Следите на вечността - Корица на брошура

Page 1

Интегриран туристически продукт за общините

ДОГОВОР № BG161PO001/3.2-02/2011/007 ПРОЕКТ: „БЯЛО, ПУРПУРНО, СИНЬО, ЗЕЛЕНО - СЛЕДИТЕ НА ВЕЧНОСТТА. УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗА НА РЕГИОНА КАТО УНИКАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР“

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДРЯНОВО

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 436 052.79 лева ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 370 644.87 лева НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 43 605.28 лева ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА: 21 802.64 лева СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 13.08.2012 – 13.08.2014 г.

Туристически район ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДРЯНОВО www.veliko-tarnovo.bg/sledite-na-vechnostta

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО · ПЛ.”МАЙКА БЪЛГАРИЯ” 2 · тел:+359/62/619357 · e-mail: project_white@abv.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013 г.” www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/007 Проект: „Бяло, пурпурно, синьо, зелено - следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Заповядайте в туристическия регион Велико Търново – Горна Оряховица – Дряново! Тук ще се докоснете до славни отминали времена, ще откриете величието на българската държава! Въртележката на историята ще ви завърти и ще ви разкрие своите тайни, паметници, наследства и съкровища! Ще се докоснете до гения на възрожденските майстори, ще почувствате силата на вярата в храмовете и манастирите, ще се опияните от великолепието на природата!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.