Issuu on Google+

321

OBCOVANIE vynáša zo svojho pokladu n-é i staré J Pr veci 26, 28 toto je moja tej n-ej zmluvy krv; Luk Mar 14, 24 27, 60 zložil ho v o svojom n-om hrobe 2, 22 n-é víno sa má lievať do n-ch kožíc; 5M Luk 5, 38 1 6, 17 budú hovoriť n-mi j azykmi 22, 20 tento kalich j e tá n-á zmluva ; l Ko 1 1, 25 13, 34 n-é prikázanie vám dávam ! Sa 17, 1 9 aké je to n-é učenie 3 , 6 za služobníkov n-ej zmluvy _ 5, 1 7 ak je niekto v Kristovi, je n-m Z Iz stvorením 1 7 drievne pominulo, hľa, všetko je n-é 6 , 1 5 ani neobriezka, ale n-é stvorenie 2 , 1 5 stvoril v sebe !-ho n-ého človeka 4, 24 obliekli si n-ého človeka ; Kol 3, 1 O Am 8, 8 uzavriem s domom . . . Júdovým n-ú Sk zmluvu Ef 9, 1 5 j e prostrednikom n-ej zmluvy; 12, 24 3, 1 3 n-é nebesia a n-ú zem . . . čakáme 1 Ž 2 , 7 nepíšem vám n-ého prik. ; 2J 5 8 píšem n-é prikázanie 2, 1 7 na kamienku napísané n-é meno 3, 12 meno , . . n-ého Jeruzalema 2M 5, 9 spievali n-ú pieseň ; 1 4, 3 21, 1 videl som n-é nebo a n-ú zem 5 hľa, činím všetko n-é 4M NÔŽ

Mat 13, 52

Mar Luk Ján Sk 2Ko

Gal Ef Žid

2Pt lJ Zj

1

lM

22, 6

2M

4, 25

Joz 5, 2 Sud 1 9, 29 l Kr 18, 28 Iz

18, 5

Abrahám . . . vzal do svojej ruky oheň a n. ; 1 0 1 vzala Cippora n., obrezala neobriezku narob si ostrých n-ov vzal n. a pochytiac svoju ženinu porezal j u bodali sa, podľa svojej obyčaje, n-ami poodrezuje révy n-ami

1

NÚDZA Pr

6, 1 1 14, 23

IM 2M

28, 22 1 5, 1 4 1 5, 4 7 11 24, 1 4 2, 8 82, 3 1 0, 2 1 4, 30 25, 4 2, 6 4, 34 4, 28

NÚDZNY nebude u teba n-eho nezavrieš svojej ruky pred svojím n-m bratom toho nebude nikdy, aby nebolo núdzneho nebudeš utiskovať . . . n-eho izozdvihuje n-eho z prachu; z 1 1 3, 7 vyhláste . . . n-eho za sprav. odtisli n-ch od súdu n. sa bezpečne položia so svojím stádom lebo si bol . . . pevnosťou n-emu (predávali) n-eho pre pár obuvi; 8, 6 nebolo nikoho medzi nimi n-eho aby mal čo udieľať n-emu

A NUN 25, 1 3 ; 34, 1 4 ; 1 1 9, 105. PJ 1, 1 4 ; 2, 1 4 ; 3 , 40 ; 4 , 14

33, 1 1

1 3, 9

1 9, 3 33, 1 1 5, 13 1 2, 33

Rút Mat

1, 1 6 5, 41

2Ko Gal

5, 14 2, 1 4 6, 12

prijde . . . tvoja n. ako ozbrojenec ; 24, 34 slovo rtov vedie iba do n-e Kol

závistlivý . . . nevie, že prijde na neho n. on začal trpieť n-ou

4, 15

NÚN Jozua, syn N-ov ; 4M 1 1 , 28; 27, 18; 32, 12. 5M 1 , 3 8 ; 3 1 , 23 ; 34, 9. Joz 1, 1. l Kr 1 6, 34. Neh 8, 1 7 Hozeáš, syn N-ov ; 1 4, 6, 38. 5M 32, 44. Sud 2, 8 NÚTIŤ keď ich len veľmi n-1 keď ho len n-1, vzal pohoniči ich n-li Egypťania n-li ľud, aby sa po­ náhľali Rút riekla : Nenúť ma kto ťa bude n., aby si s ním išiel 1 míľu láska Kristova nás núti prečo potom n-š pohanov ti vás nútia obrezovať sa A NYMFAS pozdravte . . . Nymfána

o A OBADIÁŠ l Kr 1 8, 3-7, 9, 16. l Pa 3, 2 1 ; 7, 3; 8, 38 9, 16, 44 ; 12, 9 ; 27, 19. 2Pa 17, 7 34, 12. Ezd 8, 9. Neh 1 0, 6 12, 25. Obad 1 (prorok) Obadiáš

Jób

3, 25

OBÁVAŤ SA čoho som sa o-1, prišlo

Jer Sk

42, 16 23, 10

1 Tm 4, 12 Žid 13, 5 Jak lPt

3, 13 1, 15

hlad, ktorého sa o-e pretože sa o-1 tisícnik

O B COVANIE buď príkladom . . . v slove, o-í spôsob vášho o-a nech je prostý lakomstva nech ukáže zo svojho pekného o-a buďte svätí v každom o-i


OBCOVAŤ lPt

2Pt 3M

1, 18 2, 1 2 3, 1 2 16 3, 1 1 1 8, 20 23 20, 1 5

4, 9 Ján Sk 23, 1 2Ko 1 , 1 2 Fil 1 , 27

322 vykúpení z márneho svojho o-a o. medzi pohanmi majúci dobré aby . . . boli získaní pobožným o-ím žien vidiac vaše v bázni mravočisté o . potupujú v a š e v Kristu dobré o . akí musíte v y byť v svätom o-í

1 Tm 6, 20 2Tm 2, 1 6 Tít 1, 4 2 1 , 27 Zj Mat 22, 4 Luk 1 1 , 38

OBCOVAŤ so ženou svojho bližneho nebudeš o . nebudeš o . v súloží s . . . hovädom človek, ktorý by v súloží o-1 s ho­ Rút vädom Židia neobcujú so Samaritánmi celým svedomím dobrým o-1 v milosti Božej sme o-li na svete o-ujte tak, aby to bolo hodno evan­ 2Sa j elia Kristovho

1 4, 12

OBÉD-EDOM O . Gitťanský; 6, 1 1 , 1 2 . 1 Pa 1 3, 1 3, 1 4 1 5, 1 8, 2 1 , 2 4 , 25 ; 1 6, 5, 38 ; 2 6 , 4 , 8 , 1 5 . 2Pa 25, 24 A

6, 1 0

A OBČIANSTVO odcudzení o-u Izraelovmu naše o. je v nebesiach

l Pa

3M

26, 5

IM 30, 20 1 38, 3 ž Pr 4, 9

OBDARIŤ B . ma o-1 dobrým darom o-1 si moju dušu silou obdarí ťa krásnou korunou

lM

40, 19

Mat 5, 5 1 9, 29 Mar 1 0, 17

2M 3M 4M

1 6, 35, 4, 1, 1 4,

2 1 13 2 1

1 5 , 24 20, 2 27, 1 7

OBDRŽAŤ oni dedične obdržia zem J oz večný život obdrží dedične aby som dedične o-1 večný život ? Est Luk 1 0, 25 ; 1 8, 1 8

OBEC reptali, cc!á o . synov izr. ; Joz 9, 1 8 Mojžiš zvolal celú o . keby poblúdili všetci, celá o. 2Sa spočítajte sumu celej o-e synov Izr. Mat pozdvihla (sa) celá o „ a dali sa kričať obetovať budú, celá o„ j unca 2M o . nemala vody aby nebola o. Hosp. ako ovce OBECENSTVO povolaní v o. j eho Syna aké je o. svetla s temnosťou ? aby ste aj vy mali o. s nami. A naše o . j e s Otcom keď povieme, že máme o. s ním máme o. j eden s druhým A

l Ko 2Ko lJ

1, 9 6, 1 4 1, 3 6 7

3M l Sa Ez

1 0, 10 21, 4 22, 26

Mar 7, 2 Sk 1 0, 14 1 1, 9 Rim 1 4, 14 l Tm 4, 7

OBECNÝ robiť rozdiel medzi svätým a o-m nemám o-ého chleba nerobia rozdielu medzi svätým a o-m o-tni rukami . . . j edia chlieb nikdy (som) nej edol ničoho o-ého ; 11, 8 čo B. očistil, ty nemaj za o-é ! samo sebou nie je nič o-é o-é a babské bájky odmietni

3M 5M l Sa ž

Pr

A OBED svoj o. som prichystal zadivil sa, že sa prv neumyl pred obedom keď strojíš o. alebo večeru

A OBÉD 4, 1 7, 21, 22. l Pa 2, 1 2, 37, 38; 1 1 , 47 ; 26, 7. 2Pa 1 5, 1, 8 ; 23, 1 . Mat 1 , 5. Luk 3, 32

2, 12 3, 20

Ef Fil

odvracajúc sa od o-ch rečí o-m a prázdnym rečiam vyhní Títovi . . . podľa o-ej viery nevoj de do neho nikdy nič o-ého

8, 1 0, 2, 7, 9,

22 29 26 23 10 13

1 7 , 23 27, 5 34, 25 35, 22 5, 1 6, 20, 4, 51,

6 2 6 6 18 19 1 06, 28 1 5, 8

21, 3 Ez 39, 1 9 Dan 8 , 1 1 Hoz 3 , 4 6, 6 Mar 9, 49 1 2, 33 Luk 2, 24

OBERAČKA mlatba bude trvať do o-y, a o. bude trvať do sejby OBESIŤ vyzdvihne faraón tvoju hlavu a obesí ťa náčelníka pekárov o-1 ; 4 1 , 1 3 kráľa Haja o-1 o-1 ich na 5 stromov o-Ii obidvoch na šibenici o-li Hámana ; 8, 7 1 0 synov Hámanových nech o-ia ; 9, 1 4, 25 A OBESIŤ SA (Achitofel sa) o-1 (Judáš) odíduc o-1 sa

OBEŤ nezostane do rána o. slávnosti Veľkej noci obetoval Hosp. povznášajúcu o. zlata dovedie Hosp. svoju o . budeš obetovať veľkonočnú o. ; 6 výročná o. za celú j eho rodinu obetujte o-e spravodlivosti pretože si nežiadaš o-i o-e Božie sú skrúšený duch j edli o-e mŕtvych o. bezbožných j e ohavnosťou; 2 1 , 27 sprav. a súd má radšej H. ako o. piť krv do opojenia z mojej o-i bola odňatá ustavičná o. ; 1 3 ; 1 2, 1 1 budú sedieť synovia Izr. bez . . . o-í milosrdenstvo chcem a nie o . ; Mat 9, 1 3 ; 1 2, 7 každá o. bude osolená soľou je viac ako . . . o-e aby dali o. podľa toho, čo j e na­ písané


OBEŤ OBILNÁ

323 Luk 13, 1 7, 4 1 Sk rum 3, 25 12, 15, l Ko 1 0, 5, Ef 4, Fil Žid 5, 9,

1 16 18 2 18 7 9 26 1 0, l 5 10 11 14 26

1 1, 4 Jak ! Pt lM 2M

13, 1 6 2, 2 1 2, 5 31, 1 0, 12, 18,

54 25 27 12

23, 18 24, 5 3M

7, 1 7 1 7, 5 19, 5

4M

7, 1 7

5M

33, 1 9

Joz 22, 29 Sud 1 6, 23 1, 4 ! Sa 2, 1 3 29 3, 1 4 9, 12 11, 15 l Kr 8 , 63 2Kr 1 0, 1 9 ! Pa 29, 2 1 2Pa 7, 4 12

krv zmiešal Pilát s ich o-ami obetovali modle o . ktorého preduložil B . z a o . zmie­ renia dali svoje telá v živú o . a b y bola o. pohanov príjemná ktorí j edía o-i, nie sú účast. oltára ? vydal sám seba za nás ako . . . o . o . , príjemnú, ľúbu so slzami o-ou doniesol pros by v ktorom sa donášajú v o. dary a o-e na odstránenie hriechu svojou o-ou nemôže nikdy o-ami . . . zdokonaliť o-i a posvätného daru si nechcel ; 8 sme posvätení donesenou o-ou donáša . . . o-e, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy jednou o-ou zdokonalil navždy keď dobrovoľne hrešíme . . . ne­ pozostáva už viacej o-i vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu o. než Kain v takých o-iach má B. záľubu donesúc o-ou svojho syna Izáka duchovné o-e, príjemné Bohu

Obeť bitná Jakob obetoval b-ú o . sám dáš b - é o-e to j e b . o. pesach Hosp. Jetro . . . vzal zápal a b-é o-e a obetoval nebudeš obetovať krvi moj ej b-ej o-i obetovali b-é o-e pokojné ; Joz 8, 3 1 č o by zostalo z mäsa b-ej o - i . . . spáli synovia Izr. dovádzali svoje b-é o-e budete obetovať Hosp . b-ú o. pokojnú b-ú o. pokojnú 2 voly ; 7, 23, 29, 35, 4 1 , 47, 53, 59, 65 7 1 , 7 7 , 83 budú obetovať b-é o-e spravodli­ vosti oltár . . . n a b-ú o . obetovali veľkú b-ú o. Dágonovi keď obetoval Elkána b-ú o . k e ď obetoval ktokoľvek nejakú b-ú o. prečo tedy šliapete po mojej b-ej o-i nebude pokrytá neprávosť domu Éliho . . b-ou -ou dnes má ľud b-ú o. na výšine obetovali tam b-é o-e pokojné Šalamún obetoval b-ú o. ; 2Pa 7, 5 mám veľkú o. b-ú pre Bála obetovali Hosp. b-é o-e všetok ľud obetovali b-ú o . miesto sebe za dom b-ej o-i

2Pa 29, 3 1 Neh 1 2 , 43 ž 40, 7 50, 8 1 1 6, 1 7 Iz 1, 1 1

doveďte b-é o-e obetovali . . . b-é o-e b-ej o-i . . . si nechcel neviním ťa pre tvoje b-é o-e budem obetovať b-ú o. načože mi je to množstvo vašich b-ých o-í 1 9, 2 1 budú mu slúžiť b-ou o-ou 34, 6 H. má b-ú o. v Bocre 43, 24 tukom svojich b-ých o-i si ma nenapojil 6, 20 vaše b-é o-e nie sú mi príjemné Jer 7, 22 (nehovoril som o) b-ej o-i 46, 1 0 H. Zástupov má b-ú o. Dan 9, 27 prestane b . o. Am 5, 25 či ste mi doniesli b-é o-e . . . na púšti Jon 1 , 1 6 obetovali Hosp. b-ú o. Sof 1 , 7 H. pripravil b-ú o. Sk 7, 42 či ste mi azda za 40 rokov doniesli b-é a iné o-e 2, 1 7 pri b-ej o-i a svätoslužbe Fil Žid 1 0, 1 2 donesúc jednu b-ú o. 2M 35, 29 4M 1 5, 3 5M 12, 1 7 Ezd 3, 5 8, 28 ž 1 1 9, 1 08 Ez 46, 1 2 Am 4, 5 3M 2Pa

7, 1 2 15 29, 31 ž 1 07, 22 Am 4, 5 Žid 13, 1 5

O beť chvály bude obetovať s bitnou o-ou ch. mäso j eho bitnej o-i ch. doveďte . . . o-e ch. nech obetujú o-e ch. kaďte z kvaseného o. ch. obetujme vždycky Bohu o. ch.

Obeť liata vylial naň 1-u o. 1-u o„ štvrtinu hína vína ; 3M 23, 1 3 . 4M 15, 5 18 s ich 1-ymi o-ami 7- 1 0, 1 4, 15, 24, 3 1 ; 29, 1 1 , 1 6-39 13 lial svoju 1-u o. 4 nevylejem ich 1-ej o-i 6 im vylievaš 1-u o. 18 obetovali iným bohom 1-e o-e ; 1 9, 1 3 ; 32, 29 1 7 (kráľ. nebies) lievať jej 1-e o-e ; 1 9 28 vylievali tam svoje 1-e o-e 9 vyťatý bude obetný dar obilný i !. o. ; 1 3 1 7 a k a j budem vyliaty sťa !. o . 6 som u ž po kuse obetovaný 1-ou o-ou

lM 2M

35, 14 29, 40

3M 4M 2Kr Ž Iz Jer

23, 28, 1 6, 1 6, 57, 7,

Ez J1

44, 20, 1,

Fil 2, 2Tm 4 ,

Obeť dobrovoľná doniesli synovia Izr. d. o. pripravíte . . . d-ú o. ani svojich d-ých o-í (obetovali) d-ú o. Hosp. ; 1, 4 zlato je d. o . nech sú t i príjemné d - é o-e bude pripravovať knieža . . . d-ú o. prevolajte d-é o-e

Obeť o b ilná 2M 3M

29, 41 2, 1 5

o. o. ranná obetný dar o-ej o-i ; 2, 4- 1 5 bude tvoj obetný dar o-ou o-ou


OBEŤ OHŇOVÁ o. obeť . . . nebude pripravená z kvaseného 14 budeš obetovať Hosp . o-ú o. 5, 1 3 bude to kňazovi ako o. o. 6, 1 4 toto j e zákon o-ej o-i ; 7, 37 23 o. obeť . . . bude celá spálená 7, 9 o. o„ ktorá bude upečená 9, 17 obetoval aj o-ú o . 2 3 , 1 3 o. o. bude 2 desatiny j emnej múky 1 6 napočítate 50 dní a budete obetovať o-ú o. 4M 5, 15 o. o. z veľkej žiarlivostj, o. o. pamätná ; 1 8 25 vezme kňaz z ruky ženy o-ú o. 7, 1 3 bielej múky j emnej , zamiesenej v oleji, na o-ú o . ; 7, 1 9, 25, 3 1 , 37, 43, 49, 55, 6 1 , 67, 73, 79 1 6, 15 nepozri na ich o-ú o . 2 8 , 5, 8, 9, 12, 13, 2 0 , 26, 3 1 ; 29, 3, 6, 1 1 , 1 4-39 28 o-ú o. : bielej múky ; 29, 9 Joz 22, 29 oltár na zápal, na o-ú o. Sud 13, 23 nebol by prijal . . . obetného daru obilného l Sa 2, 29 šliapete po mojej . . . o-ej o-i lPa 23, 29 obetný dar obilný Jer 1 4, 12 budú obetovať . . . o-ú o. 1, 9 vyťatý bude obetný dar obilný Jl 5, 22 ak mi aj budete obetovať . . . obilné dary 3M

2, 1 1

324 3M

23, 1 9

4M

7, 17 15, 8

Joz 8, 3 1 Sud 20, 26 ! Sa

1 0, 8

2Sa

6, 1 7

l Kr

3, 15 8 , 64

2Kr ! Pa 2Pa Pr Ez Am

1 6, 1 3 16, 1 33, 1 6 7, 1 4 46, 1 2 5, 22

2M 3M

29, 24 7, 30 8, 27 1 4, 1 2

4M

Obeť ohňová 2M 3M

29, 30, 1, 2,

18 20 9 2 11

3, 3 23, 25

5M

24, 7 9 15, 3 28, 3 2, 1 8, l

2M

20, 24

4M

j e to o. o. Hosp . ; 29, 25, 41 aby zapaľovali o-ú o. Hosp. to je zápalná o„ o. o . ; 1, 13, 1 7 t o j e o . o . upok. vône Hosp . ; 9 ; 3, 5 _; 23, 1 8 . 4M 1 5, 1 0 kvasu . . . nebudete kadiac obetovať 2M o-ou o-ou budú obetovať . . . o-ú o . ; 9 ; 23, 8 budete obetovať o-ú o. Hosp. ; 23, 27, 36 na pamätnú o„ o-ú z o-ých o-í Hospodinových pripravíte Hosp. o-ú o. toto j e o. o . 6, 8, 13, 1 9, 24 ; 29, 6, 1 3, 36 o-é o-e . . . budú j esť ; Joz 13, 14 3M Obeť pokojná

3M

32, 6 3, 1 3 4, 26 7, 1 1 9, 4 22, 2 1

obetovať budeš na ňom svoje . . . p-é o-e obetovali . . . p - é o-e bude jeho obetný dar p-ou o-ou budú obetovať z p-ej o-i ; 9 bude páliť . . . tuk p-ej o-i ; 4, 3 1 , 35 ; 6, 1 2 toto j e zákon p-ej o-i vola a barana . . . na p-ú o. ; 1 8 . 4M 6, 14 keby niekto o betoval Hosp. p-ú o. bitnú

4M

23, 1 7 6 , 20 8, 1 3 1 8, 1 1 18 25, 2 3 29, 28 30, 1 3 14 35, 5 21 24 36, 6 7, 32 1 0, 1 4 22, 1 2 1 5, 1 9 1 8, 8 19

26 1 2, 1 7 31, 12 14 Ezd 8 , 25 Neh I O, 37 39 13., 5 5M 2Pa

2 ročných baránkov bitnou o-ou p-ou na bitnú o. p-ú; 88 keď budeš obetovať . . . p-ú o. ; 5M 27, 7 obetovali aj bitné o-e p-é obetovali zápalné o-e a p-é o-e; 21, 4 aby som obetoval bitné o-e p-é; 1 1 , 15 Dávid . . . obetoval . . . p-é o-e ; 1 8 ; 24, 25. ! Pa 2 1 , 26 (Šalamún obetoval) p-é o-e ; 8, 63 ; 9, 25 (kráľ obetoval) tuky p-ých o-í ; 2Pa 7, 7 kropil krv svojich p-ých o-í obetovali . . . p-é o-e obetoval na ňom p-é o-e bitné p-é o-e sú u mňa bude pripravovať . . . p-é o-e na p-é o-e . . . nepozriem Obeť sem a ta povznášania (je) sem a ta o-ou p . ; 26 aby ich sem-ta povznášal o-ou p . vznášal t o sem a ta o-ou p . bude to sem a t a vznášať na rukách o-ou p. ; 24 donesiete chlieb o-i p . kňaz bude sem a t a vznášať tie veci o-ou p. budeš ich sem a ta vznášať o-ou p . ; 15 čo do všetkých o-í p . hruď o-i p . Obeť pozdvihnutia prijmete moju o. p . toto j e t á o. p. o . p . bude patriť Hosp. pol šekla bude o-ou p. ; 15 každý . . . od 20 rokov a vyše, dá Hosp. o. p. vyberte od seba o. p. doniesli o. p. Hospodinovi kto obetoval p. o. na o. p. svätyne plece dáte kňazovi o-ou p . plece o-i p. budete j esť nebude j esť z o-i p . budete obetovať o. p . ; 1 5, 2 0 , 21 ostrihal moje o-e p . ; 1 1 o-e p . posviatnych vecí . . . dal som tebe obetovať budete z neho o. p. o-í p . svojej ruky ta potom vnášali o. p . rozdeľoval o. p . nádoby, o. to p. o-í p . a ovocia o. p. obilia, vína a olej a ako aj p. o. kňazov


325 Iz Ez

OBEŤ 40, 20 20, 40 45, 1 13 48, 1 2

Žid chudobný s i vyberie z a o . p . tam sa budem pýtať v o pašich o-iach p . budete obetovať Hosp. o . p. toto bude o. p. budú mať osobitnú o. p., z o-i p . zeme 3M celú tú o . p . v čom ť a okrádame . . . v o-i p.

5, 1 1 0, 6 12 18 26

ZÁPALNÁ

aby donášal . . . o-e za h. v o-iach za h. si nemal záľuby donesúc 1 bitnú o. za h-y tam viacej netreba o-i za h. nepozostáva už viacej o-i za h-y

Obeť za vinu 5, 1 9 to je o. za vinu Mal 6 , 6 svoju o. za v. dovedie Hosp. ; 19,21 7, 1 toto j e zákon o-i za v. ; 37 Obeť večerná 5 to j e o. za v. 1 4, 1 2 bude ho obetovať o-ou za v. Ezd 9, 4 sedel (som) tak zdesený až do v-ej 1 3 o. za vinu . . . patrí kňazovi obeti 1 4 kňaz vezme z krvi o-i za v. 5 v čase v-ej o-i som vstal l S a 6 , 4 aká to má byť o. za previnenie ž 141, 2 ako kadivo . . . ako v. o . 40, 3 9 ; 42, 1 3 ; 44, 29 Dan 9, 2 1 dotkol sa ma nejako o čase v-ej o-i E z 4 6 , 2 0 budú kňazi variť o. za v. Obeť za hriech Obeť zápalná 2M 29, 14 to je o. za h. ; 3M 4, 24; 1 lM 8, 20 Noach . . . obetoval z-é o-e 5, 9 , 1 1 , 1 2 22, 2 obetuj (Izáka) . . . v z-ú o. 3M 4, 3 bude obetovať . . . o-ou za h. 21 to je o. za h. zhromaždenia 3 Abrahám . . . naštiepal dreva k z-ej 29 vzloží svoju ruku na hlavu o-i za o-i ; 6 hriech a zabije o. za h. ; 33 7 kdeže je ovečka na z-ú o . ? 5, 9 poprská krvou o-i za h. 22, 8 B. si opatrí ovečku na z-ú o. 13 obetoval ho v z-ú o . 6, 25 toto je zákon o-i za h. ; 7, 37 30 o. za hriech . . . nebude sa jesť 1 2M 2 9 , 1 8 t o j e z. o. Hospodinovi 9, 2 vezmi si teľa . . . na o . za h. 25 zapáliš na oltári na z-ú o. 3 vezmite kozla z kôz na o . za h. ; 42 to bude ustavičná o. z. ; 23, 1 9 4M 28, 3, 6, 3 1 ; 29, 6 7 pristúp k oltáru a obetuj svoju o. 1 3M 1, 4 vzloži svoju ruku na hlavu svojej za h. z-ej o-i 8 Aron . . . zabil teľa o-i za h. 9 to je z. o„ ohňová obeť ; 1 , 13, 1 7 15 vzal kozla o-i za h. 4 , 2 9 zabije obeť z a hriech n a mieste z-ej 1 O, 16 hľadal Mojžiš kozla o-i za h. obeti 19 obetovali svoju o. za h. 6, 9 toto je zákon z-ej o-i ; 7, 37 12, 6 prinesie . . . holúbä alebo hrdličku, 8, 18 kázal doviesť barana z-ej o-i 2 1 to bola z. o. na upokojujúcu vôňu samca, na o. za h. 1 4, 13 o. za hriech . . . patrí kňazovi 9, 2 (vezmi) barana na z-ú o. 1 6 obetoval z-ú o. 1 9 pripraví kňaz o. za h. 16, 3 vojde Aron . . . s juncom z hoviad 24 oheň . . . strávil, čo bolo na oltári, na o. za h. z-ú o . ; 1 Kr 1 8, 38 1 0, 1 9 obetovali . . . svoju z-ú o. 15, 1 5 kňaz ich bude obetovať j edno o-ou 1 2, 6 prinesie ročného baránka na z-ú o. ; za h. ; 30 14, 13 ; 23, 1 2 1 6, 6 Aron bude obetovať junca o-ou za 1 4, 1 9 potom zabij e z-ú o . hriech ; 1 1 1 5 zabije kozla o-i za h. 2 0 kňaz bude obetovať z-ú o . 25 tuk o-i za h. bude kadiac páliť 1 5 , 3 0 bude obetovať . . . druhé z-ou o-ou 1 6, 3 voj de Aron . . . s baranom na z-ú o. 4M 6, 1 6 učini j eho o. za h. 7, 1 6 kozol na o. za h. ; 7, 22, 28, 34, 40, 5 jedného barana na z-ú o . 2 4 bude obetovať svoju z - ú o . a z - ú o. 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82 28, 1 5 kozol z kôz na o. za h. ľudu 23, 18 junca z hoviad a 2 baranov; budú 22 kozla budeš obetovať na o. za h. ; z-ou o-ou 29, 5 29, 1 1 , 1 6, 1 9, 22, 25, 28, 3 1 , 34, 38 6, 14 ročného baránka bez vady z-ou o-ou l 4M 16 učiní jeho obeť za hriech i jeho z-ú Ezd 6, 1 7 1 2 kozlov na o. za h. Neh 1 0, 33 na o-i za h. pokryť hriechy obeť Ž 40, 7 o-i za h. si nežiadal ; (Žid 1 0, 8) 7, 15 baránok na z-ú o. ; 7, 2 1 , 27, 33, 39, 45, 5 1 , 57, 63, 69, 75, 8 1 Iz 53, 1 0 j eho duša položí o . z a h. 8, 1 2 (Levitovia) z . o . Ez 40, 3 9 ; 42, 1 3 ; 43, 22 ; 44, 29 2 3 , 3 stoj t u p r i svojej z-ej o-i 45, 19 kňaz vezme z krvi tej o-i za h. 28, 10 to je z. o. sobotná 46, 20 budú kňazi variť . . . o. za h. 14 to je z. o. mesačná Hoz 4, 8 o. za h. môjho ľudu jedia 20 3, 8


OBEŤ 4M 5M

Joz Sud

I Sa 2S a

l Kr

2Kr lPa 2Pa

Ezd

Neh Jób

ž

Iz Jer

Ez

ZÁPALNÁ

326

46, 1 3 pripravíš ročného baránka bez vady 28, 1 1 , 1 5 , 23, 24, 27 ; 29, 6, 1 1 , 1 6, 1 9 , 22, 1 Ez v z-ú o . 25, 28, 3 1 , 34, 38 Hoz 6 , 6 známosť Božia j e n a d z-é o - e 29, 2 budete obetovať z-ú o . ; 1 3 5, 22 ak m i aj budete obétovať z-é o - e Am 8 budete obetovať Hosp . z-ú o. 1 2, 6 ta tiež donesiete svoj e z-é o-e Žid 1 0, 6 v z-ých o-iach „ . si nemal záľuby; I O, 8 1 4 na mieste, ktoré si vyvolí Hospo­ din . . . budeš obetovať z-é o-e O BETNÝ 27 budeš obetovať svoj e z-é o-e 4 , 3-5 o . dar ; 3 M 1 , 3 ; 2 , 1 , 5. IM 27, 6 budeš na ňom obetovať z-é o-e Sud 1 3 , 23. ! Kr 8 , 64. l P a 23, 29. 8, 3 1 obetovali na ňom z-é o-e Jl 1, 9 . Ez 45, 15, 1 7, 24, 25. 1 3, 1 6 ak pripravíš z-ú o., Hosp. j u obetuj (Mat 8, 4. Mar 1 , 44) 23 nebol by prijal z našej ruky z-ej o-i 20, 26 obetovali z-é o - e ; 21, 4 . l Sa 1 0, 8 . OBETOVANÝ l Pa 1 6, 1 . 2Pa 35, 1 6 Sk 1 5, 29 zdržovať sa od o-ého modlám ; 6, 1 4 zabijúc kravy obetovali z - ú o. 2 1 , 25 1 3, 9 (Saul) obetoval z-ú o . o j edení o-ého modlám 1 5, 22 č i azda m á H. takú záľubu v z-ých l Ko 8, 4 2Tm 4, 6 ja som už po kuse o . . . . o-iach Žid 9, 28 Kristus, raz o . 6, 1 7 Dávid obetoval z-é o-e ; 24, 25. I Pa 21, 26 OBETOVAŤ 3 , 4 1 000 z-ých o-í obetoval Šalamún 8 , 2 0 Noach . . . o-1 zápalné obete lM 1 5 (Šalamún) obetoval z-é o-e ; 22, 2 vezmi . . . Izáka, a idí do zeme 2Pa 8, 1 2 Morija a o-uj ho 8 , 64 kráľ . . . obetoval z-ú o . ; 2Pa 7 , 7 1 3 o-1 ho v zápalnú obeť 9, 25 Šalamún obetoval krikrát do roka 3 1 , 54 J akob o-1 bitnú obeť z-é o-e 46, l keď prišiel do Bér-šeby, o-1 tam 3, 27 prvorodeného syna . . . obetoval ho 1 2M 5, 8 kričia, poďme a o-ujme svojmu z-ou o-ou Bohu ! 1 6, 2 doobetoval Dávid z-ú o . s, 25 iďte, o-ujte svojmu Bohu 2 1 , 23 dávam voly n a z-ú o . 22, 20 kto by o-1 bohom . . . nech je vy­ 29, 2 1 obetovali Hos p . z - é o - e hladený 1 , 6 obetoval n a ňom 1 O O O z-ých o-í 23, 1 8 nebudeš o. krvi mojej bitnej obeti 7, 1 zostúpil oheň z nebies a strávil z-ú 24, 5 o-Ii zápaly a o-Ii Hosp . obeť 29, 3 9 baránka budeš o. ráno a druhého 29, 27 Ezechiáš rozkázal obetovať z-ú o. ; baránka budeš o. k večeru ; 31, 2 4M 28, 4 32 počet z-ej o-i . . . 70 volov, l 00 ba­ 3 2 , 6 o-Ii zápaly ranov a 200 oviec 34, 25 nebudeš o . krvi mojej obeti 3, 2 obetovali na ňom z-é o-e; 1, 5 kňazi, budú o. krv 3M 3 , 2, 3, 4, 5 2, 1 1 kvasu . . . nebudete kadiac o. 6 začali obetovať z-é o-e 1 3 pri každom svojom obetnom dare 6, 9 z-é o-e Bohu budeš o . i soľ 8, 35 obetovali Bohu Izr. z-é o-e 3 , 1 bezvadné ho bude o. pred Hosp . ; 6 1 0, 33 na z-ú o . ustavičnú 1, 5 (Jób) obetoval z-é o-e 4, 1 4 bude o„ celé zhrom. 42, 8 obetujte z-ú o. 1 0, l synovia Áronovi . . . o-Ii pred Hosp. 20, 4 tvoj e z-é o-e nech má za tučné cudzí oheň 40, 7 z-ej o-i . . . si nežiadal 1 4, 1 2 baránka . . . bude ho o. obeťou za vinu 5 1 , 1 8 v z-ej o-i nemáš záľuby 66, 1 3 voj dem . . . so z-ými o-ami 1 6, 9 Áron bude o. kozla 1 5 z-é o-e . . . ti budem obetovať 2 1 , 8 budeš ho mať za svätého, lebo o-uje 1 , 1 1 nasýtil som sa z -ých o-í 22, 20 čo by malo na sebe vadu, nebudete 6 , 20 vaše z-é o-e nie sú na záľubu obetovať 7, 2 1 zoberte svoj e z-é o-e 22 slepého . . . nebudete o. ; 5M 1 5, 2 1 22 (nehovoril som o) z-ej „ . o-i 25 z ruky cudzozemca nebudete o. 1 4, 1 2 keď budú ob etovať z-ú o. 23, 1 9 budete o . l kozla z kôz 43, 1 8 aby obetovali na ňom z-ú o. 4M 3 , 4 o-Ii cudzí oheň pred Hosp. 24 budú ich obetovať v z-ú o. 7, 1 0 o-Ii kniežatá na posviacku oltára 44, 1 1 budú zabijať z-ú o. 1 5, 24 o. budú, celá obec, junca 45, 23 po 7 dni sviatku bude pripravovať 23, 2 potom o-1 Balák z-ú o. 5M 1 6, 2 budeš o. veľkonočnú obeť ; 6 46, 12 bude pripravovať knieža . . . z-ú o . 32, 1 7 o-Ii démonom nie Bohu


327

OBLAK

Sud 21, 4 1, 3 1 Sa 1 3, 9 15, 22 1 6, 2 l Kr 3 , 4 2 Kr

13, 2 3, 27 5, 1 7 14, 4

1 6, 4 l Pa 29, 9 17 21 7, 5 2Pa 1 5, 1 1 29, 2 1 Ezd 2, 68 3, 2 6, 1 0 17 Neh 12, 43 1, 5 Jób 42, 8 4, 6 ž 27, 6 50, 14 23 51, 21 54, 8 66, 1 5 72, 1 0 1 06, 37 38 1 07, 22 1 1 6, 1 7 Hoz 4, 1 3 11, 2 13, 2 1, 1 6 Jon 2, 1 0 1, 8 Mal Mat 2, 1 1 5, 24 8, 4 Mar 1, 44 Sk

7, 4 1 1 4, 1 3

�Ko 1 0, 20 Zid 7, 27

!Pt

27 8, 4 9, 25 1 1, 1 7 1 3, 1 5 2, 5

postavili tam oltár a o-li človek chodieval z roka na rok . • . o. Hosp. (Saul) o-1 zápalnú obeť poslúchať je lepšie ako o. prišiel som o. Hosp . ; 5 1 000 záp. obetí o-1 Šalamún; 2Pa 1, 6 bude o. na tebe kňazov vzal svojho prvorod. syna . . . a o-1 nebude viacej obetovať • , • iným bohom ľud ešte vždy o-1 a kadil na výšinách; 1 5, 35. 2Pa 33, 17 (Achaz) o-1 a kadil na výšinách celým srdcom o-Ii Hosp. o-1 som ochotne všetko toto o-li Hosp. bitné obete Šalamún o-1 bitnú obeť o-li Hosp. toho dňa z koristi o-Ii zápaly n a oltári Hosp. o-Ii dobrovoľne na dom Boží o-Ii na ňom zápalné obete ; 3 o-Ii Bohu nebies o-Ii „ . 1 00 volov o-Ii toho dňa veľké bitné obete J ób . . . o-1 zápalné obete o-ujte zápalnú obeť o-ujte obete spravodlivostí budem o. v j eho stáne obete obetuj Bohu chválu kto o-uje chválu, ma ctí budú o. juncov na tvojom oltári budem ti dobrovoľne o . záp. obete . . . t i budem o . kráľovia zo Šeby a Sáby budú o . o-li svojich synov (deti) o-li kanan. modlám nech o-ujú obete chvály budem o . bitnú obeť na temenách vrchov o-ujú o-Ii Bálom o-ujú ľudí, bozkávajú teľce mužovia . . . o-Ii Hosp. bitnú obeť budem o. hlasom vďaky donášate o. slepé o-Ii mu dary potom prijdi a obetuj ukáž sa kňazovi a obetuj dar obetuj za svoj e očistenie ; Luk 5, 1 4 o-Ii modle obeť kňaz Jupiterov „ . chcel so zástupmi o. o-ujú démonom a nie Bohu nepotrebuj e každého dňa ako najv. kňazi, o . o-1 sám seba ; 9, 1 4 kňazi, ktorí podľa zákona o-ujú níe, aby sa často o-1 vierou o-1 Abrahám Izáka o-ujme vždycky Bohu obeť chvály o. duchovné obete

O BCHÁDZAŤ Mat 23, 15 l Pt 5, 8 Žid 1 1, 30

o-e more i suchú zem diabol, obchádza ako revúci lev múry Jericha „ . o-li za 7 dní; (Joz 6, 1 6) A

2Tm

2, 4

OBCHOD

nezapletá sa do o-ov živností

OBILIE lM

27, 28 4 1 , 35 49 42, 1 5 4M 1 8, 1 2 7, 1 3 5M 1 2, 1 7 18, 4 33, 28 Neh 1 0, 39 13, 1 2 65, 1 4 z 72, 1 6 62, 8 Iz Hoz -

Jl -

Am -

Mar Sk

2, 8 22 1, 1 0 2, 1 9 5, 1 1 8, 5 4, 28 7, 12

hojnosť o-a a hroznovej šťavy nahromadia o. pod ruku faraónovu nahromadil Jozef o-a videl Jakob, že j e o. v Egypte ; 2 synovia Izr. prišli. kúpiť o-a najlepšie z vinnej šťavy a z o-a požehná . . . tvoje o . nebudeš môcť j esť . . . svojho o-a prvotinu svojho o-a . . . dáš jemu v zemi o-a a šťavy obeť pozdvihnutia o-a donášali, celý Júda desatinu o-a doliny sa pokrývajú o-ím bude hojnosť o-a nedám viacej tvojho o-a . . . nepriateľom ja, ktorý som j ej dával o . zem sa ohlási o-u spustošené bude o . pošlem vám o. beriete od neho bremeno o-a aby sme predávali o . potom plné o. v klase počul Jakob, ž e j e o . v Egypte Pozri t i ež heslo : Obeť obilná

OBKĽÚCENÝ

Luk 2 1 , 20

uvidíte Jeruz., že je o . vojskami

Joz 6, 3 Sud 20, 43 2Sa 22, 5 z 1 8, 5 22, 1 3 17 1 1 8, 1 0 11 12 1 39, 5 2, 4 Jon Luk 1 9, 43 Sk 9, 3 Zj 20, 9

o-e mesto, všetci mužovia o-li Benjamina boli (ma) o-li vlnobitia smrti boli ma o-Ii bolesti smrti; 1 16, 3 o-Io m a množstvo juncov o-li (ma) psi o-Ii ma všetky národy o-li ma zôkol-vôkol o-Ii ma ako včely o-1 si ma odzadu i odpredu o-1 ma prúd obkľúčia ťa a zovrú zrazu ho o-lo svetlo z neba o-Ii tábor svätých

! Kr 20, 1 2Kr 18, 9

Ben-hadad • . . o-1 Samáriu vyšiel hore Salmanazar . . . proti Samárii a o-o! j u obľahli ho Oeruzalem) ; (52, 5 . 2Kr 25, 2)

OBKĽÚČIŤ

OBĽAHNÚŤ

Jer

39,

1

OBLAK IM

9, 1 3

svoju dúhu dávam n a o-u ; 1 4


OBLAK 2M

4M

328

1 4, 20 1 6, 1 0 1 9, 9 16 24, 1 5 33, 1 0 34, 5 40, 36 37 38 9, 1 5 17

1 0, 34 5, 4 Sud 2Sa 23, 4 1 Kr 8, 1 0 5, 13 2Pa Jób 22, 1 4 26, 8 30, 1 5 35, 5 36, 29 37, 1 1

ž

16 38, 9 37 36, 6 57, 1 1

77, 78, 97, 1 04, 1 05, 1 47, 3, Pr Kaz 1 1 ,

18 14 2 3 39 8 20 3 4 1 2, 2

Iz

44, 22

45, 8 3, 44 1 0, 4 34, 1 2 Hoz 1 3 , 3 J1 2, 2

PJ Ez

Mat 1 7,

5

24, 30 Sk 1, 9 I Ko 1 0, 1 2 1 Te 4, 1 7 Žid 12, 1 Júda 12 Zj 1, 7

bol Egypťanom o-om a tmou sláva Hosp. sa ukázala v o-u prídem k tebe v hustom o-u ; 24, 1 6 ťažký o . ležal n a vrchu o. prikryl vrch ; 1 6 ľud videl o-ový stlp H. zostúpil v o-u ; 4M 1 1 , 25 keď sa dvihol oblak . . . rušali sa keď sa nedvíhal o„ nehnuli sa o. Hosp. bol na príbytku vo dne pokryl o. príbytok na mieste, na ktorom dlel o„ tam táborili o. Hosp. bol nad nimi o-y kropili vodou ako svetlo rána . . . bez o-ov o. naplnil dom Hosp. bol dom plný o-u o - y sú m u skrýšou zaväzuje vody do svojich o-ov moja spása pominula ako o . pozoruj o-y ! porozumie voľakto rozpätiu o-ov vlahou obťažuje hustý o . ; naďaleko rozháňa o. vieš voľačo o tom, ako sa vznáša o. ? rozložil o. za j eho odev kto spočíta o-y tvoi a vernosť a_ž po n�j "". � e o-y tvoJa pravda az po na)vyss1e o-y ; 1 08, 5 liali sa vody o-ov viedol ich vo dne v o-u o. a mrákava je vôkol neho učiní! o-y svojím vozom roztiahol o. na zastretie prikrýva nebesia hustými o-mi o-y kropia rosou o-y, vylievajú dážď kto hľadí na o-y, nebude žať kým sa nenavrátia husté o-y po daždi zahladím tvo j e prestúpenia ako hustý o. o-y nech lejú spravodlivosť zastrel si sa hustým o-om dom sa naplní! o-om v deň hustého o-u a mrákavy budú ako ranný o. deň o-u a hustého mraku ; Sof 1 , 1 5 zatôní! ich svetlý o. ; Mar 9 , 7 . Luk 9 , 34 Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských o-och ; 26, 64. Mar 13, 26 ; 1 4, 62. Luk 2 1 , 27 podňal ho o. a vzal spred ich očí naši otcovia b oli pod o-om boli pokrstení . . . v o-u vychvátení v o-ch v ústrety Pánovi keď máme taký veľký o. svedkov bezvodé o-y hľa, prichádza s o-mi

Zj

1 4, 14

ukázal sa biely o . Pozri tiež heslo : Mrak; Mrákava

Ez

9, 2

Dan Ef Zj

5, 6, 1, 4,

muž . . . o. v ľanovom rúchu ; 9, 3, 1 1 budeš o . do purpuru súc o. v pancier sprav. o-ého v dlhom rúchu 24 starcov . . . o-och v bielych rúchach kto sú títo o. v tom dlhom bielom rúchu

OBLEČENÝ 16 14 13 4

7, 1 3

O BLIECŤ IM

27, 1 5

2M

28, 4 1

1 6, 4 17, 38 4, 4 35, 26 ž 1 09, 1 8 1 32, 9 61, 10 Iz 3, 5 J n at 27, 3 1

3M I Sa Est

-:l

Luk l5 ' 22 l Ko 1 5, 53 Kol

3, 1 0

Rebeka vzala šaty . . . a o-kla do nich Jakoba o-ečieš do toho Arona; 29, 5 ; 40, 1 3 ľanovú sukňu svätú s i oblečie o-kol S aul Dávida poslala šaty o. Mardochea nech oblečú hanbu a stud oblečie kliatbu ako svoj odev kňazi nech oblečú spravodlivosť o-kol (ma) do rúcha spásy o-kli smútočné vrecia o-kli (Ježiša) ; Mar 1 5, 1 7. Luk 23, l l vyneste rýchle t o prvé rúcho a o-čte ho porušiteľné musí o . neporušiteľ­ nosť ; 54 obliekli nového (človeka)

OBLIECŤ SA (SI) 16, 32 5, 1 93, 1 ž 1 04, l Iz 52, 1 Rim 13, 1 2 14 3, 27 Gal 4, 24 Ef 6, 1 1 Kol 3, 1 2 5, 8 l Te 5, 5 ! Pt 1 9, 8 Zj 3M Est

1

oblečie si ľanové rúcho obliekla (sa) Ester do kráľ. rúcha H. sa obliekol o-kol si veličenstvo obleč si svoje zdobné rúcho, Jer. oblečme si zbrane svetla ale si oblečte Pána J ežiša Krista ste obliekli obliekli si nového človeka oblečte si celú zbraň Božiu tak si oblečte • . . srdečnú sústrasť oblečúc si pancier viery oblečte sa do pokory aby sa obliekla do čistého . . . kmentu

OBLIEHAŤ Jer

32, 2 37, 5

lM

1, 6 7

8 14

.

o-Io vojsko „ Jeruzalem; (2Kr 25, 2) Chaldeji, ktorí o-Ii Jeruzalem

OBLOHA B . riekol : Nech je o. B . učinil o-u a oddelil vody, ktoré sú pod o-ou, od vôd, ktoré sú nad o-ou B . nazval o-u nebom nech sú svetlá na nebeskej o-e ; 15


329

OBRÁTIŤ SA

J ób 37, 1 8 ž 19, 2 Dan 12, 3 lM -

Joz

6, 1 6 8, 6 2, 1 5 18

l S a 1 9, 1 2 Sk 20, 9 2Ko 1 1 , 33

OBLOK korábu spravíš o . Noach otvoril o. korábu spustila ich po povraze cez o. povrázok z nítí z červca . . . uviažeš na o. ; 21 spustila Míchaľ Dávida o-om Eutychus, ktorý sedel na o-u ale ma spustili o-om v koši Pozri tiež heslo : Okno A OBLUDA

7, 1 2 Jób Mat 14, 26 Mar 6, 49

či azda morskou o-u vraveli, že je to nejaká o. domnievali sa, že je to o.

lM Iz PJ

9, 21 32, 1 1 4, 2 1

A OBNAŽIŤ SA (Noach) pil víno a opil a o-1 sa vyzliecť s a a o . sa opiješ sa o-š sa

2Pa ž

15, 8 51, 12

Iz PJ Žid

61, 4 5, 21 6, 6

ž 103, 5 2Ko 4, 1 6 Ef 4, 23 IM

14, 23

l Sa

2, 7

lM 4M

6, 4 13, 34

5M

3, 1 1 13

l Sa 2Sa

22, 1 7 1, 5

Mat Luk

7, 25 6, 48

4M IM

OBNOVIŤ Aza . . . o-1 oltár Hosp. obnov priameho ducha v mojom vnútri obnovia pusté mestá obnov naše dni ako kedysi keby odpadli, zase o. ku pokániu A OBNOVOVAŤ S A takže sa o-uje tvoja mladosť vnútorný s a o-uj e deň č o deň o-Ii sa v duchu svojej mysle

• OBOHATIŤ aby si nepovedal : Ja som o-1 Abrama H. ochudobňuje i o-cuj e ; ( l Ko 1, 5)

Kain o-1 zem kto obrába svoju zem

73, 1 9 2, 25

bývajú razom o . na púšť teraz ste o. k pastierovi

5M

26, 1 7 31 28, 60

2Sa

1 6, 8

o-m svoju tvár proti vám o-m vaše mestá na rumy obráti na teba všetky neduhy Egypta H. o-1 na teba všetku krv domu Saulovho o-Ii mu chrbát o-1 srdce assýrskeho kráľa k ním B. o-1 to zloreč. na požehnanie o-1 s i m i môj zármutok v plesanie o-1 more na sušinu o-1 ich rieky na krv; 105, 29 o-Ii Jeruz. na hromadu rumov obráť svoju tvár ku mne obracia rieky na púšť obracia púšť na jazero vody o-1 skalu na jazero aby o-1 zem na púšť o-te zreteľ ku mne . . . končiny zeme o-m Jeruz. na hromady rumov o-m ich na hroznú pustinu o - m ich zármutok n a radosť obráť svoju tvár proti J eruz. o-m zem na pustinu o-1 som svoju tvár k Pánu, Bohu o-m vašu odplatu na vašu hlavu ; 7 o-Ii (ste) súd n a jed o-m vaše sviatky v smútok všetky j ej modly o-m v pustinu obráti Ninive n a pustinu obráti srdce otcov na synov mnohých . . . obráti k Pánovi o. srdcia otcov n a deti o-1 hriešnika od jeho bludnej cesty mestá Sodomy a Gomory o-1 na popol aby ich o-Ii na krv

ž lPt

OBRÁBAŤ o-1 zem ; 1 5 ; 4, 1 2

OBRÁTENÝ

O B RÁTIŤ 3M -

2Pa 29, 6 Ezd 6, 22 J;;T eh 1 3, 2 z 30, 1 2 66, 6 78, 44 79, 1 86, 1 6 1 07, 33 35 1 14, 8 Iz 13, 9 45, 22 Jer 9, 1 1 25, 9 31, 1 3 21, 2 Ez 33, 29 Dan 9, 3 3, 4 Jl 6, 1 2 Am 8, 1 0 Mi 1, 7 Sof 2, 1 3 Mal 4, 6 Luk 1, 1 6 17 Jak 5, 20 2, 6 2Pt

OBOR boli obrovia na zemi Zj videli sme tam aj obrov, synov Enákových . . . obrov Óg, kráľ Bázana, bol pozostal z . . . 2M obrov Bázan, ktorý sa volal zemou obrov 3M OBORIŤ SA 5M 2Pa nechceli . . . o. sa na kňazov Jób pristúp a obor sa na neho l ! Kr 2, 29 ž vetry . . . o-li sa na ten dom prišla povodeň, o-la sa rieka

&. OBÓT 21, 1 0, 1 1 ; 33, 43, 44 2, 5

4, 2 12, 1 1

rozťahoval si s ním nebeskú o-u lM dielo jeho rúk oznamuje o. Pr rozumní sa budú skvieť ako jas o-y

-

Pr Iz -

11, 6

OBRÁTIŤ SA vody, ktoré s ú v rieke . . . obrátia sa na krv ; 20 1 9, 3 1 neobrátite s a k veštcom 30, 1 0 keď sa o-š k Hosp. 15, 4 keď sa vo svojej úzkosti o-1 k Hosp. 30, 21 o-1 si sa mi v ukrutníka 3 1 o-la (sa) moja harfa n a zármutok 5 1 , 1 5 budem vyučovať . . . hriešnikov, aby sa o-Ii k tebe 53, 4 všetci dovedna sa o-Ii späť 56, 1 0 nepriatelia (sa) obrátia späť 1 14, 3 Jordán, o-1 sa naspäť ; 5 1, 23 o-te sa k môjmu karhaniu 1, 22 striebro sa o-Io na trosky 30, 1 5 keď sa o-e . . . budete zachránení 7, 1 7


330

OBRAZ Iz

53, 6

PJ Ez

60, 5 1 1, 1 0 32, 33 5, 1 5 14, 6

Jl

1 8, 32 2, 1 2

Jer

Jon

31 3, 9

Hag Mat

2, 1 7 9 , 22

13, 1 5 18, 3 Mar 4, 1 2 Luk 22, 32 61 Ján 16, 20 Sk 2, 20 3, 1 9 11, 21 1 4, 1 5 26, 1 8 20 1, 9 l Te ! Tm 5, 1 5 2Tm 4, 4 4, 9 Jak

Mat 22, 20

každý z nás sme sa o-Ii n a svoju vlastnú cestu obráti (sa) k tebe množstvo mora o-Ii sa späť k neprávostiam o-Ii sa mi chrbtom veselé kolo sa o-Io v zármutok o-te sa a odvráťte od svojich ukyd. bohov o-te sa tedy a žite ! o-te sa ku mne celým svojim srdcom slnce sa obráti na tmu kto vie, či sa neobráti B. a nebude ľutovať neo-li s te sa ku mne, hovorí H. Ježiš obrátiac sa ; 1 6, 23. Mar 5, 30; 8 , 33. Luk 7, 9 ; 9, 5 5 ; 23, 28. Ján 1 , 38 neo-li sa, a uzdravil by som ich ; Ján 1 2 , 40. Sk 28, 2 7 keď s a ne-e a nebudete ako deti aby sa snáď neo-li keď sa raz o-š, utvrdzuj Pán obrátiac sa pozrel na Petra váš zármutok sa obráti v radosť slnce sa obráti na tmu čiňte pokánie a o-te sa veľký počet duší . . . o-1 sa k Pánovi aby ste sa o-li od týchto márností aby sa o-Ii od tmy k svetlu činili pokánie a o-li sa k Bohu ako ste sa o-Ii od modiel k Bohu o-Ii (sa) späť po satanovi obrátia sa k bájkam váš smiech nech sa obráti v žalosť

Rim

1, 23 5, 1 4 l Ko 1 1 , 7 l Ko 1 5, 49

2Ko Žid Zj

lM

učiňme človeka na svoj o. B . stvoril človeka na svoj o„ na o. Boží ho stvoril ; 9, 6 3M 2 6 , l nespravíte si . . . rytého o-u 30 povytínam vaš e slnečné o-y 4M 33, 52 zahubíte . . . ich modlárske o-y 5M 4, 1 6 neučinili si . . . nejakého o-u Sud 1 7, 4 spravil rytý a liaty o. 1 8, 1 7 vzali rytý obraz . . . i liaty o. 3 0 synovia Dánovi si postavili ten rytý o. 2Kr 1 1 , 1 8 o-y roztrieskali 2Pa 1 4 , 5 (Aza) ostránil . . . slnečné o-y 33, 7 (Manasses) postavil aj rytý o. 34, 4 (Joz á š slnečné �:Y . . • posekal ; 7 . 1 7, 1 5 nasyur sa . . . tvopm o-om ž Iz 27, 9 nepovstanú viacej . . . slnečné o-y 45, 1 6 pôjdu spolu v stude tí, ktorí · rábajú o-y Ez 6 , 4 slnečné o-y budú roztrieskané ; 6 1 6, 1 7 narobila si si o-ov muž. pohlavia Dan 2, 32 hlava o-u bola z výb. zlata 3, 1 spravil kráľ Nabuch. zlatý o. 5 klaňajte sa zlatému o-u 1 8 zlatému o - u . . . s a nebudeme klaňať

f /

Luk l Ko Fil Kol

2, 2 1 7, 1 8 3, 5 2, 1 1

3M 5M Joz 1

1 7, 1 0 11 23 24 21, 4 34, 1 5 24 4, 25 1 2, 44 1 2, 1 0, 30, 5,

48 3 16 6 2 7

4, 4 Jer 1 , 59 Luk 15, l Sk

1-

vy- 1

4 3 14 9 2 2 4

Joz Jer

2M

1, 2 6 27

4, 1, 13, l� 1� l� �

1 7, 1 2 26 27 34, 1 4 5, 8 9, 25

IM

OBRAZ IM

3, 1 8

3 3

Gal

16 2

Sk Sk Gal

1 5 , 24 2 1 , 21 5, 2

:

3 6, 1 2

čí j e tento o. ; Mar 1 2, 1 6. Luk 20, 24 zamenili slávu . . . za podobnosť o-u Adam, ktorý je o-om toho budúceho muž . . . súc o-om Boha ako sme niesli o. zemského, tak ponesieme aj o. nebeského meníme sa na ten istý o„ od slávy v slávu ktorý je o-om Boha ; Kol 1, 1 5 o-om j eho podstaty spravili o. šelme ak sa niekto bude klaňať . . . o-u ; 1 1 zvíťazili nad . . . j ej o-om ktorí sa klaňali j ej o-u ; 1 9, 20 ktorí sa neklaňali . . . o-u

O BREZANÝ keď mu bude 8 dní, bude vám o . b ol o. Abrahám všetci mužovia j eho domu . . . boli o. mužovi, ktorý nie je o . k e ď už bol o. celý národ navštívim každého o-ého v j eho neobrezanosti bolo o-é dieťatko j e niekto povolaný o. ? o. ôsmeho dňa v ktorom ste aj o . OBREZAŤ (SA) o . sa vám má každý muž. pohlavia o-žete telo svojej neobrezanosti Abrahám . . . o-1 telo ich neobriezky Abr. bolo 99 rokov, keď si o-1 telo Abrahám o-1 Izáka ; Sk 7, 8 aby sa vám o-1 každý; 1 7 o-Ii s a všetci muž. pohlavia Cippora . . . o-la . . . svojho syna sluha . . . keď ho o-žeš, vtedy bude j esť obreže sa mu každý muž. pohlavia ôsmeho dňa sa obreže o-žete neobrezanosť svojho srdca B„ obreže tvoje srdce obrež zase synov !zr. tých o-1 Jozua, pretože boli neob­ rezaní, lebo ich neboli o-li na ceste o-žte sa Hospodinovi prišli o. dieťatko ak sa neo-žete . . . nemôžete byť spasení pojmúc ho o-1 ho pre Židov Títus . . . nebol prinútený dať sa o. A OBREZOVAŤ ( S A ) hovoriac, že sa musíte o. hovoríš, aby neo-li detí ak sa budete o„ Kristus vám nič neprospej e ktorý sa o-uje . . . je povinný naplniť celý zákon ktorí chcú byť pekní v tele, tí vás nútia o. sa


331

OBYČAJ 6, 1 3

ktorí sa t o o-ujú, nezachov. záko- 1 Mat na . . . ale chcú, aby ste sa o-Ii Ef OBRIEZKA 2M 4, 26 riekla : Ženích krvi, pre o-y Ján 7, 22 Mojžiš, ktorý vám vydal o-u Sk 7, 8 dal mu zmluvu o-y Iz 1 0, 45 užasli všetci veriaci z o-y 1 1, 2 súdili sa s nim tí, ktorí boli z o-y Mat Rim 2, 25 tvoja o. stala sa neo-ou 28 nie je o-ou o. zjavne na tele Luk 2Ko 29 o-ou je o. srdca 3, 1 aký je úžitok z o-y 2Tm 30 ospravedlní o-u z viery, aj neo-u vierou 4, 1 0 či vtedy, keď bol v o-e 1 1 dostal znamenie o-y ako pečať 2M 1 2 aby bol otcom o-y nie len tým, ktorí sú z o-y 1 5 , 8 Kristus bol služobníkom o-y 5M lKo 7, 1 9 o. nie je ničím ani neo. G al 2 , 7 som poverený evanjeliom u neo-y Joz ako Peter u o-y Rút 1 2 bojac sa tých z o-y ž 5 , 6 v Kristu Ježišovi ani o. nič ne­ vládze ani neo. Am 6, 1 5 ani o. nič nevládze ani neo. 2, 1 1 o. na tele, učinená rukou Ef Mat Fil 3, 2 vidzte zlých robotníkov, vidzte o-u Mar 3 sme o-ou, ktorí Duchom Božím slúžime Bohu Luk Kol 2, 1 1 o-ou, nie učinenou rukou 3, 1 1 niet . . . o-y ani neo-y Tít 1 , 1 0 zvoditeľov mysle, najmä tí z o-y Jer OBROK lM 42, 27 ; 43, 24. Sud 1 9, 1 9, 21 ž OBRÚCKA Gal

lM 24, 22 2M 25, 26

28, 27

muž vyňal zlatú o-u na nos Pr spraviš mu 4 zlaté o-y a o-y dáš Jer na 4 uhly spravíš 2 o-y zo zlata ; 39, 20

1 2, 25 6, 1 1

1, 4 1 1, 28 26, 43 2 1 , 34 5, 4 3, 6

l Kr

8, 27 2, 6

Luk 1 0, 40 Sk

5M

22, 27 6, 2

11 9 5 5 7 10

2, 6

(predávali) núdzneho pre pár o-i ;

3, 1 1 1, 7

ktorého o. nosiť nie som hoden rozviazať remienok na jeho o-i ; Luk 3, 1 6 . Ján 1, 27. Sk 13, 25 bez torby a o-i Pozri tiež heslo : Sandál

1 2, 25, 29, 9, 4, 60,

22, 35

15, 16 90, 1 5 1 2 , 25 31, 1 3

7, 24

6, 20 1, 5 76, 8 101, 7 Pr 1 9, 2 1 Náh 1 , 6 ! Sa ž

OBVESELENIE tvoje slová mi boli o-im OBVESELIŤ obveseľ nás podľa dni, v ktorých si nás trápil dobré slovo ho obveselí o-m vyprostiac ich z ich trápenia

8, 9

OBVI�OVANÝ o. od svojho svedomia vychádzali

l M 1 9, 3 1 Sud 1 1, 3 9 2, 13 lSa Mat 27, 1 5 Luk

8, 6

1 04, 15 1 11 3 3

O BSLUHOVAŤ Pr 1 0, Pane, či nedbáš, že ma moja sestra 27, nechala samu o . ? 29, j a som medzi vami ako ten, kto o-uje Hoz 7, aby sme my . . . o-li stoly Ján

1 08, 1 0

OBVESEĽOVAŤ vínnu šťavu, ktorá o-uj e potoky o-ujú mesto Božie tvoje potešovania o-ujú moju dušu víno o-uj e srdce ; Kaz 1 0, 19 múdry syn o-uje otca o-uj moj e srdce človek, ktorý miluje múdrosť, o-uje nešľachetnosťou o-ujú kráľa

O BSIAHNUŤ Sud 9, 1 3 46, 5 ž nebesia nebies ť a neobsiahnu 94, 1 9 nebesia nebies ho nemôžu o. ; 6, 1 8

O BSTÁŤ nikto neobstojí pred tebou ; 1 1, 25. Joz 1, 5; 1 0, 8 kto bude môcť o. pred Hosp. neobstoja bezbožní na súde kto by o-1 pred tvojou tvárou kto hovorí lož, neobstojí rada Hosp„ tá obstojí kto obstojí pred j eho zúrivým hnevom

OBŤAŽENÝ; OBTIAŽENÝ beda hriešnemu národu . . . o-ému neprávosťou ktorí pracujete a ste o . ich oči boli o-é ; Mar 1 4, 40 aby snáď vaše srdcia neboli o-é vzdycháme súc o. zajímajú žienky, o-é hromadou hriechov OBUV zozuj svoju o . ; Joz 5, 1 5 . Iz 20, 2. Sk 7, 33 (budete mať) o. na svojich nohách zozuje j eho o. z j eho nohy tvoja o. nezvetšela na tvojej nohe starú, zodranú o . vyzul svoju o. ; 8 na Edoma zahodím svoju o. ;

3, 5

A

2Pa

dom, rozdelený proti sebe, ne­ obstoj! ; (Luk 1 1, 1 7) aby ste mohli o. proti taktike . . . diablovej

2, 27 42

OBYCAJ podľa o-e celej zeme stalo sa to pevnou o-ou v Izr. o. týchto kňazov pri ľude bola taká mal vladár o. prepustiť „ . väzňa; Ján 1 8, 39 aby . . . urobili podľa o-e zákona podľa o-e toho sviatku


OBYDLIE Luk Sk

4, 1 6 22, 6, 13, 1 6,

39 14 18 21

1 7, 2 1 Ko 1 1 , 1 6 Jób ž Iz Dan lM 2M

18, 26, 79, 32,

15 8 7 18

4, 22 1 9 , 25 34, 30 15, 15 23, 31 34, 1 2

4M Joz z Iz

33, 52 2, 9 33, 8 49, 2 23, 6 24, 6 26, 2 1 40, 22 Jer 23, 1 4 47, 2 Ez 27, 35 Hoz 4, 1 1, 1 4 Jl

Mí Za

IM Jer

2, 1 7, 1 3 1 2, 1 0

1 9, 1 7 26 46, 5 47, 3

332 vošiel, podľa svojej o-e . . . do synagógy 1z išiel podľa o-e na Oliv. vrch zmení o-e, ktoré nám podal Mojžiš 40 rokov znášal ich o-e na púšti zvestuje o-e, ktoré sa nám nesluší prijať Pavel podľa svojej o-e vošiel k nim my nemáme takej o-e

OBYDLIE Jer na jeho o. bude sa sypať síra milujem o. tvojho domu zjedajú Jakoba a pustošia j eho o. 2Sa ľud bude bývať . . . v bezstarostných obydliach budeš mať o. s poľnou zverou ; 29 I Pa OBYVATEĽ zahladil všetkých o-ov tých miest lebo ste ma zosmradili o-om zeme 4M rozplynú sa všetci o-ia Kanaána Rút dám o-ov zeme do vašej ruky ž aby si neučinil zmluvy s o-mi zeme ; Pr 1 5 . Sud 2, 2 vyženiete všetkých o-ov Mat zmalátneli pred vami všetci o-ia ; 24 nech sa ho strachujú všetci o-ia pozorujte ušami, všetci o-ia Luk kvíľte, o-ia ostrova ! Ján budú horieť o-ia zeme navštíviť neprávosť o-ov zeme o-ia sú ako kobylky j eho o-ia ako Gomora kvíliť budú všetci o-ia zeme Luk o-ia ostrovov sa zdesia H. má pravom s o-mi zeme Ján zhromaždite . . . o-ov zeme do domu Hosp. nech sa trasú všetci o-ia bude zem pustinou pre j ej o-ov Jób vylejem . . . na o-a Jeruz. Ducha milosti z Pr OBZRIEŤ S A neobzri s a , a n i nepostoj Lotova žena sa obzrela utekajú, čo len stačia, ani sa ne­ Fil obzrú ! Zid neobzrú sa otcovia na synov A

Sk

1 9, 40

budeme o. pre dnešnú vzburu A

Mat 1 2, 1 0

Luk 21, 34 Rím 13, 13

OBŽALOVANÝ OBŽALOVAŤ

aby ho o-li ; Mar 3, 2. Luk 1 1 , 54. Ján 8, 6

A. OBŽERSTVO

aby snáď vaše srdcia neboli obtia­ žené o-m nie v o-ách a pijanstvách

80, 1 9 85, 7 1 1 9, 37 1 38, 7 1 43, 1 1 1 5, 1 2 22, 35

A O CEĽ poláme železo . . . o. A OCEI'.OVÝ moj e ramená lámu aj o-é lučište ; ž 1 8, 35 A

O CEM

2, 1 5, 25 6, 3 2, 1 4 69, 22 1 0, 26 25, 20 27, 34 48 23, 36 1 9, 29 30

2, 25 1 2, 36 5, 3

1 7, 1 5 71, 5 1 0, 28 1 1 , 23 13, 1 2 23, 1 8 1, 20 1 0, 27

lM

49, 1 8

Jób

3, 2 1 6, 8 30, 26 35, 1 4 25, 3

z

OBŽIVIŤ obživ nás, a budeme vzývať tvoje meno či nás zase neo-š ? obživ ma ; 1 1 9, 88, 1 07, 1 49, 1 54, 1 56, 159 aj prostred súženia . . • ma o-š pre svoje meno Hosp., ma obživ

5 21 27, 1 4

A OCOT nebude piť o-u z vína budes máčať svoju skyvu v o-e v moj ej žízni ma napájali o-om ako o. zubom kto lej e o. na sanitru dali mu piť o-u vzal špongiu, naplnil o-om ; Mar 15, 36. Ján 1 9, 29 o. mu podávajúc stála tam nádoba, plná o-u keď vzal J . o., povedal : Dokonané je! O ČAKÁVAJÚCI o. potešenie Izraelovo podobní ľuďom, o-m svojho pána množstvo nemocných . . . o-ch hnu­ tie vody O ČAKÁVANIE kde je tedy moje o. ? A čo do môjho o-a, kto kedy ho uvidí ? ty si mojím o-ím, Pane o. spravodlivých je radosť o. bezbožníkov prchký hnev o., ktoré sa odťahuje, robí srdce chorým tvoje o. nebude vyťaté; 24, 1 4 podľa môjho túžobného o-a akési strašné o. súdu OČAKÁVAŤ na tvoje spasenie o-m, Hosp . ; z 1 1 9, 1 66 o-jú na smrť, a niet jej aby to, čo o-m, dal B . o - 1 (som) dobré, a l e prišlo zlé o-i na neho ! (nebudú sa hanbiť) ktorí o-jú na teba ; Iz 49, 23 na teba o-m každý deň o-m na teba o-j na Hospodina ; 37, 34. Pr 20, 22


333 ž

OČISŤOVAŤ 3 1 , 25 33, 22 37, 9 38, 1 6 39, 8 40, 2 52, 1 1 62, 2 6 69, 4 1 04, 27 1 19, 43 74 130, 5 147, 1 1

Iz

Jer PJ Hoz Mi

Sof Mar Luk Sk RUn

l Ko Gal

Fil

lTe Tít Žid

8, 25, 26, 30,

17 9

8 18 18 33, 2 40, 3 1 42, 4 1 4, 22 3, 25 26 1 2, 6 7, 7 3, 8 1 5, 43 2, 38 3, 5 8, 1 9 25 1, 7 5, 5 3, 20 1, 10 2, 13 1 0, 1 3

5, 7 Jak 2Pt 3, 1 2 Júda 21

Luk 22, 1 2

buďte zmužilí . . . vy, ktorí o-e na Mat 8, 3 Hosp. o-me na teba Luk 4, 27 ktorí o-jú na Hosp., zdedia zem 1 7, 14 na teba, Hosp., o-m 17 na čože by som o-1, ó, Pane ? Žid 1 0, 2 túžobne som o-1 na Hosp. budem o. na tvoje meno na Boha, mlčiac, očakáva moja 3M 8, 1 5 duša 1 4, 5 2 o-j mlčky, moja duša, na Boha 4M 8, 6 o-m na svojho Boha 3 1 , 20 tvorstvo očakáva na teba Jób 9, 30 o-m na tvoje súdy ž 1 9, 13 o-m na tvoje slovo ; 1 1 9, 81, 51, 4 1 14, 1 47 1 19, 9 o-m na Hosp„ moja duša očakáva Iz 1, 25 H. má záľubu v tých . . . ktorí o-jú Jer 33, 8 na j eho milosť Ez 37, 23 budem o. na Hosp. ; 30, 1 8 Mat 8, 2 H . , n a ktorého s m e o-Ii na ceste tvojich súdov o-me na teba 1 Sk 1 0, 1 5 blah. sú všetci, ktorí o-jú na neho 15, 9 bude o. Hospodin, aby sa zmiloval Ef 5, 26 Hospodine . . . na teba o-me Tít 2, 1 4 ktorí o-jú na Hosp„ nadobúdajú Žid 9, 14 j eho vyuč. zákon budú o. ostrovy o-me na teba Jak 4, 8 dobrý je H. tým, ktorí o-jú na neho lPt 1, 22 mlčky o-1 na spasenie Hosp. lJ 1, 9 o-j ustavične na svojho Boha budem o. na Boha o-jte na mňa, hovorí H. o-1 kráľovstvo Božie ; Luk 23, 5 1 IM 35, 2 8, 2 1 4M o-li vykúpenie v J eruz. 1 9, 1 3 o-júc, že dostane niečo od nich Ezd 6 , 20 očakáva zjavenie synov Božích Neh 1 2, 30 o-me v trpezlivosti 1, 1 6 Iz o-júc zjavenie nášho Pána Ježiša 52, 1 1 o-me nádeju spravodlivosti Ján 1 1, 55 o-me, Pána Ježiša Krista 21, 24 Sk o-li jeho Syna z nebies 2Ko 7, 1 o-júc blah. nádej očakáva, až budú j eho nepriatelia položení 3M 1 2, 4 roľník očakáva vzácny plod zeme 4M 6, 9 o-e . . . príchod Božieho dňa Neh 1 2, 45 o-júc milosrdenstvo nášho Pána Luk 2, 22 Ježiša Ján 2, 6 OCALÚNENÝ 3, 25 on vám ukáže veľkú dvoranu o-ú 1 Sk 2 1 , 26 OCISTENIE

3M

13, 7 ukázal kňazovi na svoje o. 1 4, 49 vezme na o. domu 2 malých vtákov 15, 13 napočíta si 7 dní na svoje o. Za 13, 1 na o. od hriechu Mar 1, 44 obetuj za svoje o . ; Luk 5, 1 4 Žid 1 , 3 o. o d našich hriechov 2Pt 1, 9 zabudol na o. od . hriechov „

ž

OCISTENÝ

1 9, 14

budem dokonalý a o.

bolo o-é j eho malomocenstvo ; Mar 1, 42 nikto z nich nebol o., iba Náman v tom, ako išli . . . boli o. či ich nebolo všetkých 1 0 o-ch ? ti, ktorí svätoslúžia, raz o. OCISTIŤ

o-1 oltár od hriechu ; Ez 43, 22 očisti dom od nečistoty; Ez 45, 20 vezmi Levitov . . . očisti ich o-e . . . rúcho i každú vec keby som o-1 svoje ruky mydlom i od tajných ma očisti očisti ma od môjho hriechu; 9 čím očistí mládenec svoju stezku o-m ťa spáliac tvoje trosky o-m ich od . . . neprávosti o-m ich, a budú mi ľudom Pane, keby si chcel, môžeš ma o . ; Mar 1 , 40. Luk 5 , 1 2 č o B. o-1, t y nemaj z a nečisté! 1 1 , 9 o-iac vierou ich srdcia o-iac ju kúpeľom vody o-1 sebe ľud zvláštny očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov o-e srdcia o-iac svoje duše poslušnosťou o-1 nás od každej neprávosti O ČISTIŤ SA

o-e sa a zameňte svoje rúcha o-Ii (sa) Levitovia od hriechu neo-1 by sa od hriechu ; 20 o-Ii (sa) kňazi Levitovia o-iac sa o-Ii ľud umyte sa, o-e sa o-e sa vy, ktorí nosíte nádoby Hosp. do Jeruz„ aby sa o-li išli pojmi si tých a očisti sa; 26 o-me sa od každého poškvrnenia „ .

O ČISŤOVANIB

dokiaľ sa nevyplnia dni j ej o-a oholí svoju hlavu v deň svojho o-a strážili stráž svojho Boha a stráž o-a naplnili (sa) dni j ej o-a stálo tam podľa žid. o-a povstal spor . . . o o. oznamoval vyplnenie dní . . . o-a O ČISŤOVAŤ ( SA)

3M

1 4, 7

8 4M 1 9, 1 2 Neh 1 3, 22 9, 22 Žid 1, 7 lJ 3, 3

poprská na toho, kto sa o-uje z malomoci kto sa o-uje, operie svoje rúcho bude (sa) o. od hriechu; 3 1 , 1 9 rozkázal som Levitom, aby s a o-lí skoro všetko sa krvou o-uje krv Ježiša Krista, j eho Syna, o-uje nás kto má túto nádej na neho o-uje sa


334

ODCESTOVAŤ Mat 2 1 , 33 Luk 1 5, 1 3 1 9, 1 2

1

ODCESTOVAŤ dal j u d o prenájmu vinárom a o-1 Rím mladší syn . . . o-1 do ďalekej krajiny Tít človek o-1 do ďalekej krajiny ODDELENÝ

!Pa 23, 1 3 Rím 1 , 1 Žid 7, 26

Áron bol o. o. k evanjeliu nášho Boha veľkňaza . . . o-ého od hriešnikov

IM 2M 3M 4M 5M

B . o-1 svetlo od tmy B. učinil oblohu a o-1 vody o-š všetko to, čo otvára život, Hosp. vás (som) o-1 od iných národov ; 26 o-š Levitov sprostred synov Izr. o-1 Mojžiš 3 mestá o-1 H. pokolenie Leviho, aby nosili o-š si 3 mestá ; 7 o-1 Dávid . . . synov Azafových o-Ii každého primiešaného od Izr. keď o-š drahú vec od ničomnej oddelia zlých spomedzi sprav. oddelí ich, jedných od druhých o-te Barnabáša a Saula odstúpil od nich a o-1 učeníkov o-1 (ma) od života mojej matky

ODDELIŤ 1,

13, 20, 8, 4, 1 0, 1 9, l Pa 25, Neh 1 3, Jer 15, Mat 13, 25, Sk 13, 1 9, Gal 1,

4 7 12 24 14 41 8 2 1 3 19 49 32 2 9 15

lM 4M Ezd

13, 1 1 6, 2 1 6, 2 1 6, 2 1 9, l 1 0, 1 1 2Ko 6 , 1 7

2Tm 2Pt

9, 20 2, 9 4, 6 1, 1 5

2Kr 1 9, Iz Zj

1

59, 1 7 3, 18

l Sa 28, 1 4 2Kr 1 9, 2 Mat 6, 29

Mar 1 6, 5 Luk 24, 49 Zj

3, 5 1 0, 1 12, 1

l M 46, 3 Sud 1 6, 20 l Sa 1 6, 1 4 18, 12 Neh 6, 3

ODDELIŤ SA o-Ii (sa) brat od brata ; 1 4 aby sa o-1 pre Hosp . (nazarej) o-te sa sprostred tejto obce j e dli . . . kto sa bol o-! od nečistoty Hoz neo-1 sa izr. ľud Mat o-te sa od národov zeme o-te sa, hovorí Pán

2M 8, 15 5M 28, 65 2Ko 2, 12

7, 1 3 4, 1 0 7 , 23 8, 34 ODDYCH 9, 24 1 9, 22 videl faraón, že sa mu dostalo o-u M a r nebudeš mať o-u 6, 46 1 0, 22 nemal som o-u vo svojom duchu

2Pa

1 5,

A ODÉD prorok O . ; 8 ; 28, 9

IM SM 2Pa ž

3, 2 1 1 0, 1 8 35, 22 22, 1 9

1

1 09, 1 8 3 1 , 22 25 63, 3 Iz Mat 3, 4 6, 25 Pr

28 27, 35 1 Tm 6, 8

ODEV B . učinil Adamovi a j eho ž ene o. dávajúc mu chlieb a o. J oziáš . . . zamenil svoj o. o mój o. hádžu lós ; Mat 27, 35. Ján 1 9, 24 oblečie kliatbu ako svoj o. kment a šarlát j ej o. j ej o. j c sila a krása krv striekala na môj o. Ján mal svoj o. z veľblúdej srsti život viac ako pokrm a telo ako o. ; Luk 12, 23 o o. prečože sa staráte o môj o. hodili lós ; Ján 1 9, 24 keď máme pokrm a o. Pozri tiež heslo : Rúcho; Šaty

Luk Ján

5, 8 6, 66 67 1 6, 7

Júda

11

Jób

21, 1 9

Kaz

8, 12

Luk 12, 45 3, 9 2Pt 3M PJ Ez

ODHOVÁRAŤ ktože si ty, že o-š Bohu ? ! sluhovia . . . nech neo-jú

A ODCHOD čas môjho o-u sa už dostanovil aby ste po mojom o-e

ODIAŤ SA Ezechiáš . . . odejúc sa smút. vre­ covinou; Iz 37, l o-1 sa horlivosťou aby si sa o-1 ODIATY starý muž . . . o. plášťom kňazov, o-ch vrecovinou; Iz 37, 2 ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak o. ; Luk 1 2, 27 mládenca . . . o-eho dlhým bielym rúchom dokiaľ nebudete o. do moci z vý­ sosti kto víťazí, bude o. bielym rúchom anjela . . . o-eho oblakom :žena, o-a slnkom ODÍSŤ neboj sa o. dolu do Egypta nevedel, :že H. odišiel od neho Duch Hosp. odišiel od Saula Hospodin . . . od S aula odišiel konám veľké dielo, preto nemôžem odísť beda im, že odišli odo mňa odídi, satane odidite . . . páchatelia neprávosti prosili ho, žeby odišiel ; Mar 5, 1 7 odídite, lebo dievčatko nezomrelo mládenec . . . odišiel zarmútený odišiel na vrch modliť sa odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku odídi odo mňa, Pane odišli mnohí z j eho učeníkov či azda i vy chcete o . vám j e to užitočné, aby s o m ja odišiel odišli cestou Kainovou A ODKLADAŤ B. odkladá j eho synom jeho ne­ právosť hoci sa niekedy hriešnikovi odkladá môj pán odkladá s príchodom neodkladá Pán váhajúc

ODKRYŤ 1 8, 7-1 7 neo-j eš nahoty; 20, 1 9 20, 1 1 o-1 nahotu ; 20, 1 7-2 1 4 , 2 2 odkryje tvoje hriechy 1 6, 37 odkryjem tvoju nahotu


335

ODPLATIŤ SA

Ez 23, 1 0 Náh 3, 5

odkryli j ej nahotu odkryjem tvoje podolky

2M 20, 26 Iz 47, 3 Žid 4, 13

aby nebola . . . o-á tvoja nahota tvoja nahota bude o-á všetko je nahé a o-é

Jób Ez

odkrýva hlboké veci nahotu svojho otca o-jú

PJ Hoz Jl Obad Mat

ODKRYTÝ

ODKRÝVAŤ

12, 22 22, 10

Luk

Rim

A. ODLOŽENÝ

l Ko Kol Žid

l Sa 21, 6 2Tm 4, 8 2Pt 3, 7

chleby boli o-é spred tvári Hosp. už mi je o-á koruna terajšie nebesia i zem sú o-é

lM

ODLÚÔIŤ 2Pt o-1 toho dňa pásikavých kozlov Zj kto nás odlúči od lásky Kristovej nebude môcť o. nás od lásky Božej

30, 35 Rim 8, 35 39

ODMIETNUŤ

Ž 66, 20 l Tm 4, 7

Jób Pr Luk

OD�ATÝ

Jób 42, 1 0 Mat 13, 1 2

H. navrátil to, čo bolo o-é Jóbovi od toho bude o-é i to, čo má ; Luk 8, 1 8 21, 43 bude o-é od vás kráľovstvo Luk 1 0, 42 vyvolila dobrú čiastku, ktorá ne­ bude o-á 4, 3 1 krik a rúhanie nech je o-é od vás Ef

Iz

1, 2

2Te

2, 3

deň Kristov nenastane, kým prv neprijde o.

1 03, 1 0 P r 1 7, 1 3 Jer 32, 1 8

neodpláca podľa našich neprávosti kto odpláca zlým za dobré o-š neprávosť otcov do lona ich synov

oni zradne odpadli o d o mňa ODPADNUTIE

ODPLÁCAŤ

ODPLATA

l M 15, 1 5M 32, 35 ž 19, 1 2 91, 8 94, 2 Pr 22, 4 Iz Jer

ODPLATENÝ

nie je mi o-é podľa zásluhy sprav. býva o-é na zemi tomu, kto sa bojí prik„ bude o-é bude (ti) o-é pri vzkriesení kto mu dal prv niečo, aby mu to bolo o-é ? ODPLATIŤ

ODPADNÚŤ

ž

daj im o-u, Hospodine prijdú dni o-y odplatím vašu o-u na vašu hlavu ; 7 o. sa navráti na tvoju hlavu lebo je mnohá vaša o. ; Luk 6, 23 tam majú svoju o-u ; 5 dostane o-u proroka . . . dostane o-u sprav. nestratí svojej o-y ; Mar 9, 4 1 vaša o. bude veľká o-ou za hriech je smrť ak to robím ochotne, mám o-u od Pána vezmete o-u neposluch dostali sprav. o-u dôvery, ktorá má veľkú o-u hľadel preč od toho na o-u odnesú o-u neprávosti čas dať o-u tvojim sluhom prijdem skoro a moja o. so mnou

Rút 2, 1 2 H. nech ti odplatí tvoj skutok Sud 1 , 7 ako som robil, tak mi o-1 B. l Sa 24, 19 H. nech ti odplatí dobrým - 25, 21 o-1 sa mi zlým za dobré 2Sa 1 6, 12 odplatí H. dobrým 22, 21 H. mi o-1 podľa mojej sprav. ; ž 18, 21, (25) Jób 34, 1 1 on odplatí človekovi 4 1 , 3 kto ma kedy predišiel voľačím, aby som o-1 ? ž 54, 7 odplatí zlé mojim nepriateľom 62, 13 o-š každému podľa j eho skutku ; Mat 1 6, 27 79, 1 2 odplať našim susedom 137, 8 blah. ten, kto ti odplatí Pr 13, 2 1 sprav. odplatí B. dobrým 25, 22 H. ti odplatí Iz 59, 1 8 odplatí prchlivosfou svojim pro­ tivníkom Jer 25, 1 4 im o-m podľa ich skutku Mat 6 , 4 on ti odplatí zjavne ; 1 8 Rím 2, 6 odplatí jednému každému 12, 1 9 mne pomsta ; ja o-m ; Žid 10, 30 l Te 5, 1 5 aby niekto neo-1 niekomu zlým za zlé 2Tm 4 , 1 4 nech mu odplatí Pán 1 8, 6 odplaťte mu, ako aj on vám platil Zj 22, 1 2 aby som o-1 jednému každému

ODPADLÍK

6, 28 všetci, koľko ich je, sú o-ci o-ov 9, 15 ich kniežatá sú spurní o-ci

42 6, 35 6, 23 9, 17 3, 24 2, 2 1 0, 35 1 1 , 26 2, 13 1 1 , 18 22, 1 2

33, 27 1 1, 31 13, 1 3 14, 14 Rim 1 1, 35

neo-1 mojej modlitby babské bájky odmietni

Jer Hoz

3, 64 9, 7 3, 4 15 5, 12 6, 2 1 0, 41

ja som . . . tvojou o-ou moja je pomsta i o. v ich zachovávaní je veľká o. uvidiš o-u bezbožných daj pyšným o-u o-ou pokory a bázne Hosp. je bo­ hatstvo ODPLATľf SA 3, 1 1 lebo mu bude daná o. j eho rúk lM 44, 4 prečo ste sa o-Ii zlým za dobré ? 3 5 , 4 B. prijde s pomstou, s o-ou 59, 1 8 o-u dá svojim nepriateľom; 66, 6 l Sa 24, 1 7 ty si sa mi o-1 dobrým, a ja som sa ti o-1 zlým 5 1 , 6 (H.) ktorý m u dáva o-u 56 H. j e silným Bohom o-y ž 1 16, 1 2 čím sa o-m Hospodinovi

l


336

ODPOČINOK ODPOČINOK sobotný o„ svätá sobota sobotou o-u vám to bude ; (23, 32) budete mať o., pamiatku trúbenia rok o-u bude mať zem Joz B., vám dal o . nevojdú do môjho o-u; Ž Žid 3, 1 1 , 1 8 ; 4, 3, 5 Iz 1 4, 3 v deň, v ktorý ti dá H. o. Jer 45, 3 nenachádzam o-u PJ 5, 5 niet pre nás o-u Sk 7, 49 aké j e miesto môjho o-u ? 2Ko 7, 5 nemalo naše telo nijakého o-u Žid 4, 3 vchádzame do o-u my, ktorí sme uverili 10 kto vošiel do j eho o-u 11 usilujme sa tedy voj sť do toho o-u Zj 4, 8 nemajú o-u ani vo dne ani v noci 1 4, 1 1 nebudú mať o-u 2M 3M

1 6, 1 6, 23, 25, 1, 95,

2M

20, 1 1 23, 1 2 33, 1 4

Iz Zj

1 4, 1 1 4, 1 3

2M

31, 35, 25, 21, 23, 7,

5M Joz 2Sa

15 2 19 44 1 1

! Kr

8, 56

l Pa Pr Kaz Mat

22, 9 29, 1 7 11, 6 1 1 , 28 29

41, 45, ! S a 28, l Kr 1 8,

16 3 6 21

2Pa Jób

ODPOČINUTIE v 7. deň je sobota o-a svätosť sobotného o-a keď ti dá H., tvoj B „ o. H. im dal o-a dal H. Izraelovi o. H. mu dal o-a ; ! Kr 5, 4. 2Pa 1 4, 6; 1 5, 1 5 H., ktorý dal o . svojmu ľudu ; l Pa 23, 25 dám mu o. o d . . . nepriateľov kázni svojho syna, a spôsobí ti o. večer nedaj o-a svojej ruke ja vám dám o . nájdete o. svojim dušiam ODPOČÍVAŤ (B.) o-1 siedmeho dňa o-1 ľud siedmeho dňa tam o-jú tí, ktorí ustali spite a o-jte ; Mar 1 4, 4 1 o - j , jedz, p i a veseľ sa cez sobotu o -Ii Duch Boží o dpočíva na vás aby o-Ii ešte krátky čas

5M 9, 7 Iz 63, 1 0 Rim 1 6, 17

ODPOR stavali ste sa Hosp. na o. oni sa stavali na o. robia rôznice a . . . o . učeniu

5, 12 1 O, 18

lM

1 0, 1 3 9, 14 20, 2 30, 20 32, 20 40, 4 ODPOČINÚŤ (SI) 22, 3 ž o-1 siedmeho dňa ; Žid 4, 4 38, 1 6 1 8, 23 aby si o-1 tvoj vôl Pr moja tvár pôjde pred tebou, a dám 26, 4 ti o. Mat 1 5, 23 vyvolí Izr. a dá im, aby . . . o-lí 22, 46 27, 12 aby si o-Ii od svojich prác

IM 2, 2 2M 1 6, 30 Jób 3, 1 7 Mat 26, 45 Luk 12, 1 9 23, 5 6 !Pt 5, 14 Zj 6, 11

2Ko

l Kr 12, 6 1 5, 1 Pr 3, 7 Mi Luk 2, 47 20, 2 6 Ján 1 9, 9

23 31 24 5 13 11

Mar Luk Ján Kol

1 2, 1 4, 1 0, 1 4, 1 8, 4,

34 40 28 6 22 6

ODPOVEĎ akú dať o. tomuto ľudu ? 2Pa 1 0 , 6 krotká o. odvracia prchlivosť nebude o-i Božej žasli nad . . . j eho o-ami podiviac sa jeho o-i umlk!i ale J. mu nedal o-i ODPOVEDAŤ B. odpovie faraónovi bratia mu nemohli o. H. mu neo-1 ani skrze sny ; 15 ľud neo-1 ani slova ; 2Kr 1 8, 36. Iz 36, 2 1 kráľ i m o - 1 tvrdo ; 1 K r 1 2, 1 3 ako b y som m u tedy j a mohol o . moj e myšlienky m a nútia o. volám k tebe, Bože . . . a neo-š otvorím svoje rty a budem o. som prichatrný; čože ti odpoviem volám vo dne, a neo-š ty odpovieš za mňa bohatý odpovedá tvrdo neo-j bláznovi on j ej neo-1 ani slova nikto mu nemohol o. (Ježiš) nič neo-1 ; 1 4 . Mar 1 4, 6 1 ; 1 5, 3, 5. Luk 23, 9 J. vidiac, že rozumne o-1 nevedeli, čo by mu mali o. J . mu povedal : Dobre si o-1 nemohli mu o. či tak o-š najvyš . kňazovi ako máte jednému každému o. ODPRATAŤ

5M 1 9, 1 9 ž 1 1 9, 1 1 9 Sof 1, 2 3

odpraceš také zlo zo svojho stredu odpraceš všetkých bezbožníkov odpracem všetko z povrchu zeme odpracem človeka i hovädo

1 30, 4 ž Mat 26, 28

u teba je o. krv, ktorá sa vylieva za mnohých na o. hriechov krst pokánia na o. hriechov; Luk 3, 3 nemá o-a na veky musí byť kázané v j eho mene po­ kánie a o. hriechov pokrstí . . . na meno Ježiša Krista na o. svojich hriechov aby dal Izr. pokánie a o. hriechov o. hriechov dostane . . . kto verí v neho skrze toho sa vám zvestuj e o. hrie­ chov aby dostali o. hriechov o. hriechov podľa bohatstva j eho milosti skrze j eho krv, o. hriechov bez vyliatia krvi nedej e sa o.

ODPUSTENIE

Mar

1,

4

3, 29 Luk 24, 47

Sk

2, 38 5, 31 1 0, 43 1 3, 38

ODPORÚČAŤ Ef neo-me vám opäť sami seba nie ten, kto sám seba odporúča . . · �ol Zid ale ten, koho Pán odporúča

1

26, 1 8 1, 7 1, 14 9, 22


337

ODSTÚPIŤ

Žid 10, 1 8

lM

4, 13

ž

32, l Iz 40, 2 Mat 9, 2 12, 31 32 Mar Luk Sk

3, 28 7, 47 8, 22

lJ

2, 1 2

kde j e toto o . , tam viacej netreba 1 Luk 1 7, 3 obeti 23, 34 Ján 20, 23 ODPUSTENÝ 2Ko 2, 1 0 neprávosť je väčšia, než aby mi Ef 4 , 32 mohla byť o-á Kol 3, 13 blah. je ten, komu je o-é ; Rim 4, 7 Jak 5, 1 5 je o-á j eho neprávosť lJ 1, 9 o-é sú ti tvoje hriechy; 5. Mar 2, 5, 9. Luk 5, 20, 23 ; 7, 48 99, 8 rúhanie sa proti Duchu nebude o-é Z 4, 32 kto by povedal proti Sv. Duchu, Ef nebude mu o-é ; (Mar 3, 29). Luk 12, 1 0 všetky hriechy budú o-é Neh 9, 1 7 sú jej o-é tie mnohé hriechy pros Pána, ak by ti azda mohol byť 1Ž 78, 38 o. úmysel 1 03, 3 píšem vám, dieťatká, že s ú vám 7, 18 o-é hriechy Mi Mat 6, 1 2

1

_

ODPUSTIŤ

18, 2 6 o-m pre nich celému tomu miestu so, 1 7 odpusti, prosím, prestúpenie 2M 1 0 , 1 7 odpusť, prosim, môj hriech 32, 32 ak o-š ich hriech 3M 4, 20 pokryje na nich hriech, a odpustí sa im 6, 7 odpusti sa mu 4M 14, 1 9 odpusť, prosím, neprávosť 2 0 H. riekol : 0-1 som 1 5 , 2 6 odpusti sa celej obci l Sa 15, 25 odpusť, prosím, môj hriech 25, 28 odpusti, prosím, previnenie lKr 8, 30 vyslyšíš a o-š 34 odpusti hriech svojho ľudu ; 50 36 odpusti hriech svojich služob. ; 2Pa 6, 27 2Pa 6, 25 vyslyš z nebies a odpusti 7, 14 o-m ich hriech Jób 7, 2 1 prečo neo-š môjho prestúpenia 25, 1 1 odpusti moju neprávosť ž 1 8 odpusť všetky moje hriechy 32, 5 ty si o-1 neprávosť; 85, 3 86, 5 Pane, si dobrotivý a hotový o . Iz 55, 7 (Boh) j e hojný o. Jer 31, 34 o-m ich neprávosť ; 33, 8 ; 36, 3 PJ 3, 42 preto si ty neo-1 Dan 9, 1 9 Pane, počuj ! Pane, odpusť! Am 7 , 2 Hosp., odpusti, prosím ! Mat 6, 1 2 odpusť nám naše viny; Luk 1 1 , 4 1 4 ak o-e ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec 15 ak vy neo-e ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec; Mar 1 1, 26 18, 21 koľko ráz zhreší proti mne môj brat, a o-m mu 27 dlžobu mu o-1 ; 32 35 tak i môj nebeský Otec učiní vám, keď neo-e Mar 1 1 , 25 aby aj váš Otec . vám o-1 Luk 7, 42 keď nemali ako zaplatiť, o-1 obidvom lM

• •

9, 6 2, 7 1 1 , 25 Luk 7, 49

Mar

Kol

3, 13

ak sa pokoja, odpusť mu J. hovoril : Otče, odpusť im keby ste o-Ii hriechy . . . ľudí i ja, čo som o-1, ak som čo o-1 B. v Kristu o-1 vám ako aj Kristus o-1 vám ak urobil hriechy, odpustí sa mu verný je . . . aby nám o-1 hriechy ODPÚŠŤAJÚCI (SI)

bol si im o-m Bohom o. si, ako aj B. v Kristu odpustil vám ODPÚŠŤANIE

ty si Boh o-a ODPÚŠŤAŤ

o n súc milosrdný o-1 odpúšťa všetky tvoje neprávosti ktorý o-š neprávosť ako aj my o-me svojim vinníkom ; Luk 1 1, 4 Syn človeka má moc na zemi od­ púšťať hriechy; Mar 2, 10. L uk 5, 24 kto môže o. hriechy; Luk 5, 2 1 keď stojíte n a modlitbe, o-jte ktože je tento, ktorý aj hriechy odpúšťa ? znášajúc j eden druhého a o-júc si ODROBINKA

Mat 1 5, 27

aj šteňatá j edia

z

o-iek; Mar 7, 28

ODSTAVIŤ

l Sa 2Kr

1, 24 keď ho o-la, odviedla ho so sebou 4, 4 ktorá bude plná, dáš o. ODSTRÁNIŤ

lM

35, 2

2M 12, 1 5 Joz 24, 14 Sud 1 0, 1 6 l Sa 7 , 4 28, 3 l Kr 15, 1 2 2Kr 23, 27 2Pa

Jer Hoz

17, 6 33, 1 5 34, 33 1 9, 9 1 19, 29 4, 24 1 1, 1 0 1, 1 6 25, 8 4, 4 2, 17

4M

16, 26

Jób ž

Pr Kaz Iz

o-te cudzích bohov ; Joz 24, 23. l Sa 7, 3 o-e kvas zo svojich domov odstráňte bohov o-Ii cudzích bohov o-li synovia Izr. Bálov Saul bol o-1 veštcov o-1 všetky ukyd. modly Júdu o-m spred svojej tvári, ako som o-1 Izraela o-1 ešte aj výšiny i háje (Manasses) o-1 cudzích bohov Joziáš o-1 všetky ohavnosti o-1 korunu mojej hlavy odstráň odo mňa cestu falše odstráň od seba prevrátenosť odstráň hnev od svojho srdca o-te zlosť svojich skutkov odstráni potupu svojho ľudu o-te . . . neobrezanosť svojho srdca o-m mená Bálov z jej úst ODSTÚPIŤ

odstúpte . . . od stanov týchto bez­ božných


338

ODSÚDENIE Mar

2Ko 12, 8 2Tm 2, 1 9

o-1 o d teba H . o. od zlého je rozumnosť preto, že o-Ii od neho o-te odo mňa všetci, ktorí páchate neprávosť odstúp od zlého a čiň dobré ; 37, 27 odstúp od zlého cestou úprimných j e o. od zlého pastieri zradne o-Ii odo mňa zradne o-Ii odo mňa ; 3, 1 3 o-te odo mňa všetci, činitelia neprávosti ! trikrát (som) prosil Pána, aby o-1 nech odstúpi o d neprávosti každý

Mar 1 2, Luk 20, Rím 3, 8, l Ko 1 1 , 2, Gal 2, 2Pt Júda Zj 1 7,

ODSÚDENIE Dan 5, 27 tým sa dostane ťažšieho o-a tým sa dostane tým prísnej šieho o-a ktorých o. je spravodlivé Mat 2 1 , 2 niekto nijakého o-a tým aby ste sa neschádzali na o. (Peter) bol hoden o-a 25, 1 2 Sk ktorých o. nezaháľa zapísaní k tomu o-u ukážem ti o. tej veľkej smilnice

l Sa Jób -

ž

28, 28, 34, 6,

16 28 27 9

15 7 17 8 Jer 29 Luk 13, 27 Pr

Jer -

34, 3, 1 6, 2,

40 47 8 1 34 11 3 4 l

26, 1 1 16 37 3 16 18

Mat 12, 27, Mar 1 6, 3, Ján 1 6, 2, 1 4, 2Te 2, 3, Tít 5, Jak

Rím

Jób

11 12 23 12 11 9

9, 20

34, 29 Mat 12, 4 1 20, 1 8 Luk 1 1 , 3 1 Ján -

Sk Žid Jak

Zj

Iz Mat

8, 18, 13, 11, 5, 1 9,

10 31 27 7 6 2

9, 1 4 5, 30 26, 5 1

ODSÚDENÝ človek zaslúžil, aby bol o. človek nezaslúžil, aby bol o . zo svojich slov budeš o . vidiac Judáš . . . že je o . kto neuverí, bude o . kto verí v neho, nebude o., kto neverí už j e o. knieža tohoto sveta j e o-é budú zákonom o . kto pochybuj e, keď jie, je o. aby boli o . všetci, ktorí neuverili hreší súc sám sebou o . aby ste neboli o .

-

9, 43 45

keby ťa pohoršovala tvoja ruka, odtni ju keby ťa pohoršovala tvoja noha, odtni j u

l Sa 15, 28 l Kr 1 1 , 1 1 Mat 9, 1 6 Mar 2, 21

ODTRHNÚŤ o-1 kráľovstvo Izr. od teba o-em o d teba kráľovstvo plnosť b y odtrhla kus z toho rúcha výplnok odtrhne kus z toho starého

Mar 1 6, 4 Luk 24, 2

A ODVALENÝ videli, že je kameň o . ; Ján 20, 1 našli kameň o. od hrobu

Sk

25, 1 1

Pr Jer

1 , 32 2, 1 9 5, 6 1 4, 7 Hoz 1 4, 4 Jer -

4M 5M Jób ž

3, 1 1 3, 1 2 14

25, 1 1 ODSÚDIŤ 13, 5 odsúdia ma moj e vlastné ústa ; 14, 6 11 15, 6) 39, ( keď on upokojí, kto potom odsúdi - 1 1 9, 39 Ninivania . . . odsúdia ho ; 4, 27 Pr Luk 1 1 , 32 Kaz 1 1 , 1 0 Syn človeka bude vydaný . . . a od- Jer 28, 1 6 7, 22 súdia ho ; Mar 1 0, 33 Ez kráľovná Juhu vstane . . . a o dsúdi Mal 2, 6 ich 2Tm 4, 4 č i ť a niktorý neo-1 ? (1 1 ) vezmite h o v y a odsúďte nepoznajúc ho o-Ii ho 2M 32, 1 2 vierou o-1 svet 4M 1 4, 43 o-Ii ste . . . spravodlivého o-1 veľkú smilnicu 5M 13, 1 7 30, 1 7 ODŤAŤ l Kr 8, 35 odtne H . o d Izr. hlavu 2Kr 23, 26 odtni ju a zahoď ; 1 8, 8 2Pa o-1 m u ucho ; Mar 1 4, 47. 7, 1 9 Luk 22, 50 Jób 1 4, 1 3

ODVÁŽENÝ o . si na váhe A ODVIAZAŤ o-žte ich a priveďte ku mne ; Mar 1 1 , 2. Luk 1 9, 30

ODVOLAŤ SA na cisára si sa o-I ; 25 ; 2 6 , 32 ; 28, 1 9 A

ODVOLÁVAŤ SA na cisára sa o-m !

A

ODVRÁTENIE o. hlupcov ich samých zabije tvoj e o-a ť a budú karhať mocné sú ich o-a naše o-a sú mnohé uzdravím ich o. ODVRÁTENÝ o-á Izraelova lepšie ospravedlnila navráť s a , o-á Izraelova ! navráťte sa, o. synovia; 22 ODVRÁTIŤ Pinchas . . . o-1 moju prchlivosť prorok . . . by vás o-1 od Hosp. odvráť od neho svoj pozor odvráť svoj úder odo mňa odvráť odo mňa potupu odvráť svoj u nohu od zlého odvráť zlé o d svojho tela o-1 ľud o d Hosp. o-m svoju tvár od nich o-1 mnohých od neprávosti odvrátia uši od pravdy ODVRÁTIŤ SA odvráť sa od prchlivosti padnete . . . preto, že ste sa o-Ii od Hosp. aby sa o-1 H. o d . . . hnevu a k sa odvráti tvoje srdce o-Ii by sa od svojho hriechu ; 2Pa 6, 26 H. sa už neo-1 od . . . hnevu a k s a vy o-e dokiaľ by s a ne-! tvoj hnev


339 ž Iz Jer Ez

OHEŇ 14, 3 1, 4 5, 25 59, 1 3 4, 8 3, 20 14, 5 18, 30 33, 1 1 18 19

Dan Jon Sk 2Pt

ž PJ ž Sk 2Pa

IM

Joz

9, 5 16 3, 10 7, 42 2, 21 71, 9 3, 31

2Kr 2 1 , 2

11 10 8 9 11 16 4 5 2 1 , 27

(Manasses) robil . . . podľa o-í národov Joziáš odstránil všetky o-i nenávidím falše a mám ju v o-i o-ou je Hosp. j e prevrátenec o-ou je mojim rtom bezbožnosť falošná váha je o-ou o-ou sú Hosp . prevrátení lživé rty sú o-ou obeť bezbožných je o-ou ; 2 1 , 27 o-ou Hosp. j e cesta bezbožného o-ou sú Hosp. myšlienky zlého o-ou je Hosp. každý vysokomyseľ­ ného srdca o-ou je kráľom činiť bezbožnosť dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboj e o-ou ; 23 o-ou je ľuďom posmievač sedmoro o-í je v j eho srdci kto odvracia svoj e ucho, aby nepo­ čul zákona, toho i modlitba je o-ou o-ou sprav. je človek, ktorý pácha neprávosť kadivo mi je o-ou ich duša (si) ľubuj e v ich o-iach o-ami naplnili moje dedičstvo beda, pre všetky tie špatné o-i uvrhnem na teba všetky tvoje o-i ; 8 tvoje o-i budú v tvojom strede ; 9 sú to veľké o-i, ktoré tu páchajú šeredné o-i, ktoré tu oni páchajú oznám Jeruz. j eho o-i páchali predo mnou o . svoje o-i ponesieš ty oznám im o-i ich otcov oznám (mu) všetky j eho o-i j eden pácha o. so ženou stojíte na svojom meči, páchate o. dajú na to miesto pustošiacu o. ; Mat 24, 1 5 . Mar 13, 1 4 o„ bude 1 290 dní toho, kto hovorí pravdu, majú v o-i o-ou mi je pýcha Jakabova ktorí máte súd v o-i o. sa deje v Izr. vysoké u ľudí j e o-ou pred Bohom mala zlatý pohár, plný o-í Babylon, Mater smilníc a o-í nič . . . čo robí o.

Jer Tít Zj

1 4, 1 4, 53, 44, 1, 21,

OHAVNÝ nebudeš jesť nijakej veci o-ej páchajú o. skutok páchajú o-ú neprávosť nože nerobte tej o-ej veci o. súc a neposlušní o-m . . . bude ich diel v j azere

IM

1 9 , 24

2Pa 34, 1 1 9, ž 3, Pr 8, 1 1,

33 1 63 32 7 1 20 1 2, 22 1 5, 8 9 26 1 6, 5

12 20, 10 24, 9 26, 25 28, 9

ODVRHNÚŤ neodvrhni ma v čase staroby Pán neo-ne na veky ODZNAK urobili svoj e o-y o-mi mala za o. Dioskúrov A

29, 27

13 3 18 Jer 11 Ez A OFEL 3 27, 3; 33, 14. Neh 3, 26, 27 ; 1 1 , 2 1 . 4 Iz 32, 1 4 . M i 4 , 8 8, 6 A OFÍR 9 1 6, 2 1 0, 29. l Kr 9, 28 ; 1 0, 1 1 ; 22, 49. 50 lPa 1, 23 ; 29, 4. 2Pa 8, 1 8 ; 9, 1 0. 58 Job 22, 24; 28, 1 6 . ž 45, 1 0 . 20, 4 Iz 13, 1 2 22, 2 A OFRA 11 18, 23. Sud 6, 1 1 , 24 ; 8, 27, 32 ; 9, 5. 33, 26 ! Sa 1 3, 1 7 . lPa 4, 1 4 Dan 1 1 , 31

74, 4 28, 1 1

4M

21, 33

lM

46, 1 0

IM

všetci dovedna sa o-li o-li sa späť neo-1 sa j eho hnev ; 9, 12, 1 7, 2 1 o-Ii sme sa lebo sa neo-la páľa hnevu Hosp. keby sa o-1 sprav. ; 1 8, 26 o-li sa odo mňa o-te sa od . . . prestúpení o-te sa od svojich zlých ciest keď sa odvráti spravodlivý . . . zomrie keď sa odvráti bezbožník . . . bude žiť o-li sme sa od tvojich prik. nechže sa . . . odvráti tvoj hnev o-li (sa) od svoj ej zlej cesty B. sa o-1 a vydal ich ako poznavším o. sa

43, 32 46, 34

3M

1 8, 22

5M

7, 26 1 8, 9

l Kr 14, 24 2 1 , 26

Iz

A ÓG Óg, kráľ Bázana ; 32, 33. 5 M 1 , 4 ; Am 3, 1 , 3 , 4 , 1 0, 1 1 , 1 3 ; 4 , 47 ; 29, 7 ; 3 1 , 4. Joz 2 , 1 0 ; 9 , 1 0 ; 1 2, 4 ; Mi 13, 1 2, 30, 3 1 . l Kr 4, 1 9 . Mal Neh 9, 22. ž 1 35, 1 1 ; 1 36, 20 Luk Zj A OHAD synovia Simeonovi . . . O . ; 2M 6, 1 5

OHAVNOSŤ j esť chlieb s Hebrejmi . . . j e to o-ou Egypťanom o-ou je Egypťanom každý, kto pasie stádo ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou ; to j e o . nevnesieš o-i do svojho domu nebudeš sa učiť podla o-í tých ná­ rodov robili podľa všetkých o-í pohanov (Achab) páchal veľkú o.

5M

ž

-

1, 66, 1 6, 6, 7,

12, 5, 6, 3, 2, 1 5, 1 7,

3 1 2 4 16 8

22, 6 7

OHEl"! pršala na Sodomu . . . síra a o. ; Luk 1 7, 29 Abrahám . . . vzal do svojej ruky o. máme o. i drevo, a kdeže je ovečka Cif


342

OKNO 3M

6, 2

Sud 16, 1 0 l Sa 28, 1 2 l Kr 22, 2 1 22 Jób 13, 9

ž Pr Jer PJ

89, 26, 49, 1,

23 19 16 19

Obad 3 Luk 1 9, 8 2Ko Žid

2Sa

7, 2 6, 1 8

6, 16

2Kr 1 3 , 1 7 7, 6 Pr Kaz 12, 3 9, 21 Jer Jl 2, 9

lM

3, 5 6 7 6, 8 18, 3

2M

27, 29, 1 7 48, 1 0 49, 12 1 2, 3 6 2 1 , 24 26 33, 12

3M 4M 5M

26, 1 6, 22, 6,

16 14 31 8 18

1 6, 1 9 19, 13 28, 34 Jaz

34, 7 24, 7

Sud 1 6, 2 1

keby zhrešil niekto . . . tým, že b y oklamal o-1 si ma ; 1 5 prečo si m a o-1, veď si t y S aul ! povedal : Ja ho o-em ; 2Pa 1 8, 20 o-eš, aj zmôžeš ; 2Pa 1 8, 20 čo ho o-ete, ako niekto oklame človeka ? neoklame ho nepriateľ človek, ktorý o-1 svojho blížneho o-la ťa pýcha volala som na svojich milovníkov ; o-li ma pýcha tvojho srdca ťa o-la ak som . . . o-1, vraciam štvorná­ sobne nikoho (sme) neo-li je nemožné Bohu o. Pozri tiež heslo : Klam a(

Sud 1 7, 6 l Sa

3, 2 11, 2 14, 27 18, 9

! Kr

8, 52 1 0, 7

2Kr

6, 1 7 25, 7

2Pa

1 6, 9 20, 1 2 34, 2 8

Ezd OKNO Míchaľ . . . hľadela z o-a ; 1 Jób l Pa 15, 29 otvor o. na východ vyzeral o-m svojho domu zatmia sa tie, ktoré vyzerajú z okien smrť vyšla hore . . . o-ami o-ami voj dú ako zlodej Pozri tiež heslo : Oblo!?

OKO ; OČI otvoria sa vaše oči, a budete žena videla, ž e je strom . . . žiado­ sťou očiam otvorili (sa) oči obidvoch _ , Noach našiel milosť v očiach Hosp. 1 Z ak som našiel milosť v tvojich očiach ; 30, 27. 4M 1 1 , 1 5 j eho oči zoslabli Lea mala chúlostivé oči oči Izr. boli ťažké bude tmavších očí nad víno H. dal ľudu milosť v o čiach Egypť. o. za o. ; 3M 24, 20. 5M 1 9, 2 1 . Mat 5, 38 keby niekto uderil o. svojho sluhu alebo o. svoj ej slúžky našiel milosť v mojich očiach ; 1 7 ; 34, 9 horúčku, čo skazí oči či chceš tým mužom vylúpiť oči ? odkrvl H. o či Balámove na u p omienku medzi tvojimi očami budeš činiť to, čo j e . . . dobré v očiach Hosp. dar oslepuj e oči nezľutuj e sa nad ním tvoj e oko ; 21 zošalieš od toho, čo budú vidieť tvoj e oči oko (Moj žiša) nebolo zaslablo vaše oči videli, čo som učinil v Egypte vyklali mu o či

5, 9, 7, 11, 15, 1 6, 17, 20, 22,

5 8 7 20 15 20 7 9 29

24, 1 5 25, 5 28, 1 0 31, 1 34, 2 1 42, 5 5, 6 10, 13, 17, 1 8, 1 9, 25, 31, 32, 33,

8 4 8 28 9 15 10 8 18

34, 1 6 36, 54, 66, 69, 73, 88, 90, 94, 101, 1 1 5, 1 1 6,

2 9 7 4 24 7 10 4 9 5 6 5 8 15

každý robil to, č o bolo správne v j eho očiach ; 21, 25 j eho oči boli začali slabnúť ; (4, 1 5) každému vykolem pravé oko rozsvietili sa j eho oči neprestal Saul krivým okom hľadieť na Dávida nech sú tvoj e oči otvorené ; 2P a 6 , 20 neverila som . . . dokiaľ nevideli moj e oči ; 2Pa 9, 6 otvor j eho oči, aby videl ; 20 oči Cedekiášove oslepil ; Jer 39, 7 ; 52, 1 1 oči Hosp. chodia sem a ta na teba hľadia naše oči nebudú hľadieť tvoj e oči na všetko to zlé ; 2Kr 22, 20 oko ich Boha bolo obrátené aby náš B. osvietil naše oči moje oko už viacej neuvidi dobrého oči bezbožných sa zatmia nebesia nie sú čisté v j eho očiach moj e oko slzí k Bohu moj e oko zoslablo od žiaľu oko, ktoré ho vídalo, neuvidí ho toho, kto j e ponížených očí, zachráni oko cudzoložníka striehne na mrak hviezdy nie sú čisté v j eho očiach všetko, čo je drahé, uvidí j eho oko učinil som zmluvu so svojimi očami j eho oči hľadia na cesty človeka teraz ťa vidí moj e oko blázni neobstoj a pred tvojimi očami j eho oči striehnu bezmocného osvieť maj e oči ostrihaj ma ako zrenicu oka vysoké oči ponížiš prik. Hospodinova . . . osvecuj e oči moj e oči hľadia . . . k Hosp. moj e oko zomdlelo od trápenia dám radu obrátiac na teba svoj e oko oko Hosp. hľadí na tých, ktorí sa ho boja oči Hosp. hľadia na sprav. ; l Pt 3, 1 2 niet bázne Božej pred j eho očami moj e oko videlo pomstu j eho oči pozoruj ú národy moj e oči zomdleli nech sa zatmia ich oči ich oko vyzerá z tuku moj e oko hynie od trápenia 1 000 rokov je v tvoj ich očiach či ten, ktorý utvoril oko, nevidí vysokých očí . . . nemôžem strpieť maj e oči hľadia na verných (modly) maj ú oči a nevidia; 1 35, 1 6 moj e oko s i zachránil o d slzy drahá je v očiach Hosp . smrť


343 ž

OKO 1 1 8, 23 1 1 9, 1 8 37 1 23 136 121, 1 123, 1 2 1 39, 1 6 141, 8

Pr

1 45, 1 5 3, 7 4, 25 6, 1 3 17 1 0, 1 0 15, 3 1 6, 30 1 7, 24 20, 1 2 22, 1 2 23, 26 29 33

27, 20 30, 1 7 Kaz 1, 8 2, 1 0 1 1, 7 9 PŠ 1, 1 5 Iz 1, 15 2, 1 1 6, 1 0 29, 1 0 33, 1 5 35, 42, 43, 44,

Jer

PJ

5 7 4 18

64, 4 5, 21 9, 1 1 3, 1 7 1 4, 1 7 1 6, 1 7 1, 1 6 2, 11 3 , 49 51

j e t o divné v našich očiach ; Mat 21, 42. Ma� 1 2, 1 1 odkry moj e oči odvráť moj e oči, aby nehľadeli na márnosť moj e oči hynú túžbou po tvojom spaseni potoky vody tečú z mojich očí pozdvihujem svoj e oči k horám k tebe pozdvihujem svoj e oči ako oči sluhov na ruku ich pánov, ako oči dievky na ruku j ej panej, tak hladia naše oči na Hosp. tvoje oči videli môj trup k tebe, Hosp., Pane, sú obrátené moje oči oči všetkých hladia v nádeji k tebe nebuď múdrym vo svojich vlast­ ných očiach tvoje oči nech hľadia priamo žmurká svojimi očami (H. nenávidi) vysoké oči kto žmurká okom, pôsobí trápenie oči Hosp. vidia na všetkých zažmuruje svoj e oči vymýšľajúc . . . prevrátenosť oči blázna behajú až na koniec zeme oko, ktoré vidí . . . učinil H . oči Hosp. strážia známosť tvoj e oči nech pilne pozorujú moje cesty komu rudá zahmlenosť očí ? tvoje oči budú hľadieť na cudzie ženy tak sa nenasýtia ani oči človeka oko, ktoré sa vysmieva otcovi oko sa nenasýti hľadenia všetko, čo si len zažiadali moj e oči dobré očiam vidieť slnko choď . . . podľa videnia svojich očí tvoj e oči holubice ; 4, 1 ; 5, 1 2 zakrývam svoje oči pred vami vysoké oči človeka budú znížené ; . 5, 1 5 j eho oči zaslep, aby nejako nevidel Hospodin . . . zavrel pevne vaše pči zaviera svoje oči, aby nehľadel na zlé vtedy sa otvoria oči slepých aby si otvoril slepé oči si drahý v mojich očiach zaslepil ich oči, aby nevideli ; Ján 1 2, 40 oko nevidelo Boha krome teba majú oči, ale nevidia ; Ez 1 2, 2 moj e oko prameňom slz moj e oko bude roniť horké slzy moj e oči tečú slzami moj e oči hladia na všetky ich cesty moj e oko tečie vodami ; 3, 48 moj e oči hynú od slz moj e oko sa rozplýva moj e oko pôsobí moj ej duši bolesť

PJ Ez

4, 17 7, 4 20, 1 7 39, 27

Dan Am Za Mat

9, 18 1 0, 9, 2, 4,

6 4 8 10

5, 29 38 6, 22 22 23 7, 3 3 4 5 9, 29 30 1 3, 1 5 16 1 8, 9

20, 15 33 26, 43 Mar 8, 18 23 Luk 2, 30 4, 20 6, 1 0, 1 6, 18,

20 23 23 13

1 9, 42

Ján

Sk

24, 1 6 31 9, 6 1O 30 1 0, 2 1 1 1 , 37 12, 40 9, 18 40 26, 18 28, 27

naše oči ešte vždy hynú moj e oko sa nezľutuje ; 9 ; 8, 1 8 ; 9, 10 moj e oko s a zľutovalo nad nimi posvätím sa v nich pred očami mnohých národov otvor svoj e oči a vidz naše spustošenie j eho oči ako horiace fakle obrátim svoj e oko na nich na zlé dotýka sa zrenice j eho oka oči Hosp „ ktoré chodia po celej zemi ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko počuli ste, že bolo povedané : Oko za oko sviecou tela je oko ; Luk 1 1 , 34 keby tedy bolo tvoje oko prosté ; Luk 1 1 , 34 keby bolo tvoje oko zlé vidíš ivierko v oku svojho brata ; Luk 6, 4 1 brvna v o vlastnom oku nepozoruj eš vyjmem ivierko z tvojho oka ; Luk 6, 42 vyjmi brvno zo svojho oka ; Luk 6, 42 dotkol (sa) ich očí ; 20, 34 hneď sa im otvorili oči ; Luk 24, 3 1 oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli vaše oči sú blahoslavené, že vidia ak ťa pohoršuje tvoje oko ; Mar 9, 47 či je tvoje oko zlé Pane, že by sa otvorili naše oči ich oči boli obtiažené; Mar 1 4, 40 či majúc oči nevidite napľul v j eho oči moj e oči videli tvoje spasenie oči všetkých v synag. boli uprené na neho (J.) pozdvihol svoje oči blah. oči, ktoré vidia, čo vy vidíte! v pekle . . . pozdvihol svoj e oči publikán . . . nechcel ani len oči pozdvihnúť teraz je to skryté pred tvojimi očami ! ich oči boli držané v tom sa otvorili ich oči spravil blato zo sliny, natrel ho na oči ; 1 1 akože sa ti otvorili oči ; 26 neviete, odkiaľ j e, a otvoril moj e oči môže démon otvoriť oči slepých ? ktorý otvoril oči slepého oslepil ich oči, aby očami nevideli spadli z jeho očí ako čo by lupiny Tabita . . . otvorila oči aby si otvoril ich oči svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli


OKO

344

Rim

3, 1 8 1 1, 8 l Ko 2, 9 1 2, 1 6 17 21

2Ko 1 0, 7 Gal 4, 1 5 1, 18 Ef 6, 6 Žid !Pt 2Pt lJ Zj

4, 3, 2, 1, 2, 1,

13 12 14 l 11 7 14

3, 4, 5, 7,

18 6 6 17

Mal

3, 8

Tít

9 2, 1 O

2M ! Pa

33, 4 1 6, 29

ž Pr Iz

! Sa Jób ž

96, 20, 60, 64,

6 29 19 11

2, 8 34, 1 3 9, 9

24, 50, 93, 97, 6, Pr 13, Iz Jer 1 0, Náh 1 ,

1 12 1 4 26 11 12 5

1 Sa 1 4, 24 2Sa 3, 35 ž 34, 9 Mat 1 6, 28

niet bázne Božej pred ich očami oči, aby nevideli ; 1 0 čoho oko nevidelo pretože nie som okom, nie som z tela keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch ? oko nemôže povedať ruke : Nepo­ trebujem ťa na to, čo je pred očami, hľadíte ? boli by ste si vylúpili svoj e oči osvietené oči vašej mysle neslúžiac verne iba na oko ; (Kol 3, 22) všetko je nahé a odkryté očiam toho oči Pánove hľadia na sprav. majú oči plné cudzoložstva čo sme videli svojimi očami tma oslepila j eho oči uvidí ho každé oko j eho oči boli ako plameň ohňa ; 2, 1 8 ; 1 9, 1 2 kollýrium pomazať svoj e oči 4 živé bytosti, plné očí ; 8 Baránok . . . mal 7 rohov a 7 očí B. zotrie každú slzu z ich očí ; 2 1 , 4

Luk 1 4, 24 Ján

8, 52

Sk

23, 1 4

Žid !Pt

2, 9 2, 3

2M

25, 6 27, 20 29, 7 23 30, 25 35, 8 37, 2 9 40, 9

3M

OKRUH položil na ne o . sveta kto zložil na neho celý o. on bude súdiť o. sveta ; 96, 1 3 ; 98, 9 Hosp . je zem i jej . . . o. môj j e o . zeme upevnil aj o . sveta j eho blesky osvecujú o. sveta schudobnie človek až po o. chleba navštívim zlosť na o-u sveta ktorý pevne staviaš o. sveta ; 5 1 , 1 5 zem s a dvíha pred j eho tvárou i o . sveta OKÚSIŤ nikto . . . neo-1 chleba prv, ako újde slnce, o-m chleba okúste a vidzte, že dobrý je H. neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia ; Mar 9, 1 . Luk 9, 27

l 4

8, 1 0 12 30 1 4, 1 6

A OKRADAŤ má človek o. Boha ? Lebo vy o-e mňa a hovoríte : V čom ťa o-me ? jednako o-e, celý národ neo„ ale preukazovať . . . vernosť OKRASA nikto nevzal na seba svojej o-y klaňajte sa Hosp . v o-e svätosti ; (Ž 29, 2 ; 96, 9) o . v j eho svätyni o-ou starcov šediny tvoj B. tvoj ou o-ou dom našej svätosti a o-y

2,

26 24, 2 4M

4, 1 6 7, 13

5M ! Sa

7, 13 33, 24 1 0, 1 1 6,

1 13 !Kr 1, 39 1 7, 1 6 2Kr 4 , 7 Ezd 7, 22 Neh 1 0, 39 13, 1 2 Jób 24, 1 1 29, 6 ž 23, 5 45, 8 55, 22 89, 21

Pr

92, 1 1 1 33, 2 21, 17 20

niktorý z . . . mužov neokúsi mojej večere ak niekto zachová moj e slovo, neokúsi smrti neokúsime ničoho, dokiaľ nezabije­ me Pavla aby . . . za každého o-1 smrť akže ste o-Ii, že je Pán dobrotivý

OLEJ o. na svetlo, voňavé veci na o. čistého o-a olivového vezmeš o. na pomazávanie . . . a pomažeš ho chlebový koláč s o-om spravíš z toho o. na sväté pomazá­ vani e ; 3 1 o . na svetlo . . . o . na pomazávanie ; 35, 14, 28 narobil svätého o-a na pomazávanic vezmeš o. na pomazávanie a poma­ žeš príbytok naleje ku nej do nádoby o-a koláče z bielej múky . . . zamiesené v o-i ; 7, 12. 4M 6, 1 5 vzal Mojžiš o. n a pomazávanie ulial z o-a na . . . hlavu Áronovu vzal z o-a . . . poprskal na Árona poprská z o-a svojím prstom 7 ráz ; 27 kňaz ulej e z o-a na svoju ľavú ruku prikáž synom Izr„ aby naznášali . . . olej a úlohou Eleazára . . . bude o. na svetlo plné bielej múky j emnej, zamiese­ nej v o-i ; 7, 1 9, 25, 3 1 , 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79 požehná . . . tvoj o. nech máča svoj u nohu v o-i nádobku o-a, vylial na j eho hlavu ; 2Kr 9, 6 naplň svoj roh o-om, a poď vzal Samuel roh s o-om Cádok, kňaz, vzal roh na o. nechýbalo z nádoby o-a predaj o . a zaplať svojmu veriteľovi až do 1 00 batov o-a obeť pozdvihnutia obilia, vína a o-a donášali, celý Júda, desatinu . . . o-a medzi ich múrami tlačia o. skala vylievala u mňa potoky o-a o-om mažeš bohate moj u hlavu preto ťa pomazal . . . B. o-om vese­ losti ; Žid 1 , 9 j eho slová boli jemnejšie nad o . pomazal som h o svojím svätým olej om bude poliaty čerstvým o-om je to ako výborný o . kto miluje víno a o„ nezbohatne vzácny poklad a o. je v príbytku múdreho


345 Kaz

OLTÁR 9, 8

Iz 61, 3 Ez 1 6, 9 Hoz 2, 22 Jl 1, 10 2, 19 6, 6 Am Mi 6, 7 15 Za 4, 14 Mat 25, 3 4 8 Mar 6, 13 Luk 7, 46 1 0, 34 1 6, 6 Žid 1, 9 Jak Zj

5, 1 4 6, 6 18, 1 3

o-a na tvojej hlave nech nie j e ne­ IM dostatok o-a veselosti miesto smútku pomazal som ťa voňavým o-om zem sa ohlási . . . o-u 2M vy� chne �ínna šťava, uvädne o. poslem vam . . . o. mažú sa prvotinou o-a či azda bude mať H. záľubu . . . v 1 O OOO potokoch o-a nebudeš (sa) mazať o-om 2 deti o-a, ktoré stoja pred Pánom bláznivé . . . nevzali so sebou o-a rozumné vzali o-a dajte nám zo svojho o-a mazali mnohých chorých o-om o-om si nepomazal mojej hlavy j eho rany polial o-om 1 00 batov o-a preto ťa pomazal . . . B . o-om plesania pomažúc ho o-om v mene Pánovom o-u a vínu neškoď! (nikto viac nekúpi) vína a o-a

1-

OLIVA lM 8 , 1 1 holubica . . . niesla čerstvo odtrhnu­ tý lístok z o-y 5 M 24, 20 keď budeš otlkať svoju o-u 3M 28, 40 tvoja o. opŕchne Sud 9, 8 povedali o-e : Kraľuj nad nami ! J ób 15, 33 zvrhne svoj kvet ako o. 52, 1 0 j a budem ako zelenajúca sa o. ž 1 28, 3 synovia ako mladistvé o-y Iz 1 7, 6 vôkol otlčú o-u ; 24, 1 3 Jer 1 1, 1 6 zelenou olivou . . . ť a bol pomenoval Hospodin Hoz 1 4, 6 bude ako nádhera o-y Hab 3, 1 7 sklamalo dielo o-y Za 4 , 3 2 o-y pri ňom 4M Rim 1 1, 1 7 ktorý si z divej o-y, vštepený 2 4 ak si ty vyťatý z o-y Zj 1 1 , 4 toto sú tie 2 o-y 2M 2Sa

Am 2M 4M

lM

OLIVOVÝ 5M 27, 20; 30, 24. oleja o-ého ; 3M 24, 2 15, 30 Olivový vrch ; Za 1 4, 4. Mat 2 1 , 1 ; 24, 3 ; 26, 30. Mar 1 1 , l ; 13, 3 ; 1 4, 26. Luk 1 9, 29, 37 ; 2 1 , 37 Joz 22, 39. Ján 8, 1. Sk 1 , 12

22, 9 26, 25 35, l 1 7, 1 5 20, 2 4 26 24, 6 27, 1 29, 1 2 16 37 30, 1 27 28 32, 5 34, 13 39, 3 8 39 40, 5 10 1, 5 4, 7 18 6, 13 8, 1 1 15 1 6, 1 8 4, 1 3 7, 1 10 1 8, 3 23, l 1 6, 2 1 27, 5

6 8, 30 22, 1 1 26 A OLOVNICA Sud 6, 24 25 7, 7, 8. Za 4, 10. Sk 27, 28 26 A OLOVO 28 21, 4 15, 10 pohrúžili sa všetci ako o. 7, 1 7 31, 22. Jób 1 9, 24. Iz 1 , 25 . Jer 6, 29. l l Sa 1 4, 3 5 Ez 22, 18, 2 0 ; 27, 12. Sk 27, 28 8, 2 0 1 2, 7

OLTÁR 2 S a 24, 1 8 25 Noach postavil Hospodinovi o . postavil tam o. Hospodinovi ; 8 ; 13, 1 8 l Kr 1, 5 1

Abr. tam postavil o. a položil ho na o . vystavil t a m o. ; 3 3 , 20 ; 3 5 , 7 učiň tam o. silnému Bohu ; 3 Mojžiš vystavil o. ; 24, 4 o. mi spravíš zo zeme nevystúpiš na môj o. po schodoch druhú polovicu krvi vylial na o. spravíš o. zo šit. dreva ; 37, 25 vezmeš z krvi j unca a dáš na rohy oltára pokropíš hore o . 7 dní budeš pokrývať na o-i hriech . . . čokoľvek sa dotkne o-a, bude sväté spravíš o., na pálenie kadiva o. na kadeni e ; 3 1 , 8; 35, 1 5 ; 37, 25 o. na zápaly ; 3 1 , 9; 35, 1 6 ; 38, keď to videl Aron, vystavil o. ich o-e rozboríte ; 5M 7, 5; 1 2, 3 . Sud 2, 2 zlatý o . ; 40, 26. 4M 4, 1 1 . l Kr 7 , 48. Zj 9, 1 3 medený o. dáš zlatý o. na kadenie pred truhlu pomažeš o. na zápaly . . . posvätíš o., a o. bude svätosvätý budú kropiť krvou dookola na o. ; 1 1 ; 3, 1 3 kňaz d á z krvi n a rohy a-o ; 1 8 ostatnú krv vylej e k základu o-a ; 4, 25, 30, 34 oheň bude ustavične horieť na o-i prskol z neho na o. 7-krát a pomazal oltár očistil o . o d hriechu ; Ez 43, 22 vezme z krvi junca a z krvi kozla a dá na rohy o-a vyprázdnia o. z popola posvätil . . . nádoby aj o. na posviacku o-a ; 7, 1 1 , 84 k o-u sa nepribližia postav mi tu 7 o-ov ; 29 nevysadíš si hája . . . pri o-i Hosp. vystavíš tam o. Hospodinovi . . . o . z kameňov z neotesaných kameňov vysta".ÍŠ o . postavil Jozua . . . o. n a vrchu Ebale vystavili o. naproti Kanan. zemi postavme si o. Gedeon tam vystavil Hosp. o. zboríš o. Bálov vystavíš o . Hospodinovi videli, že hľa, o. Bálov je rozborený postavili tam o. a obetovali postavil tam Hosp. o. Saul postavil o. Hosp. To bol prvý oltár postav Hospodinovi o. ; 2 1 Dávid tam postavil Hosp. o. ; l Pa 2 1 , 26 Adoniáš . . . drží sa rohov o-a


OLTÁR l Kr

2, 28 3, 4 6, 22 1 3, 5

1 6, 1 8, 1 9, 2Kr 2 1 , lPa 2Pa

32 32 10 3 5

6, 49 28, 1 8 4, 1 7, 9 1 4, 3 28, 24 29, 22 33, 1 5

34, 4 7 Ezd 3, 2 7, 1 7 26, 6 ž 1 9, 1 9 Iz Jer

1 1 , 13

PJ Ez

2, 7 6, 4 5

41, 43, Hoz 8, 1 0, Jl Am Mal Mat

Sk l Ko

22 26 11 2 8 1, 1 3 2, 8 3, 1 4 1, 7

2, 1 3 5, 23 23, 1 8 35 1 7, 23 9, 1 3 1 0, 1 8

Žid Jak Zj

9, 1 3, 2, 6, 8, 9,

4 10 21 9 3 13

346 Zj J oáb . . . chytil sa rohov o-a obetoval Šalamún na tom o-i oltár . . . svätyni svätých, pokryl zlatom o. s a roztrhol, a vysypal sa popol I Iz z o-a postavil Bálovi o. lM postavil o . v mene Hosp. 2M tvoj e o-e poborili ; 14. Rím 1 1 , 3 2Ko postavil o-e Bálovi ; 2Pa 33, 3 (Manasses) vystavil o-e všetkému voj sku nebeskému ; 2Pa 33, 5 1 Ritn kadili n a o-i zápalnej obeti ; 1 6, 40 na o. na kadenie dal . . . zlata lM spravil aj medený o . posviacku o - a slávili 7 dní (Aza) odstránil o-e cudzích bohov narobil o-ov, na každom uhle v Jer. krv kropili na o. Zj odstránil cudzích bohov . . . i všetky oltáre rozborili o-e Bálov 2M poboril o-e a háj e vystavili o. Boha Izr . ; 3 obetuj ich na o-i domu vášho Boha l Sa rád chodím okolo tvojho o-a Mat bude stáť o. Hosp. prostred Egyptskej zeme nastavali hanebností o-ov, o-ov ka- Luk diť Báloví Pán opovrhol svojím o-om l Kr Vaše o-e spustnú rozmecem vaše kosti okolo vašich oltárov o. bol z dreva, 3 lakte výšky lM za 7 dní budú mieriť o . Efraim narobil množstvo o-ov poláme ich o-e bodľač porastie na ich o-och lM kvíľte, svätoslužobnici o-a ! zohýnajú (sa) vedľa každého o-a navštívim aj o-e Bét-ela, a budú od; lM ťaté rohy o-a donášate na môj o. poškvrnený 1 chlieb pokrývate o. Hosp. slzami keby si doniesol svoj dar na o. kto by vraj prisahal na o. Zachariáša . . . ktorého ste zavraž­ dili medzi chrámom a o-om ; 2Kr 2Pa Luk 1 1 , 5 1 našiel som aj o . , na ktorom je na­ písané : Neznámemu Bohu ktorí sú zamestnaní pri o-i, majú l 2Tm podiel s o-om ktorí j edia obeti, nie sú účastníkmi Kol oltára mal zlatý o. na kadenie máme o„ z ktorého j esť donesúc . . . svojho syna Izáka na o. t l Pa videl som p o d o-om duše zabitých postavil sa pri o-i 2M hlas zo 4 rohov zlatého o-a

l

l

1 1, 1 1 4, 1 8

zmeraj chrám Boží a j o . anj el vyšiel z o-a

13, 1 6

OLÚPENÝ ich domy budú o-é

34, 27 1 2, 36 1 1, 8

OLÚPIŤ o-li mesto tak o-Ii Egypťanov; 3, 22 iné zbory som o-1

1 6' 1 5

A OLYMPAS pozdravte . . . O-a

36, 1 1

1,

8

1 6, 16 1 4, 27 26, 23 1 6, 24

A OMÁR synovia Elifazovi . . . O. ; lPa 1 , 3 6

36, 1 5 .

A OMEGA j a som Alfa i O. ; 1 1 ; 2 1 , 6 ; 22, 1 3

A OMER (miera) o . ; 1 6, 1 8, 22, 32, 33, 36

OMOČIŤ o-1 ho do plásta medu ktorý o-1 so mnou ruku v mis e ; (Mar 1 4, 20) . Ján 13, 26 aby o-1 koniec svojho prsta

Jt.. OMRI 1 6, 1 6, 1 7, 2 1 -30. 2Kr 8, 26. l Pa 7, 8 ; 9, 4 ; 27, 1 8 . 2Pa 22, 2 . Mi 6 , 1 6 A ÓN 41, 45 dal mu Azenatu . . . z Óna 5 0 ; 46, 20. 4M 1 6, 1 . Ez 30, 1 7 36, 23. 38, 4 8 9 46, 1 2

20, 1 32, 24

A ONÁM l Pa 1 , 40 ; 2, 26, 28 A ONAN nazvala j eho meno O . povedal O-ovi : Voj di k žene Onan . . . zahubil semä synovia Júdovi : Er, Onan . . . ale Ér a O . zomreli ; 4M 26, 1 9. l Pa 2, 3 ONEMOCNIEŤ o-el Ezechiáš na smrť ; Iz 38, 1 o-el Ezechiáš

.._ ONEZIFORUS

1 , 1 6 ; 4, 1 9

A ONEZIMUS 4, 9. Filém 1 0 A ONÓ 8, 12. Ezd 2, 33. Neh 6, 2; 7, 37 ; 1 1 , 35 30, 34

A ONYCHA vezmi si . . . o-y


OPOJNÝ

347

2M

lM

25, 7

A ONYCHÍNOVÝ o-é kamene ; 35, 9, 27 ; 39, 6. l Pa 29, 2

A ÓNYX 2, 1 2 . 2M 28, 9 ; 28, 20 ; 39, 1 3 . Jób 2 8 , 1 6. Ez 2 8 , 1 3

Luk 12, 35 Ef 6, 14

OPÁSANÝ nech sú vaše bedrá o-é majúc svoj e bedrá o-é pravdou

! Sa 2, 4 Luk 17, 8 Ján 2 1 , 7 Sk 12, 8

OPÁSAŤ SA klesajúci sa o-Ii silou opáš sa a obsluhuj Peter . . . o-1 si zvrchné rúcho anjel mu povedal : Opáš sa

Iz 11, 5 Jer 13, 1 Mat 1 0, 9

Mar 1 4, 44 Luk 1 6, 8

1, 4 8, 5 12 15, 5 1 9, 25

2M Pr

1, 7, 13, 14,

10 1O 16 15 18 22, 3 M a t 1 0, 1 6 24, 45 Luk 1 2, 42

Jer

13, 1 3

Ez

23, 33

Kaz 1 0, 1 7 Luk 2 1 , 34

Gal A OPASOK sprav. bude o-om jeho bedier kúpiš si ľanový o . ; 2 neberte so sebou zlata . . . do svo­ l Sa jich o-ov ; Mar 6, 8

OPATRNE jmite ho a odveďte o . pochválil . . . správcu, že o. urobil

OPATRNEJŠÍ ž 1 1 9, 100 som o. ako starci Luk 1 6, 8 synovia tohto sveta sú o . Pr

Iz 28, 1 Jl 1, 5 Mat 24, 49 l Ko 5, 1 1 6, 1 0

OPATRNOSŤ dať prostým o . porozumejte, prostí o . j a múdrosť bývam s o-ou kto zachováva karhanie, nadobud­ ne o-i hlupák sa naučí o-i

l Kr Jób ž Iz Jer l Ko 1 Te Zj

OPATRNÝ buďme o. voči nemu v odeve smilnice, o-ého srdca o . robí umne Jer o. rozumie svojmu kroku o. budú korunovani známosťou o., keď vidí zlé, skryj e sa; 27, 1 2 lM buďte o. ako hadi SM ktože je tedy tým verným sluhom Jer a o-m kto tedy je to ten verný a o. správca

l Kr 1 0, 22 Luk 1 2 , 4 5 Ef 5, 1 8 1 Te 5, 7

A OPÍJAŤ S A začal b y . . . piť a o . s a neo-jte sa vínom ktorí sa o-jú, sú v noci opili

ž

55, 23

1 , 13

14 25, 36 1 6, 9 20, 1 6 12, 25 1 07, 27 1 9, 1 4 24, 20 29, 9 23, 9 1 1 , 21 5, 7 1 7, 6

lM 9, 2 1 Iz 56, 1 2 4, 21 PJ Náh 3, 1 1

OPATROVAŤ B„ ktorý ma o-1 pannu, ktorá by stála pred kráľom l M a o-la ho 2Sa (H.) ťa bude o . Iz A OPICA Jer dovážali „ . o-e ; 2Pa 9, 2 1

lM 48, 1 5 l Kr 1 , 2

5, 21

1 6, 4

OPILEC korune pýchy o-ov Efraima ; 3 prebuďte sa, o-i začal by . . . piť s o-ami nadávač alebo o . o - i . . . nezdedia kráľ. Božieho Pozľi t '. ež heslo : Pijan OPILOSŤ naplním všetkých obyvateľov o-ou budeš naplnená o-ou

OPILSTVO pre posilnenie a nie pre o . aby snáď vaše s r d cia neboli ob­ tiažené . . . o-m vraždy, o-á Pozd tiež heslo : Pijanstvo

OPILÝ myslel o nej Éli, že je o-á dokedyže budeš o-á ? (Nábal) bol náramne o. (Éla) pil v Tirci a bol o . Ben-hadad b o l o . a b y blúdili ako o . klátia sa ako o. Egypt blúdi . . . ako blúdi o. motať sa bude zem ako o . o . s ú , ale n i e od vína ; 5 1 , 2 1 som ako o . človek j eden (je) lačný a druhý o . ktorí s a opíjajú, sú v noci o . (žena) bola o - á krvi svätých

..t.. OPIŤ SA (Noach) pil víno a o-1 (sa) naberiem vína, a o-j eme sa opij eš sa a obnažíš sa aj ty sa opij eš OPLAKÁVANÝ nebudú o . ; 25, 33

16, 6

OPLAKÁVAŤ j eho otec ho o-1 synovia Izr. o-Ii Moj žiša aby som o-1 vo dne i v noci pobi­ tých ani ich nebudú o.

1 9, 32 33 1 1 , 13 63, 6 5 1 , 57

OPOJIŤ o-me svojho otca ; 34 o-Ii svojho otca vínom pil a o-1 ho (Uriáša) o-1 som ich vo svoj ej prchlivosti o-m j eho kniežatá

37, 35 34, 8 9, 1

3M

1 0, 9

ž

69, 1 3

OPOJNÝ o-ého nápoja nebudeš piť ; 4M 6, 3. SM 29, 6. Sud 13, 4, 7 pesničkou k hudbe som tým, ktorí pijú o. nápoj


OPONA Pr Iz

348

20, 1 31, 6 5, 1 1 24, 9 28, 7 29,

Luk 2M

1, 1 5 26, 3 1

40, 3M 2 1 , 24, Mat 27, Žid

9

33 3 23 3 51

6, 19 9, 3 1 0, 20

2Sa 22, 19 ž 1 05, 1 6 3M Ž PJ

26, 43 94, 1 4 2, 7

Iz 53, 3 Sk 4, 1 1 1 Ko 1 , 28 Jób 9, 21 ž 22, 25 PJ 1, 8 Mal 1, 6 Mar

ž

7, 9 1 07, 40 1 1 9, 22 1 23, 3 4

o. nápoj (j e) nepokojný dajte o. nápoj hynúcemu beda tým, ktorí . . . zháňajú s a p o o-om nápoji zhorkne o. nápoj tým, ktorí ho pij ú kňaz i prorok blúdia od o-ého nápoja potácajú sa, ale nie od o-ého nápoja nápoj a o-ého nebude nikdy piť

1 9, 10

3M

1 1 , 40 13, 54 1 4, 47

1

OPOVRHNUTÝ o. bol a opustený to je ten kameň, o. o-é si vyvolil B .

8, 7 1 9, 7 7, 1 4

13, 13, 37, 1 7, 32, 53, 62, 2Ko 4, Žid 1 2, IM

20 11 25 9 14 3 4 9 12

2, 24

Joz

28, 42, 12, 29, 31, 32, 1,

Sud

24, 20 2, 1 2

5M

A OPORA H. mi bol o-ou ; ž 1 8, 1 9 polámal každú o-u chleba OPOVRHNÚŤ opovrhli mojimi súdami H. neopovrhne svojho ľudu Pán o-ol svojím oltárom

Zj

2Sa Neh ž Iz

OPONA spravíš priehradnú o-u; 36, 35 ; 2Pa 3, 1 4 o . vám bude oddeľovať svätyňu zastrieš truhlu o-ou len k o-e nevoj de pred o-ou . . . ju bude upravovať chrámová o. sa roztrhla ; Mar 15, 38. Luk 23, 45 vchádza do vnútra za o-u za druhou o-ou bol stánok cez o-u, to j est cez svoje telo

15 28 19 25 6 15 5

1 l Sa 1 2, 22 6, 1 3 l Kr 8, 5 7 9, 9

l

2Kr 1 7, 1 6 l Pa 28, 9 2Pa 12, 1 5

OPOVRHOVAŤ o-uj em svojím životom neopovrhuje utrápeným 15, 2 o-ujú ňou, pretože vidia j ej nahotu 24, 20 o-ujete mojím menom a hovoríte : Neh 9, 1 7 V čom o-uj eme 9, 11 ž o-ujete prikázaním Božím 22, 2 OPOVRŽENIE 27, 9 vylieva o. na kniežatá 10 odvaľ zo mňa potupu a o. 37, 8 lebo sme sa hojne nasýtili o-a 28 naša duša sa hojne nasýtila . . . 0-2

OPOVRŽENÝ 1 Sa 1 8, 23 ja (som) chud. človek a o. ž 1 1 9, 1 4 1 som malý a o . 2M

4M

OPRAŤ operú svoj e rúcha ; 14. 3M 1 3, 6 ; 1 4, 8 ; 1 5, 5- 1 3 kto b y j edol z j eho mŕtvoly, operie svoje rúcho rozkáže kňaz, aby o-li vec kto by ležal v dome, operie svoje rúcho

33 38, 1 1 22 40, 13 71, 9 11 18 89, 3 1 94, 1 4 1 1 9, 87 1 38, 8

operú svoj e rúcho a tak sa očistia kňaz operie svoj e rúcho o-li svoj e rúcha a zbielili i ch v krvi Baránkovej

OPUSTENÝ bývala Támar, a to o-á prečo je o. dom Boží ? nevidel (som) sprav. o-ého budú mestá . . . o-é palác bude o. opovrhnutý bol a o. nepovedia ti viacej, že vraj o-á nie v zlom o. posilnite o-é ruky OPUSTIŤ opustí muž svojho otca a svoju mať ; Mat 1 9, 5. Mar 1 0, 7. Ef 5, 3 1 lebo ť a neo-m o-Ia (ich) všetka odvaha aby si nikdy neo-1 Levitu ; 14, 27 o-li zmluvu Hosp. neopustí ťa ani ťa nezanechá ; 8 o-1 Boha, ktorý ho učinil nezanechám ťa ani ťa neo-m ; Žid 13, 5 keď o-e Hospodina o-li Hospodina ; 1 3 ; 1 0, 6. ! S a 12, 1 0 H. neopustí svojho ľudu neo-m svojho ľudu Izr. Boh . . . nech nás neopusti o-li Hospodina ; 2Kr 2 1 , 22. Iz 1, 4. Jer 2, 1 9 opustiac všetky prik. ak ho o-š, zavrhne ťa o-1 zákon Hosp. vy ste mňa o-Ii, a preto som i ja vás opustil ak ho o-e, opustí vás o-li (ste) Hosp„ opustí aj on vás ! preto si ich neo-1 ; 1 9 neo-š tých, ktorí ť a hľadajú Bože, prečo si ma o-1 ?! Mat 27, 46. Mar 15, 34 ani ma neopusti, Bože otec i moj a matka ma o-li opusti prchlivosť! Nehnevaj sa Hospodin . . . neopustí svojich svätých H. ho neopustí moj a sila ma o-la neopusti ma, Hosp. moj e srdce ma o-lo neopustí ma, keď zhynie moja sila hovorili : B. ho o-1 až do . . . šedín, ó, Bože, ma neopusti jeho synovia o-li môj zákon Hospodin . . . neopustí svojho dedičstva ja som neo-1 tvojich nariadeni neopustí diela svojich rúk


349

OROL

Pr

2, 1 7 4, 15 6 , 20 Iz 49, 1 4 54, 7 55, 7 Jer 1, 16 2 , 13 5, 7 9, 1 3 1 6, 1 1 17, 1 3 22, 9 Hoz 8, 3 Mat 4, 1 1 20 22 8, 1 5 1 9, 27 29 23, 23 26, 56 27, 46 1 , 20 7, 8 Luk 5, 1 1 Ján 14, 1 8 Sk 6, 2

Mar

Rim 2Tm Žid

2Pt Zj

1, 27 4, 1 0 16 1 1 , 27 2, 1 5 2, 4

opúšťa druha svoj ej mladosti opusti ju, nechoď po nej neopusti naučenia svojej matky Sion povedal : H. ma o-1 na malú chvíľku som ťa o-1 nech opustí bezbožný svoju cestu pretože ma o-li o-li mňa, prameň živej vody tvoji synovia ma o-Ii o-Ii môj zákon preto, že mňa o-li vaši otcovia o-Ii prameň vody života o-Ii zmluvu Hospodina Izr. o-1 to, čo je dobré vtedy ho o-1 diabol o-Ii siete ; Mar 1, 1 8 o-Ii loďku i svojho otca hneď ju o-la horúčka ; Mar 1, 31 my sme o-Ii všetko ; Mar 10, 28. Luk 1 8, 28 každý, kto o-1 domy ; Mar 1 0, 29. Luk 1 8, 29 o-Ii ste to, čo je ťažšieho v zákone o-Ii (ho) všetci učeníci ; Mar 14, 50 môj Bože, prečo si ma o-1 ? ! Mar 1 5, 34 opustiac svojho otca o-iac prik. Božie o-Ii všetko a išli za ním; (28) neo-m vás, aby ste boli sirotami neľúbi sa to, aby sme my o-Ii slovo Božie o-iac prirodzené používanie ženy Démas ma o-1 ale ma všetci o-Ii vierou o-1 Egypt o-iac priamu cestu o-1 (si) svoju prvú lásku

OPÚŠŤAŤ

Pr Iz

Za

15, 32 1, 28 65, 1 1 11, 17

l Ko 7, 1 1 Žid 10, 25

kto opúšťa kázeň ktorí o-jú Hosp„ zahynú vy, ktorí o-e Hosp. beda . . . pastierovi, ktorý opúšťa stádo muž nech neopúšťa ženy neo-júc svojho zhromaždenia

OPÝTAŤ SA

9, 1 4 l Kr 22, 7

Joz

2Pa

18, 4

Luk

9, 45

Mat 21, 24

2Kr 25, 1 2 ž Iz

129, 3 28, 24

neo-li sa úst Hosp . ; Iz 30, 2 či nie je tu už proroka Hosp„ aby sme sa o-Ii o-j sa dnes, prosím, na slovo Hosp. i ja sa vás o-m na j ednu vec; Mar 1 1, 29. Luk 20, 3 báli sa ho o. na to slovo

oRAC zanechal . . . vinárov a o-ov ; Jer 52, 1 6 o-i orali po mojom chrbte či azda každého dňa orie o.

Iz

61, 5

1 4, 4 3 1 , 24 5 1 , 23 Jl 1, 1 1 5, 1 6 Am 9, 13 l Ko 9, 1 0 Jer

synovia cudzozemca budú vašimi o-mi hanbiť sa budú o-i budú v nej bývať „ . o-i tebou rozrážam o-a o-i sa budú stydieť povolajú o-a k smútku o. bude stíhať ženca o. je povinný orať v nádeji

ORAŤ

lM 5M

45, 6 22, 1 0

Sud 14, 1 8 ! Kr Jób ž Pr Iz Jer Hoz Am Luk l Ko

1 9, 1 9 4, 8 129, 3 20, 4 28, 24 26, 1 8 1 0, 1 3 6, 1 2 1 7, 7 9, 1 0

5 rokov, čo sa nebude ani o.

nebudeš o . spolu na volovi a na oslovi keby ste neboli o-Ii na mojej j alo­ vičke našiel Elizea . . . keď o-1 o-Ii neprávosť a siali trápenie o-Ii po mojom chrbte leňoch neorie pre zimu azda každého dňa orie oráč Sion sa bude o. ako pole vy ste o-Ii bezbožnosť či ju bude niekto o. na voloch kto z vás, kto má sluhu, ktorý orie oráč je povinný o. v nádeji A

ORÉB

A

ORECHOVÝ

Sud

7, 25 ; 8, 3. ž 83, 12. Iz 1 0, 26

6, 1 1

Rút

1, 4, 1 4

zišla som do o-ej záhrady A

ORFA

.& ORION

Jób

9, 9 ktorý učinil O-a ; Am 5, 8 38, 3 1 či si rozviazal povrazy O-a ?

5M

32, 1 1

ORLICA ako keď o. povzbudzuje svoje orlíčatá

5M

32, 1 1

Pr

30, 17

A ORLÍČA ako keď orlica povzbudzuje svoje o-tá zožerú ho o-tá

„ .

A

ORNÁN O. Jebuzejský; 2 1 , 1 8, 20-25, 28.

A

lPa 2 1 , 15

2M

1 9, 4

3M 1 1 , 13 5M 28, 49 1 , 23 2Sa 9, 26 Jób 28, 7 39, 27 1 03, 5 ž Pr 23, 5 30, 1 9

2Pa 3, 1

OROL niesol som vás ako na krídlach o-ov nebudete j esť o-a ; 5M 1 4, 1 2 poletí, ako letí o . rýchlejšie boli ako o-y ako keď sa o. vrhne na korisť chodníka, ktorého nezná o . n a tvoj rozkaz vznáša sa o. obnovuje (sa) tvoja mladosť ako o. ako krídlo o-a cesta o-a v povetrí


OROL

350

40, 3 1 46, 1 1 4, 1 3 48, 40 49, 1 6 22 4, 1 9 PJ 1 0, 1 4 Ez 1 7, 3 Dan 7, 4 Obad 4 Iz

Jer

1, 1 6 Mi Hab 1 , 8 Mat 24, 28 Zj

4, 7 8, 1 3 1 2, 1 4

ž 25, 1 6 - 1 02, 8 l Tm 5, 5 lM 2Pa

1 7, 1 2 21, 4 34, 1

Luk l Pt

2, 2 1 3, 2 0

S u d 3, 30 ž 90, 1 0 Luk 1 6, 7 2Sa

2M 3M

24, 9

22, 30 1 2, 3 1 4, 1 0 23 15, 1 4

Luk Sk Fil 2M 5M

25, 1, 7, 3,

22 59 8 5

1 0, 7 34, 1 2 7, 16

5M 7, 25 Sud 2, 3 8, 27 l Sa 1 8, 2 1 2Sa 22, 6 Jób 22, 1 0 ž 69, 23

vznášajú s a na perutiach ako o-y zavolám dravého o-a kone budú rýchlej šie ako o-y priletí ako o. spravil svoj e hniezdo ako o . bude vystupovať hore ako o . sú rýchlejšie ako o-y štvrtá tvár o-a o . veľkých krídel s dlhými brkami bolo ako lev a malo krídla o-a keby si si spravil (hniezdo) vysoko ako o . rozšír svoj u plešinu ako o. poletia ako o . tam s a zhromaždia a j o-y; Luk 1 7, 37 bytosť bola podobná letiacemu o-ovi videl som a počul 1 o-a anjela žene sa dali 2 krídla . . . o-a

91, 3 1 06, 36 1 24, 7 1 40, 6 141, 9 1 42, 4 Pr 7, 23 13, 1 4 1 8, 7 29, 25 Kaz 9, 1 2 Iz 24, 18 5, 26 Jer 1 8, 22 Luk 2 1 , 35 l Tm 6, 9

,;. O SAMELÝ som o. a strápený som ako o. vrabec na stene ozaj stná vdova a o-á O SEM keď mu bude o. dní bude obrezaný obrezal Izáka . . . keď mu bolo o. dní Joziáš mal o. rokov, keď začal kra­ ľovať ; 2Kr 22, 1 keď sa naplnilo o. dní koráb, v ktorom bolo · · · 0, duší zachránených

2Tm

2, 26

aby si sa nezaplietol do . . . o-a ich bohovia vám budú o-m (efod) stal sa o-m Gedeonovi dám mu ju, aby mu bola o-m boli ma nadišli o-a smrti ; ž 1 8 , 6 preto sú vôkol teba o-a nech im j e ich stôl pred nimi o-m ; Rim 1 1 , 9 on ťa vytrhne z o-a (modly) sa im stali o-m naša duša unikla ako vtáča z o-a lovcov. O. sa potrhalo pyšní mi ukryli o. uchovaj ma od o-a na ceste, ktorou idem, mi ukryli o. ako sa ponáhľa vtáča do o-a vyhnúť sa o-am smrti ; 1 4, 27 j eho rty o-m j eho duši strach pred ľuďmi kladie o . ako vtáci chytaní do o-a kto vylezie z jamy, bude lapený v o. nadstavujú o-a, lapajú ľucli ukryli mojim nohám o-a príde ako o. na všetkých ktorí chcú byť bohatí upadajú do . . . osídla vymanili sa z o-a diablovho

OSIRELÝ

1

lM 2Sa

43, 1 4 1 7, 8

Iz Jer

49, 2 1 1 8, 2 1

O SEMDESIAŤ zem mal pokoj o. rokov keď je niekto silnej šieho prirodze­ lM 2M nia trvá o. rokov Za vezmi svoj zápis a napíš o. Mat O SEMSTO bolo Izr. o. tisíc silných mužov ; 2Pa 13, 3 Mar Ô SMY ô-eho dňa ho dáš mne ô-eho dňa sa obreže Hag ô-eho dňa vezme 2 baránkov Ján donesie ich vo ô. deň na svoj e očistenie ô-eho dňa si vezme 2 hrdličky ; 29. 4M 6, 1 0 budete siať ô-eho roku ô-eho dňa . . . prišli obrezať dieťatko Izáka . . . obrezal ho ô-eho dňa obrezaný ô-eho dňa

ako som o „ tak i budem o . o-á medvedica ; P r 1 7, 1 2 . Hoz 13, 8 veď som ja bola o-á nech sú ich ženy o-é

O SĽA 49, 34, 9, 21,

11 20 9 5 7

11, 2

priviaže svoje o. na vinič prvorodené o. vykúpiš j azdiaci na oslovi, na o-ti j azdiac na oslici a na o-ti ; Ján 1 2, 15 priviedli oslicu aj o. ; Mar 1 1 , 7. Luk 19, 35 náj dete o. priviazané ; 4 . Luk 1 9, 30

OSLÁVENÝ 1, 7, 11, 1 2,

8 39 4 23

1 3, 3 1 1 4, 1 3 15, 8

O SÍDLO 1 7, 1 0 Rim 8 , 1 7 dokedy nám bude tento o-m ? 2Te 1, 1 0 aby neboli o-m v tvojom strede 12 nebudeš slúžiť ich bohom, lebo by 1, 8 lPt ti to bolo o-m

budem o., hovorí H. J. ešte nebol o. aby ňou bol Syn Boží o . prišla hodina, a b y b o l o. Syn človeka teraz je o. Syn človeka, a B. je o. v ňom aby bol Otec o. v Synovi tým je o. môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia o. som v nich aby sme aj spolu boli o. aby bol o. vo svojich svätých aby bolo o-é meno nášho Pána plesáte radosťou . . . o-ou


351

OSLOBODENÝ OSLÁVIŤ (SA)

2M

1 4, 4

ž

Iz

91, 15 49, 3

Jer Ján

30, 1 9 12, 28 1 3, 32 1 6, 1 4 17, 4 5 3, 1 3 8, 3 0

vtedy sa o-m na faraónovi ; 1 4, 1 7, 1 8 vytrhnem h o a o-m môj služobník, Izr., v ktorom sa o-m o-m ich, a nebudú malými Otče, osláv svoje meno! . . . Aj som o-1 aj zase o„m B. jeho oslávi sám v sebe, a hneď ho oslávi ten ma oslávi, pretože z môjho vezme osláv svojho Syna, aby aj tvoj Syn o-1 teba ja som ťa o-1 na zemi teraz ma osláv ty, Otče Boh . . . o-1 svojho Syna Ježiša ktorých ospravedlnil, tých aj o-1

ž

138, 140, 1 45, 38,

4 14 10 18 Iz 19 Dan 2 , 23 5, 23 Mat 5, 1 6 9, 8 1 5, 3 1 Luk 5, 25 13, 13 1 7, 1 5 1 8, 43 23, 47

4, 21 1 1, 1 8 13, 48 A O SLAVOVANÝ Rim 1, 2 1 1 4, 1 1 lPt 4 , 1 1 aby bol B. vo všetkom o . 15, 6 OSLAVOVAŤ 9 lPa 1 6, 8 o-ujte Hospodina ; ž 1 05, 1 . l Ko 6, 20 I z 12, 4 ; 24, 1 5 . Jer 33, 1 1 1 , 24 Gal 34 o-ujte Hospodina, lebo je dobrý; lPt 2, 1 2 ž 1 06, 1 ; 1 07, 1 ; 1 1 8, 1, 29 ; 136, 1 2Pa 7, 3 o-ii Hospodina, že je dobrý 20, 2 1 o-ujte Hospodina, lebo jeho milosť 2Kr 25, 7 trvá na veky 6, 6 kto ť a bude o. v hrobe ? ž 7, 1 8 o. budem Hospodina ; 9, 2 ; 1 38, 1 Ján 1 2, 40 l 2Ko 4, 4 30, 1 0 či ťa bude o . prach ? 2, 1 1 1J 1 3 Bože, na veky ťa budem o. 33, 2 o-ujte Hospodina na citare 35, 1 8 budem ťa o. vo veľkom zhrom. 45, 1 8 preto ťa budú o. národy l M 12, 1 6 50, 1 5 vytrhnem ťa, a budeš ma o. 45, 23 54, 8 o . budem tvoje meno, Hosp. ; 4M 22, 2 1 Iz 25, l 23 57, 8 o. ťa budem žalmami 28 75, 2 o-ujeme ťa, Bože, o-ujeme Sud 5, 1 0 86, 1 2 o. ťa budem, Pane ! Sa 9 , 3 89, 6 preto budú nebesia o. tvoj zázrak 20 92, 2 dobre je o. Hospodina 2Kr 4, 22 99, 3 nech o-ujú tvoje meno 1, 3 Jób 1 00, 4 o-ujte ho, dobrorečte jeho menu 42, 1 2 1 06, 47 aby sme o-ii tvoje sväté meno Jer 2, 24 1 07, 8 nech o-ujú Hosp. pre jeho milosť; Za 9, 9 1 07, 15, 2 1 , 3 1 Mat 2 1 , 2 1 08, 4 o. ťa budem medzi národami 5 109, 30 veľmi budem o. Hospodina 7 l l l, 1 o. budem Hospodina ; 1 38, 1 . I z 1 2, 1 1 18, 2 1 o. ťa budem, lebo si ma vyslyšal 5, l Gal 2 8 preto ťa budem o. ; môj Bože 1 19, 7 o. ťa budem v úprimnosti 62 o polnoci vstávam, aby som ťa o-1 136, 2 o-ujte Boha bohov Rim 6, 18 3 o-ujte Pána pánov 8, 2 1 26 o-ujte silného Boha nebies I Ko 7, 22 138, 2 budem o. tvoje meno Sk

Rim

Sk

o. ťa budú Hosp„ všetci královia sprav. budú istotne o. tvoje meno o. ťa budú, Hosp. hrob ťa nebude o. živý ťa bude o. Teba, ó, Bože . . . o-ujem Boha . . . si neo-1 o-ii vášho Otca, ktorý je v neb. zástupy, divili sa a o-ii Boha o-ii Boha ; Mar 2, 12. Luk 7, 1 6 odišiel d o svojho domu o-úc Boha narovnala (sa) a o-la Boha vrátil sa veľkým hlasom o-ujúc Boha išiel za ním o-ujúc Boha keď videl stotník, čo sa stalo, o-1 Boha o-ii Boha nad tým, čo sa stalo umlkli a o-Ii Boha ; 21, 20 o-ii slovo Pánovo poznajúc Boha neo-li ho ako Boha každý jazyk bude o. Boha aby ste . . . jednými ústami o-Ii Boha aby za milosrdenstvo o-Ii Boha o-ujte Boha svojím telom o-ii za mňa Boha vidiac vaše dobré skutky o-ii Boha .._ OSLEPIŤ

oči Cedekiášove o-1 ; Jer 39, 7 ; 52, 1 1 o-1 ich oči a zatvrdil ich srdce ktorých boh tohto sveta o-1 zmysly tma o-la jeho oči O SLICA

(Abr. mal) o-e a veľblúdov otcovi poslal . 1 O oslíc Balám . . . osedlal svoju o-u videla o. anjela Hosp. otvoril H. ústa o-e ; (2Pt 2, 1 6) ktorí jazdíte na bielych o-iach stratili sa Kíšovi . . . o-e o-e . . . sa našli pošli mi, prosím . . . jedrm o-u (Jób mal) 500 oslie (Jób mal) 1 000 oslíc divoká o„ zvyklá na púšť jazdiaci na . . . žrebcovi oslie nájdete o-u, priviazanú Král ti ide, tichý, jazdiac na o-i priviedli o-u a osľa „

OSLOBODIŤ

stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil OSLOBODENÝ

o. súc od hriechu ; 22 stvorenstvo bude o-é v Pánovi povolaný sluha j e

o.


352

OSOBA 1, 1 0, 1 6, Jób 13, 32, 34, 28, Pr Mal 2, Mat 22, 5M

17 17 19 10 21 19 21 9 16

Sk

1 0, 34

Jak

2, 1 9 1, 1 7 16

-

l Pt Júda

OSOBA nebudete hľadieť v súde n a o-u nehľadí na o-u ; 2Pa 1 9, 7 nebudeš hľadieť n a o-u hľadíte n a o-u nebudem hľadieť na ničiu o-u nehľadí n a o-u vladárov hľadieť na o-u nie j e dobré hľadíte na o-u v zákone nehľadíš n a o-u ľudí ; Mar 1 2, 1 4 . Luk 20, 21 B . nehľadí na o-u ; Rim 2, 1 1 . Gal 2, 6 . Ef 6 , 9 . Kol 3 , 25 nemajte viery . . . v hľadení na o-u ak hľadíte na o-u, robíte hriech ktorý bez ohľadu n a o-u súdi pre zisk obdivujú o-y

OSOL 2 2 , 3 Abrahám . . . osedlal svojho o-a 24, 35 (H. dal mu) veľblúdov a o-ov 30, 43 mal mnoho . . . veľblúdov a o-ov 42, 26 poberúc svoj e obilie na svojich o-ov 43, 23 dal ich o-om obrok 45, 23 otcovi poslal . . . 1 0 o-ov 49, 14 Izachar, kostnatý o. 4, 20 synov, posadil ich na o-a 2M 1 3, 1 3 plod o-a, otvárajúci život ; 34, 2 0 20, 1 7 nepožiadaš . . . j eho o-a 23, 4 o-a, ktorý zablúdil, vrátiš 5 keby si videl o-a toho, kto ťa nenávidí 1 2 aby s i odpočinul tvoj . . . o . 4M 3 1 , 34 (koristi) o-ov 61 OOO 5M 22, 1 0 nebudeš orať spolu n a volovi a n a o-ovi Sud 1 0, 4 jazdili na 30 mladých o-och 12, 1 4 jazdili n a 70 mladých o-och ! Sa 25, 1 8 Abigaiľ . . . naložila to n a o-ov 2Sa 1 7, 23 Achitofel . . . osedlal o-a ! Kr 13, 1 3 osedlajte m i o - a Ezd 2, 67 (ich) o-ov 6720 ; Neh 7, 69 Neh 13, 15 snopy . . . nakladali na o-ov Jób 6, 5 reve divoký o . 1 1 , 1 2 divoké osľa nech sa preporodi 24, 3 odháňajú o-a sirôt 5 ako divoké o-y na púšti 39, 5 kto pustil divého o-a ž 1 04, 1 1 divoké o-y uhášajú svoj smäd 1, 3 o. (zná) jasle svojho pána Iz Jer 1 4, 6 osly budú stáť na holých miestach 22, 1 9 pochovajú ho ako o-a Dan 5, 2 1 mal svoj e obydlie s divokými o-ami Za 9, 9 jazdiaci na o -ovi Luk 1 3, 1 5 či každý z vás neodväzuje v sobotu . . . osla 1 4, 5 ktorého z vás o. alebo vôl padne do jamy

Mat 1 6, 26

Jób ž

-

-

Rim -

9, 49 49

OSOLENÝ každý bude o. ohňom každá obeť bude o-á soľou

24 17 5 1 1 72

4, 25 5, 1 8

Mat 1 1 , 1 9 12, 37 Luk 18, 1 4 13, 39 Sk

IM

Mar

36, 59, 68, 101, 1 1 9,

Rím

-

-

I Ko Gal -

l Tm Tít Jak -

l

2, 1 3 3, 4 20 5, 1 9 6, 7 6, 1 1 2, 1 7 3, 1 1 3, 1 6 3, 7 2, 2 1 25

Rim -

Rím

O SPRAVEDLNENIE vstal z mŕtvych pre naše o. n a o. života O SPRAVEDLNENÝ j e o-á múdrosť o d svojich detí ; Luk 7, 35 zo svojich slov budeš o. tento odišiel o . dolu v zákone Mojžišovom nemohli byť ospravedlnení činitelia zákona budú o . aby si bol o. vo svojich slovách zo skutkov zákona nebude o-é o. súc tedy z viery ; Gal 2, 1 6 ; 3, 24 sme o. j eho krvou kto zomrel, j e už o. od hriechu ste o . v mene Pána Ježiša hľadáme byť o . v Kristovi zákonom nebol a nebude nikto o . B. zj avený v tele, o. v Duchu o. j eho milosťou č i nebol Abr., náš otec, o . zo skutkov smilnica Rachab, či nebola o-á zo skutkov

3, 30 8, 30 3, 24

O S PRAVEDLŇOVANÝ o. súc darmo, j eho milosťou

53, 1 1

17, 1 5 5, 23 50, 8 13, 39 Sk Rím 3, 28 8, 33 2, 1 6 Gal 3, 8 5, 4 Pr Iz

Jak

OSPEVOVAŤ j eho dielo, ktoré o-ujú ľudia budem o. tvoju silu spievajte Bohu ! 0-ujte j eho meno budem o. milosť a súd môj j azyk bude o. tvoju reč

O SPRAVEDLNIŤ čím sa o-me ? ne-m bezbožného ospravedlniac spravodlivého ; 2Pa 6, 23 známosťou ospravedlní . . . mnohých ospravedlní obriezku z viery ktorých povolal, tých aj o-1

l M 44, 1 6 2M 23, 7 l Kr 8, 32 Iz

O S OŽIŤ čože to osoží človekovi ; Mar 8, 36. (Luk 9, 25)

2, 24

O SPRAVEDLŇOVAŤ ( S A ) kto o-uj e bezbožného o-ujú bezbožného pre úplatný dar blízko j e ten, ktorý ma o-uje v ňom sa o-uj e každý, kto verí človek (sa) o-uj e vierou B. j e, ktorý o-uj e človek (sa) neo-uj e z o skutkov B. z viery o-uj e pohanov odlúčení ste od Krista, ktorí sa o -uj ete zákonom vidíte, že sa človek o-uje zo skutkov


353

OSTRIHAŤ

2Kr 1 9, 30 1 0, 21 Iz Jer 6, 9 23, 3 31, 7 39, 9 Ez

Am Mi

5, 10 9, 8 9, 1 2, 1 2 5, 8

Kaz 12, 1 1 9, 5 Sk l Ko 15, 5 5 56 2Ko 12, 7 2M

12, 17 1 9, 5 23, 20 31, 13

3M

18, 4 30 22, 31

-...,. 5M

25, 1 8 4, 9 40 5, 12 11, 8 12, 3 2

Sud 1 Sa 2Sa l Kr 2Kr 2Pa Neh Jób ž

29, 9 32, 1 0 2, 22 2, 9 22, 22 2, 3 17, 19 6, 14 13, 1 1 1, 7 9, 32 I O, 12 23, 1 1 1 6, 1 1 7, 8 18, 22 25, 20 31, 24 37, 34

O S TATOK 1Ž o. domu Júdovho, ktorý unikne o. sa navráti . . . k silnému Bohu budú paberkovať o. Izraela zhromaždím o. svojho stáda spas, ó, Hosp., svoj ľud, o. o. ľudu . . . presťahoval Nebuzara­ dán ; 52, 1 5 . 2Kr 25, 1 1 rozptýlim všetok tvoj o. Hosp., či ho zahubíš, všetok o. Izraelov ich o. pobij em mečom zhrom. o. Izraela o. Jakobov bude medzi národami O STEŇ slová múdrych sú ako . . . ostne tvrdo ti bude proti o-u sa vzpečovať ; 26, 1 4 smrť, kde j e tvoj o . ? o. smrti je hriech daný mi je o. do tela

40, 12 64, 2 78, 56 86, 2 89, 32 91, 1 1 97, 1 0 99, 7 1 05, 45 1 06, 3 1 07, 43 1 1 6, 6 1 1 9, 2 4 5 8 17

O S TRÍHAŤ budete o. slávnosť nekvas. chlebov (ak) budete o. moju zmluvu pošlem anjela . . . aby ťa o-1 moje soboty budete o. ; 3 1 , 1 4, 1 6 . 3M 1 9, 3, 30 ; 2 6 , 2 budete o. moj e ustanovenia; 18, 5, 26; 1 9, 1 9, 37. 3M 20, 8, 22. 5M 6, 2 budete o. moje nariadenie; 22, 9 . 5 M 1 1, 1 budete o. moje prik. ; 5M 5, 29 ; 6, 1 7 ; 7, 1 1 ; 8, 6 ; 1 0, 1 3 budete o. moj e súdy 1 Pr o-j svoju dušu, aby si nezabudol budeš o. j eho ustanovenia o. budeš deň soboty budete o. každé prik. ; 22; 1 9, 9 ; 26, 1 8 ; 27, 1 ; 30, 1 6 slovo, ktoré vám j a prík., to budete ostríhať budete o. slová tejto zmluvy o-1 ho ako zrenicu svojho oka či budú o. cestu prikázaní Hosp. ostríha nohy svojich svätých lebo som o-1 cesty Hosp. o-j príkazy Hosp. Júda neo-1 prikázaní Hosp. ktorý o-š zmluvu a milosť my o-me nariadenia Hosp. neo-li sme prikázaní Bože, ktorý o-š zmluvu tvoj . . . dozor o-1 môjho ducha o-1 som j eho cestu o-j ma, ó, silný Bože 1 Kaz o-j ma ako zrenicu oka lebo som o-1 cesty Hosp. o-j moju dušu Iz H. ostríha verných očakávaj na Hosp. a o-j j eho cestu Jer

/

44 57 60 63 67 88 1 06 1 67 121, 4 7 1 32, 12 5 20 9 8 20 3, 2 1 26 4, 4 6 21 6, 24 7, 1 8, 32 1 0, 1 7

1 40, 1 45, 1 46, 2,

13, 3 1 4, 3 1 6, 17 1 9, 16 2 1 , 23 29, 18 8, 5 12, 13 56, 1 1 6, 1 1

milosť a tvoja pravda nech ma stále o-j ú ; 6 1 , 8 o-j môj život neo-li jeho svedectiev o-j moju dušu neo-li mojich prík. aby ťa o-Ii na všetkých tvojich ces­ tách ; Luk 4, 1 0 ostríha duše svojich svätých o-Ii j eho svedoctvá aby o-Ii j eho ustanovenia blah., ktorí o-j ú súd kto je múdry, bude to o. H. ostríha prostých blah., ktorí o-jú j eho svedoctvá ty si prikázal veľmi o. svoj e naria­ denia aby som o-1 tvoj e nariadenia ; 1 34 budem o. tvoje ustanovenia aby som, kým len žij em, o-1 tvoj e slovo budem o. tvoj zákon ; 55 mojím dielom j e o. tvoj e slová neváham o. tvoj e prik. ktorí o-jú tvoj e nariadenia ; 1 68 o-m tvoju reč budem o. svedoctvo tvojich úst ; 146 budem o. súdy tvojej sprav. moja duša ostríha tvoje svedoctvá nespí ten, ktorý ostríha Izr. H. ťa bude o. ; 8 ak budú tvoji synovia o. moju zmluvu o-j ma, Hospodine H. ostríha všetkých, ktorí ho milujú H. ostríha pohostínov ostríha cestu svojich svätých aby si o-1 stezky sprav. o-j to, čo prospieva bude o. tvoju nohu o-j moje prik. a ži ; 6, 20 ; 7, 2 neopustí j ej, a bude ťa o . o-j ich prostred svojho srdca aby ťa to o-Io od zlej ženy môj synu, o-j moje reči blah. sú tí, ktorí o-jú moje cesty k životu putuje ten, kto ost�ha kázeň kto strežie svoje ústa, ostríha svoju dušu múdrych o-jú ich múdre rty kto ostríha svoju dušu, strežie svoju cestu kto ostríha prik. ostríha svoju dušu kto ostríha svoje ústa . . . ostríha svoju dušu kto ostríha zákon, je blah. kto ostríha prík., nepozná ničoho zlého o-j j eho prikázania o-jte súd a čiňte sprav. neo-li môjho zákona


354

OSTRÍHAŤ Ez Dan Hoz Mal Ján

20, 1 9 44, 24 9, 4 12, 6 2, 7 1 4, 1 5 23

1 5, 1 0 1 7, 1 2 l Tm 5, 22 6, 2 0 1, 27 Jak Zj 3, 8 1 4, 1 2 22, 7 9

Jób Jer Ez Sk l Ko

1, 7, 44, 1 8, 21, 11,

20 29 20 18 24 6

o-jte moj e súdy budú o. moje zákony o-š zmluvu a milosť o-j milosrdenstvo a súd rty kňaza majú o. známosť ak ma miluj ete, o-jte moje prik. keď ma niekto miluje, ten bude o . moj e slovo ak budete o. moj e prik. ja som ich o-1 v tvojom mene seba o-j čistého o-j imanie, ktoré ti je zverené seba o. nepoškvrneného o-1 si moj e slovo ; 1 0 ktorí o-jú prik. Božie blah., kto ostríha slová proroctva ktorí o-jú slová tejto knihy Pozri tiež heslo : Chrániť OSTRIHAŤ SA (SI) Jób . . . o-1 svoju hlavu o-j, dcéro Jer., ozdobu slušne o-jú (si) vlasy o-1 hlavu, lebo mal sľub aby si dali o. hlavu ak je žene mrzká vec o. sa

O STROV Ostrovy v Biblii Cyprus Sk 1 3, 4 Elíša Ez 27, 7 Chios Sk 20, 1 5 Kittím E z 27, 6 Klauda Sk 27, 1 6 Kós S k 2 1 , 1 Kréta Sk 27, 7 Melita Sk 28, 1 Patmos Zj 1, 9 Ródos Sk 2 1 , 1 Samos Sk 20, 1 5 Samotrákia S k 1 6, 1 1 *

lM Est ž Iz

1 0, 5 1 0, 1 72, 1 0 97, 1 23, 6 40, 1 5 41, 1 42, 4

12 15 49, 1 51, 5 Jer 3 1 , 1 0 26, 1 8 Ez 27, 35 Dan 1 1 , 1 8 2, 1 1 Sof 27, 26 Sk

*

*

obsadené boli o-y národov uložil kráľ Ahasver daň . . . na o -y kráľovia Taršíša a o-ov donesú pocty nech sa radujú tie mnohé o-y kvíľte, obyvatelia o-a ! o-y zdvihne ako prášok mlčte predo mnou, o-y na j eho vyuč. zákon budú očakávať ostrovy nech zvestujú na o-och j eho chválu obrátim rieky na o-y počujte ma, o-y na mňa čakajú o-y; 60, 9 zvestujte to ďaleko na o-och zdesením sa chvejú o-y obyv. o-ov sa zdesia nad tebou obráti svoju tvár k o-om budú sa mu klaňať . . . všetky o-y musíme naraziť na nejaký o .

Sk Zj

28, 1, 6, 1 6,

1 9 14 20

5, 2 Joz Sud 3, 1 6 ž 45, 6 5, 28 Iz _ 49, 2 Zj 1, 16

:

-

'1

1 4, 1 4

1 Kaz

2, 14 Iz 65, 1 2 Ez 7, 7 Júda 16

l

2M �Sa

1 4, 20 22, 29 1 8, 29 ' z ! Kaz 8, 1 1, 9 Ján 2 1 , 23 , Zj 22, 5

1

1

Jób Ef Ž id Zj

33, 1, 6, 1 0, 1 8,

30 18 4 32 1

9, 8 ' Ezd l ž 1 3, 4 1 Luk 2, 9 ' l Ko 4, 5

11

5M

23, 7

Jób 1 0, 1 ž 1 07, 1 8 49, 7 Iz Jer 1 4, 1 9 2Pa

1 Sk

9, 26, 3

! ' 2Tm 2, 23 Tít 3, 9 Mat

13, 54 57

poznali, že sa o. volá Melita bol som na o-e . . . Patmos každý vrch a o. sa pohli zmizli všetky o-y O STRÝ narob si o-ch nožov meč, o. na obe s trany ; Ž 1 49, 6 tvoj e Šípy sú o-é j eho strely sú o-é učinil moje ústa o-mi ako o . meč z j eho úst vychádzal o. dvojsečný meč; 2, 1 2 ; 1 9, 1 5 mal . . . o . srp ; 1 4, 1 7, 1 8 O SUD ten istý o. stíha ich všetkých dám taký o., že vás vydám meču prichádza na teba tvoj o. žehrajúci na svoj o . O SVECOVAŤ Izraelovi o-1 noc H . j asne o-uj e moju tmu B . , o-uj e j asne moju tmu múdrosť človeka, o-uj e j eho tvár svetlo, ktoré o-uje každého človeka sláva Božia ho o-uje B. ich bude o. ,o. O SVIETENÝ aby bol o. svetlom živých o-é oči vašej mysle nemožné tých, ktorí už raz boli o. na predošlé dni, v ktorých súc o. zem bola o-á od j eho slávy

O SVIETIŤ náš B. o-1 naše oči osvieť moj e oči sláva Pánova ich o-la Pán, ktorý aj osvieti skryté veci OŠKLIVIŤ SI nebudeš si o. Edomeja . . . nebudeš si o . Egypťana moja duša si oškliví môj život ich duša si o-la každý pokrm ktorý sa oškliví národu či si oškliví Sion tvoja duša ? OTÁZKA skúsila Š alamúna ťažkými o-mi ; ( l Kr 1 0 , 1 ) si ty znalcom . . . sporných o-ok u Ž idov nerozumné o-y odby bláznivým o-m . . . vyhýbaj OTČINA prij dúc do svoj ej o-y učil ich ; Mar 6, 1 prorok nie je bezo cti, iba vo svojej o-e ; Mar 6, 4


355

OTEC

Luk

4, 24

prorok nie j e vzácny v o svojej o-e ; Luk 1 2, 32 (Ján 4, 44) 23, 34 46 OTEC (BOH)

2Sa

7, 14

j_'.l mu budem o-om ; ! Pa 1 7, 13. Zid 1, 5 je o-om sirôt ty si môj O., môj silný B. nazovú j eho meno . . . O . Večnosti ty si náš O . ; 64, 8 či nebudeš odteraz volať na mňa : Môj Otče ; 1 9 som Izraelovi 0-om ak som ja o., kde j e moja česť ? či azda nemáme . . . toho istého Otca ? oslavovali vášho O-a, ktorý j e v nebesiach aby ste boli synmi svojho O-a buďte dokonalí, ako váš O . O., ktorý vidí v skrytosti ; 6, 6, 18 modli sa k svojmu O-ovi O. vie, čo potrebujete ; 32. Luk 12, 30 náš Otče, ktorý si v nebesiach; Luk 1 1 , 2 odpusti aj vám váš nebeský O . ; Mar 1 1 , 25 nebeský O. ich živí činí vôľu môjho O-a ; 1 2, 50 O-a Duch, ktorý hovorí vo vás vyznám i ja pred svojím 0-om zapriem pred svojím 0-om ďakujem ti, Otče, Pane ; Luk 1 0, 21 Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo ; Luk 10, 21 všetko mi j e vydané o d môjho O-a ; Luk 10, 22 nikto nezná Syna, iba O., ani O-a nezná nikto, iba Syn ; Luk 1 0, 22 rastlina, ktorej nesadil môj nebeský Otec telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec hľadia na tvár môjho O-a O. učiní vám, keď neodpustíte ; Mar 1 1, 26 j eden je váš O . o tej hodine nevie nikto . . . iba sám môj O . ; Mar 13, 32 poďte, požehnaní môjho O-a budem piť s vami nový v kráľ. svojho O-a môj Otče, ak je možné ; Mar 14, 36. Luk 22, 42 Otče, ak ma nemôže minúť tento kalich krstiac ich vo meno Otca Abba, Otče ; Rim 8, 1 5 . Gal 4, 6 musím byť vo veciach svojho O-a ako aj váš O. je milosrdný chválim ťa, Otče, Pane neba

ž Iz Jer

68, 89, 9, 63, 3,

Mal

31, 9 1, 6 2, 1 0

Mat

5, 1 6

6 27 6 16 4

45 48 6, 4 6 8 9 14 26 7, 2 1 1 0, 2 0 32 33 1 1 , 25 26 27 27 15, 1 3 1 6, 1 7 1 8, 1 0 35 23, 9 24, 36 25, 34 26, 29 39 42 28, 1 9 Mar 14, 3 6 Luk 2, 49 6, 36 1 0, 2 1

Ján -

, '.

24, 49 1, 1 8 3, 35 4, 23

-

5, 1 7 18 20 21 22

-

23

-

-

26 30 37 43 6, 37 44

-

57

_ _

-

65

-

8, 1 9

-

42 49

-

1 0, 1 5 29

-

30 1 1, 41 1 2, 2 7

-

28 1 4, 2

-

6

-

8 9 10

-

-

12 16

-

21 28 31

-

1 5, 1 8 24 26

zaľúbilo (sa) vášmu O-ovi dať vám kráľovstvo J. hovoril : Otče, odpusť im Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha ! posielam zasľúbenie svojho O-a Syn, ktorý je v lone 0-ovom O. miluje Syna budú sa modliť O-ovi v duchu a v pravde O. pracuje až doteraz že aj Boha volal svojím 0-om O . má rád Syna O. kriesi mŕtvych a oživuj e O. nesúdi nikoho . . . súd oddal Synovi aby všetci ctili Syna, ako ctia O-a. Kto necti Syna, necti O-a ako má O. život sám v sebe vôľu toho, ktorý ma poslal, 0-ovu O.,ktorý ma poslal, vydal svedectvo ja som prišiel v mene svojho O-a všetko, čo mi dáva O., príde ku mne nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol O. mňa poslal ten živý Otec . . . žijem skrze O-a keby mu to nebolo dané od môjho Otca keby ste mňa znali, znali by ste aj môjho O-a keby bol B. vaším o-om nemám démona, ale ctim svojho Otca mňa zná O., tak i ja znám O-a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho O-a j a a O . sme jedno ; (17, 22) Otče, ďakujem ti, že si ma počul čo mám povedať : Otče, vyprosti ma z tejto hodiny ? Otče, osláv svoje meno ! v dome môjho 0-a je mnoho príbytkov nikto nepríde k O-ovi, len skrze mňa Pane, ukáž nám 0-a kto mňa videl, videl 0-a j a som v O-ovi a O. vo mne ; 1 4, 1 1 , 20 idem k svojmu O-ovi ; 28 ; 1 6, 1 6, 1 7 požiadam O-a, a d á vám iného Tešiteľa bude milovaný od môjho O-a ; 23 O. je väčší ako j a milujem O-a, a že ako mi prikázal O., tak činím môj O. je vinár tým je oslávený môj O . nenávideli i mňa i môjho O-a Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca


356

OTEC Ján

1 6, 3 15 23 Z7 28 1 7, 1 11 21 Z4 Z5 20, 1 7

Rim

1, 7

6, 4 8, 15 l Ko 8, 6 l Ko 15, Z4 Z Ko l, 3 6, 1 8 Gal 4, 6 Ef 2, 1 8 3, 4, 1, Z, Z Te Z, Žid 1, IZ, Kol

14 6 12 Z 16 5 9

Jak

1, 1 7

lPt lJ

1, 17 1, 3 Z, 1 14 23

ZJ Zj

3, 1 4, 1 4 5, 7 9 1, 6 3, 5 1 4,

lM

2, Z4 9, Z2 1 2, l 17, 4 1 9, 3Z Z7, 34

nepoznali ani O-a ani mňa všetko, čo má O . , j e moj e za čokoľvek by ste prosili 0-a sám O . vás má rád vyšiel som od O-a . . . idem k O-ovi Otče, prišla hodina, osláv svojho Syna Otče, zachovaj i ch v tvojom mene ty, Otče, vo mne a ja v tebe Otče, ktorých si mi dal Otče, a svet ťa nepoznal vstupujem k svoj mu O-ovi a k vášmu O-ovi pokoj od Boha, nášho Otca ; l Ko 1, 3. ZKo 1 , Z. Gal 1, 3. Ef 1 , 2 . Fil 1 , Z. Kol 1 , 2 . ! Te 1 , 1 . Z T e 1 , Z. ! Tm 1 , Z. ZTm 1 , Z. Tít 1 , 4. Filém 3 Kristus vstal z mŕtvych slávou O .covou v ktorom voláme : Abba, Otče ! máme j e dného Boha, Otca oddá kráľ. Bohu a O-ovi O. milosrdenstiev budem vám za O-a ktorý volá : Abba, Otče! skrze neho máme prístup oboji v j ednom Duchu k O-ovi skláňam svoj e kolená pred 0-om jeden B. a O. všetkých ďakujúc O-ovi ; 3, 1 7 cieľom pravého poznania . . . O-a O., ktorý nás zamiloval ja mu budem 0-om či sa . . . nepodriadime O-ovi duchov od O-a svetiel, u ktorého nieto zmeny ak 0-om nazývate toho naše obecenstvo je s 0-om máme prímluvcu u O-a píšem vám, deti, že ste poznali O-a kto zapiera S yna, nemá ani O-a ; kto vyznáva S yna, má aj 0-a vidzte, akú lásku nám dal O. svedčíme, že O . poslal Syna 3 sú, ktorí svedčia na nebi : O . t e n m á a j O-a aj Syna učinil nás kráľmi a kňazmi . . . O-ovi vyznám j eho meno pred svojím 0-om meno j eho O-a napísané na svojich 1 čelách OTEC (človek a i.) opustí muž svojho o-a a svoj u mať ; (Mat 1 9, 5. Mar 1 0, 7) Cham . . . videl nahotu svojho o-a vyjdi . . . z domu svojho o-a budeš o-om mnohých národov; 5 opojíme svojh o o-a ; 34 požehnaj i mňa, môj otče ! 38

IM

ZM

ZB, 7 31, 3 7 37, Z 43, 45, 49, ZO,

11 27 9 4 5 12

Zl, 15 17 3M 4M

18, 7 1 9, 3 30, 6

SM

1 0, 15 21, 13 Z2, 30 Z4, 16 Z7, 16 ZO

Joz 2, 1 3 Sud Z, 1 9 l Sa Z , 25 l Kr 19, 4 20 ZKr Z, I Z 14, 6 Z2, 20 ZPa

1 0, 1 1

Neh

30, 7 9, z

Jób " Z

17, Z9, 38, ZZ, Z7, 39,

16 14 16 28 5 10 13

44, z 45, 1 1 78, 8 57 95, 9

Jakob poslúchol svojho o-a navráť s a d o zeme svojich o-ov váš o. ma oklamal Jozef donášal ich zlú povesť ich o-ovi o. pozoroval n a vec či sa má dobre váš starý o. iďte hore k môjmu o-ovi (Rúben) vystúpil na ložu svojho o-a navštevujem neprávosť o-ov na sy­ noch ; 34, 7. 4M 1 4, 1 8 . SM 5, 9 cti svojho o-a i svoj u mať ; SM 5, 1 6 . Mat 15, 4 ; 1 9, 1 9 . Mar 7 , 1 0 ; 1 0, 1 9 . Luk 1 8, 20. Ef 6, 2 kto by bil svojho o-a . . . zomrie kto by zlorečil svojmu o-ovi . . . zomrie ; 3M ZO, 9 . Mat 15, 4. Mar 7, 1 0 neodkryješ nahoty svojho o-a budete (sa) báť . . . svojho o-a H. j ej odpustí, lebo j ej zabránil j ej otec k tvojim o-om priľnul H. bude oplakávať svojho o-a nikto si nevezme ženy svojho o-a nezomrú o-ovia pre synov, ani sy­ novia nezomrú pre o-ov ; ZPa Z5, 4 zlorečený, kto by si zľahčil svojho otca zlorečený, kto by ležal so ženou svojho o-a zachováte pri živote môjho o-a robili horšie ako ich o-ovia neposlúchli hlasu svojho o-a nie som lepší ako moji o-ovia dovoľ . . . aby som bozkal svojho o-a kričal : Môj otče, môj otče ! Vozy Izr. ; 13, 1 4 nebudú o-ovia trestaní smrťou z a synov, ani synovia . . . z a o-ov pripojím ťa k tvojim o-om ; 2Pa 34, 28 môj o. vás trestal bičíkmi ; 1 4 . ! Kr IZ, 1 1 , 14 nebuďte ako vaši o-ovia vyznávali . . . neprávosti svojich o-ov naši o-ovia prevádzali pýchu j ame privolám : Ty si môj o. býval som o-om chudobným či má dážď o-a v tebe dúfali naši o-ovia môj o. i moj a matka ma opustili som pohostínom, ako boli aj . . . o-ovia naši o-ovia nám rozprávali ; 78, 3 nezabudni svoj ľud a dom svojho otca o-ovia, pokolenie odpadlicke robili neverne ako ich o-ovia pokúšali (ma) vaši o-ovia


OTROK

357 ž

1 03, 1 3 1 06, 6 7

Pr

1, 8 3, 4, 6, 1 0, 13, 15,

12 l 20 1 1 5 20 1 7, 6 21 1 9, 1 3 14

20, 20 23, 22 28, 7

Iz

30, 1 1 17 1 4, 2 1 38, 1 9 43, 27 45, 1 0

Jer

51, 2 2, 5 27 3, 25 7, 26 9, 1 4

PJ Ez

1 6, 1 1 22, 1 5 3 1 , 29 34, 1 4 5, 3 7 5, 1 0 1 8, 20

20, 4 22, 7 10 2, 7 Am Mi Za

7, 6 1, 2

Mal

4 4, 6

ako sa zľutováva o. nad svojimi deťmi hrešili sme aj so svojimi o-ami o-ovia v Egypte neporozumeli tvojim divom poslúchaj, môj synu, kázeň svojho o-a koho miluje H., karhá, a to ako o. počujte, synovia, kázeň o-ovu ostríhaj, môj synu, prik. svojho o-a múdry syn obveseľuje o-a múdry syn prijíma kázeň o-ovu blázon pohŕda kázňou svojho o-a múdry syn robí o-ovi radosť ozdobou synov sú ich o-ovia nebude sa radovať o. blázna bláznivý syn je skazou svojmu o-ovi dom a majetok sú dedičstvom po o-och kto zlorečí svojmu o-ovi . . . toho svieca zhasne poslúchaj svojho o-a kto sa druží so žráčmi, robí svojmu o-ovi hanbu pok„ ktoré zlorečí svojmu o-ovi oko, ktoré sa vysmieva o-ovi pre neprávosť ich o-ov o . bude oznamovať synom tvoju pravdu tvoj prvý o. zhrešil beda tomu, kto hovorí o-ovi : Načo plodíš ? hľaďte na Abr„ svojho o-a akú neprávosť našli na mne vaši o-ovia hovoria drevu : Ty si môj o. lebo sme hrešili . . . my aj naši o-ovia robili horšie ako ich o-ovia; 1 6, 1 2 chodili . . . za Bálmi, čomu ich naučili ich o-ovia preto, že mňa opustili vaši o-ovia tvoj o„ či ten nejedol a nepil o-ovia j edli nedozrelky nepočúvali vaši o-ovia na mňa sirotami sme, bez o-a o-ovia hrešili, a niet ich o-ovia budú j esť synov . . . a synovia budú j esť svojich o-ov syn neponesie neprávosti o-ovej, ani o. neponesie nepráv. synovej oznám im ohavnosti ich o-ov o-a i mater znevažujú nahotu svojho o-a odkrývajú syn i j eho o . chodia ku t e j istej dievke syn robí potupu svojmu o-ovi H. sa bol veľmi rozhneval na vašich o-ov nebuďte ako vaši o-ovia obráti srdce o-ov na synov a srdce synov na ich o-ov

veď o-a máme Abr. ; Luk 3, 8. Ján 8, 39 4, 22 opustili loďku i svojho o-a 8, 2 1 dovoľ mi najprv odísť a pochovať svojho o-a ; Luk 9, 59 1 0, 35 rozdeliť človeka proti j eho o-ovi 37 kto má radšej o-a 15, 5 ktokoľvek by povedal o-ovi . . • dar Bohu je to ; Mar 7, 1 1 1 9, 5 opustí človek o-a ; Mar 1 O, 7. Ef 5,, 31 29 každý, kto opustil . . . o-a ; Mar 1 0, 29 23, 9 svojím o-om nenazývajte nikoho 32 naplňte aj vy mieru svojich o-ov Luk 2, 48 o . i j a sme ťa s bolesťou hľadali 1 1 , 1 1 ktorýže z vás o. by . . . za chlieb po­ dal kameň 47 vaši o-ovia ich povraždili! , 1 2, 53 rozdelený bude o. proti synovi a syn proti o-ovi 1 4, 26 nemá v nenávisti svojho o-a : 1 5, 1 2 Otče, daj ini prípad. diel imania ! ' 1 8 Otče, zhrešil som ; 2 1 20 vstal a prišiel k svojmu o-ovi 20 ďaleko uvidel ho j eho o. 1 6, 24 otče Abr„ zmiluj sa 4, 1 2 si ty azda väčší ako náš o. Jakob Ján 3 1 naši o-ovia jedli mannu ; 49 i - 86 ,, 44 vy ste z o-a diabla 44 je lhár a j ej o„ o. lži 53 si ty azda väčší ako náš o. Abr. Sk 7, 51 vy sa vždycky protivíte Sv. Duchu, ako vaši o-ovia 52 ktoréhože z prorokov neprenasle­ dovali vaši o-ovia ? Rim 4, 1 1 aby bol o-om všetkých veriacich 1 6 z viery Abr„ ktorý je o-om všetkých nás i1 7 učinil som ťa o-om mnohých náro­ , dov ; 1 8 l Ko 4, 1 5 nemôžete mať mnoho o-ov 1 0, l naši o-ovia boli pod oblakom Ef 6, 4 o-ovia, nepopudzujte svojich deti ; Kol 3, 2 1 l Tm 5, staršieho . . . napomínaj ako o-a Žid 1, mnohým spôsobom hovorieval B. o-om 3, 9 kde ma pokúšali vaši o-ovia 7, 3 bez o-a, bez matere 1 2, 7 kdeže je nejaký syn, ktorého by ne­ 'i káznil o. ? Jak 2, 2 1 či nebol Abr„ náš o„ osprav.

I Mat

3, 9

'1

Joz

A OTNIEL 1 5, 1 7 . Sud 1, 1 3 ; 3, 9, 1 1 . lPa 4, 1 3 ; 27, 1 5

3M 25, 42 Neh 5, 5 2Pt 2, 1 9

&. OTROK nepredajú sa, ako sa predáva o. predávajúc ich za o-ov sľubujú slobodu, oni, ktorí sú sami o-mi


OTVÁRAŤ Zj

1 8, 1 3 13, 2

2M

ž

22, 1 4 1 04, 28 1 45, 1 6 1 46, 8 3 1 , 20 Pr 50, 5 Iz Mat 27, 52 Luk 24, 32 Sk 1 7, 3 3, 7 Zj

l Kr

8, 52

Neh

1,

6

5, 42, 60, Dan 7, Za 13, Luk 1 1 ,

10 20 11 10 1 10

Ján Sk

52 56 11 9 1 2

ž Iz

1, 7, 1 0, l Ko 1 6, Zj 4, 1 0, lM

4, 41, 4M 1 6, 22, 5M 15, 2Kr 6 ,

11 56 32 28 11 17 20 Neh 8, 5 ž 40, 7 51, 17 78, 2

Pr PŠ Iz

Ez Mat Luk Ján

81, 1 1 1 05, 4 1 1 1 8, 1 9 31, 9 5, 6 22, 22 26, 2 42, 7 53, 7 66, 9 37, 1 2 2, 1 1 25, 1 1 24, 45 9, 30

o-ov a ľudských duší OTVÁRAŤ čo otvára . . . život ; 34, 1 9 . (4M 3 , 1 2) ; 1 8, 1 5 o-jú n a mňa svoj e ústa keď o-š svoju ruku, sýtia sa o-š svoj u ruku a nasycuj eš H. otvára oči slepých ruku otvára chudobnému H. mi otvára ucho hroby sa o-Ii keď nám o-1 písma o-1 ich (Písma) otvára, a nikto nezaviera, a zaviera, a nikto neotvára OTVORENÝ nech sú tvoj e oči o-é na pokornú prosbu nech sú tvoj e oči o-é, aby si počul modlitbu ich hrdlo o. hrob ; Rim 3, 1 3 mal o-é uši, a l e nepočul tvoj e brány budú vždycky o-é zasadol súd, a boli o-é knihy bude o. prameň domu Dávidovho tomu, kto klepe, bude o-é; (Mat 7, 7) uvidíte nebo o-é hľa, vidím nebesia o-é videl nebo o-é ; Zj 1 9, 1 1 s ú mi veľké dvere o-é dvere boli o-é na nebi mal o-ú knižku OTVORIŤ zem, ktorá o-la svoj e ústa o-1 Jozef všetko, čo bolo v nich zem o-la svoj e ústa ; Zj 12, 1 6 o-1 H . ústa oslice o-3 svoj u ruku svojmu bratovi otvor j eho o či, aby videl Hosp ., otvor oči týchto ľudí Ezdráš o-1 knihu uši si mi o-1 Pane, otvor moj e rty o-m svoj e ústa v podobenstve ; Mat 13, 35 otvor svoj e ústa . . . naplním ich o-1 skalu, a tiekli vody o-te mi brány sprav. o tvor svoj e ústa a súď sprav. o-la som j a svojmu milému keď otvorí, nikto nezavrie o-te brány, aby vošiel sprav. národ aby si o-1 slepé o či neo-1 svojich úst ; Sk 8, 32 keď o-m život matky o-m vaše hrob y a vyvediem vás ; 1 3 otvoriac svoj e poklady obetovali mu Pane, otvor nám ! Luk 13, 25 o-1 ich um, aby rozumeli neviete, odkiaľ j e, a o-1 moj e o či

358 Ján Sk Kol Zj

IM Iz Ez Mat

10, 21 5, 1 9 1 6, 1 4 26, 1 8 4, 3 5, 3 9 6, 1 3, 7, 24, 35,

7 11 18 5

l, 1 3, 16 7, 7

9, 30 20, 33 Mar 7, 34 Luk 3, 2 1 1 1 , 19 Zj 20, 12 IM 2M 3M

4, 34, 4, 7,

2 20 32 23

22, 27 4M 5M l Sa 2Sa ! Kr 2Kr ! Pa 2Pa Ezd

ž

27, 1 4, 1 6, 12, 22,

17 4 11 6 17

3, 4

s, 7, 6, 8, 44,

PŠ Iz

49, 1 1 9, 6, 1, 53,

Jer Ez

50, 34,

13, Za Mat 9,

21 5 17 35 12 23 15 1 76 6 11 6 7 17 11 15 7 36

1 0, 6

či azda môže démon o . oči anj el Pánov o-1 cez noc dvere žalára ktorej Pán o-1 srdce aby si o-1 ich oči žeby nám B. o-1 dvere nikto nemohol . . . o . knihu hoden si vziať knihu a o. j ej pečate o-1 Baránok 1 zo 7 pečati OTVORI"f SA vtedy sa o-li oči obidvoch ; 5 o -Ii sa prieduchy nebies prieduchy z výsosti sa otvoria otvoria (sa) oči slepých a otvoria sa aj uši hluchých o-Ii (sa) nebesia o-li sa mu nebesia klepte a otvorí sa vám ; 8 . Luk 1 1 , 9 , 1 0 hneď sa i m o-li oči ; Luk 24, 3 1 Pane, ž e b y s a o-Ii naše oči povedal mu : Efatha ! čo j e : Otvor sa razom (sa) o-Io nebo o-1 sa chrám Boží o-Ii sa knihy, a o-la sa aj iná kniha OVCA Abel pásol o-e prvorodené osľa vykúpiš o-ou dovedie svoj obetný dar o-u nebudete j esť nij akého tuku . . . z o-e ovca . . . 7 dní bude pod svojou matkou aby nebola obec Hosp. ako o-e budete j esť : vola, o-u najmladší . . . teraz pasie o-e o-u nahradí štvornásobne ako o-e, ktoré nemaj ú pastiera; 2Pa 1 8, 16 dával poplatok izr. kráľovi 1 00 OOO o-iec zaj ali . . . oviec 250 OOO Š alamún obetoval . . . oviec 120 OOO obetovali . . . 400 oviec obetovali . . . 77 oviec dal si nás, aby sme boli ako o-e považovaní sme za o-e na zabitie ; Rim 8, 36 ako o-e budú zložení v hrobe blúdim ako stratená o. tvoj e zuby ako stádo o-iec oviec a kôz nie som žiadostivý všetci sme zblúdili ako o-e zanemel ako o. ; (Sk 8, 32) Izr. je zaplašenou o-ou vyhľadám svoj e o-e budem pásť svoj e o-e bi pastiera a rozpŕchnu s a o-e ako o-e, nemajúce pastiera ; Mar 6, 34 iďte k strateným o-iam domu Izr.


359

OZDOBIŤ Jer

ako o-e medzi vlkov j ednu o-u, a keby mu spadla o koľko viac je človek než o. som poslaný, iba k o-iam, zahynu­ lým 1 8, 1 2 keby mal niektorý človek 1 0 0 o-ec ; Luk 15, 4 25, 33 postaví o-e po svoj ej pravici 26, 31 rozpŕchnu sa o-e stáda ; Mar 14, 27 Ján 2, 14 našiel v chráme predavačov . . . o-iec 1 0, 3 o-e čujú j eho hlas . . . o-e volá podľa mena 1 1 dobrý pastier kladie svoju dušu za o-e ; 1 5 1 2 nájomník . . . opúšťa o-e 1 3 nájomník . . . nedbá o o-e 16 mám aj iné o-e, ktoré nie sú z tohto ovčinca 27 moje o-e čujú môj hlas 8, 32 vedený bol ako o. na zabitie Sk Rim 8, 36 považovaní sme za o-e na zabitie Žid 13, 20 vyviedol toho veľkého Pastiera oviec 2, 25 boli (ste) ako blúdiace o-e lPt Zj 1 8, 13 o-iec a koní a vozov

Mar 1 0, 1 6 1 2, 1 1 12 15, 24

Mar Luk Ján

OVČINEC Ján

1 0, 1 16

kto nevchádza dverami do o-a mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto o-a

lM 2Sa

22, 7 8 12, 3

Ján

21, 1 6

kdeže je o. na záp. obeť ? B. si opatrí o-u chudobný nemal ničoho krome 1 o-y povedal J . : Pas ako pastier moje o-y ! 1 7

Rún l Ko Gal Ef 1 Fil

OVEČKA

Kol 1 Žid Jak Zj

O V O CIE 1, 1 2 3, 2 6 3M 19, 24 25 25, 1 9 4M 1 3 , 2 1 Neh 1 0, 3 5 ž 1, 3 92, 1 5 1 04, 1 3 1, 31 Pr 8, 1 9 11, 30 1 3, 2 lM

PŠ Iz

31, 31 2, 3 3, 1 0 1 0, 1 2 11, l

zem vydala . . . strom rodiaci o. z o-a rajských stromov j eme (žena) vzala z j eho o - a a jedla bude všetko j eho o. svätým piateho roku budete j esť j eho o. zem dá svoj e o . doneste z o-a zeme prvotiny každého o-a dáva svoj e o. svojím časom aj v šedinách ponesú o. z o-a tvojich diel sýti sa celá zem budú j esť z o-a svoj ej cesty moje o. je lepšie nad zlato o. spravodlivého je stromom života z o-a svojich úst bude každý jesť; 1 8, 20 dajte j ej z o-a j ej rúk j eho o. je sladké budú j esť o. svojich skutkov navštívim aj o. vysokomyseľnosti mládnik z j eho koreňov ponesie o.

1 1, 1 6

ušľachtilým o-ím, ťa bol pomenoval Hospodin podľa o-a j eho skutkov; 32, 1 9 bude j eho o. n a pokrm obrátili . . . o. sprav. na palinu neste tedy o. hodné pokánia ; Luk 3, 8 10 strom, ktorý nenesie dobrého o-a ; Mat 7, 1 9 . Luk 3, 9. 7, 1 6 p o ich o-i ich poznáte ; 20; 12, 33. Luk 6, 44 17 dobrý strom rodi dobré o. 1 8 dobrý strom nemôže rodiť zlé o. ani zlý strom rodiť dobré o. ; Luk 6, 43 21, 34 keď sa priblížil čas o-a, poslal vziať j eho o . 43 ktorý bude donášať o. 1 1 , 1 4 nech nikto viac . . . nejie z teba o-a ! 1 3, 6 hľadajúc na ňom o„ ale nenašiel 7 už po 3 roky prichádzam hľadajúc ovocie 15, 2 letorast . . . ktorý nesie o„ čisti, aby doniesol viacej o-a 4 letorast nemôže niesť o. sám od seba 8 tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho o-a 16 niesli o„ a vaše o. aby zostávalo 7, 4 aby sme niesli o. Bohu 9, 7 kto sadí vinicu a nejie j ej o-a ? 5, 22 o-ím Ducha je láska 5, 9 o. Ducha záleží v každej dobrote 1, 1 1 naplnení o-ím sprav. 4, 17 hľadám o„ hojné 1, 10 nesúc o. v každom skutku 1 3, 1 5 o. rtov, vyznávajúcich j eho meno 3, 1 8 o. sprav. seje sa v pokoji 22, 2 drevo života, ktoré rodí 1 2-oré o., a vydáva svoje o. každý mesiac

1 7, Ez 47, 6, Am Mat 3,

Joz

10 12 12 8

4, 13 6, 7

2M 28, 2 ž 29, 2 89, 1 8 l l O, 3 1 7, 6 Pr 20, 29 2, 32 Jer 1 3, 1 8 1 6, 1 1 Ez 23, 26 3, B ! lPt

1

1 6, 1 1 Ez , Mat 25, 7

OZBROJENÝ okolo 40 OOO o-ch o. nech ide pred truhlou OZDOBA sväté rúcha na . . . o-u ; 40 klaňajte sa Hosp. v o-e svätosti; 96, 9 ty si o-ou ich sily v o-e svätosti, z lona rannej zory o-ou synov sú ich otcovia o-ou mládencov je ich sila či zabudne panna svoju o-u zostúpi o. vašej hlavy ozdobil som ťa o-ou poberú klenoty tvojej o-y ktorých o-ou nech nie je vonkajšia ozdoba Pozri tiež heslo : Okrasa OZDOBIŤ o-1 som ťa ozdobou panny . . . o-Ii svoje lampy


OZDOBOVAŤ Pr Mat 1 Tm lPt

15, 2 23, 29 2, 9 3, 5

OZDOBOVAŤ (SA) jazyk múdrych o-uj e známosť o-ujete pomníky sprav. o. sa so stydlivosťou tak sa kedysi o-li aj sväté ženy

OZDRAVIEŤ Mat 1 4, 36 ktorí sa ho dotkli, o-eli Ján 5, 14 hľaď, o-el si ; nikdy viac nehreš A

Mat

3, 32, 18, 5, 28, 1, 1,

11 29 20 5 15 20 15

1 43, 57, 58, Jer 33, 42, Ez 1 6, 20, Dan 5,

8 12 l 3 4 2 4 8

lM 2M 5M l Sa 2Sa Jób

ž

Iz

Mi Luk Ján Rim Ef

ž

Iz 2Sa ž PŠ

OZIÁŠ

1, 8, 9

6, 8 2, 1 5 4 , 25 9, 23 1, 9 ' 3, 3 6, 1 9

OZNÁMIŤ kto ti o-1, že si nahý ? ! oznám mi, prosím, tvoj e men o ! o-š i m cestu, ktorou majú ísť aby som vám o-1 slovo Hosp. aby si mi o-1, čo mám robiť neo-tc toho v Gáte ; Mi 1 , 1 0 zachránil som s a iba j a sám, aby som ti to o-1 ; 1, 1 6, 17, 1 9 oznám m i cestu, ktorou mám ísť ja o-m tvoju sprav. oznám môjmu ľudu ich prestúperie o-m ti veľké veci čokoľvek vám odpovie H„ o-m vám oznám Jer. j eho ohavnosti oznám im ohavnosti ich otcov nemohli prečítať písmo ani o. krá­ ľovi jeho výklad o-Ii ti, človeče to, čo je dobré vidzme . . . čo nám to o-1 Pán keď ten príde, oznámi nám všetko o-1 bohatstvo svoj ej slávy o-iac nám tajomstvo svojej vôle v zjavení (mi) o-1 tajomstvo smele o-1 tajomstvo evanjelia

360 Mi

3, 4

l M 25, 1 Mat 1 9, 1 0 22, 25 Luk 14, 20 l Ko 7, 9 9 28 33 lM Sud 2Kr Iz Ez

45, 15, 1 3, 26, 37,

27 19 21 19 3 14 Luk 1 5, 24 Rim 14, 9 Zj 20, 4 5 l Ko 1 5, 22 36 lPt 3, 18

ž

30, 4 1 1 9, 25 50 Rim 8, 1 1 Ef 2, 5 2, 1 3 Kol

89, 97, 1 05, 147, 43,

2 6 1 19 12

OZNAMOVAŤ budem o. tvoju pravdu nebesia o-ujú j eho sprav. o-ujte j eho skutky medzi národami o-uje svoj e slovo J akobovi ja o-ujem, zachraňujem

22, 28, 69, 5,

42 1 17 6

OZVAŤ SA volali k Hosp„ ale sa im neo-1 aby sa nestalo, že by si sa mi neo-1 IM 1, 2 ozvi sa mi, Hospodine l Ko 15, 45 volala som ho, ale sa mi neo-1

3M 5M Jer

1 9, 1 0 24, 2 1 6, 9

Iz.

1 7, 6

A PABERKOVAŤ nebudeš p. svojej vinice nebudeš p. po sebe p. a dôkladne budú p . ostatok Izraela

J.. PABERKY zostanú z neho len p-y; 24, 1 3

32, 3 9 2, 6 5, 2 1 21 6, 63 Rim 4, 1 7 2Ko 3 , 6 l Tm 6, 1 3 5M l Sa Ján

p

budú kričať k Hosp„ ale sa im neozve OŽENIŤ SA Abrahám sa znova o-1 tak nie je dobre o. sa prvý o-iac sa zomrel ; Luk 20, 29 o-1 som sa, a preto nemôžem je lepšie o. sa . . . než horieť ak sa nevedia zdržať, nech sa oženia keby si sa aj o-1, nezhrešil si ktorý sa o-1, stará sa o veci sveta OŽIŤ ožil duch Jakoba navrátil sa j eho duch, a o-1 dotkol sa kostí Elizeových, o-1 tvoji mŕtvi o-jú synu človeka, či o-jú tieto kosti ? dám do vás svojho ducha, a o-jete bol mŕtvy a o-1 Kristus i zomrel i vstal i o-1 o-Ii a kraľovali s Kristom 1 000 rokov ale ostatní mŕtvi neo-li OŽIVENÝ v Kristovi všetci budú o. nebude o-é, iba keď zomrie usmrtený telom, ale o. Duchom OŽIVIŤ o-1 si ma oživ ma podľa svojho slova ; ( 1 07) že ma oživí tvoja reč oživí aj vaše smrteľné telá spolu nás o-1 s Kristom spolu o-1 s ním

OŽIVOVAŤ usmrcujem i o-ujem H. usmrcuje i o-uj e Otec kriesi mŕtvych a o-uj e Syn, ktorých chce, o-uj e duch j e, ktorý o-uj e ktorý o-uje mŕtvych litera zabíj a, ale Duch o-uj e ktorý o-uj e všetko

OŽIVUJÚCI Duch Boží sa o. vznášal nad vodami posledný Adam o-m duchom

Jer Mi

49, 9 7, 1

azda zanechajú p-ov ? Obad 5 som . . . ako p. oberačky

2Pa Pr

28, 23 4, 1 6

PÁD spôsobili j eho p. i celého Izr. nedá im spať, ak neprivedú niekoho k p-u úlisné ústa spôsobujú p.

26, 28


361

PACHAD

Jer 20, 1 0 Mat 7 , 27 Luk 2, 34 Rim 5, 1 5 11, 1 1

striehnu teraz n a môj p. j eho p. bol veľký ; Luk 6, 49 tento j e položený na p. ak p-om toho j e dného zomreli mnohí ich p-om sa dostalo spasenie pohanom A

lM

PÁDAN-ARAM

25, 20 ; 28, 2, 5-7 ; 3 1 , 1 8 ; 33, 1 8 ; 35, 9 , 26 ; 46, 1 5 ; (48, 7) PADAŤ

2M 9, 24 3M 26, 37 Pr 1 1, 14 Mat 15, 27 24, 29 Luk 1 1, 17 Rim 1 4, 4 6, 1 3 Zj

Iz Ez Dan Hoz

Am

Jon p-1 ľadovec, a oheň Mat budú p. druh na druha; Jer 46, 1 6 kde nieto múdrej správy, padá ľud šteňatá j edia z o drob„ ktoré p-jú hviezdy budú p. z neba; Mar 13, 25 dom, rozdelený proti domu, padá pánovi stojí alebo padá hviezdy p-li na zem PADNÚŤ

1M 2M 3M 4M

3 28 36 5 4 22 Joz 5, 1 4 Sud 12, 6 20, 44 Rút 2, 1 0 l Sa 4, 1 0 28, 20 2Sa

1 7, 32, 26, 1 4, 1 6,

3, 38

1 4, l Kr 1 0, 2Pa 13, 20, ž 27, 37, 45, 69,

Pr

22 8 17 9 2 24 5 10

78, 64 91, 7 1 1, 5 24, 1 6 17 26, 27 28, 1 8

Iz

3, 8 25 1 0, 34

padol Abram na svoju tvár; 1 7 padlo z ľudu . . . asi 3000 mužov padnú, hoci ich nikto nebude honiť padol Mojžiš a Áron na svoju tvár Mojžiš, padol na svoju tvár padli na svoju tvár ; 45 ; 20, 6 padol Jozua na svoju tvár ; 7, 6 padlo . . . z Efraima 42 OOO mužov padlo z Benjamina 1 8 OOO mužov p-c na svoju tvár poklonila sa padlo z Izr. 30 OOO mužov padol Saul náhle na celú dlžku svojej postavy knieža a velikán padol tohto dňa v Izr. padol Joáb na svoju tvár padlo ich v j eden deň 23 OOO padlo zabitých z Izr. 500 OOO oni klesli a padli moji nepriatelia . . . padli keby aj padol, nebude porazený národy padnú p o d teba hanenia haniacich teba padli na mňa kňazi padli od meča padne ich po tvoj om boku 1 000 bezbožnik padne svojou vlastnou bezbožnosťou i keď sedem ráz padne sprav. neraduj sa, keby padol tvoj nepriateľ kto kope j amu, padne do nej ; Kaz 1 0, 8 prevrátený čo do svojich ciest, padne Júda padol tvoji mužovia padnú od meča Libanon padne

Mar Luk Sk Rim l Ko Žid Zj

Ezd

21, 9

padol, padol Bab. ; Jer 5 1 , 8. Zj 14, 8; 1 8, 2 54, 1 5 padne pre teba 1, 28 padol som na svoju tvár ; 3, 23; 43, 3 ; 44, 4 3, 5 padnite na svoju tvár a klaňajte sa ; 10 8 , 1 7 padol som na svoju tvár 7 , 1 6 kniežatá padnú mečom 1 0, 8 povedia . . . brehom : Padnite na nás ! Luk 23, 30. Zj 6, 1 6 5, 2 padla . . . panna Izraelova 8, 1 4 padnú a nepovstanú viacej 1 , 7 lós padol na Jonáša 4, 9 všetko ti dám, ak padneš ; (Luk 4, 7) 7, 25 nepadol, pretože bol založ. na skale 1 0, 29 ani 1 z nich nepadne na zem bez vášho Otca 1 3, 4 zrnká padli vedľa cesty ; Mar 4, 4. Luk 8, 5 5 padli na skalnaté miesta ; Mar 4, 5 . Luk 8, 6 7 iné padli do tŕnia; Mar 4, 7. Luk 8, 7 8 iné padli na dobrú zem ; Mar 4, 8. Luk 8, 8 1 7, 6 učeníci, padli na svoju tvár 2 1 , 44 kto padne na ten kameň, rozrazí sa, a na koho by padol, toho rozdrtí ; Luk 20, 1 8 26, 39 padol n a svoju tvár, modlil s a 5, 22 padol k j eho nohám 33 padla pred ním a povedala mu 7, 25 padla k j eho nohám ; Luk 8, 47 5, 8 Peter padol k nohám Ježišovým 8, 4 1 Jairus . . . padol k nohám Ježišovým 5, 5 Ananiáš . . . padol a vydal ducha 1 0, 25 Kornelius padol k j eho nohám 1 6, 29 trasúc sa padol pred Pavla 1 1, 1 1 či neklesli, aby padli ? 1 0, 1 2 nech hľadí, aby nepadol 1 1, 30 vierou padli múry J ericha 1 , 17 padol som k jeho nohám ; 1 9, 1 0 5, 8 2 4 starci padli ; 1 9, 4 6, 1 6 padnite na nás a prikryte nás 8 , 1 0 padla z neba veľká hviezda 1 4, 8 padol, padol Bab. ; 18, 2 22, 8 padol som, aby som sa klaňal Pozri tiež heslo : Klesnúť

A. PÁDON . 2, 44. Neh 7, 47 PAF O S prešli celý ostrov až d o P-u odplavili sa z P-u

A

Sk

4M

Iz

13, 6 13 1, 13

24, 17

A PAGIEL P„ syn Ochránov ; 2, 27 ; 7, 72, 77; 10, 26

.A PACH.AD p„ pachat a pach; Jer 48, 43


PÁCHAŤ Neh ž Jer Ez

9, 33 6, 9 37, 1 23, 1 1 29, 23 6, 9 22, 9 11

33, 26 Dan 9, S 12, 1 0 4, 1 9 Ef ! Pt 4, 3 Mat

7, 23

362 PÁCHAŤ my sme p-li bezbožnosť ; Ž 1 06, 6 IM odstúpte . . . ktorí p-e neprávosť nezáviď tým, ktorí p-jú neprávosť prorok, tak i kňaz p-jú nešľachet. 2M p -li bláznovstvo v Izr. pre nešľachetnosti, ktoré p-li ; 33, 29 mrzkosť p-jú v tvoj om strede pácha ohavnosť so ženou svojho blížneho p-e ohavnosť ; 44, 1 3 p-li sme bezbožnosť bezbožní budú p. bezbožnosť 3M 4M oddali sa . . . p. každú nečistotu p. ľúbosť pohanov PÁCHATEĽ odidite odo mňa, p-ia neprávosti ; (Luk 1 3, 27)

PACHAT-MOÁB 6; 8, 4; 1 0, 30. Neh 3, 1 1 ; 7, 1 1 ; I O, 1 4 A

Ezd

2,

20, 23 78, 49 2, 3 4, 1 1 2, 2 Sof Mat 20, 1 2 1 6, 9 Zj

Jób ž PJ

PÁĽA B. pošle na neho p-u poslal na nich p-u svojho hnevu zoťal v p-i hnevu každý roh !zr. vylial p-u svojho hnevu príde na vás p. hnevu ; Ez 7, 1 4 ktorí sme niesli . . . p-u slnca pálení boli ľudia veľkou p-ou

32, 1 0 47, 3 1 4, 4 17 7,

12 8, 16 1 7, 9 26, 26 1 7, 2

20, l Sa 1 7, 2Kr 4, 1 8,

ž

Pr Iz Ez

10

23, 1 0, 26, 9, 1 4, 4,

6 8 8 11 43 31 21 4 13 3 4 5 16

5, 1 Mi Hab 3, 1 4 1 1, 1 0 Za PALÁC Mat 26, 67 Mar 6, 8 2Kr 1 5, 25 zabil ho v Samárii, v p-i Luk 9, 3 IPa 29, 1 to nemá byť p . pre človeka I Ko 4, 2 1 1 9 aby vystavil p . 9, 4 45, 1 6 voj dú d o p-a kráľovho Žid ž 11, 21 1 04, 3 ktorý si kleníš na vodách svoje p-e 1 22, 7 nech je . . . bezpečnosť v tvojich p-och Pr 30, 28 pavúk . . . býva na p-och kráľových Sk 1 6, 22 32, 1 4 p. bude opustený Iz 2Ko 1 1, 25 34, 1 3 na jej p-och vyrastie tŕnie 9, 2 1 smrť . . . vošla do našich p-ov Jer 5, 4. 1 7, 2 7 oheň . . . požerie p-e Jer. ; Am 2, 5 1 Pr 49, 2 7 oheň . . . požerie p - e Benhadadove 8, 1 1 PJ 2, 5 pohltil všetky j eho p-e Zj Dan 4, 26 prechádzajúc sa hore po kráľ. p-i 1 1 , 45 postaví stany svojho p-a medzi moriami 1, 9 3M Hoz 8, 1 4 oheň . . . požerie j eho p-e 2, 2 strávi p-e Kerijj óta Am 3, 1 1 vylúpené budú tvoj e p-e 2, 1 6 6, 8 nenávidím j eho p-e 9, 6 stavia svoj e vrchné p-e na nebi 4 , 26 Luk 1 1 , 2 1 keď silný ozbrojenec stráži svoj p. Sk 2 3 , 3 5 aby ho strážili v p-i Herod. SM 1 2, 31 .é. PALEC Jer 7, 31 Mat 3, 1 2 2M 29, 20. 3M 8, 23, 24 ; 1 4, 1 4, 1 7, 25, 28. 1 9, 1 9 Sk Sud 1 , 6, 7

PALICA len so svojou p-ou som prešiel tento Jordán Izr. sa poklon i l na hlavu svojej p-e obrátil sa (had) v j eho ruke na p-u p-u si vezmeš do svoj ej ruky ; 2 0 ; 1 2, 1 1 Áron hodil svoju p-u . . . a obrátila sa na hada p. Áronova pohltila ich p-e vystri svoju p-u a uder ; 1 4, 1 6 ; 1 7, 5 p . Božia bude v mojej ruke polámem p-u chleba ; (Ž 1 05, 1 6) vezmi od nich po 1 p-i . . . podľa domu ich otcov 12 palíc ; 6 p. Áronova bola medzi ich p-mi p. Áronova vzpučala ; Žid 9, 4 vezmi p-u a zhrom. obec Mojžiš . . . uderil skalu svojou p-ou som ja pes, že ideš ku mne s p-mi ? položil p-u na tvár chlapcovu spoľahol si sa na trstenú p-u . . . Egypt ; Iz 36, 6 tvoj prút a tvoja p. ma potešujú p. na chrbát toho, kto je bez rozumu p. na chrbát . . . bláznov polámeš . . . p-u j eho pohoniča H. polámal p-u bezbožných polámem opornú p-u chleba ; 5, 1 6 p-ou bijú sudcu Izr. p-mi si prebodol hlavu vzal som svoju p-u, Noam bili (ho) p-mi ; Mar 1 4, 65 aby nebrali . . . krome samej p-e neberte ničoho na cestu ani p-e či aby som k vám prišiel s p-ou p. Áronova, ktorá bola zakvitla J akob . „ poklonil sa na vrch svoj ej palice PALICOVAŤ strhajúc z nich rúcho veleli p. tri razy ma p-li .é. PALINA Jer 9, 15; 23, 15. PJ 3, 1 5, 1 9. Am 5, 7 ; 6, 1 2 meno hviezdy j e P„ a tretina vôd sa obrátila na p-u PÁLIŤ kňaz kadiac bude p. to všetko na oltári ; 1, 1 3, 1 7 ; 2, 2, 9 ; 4, 3 1 ; 7, 5. 4M 5, 26 kňaz bude kadiac p . j ej pamätnú obeť tuk kadiac bude p . na oltári ; 7, 3 1 ; 9, 20 ; 1 6, 25 ; 1 7 , 6 dcéry p-li ohňom p-li svojich synov . . . ohňom ; 1 9, 5 plevy bude p. ; Luk 3, 1 7 poznášali knihy a p-li ich


363

PAMIATKA

2M 5M

1 5, 27 34, 3

Sud

1, 3, 4, 92, 7,

ž PŠ Ez Jl Zj

16 13 5 13 8 9 40, 1 6, 1, 12 7, 9

3M 23, 40 Neh 8, 15 Iz 9, 14 Jer 1 0, 5 Ján 12, 1 3

PALMA tam bolo . . . 70 p-iem ; 4M 33, 9 Jericha, mesta to p-iem; 2Pa 28, 1 5 odišli hore z mesta p-iem zaujali mesto p-iem sedávala pod p-ou D ebory sprav. bude kvitnúť ako p. tvoja postava j e podobná p-e vyjdem na p-u 22, 26, 3 1 , 34, 37 ; 41, 1 8-26 p. i jabloň . . . poschnú p-y (boli) v ich rukách PALMOVÝ naberiete . . . p-ch vetiev p-ch haluzí odtne H. od Izraela . . . p-ú vetev sú ako p. špalok nabrali p-ch letorastov

4M

PALTI 1 3, 1 0 . ! Sa 25, 44. 2Sa 23, 26

4M

A PALTIEL 34, 26. 2Sa 3, 1 5

A

ž 1 12, 6 Kaz 1, 1 1 Sk 1 0, 4 Zj

1 6, 1 9

lM

40, 1 4 23 20, 8 32, 1 3 26, 45 15, 40 5, 1 5

2M 3M 4M 5M

7, 18 8, 18 Sud 8 , 34 !Pa 1 6, 1 2 15 Neh 9 , 1 7 1 3, 1 4 Jób 1 0, 9 36, 24 ž 8, 5 25,

6 7 7 78, 39 42 79, 8 98, 3 1 03, 1 4 1 05, 5

ž

Kaz PJ Mal Luk Ján

1 05, 8 42 1 06, 4 7 1 09, 16 1 1 5, 12 1 1 9, 52 1 32, l 1 36, 23 1 37, 7 12, 1 1, 9 3, 19 4, 4 1 7, 32 1 6, 21

l Ko 1 1 , 2 Gal 2, 10 Kol 4, 18 �Tm 2, 8 Zid 1 3, 3 7 2Pt 3, 2 Zj 2, 5

PAMÄŤ sprav. bude vo večnej p-i lM nieto p-i predošlým pok. tvoj e almužny vstúpili na p. pred 2M Bohom Ž Bab. prišiel na p. pred Bohom Mal PAMÄTAŤ budeš p. na mňa, keď ti bude dobre náčelník čašníkov nep-1 p-j na deň soboty Sk p-j na Abr„ Izáka budem p. na zmluvu s predkami aby ste p-li na všetky moje prík. lM budeš p. na to, že si bol sluhom ; 2M 1 5, 1 5 ; 1 6, 1 2 ; 24, 1 8, 22 budeš p. na to, čo učinil H. budeš p. na Hospodina 3M nep-li synovia Izr. na Hosp. p-jte na j eho divy 4M p-jte na j eho zmluvu 5M nep-li na tvoj e divy p-j na mňa, môj Bože ; 13, 22, 3 1 Joz p-j, prosím, ž e s i m a učiní! Jób p-j , aby si vyvyš. j eho dielo čo je smrteľný človek, že p-š na ž neho ; Žid 2, 6 p-j na svoj e mnohé milosrd. neráč p. na hriechy moj ej mladosti p-j ty na mňa podľa svojej milosti Pr Iz p-1, že sú telo Hoz nep-li na j eho ruku Mat nep-j nám na neprávosti pamätá na svoju milosť pamätá na to, že sme prach Luk p-jte na j eho divy

pamätá na veky na svoju zmluvu ; 1 1 1, 5 p-1 na slovo svoj ej svätosti p-j na mňa, Hospodine nep-li na tvoju mnohú milosť ncp-1 na to, aby činil milosť H. bude p. na nás p-m, Hosp„ na tvoje súdy Hosp., p-j na Dávida pamätá na nás v našej poníženosti p-j , Hosp. , synom Edoma p-j na svojho Stvoriteľa nep-la na svoj koníec p-j na moje trápeníe p-jte na zákon Mojžiša p-jte na Lotovu ženu ! nepamätá viacej na súženíe pre radosť chválim vás, bratia, že . . . pamätáte na mňa aby sme p-li na chud. p-jte na moje putá p-j na Ježiša Krista p-jte na väzňov p-jte na svojich vodcov aby ste p-li na slová p-j tedy, odkiaľ si vypadol

PAMÄTNÝ 35, 14 28, 12 45, 18 3, 16

Jakob postavil p. stfp . . . p. st!p kamenný položíš . . . p-é kamene ; (39, 7) p-m učiním tvoje meno bola písaná pred ním p-á kniha Pozn tiež heslo : Obeť p,amätná A

PAMFÝLIA

2, 1 0 ; 13, 1 3 ; 1 4, 24 ; 15, 38 ; 27, 5

PAMIATKA 28, 22 1 2, 1 4 1 7, 1 4 14 23, 24 1 6, 26, 32, 4, 18, 30, 34, 1 02, 1 1 1, 10, 26, 1 2, 26,

40 19 26 7 17 5 17 13 4 7 14 5 13

22, 1 9

kameň, ktorý som postavil na p-u ten deň vám bude na p-u napíš to na p-u do knihy vyhladím p-u Amalechovu budete mať odpočinok, p-u trúbenia bolo to na p-u synom Izr. vyhladíš p-u Amalecha vytriem ich p-u kamene sú na p-u synom Izr. j eho p. zahynie zo zeme oslavujte p-u j eho svätosti ; 97, 1 2 aby vyťal ich p-u z o zeme ; 1 09, 1 5 tvoja p. n a pok. ; 1 3 5 , 1 3 učinil svojim divom p-u p. sprav. je na požehnanie zahubíš i každú p-u na ních H. je j eho p-ou čo táto vykonala, na jej p-u ; Mar 1 4, 9 to čiňte na moju p-u ; l Ko 1 1 , 24, 25


PÁN

364 PÁN (BOH ; JEŽIŠ KRISTUS ) 1 Mat 2 1 , 3

lM 2M

18, 32 5, 22 34, 9

5M ž

1 0, 1 7 2, 4 8, 2 1 6, 2 37, 1 3 3 8 , 23 39, 8 40, 1 8 51, 1 7 68, 2 1 71, 5 77, 3 8 86, 3 5 12 90, 1 1 1 0, 1 5 1 14, 7 130, 2 3 6 136, 3 147, 5 6, 1 Iz 2, 5 PJ 3, 3 1 Dan 9 , 1 9 Mal Mat

1, 6 3, 3 4, 7 10 7, 21 22 8, 2 8 21 25 9, 38 12, 8 1 4, 30 15, 22 25 1 6, 22 1 7, 4 15 18, 26

nech sa neráči nahnevať môj P . P-e, prečo si učinil t a k z l e tomuto ľudu ? ak som našiel milosť v tvojich očiach, ó , P-e Hospodin . . . (j e) P-om pánov P. sa im vysmieva P-e, aké slávne je tvoj e meno ; 1 O ty si môj P. ale P. sa mu smej e pospieš mi na pomoc, P-e na čože by som očakával, ó, P-e ? P. pečuj e o mňa P-e, otvor moj e rty P., má východiská zo smrti ty si moj im očakávaním, P-e v deň svojho súženia hľadám P-a či ozaj P . zavrhne na veky zmiluj sa nado mnou, P-e ty, P-e, si dobrotivý oslavovať ťa budem, P-e P-e, ty si nám bol príbytkom H. riekol môjmu P-ovi P. po tvoj ej pravici porazí kráľov tras sa, zem, pred tvárou P-ovou P-e, počuj môj hlas Hosp . , P-e, kto obstojí ? moja duša čaká P-a oslavujte P-a pánov veľký je náš P. videl som P-a sedieť na vys. tróne P . sa stal podobným nepriateľovi P. neodvrhne na veky P-e, počuj ! P-e, odpusť ! P-e, pozoruj ak som p-om, kde moja bázeň prihotovte cestu P-ovu ; Mar 1, 3. Luk 3, 4. Ján 1, 23 nebudeš pokúšať P-a ; Luk 4, 12 P-ovi, svojmu Bohu sa budeš kla­ ňať ; Luk 4, 8 nie každý, kto mi hovorí : P-e, P - e ! Luk 6, 46 P - e , P-e, či s m e neprorokovali P-e, keby si chcel, môžeš ma očistiť ; Luk 5, 1 2 P-e, nie som hoden P-e, dovoľ mi najprv odísť P-e, zachráň nás, hynieme! Luk 8, 24 proste P-a žatvy ; Luk 10, 2 Syn človeka j e p-om i soboty ; Mar 2, 28. Luk 6, 5 P-e, zachráň ma ! zmiluj sa nado mnou, P-e ;

20, 30, 3 1

P-e, pomôž mi ! P-e ; to sa ti nikdy nestane P-e, dobre nám je tu byť ; Luk 9,33 P-e, zmiluj sa n a d mojím synom P-e, pozhovej mi

42 22, 43 44 24, 42 25, 1 1 26, 22 28, 6 Mar 9, 24 1 2, 29 1 6, 2 0 Luk 1, 28 38 46 2, 22 5, 5 8 9, 5 7

Ján

Sk

11, l 1 9, 1 6 23, 42 4, 1 9 6 , 34 68 9, 38 1 1 , 21 12, 38 1 3, 6 13 36 20, 2 20 28 21, 1 5 1, 6 24 2, 25 47 7, 60 9, 5

6 1 0, 4 14 36 12, 1 1 1 9 , 20 Rim 1 0, 9 12 16 1 1 , 34 1 2, 1 1 19 1 4, 6

poviete, že ich P. potrebuj e ; Mar 1 1 , 3 . Luk 1 9, 3 1 , 34 od P-a sa to stalo ; Mar 1 2, 1 1 ako ho tedy Dávid v Duchu nazýva P-om ; 45. Luk 20, 44 P. riekol môjmu P-ovi ; Mar 1 2, 36. Luk 20, 42. Sk 2, 34 neviete . . . , v ktorý deň príde váš P. P-e, P-e, otvor nám ; Luk 1 3, 25 či som to azda j a , P-e ? pozrite miesto, kde ležal P . verím, P-e : pomôž moj ej nevere ! Izraelu, P„ náš B„ j e P. j eden ! Pán . . . potvrdzoval slovo P. s tebou, ty požehnaná som dievka P-ova moja duša zvelebuje P-a aby ho predstavili P-ovi P-e, celú noc sme pracovali odídi odo mňa, P-e P-e, pôj dem za tebou, kamkoľvek pôjdeš P-e, nauč nás modliť sa P-e, tvoj a hrivna získala 10 hrivien rozpomeň sa na mňa, P-e P-e, vidím, že si ty prorok P-e, dávaj nám vždy ten chlieb P-e, ku komu pôj deme ? verím, P-e, a klaňal sa mu P-e, keby si tu bol býval ; 32 P-e, kto uveril našej kázni P-e, ty umývaš moj e nohy ? voláte (ma) Učiteľom a P-om P-e, kam ideš ? vzali P-a z hrobu, a nevieme ; 1 3 zaradovali s a učen., keď videli P-a môj P. a môj B. P-e, ty vieš, že ťa mám rád ;

2 1 , 1 6, 1 7

P-e, č i v tomto čase obnovíš P-e, ktorý znáš srdcia Dávid hovorí • . . vždycky som videl pred sebou P-a P. pridával cirkvi zachránených P-e, nepočítaj im tohoto hriechu ! kto si, P-e ? A P. povedal : Ja som J . ;

26, 1 5

P-e, čo chceš, aby som učinil čo je P-e ? P-e, lebo som nikdy nejedol on je P-om všetkého P . poslal svojho anj ela rástlo slovo P-ovo keď vyznáš P-a Ježiša ten istý P. j e P-om všetkých P-e, kto uveril našej zvesti ? (Iz 53, 1 ) kto poznal myseľ P-ovu ? duchom vrúci, P-ovi slúžiaci mne pomsta ; ja odplatim, hovorí Pán kto jie, jie P-ovi


365

PANENSTVO

Rim 14, 8 l Ko

1, 31 2, 8 4, 4 5 6, 1 3 17

7 , 32 1 0, 26 11, 23 26 12, 3 5 2Ko 3, 1 7 Ef 4, 5 5, 1 0 19 6, 7 9 3, l Fil 4, 1 5 Kol 1, 10 l Te 3 , 8 4, 6 16 17 3, 3 16 l Tm 6 , 1 5 2Tm 1 , 8 2, 1 9 4, 17 Žid 7, 14 8, 11 1 0, 3 0 1 2, 5 6 14 2Te

Jak

13, 6 4, 1 5 5, 7

11 2, 3 13 2Pt 2, 9 3, 8 9 Júda 14 Zj 1, 1 0 4, 8 11 14, Hl l Pt

15, 4 1 7, 1 4 22, 2 1

k e ď žijeme, žijeme P-ovi . . . buď žijeme buď mrieme, sme P-ovi l M 18, 1 2 kto sa chváli, nech sa chváli P-om ; 24, 1 2 2Ko 1 0, 1 7 27, 29 neboli by P-a slávy ukr.ižovali 39, 3 ten, kto ma súdi, j e P . 2M 2 1 , 2 P „ ktorý aj osvieti skryté veci 2Kr 6, 1 5 telo nie smilstvu, ale P-ovi a P. telu Est 1, 22 kto sa pripojuje P-ovi, je s ním j eden duch Jób 3, 1 9 neženatý stará sa o to, čo je P-ovo ž 12, 5 P-ova je zem i j ej náplň ; 28 1 05, 2 1 ja som prijal od P-a 30, 10 Pr zvestujete smrť P-ovu Mat 6, 24 nikto nemôže povedať : P. Ježiš sú rôzne služby, a ten istý P. 1 0, 24 P. j e Duch, a kde j e Duch P-ov j eden P„ jedna viera 1 8, 26 skúšajúc, čo sa ľúbi P-ovi 21, 30 spievajúc . . . vo svojom srdci P-ovi 24, 48 slúžiac ako P-ovi ; Kol 3, 23 máte toho istého P-a v nebesiach 50 radujte sa v P-ovi ; 4, 4 25, 1 9 stojte v P-ovi, milovaní ! P. blizko 21 žeby ste chodili hodne P-a 24 žijeme, keď vy stojíte v P-ovi Mar 13, 35 P. pomstiteľom všetkého Luk 1 2, 36 P. s velit. povelom . . . zostúpi 13, 8 z neba 14, 2 1 budeme vždycky s P-om Ján 15, 20 P. je verný Ef 6, 5 P. nech je so všetkými vami! P. panujúcich Kol 4, nehanbi (sa) za sved. nášho P-a P. zná tých, ktorí sú j eho l Tm 6, 2 P. stál pri mne a posilnil ma z Júdu pošiel náš P. 1 Tít 2, 9 nebudú viacej učiť . . . poznaj P-a ! 1 l Pt 2, 1 8 P. bude súdiť svoj ľud 3, 6 nepohŕdaj kázňou P-ovou koho P. miluje, toho kázni .' posvätenie, bez ktorého nikto ne- 1 Sa 1 7, 5 38 uvidí P-a l l Kr 22, 34 P. mi je spomocníkom Iz 59, 1 7 keď bude P. chcieť 6 , 14 pozhovejte, bratia, až do príchodu Ef l Te 5, 8 P-ovho 9, 9 Zj P. (je) veľmi ľútostivý 17 akže ste okúsili, že j e P. dobrotivý buďte poddaní . . . pre P-a P. vie vytrhnúť pobožných at 1 9, 1 2 1 deň je u P-a ako 1 000 rokov 12 neodkladá P. váhajúc Zj 14, 4 prišiel P. so svojimi svätými bol som v duchu v deň P-ov , svätý P. Boh všemohúci l 3M 2 1 , 13 hoden si, P-e . . . vziať slávu a česť ' 5M 22, 14 blah. sú mŕtvi, ktorí odteraz zomierajú v P-ovi kto by sa teba nebál, ó, P-e ! Sud 1 1 , 37 , Ez 23, 3 pretože je P-om pánov ; 1 9, 1 6 áno, prídi, P-e Ježišu! ! Luk 2, 36

1

l�

PÁN (človek) môj p. je tiež už starý; lPt 3, 6 učiň milosť s mojím p-om Abr. buď p-om svojich bratov p. videl, že je s ním H. milujem svojho p-a ach, môj p-e, čo budeme robiť aby bol každý muž p-om vo svojom dome sluha je tam prostý svojho p-a hovoria . . . ktože j e naším p-om ? učinil ho p-om svojho domu neosoč sluhu pred j eho p-om nikto nemôže slúžiť 2 p-om ; Luk 1 6, 1 3 sluha (nie j e ) nad svojho !J-a ; Ján 1 3, 1 6 p-e, pozhovej mi idem, p-e ; ale neišiel môj p. ešte dlho nepríde ; Luk 12, 45 príde p. toho sluhu ; Luk 1 2, 46 prišiel p. tých sluhov a účtoval s nimi vojdi do radosti svojho p-a ; 23 p-e, znal som ťa, že si prísny neviete, kedy príde p. domu podobní ľuďom, očak. svojho p-a p-e, ponechaj ho ešte rozhneval (sa) domáci p. sluha níe j e väčší ako j eho p. sluhovia, poslúchajte svojich teles­ ných p-ov ; Kol 3, 22 p-ovia, dávajte sluhom to, čp j e sprav. verných p-ov, nech si ich nezľahčujú sluhovia . . . p-om sa podriaďovať podriaďujú (sa) v celej bázní p-om volajúc ho p-om (Abr.) PANCIER oblečený bol v šupin. p-i dal ho obliecť do p-a kde sa p . spojuj e ; 2Pa 1 8, 33 obliekol spravodlivosť ako p. oblečení v p . spravodlivosti oblečúc si p. viery mali p-e ako železné p-e mali ohnivé p-e

A PANENCI sú p., ktorí sa tak narodili sú p., ktorých ľudia učinili p-ami ktorí sa nepoškvrnili . . . lebo sú p. A PANENSTVO ženu si vezme pannu v jej p-e ; (Ez 44, 22) nenašiel som u nej p-a ; 22, 15, 1 7, 20 plakala nad svojím p-m ; 38 opiplali hruď ich p-a ; 8 žila s mužom 7 rokov od svojho p-a


PANI

366

-

1 6, 4 9 1 23, 2 30, 23

Iz 2J

47, 7 1 5

IM 2M 5M

24, 16 22, 1 6 22, 28

IM

ž Pr

2Sa 1 3 , 2 2Kr 1 9, 2 1 2, 2 31, 1 68, 26 78, 63 1 48, 1 2 30, 1 9 Pr Iz 7, 1 4 47, 1 Jer 2, 32 31, 4 21 PJ 1, 4 18 2, 1 0 21 5, 1 1 5, 2 Am 8, 1 3 Za 9, 1 7

Est J:.ób z

-

-

Mat 25, 1 1, 27 Luk Sk 21, 9 l Ko 7, 25 38 2Ko 1 1 , 2 Ez lM

3M

27, 1 7 3, 4, 37, 45,

16 7 8 26

25, 4 3 26, 1 7

4M 5M Sud

24, 1 9 1 5, 6

8, 23

PANI zľahčila si svoju p-iu navráť sa ku svoj ej p-ej ako oči dievky na ruku jej p-ej keď dedične zaujme miesto svojej p-ej riekla si : Budem na veky p-ou starší vyvolenej p-ej teraz ťa prosím, p . PANNA bola veľmi krásneho vzozrenia, p. keby niekto zviedol p-u keby našiel niektorý muž dievku, p-u Támar . . . bola p-ou posmieva sa t i p. dcéry Siona ; Iz 37, 22 vyhľadajú kráľovi mladice p-y čo by som mal hľadieť na p-u ? p-y, bubnujúce na bubny j eho p-y neboli chválené (chváľte Hosp .) mládenci i p-y cesty muža pri p-e p . počne a porodí ; Mat 1 , 23 sadni do prachu, p-o, dcéra Bab. zabudne p. svoju ozdobu budeš vybudovaná, p-o Izr. navráť sa, p . Izraelova j ej p-y sú strápené p-y . . . odišli d o zajatia p-y Jer. zvesili svoju hlavu p-y . . . padli od meča zhanobili . . . p-y v mestách J úd. nepovstane viacej p. Izr. budú omdlievať krásne p-y vínna šťava bude dodávať rozkvetu p-m podobné nebeské kráľ. 10 p-m meno p-y bolo Mária mal 4 dcéry, p-y o p-ch nemám nariadenia kto vydáva svoju p-u, dobre robí ako čistú p-u Kristovi

J.. PANNAG pečivo p . PANOVAŤ on bude p. n a d tebou ale ty budeš p. nad ním ! snáď budeš p. nad nami ? Jozef . . . panuj e v celej Egypt. zemi ! nebudeš nad ním p. krute ; 25, 46, 53 budú p . nad vami tí, ktorí vás nenávidia bude p . pošlý z Jakoba budeš p. nad mnohými národami, a nad tebou nebudú p . nebudem ja p . nad vami . . . H. bude panovať

1

!

Sud !Sa 2Sa l Pa 2Pa ž

1 4, 4 9, 1 7 23, 3 29, 1 2 20, 6 22, 29 59, 1 4 72, 8 89, 1 0 1 06, 4 1

IM

45, 8 1 05, 2 1

p-li Filištíni nad Izr. tento bude p . nad mojím ľudom ktorý panuje v bázni Božej t y p-uješ nad všetkým p-uješ nado všetkými kráľ. on panuje nad národami B . panuj e v Jakobovi bude p. od mora po more ty p-uj eš nad dutím mora p-li nad nimi tí, ktorí ich nenávideli - 1 1 9, 1 33 nedaj , aby nado mnou p-la nejaká neprávosť - 1 36, 8 slnce, aby p-lo vo dne 12, 24 ruka usilovných bude p. Pr - 17, 2 rozumný sluha bude p. nad synom - 22, 7 bohatý panuje nad chudobnými - 29, 2 keď panuje bezbožník, vzdychá ľud Iz 3, 4 decká budú p. nad nimi 1 2 ženy panujú nad ním 40, 1 0 j eho rameno mu bude p. PJ 5, 8 sluhovia panujú nad nami 34, 4 prísne p-ujete nad nimi Ez Dan 4, 22 Najvyšší panuje nad kráľ. ; 29 Mat 20, 25 kniežatá národov panujú ; Luk 22, 25 Rím 6, 9 smrť viacej nepanuje nad ním 1 4 hriech nebude p . nad vami - 1 4, 9 aby p-1 i nad mŕtvymi - 1 5, 1 2 povstane, aby p-1 nad národami 2Ko 1, 24 nie že by sme p-li nad vašou vierou Pozri tiež heslo : Vládnuť

ž

Pr

-

6, 7 23, 1

28, Kaz 1 0, Jer 30, - 51, 5, Mi

15 4 21 46 2

Jób 25, 2 • Dan 3, 33 - 4, 3 1 - 7, 26 27 Ef 1, 2 1 Kol 1, 1 6 Júda 8 Iz ! Pt

2J

1 4, 5 5, 3

12

PANOVNÍK učinil ma . . . p-om v celej zemi učinil h o . . . p-om nad celým svojím imaním (mravec) nemá vodcu . . . ani p-a keď sadneš jesť s p-om, dobre pozoruj revúci lev . . . j e bezbožný p. ak povstane proti tebe duch p-a p . vyj de z jeho stredu p . povstane na p-a ten, ktorý má byť P-om v Izr. ; (Mat 2, 6)

PANSTVO p. a strach je u neho j eho p . trvá z pok. na pok. ktorého p . j e večným p-m ; 7 , 1 4 zasadne súd, a odnímu j eho p . všetky p-á budú j emu slúžiť nad každé p. buď tróny buď p-á p-m pohŕdajú PANUJÚCI H. polámal . . . prút p-ch nie ako p. nad dedičstvom Pánovým

it.. PAPIER nechcel som p-om a černidlom


367 lM

ž

PASTIER 2, 6 135, 7

148, 8 Sk 2, 1 9 Jak 4, 1 4

PARA p. vystupovala zo zeme pôsobí to, aby vystup. p-y ; Jer 1 0, 1 3 chváľte Hospodina . . . p . oheň a dymovú p-u lebo ste p-ou

A PARD U S 4, 8. Iz 1 1 , 6. Jer 5, 6; 13, 23. Hoz 13, 7. Hab 1, 8. Zj 1 3, 2

Sk

6, 5

Ezd

A PAROŠ 2, 3; 8, 3 . Neh 3, 25 ; 7, 8 ; 1 0, 1 4

Sk

2, 9

2Pa

3, 6

2M

29, 9

3M 1 6, 4 2Kr 1 , 8 47, 4 Ez 21, 1 1 Sk 1, 13 Zj 15, 6

A. PARMÉNU S vyvolili si . . . Timóna a P-a

A PARTOVIA P. a Médovia

A. PARVAIMSKÝ zlato bolo p-é

PÁS opášeš ich p-om, Árona i j eho synov ; 3M 8, 7, 1 3 opáše sa ľanovým p-om opásaný koženým p-om previedol ma cez vodu po p. (Agabus) vzal Pavlov p . prepásaného na prsiach zlatým p-om boli prepásaní zlatými p-mi

Ez -

Mi Mat

4, 2 37, 2 46, 34

2M l Sa

3, 1 1 6, 1 1

2Sa

5, 2

ž -

Iz Jer Ez

23, 2 78, 7 1 1 1, 7 40, 1 1 65, 25 3, 1 5 34, 2

PÁSŤ Ábel p-ol ovce Jozef . . . p-ol stádo ohavnosťou je Egypť. každý, kto pasie Mojžiš p-ol stádo J etra najmladší, ktorý práve teraz pasie ; 17, 1 5 ty budeš p. môj ľud, Izr. ; !Pa 1 1 , 2 pasie ma na zelených pažitiach zaviedol ho, a b y p-ol Jakoba krava a medvedica sa budú spolu p. ako pastier bude p . svoj e stádo vlk a jahňa budú sa p . spolu budú vás p . umne pasú sami seba ! ; Júda 1 2

13 14 5, 4 2, 6

Mar 5, 1 4 Luk 15, 1 5 Ján 21, 1 5 16 Sk 20, 28 5, 2 l Pt Zj 7, 1 7 1 2, 5 lM -

2M 4M -

l Sa

ž

Iz -

Jer PAS CA Joz 23, 1 3 budú (vám) smečkou a p-ou Obad 7 ktorí j edia tvoj chlieb, nadstavia ti pascu Rim 1 1 , 9 nech im je ich stôl . . . p-ou ; (Ž 69, 23) A. PASEACH Ezd 2, 49. Neh 3, 6; 7, 5 1 .A PASCHA Ez Luk 22, 1 blížil sa sviatok . . . zvaný P. lM

34, 2 8

13, 7 46, 32 2, 1 7 14, 33 27, 1 7 17, 34 23, 1 80, 2 40, 1 1 44, 28 56, 1 1 2, 8 3, 1 5 1 0, 2 1 12, 1 0 22, 22 23, 1 4 25, 34 35 36 31, 10 50, 6 34, 2

-

8 10

Am

10 23 1 2 14 18 2 3 5 15 16 17 7

1,

7, Náh 3, 1 0, Za 1 1, -

-

13,

nemajú pastieri p. stádo ? pasú sami seba a môjho stáda nepasú budem ich p . p o vrchoch Izr. budem ich p . n a dobrej paši bude stáť a p. v sile Hosp. z teba mi vyjde vodca, ktorý bude p. môj ľud ktorí ich pásli, utiekli poslal (ho) n a svoj e polia p. svine pas moje jahniatka pas ako pastier moje ovečky ! 1 7 aby ste pásli cirkev Božiu paste stádo Božie Baránok . . . ich bude p. bude p. všetky národy PASTIER povstala zvada medzi p-mi mužovia sú p-i stáda ; 47, 3 prijdúc p-i odohnali ich vaši synovia budú p-mi na púšti ako ovce, ktoré nemajú p-a ; l Kr 22, 1 7 . 2Pa 1 8, 1 6 . Mat 9, 36. Mar 6, 34 tvoj služobník bol p-om H. je môj p. p-u Izr., prosíme, nakloň svoje ucho ako p . bude pásť svoj e stádo hovorím o Cyrovi - Môj p . p-i, ktorí nevedia porozumieť p-i zradne odstúpili odo mňa dám vám p-ov podľa svojho srdca p-i . . . nehľadali Hosp. p-i skazili moju vinicu tvojich p-ov spasie vietor beda p-om, ktorí hubia postavím nad nimi p-ov kvíľte, p-i zahynie útočište p-om hlas zúfalého kriku p-ov bude h o strážiť ako p . svoje stádo p-i pôsobia to, že blúdia prorokuj proti p-om . . . beda p-om Izr. p-i pasú sami seba prídem n a p-ov a budem vyhľadávať nebudú tí p-i viacej pásť postavím nad nimi 1 p-a ; 37, 24 slová Amosa, ktorý bol medzi p-mi smútiť budú pasienky p-ov nie som prorok . . . ale som p . kráv podriemali tvoji p-i strápení sú, lebo niet p-a na p-ov horí môj hnev ich p-i ? Niktorý sa nezľutúva vezmi nástroj bláznivého p-a vzbudím p-a v tejto zemi beda . . . p-ovi, ktorý opúšťa stádo bi p-a, a rozpŕchnu sa ovce ; Mat 26, 3 1


PASTIER Mat 25, 32 26, 3 1 Luk 2 , 8 15 20 Ján 1 0, 2 11

368 ako p. oddeľuje ovce od kozlov Sk biť budem p-a; Mar 1 4, 27 p-i boli v tom istom kraji povedali mužovia, tí p-i p-i sa navrátili . . . chváliac Boha ktorý vchádza dverami, je p. j a som ten dobrý p. Dobrý p. kladie svoju dušu za ovce ; 1 4 bude 1 stádo a 1 p . o n dal j e dných . . . za p-ov B . pokoja, ktorý vyviedol toho veľ­ kého P-a teraz ste obrátení k p-ovi

Ef Žid

16 4, 1 1 1 3, 20

lPt

2, 25

IM

29, 9

PASTIERKA Ráchel . . . bola p-ou

Ž Jer

74, 1 95, 7 23, 1

PASTVA stádo tvojej p-y; 79, 1 3 ; 1 00, 3 ľud j eho p-y rozptyľujú stádo moj ej p-y

IM

PAŠA 47, 4. l Pa 4, 40. Ez 34, 1 4, 1 8 . H o z 1 3 , 6 . Jl 1 , 1 8 . J á n 1 0, 9

I Pa

Sk

A PAŠCHÚR 9, 1 2 . (Ezd 2, 38) ; 1 0, 22. Neh 7, 4 1 ; 1 0, 3 ; 1 1, 1 2 . Jer 20, 1 - 6 ; 2 1 , 1 ; 38, 1

21,

1

Zj

1, 9

Sk

2, 29

Žid

7, 8 9 7, 4

IM

Sk

24,

PATRIARCHA patrí sa povedať . . . o p-ovi Dávidovi Jakob (splodil) 12 p-ov p-ovia závidiac Jozefovi Abrahám . . . p . A PATROB A S pozdravte . . . P-a

A PATRUS ÍM 1 0, 1 4 . I Pa 1, 1 2

13,

7 9 43 46

50 1 4, 1 1 12 19

37 2 1 , 18 30 32 39

4. PATM O S na ostrove . . . P.

PATROS 11, 1 1 . Jer 44, 1 , 15. Ez 29, 1 4 ; 30, 14

! Kr 1 0, 22

15 21 20, 7

23, 1 1 14

PATARA do Ródu a o dtiaľ do P-y

A

Iz

40 16, 9 18 19 25 1 7, 2 10 14 16 22 18, 1 9 12 1 9, 6 11

A

A

Rim 1 6, 1 4

1 5, 2 35

A PÁV (vták) p. ; 2Pa 9, 2 1

PAVEL s prokonzulom Sergiom P-om Saul, ktorý sa volá i P. z náb. prozelytov išli za P-om povedali prosto a smele P. a Barnabáš vzbudili prenasled. na P-a videli zástupy, čo učinil P. volali . . . P-a Merkuriom ukameňujúc P - a vliekli ho von

31 1 26 25, 1 0

19 1 24 27, 3 24 26,

28, 1 6 28, 1 7 30 Rim 1 , 1 1, l l Ko 1, 1 2 13 13 3, 5 1 6, 2 1 2Ko 1 0, 1, l Gal 3, l Ef 1, 1 Fil Kol 1, 23 l Te 1, 1 1, l Tít

povstala . . . nemalá hádka P-ovi P. a Barnabáš zdržovali sa v Antiochii P. si zvolil k sebe Sílasa ukázalo (sa) P-ovi cez noc videnie P. s nevôľou to nesúc pochytili P-a a Sílasa a vliekli P. a Sílas modliac sa P. podľa svoj ej obyčaje vošiel k nim vyslali P-a a Sílasa do Beree vyslali P-a, aby išiel až k moru kým ich P. čakal v Aténach zastal P. naprostred Areopágu odišiel P. z Atén Pán povedal P-ovi v noci povstali Židia . . . proti P-ovi vzložil na nich P. ruky B. činil nevšedné divy skrze ruky P-ove o P-ovi viem, ale kto ste vy ? umienil si P. v duchu v prvý deň týždňa . . . P. hovorí! s nimi padali P-ovi okolo krku vošiel P. s nami k Jakobovi pochytiac P-a vliekli ho von prestali biť P-a riekol P. : Ja som človek Žid z Tarzu neboj sa, P-e neokúsime ničoho, dokiaľ nezabi­ j eme P-a poj ali P-a a odviedli so žalobou proti P-ovi ; 25, 2 nadejal (sa), že mu dá P. peniaze P. povedal : Stojím pred súdnou stolicou cisárovou Ježiša, o ktorom istil P., že žij e vystrel P. ruku a bránil sa blázniš, Pavle J únius láskave zaobchádzal s P-om neboj sa, P-e, musíš stáť pred cisárom P-ovi bolo dovolené bývať osebe zvolal P. popredných zo Židov P. zostal celé 2 roky v byte P., sluha Ježiša Krista P., povolaný apoštol Ježiša Krista ; 2Ko 1 , 1 . Ef 1, 1 . Kol 1, 1 . ! Tm 1 , 1 . 2Tm 1 , 1 ja som P-ov, ja Apollov ; 3, 4 bol P. ukrižovaný za vás ? či ste pokrstení v meno P-ovo ? ktože j e tedy P. pozdrav mojou rukou P-ovou ; Kol 4, 1 8 . 2Te 3, 1 7 j a P. vás prosím P., apoštol, nie od ľudi P „ väzeň Krista Ježiša ; Filém 1 ; 9 P. a Timoteus, sluhovia Ježiša evanjelia som sa ja P. stal služ. P., Silván a Timoteus ; 2Te 1, 1 P ., sluha Boží


369

PEČAŤ

Filém 19 2Pt 3, 15

j a, P., som to napísal náš milovaný brat P. písal

Ž

A PAVÉZA 9 1 , 4. Jer 46, 3. Ez 26, 8 ; 38, 4; 39, 9

Jób Pr Iz

8, 14 30, 28 59, 5

Iz 58, 4 l Ko 9, 26

IM 1 8, 28 3M 26, 8 Joz 8, 1 2 1 0, 5 26 ! Sa 17, 40 21, 3 lPa 29, 7 Mat 1 4, 1 7 21 25, 2 16 Luk 12, 6

Ján Sk

1 6, 28 1 9, 1 8 6, 9 4, 4

l Ko 14, 1 9

A PAVÚK j eho nádej bude ako dom p-a p. pracuje rukami tkajú vlákna p-ove

ž

3, 1 5 25, 2 6 41, 1 0

Hoz 1 2 , 3

8, 25

Sk

2, 1

lM 3M

47, 24 6, 5

2Sa 2Pa Est Jób Ez PÄŤ Luk či skazíš pre tých 5 celé to mesto ? l Ko piati z vás budú honiť sto (Jozua) vzal okolo p. mužov išli hore piati kráľovia Amor. ž obesil ich na p. stromov vybral si p. hladkých kameňov daj mi do ruky nejakých p. chlebov dali . . . p. tisíc hrivien zlata IM p. chlebov ; 1 9 ; 1 6, 9. Mar 6, 38, 4 1 . Luk 9, 13, 1 6 p . tisíc mužov ; 1 6, 9 . Mar 6, 44 ; 3M 8, 1 9 . Luk 9, 1 4 . Ján 6, 1 0 5M p. z nich bolo rozumných a p . bláznivých ž dostal p. hrivien . . . a vyrobil dru­ Pr hých p. hrivien Iz nepredávajú p. vrabčekov za 2 Ez groše ? Dan mám p. bratov hrivna zarobila p. hrivien p. jačmenných chlebov ; 1 3 narástol počet mužov t a k a s i na p. tisíc radšej p. slov svoj ou mysľou Hoz ty mu rozdrtíš p-u ruka držala p-u Ezavovu pozdvihol p-u proti mne ; Ján 13, 1 8 držal svojho brata z a p-u

24, 13, 9, 1, 42, 7, 15,

A PÉ 25, 1 6 ; 34, 1 7 ; 1 1 9, 129. PJ 1 , 1 7 ; 2, 1 6 ; 4, 16

15, 17 1 9, 28 1 1 , 35 4, 20 21, 17, 48, 22, 3,

10 3 10 22 6 17

19 21 7, 7 Mal 4 , 1 Mat 13, 4 2 9, 2 Zj IM

dáte p-u (úrody) faraónovi nahradí . . . a pridá k tomu toho p-u

PÄŤSTO 9 mužov Júdových bolo p . tisíc 17 padlo zabitých z Izr. p . tisíc 6 zahubili p. mužov ; 1 2 3 (Jób) mal p. párov volov 1 6- 1 9 p. trstín 41 j eden bol dlžen p. denárov 6 ukázal (sa) viac ako p. bratom

38, 1 8

2M 39, 6 ! Kr 2 1 , 8 lM 18, 24 snáď je p. sprav. v tom meste ; 26 P Š 8, 6 3M 23, 1 6 napočítate p. dni a budete obetovať Rim 4, 1 1 1 Ko 9, 2 25, 1 0 posvätíte rok p-ich rokov ; 1 1 2Tm 2, 1 9 2Sa 15, 1 p . mužov, ktorí behali pred nim ; Zj ! Kr 1, 5 5, 1 2Kr 1, 1 0 (oheň z neba strávil) p-ich ; 1 2 2 2 , 7 išli a j p-i mužovia zo synov 9 prorokov Est 5, 1 4 šibenicu, vysokú p. lakťov; 7, 9 Luk 7 , 4 1 druhý (bol dlžen) ·p. 6, 1 7, 2 9 , 1 4 usaďte ich v skupinách po p . ; 8, 1 Mar 6 , 40 Ján 9, 4 8 , 5 7 nemáš ani p. rokov PÄŤDESIAT

od p-ehu roku . . . nebude viacej slúžiť keď sa už doplňoval p. deň PÄTINA

PÄSŤ bili p-ou bezbožnosti šermujem p-ou

PÄTA lM

PÄŤDESIATY 4M

PEC zjavila sa dymiaca p. dym vystupoval zo zeme ako dym p-e p. a ohnište sa rozboria vyviedol vás zo železnej p-e ; ! Kr 8, 5 1 . Jer 1 1, 4 budú ako horiaca p . p . zlatu ; 2 7 , 21 preberiem ťa v p-i súženia ako sa topí striebro prostred p-e bude uvrhnutý doprostred ohnivej p-e ; 1 1 Boh . . . nás môže vytrhnúť z ohni­ vej p-e riekol, aby rozpálili p . sedemkrát boli hodení doprostred ohnivej p-e všetci sú rozpálení ako p . prichádza deň, ktorý horí ako p . uvrhnú ich d o ohnivej p-e ; 5 0 ako dym z veľkej p - e PEČAŤ p-ný prsteň; 25 ; 4 1 , 42. PŠ 8 , 6 . Hag 2 , 23 ako ryty na p-i list . . . zapečatila j eho p-ou polož ma ako p. na svoje srdce dostal znamenie obriezky ako p . p-ou môjho apoštolstva ste vy základ Boží stojí a má túto p . knihu . . . zapečatenú 7 p-ami kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť j ej p-e ? hoden si vziať knihu a otvoriť j ej pečate otvoril Baránok 1 zo 7 p-í mal p. živého Boha otvoril siedmu p. nemajú p-e Božej na svojich čelách


PEDAHCÚR 4M

PEDAHCÚR Gamaliel, syn P-ov ; 2, 2 0 ; 7, 54, 5 9 ; 1 0, 2 3 A

1, 10

370 Zj

J.. PEDAIÁŠ IM 2Kr 23, 36. l Pa 3, 1 8, 1 9 ; 27, 20. Neh 3, 25 ; 8, 4 ; 1 1 , 7 ; 1 3 , 1 3 5M A PEKACH 2Kr 15, 25 P., syn Remaliášov ; 2Sa 1 5 , 27, 29-32, 3 7 ; 1 6, 1, 5 . Est 2Pa 28, 6 . Iz 7 , 1 Pr 2Kr 1 5, 22

IM

40, 2

22 Jer 37, 2 1 Hoz 7 , 4 6

4M 5M ž

l ó, 30 32, 22 9, 1 8 49, 1 6 86, 1 3 Pr 1, 12 5, 5 7, 27 1 5 , 24 23, 1 4 27, 2 0 8, 6 PŠ 5, 1 4 Iz 1 4, 9 11 15 30, 33 57, 9 Hoz 13, 1 4 14 9, 2 Am 2, 3 Jon Mat 5, 22 1 0, 28 1 1 , 23 23, Mar 9, Luk 1 2,

15 43 45 5

1 6, 23 l Ko 1 5, 55 Jak 3, 6 Zj

1, 6, 20,

18 8 13

A PEKACHIÁŠ P„ syn Menahemov ; 1 5, 23, 26

29, 39, 41, 21,

17 6 2 11

11, 2 1, 1 1 1 1 , 22

Rim 1 6 , 1 8 Gal 6, 1 2

PEKÁR faraón sa rozhneval na . . . náč. p-ov ; 1 ; 4 1 , 1 0 1 Ez náčelníka p-ov obesil bochník chleba na deň z ulice p-ov podobní sú peci vykúrenej od p-a 1 l Pa ich p. spí celú noc PEKLO zostúpia živí do p-a ; ž 55, 1 6 bude horieť a ž d o . . . p-a bezbožníci sa obrátia do p-a B . vykúpi moju dušu z ruky p-a vytrhol si moju dušu z najhlb. p-a pohltíme ich živých ako p . j ej kroky s a držia p-a j ej dom je cestami do p-a aby sa odchýlil o d p-a j eho dušu vytrhneš z p-a p. a zahynutie sa nenasýtia tvrdá ako p. (je) žiarlivosť p. rozširuj e svoj e hrdlo p. zdola zbúrilo sa tvoja pýcha j e zvrhnutá do p-a si zvrhnutý do p-a už dávno j e pripravené p. ponižuj eš sa až do p-a z ruky p-a ich vyplatím kde, p„ tvoj a nákaza ? keby sa preborili až do p-a z lona p-a som pokorne volal bol uvrhnutý do ohnivého p-a; 5, 29, 30; 1 8 , 9 . Mar 9, 47 môže i dušu i telo zatratiť v p-e budeš zvrhnuté až do p-a ; Luk 10, 1 5 činíte z neho syna p-a mal 2 ruky a o dišiel do p-a mal 2 nohy a bol hodený do p-a bojte sa toho, ktorý . . . má moc uvrhnúť do p - a v p-e . . . pozdvihol svoje oči kde, p„ tvoje víťazstvo ? jazyk j e oheň . . . rozplameňovaný peklom mám kľúče p-a i smrti smrť, a p. išlo spolu smrť i p . dali mŕtvych

20, 14

l Pa IM

23, 23

2Sa

A PÉLEG 1 0, 25 ; 1 1 , 1 6 - 1 9 . l Pa 1, 1 9, 25

1 6,

PELEŠ kúty zeme sú plné p-í ukrutnosti či je tento dom . . . p-ou lotrov vy ste ho urobili p-ou lotrov; Mar 1 1 , 17. Luk 1 9, 46

A PELET l . l Pa 2, 33, 47 ; 1 2, 3

&. PELÉŤANIA 8, 1 8 ; 1 5, 18; 20, 7, 23. l K r 1 , 38, 44. ! Pa 1 8, 17

1 1 , 27 36

Mat 21, 12 25, 27 Ján 2, 1 4 15 lM

A PEKOĎANIA (dovediem na teba) P-ov

A PELATIÁ.Š 3, 2 1 ; 4, 42. Neh 1 0, 22. Ez 1 1 , 1, 1 3

3M 1 1 , 18 Z 1 02, 7 Iz 34, 1 1 Sof 2, 1 4

!Pa

PEKNÝ Ráchel bola p-ej postavy Jozef bol p-ej postavy vychádzalo 7 kráv p-ch ; 1 8 keď b y si videl medzi zajatými ženu p-ého vzozrenia žena bola veľmi p-á (Vasta) bola p-ého vzozrenia zlatá obrúčka na pysku svine p-á žena a bez rozumu p-mi rečami zvádzajú ktorí chcú byť p. v tele, tí vás nútia obrezovať

J.. PELAIÁŠ 3, 24. Neh 8, 7; 10, 1 0

74, 20 ž 7, 1 1 Jer Mat 2 1 , 1 3

4M

smrť a p. boli uvrhnuté do toho ohniv. jazera

42, 25 43, 1 5 21 47, 1 5

A PELIKÁN (nebudete j esť) p-a ; 5M 1 4, 1 7 podobný som p-ovi n a púšti zaujmú ju p. a j ež p. i j e ž ; budú nocovať na j eho hlaviciach A PELONSKÝ Chelec P. ; 27, 1 0 Achiáš P.

.A. PE�AZOMENCI stoly p-ov poprevracal ; Mar 1 1 , 1 5 mal (si) hodiť moje peniaze p-om našiel v chráme . . . p-ov p-om povysýpa! peniaze PENIAZ vrátili každému j eho p-e ; 35 ; 44, 1 vzali dvoje p-e do svojej ruky p-e j edného každého boli na vrchu keď už níeto p-í ; 1 6


371 2M

22, 7

3M

25 25, 37

5M

2, 6

l Kr 2 1 , 6 2Kr 12, 1 1

16 22, 7 24, 5 11 Neh 5, 4 ž 15, 5 Kaz 5, 1 0 1 0, 1 9 Iz 55, 1 PJ 5, 4 Am 2, 6 8, 6 Mi 3, 1 1 Mat 22, 1 9 2Pa

25, 1 8 27 28, 1 2 6, 8 1 4, 1 1 Luk 16, 1 4 1 9, 23 Mar

Ján Sk

2, 1 5 4 , 34 5, 2 8, 20

24, 26 l Tm 3, 3 6, 1 0 2Tm 3 , 2

1

(dal by) svojmu blížnemu schovať p-e • · · · v „ Rút ak poz1crns p-e rnoimu ľudu nedáš mu svojich p-í na úžeru ; (SM 23, 1 9) . 2S a pokrm si kúpite od nich za p-e . . . 1 aj vody . . . za p-e ; 28 1 Dan daj mi svoju vinicu za p-e dávali p-e . . . do rúk tým, ktorí ko­ nali prácu Sk p-e z obetí za vinu a p-e z obetí za hriechy nech sa neúčtuje s nimi z p-i zhrom. od všetkého Izraela p-e 2Tm nahromadili množstvo p-i požičali sme si p-e nedáva svojich p-í na úžeru Zj kto miluje p-e, nenasýti sa p-í p-e dopomáhajú k tomu všetkému Jób ktorí nemáte p-í, poďte, kupujte ' Pr svoju vodu pijeme za p-e Mat predávali sprav. za p-e aby sme kúpili chudobných z a p-e proroci veštia za p-e l Tm ukážte mi daňový p. ; Zj (Mar 1 2, 1 5 . Luk 20, 24) skryl p-e svojho pána mal (si) hodiť moje p-e p�ňazo­ men. ; Luk 19, 23 dali vojakom hodne p-í ; 1 5 Z aby n�brali . . . ani p-í ; Luk 9, 3 r Je sľúbili, že mu dajú p-e ; Luk 22, 5 3J farizeovia, ktorí mali radi p-e prečože si nedal mojich p-í na stôl bankára D an peňazomenwm povysýpal p-e nosili p-e (k nohám apošt.) ; 37 kradmo uňal z utŕž. p-í Rim tvoje p-e nech sú i s tebou na zatra­ tenie nádejal (sa), že mu dá Pavel p-e 2Pa nie milujúci p . koreňom všetkého zlého j e milovať p-e Ezd budú milovať . . . p-e Pozri tiež heslo : Bohatstvo; Imanie Majetok; Striebro; Zlato

lM

32, 30

l Sa

1, 2

PES

A PENIEL

Jakob nazval meno toho miesta P.

A PENINNA

meno druhej (ženy) bolo P. ; 4

A PENUEL

lM 32, 31 slnce mu vyšlo, ako prešiel P. Sud 8, 8, 9, 1 7 . 1 Kr 1 2, 25. l Pa 4, 4 ; 8, 25 4M

A PEOR 23, 28; 25, 1 8 ; 3 1 , 16. Joz 22, 1 7

Iz

28, 21

A PERACÍM ako na vrchu P.

A PÉREC 4, 1 2, 1 8 6, 8

A PEREC-UZA pomenoval to m1esto P. ; l Pa 13, 1 1

5, 28

A PERES p „ rozdelený

1 3, 13 1 4, 2 5 4, 13

A PERGE

prišli do P-y v Pamfýlii ; 1 4 keď dohovorili v P .

A PERGAMENT vezmi . . . knihy, najmä p .

J.. PERGAMON 1, 1 1 ; 2, 1 2

28, 1 8 31, 1 0 7, 6 1 3 , 45 46 2, 9 1 7, 4 18, 1 2 21, 21

PERLA nadobudnúť múdrosť je nad p-y j ej cena je ďaleko nad p-y nehádžte svojich p-iel pred svine kupcovi, ktorý hľadal krásne p-y nájduc 1 drahocennú p-u nie zápletami a zlatom alebo p-mi ozdobená . . . p-mi p-iel, kmentu, purpuru každá brána bola z 1 p-y

45, 2 1 7, l 13

PERO môj jazyk je ako p . hbitého pisára hriech Júdov je napísaný žel. p-m nechcem ti napísať černidlom a p-m

11, 2 1 6, 12 36, 20 22 4, 7 24 9, 9

Dan 1 0, 1 3

1;,. PERZIA ešte 3 kráľovia budú stáť v P-ii

A PERZIS pozdravte Perzídu

PERZSKÝ p-é kráľovstvo Cyrus, p. kráľ ; 23. Ezd 1, 1, 2, 8 ; 4 , 3, 5 Artaxerxes, p. kráľ ; 7, 1 D árius, p. kráľ naklonil k nám milosť pred p-mi kráľmi knieža p-ého kráľ. ; 20

A PERŽAN Neh 1 2, 22 P. Dárius 1, 3, 18, 1 9 . Ez 27, 1 0 ; 38, 5. Dan 5, 28 i n 6, 8 podľa zákona Médov a P-ov ; 1 2 8 , 20 2 rohy, sú kráľovia Médov a P-ov

��

2M

11, 7 22, 3 1

5M 23, 18 Sud 7, 5 1 Sa 1 7, 43 24, 1 4

PES zo synov Izr. ani len p . nevrkne roztrhaného . . . nebudete j esť, hcr dite to p-ovi . nevnesieš . . . platu psá ako chlípe p. či som ja p „ že ideš . . . s palicami i kohože honíš ? Mftveho psa


PES 2Sa

9, 1 6, l Kr 1 6, 21,

2Kr Jób

ž

Pr Kaz Iz Mat Luk Fil 2Pt Zj 2M Ez Jób

372 8 9 4 19 23

pohliadol (si) n a mŕtveho psa Mat 26, 40 načo má zlorečiť tento mŕtvy p. 58 budú žrať psi ; 2 1 , 24 psi budú lízať i tvoju krv ; 22, 38 69 psi budú žrať J ezábeľ ; 2Kr 9, 1 0, 36 75 8, 1 3 je azda tvoj služobník p . 3 0 , 1 so psami svoj ho drobného stáda Mar 3 , 1 6 22, 1 7 obkľúčili (ma) psi 2 1 vytrhni moju dušu . . . z ruky psa 5 , 37 59, 7 brechajú ako p . ; 1 5 26, 1 1 p . (sa) navráti k u svojmu vývratku; 1 0, 28 2Pt 2, 22 9, 4 lepšie živému psovi ako mŕtvemu 13, 3 levovi 56, 1 0 sú nemými psami 1 4, 37 66, 3 láme psovi krk 67 7, 6 nedávajte svätého psom 16, 2 1 psi „ . lízali j eho vredy 1 6, 7 3, 2 vidzte psov . . . vidzte obriezku Luk 5, 8 2, 22 p. sa navrátil k . . . vývratku 8, 45 22, 1 5 vonku budú psi a čarodejníci 22, 8 34 A PESACH 12, 1 1 to j e p. Hosp . ; 43. 3M 23, 5 22, 55 2 1 zabite obeť p-u ; 27 58 45, 2 1 P„ slávnosť 7 dňov 61

30, 9

Iz 49, 23 l Ko 4, 1 5 Gal 3, 24 25 lPa

PESNIČKA stal (som sa) ich p-ou ; PJ 3, 14, 63

A PESTÚN kráľovia budú tvojimi p-mi keby ste mali hneď i 1 O OOO p-ov zákon bol naším p-om prišla viera, nie sme viac pod p-om

1

Ján

A PETACHJÁŠ 24, 1 6 . Ezd 10, 23. Neh 9, 5 ; 1 1 , 24

PETER Mat 4, 1 8 Šimona, zvaného P-a ; 1 0, 2 8 , 1 4 prišiel J. do domu P-ovho 1 4, 28 P. mu odpovedal ; 1 6, 1 6 ; 1 9, 27. Luk 9, 20 29 P. zostúpiac z lode chodil po vodách 1 6, 1 6 P. odpovedal a riekol : Ty si Kris­ tus ; Mar 8, 29 1 8 hovorím, že si ty P„ S kala 22 P. a začal mu dohovárať ; Mar 8, 32 23 povedal P-ovi : I di za mnou satane ; I Sk Mar 8, 33 1 7, pojal J. P-a ; 26, 37. Mar 9, 2 ; 1 4, 33 4 Peter „ . riekol Ježišovi : Pane, dobre nám j e tu byť; Mar 9, 1 . Luk 9, 33 24 pristúpili k P-ovi vyberajúci "' poplatok 18, 21 pristúpil k nemu P. a povedal : Pane, koľko ráz 26, 33 P. odpovedal a riekol mu : Ak by sa aj všetci ; Mar 1 4, 29

62 24, 1 2 1 , 41 43 45 6, 68 13, 8 36 37

1 8, 1 0 15 18 27 20, 3 21, 2 3 17 20 1, 1 3 2, 14 38 3, 1 6 4, 8 13 5, 9 15

povedal P-ovi : Či ste takto nemohlí so mnou bdieť P. išiel za ním zďaleka ; Mar 1 4, 54. Luk 22, 54 P. sedel vonku na dvore P. sa rozpamätal na slovo Ježišovo ; Mar 1 4, 72. Luk 22, 6 1 Šimona, ktorému pridal meno P. ; Luk 6, 1 4 nedal nikomu ísť za sebou, iba P-ovi, Jak. a Jánovi ; Luk 8, 5 1 ; 9, 28 začal hovoriť P. : Hľa, my sme opus­ tili ; Mat 1 9, 27. Luk 18, 28 opýtali sa ho . . . P., J akob a Ján povedal P-ovi : Šimone spíš ? vidiac P-a zohrievať sa ; (Luk 22, 55) povedzte jeho učeníkom, aj P-ovi P., padol k nohám Ježišovým povedal P. a tí, ktorí boli s ním poslal P-a a Jána hovorím ti, P-e, že nezaspieva dnes kohút ; (Mat 26, 34. Mar 1 4, 30) P. si sadol medzi nich P. však povedal : Človeče, nie som Pán obrátiac sa pozrel na P-a P. vyšiel von a plakal horko P. vstanúc bežal k hrobu Andrej, brat Šimona P-a ; 6, 8 Kéfaš čo znamená v preklade : P. Filip bol z Betsaidy, z mesta . . . P-ovho P. mu odpovedal : Pane, ku komu pôjdeme ? P. mu povedal : Nebudeš nikdy myť mojich nôh P. mu povedal : Pane, kam ideš ? P. mu povedal . . . svoj život položím za teba ! P., ktorý mal meč, vytasil ho išiel za Ježišom Šimon P. P. stojac a zohrievajúc sa ; 25 vtedy zase zaprel P. vyšiel P. aj ten druhý učeník, a išli k hrobu boli spolu Šimon P. a Tomáš P. im povedal : Idem loviť ryby zarmútil (sai P., že mu povedal P. obrátiac sa videl učeníka kde sa zdržovali P. a J akob Peter . . . povýšil svoj hlas a povedal P. im poveda l : Čiňte pokánie P. a Ján išli spolu hore do chrámu P. povedal : Striebra a zlata nemám P„ razom naplnený Svätým Du­ chom videli P-ovu smelosť P. j ej povedal : Prečo ste sa zriekli pokúšať keď tade pôjde P., aspoň j eho tieň zatienil


373 Sk

PIESEŇ 5, 29 8, 1 4 9 , 32 34 40 1 0, 5 9

Gal

13 11, 2 12, 3 7 16 15, 7 1, 1 8 2, 7 8

l Pt 2Pt

4M

1, 1,

22, 5

Jl

1,

ž

40, 1 12, 1 1 9, 140,

2Sa

ž

Pr Iz

11 14 1 1

P. odpovedal . . . viac treba poslúchať Boha poslali k nim P-a a Jána Peter . . . zišiel i k svätým . . . v Lydde P. mu povedal : Eneášu, J. Kristus ťa uzdravuje Peter . . . povedal : Tabita, vstaň! Šimona, ktorý má prímeno P. ; 1 0, 1 8, 32 ; 1 1, 1 3 vyšiel P . n a postrešie domu pomodliť sa vstaň, P-e, bi a j edz ; 1 1 , 7 prišiel P. hore do Jer. umienil si zajať ešte i P-a uderil P-a do boku P. len stále klepal povstal P. a povedal poznať Kéfaša, P-a poverený evanjeliom . . . ako P . u obriezky ktorý pôsobil P-om čo do apoštolstva prišiel P. do Antiochie povedal som P-ovi pred všetkými P., apoštol Ježiša Krista Šimon P., sluha a apoštol A PETOR mesto P. ; 5M 23, 4 A PETUEL Joel, syn P-ov

3 7 90 12

22, 33 1 8, 3 27, 1 31, 5 60, 9 89, 4 1 1 0, 2 9 25, 4

Jer 1 6, 1 9 D an 1 1, 1 9 38 Hoz 1 0, 1 4 Mi 5, 11 Náh 1 , 7 Hab 1, I O Za 9, 3 Kol 2, 5 2Pt 3, 1 7

PEVNE stavia p. moje kroky j eho srdce stojí p . p. si postavil zem, a stojí človek zlého jazyka nebude stáť p. PEVNOSŤ B . j e mojou p-ou H. je . . . mojou vysokou p-ou H. j e p-ou môjho života ty si mojou p-ou ; 7 1 , 3 Efraim je p-ou moj ej hlavy p-i si obrátil na rumy cesta Hosp . je p-ou lebo si bol p-ou chud„ p-ou núdznemu Hospodine . . . moja p. obráti svoju tvár k p-iam bude ctiť boha p-í tvoje p-i budú spustošené rozborím všetky tvoje p-i je p-ou v deň súženia on sa vysmeje každej p-i Týrus si vystavil p. vidiac . . . p . vašej viery nevypadli tak z vlastnej p-i PEVNÝ

Joz

ž

1, 6 61 , 4

buď silný a p . ; 1, 7, 9, 1 8 lebo s i mi býval . . . p-ou vežou

1 Pr

1 0, 1 5

1 8, 1 0 Rim 4 , 1 6 1 Ko 1 5 , 5 8 Kol 1 , 23 2Tm 2, 1 9 Žid 6, 19

1 2M 4M 5M

1

PIESEŇ 1 2 21, 17 31, 19 30 1 5,

5, 12 Sud 2Sa 1, 17 l Kr 4, 32 2Pa 35, 25 Neh 1 2, 46 35, 1 0 Jób Z 7, l 1 8, 1 30, 1 33, 3 40, 4 42, 9 45, l 46, 1 65, 1 66, 1 69, 3 1 75, l 92, 1 96, 1 1 1 8, 1 4 1 1 9, 5 4 1 20, l

1 37, 3 3

Kaz PŠ Iz PJ Ez

Am

Mat Ef Kol Zj

majetok bohatého je j eho p-m mestom meno Hosp. je p-ou vežou aby bolo zasľúbenie p-é bratia, buďte p. p. a neuchyľujúci sa od nádeje p. základ Boží stojí kotvu duše, bezpečnú a p-ú

4 1 44, 9 7, 5 1, l 5, 1 26, l 30, 29 5, 1 4 33, 32 5, 23 26, 30 5, 1 9 3, 1 6 5, 9 1 4, 3

spieval Mojžiš . . . Hosp . túto p. mojou p-ou j e H. spieval Izr. túto p. napíšte túto p . ; 22 Mojžiš hovoril . . slová tejto p-e ; 32, 44 D eboro . . . hovor p . (Dávid) spieval túto trúchlivú p . j eho p - í bolo 1 005 J eremiáš spieval trúchlivú p. p-e chvály a oslavovania Boha dáva p-e v noci žalostná p. Dávidova hovoril Hosp . slová tejto p-e p. pri posviacke domu Dávidovho spievajte mu novú p. dal do mojich úst novú p . v noci bude j eho p . u mňa p . o ľúbosti na nápev : D evy. P. žalm D ávidov. P. ; 1 08, 1 p. Žalm budem chváliť meno Božie p-ou žalm Azafov. P. ; 76, l p. na sobotný deň spievajte Hosp. novú p . ; 98, l ; 1 49, 1 . Iz 42, 1 0 mojou silou a p-ou j e H . ; I z 1 2, 2 tvoj e ustanovenia sa mi stali p-ami p . na cestu hore do Jer. ; 1 2 1 , l ; 1 22, l ; 1 23, 1 ; 1 24, 1 ; 1 25, 1 ; 1 26, 1 ; 1 27, 1 ; 1 2 8 ; 1 ; 1 29, l ; 130, 1 ; 1 3 1 , l ; 1 32, 1 ; 1 33, l ; 1 34, 1 žiadali od nás . . . slová p-e vraveli : Zaspievajte nám niektorú p. sionskú ako by sme mohli spievať p. Hosp. Bože, budem ti spievať novú p . n e ž aby niekto počúval p . bláznov p. z p-í Šalamúnových nech spievam svojmu milému p. bude (sa) spievať táto p . p. budete mať ako p. noci mládenci (prestali) spievať svoju p. si im ako ľúbezná p . odstráň o d o mňa hukot svojich p-í zaspievajúc p. ; Mar 1 4, 26 hymnami a duch. p-ami napomínajúci sa . . . duch. p-ami spievali novú p . ; 14, 3 nikto sa nemohol naučiť p .


374

PIESOK Zj

IM 2M Joz Sud l Kr ;ž; Iz Jer Jer Hoz Mat Žid Zj

2M 5M Pr Mat l Tm

1 5, 3

spievali p. Mojžiša . . . a p . Baránkovu

Mat 27, 62

65 PIESOK Mar 1 5, 1 tvoje semeno . . . ako p-u ; 32, 12 2 nahromadil Jozef obilia ako mor­ ského p-u 15, 5 2, 12 zabil Egypťana a ukryl ho v p-u 1 5, 4, 1 1 , 4 ľudstva, ako p-u 7, 1 2 b olo (ich) ako p-u 44 4 , 2 0 Izr. bolo vtedy mnoho, ako p-u Luk 3, l 78, 2 7 okrídlení vtáci ako p. morí 1 39, 1 8 j e ich viac ako p-u 13, 1 1 0, 22 keby bolo tvoj ho ľudu, Izr„ ako 23, 1 m:mkého p-u ; Rím 9, 27 4 43, 1 9 tvoj ho semena by b olo ako p-u 5, 22 položil moru p . za hranicu 12 1 5 , 8 bude j eho vdov ako p-u 20 33, 22 nikto . . . nezmeria p-u mora 24 1 , 1 0 bude počet synov !zr. ako p-u Ján 1 8, 37 7 , 26 vystavil svoj dom na p -u 38 1 1 , 1 2 ako nesčíselného p-u 19, 1 1 2 , 1 8 stál som na marskom p-u 12 20, 8 ktorých p o šet je ako p . mora 22 A PÍ-HACHIRÓT 31 1 4, 2, 9. 4M 33, 7, ( 8) 22, 1 7 4 1 , 49

2 1 , 20 23, 20 21 1 1, 1 9 3, 3

A PIJAN (syn) je žráč a p. nebuď medzi p-mi vína p. a žráč schudobneje človek žráč a p . ; Luk 7, 34 nie p. vína ; Tit 1, 7

RiJn 1 3, 1 3

A PIJANSTVO nie v ob žerstvách a p-ách

l Pt

4, 3

A PIJATIKA keď sme chodili . . . v p-ch

Pr

30, 1 5

l Kr 1 8, 28.

2Sa 1 2, 3 1 l Kr 7 , 9 Iz 1 0, 1 5 Mat 27, 2 13 17 22 24 58 58

&. PIJAVICA p. má dve dcéry &. PIKA Jób 39, 23. Jer 6, 23 ; 50, 42

A PÍLA postavil h o d o p-y; l Pa 20, 3 kameňov . . . pílených p-ou či s a bude velebiť p. A PILAT vydali ho Pontskému P-ovi riekol P. : Č i nečuj eš povedal im P. : Ktorého chcete P. im p ovedal : Č o tedy mám učiniť s Ježišom videl P „ že nič neosoží predstúpil pred P-a a prosil si telo Ježišovo ; Mar 1 5, 43. Luk 23, 52. Ján 1 9, 38 r ozkázal P „ aby dali telo ; Ján 1 9, 38 1

3, 4, 13, l Tm 6, Sk

2M

lM

38 13 27 28 13

zišli sa najv. kňazi a farizeovia k P-ovi P. im povedal : Máte stráž poviažuc Ježiša . . . oddali P-ovi P. sa ho opýtal : Či si ty ten kráľ; Luk 23, 3 takže sa P. divil 9, 1 2, 1 4, 1 5 . Luk 23, 6, 1 1 , 13. Ján 1 8, 29 -35 ; 1 9, 4-2 1 P. sa podivil, že by už b o l zomrel keď bol Pontský P. vladárom v Judsku ktorých krv zmiešal P. s ich obeťami odviedli ho k P-ovi P. povedal . . . nenachádzam nijakej viny P. a Herodes stali sa priateľmi P. chcúc prepustiť Ježiša usúdil P„ aby sa stalo čo si žiadajú povedal P. : Teda si ty predsa kráľ ? P. mu povedal : Čo je pravda ? vzal P. Ježiša a zbičoval hľadal (ho) P. prepustiť P. povedal : Čo som napísal, to som napísal požiadali P-a, aby boli polámané ich hnáty poprosil P-a Jozef z Arimátie zapreli ste ho pred tvárou P-a Herodes a Pontský P. s pohanmi prosili P-a, žeby ho zabili (J. Kristus) osvedčil dobré vyznanie pred Pontským P-om

A PINCHAS 6, 25. 4M 25, 7, 1 1 ; 3 1 , 6. Joz 22, 1 3 , 30-32 ; 2 4 , 33. Sud 20, 28. l Sa l , 3 ; 2, 34 ; 4, 4, 1 1 , 1 7, 1 9 ; 1 4, 3 . l Pa 6 , 4, 5 0 ; 9 , 20. Ezd 7 , 4 ; 8 , 2 , 33. ž 1 06, 30 36, 41

Sud 12, 15

A. PÍNON knieža P. ; l Pa 1, 52

A PIRATON pochovali ho v P-e

A PIRATONSKÝ Sud 12, 1 3, 15. 2Sa 23, 30. l Pa 27, 14 Sud 2Sa 1 Pa 2Pa Ezd ž Iz Jer Sk

5, 1 4 8, 17 20, 2 5 2, 55 34, 1 3 4, 8 45, 2 37, 2 8, 8 36, 1 0 12 1 9, 3 5

PISAR zo Zabulona tí, ktorí vedú pero p-a Seraj a bol p-om Ševa bol p-om čeľade p-ov, ktorí bývali z Levitov boli tiež p-i Šimšai, p. môj j azyk je ako pero hbitého p-a Šebna, p. lživé pero p-ov Šafán, p. Elišama, p. upokojil p . zástup


PIŤ

375 PÍSAŤ

Sk

2Pa 32, 1 7 aj listy p-1 rúhaj úc sa Hosp. Dan 5 , 5 vyšli prsty ruky človeka a p-li na­ proti

1 7, 2 11 1 8, 24

5, 46 (Moj žiš) p-1 o mne 8, 6 J. sa zohol dolu a p-1 prstom na Rim 1, zem; 8 9, 1 9, 2 1 nepíš : Kráľ Židov 1 5, 5, 9 p-1 som vám v list e ; 1 1 l Ko 2Ko 2, 4 z mnohého súženia . . . som vám p-1 1 6, Gal 1, 20 čo vám píšem, hľa píšem pred l Ko 1 5, Bohom ! Te 4, 9 o bratskej láske vám netreba p. ! Tm 3, 1 4 píšem v nádeji, že naskore prídem Gal 3, Ž id 13, 22 i tak som vám len krátko p-1 Kol 2, 2, 8 zase vám píšem nové prik. lJ 1 2 píšem vám dieťatká, že sú vám od­ 2Tm 3, pustené hriechy 3, 13 píšem vám, mládenci, že ste zví­ 2Pt Ján

28 2 17 4 26 3 4 22 14 15 16 16

ťazili

2J Zj

1 2 hoci vám mám mnoho čo p . ; 3 J 1 3 1 , 1 1 č o vidíš. píš do knihy lM 1 4, 1 3 píš ! Blah. sú mŕtvi

Sk

14, 24

A PISÍDIA keď prešli P-u

Sk

13, 1 4

A PISÍD SKY prišli do P-ej Antiochie

Jób 27, 23 Mat 1 1 , 17

1 Ko 1 4, 7 2M 32, 1 6 3M 1 9, 28 Ezd 4, 1 8 8, 9 Est Dan 5, 8

17 6, 8

Mat 21, 42

22, 29

26, 54 Luk

4, 21 24, 27 32

Ján

45 2, 22 5, 39 47 7, 1 5 1 0, 35 1 9, 28

PÍSKAŤ potupne budú p. na neho p-li sme vám, a netancovali ste ; Luk 7, 32 akože sa bude vedieť, čo sa píska PÍSMO p . bolo p-m Božím nedáte na seba nijakého vrytého p-a p., ktoré ste nám poslali každej krajine j ej vlastným p-m nemohli prečítať p . p. prečítam kráľovi napíš p., ktoré by nemohlo byť zmenené či ste nikdy nečítali v p-ach blúdite, pretože neznáte písem ; Mar 12, 24. Ján 20, 9 (aby sa) naplnili p - a ; 56. Mar 1 4, 49 dnes sa naplnilo toto p. vykladal im, čo kde vo všetkých p-ach nehorelo v nás naše srdce . . . keď nám otváral p-a ? otvoril im um, aby rozumeli p-am uverili p-u i slovu veď spytujete p-a ak neveríte j eho p -am ako zná tento p-a, keď sa neučil ? p. nemožno zrušiť aby sa naplnilo P . , povedal : Žíznim!

lM

2, 11 4, 2 1

p o 3 soboty hovoril s nimi z p-em skúmali p-a každý deň Apollo . . . muž výrečný a mocný v p-ach poukazoval p-ami, že Kristus je J. ktoré vopred zasľúbil . . . vo svätých p-ach P . hovorí faraónovi aby sme skrze . . . potešenie p-em mali nádej oznámeného skrze prorocké p-a Kristus zomrel za naše hriechy podľa p-em vstal z mŕtvych podľa p-em P. zavrelo všetko pod hriech vymažúc p., napísané proti nám od detinstva znáš sväté p-a každé p., vdýchnuté Bohom prekrúcajú • . . p-a na svoje vlastné zatrat. A PÍŠON meno jednej (rieky) j e P.

PÍŠŤALA Júbal ; ten bol otcom všetkých, ktorí . . . pískajú na p-u pred nimi pôjde . . . p. a citara radujú sa zvuku p-y moja p. na hlas plačúcich chváľte ho husľami a p-ou p . a víno, to sú ich hostiny ako radosť toho, kto ide s p-ou

1 0, 5 2 1 , 12 30, 31 ž 1 50, 4 Iz 5, 12 30, 29 Dan 3, 5, 7, 1 0, 1 5 Mat 9 , 2 3 videl pískajúcich n a p-y ! Ko 1 4, 7 buď p . buď harfa ! Sa Jób

PIŤ

9, 2 1 (Noach) pil víno a opil a obnažil sa 27, 25 doniesol mu aj vína, a pil 2M 7, 2 1 nemohli Egypťania p . vodu ; 24. ž 78, 44 1 5, 23 nemohli p. vodu z Mary, lebo bola IM

24 32, 6 3M

1 0, 9

4M -

5, 24 20, 1 1 ! Sa 1 , 15 30, 1 2

2Sa

23, 1 6

l Kr 20, 1 6 2Kr 1 8, 27 Est 3, 1 5 4, 1 6 Jób 1 , 13 6, 4

horká čo budeme p. ? Mat 6, 3 1 ľud sadol, aby j edol a pil ; l Ko 1 0, 7 nijakého opojného nápoja nebudeš piť ; 4M 6, 3. 5M 29, 6. Sud 13, 4, 7, 1 4 dá žene p. horkú vodu vyšli mnohé vody, a pila obec opojného nápoja som nepila nej edol chleba ani nepil vody už 3 dni nechcel ju p., ale ju vylial v obeť ; 1 7 . ! Pa 1 1 , 18, 1 9 Ben-hadad pil opilý aby . . . pili svoj vlastný moč kráľ a Háman si sadli, aby pili nejedzte ani nepite 3 dni pili víno v dome svojho . . . brata ; 1 8 j ed pij e môj duch


Pľf

376

Jób 15, l l O, ž 4, Pr 5, 31, Kaz 5, 22, Iz

16 7 17 15 4 18 I3

Jer

35, 2 6 5, 4 PJ Ez 39, 17 44, 2 1 Dan 1, 5 Jl

Am Za Mat

5, 1, 3, 4, 5,

4 5 3 1 11

7, 6 6, 25 31 11, I8 19 20, 22 23 24, 38 49 25, 35 42 2 6 , 27 29 27, 3 4

Mar Luk

Ján

2, 16 1 5, 2 3 1, 15 5, 39 12, 19 45 1 7, 28 4, 9 13 6, 53 54 7, 37

1 Ko

1 8, 1 1 9, 4 1 0, 4 7 1 0, 21

pije neprávosť ako vodu z potoka na ceste bude p. pijú víno ukrutnosti pi vodu zo svojej cisterny nepatrí kráľom p. víno aby j edol človek a pil ; 8, 15 j esť a p . , lebo zajtra zomrieme ; l Ko 15, 32 budeš im dávať p. víno riekli ; Nepij eme vína svoju vodu pijeme za peniaze budete p. krv ; 39, 1 8 , I 9 vína nebudú p. niktorý z kňazov kráľ im vydelil . . . z vína, z ktorého sám pil pili víno a chválili bohov kvíľte všetci, ktorí pijete víno dievča predávali za víno a pili hovoríte . . . dones, a budeme p . nasadili s t e . . . viníc, a l e nebudete piť ; Sof 1 , 1 3 keď pijete „ . nepijete vy ? · čo budete p . ; Luk 1 2, 29 nehovorte . . . Čo budeme p. Ján nejediac ani nepijúc ; Luk 7, 33 Syn človeka j ediac a pijúc ; Luk 7, 34 môžete p. kalich, ktorý mám j a p . ; Mar 1 0, 3 8 , 3 9 môj kalich pravda p . budete pred potopou jedli a pili ; Luk 1 7, 27 začal by . . . p. s opilcami smädný som bol, a dali ste mi p . nedali s t e m i p . pite z neho všetci ; Mar 1 4, 23 nebudem nikdy p. z tohto plodu viniča ; Mar 14, 25. Luk 22, 1 8 dali m u p. o ctu . . . keď ochutnal nechcel p. s publ. a hriešnikmi jie a pij e ; Luk 5, 3 0 dávali m u p . víno nápoja opoj . nebude nikdy p. kto pij e staré, nechce hneď nového odpočívaj, j edz, pi a veseľ sa začal by . . . j esť a p. vo dňoch Latových : jedli, pili súc Žid žiadaš odo mňa p. kto pije z tejto vody, bude zase žízniť ak nebudete . . . p. j eho krvi kto jie moje telo a pije moju krv ; 56 ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije či nemáme p. kalich či nemáme práva j esť a p. pili ten istý duch. nápoj, lebo pili z duch. skaly posadil sa ľud j esť a p. nemôžete p. kalich Pánov i kalich démonov

1 Ko 1 O, 3 1 1 1 , 25 27 29 15, 32 1 Tm 5, I 4, Zj 1 6, 1 8,

23 10 6 3

buď j ete buď pijete koľkokoľvek ráz by ste pili, na moj u pamiatku ktokoľvek . . . pij e kalich Pánov nehodne kto nehodne jie a pije, jie a pij e si súd jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme nepi už viacej vody bude . . . p. z vína hnevu Božieho krv si im dal p . jeho smilstva pili všetky národy

2M Iz lPt

7, 24 5, 2 2 4, 3

PITIE hľadali vodu na p . s ú hrdinmi do p - a vína v zbytočnom pití vína

2M

1, 1 1

A PITOM mesto P. a Ramses

l Pa

A PITON 8, 35 ; 9, 41

4M

2 1 , 20

Mi Jak

3, 11 5, 4

I M 45, 2 5 M 34, 8 3, 34 2Sa Ezd 1 0 , I Jób I 6, 1 6 6, 9 ž 30, 6 84, 7 65, 1 9 Iz Jer

31, I5

Jl Mal Mat

2, I2 2, 13 8, I2

Sk

20, 3 7

2, 6 2M Jób 30, 3 1 Mar I 6, I O Rim 1 2, 1 5 IM

21, 1 6 27, 38 29, 1 1 42, 24

.6. PIZGA vrch P . ; 23, I4. 5M 3, 27 ; 34, I PLÁCA kňazi vyučujú za p-u p. robotníkov . . . zadržaná kričí l'czri tiež hesle : i\.fzda; Plat

PLAČ (Jozef) vypukol v hlasitý p. dokončili dni p-u . . . za Mojžišom pustil (sa) všetok ľud do p-u ľud plakal vel kým p-om moja tvár j e rudá o d p-u H. počul hlas môjho p-u večer ponocuje p. tí, ktorí idú dolinou P-u ani sa v ňom viacej nepočuje hlas pl aču hlas počuť v Ráme . . . horký p . ; Mat 2 , 1 8 obráťte s a ku mne . . . v pôste, p-i pokrývate oltár Hosp. slzami, p-om p. a škrípanie zubami ; 13, 42, 50; 22, I3; 24, 51 ; 25, 30. Luk 13, 28 povstalo mnoho p-u Pozri tiež heslo : i(vilenie_; Nárek

PLAČÚCI uvidela . . . p-e chlapča moja píšťala na hlas p-ch zvestovala to . . . p-m plakať s p-mi

PLAKAŤ pozdvihla svoj hlas a p-la pozdvihol Ezav svoj hlas a p-1 ; 33, 4 Jakob „ . povýšil svoj hlas a p-1 odvrátil sa od nich a p-1 ; 43, 30


377 lM 4M 5M Sud

Rút l Sa

2Sa

PLÁŠŤ 45, 46, 50, 11,

14 29 1 10 13

1, 2, 11, 1 4, 20,

45 4 37 16 23 26 1, 9

1, 20, 24, 30, 1, 3,

10 41 16 4 12 32

1 3, 36 1 5, 23 30 19, 1 2Kr 20, 3 3, 1 2 Ezd 10, 1 1, 4 2, 1 2 27, 1 5 69, 1 1 ž 137, 1 Jer 13, 1 7 31, 15 PJ 1, 2 24, 1 6 Ez 27, 3 1 1, 5 Jl Mat 1 1 , 1 7 24, 30 26, 75 Mar 5, 39 Luk 6, 21 25 7, 13 38 8, 52 23, 28 Neh Jób

Ján

1 1 , 33

20, 1 1 13 Sk 8, 2 21, 1 3 Rim 1 2 , 1 5 l Ko 7 , 3 0 Fil 3, 1 8 Jak

Zj

5, 1 5, 4

(Jozef) p-1, i Benjamín p-1 (Jozef) p-1 dlho na j eho krku padol Jozef na tvár svojho otca a p-1 Mojžiš počul, že ľud plače ; 1 4, l plačú na mňa a hovoria : Daj nám mäsa p-li ste pred Hosp. pozdvihli svoj hlas a p--li p-la nad svojím panenstvom ; 38 p-la žena Samsonova ; 17 odišli synovia Izr. hore a p-Ji p-čúc sedeli tam pred Hosp . ; 2 1 , 2 pozdvihli svoj hlas a p-li ; 1 4 . lSa 1 1, 4 modlila sa Hosp . a p-la p-li spolu, až Dávid veľmi p-1 S aul pozdvihnúc svoj hlas p-1 D ávid i ľud „ . p-li p -li a postili sa; 12, 2 1 , 22 p-1 nad hrobom Abnerovým a p-1 i všetok ľud p-li plačom, veľmi veľkým p-la celá zem Dávid išiel . . . a p-1 oznámili Joábovi, že hľa, kráľ plače Ezechiáš p-1 veľmi ; Iz 38, 3 mnohí z kňazov „ . p-li vyznával p-čúc . . . ľud p-1 ; Neh 8, 9 keď som počul tie slová . . . p-1 som pozdvihli svoj hlas a p-li j eho vdovy nebudú p . a k plačem . . . j e m i t o n a potupu pri riekach Bab „ tam sme sed. i p-li bude p. moja duša Rácheľ plače nad svojimi synmi kňažná, ustavične plače nebudeš p. budú p . nad tebou prebuďte sa, opilci, a plačte nariekali, a nep-li ste ; Luk 7, 32 budú p. všetky pok. zeme p-li horko ; Mar 1 4, 72. Luk 22, 62 čo robíte krik a plačete ? blah. , ktorí teraz plačete budete žalostiť a p . ; Ján 1 6, 20 povedal jej : Neplač ! Zj 5, 5 plačúc začala slzami kropiť p-li a nariekali nad ňou dcéry Jer„ neplačte nado ninou, ale plačte samy nad sebou J „ keď ju videl, že plače, aj Židov . . . že plačú Mária stála vonku pri hrobe a p-la žena, čo plačeš ? 1 5 pochovali Štefana a p-li veľmi čo to robíte, že p-čete p. s plačúcimi ktorí plačú, ako čo by nep-li plačúc hovorím, že sú nepriateľmi kríža boháči ! Plačte a kvíľte ja som veľmi p-1

Zj

1 8, 9 11

budú p. za ním kupci zeme budú p . Pozri tiež heslo : Kvílil�· Nariekať;

Zaf lahať

l Sa

1, 7

2M 3, Sud 13, Jób 4 1 , ž 29, - 1 06, 13, Iz 29, 43, Obad Luk 1 6, 7, Sk 1, Zj 2,

5M Jer Mi

2 20 13 7 18 8 6 2 18 24 30 14 18

18, 10 14 27, 9 5, 12

A PLAKÁVAŤ

(Anna) p-la a nejedávala

PLAME1'r ukázal sa mu anjel Hosp. v p-i vystúpil anjel Hosp. v p-i p. vychádza z j eho úst hlas Hosp. kreše p-e ohňa p . spálil bezbožníkov ich tváre budú horieť p-om bude Jer. navštívený . . . p-om p . sa ťa nechytí bude . . . dom Jozefov p-om lebo sa mučím v tomto p-i anjel . . . v p-i ohňa oči boli ako p. ohňa ; 1 9, 1 2 S y n Boží, ktorý má svoje oči ako p . Pozri tiE ž heslo : Blesk; Oheň; Páliť; Peklo PLANETÁR nenájde s a u teba . . . p . počúvajú na p-ov nepočúvajte „ . na svojich p-ov nebudeš mať viacej p-ov Pozri tiež heslo : Vedomec; Veštec;

Zaklínač 3M 1 9, 26 2Kr 1 7 , 1 7 21, 6 Iz 2, 6

PLANETÁRIŤ nebudete p . zaoberali sa veštením a p-li (Manasses) p-1 ; 2Pa 33, 6 p-ia ako Filištíni

Iz 5, 2 Jer 2, 21 Rim 1 1 , 24

PLANÝ rodila p-é nedozrelky; 4 prevrátila (sa) na p-é révy z olivy, ktorá je prírodou p-á

ž

1 9, 1 1 Pr 1 6, 24 Luk 24, 42 ZM Joz

28, 31 29, 5 7, 2 1

! Sa

1 5 , 27 18, 4 24, 4

l Kr 1 9, 1 9 2Kr 2, 8 Ezd 9, 3 Jób 1, 20 2, 1 2 Iz 61, 10

PLÁST ako med, tečúci z p-ov p-om medu sú ľúbezné reči oni mu podali . . . medového p-a PLÁŠŤ spravíš p. efcdu ; 3 9 , 2 2 oblečieš Arona do . . . p-a ; 3 M 8, 7 videl (som) medzi korisťou 1 krásny plášť ; 24 chytil S aul krídlo j eho p-a Jonatán si zvliekol p . odrezal potichu krídlo p - a Saulov­ ho ; 5 Eliáš . . . hodil svoj p. na neho Eliáš vezmúc svoj p. zvinul ho roztrhol som . . . svoj p. Jób . . . roztrhol svoj p . roztrhnúc každý svoj p . odial ma p-om sprav.


PLAT

378

Mi Mat

2, 8 5, 40 27, 28 31 Mar 1 0, 50 Luk 6, 29 Žid 1 , 12

násilnícky strhuj ete p . nechaj m u i p . odiali ho šarlátovým p-om vyzliekli ho z p-a odhodiac svoj p . vyskočil kto ti berie p., nebráň ani sukne zvinieš ich ako p.

Joz 1 7, 13 31, 8 Iz Luk 3, 1 4

PLAT dali Kananeja pod p. ; Sud 1, 28 mládenci budú musieť dávať p. majte dosť na svojom p-e

Rim 1 3, 6

Mar 1 5, 46 Zj

A PLAVÝ videl som a hľa, p . kôň

lM 3M

6, 8 1, 24 1 1 , 20 41 43 22, 5

lM

1 , 26

lM 3M

3, 1 4 1 1, 41

PLAZ nech vydá zem „ . hovädá a p-y ; 26 p . , ktorý chodí po 4 nohách, ošklivým vám bude p„ ktorý sa plazí . . . nebude sa j esť nezošklivuj te svojich duší nijakým p-om ; 44 kto by sa dotkol nejakého p-u Pozci tiež h� _-;lo : Zem eplaz

65, 1 00, 1 1 8, 1 26, 1 1, Pr 65, Iz Luk 1 , Sk 2, Žid 1,

1

PLECE p . dáte kňazovi p. obeti pozdvihnutia ; 1 0, 1 4, 1 5 vezme kňaz varené p. z barana dajú kňazovi p. kniežatstvo bude na j eho p-i dcéry sa ponesú na p-iach uvaľujú ich na p-ia ľudí

Jób Am

38, 3 1 5, 8

PLEJÁDY či si zviazal zväzky Plejád ktorý učinil P .

Mat

3, 7

2, l 6, 2 1

l Pa

1 6, 3 1

fa t Job -:;Z

8, 29, 38, 9,

A

3M

25, 10

Joz Jób

28 6, 5 20, 5

13 2 15 2 5 6 10 18 14 46 9

l Sa 2Sa

PLAZIŤ S A n a d každým plazom, ktorý sa plazí ; 1, 28, 30; 7, 8, 1 4 ; 8, 1 7 n a svoi om bruchu s a bude š p . plaz, ktorý sa plazí ; 1 1 , 4 2 , 4 3

7, 3 2 3M 34 6, 19 4M SM 1 8, 3 Iz 9, 6 49, 2 2 Mat 23, 4

30, 6 12 32, 7 45, 1 6 47, 2

PLATIŤ preto p-e aj dane eozri tícž h�slo : Zaplatiť

PLÁTNO robí drahé p. a predáva zavinul ho do čistého p-a ; Mar 1 5, 46. Luk 23, 53 (Jozef z Arim.) nakúpil p-a

Pr 3 1 , 24 Mat 27, 59

ž

PLEMÄ vreteničie p . ; Luk 3, 7 PLESANIE Pr rok p-a ; 25, 1 1 -1 5, 28, 40, 50, 52, 54; 27, 1 7, 18, 2 1 . 4M 36, 4 ! I z vyj de v roku p - a ; 54 bude zdlha trúbiť na roh p-a p . bezbožných j e len hen zblízka

13,

1 4, 20, 25, 32, 35, 48, 51, 59, 63, 67, 68, 71, 81, 89, 92, 94, 95, 96, 98, 1 32, 1 45, 1 49, 2, 28, 1 2, 25, 35, 41,

15 13 7 3 15 5 6 7 6 2 11 9 12 10 17 8 5 4 23 2 13 17 5 3 1 12 4 8 9 7 2 14 12 6 9 1 16

večer ponocuje plač, a ráno už má plesanie obrátil si mi môj zármutok v p. objímeš ma p-ím vyslobodenia vo veľkej radosti a v p-í pokrikujte radostne Bohu, hlasom plesania brehy sa prepasujú p-ím poďte pred jeho tvár s p-ím hlas p-a . . . j e v stanoch sprav. náš j azyk (naplnený) p-ím ktorí sejú so slzami, budú žať s p-ím príde s p-ím nesúc svoj e snopy keď hynú bezbožníci býva p. stvorím Jeruzalem . . . p-a budeš mať radosť a p. brali pokrm v p-í preto ťa pomazal . . . B. olejom p-a Pozri tiež heslo : Radosť; Veselosť

PLESAŤ moj e srdce plesá v Hosp. p-1 som a budem p. pred Hosp . ; l Pa 15, 29 nech plesá zem ; ž 96, 1 1 ; 97, 1 . I z 49, 1 3 mesto Súsan p-lo aby p-lo srdce vdovy keď spolu p-li hviezdy radovať sa budem a p. v tebe p-1 v tvojom spasení p-li by tí, ktorí ma sužujú moj � srdce bude p. ; 28, 7 p. bude Jakob ; 53, 7 nech p-me v tvojom spasení nech nep-jú moji nepriatelia p-j te, spravodliví ; 33, 1 moja duša bude p. v Hosp. p-jú dcéry Judska ; 97, 8 daj . . . aby p-li moj e kosti za rána budem p-júc spievať budem p. v tôni tvojich krídel budú (sa) radovať a budú p . spravodliví . . . budú p . moj e rty budú p . p-jte Bohu, našej sile Tábor a Hermon p-jú p . budú v tvojom mene p. budem pre skutky tvojich rúk dokedy budú p. bezbožni poďte, p-jme Hosp. nech p-jú i všetky stromy lesa p-jte a spievajte žalmy nech p-jú i vrchy svätí nech p-j ú ; 1 6 ; 1 49, 5 budú p. nad tvojou sprav. synovia Siona nech p-jú p-jú v najhorších prevrát. keď p-j ú sprav„ je veľká sláva p-j, obyvateľko Siona ; Za 9, 9 p-jme a radujme sa v j eho spasení p . bude step budeš p. v Hosp.


379 Iz

Jer Jl Hab Sof Za Mat Luk -

lPt -

Zj

Iz Jer -

Ez Mi

PLOD 44, 23 p-jte, nebesia, lebo to učinil H. 61, 1 0 moja duša plesá v mojom Bohu 65, 1 4 moji služobníci budú p. 1 9 budem p . nad Jer. 1 1 , 1 5 keď môžeš páchať svoju zlosť, vtedy plesáš ! 3 1 , 1 2 budú p. n a výšine Siona 2, 23 synovia Siona, p-jte 3, 1 8 budem p. v Bohu svojho spasenia 3, 1 4 p-j . . . dcéro Jeruzalema 1 0, 7 ich srdce bude p. v Hosp. 5, 1 2 p-j te, lebo j e mnohá vaša odplata l, 47 môj duch plesá nad Bohom 6, 23 radujte sa v ten deň a p-jte 1 , 6 v čom to p-e, málo teraz 8 p-e radosťou nevysloviteľnou 19, 7 radujme sa a p-jme Pozri tiež heslo : Radovať sa; Veseliť sa 3, 24 15, 2 1 6, 47, 27, 1,

6 5 31 16

PLEŠINA miesto umelých kaderí p. na každej j eho hlave bude p. ; Ez 7, 1 8 nespravia za nich p-y príde p. na Gazu porobia s i pre teba p-y sprav si p-u . . . rozšír svoju p-u Pozri t i e ž heslo : Lysina

2Kr 2, 23 J er 48, 37

PLEŠIVÝ povedali mu : Iď hore, p. každá hlava je p-á

1 6, 1 8, 20, 26, Rim 1,

PLETICHÁR p. rozlučuje priateľov slová p-a sú ako lahôdky; 26, 22 p. túlajúc s a odkrýva tajomstvo keď niet p-a, utíchne svár p-ov, pomlúvačov

Pr

Jób

21, 18

41, ž 1, 35, Iz 1 7, 29, 40, Jer 13, 23, Sof 2, Mat 3,

Jób

28 8 19 20 30

20 4 5 13 5 24 24 28 2 12

3 1 , 40

ž

101, 8 Jer 1, 1 0

Ez

1 6, 4

PLEVA ako p-y, ktoré ukradne víchor ; Hoz 13, 3 kamene . . . sa mu obrátia na p-y bezbožní . . . budú ako p-y nech sú ako p-y ; Iz 4 1 , 1 5 bude hanený ako p-y cudzincov bude . . . ako p-y víchor ich odnesie ako p-y rozptýlim (ich) ako p-y čo má p. spoločného so zbožím pominie deň ako p . p-y bude páliť ; Luk 3 , 1 7 PLEVEL miesto jačmeňa p .

Luk -

zavinula ho do p-ok nemluvniatko zavinuté v p-ch

PLNIŤ ž 65, 2 tebe sa má p. sľub Náh 1, 1 5 p l ň svoj e sľuby Mat 1 3, 1 4 plní sa n a nich proroctvo Ján 7, 1 9 nikto z vás neplní zákona Jak 2, 8 ak p-e kráľ. zákon Pozri ti ež heslo : Splniť Jób 20, 22 1, 1 6 Ján Rim 1 1 , 25 13, 1 0 4, 4 Gal 1 , 23 Ef 4, 1 3 1, 1 9 Kol

5M 6, 1 1 Joz 34, 9 1 , 21 Rút Jób 32, 1 8 1 0, 7 ž 33, 5 48, 1 1 1 04, 24 1 44, 1 3 1 2, 2 1 Pr 1, 8 Kaz 9, 3 1, 1 5 Iz 6, 3 1 1, 9 5, 27 Jer 6, 1 1 23, 1 0 7, 23 Ez 37, 1 43, 5 3, 8 Mi 6, 1 2 Mat 23, 28 Luk 4, 1 1 1 , 39 1, 1 4 Ján 6, 5 Sk -

13, 1 0 Rim 3, 1 4 Žid 1 0, 22 3, 8 Jak 2, 1 4 2Pt

PLIENIŤ budem p. všetkých nešľachetníkov 2M ustanovil som ť a . . • aby s i p-1 PLIENKA nebola obvinutá p-mi

2, 7 12

4M

34, 26 28, 26

PLNOSŤ v p-i j eho dostatku bude mu úzko z j eho p-i sme m y všetci vzali dokiaľ nevojde p. pohanov p-ou zákona j e láska keď prišla p. času ktorá je j eho telom, p-ou k miere dospelosti p - i Kristovej aby v ňom prebývala všetka p . ; 2, 9

PLNÝ domy, p-é všetkých dobrých vecí Jozua . . . bol p. ducha múdrosti j a som odišla p-á lebo som p. slov j eho ústa sú p-é kliatby zem je p-á milosti Hosp . ; 1 19, 64 tvoja pravica j e p-á sprav. zem je p-á tvojho imania aby naše komory boli p-é bezbožníci budú p . zlého všetky veci sú p-é trudu srdce synov človeka j e p-é zlého vaše ruky s ú p-é krvi zem j e p-á j eho slávy zem bude p-á známosti Hosp. ich domy p-é ľsti som p . prchlivosti Hosp. zem j e p-á cudzoložníkov zem je p-á krvavého súdu, a mesto j e p-é ukrutnosti údolia, ktoré bolo p-é kosti dom bol p. slávy Hosp. ja som p. sily čo do Ducha Hosp. boháči s ú p . ukrutnosti ste p. pokrytectva Ježiš, p. Svätého Ducha vaše vnútro j e p-é lúpeže bol p. milosti a pravdy vyvolili si Š tefana, muža p-ého viery; 8 ó , ty p . všetkej ľsti ktorých ústa s ú p-é kliatby v p-ej istote viery jazyk . . . p . smrtonosného j edu majú oči p-é cudzoložstva PLOD prvotinu z prvých p-ov . . • donesieš do domu Hosp. v deň prvých p-ov, keď budete obetovať


PLOD 5M

380

7, 1 3

požehná p . tvojho života a p . tvojej zeme ; 28, 4 26, 2 vezmeš z prvotiny všetkých p-ov ; 10 28, 1 8 zlorečený bude p . tvojho života i p . tvojej pôdy 5 1 požerie p. tvojho dobytka 53 budeš j esť p. svojho vlastného života 1 Sa 1 , 1 1 dáš svojej díevke p . muž. pohlavia 2Sa 6, 23 Mkhaľ . . . nemala p-u ž 1 27, 3 j eho plácou p. života Iz 13, 1 8 nezľutujú s a nad p-om života 4 8 , 1 9 p - u tvojho života ako j eho zŕn 49, 1 5 zabudne žena . . . aby s a nezľntovala nad p-om PJ 2, 20 či azda jedia ženy svoj p. Mat 26, 29 nebudem nikdy piť z tohto p -n ; Mar 1 4, 25. Luk 22, 1 8 Luk 1 , 42 požehnaný p. tvojho života Sk 2, 30 z p-u j eho bedier . . . vzbudí Krista 2Ko 9, 1 0 d á rásť p-om vašej sprav.

ž

Zj

9, 1 5

p-1 všetko prvorodené p-1 mocných kráľov bude mnoho tých, ktorých p-je H. bab. kráľ p-1 synov Cedekiášových; 2Kr 25, 7 . Jer 52, 1 0 tvoj e dcéry na poli p-je mečom tvojich prorokov p-li ; ( l Kr 1 9, 1 0, 1 4) p -li tretinu ľudí ; ( 1 8)

Pr Sof Zj

7, 26 2, 1 2 9, 1 8

P O BITÝ mnoho (j e) p -ch, ktorých porazila Etiópovia, budete p . bola p-á tretina ľudí ; (15)

3M

4, 2

1 05, 1 35, Iz 66, Jer 39,

-

26, 8 Ez Rim 1 1 , 3

-

4M -

ž PLODIŤ ( S A ) lM 1, 22 p-te sa a množte ; 28 ; 8, 1 7 ; 3M 9, l , 7; 35, 1 1 Jób 38, 28 kto plodí kvapky rosy ? 2Tm 2, 23 nerozumné otázky . . . plodia zvady Jer PLOT Iz 5, 5 odstránim j ej hlohový p . 2Tm PJ 2, 6 násilne odstránil . . . svoj p . Tít Mat 2 1 , 33 ohradil ju p-om ; Mar 12, 1 Luk 1 4, 23 vyjdi na cesty a medzi p-y l Tm Jt. PLUH Luk 9, 62 nikto položivší svoju ruku na p. Jób

1 7, 6

Mat 26, 67 Jób 30, 1 0 Mar 1 0, 34 1 4, 65 3M lM 2M

A PĽUVAŤ neštítia s a p . mi d o tváre budú p . na neho začali p . na neho ; 1 5, 19

A PLUTVA 1 1 , 9, 1 0, 1 2 . 5M 1 4, 9, 1 0 34, 25 12, 1 2

6, 21 Joz Sud 8, 1 7 l Sa 22, ľ 7 l Kr 1 9, 1 2Kr 1 9, 35 Est

A PĽUŤ stal som sa takým, ktorému sa p-je do tváre p -li (mu) do tváre

9, 1 6

POBIŤ p-li všetkých mužského pohlavia pobij em všetko prvorodené ; 29 ; 1 3, 1 5 p-li všetko zarieknuté (Gedon) p-1 mužov mesta p - e kňazov Hosp. Eliáš . . . p-1 všetkých prorokov (Bál.) anjel . . . p -1 v a ssýr. tábore 1 85 OOO; (2Pa 32, 2 1). Iz 37, 36 p-li z tých, ktorí ich nenávideli, 75 OOO

36 10 16 6

-

5, 1 8 1 5, 25 28 1 9, 1 3 4, 1 3

POBLÚDIŤ keby p -li všetci, celá obec Izr.

4, 26

POBORENÝ mestá sú p-é od tvári Hosp.

3, 1 2 2, 1 2

POBOŽI'l'E všetkých, ktorí chcú p . žiť v Kristu p . žili na tomto svete

2, 2 3, 1 6 4, 7 8 5, 4 6, 5

6 11 2Tm 3, 5 2Pt 1, 3 6 7 3, 1 1 -

-

Luk Sk

2, 8, 22, 2,

25 2 12 9

31, ž 39, 36, Ez Hoz 2, Ján 1 4,

1 7 24 9 3

-

2Pt

lM

POBLÚDENIE keby zhrešila niektorá duša z p-a ; 4M 1 5 , 27 pokryj e n a ňom hriech j eho p-a odpustí sa im, lebo to bolo p. pokryj e hriech . . . duši, keď zhrešila z p-a kto porozumie p-am ?

POBOŽNOSŤ vo všetkej p-i veľké j e tajomstvo p-i cvič sa v p-i p. je na všetko užitočná dokazovať p. voči vlastnému domu domnievajú (sa), že p. j e telesný zisk veľkým ziskom (j e) p. ale sa žeň za . . . p-ou majú tvárnosť p-i darovanej k životu a k p-i v trpezlivosti p. v p-i milovanie bratstva akí musíte vy byť . . . v p-i Pozri tiež heslo : Zbožnosť

POBOŽNÝ bol to človek . . . p. p. mužovia pochovali Š tefana Ananiáš, človek p . Pán vie vytrhnúť p-ch Poz"'..' i tiež h-=slo : Bezúhonný_,· Nábož11_\•; Spravodlivý

P OBRAŤ vraveli : J akob p-1 všetko nevie, kto to všetko poberie lebo vás poberiem z národov poberiem svoj e obilie prídem zase a poberiem si vás


381 Sk

POČUŤ 1 7, 8

Sud 1 9, 1 7 2Sa 1 2, 4 Pr 6, 1 1 Ž

72, 1 0

Mat 1 6, 2 lM lM

ž

Iz

Luk Jak

4, 1 1 6, 4 19, 36 21, 2 25, 2 1 51, 7 7, 1 4 2, 21 1, 1 5

ž

Pr

Kaz Mat Ján Kol Žid lJ Zj

Zj

3, 1 4

p . stvorenia Božieho Pozri tiež heslo : Začiatok

P OCESTNÝ Iz 53, 12 videl človeka, toho p-ého prišiel k bohat. človekovi nejaký p . Mar 1 5, 28 Rim 4, 3 príde tvoja chudoba a k o p .

POČÍTANÝ p. boľ s priestupníkmi je p. s bezbožnými ; Luk 22, 37 bolo mu to p-é za sprav. ; 22

POCTA kráľovia Taršíša . . . donesú p-y

lM

1 5, 6

P O ČASIE hovorievate : Bude pekné p.

4M 2Sa

1 , 49 1 9, 1 9

P O ČAŤ Adam poznal Evu . . . a p-la vošiel k Hagari a p-la p-li obe dcéry Lotove p-la a porodila Sára p-la Rebeka, j eho žena v hriechu ma p-la moja matka panna počne a porodí syna ; Mat 1, 23 prv ako sa bolo p-lo v živote žiadosť, keď počne, rodí hriech

Jób

31 , 4 32, 2

POČÍTAŤ on mu to p-1 za sprav. ; Rim 4, 22. Gal 3, 6. Jak 2, 23 pok. Léviho nebudeš p. nech mi nepočíta môj pán neprávosti počíta všetky moj e kroky ktorému H. nepočíta neprávosti ; Rim 4, 8 nauč nás p. naše drii. počíta počet hviezd nep-júc im ich hriechov

ž

90, 1 2 1 47, 4 2Ko 5, 1 9 IM 2M 4M 5M Joz ! Sa

3, 10 1 6, 1 1 2, 24 1 6, 7 1 2, 6 5, 28 27, 9 3, 9 2, 22

P OČET pozostane vás malý p . p. mužov, ľudu Izr. ; Neh 7, 7 p. j eho rokov sa nedá vystihnúť toľko zlého, že tomu nieto p-u ktorý počíta p. hviezd vydajú p. v deň súdu l Kr 3, 28 vydaj p. zo svoj ej správy 9, 3 p. učeníkov sa množil uveril veľký p. duší Neh 1, 6 každý z nás dá sám za seba Bohu p. Jób 34, 2 ako takí, ktorí vydajú p . ; lPt 4, 5 28 kto žiada od vás p. o nádeji 35, 1 3 42, 5 P OČIATOK 5, 2 ž 6, 9 1, 1 na p-u stvoril B. nebesia a zem 10 12, 2 tento mesiac vám bude p-om 28, 2 1 1 1 , 1 0 p . múdrosti je bázeň Hosp. ; 34, 18 Pr 9, I O 39, 1 3 1 , 7 bázeň Hosp. j e p-om známosti 8, 22 H. si ma nadobudol za p. svojej 40, 2 cesty 49, 2 23 ustanovená som . . . od p-u 50, 7 7, 8 lepší koniec nejakej veci ako j ej p . 55, 20 1 9, 8 a l e od p - u nebolo tak 61, 2 24, 8 to všetko je p-om ; Mar 13, 9 6 2 1 akého nebolo od p-u sveta 64, 2 1 , 1 na p-u bolo Slovo 69, 34 8, 44 on bol vrahom o d p-u 77, 2 1, 1 8 ktorý je p-om 78, 1 5, 1 2 aby vás niekto učil prvkom p-u 85, 9 7, 3 nemajúc ani p-u dni ani konca 94, 9 2, 1 3 ktorý je o d p-u 95, 7 2, 24 čo ste počuli od p-u 3, 8 diabol hreší o d p-u 1 1 6, 1 1, 8 ja som . . . p . i koniec ; 21, 6 ; 1 30, 2 22, 1 3

5M 4, 27 Ezd 2, 2 Jób 36, 26 Ž 40, 13 - 147, 4 Mat 12, 36 Luk 16, 2 Sk 6, 7 1 1, 21 J3im 1 4, 12 Zid 1 3, 1 7 ! Pt 3, 1 5 lM 2M

POBÚRIŤ p-!i zástup i náčelníkov

PO ČUŤ p-1 som tvoj hlas v raji H . p-1 tvoje trápenie B. p-1 ich nárek ; 3, 7 p-1 vaše reptania ; 8 nože p-jte moj e slová p-1 som hlas slov tohto ľudu mlč a p-j , Izraelu i:H te slova Hosp. Éli . . . p-1 o všetkom, čo robili j eho synovia Izr. p-1 súd, ktorý rozsúdil kráľ p-1 som tvoju modlitb u ; 2 K r 2 0 , 5 . 2Pa 7, 1 2 p - 1 modlitbu svojho služ. p-jte, múdri, moj e slová p-uje krik biednych B. nepočuj e márnosti doteraz som iba p-1 o tebe Hosp„ p-j moje slová ; 27, 7 H. p-1 hlas môjho plaču p-1 H. moju pokornú prosbu p-j hlas mojich pokorných prosieb keď volajú, H. p-je p-j moju modlitbu; 54, 4; 55, 2 ; 86, 6 ; 1 02, 2 ; 1 43, 1 p-1 moj e volanie o pomoc p-jte to, všetky národy p-j, môj ľude p-je silný B. a poniži ich p-j, ó, Bože, môj krik ty, Bože, si p-1 moj e sľuby p-j, ó, Bože, môj hlas ; 1 1 9, 1 49 H . , p-je chudobných prosím, žeby ma p-1 môj ľude, nože p-j môj zákon chcem p„ čo hovorí silný B . ktorý vsadil ucho, nep-j e ? dnes, ak p-jete j eho hlas ; Žid 3, 7, 1 5 ; 4, 7 H. p-1 môj hlas Pane, p-j môj hlas ! 1 4 1 , 1


382

POČUŤ Pr

4, 1 10 8, 6 22, 1 7 23, 1 9 28, 9

Iz

1, 2 10 6, 9 28, 1 4 34, 1 42, 2 59,

65, 12 Jer 1 1 , 6 31, 15 3 , 27 Ez 1 6, 35 Dan 9, 1 7 19 5, 23 Am 6, l Mi 7, 1 3 Za 8, 23 Mat 1 1 , 1 5 1 3, 1 4 15 22, 33 26, 65 Mar

4, 1 6

7, 14 37 Luk 2, 20 1 0, 24 Ján 3, 32 5, 25 7, 5 1 8, 1 0, 11, 1 5, Sk

26 16 41 15

2, 8 4, 4 20 1 3, 44 48 25, 22 28, 26

p-jte, synovia, kázeň otcovu p-j, môj synu, a prijmi moje reči p-jte, lebo budem hovoriť výborné veci nakloň svoje ucho a p-j p-j, ty, môj synu, a buď múdry kto odvracia svoj e ucho, aby nep-1 zákona p-jte, nebesia p-jte slovo Hosp . ; Jer 44, 24 p. p-jte, ale neporozumejte p-jte slovo Hosp . ; 66, 5. Jer 1 9, 3 . Ez 36, 1 pristúpte, národy, aby ste p-li nedá p. na ulici svojho hlasu ; Mat 1 2, 1 9 (Hosp .) ucho nie j e priťažké, aby nemohlo p . hovoril som, a nep-li ste ; 6 6 , 4 p-jte slová tejto zmluvy hlas p. v Rám e ; Mat 2, 1 8 kto chce p . , nech p-je smilnica, p-j slovo Hosp. p-j, náš Bože, na modlitbu Pane, p-j ! Pane, odpusť! hudbu tvojich hárf nechcem p . p-jte to, č o hovorí H . volali, a l e s o m nep-1, hovorí H . p-li (sme), že j e B . s vami kto má uši, aby p-1, nech p-j e ! 1 3 , 9 , 43. M a r 4, 9 , 23 ; 7 , 1 6 . Luk 8 , 8 ; 1 4, 3 5 p . p-jete, ale neporozumiete ; Mar 4, 1 2 ušami ťažko p-li keď to p-li zástupy, žasli teraz ste p-li j eho rúhanie ; Mar 14, 64 keď p-jú slovo, hneď ho s radosťou berú p-jte ma všetci pôsobí aj to, aby hluchí p-li chváliac Boha za všetko, čo p-li chceli . . . p . , čo vy čuj ete, a nep-li čo videl a p-1, to svedčí tí, ktorí p-jú, budú žiť či náš zákon súdi človeka prv, ako by ho p-1 čo som p-1 od neho, to hovorím p-jú môj hlas, a bude 1 stádo Otče, ďakujem ti, že si ma p-1 čo som p-1 od svojho Otca, oznámil som p-jeme hovoriť svojím vlastným jazykom mnohí z tých, ktorí p-li slovo, uverili nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a p-li celé mesto p. slovo Božie keď to p-li pohania, radovali sa chcel by som i sám p. človeka p . , áno p-jete

Rim 1 0, 1 4 11, 8 l Ko 2, 9 2Ko 6, 2 12, 4 Kol 1, 4 Ž id 2, 1 4, 2 Jak lJ

1, 1 9 5, 1 1 1, 1 3 2, 24

Zj

2, 7 3, 20 22, 1 7

Rim 1 0, 1 7 3, 2 Gal IM 2M 4M

18, 6, 20, 1 4,

10 9 19 27

� l �� 1 3, 1 8 1 8, 1 5 2� 1 7 � 1

13 15 Joz 24, 24 Sud 2, 1 7 Neh 9 , 1 6 Jób 1 5, 8 ž 81, 1 4 1 06, 25 Pr

5, 1 3 7 , 24 8, 34 7, 5 7, 26 1 1, 1 1 26, 1 3 27, 9 29, 1 9 32, 23

ako uveria v toho, o ktorom nep-li uši, aby nep-li čoho oko nevidelo a ucho nep-lo v príhodný čas som ťa p-1 p-1 nevysloviteľné slová p-júc o vašej viere v Kristu pozorovať na to, čo srne p -li nezmiešalo (sa) s vierou tých, ktorí p-li nech j e každý človek rýchly p. o trpezlivosti J óbovej ste p-li čo bolo od počiatku, čo sme p-li čo sme videli a p -li, zvestujeme čo ste p-li od začiatku, to nech zostáva kto má uši, nech p-je, čo Duch hovorí ; 2, 1 1 , 1 7, 29 ; 3, 6, 13, 22 keby niekto p-1 môj hlas a otvoril by kto p-j e, nech povie : Prij di ! Pczri tiež heslo : Čuť POČUTIE viera z p-a a p . skrze slovo Božie zo skutkov zákona . . . či z p-a viery P O ČÚVAŤ Sára p-la pri dveriach nep-li na Mojžiša hovor ty s nami, a budeme p. dokedy budem p. reptania synov Izraelovvch Izr., p- ( na ustanovenia nep-li ste na j eho hlas budeš p. na hlas Hosp . ; 1 5, 5 ; 27, 1 0 ; 30, 8, 1 0 B „ ti vzbudí proroka . . . toho budete p. budeš p. na jeho hlas ak budeš naozaj p. na hlas Hosp. ; Jer l 7, 24 budeš p . na prik. Hosp. ak by si nep-1 na hlas Hosp . ; 45 budeme p . na j eho hlas nep-li ani na svojich sudcov nep-li na tvoje prik. ; 29 či si azda p-1 v tajnej rade Božej keby ma bol p-1 môj ľud ! nep-li hlasu Hosp . ; Jer 3, 25 ; 22, 2 1 nep-1 s0m n a hlas svojich učit. teraz, synovia, p-jte blah. človek, ktorý počúva na mňa lepšie je p. karhanie múdreho, než aby niekto p-1 pieseň bláznov ale ma nep-Ii ; 1 1 , 8 ; 25, 3, 7 budú kričať na mňa, ale nebudem p . ; 1 4, 1 2 p-jte n a hlas Hosp. nep-jte na slová svojich prorokov ; 27, 1 4, 1 6 nep-li n a moj e slová nep-li na tvoj hla s ; 40, 3 ; 42, 2 1 ; 44, 23. Dan 9, 1 0, 1 4


383

PODOBENSTVO

Jer

19, 48 6, 60 8, 47 1 0, 20 Sk 3, 23 Ef 4, 29 l Tm 4, 1

hovorím, ale nep-e ; 1 6 budeme p . n a hlas Hosp. nechceli p . na mňa p-jú tvoje slová, ale ich nečinia nep-li sme na tvojich služ. môj milovaný Syn . . . Toho p-j t e ! M a r 9, 7. Luk 9, 3 5 . Sk 3, 2 2 k e ď počujú, hneď i d e satan veľký zástup ho rád p-1 našli (ho) v chráme sedieť medzi učit. p. ich ktorí ho p-li, žasli zá stup . . . p-1 slovo Božie kto vás počúva, mňa počúva (Mária) p-la j eho slovo majú Mojžiša a prorokov, nech tých p-jú ! ľud visel na ňom a p-1 ho ; 2 1 , 38 to j e tvrdá reč; kto j u môže p. kto j e z Boha, počúva slová Božie blázni ; čo ho p-e ? duša, ktorá by nep-la toho proroka aby dalo milosť tým, ktorí p-jú budú p . bludných duchov

Mat 15, 36 Luk 22, 1 7 19

P OfiAKOVAŤ p -ujúc lámal a dával vezmúc kalich p-1 vezmúc chlieb p-1 ; Sk 27, 35

ž Iz Ez

1, 3 55, 1 1 1 7, 1 0

P ODARIŤ SA čokoľvek bude robiť, podarí sa mu podarí sa mu to, na čo ho pošlem či sa aj podarí ? 1 5

Žid !Pt

2, 8 2, 13

PODDANÝ že by mu bolo všetko p-é buďte p. každému

Ef

1, 22

Jak

4, 7

PODDAŤ ( SA) všetko p-1 pod j eho nohy ; Žid 2, 8 p-jte sa tedy Bohu

35, 1 4 42, 6 Ez 20, 8 33, 3 1 Dan 9 , 6 Mat 17, 5 Mar 4, 1 5 Mar 1 2, 37 Luk 2, 46

47 5, 1 1 0, 16 39 1 6, 29 Ján

POfi, pozri : Ísť

Luk 1 0, 17 20

1 8, 1 32, 9 Joz 1 4, 4 Jób 20, 29 ž 50, 18 Kaz 2, 1 0 Jer 12, 1 0 2Ko Kol

6, 15 l, 12

lM

1, 28

PODÍVAŤ SA Dína • . . vyšla sa p. na dcéry zeme moj e oko sa podíva na tých nech sa p-jú naše oči na Sion PODIVIŤ SA p-1 sa ich nevere Pilát sa p-1, že by už bol zomrel p-iac sa j eho odpovedi umlkli PODMANIŤ naplňte zem a p-te j u

66, 1 Iz PJ 2, 1 Mat s, 35 Žid 1 0, 1 3

PODNOŽ ; PODNOŽIE nepríateľov za p. tvojim nohám; Mat 22, 44. Mar 1 2, 36. Luk 20, 43. Sk 2, 35. Žid 1 , 13 zem j e p-ou mojich nôh ; Sk 7, 49 nepamätal na p . svojich nôh zem . . . je p-ou j eho nôh položení za p. j eho nôh

IM Iz Fil

PODOBA učinil ho na p-u Boha nemal p-y ani krásy ktorý súc v p-e Boha

ž

1. 2. 2. 4.

s. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

PODDÁVAŤ SA

12. 1�

pok. Léviho, nebude mať p-u p-om Hosp. je j eho ľud Levitom nedali p-u to je p. bezbožného ; 27, 1 3 s cudzoložníkmi máš svoj p . to b o l môj p. zo všetkej mojej práce obrátili môj vzácny p. na hroznú púšť aký má p. verný s neverným ? učinil (nás) schopnými k p-u na lós e svätých

34, 1 92, 1 2 4, 1 1

Mar 6, 6 1 5 , 44 Luk 20, 26

Pane, aj démoni sa nám p-jú neradujte (sa), že sa vám p-jú duchovia

PODIEL 5M

IM ž Mi

l� 1� 1� l� 1& 1� 20. 21. 22. 23. 24.

1 1 0,

5, 1 53, 2 2, 6

PODOBENSTVO Podobenstvá v Novom zákone O bláznovi človeku Mat 7, 26 O bohatom bláznovi Luk 12, 1 6-20 O desiatich pannách Mat 25, 1 - 1 3 O dome postavenom n a skale a piesku Mat 7, 24-27. Luk 6, 47-49 O drahej perle Mat 13, 45-46 O dvoch dlžníkoch (SO a 500 denárov) Luk 7, 41-43 O dvoch synoch pozvaných do práce vo vinici Mat 2 1 , 28-32 O farízeovi a publikánovi Luk 1 8 , 9-1 4 O fíku bez ovocia Luk 13, 6-9 O fíkovom strome Mat 24, 32-33. Mar 13, 28-29. Luk 21, 29-3 1 O horčičnom zrne Mat 13, 3 1 -32. Mar 4, 30-32. Luk 13, 1 8-1 9 O hrivnách Mat 25, 14-30. Luk 19, 1 1-26 O kráľovi idúcom do vojny Luk 1 4, 3 1 -32 O kráľovskej svadbe Mat 22, 1 -14 O kúkole Mat 1 3, 24-30 O kvase Mat 1 3, 33. Luk 13, 20-21 O márnotratnom synovi Luk 15, 1 1-32 O milosrdnom Samaritánovi Luk 1 0, 30-37 O nemilosrdnom sluhovi (dlžníkovi) Mat 1 8, 23-35 O neodbytnom priateľovi Luk 1 1 , 5-8 O nespravodlivom správcovi Luk 1 6, 1 -9 O nespravodlivom sudcovi Luk 1 8, 2-8 O neužitočnom sluhovi Luk 1 7, 7-1 0 O novom víne v starých kožiciach Mat 9, 1 7 . Mar 2, 22. Luk 5, 37-38


PODOBENSTVO 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

O prenajatej vinici Mat 2 1 , 33-45. Mar 1 2, 1-12. Luk 20, 9- 1 9 O robotníkoch najatých d o vinice Mat 20, 1-1 6 O rozsievačovi Mat 13, 3-8, 1 8-23. Mar 4, 3-8, 1 3-20. Luk 8, 5-15 O semene rastúcom v skrytosti Mar 4, 26-29 O sieti Mar 13, 47-50 O skrytom poklade Mat 13, 44 O sluhoch očakávajúcich svoj ho pána Luk 12, 36-40 O staviteľovi veže Luk 1 4, 28 -30 O stratenej ovci Mat 1 8, 12-13. Luk 15, 3-7 O veľkej večeri Luk 1 4, 1 6-24 O vernom sluhovi Mat 24, 45-5 1 . Mar 13, 34-35. Luk 12, 42-48 O záplate na starom rúchu Mat 9, 1 6 . M a r 2, 2 1 . Luk 5, 3 6 *

ž Ez

78, 2 1 7, 2 20, 49 Hoz 1 2, 10 Mi 2, 4 Mat 1 3 , 3

10 34 35 36 2 1 , 45 Mar Luk

24, 32 4, 10 1 2, 1 2

Ján

4 , 23 8, l O 1 0, 6

l Ko Ž id

1 6, 25 4, 6 9, 9

Mat 26, 35 Luk 1 0, 37

2M

15, 1 1

5M 2Pa

33, 29 6, 1 4

Jób

30, 1 9 35, 10 143, 7

ž

384

1 44, 4

*

"

otvorím svoj e ústa v p-e povedz domu Izr. p . ; 24, 3 on nehovorí iba p-á budem hovoriť v p-ách budú používať o vás p . hovoril i m mnoho v p-ách ; 1 3, 1 8, 34; 22, 1 . Mar 3, 23 ; 4, 2, 30, 33. Luk 8, 4, 1 1 ; 18, 1 ; 20, 9 prečo im hovoríš v p-ách bez p-a im nehovoril ; Mar 4, 34 v p-ách, budem vyprávať veci vylož nám p . o tom kúkoli počuli . . . farizeovia tie j eho p-á ; Luk 20, 1 9 od fíka sa naučte p - u ; M a r 1 3, 2 8 opýtali sa ho . . . na t i e p-á poznali, že o nich povedal to p . ; Luk 20, 1 9 poviete toto p . : Lekáru, uzdrav ostatným sa hovorí v p-ách toto p. im povedal J., ale oni neporozumeli viacej nebudem hovoriť v p-ách toto, bratia, som povedal v p-e ktorý j e p-m na teraj ší čas

Iz 1, 9 Mat 1 1 , 16

13, 24 Fil lJ Zj

2, 7 3, 2 13, 4

2M

28, 33

Jer 13, 22 26 PJ 1, 9 Mat 23, 5

2M ž

12 36 17 14

POD OLOK na j eho p-u spravíš . . . j ablká ; 34; 39, 24-26. budú odhalené tvoj e p-y ; Náh 3, 5 vykášem tvoje p-y nečistota je na j ej p-och robia veľké p-y svojich plášťov PODOPIERAŤ Áron a Húr p-li j eho ruky p-š ma svojou pravicou kto podopiera sprav., je H. ; 24 H. podopier a všetkých padajúcich

Ef Žid l Pt

5, 2 1 2, 5 5, 5

PODRIADIŤ (SA) p-ujúc sa jedni druhým nie anj elom p-1 budúci svet mladší, p-te sa starším . . . p-ujúc sa j edni druhým

Ef Tít

5, 22 2, 5

P ODRIAĎ OVAŤ SA ženy, p-ujtc sa vlastným mužom (ženy) p-uj úce sa vlastným mužom ; l Pt 3, 5

Rím Gal

6, 1 8 22 4, 3

l Ko 15, 27 Žid

3, 1 4 11, 1

Luk 20, 23

PODOBNE ? · . ho;rc;rili aj všetci os tatni učeníci 1 Luk _ ai ty p . ! 1d1 a cm PODOBNÝ kto j e tebe p. medzi silnými, ó, Hosp. ; l Kr 8, 23 Izr2elu ! Kto je p . tebe Bože Izr., nie je tebe p -ého ; Jer 1 0, 6 som p. prachu a popolu Hosp., kto je tebe p . ; 89, 7 lebo by som bol p. tým, ktorí zostupujú človek je p. márnosti

1 7, 1 8, 37, 145,

Gomore by sme boli p. p-é je deťom, ktoré sedia ; Luk 7, 32 nebeské kráľ. je p-é; 1 3, 3 1 , 33, 44, 45, 47 ; 1 8, 23 ; 20, 1 ; 22, 2 ; 25, 1. Luk 1 3, 19, 2 1 stal sa p. ľuďom k e ď sa ukáže, budeme j emu p . kto je p. šelme

3, 1 4

PODROBENÝ p. ste v službu sprav. v službu p. Bohu boli sme p. pod živly sveta P ODROBIŤ všetko p-1 pod j eho nohy; (Ž 8, 7) A.

PODSTATA akže počiatok p-y dodržíme viera je p-ou toho, na čo sa človek nádej e

P ODVOD ale on prezrel ich p. A PODVODNE nerobte ničoho p.

A PODVODNÍK budem v j eho očiach ako p .

lM

27, 12

2M

12, 7

5M l Kr

1 1 , 20 6, 3 1

..;. PODVOJE vezmú z j eho krvi a dajú n a obe strany p-í napíšeš ich na p. svojho domu spravil . . . stÍpec p-í

5M Jon

29, 23 3, 4

PODVRÁTENÝ je p-á ako Sodoma ; PJ 4, 6 eš te 40 dní, a Ninive bude p-é


POHANENIE

385

lM Am

1 9, 25 4, 1 1

3M 18, 24 Sud 4, 2 l Kr 1 4, 24 2Kr 1 7, 9, 1 0, 44,

ž

79, 1 02, 105, 106,

Iz

1 1 1, 135, 9, 1 1,

15 16 16 3 12 15 1 10 16 44 35 41 47 6 15 1 10

49 , 6 61, 9 Jer PJ -

Ez

1 0, 2 1, 3 10 5, 6 7 8 28, 25

Mať

4, 1 5 5, 47 6, 7 32 1 0, 5 18 1 8, 1 7 20, 19

Luk 21, 24 Sk

9, 1 5 1 0, 45 1 1, 1 18 1 3, 46 48 1 4, 27 15, 1 2 23

PODVRÁTIŤ Sk p-1 tie mestá i celú tú rovinu p-1 som niektorých . . . ako čo B. p-1 Sodomu POHAN tými vecami zanečisťovali sa p-ia Charošet P-ov ; 4, 13, 1 6 robili podľa všetkých ohavnosti p-ov nasledovali p-ov p-ia s a pohrúžili d o jamy p-ia vyhynú svojou rukou vyhnal p-ov rozptýlil si nás medzi p-mi učinil s i nás porekadlom medzi p-mi p-ia vtrhli do tvojho dedičstva prečo majú hovoriť p-ia ; 1 1 5, 2 p-ia s a budú báť mena Hosp . dal im zeme p-ov splietli (sal s p-mi vydal ich do ruky p-ov zhrom. nás z p-ov dajúc im dedičstvo p-ov modly p-ov sú striebro na Galileu p-ov p o koreni Izaiho . . . s a budú dopytovať p-ia ale som ťa dal za svetlo p-om bude známe ich semeno medzi p-mi neučte sa ceste p-ov Judea „ . býva medzi p-mi p-ia vchádzajú d o j ej svätyne páchajúc bezbožnosť, väčšiu ako p-ia zúrili viac ako p-ia vykonám . . . súdy pred očami p-ov budem posvätený v nich pred očami p-ov Galilea p-ov či azda nečinia toho istého i p-ia keď sa modlite nežvatlite ako p-ia to všetko hľadajú p-ia na cestu p-ov neodídite n a svedectvo im a j p-om nech t i j e ako p . vydajú ho p-om ; Mar 1 0, 33. Luk 18, 32 Jer. bude šliapaný o d p-ov, dokiaľ na nenaplnía časy p-ov aby zaniesol moje meno i pred p-ov i na p-ov je vyliaty dar Svätého Ducha i p-ia prijali slovo Božie a j p-om dal B . pokánie obraciame sa k p-om keď to počuli p -ia, radovali sa Boh . . . otvoril p-om dvere viery zázraky či nil B . skrze nich medzi p-mi pozdravujú bratov z p-ov

-

-

Rim -

-

1 8, 6 2 1 , 25 22, 2 1 26, 20 28, 28 2, 1 4 3, 29 9, 24 1 1, 1 1 13 25 15, 9 16 27

l Ko 1 2, 2 2Ko 1 1, 26 Gal 1, 1 6 -

2, 9

12 14

-

-

Ef -

-

! Te

-

l Tm -

! Pt 3J Zj -

3, 8 14 2, 1 1 3, 1 6 8 4, 2, 4, 2,

3, 1 6 2, 1 2 7 2, 26 11, 2

l Sa 1 7, Jer 15, Ez 36, 2Ko 6, IM

17 16 5 7

26 15 15 8

30, 23 ž 69, 8 20 21 74, 22 Iz 4, 1 Luk 1, 25 2Ko 1 2, 1 0 Žid 1 0, 33 1 1 , 26

odteraz pôj dem k p-om ohľadom uverivších p-ov sme my písali vyšlem (ťa) ďaleko medzi p-ov i p-om som zvestoval, aby činili pokánie je p-om poslané toto spasenie p-ia, nemajúci zákona či nie je aj Bohom p-ov ? Áno, aj p-ov nie len zo Židov, ale aj z p-ov ich pádom sa dostalo spasenie p-om som j a apoštolom p-ov dokiaľ nevojde plnosť p-ov p-ia aby za milosrd. oslavovali Boha aby bola obeť p-ov príjemná ak dostali p-ia účasť na ich duch. majetkoch viete, že keď ste boli p-mi v nebezpečenstvách zo strany p-ov aby som ho zvestoval medzi p-mi ; 2, 2 aby sme my pracovali medzi p-mi (Peter) j edal spolu s p-mi prečo potom nútiš p-ov prijať žid. spôsob B. z viery ospravedlňuje p-ov n a p-ov p rešlo v Kristu Ježišovi požehnanie kedysi vy, p-ia v tele väzeň Krista Ježiša za vás p-ov sú p-ia spoludedičmi zvestovať p-om nevystihnut. bohatstvo p-ia chodia, v márnosti bránia nám hovoriť p-om nie v náruživosti „ . ako aj p-ia som ja postavený . . . za učiteľa p-ov ; 2Tm 1, 1 1 kázaný p -om obcovanie medzi p-mi majúci dobré neberúc ničoho od p-ov tomu dám moc nad p-mi dvor „. j e daný p-om

POHANA ktorý . • . sníme p-u z Izr. pre teba nesiem p-u neponesieš viacej p-y ľudí cez slávu i p-u POHANENIE B . odňal moj e p. pre teba nesiem p . ty znáš moj e p. p. skrúšilo moj e srdce rozpomeň sa na svoje p . odním naše p . odňal moj e p . mám záľubu . . • v p-iach keď ste za j edno p-iami p. Kristovo


POHANENÝ Žid

Sk 2Ko

13, 1 3

5, 41 6, 3

lSa

1 7, 1 0

Gal

2, 1 4

IM

40, 1 1 44, 2 12 17 Ezd 8, 27 ž 23, 5 Iz 5 1 , 22 Jer 1 6, 7 25, 1 5 51, 7 Ez 23, 3 1 33 Mat 1 0, 42 23, 25 26 Mar 7, 4 9, 41 Luk 1 1 , Zj 1 4, 1 6, 1 7, 1 8,

39 10 19 4 6

von z a tábor nesúc j eho p . Pozri tiež heslo: Potupa

POHANENÝ že boli učinení hodnými byť p. aby nebola služba p-á POHANIŤ j a som dnes p-1 vojská Izr. P OHANSKY ty, súc Žid, žiješ p . P OHÁR p . faraónov bol v moj ej ruke p . , ten strieb. p . , vlož na vrch p . sa našiel v o vreci Benj . muž, v ktorého ruke s a našiel p. 20 zlatých p-ov môj p. preteká beriem z tvoj ej ruky p. závratu nenapoja (ich) p-om potešenia vezmi p . vína tejto prchlivosti ; 1 7 Bab. bol zlatým p-om dám j ej p . d o tvojej ruky p. hrôzy . . . p . tvoj ej sestry Samárie čo len p-om čerstvej vody čistíte vonok p-a a misy vyčisti najprv vnútro p-a oplakovanie p-ov ; 8 ktokoľvek by vás p-om vody napojil farizeovia čistíte vonok p-a naliate v p - e j eho hnevu aby mu dal p . vína prchlivosti mala zlatý p . , plný ohavností do p-a . . . nalejte mu dvojnásobne POHÁRNIK p-ov a ich rúcha j a som bol p-orn kráľovým

2Pa Neh

9, 4 1, 1 1

IM 3M

1 7, 1 2 1 8, 22

Luk

2, 23

POHLAVIE obrezaný každý mužského p-a nebudeš ležať s mužským p -írn ; 20, 13 všetko mužského p-a

lPt

2, 20

POHLAVOK hoci i p-y trpíte

Mat 26, 67

P OHLAVKOVAŤ pľuli do tváre a p-li ho

8, 4 Am Mar 1 2, 40

POHLCOVAŤ p-ujete biedneho p-uj ú domy vdov ; Luk 20, 47

2M 2Pa

ž

Sk

1 4, 6, 13, 84, 1 02, 4,

24 19 4 10 18 29

POHLIADNUŤ H. p-ol na voj sko Egypťanov pohliadni n a modlitbu svojho služ. pohliadni, ozvi sa mi, Hosp . pohliadni n a . . . pomazaného pohliadne n a modlitbu Pane, pohliadni na ich hrozby

386 Iz 9, 1 6 Hoz 8, 8 l Ko 15, 54 2Ko 5, 4

1 1M

POHLTENÝ ktorí sú vedení, budú p. Izrael bude p. smrť j e p-á vo víťazstvo aby . . . smrteľné, bolo p-é od života

41, 7 7, 1 2 2M 4M 1 6, 32 J_ób 20, 1 5 21, 1 0 z - 1 06, 1 7 - 1 24, 3 PJ 2, 5

POHLTIŤ tenké klasy p-li ; 24 palica Áronova p-la i c h palice zem otvorila svoje ústa a p-la ich p-1 majetok, ale ho vyvráti H. ich pohltí v o svojom hneve zem . . . p-la Dátana vtedy by nás boli p-li živých p-1 Izraela ; p-1 všetky j eho paláce

Luk 13, 8

POHNOJIŤ až ho okopem a p-m

Žid Zj

12, 26 2, 5

POHNÚŤ ktorého hlas vtedy p-ol zemou p-em tvoj svietnik

2Sa

22, 1 0, 46, 55,

ž

-

8 6 6 23

- 1 12, 6 - 121, 3 Mar 13, 25 3, 3 l Te Mat

9, 36

Mat 13, 41 1 6, 23 1 8, 7 Luk 1 7, 1 Rirn 9, 33 1 6, 1 7 l Ko 1, 23 2Ko 6, 3 5, 1 1 Gal Mat 1 1 , 6

-

-

-

1 5, 1 2 1 7, 27 1 8, 6 26, 31 33

Rirn 1 4, 13 Mat 1-

5, 29 30

POHNÚŤ SA vtedy sa pohla „ . zem nepohnem sa; 26, 1 ; 30, 7 ; 62, 7 B. je v j eho strede, nepohne sa nedopustí . . . aby sa p-1 sprav. ; Pr 1 0, 30 lebo sa nepohne na veky nedopusti, aby sa pohla tvoja noha moci, ktoré sú na nebi, pohnú sa aby sa nikto nep-1 v . . . súženiach POHNUTÝ CJ.) ľútosťou bol p. ; 20, 34. Luk 7, 13 POHORŠENIE vyberú z j eho kráľ. všetky p-a satanc ; p-ím si mi beda svetu pre p-a. Lebo p-a musia prísť nie je možné, aby neprišli p-a skala p-a ; !Pt 2, 7 robia . . . p - a n a odpor učeniu Krista, Židom p . nedávajúc v ničom nijakého p-a tedy j e odstránené p . kríža POHORŠľf (SA) blah. je ten, kto by sa nep-1 na mne ; Luk 7, 23 farizeovia počujúc t o slovo p-li s a aby srne ich nep-li ktokoľvek by p-1 1 z týchto rnaličkých ; Mar 9, 42. Luk 1 7, 2 všetci sa p-e na mne ; Mar 1 4, 27 ak by sa aj všetci p-li na tebe, ja sa nikdy nep-rn ; Mar 1 4, 29 na čom by sa potkol alebo p-1 POHORŠOVAŤ ( S A ) ak ťa p-uj e tvoje pravé oko ; 1 8, 9 ak ťa p-uj e tvoj a pravá ruka ; 18, 8


387

POCHOVANÝ

Mar

6, 3 9, 43 45 47

p-li s a n a ňom keby ť a p-la tvoja ruka keby ť a p-la tvoja noha keby ťa p-lo tvoje oko

POHOSTÍN l M 1 5 , 1 3 tvoj e semeno bude p-om v zemi 23, 4 som tu u vás p. 26, 3 bývaj v tejto zemi ako p . 32, 4 býval som ako p . u Lábana 2M 22, 2 1 p-o:vi ne� činíš krivdy . „ . lebo ste boh p-m1 v Egypt. zerm ; 23, 9. 3M 1 9, 34 3M 17, 1 2 nebude j esť krvi, ani p. 1 9, 33 keď bude u teba bývať pohostín „ . nebudete h o trápiť 24, 22 p . bude tak súdený ako zrodený doma 4M 15, 1 5 tak bude aj p. pred Hosp. 1 6 to isté právo bude vám i p-ovi 5M 1 0, 1 9 milovať p-a, lebo ste boli p-mi v Egypt. zemi 24, 1 7 nezohneš súdu p-a 27, 1 9 zlorečený, kto by prevrátil súd p-a Jób 3 1 , 32 p. nenocoval vonku ž 39, 1 3 som p-om, ako . „ otcovia; 1 1 9, 1 9 94, 6 vraždia vdovu a p-a 1 46, 9 H. ostriha p-ov Jer 7, 6 neutisknete p-a, siroty; Z a 7 , 1 O 22, 3 nečiňte násilia p-ovi Ez 22, 7 p-a utláčajú ; 29 Ef 2, 1 9 nie ste . . . bezprávnymi p-mi l Pt 2, 1 1 napomínam (vás) ako p-ov

I�

13, 1 3 1 4, 2 1 1 5, 5 20

4, 1 0 Za , Mat 6, 24 1 Luk 1 0, 1 6

1 Rim i

Ján

-

1 2, 48 2, 4 1 4, 3

10 l Ko 1 6, 1 1 2, 2 1 Gal I Te 5, 20 l Tm 4, 1 2

-

i

Tít Žid -

lM 4M

2, 1 5 1 0, 28 1 2, 5

l Sa 2Sa

25, 1 1, 15, 1 7, 6,

Pr

23, 22

-

34 20 31 42 16

POHOSTÍNIŤ Abrahám . . . p-1 v Geráre Abr. p-1 v zemi Filištínov; 23 Jakob p-1 v zemi Chámovej beda mne, že p-rh v Mešechu

5, 24 Iz 17, 1 8 Ez Luk 7, 30 23, 1 1

A

POHOSTINNO S Ť za p-ou sa ženúci nezabúdajte na p.

Rim

POHOSTINNÝ biskup musí byť . . . p . ; Tít 1, 8 p. j eden naproti druhému

Jób Jer

Mat 26, 1 2

POHREB učinila t o na môj p . ; Mar 1 4, 8. Ján 12, 7

2M 15, 1 0 5, 1 4 2Kr 9, 1 6 ž 69, 1 5

Pr

keď príde bezbožník, príde aj p.

lM -

ž

20, 1 2 1 , 34 1 05, 23 120, 5

Rim 12, 1 3 Žid

l Tm lPt

13, 2 3, 2 4, 9

POHŔDANIE

! Sa Jób -

Pr

1 8, 3 2, 5, 1 9, 1,

30 17 18 7 30 5, 1 2 1 1, 12

POHŔDAŤ ktorí mnou p-jú, budú znevážení nep-j káraním Všemohúceho ešte i decká mnou p-jú múdrosťou a kázňou p-jú blázni p-li každým mojím káraním moje srdce p-lo káraním človek bez rozumu pohŕda svojím blížnym

Ezd

6, 4

3, 26 28, 8

kto pohŕda slovom Božím kto pohŕda svojím blížnym, hreší blázon pohŕda kázňou bláznivý človek pohŕda svojou matkou kto bude p. dňom malých začiatkov druhým (bude) p . ; Luk 1 6, 1 3 kto vami pohŕda, mnou pohŕda ; a kto mnou pohŕda, pohŕda tým, ktorý ma poslal kto mnou pohŕda p-š bohatstvom j eho dobrotivosti kto jie, nech nepohŕda tým, kto nejie prečo p-š svojím bratom ? nech nikto ním nepohŕda nep-m milosťou Božou proroctvami nep-jte nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou nech nikto tebou nepohŕda keď niekto p-ol zákonom môj synu, nep-j kázňou

POHRDNÚŤ p-ol Ezav prvorodenstvom pretože ste pohrdli Hosp. lebo p-1 slovom Hosp. uvidel Dávida, p-ol ním Míchaľ . . . pohrdla (Dávidom) ; ! Pa 1 5, 29 nepohrdni, keď sa zostarie, svojou matkou pohrdli rečou Svätého Izr. p-ol prísahou zrušiac zmluvu zákonnici pohrdli radou Božou keď ním p-ol Herodes A P OHROBENÝ p . sme tedy s ním skrze krst ; Kol 2, 1 2

P OHROMA jednako prišla p. čo do vojny, nejakej p-y P O HRÚŽIŤ SA p-li sa všetci ako olovo p-1 sa v Jordáne 7 ráz pohania sa p-li do j amy vytrhni ma z blata, aby som sa nep-1

Á P OCHERET-HACCEBAIM

2, 57. Neh 7, 59 32, 21 29, 5

A P OCHLEBOVAŤ nebudem p . človekovi ; 22 človek, ktorý p-uje

lM 35, 19 1, 1 7 Rút

P O CHOVANÝ zomrela Rácheľ a bola p-á tam budem i p-á

Jób Pr


388

POCHOVAŤ Jer 8, 2 l Ko 1 5, 4 lM

5M

Joz 2Sa

23, 1 9 25, 9 35, 29 47, 29 50, 7 34, 6 24, 32 2, 4

9, 1 0 79, 3 Jer 22, 1 9 Mat 8 , 2 1 2Kr

1 4, 1 2 Luk Sk

9 , 60 1 6, 22 2, 29 5, 6 8, 2

Jer Mat

7, 32 8, 22

Ján

1 9, 40

Rim 13, 3

Luk 1 6, 8 Fil 2, 14 1 Tm 2, 8 Mat 1 4, 21, 28, Mar 1 1, Sk 1 0, Rím 4, 1 4, Jak 1, Mat

Ján

31 21 17 23 20 20 23 6

4, 5 20, 1 7 26, 37 1 8, 3

Luk 1 7, 3 Mat

3, 2

nebudú zobrané ani p-é ; 1 6, 4, 6 (Kristus) bol p .

Mat

3, 8

neste tedy ovocie, hodné p-a ; Luk 3, 8 1 1 ja vás krstím vodou na p . POCHOVAŤ 9, 1 3 ale hriešnych ku p-u ; Mar 2, 17. p-1 Abrahám Sáru Luk 5, 32 p-li ho Izák a Izmael ; 49, 3 1 1 1 , 20 začal karhať mestá . . . že neučinili p-li h o Ezav a Jakob p-a nep-j ma, prosím v Egypte 2 1 dávno by . . . v popole boli činili p. ; Jozef . . . p-1 svojho otca ; 13 Luk 1 0, 1 3 p - 1 h o ( Mojžiša) v doline 1 2, 4 1 Ninivania . . . činili p . na kázeň Jo­ kosti J ozefove . . . p-li v Sícheme nášovu; Luk 1 1 , 32 mužovia Jabeš-gileáda . . . p-li Mar 1 , 4 kážuc krst p-a ; Luk 3, 3 Saula ; l Pa 1 0, 1 2 6, 1 2 kázali, aby činili p . nebude toho, kto by p-1 (J ezábeľ) Luk 1 3 , 3 a k nebudete činiť p . ; 5 nebolo toho, kto by p-1 1 5, 7 radosť v nebi nad 1 hriešnikom, p-jú ho ako o sla činiacim p. ; 1 0 dovoľ mi . . . p. svojho otca ; 1 6, 30 keby niekto z mŕtvych . . . budú Luk 9, 5 9 činiť p . vzali j eho telo a p-li ho ; 24, 47 musí byť kázané v j eho mene p . (Mar 6, 29) Sk 3, 1 9 čiňte p . a obráťte sa nechaj mŕtvych p . svojich mŕtvych 5 , 3 1 aby dal Izraelovi p. zomrel aj b oháč, a p-li ho 8, 22 preto čiň p. (Dávid) zomrel i p-li ho 1 1 , 1 8 aj pohanom dal B . p. vyne�úc p-li (Ananiáša) 1 7, 30 zvestuje ľuďom . '. . aby činili p . ; p-li Stefana 26, 20 1 9, 4 Ján krstil krstom p-a POCHOVÁVAŤ 26, 20 aby činili . . . skutky, hodné p-a budú p . v Tofete ; 1 9, 1 1 Rim 2, 4 dobrota Božia vedie ku p-u nech mŕtvi p-jú svojich mŕtvych; 2Ko 7, 9 ž e ste sa zarmútili na p. (Luk 9, 60) 1 0 zármutok podľa Boha pôsobí p. ako majú Ž idia obyčaj p. 1 2, 2 1 hrešili a neurobili p-a 2Tm 2, 25 ak by im azda B . dal p . .A POCHVALA 6, 1 neklaďme zase základu p-a rob to, čo je dob ré, a budeš mať p-u .Žid 6 zase obnoviť ku p-u POCHVÁLIŤ 2Pt 3, 9 aby všetci prišli ku p-u Zj 2, 5 čiň p. a čiň prvé skutky ; 1 6 pán p-1 nesprav. správcu 2 1 aby učinila p . zo svojho smilstva, POCHYBOVAN IE ale neučinila p-a všetko čiňte bez . . . p-a 3 , 3 ostrihaj a učiň p . bez hnevu a bez p-a 1 9 rozhorli s a tedy a učiň p . 9 , 20 neurobili p - a zo skutkov ; 2 1 ; POCHYBOVAŤ 1 6, 9, 1 1 človeče malej viery, prečo si p-1 keby ste mali vieru a nep-li POKARHANIE ale niektorí p -li Pr 1 3, 18 kto zachováva p., bude ctený nep-1 by vo svojom srdci 1 7, 1 0 viacej pôsobí na rozumného 1 p. iď s nimi a nič nep-uj (Abr.) nep-1 o zasľúbení Božom POKARHANÝ kto p-uj e, k e ď jie, je odsúdený lM 20, 1 6 (Sára) bola p-á nech prosí v o viere nič nep-ujúc POKARHAŤ POJAŤ vtedy ho p-1 diabol ló b 32, 1 2 nie je toho, kto by p-1 Jóba 1 1 9, 2 1 p-1 si pyšných p-1 tých 12 u čeníkov; Mar 1 0, 32. [ Z Pr 1 9, 25 p-j rozumného, porozumie znáLuk 18, 31 mosti pojmúc s o sebou Petra ; Mar 1 4, 33 ' Mar 4, 39 prebudiac sa p-1 vietor p-1 Judáš čatu vojska 8, 33 (J.) p-1 Petra 9, 25 Ježiš . . . p-1 nečistého ducha ; A POKAJAŤ SA Luk 9, 42 ak sa pokaja, odpusť mu Luk 9, 55 J. sa obrátil, p-1 ich POKÁNIE POKLAD čiňte p. ; 4, 1 7 . Mar 1, 15. 5M 28, 12 H. ti otvorí svoj výborný p . Sk 2, 38


POKOJ

389 l Kr 2Pa Jób

ž Pr

Iz -

Jer

1 4, 26 12, 9 20, 26 38, 22 135,

7

1 0, 2 15, 1 6 21, 6 20 33, 6 45, 3 15, 13 17, 3 20, 5

48, 7 50, 37 Dan 1, 2 2, 1 1 Mat 6, 1 9 20 21 1 2, 3 5 13, 44 52 1 9, 21

Luk 1 2, 33 2Ko -

Kol Jak

4, 7 1 2, 1 4 2, 3 5,

3

38, 1 1 Jer Mar 1 2, 4 1 43 Luk 2 1 , 1 Ján

8, 20

6: 1 4 Mat Mar 1 1 , 25 26 6, 1 Gal

pobral p-y domu Hosp. i p-y domu kráľovho ; 2Kr 24, 1 3 Šišak . . . pobral p-y domy Hosp. tma je skrytá pre j eho p-y prišiel (si) voľakedy k p-om snehu a p-y kamenca si videl ? vyvodí vietor zo svojich p-ov ; Jer 1 0, 1 3 ; 5 1 , 1 6 nepomôžu bezbožné p-y ako veľký p. a v ňom nepokoj p-y, nahromadené lživým jazykom p. a olej je v príbytku múdreho bázeň Hosp. bude j eho p-om dám ti p-y, skryté tvoje p-y dám na lúpež tvoje p-y vydám ta p-y kráľov Júdových vydám . . . do Bab. nadeješ (sa) na svoje . . . p-y ; 49, 4 meč na jeho p-y do domu p-u svojho boha otvoriac svoje p-y obetovai mu nezhrom. si p-ov na zemi zhrom. p-y v nebi kde je váš p., tam bude i vaše srdce ; Luk 1 2, 34 dobrý človek z dobrého p-u srdca ; Luk 6, 45 nebeské kráľ. je podobné p-u vynáša zo svojho p-u nové i staré veci budeš mať p. v nebi ; Mar 1 0, 2 1 . Luk 18, 22 nepominuteľný p . v nebesiach ten p. máme v hlin. nádobách nie sú povinné deti zhrom. p-y v ktorom sú skryté všetky p-y múdrosti nahromadili ste p-ov

A POKLADNICA

vošiel . . . pod p-u J. sadnúc si naproti . . . p-i hodila viac ako všetci . . . do p-e videl bohatých hádzať svoje dary d o chrám. p-e hovoril J. pri p-i učiac

A POKLES OK

a k odpustíte ľuďom ich p-y aby aj váš Otec . . . odpustil vaše p -y neodpustí vašich p-ov keby a j bol človek zachvátený nejakým p-om

POKLONIŤ S A IM

23, 33,

42,

2M Rút l Sa -

!Pa

7 3 6 27 10 31

12, 2, 15, 24, 8 29, 20

p-1 sa ľudu zeme, synom Hetovým (Jakob) p-1 sa k zemi 7-krát prišli bratia Jozefovi, p-li sa mu ľud skloniac svoj e hlavy p-1 s a padnúc na svoju tvár p-la sa Saul sa p-1 Hosp. Dávid sa zohol tvárou k zemi a p-1 p-li sa Hosp. i kráľovi

Neh Mat

8, 2,

6

2 8 9

4, 5, 6 Luk 24, 52 -

Mar

l 1M _ _

2M 3M 4M 5M Joz _ -

Sud -

l Sa -

-

POKOJ 15, 1 5 28, 2 1 43, 23 4, 1 8

26, 6

25, 1 2 20, 1 0 9, 15 1 0, 4 1 1 , 23 3, 1 1 30 6, 23 1 , 17 7, 14 1 6, 25,

-

! Kr ! Kr 2Kr

4, 22, 9,

-

4 6 35 24 28 18 17 18

l Pa

1 2,

-

22, 9 1 4, 6 15, 5 1 8, 27

2Pa -

-

Ezd Est -

Jób -

ž

-

-

p-li sa Hosp . tvárou k zemi prišli sme sa mu p . aby s o m i j a prijdúc p-1 s a a k padneš a p-š s a mi ; Luk 4 , 7 p-1 sa mu (Ježišovi) p-iac sa mu navrátili sa

20, 5, 9, 1 0, 3, 5, 1 5, 20, 21, 22, 25, 4, 28,

30 7 16 3 26 24 21 20 9 21 2 9 3

29, 1 1 34, 1 5 35, 20 27

-

37, 1 1

-

37

pôj deš ku svojim otcom v p-i ; 2Kr 22, 20 navrátim sa v p-i do domu p. vám o to ! Nebojte sa J etro povedal Mojž. : Iď v p-i dám p. v zemi dám mu . . . zmluvu p-a keď sa priblížiš k niekt. mestu . . . ponúkn eš mu p . Jozua učinil s nimi p. ; 1 1 , 1 9 zbijeme G i beon, pretože učinil p . mala zem p . od vojny zem mala p . za 40 rokov; 5, 3 1 ; 8, 28 zem mala p. 80 rokov H. mu riek ol : P. ti Éli . . . rieko l : l di v p-i bol p. medz i Izr. a medzi Amorejom či tvoj p ríchod znamená p. ? tebe p. i tvojmu domu p . iď v p-i hore d o svojho domu ( Šal.) mal p. zo všetkých strán ak sa ty naozaj navrátiš v p-i či znamená vá š príchod p . ? č i j e p . ; 9, 1 8, 1 9 p., p. tebe, a p. tým, ktorí ti pomáhajú dám p. a ticho za j eho dní zem bola na p-i niet p-a ani tomu, kto vychádza ak sa ty naozaj navrátiš v p-i, nehovoril H . kráľ. J ozafatovo malo p. kráľov i Dáriovi všetok p . ! mali p . o d svojich nepriat. hovor ii to, čo donášalo p . nemal (som) p-a tvoj stá nok bude v p-i v čas p -a príde na neho zhubca lebo neznal p-a ich d omy majú p. nože si zvykni s ním a maj p. pôsobí p . na svojich výsostiach v p-i oboj e : i ľahnem i budem spať hovoria o p-i . . . kým je v ich srdci zlo H. p o ž ehná svoj ľud p-om hľadaj p. a stíhaj ho ! nehovo ria na p . H., kto rý m á záľubu v p-i pokorn í . . . sa budú tešiť veľkému p-u budúcno sť má človek p-a


POKOJ ž

390

1

niet p-a v mojich kostiach pre môj Mi hriech Náh 55, 1 9 vykúpi moj u dušu, aby bola v p-i 1 Za 72, 3 vtedy donesú vrchy ľudu p . 73, 3 lebo som závidel . . . p . a blaho bez- . bežných 1' Mal 85, 9 isteže hovorí p. svojmu ľudu Mat 1 1 sprav. a p. sa bozkajú 94, 1 3 aby si mu spôsobil p. i1 1 9, 1 65 mnoho p-a tým, ktorí mílujú tvoj · Mar zákon 1 20, 7 ja sa snažím o p . Luk 1 22, 6 žiadajte Jeruzalemu p . 7 nech je p. medzi tvojimi múrami 8 nech vládne p. v tebe 1 25, 5 p . na Izraela ; 1 28, 6 1 47, 1 4 pôsobí, aby tvoj e hranice mali p . Pr 3, 1 7 všetky j ej chodníky sú samý p. 1 7, 1 lepší kúsok suchého chleba s p-om 29, 9 človek, ktorý sa súdi s bláznom . . . , _ nemá p-a Kaz 3, 8 (je) čas vojne a čas p-u 4, 6 lepšia vraj plná hrsť p-a . Iz 9, 6 nazvú j eho meno . . . Knieža P-a 17 p-u nebude konca 26, 3 človeka, ktorého myseľ je opretá Ján na teba, Bože, zachováš v p-i 1 12 Hosp„ ty nám spôsobíš p . 32, 1 7 dielom sprav. bude p . ' Sk 1 8 môj ľ u d b u d e bývať v bydl. p - a 38, 1 7 horkosť sa mí zmenila na p . 45, 7 pôsobím p. a tvorím zlo 48, 1 8 bol by tvoj p. ako rieka , Rim 22 nemajú p-a . . . b ezbožní ; 57, 2 1 53, 5 kázeň nášho p - a bola vzložená na neho 54, 1 0 zmluva môj ho p-a sa nepohne 1 3 hojnosť p-a budú mať tvoji synovia 1. 55, 1 2 v p-i doprevadení budete 57, 2 dochádzaj ú p-a ; odpočívajú 1 9 p„ hojný p. ďalekému i blízkemu 59, 8 cesty p-a neznajú ; Rim 3, 1 7 60, 1 7 dám t i z a vrchnosť p . 62, 6 ktorí pripomínate Hosp„ nemajte p-a Jer 6, 1 4 hovoriac : P„ p„ kým nieto p-a ; 8, 1 1 . Ez 13, 1 0 1 6 náj dite p . svoj ej duši 1 8 , 1 5 čakaj na p„ ale nie je dobrého ; 1 4, 1 9 1 6, 5 odpratal (som) svoj p . od tohto ľudu 1 2Ko 29, 7 v j eho p-i budete mať p . 1 1 myšlienky p-a a nie zlého . Gal 30, 5 počuj eme hlas . . . že niet p-a : Ef 46, 27 Jakob sa navráti a bude mať p . PJ 3, 1 7 od".rhol si moj u ušu preč od p-a 49 mo1 e oko . . . nema p-a ,I Ez 7, 25 budú hľadať p„ ale ho nebude 1 3, 1 6 vídavali videnie p-a, kým nebolo p-a 34, 25 učiním s nimi zmluvu p-a ; 37, 26 ,1 Fil Dan 6, 25 nech je veľký váš p. ! 8, 25 bude ubezpečený v p-i

38, 4

1-

1

-

-

1-

1

1

.1

-

I J.Ko

1-

?

1-

5, 5 1, 1 5 8, 1 6 19 9, 10 2, 6 5, 9 1 0, 1 3 34 5, 3 4 9, 50 1 , 79 2, 14 29 1 0, 5 6 14, 32 1 8, 5 1 9, 38 42 24, 3 6 1 4, 2 7 1 6, 3 3 9, 31 1 0, 36 1 6, 36 24, 3 1, 7

2, 5, 8, 1 0, 1 2, 1 4, 1 5, 1 6, 7, 1 4, 1 6, 1 3, 5, 6, 2,

10 1 6 15 18 17 19 13 33 20 15 33 11 11 22 16 14 17

4, 3 6, 1 5 23 4, 7 9

on bude p-om nohy toho . . . ktorý hlása p . s ú d p - a súďte milujte pravdu a p . bude hovoriť p. národom chodil so mnou v p-i blah„ ktorí pôsobia p . nech príde naň v á š p . neprišiel som dať p . ; Luk 1 2, 5 1 i ď v p-i ; Luk 7, 50; 8, 4 8 majte p . medzi sebou ! upravil naše nohy na cestu p-a a na zemi p. prepúšťaš svoj ho služobníka . . . v p-i povedzte : P. tomuto domu ! ak tam bude syn p-a, váš p. o dpo­ činie na ňom pošle posolstvo a bude prosiť o p. táto vdova nedá p-a p . na nebi a sláva na výs . ! keby si aj ty bolo poznalo . . . čo j e k tvojmu p-u ! povedal im : P. vám ! Ján 20, 1 9 ; 2 1 , 26 p . vám zanechávam, svoj p . vám dávam aby ste mali vo mne p. zbory po celom Judsku . . . mali p . zvestujúc p. skrze Ježiša Krista vyj dite a iďte v p-i skrze teba došli veľkého p-a milosť vám a p. od Boha, nášho Otca ; l Korinť. 1, 3. 2Ko 1, 2. G a l 1 , 3 . Ef 1, 2 . F i l 1 , 2 . K o l 1 , 2. l Te 1, 1 . 2Te 1, 2. l Tm 1, 2. Tít 1, 4. Filém 3 p. každému, kto robí dobré máme p . blížiť sa k Bohu myseľ Ducha je život a p. nohy tých, ktorí zvestujú p . majte p . so všetkými ľuďmi p. a radosť v Svätom Duchu žeňme (sa) za tým, čo je vecou p-a B. nádej e nech vás naplní . . . p-om B. p-a nech je so všetkými B. p-a skoro skrúši satana ku p-u nás povolal B. B. nie je Bohom neporiadku, ale p-a odprevaďte (ho) v p-i B . lásky a p-a bude s vami ovocím Ducha je . . . p. nech príde p . a mílosrdenstvo on je náš p. zvestoval p. vám ďalekým a p . blízkym j e dnotu Ducha v zväzku p-a nohy obuté v hot. evanjelia p-a p . bratom . . . od Boha Otca p. Boží, ktorý prevyšuje každý rozum B. p-a bude s vami


391 Kol

POKORA 1 , 20 3, 15

l Te 5, 3 13 2 T e 3, 1 6 2Tm 2, 22 Žid 1 2, 14 Jak 2, 1 6 3, 18 !Pt 2Pt 2J 3J Júda Zj 1 Tm Jak

lM 2M

1, 3, 5, 1, 3,

2 11 14 2 14 3 15 2 6, 4

2, 2 3, 17

15, 1 6 49, 28 34, 7

4M 5M

1, 49 36, 9 1 , 35 23, 2 32, 5 7 Joz 7, 1 4 13, 14 24, 1 Sud 2 1 , 3 l Pa

1 6, 15

Jób

8, 8 1 0, 6 24, 6

Ž

61, 77, 78, 79,

7 9 8 13

85,

6

89, 2 5 90,

1

95, 1 0

ž urobiac p. skrze krv j eho kríža 1 00, 5 p. Boží nech víťazí vo vašich 1 02, 1 3 srdciach 25 budú hovoriť : P . a bezpečnosť 1 06, 3 1 majte p. medzi sebou ! 1 1 2, 2 Pán p-a, nech vám ráči dať p . 1 22, 4 ž e ň sa za . . . p-om 1 45, 4 stíhajte p . so všetkými iďte v p-i, zohrejte sa 1 46, 1 0 ovocie sprav. sej e sa v p-i tým, Pr 27, 24 ktorí pôsobia p . 30, 1 1 milosť vám a p . nech sa rozmnoží ! 14 nech hľadá p. a stíha ho 1, 4 Kaz p. vám všetkým Iz 34, 1 7 milosť vám a p . ; Zj 1, 4 41, 4 51, 8 nepoškvrnení a bezvadní v p-i 60, 1 5 nech je s vami . . . p. od Boha pokoj ti ! Dan 3, 33 milosrdenstvo vám i p . Mat 1 1 , 1 6 a b y vzal p . zo zeme 1 2, 39 POKOJNÝ 41 aby sme žili p. a tichý život múdrosť z hora je . . . p-á 1 7, 1 7 Pozri tiež heslo : Obeť pokojná 1 9, 28 23, 36 POKOLENIE 24, 30 štvrté p . sa navráti sem 34 p-a Izraelove, ktorých je 1 2 na treťom i na štvrtom p-í ; Mar 8, 12 4 M 1 4, 1 8 . 5 M 5 , 9 38 p-a Léviho nebudeš počítať 9, 19 neprejde dedíčstvo z p-a na iné p. Luk 1, 48 zlé p . , neuvidí tej krásnej zeme syn nepoctivej Jože, ani 1 0-te p . 50 prevrátené p . ; 20 1 1 , 29 porozumejte rokom p-a a p-a Sk 2, 40 ráno pristúpite p o svojich p-ach p-u Léviho nedal dedíčstva ; 33 2, 15 Fil Jozua zhrom. všetky p-a 3, 5 aby sa dnes postrádalo 1 p. Zj l, 7 z Izraela 7, 4 pamätajte na j eho zmluvu . . . de tisíc p-í 6 spýtaj (sa) drievneho p-a nepohnem sa z p-a na p . 9 p. tých, ktorí sa pýtajú p o ňom, p. 1 3, 7 hľadajúcich 2 1 , 12 nech sú j eho roky ako p. a p.

či prestalo slovo na p. a p. ? p. odpadlícke a spurné z p-a na p . budeme rozprávať tvoj u chválu či budeš preťahovať svoj hnev na p. a p. od p-a do p-a budem oznamovať tvoju pravdu �ybudujem tvoj trón, aby stál od p-a do p-a Pane, ty si nám bol príbytkom z p-a na p. 40 rokov som sa nesnádil s tým p-ím

j eho pravda z p-a na p . ; 1 1 9, 90 tvoja pamiatka na p . a p . ; 1 35, 13 tvoj e roky sú cez p-a p-í na p . a p., až na veky p. priamych bude požehnané kam vystupujú p-a, p-a Hosp. p. vychvaľovať bude p-u tvoje skutky H. kraľuje . . . na p. a p . č i azda koruna z p - a na p . ? je p., ktoré zlorečí svojmu otcovi p., ktorého zuby sú ako meče p. ide, a p. príde budú v nej bývať na p. a p . povoláva p-a od počiatku moj e spasenie na p . p-í učiním ťa • . . radosťou p-a a p-a j eho panstvo trvá z p-a na p . ; 4, 31 komu mám pripodobniť toto p . ; Luk 7, 3 1 p . , zlé a cudzoložné ; 1 6, 4 Ninivania povstanú na súde s týmto p-ím ; Luk 1 1 , 32 p., neveriace a prevrátené súdíac 12 p-í Izr. ; Luk 22, 30 príde toto všetko na toto p . budú plakať všetky p-ia zeme nepominie toto p., až sa to všetk-0 stane ; Mar 13, 30 tomuto p-u nebude dané znamenie v tomto p-í cudzoložnom ó, neveriace p . ; Luk 9, 4 1 odteraz ma budú blahoslaviť všetky p-a j eho milosrdenstvo do p-í a p-í toto p. je zlé p. zachráňte sa od tohto p-a krivoľakého prostred p-a krivého z p-a Benjaminovho nariekať budú nad ním všetky p-a 1 44 OOO zapečatených z každého p-a synov !zr. z p-a Aserovho 12 OOO zapečate· ných . . . atď. ; 7, 7, 8 veľký zástup • . . zo všetkých p-í dala sa j ej moc nad každým p-ím mená 12 p-i synov Izr. A

Jób

ž

Pr Sof Sk Ef Fil Kol Kol

22, 29 5, 2 45, 5 1 5, 33 22, 4 2, 20, 4, 2, 2, 3,

3 19 2 3 18 12

POKORA

keby viedli dolu do p-y hovorím v tichej p-e j azdi zdarne na slove pravdy a p-y pred slávou ide p. ; 18, 1 2 odplatou p-y a bázne Hosp. j e bohatstvo hľadajte p-u ako som slúžil Pánovi s celou p-ou s celou p-ou a krotkosťou v p-e majte j edni druhých samozvolenou p-ou ; 23 tak si oblečte . . . p-u ; !Pt 5, 5


POKORIŤ SA lM 2M 2Pa

1 6, 9 1� 3 1 2, 6 12 32, 26 33, 23

Pr l Pt

36, 1 2 6, 3 5, 6

IM

25, 2 1

2 M 32, 1 1 2Kr 13, 4 Jób 8, 5 9, 1 5 22, 27 ž 22, 25 30, 3 55, 1 8 64, 2 88, 1 4 1 1 9, 5 8 1 42, 2 Pr 1 8 , 23 Jon 2, 3 Mi 6, 8 Hab Za

1, 2 8, 2 1

4 M 1 2, 3 2Sa 22, 28 l Kr 8, 30 2Pa Jób

ž

33, 1 3 1 9, 1 7 5, 3 6, 1 0 1 8, 28 22, 27 25, 9 28, 2 34, 3 37, 1 1 55, 2 76, 86, 1 02, 1 1 6, 1 1 9,

1O 6 2 1 1 70

130, 2

392

A POKORIŤ SA navráť sa ku svoj ej panej a pokor sa 1 47, 6 dokedy sa nebudeš chcieť p. 1 49, 4 p-li (sa) izr. kniežatá 3, 34 keď sa p-1, odvrátil sa od neho hnev 1 Pr Hosp. 1 6, 1 9 keď sa p-1 Ezechiáš nep-1 sa pred Hosp . , ako sa p-1 29, 1 9 Iz Manasses ; 1 9 61, 1 nep-1 s a pred prorokom Jerem. Jer 37, 20 idi, pokor sa p-te sa pod mocnú ruku Božiu Dan 9, 1 8 POKORNE 2, 7 Izák sa p . modlil . . . H. vyslyšal j eho Am p-ú modlitbu 8, 4 Sof 2, 3 Mojžiš prosil p. Hosp. 12, 1 0 Jehoachaz (sa) p . modlil Hosp. Za p. volal ku Všemohúcemu Mat 1 1 , 29 sudcu budem p. prosiť o milosť ! Pt 3, 8 budeš sa mu p. modliť keď p. volá k nemu, počuj e p. som volal na teba budem . . . p. a nástoj ne volať ž 47, 2 počuj, ó, Bože, môj hlas keď p . 89, 1 6 volám 95, 1 volám k tebe p . o pomoc ; 1 1 9, 147. PJ 3, 8 98, 4 hľadám p. tvoju tvár p. sa modlím chudobný hovorí p. IM 1, 29 z lona pekla som p. volal aby si . . . chodil p. so svojím 27, 4 Bohom 2M 1 6 , 1 5 dokedy budem, Hosp„ p. volať 5M 2, 6 poďme p . sa modliť ; 22. Mal 1 ,9 ! Sa 20, 34 POKORNÝ Mojžiš bol veľmi p . človek p . ľud strápený zachrániš budeš počúvať na p-ú prosbu ; 52. 2Pa 6, 21 vyslyšal j eho p-ú prosbu cudzia moja p-á prosba pozoruj na hlas môjho p-ého volania počul H. moju p-ú prosbu zachrániš p. ľud p . budú j esť a nasýtia sa vyučuje p-ch svojej ceste počul hlas mojich p-ch prosieb ; 6 ; 3 1 , 23 čo keď počuj ú p . , budú sa radovať p . zdedia zem neskrývaj sa pred mojou p-ou prosbou spasil všetkých p-ch zeme pozoruj na hla s mojich p-ch prosieb moje p-é volanie nech príde k tebe H. počul . . . moje p-é prosby nech príde moja p-á prosba pred tvoju tvár nech pozorujú tvoj e uši na hlas

! Kr 1 9, 8 6, 7 Jób

ž

20, 1 4 30, 4 34, 3 36, 3 1 3 8 , 41 69, 22 1 04, 15 27

1 07, 1 1 1, 1 36, 1 47, 30, Pr 31, 65, Iz 7, Jer

18 5 25 9 8 15 25 33

PJ 4, 1 0 Ez 47, 1 2 Dan ! , 8 Mat

3, 4

mojich p-ch prosieb ; 1 40, 7 ; 1 43, 1 H. pomáha p-m zdobí p-ch spasením p-m dáva milosť ; Jak 4, 6. ! Pt 5, 5 lepšie je byť poníženého ducha s p-mi p. tichí sa budú . . . radovať aby som zvestoval p-m evanjelium nech padne, prosím, moja p-á prosba kladieme pred teba svoje p-é prosby nakrivujú cestu p-ch usiluj ete sa vyhubiť p-ch hľadaj te Hosp. všetci p. vylejem . . . Ducha milosti a p-ch prosieb lebo som tichý a p. srdcom dobromyseľní a p .

POKRIKOVAŤ p-ujte radostne Bohu ; 8 1 , 2 blah. ľud, ktorý ti vie radostne p . p-ujtc s radosťou skale svojho spasenia p-ujte Hosp. s radosťou ; 1 00, 1 POKRM to všetko vám bude za p. ; 30 ; 9, 3 priprav mi chutný p . ; 1 4 chlieb, ktorý vám dal H. n a p . p . s i kúpite od nich ; 2 8 Jonatán . „ nej edol p-u . „ pre Dávida išiel v sile toho p-u 40 dní čoho sa nechcela dotknúť moj a duša, je ako mojím p-om j eho p . sa premení . . . na žlč koreň j alovca bol ich p-om ďasno ochutnáva p . dáva p-u hojnosť kto pripravuje havranovi jeho p. dali (mi) miesto p-u žlče p . posilňuj e srdce človeka tvorstvo očakáva na teba, aby si im dal p. ich duša si ošklivila každý p . dáva p. tým, ktorí sa h o boja dáva p . každému telu ; 1 45, 15 dáva hovädu j eho p. živ ma p-om podľa mojej potreby dáva p. svojej čeľadi hadovi za p. bude prach mŕtve telo tohto ľudu za p. nebes . vtáctvu ; 1 9, 7 ; 34, 20. Ez 29, 5 deti ; boli im za p . bude j eho ovocie n a p . že sa nebude poškvrň. p-om krá­ ľovým j eho p-om boli kobylky


POKRYTEC

393 Mat

či nie je život viac ako p . ; Luk 12, 23 1 0, 1 0 robotník j e hoden svojho p-u 24, 45 aby im dával p. na čas ; Luk 1 2, 42 Ján 4, 32 mám . . . p., o ktorom vy neviete 34 mojím p-om j e to, aby som činil 6, 27 pracujte nie o p . , ktorý hynie, ale o p., ktorý zostáva 55 moje telo j e pravdivý p . Sk 9, 1 9 prijal p. a posilnil s a Rim 14, 1 5 ak zarmucuje sa tvoj brat pre p . ; l Ko 8, 13 1 7 kráľ. Božie nie j e p . 20 nebor pre p. diela Božieho ! l Ko 3, 2 nemohol som vás kŕmiť ťažkým p-om 6, 1 3 p-y bruchu a brucho p-om, ale B . skazí i brucho i p-y 8, 8 p. nás neurobí milšími Bohu 1 0, 3 všetci j edli ten istý duchovný p . Kol 2, 1 6 nech vás nikto nesúdi pre p . ! Tm 4, 3 budú . . . prikazovať zdržovať sa p-ov 6, 8 keď máme p. a odev Žid 5, 12 mlieka a nie tvrdého, pevného p-u 1 4 dokonalých p-om j e tvrdý p . 1 2, 1 6 Ezav, ktorý z a 1 p . predal svoje prvorod. 1 3 , 9 nie p-ami, ktoré neprospeli

6, 25

! Tm

4, 1 5

A. POKROK aby tvoj p . bol zrejmý

l Pt

1, 2

A POKROPENIE k p-u krvou Ježiša Krista

Žid Zj

1 0, 22 1 9, 1 3

2M

24, 8 29, 1 6 21 1, 1 1

3M 4M Ez Žid

2M

Mat

8, 7 1 9, 4 18 36, 25 9, 1 9 21

POKROPENÝ majúc p-é srdcia v rúchu, p-om krvou POKROPIŤ vzal Mojžiš krv a p-1 ľud p-š l!ore oltár p-š Arona a j eho rúcha pokropia j eho krvou na oltár ; 8, 1 9 ; 9, 1 2 ; 1 7, 6 p-š ich vodou, očisťujúcou pokropí j ej krvou . . . sedemkrát vezme yzop . . . a pokropí stan p-m vás čistou vodou p-1 i samu knihu i všetok ľud stan i všetky nádoby . . . p-1 krvou Pozri tiež heslo : Kropiť

Mat 20, 23 Luk -

Sk --· -

3, 1 3 14 16

aby bol p . od neho ; Mar 1 , 9 mne j e treba, aby som b o l p . od teba keď bol J . p. ; Luk 3 , 2 1

8, 13 16 1 0, 47

1 6, 1 5 33 1 9, 3 Rím 6, 3 -

-

l Ko -

Gal

Mar Sk Sk

1, 1 0, 1 2, 3,

13 2 13 27

1, 8 8, 38 1 0, 48

Mat 20, 22 Mar 1 6, 1 6 Luk 3, 7 12 7, 29 2, 38 Sk 41 8, 36 9, 1 8 18, 8 1 9, 5 22, 1 6

IM

7, 19

3M

6, 7

4M ž Iz P OKROVEC Jer 26, 1 - 1 3 ; 36, 8- 17. 4M 4, 25. Pr 3 1 , 22 Ez Pozri tiež heslo : Koberec

A POKRSTENÝ

7, 30 12, 50 1, 5

Jób -

-

15 28 8 53 2 6 3, 25 7, 1 8

9, 15, 69, 78, 60,

8, 13 1 3, 1 6 1 5 , 34 1 7, 8 20, 5

krstom, ktorým sa ja krstím, p. budete ; Mar 1 0, 39 nie súc p . od (Jána Krst.) mám byť p. krstom vy budete p. Svätým Duchom ; 11, 16 keď bol p., pridŕžal sa Filipa p . v meno Pána Ježiša môže niekto zabrániť vode, aby títo neboli p . (Lýdia) bola p-á i j e j dom bol naskutku p. na čo ste tedy p . ? všetci, ktorí sme p. v Krista Ježiša, p. sme v j eho smrť č i s t e p . v meno Pavlovo všetci boli p. v Moj žiša m y všetci sme p. v j edno telo ktorí ste p . v Krista, Krista ste obliekli

A P OKRSTIŤ ja som vás p-1 vodou zišli obidvaj a do vody, Filip aj eunuch, a p-1 ho rozkázal ich p. v mene Pána Ježiša Pozri tiež heslo : Krstiť &. POKRSTIŤ SA p. sa krstom, ktorým sa ja krstím ; Mar 1 0, 38 kto uverí a pokrstí sa vychádzali, aby sa mu dali p . prišli a j colní dať sa p . pokrstiac sa krstom Jánovým nech sa pokrstí j eden každý z vás prijali j eho slovo, dali sa p . čo mi prekáža dať sa p. ? prezrel naskutku a vstal a dal s a p . verili a dávali sa p. dali sa p. na meno Pána Ježiša vstaň, daj s a p. Pozri tiež heslo : Krstiť sa P OKRYŤ (vody) p-li . . . i tie najvyššie vrchy ; 20 kňaz p-j e na ňom hriech pred Hosp. p-1 oblak príbytok kňaz p-j e hriech na poblúď. duši p-1 stud moju tvár nepriateľov p-lo more tma p-j e zem množstvo veľblúdov ťa p-j e p-1 nás náš stud hrôza ich p-j e POKRYTEC nádej a p-a zahynie p. nepríde pred j eho tvár zhrom. p-a zjalovie nevinný sa poburuje nad p-om radosť p-a trvá len na chvíľu


POKRYTECKY Jób

27, 34, 26, 35, Pr 1 1, Iz 9, 33, Mat 6 , 7,

ž

8 30 4 16 9 17 14 5 5

15, 7 1 6, 3 22, 1 8 23, 1 3 24, 5 1 Luk 1 3 , 1 5

Jób 36, 1 3 Luk 20, 2 0 Gal 2, 13 2Tm 1 , 5 Jak 3, 1 7

akáže je nádej p - a a b y nekraľoval človek p . nevchádzam do rady s p-ami p-i škrípu na mňa p. kazí svojho blížneho ústami všetci, koľko ich j e , sú p-i strach pochytil p-ov nebudeš ako tí p -i ; 1 6 p-če, najprv vyjmi brno ; Luk 6, 42 p-i, dobre prorokoval o vás Izaiáš ; Mar 7, 6 p-i, tvárnosť neba znáte posúdiť ; Luk 12, 5 6 č o m a pokúšate , p - i beda vám, zákonnici a fariz„ p-i ; 23, 1 4, 1 5 , 23-2 9 ; Luk 1 1 , 44 j eho diel položí s p-ami p-če, či každý z vás neodväzuje v sobotu

P OKRYTECKÝ (Y) ľudia p-ého srdca ktorí sa p . pretvárali p . robili aj ostatní Židia na nep-ú vieru, ktorá je v tebe múdrosť z hora j e . . . nep-á

l Tm 4 , 2

POKRYTECTV O ; POKRYTSTVO ale vnútri ste plní p-a on znaj ú c ich p . kvas farizeov, ktorý j e p . a j Barnabáš bol spolu zavedený ich p-m hovoriacich v p - e lož

I Sa

POKRYTÝ , , , • . nebude p-a nepravost domu Ehho

Mat 23, 28 Mar 1 2, 1 5 Luk 1 2, 1 2, 1 3 Gal

3, 1 4

2M 3M

37, 6 1 6, 15

Mat

4, 1

Žid Jak

2, 4, 11, 1,

18 15 37 13 14

2M 4M 5M

1 7, 1 4, 6, 78,

2 22 16 ž 18 56 95, 9 Iz 7, 1 2 Mal 3, 1 5

POKRÝVKA p-u spravil z čistého zlata poprská ňou na p-u a pred p-u POKÚŠANÝ (J.) bol p . od diabla ; Mar 1, 1 3 . Luk 4 , 1 bol p„ môže spomáhať p-m p-ého vo všetkom boli kameňovaní, p . nech nikto nehovorí, keď j e p „ ž e vraj p . som každý je p . od svoj ej vlastnej žiadosti

394 Mat

4, 7 1 6, 19, 3 22, 1 8 35

Ján Sk

8, 6 5, 9

l Ko

1 5, 1 0 7, 5 1 0, 9

Jak

13 1, 1 3

ž

95, 8 Mat 6, 1 3 26, 4 1 Luk

8, 1 3 22, 28

Sk 20, 1 9 l Ko 1 0, 1 3 I Tm Jak l Pt 2Pt 1 Zj

6, 9 l, 2 12 1, 6 2, 9 3, 10

2Sa 1 9 , 22 Mat 4, 3 l Te 3, 5 3M 3M

ž

Ez Za

lM POKÚŠAŤ 3M prečo p-e Hospodína ; 7 Jób p-li ma toto už 1 0 ráz ž nebudete p. Hospodina Iz p-li silného Boha ; 4 1 ; 1 06, 14 p-li a dráždíli Boha Jer 1 kde ma p-li vaši o tcovia; Žid 3 , 9 nebudem p. Hospodina Ez p-jú Boha Hoz

nebudeš p . Pána, svojho Boha ; Luk 4, 1 2 p-júc Ž iadali ho, žeby im ukázal ; Mar 8, 1 1 . Luk 1 1 , 1 6 farizeovia p-júc ho ; Mar 1 0 , 2 čo ma p-e, pokrytci ; Mar 1 2, 15. L u k 2 0 , 23 zákonník, sa opýtal p-júc ho ; Luk 10, 25 to povedali p-júc ho prečo ste sa zriekli p. Ducha Pánovho teraz čo p-e Boha aby vás nep-1 satan nep-jme Krista, ako tiež niektorí z nich p-li nedá p. nad vašu možnosť Boha nemožno p. na zlé, a tiež ani sám nepokúša

POKÚŠANIE ; POKUŠENIE ako v deň p-a na púšti ; Žid 3, 8 neuvoď nás v p . ; Luk 1 1 , 4 modlite sa, aby ste nevošli do p-a ; Mar 1 4, 38. Luk 22, 40, 46 včas p-a odpadajú vy ste pretrvavší so mnou v mojich p-ach s mnohými slzami a p -ami ľudské p. vás zachvátilo . . . spôsobí s p-ím aj východ chcú byť bohatí, upadajú do p-a keď na okolo upadate do rôznych p-í blah. muž, ktorý znáša p . rmútiac sa v rozličných p-ach Pán vie vytrhnúť pobožných z p-a vytrhnem ťa z hodiny p-a A POKUŠITEĽ stávate (sa) protivníkmi - p-mi pristúpiac k nemu p . č i vás azda nejako nepokušil p .

POKUTA 26, 4 1 , 43. 2Kr 23, 33. Pr 1 9, 1 9 22, 22 37, 1 7 34, 16 1 1 , 16 27, 40 26, 26 38, 1 5 1 07, 1 6 9, 4 1 4, 5 28, 4 49, 35 30, 24 1, 5

.6. POLÁMANÝ p-ého . . . nebudete obetovať ramená bezbožných budú p-é obviažem p-é p-ej nebude liečiť

POLÁMAŤ polámeš j eho j armo p-em palicu chleba ; Ž 1 05, 1 6 vysoké rameno nech sa poláme! p-1 medené dvere p-eš j armo j eho bremena H. p-1 palicu bezbožných p-em jarmo bab. kráľa p-em !učište Élamovo p-em ramená faraónove p-em lučište Izr.


POMÁHAŤ

395 Náh 1, 13 Ján 1 9, 32 lM

2M 3M

4, 24, 47, 22, 23, 19,

8 63 20 5 16 19

23, 22 25, 3 34 27, 1 6 24 5, 2 1 28, 3 Rút 2, 8 ! Sa 8, 1 4 ! Pa 1 6, 3 2 Neh 5 , 4 11 Jób 5, 1 0 ž 96, 1 2 1 03, 1 5 Pr 23, 1 0 Iz 5, 8

5M

17 15 26 18 7 43 1, 1 0 Jl 2, 2 Mi Mat 1 3, 24 44 1 9, 29 22, 5 24, 1 8 Jer

29, 32, 4, 26, 32,

40 27, 7 8 Luk 1 2, 28 14, 1 8 Sk 1, 18 4 , 34 37 5, 8 Jak 5, 4

2M

11, 4 1 2, 29

ž

1 1 9, 62

p-em j eho jarmo vojaci . . . p-li hnáty

POLE keď boli na p-i . . . povstal Kain Izák bol vyšiel premýšľať na p-i Egypť. predali každý svoje p . keby niekto spásol p . k e ď spraceš svoju prácu z p - a svojho p - a neposeješ rôznym semenom nezožneš docela kraja svojho p-a 6 rokov budeš osievať svoje p . p . obvodu i c h miest sa nepredá keby niekto zasvätil Hosp. niečo z p-a v roku plesania sa navráti p. nepožiadaš . . . j eho p-a požehnaný budeš na p-i nechoď zbierať na iné p. poberie i vaše najlepšie p-ia nech sa veselí p . zastaviac svoj e polia navráťte im . . . p-ia posiela vodu na p-ia nech sa veselí p. človek . . . kvitne ako kvet na p-i nevchádzaj na p . sirôt beda tým, ktorí . . . posunujú p. k p-u Libanon sa obráti na úrodné p . bude obrátená púšť n a úrodné p . úrodné p . j e púšťou Sion sa bude orať ako p . kúp s i moj e p., ktoré j e v Anatóte ; 8 bude sa kupovať p . spustošené bude p . žiadostiví sú p-í zasial dobré semeno n a svojom p-i predáva všetko, čo má, a kúpi to p. každý, kto opustil . . . p-ia odišli, ktorý n a vlastné p . kto n a p-i, nech s a nevracia späť ; Mar 13, 1 6 . Luk 17, 3 1 budú dvaja n a p-i ; Luk 1 7 , 36 kúpili za ne to hrnčiarovo p . j e nazvané t o p . p-om krvi ; Sk 1, 1 9 trávu n a p-i . . . B . tak odieva kúpil som p . nadobudol p. z a mzdu neprávosti (majitelia) p-í . . . predávali ich (Barnabáš) majúc p. predal ho či ste za toľko predali to p. pláca robotníkov, ktorí žalí vaše p-ia POLNOC okolo p-i vyj dem a prejdem stredom Egypta stalo sa o p-i, že H. pobil všetko prvorodené o p-i vstávam, aby som ťa oslavoval

1 Mat 25, · Luk 1 1 , 1 6, 1 Sk 20, Zj 21,

6 5 25 7 13

! Kr

3, 25 1 0, 7

Neh

4, 1 6

Est

7, 2 ž 55, 24 - 1 02, 25 Mar 6, 23 Luk 1 9, 8

IM 3M Jób

ž

28, 19, 14, 1 9, 66, 88, 90, 1 10,

11 14 5 8 11 7 8 1

- 1 39, 5 Iz 53, 1 0 Mar 1 5 , 46 Ján 7, 44 1 1 , 34 13, 37 15, 1 3 20, 25 I Sk 4, 37 13, 47 l Ko 3, 1 0 11 3, 7 Fil lJ 3, 1 6 Neh Iz Zj

8, 37, 55, 59, 21,

3 6 18 10 13

l Sa l Pa 2Pa Est

7, 1 2, 1 9, 9,

12 18 2 3

ž

ž 146, 9 - 1 47, 6 Mat 27, 42 . i Rim 1 6, 2

o p-i povstal krik pôjde k nemu o p-i o p-i Pavel a Sílas modliac sa (Pavel) pretiahol slovo až do p-i od p-i tri brány

POLOVICA dajte p-u j ednej a p-u druhej (žene) nebola mi povedaná ani p. ; 2Pa 9, 6 p. mojich sluhov konala prácu, a ich druhá p. držala kopije ; 2 1 d o p - e kráľovstva, učini sa nedožijú p-e svojich dni neber ma preč v p-i mojich dní až do p-e môjho král. p-u s vojho majetku, Pane, dávam chud. POLOŽIŤ kameňov . . . p-1 si pod hlavu pred slepého nep-š závady p-1 si mu hranice na moje chodníky p-1 tmu bremeno si bol p-1 na naše bedrá p-1 si ma do najhlšej jamy p-1 si naše neprávosti pred seba dokiaľ nep-m tvojich nepriateľov; Mat 22, 44. Mar 1 2, 36. Luk 20, 43. Sk 2, 35. l Ko 1 5, 25. Žid 1, 13 p-1 si na mňa svoju ruku ak j eho duša položí obeť za hriech p-1 ho do hrobu ; Ján 1 9, 42 nikto nep-1 na neho rúk kde ste ho p-li ? 20, 1 5 svoj život p-m z a teba ! než aby niekto p-1 svoj život ak . . . nep-m svojho prstu peniaze . . . p-1 k nohám apošt. p-1 som ťa za svetlo národom ako múdry staviteľ p-1 som základ iný základ nemôže nikto p . p - 1 som p r e Krista za stratu on p-1 za nás svoju dušu POLUDNIE (čítal od rána) do p-a vyvedie . . . tvoj súd ako p. i na p. sa budem úpenlivo modliť potkýnajúc sa na p. od p-a tri brány POMÁ.HAŤ až potiaľto nám p-1 H. lebo ti pomáha tvoj B . č i s i mal ísť p. bezbožnému p-li Židom, lebo padol na nich strach Hospodin . . . pomáha sirote H. pomáha pokorným iným p-1 a sám sebe nemôže pomôcť ona mnohým p-la


POMALÝ Pr Jak

1 6, 32 1, 19

396 POMALÝ lepší ten, kto je p. do hnevu p. hovoriť, p. do hnevu POMAZANIE

2M 3M

40, 1 5 1 0, 7

lJ

2 , 20 27

bude ich p. na večné kňazstvo olej p-a ; 2 1 , 1 0, 12. (2M 30, 25 ; 40, 9) vy máte p. od Svätého vás učí to isté p. o všetkom

POMAZANÝ 3M l Sa

4, 2, 24, 26,

3 10 6 9

2Sa

1, 16 22, 5 1

! Pa

1 6, 22

ž

20, 7 84, 1 0 89, 39 52 Hab 3, 1 3 Sk 4, 26 2M

! Sa 2Sa l Kr

30, 26 30 40, 9 10 9, 1 6 1 6, 1 2 2, 4 1 2, 20 1 , 39

1 9, 1 5 16 16 2Kr 9, 3 45, 89, 61, Iz Mat 6, Mar 14, Luk 4, ž

8 21 1 17 8 18

7 , 46 1 1, 2 12, 3 Sk 4, 27 1 0, 38 2Ko 1 , 2 1 Žid 1, 9 Jak 5, 1 4 3, 18 Zj Ján

2M

29, 7

Jób ž

1 7, 1 1 37, 20

PŠ Mat

36 39, 5 2, 1 1 5, 18

keby zhrešil p. kňaz 24, 35 vyvýši roh svojho p-ého (Saul j e) p. Hosp. ; 1 0 ktože b y vystrel svoju ruku na Luk 1 6, 1 7 p-ého ; 26, 1 1 , 23 2Ko 5 , 1 7 povedal : Ja som zabil p-ého 21, 1 Zj činí milosť svojmu p-ému, 4 Dávidovi ; Ž 1 8, 5 1 nedotýkajte sa mojich p-ch ; ž 1 05, 1 5 2Ko 1 2, 20 H. zachraňuje svojho p-ého l Pt 2, 1 pohliadni na tvár svojho p-ého rozhneval si sa na svojho p-ého potupujú šľapaje tvojho p-ého 3M 1 9, 1 6 na záchranu svojho p-ého 9, 4 Jer zišli (sa) . . . proti j eho P-ému 22, 9 Ez Rim 1, 30 POMAZAŤ p-žeš ním stan zhrom. p-žeš aj Árona a j eho synov p-žeš príbytok p-žeš oltár na zápaly ; 3M 8, 1 1 (Saula) p-žeš za vojvodcu H. riekol : Vstaň, pomaž ho ; 1 3 p-li tam Dávida z a kráľa ; 5, 3 , 17. !Pa 1 1 , 3 p-1 sa a premenil svo j e rúcho Cádok . . . p-1 Šalamúna ; ! Pa 29, 22 p-žeš Hazaela za kráľa Jehu-va . . . p-žeš za kráľa nad !zr. Elizea . . . p-žeš za proroka p-1 som ťa za kráľa nad !zr. ; 9, 6, 1 2 preto ť a p-1 . . . B. olejom veselosti p-1 som ho svojím svätým olejom pretože ma p-1 H . k e ď sa postíš, pomaž svoj u hlavu predišla p. moj e telo preto ma p-1 zvestovať chud. evanjelium táto masťou p-la moje nohy Mária, ktorá p-la Pána masťou Mária . . . p-la nohy Ježišove Služobníka Ježiša, ktorého si p-1 (Ježiša) p-1 B. Svätým Duchom kto nás . . . p-1, je B. preto ťa p-1 . . . B . olej om plesania pomažúc ho olejom kollýrium p. svoje oči

IM

2M

2, 18 2, 20 2, 23

Sud 5, 23 2Sa 22, 7 Jób 6, 13 1 9, 7 24, 12 30, 20 1 8, 7 Ž 42 20, 3 22, 2 0 27, 9 28, 2 33, 20 35, 2 38, 23 39, 13 40, 2 14 18 46., 2 60, 13 70, 94, 1 1 5, 1 1 9,

2 17 9 1 73

P OMAZÁVANIE olej na p. ; 30, 25, 3 1 . 3M 8 , 1 0, 1 2 POMINÚŤ (SA) moje dni sa p-li nepriatelia Hosp. sa pominú . . . po­ minú sa ako dym (bezbožník) sa p-1 daj mi znať . . . ako rýchle sa p-iem hľa, zima p-la dokiaľ nepominie nebo . . . punktík nepominie nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú ; Mar 13, 3 1 . Luk 2 1 , 33 ľahšie j e, aby sa p-li nebo i zem drievne p-lo, hľa, všetko je nové prvé nebo a prvá zem boli p-li prvé veci p-li

.A. POMLUVA aby snáď nebolo . . . pomlúv zložiac . . . všetky p-y .A. POMLUVAČ nebudeš chodiť ako p . blížny chodí ako p . p-i s ú v tebe pletíchárov, p-ov POMOC učiním mu p . Adamovi sa nenašla p. ich volanie o p. vystúp ilo hore k Bohu neprišli na p. Hosp. moje volanie o p. prišlo do j eho uši niet pre mňa p-i volám o p., nie je súdu duša ranených volá o p. volám k tebe, Bože, o p . ; 28 úpenlivo som volal o p. volali o p . , ale nebolo spomocníka pošle p. zo svätyne moja silo, pospieš mi na p. ! veď si bol mojou p-ou ; 63, 8 počuj hlas . . . keď volám k tebe o p . našou p-ou . . . je on povstaň mi na p . ; 44, 27 pospieš mi na p., Pane nakloň ucho k môjmu volaniu o p . počul moj e volanie o p. Hosp . , ponáhľaj sa mi na p . mojou p-ou . . . s i ty, môj Bože ; 70, 6 B. nám je . . . p-ou v súženiach udeľ nám p-i . . . l ebo je márna p. človek a ; 1 08, 13 Hosp . , ponáhľaj sa mi na p . ; 7 1 , 1 2 keby m i H. nebol býval p-ou on je ich p-ou ; 1 1 5, 1 0, 1 1 nech mi j e tvoja ruka na p .


397 ž Iz

PONÍŽIŤ SA 121, 1 2 146, 5 31 ,

3, 8 PJ Hoz 13, 9 Jon 2, 3 Sk 26, 22 Žid 4, 1 6

ž

30, 1 1 1 18, 7

2M 23, 5 2Kr 6, 27 2Pa Jób

ž

14, 36, 37, 46, 72, 79, 1 07, 1 1 6,

11 19 40 6 4 9 12 6

20, 22 Kaz 7, 1 9 Iz 41, 1 0 13 49, 8 50, 7 Mat 1 5, 25 27 , 40 Pr

9, 22 24 Sk 1 6, 9 2Ko 6, 2 Mar

-

Mat 26, 36 Mar 14, 32 Ján 1 2, 20 4, 3 1 Sk 6, 6 1 0, 9 20, 36 2M 4M

20, 7 31, 3

5M 2Sa

32, 35 22, 48

Jób

1 9, 31, 58, 79,

ž

29 3 11 10

ž

94, 1 1 49, 7 34, 8 Iz 35, 4 59, 1 7 61, 2 63, 4 Jer 50, 1 5 51, 11 3, 60 PJ 25, 1 4 Ez 5, 1 5 Mi POMOC:NÍK Náh 1 , 2 Hosp., buď mi p-om! Luk 2 1 , 22 H. je so mnou, medzi mojimi p-mi Sk 28, 4 Rim 12, 1 9 POMÔCŤ 1, 8 2Te istotne mu p-žeš 9 ak ti nepomôže H., odkiaľže ti ja p-žem pomôž nám, ó, Hosp. ; Ž 1 09, 26 4M 3 1 , 2 či ti tvoj krik pomôže 5M 32, 43 H. im pomôže 8, 1 3 Est B. mu pomôže 1, 24 Iz pomôže synom biedneho Luk 1 8, 3 pomôž nám, Bože 7 nebolo toho, kto by bol p-hol Rim 1 2, 1 9 bol som zbiedený, a p-hol mi ; 2Ko 1 0, 6 1 1 8, 1 3 1 9, 2 Zj očakávaj n a Hosp. , a pomôže ti múdrosť pomôže múdremu posilním ťa aj ti p-žem 2M 1 2, 33 j a t i p-žem ; 1 4 ž 70, 6 p-žem ti v deň spasenia 7 1 , 12 H. mi pomôže ; 9 Pane, pomôž mi ! ! Kr 1 9, 18 pomôž samému sebe ; 42. Luk 13, 8 Mar 15, 30, 3 1 pomôž nám zľutujúc sa pomôž mojej nevere 1, 48 Luk prejdi do Macedónie a pomôž nám ! Sk 8, 33 v deň spasenia som ti p-hol Fil 3, 21 POMODLIŤ SA p-m sa tamto Jób 22, 29 poseďte tu, kým sa nep-m 9, 1 9 ž chodievali . . . aby sa tam p-li 1 0, 1 2 keď sa p-li, zatriaslo sa miesto 17 p-iac sa vzložili na nich ruky; 138, 6 13, 3; 28, 8 Pr 1 6, 1 9 vyšiel Peter . . . p. sa 29, 23 sklonil svoje kolená . . . p-1 sa ; 21, 5 1 Iz 57, 1 5 POMSTA Dan 4 , 1 4 Mat 23, 1 2 H. nenechá bez p-y; 5M 5, 1 1 pôjdu na Madiana dať na neho p-u 1, 52 Luk Hosp. 2Ko 7, 6 moja je p . i odplata ; Rim 1 2, 1 9 4, 12 Fil B. j e to, ktorý mi dáva p-u ; ž 1 8, 48 p. za neprávosti je meč I M 34, 2 p. činiteľom neprávosti 5M 8, 2 nech sa raduje sprav., že vidí p-u 22, 24 p. za krv tvojich služ. odkiaľ prichádza moja p . moja p. j e od Hosp. ; 1 24, 8 blah. je ten, komu je silný B. Jakobov na p. beda tým, ktorí idú dolu do Egypta o p. volám pokorne o p. ideš proti mne, proti svojej p-í z lona pekla som pokorne volal o p. dostanúc p. od Boha stojím našli milosť na p. v pravý čas

silný Bože p-y, zaskvej sa aby vykonali p-u na národoch deň p-y Hosp. ; Jer 46, 1 0 ; 5 1 , 6 B. príde s p-ou obliekol sa v rúcho p-y deň p-y nášho Boha pretože bol deň p-y j e to p. Hosp. ; 5 1 , 1 1 p . jeho chrámu vidíš všetku ich p-u dám svoju p-u na Edoma vykonám p-u v hneve H. uvodí p-u na svojich protiv. budú (to) dni p-y nedala (mu) p. žiť " mne p. ; ja odpla tim ; Zid 1 0, 30 v plamennom ohni dávajúc p-u ponesú p-u, večné zahynutie

POMSTIŤ (SA) pomsti synov Izr. na Madianoch pomstí krv svojich služ. ; 2Kr 9, 7 boli Židia hotoví . . . aby sa p-li p-m sa na svojich nepriateľoch pomsti ma nad mojím protivníkom čo by B. nep-1 svojich vyvolených nie sami sa p-iac hotoví súc p. každý neposluch p-1 krv svojich sluhov PONÁHĽAŤ SA nútili ľud, aby sa p-li Bože, p-j sa ku mne ! Bože, p-j sa mi na pomoc ;

141, 1

PONECHAŤ p-1 som v Izr. 7000 ; (Rim 1 1 , 4) p-j ho ešte i tento rok

A PONÍŽENIE pohliadol na p. svojej dievky v jeho p-í bol vyzdvihnutý jeho súd premení telo nášho p-a PONÍŽENÝ toho, kto je p-ch očí, zachráni nádej p-ch nezahynie nezabudni na p-ch! žiadosť p-ch čuješ H. je vysoký ale vidí p-ého lepšie je byť p-ého ducha kto je p-ého ducha, dosiahne slávy oživujúc ducha p-ch p-ého z ľudí povyšuje ktokoľvek sa povýši, bude p . ; Luk 1 4, 1 1 ; 18, 1 4 povýšil p-ch ktorý teší p-ch, B. viem byť aj p. PONÍŽIŤ (SA) Sichem . . . p-1 (Dínu) aby ťa p-1, aby ťa skúsil; 3 preto, že p-1 ženu


PONIŽOVAŤ SA 2Sa l Kr 2Kr 2Pa ž

13, 1 4 2 1 , 29 22, 1 9 30, 1 1 1 8 , 28 55, 20 1 1 9, 75 Iz 13, 1 1 26, 5 Ez 2 1 , 26 Dan 4, 34 5, 19 Mat 1 8, 4 Fil 2, 8 Jak 4, 1 0 3M

1 6, 29

l Sa Ezd ž Pr Dan Luk

2, 8, 75, 94, 29, 1 0, 1 4,

7 21 8 5 23 12 11

2Ko 1 1 , 7 Mat 27, 2

Sk

2,

1 6, 1 0 4, 13

1 8 , 27 9, 8 10 6, 11 4, 13 1 9, 9 13, 1 9 4, 3 2, 8 13, 1 2 30, 1 9 42, 6 1 02, 1 0 ž - 1 47, 1 6 61, 3 . Iz 6, 26 Jer 3, 1 6 PJ IM 2M 3M 4M 2Sa Est Jób

PONIŽOVAŤ (SA) budete p . svoje duš e ; 3 1 ; 23, 27, 32. 4M 29, 7 p-uje, pravda i povyšuje aby sme sa p-li pred svojím Bohom B „ sudca, j edného p-uj e trápiac p-uj ú tvoj e dedičstvo pýcha človeka p-uj e ho p-1 sa pred svojím Bohom kto sa p-uj e, bude povýšený ; 18, 1 4 sám seba p-uj em

JI. PONTSKÝ P. Pilát ; Luk 3, 1. Sk 4, 27. l Tm 6, 13

A PONTUS 9; 18, 2 . lPt 1, 1

87, 6 ž 13, 9 Ez Luk 2, 2 5, 37 Sk Joz Ezd

p-1 ju a ležal s ňou či si videl, že sa p-1 Achab p-1 si sa pred tvárou Hosp . p-li sa prišli do Jer. vysoké oči p-š počuj e silný B. a poníži ich to bola vernosť, keď si ma p-1 vysokomyseľnosť tyranov p-m áno, poníži ho p . vysokého tých, ktorí chodía v pýche, môže p. koho chcel, toho p-1 ktokoľvek sa tedy poníži ; 23, 1 2 p-1 s a stanúc sa poslušným p-te sa pred tvárou Pánovou

398 27, 30 Ez 28, 1 8 Dan 9, 3 3, 6 Jon 4, 3 Mal Mat 1 1 , 2 1 Žid 2Pt

3M

9, 1 3 2, 6

4, 1 4, 14, 1 6,

6 7 51 14

ž Jer Ef

1 0, 78, 7, 25, 6,

13 17 19 6 4

dokedy ma bude p. tento ľud mužovia p-li Hospodina p-1 (si) k hnevu Hosp . ; 22 p-li ho k žiarlivosti protivnica ju veľmi p-la p-li ma hneď od toho dňa kadíli iným bohom, aby ma p-li ; 2Pa 34, 25 prečo má bezbožník p. Boha p-li Najvyššieho na . . . púšti či to azda mňa p-ujú nep-ujte ma k hnevu; 44, 3 vy, otcovia, nep-ujte svojich deti

PORADIŤ SA 1, 16

Gal

P OPLATOK slúži dávajúc p. nebudú dávať dane, p-u

3M 26, 1 7 5M 28, 25 Sud 20, 36 4, 2 l Sa 10 l Kr 8, 33

POPOL kým som ja prach a p . vezmite s i plné svoj e hrsti p - a Mojžiš vrhol p . k nebu vynesie p . von za tábor vyprázdnia oltár z p-a človek zoberie p. z j alovice ; 1 0 vzala Támar p-a na svoju hlavu Židia . . . mali postlané vrece a p. sedíac prostred p-a príslovia z p-a ; vaše bašty som podobný . . . p-u ľutujem, a to v prachu a v p-e j em p . ako chlieb rozsýpa inovať ako p . dať i m okrasu rníesto p-a váľaj sa v p-e zohol ma do p-a

POPRSKAŤ poprská z krvi 7 ráz ; 1 4, 1 6 poprská n a toho, kto s a očisťuje poprská na dom 7 ráz vezme z krvi junca a poprská POPUDZOVAŤ

4 M 14, 1 1 1 6, 30 9, 7 5M 32, 1 6 1, 6 l Sa 2Kr 2 1 , 1 5 22, 1 7

A

POPIS H . bude vypočitovať pri p-e nebudú zapísaní v p-e tento prvý p . sa udíal povstal Júdas . . . vo dňoch p-u

budú sa váľať v p-e obrátim ťa na p . v smútočnom vreci a v p-e (kráľ) sadol do p-a pošli apete bezbožných, lebo budú p-om v p-e (by) boli činili pokáni e ; Luk 1 0, 1 3 (ak) p. jalovice . . . posväcuje mestá S odomy a Gomory ob rátil na p .

tak, že som sa nep-1 s telom

PORAZENÝ

2Kr l Pa ž Pr

1 4, 1 9, 37, 1 0,

12 16 24 8

14, 32 46, 5 17 4, 14 4, 24 8, 6 9, 2 6 Luk 5, 1 8 Jer

Hoz Mat

Sk

8, 7 9, 33

budete p. pred svojimi nepriateľmi H. dá to, aby si bol p. videli synovia Benj „ že sú p. p. bol Izr. pred Filištínmi Izrael bol p. ; 2Sa 1 8 , 7 keby bol p. tvoj ľud Izr. ; 2Pa 6, 24 Júda bol p. od Izr. ; 2Pa 25, 22 videli Sýrovia, že sú p . keby a j padol, nebude p . blázon pochabých rtov bude p . ; 10 v o svojom nešťastí býva p . bezbožný ich hrdinovia sú p. faraón, egypt. kráľ, je p. ľud, ktorý nerozumie, bude p . p-ch . . . uzdravoval Pane, môj služ. leží doma p . priniesli m u p-ého ; Mar 2, 3 povedal p-ému : Vstaň nesúc na posteli človeka, ktorý bol porazený mnohí p. a chromí boli uzdravení Eneáša . . . ktorý bol p .


399 2M 4M

PORUŠITEĽNÝ

1 7, 1 4, 21, Joz 1 0, Sud 1, 20, 1Sa

2Sa

lK.r

2Kr

lPa 2Pa

ž

Pr

13 45 24 10 5 21 35 4, 3 15, 7 1 8, 7 23, 2 8, 1 20, 29 6, 1 8 8 , 28 13, 17 1 8, 8 1 8, l 1 4, 1 2 25, 1 1 1 8, 39 44, 3 52, 7 l lO, 5 1 35, 1 0 7, 26

PORAZIŤ p-1 Jozua Amalecha p-li ich a bijúc prenasledovali Izr. ho p-1 ostrím meča p-1 ich veľkou porážkou p-li Kananeja p-li toho dňa z Izr. 22 OOO mužov H. p-1 Benjamína prečo nás dnes p-1 H. p-1 Saul Amalecha Saul p-1 svoje tisíce ; 2 1 , 1 1 ; 29, 5 idi, p-š Filištínov Dávid p-1 Filištínov synovia !zr. p-li Sýrov p-1 ich slepotou Sýrovia p-li J oráma p-š Sýrov; 1 9 (Ezechláš) p-1 Filištínov Dávid p-1 Filištínov H. p-1 Etiópov (Amaziáš) p-1 synov Seira p-1 som ich tak, že nemohli povstať p-1 si národy a ich si tozplodil preto ťa i silný B . porazí porazí kráľov v deň svojho hnevu ktorý p-1 mnohé národy je mnoho pobitých, ktorých p-la

l Kr 20, 2 1 Rim 1 1 , 1 2 Žid 7, 1

PORÁŽKA H. uderil na ľud a spôsobil p-u porazil ich veľkou p-ou p. bola veľmi veľká ; 1 7 . 2Sa 18, 7 spôsobil im veľkú p-u navrátil (sa) D ávid o d p-y Amalecha porazil Sýrov veľkou p-ou ich p . bohatstvom pohanov ktorý sa navracal od p-y kráľov

Sk

24, 27

A PORCms dostal Félix nástupcu P-a

l Sa

A POREKADLO 1 0, 1 2 ; 24, 13. ž 44, 1 5 ; 69, 1 2

4M Joz l Sa

1 1 , 33 1 0, 1 0 4, 10

2Sa

23, 5 1, 1

ž

1 1 0, 4

8, 7 Jer l Ko 1 4, 40 2, 5 Kol 1, 5 Tít

PORIADOK kňaz na veky podľa p-u Melchis. ; Žid 5 , 6, 1 0 ; 6 , 20 ; 7 , 1 1 , 1 7, 2 1 môj ľud nezná p - u Hosp. slušne a podľa p-u radujúc sa a vidiac váš p. čo ešte chýba, uviedol do p-u

P ORODIŤ IM 4, 1 (Eva) p-la Kaina 2 (Eva) p-la . . . Ábela 1 7, 1 7 či Sára, ktorá má 90 rokov porodí ? 1 9 Sára tvoja žena ti porodí syna ; 2 1 , 2, 3 1 8, 1 3 či ozaj p-m j a, ktorá som už stará ? 2M 1 , 1 9 prv ako k nim príde baba, porodia 3 M 1 2, 2 p-la by chlapča, bude nečistá 7 dni

3M

I

1 2, 5

keď porodí dievča, bude nečistá 2 týždne l Sa 4, 1 9 žena Pinchasova . . . majúc p . ž 48, 7 zvíjali sa bolesťou ako žena, ktorá ide p . Iz 7, 1 4 panna počne a porodí syna ; Mat 1, 23 37, 3 niet sily p . ; 2Kr 1 9, 3 42, 1 4 ako žena, ktorá ide p . 66, 7 prišla bolesť, p-la chlapča 8 Sion . . . p-1 svojich synov! Jer 15, 1 0 beda mne, moja matko, že si ma p-la ; 20, 1 4 Mi 5 , 3 a ž by tá, ktorá m a p. p-la Mat 1, 2 1 porodí syna, a nazveš j eho meno : Ježiš ; 23. Luk 1, 3 1 Luk 2 , 6 naplnili (sa) dni, aby p-la ; 7 Ján 1 6, 2 1 keď porodí dieťatko, nepamätá Žid 1 1, 1 1 Sára . . . p-la mimo času Zj 1 2, 2 trápila sa majúc p.

l Sa

3, 8 1 9, 1 3 73, 1 7

1 06, 7 2, 5 8, 5 Iz 56, 1 1 Jer 23, 20 Hoz 1 4, 9 at 1 3, 5 1 Jan 8, 27 1 0, 6 -: Rrm 15, 2 1 Pr

l\;l

1ž Sk lPt

ž

31, 6 20, 32 2, 23 4, 1 9 1 6, 1 0

49, 1 0 3, 25 Rim 8, 2 1 Dan Gal 2Pt

6, 8 1, 4

POROZUMIEŤ p-el Éli, že H. volá chlapca kto pm ozumie poblúdeniam vtedy som p-el, aký bude ich koniec otcovia . . . nep-eli tvojim divom vtedy p-š bázni Hosp. p-ej te, prostí, opatrnosť pastieri, ktorí nevedia p . p-e tomu docela ; 30, 24 kto je múdry, nech porozumie J. im riekol : Či ste p-eli nep-eli, že im hovoril o Otcovi ale oni nep-eli ktorí nepočuli p-ejú PORÚČAŤ do tvojej ruky p-m svojho ducha ; (Luk 23, 46) p-m vás Bohu p-1 tomu, ktorý sprav. súdi (nech Stvorit.) p-jú svoje duše PORUŠENIE nedáš svojmu svätému, aby videl p . ; Sk 2, 27, 31 ; 13, 35, 37 aby žil „ . a nevidel p-a vidím 4 mužov . . . nieto na nich p-a stvorenstvo bude oslob. od služby p-a z tela bude žať p. uniknúc p-u, ktoré j e na svete

l Ko 1 5, 42 50

A PORUŠENOSŤ seje sa v p-i, vstane v nep-i p. nezdedí neporušiteľnosti

lM Ž

6, 1 1 1 4, 1

PORUŠENÝ zem bola p-á pred Bohom; 1 2 p . s ú a páchajú ohavný skutok

l Ko

9, 25

PORUŠITEĽNÝ aby dostali p-ú korunu, ale my nep-ú


POSADIŤ SA l Ko 15, 53 !Pt

1, 18 23

l Sa 2, 8 lPa 17, 1 6 ž 1 32, 1 1 Mat

5, 23, l Ko 1 0, 2Te 2, Žid 1, 1 0,

-

Mat Mar Luk

1 2 7 4 3 12

8, 1 6 28 9, 32 1, 32 5, 1 5 8, 36

2Kr 23, 1 4 Ž 1 1 8, 10 Iz

45, 2

2Pa 24, 19 Jer 25, 4 Mal 3, l Mat 1 0, 16 23, 34 Mar 6, 7 L u k 24, 49 Ezd Rim

7, 28 4 , 20

8, 1 9 2M l Sa 30, 6 2Sa 2, 7 Neh 2, 1 8 6, 9 Iz 35, 3 41, 1 0 Za 1 0, 6 12 2Tm 4, 1 7 4, 3 Jób ž 89, 22 Ez 13, 22 Luk 22, 43 Fil 4, 1 3

p-é musí obliecť neporušiteľnosť ; 54 IM 24, 7 nie p-mi vecmi nie z p-ého semena, ale z nep-ého 45, 5 5, 22 2M PO SADIŤ ( S A ) 3M 26, 22 aby h o p - 1 s kniežatami ; (Ž 1 1 3, 8) 1 07, 20 ž Dávid . . . p-iac sa pred Hosp. l l l, 9 z plodu tvojho života p-m ; Iz 6, 8 (Sk 2, 30) 8 keď sa p-1 48, 1 6 na stolici Moj žišovej p-li sa zák. 55, 1 1 p-1 sa ľud j esť a piť 61, 1 takže sa posadí do chrámu Božieho Jer 1 4, 1 4 p-1 sa po pravici ; 8, 1 ; 1 2, 2 23, 2 1 navždy sa p-1 po pravici Božej 26, 1 2 27, 1 5 POSADLÝ 28, 1 5 priviedli mu mnohých p-ch 5, 17 Ez stretli sa s ním dvaja p . Mal 4, 5 priviedli mu . . . p-ého démonom Mat 10, 40 vodili k nemu . . . p-ch 21, 1 videli p-ého, že sedí rozprávali . . . ako bol p. uzdravený 37 PO SEKAŤ p-1 háj e ; 2Pa 1 4, 3 ; 3 1 , l Luk 9, 2 1 0, 1 6 v mene Hosp. ich p-m ; 1 1 8, 1 1 , 1 2 1 6, 24 závory p-m 3, 17 Ján PO SIELAŤ p-1 k nim prorokov 6, 29 H. p-1 k vám „ . prorokov; 44, 4 7, 33 p-m svojho anjela ; Mat 1 1 , 1 0 . 1 2, 45 Mar 1 , 2. Luk 7, 27 1 4, 26 p-m (vás) ako ovce medzi vlkov; 1 7, 1 8 Luk 1 0, 3 p-m k vám prorokov 20, 2 1 začal ich p. po dvoch ; (Luk 1 0, 1 ) p - m zasľúbenie svojho Otca 9, 1 7 Sk l Ko 1 , I i POSILNENÝ Gal 4, 4 ja súc p . 2Te 2, 1 1 (Abr.) bol p. v o viere 4, 1 4 1J 1 4, 1 5 Zj POSILNIŤ ( S A ) 22, 1 6 srdce faraónovo sa p-lo Dávid sa p-1 v Hosp. nech sa posilnia vaše ruky Iz 44, 6 p-li svoje ruky na dobré Mat 1 2, 45 Bože, posilni moj e ruky! 1 9, 30 p-e spustené ruky ; Žid 12, 1 2 p-m ťa a j ti pomôžem ; Jer 15, 1 1 27, 64 p-m dom Júdov Luk 1 4, 10 p-m ich v Hosp. Ján 6, 39 Pán stál pri mne a p-1 ma 40 POSILŇOVAŤ Sk 1, 8 l Ko 15, 26 zomdlené ruky si p-1 2Tm 3, 1 moje rameno ho bude p. 2, 20 2Pt p-uj ete ruky bezbožného 3, 3 anjel z neba p-ujúc ho ktorý ma p-uje, v Kristovi

400 POSLAŤ pošle svojho anj ela pred tebou ; 2M 23, 20 p-1 (ma) B. pred varni Pane, prečo . . . si ma p-1 ? pošlem na vás poľnú zver p-1 svoje slovo a uzdravoval ich p-1 svojmu ľudu vykúpenie koho pošlem, a kto nám pôj de ? hľa, tu som, pošli ma Pán H. ma p-1 podarí sa to, na čo ho pošlem p-1 ma obviazať skrúšených nep-1 som ich nep-1 som tých prorokov H. ma p-1 prorokovať nep-1 som ich, hovorí H. ; 29, 9 Chananiášu ! Nep-1 ťa H . pošlem n a vás hlad ; 1 4, 1 3 j a vám pošlem proroka Eliáša prijíma toho, ktorý ma p-1 p-1 J. dvoch učenikov; Mar 1 1 , 1 . Luk 1 9, 29 naposledy k nim p-1 svoj ho syna ; Mar 1 2, 6 p-1 ich kázať kráľ. Božie pohŕda tým, ktorý ma p-1 ; Ján 5, 23 pošli Lazara, aby omočil nep-1 B. na svet svojho Syna, aby súdil aby ste verili v toho, ktorého on p-1 pôj dem k tomu, ktorý ma p-1 vidí toho, ktorý ma p-1 Svätý Duch, ktorého pošle Otec ako si ty mňa p-1 na svet, tak som i ja ich p-1 do sveta ako mňa p-1 Otec, tak i ja posielam vás Saule, bratu, Pán ma p-1 Kristus (ma) nep-1 krstiť p-1 B. svojho Syna B . pošle mocné pôsob. bludu Otec p-1 Syna za Spasiteľa pošli svoj srp ; 18 ja, J . som p-1 svoj ho anj ela PO SLEDNÝ ja som prvý a ja som i p . ; 48, 1 2 p - é veci toho človeka ; Luk 1 1 , 26 prví budú p. a p. prví ; 20, 1 6 Mar 1 0, 3 1 . Luk 1 3 , 30 bude p. blud horší ako prvý iď a sadni si na p-é miesto aby som to všetko vzkriesil v ten p. deň j a ho vzkriesim v p . deň ; 6, 44, 54 až do p-ej končiny z eme ako p . nepriateľ bude zničená smrť v p-ch dňoch nastanú nebezp. časy p-é veci (sú) horšie, ako prvé v p-ch dňoch prídu posmievač i ; Júda 1 8


POSMECH

401 1J Zj

Mat

2, 1 8 l, 11 2, 8 8, 1 5 27, 55

Mar

Rim Jak

lM

2M

1 , 13 2, 13 1 , 22 23 1 6, 22, 26, 27, 28, 4, 6, 7,

2 18 5 8 7 1 12 13

11, 1 5, 1 6, 1 8, 1 9,

9 26 20 24 5

5M Joz

1 1 , 13 1, 17

Sud ! Sa

6, 1 0 2 , 25 8, 22

1 2, 1 5 1 5, 2 2 2Kr 1 8, 1 2 !Pa 29, 23 Jób 36, 1 1

ž

Pr

Iz

Jer

deti je p-á hodina ja som . . . prvý aj p. ; 1 7 ; 22, 1 3 toto hovorí ten prvý a p .

P OSLUHOVAŤ vstala a p-la im ; Mar 1 , 3 1 . L uk 4 , 39 (ženy) p-ujúc mu ; Mar 15, 4 1 . L uk 8, 3 anjelia mu p-li A POSLUCHÁC nie p-i zákona sú sprav. nie len p-mi, ktorí klamú sami seba ak je niekto p-om slova ; 25

Jer

11, 10

Ez

1 2, 1 7 22, 5 21 29, 1 9 43, 7 3, 7

Mi

5, 1 5

Mat

8, 27

I Sk

4, 1 9 5, 29 P OSLÚCHAŤ ; P OSLÚCHNUŤ 7, 37 39 Abram p-ol na hlas Sáraj e ; 2 1 , 1 2 Rim 2, 8 pretože s i p-ol n a môj hlas 1 0, 1 6 Abr. p-ol na môj hlas 1 1 , 30 môj synu, poslúchni na môj hlas 5, 7 Gal J akob p-ol svojho otca 6, 1 Ef neuveria mi, a neposlúchnu synovia Izr. ma nep-li 5 srdce faraónovo sa posilnilo, a nep-ol ich 2, 1 Fil nep-ne vás faraón Žid 1 1 , 8 ak budeš naozaj p. hlas Hosp. 1 3, 1 7 avšak nep-li Mojžiša 3, 6 1 Pt Mojžiš p-ol slovo svojho svokra ak naozaj budete p. môj hlas ; 23, 22 Rim 1, 5 a k budete naozaj p. moj e prik. 5, 1 9 ako sme p-li Mojžiša, budeme p . 1 5, 1 8 i teba 1 6, 1 9 ale ste nep-chli môjho hlasu 2Ko 1 0, 6 nep-chli hlasu svojho otca 5, 8 poslúchni na ich hlas a ustanovíš im Žid 1, 2 l Pt kráľa 22 ak nebudete p. hlasu Hosp .

p. je lepšie ako obetovať nep-li na hlas Hosp. p-1 ho celý Izr. ak poslúchnu . . . strávia svoje dni v dobrom 1 2 ak nep-nu, nadídu na meč 81, 1 2 môj ľud nep-ol môjho hlasu 1 , 8 p-j, môj synu, kázeň svojho otca; 23, 22 33 kto mňa poslúcha, bude bývať bez­ p ečne 5, 7 synovia, p-jte ma 8, 33 p-jte kázeň a buďte múdri 1 2, 1 5 kto poslúcha radu, j e múdry 1 5 , 32 kto poslúcha karhanie, nadobúda rozumu 1 9, 20 : p -j radu a prijmi kázeň 1, 19 · ak budete . . . p., budete j esť dobré 1 1 , 14 synovia Arnmonovi ich budú p. 30, 9 nechcú p. zákon Hosp. 42, 24 nep-li j eho zákona 3, 13 nep-li ste môjho hlasu 7, 24 nep-chli ani nenaklonili svojho ucha ; Za 1, 4

9 36 7 9 1

l Kr Ján Sk 2Ko Gal

3, 3, 6, 2, 3,

Fil ! Pt

2, 8 1, 1 4

1 3, 3 6 Sk Rim 1 5, 27 lM l Sa 2Pa Jób ž

-

Pr Iz

39, 1 4 3 1, 4 7, 20 1 2, 4 79, 4 1 23, 4 1, 22 37,- 3

odopreli p. moje slová ; 1 3, 1 0 ; 1 9, 1 5 a k nebudú p „ vyplienim ten národ ak nebudete p. tieto slová zavše si riekla : Nebudem p. nep-li ste, hovorí H. nep-chli na hlas Hosp. nebudú chcieť p., pretože nechcú mňa p . vykonám pomstu . . . n a národoch, ktoré nep-li že ho i vetry i more p-jú ? Mar 4, 4 1 . Luk 8, 25 aby srne vás p-li viac ako Boha viac treba p. Boha ako ľudí toho budete p. nechceli p . naši otcovia nep-jú pravdy, ale p-jú neprávosť nie všetci p-chli evanjelium kedysi (ste) nep-li Boha kto vám prekazil, aby ste nep-li deti, p-jte svojich rodičov; Kol 3, 20 sluhovia, p-jte svojich tel. pánov; Kol 3, 22 ako ste vždycky p-chli vierou Abr. súc volaný p-ol p-jte svojich vodcov Sára p-la Abraháma

P OSLUŠNOSŤ cieľom p-i viery; 1 6, 26 p-ou toho 1 stanú sa mnohí sprav. cieľom p-i pohanov dopočuli (sa) o vašej p-i keď sa naplni vaša p. hoci bol Syn, naučil sa p-i v posvätení Ducha k p-i očistiac svoje duše p-ou POSLUŠNÝ daj tedy svojmu služ. p-é srdce kto nie je vo viere p. Synovi zástup kňazov bol p. viere p. ku všetkému kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní stanúc sa p-m až po smrť ako p-é deti POSLÚŽIŤ Dávid p-iac rade Božej podlžní sú im tiež sväte p. PO SMECH aby si z nás robil p. ; 1 7 neurobili s i z o mňa p-u dám ho za „ . p . za p . som svojmu vlast. priateľovi stali sme sa . . . p-om duša sa hojne nasýtila p-u dokedy budú obľubovať p. tento deň j e dňom . . . p-u ; 2Kr 1 9, 3


POSMIEVAČ Jer

I 9, 8 20, 7 24, 9

48, 27 39 5, I 5 Ez Hab 1, I O Žid 1 1 , 36

IM

:(ób z Pr

Iz 2Pt 2Kr

9 20 1 22 34 7 8 I2 13, 1 14, 6 1 5, 1 2

21, I 6, I, I, 3, 9,

1 9, 25 29 20, 1 2I, 24 22, I O 24, 9 29, 20 3, 3 2, 23 1 9, 2 I

2Pa 36, I 6 Neh 2, I 9 ž 22, 8 3, 34 Pr 1 9, 28 Jer 20, 7 Mat 27, 29 Mar I O, 2, Sk I 7, 6, Gal

-

34 13 32 7

! Sa 1 9, 20 2Sa 1 8 , 20 2Pa 36, I 6 I, I 4 Jób ž 1 04, 4 Iz 57, 9 Jer 5 I , 3 1 Ján 13, I 6 Jak 2, 25 Hag

1, 1 3

402

obrátim toto mesto . . . na rezavý p. Luk I4, 32 pošle p. a bude prosiť som za p. každého dňa ; PJ 3, 1 4 1 9, 1 4 občania . . . poslali z a ním p . vydám ich „ . v rezavý p. ; POSTAVA Ez 22, 4 I M 39, 6 Jozef bol peknej p-y či nebol tebe Izr. na p. ! Sa 1 6, 7 nehľaď na „ . výšku j eho p-y Moáb je za p. 1 8 krásnej p-y, a H . j e s ním budeš potupou a p-om ; 23, 3 2 2 S a 1 1 , 2 žena bola veľmí pekná čo do p-y kniežatá m u budú z a p . Mat 6, 27 kto . . . môže pridať k veľkosti svojej zakúsili p-ov a bitky p-y; Luk 12, 25 Pozri tiež heslo : Potupa Luk 1 9, 3 (Zacheus) bol malej p-y POSMIEVAČ POSTAVIŤ videla syna Hagari . . • že je p . IM 8 , 2 0 Noach p-1 Hosp. oltár priatelia sú mojimí p-mi 1 2, 7 (Abram) p-1 tam oltár na stolici p-ov nesedí 33, 20 (Jakob) p-1 tam oltár p-i dokedy budú obľub. posmech Joz 4, 20 12 kameňov „ . p-1 Jozua p-om sa posmíeva l Kr 1 8, 32 (Eliáš) p-1 oltár kto . . . tresce p-a, odnáša si hanbu ž 40, 3 p-1 moj e nohy na skalu nekarhaj p-a 73, 1 8 p-1 s i ich n a klzkých miestach a k budeš p . , sám ponesiéš 1 1 9, 90 p-1 zem, a stojí p. nepočúva žehrania Pr 3, 1 9 pevne p-1 nebesia p. hľadá múdrosť Mat 4, 5 p-1 ho na vrch . . . chrámu ; nemiluje p . toho, aby h o niekto Luk 4, 9 karhal 7, 24 p-1 svoj dom na skale ; (Luk 6, 48) keď nabiješ p-a 1 8, 2 díeťa p-1 ho do prostredku; na p-ov sú hotové súdy Mar 9, 36. Luk 9, 47 víno je p. 25, 33 postaví ovce po svojej pravici p„ robí všetko v drzej pýche Luk 24, 36 J . sa p-1 medzi nich zažeň p-a, a vyj de s ním a j zvada Rim 1 0, 3 hľadajúc p. svoju vlastnú sprav. ohavnosťou je ľuďom p . 2, 1 1 do tvári som sa p-1 proti (Petrovi) Gal p. zahynie Ef 5, 27 aby si ju p-1 . . . slávnu, cirkev v posled. dňoch prídu p-i ; Júda I 8 Kol I, 22 aby vás p-1 svätých POSMIEVAŤ SA POSTEĽ chlapci z mesta, p-li sa mu I M 48, 2 Izr. sa . . . posadil na p-i posmieva sa ti panna dcéry Siona ; 49, 4 poškvrnil (si) moju p . Iz 37, 22 33 J akob . . . vyložil svoj e nohy na p. p-li sa poslom Božím a zomrel p-li sa nám 5M 3, 1 1 j eho p . bola p . z o železa . . . 9 lakťov všetci . . . sa mi p-jú I Kr 1, 47 kráľ sa poklonil na p-i posmíevačom sa posmieva Jób 7, I 3 moj a p . m a poteší svedok beliála sa posmieva 33, 1 5 v driemotách n a p-i každý z nich sa mi posmieva ž 6, 7 máčam svoju p. slzami p-li sa mu ; 4 1 . Mar 1 5, 3 1 . 4 1 , 4 H. ho posilni . . . na p-i Luk I6, I 4 ; 22, 63 ; 23, 35, 36 Pr 7, I6 vystrela som svoju p. kobercami budú sa mu p . Mar 4, 2 I aby j u postavili pod „ . p . ; zase iní s a p-li Luk 8, I 6 keď počuli o vzkriesení „ . sa p-li Luk 5, 1 9 spustili h o s p-ou Bohu sa nebude nikto p. 24 vstaň, vezmi svoju p. 1 1 , 7 deti sú so mnou v p-i POSOL 5, I S vynášali nemocných . . . n a p-iach Sk prišiel Duch Boží na poslov 9, 33 ležal na p-i • „ porazený p-om, ktorý zvestuje rad. zvesť P O STIŤ SA posmievali s a p-om Božím Sud 20, 26 sedeli tam pred Hosp. a p-li sa prišiel p. k Jóbovi ! Sa 7, 6 p-la sa toho dňa robíš vetry svojimi p-ami 3 1 , 1 3 p-li sa 7 dní ; I Pa 1 0, 1 2 vysielaš svojich p-ov ďaleko 2Sa 1 , 12 p-li sa až do večera p. so zvesťou oproti p-ovi I2, 1 6 D ávid . . . prosiac z a chlapca a p-1 sa p . nie j e väčší ako ten I Kr 2 I , 27 Achab . . . (sa) p-1 Rachab . . . prijala p-ov Ezd 8, 23 tak sme sa p-li ; Neh 9, 1 POSOLSTVO Neh I , 4 p-1 som sa a modlil 4, 1 6 p - e sa z a mňa Est povedal Haggeus • . . v p-e


403 Iz 58, 3 Iz 58, 4 Jer 14, 1 2 7, 5 Za Mat 4, 2

Luk 1 8 , 1 2 Sk 1 0, 3 0 1 3, 2

hovoria : Prečo sa p-me, keď nevidíš p-e sa nato, aby ste sa preli budú (sa) p., nebudem počúvať či ste sa to azda mne p-li p-1 (sa) 40 dni a 40 nocí ; (Luk 4, 1 -2) keď sa p-e, nebuďte ako k e ď sa p-š, pomaž svoju hlavu aby nebolo vidit. ľuďom, že sa p-š prečo sa my často p-me . . . a tvoji učen. sa neposti a ; Mar 2 , 18. Luk 5, 33 vtedy sa budú p . ; Mar 2, 20. Luk 5, 35 či sa môžu svadobnici p . ; Luk 5 , 34 p-m sa 2 razy do týždňa pred 4 dňami som sa p-1 slúžili Pánovi a p-li sa; 3

5M Jer

28, 25 48, 39

POSTRACH budeš . . . na p. Moáb j e za posmech a na p.

5M Jer

28, 25 24, 9

PO STRK budeš . . . na p . vydám ich za p . ; 29, 1 8 ; 34, 1 7

2M

31, 13

2Pa Iz

29, 1 7 8, 1 3 2 9 , 23

Mat Ján ! Tm Žid lPt

23, 1 7, 4, 9, 3,

6, 1 6 17 18 9, 14 15 Mar

Rim l Ko lTe

2, 1 9

17 19 5 13 15

6, 19 22 1 , 30 4, 3 7

2Te 2, 1 3 l Tm 2 , 1 5 Ž i d 1 2, 14 2M 3M

29, 43 10, 3

Iz Ez

22, 32 5, 16 20, 41 28, 25

P OSVÄCOVAŤ ja som H., ktorý vás p-ujem ; 3M 20, 8 ; 2 1 , 8, 1 5, 23 ; 22, 9, 1 6, 32. Ez 20, 1 2 ; 37, 28 p-li dom Hosp. za 8 dni Hosp. Zástupov p-ujte budú p. moje meno a budú p . Svä­ tého Jakob. či chrám, ktorý p-uje zlato ja za nich p-uj em sám seba p-uje (sa) slovom Božím p-uj e na čistotu tela p-ujte Pána Boha vo svojich srdciach POSVÄTENIE svoje údy . . . na p. máte svoj úžitok na p . ktorý sa nám stal . . . p-ím to j e vôľa Božia - vaše p. nepovolal vás B. nato, aby sme žili v nečistote, ale v p-í cieľom spasenia v p-í ducha ak zostanú, ony ženy . . . v p-í p „ bez ktorého nikto neuvidí Pána POSVÄTENÝ miesto bude p-é mojou slávou v tých, ktorí pristup. ku mne, budem p. budem p. medzi synmi Izr. B. svätý bude p . budem p. vo vás pred očami národov budem p. v nich pred očami pohanov

11 I

POŠKVRNENÝ Ján 1 7, Sk 26, l Ko 6 , 7,

19 18 11 14

2Tm 2, 2 1 9, 18 Žid 1 0, 1 0 l Júda

aby a j oni boli p . v pravde podiel medzi p-mi vierou ale ste p . neveriaci muž j e p . ženou, a neve­ riaca žena je p-á mužom bude nádobou na česť, p-ou prvá zmluva nebola p-á bez krví sme p. donesenou obeťou p-m v Bohu Otcovi

Ján 1 7, 1 7 5 , 26 Ef 5, 23 l Te Žid 13, 1 2 Zj 22, 1 1

POSVÄTIŤ (SA) požehnal siedmy deň a p-1 ho posväť mi všetko prvorodené ; 4M 3, 1 3 ; 8, 1 7 iď k ľudu a p - š ich i sami kňazi . . . nech sa posvätia požehnal H. deň soboty a p-1 ho rúcha Aronove p. oltár . . . p omažeš ho, aby si ho tak posvätil p-m stan zhrom. a oltár a p-m Árona ; (30, 30 ; 40, 13) p-e (sa) a budete svätí ; 20, 7 p-e rok päťdesiatich rokov p-1 . . . nádoby aj oltár p-ťte sa na zajtra a budete j esť mäso neverili, aby ste ma boli p-li ; 5M 32, 5 1 p-ťte sa, lebo zajtra učini H. divy posväť ľud a povieš im : P-ťte sa p-te sa a pôjdete so mnou k obeti p-li dom Hosp. ; 9, 3. l Pa 7, 1 6 p-1 kráľ prostredok dvora p-ťte sa vy i vaši bratia ; 1 4 kňazi . . . boli sa p-li p-ťte (sa) a p-ťte dom Hosp. p-1 som ťa, za proroka národom ale p-m svoj e veľké meno p-m sa v nich pred očami mnohých národov p-ťte obec, zvolajte starších nech sa posvätí tvoje meno ; Luk 1 1 , 2 posväť ich v svojej pravde ! aby ju p-1 očistiac j u B. pokoj a, nech v á s ráči celých p . Ježiš . . . vlastnou krvou p - 1 ľud svätý nech sa posvätí ešte

7, 1 1 88 6, 16 Ezd Neh 1 2, 27

POSVIACKA obetný dar k p-e oltára ; 84 to bola p . oltára slávili . . . p-u toho domu Božieho pri p-e mútu Jer.

2Ko

7,

1

POŠKVRNENIE očistime sa od každého p-a

3M Iz Ez

21, 24, 59, 4,

7 5 3 14

lM 2M

2, 3 13, 2 1 9, 1 0 22 20, 1 1 28, 3 29, 36 44

3M 4M

1 1 , 44 25, 1 0 7, 1 11, 18 20, 1 2

3, 5 7, 1 3 ! Sa 16, 5 l Kr 8, 63 !_ 64 lPa 15, 1 2 5, 1 1 2Pa 29, 5 1, 5 Jer 36, 23 Ez 39, 27 Joz

Jl Mat

2, 1 6 6, 9

4M

P O Š KVRNENÝ ženy . . . p-ej si nevezmú zem je p-á pod svojimi obyv. vaše ruky sú p-é krvou moja duša nie je ničím p-á


404

POŠKVRNIŤ SA Sof

3, 1

beda tomu odboj ., p-ému . . . mestu Mal 1 , 7 donášate . . . p. chlieb Tít 1, 1 5 p-m a neverným nie j e nič čisté, ale p-á je aj ich myseľ Žid 1 2, 1 5 boli b y nim p . mnohí Júda 23 nenávidiac ešte len aj tej . . . p-ej sukne P OŠKVRNIŤ (SA) lM 34, 1 3 p - 1 Dínu, i c h sestru ; 34, 5, 2 7 49, 4 vtedy si p-1 moju posteľ ; l Pa 5, l 2M 3 1 , 1 4 kto b y j u p - 1 (sobotu) 3M 1 8, 2 1 nep-š mena svojho Boha ; 20, 3 ; 21, 6 1 9, 8 lebo p-1 sväté Hosp. 2 1 , 9 keby sa p-Ja dcéra . . . kňaza 1 2 nepoškvrní svätyne svojho Boha ; 23 22, 2 aby nep-li mena mojej svätosti ; 32 4M 1 8, 32 nep-e posviatnych vecí 1 9, 1 3 ktokoľvek b y . . . p-1 príbytok Hosp. Joz 7, 1 2 p-li (sa) zarieknutou vecou 2Kr 23, 8 (Joziáš) p-1 výšiny 2Pa 36, 1 4 p-li dom Hosp. ž 74, 7 p-Ii príbytok tvojho mena 79, 1 p-li chrám tvojej svätosti 89, 32 ak by p-Ii moje ustanovenia 35 nep-m svoj ej zmluvy 40 p-1 si j eho korunu 1 06, 38 zem sa p-la krvou Iz 23, 9 Hospodin . . . p-1 pýchu každej krásy 2, 7 p-li ste moju zem Jer 3 , 2 p-la si zem . . . smilstvom; 9 34, 1 6 p-li ste moje meno ; E z 36, 20 Ez 5, 1 1 p-1 moju svätyňu; 24, 21 ; 28, 1 8 1 8, 11 p-1 by ženu svojho blížneho 23, 1 7 p-li ju svojím smilstvom 30 p-Ia ich ukydanýmí bohmi 39, 7 nedám viacej p. meno svojej svätosti Dan 1 1 , 3 1 poškvrnia svätyňu Mal 2, 1 1 Júda p-1 svätyňu Hosp. Mat 15, 1 1 č o vychádza z úst, t o p-uj e člov. Ján 1 8, 28 nevošli do prätoria, aby sa nep-li 2 1 , 28 p-1 toto sväté miesto Sk 3, 4 nep-li svojho rúcha Zj Neh 13, 1 7 Iz 56, 2 Ez 20, 7 30 33, 26 43, 8 Dan 1, 8 3, 4 Sof Mat 1 5, 1 1 20 l Ko 8, 7 Jak 3, 6 8 Júda

POŠKVRŇOVAŤ ( SA) p-ujete s obotný deň; 1 8 ostríha s obotu, aby j ej nep-1 ; 6 nep-ujte sa ukyd. bohmi či sa budete p . cestou svojich otcov p-uj ete ženu svojho blížneho p-li meno moj ej svätosti že sa nebude p. pokrmom . . . a vínom kňazi p-ujú svätyňu to p-uje človeka ; Mar 7, 1 5 , 20 j esť neumytými rukami nep-uje ich svedomie súc slabé p-uj e sa jazyk . . . p-uje celé telo telo p-ujú

1 4, 1 9 Iz Mat 5, 1 3

ž

60, 1 4 63, 3 Iz 18 l , 15 PJ 3 4, Mal IM

3, 19

POŠLIAPANÝ ako p-á mrcina aby bola von vyhodená a p-á P OŠLIAPAŤ on pošliape našich protivníkov p-1 som ich vo svojom hneve protivníci p-li tvoju svätyňu Pán p-1 všetkých mojich udatných p-e bezbožných

A POT v p-e svojej tvári budeš jesť chlieb Pozri tiež heslo : Znoj •

POTEŠENIE oj, ty strápená . . . nemajúca p-a očakávajúci p. Izraelovo beda vám bohatým, lebo tam máte svoj e p. 15, 31 zaradovali sa p-u Sk Rím 15, 4 skrze p. písem mali nádej 2Ko 1 , 3 B. každého p-a 5 hojnej e i naše p. 7 účastníkmi utrpení, tak i p-a 7, 4 naplnený som p-im 2, 1 ak je tedy nejaké p. v Kristovi Fil 2Te 2, 1 6 dal večné p. 7 máme veľkú radosť a p. z tvojej Filém lásky Žid 6, 18 mali silné p.

54, 1 1 Iz Luk 2, 25 6, 24

Mat Rim Kol IM .(ób z -

Iz -

5, 4 1, 1 2 2, 2

37, 3 5 21, 34 71, 21 77, 3 1 1 9, 82 12, 1 49, 1 3 51, 3

-

61, 2 31, 1 3 15

PJ

1, 1 7

-

Jer

Za 1, 1 7 20, 1 2 Sk 6, 22 Ef l Te 3, 7 2Te 2, 1 7

ž

23, 4 40, 1 Iz 21Zo 1 3, 1 1

POTEŠENÝ oni budú p . aby som bol spolu s varní p . aby boli p-é ich srdcia POTEŠIŤ (SA) išli, aby h o p-li ; ale s a nedal p . ako ma tedy p-e márnosťou obrátiac sa p-š ma moja duša sa nechce dať p. hovorím : Kedyže ma už p-š ? p-1 si ma H. p-1 svoj ľud ; 52, 9 H. poteší Sion, poteší všetky jeho rumy p. všetkých zarmútených p-m ich a obveselím Ráchel . . . nechce s a dať p. ; Mat 2 , 1 8 dcéra Siona . . . nemá nikoho, kto by ju p-1 ; 2 1 poteší H. Sion veľmi s a p-li aby p-1 vaše srdcia preto sme sa p-li (B.) nech ráči p . vaše srdcia POTEŠOVAŤ (SA) tvoj prút a tvoja palica ma p-ujú p-ujte môj ľud zdokonaľujte sa, p-ujte sa; l Te 4, 1 8


405

POTUPA

Sk

28, 13

3M

1 1 , 30

.A. POTIÓLY prišli sme na druhý deň do Potiól .A. POTKAN (toto vám bude nečistým) p.

P OTOK Potoky v Biblii Arabim Iz 15, 7 Arnon 4M 2 1 , 1 3 Besor 1 Sa 3 0 , 9 Čierny lPa 13, 5 Egyptský 4M 34, 5 Gád 2Sa 24, 5 Gáš l Pa 1 1, 32 Jabok lM 32, 22 Kána Joz 1 7, 9 Karit lKr 17, 3 Kedron 2Pa 29 , 1 6 Kidron 2Sa 1 5 , 23 Kíšon Sud 4, 7 Ulai Dan 8, 2 Záred 5M 2, 13 *

4M 5M 2Sa Jób

ž

Iz Ez J1 Ján IM

*

*

1 .

1 i

1 2, 39 ani p-y na cestu si nepripravili 1, 1 1 nachystajte si p-y 78, 25 poslal im p-y do sýtosti 144, 1 3 p-u rôzneho druhu Pr 6, 8 (mravec) zhrom. svoju p-u Ez 2 1 , 32 ohňu budeš za p-u Hoz 1 1 , 4 podával som mu p-u Sk 1 2, 20 kraj bol zaopatr. p-ou z kráľ. zeme 6, 2 1 41, 3 6 48 Neh 13, 1 5

lM lM

Pr 30, 8 i Rim 1 2, 1 3 4, 1 5 Fil 19 Mat

Egyptský p . ; Joz 15, 4 . l Kr 8, 6 5 . 2Pa 7, 8. Iz 27, 12 9, 21 hodil jeho prach do p-a 22, 5 p-y beliála ma boli predesili ; ž 1 8, 5 6, 15 bratia sklamali ako p„ ako riečište p-ov 1, 3 ako strom, zasadený nad p-mi vody 42, 2 ako reve jeleň za p-mi vody 46, 5 j ej p-y obveseľujú mesto Božie 65, 10 p. Boží je plný vody 74, 15 ty si roztvoril prameň a p. 78, 16 vyviedol p-y zo skaly 1 1 O, 7 z p-a na ceste bude piť 1 1 9, 136 p-y vody tečú z mojich očí ; PJ 3, 48 34, 9 budú obrátené j ej p-y na smolu 44, 3 vylejem . . . p-y na sušinu 47, 5 p„ ktorý sa nedá prebrodiť 9 bude všetko žiť, kamkoľvek pride potok 1, 20 vyschli p-y vôd 1 8, 1 za p. Kedron, kde bola záhrada 6, 1 7 7, 6

43, 2

POTOPA uvediem p-u vôd na zem Noach mal 600 rokov vtedy, keď prišla p. ; 1 0 bola p. 4 0 dní n a zemi nebude viacej p-y Noach žil po p-e 350 rokov H. trónil nad p-ou ako . . . pred p-ou jedli a pili prišla p. a všetkých zachvátila vošiel Noe do korábu, a prišla p . uviedol p-u na svet bezbožných POTRAVA nakúpte nám niečo p-y ; 44, 25

6, 8 9, 1 2

34, 5

17 9, 1 1 28 ž 29, 1 0 Mat 24, 38 39 Luk 17, 27 2Pt 2, 5

lM

2M Joz ž

21, 3 26, 65 Luk 15, 7 Ján 13, 1 0 Sk 4, 35 l Ko 1 2, 2 1 Fil

4, 1 6

Žid lJ Zj

5, 12 2 , 27 3, 17

P OTRAVINA naber (si) z každej p-y p-y budú odložené zemi Qozef) zhrorn. všelijaké p-y predávali p-y P OTREBA živ ma pokrmom podľa mojej p-y v p-ch svätých sa zdieľajúci niktorý zbor sa nezúčastnil na mojich p-ch B. naplní každú vašu p-u P OTREBOVAŤ váš Otec vie, čo p-ujete ; 32. Luk 1 2, 30 zdraví nep-ujú lekára; Mar 2, 1 7 . Luk 5, 3 1 že ich Pán p -uj e ; Mar 1 1, 3. Luk 1 9, 31, 34 ešte p-ujerne svedkov ? Mar 1 4, 63 . Luk 22, 7 1 ktorí nep-ujú pokánia kto je umytý , nep-uje iného podľa toho, ako to ktorý p-1 oko n emôž e :i:ovedať ruke : Nep-ujern ťa 2 razy ste mi poslali na to, čo som potreboval p-ujete, aby vás niekto učil nep-uj ete, aby vás niekto učil hovoríš . . . nep-ujern nikoho

Luk 1 9, 39 23, 1 6

P OTRESTAŤ p. bol ma p-1 H. nech ťa potresce H. ; Júda 9 keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi, potresci ho ; Luk 1 7, 3 učiteľu, potresci svojich učen. potresce rn ho tedy a prepustím; 22

2Kr 23, 1 4

POTRIESKAŤ (Joziáš) p-1 rnodlárske st!py

ž 1 1 8, 1 8 3, 2 Za Mat 1 8, 15

Neh Jób

ž 1-

1, 3 4, 4 12, 2 1 1 9, 5 20, 3 22, 7 39, 9 44; 1 4 50, 20 69, 11

POTUPA sú vo veľkom súženi a v p-e obráť ich p-u na ich hlavu vylieva p-u na kniežatá karháte na mne moju p-u p-u na mňa čujem som p-ou človeka ; 3 1 , 1 2 ; 1 09, 25 nevystav ma na p-u bláznovi aby srne boli svojim susedom za p-u na syna svoj ej matky vrháš p-u ak plačem . . . je mi to na p-u


406

POTUPA ž

78, 66 79, 4 12 89, 42 51

dal im za údel večnú p-u stali sme sa p-ou odplať našim susedom . . . za ich p-u je p-ou svojim susedom rozpomeň sa, Pane, na p-u svojich služ. 1 1 9, 22 odvaľ zo mňa p-u ; 39 Pr 1 4, 34 hriech je p-ou národom Iz 25, 8 odstráni p-u svojho ľudu Jer 6, 1 0 slovo Hosp. im je na p-u ; 20, 8 23, 40 položím na vás večnú p-u 3 1 , 1 9 nesiem p-u svoj ej mladosti PJ 3, 6 1 počul si ich p -u, Hosp. 5, 1 vidz našu p-u Ez 5, 1 4 učiním ťa púšťou a p-ou ; 15 22, 4 vydám (ťa) národom za p-u 39, 26 ponesú svoj u p-u ; 44, 13 Dan 1 2, 2 druhí na p-u Hoz 4, 7 premením ich slávu v p-u Jl 2, 1 7 nevydaj svojho dedičstva v p-u Mi 6, 1 6 ponesiete p-u môjho ľudu 7, 6 syn robí p-u svojmu otcovi Sof 2, 8 počul som p-u Moábovu Mat 1, 1 9 CJ ozef) nechcúc j ej urobiť p-u Žid 1 0, 29 Duchu milosti urobil p-u Iz

23, 9

ž 55, 1 3 74, 1 0 Mat 5, 44 Rim 15, 4 Jób

6, 24 33, 33

ž

44, 23

IM 2M

3, 1 20, 1 6

SM

27, 1 6

ž Pr

33, 9 1 1 5, 2 7, 4

Iz 62, 1 1 3, 1 8 Ez Mat 4 , 3

8, 8

Mat

9, 5 1 2, 32 32 36

Mar Luk

4, 39 7, 40 1 2, 3 11 12 20, 2

22, 67 23, 46 2, 5 Ján 3, 1 2 4 , 29 10, 24 1 6, 12 20, 1 6 I Ko 1 2 , 3 1 2, 2 1 2Ko 4 , 6

čože je ľahšie, p. ; Mar 2, 9 kto by p-1 slovo proti Synovi kto by p-1 proti Svätému Duchu z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia p-1 moru : Mlč Šimone, mám ti niečo p. čo ste p-li vo tme nestarajte sa . . . čo máte p. Svätý Duch vás naučí . . . čo treba povedať povedz nám, akou mocou . . . toto činíš keď vám poviem, neuveríte keď to p-1, vypustil dušu keby vám p-1 čokoľvek, urobte! ak som vám p-1 zemské veci vidzte človeka, ktorý mi p-1 všetko ak si ty Kristus, povedz nám to ešte by som vám mal mnoho čo p. J. j ej p-1 : Mária! nikto nemôže p . : Pán J. oko nemôže p. ruke ktorý p-1, aby sa zo tmy zaskvelo

POVESŤ 37, 2 Jozef donášal ich zlú p. ich otcovi 13, 33 pustili zlú p. o zemi ; 14, 36, 37 22, 1 9 vypustil zlú p. o dcére POTUPOVAŤ 6 , 27 p. o ňom sa rozniesla po celej zemi lebo ma nep- u j e nej aký nepriateľ 9, 9 lebo sme počuli j eho p. (dokedy) bude p. protivník ? 2, 24 nie je to dobrá p„ ktorú čujem ! Sa modlite sa za tých, ktorí vás p-ujú ; l Kr 1 0, 1 kráľovná zo Šeby slýchala p. o Ša!. ; Luk 6 , 28 2Pa 9, l � 6 prevýšil si p„ ktorú som počula 2Pa POUČENIE 1 0, 1 8 kto vynáša zlú p„ je blázon Pr j e napísané na naše p. 1 6 , 1 4 rozniesla sa ti p. medzi národy Ez POUČIŤ Hab � 2 Hosp„ počul som tvoju p. Mar 1 , 28 p. sa hneď rozniesla ; Luk 4, 37 p-te ma, a j a budem mlčať 2Ko � 8 cez zlú i dobrú p. mlč, a p-m ťa múdrosti Pozri tiež heslo : Chýr; Pomluva; Zvesť POVAŽOVANÝ P OTUPIŤ aby p-1 všetkých slávnych zeme

p. sme za ovce na zabitie ; Rim 8, 36

lM 4M 5M Joz

Sk Ef Zj

22, 2, 9, 16,

23 2 2 17

P OVEDAŤ had . . . p-1 žene nepovieš na svoj h o blížneho ; 5M 5, 20 všetok ľud p ovie : Amen ; Sud 15, 13 27, 1 7 -26 Ján 1 1 , 44 (H.) p-1 a stalo sa prečo majú p . pohania : Kdeže j e lM 22, 9; ich B. ? povedz múdrosti : Ty si moja sestra p-te dcére Siona ; Mat 21, 5 keby som p-1 bezbožnému povedz, aby sa tieto kamene ; Luk 4, 3 povedz len slovo, a môj služ. bude Mar 15, 1 Sk 2 1 , 33 uzdrav.

POVETRIE hádzali prach do p-a podľa kniežaťa mocnosti p-a zatmilo sa slnce i p. vylial svoju čašu na p.

POVIAZANÝ čím by si mohol byť p. zomrelý vyšiel majúc p-é nohy POVIAZAŤ 42, 24. Sud 1 5 , 1 0, 1 2, 1 3 ; 1 6, 5 , 7 , 8 , 1 1 , 1 2 . 2Kr 23, 33 ; 25, 7. 2Pa 33, 1 1 ; 36, 6. Jer 39, 7 ; 52, 1 1 . Dan 3, 20. Mat l2, 29 ; 1 3, 3 0 ; 1 4, 3 ; 27, 2. Mar 3, 27 ; 5, 3 . Luk 13, 1 6. Sk 2 1 , 1 1 . Zj 20, 2 p-žuc Ježiša ; Ján 1 8 , 1 2 rozkázal p. h o 2 reťazami


POVSTAŤ

407

Ž

POVINNÝ

Luk 1 7, 10 Rim 15, 1 Gal 5, 3 lJ 4, 1 1 _

splavuješ ich ako p. p-ou je hnev prišla p., oborila sa rieka

Rim 11 , 29 l Ko 7, 20

POVOLANIE . • Iie B . darov . . . svoi ho p-a neze každý nech zostáva v p-í, v ktorom

90, 5

Iz

42, 6 43, 1 Hoz 1 1 , 1

Mat 2, 7 Luk 14, 13

Rim

l Ko 1 Te

8, 30

9, 24 7, 15 4, 7

2Tm 1, 9 lPt 2, 9 -

2Pt

5, 1 0 1, 3

ja H. som ťa p-1 p-1 som ťa tvojím menom z Egypta som p-1 svojho syna · ' Mat 2, 1 5 Herodes p-1 tajne mudrcov keď robíš hostinu, p-j chud. ktorých predurčil, tých aj p-1' a ktorých p-1 p-1, nás, nie len zo Židov k u pokoju nás p-1 B . nep-1 nás B. nato, aby sme žili v nečistote p-1 (nás) svätým povolaním ktorý vás p-1 zo tmy p-1 (nás) do svojej večnej slávy p-1 (nás) vlastnou slávou POVRAZ

Joz 2, 15 Sud 15, 13 1 6, 12

spustila ich po p-e poviazali (ho) 2 novými p-mí ; 1 6, 1 1

Delila vzala nové p-y

( 1 07, 1 4)

pyšní mí ukryli osídlo i p-y kým sa neroztrhne strieb. p. moje p-y sú potrhané sprav si p-y spustili Jerem. po p-och ťahali Jerem. p-mí ťahal som ich . . . za p-y lásky

·

POVRCH

POVOLANÝ

-

6 6 20 2 6 13 4

l Kr 1 9, 10 prorokov p-li mečom; (Rim 1 1 , 3) Neh 9 26 p-li tvojich prorokov Mat 2 '. 16 p-1 všetkých chlapcov 23 ' 31 ste synovia' tých ktorí p-li ' prorokov Luk 1 1 ' 47 vaši otcovia ich p-li '

·

POVOLAŤ

1 40, Kaz 1 2, Jer 1 0, 27, 38, Hoz 1 1 ,

zahoďme od seba ich p-y boli ma obňali p-y ríše mŕtvych p-y bezbožných ma obňali (H.) popretinal p-y bezbožnikov;

POVRAŽDIŤ

i_e povolaný . . E.f 4, 1 zeby ste chodili hodne p-a Fil 3, 14 k o an;ier;e horného p-a Božieho 2Te 1, 1 1 hodnymi · · p-a 2Tm 1, 9 povolal (nás) svätým p-ím 2id 3, 1 bratia, účastníci nebes. p-a ŽPt 1, 1 0 snažte robiť si pevným svoje p.

Mat 20, 16 mnoho je p-ch; 22, 1 4 Rim 8, 28 ktorí sú p. podľa preduloženia lKo 1, 1 P�vel, p. apoštol Ježiša Krista ; Rim 1, 1 9 skrze ktorého ste p . 7, 18 je niekto p. obrezaný ? 20 �ech zostáva v povolaní, v ktorom i e p. Gal 5, 13 ste nato p., bratia, aby ste boli slobodní Ef 4, 1 žeby ste chodili hodne povolania, ktorým ste p 1 Tm 6, 12 uchop večnÝ život, do ktorého si aj p. lPt 2, 21 nato ste p„ pretože aj Kristus trpel Zj 1 7 14 ktorí sú s ním p . 1 9: 9 blah. p. k večeri svadby

3 6 61 4

-

POVODEi51

Pr 27, 4 Luk 6, 48

Z

2, 1 8, 1 1 9, 1 29,

-

učinili sme, čo sme boli p. mocní sme p. niesť slabosti je p. naplniť celý zákon sme p. milovať jeden druhého

-

Sof

1, 2 3

odpr.ac�m ;šetko z p-u zeme vyplierum človeka z p-u zeme

Luk

2, 34

, na p. mnohych v Izr.

POVSTANIE

lM 2M 3M 4M 5M

4, 1 3, 1 2, 1 9, 24, 32,

8 7 30 32 17 10

�Pa 2 1 , 1

1

Z -

Pr

3, 27, 35, 82, 86, 24,

8 12 2 8 14 16

Iz

24, 20 60, 1 Jer 5 1 , 64 5, 2 Am Mat 8, 24 1 0, 21 12, 41

-

-

24, 7

-

11 24 Mar 1 4, 57 Luk 7, 1 6 Ján 1, 3

-

10 7, 43 52

POVSTAŤ P -1 Ka· m na Ab e1 a

. . . p-la z;a �a �edzi pasuermi p-1 velky krik v Egypte pred šedivou hlavou povstaneš p-ne berla z Izraela nep �� . yiacej v Izr. prorok, aký bol MOJZIS . satan P -1 protl Izr. _ o, Hosp. ; 7, 7; 9, 20 povstan, p-li fal? š� svedkovia povstan mt na pomoc! 44, 27 povstaň, ó, Bože, súď zem pyšní p-li proti mne i keď 7 ráz padne sprav., predsa povstane padne a viacej nepovstane povstaň a svieť, Jer. utonie Bab. a nep-ne nep-ne viacej panna Izr. búrka p-la na mori ; Mar 4, 37 p-nú deti na rodičov; Mar 1 3, 1 2 Ninivänia p-nú na súde; Luk 1 1, 32 p-ne národ proti národu; Mar 13, 8. Luk 2 1 , 1 0 p-nú aj rrutohí falošní proroci p-nú falošní kristovia; Mar 13, 22 p-li a svedčili falošne veľký prorok p-1 medzi nami všetko p-lo skrze neho, a bez neho nep-lo ani jedno z toho, čo p-lo svet p-1 skrze neho p-la roztržka pre neho prorok nep-ne z Galilee


POVÝŠENIE Sk

Kol Žid

6, 1 8, 1 15, 2 1 8, 1 2 20, 37 1, 1 7 1 1, 3

Zj

6, 1 2

ž

75, 7

Jób 36, 7 Pr 29, 25 Mat 23, 1 2 Ján 3, 14 12, 32 2Ko 1 1 , 7 IM 40, 1 3 5M 8, 1 4 l Kr 1 6 , 2 ž 37, 34 Jer 48, 26 Ez 21, 26 28, 2 Dan 5, 1 9 20 Mat 23, 12 Luk 1 , 52 Ján 3, 14 8, 28 Sk 5, 31 Fil 2, 9 Jak 4, 1 0 l Pt 5, 6 2M 1Sa ž

9, 1 7 2, 7 8 3, 4 13, 3 75, 8

Pr Iz Dan Sof Luk 2Ko 2Te

1 07, 4 1 1 8, 1 2 3, 16 4, 14 11, 36 3, 11 1 4, 1 1 12, 7 2, 4

Luk

1, 41

p-lo reptanie hellenistov p-lo veľké prenasledovanie p-la vzbura ; 5, 36, 37 p-li Židia j ednomys. proti Pavlovi p-lo mnoho plaču všetko v ňom p-lo a stojí nie z viditeľných vecí p-lo to, čo sa vidí p-lo veľké zemetrasenie; 1 1 , 1 3 ; 1 6, 1 8

408 l Ko 1 6, 2 1

Mat 1 0, 1 2 Luk 1 , 40 Rim 1 6, 1 6 4, 2 1 Fil lTe 5, 2 6 Žid 1 3 , 2 4

POVÝŠENIE nie od východu ani od západu . . . Mat prichádza p . Luk POVÝŠENÝ Sk tak bývajú p. l Ko kto sa nadej e na Hosp ., bude p . 2Ko Kol ktokoľvek sa poníži, bude p . ; Luk 1 4, 1 1 ; 1 8 , 1 4 Tít musi b yť p . Syn človeka 2J keď budem p. od zeme 3J seba ponižujem, aby ste vy boli p . POVÝŠI"'ŕ ( S A ) za 3 dni povýši faraón tvoju hlavu aby sa nep-lo tvoj e srdce pretože som ťa p-1 z prachu ostrihaj j eho cestu, a povýši ťa p -1 (sa) proti Hosp. p . nizkeho a ponížiť vysokého pretože sa p-lo tvoj e srdce ; 28, 5, 1 7 koho chcel, toho p-1 keď sa bolo p-lo j eho srdce ktokoľvek sa povýši, bude ponížený p-1 ponížených ako Mojžiš p-1 hada na púšti keď p-e Syna človeka (Ježiša Krista) B. p-1 B . jeho p-1 nad všetko ponížte sa . . . a povýši vás pokorte sa . . . aby vás p-1 POVYŠOVAŤ ( S A ) č i ešte sa budeš p . n a d m ô j ľud H. ochudobňuj e . . . i p-uje z hnoja p-uj e chudobného p-uješ moju hlavu dokedy sa bude p. môj nepriateľ (B.) jedného ponižuj e a druhého p-uje p-uj e chud. z trápenia pred skrúšením p -uj e sa srdce p-ujú (sa) dcéry Siona poníženého z ľudí p-uj e bude sa p. a zvelebovať nebudeš sa už viacej p . kto s a p-uje, b u d e ponížený ; 18, 1 4 a b y som sa . . . nep-1 p-uj e (sa) nad všetko POZDRAV keď počula Alžbeta p .

lM 2Pa

ž Iz Luk

Ján Sk Jak

5 , 47 1 0, 4 15, 23 1 6, 20 13, 12 4, 14 3, 15 13 15 13, 1 0 26, 1 6 4, 7 2, 4 6, 20 1 6, 23 18, 1 3 24, 5 0 13, 18 1 0, 26 5, 1 5

p. mojou rukou ; Kol 4, 1 8 . 2Te 3, 1 7

POZDRAVIŤ . vchádzajúc do domu p-te ho p-la Alžbetu p-te sa navzájom ; l Ko 1 6, 20. 2Ko 1 3, 1 2 . lPt 5, 14 p-te každého svätého p-te všetkých bratov p-te všetkých svojich vodcov POZDRAVOVAŤ keby ste p-li iba svojich bratov nep-ujte nikoho na ceste bratia p-ujú bratov z pohanov p-ujú vás všetci bratia ; Fil 4, 2 1 p-ujú vás v šetci svätí ; Fil 4, 2 2 p-uje vás Lukáš p-ujú ťa tí, ktorí sú so mnou p-ujú ťa deti p-ujú ťa priatelia. P-uj priateľov P OZDVIHNÚŤ (SA) Lot p-ol svoj e oči pozdvihlo sa jeho srdce ; 32, 25. Hoz 13, 6 pozdvihni na nás svetlo svojej tvári nepozdvihne národ proti národu meča ; Mi 4, 3 (J.) p-1 s\·oje oči v mukách, p-1 svoj e oči nechcel ani len oči p. p-c svoj e ruky dal im požehnanie p-ol proti mne svoj u pätu Peter ho p-ol Pán ho pozdvihne

121, 1 23, 1 34, Jer 50, Ez 33, l Tm 2,

2 29 25 8

POZDVIHOVAŤ ( S A ) tvoj e slová p-li klesajúceho k tebe, ó, Hosp ., p-ujem svoj u dušu ; 86, 4 ; 1 43, 8 nep-ujte proti Najv. svoj ho rohu rieky p -ujú svoj hukot ; ri eky p-ujú svoj e vlnobitie p-ujem svoj e oči k horám k tebe p-ujem svoj e oči p-ujte svoj e ruky k svätyni v pýche (sa) p-1 proti Hosp. oči p-uj ete k svojim ukyd. bohom aby . . . p-li sväté ruky bez hnevu

3, 2, 2, 3,

20 2 4 7

POZNANIE skrze zákon p. hriechu cieľom pravého p-a taj omstva Boh a aby všetci . . . prišli k p-u pravdy nemôžu prísť k p-u pravdy

Jób ž

4, 4 25, 1 75, 6 93, 3

Rim Kol l Tm 2Tm lM

3, 7 4, 1 1 9, 5 42, 7

POZNAŤ p-li, že sú nahí Adam p-1 Evu ; 25 vyveď ich k nám, aby sme ich p-li keď videl Jozef svojich bratov, p-1 ich ; 8


469

POZVANÝ

2M 29, 46 4M 32, 23 Joz 22, 3 1 l Kr 8 , 43 Jób

ž

Iz Jer

7, 1 0 95, 1 0 139, 23 1 42, 5 49, 23 3, 13 3 1 , 34 3.2, 8

Hoz Jl Mat

6, 3 2, 27 1, 25 7, 1 6 1 2 , 33 13, 1 1

1 7, 21, Luk 5, 1 9,

Ján

12 45 22 42 44

20, 1 9 24, 1 6 31 1, 10 6, 69 8, 32 13, 35 14, 7 9 1 6, 3 17, 25

Sk

4, 13 7, 1 3 Rim 1 , 2 1 3, 1 7 7, 7 1 1 , 34 l Ko 1, 2 1 13, 1 2 2Ko 5 , 2 1 3, 1 0 Fil 2Tm 2 , 25 Žid 3, 1 0 2Pt 2, 21 J 3, 16

p-jú, že ja som H. p-jte svoj hriech, ktorý vás nájde dnes sme p-li, že je medzi nami H. aby p-li všetky národy zeme tvoje meno ; 2Pa 6, 33 ani ho viacej nepozná j eho miesto ; ž 1 03, 1 6 nep-li mojich ciest p-j moj e srdce . . . p-j moje myšlienky nemám nikoho, kto by ma p-1 p-š, že ja som H. ; 26 p-j svoju neprávosť nebudú už viacej učiť . . . p-jte Hosp. vtedy som p-1, že j e to slovo Hosp. žeňme sa p . Hospodina p-e, že ja som prostred Izr. (Jozef) nep-1 (Márie) po ich ovocí ich p-e; 20 strom sa pozná po ovocí vám je dané p. tajomstvá ; Mar 4, 1 1 . Luk 8, 1 0 Eliáš u ž prišiel, a nep-li ho p-li, že hovoril o nich J. p-1 ich myšlienky ó, keby si aj ty bolo p-lo pretože si nep-lo času svojho navštívenia p-li, že na nich povedal to podob. ich oči boli držané, aby ho nep-li v tom sa otvorili ich oči, a p-li ho svet povstal skrze neho, a svet ho nep-1 my sme uverili a p-li, že si ty Kristus p-e pravdu, a pravda vás vyslobodí po tom p-jú všetci, že ste moji učen. keby ste boli mňa p-li, boli by ste p-li aj môjho Otca taký dlhý čas som s vami, a nep-1 si ma nep-li ani Otca ani mňa Otče, a svet ťa nep-1, ale ja som ťa p-1, aj títo p -li, že si ma ty poslal p-li ich, že bývali s Ježišom dal (sa) Jozef p. svojim bratom p-júc Boha neoslavovali ho cesty pokoja nep-li hriechu som nep-1, iba skrze zákon kto p-1 myseľ Pánovu ? l Ko 2, 1 6 svet skrze múdrosť nep-1 Boha potom p-m dokonale toho, ktorý nep-1 hriechu aby som p-1 j eho a moc j eho vzkriesenia pokánie p. pravdu nep-li mojich ciest lepšie bývalo nep. cestu sprav. po tom sme p-li lásku Božiu

1J Zj

4, 1 6 2, 24

Pr 3, 6 14, 20 Jer 1 0, 34 Sk l Ko 13, 1 2

POZNÁVAŤ p-j ho na všetkých svojich cestách p-me, Hosp„ svoju bezbožnosť p-m, že B. nehľadí na osobu teraz p-m z čiastky

IM 2, 1 5 ž 59, 1 0 Mar 1 3 , 9

POZOR aby . . . mal n a ňu p . mám obrátený svoj p. na teba majte sami na seba p. ; 2J 8

28, 7 48, 1 8 Iz Iz 49, 1 Jer 1 8, 1 9 Hoz 5, 1 1, 2 Jl Mi 1, 2 Za 1, 4 7, 1 1 Sk 8 , 10 Žid 1 0, 24

POZOROVAŤ p-ujte veľmi na svoje duše p-ujte, nebesia, ušami ale nep-li nech p-uje tvoj e ucho na modlitbu pozoruj oblaky! pozoruj na hlas môjho pokor. volania ; 86, 6 ráno ti predložím svoju vec a budem p. pozoruj nevinného budem p. na svoj e cesty tomu, kto p-uje na svoju cestu pozoruj na mňa a ohlás sa mi pozoruj na moju modlitbu p-ujem na tvoj e svedectvá budem p. na tvoj zákon p-ujem na tvoje nariadenia ; 69 p-uj eš moj e chodenie i ležanie pozoruj ušami na moj e volanie ; 1 43, 1 nebolo nikoho, kto by p-1 ušami tvoje srdce nech p-uje na moje prík. synu, pozoruj na moj e slová pozoruj na moju múdrosť p-ujte ušami na reči mojich úst tvoj e oči nech pilne p-ujú moje cesty kto p-uj e na zákon, j e rozumný oj, aby si bol p-1 na moj e prik. národy, p-ujte ušami pozoruj, Hosp„ na mňa p-ujte ušami, dome Izr. p-ujte ušami, všetci obyv. pozoruj ušami, zem nep-li ušami na mňa nechceli p. ušami na ktorého p-li všetci p-ujme sa navzájom

2 Kr 1 4, 8 Mat 5" 28 Mar 1 0, 2 1 Luk 22, 6 1

POZRIEŤ p-ime si do tváre ! 2Pa 25, 1 7, 2 1 kto by pozrel n a ženu s myšlienkou J. pozrúc na neho zamiloval si ho Pán obrátiac sa pozrel na Petra

4, 32, 2Pa 33, Neh 1 , Jób 35, 5, ž 5M

15 1 10 11 5 3 4

1 '

my sme p-li a uverili nep-li hlbín satanových

p

r

37, 37 39, 2 50, 23 55, 3 61, 2 1 1 9, 22 34 56 1 39, 3 1 42, 7 1, 3, 4, 5, 7, 23,

24 1 20 1 24 26

Mat 22, 3 Luk 1 4, 8

POZVANÝ išli povolať p-ch na svadbu keďby si bol od niekoho p. na svadbu


410

POZVAŤ Luk 1 4, 24 2, 2 J án Mat 22, 9

lM

3M

12, 2 27, 1 2 35 36 38 28, 4 33, 1 1 39, 5 49, 26 25, 2 1

5M

1 0, 8 1 1 , 26 27 29 23, 5 28, 2 ]oz 15, 1 9 2Sa 7 , 29 Neh 13, 2 3, 9 ž 21, 4 37, 26 1 09, 1 7 129, 8 133, 3 Pr 1 0, 6 7 22 1 1 , 25 28, 20 Iz 44, 3 Ez 34, 26 Mal 2, 2 8, 1 3 Za L uk 24, 50 Rim 1 5 , 29 2Ko 9, 6 Gal 3, 1 4 Ef Žid lPt

1, 3 12, 1 7 3, 9

IM

12, 3

4M

1 4, 1 9 24, 31 22, 6 12 24, 9

niktorý z tamtých p-ch p. bol na svadbu i J .

5M

POZVAŤ ktorých nájdete, p-ite na svadbu P OŽEHNANIE budeš p-ím uvediem na seba zlor. a nie p . ľsťou . . . vzal tvoje p. či si pre mňa neodložil p-a ? máš len to j edno p. nech ti dá p. Abrahámovo prijmi, prosím, moje p . p. Hosp. bolo n a všetkom, čo mal p-a tvojho otca budú mocnej šie ako b oli p-a mojich predkov rozkážem svojmu p-u, aby prišlo ; 5M 28, 8 aby dávali p. v j eho mene predkladám (vám) p. a zlor. p . , keď budete počúvať dáš p. na vrchu Gerizím obrátil j eho kliatbu na p . prídu n a teba všetky tieto p - a riekla : Daj m i p . ; S u d 1 , 1 5 z tvojho p-a nech j e požehnaný B. obrátil to zloreč. na p . ó, Bože, tvoj e p . prichádzaš v ústrety s p-ami j eho semeno je na p . nemal záľuby v p-í p. Hospodinovo na vás tam prikázal H. p-u p-a prídu na hlavu sprav. pamiatka sprav. je na p. p. Hosp. je to, čo obohacuj e duša p-a sa vytučí verný človek dosiahne . . . p-a vylejem . . . svoj e p. na tvojich potomkov budú to dažde p-a budem zlorečiť vašim p-am budete p-ím pozdvihnúc svoje ruky dal im p. prídem v plnosti p-a evanjelia kto seje pri p-í, bude pri p-í i žať aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi p. ktorý nás požehnal každým p-ím keď aj potom chcel zdediť p. aby ste zdedili p . POŽEHNANÝ budú p-é v tebe všetky čeľade (ná­ rody) ; 1 8, 1 8 ; 22, 1 8 ; 26, 4 ; 28, 1 4 . S k 3 , 25. Gal 3 , 8 požehnal ho a riekol : P. Abram voj di, p. Hospodinov ! koho ty požehnáš, j e p . nebudeš zlorečiť tomu ľudu, lebo je p. kto ti bude žehnať, bude p.

7, 1 4 28, 3 4 5 6

33, 20 24 3, 1 0 Rút l Sa 23, 2 1 25, 33 26, 25 7, 29 2 Sa 22, 47 ! Kr 8, 56 7, 27 Ezd 1, 21 Jób 28, 6 ž 66, 20 68, 36 72, 1 8 19 1 1 2, 2 1 1 8, 26 1 24, 6 135, 2 1 144, 1 5, 1 8 Pr 22, 9 65, 23 Iz Jer 17, 7 3, 1 2 Ez Dan 2 , 20 3, 28 Mat 25, 34 Mar 14, 6 1 Luk 1 , 28 42 68 1 9, 38 2Ko lM

1, 3 1, 22 2, 3 5, 2 9, 1 12, 2 1 4, 1 9 17, 16 22, 1 7 17 24, 1 60 25, 1 1 26, 3 27, 34 28, 1

budeš p. nad všetky národy p. budeš v meste, a p. budeš na poli p. bude plod tvojho života p. bude tvoj kôš p . budeš, keď budeš vchádzať a p. budeš, keď budeš vychádzať p. ten, ktorý rozširuje Gáda p. Aser nad iných synov p-á si ty Hosp. Saul povedal : P. vy Hosp. p. tvoj rozum i ty p-á buď p. ty, môj synu, Dávide p. dom tvojho služ. nech je p-á moja skala p. H., ktorý dal odpočinutie p. Hospodin, B . ; ž 4 1 , 1 4 ; 1 06, 48 nech je p-é meno Hosp. ; ž 1 13, 2 p. H., lebo vyslyšal p. B., ktorý neodmietol mojej modlitby nech j e p. B . nech j e p . Hospodin ; 8 9 , 53 p-é meno j eho slávy pok. priamych bude p-é p., ktorý prichádza v mene Hosp. (Pánovom) ; Mat 2 1 , 9; 23, 39. Mar 1 1 , 9. Luk 13, 35. Ján 12, 13 p . H., ktorý nás nedal za korisť p. H. zo Siona p. H., moja skala nech je tvoj prameň p. človek dobrotivého oka bude p. budú semenom p-ch p. muž, ktorý sa nádej e na Hosp. p-á sláva Hosp. nech j e meno Božie p-é nech j e p. B. Sadrachov poďte, p. môj ho Otca si ty Kristus, Syn toho P-ého ? Pán s tebou, ty p-á ; 42 p. plod tvojho života p. Pán B. Izraelov p. Kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom p. Boh a Otec ; Ef 1, 3. l Pt 1, 3

POŽEHNAŤ B. ich p-1 ; 28 B. p-1 siedmy deň p-1 ich a nazval ich meno Adam Boh p-1 Noacha p-m ťa a zvelebím (Melchisedech) p-1 ho p-m ju a tiež ti dám z nej samej syna p-m ťa a rozmnožím p-m, áno, p-m ťa H. p-1 Abraháma ; 35 p-Ii Rebeku Boh p-1 Izáka budem s tebou a p-m ťa ; 26, 12, 24 p-j i mňa, môj otče ! 38 Izák povolal Jakoba a p-1 ho


PÔST

41 1 1M 28, 3 32, 26 35, 9

2M 3M 4M 5M

Joz ! Sa 2Sa 1Pa 2Pa Jób

ž

39, 5 47, 7 48, 9 15 49, 28 1 2, 32 20, 1 1 24 9, 22 6, 24 22, 6 2, 7 7, 1 3 15, 4 18 1 6, 1 5 22, 6 2, 20 6, 1 1 18 1 6, 2 31, 1 0 1, 1 0 42, 1 2 5, 13 28, 9 29, 1 1 37, 22 45, 3 1 15, 1 2

13 128, 5 61, 9 Iz Mat 14, 1 9 Luk

Ef Žid

2M

2, 34 9, 1 6 1, 3 6, 1 4 7, 6 1 1 , 20 21 20, 1 7

Luk 1 2, 20 2M Zj

22, 6 18, 9

2M 5M

22, 25 1 5, 8 23, 1 9

5M 24, 10 Boh . • . nech ťa požehná nepustím ťa, len ak ma p-š ; 29 B . sa zase ukázal J akobovi . . . a p-1 Neh 5, 4 Jer 1 5, 1 0 ho Luk 1 1 , 5 p-1 H. dom Egypťana Jakob p-1 faraóna ; 1 0 doveď ich . . . a p-m ich 5M 15, 6 (Izr.) p-1 Jozefa p-1 ich, každého z nich p-1 28, 44 iďte a p-jte i mňa ž 37, 2 1 p-1 H. deň soboty 1 1 2, 5 prídem k tebe a p-m ťa 1 9, 1 7 pozdvihol Áron svoje ruky k ľudu 1 Pr a p-1 ho Luk 6 , 34 nech ťa požehná H. ; Rút 2, 4 koho ty p-š, je požehnaný 35 B., ťa p-1 v každej práci požehná ť a a rozmnoží istotne ťa požehná H.; 6 9, 20 IM B., ťa požehná vo všetkom B., ťa požehná v každej . . . úrode IJ-1 (ich) Jozua a prepustil l M 35, 1 6 Éli p-1 Elkánu ! Kr 3, 1 8 H. p-1 Obed-edoma ; 1 2 54, 1 Iz Dávid . . . p-1 ľud 66, 8 p-1 ľud v mene Hosp. Rim 8, 22 H. p-1 svoj ľud dielo jeho rúk si p-1 H. p-1 (Jóba) 5, 18 ' Jób p-š spravodlivého, ó, Hosp. 45, 7 Iz p-j svoje dedičstvo ' Mat 5, 9 H. požehná svoj ľud 1 Rím 4, 1 5 ktorým on p-1, zdedia zem l Ko 1 2, 6 p-1 (ťa) B. na veky 2Ko 7, 1 0 Hospodin . . . nás, požehná ; po­ žehná dom Izr. ; požehná dom j Fil 2, 13 Áronov ' Jak 1, 3 požehná tých, ktorí sa boja Hosp. nech ťa požehná H. ; 134, 3 sú semenom, ktoré p-1 H. p-1 a lámuc dával chleby; 1 Kr 2 1 , 9 Mar 6, 41 2Pa 20, 3 Simeon ich p-1 8, 2 1 Ezd ' vzal 5 chlebov a 2 ryby . . . a p-1 4, 3 Est ktorý nás p-1 každým požeh. 9, 3 1 p-m, áno p-m ťa 35, 1 3 ž toho, ktorý mal zasľúb., p-1 1 09, 24 vierou . . . p-1 Izák Jakoba 58, 3 Iz vierou Jakob zomierajúc p-1 5 POŽIADAŤ Jer 36, 6 nep-š domu svojho b lížneho ! 9 5M 5, 2 1 . Rim 7, 7 ; 13, 9 Dan 6, 1 8 tejto noci p-jú tvoju dušu 9, 3 1 , 14 .POŽIAR 2, 12 ' nahradí škodu ten, kto zapálil p. 3, 5 Jon budú vidieť dym j eho p-u ; 1 8 8, 1 9 Za

1

l

l

1

I�

P Ožič'.:AŤ i Mat 1 7, 2 1 i Luk ak p-iaš peniaze môjmu ľudu 2, 37 p. p-iaš mu toľko, koľko potrebuje 1 4, 23 nep-iaš svojmu bratovi na úrok; 20 i Sk

keď p-iaš svojmu blížnemu nejakú vec p-li sme si peniaze nep-1 som na úžeru, ani nep-li mne priateľu, p-j mi 3 chleby

P O ŽIČIAVAŤ budeš p. mnohým národom, ale ty nebudeš p. ; 28, 1 2 on t i bude p., a t y m u nebudeš p . bezbožný požičiava a neplati zmilováva (sa) a požičiava kto sa zľutováva nad chud., požičiava Hosp. keď budete p. tým, o ktorých sa nádej ete dobre čiňte a p-jte PÔDA Noach, muž p-y PÔROD Ráchel . „ mala ťažký p. po mojom p-e . . . porodila i táto ktorá nepracuješ k p-u ; Gal 4, 27 Sion ešte len začal prac. ku p-u bolestí ako v p-e P Ô SOBIŤ pôsobí bolesť, ale aj obväz. p-m pokoj a tvorím zlo blah. , ktorí pôsobia pokoj zákon pôsobí hnev ktorý pôsobí všetko zármutok podľa Boha pôsobí pokánie Boh . . . pôsobí i chcenie i činenie dokázanosť vašej viery pôsobí trpez. PÔST napísala . • . vyhláste p. ; 1 2 J ozafat . . . vyhlásil p. vyhlásil som tam p . mali Židia veľký smútok a p . prijali . . . predpisy p-ov trápil som svoju dušu p-om ; 69, 1 1 moj e kolená klesajú od p-u v deň svojho p-u prevádzate svoju vôľu toto má byť p. budeš čítať . . . v deň p-u vyhlásili p. pred Hosp. (kráľ) strávil noc v p-e pokornými prosbami v p-e zasväťte p. ; 2, 15 obráťte sa ku mne . . . v p-e muž. mesta Ninive . . . vyhlásili pôst p. 4-ho, p. 5-ho, p. 7-ho a p. 1 0-ho mesiaca iba modlitbou a p-om ; Mar 9, 29 (Anna) p-ami a prosbami slúžiac Bohu pomodlili (sa) s p-om


412

PÔVAB Sk 27, 9 l Ko 7, 5 2Ko 6, 5 1 1 , 27

ž lM 2M

39, 1 2 5, 1, 2, 5, 23,

29 14 11 11 12

31, 15 5M 2, 7 26, 7 2Pa 1 5 , 7 Neh 4, 1 6 19 ž 90, 1 0 1 04, 23 1 05, 44 128, 2 Pr 1 0, 1 6 1 4, 23 1 8, 9 24, 27 Kaz 1, 3 2, 1 0 18 5, 1 5 6, 7 Iz 49, 4 Mar 13, 34 Ján 4, 38 Rim 12, 1 1 l Ko 3 , 8 15, 58 2Ko 6, 5 1 0, 1 5 1 1 , 23 l Te 2, 9 3, 5 2Te 8 Žid 6, 1 0 Zj 2, 2 1 4, 13 2M

20, 9

Pr Kaz Iz Mat

1 6, 26 30, 28 12, 3 65, 23 6, 28

už bol pominul aj p. aby ste stihli na p. v bdeniach, v p-och v p-och mnoho ráz

Mat 1 1 , 28 2 1 , 28 5, 5 Luk Ján 4, 38

&. PÔVAB rozpadáva sa j eho p.

5, 17

PRÁCA od bolestnej p-e svojich rúk strpčovali ich život tvrdou p-ou Mojžiš . . . hlade! na ich ťažkú p-u nič sa neujme z vašej p-e 6 dní budeš robiť svoje p-e; 31, 1 5 ; 35, 2 . 3 M 23, 3 kto by robil nejakú p-u v sob. deň B., ťa požehnal v každej p-i videl naše trápenie, našu . . . p-u vaša p. má svoju mzdu ; Jer 3 1 , 1 6 polovica mojich sluhov konala p-u p-e j e mnoho, a je rozsiahla na čo býva človek hrdý, je únavná práca vyjde človek po svoj ej p-i zdedili to, čo namáh. p-ou nado­ budli národy budeš j esť p-u svojich rúk p. sprav. je na život z každej p-e býva nejaký zisk nedbalý vo svoj ej p-i priprav svoju p-u vonku aký úžitok má človek zo všetkej svojej trudnej p-e ; 2, 22 srdce sa radovalo zo všetkej m ojej p-e nenávidel som všetku svoju p-u nevezme ničoho za svoju p-u p. človeka je pre j eho ústa moja p. (je) u môjho Boha určiac každému j eho p-u iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich p-e v p-ch nie leniví podľa svojej vlastnej p-e vaša p. nie je márna v nepokojoch, v p-ch nechváliac sa . . . cudzími p-mi v p-ch hojnej šie pamätáte, bratia, na našu úsilnú p-u naša p. by bola na zmar v p-i a námahe pracujúc na trudnú p-u vašej lásky znám tvoj e skutky aj tvoju p-u aby si odpočinuli od svojich prác PRACOVAŤ šesť dní budeš p . ; 34, 2 1 . 5 M 5, 1 3 pracovitá duša p-uj e sebe pavúk p-uje rukami prestanú p. melúce nebudú p. nadarmo poľné ľalie . . . nep-uj ú ; Luk 1 2, 27

Sk

6, 27 9, 4 18, 3 20, 35

l Ko 1 5 , 1 0 Gal 4, 11

1 Ef Kol Fil l Te 2Te l Tm Zj

ž

lM

4, 28 1, 29 2, 1 2 16 2, 9 4, 1 1 3, 1 0 12 5, 1 7 2, 3 32, 3 84, 3

2, 7 3, 1 4 19 13, 16

2M 3M 4M 5M Joz l Sa

18, 27 8, 1 6 9, 9 1 4, 4 1 23, 10 2 8 , 24 7, 6 2, 8

l Kr 1 6, 2 2Kr 23, 1 2 2Pa 1, 9 4, 1 9 Jób 7, 21 1 0, 9 1 7, 1 6 1 9, 25 20, 1 1 22, 27, 28, 30,

24 16 2 19

poďte ku mne všetci, ktorí p-uj ete idi, pracuj dnes v mojej vinici! Pane, celú noc sme p-li iní p-li, a vy ste vstúpili do ich práce môj Otec p-uje až doteraz, i j a p-ujem p-ujte nie o pokrm, ktorý hynie ide noc, keď nebude môcť nikto p. (Pavel) býval u nich a p-1 p-ujúc treba sa nám zaujíma ť slabých hojnejšie (som) p-1 než oni všetci bojím sa o vás, aby som nejako nebol nadarmo p-1 nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje tým cieľom a j úsilne p-ujem s bázňou a s tras. p-ujte na svojom spasení že som . . . nadarmo nep-1 p-li (sme) dňom i nocou p. svojimi vlastnými rukami ak niekto nechce p . , nech ani nejie aby s tichosťou p-li ktorí pracujú v slove a učení máš trpezlivosť a p-1 si

PRAHNÚŤ prahli moj e kosti prahne . . . moj a duša túžbou po sieňach Hosp . PRACH B. utvoril Adama, človeka, vezmúc p. zo zeme budeš žrať p. si p. a do p-u sa navrátiš bude tvojho semena ako p-u ; 28, 1 4 kým som j a p. a popol uder p. zeme obráti sa na p. (a vredy) p., ktorý naškriabali, vysypú von kto spočíta p. Jakobov H. dá, aby dažďom . . . bol p. sypali p. na svoju hlavu ; Jób 2, 1 2 pozdvihuje núdzneho z p- u ; ž 1 1 3, 7 povýšil (som ťa) z p-u ich p. vyhodil do potoka (ľudu j e) ako je p-u ktorých základ je polož. na p-u teraz už ľahnem do p-u navrátiš (ma) do p-u ; 34, 15 všetko spolu spočíva na p-u posledný sa postaví nad p-om všetko spolu s ním ľahne do p-u ; 2 1 , 26 zlož do p-u zlato nahromadil striebra ako p-u železo sa berie z p-u som podobný p-u


413

PRAVDA

38, 38 42, 6 ž 18, 43 22, 1 6 30, 1 0 44, 2 6 72, 9 78, 27 103, 1 4 104, 2 9 1 1 9, 25 Kaz 3, 20

Jób

-

2, 26, 40, 47, 52, 65, 2,

10 5 15 1 2 25 10

Mi 7, N áh 1 , Sof 1, 9, Za Mat 10,

17 3 17 3 14

Iz

PJ

Luk 1 0 , 1 1 Sk 13, 5 1 22, 23 Zj 18, 1 9 Sud 20, 1 6 l Sa 1 7, 49 Jób 41, 20 Pr Jer lM

-

Joz Jób

ž

26, 8 10, 1 8 1 6, 7 36, 24 1 5, 1 9 28, 1 36, 1 0 74, 1 5 87, 7 104, 1 0 107, 33 35

1 14, 8 Pr 5, 1 8 10, 1 1 13, 1 4 14, 27 1 6, 22 PŠ 4, 15 Iz 49, 1 0 58, 1 1 Jer 2, 13

keď s a zleje p . zeme ľutujem, a to v p-u rozdrtil som ich . . . ako p . ešte m a položíš do p-u či ťa bude oslavovať p . ? naša duša je zohnutá až do p-u nepriatelia budú lízať p . ; Iz 49, 23 aby na nich pršalo mäso ako p . pamätá n a to, že sme p . navracajú sa k svojmu p-u moja duša ľne ku p-u všetko povstalo z p-u a všetko sa navráti do p-u ; 1 2, 7 skry sa v p-u pred strachom Hosp. zrazí ho až do p-u národy sú . . . ako p . na vážkach sadni do p-u, panno, dcéro Bab . otras sa z p-u, povstaň hadovi za pokrm bude p. posypali svoju hlavu p-om ; Ez 27, 30 budú lízať p. ako had oblak je p-om j eho nôh ich krv bude vyliata ako p . nahromadil striebra ako p-u vytraste p . svojich nôh ; Mar 6, 1 1 . Luk 9 , 5 . S k 13, 5 1 i ten prach . • • vám stierame oni vytrasúc na nich p. metali rúcha a hádzali p . sypali p. na svoj e hlavy

PRAK hádzali z p-u navlas p-om uderil Filiština kamene z p-u sa mu obrátia na plevy ako . . . kameň do p-u vyhodím obyv. zeme ako z p-u PRAME:ľ'l našiel (ju) anjel Hosp . pri p-i Ana, ktorý našiel teplé p-e dal (jej) horné p-e i dolné p-e ; Sud 1, 1 5 striebro m á svoj p . u teba j e p . života ty si roztvoril p. a potok všetky moje p-e sú v tebe púšťaš p-e riečišťami obracia . . . p-e na vyprahlú sušinu obracia . . . vyprahlú zem na p-e ; Iz 41, 1 8 obrátil . . . žulu na p. vody nech je tvoj p. požehnaný ústa sprav. sú p-om života naučenie múdreho je p-om života bázeň Hosp. je p-om života rozum je p-om života oj, ty p-u záhrad bude ich vodiť popri p-och a ko p. vôd, ktorého vody nesklamú opustili mňa, p . živej vody; 17, 1 3

Jer Za

9, 1 13, 1

Ján

4, 1 4

Jak

3, 1 1

2Pt

2, 1 7 7, 1 7 1 4, 7

Zj

2M ž Iz

Jer

1 6, 4 21, 6

moj e oko p-om s1z bude otvorený p. domu Dávidovmu voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na p . azda prameň . . . prýska sladkú i horkú vodu ? sú to bezvodné p-e bude ich vodiť k p-om vôd klaňajte sa tomu, ktorý učinil p-e vylial svoju čašu . . . na p-e dám tomu, kto žízni, z p-a vody

1 7, 1 5 20, 6 5, 26 62, 1 0 4, 6 21 51, 12

PRÁPOR H. môj p . v mene svojho Boha vztýčime p . vyzdvihne p. národom; 1 1 , 1 2 vyzdvihnite p . oproti nfrodom vyzdvihnite p. oproti Sionu dokedy budem vídať p . pozdvihnite p. proti múrom Bab.

3M

A PRAŠINA 13, 2, 3 1-37 ; 14, 56. Iz 3, 17

3M

22, 22

lM

42, 1 6

2M

34, 6

Jób

6, 25 1 2, 2 15, 2 19, 1 0 25, 5 10 26, 3 40, 1 2

Joz 24, 1 4 2Sa 1 5 , 20 l Kr 1 0, 6

ž

43, 45, 51, 57,

3 5 8 4 11 61, 8

85, 1 1 12 86, 1 1 15 89, 2 3 15 25 34 91, 4

A PRAŠIVÝ p-ého nebudete obetovať PRAVDA budú skúsené vaše slová, či je pri vás p. veľký čo do milosti a p-y slúžte mu . . . v p-e ; l Sa 12, 24 milosť a p. nech je s tebou bola to p., čo som počula; 2Pa 9, 5 prenikavé sú slová p-y p., že ste vy ľudia hovorí p-u svojím srdcom súdy Hosp. sú p . daj, a b y s o m chodil v tvojej p-e stezky Hosp. sú . . . p-ou chodím v tvojej p-e milosť a tvoja p. nech ma stále ostríhajú zošli svoje svetlo a svoju p-u jazdi zdarne na slove p-y praješ si p-u vo vnútorn. B. pošle svoju . . . p-u tvoja p. až po najv. oblaky ; 108, 5 nastroj milosť a p-u, aby ho ostríhali milosť a p. sa stretnú p. bude pučať zo zeme vyuč ma . . . aby som chodil v tvojej p-e Boh . . • mnohej milosti a p-y budem oznamovať tvoju p-u upevníš svoju p-u milosť a p. predchádz. tvoju tvár p. a moja milosť bude s ním neoklamem vo svojej p-e jeho p. je štítom


PRAVDA ž

Pr

Iz

Jer

Ez Dan

Hoz Am Mi Za

Mal Mat Mar J án

92, 3 zvestovať . . . tvoju p-u po nociach Ján 1 4, 1 7 96, 13 bude súdiť . . . národy vo svoj ej p-e 1 6, 1 3 98, 3 pamätá na svoju . . . p-u 1 7, 1 7 1 1 1 , 7 dielami j eho rúk sú p. a súd 1 1 5, 1 pre svoju milosť pre svoju p-u 19 1 1 7, 2 p. Hosp. na veky 1 8 , 37 1 1 9, 30 vyvolil som cestu p-y 37 43 nevytrhni z mojich úst slova p-y 38 86 tvoje prik. sú p . ; 1 5 1 Sk 26, 25 Rím 1, 25 90 tvoja p. na pokolenie 2, 2 1 42 tvoj zákon je p . 1 60 sumou tvojeho slova je p . 8 1 38, 2 budem oslavovať tvoje meno pre 3, 7 tvoju . . . p-u l Ko 13, 6 1 45, 18 H. j e blízky všetkým . . . ktorí ho 2Ko 4, 2 vzývajú v p-e 1 3, 8 1 46, 6 ostríha p-u na veky 2, 1 4 Gal 3, 3 nech ťa neopustia milosrd. a p. 4, 1 6 8, 7 moj e ústa budú vravieť p-u 12, 1 7 hovorí p-u, vyhlasuj e sprav. Ef 4, 1 5 22 ktorí činia p-u, sa mu ľúbia 21 1 6, 6 milosťou a p-ou sa pokrýva 25 _ i neprávosť 5, 9 6, 1 4 13 toho, kto hovorí p-u, milujú Kol 1, 5 20, 28 milosť a p. strážia kráľa 2Te 2, 1 0 23, 23 kúp si p-u 12 33, 15 kto chodi v sprav. a hovorí p-u 38, 1 9 otec bude oznamovať synom tvoju 1 Tm 2, 4 p-u 2Tm 2, 1 5 42, 3 súd bude vynášať podľa p-y 48, 1 pripominate Boha Izr„ ale nie v p-e 18 25 59, 1 4 p. klesla n a ulici 3, 7 1 5 tak vystala p . 4, 4 5, 3 Hosp„ či nehľadia tvoje oči na p-u ? Žid 1 0, 26 7, 28 p. zahynula 1, 1 8 Jak 9, 5 nehovoria p-y 1 0, 1 0 H . j e Boh p-y 3, 1 4 ostrihal by moje súdy činiac p-u 5, 1 9 18, 9 ! Pt 1 , 22 2, 47 je vskutku p„ že váš B. je Bohom bohov 2, 2 2Pt 4, 34 ktorého všetky diela sú p-ou 2, 2 1 8, 1 2 hodil p-u n a zem lJ 4, 1 niet p-y ani milosrd. 3, 1 8 5, 1 0 toho, kto hovorí p-u, majú v ohav. 19 7, 20 dáš J akobovi p-u 5, 6 7, 9 súďte súd podľa p-y 2J 8, 3 Jer. sa bude volať mestom p-y 1 1 6 hovorte p-u s o svojím blížnym 2 1 9 milujte p-u a pokoj 4 2, 6 zákon p-y bol v j eho ústach 1 3J 22, 1 6 ceste Božej učíš v p-e ; Mar 1 2, 1 4 . 3 Luk 20, 2 1 5, 33 povedala mu celú p-u 4 1, 1 4 bol plný milosti a p-y 1 7 milosť a p. stala s a skrze Ježiša 3, 21 kto činí p-u, ide k svetlu 4, 1 8 t o s i povedala p-u 11, 5 Iz 24 musia sa modliť v duchu a v p-e 8, 32 poznáte p-u, a p. vás vyslobodi 12, 1 9 44 (diabol) nestál v p-e, pretože v ňom Pr niet p-y 1 4, 25 45 hovorím p-u, neveríte mi ; 46 Mat 22, 1 6 1 4, 6 ja som cesta i p . 3, 33 Ján

414 toho Ducha p-y Duch p-y, uvedie vás d o každej p-y posväť ich v svoj ej p-e! Tvoje slovo je p. aby a j oni boli posvätení v p-e aby som vydal p-e svedectvo kto j e z p-y, čuj e môj hlas Pilát mu povedal : Čo j e p . ? hovorím slová p-y premenili p-u Božiu na lož vieme, že súd Boží je podla p-y neposlúchajú p-y, ale . . . neprávosť p. Božia rozhojnila sa mojou lžou (láska) sa spolu raduj e p-e zjavovaním p-y odporúčame s eba nemôžeme ničoho proti p-e, ale za p-u nekráčajú rovno pri p-e nepriateľom p-u vám hovoriac ? hovoriac p-u v láske rástli ako j e p. v Ježišovi hovorte jeden každý p-u ovocie Ducha záleží v . . . p-e majúc svoje bedrá opásané p - ou v slove p-y evanjelia hynú, pretože neprijali lásky p-y odsúdení všetci, ktorí neuverili p-e chce, aby všetci . . . prišli k poznaniu p-y krojí slovo p-y, ako s a patrí č o d o p-y zablúdili pokánie poznať p-u nikdy nemôžu prísť k poznaniu p-y odvrátia uši do p-y po prijatí známosti p-y splodil nás slovom p-y neluhajte proti p-e keby niekto . . . zablúdil od p-y očistiac svoje duše poslušnosťou p-y budú (sa) rúhať ceste p-y lož nie j e z p-y nemilujme slovom . . . ale skutkom a p-ou p o tom známe, ž e sme z p-y lebo Duch je p. všetci, ktorí poznali p-u pre p-u, ktorá zostáva v nás ktorí chodia v p-e ktorého ja milujem v p-e svedčili o tvojej p-e, tak ako ty chodiš v p-e aby som počul, že moje deti chodia v p-e

.Á PRAVDIVOSŤ p. opaskom jeho ľadvín PRAVDIVÝ p-é rty budú stáť p. svedok vytrhuj e duše učiteľu, vieme, ž e si p . ; Mar 1 2, 1 4 Boh je p.


415 Ján

PRAVÝ 5, 32 6, 55 8, 1 3

16 17 1 9, 35 2Ko 6, 8 Fil 4, 8 1 Te 1 ,, 9 Tít 1, 1 3 Žid 1 0,, 22 3J 12 Zj 3, 7 14 1 9, 1 1 21, 5 2M -

Jób

ž

15, 6 12 40, 1 4 1 6, 8 18, 36 21, 9 26, 1 0 44, 4 48, 1 1 63, 9 77, 1 1 80, 1 6 89, 1 4 91, 7 1 08, 7 109, 3 1 1 10, 1

1 18, 138, 139, 144, Kaz 1 0, PŠ 8, 41, Iz 4, Jon Mat

15 7 10 8 2 3 10 11

6, 3 25, 33 26, 64

Mar 1 6, Sk 2, 7, Rím 8, Žid 1,

l Pt

19 25 55 34 3

12, 2 3, 22

viem, že je to p-é svedoctvo moje telo je p . pokrm a moja krv p. nápoj svedčíš sám o seb e ; tvoje sved. nie je p-é ak j a súdim, môj súd j e p. dvoch ľudi sved . j e p-é j eho svedoctvo je p-é ; 21, 24 ako bludári, a predsa p. čo je p-é . . . o tom premýšľajte slúžili Bohu, živému a p-ému t o svedoctvo je p-é pristupujme s p-m srdcom vieme, ž e naše svedoctvo j e p-é toto hovorí svätý, ten p. toto hovorí Amen, ten verný a p . volal sa Verný a P. tieto slová sú verné a p-é ; 22, 6 PRAVICA tvoja p. Hosp., zdrtila nepriateľa vystrel s i svoju p-u pretože ťa spasila tvoja p . je po mojej p-i, aby som sa nepohol; Sk 2, 25 podopieraš ma svojou p-ou tvoja p. nájde tých, ktorí ťa nenávidia ktorých p. j e plná úplatku nepomohlo im rameno, ale tvoja p. tvoja p . j e plná sprav. tvoja p. ma zdržuje zmeniť to môže p . Najvyš. zaštiť, čo sadila tvoja p. vyvýšená j e tvoja p . padne ich . . . 1 0 OOO po tvojej p-i zachráň svojou p-ou (H.) stojí po p-i chudob. seď po mojej p-i, dokiaľ nepoložím ; Mat 22, 44. Mar 1 2, 36. Luk 20, 42. Sk 2, 34. Žid 1, 1 3 p. Hosp. dokazuje silu; 1 6 tvoja p. ma zachráni pochytila b y m a tvoja p . ich p. je p-ou lži ; 1 1 srdce múdreho je po j eho p-i j eho p. by ma objímala podopriem ť a p-ou nevedia rozdielu medzi svojou p-ou a . . . ľavicou nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja p. postaví ovce po svojej p-i uvidíte Syna človeka sedieť po p-i Moci ; Mar 1 4, 62. Luk 22, 69 sadol si p o p-i Božej (Pán) mi je po p-i videl . . . Ježiša stáť po p-i Božej ; 56 Kristus . . . je po p-i Božej posadil sa po p -i Veličenstva ; 1 0, 1 2 posadil sa po p-i trónu Božieho odídúc do neba je po p-i Boha

Zj

2, 1

8, 1 1 l Sa Iz 1, 1 7 Mat 20, 1 5 Ján 1 0, 1 8 l Ko -

Zj Jób -

8, 9 9, 1 8 22, 1 4

13, 6 36, 1 7

ž

74, 22 1 40, 1 3 22, 23 25, 9 31, 9 41, 21 Iz Jer 5, 28 1 1 , 20 15, 1 0 20, 1 2 22, 1 6 25, 3 1 5 1 , 36 PJ 3, 58 Hoz 1 2, 2 Mi 6, 2 -

Pr

-

Jób -

Iz -

Jer

7, 9 9, 3 13, 8 33, 1 3 40, 2 3, 13 49, 25 2, 9

l M 48, 1 4 Sud 20, 1 6

ž

12� 5

Ez

1 8, 25

Mat -

5, 29 39 20, 2 1

-

27, 38

-

Luk 22, 5 0 4, 23 J án 1 5, 1

-

ten, ktorý drží tých 7 hviezd vo svojej p-i PRÁVO toto bude p . kráľa zastaňte s a p-a vdovy č i nemám p-a mám p . j u položiť a mám p . j u zase vziať aby toto vaše p. nebolo urážkou nevyužil svojho p-a p ri evanjeliu aby mali p. k drevu života PRAVOTA pozorujte na p-u mojich rtov s i plný p-y bezbožného ; p . a súd ťa držia Bože . . . rozrieš svoju p-u H. vykoná p-u biedneho H. bude riešiť ich p-u pokonaj svoju p-u rozrieš p-u chudobného predložte svoju p-u p-y neriešia, p-y siroty tebe som . . . zveril svoju p-u porodila (si) muža p-y tebe som zjavil svoju p-u riešil p-u chudobného H. m á p-u s n&.rodarni; Hoz 4 , 1 ja budem riešiť tvoju p-u riešil si, Pane, p-y mojej duše s Júdom má H. p-u počujte, vrchy, p-u Hospodinovu . . . H. má p-u so svojím ľudom rozrieši moju p-u PRAVOTIŤ SA keby sa chcel s ním p . či sa budete p. za silného Boha ? prečo s a s ním p-š či sa bude p. so Všemohúcim H. s a postavil, aby sa p-1 s tým, kto sa pravotí s tebou, j a sa budem p . preto sa ešte budem p. s varni PRAVÝ Izr. vystrel svoju p-ú ruku neschopných používať svoju p-ú ruku Hospodin . . . tôňou po tvojej p-ej ruke hovoríte : Nie je p-á cesta Pánova ; 29 ak ťa pohoršuje tvoje p-é oko kto ťa uderí po tvojom p-om líci sedeli j eden p o tvojom p-om . . . boku; Mar 1 0, 37 2 lotri, j eden z p-ej ; Mar 1 5, 27. Luk 23, 33 odťal mu p-é ucho p. modlitebnici budú sa modliť ja som ten p. vinič


416

PRÁZDNY

Zj 2M 5M Rút 2Kr Jób Iz Mat Mar Luk Gal Ef 2Tm Mat

133, 1 aby znali teba, toho jediného p-ého 1 Ž Boha 135, 21 2 1 , 6 zahoďte sieť na p-ú stranu Rim 7, 1 7 1 0, 2 p-ú nohu položil na more 18 PRÁZDNY 8, 9 3, 2 1 keď pôj dete, nepôjdete p. 23, 1 5 neukážete sa pred mojou tvárou 3, 1 7 Ef s p-mi rukami ; 34, 20 1 5, 1 3 neprepustíš ho p-eho Kol 1, 19 1 6, 1 6 neukáže (sa) pred Hosp. p. 3, 16 1 , 2 1 H. ma navrátil p-u 3, 13 2Pt 4 , 3 vyžiadaj . . . p-e nádoby 22, 9 vdovy si preč posielal s p-m 55, 1 1 (slovo) nenavráti sa ku mne p-e 12, 36 z každého p-eho slova Dan 5, 8 12, 3 nabili (ho) a odoslali p-eho ; Luk 4, 16 Luk 20, 10, 1 1 5, 4 Zj 1, 53 bohatých poslal preč p-ch 5, 26 nebuďme žiadostiví p-ej chvály 5, 6 nech vás nikto nezvodí p-mi rečami l M 4, 6 2, 1 6 p-m rečiam vyhni 18, 1 3 .11.. PRÄ.TÓRIUM 5, 22 2M 27, 27. Mar 15, 1 6 . Ján 18, 28, 33 ; 1 9, 9, Fil 1, 13 17, 3 1 7, 3

Ján

ž

22, 1 7 12, 1 0

Ján Zj

1 9 , 34 37 1, 7

PREBODNÚŤ 4M prebodne j eho ucho šidlom; l Sa (5M 1 5, 17) Jób dovoľ, aby som ho p-1 kopijou vytiahni svoj meč a prebodni ma ; l Pa 1 0, 4 vojde do j eho ruky a prebodne j u ; Iz 36, 6 prebodli moj e ruky obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli ; Ján 19, 3 7 j eden z vojakov p-1 j eho bok uvidia toho, ktorého prebodli ! ktorí ho prebodli, a nariekať budú

Iz Jer

13, 15 51, 4

Jt.. PREBODNUTÝ kto bude náj dený, bude p. padnú . . . p. na j eho uliciach

2M

21, 6

l Sa

26, 8 31, 4

2Kr 18, 2 1 Za

lM

9, 28, 44, 139, 51,

24 16 24 18 17

52,

1

Jl 1, Mar 4, Rim 1 3, Ef 5,

5

ž Iz

2M 4M

39 11 14

24, 1 6 35, 34

PREBUDIŤ SA p-1 (sa) Noach zo svojho vína Jakob sa p-1 zo svojho sna prebuď sa; nezamietaj na večnosť keď sa p-m, vždy len som s tebou prebuď sa, prebuď, povstaň, dcéro Jer. prebuď sa, prebuď, odej sa svojou silou, Sione ! p -te sa, opilci p-iac sa pokarhal vietor aby sme sa p-li zo spánku prebuď sa ty, kto spíš PREBÝVAŤ sláva Hosp. p-la na vrchu Sinai ja H. p-m prostred synov Izr.

ž

1 1 , 20 4, 3 3, 1 1 12

7, 20 21 1 0, 1 8 13, 24 22 7 13 1 1 13 22, 2 1 9, 21, 33, 2, 1 0,

42, 6 10 43, 2 44, 25 49, 6 74,

Iz Jer

80, 88, 1 1 5,

63, 8, 12, 1 5,

1 11 13 15 2 17 22 1 18

aké dobré . . . keď bratia p-jú j edno­ myseľne Hospodin . . . ktorý prebýva v Jer. hriech, ktorý prebýva vo mne ; 20 neprebýva . . . v mojom tele dobré Duch Boží prebýva vo vás ; l Ko 3 , 1 6 aby Kristus skrze vieru p-1 v o va­ šich srdciach v ňom p-la všetka plnosť ; 2, 9 slovo Kristovo nech prebýva vo vás nebesia . . . čakáme, v ktorých pre­ býva sprav.

PREČÍTAŤ nemohli p. písmo (J .) vstal, aby p-1 hoden otvoriť a p . knihu PREČO p . si sa rozpálil . . . p . opadla tvoja tvár ? p. sa smiala S ára Pane, p. si učinil tak zle t omuto ľudu ? p . si nás vyviedol . „ z Egypta ; 4M 20, 5 ; 2 1 , 5 p. sme len vyšli z Egypta ? ! p . nás dnes porazil H . p . som nezomrel, prv ako som sa narodil p. ma kedy vzali na kolená a p. na prsia p . s i s i m a postavil za cieľ ? p. neodpustíš môjho prestúpenia p. si ma tedy vyviedol zo života matky ? p. ma považuješ za svojho nepria­ teľa ? p. ma prenasleduj ete p . žijú bezbožníci p. sa s ním pravotíš p. sa búria národy; Sk 4, 25 p„ ó, Hosp„ stojíš zďaleka ? p. má bezbožník popudzovať Boha môj Bože, p. si ma opustil ? ! Mat 27, 4 6 . Mar 1 5, 34 p . si smutná, moja duša; 1 2 ; 43, 5 p. si zabudol na mňa ? P. musím chodiť smutný; 43, 2 p. si ma odvrhol ? p. skrývaš svoju tvár ? Job 13, 24 p. by som sa mal báť vo dňoch zlého p. si nás, ó, Bože, zavrhol p. uťahuješ späť svoju ruku p. si rozboril j eho ohrady p„ ó, Hosp„ zamietaš moj u dušu p. majú povedať pohania p. si nám dal zablúdiť p. potom nie je zahojená rana p. sa darí cesta bezbožných ? p. j e moj a bolesť večná


417 Jer

PRED ULOŽENIE 20, 1 8 22, 8

5, 20 PJ Ez 33, 1 1 Hab 1 , 3 Mat 9, 1 1

13, 1 0 1 4, 3 1 1 7, 1 9

27, 46 Luk 24, 38 Ján 1 2, 5 Rím 14, 1 0

5M 15, Est 7, ž 1 05, Rhn 7 ,

12 4 17 14

lM

25, 33 37, 27 45, 4 47, 20 2M 2 1 , 7 5M 2, 28 ž 44, 1 3 Pr 23, 23 Iz 1 9, 4 50, 1 52, 3 Mat 13, 44 46 1 9, 21 26, 9

Luk 12, 33

-

Ján Sk

Žid Zj

22, 3 6 1 2, 5 4, 37 5, 1 12, 1 6 13, 1 7

Neh 13, 20 Mat 25, 9 Ján 2, 1 4 Iz 24, 2 Mat 2 1 , 1 2 Luk 1 9, 4 5 lM 3M 5M

4 1 , 56 25, 23 28, 68

13, 16 3, 3 2, 6 3, 4 1 0, 29 1 1, 1 5 1 7, 28 2, 45 4, 34 l Ko 1 0, 25

p. som len vyšiel zo života matky p. tak učinil H. tomuto veľkému mestu ? p. zabúdaš na nás na večnosť p. máte zomrieť, dome Izr. p. mi dávaš vidieť neprávosť p. jie váš učiteľ s publik. p. im hovoríš v podob . ? človeče malej viery, p. si pochyboval ? p. sme ho my nemohli vyhnať; Mar 9, 28 môj Bože, p. si ma opustil ? ! Mar 15, 34 p. ste predesení p. sa tá masť nepredala p. pohŕdaš svojím bratom

Neh Jl Am Náh Mat Mar Luk Sk

42, 28 ž 30, 8 90, 7 Jer 5 1 , 32 Dan 8, 27 Luk 24, 38 Žid 1 2, 2 1 lM

PREDANÝ keby ti bol p. tvoj brat sme p„ ja i môj národ Jozef bol p. za sluhu som telesný, p. pod hriech

p-li v sobotu synom Júdovým dievča p-li za víno p-li sprav. za peniaze p-la národy svojimi smilstvami nep-jú dva vrabce za groš začal vyháňať tých, ktorí p-li pili, kupovali, p-li majetky p-li a delili (majitelia) domov, p-li ich všetko, čo sa predáva v mastných krámoch

PREDESENÝ p. hovorili druh druhovi keď si ukryl svoju tvár, bol som p. sme p . tvojou prchlivosťou bojovní mužovia sú p. bol som p. pre videnie prečo ste p . p . s o m a trasiem sa

PREDESIŤ (SA) 2M 23, 2 7 p-m každý ľud Sud 4 , 1 5 H. p-1 Sizeru PREDAŤ 7 , 6 Háman sa p-1 pred kráľom Est Jób 22, 1 0 strach ťa p-1 p-1 Jakobovi svoj e prvorodenstvo 23, 1 6 Všemohúci ma p-1 p-jme ho (Jozefa) Izmaelitom ; 28 2 , 5 prchlivosťou ich predesí som Jozef, váš brat, ktorého ste p-li Ž Egypťania p-li každý svoje pole Dan 4, 2 videnia mojej hlavy ma p-li ; 7, 1 5 keby niekto p-1 svoju dcéru , A PREDIVNE pokrm mi p-š za p eniaze !· {ob , 37, 5 silný B. hrmí p. p-1 si svoj ľud 1 39, 14 som hrozne a p. utvorený Z kúp si pravdu a nep-j j ej , p-m Egypt do ruky tvrdých pánov PREDIVNÝ neprávosťami ste sa p-li J ' b 42, 3 sú to p-é veci zadarmo ste s a p-li i 3 1 , 22 učinil (mi) p-ú milosť 1 od radosti ide a p-va všetko - 1 1 9, 129 p-é sú tvoje svedoctvá p-1 všetko, čo mal, a kúpil ju 1 39, 14 p-é sú tvoj e skutky p-j svoj majetok a daj chud. ; 1 45, 5 o tvojich p-ch veciach budem Mar 1 0, 2 1 . Luk 1 8, 22 vravieť tá�o mas� s� mol_tla p . ; Mar 1 4, 5 9, 6 nazvú j eho meno : P. Iz p-Jte svo)e imarue 2, 9 zo tmy do svojho p-ého svetla ! Pt nech predá svoj e rúcho a kúpi meč PREDKLADAŤ prečo s a t á masť nep-la majúc pole p-1 ho 5M 1 1 , 26 p - m (vám) požeh. i zloreč. Ananiáš . . . p-1 nejaký majetok 1 Tm 4, 6 keď budeš toto p. bratom Ezav . . . p-1 svoje prvorodenstvo PREDLOŽIŤ nikto nemohol ani kúpiť ani p . 2M 1 9, 7 p-1 im všetky tieto slová A PREDAVAČ 5M 30, 1 5 dnes som ti p-1 život a dobré ; 1 9 nocovali kramári a p-i 5 , 4 ráno t i p-m svoju vec ž iďte radšej k p-om Jer 44, 1 0 v mojich ustan„ ktoré som p-1 vám našiel v chráme p-ov Luk 1 0, 8 jedzte, čo sa vám predloží ; l Ko 1 0, 27 PREDÁVAJÚCI PREDMESTIE bude . . . p. ako kupujúci vyhnal všetkých p-ch ; 6, 55-60, 64, 67-8 1 . Ez 48, 1 7 ! Pa (Mar 1 1, 1 5) PREDRAHÝ začal vyháňať p-ch ž 36, 8 aká p-á je tvoja milosť PREDÁVAŤ 49, 9 lebo by p-é bolo výkupné Jozef . . . p-1 Egypť. obilie ; 42, 6 i A PREDULOŽENIE zem sa nebude p. navždy budete (sa) p. tvojim nepriateľom Rim 8, 28 ktorí sú povolaní podľa p-a

j'

1

j

ž°


418

PRED ULOŽIŤ Rim Ef

9, 1 1 1, 11 3, 1 1

2Tm

1, 9

aby zostávalo p. Božie predurčení súc podľa p-a SM podľa p-a vekov, ktoré to p . učinil v Kristu Gal podľa vlastného p-a

Rim Ef

3, 25 1, 9

A. PREDULOŽIŤ ktorého p-1 B. za obeť podľa svojej ľúbosti, ktorú si p-1

Mat

1 3, 1 7 1, 8

5, 44

Sk Ef

3, 20 1, 1 1

A. PREDURČENÝ poslal p-ého vám Krista Ježiša p . súc podľa preduloženia

Sk Rim

4, 28 8, 29 30 2, 7 1, 5

Rim 1 2, 2 1 ,ä. PREDURČIŤ vykonali všetko, čo p-la tvoja ruka ktorých predzvedel, tých aj p-1 ktorých p-1, tých aj povolal 1 Ko 1 5 , 5 1 múdrosť . . . ktorú p-1 B. p-iac vás k synovstvu

Sk !Pt

2, 23 1, 2

A. PREDZVEDENIE určenou radou a p-ím Božim vyvoleným podľa p-a

!Pt

1, 20

A PREDZVEDENÝ p-ého pred založením sveta

-

1 Ko Ef

Sud 1 1 , 27

3M

26, 1 2

2 Sa 1 1 , 2 1, 7 J ób Mar 1 1 , 27 Zj 3, 4 I M 1 2, 6 4M 1 4, 7 5M 2, 28 Mat 1 9, 24 Sk Žid Gal ! Te

20, 2 1 1 , 29 5, 7 2, 1 8

Sk 28, 3 1 l Ko 9, 1 2 !Pt

3, 7

lM 4M

1 2, 3 22, 6

i 2M

ž

41, Dan 7, Mat 1 7, Rim 1 2, 3, Fil

4 25 2 2 21

IM

32, 25 28 ! Sa 1 7, 50 ž 1 29, 2 1, 1 9 Jer Mat 1 6, 1 8 Ján 1 6, 33 13, 7 Zj

PREHREŠIŤ SA ja som sa nep-1 proti tebe ; l Sa 19, 4

PRECHÁDZAŤ SA budem sa p . medzi varni ; 2Ko 6, 1 6 Dávid . . . p-1 sa na postreší p-1 som sa po (zemi) keď sa p-1 v chráme ; Ján 1 0, 23 Jôb budú sa p. so mnou v bielom rúchu 2Pt PREJSŤ Abram prešiel zem zem, ktorou sme prešli nech, prosím, p-dem peši veľblúdovi p. cez ihelné ucho ; Mar 1 0, 25. Luk 1 8, 25 keď prešiel tie kraj e vierou prešli Červené more

29, 3

ž ž

1 04, 34 1 1 9, 97 24, 77, 1 2, 4,

63 13 17 8

23, 28 1 3, 2 1

8, 13, Rim 8, 2 Ko 1 2, Sk

-

i

1 4, 1 0 2, 1 9

Pr

PREKAZIŤ ' lM kto vám p-1, aby ste neposlúchali ž ale nám p-1 satan Rim Fil PREKÁŽKA kázal kráľ. B ožie . . . bez p-y aby sme nedali evanjeliu Kristov·mu nejakej p-y 1 I Sa aby vaše modlitby nemali p-y Mat PREKLIAŤ tých, ktorí ti zlorečia, prekiajem prekľaj mi tento ľud ; 22, 1 1 , 1 7 ; (23, 1 3)

1 7, 1 1

1 50 35 10

PREKLIATY ani s a nič neprichyti tvojej ruky z toho p-eho ak vám niekto zvestuje iné evanj elium . . . nech je p . ; 9 PREKLÍNAŤ dobrorečte tým, ktorí vás p-jú; Luk 6, 28 PREMÁHAŤ dokiaľ držal Mojžiš svoju ruku . . . p-1 Izr. nedaj s a p. zlému, ale p-j dobrým zlé PREMENENÝ všetci budeme p„ razom ; 52 PREMENIŤ (SA) p-š, Bože, celé j eho ležište premení časy a zákon p-1 sa pred nimi ; Mar 9, 2 p-te (sa) obnovením svojej mysli premení telo nášho poníženía PREMÔCŤ vidiac, že ho nepremôže kniež. (sa) boril . . . a p-hol si p-hol Dávid Filištína ale ma nep-hli ale ťa nepremôžu ; 1 5, 20 nepremôžu j ej ani brány ríše smrti ja som p-hol svet bojovala so svätými a p-hla ich PREMOŽENÝ muž zomrie p. mdlobou kým j e ktosi p., tomu j e i rabom PREMRHAŤ kto sa druží so smilnicami, premrhá majetok ; (Luk 1 6, 30) PREMÝŠĽANIE nech mu je príjemné moj e p. (zákon j e) mojím p-ím PREMÝŠĽAŤ Izák bol vyšiel p. na poli p-m o každom tvojom skutku p-júc o tom, čo j e dobré ak nejaká chvála, o tom p-jte Pozri tiež heslo : Rozmýšľať PRENASLEDOVANIE vrátil (sa) Saul od p-a Dávida keď nastane súženie alebo p . ; Mar 4, 1 7 povstalo veľké p. na cirkev vzbudili p . n a Pavla p. alebo hlad mám záľubu . . . v p-ach


PRESPEVOVAŤ

419 Mat 2Ko 4M

5, 1 0 4, 9 14, 45

l Sa 26, 1 8

Jób

ž

1 9, 69, 109, 1 1 9,

22 27 16 84

161 142, 7 13, 2 1 Pr Jer 39, 5 PJ Mat

4, 1 9 5, 11 12 44

Luk 1 1 , 49 5, 1 6 Ján 15, 2 0 7 , 52 Sk 9, 4 5 22, 4 Rim 12, 1 4 1 Ko 4 , 1 2 15, 9 Gal

5, 1 1

2Tm 3, 1 2

Ž

66, 10

Iz Jer Za

48, 10 9, 7 13, 9

2M 12, 1 1 Dan 1 0, 5 Zj 1, 1 3

2K1 4, 29 Jób 38, 3 2M

PRENASLEDOVANÝ blahoslavení p. pre sprav. p., ale nie v zlom opustení PRENASLEDOVAŤ p-li ich až do Hormy prečo p-uje môj pán svojho služ. prečo ma p-ujete p-ujú toho, ktorého si ty zbil p-1 človeka, biedneho kedyže už vykonáš súd nad tými, ktorí ma p-ujú p-ujú (ma) bez príčiny ktorí ma p-ujú hriešnikov bude p. zlé p-lo (ich) vojsko Chaldejov ; 52, 8. 2Kr 25, 5 ohnivo nás p-ujú po vrchoch keď vás budú haníť a p. tak iste p-li prorokov modlite sa za tých, ktorí vás . . . p-ujú niektorých budú p. ; 21, 1 2 p-li Židia Ježiša mňa p-li, budú aj vás p. ktoréhože z prorokov nep-li vaši otcovia ? Saule, prečo ma p-uješ ? 22, 7 ; 26, 1 4 j a som Ježiš, ktorého ty p-uj e š ; 22, 8 ; 26, 1 5 ktorý som p-1 túto cestu dobrorečte tým, ktorí vás p-ujú p-ujú nás, znášame pretože som p-1 cirkev Božiu ; Gal 1, 1 3 hlásam obriezku, prečo m a potom ešte p-ujú ? ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú p. PREPÁLIŤ p-1 si nás v ohni, ako sa p-uje striebro p-m ťa . . . v peci súženia p-m ich ako zlatník kov p-m ich, ako p-ujú striebro PREPÁSANÝ svoje bedrá budete mať p-é bol p. čistým zlatom p-ého na prsiach zlatým pásom ; 15, 6 PREPÁSAŤ prepáš svoje bedrá ; Jer 1, 17 prepáš svoje bedrá ako muž! 40, 7

A PREPELICA 16, 1 3 . 4M 1 1 , 3 1 , 32. Ž 1 05, 40

Mat 1 2, 34

PREPLNENÝ čím je p-é srdce ; Luk 6, 45

1

: Jób

! Zi

9, 1 0 15, 1 3

Mat 19, 9 Sk Zj

26, 32 20, 3

IM

24, 54

! 2M

7, 1 4 16

1-

9 , 28 1 1, 1 SM 15, 1 2 Jer 34, 9 9, 1 1 Za 1, 1 9 I Mat 5, 31 1 5, 32 1 9, 3 8 27, 15 17 26

i i

i

Mar 1 0, 4 Luk 2, 29 ­ 23, 1 6 17 20 Ján 1 9, 1 0 12 4, 2 1 Sk 24, 26

Luk 1 6, 1 9 2M 2Sa

Ž

Iz

Za

1 2, 1 3 22, 30

139, 1 23 35, 49, 54, 2,

6 13 1 10

PREPODIVNÝ činí veľké veci . . . p-é div na nebi, veľký a p. p-é sú tvoje skutky PREPUSTENÝ ktorý si vezme za ženu p-ú, cudzoloží tento človek mohol byť p. (satan) musí byť p . na malý čas ; 7 PREPU STIŤ p-e ma, nech idem k svojmu pánovi; 5 6 nechce p . (faraon) ľud prepustí môj ľud, aby mi s lúžili ; 8, 1, 20; 9, 1, 1 3 ; 1 0, 3 p-m vás, a nebudete ďalej stáť nie len že vás cele prepustí 7-ho roku ho p-š ; 1 8 . Jer 34, 1 4 aby každý p-1 svojho sluhu p-m tvojich väzňov (Jozef) chcel ju tajne p. ktokoľvek by p-1 svoju manželku; 32; 1 9, 9. Mar 1 0, 1 1 . Luk 1 6 , 1 8 nechcem i c h p. hladných smie človek p. svoju manž. ; Mar 1 0, 2 pre tvrdosť vášho srdca p. vaše ženy mal vladár obyčaj p. zástupu 1 väzňa ktorého chcete , aby som vám p-1 ; 21 p-1 (im) Barabáša ; Mar 1 5, 1 1 , 15. Luk 23, 18, 25 napísať rozvodný list a p. teraz p-šťaš svojho služ. potrescem ho tedy a p-m ; 22 musel vždy p. jedného väzňa Pilát chcúc p. Ježiša ; Ján 1 9, 1 2 nevieš, že mám moc . . . p. ťa ? ak tohto p-š, nie si priateľom cisára prihrozili (im) p-li ich nadej al (sa), že mu dá Pavel peniaze, aby ho p-1 PREPYCH žil každý deň . . . v p-u PRESKOCIŤ keď uvidím krv, p-m vás ; 23 vo svojom Bohu som p-1 múr ; ž 1 8, 30 PRESKÚMAŤ Hosp., p-1 si ma a poznal p-j ma, silný Bože PRESPEVOVAŤ jazyk nemého bude radostne p. p-ujte, nebesia p-uj, neplodná p-uj a raduj sa, dcéra Siona


420

PRESŤAHOVANÝ l Pa Jer Am

9, 1 13, 1 9 7, 1 1

2Kr 2Pa Jer

1 7, 24, 36, 39,

6 14 20 9

Ez Am

39, 23 5, 27

lM Jób ž

41, 40 23, 3 9, 5

Luk 24, 37 Ez

34, 28

Za

1, 2 1

50, 23, 34, l Sa 2, l Kr 8, lPa 9,

lM 2M

17 21 7 24 50 1

1 0, 1 3 2Pa 3 6 , 1 4 Ezd 1 0, 2 6 7, 2 1 Jób 13, 23 1 4, 1 7 3 1 , 33 33, 9 34, 6 35, 6

ž

Pr

36, 5, 25, 32,

9 11 7 1

5 39, 9 51, 3 5 65, 4 89, 33 1 03, 1 3 1 07, 1 7 1 0, 1 2 1 2, 1 3 1 7, 9 28, 1 3

PRESŤAHOVANÝ Júda bol p. do Bab. Judsko, bude úp lne p-é Izr. bude istotne p . ; 1 7

Pr

PRESŤAHOVAŤ (SA) Iz p-1 Izraela do Assýrie ; 18, 1 1 p-1 celý Jeruzalem čo pozostalo po meči, p-1 do Bab. ostatok ľudu . . . p-1 Nabuzaradán; Ezd 5, 1 2 pre svoju neprávosť boli sa p-li preto vás p-uj e m za Damašek

A. PRESTOL o kráľovský p. budem väčší išiel by som až pred j eho p . sadol s i n a p . PRESTRA Š E NÝ p., domnievali sa, že vidia dncha

PJ Ez

28, 2 1 29, 6 16 22 43, 25 27 44, 22 53, 5 8 57, 4 58, 1 59, 1 2 1, 5 18, 30

1, 3 3, 1 4 1, 13 1 Mi 3, 8 Rim 4, 1 5 l Tm 2 , 1 4 PRESTÚPENIE 9, 1 5 Žid 3, 4 odpusti, prosím, p. svojim bratom lJ lebo by neodpu stil vášho p-a odpúšťa neprávosť, p . ; 4M 14, 1 8 vediete ľud . . . ab y s a dopúšťali p-a odpusti svoj mu ľudu . . . p-a Júda bol presťah. do Bab. pre svoje 5M 1 7, 2 prestúpenie 26, 1 3 zomrel Saul pre svoj e p. Joz 7, 1 1 dopúšťali sa . . . veľkých p-í my sme sa dopustili p-a; 1 O l Sa 1 5 , 24 smútil nad p-ím presťahovaných l Kr 8, 50 prečo neodpustíš môjho p-a oznám mi moj e p. Iz 24, 5 moj e p . bude zapečatené Dan 9, 1 1 ak som prikrýval s voje p. Hoz 6, 7 čistý som, bez p-a 8, 1 moja strela j e s mrt. bez p-a! ak bude mnoho tvoj ich p-í, čo mu Luk 1 5, 29 učiníš oznamuj e ich skutok a ich p-a 4M 1 4, 4 1 zažeň ich pre množstvo ich p-í 2Pa 24, 2 0 neráč pamätať na . . . moje p-a Pr s, 2 9 blah. j e ten, kom u je odpustené p. ; Mat 15, 3 (Rim 4, 7) vyznám Hosp . svoj e p-a vytrhni ma zo všetk ých mojich p-í Rim 8, 38 zahlaď moj e p-a j a znám svoj e p-a naše p-a ty zakryj eš 4M 18, 27, navšívim ich p. prútom vzdialil od nás naše p-a trápili sa pre cestu svojho p-a láska prikrýva všetky p-a v p-í rtov leží osídlo kto prikrýva p., hľadá lásku 1 1 7, 2 ž kto prikrýva svoj e p-a

PRESTRAŠIŤ nebude nikoho, kto by p-1 ; 39, 26. Mi 4, 4. Sof 3, 1 3 prišli, aby ich p-li

Am

pre kus chleba dopúšťa (sa) p-a v p-í zlého človeka leží osídlo keď sa množia bezbožníci, množí sa prestúpenie prchký človek sa dopúšťa mnoho prestúpení ja som ten, ktorý Vytieram tvoje prestúpenia dopúšťali (sa) p-a zahladím tvoj e p-a bol smrteľne ranený pre naše p-a pre p. môjho ľudu bola mu zadaná rana nie ste vy deťmi p-a oznám môjmu ľudu ich p. mnoho (j e) našich p-í ; Jer 5, 6 . A m 5, 1 2 strápil (ju) H. p r e množstvo j ej p-í odvráťte sa od všetkých svojich p-í ; 31 pre troje p-í ; 1 , 6 , 9 , 1 1 , 1 3 ; 2, 1 navštivim p-a Izraelove lebo v tebe sa našli p-a Izr. aby som oznámil Jakobovi j eho p . k d e nieto zákona, niet p-a žena súc zvedená dopustila sa p-a smrť na vykúpenie z p-í hriech je p-ím zákona Pozri tiež heslá : Bezbožnosť; Hriech; Neprávosť; Previnenie; Vina

PRESTÚPIŤ že by p-1 j eho zmluvu nep-1 som niktorého z tvojich prik. p-li moju zmluvu ; Sud 2, 20 . Jer 34, 1 8 p-1 (som) rozkaz Hosp . odpusti . . . prestúpenia, ktorými p-li lebo p-li zákony všetci p-li tvoj zákon p-li moju zmluvu ako Adam p-li moju zmluvu nikdy som nep-1 tvoj ho prík. PRESTUPOVAŤ p -uj ete rozkaz Hosp . prečo p-ujete prikázania Hosp. aby nep-li jeho rozkazu prečo aj vy p-ujete prik. Božie PRESVEDČENÝ som p„ že ani smrť ani život PREŠ 30. 5M 1 5, 1 4 ; 1 6, 13. Sud 6, 1 1 . 2Kr 6, 27. Jób 24, 1 1 . Pr 3, 1 0 . J e r 4 8 , 3 3 . Hoz 9, 2 . Jl 2, 24. Mat 21, 33. Mar 1 2, 1 Pozri tiež heslo : Lis PREVEĽKÝ lebo je p-á j eho milosť


421 Jer Am

PRCHLIVQSŤ

4, 1 1 9, 9

lM 4 1 , 9 Joz 24, 1 9 l Sa 25, 28 Ezd 9, 6 15 1 0, 1 0 ž 1 9, 1 4 69, 6 Jer S l , 5 Mat 1 8, 35 Ef

IM 3M 2Pa

ž Pr

Iz PJ Ez

2,

1

42, 21 S, 1 9 6, 37 1 06, 6 2, 1 4 4, 24 6, 1 2 14 8, 1 3 1 0, 3 1 32 1 6, 30 29, 1 6 30, 1 2 59, 3 3, 59 9, 9

SM 32, 5 2Sa 22, 27 lób 9, 20 z 101, 4 2, 1 5 Pr 1 1 , 20 1 2, 8 1 4, 2 1 6, 2 8 1 7, 20 21, 8 23, 33 28, 1 8 Hab 1, 4 Mat 17, 1 7 Sk 20, 30

2, 1 5 3, 1 1

PREVIEVAŤ nie aby p-1 ani aby čistil budem p. dom Izr.

Fil Tít

PREVINENIE rozpomínam sa dnes na svoje p-a neodpustí vašich p-í odpusti, prosím, p . svojej dievky naše p. narástlo sme pred tebou v o svojom p-í pridali k p-u Izraelovmu budem . . . očistený o d veľkého p-a moje p-a nie sú skryté pred tebou ich zem, pravda, j e plná p-a keď neodpustíte . . . bratovi zo srdca ich p-í mŕtvi vo svojich p-ach ; 5 Pozri tiež heslá : Bezbožnosť; Hriech; Neprávosť; Prestúpenie; Vina

2M

23,

8

5M Jób Iz PJ Gal

27, 8, 34, 47, 3, 1,

19 3 12 10 36 7

PREVRATIŤ dar . . . prevracia slová sprav. ; 5M 1 6, 19 zloreč., kto b y p-1 súd či azda silný B. prevráti súd Všemohúci neprevráti súdu tvoja vedomosť ťa p-la p. človeka v j eho pravote chcú p. evanjelium Kristovo

Mat Ef Fil

6, 26 3, 1 9 4, 7

PREVYŠOVAŤ či ich vy o veľa nep-ujete ? lásku Kristovu, ktorá p-uje rozum pokoj Boží, ktorý p-uje každý rozum

lM PŠ

3, 6 s, 1 6

PREŽIADÚCNY videla . . . že je to p. strom celý j e p .

PREVINIŤ SA p-li (sme sa) proti svojmu bratovi 3M lebo p . istotne s a p-1 PREVRATENE zhrešili sme, činili sme p . ; Dan 9, 5 p. sme robili

prostred pok. krivého a p-ého taký človek j e p .

Pr Ef

PREVRÁTENOSŤ Kol plesajú v najhorších p-iach odstráň od seba p. úst 2Pa podliak . . . kto chodí v p-i úst ž p . j e v j eho srdci Pr úst p-i nenávidím jazyk p-i bude vyťatý ústa bezbožníkov hovoria p. Sof vymýšľajúc všelijakú p. oj, vaša p . nadejete s a . . . n a svoju p . lM váš jazyk žvatle p . vidíš, ó, Hosp., p . , ktorá sa mi deje 2M 4M mesto je plné p-i súdu 2Pa PREVRÁTENÝ Est p-é pokolenie ; 20 s premršteným si p. ; Ž 1 8, 27 Jób dokáže mi, že som p. p-é srdce odstúpi odo mňa sú p. n a svojich cestách ž ohavnosťou sú Hosp. p. srdcom tým, kto je p-ého srdca, budú opovrhovať ktorého cesty sú p-é, pohŕda (Hosp.) p . človek rozsieva svár p . čo do svojho jazyka, padne cesta zločin. muža je p-á tvoje srdce bude hovoriť p-é veci Pr p . č o d o svojich ciest, padne preto aj vychádza súd p . pok., neveriace a p-é ; L uk 9, 4 1 budú hovoriť p-é veci

.A PREŽÚVAŤ 1 1 , 3-7, 26. 5M 1 4, 6-8 A PRHĽAVA 24, 3 1 . I z 34, 1 3 . Hoz 9 , 6 4, 3 1 3,

8

36, 79, 1 4, 29,

16 6 29 22

1, 1 5 27, 44 32, 12 1 8, 5 34, 2 1 25 1, 12 2, 1 2 1 , 20 36, 1 8 40, 1 1 2, 5 6, 2 37, 8 78, 38 49 85, 4 88, 8 89, 47 90, 7 1 4, 35 1 5, 1 21, 14

PRCHKOSŤ horkosť a prchkosť . . . nech j e odňaté od vás zložte . . . p., zlosť PRCHKÝ vzplanul p . hnev Hosp. vylej svoj p. hnev na národy p. prejavuje bláznovstvo p. človek sa dopúšťa mnoho prestúpení ten deň bude dňom p-ého hnevu PRCHUVOSŤ dokiaľ sa neodvráti p. tvojho brata odvráť sa od p-i svojho hnevu aby nebolo viacej p-i na synov Izr. veľká (je) p. Hosp. vyleje (sa) moja p. na toto miesto j eho p. horela v ňom upokojila (sa) p. kráľa ; 7, 1 0 nech sa napije z p-i Všemohúc. nech ť a nezvedíe p . rozlej p . svojho hnevu p-ou ich predesí netresci ma vo svojej p-i ; 38, 2 nechaj hnev a opusti p. nezobudil všetkej svojej p-i poslal na nich „ . p . odpratal si všetku svoju p. tvoja p. doľahla na mňa či navždy bude horieť tvoja p . sme predesení tvojou p-ou p. bude údelom tomu, kto robí hanbu krotká odpoveď odvracia p. dar (kroti) v lone krutú p .


422

PRCHUVOSŤ Pr Iz

27, 1 4, 42, 51, 59, 63,

4 ukrutná vec je p . 6 ktorý bil ľudí v p-i 25 vylial na neho p. svojho hnevu 17 pila z ruky Hosp. pohár j eho p-i 18 odplatí p-ou svojim protivníkom 3 zdeptal som ich vo svojej p-i 5 moja p., tá ma podoprela 66, 15 aby odplatil v p-i svojím hnevom Jer 6, 1 1 som plný p-i Hosp. 7, 20 moja p. sa vyleje na toto miesto 1 0, 25 vylej svoju p . na národy 23, 19 Hosp„ p. vyšla; 30, 23 25, 15 vezmi pohár vína tej to p-i 32, 31 na moju p . mi bolo toto mesto 42, 18 vyliala sa moj a p . na obyv. Jer. 44, 6 preto sa vyliala moj a p . PJ 2, 2 poboril v o svojej p - i ohrady 4 vylial svoju p. ako oheň 4, 1 1 H. uvoľní! cele svoju p . Ez 5, 1 3 dokonám svoju p . n a nich ; 6, 1 2 7 , 8 , vylejem n a teba svoju p . 1 6, 42 ukojím n a tebe svoju p . ; 5, 1 3 20, 8 vylejem n a nich svoju p. ; 20, 13, 21 ; 22, 22 ; 30, 1 5 ; 36, 1 8 33 p-ou budem kraľovať nad vami 22, 20 vo svojej p-i . . . budem vás topiť 23, 25 budú s tebou konať v p-i 24, 13 neukojím na tebe svoju p . Dan 3, 1 9 naplnil (sa) Nabuch. p-ou Náh 1, 6 j eho p. sa rozlieva ako oheň Rim 2, 8 tým ktorí . . . poslúchajú neprávosť bude p. 1 6, 19 aby mu dal pohár vína p-i Zj 18, 3 z vína p-i j eho smilstva 1 9, 15 lis vína p-i a hnevu Pr

22, 24

PRCHLIVÝ neobcuj s p-m muž o m

Pr

4, 25

PRIAMO tvoj e oči nech hľadia p .

ž Iz

1 1 1, 8 26, 7

5M Jób ž

Pr

4

14, 12

Hoz 14, 9 Mat 3, 3 Luk 3, 5 Žid 12, 13 2Pt 2, 15 2M 32, 27 5M 13, 6 S u d 1 4, 20 2Pa Jób

ž Pr

20, 2, 12, 1 6, 15, 38, 88, 1 6, 1 7,

7 11 4 20 3 12 19 28 9 17 1 9, 4 6 27, 10

41, 8 Iz PJ 1, 2 7, 5 Mi Mat 1 1 , 1 9 20, 22, 26, Luk 1 1 , 12, 1 4,

13 12 50 5 4 10 12

15, 1 6, 21, 23, 11, 15,

6 9 16 12 11 13

PRIAMOSŤ učinené v pravde a v p-i cestou sprav. je p.

PRIAMY sprav. je a p . l bol to muž bezúhonný, p. 9 ustanovenia Hosp. sú p-e 8 dobrý a p . je H. 1 1 pokrikujte radostne všetci, ktorí ste p-eho srdca 33, 4 slovo Hosp. je p-e 5 1 , 12 obnov p-eho ducha v mojom vnútri 64, 1 1 chváliť sa ním budú všetci, ktorí sú p-eho srdca 92, 1 6 aby zvestovali, že je H. p. 1 1 2, 2 pok. p-ch bude požehnané 4 vzíde vo tme svetlo p-m 1 1 9, 137 tvoj e súdy sú p-e 140, 1 4 p . budú bývať pred tvojou tvárou 2, 13 opúšťajú p-e stezky 32, 1, 19, 25, 32,

Pr

Ján

14 1 9, 1 2

3J

2, 23 4, 4 15

1, 15

Jak

Luk 15, 9 Jak

4, 4

niektorá cesta je p-ou pred člove­ kom ; 1 6, 25 ; 2 1 , 2 cesty Hosp. sú p-e čiňte p-e j eho chodníky; Mar 1 , 3. Luk 3, 4 bude to, čo je krivé, p-m robte p-u dráhu opustiac p-u cestu zablúdíli

PRIATEĽ zabite každý svojho . . . p-a keby ťa skryte nahováral . . . p . žena Samsonova dostala sa j eho p-ovi Abr„ svojho milovaného p-a počuli 3 p-ia Jóbovi o všetkom za posmech som . . . p-ovi p-ia sú mojimi posmievačmi neučiní svojmu p-ovi zlého moji p-ia, ustupujú vzdialil si odo mňa p-a pletichár rozlučuje p-ov kto obnovuje vec, rozlučuje p-ov p . miluj e každého času majetok pridáva mnoho p-ov je p-om človekovi, ktorý dáva dary svojho p-a a p-a svojho otca neopustí semä Abr„ môjho p-a p-ia sa j ej stali nevernými neverte p-ovi p. publikánov a hriešnikov; Luk 7, 34 p-u, nekrivdím ti p-u, ako si sem vošiel p-u, načo si prišiel p-u, požičaj mi 3 chleby vám, svojim p-om hovorím p-u, sadni si vyšši e ! k e ď strojíš o b e d . . . nevolaj svojich p-ov keď príde domov, zvolá p-ov robte si p-ov z nesprav. mamony budú vás zrádzať „. p-ia Pilát a Herodes stali sa p-mi Lazar, náš p„ usnul než aby niekto položil svoj život za svojich p-ov vy ste mojimi p-mi, ak činíte všetko ; 1 5 a k tohoto prepustíš, nie s i p-om cisára (Abr.) bol nazvaný p-om Božím ktokoľvek by chcel byť p-om sveta pozdravujú ťa p-ia. Pozdravuj p-ov PRIATEĽKA krásna moj a p-o ; 2, 1 0, 1 3 ; 4, 1, 7 ; 5, 2; 6, 4 zvolá p-y a susedy PRIATEĽSTVO p. sveta je nep-m s Bohom


423 5M Jób Pr

PRIETRŽ 33, 23 20, 1 0 12, 2 22, 1

lM 2M 4M ž Mat

27, 34, 18, 88, 4,

41 30 7 4 17

21, 1 26, 46 Luk 1 9, 41 24, 1 5 Rim 13, 1 2 Jak 4, 8 5, 8 lM

12,

4M 1 0, 30 Jób 1 9, 1 4 Luk 2 , 44 1 4, 1 2

21, 1 6 Rim 1 6, 7

PRIBLÍŽIŤ SA približia sa dni smútku báli sa p. k nemu cudzí, kto by sa p-1, zomrie môj život sa p-1 ríši smrti lebo sa p-lo nebeské kráľ. ; 3, 2 ; 1 0, 7 . Mar 1 , 1 5 . L uk 1 0, 9, 1 1 keď s a p-li k Jer. ; (Mar 1 1, 1 ) u ž s a p-1 ten, ktorý m a zrádza keď sa p-1 a uvidel mesto, zaplakal J. sa p-1 a išiel s nimi deň sa p-1 p-te sa Bohu, a približi sa vám lebo sa p-1 príchod Pánov

PRÍBYTOK p. spravíš z 1 O-tích pokrovcov sláva Hosp. naplnila p . ; 35 dám svoj p. do vášho stredu pokryl oblak p., p. stánu sved. pohliadni z p-u svojej svätosti ich modlitba prišla do p-u j eho svätosti ž 69, 26 ich p. nech j e pustý; Sk 1, 20 74, 7 poškvrnili p. tvojho mena 83, 13 povedali : Dobyme si dedične p-y Božie! 84, 2 aké milé sú tvoje p-y, Hosp. 90, l Pane, ty si nám bol p-om 132, 7 vojdime do j eho p-ov Pr 3, 33 p-u spravodlivých žehná Ez 37, 27 môj p. bude nad nimi Ján 1 4, 2 v dome môjho Otca je mnoho p-ov 23 urobíme si u neho p. 1, 20 nech j e jeho p . pustý Sk Ef 2, 22 spolu (sa) budujete v p. Boží

Pr

35, 7 19 109, 3 1 19, 1 6 1 3, 30

Luk 23, 22 Ján 15, 25 Sk 13, 28 ! Tm 5, 1 4

kliatba vyslovená bez p-y, nepríde nemohli nájsť nijakej p-y kto sa hnevá na svojho brata bez p-y nijakej p-y smrti som nenašiel nenávideli (ma) bez p-y nenašli nijakej p-y smrti nedávali protivníkovi nijakej p-y

Mat Mar

PRIDANÝ to všetko vám bude p-é ; Luk 1 2, 3 1 p - é bude vám počúvajúcim

PRÍČINA bez p-y ukryli j amu nenávidia (ma) bez p-y bojujú proti mne bez p-y prenasledujú (ma) bez p-y nevaď sa s človekom bez p-y

6, 33 4, 24

5M 4, 2 2Kr 20, 6 Pr 3, 2 Mat 6, 27 Luk 1 7, S

Zj

1

A PRÍBUZENSTVO vyjdi zo svojej zeme a zo svojho p-a ; Jób Sk 7, 3 Pr Sk PRÍBUZNÝ pôj dem . . . ku svojim p-m moji p. vystali lM hľadali ho medzi p-mi 2M nevolaj svojich priateľov ani . . . Jób p-ch ž budú vás zrádzať . . . p. pozdravte . . . mojich p-ch

2M 26, 1 40, 34 3M 26, 1 1 4M 9, 1 5 5 M 26, 1 5 2Pa 30, 27

ž

Pr 26, 2 Dan 6, 4 Mat 5, 22

PRIAZEľi! Naftali je nasýtený p-e Pána j eho synovia budú hľadať p-e dobrý človek dosiahne p-e od Hosp. p. nad striebro a zlato

22, 1 8

34, 37 1 0 27 2: 47

1, 2 15, 5 38, 1 6 5, 1 0 42, 8 7 1 , 20 1 04, 6 1 07, 26 1 48, 7 8, 24 Pr 2, 6 Jon Hab 3, 1 0 Luk 1 6, 26 Zj 9, 2 1 1, 7 20, 1 3

ž

1 8, 20 31, 9

ž

37, 38 51, 15

PRIDAŤ nep-e k slovu . . . ničoho ; 1 2, 32 p-m ku tvojim dňom 15 rokov lebo ti p-jú dlhosti dni kto . . . môže p. k veľkosti ; Luk 1 2, 25 p-j nám viery keby niekto p-1 k tomu, na toho B . pridá rán PRIDÁVAŤ pridáva k svojmu hriechu spuru bázeň Hosp. pridáva dni Pán p-1 cirkvi zachránených PRIEPASŤ tma bola nad p-ou p-i ich prikryli či si sa prechádzal po . . . p-i ich nútro j e . . . p. p . p-i sa ozýva zase nás vyvedieš z p-i p-ou si to všetko prikryl (vlny) zostupujú do p-i chváľte Hospodina . . . všetky p-i keď ešte nebolo p-í p. ma obkľúčila p. vydala svoj hlas medzi nami a vami je . . . p . otvorila studnicu p-i šelma, ktorá vystupuje z p-i (anjel) mal kľúč od p-i zvrhnul ho (diabla) do p-i A PRIESTRANSTVO vyviedol ma na p. ; 2Sa 22, 20 postavil si moje nohy na p-e; 1 1 8, 5

46, 8 48, 8 53, 1 2 Hoz 1 4, 9 Rím 2, 27 Jak 2, 9

PRIE STUPNÍK p-ci budú vyplienení budem vyučovať p-ov tvojim cestám pripustíte si to, p-ci, k srdcu p-om od života matky primlúval sa za p-ov p-ci klesnú na nich p -om zákona zákon vás kára ako p-ov

Jób

PRIETRŽ B. tomu nečiní p-e

Iz

24, 1 2


PRÍHODNÝ ž

46, 1 0 85, 5 89, 45 Kaz 1 0, 4 Ez 1 6, 4 1 23, 27 30, 1 0 Hoz 2 , 1 1

ž

32, 6

2Ko

6, 2

Mat

3, 3 26, 1 7

Luk 1 , Rim 9, l Ko 2, Žid 1 1 , 1 9, Zj Rim

76 23 9 16 7

8, 26 34

Iz 13, 9 Mal 4, 1 Mat 3, 1 1 1 3, 1 9 21, 9 Mar Zj

2, 1 3 1, 7

Mal 3, 2 Mat 24, 3 27 Luk 12, 45 7, 52 Sk 4, 1 5 l Te 2Tm 4 , 8 2, 1 3 Tít Jak 5, 7 2Pt

5M Jób

8 3, 4 12

1 6, 1 9 42, 9 6, 1 0 ž 2, 1 Pr 1 0, 8 2, 30 Jer Mat 1 0, 14 Mat 1 8 , 5

424

činí vojnám p . Mat 25, 43 učiň p . svojmu hnevu učiní! si p. j eho lesku Mar 10, 1 5 pokojnosť činí p. veľkým hriechom Luk 9 , 48 učiním p. tvojmu smilstvu učiním p. tvoj ej mrzkosti ; 48 učiním p. surme Egypta 1 0, 38 učiním p. všetkej jej radosti 19, 6 Ján 1, 1 1 PRÍHODNÝ 12 3, 33 preto sa ti bude modliť . . . v p-om 1 4, 17 čase teraz j e čas práve p. 20, 22 PRIHOTOVIŤ (SA) 1, 8 Sk 2, 4 1 p-te cestu Pánovu ; Mar 1 , 3 7, 59 kde chceš, aby sme ti p-li ; 8, 14 Mar 1 4, 1 2 . Luk 22, 8, 9, 1 2, 1 3 1 0, 47 p . j eho cesty i 28, 2 (nádoby) ktoré vopred p-1 na slávu 1, 1 2 č o všetko B . p-1 tým i Gal 4, 1 4 lebo im p-1 mesto Fil 2, 7 j eho manželka sa p-la Kol 2, 6 PRIHOVÁRAŤ SA 1, 6 l Te Duch sa prihovára za nás 2, 1 3 Kristus . . . sa aj prihovára za nás Zj 19, 20 PRICHÁDZAŤ

cudzincom som bol, a nep-li ste ma ; 38 kto by nep-1 kráľ. Božieho ako dieťa ; Luk 1 8, 1 7 ktokoľvek b y mňa p-1, prijíma toho, ktorý ma poslal Marta, p-la ho do svojho domu p-1 ho raduj úc sa j eho vlastní ho nep-Ii ktorí ho p-li, dal právo a moc kto p-1 j eho svedoctvo Ducha pravdy, ktorého svet nemôže p . p-mite Svätého Ducha p-mite moc Svätého Ducha ochotne p-li j eho slovo ; 1 7, 1 1 Pane Ježišu, p-mi môjho ducha ! Samária p-Ia slovo Božie p-li Svätého Ducha ; ( 1 9 ; 1 9, 2) p-Ii nás všetkých nep-1 (som ho) od človeka ako anj ela Božieho ste ma p-li p-múc podobu sluhu ako ste p-li Krista p-múc slovo v mnohom súžení nep-li ste slova ľudí, ale . . . slovo Božie ktorí p-li znamenie šelmy

deň Hosp. prichádza prichádza deň, ktorý horí ako pec prichádza po mne „ . mocnej ší prichádza ten zlý a uchvacuje to ; Luk 8, 1 2 požeh„ ktorý prichádza v mene Pánovom ; 23, 39. Mar 1 1 , 9 zástup p-1 k nemu hla, prichádza s oblakmi

PRÍJEMNÝ aby boli p-é pred Hosp . nech sú p-é slová mojich úst nech mu je p-é moj e premýšľanie vaše bitné obete níe sú p-é kto . . . činí sprav„ je p . j emu aby moja služba . . . bola p-á obeť, p-ú, ľúbu

i

2M

28, 38 ž 19, 1 5 - 1 04, 34 Jer 6, 20 Sk 1 0, 35 Rim 15, 31 Fil 4, 1 8

PRÍCHOD Mat 1 0, 40 kto znesie deň j eho p-u čo bude znamením tvojho p-u tak bude aj za p-u Syna ; 37 môj pán odkladá s p-om 41 predzvestovali o p-e toho Sprav. 1 3, 20 my živí, ponechaní do p-u Pánovho aj všetkým, ktorí milujú j eho p . 1 8, 5 p . slávy veľkého Boha pozhovejte, bratia, až do p-u Luk 15, 2 Pánovho Ján 5, 4 1 lebo sa priblížil p. Pánov 12, 4 8 kde je to zasľúbeníe o j eho p-e ? 1 3, 2 0 náhlite p. Božieho dňa PRIJAŤ nep-meš daru H. p-1 tvár Jóbovu H . p-1 moju modlitbu ak p-mcš moj e slová kto je múdreho srdca, prijme prik. nep-li kázne ktokoľvek by vás nep-1 ; Mar 6, 1 1 ktokoľvek b y p-1 1 takéto dieťa ; Mar 9, 37. Luk 9,48

Rim 1 4, 1 ! Tm 5, 1 0 19 Žid 1 2, 6

5M 28, 2 J oz 9, 6 Sud 15, 1 4

PRIJÍMAŤ kto vás prijíma, mňa prij íma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal ; Mar 9, 37. Luk 9, 48 . Ján 13, 20 kto prijíma proroka slovo prijíma s radosťou ; Luk 8, 1 3 mňa prijíma ; M a r 9, 37. Luk 9, 48. Ján 1 3 , 20 tento prijíma hriešnikov chvály od ľudí nep-m kto . . . neprijíma mojich slov kto prijíma toho, koho by som poslal, mňa prijíma slabého vo viere p-jte ak hosťov p-Ia proti staršiemu nep-j žaloby švihá každého, koho prijíma za syna PRIJSŤ prijdú na teba všetky tieto požeh. prišli sme z ďalekej zeme prišiel na neho Duch Hosp .


PRIKÁZANIE

425 2Kr 1 9, 33 2Pa Ezd Jób

ž

15, 1 3, 8 3, 25 88, 3 109, 1 26, 1 0, 18,

17 6 24 3

Kaz 1 1 , 3, Iz 35, 37,

8 14 4 29

Pr

59, 20 60, 5 66, 1 5 Jer 6, 26 46, 20 Hoz 9, 7 Mal 4, 5 Mat 6, 1 0 8, 1 1 9, 1 3 1 1, 3 18 12, 28 16, 24 18, 7 11 19, 1 4 20, 2 8 21, 32 24, 5 42 48 1 , 24 3, 3 1 Luk 9, 5 6 1 7, 2 0 21, 35 Ján 1, 1 1 2, 4 3, 2 3, 1 9 5, 40 6, 35 Mar

37 7, 20 28

cestou, ktorou prišiel, sa i navráti ; Ján 7, 34 Iz 37, 34 41 prišiel Duch Boží na Azariáša 9, 3 9 všetci, ktorí prišli zo zajatia 1 0, 1 0 čoho som sa obával, prišlo 12, 46 nech prijde moja modlitba pred 1 3, 1 tvoju tvár 1 4, 3 miloval kliatbu, nech tedy prij de 6 potom istotne prijde s plesaním čoho sa obáva bezbožný, to prij de 15, 22 keď prij de bezbožník, prijde aj po­ hŕdanie 26 všetko, čo prišlo, je márnosť 1 6, 7 H. prijde so súdom 13 váš B. prij de s pomstou 1 7, l odvediem ťa naspäť cestou, ktorou si prišiel 2, 43 Sk prijde Sionu vykupiteľ 3, 1 9 sila národov prij de k tebe Rirn 1 1 , 26 H . prij de v ohni l Ko 1 1 , 26 prijde náhle na nás zhubca skaza prij de od severa, prijde 4, 4 Gal prijdú dni navštívenia, prij dú 2, 1 7 Ef prijde deň Hosp . ; Sk 2, 20 nech prijde tvoje kráľ. ; Luk 1 1 , 2 ! Te 5 , 2 mnohí prij dú od východu '' l Tm 1 , 1 5 nep-šiel som volať sprav . ; 2, 4 Mar 2, 1 7 . Luk 5, 32 či si ty ten, ktorý má p . ; 3, 7 2Tm Luk 7, 1 9, 20 prišiel Ján nejediac ; Luk 7, 33 Žid I O, 37 prišlo k vám kráľ. Božie ; 3, 3 2Pt Luk 1 1 , 20 2, 1 8 1J ak chce niekto p. za mnou ; 28 Mar 8, 34. (Luk 9, 23) pohoršenia musia p. 1, 4 Zj S yn človeka prišiel, aby spasil ; 3, 1 1 Luk 1 9 , 1 0 6, 1 7 nebráňte i m p. k u mne 7, 1 4 S yn človeka neprišiel, aby mu slú­ 14, 7 žili 1 6, 1 5 prišiel k vám Ján cestou sprav. 1 9, 7 mnohí prij dú pod mojím menom ; 7 22, Mar 13, 6. Luk 2 1 , 8 17 v ktorý deň prij de váš Pán môj pán ešte dlho neprij de prišiel si nás zatratiť ; Luk 4, 34 20 prišli j eho matka . . . bratia Syn človeka neprišiel zahubiť kedy prij de kráľ. Božie prijde ako osídlo 2, 3 l Kr prišiel do svojho vlastného 28, 10 Iz ešte neprišla moja hodina vieme, že si prišiel od Boha svetlo prišlo na svet l M 26, 5 nechcete p . ku mne 2M 20, 6 kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť 3M 22, 3 1 toho, kto prij de ku mne, nevyženiem 4 M 1 5, 40 ešte nebola prišla j eho hodina; 7, 1 1 5M 8, 20 neprišiel som sám o d seba

kde som j a , vy nemôžete p . ; 8 , 2 1 , 22 ; 1 3 , 33 azda z Galilee prijde Kristus ? ! j a som prišiel n a súd ja som prišiel nato, aby mali život ja som prišiel svetlo na svet vediac J ., že prišla jeho hodina prij dem zase a poberiem si vás nikto neprij de k Otcovi, len skrze mňa keby som nebol prišiel . . . nemali by hriechu keď prij de Tešiteľ ak neodídem, Tešiteľ neprijde keď prij de on, ten Duch pravdy Otče, prišla hodina, osláv svojho svna rišla bázeň na každú dušu aby prišli časy občerstvenia prijde zo Siona Vysloboditeľ zvestuj ete smrť Pánovu, až dokiaľ neprij de keď prišla plnosť času prišiel a zvestoval pokoj deň Pánov prijde tak ako zlodej ; 2Pt 3, 1 0 Kristus J . prišiel na svet spasiť chce, aby . . . prišli k poznaniu pravdy nikdy nemôžu p. k poznaniu pravdy ten, ktorý má p„ prij de prij dú posmievači prij de antikrist neboli zahanbení pred ním, keď prijde ktorý j e, ktorý bol a ktorý prij de ; 8 hľa, prij dem rýchle prišiel ten veľký deň j eho hnevu prišli z toho veľkého súženia prišla hodína j eho súdu hľa, prij dem ako zlodej ! prišla svadba Baránkova prij dem skoro ! 1 2 Duch a nevesta hovoria : Prij di ! A ten, kto počuje, nech pov ie : Prij dí ! A kto žízni, nech prij de Áno, prij dem skoro ! Amen. Áno, prij dí, Pane Ježišu !

p

PRÍKAZ ostríhaj p-y Hospodina p. na p„ p. na p . ; 1 3 PRIKÁZANIE Abr. poslúchol . . . moj e p-a činím milosť tisícim tým, ktorí . . . ostríhajú moj e p-a ; 5M 5, 1 0 ; 7, 9 budete ostrihať moj e p-a ; 5M 5, 29 ; 6, 1 7 ; 8 , 1 ; 1 0, 1 3 aby ste pamätali n a všetky moj e p-a budeš ostríhať p . ; 8, 6; 1 1 , 8 ; 1 9 , 9 ; 26, 1 8 ; 27, 1 , 1 0


426

PRIKÁZANIE 5M

1 1, 13 26, 13 28, 1 3 30, 1 1

16 Joz 22, 5 l Sa 1 3, 1 3 l Kr 3 , 1 4 1 4, 8 2Kr 1 7, 1 3 16 1 8, 6 2Pa 24, 20 9, 1 0 Ezd Neh 1 , 7 9, 1 6 34 J ób 23, 1 2 ž 1 9, 9 78, 7 89, 32 1 1 2, 1 1 1 9, 6 10 19 21 32 35 47 60 66 86 96 98 1 27 131 143 1 66 1 72 176 2, 1 Pr 3, 1 4, 4 6, 23 7, 1 1 0, 8 13, 1 3 1 9, 1 6 Kaz 8, 5 1 2, 1 3 48, 1 8 Iz Jer 35, 1 4 Dan 9 , 5 Mat 5, 1 9 1 5, 3 6 1 9, 1 7

a k budete naozaj poslúchať moje p-a ; 22 neprestúpil som niktorého ' z tvojich prikázaní budeš počúvať na p-a Hosp. p „ ktoré ti j a prikazujem dnes, nie je nad tvoje sily aby si ostríhal j eho p-a pozorujte veľmi, aby ste činili p. neostríhal si p-a Hosp . ; 2Kr 17, 1 9 ostríhajúc . . . moj e p-a Dávid, ktorý ostríhal moj e p-a ostríhajte moj e p-a opustiac všetky p-a Hosp. (Ezechiáš) ostríhal j eho p-a prečo prestupujete p-a Hosp . opustili (sme) tvoje p-a neostrihali sme p-í nepočúvali na tvoj e p-a ; 29 nepozorovali na tvoj e p-a neuhnul (som) od p-a p . Hosp. j e čisté aby ostríhali j eho p-a neostrihali mojich p-i má veľkú záľubu v j eho p-ach budem hľadieť na . . . tvoj e p. nedaj mi zablúdiť od tvojich p-í nezakry predo mnou svojich p-í blúdia od tvojich p-í pobežím cestou tvojich p-í chodníkom tvojich p-í budem sa kochať v tvojich p-ach ostrihať tvoj e p-a verím tvojim p-am tvoje p-a sú pravda ; 1 5 1 tvoj e p . j e veľmi široké p. ma robí múdrej ším milujem tvoj e p-a som žiadostivý tvojich p-í tvoje p-a sú mojimi rozkošami činím tvoj e p-a tvoje p-a sú spravodlivé lebo som nezabudol na tvoje p-a schováš moje p-a u seba tvoje srdce nech pozoruje na moje p-a ostrihaj moj e p-a ; 6, 20 ; 7, 2 p. je sviecou moje p. schovaj u seba múdreho srdca, prijme p-a kto sa bojí p-a kto ostríha p „ ostriha svoju dušu kto ostríha p „ nepozná . . . zlého boj sa Boha a ostrihaj j eho p-a oj, aby si bol pozor. na moje p-a poslúchajú p . svojho otca odvrátili sme s a o d tvojich p-í j edno z týchto najmenších p-í prečo aj vy prestupujete p. Božie zbavili p . Božie moci ak chceš vojsť do života zachovaj p-a

Mat 22, 36 38 40 Mar 7, 8 9 1 0, 5 1 2, 28 31 Luk 1, 6 1 5, 29 Ján 12, 5 0 1 3, 34 1 4, 1 5 15, 10 12 1, 2 Sk Rim 7, 8

l Ko Ef l Tm Žid

7, 6, 1, 7, 9,

lJ

10 12 19 2 18 5 18 19

2, 3 7 3, 23 24

2J Zj

5, 3 6 1 2, 17 1 4, 1 2

6, 22 1 8, 1 9 5, 6 2M 5M 26, 1 4 28, 8 1, 1 6 Joz l Kr 1 7, 4 9 1 , 11 ž IM

1 1 9, 4 Jer 1, 7 Mat 28, 2 0 Ján 14, 3 1 4, 1 8 Sk

l Te

13, 4 7 4, 1 1

ktoré p . je veľké v zákone ; Mar 12, 28 to je to veľké a prvé p . na týchto 2 p-ach visí celý zákon opustiac p. Božie opovrhujete p-ím Božím pre tvrdosť vášho srdca vám napísal to p . ktoré p. je najprvšie iného p-a väčšieho . . . niet chodiac vo všetkých p-ach nikdy som neprestúpil tvojho p-a j eho p. je večný život nové p. vám dávam ak ma milujete, ostrihajte moje p-a ak budete ostrihať moje p-a to j e moje p„ aby ste sa milovali dal skrze Sv. Ducha p-a apoštolom hriech dostanúc príčinu skrze p . ; 11 p„ ktoré mi mali byť na život p. je sväté i sprav. ale zachovávanie p-í Božích to je prvé p . so zasľúbením toto p. ti predkladám majú p. desatiniť ľud lebo sa odstraňuje predošlé p . predniesol Mojžiš . . . ľudu všetky p-a zachovávame jeho p-a ; 3, 22 ; 5, 3 nepíšem vám nového p-a, ale staré p. ; 2J 5 j eho p. : aby sme verili menu jeho Syna kto zachováva j eho p-a, zostáva v ňom j eho p-a nie sú ťažké aby sme chodili podľa j eho p-í zachovávajú p-a Božie ktorí ostríhajú p-a Božie ; 22, 1 4 Pozri tiež heslo : Svedectvo; Ustanovenie; Zákon

PRIKÁZAŤ Noach učinil . . . ako mu p-1 B . prikáže svojim synom faraón p-1 toho dňa pohoničom učinil som všetko tak, ako si mi p-1 H . prikáže svojmu požehnaniu čo si nám p-1, učiníme krkavcom som p-1 p-1 svojim anjelom ; (Mat 4, 6. Luk 4, 1 0) ty si p-1 veľmi ostríhať svoje nariad. čokoľvek ti p-žem, budeš hovoriť učiac ich . . . čokoľvek som vám p-1 ako mi p-1 Otec, tak činím p-li im, aby . . . neučili v mene Ježišovom lebo nám tak p-1 Pm tak ako sme vám p-li


PRIPRAVIŤ SA

427 5M

6, 6

Jer 50, 2 1 Ján 15, 1 7 Sk 1, 4 l Ko 7, 1 0 2Te 3, 6 Ez 5, 1 5 Ján 13, 1 5 l Ko 1 0, 6

Tít Jak

3, 1, 4, 2, 5.

lPt

2, 21

Júda

5, 3 7

Fil l Tm -

Iz

50, 2 59, l

15, 24, 4M 1 5 , Neh 4, ž 7 9, 85, 9!. , Hoz 1 0 , Luk 23, 5, J ak 6, Zj

2M -

ž Iz 4M Pr

Mat ! Pt

17 16 12 7 10

32,

5 15 25 5 9 3 4 8 30

"20 16

1

6, 7 9, 1 6 1 0, 6 12 1 7, 9 28, 1 3 8, 24 4, 8

1 7, 5 38 2Pa 26, 1 4 Ef 6, 1 7 l Te 5, 8

l Sa

PRIKAZOVAŤ slová, ktoré ti ja dnes p-ujem ; 8, 1 ; 12, 32; 30, 1 1 učiň všetko tak, ako ti p-ujem to vám p-ujem, aby ste sa milovali p-1 im, aby neodchádzali ženatým . . . p-ujem, nie ja, ale Pán p-ujeme vám, bratia ; 1 2 PRÍKLAD budeš . . . výstražným p-om lebo som vám dal p. to všetko sa nám stalo výstraž. p-om ako máte p. n a nás za p. tým, ktorí majú veriť buď p-om verných v slove seba vo všetkom dávaj za p. z a príklad . . . vezmite si, moji bratia, prorokov Kristus trpel za nás zanechajúc nám p. súc p-om stádu ležia pred očami na výstražný p. PRIKRÁTKY či je azda p-a moja ruka ruka Hosp. nie je p-a PRIKRYŤ priepasti ich p-li oblak p-1 vrch p-je kňaz hriech na celej obci neprikry ich neprávosti prikry naše hriechy p-1 si každý ich hriech p-je ťa svojimi brky povedia vrchom : P-e nás ! začnú hovoriť . . . brehom: P-e nás ! p-je množstvo hriechov padnite na nás a p-e nás Pozri tiež heslá : Pokryť; Zakryť

Mat 26, 1 6 Sk 25, 1 6

PRÍLEŽITOSŤ hľadal p „ aby h o zradil dostal p . brániť sa

2M 12, 38 4M 1 1, 4 Neh 1 3, 3

A PRIMIEŠANÝ i mnoho p-eho ľudu odišlo p-ej zberby, ktorá bola medzi nimi oddelili každého p-ého od Izr.

Žid

7, 25

lJ

2,

2 Ko

9, 7

-

Sk 1 Sa -

ž

1 7, 39 25, 1 3 45, 4

PRIPÁSAŤ Dávid si p-1 j eho meč p-šte každý svoj meč pripáš svoj meč

2, 7, 1 1, Mar 4,

PJ Mat

13 24 16 30

Rím 1 2, 2 IM

Iz -

lM Jób

PRINÚTENIE nie zo zármutku alebo z p-a

24, 29 1 6, 1 5

27, 32

Luk 1 4, 23 -

Á PRÍMLUVCA máme p-u u Otca, Ježiša Krista

PRINÚTIŤ J . hneď p-1 svojich učeníkov ; Mar 6, 45 Šimona ; toho p-li, aby niesol jeho kríž; Mar 1 5 , 21 prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom oni ho p-li hovoriac : Zostaň s nami p-la nás (Lýdia)

Mat 1 4, 22

PRIKRYTÝ blah. je ten . . . ktorého hriech je p. ; 4M Rím 4, 7 tvoj hriech je p . 5M PRIKRÝVAŤ oblak ho p-1 (príbytok) l Ko ústa bezbožných p-jú ukrutnosť; 1 1 láska prikrýva všetky prestúpenia kto prikrýva prestúpenie kto prikrýva svoje prestúp., nepo- J_oz z vedie sa šťastne vlny p-li loď láska prikrýva množstvo hriechov PRILBA na hlave mal medenú p-u dal medenú p - u n a j eho hlavu Uziáš i m pripravil . . . p-y vezmite aj p-u spasenia vezmúc za p-u nádej spasenia

1

A. PRIMLÚVAŤ SA aby sa p-1 za nich

25, 8 49, 29 20, 24 32, 5 0 6, 1 6 17

PRIPODOBNIŤ č o t i mám p . , dcéro Jer. p-ím rozumnému človekovi komu mám p . toto pok. ; Luk 7, 3 1 čomu máme p. kráľ. Božie ? A PRIPODOB�OVAŤ SA nep-ujte sa tomuto svetu

PRIPOJENÝ Abrahám . . . bol p. k svojmu ľudu; 17 budem p. k svojmu ľudu ; 33 Áron bude p. k svojmu ľudu; 26. 5 M 32, 5 0 buď p. k u svojmu ľudu PRIPOJOVAŤ SA kto s a p-uj e smilnici kto sa p-uje Pánovi

62, 6 63, 7

PRIPOMÍNAŤ (SI) nep-jte si mená ich bohov my si p-me meno Hosp. budem p. tvoju sprav. budem pripomínať • . . Rahaba a Bab. ktorí p-e Hosp., nemajte pokoja ! p. budem rôznu milosť Hosp.

27, 4 38, 4 1

PRIPRAVIŤ ( SA ) priprav mi chutný pokrm kto p-uje havranovi j eho pokrm

23, 20, 71, 87,

7 8 16 4


428

PRIPRAVOVANIE

ž 78, 1 9 Am 4, 1 2 Mat 1 1 , 1 0

Mar 15, 42

Gal Ef

2, 1 5 2, 3

lM

24, 3 26, 28 50, 5 24 25

3M

5, 4

4M

5, 1 9 1 1, 1 2

30, 5M 7, Joz 2, 9, l Sa 1 4, I Kr 2, 8, 2Kr 1 1,

3 8 17 20 24 43 31 4

2Pa 1 5 , 1 5 Ezd 1 0, 5 Neh 1 0, 2 9 PŠ

2, 7

Ez

1 6, 5 9

Za Mat

8, 5, 1 4, 26,

Mar Luk Sk lTe Žid Jak IM

17 33 7 63 72 5, 7 6, 2 6 1, 73 2, 3 0 5, 27 6, 17 7, 2 1 5, 1 2

2 1 , 24 22, 1 6 25, 33 3 1 , 53

bude môcť silný B . p . stôl n a púšti ? l M priprav sa v ústrety svojmu Bohu 3M pripraví tvoju cestu pred tebou ; Mar 1, 2. Luk 7, 27 4M Pozri tiež heslo : Prihotoviť 5M PRIPRAVOVANIE deň p-a ; Mat 27, 62. Luk 23, 54. Ján 19, 3 1 , 42

PRÍRODA my sme p-ou Židia boli sme p-ou deťmi hnevu

Joz lSa

PRÍSAHA zaviažem ťa p-ou na Hosp . ; 24, 37, 4 1 nechže j e p. medzi nami môj otec ma zaviazal p-ou do zeme, ktorú p-ou zasľúbil Abr . Jozef zaviazal synov Izr. p-ou ; 2M 13, 1 9 čo by nerozmyslene s p-ou vyriekol človek kňaz ju zaviaže p-ou do zeme, ktorú si p-ou zasľúbil ; 1 4, 23 ; 32, 1 1 . 5M 3 1 , 7 keby p-ou zaviazal svoju dušu Hospodin . . . zachoval p-u prostí budeme tejto tvojej p-y ; 20 aby nebolo na nás hnevu pre p-u Saul zaviazal ľud p-ou ; 28 prečože si neostrihal p-y keď príde p. pred tvoj oltár zaviažuc ich p-ou ; 2Pa 36, 1 3 . N e h 5, 1 2 Júda sa radoval p-e zaviazal p-ou kniežatá s p-ou zaväzujúc sa chodiť v zákone Božom p-ou vás zaväzujem ; 3, 5; 5, 8 ; 8, 4 pohŕdla p-ou, zrušiac zmluvu ; 1 7, 1 8 nemilujte falošnej p-y dodržíš Pánovi svoju p-u sľúbil (j ej) s p-ou ; 9 p-ou na živého Boha ťa zaväzujem opäť zaprel s p-ou zaväzujem ťa p-ou kráľ sa veľmi zarmútil, ale pre p-u na p-u, ktorú prisahal Abr. B. zaviazal p-ou p-ou vás zaväzujem' vložil do toho p-u tamtí sa stali kňazmi bez p-y ani nijakej inej p-y

2Pa

ž

I Iz Jer

47, 3 1 6, 3 1 9, 1 2 9, 5 1 4, 23 1, 8 6, 1 3 9, 15 20, 42 24, 22 30, 1 5 15, 15 1 5, 4 89, 4 36 95, 1 1 1 02, 1 1 0, 1 32, 45, 65,

9 4 11 23 16

1 2, 22, Dan 1 2, 1, Sof Mat 5,

16 5 7 5 33 34 23, 1 6 18 22

Mar Žid

26, 74 6, 23 6, 1 3

Jak Zj

16 7, 2 1 5, 12 1 0, 6

Sk

1 8, 2

4M 2 1 , 27 5M 28, 37 l Kr 4, 32 2Pa 7, 20 Jób 13, 1 2 1 7, 6 ž 49, 5 1, 1 Pr PRISAHAŤ 6 Kaz 12, 9 Abr. povedal : Ja p-m 1 4, 4 na seba samého som p-1, hovorí H . Iz Ez 1 2, 22 p - 1 m u a predal Jakobovi svoj e 23 prvorod. 1 4, 8 Jakob p-1 na strach svojho otca

povedal : P-j mi ! A p-1 mu p-1 by falošne ; 5 nep-jte falošne podľa všetkého toho, čo p-1 H. p-m, že neuvidia zeme ; 30; 32, 1 1 zem . . . o ktorej p-1 H. ; 6, 23 ; 9, 5; 1 1 , 9; 13, 17; 1 9, 8; 26, 3, 1 5 . J oz 2 1 , 4 3 , 44 na j eho meno budeš p . ; 1 0, 20 p-li im aj kniežatá p-li, v mene Hosp D ávid p-1 Saulovi p-j mi na Boha, že ma nezabi j eš p-li celým svojím srdcom kto, keď p-1 . . . nezmení p-1 som Dávidovi raz som p-1 na svoju svätosť p-1 vo svojom hneve; Žid 3, 1 1 , 1 8 ; 4, 3 posmešne p-jú na mňa H. p-1 a nebude želieť ; Žid 7, 2 1 H. p - 1 Dávidovi na mňa bude p. každý jazyk kto bude p. na zemi, bude p. na Boha učili môj ľud p. na Bála p-m sám na seba, hovorí H. p-1 na Živého na veky p-jú na . . . Molocha nebudeš krivo p . hovorím, aby s t e vôbec nep-li ; 3 6 kto b y p-1 n a chrám ; 2 1 kto by vraj p-1 n a oltár ; 2 0 kto prisahá n a nebo, prisahá n a trón Boží začal klnúť a p. ; Mar 14, 7 1 p-1 j ej (dcére Herodiady) nemal na koho iného väčšieho p . , p-1 sám n a seba ľudia p-jú na väčšieho Pán p-1 a nebude ľutovať nep-jte ani na nebo ani na zem p-1 na živého

A PRISCILLA ; PRISKA žena P. ; 18, 18, 26. Rim 1 6, 3. l Ko 1 6, 19. 2Tm 4, 1 9 PRÍSLOVIE básnici, ktorí hovorili v p-í budeš na . . . p . ; l Kr 9, 7 (Šalamún) hovoril 3000 p-í dám ho za p . ; Jer 24, 9 p-a z popola ; vaše bašty vystavil (ma) ľuďom za p . nakloním svoje ucho k p-u p-a Šalamúna; 1 0, 1 ; 25, 1 veci na porozumenie p-u zložil množstvo p-í použij eš tohto p-a o bab. kráľovi p. o zemi Izr. prestane to p. bude na znamenie a p -a


429 Ez

PROROCTVO 1 6, 44

2Pt

2, 22

Ez Sk Tít

34, 4 5, 28 1, 1 3

Mar 1, 43 Rím 1 1 , 22 Iz 1 9, 4 Mat 25, 24

l M 49, 1 3 ž 107, 30 Sk 27, 12 Rím

5, 2

Iz 34, 1 Mat 4, 3 8, 2 9, 20 15, 12 1 6, l 22, 23 Luk 9, 1 3 Sk 8, 29 Žid 1 2, 22 Est Žid

8, 1 7 4, 1 6 10, 22

Mat

9, 1 6

kto bude hovoriť v p -í, povie o tebe p. čo hovorí pravdivé p . Pozri tiež heslo : Porekadlo

PRÍSNE p. panujete nad nami či srne vám p. neprikázali pre t ú príčinu ich p . tresci

A PRÍSNOSŤ p-ou sa obrátiac na neho vidz tedy dobrotu i p. Božiu!

A PRÍSTAV sám bude p-orn lodí vedie do p-u ich želania pretože bol p . nepríhodný; 8

A. PRÍSTUP skrze ktorého srne dostali aj p . ; Ef 2, 1 8 ; 3, 1 2 PRISTÚPIŤ p-te národy, aby ste počuli p-iac k nemu pokušiteľ malomocný p-iach klaňal sa mu žena . . . p-la odzadu ; Luk 8, 44 p-li j eho učeníci ; Mar 6, 35 p-li k nemu farizeovia ; 19, 3 p-li k nemu saduceovia p-li dvanásti a povedali mu Duch povedal Filipovi : Pristúp p-li (ste) k vrchu Sionu PRISTUPOVAŤ p -li č o d o nábož. k Židom p-ujrne tedy s o smelou dôverou p-ujme s pravdivým srdcom

Gal Žid

1, 4 1 2, 1 1

lM Iz

7, 8, 28, 30,

PRÍVAL b o l p. n a zemi 40 dní zastavený bol p. z neba príde ako p. kamenca s rozrnetávajúcim víchrom, p-orn

Sk Fil

12 2 2 30

28, 4 4, 5

A. PRÍVETIVO S Ť vypočul v sebe vlastnej p-i vaša p. nech j e známa

PRÍVETIVÝ ale p . , nesvárlivý; Tít 3, 2 má byť p . ku všetkým múdrosť z hora j e . . . p - á

Rirn

7, 2

l Ko

7, 27

PRIVIAZANÝ bláznovstvo j e p-é n a srdci chlapca nájdete oslicu p-ú, a osliatko ; Mar 1 1 , 2. Luk 1 9, 30 vydatá žena je p-á k živému mužovi ; ( l Ko 7, 39) si p. k žene ?

6, 8 6, 21 7, 3

PRIVIAZAŤ p-žeš si ich na znamenie ; 1 1 , 1 8 priviaž si ich na svoje srdce priviaž si ich na svoje prsty

22, 1 5 Pr Mat 2 1 , 2

PRÍSNY 5M p. kráľ . . . bude panovať nad nimi Pr Pane, znal som ťa, že si p. ; Luk 19, 21, 22

PRIŠÍVAŤ nikto neprišíva záplaty; Mar 2 , 2 1 . Luk 5, 36 PRÍTOMNÝ ani p-é aní budúce veci ; l Ko 3, 22 nep. telom, ale p. duchom píšem toto súc nep . , aby som potom prítomný aby nás vytrhol z p-ého veku niktoré káznenie, keď j e p-é

Rím 8, 38 l Ko 5, 3 2Ko 13, 1 0

l Tm 3, 3 2Tm 2, 24 Jak 3, 1 7

Kaz 1 1 , 9 Mat 8, 1 6 9, 32 21, 2 7, 32 Mar 9, 1 9 lTe 4, 1 4 !Pt

3, 18

PRIVIESŤ B. (ťa) pre to pre všetko privedie na súd ; 1 2, 1 4 priviedli m u mnohých posadlých p-dli mu nemého človeka odviažte ich a p-eďte ku mne p-dli na hluchého p-eďte h o ku mne ! (Luk 9, 4 1 ) tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša p-edie s ním aby nás p-dol k Bohu Pozri tiež heslo : Doviesť PRIVINÚŤ H . m a privinie k sebe

ž

27, 1 0

Sk

6, 5

Sk -

13, 7 8 12 18, 1 2 1 9, 38

A. PROKONZUL ktorý bol s p-orn Sergiorn hľadal odvrátiť p-a od viery keď videl p., č o sa stalo, uveril bol Gallion p-orn Achaje na to . . . sú p-ovia

l Sa 2Pt

3, 1 1, 1 9

PROROCKÝ málokde mal niekto p-é videnie márne pevnejšie slovo p-é

-

Rim 1 2, 6 l Ko 12, 1 0 13, 2 l Te 5, 20 l Tm 1, 18 -

2Pt

4, 1 4 1, 20

-

21

Zj

1, 3

-

22, 7 10

A PROCHÓRUS vyvolili si . . . P-a

PROROCTVO p., nech j e v úmere s vierou inému p. a keby som mal p. p-arni nepohŕdajte podľa predošlých, na teba sa vzťah. p-iev daru milosti . . . ktorý t i j e daný p-rn niktoré p. Písma nedej e sa z vlastného rozlúštenia nikdy nebolo p. vynesené vôľou človeka blah., kto číta . . . slová tohto p-a ; 22, 1 8 blah., kto ostríha slová p-a nezapečať slov p-a tejto knihy


PROROK Zj

22, 19

430 keby niekto odňal zo slov knihy tohto p-a

PROROK Proroci v Biblii Abrahám lM 20, 7 Agabus Sk 1 1 , 28 Achiáš l Kr 1 1 , 29 Amos Am 1, 1 Azariáš 2Pa 1 5 , l Balám 4M 24, 1 Daniel Dan 1 ,7. Mat 24, 1 5 Dávid Sk 2, 29-30 Eldád 4M 1 1 , 26 Eliáš ! Kr 1 8, 36 Elizeus l Kr 19, 1 6 Ezechiel E z 1 , 3 Gád l Sa 22, 5 Habakuk . Hab 1, 1 Haggeus Hag 1, 1 Hozeáš Hoz 1, 1 Izaiáš Iz 1, 1 Ján Krstiteľ Luk 7, 28 Jehu ! Kr 1 6, 1 J eremiáš 2Pa 35, 25 JEŽIŠ Mat 2 1 , 1 1 Joel Jl 1 , 1 Jonáš 2Kr 1 4, 25 Judas Sk 15, 32 Malachiáš Mal 1, 1 Médad 4M 1 1 , 26 Micheáš ! Kr 22, 8 Mojžiš 5M 34, 1 0 Náhum Náh 1 , 1 Nátan ! Kr 1 , 32 Obadiáš Obad l Odéd 2Pa 1 5, 8 Samuel l Sa 3, 20 Saul l Sa 1 9, 24 Sílas Sk 1 5, 32 SofoniG.š Sof 1, 1 Uriáš Jer 26, 20 Zachariáš I. Za 1, l Zachariáš II. Luk 1, 67

5M

34, 1 0

Sud l Sa

3, 20

6, 8

9, 9 1 0, 5 11 28, 6 1 Kr 1 3 , 1 1 18 29 1 4, 2 18, 4 4 19 40 1 9, 1 0 16 20, 1 3 22, 6 7 22 2Kr

2, 3 7 5, 8 6, 1 9, 7 10, 1 9

1 6, 22 24, 1 9 25, 1 5 36, 1 6 Ezd 5 , 2 Neh 6, 1 4 9, 26 ž 74, 9 1 05, 1 5 3, 2 Iz Falošní proroci 9, 1 5 Achab Jer 29, 2 1 28, 7 Barjezus (Elymas) S k 1 3, 6, 8 29, 1 0 Cedekiáš I. l Kr 22, 1 1 1, 5 Jer Cedekiáš I I . Jer 29, 2 1 2, 8 Chananiáš J e r 2 8 , 1 30 Šemaiáš Jer 29, 24 4, 9 * * * 5, 1 3 31 IM 20, 7 vráť ženu toho muža, lebo j e p . 6, 13 2M 7, 1 Áron, tvoj brat, bude tvojím p-om 4M 1 1, 29 bárs by všetok ľud Hosp. boli sanú 13, 13 p-ci 1 4, 1 3 5M 1 3, 1 keby povstal v tvojom strede p . 1 8, 1 5 B . , t i vzbudí p-a 14 1 8 p-a im vzbudím sprostred ich 15 bratov 18 20 p . , ktorý by sa spupne odvážil 18, 18 hovoriť ! Pa 2Pa

nepovstal viacej v Izr. p., aký bol Mojžiš H. poslal muža p-a poznal celý Izrael . . . že j e Samuel . . . za p-a p-ovi dnes hovorilo s a predtým : vidiaci stretneš družinu p-ov či je i Saul medzi p-mi ? 1 2 ; 1 9, 24 H. mu neodpovedal . . . skrze p-ov; 15 býval v Bét-ele nejaký \ltarý p . i j a som p . ako ty vzal p. mŕtve telo muža Božieho tam je p. Achiáš keď vraždila J ezábeľ p-ov ; 1 3 vzal Obadiáš 1 00 p-ov a skryl ich zhromaždi . . . p-ov Bálových 450 pochytajte p-ov Bálových tvojich p-ov povraždili ; 1 4 . Rim 1 1 , 3 Elizea . . . pomažeš za p-a nejaký p. pristúpil k Achabovi kráľ zhrom. p-ov, okolo 400 ; 2Pa 18, 5 či níe je tu už p-a Hosp . ; 2Kr 3, 1 1 budem lživým duchom v ústach . . . p-ov ; 2Pa 18, 22 vyšli synovia p-ov ; 5 išli aj 50-ti mužovia zo synov p-ov aby zvedel, že je p. v Izr. synovia p-ov povedali Elizeovi pomstím krv svojich . . . p-ov zvolajte ku mne všetkých p-ov Bálových mojim p-om nečiňte zlého ! posielal k nim p-ov (H.) poslal k nemu p-a mali j eho p-ov za bludárov p-ci Boží pomáhajúc im p-ov, ktorí ma strašili povraždili tvojich p-ov už nieto p-a mojim p-om nerobte zlého (H. odstráni) sudcu i p-a p., ktorý vyučuje lži kňaz i p . blúdia od opoj . nápoja zavrel pevne vaše oči ; p-ov zasvätil som ťa, za p-a p-ci prorokovali skrze Bála meč požral vašich p-ov p-ci budú bezradní ti p-ci budú vetrom p-ci prorokujú falošne od p-a až po kňaza , každý z nich robí falošne ; 8, l O naplním . . . p-ov . . . opilosťou p-ci im hovoria, vraj neuvidíte meča p-ci prorokujú lož p-ci pohynú mečom p. tak i kňaz kupčia so zemou nezahynie . . . slovo od p-a


431

Jer

PROROKOVAŤ 23, 1 1 15 21 25 30 25, 4 27, 9

PJ Ez

17 8 10 9 14 4, 13 2, 5

28, 29, 38, 2,

7, 26 13, 2 3 4 9 22, 28 Dan 9, 6 Hoz 4, 5 6, 5 9, 7 2, 1 2 Am 3, 7 Mi

Sof Mal Mat

7, 1 4 3, 6 11 3, 4 4, 5 1, 22 3, 3 5, 1 2 7, 12 15 1 0, 4 1 11, 9 12, 39 13, 17 57 14, 5 21, 1 1 26 23, 29 31 37 24, 1 1

p., tak i kňaz páchajú nešľachetnosť od p-ov J eruz. vyšla nešľachetnosť neposlal som tých p-ov p-ci, ktorí prorokujú . . . lož ; 26 prídem na p-ov, hovorí H . ; 3 1 H . posielal k vám . . . p-ov; 26, 5 ; 35, 1 5 nepočúvajte n a svojich p-ov; 27, 1 4, 16 zomrel p. Chananiáš nech vás neklamú vaši p-ci vytiahneš p-a Jerem. hore z jamy p-ci nenachádzajú videnia p-ci ti vídavali lož stalo sa pre hriechy j eho p-ov zvedia, že bol p. medzi nimi ; 33, 33 budú hľadať videnie od p-a prorokuj proti p-om Izr. beda bláznivým p-om ako líšky . . . sú tvoji p-ci, Izr. bude moja ruka proti p -om p-ci . . . veštia im lož nepočúvali sme na tvojich . . . p-ov klesne i p. s tebou otesával (som ich) svojimi p-mi p. mu je blázon p-om ste . . . vraveli : Neprorokujte H. nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu . . . p -om j a nie som p. ani nie som synom p-a záj de slnce nad tými p-mi p-ci veštia za peniaze p-ci sú ľahkomyseľní pošlem p-a Eliáša čo bolo povedané . . . skrze p-a ; 2, 1 5, 23 predpovedaný skrze p-a Izaiáša ; 4, 1 4 tak isto prenasledovali p-ov to je zákon aj p-ci ; 22, 40 vystríhajte sa falošných p-ov kto prijíma p-a v mene p-a, dostane odplatu p-a načo ste vyšli ? Vidieť p-a ? B a , hovorím vám, že i viac ako p-a; Luk 7, 26 iba znamenie p-a Jonáša; 1 6, 4. Luk 1 1 , 29 mnohí p-ci . . . žiadali si vidieť; Luk 1 0, 24 p. nie je bezo cti ; Mar 6, 4. Luk 4, 24. Ján 4 , 44 mali (ho) za p-a ; 2 1 , 46 toto je Ježiš, ten p. všetci majú Jána ako p-a staviate hroby p-ov ; Luk 1 1 , 47 ste synovia tých, ktorí povraždili p-ov Jer., ty, ktorý vraždíš p -ov ; Luk 13, 34 povstanú aj mnohí falošní p-ci ; 24. Mar 13, 22

Mar

6, 15 1 1 , 32 Luk 1, 76 6, 23 7, 1 6 28 39 1 1 , 49 13, 33 1 6, 29 20, 6 24, 25

Ján

Sk

l

27 4, 1 9 6, 14 7 , 52 8, 52 9, 1 7 3, 22 25 7, 52

10, 43 1 1, 27 15, 32 26, 27 l Ko 12, 28 29 14, 29 32 2, 20 Ef 4, 1 1 l Te 2 , 1 5 1, 1 2 Tít 1, 1 Žid 5, 1 0 Jak 1, 10 ! Pt 2, 1 2Pt 16 4, 1 lJ 11, 10 Zj 1 6, 6 18, 20 24 1 9, 20 20, 1 0 22, 9

4M

1 1 , 25 27 1 Sa 1 0, 1 0 1 9, 20 ! Kr 22, 8 !Pa 25, l Ezd 5, 1 5, 3 1 Jer 1 1, 21

hovorili, že je p. alebo ako 1 z p-ov mysleli o Jánovi, že bol skutočne p . budeš sa volať p-om tak robievali ich otcovia p-om veľký p. povstal medzi nami väčšieho p-a . . . nad Jána Krst. ni­ ktorého niet keby tento bol p., vedel by pošlem k nim p-ov nie je možné, aby zahynul p. inde než v Jer. majú Mojžiša a p-ov Ján (Krstiteľ) bol p. spozdilí srdcom veriť . . . čo hovo­ rili p-ci od všetkých p-ov vykladal im Pane, vidím, že si ty p. hovorili : Toto je skutočne ten p. ; 7, 40 p. nepovstane z Galilee Abr. zomrel, i p-ci ; 53 on povedal : Je p . p-a vám vzbudí Pán ; 7 , 3 7 s t e synovia p-ov a zmluvy ktoréhože z p-ov neprenasledovali vaši otcovia ? j emu vydávajú sved. všetci p-ci prišli p-ci z J eruz. J údas a Sílas, ktorí boli aj sami p-mi veríš, kráľu Agrippa, p-om ? postavil B. v cirkvi . . . p-ov sú azda všetci . . . p-mi ? p-ci nech hovoria dvaja duchovia p-ov sa podriaďujú p-om vybudovaní na základe . . . p-ov on dal. . . jedných za p-ov vlastných p-ov aj nás prenasledujúc ich vlastní p., povedal : Kréťania hovorieval B. otcom v p-och za príklad . . . vezmite si . . . p-ov p-ci, ktorí prorokovali o milosti bývali aj falošní p-ci prekazil nerozum p-a (Baláma) mnohí falošní p-ci vyšli do sveta títo 2 p-ci trápili krv svätých a p-ov vylievali veseľ sa nad ním nebo, i . . . p-ci našla sa v ňom krv p-ov lapená bola šelma a s ňou falošný p. šelma i fa!. prorok . . . budú mučení som tvoj spolusluha a tvojich bratov p-ov PROROKOVAŤ spočinul na nich duch, že p-li ; 26 Eldád a Médad p-ujú prišiel na neho Duch Boží, a p-1 p-li aj oni nep-uje dobrého iba zlé p-li pri citarách; 3 p-1 prorok Haggeus proroci p-ujú falošne nep-uj v mene Hosp.


PROROKOVAŤ Jer

Ez

Jl

Am Mi Mat

Luk Sk

l Ko

Júda Zj

14, 1 4 14 23, 1 3 21 32 26, 12 27, 1 5 11, 4 13, 2 29, 2 34, 2 37, 4 2, 28 2, 1 2 3, 8 7, 1 5 2, 1 1 7, 22 15, 7 26, 68 22, 64 2, 1 7 18 1 9, 6 21, 9 1 3, 9 1 4, 1 3 4 5 24 31 14 1 0, 1 1 1 1, 3

2M 15, 20 Sud 4, 4 2Kr 22, 1 4 Neh 6, 1 4 Iz 8, 3 Luk 2, 3 6 Zj 2, 20

l Kr 2Pa -

Est Jób

ž

8, 52 9, 6, 33, 7,

3 21 13 3

1 9, 6, 20, 28,

17 10 6 2

55,

2

proroci p-uj ú lož ; 23, 25 ; 27, 1 0, 1 6 ; 29, 2 1 p-ujú vám lživé videnie p-li skrze Bála nehovoril som im, no, oni p-li p-ujú lživé sny H. ma poslal p . p-ujú lživo v mojom mene ; 2 9 , 9 p-uj proti nim, p-uj, synu človeka p-uj proti prorokom Izr. p-uj proti . . . Egyptu p-uj proti pastierom Izr. p-uj o týchto kostiach vaše dcéry budú p. ; (Sk 2, 1 7, 1 8 ) prorokom ste . . . vraveli : Nep-ujte H. hovorí, kto by nep-1 ? idi, p-uj môjmu ľudu budem ti p . o víne či sme nep-li dobre p-1 o vás I zaiáš p-uj nám, Kriste ; Mar 14, 65 p-uj, ktorý ťa to uderil ! vaši synovia budú p . (sluhovia a dievky) budú p. hovorili jazykmi a p-li mal 4 dcéry, panny, ktoré p-li z čiastky p-ujcme viacej, aby ste p -li ; 39 kto p-uje, hovorí ľuďom kto p-uje, vzdeláva cirkev ale radšej , aby ste p-li ale keby všetci p -li po jednom môžete všetci p . p - 1 a j o nich . . . Enoch musíš zase p. proti ľuďom budú p. 1 260 dní

432 ž

86, 6 pozoruj na hlas mojich pokorných p-ieb ; 1 43, 1 1 1 9, 1 70 nech príde moj a pokorná p. pred tvoju tvár 26, 1 6 vylievali pokorné p-y Iz Jer 37, 20 nech padne, pros ím, moja pokorná p. pred teba 3, 56 nezakrývaj svojho ucha pred mojou PJ p-ou Dan 9, 1 8 kladieme pred teba svoj e pokorné p-y 12, 1 0 vylejem . . . Ducha milosti a pokor. Za p-ieb 1, 1 3 tvoj a p . je vyslyšaná Luk 2, 37 (Anna) pôstami a p-mi slúžiac Bohu Rim 1 0, l p. k Bohu za Izr. je, aby boli spasení 6, 1 8 p-ou za všetkých svätých Ef 4, 6 vo všetkom modlitbou a p-ou Fil l Tm 2, 1 aby sa predo všetkým konali p-y 5, 5 ozajstná vdova . . . zotrváva v p-ch 3, 1 2 j eho uši pozorujú na ich p-u l Pt 5 , 1 5 vieme, že máme splnené svoje p-y lJ

PROSIŤ oddeľ sa, p -m, odo mňa nepochovaj ma, p-m, v Egypte odpusti, p-m, prestúpenie svojim bratom 2M 32, 1 1 Mojžiš p-1 pokorne Hosp. 33, 1 8 ukáž mi, p-m, svoj u slávu 3, 23 toho času som vrúcne p-1 Hosp. 5M 1, 1 7 B. Izraelov nech ti dá to, čo si p-la l Sa 1, 1 3 p-1 ho pokorne a hovoril 2Kr 8, 3 plačúc pokorne ho p-la Est 9, 1 5 svojho sudcu budem pokorne p . Jób o milosť A PROROKYŇA 42, 4 počuj, p-m, a j a budem hovoriť 1 7, 1 pozoruj , p-m, moje volanie Mária, p. ž Debora, žena p . 30, 9 Pána som p-1 o zľutovanie 1 1 8, 25 p-m, Hosp„ spas ! P-m, Hosp „ daj p . Hulda ; 2 P a 3 4 , 22 zdaru p. Noadia 1 1 9, 1 49 počuj , p-m, môj hlas potom som sa priblížil p-i 64, 9 pohliadni, p-me, všetci sme tvojím Iz istá Anna, p . ľudom J ezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že j e PJ 4, 4 deti si prosia chleba p-ou 5, 1 pohliadni, p-m, a vidz našu potupu PROSBA Dan 6, 1 1 našli Daniela p . a pokorne sa modliť nech sú tvoj e oči otvorené na po­ Hoz 1 2, 4 plakal a p-1 ho pokorne 1, 1 4 Hosp„ p-me, nedaj, aby sme Jon kornú p-u zahynuli počul som . . . tvoju pokornú p-u 5, 42 tomu, kto ťa prosí, daj ; Luk 6, 30 Mat budeš počúvať na pokorné p -y 6, 8 prv než by ste ho vy p-li vyslyšal j eho pokornú p-u 7 , 7 p-te, a bude vám dané ; Luk 1 1, 9 nech mi je daný môj . . . národ na 8 kto prosí, berie ; Luk 1 1 , 1 0 moju p-u 9 keby h o j eho syn p-1 o chlieb ; cudzia moja pokorná p. Luk 1 1 , 1 1 počul H. moju pokornú p-u ; 1 1 6, 1 1 0 keby ho p-1 o ryb u ; (Luk 1 1 , 1 1 ) naplní H. všetky tvoje p-y 1 1 o č o skôr d á váš Otec . . . dobré veci počuj hlas mojich pokorných p-ieb ; tým, ktorí ho prosia 6 ; 3 1 , 23 ; 1 40, 7 8 , 5 pristúpil k nemu stotník, ktorý ho neskrývaj sa pred mojou pokornou p-1 p-ou lM

13, 9 47, 29 50, 1 7


433 Mat

PROTIVIŤ SA 8, 31 34 9, 38 1 4, 36 20, 20 22 21, 22 27, 20 58

Mar

1 , 40 7, 26 32 Luk 4, 38 8, 41 1 1 , 13 37

Ján

1 4, 18 22, 32 4, 40 1 4, 13 15, 7 1 6, 24

1 7, 9 15 20 3, 3 Sk 8, 34 26, 3 Rim 1 2, 1 l Ko 2Ko Ef Jak

lJ

4, 1 3 5, 20 1 2, 8 3, 20 4, 1 1, 5 6 4, 2 3 3, 22 5, 14 15

démoni ho p-li ; Luk 8, 31, 32 p-li ho, žeby odišiel z ich kraja ; Mar 5, 17 p-te Pána žatvy; Luk 1 0, 2 p-li ho, žeby im dovolil, aby sa aspoň dotkli ; Mar 6, 56 klaňala sa mu a p-la neviete, čo si p-íte ; Mar 1 O, 38 za čokoľvek by ste veriac p-li ; Mar 1 1 , 24 aby si p-li Barabáša (Jozef z Arim.) p-llsi telo Ježišovo ; Mar 15, 43. (Ján 1 9, 38) p-1 ho a kľakol pred ním p-la ho, žeby vyhnal démona p-li ho, žeby na neho vzložil ruku p-li ho za ňu p-1 ho, žeby vošiel do j eho domu dá Otec z neba Sv. Ducha tým, ktorí ho prosia ! p-1 ho akýsi farizeus, žeby obedoval u neho p -m ťa, omluv ma ; 1 9 j a som p-1 z a teba Samaritáni, p-li ho, žeby zostal u nich čokoľvek budete p. v mojom mene ; 1 4 ; 1 5, 1 6 ; 1 6, 23, 26 vtedy si p-te, čokoľvek chcete dosiaľ ste nep-li v mojom mene ; p-te a dostanete ; 26 ja p-m za ních, nep-m za svet nep-m, žeby si ich vzal zo sveta nep-m len za týchto p -1, žeby mu dali almužnu p-m ťa, o kom to hovorí prorok p-m, žeby si ma . . . vypočul p-m vás tedy, bratia ; 1 5, 30 ; 1 6, 1 7 . l Ko 1 , 1 0 ; 1 6, 1 5 . l Te 5, 14. Ž i d 1 3, 2 2 rúhajú sa nám, p-me p-me za Krista, zmierte sa s Bohom za to som trikrát p-1 Pána môže učiniť . . . viac než p-me p-m vás tedy ja väzeň v Pánovi nech prosí od Boha, ktorý dáva nech prosí vo viere nemáte, pretože si nep-e p-e a neberiete, pretože si zle p-e čokoľvek p-me, berieme keď p-me niečo podľa j eho vôle, čuje nás čuje (nás), za čokoľvek p-me

PROSPIEVAŤ lM 26, 13 2Sa 5, 10 2Pa 1 7, 12 Luk 2, 52 l Ko 6, 12 13, 3

(Izák) p-1 viacej a viacej Dávid vše p-1 ; l Pa 1 1, 9 p-1 Jozafat a rástol Ježiš p-1 múdrosťou nie všetko prospieva nič mi to neprospieva

Sk

1 8, 26

PROSTO začal p . a smele hovoriť; 4, 3 1 ; 1 9, 8

1 3, 1 7 Rirn 13, 13 Ef 5, 18

Á. PROSTOPAŠ bude plakať moja duša pre vašu p. nie v smilstvách a p-iach neopíjajte sa vínom, v ktorom je p.

3, 19 20 l Tm 2, 5 8, 6 Žid 9, 1 5

PROSTREDNÍK skrze anjelov, rukou p-a p . nie j e p-om jedného j eden aj p. Boha . . . Kristus lepšej zmluvy p-om j e p-om novej zmluvy ; 12, 24

Jer

Gal

PRO STÝ s vedoctvo Hospodinovo . . . robí p-ého múdrym; 1 1 9, 130 1 1 6, 6 H. ostríha p -ch 1, 4 dať p-m opatrnosť Pr 8, 5 porozumejte, p. opatrnosť 9 všetky sú p-é rozumnému Mat 1 0, 1 6 p. ako holuby Luk 1 1, 34 keď je tedy tvoj e oko p-é Sk 4, 1 3 spozorovali, že sú ľudia neučení a p . 2Ko 1 1, 6 som aj p. človek neučený

ž

1 9, 8

PROTI j eho ruka bude p . všetkým a ruka všetkých p. nemu J o b 34, 37 množí svoj e reči p. silnému Bohu Jer 50, 3 1 ja som p. tebe, pýcho ! Mat 1 2, 3 0 kto nie je so mnou, je p. mne ; Luk 1 1 , 23 31 rúhanie sa p. Duchu nebude od­ pustené 24, 7 povstane národ p . národu ; Mar 13, 8. Luk 2 1 , 1 0 27, 1 3 mnohé veci svedčia p . tebe Mar 9 , 40 kto nie je p . nám, je za nás ; Luk 9, 50 Luk 1 2, 53 rozdelený bude otec p . synovi a syn p. otcovi 1 5, 1 8 Otče, zhrešil som p. nebu 1 8, 9 povedal i p. niektorým, ktorí dúfali v sebe 4, 26 .kniežatá sa dovedna zišli p . Hosp. Sk a p . j eho Pomazanému Rim 8, 3 1 ak je B. za nás, kto p. nám 3 , 1 4 neluhajte p. pravde Jak lM

1 6, 1 2

IM

27, 46

4M 5M

22, 32 9, 24 ž 1 06, 7 3, 1 1 Pr 1, 1 8 PJ Hoz 1 3 , 1 6 Mat 5, 39 7, 5 1 Sk

PROTIVIŤ SA protiví sa mi život pre dcéry Hetove ja som vyšiel p. sa ti p-li ste sa Hosp. p-li (sa) pri mori nech sa tí neprotiví j eho káranie H. je sprav„ lebo som sa p-la Samária . . . sa p-la svojmu Bohu aby ste sa nep-li zlému vy sa vždycky p-e Sv. Duchu


434

PROTIVNÚ( Sk 1 8, 6 28, 22 Rim 13, 2 2Tm 4, 15 Jak 4, 6

keď sa p-li a rúhali tejto sekte . . . sa j ej všade protivia 1 Sk kto sa protiví vrchnosti veľmi (sa) p-1 našim slovám 1 Sk B. sa pyšným protiví ; l Pt 5, 5

PROTIVNÍK I M 1 4, 20 vydal tvojich p -ov do tvojej ruky Joz 5, 13 za nás a či za našich p-ov _ 1 3M !Kr 1 1 , 25 bol p-om Izr. po všetky dni Salam. ' Ezd 4, 1 keď počuli p-ci Júdovi 5M Neh 9, 27 vydal do ruky ich p-ov Est 8, 1 Hámana, p-a Židov ; 9, 1 0 ž 6, 23 vysloboďte m a z ruky p-a Jób 1 6, 9 p. ostrí na mňa svoj e oči 1 p 1 9, 1 1 považuje ma . . . ako svojich p-ov 11 P 3, 2 mnoho je mojich p-ov ž 7, 7 povznes sa nad . . . mojich p-ov Iz 23, 5 pripravuj eš . . . stôl pred mojimi Ez p-mi Luk 27, 12 nevydaj ma do ľubovôle mojich p-ov 44, 6 v tebe pokolieme svojich p-ov 8 ty si nás vše zachránil o d našich p-ov 2M 56, 3 p-ci dychtia každého dňa 3M 60, 1 4 pošliape našich p-ov 74, 4 p-ci revali 1 0 dokedy, ó , Bože, bude potupovať IZ protivnik ? Dan 23 nezabudni na hlas svojich p-ov Mat 78, 61 (dal) svoju okrasu do ruky p-a 66 zbil svojich p-ov Mar 89, 24 rozdrtim pred ním j eho p-ov Luk 43 vyvýšil si pravicu j eho p -ov 97, 3 oheň „ . páli jeho p-ov ' 1 05, 24 učinil ho mocnejším nad j eho p-ov I Jan 1 06, 1 1 pokryli vody ich p-ov 1 07, 2 ktorý ich vykúpil z ruky p-a 1 08, 14 (B. ) pošliape našich p-ov 1 1 2, 8 podíva (sa) na svojich p-ov 1 1 9, 139 p-ci zabúdajú na tvoje slová IM 1 5 7 mnoho je mojich „ . p-ov 136, 24 vytrhol nás z moci našich p-ov 2M 26, 1 1 oheň strávi tvojich p-ov Iz Est 59, 18 odplatí prchlivosťou svojim p -om P Š 63, 1 8 p-ci pošliapali tvoju svätyňu Iz Jer 30, 1 6 p-ci . . . pôjdu do zajatia Jer 1, 7 p-ci „ . smejú s a jej PJ Dan 39, 23 vydal som ich do ruky p-ov Ez 5, 9 tvoja ruka sa vyvýši nad . . . p-mi Mi Hag Náh 1, 2 H. uvodí pomstu na svojich p-ov Luk Mat 5, 25 zmier sa rýchle so svojím p-om ; Jak (Luk 12, 58) 25 aby ťa snáď nevydal p. sudcovi IM Luk 1 3, 1 7 hanbili sa všetci j eho p-ci 18, 3 pomsti ma nad mojím p-om 2M l Ko 1 6, 9 p-ov (je) mnoho ž ! Tm 5, 1 4 nedávali p-ovi nijakej príčiny Žid 1 0, 27 (oheň) má žrať p-ov ! Pt 5, 8 p „ diabol, obchádza

S

A PROVINCIA 23, 34 ; 25, 1

2, 1 0 6, 5 1 3, 43 7, 3 1 8, 2 9 32, 25 8, 3 5, 1 9 7, 4 8 11, 8 23, 3 1 1 , 27 1 8, 1 3 23, 48 8, 1 9 31, 18 4, 6 1 4, 8, 5, 23,

16 4 5 4

7, 33 1 1 , 20 1 6, 24 8, 6 20, 25 27 38, 1 8 4 1 , 42 35, 22 3, 1 0 8, 6 3, 2 1 22, 2 4 6, 17 2 , 23 15, 22 2, 2 2, 7, 1 6, 11, 78,

5 4 4 6 24 27

A. PROZELYTA zdržujúci (sa) . „ p-i Mikuláš, antiochenský p . z náb. p - o v išli z a Pavlom

PRSIA p . budú Áronovi a jeho synom Mojžiš vzal p. a vznášal ich sem a ta bude hubiť strach . . . díeťa, požívajúce p . z ú s t . . . ktorí požívajú p . ; Mat 2 1 , 1 6 nech ť a opájajú jej p . dvoj e tvojich pŕs j e ako dvoje sŕňat tvoje p. strapcom hrozna díeťa, ktoré požíva p . , bude sa ihrať boli mačkané ich p . (blah. ) p „ ktoré s i požíval publikán . . . sa bil do pŕs bili sa do pŕs PRST j e to p . Boží dosky, popísané p-om Božím kňaz zamočí svoj p . do krvi ; 4, 1 7, 25 ; 9, 9. 4M 1 9, 4 poprská z oleja svojím p-om 7 ráz nebesia, dielo tvojich p-ov vyšli p-y ruky človeka a písali nechcú ich pohnúť svojim p-om ; Luk 1 1 , 46 vložil svoje p-y do j eho uší ak ja p-om Božím vyháňam démonov aby omočil koniec svojho p-a J. sa zohnul a písal p-om ak . . . nepoložím svojho p-u daj sem svoj p. PRSTEŇ svoj pečatný p . ; 25 faraon sňal svoj pečatný p . doniesli . . . náušnice, p-e kráľ snímuc svoj p . ; 8, 2 ako pečatný p. na svoj e rameno p-e a nánosné obrúčky keby bol Koniáš . . . p-om kráľ ho zapečatil svojím p-om a p-om svojich veľmožov učiním ťa ako pečatný p . dajte p . na j eho ruku muž so zlatým p-om PRŠAŤ B . ešte ne bol dal, aby p-Jo dám p. na zem 40 dní aby vám p-1 chlieb z neba dá p. na bezbožníkov smečky dal, aby na nich p-la manna na nich p-lo mäso


435 Am Jak

ž

PRVÝ 4, 7 5, 17

69, 3 16 1 24, 4

Luk 23, 1 0 Zj 18, 21 3M

4M

ž

Pr

26, 28 1 6, 69, 76, 1 4,

46 25 11 17

dal som, aby p-lo na jedno mesto modlil sa horlivo, žeby nep-lo, a nep-lo

3M PRÚD 4M zalial ma valiaci sa p . nech m a nezaleje valiaci s a p . p . b y sa bol prevalil cez našu dušu

PRUDKO zákonníci p. n a neho žalujúc tak p. bude zvrhnutý Bab. PRUDKÝ pôj dem i ja proú vám čelom v p-om hneve vyšiel p. hnev od tvári Hosp. vylej na nich svoj p. hnev SM i p. hnev človeka ťa musí chváliť p. človek sa dopúšťa bláznovstva

PRÚT IM 30, 37 Jakob si nabral topoľ. p-ov 41 kládol Jakob p-y pred oči stáda Jób 9, 34 nech odníme odo mňa svoj p . 21, 9 ani nedopáda p. Boží na nich ž 2, 9 roztlčieš ich železným p-om 23, 4 tvoj p. a tvoja palica ma potešujú 89, 33 navštivim ich prestúpenie p-om 1 3, 24 kto zdržuj e svoj p., nenávidí svojho Pr syna 1 4, 3 v ústach blázna je p. pýchy 23, 1 3 keď ho vyšľaháš p-om, nezomrie 29, 1 5 p. a káranie dáva múdrosť Iz 1 0, 5 beda Assúrovi, p-u môjho hnevu 1 1 , 4 bude biť zem p-om svojich úst Zj 2, 27 bude ich pásť železným p-om ; 1 9, 1 5 11, trstina, podobná p-u Iz

11, 1

lM

25, 3 1

SM lPa

32 43, 33 2 1 , 17 5, 1

lM

2M

4, 27, 48, 49, 4, 1 1,

4 19 18 3 22 5

1 2, 29 1 3, 2

2M

1 3, 1 3 22, 29 34, 20 27, 26 3, 12 13 13 40 43 1 8, 1 5 17 33, 4 1 5, 1 9

Joz

21, 17 6, 26

2Pa

21, 3

Jer

31, 9 6, 7 1, 25 Mat

Mi

Luk Rim Kol .Žid Zj

2, 6 8, 29 1 , 15 18 1 1 , 28 1 2, 23 1, 5

p-ého . . . vykúpiš ; 34, 20 p-ého zo svojich synov dáš mne p-é osľa vykúpiš ovcou p- ého . . . nikto nezasvätí ja so m si vzal Levitov . . . miesto všetkých p-ch ; 3, 4 1 , 45 ; 8, 1 8 mojím (je) všetko p-é ; 8 , 1 7 keď so m bil všetko p-é . . . posvätil som si všetko p-é v Izr. spočítaj všetkých p-ch všetkých p-ch . . . 22 273 vykúpiš p-é z ľudi ako i p-é z . . • hoviad p-ého z volov . . . p-ého z oviec . . • p -ého z kôz nevykúpiš Egypťania vtedy pochovávali . . . vš etkých p-ch ne bu deš robiť na p-om . . . nebudeš stt ihať p-ého vy značí p-ého syna nenávidenej za c e nu svojho p-ého syna ho založí (Jericho) kráľ . dal Jehorámovi, pretože on bol p. Efraim j e môj p. dá m svojho p-ého za svoje prest. dokiaľ neporodila svojho p-ého syna porodila svojho p-ého syna b ol p-m medzi mnohými bratmi p. všetkého stvorenstva je počiatkom, p-m z mŕtvych ten, ktorý hubil p-é k zboru p-ch CJ ežiš) p. z mŕtvych

PRVOTINA slávnosť žatvy, prvotín p-u . . . donesieš do domu Hosp. ; PRÚTOK 34, 26 3 M 23, 1 0 donesi ete snopok p-y svojho žniva vyjde p . z parezu Izaiho 4 M 15, 20 p-u svojho cesta . . . budete obeto­ PRVORODENSTVO vať ; 21 p-u, ktorú dajú Hosp ., to všetko 1 8, 12 predaj mi dneska svoje p . ; 33. som dal tebe Žid 12, 1 6 idem zomrieť, načože mi je p. ; 34 1 5M 1 8, 4 p-u svojho obilia . . . dáš j emu 2 1 , 1 7 on je p-ou j eho sily podľa svojho p-a 2 6 , 2 vezmeš z p-y všetkých plodov j eho je právo p-a 1 0 doniesol som p-u plodov p. bolo dané synom Jozefa ; 2 Neh 1 0, 35 budeme donášať p-y svojej zeme PRVORODENÝ a p-y každého ovocia ; 37 Pr 3, 9 cti Hospodina . . . z p-y doniesol aj Ábel z p-ch Jer 2, 3 vt e dy bol Izrael . . . p-ou j eho úrody ja som Ezav, tvoj p. ; 32 44, 30 p-u svojho cesta dáte kňazovi Ez nie tak, môj otče, lebo toto j e p. Rim 8 , 23 majúc p-u Ducha Rúben, ty si môj p. 1 6, 5 (Epajnet) je p-ou Achaj e môj syn, môj p „ j e Izr. l Ko 1 5, 20 Kristus vstal z mŕtvych, p . ; 23 zomrie všetko p-é . . . od p-ého 16, 15 (dom Štefanov) je p-ou Achaj e faraónovho . . . až do p-ého dievky ; Jak 1 , 1 8 aby sme boli . • . p-ou 1 2, 1 2 1 4, 4 sú kúpeni z ľudi, p-ou Bohu H. pobil všetko p - é v Egypt. zemi Zj od p-ého faraónovho ; 1 3, 1 5 . PRVÝ .ž 78, 5 1 ; 1 05, 36 ; 1 35, 8 ; 1 36, 1 0 2M 1 2, 2 tento mesiac vám bude . . . p-m posväť m i všetko p-é ; 5 M 1 5 , 1 9 2M

23, 1 6 19


436

PRVÝ Iz

41, 4 44, 6 Hag 2, 9 Mat 1 2, 45 1 9, 30 20, 27 23, 6 Mar Luk Sk l Ko Kol l Tm 2Tm Žid 2Pt IJ Zj

27, 64 9, 35 1 2, 30 1 5, 22 24, 1 20, 7 15, 47 1, 1 8 1, 15 2, 6 9, 1 2, 20 4, 1 9 1, 11 2, 4 8 20, 5 6 21,

l 4

j a H. p. a s budúcimi ten istý j a som p. a . . . posledný ; 48, 1 2 väčšia bude sláva tohoto . . . domu ako tamtoho p-ého posledné veci . . . horšie ako p-é mnohí p. budú poslední a poslední p . ; 20, 1 6 . Mar 1 0, 3 1 . Luk 13, 30 ktokoľvek by chcel byť medzi vami p-m majú radi p-é miesta . . . a p-é sto­ lice ; Luk 1 1 , 43 ; 20, 46 bude posledný blud horší ako p. ak chce niekto byť p-m; 1 0, 44 to j e p-é prikázanie vyneste rýchle to p-é rúcho v p. deň týždňa hlboko za svitu v p. deň týždňa p. človek zo zeme aby on bol vo všetkom p. z ktorých p-m som j a pracujúci roľník m á p. dostať mala tedy aj p-á zmluva pravidlá posledné veci (sú) horšie ako p-é my milujeme j eho, pretože on p. miloval nás j a som „ . p. aj posledný ; 1 7 ; 22, 1 3 opustil (si) svoju p-ú lásku toto hovorí ten p. a posledný to je p-é vzkriesenie blahoslavený . . . kto má diel na p-om vzkriesení p-é nebo a p - á zem boli pominuli p-é veci pominuli

1 Sk 2M Mat

21, 7

A PUA 1, 1 5 . Sud 1 0, 1 . !Pa 7, l 5, 46 9, 1 0 11

1 1, 19 1 8, 1 7 21, 31 32 Mar 2, 15 Luk 18, 10 13

Sk

28, 7

2Tm

4, 2 1

l Pa

5, 26.

Est

3, 7 9, 26

Sud

7, 10

PŠENICA keď sa žne p. p . a tenkeľ neboli zbité 9, 26 Est do zeme p-e 28 Gedeon . . . mlátil palicou p-u 29 kým nepožali i p-e Bét-šemešania práve žali p-u či nie je dnes žatva p-e ? 2M 25, 4 20 OOO korov p-e 26, 3 sto korcov p-e ; Luk 16, 7 miesto p-e nech vzíde tŕnie 26, 3 1 kŕmil (ich) jadrom p-e 28, 6 sýti ťa beľou p-e 15 nasejú p-e a budú žať tŕnie 4M 4, 13 vezmi p-e, jačmeňa Sud 8, 26 budú kvíliť, pre p-u Ez 27, 1 6 zhrom . svoju p-u do sypárne ; Dan 5, 7 Luk 3, 1 7 29 1 3, 25 nasial kúkoľa medzi p-u Mar 1 5, 1 7 30 p-u zvezte do moj ej stodoly 20 Luk 22, 3 1 satan si vás vyžiadal, aby vás pre­ Luk 1 6 , 1 9 osial ako p-u Sk 1 6, 1 4 6, 6 choinix p-e za denár Zj 1 7, 4 Zj 18, 1 3 p-e a dobytka 18, 1 2 A PŠTROS 3M 1 1 , 1 6 (nebudete j esť) p-a ; 5 M 1 4, 1 5 Jób 30, 29 ; 39, 1 3 . Iz 13, 2 1 ; 34, 1 3 ; 43, 20. 2Pa 34, 6 Ezd 9, 9 Jer 50, 39. PJ 4, 3. Mi 1, 8 IM 2M 5M Sud Rút I Sa l Kr Ezd Jób ž Jer Ez Jl Mat

30, 1 4 9, 32 8, 8 6, 1 1 2 , 23 6, 13 1 2, 1 7 5, 11 7 , 22 3 1 , 40 81, 1 7 1 47, 1 4 1 2, 1 3 4, 9 1, 1 1 3, 1 2

1

A PTOLEMAIS prišli sme do Ptolemaidy

PUBLIKÁN či azda nečinia toho istého p-i prišli mnohí p-i ; Luk 1 5 , l prečo jie váš učiteľ s p-mi ; Mar 2, 1 6 . Luk 5, 30 priateľ p-ov a hriešnikov; Luk 7, 34 nech ti j e ako pohan a p. p-i a smilnice vás predchádzajú p-i a smilnice mu uverili mnohí p-i . . . stolovali s Ježišom j eden bol farizeus a druhý p . ; 1 1 p . stojac zďaleka nechcel ani len oči pozdvihnúť

A PUBUUS človek ostrova, menom P. ; 8 A PUDENS pozdravuje ťa

„ .

P.

.6. PÚL Iz 66, 1 9 A PÚR hodili p., to j est lós ; 9, 24 pomenovali tie dni Púrim podľa mena p. A PÚRA P„ tvoj služobník ; 1 1 A PÚRIM pomenovali tie dni P. dni P. nezajdú pevne postavili ten list o sviatku P. ; 9, 3 1 , 32 PURPUR (vyberiete) p. spravíš záclonu (z) . . . p-u; 36, 37 ; 38, 1 8 spravíš priehradnú oponu . . . z p-u efod . . . (z) p-u náprsník súdu . . . (z) p-u prestrú naň rúcho z p-u p-ové rúcho Aram obchodoval s . . . p-om bude oblečený do p-u ; 1 6 obliekli Daniela do p-u obliekli ho do p-u vyzliekli ho z p-u bohatý . . . obliekal (sa) v p. Lýdia, ktorá predávala p. žena bola odiata p-om p-u, hodvábu, šarlátu ; 1 6 PUSTINA po ich p-ch naokolo aby sme postavili j eho p-y


437 Jób ž

PÚŠŤ

38, 46, 78, 1 06, Iz 35, 40, 52, 64, Jer 2, 9, 1 9, 25, 46, 48,

nasýtil p-u akých pustin narobil na zemi pôsobili mu bolesť na p-e pokúšali silného Boha na p-e veseliť sa bude . . . p. urovnajte na p-e hradskú prespevujte spolu p-y Jer. Jeruzalem (je) p-ou obracajú jeho zem v p-u mestá Júdove obrátim na p-u obrátim toto mesto na p-u obrátim ich na hroznú p-u; 38 Nof bude obrátené v p-u j eho mestá budú obrátené na p-u ; 5 1 , 43 49, 17 bude Edom p-ou 50, 23 Bab. (je) obrátený na pustú p-u ; 5 1 , 29, 41 51, 26 budeš večnou p-ou PJ 1, 13 učinil ma p-ou Ez 15, 8 obrátim zem na p-u ; 33, 28, 29 29, 9 bude Egypt. zem p -ou ; 1 2 ; 32, 1 5 35, 3 obrátim ť a n a p-u 7 obrátim vrch Seir na hroznú p-u 9 obrátim ťa na večné p-y Jl 1 , 7 obráti môj vinič na p-u 3, 19 Edom bude obrátený na strašnú p-u Mi 1, 7 jej modly obrátim v p-u 7, 1 3 bude zem p-ou Sof 2, 4 Aškalon bude obrátený na p-u 13 obráti Ninive na p-u Luk 1 , 80 dieťatko rástlo . . . a bolo na p-ch

lM 2M 3M ž PŠ

27 9 40 14 1 3 9 1O 15 11 8 9 19 9

32, 26 23, 27 14, 7 9, 2 1 3, 4

PUSTIŤ nep-m ťa, len ak ma požehnáš p-m svoj strach pred tebou živého vtáka pusti na pole pusti na nich strach, ó, Hosp. chopila som sa ho a nep-la PUSTOŠENIE

Sof

1, 15

dňom búrky a p-a

PUSTOŠIŤ Iz

33, 1

Jer

48, 8

beda tebe, ktorý p-š

PUSTOŠITEĽ p. príde na všetky mestá

PUSTÝ IM 1, 2 5 M 32, 1 O 69, 26 ž PJ 3, 1 1 Ez 6, 14 Hag 1, 4 Mat 1 4, 13 15

zem bola neladná a p-á našiel som ho v p-ej zemi ich príbytok nech je p . ; Sk 1, 20 učinil ma p-m učiním zem p-ou kým je tento dom p. J. odišiel . . . na p-é miesto ; Mar 1, 35 ; 6, 3 1 , 32. Luk 4, 42; 9, 10 miesto j e tu p-é ; Mar 6, 35. Luk 9, 12

Mat 23, 38 Sk

8, 26

zanecháva sa vám váš dom p. ; Luk 13, 35 tá cesta je p-á

PÚŠŤ Púšte v Biblii Bét-diblataim Jer 48, 22 Edomská 2Kr 3, 8 Én-gecli 1 Sa 23, 28 Fáran l Sa 25, 1 J eruel 2Pa 20, 1 6 Judská Mat 3 , 1 Máon 1 Sa 23, 25 Sín lM 1 6, 1 Sinai lM 1 9, 1 Šúr 2M 15, 22 Tekoa 2Pa 20, 20 Zíf ! Sa 23, 1 4 *

IM

1 6, 7

2M

21, 14 3, 18

3M 4M

1 3, 1 8 20 15, 22 1 9, 1 1 6, 22 26, 33 1, 1 9 1 0, 1 2 13, 2 2 1 4, 29 35

5M

32, 33, 8, 29,

13 15 15 5

5, 5 Joz 2Sa 1 7, 29 l Kr 1 9, 4 2Kr 3, 8 Neh 9, 2 1 Jób 24, 5 38, 26 29, 8 ž 73, 1 9 78, 15 17 40 52 95, 8 1 02, 7 1 06, 9 26 1 07, 4 33 35

*

*

našiel (ju) anjel Hosp. pri prameni na p -i blúdila po p-i Ber-šeby nech ideme, prosíme „ . na p. ; 5, 3 ; 8, 27 B. viedol ľud okolo, cestou na p. v Étame, na kraji p-e vyšli na p. Šúr a išli 3 dni tou p-ou prišli na p. Sinai ; 2 vyženie kozla na p. vaša zem bude p-ou spočítal (ich) na p-i Sinai býval na p-i Fárane od p-e Tsína až po Rechób na tejto p-i popadajú vaše mŕtve telá ; 32 ktorí sa zrotili proti mne; na tejto p-i pohynú potulovali (sa) na p-i 40 rokov táborili na p-i Sinai viedol (ťa) po tej „. strašnej p-i vodil som vás 40 rokov po p-i ; Joz 5, 6. Am 2, 1 0 ktorí sa narodili n a p-i ľud hladný, ustatý a smädný na p-i (Eliáš) iši el p-ou cesty 1 -ho dňa cestou Edomskej p-e 40 rokov s i ich zaopatroval na p-i p. mu dáva chlieb p„ na ktorej nie je človeka H. pôsobí, aby sa triasla p . bývajú razom obrátení n a p . roztrhol skaly n a p-i popudzovali Najvyš. na . . . p-i dráždili (ho) na p-i viedol ich ako stádo na p-i ako v deň pokušenia na p-i podobný so m pelikánovi na p-i previedol ich . . . hlbinami ako p-ou popadali na p-i blúdili p o p-i obracia rieky na p. ; Iz 50, 2 obracia p. na jazero ; Iz 41, 1 8


PÚŠŤ ž

Iz

1 36, 1 6 1, 7 s, 9 1 3, 9 32, I S 33, 9 35, 6 40, 3 4I, I 9 43, 20 64, 1 0

Jer

PJ Ez

2, 6 4, 26 27 1 0, 22 I 2, 10 22, 5 44, 22 49, I 3 4, 19 s, I4 20, 1 0 35 29, 1 0

33, 28 34, 25 Hoz s, 9 9, I O 13, s Jl 2, 3 3, I 9 Am 2, 10 5, 25 Sof Za Mat

1, 1 3

2, 15 7, 14 3, 1 4, 1

1 1, 7 1 5, 33 24, 26 1, 4 13 Luk s, 16 8 , 29 1 5, 4 Ján 3, 1 4 6, 31 1 1 , 54 Sk 13, 1 8 l Ko 1 0, s 2Ko 1 1 , 26 3, 17 Žid 1 1 , 38 Mar

438 12, 6 žena utiekla na p. viedol svoj ľud po p-i Zj 1 7, 3 zaníesol ma v duchu na p. vaša z em leží p-ou domy budú obrátené v p. &. PÚT obrátil zem na p. I M 1 0, 6 synovia Chamovi : P . ; ! P a 1 , 8 bude obrátená p . na úrodné pole Sáron je ako p. A PÚŤANIA ; PÚTOVCI ; PÚTOVIA vyprýštia vody na p-i 2, 53. Jer 46, 9. Ez 27, 1 0 ; 30, S ; 38, 5. I l Pa hlas volaj úceho na p-i ; Mat 3, 3. Náh 3 , 9 Mar 1, 3. Luk 3, 4. Ján 1, 23 A PUTIFAR dám, a by rástla na p-i cedra dám vody na p-i 1 IM 37 ' 36 predali CJ ozefa) do Egypta, P-ovi ; mestá . . . sú obrátené na p„ Sion 39, I je p-ou &. PUT!FER ktorý nás viedol po p-i I M 4 1 , 45 Azenata, dcéra P-ova ; S O ; 46, 20 úrodné pole je p-ou celá zem bude p-ou ; 25, I l . A PÚTNICTVO Ez I 2, 20 1 1 9, 54 v dome môjho p-a obráti mestá Júdove na p . ; 34, 22 Z 1, 1 7 choďte v bázni po čas svojho p-a obrátili môj vzácny podiel na . . . p. lPt bude p-ou tento dom A PÚTNIK preto je vaša zem obrátená v p . Žid 1 1 , 1 3 vyznávali, že sú . . . p -mi všetky j eho mestá budú . . . p-ou 1, 1 p-om diaspory v Ponte l Pt na p-i nám stroj a úklady 2, 1 1 napomínam (vás) ako . . . p-ov učiním ťa p -ou PUTO doviedol som ich na p . zavediem v á s na p . 3, 34 tvoj e nohy neboli zovrené med. 2Sa obrátim Egypt. z e m n a hroznú p . ; p-ami 32, 1 5 ž 1 05, 1 8 zovreli j eho nohy p-ami obrátim zem na . . . p . ; 29 5 8 , 6 rozopäť p-á bezbožnosti Iz budú bývať i na p-i bezpečne Dan 4, 20 v p-ách zo železa Efraim bude obrátený v p. Mar S, 4 bol často poviazaný p-ami ako hrozná na p-i som našiel Izr. 4 p-á polámal ; Luk 8, 29 j a som ťa p oznal na p-i 1 6, 26 všetky p-á sa uvoľnili Sk za ním hrozná p . 20, 23 čakajú (ma) p-á Egypt bude obrátený n a p . 22, 30 rozviazal ho z pút vodil som v á s po p - i 4 0 rokov 23, 29 prečo by bol hoden . . . pút ; 26, 3 I či ste mi doniesli bitné obeti . . . na 26, 29 krome týchto pút púšti ; Sk 7, 42 1, 13 moj e p-á (sa) stali zj avnými Fil ich domy budú obrátené na strašnú 14 posmelení mojimi p-ami púšť 1 7 domnievajúc sa, že spôsobia moj im oj, ako je obrátené na p . p-am súženie obrátili . . . zem na p . 4 1 8 pamätajte na moj e p-á 1 Kol Ján Krstiteľ . . . kázal n a Judskej p-i l 2Tm 2 ' 9 znášam zlé až po p-á bol J. zavedený hore na p. ; Žid 1 0 34 v mojich p-ách ste spolu súcítili Mar 1 , 1 2 . Luk 4, I PUTOVANIE čo ste vyšli na p . vidieť ; Luk 7, 24 I M 47, 9 môjho p-a je 1 30 rokov odkiaľ vezmeme na p-i toľko PÝCHA chleb a ; (Mar 8, 4) 3M 26, I 9 skrúšim p-u vašej sily hľa, je na p-i ! nevychádzajte ! l Sa I 7 , 28 znám tvoju p-u a zlobu Ján vystúpil krstiac na p-i Neh 9, 1 0 prevádzali p-u proti ním bol tam na p-i 40 dní 1 6 naši otcovia prevádzali p-u uchádzal na p-e a modlil sa Jób 20, 6 j eho p. vystúpila až do neba démon ho zaháňaval na p. 2 ale sa neohlasuj e, pre p-u I 35, nezanechá tých 9 9 na p-i 38, 1 1 položia hať proti p-e ako Mojžiš povýšil hada na p-i 3 1 , I 9 hovoria na sprav. tvrdé veci ,. p-e ž otcovia jedli mannu na p-i ; 49 24 odpláca tomu, ktorý robí p-u (J.) odišiel odtiaľ do kraja blízko p-e 36, 1 2 nech nepríde na mňa noha p-y 40 rokov znášal i ch obyčaj e na p-i 73, 6 preto j e p. ich nákrčníkom boli pobití . . . na p-i 8, 1 3 bázeň Hosp. je nenávidieť . . . p-y Pr v nebezpečenstvách na p-i 1 1 , 2 príde p„ príde i hanba ktorých telá popadali na p-i 1 3, 1 0 p-ou pôsobí človek svár blúdili po p-iach

1.

/

:


RABBI

439 Pr

Iz

Jer

14, 3 16, 1 8 21, 24 29, 23 14, 1 1 16, 6 23, 9 2S, 1 1 28, 1 3 60, 1 5 13, 9 49, 1 6

Ez

Dan

so, 29 31 32 7, 1 0 24 16, 49 24, 2 1 32, 1 2 4, 34

5, 6, 2, 9, Za 10, 11, Mar 7, Jak 4, lJ 2,

Hoz Am Sof

5 8 10 6 11 3 22 16 16

v ústach blázna je prút p-y pred skrúšenirn chodí p . posmievač, robí všetko v drzej p-e p. človeka ponižuje ho tvoja p . j e zvrhnutá do pekla slýchali srne o p-e Moábovej ; Jer 48, 29 poškvrnil p-u každej krásy poníži jeho p-u beda Sarnárii, korune p-y opilcov bude zašliapaná, koruna p-y učiním ť a večnou p-ou skazím p-u Júdovu i mnohú p-u Jer. oklamala ť a p . tvojho srdca ; Obad 3 v p-e (sa) pozdvihol proti Hosp . hľa, ja som proti tebe, p-o ! klesne p. a padne kvitne spupná p . učinirn prietrž p-e toto bola neprávosť Sodomy . . . p. poškvrním svoju svätyňu, p - u vašej sily skazia p - u Egypta tých, ktorí chodia v p-e, môže ponížiť p. Izr. svedčí do j eho tvári ; 7, 1 0 ohavnosťou mi je p. Jakobova t o i m bude z a ich p-u vytnem p-u Filištínov zvrhnutá bude p . Assúrova skazená (je) p. Jordána z ľudského srdca vychádza . . . p . chválite (sa) vo svojej chlubnej p-e chlúbna p. života, nie j e z Otca

22, 3

PYKAŤ hlupáci prejdú a p-jú

Neh 9, 29 17, 1 0 z Dan S, 20

PYŠNE oni robili p. ústami hovoria p . robil p„ bol zosadený

Pr

A RAÁMA synovia Kúšovi . . . R. kupci zo Šeby a z R-y

PYŠNÝ Jób z -

40, 40, 86, 94, 1 1 9,

-

Pr -

Iz -

Luk Rím 2Trn Jak

1 40, lS, 1 6, 21,

11 5 14 2 21 Sl 69 78 ss 6 2S 19 24

2, 1 2 13, 1 1 1, 5 1 1, 30 3, 2 4, 6

PÝTAŤ SA (SI) IM 2M 5M Sud ! Pa -

Jób Iz

43, 1 8, 4, 13, 1 0, 1 4, 38,

8, 19 6S, 1

so, 20, 34, Mar 6, 9, Ján I Ko 1 4, Jer Ez

-

27 15 32 18 13 10 3

s 3 8 24 21 3S

R

Mat 23, 7 8 26, 2S RAB 49 Mar 9, 5 l Ko 7, I S brat alebo sestra nie j e r-orn 1 1 , 21 2Pt 2, 1 9 kým j e ktosi premožený, tomu j e 1 4, 45 i r-orn 1, 39 Ján A RABBA so 3, 2 Joz 13, 2S ; lS, 60. 2Sa 1 1 , l ; 12, 26, 27, 29 ; 26 1 7, 27. !Pa 20, 1 . Jer 49, 2 , 3. Ez 2 1 , 20 ; 25, 5. Am 1, 1 4

IM Ez

1 0, 7 27, 22

vidz každého p-ého a poniž ho ! neobracia sa k p-rn p . povstali proti mne daj p-rn odplatu pokarhal s i p-ch p . s a m i . . . vysmievajú p . vymýšľajú na mňa lož nech sa hanbia p. p. mi vykopali jamy p. mi ukryli osídlo dom p-ch vytrhne H. ako deliť korisť s p-mi p. človek . . . robí všetko v drzej pýche deň Hosp. Zástupov s a blíži n a každého p-ého prestane hrdosť p-ch rozptýlil p-ch mysľou p-ch, chlúbnych ľudia . . . chlúbiví, p . B. sa p-rn protiví ; lPt S, 5

p-1 sa ich, ako sa majú ľud prichádzal ku mne p . sa Boha p-j (sa) na prvé, dávne dni prečo s a p-š n a moje meno Saul . . . sa p-1 duchára p-júc si radu p-1 (sa) Dávid Boha ; 1 4 budem sa ťa p., a ty mi oznám ; 40, 7 č i s a ľud nemá p . svojho Boha ? dal som sa vyhľadať tým, ktorí sa nep-li po mne ; Rirn 1 0, 20 budú sa p. po Sione či ste sa vy prišli mňa p . ? pastieri sa nep-jú po mojom stáde čo si mám p . ? má svoj e roky p-jte sa jeho ; 23 nech sa doma p-jú svojich . . . mužov

A RABBI aby ich ľudia volali : R. vy sa nevolajte r-rn či som to azda ja, r. zdravím ťa, r. r„ dobre nám je tu byť r., pozri, fik povedal : R., r. ! R. čo znamená preložene : Učiteľu R„ ty si ten Syn Boží ! r „ vieme, že si prišiel od Boha r„ ten, ktorý bol s tebou za Jordánom


440

RABBÚNI Ján

4, 6, 9, 11,

1 Sk hovorili : R., j edz ! r., kedy si sem prišiel ' R., kto zhrešil, on a či j eho rodičia r., len teraz ťa hľadali Židia 1 Ef

31 25 2 8

J;,. RABBÚNI r . , žeby som videl povedala mu hebrejsky : R . !

Mar 1 0, 51 Ján 20, 16

.A RAB SÁKE 2Kr 1 8, 1 7, 1 9, 26-28, 37 ; 19, 4, 8. Iz 36, 2, 4, 1 1- 13, 22 ; 37, 4, 8

Neh Gal Žid

9, 1 7 4, 24 25 5, l 2, 1 5

Mar 6, 2 0 1 2, 37 Ján 21, 1 5 l Ko 1 6, 2 2 2Sa

1 5, 3 1

1 6, 23 1 7, 7 l Kr 12, 8 Neh 4, 1 5 Jób 1 2 , 13 15, 8 21, 16

ž

38, 2 1, 1

32, 8 33, 10 11 73, 24 83, 4 1 07, 1 1 12, 15 Pr 1 9, 20 21 21, 30 Iz 5, 19 46, 10 1 8, 23 Jer 49, 20 Am 3, 7 4, 1 2 Mi Luk 7, 30 22, 66 J án 18, 1 4 Sk 5, 38

·

6, 1 5 13, 36 23, l 1, 1 1

2Sa 1 5, 1 2 Ezd 4, 5 Jób 1 2, 1 7 ž 1 1 9, 2 4 Pr 1 1 , 14

RABSTVO aby sa vrátili do svojho r-a rodiaca deti v r. slúži v r-e so svojimi deťmi nepriahajte sa zase do j arma r-a po celý čas žitia boli držaru v r-e

3, 3 Iz 9, 6 Mi 4, 9 Luk 23, 50 Rim 1 1 , 34

RÁD (Herodes) r. ho počúvaval zástup ho r. počúval Panej ty vieš, že ťa mám r. ; 2 1 , 1 6, 1 7 a k niekto nemá r. Pána Ježiša

! Kr

RADA obráť, prosím, Hosp., r-u Achitofelovu r. Achitofelova, ktorý radil nie je to dobrá r., ktorú dal Achit. opustil r-u starcov ; 1 3 . 2Pa 1 0, 8, 1 3 zmaril B . ich r-u jeho j e r. a rozumnosť či „ . počúval v tajnej r-e Božej ; Jer 23, 1 8 r. bezbožných ďaleko odo mňa ; 22, 1 8 zatemňuje r - u slovami ktorý nechodí podľa r-y bezbožných dám r-u obrátiac na teba svoj e oko H. ruší r-u národov r. Hosp. stojí na veky veď ma podľa svoj ej r-y snujú ľstivú r-u opovrhli r-ou Najvyššieho kto poslúcha r-u, je múdry poslúchaj r-u a prijmi kázeň r. Hospodinova, tá obstojí nie j e . . . r-y proti Hosp. nech príde r. Svätého Izr. moja r. stojí Hosp„ znáš každú ich r-u o mne počujte r-u Hosp . keď zjavil svoju tajnú r-u svojim služ. nerozumejú j eho r-e zákonníci pohrdli r-ou Božou odviedli ho do svoj ej vysokej r-y Kaifáš . . . dal Židom r-u ak je tá r. z ľudí

12,

6

2, ž 31, 71, Mat 22,

2 14 10 15

8

4:\1

1 0, ! Sa 1 0, 1, ! Kr ! Pa 12, 29, 2Pa 30,

10 24 40 40 9 23 26 6, 22 Ezd Neh 8, 1 0 17 1 2 , 43 Est Jób

ž

Pr

8, 20, 4, 1 6, 21, 30, 45, 48, 51,

16 5 8 11 7 12 16 3 10 14 68, 4 95, 1 97, 1 1 98, 4 1 00, 2 1 1 9, 1 1 1 1 37, 6 2, 1 0 1 0, 2 8 14, 13

vo vysokej r-e, upreli na neho oči Dávid poslúžiac r-e Božej pozrel bystro Pavel na vysokú r-u pôsobí všetko podľa svojej r-y

RADCA Achitofel . . . r. Dávidov najímali proti nim r-ov vodí r-ov za sebou tvoj e svedectvá sú . . . mojimi r-mi záchrana je vo množstve r-ov ; 1 5, 22 ; 24, 6 (H. odstráni) radcu nazvú jeho meno . . . R. či azda zahynul tvoj r . Jozef, r„ človek, dobrý ; Mar 1 5, 4 3 kto kedy bol j eho r-om RADIŤ SA vtedy sa r-1 kráľ Rech. so starcami ; 2Pa 1 0, 6 (kráľ) r-1 sa s mládencami ; 2Pa 10, 8 radia (sa) proti Hospodinovi r-li (sa) proti mne ktorí strežú moju dušu, sa spolu r-li r-lí sa, ako by ho lapili v reči ; (26, 4) RADO St v deň svoj ej r-i . . . budete trúbiť skríkol r-ou všetok ľud radovali (sa) veľkou r-ou bola r. v Izraelovi Dávid sa radoval veľkou r-ou slávili 7 dní s r-ou bola veľká r. v Jer. H. (ich) obdaril r-ou r. Hospodinova j e vašou silou bo la r. veľmi veľká B. (ich) obdaril veľkou r-ou . . . bolo počuť r. Židom nastalo svetlo a r. ; 1 7 r. pokrytca trvá len na chvíľu dáš do môjho srdca väčšiu r . r-i d o sýtosti j e pred tvojou tvárou obveseľuj eš ho r-ou opásal si ma r-ou vo veľkej r-i a v plesaní r-ou celej zeme je vrch Sion daj mi počuť . . . r. navráť mi r. svojho spasenia spravodliví . . . budú plesať od r-i pokrikujte s r-ou r . tým, ktorí sú úprimného srdca pokrikujte Hosp. s r-ou slúžte Hosp. s r-ou tvoje svedectvá . . . sú r-ou Jer. vrcholom mojej r-i nezdržal som svojho srdca od nija­ kej r-i očakávanie sprav. j e r. po r-i, býva zármutok


441

RADOVAŤ SA

Pr

15, 20 21 23 30 21, 15 23, 24 Kaz 5, 20 7, 4 8, 1 5 9, 7 Iz 9, 3

12, 3 24, 1 1 35, 1 0 10 51, 3 11 55, 12 60, 1 5 61, 7 Jer 15, 1 6 31, 13 24, 25 Ez Hoz 2, 1 1 1, 1 2 J1 4, 6 Jon Mat 13, 20 25, 28, Luk 1, 2, 10, 15,

Ján

44 21 8 14 10 17 7

1 6, 1 9 24, 4 1 52 1 5, 1 1 1 6, 20 21 22 24

17, 13 8, 8 12, 1 4 13, 52 20, 24 Rim 1 4, 1 7 1 5, 1 3 2 Ko 2, 3 7, 4 Sk

Gal Fil

5, 22 2, 2 29

múdry syn robí otcovi r. bláznovstvo j e r-ou tomu r. z odpovedi svojich úst svetlo očí pôsobí srdcu r. sprav. j e r-ou činiť súd r-ou plesá otec sprav. B . odpovedá r-ou j eho srdca srdce bláznov v dome r-i preto som vychvaľoval r. j edz svoj chlieb v r-i rozmnožil si národ, ale si nezveliči! r-i budete čerpať vodu s r-ou zatemnená bude všetka r. večná r . bude n a ich hlave ; 5 1 , 1 1 veselosti a r-i dojdú r. sa bude nachádzať v ňom dosiahnu veselosť a r. s r-ou vyjdete učinim ť a • . . r-ou pokolenia budú mať večnú r. tvoj e slová m i boli „ . r-ou obrátim i c h zármutok n a r . vezmem od nich ich . . . r. učiním prietrž všetkej j ej r-i r. s a bude stydieť Jonáš sa radoval kikájonu veľkou r-ou slovo „ . prijíma s r-ou ; Mar 4, 1 6 . Luk 8, 1 3 od r-i ide a predáva všetko vojdi d o r-i svojho pána ; 23 s veľkou r-ou bežali zvestovať budeš mať r . a plesanie zvestujem vám velikú r. navrátili (sa) t í 70-ti s r-ou bude r. v nebi nad 1 hriešnikom ; 10 žil každý deň v r-i neverili od r-i navrátili sa do Jer. s veľkou r-ou aby moja r . zostala vo vás, a vaša r. aby sa naplnila váš zármutok sa obráti v r. nepamätá viacej n a súženie pre r . vašej r-i nevezme nikto proste a dostanete, aby vaša r. bola naplnená aby mali r„ moju r. povstala veľká r. v tom meste od r-i neotvorila brány učeníci boli naplňovaní r-ou aby som s r-ou dokonal svoj beh pokoj a r. v S v . Duchu nech vás naplní každou r-ou moja r. je r-ou všetkých vás naplnený som r-ou pri všetkom našom súžení ovocím Ducha j e . . . r. naplňte moju r„ aby ste j edno • . . mysleli prijmite ho tedy v Pánovi s celou r-ou

13, 1, 1, 1,

17 2 8 4 4

moja r. a moja koruna prijmúc slovo . . . s r-ou vy ste našou slávou a r-ou aby som bol naplnený r-ou máme veľkú r. a potešenie rozchvátanie svojho majetku ste prij ali s r-ou Ježiša, ktorý miesto r-i „ . strpel kríž aby t o robili s r-ou považujte to za každú r. plesáte r-ou nevysloviteľnou aby bola vaša r. naplnená; 2J 1 2 väčšej r-i nad to nemám

32, 47, 95, 98, 1 00, 9,

11 2 2 6 1 9

RADO STNE pokrikujte r . všetci pokrikujte r. Bohu ; 66, l ; 8 1 , 2 pokrikujme mu r. žalmy pokrikujte r. pred Kráľom Hosp . pokrikujte Hospodinovi r. pokrikuj r„ dcéro Jer.

1 6 20 4 2Tm 7 Filém Ž id 1 0, 34 Fil lTe

-

-

Jak l Pt lJ 3J

ž -

Za 2Kr Ezd

ž

4, 1, 2, 1,

12, 2

7, 9 3, 1 2 6 13 22 7

Iz

47, 15, 1 7, 52,

Žid

1 2, 1 1

Pr -

RADO STNÝ tento deň je dňom r-ej zvesti v r-om pokrikovaní pozdvihovali svoj hlas B. vystúpil s r-m pokrikom r-é srdce obveseľuje tvár r-é srdce je výb. liekom krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje r-é veci ; Náh 1, 1 5 káznenie, keď j e prítomné, nevidí sa byť r-m

RADOVAŤ SA Jetro sa r-1 všetkému tomu budete sa r. pred Hos. ; 5M 1 2, 12, 1 8 ; 1 6, 1 1 ; 27, 7 5M 1 4, 26 r. sa budeš ty i tvoj dom 1 6, 1 4 r . sa budeš n a svoju slávnosť 1 5 nebudeš iného robiť, len sa r. 24, 5 bude sa r. so svoj ou ženou 2, 1 lebo sa r-ujem v tvojom spasení l Sa 1 1 , 1 5 r-1 sa tam Saul i všetci mužovia 1, 20 aby sa ner-li dcéry Filištínov 2Sa 2Kr 1 1 , 20 r-1 (sa) všetok ľud zeme l Pa 29, 9 Dávid sa r-1 2Pa 15, 1 5 Júda sa r-1 prísahe 29, 36 Ezechiáš s a r-1 i všetok ľud 30, 25 r-lo sa celé zhrom. Jób 2 1 , 1 2 radujú sa zvuku píšťaly 22, 1 9 sprav. t o uvidia a budú s a r . 5, 1 2 nech sa radujú všetci, ktorí ž 9, 3 r. sa budem a plesať ; 90, 1 4 1 4, 7 r. sa bude Izrael ; 53, 7 2 1 , 2 Hosp„ v tvojej sile sa raduje kráľ 3 1 , 8 r. sa budem v tvoj ej milosti 32, 1 1 r-ujte s a v Hospodinovi ; 97, 1 2 33, 2 1 v ňom sa bude r . naše srdce 35, 9 r. sa bude v j eho spasení 1 5 keď som j a klesol, oni s a radujú 40, 1 7 nech sa . . . radujú v tebe ; 70, 5 2M 3M

1 8, 9 23, 40


442

RADOVAŤ SA ž

48, 1 2 58, 11 63, 67, 85, 96, 97,

12 5 7 11 1 8 1 04, 34 1 05, 3 38 1 07, 30 42 1 09, 28 1 1 9, 1 4 1 62 1 22, 1 Pr

1 26, 2, 5, 1 7,

3 14 18 5 21 23, 24 24, 1 7

29, 2 6 Kaz 2, 1 0 3, 22 5, 1 9 11, 9 9, 3 Iz 1 4, 25, 29, 61, 62,

Jer PJ Ez Jl Jon Mi

8 9 19 10 5

65, 1 3 19 66, 1 4 32, 41 1 , 21 2 1 , 10 25, 6 2, 23 4, 6 7, 8

2, 1 0 Za 1 0, 7 Mat 5, 1 2 1 8, 1 3 Luk 1 , 1 4 1 0, 2 0 13, 17 15, 5

nech sa raduje vrch Sion nech sa raduj e sprav. ; 64, 1 1 ; 68, 4 kráľ sa bude r. v Bohu ľudia sa budú r. aby sa tvoj ľud zase r-1 nech sa radujú nebesia nech sa radujú . . . ostrovy počuje to Sion a bude sa r. ja sa budem r. v Hosp. nech sa raduj e srdce t ých, ktorí hľadajú Hosp. Egypťania sa r-li, keď vychádzali plavci sa radujú, že utíchli (vlny) uvidia to úprimní a budú sa r. tvoj služ. nech sa raduj e na ceste tvojich sved. sa r-ujem r-ujem sa tvoj ej reči r-ujem sa, keď mi hovoria : Poďme do domu Hosp. preto sme sa r-li radujú (sa), keď môžu urobiť zlé raduj sa zo ženy svojej mladosti kto sa raduje nešťastiu nebude sa r. otec blázna kto splodil múdreho, raduj e sa mu neraduj sa, keby padol tvoj nepriateľ keď sa množia sprav„ raduj e sa ľud sprav. plesá a raduj e sa moj e srdce sa r-lo aby sa človek r-1 vo svojich dielach r-1 sa vo svojej práci raduj sa tedy, mládenče r. sa budú pred tebou, ako sa radujú v žatve ešte len i j edle sa radujú radujme sa v j eho spasení pokorní tichí sa budú . . . r. preveľmi sa r-uj em v Hosp. ako sa ženích raduj e svojej neveste, tak sa bude tebe r. tvoj B . moji služ. s a budú r . r. s a budem nad svojím ľudom vaše srdce sa bude r. budem sa r. nad nami počujúc o mojom nešťastí radujú sa či sa budeme r. ? r-1 si sa s . . . opovržením v duši nad zemou Izr. radujte sa v Hosp. Jonáš sa r-1 kikájonu neraduj sa nado mnou, moj a ne­ priateľko raduj sa, dcéro Siona ich srdce sa bude r. ako od vína r-ujte sa a plesajte; Luk 6, 23 viacej (sa) raduje ako tým 99 mnohí sa budú r. j eho narodeniu r-ujte (sa), že sú vaše mená napísa­ né v neb. zástup sa r-1 • . . skutkom vezme na svoj e plecia a raduj e sa

Luk 1 5, 6 9

Ján Sk

32 19, 6 4, 36 1 6, 20 22 8, 39

13, 48 Rim 12, 1 5 l Ko 1 3 , 6 2Ko 13, 1 1 1, 1 8 Fil 3, Kol 1, 2, l Te 5, 1 1, Zj 19,

1 24 5 16 10 7

r-ujte sa so mnou, lebo som našiel r-ujte sa so mnou, lebo som našla groš r. sa patrilo, lebo tento tvoj brat prijal ho r-uj úc sa aby sa spolu r-li budete plakať . . . svet sa bude r. vaše srdce sa bude r. eunuch . . . išiel svoj ou cestou r-ujúc sa keď to počuli pohania, r-li sa r. sa s radujúcimi (láska) ner-uj e sa neprávosti, ale sa spolu raduj e pravde r-ujte sa, majte sa dobre Kristus sa zvestuj e, a tomu sa r-uj em, ale sa i budem r. ; 2, 1 7, 1 8 r-ujte s a v Pánovi ; 4 , 4 r-uj em (sa) vo svojich utrpeniach r-ujúc sa a vidiac váš poriadok vždycky sa r-ujte obyv. zeme sa budú r. r-uj me sa a plesajme Pozri tiež heslo : Plesa(; Veseliť sa

Mat 1 0, 6 28 37 Žid 1 1 , 25

RADŠEJ r. iďte k strateným ovciam r. (sa) bojte toho, ktorý môže kto má r. otca r. si vyvolil trpieť

Rim 12, 15 2Ko 6, 10

RADUJÚCI SA radovať sa s r-mi smutní, avšak vždycky sa r.

A. RAFA ; RAFO obor R. ; 21, 18, 20, 22. l Pa 20, 4, 6, 8 Rafa ; 37

2Sa

21, 16

! Pa

8, 2

Jób

A. RAHAB 9, 1 3 ; 26, 12. Ž 87, 4; 89, 1 1 . Iz 30, 7

Joz Žid Jak

2, 1 1 1, 31 2, 25

IM

29, 6

30, 31, 35, l Sa Jer

1 0, 31,

20 1 22 19 16 19 2 15

A. RACHAB žena R. ; 3; 6, 1 7, 23, 25. Mat 1, 5 vierou nezahynula smilnica R. podobne aj smilnica R . A. RÁCHEL R„ j eho dcéra ; 29, 9-31 ; 30, 1-25 ; 3 1 , 4, 1 4, 32-34 ; 33, 1, 2, 7 ; 35, 20, 24, 25 ; 46, 1 9, 22, 25 ; 48, 7. Rút 4, 1 1 slúžil J akob za R . 7 rokov videla R„ že nerodi J ako bovi B. sa rozpamätal na R. ukradla R. domácich bohov Ráchel . . . mala ťažký pôrod tak zomrela R. nájdeš 2 mužov pri hrobe R-inom R. plače nad svojimi synmi ; Mat 2, 1 8


RÁNO

443

Luk 23, 4 3 2Ko 12, 4 Zj 2, 7

A RAJ strom života prostred r-a ; 3 , 3 počuli hlas . . . Boha chodiaceho po raji ; 1 0 lM dnes budeš so mnou v r-i 2M bol vytrhnutý do r-a z dreva života, ktoré je prostred r-a

Mat

5, 22

RÁKA povedal svojmu bratovi : R.

2M Jób Iz

2, 3 8, 11 1 9, 6

IM

2, 9 3, 8

A

2 Tm

2, 1 7

Rút

4, 1 9 .

Joz

18, 25 ;

Iz Jer

10, 29 31, 1 5

2M

6, 6 25, 32

l Sa Jób

ž

2, 3 1 22, 9 38, 1 5 1 0, 1 5 18, 35 37, 1 7 44, 4

Iz

89, 1 4 22 98, 1 40, 1 0 51, 5 52, 1 0 53, 1

63, 5 48, 25 30, 22 24 Mar 10, 1 6 Luk 2, 28 Ján 12, 38 Jer Ez

5M

4, 43.

A RÁKO S ; RÁKOSIE koš . . . položila do r-ia ; 5 či vyrastie r. bez vody ? trstina a r. sa scvrknú

lM 2M 3M

A RAKOVINA ich slovo sa bude rozožierať ako r.

9, 1, 4, 14. l Pa 6, 73, 80. 2Pa 1 8, 2, 3, 5, 1 1 , 1 4, 1 9, 28 ; 22, 5

47, 11 1 , 11 1 2, 37 4, 23 12, 17 11, 1 2 1 , 25 1 3, 3 4

A RAMSES v zemi R-a mesto Pitom a R. rušali (sa) z R-a ; 4M 33, 3, 5

RANA zabil (som) muža pre svoju r-u H. bil faraóna veľkými r-mi ešte 1 r-u uvediem na faraóna r-u za r-u kňaz pozri e r-u . . . ak zbeleli chlpy na r-e, a r. je na pohľad hlbšia . . . j e to r. malomoci ; 55 zavrie kňaz človeka, ktorý má r-u, na 7 dní keď . . . uvidí, že sa r. rozšírila r. bola zastavená; 50. Ž 1 06, 30 ktorí pomreli r-ou, bolo 14 700 ktorí pomreli tou r-ou, bolo 24 OOO zastavená bola r. ; l Pa 2 1 , 22 rozmnožil moj e r-y moj e r-y smrdia komu r-y darmo všetko je samá r„ modrina a hnis. r. moja r. je prebolestná obviažem j eho r-u je nevyhojiteľná zo svojich rán tvoja r. je bolestná poobväzoval j eho r-y zadali (im) mnoho rán bili zem každou r-ou j ej smrteľná r. bola uzdravená ; 12 rúhali (sa) Bohu pre r-u ľadovca, lebo r. bola veľmi veľká aby ste nedostali z j eho rán prij dú j eho r-y na toho B. pridá rán

51 1 6, 48 49 25, 9 A RÁMA 2Sa 24, 25 1 9, 8, 29, 36. Sud 4, 5 ; 19, 1 3 . Jób 9, 17 l Sa 1 , 1 9 ; 2, 1 1 ; 7, 1 7 ; 8, 4 ; ž 38, 6 15, 34 ; 1 6, 1 3 ; 1 9, 1 8 23 ; 20, 1 ; Pr 23, 29 22, 6 ; 25, 1 ; 28, 3 . 1 Kr 15, 17, Iz 1, 6 21, 22. 2Kr 8, 2 9 . 2Pa 1 6, 1 , 5, 6 ; Jer 1 0, 19 22, 6 . Ezd 2, 26. Neh 7, 30; 1 1 , 33 . 33, 6 Jer 40, 1 1, 9 Mi strachom sa bude triasť R. Náh 3, 19 hlas počuť v R-e ; Mat 2, 1 8 Luk 1 0, 34 1 6, 23 Sk RAMENO 1 1, 6 Zj vyslobodím vás vystretým r-m 1 3, 3 6 ramien bude vychádzať z j eho 1 6, 21 bokov odotnem tvoj e r. i r. tvojho otca 18, 4 r-á sirôt boli drtené 8 vysoké r. nech sa poláme 22, 18 polám r. bezbožníka .;. RANENÝ moje r-á lámu oceľové lučište r-á bezbožných budú polámané Jób 24, 12 duša r-ch volá o pomoc nepomohlo im r., ale tvoja pravica Iz 53, 5 bol smrteľne r. pre naše prestúpenia a tvoje r. Ez 30, 24 ako stene r. máš r. s hrdinskou silou RANIŤ moje r. ho bude posilňovať l M 1 9, 1 1 r-li (mužov) slepotou r. j eho svätosti 8 , 2 r-m všetky tvoje kraje žabami 2M j eho r. mu bude panovať 2Sa 1 2, 15 H. r-1 dieťa moj e r-á budú súdiť národy 2, 7 r-1 Jóba zlým vredom Jób H. obnažil r. svoj ej svätosti 4, 7 r-1 kikájon, takže vyschol Jon komu bolo zjavené r. Hosp. ; Mal 4, 6 aby . . . ner-1 zeme kliatbou Ján 12, 38 Sk 1 2, 23 anjel Pánov ho naskutku r-1 tak mi pomohlo moje r. r. (Moábovo) j e polámané RÁNO polámem j eho r-á 1, 5 bol večer a bolo r., prvý deň IM polámem r-á faraónove ; 25 2M 12, 1 0 nezanecháte z neho ničoho do r-a ; bral ich na r-á 4M 9, 1 2 vzal ho na r-á a dobrorečil Bohu 1 6, 7 r. uvidíte slávu Hosp. r. Pánovo komu je zjavené ? 29, 39 baránka budeš obetovať r . .6. RÁMOT ; RÁMOT-GILEÁD 3M 22, 30 neponecháte z nej ničoho až do r-a Joz 20, 8 ; 2 1 , 37. l Kr 4, 1 3 ; 5M 28, 67 r. povieš : Keby len už bol večer ! A večer povieš : Keby len už bolo r. 22, 3, 4 , 6, 1 2, 1 5 , 20, 2 9 . 2Kr 8 , 28 ;

,;,. RÁM lPa 2, 9, 1 0, 25, 27. Jób 32, 2

4M


RÁNO Jób

ž

444

11, 17 5, 4 55, 59, 88, 90, 92, 1 30,

18 17 14 14 3 6

1 43, 8 Kaz 1 1 , 6 Iz 26, 9 Jer 7, 25 11, 7 5, 8 Am Mat 20, 1 Mar 1 , 35 1 6, 2 Ján

21, 4

l Sa

3, 1 9 1 04, 1 4 13, 3 0 2 , 40 3, 30 6, 7 4, 1 5 1, 1 0 1, 3 3, 1 8

ž

Mat Luk Ján Sk Ef Kol 2Te 2Pt

nech by bola tma, bude ako r. A. REAIÁŠ Hosp„ r. počuj môj hlas ; r. ti pred­ l Pa 4, 2 ; 5, 5. Ezd 2, 47. Neh 7, 50 ložím A REBA r. i na poludnie sa budem . . . modliť za r-a budem . . . spievať 4M 3 1 , 8 (kráľ) R. ; Joz I3, 2 1 za r-a ťa predchádza moj a modlitba A REBEKA nasýť nás hneď r. svoj ou milosťou IM 22, 23 Betuel splodil R-u ; 59 zvestovať za r-a tvoju milosť 24, I 5 vychádzala von R. duša čaká Pána viac ako strážcovia 24, 29-67; 26, 7 ; 27, 5, 6, 42 ; 28, 5 ; 29, I 2 r-a 6 0 požehnali R-u r. počul tvoju milosť 64 R. tiež pozdvihla svoj e oči a videla za r-a sej svoj e semeno Izáka hľadám (ťa) za skorého r-a 67 vzal (si) R-u, a bola mu ženou ; posielal . . . prorokov deň ako 25, 20 skoro za r-a ; 25, 3, 4; 26, 5 ; 25, 21 počala R., jeho žena ; Rim 9, 1 0 29, 1 9 ; 32, 33 ; 35, 14, 1 5 ; 44, 4 28 R . zase milovala Jakoba vstávajúc skoro za r-a a svedčiac 26, 8 Izák sa poihrával s R-ou obracia tôňu smrti na r. 35 boli horkosťou ducha . . . R-e ; vyšiel skoro r. naj ať si robotníkov 27, 46 r. veľmi skoro . . . sa modlil 27, 1 5 R. vzala šaty Ezauove r„ veľmi skoro, prišli k hrobu ; 3 5 , 8 zomrela Debora, chôva R-ina Ján 20, 1 49, 3 I tam pochovali . . . R-u r„ stál J. na brehu

RÁSŤ Samuel r-ol, a H. bol s ním dávaš, aby r-la tráva nechajte oboj e spolu r. dieťatko rástlo a silnelo duchom on musí r. a ja sa menšiť slovo Božie r-lo ; 1 2, 24 ; 1 9, 20 abv . . . v láske rástli ra S'túc v známosť Boha veľmi rastie vaša viera r-ite v milosti a v známosti

RASTLINA Rastliny v Biblii bôb Ez 4, 9 ; .:iodliak Sud 9, 1 4 ; cesnak 4M 1 1 , 5 ; cibula 4 M 1 1 , 5 ; horčičné zrno Luk 1 7, 6 ; jačmeň 2 M 9, 3 1 ; kassia 2 M 30, 24 ; kikájon Jan 4, 6 ; kmín Iz 28, 25 ; kôpor Mat 23, 23 ; koriander 2M 1 6, 3 1 ; kúkoľ Mat 13, 25 ; ľalia PŠ 4, 5 ; ľan 2M 9, 3 1 ; mäta Mat 23, 23 ; mel on 4M 1 1 , 5 ; otava Pr 27, 25 ; pór 4M 1 1 , 5 ; pŕhľava Pr 24, 3 1 ; pšenica 2 M 9 , 32 ; p šeno Ez 4, 9; rákosie 2M 2, 3; ruta Luk 1 1 , 42 ; ruža PŠ 2, 1 ; siť Iz 1 9, 1 5 ; sitina Jób 40, 2 6 ; šafran PŠ 4, 1 4 ; škorica PŠ 4, 1 4 ; šošovica IM 25, 3 4 ; tenkeľ 2M 9, 32 ; tráva Mat 6, 3 0 ; 1 tŕnie 1M 3 , 1 8 ; trstina Jób 7, 1 1 ; uhorka 4M 1 1 , 5; vika Iz 28, 25 ; yzop 2M 1 2, 22 ; žito Iz 28, 25 *

*

*

Mat 15, 13

r., ktorej nesadil môj nebeský Otec

8, 2 1 6, 31 2 1 , 19 21 Mat 22, 9

RÁZCESTIE (múdrosť) na r-í stojí vystavila . . . necudnosti na r-í stvor ukazujúcu ruku, na r-í bab. kráľ zastane . . . na r-í iďte na r-a

Pr Ez

IM

28, 12

IM lM D an

2, 21 2, 22 7, 5

A REBRÍK r. bol postavený na zem

A REBRO vzal j edno z j eho rebier B. vybudoval r., ktoré vzal z Adama zviera . . . malo 3 r-á

A RECEF 2Kr 1 9, 12. Iz 37, 1 2 Ezd

A RECÍN 2, 48. Neh 7, 50. Iz 7, 1, 4, 8; 8, 6; 9, 1 1 Pozri tiež heslo : Rezín

4M

23, 7

2Sa

22, 3 1

Jób

1 9, 2 23 22, 22 29, 22 33, 1 34, 37 36, 2 49, 5 90, 9 1 1 9, 1 1 50

Ž

67 82 1 03 116 140 154 1 62 1 70

REČ (Balám) začal slávnostne svoju pro­ rockú r. ; 1 8 ; 24, 3, 15, 20, 2 1 , 23 r. Hospodinova je čistá ; Ž 1 8, 3 1 . P r 30, 5 dokedy ma budete drtiť r-ami oj, aby boli spísané moj e r-i zlož j eho r-i vo svoj om srdci moj a r. príjemne pršala na ních počuj, prosím, Jóbe, moj e r-i množí svoje r-i proti silnému Bohu nepravá r. bezbož. ma usvedčuje pri harfe započnem svoju • . . r. končíme svoj e roky ako r. vo svoj om srdci som ukryl tvoju r. to je moja potecha . . . že ma oživí tvoja r. ostríham tvoju r. oči hynú žiadosťou po tvojej r-i tvoj a r. sladšia ako med podopri ma podľa svojej r-i tvoja r. j e veľmi dokázaná obživ ma pre svoju r. radujem sa tvojej r-i vytrhni ma podľa svojej r-i


445 ž

Pr

REMFAN

1 1 9, 1 72 1 47, 1 5 2, 1 6 4 , 20 5, 7 7, 1 24 8, 8 1 6, 24 17, 7 27 22, 1 2

Iz Mat

5, 24 5, 37 22, 1 5 26, 73 Luk 4, 32 Ján 6, 60 Sk 1 5, 24 Rim 16, 1 8 l Ko 15, 33 Ef 5, 4 6 Kol 4, 6 l Tm 6, 20 2Tm 2, 1 6 3J 10 lPa IM -

Joz

2M

Sk 2M

Z Sa Jer Jer l Kr

môj jazyk bude ospevovať tvoju r . vysiela svoju r. n a zem lichotí svojimi hladkými r-ami; 7, 5 nakloň svoje ucho k mojim r-iam neuhnite od r-í mojich úst môj synu, ostríhaj moje r-i pozorujte ušami na r-i mojich úst sprav. sú všetky r-i mojich úst plástom medu sú ľúbezné r-i nesluší bláznovi vznešená reč ani kniežaťu lživá r. kto zdŕža svoje r-i, vie čo je známosť prevracia r-i toho, kto robí neverne pohrdli r-ou Svätého Izr. nech j e vaša r. : Ano, áno ako by ho lapili v r-i ; Luk 20, 20 aj tvoja r. ťa prezrádza ; Mar 1 4, 70 jeho r. bola mocná to je tvrdá r. znepokojili vás r-ami peknými r-ami zvádzajú zlé r-i kazia dobré mravy bláznivé r-i alebo šprýmy nech vás nikto nezvodí prázdnymi r-ami vaša r. nech je vždy ľúbezná odvracajúc sa od obecných r-í prázdnym r-iam vyhni hovorí o nás zlé r-i

A REFAIÁ.Š 3, 2 1 ; 4, 42 ; 7, 2. Neh 3, 9

1 7-22 ; 1 2, 1, 2, 5, 1 0, 1 3, 15, 1 6 ; 13, 7

l Pa 4M Jaz

lM Ezd

4M

2Kr

2M 5M l Pa Iz Žid Zj

A RECHABIÁ.Š 23, 1 7 ; 24, 2 1 ; 26, 25

A RECHÓB 1 3, 22 od púšte Tsína až po R. 19, 28, 30; 2 1 , 3 1 . Sud 1, 3 1 . 2Sa 8, 3, 1 2 ; 1 0, 8. l P a 6 , 7 5 . Neh 1 0, 1 1

A RECHOBÓT 10, 1 1 ; 26, 22; 36, 37. l Pa 1, 48

A RECHÚM 2, 2; 4, 8, 9, 17, 23. Neh 3, 1 7 ; 1 0, 25 ; 12, 3 A REKEM 3 1 , 8. Jaz 13, 2 1 ; 1 8, 26. ! Pa 2, 43, 44 ; 7, 1 6 A REMAUAš 15, 25, 27, 30, 32, 37 ; 1 6, 1, 5. Iz 7, 1 , 4, 5, 9; 8, 6

38, 23 27, 1 5 4, 1 4 3, 3 40, 1 9 1 1, 1 0 1 8 , 22

2Pa 28, 6.

REMESELNÍK Aholiáb . . . vtipný r. dielo rúk r-a ; Jer 10, 3 obyv. Doliny r-ov, lebo boli r-mi (H. odstráni) r-ov rytinu uleje r. ktorého r-om a stavit. je B . nikdy sa nenájde v tebe nijaký r.

REMESLO Remeslá (povolania) v Biblii apotekár Kaz 1 O, 1 ; behúň Est 3, 1 3 ; bielič A REFAIM Mar 9, 3 ; colný Mat 10, 3 ; čarodejník 2M 7, 1 1 ; 1 4, 5 zbili R-ov čašnik l M 40, 1 ; duchár 2Kr 2 1 , 6 ; holič 15, 20 (tvojmu semenu som dal) R-ov Ez 5, 1 ; hostinský Luk 1 0, 35 ; hrnčiar ! Pa 4, 23 ; 12, 4 ; 1 3, 1 2 ; 1 5, 8 ; 1 7, 1 5 ; 18, 1 6 . kamenár 2Sa 5, 1 1 ; kňaz lM 1 4, 1 8 ; komornik 2 S a 5, 1 8, 22 ; 23, 13. lPa 1 1 , 15 ; l Kr 22, 9 ; kormidelník Zj 1 8, 1 7 ; kotlár 1 4, 9. I z 1 7, 5 2Tm 4, 1 4 ; kováč lM 4, 22; koželuh Sk 9, 43 ; kramár Neh 3, 3 1 ; kuchár l Sa 9, 23 ; kupec A REFIDÍM IM 37, 28 ; lekár Luk 8, 43 ; lekárnik Neh 3, 8 ; 1 7, 1 rozložili sa táborom v R-e mudrc 2M 7 , 1 1 ; murár 2Kr 1 2, 1 2 ; nadcolný 8 Amorej . . . bojoval s Izr. v R-e Luk 1 9, 1 ; nosič Neh 4, 1 0 ; oráč 2Kr 25, 1 2 ; 19, 2 odíduc z R-a ; 4M 33, 1 4, 1 5 pastier l M 13, 7 ; pekár l M 40, 1 ; pisár 2Sa 8, 1 7 ; pohárnik 2Pa 9, 4 ; pokladník A REGIUM Ezd 7, 2 1 ; rezbár 2M 38, 23 ; spevák Neh 7, 44 ; 28, 1 3 prišli sme do Regia staviteľ 2Kr 1 2, 1 1 ; strihač 1 Sa 25, 7 ; tesár A REGUEL 2Sa 5, 1 1 ; tkáč Iz 38, 1 2 ; trubač Neh 4, 1 8 ; valchár 2 Kr 1 8, 1 7 ; vedomec 3 M 1 9, 3 1 ; 2, 1 8, 2 1 . 4M 1 0, 29. l Pa 1, 35, 37 veľkňaz Žid 5, 1 ; veštec 3M 1 9, 3 1 ; vinár A RECHAB 2Kr 25, 1 2 ; vrátny 2Pa 23, 1 9 ; zámočník 4, 2, 5, 6, 9. 2Kr 1 0, 1 5 , 23. Neh 3, 1 4 2Kr 24, 1 4 ; záhradník Ján 20, 1 5 ; zbrojnoš 35, 6 Jonadáb, syn R-ov ; 35, 8, 14, 1 5, 1 9 l Sa 3 1 , 4; zlatník Sud 17, 4; zlievač Pr 25, 4 A RECHABITI * * * 35, 2, 3, 5, 1 8 Sk 1 8, 3 čo do r-a robil stany 1 9, 25 z tohoto r-a máme svoj blahobyt A RECHABEÁM Zj 1 8, 22 (nenájde sa v tebe nijakého) r-a 1 1 , 43 kraľoval R., j eho syn ; 2Pa 9, 3 1 A REMFAN 1 2, 1 -2 7 ; 1 4, 2 1 -3 1 ; 1 5, 6. l P a 3, 1 0 . 7, 43 hviezdu svojho boha R-a 2Pa 1 0, 1 -6, 1 2- 1 8 ; 1 1, 1 -5, 1 Sk


REMIENOK Mar

1,

7

Iz 29, 24 Júda 16 2M

1 6, 7

4M

1 4, 27

Sk Fil l Pt

1 7, 6, 2, 4,

2M

10 1 14 9

15, 24

1 6, 2 7 4M 1 6, 1 1 1 , 27 5M 9, 1 8 Joz ž 1 06, 25 Mat 20, 1 1 Luk 5, 30 1 9, 7 6, 4 1 Ján l Ko 1 0, 1 0

ž

446

Pr REMIENOK ktorému nie som hoden . . . rozvia­ zať r . ; Ján 1, 27

A REPTÁK r-ci sa naučia umu r-ci, žehrajúci na svoj osud

13 19 21 32 12, 19 22 1 5, 7 18, 6 20, 15 19

A. REPTANIE

počul vaše r-a proti Hosp. ; 1 6, 8, 9, 12. 4M 1 7, 5 dokedy budem počúvať r-a synov Izr. učiníš koniec ich r-u povstalo r. hellenistov všetko čiňte bez r-a pohostinní . . . bez r-a

REPTAŤ ľud r-1 proti Mojžišovi ; 1 7, 3 . 4 M 1 4, 2 , 3 6 r-li celá obec ; 4 M 1 6, 4 1 čože sme my, ž e r-cete proti nám ? ktože je Áron, že r-cete proti nemu r-li ste vo svojich stanoch r-la celá obec proti kniežatám repcúc vo svojich stanoch nepočúvali r-li proti hospodárovi farizeovia r-li ; 1 5, 2 vidiac to všetci r-li r-li Židia proti nemu ; 6 1 nerepcime, ako niektorí z nich r-li

& RÉŠ

25, 1 8 ; 34, 20 ; 1 1 9, 153. PJ 1, 20 ; 2, 20 ; 3, 5 8 ; 4 , 2 0

RET ; RTY 2M 6, 1 2 ja (som) neobrezaných rtov ; 30 5 M 23, 23 čo vyšlo z tvojich rtov, budeš ostrihať 2, 1 0 nezhrešil Jób svojimi rtami Jób 1 1 , 2 muž hojných rtov nebude sprav. 1 2, 20 odníma rty ľuďom 1 5, 6 tvoj e rty svedčia proti tebe 27, 4 nebudú moj e rty hovoriť neprávosti 32, 20 otvorím svoj e rty, a budem odpovedať ž 1 2, 3 mäjú lichotné rty 4 bárs by vykorenil H. každé rty lichotné 3 1 , 1 9 nech zanemejú lživé rty 45, 3 ľúbeznosť je rozliata na tvojich rtoch 5 1 , 1 7 Pane, otvor moj e rty 59, 8 meče sú v ich rtoch 63, 4 moj e rty ťa budú velesláviť 71 , 23 moj e rty budú plesať 89, 35 čo raz vyšlo cez moje rty, nezmením 141, 3 strež dvere mojich rtov Pr 4, 24 vzdiaľ od seba krivoľakosť rtov

5, 3 7, 2 1 1 0, 8

Kaz PŠ Iz

26, 1 0, 4, 5, 6,

24 12 11 13 5

7 1 1, 4 29, 1 3

l

5� Ez � Sof � Mal � Rím 3, Žid 1 3 ,

3 5 9 6 13 15

rty cudzej ženy kvapkaj ú medom zvábila ho hladkosťou svojich rtov blázon pochabých rtov bude pora­ zený ; 1 0 v o rtoch rozumného nachodí sa múdrosť kto zdržuj e svoj e rty, má rozum rty sprav. pasú mnohých rty sprav. znajú, čo je ľúbe pravdivé rty budú stáť na veky lživé rty sú ohavnosťou rty múdrych rozsievajú známosť rty blázna vchádzajú do sporu rty známosti sú drahoc . nádobou s tým, kto príliš otvára svoj e rty, sa nepleť rtami s a pretvára nenávistník rty blázna pohltia j eho samého tvoj e rty kvapkajú . „ medom j eho rty ľalie som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov uhoľ sa dotkol tvojich rtov duchom svojich rtov zabij e svojimi rtami ma ctí ; Mat 1 5 , 8. Mar 7, 6 vaše rty hovoria lož k ľudu hlbokých rtov ; 6 vtedy národom čisté rty neprávosť sa nenašla v j eho rtoch jed ľútych hadov pod ich rtami ovocie rtov, vyznáv. j eho meno

6, 20 Ef 2Tm 1, 1 6 2Pt 2, 4 Zj 20, 1

REŤAZ n a j eho hrdlo d a l zlatú r . poviazali h o 2 med. r-mi ; 2Pa 33, 1 1 ; 36, 6 poviazal ho 2 med. r-ami ; Jer 39, 7 ; 52, 1 1 sú poviazarú r-ami ozdobnou r-ou tvojmu hrdlu keď ešte bol zviazaný r-ami ozdobnú r. na tvoj e hrdlo poviazaný . . . r-ami a roztrhal r- e ; Luk 8 , 2 9 spal Peter . . . zviazaný 2 r-ami r-e mu spadli z rúk rozkázal poviazať ho 2 r-ami pre nádej Izr. som poviazaný touto r-ou za ktoré posolstvuj em v r-i nehanbil sa za moju r. v r-iach mrákoty (ich) uvrhol (mal) na svoj ej ruke veľkú r.

4M

33, 18

..t. RETMA táborili v R-e ; 1 9

IM

1 1 , 1 8-21

IM

A REUEL 36, 4, 1 0, 13, 1 7 . 4M 2, 1 4

lM 4 1 , 42 Sud 1 6, 2 1 2Kr 25, 7 Jób 36, 8 Pr 1, 9 Jer 40, 1 Ez 1 6, 1 1 Mar 5 , 4 Sk

12,

6 7 2 1 , 33 28, 20

A REU


RIEKA

447 40, 1 2 49, 1 1 ž 80, 1 1 Iz 5, 2 Jer 2, 2 1 Náh 2 , 2 lM

Jób Pr Iz

3, 4, 19, 5,

REVANIE 24 moje r-a sa rozlievajú 1 O r. leva . . . urnlkne 12 hnev kráľov je ako r. ; 20, 2 29 jeho r. ako r. leva

30, 7 ž 38, 9 42, 2 Pr 5, 1 1 Iz 42, 1 3 Jer 25, 3 0 51, 38 Hoz 1 1 , 1 0 Jl 3, 1 6 3, 8 Am Zj 10, 3

Jób

2Kr 1 9, 3 1 Kaz 4 , 4 9, 6 8, 3 Ez Ján

1 6, 42 2, 1 7

5M

6, 15

Ž Pr Sof lPt

22, 28, 3, 5,

14 15 3 8

3M

1 9, 28

Jer

47, 5

2Pa

7, 20

! Kr

6, 1 8,

2M

RÉVA tie 3 r-y sú 3 dni výbornú r-u j eho r-y narástli ako cedry vysadil ju najvýbornejšou r-ou prevrátila (sa) na plané r-y skazili ich r-y Pozri tiež heslo : Vinič

38, 23

2Kr 15, 37

REVAŤ r-li medzi chrastinami revem od desu svojho srdca ako reve jeleň . . . tak reve moja duša r-1 by si ku svojmu koncu bude kričať, áno, r . H. bude r. z výsosti budú r. ako mladi ľvi bude r. ako lev H. bude r. , zo Siona ; Am 1, 2 lev reve, kto by sa nebál ako keď reve lev REVNIVOSŤ r. Hospodina Zástupov to učiní je to r. jedného na druhého ich r. už dávno zahynula stolica modly r-i, popudzujúcej k r-i moja r. odstúpi od teba r. za tvoj dom ma zožiera

RÍBAI ; RIBAJ ! Pa 1 1 , 3 1

A

2Sa

23, 29.

4M

A RIBLA 34, 1 1 . 2Kr 23, 33 ; 25, 6, 20, 2 1 . Jer 39, 5 , 6 ; 52, 9 , 1 0, 26, 27

2Sa IM

2M Jób

A RICPA 3, 7; 2 1 , 8, 1 0, 1 1

1, 4, 6, 45, 3,

3 6 13 24 14

1, 7

RIECŤ B. riekol : Nech je svetlo H. riekol Kainovi ; 9 B. riekol Noachovi r-kol im : Nevaďte sa B. riekol Mojžišovi : SOM, KTORÝ SOM H. riekol Satanovi ; 8 Pozri tiež heslo : Povedať; Vravieť

RIEKA Rieky v Biblii Abana 2Kr 5, 1 2 Ahava Ezd 8 , 1 5 Eufrates l M 2 , 1 4 Farfár 2Kr 5, 1 2 Gichon l M 2 , 1 3 Gazan 2Kr 1 7, 6 Hidekel lM 2, 1 4 Chebár E z 1 , 1 Jordán 4M 32, 5 Níl Jer 2, 1 8 Píšon lM 2 , 1 1 *

*

*

r. vychádzala z Edena od Egyptskej r-y až po veľkú r-u, r-u Eufrates REVNIVÝ 4 1 , 2 z r-y vychádzalo 7 kráv tvoj B., je silný B. r. 1, 22 syna, ktorý sa narodí, hodíte do r-y 2M 7, 1 8 ryby . . . v r-e, pomrú, a r. sa REVÚCI zasmradí ; 2 1 ako lev, trhajúci a r. ; Ez 22, 25 2 0 vody „ . v r-e, s a obrátili n a krv ; r. lev . . . j e bezbožný panovník ž 78, 44 kníežatá v j eho strede sú r-mi levmi 2Kr 5, 1 2 či nie sú lepšie • „ r-y Damašku diabol, obchádza ako r. lev Jób 28, 1 1 hatí r-y, aby sa nevyliali ž 74, 1 5 ty si vysušil r-y REZAŤ ( S A ) 78, 1 6 tiekli vody ako r-y z a mŕtveho nebudete r. svoje telo; 93, 3 r-y pozdvihujú svoj hukot; r-y po­ 5M 14, 1 zdvihujú svoje vlnobitie dokedy sa budeš r. v žiali ? 98, 8 r-y nech od radostí tlieskajú rukami 1 07, 33 obracia r-y na púšť ; Iz 50, 2 REZAVÝ 1 37, 1 pri r-ch Bab., tam sme sedávali r. posmech; Jer 1 9, 8 ; 24, 9 Kaz 1, 7 všetky r-y tečú do mora Iz 41, 1 8 otvorím r-y na vys. holiach REZBA 42, 1 5 obrátim r-y na ostrovy 43, 2 keď cez r-y, nezatopia ťa 29, 32. 2Pa 2, 7. Ž 74, 6. Za 3, 9 48, 1 8 bol by tvoj pokoj ako r. REZBÁR 29, 3 hovoríš : Moja r. j e moja Ez Aholiáb „ . r., vtipný Dan 7, 1 0 ohnivá r. tiekla Hab 3, 9 r-mi si rozdelil zem A REZÍN Mat 3, 6 krstení boli od neho v r-e ; Mar 1 , 5 R., sýrsky kráľ ; 1 6, 5, 6, 9 Pozri tiež heslo : Recín 7, 25 prišli r-y; 27. Luk 6, 48, 49 lM

2, 1 0 1 5, 1 8


RIEŠIŤ Ján 7, 38 Sk 1 6, 1 3 2Ko 1 1 , 2 6 Zj 8, 1 0 1 2, 1 5

448

1 6, 4 22, 1

r-y živej vody potečú z j eho vnútra vyšli za bránu mesta k r-e lM v nebezpečenstvách riek padla na tretinu riek had pustil zo svojich úst za ženou 2M vodu ako r-u, aby ju odniesla r. vylial svoju čašu na r-y ukázal mi čistú r-u

Pr Jer PJ

22, 23 5 1 , 36 3, 58

RIEŠIŤ H. bude r. ich pravotu ja budem r. tvoju pravotu r-1 si, Pane, pravoty moj ej duše

IM

1 0, 3

Sk

1 8, 2

1 9, 23, 28, Rim 1 , 2Tm 1,

21 11 14 7 15 17

Ján Sk

1 1, 48 2, 10 1 6, 2 1 , 22, 2 5 26 28, 17

Joz

1 5, 32;

4M

33, 19

4M

33, 21

l Sa

z 6 1 6, 1 0

ž

1� 88, Kaz 9, Mat 1 6, Sud

6 4 10 18

3, 8

Mat 26, 37 Mar 1 4, 1 9 Ján 1 6, 20 ! Te 4, 1 3

A RÍFAT synovia Gomerovi boli : R. ; l Pa ! , 6

3M

ROBIŤ 4, 21, 39, 4, 1 9,

7 22 22 15 8

20, 9 23, 3 3

SM 26, 6 Sud 1 7, 6

l Kr 1 9, 9 2Kr 1 7, 1 1 Jób 9 , 12 A RÍM 1, 3 ž rozkázal Klaudius, aby všetci Ž idia 53, 2 odišli z R-a 1 04, 4 musím vidieť aj R. 1 0, 23 Pr musíš svedčiť aj v R-e 31, 12 prišli (sme) do R-a ; 16 1, 17 Iz všetkým, ktorí ste v R-e 45, 9 v R-e, zvestovať evanjelium 59, 1 3 (Onezifor) prišiel do R-a 4 , 22 Jer 7, 26 JJ.. RIMAN 18, 1 1 prídu R-ia a vezmú i naše miesto 22, 26 Ez tu sa zdržujúci R-ia Hab 3, 1 9 37, 38 ; 22, 27-29 ; 23, 27 ; 25, 1 6 Mat 1 2, 2 či smiete bičovať človeka R-a ten človek je R. 12 ako väzeň do rúk R-om Mar 3 , 4 A RIMMON Luk 3, 1 0 19, 7, 1 3 . Sud 20, 45, 47 ; 2 1 , 1 3 . 1 6, 9 2Sa 4 , 2 , 5, 9 . 2 Kr 5, 1 8 . ! Pa 4, 32 ; 6, 77. Za 1 4, 1 0 Ján 3, 20 A RIMMON-PÁREC 5, 1 9 6 , 28 táborili v R-i ; 20

A RIS SA táborili v R-e ; 22

9, 1 6 33

RÍŠA uvodi dolu do r-e smrti i vyvodi nezanecháš moj ej duše v r-i smrti ; Sk 2, 27 boli ma obňali povrazy r-e mŕtvych 1 Sk môj život sa príbližil r-i smrti nie j e diela . . . v r-i mŕtvych nepremôžu j ej ani brány r-e smrti Rim A RIŠATAIMSKÝ Kúšan R. ; 1 0 RMÚTIŤ S A (J.) začal sa r. oni sa začali r. vy sa budete r. ; ale aby ste sa ner-li ako aj ostatní

1 0, 33 13, 7 27 15, 5 2, 37 1 4, 15 1 8, 3 22, 1 0 3, 8 7, 1 5 15 17 13, 4 1 l Ko 4, 1 2 9, 23 1 0, 3 1

či, keď budeš dobre r. B. je s tebou vo všetkom, čo r-š čokoľvek tam r-li, on r-1 naučím vás, čo máte r. všetko, čo hovoril H., budeme r. ; 24, 7 6 dní budeš pracovať a r. 6 dní sa bude r. práca nebudete r. nijakej práce ; 23, 7, 2 1 , 25, 28, 35, 36 Egypťania nám r-li zle každý r-1 to, čo bolo správne v j eho očiach ; 2 1 , 25 čo tu r-š, Eliášu; 1 3 r-li zlé veci kto mu povie : Čo to r-š ? všetko, čokoľvek bude r„ podarí sa nie j e toho, kto by r-1 dobré ; 4 r-š vetry svojimi poslami bláznovi je žartom r. nešľachetnosť robí mu dobré a nie zlé učte sa dobre r. hlina svojmu hrnčiarovi : čo to r-š ? r-li sme neverne múdri sú r. zlé a r. dobré nevedia r-li horšie ako ich otcovia robte tak, aby boli vaše cesty dobré kňazi robia môjmu zákonu násilie robí moj e nohy ako nohy jeleníc učeníci robia to, čo sa nepatrí r. v sobotu preto sa smie v sobotu dobre r. či sa smie v sobotu dobre r. a či zle robiť čože teda budeme r. ? 3, 1 2, 1 4 robte si priateľov z nesprav. mamony kto robí zlé, nenávidí svetlo Syn nemôže r. nič sám od seba ; 30 čo máme r., aby sme konali skutky Božie ? ako môže hriešny človek r. také divy keby on nebol od Boha, nemohol by nič r. ty súc človek r-š sa Bohom čo ja r-m, ty nevieš teraz riekol J. : Čo r-š, urob rýchle bezo mňa nemôžete nič r. čo máme r., mužovia mužovia, čo to r-e ? čo do remesla r-li stany čo mám r., Pane ? robme vraj zlé, aby prišlo dobré lebo čo r-m, neuznávam ner-m toho, čo chcem ner-m toho j a, ale hriech ak r-š to, čo je zlé, boj s a ! robiac vlastnými rukami to všetko r-m pre evanjelium čokoľvek r-e, r-te všetko na slávu Božiu


449

ROH

2Ko 1 1 , 1 2 Gal 6, 1 0 Kol 3, 1 7 lJ 3, 8 Zj 22, 1 1

č o r-m, to i budem r . 2Ko 12, 1 4 kým máme čas, r-me dobre 6, 1 čokoľvek r-e slovom alebo skutkom Ef kto robí hriech, j e z diabla 2Tm 3, 2 kto robí neprávosť, nech len robí Žid 1 1 , 23 A ROBOÁM Mat 1 , 7 Šalamún splodil R-a ; R. splodil Abiáša IM 24, 38 ROBOTA 5M 7, 3 2M 2, 23 synovia Izr. vzdychali od ťažkej r-y Joz 6, 23 5, 4 iďte ku svojim r-m ! Est 2, 20 5 zdržujete ich od ich robôt ž 1 07, 41 9 nech ťažko dolieha r. na tých mužov Sk 1 7, 28 6, 6 vyvediem vás spod ťažkých robôt ; 7 3M 25, 39 nebudeš na ňom robiť otrockej r-y I M 3, 1 6 Iz 28, 2 1 vykonal svoju r-u, svoju čudnú r-u 18 20, 1 7 ROBOTNÍK 35, 1 7 Mat 9, 37 r-ov je málo ; Luk I O, 2 5, 7 Jób 38 proste Pána žatvy, žeby vyslal r-ov; Iz 5, 2 Luk 10, 2 1 0, 1 0 r . j e hoden svojho pokrmu 45, 1 0 20, 1 vyšiel . . . najať si r-ov 54, 1 8 zavolaj r-ov a zaplať im Luk 1 0, 7 r. je hoden svojej mzdy ; 1 Tm 5, 1 8 65, 23 2Ko 1 1, 1 3 falošní apoštolovia s ú ľstivými r-mi Mat 7, 1 8 Fil 3, 2 vidzte zlých r-ov, vidzte obriezku Luk 23, 29 2Tm 2, 1 5 dokázaného Bohu, r-a Ján 1 6, 2 1 Jak 5, 4 pláca r-ov . . . zadržaná kríčí 4, 1 9 Gal l Tm 5, 1 4 ROCNÝ 3M 12, 6 r. baránok ; 23, 1 2, 1 8, 1 9 . 4M 6, 1 4 ; 7, 1 5-87 Ezd 8, 1 Sud Ezd

6, 1 5 2, 62

Mat Sk Ef

1, 1 8, 33 3, 1 5

l Pt

2, 9

Sk

12, 1 3

Kaz 3, 2 l Tm 2, 1 5 Mat I O, Luk 2, 8, 1 8, 21, Ján 9, Rim

21 41 56 29 16 2 22 23 1, 30

ROD môj r . j e najchatrnejší chcúc sa vykázať svojím r-om ; Neh 7, 64 kniha r-u Ježiša Krista j eho r. kto vyrozpráva ; (Iz 53, 8) z ktorého m á každý rod . . • svoje meno vy ste vyvolený r.

A. RODÉ dievča, menom R . RODENIE j e čas r-u bude spasená r-im deti RODIC povstanú deti na r-ov ; Mar 1 3 , 1 2 r-ia chodievali . . . do J er. j ej r-ia žasli kto by opustil dom alebo r-ov bude vás zrádzať i vlastní r-ia kto zhrešil, on a či j eho r-ia r-ia • . . sa báli Židov preto povedali j eho r-ia, má . . . roky r-om neposlušných

Sk Joz

21, 1

nie sú povinné deti zhrom. poklady r-om, ale r-ia deťom deti, poslúchajte svojich r-ov ; Kol 3, 20 pyšni, rúhaví r-om Mojžiš . . . ukrytý bol . . . od svojich r-ov

RODINA pôjdeš . . . k mojej r-e s nimi (sa) nedáš ženbou do r-y vyviedli Rachab i j ej . . . r-u Ester neoznámíla svojej r-y rozmnožuje r-y i j eho r. sme ; 29 RODIŤ ( SA) v bolesti budeš r . deti tŕnie a bodľač ti bude r. j eho dievky . . . r-li (Ráchel) s ťažkosťou r-la človek sa rodí na trápenie očakával, že bude r. hrozná ; ale r-la plané nedozrelky ; 4 beda tomu, kto hovorí . . . načo r-š ? prespevuj . . • ty, ktorá ner-š ; Gal 4, 27 nebudú r. na strach dobrý strom nemôže r . zlé ovocie blahoslavené . . . ktoré ner-li žena, k e ď rodí, m á zármutok moj e deti, ktorých zase r-m mladšie . . . (aby) r-li deti RODOKMEiqich r. ; 2Pa 3 1 , 1 6, 1 7

A RÓDO S prišli sme . . . do Ródu

A ROGEL 1 5, 7. 2Sa 1 7, 17. l Kr 1 , 9

2Sa

A ROGELÍM 17, 27; 1 9, 3 1

2M

29, 1 2

6, 5 2, 1 16, 1 3 2Sa 22, 3 ! Kr 1 , 39 50 22, 1 1 Joz l Sa

-

ž -

PJ -

75, 1 1 89, 92, 1 1 2, 1 48, 2,

18 11 9 14 3

17

ROH z krvi . . . dáš n a r-y oltára ; 3M 4, 7, 1 8 bude zdlha trúbiť na r. plesania môj r. je vyvýšený v Hosp. vzal Samuel r. s olejom r-om môjho spasenia ; Ž 1 8, 3 vzal r. na olej Adoniáš . • • chytil sa r-ov oltára Cedekiáš . . • si bol spravil žel. r-y ; 2Pa 1 8, I O poutínam všetky r-y bezbožníkov; vyvýšené budú r-y sprav. povýšiš náš r. vyzdvihneš môj r. ako r. jednorožca j eho r. sa vyvýši vyvýšil r. svojho ľudu zoťal . . . každý r. Izraelov vyvýšil r . tvojich protivníkov


ROK Ez Dan

Za Luk Zj

450

29, 2 1 3, 5 7, 7 21 8, 5 7 1, 1 8 1, 69 5, 6

13, 1 17, 1 2

IM

6, 3 41, 26

2M

21, 2 23, 1 0 16 30, 1 0 25, 1 0

3M

11 Sud 21, 1 9 l Sa 1, 3 Neh 9, 30 Jób 1 5, 20 1 6, 22 32, 7 36, 26 ž 31, 1 1 90, 4 9 10 1 02, 25 28 Pr 1 0, 27 Kaz 12, 1 Iz 38, 5 Luk

61, 2 3, 23

Ján Žid 2Pt

4, 1 9 13, 8 15, 29 8, 57 9, 2 1 9, 7 1 0, 3 3, 8

Zj

20, 6

Jer

39, 1 0

I Ko

spôsobím to, aby vyrástol r. domu Izr. ako počujete zvuk r-u ; 3, 7, 1 0, 1 5 (zviera) malo 1 0 r-ov ; 7, 20, 24 r. viedol vojnu so svätými kozol mal značný r. polámal oba j eho r-y videl som a hľa, 4 r-y ; 1 9 vyzdvihol nám r. spasenia Baránok, ako zabitý, ktorý mal 7 r-ov (šelma) mala 7 hláv a 1 0 r-ov 1 0 r-ov . . . j e 1 0 kráľov

Božou r-ou (ste) Pozri tiež heslo : Pole

3, 9

41. ROĽNÍK r. má prvý dostať z úrody r. očakáva vzácny plod zeme

2Tm 2, 6 Jak 5, 7

41.

1 Pa

l M 2 7 , 28 2M 1 6, 1 3 5M 32, 2 33, 28 ROK Sud 6, 38 1 , 21 2Sa bude j eho dní 1 20 r-ov 7 krásnych kráv je 7 r-ov, a 7 krás- !Kr 1 7, 1 19 29, Jób nych klasov je tiež 7 r-ov 38, 28 6 r-ov bude slúžiť ž 1 33, 3 6 r-ov budeš posievať svoju zem 3, 20 slávnosť sprat. plodov na konci r-u Pi:_ 5, 2 PS raz v r-u donesúc z krvi obeti 18, 4 r . plesania ; 25, 1 2, 1 3 , 1 5 , 28, 40, Iz 26, 1 9 50, 52, 54; 27, 1 7, 1 8, 2 1 . 4M 36, 4 45, 8 r-om plesania vám bude r . 50-tich Dan 4, 1 2 r-ov slávnosť Hosp. býva v Síle z r-a Hoz 1 4, 5 Mi 5, 7 na r. 1, 1 0 chodieval z r-a na rok . . . obetovať Hag 8, 1 2 Za zhovieval si im po mnohé r-y malý počet r-ov je . . . pre ukrutníka r-ov malý počet ide ku koncu l M 46, 2 1 . nech hovorí vek a množstvo r-ov počet j eho r-ov sa nedá vystihnúť moje r-y unikajú vo vzdychaní 4M 1 6, 40 1 000 r-ov je v tvojich očiach ; 2Pt 3, 8 končíme svoj e r-y ako reč I M 1 9, 1 7 dní našich r-ov j e v tom 7 0 r-ov 1 Joz 4, 1 3 tvoj e r-y sú cez pokolenia l Kr 20, 23 ; konca nebude r-om vojim t, 2Kr 25, 5 Zid 1, 1 2 r-y bezbožných bývajú ukrátené 4, 1 7 nepriblížia sa r-y, o ktorých povieš 2Pa Iz 40, 4 pridám ku tvojim dňom 15 r-ov; 2Kr 20, 6 vyhlásiť r. milosti ; (Luk 4, 1 9 ) ! Sa 26, 1 5 J., začínajúc kázať mal tak asi ! 2Sa 7, 22 30 r-ov vyhlásiť r . Pánov príj emný l Kr 3, 1 2 ponechaj ho ešte i tento r. tak mnoho r-ov ti slúžim 2Kr 1 8, 5 nemáš ani 50 r-ov a Abr. si videl ? m á svoj e r-y ; 2 3 ž 55, 1 4 raz za r. sám jediný najv. kňaz Jer 49, 1 9 leží upomienka na hriechy r. po r-u 5, 1 8 Ján 1 deň je u Pána ako 1 000 r-ov 2, 6 Fil a 1 000 r-ov ako 1 deň budú s ním kraľovať 1 OOO r-ov ; 4 Sud 7, 1 9 ROĽA Jer 1 9, 1 0 dal i m vinice a r-e Mar 14, 3

l

l

ROMAMTIÉZER

25, 4, 3 1 ROSA nechže ti dá B. z r-y ležala vrstva r-y okolo tábora moja zmluva bude vlažiť ako r. nebesia budú kropiť r-ou vytlačil r-u z runa nech nepadá na vás r. nebude po tieto roky r-y r . bude nocovať n a moj ej vetvi kto plodí kvapky r-y j e to ako r. Hermona oblaky kropia r-ou moja hlava je plná r-y ako keď oblak r-y zvlažuj e tvoja r . j e r-ou svetiel dajte r-u, nebesia nech j e máčaný r-ou ; 20 budem Izr. ako r. ako r. od Hospodina nebesia nedávajú . . . r-y nebesia daj ú svoj u r-u

A ROŠ E z 38, 2 , 3 ; 39, 1

ROTA 2 1) , 9, 1 0 . ! Sa 30, 8, 15, 23 . Z 22, 1 7 . Hoz 6, 9 ; 7, l ROVINA nepostoj n a celej tej r-e ! n a r-y J ericha bojujme s nimi na r-e ; 25 dostihli ho na r-ch Jericha ; Jer 39, 4, 5; 52, 8 n a r-e Jordána ich ulieval bude to, čo je krivé, r-ou ROVNÝ kto j e tebe r . v !zr. nie je nikoho tebe r-ého ; 1Pa 1 7, 20 nebolo tebe r-ého . . . ani po tebe nepovstane r. nebolo po ňom j emu r-ého ; 23, 25 ty, biedny človeče, r. mne lebo kto j e mne r. ? robiac s a r-m Bohu za lúpež byť r. Bohu ROZBIŤ r-li džbány ; 20 rozbij eš džbán pred očami mužov r-júc alabastrovú nádobu


ROZHOJNIŤ SA

451 Neh

1, 3

2M 34, 1 3 5M 7, 5 2Kr 23, 7 15 2Pa 3 1 , 1 34, 4 36, 1 9 Jób 1 9, ž 80, - 137, Rim 1 1 ,

10 13 7 3

ROZBORENÝ múr Jeruzalema j e r. ROZBORIŤ ich oltáre r-e ich oltáre r-e ; 1 2, 3 r-1 domy zasvätených smilstvu oltár i výšinu r-1 r-li výšiny r-li oltáre Bálov r-li múr Jeruzalema ; 2Kr 25, 1 0 . Jer 39, 8 ; 52, 1 4 r-1 ma na všetkých stranách prečo si r-1 j eho ohrady; 89, 4 1 hovorili : R-te, r-te v ňom všetko tvoje oltáre r-li ; ( l Kr 1 9, 1 0, 1 4)

2M

ll, 7

3M

1 0, 1 0 1 1 , 47

Rim

3, 23 1 0, 1 2

1 Iz

lM

7, 8 3, 1 5

13, 8 Mat 27, 24 Sk 23, 7

ROZBROJ nech nie j e, prosím, r-a videl Pilát, . . . že povstáva . . . r. povstal r. medzi farizejmi

17 9 43 11 24 Mat 2 1 , 44

Iz PJ

ROZBÚRENÝ bezbožrú budú ako r-é more moj e vnútornosti sú r-é ; 2, 1 1

Luk

lM

57, 20 1, 20

Luk 1 8, 22

A ROZDAŤ predaj všetko, čo máš, a r-j ; (Mat 1 9, 21)

4M Jób ž

Rim

24, 6, 1 8, 89,

2, 17 9, 60 1, 8

Iz 34, 2 ROZDÁVAŤ , Mat 18, 34 Sk 4, 35 r-lo sa každému . . . ako to ktorý potreboval I M 30, 2 ROZDELENÝ 40, 2 4M 26, 55 lósom bude r-á zem 4M 1 6, 1 5 ž 1 1 9, 1 1 3 ľudí, r-ch srdcom nenávidím 22, 27 Dan 5, 28 r-é je tvoje kráľovstvo 5M 1, 34 Mat 12, 25 kráľ„ r-é proti sebe, pustne ; 3, 26 Luk 1 1 , 17 9, 1 9 25 dom, r. proti sebe, neobstojí ; 20 Luk 1 1 , 17 2Sa 6, 7 26 ak satan „ . j e r. ; Luk 1 1 , 18 ! Kr 1 1 , 9 Luk 12, 52 budú piati v jednom dome r. 2Kr 17, 1 8 53 r. bude otec proti synovi 2Pa 1 6, 1 0 l Ko 1, 1 3 či je Kristus r. ? 5, 12 Ezd Neh 5, 6 ROZDELIŤ ( SA) 1, 1 2 Est 4M 33, 54 r-e si zem do dedičstva ž 2 , 12 34, 17 mená mužov, ktorí vám rozdelia 78, 2 1 zem 62 Joz 13, 6 rozdeľ (zem) lósom ; 1 8, 1 0 . 89, 39 5M 1 , 38 Iz 47, 6 l Kr 16, 2 1 vtedy sa r-1 izr. ľud na dvoje Jer 37, 1 5 Jób 38, 2 5 kto r-1 povodni prietok 1, 2 74, 1 3 ty si „ . r-1 more ; 78, 1 3 ; 1 36, 1 3 Za ž Mat 2, 1 6 Mat 10, 3 5 lebo som prišiel r. človeka proti 22, 7 j eho otcovi Luk 1 4, 2 1 27, 35 r-li si jeho rúcho ; Mar 1 5, 24. (Luk 23, 34). Ján 1 9, 24 Luk 12, 1 3 aby s i r-1 so mnou dedičstvo Mat 13, 1 2 ROZDEĽOVAŤ Rím 5, 20 5M 32, 8 keď r-1 synom Adamovým 2Ko 9, 8 I Ko 12, 1 1 r-ujúc osobitne jednému každému Ef 1, 8

ROZDIEL H. učinil r. medzi Egypt. a medzi Izr. robiť r. medzi svätým a obecným robiť r. medzi nečistým a čistým ; 20, 25 nieto r-u, lebo všetci zhrešili nieto r-u medzi Židom a Grékom ROZDRTENÝ Efraim bude r. ROZDRTIŤ ono ti rozdrtí hlavu, a ty mu r-š pätu rozdrtí všetkých synov . . . vojny ľúbilo (sa) Bohu, aby ma r-1 r-1 som ich . . . ako prach ty si r-1 Rahaba r-m pred ním jeho protivrúkov na koho by padol, toho rozdrtí ; (Luk 20, 1 8) ROZHLASOVAŤ r-li . . . čo im bolo hovorené odídi a r-uj kráľ. Božie vaša viera sa r-uje ROZHNEVANÝ Hospodin je r. r„ vydal ho mučiteľom ROZHNEVAŤ SA r-1 (sa) Jakob na Ráchel faraón sa r-1 na . . . dvorarúnov r-1 (sa) Mojžiš ; 3 1 , 1 4 r-1 (sa) Balám a bil oslicu H. počul hlas „ . a r-1 sa H. sa veľmi r-1 na mňa pretože sa bol r-1 H. na Árona sa vtedy veľmi r-1 H. preto s a r-1 H. na Uzu r-1 (sa) H. na Šalamúna r-1 (sa) H. na Izraela Aza sa r-1 na vidiaceho r-li naši otcovia Boha preto som sa veľmi r-1 vtedy sa veľmi r-1 kráľ ľúbajte syna, aby sa ner-1 počujúc to H. r-1 sa ; 59 r-1 sa na svoj e dedičstvo r-1 si sa na svojho pomazaného bol som sa r-1 na svoj ľud r-li (sa) kniežatá na Jerem. H. sa bol veľmi r-1 Herodes . . . veľmi sa r-1 keď to počul kráľ, r-1 sa r-1 (sa) domáci pán ROZHOJNIŤ ( SA) tomu bude dané, a rozhojrú sa mu ta m sa ešte väčšmi r-la milosť B. má moc r. vám každú milosť ktorú r-1 oproti nám


452

ROZHORLIŤ SA Zj

3, 1 9

A ROZHORLIŤ SA rozhorli sa tedy a učiň pokánie

2Kr 2 1 , 1 4 Žid 1 0, 34

ROZCHVÁTANIE budú za lúpež a r. všetkým r. svojho majetku ste prijali s radosťou

ž

ROZCHVÁTAŤ r-lí si naše imanie r-jú tvoj majetok

Ez

44, 1 1 26, 1 2

Luk 2 4 , 1 7 4M

9, 1 8

1, 26 4, 19 21 6, 12 14 Est 2, 20 Jób 39, 27 Luk 2, 1 Ž id 1 1 , 23 5M Ezd

2M 3M 2Pa

7, 2 25, 2 1 2, 1

Neh 13, 22 Jób 9, 1 2 ž 33, 9 - 1 48, 5 Dan 3, 20 Mat 1 4, 1 9 Luk 1 8 , 40 1 9, 1 5 Sk 1 0, 48 8 Filém Mar 1, 27 Luk 8, 25 Sk 1 6, 1 8 lM Ž

1 8, 1 2

36, 9 1 1 9, 24 77 92 1 43 Pr 8, 31 Iz 58, 13 14 66, 1 1 Luk 8, 14

2Tm 3 , 4 Tít 3, 3 4, l Jak 2, 1 3 2Pt

milujúci r-e otročiaci rozličným . . . r-iam z vašich r-í, ktoré vojuj ú považujú za r. hýriť

I M 49, 1 5 47, 1 Iz 6, 2 Jer Mal 3, 1 2

R OZKOŠNÝ zem . . . je r-á nebudú (ťa) viacej volať . . . r-ou zahladím . . . r-ú . . . dcéru Siona budete r-ou zemou

ROZJÍMAŤ aké sú to veci, o ktorých . . . r-e

Pr

ROZKAZ na r. Hosp. sa rušali . . . na r. Hosp. sa kládli tábor o m ; 9, 20, 23 vzbúrili ste sa proti r-u Hosp. odo mňa bol vydaný r. vydajte r., aby zastavili tých mužov ja Dárius dávam r. z r-u Boha Izr. a z r-u Cyra Ester plnila r. Mardocheov na tvoj r. vznáša sa orol vyšiel r. od cisára Augusta nebáli sa r-u kráľovho

Luk 9 , 6 1 Sk 21, 6

ROZKÁZAŤ budeš hovoriť všetko, čo ti r-žem r-žem svojmu požehnaniu Š alamún r-1 s tavať menu Hosp. dom r-1 som Levitom, aby sa očisťovali ak uchvatne, kto mu rozkáže (H.) r-1, a postavilo sa r-1, a boli stvorené r-1 1]1.UŽom . . . aby poviazali Sadracha r-1 zástupom, aby si posadali ; Mar 6, 39 r-1, aby ho priviedli r-1, aby mu zavolali sluhov r-1 i ch pokrstiť v mene P. Ježiša mám veľkú smelosť v Kristovi r. ti

1 4, 1 1

Pr 1 6, 28 Mat 1 9, 6

Mat 24, 1 2 lM

3, 16 1 6, 1 0

30, 30 48, 4 5M 1, 1 0 7, 1 3 Ezd 9 , 6 Neh 9, 23 ž 1 6, 4 25, 1 7 Pr 4, 1 0 Iz 9, 3 Jer 30, 1 9 33, 22 2, 5 PJ Dan 1 2, 4 Rim 5, 20 6, 1

ROZKAZ OVAŤ r-uj e i nečistým duchom ; Luk 4, 36 ešte aj vetrom r-uj e ! Te r-uj em ti v mene Ježiša Krista ! Tm ROZK O Š Žid č i k e ď s o m sa už zostarela, bude mi 2Pt rozkoš ? napájaš ich z potoka svojich r-í tvoje svedectvá sú mojimi r-ami Pr tvoj zákon je mojou r-ou ; 1 74 Kaz keby tvoj zákon nebol mojou r-ou Hab tvoj e prik. sú mojimi r-ami moj e r-e so synmi človeka nazveš sobotu r-ou budeš mať r. v Hosp. Joz mali r. z j eho . . . slávy ž bývajú udusení . . . r-mi života

3, 1 2 1, 14 6, 14 1, 2 28, 8 1, 1 8 2, 6

1, 8 1, 2 36, 5

R OZKVITAŤ stan úprimných bude r.

A ROZLÚČIŤ SA ale mi dovoľ prv r. sa keď sme sa spolu r-li

A ROZLUČOVAŤ pletichár r-uj e priateľov ; 1 7, 9 čo B. spoiil, človek nech ner-uje ; Mar 1 0, 9

A1o. ROZMNOŽENÝ bude r-á neprávosť

R OZMNOŽIŤ (SA) veľmi r-m tvoju bolesť r-m tvoje semeno ; 1 7, 2; 22, 1 7 ; 26, 4, 24 ; 32, 12. 2M 32, 1 3 r-lo s a v o množstvo r-m ťa ; 3M 26, 9 B„ vás r-1 ; 1 0, 22 rozmnoží ťa, a požehná naše neprávosti sa r-li ich synov si r-1 rozmnožia sa bolesti r-li sa súženia môjho srdca prijmi moje reči, a rozmnožia sa ti roky r-1 si národ; 26, 1 5 r-m ich, a neubudne ich r-m semä Dávida r-1 v dcére Júdovej smútok rozmnoží sa vedomosť kde sa r-1 hriech zostaneme v hriechu, aby sa r-la milosť ? nech (vás) ráči Pán rozmnožiť „ . v láske preveľmi (sa) rozmnožila milosť veľmi ťa r-m pokoj nech sa rozmnoží R OZMNOŽOVAŤ kto r-uje svoj majetok úžerou kto r-uje vedomosť, r-uje bolesť beda tomu, kto si r-uje to, čo ne­ patrí j emu ROZMÝŠĽAŤ budeš r. o nej vo dne i v noci o j eho zákone rozmýšľa o márnosti rozmýšľa


453

ROZPRÁVAŤ IM

50, 1 7

A ROZPLAKAŤ SA vtedy sa r-1 Jozef

2M Iz Ez 2Pt

1 5, 1 2, 7, 3,

15 7 17 10

ROZPLYNÚŤ S A rozplynú sa všetci obyv. Kanaána srdce človeka sa rozplynie kolená sa rozplynú ako voda ; 2 1 , 7 živly . „ s a rozplynú

Sud 5, 97, ž 1 1 9, 9, Am 1, Mi 3, 2Pt

5 5 28 5 4 11

ROZPLÝVAŤ SA vrchy sa r-li o d tvári Hosp. vrchy sa r-jú a ko vosk moja duša sa rozplýva v slzách keď sa dotkne zeme, rozplýva sa vrchy sa budú r. pod nim keď sa to teda všetko tak rozplýva

ž

48, 1 0 r-me, ó , Bože, o tvojej milosti 63, 7 za nočných stráží, r-m o tebe 1 1 9, 1 5 r-m o tvojich nariadeniach; 7 8 23 bude r. o tvojich ustanoveniach; 48 27 budem r. o tvojich divoch 148 aby som r-1 o tvojej reči 143, 5 r-m o všetkých tvojich skutkoch Mar 2, 8 čo to r-e ; 9, 33 ; 1 1 , 3 1 . Luk 5, 22 8, 1 7 r-e, ž e nemáme chleba ? Pozri tiež heslo : Premýšľať lz 48, 20 Mat 4, 24 l Te

1, 8

4M

1 1, 1 1 06, 1 8

ROZNIESŤ ( SA) r-este to až na koniec sveta r-ol sa o ňom chýr ; 9, 26. Mar 1, 28 r-la (sa) vaša viera

1, 1 9 89, 48 51 Jer 1 4, 21 1 5, 1 5 1 6, 6 1 Ez Luk 23, 42

ROZPOMENÚŤ SA r-iem sa na s voju zmluvu Hosp„ rozpomeň sa, prosím, na mňa H. s a r-1 n a ňu rozpomeň sa na mňa ! rozpomeň sa, Pane rozpomeň sa, nezruš svojej zmluvy rozpomeň s a n a mňa r-ieš s a n a svoje cesty rozpomeň sa na mňa, Pane

41, 9 77, 4 7 12 1 1 9, 55 1 37, 1 1 43, 5 6, 9 Ez 2, 8 Jou 2Tm 1, 5

ROZPOMÍNAŤ SA r-m sa dnes na svoje prestúpenie r-m sa na Boha r-m sa na svoj e spevy r. sa budem na skutky Hosp. r-m sa v noci na tvoje meno keď sme sa r-li na Sion r-m sa na predošlé dni budú (sa) r. na mňa r-1 som sa na Hosp. r-m (sa) na nepokryteckú vieru

ROZNIETIŤ SA

ž

Sk

5, 38

r-1 sa j eho hnev ; 1 0 . 5M 32, 22 r-1 s a oheň n a ich zhrom.

A ROZPADNÚŤ SA l Sa ak j e tá rada z ľudí . . . rozpadne sa ž -

R OZPÁLENÝ IM 2M

31, 36 11, 8 15, 7 l Sa 20, 34 ž 88, 1 7 Dan 3, 22 Hoz 7, 7

aký môj hriech, že ma honíš r. ? vyšiel od faraóna, r. hnevom vypustil si svoj r. hnev Jonatán vstal od stola r. hnevom cezo mňa s a v š e valí tvoj r . hnev pec bola veľmi r-á ; 23 sú r. ako pec

ROZPÁLIŤ SA IM 2M

4, 5 32, 1 0 19 4M 22, 22 J.ób 32, 2 39, 4 z 1 06, 40 PJ 2, 3 Dan 3, 1 9 4, 4 Jon Rim 1, 27

2M

8, 1 1 9, 29 30, 22 2, 24 6, 5

ž

74, 2 1 6, 63 20, 43 Mat 26, 75 Ez

Luk 24, 8 2, 22 Ján 11, 16 Sk 1 8, 5 Zj

lM ž

Kain (sa) veľmi r-1 hnevom nechaj, aby s a r-1 môj hnev r-1 (sa) hnev Mojžišov hnev Boží sa r-1 r-1 (sa) hnev Elíhuva ; 32, 3, 5 moje srdce sa r-lo r-1 (sa) hnev Hosp. r-1 sa proti Jakobovi J.ób r-li pec sedemkrát z je to dobré, že si sa r-1 hnevom ? 9 r-li sa vo svojej hriešnej žiadosti -

ROZPAMÄTAŤ SA lM

3M 26, 42 Sud 1 6, 28

r-1 (sa) B. na Noacha r-1 (sa) B. na Abraháma B . sa r-1 na Ráchel B. sa r-1 na svoju zmluvu r-1 som sa na svoju zmluvu ; ž 1 06, 45 r-j sa na svoje zhrom. aby si sa r-la a hanbila tam sa r-e na svoj e cesty; 36, 3 1 Peter sa r-1 na slovo Ježišovo ; Mar 1 4, 72. Luk 22, 6 1 r-li (sa) na jeho slová keď vstal z mftvych r-li sa r-1 som s a na slovo Pánovo B. sa r-1 na j eho neprávosti

ROZPRÁVAŤ budú ti o tom r. ryby r. budem o ustanovení zákona budem r. všetky tvoj e divy nebesia r-jú slávu silného Boha budem r. o tvojom mene naši otcovia nám r-li budem r„ č o učinil mojej duši moje ústa budú r . tvoju sprav. môj jazyk bude . . . r. o tvojej sprav. budem r. záhadné veci čo nám naši otcovia r-li z pok. n a pok. budeme r. tvoju chválu 1 1 8, 1 7 budem r . skutky Hosp. 1 1 9, 1 3 budem r. všetky súdy 1 45, 6 budem r. tvoju veľkosť 43, 2 1 ľud, ktorý si vytvorím, bude r. Iz moju chválu 1, 3 r-jte o tom svojim synom Jl Luk 8, 39 r-j, aké veľké veci ti učinil B. 24, 35 r-li, čo skúsili na ceste 1 2, 8 2, 7 9, 2 1 9, 2 22, 23 44, 2 66, 1 6 71, 1 5 24 78, 2 3 79, 1 3


454

ROZPŔCHNUŤ SA ! Sa ž Iz Za Mat Sk

11, 1 1 68, 2 33, 3 13, 7 26, 3 1 5, 36 8, l

IM 1 1 , 4 l Kr 22, 1 7 Est

3, 8 1 47, 2 6, 8 Ez 1 7, 2 1 34, 5 Náh 3, 1 8 Mat 9 , 3 6 Ján 1 1 , 5 2

ž

lM 3M 5M ž Jer

Ez Za Luk

1 1, 8 26, 33 4, 27 44, 12 68, 3 1 9, 16 13, 24 18, 1 7 31, 10 12, 1 5 29, 1 2 7, 1 4 1, 5 1

20, 26 Pr Jer 23, 2 Mat 1 2, 30

Ž

73, 8

Pr

29, 1 8

Hoz 1 0, 14 13, 16

ž

137, 9

Iz

30, 14

Náh

3, 10

ROZPŔCHNUŤ SA pozostalí, rozpŕchli sa rozpŕchnu (sa) j eho nepriatelia rozpŕchnu sa pohania bi pastiera, a rozpŕchnu sa ovce rozpŕchnu sa ovc e ; Mar 1 4, 27 rozpŕchli (sa) a vyšli na nič rozpŕchli (sa) po krajoch ; 4

ž

Jer

48, 8 51, 21

Luk 1 0, 40 Ján 12, 27

Jer 50, 1 6 ROZPTÝLENÝ 9, 13 učiňme si meno, aby sme nebolí r. Am Mat 13, 3 videl som všetkého Izr. r-ého ; 2Pa 1 8, 1 6 18 j e nejaký národ, r. Mar 4, 14 zhromaždí r-ch Izr. budete r. po rôznych zemiach budú r. vo všetky vetry Ž 1 26, 6 r-é, nemajúce pastiera Pr 6, 19 tvoj ľud j e r. po vrchoch 15, 7 boli . . . r. ako ovce 22, 8 aby aj r-é deti Božie zhrom. Mat 13, 3 ROZPTÝLIŤ 37 r-1 (ich) H. ; 9 vás r-m medzi národy ; Neh 1, 8 H. vás rozptýli me dzi národy ; 28, 64 lM 1 6, 5 r-1 si nás medzi pohanmi l Sa 24, 1 5 rozptýli národy, ktoré maj ú záľubu l Ko 6 , 5 v bojoch ; 89, 1 1 r-m ich medzi národy ; Ez 20, 23 ; 22, 1 5 ; 36, 1 9 r-m (ich) ako plevy ž 76, 9 r-m ich ako vých. vietor ktorý r-1 Izr„ ho zase zhromaždí l M 3 1 , 39 r-m (ich) medzi národy 37, 33 r-m Egypťanov medzi národy; 2 M 22, 3 1 30, 23, 26 Jób 1 7, 1 1 r-1 som ich víchricou r-1 pyšných mysľou

R OZRÁŽAŤ vetrom r-š lode tebou r-m ; 5 1 , 22-23 ROZRUŠENÝ Marta bola r-á teraz j e moj a duša r-á A ROZSIEVAČ vyplieňte r-a z Babylona bude stíhať . . . r-a vyšiel r „ aby rozsieval ; Mar 4, 3. Luk 8, 5 počujte podobenstvo o r-ovi r. seje slovo

ROZSIEVAŤ plače ten, kto rozsieva kto rozsieva rôznice rty múdrych r-jú známosť kto rozsieva neprávosť vyšiel rozsievač, aby r-1 ; Mar 4, 3 . Luk 8, 5 kto rozsieva dobré semeno je Syn človeka ROZSÚDIŤ nech H. rozsúdí (H.) rozsúdí moju pru nieto ani jedného . . . ktorý by mohol r. ROZSUDOK dávaš z neba čuť r. ROZTRHANÝ r-ého som nedoniesol Jozef je istotne r. r-ého . . . nebudete j esť moj e úmysly sú r-é

ROZTRHAŤ r-la (ho) divá zver ; (37, 33) medvedice . . . r-li z nich 42 detí r-jme ich zväzky obrátiac sa ner-li vás r-1 reťaze R OZTRHNÚŤ .4. ROZPUSTILE IM 37, 29 Rúben . . . r-1 svoje rúcha r. sa rúhajú 34 r-ol J akob svoje rúcha A ROZPUSTILÝ 44, 1 3 r-li svoj e rúcha 3 M 1 0, 6 ner-ite svoj e rúcha keď nieto videnia, j e ľud r. 4M 1 4, 6 (Jozua a Kálef) r-li svoj e rúcha ROZRAZENÝ Jaz 7, 6 Jozua r-ol svoj e rúcha mater i so synmi bola r-á Sud 1 1 , 35 keď ju uvidel . . . r-1 svoj e rúcha ich deti budú r-é ; (Iz 1 3, 1 6) 2Sa 1, 1 1 pochytil Dávid svoj e rúcha a r-ol 3, 3 1 r-ite svoj e rúcha ROZRAZIŤ 1 3, 3 1 kráľ, r-ol svoje rúcho ; 2Kr 5, 7 ; blah. ten, kto . . . rozrazí tvoj e deti 6 , 30; 22, 1 1 . 2Pa 34, 1 9 o skalu ! Kr 2 1 , 2 7 Achab . . . r-ol svoje rúcho rozrazí ho, ako . . . nádobu 2Kr 1 1, 1 4 roztrhla Atália svoj e rúcho ; 2Pa 23, 1 3 ROZRÁŽANÝ 1 9, 1 Ezechiáš . . . r-1 svoje rúcho ; malé deti boli r-é ; (2Kr 8, 1 2) Iz 37, 1 ROZPTYĽOVAŤ múdry kráľ r-uj e bezbož. vy r-ujete moj e stádo kto nezhromažďuj e so mnou, r-uj e ; Luk 1 1 , 23

I M 44, 28 2Kr 2, 24 ž 2, 3 Mat 7, 6 Mar 5, 4


455

ROZUMIEŤ

2Pa Ezd Est Jób

34, 9, 4, 1, 2, ž 78, 64, Iz 2, Jl Mat 26,

27

3

1 20 12 15 1 13 65

27, 5 1 Sk

1 4, 1 4

3M

13, 45

l Sa Iz

4, 1 2 36, 22

r-ol s i svoje rúcho ; 2Kr 22, 1 9 r-1 som svoje rúcho r-ol Mardocheus svoj e rúcho Jób . . . r-ol svoj plášť r-c každý svoj plášť r-ol skaly na púšti oj, aby si r-ol nebesia r-ite svoje srdce r-ol najv. kňaz svoje rúcho ; Mar 1 4, 63 chrám. opona sa r-la ; Mar 1 5, 38 . Luk 23, 45 Barnabáš a Pavel, r-li svoje rúcha

ROZTRHNUTÝ

Ez

6,

4

malomocný . . . bude mať svoje rúcho r-é mal svoje rúcho r-é ; 2Sa 1, 2 majúc r-é rúcho

ž

18, 4 2, 9 74, 1 4 43 16 19 10 18 25

l Sa

13 33 12 12 16 5 4 36 26 3 8 4 16 22 10 1 04 3 4 32

-

! Pa Jób

ž

Pr

39, 42, 32, 36, 73, 111, 1 1 9, 1, 3, 6,

7, 7

1 0, 1 3 19 21

1 1, 1 2 22

-

-

povstala r. pre neho bola r. medzi nimi povstala r. medzi Židmi žeby nebolo medzi vami r-iek čujem, že sú r-y medzi vami aby nebolo r-y v tele (Dávid) zmeniac svoj r. ; ž 34, 1 požehnaný tvoj r. nech ti dá H. r. človek nech nadobudne r-u ak je tedy u teba r„ nože počuj veci, priveľké pre náš r. oznám, akže znáš r. kto dal srdcu r. ? je to z tvojho r-u, že lieta jastrab sú to predivné veci, nad môj r. H. riekol : Dám ti r. prestal mať r., aby robil dobré keď som to chcel vystihnúť r-om bol som bez r-u r. majú všetci, ktorí to robia z tvojich nariadení nadobúdam r-u dosiahnuť kázne r-u nájdi milosť a výborný r. kto cudzoloží so ženou, j e bez r-u rozoznal som . . . mládenca bez r-u palica n a chrbát toho, kto j e bez r-u kto zdržuje svoje rty , má r. blázni zomierajú preto, že sú bez r-u človek bez r-u pohtda zlatá obrúčka . . . pekná žena a bez r-u

32 1 6, 22 19, 8

-

28, 27, Iz 29, 40, 1, Dan

-

-

(Ezechiáš) r-1 modlárske sochy r-š ich ako nádobu r-1 (si) hlavy leviatána

1 2, 8 11 1 3, 1 5 14, 29 1 5, 2 1

-

-

slnečné obrazy budú r-é

ROZUM

21, 25, 22, 1 1, 34, 37, 38,

-

-

ROZTRŽKA 7, 9, 1 0, l Ko 1, 1 1, 12,

Ján

-

ROZTRIESKANÝ ROZTRIESKAŤ 2Kr

Pr

Hoz Mat

4,

5, 8, 4, 6, 15,

11 16 11 24 28 17 33 14 25 11 9 16

3, 2 1 5, 1 5 26, 25 Sk 1, 1 9 l Ko 1 4, 20 Mar

-

2Ko 1 1 , 1 6 3, 1 9 Ef 4, 1 8 4, 7 Fil

-

2Tm

1,

7

-

2, 2,

7 4

Tít

človeka chvália podľa jeho r-u kto nasleduje zaháľačov, j e bez r-u dobrý r. dodáva miloty pomalý do hnevu, má mnoho r-u bláznovstvo j e radosťou tomu, kto je bez r-u kto poslúcha karhanie, nadobúda r-u r. je prameňom živom r-u nadobúda, kto miluje svoju dušu r . človeka zdŕža j eho hnev knieža bez r-u býva veľký dráč nie j e to národ, ktorý by mal r. poznajú ti, ktorí blúdia duchom, r. nikto nevystihne j eho r-u mládencom dal B. vedomosti a r. navrátil (sa) môj r. našlo sa v tebe svetlo a r. pre jeho r. bude sa mu dariť lesť smilstvo, víno . . . odníma r. u koho j e r. bude sa báť tvojho mena č i ste ešte a j vy a ž doteraz bez r-u ; Mar 7, 1 8 vraveli, že pošiel z r-u j e odiaty a má zdravý r. ; L uk 8 , 35 hovorím slová . . . zdravého r-u r. rozumných zavrhnem nebuďme deťmi r-om . • . ale r-om buďme dokonali nech nikto nemysli, ž e som bez r-u lásku Krístovu, ktorá prevyšuje r . zatemnení v r-e pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum nedal (nám) B. ducha bojazl., ale . . . zdravého r-u nech ti dá Pán r. vo všetkom aby učili mladé ženy r-u

ROZUMIEŤ lM -

5M Jób -

ž

-

1 1, 7 42, 23 28, 49 32, 9 42, 3 33, 1 5 38, 1 5 50, 22

1 1 9, 27 34 1.25 -.,.. 1 44 1 69 1 39, 2 1 4, 1 5 Pr 28, 5 5 44, 1 8 Iz Dan 1 2, 1 0 Mat 13, 23 -

-

aby ner-eli druh reči svojho druha nevedeli, že Jozef rozumie národ, ktorého jazyku nebudeš r. ; Jer 5, 15 starci ner-ejú vždycky súdu vyznávam, že ner-m rozumie všetkým ich dielam som ako človek, ktorý nerozumie r-ejte tomu, vy, ktorí zabúdate na Boha daj mi r. ceste svojich nariadení daj mi r., a budem pozorovať daj mi r„ aby som znal tvoje sved. daj mi r„ a budem žiť daj mi r. podľa svojho slova r-š mojej myšlienke zďaleka opatrný rozumie svojmu kroku ktorí hľadajú Hosp., r-ejú všetkému zlí ľudia ner-ejú súdu zaslepil ich . . . aby ner-eli rozumní budú r. kto čuje slovo a rozumíe


ROZUMNE Mat 1 5, 24, Mar 8, 9,

10 15 17 32

Luk 24, 45 8, 30 Sk l Tm 1 , 7 Žid 1 1, 3 5M 29, !Sa 18, 101, ž 1 6, Pr 52, Iz 3, Jer Mar 12, Rim 12, 2, Tít

9 5 2 23 13 15 34 3 12

35, 3 1 32, 28 1 2, 1 2 13 28, 12 28 49, 4 ž 1 47, 5 1, 2 Pr 3, 5 4, 1 5 7, 4 9, 6 10 1 6, 1 6 18, 2 23, 9 1 1, 2 Iz 29, 1 4 Ez 28, 4 8 Obad Luk 2, 47 1, 8 Ef 1, 9 Kol 2M 5M Jób

IM

3, 6 41, 33 39

4, 6 5M I Sa 25, 3 l Kr 3, 1 2 8, 1 8 Ezd J ób 12, 20 32, 8

ž

2, 1 0 1 1 9, 130

Pr počujte a r-ejte ; Mar 7 , 1 4 kto čítaš, r-ej ; Mar 13, 1 4 či ešte . . . ner-e ? 2 1 ale oni ner-eli ; Luk 2, 5 0 ; 9, 45 ; 18, 34 otvoril ich um, aby r-eli písmam či aj r-š, čo čítaš ? ner-ejú, ani čo hovoria vierou r-me, že sú veky

456

8, 9 všetky sú prosté r-ému 1 0, 5 kto zhrom. v lete, je r. 1 3 v o rtoch r-ého . . . múdrosť 1 4, 33 v srdci r-ého . . . múdrosť 1 5, 1 4 srdce r-ého hľadá známosť 24 cestou života je r-ému ísť hore 1 6, 2 1 kto j e múdreho srdca, volá sa r . 1 7, 2 r. sluha bude panovať 1 0 viacej pôsobí n a r-ého 1 pokarhanie 24 na tvári r-ého vidieť múdrosť ROZUMNE 18, 1 5 srdce r-ého nadobudne známosti aby ste r. činili 1 9, 1 4 o d Hospodina r-á žena 25 pokarhaj r-ého, porozumie r. si (Dávid) počínal 28, 7 kto pozoruje zákon j e r. r. si chcem počínať 29, 1 4 rozumnosť jeho r-ch s a skryje srdce múdreho spravuje r. jeho ústa Iz 4, 22 sú hlúpymi synmi a nie sú r. Jer môj služ. bude r. konať Dan 1 1 , 33 r. z ľudu dajú rozumieť mnohým budú vás pásť umne a r . 12, 3 r. sa budú skvieť ako jas oblohy J. vidiac, že r. odpovedal 1 0 r . budú rozumieť žeby r. myslel 5, 1 3 preto r. mlčí Am aby sme r. a spravodlive . . . žili Mat 1 1 , 25 skryl tieto veci pred múdrymi ROZUMNOSŤ a r-mi ; Luk 1 0, 2 1 25, 2 päť z nich bolo r-ch naplnil h o . . . r-ou 4 r-é vzali oleja niet v nich r-i Rim 1 2 , 1 7 nebuďte r . sami u seba pri ľuďoch dlhého veku r . j eho j e rada a r . l K o 1 , 1 9 rozum r-ch zavrhnem; Iz 2 9 , 1 4 4, 1 0 v y r . v Kristu k d e je miesto r-i ? 2 0 1 0, 1 5 ako r-m hovorím odstúpiť od zlého j e r. 2Ko 1 1 , 19 radi znášate ner-ch súc r. o čom rozmýšľa moje srdce, je r. l Tm 3, 2 biskup musí byť „ . r. ; Tít 1 , 8 j eho r-i nieto počtu 2, 2 starší mužovia nech sú . . . r. Tít porozumieť slovám r-i 5 aby boli r-é, cudné nespoliehaj sa na svoju r. 6 napomínaj, aby bolí r. aby ste poznali r. 3, 1 3 kto j e múdry a r. Jak nadobudni r-i ; 7 4, 8 buďte r. a triezvi lPt priateľkou pomenuj r. kráčajte cestou r-i A ROZUMOVANIE známosť Najsvätejšieho j e r. 1, 22 klamú sami seba falošným r-ím nadobudnúť r-i j e . „ nad striebro Jak blázon nemá záľuby v r-i &. ROZUMOVAŤ (blázon) pohŕdne r-ou l Ko 1 3, 1 1 r-1 som ako dieťa duch múdrosti a r-i ROZVESELIŤ {SA) r . j eho rozumných s a skryje r-ou nadobudol si si moci ! Sa 25, 36 srdce Nábalovo sa r-lo vyhubím . . . r. z vrchu Ezauovho ž 86, 4 rozveseľ dušu svojho služobníka žasli nad j eho r-ou 2, 26 preto sa r-lo moj e srdce ; (Ž 1 6, 9) Sk v každej múdrosti a r-i ROZVIAZANÝ múdrosťou a r-ou Mat 1 6, 1 9 bude r-é a j n a nebi ; 1 8 , 1 8 ROZUMNÝ Mar 7, 35 r-é bolo puto j eho jazyka Zj strom, aby urobil človeka r-m 20, 7 r. bude satan nech si vyhľadá faraón r-ého . . . ROZVIAZAŤ muža Dan 5, 1 6 môžeš . . . r . uzly tajomstiev nieto iného tak r-ého a múdreho Mat 1 6, 1 9 čokoľvek b y si r-1 n a zemi ; 1 8 , 1 8 človeka, ako si ty Mar 1 , 7 nie som hoden zohnúc sa r. remiej e to len naozaj múdry ľud a r. nok ; Luk 3, 1 6 . Ján 1, 27. A bigail . . . bola to r-á žena Sk 13, 25 dal som t i múdre srdce a r-é Zj 9, 1 4 rozviaž tých 4 anjelov doviedli . . . r-ého muža A. ROZVLAžIŤ berie starcom r. súd dyc� Všemoh. j e to, ktorý robí ľudí Jer 3 1 , 1 4 r-m dušu kňazov tukom r-rm &. ROZVOD buďte r„ kráľovia robí prostých r-mi 2, 1 6 lebo nenávidím r. Mal


457 SM

RÚCHO 24, 1

6, 1 9 Rim 1 6, 1 7 1 Ko 3 , 3 5, 20 Gal

Pr

Joz Ez

9, 21 5, 2

lM

29, 32 35, 22 23

2M 4M

37, 21 48, 5 6, 1 4 1, 20 21 16 5 7 14

2, 13, 26, 34, 5M Joz

27, 33, 1, 21,

13 6 12 7

22, Sud 5, 2Kr 1 0, Ez 48, Zj 7,

13 15 33 6 5

A ROZVODNÝ list ; 3. Iz 50, 1. Jer 3, 8. Mat 5, 31 ; 1 9, 7. Mar 10, 4 r.

RÔZNICE ten, kto rozsieva r. pozor na tých, ktorí robia r. je medzi vami závisť, zvada a r. (skutky tela sú) r. RÚBAŤ r-li drevo ; 23 budeš r. mečom RÚBEN nazvala j eho meno R . Rúben . . . ležal s Bilhou synovia Leini : prvorodený R. ; 46, 8; 49, 3. 4M 26, 5 R., vytrhol ho z ich ruky budú mi ako R . a Simeon synovia R-a ; 4M 1 6, 1 ; 32, 1, 37. 5M 1 1 , 6. Joz 4, 12. l Pa 5, 3, 1 8 bolo synov R-a, prvorodeného z pok. R-ovho 46 500 · 2 1 0 tábora R-ovho ie 1 5 1 4so' z a pok. R-ovo Sammua t o s ú čeľade R-ovcov „ . 43 730 pok. synov R-ových; 5M 3, 1 2, 1 6 ; 29, 8. Joz 12, 6 aby kliali : R., Gád, Aser nech žije R. a nech nezomrie R-ovcom . . . povedal Jozue '· 22' 1 z údelu pok. R-ovho ; 36. lPa 6, 63, 78 poslali k synom R-ovým pri potokoch R-ových zem Gádovu, R-ovu R-ovi jeden diel z pok. R-ovho 12 OOO zapečatených

RÚHANIE dopustili sa veľkých r-í ; 26 každé r. bude odpustené ; Mar 3, 28 3 1 r. sa proti Duchu nebude o dpus­ tené 15, 1 9 zo srdca vychádzajú . . . r-a ; Mar 7, 22 26, 65 teraz ste počuli jeho r. ; Mar 14, 64 Ef 4, 31 r. nech je odňaté od vás Kol 3, 8 zložte . . . zlosť, r. 1 Tm 6, 4 z čoho povstáva závisť, zvada, r-a Zj 13, 5 hovorili veľké veci a r-a Neh 9, 18 Mat 12, 31

1 Sa

1 7, 45

2Sa

12, 1 4

2 Kr �Pa Z Iz Mat

22 17 3 8 10 18 1, 4 37, 24 9, 3 26, 65 27, 39 2, 7 3, 29 23, 39 18, 6 2, 24 4, 1 3 1, 20 2, 5 3 2 4 4 2, 2 10 1 3, 6

-

Mar Luk Sk

Rim

19, 32, 1 0, 73, 74,

5M

l Ko l Tm Tít .Ä. RUBÍN lPt : 28 ; 1 7 ; 39, 10. Iz 54, 12. Ez 27, 1 6 ; 28, 13 2Pt Júda RUČIŤ Zj 43, 9 j a r-m z a neho 22, 26 nebuď medzi tými . . . ktorí ručia 1 6, 9 21 RUČITEĽ 7, 22 lepšej zmluvy stal sa J. r-om Dan 3, 29 A RUDA 28, 22. l Kr 8, 37. 2Pa 6, 28. Am 4, 9 6, 1 1 Sk

5M

1 1, 4

2M IM Pr

Žid

Mar 1 5, 21 Rim 1 6, 13 3M 24, 14 l Tm 1, 13

Zj 1 7, 3 RUDÝ R-é more ; Joz 2, 1 0 ; 4, 23 ; 24, 6. Sud 1 1 , 16. l Kr 9, 26. Neh 9, 9 1 Hoz 2,

A RÚFU S otca Alexandrovho a R-ovho pozdravte R-a

A RÚHAČ vyveď toho r-a von ktorý som bol predtým r.

lM

35, 2 37, 29 34 39, 12

RÚHAŤ SA v mene Boha vojsk !zr., ktorému si sa r-1 dal . . . nepríateľom Hosp. príčinu, aby sa r-li komu si sa ty r-1 listy písal r-júc sa Hosp. lakomec sa rúha rozpustile sa r-jú či sa na veky bude r. nepriateľ bláznivý ľud sa r-1 tvojmu menu r-li sa Svätému !zr. r-1 (sa) Pánovi tento sa rúha r-1 s a ; čo ešte potreb. svedkov r-li sa mu ; Mar 15, 29. Luk 22, 65 rúha sa. Kto môže odpúšťať hriechy kto by sa r-1 Sv. Duchu; Luk 1 2, 1 0 j eden zo . . . zločincov sa m u r-1 keď sa protivili a r-li sa pre vás sa r-jú menu Božiemu r-jú sa nám, prosíme aby sa naučili ner. sa aby sa ner-li slovu Božiemu aby sa nikomu ner-li keď už s nimi nebeháte . . . r-j ú sa budú (sa) r. ceste pravdy títo sa všetkému . . . r-jú otvorila svoje ústa r. sa proti Bohu, r. sa j eho menu r-li sa menu Boha ; 1 1 ľudia s a r-li Bohu RÚHAVÝ človek . . . ktorý by povedal niečo r-é proti Bohu počuli sme ho hovoriť r-é slová ; 13 bola plná r-ch mien A RUCHAMA povedzte . . . svojim sestrám : R. RÚCHO zameňte svoje r-a Rúben . . . roztrhol svoj e r-a roztrhol Jakob svoje r-a a položil smút. r. zanechal svoje r. v j ej ruke a utie­ kol ; 39, 13, 15, 1 6, 1 8


RÚCHO roztrhli svoje r-a ; Sud 1 1 , 35. 2Sa 3, 31. 2Pa 34, 27. Iz 37, 1 2M 19, 1 0 nech operú svoj e r-a ; 1 4 22, 26 keby s i vzal d o zálohu r . 27 to j e j eho r. n a pokrytie 28, 2 spravíš Áronovi . . . sväté r-a 29, 5 vezmeš r-a a oblečieš Árona ; 40, 1 3 3 1 , 1 0 sväté r. ; 39, 1 , 4 1 . 3 M 1 6, 4 39, 1 spravili r"a do služby 8, 30 vysvätil Árona, j eho r-a 3M 1 0, 6 neroztrhnite svojho r-a 1 1 , 40 kto by j edol z j eho mŕtvoly, operie svoj e r. 1 3, 6 operie svoje r. a bude čistý; 4M 19, 7 45 malomocný . . . bude mať r. roztrhnuté 47 rana malomoci na nejakom r-u 1 4, 8 kto sa očisťuje, operie svoj e r. ; 4M 8, 7 1 5, 5 operie svoje r. ; 1 5 , 6- 13 1 6, 32 oblečie si ľanové r., sväté r. ; 2 1 , 10 19, 1 9 nevezmeš na seba r-a, zhot. z rôz­ nych veci ; 5M 22, 1 1 4M 1 4, 6 (Jozua a Kálef) roztrhli svoje r-a 1 9, 2 1 kto kropí vodou . . . operie svoje r. 20, 28 Mojžiš vyzliekol Árona z j eho r-a 31, 24 7-ho dňa operiete svoj e r-a 8, 4 tvoj e r. nezvetšelo 5M 22, 5 muž (si) neoblečie r-a ženy 24, 1 7 nevezmeš do zálohy r-a vdovy 7 , 6 Jozua roztrhol svoj e r-a Joz 9, 5 (vzali) vetché r. zodrané Sud 1 1, 35 keď ju uvidel . . . roztrhol svoje r-a 4, 1 2 mal svoje r. roztrhnuté l Sa 28, 8 Saul . . . obliekol si iné r. 1, 1 1 pochytil Dávid svoje r-a a roztrhol 2Sa 1 3, 3 1 kráľ, roztrhol svoj e r. ; 2Kr 5, 7 ; 6 , 3 0 ; 22, 1 1 l Kr 1 , 1 hoci ho prikrývali r-m, nezohrial sa 21, 27 Achab . . . roztrhol svoj e r. 2Kr 1 1, 1 4 roztrhla Atália svoj e r. ; 2Pa 23, 1 3 1 9, 1 Ezechiáš . . . roztrhol svoje r. ; Iz 37, 1 2Pa 34, 1 9 kráľ . . . roztrhol svoje r. Ezd 9 , 3 roztrhol som svoje r. Neh 9, 2 1 ich r-a nezvetšeli 4 , 1 roztrhol Mardocheus svoje r. a obEst tiekol smútočné r. 9, 3 1 bridkým ma učiní moj e r. Jób 22, 6 zvliekal si r. z nahých 30, 1 8 mení sa moje r. na nepoznanie ž 22, 1 9 delia si medzi sebou moj e r. ; Mat 27, 35. Mar 1 5, 24. Luk 23, 34. Ján 1 9, 24 45, 9 tvoje r. j e samá myrra 69, 1 2 miesto r-a beriem na seba smútočné vrece 104, 2 odievaš sa svetlom ako r-m Kaz 9, 8 tvoj e r. nech je každého času biele Iz 3, 22 (odstráni) slávnostné r-a 9, 5 r., pováľané v krvi, bude na spálenie 36, 22 majúc roztrhnuté r. lM

44, 1 3

458 Iz

Ez

Dan Jl Jon Mat

1 Mar

Luk Ján Sk 1 Tm Žid Jak l Pt Zj

Ii -

-

(Ezechiáš) roztrhol svoj e r. zem zvetšeje ako r. obliekol (ma) do r-a spásy prečo j e tvoje r. červené naše sprav. sú ako ohyzdné r. vyzlečú ťa z tvojho r-a priodieval by nahého r-m ; 1 6 vyzlečú ti tvoje r. nechajú svoje r-a, v ktorých svätoslúžili 7 , 9 j eho r. bolo biele ako sneh ; Mat 28, 3 2, 1 3 roztrhnite svoje srdce a nie svoj e r-a 3 , 6 (kráľ) zložil zo seba svoj e kráľ. r. 9, 1 6 nikto neprišíva záplaty . . . na staré rúcho ; Mar 2, 2 1 . Luk 5, 36 16 plnosť by odtrhla kus z toho r-a 20 dotkla sa dole okraja j eho r-a ; 21 . Mar 5, 27, 28, 30. Luk 8, 44 1 1, 8 človeka odiateho mäkkým r-m ; Luk 7, 25 1 4, 36 aby sa aspoň dotkli lemu j eho r-a ; Mar 6, 56 1 7, 2 j eho r. stalo sa bielym ; Luk 9, 29 2 1 , 7 položili na ne svoje r-a ; Mar 1 1, 7. Luk 1 9, 35 8 prestierali svoje r-a na cestu ; Mar 1 1, 8. Luk 1 9, 3 6 22, 1 1 videl tam človeka, neodiateho svad. r-m 26, 65 roztrhol naj v. kňaz s voj e r. ; Mar 14, 63 27, 3 1 obliekli ho do j eho r-a ; Mar 1 5, 20 9 , 3 j eho r. stalo sa skvejúcim 12, 38 chcú chodiť v „ . krásnom r-u ; Luk 20, 46 14, 52 zanechajúc r. utiekol 16, 5 mládenca . . . odiateho dlhým bielym r-m 1 5, 22 vyneste rýchle to prvé r. 22, 36 nech predá svoj e r. a kúpi meč 23, 1 1 obliekol ho do skvelého r-a 24, 4 2 mužovia . . . v r-u, skvej úcom sa 1 9 , 23 vzali j eho r. a spravili 4 diely 1, 1 0 2 mužovia „ . v bielom r-u 1 4, 1 4 Barnabáš a Pavel, roztrhli svoje r-a 1 6, 22 strhajúc z nich r. veleli palicovať 20, 33 r-a som nežiadal 22, 23 metali r-a a hádzali prach 2, 9 ženy v r-u zdobnom a slušnom 1, 1 1 zostárnu ako r. 2, 2 keby vošiel do vášho zhrom. muž . . . v nádhernom r-u 5, 2 vaše r-a požrali mole 3, 3 v obliekani sa do nádherného r-a 1, 1 3 oblečeného v dlhom r-u 3 , 4 nepoškvrnili svojho r-a 5 bude odiaty bielym r-m ; 7, 9, 1 3 1 8 biele r„ aby s i sa odial 4 , 4 24 starcov, sediacich . . . v bielych r-ach 6, 1 1 bolo dané . . . každému dlhé biele r. 7, 1 4 oprali svoje r-a a zbielili ich 37, 51, 61, 63, 64, 1 6, 1 8, 23, 42,

1 6 IO 2 6 39 7 26 14


459 Zj

RUKA 1 6, 1 5 1 9, 1 3 16 22, 1 4

lM

3, 22 1 6, 1 2 19, 10 16 22, 1 0 12 24, 9 27, 22 32, 1 1 37, 39, 41, 43, 48,

2M

27 12 44 9 17

49, 8 3, 20 4, 4 6 17 1 3, 3

1 4, 2 1 17, 1 1 12 21, 24 23, 1

3M 4M -

5M

29, 32, 40, 3,

15 29 31 2

1 1, 27, 2, 1 5,

23 23 15 7

25, 1 2 32, 39 Joz

6, 2 9, 25

Sud 2, 1 5 blah., kto . . . ostríha svoje r. 6, 2 v r-u, pokropenom krvou 20, 1 6 n a svojom r-u m á napísané meno : Kráľ kráľov 1, 1 3 blahoslavení, ktorí perú svoje r-a Rút 5, 9 l Sa Pozri tiež heslo : Odev 7, 1 3 RUKA 17, 46 24, 1 0 aby nevystrel svojej r-y j eho r. bude proti všetkým a r. 12 všetkých proti nemu 26, 9 mužovia vystreli svoju r-u chopili mužovia j eho r-u a r-u j eho 30, 23 ženy 2Sa 22, 35 Abr. vystrel svoju r-u 24, 1 4 nevzťahuj svojej r-y n a chlapca položil služ. svoju r-u pod bedro l Kr 8, 22 Abr. hlas je Jakobov, a r-y sú r-y Ezauove 1 3, 4 vytrhni ma, prosím, z r-y môjho brata, z r-y Ezaua 1 8, 46 naša r. nech nie je proti nemu zanechal svoj e rúcho v j e j r-e ; 1 3 l Pa 29, 1 4 2Pa 30, 8 nikto nepozdvihne ani svojej r-y 7, 6 z mojej r-y ho budeš vyhľadávať Ezd podchytil r-u svojho otca, aby j u 8, 1 8 preniesol 9, 5 tvoja r. bude na šiji tvojich nepriat. 8 2, vystriem svoju r-u a budem biť Neh 18 Egypt vystri svoju r-u ; 7, 5, 1 9 ; 4, 1 7 s, 5, 6, 1 7 ; 9, 15, 22 ; 1 0, 12, 21, 22 ; 1 4, 1 6, 21, 26, 27 6, 9 j eho r. bola malomocná 2, 6 Jób palicu s i vezmeš d o svojej r-y silnou r-ou ťa vyviedol H. ; 4, 3 13, 9, 14, 1 6 ; 32, 1 1 . 4M 33, 3 . 5, 1 8 5M 6, 21 ; 7, 8. Ž 1 36, 12. 9, 30 Jer 32, 2 1 . Dan 9, 1 5 I O, 8 Mojžiš vystrel svoju r - u n a more ; 27 13, 21 1 6, 1 1 dokiaľ držal Mojžiš svoju r-u 1 7, 9 dvihnutú, premáhal Izrael 1 9, 21 boli r-y Mojž. ťažké . . . Áron a Húr podopierali j eho r-y 27, 1 1 r-u za r-u ; 5M 1 9, 2 1 34, 1 9 nepoložíš svojej r-y k spol. veci s bezbožným 35, 7 36, 32 položia svoj e r-y na hlavu barana 37, 7 naplňte každý svoju r-u dnes umyli s i . „ r-y 40, 4 ž 18, 2 1 vzloží svoju r-u na hlavu; 8; 4, 15, 29, 33 ; 8, 1 8, 22 19, 2 2 1, 9 či je azda r. Hosp. prikrátka položil svoj e r-y na neho 22, 1 7 bola a j r . Hosp. proti nám 24, 4 nezavrieš svojej r -y pred . . . núdznym 26, 6 utneš j e j r-u 31, 6 16 nie je toho, kto by vytrhol z mojej r-y 32, 4 36, 1 2 dal som do tvojej r-y Jericho hla, sme v tvojej r-e 37, 24

bola r. Hosp. proti nim r. Madiana sa zmocnila nad Izr. neschopných používať svoju pravú ruku r. Hosp. vyšla proti mne r. Hosp. bola proti mestu r. Hosp. bola proti Filišt. dneska ťa vydá H. do mojej r-y nevystriem svojej r-y na svojho pána moja r. s a ť a nedotkne ; 1 3 ktože by vystrel svoju r-u na pomaz. dal tú rotu lupičov . . . do našej r-y moj e r-y učí boj u ; Ž 18, 35 nech upadneme, prosím, d o r-y Hosp. rozprestrúc svoje r-y k nebesiam ; 2Pa 6, 12, 13 J eroboám vystrel svoju r-u . . . ale uschla j eho r. r. Hosp. bola s Eliášom vezmúc z tvojej r-y dali sme tebe podajte r-u Hospodinovi bola r. Hosp., jeho Boha, na ňom; 7 , 9 , 28 r. nášho Boha (bola) nad nami ; 3 1 rozprestrúc svoje r-y k Hosp. r. môjho Boha (bola) nado mnou posilnili svoje r-y na dobré; Ezd 1, 6 jednou svojou r-ou robil dielo a druhou držal zbraň Bože, posilni moje r-y! j e v tvojej r-e, len zachovaj j eho život zomdlené r-y si posilňoval j eho r-y liečia keby som očistil svoje r-y tvoje r-y ma sformovali vzdiaľ svoju r-u odo mňa vrhol ma do rúk bezbožníkov kto je čistých rúk, priberie sily r. Božia sa ma dotkla budem vás vyučovať o r-e silného Boha všetci sú dielom jeho rúk čo vezme z tvojej r-y svoj e r-y pokrýva svetlom pečatí r-u každého človeka kladiem svoju r-u na svoje ústa podľa čistoty mojich rúk; 25 dielo j eho rúk oznamuj e obloha náj de tvoja r. všetkých tvojich nepriateľov prebodli moje r-y ten, kto je nevinných rúk umývam svoje r-y v nevine; 73, 1 3 do tvojej r-y porúčam svojho ducha v tvojej r-e s ú moj e časy ťažela na mne tvoj a r. r. bezbožných nech m a nezaženie H. podopiera jeho r-u


460

RUKA ž

Pr

38, 39, 71, 73, 74, 77, 88, 89, 90, 91,

1 02, 26 1 04, 28 1 06, 26 1 09, 6 1 1 5, 7 1 1 9, 73 1 73 121, 5 1 38, 8 139, 5 10 1 43, 5 6 1 44, 7 1 45, 1 6 6, 1 7 1 0, 1 2, 1 9, 31,

Kaz -

Iz

3 11 4 23 11 3 10 14 17 12

4 24 24 19 20

4, 5 1 1, 6 1, 12 15 1 0, 4 10 14 1 3, 7 35, 3 4 1 , 20 43, 1 3

Jer

45, 48, 50, 59, 62, 64, 65,

11 13 2 1 3 8 2

66, 1, 1 5, 18,

2 16 17 6

34, 20 38, 4

tvoja r. ťažko dolieha hyniem od švihania tvojej r-y vysloboď ma z r-y bezbožníka pojal (ma) za moju pravú r-u prečo uťahuješ späť svoju r-u v noci sa vystiera moj a r. po ňom vystieram k tebe svoje r-y mocná j e tvoja r. upevni dielo našich rúk na r-ch ť a ponesú ; Mat 4 , 6 . Luk 4, 1 1 dielom tvojich rúk sú nebesia keď otváraš svoju r-u, sýtia sa pozdvihol svoju r-u na nich satan . . . stojí po jeho pravej r-e majú svoje r-y, ale nehmatajú tvoje r-y ma učinili nech mi je tvoja r. na pomoc H. tvojou tôňou po pravej r-e neopusti diela svojich rúk položil si na mňa svoju r-u i tam by m a sprevadila tvoja r. rozjímam o díele tvojich rúk rozprestieram svoj e r-y k tebe vystri svoje r-y z výsosti otváraš svoju r-u a nasycuješ (H. nenávidí) r-y, ktoré vylievajú nev. krv r. usilovných obohacuje r. usilovných bude panovať leňoch skrýva svoju r-u ; 26, 1 5 r-mi sahá p o praslici svoju r-u otvára chud. a svoje r-y k biednemu blázon zakladá svoje r-y večer nedaj odpočinutia svojej r-e ktože t o kedy vyhľadával z vašej r-y vaše r-y s ú plné krvi ; 59, 3 vždy bude j eho r. vystretá našla moj a r . kráľ. modiel moja r . našla bohatstvo národov klesnú všetky r-y; Jer 6, 2 4 ; Ez 7, 1 7 ; 2 1 , 7 posilnite spustené r-y aby videli . . . že to učinila r. Hosp. nieto nikoho, kto b y vytrhol z mojej r-y dielo mojich rúk ponechajte na mňa moja r . založila zem či je azda prikrátka moja r. r. Hosp. nie je prikrátka budeš korunou krásy v r-e Hosp. dielom tvojej r-y sme my všetci rozprestieral som svoje r-y celý deň; Rim 1 0, 2 1 všetko učinila moja r. klaňali s a dielam svojich rúk pre tvoju r-u sedávam samotný ako hlina v r-e hrnčiara, takí ste aj vy v mojej r-e vydám ich do r-y ich nepriateľov oslabuje r-y bojovných mužov

1� -

-

-

-

Dan Hoz

1, 3 3, 1 4 6, 1 4 8, 1 13, 9 21 23, 28 33, 22 5, 5 2, 1 0

_1\1.i Sof Za

7, 1, 8, 1 4, Mat 4, -

-

-

3 4 9 13 6

5, 30 8, 3 15 9, 1 8 25 1 2, 1 0 13 1 5, 20 1 7, 22

18, 8 1 9, 1 3 15 26, 50 27, 24 Mar 3, 5 -

-

7, 9, 1 0, 1 6, 1, Luk -

-

-

-

-

-

Ján -

-

-

Sk

5 27 16 18 66 74

9, 62 13, 1 3 1 5, 22 22, 2 1 23, 46 24, 39 3, 35 1 0, 28 1 3, 3 20, 25 27 21, 18 3, 7

bola tam nad ním r. Hos p . bola nado mnou mocná r. Ho s p . ; 22; 37, l ; 40, 1 vystriem na nich svoju r-u; 25, 7 padla na mňa r. Pána bude moja r. proti prorokom vytrhnem svoj ľud z vašej r-y; 23 vydám ťa do r-y tých, ktorých nenávidíš r. Hosp . bola prišla na mňa kráľ videl čiastku r-y, ktorá písala níktorý z nich j u nevytrhne z mojej r-y oboma r-mi idú vykonať zlé vystriem svoju r-u na Júdu nech sa posilnía vaše r-y ; 1 3 r . s a pozdvihne proti r-e vezmú ťa na r-y, aby si neuderil svojej nohy ak ťa pohoršuje tvoja pravá r. J. vystrel r-u, dotkol sa ho dotkol s a jej r-y vzlož na ňu svoju r-u a bude žiť chopil dievčatko za r-u, a vstalo človek, ktorý mal uschlú r-u ; Mar 3, 1 . Luk 6, 6 vystri svoju r-u ; Mar 3, 5 jesť neumytýtni r-mi nepoškvr. človeka Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí ; Luk 9 , 4 4 ak ťa pohoršuje tvoja r. ; Mar 9, 43 vzkladal r-y a modlil sa vzložil n a ne r-y položili r-y na Ježiša ; Mar 1 4, 46 vzal vodu, umyl si r-y vystri svoju r-u ! A vystrel, a j eho r. bola zase zdravá ; Luk 6, 1 0 j edia chlieb neumytými r-mi J. ho chopil za r-u vzkladal na ne r-y a žehnal ich n a chorých budú vzkladať r-y r. Pánova bola s ním vytrhnutí súc z r-y svojich nepriateľov nikto položivší svoju r-u na pluh položil n a ňu r-y dajte prsteň na j eho r-u r . môjho zradcu je s o mnou Otče, do tvojich rúk kladiem svoj ho ducha! vidzte moje r-y i moj e nohy Otec miluje Syna a dal všetko do j eho r-y nikto ich nevytrhne z mojej r-y ; 2 9 vediac J., že mu dal Otec všetko do rúk ak neuvidím bodnutia hrebov na jeho r-ch daj svoju r-u a polož na môj bok vystrieš svoje r-y, a iný ť a opáše chytil ho za pravú r-u


461 Sk

RYBÁR 5, 12 6, 6 7, 48 8, 1 7 1 1, 2 1 13, 1 1 14, 3 1 9, 6 11

Rim 10, 2 1 I Ko 4 , 1 2 1 2, 1 5 21 1 6, 2 1 5, 1 4, 28 4, 1 1 2, 8 4, 1 4 5, 22 2Tm 1 , 6 2Ko Ef ! Te ! Tm

19 Filém Žid 1, 1 0 9, 1 1 24 1 0, 3 1

J ak !Pt

12, 12 4, 8 5, 6

skrze r-y apošt. dialo sa mnoho divov · pomodliac sa vzložili na nich r-y; 13, 3 Najvyšší nebýva v chrámoch, učin. r-ou ; 17, 24 vzkladali na nich r-y, a dostávali Sv. Ducha r. Pánova bola s nimi r. Pánova príde na teba diali (sa) divy . . . skrze ich r-y vzložil na nich Pavel r-y ; 28, 8 B. činil nevšedné divy skrze r-y Pavlove celý deň som vystieral svoje r-y robiac vlastnými r-mi pretože nie som r-ou oko nemôže povedať r-e pozdrav mojou r-ou Pavlovou ; Kol 4 , 1 8 dom, nie r-ou učinený robiac dobre vlastnými r-mi pracovať svojimi vlastnými r-mi pozdvihovali sväté r-y so vzkladanim rúk starších rúk na nikoho rýchle nevzkladaj dar Boží . . . daný ti vzložením mojich rúk napísal (som) vlastnou r-ou dielom tvojich rúk sú nebesia stanom, nie učineným r-ou Kristus nevošiel do svätyne, učin. r-ou strašné je upadnúť do rúk živého Boha posilnite opustené r-y umyte r-y, hriešnici pokorte sa tedy pod mocnú r-u Božiu čoho sa naše r-y dotýkali položil na mňa svoju pravú r-u palmy (boli) v ich r-ch vo svoj ej r-e mal . . . knižku pozdvihol svoju pravú r-u vzal som knižku z r-y anjela

lJ Zj

1, 1, 7, 1 0,

Pr

1 1, 15

A RUKOJEMSTVO kto nenávidí r-a, je bezpečný

Ž Iz Jer

83, 18 54, 4 15, 9

RUMENIEŤ (SA) nech r-ejú hanbou lebo nebudeš (sa) r. bude sa hanbiť a r.

l Sa PŠ

16, 12 5, 1 0

RUMENNÝ šuhaj (Dávid) bol r. ; 17, 42 môj milý je biely a r.

3M Jób Ž Iz

RUMY 26, 31 obrátim vaše mestá na r. 30, 24 či nevystrie človek ruky i v r-och 79, 1 obrátili Jer. na hromadu r-ov 89, 41 pevnosti si obrátil na r. 37, 2 6 obrátil ich n a hromady r-ov

1 17 9 2 5 10

Iz

49, 19 51, 3 64, 1 1

Jer 26, 18 Am 6, 1 1 1, 4 Mal 2 37 15 20 21

IM 2M 4M

1 1, 1 2, 1 4, 9,

Ž Ján Žid

33, 10 5, 18 1 0, 9

Rút

RUŠAŤ SA keď sa r-li ; 35, 5, 16; 46, 1 synovia Izr. sa r-li ; 4M 1 0, 12 hovor synom Izr., aby sa r-li na rozkaz Hosp. r-li sa; 23 keď sa dvihol oblak, r-li sa ; 22 RUŠIŤ H. ruší radu národov nie len že r-1 sobotu ruší prvé, aby postavil druhé

A RÚT 1, 4, 1 4, 1 6, 22 ; 2, 2, 8, 2 1 ; 3, 9 ; 4 , 5 , 1 0, 1 3 . Mat 1 , 5

Luk 1 1 , 42 PŠ Iz

čo do tvojich r-ov H. poteší . . . jeho r. čo nám bolo vzácnym, je obrátené v r. Jer. bude obrátený v r. zbije veľký dom a obráti ho na r. zase vystavíme r.

2, 35,

A RUTA dávate desiatky z . . . r-y

A RUŽA ja som r-ou Sárona ako voňavá r. jasná

RYBA B. stvoril tie veľké r-y nech vládne (človek) nad morskými r-mi ; 28 7, 1 8 r-y, ktoré sú v rieke pomrú ; 2 1 2M 4 M 1 1, 2 2 č i s a . . . zhromaždia všetky r-y mora 4, 18 nijakej podobizne r-y 5M Neh 13, 16 Týrania . . . donášali r-y Jób 12, 8 budú ti o tom rozprávať r-y ž 1 05, 29 usmrtil ich r-y Kaz 9, 12 človek ani nezná svojho času ako r-y 29, 4 spôsobim to, aby sa prilepili r-y Ez Hoz 4, 3 ba i morské r-y pohynú 2, 1 H. nastrojil veľkú r-u J on 1 1 H. riekol r-e, a vyvrátila Jonáša Hab 1, 14 učinil si ľudí ako r-y Mat 7, 10 keby ho prosil o r-u ; Luk 1 1 , 1 1 1 4, 1 7 dve r-y; 19. Mar 6, 38, 4 1 . Luk 9 , 1 3 , 1 6 . Ján 6 , 9 , 1 1 15, 3 6 vzal tých 7 chlebov a tie r-y 1 7, 27 hoď udicu a vezmi r-u Luk 5, 6 zahrnuli veľké množstvo rýb 1 1, 1 1 či mu azda miesto r-y podá hada ? 24, 42 oni mu podali kúsok pečenej r-y Ján 2 1 , 3 Peter im povedal : Idem loviť r-y 6 nevládali utiahnuť pre množstvo rýb 1 1 vytiahol sieť . . . plnú veľkých rýb IM

Iz Jer Ez

1, 21 26

1 9, 8 1 6, 1 6 47, 10

A RYBÁR budú kvíliť r-i pošlem po mnohých r-ov budú stáť popri ňom r-i


RYBIČKA Mat

4, 1 8

Luk

19 5, 2

Mat 1 5, 34 Mar 8, 7 2Sa 2, 1 3 l Kr 22, 3 8 2Kr 20, 20 Neh 2, 1 4 Iz 22, 9 Ján 5, 2 4 9, 7 l Kr

ž Fil

7, 50 45, 1 0 2, 1 5

462 púšťali sieť do mora, lebo boli r-i ; Mar 1, 1 6 učiním vás r-mi ľudí ; Mar 1 , 1 7 r-i boli zišli a prali siete

A. RYBIČKA 7 (chlebov) a niekoľko málo r-iek mala aj niekoľko r-iek

RYBNÍK stretli sa s nimi pri r-u Gibeona umývali voz pri r-u Samárie (Ezechiáš) spravil r. a vodovod k r-u kráľovmu zoberiete vodu dolného r-a r., ktorý sa volá židovsky Bethesda anj el Pánov zostupovával časom do r-a idi, umy sa v r-u Siloam ; 1 1 RÝDZI r-e zlato ; Ž 1 9, 1 1 ; r-e zlato ; bezúhonní

Jób Jer Hab

moje dni boli r-ie ako bežec j eho kone budú r-ie ako orly j eho kone budú r-ie ako pardovia A

Ez

23, 1 5 23

2M 5M

20, 7, 1 2, 27,

RYTIER

na pohľad sami r-i r-i a slovutní j azdci RYTINA

9 19 8 9 17 20 38 47 2 7 13 14 18

neučiníš si r-y ; 5M 4, 1 6 ; 5, 8 ich r-y spálit e ; 25 r-y ich bohov posekáte zlorečený človek, ktorý by spravil r-u zanechali tam svoj e r-y slúžili svojim r-m (Manasses) postavil aj r-u r-y roztrieskal popudzovali ho svojimi r-mi nech sa hanbia všetci, ktorí slúžia r-e roztrieskali všetky r-y r-u ulej e remeselník nedám „ . r-m svoj ej chvály tí, ktorí formuj ú r-y, sú márnosťou spraví boha, svoju r-u nosia drevo svoj ej r-e lebo je to zem rytín navštívim r-y Babyl ona ; 52 obetovali Bálom a kadili r-m j ej r-y budú potlčené vyplienim tvoje r- y vyplienim r-u čo prospej e r.

3M 26, l Sud 1 8, 1 4

r. obraz ; Sud 1 7, 4. 2Pa 33, 7 r. a liaty obraz ; 1 8, 1 7, 1 8, 30, 3 1

4 5 3 15

2Sa 5, 2 1 2Kr 1 7, 4 1 21, 7 2Pa 34, 7 ž 78, 58 97, 7

1 0, 1 8 . Jób 28, 1 5 . 2 1 , 4. P r 8, 1 9 . P J 4 , 1 l I z _ 68, 14. PS 5, 1 1 a r.

l Sa 20, 1 9 Ezd 5, 8 ž 69, 1 8 - 1 06, 1 3 - 1 43, 7 Mat 5, 25 Luk 1 9, 5 Ján 13, 27 2, 5 Zj 3, 1 1

RÝCHLE na tretí deň zídeš r. konajú dielo veľmi r. Jer r. sa mi ohlás r. zabudli na j eho skutky Hoz r. ma vyslyš, Hospodine Mi zmier sa r. so svojím protivníkom 1Zachee, zídi r. dolu ; 6 Náh čo robíš, urob r. Hab prídem r. na teba hľa, prídem r.

2Sa

RÝCHLEJŠÍ r-ie boli ako orly ; PJ 4, 1 9

1 , 23

9, 25 4, 1 3 1, 8

21, 40, 42, 44, 45, 50, 51, 11, 1, 5, 1, 2,

RYTÝ

s .&.. SADRACH SÁBA kráľovia zo . . . S-y budú obetovať 1 Dan 1, 7 ; 2, 49 ; 3, 1 2-30 A SABTA A SADUCEUS IM 1 0, 7 synovia Kúšovi : S . ; l Pa 1, 9 Mat 3, 7 videl i mnoho . . . s-ov ' A SABTACHA ; SABTECHA 1 6, 1 pristúpili k nemu . . . s-ovi a ; 22, 23. lM 1 0, 7 synovia Kúšovi : S . ; l Pa 1, 9 Mar 1 2, 18. Luk 20, 27 6 chráňte sa kvasu far. a s-ov ; 1 1 SADIŤ 1 2 aby sa chránili . . . učenia far. a s-ov 1 , 1 0 aby si . . . staval a s-1 Jer 22, 34 umlčal s-ov 35, 7 nebudete s . vinice 4, 1 prišli na nich kňazi . . . i s-ovia Sk l Ko 3, 6 ja som s-1, Apollo polieval 5, 17 sekta to s-ov SADNÚŤ ( S I ) 23, 6 čiastka i ch je s-ov 7 povstal rozbroj medzi far. a medzi 2M 32, 6 ľud s-ol aby j edol ; ( l Ko 1 0, 7) s-jmi Mat 1 9, 28 s-ete si aj vy na 12 trónoch Luk 1 0, 3 9 (Mária si) sadla k nohám Ježišovým 8 s-ovia hovoria, že nieto zmŕtvych­ Ján 1 9, 1 3 Pilát . . . sadol si na súdnej stolici vstania

A

Ž

72, 1 0


463 lM Jób

! Pa Sk Mat IM ž Ján SM Neh ! Pa 2Kr Rút

Sk ! Pa

SAMGAR Jer

! Kr 1 6, 24 29 1 8, 2 20, 1 22, 3 7 2Kr 17, 5 24 24 29 4, 1 0 4, 2 7, 9 9, 9 1 0, 9 36, 1 9

A SALÓME (žena) S . ; 1 6, 1

SAMÁRIA kúpil vrch S-u kraľoval nad Izr. v S-i ; 22, 52 hlad bol veľký v S-i ; 2Kr 6, 25 Ben-hadad . . . obľahol S-u ; 2Kr 6, 24 zomrel kráľ, a dopravili ho do S-e a pochovali kráľa v S-i assýr. kráľ . . . prišiel hore do S-e ; 1 8, 9 osídlil ich v mestách S-e; 26 zaujali v dedičstvo S-u bohov . . . narobili obyv. S-e osadil ich v meste S-i pred vojskom S-e hlavou Efraima j e S., a hlavou S-e syn Remaliášov zvedia o tom . . . obyv. S-e či nie je S. ako Damašek či vytrhli S-u z mojej ruky ?

23, 1 3 31, 5 41, 5 1 6, 46 51

A SALLU 9, 7. Neh 1 1 , 7 ; 12, 7

Mar 1 5, 40

Ezd Neh Iz

Á SAFENAT-PANEACH faraón nazval meno Jozefovo : S.

pri prorokoch S-e som videl veľký nerozum budeš sadiť vinice na vrchoch S-e A SAFÍR prišli mužovia . . . zo S-e Ez 28, 6 miestom s-a sú j ej kamene tvoja väčšia sestra, staršia, j e S . S . nenahrešila ani polovice tvojich 16 za drahý ónyx a s. hriechov A SACHÁR 53 dovediem späť . • . zajatých S-e 1 1 , 35 ; 26, 4 23, 4 S . je Ahola Hoz 7, 1 všelijaká zlosť S-e A SALAMÍNA 8, 5 opustí ťa tvoje teľa, S-o! 13, 5 prišli do S-y 6 bude na trosky teľa S-e 1 0, 7 skazená bude S. A SALATIEL 13, 1 6 S . bude pykať 1, 12. Luk 3, 27 6 , 1 beda . . . tým, ktorí sa nadejú Am A SALEM na vrch S-e 1 , 6 obrátim S-u na hromadu rozvalín 1 4, 18 Melchisedech, kráľ S-a ; Žid 7, 1, 2 Mi Luk 1 7, 1 1 išiel pomedzi S-u a Galileu 76, 3 v S-e povstal j eho stan Ján 4, 4 (J.) musel ísť cez S-u 3, 23 krstil i Ján v Énone, blízko S-a 7 prišla žena zo S-e A SALCHA 1 , 8 budete mi svedkami . . . v S-i Sk 3, 1 0. Joz 12, 5; 1 3, 1 1 . l Pa 5, 1 1 8, 1 rozpŕchli (sa) po krajoch Judska a S-e A SALLAJ 5 Filip zišiel do mesta S-e 1 1 , 8; 1 2 , 20 1 4 S . prijala slovo Božie 9 , 3 1 zbory po celom Judsku . „ a S-i A SALMA mali pokoj 2, 5 1 , 54 1 5, 3 išli cez Feníciu a S-u A SALMANAZAR A SAMARITÁN 17, 3 S . , assýrsky kráľ ; 1 8, 9 Mat 1 0, 5 do mesta S-ov nevojdite A SALMÓ N Luk 1 0, 33 prišiel k nemu nejaký S. 1 7, 1 6 a to bol S . 4, 20, 2 1 . ! Pa 2, 1 1 . Ž 68, 1 5 . Mat 1, 4, 5 . Ján 4 , 9 Židia neobcujú s o S-mi Luk 3, 32 39 mnolú z tých S-ov uverili A SALMÓNA 40 S-i, prosili ho 8, 48 či my nehovoríme dobre, že si ty S . 27, 7 pod Krétu popri S-e 4 1 , 45

Ján

4, 9

Luk Sk

9, 52 8, 9 25

1 l Ko

A SAMARITÁNKA povedala žena, tá S .

Á SAMARUÁNSKY ; SAMÁRSKY vošli do s-eho mestečka plnil s. národ úžasom zvest. v mnohých s-ch mestečkách evanj .

.4i. SAMCOLOŽNÍK 6, 9. l Tm 1, 1 0 19 5 3 19 14

SAMEC s. a samica budú ; 7, 2, 9, 1 6 s-a, ročného; vezmete ho bude ho obetovať s-a bez vady; 1 0 čo bude s„ zasvätíš Hosp. s-a sľubuje a obetuje . • . skazené

lM 2M 3M 5M Mal

6, 12, 1, 15, 1,

1

Ž

..t. SAMECH ; SAMEK 25, 1 4 ; 34, 1 5 ; 1 1 9, 1 1 3. PJ 1, 1 5 ; 2, 15 ; 3, 43 ; 4, 1 5

1

Sud

3, 31

A SAMGAR s„ syn Anátov ; 5, 6


464

SAMICA IM 3M

lM

6, 1 9 4 , 32 5, 6

20, 1 5

IM J er PJ

2, 18 15, 17 1, 1

Sk

1 6, 1 1 2, 29 6, 1 0

Sud 13, 1 4, 1 6, Žid 1 1 , ! Sa

Neh

Mat A SAMOS tretí deň s � e sa priplavili k S-u Mar SAMOTNY Luk nie je dobre byť človekovi s -érnu Sk pre tvoju ruku sedávam s . o j , ako sedí s - é mesto Ezd Ä SAMOTRÁKIA doplavili srne sa . . . do S-e lM A SAMOVLÁDCA prepúšťaš svojho služobníka, S . S . , svätý a pravdivý

1

A SAMSON 24 nazvala j eho meno S . 1 �20 ; 1 5, 4�1 6 ; 1 6, 1�14, 20�30 9 Filištíní na teba S-e ; 1 6, 1 2, 1 4, 20 32 aby som rozprával o . . . S-ovi

1 , 20 2, 1 8 21 3, 1 4 7 3, 1 0 16 20 7, 10 15 8, 1 9, 1 9 1 0, 1

ž

13, 8 15, 1 1 33 35 1 6, 13 1 9, 1 8 25, 1 28, 1 1 14 20 6, 2 8 ; 35, 1 8 99, 6

Jer Sk

15, 1 3, 24

! Pa 2Pa

Sk Žid

A SAMLA 36, 36, 37. lPa 1, 47, 48

Sk

Luk Zj

A SAMICA samec a s. budú ; 7, 2, 9, 1 6 dovedie to s-u bez vady ; 28 s-u z drobného dobytka

SAMUEL nazvala j eho meno S . S . posluhoval pred tvárou Hosp. S. rástol pred Hosp. ; 26 ; 3, 1 9 S . posluhoval Hosp. zavolal H. na S -a, ktorý odpovedal : Tu som S. ešte neznal Hospodina volal ako po každé predtým : S., S . Éli zavolal S - a a povedal : S . , môj synu ! že je S. verný obetoval S. tú záp . obeť S. súdil Izraela S. zostarel . . . ustanovil svojich synov S. odpovedal . . . ja som ten vidiaci vzal S. nádobku olej a, vylial na (Saula) S. neprichádzal do Gilgala S. sa zapálil hnevom S. rozsekal Agaga na kusy S. žialil za Saulom vzal S. roh s olejom Dávid . . . prišiel k S -ovi S. zomrel ; 28, 3 povedal : S-a mi vyvolaj poznal Saul, že je to S . S aul . . . sa bál slov S-ových 9, 22 ; 29, 29 odo dní proroka S-a S . medzi týrní, ktorí vzývajú j eho meno ani keby sa postavil . . . S. všetci proroci o d S-a

13, 20 1 1 , 32

A. SANBALLAT 2, 1 0, 1 9 ; 4, 1, 7; 6, 1, 2, 5, 1 2, 1 4 ; 1 3 , 28

10, 1 0 6, 9 15, 22 12, 8

SANDÁL neberte so sebou . . . aní s-ov; Luk 1 0, 4 aby mali s-e podviazané dajte . . . s-e na nohy podviaž si svoj e s-e!

A SARAIAš 2, 2. Neh 12, 1 2

1 1 , 29 30 12, 5 11 17 1 6, 2 6 17, 1 5 15 17 19 18, 12 15 20, 2 2 21, 1 23, 1 19 24, 67 25, 1 0

Sl, 2 Iz Rim 4, 1 9

Žid ! Pt

až po proroka S-a aby som rozprával o . . . S-ovi

11, 1 1 3, 6

SÁRA ; SÁRAJ meno ženy Abr. bolo S . S . bola neplodná ; 3 1 ; 1 6, 1 Abrarn vzal S . , svoju ženu povedal S-i svoj ej žene H. bil faraóna . . . pre S . Abrarn poslúchol n a hlas S - e S . j u trápila a utiekla od nej ; 8 nebudeš viacej nazývať j ej meno S. jej meno j e Sára či S . , ktorá má 90 rokov porodí ? S., tvoja žena, ti porodí ; 1 8 , 1 0, 1 4 . Rirn 9, 9 preto sa smiala S. sama v sebe S . zaprela a riekla : Nesmiala som sa povedal Abr. o S-e . . . to je moja sestra Abirnelech . . . vzal S-u H. navštívil S-u . . . a porodila; 2 S-inho života bolo 127 rokov pochoval Abrahám S -u Izák ju voviedol do stanu S-y tam bol pochovaný Abr. i S . ; 49, 3 1 hľaďte n a . . . S-u nehľadel . . . na umŕtveníe života S-y vierou i sama S. dostala moc S. poslúchala Abraháma

A SARDIS podobný kameňu . . . s-u

Zj

4, 3

Zj

21, 20

A S ARDIUS (kameň) s.

Zj

2 1 , 20

A SARDONYX (kameň) s.

Zj

A SARDIS 1 , 1 1 ; 3, 1 , 4

Ä SAREPTA l Kr 1 7, 9, 10. Obad 20. Luk 4, 26 Iz

20, l

A SARGON S., assýrsky kráľ


465 Joz l Pa

Sk lM

SAUL ..6. SÁRID 1 9, 1 0, 1 2

A SÁRON ! Sa 5, 1 6 ; 27, 29. PŠ 2, 1 . Iz 33, 9 ; 35, 2 ; 65, 1 0 9, 35 18, 6

2Sa 24, 1 l Kr 1 1 , 14 l Pa 2 1 , 1 1, 6 Jób 7, ž 1 09, 6 3, 1 Za 2 Mat