ako 1. Hoz 13, 7 preto im budem ako ľúty !. Am 3, 4 či z:irc;ve !. v lese, keď by nebolo . . . 4M 23, 24 konstl ? 5M 33, 20 8 1. reve, kto by sa nebál 4, 1 0 Jób Mi 5, 8 bude . . . ako 1. medzi lesnými zvie­ 11 ratami 38, 39 3, 3 kniežatá v jeho strede sú revúcimi Sof . 19, 2 1 Ez l evarm Hoz 1 3, 8 2Tm 4, 1 7 bol som vytrhnutý z tlamy leva Na' h 2, 1 2 Žid 1 1 , 3 3 zapchali ústa levom l Pt 5, 8 diabol, obchádza ako revúci 1. Zj 4, 7 bytosť bola podobná levovi I M 49, 9 5, 5 zvíťazil !. z pok. Júdovho 5 M 33, 22 9, 8 ich zuby boli ako zuby levov 1 7, 1 2 2 1 7 hlavy koní boli ako hlavy levov 91, 1 3 1 0, 3 skríkol . . . ako keď reve !. 1 04, 21 11, 6 Iz LEVI 2, 1 5 Jer lM 29, 34 nazvali jeho meno L . 34, 25 (vzali) Simeon a Lévi . . . meč 35, 23 synovia Leini . . . Simeon, L. 2M 4, 14 46, 1 1 synovia L-ho : Geršon ; 4M 3, 17. 3M 25, 32 l Pa 6, 1 49, 5 Simeon a L. sú bratia ; ich meče 4M 1, 47 2M 2, 1 nejaký muž z domu L-ho 53 6, 1 6 rokov života L-ho bolo 137 rokov 3, 9 1 9 to sú čeľade L -ho ; 4M 3, 2 0 ; 12 26, 58 32, 2 6 zhrom. s a k n emu všetci synovia 39 Léviho 4M 1 , 49 pokolenia L-ho nebudeš počítať 4M 8, 6 3, 6 priveď pok. L-ho a postav ho pred 14 Arona 18, 24 1 5 spočítaj synov L-ho 1 8, 2 1 synom L-ho . . . dal som všetky 35, 6 desiatky ; 24 7 2 3 L. bude konať službu stánu 5M 1 0, 8 oddelil H. pokolenie L-ho 5M 12, 1 9 9 nemá L. podielu a dedičstva ; 18, 1 27, 1 2 (budú stáť) n a vrchu Gerizíme : L. Jaz 13, 33 Joz 1 3, 1 4 pok. L-ho nedal dedičstva ; 33 l Kr 1 2 , 3 1 narobil kňazov . . . z ľudu, ktorí Sud 1 7, 1 1 neboli z o synov L-ho l Pa 1 5, 2 Iz

5, 2 9 1 1, 7 35, 9 38, 1 3 5, 6 49, 1 9 5 1 , 38 1 9, 3 6

1

1

1

I

nenašiel som tam niktorého zo sy­ nov L-ho dome L-ho, dobrorečte Hosp . ktorí sa blížia zo synov L-ho aby to bola moja zmluva s L-m prečistí synov L-ho videl L-ho syna Alfeovho ; Luk 5, 27 ktorý bol L-ho ; 29 zo synov L-ho dostávajú kňazstvo L„ ktorý berie desiatky z pok. L-ho 12.000 zapečatených

A. LEVIATAN

hotoví zobudiť 1-a! vytiahneš 1-a na udicu ? ty si roztrieskal hlavy 1-a !„ ktorého si utvoril L-a, dlhého hada . . . L-a, skrúte­ ného hada

LEVICA ľud, povstane ako !. bude bývať vo svojom obydlí ako 1. hlas 1-e umlkne mláďatá 1-e sa rozpŕchnu či ulovíš 1-i korisť čo tvoja mater 1. požeriem ich tam ako 1. dávil svojim 1-iam

LEVÍČA Júda j e !. Dán j e ako !. 1-ťu, ktor� sedi v úkryte pošliapeš !. a draka !-tá revú po koristi !. a krmný dobytok budú spolu !-tá revú na neho

LEVITA či nie je Áron, L., tvoj brat ? L-ovia budú mať večne možnosť výkupu L-ovia . . . neboli počítaní; 2, 33 L-ovia budú táboriť vôkol príbytku oddáš L-ov Áronovi a j eho synom vzal L-ov . . . miesto všetkých prvo­ rodených; 3, 4 1 , 45 ; 8, 1 8 všetkých spoč. z L-ov . . . bolo 22 000 vezmi L-ov . . . a očisti ich oddelíš L-ov sprostred synov Izr. desiatok synov lzraelových . . . som dal L-om dáte L-om, tých 6 útoč. miest miest, ktoré dáte L-om, bude 48; Joz 2 1 , 4 1 vystríhaj sa, aby s i nikdy neopustil L-u ; 1 4, 27 pok. Léviho nedal Mojžiš dedič­ stva ; 1 4, 3, 4 zvolil L. bývať s mužom nemá nosiť truhlu Božiu iba L-ovia


238

LEŽAŤ l Pa

1 5, 26

23, 2Pa 29, 3, Ezd 6, 3, Neh 8, 11, 1 3,

2 34 12 20 17 7 18 1O 22

Iz Jer Ez Luk Ján Sk

66, 33, 44, 1 0, 1, 4,

21 22 1O 32 19 36

B. pomáhal L-om, ktorí niesli truhlu (Dávid) zhromaždil . . . L-ov pomáhali ich bratia L-i mnohí z kňazov a L-ov . . . plakali očistili (sa) kňazi a L-i ; Neh 12, 30 za ním opravovali L-ovia L-ovia vyuf ovali ľud zákonu všetkých L-ov . . . bolo 284 dozvedel som sa, že sa nedávali Ciastky L-om rozkázal som L-om, aby sa očisťovali vezmem aj z nich za kňazov a !-ov rozmnožím semä . . . L-ov L-ovia, ktorí sa boli vzdialili podobne aj L„ ktorý idúc poslali k nemu „ . L-ov Barnabáš . . . L„ rodom z Cypru

LIATY Sud

5M Sud ! Kr 2Kr 2Pa Ezd

ž

LEŽAŤ IM 2M 3M

4, 34, 39, 22, 18, 20,

7 2 12 19 22 11

5M

28, 30

1 Sa 2Sa Ezd Jób

5, 3 13, 1 1 1 0, l 7, 4

Pr Kaz Iz Náh Mat Mar Luk lJ

11, 19 6, 9 4, 1 1 11, 6 3, 1 8 28, 6 7, 30 5, 25 5, 19

Mat

9, 2

6 ž Pr Iz

Ján

Tit IJ Zj

1 1 6, 1 1

1 7, 1 9, 30, 8, 1, 1,

4

22

9

44 12 10

2, 4 4, 20 5, 1 0 2, 2 21 , 8

hriech leží pri dveriach vzal ju a 1-1 s ňou ; 7 vravela : Lež so mnou ! 39, 7, 1 4 ktokoľvek by 1 - 1 s hovädom nebudeš ! . s mužským pohlavím človek, ktorý by 1-1 so ženou svojho otca ženu si zasnúbiš, ale iný bude s ňou ! . Dágon 1 - 1 padlý, tvárou poď, lež so mnou (Eliáš) 1-1 pred domom Božím keď !-im, hovorím : Kedyže už vstanem ? bude3 ! . v pokoji dokedyže budeš !. , leňochu ak ležia 2 spolu, zahrej ú sa pardus bude ! . s kozľaťom ležia tvoji slávni pozrite miesto, kde 1-1 Pán našla dieťa !. na posteli vzal to, na čom 1-1, a odišiel celý svet leží vo zlom

Iz

Jer

Ez Hoz Náh Hab

Za

Sk

A. LEŽISKO

priniesli mu porazeného, polože - 1 4M ného na 1-u vezmi svoj e ! . a iď domov ; Ján 5, 8, 1 1 , 1 2

LHÁR každý človek j e ! . ; Rim 3, 4 J . počúva na j azyk, plný skazy lepší je chudobný ako J . spurný Iud, synovia 1-i

1 7, 4

z

neho spravil r ytý a 1. obraz Pozri tiež heslo : Obeť liata

LIBANON 1 , 7 ; 3, 25 ; 1 1 , 24. Jaz 1, 4; 1 1 , 1 7 ; 12, 7 ; 1 3 , 5, 6 3, 3 Hevej, ktorý b ý va na vrchu L-e 5, 9 služob . dopravia drevo z L-a 7, 2 vystavil dom z lesa L-a 14, 9 bodliak, ktorý bol na L-e ; 2 Pa 25, 1 8 2 , 8 pošli cedrového . . . dreva z L-a 3 , 7 dopravili cedrové drevo z L-a 29, 5 H. poláme cedry L-a 6 ab y skákali, L. ako teľa 72, 16 jeho úroda bude šumieť ako L. 92, 13 ako cedra na L-e ; 1 04, 1 6 3 , 9 nosidlo . . . z dreva L-a 4, 8 z L-a, nevesta, s o mnou z L-a prijdeš 1 1 ako vôňa L-a ; Hoz 1 4 , 6 5 , 1 5 j eho vzozrenie ako L . 2 , 1 3 na všetky cedry L - a 1 0, 3 4 L. padne od Veleslávneho 29, 1 7 L . sa obráti na úrodné pole 33, 9 L. sa hanbí, vädne 11< 40, 1 6 L. ? Nestačil by na zanietenie ohňa 60, 1 3 sláva L-a prij de k tebe 18, 1 4 čistú vodu zo snehu L-a 2 2 , 6 si . . . ako vrchol L-a 20 vyj di hore na L. 23 ty, ktorá s edíš na L-e 1 7, 3 orol . . . priletel na L . 3 1 , 3 Assúr bol cedrou na L-e 14, 5 zapustí svoje korene ako L. 7 ako pamiatka vína z L-a 1, 4 chradne i kvet L-a 2, 1 7 ukrutnosť, ktorú si spáchal na L-e 1 1 , 1 otvor, L-e, svoj e vráta

6, 9

A LIBERTÍNI

povstali niektorí z tej takzvanej synagógy L-ov

A LIBNA 33, 20, 2 1 . Joz 1 0, 29, 3 1 , 32, 3 9 ; 12, 1 5 ; 1 5, 42 ; 2 1 , 1 3 . 2 Kr 8, 22 ; 1 9, 8 ; 23, 3 1 ; 24, 1 8 . ! Pa 6 , 57. 2Pa 2 1 , 1 0 . Iz 3 7 , 8 . J e r 5 2 , 1

2M

6, 1 7

4M ! Pa (diabol) j e ! . a jej otec, otec lži Kréťania boli a s ú vždycky 1-i robíme ho 1 - o m Sk kto . . . j eho prik . nezachováva, j e ! . svojho brata bv nenávidel, je !. kto neverí Bohi.i , ten ho urobil 1-om 1 Ž spoz:rnl si ich, že sú 1-i PŠ 1-om bude ich diel v j azer�

3, 2 1 6, 2 9

2, 1 0 3, 8 1 , 10

A. LIBNI

synovia Ger š ono v i : L . ; 4M 3, 1 8 . !Pa 6, 1 7, 2 O čeľaď L-ho synovia Me rárih o : Machli, L.

A. LÍBYA

v krajoch L-e, pri Cyréne

LÍCE udri e š vš etkých mojich nepriateľov na !. krásn� sú tvoj e 1-a


239 Iz

50,

6

PJ Mat Luk

1, 2 5, 39 6, 29

Jób Jer Hoz

5, 1 8 6, 14 7, 1

Za

11, 16

2Pa Pr Jer Ez

36, 1 6 6, 15 1 2, 18 1 7, 22 30, 1 7 46, 1 1 47, 12

lM

30, 37

2M

28, 19

LOĎ

1

nadstavujem . . . svoje 1-a tým, ktorí Ž ma rujú Pr Iz j ej slzy tečú po j ej !-ach kto ť a uderí p o tvojom pravom 1-i kto ťa bije po jednom 1-i Ez A LIEČIŤ Dan raní, a j eho ruky liečia liečia skrúšenie môjho ľudu; 8, 1 1 Mat keď 1-m Izraela, zjavuje sa neprá­ vosť Efraimova Zj polámanej nebude 1.

LIEK

2Tm 4 , 2 1

Jer tak, že už nebolo 1-u bude rýchle skrúšený, a nebude 1-u jazyk múdrych j e hotovým 1-om radostné srdce je výborným 1-om Sud priložím 1. na tvoju boľavinu Neh nadarmo používaš mnohé 1-y ž bude . . . j eho list na 1 . PŠ P J A LIESKOVÝ Ez 1. (prút) Mat Luk A LIGÚR

5M

Rim

LIS

2Ko

pozdravuje ťa . . . L.

1

LIST (rukopis)

Jer 29, 1 Sk 9, 2 23, 25 2Ko 3, 2 3 7, 8 1 0, 9 10 Kol 4, 1 6 l Te 5 , 27 2Te 2, 2 2Pt 3, 1

rozvodný 1 . ; 3. Iz 50, l . Jer 3, 8 . M a t 5, 3 1 ; 1 9, 7 . Mar 1 0, 4 J ehu napísal 1 . a poslal ho do Samárie napísal na nich !. po druhé vzal Ezechiáš l. z ruky poslov 1-y písal rúhajúc sa Hosp. nech mi dajú 1-y na vojvodcov rozoslal 1-y do všetkých krajín 1-y boli poslané po behúňoch; 8, 1 0 aby boli odvolané 1-y, úmysel Hámana slová 1-u, ktorý poslal prorok Jer. vyžiadal si od neho 1-y napísal ! . takéhoto obsahu naším 1-om ste vy ste 1-om Kristovým ak som vás aj zarmútil tým 1-om ako keby som vás chcel strašiť 1-ami vraj jeho 1-y sú ťažké keď bude 1. prečítaný aby bol !. prečítaný všetkým aby ste sa nedali . . . strašiť . . . 1-om milovaní, píšem už druhý !.

3M Jób

bude (ich) honiť šust 1-u či azda budeš plašiť 1.

2Kr 1 0, 1 9, 2 P a 32, Neh 2, Est 1, 3, 8,

6 14 17 7 22 13 5

26, 36 13, 25

24, 32 22, 2

UST ; LÍSTIE (zo stromu)

ktorého l. nevädne sprav. budú pučať ako 1-ie budeme ako dub, ktorého 1-ie vädne vädneme všetci ako 1-ie bude . . . j eho 1. na liek j eho 1-ie bolo krásne otrhajte j eho 1-ie nenašiel na ňom ničoho, iba 1-ie ; Mar 1 1 , 1 3 keď . . . vyženie 1-ie ; M a r 1 3, 28 1-ie dreva j e na službu národom

IA LISTINA

32, 10 napísal som to na 1-u 12, 1 4, 1 6, 44 15, 4 4, 3 63, 1 1 2, 15 5, 18 1 3, 4 8, 20 1 3, 32

.ä LÍŠKA

(Samson) nachytal 300 líšok !., zborí ich kamenný múr budú za podiel 1-m pochytajte nám 1-y, maličké 1-y 1-y chodia po ňom (Sione) ako 1-y v spustošených miestach 1-y majú svoje skrýš e ; Luk 9, 58 povedzte tej 1-e A

.t. UNUS

5, 2. Zj 1 4, 1 9, 20 ; 1 9, 1 5 Pozri tiež heslo : Preš 24,

64, 6 47, 1 2 4, 9 11 21, 1 9

tretí rad : l. ; 39, 1 2

A

Iz

1, 3 1 1 , 28 1, 30

Ján

2, 27 29 7, 6 3, 6 7 1 9, 23

Iz 38, 14 Náh 2, 7

LITERA

ktorý si 1-ou a obriezkou obriezkou . . . nie v 1-e slúžili . . . nie v starobe 1-y l. zabíja, ale Duch oživuje služba smrti, v !-ch

.ti. LITOSTRÓTON na mieste, zvanom !.

ii. LKAŤ

1-1 som ako holubica budú l. ako holubice

ĽNÚŤ lM

2, 24

bude ľ . k u svojej žene A

LÓ-AMMI

Hoz

1, 9 2, 23

nazvi jeho meno L. poviem L-mu : Ty si môj ľud

lPa

8, 12. Ezd 2, 33. Neh 7, 37 ; 1 1 , 35

A LOD LOÚ Dán prečože zostal pri 1-iach kráľ Šalamún narobil 1-í 1-e Chíramove . . . dovážali zlato ; 2Pa 8, 1 8 2 2 kráľ mal taršíšske 1-e 22, 49 1-e stroskotali v Ecion-gábere 2Pa 9, 21 kráľove 1-e chodili do Taršíša 20, 37 stroskotali 1-e a nemohli ísť do Taršíša Jób 9, 26 prebehli ako rýchle 1-e 48, 8 rozrážaš 1-e z Taršíša ž 1 04, 26 tam chodia 1-e 1 07, 23 ktorí sa plavia po mori na 1-iach Sud l Kr

5, 17 9, 26 1 0, 1 1


240

LOĎ Pr

30, 1 9 31, 14 Iz 2, 16 23, 1 4 60, 9 Dan 1 1 , 30 Jon 1, 3 Mat 8, 23

cesty 1-e prostred mora je ako kupecká 1 . na všetky 1-e Taršíša kvíľte, 1-e Taršíša na mňa čakajú ostrovy a 1-e Taršíša priplujú na neho kittejské 1-e našiel !., ktorá išla do Taršíša (Ježiš) vstúpil do 1-e ; 9, l ; 1 3, 2 ; 15, 39. Mar 8 , 1 0 . Luk 5 , 3 ; 8 , 22, 37 vlny prikrývali 1 . ; Mar 4, 37 1 . už bola naprostred mori, zmietaná vlnami keď vyšli hore d o 1-e, utíchol vietor odplavili sa na 1-i videl dve 1-e vojdúc do 1-e plavili sa . . . do Kafarnauma zahoďte sieť na pravú stranu 1-e odprevadili ho na !. vyšli na adramytcnskú !. bolo nás všetkých duš í na 1-i 276 trikrát som zažil stroskotanie 1-e 1-e, hoci sú také veľké tretina 1-í bola skazená ktorí sa plavia na 1-iach všetci, ktorí mali 1-e na mori

24 14, 24 Mar Luk Ján

32 6, 32 5, 2 6, 1 7

21, 6 20, 38 27, 2 37 2Ko 11, 25 3, 4 Jak Zj 8, 9 18, 1 7 19 Sk

LOĎKA Mat

4, 21

videl iných dvoch bratov . . . na 1-e ; (Luk 5, 2) oni hneď opustili 1-u

Mat

4, 22

2Sa

9, 4, 5 ; 1 7, 27

3M

1 4, 1 0

2Tm

1, 5

3M

3M

1 6,

4M

26, 55

14, 2 18, 1 0 ! Pa 25, 8 Neh 10, 34 Est 3, 7 ž 1 6, 5 22, 1 9 1, 1 4 1 Pr 1 6 , 33 18, 18 Jer 13, 25 Jl 3, 3 11 Obad Jon 1, 7 Náh 3, 1 0 Mat 27, 3 5 Joz

Kol

5M

1 4, 5

(budete j esť) 1-a

lM

1 1 , 27 12, 4 5 13, 5 8

Háran splodil L-a ; 3 1 išiel s ním (s Abramom) L . Abram vzal . . . L-a Lot . . . mal drobný dobytok povedal Abram L-ovi : Nech nie j e , prosím Lot . . . videl celé okolie Jordána L. si vyvolil celé okolie Jordána Lot . . . posunoval svoj e stány až po S odomu vzali aj L-a i j eho . . . majetok navrátil všetok maj etok i L-a L. sedel v bráne Sodomy keď svitalo, súrili anj eli L-a vyšiel L. z Coára hore a býval na vrchu počali obe dcéry L-ove , pretože som dal synom L-ovým Ar stali sa ramenom L-a ako sa dialo vo dňoch L-ových vyšiel L. zo Sodomy pamätajte na L-ovu ženu ! spravodlivého L-a . . . vytrhol

Hoz

3M

20, 1 8 2 1 , 20 1 3, 6 1 2, 3 3, 20 65, 6 1 6, 22 1, 1 8 1, 6 8 2, 23

J. LOG !. okj a ; 14, 12, 15, 21, 24

10 11 12

A LOIDA

vieru, ktorá . . . prebývala najprv v tvojej starej materi Loide

1 4, 1 2 16 1 9, 1 15 30

A LOJ

1 6, 8

H. bol pevne zavrel každé !. keby mal stlačené 1. alebo žena tvojho 1-a líhala v j eho 1-e mŕtveho syna uložila do mojho 1- a zaplatím do ich 1-a ; Jer 32, 1 8 bol zanesený o d anjelov d o 1-a Abr. Syn, ktorý je v 1-e Otcovom

36 2, 9 83, 9 Luk 1 7, 28 29 32 2Pt 2, 7

A LÓ-RUCHÁMA

lM

nazvi j ej meno L . k e ď odlúčila L -u zľutujem sa nad L-ou

A L O S (zviera)

LOT

LONO

IM 3M 5M 2Sa l Kr Iz Luk Ján

24 26 21 12

Áron bude obetovať kozla, na kto­ rého padne l. 1-om bude rozdelená zem ; 33, 5 4 ; 3 4 , 1 3 ; 36, 2 1-om im rozdelili ich dedičstvo Jozua im vrhol 1-y v Síle hádzali 1-y o poradie hodili sme aj 1-y hodili púr, to j est 1 . ; 9, 24 Hosp., udržuj eš môj !. o môj odev" hádžu !. ; Ján 1 9, 24 vrhni svoj 1. medzi nami 1. sa hodí do lona 1 . upokojuje zvady to bude tvoj !. o môj ľud vrhali 1. o Jer. hádzali !. hádzali 1-y, !. padol na Jonáša o j eho slávnych hádzali !. rozdelili si j eho rúcho hodiac !. ; Mar 1 5 , 24. Luk 23, 34 o môj odev hodili 1. dali im 1-y a 1. padol na Mateja nemáš dielu ani 1-u v tejto veci k podielu na 1-e svätých

1 9, 1, 8, 1,

Ján Sk

A LÓ-DEBÁR

1, 8, 1 2

9

5M ž

A LOTÁN

36, 20, 22, 29. l Pa 1, 38, 39

7, 1 1 Jer Ez 18, 1 0 LÓS Hoz 6 , 9 Áron d á na oboch kozlov 1-y, jeden Mat 2 1 , 13 !. Hosp. a druhý !. azázelovi

A LOTOR

čo j e tento dom . . . pelešou 1-ov keby splodil syna 1-a ako 1-i čakajú na človeka vy ste ho urobili pelešou 1-ov ; Mar 1 1 , 1 7 . Luk 1 9, 46


ĽÚBIŤ SA

241 Mat 26, 55

27, 38 44 Luk 1 0, 30 Ján 1 0, 8

ako na 1-a ste vyšli ; Mar 14, 48. Luk 22, 52 boli ukrižovaný s ním 2 1-i ; Mar 15, 27. (Luk 23, 33) 1-i . . . utŕhali mu upadol medzi 1-ov ; 36 všetci, koľko ich prišlo . . . sú zlodeji a 1-i Pozri tiež heslo : Lupič; Zbojník

.A LOV

10, 9 25, 27 28 27, 25 30 31 Ez 13, 2 1 Luk 5, 4

Nimrod, hrdina 1-u bol Ezav mužom . . . 1-u Izák . . . jedával z j eho 1-u podaj mi, aby som j edol z 1-u prišiel Ezav, j eho brat zo svojho 1-u nech vstane môj otec a jie z 1-u nebudú viacej v o vašej ruke z a 1 . spustite svoj e siete na 1 .

13, Mi 7, Luk 5, Ján 2 1 ,

č i budete 1. duše každý loví svojho brata odteraz budeš !. ľudí idem !. ryby

lM

LOVIŤ Ez

18 2 10 3

LOŽ Sud Jób

ž

Pr

Iz -

Jer

PJ Ez

1 6, 1 3, 5, 7, 52, 58, 62, 63,

13 4 7 15 5 4 5 12

101, 1 1 9, 1 44, 6, 1 4,

7 69 8 19 5

hovoril si m i lži vy kujete 1 . zahubíš tých, ktorí hovoria 1. tehotnel trápením a splodil !. radšej hovoríš !. ako to, čo je sprav. blúdia . . . ktorí hovoria 1. majú radi !. budú zapchané ústa tým, ktorí hovoria !. kto hovorí !., neobstojí pyšní vymýšľajú na mňa !. ich pravica je pravicou lži ; 1 1 lživý svedok, ktorý hovorí !. falošný svedok hovorí všelijakú !. ;

1 9, 5 9 9, 1 5 59, 3 9, 5 1 4, 1 4 1 6, 1 9 27, 1 0 43, 2 2, 1 4 13, 6

kto hovorí všelijakú !., neujde kto hovorí lži, zahynie prorok, ktorý vyučuje lži vaše rty hovoria 1. učia svoj jazyk hovoriť !. proroci prorokujú l . ; 23, 25, 26 naši otcovia zdedili iba 1 . prorokujú l. ; 1 6 ; 2 9 , 2 1 to je !., čo hovoríš proroci t i vídavali !. vídajú márnosť a veštia 1. ; 1 3, 8, 9 ;

19 22 Dan 1 1, 27 Hoz 7, 1 3 1 2, 1 Mi 6, 1 2 Sof 3, 1 3 Za 13, 3 Ján 8, 44 Rim 1 , 25

25

22, 28

ľudu, ktorý počúva ! . trápite srdce sprav. lžou budú hovoriť 1., ale sa nepodarí hovoria proti m n e lži Efraim . . . množí 1. jeho obyv. hovoria 1 . nebudú hovoriť lži nebudeš žiť, pretože si hovoril 1. keď hovorí !., hovorí zo svojho premenili pravdu Božiu na 1.

Ef 2Te

4, 25 2, 1 1

l Tm 4, 2 2, 21 lJ 2 1 , 27 Zj -

22, 1 5

preto zložiac !. B . pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži hovoriacich v pokrytectve J. niktorá !. nie j e z pravdy nevojde do neho . . . 1. (vonku bude) každý, kto má rád a činí !.

ĽSTIVE ; ĽSTIVO lM

34, 1 3 101, 7

odpovedali . . . ľ . nebude bývať v mojom dome ten, kto robí ľ.

ž

35, 20 43, 1 55, 24 1 20, 2

vymýšľajú ľ-é veci vysloboď ma . . . od človeka, ľ-ého (ľudia) ľ., ktorí nedožijú polovice vytrhni moju dušu . . . od ľ-ého jazyka čo ti pridá ľ. jazyk (ruka) ľ-á a lenivá bude dávať plat (svedok) ľ. hovorí všelijakú lož s ú ľ-mi robotníkmi

ž

ĽSTIVÝ -

3 1 2, 24 1 4, 25 2Ko 1 1, 1 3

-

Pr

-

ž -

45, 3 84, 1 2 90, 1 7

A. ĽÚBEZNOSŤ

ľ. je rozliata na tvojich rtoch ľ . a slávu udieľa H . nech j e ľ. Pána, nášho Boha, nad nami ľ . je klam

Pr

3 1 , 30

Pr Kaz Luk Kol

1 6, 24 1 0, 1 2 4, 22 4, 6

plástom medu sú ľ-é reči slová úst múdreho sú ľ-é divili sa ľ-m slovám vaša reč nech je vždy ľ-á

lM 4M Sud l Sa 2Sa l Kr

4 1 , 37 1 4, 8 1 4, 3 1 8, 5 3, 36 3, 1 0

vec sa ľ-la faraonovi keď sa budem ľ. Hosp . , vovedie nás tú mi vezmi, lebo tá sa mi ľúbi ; 7 (Dávid) ľ-1 sa všetkému ľudu ľ-lo sa všetkému ľudu ľ-lo s a t o Pánovi, ž e Š al. žiadal tú vec neľ-1 sa kráľ pre tú vec Bohu (Ester) sa mu ľ-la keď sa bude ľ. u Boha j eho cesta sa mu ľúbi vtedy s a ti budú ľ . obeti sprav. H. činí všetko, čo sa mu ľúbi ktorí činia pravdu, sa mu ľúbia modlitba úprimných sa mu ľúbi keď sa ľúbia Hosp. cesty človeka činím všetko, č o s a mi len ľúbi Hosp. s a ľ-lo ho tak zdrtiť vyvolili si to, čo sa mi neľúbi to sa náramne neľ-lo Jonášovi áno, Otče, lebo tak sa ti to ľ-lo ; Luk 1 0, 21 činím to, čo sa j emu ľúbi ktorí sú v tele, nemôžu sa ľ. Bohu nie I. sa sami sebe

ĽÚBEZNÝ

Ľ Ú BIŤ SA

21, 7 2, 9 34, 9 37, 23 z 51, 21 1 35, 6 1 2, 22 Pr 1 5, 8 1 6, 7 46, 1 0 Iz 53, 1 0 66, 4 4, l Jon Mat 1 1 , 26 lPa Est J_ób

Ján

Rim

-

8, 29 8, 8 1 5, 1


242

ĽÚBOSŤ Rim 1 5, 2 3 7, 32 33 34 1 0, 33 2Ko 5, 9 Gal 1, 1 0 5, 10 Ef 6, 6 Kol 1, 10 l Te 2 , 4 15 4, 1 2Tm 2, 4 Tít 2, 9 Žid 1 1 , 5 1 Ko

6

ž Pr PŠ

Ez

45, 1 7, 1 8 1, 2 4 4, 1 0 7, 13 23, 7

Fil

2, 9

Dan

9, 23 10, 1 1 19 Rim 1 2, 1 Kol 3, 20 3, 2 2 lJ

každý z nás nech sa ľúbi bližnemu Kristus nehľadal toho, aby sa ľ-1 sám sebe ako by sa ľ-1 Pánovi ako by sa ľ-1 žene ako by sa ľ-la mužovi ako sa i ja ľ-m všetkým aby sme . . . j emu sa ľ-li či hľadám ľ. sa ľuďom ? skúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi ktorí sa chcú ľ. ľuďom aby ste sa mu vo všetkom ľ-li nie ako takí, ktorí sa chcú ľ. ľuďom Bohu sa neľúbia ako sa máte chovať a ľ. sa Bohu aby sa ľ-1 svojmu vojvodcovi ľ. sa im vo všetkom (Enoch) dostal svedoctvo, že sa ľ-1 Bohu bez viery nie je možné ľ. sa Bohu

ĽÚBOSŤ pieseň o ľ-i opájajme sa ľ-ou tvoja ľ. je lepšia ako víno ; 4, 1 0 spomínať budeme tvoju ľ. aká krásna j e tvoja ľ. tam ti dám svoju ľ. zahorela chlipnou ľ-ou ; 23, 9, 1 2, 1 6, 20 dal mu z ľ-i meno Pozri tiež heslo : Láska

lM l Sa 2Sa

27, 3 49, 24 2, 4 1, 1 8 22, 35

! Kr 22, 34 2Kr 9, 24 1 3, 1 6 !Pa 12, 2 Jób ž

20, 29, 37, 44, 46, 76, 78,

24 20 15 7 10 4 57

PJ

66, 9, 49, 51, 2,

19 3 35 56 4

Ez 39, 3 Hoz 1, 5 Am 2, 1 5 9 , 13 Za 6, 2 Zj

k národom . . . ktorí naťahujú l. naťahujú svoj j azyk sťa . . . 1. polámem 1. Élamovo ich 1-ia sa polárnu natiahol svoje 1. ako nepriateľ; 3, 1 2 vyrazím tvoje !. z „ • ruky polámem 1. Izraelovo ; 2, 1 8 kto chytá ! . , neobstojí naplním 1. Efraimom ktorý sedel na ňom mal 1.

LÚD ; LÚĎANIA ; LÚDOVIA synovia Semovi . . . L. ; lPa 1, 1 7 k národom, d o . . . Púla a L-a nech vyjdú . . . Lúdovia Lúďania ; 30, 5 A

lM Iz Jer Ez

1 0, 22 66, 1 9 46, 9 27, 1 0

lM

6, 1 4 1 , 55 49, 33

2M

ĽÚBY lebo si veľmi ľ. Danielu, ľ. mužu, pozoruj neboj sa, ľ. mužu obeť svätú a ľ-u Bohu ; Fil 4, 1 8 lebo t o j e ľ-e Bohu činíme to, čo je ľ-e pred ním A

Sk 13, l Rim 1 6, 2 1

Iz Jer

LUCIUS

L. Cyrenenský pozdravuje vás . . . L .

LUČIŠTE vezmi . . . 1 . a vyjdi na pole j eho 1. zostalo v sile čo do 1-a silných bojovníkov pieseň, zvanú : L . moj e ramená lámu aj oceľové !. ; ž 18, 35 nejaký muž natiahol !. ; 2Pa 18, 33 J ehu pochytiac 1. ranil Joráma polož svoju ruku na ! . ! ozbrojení 1-om a bojujúc . . . stre­ lami z 1-a 1. ho prebodne moj e 1. sa bude obnovovať 3M ich !-ia budú polámané nenadejem (sa) na svoje 1. láme 1. a seče kopiju polámal ohnivé šípy 1-a zvrhli sa ako klamné ! .

ĽUD ; ĽUDIA keď sa začali ľ. množiť ľ. kričal na faraóna o chlieb Jakob . . . bol pripojený k svojmu ľ-u 1, 20 ľ. sa množil . . . veľmi 3, 7 videl (som) trápenie svojho ľ-u 1 0 vyveď môj ľud . . . z Egypta 4 , 3 1 ľ. uveril 7 , 1 6 prepusti môj ľ., aby mi slúžili .; 8, 1, 20 ; 9, 1, 1 3 ; 1 0, 3 8 , 1 8 boli vši na ľ-och 9 , 1 7 či ešte sa budeš povyšovať nad môj ľud 1 2, 33 Egypťania nútili ľ. 1 4, 3 1 bál sa ľ. Hospodina 15, 1 3 vo svojej milosti viedol si ľ. 24 ľ. reptal proti Mojžišovi 1 7, 1 nebolo vody na pitie pre ľ. 2 vadil (sa) ľ. s Mojžišom 18, 1 3 sadol Mojžiš, aby súdil ľ. 22 budú súdiť ľ. každého času 1 9, 1 0 iď k ľ-u a posvätíš ich 1 6 triasol (sa) od strachu všetok ľ. 23 ľ. nebude môcť vyjsť na vrch Sinai 22, 28 kniežaťu vo svojom ľ-e nebudeš kliať; Sk 23, 5 3 1 budete mi svätými ľuďmi ; SM 26, 1 9 32, 6 ľ. sadol, aby j edol a pil ; l Ko 1 0, 7 7 zídi, lebo sa porušil tvoj ľ. 9 je to ľ. tvrdej šij e ; 34, 9. 5M 9, 6, 13 22 znáš tento ľ„ že j e náchylný ku zlému 35 H. bil ľ. preto, že si boli spravili to teľa 36, 6 bolo zabránené ľ-u donášať 1 6, 24 pokryje hriech za seba i za ľ. 26, 1 2 budem vám Bohom, a vy mi budete ľ-om ; Jer 7, 23 ; 1 1 , 4 ; 24, 7 ; 30, 22 ; 3 1 , 33. Ez 1 1 , 20 ; 1 4, 1 1 ; 32, 38 ; 36, 28 ; 37, 23, 27 Z a 8 , 8 . 2 K o 6, 1 6 . Ž i d 8 , 1 0


243 4M

5M

Joz Sud

Rút ! Sa

2Sa

! Kr

lPa 2Pa Ezd

ĽUD kričal ľ. na Mojžiša nebudem ja sám môcť niesť . . . r . bárs by všetok ľ. Hosp. boli sami proroci 1 3, 29 je to silný ľ., ktorý býva v zemi 3 1 Kálef tíšil ľ. 1 4, l ľ. plakal celú tú noc 1 1 dokedy ma bude popudzovať tento ľud 39 ľ. sa veľmi zarmútil 1 8, 1 5 vykúpiš prvorodené z ľ-í 20, 3 ľ. sa dohadoval s Mojžišom 2 1 , 4 ľ. ustával v duši na ceste 7 Mojžiš sa modlil za ľ. 25, 2 pozvali ľ. k obetiam svojich bohov. A ľ. jedol 7, 6 ty si svätý ľ. Hospodinovi ; 1 4, 2, 21 ; 28, 9 9, 1 2 skazil (sa) tvoj ľ. 26 Hosp. neskaz svojho ľ-u 27 nehlaď na tvrdosť tohoto ľ-u 29 oni sú predsa len tvojím ľ-om 1 6, 1 8 budú súdiť ľ. sprav. súdom 26, 1 8 budeš ľ-om zvláštneho vlastníctva 27, 1 5-26 všetok ľ. povie : Amen ; Neh 8, 6. Ž 1 06, 48 32, 6 bláznivý ľ-e 36 H. bude súdiť svoj ľ. ; Žid 1 0, 30 33, 3 ako veľmi miluješ ľ-í 24, 25 učiní! Jozua toho dňa zmluvu s ľ-om 2, 7 ľ. slúžil Hosp. po všetky dni Jozuove 5, 1 8 Zabulon, udatný ľ . 7, 2 primnoho je ľ-u 1 , 6 H. navštívil svoj ľ. 1 6 tvoj ľ . môj ľ. 2, 1 7 ľ-ia opovrhovali obetným darom Hosp. 1 1 , 7 strach Hosp. padol na ľ. 12, 1 8 všetok ľ. s a veľmi bál Hosp. 22 H. neopustí svojho ľ-u 1 3, 7 r . sa triasol strachom 7, 23 kto je ako tvoj ľ., ako Izrael 1 0, 1 2 buďme zmužilí za svoj ľ . 22, 28 2okorný r. strápený zachrániš ; z 1 8, 28 44 vyslobodil si ma zo svárov môjho ľ-u ; ž 18, 44 24, 2 spočítajte ľ., aby som vedel počet ľudu 3, 9 kto bude môcť súdiť tento tvoj ľ. 4, 3 1 (Šalamún) bol múdrejší nad všetkých ľ-í 8, 33 keby bol porazený tvoj ľ. 34 odpusti hriech svojho ľ-u ; 50 22, 4 môj ľ. ako tvoj ľ. ; 2Kr 3, 7 . 2Pa 18, 3 28, 9 radoval (sa) r ., že tak ochotne obetovali 29, 36 Ezechiáš sa radoval i všetok ľ. 3 1 , 1 0 H. požehnal svoj f. 3, 1 zhrom. sa ľ. ako 1 muž 11, 2 14 29

3, 1 3 Ezd 4, 4 5, 1 2 1 0, 1 Neh 8, 7 Jób 1 1 , 1 1 17, 6 2, l t 3, 7 9 28, 9 29, 1 1 -

-

-

-

Pr Iz -

-

ľ. kričal veľkým krikom unavoval ľ. zeme ruky judského ľ-u ľ. presťahoval d o Bab. ľ. plakal ; Neh 8, 9 Levitovia vyučovali ľ. zákonu o n zná ničomných ľ-l vystavil (ma) ľ-om za príslovie ľ-ia myslia márne veci nebudem sa báť mnoho tisk ľ-i Hosp. je spasenie, nad tvojim ľ-om spas, ó, Hosp., svoj ľ. H . dá silu svojmu ľ-u ; H . požehná svoj ľ. 44, 1 3 predal si svoj ľ. 45, 1 1 nezabudni svoj ľ. 57, 1 0 žalmy t i budem s pievať medzi ľ-mi 60, 5 bol si dal vidieť svojmu ľ-u tvrdé veci 67, 5 ľ-ia sa budú radovať 72, 2 aby súdil tvoj ľ. v sprav. 74, 1 8 bláznivý ľ. sa rúhal tvojmu menu 77, 2 1 vodil si svoj ľ. ako stádo 78, l môj ľ-e, nože počuj môj zákon 62 vydal svoj ľ. pod meč 8 1 , 12 môj ľ. neposlúchol môjho hlasu 1 4 keby m a bol počúval môj ľ . 83, 4 snujú ľstivú radu proti tvojmu ľ-u 85, 3 odpustil si neprávosť svojho ľ-u 94, 1 1 H . zná myšlienky ľ-í 1 4 H. nepovrhne svojho ľ-u 95, 7 my sme ľ. j eho pastvy 1 0 sú ľ., ktorý blúdi 1 05, 43 vyviedol svoj ľ. s veselosťou 1 06, 40 rozpálil (sa) hnev Hosp. na jeho l. 1 1 0, 3 tvoj ľ. samá ochota 1 1 1 , 9 poslal svojmu ľ-u vykúpenie 1 1 7, l zvelebujte ho, všetci ľ-ia 135, 1 4 H. bude súdiť svoj r. 144, 1 5 blah. ľ., ktorému je H . Bohom 1 49, 4 H. má záľubu vo svojom ľ-e 1 1 , 1 4 kde nieto múdrej správy, padá r. 1 4, 28 vo množstve ľ-u je sláva kráľova 24, 1 nezáviď zlým ľ-om 28, 5 zlí ľ-ia nerozumejú súdu 29, 2 keď sa množia sprav., raduje sa ľ. 2 keď panuje bezbožník, vzdychá ľ. 1 8 keď nieto videnia, je ľ . rozpustilý 1 , 3 Izr. nezná, môj ľ. nezrozumieva 1 0 pozorujte ľ - e Gomory 3, 5 ľ-ia sa budú navzájom sužovať 1 2 pohoničmi môjho ľ-u s ú deti 5, 1 3 pôjde m ô j ľ. d o zajatia 6, 1 0 stučnelo srdce tohto ľ-u ; Mat 1 3, 1 5 . Sk 28, 27 8, 1 9 č i sa ľ. nemá pýtať svojho Boha ? 9, 2 ľ., ktorý chodil vo tme ; Mat 4, 1 6 1 9 r . bude ako potrava ohňa 10, 22 keby bolo tvojho ľ-u, Izr., ako morského piesku ; (Rim 9, 27) 25, 8 odstráni potupu svojho ľ-u 29, 13 pretože sa blíži tento ľ., svojimi ústami ; Mat 1 5, 8. Mar 7, 6 30, 9 lebo je to spurný ľ.


ĽUD Iz

244

31, 3 40, 1 43, 2 1 47, 6 49, 1 3 53, 3 8 58, 1 62, 1 2 64, 9 65, 2

Jer

19 2, 11 13 32 4, 22 5, 23 6, 1 4 19 22 7, 1 6 8, 7 22 9, 1 5 1 2, 1 6 1 5, 20 1 8, 1 5 23, 32

30, 3 31, 14 35, 1 6 5 1 , 45 Ez 13, 1 8 26, 1 1 Dan 4, 22 7, 14 8, 24 1 1 , 32 Hoz

Jl Mi

Za

Mat

1, 9 4, 6 12 14 1 3, 2 2, 1 7 3, 3 16 3, 3 6, 3 8, 7 1, 2 1 4, 1 9 5, 1 6 6, 1 18

Egypťania s ú ľ-ia a nie silný B . potešujte môj ľ. ! ľ., ktorý si vytvorím, bude rozprá­ právať moju chválu bol som sa rozhneval na svoj ľ. H. potešil svoj ľ. ; 52, 9 opovrhnutý bol . . . od ľ-í pre prestúpenia môjho ľ-u bola mu zadaná rana oznám môjmu ľ-u ich prestúpenie nazvú ich : svätý ľ. pohliadni . . . sme tvojím ľ-om rozprestieral som svoje ruky . . . oproti spurnému ľ-u ; Rim 1 0, 2 1 radovať sa budem nad svojím ľ-om môj ľ. zamenil svoju slávu môj ľ. spáchal dvoje zlo môj ľ. zabudol na mňa môj ľ. je bláznivý ; 5, 2 1 tento ľ. m á odpadlícke srdce líečia skrúšenie môjho ľ-u uvediem zlé na tento ľ. ľ. príde zo zeme severa nemodli (sa) za tento ľ. ; 1 1 , 1 4 ; 1 4, 1 1 môj ľ. nezná poriadku Hosp. prečo potom nie je zahojená rana dcéry môjho ľ-u nakŕmim ich, tento r., palinou učili môj ľ. prísahať na Bála dáll'. ťa tomuto ľ-u za medený múr môj ľ. ma zabudol zvodia môj ľ. do bludu ; Ez 1 3, 1 0. Mi 3, 5 dovediem späť zajatých svojho ľ-u môj ľ. sa nasýti môjho dobrého ľ. nepočúva na mňa vyjdite z jeho stredu, môj ľ-e či budete loviť duše môjho ľ-u tvoj r. pobije mečom vyženú ťa spomedzi ľ-í slúžili mu všetky národy a ľ-ia zahubí mocných i ľ. svätých ľ-ia, znajúci svojho Boha . . . vyko­ najú hrdinstvo vy nie ste mojím ľ-om ; Rim 9, 26 môj r. bude vyhladený ľ. sa dopytuje svojho dreva ľ., ktorý nerozumie, bude porazený obetujú ľ-í, b ozkávajú teľce zľutuj sa, Hos p . , nad svojím ľ-om o môj ľ. vrhali lós H. j e útočišťom svojmu ľ-u jedia mäso môjho ľ-u môj ľ-e, čo som ti učinil zachránim svoj ľ. J., lebo on zachráni svoj ľ. učiním vás rybármi ľ-í ; Mar 1, 1 7 nech tak svieti vaše svetlo pred ľ-mi aby ste nedávali svojej almužny pred ľ-mi aby nebolo viditeľné ľ-om, že sa postiš

Mat

7, 1 2 8 , 27 1 0, 32 33 1 2, 3 1 36 13, 25 1 4, 5 1 6, 1 3 1 7, 22 2 1 , 25 23, 4 5 27, 25

Mar Luk

7, 6 1, 68 2, 1 4 32 52 5, 10 6, 22 7, 16 12, 36 18, 1 1

27 43 1 9, 48 20, 1 2 1 , 26 38 Ján 3, 19 5, 41 8, 2 1 1 , 50 1 2, 43 1 7, 6 3, 1 1 Sk 4, 1 3 5, 4 29 38 17, 30 1 8, 10 21, 27 24, 1 6 Rim 5 , 1 2 9 , 25 1 1, 1 2 1 2, 1 8 1 5, 1 1 l Ko 1 , 25 7, 7

čokoľvek by ste chceli, aby vám ľ-ia činili ; Luk 6, 3 1 ľ-ia s a divili kto mňa vyzná pred ľ-mi ; Luk l 2, 8 kto by mňa zaprel pred !'-mi ; Luk 1 2, 9 každé rúhanie bude odpustené ľ-om z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľ-ia kým ľ-ia spali, prišiel j eho nepriateľ chcel ho zabiť, ale sa bál ľ-u čo hovoria ľ-ia o mne ; Mar 8, 27 Syn človeka bude vydaný do rúk ľ-í krst Jánov odkiaľže bol, z neba a či z ľ-í ; Mar 1 1 , 30. Luk 20, 4 uvaľujú ich na plecia ľ-í skutky činia nato, aby ich ľ-ia videli ľ. odpovedal a riekol : Jeho krv na nás tento r. ma ctí rtami učinil vykúpenie svojmu ľ-u na zemi pokoj, v ľ-och zaľúbenie slávu svojho ľ-u Izraela prospieval . . . milosťou u Boha aj u ľ-í odteraz budeš loviť ľ-í blah. budete, keď vás budú ľ-ia nenávidieť B. vraj navštívil svoj ľ. podobní ľ-om, očakávajúcim ďakujem ú, že nie som ako ostatní ľ-ia nemožné u ľ-í, je možné u Boha ľ. vidiac to vzdal chválu Bohu ľ. visel na ňom a počúval ho učil ľ. v chráme zmŕtvejú ľ-ia od strachu ľ. prichádzal . „ počúvať ho ľ-ia viacej milovali tmu chvály od ľ-í neprijímam ľ. prichádzal k nemu aby zomrel 1 človek za ľ. ; 18, 1 4 viacej milovali slávu ľ-í zjavil som tvoje meno ľ-om zbehol sa k nim všetok ľ. spozorovali, že sú ľ-ia neučení neluhal si ľ-om, ale Bohu viac treba poslúchať Boha ako ľ-í rada z ľ-í . . . rozpadne sa zvestuj e ľ-om . . . aby činili pokánie mám mnoho ľ-u v tomto meste Židia . . . vzbúrili všetok r. svedomie prosté . . . pred ľ-mi prešla smrť na všetkých ľ-í (nazvem) nie môj r. svojím ľ-om či azda B . zavrhol svoj ľ. ? nezavrhol B. svojho ľ-u majte pokoj so všetkými ľ-mi zvelebujte ho všetci ľ-ia bláznivé Božie je múdrejšie ako ľ-ia aby boli všetci ľ-ia ako i ja sám


245 l Ko 2Ko Gal Ef Fil Kol l Te lTm

2Tm -·

Tít Žid

Jak 1 Pt Zj

ĽÚTOSTIVÝ nebuďte sluhami ľ-í inými rtami budem hovoriť tomuto ľ-u 8, 2 1 pečujeme o dobré nie len pred Pá­ nom, ale aj pred ľ-mi 1 , 1 Pavel, apoštol, nie od ľ-í 1 0 či hľadám ľúbiť sa ľ-om ? 6, 7 slúžiac ako Pánovi a nie ľ-om 2, 7 stal sa podobný ľ-om 3, 23 ako Pánovi a nie ľ-om 2, 4 nie ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľ-om 13 neprijali ste slová ľ-í 2, 1 poďakovania za všetkých ľ-í 4 chce, aby všetci ľ-ia boli spasení 5 prostredník Boha a ľ-í . . . Kristus 6, 1 6 ktorého nevidel nikto z ľ-í 3 , 2 budú ľ-ia, ktorí budú milovať seba 1 3 ale zlí ľ-ia a čarodejní 2 , 1 4 očistil sebe ľ. zvláštny 4 , 9 zbýva soboteníe, odpočinok ľ-u Božiemu 7, 5 majú prik. desatiniť ľ. 27 za svoje vlastné hriechy a . . . hriechy ľ-u 9, 1 9 yzopom, pokropil . . . všetok ľ. 27 uložené (je) ľ-om raz zomrieť 1 0, 30 Pán bude súdiť svoj ľ. 13, 1 2 vlastnou krvou posvätil ľ. 3 , 8 jazyk nemôže nikto z ľ-í skrotiť 2, 1 0 kedysi (ste) neboli ani ľ-om, ale teraz ste ľ. Boží 1 5 zapchali ústa . . . nerozumných ľ-í 9, 4 aby neškodili . . . iba jedine ľ-om 6 budú ľ-ia hľadať smrť 1 5 pobili tretinu ľ-í ; 1 8 1 0, 1 1 musíš zase prorokovať proti ľ-om 13, 7 dala sa jej moc nad každým . . . ľ-om 1 6, 9 pálení boli ľ-ia veľkou páľou 21 na ľ-i padal z neba veľký ľadovec 18, 4 vyjdite z neho, môj ľ-e 2 1 , 3 hľa, stán Boží s ľ-mi 7, 23 1 4, 21

LÚDIM Micraim splodil L. ; lPa 1, 1 1 A

lM

1 0, 13

lM 6, 2 Mat 1 6, 23 l Ko 1 0, 1 3 Jer Mal

2, 22 3, 2

3M 1 9, 1 1 6, 28 Jób 78, 36 ž Mat 5, 1 1 5, 4 Sk 2Ko 1 1 , 3 1 Gal 1 , 20

ĽUDSKÝ videli synovia Boží ľ-é dcéry; 4 nemyslíš na Božie veci, ale na ľ-é iba ľ-é pokušenie vás zachvátilo .&. LÚH keby si sa umyla hoci 1-om ako !. práčov

LUHA"f neklamte ani nel-jte nebudem !. do vašej tváre 1-li mu svojim jazykom 1-júc hovoriť na vás všetko zlé nel-1 si ľuďom, ale Bohu Boh . . . vie, že nel-m píšem pred Bohom, že nel-m

Kol Jak

3, 9 3, 1 4

l Sa

31, 3

Jób

4 1 , 20 1 1, 2 13, 1 8

ž

Iz

nel-jte j eden druhému nel-jte proti pravde

.A LUK nadišli na neho strelci . . . 1-ami; lPa 10, 3 strela z 1-u ho nepohne bezbožníci natiahli !. ich 1-y porozrážajú mládencov

Kol 4, 1 4 2Tm 4 , 1 1 Filém 24

.A LUKÁŠ pozdravuje vás L., lekár L. je samotný so mnou Démas, L., moji spolupracovníci

5M

A LUNIAK (nebudete j esť) 1-a

1 4, 13

lM Iz Jer

49, 27 61, 8 15, 1 3 30, 16 49, 32 1 Ez 25, 7 34, 8 22 Náh 3, 1 Mat 23, 25

LÚPEŽ Benjamin . . . bude j esť 1. nenávidím 1-e s neprávosťou tvoje poklady dám na 1. tých, ktorí ťa olupujú, vydám v 1. budú ich veľblúdi za 1. dám ťa za 1. národom ; 26, 5 preto, že je moje stádo za 1. stádo, aby nebolo viacej za l. ; 28 plné násilia ; neustupuj e !. zvnútra sú plné 1-e ; Luk 1 1 , 39

Jób

12, 6

..t. LÚPEŽNÍK bezstarostné sú stany 1-ov

2Kr

6, 23 24, 2

LÚPEŽNÝ neprišli viacej 1-é čaty sýrske H. poslal na neho 1-é čaty

Sud 2, 1 4 l S a 1 4, 48 Iz 42, 24 Obad 5

2Sa 1 2, 4 Mat 15, 32 Mar 6, 34 Sud 21, 6

ž 40, 12 Iz 63, 9 Mat 9, 35 Júda

22

2M 34, 6 4, 3 1 5M Neh 9 , 1 7 ž 1 03, 8 1 1 1, 4 1 1 2, 4

LUPIČ vydal ich do ruky 1-ov; 2Kr 17, 20 vytrhol Izr. z ruky j eho 1-a Izraela kto vydal 1-om ? keby (prišli) 1-i v noci Pozri tiež heslo : Lotor; Zbojník ĽÚTO bolo (mu) ľ . vziať zo svojich oviec ľ. mi je toho zástupu; Mar 8, 2 bolo mu ich r. ĽÚTOSŤ synovia Izr. boli pohnutí ľ-ou k Benj . Hosp., nezadržíš svojej ľ-i vo svojej ľ-i ich on vykúpil ľ-ou bol pohnutý ; 20, 34. Mar 1 , 41. Luk 7, 13 nad niektorými majte ľ. ĽÚTOSTIVÝ H., silný Boh ľ. ; ž 86, 15 tvoj B., je silný Boh ľ. ty si Boh . . . ľ. ; 3 1 ľ. a milosrdný j e H . milostivý a ľ . je H. ; 1 45, 8 ľ. (je) a spravodlivý


ĽUTOVAŤ Jl Ef Jak lľt

2, 1 3 4, 32 5, 1 1 3, 8

lM 2M l Sa

6, 6 32, 1 4 15, 1 1

2 46 (Boh) j e milosrdný a ľ. ; Jon 4 , 2 buďte navzáj om . . . ľ. Pán (je) veľmi ľ. ľ . , dobromyseľní a pokorní

3M 5M

21, 5 1 4, 1

ĽUTOVAŤ

2Sa Jób

24, 42, ž 1 06, Jer 26, Jl 2,

16 6 45 13 13

Am 7, Jon 4, Mat 2 1 , 27, 2Ko 7,

3 11 29 3 8

Žid

7, 2 1

H. ľ-1, ž e učinil človeka Sk H. ľ-1 zlého, o ktorom hovoril ľ-ujem, že som ustanovil S aula za kráľa ; 35 Luk ľ-1 H. toho zlého ľ-uj em, a to v prachu ľ-1 podľa množstva svojej milosti Sk H. bude ľ. zlého ; 1 9 veľký č o d o milosti a ľutuje zlé ; Jon 4, 2 H. ľ-1 toho ; 6 ja by som nemal ľ. Ninive Jer neskoršie ľ-1 a išiel vidiac Judáš . . . ľ-1 to ak som vás aj zarmútil tým listom, Mar neľ-ujem Pán prisahal a nebude ľ. A

IM Joz

28, 35, 48, 1 6,

2Pa

1 2,

19 6 3 2;

prv bolo meno toho mesta L. J akob prišiel do L - a B. všemohúci sa m i ukázal v L - e 1 8 , 1 3 . Sud 1 , 2 3 , 26

Jób

ž

LÝBOVIA

Sk

27, 5 9, 32 38

LYCIA

prišli sme do Myry v L-i A

Sk

LYDDA

Peter . . . zišiel i k svätým, ktorí bývali v L-e ; 35 bola L. blízko Joppy

A. LÝDIA

Sk

1 6, 14 40

nejaká žena, menom L. keď vyšli z väzenia, vošli k L-i

Sk

14, 6

utiekli dolu do miest L-e ; ( 1 1 )

3M

1 3, 42

A

keby bola . . . na 1-c biela rana

A

3,

Joz

39 ; 1 5, 2, 1 0, 1 3 . 7 , 1 5 , 1 6 ; 8 , 29 ; 1 9, 6, 7 ; 27, 1 6 . 15, 16

MAACHÁT

1 2, 5 ; 1 3, 1 1 , 1 3 A

5M

3, 14

A

3,

1

2Te

MAACHÁŤANIA

až po hranicu . . . M-ov

LYSTRA LYZANIÁŠ

L. tetrarchom v Abyléne A

23, 26 24, 7

LYZIÁŠ

Klaudius L. prišiel na to tisícnik L . ; 22

LŽIVO 20, 6 27, 1 5 29, 9 1 4, 56

priatelia, ktorým si !. prorokoval prorokujú 1. v mojom mene pretože vám 1. prorokujú mnohí 1. svedčili proti nemu

LŽIVÝ

36, 31, 1 09, 1 20, 6,

4 19 2 2 17 19 1 0, 1 8

12, 1 9 21 1 3, 5 1 7, 7 2 1 , 28 30, 8 59, 1 3 7, 4 8 14, 1 4 23, 32 2, 9

M

MAACHA

3; 1 0, 6, 8. 1 Kr 2, ! Pa 2 , 48 ; 3, 2 ; 9, 35 ; 1 1 , 43 ; 2Pa 1 1 , 20-22 ; A

Iz Jer

LYKAONIA

LYSINA

2Sa

Pr

3; 1 6, 8. Dan 1 1 , 43 . Náh 3, 9 A

A

14, 6, 8, 2 1 ; 1 6, 1, 2. 2Tm 3, 1 1

2M 23, 7 l Kr 22, 22

LÚZ

nespravia si 1-y na svojej hlave nespravíte (si) 1-y medzi svojimi očami Pozri tiež heslo : Plešina

vzdiališ sa od 1-ého slova vyj dem a budem 1-m duchom; 2Pa 18, 2 1 nebudú moj e slová 1-é nech zanemejú 1-é rty hovoria so mnou 1-m jazykom vytrhni moju dušu od 1-ch rtov (H. nenávidí) 1. j azyk 1. svedok, ktorý hovorí lož kto prikrýva nenávisť, je človek 1-ch rtov 1. jazyk (bude trvať) na chvíľu 1-é rtv · sú ohavnosťou sprav . nenávidi 1-ého slova nesluší . . . kniežaťu 1-á reč 1. svedok zahynie márnosť a 1-é slovo vzdiaľ odo mňa vraveli sme 1-é reči nenadejte sa na 1-é slová nadej ete (sa) na 1-é slová prorokujú vám 1-é videnie prídem na tých, ktorí prorokujú 1-é sny s 1-mi zázrakmi Pozri tiež heslo : Falošný

&.. MAACHATSKÝ

svn M-ého J e zaniáš, syn M-ého

2Sa Jer

23, 34 40, 8

!Pa

15, 1 8, 20. 2Pa 23, 1 ; 26, 1 1 ; 28, 7; 34, 8. Ezd 10, 1 8, 21, 22, 30. Neh 3, 23 ; 8, 4, 7 ; 1 0, 25 ; 1 1 , 5, 7 ; 1 2, 4 1 , 42. Jer 21, 1 ; 29, 21, 25 ; 35, 4; 37, 3

A

MAASEIÁŠ


247

lPa

MACHLI A MAAZEIÁŠ 24, 1 8 . Neh 1 0, 8

1 6, 9 10 12 1 8, 5 1 9, 2 1 22 ; 20, 3 ! Ko 1 6, 5

Sk

2Ko

1, 16

2, 7, 8, 1 1, Fil 4, ! Te 1, l Tm 1,

13 5 1 9 15 7 8 3

Sk

1 6, 9 1 9, 29 27, 2 2Ko 9, 2 4 Iz

13, 21 23, 13 34, 14

IM

1 0, 2

A MACEDÓNIA prejdi do M-e a pomôž nám! hľadali možnosť odísť do M-e prvým mestom osadným . . . M. prišli dolu z M-e Silas keď prejde M-u a Achaju 20, 1. Rím 15, 26 že sa vráti cez M-u prídem k vám, keď prejdem M-u ; lebo idem M-ou od vás ísť do M-e a z M-e zase prísť k vám odišiel som do M-e keď sme boli prišli do M-e milosť Božiu, danú v zboroch M-e bratia, keď prišli z M-e keď som odišiel z M-e všetkým veriacim v M-i ; 4, 1 0 nie len v M-i a v Achaji keď som išiel do M-e A MACEDÓNEC akýsi muž M. Gája i Aristarcha, M-ov bol s nami Aristarch, M. ktorou sa za vás chválim M-om keby so mnou prišli M-i

25, 2 36, 35 22, 4 25, 1 7

31, 2 7 Sud 6, 1 6 7, 7 23 8, 28 lPa 1, 33 1 0, 26 Iz Hab 3, 7

lM 4M

37, 28 36 25, 6

MADIANSKO 3, 1 ; 4, 19. 4M 25, 15. l Kr 1 1, 1 8. Iz 60, 6. Sk 7, 29 MADIANSKY Mojžiš „. býval v M-ej zemi m. kňaz mal 7 dcér pobili aj m-ch kráľov

2M 4M

2, 1 5 16 31, 8

Joz

1 5, 3 1 .

MADMANNA lPa 2, 49

Jer

48, 2

A MADMEN ty, M„ um1kneš

Iz

1 0, 31

A MADMENA M. sa dá na útek

Joz

A MADON 1 1, 1 ; 1 2, 1 9

Jer

39, 3

A

Mat 1 5, 39 Mat 27, 56

A. MÁG (učenec) m. ; 1 3 A MAGDALA prišiel do kraja M. A MAGDALÉNA Mária M. ; 6 1 ; 28, 1 . Mar 1 5, 40, 47 ; 1 6, 1, 9. Luk 8, 2 ; 24, 1 0. Ján 1 9, 25 ; 20, 1, 1 8

A

IM

36, 43

A MAGDIEL knieža M. ; lPa 1, 54

A

lM Ez Zj

1 0, 38, 39, 20,

A MAGÓG synovia Jafetovi : M. ; l Pa 1, 5 proti Gógovi zeme M-a pošlem oheň na M-a Góga a M-a, aby ich zhrom.

MACKA budú (tam) brložiť divé m-y; Jer 50, 39 Assút ju pripravil pre divé m-y stretať sa tam budú divé m-y MADAJ

synovia Jafetovi : M. ; l Pa 1, 5

MADIAN lM 4M

2M

(Ketura porodila) M-a ; l Pa 1, 32 Hadad . . . zbil M-a Moáb povedal starším M-a ; 7 zovri M-ov, a zbijete ich; Sud 6, 1 6 pomsti synov Izr. n a M -och viedli vojnu proti M-ovi H. ich vydal do' ruky M-a Izr. veľmi schudobnel pre M-a dám M-a do tvojej ruky; 1 5 (Izr.) honili M-a ; 2 5 tak bol M. zohnutý synovia M-ovi : Éfa, Efer ; lM 25, 4 porazil M-a na skale Orébovej triasli sa koberce zeme M-a

2 2 6 8

MAHALALÉL ; MAHALALEEL 5, 1 2 , 1 3, 1 5, 1 6, 17. l Pa 1 , 2. Neh 1 1 , 4 A

lM 2Sa

23, 28

A MAHARAI M. Netofatský; lPa 1 1, 30; 27, 13

A MACHAT 2Kr 25, 23. l Pa 6, 35. 2Pa 29, 1 2 ; 3 1 , 1 3 A

IPa lM

MADIANITA

4M

išli popri nich mužovia M-i M-i ho predali do Egypta Madianka Kozbi ; 1 5

2M

MACHAZIÓT

25, 4, 30 A MACHÍR 50, 23. 4M 26, 29 ; 27, 1 ; 32, 39, 40; 36, 1 . 5M 3, 15. Joz 1 3, 3 1 ; 1 7, 1 , 3. Sud 5, 14. 2Sa 9, 4, 5 ; 1 7, 27. l Pa 2, 21, 23 ; 7, 1 4- 1 7 A MAC:HLA 26, 33 ; 27, 1 ; 36, 1 1 . Joz 1 7, 3. l Pa 7, 1 8

6, 19

A MACHLI synovia Meráriho : M. ; 4M 3, 20, 33


MACHLÓN lPa

Rút

6, 1 9, 29, 47 ; 23, 21, 23 ; Ezd 8, 1 8 1,

2

A MACHLÓN

(syn Naomy) M. ;

248 24, 26, 28, 30.

5 ; 4, 9, 1 0

1 Luk

1

Sk

A MACHNAIM ; MACHNAJIM Žid

lM Joz

32, 2 nazval meno toho miesta : M 1 3, 26, 30 ; 2 1 , 38. 2Sa 2, 8, 12, 29 ; 1 7, 24, 27 ; 1 9, 32. 1 Kr 2, 8; 4, 1 4. l Pa 6, 80

lM

23,

Jer

32, 1 2 ; 5 1 , 59

9

A MACHPELA

j askyňa M. ; 23, 1 7, 1 9 ; 49, 30 ; 50, 1 3

l Ko

MAJETOK 13, 6 15, 14 24, 18

Ezd Jób

1 0, 8 5, 5 20, 1 0

ž

15 49, 1 1 62, 1 1

Pr

73, 1 2 3, 9 1 0, 1 5 1 1, 4 13, 7 11 22 19,

4 14 28, 8 22 29, 3 Kaz 5, 1 1 Ez 26, 1 2 Sof 1, 13 Mat 19, 2 1 22 24, 47 25, 1 4 Mar 1 0, 23 Luk 12, 1 9 15, 12 30

1

1 9, 8 2, 45 5, 1 1 0, 34 3, 17

bol ohovorený u neho, že mrhá j eho m. polovicu svojho m-u, Pane, dávam m-y predávali a delili Ananiáš s o Zafírou . . . predal ne­ j aký m. rozchvátanie svojho m-u ste prijali s radosťou kto by mal m. tohoto sveta Pozri tiež heslo : Bohatstvo; Imanie; Peniaz

MAJSTER 1M

25, 9 ;

A MACHSEIÁŠ

lM 4M

lJ

1 6,

mali mnoho m-u vyjdú s veľkým m-om Edom bude m-om, i Seir bude m-om j eho m. bude daný pod kliatbu hrabivý, dychtivo siahol po ich m-u navrátia j eho nesprav. nadobud­ nutý m. pohltil m., ale ho vyvráti m. zanechávajú iným keď pribúda m-u, nepridávajte k tomu srdca bezbožníci . . . nadobúdajú m-u cti Hosp. zo svojho m-u m. bohatého je j eho pevným mes­ tom nepomôže m. v deň zúrivého hnevu niekto sa robí chud., a má mnoho majetku m„ hriešne nadobudnutý m . toho, kto hreší, je zachovaný sprav. m . pridáva mnoho priateľov dom a m. sú dedičstvom po otcoch kto rozmnožuj e svoj m. úžerou závistlivý človek sa dychtivo ženie za m-om kto sa druží s o smilnicami, pre­ mrhá m. keď sa množí m . rozchvátajú tvoj m . ich m. bude n a rozchvat iď, predaj svoj m. mal mnoho m-u ; Mar 1 0, 22 ustanoví (ho) nad celým svojím m-om ; Luk 1 2, 44 odovzdal im svoj m. ako nesnadne voj dú do kráľ. Bo­ žieho tí, ktorí majú m-y ; 24. Luk 18, 24 duša, máš mnoho m-u on im rozdelil m. so srnílnicami prežral tvoj m.

4M

1 Joz

37, 1 9

6,

9

33, 25

hľa, tamto ide m. snov Pozri tiež heslo : Učiteľ

A MÄKCI

mäkci (nezdedia kráľ. Božieho)

A MAKHELÓT

táborili v M-e ; 26

A MAKKÉDA

1 0, 1 0, 1 6, 17, 2 1 , 28, 29; 1 2, 1 6 ; 1 5, 4 1

MÄKKÝ

Pr 25, 1 5 Mat 1 1 , 8

m. jazyk láme kosti človeka, odiateho m-m rúchom ; Luk 7, 25

MAKOVICA ; MAKOVIČKA 2M

Mal

Ján

1

25, 3 1 , 33 -36 ; 37, 1 7, 1 9 -22. ! Kr 1 6-20, 3 1 , 4 1 , 42. 2Kr 25, 1 7 . 2Pa 4 , 1 2, 1 3 . Jer 52, 22 1,

1

1 8, 1 0

A MALACHIÁŠ

bremä slova Hospodinovho M-ovi

A MALCHUS

sluhovi bolo meno M.

MÁLIČKO Ž Žid

1 05, 1 2 1 0, 37

keď ich bolo m., a boli . . . po­ hostinmi málo, m., a ten, ktorý má prísť

MALIČKÝ Mat 1 8, 6 1O 14

ktokoľvek by pohoršil 1 -ho z týchto m-ch ; Mar 9, 42. Luk 1 7, 2 hľaďte, aby ste neopovrhli niekto­ rým z týchto m-ch nie je vôľa vášho Otca . . . aby zahynulo čo len 1 z týchto m-ch m. oheň akú veľkú horu zapáli Pozri tiež heslo : Najmenší

Jak

3, 5

! Pa

6, 40 ; 9, 1 2 ; 24, 9. Ezd 1 0, 25, 3 1 . Neh 3, 1 1 , 1 4, 3 1 ; 8, 4 ; 1 0, 3 ; 1 1 , 1 2 ; 12, 42. Jer 2 1 , 1 ; 38, 1, 6

IM 4M

A MALKIÁŠ

46, 1 7 26, 45

&. MALKIEL

synovia Beriovi . . . M . ; lPa 7, 3 1 po M-ovi m-ovská čeľaď


MÁNA

249

l Sa

1 4, 49 31, 2

t

A MALKIŠUA

synovia Saulovi . . . M. ; l Pa 8, 3 3 ; 2M 9, 39 3M zabili Filištíni . . . M-u ; l Pa 1 0, 2

l Pa

25, 4, 26

lPa

6, 44.

A MALLOU A MALLÚCH

Ezd 1 0, 29, 32. 1 2, 2

4M Neh 1 0, 4, 2 6 ; 2Sa

MÁLO lM 2M

47, 9 1 6, 1 8

5M l Sa 2Kr ž Pr Hag Mat

28, 62 1 4, 6 10, 1 8 8, 6 37, 1 6 15, 16 16, 8 1, 6 9 7, 1 4 9, 37 20, 1 6 25, 2 1 Luk 7 , 47 13, 23 1 6, 1 0 1 9, 1 7 l Ko 5 , 6

Žid Zj

1 0, 37 2, 1 4

MALOMOC 3M

13, 2 8 11 12 20 47 59 1 4, 7 44 57

keby mal niektorý človek . . . niečo podobné rane m-i ; 9 vyhlási (ho) kňaz za nečistého ; m. j e zastaralá m. je na koži keby cele rozkvitla m. na koži a m. by pokryla celú kožu rana m-i j e ; m. vypukla ; 13, 25, 27 keby bola rana m-i na nejakom rúchu zákon, týkajúci sa rany m-i popr�ká n� toho, kto sa očisťuje z m-1, 7-krat m . j e po dome ; nečistý j e t o j e tedy zákon m-i

MALOMOCENSTVO 5 M 24, 8 2Kr 5, 3 27 2Pa 26, 1 9 Mat 8 , 3 Mar 1 , 42 Luk S, 1 2

2Kr

m . ich bolo, a zlé boli dni kto nazbieral . . . m., nemal ne­ dostatku ; 2Ko 8, 1 5 zostane vás m . zachrániť u ž č i mnohom a č i m-m Achab slúžil m. Bálovi učinil si ho m. menším lepšie je m., čo má sprav. lepšie m. v bázni Hosp. lepšie m. v spravodlivosti sejete mnoho, ale znášate m. hľadíte po mnohu, a hľa, je m . m . j e tých, ktorí ju nachádzajú robotníkov je m. ; Luk 1 0, 2 m. (je) vyvolených ; 22, 1 4 nad m-m s i bol verný; 23 komu sa m. odpúšťa, m. miluje m. tých, ktorí budú spasení ? verný v m-e, je verný v mnohu že si bol v m-e verný m. kvasu nakvasuje celé cesto ; Gal 5, 9 m . , máličko, a ten, ktorý má prísť mám niečo m. proti teb e ; 20

4, 6 13, 45 1 4, 2 22, 4

S, 2 12, 1 0 3 , 29

5, 1

27 7, 3 8 1 5, 5 2Pa 26, 20 Mat 8, 2 1 0, 8 1 1, 5 26, 6 Luk 4, 27 1 7, 12

A MALOMOCNÝ

jeho ruka bola m-á malomocný . . . bude mať rúcho roztrhnuté zákon, týkajúci sa m-ého m. alebo tečúci, nebude j esť zo svä­ tých vecí prikáž . . . aby vyhnali z tábora všetkých m-ch Mária bola m-á nech nie je vyťatý z domu Joábov­ ho . . . m. Náman, veliteľ voj ska . . . bol m. vyšiel spred jeho tvári m. boli pri vchode do brány 4 m. prišli ti m. až na kraj tábora H. ranil kráľa, a bol m. videli, že hľa, (Uziáš), je m. ; 2 1 m . pristúpiac klaňal s a mu ; Mar 1, 40 m-ch očisťujte m. sa čistia v dome Šimona M-ého ; Mar 1 4, 3 mnoho m-ch bolo v Izraelovi stretlo sa s ním 10 m-ch

MALÝ 5M 4, 27 2Sa 1 2, 3 l Pa 1 6, 1 9 Jób 3, 1 9 ž 1 15, 1 3 - 1 1 9, 1 4 1 Iz 1 1, 6 2 Obad Za 4, 10 Mat

1 1

6, 30 1 0, 42 1 4, 3 1

Luk 1 2, 32 19, 3 3, 5 J �k 1 9, 5 ZJ 20, 1 2 Mat

6, 24

Luk 1 6, 9 _ 11

IM

13, 18

strež sa pri rane m-a (prorok by ho) sprostil jeho m-a ; 6 1 4, 24 ; m. Námanovo prichytí sa teba zjavilo sa m. na j eho čele bolo očistené j eho m. l Kr 10, 1 7 odišlo od neho m . ; Luk 5, 1 3 E z d 2 , 69 muž, plný m-a

pozostane vás m. počet ničoho krome 1 m-ej ovečky vtedy, keď vás bol ešte len m. p očet m. a veľký sú tam rovni požehná . . . m-ch s veľkými som m. a opovržený m-é chlapča ich povedie učinil som ťa m-m medzi národmi kto bude pohŕdať dňom m-ch za­ čiatkov ľudia m-ej viery; 8, 26 ; 1 6, 8. Luk 1 2, 28 ktokoľvek by napojil 1 z týchto m-ch človeče m-ej viery, prečo si po­ chyboval ? neboj sa, m-é stádečko ! (Zacheus) bol m-ej postavy jazyk je m. úd chváľte nášho Boha . . . m. aj veľkí videl som mŕtvych, m-ch i veľkých

A MAMONA

nemôžete slúžiť Bohu i m-e ; Luk 1 6, 1 3 robte s i priateľov z nesprav. m-y ak tedy neboli ste verní v nesprav. mamone

A MAMRE

Abram . . . býval v dúbrave M. ; 14, 1 3 1 8, 1 ; 23, 1 7, 1 9 ; 25, 9 ; 35, 27 ; 49, 3 0 ; 50, 1 3

A MÁNA

3 funtové m-y striebra 5000 m-ov


MANAHEN

250

Neh 7, 7 1 Ez 45, 1 2

2200 mán striebra 15 šeklov vám bude m.

Sk

13, l

M., ktorý bol vychovaný s . . . Herodesom

lM ! Pa

36, 23 8, 6

synovia Šobálovi . . . M . ; ! P a 1, 40 ktorých presťahoval i clo M- a 2M

lM

41, 51

4M

46, 20 48, 5 14 20 1 , 35

5M

26, 28 34 3, 1 3

Jaz

14 4, 12

lM 4M

A MANAHEN

A MANACHAT

1

43, 1 1 1 7, 8

2M 25, 33 Kaz 1 2, 5 Jer 1, 1 1 1 6, 1 5

MANASSES

1 7, Sud

1 2 6 1, 27 6, 1 5 7, 23

2Kr 20, 2 1 21, 1 9 16 23, 26 lPa 2Pa

ž

5, 18 7, 1 4 30, 1 11 31, 1 33, 9 13 23 33, 1 0, 60, 9 80, 3

9, Iz 15, Jer 48, Ez Mat 1, Zj

21 4 4 10

7, 6

nazval meno prvorodeného M. ; 48, 1 4 porodila Azenata . . . M-a Efraim a M., a budú mi ako Rúben (položil ruku) na hlavu M-ovu postavil Efraima pred M-a z pokolenia M-ovho bolo 32 200 ; 2, 2 1 synovia Jozefovi . . . M . čeľade M-ove . . . 5 2 700 kráľ. Ógovo, som dal polovici pok. M-ovho ; Joz 1 2, 6; 1 3, 7, 29; 22, l Jair, syn M-ov polovica pok. M-ovho, pripraveni do boja lós pokolenia M-ovho to boli synovia 1\i-a dcéry M-ove dostali dedičstvo M. nevyhnal obyv. Bét-šeána môj rod je naj chatrnejší v M-ovi (mužovia) z M-a . . . honili Ma­ diana kraľoval M., j eho syn ; 2Pa 32, 33 M. mal 12 rokov, keď začal kraľo­ vať ; 2Pa 33, 1 M. ich zavi edol, aby robili zlé nevinnej krvi navylieval M. popudzovania, ktorými ho popudz. M. ; 24, 3 polovica pok. M-ovho ; 23 ; 26, 32 ; 2 7 , 21 synovia M-ovi : Asriel listy napísal na Efraima a M-a z M-a . . . prišli do Jer. rozborili výšiny . . . zeme M-ovej M. zaviedol Júdu . . . do bludu poznal M., že on, H., je Bohom nepokoril sa pred Hosp. , ako sa pokoril M. 1 1 , 1 8, 20, 22. Ezd 1 0, 30, 33 môj j e Galád a môj M. ; 1 08, 9 (pred) M-om zobuď svoju hrdinskú silu M. bude žrať Efraima a Efraim M-a pre M-a, syna Ezechiášovho M-ovi j eden diel Ezechiáš splodil M-a ; M. splodil Amona z pok. M-ovho 1 2 OOO zapečatených

2M

1 6, 26 31 33 35

4M

1 1,

6 7 9 5M 8, 3 Joz 5, 1 2 12 Neh 9 , 20 ž 78, 24 6, 31 Ján Žid Zj

9, 4 2, 1 7

A MANDĽA

zaneste . . . daktylov a m-í p alica Áronova . . . vydala zrelé m-e

A MANDĽOVÝ

m-ej podoby ; 3'1 ; 37, 1 9, 20 kvitnúť bude m. strom vidím šakédový, m. prút

A MAN HÚ

povedali druh druhovi : M.

A MANNA

nebude v nej m-y nazval meno toho chleba m. daj do nej plný omer m-y j e dli m-u 40 rokov . . . m-u jedli, kým neprišli k pohraničiu Kanan. zeme nevidia naše oči ničoho iba tú m-u m. bola ako semeno koriandrové keď padala rosa . . . padala naň i m. kŕmil (ťa) m-ou ; 1 6 nemali synovia Izr. m-y prestala m. na druhý deň m-y si neodňal od ich úst dal, aby na nich pršala m. otcovia j edli m-u na púšti ; 6, 49, 5 8 zlaté vedierce, obsahujúce m-u tomu, kto víťazí, dám j esť zo skry­ tej m-y

A. MANOACH

Sud

1 3, 2, 8, 9, 1 1 -22 ; 1 6, 31

2Sa Iz

1 1 , 26 54, 5

MANŽEL smútila nad svojím m-om tvojím m-om je tvoj učiniteľ Pozri tiež heslo : Muž

MANŽELKA 5M 2 1 , 1 3 Sud 4 , 4 ž 45, 1 0 Mat 1 , 24 5, 3 1 1 9, 29

voj deš k nej , a vezmeš si ju za m-u Debora . . . m. Lapidotova m. ti stojí po tvoj ej pravici Jozef . . . prijal svoju m-u ktokoľvek by prepustil svoj u m-u ; 32; 19, 3 každý, kro opustil . . . m-u ; (Mar Hr, 29). Luk 1 8, 29 j eho m. sa prihotovila ukážem ti nevestu , m-u Baránkovu Pozri tiež heslo : Žena

Zj

19, 7 21, 9

Žid

1 3, 4

m . nech je v úcte

Jaz

1 5, 55.

Sud 1 0, 1 2 . l Sa 23, 24, 25 ; 25, 2. l ľa 2, 45

2M

15, 23 23

A

MANŽELSTVO

A MAON

A MARA

prišli do M-y, ale nemohli piť vodu z M-y nazvané meno toho miesta M.


251 4M Rút

MÁRNOSŤ 33, 8 9 I, 20

l Ko 1 6, 22 Ezd

táborili v M-e odišli z M-y ale ma volajte M .

Luk

A MARA N ATHA

Ján

M., Náš Pán ide

A MARDOCHEUS

2, 2. Est 2, 5, 7, 1 0, 1 1 , 15, 19, 20-'22 ; 3, 2-6 ; 4, 1, 4-7, 9-1 7 ; 5, 9, 13, 1 4 ; 6, 2-4, 1 0- 1 3 ; 7, 9, 1 0 ; 8, l , 2 , 7 , 9 , 1 5 ; 9 , 3 , 4 , 20, 23, 29, 3 1 ; 10, 2, 3

Sk

A MAREK

Sk

8, 2 1 0, 39 42 11, 1 2 32 1 2, 3 1 9 , 25 20, 1 1 16 18 1, 14

12, 1 2 1 5 , 39 Kol 4, 1 0 2Tm 4 , 1 1 Filém 24

ktorý má prímeno M. ; 25 ; 1 5, 37 1 2, 1 2 Barnabáš pojal so sebou M-a Rim 1 6, 6 M„ sestrenec Barnabášov M-a pojmi a doveď so sebou (pozdravuje ťa) M . ; lPt 5, 1 3 5M 32, 2 1

Joz

1 5, 44.

4, 21. l Pa 2, 42 ; 2Pa 1 1 , 8 ; 2 Job 14, 9, 1 0 ; 20, 37. Mi 1, 15

2M

1 5, 20 21 1 2, 1 10 15

4M

5M Mi Mat

20, l 24, 9 6, 4 1, 1 6 18 2, 11 1 3, 5 5 27, 56

27, 5 6

61 28,

Mat Luk

l

6, 3 15, 47 1 6, 9 1, 27 30 39 46 56 2, 5 16 19 34

A MARÉŠA

MÁRIA

/

1 7, 1 5 7, 3 16 15, 31 2 1 , 34 35, 1 3 16 36, 21 4, 3 10, 7 1 2, 3 24, 4 26, 4 36, 4 5 39, 6 7 12 62, 1 0 10 78, 33 89, 48 90, 1 0 94, 1 1

M., prorokyňa ; 4M 26, 59 M. im odpovedala : Spievajte M. a Áron hovorili proti Mojžišovi M. bola malomocná bola M. zatvorená vonku za tá- 1 borom tam zomrela M . čo učinil H„ tvoj B „ M-i J>OSlal som pred tebou Mojžiša, Árona a M-u Jakob splodil Jozefa, muža M-e M. zasnúbená Jozefovi našli dieťatko s M-ou či sa nevolá j eho matka M. M. Magdaléna a M„ matka Jako­ bova ; Mar 1 5, 40; 1 6, 1 . Luk 24, 1 0 M . Magdaléna; 27, 6 1 ; 28, l . Mar 15, 40, 47 ; 1 6, 1 , 9 . Luk 8, 2 ; 24, 1 0 . Ján 1 9, 25 ; 20, 1 , 1 8 bola tam M. Magdaléna i t á druhá 1 1 9, 37 Mária 1 44, 4 prišla M. Magdaléna i tá druhá M. ; 8 Ján 20, 1 30, 8 nie je toto ten tesár, syn M-in Pr 3 1 , 30 M. Magdaléna i M. Jozesova 1, 2 ukázal sa najprv M-i Magdaléne Kaz meno panny bolo M. 14 anjel jej povedal : Neboj sa M. 2, 1 Mária . . . išla na vrchy, do mesta Júdovho 11 M. riekla : Moja duša zvelebuje 4, 7 Pána 5, 7 M. zostala s ňou asi 3 mesiace 6, 1 1 aby sa zapísal s M-ou 9, 9 našli M-u i Jozefa 1 1, 8 M. zachovávala všetky tie slová 10 Simeon povedal . . . M-i

ž

1;

M., zvaná Magdaléna, z ktorej bolo vyšlo 7 démonov mala sestru, menom M-u M. si vyvolila dobrú čiastku z mestečka M-e a Marty M„ ktorá pomazala Pána Mária . . . padla k j eho nohám M. vzala funt masti M. Kleofášova, a M. Magdaléna M. stála vonku pri hrobe a plakala J. jej povedal : M. ! prišla M. Magdaléna a zvestovala učeníkom, že videla Pána zotrvávali jednomyseľne na modlit­ be . . . s M-ou prišiel k domu M-e, matky Jánovej pozdravte M-u

MÁRNOSŤ hnevali m a svojimi m-ami; l Kr 1 6, 13, 26 odišli za m-ou a stali sa márnymi sú mi nadedené mesiace m-i moj e dni sú m. m. bude to, čo dostane ako ma tedy potešíte m-ou B . nepočuje m-i Jób otvára svoje ústa na m. aby si neobrátil svojej tvári k m-i dokiaľ budete milovať m . p o d jeho jazykom j e trápenie a m. m. hovoria každý nepovzniesol svojej duše k m-i nesedávam s mužmi m-i slová jeho úst sú m. o m-i rozmýšľa áno, všetko je m. m. je, za čo sa nepokoji vskutku je m-ou každý človek púha m. sú synovia človeka boli by všetci dovedna ľahší než m . ukončieval i c h dni v m-i na ktorú m. si stvoril . . . človeka ? na čo býva človek hrdý, je „ . m. H. zná myšlienky ľudí, že sú m . ; l Ko 3, 20 odvráť moj e oči, aby nehľadeli na m. človek j e podobný m-i ktorých ústa hovoria m. ; 1 1 m. a lživé slovo vzdiaľ odo mňa krása (je) m. m. m-í, riekol kazateľ; m. m-í a všetko m. ; 12, 8 všetko j e m. a honba po vetre (aj) to je m. ; 2, 1 9, 2 1 , 23, 26 ; 4, 4, 8, 1 6 ; 5, 1 0 ; 6, 9 ; 7, 6 ; 8, 1 0 všetko to bola m. ; 1 7 ; 3 , 1 9 videl som inú m. pod slncom kde je mnoho snov, tam i m-i je mnoho vecí, ktoré rozmnožujú m. po všetky dni života svojej rn-i všetko, čo prišlo, je m. ranná mladosť j e m.


MÁRNY Iz Jer

Ez

Za Sk Rím Ef

30, 28 4 1 , 29 59, 4 2, 5 1 0, 1 5 16, 19 23, 1 6 13, 6 8 9 23 l� 2 14, 1 5

�w

4, 1 7

2Kr 17, 1 5 Jób 1 1 , 3 2, 1 ž 60, 1 3 1 Ko 3 , 2 0

Jak lPt 2Pt

1 5, 1 7 58 1, 2 6 1, 18 2, 1 8

252 aby preosial národy na riečici m-i všetci sú m. každý sa nadej e na m. išli za m-ou a stali sa márnymi takí bohovia sú m . naši otcovia zdedili iba lož a m . zvodia v á s spoliehať sa n a m. vídajú m. a veštia lož ; 22, 28 hovoríte m. a vídate lož bude moja ruka proti prorokom, ktorí vídajú m. nebudete už vídať m-i lebo terafím hovoria m . aby ste s a obrátili o d týchto m-í stvorenstva je podriadené m-i pohania chodia, v m-i

Luk

7, 38

Ján

23, 56 11, 2 12, 3

Zj

1 8, 1 3

IM 2M

27, 38 1 2, 5 20, 3

2Sa l Kr

1 2, 2 17, 1 2 23, 1 55, 7 56, 1 0 68, 2 1 73, 25 142, 5 48, 22

ž

MÁRNY

stali sa m-mi ; Jer 2, 5 m-e reči umlčujú ľudí ľudia myslia m-e veci ; Sk 4, 25 márna (je) pomoc človeka ; 1 08, 13 1 Iz Pán zná myšlienky múdrych, že 53, 2 sú m-e m-a j e vaša viera 1 8, 32 Ez 8, 20 Mat vaša p ráca nie je m-a v Pánovi toho náboženstvo je m-e 1 3, 1 2 vykúpení z m-eho svojho obcovania hovoria naduté veci m-e

A MARTA

Luk 1 0, 38, 40, 4 1 . Ján 1 1 , 1, 5, 1 9, 20, 21, 24 30, 39; 1 2, 2 lM 5M 2Sa Jób Pr Iz

18, 8 32, 1 4 17, 29 29, 6 30, 3 3 7, 15

A MASLO

21, 21 26, 1 1 Mar Luk

vzal m-a, mlieka a teľa (dal mu) m. od kráv (priniesli) medu, m-a kým sa moj e kroky kúpali v m-e Ján tlak na smotanu vyvodí m. m . a med bude j es ť ; 22

A MASRÉKA

4, 3, 7, 1 8,

40 14 19 22

3, 1 6 12, 3 6 15, 22

1 6, 33 1 8, 1 1 A MASSA 1 9, 1 1 2, 37 lM 25, 1 4 . 2M 17, 7. 5M 6, 1 6 ; 9, 22 ; 33, 8. 1 Sk 3, 6 lPa 1 , 30. Pr 30, 1 ; 31, 1 1 6, 3 0 MASŤ Rim 8, 9 2M 30, 25 lekárnickú m. voňavú l Ko 4, 7 l Pa 9, 30 pripravovali m. z tých voňavých 1 3, 2 vecí Fil 4, 1 8 27, 9 m. a kadivo obveseľuj e srdce Pr ! Te 4, 13 Kaz 7, 1 dobré meno je lepšie ako výborná m. ! Tm 6, 8 1 0, 1 mŕtva mucha nasmradí . . . m. Ž id 1 3, 5 PŠ 1, 3 tvoj e meno rozliata m. Jak 4, 2 Dan 1 0, 3 m-ou �omazať som sa nepomazal lJ 5, 12 Mat 26, 7 alabastrovú nádobu m-i 9 m. sa mohla predať ; (Mar 14, 5). 13 Ján 12, 5 Zj 1, 1 8 Mar 1 4, 4 načo bola tá strata m-i ? 2, 3 Luk 7, 37 doniesla alaba strovú nádobu m-i 4 IM

36, 3 6

kraľoval

„.

Samla z M-y ; l Pa 1, 47

bozkávala j eho nohy a mazala m-ou ; 46 nahotovili voňavých vecí a m-í Mária, ktorá pomazala Pána m-ou Mária vzala funt m-i . . . a dom sa naplnil vôňou m-i (nekúpi ich) vzácnej m-i

MAŤ (niečo)

či máš len to 1 požehnanie dobytča budete m . bez vady nebudeš m. iných bohov predo mnou; 5M 5, 7 bohatý mal oviec . . . mnoho nemám ani podpopolnika nebudem m. nedostatku o, keby som mal krídla j edno viem - že mám Boha Pán, má východiská zo smrti koho by som mal na nebi ? nemám nikoho, kto by ma poznal nemajú pokoja, hovorí H„ bez­ božní ; 57, 2 1 nemal podoby ani krásy nemám záľuby v smrti ; 33, 1 1 líšky majú svoje skrýše kto má, tomu bude dané . . . kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má ; 25, 29. Mar 4, 25. Luk 8, 1 8 ; 1 9, 26 keby ste mali vieru chudobných m-e vždycky . . . mňa nebudete m. vždycky; Mar 14, 7 či ešte nemáte viery ? majte dosť na svojom plate či máme čakať iného predaj všetko, čo máš, a rozdaj chudobným a budeš m. poklad v nebi ; Mat 19, 2 1 . Mar 1 0, 2 1 nezahynul, ale mal večný život dokiaľ m-e svetlo, verte v svetlo nemali by hriechu, ale teraz nemajú výhovorky na svete budete m. s úženie či nemám piť kalicha nemal by si nado mnou nijakej moci čo máme robiť, mužovia bratia ? zlata nemám, ale čo mám, to ti dám čo mám činiť, aby som bol spasený ? ak niekto nemá Ducha Kristovho čo máš, čo by si nebol dostal ? lásky keby som nemal mám všetkého a m ám hojnosť ako aj ostatní, ktorí nemajú nádej e keď máme pokrm a odev majte dosť na tom, čo máte žiadate a nemáte kto má Syna, má ž i vot; kto nemá Syna Božieho, nem á života aby ste vedeli, že m-e večný život mám kľúče pekla i smrti máš trpezlivosť a p racoval si mám proti teb e ; 2, 1 4, 20


253

Zj

MATIENAJ 3, l 1 4, 1 1

máš meno, že žiješ, a si mŕtvy nebudú m. odpočinku

Mat

MAŤ; MATER ; MATKA lM

2M

2, 24 3, 20 24, 67 27, 14 2, 8 20, 1 2 21, 15 22, 30 34, 26

3M

5M

18, 7 19, 3 20, 9 14 27, 1 6

Joz 2, 13 1 Kr 1 7, 23 Jób

z

1, 2 1 10, 18 31, 15 22, 1 1 27, 1 0 50, 20 51, 7 71, 6 1 13, 9

Pr

139, 1 3 1, 8 1 0, 1 15, 20 20, 20 23, 22 29, 1 5 30,