Page 1

é v o N jní i d u t s amy r prog raxi v p

o dění nejen na fakultě

▐ Nové studijní programy v praxi ▐ Virtuální prohlídka fakulty ▐ NEJ pedagog fakulty ▐ Spolupráce s komunitním centrem Archa Karviná ▐ Online Welcome Days 2021 ▐ Z dění v knihovně

červen 2021

O Otevřeně P Poutavě neFormálně F


OBSAH Obory a programy, které u nás můžete studovat........................................4 Nové studijní programy v praxi.............................5 Z dění na fakultě.................................................9 Konference a semináře..................................... 14 Spolupráce s komunitním centrem Archa Karviná................................................... 17 Projektová podpora talentovaných studentů na naší fakultě.................................................. 18 Zacíleno na základní a střední školy................... 19 Internacionalizace OPF ..................................... 21 Další ročník Business Gate Academy................ 24 Z dění v knihovně.............................................25

2

Vážení, kolegové, milí studenti, ukončili jsme nejen další semestr, ale zároveň se i blížíme k závěru akademického roku 2020/2021. Byl pro nás všechny úplně jiný, než na jaké jsme byli v minulosti zvyklí. Po krátkém letním vydechnutí jsme se totiž hned na  počátku zimního semestru vrátili k  celé řadě omezení souvisejících s preventivními opatřeními proti šíření nemoci Covid-19. Pro studenty a  pedagogy to  mimo jiné znamenalo pokračovat v online výuce, a to tentokráte po celý akademický rok. I přestože už jsme všichni měli zkušenost s tímto typem výuky z letního semestru akademického roku 2019/2020, věřili jsme na začátku tohoto akademického roku, že se situace bude normalizovat a všichni se budeme moci setkávat nejen v rámci přednášek a seminářů, ale také v rámci celé řady akcí, které fakulta tradičně pořádá. Navíc si fakulta v uplynulém roce připomínala třicáté výročí svého vzniku a připravovaný program oslav byl vskutku bohatý. Bohužel koronavirová pandemie veškeré tyto plány zhatila. I přesto, že jsme byli nuceni omezit aktivity, na kterých by se shromažďovali lidé, bylo snahou, aby naše fakulta fungovala co možná nejvíce ve standardním režimu. Hledaly se  tak možnosti, jak například uskutečnit tradiční Den otevřených dveří, který má za úkol přiblížit zájemcům o studium na Obchodně podnikatelské fakultě programy, které zde můžou studovat a podmínky, které

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


fakulta ke studiu nabízí. Vznikl tak projekt 3D virtuálních prohlídek vybraných prostor všech budov fakulty, které byly využity i v rámci online podoby Dne (ne)otevřených dveří, o kterém se můžete dočíst v rámci tohoto čísla našeho časopisu. V online prostředí také proběhl tradiční mezinárodní studentský seminář, který pořádá Obchodně podnikatelská fakulta ve  spolupráci s  Politechnikou Rzeszowskou, stejně jako další mezinárodní vědecké konference pořádané jednotlivými katedrami naší fakulty. I když si účastníci kvalitu organizace těchto akcí pochvalovali, všichni vyjádřili své přání, aby napříště se již mohli setkat se svými kolegy osobně tváří v tvář. Obchodně podnikatelská fakulta je také jednou z prvních fakult, která má svůj strategický záměr na období 2021+. Jeho příprava a zpracování trvala téměř půl roku a kromě oficiálního názvu nese i podtitul (SPOLU). Realizací opatření obsažených v  tomto strategickém dokumentu chce fakulta naplnit jeho vizi, a to „Obchodně podnikatelská fakulta chce být první volbou pro uchazeče o studium ekonomických oborů“.

na Obchodně podnikatelské fakultě přihlásit ke studiu do  bakalářských profesně zaměřených studijních programů Digitální business a  Mezinárodní obchod. Podrobnější informace o těchto svým způsobem jedinečných studijních programech vyučovaných na českých vysokých školách ekonomického zaměření naleznete na dalších stránkách časopisu. Vážení kolegové, milí studenti, dovolte mi, abych Vám jménem redakce fakultního časopisu, v souvislosti s nadcházejícím obdobím prázdnin a  dovolených, touto cestou popřál jejich co nejpříjemnější prožití, pokud možno bez jakýchkoliv omezení a opatření souvisejících s  Covidem-19, ať  již je  budete trávit kdekoliv. Všem, kteří budou trávit dovolenou či prázdniny mimo domov, potom i šťastný návrat domů. za redakční tým Marian Lebiedzik

I vzhledem ke schválenému Strategickém záměru Obchodně podnikatelské fakulty v  Karviné na  období 2021+ je potěšitelným faktem, že fakultě se i nadále daří jak při reakreditacích studijních programů, tak i akreditací těch nových. Nově se tak mohou zájemci o studium

červen 2021

3


OBORY A PROGRAMY, KTERÉ U NÁS MŮŽETE STUDOVAT DIGITÁLNÍ BUSINESS MEZINÁRODNÍ OBCHOD MARKETING MANAGEMENT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH BANKOVNICTVÍ, PENĚŽNICTVÍ, POJIŠŤOVNICTVÍ CESTOVNÍ RUCH A TURISMUS FINANCE A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT » Specializace Management hotelnictví » Specializace Marketing a obchod » Specializace Podnikání » Specializace Finance podniku » Specializace Účetnictví a daně

BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT WITH SPECIALISATION MARKETING AND TRADE

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA » Specializace Internet v podnikání

4

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V PRAXI Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné získala do mozaiky svých nabízených studijních programů hned tři nové kousky. Zájemcům o studium se tak rozšířila škála nabízených studijních programů nabízených v letošním cyklu přijímacího řízení. U akademicky zaměřeného studijního programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví byla stávající nabídka rozšířena o možnost studia nově také v kombinované formě výuky, a to v bakalářském i  navazujícím magisterském stupni studia. Skupina profesně zaměřených programů se rozšířila o dva nové programy spadajícími do  oblasti digitálního businessu a  mezinárodního obchodu. Profesní studijní programy jsou cestou, kterou se  fakulta vydala již dříve a orientace na praktickou výuku je něco, co se pro ni stalo charakteristické. „Vypadá to, že ostatní vysoké školy se možnosti tvořit prakticky orientované profesní studijní programy příliš nechopily. Naopak pro nás to je vítaná příležitost, jak podpořit nyní i formálně naši orientaci na praxi a její aktuální požadavky,“ říká děkan fakulty profesor Daniel Stavárek. Národní akreditační úřad udělil Slezské univerzitě akreditaci u obou programů na dobu 5 let.

DIGITÁLNÍ BUSINESS Profesní program Digitální business reaguje na aktuální rozvoj příležitostí digitální ekonomiky. Je  postavený na průniku tří klíčových oblastí, kterými jsou podnikání, marketing a informační technologie. Studenti budou již během studia vedeni k  rozvoji svého digitálního projektu, ať  už  se  jedná o  oblast e-commerce, digitálních služeb a  aplikací nebo digitálního marketingu. „Našim cílem je, aby si  studenti vyzkoušeli nastartovat projekt v  oblasti informačních technologií a je jedno, jestli se  bude jednat o  e-commerce řešení nebo digitální službu. V  každém volitelném předmětu budou skládat pyramidu svých zna-

červen 2021

lostí a dovedností, které jim pomohou projekt posunout o  kousek dále. Ideálně se  tento projekt pak stane tématem jejich bakalářské práce a  u  státnic nás seznámí se  svými dosavadními výsledky a  plány, kam své podnikání dále směřovat,“ popisuje ambice s t u d i j n í h o programu jeho garant Martin Klepek. Na přípravě studijního programu se podílely desítky firem z odvětví e-commerce, digitální komunikace či vývojáři software. Jednou z nich je například společnost Synergine, s.r.o., zabývající se  především digitalizací podnikových procesů a  vzděláváním v  organizacích. Společnost Synergine pomohla OPF vytvořit jeden z předmětů programu s názvem Digitalizace firmy. Studenti se v simulovaném firemním prostředí edukační la-

5


boratoře budou učit vypořádat se s digitalizací běžných podnikových procesů. Pomocí praktických seminářů vedených přímo v procesním nástroji, který Synergine v  praxi používá, si  osvojí jednotlivé kroky digitalizace krok za krokem. Mezi další nové předměty, které vznikly speciálně pro tento program patří Informační management a  technologie, Mobilní aplikace, Sociální média, Kreativní myšlení nebo Business modely. „Oslovili jsme odborníky různých firem digitálního obchodu, online marketingu a několik startupů, aby nám věnovali svůj čas při hodnocení celkového směřování programu i konkrétních předmětů v rámci jejich doménové specializace. Zpětnou vazbu a připomínky tak poskytli zástupci firem jako je Raynet, Projektově, Rpic-Vip, Moravio, Shopsys, Impact Hub, Future Sales, CZ Testing, Simply You Pharmacetuical, Miomove, Railsformers, Dva mluvčí nebo XZB Europe. V další fázi jsme s vytipovanými firmami vyjednali zapojení expertů ve výuce. Do pokračování se s námi dali Shopsys, Moravio, Dva mluvčí, Raynet a nově do party přibyli digitální právníci z Avogado, softwarehouse Newired a průkopníci virtuální reality VR life. Zcela specifickou roli ale hrála firma Synergie, která společně s  námi připravila celý předmět, ve kterém budou studenti cvičit digitalizaci procesů v organizacích.“, doplnil garant programu.

NOVÝ PŘEDMĚT BUSINESS MODELY Předmět Business modely je založen na  spojení znalostí a poznatků business modelování s praktickými příběhy a případovými studiemi podnikatelů s následnou aplikační rovinou, kdy studenti designují, formulují, tvoří, inovují své business modely v konkrétním dynamickém podnikatelském prostředí. Studentům je  poskytována zpětná vazba, konzultace, sdílení myšlenek a koučování pro neustálé zlepšování a zkvalitňování jejich potenciálu směřujícího k podnikavosti. Cílem předmětu je získat poznatky a znalosti z oblasti business modelování s  následnou schopností aplikace v praxi v konkrétní podnikatelské činnosti. Předmět klade důraz na  inovativnost, kreativitu a  novátorské postupy při budování logiky nabízené „hodnoty“ v konektivitě na zákaznickou perspektivu. Získané znalosti a poznatky jsou využitelné při zakládání firem, při budování start-upů, ale také i u etablovaných firem, které jsou nuceny neustále inovovat a zefektivňovat logiku generování nabízené hodnoty.

6

V předmětu jsou používány moderní techniky vizualizace, kreativního myšlení, prototypizace, design thinking a  nástrojů pro tvorbu business modelu jako jsou např. Business Model Canvas, Lean Canvas, hodnotový Canvas, mapa empatie zákazníka, customer journey a  storytelling. Formou interaktivních vizualizačních nástrojů studenti sestavují, mění, inovují své business modely pro podnikatelské aktivity. V předmětu jsou zařazeny praktické případové studie a problémy firem, kdy tito podnikatelé sdílí své příběhy, myšlenky, úvahy a inovativní kroky ve struktuře business modelů pro zvyšování atraktivity svých produktů/služeb s cílem efektivně monetizovat svá podnikatelská řešení.

SPOLEČNOST NETDIRECT NABÍDNE STUDENTŮM SVOU PLATFORMU PRO BUDOVÁNÍ E-SHOPU V rámci studia nového studijního programu Digitální business na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné budou mít studenti k dispozici platformu FastCentrik ve které budou vytvářet svůj vlastní e-shop. Projekt není vázaný na žádný předmět, a tak bude možné začít stavět svůj business od prvního semestru a postupně jej rozšiřovat a zlepšovat v dalších letech studia. V posledním ročníku pak může posloužit jako téma bakalářské práce. U obhajoby student představí své dosavadní výsledky a plány budoucího rozvoje e-shopu. „Pro spolupráci jsme hledali partnera, který by umožnil našim studentům jednoduchý způsob zahájení vlastního e-commerce projektu již v průběhu studia. V kontaktu jsme byli s několika platformami, ale přístup NetDirectu a  možnosti, které FastCentrik nabízí, nás přesvědčily pro spolupráci právě s kolegy z Ostravy. Důležité je, aby si  studenti mohli vše sami jednoduše vyzkoušet. Není nic lepšího než učení se praxí. Součástí dohody je několik desítek licencí na provoz e-shopu pro projekty, které by  mohly potenciálně dále růst. Ostatně celý segment elektronického obchodování se neustále rozvíjí a řada transakcí se i díky situaci, která v současnosti panuje, přesunula do  onlinu.“, říká garant programu Martin Klepek. 

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


MEZINÁRODNÍ OBCHOD Mezinárodní obchod je dalším nově akreditovaným studijním programem, který rozšířil stávající fakultní nabídku. Pro fakultu je  otevření tohoto programu velkým úspěchem, v  České republice se  dá  totiž tento program studovat pouze na  Vysoké škole ekonomické v Praze. Jedná se o specifický studijní program, který zaujme svou skladbou profilových předmětů a znalostí z  prostředí soukromého i  veřejného sektoru. Studijní program je  koncipován jako profesní, to  znamená, že  na  výuce se  budou přímo podílet odborníci z  významných regionálních firem, které se primárně orientují v  oblasti mezinárodního obchodu a  mají co  do  činění se zahraničními obchodními operacemi. Jedná se například o  firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s., Lázně Darkov, a.s., Bonatrans group, a.s., Veolia Energie ČR, a.s. apod. Stávající nabídka spolupracujících firem bude dále rozšiřována. Kromě spolupráce na výuce budou mít studenti příležitost vykonávat v  těchto firmách odbornou praxi.

červen 2021

„Rozhodně nechceme, aby studenti vnímali čas strávený na praxi jako ztracený, ale naopak chceme, aby si  při hodnocení praxe uvědomili, že  jí  dělali plně v  souladu se  zvoleným studijním programem. Máme dostatek impulsů, že mnoho firem podnikajících v mezinárodním obchodě bude mít o takto kompetentní absolventy zájem.“, říká docent Jan Nevima, garant programu. Absolventi se mohou uplatnit na trhu práce v rozmanitých funkcích a pozicích. Mohou působit jak v podnikatelském sektoru, tak i veřejném na základních a středních stupních řízení. Uplatní se  v  mnoha pracovních pozicích, jakými jsou např. ekonomové na  vedoucích pozicích, vedoucí ekonomičtí analytici, vedoucí obchodní manažeři v mezinárodně působících výrobních a  obchodních podnicích či  operátoři logistiky. Mohou zastávat jak manažerské funkce, tak zajišťovat tvůrčí a  analytickou práci v  oblasti mezinárodního obchodu, která přináší mnoho nových perspektiv. Klíčové je, že prostřednictvím tohoto studia získají odborný pohled do oblasti mezinárodního obchodu a budou disponovat odbornými kompetencemi, které budou ve  svém zaměstnání dále rozvíjet.

7


OPF CHCE BÝT PRVNÍ VOLBOU PRO UCHAZEČE O STUDIUM EKONOMICKÝCH OBORŮ Této vize chce dosáhnout díky kvalitní výuce moderních studijních programů odrážejících potřeby trhu práce, prvotřídnímu studijnímu zázemí a  v  neposlední řadě i  pestré nabídce příležitostí pro osobní růst studentů. Společně s dalšími vizemi a prioritami je obsažena ve  Strategickém záměru Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (OPF) na období 2021+, který byl v minulých týdnech projednán a schválen v příslušných fakultních orgánech. OPF je tak jedna z prvních fakult, která tento klíčový strategický dokument schválila. Jeho příprava a zpracování trvala téměř půl roku a kromě oficiálního názvu nese i podtitul (SPOLU). „Název (SPOLU) ilustruje dva základní principy, které byly při zpracování strategického záměru uplatňovány. V  první řadě je  to  silné propojení se  strategickým záměrem celé univerzity, sdílení společných priorit a cílů a odhodlání společně se podílet na budování stále lepší Slezské univerzity. Druhý rozměr (SPOLU) ukazuje na  skutečnost, že  se  do  tvorby strategického záměru zapojila široká skupina pracovníků, studentů, absolventů, přátel i externích partnerů fakulty a univerzity. Různou formou a v několika kolech byla podoba strategického záměru konzultována, připomínkována a  upravována.

Jsem proto přesvědčen, že konečná verze je  výsledkem širokého konsensu, všichni se můžeme se strategickým záměrem ztotožnit a také osobně přispět k jeho naplňování,“ říká děkan fakulty Daniel Stavárek. OPF má  také záměr být v  budoucnu respektovanou vědecko-výzkumnou institucí aktivní v základním, aplikovaném i  smluvním výzkumu. Svými výsledky vědecko-výzkumné činnosti by měla významně přispívat k rozvoji podnikové sféry a veřejného sektoru v regionu. Chce přispět také k dalšímu rozvoji Karviné jakožto svého sídelního města, a  to  prostřednictvím podpory rozvoje podnikání, inovací a komunitního života. Důraz do budoucna také hodlá klást na to, aby studenti i pedagogové disponovali mezinárodními zkušenostmi a fakulta tak mohla být atraktivní a  otevřenou institucí pro studenty ze zahraničí. Strategický záměr bude navíc každoročně rozpracován do plánů realizace, v nichž budou postupně stanovena jednotlivá opatření plánovaná pro daný rok s  konkrétními výstupy a  výsledky, a  to  tak, aby docházelo k postupnému naplňování stanovených cílů a vizí. První z těchto plánů, a to na rok 2021, byl schvalován současně s tímto záměrem a jeho naplnění bude důležitým prvním krokem úspěšné realizace strategického záměru. Se  strategickým záměrem i  plánem jeho realizace na  rok 2021 se  můžete seznámit na  webových stránkách fakulty: https://www.slu. cz /o p f/cz /p ov i nnezverejnovaneinformace.  

3

8

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


Z DĚNÍ NA FAKULTĚ Začátek roku byl ve  znamemí pokračujících vládních opatření a  omezení. Výuka probíhala v  online prostředí, do  kterého se  přesunuly také přednášky a  různé semináře. Pojďme si  zavzpomínat na  některé akce, které se konaly a doufejme, že ta druhá polovina roku bude už ve znamení pozvolného návratu ke klasickému se setkávání v prostorách fakulty, na různých přednáškách a akcích.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA FAKULTY Od počátku roku jsme spustili virtuální 3D prohlídku fakulty. Zájemci tak mají možnost si  z  pohodlí domova projít naši hlavní budovu nebo se  podívat do  areálu Na  Vyhlídce, kde se  nachází také fakultní knihovna, profesní cetrum cestovního ruchu a vysokoškolská kolej. V  rámci prohlídky mohou nahlédnout do  nově zrekonstruovaného velkého sálu, malého sálu, navštívit edukační laboratoř, podívat se  do  vybraných učeben či  navštívit kancelář děkana. Virtuální prohlídka byla zpracována také pro zahraniční zájemce v  anglickém jazyce. Přístup k  aplikaci je  velmi jednoduchý, stačí pouze navštívit webovou stránku fakulty.

DEN (NE) OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Jednou z tradičních akcí, kterou na  počátku každého roku Obchodně podnikatelská fakulta připravuje pro uchazeče o studium, je Den otevřených dveří. V tomto roce plány změnila koronavirová pandemie. Zájemci o  studium však o  návštěvu nepřišli. Fakulta připravila Den (ne)otevřených dveří. Virtuální Den (ne)otevřených dveří se uskutečnil formou živého internetového vysílání 26. ledna 2021 ve dvou bězích, a to od 10 a 16 hodin. V těchto časech se akce zúčastnily téměř dvě stovky zájemců o studium, což mírně převyšuje účast na tradičních dnech otevřených dveří, které byly v minulých letech realizovány přímo v  prostorách fakulty. Během živého přenosu byly zájemcům představeny jednotlivé studijní programy, prostory fakulty, program Business Gate Academy, Univerzitní knihovna a koleje, možnosti výjezdů do zahraničí pro studenty v programu Erasmus+ a  Buddy program, profesní centrum, stipendia, které fakulta nabízí a různé akce konané na OPF. V průběhu vysílání mohli zájemci psát své dotazy na něž získali od  moderátorů odpověď. Záznam virtuálního dne otevřených dveří je  i  nadále k  dispozici na  webových stránkách fakulty, youtube či sociálních sítích. „Virtuální den otevřených dveří považujeme za  úspěšný a  zvažujeme, že  tento způsob prezentace fakulty se i do budoucna stane nedílnou součástí její propagace. Jakmile to epidemiologická situace umožní, vrátíme se ale s velkou radostí i k akcím přímo na fakultě.“, sdělil profesor Daniel Stavárek, děkan fakulty.

červen 2021

9


SUCHEJ ÚNOR Slezská univerzita se letos připojila svou soutěží SUchej únor: SUšte s rektorem k celostátní zdravotně-osvětové kampani Suchej únor. Tato oficiální výzva pro lidi, kteří si chtějí otestovat svůj vztah k alkoholu, se letos konala podeváté. Letos poprvé pod hlavičkou nově vzniklé neziskové organizace Suchej únor, která přebrala pomyslnou štafetu od Ligy otevřených mužů (LOM). Během měsíce „na  suchu“ mohli i  letos lidé „ochutnat střízlivost“, změnit svůj životní styl a zjistit, jak velkou roli hraje pití v jejich životě. Do  akce se  zapojili také studenti a  zaměstnanci Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Úkolem všech účastníků bylo vydržet bez kapky alkoholu čtyři týdny a  své nealko dny zakřížkovat ve  vytištěném kalendáři. Po  skončení soutěže pak své zakřížkované kalendáře zaslali na oddělení komunikace Slezské univerzity, kteří byli organizátory akce. Vyplněný kalendář zaslalo celkem 43 soutěžících, z nichž bylo vylosováno 10 štastlivců, kteří získali zdravý balíček (obsahoval víceúčelový šátek, KeepCup a  džem s  vysokým obsahem ovoce z Rodinné manufaktury). Důvod, proč se  Slezská univerzita ke  kampani přidala, je prostý: konzumace alkoholu je v naší společnosti hluboce zakořeněná. Také proto Češi patří na světě ke  špičce v  pití alkoholu. A  právě měsíc bez alkoholu může být pro mnoho lidí velkou výzvou. ▐

Jak si vede Česká republika ve spotřebě alkoholu v porovnání se sousedními státy? „Uvedené srovnání není pro Českou republiku rozhodně lichotivé. Česká republika dlouhodobě patří mezi země Evropské unie i OECD s vysokou spotřebou alkoholu. Každý Čech v  průměru spotřebuje 173 litrů alkoholických nápojů. V tomto množství jsou započteny lihoviny, pivo a  víno. Toto množství při přepočtu na  čistý alkohol podle údajů OECD představuje 11,7 litru na  osobu a  rok. Ze  zemí EU  vykazuje větší spotřebu pouze Litva, a to 13,2 litru na osobu a rok. Naopak nejméně je to v Řecku (6,5 l/os/rok). V sousedních státech jako je Polsko, Slovensko, Rakousko či Německo se potom množství spotřebovaného alkoholu pohybuje v intervalu mezi 10 a  11 litry na  osobu a  rok. S  výjimkou Slovenska je v těchto státech uplatňována vyšší spotřební daň a často i daň z přidané hodnoty. Obecně lze říci, že s rostoucím zdaněním alkoholu, klesá jeho spotřeba. To je především zřejmé u severských zemí.“ ▐

Existuje pro ekonomiku něco jako „rozumná míra“ konzumace alkoholických nápojů ve společnosti? „Osobně si  nemyslím, že  je  někdo schopen tuto „rozumnou míru“ definovat. A  to  i  díky už  zmíněné nemožnosti přesně vymezit náklady či  příjmy související

10

s aktivitou alko-sektoru. Stát má nástroje, jak množství spotřebovaného alkoholu regulovat. Krajní možností je  zakázat produkci a  prodej alkoholických nápojů. To  je  samozřejmě v  naší společnosti s  určitou tradicí v konzumaci například piva či vína opatření nepředstavitelné. Další možností, jak dokládají zkušenosti mnohých zemí, je vhodné nastavení výše spotřebních daní a DPH. I zvyšování těchto daní je zapotřebí pečlivě vážit, protože jejich neúměrný nárůst zcela jistě povede k nárůstu nelegální výroby alkoholu, a to se všemi riziky, které černý trh s alkoholem přináší, včetně dopadů na zdraví a životy jeho uživatelů. S tímto má koneckonců Česká republika již také své zkušenosti. Nejlepší cestou z  hlediska společnosti se  tak jeví omezování reklamy alkoholických nápojů a  osvěta především mezi dětmi a mladými lidmi, aby tito byli obeznámeni se všemi riziky nadměrné konzumace alkoholu.“ Marian Lebiedzik, katedra ekonomie a veřejné správy

HODNOCENÍ MĚSÍCE BEZ ALKOHOLU NAŠIMI STUDENTY Naštěstí, že je  taková akce v  tom nejkratším měsíci v roce. Dodržování celkově šlo, jelikož se nás do akce zapojilo více, tak byla opravdu motivace to  dodržet a neporušit. Petra Chmielová Suchý únor jsem zvládla bez problému. Dala jsem si i za úkol nepít sladké minerálky, takže můj pitný režim obsahoval jen čistou vodu. Během psaní bakalářky byly nervy, stres, kdy bych si nejradši jednoho panáka na nervy dala, ale odolala jsem. Naštěstí nikdo z příbuzných neslavil v únoru narozeniny, aby byl důvod k pití. Gabriela Tomková Ten, kdo vymyslel "suchý únor" pravděpodobně nebyl z  oblasti účetnictví ani daní, protože každý kdo v  této oblasti dělá, ví, že první tři měsíce v roce jsou největší masakr. Také proto jsem většinu února strávila nad prací. A i když to bylo občas (rozumějte každý druhý den) na  panáka, vydržela jsem! Vzhledem k  tomu, že  piju opravdu velmi příležitostně, nebyla to taková hrůza. Přišla jsem ale na to, že kdyby byl "cukrfree nebo bezkofeinový únor", tak jsem v háji. Kristýna Firlová

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


Jasně. Ze začátku to  šlo celkem hladce. I  to  celkem utíkalo, pak ale přišla první chuť na  jedno vychlazené a to už bylo horší. Postupně ta chuť rostla, naštěstí jsem to, i  přes chuť na  vychlazené pivko nebo vínko, vydržela. Byly to stresy si nedat, když pomalu nemůžu ani za kamarády, kvůli covidu, nebo při sledování pořád narůstajícího počtu nakažených. Ale i tak je to dobrý pocit trochu pročistit tělo. Aneta Cieslarová Dodržování pro mě  nebyl problém. Alkohol piju velmi příležitostně. Jediný den, kdy jsem měla slabou chvíli byl „Valentýn“. Nakonec jsem skončila u nealkoholického šampusu Bohemia a byla jsem spokojená. Klára Kajfoszová

ONLINE SETKÁNÍ S DĚKANEM Ve čtvrtek 25. února proběhlo online setkání děkana fakulty profesora Daniela Stavárka a proděkana pro studijní a sociální záležitosti docenta Petra Suchánka se studenty. Setkání se  konalo prostřednictvím MS  Teams. Studenti měli možnost se ptát na vše, co je v souvislosti se studiem a danou situací zajímalo. Nejvíce dotazů pokládali studenti posledních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia, které zajímal průběh státnic, otázka zda proběhnou promoce, témata závěrečných prací apod. Studenty dalších ročníků pak zajímala odborná praxe a volba předmětů. Všechny dotazy a organizační informace byly zodpovězeny a po hodině bylo toto online setkání ukončeno.

Dodržování jsem zvládala celkem dobře, jelikož jsem vždycky pila alkohol jenom s kamarády na nějaké akci, ale tím, že  je  teď všechno zavřené, jsem neměla ani chuť si alkohol dát. Sima Olšáková Suchý únor pro mě nebyl těžký, protože jsem se první půlku února věnovala přípravě na  zkoušku z  mikra. Po  druhém úspěšném pokusu jsem si  říkala: “Kašlu na  suchý únor, dám si  skleničku vína.” Jenže jsem domů ze  zkoušky dorazila promrzlá a  až  v  noci, tak už mě ta chuť přešla. Zbytek února už jsem se nechtěla vzdát. Markéta Křížková Suchý únor jsem vždycky chtěla vyzkoušet, takže propojení této akce s  naší univerzitou byl pouze další impuls, proč do  toho jít! Moc mých kamarádů to  nedodržovalo, takže z  jejich strany bylo neustále nutkání, ať  si  dám taky. Pro mě  samotnou bylo důvodem k  oslavě například vydaření všech zkoušek napoprvé, ale oslavila jsem to tak, že jsem si zase sedla na psaní bakalářky! Karla Foltisová

červen 2021

NEJ PEDAGOG FAKULTY V České republice a na Slovensku je 28. březen spojen nejen s  výročím narození Jana Amose Komenského, ale od roku 1955 také se Dnem učitelů. U této příležitosti svátku učitelů je od roku 1994 vyhlašována anketa Zlatý Ámos a právě v tento den se dozvídáme její výsledky. Vzdát hold této profesi jsme se rozhodli i my. V letošním roce se uskutečnil již 3. ročník ankety o NEJ pedagoga naší fakulty. Hlasovat mohli studenti prostřednictvím fakultního informačního systému. Celkem se do hlasování zapojilo 283 studentů. Výsledky jsou k  dispozici na našem fakultním webu. Vítězům gratulujeme!

11


Vyhodnocení 2021 ▐

1. místo: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.

1. místo: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.

2. místo: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

3. místo: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

„Z výhry, která mě překvapila, mám velkou radost. Těší mě, že studenty zaujaly předměty, které většinou nepatří k  těm příliš oblíbeným. Pokud se  mi  podařilo jim ukázat, že  se  nejedná jen o nudnou teorii, ale o témata, se kterými se dnes a  denně ve  svém životě setkávají, jen je  tak dosud nevnímali a  díky studiu jim dokážou lépe porozumět, je  to  pro mě  největší odměna, a to, co dělám, má smysl.“ Eva Kotlánová „Byla jsem hodně překvapená, protože v  době, kdy se  učí jen online, mě  studenti nemohli tak dobře poznat, jako kdybychom byli v  učebně. Ale podmínky byly pro všechny stejné a moc si toho umístění vážím. Děkuji všem, kteří se  ankety zúčastnili. Miluju učení, mám ráda kontakt se studenty, je to pro mě jako divadelní představení, ve kterém mám hlavní roli. Z výuky vždy odcházím s úsměvem na tváři, s dobrým pocitem, že jsem předala to, co umím, a s vírou, že snad aspoň někdo něco pochopil. Nikdy jsem nechtěla dělat nic jiného než učit. Od svých deseti let v tom mám jasno: je  to  nejlepší povolání na  světě. A  když mi  někdo po  přednášce ze  Statistiky, napíše, že  děkuje za  příjemný zážitek, nebo že jsem z noční můry (Matematika v  ekonomii) dokázala udělat jasnou, logickou a  snad i  zábavnou věc, tak to  mám fakt slzy v  očích. Učení mě prostě baví!!!“ Radmila Krkošková

DEN DOKTORSKÉHO STUDIA Ve čtvrtek 27. května 2021 proběhl Den doktorského studia na OPF. Přestože se setkání uskutečnilo online v  MS  Teams, probíhala plnohodnotná diskuse. Schůzka byla organizovaná oddělením vědy a  výzkumu. Schůzku vedla proděkanka pro vědu a výzkum doc. Palečková a  referentka pro doktorská studia paní Hráčková, které vstřícně a  ochotně odpovídaly na veškeré dotazy týkající doktorského studia. Již na jaře byla pro zájemce zpracována brožura s  informacemi o  doktorském studiu na OPéeFce. Na Dni doktorského studia se zájemci mohli doptat na podrobnější informace. Podrobněji byly diskutovány témata jako např. jak se připravit na přijímací řízení, jak konkrétně probíhá studium v  jednotlivých letech a  následné ukončení studia. Zájemce také zajímalo, z čeho konkrétně se skládá doktorská zkouška. Diskutován byl také způsob zpracování disertační práce, jak stanovit cíl práce a použití vhodných metod. Zájemci se zajímali o informace ke studijní části, vědecko-výzkumné i pedagogické oblasti. Diskutovala se také stipendia či zapojení do výzkumu. Pokud si chcete rozšířit své vzdělání, získat nové znalosti a zkušenosti, navíc mít možnost strávit nějaký čas v zahraničí na konferencích či stážích, a ještě u toho mít pravidelné stipendium, podívejte se  na  naše možnosti doktorského studia. Láká vás akademické prostředí a perspektivní práce v příjemném kolektivu? Přihlášku včetně povinných příloh můžete podat až do 16. srpna 2021. V  případě, že  jste se  Dne doktorského studia nestihli zúčastnit, informace o  doktorském studiu si můžete přečíst na: go.slu.cz/doktorske nebo nás kontaktovat. Na nové doktorandy se v září těšíme! Tým vědy a výzkumu

12

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


STÁTNICE Na konci května odstartovaly na naší fakutě státní závěrečné zkoušky „státnice“. Stánice probíhaly prezenční formou za  účasti omezeného počtu osob a  při dodržení stanovených hygienických podmínek. Ke  státnicím se v prvním „jarním“ termínu přihlásilo celkem 140 studentů posledního ročníku bakalářských studijních programů a  140 studentů navazujících magisterských studijních programů. Aby studenti zdolali poslední překážku k získání titulu bakalář nebo inženýr, museli před zkušební komisí také obhájit svou závěrečnou práci a přesvědčit ji, že získali dostatečné odborné znalosti, které dokáží využít v praxi. Na úspěšné absolventy fakulty pak čekají slavnostní promoce, které se v červenci uskuteční poprvé v nově zrekonstruovaném velkém sále. V  loňském roce z  důvodu pandemie Covid-19 a přijatých vládních opatření tento slavnostní akt neproběhl a  proto jsou letošní promoce určené také absolventům z minulého roku.

Každoročně jsou také vyhlašováni autoři nejlepších bakalářských a diplomových prací obhájených u státních závěrečných zkoušek. Studentské práce jsou vyhodnocovány v rámci jednotlivých studijních programů/oborů komisí v čele s garantem daného studijního programu/ oboru. Vyhlášení nejlepších prací probíhá při slavnostních promocích a vítězi kromě diplomu obdrží také hodnotné ceny z rukou děkana.

V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021 BYLY OCENĚNY PRÁCE TĚCHTO STUDENTŮ: Bakalářské studium » Bc. Kateřina Gavendová, Sociální management » Bc. Filip Kocián, Manažerská informatika » Ing. Bc. Miroslav Raška, Podniková ekonomika a  management, specializace Management hotelnictví » Bc. Jana Šandová, DiS., Podniková ekonomika a  management, specializace Ekonomika cestovního ruchu » Bc. Nela Jurygáčková, Podniková ekonomika a management, specializace Marketing a obchod Navazující magisterské studium » Ing. Marta Mütherová, Veřejná ekonomika a správa » Ing. Petr Pastuszek, Manažerská informatika » Ing. Dominika Václavíková, Podniková ekonomika a management, specializace Marketing a obchod » Ing. Richard Kravčík, DiS., Podniková ekonomika a management, specializace Podnikání

červen 2021

13


KONFERENCE A SEMINÁŘE Dne 15. dubna 2021 se konal již 27. ročník mezinárodní studentské konference Študentská vedecká aktivita 2021, kterou tradičně pořádá Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Na konferenci nechybělo ani zastoupení OPF. Naší fakultu reprezentovali dva studenti z Katedry financí a účetnictví. Úvodní slovo měl děkan Ekonomické fakulty UMB doc.  Ing. Peter Krištofík, Ph.D., který ve  svém projevu vyzdvihl význam této tradiční akce, která podporuje tvůrčí činnost studentů. Konference letos probíhala v online prostředí a byla rozdělena do pěti tematických sekcí. Studenti z naší fakulty prezentovali své příspěvky v sekci Finance, bankovnictví a investování, kde byla velká konkurence kvalitních prací a  prezentací. Konference se  totiž zúčastnili studenti ze  Slovenska, Česka, Polska a  Ukrajiny. Prezentovalo se  před odbornou hodnotící komisí, která posuzovala aktuálnost tématu, úroveň prezentovaných prací, jejich přidanou hodnotu či  využitelnost výsledků pro rozvoj teorie i praxe a v neposlední řadě i úroveň prezentace. Svou práci na téma Zhodnocení výkonnosti a stability Raiffeisenbank CZ v letech 2015-2019 pomocí modelu CAMEL prezentovala studentka prvního ročníku navazujícího magisterského programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví Bc. Lucie Ivanecká, která za  svou práci a prezentaci, včetně reakcí v  následné diskusi, získala nádherné druhé místo!

Oběma studentům děkujeme za skvělou reprezentaci naší fakulty v náročné konkurenci a Lucce gratulujeme k druhému místu v sekci Finance, bankovnictví a investování.

TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ SEMINÁŘ Ve dnech 18. a  19. května 2021 organizovala naše Obchodně podnikatelská fakulta tradiční setkání studentů Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu a Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Tentokráte se akce účastnili i studenti z Ekonomické fakulty UMB v Banskej Bystrici. Jednalo se již o šestnácté setkání v rámci tohoto Mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem „International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Podruhé se  akce konala zcela online v MS Teams. Studenti tak přišli o kulturní program, který je s akcí tradičně spojený. O to více byla akce zaměřena na program odborný. Události se zúčastnilo 31 studentů z mnohých zemí, např. Polska, České republiky, Slovenska, Indie. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 14 studentů všech forem studia. Akce byla pořádána v rámci univerzitního projektu ISIP „Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí“, jehož řešitelem je dr. Stoklasa, ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků.

Dobrý výkon také předvedl student druhého ročníku bakalářského programu Finance a účetnictví Matěj Fiala, který prezentoval svou práci na  téma Srovnání vývoje akciových indexů Dow Jones Industrial Average a  Financial Times Stock Exchange.

14

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


Hlavní náplní online semináře byly prezentace. Studenti prezentovali v angličtině v  časovém limitu 10 minut své projekty, seminární či  diplomové práce, přičemž příspěvky byly z mnoha oblastí, např. marketing, informační technologie, finance, management a další společenskovědní disciplíny. Po odprezentování studenti dostávají otázky od odborné poroty, a také zpětnou vazbu na  své vystoupení. Velké díky patří odborné porotě, kterou tvořili: Ing. Dalibor Šimek, Ph.D., Ing. Martin Klepek, Ph.D., Ing. Pavel Adámek, Ph.D., Ing. Daniel Kvíčala, Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Ph.D., Pawel Perz, Ph.D., Paulina Bełch, PhD., a hlavní organizátor a moderátor akce Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. Cílem těchto společných seminářů je posílit prezentační kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si odbornou terminologii v anglickém jazyce, zlepšit své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti reagovat na doplňující otázky odborné poroty.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DECISION MAKING FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES Ve dnech 13. - 14. května jsme pořádali mezinárodní vědeckou konferenci Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021). Organizátory jsou Katedra podnikové ekonomiky a managementu a Katedra informatiky a matematiky.

Seminář je tradičně organizován jako soutěž, proto bylo vyvrcholením této akce slavnostní předávání ocenění těm nejlepším. Kromě stipendia za účast se tedy soutěžilo i o ceny v hodnotě 16 000 Kč. Rozhodování nebylo pro mezinárodní porotu jednoduché ani tentokrát. První místo si  vybojoval náš student Nicolas Sendrei s  příspěvkem „Can Bitcoin replace the U.S. Dollar?“. Druhé místo obsadila studentka ze Slovenska Izabela Lazurova s příspěvkem „The Possibilities of Tourism Development in the Destination Zemplínska Šírava“. Třetí místo obsadila studentka z  Polska Natalia Siorek s  příspěvkem „Less or more? About savings during pandemic“. Čtvrté místo pak obsadil náš student Ayub Mohammed s  příspěvkem „Trends of  Financial Services in  India-Online Banks OR Traditional Banks OR Multi-Channel Distributions“. Letos jsme měli i novou cenu studentů, kde vyhráli studenti z Polska Andrzej Siuda a Krzysztof Strzępek s  příspěvkem „Artificial intelligence in  optimization of crop planning“. Medailistům srdečně gratulujeme, děkujeme také všem zúčastněným studentům, odborné porotě a fakultě. Těšíme se na shledanou při další akci.

Třetí ročník konference Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises, tedy "rozhodování pro malé a střední podniky", se měl odehrát v Congress & Wellness Hotel Olšanka v Praze, ale kvůli vládním nařízením probíhal online v  MS  Teams. Konference byla již tradičně setkáním odborníků z  vysokých škol a  podniků, kteří se  zajímají o  teorii a  aplikaci rozhodovacích procesů s využitím informatiky, matematiky, podnikové ekonomiky, managementu a  marketingových přístupů v praxi malých a středních podniků. Výsledky konference jsou publikovány ve sborníku z konference zaslaného do databáze Web of Science a nebo v partnerských časopisech indexovaných ve Web of Science a nebo Scopus. Recenzním řízením prošlo celkově 84 příspěvků ze čtrnácti zemí (Česko, Slovensko, Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko, Španělsko, Chorvatsko, Řecko, Indie, Tunisko, Lotyšsko, Írán, Francie a Polsko). Nejlepší příspěvky budou vybrány k  publikaci v  některém z  11 partnerských časopisů (např. Journal of East-West Business, European Journal of International Management, Scientific Annals of Economics and Business, Organizacija, Central European Business Review a další).

Michal Stoklasa, Katedra podnikové ekonomiky a managementu

červen 2021

15


MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU Katedra cestovního ruchu a  volnočasových aktivit na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě, s  UE  Vratislav, Fílie Jelení Hora (Polsko), s  Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v  Banské Bystrici (Slovensko) a s Vysokou školou hotelovou v Praze, pod záštitou doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D. rektora Slezské univerzity v Opavě, Ing. Jana Wolfa, primátora města Karviné a Ing. Pavlíny Filipi, generální ředitelky Lázní DARKOV a.s., pořádala dne 26. května 2021 již 9. mezinárodní vědeckou konferenci „Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a  turismu“, a  to  online prostřednictvím platformy MS  Teams. Celkem se  online konference zúčastnilo na 62 hostů jak z České republiky, Slovenska, Polska, tak i z Bulharska. Velmi zajímavá byla témata přednesená na  plenárním zasedání. Příspěvek na téma Udržateľná konkurencieschopnosť cieľových miest cestovného ruchu přednesla prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. dr hab. Andrzej Rapacz se  věnoval tématu Inovácie vo  vybraných poľských reštauráciách podľa názoru ich zákazníkov. Problematikou Vztahu Čechů k  lázeňství se  zabývali doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. a Ing. Petr Janeček, Ph.D., doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. obohatil plenární zasedání o  téma Modelování hotelových trhů. Další

příspěvek, Udržateľnosť cestovného ruchu v meniacom sa svete, přednesl doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD., doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. se věnoval tématu Studenti cestovního ruchu a pandemie COVID-19. Experti z praxe Lenka Krotká a Bc. Simona Svižalová se zabývali problematikou Virtuální reality v  rehabilitaci a  Mgr. David Karčmář přiblížil TECHNOTRASU – surové krásy severní Moravy a Slezska.

Témata 9. ročníku konference „Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu“ byla rozdělena do tří sekcí věnovaných problematice hotelnictví, gastronomie a  kulinářského cestovního ruchu, pandemii a  jejímu vlivu na cestovní ruch a v neposlední řadě také problematice turismu a novým trendům. Příspěvky budou vydány v  recenzovaném sborníku na  CD  s  ISBN a  na  základě doporučení recenzenta budou vybrané příspěvky zveřejněny v  časopise Acta academica karviniensia nebo po příslušných úpravách a recenzním řízení otištěny v recenzovaném odborném periodiku Vysoké školy hotelové v Praze Czech Hospitality and Tourism Papers (CHTP). Velké poděkování patří organizátorům konference, partnerům a  kolegům z  praxe a  v  první řadě evropským strukturálním a investičním fondům (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jakožto výhradním poskytovatelům finančního zajištění konference v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 s  názvem Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě. Doufáme, že setkání s kolegy a prezentované příspěvky byly pro všechny inspirativní pro další tvůrčí vědeckou i pedagogickou práci a že toto online setkání pomohlo navázat nové kontakty a vytvořit počátek nové vědecké spolupráce. Těšíme se na setkání s Vámi v příštím roce, při dalším ročníku konference, a  to  tentokráte na  jaře 2022 v Praze na VŠH.

16

Pavlína Pellešová a Patrik Kajzar, Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


SPOLUPRÁCE S KOMUNITNÍM CENTREM ARCHA KARVINÁ Komunitní centrum (KC) Archa Karviná již několik let spolupracuje s  naší fakultou. V  komunitním centru již „žije, bydlí a pracuje“ naše studentka doktorského studia Pavla, která tím zlepšuje své komunikační schopnosti, kreativitu a řídí své vlastní projekty. Jelikož je KC financováno přes nadační fond založený firmou Heimstaden, tak jako bonus dostali i další noví spolupracovníci z řad studentů OPF své vlastní bydlení. Ale jelikož nikdo nikdy nesmí zaspat na  vavřínech tak i tato spolupráce se hezky rozvíjí. Minulý rok zde „byly“ jen tři praktikantky z oboru Sociální management. Projekt byl původně koncipován zejména pro program Management v sociálních službách, jelikož se komunitní centrum zaměřuje na  volnočasové aktivity seniorů. K  „původní“ studentce letos přibyli i  Lenka Jarošová a Martin Mrkva z úplně jiných oborů fakulty. ▐

Jak k tomu došlo?

Studenti se přihlásili do výběrového řízení, prošli jím online, díky současné komplikované situaci. Po zhodnocení uchazečů i ze strany vedení KC, byli přijati Lenka a Martin. Na osobní schůzce (kdy to ještě bylo možné) dostali studenti první úkoly a pracovní nástroje. Jedním z  nich byla pomoc seniorům. Od  ledna každý z  nich provede za  měsíc cca 350 hovorů se  seniory, dále zpracují video návody na  obsluhu mobilních zařízení a spolupracují na plánování budoucích aktivit. Díky jejich pilné práci a velkému odhodlání nejen pracovat ale i pomáhat seniorské komunitě byl nově zrekonstruován byt jen přímo pro ně. ▐

Co je na tomto projektu zaujalo a proč jste se rozhodli pracovat v KC Archa?

„Přiznám se, že hlavními důvody, byly peníze, byt a získání praxe pro můj studijní program. Ovšem, jakmile jsem se dostal do pracovního procesu, uvědomil jsem si, jak moc mi dělá radost, když mohu někomu pomáhat a nehledat v tom pouze svůj osobní prospěch a jak je důležité vážit si svého zdraví a být za něj vděčný! Když obvolávám seniory, jde mi občas až mráz po zádech, čím si  někteří musí procházet, ať  už  je  to  například

červen 2021

z hlediska rodinných vztahů, tak jejich zdraví. A  právě proto se  snažím jim při hovorech co nejvíce naslouchat a porozumět, a  podle toho si  s  nimi povídat a  předat jim zkrátka pozitivní vibe! Chtěl bych prostřednictvím této zprávy poděkovat celému týmu KC  Archa za  skvělý osobní přístup a  organizaci i  v  této nelehké době.“, Martin Mrkva. „Vždycky jsem měla tendenci pomáhat lidem kolem mě, popřípadě zapojovat se do dobrovolnických aktivit. Byť tato práce nesouvisí s mým studijním oborem, jsem velice ráda, že můžu pomáhat ostatním aspoň cestou komunitního centra. Pamatuji si, jak jsem říkala, že  bych jednou chtěla pomáhat na  dětské onkologii (to  stále platí), ale nikoliv jako zdravotní sestra spíše jako blízký člověk. Nicméně když jsem uviděla nabídku KC  Archa Karviná, zaujala mě. A  začala jsem si  uvědomovat, že je vlastně jedno, jestli budu pomáhat starým lidem nebo dětem. O starých lidech se v poslední době mluví ve stylu Penny-akce, Kaufland-ráj důchodců apod. Ale ty lidi jsou možná i našimi rodiči, a kdo ví, třeba i my, budeme ve stáří odkázáni na pomoc druhých. Na  komunitním centru se  mi  líbí hlavně super kolektiv a  zároveň zapojení seniorek i  do  organizačních věcí.“, Lenka Jarošová. ▐

Co přináší spolupráce?

Studenti dostanou nejen byt ale i možnosti se  rozvíjet, procvičovat svoji kreativitu, schopnosti a posouvat je dál, seznámit se s něčím novým a někomu pomoci. Dále si můžou vylepšit svoje curriculum vitae.

17


PROJEKTOVÁ PODPORA TALENTOVANÝCH STUDENTŮ NA NAŠÍ FAKULTĚ V  rámci Dotačního programu na  podporu vědy a  výzkumu v  Moravskoslezském kraji získala Slezská univerzita v Opavě již po několik let projekty na podporu talentovaných studentů doktorského studia, ve kterých se  uplatnili také studenti naší fakulty. Cílem projektů je podpora vybraných talentovaných studentů Slezské univerzity v Opavě. Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné bylo vybráno a finančně podpořeno od roku 2017 již 5 studentů doktorského studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podniková ekonomika a management. Studenti jsou podporováni v  rámci Slezské univerzity také dalšími soutěžemi, a  to  zejména Studentskou grantovou soutěží (SGS), která probíhá více než 10 let a  participovalo na  těchto projektech více než 200 studentů doktorského, ale také navazujících magisterských studijních programů. Nově jsou doktorandi podporováni soutěží Student grant foundation (SGF), do které se v loňském prvním ročníku zapojili 4 studenti doktorského studijního programu. Studentům přejeme hodně úspěchů a dosažení stanovených vědeckých cílů.

POSTŘEHY ŘEŠITELŮ VYBRANÝCH PROJEKTŮ Postřehy řešitelů dvou vybraných projektů, a to nejprve Ing. Petry Chmielové, která je řešitelkou projektu „Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2018“, reg.č. 00449/2019/RRC, programu Podpora vědy a  výzkumu v  Moravskoslezském kraji. Druhý postřeh napsala řešitelka již ukončeného projektu SGF/6/2020 Ing. Radka Kubalová, která řešila projekt s  názvem Consumer decision making in the presence of context effects and brands, v rámci programu EU OPSRE „Improving the quality of the internal grant scheme of the Silesian University in Opava“ reg.č. CZ.02.0.69/0.0/19_073/0016951.

18

Pro akademický rok 2018/2019 byl podruhé vyhlášen dotační program na podporu vědy a  výzkumu v  Moravskoslezském kraji 2018 (RRC/10/2018), jehož cílem byla, stejně jako v  minulém roce, podpora talentovaných studentů doktorského studia. V  tomto ročníku došlo k  poměrně velkému zpřísnění podmínek pro podání žádosti, ale díky pomoci ze strany oddělení Vědy a výzkumu jsem projekt úspěšně získala. Období realizace projektu bylo stanoveno na dobu tří let, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021. Tento projekt úzce souvisí s tématem mé disertační práce a vhodně ji doplňuje. Předmětem zkoumání bylo podnikatelské prostředí a jeho klíčové aspekty, které patří k základním hnacím silám ekonomického růstu. Cílem projektu bylo zjistit vliv klíčových aspektů charakterizujících podnikatelské prostředí na  ekonomickou výkonnost a  konkurenceschopnost a identifikovat optimální nastavení mikroekonomicky zaměřených hospodářskopolitických opatření. Samotné řešení projektu zahrnovalo tři na  sebe navazující etapy, přičemž každá etapa představovala plán aktivit na  jeden akademický rok. Každým rokem byla také povinnost účastnit se  minimálně tří konferencí pořádaných respektovanými institucemi s  možností publikování v  konferenčních sbornících, případně ve  spolupracujících vědeckých časopisech. Rovněž bylo

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


naplánováno publikování článku ve vědeckém časopise evidovaném ve světově uznávané databázi SCOPUS či  ve  vědeckém časopise s  nenulovým impakt faktorem (databáze Web of  Science). V  průběhu prvního roku jsem se účastnila tzv. letní školy, která se zaměřuje na aplikaci ekonometrických metod v ekonomii, a tyto nabyté znalosti byly následně uplatněny v dalších dvou etapách řešení projektu a napomohly k naplnění cíle projektu, potažmo k  dokončení disertační práce. V  rámci poslední etapy bylo nejdůležitějším milníkem odevzdání finální verze disertační práce k obhajobě. Disertační práce byla odevzdána 31. 5. 2021 a termín její obhajoby je naplánován na začátek září 2021. Rovněž veškeré povinnosti v jednotlivých etapách projektu byly splněny, mnohdy i nad rámec plánovaných aktivit. Velkou výhodu tohoto projektu shledávám v každoročním předložení monitorovací zprávy, což mě vedlo k řádnému plnění nastavených milníků a přispívalo to k dokončení disertační práce ve stanoveném termínu. Petra Chmielová, Katedra ekonomie a veřejné správy Konkrétní náplní projektu s  názvem „Consumer decision making in  the presence of  context effects and brands“ bylo zjistit, jak značky ovlivňují rozhodování především za podmínek specifických efektů situačního

kontextu, kterým se do  jisté míry věnuji také v  rámci zpracovávání své disertační práce. Projekt probíhal od září 2020 a byl již ukončen ke konci března 2021. Díky projektu a výsledkům získaným během jeho řešení bylo možno dospět k lepšímu porozumění, jak značky ovlivňují spotřebitelské rozhodování za  různých experimentálních podmínek, zároveň však získané výsledky dávají prostor pro otázky nové, jelikož problematika lidského rozhodování, včetně toho spotřebitelského, je sice nesmírně zajímavou, ale také komplexní oblastí. Kromě vědeckých přínosů v podobě konkrétních publikačních výstupů byl tento projekt SGF pro mne také první příležitostí být samostatným řešitelem a zkusit si, jaké to  je  vést svůj vlastní projekt od  podání žádosti až do jeho ukončení. Roli mentora v projektu po celou dobu zastával Ing. Martin Klepek Ph.D., kterému chci i touto cestou poděkovat za spolupráci, za mnoho jeho cenných rad a připomínek nejen ke konkrétním problémům při designování dotazníkového experimentu, ale i v průběhu řešení a administrace celého projektu. Radka Kubalová, Katedra ekonomie a veřejné správy

ZACÍLENO NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY DALŠÍ ROČNÍK SOUTĚŽE PRO STŘEDOŠKOLÁKY Z OBLASTI FINANCÍ červen 2021

Katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v  Karviné ve  spolupráci s Českou národní bankou a  Magistrátem města Karviná také letos pořádala celostátní soutěž pro středoškolské studenty. V již 13. ročníku se  studenti zamýšleli nad aktuálním tématem: „Jak se mohou domácnosti finančně připravit na  krizi?“. Celkem jsme obdrželi 71 esejí, které splňovaly předepsané náležitosti.

19


Vyhodnocení esejí probíhalo tradičně ve třech kolech, přičemž v posledním kole hodnotila pětičlenná komise deset nejlepších prací. V  komisi zasedli dva zástupci OPF a ČNB a jeden zástupce statutárního města Karviná. Jako nejlepší vyhodnotila porota esej Ondřeje Hyleny z Gymnázia Česká Třebová. Druhé místo získala Alex Poláková z  Obchodní akademie Holešov a  na  třetím místě se  umístila Michaela Siudová z  Gymnázium i v o Hladnov a Jazykové školy s prán Hyle Ondřeji vem státní jazykové zkoušky Os1. místo trava. Deset nejlepších autorů obdrželo elektronický diplom, vítězové také finanční odměnu, která byla vyplacena bezhotovostně. Irena Szarowská, Katedra financí a účetnictví

ZAHRANIČNÍ STUDENTI OPĚT PREZENTOVALI PRO ZŠ 1. MÁJE Stejně jako minulý semestr se zahraniční studenti i letos účastnili online výuky žáků 6. - 9. tříd Základní školy 1. Máje v  Havířově pod záštitou paní učitelky Mgr. Nikol Porubové. Pro žáky ZŠ  to  tak byla jedinečná příležitost se potkat s lidmi z různých koutů světa, se kterými se  děti v  běžném životě do  kontaktu nedostanou. Zahraniční studenti na  druhou stranu mohli zdokonalit své prezentační dovednosti a to příjemnou formou, kdy představili svou mateřskou zemi.

20

Online prezentace se uskutečnily na  začátku června (celkem 4 vyučovací hodiny), kdy studenti z  Turecka a Kyrgyzstánu představili pro mnohé žáky exotické krajiny, z kterých pochází. I přestože si zahraniční studenti začali užívat teplejšího počasí a  postupně rozvolňujících se opatření, dokázali si najít čas na to, aby dětem ZŠ  mohli předat něco ze  své kultury, a  tak se  mohly dozvědět něco o turecké gastronomii, turistických místech, ale také např. o  turecké legendě – Mustafu Kemalu Atatürkovi anebo o  životě v  Kyrgyzstánu. Přístup zahraničních studentů, a také žáků ZŠ, byl jednoduše skvělý. Studenti si  nechali záležet na  svých prezentacích a žáci se neostýchali pokládat studentům nelehké otázky. Studenti byli za svou skvělou práci náležitě odměněni a to prezenčními materiály fakulty.

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


INTERNACIONALIZACE OPF ONLINE VELIKONOCE WELCOME DAYS SE ZAHRANIČNÍMI 2021 STUDENTY Cílem Welcome Days (WD) je  před začátkem každého semestru uvítat nové zahraniční studenty, seznámit je  s  městem Karviná, prostředím fakulty, informačními systémy a zapsat je do studia. Součástí WD bývají tradičně i  společné výlety do  okolí, které ale vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie COVID-19 musely být letos zrušeny. I tak jsme ale na virtuální podobě WD našli jednu nespornou výhodu. Vůbec poprvé se  mohli úvodního týdne zúčastnit úplně všichni zahraniční studenti, nehledě na to, zda už získali víza nebo jsou momentálně po příjezdu v povinné sebe-izolaci. Na schůzky, které probíhaly ve  dnech 17. – 19. února 2021 se  ze  zahraničí připojilo celkem 13 nových exchange a degree studentů z Turecka, Indie, Bangladéše, Číny a jeden student už přímo z Česka.

Ve středu probíhalo úvodní představování a  první setkání s  badíky a  koordinátorkami Oddělení zahraničních styků. Ty si pro nové studenty připravily prezentaci s před-příjezdovými informacemi. Nechyběly ani důležité informace ohledně aktuálních protiepidemických opatřeních. Ve čtvrtek si studenti prohlédli fakultu, koleje a knihovnu díky nově vzniklým 3D prohlídkám. Nakoukli také do centra Business Gate a učili se pracovat s univerzitními informačními systémy. V  pátek byla na  programu prohlídka Karviné a závěrečný vědomostní kvíz. Nejvíce bodů (4527!) si odnesl Ayub, gratulujeme! Závěrem bychom rádi poděkovali našemu absolventovi Benoyovi za ubytování studenta Ayuba, který přiletěl do Prahy pozdě večer a nemohl se z důvodu vládních opatření před cestou do Karviné nikde jinde ubytovat.

červen 2021

České Velikonoce byly letos opět jiné. Setkávání bylo omezeno na 2 osoby nebo členy společné domácnosti. Nezbylo nám tak nic jiného, než se s našimi zahraničními studenty a jejich “badíky” potkat na hromadné online akci. Pro studenty byl připraven zábavný program a nechybělo ani barvení vajíček. Společné setkání se uskutečnilo na Zelený čtvrtek, který v tomto roce vyšel na apríla. Studenti se  formou krátké prezentace dozvěděli, že  Velikonoce jsou v  kalendáři pohyblivým svátkem.

V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na  měsíc březen nebo duben. Velikonoce jsou jedním z  nejvýznamnějších křesťanských svátků. Vedle toho jsou také obdobím lidových tradic pohanského původu, spojených s vítáním jara a procitnutí ze zimního spánku. Věděli jste, že na Zelený čtvrtek se  při liturgii naposledy rozezní kostelní zvony a  varhany, které utichají až do Velké noci? Na místo zvonů nastupují různé řehtačky, klapačky a trakaře. Na závěr prezentace jsme si pro studenty připravili Kahoot! kvíz. Největším znalcem Velikonoc z  řad zahraničních studentů se stal náš indický student 1. ročníku Ayub, který bodoval už v kvízu během Online Welcome Days. Jeho úsilí a snaha byla oceněna dárečkem v podobě fakultního trička. Následně jsme se všichni pustili do foukání vajíček a jejich dekorování. Své první kraslice si vytvořili studenti z  Turecka, Číny a  Indie. Přírodní technika

21


o pokračování dosavadní spolupráce, v  jejímž rámci na OPF již studovalo zhruba 60 studentů a působily 4 akademické pracovnice SXUFE. OPF proto připravila celkem pět online přednášek určených speciálně pro studenty SXUFE, které se konaly co dva týdny. Do přípravy se zapojily všechny katedry fakulty a nachystaly tento program:

barvení vajec “natvrdo” pomocí červené cibule, rostlin, sádla a punčochy byla pro zahraniční studenty výzvou. Většina z  nich tak raději zůstala u  dekorování vajíček foukaných. Věříme, že si studenti z letošních Velikonoc odnesli nejenom zajímavé poznatky a  vlastní výrobky, ale také hezké vzpomínky, na  které budou vzpomínat i díky vzniklým fotografiím.

» Eurozone: Benefits and Risks of the Single Currency (prof. Daniel Stavárek a Dr. Jana Šimáková, Katedra financí a účetnictví) – 22. dubna 2021, » Development and Challenges of the European Economy (Dr. Ingrid Majerová, Katedra ekonomie a veřejné správy) – 6. května 2021, » Top Advertising Campaigns in  Europe during the Last Decade (Dr. Martin Klepek, Katedra podnikové ekonomiky a managementu) – 20. května 2021, » Overview of  e-commerce in  Czechia (Dr. Radim Dolák, katedra informatiky a matematiky) – 3. června 2021,

ONLINE PŘEDNÁŠKY PRO ČÍNSKÉ STUDENTY Obchodně podnikatelská fakulta spustila 22. dubna 2021 sérii odborných online přednášek určených speciálně pro studenty partnerské Shanxi University of Finance and Economics (SXUFE). Epidemie Covid-19 mimo jiné významně omezila tradiční výměnné pobyty studentů a  akademiků, což se  projevilo také v  pozastavení příjezdu čínských studentů ze  SXUFE do  Karviné. I  v  této obtížné době ovšem obě instituce usilují

22

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


» Czechia - an Attractive Destination In  the Heart of Europe (Dr. Patrik Kajzar, katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit) – 17. června 2021. Úvodní přednášky děkana prof. Stavárka a předsedkyně akademického senátu OPF dr. Šimákové se ve dvou místnostech zúčastnilo zhruba 60 studentů a také významní představitelé SXUFE. Své zdravice přednesli a  podporu pokračující spolupráce mezi univerzitami vyjádřili Vice-President SXUFE Shen Peilong a  děkan fakulty financí SXUFE Zhang Wenlong. Přednáška byla doplněna promo videem představujícím možnosti studia na  OPF a  diskusí se  studenty, v  jejímž rámci byly zodpovězeny dotazy týkající se jak problematiky Eurozóny, tak i studia na naší fakultě.

ERASMUS VE ŠPANĚLSKU Vyjet na studijní pobyt do zahraničí byl můj sen, proto jsem velmi vděčná OPF, za jeho uskutečnění. Vyzkoušet si žít v zahraničí, poznat kulturu Španělska, naučit se nový jazyk, vylepšit si angličtinu a poznat nové lidi. To byly důvody, proč jsem se rozhodla jet na Erasmus. Vůbec jsem nepočítala s tím, že do Španělska jezdí nejvíce studentů a učitelé jsou proto velmi přísní a zkoušky neudělá každý jen tak zadarmo, jak si většina studentů myslí. I  já  si  to  myslela a  hodně lidí mě  v  tom ujišťovalo, ale není to  tak. Student si  to  musí odpracovat a pořádně se naučit na zkoušky. Výuka se hodně lišila od té české. Vyučující se o předmět zajímali mnohem více, zajímal je  i  názor studentů a  dávali nám prostor se vyjádřit ke každému tématu. Našla jsem si spoustu nových kamarádů jak na univerzitě, tak i mimo ni. Můžu říct, že jsou to kamarádství na celý život. Velmi zajímavé a často i veliké byly rozdíly mezi jižními a severními kulturami, byla jsem si mnohem blíže s lidmi ze středu Evropy anebo ze severních zemí. Problém lidí z jihu je, že  chodí pozdě (i  vyučující na  přednášky). Domlouvat se s nimi na nějaký čas nemá smysl. Na začátku jsem z  toho byla dost ve  stresu, nevěděla jsem, jestli jsem na správném místě, nebo jestli se výuka nezrušila. Časem jsem ale pochopila, že  chodit 10 minut později je normální a že se člověk nemusí tolik stresovat, když přijde pozdě, protože se  nic nestane. To  jsem se  ale po návratu do ČR zase odnaučila, tady je lepší být dochvilný. Vnímaní těchto kulturních rozdílů, v  budoucím zaměstnáni, bude při práci s cizinci přínosné.

červen 2021

Natalia Kobielusz, studentka

23


DALŠÍ ROČNÍK BUSINESS GATE ACADEMY Distanční výuku si v  letním semestru zpestřili studenti Obchodně podnikatelské fakulty zapojením se  do  11. cyklu Business Gate Academy. Získali tím spoustu nových zkušeností a přátel, propojili si teorii s praxí a několik z nich dokonce úspěšně zahájilo spolupráci se svými zadavateli.

Vše odstartovalo výběrovým řízením, které proběhlo pomocí několika fází. Studenti si nejprve udělali osobnostní test, jehož výsledkem byly typy osobností, jako jsou Analytici, Diplomaté, Strážci a  Průzkumníci, které se dělily na několik dalších osobnostních typů. Následovala druhá fáze, a to zodpovězení otázek v online dotazníku, kde se operátoři dozvěděli o studentech bližší informace ohledně motivace přihlášení se do Business Gate Academy, co si přejí se naučit, rozvíjet se a podobně. Závěr této části tvořila prioritizace jednotlivých zadání, na  kterém by  chtěli pracovat po  dobu celého semestru. Ve  třetí části výběrového řízení si  operátoři rozdělili studenty do týmů, kteří společně pracovali 15 minut na případové studii z oblasti marketingu. Závěrečná část proběhla v duchu osobních pohovorů, kdy si  operátoři samostatně promluvili s  ucházejícími se studenty nejen o jejich silných a slabých stránkách, dovednostech, cílech ale také o schopnostech pracovat v týmu.

Vzniklo šest úžasných týmů, a to Poplach, Tomo služby, BekBek, Zažijkraj.cz, Fodigo a VR life. Všichni se společně sešli na úvodním meetingu v prostředí MS Teams, kde byl přichystán úžasný program, hrál se Chytrý kvíz. Vítězným týmem této soutěže se stal tým VR life. Poté následovala hra jménem Nikdy jsem, kde se studenti, administrátoři a operátoři odreagovali a užili si spoustu legrace. Nechyběla také volná zábava, která pokračovala až do nočních hodin. Během semestru se nejen členové týmů, ale operátoři posouvali vpřed pomocí zajímavých a kreativních worshopů, kdy se probírala témata jako je budování identity značky, sociální sítě v roce 2021, právní minimum pro online byznys a focení mobilem. V průběhu tvoření a tvrdé práce nechyběly ani konzultace s mentory, kteří poskytovali nejen zpětnou vazbu, ale také udávali týmy správným směrem. Následovaly generální prezentace, kde všechny týmy předvedly své výstupy za celý 11. cyklus administrátorům a Dobré radě Business Gate. A právě po tomto momentu mohly týmy vše vyšperkovat k dokonalosti, aby byly připraveny vše přednést svým zadavatelům. V polovině června nastaly dny, kdy týmy přednášely své práce zadavatelům zadání, a dokonce dva navazují spolupráci a u třetího se chystá poskytnutí kampaně, která se bude během léta realizovat. Tento cyklus byl svým průběhem opravdu výjimečný, a  i  když se  týmy scházely online, zvládly to  více než na výbornou. Ale i přesto všichni věří v to, že se příště budou moci scházet tváří v tvář, konat meetingy off-line a užijí si třeba i Chytrý kvíz v prostorách Business Gate.

24

Otevřeně - Poutavě - neFormálně


Z DĚNÍ V KNIHOVNĚ Na  koronavirové vlně jsme se  opět svezli na  podzim roku 2020, kdy jsme se  svižně přizpůsobovali novým vládním nařízením. Vytáhli jsme esa z rukávu v podobě elektronických zdrojů, přizpůsobenému okénku a  otevírací době knihovny. Samozřejmostí byly online konzultace a mailové poradenství zvláště pro studenty závěrečných ročníků. Tito teď již diplomanti se zejména trápili s  nedostupností knih, na  což jsme reagovali a snažili se jim snést zdroje z nebe. Knihovna v tomto kabátě služeb na míru se nám velice zamlouvá. Snažili jsme se e-mailově i telefonicky komunikovat studentům tyto online možnosti a do budoucna budeme jistě pokračovat. Na  vlně zasloužené chvály pokračoval portál BOOKPORT, který obsahuje tisíce nejen odborných e-knih nakladatelství Grada, Karolinum, Masarykovy univerzity, Portál, Host, Jota atd. Toto rozhraní 100 % doporučujeme, odkazovali jsme na něj nesčetněkrát. Knihovna v  číslech v  období „okénka“ od  listopadu 2020 do června 2021: » návštěvnost 830 čtenářů, » vypůjčeno 3106 knih, » prostřednictvím biblioboxu vráceno 1069 knih. Čím jsme se  zabývali dále my? Máme za  sebou pár super přínosných webinářů. I  knihovna absolvovala jarní detox, pořád jsme vše dezinfikovali a  připravovali

ke znovuotevření. Také jsme čistili katalog (kontrolovali a aktualizovali záznamy knih v našem katalogu), abyste mohli snadněji knihy nalézt. Doufáme, že  se  v  zimním semestru zase uvidíme! Na vlně se svezeme, ale snad již pouze na té mořské, někde o prázdninách. Tým knihovny

Inzerce

Česká společnost pro systémovou integraci sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající metody systémové integrace, informační služby pro podporu rozvoje řízení podniků, institucí veřejné správy a pro rozvoj vysokého školství se zaměřením na řízení s podporou informačních technologií. Posláním společnosti je výměna informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.

červen 2021

25


Vyběhněte s děkanem

Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

30. 9. 2021 5,6km / štafeta dětský běh

26

Univerzitní náměstí Start:

areál Lodiček

dospělí 16:30 Děti od 17:00 Startovné: jednotlivec 50 Kč štafeta 100 Kč děti zdarma Registrace: online go.slu.cz/behej na místě od 15:00 registrace dětí: areál lodiček od 17:00

go.slu.cz/behej Otevřeně - Poutavě - neFormálně


Inzerce

červen 2021 200x280mm_spolecne2030.indd 2

27 27.05.2021 12:08:28


© Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Oddělení rozvoje a vnějších vztahů Vydáno v červnu 2021 Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná Tento časopis neprošel jazykovou úpravou.

www.opf.slu.cz

studujopf.cz

Profile for Slezská univerzita v Opavě

Otevřeně - Poutavě - neFormálně  

Časopis o dění nejen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

Otevřeně - Poutavě - neFormálně  

Časopis o dění nejen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded