Page 1


IPEKYOL

thing for men

www.ipekyol.com


KAPAK / COVER BARIŞ HAŞAN BEDİR

co Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

: LU

Yönetim Kurulu Başkanı Chairm an o f the Board Candan Karlıtekin Türk Hava Yolları Adına Sahibi Publisher on behalf o f Turkish Airlines Genel M üdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili President a n d CEO Abdurrahm an Gündoğdu Basın ve Reklam Müdürü Press a n d Advertising M anager Ali Fırat afirat@thy.com Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk H ava Limanı 3 4 1 4 9 İSTANBUL

O O cc LU _

26

l

Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Y a p ım / P ro d u c tio n Genel Yayın Yönetm eni / Publishing Director Dr. Arif Nihat Dursun nihat.dursun@cordisgroup.com.tr Yayın Koordinatörü (Sorumlu) / Editorial Coordinator Bahar Kalkan bahar.kalkan@ diskus.com.tr Editörler / Editors Füsun Akay fusun.akay@ diskus.com.tr

* LU

N ihavent şehir

A city in a minör key Varşova / Warsaw 42

Aşkın en hakikatli sesi

The True Voice o f Love

O Z

Sezen A ksu

O

Barış Doğru baris.dogru@ diskus.com.tr Sanat Yönetm eni / Art Director Feyza Yapulu feyza.yapulu@ diskus.com.tr Grafiker / Graphic Assistant Ulaş Karatağ ulaş.karatag@diskus.com .tr Fotoğraf Editörü / Photograph Editör Kurtuluş G ökalp kurtulus.gokalp@diskus.com.tr İngilizce Editörleri /' English Editors Virginia Taylor Saçlıoğlu, Fred Stark R e k la m / A d v e rtis in g Genel Koordinatör / General Coordinator Tülin Çim tulin.cim@ rekand.com.tr Direktör / Director Ebru Üçer Yönezer ebru.ucer@ rekand.com .tr

v cordis'group GH3I

dis

54

Denizin çakm aktaşları

Beacons o f the sea Fenerler / Lighthouses

Tel: [0212] 2 6 9 4 5 27 Fax: [0212] 2 6 9 4 5 28 Levent Mah. 4. G azeteciler Sitesi Ebulula Mardin Cad. Ülgen Sok. 18 A/1 Akatlar / İstanbul skylife@cordisgroup.com.tr http://w w w .cordisgroup.com .tr Tel: [0212] 3 2 5 01 50 - 5 1 - 52 Fax: [0212] 3 2 5 01 43

66

G e le ce ğ e adım

A Step Tovvard The Future

B a s k ı-C ilt / P rin tin g -B in d in g Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Tel: [0212] 6 2 2 19 0 0 http://w w w .doganofset.com

İstanbul M odern

R e n k A yrım ı / C o lo u r S e p e ra tio n Yedirenk Grafik ve Renk Ayrımı Hizmetleri Tic. A.Ş. Tel: [0212] 2 17 9 8 89 7renk@ 7renk.com Skylife dergisine internette, www.thy.com üzerinden SKYLIFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the internet by clicking the SKYLIFE icon in www.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / A n y suggestions or complaints about Skylife magazine are welcomed and should be addressed to customer@thy.com. Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither. text nor photographs from this publication may be reproduced either in full or summary vvithout acknowledmg the source and without prior permıssıon from the publisher. Skylife. THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published monthly by Turkish Airlines.

6 C ity s c o p e

148 R ehber / Guide

170 Bilgi / Info

198 T est


Türkiye'nin ‘y a b a n la rı

D oğ u'nu n nazlı gelini

C oy bride o f the east

Turkey's 'vvild ones'

Kars

1 0 0 0 yılın yo lcu luğ u

Beyaz ülke

Journey o f a 1000years

Land o f vvhite Kartal kaya

Gizli çağrı

A S ecret invitation A n tioch e ia Nişan ve m adalyalar

142

Anadolu’nun kış lezzetleri

Tastes o f Anatolian vvirıter

Medals and decorations

200 O yunlar / Puzzle 202 V ideo ve M üzik / Video and Music 2 08 Ayın K onuğu / Guest o f the M onth


Cargo is simple. Be New: Use ali new technologies. Be Fast: Don’t let ir melt. Be Safe: Don’t let it d rop. Be Fair: Take it to everywhere.

Now, do you stili think that Cargo is simple and any company can meet your needs? We don’t think so. We have ali the equipment and newest technology for cargo husiness. W e’re fast enough to catch your deadlines no matter how strict they are. We are safe, which was proven time and again to our customers. We have the largest delivery area to he fair to any customer. Yet we think even these are not enough and we add one more crucial, human spec to our service: We care.

TU R K İSH C A R G O P hone: 0 2 1 2 6 6 3 4 6 0 0 / 0 5 w w w .T K C arg o .c o m


HOŞGELDİNİZ VVELCO M E A B O A R D

Sayın konuklanınız,

Dear Guests,

Ülkemiz ekonomisindeki gelişmeler ve buna bağlı olarak hızla büyüyen dış

Thanks to developments in our economy and a related rapid growth in the

ticaret hacmi sayesinde, gerek yolcu gerekse kargo taşımacılığında hızlı bir

volüme of trade, Turkey is experiencing a sharp rise in the demand for

talep artışı yaşanmaktadır. Artan talepleri karşılayabilmek amacıyla yolcu

transport, both of passengers and of cargo. We announced eariier the good

uçak filomuzu yenilemek ve büyütmek için geçtiğimiz yıl içerisinde 51 yeni

news that 51 new airpianes would join in the renevvai and expansion our

uçağın filomuza katılacağı müjdesini vermiş ve aynı zamanda seyahatlerinizi

fleet över the past year to meet the grovving demand, and we began

daha konforlu ve rahat gerçekleştirmeniz için çalışmalara başlamıştık.

working on ways to make your fiights more pleasant and comfortabie.

Yurtdışı hatlarda olduğu gibi yurtiçinde de hızla artan talepleri karşılayabilmek

To meet the rapidly grovving demand on our domestic as vveii as

amacıyla özellikle Istanbul-Ankara ve istanbul-lzmir hatlarında sefer

intemational routes, we substantially increased the number of fiights on the

sayılarımızı büyük oranda artırdık. Gün boyunca zaman zaman yarım saate

Istanbul-Ankara and İstanbul-lzmir lines in particular and started offering a

inen sıklıkta seferler düzenleyerek “shuttle” türünde hizmet sunmaya

‘shuttle’ service throughout the day, sometimes as frequently as every half

başladık. Yakın bir gelecekte ise sefer sayılarını karşılıklı olarak Istanbul-

hour. İn the near future we plan to increase the number of such shuttle

Ankara hattında günde 18'e, İstanbul-lzmir hattında ise günde 15'e

fiights in both directions betvveen İstanbul and Ankara to 18 a day and

çıkarmayı planlamaktayız.

betvveen İstanbul and İzmir to 15 a day.

Sizlere sunduğumuz yeni gelişmelerle birlikte filomuza dahil ettiğimiz A310-

Together with the new developments that we are offering you, we are also

300 kargo uçağımızın sefere başlamasının da sevincini yaşıyoruz. Yolcu

enjoying the pleasure of starting fiights on the A 310-300 cargo plane that

uçaklarımızın kargo kompartımanlarında Uzakdoğu'dan Amerika’ya,

was recently added to our fleet. Besides transporting cargo to 75 points

Avrupa’dan Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan geniş uçuş ağı ile 75 dış, 27 iç

abroad and 27 in Turkey in the cargo compartments of our passenger

noktaya kargo taşımanın yanı sıra, 30 Ekim 2004 itibariyle yaklaşık 40 ton

plarıes över a broad flight network stretching from the Far East to America

kapasiteli ve 200 metreküp hacimli A310-300F tipi kargo uçağımız ile

and from Europe to Africa and the Middle East, as of 30 October 2004 we

Londra (Gatvvick), Frankfurt, Maastricht ve Tel Aviv'e tarifeli seferler

also began organizing scheduled fiights to London (Gatwick), Frankfurt,

düzenlemeye başladık. Söz konusu noktalara Yeni Delhi, Almaty ve

Maastricht and Tel Aviv on our A310-300F-type cargo plane, vvhich has a

Taşkent'i de dahil etmeyi planlıyoruz.

capacity of close to 40 tons and a volüme o f200 square meters. And we

2004 yılında Türkiye'deki ve global ekonomideki gelişim, artan uluslararası

plan to add New Delhi, Almaty and Tashkent to those points soon.

ticaret hacmi, hava kargo sektörünü olumlu etkilemiş, ülkemizdeki ve

Development in Turkey and in the global economy and the grovving volüme

dünyadaki pek çok havayolu şirketi gibi Türk Hava Yolları Kargo da 2004

of intemational trade in 2004 had a positive impact on the air cargo sector.

yılında kargo trafiğini ve kargo gelirini yüzde 15 oranında yükseltmiştir. 2005

Like many airiines in Turkey and the wortd, Turkish Airlines Cargo also

yılında kargo kapasitemizi artırmak amacıyla kargo uçak filomuzu daha da

increased its cargo traffic and revenues by 1596 in 2004. To enhance our

genişletmeyi planlıyoruz. Filoya dahil edeceğimiz yeni kargo uçakları ile

cargo capacity we are planning to expand our fleet even further in 2005.

Avrupa'da daha fazla yoğunlaşmak, Amerika ve Uzakdoğu bölgelerine daha

With the new cargo aircraft to be added to our fleet, we aim to concentrate

fazla kapasite sunmak, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinde daha etkin olmayı

even more on Europe, to offer more capacity to America and the Far East,

hedefliyoruz. Almanya’da Münih, Fransa’da Paris, Bağımsız Devletler

and to be more active in the Africa and Middle East regions. We plan to

Topluluğunda Bakü ve Aşkabad, Ortadoğu’da Dubai ve Amman gibi pek

include several more points, such as Munich in Germany, Paris in France,

çok noktayı kademeli olarak kargo uçuş ağımıza dahil etmeyi planlıyoruz.

Baku and Ashgabad in the Confederation o f Independent States, and Dubai

Ayrıca 2004 yılının ilk yarısında başlattığımız ve kapasite kısıntısı yaşanan

and Amman in the Middle East, in our cargo flight netvvork in stages.

bazı iç hat ve yakın komşu ülkelere yönelik hava-kara kombine (intermodal) taşımacılığı servisimizi de müşteri taleplerine anında cevap verebilmek

Furthermore, for the purpose of answering customer demand instantly, we are continuing to offer the air-land intermodal transport that we introduced in the first half of 2004, aimed at nearby neighboring countries and certain

amacıyla kontrollü olarak yürütmeye devam ediyoruz. ISO 9001 kalite belgesi ile; müşterilerine kaliteli, hızlı ve güvenli hava kargo

domestic lines that were experiencing a capacity shortage.

taşıma hizmeti sunan ve 2005 yılını atılım yılı ilan eden Türk Hava Yollan

At Turkish Airlines Cargo, vvhich has declared 2005 a year of initiatives and

Kargo olarak, filodaki kargo uçak sayısını daha da artırarak, daha fazla kapasite, daha geniş uçuş ağı, esnek tarife ve hizmet çeşidi ile

which offers its customers quality, rapid and reliable air transport cargo service based on an ISO 9001 certificate o f quality, we aim to further

müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz.

increase the number of cargo planes in our fleet and to serve our customers

Uçuşunuzda Türk Hava Yollan'nı tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi

in the best possible way by offering more capacity, a broader flight netvvork,

yolculuklar dilerim.

flexible rates and a variety of services. I thank you for choosing Turkish Airlines and wish ali of you a pleasant flight.

Abdurrahman GÜNDOĞDU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Abdurrahman GÜNDOĞDU F’resident and CEO


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

Joseph Beuys Türkiye'de... Joseph Beuys in Turkey... Famous for his installations,

Sesler, Geceyle Büyüyenler Sounds and VVhat The Night Makes Larger

Enstalasyonları, aksiyon ve happening’leri ile ünlenen

actions and happenings, the

A lm a n sa n a tçı Jo s e p h

G erm an a rtis t Jose ph Beuys

B e u y s ’un Türkiye’deki ilk

will open his first exhibition in

Borusan Sanat Galerisi,

The B o ru s a n A r t G a lle ry

büyük sergisi 18 Ş u b a t’ta

Turkey on F ebru ary 18 a t

G oethe In stitu t İsta n b u l’un

is ho sting a ne w exhibition

Yapı K red i Kâzım T a şke n t

Yapı K re d i’s Kâzım Taşkent

katkılarıyla yeni bir sergiye

w ith th e c o o p e ra tio n o f

S an at G a le ris i’nde açılıyor.

A rt Gallery. Entitied ‘Joseph

ev sahipliği yapıyor: ‘Sesler,

th e G o e th e In s titu t

‘Joseph Beuys-Aslolan

Beuys— VVhat Counts is Line,'

Geceyle Büyüyenler'...

İsta n b u l. C u ra te d b y

Ç izgidir' adlı sergi, her başarılı

the exhibition in a sense

K üratörlüğünü Necati

N e c a ti S ö n m e z , the sho w

çağdaş sanatçının tem elinde

proves that line is at the heart

S önm ez’in yaptığı, 12 M a rt’a

will run t ill M a rc h 12 and

‘çizg i’nin yattığını kanıtlıyor bir

o f every successfui

kadar sürecek sergiye,

feature works by

anlamda. Sanatçının sergide

contemporary artist. As you

İzmir’den Ramazan

R a m aza n B a y ra k o ğ lu o f

yer alacak 145 d e sen ind e

wili see, the 145 d ra w in g s on

B ayrakoğlu, Am sterdam ’dan

İzmir, H e lm u t D ic k a n d

çizimlerin, insan ve hayvan

display focus on human and

H elm ut D ick ve B ülent

B ü le n t E vren o f

bilinci, düşünce ve dilin sorunları üzerinde

animai consciousness as weli

Evren, Frankfurt’tan Özlem

Am sterdam , Ö zlem

as the probiems o f thought

G ünyol ile Berlin'den

G ü n y o l o f F rankfurt and

yoğunlaştığını göreceksiniz.

and ianguage.

M arcus Keibel katılıyor.

M a rc u s K e ib e l o f Berlin.

Tel: (0212) 293 08 24

Tel: (0212) 293 08 24

Tel: (0212) 292 06 55

Tel: (0212) 29 2 06 55

Nejad Devrim’in anısına... Nejad Devrim İn Memoriam

İs ta n b u l G a le ri Nev, 1995

İs ta n b u l G a le ri N e v is holding an

yılında P o lon ya'da vefat eden sanatçı N e ja d D e vrim in

exhibition to m ark the 10th anniversary o f the death o f N e ja d

ölüm ünün 10. yılı dolayısıyla

D evrim , an artist who died in

bir sergi düzenliyor.

1995 in Poland. The show will be

A m erika’da S oyut

open from F e b ru a ry 4 to 2 6 and

E kspresyonizm olarak bilinen

excusively feature works by Devrim, who is thought o f as

ve çoğ un luğ u A vrup a'da n

6 SKYLİFE 2 /2 0 0 5

gelen sanatçılarla başlayan

representing geom etrical

soyut hareketin A vru p a ’daki

abstraction as well as the

karşılığı olan lirik soyut ve

European version o f the m ovem ent

kısmen g e om e trik soyut içinde

known in Am erica as A bstra ct

yer aldığı söylenen Nejad

Expressionism, vvhich in fact was

D evrim 'in eserlerinden oluşan sergiyi 4 -2 6 Ş u b a t tarihleri

mainly pioneered by Europeans

arasında gezebilirsiniz.

and on the old continent has the name o f iyrical abstraction.

Tel: (0212) 231 67 63

Tel: (0212) 231 67 63


< % £ ■

¥ i/*C [â u ^ t

M

r Â

!£ z * t

x

d

T

1 **^

tfİk A o .

Vf* âlittlebig

iJ L u t

__________________LTB by lıttleb ıg b ıı ÇA K Ş İR K ETLER GRUBU kurulu şudu r.

< x t> o u Z ~ yCHAsyy.

<xsı& av


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Bubi’nin Kafesler’i... Bubi’s ‘Cages’ Nişantaşı’nda bir sanat

The M A C (M od ern a n d

merkezi olarak hizmet

C o ntem p orary) A rt Gallery,

verecek olan M AC (M o d e rn and C o n te m p o ra ry) S an at

which will serve as an art çenter in Nişantaşı, is opening

G ale risi, Çağdaş Türk

on F e b ru a ry 12 with an

sanatının öncülerinden

exhibition that features w o rk

B u b i’nin son dö ne m

from the la te s t p e rio d o f

çalışm alarının yer alacağı

B ubi, a pioneer o f Turkish contem porary art. The show

sergiyle 12 Ş u b a t’ta açılıyor. Ay so n u n a k a d a r ziyarete

will run till the en d o f the

açık olan sergide, B ubi’nin

m o n th and examine the

çağdaşlığı sorgulayarak ve

artist's contem poraneity whiie

özgün malzeme kullanarak

offering a view o f the 'Cages'

yarattığı, ‘Kafesler’ adıyla

which made her famous with

ünlenen eserleri yer alacak.

their use o f originai materiais.

Tel: (0212) 343 85 40

Tel: (0212) 343 85 40

Yaşamın içindeki 'anlar ‘Moments’ from Life ‘Üçümüzden Geldi’... ‘Something From The Three of Us’

M arm ara Ü niversitesi Güzel S anatlar Fakültesi m ezunu

_ U niversity S ch o o l o f Fine

Z e y n e p G ü ld o ğ d u ,

Â

hayatla yüz yüze gelm ek

A gra d u a te o f the M arm ara A rts , Z e y n e p G ü ld o ğ d u has an e xh ib ition e n titie d

isteyen herkesi “A n ’lar"

'M o m e n ts ' t o vvhich she

K arşı S a n a t Ç a lış m a la rı,

K arşı A r t W orks

adını taşıyan sergisine

invites everyone vvho

'Ü çüm ü zde n G e ld i’ adlı

continues to h o st an

davet ediyor. İlk kişisel

vvould like to co n fro n t

sergiye ev sahipliği yapm ayı sürdürüyor. Son

exhibition entitied

sergisini açm anın

‘Som ething From The

heyecanını taşıyan

life. E xcite d to be h o ld in g h e r first solo

V enedik B ienali’ne küra tö r Bonam i tarafından davet edilen

Three o f Us. ’ Featured are the w e ll-k n o w n h u m o ris t

G ü ld o ğ d u 'n u n yaşamın içindeki anları

exhibition, G üld oğ du in te rp re ts m om e nts

M e tin Ü stü n d a ğ , the

yorum ladığı sergisi

from life in a s h o w to

re ssa m H akan

e x p o n e n t o f T u rkish lig h t

23 Ş u b a t-9 M a rt

be h e ld at the T a ksim

G ü rs o y tra k , ü n lü m iza h

a rts E xtra m ü c a d e le , and

tarihlerinde T a ksim

A r t G a lle ry fro m

u sta sı M e tin Ü s tü n d a ğ

the p a in te r H a kan

S a n a t G a le ris i’nde

F e b ru a ry 23 to

ve T ü rk h a fif s a n a tla rı

G ü rso ytra k, who was

izlenebilir.

M a rc h 9.

g ö n ü llü s ü

in vited to the la te st Venice Bıennıal b y cura to r

Tel: (0212) 245 20 68

E x tra m ü c a d e le ’nin o luşturd uğu sergide;

Bonami, as dravvings,

resim, çizim , fikir, çizgi

ideas, cartoon films,

film , heykel ve pixel art

sculpture a n d p ixe l art com e tog ether in an

bir arada... Bu ilginç sanatseverlere açık...

intriguing m elange vvhich will run u n til F e b ru a ry 19.

Tel: (0212) 245 15 08

Tel: (0212) 2 4 5 15 08

sergi, 19 Ş u b a t’a k a d a r

8 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Tel: (0212) 2 4 5 2 0 68


KRETON

A ta tü rk Cd. No:78 Güneşli, İstanbul / TÜRKİYE T e l:+ 9 0 212 4 7 4 75 3 0 pbx Fax:+90 212 5 5 0 39 92

redstar@redstarjeans.com


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Alp Tamer Ulukılıç resim sergisi An Alp Tamer Ulukılıç exhibition of painting Dışavurumcu figüratif resim

A m a ste r o f the

anlayışının en usta

e xp re ssio n ist figurative style o f pa in ting, A lp T a m e r

temsilcilerinden A lp Tam er

Peter Gaymann’ın ‘tavuk1lan... Peter Gaymann’s chickens 1984 yılında yayım ladığı

Ulukılıç, 2 Ş u b a t’ta Helikon

U lu k ılıç w ill open an

Sanat G alerisi’nde açılacak

e xh ib ition a t the H e lik o n

sergisiyle sanatseverlerle

A r t G a lle ry on F e b ru a ry 2.

buluşuyor. Son sergisine

For his la te st sh o w Ulukılıç

kendine dönük bir ironi ve

has chosen the iro n ic a n d

muziplikle ‘Dekadans

m isch ievo us title

Resimleri' adını seçen

‘D ecadence Paintings, ’

Ulukılıç’ın eserleri, 5 M a rt’a

a n d the y w ill be on displa y

kad ar ziyaret edilebilir.

u n til M a rc h 5.

Tel: (0312) 441 78 01

Tel: (0312) 441 78 01

A fte r a b o o k o f c a rto o n s

‘Tavuk G ün leri’ adlı

e n titie d ‘C hicken D a y s ,'

ka rika tü r kitabından sonra

p u b lis h e d in 1984, the

sim gesi ta vu k haline

chicken be cam e a sym b o l

gelen P e te r G a ym a n n ,

o f P e te r G aym an n, who

10 Ş u b a t’ta İs ta n b u l

op en s an e xh ib ition a t the

G o e th e E n s titü s ü ’nde bir

İs ta n b u l G o e th e In s titu te

sergi açıyor. G ündelik

o n F e b ru a ry 10. The a rtis t

hayatın tüm durum larını

m ig h t be said to view

ta b iri caizse 'ta v u k

everything in daiiy life

Doğayla buluşmaya,.. Meeting with nature

g ö z ü 'y le yorum layan

th ro u g h the eyes o f a

sanatçının eserlerinden

chicken, b u t in this

M e rke zi, 9 -1 9 Ş u b a t

kesitlerin sunulacağı

e xh ib ition he offers a cro ssse ctio n o f a li his w o rk so

tarihlerinde ‘Doğayla Buluşm ak’ isimli sergiye

th a t n o t only chicken s have the ir say. G aym ann w ill be p re se n t fo r the op e n in g o f

ev sahipliği yapıyor. K ü ra tö rlü ğ ü n ü A li A k a y ve L e v e n t Ç a lık o ğ lu 'n u n

Ç e n te r is h o stin g an exh ib ition e n titie d ‘M eeting Nature. ’ C u ra te d b y A li

sergi, 28 Ş u b a t’ a k a d a r

the show , w hich runs t ill

üstlendiği sergide, E rgin

A kay an d Levent

gezilebilir. Tel: (0212) 249 20 09

F e b ru a ry 28.

Ç a v u ş o ğ lu , A yşe E rkm en , İn c i E vin er,

Ç a lık o ğ lu , the s h o w offers

S eza P a k e r ve C anan

A y ş e E rkm e n , İn c i E vin er,

T o lo n ’ un e s e rle ri

S eza P a k e r a n d C a na n

serg id e söz sahibi olan sad ece tavu klar o lm aya cak... G aym an n’ın açılışında hazır bulunacağı

10 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Tel: (0212) 2 4 9 2 0 09

A k b a n k K ü ltü r S a n a t F ro m F e b ru a ry 9 to 19 the A k b a n k C u ltu re a n d A r t

w o rk s b y E rg in Ç a v u ş o ğ lu ,

sergileniyor. Adından da

Toton. As its title indicates,

anlaşılacağı gibi sergi,

the exh ib ition reflects

doğanın insanın içine

n a tu re ’s p e n e tra tio n in to

geçişi, insanın çevresinde

hum ankind, its relation to

yaşayan varlıklarla ilişkisi,

the en tities th a t live a ro u n d

yaşamını onlar sayesinde

man, a n d the w ay in w hich

idame ettirmesi konularını yansıtıyor.

hu m an ity is p e rp e tu a te d thanks to them.

Tel: (0212) 282 84 30

Tel: (0212) 2 8 2 84 30


CİTYSCOPE

SERGİ DCHIBITIONS

Mehmet Gün resim sergisi A Mehmet Gün exhibition of paintings The B e rlirı-base d a rtis t M e h m e t G ün is h o ld ing

Padişahım Çok Yaşa Long Live The Sultan

an e xh ib ition a t the Through the vvorks o f

İs ta n b u l G a ra g e o f A r t

ila y d a S a n a t G a le ris i,

sürdüren ressam M e h m e t

fro m F e b ru a ry 4 to 26.

ressam T u n c a y

T u n ca y Takm az, the

G ün, 4 -2 6 Ş u b a t tarihleri

Gün is an exp o n e n t o f

T a k m a z 'ın eserleriyle

Hayda A r t G a lle ry takes

arasında İs ta n b u l G arage o f

c o n te m p o ra ry p a in tin g

16. yüzyıl O sm anlısı’na

us b a c k to 16th-century

A rt'ta bir sergi açıyor.

o f a universal bent, an d

yolculu ğa çıkarıyor

O ttom an days. F rom

Evrensel nitelikte çağdaş

in view ing his nevvest

sanatseverleri. Osm anlı

F e b ru a ry 2 to 2 8 you can

resim kavramını savunan ve

w o rks one s h o u ld n o t

padişahı III. M u ra d ’ın oğlu

see the interpretations o f

çalışmalarını bu doğrultuda

ne g le ct to p e n e tra te the

Şehzade M e h m e d ’in ünlü

the artist, who has dravvn

gerçekleştiren G ün'ün yeni

surface in to the depths.

sünnet düğününü

on the S urnam e-i Hüm ayun

yapıtlarına bakarken yüzeyden

F or in those d e p th s are

resim leyen ve anlatan

(Book o f Festivities) b y the

derine inmeyi ihmal etmeyin.

to be seen the

m inyatür ustası Nakkaş

m iniaturist Nakkaş Osman,

Çünkü derinlerde G ün'ün,

in te rp re ta tio n s he

O sm an'ın Surnam e-i

who in this b o o k d e p icte d

insanın yaşamış olduğu

m akes with, as sta rtin g

Hüm ayun (Düğün Kitabı)

a n d reco un te d the

zam ana bıraktığı izlerden,

p o in t, the sou nd s a n d

adlı kitabından yola çıkan

festivities surrounding the

seslerden harekete geçerek

traces le ft b y m an in

sanatçının yorumlarını

circu m cisio n o f Prince

yaptığı yorumları

the tim e throu gh vvhich

2 -2 8 Ş u b a t tarihlerinde

M ehm ed, son o f the

göreceksiniz...

he lives. Tel: (0212) 351 16 04

görebilirsiniz.

O ttom an sultan M ura d III.

Tel: (0212) 227 92 92

Tel: (0212) 2 2 7 92 92

Tel: (0212) 351 16 04

Bir Kadın ve Bir Adam A VVoman and a Man

12 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

8 0 ’li yıllarda başlayan O ta ntik G rubu dönem inin yeni fig ü r denilebilecek

A n e xh ib ition con tinu es at the N u ro l A r t G a lle ry by M a h ir G üven, an original

hareketinin özgün

a rtis t o f the ne o-fig urative

sanatçılarından olan

m ove m en t th a t cam e out

re ssa m M a h ir G ü v e n ’in

o f the A u th e n tic G roup

'B ir Kadın Bir A dam '

p e rio d vvhich s ta rte d in the

başlıklı sergisi N u ro l S a n a t

80s. Güven has a

G a le ris i’nde devam ediyor.

d ra ftsm a nlike ap p ro a ch to

R esim lerinde insanı tüm

ali a sp e cts o f the hum an

olguları ile desensi bir dille yansıtan G üven’in sergisi

being, as can be seen in

11 Ş u b a t’a k a d a r gezilebilir.

on d isp la y u n til F e b ru a ry 11.

Tel: (0312) 4 6 8 86 70

Tel: (0312) 4 6 8 86 70

these vvorks, vvhich w ill be


1İIIİIİIIIIIIIİ I İ l i l \

TKNTKI:

il S V eliefendi Yolu No: 49 34730 Bakırköy-İstanbul / TURKEY Phone: +90 212 543 64 40 (pbx) Fax: +90 212 583 50 69 sa les@ a kintekstil.co m .tr w w w .a k in te k s til.c o m .tr


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSIC

Akbank Kültür’de piyanistler geçidi A procession of pianists at Akbank Culture A kbank Kültür S an a t M e rk e z i’nin (AKSM) Ş ub at ayı

February events a t the A k b a n k C u ltu re a n d A r t Ç e n te r

etkinlikleri, uluslararası arenada günüm üzün önde gelen sanatçılarından biri olarak kabul edilen Ö zgür A y d ın ’ın

(ACAC) begin on the 9th o f the m on th w ith a co n ce rt b y Ö z g ü r A ydın , regarded as one o f the leading artists in the

9 Ş u b a t’ta vereceği konserle başlıyor. C em M ansur

intem ational arena. Meanvvhile, in a series o f con certs under

yö n etim ind eki A kbank O da O rkestrası da 'D ünden

the heading ‘From the P ast to the Present, ’ the A k b a n k

B ugüne' konserler dizisinin bu ayki program ında, R usya’da bü yük beğeni toplayan piyanist M aris a T a n zin i’yi solist

C h a m b e r O rc h e s tra c o n d u c te d b y C em M a n s u r will play h o st in this m o n th ’s pro gra m to the p ian ist M a ris a Tanzini,

olarak ağırlıyor. 'Rusya: Hiciv ve Y abancılaşm a' temalı

who has won such acclaim in Russia. Fler concert, with the

konser 16 Ş u b a t’ta Kadıköy Halk Eğitim M erkezi'nde,

theme ‘Russia: Satire a n d A lie n a tio n ,' will be given on February

17 Ş u b a t’ta Cem al Reşit Rey K on ser S a lo n u ’nda ve

16 a t the Kadıköy Public Education Çenter, on February 17 at

22 Ş u b a t’ta Sabancı Ü n iversite si’nde verilecek. A K S M 'de ki

the Cem al Reşit Rey C o nce rt Flall, a n d on February 2 2 at

bir diğe r etkin lik ise 28 yaşındaki Bakülü piyanist Shahin

Sabancı University. A n o th e r event a t the A C A C is the co n ce rt

N o vras lı’nın vereceği konser. D avulda A lexan d er M aşın ve

to be given by the 2 8 -ye a r-o ld Baku p ian ist S ha hin N ovrash,

bas g ita rda Nathan Peck'in N ovraslı'ya eşlik ettiğ i dinleti ise 16 Ş u b a t'ta A K S M ’de...

a cco m pa nie d b y A le x a n d e r M a şın on drum s a n d N a th a n P e c k on bass guitar. February 16th a t the ACAC...

Tel: (0212) 282 84 30

Tel: (0212) 2 8 2 84 30

Dopplereffekt ilk kez Türkiye’de Dopplereffekt in Turkey for the first time Indigo Music H all’un Şubat ayındaki

The February events at In d ig o M u sic H ail will

etkinlikleri müzikseverleri yine coşturacak. 1960’larda m üzikteki elektronik devrimi başlatan efsane Kraftvverk'in dört üyesinden

once again have m usic lovers whooping. K ari B artos, one o f the four m em bers o f the legendary Kraftwerk that started an electronic revolution in

biri olan Kari Bartos ve grubu, Türkiye’de ilk

the 1960s, will appear vvith h is g ro u p for the first

kez özel görsel destekli canlı performansıyla

time in Turkey in a live perform ance vvith special

3-4 Ş u b a t’ta Indigo M usic H all’da. G ünümüz

visual effects, on F ebru ary 3-4 at the Indigo

elektronik müzik sahnesinin en güçlü ve bir o

Music Flall. Meanvvhile D o pp lere ffekt, a povverful

kadar da gizemli ekibi Dopplereffekt, ilk kez

and m ysterious name in electronic music, is

Türkiye’ye geliyor. Bugüne kadar hiçbir röportaj com ing to Turkey for the first time. The ensemble

14 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

vermeyen ve yaptıkları canlı performansları yok

has never given an intervievv, and the num ber o f

denecek kadar az olan topluluğun konseri

their live performances is minimal, b u t they

10 Ş ubat'ta gerçekleşecek. Türkiye’de ilk kez perform ans sergileyecek bir başka isim de,

will be on stage F ebruary 10. Another figüre vvho will be perform ing in Turkey for the first time is the

elektro-dub dünyasının yükselen yıldızı ve

rising star o f the electro-dub vvorld A d rian

biricik ismi Adrian Shervvood. Ünlü sanatçının

Shervvood. The concert by this famous artist is

konseri 19 Şubat'ta.

on F ebru ary 19.

Tel: (0212) 244 85 67

Tel: (0212) 244 85 67


MOB

F U R N I T U R E - I N T E R I O R S - C O N T R A C T

I NC

W W W .M O B .C O M .T R

[

?

*

O f*'

T F

M i

h

S

Sheraton Ankara - Copper Club

Sheraton Ankara, Sheraton Heliopolis Cairo, Sheraton Moriah, Sheraton Eilat, Righa Royal Hotel VVaseda, Rigfia Royal Hotel Osaka, Portopia H otel Osaka, Conrad London, Conrad Brussels, Conrad İstanbul, Conrad Dublin, Grand H otel Royal Budapest, Holiday Inn Disney Paris, Intercontinental Bethlehem, David Intercontinental Telaviv, Intercontinental Amman, Intercontinental Astana, Cartton Telaviv, Le Meridien Wien, H yatt Regency İstanbul, Grand H yatt Am m an, H yatt Regency Mainz, H yatt Regency Dead Sea, Hyatt Regency Baku, Hanshin Fukushima Hotel Osaka, Keihan Hotel Osaka, Regent Hotel Almaty, Movenpıck İstanbul, Sandy Lane Hotel Barbados, Ada G olf Club Stockholm, Cornelia Delux Resort, King David Hotel Jerusalem, Swiss Hotel İstanbul, Hilton İstanbul, Barut Hotels Lara, Esplanade Hotel Zagreb, Cerruti Boutique Hotel W ien A N K A R A

A K Y U R T

0 6 7 5 0

T:

90

312

847

50

40

M O B @ M O B . C O M . TR

İ S T A N B U L

G E B Z E

4 1 4 0 0

T:

90

262

643

40

80

WWW.

M O B . C O M . T R

m

,


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSİC Madredeus, Şubat’ta iş Sanat’ta Madredeus at iş Sanat in February İş S an at’ın Şubat ayı etkinlikleri, çalışm alarını “ Portekiz köklerine bağlılığı koruyan m üzikal fa n te zile r” olarak tanım layan P orte kiz'in ilginç topluluklarından M a d re d e u s ’un 5 Ş u b a t'ta ki konseriyle başlıyor. Uluslararası sanat çevrelerinde evrensel bir kültü r değeri olarak kabul edilen M a d re d e u s’un son albüm leri ‘Um A m or Infin ito 'n u n (Ö lüm süz Aşk) turnesi kapsam ında vereceği konser, özlem ve hüzün dolu şarkılarla dolu. Usta cazcı S tefano di B a ttis ta ise İş S a n a t’ta bir caz atölyesi ve ardından bir konser gerçekleştirecek. 11 ve 12 Ş u b a t’taki konserlere B a ttis ta ’ya 43 kişilik İstanbul O da O rkestrası eşlik edecek. Dünyanın yaşayan en büyük m üzisyenlerinden olarak tanım lanan viyola sanatçısı Yuri B a sh m e t’in Borodin D ö rtlü sü ’yle vereceği konser, 18 Ş ubat; Türk Pop m üziğinin önde gelen sanatçılarından V ed a t S a k m a n ’ın konseri, 19 Şubat; G ram m y ödüllü kem ancı Gidon K rem er’in genç vib rofon cu Andrei P u sh karev’le vereceği, sıradışı bir repertuvara sahip dinleti, 24 Ş ubat; İn g ilte re ’nin ünlü barok m üzik topluluklarından London B a ro q u e’un 1 9 9 9 ’da C lassical FM Radyo dinleyicileri tarafından ‘yılın sanatçısı' seçilen Em m a Kirkby ile vereceği konser ise 26 Ş u b a t’ta İş S a n a t’ta. Tel: (0212) 316 10 83 F ebruary events at iş Sanat begin on the 5th vvith a c o n c e rt b y M a d re d e u s , the in trigu ing P ortu gese g ro u p vvhich d e scrib e s its vvork as "m usical fantasies faith fu l to the ir P ortu gese r o o ts ." R e ga rded in in te m a tio n a l art circles as a unlversal cu ltu ra l ph enom enon, M adredeus

MadredeUs

has re ce n tly p u t o u t an albü m e n titie d ‘Um A m o r Infin ito ’ (Infinite Love) fo r vvhich th e ir c o n c e rt is p a rt o f a

Um Amor Infinito

p ro m o tio n a l to u r a n d w ill o ffe r up so n g s o f lo ng ing a n d sadness. On F ebruary 12th a n d 13th the m a ste r ja zzm an S te fa n o d i B a ttis ta vvill give a ja zz vvorkshop follovved b y a con cert, a cco m p a n ie d b y the 4 3 -p e rso n İs ta n b u l C h a m b e r O rc h e s tra . The violist Y u ri B a s h m e t, d e scrib e d as one o f the vvorld’s g re a te st living m usicians, vvill give a c o n c e rt vvith the B o ro d in O u a rte t on F ebruary 18th; V e d a t S akm a n, a le ad ing figüre in Turkish Pop m usic, p e rfo rm s on the 19th; G ram m y a w a rd -w in n in g

ı,-

violinist G id o n K re m e r vvill team vvith the you ng vib rop hon e p la ye r A n d re i P u s h k a re v in an unusual re p e re to ry on F ebruary 2 4 th ; a n d on the 2 6 th one o f E ng la nd's m o s t fam ous ba roq ue ensem bles, L o n d o n B a ro q u e , vvill pe rfo rm vvith E m m a K irk b y , who in 1999 was cho sen ‘a rtis t o f the y e a r' b y C lassica l FM Radio listeners. A li a t İş Sanat. Tel: (0212) 3 1 6 10 83

16 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

i

-

* ~ = r.S L -

. *; - “ r—

MADREDEUS


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSİC Babylon, Bob Marley’in yaşgününü kutluyor Babylon celebrates the birthday of Bob Marley Kısa Şubat ayına, uzun bir etkinlik listesi

Babylon has squeezed a long list o f events

sığdıran Babylon, Türkiye’nin en kendine

into the short m onth o f February, and on the 5th hosts B aba Zula, one o f Turkey’s m ost

has gruplarından Baba Zula’yı konuk

Camerata Salzburg İstanbullularla buluşuyor Camerata Salzburg in İstanbul Beş yıldır her çarşam ba akşamı

ediyor 5 Şubat’ta. Konserde Baba

original groups. They vvill be accompanied

Zula’ya, Alman deneysel müziğinin önemli

by A le xa n d e r Hacke, b a ss g u ita ris t fo r

grubu Einstürzende Neubaten’ın bas

Einstürzende Neubaten, a majör exponent

gitaristi Alexander Hacke eşlik edecek.

o f German experimental music. On the 6th

Babylon, 6 Şubat’ta Reggae efsanesi Bob

o f February Babylon celebrates the 60th

Marley’in 60. yaşgününü kutluyor. Dub ve

birthday o f Reggae legend B ob Marley,

reggae dünyasının vazgeçilmez D J’i

when the hail vvill be fılled vvith entertaining

Asher Selector kutlama kapsamında

rhythms from A s h e r Selector, that favorite

eğlenceli ritimleriyle Babylon’u dolduracak.

DJ o f the dub and reggae vvorld. A living

Chicago Blues’un yaşayan efsanesi

legend o f Chicago Blues, B yth e r S m ith a n d

Byther Smith ve The Nightriders,

the Nightriders, vvill take the stage as part

Efes Pilsen Blues Nights kapsamında

o f Efes Pilsen Blues Nights on February 8

8 ve 9 Şubat’ta sahne alacak.

and 9. On February 10th comes the S.O.S.

Elektro-oryantal füzyonunda yaptığı kural

project, teaming Smadj, the French-

tanımayan çalışmalanyla tanınan Tunus

Tunisian producer-musician knovvn for his

asıllı Fransız prodüktör müzisyen Smadj, buzuki üstadı Buzuki Orhan Osman ve

ground-breaking work in electro-oriental fusion, bouzouki master B uzu ki Orhan

Trakya Ali Stars orkestra şefi ve klarnet

Osman, and the clarinet virtuoso Savaş

virtüözü Savaş Zurnacı ile gerçekleştirdiği

Zurnacı, who also conducts the Trakya AH

S.O.S. projesi, 10 Şubat’ta. 20. yüzyılın

Stars orchestra. Ronny Jordan, one o f the

en etkili caz müzisyenleri arasında yer alan

20th century's m ost impressive jazz

seçkin konserlere ev sahipliği yapan

Ronny Jordan’ın, Garanti Caz Yeşili

musicians, vvill give a concert on February

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long

kapsamında vereceği konser,

Konser Salonu, bahar dönem inde

23 ve 24 Şubat; Britanya'nın punk-caz

23 rd and 24th as part o f the Garanti Jazz Green series; and, also at the Babylon, the

orkestra ağırlıklı bir program la dinleyicilerle buluşuyor. 2005 dönem i

grubu Pest ve Türkiye’nin yenilikçi gruplarından Orient Expressions’un

British punk jazz band P est vvill ‘musically clash' vvith Turkey’s innovative group O rient

konserleri, A vrupa’nın yarım yüzyıllık

'müzikal çarpışması’, çarpıcı melez

topluluğu, köklü bir müzik geleneğinin

projeler yaratan Soundscape UK serisi

Expressions as part o f the Soundscape UK series vvhich has created such striking

sahibi C am erata Salzburg ile açılıyor.

kapsamında 25 Şubat’ta...

hybrid projects.

23 Ş ub at’ta gerçekleşecek konsere

Tel: (0212) 292 73 68

Tel: (0212) 2 9 2 73 68

piyanist Hande Dalkılıç eşlik edecek. Tel: (0212) 359 66 09 For the p a st five years select concerts have been given every VVednesday evening a t the B o s p h o ru s U n iv e rs ity ’s A lb e rt L o n g C o n c e rt Hail, vvhich this spring is hosting a program largely devoted to orchestral vvorks. The concerts for 2 0 05 open vvith C am erata Salzburg, a half-century-old European ensemble vvith a deeply rooted m usical tradition. Their concert on February 2 3 rd vvill be accom panied by the pianist H a nd e Dalkılıç. Tel: (0212) 3 5 9 6 6 09 18 SKYLIFE 2 /2 0 0 5


hayat boyu beni rahat ettirecek bir yatırım yapmamı

"A K E m e k lilik ’ in e s n e k ö d e m e k o ş u lla r ıy la d ile d iğ im za m a n , d ile d iğ im m ik ta r d a b ir ik im y a p ıy o ru m . Bu b ir ik im le r en d o ğ ru ş e k ild e kaza nca d ö n ü ş ü y o r." Siz de UUU 23 23 'ü arayın, AK E m e k li G üvence P la n la rıy la tan ışın. AK E m e k lilik 'te g e le c e ğ in iz güvence a ltın d a ... Ç ü nkü sadece biz e m e k liliğ in ön ün e AK g ü ve n ce sin i koyu yoru z. B uket Ü nlü, 36

UUU 2 3

23

www.akemeklilik.com.tr

A K E m e k lilik


CİTYSCOPE

SAHNE STAGE Safinaz Olcay, Orkestra Akademik Başkentle... Safinaz Olcay with Orkestra Akademik Başkent... Şef Ertuğ K orkm az yönetim indeki

O rkestra A ka d e m ik Başkent, un d e r the

O rkestra A kad em ik Başkent, d ün yaca

b a to n o f E rtuğ K orkm az, is ho sting , as

ünlü viyola sanatçısı S afin az O lcay'ı

soloist, th e v v o rld -fa m o u s v io lis t

solist olarak ağırlıyor. C um hurbaşkanlığı

S a fin a z O lcay. The c o n c e rt in the

Senfoni O rkestrası K onser S a lo n u ’nda

P reside ntial S ym ph on y O rchestra

ge rçekleştirilecek konser 16 Ş u b a t’ta...

C o nce rt H ail is sch e d u le d fo r

B aşkent Ü niversitesi ve A nkara İtalyan K ültü r M erkezi işbirliğiyle düzenlenen

F e b ru a ry 16. A rra n g e d throu gh the

konserde, m üzikle eş zamanlı olarak

the A nka ra Italian C u itura l Çenter, it w ill

co o p e ra tio n o f B aşke nt U niversity a n d

dans ve projeksiyon sunum u da

feature da n ce a n d p ro je ctio n

yapılacak.

sim u ltan eou sly w ith the m usic.

Tel: (0312) 234 10 10

Tel: (0312) 2 3 4 10 10

'Batı Yakasının Hikâyesi’ İDOB’ta ‘VVest Side Story’ at ISOB İstanbul Devlet O pera ve Balesi (İDOB), L. Bernstein’ın

Starting in February, the İsta n b u l S ta te O pera a n d B a lle t

dünyaca ünlü ‘Batı Yakasının Hikâyesi' (West Side Story)

C o m pa ny (ISOB) w ill p re s e n t L. Bem stein's vvorld-famous musical

adlı müzikalini Şubat ayından itibaren sergilem eye başlıyor.

‘W est S id e Story. ’ Staged b y Altan Günbay, vvith choreography by

Altan G ünbay’ın sahneye koyduğu, koreografını New Y ork’lu

the New Yorker Lavvrens Rosegers, the m usical’s orchestra

Lavvrens Rosegers’ın yaptığı müzikalin orkestra şefi ise Serdar

conductor is Serdar Yalçın. With leading roles perform ed b y Tülay

Yalçın. Tülay Uyar, Dem et Tuncer, Özlem Soydan, Elif Özel,

Uyar, Demet Tuncer, Özlem Soydan, Elif Özel, Turgut İpek a nd Ali

T urgut ipek ve Ali M urat Erengül’ün başrollerini paylaştığı Batı

M urat Erengül, VVest Side Story will play on the 12th. 15th, 22nd and

Yakasının Hikâyesi, 12, 15, 22 ve 26 Şubat tarihlerinde

26th o f February. Other performances at the ISOB are as follovvs: The

sahnelenecek. İDO B’ta gerçekleşecek diğer gösterim ler ise şöyle: Yunus Emre oratoryosu, 1 Şubat; Emrah ile Selvihan

Yunus Em re O ratorio on February 1, the b a lle t E m rah an d Selvihan on February 2, Donizetti’s op era L ’E lisir D ’A m o re on

balesi, 2 Şubat; D onizetti’nin Aşk İksiri operası, 3 ve 16

February 3 and 16, a c o n c e rt a n d b a lle t e n title d A t The C o n ce rt &

Şubat; Konser & M etrod a konser ve balesi, 4 ve 18 Şubat;

M e tro on February 4 and 18, Rossini’s m u s ic a l C inderella on

Rossini’nin Külkedisi müzikali 5 ve 12 Şubat; O. O rff'un

February 5 and 12, C. O rff’s b a lle t C arm ina B urana on February 5,

C arm ina Burana balesi, 5 Şubat; Folkloram a müzikli

the m u s ic a l s h o w F olkloram a on February 11, Tchaikovsky’s

gösterisi, 11 Şubat; Ç aykovski’nin Kuğu Gölü balesi,

b a lle t Sw an Lake on February 17, a c h ild re n ’s m usical, The

17 Şubat; Sihirbaz O z çocuk müzikali, 19 ve 26 Şubat;

VVizard o f Oz, on February 19 and 26, Bizet’s op era C arm en on

Bizet’in Carmen operası, 19 ve 23 Şubat; G iselle balesinin

February 19 an d 23, the final performance o f the b a lle t G iselle on

son temsili, 24 Şubat ve Alyoşa & Anadolu Formları adlı bale, dans gösterisi, 25 Şubat.

February 24, and the b a lle t p lu s da n ce sp e c ta c le A lyo şa «S A na tolian F orm s on February 25.

Tel: (0212) 251 56 00

Tel: (0212) 251 56 00

20 SKYLIFE 2 /2 0 0 5


İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Öğretim Kadrosu

o n -lin e , in te ra k tif, her an, her y erd e n ...

Prof. Dr. Şule Özmen Doç. Dr. Ufuk Mısırlıoğlu Yrd. Doç. Dr. Koray Akay

e

-

M

B

A

Yrd. Doç. Dr. Göksel Aşan Yrd. Doç. Dr. Metehan Sekban Yrd. Doç. Dr. EgeYazgan Dr. A. Ecmel Ayral Murat Albayrakoğlu, MBA/MSITM Levent Erden, MBA Demir Fansa, MSc Ayşegül Güngör, MA Jan Sanem Jular, MA Yaprak Özer, MA CenkSoyak, MBA Taçlı Yazıcıoğlu Şirikçi, MBA

Uzmanlık eğitimi önündeki yer ve zaman sınırını kaldıran Bilgi e-MBA,

Pınar Yıldırım, MBA

hızla değişen dünyada yeni bir bilgi yolu.

Murat Yücelen, MA Osman Yükseltürk, MA Ozan Aksoy Can Karaşıklı Karmen Muratoğlu

e-MBA bahar dönemi başvuruları İngilizce ve Türkçe dil seçenekleri ile başlamıştır. Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2005 Ayrıntılı bilgi için: 444 o 428 e-posta: e-mba@bilgi.edu.tr w w w . b i l g i e m b a . n e t


CİTYSCOPE

KİTAP B O O K S

Ara Güler’in 50 yılı... Ara Güler’s 50th year...

‘Foto jurnalizm d e 50 Yıl R e tro sp ek tif’ , dünya

‘50 Years İn P ho tojo um a lism : A R e tro sp e ctive ’ is

çapındaki fotoğ rafçı Ara G ü le r’in yarım asırlık

an albüm that sheds light on the half-century odyssey

serüvenine ışık tu ta n bir albüm . G eçen yıl

o f the world-class photographer A ra Güler. Shown

A lm a nya’da sergilenen ve fotoğ rafçın ın son 50

last year in Germany, and regarded as a summation

yılının bir özeti olarak kabul edilen fotoğ raflar,

o f the photographer’s past 50 years, the photographs

albüm de üç bölüm e ayrılmış. Probil tarafından

in the albüm are divided into three sections. The

yayım lanan albüm ün Klasikler bölüm ü, adı

‘Classics,' pubiished by Probil, are, as the title vvould

ü stünde Ara G ü le r’in ‘klasikleşm iş’ siyah-

indicate, made up o f Ara Güler's b la ck-a n d -w h ite

beyaz fotoğraflarından oluşuyor. A hm e t Hamdi

sh o ts which have no w assumed the rank o f classics.

Tanpınar, Aşık Veysel, B ertrand Russell, John

İn ‘Portraits’ we fınd photographs o f such famous

Berger, A bidin Dino, S alvador Dali ve daha

fıgures as A hm et Hamdi Tanpınar, Aşık Veysel,

birço k ünlünün fotoğ rafı da P ortreler

Bertrand Russell, John Berger, Abidin Dino, Salvador

bö lü m ünd e yer alıyor. F o torö portajlara ayrılan

Dali and numerous others. Meanvvhile the section on

kısım da ise, G üle r’in M ısır’dan N ew Y ork'a, B e yru t’tan H in d ista n ’a kadar çeşitli

photoreporting offers colorful photos taken in a wide range o f cities and regions, from Egypt and India to

coğ rafyalarda çektiğ i rengârenk fo to ğ ra fla r var.

New York and Beirut.

'Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve Moda’ ‘Fashion and the Culture of Clothing: From the Past to the Present’ Tekstil sektörünün önemli isimlerinden Mithat

GİYİM tirat;

22 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

sector, and its Chairman o f the Board, T ahir Gürsoy, has

Gürsoy, ilk çağlardan günümüze giyim kuşam

pubiished a book setting forth the development o f the

kültürünün gelişimini kapsayan ‘Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve M oda’ isimli kitabını yayımladı.

culture o f clothing from the earliest times to the present. Entitled ‘Fashion a n d the C ulture o f C lothin g: From the

Yayın danışmanlığını şair-yazar Hilmi Yavuz’un,

P a st to the Present, ’ the book has for publishing consultant the poet-author Flilmi Yavuz, while its editör is

editörlüğünü gazeteci Nurten Erk’in yaptığı kitap,

K L 'L I U R I V E M O D A

The Mithat Group is an im portant name in the textile

Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tahir

dört bölümden oluşuyor: Eski Anadolu

the journaiist Nurten Erk. Divided into four parts— The

Uygarlıklarında Giyim Kültürü, Anadolu Halk

Culture o f Clothing in Ancient Anatolian Civilizations,

Giysileri, Batı Giyim Tarihi ve Osmanlı Türk Modası... Yalnızca 1000 adet basılan kitabın ikinci

Anatolian Folk Costume, The History o f Clothing in the VVest, and Ottoman Turkish Fashion— the book has been

ve üçüncü ciltlerinin de bu yıl tamamlanması bekleniyor.

printed in a run o f only 1,000 copies, while volumes two and three are expected out sometime this year.


NEVVS

T ürk Hava Yollan, 31 M art 2 0 0 5 ’e kadar dünyanın iki uzak ucuna seyahat e d ece k yolcuları için özel ü cre tle r sunm aya devam ediyor. Türkiye ve E rcan’dan Londra ve

Turkish Airlines is continuing to offer s p e c ia l fares throu gh 31

M a n c h e s te r’a seyahat edecek yolcula r için sunulan özel

M arch 2005 to passengers flying to the two farthest ends o f the

ü cre tler şöyle: İstanbul, Ankara ve İzm ir’den L o n d ra ’ya 229 ve 279 ABD Doları; T ü rkiye ’deki diğe r uçuş noktalarından

earth. Special fares for passengers flying from Turkey o r Ercan (Turkish Republic o f Northern Cyprus) to Lo n d o n o r M a n ch e ste r

ve E rcan 'd an 32 9 ve 379 ABD Doları. M a n ch e ste r’a ise

are as follovvs: London from İstanbul, Ankara o r İzmir, 2 2 9 o r 279

İstanbul, A nka ra ve İzm ir’den 279 ABD Doları; diğe r

U.S. dollars; from other points in Turkey o r from Ercan, 329 o r

noktala rdan ve E rcan’dan 379 AB D Doları. New York ve

379 U.S. dollars. Manchester from İstanbul, Ankara o r İzmir, 279

Şikago yolcuları, İsta n b u l’dan 400 ABD D oları’na; Ankara

U.S. dollars; from Ercan o r other points in Turkey, 379 U.S.

ve İzm ir’den ise 4 3 8 ABD D oları’na uçabilecekler.

dollars. N e w York a n d C h icag o passengers meanvvhile m ay fly

T ü rkiye ’nin diğe r noktalarından hareket edecek yolcula r ise,

from İstanbul for 400 U.S. dollars; from Ankara o r İzmir for 438

50 0 ABD Doları ödeyecekler. Ç in ’de Beijing ve Ş a n g a y ’a

U.S. dollars; and from other points in Turkey for 500 U.S. dollars.

uçuş ücre ti ise İs ta n b u l’dan 650 ABD Doları. Ayrıntılı bilgi

Flights from İstanbul to B e ijin g o r S ha ng ha i meanvvhile are 650

için 4 4 4 0 849 n o ’lu telefonu arayabilir ya da

U.S. dollars. For details, you m ay cali 444 0 8 49 o r visit the

w w w .th y .c o m .tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

vvebsite at ww w.thy.com .tr.

insan Kaynakları’nda 10, yıl zirvesi Tenth annual summit on human resources

M an ag em en t C entre Türkiye ve Eventus

The 10th annual H u m an R e so u rce s

tarafından bu yıl on un cusu düzenlenen insan Kaynakları Konferansı ve Fuarı,

C o n te re n c e a n d Fair, organized by M a n a g e m e n t C e n tre T u rke y a n d E ventus, is

‘ Başarının Yolu insandan G e çe r’ konseptiyle

being he ld this yea r on 2 3 -2 4 F e b ru a ry

2 3 -2 4 Ş u bat tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

around the concept, 'The \Nay to Success

T ürkiye'nin en büyük ve en köklü insan

Lies Through P eo ple’. The conterence,

Kaynakları organizasyonu olm a özelliğini

Turkey’s bigg est a n d olde st Hum an

taşıyan konferans, bu yıl Sydney Finkelstein,

R esources organization, is bringing together

Danah Zohar, John Du M onceau, M ichael

such nam es as Sydney Finkelstein, Danah

M aynard, John Hail, N orm an VValker,

Zohar, John Du M onceau, M ichael Maynard,

Dr. Jens Maier, R obert Dilts, Shay

John Hail, Norm an Watker, Dr. Jens Maier,

M cC onnon, Prof. Dr. A car Baltaş, Prof. Dr.

R obert Dilts, Shay M cC om m on, Prof. Dr. A ca r Baltaş, Prof. Dr. Yankı Yazgan an d Cem

Yankı Yazgan ve Cem M ansur gibi, her biri alanında öncü konum da bulunan isim leri

Mansur, each one a pion eer in his/h er field, in

BAŞARININ YOLU İNSANDAN GEÇER

farklı kon sep tteki otu ru m la r ve in te raktif

sessions a n d interactive disptays ba sed on an

T Ü R K İY E ’N İN İN S A N K A Y N A K L A R I K O N F E R A N S I

gösterilerle katılım cılarla b u lu ştu ruyor. Lütfi

original concept. T urkish A irlin e s is

K ırdar K ongre ve Sergi S a ra y ı’nda

tra n s p o rta tio n s p o n s o r for the sum m it, to be

yapılacak olan zirvenin ulaşım sponsoru ise

held a t th e L ü tfi K ırd a r C o n g re s s a n d E x h ib itio n Hail.

Türk Hava Yolları.

İç hat uçuşlarında ikram yenilikleri Refreshment innovations on domestic lines

Türk Hava Yolları, iç hat uçuşlarında Ekonom i Sınıfı için sunduğu ikram servisini yeniledi. 1 Ş ub at itibariyle yolculara sep et içerisinde

THY HABERLER

Uçuş ücretlerinde promosyonlar devam ediyor Promotional fares continue on long-distance flights

Turkish A irlines has re va m p e d its refresh m en t service on d o m e s tic lines

ikram edilen s an d viçler artık kutu içinde

E con om y Class. A s o f 1 February, the s a n d w ic h e s p re vio u sly p re s e n te d in a

sunuluyor. Kutunun içinde ayrıca dönüşüm lü

b a ske t are be in g p re s e n te d in a b o x w hich

olarak Eti ve Ü lker ürünlerinden bir tatlı ürün,

w ill also in clu d e an E ti o r Ü lker b ra n d s w e e t,

fındık, 125 mPlik b ard ak ta su ve kolonyalı

h a z e ln u ts , a 125 m l-g la s s o f w a te r a n d a

m endil de bulunacak. Yolcularından gelen

m o is t to w e le tte . B a se d on p a sse n g e r

önerileri de ğerlendiren T ürk Hava Yolları, iç

reco m m en datio ns, a s a la d w ith c ra c k e rs

hat uçuşlarında tercih e göre sunduğu salatanın yanın da kraker de ikram edecek.

w ill also b e available on d o m e s tic flig hts fo r those w ho p re fe r it. 2 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 2 3


Şimdi Beko Difüzyon var. Tasarımı ve teknolojisiyle beyaz eşya anlayışını değiştirecek yeni bir seri. Tüm dünya ile aynı anda T ü rk iye 'd e.


Vakur ve aristokrat / Dignified and aristocratic

Varşova Warsaw i

HEYZEN ATEŞ

0 Y Ü K S E L A L T IN T O P


Tarih defalarca ağlatsa da küllerinden yeniden doğ arak yükselen Varşova, grinin güzel olabildiği belki de te k şehir. Though history often makes it vveep, VVarsavv is alvvays reborn from the ashes, and is perhaps the only city vvhere gray can be beautiful.

P

ra g ’ın K afka'sı, M a ca rista n ’ın

H o u d in i’si vardı... V arşo va’nınsa derin, am a m ağrur bir hüznü var. Her

P

rague h a d its Kafka, a n d H u ng ary its Houdini. VVarsavv, on the o th e r hand,

has a p ro fo u n d b u t p ro u d m elancholy.

yüzyılında yıkımı, savaşı, parçalanm ayı gö rm üş bir şehir karşınızdaki. Eskinin üzerine kurulm am ış çünkü h içb ir ‘e s k i’ ,

This is a c ity to vvhich every ce n tu ry has b ro u g h t desoiation, w ar a n d disinte gratio n; fo r no thin g o id that has

eski olaca k kad ar uzun süre var

n o t been e re cte d on the o id has ia ste d

olm am ış. Ne kad ar korunm ayı

io ng enough t o be co m e oid. A g re a t

denenm işse o kad ar yıpranm ış; am a her

a tte m p t has been m ad e a t preservation,

seferinde hatırlananlara dayanılarak

alvvays in vain, b u t each tim e m em ory

yeniden oluşturu lm uş. Hiç yakınılm adan,

has h e ip e d in bu iid in g anew.

hiç üşenilm eden.

Unfiaggingiy, w ith never a com piaint.

P o lo n ya ’da, diğe r eski Doğu Bloğu ülkelerinin aksine İkinci Dünya

in Poiand, uniike in o th e r cou ntrie s o f the

S avaşı’nda yaşanan yıkım dan yakınan 28 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

fo rm e r Eastern Bioc, you w iii never find anyone who com p ia ins o f the

Defalarca yıkılmasına karşın, aslına uygun bir Eski Kent'e sahip olmayı başarmış Varşova. Kentin savunmasında düşenlerin anısına yaptınian Kayıp A sker Anıtı (karşı sayfada altta). Although it has been levelled countless times, VVarsavv has managed to keep an Oid Town vvhich is iike the original. The Memorial to the Lost Soldier, built to honor those who have fallen in the city's defence (opposite page belovv).


kim seyi bulam ayacaksınız.

d evastation b ro u g h t b y W orld

U n utm uş olduklarından ya da

W ar Two. İ t ’s n o t tha t they

üzerinde durm adıklarından

have forgo tte n o r d o n ’t attach

değil; biraz aristo krat, biraz da

im p ortan ce to it. No, it's

kaderci bir tavır, vaku r bir

because a som evvhat

du ruş şehre ve şehirlilere

a risto cratic, som evvhat fatalistic

hakim oldu ğun da n.

a ttitu d e reigns öve r the c ity a n d

Buna en güzel örneklerden biri

its inhabitants.

ikinci Dünya Savaşı’nda ölen

O ne o f the b e s t exam pies o f

askerler için yapılan anıt

this is the cem e te ry

m ezarlıktır. Şehir m erkezinden

c om m e m oratin g the soidiers

O ld T o w n ’a (Eski Şehir) giden

w ho d ie d in VVorid W ar Two. i

yol üzerinde te k bir m ezardır bu anıt. Bir arkadaşım bunu “ Ölen on binlercesi yerine tek

say cem etery, b u t actu aiiy it's a single grave, on the ro a d that ieads from the c ity çe n te r to

bir kişi ölseydi daha mı az acı

the O ld Town. A friend o f m ine

o la ca ktı? ” diye açıklam ıştı.

explained, “if o n ly one p e rson

Varşova Havalimanı belki de

h a d died, in ste a d o f those tens

A vru p a ’nın en az gelişm iş

o f thousands, vvould the pain

havalim anı; bu az gelişm işliği

have been any le ss?"

nedeniyle belki de en kolay

The VVarsavv A irp o rt m ay be the

yer-yö n bulunabileni. Ne kaybolm ak m üm kün, ne de

least d e velope d a irp o rt in Europe, a n d thanks to this it ’s

g ecikm ek. Her şey m odernist

pe rha ps the easiest one to g e t

bir işlevsellik düzeneği

a ro u n d in. im p ossib ie to g e t l> 2 / 2 0 0 5 8 K Y L IF E 2 9


Varşovalı aristokratlann mesire yeri olan Sakson Bahçeleri, A vrupa’nın en güzel parklan arasında sayılıyor. Saxon Gardens, a recreation spot for Warsaw aristocrats, is considered one of Europe’s most beautiful parks.

Bu sayede şehir içine serp iştirilm iş parkların

lo s t here, o r even be

This w ill enabie you to p a ss

delayed. Everything is p a rt

through the p a rks tha t are

arasından da geçm e

o f a m o d e rn ist m echanism

s ca tte re d a b o u t the city. To

imkânı bulursunuz. Bir

o f functionality. You don 't

have so m any p a rks in a

b a şken tte bu kad ar park

have to w alk long distances

Capital is rare, even fo r Europe, a n d in general

görülm esi en de r bir durum ;

or, when t here ’s a problem ,

A vrupa için bile. Bir baştan

race from one e n d o f the

W arsaw ’s p a rks are well-

diğerine uzanan, iyi

a irp o rt to the other.

kept, safe piace s th a t give a

EXPLORE ON FOOT

feeiing o f the countryside. You m ig h t ask w h ethe r

yerlerdir genelde. Parklar

T ransportation in tow n is

som eone w o u ld visit a city

için bir şehre gidilir mi

cheap a n d easy, as tram s o r

fo r its parks, b u t even on

dem eyin, şehrin

h o id ay it's relaxing an d

hareketliliğinden bir

buses, a n d even taxis, will take yo u vvhere y o u 're go in g

adım da uzaklaşm ak ve

fo r a reasonable fare. B u t

the bü stle in to a different

sanki başka bir dünyaya

m y advice is to wear

world. W hat's m ore, the

g itm e k ta tild e bile insanı

co m fo rta b le shoes a n d visit

p a th s are so w ell la id out,

rahatlatır. Ü stelik yürüyüş

this beautiful, an d generally flat, c ity on foot.

a n d the b ird s a n d sm all

bakılm ış, güvenli ve insana sayfiye havası veren

yolları bu kadar iyi içe risin de yerleştirilm iş.

düzenlenm iş, kuşların ve

Uzun m esafeler yürüm ek ya

ufak hayvanların içinde

d a bir sorununuz oldu ğun da havalim anının bir ucundan

yaşamayı sürd ürd üğü bu alanlar aynı Varşova gibi

diğerine koştu rm a k zorunda

sizin de nefes almanızı

değilsiniz.

sağlayacaktır.

YÜ R Ü YER EK KEŞFEDİN

A LT IN KENT

Şehir içinde ulaşım ucuz ve

Dünyanın en zarif ve nazik

kolay. Tram vaylar ya da o to b ü sle r ve ha tta taksiler

insanları olarak tanınan

sizi istediğiniz yere uygun fiyata gö türürler. A nca k

k e n ti” derler V arşova'ya ve eklerler ardından, “ Bütün

PolonyalIlar, “sonbahar

benim önerim rahat bir

m evsim leri eksiksiz

ayakkabı giyerek bu güzel

yaşayacağınız bir kenttir,

ve genelinde düz şehri

am a her sonbahar şairin

yürüyerek dolaşm anız

deyim iyle S oM bahara

olacaktır.

d ö n ü şü r” . Lazienski

30 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

refreshing to g e t aw ay from

anim ais are such a delight, t>


CASIO vvarranties apply only to genuine CASIO products.

CASIO COMPUTER CO., LTD.

Tokyo, Japan

h ttp ://w o rld .ca sio .co m /

D istribütö r of T u rk e y | w w w .e rs a .c o m .tr | 0 2 1 2 2 2 0 10 5 5 (p b x )


Parkı’ndan dö külüp adeta

geçem ezsiniz. Aynı parkta,

bütün kenti kaplayan

1 6 8 3 ’teki Viyana

yapraklar gerçekten de

kuşatm asında Kara

V arşova’ya ‘Altın k e n t’

M ustafa’nın ordusunu

unvanını hak ettirir bir

hezim ete uğratan Leh Kralı

g ö rün tü kazandırır.

Jan S ob ie ski’nin heykeline

Ö rdeklerini besleyip,

de uzun uzun bakarak

kuğularını seyredip,

tarih te dolaşabilirsiniz. Bu

sincapları ile ağaç kapm aca

parka açılan N ow y Svviat ise

oynayabilirsiniz; yorulunca o

en ünlü ca d d e d ir ve insanın

koskocam an Chopin

neredeyse tüm zamanını alır.

Vistula Nehri kıyısındaki parklar, küçük bir mola için biçilm iş kaftan (üstte). Kutsal Teslis Kilisesi (altta).

that these p a rks w ill le t yo u breathe easier, ju s t as they d o VVarsavv. A C ITY OF GOLD

The parks along the banks of the Vistula River are ideal for a short break (above). The Church of the Holy Trinity (belovv).

The Potes have a rep utatio n as the vvorld’s m o s t elegant a n d co u rte o u s people, and they ca li VVarsavv an “autum n c ity ,” a d d ln g that ali the seasons are lived to

heykelinin gölgesinde

Zira bütün binalar aslına

the full here, b u t that

soluklanırken kulaklarınıza

uygun olarak yeniden

a utum n is a tim e o f 24

m utlaka onun piyanosundan birkaç nota düşecektir. C h o p in ’in o kocam an yüreği

yapılm ışlardır ve gerçekten ç o k görkem lidirler. Burada birazcık tarihe

carats. Indeed, the leaves that are sh e d in Lazienski

V arşova’ya 35 kilom etre uzaktaki St. C ross

dönm eniz gerekebilir. Zira III. Z ygm ou nt VVaza 1 5 9 6 ’da

earns its fam e as a c ity o f

K ilisesi’nde saklanır ve her

m alikânesini Krakovv’dan

gold.

hafta sonu tü m A vru p a ’dan

buraya, kökleri 11. ve 12.

You can feed the ducks,

meraklıları özel turlarla burada verilen konserleri

yüzyıla dayanan Stare

vvatch the svvans, a n d p lay

B rod no adlı küçü k ticare t

tag a m o ng the trees w ith the

dinlem eye gelirler. A ncak bu

m erkezine taşıdığından beri

squirrels. Then, vvhen yo u 're

Park seem t o co ve r the vvhole c ity so that VVarsavv

başkent olarak kullanılan

tired, y o u 'II ca tch yo u r b re ath in the shadovv o f that

yer alan birisi yazlık, diğeri

Varşova kenti, tarihin en acılı gözyaşları ile ıslanmıştır.

kışlık iki ayrı tiyatrod a klasik ya da m odern oyunları

Tarih defalarca ağlatm ıştır bu kenti. Am a gene de

pian o are b o u n d to fail on

seyretm eden de

cesaretini elinden alamaz.

y o u r ears. C hopin 's

ünlü m üzisyeni dinlem eye gitm eden önce parkın içinde

32 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

tovvering statue o f Chopin, vvhere a fevv notes from his t>


5-8 March 2005 Tuyap Fair Çenter

14 INTcRNATlUNAL

HOUSEVVARES & GIFT FAİR 2005 electrıcaî appiîances İ

S

T

A

N

B

U

L

3-mail :life@ zuchex.com

w w w .zu c h e x .c o m


Kraliyet Sarayı’nın önündeki meydan, gençlerin buluşma noktası. Young people like to meet on the plaza in front of the Royal Palace.

Varşova, Eski Kent (Stare

great heart lies in St. Cross

since Z ygm ount W aza III

Miasto) ve Yeni Kent (Nowe Miasto) olarak ikiye ayrılır.

Church, 3 5 kilom eters from

m oved his residence from

VVarsavv, a n d every vveekend

Cracovv t o here in 1596, the

Planlamacılar, Eski K en t’i

people com e from ali över

com m ercial tow n know n as

hep bir çekirdek olarak

Europe on specially

Stare Brodno, with its roots

tutara k etrafında

organized tours to listen to

in the 11th an d 12th centuries, has been called

18. yüzyıldan itibaren Yeni

concerts there. However,

K ent'i oluştururlar, işte

before setting o u t to hear this

VVarsavv a n d used as the

Alm anlar 1 9 3 9 ’da

famous m usician’s works,

Capital— and it has been

Varşova’nın kalbi sayılan

you reaiiy m ust take in a

vvatered b y the m ost bitte r

Eski K ent’e girdiklerinde

ciassical o r m odern play

tears in history. Yes, innumerable times history has

buraya hiç dokunm azlar;

shown in the p a rk 's two

am a 1 9 44’teki Varşova

theaters, one for the sum m er

made this city weep. B ut

ayaklanması sonunda eski­

an d the other for the winter.

nothing can take aw ay its

yeni bırakm adan tüm kenti yerle bir ederler. Eski K en t’in

İn the sam e park you can travel b a ck in history by

courage. VVarsavv is divided into tw o

pazar yerinde satılan kartpostallardan alarak o

vievving the statue o f the Polish King Jan Sobieski,

parts, the O ld Town (Stare

yıkımı ve şim diki halini

who rou te d Kara M ustafa's arm y during the 1683

(Nowe Miasto). Since the

karşılaştırm ak m üm kün...

18th century pianners have

Bu kent her defasında taş taş üstünde bırakılmadan

O ttom an siege o f Vienna.

built up the N ew Tovvn

Meanvvhile the m ost famous

around the Old, preserving

(örneğin Hitler çekilirken

avenue, N ow y Swiat, ieads to

the latter as a core. VVhen the

binalar iyi yıkılsın diye

this pa rk a n d can take up

tuğlaların arasına bile

nearly the whole o f you r time;

Germans invaded in 1939 this heart o f VVarsavv, the

patlayıcılar yerleştirtir) yıkılır

for ali the buildings have been

O ld Tovvn, was left

ve her seferinde yeniden

rebuiit as they originally were

untouched, b u t after the

eskisine uygun inşa edilir. Eski fotoğraflar örnek

a n d are indeed splendid.

VVarsavv uprising in 1944 they

Perhaps here we should go back in history a bit. For ever

levelled everything new and

alınarak... 34 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Miasto) an d N ew Tovvn

old. You can b u y t>


LEASING Re-CYCLE

"••■büyüme '"*• finansman "*• yatırım !|* üretim

kar "* büyüme «+■finansman "*

Yatırım döngünüzü tamamlıyoruz...

oo

0 2 1 2

Y A PI^C KR ED i LEASING w w w .y k le a s in g .c o m

YAPI KREDİ FİN A N SA L KİRALAM A A O. G e n e l M ü d ü rlü k : Büyükdere Cad. No: 161 Zincirlikuyu 34387 İstanbul, Tel: (0212) 336 60 00 pbx Faks: (0212) 216 96 A d a n a Tem silciliği: İnönü Cad. Yapı Kredi Han No: 73 Kat: 4 01010 Adana, Tel: (0322) 363 18 59 (2 Hat) Faks: (0322) 363 18 A n k a r a T e m s ilc iliğ i: A tatü rk Bulvarı No: 93 Kat: 5 Kızılay 06422 Ankara, Tel: (0312) 435 31 33 Faks: (0312) 435 17 Bursa Temsilciliği: Ulubatlı Haşan Bulvarı No: 59 Kat: 5 Osmangazi 16105 Bursa, Tel: (0224) 271 49 73 (2 Hat) Faks: (0224) 271 49 İz m ir T e m s ilc iliğ i: Gazi Bulvarı No: 1/A Kat: 4 1. Kordon 35210 İzmir, Tel: (0232) 441 01 17 Faks: (0232) 441 01

15 61 90 76 15


ESKİ K E N T T E

Meydanı’ndaki Kraliyet

p o s tc a rd s in the O ld Tovvn

İKİNDİ VAKTİ...

Şatosu bütün barbar

m arke tp la ce a n d com p are

Küçük bir alanı kaplayan Eski

saldırılara karşı kendilerini

tha t devastation w ith the

Kent; kafeleri, sokak

adeta yeniden üretir ve

way the p la ce lo oks now.

ressamları, seyyar satıcıları,

bizlerden esirgemezler.

Every tim e it happens this

kehribar işlemecileri,

Varşova'nın tüm dünyadaki

c ity is razed co m p le te ly (for

ortaçağdan kalma kiliseleri ve

birkaç kültür kentinden biri

exam ple, as H itle r was

15. yüzyıla uzanan evleri ile

olması da rastlantı değildir.

retrea ting he h a d explosives

tadına doyulm az saatler

Uzun yıllar ülkenin sembolü

p la c e d even betvveen the

geçirtecektir size. Kenti tam

olarak ‘Bilim ve Kültür Sarayı’

b ricks to m ake sure the

ortasından ikiye bölen Vistül

binası kullanılır. En

build in gs really cam e down),

ırmağının sağ ve sol yakalarında sıralanan ‘Karşı Reform' dönem inden kalma

görkem lisinden bir heykelini

a n d each tim e is reb uilt

diktikleri C opernicus’un, M adam C urie’nin torunları

a cco rd in g to w hat it lo o ke d like before, vvorking from o ld

Cizvit kiliseleri ile Barok

olarak ince bir zariflikle

ph otog rap hs.

üsluplu kiliseler de kentin

övünm elerinden daha doğal

tarihinde önemli bir yer

ne olabilir? Öte yandan

kaplar. Parkın içinde kurulu

1939-1945 yılları arasında

ço k sayıda saraydan biri olan

ölen Varşovalı sayısının 800

The O ld Tovvn is actually

Belveder Sarayı artık

bini bulduğunu öğrenince

qu ite small, a n d vvith its

Cumhurbaşkanlığı konutu

nasıl direngen ve yıkılmaz bir

cafes, sidev/alk artists,

olarak kullanılmaktadır.

tarihin içinden süzülüp

Street vendors, am b er

Varşova’nın ününe ün katan

geldiklerini de anlayabilirsiniz.

carvers, m edieval churches a n d houses g o in g b a ck to

yapıları arasında ortaçağdan kalma tuğla tahkimatı ile

AH O YEM EKLER

the 15th ce n tu ry will pro vid e

Barok kiliselere tek başına

YOK M U...

yo u vvith som e o f the m o st

meydan okuyan go tik St. Jan

Kimse bana, Paris falan dem esin. Yıllar önce Fransız

p le a sa n t ho urs you can

Katedrali ile Zamkovvy 36

M ID -A FTE R N O O N İN THE O LD TOVVN

ÎKYLiFE 2 /2 0 0 5

rem em ber. The Vistula River t>

Merkezin çevresindeki caddeler de, kentin modem yüzünü yansıtıyor (üstte). Görkemli Bilim ve Kültür Sarayı, Varşovalılann sanat ve bilim e verdikleri önemin de göstergesi (altta). The avenues around the çenter reflect the modem face of the city (above). The majestic Palace of Science and Culture shows how much importance Warsawans attach to art and Science (below).


KILIM GROUP

yenitekstil A T extile Trad itio rı İn T u r k e y C o n fid en t O f The F u tu re

KARTALTEPE M EN S U C A T FAB. T.A.Ş kartaltepe@kilim group.com

Tel: +90 (212) 543 63 40 Fax: +90 (212) 572 08 47 - 570 16 00 KARTALTEPE MENSUCAT FAB. T.A.Ş EDİRNE TESİSLERİ edirnekartaitepe@kilim group.com

Tel: +90 (284) 298 93 78-79 (pbx) Fax: +90 (284) 298 93 27 YENİTEKSTİL MENSUCAT FAB. T.A.Ş yenitekstil@kiiimgroup.com

Tel: +90 (212) 471 36 00 (pbx) Fax: +90 (212) 563 36 87


T ürk Hava Y olla rı’ nın V arşova'ya düzenli seferleri bulunuyor. Turkish A irlines has regular flig hts t o VVarsavv. 38 : ; k y u f e 2 /2 0 0 5

bir arkadaşım bana “Asıl

splits the c ity rig ht d o w n the

Fransız yem eğini

m iddie, a n d ali aion g its rig ht

P olon ya’da yem elisin”

an d ie ft banks you w iii find

d e diğin de ne kast ettiğ ini ben V arşo va’ya gidin ce

Jesu it churches from the tim e o f the C ounter-

anladım . V arşo va’da

reform ation, as w eii as

yem ekler ç o k lezzetli, her

chu rche s in the B aroque

m utfaktan her çeşit yem eği bulm ak m üm kün, fiyatlar

style. B oth have an

ço k uygun ve yem ekler dev

im p o rta n t piace in the c ity ’s history. A m on g the m any

tab akla r dolusu servis

paiaces in the p a rk is the

ediliyor. Buna karşın

Belvedere, n o w u se d as the

P olon ya’nın özgün yem eklerinden bahsetm ek

P residentiai residence.O ne o f the buiid in gs th a t m akes

biraz zor olacak. Gulaş burada da diğe r Doğu

g o th ic St. J o h n 's Cathedrai,

A vrupa ülkelerinde olduğu

defying the Baroque

VVarsavv so fam ous is the

gibi yaygın. Ulusal

chu rche s vvith its m edievai

yem ekleri ise Türk

b ric k fortification. Like the

m utfağına yabancı değil.

Royai Chateau in Zamkovvy

Hangi ülkenin yem eği

Square, it virtuaiiy recreates

olursa olsun, özgün değil

its e if a fte r a li the barbarian

çoğ un lukla Leh usulü ve kendilerine has soslarıyla

assauits, never b e g ru dging us its presence.


İt is also no coincid en ce

VVarsavv. İn this c ity the fo o d

th a t VVarsavv is one o f a

is delicious, there are dishes

h a nd fu l o f c u ltu ra l cities in

from every s o rt o f cuisine,

the vvorld. F or m an y years

the p rice s are extrem ely

the Palace o f S cience a n d

reasonable, a n d the meals

C ulture was reco gn ized as a

are serve d in heaping g ia n t platefuls. On the o th e r hand,

sym b o l o f the country. A n d vvhat c o u id be m ore na tural than these p e o p le de lica teiy b o a stin g be cau se they are d e sce n d e d from M adam e

i t ’s a little h a rd t o thin k o f tru ly Polish dishes. A s in o th e r Eastern European countries, goulash is vvidely

Curie a n d C opernicus, the

eaten, vvhile the lo ca l dishes

la tte r o f vvhom is ho n o re d

are fam iliar to the Turkish

b y a m ag nificent statue ?

diet. N o m a tte r vvhat

F urther evidence o f the

c o u n try 's fo o d is being

in do m itable histo ry that lies

served, it is n o t done in the

b e h in d this nation, a n d o f

origin al b u t usually in the

sunuluyor.

their im m ense vvili to resist,

Polish style vvith the sauces

Batının do ğu sun daki bu

is ga rn e re d when one learns

lo ve d b y the Polish people.

uzun zam andır unutulm uş ve içine kapanm ış şehir, size klasik A vrupa g ö rün tü sün den farklı bir tat sunuyor. Ö teki A v ru p a ’yı g ö rm e k isteyenler için hem e ko n o m ik açıdan onları zorlam ayacak, hem de doyasıya zevk alabilecekleri bir şehir, grinin güzel olab ild iği belki de te k şehir; V a rşo va ...

Capuchin Kilisesi (karşı sayfada), Meryem Ana Kilisesi (üstte) ve Yeni Şehir Kapısı (altta), Varşova’nın en güzel tarihi mekânlan arasında... The Capuchin Church (opposite page), the Church of the Blessed Mary (above) and the New Tovvn Gate (belovv) are among the most beautiful historical sites in VVarsavv.

tha t 8 0 0 ,0 0 0 VVarsavvans

This lo ng -fo rgotten ,

d ie d betvveen 1939 and

in tro ve rte d c ity to the east

1945.

o f the VVest offers up an experience diffe re n t from

AN D OH, THE FOOD!

that o f a cia ssical European

Don 't talk to m e a b o u t Paris

city. F or those who vvish to

a n d such. Years ago a

see the o th e r Europe it is

French frien d to ld me, “You

easy on the p o c k e tb o o k a n d

s h o u ld eat real French

a p la ce vvhere yo u can enjoy

co o kin g in P o la n d ," a n d i

y o u r s e lf t o the full— VVarsavv,

oniy u n d e rsto o d vvhat he

p e rha ps the on ly c ity vvhere

m ea nt vvhen I w ent to

gra y can be beautiful. □

2 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 3 9


2002’de Arçelik Çayırova Çamaşır Makinesi Fabrikası “Dünya TPM * Mükem m ellik” ödülü aldı. Japon işletme Bakım Enstitüsü tarafından verilen bu ödülün ikinci etabı “Mükemmellikte Devamlılık" bu yıl dünyada ilk defa bir beyaz eşya markasına, Arçelik’e veriliyor. Bu sevinç hepimizin, en çok da Çayırova Çamaşır Makinesi Fabrikası’nın 1475 çalışanının. (*)To la l P ro d u c liv e M a inte n an ce (T o p la m V e rim lilik Y ö n e lim i)

#

a

rc e

lik


Sezen Aksu, şarkıları, besteleri ile hayatım ıza nüfuz edeli 30 yıl oldu. Ve biz hiçb ir zam an söylediği şarkıları dinlem ekten bıkıp usanm adık. Sezen Aksu has influenced our lives tor 30 years with her songs and original com positions. And we have never grown tired of listening to them, [§ ] TA N S E L TÜ ZEL

O Gazeteci Yavuz Gökmen tarafından ‘M inik Serçe’ olarak adlandınlan Sezen Aksu, yıllandıkça bu tanıma inat, insaniyeti, dostluğu ve yaşadıklanyla devleşmiş bir sanatçı... Dubbed 'the little sparrovv' by journalist Yavuz Gökmen, Sezen Aksu has nevertheless grown över the years into a giant of an artist...

@ YAŞAR

GAGA

zam anlar televizyon siyah beyazdı ve aşk hakikaten aşktı. İlk görüntüsünün

T

elevision in those days was black and white, an d love was the real thing. Thirty

evlerim ize ulaştığı 1 9 7 0 ’li yıllardan bu yana 30

years have passed since those first images

yıl geçti. A ncak bir ço cu kta rastlanabilecek denli parıltılı güzel gözleriyle mi, yoksa içinin olanca gücüyle dışa vurduğu sesiyle mi büyüledi bizleri bilem iyoruz. A m a o zam andan

flickered in o u r iiving room s in the 1970s. D id she mesm erize us with her big, shining childlike eyes, o r with he r voice through which she p o u re d her heart o u t with ali h e r m ight? VVe’ll

bu zam ana yaşantılarımızın pek ç o k evresinde

never know. B u t ever since that day Sezen

Sezen Aksu yanımızda oldu. Şarkıları da

A ksu has been a t our side every step o f the

aşklarımızın yakın tanığı...

way, her songs bearing intim ate witness to our

‘Sen A ğlam a' ile ço k geceler geçirdik.

life an d loves.

“A ğlam a” de diğin de de ağladık, “ G ülüm se”

M any a night we spent listening to ‘Don ’t you

dediğin de de. A ğlam ak da hakikaten güzeldi, insanı yüreğinden yakalayan, yaralayan derin

c ry ’, crying when she said, “D o n 't cry," sm iling when she said, “Smile". İt was cathartic to cry.

hüznü herkese sirayet edebilecek kadar

A p ro fo un d sadness so heartfelt as to touch

içtendi. ‘Yaşanm am ış Yıllar’ı söylediğinde biz

every w ounded heart. A n d when she sang, 2 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 4 3


de dö nü p hayatlarımıza baktık. Yaşanm am ış yıllar olmasın diye. Masum olmadığımızı biliyorduk gerçi, am a onun şarkısıyla bu ge rçeklik aklımıza kazındı. Sevilmeyi sevdi, am a şöhretin ağırlığı altında ezilm em ek için te d b irle r alarak kendini korum anın yollarını en başta keşfetti. Özel hayatı onundu. Hem en herkes bunu kabullendi. Karşım ızda huzur bulm ayan bir ruh vardı ve yaşadığı evlilikler, aşklar, sevgiler, olaylar hiç tükenm eyecek, hayatı hiç durm adan yeniden üretecekti. Sezen A ksu giderek hem ortak bir paydam ız oldu, hem de uzun ve zorlu yollarda bize yarenlik etti. P opüler m üziğe burun kıvıranları bile dize getirdi, kendini ve şarkılarını dinletti, dinletiyor. ŞARKI SÖ YLEYEREK BÜYÜDÜ 13 Tem m uz 1 9 5 4 ’te Denizli’de doğan sanatçı, öğretm en bir anne babanın çocuğu. İzm ir’de büyüyen Aksu, yakın arkadaşlarının tanıklığına göre hep şarkı söyleyerek büyüdü. Farklılığını ise o

Yüreğindeki acılan, sevinçleri, kısacası yaşanmışlıktan şarkılara döken Sezen Aksu, her yaştan her kesimden insanın yareni oldu.

sıralar hareketliliği perdeliyordu. G ençken daha da zo r zapt edilebilen bir ateşle yandığının büyük bir ihtim alle farkında değildi. D erdinin üretm ek olduğunu bilm eksizin çeşitli işlere daldı. Dans, tiya tro ve resim kurslarının yanında bir güzellik salonu açm a macerası

Pouring her joys and sorrows, in short ali her experiences, into her songs, Sezen Aksu has won the hearts of people of ali ages and from ali walks of life.

'The years uniived, ’ we too

teachers. She g re w up in

o u r lives, to let nothing go

İzmir. A ccording to A k s u ’s

unsavored. l/l/e already knew

close friends, her singing was always spelibinding. B u t her

we were ‘no in no cents’, b u t som ehow it was engraved in

true g ift was hard to discern

ou r m inds through her song.

am ong her m any passions at

Loving to be loved, she

the time. M ost likely she was

im m ediately discovered ways o f safeguarding herself

unavvare that she burned with a fire ali the harder to

against the crushing vveight o f m ounting fame. Her

con tro l when one is young. N ot realizing that what she

private life was her own, as

needed was to be Creative,

alm ost everyone

she plun ged headlong into a

acknovvledged. B ut hers was

series o f activities that

a restless soul, and her

included, besides dancing,

marriages, loves an d liaisons

acting a n d painting iessons,

w ouid be neverending as she went on recreating life vvithout cessation. Sezen

opening a beauty salon, a venture soon term inated b y custo m e r dissatisfaction. The

A ksu gradually becam e ou r com m on denom inator a nd

singer, whose love for animals we have witnessed

o u r confidant on life ’s long and difficult road. She made

even on stage, perhaps for this reason p u t in a b rie fs tin t

even those who turned up

as a stud ent a t the S chool o f

their noses a t p o p m usic sit

Agricuiture. She also studied

up a n d listen to her a n d her songs.

Turkish A rt Music. A n d then, in 1975, she p ro d u ce d her

BEVVITCHING US

first 45, ‘Hey Luck, Com e to M e ,' with Sezen Seley. B ut

W ITH HER SONGS

4 4 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

parents who were both

turned b a ck to take a look a t

Sezen A ksu was born in

luck d id n ’t come. Instead it ali began with the n o w

Denizli on 13 July 1954 to

famous, ‘The Years [>


e legjOJSL

B o atb u ild er since 187ı

G IANT

Elegan Yachting is an

company,

Büyükçiftlik Cad. Ferah Sk. No:6 Nişantaşı - İstanbul - TURKEY / tel: 00 90 212 225 04 09 / fax:00 90 212 241 38 13 / info@elegangroup.com / www.elegangroup.com


Unlived/Pardon Me', an d Aksu, in a reterence to France's legendary Edith Piaf, was du b b e d Turkey’s ‘little sparrovv' b y journ alist Yavuz Gökmen. A s the years passed, her reputation steadily g re w with the

•X

addition o f a headstrong b u t humane nature, loyalty a n d friendship, plus ali the things she did. Since she lived her life as she pleased, she earned the respect b o th o f her fans a n d o f the pu blic a n d the press. İn rap id succession she lost in a plane crash Onno Tunç, a great musician with vvhom she p ro d u ce d a nu m be r o f songs, a n d the young m usician Uzay Heparı in a m otorcycle accident. B u t their deaths only brought her vvisdom. Rather than inuring herself to pain, she p o u re d her heart o u t in song, bringing those she loved into every aspect o f her life a n d sharing

d a yaşadı. Bu, gelenlerin m em nuniyetsizliği nedeniyle ç o k ça b u k biten bir m acera oldu. Hayvan sevgisine sahnede bile tanık olduğum uz sanatçı, belki de bu nedenle bir ara Z iraat F akültesi’nde okum ayı denedi. Eğitim ini aldığı bir diğer dal da Türk Sanat M üziği oldu. Ve sonra ilk 4 5 ’lik geldi; 1 9 7 5 'te Sezen Seley

Living only to create, Turkey’s ‘little sparrovv’ has put her signature on 17 albums and över 500 songs to date...

her a rt an d he r living space vvith those who vvanted to be Creative vvith her. H er house was alvvays bursting vvith students, colleagues an d friends. A li o f to d a y’s famous singers enjoyed the com fort o f having her a t their side as they gra du ated to stardom . Aşkın N ur Yengi, Sertab Erener, Levent Yüksel an d Işın Karaca ıvere ali nurtured under her wing. A n d m any a nam e

adıyla yaptığı ‘Haydi

in po p u la r m usic vvaited patiently by

Şansım /G el B ana’nın hiç şansı

he r side for a com position as they

olm adı. Her şey m eşhur

were m aking their ow n albums. >

‘Yaşanm am ış Y ıllar/Kusura B akm a’ ile başladı. İlk kez gazeteci Yavuz G ökm en tarafından, ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf’a da dolaylı bir gö nd erm e olarak, ‘M inik S e rçe ’ olarak adlandırıldı. Yıllar g e çtikçe bu tanım a inat, insaniyeti, do stluğ u, arkadaşlığı ve yaşayıp yaptıkları ile giderek büyüdü. Yaşamını kendi istediği gibi kurduğu için hem hayranlarından, hem de kam uoyu ve basından büyük saygı gördü. Birlikte pek ço k şarkı yarattığı ünlü m üzik adamı O nno T u n ç ’u bir uçak kazasında, genç m üzisyen Uzay H eparı’yı ise m otosiklet kazasında yitirdi. Art arda gelen ölüm lerle bilgeleşti. Kendini 46 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Derdi sadece ‘üretmek’ olan Minik Serçe, bugüne dek 17 albüm ve 500’ü aşkın şarkıya imza attı...


Get the feeling... the feeling of sailing on calm blue seas aboard a perfectly designed coach li^Temsa#

TEMSA DIAMOND TEMSA DIAMOND brings you a whole new level of comfort - like taking a luxury cruise on calm b lu e

seas.

A

b ra n d

new

experierıce in coach travel, Diamond maximizes comfort and safety for everyone onboard.

Equipped with state-of-the-art Standard features, travel aboard a TEMSA Diamond is a feeling th a t must be e xp e rie n ce d .

Feel the difference... Make room for TEMSA Diamond in your fleet and give your passengers a truly unique "Blue Cruise" experience on a coach.

Head Office: Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No: 2/1 34662 Altunizade-istanbul / TURKEY Tel: +90 (216) 544 52 18 (PBX) Fax: +90 (216) 325 96 72 e-mail: info@temsa.com.tr Temsa Europe: Fİ. Van Cauvenbergstraat 5 B 2500 Lier - BELGIUM Tel: +32 (0) 349 000 00 Fax: +32 (0) 349 000 09 www.temsaeurope.com Temsa Deutschland: Hertzstrasse 4 D-71083 Herrenberg Tel: +49 (0) 7032 917481 Fax: +49 (0) 7032 917482

©O


acılarına kapatm adı, yüreğinin acılarını şarkılara dö ktü. Yaşadığı her yere sevdiklerini de taşıdı. B irlikte üretm ek isteyenlerle sanatını da, yaşadığı mekânı da paylaştı. Evi hep öğrencileri, çalışm a arkadaşları ve sevdikleriyle d o lu p taştı. M ezuniyeti gelen, bugünün ünlü şarkıcıları onu hep yanlarında bulm anın konforunu yaşıyor. Aşkın Nur Yengi, Sertab Erener, Levent Yüksel, Işın Karaca onun evinde büyüyüp yıldız oldu. Ve popüler m üziğin pek ço k ismi kendi albüm lerini yaparken bir beste yapm ası için başında bekledi. BİR M Ü Z İK ECESİ Sezen Aksu bu dünyada her zaman yapılacak ç o k işi olan insanlardan. İyi bir şeyler üretm enin sancılı sürecinden sayısız kez geçti.

A M U S IC A L QUEEN

Bugüne de k 17 albüm ve 5 0 0 ’ü

Sezen A ksu is one o f those

aşkın şarkı yaptı. İlk iki albüm den

pe op te w ho alw ays have a lo t to

sonra çıkan 'O lm az O lsun/Seni Gidi

do in this world. C ountless tim es

V urd um d uym az', 1976 yılının m üzik

she has experience d the

listelerinde uzun süre bir num aradaki yerini korudu. 1 9 7 7 ’de

w re nch ing p ro ce ss o f p ro d u cin g som ething w orthw hile, having

çıkan diğer 4 5 ’likleri 'K aç Yıl G eçti A ra d a n ’ ve ‘Kaybolan Yıllar’

m ad e 17 album s a n d c o m p o se d öve r 5 0 0 son gs to date. 7 Can Do

olurken, 19 7 8 'd e Hurşid

VVİthoutA'ou Insensitive Y ou’,

Y enigün’ün iki bestesine söz yazan sanatçı, 'G ö lge E tm e /A şk’ı piyasaya sundu. Ardından 'S erçe' kaseti piyasaya çıktı. Bir yıl sonra bu albüm ü ‘A ğlam ak G üze ldir’ izledi. 1 9 7 9 ’da sinem a oyunculuğunu ilk kez denedi. 1 9 8 2 ’de Şan M üzikho lü’nde ‘Sezen

vvhich follovved h e r first tw o Sanatçının evinin ve yüreğinin kapılan her zaman dostlanna ve genç sanatçılara açık. The singer's house and heart are always open to her friends and to young musicians.

album s, to p p e d the ch a rts fo r weeks on e n d in 1976. O th er 45s, ‘H o w M any Years Have P a sse d ’ a n d ‘The L o s t Years’, ap p e a re d in 1977, a n d in 1978 the a rtist c o m p o se d tw o son gs vvith H u rşid Yenigün a n d b ro u g h t o u t ‘D o n ’t M ake S h a d e /L o ve ’. This was follovved b y the ‘Sparrovv' casse tte and, a ye a r later, b y the albüm ‘I t ’s G o o d to C ry ’. İn 1979 she trie d h e r h a n d a t m ovie actin g fo r the first time, a n d in 1982 p ro d u c e d a m usical, ‘The Sezen A ksu Fam ily N ig h tclu b ', a t the Şan M usic Hail. Playing seven diffe re nt cha racters in the m usical, the sin ge r shared the stag e vvith veteran the ater a cto rs like A dile Naşit, Ş ener Şen, Ayşen G ruda a n d A ltan Erbulak. Then, in 1984, ‘D o n ’t You C ry ' appeared. She p la ye d in the m u sica l ‘A Thousand Years A g o A Thousand Years From N o w ’, s ta g e d in 1986, a n d ali the so n g s from >

4 8 SKYLIFE 2 /2 0 0 5


2 S -Y A “D Ü N Y A ” da yalnız değilsiniz!


her albü m ‘Go A w a y !\ w hich cam e o u t the sam e year, were hits. A p ro je c t titled ‘Sezen A ksu ‘8 8 ’ was fo llo w e d b y ‘Sezen A ksu S l n g s A n d in 1991 h e r single, ‘C om e On T h e n f r o m ‘Sm ile ’ m ade a splash in Europe. İn the se co n d h a lf o f the ‘90s he r m u sic changed. İt was stili hers, b u t the o u tlo o k was different. F irst cam e ‘S ong o f the Crazy G irl’ in 1993, w hich in clud ed songs tike ‘Little O n e ’, ‘We 're N o In n o c e n ts ’ a n d 7 Le ft M y H eart on the A e g e a n ’. W ith qu ie t re sp e ct she s to o d up fo r w h at she re g ard ed as ju s t causes. İt was she, fo r exam ple, who Aksu Aile G azinosu’ adlı

single’ı A vrup a’da da ilgi

exp resse d the universal g rie f

müzikali sahneledi. Müzikalde

gördü.

yedi ayrı tipi canlandıran

9 0 ’ların ikinci yarısından

sanatçı, Adile Naşit, Şener

itibaren müziği farklılaştı.

Şen, Ayşen Gruda, Altan

Onun müziğiydi, ama bilinci

Erbulak gibi usta tiyatro oyuncuları ile aynı sahneyi

değişm işti. Ö nce 9 3 ’te ‘Deli

Sezen Aksu, a master

Kızın Türküsü’ geldi.

stage artist who

G arde ns' in m em o ry o f the

paylaştı. Ardından 1984

‘K üçüğüm ’ , ‘Masum Değiliz’,

oaptivates one and ali vvith her jokes and

late O nno Tunç cam e o u t in

Şarkılarıyla olduğu kadar, sahnede yaptığı espri ve taklitlerle de herkesi büyüleyen usta bir sanatçı Sezen Aksu.

o f m othe rs in song. İn ‘L ig h t D aw ns in the E a s t’, which cam e o u t in 1995, she em b ra ce d Anatolia, m aking its m elodies h e r ow n. ‘Dream

yılında ‘Sen A ğlam a’

‘Kalbim Ege'de Kaldı’ gibi

piyasaya çıktı. 1 9 86’da sahnelenen ‘Bin Yıl Ö nce Bin

şarkılar bu çalışmadaydı. Toplum sal olaylarda haklı

Funerals', issu ed in 1997, co n siste d o f son gs with

Yıl S onra’ müzikalinde

bulduğunun yanında sessiz

Balkan rhythm s on w hich she

oynadı. Aynı yıl çıkan ‘G it’

bir saygıyla yer aldı. Bütün

co o p e ra te d with Goran

albüm ündeki tüm şarkıları hit

annelerin acılarını da sese

oldu. ‘Sezen A ksu ’8 8 ’ isimli

büründüren o oldu.

Bregovich. İn 1998 she m ade an albüm title d 'Nam e

çalışmasını ‘Sezen Aksu

19 95’te ‘Işık Doğudan

VVİthheld'. M eanw hile

Söylüyor’ takip etti. 1991

Y ü kse lirle A nadolu’yu

‘D eliveren’ (a ta k e -o ff on the

yılında ‘G ülüm se’de yer alan

tüm den kucakladı. Bu

nam e o f a flo w e r th a t never

şarkılardan ‘Hadi Bakalım'ın

topraklardaki ezgileri kendine

sto p s bloom ing) was follovved

50 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

imitations.

1996. ‘VVeddings and


kattı. 1996’da, kaybettiği Onno T unç'un anısına ‘Düş Bahçeleri’ni çıkardı. 1997'de Goran Bregovic ile birlikte çalıştığı ve Balkan ritm inde şarkılardan oluşan ‘Düğün ve Cenaze’ yayınlandı. 1998'de ‘Adı Bende Saklı' isimli albüm ünü yaptı. ‘Deliveren'i ise hep birlikte avaz avaz söylediğim iz ‘Şarkı Söylemek Lazım’ izledi. A rdahan’da Uğur Y ücel’le klibini çektiği son şarkısının adı yine ço k hüzünlü: ‘Eskidendi Çok Eskiden.’ Sezen Aksu varlığıyla yaşantılarımızı seslendirerek en güzel renklerimiz arasındaki yerini çoktan aldı. Zamanın ahengi içinde bir gün gelecek ondan m utluluk şarkıları isteyeceğiz...

b y ‘Sing We M ust', w hich we ali b e lte d o u t in unison. H er m o s t rece nt song, the d ip fo r w hich was s h o t in A rdahan w ith U ğ ur Yücel, is again a sad one, ‘So L o ng A g o ’. Sezen A ksu has lo ng since taken h e r rig h tfu l p la ce am ong Turkey's m o s t co lo rfu l pe rson alities b y sin gin g ou r lives in h e r songs. Som e da y in the fullness o f tim e w e 'd like to hear h e r sing som e ha pp y son gs fo r a change. □


SOKTAŞ www.soktas.com.tr

* FastForward shirtings

Superfine Shirtings

'Ladieswear

> Munich Fabric Start-Pre Collections/ MUNICH: February 09-11, 2005 > London Turkish Fashion Fabric Exhibition / LONDON: February 15-16, 2005 > Premiere Vision Le Salon / PARİS: March 09-12, 2005


Escape from the ordinary.


Adını Dünyanın Yedi Harikası ndan bırı olan İske n d e riye ’deki P h a ro s’tan alan deniz fenerleri, her zam an denizcilerin do stu olm aya devam edecek. Taking their Turkish name, ‘fener’ , from ancient Alexandria’s Pharos, one of the Seven VVonders of the VVorld, lighthouses are the sailor’s faithful friend. H

Türkiye’de yükseklik açısından birinci sırayı 30 metreyle Rumeli Feneri alıyor (solda). Çanakkale Eceabat’daki M ehm etçik Feneri, savaşta yıkılan eski fenerin yerine 1926’da yapıldı (üstte).

@

Y

E R S İN D E M İR E L

üzyıllar bo yun ca de nizcile r yıldızlara

bakarak bu ld ula r yollarını. Yıldızların konum ları kadar, yaydıkları k ü çü cü k

1926 to replace the old lighthouse destroyed in the war (above).

o r cen turie s m ariners have fo u n d the ir w ay b y lo o kin g a t the stars. F or

them the tin y rays stars transm it are as

ışıklar da önem liydi gem iler için. A ncak zam anla gem icilerin yol göstericileri,

im p o rta n t as the ir a ctu a i p o sitio rı in the sky. Ö ver tim e ho w e ver iig h t sources

karadan denizi aydınlatan ışık kaynakları

iilum inating the sea from la n d becam e m a rin e rs ' guides, safe gua rdin g

oldu. O nlar, özellikle karaya yakın seyreden gem iler için, kazalara karşı koru yucu bir görev üstleniyorlardı. Tabii gelişen tekn olo ji, onların kılavuzluğuna

The Rumeli lighthouse is Turkey's tallest at 30 meters (left). Mehmetçik lighthouse at Eceabat in Çanakkale was built in

F

esp eciaiiy na vig ators saiiing cio se to sho re from disaster. D eveloping

duyulan ihtiyacı azalttı gün g e çtikçe .

te ch n o io g y has o f cou rse g ra du aiiy re d u ce d the n e e d fo r such g u id e s today.

Evet, deniz fenerlerinden bahsediyoruz.

Yes, we are taiking a b o u t lighthouses.

G ünüm üzde dünyanın b irç o k yerinde tarihi m iras olarak kabul edilen, no staljik

susta ining an, a ib e it no staig ic, existence

de olsa varlığını sürdüren beyaz

are re g a rd e d to d a y as an h is to ric le ga cy

kulele rde n...

in m an y p a rts o f the world.

Those w hite tovvers w hich while

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 55


İ Z Z E T K E R İB A R

8334 KM BO YU N C A

8334 KM ,

415 D E N İZ FENERİ

4 15 L İG H TH O U SES

the B la ck Sea, a n d from

T arihte bilinen ilk deniz feneri,

The firs t k n o w n lig h th o u se

Ç a n a kka le -S e d d ü lb a h ir on

Fenikeliler tarafından MÖ 7.

w as b u ilt b y the P hoenicians a t Sigeon

the D ardanelles t o H atayA kıncıbu rnu on the

Ç anakkale-K um kale) inşa

(to d a y's Ç anakkale-

M editerranean. A c c o rd in g

edilm iş. A n tik çağların en gö rkem li yapılarından

Kum kale) in the 7th ce n tu ry B. C. The lig h th o u se a t

to the sources, co n s tru c tio n o f the firs t m o d e m

İskenderiye Feneri ise,

A lexandria, one o f the m o s t

lig h th o u se in Turkey

MÖ 2 8 0 ’de K nidoslu S ostra te s

im p o sin g s tru c tu re s o f

follovved a serious m aritim e

an tiqu ity, was b u ilt b y

a c c id e n t a t the en tra nce to

S o stra te s o f C nidus on the

the B o sp h o ru s a t İstanbul,

yüzyılda S ig e o n 'd a (bugünkü

tarafından Pharos adası üzerinde yapılm ış. Dünyanın Yedi H arikası’ndan biri sayılan bu fenerin yükse kliğ i 135 m etreym iş. U zunluğu 8334 kilom etreyi

Bir zamanların yol göstericileri deniz fenerleri, günümüzde dünyanın birçok yerinde tarihi miras olarak sürdürüyorlar varlıklarını... Ağva’daki fener (üstte).

bulan Türkiye kıyılarında da iğ n e a d a 'd a n H o p a ’ya, Ç a n a kka le -S e d d ü lb a h ir’den H a ta y-A kıncıburn u’ na, S inopin c e b u ru n ’dan A n a m u r’a kadar sayıları 4 1 5 ’e ulaşan çeşitli b ü yü klü kte deniz fenerleri 56 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Once indispensable guides, lighthouses preserve their existence in many parts of the vvorld today as an historical legacy... The lighthouse at Ağva (above).

from Iğneada to H opa on

isla n d o f P haros in 2 8 0 B. C.

when a galleon, un d e r the

This lighthouse, re g a rd e d

co m m a n d o f Hacı K aptan

as one o f the seven w o nd ers o f the a n cie n t

a n d ca rryin g co m m e rcia l g o o d s t o Egypt, ran

w orld, vvas 135 m eters tali.

a g ro u n d in the n ig h t a t

From S in o p -ln ce b u ru n in

Kum kapı in 1755. No

the n o rth to A n a m u r in the

so o n e r d id the reigning

south, there are 415

sultan, O sm an II, h e ar o f

lig h th o u se s o f varying size

the d isa ste r than he

a lo n g T urkey’s 8 3 34 km

in s tru c te d the A d m ira l o f the O ttom a n Fleet, O

coastline, w hich exte nds


9

hareket

E rections o f 2 u n its o f 339 to n s colum ns at PETKIM ALİAĞ A fo r GAMA

E rections o f 260 to n s reactor at TURKMENBASI re finery fo r GAMA

• Project transportation • Heavy and oversize cargo transportation • Crane rental services • Alternative lifting and skidding methods • Road surveys • Loading and discharging operations • Installation

Placing o f 530 to n s beam o f gantry crane at 65 m eter high at TUZLA GEMİ fo r VINCSAN

Installation o f 175 to n s presses at FORD OTOSAN GOLCUK

h a re k e L HEMTf UFTJJ6 TRRNSPOBT serves in Turkey, Azerbaijan, Kazakhistan, lraq Georgia, Libya, Bulgaria, Türkmenistan, Syria

Transp orta tion o f 174 to n s drum from MERSİN to BAGHDAD fo r KUEHNE-NAGEL

Transp orta tion of 280 to n s engine from FINLAND to MANİSA MOSB fo r VVARTSILA

www.hareket.com.tr hareket@hareket.com.tr Tel :+90 216 3114141 Fax :+90 216 3114145


Siyah-beyaz çizgili sekizgen gövdesiyle Türkiye’nin en büyük feneri Şile’de. The lighthouse at Şile, octagonal in shape with black and vvhite stripes, is Turkey’s biggest.

bulunuyor. Kaynaklara göre,

Süleym an Pasha, t o have the

T ü rkiye 'd e m odern anlam da

firs t lig h th o u se b u ilt in

ilk deniz fenerinin kurulm ası,

Is ta n b u l’s A hırkapı quarter. İt is in te re stin g that, d e sp ite

İstanbul Boğazı girişinde m eydana gelen önem li bir

T u rke y’s b e in g a c o u n try

deniz kazasından sonraya

s u rro u n d e d b y water, the g re a t

rastlar. 1755 yılında M ısır'a

m a jo rity o f h e r lighth ouse s

tic a re t eşyası g ö tü rm e kte olan

were b u ilt b y the French un d e r

Hacı Kaptan idaresindeki bir

a co n ce ssio n g ra n te d in 1855.

kalyon, geceleyin K u m ka p ı'd a

S ince then, lig h th o u se s have

karaya otu ru r. Padişah

been o p e ra te d in turn b y the

III. O sm an da bunu duyar

G eneral D ire cto ra te o f

duym az K aptan-ı Derya

Lighthouses, the M aritim e

Süleym an P aşa’ya talim at

B ank from 1938, the M aritim e

vererek A hırka p ı'd a ki ilk feneri yaptırır.

E nterprises from 1984 and, sin ce 1997, b y the C o ast

İlginç olan bir no kta şu ki, T ü rkiye 'n in denizlerin

D ire cto ra te o f S hip R escue

kucağında bir ülke olm asına

O perations.

G ua rd a n d the G eneral

karşın, deniz fenerlerinin büyük bir çoğ un luğ u, 1 8 5 5 ’lerde verilen bir im tiyazla

O N T H E IR O W N N O W

Fransızlar tarafından inşa

m a ritim e tra ffic fo r cen turie s

edilm iş. Sonraki yıllarda

using w o o d a n d co a l fires,

Lighthouses, w hich g u id e d

sırasıyla Fenerler idare-i

candles, o il lam ps, kerosene,

Um um iyesi M üdürlüğü, 1 9 3 8 ’de D enizbank, 1 9 8 4 'te

Petroleum , ace tylen e an d

D enizcilik İşletm esi tarafından aydınlatılan fenerler, 1 9 9 7 ’den

b y s o la r en erg y today. A n d the

beri Kıyı Em niyeti ve Gemi K urtarm a İşletm eleri Genel M ü d ü rlü ğ ü ’nce işletiliyor.

electricity, are ge ne rally fuelled re d u c e d n e e d fo r hum ans will soo n sp e ll the de m işe o f the pro fe ssio n o f lig h th o u se keeper, w hıch tra d itio n a lly p a s s e d from fa th e r to son.

Gelidonya feneri, beş adayla birlikte büyülü bir masal dünyasını anımsatıyor. S urrounded b y five islands, Gelidonya lighthouse is like a fairytale world.

Y A L N I Z L A R M I, Y O K S A ? ..

L ig h th o u se keepers, w ho have

Yüzyıllardır odun ve köm ü r

alvvays m ad e th e ir ho m e in the

ateşi, m um , kandil, gazyağı,

lig h th o u se itself, reşide n o w in

pe tro l, asetilen ve elektrikle

ne arb y to w n s o r villages,

deniz trafiğini yönlendiren

visiting the lig h th o u se on ly a t intervals. A n d the light, lig h tin g

fenerlerin çoğ u, artık güneş enerjisiyle aydınlatıyor denizleri. İnsana gereksinim in

o f w hich involved, b e sid es the in a cce ssib ility o f the lighth ouse

azalması, babadan oğula

itself, a m u ltitu d e o f o th e r

geçen fenerciliği de yakın

d ifficu ltie s like s o o t a n d sm oke, n o w gre ets the m ariner u n te n d e d b y hum an hands.

ge le cekte yo k edecek. E skiden fenerin bir parçası olan evlerinde yaşayan görevliler, şim d ile rde yakın bir yerleşim de ikam et edip,

B eing le ft g ra d u a lly to their ow n devices, som e lig h th o u se s are find in g n e w

p e riyo dik aralıklarla gidiyo rla r fenerlere. Is, dum an, ulaşım

n e ig h b o rs a m o n g the c it y ’s

zorluğu gibi bü yük zahm etlerin

ha pp en to visit to Is ta n b u l’s

b u rg e o n in g p o p u la tio n . If you

ardından yakılan fenerlerin

Yeşilköy district, fo r instance,

ışığı, artık kendi başına

take a lo o k a t the lig h th o u se

selam lıyor gem icileri. G iderek

there w hich w ill w arm y o u r

yalnızlaşan fenerlerin bazılarıysa, artan nüfusla yeni

he art w ith its a e sth e tic

kom şu la r (!) ediniyor. Yolunuz

p ro p o rtio n s , o v e rsh a d o w e d

İstanbul Y e şilkö y'e düşerse,

n o w b y a g ia n t hotel. A s for the B a b ab urn u L igh th ou se a t

e ste tik fo rm uyla içinizi ısıtacak

Antalya, w h ich lo oks acro ss to t>


optimist

A

Y A Z I Cl##C ROU P

V Tel: +90 242 462 12 10

Fax: +90 242 462 12 11 GSM : 0.533.372 91 07 • w w w .sy-gam e.com


Deveboynu, Akdeniz ve Ege’yi kucaklayan iki koyun ardındaki yarımadanın tepesinde Knidos antik kentini gözetliyor (solda). İstanbul Yeşilköy'deki fener. From the crest o f a peninsula form ed by tw o bays em bracing the Mediterranean and the Aegean, Deveboynu looks dow n on the ancient city o f Cnidus (left). The lighthouse at Istanbul's Yeşilköy.

İ Z Z E T K E R İB A R

deniz fenerine bir göz atın.

b irlikte büyülü bir masal

the p e a ks o f the Bey

an em e ra ld green peninsula,

Artık arkasında devasa bir

dünyasını anım satan Taşlık

Dağları, it lo o ks lo s t to d a y

d e fin ite ly ranks a m o ng

otel yükselm ekte.

burnu (Gelidonya),

am o ng high rise buildings.

T urkey's m o s t b e a u tifu l

Karşısındaki Bey Dağları'na

kuşku suz en güzel fenerler

B u t the w o rd lig h th o u se has

lighth ouse s. S eddülbahir,

göz kırpan Antalya

arasında ilk sıradaki yerini

alw ays c o n ju re d up im ages

vvhich rises from a w indy

Bababurnu feneri ise yüksek

alıyor. G elibolu

o f iso la tio n a n d sadness. A

slo p e a t the tip o f the G allipo li peninsula;

binalar arasında kaybolm uş

yarım adasının en ucundaki

ca p ta in w re stling w ith the

sanki. O ysa deniz feneri

rüzgârlı bir bayırda yükselen

denilince akla yalnızlık ve hüzün gelir. Denizin ortasında dalgalarla boğuşan

S eddülbahir; A kdeniz ve

waves on the high seas, a so lita ry lig h th o u se kee pe r

bir kaptan, en yakın köyden

yarım adanın tepesinde,

alone in the wild, m iles aw ay from the nearest village, a lo ne lig h t b lin kin g

kilom etrelerce uzakta doğanın içinde tek başına bir

K nidos an tik kentini

in to the d a rk o f night...

the M ed iterra nea n; the

gözleyen Deveboynu; çam

P erhaps its so litu d e in the

H atay-A kıncı lighthouse,

fenerci ve kapkaranlık gecelere göz kırpan yalnız bir

orm anlarının denizle

he art o f n a ture is the real

rising from a se ttin g vvhere

b u lu ştu ğu bir coğ rafyad a

reason w hy the lig h th o u se

p in e forests m e e t the sea;

fener ışığı... Belki de deniz

yükselen H atay-Akıncı burnu; sayısız b a kir koyu

has alw ays been such a

Kızılada, one o f the lo veliest

p o te n t visual sym bol.

island s in the B ay o f co u n tle ss s tili u n to u c h e d

fenerlerinin görsel anlam da

Ege'yi kucaklayan iki nefis koyun ardındaki bir

D eveboynu, o ve rlo o kin g the an cie n t c ity o f C n idu s a t the su m m it o f a pe ninsula b e h in d tw o e xq uisite in lets e m b racin g the A egean a n d

bir sim ge haline gelm esinin

bağrında saklayan Fethiye

asıl nedenidir ıssız doğadaki

körfezinin en güzel

T U R K E Y ’S BIGGEST: THE

bir başınalığı.

adalarından Kızılada;

LİG HTHO USE AT ŞİLE

villages; a n d the Kız K ulesi

İstanbul boğazının incisi Kız

Taşlık P o in t (Gelidonya),

o r M aiden ’s To w er, jevvel o f

Kulesi, diğe r etkileyici deniz fenerleri arasında.

vvhich is re m in isce n t o f a

the B osp ho rus, are ju s t a

Yemyeşil bir yarımadaya

m ag ica l fairy-tale w o rld w ith

few o f T urkey’s o th e r

yarenlik eden beş adayla

Fenerler yerleşim

its five islands surro u n d in g

im p ressive lighthouses. >

EN BÜYÜK FENER Ş İLE ’DE

60 SK Y l IFE 2 /2 0 0 5

Fethiye, vvhich ha rbo rs


w w w

ABD

t

jfe ' A lm a n y a

A v u s tu r y a

BAE

B e lç ik a

B u lg a r is ta n

Ç e k C u m h u riy e ti

H in d is ta n

H o lla n d a

Is p a n y a

İ s r a il

K a z a k is ta n

Lübnan

R usya

Ü rd ü n


yerlerinden uzakta

Because they were b u ilt far

(30 m) an d Ahırkapı

kurulduklarından yalnızlığın

from residential areas,

lighthouse se co n d (29 m).

be kçiliğini de yapıyorlar

lighthouses över the centuries have been the

A m on g those whose lights

yüzyıllardır. Süngükaya, Fener, P eksim et, Delik,

custodians o f solitude.

are the lighthouses a t Alanya

loom highest above sea level

Tavşan, Kızıl, T ürkeli, Altın,

Those bu ilt on islarıds such

(209 m), H atay-Akıncıburnu

Ketken gibi adalar üstünde

as Süngükaya, Fener,

(109 m) a n d S inop-B oztepe

yer alan fenerler,

Peksimet, Delik, Tavşan,

(107 m), the highest being

konum larından dolayı g ö rece bakirliklerini koruyorlar. Karada kü çü k bir

Kızıl, Türkeli, Altın and

the one a t Gelidonya

Kefken preserve a certain pristine aura due to their location. These stone towers, w hich either rise

(237 m). M eanw hile SinopInceburun is Turkey’s

evin içerisinden yükselen, denizde bir şam andıra veya d u ba ya bağlı, ço ğ u n lu kla da dalgakıranların ucu nd a yer alan denizin taş kuleleri, d e ğişik özellikleriyle ön

İnsana gereksinimin azalması, babadan oğula geçen fenerciliği yakın gelecekte yok edecek gibi... Neyse ki H opa’daki fenerin sakinleri bu geleneği sürdürm eye devam ediyor.

plana çıkıyorlar. Siyahbeyaz çizgili sekizgen g övdesiyle T ü rkiye ’deki fenerlerin en büyüğü Şile. Y ükse klik açısından birinci sırayı Rum elifeneri (30 metre), ikinciliği Ahırkapı Feneri (29 metre) alıyor. Işığı 62 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

The decreasing need for the human touch will soon spell the end of the occupation of lighthouse keeper, handed down from father to son... But residents of the lighthouse at Hopa maintain the old tradition.

no rth ern m ost lighthouse an d A na m ur its southernm ost.

from within a tiny house on land, are a tta ch e d to a bu oy

O PENING UP

o r p o n to o n or, m o st

FOR TO U R ISM

com m only, are situ a te d at

When speaking o f

the end o f a breakvvater,

lighthouses, ıve need to ad d

sta n d o u t fo r their unusual

a special paragraph ab ou t

features. The largest

İstanbul, which, thanks to its

lighthouse in Turkey is the one at Şile, octagonally

exposure to the B la ck Sea an d the Sea o f Marmara,

shaped with pro m ine nt black

boasts a to ta l o f 3 7

a n d white stripes. By height,

lighthouses on its shores

Rum elifeneri ranks first

an d islands. Large an d O


KUSURSUZ SEÇEN EK LER LE

TARZINIZI

■ s ta n b u l, ke n tse l y a şa m b iç im in e ye n i | b ir ç e h re k a z a n d ıra n ve m o d e rn ş e ­ hirleşm enin en önem li örn e kle rin d e n o la ­

F ib a L ife R ahat Y aşa m E v le ri’nd e, a ra ç yolu g ü ze rg a h ı site içi ya şa m ala n la rın a g irilm e y e c e k ş e k ild e d ü z e n le n e c e k . S i­ ze ait iki ara çlık kapalı ve m isa fir araçları için ayrılan açık o to p a rk a la n la rıyla p a rk s o ru n u y a ş a m a y a c a k s ın ız . F ib a L ife R ahat Y aşa m E vle ri’ni en ç o k ç o c u k la rı­ nız se ve ce k. Sağlıklı b ir ç o c u k lu k y a ş a ­ maları için her şey dü şün üld ü. Başka hiç­ bir ye rd e bu la m ayaca kla rı ka d a r yeşil ve

c a k b ir p ro je y le ta n ışm a ya hazırlanıyor; F ib a L ife R ahat Y aşam Evleri. T asarım ın­ d a n konum lanışına; yap ım aşa m asınd an sosya l y a şa m ın a k a d a r her a şa m a sın d a b ir d e ğ e r y a ra ta c a k olan F iba Life R ahat Y aşa m E vleri, s a d e c e b ir ev d e ğ il aynı z a m a n d a d e ğ e r li b ir y a tırım a ra c ı d a o la c a k . F ib a L ife R a h a t Y a ş a m E vle ri, İs ta n b u l’un m o d e rn şe h irle şm e ve kon ut g e liş im i a ç ıs ın d a n en g ö z d e y e rle ş im m e rk e z le rin d e n Ç e k m e k ö y ’d e h a y a ta g e çiriliyo r. 2 2 .000 m 2'lik g e n iş bir a la n d a k u ru la n F ib a L ife R a h a t Y a şa m E vle ri, 9 b lo k iç in d e , her biri a d e ta m ü sta kil ev hissi ve re n 144 d a ire d e n o lu ş a c a k . Bu özel duyguyu sadece evlerde değil mimari d ü ze n le m e , sosya l o la n a k la r ve p e y z a j çalışm a la rıyla yaratılan nefis o rta m d a da b u lacaksınız. F ib a L ife R a h a t Y aşa m E vleri, ev içi ve ev d ış ın d a h e r a ç ıd a n s u n d u ğ u fo n k s i­ y o n e llik le d e ç a ğ d a ş k o n u t a n la y ış ı­ nın en se ç k in ö rn e k le rin d e n biri o la ca k. Ö zel ta s a rım la rla ş e k ille n e n R ahat Y a ­ şam E vleri’nin konforu, işlevsel ve este tik u n s u rla rla h a rm a n la n d ı. F ib a L ife R ahat Y aşa m Evleri, he r d e ta y ıy la te rc ih le rin i­ z e c e v a p v e re n s e ç e n e k le r y a ra tıy o r.

YANSITAN

SAĞLAM

BİR Y A T I R I M

F iba Life R ahat Y aşam Evleri, ulaşım a çı­ s ınd an o ld u k ç a rahat. B o ğ a z iç i ve Fatih Sultan M ehm et Köprüleri ile bağlantılı çe v­ re yollarıyla soru nsu z ve sıkıntısız bir ula­ şım kolaylığıyla isted iğ iniz her yere rahat­ ç a g id e b ile c e k s in iz . H e m d e ş e h iriç i ulaşım ından d a h a çab uk. Fiba Life Rahat Yaşam Evleri; her açısı hesaplanm ış, her yeri g ü ve n le ö rü lm ü ş ve insan yaşa m ın a d u y d u ğ u s a y g ıy la , tü m g e re k s in im le re en üst d ü z e y d e yan ıt ve re n ö ze llikle riyle sizi “ R a h a t b ir y a ş a m a ” d a v e t e d iy o r.

g ü ven li oyu n alanları onları be kliyo r. Ç o­ c u k la rın ız o y u n o y n a rk e n s iz d e is te r F itn e ss C e n te r’d a is te rs e n iz a ç ık a la n ­ la rd a k i s p o r s a h a la rın d a s p o r y a p m a ­ nın keyfini yaşayacaksınız. FibaLife Rahat Y aşam E vle ri’n d e p la n la m a , ve u y g u la ­ m a aşam alarının hiç b irind e riske yer yok. Tüm d o ğ a l afetlere karşı hazırlanan pla n ­ lı alt yapısı, stan dartla rın ü ze rin d e inşaat ka lite si ve g ü v e n lik sis te m le ri d a h a hu ­ zu rlu b ir y a şa m s ü rm e n iz i s a ğ la y a c a k .

B an yolu g e n ç od ası, d e p o alanları, ç a ­ m a ş ır o d a s ı, s e ç e n e k li b a n y o d ö ş e ­ m e le ri ve m u tfa k d o la p la rı d a h a k u lla ­ nışlı b ir ya şa m s ü rm e n iz için d ü şü n ü le n d e ta y la rd a n s a d e c e birkaçı. Rahat Yaşam E vleri’n d e her şey g ib i te k­ nolojinin d e tüm ge reklerin i bulacaksınız. E vle rd e ki te k n o lo jik a lt yap ı tüm d e ta y ­ la rıyla u yu m lu ve hazır ha le g e tirile c e k .

İ s t a n b u l ’ da y e n i bi r d e ğ e r y ü k s e l i y o r

Ş K F I n a n s GGY Finans Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Tanıtım ve Satış Ofisi Telefon: (0216) 640 00 15 (Pbx) Faks: (0216) 640 00 14 w w w .fibalife.com

ç e k m e köy

RBALIFE rahat yaşam evleri


deniz seviyesinden en

small, t here are 19

floats a m id passing ships

yüksek fenerler Alanya

lighthouses on the shores o f

tike a bride, the Ahırkapı

(209 m etre), H atay-

the B osphorus alone, a

lighthouse, which blinks at

Akıncıburnu (109 metre) ve

scene o f heavy m aritim e traffic. Those on the

2 -se co n d intervals, the 23-

S in o p -B o zte p e (107 m etre)

European shore em it green

Yeşilköy, a n d the lighthouse

light, those on the Asian

bulunan fener ise Taşlık

side red. With the

a t Fenerbahçe on the M arm ara shore as well as

burnu (237 m etre).

lighthouses o f Rum eli

those on the islands,

S in o p -ln ce b u ru n , T ü rkiye ’nin en kuzey

(European side) and

İstanbul is a Virtual

A nadolu (Asian side) flanking

‘lighthouse haven

ucu nd aki, A nam ur ise en

the B lack Sea entrance to

N o w that their fun ctiona lity is

güneydeki deniz feneri. T U R İZ M E AÇILACAKLAR Deniz fenerlerinden söz ederken İstanbul için ayrı bir pa rag raf açm a k gerek. Karadeniz ve M arm a ra'ya açılan konum u nedeniyle B oğaz kıyılarında ve adalarda to p la m 37 fener yer alıyor. Yoğun deniz tra fiğ in e sahne olan B o ğ a z iç i’nde de irili ufaklı 19 fen er var. Rumeli yakasındakiler yeşil, A nadolu yakasındakiler kırmızı ışık çakıyor. B o ğ a z ’ın Karadeniz girişini gözleyen Rumeli ve Anadolu fenerleri, gem ilerin arasında bir gelin gibi süzülen Kız Kulesi, iki saniye aralıklarla çakan Ahırkapı, 23 m etre 64

İKY! R

m e te r-ta ll lighthouse at

olarak sıralanm akta. Deniz seviyesinden en yükse kte

2 /2 0 0 5

Ordu, Perşembe’deki Vona Feneri (üstte solda). Antakya'daki Samandağ Feneri, bulunduğu mendireğin üzerinde Akdeniz’in ışıltılarıyla yıkanır (üstte ortada). Bozburun feneri (sağda). Ordu Perşembe’s Vona lighthouse (above left). Samandağ lighthouse at Antakya, on a breakwater vvashed by the Mediterranean (above çenter). Bozburun lighthouse (right).

the B osphorus, the

waning, the C oast G uard is

M aide n's Tower, vvhich

planning to open up these


'beacons o f h o p e ' to tourism . Em ulating an

p ro m o tio n o f tourism in

F enerbahçe ve adalar üzerindeki fen erle r... Bir

im plem entation first trie d in

J u st like people, every

yükse klikte ki Yeşilköy,

Turkey b y hosting visitors.

‘deniz fenerleri c e n n e ti’

the U.S.A., England,

lighthouse has a different

ad eta İstanbul.

Scotland, Canada, Croatia

s to ry to teli. S tanding on the

Kıyı Em niyet M üdürlüğü,

a n d the Scandinavian

bo un da ry betvveen sea and

işlevleri g id e re k azalan

countries, the first exam pies

land, they belong to neither

‘um u t ışıkları’nı turizm e

in Turkey w ill inciude the

b u t flash independentiy in

açm ayı planlıyor. ABD,

lighthouses o f İstanbul. These lighthouses, vvhich

sp len did isolation— a ray o f

Ingiltere, Iskoçya, Kanada, H ırvatistan ve

hope n o t only fo r ships on

are sla te d to be o p era te d as

the sea b u t also for

İskan din avya’da da

restaurants, hotels, cafes o r

dream ers gazing in to the

benzerleri görülen

m useum s, will soon start co n trib u tin g to the

distance from the w indow s

uygulam anın ilk örnekleri

o f th e ir houses. □

İs ta n b u l’daki fenerleri kapsayacak. R estoran, otel, kafe veya müze olarak işletim e açılm ası düşünülen fenerler, artık tu ristle ri ağırlayarak T ü rkiye ’nin tanıtım ına katkıda bu lunacak yakın bir gelecekte. Her deniz fenerinin ayrı bir öyküsü var, tıpkı insanlar gibi. Denizle karanın b itiştiğ i sınırda du ruyo rlar öylece. Ne denize ne de karaya ait onlar, kendi başlarına çakıyorlar ıssızlığın ortasında. Sadece denizdeki tekn ele r için değil, evinin penceresinden uzakları seyredip düş kuranlar için de bir um ut ışığı olsun diye...

Tekirdağ M ürefte’deki Hoşköy Feneri denize bakarken, rüzgâr üzümlerin ve zeytinlerin selamını götürür ona (sağda). İstanbul’un en önemli simgelerinden biri sayılan, efsanelerin mekânı Kız Kulesi (üstte sağda). The wind carries the scent of grapes and olives to the Hoşköy lighthouse at Tekirdağ Mürefte as it gazes on the sea (right). The legendary Maiden's Tower at İstanbul, one of the city’s most powerful images (above right). 2 /2 0 0 5 SKY

FE 65


SÖYLEŞİ INTERVİEVV

G e le ce ğ e adım / A S te p Tovvard The Future

İstanbul Modern FÜSUN AKAY

@ KURTULUŞ GÖKALP


T ü rk iy e ’nin ilk m odern sanat m üzesi İstanbul M o d e rn ’ in Y önetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “ Burası, sergi salonları, kafesi, sinem ası ve kütüphanesiyle to p lu m la iç içe, yaşayan ve d in am ik bir m üze ” diyor. Oya Eczacıbaşı, Chair of the Board at Turkey’s first m odern art museum İstanbul M odern, says, "VVİth its exhibition halis, cafe, movie theater and library this is a living, dynam ic m useum that interacts with the p u b lic.”

G

elmesi gereken geldi... Ç ok sayıda kurum , sanatçı, devlet adam ı ve

was needed, and n o w it has com e about. İ tWith the participation o f numerous

koleksiyonerin katkısıyla İsta n b u l'u n ve

institutions, artists, statesmen and collectors,

T ü rkiye ’nin ilk m odern sanat m üzesi

Istanbul’s and Turkey’s first museum o f

açıldı. İstanbul M o d e rn ’in Y önetim

m odern art has opened. The Chair o f İstanbul

Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, durağan

M odern ’s Board o f Directors, Oya Eczacıbaşı,

m üzecilik anlayışını de ğiştirm e yi; çağdaş

says that they aim to change the static

m üzeciliğin tüm gereklerini yerine

approach to m useology a nd to m ake the

g etirerek, yaşayan bir sanat m erkezi

institution a living art çenter while doing ali that

haline gelm esini hedeflediklerini

is reçuired from a museological po in t o f view.

söylüyor. Uluslararası kü ltü r-sa n a t

Having concluded agreements with

organizasyonları ve dünyaca ünlü

international culture and a rt organizations as

m üzelerle anlaşm alar yapan İstanbul

well as world-fam ous museums, İstanbul

M odern, T ü rkiye ’nin ve T ürk insanının

Modern aims to project n o t only the rich

sadece zengin tarih sel mirasını değil,

historical legacy o f Turkey and the Turkish

ça ğ d a ş ve m odern yüzünü de; hem

people, b u t also their contem porary and

kendi to p lu m u n a hem de uluslararası kam uoyu ve sanatseverlere anlatm ayı hedefliyor.

m odem aspect, both to the Turkish society and to an international public with its art lovers.

İstan b ul M o d e rn ’in kurulm a fikri, yıllar

The idea o f fo u n d in g İs ta n b u l M o d e m go es

ö ncesin e d ayanıyor. Bu zorlu süreci

b a c k m a n y years. VVould y o u te li us a b o u t

b iz e a n la tır m ısın ız?

th is a rd u o u s p ro c e s s ?

1 9 8 7 ’de İstanbul Kültür ve Sanat

İn 1987 during the İstanbul Culture and A rt

V akfı’nın 1. Uluslararası İstanbul Bienali

Foundation’s 1st International İstanbul


sırasında kayınpederim Nejat

Biennial, m y father-in-law Nejat

Eczacıbaşı, bir m odern sanat

Eczacıbaşı m entioned that he wanted

m üzesi kurm ak isted iğ ind en söz

to found a museum o f m odem art. So

etti. Böylece m ekân arayışına

the search for a place g o t underway.

girildi. Feshane binasında karar

We settled on the old fez factory and

kılıp restora syon un u üstlendik. A n ca k bazı p ro blem le r çıkınca

undertook its restoration, but certain probiem s arose and we gave up on

orayı te rk ettik. Bu süre çte müze koleksiyonu genişletildi. Ben de

museum coilection was expanded, and

that site. But during this time the

L o n d ra ’da m üze cilik eğitim i aldım.

i studied m useoiogy in London. Two

İki yıl önce 8. B ie na l’i a n tre p o d a

years ago when we held the 8th

g e rçe kle ştird iğ im izd e , te kra r

Biennial in the entrepot we decided to

şansımızı denem ek isted ik ve

try our iuck again, and this time we

başarılı olduk. Ş im diki hü küm e tten ,

succeeded. We have received

Başbakanım ız Recep Tayyip

tremendous support from the present

E rd o ğ a n ’dan m üthiş bir de stek g ö rd ü k. İstanbul m illetvekili

governm ent and Prime Minister Recep

Egemen B ağ ış’ın da ç o k büyük

İstanbul Egemen Bağış has also

katkısı oldu.

contributed greatly.

Açılışı Başbakan E rd o ğ a n ’ın

A t the b e h e st o f Prim e M in is te r

isteği üzerine 11 A ra lık ’ta, yani

E rdoğan y o u h e ld the op e n in g on

17 A ra lık ’taki AB zirvesinden

D e cem b er 11 th, th a t is, ju s t be fore

hem en önce ya p tın ız... S izce

the D e cem b er 17 EU s um m it. Do

m üzenin AB sü recin e bir katkısı

y o u th in k the m useum has h e lp e d in

Türk modern sanatının seçkin eserlerinin sergilendiği müzede ‘Köpek Gezdirme Alanları' adlı yapıtın ayn bir yeri var (altta). Özdemir Altan'ın 1993'te Eczacıbaşılara bağışladığı bu eser, müzenin kilometre taşlarından...

Tayyip Erdoğan. The deputy from

oldu mu; ya da bu m üze AvrupalI

the EU pro cess, o r th a t th is m useum

olduğum uzun bir kanıtı mı?

is p ro o f th a t we are E uropean?

“ M üzenin m üzakereye katkısı oldu"

I vvouldn't go so far as to say that the

d e m ek ç o k iddialı bir şey. A nca k

museum has helped with the >

İn a museum vvhere choice works of Turkish modern art are displayed, ‘Places To Walk The Dog' has a place of honor (below). Donated to the Eczacıbaşıs by Özdemir Altan in 1993. this work is among the museum's milestones.

Zekai Ormancı 68 SKYLIFE 2 /2 0 0 5


B irleştiriyo ru z

Kem pinski Barbaros B ay Residences BODRUM

ve D ilerse n iz , Siz Y o k k en , R e s id e n c e ’ ınızı Y atırım A m a ç lı D e ğe rle n d iriy o ru z . T eslim :

H a z ir a n 2005 Bilgi için:

' *

Çırağan Palace Hotcl Kempinski İstanbul

/

Çırağan Caddesi No:32 Beşiktaş 34349

İstanbul - Turkey

V.

if f

T e l: +90 212 236 22 06 (pbx) GSM: +90 533 479 89 46

\

/ y

H O T F I . S

w w w .b o d ru m k e m p in sk i.c o m Gercnkuyu Mevkii, Yaljçiftlik Bodrum - Turkey

&

R F S O R T S


İsta n b u l’un tanıtım ında önem li bir yeri

negotiations. But it has an im portant role

var m üzenin. New Y ork Tim es gibi

in the prom otion o f İstanbul. Several

b irço k yabancı gazete m üzeye geniş

foreign newspapers, including the New

ö lçüd e yer verdi. T ony Blair, Jacq ue s

York Times, gave the museum vvide

C hirac ve G erhard S c h rö d e r’den

coverage, while positive messages came

olum lu m esajlar geldi. O nlar için

from Tony Blair, Jacques Chirac and

İs ta n b u l'd a bir m odern sanat müzesi

G erhard Schröder. For them it was

açılması önem liydi, iletişim ve kültürel

im portant that a museum o f modern art

değiş to ku ş için...

had opened in İstanbul. İn terms o f com m unication and cultural exchange...

“G ü n ü m ü zd e yaratılanları da hem kendi toplum um uza, hem de dünyaya tanıtm alı, g e le ce k kuşaklara ta şım a lıyız.”

“We must introduce what is created today as vvell, both to our own society and the vvorld, perpetuating it for future generations.”

Yani m üzenin açılm asını sadece İstan b ullular b eklem iyo rm u ş...

Y ou're sa yin g th a t n o t o n ly the p e o p le

G elişm iş ülkelerde İs ta n b u l’dan ç o k

o f İs ta n b u l were vvaiting fo r the

daha kü çü k ve önem siz kentlerin

m use um to open.

m odern sanat m üzeleri var. Halbuki

İn developed countries m uch smaller and

Türk çağ da ş ve m odern sanatı

less im portant cities than İstanbul have

öylesine zengin ki... G eçm işte

m odern art museums. Whereas contem porary and m odern Turkish art is

yaratm ış o ldu ğum u z eserlerle tab ii ki övünm eliyiz am a bu, kültürüm üzü tanıtm aya yetm iyor. G ünüm üzde

so rich. O f course we should be p ro u d o f

yaratılanları da hem kendi

b u t this is n o t enough to make our culture

top lu m u m u za hem de dünyaya

known. We m ust introduce what is

tanıtm alı, gelecek kuşaklara

created today as vvell, both to ou r own

taşımalıyız.

society and the vvorld, perpetuating it for future generations.

İstanbul M o d e rn ’i d iğ er m üzelerden ayıran ö zellikle r neler?

W hat m ake s İsta n b u l M o d e rn d iffe re n t

T ü rkiye 'd e kim se “ Şu m üzede

from o th e r m use um s?

bu lu şalım ” dem iyor. A m a şim di

İn Turkey nobody says, “L e t’s meet at

insanların “ İstanbul M o d e rn 'd e

such-and-such a museum. ” But no w I

buluşalım ; kafesinde oturalım , sinem asına g id e lim ’’ de diklerine şahit

hear people saying, "Let's m eet a t İstanbul Modern, sit a t its cafe, go to its movie

oluyorum . O sırada m üzeyi de

theater. ” A n d in the process they visit the museum. I mean, this m useum interacts

geziyorlar. Yani to p lu m la iç içe bir B irçok kurum, kuruluş ve kişinin desteğiyle kurulan İstanbul Modem , pazartesi hariç her gün açık. With the support of numerous institutions, organizations and individuals, İstanbul Modern is open every day except Monday.

the vvorks we have created in the past,

müze, ikinci farklılığı, -özel m üzecilik

with the public. A second difference— from

açısından- sadece bir kurum ya da

the standpoint o f private museology— is

ailenin him ayesinde kurulm am ası.

that it was not founded under the aegis o f

Eczacıbaşı dışında m üzeye destek

a single institution o r family. Several

veren b irç o k kurum var. Ana

institutions apart from Eczacıbaşı provided

sponsorlarım ız, H edef A lliance ve Avea. G aranti Bankası, eğitim ; Fuji

Alliance and Avea, while Garanti Bank

support. Our chief sponsors are Hedef

Film fo to ğ ra f bö lüm ünün spo nso ru.

sponsors the educational and Fuji Film the

B irço k kurum un işbirliğiyle bü yük bir güç oluştu. Batı m üzeleriyle

photographic division. Collaboration among several institutions has m ade for t>


Are you stili living in the Iron Age?

Get Anteks made Non-lron 100% cotton fabric. We would be glad to meet you on follovving fairs M ünich Fabric Start

9-1 1 February 200 5 Booth Nr: F25 London Turkish Fashion Fabric Exhibition

15-16 February 200 5 Booth Nr: C IO Textilm oda - M a d rid

22-24 February 20 0 5 Booth Nr: 9B 221 İTS 2 0 0 5 - İstanbul

24-26 February 200 5 Salon Prem iere Vision

9-12 M arch 2 0 0 5 Booth Nr: 6 D 22 6E21 C ollab o-Tex M o ro c c o 2 0 0 5

22-24 M arch 200 5 lntertextile Beijing 2 0 0 5

3 0 M arch-1 April 200 5

AKORSAN - ANTALYA

te l:+ 9 0 242 258 10 10 web: www.anleks.com

e-mail: dokuma@anteks.com

ANTEKS


karşılaştırdığım ızda ise eksiklerim iz var

real strength. VVherı you com pare us with

tabii. Burası 8 bin m etreka relik bir

museums in the West, though, we have

müze. P aris'teki C entre G eorges

som e shortcomings. This museum covers

P o m p id o u ’ya baktığım ızda yüz bin

eight thousand square meters, whereas

m etrekareye yakın. Am a ona karşılık

the Centre Georges Pom pidou in Paris is

bizim harika bir kon um u m uz var.

aim ost one hundred thousand square

B oğaz'ın kenarında, Topkapı

meters. On the other hand, we have a

S arayı’nın karşısındayız...

marvelous location, right on the

M üzenin bir diğe r farklılığı da, çağdaş

Bosphorus iooking across to Topkapı

m üzeciliğe bakışı. Durağan m üzecilik

Palace.

anlayışını kırarak, dina m ik m üzecilik

A nother difference is our view o f modern

anlayışını oluşturm a ya çalışıyoruz.

museum management. INe're trying to

T oplum u n m üzelerin kendilerine ait bir

overcom e the static approach in favor o f

m ekân oldu ğun u anlaması gerektiğini

som ething dynamic.

dü şünüyorum . Bu nedenle her yaştan,

i feei that society needs to feel that

her kesim den insanları kucaklayan bir

museums are spaces that belong to them.

anlayışla, de ğişik etkinliklerle çeşitli zevklere ve kültü rle re seslenm eyi

that appeais to peopie o f ait ages and

diliyoruz.

That’s why we want to have an approach waiks o f life, with a variety o f activities aiming a t a range o f tastes and cuitures.

M üzeyi uluslararası p latform lara taş ım ak ve yu rtd ışınd aki m üzelerle

W hat are y o u d o in g to g iv e the m useum

ilişkilerinizi geliştirm ek için neler

an in te rn a tio n a l p re se n ce a n d to

yapıyorsunuz? Sanırım D eutsch e

d e ve lo p y o u r re la tio n s w ith m use um s

B a n k’la b ir an laşm a ya p tın ız...

a b ro a d ? I be lie ve y o u have an

D eutsche Bank, dünyanın en büyük

ag re e m e n t w ith D e u tsch e Bank...

koleksiyo nu na sahip ticari kurum .

Deutsche Bank has the iargest collection

Yaptığım ız anlaşm a son ucu nd a, şu an

o f any com m erciai organization in the

R usya'ya g id e ce k olan D eutsche Bank sergisi, O cak 2 0 0 6 ’da m üzem ize

worid. Under ou r agreement, the Deutsche Bank exhibition about to go to Russia wiil

gelecek. Kendisi bir İspanyol olan

com e to our m useum in January 2006.

ba şkü ra tö rü m ü z Rosa M a rtin e z’in

“VVe’re trying to overcome the static approach to museology in favor of something dynam ic.”

Thanks to contacts made by our chief curator Rosa Martinez, who is a Spaniard, we have m ade an agreement with Spain’s La Caixa Foundation. This year Martinez wiii aiso curate the Venice Biennial. The e x h ib itio n o f N e w A c q u is itio n s is a n e w c o n c e p t in Turkish m useology. W ould y o u ta lk a b o u t th is s h o w a n d the m u s e u m ’s co m in g p ro g ra m ? Up until no w m useum s have aiways dispiayed what they aiready had. İstanbul M odern is aiso open to new acguisitions. >

72 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

“ Durağan m üzecilik anlayışını kırarak, dinam ik m üzecilik anlayışını oluşturm aya ç a lış ıy o ru z .”

M art ayına kadar ücretsiz gezilebilecek İstanbul M odem ’in giriş fuayesi, aynı zamanda video sanatının genç ve yetenekli isimlerine de ev sahipliği yapıyor. Until March admission will be free of charge at İstanbul Modern, where the lobby is at the same time host to young, talented names in video art.


9,hANKARAFASHIONWKEK

A08I) mum çitimsuunctumHinctı

Date:

16 - 17 M ARCH 2005 A n O r g a n iz a t io n

Place: Anatolia Showland Time: 20:00

m o d atlg t

kHRfON 1

GİLDA Ç-Tjtfckt

m aL ex

tySETRE*

Wella rAR,s

çS em en la /

gS î

c o 11 e c t i o n

& Y A S ÎN

SO Y

B O L İ N İ POPCORN

ffif jL

co IIe ct io n

^ ftçAİ

B i $ E R A* X

R n a to lîa SHOWLAND

klfforyoit

G ö\a c &$)\ P A T E N T

ETEgaSJ G $ Û ic e

fV rü

CMC,

by A G SD

C o n ta c t T e l : 0 ( 3 1 2 ) 4 4 1 0 1 3 9 / 0 ( 2 1 2 ) 2 5 7 6 0 9 6 www.baskentmodagunleri.comwww.yasinsoy.com

PARANTEZ

ek ol PLAKA

OY and

GünCel

^ 1

P e r lin a e v r im

t.r,!.l,,n.e

S e le n

tİlTlUr


kurd uğ u ilişki ile, Ispa nya'da n La

This exhibitiorı opened on January 15th

Caixa Vakfı ile de anlaşm a yaptık.

and vvill run till March. The exhibition o f

M artinez, bu yıl V enedik B ie na li’nin

new acquisitions is a new concept in museology, emphasizing a constantly

de küra tö rlü ğün ü yapıyor.

developing, dynamic approach. On March Yeni A lım lar sergisi de

lOth we have a Fikret Mualla exhibition, a

m ü zec iliğ im izd e yeni bir konsept.

retrospective vvith 300 vvorks. This will be

Bu sergiden ve m üzenin g elecek

the largest Fikret Mualla exhibition ever.

p rogram ından söz e d er m isiniz?

Then com es an architectural a nd design

Şim diye dek hep olan şeyler

exhibition, and we are organizing an

sergileniyordu m üzelerde. İstanbul

A rchite cts' Conference to be attended

M odern, yeni alım lara da açık. 15

b y five thousand people from that

O c a k 'ta açılan bu sergi M a rt’a kadar

profession. With an eye to the

ziyaret edilebilecek. Yeni Alım lar

S eptem ber Biennial we will ho ld an

sergisi, yeni bir kon sep t m üzecilikte. Hep gelişen ve dinam ik m üzeciliğin

exhibition o f Contem porary Turkish Art.

önem ini vurguluyor. 10 M a rt’ta da

International exhibition curated by Rosa

Then in Novem ber there’s an

Fikret M ualla sergim iz var. 300 yapıtlı

Martinez, follovved by the exhibition

bir re tro sp e ktif. İlk defa bu kadar

based on o u r agreem ent vvith Deutsche

bü yük bir Fikret M ualla sergisi olacak.

Bank. So vve’re lined up until April 2006.

A rdından m im ari ve tasarım sergim iz var. Beş bin m im arın katılacağı

W o uld y o u sa y so m e th in g a b o u t the

M im arlar Konferansı için düzenliyoruz.

vvorks in th e m u s e u m 's p o s s e s s io n ?

Eylül’de ge rçekleşece k B ie na l’e

We have established a po o l that

yönelik olarak da, T ürk Çağdaş

excludes vvorks belonging to individuals

Sanatı sergisi açacağız. K asım 'da ise Rosa M artinez küra tö rlü ğ ü n d e bir

any w ork exhibited here vvould

uluslararası sergi; sonra da D eutsche

absolutely n o t be sold later. This is not

o r institutions. INe had to guarantee that

B a n k ’la anlaştığım ız sergi yer alacak.

the case for temporary exhibitions. This

Yani Nisan 2 0 0 6 ’ya kadar program

po o l temporarily includes 20

hazır.

masterpieces from the Museum o f

“ M üzenin kendine ait 100’den fazla eseri var. K o leksiyonu zam anla g e n iş le te c e ğ iz ...”

“The museum has more than 100 vvorks of its own, and this vvill be expanded in the future.”

Painting and Sculpture, and 45 vvorks M ü zeye ait ya p ıtlard a n bah seder

from Türkiye İş Bank. The po o l has some

m isiniz bize?

thousand vvorks from the Nejat

Bir havuz o luşturd uk. O havuza kişi

Eczacıbaşı Foundation, but because it is

ve kurum a ait yapıtları alm adık.

not possible for one foundation to donate

B ura da sergilenen bir eserin daha

vvorks to another what we have done is

sonra kesinlikle satılm ayacağını

to acquire 30-year rights o f usage. As

garanti etm em iz gerekiyordu. G eçici

Oya and Bülent Eczacıbaşı we have

sergiler için bu geçerli değil. Bu

donated part o f our collection. A nd then

havuzda Resim Heykel M üze si’ nden

there are the new acquisitions. The

20 başyapıtı ge çici süre için aldık.

museum has slightly more than 100

T ürkiye İş B ankası’ndan 45 yapıt

vvorks o f its own, and this will be

aldık. Havuz içinde Nejat Eczacıbaşı

expanded in the future. >

74 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Fotoğraf bölümü, M art ayına kadar Cumhuriyet sonrası Türk fotoğrafından bir seçki sunuyor. The photography division vvill, until March, present a selection of Turkish photographs taken after the founding of the Republic.


V akfı’ndan bin kadar eser var; ancak bir vakfın bir diğerine eser bağışlam ası m üm kün olm adığından, eserlerin 30 yıllık kullanım hakkı bizde. O ya-B ülent Eczacıbaşı olara k koleksiyonum uzun b ir bölüm ünü bağışladık. Sonra da yeni alım lara girildi. M üzenin kendine ait 1 0 0 ’den fazla eseri var. Zam anla genişleteceğiz. M ü z e d e en s e v d iğ in iz e s e r h a n g is i? H epsini seviyorum . A nca k yolum uzu açan iki eser benim için ç o k önem li. 1 9 9 2 ’de Fahrelnissa Z e id ’in kızı Şirin Devrim annesinin 'C eh en ne m ' adlı eserini bağışladı. Belki yıllarca bu m üzeyi açam ayacaktık; am a Devrim,

VVhat’s y o u r favo rite w o rk in the entire

“ Bu iş biliyorum ki o la c a k ” dedi.

m useum ?

N itekim bir süre ön ce tele fon edip

I like them ali. But two works that cleared the

ikinci eseri bağışladığını söyledi.

way for us are very important to me. İn 1992

A nnesinin ona düğün hediyesi olan

Fahrelnissa Z eid’s daughter Şirin Devrim

eserini. 1 9 9 3 ’te de Ö zdem ir Altan,

donated a work by her m other to us, ‘Hell. ’

‘ K öp ek G ezdirm e A lanları’nı bağışladı.

The opening o f this museum iooked

Bu iki eser yolum uzu açan yapıtlar

problematical, but Devrim said, "I know it's

oldu. 1 9 9 2 -9 3 'te k i bağışlar, bize o

going to happen." A nd in fact a while ago

yıllardan başlayan bir soru m luluk

she phoned and said she was donating a

getirdi.

second work, one that her m other had given

‘T o p lu m la iç iç e y a ş a y a n b ir m ü z e ’

Altan donated ‘Places To Walk The D o g.'

ö z e lliğ in in yan ı sıra, b u ra s ın ı ‘ k ü ltü r

These two works opened the way for us.

ve e ğ itim k u ru m u ’ o la ra k

Those donations in 1992 and 1993 gave us a responsibiiity, starting right then.

her for her wedding. Then in 1993 Özdemir

n ite liy o rs u n u z . B un u nasıl g e rç e k le ş tire c e k s in iz ? Eğitim b ö lü m üm üzd e şu an Aliye

İn a d d itio n to ‘in te ra ctin g w ith the p u b lic ,’

B e rg e r’in gravürleri sergileniyor.

yo u s a y this m useum is a ‘cu ltu ra l a n d

G ençlere, ç o cu kla ra Aliye B e rg e r’ in

ed u ca tio n a l in stitu tion . ’ H o w are yo u

gravürle ilişkisi; bir tarih anlatılıyor.

g o in g to b rin g this a b o u t?

1 0 :0 0 ’dan 1 5 :0 0 'e kadar her saat,

A t the m om ent our educational division has

76 SKYLİFE 2 /2 0 0 5

İstanbul Modern; sineması, kütüphanesi ve kafesiyle toplum la iç içe, yaşayan bir müze... With its movie theater, library and cafe, İstanbul is a living museum that interacts with the public.


İs ta n b u l’un de ğişik yerlerinden o to b ü sle rle ço c u k la r geliyor. Açıldığından beri 3 bin ço c u k ağırlamışız. Ö nce m üzeyi geziyorlar; sonra bir eğitm en den bilgi alıyorlar ve seçtikleri bir yapıtın resm ini yapıp aralarında tartışıyorlar. Zam anla

“ Bir aile İstanbul M o d e rn ’i ziyaret ettiğinde, burada her bir ferdin ilgisini çe k e c e k bir m ekân v a r.”

kapasiteyi daha da artıracağız. M ü ze açıld ığ ınd an bu yana ald ığ ınız so n uçlar nasıl? Yeni b ağ ışlar g elm eye başladı mı? B ir ay içinde m üzeyi 55 bin kişi gezm iş. Hep şu m esajla yaklaştık: Burası halkın yeri, bir iletişim

“VVhen a family comes to İstanbul Modern, there’s something for every member.”

p latform u ve en önem lisi d ina m ik bir yapıya sahip. Bir aile buraya geldiğinde, her bir ferdin ilgisini

an exhibition o f Aliye Berger engravings.

çe ke ce k bir m ekân var. Biri

Young people and children are learning

kütü pha ne yle ilgilenecek; diğeri

about Berger's involvemnet vvith

sinem aya gide rken, öteki fo to ğ ra f

engravings, indeed about a piece o f

sergisini gezecek. Kafede

history. From 10:00 to 3:00, children come

çayını içecek; dü kkâ n d a alışveriş

every hour in buses from different parts o f

yapacak. Bağışlara gelince;

İstanbul. We’ve hosted three thousand

koleksiyonerlerim izin m üzeye eser

children so far. First they visit the museum,

bağışlam ak istem eleri bizi tab ii ço k

then they listen to an educator and have a

m utlu ediyor.

discussion after making the picture o f a work they have chosen. İn time vve’re going

Son olarak, m üze dışındaki

to increase the capacity even more.

çalışm alarınızdan söz ets e k ... B oğaziçi Ü n iversite si’nde m üze

W hat k in d o f results have y o u h a d since

işletm eciliği dersi veriyorum . 45

opening the m useum ? Are new

ö ğ ren cim var. M üzem izi la bo ratuvar

d o na tion s s ta rt in g to com e in?

olara k kullanıyoruz. Bana ç o k de stek

İn one month 55,000 people have visited

veriyorlar. A yrıca İstanbul K ültü r ve

the museum. W e've had one message ali along: This place belongs to the people, it’s

S anat V akfı’nın da yön etim ve yürü tm e kurulu üyesiyim . Hayatım bu

a platform for communication, and above

üçlü arasında g e çiyo r diyeb ilirim ...

ali it's dynamic. When a family comes here, there’s something for every member. One o f them vvill be dravvn to the library, another to the cinema, vvhile stili another vvill visit the exhibition o f photography. They can have tea at the cafe, o r do some shopping in the store. As for donations, vve’re o f course very happy that collectors vvant to give us some o f their vvorks. Finally, m aybe we c o u ld speak a little a b o u t y o u r acitvities ou tside the m useum ... A t the University o f the Bosphorus I give a course in museum management. I have 45 students, and we use our museum as a laboratory. They give m e a lot o f support. İn addition, Tm a m em ber o f the management and executive board o f the İstanbul Foundation for Culture and the Arts. That, you m ight say, is the triangle that m akes up m y life. □ 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 77


. İ■. .r f

D o ğ u ’n u n C o y

b rid e

n a z lı g e lin i o f th e

e a st U

\ j f

^

I

^

X

N Ü K H E T EVERİ

K l l

@ İB R A H İM

O w

YO Ğ URTÇU


A n a d o lu ’ nun doğu kapısı Kars, lezzetli kaşarı, şifalı balı, tarihi taş binaları, benzersiz to z karı, soğuk iklim in sıcak insanlarıyla görülesi bir yer. Kars, Anatolia’s gateway to the east, is well vvorth visiting for its tasty cheeses, herbal honey, historic stone buildings, crystal snow, cold climate and warm people. ( (S e rh a t kenti K ars” de rle r ona... A n a d o lu ’nun Kafkaslara ve O rta

hey cali it “a frontier town". Anatolia's eastern gatevvay to the Caucasus

A sya ’ya açılan d o ğu kapısı...

and Central Asia. A place o f uninterrupted

MÖ 9 0 0 0 ’lerden bu yana kesintisiz bir

settlement since the 10th century B.C., Kars

yerleşim e sahne olan Kars,

for millennia has borne witness to Anatolia’s

A n a d o lu ’nun kültürlerini harm anlayıp bir

historic melting p o t o f cultures. Hurrians,

p o ta d a e rittiğ i tarih in e tanıklık e tm iştir

Urartus, Sassanians, Armenians, Byzantines,

binlerce yıl. T ürkiye C um huriyeti

Mongols, Georgians, Seljuks, Ottomans and

döne m ine kad ar kim ler g e çm e m iştir ki

Russians— ali made their way through this

bu diyardan: Hurriler, U rartular, Sasaniler, Erm eniler, BizanslIlar, M oğollar, G ürcüler, S elçuklular,

region up to the time o f the Turkish Republic.

O sm anlIlar ve Ruslar...

THE CITY’S CROVVNING GLORY

ŞEHRİN TACI: KARS KALESİ

Anatolia’s coy bride in this m ost brutal o f ali

Tüm bunların yanı sıra iklim lerin en

climates. No sooner does vvinter arrive than

acım asızında, Doğu A n a d o lu ’nun nazlı

she dons her fetching snow-white bridal veil. Come spring she tosses it off, bathing in the

KARS CITADEL: Besides ali this, Kars is also Eastern

g e lin id ir Kars. Kış gelir gelm ez ona ço k yakışan telli duvaklı bem beyaz gelinliğini giyer üstüne. İlkbaharda

rain and adoming herself vvith gaily-colored flovvers. So lovely is she in ali her moods that

co şu p çıkartır gelinliğini; yağm urlarla

everyone has had their eye on her down the

yıkanır ve rengârenk çiçe klerle bezenir.

ages. Time and again she has been invaded,

Her haliyle öyle gü zeldir ki, herkesin gözü hep üstü nde o lm u ştu r çağlar

destroyed b y natural disaster, yet each time she has managed to get back on her feet

boyu. Defalarca istilâ edilm iş, doğal afe tler son ucu yıkılmış; ama her

again. Kars Citadel, one o f Anatolia’s m ost beautiful fortresses, is the city’s crovvning

80 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Defalarca yıkılan ve kendi küllerinden yeniden doğan Kars Kalesi, kentin en etkileyici manzarasına sahip. Oft destroyed but alvvays rising from its own ashes, Kars Citadel commands the most impressive view of the city.


sefe rind e yeniden ayağa

im p arato rluğ u kaleyi

glory. Built in 1152 by the

an inner and an outer section,

kalkm ayı başarm ıştır.

Saltuk vezir Firuz Aka, it was

A n a d o lu ’nun en güzel kalelerinden biri olan Kars

yeniden inşa ettirir, iç ve dış olm ak üzere iki bölü m den oluşan ve üç

left in ruins during the Mongol invasion. After being largely

affords an impressive view o f the city. Looking out from its vantage point, you can see the Kars

Kalesi, şehrin başını bir taç

kapısı bulunan kaleden

restored in the Ottoman period

River, vvhich flows through the

gibi süsler. 1 1 5 2 ’de Saltuklu

şehrin manzarası ço k

during the reign o f Murad III in

çenter o f the city, and the

veziri Firuz Aka tarafından yaptırılan kale, M oğol istilası

etkileyici. Kaleye yürüyerek

the second half o f the 16th

Taşköprü or stone bridge built

ya da arabayla çıkm ak

century, it was levelled again,

entirely o f hewn basalt. The bridge, vvhich was built by Murad

sırasında harap olur. 16. yüzyılın ikinci yarısında

m üm kün. Kaleden

this time by the Russians. The

baktığınızda şehrin içinden

Ottoman Empire finally had the

III in the 16th century, vvas

Osm anlı padişahı III. M urad dö ne m ind e büyük

akan Kars Ç ayı’nı ve

fortress rebuilt in the 19th

repaired in the 18th century after

tam am ı kesm e bazalt

century.

being partially destroyed by an

ö lçüd e onarılır. Bu sefer de

taşından yapılm ış

Accessible either on foot o r by

Ruslar yıkar. Son olarak 19.

T aşkö p rü 'yü görürsünüz.

car, the citadel, vvhich has

earthquake. One o f the m ost important buildings in Kars is the

yüzyılda Osmanlı

16. yüzyılda ili. M u ra d ’ın

three gates and is divided into

Church o f the Apostles, located > 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 81


em riyle yaptırılan köprünün bir kısmı deprem sonucu yıkılınca, 18. yüzyılda onarılmış. Kars'ın en önem li yapılarından biri, kalenin ete klerinde ki Kaleiçi m ahallesinde bulunan, gö rün üm ü nedeniyle halk arasında ‘ K üm bet C am i' B E D İR

diye de anılan Havariler Kilisesi. Bir süre müze

HAŞAN

olarak kullanılan kilise, 10. yüzyılda Ermeni Bagrat

BARIŞ

Krallığı dö nem inde 11. A bb as tarafından yaptırılm ış. Düzgün kesm e taşlardan yapılm ış kilisenin

yakasında eski ham am lar

kubbesinin 12 kem erinde

ve tip ik A nadolu özellikleri

12 havarinin kabartm aları

taşıyan verandalı evler,

bulunuyor.

konaklar görülür. İkinci im ar planı ise 1877-

BALTIK M İM A R İSİ HAKİM

1878 O sm anlı-R us Savaşı

Kars iki kez büyük şehir

sonrası Kars'ın 1 9 1 8 ’e kadar tam kırk yıl boyunca

imarı yaşar. Bunlardan ilki

Kalenin eteklerinde, kesme taşlardan inşa edilmiş Havariler Kilisesi'nin 12 kemeri Isa’nın havarilerinin kabartmaları ile süslü.

HALİM

D İK E R

The 12 arches of the Church of the Aposties, constructed of hewn stone, are adorned with reliefs of Christ’s

82

disciples. 2 /2 0 0 5

Osmanlı döne m ind ed ir. O

Rus işgalinde kaldığı

dönem lere ait cami,

d ö ne m de Ruslar tarafından

ham am , köprü, ev, konak

başlatılm ıştır. Ruslar Kars'ı

gibi bazı yapılara rastlam ak

askeri garnizon ilan

hâlâ m üm kün. Ö zellikle de

etm işlerdi. Bu sefer

Kars Çayı, Dereiçi

Osmanlı dö nem inde İskan

m ahallesinden akarken iki

gören Kaleiçi M ahallesi

on the slopes o f the citadel in

today. Old baths and houses

a quarter known as Kaleiçi

and mansions with verandahs

(inner Citadel) and known

exhibiting typical Anatolian

among the locals as the ‘Kümbet M osque' for its

features are in evidence especially on the two banks

conical shape. This church,

o f the Kars River as it flows

which has been used as a museum for a long time, was

through the quarter o f Kaleiçi. The second reconstruction

built by Abbas II during the

was undertaken by the

period o f the Armenian Bagrat Kingdom in the 10th century.

Russians following the Russo-Turkish VZar o f 1877-

The 12 vaults o f the dom e o f

78 following which Kars was

the church, which is built o f

occupied by the Russians for

regularly cut stones, exhibit

a total o f 40 years up to

reliefs o f the 12 aposties.

1918. Declaring the city a Russian garrison, they

PREDOMINANTLY BALTIC

brought in engineers from

ARCHITECTURE Kars underwent two periods o f

Holland in 1890 to realize their new city plan, which this

majör reconstruction, the first

time involved not the Kaleiçi

o f which was in the Ottoman

Ouarter, the residential area in

period. Some o f those

the Ottoman period, but a

buildings, such as mosques,

new city çenter com posed of

public baths, bridges, houses

today's Yusufpaşa, Ortakapı

and mansions, stili stand

and Cumhuriyet quarters. >


B E D İR HAŞAN BARIŞ

değil, bugünkü Y usufpaşa, O rtakapı ve C um huriyet

Kış gelip de kar d ö rt bir yanı kaplayınca, telli duvaklı b ir geline benzer Kars.

The new city plan called for

interiors consisted generally o f

wide avenues that intersected

halis and chambers that

each other a t right angles on a

opened onto each other

grid plan. Buildings in the Balticstyle architecture that has left its

around a long corridor. The buildings also employed a very

stamp on today's city were erected along these avenues

interesting heating system: a

between 1890 and 1917. These

called a ‘p e c h ’, vvhich was

stone buildings, o f one, two or,

rectangular in shape and

more rarely, three storeys, were

encased in tiles decorated with

d ik kesen ızgara planlı

constructed o f regularly hewn

reliefs, rose ali the way to the

geniş cad de lerd en

basalt. Their facades were

ceiling, and the entire building

oluşm u ştu r. 1 8 9 0 -191 7

embellished with embedded

w a sh e a te d b y pipes

yılları arasında bu geniş

columns and borders o f stone-

concealed in the walls. There

cad de lerin üzerine

carved reliefs, while their

are many buildings in the Baltic C>

m ahallelerinin m erkezi olu ştu rd u ğ u yeni şehir planını 1890 yılında H o lla n d a ’dan ge tirdikleri m ühendislere yaptırırlar. Yeni şehir planı, birbirini

Baltık m im ari tarzında, bugün de şehre dam gasını vuran binalar dikilir. Bu taş binalar düzgün kesm e bazalt taştan, te k katlı, iki katlı, na dir olara k üç katlı olara k yapılm ıştır. Ön cepheleri yalancı sütunlar, b o rdü r kab artm a taşlarla süslenm iştir; iç m ekânlar ise genelde uzun bir ko rid o r etrafına iç içe açılan oda ve salonlardan oluşur. 84 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

When vvinter comes and the snow veils everything in white, Kars is like a resplendent bride.

central coal-buming stove,


Yurtdışında Paracard taşı, döviz taşıma! D ünyanın neresinde olursanız olun, P a ra c ard ’la hesabınızdaki para her an yanınızda. P aracard ’ım zla ister bulunduğunuz ülkenin para birimiyle A T M 'lerden para çekin,ister alışveriş yapın. C ebinizde döviz taşım ayın, gittiğiniz ülkede para transferleriyle uğraşm ayın. D ünyanın her yerinde geçen ATM ve alışveriş kartı; adı üstünde, paran ın kartı: Paracard.

Garanti

naracard Garanti

«

t

H enüz Paracard sahibi değilseniz, G aranti24 C ard’ınızla da dünyanın her yerinde A TM ’lerden para çekebilir, alışverişlerinizde nakit yerine kullanabilirsiniz.

Garanti


uıs«n*w

Binalardaki ısıtma sistemi

T ürkiye'nin en soğ uk

architectural style in Kars, such

de çok ilginç. ‘P eç’ adı

iklim ine sahip olan bu

as the Municipal Building, the

verilen, dikdörtgen

kent, kış turizm i için de

Teachers’ Club, the Officers'

biçim inde, çini kaplamalı ve

büyük bir potansiyele

Club, the Provincial Financing

üzeri de kabartm alarla süslü

sahip. K ars’ın Sarıkamış

Office, the Treasury, and the

bu merkezi ısıtma aracı

Ministry o f Education building.

tavana kadar uzanır,

ilçesine iki kilom etre uzaklıktaki Sarıkamış

içerisinde köm ür yakılır ve

Sarıçam Kayak Tesisleri,

possibly can.

iç mekân duvarlarından

kar kalitesi ve pistleriyle

geçen borularla binanın tamamı ısıtılır. Belediye

T ürkiye 'n in en önem li kayak m erkezlerinden biri.

Binası, Öğretmenevi,

Sekiz ay bo yun ca kim i zam an bir, bir bu çuk

Orduevi, Defterdarlık, Maliye, Milli Eğitim

m etreye varan yükse klikte

M üdürlüğü binası, Valikonağı, Anadolu Lisesi,

karla kaplı m erkezde,

Eski Rus Konsolosluk binası

ortasına kadar süren uzun

gibi, Baltık mimari tarzında

bir kayak sezonu var. Etrafı

yapılmış pek çok yapı vardır Kars'ta... G örebildiğinizi

sarıçam orm anlarıyla çevrili S arıkam ış'taki kayak

m utlaka gezin.

m erkezini benzerlerinden

kasım ortasından nisan

ayıran en büyük fark ise KR İS T A L BÜYÜ

karı. Sadece A lplere has

Kars'ın kültü r turizm i için

olan kristal kar, burada da

önem i tartışılam az. Am a

görülür. S arıkam ış’ın kuru,

8 6 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Tour as m any o f them as you

MAGIC CRYSTALS There is no disputing the Fethiye Cami (en üstte solda), tarihi kongre binası (üstte solda) ve Ruslar’dan kalma heykellerle süslü havuz (üstte sağda). Kars’ın bir özelliği de, kendine has peynirleri (üstte). Fethiye Mosque (top left). The historic congress building (above left) and a pool adorned with statues, again left from the Russians (above right). Another feature of Kars is its unique cheeses (above).

importance o f Kars for cultural tourism. But this city, which has the coldest climate in Turkey, aiso possesses a great potential for vvinter tourism. The Sarıkamış Sarıçam Ski Resort, only two km away in Kars’ Sarıkamış tovvnship, is one of Turkey's finest, both for its pistes and for the quality o f the snow. A t this resort, which is covered with snow anyvvhere from a meter to a m eter and a half deep for eight months o f >


Dokunulmazlık kalktı.

A ltın y ıld ız'ın yeni serisi S ilk to u c h 'ın m ü k e m m e l dokusu, ipek proteinlerinin m icro kapsüller şeklinde kum aşa işlenm esiyle oluşturuldu. Altınyıldız’a özgü yeni A prelem e Te kn iğ iy le üretilen Silktouch Serisi, tene o lağ an ü s tü uyum uyla, do k u n m a duyunuzu harekete geçirecek.

silktouch

ipek pro te in li m ik ro -k a p s ü l tekn iği

ALTINYILDIZ w w w .a ltin y ild iz .c o m .tr


soğ uk iklimi sayesinde

the year, the skiing season lasts

oluşur bu kristal kar.

from mid-November to mid-April.

Sarıçam orm anları rüzgârı

But the main thing that

kesip karların birikm esine

distinguishes Sarıkamış from

olanak tanıdığı gibi, heyelan

other ski resorts is the snow.

ve çığ tehlikesinin de

Thanks to Sarıkamış’ dry, cold

olm adığı bir alan yaratır.

climate, the crystal snow

29 00 rakımlı Cıbıl T e p e ’deki

characteristic o f the Alps is found

kayak tesislerin de hem yeni

here as well. The Scotch pine

başlayanlar hem de

forests that break the wind and

pro fe syon eller için farklı

allow the snow to accumulate

pistle r m evcut. S aa tte 2400

also protect the area from

kişi taşım a kapasiteli,

landslides and avatanches. The

d ö rd e r kişilik telesiyej ise

ski siopes on Cıbıl Tepe at 2900

T ü rkiye ’de tek. Sarıkamış

m have separate runs for novices

Kayak M erkezi, A lp ve

and professionals. The site also

Kuzey D isiplini kayak

boasts Turkey's only four-person

uygulam aları, ‘ kayak sa fa ri’

chair-lift, with a capacity for

ve 'kızaklı g e zile r’ için de

transporting 2400 people per hour. A t the same time,

uygun ortam a sahip. Slalom , büyük slalom ve sü p e r-c kayak türlerinin yanı sıra, kısmen

Sarıkamış Ski Resort is a suitable environment for the Alp'ine and Northern skiing

snovvboard da

disciplines as well as ‘ski

yapabilirsiniz. T ü rkiye ’nin

safaris' and tobogganing.

en uzun kayak pistlerinden

Besides slalom, giant slalom

birine sahip olan

and super-c skiing, there’s

S arıkam ış’ta karşınızda

som e snowboarding too. A nd

A llah-u Ekber dağları,

at Sarıkamış, which has one o f

çevreniz sarıçam

Turkey’s longest ski runs, you

orm anlarıyla kaplı pistlerde kristal karın ve tertem iz havanın keyfini

can also enjoy the fresh air and crystal snow on pistes facing the Allah-u Ekber Mountains in

çıkarabilirsiniz.

the heart o f S cotch pine

K a rs'a gelm işken Kars

forests. 1/1/hile you're in Kars, be

M üze si’ni de m utlaka gezin.

sure to tour the Kars Museum.

A lt katında arkeoloji, üst

This museum, whose lower

88 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Kars sınırları içinde bulunan Sarıkamış Sarıçam Kayak Tesisleri, kar kalitesi ve pistleriyle Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri. Sarıkamış Sarıçam Ski Resort in Kars province is one of Turkey’s foremost centers of vvinter tourism for its pistes and for the quality of the snow.


w m m m ?

katında ise etnografya

level is devoted to

bölüm leri bulunan müze,

archaeology and upper level

A n a do lu'n un en zengin

to ethnography, is one o f the

m üzelerinden biri.

richest in Anatolia. A nother o f

K ars’ın önde gelen

K ars’ special treats is its

özelliklerinden biri de peyniri.

cheese. Don ’t leave the city

K ars’a has peynirleri

vvithout trying the unique Kars

denem eden ve eski kaşar, gravyer ve çeçil peynirlerinden alm adan bu

cheeses and purchasing som e aged kashar, gruyere

şehirden gitm eyin. Tabii şifalı

you. A nd o f course don ’t forget

and ‘çeçil’ to take home with to sample the herbal honey.

lazım.

Definitely pay a visit to the Çobanoğlu Kahvesi or

O zanlarıyla ünlü K ars’ta 'Aşıklar Kahvesi’ olarak da

‘Minstrels Coffeehouse’ in

bilinen Ç obanoğlu Kahvesi’ni

Kars, a city famed for its

de m utlaka ziyaret edin.

minstrelpoets. If y o u ’re lucky

Belki şansınız yaver gider ve

you may even get to hear the

en büyük aşkları Kars olan

Kars troubadours sing o f their

Karslı aşıkları dinlersiniz.

greatest love, the city o f Kars. □

ERMENİSTAN

balını da tatm ayı unutm am ak

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 89


GEZİ TRAVEL


-rr^

v

- " V

.

•:Jgv., - -v • ^ ^ - iO T — v " « .7 r "vj ^ > ~

i

-x —

»• b b b h r ^ - ; ••• - v ~ * f e r . . ‘ ~'i-‘’*—'

-

V-*s;

% î '.


Doğanın kusursuz güzelliğini ko nforla birleştiren önem li bir kış turizm i bölgesi K artalkaya... Kartalkaya is an im portant vvinter tourism spot that com bines com fort with flavvless natural beauty.

D

92 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

ünya üzerinde, adı ‘kartal’ ile birlikte anılan kaç kent, kasaba ya da köy vardır

ho knows how may cities, towns and

W villages there are in the world that are

kim bilir... Ama, T ürkiye’de bulunanlar arasında en ünlüsü, B o lu ’daki Kartalkaya

nam ed for the ‘eagle'? But among those in Turkey

olarak bilinir. Tarih boyunca güç, iktidar ve erişilm ezlik sem bolü olm uş kartala

Bolu province. To be compared with the eagle, which has been a symbol o f power, strength and

benzetilebilm esi için, bir yerin özel kabul

remoteness throughout history, a piace must,

edilm esi gerekir her şeyden önce. Tıpkı,

above ali, be regarded as very exceptional. Just

kartalın kayası ya da makamı olm aya layık

like Kartalkaya, which is deemed vvorthy o f being

görülen Kartalkaya gibi.

the rocky habitat o f eagles.

the m ost famous is Kartalkaya (‘Eaglerock) in

Bolu'daki Köroğlu Milli Parkı'nın içinde yer alan Kartalkaya, İstanbul ve Ankara’ya yakınlığı ile de b ir hayli revaçta. İnside Köroğlu National Park in Bolu, Kartalkaya is in high demand for its location mid-way between İstanbul and Ankara.


W 8tw S *

ULAŞIM ÇOK KOLAY

İstanbul’a 262 ve İzmir'e 594

EASY ACCESS

İstanbul a n d Ankara, it is in

Yıllardır modası geçmeyen

km uzaklıktaki Bolu’nun

A lo ng w ith the ever p o p u la r

gre at dem and. This ski

Uludağ ve Sapanca Gölü

sınırları içerisinde bulunan

Uludağ a n d Kartepe, the

resort, lo ca te d 192 km from

kıyısındaki en yüksek zirve olan

kayak merkezi, Batı

high est pe ak on the shores

Ankara a n d 2 6 2 km from

Kartepe ile birlikte İstanbul’a

Karadeniz’in en yüksek

o f Lake Sapanca,

en yakın üç kayak

zirvelerinden biri olan 2378

Kartalkaya, w hich Is the

İstanbul in B olu province, was established on the

merkezinden biri olan Kartalkaya, doğanın kusursuz

metrelik Köroğlu Dağları'nın yumuşak eğimli yamaçlarına

nearest to İstanbul o f the three, is a m ajör area for

ge ntly rising slopes o f the 2 3 7 8 m eter-high Köroğlu

güzelliğini konforla birleştiren

kurulmuş. Eteklerinde tam 320

vvinter tourism that

M ountains, one o f the

önemli bir kış turizmi bölgesi.

yayla saklayan, başı dört

com b in es co m fo rt with

highest ranges on the B lack

Donanımlı mekanik tesisleri,

mevsim bulutlara gömülü

flavvless na tural beauty. With

Sea. H arboring a to ta l o f

modern otelleri, kayak

its w e ll-e qu ipp ed m echanical facilities, m o d e m hotels, ski

3 2 0 high lan d plateaus in

butikleri, her türlü kış sporuna

dağlara adını veren Köroğlu; zalim Bolu Beyi'ne kazan

elverişli pistleri ve renkli gece

kaldırıp, zenginden aldığını

hayatıyla son yıllarda Uludağ’ın

m ountains, vvhose sum m its have their heads in the

their foothills, these

fakire dağıtan halk

boutiques, p iste s suitable for vvinter sp o rts o f every kind,

tahtına göz diken Kartalkaya,

kahramanlarından biri olarak

a n d co lo rfu l nightlife,

clo ud s in ali four seasons,

İstanbul’a olduğu kadar

Kartalkaya has given Uludağ

are n a m ed fo r the legendary

Ankara’ya olan yakınlığıyla da

yer etmiş Anadolu insanının yüreğinde. Nadir bulunan bitki

a run for its m on ey in recent

Köroğlu, an A na tolian-style

hayli revaçta. Ankara’ya 192,

ve hayvan türlerini barındıran

years. E guidistant from

R o bin ho od w ho rebelled t> 2 /2 0 0 5 SKY

93


94

SKYl

:

doğal güzellikleri milli park

yolunun, kış boyunca karlı

against the crue l Bolu Bey,

tovvnship, which is

statüsüyle koruma altına alınan

olmasına rağmen, açık

rob blng the rich to give to

rem iniscent o f a m ini a t ure

dağlar, kış aylarında en çok

tutulmasına özen gösteriliyor.

the poor. H om e to rare

C appadocia with its ‘fairy

kayak tutkunlarını; yılın üç

Yine de, özel aracıyla yola

species o f flora and fauna,

c h im n e y s r o c k houses,

mevsimi ise gezginleri,

çıkacak olanların yanlarında

the K öroğlu range, whose

caves, intriguing canyons

botanikçileri, zoologları, amatör

zincir bulundurması gerekli.

naturaI b e au ty is p ro te c te d

a nd conical ro ck form ations,

balıkçıları ve yamaç paraşütü

Özel aracınız yoksa, taksi

b y national pa rk sta t us,

it is 45 km from B olu city

meraklılarını ağırlıyor,

tutm ak ya da kayak

plays h o st to ski buffs in

çenter. The m ountain road,

merkezinde bulunan otellerin

through Kızık a n d Sarıalan

PİST UZUN LU Ğ U 35 KM

servis hizmetinden

w inter a n d t o travelers during the oth er three

which runs from Seben

Bolu Dağlarfnın dorukları, karlı

yararlanmak dışında bir

seasons o f the year,

up to the ski resorts, is

kıvrımları, beyazlara bürünmüş

seçenek bulunmuyor. Bolu

extending its ho spita lity to

painstakingly cleared ali

kayın ormanları, yalnızlığa yazgılı

şehir merkezinden yaklaşık bir

botanists, zoologists,

w inter long despite heavy

dağ evleri, uçsuz bucaksız

saatlik zevkli bir yolculuk

am ateur fisherm en a n d hang

snovvfall. Nonetheless,

yaylaları, gürül gürül çağlayan

sonunda Kartalkaya'ya ulaşıyoruz. 70 ’li yılların

gliding enthusiasts.

pınarlar ve hayal gücünü

chains are a m ust if y o u ’re driving up in yo u r ow n car. If

zorlayan doğa manzaraları; beni

sonlarında talebi karşılamakta

PISTES TOTALLING

you d o n 't have a car, there's

Kartalkaya’ya götüren

güçlük çeken Uludağ'a

35 KM İN LENGTH

otomobilin camından peş peşe

alternatif olarak kurulan kayak

The peaks an d snow -

no alternative b u t to hire a taxi, o r use one o f the

akıp gidiyor. Peribacaları, kaya evleri, mağaralar, ilginç

merkezinde, kış boyunca

cove red con tours o f the

shuttle services p ro vid e d by

kalabalık bir kayakçı ordusuyla

kanyonlar ve koni biçimindeki

karşılaşmak hiç şaşırtıcı değil.

Bolu M ountains, forests veiled in white, solitary

the reso rt hotels. We arrive a t Kartalkaya follovving a

kayaçlarla kaplı coğrafyasıyla

Zira, İstanbul ve Ankara'ya

alpine cottages, vast

plea sant drive o f a b o u t one

minyatür bir Kapadokya’yı andıran Seben ilçesinin güneyine

sadece birkaç saat mesafede,

plateaus, burbling springs

h o ur from B olu c ity çenter. İt

bembeyaz karların üzerinde

an d m in d-bo gg lin g m ountain

is n o t unusual to find a

konumlanan Kartalkaya, Bolu

süzülmenin cazibesine kapılan

vistas flit b y in rap id

sizeable arm y o f skiers ali

şehir merkezine 45 km uzaklıkta

pek çok kişi, Kartalkaya’ya

succession on the w indow

w inter long a t this sk i resort,

bulunuyor. Seben’den itibaren Kızık ve Sarıalan üzerinden

akın ediyor. Toplam pist

o f the ca r that is taking m e

established in the 1970s as

uzunluğu 35 km ’yi bulan kayak merkezi; kış sporları için

up to Kartalkaya. S ituated to the south o f Seben

an alternative t o Uludağ

kayak merkezine uzanan dağ 2 /2 0 0 5

which was h a rd p re sse d to >


Z E N

Ya p i K r e d İ K o r a y GAYRİMENKUL

YATIRIM

ORTAKLIĞI

AŞ.

G Ö K T Ü R K

KUSURSUZ BİR YAŞAM ALANI, KAÇIRILMAYACAK BİR YATIRIM FIRSATI!

İyi ş e y le r te s a d ü fle r in d e ğ il, u z u n e m e k le r in , y o ğ u n ça b a la r ın ü r ü n ü d ü r . B iz tü m p r o je le r im iz ü z e r in d e

İstanbul Zen sizlere, 7 5 0 E u r o ’d a n başlayan tak sitler ve 1 2 0 a y a varan cazip ödem e seçenekleri ile sadece kolay sahip olabileceğiniz b ir yaşam alanı değil, aynı zam anda değeri h er gün artacak iyi b ir yatırım fırsatı sunuyor.

bu b ilin ç le ç a lışır ız .

İstanbul Zen, yeni tren d ler incelenerek tasarlanm ış detayları, ışık saçan m im arisi ve h u zu r veren yeşillikleriyle şehir m erkezine sadece 15 dakika m esafede, K em erburgaz G öktürk Beldesi’nde.

G öktürk Beldesine yeni bir soluk getirecek olan İstanbul Zen daha önce 2002 M ipim Awards Y arışm asında ‘dünyanın en iyisi’ seçilen İstanbul İstan b u l’u n yaratıcısı Yapı Kredi Koray güvencesiyle sizlerle buluşuyor.

Satış Ofisi: İstanbul İstanbul, Göktürk B eldesi,İstanbul Cad. Kemerburgaz 34990 İstanbul

Tel: 2 12 32 2 02 02 pbx

Faks: 212 3 2 2 02 06

www.istanbulzen.com


tA .-m

ideal iklim özellikleri, kar

penceresinden bile izleyebilmek

m ee t the grovving dem and. For

kalitesi ve bakir doğasıyla

mümkün. 15 aralık ile 15 nisan

hordes o f p e op le flock to

benzerlerinden ayrılıyor. Çam

arasındaki ideal kayak sezonunda kar kalınlığı, iki

Kartalkaya, a ttra c te d b y the p ro s p e c t o f glid in g över pristirıe

ormanlarıyla kaplı korunaklı yamaçları sayesinde sert kuzey

metrenin altına düşmüyor. Üç

white sn o w only a few hours

rüzgârlarından etkilenmeyen

otelin bulunduğu Kartalkaya’da,

from A nkara a n d İstanbul. This

kayak merkezinde, uzun süre

Grand Kartal ve Kartal Otel

s k i resort, w hose piste s to ta l

kuru kalabilen kar tanecikleri,

adında iki birinci sınıf tatil köyü

3 5 km in length, is

kış sporları için elverişli bir

ile Dorukkaya adında dört

disting uish ed from the others

zemin oluşturuyor. 1800 ile

yıldızlı bir otel bulunuyor. Daha

b y its ideal clim ate for vvinter

2200 metre irtifada kurulan

mütevazı konaklama

sports, the quality o f its snow,

pistlerin güneşi doğrudan

seçenekleri için Kartalkaya'ya

a n d its unblem ished natural

alıyor olması, bir diğer avantaj.

8 km uzaklıktaki Sarıalan

OTELDEN DAĞ EVİNE...

Yaylası’nda bulunan Baysal Motel ile 6 km mesafedeki

setting. A t the sk i resort, vvhich is unaffected b y the harsh n o rth vvinds thanks to the pine forests th a t cove r a n d p ro te c t

Kartalkaya’da kayak,

Tatlar Yaylası’nda hizmet veren

snowboard, kızak, paintball ve

Sarıalan Dağ Evi'ne uğramak

motor safariye uygun 13’ü ana

tercihinize kalmış.

olmak üzere, toplam 28 pist

Uluslararası standartlarda iki

bulunuyor. Uluslararası

telesiyej ile sekiz teleskinin

standartlara sahip pistlerin en uzunu 1.5 km. Her seviyede

bulunduğu kayak merkezinde, mekanik tesislerin toplam

kayakçıya uygun pist seçenekleri mevcut. Birkaçı

taşıma kapasitesi saatte altı bin kişiyi buluyor. Mekanik tesislerin

dışında pistlerin neredeyse

en uzunu olan 1200 metrelik

tamamı, yüzünü otellere

Köroğlu Teleski, daha çok

dönmüş. Bazı otellerde,

deneyimli kayakçıların adresi.

sevdiklerinizin kayak

Köroğlu’ndan 100 metre daha

performansını odanızın

kısa olan Narin Teleski, orta

96 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Toplam pist uzunluğu 35 km ’yi bulan kayak merkezinde her türlü kış sporunu yapabilirsiniz. Üç otelin bulunduğu Kartalkaya’da sezon, aralık ayından nisan ayına dek sürüyor. You can enjoy winter sports of every kind at this ski resort, whose pistes total 35 km in length. The season lasts from December to April at Kartalkaya, vvhich has 3 hotels.

its slopes, the snovv stays dry fo r a long time, p ro d u cin g a co ve r em inently con du cive to vvinter sports. A n d the exposure o f the pistes, a t an elevation betvveen 1800 and 2 2 0 0 m, to d ire ct sun lig ht is an a d d e d boon. HOTEL OR M O UNTAIN COTTAGE: YOUR CHOICE Kartalkaya bo asts a to ta l o f 2 8 pistes, 13 o f vvhich are suitable C>


•f

. /

N O O, ° 2 Î ju M î f t S İ

S S fe c S S i

x # ' o>

?*

NI -O

7Y

:3

ö f ^

<

Cİ o b u n ^ k . k h g '" ^ .

Qj

<Oc '>*.

o 'V

■İn

'a ." V

~K

V

O

S*

K

a

lıc

ı ile

t iş im

m

ir a

s ı. . .

G ü n ü m ü z d e iletişim ço k ö n e m li. T eknoloji ile rle d ik ç e kalıcı o la n iletişim b içim leri ortadan kalkıyor. Düşüncelerim iz, sözlerim iz anlık ve soyut. Stork's size d e ğ e rli ve kalıcı b ir iletişim sunuyor. •o

Hissettiğimiz, yeşerttiğimiz, tükenm eyen ve tam tersine çoğalan sevgilerim izi

13

S tork's "M e k tu p Y üzük" serisi ile m iras h a lin e getiriyor.

W W W

s t o r k s . c o m . t r

Türk Patent Enstütüsü Tasarım Tescil No: 2004-0864

Her Stork's ürünü g ib i " M ektup " yüzükte sertifikalıdır.

/

ADAPAZARI:0(264) 278 81 82 * AFYON:0(272 ) 215 57 751 AKSARAY:0(382) 213 66 06 • ANTALYA STORK’S JEVVELLERY CENTER:0(242) 248 35 14 * DU7Y FR£E0(242) 330 35 6 3 1HOTEL LARES;0(242) 349 63 7 5 1 TITANIC RESORT HOT£LO(242) 351 08 54 • CEARES H07EL:0(242) 753 27 80 • LİMRA HOTEL:Of242) 824 53 00 • ANKARA MRUM:0(312) 467 51 44 * SHERATON HOTEL:OW2) 467 40 3 2 1 AYDIN:0(256) 214 59 81 * BALIKESİR 0(266)241 32 72 * 8ARTIN:0(378) 227 32 77 *B0DRUM:/6£R 07a:0(252)357 77 50 BURSA AS MERKEZ:0(22A) 261 53 97 • CARREFOURSA^224) 452 67 90/91 * ÇANAKKALE 0(286) 217 07 12 * ÇORLUO(282) 653 80 33 • ÇERKEZK5/0(282) 726 91 88 • ÇORUM:0(364) 224 66 66 * EDİRNE:0(284) 212 36 58 * EDREMİT:0(266) 37810 49 * ESKİŞEHİR:0(222) 230 00 70 * GİRESUN:0(454) 212 23 56 * LÜLEBURGAZ:0(288) 412 30 26 * HATAY:0(326) 214 2566* İSTANBUL:BOSMIVC/.0(216) 416 62 75* CAPITOL 0(216) 651 32 84 • CARREFOURE HARAMİDERE:0(212) 852 84 42 • BOYNER BEYLİKOÜZÛM212) 852 04 24 • BOYNER İÇERENKÖY:<X216) 448 01 30 * BOYNER UASLAK:0{2\2) 286 27 15 1 ÇEMBERLİTAŞ(MERKEZ^:0^2^2) 514 17 96 * KADfKÖY:0(216) 414 33 23 * KAVACIK: 0(216) 425 15 36 • METROCITYL£1€NT:0(212) 344 01 17 * ÜSKÜDAR.0(216) 553 38 72 * İZMİR:0(232) 324 12 511 KASTAMONU:0(366) 214 89 08 • KIRKURELİ:0(286) 214 82 84 * KONYA:0(332) 350 67 11* MERSİN:0(324) 231 23 13 * NİĞDE:0(288) 232 43 42 * ORDU:0(452) 225 50 91 * SAMSUN:0(362) 432 44 77 * TEKİRDAĞ 0(282) 263 83 30 • TRABZON:0(462) 321 88 48 * ZONGULDAK:0(372) 251 11 05 HSBCO

_ bir üyo kuruluyudur

DE UTSCHAND-PFORZHEIM.OO

49 0

Ü C R E T S İ Z

7231

28

D A N I Ş M A

44

02

H AT T I :

*

R U S S IA -M O S K O W :00 0 80 0

2 1 1

50

50

70 9 5

540

81

06

M Ü C E V H E R

M ağazaları Z in ciri


zorlukta pistlere sahip. 1050 metrelik Doruk Teleski ise sakin ve rahat pistleriyle tanınıyor. Etkileyici manzarasıyla en çok tercih edilen 900 metre uzunluğundaki Büyük Teleski’de ise her seviye için uygun pist seçenekleri var. Grand Kartal ve Kartal Otel'in pistleri ortak kullanılıyor. Her iki otelin müşterileri de, bu pistleri ücretsiz olarak kullanma hakkına sahip. Dorukkaya Oteli’nin konukları, kendi pistlerinden yararlanabiliyor. Gündüzleri, bembeyaz kar örtüsünden yansıyan güneş ışıklarıyla ışıl ışıl yıkanan Kartalkaya, akşam olduğunda romantik bir ruh haline Kartalkaya, ideal iklim koşulları, kar kalitesi ve bakir doğası ile her geçen sezon popülaritesini artırıyor.

bürünüyor. Uzun ve dinlendirici bir akşamüstü yürüyüşünden sonra, geceyi değerlendirmek üzere kendimi Kartalkaya'nın renkli gece hayatının kollarına

With its ideal climate, the

bırakıyorum. Dorukkaya ve

quality of its snow and

Kartal Otel'in diskoteklerinde,

its pristine natural setting, Kartalkaya is becoming more popular with every passing season.

sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence sürüyor. Gençlerin gözdesi olan Spy Bar'da,

for skiing, snow boarding,

10 50 -m eter D oruk sk i-lift

tobogganing, p a in tb a ll an d

p ro vid e s acce ss to the less

m o to r safaris. The longest o f

c ro w d e d a n d easier pistes.

the piste s m eeting

Several alte rna tive p iste s

internationai stan dard s is 1.5

are available fo r skiers o f

km. There are p iste s for

every level a t the 9 0 0 -m e te r

skiers a t every levei. A p a rt

G reat C hair-lift, w hich is

from a few, a im o st ali the

p o p u la r fo r its im pressive

p iste s face the hotels,

vievvs. The G rand K arta l and

enabling you to keep an eye

K arta l H o te l use these

şömine başında dans partisi

on y o u r lo ve d ones from

p iste s in com m o n an d

düzenleniyor. Hareketli bir

som e o f the ir window s.

gu e sts o f each h o te l are

gecenin sonunda, İstanbul ve

K artalkaya has three hotels:

en title d to s k i here a t no

Ankara’nın ortasında beyaz bir

tw o first-cla ss reso rt

extra charge. G uests o f the

ülkeyi andıran Kartalkaya’yı

villages, the G rand K artal

Dorukkaya m ay use the

çok sevdiğimi anlıyorum.

a n d the K arta l Otel, a n d one

h o te l's ow n pistes.

fo u r-s ta r hotel, the

Kartalkaya, vvhich is b a th e d

İP " *» OrtakAy Çilimlio B OLU

Mengen/ ’Gdkçesuo G ered e

Dıpprgol BO LU* 1Ortakoy

brillian t sunshine refle cting

yo u m ay cho ose betw een

o ff the snow , takes on a

the B aysal M o te l on Sarıalan Piateau 8 km from

evening. Follovving a long, relaxing w alk a t dusk, I

serving tou rists on Tatlar

arm s o f Kartalkaya ’s co lo rfu l

Piateau 6 km away.

n igh tlife fo r the evening. The

This s k i re so rt is e q u ip p e d

disco th e q u e s o f the D orukkaya an d K a rta l H otels

ch a ir-lifts capable o f

K ıb rıs ç ık

.

Aklcaya ’» B ato)t

Çeltikçi

UruŞO

Kjıricaoron

o Güdül O B e y p a za rı

Kızılca^

m ore ro m a n tic m o o d in the

Kartalkaya, an d the Sarıalan D ağ Evi, a m ou ntain co tta g e

sta n d a rd s ki-lifts an d eigh t

O J t l I

98 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

th ro u g h o u t the day in

m o d e s t acco m m od ation ,

w ith tw o inte rna tiona l-

" Kortolkoyo Koyak Merkezi

Çayırhon

Dorukkaya. For m ore

c o m m e n d m yse lf in to the

buzz with activity rig ht up to the first light o f dawn. A n d at

tra n sp o rtin g 6 0 0 0 pe rson s

the Spy Bar, a favorite with

p e r hour. The lo n g e st o f

young people, dance parties

t hem is the 1200 m e te r-lo n g

are organized a ro un d the

K öro ğlu s k i-lift fo r m ore

fireptace. Follow ing a rousing

ad va n ce d skiers. Narin ski-

n ig h t I realize why I am so

lift, w hich is sh o rte r b y 100

fon d o f Kartalkaya, a la n d o f

m eters, serves the p iste s o f m edium difficulty, while the

p u re white m idw ay betw een İstanbul an d Ankara. □


HACCP HACCP, Hazard Analysis and

Critical Control Points. Yani, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları. Bir mutfak için en önemli kavram. Bir mutfağın güvenilirliğinin önde gelen göstergesi... Oldukça zorlu denetimler sonucu ulaşılan bir zirve adeta Catering hizmetlerinde. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, ülkemizin en modern

444 4 444 T ü r k iy e 'n in h e r y e r in d e n

www.hacettepe.com.tr

mutfaklarından birisine sahip olmanın gururunu paylaşıyor sizlerle. ISO 9000-2001 ve HACCP Belgesi sahibi,

üretiminin ve sunumunun her aşamasında, sıfır hata ile, hastalarını ve çalışanlarını gıda kaynaklı her tür tehlikeye karşı korumayı ilke edinen bir catering hizmetini sunuyoruz sizlere. Diğer birçok ayrıcalığımızın yanında.

Hacettepe

‘ B i l g i ve T e k n o l o j i ’


0

Gizli çağrı / A Secret invitation

Antiocheia İl

NEZAHAT TÜRKAN

@

AKGÜN AKOVA


Ş ubat ayının ortasına doğru boğayı yo k eden aslan burcu, Yalvaç ovasına bereketi g e tire ce k ve yalvaçlar g e çe ce k Pisidia A n tio c h e ia ’sından. Dovvning Taurus tovvard m id-February, Leo will bring plenty to the plain of Yalvaç as the prophets pass through Antiocheia of Psidia.

Y

olum ilk kez İspa rta’ya düştüğü nd e aylardan mayıstı ve m üzeler haftası

nedeniyle çoğu Sağrak köylüsü gibi biraz da şenlikleri izlem ek için A d a d a ’nın

T

he first tim e m y travels b ro u g h t m e to İsparta it was May, a n d like m o st

S ağ rak villagers m useum w eek to o k me to A da d a to en jo y the festival. İn

yolunu tutm uştum . İçindeki ‘A d a ’

Turkish ‘ada ’ m eans island, so the

sözcüğüyle denizleri, dalgaları çağrıştırsa

nam e o f this c ity m akes yo u th in k o f

da P isidia’nın 12 kentinden biri olan bu

waves a n d the sea, b u t as one o f the

kent, dağlık araziye kuruluydu ve bu yüzden ço k da tahrip olm adan bu

12 citie s o f Psidia it is up in the m o u ntains a n d thus has been p ro te c te d

günlere gelebilm işti, im paratorlar

from the ravages o f time. A s I vvatched

Tapınağı’nın önündeki alanda, bu

yo u n g g iriş da n cin g o u t in fro n t o f the

dağların 'g e lin cik' ağaçları gibi m or-

Tem ple o f E m pe rors— like the ‘p o p p y ’

pem be renklere bürünm üş genç kızların

trees o f these m ou ntains they were

oyunlarını seyrederken, önüm deki

d e c k e d in p u rp le a n d p in k — the o ld m en o f S ağ rak village s ittin g in the E>

sıralarda oturan, Sağrak köyünün çok 102 SKYLİFE 2 /2 0 0 5

Men Kutsal Alanı’ndan Yalvaç’ın görünüşü (en üstte). Kartal heykeli, MS 3.-4. yüzyıl (üstte). A view of Yalvaç from the Sacred Precinct of Men (top). Statue of an eagle, 3rd-4th century A.D. (above).


Sometimes it’s much more closer than you think.

Stability and pow er in fabric production for 50 years. We produce fabrics with the same attitude for more than 50 years. Stability, povverful investments and innovative styles... We are alvvays at your service w ith a large fa sh io n a b le p ro d u ct range, from co rd u ro y to g ab a rd in e and from apparel to upholstery... On the w ay to create your own style...

Birlik M e n s u c a t A . Ş O rta S a n a y i Bölgesi M e n s u c a t C ad d e si No: 7 3 8 0 6 0 K ayseri-Turkey Phone: + 9 0 3 5 2 3 3 6 4 4 7 0 • Fax: + 9 0 3 5 2 3 3 6 9 8 7 3 -7 4 e-m ail: birlik@ birlikm ensucat.com .tr ww w .birlikm ensucat.com .tr

L E T ’S M E E T İN 2 0 0 5 IN T E R N A T IO N A L FA IR S

C o u n try 1 8 -1 9 Jan u a ry 2 0 0 5

N e w York Fashion Fabrics

2 6 -2 7 Jan u a ry 2 0 0 5

Lille Tissu P rem ier

France

9-11 February 2 0 0 5

M unich Fabric Start

G e rm a n y

1 5 -1 6 F ebruary 2 0 0 5

London Fashion Fabrics

E ngland

2 4 -2 6 F ebruary 2 0 0 5

İstanbul İT S E

Turkey

9 -1 2 M arch 2 0 0 5

Paris Texworld Fabrics

rCONFIDENG| İN TEXTIIES


kalın gözlüklü, hepsi takkeli ihtiyarlarının bir dua

ro w s ah ea d o f m e in the ir th ick glasses a n d p ra y e r

in the firm c o n victio n that

okurcasına aynı kelimeyi

c a p s k e p t m u rm u rin g the

the A rabs, p re ssin g up from A ntio ch e ia to the

they c o u ld take Jerusalem ;

mırıldandığını duym uştum :

sam e w o rd tike an

Yalvaç, yalvaç, yalvaç...

in ca n ta tio n : “ Yalvaç,

vvalls o f İstanbul; St. Paul,

Yalvaç, 'A ntio cheia' antik

yalvaç, y a lv a ç ..."

p a tie n tly w a iting fo r the day

kentinin de bulunduğu,

Yalvaç is the la rg e st c o u n ty

to co m e as he sp e n t days

İsparta'nın en büyük ilçesiydi.

o f İspa rta p ro vin ce a n d

in A n tio ch e ia w ith a weaver

Bu eski T ürkçe sözcüğün ilk

c o n ta in s the a n cie n t c ity o f

in the q u e st to s p re a d the

şekli ‘yalavaç’tır. Kök anlamı

A ntiocheia. The ro o t

w o rd o f his s e c re t religion

yalvaran, dileyen iken; anlam

m eaning o f ‘y a lv a ç ’ was

to a li m an kin d; B a tta l Gazi,

genişlem esiyle, yardımcı,

sup plican t, b u t öve r tim e

kickin g up the d u st as his

the w o rd to o k on n e w

ho rse g a llo p e d in to Yalvaç;

m ea nings to sig nify a b ettor,

the tw o arm ies cla shin g in

tanrı elçisi, bir haber bildirm ek üzere gönderilm iş kim se, m üjde veren, peygam ber gibi m analar yüklenm iş. İN A N M IŞ LA R IN TA R İH İ Bundan sonra ne zaman İspa rta’ya gitsem , gizli bir çağrıya uyup Y alvaç'a yolum u düşürdüm . İnanmışların tarih yazdığı yerdi Yalvaç. Büyük seferine çıkan, ordusunun diğer kısmıyla buluşm ak için Pisidia üzerinden Phrygia’ya geçen İskender de; İznik'ten A nta kya’ya akan, K ud üs’ü alabileceğine inanmış Haçlılar da; A n tio ch e ia ’dan geçip İstanbul surlarına dayanan 104 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Sultan dağlanna doğru su kemerlerinin izlerini sürmek mümkün (üstte solda). Siz bu savaşçıyı bir de gölgeler uzadığında görün (üstte ortada). Zeus’un şimşeklerini taşıyan kartal ve Yalvaç M üzesi'nin bahçesi (üstte sağda). The aqueduct may be followed tovvard the Sultan mountains (above left). You should see this vvarrior when the shadovvs lengthen (above middle). An eagle bearing the lightningbolts of Zeus, and the grounds of the Yalvaç Museum (above right).

m esse ng er o f god, herald,

the b a ttle o f

a n d p ro p h e t.

M yrio keph alon ; ali o f them c o n trib u te d to vvriting this

THE H IS T O R Y OF

history. Everyone h a d a reason fo r co m in g to, o r

THE BELIEVERS Ever since, w henever I go

pa ssin g through, Yalvaç.

t o İsparta I have an sw e red

A s a m e e tin g p o in t fo r

a se cre t in vitatio n a n d

civilizations, a n d because

m ad e m y w ay to Yalvaç. İt

the ro a d s a ro u n d it h a d

is a p la c e vvhere believers

m ilitary a n d co m m e rcia l

m ade history. A le xa n d e r on

im p o rta n ce while its so il

his g re a t expedition, who

was fertile, Yalvaç was

p a s s e d th ro u g h Psidia on

h igh ly strategical. Thus

his w ay to Phrygia to link

A ntio che ia was a m a jö r

up w ith the o th e r h a lf o f his

Rom an c o lo n y th a t ro se t o

arm y; the Crusaders,

be cap ital o f Psidia, an d in

p o u rin g d o w n to A ntakya

the Christian era was the

(Antioch) from İznik (Nicaea)

sea t o f a m etrop olitan. >


G E L E C E Ğ İN İZ E YATIRIM YAPIN Bütün sosyal güvenceleri ve çalışma iznini içeren, ayrıca eğitim ve sağlık hizmetlerinden bedava yararlanmanızı sağlayacak daimi ikametgah hakkını hemen, Kanada vatandaşlığını ise 3 yıl sonra alın, Birleşmiş Milletler tarafından 7 yıl üst üste "refah seviyesi en yüksek ülke" seçilen Kanada'da aile ve iş hayatınızı güvence içinde sürdürün, Tasarruflarınıza ve yatırımlarınıza devlet güvencesi, 5 yıl süre ile her türlü vergiden muafiyet olanağından yararlanın.

YATIRIMCI GÖÇMEN OLMANIN ÖN ŞARTLARI ? 3 yıllık yöneticilik veya işverenlik deneyimine sahip olmak, Kanada'da belli bir miktarda yatırım yapabilecek mal varlığına sahip olmak. Başvuru işlemlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmak.

Geniş bilgi için lütfen size en yakın SEN INTERNATIONAL bürosu ile temasa geçiniz. • Söğütlüçeşm e Cad. 2. Söğütlüçeşm e Sk No: 14/6 K adıköy-İSTA N B U L Tel: (0 2 1 6 ) 3 3 6 0 2 5 7 - 3 3 6 0 3 3 7 Fax: (0 2 1 6 ) 3 3 6 94 6 7 in fo @ s e n -in te m a tio n a l.c o m

m Tunalı Hilm i Cad. 6 4 /4 K avaklıdere-A N K A R A Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 6 4 0 3 4 -3 5 Fax: (0 3 1 2 ) 4 6 8 15 70 s a b a h @ s e n -in te rn a tio n a l.c o m m 15 P arsons Court, Kitchener, O ntario-CANADA N 2 N 2 Y 8 Tel: (5 1 9 ) 5 7 6 8 6 22, Fax: (5 1 9 ) 5 7 6 2 4 8 3 s e n in te rn a tio n a l@ ro g e rs .c o m


Balıkçı başı, MS 1. yüzyıl (en solda). Roma döneminden köpek heykelciği, MS 2-3. yüzyıl (ortada). Yaban domuzu kabartmalı sikke (solda). Head of a fisherman, İs t century A.D. (far left). Statuette of a dog, Roman era, 2nd-3rd century A.D. (middle). Coin with relief of boar (left).

A raplar da; gizli dinini tüm

haline getiriyordu Y alvaç’ı.

C O LO N IA L STATUS

here to s ta rt a c o lo n y ? B y

insanlara yayabilm ek için,

Böylece A ntiocheia, Pisidia

On a c o ld b u t sunny

m ixin g so ld ie rs w ith the p e o p le he n o t o n ly serve d

günlerce A n tio ch e ia ’da kalıp

bölgesinde başkent

vvinter’s d a y I p a ss a

bir do kum a ustasının

konum una yükselen önemli

coffee hou se un d e r the

the cause o f R om anization

yanında sabırla günün

bra nch es o f an eigh t-

b u t a t the sam e tim e was

gelm esini bekleyen Aziz

bir Roma kolonisi haline geliyor, Hıristiyanlık

h u n d re d -y e a r-o ld plan e

able to c o n tro l the la nd s in

Pavlus da; ovaları to zu ta

dönem inde m etropolitliğe

tree, c o n tin u e on throu gh

the east. M y eyes seek o u t

to zu ta atının üstünde

yükseliyordu.

stre e ts lin e d b y Yalvaç

the Via Sebaste, a roa d

h o use s d e c o ra te d w ith

w ith A n tio ch e ia a t its he art

Y alvaç'a giren Battal Gazi de; M yriokephalon

KO LONİ STATÜSÜ

a n cie n t artlfacts, a n d e n te r

vvhich the g o v e rn o r o f

savaşında karşı karşıya

S oğuk ama güneşli bir kış

A ntio ch e ia one kilo m e te r

gelen taraflar da bu tarihi

n o rth e a st o f the city. From

oluşturuyordu. Herkesin

gününde, sekiz yüzyıllık çınar ağacının dalları

G alatia b u ilt in o rd e r to in flic t a d e cisive d e fe a t on

the s p o t vvhere the p o rta l

the H om anads. This ro a d

Y alvaç’a gelm ek için,

altındaki kahveyi, antik

s h o u ld be I lo o k b a c k a t

eve ntua lly be cam e R o m e 's

Y alvaç’tan geçm ek için bir

parçalarla süslü Yalvaç

Yalvaç, a n d a t the rich so il

m o s t fam ous c o m m e rcia l

nedeni vardı. Uygarlıklar

evlerinin bulunduğu

s tre tc h in g a w a y b e h in d the

a n d m ilita ry a rte ry in Asia

arasında bir geçiş noktası olması, çevresindeki yolların

sokakları geçip, kentin bir

tow n ship. W asn 't it this so il

M inör, a n d its tra ce s m ay

kilom etre kuzeydoğusunda

th a t le d the e m p e ro r

be follovved to d a y thanks to

askeri ve ticari önem

bulunan A ntio che ia'ya giriyorum . Anıtsal kapının

A u g u stu s to se ttle re tire d

the m ilestones discovered

taşıması, topraklarının

R om an so ld ie rs an d

bereketi stratejik bir yer

olması gereken yerden,

landless Italian villagers

b y archeologists. This region has been in h a b ite d sin ce >

B ir yüzüne semender, diğer yüzüne gladyatör işli parfüm şişesi Roma dönemine ait (solda). Yoksul, hasta insanların koruyucusu; ayça sembollü, keçe külahlı tanrı Men (sağda). Roman perfume bottle with a salamander on one side and a gladiator on the other (left). Men, the patron god of the poor and ailing, symbolized by the crescent moon and wearing a oonical felt cap (right). 106 SKYLIFE 2 /2 0 0 5


PEŞİNAT

115,000 ',TL

H+l DAİRE

^+| BAHÇE DUBLEKS BULUNMAKTADIR-

taksitler ve 120 aya varan cazip kredi seçenekleri 75 0 Y T L (75 0 m ily o n T L )’den b a ş la y a n

H§ evidea Ko

ray

t i Garanti GYO

Evidea’da neler var? Sektörde ilk kez güçbirliği // Türkiye’nin en büyük kurumlarının güvencesi // Ünlü m im arlar Emre Arolat, İhsan Bilgin ve N evzat Sayın’ın imzası // 1 + 1’d en 4 + 1 'e, d e ğ işik ihtiyaçlara c e va p veren, her santim etre karesi ince ince düşü nü lü p tasarlanm ış daireler // Her eve özel en az bir kapalı otopark ve d e p o // Çarşı, kafe, oyun, tv odası, bilardo, m asa tenisi, fitness, d vd salonu ve kreşin b u lun du ğ u Evidea Kulübü // M eyve, kayın ve m anolya ağaçları, ıhlam ur yolu ve göletli, iki futbol sahası b ü y ü k lü ğ ü n d e b a h ç e // T atil k e y fin i e v in iz d e y a ş a ta c a k s o s y a l te s is le r / / 24 s a a t g ü v e n lik ve y ö n e tim h iz m e tle ri.

Evidea’da neler yok? Ç im e n le re b a s m a k y a s a k tır ta b e la la rı // Ç o c u k la rın ız iç in te h lik e o lu ş tu ra c a k o to m o b ille r. A le m d a ğ C ad. No: 603 Ç e km e kö y B ölgesi, Yukarı D u du llu - Ü m ra niye / İstanbul T: 216 5 4 0 60 00 (9 hat) F: 216 5 4 0 60 09 w w w .e v-id e a .co m


P aleo lithic tim es, a n d p a s s e d from the H ellenistic kin gs to the K in g d o m o f

on its D ecum anus M axim us (e a st-w e st avenue), w hich w ill le a d m e to the çenter.

Pergam on, from R om e to

H o w I w o u İd have lo v e d t o

the K in g d o m o f

say I h a d seen the a n cie n t

C appadocia, the nce to the

c ity in ta ct, a n d to s ta rt

p ira te kin do m s, a n d finally,

relatin g m y im p ressio ns o f it. B u t this is im p o ssib le

fo r a ra th e r lo n g spell, b a c k to Rom e. Various arm ies

due to earthquakes, the

to o k turns c a m p in g here

A ra b incursions, an d

un til the 12th century, b u t

p a rtic u la rly the razing o f

then the fate o f the reg io n

the c ity in the 8 th ce n tu ry

was d e c id e d p e rm a n e n tly

b y A bbas, son o f the C aliph Velid.

b y the b a ttle o f M yriokephalon— the era o f the Turks a n d İslam ization h a d begun.

THE PLAN OF TH E C ITY The s ta te o f m o s t b u ild in g s yo u see in the a n c ie n t c ity

geride bıraktığım Y alvaç’a,

THE ARAB IN C U R S IO N S

is ju s t like th a t o f the

/ p a ss be tw ee n a n cie n t

po rta l. A p a rt from the

sto n e s be a rin g the reliefs o f

theater, bath, certain walls,

helm ets, soldiers, shields,

a n d the co lu m n s le ft

haw ks, b u lls ’ he ad s an d

sta n d in g on the

the like, vvhere the

D ecum anus M axim us,

fragm e nts o f the p o rta l

everything is e ith e r on the

gelip geçen orduların

strevvn a b o u t m ake up 65

g ro u n d o r b e lo w it. The m o u n d s o f earth y o u see

ilçenin arkasında uzayıp

konakladığı, sürekli el

p e rc e n t o f the b u ild in g ’s

giden verimli topraklara

değiştiren bir askeri üs

total. The c ity is b u ilt on

on the way to the

bakıyorum . Bu top ra kla r

konum undayken,

seven hills, w ith a plan

A cropolis— an d you wonder

değil m iydi im p arato r

M yriokephalon savaşı ile

A u g u stu s’a, Romalı em ekli

bölgenin yazgısı kesin

resem blıng th a t o f Rome, a n d I co m m e n ce w alking

w hat they conceal—prove th a t there is s tili m u ch to >

askerleri ve topraksız Italyan

olarak belirleniyor, Türklerin

köylülerini buraya yerleştirip

ve İslamlaşm anın tarihi de

koloniler kurduran. Halkla

başlıyordu.

askerleri kaynaştırması, Rom alılaştırm a amacına

ARAP AK INLARI

hizm et ettiği gibi, doğudaki

M iğfer, asker, kalkan, şahin,

toprakları kontrol etm esini

boğa başı gibi kabartm alar

de sağlam ıştı. G özlerim,

taşıyan an tik parçalar

Hom anadları kesin bir

arasından geçiyorum ,

yenilgiye uğratm ak için,

anıtsal kapının yerde yatan

G alatya eyaleti valisinin

parçaları top lam yapının

yaptırdığı A ntiocheia

yüzde 6 5 'ini oluşturuyor.

m erkezli ‘Via S eb a ste ’ yolunu arıyor. Zam anla

Yedi tepe üzerine kurulu Rom a planlı kentin, beni

R om a’nın K üçük A sya ’daki

m erkeze taşıyacak

en ünlü ticari ve askeri yolu

D ecum anus M axim us’unda

olacak bu yolun izlerini,

(doğu-batı caddesi)

araştırm alar sırasında

yürüm eye başlıyorum . Ne

rastlanan mil taşlarından

kadar isterdim antik kentin

sürm ek m üm kün. Paleolitik

sapasağlam halini gördüm

dönem den beri İskan edilen

deyip, anlatm aya başlamayı.

bu topraklar, Helen

Am a bu, deprem lerden,

krallarından Bergam a

Arap akınlarından, özellikle

krallığına, R om a’dan

Halife Velid'in oğlu A b b a s ’ın

K apadokya krallığına,

8. yüzyılda şehri baştan

korsan krallıklara, uzunca

başa yakıp yıkm asından ve

bir süre yine R om a'ya

unutulm uşluktan beri

geçm işti. 12. yüzyıla dek

im kânsız...

108 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Tanrı Men’den yardım, şifa, koruma dileyen adak steli (üstte). Yalvaç çevresindeki yirmiye yakın höyükte MÖ 3000 yıllarına inen ilk Tunç Çağı yerleşimleri bulunmuş. Kybele heykelciği de en eskilerden (sağda). Votive stele entreating the god Men for succor, health and protection (above). Some tvventy tumuluses in the vicinity of Yalvaç have yielded Early Bronze Age settlements dating to the 4th millennium B.C. Among the oldest artifacts found is this statuette of Kybele (right).


Turkcell teknolojisi ve PhonoClick çözümüyle...

İşte yeni toplantı odanız:

TELEKONFERANSt24 Telekonferans24; bir Turkcell hattını arayarak 60 kişiye kadar çok katılımcılı iş toplantılarınızı, 7 gün 24 saat yapmanızı sağlayan yepyeni bir hizmet. Telekonferans24 ile toplantı yapmak çok kolay: Toplantı saatinde katılımcılar nerede olurlarsa olsunlar, bir Turkcell hattını arayıp konferans kodunu tuşlayarak telekonferansa katılırlar. Telekonferans24 ile, toplantı organizasyonu, seyahat gibi sorunlarınızı çözer, telefonda kolayca toplantı yapmanın tüm avantajlarından yararlanırsınız. işte farklı ihtiyaçlarınıza cevap verecek iki seçenek: Toplantılarınızı dilediğiniz yerden, Turkcell hatlı telefonunuzla y a p ın .

Rezervasyonlu Telekonferans

HemenToplanalım

■ Telekonferansın zamanını ve katılımcıları önceden biliyorsanız,

Acil bir toplantı ihtiyacınız varsa,

■ Katılımcılar, yurtiçi veya dışındaki herhangi bir operatörden arayabilsin diyorsanız,

Katılımcıların hepsi Turkcell hatlı telefondan arayacaksa,

■ Katılımcıların telekonferansa hiçbir ücret ödemeden katılmalarını istiyorsanız,

Katılımcılar kendi telekonferans bedellerini ödeyeceklerse,

Sizin için uygun seçenek:

Sizin için uygun seçenek:

"Rezervasyonlu Telekonferans"

"HemenToplanalım"

Şimdi rezervasyon yapmak için: www.telekonferans24.com

Şimdi telekonferans düzenlemek için: 757 24 24*

Telekonferans24 ile iş yapış şekliniz değişecek. Detaylı bilgi için: w w w .teleko n feran s24.co m

TURKCELL KURUMSAL HİZMETLER

Or

((PhonoClick))

* 7 5 7 2 4 2 4 nu m aralı H em en T op lan alım hizm et hattına g e len ç a ğ rıla rın dakikası, Turkcell fa tura lı ha tla rd a 4 SMS, Hazır Kart ve M u h a b b e t Kart için 8 ko n tö r o la ra k ü cre tlen dirilir. Rezervasyonlu te le kon fe ra nsla rın ücre tleri, w w w .tele kon feran s24 .co m ad resind e açıklanm ıştır.


KEN TİN PLANI A ntik kentte göreceğiniz çoğu yapının durum u anıtsal kapının haliyle aynı. Decum anus M axim us’un ayakta kalan sütunları, tiyatro, hamam ve bazı yapıların duvarları dışında

A frod it’in sevgili oğlu, Eros (altta). Hamam, antik kentin kuzeybatı köşesinde bulunuyor (en altta solda). Cephe genişliği 100 metreyi bulan tiyatro, tip ik bir Greko-Romen (en altta sağda).

her şey neredeyse zemin seviyesinde ya da top ra k altında. A kropole doğru çıkarken göreceğiniz, “ kim bilir altında ne var” diyeceğiniz to p ra k kümeleri, antik kent üzerine daha ço k şey söylenebileceğinin kanıtı...

Eros, the beloved son ot Aphrodite (below). The Roman bath is located in the northwest corner of the ancient city (bottom left). With a frontal width of 100 meters, this is a typical Greco-Roman theater (bottom right).

be sa id a b o u t this a n cie n t

rocks. Turning b a c k takes

city. The avenue th a t

y o u to the Central chu rch

p a sse s b y the the ater

d ire c tly o p p o s ite the

in te rse cts a b it fu rth e r on

Piatea, a n d from there a

w ith the c ity 's o th e r m ain

n o rth w a rd ro u te b rin g s you

avenue, the Cardo

to the nym p he um o r

M axim us (running n o rth a n d south), a n d from here

can see the aq ue du ct,

yo u a tta in the Tiberia

vvhich has virtua lly be co m e

fountain. From here you

Piatea. The in scrip tio n s

the sy m b o l o f Yalvaç an d

th a t have been unearthed,

b ro u g h t vvater 8 0 0 m eters

the aitars, glass g o biets, oil

from the Sultan m o u ntains

iam ps, tab lew are a n d coins

to this fountain, from where

from a im o st every p e rio d

it w as d is trib u te d to the

s h o w th a t this was the

city. A s fo r the b u iid in g in the northvvest c o rn e r o f the

Tiyatronun yanından geçen

h e a rt o f c ity life. The

cad de biraz ileride kentin diğer

s tru c tu re th a t begins where

city, vvhich fo r the tim e

önem li caddesi Cardo

the Piatea ends a n d has 12

b e in g is ca lle d the bath,

M axim us (kuzey-güney

ste p s be io n g s to the

circ u la r holes m ay have

caddesi) ile dik açıyla kesişecek ve buradan Tiberia

P rop yio n vvhich p ro v id e d

c o lia p s e d in its roof, b u t it

pa ssag e to the e m p e ro r’s

is s tili the b e s t-p re s e rv e d

Platea'ya çıkılacak. Kazılar

s a cre d p re c in c t on the fiat

s tru c tu re in the city, m ad e

sırasında bulunan yazıtlar,

g ro u n d to the rear. İt was

o f iarge, re g u la r b io c k s o f

sunaklar, cam kadehler,

b u iit to h o n o r O ctavius,

stone.

kandiller, yem ek kapları,

w ho d e featin g M arcus

hemen her dönem e ait

A n to n iu s in the navai B attie

sikkeler, buranın kent

o f A ctiu m be ca m e sole io rd

yaşamının kalbi olduğunu

o f the R om an w o rid a n d

gösteriyor. Platea’nın

rece ive d the titie o f

O u r la s t s to p in the a n cie n t c ity is the C hurch o f St.

sonlandığı noktada başlayan

A ugustus. The fam ous ‘Res

Paul. Here he d e iive red his

12 basamaklı yapı, arkadaki

G e sta e ’ in scrip tio n

first o ffic ia l serm on, a n d he

düzlükte bulunan, im paratorun

u n e a rth e d here re co u n ts

sp re a d the w o rd o f C h ristia n ity from A ntio ch e ia

THE L O N ELIN ESS OF THE P R O PH ET (YALVAÇ)

kutsal alanına geçişi sağlayan

the iife lon g exp io its o f

anıtsal giriş ‘P ropylon'a ait.

A ugustus, w ho b ro u g h t

t o the en tire world. F or

M arcus A ntonius'u, A c tiu m ’

universai p e a ce to his

ho urs I have been vvandering throu gh the

deniz savaşında yenerek Roma

em pire. C iim bing the stairs

dünyasının tek egem eni olan

yo u rea ch the h ig h e st p o in t

an cie n t c ity vvithout seeing

ve A ugustus (kutsal) unvanını

o f the city, A n tio ch e ia 's

a n y b o d y b u t a few lo ca l

alan O ctavianus adına

m o s t im p ressive site, the

tourists, o r hearing

yapılmış. Buradaki kazılar

s a cre d p re c in c t o f

sırasında bulunan ünlü ‘Res

A u g u stu s c a rve d in the

an ythin g b u t the s o u n d o f the w ind a n d pig e o n s ’


Hamam, Antiocheia'rıın en sağlam kalmış yapısı. The Roman bath is the best-preserved structure in Antiocheia.

G estae’ yazıtında,

YALVAÇ YALNIZLIĞI

wings. B u t sud de nly the

single file.

im paratorluğun her tarafında

Antik kent içindeki son

silence was broken, as I

N o w I leave the an cie nt c ity

barış devrini açan Augustus,

durağımız Aziz Pavlus Kilisesi. İlk

sa w som e 5 0 Japanese

hayatı boyunca yaptığı işleri

resmi vaazını burada veren aziz,

tou rists com e a n d en ter the

to go to the tem ple o f M en in the G em en grove a t

anlatır. M erdivenlerden çıkınca kentin en yüksek noktasındaki

Hıristiyanlığın Antiocheia'dan

chu rch single file, find

tüm dünyaya yayılmasına sebep

p lace s fo r them selves and

1,600 m eters. I refle ct on the loneliness o f Antiocheia,

kayaların oyulmasıyla elde

olmuştur. Saatlerdir antik kenti

begin to pray. Their he artfelt

a n d it seem s tike the

edilen, A ntio che ia’nın en

dolaşmaktayım, birkaç yerli

“A m e n s ” re so un ded even

loneliness o f a pro ph et, one

etkileyici yapısına, Augustus

ziyaretçi dışında kimseye

outside, an d w ith o u t visiting

w o rd fo r vvhich in Turkish,

kutsal alanına varılır. Buradan

rastlamamış; sert rüzgârların ve

a single o th e r place they left

you m ust rem em ber, is

geri dönersek Platea’nın tam

güvercinlerin kanat sesinden

the city, on ce again in

‘yalvaç. ’ □

karşısındaki merkezi kiliseye,

başka hiçbir ses duymamıştım.

oradan da kuzeye ilerlersek

Sessizlik birden sona erdi,

nym pheum ’a (çeşme binasına) ulaşılır. Neredeyse Y alvaç’ın

bulunduğum alandan gelişlerini izleyebildiğim 50 kadar Japon

sem bolü haline gelen su

turist tek sıra halinde kiliseye

kem erlerini buradan görm ek m üm kün. Sultan dağlarından

girdi, hemen kendilerine bir yer bulup duaya başladılar, amin

kaynaklanan su, 800 m etrelik

sesleri alanda yankılandı, başka

su kemerleriyle bu çeşm eye

hiçbir yere uğramadan geldikleri

getiriliyor ve şehre

gibi yine tek sıra halinde kenti

dağıtılıyordu. Kentin kuzeybatı

terk ettiler.

köşesinde bulunan, şim dilik

1600 metre yükseklikteki Gemen korusunda bulunan Men

|a* EMİR ,ku,* DAĞLARI

Ç o b a n la r

f

Toşoluk Çykıııku

Mohn'ut

T uzlukçu

•^■Akşehit\

S . BngdU^

Haydarlı Kadılar*

hamam olarak adlandırılan yapının tavanı yer yer daire

tapınağına gitm ek için antik

şeklinde çökse de, büyük ve

kentten ayrılıyorum.

düzgün bloklardan oluşan taş

Antiocheia’nın yalnızlığını

örgüsüyle antik kentin en

düşünüyorum, bir yalvaç

sağlam kalmış yapısıdır.

yalnızlığına benziyor.

Hûyûkkı

Kostere,

Büyükbabaca

Ulojbey. ^ ^ »^Senifkent '^ U lu b o rlu

lîğinlir B arla

Gönen Atabey

' V,ko 1

Ayaslar Yııkiirıçığıt»

Çiçekpınat

’05

Sakır*

A şağıçiğil

1SiinirirM " (hj. Gokçshiıyuk '

^ 1 İSPARTA D,reki,,vS'’'jk?y.-

o Aksu

Hryfchir dölü

2 /2 0 0 5

S K Y L If

111


O sm a n lI’nın görsel tarihi A visual h istory o f th e O tto m a n e m p ire

Nişan ve madalyalar

Medals and decorations


1798’de Amiral Nelson’a verilen çelenkten 1. Dünya Savaşı’ndaki ‘Harp Madalyası’na kadar Osmanlı nişan ve harp madalyalarının tarihi karmaşık olduğu kadar ilgi çekici. From the aigrette given to Admiral Nelson in 1798 to the War Medals of VVorld VVar I, the history of Ottoman medals and decorations is as complex as it is interesting, BAHAR KALKAN @

O

Sultan II. Abdülham id dönem inde dağıtılan Nişan-ı Âlî-i imtiyaz nişanı ve şemsesi, altın, gümüş, elmas ve mine ile süslü; İstanbul Arkeoloji Müzeleri (solda ve üstte). The High Order of Distinction given during the reign of Abdülhamid II, adorned with gold, silver, diamonds and enamel. İstanbul Archaeological Museums (left and above).

E M R E Y IL M A Z

smanlı nişan ve madalyalarının serüveni, resim li bir tarihi rom an

T

he s to ry o f O ttom a n m edals an d d e co ra tio n s is ta n ta m o u n t to an

gibi. Sayfaları arasında neler yok ki:

h is to ric a l no vel w ith illustrations,

S altanat ve iktidar; askeri ve siyasi

ha rb o rin g a li m an ne r o f fascinating

pro pa gan da ; savaş, barış ve ittifaklar;

in fo rm a tio n a m o ng its pages. S ultanate

onur, gurur, haset; kültürel, idari

a n d regim e; m ilita ry a n d p o litic a l

değişim ler; bir im p arato rluğ un 120 yıllık

p ro p a g a n d a ; wars, p e a ce treaties a n d

ge çm işi...

alliances; honor, pride , envy; cu ltu ra l

Osmanlı Bankası Müzesi tarafından

a n d ad m in istra tive change; in short, 120

projelendirilen, küra tö rlü ğün ü Boğaziçi

years o f an e m p ire ’s history.

Ü niversitesi Tarih Bölüm ü Ö ğretim Üyesi

‘Pride a n d Privilege: A n E xhibition o f

Prof. Dr. Edhem E ld em ’in, tasarımını ise

O ttom a n O rders, M edals an d

Bülent E rkm en’in üstlendiği ‘İftihar ve

D e c o ra tio n s ’, an O ttom a n B an k

im tiyaz - O smanlı Nişan ve Madalyaları

M useum p ro je ct, realized b y Prof. Dr.

S e rg isi’ , Aralık ayının sonuna kad ar bizi bu serüvenin bir parçasına dahil etti. Salt

Edhem Eldem o f the H isto ry D e p a rtm e n t a t B osp ho rus U niversity

objeleri sergilem ekle kalm adı; onların

a n d d e sig n e d b y B ülen t Erkm en, m ade

hikâyelerine de kulak verm em izi sağladı.

us privy to tha t h isto ry up to the e n d o f

Sergiden yola çıkarak “ hacm i neredeyse kon tro l edilem ez bir şekilde büyüyen” bir

Decem ber. G oing b e yo n d a m ere d isp la y o f objects, the exh ib ition

kitab a imza atan Prof. Dr. Edhem

en a b le d us to h e a r the ir sto rie s as well.

Eldem , bu önem li çalışm asında

Taking the e xh ib ition as his p o in t o f

O sm anlIların ilk başta kendilerine

departure, Prof. Dr. Edhem Eldem has

fazlasıyla yabancı olan bir sistem i nasıl

a u th o re d a b o o k of, in his o w n words,

zam anla ge liştirip, hem pratik, hem de ideolojik açıdan kendi ihtiyaçlarına cevap

this im p o rta n t w o rk Eldem exam ines

verecek bir şekle sokm ayı başardıklarını

h o w a system th a t was in itially foreign

‘so m e w h a t u n co n tro lla b le gro vvth’. İn

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 113


inceliyor. Kitap, bir taraftan

Klasik Osmanlı sistem inde

O sm anlı nişan ve madalyalarının tarihi olarak

ödüllendirm e, para verilerek, “ hil’a t” denilen kürk, onur

s u cce e d e d in re ca stin g it

okunurken; incelenen tüm

elbisesi veya kaftan

in to a form th a t s u ite d the ir

objelerin ge rçek boyuttaki

giydirilerek, çoğu sorguç

ow n needs, b o th p ra c tic a i

görüntüleri ve tasvirlerini

veya çelenk biçim inde,

a n d ideoiogicai. W hile the

içeren uzun resim altları ile bir katalog olarak da

ihtişamlı m ücevherler hediye

b o o k can be rea d as a

edilerek yapılıyordu.

h isto ry o f O ttom a n m edals

kullanılabiliyor.

to the O ttom a ns evolved ö ve r tim e a n d h o w they

1798 yılında M ısır’ı işgal

a n d decora tions, it also

eden Fransızları yenerek

c o n stitu te s a useful

İLK NİŞAN İNG İLİZ AM İRA LİNE

O sm anlI’nın takd irin i kazanan Ingiliz am irali Lord

cata log ue thanks to realsize re p ro d u ctio n s o f a li the

Osmanlı nişan ve

N e lso n ’a özel bir çelengin

item s exa m in ed a n d

madalyalarının tarihi

hediye edilm esiyle Osmanlı nişan ve m adalyalarının

d e ta ile d ca p tio n s de scrib in g

19. yüzyılın başına dayanıyor

them. ENG LİSH A D M İR A L IS R E C IP IE N T OF FIRST O TTO M A N M EDAL 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehm ed’le ilgili İtalya’da yapılmış olan hatıra madalyaları; İstanbul Arkeoloji Müzeleri (en üstte). Vak’a-i Mısriyye Madalyası, 1801; Isa Akbaş koleksiyonu (üstte). 1798'de Ingiliz amirali Lord Nelson’a verilen mücevher çelenk; National Maritime Museum (solda).

The h isto ry o f O ttom an m edals a n d d e co ra tio n s dates b a c k to the b e ginning o f the 19th century. İn the cla ssica l O ttom a n system , revvards to o k the form o f g ifts such as m oney, o r the b e s to w a l o f furs, ca fta n s o r rob es o f h o n o r k n o w n as ‘h il'a t’, o r o f o p u le n t jew els, kno w n as ‘ç e le n k 's o r

V

.bt ■' »s

114 SKYLIFE 2 /2 0 05

Commemorative medals for Mehmed the Conqueror, made in Italy in the 15th century; İstanbul Arohaeological Museums (top). The Sultan’s Medal for Egypt, 1801; Isa Akbaş collection (above). Bejeweled aigrette given to the English Admiral, Lord Nelson; National Maritime Museum (left).

b e je w eled aigrettes. The sto ry o f O ttom an m edals a n d de co ra tio n s b egins in 1798 when the English A dm iral, L o rd Nelson, e a rne d the a p p re cia tio n o f the O ttom a ns b y defeatin g the French, w ho h a d o c c u p ie d Egypt. E xplaining tha t the


serüveni başlar. Bu

g ift was esse ntia lly o f

sup erse de the existing

hediyenin esas itibariyle bir

English inverıtion a n d

system du rin g the

İngiliz tasarımı ve icadı

design, Eldem p o in ts out

w esternization m ovem ent,

olduğunu belirten Eldem ,

tha t English sou rces from

one o f the m o s t im p o rta n t

Ingiliz kaynaklarının daha başından N e lson’un

the o u ts e t re g ard ed

p ro ce sse s undergone

N elson 's g ift as a

b y the em p ire durin g

hediyesini bir şövalyelik

kn ig h th o o d vvhereas

the cou rse o f the

nişanı olarak kabul ettiğini,

O ttom a n sources, in sta rk

19th century. Far m ore

Osmanlı kaynaklarının da

con tra st, c o n sid e re d it a

than a pa le c o p y o f their

tam tersin e bu objeyi ödül

p ie c e o f h o n o rific jevvelry

original w estern m odels,

olarak verilm iş bir m ücevher

a w a rd e d as a gift.

however, the revvards

olarak değe rlen dirdiklerin e

Nonetheless, the new

to o k on a unique style

işaret ediyor. A nca k

system o f rew ards

as a d a p te d b y the

İm paratorluğun 19. yüzyıl

gra d u a lly began to

O ttom ans. >

bo yun ca ge çirm iş oldu ğu en önem li süreçlerden biri olan Batılılaşm a hareketiyle birlikte, bu yeni ö d üllen dirm e sistem i g ide rek varolan sistem in yerine geçm eye başlar. Am a Batılı m odelin basit ve silik bir kopyası olm ak yerine, yapılan uyarlam alarla özgün bir biçim e bürünür. PADİŞAH PORTRELİ NİŞAN Yerli erkâna da dağıtılan ilk nişan, II. M ahm ud dö ne m ind e yaptırılır. Bugün Topkapı S arayı’nda te k bir örneği bulunan Tasvir-i Hüm ayun nişanı (Padişahın Portresi) o dönem in en yüksek taltifi olarak verilir. Rütbe nişanları da bu dö ne m de görülür. Eldem, bu nişanın bugünkü apoletlerin vazifesini

Amiral Nelson, çelengi şapkasında, Hilal Nişanı’nın sırmalı şemsesi sol göğsünde resmedilmiş; National Maritime Museum (sağda). Sultan A bdülm ecid'in madalyon üzerindeki portresi; İsa Akbaş koleksiyonu (üstte). Ayasofya’nın tam iri hatıra madalyası, 1849; İstanbul Arkeoloji Müzeleri (en üstte). Lord Nelson portrayed vvearing the tinsel star of the Order of the Crescent on his left breast; National Maritime Musuem (right). Portrait of Sultan Abdülmecid on a medallion; Isa Akbaş collection (above). Medal of the Restoration of the Hagia Sophia, 1849; İstanbul Archaeological Museums (top). 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 115


gördü ğün ü belirtiyor.

D EC O R ATIO NS BOASTING

1 8 4 0 ’lardan sonra nişan ile

PO RTRAITS OF

rütbe arasındaki sıkı bağlar

THE SULTAN

koparken, bugün

The first ord er t o be

anladığım ız anlam daki ilk

con ferred on a local notable

nişan örnekleri ortaya çıkar.

was given during the reign o f

Ö zellikle Kırım S avaşı'yla

3UI.IAN AHDIII. MSDSCHİD CHAN .

b irlikte bu konuya verilen önem artar; Osmanlı

surviving exam ple o f vvhich is fou nd in Topkapı Palace

İm paratorluğu da nişan ve m adalyaları p o litik ve d ip lo m a tik am açlarla yoğun

bu nişanı takm az.

bir şekilde kullanm aya

M adalya açısından

başlar. Nişan ve m adalyalar

A b d ü lm e c id ’in saltanatı,

bir nevi ‘‘halkla ilişkiler”

yoğun bir şekilde subay ve

görevi görür.

askerlere yönelik ödüllerin

Osm anlIların A vrupa

verildiği bir dönem olur.

stan dard ın da ki ilk nişanı

Kırım Savaşı ise bu durum u do ruğ a ulaştırır; hem

A b d ü lm e cid zam anında çıkartılan M ecidî nişanıdır. 1852 tarihli bir nizam nam eyle ihdas edilen, beş rütbeli nişanın ilk iki

O sm anlı hem yabancı askerlere ço k çeşitli ve bü yük sayıda m adalyalar dağıtılır. O sm anlIlar yeni ve

rütbe sin in alam etleri,

de ğişik tip te bir m adalya

boyuna asılan bir nişan ile

olan; A yasofya'nın tam iri

göğse takılan bir şem seden

gibi m eşhur hatıra

(güneş veya yıldız şeklinde

m adalyalarıyla da bu d ö ne m de tanışır.

iri bir alam et) oluşuyordu. M urassa (kıymetli taşlarla bezeli) nişanlar, yalnızca çok

M ah m ud II. The P ortrait o f the Padishah, the sole

Sultan Abdülaziz’in torunu, Hanedan, Şefkat ve İmtiyaz nişanlan ile (üstte solda); Kudüs Rum Ortodoks Patriği Yerasimos, nişanları ile, 1892 (üstte sağda); Isa Akbaş koleksiyonu. Sultan Abdülm ecid; Edhem Eldem koleksiyonu (üstte ortada). Birinci rütbe murassa MecTdî Nişanı; İstanbul Arkeoloji Müzeleri (altta).

today, was the highest h o n o r bestovved during the period. A lso observed in this p e rio d are decorations o f rank, vvhich, as Eldem po in ts out, served the sam e function as m odern epaulettes. The first exam pies o f decorations in the sense we understand them tod ay began to appear

Granddaughter of Sultan Abdülaziz vvearing the Hanedan, Şefkat and İmtiyaz orders, ca. 1918 (above left); Yerassimos, Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, vvearing his orders, 1892; Isa Akbaş collection (above right). Portrait of Sultan Abdülmecid, Edhem Eldem collection (above çenter). First-class diamond-set insignia of the Mecîdi Order; İstanbul ’Archaeological Museums (belovv).

in the 1840s as the close correlation betvveen rank a n d insignia began to break down. During the Crim ean War especially, such m atters assum ed increasing im portance, and the O ttom an Em pire began to

özel durum larda, genellikle

‘M İL L İ’ KİM LİĞ İ OLU ŞTU RM AK ADINA

de yerli veya yabancı hanedan m ensuplarıyla en

ta h ta geçm esiyle kendine

yüksek de rece deki devlet

has bir nişan çıkarır.

m em urlarına ve askerlere

Edhem Eldem, O sm anî

verilirdi, ilk yabancı nişanı

Nişanı olarak adlandırılan,

The O ttom ans ’ first o rd e r by

kabul eden padişah da

nişanının önem ini şöyle

European standards is the

Sultan A b d ü lm e c id ’dir; ama

açıklıyor: “ Nişana adını

M e cid î order, vvhich was D>

116 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

1861 'de S ultan Abdülaziz,

m ake frequent use o f m edals a n d decorations for p o litica l a n d diplo m atic purposes. Indeed such decorations cam e to perform a Virtual ‘p u b lic re la tio n s’ function.


I B iz

u çm u y o ru z!

Yorum katmadan, abartmadan, en yalın şekliyle haberi okuyucularımıza iletiyoruz.

ZAMAN Terörü eğitimle yeneceğiz

Teklifli*dlt*uk

O

M

HN

Society for Nevvs Design - 2004 Zaman 'a 5 ayrı mükemmellik ödülü Dünyanın önde gelen 37 ülkesinden önemli gazeteler, 13.618 sayfa tasanmıyla yarışmaya katıldı.

www.zaman.com.tr


Sultan Abdülazlz’in Londra ziyareti hatıra madalyası, 1867; Edhem Eldem koleksiyonu (sağda). Birinci rütbe murassa Osmanî Nişanı ve şemsesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri (solda). Commemorative Medal of Sultan Abdülaziz’s visit to London (1867), Edhem Eldem collection (right). First-class diamond-set insignia of the Osmânî Order, İstanbul Archaeological Museums (left).

issu e d du rin g the reign o f

O ttom ans m ade the

Sultan A bd ülm ecid . The first

acquaintance o f a n e w an d

tw o classes o f this five-

different type o f medal, the

class order, w hich was

fam ous com m em orative

cre a te d b y decree in 1852,

m edals such as that in ho no r

co n s is te d o f a b re a st s ta r

o f the restoration o f the

w hich was p in n e d to the

Haghia Sophia.

che st a n d a badge hung veren ‘O sm anî’ sıfatı bir

ro u n d the neck. M edals set

FORGING A ‘N A TIO N A L’

taraftan devletin resmi

with pre cio us stones were

ID EN TITY

sıfatına bir gö nd erm e olarak

given only in very special

Sultan A bdülaziz issu ed an

algılanabileceği gibi,

circum stances, generally to

ord e r unique unto him self

hanedanın kurucusu ve isim

the highest ranking m ilitary

when he asce nd ed the

babası O sm an G azi’ye de

officers a n d State officials o r

throne in 1861. Edhem

bağlana bilm ekteyd i. Nişanın arkasında yer alan 699

to m em bers o f lo cal o r

Eldem explains the

foreign dynasties. The first

significance o f this

(12 99 /1 30 0) tarihi de

sultan to a c c e p t a foreign

decoration, the ‘O ttom an

O sm anlı D e vleti’nin

ord er was Sultan

O rd e r’ o r the ‘O rder o f

kuruluşuna atıftı. Bunlara bir

A bdülm ecid, although he

O sm a n ’, as follow s: “The

de nişan ve şem selerin

never wore it. The reign o f Sultan

choice o f the nam e 'O sm anî'

g ö be ğin de tu ğ ra yerine

A b d ü lm e cid was a p e rio d

co u ld be pe rceived as a

when m edals and

reference either to the

renkler de katılınca, nişanın

decorations were con ferred

O ttom a n S tate o r to the

O sm anlılık ile İslam ’ı

with gre at frequency on

ep on ym ous fo u n d e r o f the

birleştiren, bir tü r ‘m illi’

officers a n d soldiers. Indeed

dynasty, O sm an Gazi. The

kim lik oluşturm aya çalışan

the p ra ctice reached a pe ak during the Crim ean War

s ta m p e d on the reverse o f the m e d a l refers to the

ilk nişan oldu ğu daha kolay anlaşılır.” Bu dönem in diğer

when a large nu m b e r a n d variety o f m edals was

fo u nding o f the O ttom a n

Sultan A b d ü la ziz’in gayet

distribu te d to bo th O ttom an

State. Z/hen the co lo rs re d

mütevazı bir perform ans sergilediği ve nispeten az sayıda m adalya çıkardığı göze çarpar.

a n d foreign soldiers. İt vvas aiso in this p e rio d that the

a n d green use d fo r the A ra b ic expression th a t

‘ŞEFKAT N İŞ A N I’ Osmanlı nişan ve m adalyaları daha önceki tarih le rd e hiç ulaşm adıkları bir noktaya, Sultan II. A b d ü lh a m id ’in uzun saltanatında ulaşır. Eldem, kitab ında ‘İfrat ve T e frit’ Group photograph of Ottoman officers and officials, ca. 1900; Isa Akbaş collection (right). 118 SKYLIFE 2/2 0 0 5

date 6 9 9 (12 99 /1 30 0)

öd üllerine bakıldığında,

KADINLARA ÖZEL

Nişanlarıyla Osmanlı subay ve memurlarının grup fotoğrafı, 1900 civarı; Isa Akbaş koleksiyonu (sağda).

o r 'O tto m a n ' for this ord er

konm uş olan A rap ça ibare ile kullanılan yeşil ve kırmızı

olarak adlandırdığı bu dönem i şöyle anlatıyor: "Bu dö ne m de bir yandan eski


Sultan Abdülhamid döneminde karikatürlerde Said Paşa’nın hali; Sinan Kuneralp’in izniyle (altta). Sultan V. Mehmed Reşad; 1912 civarı, Isa A kbaş koleksiyonu (en altta).

Sultan II. Abdülhamid dönem inde verilen Hanedan-ı Âl-i Osman Nişanı; Neslişah Sultan'ın izniyle.

E X C LU SIVELY FOR W O M EN : TH E 'O R D ER OF MERCY’ D uring the lo n g sulta na te o f S ultan A b d ü lh a m id II, O ttom a n m edals a n d d e c o ra tio n s re a ch e d a p e a k unseen in earlie r pe rio d s. C h ara cte rizin g this

Order of the Ottoman Dynasty, given to Sultan Abdülhamid II. Courtesy of Neslişah Sultan.

Grand Vizier Said Pasha as portrayed in a caricature of the time; by permission of Sinan Kuneralp (belovv). Sultan Mehmed Reşad V, oa. 1912, Isa Akbaş collection (bottom).

p e rio d as one o f ‘Use a n d A b u s e ’, Eldem d e scrib e s it as follovvs in his b o o k: "VVhile the o ld avvards c o n tin u e d to be given, this p e rio d a lso gave rise t o a n u m b e r o f ‘firs ts ’. The O rd e r o f M ercy, vvhich was c re a te d to be given

üyelerine dağıtılan

exclusive ly to vvomen, is

H anedan-ı Âl-i O sm an

one o f the m o s t fascin atin g

Nişanı, bunların arasında en

exa m ples o f O ttom a n

ayrıcalıklı yere sahipti.

d e cora tions. R apidly

“ II. A bd ülham id, m adalya ve

b e co m in g very po pu lar,

nişanlar üzerine kurulu bir

this m edal, vvhich was

siyaseti, keyfi, haksız, hatta

c re a te d o rigin ally to be

gü lü nç bazı örneklere

given to p e o p le w ho ha d a id e d victim s o f w ar o r

vardıracak kadar bilinçli ve hesaplı bir şekilde kullandı.

o th e r disasters, cam e to be u se d as vvell fo r

nişanlar verilirken, diğer

Nişan ve m adalyaların

yandan bazı ‘ilk ’ler d o ğd u.

g ide rek artan bir değer

a rb itra ry a n d p o litic a l

S adece kadınlara verilm ek

kaybına uğram ası, dönem in

p u rpo ses. The ‘M e d a l for

üzere ihdas edilen Ş efkat

m uhalifleri tarafından da

E d u c a tio n ’ fo r o u tsta n d in g

Nişanı, Osmanlı nişanlarının

şiirlerle, karikatürlerle

stud ents, the M edals for

en ilginç örneklerinden

hicved iliyordu ."

M e rit a n d D istin ctio n p re s e n te d to tho se in the

biridir. Ö nceleri, savaş ve d iğ e r felaket kurbanlarına

İSTİKLÂL SAVAŞI’NIN İLK

yardım da bulunan kişilere

VE TEK MADALYASI

M edals fo r G lory a n d A rt

verilm ek üzere ihdas edilen

1 9 0 8 ’deki Jön T ürk ihtilali

bestovved m ainly on

service o f the State, the

m adalya, kısa bir sürede

ve onu takip eden savaş

p e rfo rm e rs in the fine arts,

yoğun ilgi görm esi yüzünden

ortam ı nişan ve

a n d the m ed als tha t were

keyfi ve siyasi kullanım lara

m adalyalarda yeni bir

given in return, for

da yol açmıştı. Başarılı

d önüm noktası oldu.

exam ple, fo r d o n a tio n s to !>

ö ğ ren cile r için M aarif

Ö zellikle A bdülham id

M adalyası, devlet hizm etinde bulunanlara

dö ne m ind e bir devlet tekeli olarak görülen m adalyalar

ap pe ars in p la c e o f a ‘tu ğ ra ' (im periai cipher) inside the

sunulan İm tiyaz ve Liyakat

artık sokaktaydı. Ç ok sayıda

ro se tte are a d d e d to this, it

m adalyaları, daha ço k sanatçılara verilen İftihar ve

gayrıresm i m adalya, rozet ve hatıra m adalyalarıyla

be com e s readiiy a p p a re n t th a t this was the first

Sanayi m adalyaları, Hicaz

id eo lojik ve siyasi söylem ler

d e co ra tio n tha t a tte m p te d

D e m iryolu’nun yapımı,

yansıtılm aya, harp

t o esta biish a ‘nationaT

İstanbul de pre m ind en sonra

propagandası yapılm aya

yardım kam panyaları gibi

başlandı. Birinci Dünya

id e n tity u n itin g O ttom anism w ith İslam. ” A lo o k a t o th e r

bağış karşılığında verilen

Savaşı ile artan reklam ve

d e co ra tio n s from the p e rio d

m adalyalar da ‘ilk ’ler

p ro pa gan da çalışm alarında

reveals tha t A b d ü lm e c id 's

arasındaydı. Krallara ve

‘fakirlerin ro ze tle ri’ ise kartpo stallardı. Ekim

a c te d ra th e r m ore m o d e stly

im p arato rlara layık görülen

su c c e s s o r Sultan A bd ülaziz

Nişan-ı Âlî-i İm tiyaz ile

1 9 1 8 ’deki yenilgiyi takip

sadece Osmanlı hanedanı

eden çö kü ş süreci ile

w ith re s p e c t to m edals, o f vvhich he issu e d a relatively

ile yabancı hanedan

birlikte Osmanlı

sm all num ber. 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 119


1. Dünya Savaşı boyunca dağıtılan Harp Madalyası (en solda); birinci rütbe Şefkat Nişanı (solda); Isa Akbaş koleksiyonu. War Medals distributed during VVorld War I (far left); first-class insignia of the Order of Charity (left); Isa Akbaş collection.

Birinci rütbe Şefkat Nişanı takm ış kadın, 1897 (üstte); Osmanlı ve yabancı madalya askıları; Isa Akbaş koleksiyonu (altta). Anonymous woman vvearing the Order of Charity, 1897 (above); Ottoman and foreign medals and ribbons; Isa Akbaş collection (belovv).

120 SKYLIFE 2 /2 0 05

im p a ra to rlu ğ u ’nun

the co n s tru c tio n o f the

consequences. The

onurlandırm a ve

H edjaz R ailroad o r to

g ra d u a l de ba sem en t o f m edals a n d d e cora tions

ö d üllen dirm e sem bolleri de

re lie f funds follovving the

yo k olm aya yüz tu ttu . Yeni

İsta nb ul earthquake, are

was la m p o o n e d in verses

kurulan Türkiye

am orıg these ‘firs ts ’. The

a n d ca rto o n s b y

C u m h u riye ti’nin ilk

Nişarı-ı Â lî-I İm tiyaz (Hlgh

c o n te m p o ra ry o p p o n e n ts

m adalyası ise İstiklâl

O rder o f D istinction),

o f the re g im e ."

S avaşı’nın son un da bir ödül

vvhich was de em e d

olarak verilen İstiklâl

vvorthy o f kings and

THE FIRST AND ONLY

M adalyası oldu. Eldem,

em perors, a n d the

MEDAL OF THE WAR OF

süreci şöyle yorum luyor:

H anedan-ı Â l-i O sm an

INDEPENDENCE

“ Bir ödülden çok, bir tür

Nişanı (O rder o f the

The Young Turk rebellion

hatıra m adalyası olduğu

O ttom a n Dynasty), vvhich

o f 1908 a n d the w ar that

anlaşılan İstiklâl M adalyası

w as d is trib u te d only to

bir yüzyılı aşkın süre içinde

m em b ers o f the O ttom an

follovved c o n s titu te d a n e w tu rning p o in t fo r

O sm anlIların geliştird ikleri

an d foreign dynasties,

nişan ve m adalya

o c c u p ie d a privıleg ed

m edals a n d decorations. H aving been re g a rd e d as

geleneğinin terkini

p la ce am o ng them.

a m o n o p o ly o f the State in

sim geliyordu. Bu kökten

“A b d ü lh a m id II used

the H am idian p e rio d

de ğişim in arkasında yatan

m edals a n d de co ra tio n s

especially, m edals no w

sebep, m adalya ve

co n scio u sly an d

be cam e a dim e a dozen,

nişanlarla devr-i sabık

de lib era te ly in a p o lic y

a n d a w hole h o st o f

arasında kurulan yakın

that often le d to arbitrary, unfair, even rid iculou s

a n d com m e m orative

ilişkiydi. H atta bazı

un officia l m edals, rose tte s


Mustafa Kemal Paşa portreli Hakimiyet-i Milliye hatıra madalyası, 1922 (üstte solda); Zafer Madalyası, 1921 (üstte sağda); İstiklâl Madalyası, 1922 (altta); Isa Akbaş koleksiyonu. Commemorative Medal of National Sovereignty vvith portrait of Mustafa Kemal Pasha, 1922 (above left); Patriotic Medal of Vıctory, 1921 (above right); Medal of Independence, 1922 (below); Isa Akbaş collection.

M ed al o f Independence,

m ebuslar İstiklâl

m edallions appeared,

M adalyası’nın bile Osmanlı

refle cting id eo log ica l an d

vvhich seem s to have been a

m adalya ve nişan geleneğiyle bir devam lılık

p o litic a l rh e to ric and

com m em orative m ed al and

w artim e propaganda.

n o t a real avvard, sym bo lize d

oluşturacağını söyleyerek

P o stca rd s m eanw hile

the ab an d o n m e n t o f m ore

dağıtılm asına karşı

becam e the ‘m edals o f the

than a ce n tu ry o f O ttom an

çıkm ışlardı. Bunun

p o o r’ in the p ro life ra tion o f

p ra c tic e vvith orders, m edals, a n d decorations.

neticesinde Türkiye

p ro m o tio n a l an d

C um huriyeti, m adalyasız ve

p ro p a g a n d a activity during

The reason b e h in d this

nişansız bir to p lu m olarak

VVorld W ar I. D uring the

rad ica l change was the

kurg u la n a ca ktı.”

p ro ce ss o f collapse that

close association m ade

Bir onurlandırm a ve

follovved the de feat in

be tw ee n d e cora tions a n d

öd üllen dirm e şekli olarak

O cto b e r 1918, the

the ancien regime, to the

O sm anlılarca ‘k e şfe d ile n ’ ,

O ttom an Em p ire ’s sym bols

p o in t th a t a n u m b e r o f

'uyarlan an' ve giderek

o f h o n o r a n d re w a rd also

m em bers o f the A ssem b ly

benim senen nişan ve m adalyalar, bugün

began to wane. Meanvvhile

h ad even o p p o s e d the

the first m ed al o f the new ly

creation o f the M edal o f

18. yüzyıldan Birinci Dünya

fou nde d Turkish R epublic

Independence, [vvhich was]

Savaşı’nı ta kip eden çökü şe

was the İstiklâl M adalyası

p e rce ive d as a concession

kadar bir im paratorluğun

o r ‘Ind epe nd ence M e d a l'

m ade to co n tin u ity vvith an

tarihine tanıklık eden önem li

aw a rd e d a t the end o f the

O ttom an pra ctice. The

belgeler olarak kalm ıyor,

W ar o f Independence.

Turkish R epublic vvouid

tasarım ları ile görsel bir

Eldem de scrib es this

therefore be con ceived as a

zenginliği de yansıtıyorlar.

p ro ce ss as follow s: “ The

m e d a l- a n d order-free society. ” The m edals a n d de cora tions tha t were ‘d isc o v e re d ’, ad op te d, a n d gra du ally p u t to extensive use b y the O ttom ans as a vvay o f hono ring a n d revvarding p e o p le survive to d a y n o t

Müdafaa-i M illiye Cemiyeti Fatih Şubesi hatırası, 1921; Isa Akbaş koleksiyonu. Souvenir of the Fatih Branch of the National Defence League, 1921; Isa Akbaş collection.

only as im p o rta n t d o cu m e n ts bearing vvitness to the histo ry o f the em pire from the end o f the 18th ce n tu ry t o the collapse a f ter VVorld W ar I, b u t also as a refle ction o f the visual richness that characterizes their designs. □ 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 121


DOĞA NATURE

• ) H A L İM D İK E R


Çöl varanı, yer yediuyuru, vaşak, kuyruksüren... Adlarını ço ğum uzun ilk defa d uyduğu bu yaban hayvanları, Anadolu to p ra kla rın d a yaşam larını sü rdürm eye devam ediyor... Desert monitor, dorm ouse, lynx, Egyptian m ongoose. Their names may be new to m ost of us, but they are not new to Anatolia.

G

ökte n şeke r gibi yağan kar taneleri sessizce eklenirken beyaz yorgana;

A

s the snovvflakes b u ild up like s u g a r

gö ğe uzanan sarıçam ların altında eksi yirm iye dayanan s o ğ u kta öylece

ra inin g from the sky, I vvatch them fail u n d e r the to w e rin g S c o tc h p in e s in te m p e ra tu re s a p p ro a c h in g m in us tw e n ty

seyre diyordu m onu. Çalılıkların arasındaki

C entigrade. A p a ir o f eyes in the b ru sh

bir çift göz, ılık ılık ısıtıyordu içim i. Ara sıra

w arm m y heart. Every n o w a n d then he

huş ağaçlarının sürg ün lerind en koparıp

b re aks o ff a s h o o t from the b irch tree,

ça rç a b u k yu tu yo r ve yine ta gözlerim in

de vo u rs it a n d se ts to sta rin g a t m e again.

içine bakıyordu. ‘A c a b a avcı m ı?” diye

N o d o u b t h e ’s w o nd erin g if l ’m a hunter. He

dü şü n ü yo r olm alıydı beni süzerken. G ittikçe yaklaşıyordu bana. Ö nce bir ağacın altında

a p p ro a ch e s m e gradually, p a u sin g first

durup, in ce cik bacaklarıyla karı tem izledi ve sarı otları kem irm eye başladı. S onra daha

s p in d ly legs b e fore s ta rtin g to g n a w the

u n d e r a tree to b ru sh o ff the s n o w w ith his yellovved grass. Then he com e s even closer.

da yaklaştı; aram ızda sad ece on m etre

There is o n ly ten m e te rs b e tw e e n us now.

kalm ıştı. Ahu gözlü karacayı ilk defa bu

It's m y firs t tim e to see a d e w y -e y e d roe

kad ar yakından seyre diyordu m .

d e e r up this close.

O, T ü rkiye 'd e yaşayan yaban

He is ju s t one o f the m an y w ild anim als th a t

hayvanlarından sadece biri... Kimi yaban

live in Turkey. M an y be ca m e e x tin c t lo n g

124 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Orman üst sınırına yakın bölgelerde yaşayan çengel boynuzlu dağ keçilerinin nesilleri tükenm e tehlikesi altında. The curved horn mountain goat, which inhabits regions near the tree line, is an endangered species.


hayvanlarının nesli ç o kta n yok oldu; kim ilerininse tü ke n m e k üzere.. Ç ita lar to z attırm ıyor artık A nadolu top ra kla rın da . G eyiklerin peşin den k o ştu rm u yo r kaplanlar. A nca k alageyik, sırtlan, çöl varanı, vaşak, yaban koyunu ve dahası; da ğlarda, orm anlarda, sarp kayalıklarda yaşam larını sürd ürm e ye çalışıyorlar. Şim di m odern (!) hayatım ızdan biraz uzaklaşıp yaban hayata yolculu ğa ne dersiniz?.. A N A D O L U ’YA ÖZEL: YABAN KO YU N U K araca (C apreotus cap reo lus), g enellikle kayın, gürgen, huş ağaçlarının, çayırlıkların oldu ğu o rm a n la rd a yaşam ayı seven bir yaban hayvanı. T ü rkiye ’deki yaşam a yeri de Trakya ve K a ra d e n iz’in sahil kesim indeki orm anlar. Kulakları irice ve ço k hassas olan güzel gözlü bu hayvanlar, karda ve sık çalılık arazide ç o k hızlı koşabiliyorlar. Batı Karadeniz, M arm ara ve Ege bö lg esin de ki orm a nla r ise geyiklerin korum a alanları. Sarı

ago, o th e rs are on the verge. C heetahs no lo n g e r k ic k up the A n a tolian dust. Tigers no lo n g e r cha se deer. B u t fatiow deer, hyenas, m o n ito r lizards, lynxes, w ild she ep a n d o th e rs c o n tin u e t o in h a b it T urkey's m ountains, forests, a n d ro c k cliffs. W hat w o u ld yo u sa y to leaving m od ern life b e h in d b rie fly a n d m aking a foray in to the w ild? W IL D SHEEP: U N IO U E TO A N A TO LIA The roe d e e r ('Capreolus c a p re o lu s j is a w ild a n im a l tha t p re fe rs to live in beech, b irc h o r h o rnb eam fo re sts a n d m ea do w la nd s, its h a b ita t in Turkey be in g the co a s ta l forests o f Thrace a n d the B la ck Sea region. W ith th e ir en orm o us ears a n d beautiful, h igh ly sen sitive eyes, these anim als can run svviftly even in sn o w o r de nse brush. The fo re sts o f the vvestern B la ck >


benekli ve ufak çatallı

Sea a n d the M arm ara a n d

boynuzlarıyla alageyikler (Cervus

A egean re g io n s are p ro te c te d

dama), geyiklerin içerisindeki en

areas fo r deer. S p o tte d ye llo w in c o lo r w ith sho rt, pa tm a te antlers,

güzel ve en narin m em eli türü. Bir zam anlar M anavgat ve A da na -Ç ata lan orm anlarında

fa llo w d e e r (Cervus dam a) are the m o s t g ra c e fu l a n d e le g a n t o f

yoğun bir p o pü lasyo na sahip

this en tire m am m a l species.

alageyikler, artık bu rad a hiç

O nce b o a s tin g a large p o p u la tio n

gö rülm ü yor. Yüz kad ar alageyik,

in the fo re sts o f M an avg at a n d

A n ta ly a ’nın Düzlerçam ı

A da na -Ç ata lan , the y are n o w

orm anında hayatta kalm aya çalışıyor.

ra re ly seen there. A h u n d re d o r

S adece T ü rkiye ’de yaşayan

survive in A nta lya 's D üzlerçam ı

A na do lu yaban koyunu (Ovis

forest.

so fallovv d e e r are s tru g g lin g to

gm e lirıii anatolica), dişileri

The w ild sheep (Ovis gm eiinii

bo ynu zsuz olan te k yaban

anatolica), vvhich is un iq ue to

koyunu türü. Bu özelliği ile evcil koyunların atası olara k kabul

species. The fem ales are

Turkey, is the sole m e m b e r o f its

ediliyor. B ozkır ve açık arazilerde yaşayan yaban koyunları,

hornless, a tra it vvhich m akes

K o n ya ’daki B o z d a ğ ’da korum a

a n c e s to r o f the d o m e s tic sheep.

them the acknovvledged

alanında yaşıyor. Iran yaban

W ild sheep, vvhich in h a b it open

koyunu ise (Ovis g m e iin ii

terrain a n d step pes, live in a

gm elirıii) Ağrı, Van ve H a kkari'n in

p ro te c te d area a t B o zd a ğ in

Iran sınırına yakın dağlarında ço k

K onya pro vin ce. The Persian w ild

az sayıda bulunuyor.

she ep (Ovis gm eiinii gm eiinii)

M em eli tü rle r içinde nesillerini

meanvvhile is fo u n d in very sm all

kolayca devam ettireb ilen bir

nu m b e rs in the m o u n ta in s o f

yaban hayvanı var: Kızıl keçi

Ağrı, Van a n d H a kka ri n e a r the b o rd e r vvith Iran.

(Capra aegagrus)... Soylarının tüke nm em e sini ço k sarp ve kayalık arazilerde yaşam alarına

A m o n g the m am m a ls there is one w ild an i mal, the re d g o a t

b o rçlu kızıl keçiler. A n ca k çengel

(Capra aegrarus), vvhich

boynuzlu dağ keçileri (R upicara

m anages to survive vvith ease,

rup ica ra ) o kad ar şanslı değil.

tha nks to its h a b ita t in very

G enellikle orm an üst sınırına

ste e p a n d ro c k y terrain. The

yakın yerlerde yaşayan bu

cu rv e d horn m ou ntain g o a t

keçiler, sad ece T unce li ve

(R upicara rupicara) is n o t so >

126 SKYLIFE 2/2 0 0 5

Pokut ve Hazindağ yaylaları, ayı, vaşak ve karacaların en önemli yaşama alanları sayılıyor. The Pokut and Hazindağ highlands are an important habitat for bear, lynx and roe deer.


leavc logistics to us. enjov V ™ time u,ith gour belovedş. UUhile giving integroted logistics services uuith its customer focused service perception, odvanced İT applications and know-how, Omsan Lojistik gives you the opportunity of focusing on your moin business ond enjoy your time uuith your beloveds.

Head office OMSAN TÜRKİYE

I OMSAN RUSSIAN FEDERATION

OMSAN GERMANY

1

1

OMSAN FRANCE

OMSAN BULGARIA

1

1

OMSAN ROMANIA

OMSAN AZERBAIJAN

OMSAN L

www.omsan.com.tr Tugay Yolu N o: 10 Cevizli 3 48 4 6 M altepe-lstanbul/Türkiye Tel: + 9 0 216 4 5 8 5 5 5 5 Fax: +9 0 2 16 4 5 8 5 4 54

OMSAN LOJİSTİK A.Ş. is a subsidiaryof (§ ) OYAK.

O

J

İ

S

T

İ

K

Innovative logistics partner


E rzin can’ ın da ğlarında varlık

fo rtu n a te hovvever. These

ce n tu ry on ly the la tte r survived

g ö steriyo r.

go ats, w h ich g e n e ra liy in ha b it the h ig h e r e leva tions o f

a n d then o n ly in sm all num bers. They to o are n o w

LEOPARLAR NEREDE?

forests, survive o n ly in the

b a ttlin g e x tin c tio n in the

A frik a ’nın düzlüklerini andıran

m o u n ta in s o f Tunceli an d

is o la te d ro c k can yon s a n d

U rfa'nın Suriye sınırındaki

Erzincan.

d e ep valleys o f the

bö lü m ü n d e bir zam anlar çita la r

M ed iterra nea n an d

(A cinonyx ju ba tu s), aslanlar

VVHERE HAVE ALL THE

S o u th e a ste rn A natolia.

(Panthera leo) ve çizgili

LEO PA RDS GONE?

But

sırtlanlar yaşardı. 19. yüzyılın

P re d a to rs like the cheetah

the real b lo w levelled a g a in st the hyena, w hose nu m be rs

s o n un da ise bu yırtıcılardan

(A cinonyx ju ba tu s), the lion

have dı'm inished due t o

geriye sad ece az sayıdaki

(Panthera leo) a n d the s trip e d

u n re g u la te d hunting, was the

çizgili sırtlanlar (Hyaena

hyena (Hyaena hyaena) on ce

p o is o n o u s m e a t le ft b y

hyaena) kaldı. O nlar şim di

in h a b ite d the p la in s o f Urfa

nom ads to p ro te c t their sheep

A kdeniz ve G üneydoğu

n e ar the b o rd e r w ith Syria, a

from m arauding vvolves. The

A n a d o lu ’nun ıssız kayalık ve

la n d sca p e re m in is c e n t o f

vvolves (Canis lupus) and

derin vad ile rin de hayatta

A f rica. B y the e n d o f the 19th

hyenas that con sum e d this

kalm aya çalışıyorlar. U sulsüz avlanm ayla sayısı azalan sırtlanlara asıl darbeyi, g ö çerlerin koyunlarına saldıran kurtla rda n koru nm a k için doğaya zehirli et bırakması vurd u. Bu etleri yiyen kurtla r (Canis lupus) ve sırtlanların sayıları hızla azaldı. Yine de T ürkiye, A vru p a 'n ın en zengin ve sağlıklı ku rt p o pü lasyo nu na sahip. Dağlık ve bozkırlık alanlarda 7 0 0 0 ’in üzerinde kurt yaşadığı sanılıyor. Neyse ki T ü rkiye ’de hâlâ ç o k sayıda tilki (Vulpes vulpes) ve çakal (Canis aureus) da yaşıyor. Ülkenin hem en her yerinde tilkilere 128 SKYLİFE 2 /2 0 0 5

Çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan Sarıkamış Milli Parkı (sağda). Tilki (üstte sağda) ve geyik (üstte solda). Sarıkamış National Park is home to numerous forms of wild lite (right). A fox (above right) and a stag (above left).


rastlanırken; çakallar

Dağların insan ayağı

M arm ara, Ege ve A kdeniz

basm am ış kuytu köşelerinde

b ö lg ele rind eki nehir, göl ve

yaşayan boz ayılar (Ursus

deniz kıyısındaki orm anlık,

a rcto s) ise daha ç o k

sazlık alanlarda yaşıyor.

K aradeniz bö lg esin in ve

T ü rkiye 'n in en son

Doğu A n a d o lu ’nun

kaplanının 1 9 7 0 'te Ş ırna k’ın

orm anlarını m esken

U ludere ilçesi arazisinde;

tutm uşla r. G üneydoğu

son A na do lu leoparının ise

A n a d o lu ’da ve M arm ara

19 7 4 ’te A nkara-

b ö lg esin de de yerleşim

B eyp aza rı'nd a avlandığı söylen m işti. Evet, e to b u r

yerlerine uzak bö lg ele rde yaşam larını sürd ürü yorla r.

kedilerin en bü yüklerinden

G ü n e y d o ğ u ’da varlığını

olan hazar kaplanının

devam ettirm eye çalışan bir

(Panthera tigris virgata)

başka yaban hayvanı da,

T ü rk iy e 'd e halen yaşayıp

sürm eli gözleri, ince

yaşam adığı bilinm iyor,

bacakları ve narin

an cak T ü rkiye 'd e yirm iye yakın leoparın (Panthera

boynuzlarıyla nam salan

p a rd u s tulliana) yaşam

sub gu tturo sa). Sayıları yok

Iran yaban koyunu, Ağrı, Van ve Hakkari’nin dağlarında (altta) yaşamlarını sürdürm eye devam ediyor (üstte solda). Ceylanpınar’daki koruma alanında bir erkek ceylan (üstte sağda). The Persian wild sheep (above left) continues to inhabit the mountains of Ağrı, Van and Hakkari (below). A male gazelle in the protected area at Ceylanpınar (above right).

m eat suffered a rap id decline in num bers; ye t Turkey rem ains hom e to one o f Europe ’s largest a n d healthiest w o lf populations. Ö ver 7000 vvolves are thought to inhabit the c o u n try ’s steppes and m ountainous regions. R ed foxes (Vuipes vulpes) and jackais (Canis aureus) also inhabit Turkey in large numbers. While foxes are encountered alm ost ali över the country, jackais are found in forested and m arshy areas along the shores o f rivers, lakes a n d the sea in the Marmara, Aegean

ceylanlar (Gazella

sürd üğ ü tah m in ediliyor.

de ne cek kad ar az olan bu

Az sayıda kalan ve yaşam m ücadelesi veren en değerli kedi onlar: Vaşaklar (Lynx

güzel hayvanın nesli, adını

lynx)... G enellikle sık

çalışılıyor.

verdiği C e ylan pına r’daki koru m a alanında artırılm aya

orm anlık, kayalık alanları sever, insanlara uzak

FAZLA ZA M A N YO K ...

bö lg e le rd e yaşayan

Yer yediuyuru (M yom im us roachi), yediuyurlar

vaşaklara Karadeniz, Istranca ve Doğu A n a d o lu ’daki orm anlarda, M arm ara ve A kd e n iz'd e ki

fam ilyasının (G liridae) nadir

sarp kayalıkların oldu ğu

çalılıklar ve dere kenarlarını

çalılık ve orm anlık arazilerde

te rcih eden yer yediuyurunun

rastlanılıyor.

yaşam a bölgesi Trakya ve

bir türü. Yaşlı meşe orm anları, m eyve bahçeleri,

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 129


Ç anakkale. Bu yaban hayvanının adı da, ekim ayının ikinci yarısından nisanın ilk yarısına kad ar kış uykusuna yatm alarından geliyor. A nadolu to p ra kla rın d a varlığını sürd üre n bir başka yaban da d o m uzlar (Sus scrofa). T oprağı kab artıp içerisindeki

Arap tavşanı (üstte sağda), yediuyur (üstte solda) ve su sıçanı (altta). A newly discovered subspecies of jerboa (above right), a dormouse (above left) and a water rat (belovv).

a n d M editerranean regions.

an i m a l that is vvaging a

T urkey's last tiger is said to

struggle to survive in the

have been h u nted in 1970 in Uiudere tovvnship o f Şırnak

Southeast is the Persian gazelle (Gazella

province, a n d the last

subgutturosa), fam ous for its

Anatolian le op ard in Ankara-

slender legs, delicate antlers

Beypazarı in 1974. İt is also uncertain w hether the

a n d da rk eyes outlined in

Caspian tige r (Panthera tigris

to bre ed this graceful animal,

black. Efforts are un de r way

virgata), the largest o f the

whose num bers are novv so

zararlı b ö cekleri yiyen ve

carnivorous cats, survives in

sm all as to be alm ost non-

orm anların daha sağlıklı

Turkey o r not, although close to tw en ty Anatolian leopards

ap pro pria te ly nam ed

gelişm esine yardım cı olan yaban dom uzları, ç o k hızlı çoğ alabiliyo rla r. Bu da onların, yırtıcı m em elilerin

existent, in a p ro te c te d area

(Panthera pardus tulliana) are stil tho ugh t to inhabit the

Ceylanpınar (Gazelle Spring).

country.

T IM E IS RU NNING OUT

en bü yük besin kaynağını

Lynxes are the m o st p rize d o f

The dorm ouse is a rare

o luşturm asına neden oluyor.

the cats that, in sm all

species o f the Rodent

T ü rk iy e ’nin yaban hayatı,

num bers, are waging a

(Gliridae) fam ily vvhose

yukarıda saydıklarım ızla

desperate struggle to survive.

pre fe rred habitats are the old

sınırlı değil elbette. A kdeniz

Usually preferring rocky o r

oak forests, fruit orchards,

ve G üneydoğu A n a d o lu 'n u n

forested areas far from human

thickets an d riverbanks o f

da ğlarında yaşayan oklu

habitation, they are

Thrace an d Çanakkale. The

en cou ntere d in the forests o f the B lack Sea, Istranca and

Turkish nam e o f this animal, 'yediuyur' (literally ‘seven

Eastern Anatolia, a n d in forests a n d thickets in the

sleeps'), derives from its seven-m onth hibernation

steep ro ck cliffs o f the

p e rio d from m id -O cto b e r to

M arm ara a n d Mediterranean regions.

anim al that survives in

130 SKYLIFE 2 /2 0 05

m id-April. Yet an othe r vvild

G rizzly bears (Ursus arctos),

Anatolia is the vvild b o a r (Sus

m eanwhile, vvhich inhabit

scrofa). W ild boars, vvhich s tir

rem ote m ountainous areas vvhere hum ans never tread,

up the earth an d eat harm ful insects, thereby con tribu ting

m ake their hom e m ainly in the

to the healthy developm ent o f

B lack Sea region a n d the

forests, m ultiply very rapidly,

forests o f Eastern Anatolia as

vvhich also m akes them a

vvell as in areas rem ote to

m ajör source o f fo o d for

hum an settlem ent in Southeastern Anatolia a n d the

p re d a to ry mammals.

M arm ara region. A n o th e r vvild

n o t lim ited to those

Turkey's vvildlife is o f course


k irp ile r (H ystrix indica)-,

enum erated above. There is

General Directorate o f

kahverengi uzun kıllarıyla

the p o rcup ine (Hystrix

Hunting a n d VVİldlife an d the

kuyrukları yerde sürünerek

indica), vvhich inhabits the

various environm entai

gezen ku yru ksüre nle r

m ourıtains o f the

pro te ction organizations are

(H erpestes ichneumon)-,

M editerranean and

developing projects to

sad ece U rfa ’nın kum lu

S outheastern Anatolia; the

p ro te ct and breed these

Egyptian m ongoose

animals. B ut they nevertheless face a constant

hızla koşabilen ve bir

(Herpestes ichneumon), vvhich drags its long, hairy

m etreyi geçen uzunluklarıyla

brovvn taii on the gro un d; the

illegal hunting and loss o f

d ü zlü kle rin d e ç o k az sayıda rastlanılan, altm ış kilom etre

threat o f extinction due to

T ü rkiye 'n in en büyük

desert m o n ito r (Varanus

habitat as well as death by

kerten kele türü olan çöl

griseus), Turkey’s largest

poisoning. VVİldlife will only

varanları (Varanus griseus)

species o f lizard, vvhich is m ore than a m e te r long, can

continue t o survive in

run 60 km p e r h r a n d is

an d steppes to the extent

ve dahası... A n ca k fazla zam an yok.

Turkey's mountains, forests

D oğada sayıları g ittik ç e

en cou ntere d in very sm all

that we can persuade peopie

azalıyor yaban

num bers only in the sand

that it is an im portant p a rt o f

hayvanlarının.

flats o f Urfa, a n d more.

nature and that it will n o t

Av Yaban Hayatı Genel

B u t tim e is running out. Wild

threaten hum an foo d sources

M üd ürlü ğü ve Çevre K orum a dernekleri de

anim als in nature are

as long as we do n o t upset

declining in number. The

the natural balance. □

onların korunm ası ve çoğalm ası için tü rlü projeler ge liştiriyorla r. Fakat bu hayvan türle ri, yasadışı av ve yaşam alanlarının daralm ası, zehirle ne rek yok edilm esi gibi nedenlerle her an yok olm a teh like si ile karşı karşıya. O nların doğanın en önem li parçası old u ğ u n u , d o ğa da ki dengeyi bozm adığım ız sürece, insanların yiyecek kaynaklarına zarar verm eyeceğini an la ta b ild iğ im iz ö lçüd e yaban hayatı T ürkiye orm anlarında, dağlarında, bozkırlarında sağlıklı bir şekilde devam edecek.

Çok sayıda yaban hayvanını banndıran Akyatan Tabiat Koruma Alanı (en üstte). Dağ alası (sağda), kara akbaba (üstte) ve İzmit Serindere Vadisi'nde rastladığımız ayı İzi (en sağda), doğal yaşamın en canlı işaretleri... Akyatan Nature Protection Area, vvhich provides refuge to a large number of wild animals (top). A salmon trout (right), a black vulture (above) and a bear footprint we came across in the İzmit Serindere Valley (far right) are vital signs of natural life... 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 131


ETKİNLİK SPECİAL EVENT L o n dra ’da Türk rüzgârı / A Turkish w ind blovvs in London

1000 yılın yolculuğu Jo u r n e y of a 1 0 0 0 years


Royal A cadem y of A rts ’da açılan ‘T ü rk le r’ sergisinde, 1000 yıllık bir serüvenin kolay kolay bir daha bir araya gelem eyecek tanıkları bu uzun yolculuğu anlatıyor. The ‘Turks’ exhibition at the Royal Academ y of Arts docum ents a 1000-year-long venture in a rare assem blage of objects that bear vvitness to its history. BAHAR KALKAN

o n d ra ’ nın en ünlü ve en şık ca d de lerind en P ica d illy’de yer alan

Cizre Ulu Cam i’nin kapı tokmağı, 13. yy, TIEM (solda). Çin’in Turfan bölgesindeki mağaralarda bulunan duvar resimlerinden, Uygurlu çift, 11-12. yy, (en üstte); şeytan başı, 13-14. yy (üstte); SMB-MIA. Door knocker of the Great Mosque at Cizre, 13th century, TIEM (left). Uighur couple, 11 -12th century (top) and demonic head (above, 13-14th century) from wall paintings found in the Turfan region of China, SMB-MIA.

t its 300-year-oid hom e in Burlington

L

A

Royal A cad em y o f A rts ’ın 30 0 yıllık

oldest and swankiest avenues, the Royal

m ekânı B urling ton House, üzerinde

Academ y o f Arts, one o f England's an d the

House on Piccadilly, one o f London 's

‘T ü rk le r’ yazan afişlerle donatılm ış.

vvorld's m ost respected a rt institutions, is

Yalnız İn g ilte re ’nin değil, dünyanın en

draped novvadays vvith banners inscribed

saygın sanat kurum larından biri olan

‘Turks’. They announce an exhibition,

Royal A ca d e m y'n in ev sah ip liğ ind eki

‘Turks: A Journey o f a Thousand Years,

‘Türkler: 1000 Yılın Yolculuğu,

600-1600', vvhich opened on 22 January.

6 0 0 -1 6 0 0 ’ sergisinin afişleri bunlar.

Through the objects on display a nd the

22 O c a k ’ta açılan ve açıldığı günden beni hem T ürk hem de dünya basınında

m any activities on offer, this exhibition, vvhich h a s b e e n w id e ly a c c la im e d in b o th

geniş yankı bulan sergi, sergilenen

the Turkish and the international press from

eserler ve düzenli etkin liklerle “ Kim bu

the day it opened, provides the best

T ü rkle r? ’’ sorusuna en iyi yanıtı veriyor.

ansvver to the question “Who are these Turks?".

D Ü N Y A N IN DÖ RT BİR YA N IN D A N G ELD İLER

FROM ALL ÖVER THE VVORLD

‘T ü rkle r’ sergisi, İstanbul K ültü r ve Sanat

The ‘Turks’ exhibition is being organized

V akfı’nın lo jistik ve planlam a desteğiyle

vvith logistical and planning support from

düzenleniyor. Serginin küra tö rle ri de çok

the İstanbul A rt and Culture Foundation. İts

önem li isim ler; T ürk m üzeciliğinin

curators too are very big names: Topkapı

duayenleri, T opkapı Sarayı Müzesi

Palace Museum Director Dr. Filiz Çağman 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 133


Duvar resminde Uygur prensi, 11-12. yy (solda); ipek üzerine resmedilen Lokapala'nın Hizmetkârı (Gandharva), 8-9. yy (sağda); SMB-MIA.

and Sabancı University’s Sakıp Sabancı Museum Director Dr. Nazan Ölçer, the doyennes o f museum curatorship in Turkey; Harvard University Professor o f Islamic Art, Prof. Dr. David Roxburgh, who did research in

Uighur prinoe, wall painting, 11 -12th century (left); Companion of Lokapala (Gandharva), painting on silk, 8-9th century (right); SMB-MIA.

Topkapı Palace Library as a student, Royal Academ y o f A rts Exhibitions Secretary Norm an Rosenthal, and Exhibition Curator Adrian Locke. Garanti Bank, Aygaz and Corus are the exhibition ’s

M üdürü Dr. Filiz Ç ağm an,

chief sponsors.

Museum o f Fine Arts, Berlin ’s

Som e 234 o f the 374 works

State Museum a n d Museum o f

chosen for the exhibition,

Indian A rt; and

vvhich has been in the m aking

St. P etersburg’s Hermitage,

for close t o a year, are dravvn

are brought together here in a

from the Topkapı Palace

rare assem blage to share vvith

Museum an d the İstanbul

us the centuries o f history to

Museum o f Turkish and Islamic

vvhich they have borne

Art. M ost o f them are being

witness.

exhibited outside Turkey for

Sabancı Ü niversitesi Sakıp

the first time. Also in the

STARTING POINT:

Sabancı M üzesi M üdürü

exhibition, which brings

TURKİSH

Dr. Nazan Ö lçer; ö ğ ren cilik

together vvorks from 11

We tour the exhibition vvith Filiz

yıllarında T opkapı Sarayı

countries, are objects from the

Çağman and Nazan Ölçer.

K ü tü p h a n e si’nde araştırm alar

private collections o f som e 37

“Exhibitions on the O ttomans

yapan, Harvard Ü niversitesi

individuals and institutions in

have been being organized for

İslam Sanatları Ö ğretim Üyesi

Europe and America. Textiles,

Prof. Dr. David R oxburgh,

the last 2 0 years," explains Ölçer, "but always according to the same script. Now, a t a

Royal A cad em y of A rts ’ın

manuscripts, carpets, calligraphy, w ood and

Sergi Sekreteri Norm an

metalvvork, and matchless

time when Turkish identity is

Rosenthal ile Sergi K üratörü

ceram ics from the vvorld’s

so m uch in question, so high

Adrian Locke. Serginin ana

leading museums, such as

on the agenda, so m uch under

sponsorları ise G aranti

Lo n d o n ’s British Museum and

discussion, westerners are

Bankası, Aygaz ve Corus.

Victoria and Albert; Paris’

truly gong to be confronted

Yaklaşık bir yılda hazırlanan

Louvre and M useum o f Far

vvith the question, ‘Who are

sergi için seçilen 374 eserin

Eastern Arts; N ew York's

2 3 4 ’ ü T opkapı Sarayı M üzesi

Metropolitan; Vienna ’s

the Turks?’. A n d the best way o f getting pa st the stereotypes

ile İstanbul T ürk ve İslam Eserleri M üzesi’nden... Bu eserlerin çoğ u ilk defa yurtdışında sergileniyor. Ayrıca

Uygurların kehanet kitabı, Irk Bitig, 930, BL (solda). Erken İslam döneminden kalma Saray Muhafızı figürü, 12. yy, MET (üstte ortada).

11 ülkeden yaklaşık 37 kişi ve kurum un A vrupa ve A m e rika ’daki özel koleksiyonlarından, kolay kolay bir araya gelem eyecek eserler de sergide buluşuyor: L o n d ra ’da The British M useum , V ictoria and A lbert; P aris’te U zakdoğu Sanatları M üzesi ve Louvr M üzesi; New

«

-

i f >-

fr ff tf îi îİ i- ş » t

Y o rk ’ta M etrop olitan Sanat

M*

M üzesi, V iya na’da Güzel

f t £ *

S anatlar M üzesi; B e rlin 'd e Devlet M üzesi ile Hint Sanatı 134 SKYLIFE 2 /2 0 05

£

»s-

i

f İ t i İ-

i * j * *< ı / r » r *

JL

, ^

r v r f t

* e

l

r **

Y A J e1 î

Irk Bitig (The Book of Omens), Uighur, 930, BL (left). Courtly guard from the Early Islamic Period, 12th century, MET (above çenter).


'

t «îut

.. - •— ?—r , —- . . .

v ’ü*J i&»

t ’s U

'1

il',-ü^JJ «’t.’-

Selçuklu dönemine ait aynanın arkasına atı üstünde soylu bir avcı işlenmiş. 13. yy başı, TSM.

*

»-&ÇW M

’vrr>Itiy ı^tîj|fe4.u-.

Mirror with princely hunter on horseback, Seljuk period, early 13th century, TSM.

M üzesi; St P e te rsb u rg ’da

Bu serginin m aksadı, bu

S tate H erm itage Müzesi

1000 yıllık yolculu ğu belli

gibi dünyanın ö n de gelen

seçm e duraklarla b e lirtm e k”

m üzelerinden gelen tekstil

diyor Ö lçer. Serginin en

ürünleri, elyazm aları, halılar,

tem el çıkış noktası ise

hat sanatı örnekleri, ahşap

T ürkçe konuşan kavim ler.

ve m etal işleri, eşsiz

K ron olojik bir sıraya göre

seram ikler, yüzlerce yıllık

hazırlanan serginin giriş

tanıklıklarını paylaşm ak için

bölü m ünd e dev bir harita

biraradalar.

göze çarpıyor. Uygurların, 750; Selçukluların, 1090;

Ç IK IŞ NO KTASI T Ü R K Ç E

Tim urların, 1400 ve

Sergiyi Filiz Çağm an ve

O sm anlIların 1 5 7 0 ’ lerdeki

Sibernetik biliminin kurucusu sayılan El-Cezeri'nin robot çizimlerinin de yer aldığı eserinin kopyası, 1206, TSM (üstte). İnsan figürlü Kubad-Abad çinisi, 1220’lerin sonu, KM (altta). Copy of a work that includes robot dravvings by al-Jazari, regarded as the founder of the Science of cybernetics, 1206, TSM (above). Tile with seated man, Qubadabad, late 1220s, KM (below).

is to sho w that culture, the various stages undergone by that people, those tribes, and ho w they assim iiated and influenced the cultures o f incredible richness that they encountered. The purpose o f this exhibition is to describe that 1000-year journey through certain select stops along the w ay." The Turkic-speaking tribes are therefore the exhibition’s basic po in t o f

Nazan Ö lçer ile birlikte

im paratorluklarının sınırlarını

geziyoruz. Ö lçer, “Son 20

gö steren harita, Türklerin

yıldır O sm anlı üstüne sergiler yapıldığını am a hep

te rke sin d e nasıl bir fırtın a ’

exhibition. This map, vvhich

benzer senaryolarla

gibi estiğini; bu sırada

indicates the boundaries o f the

sahneye kon du ğu nu; Türk

e tkiled iği ve etkilen diğ i

empire o f the Uighurs in 750, o f

kim liğinin bu kadar

kültürlerin, dinlerin

the Seljuks in 1090, o f the

sorgulandığı ve bu kadar

coğrafyasını betim liyor.

Ç in ’den A k d e n iz ’e ‘atının

departure. A giant m ap catches ou r eye a t the entrance to this chronologically organized

Timurids in 1400, and o f the O ttom ans in the 1570s, shovvs

g ü nd em de olup tartışıldığı bir dö n e m d e Batılıların

T U R F A N ’DAKİ DUVAR

ge rçekten Türklerin kim o ldu ğu sorusuyla karşılaşacaklarını" anlatıyor.

R ES İM LE R İ Sergi, MS 7. yüzyılda

“ Önyargıları aşm anın da,

O rta A sya’da gö çeb e

belli ste re o tip düşüncenin

bir to p lu lu k olarak yaşayan

b y which they were influenced,

dışına çıkm anın da en iyi yolunun o kültürü, o halkın,

Uygurların dünyasıyla açılıyor. En d ikka t çeken

and vvhich they in turn influenced, in the process.

o kavim lerin geçirdiği

eserler ise Turfan ve

evreleri, karşılaştığı

çevresindeki m ağaralarda

WALL PAINTINGS

inanılm az zenginlikteki

bulunan du var resim leri.

İN TURFAN

kültürleri nasıl benim sediklerini ve

1906 yılında Alm an kaşif

The exhibition opens with the

A lb e rt von Le Coq

etkiled ikle rini gösterm ek.

tarafından ortaya çıkarılan

w orld o f the Uighurs, a nom adic com m unity that lived in vvestern >

Ç in ’in batısında ve

ho w the Turks sw e pt on horseback out o f China to the Mediterranean like a storm, and the geography o f the cultures and religions

2 /2 0 0 5 S K Y IIF E 135


bu resim lerin boyaları hâlâ bozulm adan kalabilm iş. Bu resim ler, Budizm , N estor Hıristiyanlığı ve M aniheizm gibi b irç o k dini benim seyen U ygur T ürklerinin kü ltü r çeşitliliğin i de yansıtıyor. Yine bu bö lü m de Türklere ait en eski elyazmaları, heykeller, bugünkü K ırgızistan’da bulunan Hıristiyanlık döne m ine ait m ezar taşlan da sergileniyor. SELÇ U K LU S A N A T IN IN İZLER İ

Topkapı Sarayı’nm en değerli eserleri arasında sayılan ve Mehmed Siyah Kalem’e atfedilen bu resimler Orta Asya'nın bozkır insanını ve hayali kahramanlarını yansıtıyor, 14. yy. These paintings, later attributed to Muhammad Siyah Qalam and regarded as among the most valuable vvorks in the Topkapı Palace Museum, reflect the ordinary people and legendary heroes of the Central Asian steppe, 14th century.

China and Central Asla in the

from the Christian period

7th century A.D. The m ost

discovered in m odern

striking vvorks here are the wall

Kyrgystan.

paintings discovered in caves in and around Turfan. The

SHADES OF SELJUK ART

pigm ents o f these paintings,

İn the third gallery o f the

brought to light b y the German

exhibition, the Great Seljuks

explorer Albert von Le Coq in

o f Iran and Anatolia com e

1906, have survived vvithout deterioration. Reflected in them is the culturai diversity o f

together vvith the Anatolian Seljuks. The Seljuks, vvhose empire vvas founded by

the Uighur Turks, who

Toghrul Beg, who occupied

ad op te d a num ber o f different

Baghdad in 1055, later

religions such as Buddhism,

adopted the Sünni İslam and

Nestorian Christianity, and

becam e pioneers in art and architecture by opening the

Manicheism. Again in this section, som e o f the oldest

schools that were called, under the Iranian influence,

Serginin üçüncü salonunda A nadolu ve İra n ’daki Büyük

m anuscripts and sculptures o f the Turks are on display

‘m ed rese’ and decking their

S elçuklu ile A nadolu

together vvith gravestones

palaces vvith sculptures

S elçuklu bir araya geliyor. S elçuklular, Doğu A kdeniz ile O rta Asya arasındaki ilk bağı kuran gö çe b e bir to p lu m . 1 0 5 5 ’te B ağ da t'ı işgal eden Tuğrul B e y’in kurduğu ve M üslüm anlığın Sünni m ezhebini benim seyen Selçuklular, İran etkisiyle ‘m e d re se ’ adı verilen okullar açarak, sanat ve m im aride ön cü oldular. Sarayları heykellerle ve te kstil ürünleri ile donattılar. S ergide bu dönem e ait elyazm alarını, m inyatürlerle süslü edebi ve bilim sel kitapları, yeni tekn ikle rle 136 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

>


Yurtdışı seyahatlerinizin sorunsuz geçmesi için her ayrıntıyı düşündük. AVIVA Sigorta, size, yurtdışı seyahatleriniz sırasında meydana gelebilecek her türlü riski tek bir poliçe ile kapsayan "Yurtdışı Se­ yahat Sigortası"nı sunuyor. Tıbbi tedavid en kaybolan b ag a j­ larınızın bulunmasına, seyahat

yerinde bulunamayan ilaçların gönderilmesinden, acil mesajların iletilmesine kadar her türlü ayrın­ tının düşünüldüğü "Yurtdışı Se­ yahat Sigortası"nın uygun fiyat­ larından siz de yararlanın. Güven içinde seyahat edin.

AVIVA Sigorta

"hayatınıza iyi bakıyoruz"

iletişim H attı: (0216) 428 00 00 wvwv.avivasigorta.com.tr


Timuri döneminden eserler: Savaş maskesi, DMIA (solda); maşrapa (altta), Uluğ Bey için yapılan işlemeli ahşap kutu (en altta) ve resimli elyazmaları; 15. yy, TSM.

g eliştirilen ve işlenen seram ikleri, T ürk düğüm ü ile dokunan halı ve kilim leri, ahşap ve m etal işçiliğinin zarif örneklerini görebilirsiniz. Bu sanat üslubunu ve gelişim ini,

Works from the Timurid period: War mask, DIMA (left); jug (below), carved vvooden box made for Ulugh Beg (bottom), and illustrated manuscripts; 15th century, TSM.

a nd textiles. İn the exhibition

M osque o f Cizre vvith its

you m ay see m anuscripts from

m agnificent doorknocker

this period, literary and

boasting a lio n ’s head a nd a

scientific books adorned vvith

tvvo-headed dragon motif.

miniatures, ceramics worked a nd developed by new

M YSTERIOUS PAİNTİNGS

M oğ ollar tarafından bozguna

techniques, carpets and kilims

One entire gallery o f the

uğratılan S elçuklulardan kop up A n a d o lu ’ya yerleşen Anadolu S elçuklularında da izlem ek

woven vvith the so-called Turkish knot, and refined

exhibition is devoted to the extraordinary dravvings o f

examples o f w oodw ork and

M uham m ad Siyah Oalam,

m üm kün. S ultan A laeddin

metalvvork. This artistic style

vvhich are regarded as som e o f

K eykubad için K on ya’da inşa

a nd its further developm ent can

the m ost valuable vvorks in the

edilen cam iden gelen, 13.

also be observed in the

Topkapı Palace Library and

yüzyıldan kalm a altı m etrelik

Anatolian Seljuks, who broke

have not previously been

halı; Cizre Ulu C a m i'n in çift

o ff from the Great Seljuks when

exhibited outside Turkey. This

başlı ejde r m otifli ve aslan başlı

they were rou te d b y the

is n o t the artist's real name.

m uhteşem tokm ağ ıyla görkem li

M ongols and cam e to settle in

kapısı bu dönem in en ilgi

Anatolia. Am ong the m ost

Rather the paintings have been attributed to ‘Siyah Oalam'

çekici eserleri arasında.

j

fascinating vvorks from this

since som e o f them bear a

perio d are a six-meter-long,

signature o f that name. Cut

S IR R I Ç Ö Z Ü L E M E Y E N

13th century carpet from the

from a scroll for inclusion in the

RESİM LER

m osçue built in Konya for

S ergide bir salon, Topkapı

Sultan Alaeddin Keykubad, and

Fatih Albüm, these mysterious, spellbinding, even ironic

Sarayı K ü tü p h a n e s in in en

the m ajestic d o o r o f the Great

paintings refiect the everyday

değerli eserlerinden biri sayılan ve daha önce T ürkiye dışında hiç sergilenm eyen M ehm ed Siyah K alem 'in olağanüstü çizim lerine ayrılmış. Aslında hayali bir isim bu. Kimi resim lerin üzerine bu imza

SKYLIFE 2/2 0 05

w p r:£ >


atıldığından Siyah K alem ’e

dö ne m ind e ortaya çıkan ve

life a n d im aginary heroes o f

atfed ilm iş bu çizim ler. Am a

C engiz H an’ı kendisine

Central A sia’s steppe peoples.

bu yazının, resim lerin kaydı

örn ek alan Tim ur,

These pa p e r and silk scrolls,

yapılırken sonradan

1 3 8 0 ’den 14 0 5 'le re kadar

vvhich are inhabited b y dervishes,

eklendiği düşünülüyor. Bir

O rta Asya, A fga nistan ve

shamans, djinns and giants,

rulodan kesilerek Fatih

İran’ ı kon tro lü altına aldı.

gentlem en and nomads, are

A lb ü m ü ’ne yerleştirilen bu

Sanatı destekleyen, tarihe

thought to have been used as a

etkileyici, gizem li ve hatta

ve bilim e önem veren

sort o f visual accom panim ent b y

iro nik resim ler, O rta

Tim ur, g ö çe b e O rta Asya

storytellers in the oral literary

A s y a ’nın bozkır insanının

bozkır kültü rün ü yerleşik

tradition.

g ü nd elik hayatını ve hayali

Iran kültürü ile ilişkilendirdi.

kahram anlarını yansıtıyor.

Salonlarda, Doğu

Dervişler, şam anlar, cinler

T ü rk ç e s i’nin en ünlü şairi

ve devler, efendiler ve

Ali Şir N evai’nin

g ö çeb ele rin yaşadığı bu

yazmalarını, kem er ve

kağıt ve ipek rulolarını, sözlü

du var süslem eleri için

ed eb iyat geleneğinde öykü

kullanılan, T im uri-

anlatıcılarının bir nevi de kor

Türkm enlere özgü desenlerin taslaklarının yer

olara k kullandığı sanılıyor.

aldığı uzun ruloyu, bir T İM U R İ D Ö N E M İ VE

A kkoyunlu hü küm darına ait

TÜ R K M E N L E R

güm üş zırhı, savaşçı

A kkoyunlu ve Karakoyunlu

m askelerini, elyazm aları,

türkm en le ri ile Tim uri

m inyatürleri, A kkoyu nlu ve

d ö ne m ine ait eserlere iki

Karakoyunlu dönem inden

salon ayrılmış. M oğollar

heykelleri; Tim uri ve

Topkapı Sarayı Müzesi, Çin’den sonra en seçkin porselen koleksiyonuna sahip (en üstte). İznik çinisi tabak, yaklaşık 1540, CGM (üstte). Fatih’in gül koklarken resmedildiği ünlü portresi (altta sağda) ve karalama defteri (altta solda), TSM. Tile plate, İznik, o. 1540, CGM (top). Topkapı Palace Museum possesses one of the most outstanding porcelain collections outside China (above). Famous portrait of Sultan Mehmed II sniffing a rose (below right) and his sketchbook (belovv left), TSM.

THE T IM U R ID PERİOD AND THETURKM ENS Two galleries are devoted to the works o f the ‘White S he ep' and ‘Black Sheep’ Turkmens an d o f the Timurid period. Timur, who em erged during the perio d o f the M ongols a n d took Genghis Khan as his model, controlled Central Asia, Afghanistan and Iran from 1380 to 1405. A patron o f the arts who also gave im portance t o history a n d Science, Timur em bodied a link between the nom adic steppe culture o f Central Asia and the settled culture o f Iran. Here you m ay see m anuscripts o f A li Şir Nevai, the m ost famous p o e t o f Eastern Turkish, a long scroll with sketches for original dravvings unique to the Timurid-Turkmens that were used for decorating walls and arches, a silver c oa t o f mail belonging to a ’White Sheep' ruler, warriors ’ masks, manuscripts, miniatures and sculptures from the ‘VVhite Sheep’ and ‘Black S he ep’ periods, and objects o f wood, jade, ceram ic and finely w orked > 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 139


m etal that were the crovvning glory o f the Timurid and Türkmen palaces. THE O TTO M ANS’ MOST BRILLIANT PERİOD Bellini’s oil portrait o f Sultan M ehm ed the C onqueror greets visitors a t the entrance to the galleries that are devoted to the O ttom an Empire vvith vvorks drawn prim arily from Topkapı Palace and being exhibited abroad for the first time. VVorks from the periods o f M ehm ed the Conqueror, Bayezid II, Selim I and Süleyman the Magnificent dazzle the eye in this section. Talismanic shirts, prayer rugs, palace carpets, caftans, jugs, evvers a n d pitchers, horse heads, İznik tiles, handvvritten Korans... Valuable item s from the Topkapı Palace M useum ’s collection o f Chinese porcelain, the largest in the vvorld outside China... The famous portrait o f M ehm ed the Conqueror sniffing T ürkm en saraylarını

büyük Çin porseleni

taçlandıran, ahşap, yeşim

koleksiyo nu na sahip olan

taşından, işlem elerle süslü m etal ve seram ikten objeleri

T opkapı Sarayı M üze si'nd en

görebilirsiniz.

ç o k değerli parçalar... F atih’in gül koklarken resm e dildiği ünlü portresi,

O S M A N L I’NIN EN PARLAK D Ö N E M İ

zırhlı kalkanı, ço cu kke n çizim yaptığı defter; Yavuz

Büyük bir bölüm ü Topkapı

S ultan S e lim ’in değerli

S arayı’ndan gelen ve çoğu

taşlarla süslü hançeri;

ilk kez yurtdışına çıkan

Kanuni S ultan Süleym an'ın

eserlerle Osmanlı im p a ra to rlu ğ u ’na ayrılan

tören kılıcı, tuğrası, Fransa Kralı I. F ranço is'ya yazdığı

salonların girişinde Fatih Sultan M eh m ed 'in Bellini tarafından yapılan yağlıboya

ünlü m e ktu p ... 15 7 8 'd e M im ar Sinan tarafından tasarlanan, III. M urad'ın

p o rtre si karşılıyor

harem ine ait 2.5 m etre

ziyaretçileri. Bu bölüm de,

yü kse kliğ in de ki sedef işli

Fatih S ultan M ehm ed,

ahşap kapı ile son buluyor sergi.

II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleym an dönem lerinden

Royal A cad em y of A rts ’ın ‘T ü rkle r’ ile ilgili etkinlikleri

günüm üze gelen eserler göz

sadece sergi ile sınırlı değil.

kam aştırıyor.

12 N isan’a kad ar açık

Tılsımlı göm lekler,

kalacak olan sergi süresince

seccadeler, saray halıları,

her yaş gru bu için atölye

kaftanlar, sürahi, ib rik ve

çalışm aları, konferanslar, halka açık top lan tıla r

m aşrapalar, at başlıkları, İznik çinileri, elyazm ası

düzenleniyor. Royal

K u r’anlar... Çin dışındaki en

A cad em y Y ayıncılık’ın

140 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Kanuni Sultan Süleyman’ın tören kılıcı (en üstte solda). Tören m iğferi (üstte solda), ipek kaftan (üstte), Fatih’in kütüphanesi için hazırlanan retorik kitabı (altta); TSM. Ceremonial svvord of Süleyman the Magnificent (top left). Ceremonial helmet (above left), silk caftan (above), Book of Rhetoric prepared for Sultan Mehmed's book treasury (belovv); TSM.

a rose, his arm ored shield, a notebook in vvhich he made dravvings as a child; Selim l ’s dagger encrusted vvith precious stones; Süleyman the M agnificent’s ceremonial svvord and im perial m onogram, and his famous letter to the French king, Francis /... The exhibition closes vvith a 2.5-m eter-high, inlaid m other-of-pearl vvooden door, designed by the architect Sinan in 1578, from the harem o f M urad III. But the Royal Academ y o f Arts activities concerned vvith ‘the


hazırladığı sergi kata log un da

serüveninden anlamlı bir

Turks' are n o t confined to the

ise serginin küratörleri ile

kesidi anlattığı için...

exhibition. VVorkshops, lectures, and meetings open to

dünya çapında üne sahip

the pu blic are being organized

Türk ve yabancı uzm anların yazıları yer alıyor.

K on u d a kullanılan eserler, İs ta n b u l'd a T ü rk ve İslam

for the duration o f the

Düzenlenen bu etkin likler

Eserleri M üzesi (TIEM), Topkapı

exhibition, which runs until 12

A sya ’nın bir ucundan

Sarayı M üzesi (TSM); K o n ya 'd a

April. M eanwhile articles by the

K onya M üze M ü d ü rlü ğ ü (KM);

exhibition curators and

A vru p a ’ya kad ar uzanan Türklerin, bu uzun yolculukları sırasında karşılaştıkları farklı kültü rle r ve dinlerle nasıl

B e rlin ’ de H int Sanatı M üzesi

w orld-renow ned Turkish and

(S M B -M IA ); L o n d ra ’da İngiliz

foreign experts appear in the exhibition cataiogue, vvhich

M illi K ütü p h a n e si (BL); N ew Y o rk 'ta M e tro p o lita n S anat

was prepared by Royal

M üzesi (MET); K a ta r'd a Doha

Academ y Publications.

e tkileştikle rin i yansıtm ası

İslam S anatları M üzesi (DMIA);

açısından ço k önem li

L is b o n 'd a C a lo u s te G ulbenkian

These activities are actually o f

aslında. Ö zellikle de A vrupa Birliği süre cin deki bir

M üzesi (CGM); V iy a n a ’d a Güzel

great im portance from the point

S an a tla r M üzesi (KHM)

o f view o f reflecting h o w the Turks, who inhabit an area stretching from one end o f Asia ali the way to Europe, have interacted vvith the diverse cultures a n d religions they have encountered during their long journey. A n d especially too because they describe a meaningful segm ent o f a cou ntry’s continuing venture during the process o f accession to the European Union. □ The vvorks use d in the exhibition are draw n from the collections of: The M useum o f Turkish a n d Islam ic A rt (TIEM) a n d Topkapı Palace M useum (TSM), İstanbul: the Konya M useum, Konya (KM): the M useum o f Indian Art. Berlin (SMB-MIA): the British Library, London (BL): the M etropolitan M useum o f Art, N ew York (MET): the M useum o f Islam ic Deri matara, KHM (en üstte). Değerli taşlarla süslü matara, TSM (üstte). 1578'de Mim ar Sinan tarafından tasarlanan, III. M urad’ın haremine ait sedef işli ahşap kapı, TSM (solda). İznik çini pano, CGM (sağda).

A rt in Doha, Oatar (DMIA): the C alouste Gulbenkian Museum, Lisbon (CGM): a n d the K ünsthistorisches Museum, Vienna (KHM).

Leather flask, KHM (top). Flask decorated vvith precious stones, TSM (above). Mother-ofpearl inlaid vvooden door from the pavilion of Sultan Murad III, designed by the Architect Sinan in 1578, TSM (left). Tile panel, İznik, CGM (right). 2 /2 0 0 5 SKYU FE 141


Anadolu’nun kış lezzetleri

Tastes of Anatolian vvinter Tabiat şartlarının getirdiği zorunluluklar, Anadolu’nun mutfak kültürünü de şekillendirdi; hem de sağlıklı, pratik ve leziz yemeklerle. The exigencies of nature have aiso shaped the cuisine of Anatolia in dishes that are healthy and practical as well as tasty. [§ ] V E D A T B A Ş A R A N

D

0

ÖNDER DURMAZ

oğ ad a her şeyin bir zamanı vardır. Karın kışın yağm ası; yaprakların sonbaharda

nature there is a time for everything. S n o w in İ nwinter, faliing leaves in autumn. A nd man, who is

dökülm esi gibi; doğanın bir parçası olan insan

part o f nature, aiso adapts him self to the seasons.

da, kendini m evsim lere göre şekillendirir.

A s does his cuisine o f course. Man, who is

Tabii m utfağını da... Tabiatın dayattığı bölgesel ve m evsim sel şartlara g ö re beslenen

nourished according to the regional and seasonal conditions brought about by nature, has accepted

insan, belki de kendisi için en do ğru olanı,

this as being, albeit outside his will, perhaps for the

kendi isteği dışında kabullenm iştir.

best. The Science that man has developed över the

Zaten aradan geçen bin yıllar ve bu süreç

millennia as part o f this process has shovvn in any

içinde ge liştirdiği bilim de g ö ste rm iştir ki,

case that when people adapt to the rhythms o f

insanlar doğanın ritm ine uyduklarında;

nature, when they are nourished by the products o f

yaşadıkları bölge ve m evsim in ürünleriyle

the region and seasons in vvhich they live, they lead

beslendiklerinde, ço k daha sağlıklı bir yaşam

much healthier lives. This culture o f eating vvhich has

sürm e kte dir. Zorunlulukların dayatm asıyla

evolved över the centuries based on necessity aiso

yüzyıllar içinde oluşan bu yem e kültürü,

throvvs light on today’s contem porary world cuisine.

bugünün çağdaş dünya m utfak kültürüne de ışık tutuyor.

TARHANA, ELIXIR OF HEALTH Anatolia is home to some 80% o f ali the foodstuffs in

SAĞ LIK İK SİR İ TARH ANA

the world. A n d perhaps for this reason it has över

Dünyada yenebilecek m evcut gıda çeşitlerinin yüzde 8 0 ’ini barındıran A nadolu, çağlar

the centuries been a favorite vvith the great civilizations and empires. Anatolian society, vvhich

bo yun ca belki de sadece bu nedenden dolayı, büyük im paratorlukların ve

embraces ali the cuisines o f Central Asia, the Middle East, the Balkans and the Mediterranean region, stili

uygarlıkların gözdesi oldu. O rta Asya,

takes pains to preserve its traditional diet. During the

O rtadoğu, Balkanlar ve A kdeniz bölgelerinin

vvinter season in vvhich we novv find ourselves,

tüm m utfak kültürlerini kapsayan Anadolu

tarhana soup is simmering in the kitchen o f practically every home in Anatolia. There are several

to p lu m u , beslenm e tarzını korum aya hâlâ

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 143


özen gösteriyor, içinde

kim i zam an kaz ve hatta

bulu ndu ğu m uz şu kış

hindi ile akşam dan evini

m evsim inde, A n a d o lu ’daki

ısıttığı sobasının üzerinde

hem en her evin m utfağında

helm eleşinceye kadar pişirir;

tarhana çorbası fo ku rd u yo r

yetm ezse özel tokm ağıyla

m esela... Yöreden yöreye

döverek m uhteşem bir

farklı şekillerde hazırlanan

lezzet sunar dam aklara.

tarhana çorbasının b irço k

Keşkek, doğanın zorladığı

çeşidi bulunuyor. Zaten

koşullarda A nadolu insanının

tarhanaya “ ço rb a " dem ekle,

m ükem m ele ulaşm ak için

sanki biraz haksızlık

g ö ste rd iğ i gayretin de

ediyoruz. Zira içinde

sim g esid ir aslında.

çiçe kte n m eyveye, şifalı ve

Eğer dünya bugünkü şartlar

baharlı ottan sebzeye kadar

altında kurulm uş olsaydı,

çeşitler bulunan tarhana,

sanırım ço k etkisiz, tatsız-

varieties o f tarhana soup, which is prepared

sadece dam aklara keyif

tuzsuz, duygusuz bir m utfak

in different ways from region to region. But

verm ez; aynı zam anda

kültürü ile yaşam ak zorunda

we do tarhana a slight injustice to cali it a

sağlık iksiri gibidir. Toz,

kalacaktık. Bugünkü

mere ‘so u p ’. For tarhana, o f which there are

granül ve hatta yap rak halde hazırlanabilen tarhananın,

lezzetleri bü yük zorluklar altında günüm üze aktaran

numerous varieties ranging from flower and fruit to vegetable as weii as mediclnal or

K üta h ya ’dan K asta m onu 'ya

atalarım ıza şükran borçlu

kadar yaygın bir çeşidi var:

şim dinin ve geleceğin

spicy herb, is not only a feast for the palate b ut also an elixir o f health. There is one

Kızılcık tarhanası. Kızılcık

nesilleri...

variety o f tarhana, which can be prepared

m eyvesi ile hazırlanan bu

Sıra, A nadolu sofralarını

either as a powder, as granules o r even in

tarhana, soğ uk algınlıklarına

süsleyen leziz birkaç kış

sheets, that is widespread from Kütahya to

karşı adeta bir ilaç.

yem eğinin tarifin de ...

Kastamonu, nameiy, ‘kızılcık’ tarhana. And this tarhana, which is made from the fruit o f

DO Ğ ANIN ZO R U Y L A ...

the cornelian cherry, offers vital protection

Tüm A n a d o lu 'd a bilinen,

against the com m on cold.

fakat her bölgede farklı hazırlanan ‘k e şke k’ de,

BY FORCE OF NATURE...

yaşayan m utfak

‘Keşkek’ too, which is knov/n throughout

kültürüm üzün bütün

Anatolia but is different in each region,

özelliklerini taşıyor,

exhibits ali the characteristics o f our vibrant

insanların varlığını borçlu

food culture. VVheat, to which man owes his

oldu ğu buğday, ö ğ ütülüp un

existence, is ground into flour, which is

olur; sonra ham ur, ardından

turned into dough that com es to the table

da sofralara ekm ek... A ncak

as bread. But the Anatolian peasant, who is

A n a d o lu ’daki zor kış

unable to transport his wheat to the mili

şartlarında buğdayını

under vvinter’s harsh conditions, cooks it

de ğirm ene öğütm eye

instead-som etim es with lamb neck,

götürem eyen köylü, onu kimi zam an kuzu gerdan,

sometimes with goose o r even turkey-until it forms a thick mush on top o f the potbellied stove that heats his house every Kurutulmuş patlıcan, biber ve kabaktan yapılmış dolm a (üstte). Kızılcık tarhanası, soğuk kış günlerinde hem keyifli bir yem ek hem de bir sağlık iksiri (solda). 'Dolma' made from dried aubergines, peppers and zucchini (above). Cornelian cherry tarhana offers an enjoyable meal and an elixir of health on a cold day (left).

144 S K YU FE 2 /2 0 0 5

evening; and if that doesn’t suffice he pounds it with a special mallet until it melts tike butter on the palate. Keşkek is actually a symbol o f the supreme effort expended by the people o f Anatolia to achieve perfection even under difficult natural conditions. If the world had been formed under today’s conditions, I suspect we vvould ali have been doom ed to live with a very unimpressive, bland, indifferent cuisine. Ours and future generations owe a debt o f gratitude to our ancestors, who passed today’s flavors down to us under extreme hardship. A nd now for the recipes o f a few o f the vvinter dishes that grace the tables o f Anatolia... □


Tarifleri Reci pes

Kafkas Çorbası Caucasian soup (Kars) Malzemesi: 1 adet lahana

Ingredients: 1 h e a d o f cab ba ge

1 çay bardağı arpa şehriye

1 h a lf c u p ba rle y noodles

4 adet pancar

4 beets

1 adet kök kereviz

1 celeriac ro o t

3 ço rb a kaşığı katı yağ

3 tab lesp oo ns s o lid fat

1 adet havuç

1 ca rro t

1 baş soğan

1 onion

4 su bardağı su

4 cu p s w a t e r

4 su bardağı süt

4 cup s m ilk

3 adet sivri biber Kırmızıbiber

3 lo n g green c h ili p e p p e rs re d p e p p e r

M aydanoz

fla t-le a f pa rsle y

Tuz

sa lt

Hazırlanışı:

P rep ara tion:

Soğanları küçü k kü çü k doğrayıp bir ten cered e yağ

C hop the onion finely a n d sau te u n til it b e gins to

içinde pem beleştirin. Ardından arpa şehriyeyi de

color. A d d the ba rle y no o d le s a n d brow n. Wash

ilave ed ip kavurun. Pancar, kereviz ve havucu

the beets, celeria c a n d c a rro t a n d c h o p in to

yıkayıp, k ib rit çöp ü gibi ince uzun çu b u k şeklinde

m a tc h s tic k -s iz e strips. A d d to the onion m ixture

doğrayın. Tenceredeki soğanları, karışımın içine

in the po t. C ore the c a b b a g e a n d ch o p the

ilave edin. Lahananın koçanını çıkarıp, yapraklarını küçü k küçü k doğrayın. Tencereye atıp az bir şey

leaves finely. A d d to the p o t a n d co o k u n til they begin to soften. P o u r the h o t w a te r a n d m ilk

yum uşayıncaya kadar pişirin. K avurduğunuz bu

öve r the brovvned vegetables a n d a d d salt.

sebzelerin üzerine sıcak su ve sütü dö küp , tuzunu

When the vegetables have c o o k e d un til tender,

ekin. S ebzeler iyice pişip yum uşayınca da ateş

ch o p the green pe pp ers, vvhich yo u have g rille d

üzerinde közlediğiniz yeşil biberleri kıyarak

öve r a fire, a n d a d d to the soup. When the sou p

çorb aya ilave edin. Ç o rba pişince üzerine

is ready, a d d pa rsle y a n d serve. (If you wish,

m aydanoz ekerek ikram edin. (Arzu ederseniz

yo u can co o k the p e p p e rs to g e th e r w ith the

biberleri sebzelerle b irlikte pişirebilirsiniz.)

o th e r vegetables.)

2 /2 0 0 5 SKYU FE 145


Keşkek (Çorum) Malzem esi:

Ingredients:

1 su bardağı döğm e

1 cu p p o u n d e d vvheat

(bir cins buğday)

('d ö ğ m e ')

10 su bardağı su

10 cu p s vvater

3 adet soğan

3 onions

1 ad et gerdan

1 la m b ne ck

1 ço rb a kaşığı kırm ızıbiber

1 ta b le sp o o n re d

4 ço rb a kaşığı tereyağı Kim yon

4 ta b le sp o o n s b u tte r cum in

Tuz

sa lt

Hazırlanışı:

P reparation:

Buğdayı akşam dan ıslatın. Gerdanı yıkadıktan

Soak the vvheat overnight. Rinse o ff

sonra buğdaylarla beraber bir tencereye koyun.

the lam b neck an d place in a p o t vvith the

Üzerine su ilave edip orta ateşte pişirin. Et ve

vvheat. A d d vvater a n d co o k över a m edium fire until the

buğdaylar yum uşayıncaya kadar pişirm eye devam

vvheat is so ft a n d the m eat tender. When the m eat is

edin. Et iyice pişince tencerenin içinden alıp,

well done, rem ove it from the p o t a n d separate it from

soğutm adan kem iğinden didikleyip ayırın. Etleri

the bone vvhile stili hot. Return the m eat to the pot. İn a

tencereye ilave edin. Ayrı bir yerde soğanı ince

separate place, cho p the onions finely a n d sautee in oil

ince doğrayıp yağda pem beleştirin. Soğanı ve

until they begin to color. A d d the p e p p e r an d onion to

biberi, kaynayan buğday ve etin içine ekleyin.

the vvheat an d m eat m ixture. Continue cooking, stirring

Ateş üzerinde tah ta kaşıkla döverek iyice

w ell vvith a vvooden spoon. When the keşkek has

karıştırın. Servis tabaklarına boza kıvamına gelm iş

reached the consistency o f thick porridge, arrange it on

keşkekleri düzelterek koyun. Üzerine kırmızıbiberli

a serving platter, sprinkle vvith sizzling b u tte r m elted

kızgın tereyağı ve kim yon serperek ikram edin.

vvith cum in an d re d pepper, a n d serve immediately.

Gaile (Amasya) Ayva Galiyesi veya Yahnisi / Stevved lam b vvith guince Malzemesi:

Ingredierıts:

1/2 kg koyun eti (kol kürek)

1/2 kg lam b shoulder, b o n e d

25 0 g ayva

2 5 0 g quince 1 tea spoo n cinnam on

1 çay kaşığı tarçın 1 tatlı kaşığı tuz

1 tea spoo n sa lt

2 ad et soğan

2 onions

2 ço rb a kaşığı m argarin

2 tab lesp oo ns m argarine

1 ço rb a kaşığı şeker

1 tab lesp oo n sug ar

Hazırlanışı:

P reparation: B u y a b o n e d lam b sh o u ld e r a n d c u t in to large

Eti kol kürek ya da kuzu but tarafından satın alın. Yumurta büyüklüğünde parçalara böldürün. Bir tencere içinde üzerini örtecek kadar su koyup haşlayın. Zaman zaman su üzerine

chunks. P lace in a po t, c o ve r vvith vvater a n d boil, skim m ing o ff the foam from tim e to tim e vvith a s lo tte d spoon. When the m e a t is tender, rem ove

çıkan köpükleri delikli bir kevgirle alın. Et yumuşayıp

from the vvater a n d drain. When the m e a t has

haşlandıktan sonra sudan çıkarıp, bir süzgeçle suyunu

cooled, ru b it w ell ali öve r vvith g ra te d onion.

süzün. Et soğuyunca, rendelenmiş soğanla her tarafını iyice

S prinkle m e a t vvith s a lt a n d b ro w n in h o t o il in a

ovun. Üzerine tuz serpip, et parçalarını bir tavaya

skillet. Then re tu rn the brovvned m e a t to the

koyduğunuz yağ içinde kızartın. Kızartılmış etleri tekrar

bro th . A d d cin na m on a n d b rin g to a boil. Peel,

haşlama suyunun içine atın. Tarçın ilave ederek kaynatın.

core a n d q u a rte r the qu in ces a n d brovvn them in

Ayvaları kabuğunu soymadan dörde bölüp çekirdek yataklarını temizleyin. Etten artan yağda iyice kızartın. Etler

the oil le ft from the m eat. When the m ea t has co o k e d through, a d d the brovvned qu in ce s a n d

pişince, kızarmış ayvaları ilave edin. Ayvaları dağılmadan

co o k slovvly m aking sure the q u in ces d o n o t

pişirdikten sonra indirmeye yakın şekeri ekleyin.

disintegrate. A d d su g a r ju s t b e fore rem o ving from

Sıcak ikram edin.

the fire. Serve p ip in g hot.

146 SKYLIFE 2 /2 0 05


Ördek Tiridi Duck ‘tirid’ Malzem esi:

Ingredients:

3 k g ’lık ö rd e k

a 3 -k g d u ck

1 çay bardağı sıvı yağ

1 h a lf c u p co o kin g oil

1 tatlı kaşığı tuz 1 kahve kaşığı karabiber

1 tea spoo n salt

Hazırlanışı:

Preparation:

Ö rdeğin ç o k yağlı ve iyi olması gerekir. Ö nce, ördeği bir

G et a go od , fa t d u c k a n d b o il it slo w ly in a p o t o f

1/2 tea spoo n b la c k p e p p e r

saat kadar ten ce re d e su ile ağır ate şte pişirin. Fırın

w a te r fo r a b o u t an hour. R em ove the d u c k to an öven

tep sisin e alıp, tuz ve bibe r ekleyin. Yağ dökün ve biraz

tra y a n d a d d s a lt a n d pe pp er. Drizzle w lth oil, a d d a

da kendi suyundan ilave edip fırında bırakın. 30 dakika,

little o f the co o kin g b ro th a n d p la ce in the öven.

nar gibi oluncaya kad ar kızartın. Servis ederken tirid ile

R o ast a b o u t 3 0 m in utes u n til g o ld e n brow n. Serve

ikram edin.

w ith the 'tirid '.

Tirid Hamuru M alzem esi: 1 kg un 25 g tuz 1/2 İt su Hazırlanışı: M alzem elerin karışım ından elde ettiğ iniz sert ham uru pazılara ayırın. 120 g ’lık olacak şekilde 20 da kika dinlendirin. Sonra oklava ile yufka ham uru gibi açın. Yufkaları ocak başında ateşli köm ü rde saç üzerinde iki taraflı pişirin. Y ufkalardan 20 cm uzunluğunda üçgenler kesin. Sonra haşlanm ış olan ördeğin yağlı suyunu alın ve suyu çekinceye kadar kaynatın. Ç ok yağlı olm am ası için bir su bardağı su ekleyin. B eraber iki da kika kaynatın. Hazırlanan yufkaları te ke r te ke r ılıyan yağlı suya batırın ve bir tep siye üst üste dizin. Pişen ö rd e k ile beraber servis edin. (Tiride to z şeker de eklenirse, ço k güzel olur.)

‘Tirid’ dough Ingredients: 1 kg flou r 2 5 g sa lt 1/2 İt w a t e r P rep ara tion: M ix a li in gre die nts a n d divide the resu ltin g s tiff d o u g h in to large lu m ps o f a b o u t 120 g each. Let the do ug h re st fo r 2 0 m inutes, then ro ll it o u t thin w ith a rolling pin. Bake the thin ro u n d s on b o th sides on a m e ta l she et öve r a ch a rco a l fire. C ut the ro u n d s in to 2 0 cm vvedges. R educe the oily d u c k b ro th b y boiling, then a d d one c u p o f w a te r a n d b o il fo r 2 m ore m inutes. D ip the vvedges o f 'tirid ' in to the warm oily w a te r one b y one a n d arrange in layers on a platter. Serve to g e th e r w ith the duck. (The ‘tirid ' is esp ecially g o o d w ith a d d e d g ra n u ia te d sugar.) 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 147


H o te ls

/ O te lle r

LU

Q CD

D

m z <

I—

co

AKGÜN İSTANBUL

DİVAN İSTANBUL

KAYA RAMADA PLAZA

HOTEL (***“ )

OTELİ (****•)

İSTANBUL OTEL (*****)

SVVISSÖTEL THE BOSPHORUS, İSTANBUL (*****)

T e l [212] 5 3 4 4 8 79 (20 Hat / Lines)

T e l [212] 3 1 5 5 5 0 0 pbx

T e l [212] 8 8 6 8 4 0 0

Tel [212] 326 11 0 0

Fax [212] 5 3 4 91 26

Fax [212] 3 1 5 5 5 15

Fax [212] 8 8 6 84 4 0

Fax [212] 3 2 6 1122

A dres / A d re ss e s Adnan Menderes

A d re s / A dre ss e s

A dres / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s Bayıldım Cad. No:2

Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı İstanbul

Cumhuriyet Cad. No:2 344 37

E5 O to yo lu Tü yap Yanı B ü yü kçe km e ce

M açka 343 57 Beşiktaş

sales@ akgunhotel.com

Elmadağ / İstanbul

info@ kayaram ada.c o m

emailus. istanbul@ swissotel.co m

h ttp ://w w w .akg un h ote l.com

h ttp ://w w w .d iva n .co m .tr

h ttp ://w w w .k a y a ra m a d a .c o m

h ttp ://w w w .sw isso tel.c o m ,tr

CEYLAN INTER-CONTINENTAL

GRAND CEVAHİR OTEL ve

KLASSİS RESORT HOTEL

THE MARMARA

OTEL (*****)

KONGRE MERKEZİ (*****)

m

İSTANBUL (*****)

Tel [212] 3 6 8 4 4 44

T e l [212] 3 1 4 4 2 42

T e l [212] 7 27 4 0 5 0

Tel [212] 251 4 6 9 6

F ax [212] 3 6 8 4 4 9 9

F ax [212] 3 1 4 4 2 44

Fax [212] 7 2 7 0 4 17

F a x [212] 2 44 0 5 0 9

A dres / A d re ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A sker O cağı C ad. No:1 Taksim

Darülaceze C ad. N o :9 Şişli / İstanbul

Kargaburun mevkii, 3 4 5 7 0 Silivri

Taksim Meydanı Taksim

istanbul@ interconti .c o m .tr

sales@ gch.com .tr

m arketing@ klassis.com .tr

info@ them arm araistanbul.com

h ttp ://w w w .interconti.c o m .tr

h ttp ://w w w .g c h .c o m .tr

h ttp ://w w w .kla ssis.co m .tr

h ttp://w w w .th e m a rm a ra istan bu l.co m

CROWNE PLAZA

HOTEL DEDEMAN

MÖVENPİCK HOTEL

THE RITZ-CARLTON,

İSTANBUL (***•*)

İSTANBUL (**♦**)

İSTANBUL (****•)

İSTANBUL (**•**)

T e l [212] 5 6 0 81 0 0

T e l [212] 2 7 4 8 8 0 0

T e l [212] 3 1 9 2 9 29

T e l [212] 3 3 4 4 4 44

F ax [212] 5 6 0 81 5 5

F ax [212] 2 7 5 11 0 0

F ax [212] 3 1 9 2 9 0 0

F ax [212] 3 3 4 44 5 5

A dres / A d re ss e s

A d re s / A dresses

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dresses

Sahil Yolu, 3 4 7 1 0 A taköy

Yıldız P osta C ad. 5 0 3 4 3 4 0 İstanbul

Büyükdere Cad. 4. Levent 343 30

Süzer Plaza, E lm adağ 3 4 3 6 7 Şişli

rezervations@ crowneplazaistanbul.c o m .tr

istanbul@ dedem an.c o m .tr

hote l.istanbul@ m oevenpick.com

h ttp ://w w w .crow ne p laza .com /ista n bu l

h ttp :/ /w w w .d e d em an h ote ls.co m

h ttp ://w w w . m ovenpick- İstanbul.co m

reservations@ ritzcariton .c o m .tr h ttp ://w w w . ritzcarlton .c o m .tr

HYATT REGENCY İSTANBUL

RICHMOND GÖL OTEL SAPANCA (™ * )

GRAND ÖZTANIK HOTEL

T e l [264] 5 8 2 21 0 4 -0 5 -0 6

T e l [212] 361 6 0 9 0

© T e le ph on e : In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rk e y : 9 0. İstanbul a rea c o d e s : E u ro p e a n s id e 2 1 2 , A s ia n s id e 2 1 6 . For intercity

ÇINAR OTEL

c a lls w ithin

r***)

T u r k e y firs t d ia l 0 ’, th e n th e area c o d e , a n d then

T e l [212] 6 6 3 2 9 0 0

T e l [212] 3 6 8 12 34

m

Fax [212] 6 6 3 2 9 21

F ax 1212] 3 6 8 10 0 0

F ax [264] 5 8 2 21 0 9

F a x |212] 361 6 0 7 8 - 79

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s Sahilyolu S apanca

A d re s / A d re ss e s To pçu Cad.

Şevketrye Mah. Fener Mevkii 3 41 49 Yeşilköy

Taşkışla C ad. No.1

Opening soon

N o :9 /1 1 Taksim /İstanbul

F o r in te rn a tio n a l

reservation@ cinarhotel .c o m .tr

3 4 4 3 7 Taksim

inf o@ richm ondhotels.c o m .tr

sales@ grandoztanik.com

c a lls first dial '0 0 '.

h ttp ://w w w .ci narhotel.c o m .tr

h ttp ://w w w .istan bu l.re g en cy.hya tt.co m

htt p ://w w w .richm o n dh o te ls.c o m .tr

h ttp ://w w w .gra n do ztan ik.co m

th e lo cal n um be r.

148 SKYLIFE 2 /2 0 05


A IR P O R T A D E L A

H O T E L A R C A D IA

R IC H M O N D İS T A N B U L

Z Ü R İC H

H O T E L (* * * * )

İ S T A N B U L (****)

m

m

T e l [212] 5 0 3 31 3 3

T e l [212] 5 1 6 9 6 96

T e l [212] 2 5 2 54 6 0

Tel [212] 5 1 2 23 5 0 (5 H at-5 Lines)

F a x [212] 5 0 3 4 2 72

F ax (212] 5 1 6 61 18

F ax [212] 2 5 2 9 7 0 7

F a x [212] 5 2 6 9 7 31

A d re s / A d re ss e s

A d re s / A dresses

A dres / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s Vidinli Tevfik Paşa

Londra Asfaltı N o:3 8, A taköy

Dr. Imran ö k te m Cad. N o : 1 Sultanahm et

İstiklal C ad. No: 4 4 5 Tünel Beyoğlu

Cad.Harikzadeler Sok. No: 3 7 Laleli

info@ adelahotel .com .tr

info@ hotelarcadiaistanbul.com

in fo@ richm ondhotels.com .tr

info@ hotelzurichistanbul .com

h ttp ://w w w .a d e la h o te l.co m .tr

http ://w w w .ho tela rca d iaista n bu l.com

h ttp ://w w w .rich m o n d h o te ls.co m .tr

h ttp ://w w w . hotelzurichistanbul.co m

A N T İK H O T E L

H O T E L İS T A N B U L C O N T I

T A K S İM S O U A R E

AKGÜN

İ S T A N B U L (* * * * )

(“ “ )

H O T E L (* * * * )

n

T e l [212] 6 3 8 5 8 5 8

T e l [212] 2 8 8 16 42

T e l [212] 2 9 2 64 4 0 p b x

T e l [212] 6 3 8 2 8 3 8

F ax [212] 6 3 8 5 8 6 5

F a x [212] 2 7 2 9 5 Of

F a x [212] 2 9 2 64 4 9

Fax [212] 6 3 8 2 8 6 0

A d re s / A d re s s e s Ordu Cad.

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s O rd u C ad.

Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt

O rtaklar C ad. N o:3 0 M ecidiyeköy

Sıraserviler C ad. No: 15, Taksim

H azinedar S ok. N o :6 Beyazıt İstanbul

info@ antikhotel.com

istanbulconti@ istanbulconti .c o m .tr

info@ taksim squarehotel.com .tr

a kgu nlaleli@ su pe ro nline .co m

h ttp ://w w w .an tikho tel.co m

h ttp ://w w w .istanbulconti .com . tr

h ttp ://w w w . taksim sguarehotel .c o m .tr

h ttp ://w w w .a k g u n tra v e l.c o m

H O L İD A Y IN N İS T A N B U L

KERVANSARAY

THE M A R M A R A PERA

TR O Y A O TELİ

ATAKÖY

m

m

r*)

T e l [212] 5 6 0 41 10

T el [212] 2 3 5 5 0 0 0

T e l [212] 251 4 6 4 6

T e l [212] 251 8 2 0 6

F a x [212] 5 5 9 4 9 05

F a x [212] 2 5 3 4 3 7 8 /7 9

Fax 1212] 2 4 4 0 5 0 9

F a x [212] 2 4 9 04 3 8

A d re s / A dre ss e s

A dres / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s Meşrutiyet Cad.

A d re s / A dre ss e s

Sahil Yolu, 3 4 7 1 0 A taköy

Ş ehit M uhtar C ad. No: 61 .Taksim

Tepebaşı 3 4 4 3 0

Meşrutiyet Cad. No: 107 Tepebaşı Beyoğlu

rezervations@ crowneplazaistanbul .c o m .tr

kervansarayhotel@ superonline.com

sa les@ the m a rm a ra h ote ls.com

troya@ hoteltroya.com

http://ww w.holiday-inn.com /atakoym arina

h ttp ://w w w . kervansarayhotel.co m

h ttp ://w w w .th e m a rm a ra h o te ls .c o m

h ttp ://w w w .ho teltroya .com

A N S E N 1 3 0 S U IT E S H O T E L

(****)

HOTEL

HOTEL

HOTEL

H O L İD A Y IN N İS T A N B U L

LAR ESPARK HO TEL

Y E N İŞ E H İR P A L A S

C I T Y T O P K A P I (* * * * )

m

m

& R E S T A U R A N T (S )

T e l [212] 5 3 0 9 9 0 0

T e l [212] 2 5 4 51 0 0

T e l [212] 2 5 2 71 6 0 (10 H a t-10 Lines)

T e l [212] 2 4 5 8 8 0 8

Fax [212] 5 3 0 9 9 24

F a x [212] 2 54 71 6 0

Fax [212] 2 4 9 75 07

Fa x [212] 2 4 5 71 79

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s Meşrutiyet C addesi

A dres / A dresses Meşrutiyet Cad.

Millet C a d . 1 87 T opkapı İstanbul

T o p çu C ad. No: 23 Taksim

O teller Sk. No: 1 -3 8 0 0 5 0 Tepebaşı

Ansen 130 3 4 4 3 0 Tepebaşı Tünel

info@ hiistan bu lcity.co m

istanbul@ laresparkhotel.com

yenisehirpalas@ yenisehirpalas.com

in fo@ ansensuite.com

h ttp ://w w w .h iis ta n b u lc ity .c o m

h ttp ://w w w .laresp a rkho tel.co m

http://w w w .yen ise hirpa la s.com

h ttp ://w w w . a nsensuite.co m

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 149


İSTANBUL GUIDE

■ Emergency A m b u la n c e T e l: 1 1 2 (Ali ö v e r T u rk e y )

5 0 0 yıl O s m a n lI’d a ca m i, 1 9 3 5 ’te n

W o m e n ’s L ib ra ry a n d

beri d e m ü z e o la n b ir tarih h âzinesi.

In fo r m a tio n Ç e n te r F o u n d a tio n K ad ın E serleri K ü tü p h a n e s i ve

İs ta n b u l M o d e r n

B ilgi M e rke zi

M e c lis -i M e b u s a n C a d . L im a n S ahası

H a liç, Tel: 5 3 4 9 5 5 0

P o liç e

A n tre p o N o : 4 K araköy,

T e l: 1 5 5 (Ali ö v e r T u rk e y )

Tel: 3 3 4 7 3 0 0

F ir e

Y ıld ız P a la c e M u s e u m Yıldız S arayı M ü ze si

T e l: 1 1 0 (Ali ö v e r T u rke y)

M ilita ry M u s e u m / A ske ri M ü ze

T o u r i s m p o liç e

H a rb iye , Te l: 2 3 2 1 6 9 8

BEBEK OTEL (S)

T e l: 5 2 7 4 5 0 3

Tel [212] 3 5 8 2 0 0 0

G e n d a rm e

M u s e u m o f T u rk is h J e w s -

Fax

B e şikta ş, T e l: 2 5 8 3 0 8 0

■ Palaces / Saraylar

T e l: 1 5 6 (Ali ö v e r T u rke y)

T h e 5 0 0 th Y e a r F o u n d a tio n

B e y le r b e y i P a la c e

A d re s / A dre ss e s

C o a s t G u a rd

5 0 0 . Yıl V akfı-T ü rk M u se vile ri M ü ze si

B e y le rb e y i S arayı

Cevdetpaşa cd. No: 34 80810

T e l: 1 5 8 (Ali ö v e r T u rke y)

P erçem li S ok. K araköy, Tel: 2 9 2 6 3 3 3

B e y le rb e y i, T e l: 3 2 1 9 3 2 0

M u s e u m o f P a in tin g a n d

D o lm a b a h ç e S arayı

[212] 2 6 3 2 6 3 6

D o l m a b a h c e P a la c e

Bebek İstanbul bebekhotel@ bebekhotel.c o m .tr h ttp ://w w w .b e b e kh o te l.co m .tr

■ Tourism Information Turizm Danışma

S c u lp tu r e / R e sim v e H e yke l M ü ze si

B e ş ik ta ş ,

B e ş ik ta ş , Tel: 2 61 4 2 9 8

T e l: 2 5 8 5 5 4 4 - 2 3 6 9 0 0 0

T h is m u s e u m , w h ic h h o u s e s A ta tü r k A ir p o r t

th e m o s t c o m p re h e n s iv e

A ta tü rk H avaalanı (Yeşilköy)

c o lle c tio n o f T u rk is h p a in tin g ,

Tel: 6 6 3 0 7 9 3

a ls o h a s s c u lp tu re , c e ra m ic s

H a r b iy e T o u r is m In fo r m a tio n

a n d o rig in a l p rin ts .

Tel: 2 3 3 0 5 9 2

T ü rk R e s im S a n a tı’y la ilgili

K a r a k ö y S e a P o rt K a ra kö y Lim anı, Tel: 2 4 9 5 7 7 6 S ir k e c i T o u ris m In fo rm a tio n S irk e c i T u rizm D a n ışm a M ü d ü rlü ğ ü

BENTLEY OTEL (S)

Tel: 5 11 5 8 8 8

Tel [212] 291 77 3 0 (pbx)

S u lta n a h m e t S q u a r e

Fax

[212] 291 77 4 0

S u lta n a h m e t M e yd an ı

A d re s / A dre ss e s

Tel: 5 1 8 1 8 0 2

Halaskargazi Cad. No: 75

T h e T u r k is h T o u r in g a n d

8 02 20 Harbiye

A u to m o b ile C lu b

istanbul@ bentley- hote l.com

T ü rkiye T u rin g v e O to m o b il K urum u

h ttp ://w w w .b e n tle y-h o te l.co m

(H e a d O ffic e - M erkez)

e n k a p s a m lı k o le k s iy o n u b a rın d ıra n m ü z e d e h e y k e l, s e ra m ik v e ö z g ü n b a s k ıla r d a y e r alıyor.

İbrah im P a şa Sarayı S u lta n a h m e t, Tel: 5 1 8 1 8 0 5 - 0 6

R ahm i M . Koç In d u s tr ia l M u s e u m R a hm i M . K o ç S an a yi M ü ze si H a s k ö y , Tel: 2 5 6 71 5 3 - 5 4

O sm a n lı B an ka sı M ü ze si

K a rakö y, Tel: 3 3 4 2 2 7 0

S a k ıp S a b a n c ı M u s e u m

Tel [216] 4 2 2 0 0 0 3

Fax

|216] 4 2 2 0 0 12

A d re s / A dre ss e s Y alıboyu C a d. N o :64 B eylerbeyi 3 4 6 7 6 re s e rv a tio n @ b o s p h o ru s p a la c e .c o m

Tel: 2 4 0 6 3 19

■ Churches and synagogues Kilise ve sinagoglar A y io s Y e o r g io s (G r e e k O r t h o d o x P a t r ia r c h a l C h u r c h o f S t. G e o r g e )

F e n e r, Te l: 5 3 1 9 6 7 0 - 6 A y a T r i a d a (G r e e k O r th o d o x ) M e ş e lik S o k a k 1 1 /1 T a k s im , T e l: 2 4 4 1 3 5 8

(A n g lic a n ) T h e C r im e a n

S a kıp S a b a n c ı M ü ze si

M e m o r ia l

E m irgâ n, Tel: 2 7 7 2 2 0 0

S e rd a rı E k re m S o k . 8 2 , T ü n e l, T e l: 2 5 1 5 6 1 6

H a la skarga zi C a d d e s i, 2 5 0 Şişli

BOSPHORUS PALACE HOTEL (S)

Ş a le , M a lta v e Ç a d ır

C h r is t C h u r c h ,

A rke olo ji M ü ze si

A ta tü rk M u s e u m / A ta tü rk M ü ze si

Ş a le , M a lta a n d Ç a d ır Y ıldız K ö ş k le ri:

S a d ra z a m A li P a ş a C a d . 3 5

V o y v o d a C a d . (B a nka la r C a d d e s i)

S u lta n a h m e t, Tel: 5 2 0 7 7 4 0

Y ıld ız K io s k s :

M u s e u m o f T u rk is h a n d Is la m ic A r t / T ü rk ve İslam E serleri M ü ze si

O tto m a n B a n k M u s e u m

A r c h e o lo g ic a l M u s e u m

M a s la k K a s ir s / M a s la k K asırları M a s la k , T e l: 2 7 6 1 0 2 2

Y ıldız P arkı, T e l: 2 7 6 1 0 2 2

Tel: 2 8 2 81 4 0

■ Museums / Müzeler

I h la m u r K a s ir / Ih la m u r K asrı B e ş ik ta ş , T e l: 2 6 1 2 9 91

S a d b e r k H a n ım M u s e u m

(B e h in d th e S w e d is h C o n s u la te )

S a d b e rk H a nım M ü ze si

H o ly E u c h a ris t

S arıyer, Tel: 2 4 2 3 8 13

S u n d a y s 1 0 .0 0 a .m .

B ü y ü k S a ra y M oza ikle ri M ü ze si

T h e A ş iy a n M u s e u m

İstikla l C a d d e s i, D u tc h C o n s u la te

T o ru n S o k a k , A ra s ta Çarşısı,

A ş iy a n M ü ze si

S u lta n a h m e t, Tel: 5 1 8 12 0 5

B e b e k , Tel: 2 6 3 6 9 8 6

C a llig r a p h y M u s e u m

T h e C ity M u s e u m / Ş e h ir M ü ze si

H a t S anatları M ü ze si

Yıldız, Tel: 2 5 8 5 3 4 4

B y z a n tin e G r e a t P a la c e M o s a ic M u s e u m

D u t c h C h a p e l (U n io n C h u r c h )

h ttp ://w w w .b o s p h o ru s p a la c e .c o m

B e y o ğ lu , T e l: 2 4 4 5 2 1 2 S u n d a y s e rv ic e in E n g lis h . İs t a n b u l P r e s b y t e r ia n C h u r c h

B eyazıt, T e l: 5 2 7 5 8 51 T h e M u s e u m o f C a r ic a tu r e

Y u s u f K a m il P a ş a S o k . M o d a , T e l: 4 4 9 3 9 7 4 N e v e S h a lo m (S y n a g o g u e ) Ş iş h a n e ,

C h u rc h o f S t. S a v io u r in C h o r a

and Hum our

K ariye M ü ze si

K a rika tü r v e M izah M ü ze si

E dirne ka pı, Tel: 6 31 9 2 41

Fatih, T e l: 5 2 1 12 6 4

D oğançay Museum

T h e T a n z im a t M u s e u m

İstikla l C a d d e s i 3 2 5

D o ğ a n ç a y M ü ze si

T a n zim a t M ü ze si

B e y o ğ lu , T e l: 2 4 4 0 9 3 5

B a lo S o k . N o : 4 2 B e yo ğ lu

G ü lh a n e Parkı, Tel: 5 1 2 6 3 8 4

S u n d a y s e rv ic e in

T e l: 2 4 4 7 5 6 6 - 2 9 3 8 7 9 5 S a n A n t o n io d i P a d o v a (C a th o lic )

Tel: 2 4 4 7 7 7 0

BÜYÜK LONDRA OTELİ (S) Tel [212] 2 4 5 0 6 70

Fax

[212] 2 4 5 0 6 71

A d re s / A dre ss e s

150 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

H a g h ia S o p h ia / A ya s o fy a M ü ze si S u lta n a h m e t, Tel: 5 2 2 0 9 8 9

E n g lis h , Italian , P o lish . T o p k a p ı P a la c e M u s e u m

S t. E s p r it (C a th o lic )

T o p ka p ı S arayı M ü ze si

H a rb iy e , T e l: 2 4 8 0 9 1 0

S u lta n a h m e t, Tel: 5 1 2 0 4 8 0

S u n d a y s e rv ic e in F re n c h , E n g lis h .

A B yz a n tin e c h u rc h fo r c lo s e to

S t. M a r y ’s C a t h e d r a l

Meşrutiyet Cad. No: 117 Tepebaşı

1 0 0 0 ye a rs, an O tto m a n m o s q u e

T Ü R V A K C in e m a a n d T e le v is io n

Beyoğlu

fo r 5 0 0 , th is h is to ric tre a su re

M u s e u m / T Ü R V A K S in e m a ve

londra@ londrahotel.net

h a s b e e n a m u s e u m s in c e 1 9 3 5 .

T e le vizyo n M ü ze si

Ş a ra p n e l S o k . 3

http ://w w w . londrahotel.net

B in yıla yakın B iza n s'ta kilise, ya klaşık

B e yko z, Tel: 4 2 5 1 9 0 0

K u m k a p ı, Te l: 5 1 6 2 5 1 7

( A r m e n ia n P a t r ia r c h a t e )


KO CASIN A N

Ve n i g u n

^YEŞİLK&ğ;

eKartattepe

_

YA Y IN L AR I (0216) 325 78 74

*

Bakırköy

K^ZNÖDAR

.

Gürbüz

’ COÖANÇEŞME

Ç IR Ç IR

BAYRAMPAŞA

GÜNGÖREN

B A Ğ C ILA R

BAHÇEL1EVLER . SIRlNEV^

'Güneşli

BAĞCILAR

M AHMO TBEY

G ÖZTEPÇ'

SU LTA ÇİFT L İ

G A ZİO S M A N P AŞ A

HÂtlC»

r \

Karaköy Em jnö nü

n g ir

lE Y O G L U rİ; »v ' o î^

Sarıyer

'

JL Â

Haydarpaşa Kadıköy

Usk'udar

EPB‘

N ISG ETn V P

W

İSTİNYÇ^

« T „ .E H

SARI

ta ra b y a

'& R £Ç B U R N U '-^ \

i^ urtuluajnz.Vj

-EOIK ÖY

kÖLAYAN

âöö

K A Ğ IT H A N E

S ahçeko y

BÖ YÜKDEf

KISIKLI

k o z y a t a û > ^ -\

Km aha d a

Burg atad a

B ostancı

■Sn»»

* W

* W ^ \S U * O İ« \

W

^CÂBDEBOSrAN'*0® ^ 61

g m n o ift s

S A İİR A Y IC E D İ f e n E r y o l u jjto e fM h t

"B U LlS U R LU ,

BURHj&IYE

.Rumen * H İS A R I / / . .H is a rı

^ £ ö o l u \>

ÇUBUKU

JDEALTEPe^^.

H eybehada

, v Süreyyapaşa İst,

Buyükada

'

3AKMÜLKİ

KartaI

S ım a n a f f t lig i

A le m d a r

S e de f Adası

F ER H AT

G Ü LS U Y U

1İ Ç A M L IC A

C ekm eköy

LTEPE% w ^

«U Ç Ü .KY AU ,

ÇAVUÎ

fl

Y AK ACIK.

G A ZI

abouRrahman

Y en id o ğ an

SUL1 FATİH

P E N D İK

GÜZELYAİj

jd

SABİHA GÖKÇE HAVALİMANI (Am pom,

KU R T KÖ Y

Tren Durağı (TrainStatton)

O toyol Numarası (Road Numbers)

M etro Duracı (M etro Stop) Tramvay Duracı (Tramvvay Stop)

H afif M etro Duracı (LlQhtTubeStop)

Demiryolu (Railvvay) Otoyol (Molorvvay)

Cadde (Road)

Tramvay (Tramvvay)

THY Ofis (Turkish Airlines O ffice)

Hafif Metro U kjhtTube) Metro (Metro)

İSTANBUL


■ H otels / O te lle r

LU

g 3

o

;

,

■mmm*

< *

o D <

û.

BİLKENT OTEL VE

BEST HOTEL

PERİ TOWER HOTEL

GÜL KONAKLARI

KONFERANS MRK. (~*~)

m

m

(S)

T e l [312] 2 6 6 4 6 8 6

T e l [312] 4 6 7 0 8 8 0

Tel [384] 2 1 2 8 8 16

T e l [384] 3 5 3 5 4 8 6

F a x [312] 2 6 6 4 6 79

F a x [312] 4 6 7 0 8 8 5

F a x [384] 2 1 3 9 0 2 8

F a x [384] 3 5 3 54 87

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s S üm er Mah. 5 0 4 2 0 M u stafapaşa-Ü rgüp Nevşehir

Bilkent I.C a d . 0 6 8 0 0 Bilkent/Ankara

195 Atatürk Bulvarı Kavaklıdere

Adnan M e nderes Blv. Otel Cad.

hotelbilkentankara@ bilintur.com.tr

reservation@ besthotel.c o m .tr

No: 13 Nar Kasabası Nevşehir

info@ rosem ansions.com

h ttp ://w w w .bilken tote l.com .tr

h ttp ://w w w .b e sth o te l.co m .tr

info@peritower.com / www.peritower.com

www.rosemansbns.com / www.dinler.com

rn~mm

RESORT DEDEMAN

CAPITAL PLAZA HOTEL (****)

ANKARA OĞULTÜRK HOTEL (***)

MEGA RESIDENCE

CAPPADOCIA (***") T e l [384] 2 1 3 9 9 0 0

T e l [312] 2 8 7 6 0 6 5

T e l [312] 3 0 9 2 9 0 0

T e l [312] 4 6 8 54 0 0

F a x [384] 2 1 3 21 58

Fax [312] 2 84 4 4 34

F a x [312] 311 8 3 21

F ax [312] 4 6 8 5 4 15

A dres / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s Rüzgarlı

A d re s / A dre ss e s

Ü rgüp yolu 2. km. 5 0 2 0 0 Nevşehir

K onya Yolu No: 84 Balgat

E şdost Sok. N o :6 Ulus

Tahran C ad. N o :5 Kavaklıdere

kapadokya@ dedem an.c o m .tr

reserv@ hotelcapitalplaza.com

reservation@ ogulturk.com

ankara@ m egaresidence.com

h ttp ://w w w .dedem anhotels.com

h ttp ://w w w . hotelcapitalplaza.co m

h ttp ://w w w .o g u ltu rk.co m

http ://w w w . m e g are sid e nce .com

AKAR INTERNATIONAL

HOTEL DEDEMAN

ATAMAN OTELİ

MUSEUM HOTEL

HOTELS (****)

ANKARA (****)

(S)

(S)

T e l [312] 2 3 2 10 10

T e l [312] 4 1 7 6 2 0 0

T e l [384] 271 2 3 1 0 (pbx)

T e l [384] 2 1 9 22 2 0

Fax [312] 2 3 2 2 0 0 6

Fa x [312] 4 1 7 6 2 14

F a x [384] 271 2 3 1 3

F a x [384] 2 1 9 24 44

A d re s / A d re s s e s Gazi M ustafa Kemal

A d re s / A d re ss e s Akay Cad.

A d re s / A d re ss e s Uzundere Cad.

A d re s / A d re ss e s Tekelli mah. No.1

Bulvarı No: 111 M altepe Ankara

B üklüm S oka k 1 0 6 6 6 0 Ankara

No. 3 7 5 0 1 8 0 G örem e Nevşehir

5 0 2 4 0 U çh isa r) Nevşehir

info@ akarhotel.co m h ttp :/ /w w w .a karfıotel.c o m .t r

ankara@ dedem an.c o m .tr

info@ atam anhotel.com

h ttp ://w w w .d e d e m a n h o te ls.co m

h ttp ://w w w .ata m a nh ote l.com

info@ m useum - hote l.co m h ttp ://w w w .m u se u m -h o te l.co m

■ Emergency

©

A m bulance

Te le ph on e :

T e l: 1 1 2 (A li ö v e r T u r k e y )

In te rn a tio n a l c o d e fo r

Poliçe

T u rk e y : 90.

T e l: 1 5 5 (A li ö v e r T u rk e y )

A nkara area c o d e : 3 1 2 . For intercity ca lls w ith in T u r k e y firs t d ia l ‘0 ’,

HOTEL ANKARA (S)

BEST APART HOTEL

HOTEL MİDİ

CAPPADOCIA CAVE

r**)

m

SUITES (S)

Tel [312] 4 4 6 8 0 8 0

Tel [312] 4 0 9 6 4 34

Tel [384] 271 2 8 0 0

Fire T e l: 1 1 0 (A li ö v e r T u rk e y )

Tourism poliçe T e l: 5 2 7 4 5 0 3

F a x [312] 4 4 6 8 0 9 0

F a x [312] 4 0 9 6 4 0 0

F a x [384] 271 2 7 9 9

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s

A d re s / A d re ss e s Gafferfi Mah.

Gendarm e

Uğur M u m cu nu n Sok. 71, G .O .P

Karyağdı Sok. No: 4 0 Çankaya

Ünlü Sok. No: 19 G örem e Nevşehir

T e l: 1 5 6 (A li ö v e r T u rk e y )

F o r in te rn a tio n a l

reservation@ bestapart.c o m .tr

rez@ m idihotel.com

in fo@ cappadociacavesuites.com

C oast Guard

c a lls first dial '0 0 '.

http ://w w w . bestapart .co m .tr

h ttp ://w w w .m id ih o te l.co m

h ttp ://w w w .ca p p a d o cia ca ve su ite s.co m

T e i: 1 5 8 (A li ö v e r T u rk e y )

the n th e area c o d e , a n d then th e local num be r.

152 SK YLIFl

2 /2 0 0 5


■ Tourism Information

G ordion M useum

A museum displaying

Turizm Danışma

Gordion Müzesi

specimens collected from

Yassıhöyük köyü Polatlı,

excavations going back to the

M in is try o f C u ltu re and

Tel: 638 21 88

Paleolithic, the Neolithic, the

T o urism

08.30-17.00,

early Bronze Age, the Assyrian

Kültür ve Turizm Bakanlığı

open daily / her gün

trade colonies, the Hittites, the

Bahçelievler, İsmet İnönü Bulvarı 5,

Ancient pottery, tools of

Tel: 212 83 00

textile production and other

Phrygians and the people of Urartu.

items are exhibited here in a

Paleolitik çağdan başlayarak,

A ta tü rk ’s M ausoleum Anıtkabir Müzesi

space in which examples

Neolitik, Eski Tunç, Asur

typical of each period are

Ticaret Kolonileri. Hitit,

Eski Adliye Binası Anafartalar

Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe,

represented.

Frig, Urartu dönemlerine ait

Cad. No: 65 Ulus,

Tel: 231 79 75

P ro vin cia l D ire c to ra te / A nkara İl T u rizm M ü dürlü ğü

Tel: 310 68 18i

09.00-16.00, A

T o urism In fo rm a tio n Turizm Danışma Maltepe G.M.K Bulvarı 121, Tel: 231 55 72

open

daily /

gün

her

m u s e u m d e v o t e d t o v a r io u s

o b je c t s b e lo n g in g

to Atatürk

t h e g if t s p r e s e n t e d t o h im

and

by

Her dönemin karakteristik

kazılardan gelme koleksiyon

örneklerle temsil edildiği

ve örneklerin sergilendiği

mekânda, eski çağlara ait

bir mekân.

çanak-çömlekler, tekstil üretim aletleri vb. eserler yer alıyor.

M useum o f th e R e pu blic Cumhuriyet Müzesi

v is it in g m e n o f S ta te .

Atatürk’e ait çeşitli eşyalar,

MTA, N atural H is to ry M useum

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi,

kendisini ziyaret eden yabancı

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

devlet adamlarının sundukları

Eskişehir Yolu, Balgat,

No: 22 Ulus,

In te rn a tio n a l T erm inal /

armağanların sergilendiği bir

Tel: 287 34 30

Tel: 310 53 61

Esenboğa Havaalanı

müze.

09.00-17.00,

09,00-17.00, closed Mondays /

E senboğa A irp o rt

Dış Hatlar Terminali

open daily / her gün

pazartesi kapalı The Meeting Hail of the

Tel: 398 00 00 / 1578 - 398 03 48

A ta tü rk and th e W ar o f

The museum exhibits fossils,

Ind e p e n d e n ce M useum

minerals and rock examples

National Assembly vvith its

To urism P o liç e / Turizm Polisi

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı

from ali geological eras. Here

original furnishings, the

Ankara Emniyet Müdürlüğü,

Müzesi Anıtkabir Komutanlığı

you can see the assembled

chambers where the Atatürk

original skeleton of the Maraş

reforms vvere hammered out,

Anıttepe, Tel: 231 79 75

elephant (Elephas indicus) dating

and documents and certain

This museum presents the

from the second half of the first

personal objects reflecting the

battles of the Dardanelles and

millenium BC, and the fossilized

periods of the first three

Sakarya, the Great Offensive and

footprints found in Manisa

presidents, Atatürk, İsmet İnönü

the battle of Dumlupmar

belonging to people who lived in

and Celal Bayar.

(dubbed the Battle of the

Anatolia approximately 25,000

Özgün eşyaları ile Meclis

Commander-in-Chief), together

years ago.

Toplantı Salonu, Atatürk

Tel: 384 06 06

■ Museums / Müzeler A nkara C itade l / Ankara Kalesi Hisarparkı Caddesi The castle, vvhich has guarded the city for centuries, is now a symbol of Ankara and its history is as old as the oity itself. Today vvithin the castle vvalls there are a number of Ottoman-style houses dating as far back as the 17th century. Asırlardır kentin bekçiliğini yapan ve tarihi kentin tarihi kadar eski olan Ankara Kalesi, kentin sembolüdür. Kale içinde 17. yüzyıldan bugüne kalan ve Osmanlı mimarisini yansıtan Ankara evlerini görebilirsiniz. A nkara S ta te M useum o f P a in tin g and S c u lp tu re Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera - Ulus, Tel: 310 20 94 09.00-12.00; 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı This museum, vvhich houses vvorks of Turkish painting and

with the founding years of the

Müzede, yerbilimlerinin tüm

ilke ve inkılaplarının anlatıldığı

Republic of Turkey and the

evrelerine ait fosil, mineral ve

odalar, ilk üç cumhurbaşkanının,

period of Atatürk in a series of

kaya örnekleri sergileniyor.

Atatürk, İsmet İnönü,

striking displays.

Burada MÖ 1000. yılın ikinci yarısında yaşamış olan Maraş

Celal Bayar dönemlerini yansıtan

filinin (elephas indicus) orijinal

sergileniyor.

Müze; Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık muharebelerini, Türkiye’nin

iskelet montesi ile yaklaşık

kuruluş yıllarını ve Atatürk

25 bin yıl önce Anadolu'da

Rom an B aths

dönemini çarpıcı biçimde

yaşamış insanların, Manisa'da

Çankırı Caddesi, Ulus

sunuyor.

bulunan fosil ayak izlerini

08.30-12.30 / 13.30-17.30,

görebilirsiniz.

closed Mondays / pazartesi

Beypazarı

kapalı

Located 99 km from Ankara,

The baths, built in the 3rd

Beypazarı's history goes back to

century AD in honor of

the Hittites and Phyrgians. This

Asklepion, the god of medicine, sit on a platform about 2,5m

charming district is famous for its

above the Street.

historical houses, silver craftsmen and for its carrots. Ankara'ya 99 km uzaklıkta

Caddeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alan Roma Hamamı, MS 3. yüzyılda sağlık

bulunan Beypazarı'nın tarihi Hitit ve Friglere kadar uzanır. Bu şirin ilçe, tarihi evleri, gümüş işçiliği ve havucu ile ünlüdür.

tanrısı Asklepion adına yapılmış. W ar o f In d epe nde nce M useum

sculpture, also organizes temporary exhibitions by local and foreign artists. Türk resim ve plastik sanatına ait yapıtların yer aldığı müzede, yerli ve yabancı sanatçılara ait geçici sergiler de düzenleniyor.

belgeler ile bazı şahsi eşyaları

Kurtuluş Savaşı Müzesi E th n o g ra p h ic M useum Etnografya Müzesi Talat Paşa Bulvarı Ülkü Sok. No: 4 Opera, Tel: 311 30 07 08.30-12.30; 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı

M useum o f A nato lia n

I, Türkiye Büyük Millet Meclisi

C iv ilis a tio n s Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Binası Cumhuriyet Caddesi No: 14 Ulus,

Gözcü Sok. No: 2 Ulus, Tel: 324 31 60-62

Tel: 310 71 40

08.30-17.00,

closed Mondays / pazartesi

open daily / her gün

kapalı

08.30-12.00 / 13.30-17.00,

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 153


Embassies / Elçilikler A fg h a n is ta n / A fg a n ista n

E s to n ia / E sto n ya

L ith u a n ia / Litvanya

S lo v a k R e p u b lic

Çanka ya ,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

S lo va k C u m h u riye ti

Tel: 4 4 2 2 5 2 3

Tel: 4 0 5 6 9 70

Tel: 4 4 7 0 7 6 6

K avaklıdere, Tel: 4 6 7 5 0 75

A lb a n ia / A rn avu tluk

F in la n d / Finlandiya

Ç a nka ya , Tel: 441 61 0 3

+1

A lg e r ia / C ezayir

R

Ç anka ya , Tel: 4 6 8 77 19

G a zio sm a n p a şa , T el: 4 2 6 19 0 0 F r a n c e / Fransa

I I

K avaklıdere,

H

as £31

M a c e d o n ia / M a ke d o n ya

S lo v e n ia / S lo ven ya

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 6 9 2 0 4 - 0 5

Tel: 4 0 5 6 0 0 7

M a la y s ia / M alezya G a zio sm a n p a şa ,

S o u th A fric a / G ü n e y A frika

S

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 5 5 4 5 4 5

Tel: 4 4 6 3 5 4 7 -8

A r g e n tin a / A rjantin

G e o r g ia / G ü rc is ta n

M e x ic o / M e ksika

G a zio sm a n p a şa ,

Ç a nka ya .

Ç a nkaya.

Ç a nkaya,

Tel: 4 4 6 2 0 6 1 -6 2

Tel: 4 4 2 6 5 0 8

T el: 4 4 2 3 0 3 3

Tel: 4 6 8 4 8 2 1 -2 3 S p a in / Ispanya

Tel: 4 4 6 4 0 5 6 S o u th K o re a / G ü n e y K ore

A u s tra lia / A vustra lya

F e d e ra l R e p . o f G e rm a n y

M o ld o v a

G a zio sm a n p a şa ,

A lm a nya

G a zio sm a n p a şa ,

Ç ankaya,

T el: 4 5 9 9 5 0 0

K ava klıd ere . Tel: 4 5 5 51 0 0

Tel: 4 4 6 5 5 27

Tel: 4 3 8 0 3 9 2

A u s tria /' A vu stu rya

G r e e c e / Y un a nista n

M o n g o lia / M o ğ o lista n

Sudan

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Ç anka ya ,

T el: 4 1 9 0 4 3 1 - 3 3

Tel: 4 3 6 8 8 6 0

Tel: 4 4 6 7 9 77

Tel: 441 3 8 8 4 -8 5

A z e rb a ija n / A ze rb a yca n

H u n g a ry / M a ca ristan

M o r o c c o / Fas

S w e d e n / İsveç

O ran,

Y ıldız-Ç an kaya ,

G a zio sm a n p a şa ,

K avaklıdere,

T el: 491 16 8 1 - 8 3

Tel: 4 4 2 2 2 73

Tel: 4 3 7 6 0 2 0 -2 1

Tel: 4 6 6 4 5 5 8 (pbx)

B a n g la d e s h / B a n g la d e ş

In d ia / H in d istan

N e th e rla n d s

Ç a nkaya,

Ç a nka ya ,

H ollanda

Tel: 4 3 9 2 7 5 0 -5 1

Tel: 4 3 8 21 9 5 - 9 8

Yıldız. Tel: 4 0 9 18 0 0

B e la ru s / B eya z R usya

In d o n e s ia / E nd o ne zya

N e w Z e a la n d

Ç a nka ya

Ç a nkaya,

Y en i Z e la nd a

Çanka ya ,

Tel: 441 6 7 6 9 - 7 0

Tel: 4 3 8 21 9 0 -9 2

K avaklıdere, Tel: 4 6 7 9 0 5 4

Tel: 4 4 0 9 6 5 7 - 5 8 T a jik is ta n

S w itz e rla n d / İsviçre K avaklıdere, Tel: 4 6 7 5 5 5 5 - 5 6 S y ria / S uriye

B e lg iu m / B elçika

Ira n / Iran

Norvvay

G a zio sm a n p a şa

K avaklıdere,

Ç a nkaya,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 6 8 2 5 0

Tel: 4 6 8 2 8 21 (pbx)

Tel: 4 0 5 8 0 10

Tel: 4 4 6 16 0 2

B o s n ia & H e r z e g o v ia

C o o r d in a tio n B u re a u o f lraq

O m a n / U m m an

T h a ila n d / Ta yla nd

B o s n a H e rse k

Irak K o o rd in a s y o n B ürosu

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 2 7 3 6 0 2

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 6 8 74 21

Tel: 4 4 7 0 6 3 0 -3 1

Tel: 4 6 7 3 4 0 9

B ra z il / Brezilya

Ire la n d / İrlanda

P a k is ta n / P akista n

T u n is ia / T u nu s

I

I

N o rve ç

T a cikista n

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 6 61 7 2

Tel: 4 2 7 14 1 0 -1 3

Tel: 4 3 7 7 8 12

B u lg a ria / B ulga rista n

Is ra e l / İsrail

S ta te o f P a le s tin e

T u rk is h R e b u p lic o f N o rth e rn

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

Filistin, G aziosm anpaşa,

C yprus / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Tel: 4 6 7 2 0 71

Tel: 4 4 6 3 6 0 5

Tel: 4 3 6 0 4 2 3

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 01 8 5

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 8 18 4 0 - 4 1 -4 3

C a n a d a I K anada

Ita ly

P h ilip p in e s / Filipinler

T ü rk m e n is ta n / T ü rkm e n istan

G a zio sm a n p a şa ,

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

Ç anka ya ,

Tel: 4 2 6 5 4 6 0 - 6 3

Tel: 4 4 6 5 8 31

Tel: 441 71 2 2 -2 4

Tel: 4 5 9 9 2 0 0 C h ile

I I

Şili

İtalya

J a p a n / Ja p o n ya

P o la n d / P olon ya

U k ra n ia / U krayna

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

K avaklıdere,

Ç anka ya ,

Tel: 4 4 7 3 5 82

Tel: 4 4 6 0 5 0 0

Tel: 4 6 7 5 6 19

Tel: 441 5 4 9 9

C h in a / Ç in H a lk C u m h uriyeti

J o r d a n / Ü rdü n

P o rtu g a l / P ortekiz

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 3 6 0 6 2 8

Ç a nkaya. Tel: 4 4 0 2 0 5 4

G a zio sm a n p a şa ,

U n ite d A ra b E m ira te s B irle şik A ra p Em irlikleri

Tel: 4 4 6 18 9 0 -9 1

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 7 6 8 6 1 -6 2

C r o a tia / H ırvatistan

K a z a k h s ta n / K azakistan

Q a ta r / Katar

U n ite d K in g d o m / B üyü k B rita nya ve

O ran,

O ran,

K uze y İrlanda B irle şik Krallığı

Tel: 4 91 91 0 0 (pbx)

T el: 441 13 6 5

Ç a nka ya , Tel: 4 5 5 3 3 44

C u b a / K üb a

Kuvvait / K uveyt

R o m a n ia / R o m a nya

U n ite d S ta te s o f A m e ric a

Ç a nkaya,

G a zio sm a n p a şa ,

Ç a nkaya,

A m e rika B irle şik Devletleri

Tel: 4 4 2 8 9 70-71

Tel: 4 4 5 0 5 7 6 -8 0

Tel: 4 2 7 12 4 3

K avaklıdere, Tel: 4 5 5 5 5 5 5

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 0 8 31

j *

C z e c h R e p u b lic Ç e k C u m h uriyeti G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 12 4 4

E l

|

ı

K y rg y z R e p u b lic

T h e R u s s ia n F e d e ra tio n

Kırgızistan

R usya F e de ra syo n u

Ö zb e kista n

Ç a nkaya,

Ç a nkaya,

Tel: 4 3 9 21 2 2

Tel: 441 3 8 7 1 -7 2

S a u d i A ra b ia

V e n e z u e la

Yıldız,

I

Tel: 491 3 5 0 6

D e n m a rk / D anim arka

L e b a n o n / Lübnan

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 6 8 77 6 0 (5 Lines)

Tel: 4 4 6 7 4 8 5 -8

E g y p t / Mısır

L ib y a

K avaklıdere,

Ç anka ya ,

Tel: 4 6 8 2 2 4 0

Tel: 4 3 8 11 1 0 -1 4

154 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

|

P h

h

S u u d i A ra b ista n G .O .P , Tel: 4 6 8 5 5 4 0 - 4 2

h

■ ■ ■ ■

m

ı

tm

U z b e k is ta n

Ç a nkaya, T el: 4 3 9 31 9 8

S e r b ia a n d M o n te n e g r o

Yem en

S ırb ista n -K a ra d a ğ

G a zio sm a n p a şa ,

K avaklıdere. Tel: 4 2 6 0 2 3 6

Tel: 4 4 6 31 78


Hafif M etro Duraftı (liQhtTubeStop)

M etro Durağı (M etro Stop)

Tramvay Duracı (TramvvayStop)

Tren Duracı (TrainStation)

(RoadNumbers)

ETİM ESG UT

(RalKvay)

Otoyol (Motonvay) Devlet Yolu (State Road)

Cadde (Road)

THY O fis (Turkish Airlines O ffice)

Demiryolu

Hafif Metro (LightTube) Metro (Metro)

ANKARA

KEMAL

O R T AI

KA YAÜ

İM E T G Ü L

KARŞ IYA KA

A V C ILA R

IK SELT f

EMNP

|R fi*K

ıS E lu U L U Ç

OSM/

/

7 ÇANKAYA

YAYLA

iIN E V t

AKKUS

S IÖ IN A I İÇ KA LE

kNCAK

•' âüKrt/$DEI

UFUt

M URj SM ANP/

A S IK VEYS

fnjGMîc ^JvBİCHNP*

JEHIT 4 rOPEL 1AR TU

»PRAKLIK

lÜ LTEl

G U Lı

sYU N U S EM R E

fA Ğ L A B B i

ESENBOĞA HAVALİMANI (AIRPORT)

(0216) 325 78 74

Gürbüz YAYINLARI

BO STAN*

lE Ş IK K ifl


■ H otels ' O te lle r

m

■ Emergency

Q

Am bulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe

3

CD ÛC

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe

N

D

ALTIN YUNUS HOLİDAY RESORT (HV1)

HİLTON İZMİR

Tel |2 32 ] 7 2 3 12 5 0 [232] 23

T e l [232) 4 9 7 6 0 6 0

T e l [258] 271 4 6 0 6

Fax Fax

F a x |232] 4 9 7 6 0 0 0

F a x [258] 271 4 0 78

A d re s / A dre ss e s

A dres / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

Boyalık Mevkii. Ç e şm e İzmir

G aziosm anpaşa Bulvarı 7, 3 5 2 1 0

Karahayit Pam ukkale Denizli

info@ altinyunus.com .tr

sales.izm ir@ hilton.com

in fo@ richm ondhotels.com .tr

h ttp ://w w w .altin yu nu s.com .tr

http ://w w w .izm ir.h ilto n.co m

http ://w w w . richm o n dh o te ls.c o m .tr

[232] 7 23 22 5 2 723 52

RICHMOND PAM UKKALE SPA (****)

Tel: 527 45 03 Gendarm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C oast Guard Tel: 158 (Ali över Turkey)

O GC <

■ Tourism Information Turizm D anışm a A dnan M enderes A irp o rt Tel: 274 22 14 - 274 21 10 P ro vin cia l D ire c to r o f T ourism İl Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak Tel: 445 73 90 - 489 92 78

HIERAPOLIS THERMAL HOTEL (HV1)

r* * * )

Tel ;258] 271 41 0 0 (8 lines)

Tel

Fax [258] 271 41 4 3

F ax [256] 6 1 8 11 10

Tel [258] 271 4 2 94 ppx Fax [258] 271 4 0 78-271

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re s s e s Gazi B eğendi Mevkii

A d re s / A d re ss e s

Karahayit Beldesi P am ukkale Denizli

0 9 4 0 0 Kuşadası/TÜRKİYE

Karahayit Pam ukkale Denizli

info@ hierapolishotel.co m

info@ korumar. c o m .tr

info@ richm ondhotels.c o m .tr

h ttp ://w w w .hie ra p olisho tel.co m

h ttp ://w w w .ko ru m a r.co m .tr

h ttp ://w w w .richm o n dh o te ls.c o m .tr

KORUMAR HOTEL [256] 6 1 8 15 3 0

RICHMOND PAMUKKALE TERMAL (****)

Bergama, Tel: 631 28 51 Çeşme, Tel: 712 66 53 Foça, Tel: 812 12 22

4 3 05

Selçuk Tel: 892 63 28 - 892 69 45 T o urism P oliçe / Turizm Polisi Turizm Şube Müdürlüğü, Tel: 417 37 85

■ Museums / M üzeler A rcheological Museum Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak, Tel: 483 72 54 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 / 13.00-17.00, AOUAFANTASY AOUAPARK

RICHMOND EPHESUS

BALÇOVA TERMAL

closed Mondays / pazartesi kapalı

& CLUB OTEL (*"**)

RESORT (***“ )

HOTEL (***)

The museum houses a superb

T e l [232] 8 9 3 11 11 (pbx)

T e l [232] 8 9 3 10 6 0

Tel [232] 2 5 9 01 02

Fax 2321 8 9 3 11 10

Fax [232] 8 9 3 10 5 4 -5 5

F ax [232] 2 5 9 0 8 2 9

A d re s / A d re ss e s Ephesus B each

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s Hüseyin Ö ğü tcen

(P am ucak O teller Bölgesi) S elçuk

P am ucak-S elçuk

C ad. N o :2 3 5 3 3 0 Baiçova/lzmir

inlo@ aquafantasy.com

ephesus@ richm ondhotels.com .tr

in fo@ balcovatenrial.com

h ttp ://w w w .a q u a la n ta sy.co m

h ttp ://w w w .rich m o n d h o te ls.co m .tr

h ttp ://w w w .b a lco va te n n a l.co m

©

collection of antiquities including the statues of Poseidon and Demeter that once stood in the Agora of ancient Smyrna. Değerli antika eserlere sahip olan müzenin koleksiyonu içinde, zamanında antik Smyra kentinin agorasında duran Poseidon ve

T e le ph on e :

Demeter heykellerini de

In te rn a tio n a l

görebilirsiniz.

c o d e fo r T u rk e y : 9 0.

Atatürk Museum / Atatürk Müzesi

İzmir area code: 232.

Birinci Kordon, 148,

K uşa d ası (area c o d e

Tel: 464 48 05

fo r p ro v in c e o f Aydın): 2 5 6 . For in tercity c a lls w ithin T u r k e y firs t d ia l 0', th e n the a rea c o d e ,

CROVVNE PLAZA İZMİR

HOTEL CLUB PHOKAIA

r* * * )

r**>

T e l [232] 2 9 2 13 0 0

Tel [232] 8 1 2 8 0 8 0

T e l [232] 4 6 5 0 0 3 0

F ax [232] 2 9 2 13 13

F ax [232] 8 1 2 78 87

Fax [232] 4 2 2 6 8 70

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re ss e s

İZMİR PALAS OTEL

09.00-17.00, closed Mondays pazartesi dışında her gün

(...)

B ergam a Museum Bergama Müzesi

Inciraltı Mah. 10 S okak, No: 6 7 Balçova

II.Mersinaki Koyu İzmir/Foça

Vasıfçınar Bulvarı No: 2 A lsancak

Zafer Mah., Cumhuriyet Cad. No: 6 Bergama, Tel: 631 28 83

F o r in te m a tio n a l

reservation@ cpizm ir.com

hotelclubphokaia@ superonline.com

info@ izmirpalas.com .tr

08.00-12.00 / 13.00-17.00,

c a lls first dial '0 0 '.

h ttp ://w w w .cp izm ir.co m

http ://w w w .p h o ka ia .co m

h ttp://w w w .izm irpalas.conn.tr

closed Mondays / pazartesi kapalı

a n d the n th e local n um be r.

156 SKYLIFE 2 /2 0 0 5


Ephesus Museum

city by private or public transport

here. The house built in the 4th

Efes Müzesi

from Üçkuyular bus station. Good

century at the place vvhere she

Atatürk Mahallesi, Kuşadası

beaches include Selçuk-Pamucak,

died was recognised as a shrine

Caddesi, Selçuk,

Urla, Gülbahçe, Çeşme- Ilıca,

by the Vatican in 1957. Mass is

Tel: 892 60 10

Altınkum, Foça and Dikili.

oelebrated here every morning

08 .30-12,00 / 13.00-16,30,

Ege Denizi’ne çok uzun kıyısı

at 7.30 and on Sunday

Aya Fotini (Orthodox)

open daily / her gün

bulunan İzmir'in plajları su

mornings at 10.30.

Alsancak, Tel: 421 69 92

■ Churches & synagogues Kilise ve sin a g o g la r

sporlarına da olanak tanır. Plajlara

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e

Only open on principal feast

Ethnographic Museum

özel araçla ya da Üçkuyular

gelen Meryem Ana'nın hayatının

days. / Yalnız büyük

Etnografya Müzesi Bahri Baba Caddesi No: 4

garajından kalkan taşıtlarla

son dönemini geçirip öldüğü

bayramlarda açık.

rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Selçuk-

yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev.

Berkhoiim Synagogue

Konak, Tel: 483 72 54

Pamucak, Urla, Gülbahçe,

1957'de Vatikan'ın onayından

Ikiçeşmelik Cad., 40

0 9 .0 0 -1 2 .0 0 / 13.00-17,00,

Çeşme-İlıca, Altınkum, Dikili ve

sonra kutsal ziyaret yeri olan

closed Mondays / pazartesi

Foça, kumsallarının güzelliği ile

Meryem Ana Evi ve Kilises

Tel: 441 90 97 Bet Israel Synagogue

kapalı

öne çıkanlar plajlar arasındadır.

İzmir'den 80 km, antik Efes

Mithatpaşa Cad., 265

kentinden 7 km uzaklıkta, çam,

Tel: 425 16 28

Museum of Painting and

Bird Paradise

çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli

House of th e Virgin Mary

Sculpure

Kuş Cenneti

yüksek bir tepe olan Bülbül

Efes, Selçuk, Tel: 892 60 08

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Mithat Paşa Cad. No: 94 Konak,

Situated on the outskirts of the

Dağı'nda bulunuyor. Her sabah

N ötre Dam e de St. Rosarei

city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At

7.3 0’da, pazar sabahları

(Catholic)

Tel: 482 03 93 08.00-17.00, closed Sundays / pazar kapalı Ödem iş A rcheological

10.30'da ayin düzenleniyor.

1481 Sokak, 8, Alsancak,

K ad ifekale Fortress

Tel: 421 66 66 Open daily. / Her gün açık.

various times of year över 190 species of bird can be seen here. Adalar, sazlıklar, deltalar ve

Kadifekale

N ötre Dam e de Lourdes

gözalabildiğine uzanan düzlüklerde

The fortress overlooking İzmir has

(Catholic)

Museum

190'ı aşkın türde milyonlarca kuşu

sections dating from Hellenistic,

81 Sokak, 10, Göztepe,

Ödemiş Arkeoloji Müzesi

barındırdığı için dünya çapında bir

Roman and Byzantine times. The

Birgi yolu, No: 88 Ödemiş,

‘kuş cenneti' sayılıyor.

20-25 metre high vvalls were

Tel: 246 1 1 45 Open daily / Her gün açık.

originally 6 km in length. Today

St. John’s Cathedral (Catholic)

Tel: 545 11 84 0 8 .0 0 -1 2 .0 0 / 13.00-16.30, closed Mondays / pazartesi

Ephesus / Efes VVithin easy reach of İzmir

the fortress is a famous

Şehit Nevres Bulvarı, 29,

excursion spot with pleasant tea

Alsancak, Tel: 484 53 60

(72 km) and Kuşadası (18 km),

gardens, commanding a fabulous

Open daily / Her gün açık.

the spectacular buildings

view of the city.

Santa Maria (Catholic)

and streets of ancient

■ Sightseeing

İzmir'in içinde, kente hakim bir

Halit Ziya Bulvarı, 67

Ephesus have an unforgettable

tepedeki bu kale Helenistik,

Tel: 484 86 32

G ezinti

charisma. Established in 3000

Roma ve Bizans izlerini taşıyor.

Open daily / Her gün açık.

BC and including remains from

Yüksekliği 20-25 metre olan

Santa M aria (Catholic)

A lsancak O uarter

the lonic, Lydian, Roman,

duvarlarının uzunluğu eski

Bornova, Tel: 388 11 77

This perfectly lovely quarter

Byzantine and Seljuk periods,

dönemlerde 6 km'yi buluyordu.

Open daily / Her gün açık,

contains restored traditional

Ephesus is a sight not to be missed. İn nearby Selçuk there

Günümüzde çay bahçeleri ve

S haar Asham ayan

houses as well as amusements

olağanüstü kent manzarasıyla

Synagogue

and entertainment including

is the basilioa of St. John (6th

ünlü bir gezinti yeri.

bars, cafes and restaurants.

century), a superb museum and

kapalı

1390 Sokak, 4, Alsancak Sinyora Iveret Synagogue

Kentin en canlı eğlence ve

Isa Bey Mosque. Also in the

Pergam um / Bergama

ticaret merkezlerinden biri olan

vicinity is the House of the Virgin

The ruins of Pergamum, a majör

927 Sok, 7 Mezarlıkbaşı St. Anthony of Padua (Catholic)

bu popüler bölgede restore

Mary, and the Cave of the Seven

centre of civilisation of the

edilmiş çok sayıda Levanten ve

Sleepers.

ancient world, are situated

1610 Sokak, 5, Bayraklı,

Rum evleri de bulunuyor.

İzmir'den (72 km) ve

105 km from İzmir.

Tel: 341 06 16

Kuşadası'ndan (18 km) kolaylıkla

The acropolis and amphitheatre

Open daily / Her gün açık.

Balçova Therm al Springs

ulaşılabilen olağanüstü ilginç,

perched on a towering hilltop,

St. Helen (Catholic)

Balçova Kaplıcaları

caddeleri ve yapılarıyla bugün de

and on the outskirts of the town

1729 Sokak, 53 Karşıyaka

İzmir province abounds in

benzersiz bir atmosfere sahip

of Bergama the Asklepion or

mineral and thermal springs,

antik kent, MÖ 3000 yıllarında

health centre dedicated to

Tel: 364 36 22 October-May, June-September.

those at Balçova being just 15 kilometer from the city oentre. İzmir çevresinde çok sayıda

kurulan ve lon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye

Asklepios the god of health are in a remarkable State of preservation. The site is open

Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. St. John (Anglican) Talatpaşa Bulvarı, Alsancak

kaynak suyu ve kaplıca

mutlaka vakit ayrılmalı. Efes'in

daily betvveen 08.30 and 18.30.

Tel: 464 57 52

bulunuyor. Bunlardan Balçova

çok yakınında St. Jean Bazilikası,

İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu

St. John the Baptist (Catholic)

kaplıcaları kent merkezine

Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar

ilçesinde antik çağın büyük

Kemalpaşa Cad., 15, Buca

sadece 15 km uzaklıkta ve kent

Mağarası, Selçuk Isa Bey Camii

içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün.

gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor.

uygarlık merkezi Pergamon'un kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir

Tel: 420 08 42 Open daily / Her gün açık.

tepedeki akropolis ve amfiteatrın

St. M ary M agdelena

yanı sıra, ilçenin girişinde sağlık

(Protestant) Hürriyet Cad. 18, Bornova St. Poolycarp (Catholic)

House of the Virgin Mary

Tanrısı Asklepios adına inşa

The province of İzmir has a huge

Meryem Ana Evi

coastline on the Aegean. with

The Virgin Mary came to

edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık

beaches and areas for water-

Ephesus with St. John, and

merkezi her gün 8.30-18.30

sports easily accessible from the

spent the remainder of her life

arasında ziyarete açık.

Beaches / Plajlar

Necati Bey Bulvarı, 2, Tel: 484 84 36 Open daily / Her gün açık. 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 157


v

\

BALATÇIK

S* •• ■

% EG EKEN T

OÜZELTEPE

Otoyol Numarası (Road Numbers)

EV-KA 6


• • • • > • • • •

t . c b a ş b a k a n lik

S o ya k O ly m p ia k e n t

konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygulamaları kapsamında yapılmaktadır.

İDARESİ BAŞKANLIĞI

Şim d i de Soyak O lym piakent III.

Soyak Olympiakent’te örnek daireyi mutlaka görmelisiniz, • Ankastre beyaz eşya • Ebeveyn banyosu • Görüntülü interkom sistemi • 24 saat özel güvenlik • Yüzme havuzları • Koşu ve bisiklet parkurları

•Buz pateni ve buz hokeyi pistleri • Kaykay pistleri • Beachvolley sahaları • Tırmanma duvarları • Basketbol ve tenis kortları • 50 bin ağaçlık yeşil çevre

Daha iyi yaşamak için... www.soyak.com.tr 4 4 4 0 7 9 5


■ H otels / O te lle r

m Q 0 _ l

< H

ATTALEIA HOLIDAY VILLAGE (HV1)

CORNELIA DE LUXE RESORT (*****)

KAYA BELEK OTEL

Tel

T e l [242] 7 10 15 0 0

T e l [242] 7 2 5 5 5 0 0

Fax [242] 7 25 4 3 24

Fax [242] 7 15 2 5 0 5

Fax [242] 7 2 5 5 2 27

Fax [242] 8 1 5 15 37

A dres / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

[242] 7 25 4 3 01

La Mer Hotel #****« \ Tel [242] 8 1 5 15 3 8

07500 Taşlıburun Mevkii, Belek

lleribaşı Mevkii. Belek

Ü çku m Tepesi, Belek

PK 163 0 7 9 8 0 Kem er Antalya

atlaleia@ attaleia.com .tr

sales@ com eliaresort.com

t)elek@ kayatourism .c o m .tr

info@ hotellam er.com

h ttp ://w w w .attaleia .com .tr

http: //w w w .com eliaresort.co m

h ttp ://w w w .kaya tou rism .co m .tr

h ttp ://w w w .ho tellam er.co m

CLUB TURTLE’S MARCO POLO (HV1)

DİVAN ANTALYA TALYA (*****)

KAYA SELECT OTEL

LARESPARK HOTEL

r*~ )

r***)

T el [242] 8 2 4 6 3 3 6 pbx

T e l [242] 2 4 8 6 8 0 0

Tel [242] 7 2 5 5 4 90

T e l [242] 351 16 0 0

F a x [242] 8 2 4 6 3 47

F ax [242] 241 54 0 0

Fax [242] 7 25 5 5 4 0

Fax [242] 351 16 16

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

Çam yuva, Kem er

Fevzi Ç a km a k C addesi

Ü çku m Tepesi, Belek

G üzeloba Mevkii, Lara Sahili

info@ m arcopolo.com .tr

No: 3 0

cl ubkayabelek@ kayatourism .c o m .tr

info@ laresparkhotel.com

h ttp ://w w w .m a rco p o lo .co m .tr

h ttp ://w w w .ta lya .com .tr

h ttp ://w w w .kayatourism .c o m .tr

h ttp ://w w w .laresp a rkho tel.co m

ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB (HV1)

H IL L S ID E S U H O T E L

KAYA SİDE OTEL

r***)

r*~ )

LIMAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT (*"**)

Tel [242] 8 1 5 14 5 0

Tel [242] 2 4 9 0 7 0 0

Tel [242] 7 5 6 9 0 90

Tel [242] 7 1 5 11 0 0

Fax [242] 8 1 5 14 6 5

Fax [242] 2 4 9 0 7 07

Fax [242] 7 5 6 9 0 95

F ax [242] 7 1 5 10 8 0

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dresses

Göynük,

Konyaaltı

Titreyengöl Mevkii P.K: 2 6 M anavgat

İskele Mevkii, Belek / ANTALYA

Kem er

su@ hillside.com .tr

sidekaya@ kayatourism .com .tr

info@ arcadiahotel.info

h ttp ://w w w .kem e rh o lid ayclub .com .tr

h ttp ://w w w .hillsid esu .com

h ttp ://w w w .kayatourism .c o m .tr

http://w w w .arca d ia ho tel.in fo

BLUEWATERS CLUB & RESORT ("***)

H O T E L S IL L Y U M

r*~ )

KEM ER RESORT HOTEL ^«****^

LIMAK ATLANTIS HOTEL & RESORT (**«*)

Tel [242] 7 5 6 94 64

Tel [242] 7 15 21 0 0

T e l [242] 8 1 4 31 0 0

T e l [242] 7 10 0 7 0 0

Fax [242] 7 5 6 9 5 5 6 - 57

F ax [242] 7 15 21 69

Fax [242] 8 1 4 5 5 3 0

Fax [242] 7 15 2 3 75

A dres / A dre ss e s

A dres / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dresses

© Te le ph on e : In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rk e y : 9 0. A ntalya area c o d e : 242. For intercity c a lls w ithin T u rk e y first d ia l 0'. then th e area c o d e , a n d then

Titreyen Göl Mevkii Sorgun, 07601 Manavgat

lleribaşı Mevkii, Belek

A tatürk Bulvarı Kem er

lleribaşı Mevkii, Belek / ANTALYA

F o r in te rn a tio n a l

bw @ bluew aters.c o m .tr

info@ hotelsillyum.com

resort@ kem erresort.com

info@ atlantishotel.info

c a lls first dial '0 0 ’.

http: / / w w w .b lu ew ate rs.co m .tr

h ttp ://w w w .ho telsillyu m .com

h ttp ://w w w .kem erresort .com

http://w w w .atla ntish o te l.in fo

th e lo cal n um be r.

160 SKYLIFE 2 /2 0 0 5


Alanya Çarşı Mahallesi, Tel: 513 12 40

Kaş Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38

Kem er Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12

T ourism P oliçe / Turizm Polisi Kaleiçi Yatlimanı,

LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT (*****)

SHERATON VOYAGER OTEL RESORT & SPA

XANADU RESORT HOTEL ("***)

Tel (242) 5 0 3 31 3 3

T e l [242] 2 3 8 5 5 5 5

T el [242] 710 0 0 0 0

Fax [242] 5 0 3 4 2 72

F ax 2 42 ] 2 3 8 5 5 71

Fax [242] 7 1 5 17 3 3

A dres / A dre ss e s

A d re s / A d re s s e s

A d re s / A dre ss e s

No: 15 Kiriş K em er / ANTALYA

100. Yıl Bulvan, Konyaaltı B each 0 7 0 5 0

Acısu Mevkii, PK 4 9 Serik Belek

info@ limrahotel.info

reservat ions.voyager@ starwoodhotels .com

sales@ xanaduresort .com .tr

h ttp://w w w .lim rah ote l.in fo

h ttp ://w w w .sh e ra to n .co m /vo ya g e r

h ttp ://w w w .xa n ad u reso rt .com .tr

Tel: 243 10 61

■ Sightseeing G ezinti A lanya C itadel Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is vvalled (8 km). The ‘Red Tower' was built by the Seljuk's Sultan Keykubad in 1226. Today it is a small museum containing etnographioal collections. Bizans zamanından kalma, ‘Kızıl Kule'si 1226'da Sultan

XANTHE RESORT

F ax 2 42 ] 2 5 9 2 8 21 -2 5 9 2 4 47

TAKSİM INTERNATIONAL FALEZ (•****) Tel [242] 2 3 8 54 54 Fax [242] 2 3 8 51 51

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dre ss e s

A kdeniz Blv. 6 .S o k Konyaaltı/Antalya

0 7 0 5 0 Konyaaltı Falez Mevkii

Evrenseki Mevkii 0 7 3 3 0 S ide Antalya

Kızıl Kule, bugün etnografik

portobello@ resorthotel.co m

contact@ falez.com .tr

xantheresort@ em irhanhotels.co m

eserlerin sergilendiği küçük bir

h ttp ://w w w .p o rto b e llo .co m .tr

h ttp ://w w w .fa le z.com .tr

h ttp ://w w w .em irh an ho tels.co m

müze.

PORTO BELLO HOTEL D E L U X E B E A C H & R E S O R T (* * * * * ) T e l [242] 2 5 9 4 0 4 1 (3 0 Hat)

r***) Tel [242] 7 6 3 8 6 0 0 F ax [242] 7 63 8 6 0 9

Alaaddin Keykubad tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerinde yer alıyor.

A ntalya M useum Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvarı, Konyaaltı,

■ Emergency

Tel: 241 45 28 08.30-17.30, closed Mondays /

A m bulance Tel: 112 (Ali över Turkey)

pazartesi kapalı The province of Antalya is

P oliçe

endovved with the richest

Tel: 155 (Ali över Turkey)

historic treasures of Turkey.

Fire

Antalya Museum covers an

Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe

area of 30.000 square

Tel: 527 45 03

an open-air gallery, a children's gallery (where

RENAISSANCE ANTALYA BEACH RESORT & SPA ("***)

TITANIC DELUXE BEACH & RESORT (**•**)

T e l [242] 8 2 4 84 31

T e l [242] 351 1 7 1 7

Fax 2 42 ] 8 2 4 8 4 3 0

F ax [242] 351 17 18

A d re s / A dre ss e s

A dres / A dresses

P.O . BOX: 6 5 4 0 7 0 0 4 Beldibi. Kem er

K opak Çayı Mevkii, Lara

Gendarm e

info@ renaissanceantalya.com

info@ titanic.com .tr

Tel: 156 (Ali över Turkey)

children may be left) and a

h ttp ://w w w .ren a issa nce ho tels.co m /a ytm

h ttp ://w w w .tita n ic.co m .tr

C oast Guard

wide yard. Approximately five

Tel: 158 (Ali över Turkey)

thousand archeological works

metres with thirteen galleries,

are displayed in chronological

■ Tourism Information

RESORT DEDEMAN ANTALYA (*"**)

VENEZIA PALACE

T e l [242] 3 1 6 2 0 2 0

T e l [242] 431 2 6 26

(

)

order, The museum receive an

Turizm D anışm a

avvard from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988.

T ourist Inform ation P h o n e

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından

Alo Turist Hattı Tel: O 800 511 07 07 O 800 511 07 08

P rovincial D irector of Tourism

belki de Türkiye’nin en zengin bölgesi, Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor.

F ax [242] 3 1 6 2 0 3 0

F a x [242] 431 2 6 62

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A dresses

II Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 60-61

Lara yolu 0 7 1 0 0 Antalya

K undu K öyü 0 7 7 1 0 P.K. 32

A ntalya

çekecek bir salon bulunan

antalya@ dedem an.c o m .tr

sales@ veneziapalace.com

h ttp ://w w w .d e d e m a n h o te ls.co m

h ttp ://w w w .ven eziap alace .com

Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47

gezmeli.

Çocuklar için de, onların ilgisini müzeyi tarih meraklıları mutlaka

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 161


ANTALYA GUIDE

A sp en d o s

M anavgat VVaterfalI

old harbour (today an

section, an ancient church,

A majör port and commercial

Manavgat Şelalesi

international yachting marina).

houses an exhibition of cultural

centre in antiquity. Aspendos

A priority address for those who

Şehrin tarihi çekirdeği olan

today lies inland, 48 kilometer

want to cool off on the hot,

Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel

artifacts and works of art from the Suna and İnan Kıraç

east of Antalya. Its magnificent

svveltering days of summer,

ve pansiyonları, restoranları ve

collection.

amphiteatre is the best

and a natural vvonder created by

eğlence olanaklarıyla turistik bir

Korunması gerekli kültür

preserved in the world and

the stream of the same name.

merkez. Dar sokaklardan inilen

varlığı olarak tescilli iki binada

knovvn for its superb acoustios

With its thunderous cascade

yer alan Suna-lnan Kıraç Kaleiçi

and is stili used for ooncerts.

and icy vvaters, this vvaterfall,

eski liman ise bugün uluslararası bir marina.

Antalya’nın 48 kilometre

located in Antalya's Manavgat

doğusunda, antikçağın önemli

township, is a haven of

P e rg e

Kaleiçi yaşamından kesitler özel efektlerle birlikte sunuluyor.

19, yüzyılın ikinci yarısına özgü

limanından kalma muhteşem bir

tranquility.

The origins of this ancient city

amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve

Yazın sıcak ve bunaltıcı

18 km north-east of Antalya go

Müzenin eski bir kilise binası

iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için

günlerinde serinlemek

back to 1 0 0 0 BC, but the surviving

olan ikinci bölümde ise,

isteyenlerin bir numaralı

remains are Hellenic and Roman.

Suna-lnan Kıraç koleksiyonuna

kullanılıyor.

adreslerinden biri; her mevsim

An exceptional open-air museum.

H ad rian’s G ate

bol suyu olan Manavgat Çayı'nın oluşturduğu bir doğa harikası:

Antalya'nın 1 8 kilometre kuzeydoğusundaki bu antik

ait kültür ve sanat eserleri sergileniyor.

Hadrian Kapısı

Manavgat Şelalesi. Antalya'nın

kentin geçmişi MÛ 1 0 0 0 yılına

The beautiful decorated,

Manavgat ilçesinde bulunan bu

kadar uzanıyor. Ancak bugün

Perched 1050 m above

three-arched gate was built in

şelale, gümbür gümbür sesi, buz

gezilen kalıntılar Helen ve Roma

sealevel, this is an ancient city

honour of Hadrian when he

gibi suyuyla insana huzur veren

dönemlerinden kalma bir

and a nationai park northwest of

visited the City in 130 A.D.

bir cennet adeta.

açıkhava müzesi.

Antalya. There is a natural

M inicity

P h a se lis

entrance.

onuruna yapılan üç kemerli

Konyaaltı, Tel: 228 92 28

Situated at the foot of Mt Tahtalı

Denizden 1050 m yükseklikte,

kapının oyma ve kabartmaları

09.00-23.00. open daily / her gün

(Olympos), 15 km south of

inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı

olağanüstü.

Built över 55,000 square meters at Konyaaltı in Antalya,

Kemer, the three harbors of

bir antik kent ve doğa müzesiyle

Phaselis were the reason for its

bir ulusal park.

MS 130 yılında imparator Hadrianus'un Antalya'ya gelişi

T e rm e s so s

history museum at the park

K arain C ave / Karain Mağarası

Minicity telis the stories of the

The caves are 27 kilometer

Anatolian civilisations in a series

historical role as a commercial çenter.

U n d erw ater Kaş

northvvest of Antalya.

of miniature 1:25 scale-models.

Tahtalı Dağı'nın eteklerinde,

Sualtındaki Kaş

İt is the largest cave in

The mini-monuments chronicle

Kemer'in 15 km güneyinde yer

The undervvater riches of Kaş,

Turkey to have been inhabited.

the millennia-old past of the

alan antik kent, üç limanı ile

situated on one of the

Finds from these remarkable

Hittites, Assyrians, Lydians,

zamanının önemli bir ticaret

Mediterranean's majör

caves go back to the paleolithic,

Phrygians, Troy, Cappadocia,

merkeziydi.

millennia-old trade routes, are

some 30,000 years ago. Antalya’nın 27 kilometre

Halicarnassus, Ephesus, the

S ide

of course not limited to historic shipwrecks. With its cold

kuzeybatısında yer alır.

Byzantines, Seljuks, Ottomans, and modern Turkey.

At this lively resort east of

underwater springs, crystal

Türkiye’nin içinde insan yaşamış

With its pools and waterways,

Antalya, the houses and

clear vvaters and first-rate

en büyük mağarasıdır. Yapılan

Minicity offers a refreshing

ancient ruins are inextricably

underwater visibility, Kaş is a

arkeolojik kazılarda elde edilen

tour on Antalya's searing

intervvined. There are two

number one address for diving

buluntular, paleolitik çağlara,

summer days.

agoras, an amphiteatre and a

buffs.

yaklaşık 30 bin yıl önceye

Antalya, Konyaaltfnda,

museum in which statues and

Binlerce yıldır Akdeniz

tarihlenmektedir.

55 bin metrekareye kurulu

other works of art found here are

ticaretinin en önemli

Minicity, Anadolu uygarlıklarının

exhibited.

suyollarının üzerinde

Köprülü C anyon N ational Park

öykülerini, 25'te bir oranına

Antalya'nın doğusundaki bu

bulunan Kaş'ın sualtı

küçültülen minyatür

turistik kıyı kasabası antik

zenginlikleri tabii ki tarihî

Köprülü Kanyon Milli Parkı

modellerle anlatıyor. Hitit,

kalıntılarla içiçe. İki büyük agora,

batıklarla sınırlı değil.

The Köprülü Canyon National Park is within the boundaries of Manavgat, a 14 km long and

Asur, Lidya, Frigya, Troya, Kapadokya, Halikarnassos, Efes, Roma, Selçuk, OsmanlI

Sualtı kaynaklarının neden olduğu soğuk suyuyla dünyanın en berrak ve görüş

100 m wide valley betvveen Bolasan village and Beşkonak.

ve Modern Türkiye’nin binlerce yıllık geçmişten yadigâr kalan

geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

olan Kaş, dalış tutkunlarının

mesafesi en uzun denizaltı coğrafyalarından birine sahip

İt is thickly covered in cedar

eserleri bir araya geliyor.

trees and its resemblance

Havuzlar ve suyollarıyla donatılan

T he S u n a-tn an Kıraç Kaleiçi M useum

to the ‘fairy chimneys’ of Cappadocia, albeit in the from

Minicity, Antalya’nın sımsıcak

Suna-lnan Kıraç Kaleiçi Müzesi

ikliminde, serin bir gezinti sunuyor.

Kaleiçi, Tel: 243 42 74 Museum consists of two

Yivli Minare is the symbol of

Old Q u arter / Kaleiçi

buildings, each one of which deserves designation as a cultural asset with protected

Antalya and the city’s oldest Seljuk monument, dates from the reign of Sultan Alaeddin

of nature, is striking, Manavgat sınırları içerisinde yer alan park, Bolasan köyü ile Beşkonak arasında 14 km uzunluğunda, 100 metre derinliğinde bir vadidir. Gür sedir

162 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Müzesi’nin birinci bölümünde,

The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive

birinci adresi.

Yivli M inare (Fluted Minare)

status. Cross-sections of life in

Keykubad (1219-1238). Antalya'nın sembolü sayılan Yivli

ormanları ile kaplı vadide, Kapadokya'daki peri bacalarına

touristic centre with its taverns,

the castle in the first half of the 19th century are exhibited with

hotels, restaurants and

special effects in the Museum's

Keykubad (1219-1238)

benzeyen ilginç doğal oluşumları

entertainment facilities. İts

first section, located inside the

görebilirsiniz.

narrow streets lead down to the

defense vvalls. The second

döneminden kalma, kentin en eski Selçuklu yapısıdır.

Minare, Sultan Alaeddin


^

C

ö re n /

/

0^

K e b a ağ a ç

| ib^ HU

M evisti

i

q

Elmalı

t u u u

^

K e kova A d a s ı

K öşkerlen

oA kçay

yüdenköy İ

0>

-

Y elte n *

Yeşilyayla#

Kızılkaya

Koyok Merkezi

Finike K örfezi

Turunçova.

N'Vfelnız

(

K

n

D

E

Karaca Yarımadası

Olympos

\

Karşdiken

‘i r

N

D Or

Ş e r ik e

I

KumkÖy

(AIRPOBT)

O

=

i Sağırı

K J

Z

Çolakl?

G öndoğdV

O .G ö ly a k a

r °

*

>

r—

GV

Kızılot

53

J

o

3t Hamaksia

i

P k u rc a ia r \v s a lle r

+

<^

, D e re k ö y

"» « P *

U r n u ,iu T X

Vortakoy

o

A kkise

Gazipa:

N 175 «

»Kargıca

S ap

G ü m üşi Seyadra

(0216) 325 78 74

YAYINLARI

G u rb u z

M a h m u tla ı

Çam youH

Barajı

Alanya P^bakoy

D im çay

* ToslakKad,İn'«M ah m u tb ey d i

°

Gündoğmuş

Güzeisu

/

Bozkır

'Siıyfir&îyGr.

O rtakaraöı

May Barajı

Kızılören

K etenli B os ta n d e re

/G e v r e k li

AUraHanGÜZelba9 °

G üneycik

I

Yarpu

Cevizli

Badem li

işehir\

S a ğ lık *

° Doğanbey

B ayafşan

A % a la rj , Taraşçı ’

Gerıs oOymapmar Barajı

*

O

tbradı

Kuyucak

[anavgat ^

^S a n lar

Şelalesi /A

îp ın a r .

-

Huğlu

° Üzümlü

Derebucak

O

,:ıo

G encek

- y A kçabelen

K a y a b a ş ı* —

Yeşüdağ

U ' Kurucuova

• Ü stünler

Beyşehir G ö lü

Yenişarbademli

«Yeşilbağ

Kesme

B d k .s

D enizte p es ı •

^

Kasımlar

Jh» Ç a lte p e

_

5-

>

^

C_

A kpaş.

/

^ -<

C

*

B elence

Yakaavşar

Aspendos

H A V A LIM *? ?

B

Gebiz

Barajı

Ç andır

• Çobanısa

V M Karacaoıvn

^

kS ü tç ü le ro

121#„

|

Gölü,

Kovada

Ayvalıpınar

tıa ır^ t ^ / B a lkın *

ANTALYA

o Kemer

Ç iğ lik

0 Y ardım cı Burnu

I

n ) Bcvdıçıar A ltın y a k a / 12 ^rykanda Olimpos / f a . ( rn ^ ı L* Milli Parkı f v * /

^

'T s o k l ı t a ı l

'Kovanlık^,

Döşemealtı

n\

Kocaaliler

ucak

1 y

K araveliler,

Kcsiel G ö lü m

Yazıpınar

B ağsaray

Büyükköy

Jb p

İm ecik

M® Pa.rkf

Jatköy. ! GülliiKOöc

oGölova

K ız ılc a d a ğ

Büğdüz

Kayaaltı#

Ç om a kli7 4.

A k ö re n O

Korkuteli

Kemer

Kağılcık

, «Yılmazlı

« K ay a baş ı

•K e m e r

°

H arm anlı •

•O rh a n lı

D e rek ö y

Karakent

.Y eşilo va Boğaziçi

Soğu?

s k %Jy

w

M eis Âcfası °

Antiphellos

Sütleğen

Penekjy';

üzüm lü

« Ç a v d ır

»Palam ut

'Ç am urköy

m .m

ANTALYA

X a n th o s K | m V

:ı k «

* J ubon*’

KemeıyBayırköy\

^öğ ütlüdere

İncirköy

Fethiye

A ltın y a y la

' İb e c ik /

'

Tefenni

J<ozağaç

.D e re k ö y

.Yeşıldere

\^ 5 S

rCumal»

Hayriye

Acıpayam

D A & '^ B a llık

O

Kadyonda

U K

•A rp a c ık

6 O

-Elmalı

Akalan

Karabayır

J-

a

B üyükkonak

Üzümlü,

Yedi Buran

1 22

• Çöğm en

H o ra s a n lı.

DENİZLİ


■ H otels / O te lle r

LU

■ Em ergency

Q

A m b u lan ce Tel: 112 (Ali över Turkey)

P o liçe

(D

Tel: 155 (Ali över Turkey)

S

Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

T o u rism p o liçe

>o 3

Tel: 527 45 03

CLUB HOTEL İSİS (HV1)

T H E IN N A T SVVISSÖ TEL

T e l (252) 3 1 7 21 4 0

T e l [252] 6 4 5 2 7 6 0

T e l [252] 3 1 3 8 5 0 0

F ax [252] 3 1 7 21 5 6

Fax [252] 6 4 5 2 7 67

F a x [25 2 ] 3 1 3 4 5 3 0

A d re s / A d re ss e s G üm be t / B odrum

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re s s e s Bitez G ün d ö n ü m ü

reservation@ isis.com .tr

G ö c e k 4 8 3 1 0 Fethiye

M evkii 4 8 4 0 0 G ü m b e t B od ru m

isis@ isis.com.tr

em ailus .gocek@ sw issotel.co m

b o d ru m @ d e d e m a n .c o m .tr

■ Tourism Information

h ttp ://w w w .isis.co m .tr

h ttp ://w w w .sw isso te l.co m

h ttp ://w w w .d e d e m a n h o te l s .co m

Turizm Danışm a

G Ö C E K M A R İN A & S P A R E S O R T

RESORT DEDEMAN BODRUM (****)

G e n d a rm e Tel: 156 (Ali över Turkey)

C o a s t G uard Tel: 158 (Ali över Turkey)

Bodrum Barış Meydanı, Tel: 316 10 9

D alam an Havalimanı, Tel: 792 52 20

Dalyan Ortaca, Tel: 284 42 35

D atça HILLSIDE BEACH CLUB (HV1)

THE MARMARA BODRUM r***)

ECESARAY MARİNA & RESORT (BUTİK)

Tel (2 5 2 )6 1 4 8 3 6 0

T e l [252] 3 1 3 81 3 0

Tel [252] 6 1 2 5 0 05

Fax

Fax

F ax [252] 6 1 4 72 0 5

(2 5 21 61 4 14 70

[25 2 ] 3 1 3 81 31

A d re s / A d re ss e s

A d re s / A d re s s e s

Kalemya Koyu P.K. 123 4 8 3 0 0 Fethiye

Y oku şb aşı M evkii B od ru m

1. Karagözler 4 8 3 0 0 Fethiye

hbc@ hillside.com .tr

in fo@ the m a rm a ra bo d ru m .com

info@ ecesaray.net

http://w vw v.hillside.com .tr

h ttp ://w w w .th e m a rm a ra b o d ru m .c o m

h ttp ://w w w .ece saray.n et

A d re s / A dre ss e s

Hükümet Binası, İskele Mahalle, Tel: 712 31 63

F ethiye İskele Meydanı, 1, Tel: 612 19 75

K öyceğiz Atatürk Kordonu, Tel: 262 47 03

M arm aris İskele Meydanı, 1, Tel: 412 10 35

M ilas-B odrum Milas-Bodrum Havalimanı, Tel: 523 00 66

GRAND NEWPORT HOTEL BODRUM (****)

EL VINO BUTİK HOTEL (S)

Tel [252] 3 8 2 8 8 9 8

T e l [252] 3 1 7 2 3 78

T e l [25 2 ] 3 1 3 8 7 70/71

Fax [252] 3 8 2 2 2 47

Fax [252] 3 1 7 2 5 97

F a x [25 2 ] 3 1 3 8 7 73

A d re s / A d re ss e s Bahçelievler Mevkii

A dres / A d re s s e s Asarlık Mevkii Adnan

A dres / Adresses Bodrum (12 ay açığız.)

4 8 4 0 0 Turgutreis/B odrum

M enderes C ad. No: 9 3 G üm be t

in fo@ elvino b od ru m .com

info@ aegeandream .com

info@ grandnew porthotel.com

h ttp ://w w w .e lv in o b o d ru m .c o m

h ttp ://w w w . aegea n drea m .co m

h ttp ://w w w .g ra n d n e w p o rth o te l.co m

h ttp :// w w w .h g o rg a n ic s .c o m

AEGEAN DREAM R E S O R T H O T E L (**“ *)

© In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rk e y : 9 0. M u ğ la 252.

HAPIMAG RESORT SEA GARDEN ("***)

m

L'AMBIANCE RESORT OTEL (S)

Tel (252] 3 6 8 9 0 10

T e l [25 2 ] 6 1 6 71 0 8

T e l [252] 3 1 3 8 3 3 0

MONTANA PINE RESORT

T u rk e y first d ia l ‘0 \

Bodrum C astle / Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th century. Located on the edge of the harbour, it covers an area of

German Tovver and Snake Tower.

a rea c o d e :

c a lls vvithin

■ Sightseeing / G ezinti

approximately 30,000 square metres, and has five tovvers knovvn as the French Tovver, English Tovver, Italian Tovver,

Te le ph on e :

For intercity

M uğla Marmaris Bul., 24, Tel: 214 12 61

15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından St. Peter adına inşa edilen kale limana hakim durumda. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana sahip olan

Fax (252] 3 6 8 9 0 5 6

F a x [252] 6 1 6 6 4 51

F a x 252 ] 3 1 3 8 2 0 0

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re s s e s

A d re s / A d re ss e s M yn d os Kapısı

th e local num be r.

Yafıçiftlik B odrum

Ö lüdeniz - Fethiye

G üm be t B odrum

F o r in te rn a tio n a l

sa!e s.bodrum @ hapim ag.com

info@ m o nta na p ine .com

info@ lam biance.com

kalede Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Kulesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak

c a lls first dial '0 0 '.

http ://w w w .ha pim a g-se a ga rd en .com

h ttp ://w w w .m o n ta n a p in e .c o m

h ttp ://w w w .la m b ia n ce .co m

üzere beş kule mevcut.

the n th e area co d e , a n d the n

164 SKYLIFE 2 /2 0 0 5


Knidos Knidos at the vvestern tip of the

wide range of creatures vvhich

Sualtı Arkeoloji Müzesi

Datça ya da Reşadiye Yarımadası, Ege ile Akdeniz'in coğrafi olarak birbirinden ayrıldığı yer. Antik

Datça was founded by Dorian

area stretching from eastem Asia

Tel: 316 25 16 09.00-12.00 / 02:00-07.00, closed Mondays / pazartesi

Knidos kenti de, Batı Anadolu

migrants from the Aegean islands

to Spain.

tarihinin hemen hemen bütün izlerini barındıran bu yarımadanın

in the 7th century BC.

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 5-9 milyon yıl kadar öncesine

T he Bodrum M useum of Undervvater Archeology

kapalı Remarkable ancient artefacts and ships discovered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southvvestern Turkish coast are exhibited in this museum, vvhich is located in Bodrum Castle. Bodrum Müzesi içinde, sünger avcıları tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir müze.

tam ucunda. Datça ilçe merkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü ve Hayıtbükü'ne günübirlik gezi yapmak mümkün.

There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venüs, an amphitheatre and other buildings. Datça'ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile

Fethiye M useum Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok. Fethiye,

Venüs’e ait çeşitli mabetler, amfiteatr gibi kalıntılar var.

Tel: 614 11 50 This museum contains

The city is situated in the

many finds from the ancient cities

mountains around Milas Plain.

of the region, such as carved

Labraynda was the site of the most

L abraynda / Labranda

C au n o s / Kaunos

fragments of mausoleums,

sacred shrines of Caria. The shrine

The ruins of this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced

vases and sculpture

was dedicated to Zeus Straticus,

dating from the Lycian, Roman and Byzantine periods.

back to 3000 BC, and later became a provincial Capital located betvveen Lycia and Caria,

1965'de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden

vvhose festival was celebrated here by vvhole Carian population. A sacred road of which vve see the remains of connected Labraynda

Antik kent, göl ile deniz

getirilen anıt mezar parçaları, Lykia, Roma, Bizans

arasında, kanalın kenarında

dönemlerine ait vazo ve heykeller

to Mylasa. Kent, Milas ovasını çevreleyen dağlar üzerinde yer alıyor. Karya'nın

kurulmuş. Tarihi MÖ 3000 yıllarına kadar uzanıyor.

sergileniyor,

kutsal merkezlerinin en ünlüsü

Lykia ve Karia arasında

H ouses of Bodrum

Labranda'daydı. Tapınak Zeus adına yapılmıştı ve kentte yılda bir

kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor.

Bodrum Evleri

kez çok büyük şenlikler

İn Muğla you can see unique examples of the local architecture.

düzenlenirdi. Kalıntıları görülen Kutsal Yol, kent ile Milas arasındaki

lived 5-9 million years ago över an

tarihlenen, Doğu Asya'dan Ispanya'ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze.

S edir Island / Sedir Adası There are daytrips by boat from Akyaka or Çamlı. Knovvn in antiquity as Cedrai, Sedir has a legend larger than the island itself. İt is said that Cleopatra came here vvith her lover Antonius, and to please him had ships bring sand from Egypt. The sand vvhich inspired this legend is composed of spherical grains in a myriad colors. Adaya Akyaka’dan ya da Çamlı’dan kalkan dolmuş motorlarla gelinebiliyor. Antik çağda Kedrai adıyla bilinen Sedir Adası'nın ünü kendinden büyük. Rivayate gore Antonius, sevgilisi Mısır Kraliçesi Keopatra'nın isteği üzerine Mısır'dan gemiler dolusu kum getirmiş. Efsaneye konu olan bu rengârenk kumlar, oolitik adı verilen

Dalyan

These samples of construction are

This village southeast of Muğla is named after the river

bağlantıyı sağlıyordu.

a heritage of thousands years of civilisation. They are protected to

vvhich links Lake Köyceğiz

M armaris

a great degree and set an

Lying on a large bay

to the Mediterranean. The

Stratonikeia

example for building as the

channels of the river vvind

encircled by pine covered

Stratonikeia vvas a city of the

houses of the ancient city of Lelegs Müsgebi (Ortakent) have a

hills, Marmaris enjoys one of the most beatiful settings of any Turkish resort. İt is close to such

of Yatağan. İts former name vvas

ancient ruins as Physkos, Saranda,

the name of Stratonikeia after

Ula, Muğla, Katrancı-Yatağan,

Amos and Loryma. İlçede gezilip görülmeye değer

the vvife of Seleucid king Antiochus

Düğerek-Muğla are ali unique architectural structures built to suit

Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler

the climate and geography as a

bulunuyor.

through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery. Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü’nü Akdeniz'e bağlayan beş mil uzunluğundaki kanaldan

direct link to the typical Bodrum houses today. The houses of Milas Çomakdağ, Ikiztaş, Gökseki,

alıyor. Dalyan kanalı

result of years of experience. Even

kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla

the chimneys of the houses are

gezilecek bir doğa harikası.

Milas M useum

surprising. The doors, the

Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad. No: 6

vvoodcraft and pattems add

D atça Datça lies on the Reşadiye Peninsular, vvhich in geographical terms marks the confluence of the Aegean and Mediterranean. At the vvestern tip of the peninsular is the ancient city of Knidos, where traces of almost ali the periods of vvestern Anatolian history are to be seen. From Datça on the coast there are aiso day trips by boat to the bays of Kargı, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü and Hayıtbükü.

richness to the buildings. Muğla’da sivil yerel mimarinin çok özgün örneklerini bulabilirsiniz. Bu yapı örnekleri binlerce yıllık uygarlıkların mirasıdır. Milas'a bağlı Çomakdağ, Ikiztaş, Gökseki evleri, Milas evleri, Ula evleri, Muğla evleri, Katrancı-Yatağan evleri, Düğerek-Muğla evleri bulundukları coğrafi ve iklim koşullarına uygun

Milas, Tel: 512 39 70 Archaelogical finds from ancient cities in the province of Milas such as Labranda, Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here. Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, lassos, Euromos gibi antik kentlerde yapılan kazılarda

bir kum oluşumu aslında.

Khrysaor Union, 8 kilometer west Idrias. İt vvas renovated and given

who reigned betvveen 281-261 BC. Yatağan'a 8 kilometre uzaklıkta, Khrysaor birliğinin bir kenti olarak bilinen Stratonikeia’ın eski adı Idrias, MÖ 281-261 yılları arasında tahtta bulunan Seleukos kralı Antiokhos'un karısı Stratonike adına kent yenilenmiştir,

Ö lüdeniz Lagoon / Ölüdeniz With its clear turquoise vvaters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey's most renovvned natural sites. İt is surrounded by

çıkan eserlerin sergilendiği bir müze.

sand beaches and pine vvoods and is a conservation area. Fethiye'ye 15 kilometre uzaklıkta,

olarak, yılların birikimi ve deneyimi ile oluşmuş özgün mimari yapılardır. Bacalarının bile ilginç olduğu yapıların kapılarındaki ahşap işlemeler ve bezemeler de

Muğla M useum

Türkiye'nin bilinen en önemli

Muğla Müzesi This natural history museum exhibits fossils discovered near the

koylarından biri. Bir benzerine az

evlere zenginlik katıyor.

village of Özlüce belonging to a

kumsalıyla ilgi çekiyor.

rastlanan Ölüdeniz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 165


İt& r - İ

Sunucularınız, şirketiniz kadar sıkı çalışmak zorundadır. Intel' Xeon™ işlemci tabanlı SNC Sunucular ile, bu gerçekleşebilir. İşlemcinin endüstri lideri performansı sayesinde, 32-bit uygulamalarınız için yanıt sürelerinizi azaltabilir, daha fazla kullanıcıyı destekleyebilir ve işinizin hızlı yürümesini sağlayabilirsiniz.

CARDFlNANS

SAHİPLERİNE

PEŞİN FİYATINA 1 0 TAKSİT AVANTAJI

<9.

SNC Sunucular ile birlikte 1 yıllık F-Secure Anti-Virus For File Servers yazılımı ücretsiz!

S N C M A S T O R Y P X B S S -N

SN C M A S T O R Y P X B H S -N R A ID

İşlemci İşlemci S tandart / M aksim um

Intel' Xeon™ İşlem ci 2 .8 G H z (1MB L2 Cache. 800MB FSB)

Intel" Xeon™ İşlem ci 2.8 G H z (1MB12 Cache, 800MB FSB)

1/2

1/2

Bellek M aksim um B ellek (MB)

5 12 M B DDR ECC Reg

1 G B DOR ECC Reg

8192

8192

Sabit Disk (GB) Disket Sürücü

36 G B 100 00 rpm U 320 SCSI

3 x 3 6 GB 100 00 rpm U 320 SCSI Hot-Sw ap

1,44

1,44

CD Okuyucu G ra fik Denetleyici

52X

52X

Tüm leşik 8 M B ATI Rage X L grafik denetleyici

Tüm leşik 8 M B ATI Rage X L grafik denetleyici

Ağ Kartı

1 x Intel' 825 41 G B (10/100/1000 MBit)

1x Intel’ (10/100/1000 M bps) 1 x M arvell Yücon EC 8 8E 8 05 0 PCI Express* Gigabit Ethernet

Disk G enişlem e Yuvaları G enişlem e Y uvaları

6 3 PCI (1x64-Bit PCI-X,66 M Hz, 2x32 Bit PCI, 33 MHz)

3 PCI, 2 PCI Express (2x64-bit PCI-X, 100M Hz, 1xPCI Express 8X, 1xPCI E xpress 4X, 1x32 Bit PCI.33 MHz)

Güç K aynağı ve Fan

6 00W 2 adet geniş çaplı fan sistem i

730W Yedek güç kaynağı takabilme opsiyonu

D iğer

SCSI denetleyicisi ile ilave bir donanım a

U 3 20 RAID kontrol Kartı (128 M B bellek.

G a ra n ti Süresi Fiyat

ibtiyaç duymadan RAID - 1 desteği

RAID 0,1.4,5,10.50 desteği)

3 Y ıl M üşteri Yerinde

3 Y ıl Müşteri Yerinde

1649

3299

$ +KOV

$ + kdv

w w w .snc.com .tr S ize en y akın g ö zü m o rta ğ ım ız v e detaylı b ilg i için (2 1 6 ) 5 2 8 0 0 00 Kampanyamız TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 25.05 1994 tarihli Resmi Gazetede San edilen TRKGM-94, 2-3 sayılı tebliğ hükümlerine uygundur SNC bu ilanda yer alan urûnlenn fiyatlarında ve ûzeHtMermde değişiklik yapma hakkını saktı tutar, fiyatlara %18 K.D.V ilave edilecektir. Baskıdan kaynaklanan hatalar bağlayıcı değildir. ilanda yer alan urun resimleri omek resimlerdir Bu kampanya 28 Şubat 2005 tarihine kadar geçeıtdır SNC BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN n TİC. A.Ş. Oudullu Organize Sanayi Bölgesi 1 .Cadde No:8 34775 Ümraniye/İstanbul

© 2003 Intel Corporation. Tüm haklan saklıdır. Intel, Intel İnside, Intel İnside logo. Intel Centrino, Intel Centnno logo, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, Pentium ve Pentium III Xeon Intel Corporation tescilli markalarıdır.


INFLIGHT DUTY FREE INFUGHT DUTY FREE Sayın Yolcular, Ü r ü n iç e riğ i y e n ile n e n D u ty F ree satışları­ m ız d a n T ü r k H a v a Y o lla r ı’n ın y u rtd ış ı sefer­ le rin d e y a r a r la n a b ilirs in iz . Z e n g in iç e rik li ü rü n y e lp a z e m iz i k a b in h o s tes in d e n te m in e d e c e ğ in iz S’h o p d e rg is in d e b u la c a k s ın ız. A r z u e tt iğ in iz ü r ü n le r i n a k it o la r a k v e y a k re d i k a rtı k u lla n a ra k satın a la b ilirs in iz.

Dear Passengers, On international Turkish Airlines flights you may purchase Duty Free items from our new range, vvhich offers a wide and diverse selection. These items are listed in S’hop magazine, copies o f which you may request from the cabin attendant. Payment fo r the items you desıre may be made by cash o r credit card.

MaxMara

MaxMara

KOUROS ^VlNl/AUREN'I C ig a rettes& C ig ars / S ig a ra ve Puro ________________ M arlboro King Size 200 Cigarettes € -1 6

M arlboro Lights King Size 200 Cigarettes

M arlboro 100's 200 Cigarettes

€ -1 6

€ -1 6

Price List / Fiyat Listesi Marlboro Lights 100's 200 Cigarettes € -1 6

M arlboro Medium 200 Cigarettes € -1 6

P arliam ent 100’s 200 Cigarettes € -1 6

P arliam ent Lights 10û’s 200 Cigarettes € -1 6


INFUGHT DUTY FREE INFUGHT DUTY FREE THY Logolu P o la r giye n

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA TOLLARI

R u sb e rrie

THY Şapka

A yıcık

THY Cap

R usberrie Teddy

€ -1 0

^ ^ ta a t^ B e a r w earing a

W

t h r is tia n D io r H ighe r Energy Eau de to ile t te spray 75 mİ € -3 6

'^ m

€ -1 4

T

THY A n a h ta rlık

,

THY Key Chain

#

, ^ ş J f T H Y logo fleece

l

5warovski

v

€ -1 4

THY M odel Uçak

THY U zaktan

THY Model a irc ra ft

K um andalı Uçak

3 737 -8 0 0

THY remote control a irc ra ft

€ -9

€ -1 5

Higher energy

THY Model Uçak THY Model a irc ra ft A 340 -3 0 0

the new fragrance for men

€ -1 1

^ V x lM v / / / ( \

|

ft) / i : \ o ' ,)jj |= 7

JA CK LIVES HERE. Y our fric ııd s at Jack D a ııic l’s r c in in d yo u to d r iıık rcspoıısibly.

• deıiineMce 7 | ; W H İS K E Y ' ' İM ...............

Jack O aniels Tennessee W hiskel 1İt € -2 0

B aile y s Iris h Cream 50 d € -9

W HATD OYd0D O FO RFUN ?

Sh e

Jf»B Scotch W hisky 75 d € -1 1

C ig a re tte s & C ig a rs / S ig a ra ve Puro __________________________________ Camel King Size 200 Cigarettes

Ounhill In te rn a tio n a l 200 Cigarettes

W inston King Size 200 Cigarettes

€ -1 6

€ -1 6

€ -1 0

West King Size 200 Cigarettes € -1 4

Price List / Fiyat Listesi HB King 5ize 200 Cigarettes € -1 4

OavidoFF Lights 200 Cigarettes € -1 7

DavidoFF Classic 200 Cigarettes € -1 7


NE NEREDE? PLAvN OF THE INTERNATIONAL TERMİNAL AT THE ATATÜRK AIRPORT ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ'NDE

Services Information Desk Elevator Toilets Customs Florist

E ▲

Escalators

y V e S a

Pharmacy Baggage daim

KE) H

Hotel Info Bagagge Custody Smoking Area Domestic Transit

Visa Office

Meeting Point Underground Shuttle / Bus Taxi Parking Airlines Lost Baggage daim & Found

s ı Post Office

« $ Tİ

Rent A Car Bank/Exchange Office Tourist Information

Duty Free

Duty Free Shop A1 (Classics) Duty Free Shop A2 (Classics)

Food & Beverage

Duty Free Shop A 3 (Vintage-Express Counter)

'

Green Fields Bar

Golden Touch

P 3 |l

GloriaJearıs

GourmetComer

P o Preorder Pick-up Desk

170 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Botanik Cafe

G I^ J

Coca'Co/aCale

İN İSTANBUL


Dovvnstairs From The Food Court

snaaL.

...

_ _ ------ ,-C*; • A 9 ^ K N \

V 't S S t - ' i - v

TSSV |l> i - - ~ •*

GİDİŞ KATI / DEPARTURE

Doluca Kiosks Teras Cafe

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 171


& R ES ER VA Tİ O N INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

■ Dış Bürolar International Offices ABU DABİ - ABU DHABI GSA: Salem Travel Agenoy Al Saman Tovver, Hamdan Street, P.O. Box 346 Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES Tel: (971-2)6218000 / 6211116 turkishair@salemtravelagency.com ADIS ABABA GSA: Ethiopian Airlines, Bole Airport P.O. Box 1755 ETHIOPIA Tel: (251-1) 182222 ALM ATİ - ALM ATY Furmanova Str. No: 100 480091 G. Almaty KAZAKHSTAN S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067 sales@turkishairiines.kz A M M AN Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor P.O. Box 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112 thy@go.com.jo A M STERDAM Terminal VVest, Room D716, Schipol Airport 1118AA Amsterdam NETHERLANDS S/R Tel: (31 -20) 405 96 36405 36 45 info@turkishairlines.nl AŞKABAD • ASHGABAD Magtymguly Ave. No: 73 7444000 Ashgabad TÜRKMENİSTAN S/R Tel: (993-12) 392919-356612 A TİN A - ATHENS Athens International Airport Building 17th, 5th km Spata-Loutsa Avenue 190 04 SpataGREECE Tel: (30-210) 3537280-81 -82 thyoffice@athensairport.gr BAHREYN - BAHRAIN Manama Travel Centre W.L.L., P.O. Box 2427 Manama KINGDOM OF BAHRAIN Tel: (973) 17211896-1722264717222648 turkair® batelco.com.bh BAKU Husi Hacıyev Cad. No: 11 Baku AZERBAIJAN Tel: (99-412) 977300-975438 thy.baku@azeurotel.com BANGKOK Gulf Express Transport Agency Ltd. CP Tovver 3rd Floor, 313, Silom Road 10500 Bangkok THAILAND Tel: (66-2) 2310300-07 tksales@thy.co.th

172 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

BARSELONA - BARCELONA Aeropuerto de Barcelona Terminal A Modulo 5 Numero: 53 08820 Barcelona SPAIN R/Tel: (34 93) 2984170-2984331 turkish@ctv.es BASEL Flughoff Flughafen Basel 4030 Basel SVVITZERLAND Tel: (061) 3254959 BERLİN - BERLİN Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin GERMANY S/R Tel: (49-30) 2624033-35 ber@tkgermany.com B ETHLEHEM GSA: JOY International Tours and Travel, Nativity Str. P.O. Box 630 Bethlehem PALESTINE Al/THORITY Tel: (972-02) 2770130 - 33 B EYRUT-BEIRUT Jal El-Dib Autostrade Mazda Bldg. 5th Floor Beirut LEBANON Tel: (961-4) 717137-39 717 051 thybey@magnarama.com BİŞKEK - BISHKEK Sovyetskaya 136 Bishkek KYRGYZSTAN S/R Tel: (996-312) 660008/9660011-603561-603171 thyfru@elcat.kg BRÜKSEL - BRUSSELS 51. Cantersteen, 1000 Brussels BELGIUM S/R Tel: (32-2) 5001932-5117676 sales@turkishairlines.be BUDAPEŞTE - BUDAPEST Apaczai Csere Janos U. 4 1052 Budapest HUNGARY Tel: (361) 2664269-2664291 turkishairlines@axelero.hu BUENOS AİRES GSA: Intercontinente S.A, Av. Santa Fe 1114-1 Floor B Buenos Aires ARGENTINA Tel: (54-11)48162307 turkishbue@speedy.com.ar

CEZAYİR - ALGIERS 30 Rue Hassene Benamene Les Verger, Bir Mourad Rais ALGERIA Tel: (213-21) 541313-446866 CİD D E - JEDDAH City Çenter Bldg. Annex 12/13 Medina Road. P.O. Box. 11563 21425 Jeddah SAUDI ARABIA S/R Tel: (966-2)6600127 thyinc@awalnet.net.sa COLOMBO GSA: Pership Holidays Ltd. 35 Edvvard Lane Colombo SRİ LANKA Tel: (94) 11 2553689-2558994 DAHRAN - DHAHRAN GSA: ABC Travel Agency King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Dhahran SAUDI ARABIA Tel: (966-3) 8670044-8676269 DOHA KATAR - DOHA O AT AR GSA: Trans Orient Agency P.O. Box 363 Doha OATAR S/R Tel: (974) 4458458-4423496 DUBAİ Al Sholala Building, A Block No:608 P.O. Box 1200 Dubai UNITED ARAB EMIRATES S/R Tel: (971-4) 2940099-2957467 sales@turkishairlines.ae customer@turkishairlines.ae DUSSELDORF Graf Adolf Str. No. 21 40212 Dusseldorf GERMANY S/R Tel: (49-211) 373062-3854260 thy-dus@t-online.de FRANKFURT Baseler Str. 35-37 60329 Frankfurt-Main GERMANY R/Tel: (49-69) 65007411-17 fra@tkgenriany.com HAMBURG Hermannstr. 46, 20095 Hamburg GERMANY Tel: (49-40) 325805-0 S/RTel: (49-40)32580511-13-14-15 ham@tkgermany.com

ISLAMABAD GSA: Pakturk Enterprises 64/E Masco Plaza Jinnah Avenue Blue Area Islamabad PAKİSTAN S/R Tel: (92-51) 2277595-99 JAKARTA GSA: PT Angkasa Cahaya Cemerlang Menara Rajavvali, 8th Floor JL. Mega Kuningan Lot 5.1 Kavvasan Mega Kuningan 12950 Jakarta INDONESIA Tel: (62-21) 5761338-5761328 angkasa@laju-cemerlang.com KAHİRE - CAIRO Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No. 32-33 Tahrer Sq. Cairo EGYPT Tel: (202) 5749009 turkish@turkish-eg.com KARACI - KARACHI Jinnah International Airport Level 5, Room No. 5039 Karachi PAKİSTAN S/Tel: (92-21) 4571629 R/Tel: (92-21) 5685922-5685487 thykhi@cyber.net,pk KİEV 19 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O. Box 540 252001 Kiev UKRAINE S/R Tel: (380-44) 49059332296461 -2352562 thykiev@ukrpack. net KİŞİNEV - CHISINAU Chisinau Buld. Dacia 80/3 Airport REPUBUC OF MOLDOVA S/Tel: (373-22) 525472-525095 kivoperation@thy. md KOPENHAG - COPENHAGEN Kastrup Lufthavn Terminal 2, Departure Hail, Ground Floor 2700 Kastrup DENMARK S/RTel: (45-33) 144055 info@turkishairlines.dk

BÜKREŞ - BUCHAREST BD. N. Balcescu 35-A Bucharest ROMANIA S/Tel: (4021)3112410-3113210 thy@mb.roknet.ro

HANNOVER Flughafen Hannover Terminal A 30662 Hannover GERMANY S/R Tel: (49-511) 3048210 (4 Lines) haj@tkgermany.com

KÖLN - COLOGNE Flughafen Cologne Bonn Terminal 2, Ebene 7, Bauteil Ost. 51147 Cologne GERMANY S/Tel: (49-2203) 402694-96 R/Tel: (49-2203) 402676/77 thy-cgn@t-online.de

CENEVRE - GENEVA Geneva International Airport 1215 P.O. Box 825 Geneva 15 SVVITZERLAND Tel: (41-22) 7316120 (3 Lines) S/Tel: (41-22) 7312194 thyairport_gva@freesurf.ch

HONG KONG Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18 Fenvvick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 31010592 thyhkg@netvigator.com

KUALA LUM PUR GSA: Abda Aviation Sdn. Bhd. Süite 5.01 Ground Floor, Kompleks Antarabangsa Jalan Sultan İsmail, 50250 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (60-3) 27136185 thykul@myjaring.net


KUVEYT - KUVVAIT Al Shuhada Str. Aliaa Çenter P.O. Box 23959 13100 SafatKUWAIT Tel: (965) 2453820-21-2422889 thy_kwi@hotmail.com LAHORE GSA: Pakturk Enterprises National Tovvers 28, Egerton Road Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6309926/9 LEFKOŞA - LEFKOSA Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKİSH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS S/R Tel: (392) 2271061-2271382 thynic@ebim.com.tr LONDRA - LONDON 125 PalI Mail SW 1 Y5EA London UNITED KİNGDOM S/R Tel: (44-20) 77669300 info@turkish-airlines.co.uk LYON 59 Boulevard Marius Vivier Merle 69429 Cedex 03 Lyon FRANCE R/Tel: (33-4) 37916670 thy.lyon@wanadoo.fr M AD R İD Plaza de Espana, 18 Torre de Madrid Planta 14 OFC 11 28008 Madrid SPAIN S/R Tel: (34) 902111235915487230 mkalyonou@idecnet.com MALTA GSA: Arrigo Group Limited 248 Tower Road Sliema MALTA S/Tel: (356) 316645-316705 M ANCHESTER Room 1012, Olimpic House Manchester Airport M90 1QX Manchester UNITED KİNGDOM S/R Tel: (44-161) 4895287-89-93 sales@thymanchester.co.uk M ASKAT - MUSCAT GSA: Sunrise Travel and Tourism LLC P.O. Box 884 VVadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968)7713221 M E D İN E - M EDINA GSA: ABC Travel Agency, Sultanah Alnozel Str, Saad Çenter P.O. Box 3645 Medina SAUDI ARABIA Tel: (966-4) 8224106

M EK K E - MECCA GSA: ABC Travel Agency Al Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052 MİLANO - MILAN Verziere 13-20122 1/A 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39-02) 7600710776007111 airportthy@tiscali.it MOSKOVA - MOSCOW B. Dimitrovka 7/5, Building 2, 2nd Floor Moscow RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-095) 980 5202 sales@turi<ishai rlines.ru M Ü N İH - MUNICH Bahnhofsplatzl (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (49-089) 51410920-25 muc@tkgermany.com NEW YORK John F. Kennedy International Airport Terminal One Jamaica 11430 New York USA S/Tel: (1-718) 7512601-7512618 Local S/R Tel: (516) 2475402 Toll free no: 1-800-8748875 passengerservices@tknyc.com info@tknyc.com NİCE Aeroport Nice Cote D'Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/Tel: (33-4) 93214479 (3 Lines) nice@turkishairiines.fr NÜRNBERG - NUREM BERG Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100 90411 Nuremberg GERMANY R/Tel: (49-911) 9297212-14/16 S/Tel: (49-911) 9372011/12 thynue@t-online.de ODESSA Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 347906-08 thy_odstztk@farlep.net

PEKİN - BEIJING W103, Kempinski Çenter 50 Liang Ma Qiao Road, 100016, Beijing P.R. CHINA Tel: (86-10) 64651867-70 bismanagment@turkishairlineschina.com bjsales@turkishairlineschina.com PRAG - PRAGUE Vaclavske nam. No: 62/5 Praha 1 Prague CZECH REBUBLIC Tel: (420) 234 708 708-715 info@turkishairlines.cz prg.sales@turkishairlines.cz PRİŞTİNA - PRISTINA Lidhja E Pejes-Drini Ibardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (381-38) 502052-55 thytz@pm.ipko.net RİYAD - RIYADH King Faisal Foundation P.O. Box 25194 11466 Riyadh SAUDI ARABIA Tel: (966-1) 4631600-4632087 turkishairlines@sol.net. sa ROMA - ROME Piazza Della Republica 55 00185 Rome ITALY S/Tel: (39-06) 4873368 R/Tel: (39-06) 4828349 roma@turkishairilnes.it SARAYBOSNA - SARAJEVO Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA S/R Tel: (387-33) 212 938666092-206241 SEUL - SEOUL E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul Çenter Building, 5GA Sokong-Ro, Jung-Gu Seoul KOREA S/Tel: (822) 7570280 R/TEL: (822) 7777055 seltztkl @komet,net SİDNEY - SYDNEY 603/16 Barrack St. 2000 Sydney, NSW, AUSTRAUA Tel: (612) 92998400 (3 Lines) turkair@turkishairlines.com,au SIMFEROPOL Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (380) 652248163 turkish@pop.cris.net

OSAKA Ocat Bldg. 4F, 4-1 Minatomachi 1-Chome Naniwa-Ku, 556-0017 Osaka JAPAN S/Tel: (81-6) 66441114 R/Tel: (81-6)66441144

SİNGAPUR - SINGAPORE 150 Beach Road 15-04 Gateaway West 189720 SINGAPORE Tel: (65) 67324556-67324557 sales@thy.com.sg

PARİS 58 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE Tel: (33-1) 56693350/57 paris@turkishairiines.fr

SOFYA - SOFIA Saboma Str. No: 11 -A Sofia BULGARIA Tel: (359-2) 9883596-9874220 thy-sof-sat@medicom.bg

STOCKHOLM Tegner gatan 32 11359 Stockholm SVVEDEN Tel: (46-8) 218534/35 turkishairlines@swipnet.se turkishairiines@telia.com STRAZBURG - STRASBOURG 2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg FRANCE R/Tel: (33-3) 88521413 thy.strasbourg@fr.oleane.com STUTTGART Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (49-711) 2258222 (7 lines) thystr@t-online.de SURABAYA GSA: Pt Angkasa Cahaya Cemeriang Skyline Bldg. 6th Floor Hyatt Regency Jl. Basuki Rahmat No: 106 128 60271 Surabaya INDONESIA Tel: (62-31) 5326427 sbjtg@dnet.net.id ŞAM - DAMASCUS Abu Faddel Elmurady Str. 32 Damascus SYRIA S/Tel: (963-11) 2212263-2457277 ŞANGAY - SHANGHAI RM 342, Shanghai Centre, 1376 West Nanjing Road 200040 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (86-21) 3222002262798392 shasales@turkishairiineschina.com ŞİKAGO - CHİCAGO 625 North Michigan Avenue, Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 Lines) info@tkchi.com TAHRAN - TEHRAN Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (98-21) 87374648748450/51 -8737381/82/84 turkishair.thr@arayandeh.net TAIPEI GSA: Golden Foundation Tours Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E. Road Sec. 4 Taipei TAIWAN R.O.C. Tel: (886) 227733266 alan@gftours.com,tw TRABLUS - TRİPOLİ GSPLAJ P.O. Box 4565 Elfateh Tower 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli LİBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 thytip@yahoo.com 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 173


& R ESE RV ATİO N INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

TAŞKENT - TASHKENT Navaiy Cad. No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1367989/90/92 thytasmng@sarkor,uz TEL AVİV Flayarkon Str. No: 78 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3) 5172333-35 sales@turkish.co.il TİFLİS - TBILISI 147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703 thytbs@access.sanet.ge TİRAN - TİRANA Kam International S.Fİ. P.K. Tirana International HotelBusiness Hail Skanderbeg Sguare Tirana ALBANIA Tel: (355-4) 234902-240964 thytia@icc-al.org TOKYO Toranomon Rapport, 4th Floor, 16-6 Toranomon 1-chom Minato-Ku 105-0001 Tokyo JAPAN R/Tel: (81-3) 52511551 S/Tel: (81-3)52511511 sales@turkishairlines.co.jp TORONTO GSA: Stellar Travel Inc. 100 University Ave. Süite 100 Toronto ON M5J 1 V6 CANADA Tel: (416) 596-6886 info@stellartravel,ca TUNUS - TUNIS Complexe Hotel El MechtelBloc Ctkd Blvd. Quled Haftouz, 1 ler Etage 1005 El Omrane Tunis TUNISIA S/RTel: (216-71) 787033-786473 turkish.airlines@planet.tn ÜSKÜP - SKOPJE Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONIA Tel: (389-2) 3117214-31161493148670 thyskp@yahoo.com VARŞOVA - WARSAW Al Jerozolimskie 123 Millennium Baza, IX Floor 02-017 Warsaw POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl VİYANA - VIENNA Opemgasse 3 A -1010 Wien AUSTRIA S/RTel: (43-1) 5862024 otfice@thy.at

174 SkY LİF E 2 /2 0 0 5

YENİ DELHİ - NEW DELHİ Ambadeep Building 14 Kasturba Gandhi Marg. Connaught Place 110 00 New Delhi INDIA S/Tel: (91-11) 51520795-97 R/Tel: (91-11) 51520790-94 akif.demir@interglobe.com ZAGREB Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATIA Tel: (385-1) 4921854/55 turkish-airlines@zg, htnet.hr ZÜ R İH - ZÜRİCH Talstrasse 58-8001 Zürich SVVITZERLAND R/Tel (41-1) 2252323 zrhtk@bluewin.ch

Uçuş Hattı Flight üne

■ İç Bürolar Domestic Offices ADANA Prof. Dr. Nusret Fişek Cad, No: 22 01120 Seyhan Tel: (322) 4570222 byilmazturk@thy.com ADIYAM AN GSA: İnandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı, No: 84 Tel: (416) 2161436/37/38/39 AĞRI GSA: Ağrı Mefser Turizm Vali Konağı Cad. No: 1 Tel: (472) 2159297-2151371 AKSARAY GSA: Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı, Kütüphane Sok, D: 2 Tel: (382) 2132332-2127509 AMASYA GSA: Ayşafak Air Turizm Seyahat Acentası Hacı llyas Mah, Yeniyol Cad. Saatçi Apt. No: 112/1 Tel: (358) 2122228 thyamasya@ttnet.net.tr ANKARA Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere S/Tel: (312) 4280200 (5 Lines) R/fel: 444 0 849 abayka@thy.com

ANTAKYA GSA: Ant-Tur Antakya Turizm ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D Tel: (326)2149497-2160150 ANTALYA Güllük Cad. No: 3 Türktelekom yanı Fatih Apt. Kat:1 D: 8 S/Tel: (242) 2434383 (7 Lines) R/Tel: 444 0 849 mcavusoglu@thy.com ARTVİN GSA: Turtıunt Turizm Seyahat Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karahan Otel Girişi Tel: (466)2121800 BALIKESİR GSA: Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1 Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com BATMAN GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. Acentası Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No: 22 S/R Tel: (488) 2139149-2139200 BİNGÖL GSA: Tütünen Turizm ve Sey. Acentası Yenişehir Mah. Genç Cad. Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426) 2135767 BİTLİS GSA: Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2269898 BODRUM Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı Karşısı) No: 83/Z/22 S/Tel: (252) 3171203/04 R/Tel: 444 0 849 dgursoy@thy.com Milas Tel: (252) 5230129-32 BURSA Haşim Işcan Cad. Tuğtaş İş Merkezi No: 12/E S/Tel: (224) 2211167-2212838 R/Tel: 444 0 849 bursasatis@thy.com. ÇANAKKALE GSA: Sudalar Turizm ve Tic. A.Ş, Anafartalar Oteli İskele Meydanı Tel: (286) 2123366

ÇORLU GSA: Trakya Turizm ve Sey. Acentası Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 Tel: (282) 6530477/78 ÇORUM GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 cavusogiutur@ttnet.net.tr DALAMAN S/Tel: (252) 7925395 R/Tel: 444 0 849 doztirpan@thy.com D ENİZLİ İstiklal Cad. No: 27/B S/Tel: (258) 2648661-2648671 R/Tel: 444 0 849 D İYARBAKIR Ekinciler Cad. AZC Plaza Altı No: 27 Kat: 2/B Ofis Tel: (412) 2288401/02 R/Tel: 444 0 849 ED R E M İT DHMİ Körfez Havaalanı Edremit Tel: (266) 3761399 S/RTel: (224) 2211167 bursasatis@thy.com ELAZIĞ Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. No: 39 S/Tel: (424) 2181576-2182300 R/Tel: 444 0 849 ezstk@ttnet.net,tr ERZİNCAN GSA: Polat Turizm ve Sey. Acentası, Kızılay Mah, Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 THY Tel: (446) 2262114 ERZURUM Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 88/3 Tel: (442) 2136718-19 R/Tel: 444 0 849 FETHİYE GSA: Fetur Turizm ve Sey. Acentası, Fevzi Çakmak Cad. No: 9/1 Körfez Apt. Yat Limanı Tel: (252) 6142034-6142443 GAZİANTEP Atatürk Bulvarı No: 30/B S/Tel: (342) 2301563/64 R/Tel: 444 0 849 gztsatis@thy.com


G İR E S U N GSA: Çotanak Turizm Sey. Acentası Atatürk Bulvarı No: 33/A Tel: (454) 2124880-2162890 HAKKARİ GSA: Oğuzkurt Turizm Sey. Acentası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. Kat: 1 Tel: (438) 2115257 İĞ D IR GSA: Eger Turizm Sey. Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (476) 2279435/3231 İS P A R TA GSA: Akita Turizm Seyahat Acentası İstiklal Mah. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 2322592-2233590 İS K E N D E R U N GSA: Rende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21/B Tel: (326) 6138383-6134294 tiatur@superonline.com İS TA N B U L Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı (İç) Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3, Elmadağ, Harbiye S/Tel: (212) 2250556 R/Tel: 444 0 849 Satış Büroları - Sales Offices 1. Kadıköy Satış Müdürlüğü Recep Peker Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (216) 4184486 R/Tel: 444 0 849 2. Taksim Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim Tel: (212) 2521106 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 3. Harbiye Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3 Elmadağ Tel: (212) 2250556 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 harbiyesatis@thy.com

G enel Y önetim S a tış B ürosu Yeşilköy S/Tel: (212) 6636300 Ext.3111-3119

S ab ih a G ökçen H avaalanı Tel: (216) 5855850 S/Tel: 5855851 İZ M İR Cumhuriyet Bulvarı No: 99 Mahmut Rıza İş Merkezi Kat: 1 D: 2, Kat: 2 D: 4 Pasaport S/Tel: (232) 4841220 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 gozturk3@thy.com

KAHRAMANMARAŞ GSA: Döngel Turizm Sey. Acenteliği Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037 K AR A M A N GSA: Cicitur Seyahat Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt. No: 55 Tel: (338) 2120680-2142488 KARS GSA: Sınır Turizm ve Sey, Acentası Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838/39/40 K A YSER İ Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No: 1 S/Tel: (352) 2223858 R/Tel: 444 0 849 kayserisatis@thy.com K IR K LA R E Lİ GSA: Korur Turizm ve Seyahat Acentası İstasyon Cad. Kültür Md. Yanı Kat: 1 Tel: (288) 2122066 K IR Ş E H İR GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. Tüccarlar Işhanı No: 7/2 Tel: (386) 2121172-2121718 m.inal@kaynet.net KONYA Mevlana Cad. No: 9 Kat: 1/106 S/Tel: (332) 3512000-3512032 R/Tel: 444 0 849 K U ŞA D A S I GSA: Osman Turizm Seyahat Acentası Sağlık Cad, Akdaş Apt. No: 63 Tel: (256) 6144205-6149382 K Ü TA H Y A GSA: Serhat Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041 M A LA TY A Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı S/Tel: (422) 3248001 -3248008 R/Tel: 444 0 849 mlztztk@ttnet.net M A N İS A GSA: Yoltur Seyahat Acentası Anafartalar Mah, Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Işhanı No: 54/13 Tel: (236) 2346311-2386649

M A R D İN GSA: Bilen Turizm ve Seyahat Acentası Karayolları karşısı Yenişehir Tel: (482) 2133773-74 M A R M A R İS Atatürk Cad. No: 26/B Tel: (252) 4123751/52 R/Tel: 444 0 849 marmarissatis@thy.com MUŞ GSA: Nurevsan Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvarı İstasyon Cad. No: 127 S/Tel: (436) 2128682/83 N E VŞ E H İR GSA: Argeus Turizm Seyahat Acentası İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207

Ş A N L IU R FA GSA: Kaliru Turizm Seyahat Acentası Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344-2154548 Ş ER E FL İK O Ç H İS A R GSA: Çavuşoğlu Turizm Seyahat Acentası Ankara Cad, Çavuşoğlu Sok. No: 1/B Şereflikoçhisar Ankara Tel: (312) 6872383 unsalinaltekin@ttnet.net.tr Ş IR N A K GSA: Rüzgar Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Cad. Tel: (486) 2163670-2163957

N İĞ D E GSA: Sobek Turizm Sey. Acentası İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388) 2132117-2321507

TE K İR D A Ğ GSA: Trakya Turizm ve Seyahat Acentası Orta Cami Mah. Hükümet Cad. Belediye İş Merkezi K:1 D: 1 104 Tel: (282) 2618438

ORDU GSA: Çotanak Turizm Sey. Acentası Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (452) 2252054

TO K A T GSA: Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvarı Akyıldız Apt, No: 206/4 Tel: (356) 2147254 ay-safakair@ttnet.net.tr

O S M A N İY E GSA: Osair Turizm Seyahat Acentası Alibeyli Mah. Orgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı Sarıkatipoğlu Pasajı No: 2 Tel: (328) 8149229-8133404

TR A B ZO N Trabzon Havalimanı Tel: (462) 3256738

SAKARYA GSA: Sakarya Turizm Sey. Acentası Uzunçarşı No: 1 Kat: 1 Tel: (264) 2749688

VAN Enver Perihanoğlu İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2155354/55 R/Tel: 444 0 849 vansatis@thy.com

SAMSUN Kazımpaşa Cad. No: 18/A S/Tel: (362) 4352330 R/Tel: 444 0 849 S İİR T GSA: Bat-Air Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad. Erdef Oteli Altı, No: 2 Tel: (484) 2237574 - 2237584 SİVAS GSA: Sivas Turizm Seyahat Acentası İstasyon Cad. 50. Yıl Sitesi No: 7-8 Tel: (346) 2211147-2244624 sivas@sivasturizm,com .tr

UŞAK GSA: Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033-2125129

YALOVA GSA: Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B Tel: (226) 8141342 Y O ZG A T GSA: Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası Lise Cad. Vali Konağı Yanı No: 49 Tel: (354) 2129193 (4 Lines) binaltekin@turk.net R : Rezervasyon / Reservation S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası General Sales Agency

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 175


BİLGİ İNFO

K A L K IŞ T A VE T Ü M U Ç U Ş B O Y U N C A K U L L A N IL M A S I, A Y R IC A A Ç IK B IR A K IL M A S I Y A S A K C İH A Z L A R E O U IP M E N T VVHİCH İT IS F O R B ID D E N T O U SE OR T U R N ON D U R İN G T A K E -O F F OR L A N D IN G , A N D T H R O U G H O U T T H E F L IG H T

S a y ın Y o lc u la rım ız ,

Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır.

flig h t sa fe ty. T h ere fore th e y m u s t b e s w itc h e d o ff d u rin g th e e n tire flig h t to p ro v id e p e rs o n a l a n d a irc ra ft safe ty. L a d ie s a n d G e n tle m e n , The o p e ra tio n o f th e follovving ite m s is fo rb id d e n d u rin g ta k e off, la n d in g a n d w h e n th e s e a t b e tt s ig n is on : C a s e tte playe rs, e le c tro n ic g a m e s, p o rta b le c o m p u te rs , c o m p a c t d is c p la ye rs, ra d io a n d TV re ce ive rs, p o rta b le video e q u ip m e n t, DVD, VCD o r s im ila r b a tte ry p o w e re d e le c tric a l a n d e le c tro n ic e q u ip m e n t. The o p e ra tio n o f th e follovving ite m s is fo rb id d e n d u rin g th e e n tire flig h t: R a d io a n d TV tra n s m itte r, p o rta b le

S a y ın Y o lc u la rım ız ,

p h o n e s , vvaiky taikies,

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

re m o te c o n tro ile d toys, o r a n y o th e r e le c tro n ic e q u ip m e n t tra n s m ittin g e le c tro m a g n e tic ıvaves. L a d ie s a n d G e n tle m e n P lease re fra in fro m s m o k in g c ig a re tte s , p ip e s a n d cig a rs d u rin g th e flight.

176 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

A Y D IN

U Ç A K İÇ E R İS İN D E , İN İŞ TE ,

th e flig h t In s tru m e n ts a n d ha ve a n e g a tiv e e ffe c t on

SİBEL

Yapmayın!

D e a r P assengers,

M o b ile p h o n e s in te rfe re w ith

BY

n o t!

IL L U S T R A T IO N S

D o

■ S a y ın Y o lc u la r ım ız , Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir.


■ Bebekler için B ebek mam ası, THY dış hat

■ Hasta ve hamile yolcular için

u çu şlarında "Özel Yem ek

Hasta yolcu için bilet alınırken 'Hasta

Talepleri" kapsam ındadır,

Yolcu Formu' düzenlenerek bilet

Talep, rezervasyon sırasında

kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir.

ve tarifeli kalkış saa tinden en

Hasta yolcunun uçması için hastalık

az 2 4 saat ö n c e yapılmalıdır.

türünü belirten ve bu hastalığın

Cam kavanoz için d e yüklenen

uçak yolculuğuna engel teşkil

mam alar, sebzeli ve meyveli

etmeyeceğine dair bir doktor raporu

olm ak üzere iki çeşittir.

gereklidir. Bu raporun tarihi

Kabin girişinde, sağ, sol veya

10 günden eski olamaz. Hasta

orta sıra koltukların ö n ünde

yolcu, beraberinde doktor raporu

sa d e c e düz uçu ş sırasında

getiremezse, DHMİ Genel

duvara m o nte ed ile bilen

Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan

pusetleri kullanm ak için,

Doktoru’ndan uçabileceğine dair

yer numaranızı alırken,

onay alınır. Bakıma muhtaç hasta

m

bebeğinizin o ldu ğun u ve

olan yolcu beraberinde refakatçi

Uçak kabininde evcil hayvan

ö n d e oturm anız hususunu

getirmezse

taşınması için rezervasyon

hatırlatmalısınız. B ebeğin altını de ğ iştirm e k için,

uçurulmaz. Ayrıca, talep edildiği takdirde, bayan yolcularımız için

yapılması gerekir, Evcil hayvan, yolcu tarafından

kabindeki koltuklar yerine,

hijyenik ped bulundurulur.

getirilen uygun özel bir kafes, kutu

bu işlem i kolaylaştıran özel

Bu konuda lütfen hostesinize

ya da çanta içerisinde kabine

Evcil hayvanlar için

m o difikasyon lu tuvaletleri

başvurun. 7 ayını (28 hafta) bitirmiş

alınır. Yolcu tarafından getirilen

denem enizi tavsiye

hamile yolcunun kendi doktorundan

Ortaklık standartlarına uymayan

ediyoruz.

veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme

muhafazalar kabul edilmez.

Hekimliği Meydan Doktoru'ndan

Kabine alınacak evcil hayvanın

aldığı "uçakla seyahatinde sakınca

geçerli bir sağlık belgesi, kimlik

yoktur" ibaresi bulunan raporu ile

cüzdanı, aşı kağıdı yolcu

uçuşuna müsaade edilir. Bu raporun

beraberinde mevcut olmalıdır.

tarihi yedi günden eski olamaz.

■ Sick Passengers and expectant mothers

■ Infarıt Passengers

Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve muhafazalar

When purchasing their ticket sick

sahiplerinin oturdukları koltukların

passengers shouid fiil in a Sick

önünde kabin içindeki gidiş ve

Passenger Form, vvhich m ust be

gelişe engel olmayacak şekilde

attached to the cover o f the

yerleştirilir. Yolcu kabininde

ticket. A doctohs report specifying

taşınması mümkün olmayan ve

the nature o f the illness from vvhich

yolcu beraberinde seyahat eden

the passenger is suffering and declaring that there are no reasons

evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun

why the person concem ed shouid

muhafazaların içinde, kargo

Baby foo d is available if

not fly is aiso required. This report

kompartmanında taşınır.

requested in advance under

must not be dated more than

THY's S pecial Dietary R equests

70 days prior to the fiight date.

■ D o m e s tic

for International flights.

If the sick passenger is unable to

Reservations are required for dom estic pets. Passengers may

p e ts

The request m ust be subm itted

subm it a medicai report, then the

at the time o f booking a n d at

State Airports Administration M edicai

carry dom estic pets in the cabin

least 2 4 hours in advance o f

Office will consult the

only if they are in cages vvhich

scheduled fiight departure time.

passenger's physician for

m eet airline specifications.

Baby foods are in giass jars

confirmation that the passenger is fit

D om estic animals flying in the

an d available in tw o varieties:

to fly. Passenger whose illness is

passenger cabin m ust possess

vegetable a n d fruit. To use the cribs, w hich can b e hung only

severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Please

a valid and up-to-date re cord o f health and vaccination.

while the aircraft is cruising on

ask one o f the hostesses if you

VVhile on the aircraft dom estic

the walls at the entrance to the

need sanitary peds, which are

cabin in front o f the right, left

available for women passengers.

p ets m ay not be allovved out o f their carrying containers, vvhich

an d central rovvs o f seats, you

Pregnant passengers in the 7th

m ust be pla ce d in front o f the

m ust specify that you have an

m onth (28th week) or more o f

infant with you a t check-in so that you can be pla ce d in the

pregnancy will only be perm itted to fly with a statement from their own

ovvner’s seat so as not to ob struct m ovem ent vvithin the

front ro w o f seats. To change

doctor o r the State Airports

cabin. D om estic pets accom panying passengers

your baby's nappy we suggest

Administration Medicai Office

and vvhich cannot be carried

that you try using the specialiy

declaring that air travei poses no

in the cabin can be carried in

m odified lavatories w hich

risks for them. This report must be

the ho ld in appropriate

facilitate this task, rather than

no more than seven days old on the

containers suppiied by

the cabin seats.

day o f the fiight.

their ovvners. 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 177


Geçerli Kredi Kartları A m erican Express, Visa, D iners C lub, JC B ve M a s te rc a rd /E u ro c a rd . Telefon gö rüşm e sinin dakikası 9 .9 0 U S D 'dir.

Telefon

Y a rd ım M ü şte ri H izm e tle ri

hizmetleri

T elefonla görüşm e ko n usund a herhangi bir sorunla karşılaşırsanız '1 2 + 'i

Telephone

tuşlayınız. Bu du rum d a

services

AIR C O M M üşteri Hizm etleri M erkezi'ne bağlanm ış olacaksınız. Bu aram a için ücret öd em eye ceksiniz. Ayrıntılı bilgi için: e-m ail: aircom @ sita.int Tel: + 1 5 1 4 3 2 4 7 2 6 6 (Bu num araya yapılan

m Sayın Yolcularımız, Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz. Şikayet ve önerileriniz için: Protokol ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü THY Genel Yönetim Binası 1. Kat 34830 Yeşilköy Tel: (0212) 663 91 79 Faks: [0212] 663 47 73 e-mail: customer@thy.com Görüş ve şikayetlerinizi www.turkishairlines.com.tr adresindeki 'PAYLAŞALIM' başlığı altında bulunan, Teşekkür, Öneri ve Şikayet'i simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da iletebilirsiniz.

D e a r P a s s e n g e rs , Please irfo rm the cabin s ta ff a bo u t any p roblem you e nco u n te r during yo u r flight, w hether it co n ce m s yo ur seat or a ny o th e r p a rt o f the aircraft cabin, so that passengers on subse q u en t fiights d o n ot suffer sim ilar inconvenience. C o m p la in ts a n d s u g g e s tio n s : P ro to co l a n d C ustom er R eiations M anagem ent THY M ain O ffice 1st Floor 3 4 8 3 0 Yeşilköy T e l: [0212] 663 91 79 F a x : [0212] 663 47 73 e -m a il: custom er@ thy.com You m ay registe r yo u r views and com plaints b y clickin g on one o f the icon s for Thanks, S uggestions or C om plaints u nd e r the ‘LETS SHARE' m enü on o u r w ebsite at m vw .

178 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

turkishairlines. com.

T e le f o n H iz m e tle r i

Tüm A -3 4 0 uçaklarımızın ve

aram alar ücretlidir.)

Telephone Services

In -se a t te le p h o n e s are

A -3 1 0 G Ö K S U uçağımızın

available to B usiness Class

B usiness C lass koltuklarının

p a sse n g e rs o n a li o u r A -3 4 0

her b irin de telefon

a irc ra ft a n d on o n e A -3 1 0 a ir­

m e vcuttur. Tüm yolcularımızın

c ra ft (the GÖKSU).

kullanımı için A -3 1 0 GÖKSU

İn a d d itio n fo r o th e r

uçağımızın E conom y C lass

p a sse n g e rs there are tw o

kab in inde 2 ad et, A -3 4 0

te le p h o n e s in the E cono m y

uçaklarımızın E conom y C lass

C lass C abin o f the G öksu

kab in inde ise 4 ad et telefon

A -3 1 0 , a n d fo u r tele phon es

bulunm aktadır. İhtiyaç

in tho se o f o u r A -3 4 0 aircraft.

duym anız halinde size

You m ay ca li the flight

yardım cı olm ası için kabin

a tte n d a n t to assist you if necessary.

m em urunu çağırabilirsiniz.

N a s ıl k u lla n ılır ?

Instructions

a . Telefonu kaldırın.

a. L ift th e h a n d s e t

b. İngilizceyi se çm e k için

b.

"1" tu ş u n a basınız.

p re s s 1.

c . Türkçeyi s e çm e k için

c. To c h o o s e Turkish

"2 “ tu ş u n a basınız.

p re s s 2.

d. Ekran üstü ne gelen

d. S e ie c t I fro m the m e n ü on

m e nüden " 1 “i seçiniz.

th e scre e n .

e . Kartınızı, m anyetik kısmı

e. P la c e y o u r c re d it c a r d w ith

To c h o o s e E nglish

tele fonu n sol tarafına bakacak

th e m a g n e tic s trip ta c in g left,

şekilde yerleştiriniz ve size d o ğru kaydırınız. Ekranda

a n d s lid e it to w a rd s you. W hen y o u se e th e m e ssa g e

C redit Cards and Charges A m e rica n Express, Visa, D iners C lub, J C B a n d M a s te rc a rd /E u ro c a rd are a c c e p te d . The cha rge fo r a ca li is U S D 9 .9 0 p e r m inute o r p a rt thereof.

"kart kabul edildi" yazısını

"C a rd a c c e p te d " o n the

g ö receksin iz. Bu kartınızın

scre en, e n te r th e n u m b e r

A ssista rıce C u sto m e r S ervices

kabul e d ild iği anlam ına gelir. Telefon num arasını tuşlayınız.

y o u w ish to cali. Then p re s s

if yo u e n c o u n te r any

th e '+ ' key.

difficu ltie s w ith y o u r cali,

S onra "+" tu şu n a basın,

W hen the m e ssage “C ali

ple a se d ia l 12+. This w ill

aram a başlayacaktır. Ekranda

c o n n e c te d " a p pears o n the

c o n n e c t yo u to A IR C O M

"telefon bağlandı" yazısını

scre en, yo u m ay have y o u r

S en/ice S u p p o rt S ervices

gö rd ü ğ ü n ü z zam an telefonla

cali. W hen the cali is co m p ie te

Centre. N o cha rge w iii be

gö rü şm e yapabilirsiniz. G örüşm eniz b ittikte n sonra

p re ss the E nd C ali button.

m a d e fo r this cali.

"End C ali'1 tuşu na basın.

there is no n e e d to re in sert

B aşka b ir num arayı daha

y o u r c re d it card. M e rely e n te r

aram ak isterseniz kartınızı tekrar kullanm anıza gerek

p re ss the V ke y again.

yoktur. "End Cali" tuşu na

C harging s to p s w hen

bastıktan sonra gö rüşm e ücreti duracaktır.

the h a n d se t is re tu rn e d to the cradle.

To p la c e a d d itio n a l calls

the n e w n u m b e r a n d

For furthe r inform ation, please con tact: e-m ail: aircom @ sita.int Tel: +1 5 1 4 3 2 4 7 2 6 6 (Please n o te tha t this n u m b e r is n o t free o f charge.)


m

■ F a k s h iz m e tle r i B aşlam adan ö n c e faks çek e c e ğ in iz kağıt üzerindeki klipsleri, zım ba tellerini ve

d iğ e r kağıt tutucularını çıkarın.

First rem ove a n y elips, sta p le s o r o th e r p a p e r

Fax transmission

Kağıdın kuru old u ğ u n a ve üzerinde yiyecek, iç e c e k veya

a tta c h m e n ts fro m the she ets

yapışkan m a ddele rin

y o u w ish to fax. C h e c k that

olm adığına d ikka t edin. Faks

the p a p e r is dry a n d elean.

cihazınızın arkasındaki Pow er

M ake sure tha t the p o w e r

anahtarının "ON" konum un da

s w itc h a t the b a c k o f the

o ld u ğ u n d a n em in olun,

facsim iie m a ch in e is in the O N po sitio n.

1. Kağıdı ön yüzü yere b a ka ca k şekilde, term inal onu

1. H o ld the p a p e r face

tu tu p kavrayıncaya kadar

d o w n w a rd s a n d p la c e it in

kağıt kılavuzuna yerleştirin,

the p a p e r guide.

2.

term inal w ill g rip it.

W hen c o rre c tly p o s itio n e d the Kredi kartını m anyetik kısmı

sağ tarafa b a ka ca k şekilde kredi kartı o k u yucusun a

2 . P lace y o u r c re d it c a rd in

yerleştirin ve aşağıya do ğru

the s lo t w ith the m a gnetic

kaydırın.

strip fa c in g to the right a n d s lide dow nw ards.

3.

Kredi kartınız ge çerli ve

faks term inali tarafından kabul

3 . If y o u r c re d it c a rd is

e d ild iyse "PLEASE WAIT" ışığı

valid a n d a c c e p te d the

yanacaktır. Ç evir sesi ile

PLEASE VVAIT lig h t w iii g o on.

birlikte "ENTER NUMBER"

VVhen the dialling ton e be g in s

ışığı yanıp sön m eye

a n d the ENTER N U M BER

başlayınca, 0 0 + ü lk e kod u+ alan ko d u + fa ks

lig h t sta rts flashing e n te r 0 0 +

numarasını tuşlayın.

+fax num ber.

N ot

N otes a. If y o u r c a rd is invalid, n o t

a. Eğer kart g e çe rsiz ise,

c o u n try c o d e + area c o d e

kabul ed ilm e m işse veya cihaz on u okuyam ıyorsa "ERROR" ışığı yanacaktır. Bu du rum d a

a c c e p te d o r u n read able the ERROR lig h t w ill co m e on.

"S TO P /C " tu ş u n a basarak

S T O P /C bu tton.

İn this ca se p re ss the

yen id en deneyiniz.

b.

b. M eşgul sinyali du yuluyorsa

pre s s S TO P /C b u tto n a n d try again.

"S TO P /C " tu ş u n a basarak

If the n u m b e r is e n g a g e d

y en id en deneyiniz. 4 . VVhen the c o n n e c tio n is

4. Bağlantı sağlanınca yeşil

m a de the PLEASE VVAIT lig h t

"PLEASE VVAIT" ışığı yan acak

w ill c o m e o n a n d

ve gö n d e rm e başlayacaktır.

transm ission begin.

İhtiyaç duym anız halinde yardım cı olm ası için kabin

a tte n d a n t to a s sist you

m em urunu çağırabilirsiniz.

if necessary.

You m ay c a li the flight

Internet

Internet

w eb adresimiz: vwvw.thy.com.tr THY ile ilgili tüm bilm ek stediklerinize w e b sitem izden erişebilirsiniz. TH Y'nin tarihçesi, filo yapısı, uçtu ğ u m u z noktalarla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerim izin a d res, tele fon ve faks numaraları; özel yolcu program ları; ikram servisim iz; S kylife dergisi; B usiness C lass hizm etlerim iz, hasta, ç o c u k ve özürlü yolcu taşım acılığım ızla ilgili d iğ e r haberlerin yanısıra on -line sayfalarına da yine bu ad reste n erişm eniz m üm kün. TH Y'nin tüm seferlerinin tarifesini on lin e olarak gö rüntüleyebilir, iç ve dış hat rezervasyonlarınızı yap abilir ve d ilerseniz biletinizi internet üzerinden satın alabilirsiniz, inte rnet üzerinden satın alınan biletle r üç şe kild e teslim edilm ektedir.

O u r w e b site adress: w w w .th y .c o m Everything you n e e d to k n o w a b o u t Turkish A irlines is available a t o u r w ebsite. Inform a tion ine lu d e s a h isto ry o f the airline, the c o m p o sitio n o f o u r fleet, flight d e stin a tio n s a n d Inform ation a b o u t the citie s a n d airports, a d d re sse s o f o u r saies a n d reservations o ffice s w ith the ir te le p h o n e a n d fax num bers, fre q u e n t fiyer progra m m e s, ca te rin g services, Skylife m agazine, B usiness C lass services a n d services fo r infa nt a n d d is a b le d passengers. Turkish A irlin e s ’s online sen /ices inelu de the tim e table fo r a li Turkish A irlines flights, m aking d o m e s tic a n d International flight reservations, a n d tic k e t pu reha se. For ticke ts p u re h a s e d ö ve r the in te rn e t there are three delivery alternatıves to ch o o se from :

1 . P osta Y olu ile Teslim at (Türkiye, A BD , Ingiltere ve A lm anya 'da geçerlidir.) 2 . H avaalanında Teslim at (T ürkiye'de İstanbul A tatürk, A nkara E senboğa, İzmir A dnan M e nderes, A dana Ş akirpaşa, G aziantep O ğuzeli ve A ntalya; Ingiltere'de Londra H eathrow ve M a nchester; A B D 'd e N ew Y ork JFK ve C h ica g o O 'H are; Fransa’d a Paris Orly, Lyon St. Exupery, N ice C o te D 'Azur ve S trasb ourg; A lm anya'da D üsseldorf, Frankfurt M ain, H am burg Fuhlsbuttel, H anover, Köln, M ünih, N ürnberg, S tuttg art; Isp a n ya '­ da M adrid Barajas ve B arcelona; U krayna'da Kiev S orispo l ve O d e ssa C entral; İtalya'da M ilano M alpensa; R om a nya'da B ükreş O to peni; A vu stu rya 'd a Viyana S ch w e ch a t; İsviçre 'd e C enevre C ointrin ve Zürih K loten; B e lçika 'd a Brüksel N ational; İsrail'de Tel Aviv Ben Gurion; Yunanistan'da Atina Eleftherios Venizelos; İsveç'te Stockholm Arlanda havalimanlarında hizmete sunulmaktadır. Yolculuğun belirtilen havalimanlarında başlam ası zorunludur.) 3 . THY Satış O fisleri’nde Teslim at (Tüm THY Satış O fisleri ve G enel Satış A centa ları’nın o ldu ğu yerler için ge çerlidir.)

1 . T icke t b y Mail (Turkey, the USA, th e UK and G erm any only) 2 . A irp o rt Delivery (The flight m u st be gin from one o f the fo llow in g a irp o rts: in Turkey, İsta n b u l A tatürk, A nkara E senboğa, İzm ir A d n a n M enderes, A dan a Ş akirpaşa, G aziantep O ğuzeli, a n d A ntalya: in the UK, L o ndon H e a th ro w a n d M a n ch e ste r; in the USA, N e w York J F K a n d C hicag o O 'H are; in France, Paris Orly, Lyon St. Exupery, N ice C o te d 'A zu r a n d S tra sb o u rg ; in Germ any, N ürn berg a n d S tu ttg a rt; in Spain, M a d rid B arajas a n d B arce lo na; in Ukraine, K iev B o risp o l a n d O dessa C entral; in Italy, M ilan M a lp ensa ; in Romania, B u ch a re st O to peni; in Austria, Vienna S c h w e ch a t; in S w itzerland, G eneva C ointrin a n d Z ü rich K loten ; in B elgium , B russels N ational; in Israel, Tel A viv B en G urion; in G reece, A th e n s E leftherios Venizelos; a n d in Sw eden, S to ckh o lm A rlanda.) 3 . Ticket b y O ffice (ali Turkish A irlines sales o ffice s a n d Turkish A irlines ticke tin g agencies)

T H Y ’ye ulaşabileceğiniz diğer w eb adresleri: w w w .turkhavayollari.c o m .tr; www. turkishairlines. c o m .tr; w w w .turkishair.com .tr; w w w .turkhavayollari.c o m ; www .turkishairlines.com ; www .turkishair.com THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için e-mail (elektronik posta) adresimiz: customer@ thy.com

O th e r In te rn e t a d d re s s e s f o r T u rk is h A irlin e s : w w w .turkhavayollari.com.tr; www. turkishairlines. com. tr; m vw. turkishair. com. tr; www. turkhavayollari. com; www. turkishairlines. com; www. turkishair. com For your suggestions and complaints regarding Turkish Airlines services please vvrite to: customer<3Hhy. com

2 /2 0 0 5 SKYLİFE 179


w w w .t h y .c o m .tr

internetteki check-in bankonuz w w w .t h y .c o m Online check-in

Your online check-in desk

■ A bout

Online

Check-in A c c e s s in g th e ir tlig h ts fro m o u r w e b s ite s ,

www. thy. c o m .tr (Turkish) o r w w w .th y.co m (English), o u r p a s s e n g e rs c a n c h o o s e th e s e a t th e y w a n t fro m the c a b in p la n a n d c o m p le te a li c h e c k -in fo rm a litie s u p to th e ir d e s tin a tio n .

m How does Online C heck-in work F o r fu ll d e ta ils re g a rd in g o n lin e c h e c k -in fo rm a litie s

■ O n lin e C h e c k - in n e d ir ? Yolcularımızın; w w w .th y .co m .tr (türkçe) w w w .thy.com (ing) adresimizden seyahat edecekleri uçuşlarına ulaşarak, kabin planında diledikleri koltukları seçebilme ve uçuşlarının son noktasına kadar check-in yapabilme olanağıdır. ■ O n lin e C h e c k - in y o lc u la r ım ız a n e le r k a z a n d ır a c a k ? Yolcularımız, seyahat edecekleri tüm rezervasyonlu uçuşlarına online ulaşarak, ev veya ofislerinin konforunda, seyahat edecekleri sınıfa ait koltuk planından dilediklerini seçerek check-in işlemlerini gerçekleştirebilecek ve birçok havalimanımızda kendilerine tahsis edilen özel kontuardan faydalanma imkânını elde edeceklerdir.

a n d a list o f a irp o rts o ffe rin g

■ Advantages

■ O n lin e C h e c k - in n a s ıl y a p ıla c a k ? www.thy.com.tr (türkçe) www.thy.com (ing) adresimizde ONLINE HİZMETLER bölümünde yer alan ONLINE CHECK-İN sayfamızdan, bu hizmeti sunduğumuz havalimanı bilgilerine ve check-in işlemleri ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Online check-in hizmeti, uçuşların kalkışından 24 saat önce başlayarak 90 dakika kalana kadar verilmektedir. ■ H a v a a la n ın d a y a p ıla c a k iş le m le r Yolcularımız, güvenlik prosedürlerinden geçtikten sonra, biniş kartlarının alınması ve bagajlarının teslim edilmesi işlemlerini, havaalanında kendilerine tahsis edilmiş olan check-in bankosunda tamamlayacaklardır.

th is se rv ic e , p ie a s e visit the

of Online C heck-in

O N L IN E C H E C K -İN p a g e in

B y a c c e s s in g th e ir

s e c tio n o f o u r w e b s ite :

th e O N L IN E S E R V IC E S

p re v io u s iy re s e rv e d flig h ts

w w w . thy. co m . tr (Turkish) o r

on lin e , o u r p a s s e n g e rs c a n

w w w .th y .c o m (E nglish.

c h o o s e vvh ich e ve r s e a t th e y

O n lin e c h e c k -in s e rv ic e s

w a n t fro m th e s e a tin g p la n

a re a v a ila b le s ta rtin g fro m

fo r th e c ia s s in vvhich th e y

2 4 h o u rs u p to 9 0 m in u te s

a re tra v e lin g fro m th e

b e fo re d e p a rtu re .

c o m fo rt o f th e ir o w n h o m e o r O ffice a n d c o m p le te c h e c k -in fo rm a litie s, a s w e ll

m Procedure a t the airport

a s ta k in g a d v a n ta g e o f th e s p e c ia l c h e c k -in c o u n te rs

A fte r g o in g through se cu rity

re s e rv e d fo r th e m a t m a n y o f

p ro ce d u re s, o u r p a ssenge rs

o u r a irp o rts .

w ill re ceive th e ir b o a rd in g ca rd s a n d c o m p le te the ir b a g g a g e c o n sig n in g a t the c h e c k -in c o u n te r p ro v id e d for airport.


Self Check-in

Hotel Check-in ■ S e lf C h e c k - in Türk Hava Yollan, Self Check-in cihazları ile havaalanındaki işlemlerinizi en hızlı biçimde gerçekleştirebileceğiniz bir hizmeti sunuyor. Bu uygulama sayesinde check-in işlemlerinizi kendiniz ve beraberinizdeki diğer yolcularımız için yapabilecek, istediğiniz koltuğu seçebilecek ve biniş kartınızı alarak doğrudan uçağa gidebileceksiniz. Bagajsız seyahatinizde, aynı gün içinde gittiğiniz yerden dönüş varsa dönüş uçuşunuz için de Retum Check-in işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bagajlı yada bagajsız, bağlantılı tüm yurtiçi seyahatlerinizde, siz ve beraberinizdekiler için, aynı rezervasyon kaydında olmak şartıyla, uçuşlarınızın son noktasına kadar Through Check-in yapabilecek ve tüm uçuşlarınıza ait koltuklannızı seçerek, biniş kartlarınızı alabileceksiniz. Online Check-in yapmış olan yolcularmız, Self Check-in cihazlarından biniş kartlarını kendileri alarak doğrudan uçağa gitmenin yanı sıra, daha önce seçmiş oldukları koltuklan değiştirme imkânına da sahip olabilecekler. Self Check-in hizmetinden geçerli bileti olan ve Online Check-in yapmış tüm yolcularımız yararlanabilecekler.

Oteller-

■ O te l C h e c k - in

Türkiye'nin seçkin otellerinde kalan tüm yolcularımıza havalimanına gitm eden biniş kartlarını alabilme imkânı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm rezervasyonlu uçuşlarınız için biniş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu işlem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim verilm iş otel personeli yardımcı olacaktır. Bu işlem, havalimanına iç hat uçuşları için en az 20 dakika, dış hat uçuşları için ise en az 35 d a kika ön cesin d e bagaj(lar)ınızı teslim etm ek için kontuara başvurduğunuz sürece geçerlidir. O telde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj Etiketlerinizi ve eğer Business C lass yolcu iseniz CİP Salon Giriş Kartınızı görevliden hemen teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalimanında sizler için açılmış özel "Bagaj Teslim K ontu arlarfna teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlemlerinizi tam am ladıktan sonra artık pasaport kontrolü için hazırsınız. Otel C heck-in hizmetinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bulunduğu il kapsamında aşağıda belirtilmiştir. İyi uçuşlar!

A li passengers staying at leading hotels in Turkey can com plete the ir c h e ck-in form alities before leaving the hotel. This service is valid for ali passengers travelling on do m estic o r international flights (if available) w ith or w ithou t baggage. You will be served b y ho te l sta ff trained b y Turkish Airlines. To take advantage o f this service you m u st deliver y o u r b aggag e at the spe cia l H otel C heck-in counters in the airport at least 20 minutes before departure tim e for do m estic flights a n d 35 minutes before departure tim e for international flights. You can co lle ct y o u r boarding card a t y o u r ho tel's che ck-in d e sk vvhich is open 2 4 hours a day. A fte r che ck-in, please make sure tha t you have re ceived ali y o u r travel do cum en ts (boarding card, baggag e tag, p a ssp o rt and Business Class lounge ca rd if applicable) necessary fo r the flight. A t the airp ort you can entrust yo u r baggage to Turkish Airlines s ta ff at the spe cia l H otel C heck-in counter. A fte r com pletion o f the security procedu res neccessary fo r certain flights, you are ready to g o through the p a ssp o rt control. O ur H otel C heck-in service is available at hotels sp e cifie d belovv. Have a plea sant flight.

H o te ls

S elf Check-in

Using Self Check-in eçuipment, Turkish Airlines offers a service vvhich wili make it possible for you to carry out your airport procedure in the speediest possible manner. Thanks to this service you will be able to effect check-in process for yourself and the passengers with you, choose a seat to your liking, get your boarding pass and go straight to the plane. İf you are travelling without baggage and there is a same-day return flight from your destination, you will aiso be able the carry out the Return Check-in operation for the trip back. For ali domestic flights involving connections, with o r vvithout baggage, you and those travelling with you will— provided you have made the same reservation— be able to effect a Through Check-in to your final destination, selecting seats and getting boarding passess for ali the flights. İn addition to get their boarding passes from the Self Check-in equipment, passengers who have performed Online Check-in will be able to change previously chosen seats. Ali those with valid tickets, and

H otel Check-in

ali passengers who have benefitted from Online Check-in, will be able to make use o f Self Check-in.

Bulunduğu il

- L o c a tio n

P o la t R e n a is s a n c e H o te l T e l: (0 2 1 2 ) 6 6 3 17 0 0

İs ta n b u l

H o te ls

A n k a ra

B ü y ü k S ü rm e li O te li T el: (0 3 2 2 ) 3 5 2 3 6 0 0 M a v i S ü rm e li O te li Tel: (0 3 2 2 ) 3 6 3 3 4 37 Z o rlu G ra n d O te l T e l: (0 4 6 2 ) 3 2 6 8 4 0 0

T ra b z o n

U s ta O te l Tel: (0 4 6 2 ) 3 2 6 5 7 0 0

D e d e m a n A n k a ra T e l: (0 3 12 ) 4 1 7 6 2 0 0

R e s o rt D e d e m a n B o d ru m T el: (0 2 5 2 ) 3 1 3 8 5 0 0

B ilk e n t O te l v e K o n fe r a n s M e rk e z i Tel: (0 3 1 2 ) 2 6 6 4 6 8 6

B o d ru m

M a n a s tır O te l T e l: (0 2 5 2 ) 3 1 6 2 8 5 4

B ü y ü k h a n lı P a rk H o te l & R e s id e n c e T el: (0 3 12 ) 441 5 6 0 0 M e g a R e s id e n c e T e l: (0 3 1 2 ) 4 68 _ 5 4 0 0

K a ria P rin c e s s T e l: (0 2 5 2 ) 3 1 6 8 9 71

S ü rm e li O te li T e l: (0 3 1 2 ) 231 7 6 .6 0

F u g a F in e T im e s T e l: (0 2 5 2 ) 3 1 7 2 3 6 0

E s e n b o ğ a A ir p o r t T el: (0 3 1 2 ) 3 9 9 4 7 0 0

Ib e ro te l S a rıg e rm e P a rk T el: (0 2 5 2 ) 2 8 6 8 0 31

E ta p A ltın e l O te l T e l: (0 3 1 2 ) 231 7 7 6 0 H o te l K a y a P re s tig e T e l: (0 2 3 2 ) 4 8 3 0 3 2 3

Adana

Z a im o ğ lu O te li T el: (0 3 22 ) 3 6 3 5 3 5 3

K in g A p a rt H o te l T e l: (0 3 1 2 ) 4 4 0 7 9 31

S e ğ m e n O te l T e l: (0 3 1 2 ) 4 1 7 5 3 74

II - L o c a tio n

T el: (0 3 2 2 ) 4 5 7 5 8 1 0

H ilto n S a A B C (A n k a ra B u s in e s s Ç e n te r) T e l: (0 3 1 2 ) 4 5 5 0 0 0 0

N e v a P a la s T e l: (0 3 1 2 ) 4 1 9 5 8 8 8

Bulunduğu

H ilto n S A T el: (0 3 22 ) 3 5 5 5 0 0 0

Seyhan Oteli

D e d e m a n İs ta n b u l T e l: (0 2 1 2 ) 2 7 4 8 8 0 0 S h e ra to n A n k a r a T e l: (0 3 1 2 ) 4 6 8 5 4 5 4

Oteller-

D a la m a n

C a ria H o lid a y R e s o r t T el: (0 2 5 2 ) 2 8 6 8 4 3 9 İzm ir

H llls id e B e a c h C lu b T el: (0 2 5 2 ) 6 1 4 8 3 6 0

İz m ir P rin c e s ş T e rm a l O te li T el; (0 2 3 2 ) 2 3 8 51 51 C lu b L y k ia W o rld T e l: (0 2 5 2 ) 6 1 7 0 2 0 0

İz m ir H ilto n T e l: (0 2 3 2 ) 4 9 7 6 0 6 0

H o te l D e d e m a n R ize T el: (0 4 6 4 ) 2 2 3 4 4 4 4

E g e P a la s Tel: (0 2 3 2 ) 4 6 3 9 0 9 0

R e s o r t D e d e m a n C a p p a d o c ia T e l: (0 3 8 4 ) 2 1 3 9 9 0 0

O te l C rpvvn P la za T el: (0 2 3 2 ) 2 9 2 13 0 0 R e s o r t D e d e m a n A n ta ly a Tel: (0 2 4 2 ) 3 1 6 16 0 0

R ize K apadokya

A n ta ly a

H o te l S h e ra to n V o y a g e r T el: (0 2 4 2 ) 2 3 8 5 5 5 5

2 /2 0 0 5 SKYLIFE 181


Siz ve

bagajınız Y ou and your

TEL I TELEPHONE

baggage

CEP I MOBILE PHONE E-M AIL

■ Seyahat etm ek üzere seçtiğiniz

bagaj/bagajlarınız için size

■ Please check the destination to

a Present your baggage in your

havayolu şirketinden bagajınızı

verilen etiket kuponları üzerindeki

which your baggage should be

ovvn name, an d check the

hangi noktaya kadar

bilgileri kontrol

labelled and the vveight limit

Information on the baggage

etiketleyeceğini ve kaç kiloya

ediniz. Bagajınızı bir başka yolcu

permitted by the airtine you are

receipts given to you at

kadar taşıma hakkınız olduğunu

adına kaydettirmeyiniz, aksi

flying with. Also check the weight

check-in. D o not register your

mutlaka öğreniniz ve biletinizden

halde kayıp veya hasar

limit marked on your ticket.

baggage in the name o f another

m Check the size and vveight

passenger. Remember that in

limits for hand baggage allovved

this event you will not be able to

kontrol ediniz. ■ Kabin içine alabileceğiniz el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo sınırlamaları hakkında bilgi edininiz. Türk Hava Yolları standart boyut ve ağırlığı 20x40x60 cm ve 8 kg'dır. ■ Bagajınızın üzerine ad/soyad, telefon numarası ve adres gibi bilgileri içeren isim etiketini

durumunda tarafınıza tazminat ödenmesi mümkün olmayacaktır. ■ Uçağa binmeden önce bagaj gösterme uygulaması var ise bagaj/bagajlarınızı görevlilere gösteriniz. ■ Varışınızda; bagaj bantından size ait bagaj/bagajlan alırken

in the cabin for the airline you

daim for lost or damaged

are flying vvith. Turkish Airlines

baggage.

allovvs one piece o f cabin

■ You m ay be reçuired to

baggage measuring 20x40x60

identify your baggage before

cm an d vveighing a rrm im u m o f 8 kg.

point out each piece o f your

■ Every piece o f your baggage should be labelled

boarding the aircraft. Please baggage to the staff m em ber on duty.

yanlışlıkla benzer bagaj

vvith your name , telephone

■ On arrival, be careful not to

almamaya dikkat ediniz.

num ber an d destination adress.

collect baggage resembling your

■ Varışınızda teslim alamadığınız

Tags are available from our check-in desks.

ovvn by mistake.

bagaj/bagajlarınız için kayıp eşya ofisine yapacağınız başvuruda

m Remove any tags a n d labels

baggage has not am'ved to your

seyahat biletiniz ve bagaj

from previous joumeys.

destination, please inform the

bulunan para, ziynet eşyası,

etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz

m Our airline is not responsible

numune, değerli evrak, elektronik

ve görevlilere bagajınızın rengi,

for cash, jevvellery, samples,

lost and found Office shovv the staff member your ticket and

eşya, bozulabilir/kırılabilir madde

tipi, markası ve içindekilerle ilgili

valuabie documents, eiectronic

baggage receipt/s, and give

ve diğer değerli eşyalardan hiçbir

bilgileri bildiriniz. Size verilen

şekilde sorumlu değildir.

bagaj aksaklık raporu, seyahat

devices, perishalbe/fragile items, o r other valuables in your

and contents. Please keep the

■ Çuval, naylon torba, teneke

bileti ve bagaj etiketinizi/

baggage.

passenger irregularity report, your

kutu, bidon vs. bagaj niteliği

etiketlerinizi muhafaza ediniz.

m Baggage packed in

ticket and ticket receipt/s, as

taşımayan eşyaların uçağın bagaj

■ Bagajınız 5 gün içinde

sacks, plastic bags, plastic

these vvill be needed to daim your

bölümüne ve kabin içine kabul

bulunamadıûı takdirde lütfen

containers, tins and other

baggage vvhen it arrives.

edilmeyeceğini unutmayınız.

verilen bagaj talep formu, orijinal

unsuitable packaging will not be

m Should your baggage not be

■ Çakı, bıçak, tırnak makası, çakmak vs. gibi kesici, delici ve

biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, -

allovved either as check-in or

traced vvithin 5 days, please apply

varsa- fazla bagaj biletiniz ve

cabin baggage. m Knives, penknives, nail scissors, cigarette Ughters and

to the nearest Turkish Airlines Office o r the Central Baggage Tracing Department vvith your

other cutting, piercing and

Baggage Demant Form, original

mutlaka takınız. Etiketler bankolarımızdan temin edilebilir. ■ Daha önceki seyahatlerinize ait etiketlerinizi bagaj üzerinde bırakmayınız. ■ Havayolumuz, bagajınızda

patlayıcı eşyaların kabinde

hüviyetiniz ile birlikte en yakın

bulunması güvenlik açısından

THY ofisine veya Merkezi Kayıp

sakıncalı olup, kabul

Eşya Müdürlüğü'ne müracaat

edilmediğini unutmayınız ve

ediniz.

yanınızda bulundurmayınız.

■ Bagajınız, THY’nin bilgisi

■ Bagaj/bagajlarınızın taşıma esnasında fazla doluluktan dolayı zarar görmemesi ve sapının kopmaması için genişlik sınırlarını ve ağırlık taşıma kapasitesini zorlamayınız. Taşıma hakkınızı aştığınız takdirde fazla bagaj ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayınız.

dışında size ulaştı ise, lütfen +90 212 663 63 0 0 / 5577-82 irtibat numaralarına haber veriniz.

details o f the colour, type, brand

explosive items are not allovved

ticket, original baggage receiptfs),

in the cabin for secuıity reasons,

excess baggage receipt (if any)

so please check that you are

and a valit Identification document.

not carrying any such items in

m İfa third party delivers your

your hand luggage.

baggage, please inform us by

m D o n ot overfill your suitcases

calling +90 212 663 63 0 0 / 5577-82.

and bags beyond their vveight or Unutmayınız ki, bagajınızı internet

m Should you find that your

volüme capacity. This can lead

üzerinden takip

to the handle breaking and

etmeniz size zaman

other damage to your baggage.

kazandıracaktır.

If your baggage exceeds the

■ Bagaj/bagajlarınızın teslim

W eb adreslerim iz:

vveight allovvance, remember

işlemlerini kendi adınıza yaptırınız

www.thy.com .tr ve

ve teslim ettiğiniz

www.turkishairlines.com

that you will be liable to pay additional charges.

Please note that tracking your baggage via the Internet vvill save you valuabie time. O u r w e b a d re s s e s are: ı\w w . thy. com. tr and www. turkishairlines. com


IM O K IA 6

6

3

0

YENİ NESİL YENİ GÜÇ. Hızlı bağlantı Video streaming 1.3 megaplksel kamera* 1 saate kadar video kaydı E-posta Stereo MP3 çalar

IM O K IA www.nokia.com.tr

C O N N E C T IN G P E O P L E


Türk Hava Yolları 4

Kargo Turkish Airlines Cargo

How fam iHar are you with Turkish Airlines Cargo?

■ T ü r k H a v a Y o lla r ı K a r g o ’yu N e K a d a r T a n ıy o r s u n u z ? Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, Uzakdoğu'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika'ya aynı uçakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor musunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 40 ton kapasiteli A310-304 kargo uçağı ile de kargo hizmeti sunmaya başlayan THY Kargo ile artık daha fazla noktaya, daha fazla kapasite ile kargo göndermek mümkün. Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv, Yeni Delhi gibi noktalara tarifeli kargo uçağı seferi düzenleyen THY Kargo, sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu noktaları daha da artıracaktır. ■ Hava kargo taşımacılığında Avrupa'nın önde gelen isimlerinden biri olan Türk Hava Yolları Kargo, 2000 yılında aldığı ISO 9002 Kalite Belgesi'ni, 2003 yılında ISO 9001:2000 revizyonuna uygun yenileyerek; vizyonunu “Uçuş yapılan tüm noktalarda hava kargo taşımacılığı konusunda ilk tercih edilen kuruluş olmak" şeklinde genişletti. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yolları Kargo'nun güvenilir ellerine teslim etmek. 184 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

■ 24 saat/7 gün Internet üzerinden (www.TKKargo.com, www.THYKargo.com veya www.TKCargo.com adreslerinden kargolarınızı sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. Alo Kargo erişim numaralan: (+90) 212 663 63 93 ve (+90) 212 663 46 05/ 4 hat ■ Türkiye’den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 212 663 63 00 /53035314-5808 no'lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye’ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün. Özel kira taleplerinizi (+90) 212 663 62 35 no’lu telefonu arayarak ve/veya (+90) 212 663 47 19’a fax çekerek yapabilirsiniz.

D e a r P a sse n g e r, D id y o u k n o w th a t w h ile y o u a re tra ve lin g in y o u r

m

/As w e ll a s a c c e s s in g o u r

d o m e s tic c a rg o rates, s c h e d u le s s a n d o th e r d e ta ils, y o u m a y a ls o tra c k y o u r c a rg o o n c e y o u h a ve s e n t it ö v e r th e In te rn e t a n y tim e 2 4 / 7 o n o u r vvebsites

c o m fo rta b le s e a t in th e c a b in w e a re tra n s p o rtin g c a rg o

(w w w . TKKARG O . co m ,

fro m th e F a r E ast, th e M id d ie

w w w T H Y K A R G O .c o m o r

E a s t a n d E u ro p e to A m e ric a

w w w . T K C a rg o .c o m ). Y ou

a n d A fric a o n th e s a m e p la n e as you?

m a y a ls o c a li o u r A lo K a rg o

a İn a d d itio n to th e c a rg o h o ld s o n p a s s e n g e r pla n e s, TH Y C a rg o h a s b e g u n o ffe rin g a c a rg o s e rv ic e th a t m a k e s u s e o f 4 0 -to n c a p a c ity A 3 1 0 -

S e rv is 2 4 h o u rs a d a y fo r in fo rm a tio n b y p u n c h in g in y o u r b ili o f la d in g n u m b e r o n y o u r to u c h -to n e p h o n e . A lo K a rg o a c c e s s n u m b e rs : (+ 9 0 + 2 1 2 6 6 3 6 3 9 3 a n d

3 0 4 tra n s p o rts , s o th a t it is

(+ 9 0 ) 2 1 2 6 6 3 4 6 0 5 ) 4

n o w p o s s ib le to s e n d c a rg o

lin e s

s h ip m e n ts o f g re a te r c a p a c ity

m İf y o u w a n t t o s e n d c a rg o

to m o re d e s tin a tio n s . W ith

a b ro a d fro m Turkey, y o u

s c h e d u le d c a rg o flig h ts t o

m a y c o n s u lt o u r c a rg o

s u c h p o in ts a s Frankfu rt,

a g e n ts . A s m e m b e rs o f

M a a s tric h t, L o n d o n , Tel A v iv

IATA (In te rn a tio n a l A ir

a n d N e w D elhi, TH Y C a rg o

T ra n s p o rte rs A s s o c ia tio n ),

w ill a d d n e w d e s tin a tio n s

th e y w ill a s s is t y o u w ith

b a s e d o n in p u t fro m y o u th e

c u s to m s fo rm a litie s , b ills o f

c u s to m e r.

la d in g , ra te s, p a c k a g in g a n d

m O n e o f E u ro p e 's ie a d in g

o th e r q u e s tio n s . Y ou m a y

n a m e s in a ir c a rg o tra n sp o rt,

re a c h o u r lA T A -m e m b e r

T u rkish A irlin e s C a rg o re c e n tly

c a rg o a g e n ts b y te le p h o n e

re n e w e d its IS O 9 0 0 2

a t (+ 9 0 + 2 1 2 6 6 3 6 3 0 0

C e rtific a te o f O uality, re c e iv e d

/5 3 0 3 - 5 3 1 4 -5 8 0 8 ). İf y o u

in 2 0 0 0 , in lin e w ith th e IS O

w a n t t o s e n d c a rg o t o

9 0 0 1 :2 0 0 0 re v is io n m a d e in

T u rke y fro m a b ro a d , y o u w ill

2 0 0 3 , th e re b y e x p a n d in g its

n e e d to c o n ta c t o u r s a le s

m is s io n to th a t o f 'a to p -

o ffic e s in th e c o u n try fro m

p re fe re n c e c o m p a n y fo r a ir

w h ic h y o u a re s e n d in g .

c a rg o tra n s p o rt to a li fiig h t

■ İf y o u w a n t to s e n d y o u r

d e s tin a tio n s ’.

c a rg o n o t o n o n e o f o u r

m Textile p ro d u c ts , a u to m o b ile

s c h e d u le d p a s s e n g e r o r

a n d m a c h in e ry s p a re p a rts , hi-

c a rg o flig h ts b u t o n a

te c h p ro d u c ts , fre s h flovvers,

s p e c ia l c h a rte r fiight, w e

live an im a ls, ieather, fre sh

c a n tra n s p o rt it a n y d a y a n d

fru its a n d v e g e ta b ie s, valu a b le

a n y tim e to a n y p la c e y o u

g o o d s — vvhatever y o u r c a rg o

w ish. Y ou m a y p la c e y o u r

a n d w h e re v e r y o u w a n t to

s p e c ia l c h a rte r re ç u e s ts b y

s e n d it, a li y o u n e e d d o is turn

te le p h o n e

it ö v e r to o u r re lia b le Turkish

(+ 9 0 ) 2 1 2 6 6 3 6 2 3 5 o r

A irlin e s C a rg o staff.

fa x (+ 9 0 ) 2 1 2 6 6 3 4 7 19).


Quick, punctual and complete--AOG T

l

K K +90 212 662 52 89

W ith its reliable, flexible and cost effective solutions, Turkish Airlines offers tailor made line maintenance services to build long term partnership with its customers. Turkish Airlines satisfıes its customers’ needs and responds to their changing requirem ents with its growing team of licensed engineers. Turkish Airlines had recorded the best technical dispatch reliability figures among 25 members o f AEA (Association o f European Airlines).

aog@thy.com

For ııltımate e x p e r t ı s e ı ı ı rr. ■ and absolute erncıency

www.turkishtechmc.com e-mail:technic@thy.com

T l l D i r i C U

I U K l\l 9 H

T

c

r u

K

i ı r

I t V. H N

I L


i. O e p a rtm e n t o t J u t tice W e lc o m e to th e U n ite d S ta te * IW Nm l ı ı l | ı m ı VI— Wa*»ac Arrtva» ttapariar»

i)o a n y o f th e foito w ing a p p ly I* ;« « ? (Aa*«ar Va.a*Wa) A. D* h a n • caOMMiMtMfck t e m : » k jrw l er M M ıl 4taor*»r;•» a n yatı ■*na* >>■» a» tU İtıf

T > H « r < n A U . C A P I T A L U H T M l UBKCNUUMİ TKm form i m ı M J t ı t » Plaaaa «aıaatota baU Üw A nini Ibconl. İtan» I

&T&.' W.İEuZI M 'CmZX SS?u2Urf STSoM ta n iM r b r * kr t •rratıat • f » İt jmu . . .

Göçm en

ıh. Umua

O. Ara jraa aaat.nc «a r a t m Mıa U *: ar hara yatı m > kaea n ıhrfad aa4 i ^ itle *. a» fcaan pr«>*~ıal» ra—a ı< fraaı ika Uaala4 ÜUlaa. ar ararara* at aUaa*ta4 to aranır* a »*aa »r aatry ialetfcallA a y m a la r - ’-----------— *■

b2151895B 01

yönetmeliği

K

yaamay W n H«a< »<a»la«ta ı n tfıa » i f a Huiaa

r.t'.Kıfo'

...Y irfe________

aiiAİjcj 1% fil. Y i T , O , t L t i I Ua« Only

Ite p a r tu re N um ber

b21S18953 09

ABD'ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) G üm rük Deklare Formu doldurm ası gerekm ektedir. A BD vatandaşları, ikam et

p a ssenge rs (or one p a s s e n g e r p e r family) m u st c o m p le te a C usto m s D eclaration Form. A p a rt from US citizens, g re e n -ca rd

Kanada vatandaşları ya da

holders, C anadian citizens

yeni gö çm enle rin dışında,

a n d n e w im m igrants,

geçerli bir ABD vizesine

ali pa s s e n g e rs travelling to

sah ip ve son varış noktası

the U n ite d States, vvhether

ABD ya da A B D 'nin dışındaki

as th e ir final de stin a tio n o r in

bir ülkeye tra nsit olan

transit to a n o th e r country, are

yolcuların her biri tarafından

o b lig e d to fiil o u t the w hite I-

beyaz renkli 1-94 form unun

94 form. The green

d oldurulm ası zorunludur.

l-9 4 W form m u st be

A şağıda adı geçen ülkelerden birine ait bir

c o m p le te d if yo u h o ld a p a s s p o rt from on e o f the

pa saport taşıyıp giriş

follovving co u n trie s: A ndorra,

yapıyorsanız ya d a A BD vizesi

A ustralia, A ustria, Belgium ,

olm adan (vize m uafiyet

D enm ark, Finland, France,

program ı altında) transit yolcu

Germ any, G reat Britain,

gibi konaklıyorsanız yeşil

Iceland, Italy, Japan, Liech teste in , Luxem bourg,

Ü lkeler: A ndorra, A vustralya, A vusturya, Belçika, D anim arka, Finlandiya, A lm anya, B üyük Britanya,

186 SKYLİFE 2 /2 0 0 5

If y o u are flying to the U nited S tates, ple a se n o te tha t ali

kartı (yeşil kart) sahipleri,

renkli 1-94W form unun doldurulm ası ge rekm e ktedir.

Hava rou

O. Mavayouavaraaaarm ıa>awıalt)r »ara praaamtta»'?

Aıf.jAı£x.

Im m igration regulations

iuaa. ar ı m ı » , er

*•». M

A dm İM İon N um ber

M onaco, N etherlands, N ew Zealand, N orway, San M arino, Spain, Svveden o r Svvitzerland, a n d are e ith e r en tering the U n ite d S tates o r m aking an inte rm ed iate

İzlanda, İtalya, Japonya, L iech tenstein, Lüksem burg,

s to p there as a transit

M onako, H ollanda, Yeni

p a s s e n g e r w ith o u t a U. S.

Zelanda, N orveç, San M arino,

visa u n d e r the visa vvaiver

Ispanya, İsveç ve İsviçre.

program .

.uusı.-AG&r

O'iaagJNa


Özel yolcu program ı F re q u e n t Flyer P ro g ra m m e

A k lın ız d a B u lu n s u n

K e e p in M in d

1 Rezervasyonunuzu yaptırırken öncelikle TK ile başlayan üye numaranızı belirtiniz 2 Biletinizin üzerinde yer alan isim ve soyadınızla üyelik kartınızın üzerinde yer alan isim ve soyadınızın birebir aynı olduğundan lütfen emin olunuz. 3 Chek in esnasında üye kartınızı ibraz ediniz. 4 işlenmemiş olan uçuşlarınızın hesabınıza kaydedilmesi için bilet fotokopilerinizi 0212 663 63 56 veya 0212 663 25 43 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

1 Please State your membership number beginning with TK initial before making your reservation. 2 Make sure that your name and sumame on your ticket is exactly same as your name and surname as on your membership card. 3 Please present your membership card before check-in. 4 You can send your ticket copies of your missing flights via fax to 0212 663 63 56 or 0212 663 25 43.

İ n te r n e t K o la y lığ ı

E a s e o f In te r n e t

Ücretsiz ödül biletlerinizi artık web sitemiz aracılığıyla da alabilirsiniz. Tüm işlemlerinizi www.thy.com.tr adresinden tamamlayın ve biletinizi uçuşunuzdan hemen önce havaalanında teslim alın. Dilerseniz sadece rezervasyonunuzu internet üzerinden gerçekleştirerek biletinizi size en yakın satış ofisimizden temin edebilirsiniz, internet size aşağıdaki kolaylıkları sağlar. 1 Yeni üye kaydı 2 Adres ve kişisel bilgilerin güncellenmesi 3 Pin kodu tanımlama veya değiştirme 4 Her türlü güncel bilgi ve promosyon takibi

Now you can get Award tickets through our web site. Complete ali your transactions via www.thy.com and take your tickets at the airport right before departure. İf you like, you can make your bookings via our website and have your ticket from our sales offices. Internet wiil ease the following benefits. 1 New member entries 2 Adress and personal information update 3 To create or change pin code 4 To check program updates, latest news and promotions

■ Aşağıda belirtilen mil değerleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı lATA'nın belirlemiş olduğu mil değerleri olup, Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programı'nda bu mil değerleri kullanılmaktadır. Bu miller Uçuş Bilgileri sayfasında belirtilen mil değerlerinden farklıdır.

■The distance in miles specified beside are those laid down by the International Air Transport Association (IATA), and used for Turkish Airlines' Frequent Flyer Programme. Ttıese miles differ from those given on the flight information page.

Sorularınız için: Cali Çenter Tel: 444 0 849 (Her gün 07:00-22:30) Faks: 0212 663 25 43

For your Ouestions: Cali Çenter Phone: 444 0 849 (Everyday 07:00-22:30) Fax: 0212 663 25 43

I

A nkara’dan Geliş veya Gidişlerde / From or To Ankara ADANA AĞRI AMSTERDAM ANTALYA BATMAN

250 533 1575 257 462

BERLİN BRÜKSEL/BRUSSEL BURSA DİYARBAKIR DUSSELDORF

1259 1555 211 416 1471

ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM FRANKURT GAZİANTEP

I 353 347 434 1365 326

HANNOVER İZMİR KARS KÖLN / COLOGNE MALATYA

1391 339 533 1445 297

MARDİN MÜNİH / MUNICH MUŞ STUTTGART ŞANLIURFA

459 1189 471 1308 380

TRABZON VAN VİYANA / VIENNA

1198 4977 196 764 389 2459 656 412 288 1249 1240 1349 476 1552 1233 1687

MALATYA MANCHASTER MİLANO / M İLAN MOSKOVA / MOSCOVV MÜNİH / MUNICH NEW YORK NİS/NICE NÜRNBERG / NUREMBERG ODESSA PARİS PEKİN / BEIJING PRAG / PRAGUE PRİŞTİNA / PRISTINA RİYAD / RIYADH RO M A / ROME SAMSUN

523 1674 1034 1091 978 5009 1117 1042 393 1392 4398 943 412 1510 852 393

SARAYBOSNA / SARAJEVO SEUL SHANGAİ SİMPERFOL SİNGAPUR / SINGAPORE SİVAS SOFYA /SO FIA STOCKHOLM STRASBURG STUTTGART ŞAM / DAMASCUS ŞİKAGO / CHİCAGO TAHRAN / TEHRAN TAŞKENT / TASHKENT TİFLİS /TB IU SI TEL AVİV

589 5198 4999 382 5390 440 304 1364 1159 1095 672 5477 1270 2090 832 701

TİRAN/TİRANA TOKYO TRABZON TRABLUS/TRİPOLİ TUNUS/TUNIS ÜSKÜP / SKOPJE VAN VİYANA/VIENNA VARŞOVA/W ARSAW YENİ DELHİ / NEW DELHİ ZAGREB ZÜRİH/ZÜRİCH

1290

MÜNİH / MUNICH

1020

362 564 982

B angkok’dan Geliş \/eya Gidişlerde / From or To Bangkok SINGAPORE

897

İstanbul’dan Geliş veya Gidişlerde / From or To İstanbul ADANA ALMATY AMMAN AMSTERDAM ANKARA ANTALYA AŞKABAD / ASHGABAD ATİNA/ATHENS BAHREYN / BAHRAIN B A K Ü /B A K U BANGKOK BARSELONA/BARCELONA BASEL BEYRUT / BEIRUT BERLİN BİŞKEK / BİSHKEK

443 2439 754 1373 227 301 1582 345 1607 1108 4647 1387 1144 614 1076 2328

BODRUM BRÜKSEL/BRUSSELS BÜKREŞ / BUCHAREST BUDAPEŞTE / BUDAPEST CENEVRE /GENEVA CEZAYİR/ALGIERS CİDDE /JEDDAH DALAMAN DENİZLİ DİYARBAKIR DUBAİ DUSSELDORF ERZURUM FRANKURT GAZİANTEP HAMBURG

265 1347 283 652 1189 1405 1477 296 226 642 1868 1267 653 1157 540 1236

HANNOVER HONG KONG İZMİR KAHİRE / CAIRO KAYSERİ KARAÇİ / KARACHI KİEV KİŞİNEV / CHISINAU KONYA KOPENHAG/COPENHAGEN KÖLN / COLOGNE KUVEYT / KUWAIT LEFKOŞA LONDRA / LONDON LYON MADRİD

470 5755 572 1027 1038 387 789 779 858 2834 720 1096

İzmir’den Geliş veya Gidişlerde / From or To İzmir FRANKFURT

1205

HANNOVER

1271

KÖLN / COLOGNE

i

New Y ork’dan Geliş veya Gidişlerde / From or To New York BOSTO N DALLAS

191 1378

LOS A NG ELES

2 459

MIAMI

I

1092

RALEIGH DURHAM

931 1519 1746

MIAMI MINNEAPOLIS O RLAN DO

425

SAN FRANCİSCO

2572

VVASHINGTON

215

Şikago’dan Geliş veya Gidişlerde / From or To C hicago ATLANTA BALTİMORE CLEVELAND

5 99 1020 307

DALLAS DENVER DETROIT

801 907 237

HOUSTON LAS V E G A S LOS ANGELES

j 1190 344 9 90

PITTSBURGH RALEIGH DURHAM SAN Dİ EGO

403 637 1727

SAN FRANCİSCO SEATTLE ST.LOUIS

1851 1726 257


Türk Hava Yolları Özel Y o lcu Program ı

Turkish A irlin es1 Frequent Flyer Program m e

Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programı ile her Türk Hava Yolları (tarifeli iç ve dış hat) uçuşunuz, anlaşmalı otel ve araba kiralama şirketlerini kullanmanız size mil olarak geri dönüyor. Sadece Türk Hava Yollan ile değil, American Airlines ve TAP (Air Portugal) ile yapacağınız uçuşlarınız da mil kazandırıyor. Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası işbirliğinde sunulan Shop&Miles Visa Card ile yapılan alışverişlerde, özellikle Shop&Miles Visa Card özel üyesi firmalarda daha fazla mil kazanacaksınız. Uçuş millerinize alışverişlerinizden kazandığınız miller de eklenince ödül biletinizi çok daha kısa sürede alabilirsiniz. Shop&Miles Visa Card ile Atatürk Havalimanı otoparkında özel va le t p a rk in g h iz m e tin d e n in d irim li o la ra k y a ra rla n a b ilirs in iz .

İn Turkish Airlines’ Frequent Flyer Programme, ali our scheduled domestic and international flights, your hotel stays and car rentals with programme partners will return to you as miles. Your flights on our partner airlines, (American Airlines and TAP Air Portugal) will help you collecting miles faster. Our programme’s credit card Shop&Miles, developed in cooperation w ith Garanti Bank will m ake your life easier... Ali your credit card expenditures will be added to your programme account and bring you closer to our programme awards sooner. You will also have a discount at the valet parking service of Atatürk Airport with your Shop&Miles Visa Card.

Neler Kazanacaksınız?

What will you earn?

Bu program sayesinde, kazandığınız milleri kendiniz için harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz bir kişi için de kullanabilirsiniz. Üye programımızda limitli kapasite ile ya da yer garantili olarak düzenlenen ödül biletlerine ait mil değerlerimiz için detaylı bilgiye w w w .thy.com .tr adresinden ulaşabilirsiniz. Üstelik bu ücretsiz biletleri anlaşmalı hava yollarında da (American Airlines ve TAP Air Portugal) kullanabilirsiniz. Ödül rezervasyonlarınızı Türk Hava Yolları Rezervasyon Merkezi'nden yaptırabilirsiniz.

İn our Programme, you may use your miles for yourself or for someone else. Please visit our w eb site w w w .th y.co m for detailed information regarding miles required for award tickets with seat guarantee or limited seat capacity. Furthermore you can use these tickets on any of our partner airlines' services.You can contact Turkish Airlines Reservation Çenter for award reservations.

Programımızda Classic ve Elite olmak üzere iki çeşit kart bulunmaktadır, iki yaşını doldurmuş olan herkes programımızın başlangıç kartı olan Classic kart üyesi olabilir. Elite kart kriterlerini gerçekleştiren üyelerimiz için avantajları aşağıda yer almaktadır.

There are tw o types of cards in our Programme. Any person över the age of tw o is eligible to become a Classic card holder. Members can acquire Elite card status by collecting a certain amount of miles or fiight segments.

Advantages of the Elite Card Elite Kart Avantajları • • • •

Uçuş rezervasyonlarında öncelik Business Class bankosundan check-in Anlaşmalı CİP salonlarına giriş 10 kg'lık ekstra bagaj hakkı (Okyanus aşırı uçuşlarda 1 parça ekstra bagaj taşıma hakkı) • Kart sahiplerine özel danışma hattı • Mil karşılığı havalim anında son d a kika uçuş sınıfını yükse ltm e • Anlaşmalı otel ve araba kiralama şirketlerinden ekstra indirim imkanı Üyelik avantajlanndan yararlanmak için rezervasyon ve check-in aşamalannda üyelik numaranızı belirtmeniz gerekmektedir. Üç ayda bir üyelere g ö n d e rile n hesap ö z e tle rin d e işlenm e m iş uçuş / hizmet olması durumunda, sözkonusu eksikliğin giderilmesi için uçuşlara ait bilet ve biniş kartınızı, konaklama yaptığınız otellerden ve / veya araba kiralama şirketlerinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklam anız ve adres değişikliklerini Çağrı M erkezi’mize bildirm eniz gerekmektedir.

Üyeliğiniz hemen başlıyor Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan Shop&Miles Visa Kartı başvuru formlarını web sayfamızdan, Türk Hava Yolları Satış O fisleri’nden, check-in kontuarlarından veya uçuş esnasında kabin görevlilerinden temin edebilirsiniz.

PORTUGAL

rn s

TttrlHy

DEDEMAN M o r r i s * » rsouT s

------------

şu a

su ar

O te lle r /

.MMitl

İn order to credit your missing miles if any, please keep your tickets, boarding cards and the relevant docum ents belonging to the services of partner hotels and car rental companies and contact our Cali Çenter regarding address changes.

Your membership starts right away You can provide the application forms of our Frequent Flyer Programme and the Shop&Miles Visa Card, offered in alliance with Turkish Airlines and Garanti Bank, at our web page, Turkish Airlines sales offices, checkin counters or from our fiight attendants.

Elite Kart Danışma Hattı / Elite Card İnformation Line Tel / Phone: 0212 6 63 47 17 (Hafta içi / VVeekdays 0 8 :3 0-17 :30 ) Faks / Fax: 0 21 2 663 6 3 56

Elite Kart Rezervasyon Hattı / Elite Card Reservation Line Ç alışm a saatleri / VVorking hours: (Her g ün / Everyday 07:0 0-22 :30 ) Tel / Phone: 0 21 2 4 44 0 8 49 (ardından 3 tuşuna basınız / press three) Faks / Fax: 0 21 2 6 63 25 43

P h

tlilln n flllonors

To ensure that the miles you earn are registered to your account correctly, please quote your membership card number while making reservation and present your card during check-in.

Ç alışm a saatleri / VVorking hours: (Her g ün / Everyday 07:0 0-22 :30 ) Tel / Phone: 0 21 2 4 44 0 8 49 Faks/Fax: 0 21 2 6 63 25 43 w w w .th y.co m

DİVANTürkiye

f â n / M n iL i

Priority in waiting list Check-in at business class counters Access to Private lounges 10 kg of extra baggage allowance (For transatlantic flights, one additional item of baggage is allowed) • Dedicated info-line • Last-minute upgrade against miles • Extra discounts from the partner hotels and car rental com panies

Çağrı Merkezi / Cali Çenter

Program O rta kla rım ız / P ro g ram m e Partners

AA

• • • •

R. iAV n

»wiııdt«!

Shop&Miles ile ilgili sorularınız için / For your questions about Shop&Miles Tel / Phone: 0 21 2 4 44 0 3 33 w w w .sh o pa n dm iles.co m .tr

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI


Türk Hava Yolları’ndan benzersiz bir hizmet, değerli bir ayrıcalık daha

One more unique service by Turkish Airlines

CİP x-press kartıyla yeni CİP Lounge keyfi!

Enjoy the new CİP Lounge with your CİP x-press card!

Kendisini özel hissetmek isteyenler için: C İP x-press

C İP x-press: For those who want to feel special

THY ekonomi biletinizle yurtiçi CİP salonlarından yararlanmanız CİP x-press Kartıyla m üm kün.

İt is possible to have access to dom estic CİP lounges with your CİP x-press Card by Turkish Airlines econom y ticket.

THY'nin başlattığı CİP x-press hizmetiyle yalnız siz değil, sizinle birlikte yolculuk yapan ekonom i bilete sahip bir kişi daha iç hat CİP salonlarına kabul edilecektir.

With the new CİP x-press service, not only you, but an additional person traveling with you will be accom m odated in our dom estic CİP lounges.

Bu ayrıcalıklı uygulamadan faydalanmak için şehir ve meydan ofislerinde bulabileceğiniz CİP x-press başvuru form unu doldurmanız ve yıllık aidati ödem eniz yeterlidir.

To benefit from this exceptional service, just fiil in the CİP x-press application form available in our city and airport sales offices and pay the annual fee.

CİP x-press kartınız en kısa süre içinde adresinize gönderilecektir.

Your CİP x-press card will be sent to your mailing address by courier service.

Detaylı bilgi için 0212 663 47 17 no'lu telefonu arayabilirsiniz.

For detailed information please cali: 0212 663 47 17

Arzu ederseniz w w w .thy.com .tr sitesinden e-mail gönderebilirsiniz.

İf you wish you may send an e-mail via w w w .thy.com

“Size özel” “Exclusively for you”

H x -p re s s T U R K İS H A IR L IN E S / Y n TÜRK HAVA YOLLARI ^ 7


M

Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - T u rk is h A irlin e s F lig h ts a n d D is ta n c e s (Dış Hatlar-lnternational Flights) / From İstanbul

İstanbu l'dan

4145

2238

AMMAN

AMM

1528

825

2356

1272

2636

1423

580

313

2787

1505

AMS

AŞKABAD / ASHGABAD ATİNA / ATHENS BAHRAIN

BANGKOK

G Y D (B A K )

BKK

BARCELONA BASEL

ASB

ATH

BAH

BAKU / BAKU

Flight information

BCN

BSL

BERLİN

SXF - TXL

BEYRUT / BEIRUT

BEY

BİŞKEK / BISHKEK

FRU

BRÜKSEL / BRUSSELS

BRU

BUDAPEŞTE / BUDAPEST BÜKREŞ / BUCHAREST CENEVRE / GENEVA CEZAYİR / ALGIERS CİDDE / JEDDAH DUBAİ

BUD

O T P (B U H ] I

GVA ALG

JED

DXB

DÜSSELDORF FRANKFURT HAMBURG

DUŞ

FRA

HAM

HANNOVER

HAJ

HONG KONG

HKG

KAHİRE / CAIRO

CAI

KARAÇI / KARACHI

KHI

KOPENHAG / COPENHAGEN C P H KİŞİNEV / CHISINAU KİEV

The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected distance on the ground for the route flovvn by the aircraft.

■ Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. The figüre shown on the cabin montors give the actual distance flovvn by the aircraft through the air, including adjustments of direction to compensate for vvind. and other vveather conditions.

■ Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programfnda uygulanan mil değerleri ise, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda yazılan mil değerlerinden farklıdır. The miles used by Turkish M in e 's Freçuent Flyer Programme are those published by the International Air Transport Associatıon (IATA) and therefore they are dıfferent from the distances in miles noted above. * Sadece Türk Hava Yolları’nın yaz

tarifesinde uygulanmaktadır. *

190 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

Only during the summer season.

K IV

K B P (IE V )

KÖLN / COLOGNE ■ Dergimizin bu sayfasında yayımlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir.

N. M ile s

ALA

AMSTERDAM

Uçuş bilgileri

Km

ALMATY

KUVEYT

CGN

KW I

LEFKOŞA

ECN

LONDRA / LONDON LYON

L O N (L H R )

LYS

MADRİD

MAD

MANCHESTER

MAN

MİLANO / MILAN

M X P (M İL )

1845

996

7803

4213

22/8 1963 1858

/ From İstanbul

İstanbu l'dan

Km

MOSKOVA / MOSCOVV S V O MÜNİH / MUNICH NEW YORK NİCE

(M O W )

1932

N. M ile s

1043

MUC

1637

884

J F K (N Y C )

8575

4630 1071

1983

NCE

NÜRNBERG / NUREMBERG ODESSA O D S PARİS (ORLY)

NUE

O R Y (P A R )

PEKİN / BEIJING

BJS

1230

PRAG / PRAGUE

PRG

1060

PRİŞTİNA / PRISTINA

1003

RIYAD / RIYADH

PRN

RUH

1733

936

663

358

2358

1273

7690

4152

1613

871

860

464

2602

1405 804

1046

565

ROMA / ROME (FIUMICINO)

FCO

1489

4047

2185

SARAYBOSNA / SARAJEVO

S JJ

1461

789

2228

1203

SEUL / SEOUL

8708

4702

I C N (S E L )

1189

642

576 195?

311 1054

SOFYA / SOFIA

2471

1334

STOCKHOLM

SİMFEROPOL

Ş IP

SİNGAPUR / SINGAPORE

S IN

SOF

A R N (S T O )

2584

1395

STRASBOURG

3274

1768

STUTTGART

2182

1178

ŞAM / DAMASCUS

1909

1031

ŞANGAY /SHANGHAİ

2180

1177

ŞİKAGO / CHİCAGO

2061

1113

TAHRAN / TEHRAN

9708

5242

TAŞKENT / TASHKENT T A S

SXB

STR DAM PVG

O R D (C H I)

THR

659

356

9538 574

5150

2408

1300

1952

1054

1830

988

310

1193

644

8975

4846

9204

4970

2165 3517

1169 1899

1261

681

1293

698

4210

2273

TİFLİS / TBILISI

TBS

1439

777

2109

1139

TİRAN / TİRANA T IA

872

471

10149

5480

1941

1048

TEL AVİV T L V

724

391

TOKYO

1109

599

TRABLUS / TRİPOLİ

2146

1159

TUNUS / TUNIS

2632

1421

ÜSKÜP / SKOPJE

N R T (T Y O ) T IP

TUN SKP

837

452

2580 2174

1393 1174

YENİ DELHİ / NEW DELHİ

2821

1523

ZAGREB

2785

1504

ZÜRİH / ZÜRİCH

1735

937

VARŞOVA / WARSAW VİYANA / VIENNA

WAW

V IE

ZAG ZRH

DEL

1796

970

704

380

1446

781

1356

732

4841

2614

1198

64 7

1830

988

Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - T u rk is h A irlin e s F lig h ts a n d D is ta n c e s (iç Hatlar-Dom estic Flights) H

/ From İstanbul

İstanbul’d an

Km

/ From Ankara

A nkara’d an

ADANA A D A

824

ANKARA

419

AĞRI

535

ANTALYA

AYT

526

BATMAN

BAL

648

BODRUM / MİLAS

ESB

ANTALYA

AYT

BODRUM / MİLAS DALAMAN

DLM

DENIZU D N Z DİYARBAKIR EDREMİT

461 D IY

1087

EDO *

272

ERZURUM

ERZ

GAZİANTEP İZMİR

G ZT

ADB

KAYSERİ KONYA

BJV

ASR

KYA

ADANA

870

AJI

BURSA

591

ERZURUM

ERZ

419

GAZİANTEP

717 635

696

İSTANBUL

530

İZMİR

ADB KSY

SZF

696

MALATYA

707

MARDİN

974

MUŞ

VAN

596

983

SAMSUN

VAN

696

ERC

KARS

TZX

657

ERZİNCAN

861

TRABZON

772 BJV *

1091

M LX

VAS

D IY

EZS

MALATYA SİVAS

454

383

YEİ

DİYARBAKIR ELAZIĞ

Km

439

ADA

1304_

İS T

933

M LX

502 772 802

MSR

ŞANLIURFA

VAN

420 643

MQM

TRABZON VAN

GZT

SFQ

TZX

757 604 943


Beton teknolojisinde zirve... 2 0 y ıld ır OYAK Ç im en to Grubu b ünyesinde faaliyet gösteren OYAK B ETO N , daha etkin bir hizm et için bağım sız bir şirket olarak o rganize oldu.

OYAK BETON; T ürkiye'nin birçok b ölg esine yayılm ış 3 0 santrali, 2 6 0 m ikseri, 6 5 p om pası ve g elişm iş teknik e kipm anlarıyla y ıllık 4 .5 m ilyo n m 3 üretim kapasitesine sahip b ir kuruluştur.

Beton te k n o lo jis in d e k i üstünlüğü Yüksek D ayan ım lı Beton Ö dülü ile o naylanm ış OYAK BETON; endüstriyel yapılar, beton yollar, lim an inşaatları, term ik santraller, o toyollar, boru hatları, deprem konutları gibi birçok aland a d en eyim i ile hizm etinizdedir.

@ O YA K ------------------------------

l D O Y A K U D B E TO n “Elektronik Beton Şirketi” OYAK BETON SANAYİ ve TİCARET A.Ş. İstanbul Yolu 12.Km Türkkıışu Karşısı No: 120 E tim e sgu t/A N K A R A Tel: (0312) 278 78 00 Faks: (0 3 1 2 )2 7 8 6 0 2 0 E-mail: bilgi@ oyakbeton.com.tr

w w w .o y a k b e to n .c o m .tr AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜSÜ Tel.: (0322) 4 28 33 8 2 (4 Hat^Faks: (0322) 4 28 62 00

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel.: (0216) 561 01 01 j(4 Hat) Faks: (0216) 311 98 72

KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel.: (0362) 2 66 74 77 Faks: (0362) 266 74 78

ANKARA MERKEZ TESİSLERİ Tel.: (0312) 2 56 41 80 (5 Hat) Faks: (0312) 2 56 41 86


C o rs ic a k

«Olterdam® M

AMS TERD,

*

Tyrrjıeniuh

N a p le S

c/ry

y B a lth uland h

■*

B İM A P E s V

C h e rn iv ts i

R iv n e

M^"voW

v i t s Y e t |sk-

■w

IA

LATVI A

! K r a k ö w \ ° LViv

Bratistaya *

T a llin n I S I O M A

S1. 0VAKIA' < v '

R E P U B IIC

%v

V^RSAVV

IUE Wroclavy

3 rn ° '

::

R in a *

P O LA N D

5

\,A W ? „W "r-

y.ÇLANDS

G daAsk » T İ

Poznarî

t~

lomholm Is.

G ö te b o r g

Q u h lja n a t

italy

^N b V E F tP ı

x

i

S W F D E N

K ir u n a


Vklor& h.

RÜSSIAN FEDERATION

//Jt

r Yellowknffe îtfteat Sbnv L

Hudson Bay İshmds f

y a Ronge

Vuncuım r h \

Nortt> Bay

Ottavva, MıdniMif I

JMMtm

Toronto, 0 „ t r 5 ! ! __

feyel-md YOHK

fsh in gton DC

S an Fra n cisco '

R öleig h D urh anı L o s A nge Jes , S a n Öieg<

lo u s t o n

N e w O rle a h s T ampa*

C İU If O f ”

M c k İc o

Mt; a

VEN EZU ELA

W f ST S AM O A

T O N G A

TURKİSH AIRLINES TÜRK HAV A YOLLARI

hum Ferııandtz ht

<


h 'n ı n z J a s e j L a ı ı ı l

Svalburti

Islaıuis (Aor.)

(DENMARK)

m rvİCELAND R e y k ja v ik

FINLAND

T a llin n ESTONIA

UNITED K I\G D O M

MOSCOW [jr?ANYA

BELARUS

POIAND

Kuslaııay

M in s k

fctR M A N Y »9» P.. Frankfurt

Fmındland

(,K)RülA

I

0Porto

f5V » r - J BAKI

PO RTUGAI M

URKM EN»STAN îH G A B A D

*

A lg ie rs

AFGHA A!exan< Canan İs i

S /Vbl D 1Al Manfcrçah

A l A yo u n

\ M a d in a h

r a u r a im

'' t * Doha OAÎAR

DUBAİ

M A U R I T A M A Nouakchott D akar M M < N ia m e y WNE

B am ako

» "t l i\ t yt RRA

Q

ıvosv

wn LEONE COAST LIBERIA M o n r o v ia Vam ouM oukr.

n a rib o Cayenne

N d ja m e n a A b u ja

A d is A b a b a

N I G E R I A • ibadarv

F T .ft V o P I A

N T R A L A fR IC A N R E P U B L İC

“ o M a l.b o ,Y ,™ “

UGANDA D P M M C ffE

betona L .

GABO N CO N GO

M o g a d is h u

K a m p a la

L ib re v ille

N a ir o b i

[

B raz zaville K liis h as a

Dodom a

S E Y C H tllE S

TA N / A M A

'Sir'. Helena Is. Livingstone H a ra re

ZIMBABVVE BOTSVVANA

- ’ johannesburg* R E P U B L İC O F

Porto Alegre

I MSi h m SIVAZILAND

M“ «™ irW ?-,')'"

S O U T H A F R IC A

Cape Town' Tristaıı da Cünha İsi.

Cape of GoodHope

d kt

Priıtıv Edward.İs i (SA)

S Georria ts. İL A T

L o u is

MAURITIUS REUNION

?>R fo d e J a n e i r o P a u lo ’Curitiba

^Toamasina A n ta n a n a r iv o


Ko/hevn*ovo

Yakutsk

Novosıbifsk ,Utan-Ud*s

A sta n a

S a k h a lin Is.

Ust'Kam&nogorsk Ulan B ato r ‘ Harbin

0

KYRĞYZS^P1

Jld TAŞKENT

V .. B E IJIN G S EO Ü l

Taiyuan

i

Lanzhou*

TOKYO

SHANGHAI

•K a st C h in a Chengdu. T h im p h u K a th m a n d u #Patna (KRACHI

Varrfhasi

Abmadabadj

Fuzhou,, Guangzhou

‘ Dhaka 5b ı s ^

Bombay»

«HUTAN r'

BANGLADFSH C a lc u tiâ

\

MYANMAR

Pune*

HONGKONG

LAOS

I N D I A

V ien tian e

H y d e ra b a d

;

Haiııaıı Is.

\a rth c n M a rJ a n a

Islan Jş, <U.SA\)

THAILAJ Bangalore

M a d ra s

BANG KO K

MALDI VES

'JHindanao Is

SRİ LANKA

FEDERATİON STAT İS OF MICRONESIA

*D #va o

BRUNEl M A L A Y S A uala Lum p ur

\

SI^IGAPOR* S lN G A P O H E

.

1

A V ^ l i 0 m ‘0

hlmohera İs.

JU JU a A J-l~ /

'

PAPUA GUNEA

NEW

^ AjÛRU

ew Irektııd İsi.

S i-« B rila m lsl

Arafura

fim o rls. T im o r Sca

.Vt'M

C aleti o ıı i (t ( F r .)

“ferisbane

'Sydney

Amsıerdaııı İsi.

T a s n ı a n i a /.v.V~ ?Hob#rt

:*ıri»tchurch

YAYINLARI (0216) 325/78 74


AEGEAN SEA

MEDİTERRANEAN

j f î

ݧKIŞEHİR

SEA

A niaka Bu\

^ /A N T A L Y A

İSPARTA

Kü t a h y a

BU RÖOR l

DENİZLİ

D ALAM AN

M ARM AR A

MUĞL

IO D R U M

EDREMI"

SL \ OJ

T E K İR D A Ğ

KIRKLARELİ

.

L G A R I A

(^ N A K K A L E

B U

lÜZCE

T.R.N.C.

KARAMAN

. EFKOŞA

cypci

GRfclK O P R IO T \ O U I \ I S I R M I O \

• :*‘- nr snı

,

'''O

.Y O Z G A T

KAYSERİ

L E B A N O

Mersin Ba\

MERSİN

KASTAMONU

LIC O f \ O R T H E R \ O P R l S

8

KONYA

BA R T IN

Fnehsh

f i RKISH R t P l

ZONGÜL d AK

SİVAS

SESUN

rî>

urfa

D İY A R B A K IR

TUNCELİ

C Ü M Ü ^JA N F

;a n l i

ADIYAMAN

ıNTEP

KARAMAN W>RAŞ

TOKAT

ORDU

'M A N

R U S S I A N

.

■ŞIR N AK

• HAKKARİ

ARMENI

(0216) 325 78 74

KARS

F E D E R A T I O N


www.darkmen.com.tr

ACCADEMİA

Accademia bir Darkmen

Tekstil A Ş markasıdır


Num ber o f aircraft Uçak adedi: 7 Com m ercial names Ticari adları: İstanbul/Isparta/Ankara Izmir/Adana/Hakkari/Aydın M aximum take o ff weight Azami kalkış ağırlığı 257.000 kg (A 340-311) 262.000 kg (A340-313) Wing span Kanat açıklığı: 60.304 m Length Gövde uzunluğu: 63.689 m Height Yerden yüksekliği: 16.99 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 271 Seat p itch (inch) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC); 54 (BC) M axim um cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft M axim um range Azami menzil: 11.952 km M aximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 44.836 kg/152.80 m3 194 SKYLİFE 2 /2 0 0 5

Num ber o f aircraft Uçak adedi: 2 Com m ercial names Ticari adları: Yozgat/Osmaniye M aximum take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 83.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 34.15 m Length Gövde uzunluğu: 44.50 m Height Yerden yüksekliği: 12.10 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 835 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 186 Seat p itc h (inch) Koltuk aralığı: 31, 32 (EC); 33, 34 (BC) M axim um cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.100 ft M axim um range Azami menzil: 3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 12.837 k g * /58 m3 * K o n te y n e r ile y ü k le m e ya p ıld ığ ın d a /

Containerized loading

Num ber o f aircraft Uçak adedi: 9 Com m ercial names Ticari adlan: Şanlıurfa/Balıkesir/ Kahramanmaraş/Mersin/Erzurum/ Sakarya/Ad lyaman/Çorum/Batman Maximum take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 73.500/75.500/77.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 33.91 m Length Gövde uzunluğu: 37.57 m Height Yerden yüksekliği: 11.91 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 150/156 Seat p itch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33, 34 (BC) Maximum cruising altitu de Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.100 ft Maximum range Azami menzil: 3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 9.435 kg*/ 37.42 m3

Num ber o f aircraft Uçak adedi: 5 Com m ercial names Ticari adları: Aras/Çoruh/Ergene/ Aksu/Göksu/ Maximum take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 153.000/157.000 kg (TC-JDB) Wing span Kanat açıklığı: 43.90 m Length Gövde uzunluğu: 46.66 m Height Yerden yüksekliği: 15.867 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 860 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 210/208 (TC-JDB) Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 31, 32 (EC); 38 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum ra n g e /Azami menzil: 8.100/8.980 km (TC-JDB) M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 24.995-21.820 kg/68.20-54.16 m3


T U R K İS H

TU R Y U SH

Num ber o f aircraft Uçak adedi: 26 C om m ercial names / Ticari adları: Diyarbakır/Rize/Hatay/Afyon/Sivas Iğdır/Mardin/Ağrı/Zonguldak/ Ordu/Niğde/Bitlis/Edirne/Amasya/ Giresun/Ardahan/Tekirdağ/ Kastamonu/Elazığ/Manisa/Tunceli/ Malatya/Eskişehir/Bolu/Kocaeli/ Nevşehir M aximum take o ff weight Azami kalkış ağırlığı: 79.015 kg Wing span Kanat açıklığı: 34.315 m Length Gövde uzunluğu: 39.472 m Height Yerden yüksekliği: 12.548 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 165 Seat p itch (inch) Koltuk aralığı: 31 (EC); 35 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum range Azami menzil: 4.755 km M aximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 8.408 kg/45.05 m3

Number o f aircraft Uçak adedi: 17 Comm ercial names / Ticari adlan: Kars/Ayvalık/Marmari s/Amasra/ Alanya/Antalya/Muğla/Çanakkale/ Kayseri/Efes/Side/Bergama/Gelibolu / Anadolu/Konya/Bursa/Trabzon Maximum take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 68.038 kg Wing span Kanat açıklığı: 28.88 m Length Gövde uzunluğu: 36.449 m Height Yerden yüksekliği: 11.125 m

Number o f aircraft Uçak adedi: 6 Commercial names Ticari adları: enizli/Van/Gaziantep/ Kütahya/Siirt/Tokat Maximum take o ff weight Azami kalkış ağırlığı: 46.039 kg Wing span Kanat açıklığı: 26.339 m Length Gövde uzunluğu: 30.995 m Height Yerden yüksekliği: 8.585 m

C ru is e s p e e d

C ru is e s p e e d

Yatay uçuş sürati: 797 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 150 Seat p itch (inch) Koltuk aralığı: 29, 30, 31, 32 (EC); 34, 38 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft Meocimum range Azami menzil: 3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m3

Yatay uçuş sürati: 720 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 99 Seat p itch (inch) Koltuk aralığı: 30 (EC); 31 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 31.000 ft Maximum range Azami menzil: 2.259 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 3.800 kg/22.99 m3 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 195


AEROBİK AEROBICS

Uçuşegzersiz

■ Kan dolaşımını düzenleyici ayak ve b a ca k egzersizleri

programı

Leg & Foot exercises to regulate blood circulation

Inflight exercise

1. Koltuğunuzda dik oturur pozisyonda, ayaklarınız yerdeyken parmaklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, tekrar yere basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısmını yukarı doğru kaldırın ve geri indirin. Bu hareketleri arka arkaya 3 kez tekrarlayın. (Uzmanlar uçuş esnasında bu egzersizi sık sık uygulamanızı önermektedirler.)

program

1 . S it straight in your seat, ı/vith your feet flat on the floor. First lift your heeis keeping your toes on the floor, then lovver your heels till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and than lovver your toes till your feet are flat on the floor again Repeat 3 times. (Doctors recom m end that you repeat this exercise as often as possible during your fiight.)

A şağıda gö re ce ğ in iz u çu ş-

2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın, Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru daireler çizin (3’er kez). Aynı hareketi sol ayağınızla da uygulayın (3’er kez).

egzersiz program ı A irobics,

Türk Hava Yolları ve H illside City C lub işbirliği ile hazırlanmıştır. A iro b ic s 'e

2. First stretch out your right leg and raise your foot ju s t a little. Rotate your ankle clockwise (3 times) and then counter clockwise (3 times). Repeat the same with your left ankle (3 times for each direction).

ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculu ğun uza hareket kata cak ve kendinizi ç o k da ha zinde hissed eceksin iz.

Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez). 3.

A irobics, the infligh t exercise p ro g ra m b e lo w has been

3 . Pull your right knee towards your chest and move it down again (3 times). Do the same with your left knee (3 times).

d e v e lo p e d b y Turkish Airlines a n d H illside City Club o f İstanbul. B y c o m m ittin g ju s t a fe w m inu tes fo r A irobics, you

■ Germe ve gevşetme egzersizleri Stretching and relaxation exercises

c an turn y o u r lo n g jo u rn e y into a m u ch m o re e n e rg e tic a n d re fresh in g one. N o w p le a s e fo ld up y o u r table, b rin g y o u r se a t to the u p rig h t p o s itio n a n d relax

Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın ve indirin (3 kez).

4.

y o u r body.

4 . Raise your shoulders and lower them. Repeat 3 times.

Omuzlarınızla önden arkaya doğru 3 kez ve arkadan öne doğru 3 kez olmak üzere daireler çizin. 5.

5 . Roll your shoulders backwards (3 times) and then forv/ards (3 times).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça indirin. 3'e kadar sayın ve tekrar yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmamaya dikkat edin (3 kez). 6 . Keep sitting up straight. Slowly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be careful not to jerk backvvards. Repeat 3 times.


7.

K a rş ıy a b a k a r p o z is y o n d a y k e n , b a şın ızı

h a fifç e ö n e e ğ e re k s a ğ o m z u n u z a d o ğ ru ç e v irin , g ö z le rin iz o m u z b a ş ın ız a b a k s ın v e y a v a ş ç a b a ş la n g ıç p o z is y o n u n a d ö n ü n (3 ke z). A yn ı h a r e k e ti s o l o m z u n u z a d o ğ r u te k ra rla y ın (3 ke z).

7.

L o o k a h e a d . S lig h tly lo w e r y o u r h e a d a n d

g e n tly tu rn y o u r h e a d to vva rd s y o u r rig h t s h o u ld e r. Y o u s h o u ld b e lo o k in g a t th e e n d o f y o u r s h o u ld e r. T h e n re tu rn to th e s ta rtin g p o s itio n vvith th e s a m e m o v e m e n t (3 tim e s ). R e p e a t th e s a m e e x e r c is e to vva rd s y o u r le ft s h o u ld e r a n d re tu rn slovvly to th e o rig in a l p o s itio n (3 tim e s). 8 . E lle rin iz i a v u ç iç le ri y u k a rı b a k a c a k ş e k ild e b a c a k la rın ız ın ü z e rin e k o y u n v e k e n d in iz i ra h a t b ıra k ın . D irs e k le rin iz i, p a rm a k la rın ız o m u z la rın ız a d e ğ e c e k ş e k ild e kıvırın v e a ç ın (3 ke z). 8 . R e s t y o u r h a n d s o n y o u r th ig h s vvith y o u r p a lm s fa c ın g u p a n d re la x . T o u c h y o u r s h o u ld e r s vvith y o u r fin g e rs a n d re tu rn y o u r h a n d s t o th e o rig in a l p o s itio n . R e p e a t 3 tim e s .

9.

E lle rin iz i a v u ç iç le ri yu k a rı b a k a c a k ş e k ild e

b a c a k la rın ız ın ü z e rin e k o y u n v e y u m ru k ş e k lin d e iy ic e s ık a ra k k a p a tıp , a ç ın (3 ke z).

9.

R e s t y o u r h a n d s o n y o u r th ig h s . p a lm s u p .

C lo s e y o u r h a n d s t ig h tly in to a fis t a n d o p e n . R e p e a t 3 tim e s .

■ S olunum egzersizleri

Breathing exercises 10.

B ir e lin iz i g ö ğ s ü n ü z ü n , d iğ e r e lin izi m id e n iz in

ü z e rin e y e rle ş tirin . B u r n u n u z d a n d e rin n e fe s a lın. G ö ğ ü s k a fe s in iz in iy ic e ş iş tiğ in i h is s e d in . N e fe s in iz i a ğ z ın ız d a n y a v a ş ç a d ışa rı v e rin . A yn ı

U z u n y o lc u l u k la r d a

ş e k ild e b ir k e z d a h a b u r n u n u z d a n d e r in n e fe s

s a ğ lığ ın ız iç in

a lın, a n c a k b u k e z ka rın b o ş lu ğ u n u z u n ş iş tiğ in i

h a t ır la n m a s ı g e r e k e n le r :

h is s e d in . N e fe s in iz i a ğ z ın ız d a n y a v a ş ç a d ışa rı

1 . B o l b o l s u iç in .

v e rin .

2 . A lk o llü iç e c e k le r d e n

10.

u z a k d u ru n .

P u t o n e h a n d o n y o u r c h e s t, th e o th e r o n

y o u r a b d o m e n . T a k e a d e e p b re a th th r o u g h

3 . M ü m k ü n o ld u ğ u n c a az

y o u r n o s e . F e e l y o u r c h e s t e x p a n d . S lo vvly

tu z tü k e tin .

e x h a le t h r o u g h y o u r m o u th . In h a le d e e p ly a g a in

4 . A ir o b ic s

t h r o u g h y o u r n o s e , b u t th is tim e fe e l y o u r

e g z e r s i z le r i n i m ü m k ü n

d ia p h ra g m fiil vvith a ir. E x h a le a g a in slo vvly

o l d u ğ u n c a s ık a r a lık la r la

t h r o u g h y o u r m o u th .

t e k r a r la y ın ( Ö z e ll i k le 1 v e 2 n o ’ lu

■ G evşem e egzersizi

e g z e r s iz le r i)

Relaxation exercise

5 . U ç u ş e s n a s ın d a s ık sık

11.

6 . R a h a t a y a k k a b ıla r g iy in .

E lle rin iz i a v u ç iç le ri y u k a rı b a k a c a k ş e k ild e

k ıs a y ü rü y ü ş le re çıkın .

b a c a k la rın ız ın ü z e rin e k o y u n . B u e g z e rs iz e ö n c e

7 . H a re k e tle rin iz i k ıs ıtla y a n

e lle rin iz i y u m ru k ş e k lin d e s ık a ra k b a ş la m a lıs ın ız .

d a r g iy s ile rd e n k a ç ın ın .

S o n ra s ıra s ıy la ko lla rın ız ı v e ü s t g ö v d e n iz i sıkın. S ık m a iş le m in e k a lç a n ız la , s o n r a b a c a k la rın ız v e

H e a lt h y t i p s fo r

a y a k la rın ız la d e v a m e d in . V e ş im d i a yn ı s ıra y la

l o n g - h a u l f lig h t s

y a v a ş y a v a ş tü m v ü c u d u n u z u g e v ş e tin . O n c e

1 . D rink p le n ty o f water.

e lle r, s o n r a k o lla r, ü s t g ö v d e n iz , k a lç a n ız ,

2 . A v o id alcohohc

b a c a k la rın ız v e a y a k la rın ız . H e r b irin i g e v ş e tirk e n

beverages. 3 . K e e p s a lt c o n s u m p tio n to a m inim um . 4. R e p e a t A ir o b ic s

k a n ın ızın g e v ş e ttiğ in iz b ö lg e y e d o ld u ğ u n u h is s e d e c e k s in iz . 1 1 . P u t y o u r h a n d s o n y o u r la p , p a lm s u p . S ta rt t h is e x e r c is e b y c le n c h in g y o u r fis ts , th e n te n s e

e x e r c is e s a s fr e q u e r ıtly

y o u r a rm s . S lo vvly c o n t in u e to tig h te n y o u r

a s p o s s ib le ( p a r tic u la r ly

e n tir e u p p e r - b o d y , fo llo v v e d b y y o u r h ip s , rig h t

e x e r c is e s 1 a n d 2).

d o vvn to y o u r le g s a n d fe e t. Novv in th e s a m e

5 . D u rin g th e flight, take

o rd e r, s lo vvly re la x y o u r b o d y s ta r tin g vvith y o u r

fre q u e n t s h o rt zzalks.

h a n d s , th e n a rm s , u p p e r - b o d y , h ip s a n d fin a lly

6. W ear c o m fo rta b le

y o u r le g s a n d fe e t. A s y o u re la x , y o u vvill fe e l

shoes. 7. A v o id tig h t clothing.

th e b lo o d flovv th r o u g h e v e r y p a r t o f y o u r b o d y .


By Barış Doğru

1. Elektriği ç o k d a ha uzak m esa fe le re iletm ed e

1. D o y o u k n o w th e n a m e o f th e s c ie n t if ic g e n iu s w h o

önem li bir aşa m a olan alte rna tif akımı (AC) bulan dahi

d is c o v e r e d a lte r n a t in g c u r r e n t (A C ), v v h ic h m a d e it p o s s ib le

bilim adam ının ism ini biliyor m usunuz?

to tr a n s m it e le c t r ic a l p o w e r ö v e r m u c h g r e a t e r d is ta n c e s ?

a. T hom a s Edison b. N ikola Tesla

a. b.

c . Z eljko R aznatovic

c . Z e ljk o R a z n a to v ic

d. A n to n io M e u cci

d . A n t o n io M e u c c i

2 . Batı Yakası'nın H ikâyesi film iyle hatırlayacağınız

2.

T h o m a s E d is o n N ik o la T e s la

W hat

vvas th e

r e a i n a m e o f H o lly v v o o d s t a r N a ta lie

Hollyvvood yıldızı N atalie VVood'un g e rç e k adı

W o o d , w h o m y o u vviil r e m e m b e r fr o m th e film o f W e s t

neydi?

S id e S to r y ?

a. N atalie VVoodchenko b. R o sem o nd Taylor

a. b.

c . N atalia N ikolaevna Z akha ren ko

c . N a ta lia N ik o la e v n a Z a k h a r e n k o

d. Lillian F lore nce H ellm an

d . L illia n F lo r e n c e H e llm a n

N a ta lie V V o o d c h e n k o R o s a m o n d T a y lo r

3. M itolojide ki kanatlı atın ism ini hatırlayabiliyor

3. C a n y o u r e m e m b e r th e n a m e o f th e v v in g e d h o rs e fro m

m usunuz?

m y th o io g y ?

a. P erseus

b. Ikarus

a.

c . P egasus

d. A khilius

c. P egasus

b.

P e rs e u s

Ic a r u s

d . A c h ilie s

4. C larice S tarling, hangi film in unutulm az

4 . O f v v h ic h film vvas C la r ic e S t e r iin g o n e o f th e

kahram anlarından biriydi?

u n f o r g e t t a b ie h e r o in e s ?

a. Rüzgâr G ibi G eçti b. S essizlik

a. b.

c . M alta Şahini

c . T h e M a lt e s e F a lc o n

d. Kuzuların Sessizliği

d . T h e S ile n c e o f th e L a m b s

G o n e W ith th e VVİnd S ile n c e

5. Ünlü Am erikalı sin em a o yu n cu su Elizabeth Taylor

5. T h e f a m o u s A m e r ic a n film a c t r e s s E liz a b e th T a y lo r

tam sekiz kere evlendi. A şağ ıdakilerd en hangisi

m a r r ie d a t o t a l o f e ig h t tim e s . V V h ich o f th e fo llo v v in g

eşlerin de n biri d e ğildir?

n o t one o f h e r husbands?

a.

N icky H ilton

c.

R ichard B urto n

b. R obert VVagner d. Jo h n VVarner

a. c.

b.

N ic k y H ilto n R ic h a r d B u r t o n

was

R o b e rt VVagner

d . J o h n V V a rn e r

6 . B irç o k ünlü yazarın fu tb o la olan ilgisini biliyoruz.

6. W e k n o v v th a t m a n y fa m o u s vvrite rs h a v e b e e n s o c c e r

Peki a şa ğıda kile rde n hangisi aktif olarak bir takım da

fa n s . B u t w h ic h o n e o f th e m a c tu a lly p ia y e d g o a ik e e p e r fo r

kalecilik yapm ıştır?

a te a m ?

a.

Franz Kafka

c.

E du ard o G ale an o

b. A lb e rt C a m us d. U m b erto Eco

a. c.

b.

F r a n z K a fk a E d u a r d o G a le a n o

A lb e r t C a m u s

d . U m b e rto E c o

Q '9 P S P

o E a Z P "l :suoun|os / ja |u ın z o $


Türk Fındığı

Değer Katar. Turkish Hazelnut

Adds Value.

Dünya fındık üretiminin %75'ini oluşturan Türk Fındığı; üstün kalitesi, yüksek besin değeri ve eşsiz lezzetiyle, kullanıldığı bütün ürünlere değer katar. Turkish hazelnut, consisting the %75 percentage o f the world vvide hazelnut production, adds value to ali products with its top quality, high nutritive content and marvellous taste! www.ftg.org.tr

Türk Fındığı Turkish H azelnut TURKİSH

AIRLINES

BİR DOĞA MUCİZESİ i A MİRACI.!' 0I: NATliRf


BULMACA

Ç özüm ü sağda

200 SKYLIFE 2 /2 0 0 5

t>


m e d y a p u z z le @ a la c a ti.co m

ERKEK

SOYAD

HUSBAND

LASTNAME

TATİL YERİ

Türkiye'de kış sporlannın gözde merkezlerinden dördünü bulmacamıza konuk ettik. Burada bulunan hangi konaklama tesisinde, hangi tarihte giriş yaparak bir hafta kalan çift (erkek adı, bayan adı, soyad) kimlerdi bulabilir misiniz?

TARİH

TESİS

VACATİON SPOT HOTEL OR MOTEL

DATE

Q) o

X

■o n C

03

03 Q_

<D >

c

03

E CD

"O CD O

Q) O X c o O) lü

cö Q_ c <D <D O

N N 3 Q_

Our puzzle guests this time are four o f Turkey’s m ost popular resorts for vvinter sports. Can you figüre out who were the couples (husband’s name, ı vife’s name, last name) who stayed a t vvhich resort for a v/eek and on vvhich date they arrived?

8 8 8

Ayla Buket Esma Vivet 8 Ocak / January 8th 15 Ocak / January 15th 22 Ocak / January 22nd 29 Ocak / January 29th

İPUÇLARI 1. Esma ve eşi tatile Evci ailesinden sonra çıkmışlardı. Esma'nın eşi Veysi değildi. 2. Timur ile eşi tatil yeri olarak Kartepe'yi seçmişlerdi. 3 . Green Park’ı seçen aile, Kartalkaya’yı seçen aileden daha önce tatil yapmışlardı. 4. Ergün Hotel Uludağ'daydı, ama burada tatil yapan aile İlgaz ailesi değildi. 5. Vivet Öncel ve eşi tek sayı olan bir tarihte tatile çıkmışlardı ve bu tarih Dedeman'ı seçen ailenin tatile çıktığı tarihten daha sonraydı. 6 . Yakup Demir ile eşi, Baysal Motel'de tek sayı olan bir tarihte tatile çıkan aileden daha önce tatil yapmışlardı. 7. Buket ve eşi 22 Ocak'ta tatile çıkmışlardı. 8 . Ayla ve eşi Bülent tatil için Palandöken'i seçmedikleri gibi, Palandöken'e tatile gidilen tarih de 29 Ocak değildi.

Baysal Motel Dedeman Hotel Ergün Hotel Green Park Kartalkaya Kartepe Palandöken Uludağ Demir Evci İlgaz Öncel

ERKEK

BAYAN

SOYAD

TATİL YERİ

TESİS

HUSBAND

WIFE

LASTNAME

VACATİON SPOT

HOTEL OR MOTEL

TA R İH DATE

■ o,w

SOLUTIONS ÇÖZÜMLER

4162 Ajenuep / >|boo 62

IG joiA i le s  c g

e  e > j|B jje > ı

|0O U Q

!S Â 0 /\

J8AIA

pugg Arenuer / >|Boo ZZ

|0jo h ueujepeo

ue^gpueıed

J!W0Q

d n^B A

ja vjn a

|9joh un6jg

6epnm

pAg

luoıng

e|Â v

e j U 90J0

0d0JJB>1

ze6||

jn ıu ü

BUJS3

3 IA IV N 1S V I

aNvasnH

3dlM

OVAOS

*3 *y 3

NVAVa

LU X

n

me Ajenuer / 8 4191 /Uenuer / >|B0Q 91

1 3 1 0 W dO 1 3 1 0 H 1 0 d S NOIİVOVA |H3A HİVİ SIS31

0o

. » i 3 :1 !

CLUES 1. Esma and her husband left on vacation after the Evci famiiy. Esma's husband is not Veysi. 2. Timur and his wife chose Kartepe for their vacation. 3. The famiiy that chose Green Park took their vacation before the famiiy that chose Kartalkaya. 4. Ergün Hotel was at the Uludağ but the famiiy that vacationed here was not the İlgaz famiiy. 5. Vivet Öncel and her husband went on vacation on a singie-digit date, and this date was later than the date on vvhich the famiiy that chose the Dedeman left on their vacation. 6. Yakup Demir and his wife took their vacation before the famiiy that left on a single-digit date for a vacation at the Baysal Motel. 7. Buket and her husband vvent on vacation on January 22nd. 8 Ayla and her husband did not choose Palandöken for their vacation, nor was January 29th the date on vvhich another couple vvent to Palandöken.

.

2 /2 0 0 5 SKYLİFE 201


FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO PROGRAMI

THE LAST SHOT Oyuncular / Cast: Alec Baldwin, Matthevv Broderick

Yönetmen / Director: Jeff Nathanson Ayakta kalma mücadelesi veren bir film yapımcısının hayal; geleneksel Hollyvvood sisteminin dışında bir film yapmaktır. Bir gün hayalini

SHALL WE DANCE? Oyuncular / Cast: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon

Yönetmen / Director:

BEİNG JULIA

gerçekleştirmeye başlar, ancak filme finans sağlayan mucizevi yatırımcısının,

Oyuncular / Cast: Annette Bening,

aslında sendika ile mafya bağlantılarını

Catherine Charlton, Jeremy Irons

çözmek için çekimleri yem olarak

Yönetmen / Director:

kullanan gizli bir FBI ajanı olduğunu

Istvân Szabö

anlar. Orta yaşlarına gelen tiyatro aktristi Julia

Peter Chelsom

(Bening) kendini boşlukta hissetmektedir. Genç bir hayranı olan

Tekdüze yaşantısından sıkılan Şikagolu

Tom ile tanışınca kendisini tazelenmiş

avukat (Gere) trenle işe giderken tesadüfen pencereden bir dans

ve yeniden aşık bulur. Ama çok geçm eden bu genç aşığın asıl ilgisinin

hocasını (Lopez) görür ve dans dersleri

kendisini kullanarak mesleğinde

almaya başlar. Dans etmenin keyfi

ilerlemek olduğunu anlar. Bunu

hayatına girdikçe, bunun monoton

anlayınca yaralanmış gururunu ve

giden evliliğini de kurtarmanın bir yolu

haysiyetini onarmak için bir intikam

olabileceğini keşfeder.

planı hazırlar. A C h ic a g o lavvyer (G e re ) tire d o f h is İn m id d le a g e , th e a te r a c tr e s s J u lia

r o u tin e life, c o in c id e n ta lly s e e s a d a n c e

(B e n in g ) is fe e lin g a d rift. W h e n s h e

te a c h e r (L o p e z ) th ro u g h a w in d o w a n d

m e e ts a y o u n g a d m ire r Tom , s h e fe e ts

s ta r ts ta k in g d a n c e le s s o n s . A s th e j o y

re n e v v e d a n d in io v e a g a in . B u t s h e

o f d a n c in g e n te rs in to h is life, h e d is c o r v e rs th is m ig h t b e th e s e c r e t to

s o o n d is c o v e rs th a t th e y o u n g io v e r is

s a v in g h is b o rin g m a rria g e .

re a lly in te re s te d in vvhat s h e c a n d o fo r h is c a re e r. T h is re v e ia tio n ie a d s J u lia to p lo t a re v e n g e to s a tis fy h e r w o u n d e d p r id e a n d d ig n ity .

A s tru g g lin g film m a k e r d re a m s o f d ire c tin g h is s c r ip t o u ts id e th e tra d itio n a l H o lly w o o d s y s te m . H is d re a m s e e m s t o c o m e s tru e u n til h e d is c o v e rs th a t h is m ira c le p r o d u c e r is a c tu a lly a n u n d e r - c o v e r F B I a g e n t w h o is u s in g th is p r o d u c tio n to u n ra v e l u n io n a n d m a fia c o n n e c tio n s . 202 SKYLIFE 2 /2 0 0 5


LADDER 49 Oyuncular / Cast: John Travolta, Joaquin Phoenix, Jacinda Barrett

Yönetmen / Director: Jay Russell ölüm cül bir yangının içinde kalan itfaiyeci (Phoenix), Ladder 49 adlı kurtarma ekibini ve arkadaşlarının

RAİSE YOUR VOICE

zamanında yetişebilmesini beklerken, geriye bakıp hayatını, mesleğini ve

Oyuncular / Cast: Hilary Duff,

evliliğini gözlerinin önüne getirir. Filmde

Oliver James, David Keith

Travolta, itfaiye şefini; Barrett ise itfaiye

Yönetmen / Director:

erinin eşini canlandırıyor.

ALFIE Oyuncular / Cast: Jude Law, Sienna Miller, Susan Sarandon

Sean McNamara

Yönetmen / Director: Charles Shyer

Küçük bir kasabada yaşayan genç bir Jude Law, 1966 yapımı Ingiliz filminin

kız, kardeşini trafik kazasında

yeniden çekimi olan bu etkileyici drama-

kaybettikten sonra Los Angeles'a

komedinin başrol oyuncusu. New York

taşınıp gösteri sanatları okuluna kayıt

şehrinde yaşayan Alfie, kadınlara düşkün,

olur. Bu okul onun kapalı dünyasından

çapkın bir limuzin şoförüdür. Genellikle

çok farklı atmosferlere ve alışık

haftanın her günü farklı kadınlarla birlikte olur. Ama sevgililerinden birini hamile

olduğunun dışında sosyal çevrelere girmesini sağlar. F o llo vvin g th e d e a th o f h e r b r o th e r in a

T ra p p e d in a fire th a t lo o k s lik e ly to k ili

c a r a c c id e n t, a te e n a g e g irl fro m a

him , a fire m a n (P h o e n ix ) ta k e s th e

s m a ll tovvn s p e n d s th e s u m m e r in L o s

o p p o r tu n ity to io o k b a c k ö v e r h is life,

A n g e le s s tu d y in g a t a p e rfo r m in g a rts

c a r e e r a n d m a rria g e , vvhile h e vvaits fo r

s c h o o l, vvhich e x p o s e s h e r to a w h o le

h is c o m p a n y , L a d d e r 4 9 , to re s c u e him ,

n e w w o rld a n d w a y o f life o u ts id e th e

if th e y c a n . .. T ra vo lta p la y s P h o e n ix 's

s h e lte re d e x is te n s e a n d s o c ia l c irc le s

fire c h ie f a n d m e n to r; B a rre tt p la y s h is

s h e 's a lw a y s knovvn.

w ife.

bıraktığında tatile çıkarak bu bohem yaşam tarzını tekrar düşünmeye başlar.

J u d e Lavv s ta rs in th is tre n c h a n t d r a m a tic - c o m e d y , a re m a k e o f th e 1 9 6 6 B ritis h c o u n te r c u ltu re c la s s ic . A lfie is a D o n J u a n - e s q u e lim o d r iv e r in N e w Y o rk C ity. H e u s u a lly d a te s a d iffe re n t vvom an e v e ry d a y o f th e w e e k. B u t vvhen h e a c c id e n ta lly im p re g n a te s o n e o f th e m , h e ta k e s a v a c a tio n in th e c o u n tr y a n d b e g in s to th in k a b o u t h is b o h e m ia n life s tyle . 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 203


<

cc

o o

cc Û .

o LU

CELLULAR

g

O y u n c u la r / C a s t: Chris Evans, Kim Basinger

>

Y ö n e tm e n / D ire c to r: David R. Ellis

> -

X

Genç bir adam cep telefonundan

I-

rastgele bir çağrı alır. Jessica'nın (Kim

00

Bassinger) kısık ve panik içindeki sesi

I— X

o

Ryan'ı (Chris Evans) zamana karşı bir TAXI

yarış içinde onun hayatını kurtarmaya sevkeder. Ama Jessica'yı aramak ve

O y u n c u la r / C a s t:

bulmak ona nelere malolacaktır?

Y ö n e tm e n / D ire c to r:

Gisele Bündchen

C/D

O y u n c u la r / C a s t: Paul Bettany, Kirşten Dunst

ûuee n Latifah, Jimmy Fallon,

o

W IM B L E D O N

Richard Loncraine

Y ö n e tm e n / D ire c to r: Tim Story

Peter Colt (Bettany) dünya tenisçiler sıralamasında en altta olmasına rağmen

Bekar bir anne olan Belle (Latifah) aynı zamanda hızlı pizza dağıtımında rekor

şans eseri prestijli VVİmbiedon

sahibidir. Bu yeteneğini taksi şoförlüğü

turnuvasında oynama fırsatı bulur. Bu

yaparak kullanmaya karar verir.

turnuvada Amerikalı tenis yıldızı Lizzie

Sürücülük yeteneğiyle bu alanda da

(Dunst) ile tanışıp ona aşık olur. Şansı

çabucak isim yapar. Bu arada genç

devam eder ve tek erkeklerde final oynamaya hak kazanır. Ancak şansını

polis memuru (Fallon) kadınlardan oluşan bir banka soyguncu çetesini

A y o u n g m a n re c e iv e s a ra n d o m p h o n e

yakalamak için Belle'yi, kendisine

c a li o n h is c e llu la r p h o n e . T h e h u s h e d

yardımcı olması için ikna eder.

a n d p a n ic k e d v o ic e o f J e s s ic a (K im

koruyabilecek midir?

B a s s in g e r) s e ts R y a n (C h ris E v a n s ) o ff a g a in s t tim e , to s a v e h e r life. W h a t w ill it c o s t h im to s e a rc h a n d fin d h e r?

P e te r C o lt (B e tta n y ) a lth o u g h a t th e b o tto m o f th e w o rld te n n is ra n k s , g e ts A s in g le m o th e r a n d re c o r d h o id e r

204

lu c k y a n d a n d fin d s a c h a n c e to p la y in

s p e e d y p iz z a d e iiv e re r B e lle (L atifah )

th e p r e s tig io u s V V İm biedon to u rn a m e n t.

d e c id e s to u s e h e r s k ills in c a b d riv in g .

A t th is to u rn a m e n t h e m e e ts a n d fa lis in

S h e q u ic k iy b e c o m e s fa m o u s fo r h e r

lo v e w ith A m e ric a n te n n is s ta r L izzie

d riv in g s k ills a s w ell. T h en a y o u n g c o p

(D u n st). H is lu c k c o n tin u e s a n d h e g e ts

(F a llo n ) c o n v in c e s h e r to h e lp h im c a fc h

th e c h a n c e to p la y fo r th e m e n 's

a g a n g o f fe m a le b a n k ro b b e rs .

s in g le s title. W ill h is lu c k h o ld o u t?

2 /2 0 0 5


V A N IT Y FA IR

NOEL

O y u n c u la r / C a s t:

O y u n c u la r / C a s t: Susan Sarandon,

Reese VVitherspoon,

Penelope Cruz, Alan Arkin

James Purefoy, Jim Broadbent Y ö n e tm e n / D ire c to r: Mira Nair

Y ö n e tm e n / D ire c to r: Chazz Palminteri

VVİlliam Makepeace Thackeray'ın klasik

New York'ta bir Noel akşamında, beş

romanından yeniden sinemaya

farklı insan birbirlerine küçük

uyarlanan bu filmde Rebecca (Becky)

yardımlarda bulunarak Noel gününün

Sharp'ı tanıyoruz. Fakir bir semtte

anlamını keşfeder. Noel ruhuyla ilgili

doğan Becky zekasını, kurnazlığını ve

bu film hayatlarımızın nasıl esrarengiz

cinselliğini kullanarak yukarılara tırmanır

bir şekilde birbiriyle alakalı

ve 1820'lerin Londra’sının sosyetik

olabileceğini gösteriyor.

çevresine girer. M R . 3 00 0

It's C h ris tm a s E v e in N e w Y o rk C ity, a n d w ith a little h e lp fro m e a c h o th e r,

O y u n c u la r / C a s t: Bernie Mac,

fiv e p e o p ie w ill d is c o v e r th e m e a n in g

Angela Bassett Y ö n e tm e n / D ire c to r:

o f C h ris tm a s D ay. T his film a b o u t

Charles Stone III

c a n s o m e h o v v b e m y s te rio u s ly

C h ris tm a s s p irit sh o vvs h o w o u r liv e s

in te rre ia te d .

Beyzbol yıldızı (Bernie Mac) 3000 tam vuruşa ulaşıp, belirgin bir onur kazandıktan sonra bu spordan emekli olur. Ancak önceki tam vuruşlarından üç tanesi diskalifiye edilince, 3000 tam vuruşluk rekorunu yeniden kazanmak için sahalara geri döner. İn th is film , vvhich is a n e w film v e rs io n o f th e c la s s ic n o v e l b y VVİlliam M a k e p e a c e T h a c k e ra y , w e m e e t R e b e c c a (B e c k y ) S h a rp . B o rn in th e lovver c la s s , B e c k y u s e s h e r w it, g u ile a n d s e x u a lity a s s h e m a k e s h e r w a y u p th ro u g h L o n d o n s o c ie ty c irc a 1 8 2 0 .

B a s e b a ll s ta r (B e rn ie M a c ) re tire s fro m th e s p o r t a fte r m a k in g h is 3 ,0 0 0 th b a s e

■ Video gösterimleri sadece, A-340, A-310 Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır.

hit, w h ic h g iv e s h im a d is tin c tiv e h o n o r. H o w e v e r w h e n th re e o f h is h its a re

■ V ideo film s a re o n ly s h o w n o n lo n g

d is q u a lifie d , h e re tu rn s to th e fie ld to

d is ta n c e flig h ts a n d o n o u r A -3 4 0 ,

re c la im h is 3 0 0 0 - h it re c o rd .

A - 3 1 0 a n d B o e in g 7 3 7 -8 0 0 a ircra ft. 2 /2 0 0 5 SKYLIFE 205


<

cc O

o

cc MUSIC ON FLIGHTS THY MÜZİK

a.

KLASİK MÜZİK

HAFİF MÜZİK

Lan Shu ■

G ig o lo s California Dreamin ■

C L A S S IC A L M U S IC Beethoven Fur Elise ■ Borodin

E A S Y LIST EN IN G

Dum Babuji zara dhreere chalo ■Taroddo G achi Badara

S ugababes Too Lost İn You

İn the Steppes of Central Asia ■

Helene Segara Elle Tu L'aime ■ Sting Desert Rose ■Norah

Beethoven Ave Maria (2) ■ M ozart Piano Concerto No: 21

Enrique Iglesias Mentiroso ■

(Remix) ■ Usher/Lil Jo n Yeah ■

Ganungil ■ M orning M usem e

Eam on/Eam on İt Don't Want Y

Dream come true ■ Kabhi

■50 Cent İn Da Club ■

Jo n e s Come Avvay VVİth Me ■ Lighthouse Fam ily Ain't No

Khushi Kabhie Gham Bole

Stonebridge / Theresa

■Beethoven 5th Symphony ■

chudiyan ■ Deng Li Jun Xiang

Put'em High

Schubert Scherzo ■ Vivaldi

Sunshine ■V anessa VVİlliams

Jian zai mingtian ■ In-VVon

Concerto Grosso H Minör

Betcha Never ■Chris Isaak

Kang Jega munjeo Sarang

Op. 3#10 ■ Beethoven

Life Will Go On ■ A. Bocelli &

Haleyo ■ Ja c k y Deng Ni deng

Moonlight Sonata ■ Bach Çello

D. Pontes O Mare e Tu ■

dao wo xin tong ■ Jin-Kyung

Süite No: 6

P atricia Kaas Mon Mec a Moi

Kw on Gangbyun Yeonga ■

CAZ - J A Z Z G ato Berbieri Straight Into The

■ Chris Rea As Long As I Have

M orning M usem e Boy-girl ■

Your Love ■Toni Braxton

Yu Chyi Qi dian zhong ■ Faye

Spanish Guitar ■Manuel Franjo

VVang Lui Lang de Hong wu Xie

Solo Por Tu Amor ■Robert

■ Deng Li Jun Tian mi de xiao

Dovvney J r Every Breath You

yu ■ Yoshinori Sunahara Spiral

Take ■ Craig David & Sting

Never Before

Rise & Fail ■Goran Karan Stay

LATİN MÜZİĞİ

With Me ■M ario Frangoulis

LATİN M U S IC

Follow Your Heart ■Barry VVhite & C haka Khan The

G lo ria Estefan No Me Dejes

Los L ob os Cumbia Raza ■

Longer VVe Make Love ■G ipsy Kings No Volvera ■ Lionel

De Ouerer ■ Alejandro

Sunrise ■ P eter W hite & G rover VVashington Jr.

Richie How Long ■Tiziano

Perderte ■ Linda Ronstadt

Midnight İn Manhattan ■

Ferro Imbranato ■M arc

Perfidia ■ Daniela M ercury

G rover VVashington Jr. Soulful

Anthony Amigo

Rapunzel ■ Laura Fygi Historia

Fernandez Me Dedique A

De Un Amor ■ Juan Luis

Strut ■ S tanley Clarke Hideavvay ■ M artin Taylor

UZAKDOĞU MÜZİĞİ

POP - HITLINE

G uerra Las Avispas ■ Inma

Midnight At The Oasis ■ Kyle

FAR EAST

2black/Loredanaberte VVaves

Serrano Cantos De Sirena ■

Eastvvood (ft. Diana King)

Kabhi Khushi Kabhie Gham

Of Luv ■ B la c k Eyed Peas

Why Can't We Live Together ■

Yed Ladka Hai Allah ■Faye

Let's Get İt Started ■Dante

Gloria Estefan Tu Fotoğrafla ■ C h o co la t's Rythmo Tropical ■

M ark Isham The Beautiful Sadness ■The Isley Brothers

VVang Cui Mian ■Morning

Thom as Get İt On ■ Faithless/Nina Sim one I Want

Pepe Aguilar Miedo ■ C o m pay Segu n do Macusa ■ Juan Luis

Betvveen The Sheets ■ Nancy

M usem e Trust ■ Jungi Jo o Seogilpin Sarang ■ Ja ck y Zhen

More ■G audino/Chrystal

Guerra y 440 Tengo Un

VVİlson Hello Like Before ■

Aı ■ Jim i M istry Chori Chori

VVater Destination Unknovvn ■

Corazon (Bachata) ■ M on ica

R odney Franklin The Groove

Gori Se ■ Baram goht Biwa

Nelly/Jaheim My Place ■

M olina Como el Aire ■ C elia

■Them ba M kh ize Inner Peace

Woirowoom ■ Faye VVang Nü

Patrice Music ■Rza/Xavier

C ru z La Vida Es Un Carnaval ■

■ Bo b Ja m e s Avvaken Us To

Huang Dexin Yi ■ Yu Chyi Gan

Naidoo l've Never Seen ■

Alexandre Pires Voce Roubou

Shapeshifters Lola's Theme ■

A Minha Vida ■ C a rlo s Vives

Aventura Cuando Volveras ■ D12 My Band ■ Ja y Sean/The Rishi Ris Eyes On You ■ Kirpi

Fruta Fresca ■ L os L ob os La

■Boney Ja m e s Are You Ready ■ Kirk VVhalum

Vuelva A Tu Lado (Rumba) ■

The Blue ■ Diana Krall Have Yourself a Merry Little Christmas

M o rn in g

Bamba ■ Laura Fygi Cuando

Peaceful Hideavvay ■ Peter

The Song ■ M ag ic B o x This Is

Raydel Hey Arriba ■ M on ica

VVhite Venice Beach ■Stan

Better ■ M r On/Jungle

M olina Oh Amores ■ G loria

G etz & J. G ilberto O Grande

Brothers Breath Don't Stop ■

Estefan Nuestra Felicidad ■

Amor ■ Shakatak &

Nina S ky/Ja bba Move Ya Body

Ju lio Iglesias Abrazame ■

Al Jarreau Day By Day

■Prince Musicology ■ Royal

D aniela M ercury Mutante

Müzik programları sadece, A-340, A-310 Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. 206 SKYLİFE 2 /2 0 0 5


P O R T R E - P O R T R A IT J e n n ife r L o p e z

M ood y B lue s VVhiter Shade of

Medvvyn G o od a ll Fragrances

T Ü R K P O P M ÜZİĞ İ

From Paradise ■ Enya China

T U R K İS H P O P

Rose ■ Oystein S evag The

A lp a y & Işın K a ra ca Sessiz

Door Is Open ■ Beat

Kalma ■ Bu rcu G ü neş Ay

Foundation My Freedom ■

Şahit ■ Işın K a ra ca Başka

Am anda Homi Drumgirls Of

Bahar ■ Em re Altuğ Bu Kadar

Dadgad ■ B-Tribe Zapateado

mı? ■ Levent Y ü ksel

■Clan nad Both Sides Now (w. Paul Young)

Sadakatsiz Aşk Olmaz ■

Pale ■ The C a ts Marian ■ The

Hande Y e n er Kırmızı ■ Rafet

B each B o y s California Girls ■

T Ü R K S A N A T M Ü Z İĞ İ

El Rom an Sürgün ■Sezen A k su Arka Sokaklar ■ Teom an

Doris Day Que Sera Sera ■

T U R K İS H A R T M U S IC Zekai T un ca Aziz İstanbul ■

Yaz Geldi ■N ilüfer Gözlerinin

Dean M artin That's Amore ■

Sevdim Seni Bir Kere ■ Em el

Engelbert H um perdink The

Umut A kyürek Ben Küskünüm

Hapsindeyim ■ M urat

Last VValtz ■ Henry M ancini

Feleğe ■ Em el Sayın Ah Bu

Ba şa ra n Yok Canımın İçi ■

Laura's Theme from Dr.Zhivago

Şarkıların Gözü Kör Olsun ■

Kenan D oğulu Tutamıyorum

■The P latters Smoke Gets

Jü lid e K ö seoğ lu Ayrılık Yaman

Zamanı ■ Kerem Cem Eylül ■

İnto Your Eyes ■ The B eatles

Kelime ■ M uazzez Ersoy

D eniz A rc a k Eyvallah ■

Penny Lane ■ Sim on &

Gurbet O Kadar Acı ki ■

G ü lben Ergen Küt ■ Levent

G arfunkel Homevvard Bound ■

M üzeyyen Senar Benzemez

Yü k se l Yeter Ki Onursuz

Drifters Spanish Harlem ■

Kimse Sana ■ Em el Sayın Sen

Olmasın Aşk ■ M irkelam

Stili ■ Loving You ■ l'm Glad ■

Engelbert Hum perdink Love

Mevsimler Gibisin ■ İsmail

Aşkımsın ■ H ande Yener

The One ■ Dear Ben ■ Ali I

Me With Ali Your Heart ■

Hakkı Fencioğlu Gönlüm

Acele Etme ■A şk ın Nur Y en gi

Have (Featuring II Cool J) ■

C a rp enters Someday ■ The

Seher Yeli Gibi ■ M uazzez

& Rafet El Rom an Peşindeyim

Jenny From The Block

B e a tles Eight Days A Week ■

Erso y Rüyalarda Buluşuruz ■

■R afet El Rom an Yalancı

(Featuring Styles And Jadakiss)

Jo h n Lennon Just Like Starting Över ■ The Honey D rippers

G ökhan Sezen Sazlar Çalınır

Şahidim ■K irpi The Song ■

■ Again ■ You Belong To Me ■

Çamlıca'nın Bahçelerinde ■

Nilüfer Gözünaydın ■ M azh ar

Nesrin K örükçü Yüce Dağ

A la n so n Yandım

Love U! ■ İf You Had My Love ■

Sea of Love ■ Santa Esm eralda You Are My

Shouid Ve Never ■ Too Late ■

Everything ■ A retha Franklin

Let's Get Loud ■ Could This Be

Respect ■ Sim on & Garfunkel

Emel Sayın Gideceğin Yere Beni de Götür ■ Ahm et Özhan

Love ■ No Me Ames (duet with

The Sound of Silence ■ Oueen

ikinci Bahar ■ M u a zze z Ersoy

Marc Anthony) ■ VVaiting For

The Great Pretender

Kadehinde Zehir Olsa ■ Sakine

■ Talk About Us ■ Theme from

NEW A G E

Gözüm Yollarda ■ Zekai

Mahogany (Do You Know)

G a b o r D eutsch Love Garden ■

T un ca Eski Dostlar ■

U N U TU LM AYAN LAR

Paul Schvvartz Project Vol De Nuit ■ Dolphin B oy Shake İt

M üzeyyen Senar Keklik ■ G ökhan Sezen Tez Geçse de Her Sevgide Bin Hatıra Vardır ■

l've Been Thinking ■ Baby I

Başında Yatmış Uyumuş ■

Kanbur Gel Gitme Kalmasın

Tonight ■ Promise Me You'll Try

O L D IE S

Loose ■ M ark Isham Raffles in

Doris Day Dream A Little

Rio ■ N ightingale Lightdance

Em el Sayın Feride ■ Koray

P O R T R E - P O R T R A IT

Dream Of Me ■ Edith P iaf

Sun Dance ■ N ighthouse

Safkan Baharın Zamanı Geldi ■

M o r ve Ö te si

Milord ■ E lvis P resley Are You

Night İn That Land ■ David

Gökhan Sezen Gam Çekme

Cambaz ■ Yardım Et ■ Bir

Lonesome Tonight ■ Frank

Arkenston e Companions ■

Derdim Var ■ Re ■ Sevda Çiçeği

Sinatra Love And Marriage ■

B -Tribe La Guapa ■Zero 7

Güzel Nolsa Baharın Sonu Yazdır ■ Em el Sayın Mavi

P a tricia K aas La Vie En Rose

İn Time ■ S ecret Garden

■ Şarkıcı Çocuk ■ Son Deneme

■The P latters The Magic

Fairytale ■ Clan nad What Will I

Boncuk ■ Nail Korkm az Yemenimde Hare Var ■

Touch * T o n y Bennett As

Do (from Message İn A Bottle) ■

M üzeyyen Senar Vardar Ovası

■ Sabahın Köründe ■ Yalnız Şarkı ■ Şehir ■ Son Giden ■

Time Goes By (Casablanca) ■

Eighth W ave Panama Bazaar ■

■Nesrin K örükçü Mavili

Mucize

■ Serseri ■ Aşk İçinde ■ Az Çok

M u sic program m es can b e listened on ly o n long dıstance flights a n d som e o f o u r Europe flights on ou r A -34 0, A -3 1 0 a n d B oeing 7 3 7 -8 0 0 aircraft. 2 / 2 0 0 5 S K Y IIF İ 207


AYIN KONUĞU GUEST OF THE MONTH

G öklerde uçarken okum ak Reading high in the sky M i DOĞAN

H I Z L A N , gazeteci, yazar - vvriter.joıırnalist

Ben uçağa o ldu kça geç

yol değil, gerçekten yol

I a m o n e o f th o s e p e o p le w h o

I t ’s n o t fo r n o th in g th e y say, “I t ’s

yaşlarda binenlerdenim .

arkadaşı önemli. T o kyo ’dan

s ta r te d fly in g ra th e r la te in life, a

n o t th e jo u r n e y th a t m a tte rs b u t th e c o m p a n y . ” F o r tru ly it is n o t

Bunda hem gezm eyi pek

arkadaşlarla birlikte dönünce

d e c is io n in w h ic h m y d is lik e o f

sevm em em , hem de itiraf

kilom etreleri hissetm edim .

tra v e llin g a n d , I h a v e to a d m it,

th e r o a d th a t is im p o rta n t b u t

edeyim ki korkum rol oynadı.

Uçaklarla ilgili b irço k yazı

m y fe a r p la y e d a role.

y o u r c o m p a n io n s o n it. W h e n I

İnsanoğlu bir kere rahata

var. Am a ben uçak denince

B u t once a m an has

re tu rn e d fro m T o k y o w ith frie nds,

alışmaya görsün, bütün eski

A ntoine de S aint-E xup ery’yi

e x p e rie n c e d c o m fo rt, h e fo rg e ts

I d id n 't fe e l th e k ilo m e te rs .

duyguları unutuyor, ilk

hatırlarım. K üçük P rens’in o

h is fo rm e r fee lin gs. I to o k to

M a n y p e o p le h a v e vvritten a b o u t

binişte uçağa alıştım, diğer araçları aramadım bile.

eşsiz yazarını, ‘Savaş

flyin g o n m y v e ry firs t flig h t a n d

flying. B u t w h e n I h e a r th e w o rd

Pilotu'nu. G ökyüzünde

n e v e r e v e n m is s e d th e o th e r

a irp ia n e I th in k o f A n to in e d e

Tayyare bizim hayatımıza ne

olmayı o sevdirdi bana.

m o d e s o f tra n s p o rta tio n .

S a in t-E x u p e ry , ‘W a r P ilo t' a n d

zam an girdi? Tarihini

Havada büyük uçaklar içinde

W h e n d id th e a irp ia n e e n te r o u r

in c o m p a ra b te a u th o r o f ‘The

bilm iyorum , doğrusu pek de

de bulundum , özel

liv e s ? I d o n 't k n o w th e d a te , a n d

L ittle P r in c e ’. İt vvas h e w h o

m erak etm iyorum ama

uçaklarda da, küçük

to b e p e rfe c tly h o n e s t I d o n ’t

m a d e m e lo v e b e in g in th e sky.

pervaneli uçakların önündeki

uçaklarda da. Ben küçük

m u c h ca re . B u t p ilo ts s ta n d in g

I h a v e b e e n in b ig p la n e s , p riv a te

pilotlar, hele Sabiha

otom obilleri sevdiğim den

in fro n t o f p r o p e lle r p la n e s ,

p la n e s , s m a ll p la n e s . B u t th e

G ökçe n'in fotoğrafı, uçağı

uçağın küçüğü bana daha

S a b ih a G ö k ç e n ’s p h o to g ra p h in

s m a li o n e s alvvays s e e m e d

benim kafam da

sevimli gelir. Ünlü, “küçük

p a rtic u la r, m a k e th e a irp ia n e

c o s ie r to m e b e c a u s e I lik e s m a ll

C um huriyetle eşleştiriyor.

güzeldir” sözünün etkisi

c o n te m p o ra n e o u s in m y m in d

ca rs. H a v e I p e rh a p s b e e n

Yükselm e duygusu hiç

altında mıyım acaba?

w ith th e R e p u b lic .

in flu e n c e d b y th e e x p re s s io n ,

kuşkusuz manen de, fiziksel

Uçak, uçmak, havalanmak.

The s e n s e o f ris in g h ig h

“S m a ll is b e a u tifu l? "

olarak da insanı tatm in

Yerde manevi anlamda

u n d o u b te d ly h o ld s a c e rta in

P lanes, flying, b e c o m in g

ediyor. Yukarıdan görm ek,

havalanmaktan ben hep uzak

a ttra c tio n fo r m a n , b o th

a irb o rn e ... T ve alvvays trie d to

tepeden bakm ak, sadece

durdum.

p h y s ic a lly a n d sp iritu a lly.

k e e p m y fe e t o n th e g r o u n d in

uçaktan olması koşuluyla

Bazen birçok şey

L o o k in g d o w n fro m a b o v e ,

th e m e ta p h o ric a l s e n se .

insanidir, yoksa diğerleri

yazacağınıza bir şiir belki

lo o k in g d o w n o n e 's n o s e a re

S o m e tim e s , ra th e r th a n vvriting

benim gülünç bulduğum

bütün söylediklerinizi,

q u in te s s e n tia lly h u m a n

m a n y th in g s, a p o e m c a n s u m

tavırlardır.

söyleyeceklerinizi özetliyor.

in c iin a tio n s , p r o v id e d th e y a re

u p e v e ry th in g y o u w a n t to say.

Ç ok uzun m esafelerde biraz

Onun için Cahit Külebi'nin

o n ly d o n e fro m a n airp ia n e .

T h a t's w h y l ’d like to e n d m y

canım sıkılmıyor değil. Ö rnek

‘Uçak Yolculuğu’ adlı şiiri

O th e rw is e th e y a re a ttitu d e s I

p ie c e w ith a p o e m b y C a h it

vereyim mi?

noktalasın istedim yazıyı; “ Bir

fin d rid ic u lo u s .

K ü le b i title d , ‘P la n e T r ip ’: “i

Bir kez T o kyo ’ya uçtum .

uçağım olmalı benim / Binip

I a is o g e t a little b o r e d a n d

s h o u ld h a v e a n a irp ia n e / 1

Ö nce Ingiltere'ye, L o n d ra ’daki havaalanına

üstüne binip üstüne / Şu

re s tle s s o n v e ry lo n g flights.

s h o u ld g e t o n it, g e t o n it / A n d

dünyayı gezmeliyim, / Gidip

S h a ll I g iv e a n e x a m p le ?

to u r th is w o rld . / 1 s h o u ld g o to

indim , inerken hostese buradan Tokyo kaç saattir

Akdeniz kıyılarına / Merhaba demeliyim / Sıcak sıcak

I o n c e fle w to T o kyo. F irs t I

th e M e d ite rra n e a n c o a s t / A n d

la n d e d in E n g la n d , a t L o n d o n

s a y h e llo / C h ild re n o f s a ilo rs

diye sordum . 13.5 saat cevabını alınca az daha

denizlerde / Çimen gemici çocukları. / / Bir uçağım olmalı

a irp o rt. A s I w a s d e b o a rd in g I

d u c k in g / U n d e r th e w a rm se a

a s k e d th e h o s te s s h o w m a n y

w a te rs . / / 1 s h o u ld h a v e a n

dönüyordum ; orada verilm iş

benim / Binip üstüne binip

h o u rs it vvas fro m th e re to

a irp ia n e / i s h o u ld g e t o n it, g e t

randevular olm asaydı bunu

üstüne / Daha uzaklara gitmeliyim, / Ta Fransa’ya,

Tokyo. W h e n s h e s a id th irte e n

o n it / A n d g o to fa r a w a y

a n d a h a lf I a lm o s t tu rn e d

p la c e s . / T o F ra n ce , o r B e rlin / 1

Berlin'e / Selam demeliyim dört iklimden, / Özgürlük için

a ro u n d a n d w e n t b a ck ! A n d I

s h o u ld b rin g g re e tin g s fro m th e

s u re ly w o u ld h a v e i f I h a d n 't h a d

fo u r c lim e s / T h o s e w h o c a m e to

dövüşmeye gelenler / Ölümlü günler bitti mi / Öten tüfekler

a p p o in tm e n ts there.

fig h t fo r fre e d o m / D id th e d e a d ly

W hy, y o u a s k ? F lyin g a li b y

d a y s e n d ? / D id th e vvhistling

havada uçtuğunuz, aşağıdaki okyanus gibi düşünm em eniz gereken

sustu mu / Kazanlarda sıcak aşlar pişti mi? / / Bir uçağım

m y s e lf fo r s o m a n y h o u rs m a k e s

rifle s g o s iie n t? / D id th e h o t

m e a b it m e la n c h o ly . A n d

s te w s c o o k in th e c a u id ro n s ? / / 1

olmalı benim / Binip üstüne

s tra n g e th o u g h ts th a t y o u

s h o u ld h a v e a n a irp ia n e / 1

garip düşünceler akla geliyor.

binip üstüne / Diyar diyar

s h o u ld n 't th in k c o m e to y o u r

s h o u ld g e t o n it, g e t o n i t / A n d

gitm eliyim .”

m in d , like h o w m a n y m e te rs

tra v e l fro m la n d to la n d . ”

İyi okum alar ve iyi uçuşlar dilerim.

h ig h y o u ’re fly in g a n d th e o c e a n

I w is h y o u p le a s a n t re a d in g a n d

d o w n b e lo w ...

a p le a s a n t flight. □

yapardım da. Neden derseniz? Tek başıma onca saat yolculuk yapm ak, bende biraz m elankoli yaratıyor; hem de kaç m etre

Boşuna dem em işler, “tarik m ühim değil; refik m üh im ” ; 208 SKYLIFE 2 /2 0 0 5


Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

The So ıırce x>f Yarn&FaDric..

O ur Q u a llty S ystem is c e rtifla d to ISO 9001 by

LyCRA

r\/~r\r\

Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. N o :l I KAYSERİ I TÜ R K İYE Phone:+90-352 321 10 59 (pbx) Fax : +90-352 321 11 96 Fax : +90-352 321 24 39 www.basaktekstil.com.tr E-Mail:basak@basaktekstil.com .tr


2005 02  
Advertisement