__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020 SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ


OBSAH Úvodní slovo děkana ........................................................................................................................................6 1

Základní údaje o fakultě...........................................................................................................................10 1.1 Úplný název, používaná zkratka a adresa.....................................................................................10 1.2 Organizační schéma fakulty.........................................................................................................11 1.3 Složení orgánů fakulty..................................................................................................................12 1.3.1 Vedení fakulty................................................................................................................12 1.3.2 Vědecká rada fakulty.....................................................................................................12 1.3.3 Akademický senát fakulty..............................................................................................13 1.3.4 Disciplinární komise......................................................................................................14 1.3.5 Další poradní orgány a komise......................................................................................14 1.4 Zastoupení fakulty v reprezentaci českých vysokých škol.............................................................15 1.5 Poslání, vize a strategické cíle fakulty...........................................................................................15 1.6 Změny v oblasti vnitřních předpisů...............................................................................................15

2

Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost........................................................................18 2.1 Akreditované studijní programy v českém jazyce.........................................................................18 2.2 Studijní programy akreditované v cizím jazyce..............................................................................19 2.3 Další vzdělávací aktivity................................................................................................................20 2.4 kurzy celoživotního vzdělávání.....................................................................................................21 2.5 Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání......................................................................................22

3 Studenti .......................................................................................................................................26 3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech........................................................................26 3.2 Studenti samoplátci.....................................................................................................................27 3.3 Opatření ke snižování studijní neúspěšnosti.................................................................................27 3.4 Stipendijní programy....................................................................................................................28 3.5 Poradenské služby poskytované na fakultě..................................................................................29 3.6 Studenti se specifickými potřebami..............................................................................................30 3.7 Mimořádně nadaní studenti.........................................................................................................31 3.8 Ubytovací a stravovací služby......................................................................................................32 4 Absolventi .......................................................................................................................................36 4.1 Absolventi akreditovaných studijních programů............................................................................36 4.2 Spolupráce s absolventy.............................................................................................................36 4.3 Uplatnění absolventů na trhu práce.............................................................................................38 4.4 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli......................................................................................38

2

5

Zájem o studium......................................................................................................................................42 5.1 Zájem o studium na fakultě..........................................................................................................42 5.2 Charakter přijímacích zkoušek na fakultě.....................................................................................43 5.3 Spolupráce se středními a základními školami.............................................................................44

6

Akademičtí pracovníci..............................................................................................................................48 6.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci...................................................................................................48 6.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků............................................................49 6.3 Akademičtí pracovníci podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace............50 6.4 Vedoucí pracovníci......................................................................................................................50 Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


6.5 6.6 6.7 6.8

Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím........................................................50 Docenti a profesoři jmenovaní v roce 2020..................................................................................51 Kariérní řád pro akademické pracovníky a motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců.......51 Ocenění zaměstnanců fakulty......................................................................................................52

7 Internacionalizace....................................................................................................................................56 7.1 Podpora účasti studentů na zahraničních mobilních programech.................................................56 7.2 Integrace zahraničních členů akademické obce do života fakulty.................................................57 7.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí...........................................................58 8

Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost................................................................................................62 8.1 Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací..............................................................................62 8.2 Zapojení studentů do tvůrčí činnosti fakulty..................................................................................62 8.3 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace..............................................................63 8.3.1 Granty, výzkumné projekty, patenty a další tvůrčí aktivity...............................................63 8.4 Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na postdoktorských pozicích.. 64 8.5 Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a uskutečňování studijních programů.............................65 8.6 Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací a jejich komercializaci........................66 8.7 Vědecké konference (spolu)pořádané fakultou.............................................................................68

9 Infrastruktura .......................................................................................................................................72 9.1 Materiální technické a informační zajištění – Investiční akce hrazené z vlastních zdrojů financování ......................................................................................................72 9.2 Informační a komunikační služba a dostupnost informační infrastruktury......................................73 9.2.1 Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná........................................................................73 9.2.2 Informační technologie..................................................................................................74 10

Rozvojový plán fakulty ............................................................................................................................78 10.1 Institucionální rozvojový plán........................................................................................................78

11

Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností..............................................................................82

12

Národní a mezinárodní excelence fakulty.................................................................................................87 12.1 Mezinárodní a významná národní výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost fakulty..............................87 12.1.1 Přehled realizovaných vědecko-výzkumných a tvůrčích výstupů....................................88 12.2 Zapojení fakulty do profesních a uměleckých sítí..........................................................................89

13

Třetí role fakulty .......................................................................................................................................93 13.1 Přenos poznatků do praxe..........................................................................................................93 13.2 Působení fakulty v regionu...........................................................................................................93 13.3 Nadregionální význam a působení fakulty....................................................................................94

Závěr

Výroční zpráva 2020

.......................................................................................................................................95

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

3


ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA


ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA V roce 2020 si Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF) připomínala 30. výročí svého založení. Během celého roku jsme měli nachystánu celou řadu různých akcí, kterými jsme si toto významné jubileum chtěli společně s pracovníky, studenty, absolventy, partnery a přáteli fakulty připomenout a náležitě oslavit. Nejen oslavy, ale veškeré aktivity a celkové fungování fakulty však významně ovlivnila epidemie Covid-19 a z ní vyplývající protiepidemická opatření. Od 11. 3. 2020 byla zakázána přítomnost studentů na výuce a fakulta se novým podmínkám musela přizpůsobit nejen ve vzdělávací činnosti, ale také v zajištění provozu fakulty, organizaci práce nebo fungování fakultních orgánů. Omezení zůstala v platnosti téměř po celý zbytek roku a museli jsme oželet i tradiční akademické slavnosti jako jsou státnice, imatrikulace nebo inaugurace nového akademického roku. Celkově byl rok 2020 díky okolnostem zcela mimořádný a velmi náročný. I přes to jsem velice rád, že se OPF může pochlubit několika významnými úspěchy. V první řadě se nám podařilo zastavit několikaletý pokles uchazečů o studium. Do prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia se v akademickém roku 2020/2021 zapsalo více než 1700 studentů. Velmi pozitivně lze hodnotit i zájem o nové profesně zaměřené studijní programy, jejichž akreditace fakulta nedávno získala. Zároveň jsme finalizovali žádosti o akreditaci dalších dvou bakalářských profesně zaměřených studijních programů Digitální business a Mezinárodní obchod. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se OPF podílela na řešení několika národních i mezinárodních projektů. Nově se fakulta připojila k existujícímu mezinárodnímu projektu nadnárodní vědeckovýzkumné sítě COST EU Cost Action CA18115 s  názvem „Transnational Collaboration on  Bullying, Migration and Integration at  School Level“. V  roce 2020 bylo zahájeno komplexní hodnocení vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých kateder. Jako první byla nezávislou mezinárodní komisí s velmi dobrými výsledky hodnocena katedra podnikové ekonomiky a managementu. Velmi povzbudivých výsledků dosáhla OPF rovněž v  hodnocení Mezinárodního evaluačního panelu v  rámci hodnocení modulů 3-5 Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. V roce 2020 pokračovala také investiční činnost fakulty. Nejvýznamnější akcí bylo dokončení komplexní rekonstrukce velkého sálu fakulty, která zahrnovala výměnu a modernizaci nábytku, akustického obložení, podlahových krytin, audiovizuální techniky a osvětlení. Dokončena byla také výstavba profesního centra cestovního ruchu, které vzniklo přestavbou nevyužívaných prostor v areálu Na Vyhlídce. Centrum je určeno pro praktickou výuku v rámci studijního programu Cestovní ruch a turismus. I přes mnoho závažných problémů a komplikací, kterým OPF musela v roce 2020 čelit, mohu s radostí konstatovat, že se nám povedlo vše úspěšně vyřešit a překonat. Rád bych proto na konec poděkoval všem zaměstnancům fakulty za jejich práci a všem studentům, absolventům, partnerům a přátelům fakulty za jejich přízeň a podporu. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

6

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

7


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ

1


1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné byla zřízena v roce 1990 jako součást Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1991 se stala součástí Slezské univerzity v Opavě dle zákona č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty a Ostravské univerzity, který nabyl účinnosti dne 28. 9. 1991. V roce 2020 oslavila fakulta 30. výročí od svého zřízení. Za dobu své existence si  Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (SU OPF) vybudovala v Karviné, regionu i mezi ekonomicky orientovanými fakultami v České republice pevné postavení. Výrazně je zapojena do mezinárodních, celostátních i regionálních aktivit. Fakulta poskytuje ekonomické vzdělání v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech i v doktorském studijním programu. Vzdělávání se uskutečňuje v prezenční a kombinované formě studia. Od roku 2015 má fakulta oprávnění konat habilitační řízení v oboru Podniková ekonomika a management. Bližší informace o  SU  OPF lze nalézt na  webových stránkách, které se  nachází na  adrese: www.slu.cz/opf/cz/ anebo www.studujopf.cz. Fakulta má také zřízeny oficiální stránky na sociální síti Facebook www.facebook.com/ slu.opf a Instagram https://www.instagram.com/obchodnepodnikatelskafakulta.

1.1 ÚPLNÝ NÁZEV, POUŽÍVANÁ ZKRATKA A ADRESA Úplný název: Používaná zkratka: Adresa: www stránky:

10

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU OPF Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná https://www.slu.cz/opf/cz/

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


1.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA FAKULTY Organizační schéma SU OPF platné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Děkan Sekretariát děkana

Katedra ekonomie a veřejné správy

Ústav informačních technologií

Proděkan pro studijní a sociální záležitosti

Tajemník

Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Institut interdisciplinárního výzkumu

Oddělení studijních a sociálních záležitostí

Sekretariát tajemníka

Oddělení personalistiky a mezd, pracoviště Karviná

Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit Katedra financí a účetnictví Katedra informatiky a matematiky

Ekonomické oddělení Proděkan pro vědu a výzkum Oddělení vědy a výzkumu Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Technicko-provozní oddělení Oddělení vysokoškolské koleje a menzy

Oddělení rozvoje a vnějších vztahů Proděkan pro zahraniční styky Oddělení zahraničních styků

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

11


1.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FAKULTY 1.3.1 VEDENÍ FAKULTY Děkan: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Proděkan pro studijní a sociální záležitosti, statutární zástupce: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (od 1. 7. 2020) doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (do 30. 6. 2020) Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. Proděkan pro zahraniční styky: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. Tajemnice: Ing. Dagmar Kloknerová (od 1. 12. 2020) Ing. Miroslava Šromková (do 30. 11. 2020)

1.3.2 VĚDECKÁ RADA FAKULTY Předseda: Tajemník:

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum (od 1. 7. 2020) doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum (do 30. 6. 2020)

Interní členové: „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., prorektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Katedra financí a účetnictví doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D., Katedra financí a účetnictví doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, vedoucí Katedry ekonomie a veřejné správy doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., vedoucí Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., Katedra informatiky a matematiky doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., Katedra financí a účetnictví doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Katedra podnikové ekonomiky a managementu doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí Katedry informatiky a matematiky doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D., Katedra podnikové ekonomiky a managementu doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky, vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., Katedra ekonomie a veřejné správy (od 1. 7. 2020

Externí členové: „ Ing. René Fabik, generální ředitel, ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. „ prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc., Ústav ekonomie, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně „ doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., kvestor, Paneurópska vysoká škola n.o., Bratislava do roku 2018, od roku 2019 rektor Vysoké školy podnikání a práva „ doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., Ústav podnikové ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice „ prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Katedra ekonomie a kvantitativních metod, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni

12

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


„ prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc., Katedra ekono- Obrázek 1.1 Podíl mužů a žen ve Vědecké mie, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická radě SU OPF (k 31. 12. 2020) univerzita Ostrava „ prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně „ Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora, Statutární město žen 31% Karviná „ Ing. Barbara Řimánková, ředitelka pobočky pro korporátní klientelu, ČSOB, a.s., Ostrava (do 19. 2. 2020) mužů „ Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA, ředitel, Česká národní banka 69% Ostrava „ prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Katedra financí a  účetnictví, Škoda Auto Vysoká škola, Mladá Boleslav „ Mgr. Zbyněk Šolc, Česká spořitelna, a.s., ředitel Regionálního korporátního centra v Ostravě (od 29. 4. 2020) „ JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ostrava „ prof. Ing. Josef Vodák, PhD., Katedra manažérskych teórií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině „ prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

1.3.3 AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) Předseda: Místopředseda: Tajemník:

Dr. Ing. Ingrid Majerová Ing. Petra Chmielová Ing. Tomáš Verner

Zaměstnanecká komora: „ „ „ „ „ „ „

Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (do 29. 6. 2020) Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. Ing. Ingrid Majerová, Dr. Ing. Jana Šimáková, Ph.D. Ing. Kamila Turečková, Ph.D. Ing. Tomáš Verner

Obrázek 1.2 Podíl mužů a žen v  Akademickém senátu SU OPF (k 31. 12. 2020)

žen 31%

Studentská komora: „ „ „ „ „

Ing. Radka Bauerová (do 7. 9. 2020) Ing. Veronika Braciníková (do 7. 9. 2020) Ing. Petra Chmielová Ing. Jaroslav Škrabal Ing. Nicole Škuláňová (od 23. 9. 2020)

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

mužů 69%

13


Členové:

1.3.4 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

„ „ „ „ „ „

(od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) Zaměstnanecká část: „ Ing. Irena Szarowská, Ph.D., předseda „ Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.

„ „ „ „

Studentská část: „ „ „ „

Karla Foltisová (od 1. 12. 2020) Terezie Kowolowská (od 1. 12. 2020) Ing. Veronika Braciníková (do 30. 11. 2020) Ing. Petra Chmielová (do 30. 11. 2020)

doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (od 12. 6. 2020) prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

Grantová komise SGS SU OPF (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) Předseda:

1.3.5 DALŠÍ PORADNÍ ORGÁNY A KOMISE

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (od 1. 7. 2020) doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (do 30. 6. 2020)

Členové: Kolegium děkana (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)

„ doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. „ doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Členové: „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (od 1. 7. 2020) doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (do 30. 6. 2020) doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Dr. Ing. Ingrid Majerová Ing. Irena Szarowská, Ph.D. Ing. Dominik Vymětal, DrSc. (do 30. 6. 2020) Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (od 1. 7. 2020) RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. Ing. Miroslava Šromková (do 30. 11. 2020) Ing. Dagmar Kloknerová (od 1. 12. 2020) Mgr. Gabriela Chromcová

14

Předseda:

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (od 1. 7. 2020) doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (do 30. 6. 2020)

Členové: „ „ „ „ „

doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

Redakční rada SU OPF (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)

Rada garantů (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) Předseda:

Komise pro vědu a výzkum SU OPF (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Předseda:

Výroční zpráva 2020

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (od 1. 7. 2020) doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (do 30. 6. 2020)

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Členové: „ „ „ „

doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

1.4 ZASTOUPENÍ FAKULTY V REPREZENTACI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

člen Sněmu RVŠ, člen Pracovní komise ekonomické

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. člen Sněmu RVŠ, člen Pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a jejich hodnocení

1.5 POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE FAKULTY Při realizaci strategických cílů vycházela fakulta z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na období 2016 – 2020. Tento dokument byl projednán na zasedání Vědecké rady SU OPF dne 11. 11. 2015, schválen Akademickým senátem SU OPF dne 25. 11. 2015. Vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016 – 2020 a má na zřeteli především rozvoj těchto priorit: „ „ „ „ „ „ „

zajistit kvalitu svých činností, nabízet široký a diverzifikovaný přístup ke kvalitě vzdělání, zajistit zřetelný mezinárodní charakter výuky i tvůrčí činnosti, ve své činnosti reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů, relevantně a efektivně přenášet výsledky výzkumu a vývoje fakulty do mezinárodní a aplikační sféry, řízení fakulty provádět koncepčně, transparentně a na základě reálných dat, zabezpečit stabilní, transparentní a efektivní financování a hospodaření fakulty.

1.6 ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné I. Změna Volebního řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné byla schválena dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné dne 7. 10. 2020 a Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne 20. 10. 2020. Účinnost nabyla dne 21. 10. 2020.

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

15


2 2

STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST


2 STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 2.1 AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ČESKÉM JAZYCE SU OPF realizovala v roce 2020 bakalářské studium v 10 akreditovaných studijních programech v českém jazyce (10 studijních programů v prezenční formě výuky a 7 studijních programů v kombinované formě výuky): Ekonomika a management (prezenční a  kombinovaná forma výuky), Hospodářská politika a správa (prezenční a kombinovaná forma výuky), Systémové inženýrství a informatika (prezenční a kombinovaná forma výuky), Gastronomie, hotelnictví a turismus – na dostudování stávajících studentů (prezenční forma výuky), Veřejná ekonomika a správa (prezenční a kombinovaná forma výuky), Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (prezenční forma výuky), Finance a účetnictví (prezenční a kombinovaná forma výuky), Marketing (prezenční a kombinovaná forma výuky), Management v sociálních službách (prezenční a kombinovaná forma výuky) a Cestovní ruch a turismus (prezenční forma výuky). Navazující magisterské studium uskutečňovala fakulta v  akreditovaných studijních programech v českém jazyce (6  studijních programů v prezenční formě výuky a 4 studijní programy v kombinované formě výuky): Ekonomika a management (prezenční a kombinovaná forma výuky), Hospodářská politika a správa (prezenční a kombinovaná forma výuky), Systémové inženýrství a informatika (prezenční forma výuky), Manažerská informatika (prezenční a  kombinovaná forma výuky), Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (prezenční forma výuky) a Veřejná ekonomika a správa (prezenční a kombinovaná forma výuky).

18

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Doktorské studium uskutečňovala fakulta ve 2 akreditovaných studijních programech v českém jazyce (Ekonomika a management P 6208 - na dostudování stávajících studentů a P 6230 - nově akreditovaný studijní program). Studium obou nabízených studijních programů probíhalo v prezenční a kombinované formě studia. Celkový přehled nabízených studijních programů v českém jazyce a forem studia je možno sledovat v tabulce 2.1. Aktuální seznam akreditovaných studijních programů a  studijních oborů je  zveřejněn na  webové stránce fakulty (http://www.slu.cz/opf/cz/informace/dokumenty). Fakulta má oprávnění konat habilitační řízení v oboru Podniková ekonomika a management.

Skupiny akreditovaných studijních programů Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání Vzdělání a výchova Umění a humanitní vědy Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy Obchod, administrativa a právo Přírodní vědy, matematika a statistika Informační a komunikační technologie Technika, výroba a stavebnictví Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky Služby

KKOV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CELKEM

Bakalářské studium

Magisterské studium

Navazující magisterské studium P K/D

P

K/D

P

K/D

2 5

2 4

0 0

0 0

2 2

1

1

0

0

2

0

0

10

7

0

Doktorské studium

CELKEM

Tabulka 2.1 Akreditované studijní programy (počty) na SU OPF k 31. 12. 2020

P

K/D

2 1

0 2

0 2

8 16

2

1

0

0

5

0

0

0

0

0

2

0

6

4

2

2

31

Zdroj: vlastní Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma, D – distanční forma

2.2 STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE SU OPF má akreditováno celkem 7 studijních programů v cizím jazyce. Z tohoto počtu jsou 3 studijní programy v bakalářském studiu v prezenční formě výuky, 3 studijní programy v navazujícím magisterském studiu v prezenční formě výuky a 1 doktorský studijní program v prezenční formě výuky (viz tabulka 2.2). Studijní programy v cizím jazyce: studijní program Economic Policy and Administration(Bc., NMgr.) „ Banking studijní program Economics and Management (Bc., NMgr.) „ Business Economics in Trade and Services „ Business Economics and Management studijní program System Engineering and Informatics (Bc., NMgr.) „ Managerial Informatics studijní program Economics and Management (Ph.D.) „ Business Economics and Management

V roce 2020 probíhala výuka na SU OPF v rámci navazujícího magisterského studijního programu a doktorského studijního programu Economics and Management, studijním oboru Business Economics and Management. Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

19


Skupiny akreditovaných studijních programů Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání Vzdělání a výchova Umění a humanitní vědy Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy Obchod, administrativa a právo Přírodní vědy, matematika a statistika Informační a komunikační technologie Technika, výroba a stavebnictví Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky Služby

CELKEM

KKOV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bakalářské studium

Magisterské studium

Navazující magisterské studium P K/D

P

K/D

P

K/D

1 1

0 0

0 0

0 0

1 1

0

0

0

0

1

3

0

Doktorské studium

CELKEM

Tabulka 2.2 Studijní programy v cizím jazyce na SU OPF k 31. 12. 2020

P

K/D

0 0

0 1

0 0

2 3

1

0

0

0

2

3

0

1

0

7

Zdroj: vlastní Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma, D – distanční forma

2.3 DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY SU OPF v roce 2020 realizovala či se podílela na realizaci celé řady vzdělávacích aktivit např. workshopů, seminářů, kurzů, konferencí aj. Na fakultě se v roce 2020 konalo celkem 7 přednášek zahraničních odborníků a 40 přednášek externích odborníků z praxe. Z důvodu pandemie Covid-19 a následných protiepidemických opatření se neuskutečnil další ročník akce nazvané Týden podnikavosti na OPF. Mezinárodní studentský seminář studentů SU OPF a Politechniky Rzeszowskiej z Polska se v roce 2020 uskutečnil pouze jednou, a to formou online přenosů v listopadu 2020 (viz kapitola 7.1). V roce 2020 pokračoval další ročník Business Gate Academy, jehož cílem je propojit podnikatelské prostředí se studenty fakulty. Studenti zpracovávali podnikatelská zadání pro společnosti Wo Club, Konver, Lampovna, Krajská hospodářská komora, Denza, GreenLux, Kavárna kino centrum, Galadream, Creo Kit, Advisio, Dark Side Movement, Denza, Empiro, Kiwi, Knihovna SU OPF, Kuchařské potřeby, Modrý slon, Růžový slon, River Café. Na řešení zadání se během roku 2020 podílelo celkem 61 studentů (viz kapitola 4.4).

20

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


2.4 KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V roce 2020 byl úspěšně ukončen první běh dvouletého mezinárodně uznávaného kurzu Master of Business Administration (MBA), kterého se účastnilo 6 posluchačů. Na základě dobrých zkušeností z realizovaného kurzu MBA byl v zimním semestru akademického roku 2020/2021 zahájen druhý běh, do kterého se zapsalo 7 posluchačů. S ohledem na evaluaci výuky a podněty ze strany absolventů byly pro letní semestr akademického roku 2020/2021 nově do  výuky implementovány přednášky expertů z  praxe. Část přednášek byla realizována prezenční formou. Z  důvodu pandemie Covid-19 a  následných vládních opatření byla část přednášek uskutečněna online formou v režimu MS TEAMS. V oblasti Celoživotního vzdělávání (CŽV) mimo rámec akreditovaných studijních programů nebyly v roce 2020 z důvodu pandemie Covid-19 a následných vládních opatření nabízeny preferované přípravné kurzy na státní závěrečné zkoušky z ekonomie apod. Posluchačům Univerzity třetího věku (U3V) byly v roce 2020 nabízeny především víceleté rámcově ucelené programy: „ „ „ „ „ „

Vybrané kapitoly z české a světové literatury (dvouletý, 4. část: Knihy, které proměnily světovou literaturu II.), Angličtina pro začátečníky (dvouletý, 2. část), Angličtina pro mírně pokročilé (dvouletý, 2. část), Anglická konverzace pro středně pokročilé (dvouletý, 2. část), Anglická konverzace pro pokročilé (dvouletý, 2. část), Německá konverzace pro mírně pokročilé (dvouletý, 2. část).

Ostatní přednášky/kurzy byly nabízeny mimo rámec víceletých vzdělávacích programů (Pohybové aktivity a zdraví, Komunikace jako odraz naší osobnosti, Cestujeme po zemích Asie). Realizace nabízených kurzů byla pozastavena zrušením prezenční výuky z  důvodu pandemie Covid-19 a  následných vládních opatření. Pro zvýšení atraktivity výuky a  jako ocenění za  studijní úsilí bývají každoročně zorganizovány pro posluchače U3V dvě exkurze (např. do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nebo do industriálního světa Baťova muzea ve Zlíně, aj.). V souvislosti s omezením konání hromadných akcí se v roce 2020 tyto exkurze neuskutečnily.

Tabulka 2.3 Počty kurzů celoživotního vzdělání na SU OPF k 31. 12. 2020 Skupiny akreditovaných studijních programů Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání Vzdělání a výchova Umění a humanitní vědy Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy Obchod, administrativa a právo Přírodní vědy, matematika a statistika Informační a komunikační technologie Technika, výroba a stavebnictví Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky Služby

KÓD

Kurzy orientované na výkon povolání do 15 do 100 více hod hod

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CELKEM

Kurzy zájmové do 15 do 100 více hod hod

U3V

CELKEM

5 2

5 2 2

1 1

1 1

9

11

2

2

Zdroj: vlastní

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

21


2.5 ÚČASTNÍCI KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V roce 2020 absolvovalo úspěšně dvouletý mezinárodně uznávaný kurz MBA 6 posluchačů, kteří v září 2020 úspěšně obhájili své závěrečné práce. V akademickém roce 2019/2020 zahájilo výuku dalších 7 posluchačů. V  souladu se  Směrnicí rektora č. 12/2017 o  zásadách dokumentace a  zajišťování a  vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti v programech celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě byl vytvořen a rozeslán standardizovaný evaluační dotazník hodnotící kvalitu vzdělávací činnosti v programech CŽV s níže uvedenými výsledky: velmi dobré 83,09 % respondentů, dobré 13,61 % respondentů, nevyhovující 3,30 % respondentů. V rámci evaluačního dotazníku využili respondenti možnost uvést připomínky, náměty a výhrady k výuce a jejímu organizačnímu zabezpečení, např. u angličtiny pro začátečníky přílišná náročnost probíraného učiva, komunikace a studijní materiály pouze v angličtině, nestejné vstupní znalosti posluchačů. Dále posluchači U3V vyjádřili návrhy na preferované vzdělávací oblasti, např. Evropská unie, právo, dějiny umění, architektura, historie, sociologie, zdravověda, informační a komunikační technologie. Z tabulkové přílohy výroční zprávy vyplývá, že počet účastníků CŽV v roce 2020 (184 účastníků) je podstatně nižší než za období roku 2019 (301 účastníků), a to z důvodu pandemie Covid-19 a následných vládních opatření, která zahrnovala také zákaz prezenční výuky seniorů. Pro zachování studia U3V na SU OPF je v současné době zvažována možnost částečného přechodu na distanční výuku. Zde se jeví jako problematická nízká technologická vybavenost seniorů, nižší počítačová gramotnost, přednostní zájem seniorů o osobní setkávání s vyučujícími a vzájemné sociální vazby a kontakty.

Tabulka 2.4 Počty účastníků kurzů celoživotního vzdělání na SU OPF v roce 2020

Skupiny akreditovaných studijních programů

KÓD

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání Vzdělání a výchova Umění a humanitní vědy Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy Obchod, administrativa a právo Přírodní vědy, matematika a statistika Informační a komunikační technologie Technika, výroba a stavebnictví Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky Služby

0 1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM

Kurzy orientované na výkon povolání

Kurzy zájmové

do 15 do 100 více hod hod

do 15 do 100 více hod hod

U3V

CELKEM

79 57

79 57 13

9

19

19

10

31

31

171

184

13

13

Z toho počet účastníků, jež byli přijímáni do akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona o vysokých školách

Zdroj: vlastní Pozn.: * Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které se mohou účastnit i více kurzů není údaj celkem součtem předcházejících řádků či sloupců, ale odráží stav reálného celkového počtu účastníků kurzů.

22

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

23


3 3 STUDENTI


3 STUDENTI 3.1 STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Na SU OPF studovalo ke konci roku 2020 ve všech formách studia celkem 2 373 studentů. Z toho v bakalářském studiu 1 734 studentů v prezenční a kombinované formě studia, tj. 73 % z celkového počtu. V navazujícím magisterském studiu 625 studentů v prezenční a kombinované formě studia, tj. 26,4 % z celkového počtu, v doktorském studiu pak 14 studentů v prezenční a kombinované formě studia, tj. 0,6 % z celkového počtu. V roce 2020 měli studenti možnost vybrat si ke studiu některý ze 4 nově akreditovaných studijních programů v bakalářském studiu (Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví, Veřejná ekonomika a správa, Marketing nebo Management v sociálních službách) a 3 studijních programů v navazujícím magisterském studiu (Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví, Veřejná ekonomika a správa a Manažerská informatika). Ke konci roku 2020 studovalo na fakultě celkem 1 490 žen, tj. 62,8 % z celkového počtu studentů všech studijních typů a forem studia. Počet cizinců studující v rámci nabízených akreditovaných studijních programů v češtině na SU OPF dosáhl v roce 2020 počtu 127, tj. 5,3 %. Níže uvedená tabulka koresponduje s výstupem SIMS a IS SU a prezentuje počty studentů dle jednotlivých typů a forem studia.

Široce vymezené obory ISCED-F Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání Vzdělání a výchova Umění a humanitní vědy Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy Obchod, administrativa a právo Přírodní vědy, matematika a statistika Informační a komunikační technologie Technika, výroba a stavebnictví Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky Služby

KÓD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bakalářské studium

Magisterské studium

Navazující magisterské studium P K/D

P

K/D

P

K/D

124 663

107 518

0 0

0 0

34 169

84

61

0

0

16

Doktorské studium

CELKEM

Tabulka 3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) na SU OPF k 31. 12. 2020

P

K/D

93 281

0 11

0 3

358 1645

32

0

0

193

177

0

0

0

0

0

0

0

177

CELKEM

1048

686

0

0

219

406

11

3

2373

z toho žen na fakultě z toho počet cizinců na fakultě

623 35

430 31

0 0

0 0

147 32

282 29

6 0

2 0

1490 127

Zdroj: SIMS Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma, D – distanční forma

26

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


3.2 STUDENTI SAMOPLÁTCI Na SU OPF bylo ke konci roku 2020 evidováno 18 studentů samoplátců v prezenční formě navazujícího magisterského studijního oboru Business Economics and Management, specializaci Marketing and Trade.

Bakalářské KÓD studium

Široce vymezené obory ISCED-F

P Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání Vzdělání a výchova Umění a humanitní vědy Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy Obchod, administrativa a právo Přírodní vědy, matematika a statistika Informační a komunikační technologie Technika, výroba a stavebnictví Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky Služby

Magisterské studium

K/D

P

K/D

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CELKEM

Navazující magisterské studium P K/D

Doktorské studium P

K/D

CELKEM

Tabulka 3.2 Studenti samoplátci* k 31. 12. 2020

18

18

18

18

Zdroj: SIMS Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma, D – distanční forma * Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sama a vysoká škola ji nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.

3.3 OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI Studijní neúspěšnost je  jedním z  klíčových témat současného vysokého školství. SU  OPF průběžně monitoruje počty studentů, kteří ukončují studium z různých důvodů sami, nebo jim je ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních požadavků. Neustále platí, že skupinou studentů, u níž prakticky nelze ovlivnit jejich setrvání ve studiu, je ta, ve které jsou studenti, kteří se do studia zapsali pouze z důvodu získání statutu studenta. U ostatních se dají jejich studijní výsledky ovlivnit používáním cílených pedagogických metod, zvyšováním kvality výukových materiálů a jejich dostupnosti, adekvátním rozsahem konzultačních hodin, motivací ke zvýšení zájmu o obor například formou zvaných přednášek odborníků z  praxe, z  nichž někteří jsou absolventy SU  OPF apod. Důležitá je  rovněž snaha o snížení neúspěšnosti studentů u státních závěrečných zkoušek. V roce 2020 vzhledem k pandemii koronaviru, která zapříčinila nutný přechod od prezenční výuky k distanční, byla realizace akcí na podporu snížení propadovosti významně omezena. Na začátku zimního semestru 2020/2021 ještě proběhla tzv. motivační přednáška pro studenty 1. ročníků bakalářského studia, pak ale již veškeré aktivity byly realizovány jednotlivými vyučujícími v rámci online seminářů, kteří studenty motivovali udělováním bodů za aktivní přístup v rámci online výuky.

Tabulka 3.3 Studijní neúspěšnost* 1. ročníku studia k 31. 12. 2020   % míra neúspěšnosti

Bakalářské studium

Magisterské studium

P

K/D

CELKEM

P

K/D

CELKEM

57 %

53 %

55 %

0

0

0

Navazující magisterské studium P K/D CELKEM 33 %

32 %

32 %

Doktorské studium P

K/D

CELKEM

50 %

0%

48 %

CELKEM 49 %

Zdroj: vlastní Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma, D – distanční forma * Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v kalendářním roce na součtu neúspěšných studií této kohorty v kalendářních letech n a n+1 (viz Metodika). ** Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu na dané vysoké škole v kalendářním roce n, ať jde o poprvé zapsané na vysokou školu či nikoliv.

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

27


Tabulka 3.4 Počty neúspěšných studentů k 31. 12. 2020 Bakalářské studium

CELKEM

Navazující magisterské studium CELKEM P K/D CELKEM

Magisterské studium

P

K/D

CELKEM

P

K/D

255

237

492

0

0

0

62

106

168

Doktorské studium P

K/D

CELKEM

0

5

5

CELKEM 665

Zdroj: SIMS Pozn.: Neúspěšně ukončená studia jsou započítána bez ohledu na způsob financování, tj. včetně samoplátců.

3.4 STIPENDIJNÍ PROGRAMY V roce 2020 byla vyplácena sociální stipendia v  souladu s  ustanovením § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 6 studentům ve výši 138 700 Kč. Současně bylo také vyplaceno jednorázové zvláštní sociální stipendium studentce ze Slovenské republiky ve výši 15 000 Kč. Za tímto účelem byla svolána zvláštní sociální komise jmenovaná děkanem fakulty. Jednalo se o pomoc v tíživé sociální situaci studentky. Studentům byla vyplácena ubytovací stipendia dle zásad uvedených ve Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě. Stipendium bylo vyplaceno vždy zpětně za tři měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o jeho přiznání. Vývoj ubytovacích stipendií ve sledovaném kalendářním roce je uveden v tabulce 3.4.1

Tabulka 3.4.1 Vývoj ubytovacích stipendií v roce 2020 Období roku 2020

Výše stipendia (v Kč)

leden – březen duben – červen červenec – září říjen – prosinec

2 071 2 148 2 488 2 417

Zdroj: vlastní

Průměrně za jeden měsíc bylo vyplaceno stipendium ve  výši 743 Kč  (zaokrouhleno na  celé koruny nahoru). Nárok na  ubytovací stipendium v roce 2020 mělo celkem 312 studentů a vyplaceno bylo celkem 1 826 416 Kč. Průměr na jednoho studenta činí 5 873 Kč. Dle příslušných ustanovení Stipendijního řádu SU mají na stipendium nárok také studenti, kteří přijíždějí na  krátkodobý studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. U těchto studentů se  s  ohledem na  časový režim jejich studia stanovuje výše stipendia odlišným způsobem (průměrem z  výše ubytovacího stipendia za předchozí období akademického roku). Výši vyplaceného ubytovacího stipendia v roce 2020 v rámci programu Erasmus+ je možno sledovat v tabulce 3.4.2.

28

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Tabulka 3.4.2 Výše stipendií vyplacených studentům v rámci programu Erasmus+ v roce 2020 Období roku 2020

Výše stipendia měsíčně (v Kč)

leden – srpen září – prosinec

810 810

Zdroj: vlastní

Průměrně za jeden měsíc bylo vyplaceno stipendium ve výši 810 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Nárok na ubytovací stipendium v roce 2020 mělo celkem 11 studentů a vyplaceno bylo celkem 30 698 Kč.

Tabulka 3.4.3 Stipendia vyplacená studentům podle účelu stipendia (počty studentů) k 31. 12. 2020 Účel stipendia

Počty studentů

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) z toho ubytovací stipendium na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia VaV za projekty SGS, SGF, MSK projekty SGS SU OPF projekty SGF SU OPF projekty MSK SU OPF

Průměrná výše stipendia v Kč

51 38 0 1 6 389 312 1 0 14 32 21 4 3

10 000 4 408 0 15 000 23 116,6 6 718,8 5 873 102 000 0 110 893 77 465 36 190 84 006 112 200

Zdroj: vlastní

Nad rámec stanovených stipendijních programů SU byl na SU OPF v roce 2020 vyhlášen: „ stipendijní program děkana na  podporu aktivního zapojení studentů do  spolupráce s  centrem Business Gate (Rozhodnutí děkana č. 8/2020 a Rozhodnutí děkana č. 7/2019), v průběhu roku 2020 bylo vyplaceno celkem 247 000 Kč 13 studentům na pozicích operátorů a administrátorů, „ stipendijní program děkana SU  OPF na  podporu zahraničních studentů studujících ve  studijních programech akreditovaných a vyučovaných v anglickém jazyce (Rozhodnutí děkana č. 3/2019), v průběhu roku 2020 bylo vyplaceno celkem 75 000 Kč 2 zahraničním studentům z Indie, „ 11 zahraničním studentům bylo vyplaceno prospěchové stipendium dle zásad schválených Akademickým senátem SU OPF v Karviné 200 000 Kč, „ studentům v  českých studijních programech bylo celkem vyplaceno prospěchové stipendium ve  výši 510 000 Kč.

3.5 PORADENSKÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA FAKULTĚ Studijní poradenství je  zaměřeno na  uchazeče a  stávající studenty. Zájemcům o  studium byly v  průběhu roku 2020 poskytovány informace o obsahu studia a podmínkách přijímacího řízení do jednotlivých studijních programů a oborů. Tyto informace byly podávány studijním oddělením prostřednictvím e-mailové adresy studijni@opf.slu. cz, telefonické a osobní komunikace. Pro účely přijímacího řízení je k dispozici zvláštní telefonická linka (596 398 345). Zájemci o studium mohli telefonickou linku využít v pracovní dny od pondělí do pátku. Stávajícím studentům byla poskytována především pomoc při orientaci v průběhu celého studia. Mezi další činnosti v oblasti studijního poradenství patří poskytování informací, návrh a  řešení studijních problémů (např. přerušení studia, individuální studijní plán aj.). Poradenství bylo rovněž poskytováno sekretariáty kateder, a to zejména u vybraných specifických Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

29


problémů studentů. Individuální péče byla věnována také studentům, jež z různých důvodů neúspěšně absolvovali některou ze studijních povinností. Poradenství v oblasti studia v zahraničí a absolvování odborné praxe v zahraničí Tuto oblast poradenství zajišťovalo oddělení zahraničních styků fakulty a  také v  rámci Buddy programu. Jejich činnosti se soustředily na podání informací a pořádání schůzek se zájemci o studium a praktické stáže v zahraničí. Informace byly šířeny také prostřednictvím webových stránek, Facebooku, informačních letáků a Instagramu. Nedílnou součástí bylo vyhlašování konkurzního řízení k výběru pro studium a odborné praxe v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a partnerů v rámci mezinárodních smluv. Součástí podpory rozvoje zahraničních styků je pomoc studentům v souvislosti s uznáváním a nahrazováním absolvovaných předmětů na partnerských univerzitách. Sociální poradenství Sociální poradenství je zvláštní a specifickou oblastí, která vyžaduje vysoce individuální přístup při řešení krizových situací, zejména sociálních, finančních a zdravotních. Žádosti studentů byly v této oblasti převážně řešeny formou úpravy harmonogramu studia a možnosti získání sociálních či mimořádných stipendií. Poskytování pomoci studentům - rodičům Fakulta má vytvořen systém opatření, která poskytují šanci na úspěšné studium také studentům - rodičům. Student - rodič může, v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy, požádat o individuální studijní plán, o přerušení studia a prodloužení lhůt v plnění studijních povinností. Všechny takovéto případy byly řešeny individuálně a student - rodič si měl možnost zvolit nejvhodnější řešení na základě předchozí konzultace tohoto postupu na příslušném studijním oddělení. Počet žadatelek v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím převažoval v kombinované formě studia. Studentkám byla věnována zvýšená péče v oblasti studijního poradenství. Legislativně je problematika na úrovni univerzity vymezena Pokynem rektora č. 1/2014 k zabezpečení jednotného postupu při evidenci uznané doby rodičovství a činnostech souvisejících na Slezské univerzitě v Opavě.

3.6 STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI V souvislosti s účinností nového organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě došlo od  1. 2. 2020 k organizační změně Poradenského a kariérního centra. Poradenské a kariérní centrum bylo rozděleno na Poradenské centrum a Kariérní centrum. Agendu poradenství (sociální, speciálně pedagogické, psychologické, pro podporu studijní úspěšnosti) a agendu podpory a služeb uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami (modifikace podmínek přijímacího řízení, žádosti o individuální studijní plán, asistenční služby, kompenzační pomůcky apod.) má plně v kompetenci Poradenské centrum. Základním principem činnosti Poradenského centra (PC) je začlenění studentů se specifickými potřebami do vysokoškolského prostředí a zajištění rovných podmínek v průběhu studia. V rámci PC byly studentům se specifickými potřebami poskytovány asistenční, poradenské, tlumočnické, zapisovatelské, výpůjční služby kompenzačních pomůcek (zvětšovací pomůcky, diktafony, speciální software apod.) a jiné služby. Mezi další služby PC patří pedagogické a psychologické poradenství, v jejichž rámci se řeší povaha a rozsah speciálních potřeb (poradenství, funkční diagnostika, návrhy opatření apod.). Konzultace a pomoc při řešení studijní problematiky. K 31. 12. 2020 bylo v PC evidováno celkem 18 studentů SU OPF se specifickými potřebami (závažné chronické onemocnění, pohybové postižení, kombinace, specifické poruchy učení). PC spolupracovalo s pedagogy a studijním oddělením v souvislosti s administrací individuálního studijního plánu.

3.7 MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI 30

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Vedení SU OPF každoročně věnuje pozornost studentům, kteří při studiu dosahují významných výsledků a reprezentují fakultu navenek (na poli výzkumném, tělovýchovném aj.). V roce 2020 měli mimořádně nadaní studenti možnost zapojit se do odborných, vědeckých a výzkumných programů, včetně řešení výzkumných záměrů a projektů. Za vynikající studijní výsledky získalo v roce 2020 celkem 51 studentů prospěchové stipendium v celkové výši 510 000 Kč. V roce 2020 proběhla tradiční oborová soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci studentů akademického roku 2019/2020, která se uskutečnila v rámci prvního a druhého kola státních závěrečných zkoušek. Ceny vítězům byly předány spolu s diplomy. Nejlepší práce studentů bakalářského studia: „ „ „ „

Bc. Lucie Ivanecká, obor Bankovnictví, Srovnání hypotéčních úvěrů poskytovaných bankami, Bc. Renáta Crhová, obor Veřejná ekonomika a správa, Vzdělávání úředníků ve veřejné správě, Bc. Iva Horková, obor Sociální management, Příčiny konfliktu a jejich řešení ve firmě Roko Trein s.r.o., Bc. Dominik Švarc, obor Podniková ekonomika a management, specializace Marketing a obchod, Marketingový mix Fajnapizza.cz, „ Bc. Andrej Piňák, obor Podniková ekonomika a management, specializace Ekonomika cestovního ruchu, Organizace festivalu Pinfest.

Nejlepší práce studentů navazujícího magisterského studia: „ Ing. Anna Škařupová, DiS., obor Veřejná ekonomika a správa, Zhodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů městem Olomouc, „ Ing. Filip Pawera, obor Manažerská informatika, Aplikace pro podporu analytického rozhodování, „ Ing. Sebastian Všetula, obor Podniková ekonomika a management, specializace Marketing a obchod, Elektromobilita – příležitost, anebo slepá ulice vývoje dopravy, „ Ing. Andrea Šándorová, obor Podniková ekonomika a management, specializace Marketing a obchod, Marketingová komunikácia vybraného reťazca lekární, „ Ing. Mgr. Richard Vaněk, obor Podniková ekonomika a management, specializace Podnikání, Finanční výkonnost podniku, „ Ing. Sarath Thulaseedharan Mallika, Business Economics and Management, specialisation Marketing and Trade, Study on the role of social media in brand communication at Royad Global, Kakat Impex Pvt. Ltd“.

V rámci studia byli v roce 2020 vyhodnoceni také nejlepší studenti posledních ročníků. Nejlepším studentem bakalářského studia akademického roku 2019/2020 se stal Adam Sniegoň, student oboru Manažerská informatika se studijním průměrem 1,15 a nejlepším studentem v navazujícím magisterském studiu akademického roku 2019/2020 se stala Tereza Šimečková, studentka oboru Podniková ekonomika a management se studijním průměrem 1,34.

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

31


3.8 UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY V letním semestru akademického roku 2019/2020 bylo na kolejích Na Vyhlídce ubytováno 100 studentů fakulty, z toho 13 studentů v rámci studia navazujícího magisterského studijního programu Business Economics and Management se specializací Marketing and Trade. Dále bylo na kolejích ubytováno celkem 16 zahraničních studentů pobývajících na fakultě v rámci programu Erasmus+. K dalším službám patří krátkodobé pronájmy studentů a hostů, což v letním semestru akademického roku 2019/2020 celkem činilo 71 osob. Z důvodu pandemie Covid-19 a následných vládních opatření byli fakultní studenti ubytováni na kolejích pouze do 31. 3. 2020. Možnost ubytování na kolejích pro veřejnost využilo v tomto období celkem 125 osob. V rámci dalších aktivit bylo na kolejích ubytováno 110 studentů a žáků Střední školy techniky a služeb, Fotbalové asociace České republiky aj. V období od května do červena 2020 byli na kolejích ubytováni také vojáci Armády České republiky, kteří byli v rámci pandemie Covid-19 a následných vládních opatření nasazeni k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. V zimním semestru akademického roku 2020/2021 bylo na kolejích Na Vyhlídce ubytováno 114 studentů fakulty. Rovněž bylo na kolejích ubytováno celkem 6 zahraničních studentů pobývajících na fakultě v rámci programu Erasmus+. Prostřednictvím krátkodobých pronájmů studentů a hostů bylo v zimním semestru akademického roku 2020/2021 ubytováno na kolejích celkem 48 osob. Možnost ubytování na kolejích pro veřejnost využilo v tomto období celkem 11 osob. Z důvodu přetrvávajících vládních opatření souvisejících s pandemií Covid-19 se v tomto období nekonaly sportovní aktivity a nebylo tak zapotřebí ubytovacích kapacit. V období od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 bylo na kolejích ubytováno 110 studentů a žáků (Střední školy techniky a služeb, Fotbalové asociace České republiky aj.). Poskytnuté ubytovací a stravovací služby na SU OPF v roce 2020 charakterizuje následující tabulka.

Tabulka 3.5 Ubytování a stravování na SU OPF k 31. 12. 2020 Název

Počet

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková Počet lůžek v pronajatých zařízeních Počet podaných žádostí/rezervací o ubytování k 31/12/2020 Počet kladně vyřízených žádostí/rezervací o ubytování k 31/12/2020 Počet lůžkodnů v roce 2020 Celkový počet ukončených smluv (pandemie)* Celkový počet upravených smluv (pandemie)** Celkový počet smluv s výjimkou (pandemie)*** Počet hlavních jídel vydaných v roce 2020 studentům Počet hlavních jídel vydaných v roce 2020 zaměstnancům vysoké školy Počet hlavních jídel vydaných v roce 2020 ostatním strávníkům

453 0 78 78 15 599 64 0 14 890 0**** 259

Zdroj: IS/KAM Pozn.: * Počet smluv, které byly v průběhu roku ukončeny v důsledku vládních protipandemických opatření týkajících se ubytování. ** Počet smluv, které byly v průběhu roku upraveny v důsledku vládních protipandemických opatření týkajících se ubytování. Nemusí se jednat o formální úpravu smlouvy, ale i změnu jejího plnění - typicky se jedná o snížení ceny ubytování v případě, že je ubytování studentovi ponecháno, ačkoliv není fyzicky využíváno. *** Počet smluv, které zůstaly v platnosti na výjimku ze zákazu ubytování plynoucí z vládních protipandemických opatření týkajících se ubytování. Jedná se např. o studenty s nařízenou pracovní povinností, dobrovolníky, studenty, kteří prohlásili vysokoškolskou kolej za své bydliště apod. **** Počet stravenek vydaných zaměstnancům v roce 2020 dosáhl 28 824 ks.

32

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

33


4 4 ABSOLVENTI


4 ABSOLVENTI 4.1 ABSOLVENTI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V roce 2020 absolvovalo studium na SU OPF v rámci akreditovaných studijních programů celkem 338 absolventů všech typů a forem studia. Z tohoto počtu bylo 164 absolventů v bakalářském typu studia, tj. 48,5 % z celkového počtu absolventů. 170 absolventů v navazujícím magisterském typu studia, tj. 50,3 % z celkového počtu absolventů. 4 absolventi v doktorském typu studia, tj. 1,2 % z celkového počtu absolventů. V následující tabulce jsou dle skupin akreditovaných studijních programů uvedeni studenti, kteří v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ukončili studium v akreditovaném studijním programu v českém jazyce a také jsou zde zahrnuti 4 studenti studující v cizím jazyce v navazujícím studijním programu Economics and Management, Business Economics and Management, specializaci Marketing and Trade v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úspěšně ukončené krátkodobé studijní pobyty zahraničních studentů zde zohledněny nejsou, protože se nejedná ve smyslu příslušných ustanovení vysokoškolského zákona o absolventy.

Skupiny akreditovaných studijních programů Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání Vzdělání a výchova Umění a humanitní vědy Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy Obchod, administrativa a právo Přírodní vědy, matematika a statistika Informační a komunikační technologie Technika, výroba a stavebnictví Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky Služby

KKOV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bakalářské studium

Magisterské studium

Navazující magisterské studium P K/D

P

K/D

P

K/D

18 61

23 43

0 0

0 0

7 46

11

7

0

0

1

0

0

0

Doktorské studium

CELKEM

Tabulka 4.1 Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) na SU OPF k 31. 12. 2020

P

K/D

20 93

0 2

0 2

68 247

4

0

0

0

22

0

0

0

0

1

CELKEM

91

73

0

0

57

113

2

2

338

z toho žen na fakultě z toho počet cizinců na fakultě

70 13

49 4

0 0

0 0

40 9

87 10

1 0

2 1

249 37

Zdroj: SIMS Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma, D – distanční forma

4.2 SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY Také v roce 2020 SU OPF udržovala a dále rozvíjela spolupráci se svými absolventy. Vzájemná spolupráce je zřetelná především v oblasti přednáškové činnosti, speciálních seminářích pořádaných jednotlivými katedrami, uskutečňování odborných praxí studentů bakalářského studia. Absolventi fakulty se do vzdělávacích aktivit v roce 2020 zapojili prostřednictví přednášek a workshopů na vybraná témata. Například Ing. Adam Černý, absolvent studijního oboru Marketing a management přednášel na téma Budování e-shopu od nuly, E-marketing, Ing. Peter Krupka, absolvent studijního oboru Ekonomika podnikání v obchodě

36

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


a službách přednášel na téma Mezinárodní gastronomie a Ing. Bc. Michal Ondra, absolvent studijního oboru Marketing a  management přednášel na  téma Podnikání v  cestovním ruchu. Na  téma podnikání v  cestovním ruchu na  fakultě přednášela také absolventka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity ve  studijním oboru Knihovnictví Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková. Absolventi se také zapojili do činnosti v rámci coworkingového centra Business Gate, kde předávali své zkušenosti prostřednictvím workshopů, např. Jan Dittrich, absolvent studijního oboru Manažerská informatika přednášel na téma Prezentační dovedností, Katarina Ďuranová, absolventka studijního oboru Podniková ekonomika a  management přednášela na  téma Leadership a  Sociální sítě a  obsah webu, Jan Krupica absolvent studijního oboru Podniková ekonomika a management přednášel na téma Nastavení PPC reklam a Daniel Kvíčala, absolvent studijního oboru Podniková ekonomika a management si pro zájemce připravil workshop na téma Idea marketing. Z důvodu pandemie Covid-19 a následných vládních opatření se část přednášek uskutečnila v online prostředí. Dle možností fakulta využila služeb absolventů jako odborných konzultantů v  záležitostech týkajících se  rozvoje fakulty, akreditace nových profesně orientovaných studijních programů, k jejichž obsahu se v průběhu tvorby i vyjadřovali. U příležitosti 30. výročí vzniku fakulty byl v listopadu 2020 plánován sraz absolventů. Bohužel z důvodu pandemie Covid-19 a následným vládním opatřením byla akce zrušena. Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

37


4.3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE SU dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje uplatnění svých absolventů na trhu práce, a to nejen na základě statistik MŠMT ČR, z nichž nejvýznamnější jsou statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci Úřadu práce ČR, ale také prostřednictvím dat získaných v rámci interních šetření. Podle těchto údajů činila v roce 2020 standardizovaná míra nezaměstnanosti absolventů SU 2,30 %, což v  absolutním vyjádření znamená celkem 17 nezaměstnaných absolventů. Ve srovnání s rokem 2019 tak došlo na SU k nárůstu tohoto ukazatele o 0,40 p. b. V případě SU OPF pak došlo k meziročnímu nárůstu z 2,10 % na 2,90 %. Z hlediska typu studia vykázali v roce 2020 nejnižší míru nezaměstnanosti absolventi doktorských studijních programů, a  to  0,00 %, což představuje stejnou hodnotu jako v roce 2019. Absolventi navazujícího magisterského studia vykázali míru nezaměstnanosti na úrovni 2,12 %, což je mírný pokles oproti roku 2019 o 0,17 p. b. Zhoršení téměř o  jeden procentní bod ve  srovnání s  rokem 2019 jsme zaznamenali u  absolventů bakalářského studia, v  jejichž případě míra nezaměstnanosti stoupla z 1,56 % na hodnotu 2,54 %. Shrneme-li  výše uvedené údaje, pak můžeme konstatovat, že  i  přes zvyšující se  nezaměstnanost v  České republice i v Moravskoslezském kraji absolventi SU vykazují dobrou uplatnitelnost na  trhu práce, a  to  napříč všemi studijními programy. Podrobné informace jsou k dispozici na portálu Slezské univerzity https://www.slu.cz/slu/cz/file/cul/cb24fabd-9a88-4b72-9a1b-6363cd6edda0.

4.4 SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMI ZAMĚSTNAVATELI V průběhu roku 2020 realizovala fakulta spolupráci s řadou tuzemských subjektů podnikové i  veřejné sféry, a to zejména v rámci odborných praxí (Kaufland Česká republika, Lázně Darkov, ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a. s., Úřad práce, kontaktní pracoviště Karviná,

38

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Magistrát města Karviné, aj.). V průběhu roku 2020 byla dále rozšiřována a  aktualizována databáze subjektů spolupracujících se SU OPF. Nově byly uzavřeny dohody o  spolupráci s  COOP Beskydy spotřební družstvo, NetDirect s.r.o., Projektově CZ  s.r.o., Foresight Cyber s.r.o., LinuxBox.cz, s.r.o., Moravio Online Marketing, s.r.o., MISTKA SEWING, s.r.o. (obchodní značka green smile), Centrum na podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. a Lázněmi Radegast, a.s. V rámci prohlubování spolupráce byly tyto firmy také zapojeny do  přípravy akreditačních materiálů nových studijních programů. V květnu 2020 byla ve foyer fakulty instalována tabule s názvy a logy strategických a odborných partnerů fakulty. Celkový přehled partnerů fakulty je k dispozici na webových stránkách https://www.slu.cz/opf/cz/orvvspolupracepartneri. Spolupráci s budoucími zaměstnavateli rozvíjí a podporuje na SU OPF také Institut interdisciplinárního výzkumu (IIV). V rámci činnosti IIV byla zpracována databáze více jak 250 podnikatelů a 50 starostů obcí obsahující zejména subjekty působící v Moravskoslezském kraji, kteří jsou pravidelně informování o činnosti a aktivitách IIV. Tato databáze byla v průběhu roku 2020 aktualizována o nové subjekty, se kterými IIV navázalo vzájemnou spolupráci. Kromě podnikatelů a  starostů databáze dále obsahuje kontakty na  spolupracující organizace, jako jsou např. Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), Centrum podpory inovací (CPI), Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (MSUNION), Svaz měst a  obcí okresu Karviná (SMOOK) a Sdružení obcí Jablunkovska. Navazování spolupráce s  podnikatelskou sférou v  roce 2020 probíhalo také prostřednictvím coworkingového centra na podporu podnikání Business Gate, kde podnikatelé či  firmy zadávali studentským týmům k  řešení reálné problémy podnikatelské praxe. Celkem bylo zpracováno 19 podnikatelských zadání, ze kterých 6 zadání bylo dále realizováno v praxi. Jedná se o vytvoření Brand manuálu, propagačního videa a  nastavení komunikační kampaně pro firmu PC Ambulance, vytvoření online marketingové strategie pro firmu Virtual Real Life, vytvoření komunikační kampaně pro firmu Bezbolestné sezení, příprava a odborné vedení dvouměsíčního kurzu využití moderních IT  technologií pro firmu Lumpíkov, vytvoření komunikační kampaně pro firmu MSIC, Vytvoření marketingové komunikační kampaně pro firmu Modrý Slon. Na řešení zadání se během roku 2020 podílelo celkem 61 studentů. Další realizace jsou plánovány v roce 2021.

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

39


5 5 ZÁJEM O STUDIUM


5 ZÁJEM O STUDIUM 5.1 ZÁJEM O STUDIUM NA FAKULTĚ Ke studiu akreditovaných studijních programů na SU OPF bylo podáno celkem 2 627 přihlášek, z toho do bakalářského typu studia 2 055 přihlášek, tj. 78,2 % z celkového počtu podaných přihlášek, do navazujícího magisterského studia 566 přihlášek, tj. 21,6 % z celkového počtu podaných přihlášek a ke studiu doktorského studia 6 přihlášek, tj. 0,2 % z celkového počtu podaných přihlášek. Ke studiu bylo celkem zapsáno 1 838 studentů, z toho 1 418 studentů do bakalářského studia, tj. 77,1 % z celkového počtu zapsaných studentů, 417 ke studiu navazujícího magisterského studia, tj. 22,7 % z celkového počtu zapsaných studentů a 3 ke studiu doktorského studia, tj. 0,2 % z celkového počtu zapsaných studentů. Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 byla zveřejněna na webové stránce fakulty (https://www.slu.cz/opf/cz/vysledkyprijriz).

42

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Tabulka 5.1 Zájem o studium na SU OPF k 31. 12. 2020

240

240

150

117

119

119

93

4

1253

1342

1338

956

393

402

390

286

129

131

131

102

45

45

45

38

555

566

554

417

Počet zápisu ke studiu

234

Počet přijetí

3

KKOV

Doktorské studium

Počet zápisu ke studiu Počet uchazečů Počet přihlášek

Počet zápisu ke studiu Počet uchazečů Počet přihlášek Počet přijetí Počet zápisu ke studiu Počet uchazečů Počet přihlášek

Počet přijetí

CELKEM

Počet přihlášek

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání Vzdělání a výchova Umění a humanitní vědy Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy Obchod, administrativa a právo Přírodní vědy, matematika a statistika Informační a komunikační technologie Technika, výroba a stavebnictví Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky Služby

Navazující magisterské studium

Počet uchazečů

Skupiny akreditovaných studijních programů

Magisterské studium

Počet přijetí

Bakalářské studium

6

6

4

3

6

6

4

3

0 1 2

5 6 7 8 9 10

342

342

342

210

1958

2055

2051

1418

0

0

0

0

Zdroj: SIMS

5.2 CHARAKTER PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA FAKULTĚ V souladu s podmínkami přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy nebyla přijímací zkouška realizována. Podmínky pro přijetí ke studiu v roce 2020 byly stanoveny na podání elektronické přihlášky, úhradu administrativního poplatku za studium, doložení úředně ověřené kopie požadovaného předchozího vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom). Dne 24. 4. 2020 vstoupil v platnost nový zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Zákon reagoval na mimořádnou situaci v souvislosti přijímáním krizových opatření Vládou ČR v důsledku pandemie Covid-19 a upravuje některé aspekty přijímacího řízení a zápisu na vysoké školy, úpravu podmínek studia a jeho ukončování státní zkouškou, rozhodování na vysoké škole a posuzování období, kdy byla omezena výuka na vysokých školách, ve vztahu k době studia. Studenti se tak mohli ke studiu zapsat podmíněně a předložit doklad o dosažení požadovaného předchozího vzdělání nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021. V případě, že doklad prokazující splnění podmínky dosažení požadovaného vzdělání nebyl předložen, po uplynutí lhůty, přijetí ke studiu a zápis do studia pozbyl platnosti a účinnosti, osoba se považuje za osobu, která nebyla ke studiu zapsaná. Dle vyhlášených podmínek přijímacího řízení do studijního oboru Podniková ekonomika a management studovaném v anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021 bylo k přijímacímu řízení celkem pozváno 50 uchazečů, kteří uhradili administrativní poplatek ve výši výhradně 500 Kč za přijímací řízení v OC IS SU. Z tohoto počtu se všech 50 uchazečů podrobilo online přijímací zkoušce. Přijímací zkouška byla realizována v 8 termínech (26. 2., 31. 3., 29. 4., 28. 5., 25. 6., 15. 7., 25. 8. a 9. 9. 2020). Přijato bylo celkem 40 uchazečů (překročili 80 bodovou hranici nutnou pro přijetí), 10 zájemců nebylo přijato (nesplnili minimální bodovou hranici přijímací zkoušky). Z důvodu složité administrace (vyřízení víza, nostrifikační proces předchozího bakalářského vzdělání) se uchazeči zapisovali ke studiu průběžně.

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

43


5.3 SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI A ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI V  roce 2020 byla v  rámci projektu Moravskoslezského kraje „Podpora rozvoje profesního vzdělávání na  Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního“ plánována aktivita Spolupráce se středními školami. V rámci plánované akce byla uskutečněna přípravná fáze na uspořádání soutěžního Veletrhu fiktivních firem a finanční gramotnosti na SU OPF. V průběhu ledna a února 2020 byly uskutečněny přípravné workshopy na středních školách v Popradě, Žilině a Turzovce. Účastníci přípravných workshopů se pak následně měli účastnit také plánovaného soutěžního Veletrhu na SU OPF. V souvislosti s pandemií Covid-19 a vládními opatřeními však nebylo možné akci pro cca 150 studentů středních škol ze Slovenska uskutečnit. Akce byla v menším rozsahu zorganizována online. Ze zaslaných prezentací fiktivních firem byly vybrány tři výherní týmy a 2 týmy byli oceněni četnými cenami. Na počátku roku 2020 se studenti a akademičtí pracovníci fakulty zapojili do workshopů určených pro střední školy nebo prezentací fakulty (viz tabulka 5.2). Tabulka 5.2 Seznam návštěv středních škol v roce 2020

Účel návštěvy

Česko Název střední školy

Datum

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov, s.r.o. Střední průmyslová škola stavební – Havířov SŠ navštívené za účelem realizování workshopu

Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace SOŠ dopravy a cestovního ruchu – Krnov SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ – Opava

SŠ navštívené za účelem prezentace OPF

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace Obchodní akademie a VOŠ sociální - Ostrava Střední škola společného stravování - Ostrava-Hrabůvka

13. 2. 2020 3. 2. 2020 9. 1. 2020 10. 1. 2020 7. 2. 2020 7. 2. 2020 9. 1. 2020 21. 2. 2020 24. 2. 2020 13. 1. 2020 9. 1. 2020 5. 2. 2020 8. 1. 2020 17. 2. 2020

Slovensko SŠ navštívené za účelem realizování workshopu

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - Čadca Obchodná akadémia Poprad Gymnázium, Ľ. Štúra, Turzovka Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina Obchodná akadémia Veľká okružná Žilina

14. 1. 2020 10. 2. 2020 24. 1. 2020 10. 2. 2020 10. 2. 2020 5. 2. 2020

Zdroj: vlastní

Také v roce 2020 pořádala fakulta řadu soutěží pro studenty středních škol. Na jaře organizovala katedra financí a účetnictví ve spolupráci s Českou národní bankou a statutárním městem Karviná 12. ročník celostátní soutěže z oblasti financí. Úkolem studentů bylo napsat odbornou esej na téma „Budu v důchodu ještě používat peníze v hotovosti?“. Zájem studentů byl v důsledku pandemie Covid-19 a uzavření středních škol výrazně nižší než obvykle. Celkem bylo do  soutěže zařazeno 23 esejí, které splňovaly předepsané náležitosti. Vyhodnocení esejí probíhalo tradičně ve třech kolech, přičemž v posledním kole hodnotila pětičlenná komise deset nejlepších prací. V komisi zasedli dva zástupci SU OPF a ČNB a jeden zástupce statutárního města Karviná. Vzhledem k epidemické situaci a opatřením spojeným s pandemií Covid-19 se neuskutečnilo ani tradiční osobní setkání a předání ocenění na fakultě a výhry byly vítězům poukázány na bankovní účet. V roce 2020 vyhlásila fakulta v rámci projektu Marketing a propagace také 8. ročník tematicky zaměřené soutěže pro studenty středních škol. V soutěži, která trvala od října do konce listopadu, měli zájemci za úkol napsat esej na některé ze čtyř témat. Odborná porota složená ze zástupců odborníků v dané oblasti vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Celkem bylo do soutěže zasláno 101 soutěžních prací. Vzhledem k pandemii Covid-19 a přijatým vládním opatřením nebyla na fakultě uskutečněna exkurze pro žáky základních škol.

44

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

45


6 6 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI


6 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 6.1 AKADEMIČTÍ A VĚDEČTÍ PRACOVNÍCI Na SU OPF bylo k 31. 12. 2020 zaměstnáno celkem 150 zaměstnanců. Tento počet byl tvořen 71 akademickými pracovníky, 2 vědeckými pracovníky a 77 neakademickými pracovníky. Souhrnný počet akademických pracovníků byl tvořen 3 profesory (z toho 0 žen), 15 docenty (z toho 7 žen), 44 odbornými asistenty (z toho 27 žen), 9 asistenty (z toho 5 žen). Souhrnný počet neakademických pracovníků byl tvořen 37 THP zaměstnanci (z toho 32 žen), 2 pedagogickými pracovníky (z toho 1 žena), 6 zaměstnanci Ústavu informačních technologií (z toho 2 ženy), 30 zaměstnanci v dělnické profesi (z toho 22 žen), 1 odborným pracovníkem projektu (z toho 0 žen) a 1 podpůrným vědeckým pracovníkem (z toho 1 žena). Na činnosti se dále podílelo celkem 12 zaměstnanců v rámci Dohod o pracovní činnosti (DPČ) a 93 zaměstnanců v rámci Dohod o provedení práce (DPP).

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagog. činnosti

Postdoktorandi***

Ph.D. studenti

Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci****

64,124 34,14

3,0 0

14,904 6,94

38,944 24,22

7,276 2,98

0 0

8,748 5,21

0 0

0,875 0,25

0 0

CELKEM ZAMĚSTNANCI

Profesoři

SU OPF celkem Z toho žen

Vědečtí pracovníci**

CELKEM AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Akademičtí pracovníci

Ostatní zaměstnanci*****

Tabulka 6.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty*) na SU OPF k 31. 12. 2020

74,9 55,79

148,647 95,39

Zdroj: IS/MAGION Pozn.: * Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. (všemi pracovníky ve sledované kategorii; mimo DPČ a DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. ** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. *** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do  pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (v trvání 1-3 let) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů. **** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility). ***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

48

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


6.2 VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ Tabulka 6.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob* ) na SU OPF k 31. 12. 2020

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

0 1 3 2 1 0

1 14 17 6 6 0

1 7 11 5 3 0

1 2 2 2 1 1

1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

4 7 21 30 15 0

3 4 17 26 9 0

7 26 50 40 26 1

CELKEM

3

0

15

7

44

27

9

5

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

77

59

150 99

Postdoktorandi***

Lektoři

Asistenti

Docenti

Z toho žen

Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci****

ženy

0 2 9 2 2 0

CELKEM

Vědečtí pracovníci nespadající do ostatních kategorií

CELKEM

0 0 0 0 0 0

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagog. činnosti

ženy

0 0 1 0 2 0

Věk

Odborní asistenti

CELKEM

do 29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let 60-69 let nad 70 let

Profesoři ženy

Ostatní zaměstnanci*****

Vědečtí pracovníci**

CELKEM

Akademičtí pracovníci

6 13 32 34 14 0

Zdroj: IS/MAGION Pozn.: * Je uveden celkový počet zaměstnanců/pracovníků bez ohledu na výši úvazku, ale pouze v pracovním poměru, bez zahrnutí osob pracujících na DPP a DPČ. Nezahrnuje jiné typy smluvních vztahů dle občanského zákoníku, které mají charakter nákupu služeb. ** Vědeckým pracovníkem se  v  tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o  vysokých školách. *** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do  pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má  s  výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr na  dobu určitou (v  trvání 1-3 let) na  jedno, maximálně tři období po  sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v  rámci výzkumných grantových projektů. **** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility). ***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

49


6.3 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI PODLE ROZSAHU PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ A NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ KVALIFIKACE Tabulka 6.3 Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob) k 31. 12. 2020 Akademičtí pracovníci DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Docenti Th.D.

Vědečtí pracovníci*

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

z toho ženy

Ostatní

CELKEM

Profesoři

do 0,3 0,31 – 0,5 0,51 – 0,7 0,71 – 1,0 více než 1

0 0 0 3

0 0 0 0

0 0 1 14

0 0 0 7

4 4 2 34

2 0 2 23

0 0 2 7

0 0 1 4

0 2 0 0

0 1 0 0

4 6 5 58 0

2 1 3 34 0

CELKEM

3

0

15

7

44

27

9

5

2

1

73

40

Rozsah úvazku

Zdroj: IS/MAGION Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený titul * Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

6.4 VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Proděkan

Akademický senát

Vědecká rada

Tajemník*

Správní rada

Ředitel ústavu, vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku

Vedoucí katedry/ institutu/ výzkumného pracoviště

Vedoucí pracovníci CELKEM *

CELKEM z toho ženy

Děkan

Tabulka 6.4 Vedoucí pracovníci (fyzické počty) k 31. 12. 2020

1 0

4 1

7 4

28 8

1 1

0 0

0 0

7 1

48 15

Zdroj: IS/MAGION Pozn.: * Údaj celkem nemusí odrážet reálný stav fyzických osob (jedna osoba může v rámci VŠ či fakulty zastávat více pozic), jedná se o prostý součet buněk

6.5 AKADEMIČTÍ A VĚDEČTÍ PRACOVNÍCI S CIZÍM STÁTNÍM OBČANSTVÍM V roce 2020 byli na SU OPF zaměstnáni celkem 4 akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím (4 pracovníci ze Slovenska).

50

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Tabulka 6.5 Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty*) k 31. 12. 2020

Asistenti

Lektoři

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti

Postdoktorandi***

Ostatní zaměstnanci*****

Odborní asistenti

0

0,76

2,6

0

0

0

0

0

0,42

0

0

0

2,6

0

0

0

0

0

0

0

Vědečtí pracovníci nespadající do ostatních kategorií Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci****

docenti

v tom: Německo Polsko Rakousko Slovensko ostatní státy EU ostatní státy mimo EU ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství)

Vědečtí pracovníci**

profesoři

Akademičtí pracovníci

Zdroj: IS/MAGION Pozn.: * Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; mimo DPČ a DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. ** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. *** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do  pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (v trvání 1-3 let) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů. **** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility). **** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance. ***** Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.

6.6 DOCENTI A PROFESOŘI JMENOVANÍ V ROCE 2020 V roce 2020 nebylo úspěšně dokončeno žádné habilitační řízení ani řízení ke jmenování profesorem akademických pracovníků SU OPF.

6.7 KARIÉRNÍ ŘÁD PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY A MOTIVAČNÍ NÁSTROJE PRO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Kariérní růst akademických pracovníků je vzhledem k jeho důležitosti pro bezproblémové zajištění akreditací jednotlivých programů na SU OPF v dalších letech jedním ze sledovaných ukazatelů. V měsících srpnu a září 2020 proběhlo vyhodnocení osobních plánů rozvoje akademických pracovníků za akademický rok 2019/2020 a stanovení dalších plánů pro akademický rok 2020/2021. Vyhodnocení a stanovení provedli vedoucí kateder, u vedoucích kateder poté děkan fakulty. Výsledky v plnění osobních plánů rozvoje se promítly do výkonnostních odměn akademických pracovníků. Ačkoliv u většiny pracovníků zůstaly výkonnostní složky mzdy nezměněny, u pěti zaměstnanců, Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

51


kteří opakovaně vykázali významné nedostatky v plnění osobních plánů rozvoje, došlo k poklesu výkonnostní složky mzdy. Celkově lze konstatovat, že akademičtí pracovníci berou úkoly stanovené v osobních plánech vážně a celý systém osobních plánů se stal klíčovým nástrojem personální politiky na SU OPF. Klíčovým motivačním nástrojem je Směrnice děkana č. 2/2019, na jejímž základě se odměňují zaměstnanci za vybrané počiny a aktivity, které významnou měrou přispěly k rozvoji fakulty. Směrnice je součástí motivačního systému SU OPF a má posílit motivaci zaměstnanců podávat nadstandardní pracovní výkony. Směrnice zahrnuje pouze vybrané aktivity akademického charakteru, nepostihuje tak všechny důvody pro vyplacení mimořádné odměny. Hlavními kategoriemi jsou mimořádné odměny za kvalifikační růst, za získání akreditace studijního programu (specializace) a za výkon funkce garanta, za  získání externího výzkumného grantu, za  publikační činnost, za  činnost oponenta, recenzenta či  zpravodaje, za výkon funkce školitele a výuku v doktorském studiu a výuku v anglickém jazyce.

6.8 OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ FAKULTY Na zasedání kolegia děkana dne 21. 10. 2020 proběhlo vyhodnocení soutěže o cenu děkana SU OPF za významnou publikační činnost v roce 2019. Na základě doporučení fakultní komise pro vědu a výzkum byli oceněni následující autoři a publikace: a. Odborná monografie vydaná v letech 2018 a 2019 1. doc. Palečková, monografie s  názvem „Performance Measurement in  Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe“  2. dr. Majerová, monografie s názvem „Konkurenceschopnost vybraných ekonomik Střední Evropy“  dr. Matušínská, dr. Klepek, doc. Starzyczná, dr. Stoklasa a  kol. doktorandů, monografie s  názvem „Akceptace technologie z pohledu marketingových nástrojů“ 3. doc. Šperka, monografie s názvem „Informační podpora podnikových procesů“  b. Příspěvek ve  vědeckém časopise akademických pracovníků v  roce 2019 (Ekonomické a  společenské vědy)  1. doc. Janoušková, dr. Sobotovičová s  článkem „Fiscal autonomy of  municipalities in  the context of  land taxation in the Czech Republic“ v časopise Land Use Policy (WoS, kvartil Q2)  2. dr. Šimáková, prof. Stavárek (spoluautoři doktorandi Ing. Pražák, Ing. Ligocká) s článkem „Macroeconomic factors and stock prices in the food and drink industry“ v časopise British Food Journal (WoS, kvartil Q3)  3. doc. Palečková s článkem „Cost efficiency measurement using two-stage data envelopment analysis in the Czech and Slovak banking sectors“ v časopise Acta Oeconomica (WoS, kvartil Q4)  c. Příspěvek ve vědeckém časopise akademických pracovníků v roce 2019 (Ostatní vědy)  1. prof. Ramík, dr. Mazurek (spoluautoři K. Kulakowski, M. Soltys) s článkem „When is the condition of order preservation met?“ v časopise European Journal of Operational Research (WoS, kvartil Q1)  2. prof. Ramík, dr. Mazurek s článkem „Some new properties of inconsistent pairwise comparison matries“ v časopise International Journal of Approximate Reasoning  (WoS, kvartil Q2)  2. doc. Suchánek (spoluautor R. Bucki) s článkem „Comparative simulation analysis of the performance of the logistic manufacturing system at the operative level“ v časopise Complexity (WoS, kvartil Q2)  3. dr. Krkošková s článkem „Modelování makroekonomických agregátů české a slovenské ekonomiky pomocí VAR modelů“ v časopise Politická ekonomie (WoS, kvartil Q4)  d. Vědecká publikační činnost studentů doktorského studia v roce 2019  1. Ing. Pražák, Ing. Ligocká (spoluautoři dr. Šimáková, prof. Stavárek) s článkem „Macroeconomic factors and stock prices in the food and drink industry“ v časopise British Food Journal, (WoS, kvartil Q3) 

52

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


2. Ing. Ligocká (spoluautor prof. Stavárek) s článkem „The relationship between financial ratios and stock prices of  selected European food companies listed on  stock exchanges“ v  časopise Acta Universitatis Agriculturae et  Silviculturae Mendelianae Brunensis, (SCOPUS, kvartil Q2).  3. Ing. Bauerová s  článkem „Online grocery shopping acceptance: the impact on  the perception of  new technologies and loyalty in retailing“ v časopise Central European Business Review (databáze SCOPUS, bez SRJ).  Ing. Halaška (spoluautor doc. Šperka) s  článkem „Performance of  an  automated proces model discovery – the logistics proces of a manufacturing company“ v časopise Engineering Management in  Production and Services (databáze SCOPUS, bez SRJ).  

V září 2020 byl vyhlášen další ročník Ceny děkana v kategorii akademický/vědecký a neakademický pracovník. Děkanem byla jmenována 11 členná komise, v níž byla adekvátně zastoupena všechna pracoviště fakulty. Komise projednala všechny návrhy, jež splňovaly předepsané náležitosti a doporučila děkanovi udělit ocenění doc. Mgr. Ing. Michalu Tvrdoňovi, Ph.D. v  kategorii akademických pracovníků a Vlastě Avlojarisové v kategorii neakademických pracovníků. Děkan s doporučením souhlasil a ocenění společně s věcnými dary předal při osobním setkání s oceněnými. V souvislosti se Dnem učitelů proběhla na SU OPF také anketa o nejoblíbenějšího pedagoga fakulty. Hlasování probíhalo formou online formuláře. Celkem bylo zasláno 625 platných hlasů. Na prvním místě se umístil Ing. Patrik Kajzar, Ph.D., na druhém místě se  umístila Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. a  třetí místo obsadili Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. a Ing. Martin Klepek, Ph.D. U příležitosti Dne učitelů každoročně oceňuje statutární město Karviná pedagogické pracovníky škol působící na  území města Karviné. SU  OPF u této příležitosti navrhla k ocenění dva akademické pracovníky fakulty. V kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost byla navržena doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. a v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku Ing. Martin Klepek, Ph.D. Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

53


7 INTERNACIONALIZACE


7 INTERNACIONALIZACE 7.1 PODPORA ÚČASTI STUDENTŮ NA ZAHRANIČNÍCH MOBILNÍCH PROGRAMECH SU OPF každým rokem aktualizuje a rozšiřuje síť partnerských univerzit jak v rámci programu Erasmus+, tak i dohod o  spolupráci. Současná nabídka v  rámci mezinárodních mobilit zahrnuje celkem 64 partnerských univerzit z 29 zemí. Mezi nejčastější zahraniční mobility patří jednosemestrální pobyty studentů v rámci programu Erasmus+ či krátkodobé zahraniční aktivity v rámci různých projektů. Pandemie Covid-19 a s ní spojené restrikce v cestování, udělování víz a celkové mobilitě měly značný negativní dopad na veškeré zahraniční aktivity včetně studentských mobilit. Rok 2020 byl tak bohužel spojen s poklesem všech druhů zahraničních mobilit.

Akce na podporu studentských výjezdů Oddělení zahraničních styků (OZS) uspořádalo dne 5. 3. 2020 informačně motivační workshop k výjezdům na zahraniční studijní a pracovní pobyty v rámci programu Erasmus+ a bilaterálních dohod. Kromě získání základních informací o možnostech a podmínkách zahraničních pobytů měli studenti možnost vyslechnout své spolužáky, kteří již zahraniční pobyt absolvovali a na daném workshopu tak prezentovali své zkušenosti. V rámci propagace programu Erasmus+ se SU OPF zapojila do akce Erasmus Day, která letos proběhla 15. 10. 2020 virtuálně. Zájemci o studentské mobility měli možnost zúčastnit se online workshopu „Vyjeď na Erasmus!“. U příležitosti oslav programu Erasmus+ byly natočeny 2 krátké studentské rozhovory. V prvním z nich se studenti SU OPF podělili o své zážitky a zkušenosti ze studijního pobytu ve španělské Cartageně během koronavirové pandemie. Druhý rozhovor proběhl se zahraničními studenty Erasmus+ z Francie, Litvy, Turecka a Řecka, ve kterém posluchače seznamovali se studiem na jejich domovských univerzitách, studentským životem a kulturou své země. Videa jsou k  dispozici na  YouTube kanálu SU  OPF. Studenti měli možnost shlédnout tento workshop opakovaně dne 19. 10. 2020. Z workshopu byl pořízen videozáznam.

Mezinárodní setkání studentů Pro posílení prezentačních dovedností v angličtině a konfrontaci obsahu závěrečných prací studentů SU OPF jsou pravidelně pořádány mezinárodní studentské semináře “International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Akce se  v  roce 2020 konala v  rámci univerzitního projektu ISIP “Sdílení výzkumných aktivit studentů SU  OPF v  mezinárodním prostředí“, jehož řešitelem byl Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. V  roce 2020 SU  OPF ve  spolupráci s  Politechnikou Rzeszowskou, Fakultou managementu (Polsko) realizovala pouze jeden mezinárodní studentský seminář. Setkání se uskutečnilo virtuálně v listopadu za účasti celkem 29 studentů z ČR, Slovenska, Polska a  zahraničních studentů SU  OPF z  Indie. SU  OPF reprezentovalo 19 studentů. Seminář, původně plánovaný v květnu v Rzeszowě, se z důvodu pandemie Covid-19 a přijatých vládních opatření nekonal.

56

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Tabulka 7.1 Zapojení SU OPF do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj financování) k 31. 12. 2020 H2020/ 7. rámcový program EK Z toho Marie-Curie CELKEM Actions

Počet projektů* Počet vyslaných studentů** Počet přijatých studentů*** Počet vyslaných akademických a vědeckých pracovníků**** Počet přijatých akademických a vědeckých pracovníků***** Dotace v tis. Kč******

Ostatní

CELKEM

 

   

1 36 21

1 36 21

1

1

2

2

Rektorát SU

Zdroj: IS SU Pozn.: * Jedná se o v daném roce probíhající projekty. ** Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2020 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2019. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. *** Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2020; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2019. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. **** Vyjíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2020 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2019. ***** Přijíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2020; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2019. ****** Uvedené částky představují celkové finanční zdroje projektů, včetně spolufinancování MŠMT.

7.2 INTEGRACE ZAHRANIČNÍCH ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE DO ŽIVOTA FAKULTY Integrace zahraničních akademických pracovníků Na SU OPF jsme v roce 2020 hostili dvě vyučující ze Shanxi University of Finance and Economics (SXUFE): dr. Feijie Wu na Katedře ekonomie a veřejné správy (v období prosinec 2019 - červenec 2020) a dr. Xiaoting Wang na Katedře financí a účetnictví (v období únor 2020 - únor 2021). Čínské vyučující byly zapojeny do běžného života kateder, výuky předmětů v rámci navazujícího magisterského oboru Business Economics and Management (dále jen BEM) a ve spolupráci s kolegy se věnovaly vědecko-výzkumné a publikační činnosti. V rámci oboru BEM byla do výuky zapojena také asistentka Ing. Veronika Braciníková, Ph.D., Slovensko, se zaměřením na marketing. Její pracovní smlouva byla realizována v rámci řešení rozvojového projektu na roky 2019 - 2020 s názvem Rozvoj studijních programů v angličtině na SU OPF, jehož řešitelem je doc. Šperka.

Integrace zahraničních studentů OZS semestrálně koordinuje tzv. “Buddy program” na pomoc zahraničním studentům při jejich adaptaci na nové prostředí. Díky vzájemné spolupráci studentů odlišných národností dochází k budování mezilidských vztahů a prohlubování celkové internacionalizace na SU OPF. Novinkou pro účastníky programu je od letního semestru akademického roku 2019/2020 využití webové aplikace Broaddy pro párování zahraničních studentů se svými “buddies” na základě společných zájmů. Volně volitelný předmět “Interkulturní komunikace v praxi - Buddy program” si v rámci programu v roce 2020 zapsalo 9 studentů. V týdnu před začátkem každého semestru organizuje OZS již tradičně uvítací týden pro nově přijíždějící zahraniční studenty, tzv. “Welcome Days”. Studenti se letos věnovali především horské turistice, navštívili šikmý Kostel sv. Petra z Alkantary, karvinský zámecký park, areál “Lodičky” a “Backstage Dokořán” nebo coworkingové centrum Business Gate. Podívali se také do Ostravy, Českého Těšína a polského Cieszyna. Vzhledem k protiepidemickým opatřením Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

57


byly další akce a výlety pro zahraniční studenty značně omezené. Mezi tradiční akce pořádané pro zahraniční studenty na SU OPF patří dva tematické podvečery u příležitosti velikonočních a vánočních svátků. I tyto akce v roce 2020 proběhly v omezeném režimu, v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními. V listopadu zahraniční studenti spolupracovali se ZŠ 1. Máje v Havířově. Pro žáky 6. - 9. tříd si připravili prezentace o své zemi, kultuře, gastronomii, rodinných zvyklostech a životním stylu. Do prezentování se zapojila i čínská vyučující z partnerské univerzity Shanxi University of Finance and Economics se svými studenty, která absolvovala zaměstnaneckou mobilitu na SU OPF v letním semestru akademického roku 2019/2020. Projektu se během 2 týdnů zúčastnilo 15 studentů z Turecka, Francie, Číny, Indie a Bangladéše a realizováno bylo celkem 10 online hodin. K 31. 12. 2020 studovalo obor BEM vyučovaný v anglickém jazyce celkem 16 studentů z Indie, Bangladéše a Číny. V roce 2020 obdrželo 11 z nich prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky v zimním semestru a také v letním semestru akademického roku 2019/2020. Dva studenti získali rovněž jednorázové talentové stipendium. V roce 2020 úspěšně zakončili své dvouleté studium první 4 zahraniční studenti složením státní závěrečné zkoušky. Zahraniční studenti oboru BEM se každoročně zapojují i do mezinárodních aktivit fakulty, např. semináře International Student Seminar on Management and Financial Issues.

7.3 MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ZEMÍ Počet přijatých Exchange studentů v roce 2020 činil 21. Jednalo se převážně o studenty z Turecka, Francie a Rumunska. Mezi studenty fakulty byly nejoblíbenější mobility do Itálie, Španělska a Turecka. Celkem se do zahraničních mobilit zapojilo 36 studentů fakulty. V souvislosti s pandemií Covid-19 a následných vládních opatření hostovaly na fakultě v roce 2020 pouze 2 akademické pracovnice z Číny. Zaměstnaneckou mobilitu absolvoval v zahraničí pouze 1 akademický pracovník. V následující tabulce je uveden výčet zemí, ve kterých proběhla mobilita studentů nebo akademických pracovníků.

Belgie Čína Estonsko Francie Itálie Japonsko Litva Lotyšsko Německo Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Řecko Slovinsko Španělsko Turecko

CELKEM

2 2

2 4 1 3 7 1 1 2 5 2 3 3 1 3 1 7 14

2 1

6 1

3 1 1

2 5 2 3 3 1 2 1 7 4

10

36

21

1

1

2

CELKEM

Počet přijatých ostatních pracovníků

Počet vyslaných ostatních pracovníků

Počet přijatých akademických pracovníků ****

Počet vyslaných akademických pracovníků ***

Země

Počet vyslaných studentů* Z toho absolventů Celkem stáže *****

Počet přijatých studentů**

Tabulka 7.2 Mobilita studentů a akademických pracovníků SU OPF k 31. 12. 2020

0

0

60

Zdroj: vlastní Pozn.: * Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2020 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti,

58

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


jejichž pobyt začal v roce 2019. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní). ** Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2020; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2019. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní). *** Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2020 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2019. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní. **** Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2020; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2019. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní. ***** Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2-12 měsíců, která je započatá po úspěšném absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování studia. Absolventská stáž je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.

Následující tabulka uvádí počty absolventů, kteří v roce 2020 absolvovali v průběhu svého studia zahraniční pobyt a jejich podíl na celkovém počtu absolventů podle stupňů studia. Tabulka 7.3 Mobilita absolventů** (počty a podíly absolvovaných studií) k 31. 12. 2020

Bakalářské studium Magisterské studium Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 1 měsíc (tj. 30 dní)

Celkem

podíl

počet

2,44 %

4

2,44 %

4

podíl

počet

Navazující magisterské studium podíl počet 1,18 %

2

1,18 %

2

Doktorské studium podíl

počet

CELKEM** podíl

počet

1,8 %

6

1,8 %

6

Zdroj: vlastní Pozn.: ** Celkové hodnoty za fakultu (poslední pole ve vrchním řádku u každé fakulty) i za vysokou školu (všechna prázdná pole za vysokou školu ve struktuře VZ) nejsou součtem či průměrem za předcházející údaje v řádcích či sloupcích. Hodnoty do těchto buněk je potřeba vypočítat zvlášť.

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

59


8 8

VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST


8 VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST 8.1 PROPOJENÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI S ČINNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ V průběhu roku 2020 i nadále SU OPF posilovala vazbu mezi vzdělávací a vědecko-výzkumnou činností. Vědecko-výzkumná činnost je  na  fakultě realizována zejména s  ohledem na  odborné zaměření kateder a  zajištění jimi garantovaných studijních programů, oborů či  dílčích předmětů. Udržení stávajících studijních programů a  oborů či akreditace nových studijních programů s sebou nese potřebu odpovídající vědecko-výzkumné činnosti dle platné metodiky hodnocení výzkumných organizací (Metodika 2017+) a transferu nejnovějších poznatků do výuky a praxe. Nejdůležitějšími nástroji k  dosažení odpovídající vědecko-výzkumné aktivity, jež je  následně přenášena do  výuky a praxe, je grantově financovaný výzkum prostřednictvím externích grantů, jako je např. Grantová agentura České republiky (GAČR), Technologická agentura České republiky (TAČR), projekty v rámci dotačního titulu podpory vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji (MSK) či fondů EU, případně interních grantových systémů jako jsou Interní grantový systém Slezské univerzity v Opavě (IGS SU) nebo specifický výzkum v rámci Studentské grantové soutěže Slezské univerzity v Opavě (SGS SU). Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací je tak dosahováno i v opačném směru, tj. zapojováním studentů do tvůrčí činnosti, kteří se mohou spolupodílet na širokém spektru aktivit a mohou si tak ověřit získané dovednosti a znalosti při řešení konkrétních vědecko-výzkumných úkolů nejrůznější náročnosti.

8.2 ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY Zapojení studentů do tvůrčí činnosti je na SU OPF realizováno především prostřednictvím projektů SGS SU, která je určena nejen pro studenty doktorského studijního programu, ale i pro studenty navazujícího magisterského studia. Studenti fakulty se tak spolupodíleli na řešení širokého spektra odborných témat, a to v souladu se zaměřením jejich diplomových prací či disertačních prací. I v roce 2020 byly realizovány projekty v rámci SGS SU, do níž se s kvalitním návrhem projektu mohli přihlásit a zapojit studenti doktorské a navazující magisterské formy studia. V roce 2020 bylo realizováno 8 projektů v rámci SGS SU, z toho 4 projekty byly pokračující a 4 projekty byly nově zahájeny. Celkem bylo v roce 2020 zapojeno do soutěže 21 studentů navazujícího magisterského a doktorského studia. Výsledky své tvůrčí činnosti prezentují členové těchto týmů zejména ve vědeckých časopisech nebo na vědeckých konferencích, ať už domácích nebo zahraničních, a to v souladu s platnou metodikou hodnocení výzkumných organizací (Metodika 2017+). Od září 2020 byly navíc řešeny na SU OPF 3 projekty v rámci Studentské grantové agentury (SGF SU), kde byli zapojeni do řešení projektu celkem 4 studenti doktorského studijního programu. Fakulta rovněž podporovala zapojování studentů všech forem studia do tvůrčích činností v podobě pomocných vědeckých sil – celkově v roce 2020 působilo v roli pomocné vědecké síly 30 studentů v letním semestru a 31 studentů v zimním semestru. V roce 2020 byl opět ve spolupráci s Politechnikou Rzeszowskou, Fakultou managementu uspořádán workshop, resp. mezinárodní studentský seminář. Z důvodu pandemie koronaviru a následných epidemických opatření se tento workshop uskutečnil v listopadu 2020 poprvé online. Cílem workshopu bylo prezentování výsledků seminárních či kvalifikačních prací v anglickém jazyce, a to za dohledu akademických pracovníků obou fakult. Z hlediska fakulty a dalšího zkvalitňování a inovování výuky a vědecko-výzkumné činnosti se jeví důležitým

62

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


srovnání schopnosti studentů zpracovat odbornou problematiku v cizím jazyce a  tuto prezentovat a  diskutovat v konkurenci studentů studujících obdobné obory na oborově příbuzných vysokých školách v zahraničí.

8.3 ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Výdaje na výzkum, vývoj a inovace činily v roce 2020 na SU OPF 17 729 tis. Kč (SGS SU, IGS SU, GAČR, IP, MSK, vč. financí převedených do FUP z roku 2019), 112 283 tis. Kč (celkové výdaje vč. doplňkové činnosti). Procentuální podíl činí 15,79 % výdajů na VaVaI proti celkovým výdajům.

8.3.1 GRANTY, VÝZKUMNÉ PROJEKTY, PATENTY A DALŠÍ TVŮRČÍ AKTIVITY Tabulka 8.1 Granty, výzkumné projekty, patenty a další tvůrčí aktivity na SU OPF k 31. 12. 2020 Zdroj

Finanční podpora (v tis. Kč)

GAČR

Nestandardní optimalizační a rozhodovací metody v manažerských procesech, 18-01246S (prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., nositel UHK)

B

6081

608 457

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit

CELKEM GAČR - přiděleno CELKEM GAČR - čerpáno  

IP

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj SU OPF

C

14 454

CELKEM IP přiděleno a čerpáno Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit

14 454 Zdroj

Finanční podpora (v tis. Kč)

SGS SU

Ekonomická gramotnost podnikatelských subjektů (Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.), SGS/6/2018

C

2841

Pokročilé metody a postupy zlepšování podnikových procesů (Ing. Dalibor Šimek), SGS/8/2018

C

3692

C

3783

C

277

C

291

C

1244

C

150

C

05

CELKEM SGS SU – přiděleno CELKEM SGS SU – čerpáno

2 118 1 859

SGF SU

C

152

C

170

Brownfieldy v urbánním a rurálním prostoru: geografické, ekonomické, podnikatelské a veřejnosprávní souvislosti a jejich význam pro regionální rozvoj (BURAN2) (Ing. Kamila Turečková, Ph.D.) SGS/20/2019 Aplikace systému na řízení vztahů se zákazníky v prostředí malého a středního podnikání (Mgr. Milena Janáková, Ph.D.) SGS/19/2019 Business strategie online obchodních organizací a zákazníci (Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.), SGS/17/2020 Vliv vybraných vnitropodnikových a makroekonomických determinantů na finanční strukturu podniků ve vybraných zemích střední a východní Evropy (Ing. Nicole Škuláňová) SGS/16/2020 Paretovo pravidlo v marketingu v kontextu e-commerce (Ing. Martin Klepek, Ph.D.) SGS/15/2020 Intenzita dárcovství firem s ohledem na jejich ekonomickou výkonnost a podporu daňovými stimuly (Mgr. Ing. Martin Halada) SGS/14/2020

Analysis of the influence of macroeconomic variables on the profitability of companies in selected industries (Ing. Nicole Škuláňová) SGF/8/2020 The tools of the public sector for the strengthening of the regeneration potential of brownfields in the area of the Czech Republic (Ing. Jaroslav Škrabal, Ing. Petra Chmielová) SGF/7/2020

1 2 3 4 5

přiděleno 353 tis. Kč, čerpáno 284 tis. Kč vč. financí z FUUP z roku 2019 přiděleno 424 tis. Kč, čerpáno 369 tis. Kč vč. financí z FUUP z roku 2019 přiděleno 361 tis. Kč, čerpáno 378 tis. Kč vč. financí z FUUP z roku 2019 přiděleno 131 tis. Kč, čerpáno 124 tis. Kč přiděleno 131 tis. Kč, finance nečerpány, projekt byl ukončen z důvodu ukončení studia řešitele projektu

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

63


Consumer decision making in the presence of context effects and brands (Ing. Radka Kubalová) SGF/6/2020

CELKEM SGS SU – přiděleno CELKEM SGS SU – čerpáno

MSK

C

98

399 399

MSK, SU MSK, SU

239 100

MSK, SU

216

CELKEM MSK CELKEM – MSK čerpáno za rok 2020

555 555

IGS SU

SU

06

SU

57

60 5

Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2017. Č. 03788/2017/RRC Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2018. Č. 00449/2019/RRC Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2019“ v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019. Č. 06732/2019/RRC

Dynamické vlivy devizových kurzů na bilanci služeb v zemích střední Evropy (Ing. Jana Šimáková, Ph.D.) IGS/15/2020 Aspekty výstupů finančního účetnictví a manažerského účetnictví v souvislosti s rozhodovacími procesy účetních jednotek (Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.) IGS/14/2020

CELKEM IGS SU – přidělená dotace CELKEM IGS SU – čerpaná dotace CELKEM - přiděleno CELKEM - čerpáno

18 215 17 729

Zdroj: vlastní Pozn. Ve sloupci „Zdroj“: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR, C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt zadala.

8.4 PODPORA STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A PRACOVNÍKŮ NA POSTDOKTORSKÝCH POZICÍCH Studenti doktorského studijního programu se zapojovali do vědecko-výzkumné činnosti zejména prostřednictvím SGS SU, SGF SU a IGS SU, v rámci kterých podávají projekty buď přímo jako řešitelé, nebo se podílejí na jejich řešení jako členové řešitelského týmu. Další způsob zapojení těchto studentů představují standardní výzkumné projekty financované GAČR, u kterých jsou hlavními řešiteli zpravidla zkušení akademičtí pracovníci fakulty a ti tak mohou zároveň podporovat odborný růst svých mladších kolegů či studentů doktorského studijního programu. Z dlouhodobého pohledu je v oblasti vědecko-výzkumných aktivit cílem fakulty zvýšit zainteresovanost studentů doktorského studijního programu, a to zejména formou podpory SGS SU či podávání projektů financovaných z externích zdrojů a  prostřednictvím organizování soutěže nebo zapojením prostřednictvím Institutu interdisciplinárního výzkumu. Cílem fakulty je také podpora kvalitní publikační činnosti studentů doktorského studijního programu v rámci Ceny děkana za významnou publikační činnost, kdy jednou z kategorií je příspěvek ve vědeckém časopise publikovaný studentem doktorského studijního programu. V roce 2020 byli podpořeni mimořádným stipendiem v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji financovaným Moravskoslezským krajem celkem šest studentů doktorského studia. Jedná se o program MSK, jenž je určen na podporu talentovaných studentů doktorského studia a přispívá k lepším podmínkám studentů v jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře. 6 7

64

přiděleno 30 tis. Kč, finance nečerpány přiděleno 30 tis. Kč, čerpáno 5 tis. Kč

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


8.5 SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU NA TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SU OPF dlouhodobě a systematicky spolupracuje s odborníky z praxe, kteří se dle svých časových možností aktivně podíleli na výuce prostřednictvím odborných přednášek. Jedná se o odborníky z bank, finančního úřadu, úřadu práce či jiných orgánů, veřejné správy a podnikatelské sféry. Odborníci z praxe jsou také členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky, podílejí se  na  vedení bakalářských či  diplomových prací apod. Vybraní odborníci z praxe jsou také členy Vědecké rady SU OPF. V roce 2020 se podílelo na výuce v akreditovaných studijních programech celkem 24 tuzemských odborníků z aplikační sféry. Jejich výčet je uveden v tabulce 8.2.

Tabulka 8.2 Přehled odborníků přednášejících na SU OPF v roce 2020 Zahraniční odborníci Jméno přednášejícího a instituce, na které působí

Název přednášky/workshopu

Datum konání přednášky

-

Tuzemští odborníci Příjmení a jméno experta Berger Ondřej Otáhal Petr Šimečková Vendula Lasáková Papoušková Petra Krupka Peter Ondra Michal Kvíčala Daniel Ondra Michal Andráško Petr Krupka Peter Zádrapa Petr Novák Filip Beneš Radim Beneš Radim Ehnes Jana Pindorová Šárka Černý Adam Ehnes Jana Herrmann Jakub Hochmeister Tomáš, Zeisel Viktor Beneš Radim Hladišová Veronika Ehnes Jana Jaus Tomáš, Vaníčková Soňa Soldán Přemysl Dvořáková Miroslava Jaus Tomáš Dittrich Jan Rabiec Jiří Krupka Peter Krupka Peter

Název přednášky Podnikání na internetu Praktické personální otázky a problémy personalistů v současné době Produkt a jeho vlastnosti - příklad Technotrasy Podnikání a podpora podnikání v cestovním ruchu Nabídka gastronomického podniku Podnikatelský záměr, zásady a principy pro jeho zpracování Idea making Produkt v turismu a jeho kvalita, standardy a hodnocení kvality Produktové focení Trendy v mezinárodní gastronomii Financování začínajících podnikatelů a firem Kritika webu Zaměstnanci podniku cestovního ruchu 1. část Zaměstnanci podniku cestovního ruchu 2. část Přesvědčování jako proces Osobní rozvoj v mezinárodních firmách v kontextu smart přístupů Budování e-shopu od nuly Argumentace, věcná a nevěcná argumentace PPC reklamy Řízení kurzového rizika Digitální marketing Účetní závěrka obchodních společností a její audit Metody přesvědčování Dotace a další podpory 2021+, Spolupráce s KB Případové studie v projektovém managementu (MBA) Inovativní podnikání Komerční banka a veřejný prostor Prezentační dovednosti Odložená daň Nápojová kultura Klasifikace nápojů

Datum konání přednášky 3. 3. 2020 10. 3. 2020 29. 9. 2020 6. 10. 2020 14. 10. 2020 20. 10. 2020 20. 10. 2020 27. 10. 2020 27. 10. 2020 4. 11. 2020 4. 11. 2020 10. 11. 2020 10. 11. 2020 10. 11. 2020 12. 11. 2020 16. 11. 2020 18. 11. 2020 19. 11. 2020 24. 11. 2020 24. 11. 2020 25. 11. 2020 25. 11. 2020 26. 11. 2020 27. 11. 2020 27. 11. 2020 27. 11. 2020 1. 12. 2020 8. 12. 2020 9. 12. 2020 9. 12. 2020 16. 12. 2020

Zdroj: Vlastní

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

65


Tabulka 8.4 Odborníci z aplikační sféry* podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech na SU OPF k 31. 12. 2020 (počty) Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo součástí její součástí Počet osob Počet osob Počet osob Počet osob Počet osob Počet osob podílejících podílejících podílejících podílejících podílejících podílejících se na vedení se na zajištění se na vedení se na zajištění se na výuce se na výuce závěrečné práce praxí** závěrečné práce praxí** počet z toho ženy

9 2

5 1

0 0

1 1

0 0

2 2

Zdroj: vlastní Pozn. * Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým zaměstnancem dané VŠ/fakulty, měl by mít minimálně stejně velký úvazek i mimo VŠ/fakultu. ** Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.

8.6 SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU NA TVORBĚ A PŘENOSU INOVACÍ A JEJICH KOMERCIALIZACI SU  OPF prostřednictvím Institutu interdisciplinárního výzkumu uzavřela v roce 2020 smlouvy na  využití výsledků výzkumu, vývoje a  inovací. Prostřednictvím těchto smluvních vztahů byly zpracovány strategické plány rozvoje obcí, marketingové strategie obcí, probíhala konzultační činnost v oblasti informačních technologií. Práce pro veřejnou správu: V  roce 2020 byly zpracovány následující projekty a zakázky zadané SU OPF ze strany veřejné správy: „ Aktualizace strategického plánu obce Střítež pro rok 2021 – v rámci této zakázky byly ve  spolupráci se  starostou a  místostarostkou obce Střítěž vyhodnoceny proběhlé aktivity obce v roce 2020. Tyto aktivity se promítly do projektových listů splněných akcí. Zároveň byly definovány nové cíle pro rok 2021. „ Aktualizace strategického plánu obce Velká Polom 2020 – 2025 – v rámci této zakázky byly ve  spolupráci s  novou paní starostkou vyhodnoceny proběhlé aktivity mezi lety 2017 – 2020. Součástí

66

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


aktualizace bylo také dotazníkové šetření mezi obyvateli obce, jejichž náměty se staly základem pro aktualizaci strategického plánu až do roku 2025. „ Získání dotace z  Moravskoslezského kraje na  servis webové aplikace Finanční zdraví obcí MSK pro léta 2020 – 2023. Předmětem smlouvy o dotaci je úplatné poskytování servisních úkonů SU OPF, které jsou nezbytné pro řádnou funkci webové aplikace. Webová aplikace bude provozována na serveru SU OPF, kdy zajišťujeme dostupnost webové aplikace, servisní činnost a její správnou funkčnost, včetně každoroční aktualizace dat za všechny municipality Moravskoslezského kraje.

Práce pro podnikatelskou sféru: „ V roce 2020 pokračovala spolupráce s  firmou CZ  Testing. Byla rozpracována aktualizace marketingové strategie, jejíž dokončení je v lednu 2021. Původní marketingová strategie došla ve svém časovém naplnění na konec své životnosti, a proto vzniká aktualizovaná verze. Ta má za úkol připomenout hlavní výstupy, na kterých stojí původní materiál, aktualizovat některé oblasti, doplnit taktiky k jednotlivým marketingovým směrům a nastavit znovu systém cílů a milníků. „ Ve spolupráci s Katedrou cestovního ruchu a volnočasových aktivit byla pro MS Tourism realizována zakázka smluvního charakteru: Analýza česko-polských atraktivit cestovního ruchu. Předmětem smlouvy o dílo bylo zhotovit pro objednatele a dílo s názvem Analýza česko-polských atraktivit cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji a Katovickém vojvodství. Součástí díla bylo: „ Analýza současného stavu atraktivit cestovního ruchu v příhraničním regionu v Česku a Polsku. „ Vytvoření SWOT analýzy atraktivit v obou regionech. „ Vytvoření databáze a návrh podkladů pro brožuru atraktivit cestovního ruchu v regionech. „ Pro ZŠ Horymírovu v Ostravě byly rozpracovány práce na vytvoření nového webu. Předání díla je v lednu 2021. Na základě stávajícího webu byl zpracovaný web pro ZŠ na stejné bázi, jako byl dosavadní. „ Na základě studentských zadání Business Gate Academy byly dále realizovány zakázky: „ vytvoření Brand manuálu, propagačního videa a  nastavení online komunikační kampaně pro firmu PC Ambulance, „ vytvoření online marketingové strategie pro firmu Virtual Real Life, „ vytvoření online komunikační kampaně pro firmu Bezbolestné sezení, „ příprava, realizace dborné vedení dvouměsíčního kurzu využití moderních IT technologií pro firmu Lumpíkov, „ vytvoření online komunikační kampaně pro firmu MSIC, „ vytvoření online marketingové komunikační kampaně pro firmu Modrý Slon.

Také v roce 2020 dále pokračovala činnost v rámci coworkingového centra na podporu podnikání Business Gate. Do řešení praktických projektů zadaných firmami byli zapojeni také studenti fakulty. Ti kromě práce na zadáních navštěvovali také vzdělávací akce a školení pořádané v coworkingovém centru, navštěvovali sídla zadavatelských firem a konzultovali své výstupy s odbornými konzultanty z praxe i z fakulty apod.

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

67


8.7 VĚDECKÉ KONFERENCE (SPOLU)POŘÁDANÉ FAKULTOU SU OPF v průběhu roku 2020 pořádala jednu mezinárodní vědeckou konferenci a jednu odbornou konferenci (viz tabulka 8.5). Pořádání vědeckých konferencí v roce 2020 bylo velmi negativně ovlivněno pandemií koronaviru. Řada pravidelných konferencí, jako je například konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu musela být z důvodu epidemických nařízení zrušena. Ve dnech 4. až 5. 11. 2020 se konal již 12. ročník konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky „Karvina Ph.D. Conference on Business and Economics“. Konference se z důvodu pandemie poprvé konala online a zúčastnilo se jí 40 odborníků a studentů z Česka i ze zahraničí (Slovensko, Polsko, Maďarsko). Plenární zasedání bylo zaměřeno na zvýšení kvality publikační činnosti a výzkumu mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. Následně probíhalo jednání v sekcích. Konference se zúčastnilo 32 prezentujících doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, kteří byli rozděleni do pěti tematických sekcí. Každá sekce byla garantována odborníkem, který sekci nejen vedl, ale zejména každému prezentujícímu poskytl kvalitní zpětnou vazbu. Účastníci po konferenci měli možnost příspěvky upravit dle připomínek diskutanta a dalších námětů získaných na konferenci. Konference tak významně přispěla ke zkvalitnění výzkumu studentů a mladých vědeckých pracovníků. Dne 5. 11. 2020 se konal 6. ročník konference OpenSource řešení v sítích organizované ve spolupráci Obchodně podnikatelské fakulty v  Karviné a  Foresight Cyber s.r.o., tentokráte se  zaměřením na  problematiku Cyber Security. Vzhledem k  omezením vyplývajícím z  koronavirové pandemie byla konference realizována online. Zúčastnilo se jí celkem 62 účastníků, kteří si vyslechli celkem 6 hodinových přednášek významných odborníků ze společností LinuxBox, Foresight Cyber, Flowmon, VŠB – Technická Univerzita Ostrava a  TietoEVRY. Informace o  konferenci i videa přednášek jsou dostupná na https://ors.slu.cz/konference/.

Tabulka 8.5 Vědecké konference (spolu)pořádané SU OPF rok 2020 Mezinárodní vědecké konference pořádané fakultou Název konference Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics OpenSource řešení v sítích

Datum konání konference 4. - 5. 11. 2020 5. 11. 2020

Místo konání konference online online

Počet účastníků 41 62

Zdroj: Vlastní

Tabulka 8.6 Další akce (spolu)pořádané SU OPF za rok 2020 Další akce (spolu)pořádané fakultou Název akce a její specifikace (např. seminář, výstava apod.) Přednáška Služby cestovního ruchu (dr. Kostková) Přednáška Domácí a zahraniční cestovní ruch (dr. Kajzar) Přednáška Trendy v gastronomii (dr. Kostková) Přednáška Společenský protokol (doc. Pellešová) Exkurze do gastroprovozu lázeňského zařízení v rámci výuky předmětu CVABPGAS Gastronomie 5. ročník prodejní výstavy zahraniční literatury FOK

Datum konání

Místo konání

Počet účastníků

9. 1. 2020

SŠSaD Krnov

30

9. 1. 2020

SŠSaD Krnov

30

14. 1. 2020

SŠH Čadca

30

14. 1. 2020

SŠH Čadca

32

9. 3. 2020 21. 10. 2020

Společenský dům Lázně Darkov, a.s., Karviná online

12

Zdroj: Vlastní

68

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

69


9 9 INFRASTRUKTURA


9 INFRASTRUKTURA 9.1 MATERIÁLNÍ TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ – INVESTIČNÍ AKCE HRAZENÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ K zajištění rozvoje materiální a technické infrastruktury SU OPF v roce 2020 přispěla hlavně modernizace infrastruktury v budově na Univerzitním náměstí a v areálu Na Vyhlídce. Jedná se o následující akce: „ Stavební úpravy bývalé varny a  zázemí na  edukační laboratoř na  Univerzitním náměstí – stavba, HW a SW „ Projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502 s názvem Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení. „ Jedná se o pořízení inventáře (gastro technologie Na Vyhlídce) a SW (simulační program Marea 2). „ Financováno z prostředků projektu ERDF 2 273 tis. Kč „ Vynaložené investiční prostředky – spoluúčast 120 tis. Kč „ Rekonstrukce a modernizace velkého a malého sálu na Univerzitním náměstí „ Projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501 s názvem Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály. „ Stavba zahrnuje modernizaci interiérového vybavení, osvětlení, výměnu podlahové krytiny a akustického obložení včetně audiovizuální techniky odpovídající současné technické úrovni. „ Financováno z prostředků projektu ERDF 22 945 tis. Kč „ Vynaložené investiční prostředky – spoluúčast 3 855 tis. Kč „ Rekonstrukce objektu D1 a částečně D2 v areálu Na Vyhlídce „ Dokončení výše uvedené stavby po zimním období. Byly provedeny povrchy zpevněných plochy kolem rekonstruovaných objektů D1 a D2, provedeno oplocení, hrubé a jemné terénní úpravy včetně sadových úprav. „ Vynaložené investiční prostředky – spoluúčast 1 456 tis. Kč „ Ostatní „ Pořízení vertikálních žaluzií do menzy na Univerzitním nám. (technické zhodnocení) „ Vizualizace 3D všech objektů fakulty „ Opravy „ Vynaložené investiční prostředky FRIM „ Vynaložené prostředky z FRIM celkem

72

Výroční zpráva 2020

89 tis. Kč 108 tis. Kč 843 tis. Kč 1 040 tis. Kč 6 471 tis. Kč

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


9.2 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBA A DOSTUPNOST INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY 9.2.1 UNIVERZITNÍ KNIHOVNA, PRACOVIŠTĚ KARVINÁ Knihovní fond Knihovní fond ke dni 31. 12. 2020 obsahoval 57 619 evidovaných knihovních jednotek z toho 91 e-knih v trvalém nákupu. Roční přírůstek činil 672 svazků, z toho 290 knih, a 14 vázaných časopisů. Kvalifikačních prací bylo zpracováno 368. V roce 2020 bylo v knihovně k dispozici uživatelům 40 titulů periodik.

Služby Rok 2020 byl poznamenaný pandemii Covid-19, proto byla knihovna nucena poskytovat služby v jiném režimu než obvykle. Vzhledem k  vyhlášení nouzového stavu byla univerzitní knihovna od  13. 3. 2020 uzavřena. Studentům knihovna nabízela služby formou online zdrojů viz seznam https://www.slu.cz/opf/cz/ukkdatabaze. Od 20. 4. 2020 byla pro potřeby studentů zpřístupněna bezkontaktní výpůjčka na objednávku. Od 22. 10. 2020 byla knihovna z důvodu zhoršené epidemické situace opětovně uzavřena a od 4. 11. 2020 bylo umožněno poskytovat zájemcům bezkontaktní výpůjčky. V tomto režimu pracovala knihovna do konce roku 2020. V roce 2020 se uskutečnilo 7 456 výpůjček. V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo pro uživatele knihovny vyžádáno 118 výpůjček z jiných knihoven.

Uživatelé knihovny Celkový počet registrovaných uživatelů knihovny činil 371. V roce 2020 navštívilo knihovnu 1567 návštěvníků. Počet online vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu bylo 3 523. Vzhledem k uzavření knihovny se začátkem zimního semestru akademického roku 2020/2021 knihovnicko-informační lekce pro své nové uživatele (studenty 1. ročníků) uskutečnila formou prezentace na fakultě SU OPF. Dále byly poskytovány konzultace pro studenty při vyhledávání v databázích a informačních zdrojích přes email nebo MS Teams. 5. ročník prodejní výstavy zahraniční odborné literatury se v důsledku pandemie Covid-19 a přijatým vladním opatření uskutečnil v elektronické podobě. Zájemcům byly rozeslány seznamy knih s odkazem na web. Celkem bylo zakoupeno 50 knih. Komplexní informace o provozu a službách univerzitní knihovny jsou k dispozici na: http://go.slu.cz/knihovnakarvina. Tabulka 9.1 Knihovnicko-informační služby pracoviště Karviná k 31. 12. 2020 Počet Přírůstek knihovního fondu za rok 2020 z toho přírůstek fyzických jednotek z toho přírůstek e-knih v trvalém nákupu Knihovní fond celkem z toho přírůstek fyzických jednotek z toho přírůstek e-knih v trvalém nákupu Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky - elektronicky (odhad)* - v obou formách**

Výroční zpráva 2020

672 672 0 57 710 57 619 91 40 2 0

Zdroj: IS/CLAVIUS Pozn.: * Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v  papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje. ** Do počtu titulů v obou formách se uvádějí pouze tituly, kde jsou obě formy placené zvlášť (tzn. v případě, že je předplácena tištěná forma a  elektronická je  jako bonus zdarma, uvádí se  pouze tištěná forma atd.).

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

73


9.2.2 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SU OPF využívala v  roce 2020 jako hlavní zdroj informací pro akademickou obec i  pro veřejnost informační portál https://www.slu.cz/opf. Komunikaci s  absolventy fakulty probíhá přes portál https://absolventi.slu.cz. Pro uchazeče o  studium slouží portál https://studujopf.cz. Pro podporu výuky je  využíván primárně E-learningový fakultní portál LMS Moodle http://elearning.opf.slu.cz. Ten je používán pro podporu všech forem studia včetně MBA a také individuálně jednotlivými vyučujícími k  vedení závěrečných prací. Fakulta se  připravuje na  přechod podpory výuky elearningovými funkcemi informačního systému IS SU, který je zatím sekundárním systémem v této oblasti. Mimo výše uvedené v souvislosti s pandemií Covid-19 a v důsledku přijatých vládních opatření byl doporučen a  využíván pro přímou komunikaci a  online výuku v  prostředí MS-Teams. Pro vedení studijní agendy je využíván celouniverzitní informační systém IS SU, ve  kterém je  také vedena spisová služba, evidence publikační činnosti a samozřejmostí je propojení s ekonomickým informačním systémem. Ekonomická oblast je řešena celouniverzitně informačním systémem Magion, který poskytuje komplexní ekonomický informační systém. Specifické funkce kolejí a menz jsou řešeny softwarem Informační Systém Kolejí a Menz (dále jen ISKaM). V rámci projektů spolufinancovaných z OP VVV byly dokončeny stavební úpravy edukační laboratoře a multimediálního studia a následně byly vybaveny software a hardware. Jedná se o: „ 10 serverů, aktivních prvků a operační systém v nově vybudované serverovně, „ vybavení edukační laboratoře pracovními stanicemi a další technikou, „ vybavení multimediálního studia pracovními stanicemi Mac, fotografickou a reprodukční technikou včetně software pro počítačovou grafiku, „ výukový software (MatLab, Eviews, EA firmy SPARX, Witness, Microsoft Dynamics Navision), „ byl dokončen vývoj simulačního software MAREA 2, sloužící k  výuce na  katedře podnikové ekonomiky a managementu.

SU OPF disponuje moderní infrastrukturou počítačové sítě, která je připojena do mezinárodní počítačové sítě CESNET. Všechny prostory fakulty jsou pokryty signálem wi-fi  – síť EDUROAM. Slezská univerzita je  členem CESNET, z.s.p.o. a  fakultní počítačová síť je  napojena do  einfrastruktury CESNEtu. Studenti, pedagogové a ostatní zaměstnanci mají tak přístup k celému unikátnímu souboru služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

74

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

75


Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501


10 10 ROZVOJOVÝ PLÁN FAKULTY


10 ROZVOJOVÝ PLÁN FAKULTY 10.1 INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN Rozvojové projekty byly na SU OPF v roce 2020 řešeny v  rámci „Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě na období 2019 - 2020. Celkem byly na fakultě řešeny tři projekty spadající do oblastí: „ Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací a umělecké činnosti, „ Modernizace studijních programů, „ Další podpora zvyšování kvality tvůrčích aktivit a  aktivit spolupráce s  praxí a  jejich propojení se vzdělávací činností. Fakulta se  spolupodílela na  řešení dvou projektů z  oblasti Rozvoj vzdělávání v  rámci CŽV a  Marketing a  propagace Slezské univerzity v Opavě. V  rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě na období 2019 - 2020 byla v roce 2019 vyhlášena Interní soutěž (ISIP). Na základě této soutěže byly na fakultě v  roce 2020 řešeny celkem čtyři projekty. Z  důvodu pandemie Covid-19 a přijatých vládních opatření bylo u dvou projektů schváleno prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2021. Z důvodu pandemie Covid-19 proběhlo v únoru pouze průběžné hodnocení projektů IP  a  ISIP. Závěrečné hodnocení by  se  mělo uskutečnit v druhé polovině roku 2021.

78

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Tabulka 10.1 Projekty IP SU na SU OPF za rok 2020 Číslo projektu

Poskytnuté finanční prostředky (v tis. Kč) kapitálové běžné

Hlavní řešitel kapitálové

Název projektu

Rozvoj studijních programů v angličtině na SU OPF doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. Reflexe aktuálních trendů do studijního programu VES doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. Rozvoj podnikavosti a analytických dovedností studentů prostřednictvím činnosti Business Gate prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. a Institutu interdisciplinárního výzkumu

CELKEM Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V Marketing a propagace Slezské univerzity

Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

CELKEM

0 0

1 213 492,5

0

750

0

2 455,5

0 0

190 367,5

0

557,5

Zdroj: vlastní

Tabulka 10.2 Projekty ISIP na SU OPF za rok 2020 Číslo projektu 6/ISIP/2019 7/ISIP/2019 8/ISIP/2019 16/ISIP/2020

Název projektu

Poskytnuté finanční prostředky (v tis. Kč) kapitálové běžné

Hlavní řešitel

Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí Digitální business (nový profesně orientovaný bakalářský studijní program) Mezinárodní obchod (nový profesně orientovaný bakalářský studijní program) Inovativní podnikání (nový profesně orientovaný studijní program)

Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

0

65,0

Ing. Martin Klepek, Ph.D.

0

210,183

doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

0

190,0

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

0

CELKEM

0

80,0

545,183

Zdroj: vlastní

Tabulka 10.3 Projekty financované z prostředků MSK za rok 2020 Název projektu Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2017. Č. 03788/2017/RRC Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2018. Č. 00449/2019/RRC Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2019. Č. 06732/2019/RRC Dotace na správu a servis webové aplikace finančního zdraví municipalit MSK Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a oborů na Slezské univerzitě v Opavě

Poskytovatel dotace

Poskytnutá finanční prostředky celkem (v tis. Kč)

Čerpáno v roce 2020 (v tis. Kč)

MSK, SU

952

239

MSK, SU

300

100

MSK, SU

600

216

MSK

120

120

773,6

409,6

2 745,6

1 084,6

MSK, SU

CELKEM Zdroj: vlastní

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

79


11 11

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ


11 ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ Hodnocení kvality vzdělávání probíhalo na SU OPF v roce 2020 v několika formách. Na úrovni kateder a ústavů probíhalo hodnocení pedagogické a také tvůrčí činnosti jednotlivých akademických pracovníků (viz text kapitol 6.7 Kariérní řád pro akademické pracovníky a motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců a 6.8 Ocenění zaměstnanců fakulty). V říjnu 2020 proběhlo vnější hodnocení kvality tvůrčí činnosti katedry podnikové ekonomiky a managementu. Hodnocení bylo realizováno v souladu s Rozhodnutím děkana č. 10/2019 Provedení hodnocení tvůrčí činnosti jednotlivých kateder Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v letech 2020 až 2022. Cílem hodnocení bylo provést celkové hodnocení koncepce činnosti katedry, včetně případných konkrétních doporučení koncepčních či organizačních změn. Dále pak zhodnocení tvůrčí činnosti jednotlivých pracovníků z hlediska jejich produktivity, úrovně mezinárodní spolupráce, přínosu pro katedru a perspektivnosti. Hodnotící komise byla schválena Vědeckou radou fakulty v následujícím složení. Předsedkyně: prof. Maryna Solesvik (Western Norway University of Applied Sciences, Bergen), členové: prof. Anna Ujwary-Gil (Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, Warsaw), doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta). Sebehodnotící zpráva i hodnotící zpráva komise byly projednány ve Vědecké radě fakulty i Radě pro vnitřní hodnocení SU a jsou dostupné na webové stránce https://www.slu.cz/opf/cz/hodnoceni. Důležitou součástí hodnocení kvality výukové činnosti je realizace pravidelných semestrálních průzkumů, v nichž mají studenti možnost ohodnotit různé aspekty kvality výuky. V roce 2020 byl elektronický průzkum realizován v IS SU. Průzkum za letní semestr akademického roku 2019/2020 se uskutečnil v období 12. 3. - 31. 8. 2020 a zúčastnilo se jej 126 respondentů, což představovalo 9,19 % studentů. Meziročně došlo k poklesu míry účasti o 21,53 procentních bodů. Takto významný pokles byl způsoben zejména opatřením, které od 10. 3. 2020 zakazovalo osobní přítomnost studentů na výuce a ta byla následně realizována distančně. K výuce předmětů bylo podáno 426 anonymních připomínek studentů a 197 následných reakcí vyučujících. Celkově reagovalo 42 vyučujících. Průměrný počet bodů v hodnocení předmětů byl na škále 0 – 3 za celou fakultu 2,54, přičemž hodnocení 3 znamená maximální hodnocení a spokojenost s výukou. V každém předmětu mohou studenti hodnotit kvalitu výuky v následujících pěti otázkách, u nichž jsou uvedeny i celková hodnocení. 1. Předmět byl pro mě užitečný. 2,43 2. V předmětu byly jasně stanoveny podmínky absolvování. 2,73 3. Předmět byl zabezpečen kvalitními výukovými materiály. 2,59 4. Přednášky byly jasné a srozumitelné. 2,55 5. Semináře byly užitečné pro rozvoj mých znalostí a dovedností. 2,41 Výsledky průzkumu byly projednány na  poradě vedení, poradách jednotlivých kateder a  na  kolegiu děkana dne 21. 10. 2020. Průzkum hodnocení kvality výuky za letní semestr akademického roku 2019/2020 probíhal v termínu od 12. 3. 2020 do 31. 8. 2020. Zúčastnilo se ho 126 respondentů, což představovalo 9,19 % studentů. K výuce bylo podáno 426 anonymních připomínek. Průměrný počet bodů v hodnocení předmětů byl na škále 0 – 3 za celou fakultu 2,54, přičemž 3 je maximální hodnocení. Oproti průzkumu realizovanému v zimním semestru 2019/2020 došlo k poklesu respondentů o 149 a míra účasti studentů poklesla o 7,65 procentního bodu. Průměrné hodnocení pokleslo o 0,01 bodu. Pokles respondentů byl jednoznačně ovlivněn vývojem koronavirové pandemie a přechodem k online výuce hned na počátku daného semestru.

82

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Průzkum hodnocení kvality výuky za zimní semestr akademického roku 2020/2021 probíhal v termínu od 2. 11. 2020 do 28. 2. 2021. Zúčastnilo se ho 191 respondentů, což představovalo 8,26 % studentů. K výuce bylo podáno 188 anonymních připomínek. Průměrný počet bodů v hodnocení předmětů byl na škále 0 – 3 za celou fakultu 2,56, přičemž 3 je maximální hodnocení. Oproti průzkumu realizovanému v letním semestru 2019/2020 došlo ke zvýšení počtu respondentů o 65, ovšem celková míra účasti studentů poklesla o 0,93 procentního bodu. Průměrné hodnocení se zvýšilo o 0,02 bodu. Nízký počet respondentů byl jednoznačně způsoben pokračujícím negativním vývojem koronavirové pandemie a realizací online výuky prakticky hned od počátku daného semestru.  Výsledky obou průzkumů byly projednány na poradě vedení, poradách jednotlivých kateder a na kolegiu děkana. Ke  stálé součásti vnitřního hodnocení kvality patří pravidelná kontrola plagiátorství závěrečných prací studentů, a to prostřednictvím systému Theses.

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

83


12 12

NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE FAKULTY


12 NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE FAKULTY 12.1 MEZINÁRODNÍ A VÝZNAMNÁ NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A TVŮRČÍ ČINNOST FAKULTY Jedním z nástrojů pro publikování výsledků vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků nebo studentů doktorského studia je recenzovaný vědecký časopis Acta academica karviniensia. Ten je otevřený externím autorům, přičemž podíl externích autorů je dlouhodobě udržován na 2/3. Od roku 2020 je časopis vydáván pololetně. Časopis je evidován v databázích jako je ERIH plus, Index Copernicus nebo Genamics Journal Seek. Fakulta také spolupracuje na vydávání impaktovaného vědeckého časopisu E + M Ekonomie a Management, který publikuje původní vědecké příspěvky, jejichž základem je teoretická a empirická analýza v oborech ekonomie, podnikové ekonomiky, financí, managementu, resp. informačního managementu a marketingu. Časopis je od roku 2011 zalistován v databázi Web of Science, z hlediska impakt faktoru se jedná o jeden z nejvyšších impakt faktorů mezi časopisy vydávanými v České republice. V  rámci realizace strategického záměru fakulty v  roce 2020 se  fakulta snažila i  nadále udržet vysokou kvalitu vědecko-výzkumné činnosti. Ta  je  dána schopností fakulty získávat dlouhodobě externí výzkumné granty, zejména v rámci projektů GAČR – pracovníci SU OPF řešili jeden standardní projekt GAČR a zároveň bylo podáno 6 návrhů nových projektů GAČR a 12 návrhů projektů TAČR. Významným subjektem přispívajícím k vědecko-výzkumné aktivitě pracovníků a  studentů fakulty se  jeví Institut interdisciplinárního výzkumu, jehož hlavním úkolem je  koordinace výzkumné činnosti akademických pracovníků a studentů v oblasti malého a středního podnikání v součinnosti s lokálními podniky a veřejnou správou. Institut vyvíjí i vlastní vědecko-výzkumnou a  poradenskou činnost ve  výše zmíněných oblastech. V  rámci Institutu jsou vydávány Working papers fakulty, které slouží k  prezentaci průběžných výsledků vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků či doktorských studentů (v roce 2020 byly vydány celkem 2 working papery).

86

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Mezi významnou činnost fakulty s mezinárodním dopadem lze řadit rovněž pořádání mezinárodních vědeckých konferencí, avšak pořádání konferencí bylo v roce 2020 omezeno v důsledků opatření v souvislostí s pandemií koronoviru, proto se uskutečnila pouze jedna konference online (Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics) a jedna odborná konference OpenSource řešení v sítích, rovněž online, viz bod 8.7. Fakulta se  podílela v  roce 2020 na  řešení vědecko-výzkumných projektů národního a  mezinárodního významu. SU OPF se připojila k existujícímu mezinárodnímu projektu nadnárodní vědeckovýzkumní sítě COST EU Cost Action CA18115 s názvem „Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level“ podporovaného Evropskou komisí. V této akci je SU OPF jediným zástupcem České republiky. Celkem se akce účastní 33 států. Projektový tým je rozdělen do 6 pracovních skupin (Working Groups, WG), které se zabývají partikulárními problémy šikanování, migrace a  integrace v  školských systémech jednotlivých krajin. SU  OPF (https://www.slu. cz/opf/cz/pemcostproject) je zastoupena ve WG2, která řeší kvalitativní výzkum na základních školách s důrazem na přistěhovalectví, rozmanitost a školní praxi. Ve WG6 se řeší, jak mohou a jsou e-technologie a internet používány jako prosociální nástroj k prevenci a potírání netolerance, rasismu a xenofobie a k podpoře inkluze a respektu na  středních školách. Cílem projektu je  navrhnou opatření a  politiky pro dobro žáků v  mezinárodním kontextu. V rámci výzkumného projektu s názvem „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ financovaného z  prostředků Evropského sociálního fondu (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) se  provádí výzkum, který si klade za cíl vytvořit soustavu kompozitních indikátorů, pomocí kterých bude možné měřit společenskou efektivnost. Aktivity budou směřovat k navržení a pilotnímu ověření SMART řešení vycházející z konceptu trvale udržitelného rozvoje (pilíř ekonomický, sociální a environmentální). Pozornost v rámci tohoto projektu je věnována i ověření vazby mezi konceptem trvale udržitelného rozvoje a konkurenceschopností územních celků. Lze předpokládat, že veřejná správa, která bude vycházet z chytrých řešení sociálně-ekonomických problémů, bude dosahovat většího rozvoje a současně se bude zvyšovat konkurenceschopnost veřejné správy, přičemž z těchto efektů budou moci těžit i další ekonomické subjekty daného územního celku. V roce 2020 byly publikovány články v impaktovaných časopisech, kde byly prezentovány dosažené výsledky za výzkumný záměr – metody a metriky společenské efektivnosti. Dále byly realizovány první propočty experimentálních ověření z pohledu Cost-benefit analýzy. Partnery tohoto projektu jsou Ostravská univerzita, Fraunhofer Institute for Industrial engineering IAO, ČEZ ESCO, a.s., ARRIVA MORAVA a.s., Moravskoslezské inovační centrum, a.s., AutoCont CZ a.s.

12.1.1 PŘEHLED REALIZOVANÝCH VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH A TVŮRČÍCH VÝSTUPŮ Tabulka 12.1 Přehled tvůrčí a publikační činnosti na SU OPF za rok 2020 Přehled tvůrčí a publikační činnosti

v České republice

v zahraničí

celkem

3 1 4 2 7

1 6 7 9 11

4 7 11 11 18

1

2

3

23 1 2

15 0 0

38 1 2

Knihy, odborné monografie Kapitola v knize, odborné monografii Články v impaktovaných časopisech (Web of Science) Články ve vědeckých časopisech evidovaných v databázi SCOPUS Články v ostatních vědeckých časopisech Články ve sbornících z mezinárodních konferencí zařazených do databáze Web of Science nebo SCOPUS Články v ostatních sbornících Učební texty (celostátní komerční nakladatelství) Skripta (univerzitní nakladatelství)

Zdroj: vlastní

Celkový přehled výsledků publikační činnosti je k dispozici v příloze č. 1: Přehled vybrané publikační činnosti za rok 2020.

Tabulka 12.2 Počet citací (ohlasů) na SU OPF za rok 2020 Počet citací (ohlasů) Citace ve Web of Science 454

Citace ve SCOPUS 495

Citace ostatní 1369

Zdroj: vlastní

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

87


12.2 ZAPOJENÍ FAKULTY DO PROFESNÍCH A UMĚLECKÝCH SÍTÍ SU OPF byla v roce 2020 členem mezinárodních a významných národních asociací, organizací či sdružení (viz přehled v následující tabulce).

Tabulka 12.2 Přehled členství SU OPF v mezinárodních a významných národních asociacích, organizacích a sdruženích k 31. 12. 2020 Organizace Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace integrativních koučů Asociace knihoven vysokých škol ČR Asociace průvodců ČR Asociace univerzit třetího věku CESNET CMStatistics, tým Dependence models and copulas Česká advokátní komora Česká asociace doktorandek a doktorandů Česká asociace univerzitního sportu Česká marketingová společnost, Regionální pobočka Ostrava Česká společnost ekonomická Česká společnost pro operační výzkum ČSOV European Association for International Education, EAIE European Council of Small Business Euro-Russian Network for Banking and Insurance Studies IFA - International Fiscal Association Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE IT Cluster KES International Klub učitelů marketingu ČMS Komise Rady Asociace krajů ČR pro veřejnou správu a legislativu Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání Masarykova Česká sociologická společnost Microsoft Dynamics Academic Alliance Oracle Academy Rada vysokých škol Sdružení knihoven ČR Slovenská sociologická spoločnosť Society for Industrial and Applied Mathematics SIAM Soudcovská unie ČR Svaz obchodu a CR v ČR Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu SVECR UnikaCentrum, z.ú. Karviná Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Moravskoslezského kraje

Stát

Status (člen, kolektivní člen apod.)

ČR ČR ČR ČR ČR ČR UK ČR ČR ČR ČR ČR ČR Nizozemsko Finsko Itálie ČR USA ČR UK ČR ČR ČR ČR USA USA ČR ČR SR USA ČR ČR ČR ČR ČR ČR

kolektivní člen člen člen přidružený člen kolektivní člen kolektivní člen člen člen člen člen kolektivní člen kolektivní člen člen člen člen člen kolektivní člen člen kolektivní člen člen člen člen člen člen kolektivní člen kolektivní člen člen člen člen člen člen kolektivní člen člen člen člen člen

Zdroj: vlastní

88

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

89


13 13 TŘETÍ ROLE FAKULTY


13 TŘETÍ ROLE FAKULTY 13.1 PŘENOS POZNATKŮ DO PRAXE SU OPF rozvíjí spolupráci v oblasti transferů poznatků jak s podnikatelskými subjekty, tak i institucemi státní správy a  samosprávy. Významnou roli v  tomto směru sehrává IIV, jakožto vědecko-výzkumné pracoviště fakulty, které bylo vytvořeno prostřednictvím IRP projektu v roce 2014. K hlavním úkolům IIV patří podpora a diseminace vědeckých výsledků akademických pracovníků fakulty, rozvíjení spolupráce akademického prostředí s podnikatelskou praxí a veřejnou správou, a to zejména v oblasti vědecko-výzkumné a poradenské, vytvářet základnu pro další rozvoj odborných dovedností zejména mladých akademických pracovníků a  studentů navazujících magisterských studijních programů a také doktorského studijního programu a realizovat svoje výzkumné aktivity jednak pro podnikovou sféru, jednak pro sféru veřejného sektoru. V roce 2020 byly v rámci IIV zpracovány celkem 3 zadání pro veřejnou správu. Byla provedena Aktualizace strategického plánu obce Střítež pro rok 2021, Aktualizace strategického plánu obce Velká Polom 2020 – 2025 a  získána dotace na  servis webové aplikace Finanční zdraví obcí MSK pro léta 2020 – 2023. V  roce 2020 pokračovala spolupráce s  firmou CZ  Testing zaměřená na aktualizaci marketingové strategie firmy. Ve spolupráci s  katedrou cestovního ruchu a  volnočasových aktivit byla pro MS Tourism realizována zakázka smluvního charakteru zaměřená na analýzu česko-polských atraktivit cestovního ruchu. Ve spolupráci se ZŠ Horymírova v Ostravě byly započaty práce na vytvoření nového webu pro základní školu. V  roce 2020 IIV dále pokračovalo ve vydávání vlastního newsletteru, zaměřeného na prezentaci své činnosti a  seznámení s  projekty a  činností v praxi. Newsletter byl rozeslán zástupcům veřejné správy, podnikatelským subjektům apod. Přenos poznatků do  praxe pokračoval v  roce 2020 také prostřednictvím coworkingového centra Business Gate, v  jehož rámci bylo zpracováno celkem 19 podnikatelských zadání, z  nichž bylo 6 realizováno v  praxi.

92

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Realizace dalších podnikatelských zadání je plánována v roce 2021 (viz kapitola 2.3).

13.2 PŮSOBENÍ FAKULTY V REGIONU SU  OPF se  jako celek i  jednotlivé katedry a  ústavy, stejně jako jednotliví akademičtí pracovníci a  studenti podíleli na celé řadě kulturních a společenských akcí, které rozvíjely spolupráci fakulty se  širokou veřejností. Řada akademických pracovníků zasedá v různých správních orgánech a komisích územních samosprávných celků, a to především v Moravskoslezském kraji. Akademičtí pracovníci svým aktivním zapojením do veřejného dění nemalou měrou přispívají ke strategickému rozvoji měst a obcí v regionu. Fakulta intenzivně spolupracuje na  základě memoranda „O partnerské spolupráci při naplňování záměrů a realizaci společných projektů souvisejících se  strategickým plánováním ekonomického rozvoje statutárního města Karviná do roku 2025“ se statutárním městem Karviná a při zpracování projektu „Karviná všemi deseti“ V současnosti se jedná zejména o spolupráci v rámci coworkingového centra Business Gate, který byl budován také v součinnosti s podnikatelskými subjekty v regionu. Posílení vazeb s podnikatelskou sférou a  orgány veřejné správy realizuje také Institut interdisciplinárního výzkumu. SU OPF realizuje aktivity také v oblasti celoživotního vzdělávání, kde se setkává s velkým zájmem ze strany veřejnosti především u kurzů nabízených v rámci Univerzity třetího věku.

13.3 NADREGIONÁLNÍ VÝZNAM A PŮSOBENÍ FAKULTY V  oblasti nadregionálního působení spočívá role SU  OPF zejména v  navázání, popř. dalším prohloubení komplexní spolupráce s podnikatelskou, veřejnou i akademickou sférou nejen v regionu, ale rovněž v rámci celého Moravskoslezského kraje či  České republiky. Nadregionální přesah mají především aktivity Institutu interdisciplinárního výzkumu a coworkingového centra Business Gate. Fakulta či její jednotlivé katedry a ústavy rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery především ze Slovenska a Polska.

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

93


ZÁVĚR Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 byla zpracována vedením SU OPF. Dokument byl projednán na zasedání Vědecké rady SU OPF 8. 4. 2021 a schválena Akademickým senátem SU OPF 28. 4. 2021.

V Karviné dne 31. 3. 2021

94

Výroční zpráva 2020

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


PŘÍLOHA Č. 1 PARTNEŘI FAKULTY

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

95


96

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

97


98

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

99


PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2020 Příloha č. 1

Přehled vybraných výsledků publikační činnosti za rok 2020 Monografie a odborné recenzované knihy (B) [1]

[2] [3] [4]

DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, J., V. MALÁTEK a D. POLONSKÝ, 2020. Vybrané aspekty fungování rozvoje a podpory MSP v globálních podmínkách. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. ISBN 978-80-7510412-0. MIELCOVÁ, E., 2020. Uncertainty in Cooperativegames: An Application of I-Fuzzy Approach in Political Science. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. ISBN 978-80-7510-413-7. RAMÍK, J., 2020. Pairwise Comparisons Method - Theory and Applications in Decision Making. Cham, Switzerland: Springer Nature. ISBN 978-3-030-39890-3. ZAPLETALOVÁ, Š., H. STARZYCZNÁ a D. ŠIMEK, 2020. Inovace v podmínkách České republiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. ISBN 978-80-7510-411-3.

Kapitola v monografii, odborné knize (C) [1]

[2] [3] [4]

[5]

[6] [7]

100

DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, J. a D. ŠEBESTOVÁ, 2020. Consumer Behaviour and Private Donations: The Effect of Marketing Communication and the Reputation of Nonprofit Organisations. In: W. SROKA, ed. Perspectives on Consumer Behaviour. Cham: Springer. ISBN 978-3-030-47379-2. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, J. a M. LEJKOVÁ, 2020. Business Competencies Within Unstable Business Environments. In: Advances in Business Strategy and Competitive Advantage. Hershey: IGI Global. ISBN 978-1-7998-2714-6. KOSTKOVÁ, M., 2020. Venkovský cestovní ruch. In: J. ŠÍP a kolektiv. Venkovský cestovní ruch. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9593-9. NENIČKA, L., K. HEINZ a M. CHYLKOVÁ, 2020. Perspectives of the Entrepreneurial Education in the European and National Contexts: Case of International Project ECMT+. In: J. ŠEBESTOVÁ, ed. Developing Entrepreneurial Competencies for Start-Ups and Small Business. New York: IGI Global. ISBN 978-1-7998-2714-6. PALOVÁ, Z. a J. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, 2020. Competencies, Skills, and Goals Needed for Social Enterprises: Case of the Czech Republic. In: J. ŠEBESTOVÁ, ed. Developing Entrepreneurial Competencies for Start-Ups and Small Business. Hershey: IGI Global. ISBN 978-1-7998-2714-6. RYLKOVÁ, Ž. a Š. ČEMERKOVÁ, 2020. Personality Assumptions and Attitudes Towards Business. Spojené státy: IGI Global. ISBN 978-1-7998-2714-6. RYLKOVÁ, Ž., 2020. Does the Potential Entrepreneur Need to Think Procedurally? In: J. ŠEBESTOVÁ, ed. Developing Entrepreneurial Competencies for Start-Ups and Small Business. Spojené státy: IGI Global. ISBN 978-1-7998-2714-6.

Výroční zpráva 2020

1

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


Články v impaktovaných časopisech zalistovaných na WoS (Jimp)

[1] [2] [3]

[4] [5]

[6] [7] [8] [9] [10] [11]

GÓRECKI, J., M. HOFERT a O. OKHRIN, 2020. Hierarchical Archimedean Copulas for MATLAB and Octave: The HACopula Toolbox. Journal of Statistical Software, 93(10), s. 1-36. ISSN 1548-7660. GRODZIĆ, V., B. MARIĆ, M. RADIŠIČ, J. ŠEBESTOVÁ, M. LIS and M. RADIŠIČ, 2020. Capital Investments and Manufacturing Firms’ Performance: Panel-Data Analysis. Sustainability, 12(4), s. 1689-1706. ISSN 2071-1050. HERYÁN, T., 2020. Managers of tourism companies can no longer expect any financial support from company owners: different working capital management due to the global financial crisis. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT, 23(1), s. 50-59. ISSN 12123609. KLEPEK, M. a R. BAUEROVÁ, 2020. Why do retail customers hesitate for shopping grocery online? Technological and Economic Development of Economy, 26(6), s. 14441462. ISSN 2029-4913. KOCZKODAJ, W. W., F. LIU, J. MAREK, M. MAZUREK, J. MAZUREK, L. MIKHAILOV, C. ÖZEL, W. PEDRYCZ, A. PRZELASKOWSKI, A. SCHUMANN, R. SMARZEWSKI, D. STRZALKA, J. SZYBOWSKI a Y. YAYLI, 2020. On the use of group theory to generalize elements of pairwise comparisons matrix: A cautionary note. International Journal of Approximate Reasoning, 2020(124), s. 59-65. ISSN 0888-613X. KRKOŠKOVÁ, R., 2020. Relationship between the brent oil price and the US dollar Exchange rate. Prague Economic Papers, 29(2), s. 187-206. ISSN 1210-0455. KRKOŠKOVÁ, R., 2020. Impact of stock markets on the economy in the V4 countries. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT, 23(3), 138-154. ISSN 1212-3609. MAZUREK, J., R. PERZINA, D. STRZALKA a B. KOWAL, 2020. A New Step-byStep (SBS) Algorithm for Inconsistency Reduction in Pairwise Comparisons. IEEE Access, 8(8), s. 135821-135828. ISSN 2169-3536. MEIXNEROVÁ, L. a M. KRAJŇÁK, 2020. Macroeconomic time series affecting the minimum and average wages of V4 countries. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT, 23(4), s. 1-19. ISSN 1212-3609. PŘEČKOVÁ, L. a I. PALEČKOVÁ, 2020. Evaluation of Technical Efficiency of Insurance Companies in the Visegrad Group Countries. Ekonomista, 2020(6), s. 862880. ISSN 2299-6184. TUREČKOVÁ, K. a J. NEVIMA, 2020. The Cost Benefit Analysis for the Concept of a Smart City: How to Measure the Efficiency of Smart Solutions? Sustainability, 12(7), s. 1-21. ISSN 2071-1050.

Články ve vědeckých časopisech, které jsou evidovány ve světově uznávané databázi SCOPUS

(Jsc) [1] [2]

BRACINÍKOVÁ, V. a K. MATUŠÍNSKÁ, 2020. Brand Meaning for Consumers from Dissimilar Generations. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. 28(1), s. 29-42. ISSN 1211-555X. GÓRECKI, J., M. HOFERT a O. OKHRIN, 2020. Hierarchical Archimedean Copulas for MATLAB and Octave: The HACopula Toolbox. Journal of Statistical Software, 93(10), s. 1-36. ISSN 1548-7660.

2

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

101


[3] [4] [5] [6] [7] [8]

[9] [10] [11]

GRODZIĆ, V., B. MARIĆ, M. RADIŠIČ, J. ŠEBESTOVÁ, M. LIS, 2020. Capital Investments and Manufacturing Firms’ Performance: Panel-Data Analysis. Sustainability, 12(4), s. 1689-1706. ISSN 2071-1050. HALAŠKA, M. a R. ŠPERKA, 2020. Managing the Business Processes under the Influence of Industry 4.0: Case Study of Loan Application. International Journal of Business Information Systems, 34(3), s. 312-329. ISSN 1746-0972. ITO, S., D. VYMĚTAL a R. ŠPERKA, 2020. Process Mining Approach to Formal Business Process Modelling and Verification: A Case Study. Journal of Modelling in Management. Emerald Group Publishing Ltd., 2020, s. 1-21. ISSN 1746-5664. RŮČKOVÁ, P. a D. STAVÁREK, 2020. Are there differences in the use of debt capital in enterprises of different size? International Journal of Monetary Economics and Finance, 13(2), s. 163-176. ISSN 1752-0479. SOBOTOVIČOVÁ, Š. a J. JANOUŠKOVÁ, 2020. Specifics of Real Estate Taxation in the Czech and Slovak Republics. International Advances in Economic Research. USA: International Atlantic Economic Society, 26(3), s. 273-287. ISSN 1083-0898. STOKLASA, M. a E. PITRUNOVÁ, 2020. Understanding Regional Product Characteristics and Consumers Purchasing them in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1), s. 243-253. ISSN 2464-8310. ŠEBESTOVÁ, J. a W. SROKA, 2020. Sustainable development goals and SMEs decisions: Czech Republic vs. Poland. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 7(1), s. 39-50. ISSN 2328-8272. ŠIMÁKOVÁ, J., 2020. A Study of the Effects of Exchange Rates on the Stock Companies in the Petrochemical Industry of the Eurozone. Croatian Economic Survey. 22(1), s. 103-122. ISSN 1330-4860. ŠKRABAL, J., 2020. What can we Learn from Brownfield Databases? Exploring Specifics of the Location of Brownfields in the Czech Republic. Geographia Technica, 15(2), s. 191-201. ISSN 2065-4421.

Články v ostatních vědeckých časopisech (Jost)

[1] [2] [3] [4] [5]

[6]

BARTL, D., 2020. A discrete variant of Farkas' lemma and related results. Optimization, 2020, 30 s. ISSN 0233-1934. BOBÁKOVÁ, H. a K. HEINZ, 2020. Students´ Attitudes to Cultural and Religious Diversity and Changing Conditions on Labour Market and in Education System. Casalc Review, MU, 10(1), s. 125-138. ISSN 1804-9435. BOTLÍKOVÁ, M. a J. BOTLÍK, 2020. Local Extremes of Selected Industry 4.0 Indicators in the European Space—Structure for Autonomous Systems. Journal of Risk and Financial Management, 13(13), s. 1-39. ISSN 1911-8074. BRACINÍKOVÁ, V. a K. MATUŠÍNSKÁ, 2020. Clustering of Millennials by Brand Perceptions in Relation to Demographic Factors. Central European Business Review, 9(5), s. 63-80. ISSN 1805-4854. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, J., W. FEIJIE, Z. LUYAN a P. POKORNÁ, 2020. Small business sustainability and regional development: lessons learnt from sectoral changes in China and the Czech Republic. Forum Scientiae Oeconomia, 8(3), s. 5-31, 26 s. ISSN 2300-5947. JANÁKOVÁ, M., P. SUCHÁNEK, P. ŠAUMAN a J. BOTLÍK, 2020. The Optimal Volume of CRM Services for Small Business. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(3), s. 4209-4229. ISSN 2005-4238.

3

102

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


[7] [8]

[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

[17] [18]

KAJZAR, P., 2020. Vybrané globální problémy a mezinárodní turismus. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, X(1), s. 32-41. ISSN 1804-3836. KAJZAR, P., M. KOSTKOVÁ a P. PELLEŠOVÁ, 2020. Results of Questionnaire Survey among Selected Tourism Enterprises and their Reflection on Trends in Tourism in the Moravian-Silesian Region. Journal of Environmental Management and Tourism, 11(2), s. 236-249. ISSN 2068-7729. KOSTKOVÁ, M., P. PELLEŠOVÁ a P. KAJZAR, 2020. Measuring the Tourist Activity of the Moravian-Silesian Region. Czech Hospitality and Tourism Papers, 16(33), s. 16-27. ISSN 2571-0389. KUBALOVÁ, R. a M. KLEPEK, 2020. The Effect of Assymetrically Dominated Alternatives for Chosen Product Categories. Acta academica karviniensia, 19(4), s. 3041. ISSN 1212-415X. KUBALOVÁ, R., 2020. Impact of Demographic Factors Gender and Age on the Decoy Effect. Ekonomika a spoločnosť, 21(1), s. 25-33. ISSN 1335-7069. LANGEROVÁ, A. a H. STARZYCZNÁ, 2020. Komunikace se zákazníky v rámci architektury CRM v MSP v českých firmách. Economics Management Innovation, 12(3), s. 20-35. ISSN 1804-1299. MAJEROVÁ, I. a T. PRAŽÁK, 2020. The Impact of Crises on the Relationship between Stock Market Development and Macroeconomic Variables: Evidence from Hong Kong and Singapore. Forum Scientiae Oeconomia, 8(4), s. 27-41, 21 s. ISSN 2300-5947. MAJEROVÁ, I., R. DOLÁK, M. LEBIEDZIK a D. VYMĚTAL, 2020. Vývoj webové aplikace pro zjištění finančního zdraví municipalit Moravskoslezského kraje. Scientia et Societas, 2(XVI), s. 17-30. ISSN 1801-7118. RAMÍK, J., 2020. Deriving Priority Vector From Pairwise Comparisons Matrix With Fuzzy Elements. Fuzzy Sets and Systems An International Journal in Information Science and Engeneering, 2020, s. 34-49, 15 s. ISSN 0165-0114. RŮČKOVÁ, P. a N. ŠKULÁŇOVÁ, 2020. What determines leverage in selected countries of Central and Eastern Europe in the automotive industry. Journal of Administrative and Business Studies. TAF Publishing, 6(5), s. 205-221, 19 s. ISSN 2414-309X. SVOBODOVÁ, D., 2020. Communication Strategies´Impacts on the Conceptualization of Communication Models Among a Sample of Millennials – A Pilot Case Study. Acta academica karviniensia, XX(1), s. 58-70, 71 s. ISSN 1212-415X. ŠKRABAL, J., 2020. The Influence of Foreign Direct Investment on Selected Economies in Central Europe. Balkans Journal of Emerging Trends in Social Sciences - Balkans JETSS, 3(2), s. 122-130. ISSN 2620-164X.

4

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

103


Články ve sbornících konferencí (D)

[1]

BAUEROVÁ, R. a Š. ZAPLETALOVÁ, 2020. Customers´Shopping Behaviour in OGS: Chenges Caused by COVID-19. In: P. ONDRA, ed. DOKBAT 2020 - 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (Vol. 16). Zlín: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics. ISBN 978-807454-935-9. [2] BOTLÍK, J. a M. BOTLÍKOVÁ, 2020. Modifikace virtuální regionální infrastruktury pro CRM autonomními systémy. In: V. KLÍMOVA, a V. ŽITEK, eds. International Colloquium on Regional Sciences. Brno: Masaryk University Press. ISBN 978-80-2109610-3. [3] BOTLÍK, J., 2020. Movement of autonomous systems after selected infrastructure as a globalization effect induced by initiate Industry 4.0. In: International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina. ISSN 22612424. [4] BOTLÍK, J., M. JANÁKOVÁ a M. BOTLÍKOVÁ, 2020. CRM systémy jako možný nástroj konsolidace po koronavirové krizi – analýza EU. In: V. KINER, Z. ROZKOŠOVÁ, T. SERESOVÁ, J. SZABÓ, L. TOMEČKOVÁ a E. VLKOVÁ, eds. 21. mezinárodná konference Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov. ISBN 978-80-225-4786-4. [5] DUDA, D. a K. TUREČKOVÁ, 2020. Existence brownfieldů jako příčina nižšího výnosu daně z nemovitých věcí v obecních rozpočtech: případová studie na Českou republiku. In: Zborník vedeckých prác z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Smolenice: Publishing Ekonóm 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. [6] DUDA, D. a K. TUREČKOVÁ, 2020. Instrument to Support Brownfield Solutions in the Czech Republic: EU and Public Administration. In: M. STANÍČKOVÁ, L. MELECKÝ, P. DOLEŽELOVÁ a T. POWADOVÁ, eds. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. ISBN 978-80-248-4455-8. [7] DUDA, D., 2020. Problematiky poddovatele u zadávání veřejných zakázek v Polské republice. In: L. KAMRÁDOVÁ a M. SCISKALOVÁ, eds. Recenzovaný sborník Mezinárodní vědecké konference "Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě". Opava: Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7510-393-2. [8] DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, J. a Z. PALOVÁ, 2020. Hybrid Marketing of NonGovernmental Non-Profit Organizations. In: Z. KRESA, ed. Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison 2020. Chemnitz: Verlag der GUC. ISBN 978-3-86367-063-4. [9] DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, J., P. POKORNÁ a P. KREJČÍ, 2020. Is a Financial Literacy Important for a Real Business? A Case Study. In: J. ZIMMERMANNOVÁ a K. IVANOVÁ, eds. International Days of Science 2020 – Economics, Management, Innovation Proceedings of the International Scientific Conference. Olomouc: Moravian Business College Olomouc. ISBN 978-80-7455-084-3. [10] FOJTÍK, R., 2020. Teaching through the use and development of mobile applications. In: M. TURČÁNI, ed. 13th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, Conference Proceedings. ISBN 978-80-7598-841-6. [11] FRANĚK, Z. a R. PYSZKO, 2020. Logit Model and Predicton Quality of Continuously Cast Slabs. Ostrava: Tanger. ISBN 978-80-87294-97-0. 5

104

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


[12] HALAŠKA, M. a R. ŠPERKA, 2020. Importance of Process Flow and Logic Criteria for RPA Implementation. In: G. JEZIC, J. CHEN-BURGER, M. KUSEK, R. SPERKA, R. HOWLETT a L. JAIN, eds. Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore: Springer. ISSN 2190-3018. [13] HEINZ, K. a M. CHYLKOVÁ, 2020. Post-Implementation Reflection Related to the European ECMT+ Project. In: M. STANÍČKOVÁ, L. MELECKÝ, P. DOLEŽELOVÁ a T. POWADOVÁ, eds. Proceedings of the 5thInternational Conference on European Integration 2020. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-4455-8. [14] CHMIELOVÁ, P., 2020. Development of Business Demography in European Union Countries. In: M. STANÍČKOVÁ, L. MELECKÝ, P. DOLEŽELOVÁ a T. POWADOVÁ, eds. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-4456-5. [15] CHMIELOVÁ, P., 2020. Entrepreneurial activity of small and medium-sized enterprises in the Statutory City of Karvina. In: V. KLÍMOVÁ a V. ŽÍTEK, eds. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9610-3. [16] JANÁKOVÁ, M., 2020. E-Learning Using Modern Technologies Supporting Innovations Based on a Scientific Approach. In: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning “E-Learning”, vol. 12. Katowice. ISBN 978-8366055-19-3. [17] JANÁKOVÁ, M., 2020. Life-Long Learning and its Quality for Better IT Skills and Innovations in CRM. In: Proceedings of ICERI2020 Conference. ISBN 978-84-0924232-0. [18] KAJZAR, P., 2020. Globální problémy turismu. In: GLOBAL ISSUES IN TOURISM. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. ISBN 978-80-7627-006-0. [19] KOSTKOVÁ, M., 2020. Shared accommodation as a globalization trend in tourism. In: T. KLIEŠTIK, ed. Globalization and its socio-economic consequences. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita. ISSN 2261-2424. [20] KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2020. Temporary Incapacity for Work in the Context of Legislative Changes in Sickness Insurance in the Czech Republic. In: N. TSOUNIS a A. VLACHVEI, eds. ICOAE 2019. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG. ISBN 978-3-030-38252-0. [21] KRKOŠKOVÁ, R., 2020. Default Rate in the Sector Information and Communication Activities in the Czech Republic. In: S. KAPOUNEK a H. VRÁNOVÁ, eds. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Brno: Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics. ISBN 978-80-7509-734-7. [22] KRKOŠKOVÁ, R., 2020. Default in Selected Sectors in the Czech Republic. In: N. SOUKUPOVÁ, ed. Proceedings of the 14th International Scientific Conference INPROFORUM Business Cycles – more than Economic Phenomena. České Budějovice: Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice. ISBN 978-807394-824-5. [23] KUBALOVÁ, R., 2020. Attraction Effect in Marketing Context: Literature Review. In: P. ONDRA, ed. DOKBAT 2020 - 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. ISBN 978-807454-935-9. [24] KVÍČALA, D. a H. STARZYCZNÁ, 2020. Exploring Customers' E-loyalty in Czech B2C E-commerce. In: P. ONDRA, ed. DOKBAT 2020 - 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. ISBN 978-80-7454-935-9.

6

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

105


[25] MAJEROVÁ, I. a A. ABDRAZAKOVA, 2020. Bibliometric Mapping on Smart Concept Research. In: Zborník vedeckých prác z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Smolenice: Publishing Ekonóm. ISBN 978-80-225-4786-4. [26] MAJEROVÁ, I. a W. FEIJIE, 2020. Competitiveness Convergence of the Selected Central European Countries and China in New Millennium. In: M. STANÍČKOVÁ, L. MELECKÝ, P. DOLEŽELOVÁ a T. POWADOVÁ, eds. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-4455-8. [27] NENIČKA, L., 2020. Integration of Immigrants at Local Level in the Czech Republic and the Role of the European Union. In: M. STANÍČKOVÁ, ed. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. ISSN 2571-029X. [28] PELLEŠOVÁ, P., 2020. Globalization and perception of tourism trends by supply and demand. In: The 19th International Scientific Conference Globalization and its SocioEconomic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. Žilina: Žilinská univerzita. ISSN 2261-2424. [29] POKORNÁ, P., P. KREJČÍ a J. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, 2020. Is Really Important to Create and Plan the Reivestment Process? In: O. DVOULETÝ, M. LUKEŠ a J. MÍSAŘ, eds. Proceedings of the 8th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-2378-1. [30] RAMÍK, J., 2020. Desirable Properties of Weighting Vector in Pairwise Comparisons Matrix With Fuzzy Elements. In: S. KAPOUNEK a H. VRÁNOVÁ, eds. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Brno: Mendel University Brno. ISBN 978-80-7509-734-7. [31] RICHTER, J., 2020. Problematika statutárních měst v české republice. In: L. KAMRÁDOVÁ a M. SCISKALOVÁ, eds. Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7510-393-2. [32] SUCHÁNEK, P. a R. BUCKI, 2020. Modelling timings of the company’s response to specific customer requirements. Singapore: Springer. ISBN 978-981-15-5763-7. [33] SVOBODOVÁ, D., 2020. Dluhové poradenství jako sociální prevence v době koronavirové krize. In: M. SMUTEK, ed. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-802-9. [34] SZAROWSKÁ, I., 2020. Fiscal Decentralisation and Economic Growth in the Czechia. In: S. KHALID, ed. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA). ISBN 978-0-9998551-5-7. [35] ŠKRABAL, J. a P. CHMIELOVÁ, 2020. Tools to Support the Regeneration of Brownfields in the Czech Republic. In: International Relations 2020: Current Issues of World Economy and Politics. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov. ISBN 978-80-225-4786-4. [36] ŠKRABAL, J., 2020. Factors Affecting Business Development is Selected EU Countries. In: International Conference on European Integration 2020. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-4455-8. [37] TUREČKOVÁ, K. a J. NEVIMA, 2020. Smart City: Smart Navigation in Hospitals. In: Proceedings of 4th International Scientific Conference EMAN 2020. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia. ISBN 97886-80194-30-1.

7

106

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné


[38] ZAPLETALOVÁ, Š. a R. BAUEROVÁ, 2020. The Role of Strategic Planning in SMEs in Times of Turbulent Changes: Perspective of Czech Retail Enterprises. In: N. SOUKUPOVÁ, ed. Proceedings of the 14th International Scientific Conference INPROFORUM Business Cycles – more than Economic Phenomena. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice. ISBN 978-80-7394-824-5.

8

Výroční zpráva 2020

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

107


Profile for Slezská univerzita v Opavě

Výroční zpráva o činnosti za rok 2020  

Výroční zpráva o činnosti za rok 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded