Следите на вечността - Корица на пътеводител

Page 1

Интегриран туристически продукт за общините ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДРЯНОВО ДОГОВОР № BG161PO001/3.2-02/2011/007 ПРОЕКТ: „БЯЛО, ПУРПУРНО, СИНЬО, ЗЕЛЕНО - СЛЕДИТЕ НА ВЕЧНОСТТА. УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗА НА РЕГИОНА КАТО УНИКАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР“ БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 436 052.79 лева 370 644.87 лева

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ:

43 605.28 лева

ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА:

21 802.64 лева

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Пътеводител на туристически район

13.08.2012 – 13.08.2014 г.

Туристически информационен център, гр. Велико Търново Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 5 Тел.: 062 62-21-48, ticvt2@gmail.com www.velikotarnovo.info

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДРЯНОВО www.veliko-tarnovo.bg/sledite-na-vechnostta

Туристически информационен център, гр. Горна Оряховица Горна Оряховица, пл. „Г. Измирлиев“ № 5, п.к. 6 Тел.: 0618 2 05 06 tic_go_2004@yahoo.com Туристически информационен център, гр. Дряново Дряново, ул. „Шипка“ № 65 Тел.: 0676 9 80 97 ticdryanovo@abv.bg

www.veliko-turnovo.bg www.g-oryahovica.org www.dryanovo.bg

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПЛ.”МАЙКА БЪЛГАРИЯ” 2 тел:+359/62/619357 e-mail: project_white@abv.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013 г.” www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще! Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/007 Проект: „Бяло, пурпурно, синьо, зелено - следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“ Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


В Югоизточна Европа, в сърцето на Балканския полуостров се е сгушила България – малка страна, надарена с несравнима природа, древна история и богато културно наследство. Българите са трудолюбиви хора, които уважават своята плодородна земя и щедро предлагат на гостите си древни легенди, уникална хармония между архитектура и природа, изключителна местна кухня и топло гостоприемство. Туристическата дестинация Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново ще ви докосне до най-впечатляващите български забележителности, до места с хилядолетна история, до великолепни природни кътчета и ще станете част от вълнуващо приключение, което ще ви зареди с приятни емоции и ще остави незабравими спомени. Добре дошли!

Карта на туристически район ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДРЯНОВО 21

26

36

Драганово 43°13’3”N 25°44’56”E

24

66

Самоводене

65

31

43°8’32”N 25°36’16”E

53

Емен

52

28

61 67 23

43°8’2”N 25°21’16”E

Момин сбор 43°5’47”N 25°29’21”E

Леденик 43°4’52”N 25°32’44”E

Буковец

62

27

Правда

25

Горски Горен Тръмбеш 43°13’18”N 25°50’32”E

35

43°9’38”N 25°41’8”E

Долна Оряховица 43°9’28”N 25°44’32”E

37

Горна Оряховица

29 30 43°8’14”N 6 7 3 22 57 58 10 25°40’49”E 38 5 8 11 12 9 2 1 16 18 15 Арбанаси 14 4 43°5’55”N 17 13 19 25°40’3”E 20

Велико Търново

43°2’48”N 25°29’20”E

43°4’40”N 25°36’59”E

33

Гостилица 43°1’22”N 25°22’7”E

Славейково 42°59’43”N 25°21’36”E

32

Пейна

43°0’13”N 25°25’46”E

40

43

34

Скалско 42°58’27”N 25°22’43”E

Велчево 43°0’8”N 25°42’6”E

Зая 44 45

46 47

49

48

42°59’58”N 25°30’52”E

Ганчовец

50

42°59’16”N 25°31’23”E

39

54

55

56

41

60 Дряново 59 42 42°58’25”N 64 51 68 25°28’21”E

Царева ливада 42°56’3”N 25°27’25”E

Раданчето 42°56’35”N 25°30’17”E

Вонеща вода 42°52’20”N 25°38’19”E

63

Легенда първокласен път второкласен път граница на община град с хотели и къщи за гости село с къщи за гости, семейни хотели

Карта на България

Обекти културен туризъм Силистра Видин Русе Добрич Монтана

Обекти религиозен туризъм

Враца

Плевен

Търговище

Шумен Варна

Ловеч Велико Търново Габрово

Сливен

Перник СОФИЯ Кюстендил

Обекти еко туризъм

Благоевград

Стара Загора Пазарджик Пловдив Хасково Смолян

Кърджали

Ямбол

Бургас


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.