Page 1

O C A K / J A N U A R Y 2 0 0 5 • A L A B İ L İ R S İ N İ Z • Y OU R C O M P L I M E N T A R Y C O P Y TURKISH AIRLINES

n r ^ r r r a

R u s v a ’ nın ‘ k a le s i’ - R ussia’s 'S tro n g h o ld ’ ; M O S K O V A / MOSCOVV K u ts a l b a h ç e - S acred G arden; ŞA N LIU R FA H a v a " to p o g r a fy a la r - « e O

to p o ^ e s ;

/

m

.

ps


K A P A K / COVER B AR IŞ HAŞ AN BEDİR

skylîf Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T Y ön e tim K urulu Başkanı C h airm a n o f th e B o a rd C a nd a n K arlıtekin T ü rk Hava Yolları A dın a Sahibi P u b lish e r o n b e h a lf o f Turkish A irline s G enel M ü d ü r ve Y ön e tim K urulu B aşkan Vekili P re sid e n t a n d CE O A b d u rra h m a n G ü n d o ğ d u Basın ve R eklam M ü d ürü P re ss a n d A d v e rtis in g M a n a g e r Ali Fırat afirat@ thy.com T ü rk H ava Yolları G enel Y ön e tim Binası A ta tü rk H ava Limanı 3 4 1 4 9 İSTAN B U L

S 00

LU $O oc LU

28

Russia’s ‘S tronghoid’ Moskova / Moscow

Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Y a p ım / P ro d u c tio n G enel Yayın Y ö n e tm en i / P u b lish in g D ire c to r Dr. A rif N ihat D ursun n ih a t.d u rsu n @ co rd isg ro u p .co m .tr Yayın K o o rd in a tö rü (Sorum lu) / E dito ria l C o o rd in a to r B ahar K alkan b a h ar.kalka n @ d isku s.co m .tr E ditö rle r / E dito rs Füsun A kay fu su n .a ka y@ d isku s.co m .tr

*

Rusya'nın ‘kale’si

44

LU

k

V-

Hayali topografyalar

Imagined topographies Haritalar / Maps

Û O

B arış D oğru b a ris.d o g ru @ d isku s.co m .tr S an a t Y ö n e tm en i / A rt D ire cto r Feyza Y apulu fe yza .yap u lu@ d iskus.co m .tr G ra fike r / G ra p h ic A s s is ta n t Ulaş K aratağ u la ş.ka ra ta g @ d isku s.co m .tr F o to ğ ra f E ditö rü / P h o to g ra p h E d itö r K urtu lu ş G öka lp ku rtu lu s.g o ka lp @ d isku s.co m .tr İngilizce E ditörleri / E ng lish E d ito rs V irginia T a ylo r S açlıoğlu, Fred S ta rk R e k la m / A d v e rtis in g G enel K oo rd in a tö r / G en e ra l C o o rd in a to r Tülin Ç im tu lin .cim @ re ka n d .co m .tr D ire ktö r / D ire cto r E bru Ü çe r Y önezer e bru .u ce r@ re ka n d .co m .tr

f i cordi^group

Ü353E

56

dis

Tel: [02 1 2] 2 6 9 45 2 7 Fax: (0212] 2 6 9 4 5 28 L event M ah. 4. G aze teciler S itesi E bulula M a rd in C ad. Ülgen S ok. 18 A/1 A ka tla r / İstanbul skylife @ co rd isg ro u p .co m .tr h ttp ://w w w .c o rd is g ro u p .c o m .tr Tel: [02 1 2] 3 2 5 01 5 0 - 5 1 - 5 2 Fax: [02 1 2] 3 2 5 01 43

Bilgi savaşçısı

A vvarrior for knowiedge 68

Coşkun Aral Karın avcundaki Davraz

Davraz in the lap o f the snow

B a s k ı-C ilt / P rin tin g -B in d in g D o ğan O fset Yayıncılık ve M atba a cılık A.Ş. Tel: [02 1 2] 6 2 2 19 0 0 h ttp ://w w w .d o g a n o fs e t.c o m R e n k A y rım ı / C o lo u r S e p e ra tio n Y e d ire n k G rafik ve R enk Ayrımı H izm etleri Tic. A.Ş . Tel: [02 1 2] 2 1 7 9 8 8 9 7renk@ 7ren k.com Skylife dergisine internette, w w w .thy.com üzerinden SKYLIFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the internet by clicking the SKYLIFE icon in www.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@ thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / Any suggestions o r complaints about Skylife magazine are welcomed a nd should b e addressed to customer@thy.com. Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither, text nor photographs from this publication may be reproduced either in full o r summary without acknowleding the source and without p rior permission from the publisher. Skylife. THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published m onthly b y Turkish Airlines.

6 C ityscope 148 Rehber / Guide 170 Bilgi / Info 198 Test


HOŞGELDİNİZ VVELCOME ABOARD

Değerli Konuklarımız,

Dear G uests,

17 Aralık tarihi, Türkiye için olduğu kadar Avrupa Birliği için de

D ecem ber 17th w as a date as m om entous for the European

önemli bir dönüm noktasıdır. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyelik

Union as it was tor Turkey. The fa ct that o u r co u n try is

görüşm elerine bu yıl başlıyor olması, uzun yıllardır zaten Avrupa

starting m em bership negotiations for the European Union this

ile iç içe olan Ortaklığımız için büyük bir sevinç kaynağı

yea r is a great sou rce o f jo y fo r o u r Partnership, which has

olmuştur. Yurtdışı uçuşlarımızın yaklaşık yüzde 70'ini

aiready been clo se iy involved with Europe for m any years.

gerçekleştirdiğimiz 45 Avrupa şehri ile ilişkilerimizin daha da

The further de velopm e nt o f o u r reiationship with the 45

gelişmesi, Türk Hava Yolları'nın daha hızlı büyümesi için önemli

European citie s to w hich clo se to 70% o f o u r internationai

bir fırsat olacaktır. Geçtiğimiz Aralık ayı, Türk Hava Yollan için

fiights are reatized represents an im portant op po rtu nity for the

de önemli bir kilometre taşı olarak daima hatırlanacaktır.

m ore rap id g ro w th o f Turkish Airlines. A n d last D e cem b er vvill

Ortaklığımız, uygulamakta olduğu esneklik stratejisi ve tasarruf

alvvays be rem em bered as a significant m ilestone for us as

programı sayesinde, özellikle finansal performans açısından

well.

yükselen bir trend yakalamış ve kararlılığını kuruluşundan bu

Thanks to its flexible strateg y an d savings program , our

yana en yüksek seviyeye çıkarmayı başarmıştır. 1990 yılından

P artnership has em barked on a rising trend, especially from

bu yana yaklaşık yüzde 2'si halka açık olan sermayesinin yüzde

the view point o f financial perform ance, a n d su cc e e d e d in

23'ü daha, geçen ay başında halka arz edilmiştir. Halka arz

raising its resolve to its high est level sin ce the airline ıvas

çalışmaları sırasında sunulan hissenin yaklaşık beş katı

founded. A t the beginning o f last m onth, we also m ade a further p u b lic offering o f 23% o f o u r Capital, clo se to 2% o f

tutarında gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı yatırımcılardan gelen talep, bu başarıya olan inancın ve takdirin bir göstergesi

vvhich has been open to the p u b lic sin ce 1990. The dem and,

olmuştur, Halka arz işlemi ‘yurtiçi halka arz’ olarak

from investors bo th in Turkey an d abroad, at alm ost five

gerçekleştirilmesine rağmen, talebin yüzde 65'i yabancı

tim es the am ount o f shares m ade available in the p u blic

yatırımcılardan gelmiştir. Halka arz sırasında gösterm iş

offering, ıvas an indication o f c on fide nce in, an d appreciation

olduğunuz teveccühten dolayı, başta siz değerli konuklarımız

of, o u r success. A lthough ours was a 'dom e stic p u b lic

olm ak üzere yurtdışında ve yurtiçindeki yatırımcılarımıza

offering', clo se to 65% o f the de m an d arose from foreign

şükranlarımızı sunmak istiyoruz.

investors. Thanks to the g o o d will shovvn by you during our

Yurtiçinde uygulanan bilet fiyatlarındaki indirimlerin bir sonucu

p u b lic offering, we w ould tike to exte nd ou r gratitude to our

olarak hava ulaşımı ile tanışan insan sayısı artarken, yurtiçi

investors bo th a t hom e a n d abroad, a n d especially to you, o u r este em ed passengers.

pazarı son bir yıl içerisinde yüzde 50 büyüme göstermiştir. Ayrıca yurtdışı yolcu sayısında da, ekonom ideki ve turizm

VVhile the nu m b e r o f p e op le m aking the a cçu aintan ce o f air

sektöründeki gelişmelere bağlı olarak, son bir yıl içerisinde

travel is rising as a result o f o u r re d u ce d fares in Turkey, the

yaklaşık yüzde 3 0 ’luk bir artış gerçekleşmiştir. Bu büyüm e

d o m e stic m arket has gro w n b y 50% över the last year. An

Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere sürecinin başlaması ile daha da büyük bir ivme kazanacaktır. Bu süreçte, Türk Hava Yolları'nın siz sayın yolcularımızın güveni ile gücüne güç

increase o f clo se to 30% in the nu m be r o f internationai pa ssen ge rs has also been ach ie ved in the last year in

katacağına olan inancımız tamdır. Uçuşlarınızda Türk Hava Yolları’nı tercih ettiğiniz için teşekkür

con ne ction with developm ents in the eco no m y a n d in the tourism sector. This gro w th is go in g to gain even further m om entum with the com m e nce m ent o f Turkey's European

eder; yeni yılın ve bu ay içinde kutlayacağımız Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık ve mutluluk getirmesi ümidiyle

Union negotiations. I vvould like to thank you for cho osing

seyahatinizin iyi geçm esini dilerim.

that the ne w year an d the Feast o f S acrifice that we are

Turkish Airlines a n d wish you a plea sant flight in the hope celebrating this m onth bring yo u health a n d happiness.

Abdurrahm an GÜNDOĞDU Genel M üdür ve

Abdurrahm an G ÜND O Ğ DU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

President a n d CEO


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITION

Şad i Çalık retrospektifi A Şadi Çalık retrospective Türkiye İş Bankası Kibele

The Türkiye iş B ank K ibele

2001 yılında yaşamını

G aleri N e v in A n ka ra is

Sanat Galerisi,

A rt G allery is p re se n tin g a

yitiren M ehm et

h o stin g an e xh ib ition o f

sanatseverleri çağdaş Türk

re tro sp e ctive exh ib ition b y

Koyunoğlu’nun Ankara

vvorks b y M eh m e t

heykelinin öncüsü, “yaşamın

Prof. Ş a d i Çalık, a p io n e e r o f

Galeri N e v’de

Koyunoğlu, w ho p a sse d aw ay in 2001. The sh o w

özü" dediği ‘neşe’siyle

m od ern Turkish scu lp tu re

izlenebilecek sergisinde;

tanınan ve sevilen usta

w ell lo ve d n o t on ly fo r his

çocukluğundan itibaren

features the a rtis t's

heykeltıraş Prof. Şadi

w o rk b u t fo r his

ilgilendiği ve tüm sanat

dravvings, vvhich p e rm e a te d his care er

Ç alık’ın retrospektif sergisiyle

cheerfulness, a q u a lity vvhich

yaşamına yayılan

buluşturuyor. 26 Ş u b a t’a

he calls "the essence o f life ."

desenlerinin yanı sıra

from c h ild h o o d onvvards,

kadar izlenebilecek sergide

The sh o w w ill be open until

tuvalleri, gravürleri ve

as w ell as canvasses,

sanatçının heykellerinin yanı

F eb ru ary 26, a n d b ring s

kayrak taşı ile granit

engravings, a n d a crylic

sıra resimleri, defterleri ve

to g e th e r fo r the first tim e his

üzerine yaptığı akrilik

on g ra nite a n d o th e r

yüzlerce deseni de ilk kez

sculptures, paintings,

boyamaları yer alıyor.

stones. The exh ib ition

kapsamlı bir biçim de

ske tc h b o o k s a n d hu nd reds

Sergi, 7-26 Ocak

runs from Janu ary

sunuluyor.

o f draw ings. Tel: (0212) 3 1 6 15 8 0

tarihlerinde...

7 to 26.

Tel: (0312) 437 93 90

Tel: (0312) 4 3 7 93 90

Tel: (0212) 316 15 80

Bin yılın yolculuğu A journey of a thousand years

6

‘S uspended in s p a ce ’

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Londra’daki Kraliyet Sanat

The Royal A cadem y o f Arts in London is hosting

Akadem isi (The Royal A cadem y of

a highly important, splendid exhibition vvhich sets

Arts), T ürkçe konuşan halkların

forth the artistic and cultural riches o f the Turkish-

sanatsal ve kültürel zenginliklerini

speaking peoples: The Turks: A Journey o f a

tanıtan ço k önemli ve görkem li bir

Thousand Years, 60 0-1 600 .’ Featuring more than

sergiye ev sahipliği yapıyor: ‘Türkler: Bin Yılın Yolculuğu, 6 0 0 -1 6 0 0 ’ .

350 objects, b y far the m ajority o f vvhich vvere selected from the Topkapı Palace Museum and the

Büyük çoğunluğu Topkapı Sarayı Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri

Museum o f Turkish and Islamic Arts, the exhibition treats o f the artistic a nd cultural vvealth o f the Turks

M üzesi’nden seçilen 3 5 0 ’den fazla

vvhich was dissem inated from Central Asia to

eserin yer aldığı sergi, Türklerin Orta

İstanbul a nd even beyond. Made possible by

A sya’dan İstanbul’a ve daha da

support from sponsors

ötelere yayılan sanatsal ve kültürel

both in Turkey and

zenginliğini konu alıyor. T ürkiye’den ve

Great Britain, the

Ingiltere’den sponsorların desteğiyle

exhibition is backed by

hayata geçirilen sergiyi Garanti

Garanti Bankası, Aygaz and

Bankası, Aygaz ve Corus destekliyor.

Corus. For detailed information

22 O cak-12 Nisan tarihlerinden

on this exhibition, vvhich will be

gezilebilecek olan sergi ile ilgili detaylı

open from January 2 2 to

bilgiyi w w w .tu rks.o rg .tr adresli internet

April 12, consult

sitesinden edinebilirsiniz.

w w w .turks.org.tr on the Internet.

Tel: (+44 20) 7300 8000

Tel: (+44 20) 7300 8000


W SERGİ EXHIBITION Zahit Büyükişleyen resim sergisi Zahit Büyükişleyen painting exhibition

O O co

£ O

Sanat ve sanatçıyı de stekle m ek am acıyla 2003

The Union of Turkish

yılından beri çalışmalarını

Chemical, Petroleum, Tire and

sürdüren Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Plastic Industry Employers,

Sanayii işverenleri Sendikası

and artists since 2003, has a

(KİPLAS), sanat galerisinde

gallery vvhich is vvelcoming a

soyut resm in bir ustasını

master of abstract painting:

ağırlıyor: Prof. Z ah it

Prof. Zahit Büyükişleyen.

which has been supporting art

B üyükişleyen... Soyut

VVorks by this artist, who

m ekan çalışm aları ile son

creates highiy original and

de rece özgün ve çarpıcı eserler üreten sanatçının

striking vvorks involving

eserleri 14 O c a k -1 5 M art

display from January 14 to

tarih le rind e sergileniyor.

March 15.

Tel: (0216) 651 49 00

Tel: (0216) 651 49 00

abstract space, will be on

‘Ç ölden Yana’ 'Ali For The D esert’ 1960’lı yıllarda kırka yakın Türk

Kentin hırsızları Thieves of the city

vvorked as a cinematographer

belgesel ve reklam filmlerinde

on nearly forty Turkish films, and

görüntü yönetmeni olarak

in the 1970s played a similar

çalışan; emekli olduğu 2000

part in making documentary and

yılına kadar Peugeot’nun

advertising films. Until his

A kbank Kültür Sanat

The A kbank Culture and

katıldığı ‘ralli'lerde film

retirement in 2000 he was on

M erkezi, küratörlüğünü

Art Ç en te r is holding an

ekibinde yer alıp tanıtım

the film-making team at rallies in

Levent Ç alıkoğlu’nun

exhibition cu rated by

filmlerini hazırlayan Cengiz

vvhich Peugeot raced, and now

yaptığı ‘Hırsız Kent’ isimli

L even t Çalıkoğlu and entitled ‘The Thieving City. ’ Featuring vvorks by

Tacer, son dönemde çektiği

photographs he took tovvard the

fotoğrafları Milli Reasürans Sanat Galerisi nde sergiliyor.

end of his career are on display at the Milli Reasürans Art

Ali Demirel, Altan Çelem, Beste Erener, Demirciyan

Sanatçının Sina, Tenere ve

Gallery. These shots of the

Demirciyan (Ceren Oykut-

Büyük Sahra çöllerinde çektiği

Sinai, Tenere and Sahara

Demir Kerem Atay), Derya

(Ceren Oykut and Demir

fotoğrafları 11 Ocak-26 Şubat

Deserts can be seen from

Yılmaz, Ekin Saçlıoğlu,

Kerem Atay), Derya

tarihlerinde görebilirsiniz.

January 11 to February 26.

Tel: (0212) 230 19 76

Tel: (0212) 2 3 0 19 76

sergiye ev sahipliği yapıyor. Ali Demirel, Altan Çelem, Beste Erener,

8

İn the 1960s Cengiz Tacer

filminde, 1970’li yıllarda

Ethem Özgüven, Evrim

Yılmaz, Ekin Saçlıoğlu,

Kavcar, M ehmet Irdel,

Ethem Özgüven, Evrim

M ustafa Horasan, Nermin

Kavcar, Mehm et Irdel,

Er, N u rT o kso y, Sencer Vardarman, Şehnaz

Er, Nur Toksoy, Sencer

Mustafa Horasan, Nermin

Layıkel, Yasemin Nur

Vardarman, Şehnaz

Toksoy ve Zeyno

Layıkel, Yasemin Nur

Pekünlü’nün çalışmalarına

Toksoy and Zeyno

yer verilen sergi

Pekünlü, the shovv vvill

29 O ca k’a kadar...

run until January 29.

Tel: (0212) 252 35 00

Tel: (0212) 2 5 2 3 5 00

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


LU û_

SERGİ EXHIBITION

O

Naif ustadan saf dilli resimler Naive paintings by a m aster

o cn

t

o

Resim sanatını bir oku ld a ya da atölyede

Zeki Faik izer’li iki sergi Tvvo exhibitions for Zeki Faik Izer

Bayram Gümüş is a self-

öğrenim görm eden

taught artist who never

kendi kendine öğrenen,

studied painting a t a school

çağdaş ya da güncel

o r studio, and he has

tüm akımların dışında

m anaged to keep his

kalan Bayram Gümüş,

distance from ali the

safiyetini, çocu ksu iyim serliğini yansıttığı

contem porary movements a nd trends. N ow his

tuvalleri ile Ankara

canvasses, reflecting naivete

Helikon Sanat

a nd a childlike optimism, are

G alerisi'nde... G erçek

at the Helikon Art Gallery in

bir naif ustasının

Ankara. This is an

ba m başka ve büyüleyici

opportunity for you to share

hayallerine 5-2 9 O cak

the extraordinary, spellbinding

tarihlerinde tanık

dreams o f a true m aster o f

olabilirsiniz.

the naive. January 5 to 29...

Tel: (0312) 441 78 01

Tel: (0312) 441 78 01

'Yeryüzünün Yüzleri’ ‘Faces of the Earth'

Y apı Kredi Kültür

Yapı K red i C u ltu ral Ç e n te r

F otoğrafçı İbrahim

M ade up o f 32

M erke zi, T ü rk iy e ’de

is h o s tin g tw o sim u ltan eou s

G öksu ng u r’un H indistan,

ph otog rap hs taken över a

ça ğ d a ş resm e özgün

e xh ib itio n s c o n n e c te d w ith

T ibet, Bhutan, M yanm ar,

span o f eight years by

e ste tiğ iyle yön veren Z eki

Z e k i Faik Izer, w ho w ith his

Tayland, Peru, Küba,

İbrahim Göksungur

Faik Ize r ile ilgili eşzam anlı

o rig in a l a e s th e tic h e lp e d

Bolivya, İran, Fas gibi

during his travels in such

iki sergiye ev sahipliği

sh a p e c o n te m p o ra ry

ülkelerde sekiz yılda

countries as india, Tibet,

yapıyor. 14 O c a k ’ta a ç ıla c a k olan sergilerden

p a in tin g in Turkey. B oth sh o w s will open on

çektiğ i 32 fo to ğ ra fta n oluşan sergi, Yeryüzünün

Myanmar, Thailand, Bhutan, Peru, Cuba,

K âzım T aşk en t S an a t

Ja n u a ry 14. The one a t the

Y üzleri’nde kültürel bir

Bolivia, Iran an d M orocco,

G a le ris i'n d e k i ‘Zeki Faik

K âzım T aşken t A rt

yolculu ğa çıkarıyor.

this exhibition takes us on

izer R e tro s p e k tif Resim

G allery— A Z e k i F aik Iz e r

8 O c a k ’a kadar Ankara,

a cultural voyage through the Faces o f the Earth. Until January 8 a t the

S e rg is i’ni, 5 Ş u b a t’a;

R e tro s p e c tiv e Exhibition

G aleri S a n s ’da...

S erm e t Ç ifte r

o f P ain tin g — w ill la s t until

Tel: (0312) 467 23 20

S a lo n u ’ndaki ‘Siyah-

F eb ru ary 5, vvhile th a t at the S e rm e t Ç ifte r S alo n —

B eyaz İz le r/ F o to ğ rafç ılığ ıyla Zeki

B lac k an d W hite T ra c e s /Z e k i F aik Iz e r As A

Faik iz e r’i ise 13 Ş u b a t’a k a d a r g ö reb ilirsiniz. Sergi

P h o to g ra p h e r— run s u ntil

dolayısıyla yayım lanacak

F eb ru ary 13. The

olan kapsam lı kitabı ise

com p reh ensive b o o k o f the

san at ta rih çisi Gül Irepoğlu

e xh ib itio n w as p u t to g e th e r

hazırladı.

b y a rt h isto ria n G ül Irepoğlu.

Tel: (0212) 293 08 24

Tel: (0212) 2 9 3 08 24

1 0 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Galeri Sans in Ankara... Tel: (0312) 4 6 7 23 20


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITION Yüksel Aydın’dan sergi ve belgesel Exhibition and documentary by Yüksel Aydın

<*

a

-

t e f i* m

*

*4 -4

- J tM

İn an exh ib ition o rg an ize d by the Aşm alı M e s c it A rt Gallery, the Ressam Yüksel Aydın,

p a in te r Yüksel A ydın wiH

Aşm alı M escit S an at G aleris i’nin o rg an ize ettiği

give a rt lovers a cha nce to see draw ings, oil

sergisinde, tüm

p a in tin g s a n d archive

K ayıp Hayallerin peşinde,.. On the track of 'Lost D ream s’

dönem lerinden desenler,

w o rks from a li his

Bir kentin hayaletleri;

The gh osts o f a city, and

yağlıboya tuvaller ve arşiv

p e rio ds. H e ld in Salon C

orada yaşayan milyonların

the all-bu t-lost dream s o f

çalışmalarını sanatseverlere

o f the A tatürk C u ltural

kaybolmaya yüz tutm uş

the millions who live there,

sunuyor. A tatü rk Kültür

Ç enter, the e xh ib ition w ill

hayalleri, ressam Murat

com e to life in the

M erkezi C Salonu'nda

also feature a

Akagündüz’ün tuvallerinde

ge rçekleşece k sergide,

d o c u m en tary film

hayat buluyor. Sıradan

canvasses o f the painter M u rat Akagündüz. This

sanatçının hayatını,

de aling w ith the a r tis t’s

hayatlarımızın izini,

artist tracks ou r ordinary

eserlerini ve Yeni Çağ

life a n d w o rks as w e ll as

mahalle, sokak, inşaat ve

lives in pictures o f

felsefesini konu alan, İsm et

his N e w A ge philosophy,

caddelerin görüntülerinde,

neighborhoods, streets,

A ra sa n ’ın ve kendisinin

a film m ade b y h im se lf

kayıp hayallerin

construction and avenues,

yön etm en liğ in de çekilen

a n d İsm e t A raşa n e n title d

manzaralarında süren

as well as in views o f lost dreams, a n d his exhibition,

‘S ıra t’ belgeseli de

‘Sırat, ’ m eaning the pa th

A kagündüz’ün 'Kayıp

gösterilecek. Bu belgesel ve

o r way. This com b in a tio n

Hayaller’ adlı sergisi, Evin

‘Kayıp Hayaller’ (Lost

resim buluşm ası, 28 O ca k-

o f a rt a n d d o cu m e n ta ry

Sanat Galerisi’nde 4-29

Dreams) will be a t the Evin

18 Ş u b a t tarihlerinde

w ill run from Ja n u a ry 28

O cak tarihlerinde

Art Gallery from

izlenebilir.

to F eb ru ary 18.

gezilebilir.

January 4 to 29.

Tel: (0212) 251 56 00

Tel: (0212) 251 5 6 00

Tel: (0212) 265 81 58

Tel: (0212) 265 81 58

Kuşbakışı manzaralar’ Bird's-Eye Vievvs

1 2 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

İki yıl aradan sonra ikinci kişisel

A fte r tw o years A yşe Erkm en is

sergisini açan Ayşe E rkm en ’in

h o ld in g h e r s e c o n d solo

çalışm asının adı: Kuşbakışı M anzaralar... 11 O c a k ’ta

exh ib ition , this one e n title d B ird 's -E y e Vievvs. S tartin g

başla yac ak sergi, video ve

Ja n u a ry 11 , the sh o w c o n sists o f

heykel yerleştirm elerinden

video a n d s c u lp tu re insta lla tion s.

oluşuyor. Erkmen, galerinin

VVİth the various Office c u rta in s

pencerelerine konum landıracağı

she w ill p la c e in the g a lle ry ’s

çeşitli ofis perdeleri ile iç ve dış

w indo w s, E rkm en sig nifie s the

kavram larını, bütünleyen olarak

c o n c e p ts o f in sid e a n d o u tsid e

tanımlanışlarını im liyor, içerde

and the ir definitions as

olm a ve çevrelenm e halinin

co m p le tin g elem ents. Via the

birlikteliğ i üzerinden galerinin iç

id e n tity o f b e in g in d o o rs a n d

m ekânlarında konum landırdığı yapıtları dışarıda olanları

b e in g surro un ded , the w o rks she has p la c e d vvithin the ga lle ry

gösteriyor. G a le ris t’de

p o in t to w h a t is g o in g on outside.

düzenlenen sergi 12 Ş u b a t’a

The e xh ib itio n w ill be o p en a t

ka d a r ziyaret edilebilir.

G aleris t until F eb ru ary 12.

Tel: (0212) 244 82 30

Tel: (0212) 2 4 4 8 2 30


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSIC

İş Sanat’tan yeni yıla ö z e l... Special for the New Year at İş Sanat 2005 yılını zengin bir programla karşılayan İş Sanat’ın Ocak

İş Sanat has a rich program to greet 2005, and their January

ayındaki etkinlikleri, M oskova O da Orkestrası nın 8 O ca k’ta

activities start with a concert on the 8th by the Moscovv Cham ber

vereceği konserle başlıyor. Şef Constantine Orbelian

Orchestra. C onducted b y Constantine Orbelian, the orchestra will

yönetimindeki orkestra, 'operanın Elvis’i’ olarak tanınan Rus

accom pany the Russian baritone Dmitry Hvorostovsky, knovvn as

bariton Dmitry Hvorostovsky’ye eşlik edecek. Türkiye’nin

the Elvis o l opera. One o l Turkey’s leading interpreters o f vvorld

önde gelen ‘vvorld music’ yorumcularından Buzuki Orhan,

music, Buzuki Orhan, with his 30 performers, on January 11 will

30 kişilik dev kadrosuyla 11 O cak'ta vereceği, ‘Devr-i Alem’

give a concert entitled ‘Around the W orld’ in vvhich the cultures o f

başlıklı konserinde Batı ve Doğu kültürünü buzukisinin

East and West will m eet on the strings o f his bouzouki. On

tellerinde harmanlayacak. Arp sanaçısı Şirin Pancaroğlu'nun

January 12 harper Şirin Pancaroğlu will team with Andrea

Andrea Lieberknecht (flüt) ve T atjan a M asurenko (viyola) ile

Lieberknecht (flüte) and Tatjana Masurenko (viola) in a program

sunacağı ‘İzler’ adlı çalışma, 12 Ocak; Türkiye çağdaş cazının önde gelen isimlerinden Ö nder Focan'ın konseri,

o f 'İzler' (Impressions), while on January 13 a concert will be given b y Ö nder Focan, one o f the forem ost figures in contemporary

13 O c a k ’ta... Caz sanatçısı Aşkın Arsunan'ın grubu ile, ikinci

Turkish jazz. He will give another concert on January 29 with

solo albümü ‘Down to Earth 'de yer alan parçaları

Aşkın Arsunan’s band, during vvhich he will perform pieces from

seslendireceği ve kendisine kuzey cazının önde gelen

his second solo albüm ‘Down to Earth,' accom panied by

saksafoncularından Bendik Hofseth eşlik edeceği konser ise

saxophone player Bendik Hofseth, one o f the leading exponents

29 O c a k ’ta...

o f northern jazz.

Tel: (0212) 316 10 83

Tel: (02 12 )316 10 83

A kbank Kültür Sanat’ta 'Beyoğlu Caz Günleri’ ‘Beyoğlu Jazz’ at the A kbank Culture and Art Ç enter Caz severler, ‘Beyoğlu Caz Günleri’ kapsamında

Jazz lovers will be able to hear famous jazz vocalists

ünlü caz vokalistleri ve gruplarını izleyebilecekler.

and bands during a few vveeks o f 'Beyoğlu Jazz. ’ A

Dünyaca ünlü caz vokalisti Carmen Lundy'nin

concert b y the vvorld famous jazz vocalist Carmen

piyanoda Robert Glasper eşliğinde vereceği

Lundy, accompanied on the piano by Robert

konser, 5 Ocak'ta gerçekleşecek. Piyanoda Rob van Bavel'in, kontrbasta Clemens van der

Glasper, will be given on January 5. On January 6 the Rob van Bavel Trio, with Rob van Bavel on

Feen'in ve davulda Joost Patocka’nın olacağı

piano, Clemens van der Feen on bass, and Joost

Rob van Bavel Trio konseri ise, 6 O cak’ta

Patocka on drums, will perform for the delectation

dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. AvrupalI dört

o f the audience. A concert by ‘Four Roses,' a group made up o f four talented European vvomen,

yetenekli bayandan oluşan ‘Four Roses’

14 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

topluluğunun konseri, 12 Ocak; Rus cazının efsane

will be on January 12; a concert by the legendary

ismi Bril Ailesi’nin konseri, 13 Ocak; özellikle

performers o f Russian jazz the Bril Family on

blues çalmayı seven sanatçı Tim Richards’ın

January 13, and a vvorkshop by the blues-lover

Trio’suyla birlikte gerçekleştireceği vvorkshop ise 27 Ocak'ta Akbank Kültür Sanat Merkezi’nde.

the Akbank Culture and Art Çenter.

Tel: (0212) 282 84 30

Tel: (0212) 282 84 30

Tim Richards with his Trio on January 27. Ali at


TURKISH FASHION FABRIC EXHIBITIO N - N e w York / 18-19 January T ISSU PREMIER - U tta / 26-27 January

TENCEtf

M UN IC H FABRIC START - PRE COLLECTIONS / 9-11 February TURKISH FASHION FABRIC EXHIBITIO N - London / 15-16 February PREMIERE VISIO N - Paris I 9-12 March RUSSIANVVEEK

Moscovv / 22-25 March

INTERTEXTILE SHANG AI apparel fabrics / 26-29 O ctober

Veliefendi Yolu No: 49 34730 Bakırköy - İstanbul /TU R K E Y Phone: +90 212 543 64 40 <pbx) Fax: +90 212 583 50 69 sales@ akintekstil.com .tr

w w w .akin tekstil.com .tr


CİTYSCOPE

SAHNE STAGE

Türk usulü Kral Übü A La Turca King Ubu 14 yıldır beklenen 'Emrah ile Selvihan’ sahnede... After a 14-year wait, ‘Emrah and Selvihan’

Absürd tiyatronun öncüsü

Le Roi Ubu (King Ubu), by the

sayılan ünlü Fransız

French playwright Alfred Jarry

tiyatrocusu Alfred Jarry’nin

who pioneered the theater o f

oyunu Kral Übü, yeni yorumuyla sahnede...

the absürd, is being staged in a new interpretation. First

1898'de ilk kez kuklalarla

perform ed in 1898 with puppets,

oynanan Kral Übü, Tiyatrotem

the work is being presented by

tarafından gölge oyunu,

Tiyatrotem through a biend o f

İstanbul D evlet O pera ve

The İstanbul S ta te O pera

tekerleme ve anlatı

the shadovv piay, tongue-twister

Balesi (İDO B), 14 yıldan bu

and B allet C o m p an y is

geleneklerinin birleşimiyle,

and narrative traditions with the

yana sahnelenm esi

ha pp y to be perform ing

‘Alem Buysa Kral Übü’ adıyla

new title ‘Alem Buysa Kral Ü bü’

beklenen Emrah ile

Emrah and Selvihan after

sahneye konuyor. Şehsuvar

(If This Is The World, I Am The

S elvihan’ı hayata geçirm enin

14 years o f a n ticip a tio n . İt

Aktaş, Bilge Gültürk ve Ayşe

King). Şehsuvar Aktaş, Bilge

m utluluğunu yaşıyor. Emrah

is a love sto ry th a t takes

Selen, hem gölgeleri oynatıyor,

Gültürk and Ayşe Selen both

ile Selvihan, MÖ 9. yüzyılda

place in w h at to d a y is

hem kendileri oynuyor; bir

perform in person and

U rartular tarafından kurulan

kno w n as Erciş but was

yandan da tekerlemeleri

manipulate shadows, while giving

A rza şku ’dan, yani

e sta blished as A rzaşku in

dillendiriyorlar. Oyunun

voice to tongue-twisters.

gü nü m üzde Erciş olarak

the 9th ce n tu ry B.C. by

dramaturjisi ise Çetin

Dramaturgy is by Çetin

bilinen to p ra kla rd a yaşanan

the U rartus. W ith a lib re tto

Sarıkartal’a ait. Tiyatrotem ve

Sarıkartal. A joint production o f

b ir aşk öyküsü. Libre ttosu

by Ç etin Işıközlü and

İstanbul Fransız Kültür

Tiyatrotem and the İstanbul

Çetin Işıközlü ve G ennady

G ennady M alkhasyants,

Merkezi'nin ortak yapımı olan

French Cultural Çenter, the play

M alkhasyants tarafından

and co n d u c te d by Elşad

oyun, 6, 7, 27 ve 28 Ocak

can be seen on January 6, 7, 27

yazılan eser, Elşad

Bagirov, the w o rk will be

tarihlerinde kültür merkezinin

and 28 in the cultural center’s

B a g iro v’un şefliğinde geniş

pe rfo rm ed by a large cast

tiyatro salonunda izlenebilir.

theater.

bir dansçı kadrosu

of da nce rs on th e 5th and

Tel: (0212) 334 87 40

Tel: (0212) 334 87 40

tarafından sahnelenecek.

22nd of January. O ther

G österi, 5 ve 22 O cak

pe rfo rm an ces by the sam e

ta rih le rin d e izle n eb ilir.

c o m p a n y in c lu d e

İD O B’ta ge rçekleşece k diğer

L. Ja n a c e k 's op e ra Je n u fa on the 4th and 13th,

gö sterim le rde n bazıları ise şöyle: L. Ja n a ce k’in operası Jenufa, 4 ve 13 O cak; P u ccin i’nin M ad am

P u ccin i’s M ad am e B u tterfly on the 6th and 25 th, O p e ra tik M arjin aller

B utterfly operası 6 ve 25

(M arginal O p e ra tic

O cak; O peratik M arjinaller,

VVorks) on the 7th, 14th

7, 14 ve 28 Ocak; Ç a yko vski’nin Fındıkkıran

and 28th, T ch a iko vsky's N u tc ra c k e r ballet on the

balesi, 12 O cak; A dolphe

12th, A d o lp h e A d a m 's

A da m 'ın en tanınm ış balesi

m ost fam ous ballet G iselle

G iselle, 26 O cak; B ize t’in Carm en operası, 27 O cak;

on the 26 th, B ize t’s

Ç a ykovski'n in Kuğu Gölü

T ch a iko vsky’s Sw an Lake

Carm en on the 27 th, and

balesi, 29 O cak...

on th e 29 th (ali January).

Tel: (0212) 251 56 00

Tel: (0212) 251 56 00

1 6 S K Y L lF E 1 / 2 0 0 5


geleceğimi güvence altına alan bir yatırım

"Her ay yaptığım ufak birikim ler, AK Em eklilik uzmanlığıyla kazandıracağından emin olduğum bir yatırım a dönüşüyor. Üstelik vergi avantajı sağlıyor.” Siz de UUU 23 23 'ü arayın, AK E m e kli G üvence P la n la r ıy la ta n ışın . AK E m e k lilik 'te g e le c e ğ in iz güvence a ltın d a ... Ç ünkü sadece biz e m e k liliğ in ön ün e AK g ü ve n ce sin i koyuyoruz. Rıdvan Beşer, 32

4 4 4

23

23

www.akemeklilik.com.tr

A K E m e k lilik


CİTYSCOPE

KİTAP BOOK

fotoğraf albümü jmu <' ( > V

i ■ M

Bir m edeniyetin fotoğrafları Photographs of a civilization

S İN E M A S I

Türk sinemasının afişlerle tarihi A History of the Turkish Cinem a in Posters

İn the context o f a project dubbed, ‘L e t's Take Charge o f ou r Own Seljuk

Türker inanoğlu’nun

Civilization’, the town o f

başkanlığında TÜRVAK tarafından gerçekleştirilen

Selçuk in Konya province

«<

Konya Selçuklu Belediyesi,

has no w ad d e d to its

‘5555 Afişle Türk

‘Selçuklu-Kendi Medeniyetimize

ongoing efforts a new

Sinem ası’ adlı kitap,

Sahip Çıkıyoruz’ projesi

publication, ‘A Photograph

başlangıcından itibaren

Cinem a in 5555 P o s te rs ’,

kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha

Albüm o f Seljuk

Türk sinem asında üretilen

co m p iled b y TÜRVAK under

M onum ents in Konya and

filmlerin afişlerinin tamam ına

the leadership o f Türker

ekleyerek, ‘Konya ve

its Tow nships’, consisting

yakın kısmını bir araya

İnanoğlu, brings together

ilçelerindeki Selçuklu Eserleri

o f photographs o f the Seljuk

getiriyor. Bin sayfanın

nearly ali the p o ste rs o f the

Fotoğraf Albümü’nü yayımladı.

m onum ents o f Konya, Capital

üstünde devasa bir hacm e

film s p ro d u c e d b y the Turkish

Albümde, 11. yüzyıldan 13.

city o f the Seljuk civilization

sahip olan eserle pek çok

cinem a since its inception.

yüzyıla kadar Selçuklu

from the 11th to the 13th

afiş, TÜRVAK’ın yıllarca

Thanks to years o f

medeniyetinin başkentliğini

century. The palaces,

yapmış Konya’daki Selçuklu

painstaking research extending to the attics, even

A n e w book, ‘Turkish

pavilions, medreses, therm ai

sürdürdüğü, özel ya da devlet kütüphanelerinden

eserlerinin fotoğrafları yer alıyor.

baths, mosques, fountains

tavan aralarına, hatta

the very safes themselves, o f

Ahmet Kuş, İbrahim Dıvarcı ve

a n d other m onum ents

kasalara dek uzanan

m any private as w ell as state libraries, this gargantuan

Feyzi Şimşek’in kadrajlarına

ph otog rap hed by Ahm et

zahm etli araştırması

aldıkları saray, köşk, medrese,

Kuş, İbrahim Dıvarcı and

sayesinde ilk kez gün

w ork o f över a thousand

kaplıca, cami, çeşme vb. eserler,

Feyzi Şim şek exhibit the

pa ge s brings a m ultitu de o f

Selçuklu medeniyetinin yaklaşık

architecture created b y the

ışığına çıkıyor. Türker İnanoğlu ve 12

1000 yıl önce yarattığı mimariyi

Seljuks alm ost 1000 years

gözler önüne seriyor. Tarihi bir

p o ste rs to the light o f day. This d ocum en tary tome,

ago. İn the nature o f an

kişilik sinem a tutkunu ekibi tarafından

co m p iled by Türker İnanoğlu an d his team o f 12

belge niteliği taşıyan bu albüm,

historical docum ent, the

hazırlanan bu belge kitap,

aynı zamanda izleyenler için enfes

albüm is also a delightful

Kabalcı Yayınevi

cinem a buffs, v/as p u blishe d

bir görsel şölen...

feast for the eyes.

tarafından yayımlandı.

b y Kabalcı Yayınevi.

Türk fotoğrafçıları için 4 0 kitap 4 0 books for 4 0 photographers Ant Yayıncılık’ın sahibi Şerif Antepli ile fotoğraf sanatçısı Timurtaş Onan tarafından kurulan Antartist Yayıncılık, Türk Fotoğrafçıları

TÜRK FOTOĞRAFÇILARI KÜTÜPHANESİ I T IR KIS H FHOTOGRAFHERS' LIB R \R \ I

18 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 5

Founded b y Ant Publications owner Şerif Antepli and photographer Timurtaş Onan, Antartist Publications is realizing a first in

Kütüphanesi dizisiyle bir ilki gerçekleştiriyor.

Turkey with its Turkish Photographers

Fujifilm Türkiye'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen

Library series. Sponsored by Fujifilm Turkey,

projenin amacı, fotoğraf sanatını daha geniş

the project aims to acquaint a broader mass o f

kitlelere tanıtmak, sevdirmek ve Türkiye'de

people with photography as well as making

uluslararası düzeyde yapılan çalışmalardan

them aware o f international-level activities in

haberdar etmek. 2005 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan kütüphanede ilk etapta,

completion in 2005, will print 40 volumes o f 40

Türkiye’nin 40 seçkin fotoğrafçısının 40 fotoğrafının

photographs by 40 o f Turkey’s select

yer alacağı 40 cilt basılacak. Türkiye genelinde

photographers. The first five books in the

satışa sunulacak dizinin ilk beş kitabı; İzzet

series, to be marketed countryvvide, will consist

Keribar, Gülnur Sözmen, Recep Dönmez,

o f selections made över the years by İzzet

İbrahim Zaman ve Gültekin Çizgen'in yıllar

Keribar, Gülnur Sözmen, Recep Dönmez,

içinde oluşan seçkilerinden hazırlandı.

İbrahim Zaman and Gültekin Çizgen.

Tel: (0212) 237 36 52

Tel: (0212) 237 36 52

Turkey. İn the first phase, the series, slated for

KABALCI


CİTYSCOPE

HABER NEVVS

1 0 0 Y e n i T ü r k Lirası

(81x158 mm)

2 0 Y e n i T ü rk Lirası (76x162 mm)

5 Y e n i T ü r k Lirası

(76x162 mm)

1 0 Y e n i T ü rk L iras ı

1 Y e n i T ü r k Lirası

(7 6x156 mm)

A 06 7 6 7 9 2 0 R L U Y E N İ T Ü R K L İR A SI

5 0 Y e n i T ü rk Lirası

(81x152 mm)

(76x162 mm)

Yeni yıla Yeni Türk Lirası’yla m erhaba Seeing in the N ew Year with the N ew Turkish Lira Türkiye, yeni yıla Yeni T ürk Lirası ile girdi.

Turkey g re e te d the n e w yea r w ith the N e w Turkish

1 O cak 2005 tarih ind en itibaren Türk

Lira. On Janu ary 1, 20 05 , six zero e s w ere d ro p p ed

Lirası’ndan (TL) 6 sıfır atılarak Yeni Türk

from the Turkish Lira (TL) as the Yeni (New)

Lirası’na (YTL) geçiş yapıldı. Y T L’ye geçiş,

1 Yeni T ürk Lirası

pre p a re s to in te gra te w ith the European Union, this

T ürk parasının itibarına yapacağı olum lu katkı,

cha ng e is an im p ortan t, in d e e d h is to ric ste p w hich

gerekse te kn ik etkileri bakım ından ço k önem li ve

w ili c o n trib u te to a n e w re s p e c t fo r the Turkish

tarihi bir adım. Peki Y T L ’ye geçiş süreci nasıl olacak? TL ve YTL, 20 05 yılı boyunca ted avülde kalacak.

c u rre n cy while b rin g in g o th e r te ch n ica l benefits. B u t h o w was the change e ffe cte d ? T hrou gh ou t 2 0 0 5 b o th the TL a n d YTL w iii be legal tender. VVhich is to say

5 0 Yeni Kuruş

Yani 2 0 06 yılına kadar eski paralar hâlâ geçerli.

th a t the o ld m o n e y w ill stili be g o o d u n til 20 06 . A n d

Banknotlar, tedavülden kaldırıldıktan sonra on yıl

fo r the n e xt ten yea rs the o ld bills w ill be exchangeable fo r the n e w ones a t bra nch es o f

boyunca M erkez Bankası şubeleri, M erkez Bankası şubesi bulunm ayan yerlerde ise Ziraat Bankası şubeleri tarafından değiştirilebilecek.

2 5 Yeni Kuruş

T urkey's C e ntral Bank, o r where these are n o t available, a t the Z ira a t Bank. The d en om in atio ns o f the n ew b an kn otes are 1, 5, 10, 20, 50 a n d 100

Yürürlüğe g irecek b anknotlar, 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL. Yani en büyük ba nkn ot 100 YTL,

YTL. That is, the la rge st b ili is w o rth 100 YTL,

eskinin 100 m ilyon T L ’sine eşit değerde.

eq uivale nt to 100 m illio n TL in the o ld m oney. When

6 sıfırın atılm asıyla birlikte m adeni paralar da

the six zero es were d ro pp ed, the co in s also c h a n g e d

de ğişti ve Yeni K u ru ş la r (YKr) devreye girdi.

as the Yeni K urush (YKr) be cam e current. The

T ü rk iy e ’nin yeni m adeni paraları ise 1, 5, 10, 25 ve 50 YKr ile 1 YTL.

20

Turkish Lira (YTL) w en t into circulation. A s Turkey

A vrupa B irliğ i’ne entegrasyon sürecinde, gerek

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

10 Yeni Kuruş

den om in atio ns o f the n ew coins are 1, 5, 10, 2 5 a n d 50 YKr, an d 1 YTL.


Sağlığınızla kumar oynamayın Maşallah turp gibisiniz. Sağlığınız da, keyfiniz de yerinde. Peki ya hiç beklemediğiniz bir anda onu kaybederseniz? Kumar oynamayın, sağlığınızı riske atmayın. Yapı Kredi Sigorta Sağlık Poliçeleri ile sağlığınızı tüm risklere karşı sigortalayın.

Yapı Kredi Sigorta’ya gelin. Çünkü hayat üzerinde kumar oynanm ayacak kadar değerli.

Türkiye'nin her yerindeki Yapı Kredi Sigorta Acenteleri ve Yapı Kredi Bankası şubelerinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. w w w .ykslg orta.com .tr

YAPI KREDİ SİGORTA


CİTYSCOPE

HABER NEVVS Skylife, W AEA üyesi Skylife joins W AEA T ürk Hava Y olla rı' nın dergisi Skylife'ı hazırlayan AND,

A N D C o n s u ltin g , vvhich b rin g s o u t Turkish A irlines ’ S k y life

dünya çapında 8 0 ’in üzerinde ticari havayolu şirketini,

m a g a z in e , h a s jo in e d VVAEA, th e VVorld A irlin e

2 5 0 ’nin üzerinde de servis sağlayıcı ve bağlantılı

E n te rta in m e n t A s s o c ia tio n , the leading org an izatio n in its

şirketleri tem sil eden W A E A -W orld Airline

field, rep re se n tin g öve r 8 0 com m e rcia l airlines w o rldw id e

E n tertain m en t A sso ciatio n ’a katıldı. Dünyanın kendi

a n d öve r 2 5 0 se rvice -p ro vid e rs a n d re la te d firms. İn a furthe r

alanında en önem li organizasyonu VVAEA üyeliğini alan

developm ent, A N D , vvhich aim s to fu rth e r im p rove the

A N D ’de bir başka gelişm e daha yaşandı. Hizm et

q u a lity o f its service, h a s m e rg e d u n d e r th e u m b re lla o f

kalitesini daha da yükseltm eyi hedefleyen A N D, reklam alanlarını p azarlayan R ekand, baskı ön hazırlığını

s p a c e , a n d D is k u s , a p r o v id e r p re lim in a ry p r in tin g

th e C o rd is G ro u p w ith R e ka n d , a m a rk e te r o f a d v e rtis in g

yapan Diskus ile birlikte C ordis G roup çatısı altınd a

s e rv ic e s . We lo o k forvvard to Skylife, T urkey's m o s t a d m ire d

birleşti. C ordis G roup bünyesinde hazırlanm aya

a n d vvidely re a d m agazine vvhich is sta rtin g n o w to be

başlanan, T ü rkiye ’nin en beğenilen ve en ço k okunan

p re p a re d u n d e r the aegis o f the C o rdis G roup, soon taking

dergisi S kylife’ın, şam piyonlar ligi sayılan VVAEA

the p la c e it deserves in the VVAEA, the ‘league o f

stan dartla rın da hak ettiğ i yeri almasını bekliyoruz.

cha m pions

İstanbul, M odern Sanat M üzesi’ne kavuştu İstanbul acguires a M odern Art M useum İs ta n b u l’un to p lu m la iç içe, yaşayan bir m üzesi var artık: İsta nb ul M odern. 11 A ra lık ’ta açılışı yapılan m üze,

İstanbul a t last has a museum vvhich is fully accessible to the public: the İstanbul Modern. O pened on D e ce m b e r 11, the

İstan b ul K ültür ve S an a t V a k fı’nm çatısı altın d a h aya ta

m useum vvas b ro u g h t in to b e in g u n d e r the aegis o f the

g eçirild i. Yılda 1 m ilyon ziya re tçiyi ağırlam anın yanı sıra, ilk yıl için d e 20 bin ilkö ğ re tim ö ğ re n cisin e san at eğ itim i

İs ta n b u l F o u n d a tio n o f C u lture a n d A rt. The m useum hopes to vvelcome one million visitors a year and plans to give art

verm eyi planlayan m üzede, O y a -B ü le n t E cza cıb aşı,

instruction to tvventy thousand prim ary school students in the

İstan b ul M o d e rn , M im ar Sinan G üzel S a n a tla r

space o f tw o years. The m use um h o use s m a jö r vvorks from

Ü n iversitesi İstan b ul Resim Heykel M ü zesi ve T ürkiye

the c o lle c tio n s o f Oya a n d B ü le n t Eczacıbaşı, the İs ta n b u l

İş B a n k a s ı’nın ko lek siyo n ların d an önem li y a p ıtla r yer

M odern, the M im a r Sinan U n ive rsity o f the Fine A rts, the

alıyor. M üze, sa d e ce sergileri ile değil; farklı yaş gru plarına

İs ta n b u l M use um o f P a in tin g a n d S culpture , a n d Türkiye İş Bank. L o c a te d in the n u m b e r 4 e n tre p o t on the vvaterfront a t

yö n e lik e ğ itim pro gra m ları, M od ern T ürk S a n a tı’nı konu

22

edinen kayn aklarda n oluşan kü tü pha ne si, g ö ste rim olanağı

Karaköy, it vvelcomes visitors not only with its exhibitions but

b u lam ayan film lerin izlene bilece ği A rth o u se Sinem a

also with educational program s for various age groups, a library

M erkezi, m ola m ekânı İstanbul M odern K a fe 'siyle de

focussed on Modern Turkish Art, the Arthouse Cinema Çenter

K arakö y rıh tım ın d aki 4 n o ’lu A n tre p o ’d a ziya re tçile re

vvith its showings o f othervvise unavailable films, and its İstanbul

hizm et verecek.

M odern Cafe for those who vvish to take five.

Tel: (0212) 334 73 00

Tel: (0212) 334 73 00

S K Y L İF E 1 / 2 0 0 5


cesurduk

hayal kurduk. ...üretir kreatif, seçici,

...düşünür

entelektüel p ro je le ri.

cesaret e d ile m eye n, düşünülem eyen, be nze rsiz p ro je le ri...

...izle tir sağlık, tekn olo ji, kadın, çocu k,

...satar

eğitim program larını.

türkiye'nin en prestijli, kalıcı, hedefe ulaştıran reklam m e cra la rın ı...

fi

cordıs*group w w w .cordisgroup.com .tr


NEWS THY HABERLER 24

SKY

Yeni iç Hat CİP Salonu hizmete açıldı N ew D om estic CİP Lounge opens for service

Türk Hava Yolları, İstanbul A ta tü rk Havalimanı İç Hatlar

Following a com plete renovation o f the space lo cated a t the far

Geliş T erm inali’nin devam ında yer alan ve daha önce

en d o f the İstanbul A tatürk A irp o rt D om estic Arrival Terminal,

VIP Salonu olarak kullanılan m ekânı baştan aşağı

p re v io u s ly u s e d as a VIP L o u n g e , T u rkish A irlin e s ha s

de ğiştirip yenileyerek özel iç hat yolcuları için CİP

c o n v e rte d it in to a C İP (Com m ercially Im portant Person)

(Com m ercial Im portant Person-Ticari Önemli Kişi) Gidiş

D e p a rtu re L o u n g e fo r s p e c ia l d o m e s tic p a sse n g e rs. The new

Salonu haline getirdi. Ulaştırm a Bakanı Binali Yıldırım ve

CİP Lounge, vvhich w as o p e n e d on 2 7 N o v e m b e r in a

Maliye Bakanı Kemal U nakıtan’ın katıldığı bir törenle, 27

cerem ony a tten ded by Transport M inister Binali Yıldırım and

K asım ’da açılan yeni CİP Salonu, sigara içilebilen ve

Finance M inister Kem al Unakıtan, covers an area o f

içilem eyen iki ayrı kısmı ile yaklaşık 800 m etrekarelik bir

approxim ately 8 0 0 square m eters with a seating cap acity o f 165

alan üzerine kurulu ve 165 koltu k kapasiteli. T ürk Hava

divide d into separate sm oking and non-sm oking sections.

Yolları yeni CİP Salonu ile farklı bir lounge konsepti

Developing a ne w con cep t in lounges through its new CİP

oluşturarak, iç h atlard a seyahat ed ecek Business

Lounge, Turkish Airlines h o s ts B u s in e s s C la ss a n d S p e c ia l

Class ve Özel Yolcu Program ı Elite Kart üyesi yolcularını term inal trafiğinin içine sokm adan ağırlayıp,

P a s s e n g e r P ro g ra m E lite C a rd m e m b e r p a s s e n g e rs vvithout subjecting them to term inal traffic, thereby ensuring special

özel servisle direkt uçağa ulaşmasını sağlıyor. İç ve dış

service rig ht up to boarding. Passengers m ay p u ll up in their ow n

hatlar term inallerinden tam am en bağımsız bir alanda

vehicles rig ht in front o f the CİP Lounge, vvhich is lo cated in an

kurulu olan ve özel girişi bulunan CİP S alonu’nun önüne

area com pletely independent o f the dom estic an d International

yolcular kendi araçları ile gelebilecekler. CİP yolcularının

term inals vvith its ow n special entrance. CİP pa ssen ge rs’ ticket

bilet işlemleri de en kısa sürede gerçekleştirilebilecek.

form alities will also be com p le te d in the sho rte st possible time. İn

Şim dilik sadece İstanbul çıkışlı CİP yolcularına gidiş

addition to a wide variety o f snacks, Turkish a n d foreign

hizm eti veren salonda zengin ikram çeşitlerinin yanı sıra

nevvspapers a n d magazines, internet services, cable TV, shovvers

günlük yerli ve yabancı gazete, dergi, internet, kablolu

a n d a m osque are also available in the lounge, vvhich a t present

TV, duş ve m escit imkânları da sunuluyor.

serves only CİP passengers departing from İstanbul.

IFE 1 / 2 0 0 5


p a t lk a r e

.............................................................................

Ev tasarlay覺nca, IC A

Axe ss

bonus card

u 覺^ m u m

A N K A R A : (3 1 2 ) 4 4 6 11 5 0 A N T A LY A : (2 4 2 ) 3 1 2 3 4 6 4 襤ZM 襤R : (2 3 2 ) 4 21 4 7 11 KEMERBURGAZ: (2 1 2 ) 3 2 2 01 6 7 KIZILTOPRAK: (2 1 6 ) 4 1 8 31 0 6 LEVENT: (2 1 2 ) 2 8 4 11 66

w w w . i c a . c o m . t r

i0 \

HOME&GARDEN


NB/VS THY HABERLER

Türk Hava Y ollarfnda tarife yenilikleri S cheduling innovations on Turkish Airlines Türk H ava Yolları 13

Türk Hava Yollan’ndan sanata destek Turkish Airlines’ support for the arts

Increasin g the n um ber

A ra lık ’tan itibaren iç hat

o f its d o m estic fiights

sefer sayısını artırarak

as o f 13 D ecem b er,

taleb in yoğunluğuna

Turkish A irlines has

uygun ü cret sistem i

in tro d u ced a fare

Türk Hava Yolları, yolcularının

As it increases the diversity

getirdi. Buna göre Ankara, İzmir,

system to m e e t rising

istek ve ihtiyaçlarına uygun

and quality o f its services in

dem and.

olarak hizmetlerinin çeşitliliğini

acco rd with passengers'

A dana, G azian tep , Erzurum ve A ntalya gibi

S che du lin g alte rna tives to

ve kalitesini artırırken sanata

desires and needs, Turkish

the big cities such as

verdiği desteği sürdürmeye

Airlines is also continuing to support the arts. The Cengiz

büyük şehirlerin tarife

A nkara, İzm ir, A dana,

devam ediyor.

seçenekleri, yoğun talep

G azian tep , Erzurum an d

Bugüne kadar dünyanın çeşitli

Ö zek Puppet Theatre, vvhich

olan sa atlerd e yeni

A n talya have been

ülkelerinde düzenlenen sayısız

has perform ed at countless

se ferle r eklenerek

o rg an ize d by ad d in g

festivalde birçok gösteri yapan

festivals in various countries

düzenlendi. Özellikle

n ew fiights a t p e a k

Cengiz Ö zek Kukla

throughout the world,

İstan b u l-A n kara-

d em a n d hours. İn

Tiyatrosu, 16-22 Kasım

İstanbul ve İstan b ul-

particular, h alf-ho u rly

tarihlerinde düzenlenen Balkan

appeared this time with Turkish Airlines’ sponsorship

izm ir-lstan b u l h atların da

m orning an d evening

sabah ve akşam yarım

fiights have b een p u t

Kukla Haftası’nda, seyircisiyle bu sefer Türk Hava Yolları’nın

to audiences a t Balkan Puppet Week, held 16-22

s a a tte bir, diğer

into o peratio n on the

sponsorluğuyla buluştu.

November. The 7th

za m an lard a ise saat

Istan b u l-A n ka ra -

International Far East

başı kalkan m ekik

Istan b u i an d Istan b u l-

Uzakdoğu sinem a yapıtlarının tanınmasını, Türkiye ile

seferler uygulam aya

Izm ir-ls ta n b u l lines, an d

Uzakdoğu ülkeleri arasındaki

prom ote Far Eastern

kondu. Türk Hava Yolları yolcuları, taleb in azaldığı

re g u la r hourly shuttle

kültürler ilişkilerin gelişmesini

cinematic productions and

services a t o th e r times.

amaçlayan Uluslararası

develop cultural relations

öğle ve gece seferlerind e 20 ile 40

Turkish Airlines

Uzakdoğu Festivali’nin

between Turkey a n d the

pa ssen ge rs m ay also take

yedincisi, Türk Hava

countries o f the Far East, was

milyon TL arası

ad van ta ge o f fare

Yolları’nın altın sponsorluğu ile

held in Ankara 10-19

indirimden

redu ctio ns o f TL 2 0 -4 0

10-19 Aralık’ta Ankara'da;

Decem ber and in İstanbul 20-

yararlanabilecekler. Türk

m illion on m id d ay an d

20 -29 Aralık’ta ise İstanbul’da

29 Decem ber with Turkish

Hava Yolları, bu yeni

n ig h t-tim e fiights when

gerçekleşti. Türk Hava Yolları,

Airlines' g o ld sponsorship.

uygulam ası ile iç hat

d em a n d is iower.

TÜRSAK Vakfı'nın geleneksel

Turkish Airlines also

d irek t uçuşlarında

E co n om y class ticke t

olarak her yıl düzenlediği,

contributed to the seventh

ekonom i sınıfı bilet

p rice s on d irec t

‘Uluslararası Sinem a ve

traditional ‘International

ücretlerini 89, 109, 129

d o m estic fiights have been s e t ac co rd in g ly a t TL 89, 109 a n d 129.

Tarih Buluşm ası’nın

Cinema and History

yedincisine de katkıda bulundu.

M eetin g ’, organized annually by the TÜRSAK Foundation.

milyon TL olarak belirledi.

Festival, vvhich aims to

Amerika ve U zakdoğu’ya özel ücretler Special fares to the U.S. and the Far East

26

Türk Hava Yolları, 31 Mart 2005’e kadar dünyanın iki uzak ucuna

Until 31 M arch 2005, Turkish A irlines is offering sp ecial

seyahat edecek yolcuları için özel ücretler sunuyor. New York ve Şikago yolcuları, İstanbul'dan 400 ABD Doları’na; Ankara ve

fares to pa ssen ge rs travelling to the far ends o f the earth. P assengers to N e w York a n d C hicago m a y fly from

İzmir’den ise 438 ABD Doları’na uçabilecekler. Türkiye’nin diğer

İsta n b u l fo r U .S .$ 4 0 0 a n d from A nkara a n d İzm ir for

noktalarından hareket edecek yolcular ise, 500 ABD Doları

U .S.$438. P assengers d e p a rtin g from o th e r p o in ts in

ödeyecekler. Çin'de Beijing ve Şangay'a uçuş ücreti ise

Turkey w ill p a y U .S.$500. Fares to B eijing a n d Sh an gh ai

İstanbul’dan 650 ABD Doları. Ayrıntılı bilgi için 444 0 849 no'lu

m eanw hile are U .S.$ 6 5 0 from İstanbul. F o r details, ca li 444

telefonu arayabilir ya da ww w.thy.com .tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

0 8 4 9 o r visit the w e bsite a t w w w .th y .c o m .tr.

S K Y L İF E 1 / 2 0 0 5


Türk Hava Yolları’ndan teknik bakım üssü: HABOM Turkish Airlines’ Technical M aintenance Base: HABOM Türk Hava Yolları artan uçak te kn ik bakım hizm et talebini karşılam ak için K u rtkö y’deki S ab ih a G ökçen Uluslararası H a va alan ı’nda H avacılık Bakım O narım ve M odifikasyon M e rk e z i’ni (HA BO M ) kuruyor. İTEP (ileri T eknoloji ve Endüstri Parkı) m astır planı dahilin de planlanan proje ile ilgili anlaşm a, Ulaştırm a Bakanı Binali Yıldırım, Milli Savunm a Bakanı Vecdi G önül,

To m e e t the risin g d e m a n d fo r te ch n ica l m a inten ance services, T u rk is h

M aliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Türk

A ir lin e s is s e ttin g u p an A v ia tio n M a in te n a n c e , R e p a ir a n d

Hava Yolları yönetim inin katılımıyla 3

M o d ific a tio n Ç e n te r (H A B O M ) a t th e S a b ih a G ö k ç e n In te r n a tio n a l

A ra lık’ta im zalandı. O rta do ğu, Kafkaslar

A ir p o r t lo c a te d a t K u rtk ö y on Is ta n b u l’s A sian side. An a g ree m ent

ve Doğu A vrupa ülkelerinin tüm uçak

c o n ce rn in g the p ro je c t, vvhich is be in g p la n n e d as p a rt o f the A d v a n c e d

filolarına hizm et verm eyi hedefleyen

T echn ology a n d In d u s tria l P ark (İTEP) m a s te r plan, was s ig n e d on 3

tekn ik bakım üssünün inşaatına 2 0 0 5 ’in

D e ce m b e r vvith the p a rtic ip a tio n o f T ra n sp o rt M in is te r B in ali Yıldırım,

ilk aylarında başlanacak. Y aklaşık 80 bin

D efense M in is te r Vecdi G önül, F inance M in is te r K em al U nakıtan a n d the

m e tre karelik kapalı bir alan üzerine

Turkish A irlin e s m anagem ent. C o n s tru c tio n o f the te ch n ica l m ainten ance

inşa ed ile ce k kom pleksin bünyesinde

base, vvhich aim s to serve ali the airline fleets o f the M id d le East, the

uçak bakım , onarım ve boya

C aucasus a n d the Eastern E uropean cou ntrie s, is sla te d to be gin ea rly in

hangarları; m otor, hid ro m ekanik ve

20 05 . The com p le x, to be b u ilt ö ve r an e n clo se d area o f a p p ro x im a te ly 80

revizyon atölyeleri; sim u latö r ve eğitim

th o u s a n d s q u a re m e te rs , w ill h o u s e h a n g a rs f o r a ir c r a ft m a in te n a n c e ,

m erkezi bulunuyor. Türk Hava Yolları,

re p a ir a n d p a in tin g ; e n g in e , h y d r o m e c h a n ic a l a n d re v is io n

üç yılda top lam 200 m ilyon dolarlık

v vo rksh o p s; a n d a s im u la tö r a n d tra in in g ç e n te r. Turkish A irlines aim s

yatırım yapılacak olan HABOM

to take in a m in im um in co m e o f 4 7 0 m illio n d o lla rs in 2 0 1 0 from the

projesinden 20 10 yılında en az 470

H A B O M p ro je c t, vvhich is to be b u ilt in 3 years fo r a to ta l o f 2 0 0 m illion dollars.

m ilyon do la r gelir sağlam ayı hedefliyor.

Pakistan seferleri artıyor Fiights to Pakistan to increase P akistan'ın Karaçi kentine ha ftada iki uçuş

Turkish Airlines, vvhich flies to P a k is ta n ’s c ity o f K arachi

gerçekleştiren T ürk Hava Yolları artık haftada dö rt kez sefer yapacak, iki ülke heyetleri arasında im zalanan anlaşm aya göre Türk H ava Yolları

tw ice a week, is n o w g o in g to m ake fo u r fiig hts a week. A c c o rd in g t o an ag ree m ent s ig n e d b y d e le gatio ns o f the

h a fta d a iki olan Karaçi uçuşlarını d örde çıkarm a, Pakistan Hava Yolları da h aftad a üç kez olm ak üzere İslam ab ad -İs tan b u l uçuşlarına başlam a kararı aldı. T ürk Hava Y olları’nın te kn ik kapasitesi ve

tw o countries, T u rk is h A irlin e s d e c id e d to in c re a s e its w e e k ly fiig h ts to K a ra c h i fro m tw o to fo u r a n d P a k is ta n A irlin e s to b e g in Is la m a b a d -ls ta n b u l fiig h ts 3 tim e s a w e ek. The P akistan delegation, w hich was b rie fe d on

HABO M Projesi hakkında bilgilendirilen Pakistan

Turkish A irlin e s ’ te ch n ica l c a p a c ity a n d the H A B O M Project, also in c lu d e d te ch n ica l co o p e ra tio n in the agreem ent.

heyeti, anlaşm aya teknik işbirliğini de dahil etti.

A ccord in gly, P akistan A irlines is g o in g to e n te r in to a

Buna göre Pakistan Hava Yolları, uçakların bakım ve

te c h n ic a l c o o p e ra tio n w ith Turkish A irlines fo r the

onarım ında T ürk Hava Yolları ile te kn ik işbirliği

m ainten ance a n d re p a ir o f its aircraft. Prim e M in iste r R ecep

yapacak. T ürk Hava Yolları ile Pakistan yetkilileri

Tayyip E rdoğan also le nt his stro n g s u p p o rt to the

arasında yürütülen m üzakerelere Başbakan Recep

n e g o tia tio n s be in g c o n d u c te d betvveen Turkish A irlines an d

Tayyip Erdoğan da büyük de stek verdi.

P akistan officials. 1 / 2 0 0 5 S K Y L İF E


Stronghol

EP B. Y IL M A Z '-L IN A K O L E S N IK ;

D İR İM Ç E L İK


Size hayal e ttiğinizden daha fazlasını sunacak, gönüllerinizi fe th e d e ce k bir dünya ba şke n tid ir M oskova... Moscovv, a vvorld Capital that will capture your heart and offer more than you ever im agined...

M

oskova... Sadece Kızıl Meydan, Kremlin bile kâfi, onu ziyaret

R

reason enough to visit Moscovv. But

etm ek için... Ancak kökleri 6. yüzyıla,

in terms o f its geographical situation, its

Rus halkının ataları Slavların

political povver and its art and

yerleşimine uzanan; coğrafi konum ,

architecture, t his city, a ‘vvorld Capital'

yönetim gücü, mimari ve sanat

with roots going back to a 6th century

açısından ‘dünya başkenti'

settlement o f Slavs, forefathers o f today’s

m ertebesine erişen M oskova, bize

Russian people, offers m ore than you can

hayal edebileceğim izden de fazlasını

possibly imagine. Dignified, yet prone to

sunuyor. Vakur, ama sürprizlere açık

surprises and magnanimous to a fault.

ve hayli cöm ert... O zaman buyrun, bir tarih yolculuğuna

journey. To the house where the vvriter-

çıkalım. Dahi yazar T olstoy’un 13 çocuğuyla kışları geçirdiği eve; ünlü

So com e on, le t’s em bark on an historical genius Tolstoy spent the vvinters vvith his 13 children; to the lake where the famous

besteci Ç aykovski’nin Kuğu Gölü bale müziğini bestelerken esinlendiği göle;

com poser Tchaikovsky was inspired to

aklı fikri yazı yazm akta olan Ç ehov'un

Office vvhere Chekhov, obsessed vvith

write his Swan Lake ballet music; to the

ailesini geçindirm ek için doktorluk

vvriting, practiced medicine to support his

yaptığı muayenehaneye; aşkı için

family; to the square vvhere a monument,

düelloya kalkışıp can veren büyük şair

unveiled by Dostoyevsky, vvas erected to

Puşkin’in heykelinin dikilip, açılışını

the great poet Pushkin, who fought a duel

Dostoyevski'nin yaptığı meydana;

for love and vvas killed; to the luxurious

söylentiye göre Stalin’in ölüm emrini verdiği m eşhur yazar G orki’nin lüks

dvvelling o f the celebrated vvriter Gorky, vvhose death, according to rumor, vvas

konutuna; Rus sanatının en zengin

ordered b y Stalin; to the Tretyakov

koleksiyonu, yüz otuz bin yapıtı

Galleries, the vvorld's richest collection o f

barındıran Tretyakov Galerileri'ne;

Russian art housing som e thirty thousand

Türkiye’den kaçırılan Truva

vvorks; to the Pushkin Art Museum vvhere

Hazineleri’nin sergilendiği Puşkin

Turkey's stolen Treasures o f Troy are on

Sanat M üzesi’ne gitm eden önce...

exhibit. But before vve do so, let us first pa y a visit to the heart o f the city, to the

Gelin şehrin kalbine, bugün Rus Federasyonu Devlet Başkanlığı’na da

30

ed Square and the Kremlin are

evsahipliği yapan Krem lin’e girelim.

Kremlin, seat o f government o f today's Russian Federation.

GÖZ ALICI KUBBELER

DAZZLING DOMES

‘Krem i’ , eski Rus dilinde ‘kale’

The Kremlin (the word 'kremi' means

demek; Kremlin de M oskova Nehri’ne

'fortress' in O ld Russian) is a com plex

bakan, surlarla kaplı bir kom pleks.

enclosed behind high vvalls overlooking

Yalnızca Katedral Meydam ’ndaki

the River Moskva. Only the churches >

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

U Ğ U R H A N B E T İN

Altın yaldızlı kubbeleriyle göz alan Büyük Ivan Çan Kulesi, Meryem Ana’nın Göğe Çıkış Katedrali, Tebliğ Katedrali, Büyük Kremlin Sarayı (üstte). Ünlü şair Nazım Hikmet'in mezarı (en sağda). Eye-catching with its gilded domes, the Bell Tovver of Ivan the Great, the Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary, the Cathedral of the Annunciation and the Great Kremlin Palace (above). The grave of Turkey’s famous poet, Nazım Hikmet (far right).


kiliseler, Devlet Silahhanesi ve

on Cathedral Square, the State

Patrik Sarayı ziyarete açık.

Arsenal and the Patriarchal

Büyük Kremlin Sarayı, Cepheli

Palace are open to the public.

Saray, Terem Sarayı, Prezidyum ve S en ato’nun iç bölüm lerinin

Great Kremlin Palace, the Palace

şaaşası, ancak müze

o f Facets, Terem Palace, the

dükkânında satılan kitaplardan

Presidium and the Senate can be

görülebiliyor.

viewed only in the books that are

K rem lin’e Teslis Kulesi'nden

sold in the museum store.

giriyoruz. Tıpkı 1 8 12’de

We enter the Kremlin through

N apolyon’un yaptığı gibi; yalnız

Trinity Tovver, exactly as

biz o kadar kalabalık değiliz,

Napoleon d id in 1812, except

hem bilet parasını da ödedik.

that there are far fewer o f us and

K rem lin’in te k m odern binası,

vve've pa id to get in.

19 60’lardan kalm a Kongre

Skipping the 1960s Palace o f

Sarayı’nı geçip 600 yüzyıl

Congresses, the only modern

öncesine dönüyoruz. Oniki

building in the Kremlin, we go

Havari Kilisesi, Meryem A n a ’nın

back to the sixth century, to the

G öğe Çıkış Katedrali, Büyük

Church o f the Tvvelve Apostles,

Ivan Çan Kulesi yanında

the Cathedral o f the Assumption

Başm elek ve Tebliği Katedralleri... Altın yaldızlı

o f the Virgin Mary and the

kubbeler ne kadar da göz alıcı...

o f the Annunciation beside the

‘Lukavitsa’ , yani soğan

Bell Tovver o f Ivan the Great. How

The Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary vvas the scene of coronations for centuries (far right). The Bell Tovver of Ivan the Great (top); the Czar's Bell (çenter). One of the tovvers of the Kremlin (right).

Cathedrals o f the Archangel and

kubbeler, geleneksel Rus

their golden dom es dazzle the

m im arisinin belirgin

eye. The ‘lukavitsa’ o r onion

özelliklerinden. Peki neden

domes are one o f the m ost prom inent features o f traditional

soğan şeklindeler? Rus

Kremlin’deki Meryem Ana’nın Göğe Çıkış Katedrali, yüzyıllar boyunca kraliyetin taç giydiği mekân olmuş (en sağda). Büyük Ivan Çan Kulesi (en üstte); Çar Çanı (ortada). Kremlin'in kulelerinden biri (sağda).

The resplendent interlors o f the

efsanesine göre soğan, Meryem A n a ’nın cehennem de azap

Russian architecture. Why are

çeken bir günahkâra tutunup

legend has it that this is the

they shaped like onions? Russian

çıkması için uzattığı sebze.

vegetable the Virgin M ary held

Ancak günahkârlar aralarında

out to a sinner in hell to help him

paylaşam ayınca soğan

escape. But when the sinners

bölünüyor, hepsi yine ateşe

were unable to share it among

düşüyor...

themselves, the onion broke

Dünyanın en büyük

apart and they ali tum bled back

çanlarından ‘Çar Çam ’nın

into the flames.

önünde, Japon turistlerin

Like Japanese tourists, we tine up

yaptığı gibi dizilip fotoğ raf

in front o f the Czar's Bell, one o f

çektiriyoruz. Çan 200 ton,

the largest in the vvorld, to have

kaba hesapla 40 fil

our picture taken. A t 2 00 tonnes,

ağırlığında. A ncak bir kez bile çalınamamış. 1 7 37’de

the beli is roughly equal in vveight to 40 elephants. İt has never

alevler içinde kalan

been rung even once. When

Krem lin’de, döküm

the beli, vvhich vvas cooling in

kalıbında soğum akta olan

its casting mould, vvas

çanın üstüne soğuk su

doused vvith cold vvater during the Kremlin fire o f

dökülünce, 11 to n lu k bir parçası kopuverm iş.

1737, the 100-tonne piece

Devlet Silahhanesi ise

immediately cracked. The

Rus prenslerinin, çarlarının servetini

State Arsenal houses the vvealth o f the Russian

barındırıyor. Değerli

princes and czars.

taşlarla süslenm iş

Am ong the thousands

binlerce güm üş, altın

o f go ld and silver

eşya -bir kısmı

items studded vvith

O sm anlI’nın

precious gems—

hediyesi-

among them gifts t>


arasından; çarların taçları,

Hayatta gö rdü ğüm ü z en

tahtları ile Faberge

etkileyici yapılardan biri.

yum urtaları ziyaretçilerin

1560 tarihli kilisenin orijinal

favorisi.

kubbeleri altın yaldızlıymış; ancak bir yangında hasar

K E N D İN İZİ M İN İC İK H İS S ED E C EK SİN İZ Kızıl M eydan’a geldiğim izde

gördükten sonra rengârenk boyanmışlar. O devirde bazı

hızlanıyor kalp atışlarımız.

mimarlar, yapıyla alay etm ek için kubbelerin sarhoş bir

Hangi yöne baksak, her şey

pastacının elinden çıktığını

o kadar aşina ki;

söylem işler. Hz. Isa aşkına

televizyonda, sinem ada

aklını kaybedip aziz ilan

izlediğim iz film ler sağolsun...

edilen Vasili'nin adıyla anılan

Dev meydanın (Krasnaya

kilisenin dışı kadar, içi de

Ploşed) 300 yıl önceden

renkli.

kalma adı ‘krasni’ , güzel

Meydanın ortasında, Lenin’in

dem ek; bu kelime daha

M ozolesi'ndeyiz. 19 24'te

sonra ‘kızıl’ anlam ında da

ölen Lenin’in vasiyetine karşı

Ulusların Dostluğu Çeşmesi, eski adıyla SSCB’nin Ekonomik Başarılar Sergisi’nde yer alıyor (üstte solda). Yuri Gagarin, Uzay Müzesi'nde (üstte sağda). Eve sağlık ve mutluluk getirdiğine inanılan matruşkalar (altta). The Fountain of Friendship of Nations is located in the old Soviet-era Exposition of Economic Achievements (above left). Yuri Gagarin at the Space Pavilion (above right). 'Matrushka' dolls, believed to bring health and happiness to the home (belovv).

from the Ottomans— the crowns and thrones o f the czars and the famous Faberge eggs are ali-time favorites with visitors. FEEL LİKE A LILLIPUTIAN Our heartbeats accelerate as we approach Red Square. İn vvhichever direction we bo k, everything is so familiar--thanks to the films ive Ve ıvatched on television and in the cinema. ‘Krasni’, the 300-year-old name o f this giant square (Krasnaya Ploshchad in Russian), means ‘beautiful’, a w ord that later also came to mean ‘re d ’. We hasten to the Cathedral o f Saint Basil vvith its onion dom e the color

kullanılmış.

gelen yoldaşları, ilk Sovyet

Akide şekerleri gibi renk

liderinin naaşım gelecek nesil

impressive edifices we've ever seen

renk, soğan kubbeli Aziz

için m uhafaza kararı almış.

in our lives. The dom es o f this

Vasili K atedrali'ne koşuyoruz

M um yalanan naaş, geçici

church dating to 1560 were

o f rock candies, one o f the m ost

originally gilded, but were later painted in gay colors follovving damage in a fire, in a swipe at the structure, som e architects at the time said that the domes m ust have tailen into the hands o f a drunken pastry chefl The interior o f this church, which is nam ed for Basil, who was sainted after losing his m ind o ut o f love for Jesus, is as brightly colorful as its exterior. We are now in the çenter o f the square, a t the Lenin Mausoleum. Counter to the will o f Lenin, who died in 1924, his comrades decided to preserve the first Soviet leader's body for future generations. The m umm ified corpse was temporarily displayed in a wooden mausoleum; later, when it became clear that the display was a success, a permanent mausoleum was built o f red granite. > 3 4 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


LEA SIN G Re-CYCLE

""►büyüme

fin an sm a n "*• yatırım "* ü re tim

kar

«+■

b ü y ü m e «+ fin an sm a n

"«*■

Yatırım döngünüzü tamamlıyoruz...

0 2 1 2

YAPI N r KREDİ LEASING w w w .y k le a s in g .c o m

Y A P I K R E D İ F İN A N S A L K İR A L A M A A . O . G e n e l M ü d ü r l ü k : B ü y ü k d e r e C a d . N o : 1 6 1 Z i n c ir lik u y u 3 4 3 8 7 İs t a n b u l, T e l: ( 0 2 1 2 J 3 3 6 6 0 0 0 p b x F a ks : ( 0 2 1 2 ) 2 1 6 9 6 15 A d a n a T e m s i l c i l i ğ i : İn ö n ü C a d . Y a p ı K re d i H a n N o : 7 3 K at: 4 0 1 0 1 0 A d a n a , T e l: ( 0 3 2 2 ) 3 6 3 1 8 5 9 (2 H a t) Faks: ( 0 3 2 2 ) 3 6 3 1 8 61 A n k a ra

T e m s i l c i l i ğ i : A t a t ü r k B u lv a r ı N o : 9 3

K a t: 5 K ız ıla y 0 6 4 2 2

A n k a r a , T e l:

(0 3 1 2 )

435

31

33

Faks: (0 3 1 2 )

435

17 9 0

B u r s a T e m s ilc iliğ i: U lu b a tlı H a ş a n B u lv arı N o : 5 9 Kat: 5 O s m a n g a z i 1 6 1 0 5 B ursa, T e l: ( 0 2 2 4 ) 2 7 1 4 9 7 3 (2 H a t) Faks: ( 0 2 2 4 ) 2 7 1 4 9 7 6 İz m ir T e m s ilc iliğ i:

G a z i B u lv a r ı

No:

1 /A

K a t: 4

1. K o r d o n

35210

İz m ir ,

T e l:

(0 2 3 2 )

441

01

17

Faks: (0 2 3 2 )

441

01

15


Kızıl Meydan’daki Tarih Müzesi, Rus devletinin tarihiyle ilgili belgeleri, şehrin kuruluşundan günümüze harita ve dokümanlarını banndırıyor. The History Museum on Red Square houses documents on the history of the Russian State together vvith maps and papers from the founding of the city up to the present.

36

olarak ahşap m ozolede

GALERİ GİBİ M ETRO

Outside the mausoleum, a t the

A METRO LİKE AN ART

sergilenm iş; işlemin başarılı

Bir mola verip, Kızıl Meydan'ın

foot o f the Kremlin wall, are

GALLERY

olduğu anlaşılınca m ozole

meşhur ayazında maviye

the graves o f the great

IN e take a break and go to the

kızıl granitten inşa edilmiş.

dönm üş dudaklarımızı, buz

majestic Hotel Moskva to vvarm our lips that have turned blue in

M ozolenin dışında, Kremlin

tutan el ve ayaklarımızı huzura

communists: Lenin's family, Stalin, Brezhnev, the writer

duvarının dibinde büyük

kavuşturm ak için heybetli

Gorky and others.

kom ünistlerin mezarları var. Lenin’in ailesi, Stalin,

Moskova O teli'ne gidiyoruz.

Red Square is surrounded by

Red Square's notorious frost.

Kızıl M eydan’ı seyredip,

Here, we will gaze on the

Brejnev, yazar G orki gibi...

çaylarımızı -R u s usulü, şeker

Kazan Cathedral, the Historical Museum with its 4 million

square and sip our tea—

Kızıl Meydanı; Kazan

yerine ballı- yudumlayacağız.

docum ents on the founding o f

Russian style, vvith honey

our frozen hands and feet and

Katedrali, Rus devletinin

Kremlin manzarası için de

the Russian state,

instead o f sugar. For a Kremlin

kuruluşuyla ilgili 4 milyon

yüzyıllık National O teli’ni

Resurrection Gate and the

vievv we also recom m end the

belgeye sahip Tarih Müzesi, Diriliş Kapısı ve bin

öneririz. Akşamımızı ise Tiyatro

100-year-old GUM departm ent store vvith its

100-year-old National Hotel. As for the evening, vve're spicing

mağazanın bulunduğu yüzyıllık alışveriş merkezi

M eydanı'ndaki (Kari M arx’ın

thousand shops. The highly

that up vvith the Bolshoi, the

heykelinin dikildiği yer),

GUM çevreliyor. Alçak

dünyanın en eski bale

decorated Palace o f the Romanov Boyars, through

on Theatre Square (vvhere the statue to Kari M arx stands).

vvorld's oldest ballet company,

kapılarından geçerken

topluluğu Bolşoy'la

vvhose lo w doors you

eğildiğiniz, her

renklendiriyoruz. Kelime

m ust crouch to pass, the

True to its name, the 228-year-

santim etrekaresi süslenm iş

anlamı ‘bü yük’ olan, 228

museum o f the Futurist poet

old Bolshoi (it means ‘b ig ’) has

Rom anov Boyarlarının

yaşındaki Bolşoy beş kat

Mayakovsky, and the historic

a capacity o f 2000 a nd five

Sarayı, sıradışı sanatçı M ayakovski’nin müzesi, tarihi

localı, 2 bin seyirci kapasitesiyle isminin hakkını

Perlov Teahouse are a few o f the landmarks that should not

ders o f loggias. The m etro is a great boon, particularly for those who visit

Perlov Çayevi ziyaret

veriyor.

be missed. VVearealso

edilm esi gereken yerlerden...

M oskova’yı özellikle kışın

adding to our list the Russian

Moscovv in vvinter. \A/hat’s

Gezi listem ize küçük bir

ziyaret edenler için m etro

Secret Service (or FSB b y its

more, in terms o f art the

kısmı ziyarete açılan Rus

büyük nimet. Üstelik şehrin

new name), a small section o f

Gizli Servisi’ni de (yeni adıyla

üstü kadar altı da sanatsal

which vvas recently opened to

underground is as rich as the city above the ground. The

FSB) ekliyoruz.

açıdan zengin. Günde 9

visitors.

m etro stations, through vvhich t>

S K V L IF E 1 / 2 0 0 5


1

Bedava Uçuş Âkımı’nı başlattı. Sık uçan kesimden büyük ilgi topladı. Son zam anlarda kam panya ve puanlarla taklit edilmeye çalışıldı. Hem harcarken, hem uçarken mil kazandırma özelliğiyle 4 yıldır berfrersiz

«»Garanti ıt van G o g h , O to p o r tr e . O rsay M ü ze si, Paris

t ü r k h a va y o lla r i s h o p a n d m ile s .c o m


milyon insanın geçtiği metro istasyonları, 1920’lerin sonunda Stalin’in büyük şehircilik planının parçası olarak inşa edilmiş. Sanat galerisi tadında; mozaikler, heykellerle süslenmiş. Metroya binmekteki tek zorluk, çoğu işaret tabelasının yalnız Kiril Alfabesi’nde, haritada farklı

som e 9 million people pass daily, were built in the late

1938’de yapılan Ploşçad Revolyutsi Metro istasyonu, gerçek boyutlarda bronz heykellerle dolu (üstte solda). Kızıl Meydan’daki dev alışveriş merkezi GUM (altta sağda) ve içindeki noel hazırlıkları (altta solda).

renklerle belirtilmiş hatların pratikte tek renk olması! Yol bulmanın en iyi metodu, deneme-yanılma, biraz Kiril harflerini tanımak ve İngilizce bilenlerden yardım istemek. M oskova’da Türkçe de hayli işe yarıyor, Kafkas soydaşlar sağolsun.

The Ploshchad Revolyutsii Metro Station, built in 1938, is filled with life-size bronze statues (above lett). The giant S ta te department store (GUM) on Red Square (belovv right) and its preparations for Christmas (belovv left).

the main stops for art lovers.

1920s as part o f Stalin's great

With its vvide-ranging collection

city plan. Adorned vvith

o f Russian art, the Tretyakov is

mosaics and sculptures, they

so rich as t o vviden a person 's

give the flavour o f an art gallery.

horizons. Meanvvhile a t the

The only difficulty in boarding

Pushkin Museum o f the Fine

the metro is that m ost o f the

Arts, the Treasure o f Troy,

signs are in the Cyrillic alphabet

which vvas sm uggled out o f

and the lines indicated in

Turkey to Germany vvhere it fell

different colors on the m ap are

into the hands o f the Russians

ali one color in practicel The

as war booty, began to be

best m ethod for finding your

exhibited in 1998. Early studies

way is trial-and-error, learning

b y Picasso and canvases by

to recognize the Cyrillic letters

VVestern masters such as

and asking directions from

Matisse and M onet m ay be

people who speak English.

regarded as am ong the

Thanks t o our fellow-Turks in

m useum ’s m ost popular

the Caucasus, Turkish is also

vvorks.

quite useful in Moscovv.

Moscovv will not disappoint

TRUVA HÂZİNESİ PUŞKİN

handicraft buffs either.

M Ü Z E S İ’NDE

THE TREASURE OF TROY İN

Lacquered boxes, buckles and

Sanat müzelerini sevenlerin

THE PUSHKİN MUSEUM

brooches decorated vvith

ana durakları, Tretyakov ve

The Tretyakov and Pushkin

miniatures; nested ‘m atrushka’ \>

"

” j

i

Iilli.il* f - M " .ı.ı

38

Museums o f the Fine A rts are

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


See yo! soon in İstanbul!

ta g a

For franchise information please contact + 3 0 210 68 99 264

contact@yareas.gr


Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi. Geniş

dolls believed to bring health and

Rus sanatı koleksiyonuna sahip

happiness; wooden toys known as

Tretyakov, insana yeni ufuklar

‘bogorodski’; Zostovo trays vvith florai

açacak kadar varlıklı. Puşkin Güzel

a nd fruit designs; colorful vvoolien

Sanatlar M üzesi’nde ise

Pavlov Posad shawls; blue and vvhite

Çanakkale’den Alm anya’ya

Gjel pottery; and outstanding

kaçırılmış, savaş ganim eti olarak

handmade jevvelry.

Rusların eline geçm iş, 1998’de

The Ulitsa A rbat (Arbat Street), the

sergilenmeye başlanan Truva

c ity ’s m ost bustling, is lined vvith cafes

Hâzinesi var. Müzenin gözde eserleri

and restaurants and shops o f every

arasında P icasso'nun ilk çalışmaları,

kind. The Ismailovo and Danilovski

Matisse, M onet gibi Batılı

markets are also ideal for shopping.

ressamların tabloları sayılabilir.

Am ong the city’s m ost popular

M oskova, el sanatı meraklılarını da

restaurants are the Pushkin Cafe

hayal kırıklığına uğratmıyor.

(Russian and Georgian cuisine), Cafe

Masalların m inyatür resimlerle

Margarita (offering m ost o f the

işlendiği lake kutular, tokalar,

Russian specialties), the VVriters’

broşlar; sağlık ve m utluluk

Union (Russian and French cuisine),

getirdiklerine inanılan matruşkalar;

the Babushki (Russian and French

‘b o g o ro d ski’ denilen ahşap

cuisine), Le Gastronom (European

oyuncaklar; çiçe k ve meyve desenli

cuisine), and Genatsvale VIP

Zostovo tepsileri; rengârenk yün

(Georgian cuisine). Here you vvill

* h £

Pavlov Posad şalları; m avi-beyaz

encounter the affluent ‘New Russians'

Gjel seramikleri; elyapımı nefis

that have sprung up in the post-

5 < 1

takılar.

Soviet period, and thus vve vvill have

o

Şehrin en hareketli, kafe ve

concluded our historical journey

restoranlarla türlü mağazaları ise Ulitsa A rb a t’ta (Arbat Sokağı) sıralanıyor. Izmaylovo ve Danilovski

through Moscovv. □

O VI1*0 700

pazarları da alışveriş için ideal yerler. Şehrin en gözde restoranları arasında Puşkin Cafe (Rus ve Gürcü mutfağı), Cafe M argarita (Rus spesiyalitelerinin çoğu), Merkez Yazarlar Konağı (Rus ve Fransız mutfağı), Babuşki (Rus ve Fransız mutfağı), Le G astronom (Avrupa mutfağı), Genatsvale VIP (Gürcü Mutfağı) sayılabilir. Buraları size Sovyet dönem inden sonra ortaya çıkan varlıklı ‘Yeni Rusları’ takdim edecek; böylece M oskova’daki tarihi yolculuğum uzu tamam lamış olacağız.

MOSCOVV

*

* ^ * 0?î*evf •£. Türk Hava Y olla rı’nın M osko va’ya haftanın her günü düzenli seferi bulunuyor.

WorW VtitZCtnUc .

KutAmi-ı

, *> . Ul

Jf»y

Turkısh Airlines has a flıght t o Moscovv every day o f the vveek. ■J S ?

40

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

S*

r |İ( / ğ ft Domkoy

- G Ü rb Ü Z


.. .

U Ğ U R H A N B E T İN

Ulitsa Arbat; yani Arbat Sokağı, sanatçıların merkezi (sağda). Serçe Tepeleri’nden kuşbakışı Moskova (üstte). The Ulitsa Arbat. or Arbat Street, a gathering plaoe for artists (right). A bird's-eye view of Moscovv from the Sparrovv Hills (above).

U Ğ U R H A N B E T İN


l

y

y

û

Çünkü Y o t e S i n ^ Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri üreticilerindendir. süt ve süt ü rünleri ü retim ind e uzmanlaşmış, uluslararası standartlarda çalışan b ir kuruluştur. U H T süt işleme tekniğinde en son tekn oloji olan INFU SIO N sistem ini kullanır. Dünyada 15 kadar işletm ede bulunan IN FU S IO N ısıl işlem tekniği uygulayarak, indirekt yüzey temas ısısal işlem uygulaması yerine, d ire kt STERİL BUFIAR ile çok kısa sürede ısısal işlem ve anında soğutma işlemi gerçekleştirir! Böylece sütün DOĞAL R E N G İN İ, D O Ğ A L [ A D I N I , D O Ğ A L KOKUSUNU ve B Ü T Ü N B ES İN D E Ğ E R LE R İN İ korumuş olur. U H T sütün ambalajlanmasında dünyanın en ileri teknolojisi ite aseptik dolum gerçekleştirir. beyaz peynirden yoğurda ve ayrana, mozzarella ve kaşar çeşitlerinden yöresel peynirlere, tereyağından meyve suyuna kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Avrupa standartlarında m odern teknoloji ile üretim yapar. TS-EN- ISO 9001:2000 Kalite Y ö n e tim Sistem Belgesi, H ACCP 13001 GıdaGüvenliği Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO / IEC 17025 Deney Laboratuvarı Yeterlilik Belgesi ne sahiptir. US C entcom tarafından onaylanmıştır. Yorsan, sizlere kençji kalite anlayışı ile bütünleşmiş benzersiz ve yepyeni ürünler sunmaya devam edecektir.

B e c a u se

|yorsan

is...

Turkey's one o f t h e le a d in g m i lk and dairy producer. • specialized in d»iry production in international standards. • using the IN FU SIO N system, latest technology in U H T milk Processing system, • applying the IN FU S IO N heating procass available in 15 enterprises ali över the vvorld, vvhere înstead of indirect surface contact heating process, direct STERİLE VAPOR is used for heating and instant cooling. Through this system. milk's NATURAL C O L O R , N A T U R A L T A S T E , N A T U R A L SM ELL

‘ l İ M jtN U T R IT lO N V A L U E S a re p r e s e ıv e d . * , paeking the U H T milk with the VVorld's leading aseptic filling technology. • serving a wide range of products from white cheese to yoghurt and ayran, mozzarella and varieties of kashars to local cheeses, buttertojuice. • using modern production technologies in European standards. • Holding TS -E N -IS 0 9001:2000QualityAssuranceSystem, • HACCP 13 0 0 1 Food Safety System, • TS EN IS O / IEC 17025 Laboratory Quality System. • certified by US Centcom. Yorsan wili carry on serving unique products, which are unifıed with its perception o f quality.

r

s

a


ir a p * »Cfcif

-

ijk V

\

'İ f l.

*554« m ^ l “' i

v #

<•:>>

V

A\ î s

\ v ^

'

fr i

-,

'V S

\

...

.

\

•/

NO \

C

.

\

, -•[ 9-

\

o Vj

\

\ .v

A M W '5

\

X /

J

i-KA'

„Ar>

f< A ıA » " ‘

Xf5\A

I >(!.(( 5

m \\V N 'lV

\

rK ^ '

^

Bir harita bize ne anlatır ki? Coğrafyanın masum bir fotgğfafın 1 mı; bilimsel bir 'temsili mi; yoksa zihnimizin im g e c in i mi? What is a map and vvlnât can it teli us? Is it ar\tfW >cent depiction of İ a geography, ascientific represşntation'/-S r a set of mental images?'î - \ ( . ' . V = ) B A R IŞ D O Ğ R U

I

ncecik çizilmiş izohips eğrilerinin üzerinde

t/ 0

G

-

ilerlerdim; yeşil alanlar aşağılara gittiğimi

linşs,■thep-eeri-âreas were an indicatiorı that I

\

gösterirdi. Renkler koyulaştıkça dünyanın damına

that as the colors deepened I vvas proceeyng tovvards the roof of the vvorld. I p a s now iAjthe area of densest color, in Tibet. İn frc&Lofme stretched

hatırladığım ve büyükleri bir türlü varlığına

the plains of China; behind me the Taklamakan

inandıramadığım Jaklamakan Çölü... İşte şimdi

Desert, whose yelloyjf, color I remembered but

maceranın tam göbeğindeyim.

whose vaâiness I coufd never quit0 fathom^fit İast I

Jules Verne'in Kaptan Grant’ın Çocuklan romanını

■vvas at tob heart of the adventure. okurken ihtiyaç duydum herhalde ilk kez hŞitklara. J Probably I firSt felt a need for maps when I vvas

t.

/

edgSd fornard çlong lhe finely dravvn contour

doğru ilerlediğimi bilirdim... İşte şimdi en koyu yerde; Tibet'teyim^' Önümdeı boylu boyypca uzanan Çin düzlükleri; arkamda sarı rengiyle

Malta Adası’ndaki Elmo Kalesi’ni ve civarını gösteren, 1665 tarihli bu güzel haritanın yaratıcısı bilinmiyor (solda). The maker of this beautiful map from 1665. showing Elmo Fortress and its environs on the island of Malta, is unknovvn (left).

-* I

?A>

{■

Pusulaya gizlice yerleştirilen bir mıknatıs, çocukların

reading Jules, Verne’s npvel, Children of Captain

olduğu kafiar benim de yönümü.değiştirmişti. Onlar Amerika yerine Afrikâ’ya giderken, ben de peşleri

Grant. The rrjıagnet secretly inserted in the compass had changed my direction as well as that of the

sıra sökün ettim okyanus dalgalarını yara yara.,.

cfuldren. As they were traveling to Africa instead of

Kongo nehrinin cangılda kaybolan kollarından birinde yitip gittim köle tüccarlarının peşiflCçjL / . - ■ • i . '

*

America, I too follovved in their wake, cleaving the w • ocdan vvaves. On the trail of a band ofslave

)

/

7

•r"7

v .* V j ' vvas \ua


Nil’in kaynağını arayan

. :

merchants I g o t lost on a

around maps, one o f the m ost

serüvencilerin; coğrafya alimlerinin

tributary o f the Congo River

Creative reflections o f the world

yanı başında yükleri taşıyan

that disappears irıto the jungle.

in which we live. Maps perhaps

I was now one o f those

are fragments o f poetic

adventurers seeking the

images. VVİthout them we

yerlilerden biriydim artık. KISRAK VE TAÇYAPRAĞI

source o f the Nile, o r a native

would have difficulty forming a

Bilinmeyen yerlerin sahte haritalarını çizmeye iten ne olmuş

transporting a pack alongside

picture o f the locaie to which

a team o f geographical

olabilir ki beni? Bildiğim tüm coğrafya biçimlerini uyguladığım;

scholars.

we are so passionately attached. Without them, how

boğazlar, kıstaklar, yarımadalar,

MARES AND PETALS

as an ‘elongated petal, ’ his

What is it that impelled rhe to draw fake m aps o f unknown

beloved country Chile that runs the length o f the vvestern coast

realms? These maps, in which

o f South America? A n d how would Nazım Hikmet have

adalar, lagünler, sıradağlar, göller, deli gibi menderesler çizen ırmaklarla dolu bu haritalar, keyifli bir çocuk oyunuydu benim için. Yine de içinde yaşadığımız dünyanın en yaratıcı temsillerinden biri olan haritalarla ilgili bu oyunu, kocaman insanların da oynadığını öğrenmek beni şaşırtmadı. Haritalar şiirsel imge parçalarıydı belki de... Onlar olmasalardı tutkuyla bağlı olduğunuz yerin imgesini yaratmakta zorlanabilirdiniz. Güney

would Neruda have described

Piri Reis’in Güney Amerika kıyılarını çizdiği haritası, gizini yüzyıllardır korumaya devam ediyor (üstte). Piri Reis’in ünlü Kitab-ı Bahriye eserinden bir örnek (solda). Piri Reis's map of the South American coast has preserved its mystery tor centuries (above). An example from Piri Reis's famous kitab-ı Bahriye or Book of the Sea (left).

I incorporated ali the geological formations— maps abounding with straits,

defined Anatolia, in the graveyard o f one o f vvhose

isthmuses, peninsulas, islands,

remote villages he wished to

lagoons, mountain ranges,

be buried, as "this iand

lakes and rivers that traced

chipped o ff from Central Asia

wild bends— were an amusing

and stretching out to the

child's gam e for me.

Mediterranean tike a m are's

Nevertheless, it d id n ’t surprise

head”? Neither was I surprişpd

me to learn that adults aiso

when I leamed that great

play this game, which centers

masters o f fantasy and science O ' 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 4 7


Amerika’nın batı yakası boyunca

EN M Ü K E M M E L HARİTA

fiction tike Ursula K. Le Guin

upuzun akan Şili'yi, sevgili

Dört bir yandan komik ve

ülkesini “uzun taçyaprağı” diye

toraman çocuk veya şişko

and J. R. R. Tolkien also had a passionate fascination with

nasıl nitelendirirdi Neruda

adam figürlerinin rüzgârları üflediği, deniz canavarlarının

maps. They did not neglect to

yoksa... Ya da Nazım Hikmet, ıssız bir köy mezarlığına

tehditkâr bakışlar fırlattığı,

maps o f the vvorlds they

gömülmek istediği Anadolu’yu,

ancak hayallerde varolan sahte

created in their heads (the

“Kopup Uzak Asya'dan;

hayvan türlerinin cirit attığı

Earthsea and the Middie Earth),

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket’’ diye nasıl

ortaçağ ve antik dönem haritaları, bugün bizim için, dönemin denizcilerinin, coğrafya

sharing with us the pleasure o f

ustalan Ursula K. Le Guin ve

alimlerinin düşünce biçimlerini ve bilgi birikimlerini gösteren

the mountains and rivers o f the Middie Earth with Frodo.

J. R. R. Tolkien’in de haritalara

ilginç görsel materyaller

ilginç bir tutku duyduklarını

sadece... Uydular aracılığıyla,

öğrendiğimde şaşırmadım...

arzın hangi noktasında

Maps o f Antiquity and the

Zihinlerinde kurdukları

bulunduğumuzu büyük bir

Middie Ages, peopled with

tanımlardı... Fantezi ve bilimkurgunun büyük

dünyaların (Yerdeniz ve Orta

kesinlikle saptayan GPS'in

Dünya) ayrıntılı haritalarını

verdiği güvenle, kaybolmanın

sunmayı ihmal etmiyorlardı kitaplarında... G ed’in peşinde

pek mümkün olmadığı bir

Yerdeniz’in takımadalarını; Frodo’nun peşinde Orta

Peki haritalar bize hâlâ bir şey söyleyebilir mi? Borges, 'Bilimde

dolaşmanın zevkini paylaştılar

Kesinlik Üzerine’ isimli metninde, en mükemmel

bizimle.

haritanın peşinde koşan

Dünya’nın dağlarını, nehirlerini

48

dünyada yaşadığımız doğru.

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

include in their books detailed

wandering the peninsuias o f the Earthsea with Ged, o r roaming

THE PERFECT MAP

Eski haritalar, gerçekliği temsil etmekten başka işlevlere de sahip olduklarının farkındaydı. Old maps knew that they possessed functions other than the simple representation of reality.

comical figures o f strapping boys and corpulent men, where sea monsters stare out menacingly and phony animal species that exist only in the imagination huri javelins, are for us today no more than curious visual materials that exhibit the habits o f thought and >


r

%

;

^

u n ıc p u

Yeni Unique koleksiyonu, geniş, rahat, canlı oturma grupları, zarif, estetik ve kullanışlı yatak odası takımları ve işlevsel genç odaları sunuyor. Özellikle Unique Croma oturma grupları metal aksesuarları ile ön plana çıkıyor.

■ pozitif yaşam

(D CET Focus G rubu

)ikkat çekici detaylar!

Zarif bir dokunuş!

Yeni Unique koleksiyonu ile aynı ortam ı paylaşan aksesuarlarda

Bu seneye turuncular, yeşiller ve kırmızılar hakim.

da, yeni trendlere özel çizgiler hem en dikkat çekiyor. Ö zellikle

M o dern ve d in am ik d esen ler... Y alın ve sakin

oturma gruplarını tamamlayan sehpalar... Metal ve camın mükemmel

o b je le r ... K las ik m o tifle rin D e c o y o ru m u ...

u y u m u ... h erb ir çizg in in ku su rsu z ye rleş im i fa rk ya ra tıy o r.

r

"._

Unique’inizi benzersiz bir D EC O ile tam am layın.

.

..

Unique... Hayatınıza renk katan yenilik!

O

Boydak

'o

------- ; bonus card

| a l, lt ; mağmumı

I

IP L J H H H 3 3 H H ş

l www.istikbal.com

is tik b a l


bilinmeyen bir imparatorluğun

knowledge o f the sailors and

Probably one o f the m ost

coğrafyacılarını anlatır. Öylesine

geographers o f their time. True,

baffling problems o f

coşkulu çalışmaktadırlar ki bu

thanks to the reliability o f GPS,

cartography, the Science o f

görevliler, tek bir eyaletin

which can determine our

mapmaking, which goes back

haritası bütün bir şehri;

location on earth to high

to the earliest civiiizations, is the

imparatorluğun haritası da koca

accuracy b y means o f sateilites,

fact that the earth is a not flat

bir eyaleti baştan başa

it is aimost impossible to get

like a tray. Many people have

kaplamaktadır. Ve bu tutkuyla,

lost in this worid in which we

sought ways o f fitting the three-

gerçek boyutlarında, imparatorluk

live. But can maps stili teli us

dimensional surface o f this

topraklarıyla bire bir eşleşen bir

something? İn his text entitled,

giobe o f ours onto a two-

harita yapmayı becerirler

‘On Exactitude in Science’,

dimensional plane. Unfortunately

sonunda... Borges, bilimsel

Borges describes the

kesinliğin peşindekilere, yeni bir

geographies o f an unknovvn

however this was a dilemma that could never be completely

bilmece sunmaktadır: Gerçek boyutta bir harita, neye yarar ki?

empire that is striving to produce the m ost perfect map.

overcome. Even reducing the margin o f error through the

Oldukça eskiye, insanların ilk

So zealously do the officials

development o f Instruments

uygarlıklarına kadar uzanan harj;

pursue their task that the map

such as the compass, sextant

ilminin, kartografyacılığın en

o f a single province covers an

and theodolite proved futile, and

büyük zorluklarından biri,

entire city, the m ap o f the

there is stili no map that is

dünyanın bir tepsi gibi düz olmaması herhalde... Üç boyutlu

empire a large province. And

‘correct’ in this sense.

bir yüzeyi, bir küreyi iki boyutlu bir düzleme sığdırmanın yollarını çok kişi aradı; ne yazık ki bu hiçbir zaman tam mümkün olamayacak bir ikilemdi. Pusula, sekst^nt ve teodolit gibi ölçüm aletlerinin gelişimi ile hata payının azalması da bir şey ifade etmedi; bu anlamda “doğru harita" yoktu... 50

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Osmanlı deniz haritaları, hem işlevsellik hem de görsel zenginlik açısından dönemin en parlak örnekleri arasındaydı. By virtue of their functional and visual richness, Ottoıman maritime maps were among the most brilliant examples of their period.

with their passion they succeed in the end in producing a map

FROM PİRİ REİS

that corresponds one to one

TO MERCATOR

vvith the empire's territory,

A t the beginning o f the 16th

thereby posing a new Borgean

centüry however Columbus and

puzzie for those who seek

other explorers facilitated the

absolute correctness and

production o f the first world

scientific certainty: What is th & .

. map that was not ehpreiy a

point o f a m ap drawn on

Jig m e n tvfJh e imagination. The

scale o f one to one?

■' .

. .

cylindrical projection developed t>


35 WOOD SERIES -------35 LWW 00-302

ART NO

35 LWW 05-303

32 LWL 02-901

ART NO

32 LWL 02-905

o p tim ir t

ART NO

[

ART NO

32 LWL 02-902

ART NO

a r t NO

32 LEATHER & CO OUR SERIES

Y A Z I C i MğC R O U P

Tel: +90 242 462 12 10

Fax: +90 242 462 12 11 G SM : 0.533.372 91 07 • www .sy-gam e.com

32 LWL 02-903


PİRİ R EİS’TEN M ER C A TO R ’A

b y the pioneering Flemish cartographer

Kolomb ve diğer kaşiflerin gezileri, bütünüyle

Gerardus M ercator and the world map he

hayal mahsulü olmayan ilk dünya haritalarının

published in 1569 remain one o f the m ost

yapılabilirliğini artırdı 16. yüzyılın başında.

frequently used models even today.

Öncü Flaman kartograf Gerardus M ercator’un

Ottoman civilization also made an interesting

geliştirdiği silindirik dünya projeksiyonu ve

contribution to the development o f

1569 yılında yayınladığı dünya haritası, hâlâ en

cartography. İn the back-and-forth debate

çok kullanılan modellemelerden biri

between scientific correctness and imagined

günümüzde.

topographies, the famous m ap o f Piri Reis

Osmanlı uygarlığının da ilginç bir katkısı oldu

occupies a position somevvhere between these

haritacılığın gelişimine. Piri Reis’in ünlü

two extremes. Currently housed in the Topkapı

haritası, bilimsel doğruluk ve hayali

Museum, this map, in which he reflected with

topografyalar arasında gidip gelen bu

great accuracy the coasts o f South America

tartışmada iki ucun da ötesinde bir yer

and East Africa, continents that he never

tutuyor. Hiç gitmediği Güney Amerika ve

visited, was sufficient to transform Reis’s name

Doğu Afrika kıyılarını, büyük bir doğrulukla

into a legend in the field. VVorked on gazelle

kağıda döktüğü; halen Topkapı Müzesi’nde

skin and dated 1513, Piri Reis’s map shows

bulunan bu harita, Reis’in adını, alanın en

with great accuracy the relationships among

önemli efsanesine dönüştürmeye yetti. Ceylan derisi üzerine çalışılmış 1513 tarihli harita,

the continents, including Greenland and Antarctica. İt is diffıcult to say vvhether this

M ercator’dan önce, Gröndland ve Antarktika

map, said to have been produced with the

da dahil olmak üzere kıtaları büyük bir

help o f a European sailor who took part in the

doğrulukla birbirleriyle ilişkilendiriyordu.

voyages o f Columbus, is due to the strength o f

Kolom b’un seferlerine katılmış bir AvrupalI

Piri Reis’s imagination and intuitive povvers, to

denizcinin yardımıyla ürettiği iddia edilen

the millennia o f experience o f the sailors and

haritanın, Piri Reis’in sınırsız hayal gücüne mi,

the knovvledge they passed along, o r vvhether

güçlü sezgilerine mi; denizcilerin binlerce yıllık

it is the resuit, as some daim, o f ‘supernatural

deneyimlerine ve bilgi aktarımlarına mı; yoksa

forces'.

bazılarının iddia ettiği gibi bazı ‘süper güçler’e mi borçlu olduğunu söylemek zor...

THE LANGUAGE OF COLORS

RENKLERİN DİLİ

and researcher Benedict Anderson has

İn his book, ‘İmagined Communities’, vvriter

52

V

Bir toprak parçasının hastalanmasının, oraya

described in detail the relationship betvveen the

hükmetme arzusuyla ilişkisini, araştırmacı

mapping o f a piece o f land and the desire to

Benedict Anderson, ‘Hayali Cem aatlar’

rule it. Production o f the first modern m aps in

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Flaman kartograf Gerardus Mercator’un geliştirdiği silindirik dünya projeksiyonu, günümüz haritalarının da temel modeli oldu. The cylindrical world projection developed by the Flemish cartographer Gerardus Mercator remains the model for maps even today.


kitabında anlatmıştı ayrıntısıyla... İlk modern

any case served to delineate the geographies

haritaların üretimi de zaten, çeşitli

ruled över by various empires. Africa, which

imparatorlukların hükümranlık coğrafyalarının

resembles a giant tongue on such maps, vvas

belirlenmesine hizmet ediyordu. Bu siyasi

brokerı up into the colors o f the English,

haritalarda, kocaman bir dile benzeyen Afrika,

German, French and Portuguese kingdoms. By

Ingiliz, Alman, Fransız, Portekiz krallıklarının

looking a t the ‘legend' that explains the

renkleri ile parçalanmıştı. Haritanın üzerindeki

symbols on a map, we can easily understand

sembollerin açıklamalarının yapıldığı ‘lejant’a

vvhich color represents the colony o f vvhich

bakar ve hangi rengin hangi imparatorluğun

emplre.

kolonisi olduğunu kolayca anlayabilirdiniz...

Years ago I titled m y flrst plece o f vvriting to

Matbaa makinesiyle tanışan ilk metnimi,

make the acquaintance o f the printing press

“Aslolan insanın kendi haritasıdır” diye

‘The maln thing is the m ap o f man himself, in

bitirmişim yıllar önce... Gemicilerin, bilim

ali likelihood to explain that the maps that are

adamlarının, coğrafyacıların, kâşiflerin,

being developed continuously from dravvings

durmaksızın birbirlerinin çizimleri üzerinden

by mariners, scientists, geographers and

geliştirdikleri haritaların bir sonu olm adığını;.

explorers are not an end in themselves but

bilimsel kesinlik mevzuunun ötesinde, insanın

rather that man, beyond the quest for scientific

kendi yolunu, rotasını ve duruşunu sağlayacak

accuracy, is compelled to produce maps in

bilişsel haritasını üretmesi gerektiğini anlatmak

order to provide himself vvith a way, a route

için herhalde...

and a stance in the vvorld.

Zaman içinde coğrafi haritaları niye daha çok

İn time I began to realize why I prefer

sevdiğimi anlamaya başladım... Sınırlarla, güç

geological maps. Geological m aps on vvhich

ilişkileriyle çevrelenmemiş, siyasi sınırları

borders and relations o f povver are not defined,

cetvelle belirlenmemiş; yemyeşil ovalar,

on vvhich political boundaries are not traced

kahverengi dağlar, beyaz buzullar, mavi

vvith a ruler; on vvhich emerald green plains,

okyanus, lacivert nehir yatakları ve altın sarısı

brovvn mountains, white glaciers, blue oceans,

çöllerin bir kardeş sofrası gibi kucağını açtığı

azure river beds and golden deserts are

coğrafya haritalarını... Onlar bize, dünyanın

spread like an enticing feast. How vvonderfully

hâlâ güzel ve yaşanılası olduğunu; ve

they bring home to us that the vvorld is stili

aslolanın ona hükmetmek değil, onla birlikte

beautiful and livable; that the main thing is not

yaşamak olduğunu ne de güzel anlatıyor...

to rule över it b ut rather to co-exist vvith it. □

Görseller, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nden

T h e v is u a l m a t e r ia ls a r e f r o m t h e T o p k a p ı P a la c e

alınmıştır.

M u s e u m L ib r a r y .

Haritalar bize kılavuz olmuşlar yüzyıllardır. Ama aslolan kendi etik ve bilişsel haritalarımız kuşkusuz... Maps have guided us for centuries. But what is really important are our own ethical and cognitive maps of ourselves...

A T A T Ü R K K İT A P L IĞ I A R Ş İV İ / A T A T Ü R K L İB R A R Y A R C H IV E

1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 5 3

ı

ıı m

m


. w

<;A \

'

‘W

M

1

u

m

;k(

m

SÖYLEŞİ INTERVIEVV

Mm

•M J » .

Am


30 yıldır dünyada ve Türkiye’deki toplum sal olaylara yaptığı tanıklıklarıyla ünlenen Coşkun Aral, şim dilerde Anadolu yollarında otobüsüyle ‘b ilg i’ dağıtıyor. After 30 years bearing w itness to social developm ents in Turkey and the vvorld, Coşkun Aral has now hit the road with his bus in Anatolia and is busy spreading knovvledge. [H

FÜSUN AKAY

O

( • ) C O Ş K U N A R A L A R Ş İV İ / A R C H IV E

bir fo to ğ ra fç ı... 1 9 7 0 ’li yıllardan bu

e is a photographer. A vvarrior for

yana, T ü rk iy e 'd e ve dünyada

peace who, since the 19/0s, has

m eyd an a gelen to p lu m sa l olayları;

captured for us on film social developments

insanların kaçtığı, on un sa ko şa ra k g ittiğ i

in Turkey and the vvorld, and vvhile others

savaşları o b je ktifin in süzg ecinde n

were fleeing from vvars he was running to

g e ç irip bize yansıtan; kareleriyle Tim e,

report them, so that his photos appeared

N e w sw e ek gibi dergilere kap ak olan,

on the covers o f such magazines as Time

kam uoyu olu ştu ra n bir barış savaşçısı. O bir ge zgin... Dünya üzerinde gezip gö rm e d iğ i yer neredeyse yok. “ G ezip

a nd Nevvsvveek as he played an active role in shaping public opinion. He is a traveler who has been alm ost everyvvhere in the

g ö rd ü ğ ü m yanım a kâr" dem eyip

vvorld. A n d he do esn 't keep his impressions

yaşadıklarını bizlerle paylaşan, yeri g e ld iğ in d e dünyanın acı yüzünü, yeri

documenting the harsh face o f reality vvhere

g e ld iğ in d e güzel yanlarını g ö steren bir

necessary, but at times also shovving its

to himself, but shares them with us,

b elgeselci ayrıca. O bir bilgi taşıyıcısı...

beautiful side. He is a bearer o f knovvledge,

A n a d o lu ’yu adım adım gezip, bilgiyi d iğe rind en alıp bir başkasına aktaran

a m odem Robin H ood plodding through Anatolia to collect information from some

m odern bir Robin H ood. Kısacası o bir

a nd pass it on to others. İn a word, he is a

haberci: C o şkun A ral. Ve aynı zam anda

nevvsman: Coşkun Aral. A t the same time

çiçe ğ i bu rn u n d a bir b a ba olan C oşkun

he is a recent father, vvith whom, as he

A ra l’la, 1.5 yaşındaki kızı D eniz’in

chased after his one-and-a-half-year-old


58

peşin den ko ştu ra ra k b ir 'd ü n ya tu ru 'n a

daughter Deniz, we set out on a tour o f the

çıktık!...

world!

Y ak laşık 30 yıld ır yurtiçi ve

For roughiy 30 years you have m ade a

y u rtd ışın d a g ün d em e dam gasını

nam e for yourself around the world

vuran g elişm elere, n ered eyse tüm

bearing, as you p u t it, ‘direct vvitness’ to

sa vaşlara, kendi d eyim in izle ‘birinci

social developments in Turkey and

elden ta n ık lık ’ e d e re k adınızı d ün yaya

nearly ali the wars that have been fought

d uyurdu n uz. Y ap tığ ın ız, b ir an lam d a

in that time. W hat you do is in a sense to

tarih e kayıt d üşm ek gib i...

record history...

U ygarlık, geçm işin üzerine inşa edilen

Civilization is something erected on the

bir olgu. Yaşanm ışlıklardan alınacak

past. The lessons gained from experience

dersler, bir sonraki yaşamı ço k daha

make life better and m ore comfortable for

rahat, daha güzel yapıyor. Bu dersler

those who com e after. A nd these lessons

de, yeri g e ld iğind e kendi yaptığı

are drawn sometimes from the wars that

savaşlardan, yeri g e ld iğind e doğanın

humans fight with each other, sometimes

insanlığa verm iş o ldu ğu bazı uyarılardan

from warnings given to humanity b y nature.

alınıyor. Tabii bunun için de birtakım

O f course for ali o f this some kind o f

be lg ele r gerekiyor. O belgeleri de bizler

documentation is needed. A n d it is

ve bilim adam ları taşıyoruz. Biz tarihe

scientists, scholars and people like us who

tan ıklık yapıp d e kla nşörü m üzle zamanı

bear these documents. We witness history

du rd u ru yo ru z; ge rekli olan anı

and, b y clicking the shutter, stop time; we

g ö ste riyo ru z ve insanların ders almasını

show the pertinent m om ent and thus make

sağlıyoruz.

it possible for humankind to draw a lesson.

O nca te h lik e a tla ttın ız ce p h e le rd e.

You’ve faced ali sorts of danger on the

Kendinizi m adden ve m anen nasıl

front. How have you m anaged to protect

korudunuz?

yourself physically and emotionally?

Pek ç o k kez ölüm d en dö nd üm .

I had several close calls. Once in

A fg a n is ta n ’da P ançir Vadisi civarında

Afghanistan near the Panchir Valley the

arkasına asıldığım kam yon m ayına

truck I was hanging onto the rear o f struck

çarptı. Sağ la stik parçalanınca uçtu m ve

a mine. VVhen the right tire was shredded I

tu tu n d u ğ u m d e m ir çenem e girdi. Bir

flew through the air and the bar I was

kere sin de üzerim den to p arabası ge çti

holding onto pierced m y jaw. A n d one time

ve ba cağ ım d a ezilm e ge rçekleşti,

an artillery piece ran över m e and m y leg

yüzeysel kangren oldum . Bunların yanı

was crushed; I developed surface

sıra, belim de rahatsızlık ve diz

gangrene. VVhat’s more, Tve g o t a bad t>

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

“ B izle r ta rih e ta n ıklık ed ip d e klanşö rüm üzle zam anı du rd u ru yo ru z, gerekli olan anı g ö ste riyo ru z. B öylece insanların ders alm asını s a ğ lıy o ru z .”

“We vvitness history and, by clicking the shutter, stop time. We shovv the pertinent moment and thus make it possible for humankind to dravv a lesson.”


U lu sla ra ra sı İstanbul Fua rları

International İstanbul Fairs w w w .tu y a p .c o m .tr

Plastic Window Manufacturers Ğuality Union Association

r r )

6. Pencere-Cam Teknolojisi., Aksesuar-Yan Sanayi ve Tamamlayıcı Ürünler Fuarı

İSTANBUL WINDOWi 6th Window- Glass Technology, Accessory, Side Industry and Auxiliary Products Fair 1 7 - 2 0 Ş u b a t/F e b ru a ry 2 0 0 5 ııaıı]

T Ü Y A P T Ü M F U A R C IL IK Y A P IM A .Ş . / F U A R A L A N I V E M E R K E Z O F İS rÜ Y A P F A İR S A N D C X H IB IT IO N S O R G A N IZ A T IO N IN C . / F A İR A R E A ■ H E A D O F F IC E

ıp Fuar ve Kongre Merkezi ip Fair. Convention and gress Çenter 22, Beylikdüzü. Büyükçekmece ıbul - Türkiye

G o l d e n T u l ip

TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ TURKISH FAİR ORGANIZERS ASSOCİATİON

Association ot the

Te l IPhone : 90 (212) 886 68 43 Faks / Fax : 90 (212) 886 66 98 886 67 15

Tan ıtım ve Halkla İlişkiler Promotion and Public Relations artlink@tuyap.com.tr

E-posta IE-maih

Fuar Alanı I Fair Area fairarea@tuyap.com.tr

Satış/Sa/es sales@tuyap.com.tr

ERESİN TOPKAPI

T U Y A P Y U R T İÇ İ O F İ S L E R L O C A L O F F IC E S O F T Ü Y A P

E-posta/f-ma/A.

T Ü Y A P Y U R T O IŞI O F İ S L E R O V E R S E A S O F F IC E S O F T Ü Y A P

E-posta/f-ma/A

Tüyap A d a n a : tuyapadana@tuyap.com.tr

Tü ya p İz m ir : tuyapizmir@tuyap.com.tr

Tü ya p M oskova / Moscovv tuyapmoscow@tuyap.com.tr

Tü ya p Ankara: tuyapankara@tuyap.com.tr

Tü ya p K o n y a : tuyapkonya@tuyap.com.tr

Tü ya p S ofya / Sofia: tuyapsofia@tuyap.com.tr

Tü ya p B o rs a : tuyapbursa@tuyap.com.tr

Tü ya p S a m s u n : tuyapsamsun@tuyap.com tr

Tü ya p Halep / Aleppo: tuyapaleppo@tuyap.com.tr Tü ya p T iflis / T b llis i: tuyapgeorgia@tuyap.com.tr

IS tÜ O İ-

Beylikdüzü

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Fair, Convention and Congress Çenter Beylikdüzü, Büyükçekmece İstanbul, Turkey


m in üskü süm var. Eğer bazı kuralları

Dünyanın neredeyse tamamını ‘yaşayan’ Coşkun Aral, sadece Kuzey Kore ve Gabon ile Pasifik’te yer alan küçük devletçiklerden birkaçına gidememiş. Coşkun Aral has had direct experience of almost the whole world, with only North Korea and Gabon plus a few tiny countries in the Pacific missing from the list of places he has been to. 6 0 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 5

back and a meniscus problem in one knee.

bilm ezseniz, hayatınızı kaybedersiniz.

Unless you follovv certain rules you die. Of

Tabii ki kurşun adres sorm az. Am a

course bullets d o n 't ask fo ra n address. But

silahları tanım anız; savaş m etotlarını, hidd etin çoğ u ülkelerdeki anlamını,

you have to be familiar with vveapons, and

b u lu ndu ğu nu z safla rda yer alan

meaning o f anger in m ost countries; plus you

insanların p siko lo jin d e n sosyal yapısına kad ar bilm eniz lazım. Am a tü m bunlar, beni yara la nm aktan , kaçırılm aktan

m ust have an understanding o f the people

know m ethods o f vvarfare as well as the

where you happen to be, everything from their psychology to the social structure. Ali this

alıkoym adı. S adece tah riba tı hiç bilm eyene göre daha azdı. Yine de

wasn ’t enough to keep m e from being

kaderciyim . P siko lo jik olarak da

less than for those who d o n 't know the rules.

vvounded and abducted, but the damage was

tah riba tları oldu tab ii. Duyarlılıklarım ço k

Stili, im a fatalist. O f course there's been

daha fazla, ge celerim çoğ u zam an

psychological damage as well. im m uch more

kab us dolu.

sensitive, and I have nightmares.

P eki k e n d in iz i re h a b ilite e tm e k iç in

Very well, what do you do to rehabilitate

n e le r y a p ıy o rs u n u z ?

yourself? My rehabilitation çenter is nature. I live in a

R e habilitasyonum un m erkezi doğa. D oğanın bo zulm a oranının az oldu ğu bir

region vvhere nature is stili relatively unspoiled,

bölg ede , Şile S aklıkö y’de yaşıyorum .

in Şile's village o f Saklıköy. I live with m y family

A ilem le beraber, daha ç o k gözlem leyerek, duyum sayarak

eating and cooking. A n d I take pictures o f m y

yaşam aya çalışıyorum . Y em ek yapm ayı

daughter Deniz. O

and try to observe and take things in. I tove


YURTİÇİ ENERJİ SANTRALLERİ

MARDİN 33 MW

YURTDIŞI ENERJİ SANTRALLERİ

IRAK SİNCAR 35 MW

A ksa E n e rji; T ü rk iy e g e n e lin e yayılan, to p la m 485 MVV’ lık güçteki santralleri ve yurtdışı p ro je le ri f ile enerji sektörünün lo k o m o tif firm alarından b irid ir. L in y it , rü z g a r, h id r o e le k t r ik s a n tr a lle r im iz , yerli kaynaklara dayalı, ucuz, güvenilir enerji üre tim i i i * *\.vj ile kurulu gücümüzü 674 M W ’a a rttıra ra k T ü rkiye ’nin * gücüne güç katmaya devam edeceğiz.

DEVAM EDEN ENERJİ YATIRIMLARIMIZ HADIMKÖY KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ 130 MW AYŞE HATUN HİDROELEKTRİK SANTRALİ 32 MW PAZARKÖY HİDROELEKTRİK SANTRALİ 27 MW


ve yem eyi ço k seviyorum . Kızım

You spent many years abroad, and

D e niz’in fotoğraflarını çekiyorum .

have been just about everywhere. Now yo u ’re criss-crossing Anatolia with your

62

Uzun yıllar yu rtd ışın d a yaşadın ız,

program Haberci (Newsman). After

d ü n ya d a n ered eyse g ö rm ed iğin iz

being aw ay from Turkey for so long,

ye r kalm ad ı. Şim di H aberci adlı

what changes do you see travelling

p ro g ram ın ızla A n a d o lu ’yu karış

through it again?

karış g eziyo rsun uz. O nca zam an

Above ali, Turkey is magnificent in terms o f

uzak kaldığın ız T ü rk iy e ’yi

history. As the cradle o f civilizations,

g ezd iğ in izd e ne gibi farklılıklar

Anatolia is the crossroads and starting

g örüyorsunuz?

point for ali o f the settled civilizations that

Ö nce likle T ürkiye, ta rih olarak

go to make up Europe. From the Hittites

m uhteşem bir yer. U ygarlıkların beşiği

to the lonians, from Troy to Hatussas,

A na do lu, A v ru p a ’yı oluştura n bü tün

from Zeugma to Nemrut, the crossroads

yerleşik uygarlıkların ge çiş yeri, çıkış

are here. A nd it was from these lands that

noktası. H ititlerde n İyonlara,

the religions spread to the vvorld. l/l/e are

T ro y a ’sından H a ttu şa 'ya ,

sitting on a considerable treasure.

Z e u g m a ’sından N e m ru t'a varıncaya

Furthermore, nature is glorious here. The

kad ar g e çişle r burada. Dinlerin

m ost beautiful beaches, reefs, rock

dünyaya yayılm a yeri bu to p ra kla r.

formations and undervvater life are found in

C iddi bir servetin üzerindeyiz. Ayrıca

Turkey. Water is beginning to be the m ost

d o ğ a m uhteşem . En güzel kum sallar,

expensive thing on earth, and we have >

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

“ B ilgi o to b ü sü n d e k i am aç, insanım ızı üretim e te ş v ik etm ek, zam an hırsızlığıyla sava şm a k...”

“The aim of the knovvledge bus is to encourage our people to be productive vvhile fighting against the theft of time.”


resifler, kayalıklar, sualtı yaşamı

plenty o f it. Mt. Ararat rises in our country,

Türkiye’de. Dünyada en pahalı şey

with its great height and mythological

haline gelmeye başlayan su, burada

associations. A nd right beside it is Eastern

bolca bulunuyor. Hem yüksekliği hem

Anatolia, with its traces o f severai great

de m itolojik özelliğiyle bir Ağrı Dağı var

civilizations, ali different. Then there's the

ülkemizde. Onun yanı başında

Black Sea...

birbirinden farklı birçok büyük uygarlığın

i d o n ’t mean to flatter m y own country, but

izlerini bıraktığı Doğu Anadolu. Sonra Karadeniz...

kind o f thing when I was abroad.

Turkey has great potential. I didn’t see this

Kendi ülkeme kom plim an yapm ak için söylem iyorum bunları. Ülkemi çok seviyorum. T ürkiye'de çok ciddi bir

That’s why you started the ‘Knovvledge Bus’ project...

potansiyel var. Yurtdışındayken bu tür

Yes. VVe’ve been on the road for one-and-a-

gözlemlerim yoktu.

halfyears, trying to take it wherever we go

Siz de bu yüzden ‘Bilgi O tobüsü’

out, because the knovvledge bus is a project I

projesini hayata geçirdiniz...

created using m y own resources. Fuel

Evet. 1.5 yıldır yollarda. Programla

expenses are paid for by an Ankara

with our program. But it doesn’t always work

“ Kendi ülkem e kom plim an yap m ak için sö yle m iyoru m : T ü rk iy e ’de çok c id d i b ir po tan siye l v a r...”

“I don’t mean to flatter my own country, but Turkey has great potential.”

64

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

birlikte, gittiğim iz yerlere götürm eye

businessman. M y aim is to encourage our

çalışıyoruz onu. Ama her zaman

people to be productive while fighting against

olmuyor. Çünkü bilgi otobüsü, kendi

the theft o f time. Mainly we target children,

imkânlarımla gerçekleştirdiğim bir proje.

adolescents and vvomen. If the vvomen o f a

Yakıt masraflarını AnkaralI bir işadamı

given region make g o od jam, vve’d like to up

karşılıyor.

production and get it on the vvorld market,

Amacım, insanımızı üretime teşvik

and maybe print a book giving their formula.

etmek, zaman hırsızlığıyla savaşmak.

Those who live in marvelous natural

Daha çok da çocukları, gençleri ve

surroundings could spruce their homes up

kadınları hedef alıyoruz. Bir yöredeki

and take in boarders to make the place a

kadınlarımız çok iyi reçel yapıyorsa,

touristic paradise. These are examples o f the

sürümünü artırıp dünya pazarlarına

kind o f thing vve’re trying to do.

sokmak, formüllerinin kitabını çıkarmak istiyoruz. Harika bir doğa içinde

What have you actually accomplished so

bulunanlar, evlerine çeki düzen verip

far?

pansiyona dönüştürse, yaşadıkları yer

There's a village called Paris in the Siirt

turizm cenneti olur, işte bu ve bunun gibi örnekler...

province county o f Eruh. A small teahouse there has been turned into the Paris Cafe. >


B

BilSAR

Franchise retail stores and corners across Turkey for Bilsar Brands

DESIGN

PRODUCTION E X P OR T BRAND

MANAGEMENT RETAİL B E Y M E N

business Turkey's foremost businessvvear brand (manufactured and marketed under license)

TATEOSSIAN BiLS'WHITE COLLECTION

BÎLS

LONDON/ISTANBUL Brand partnership with Tateossian, U.K.

Exclusive, white design shirts for men and vvomen

B İL S . t o r e j

B ro o k sfie ld

Retail concept stores offering a wide range of fashion and lifestyle Products

Sophisticated Italian-design fashionwear brand (manufactured and marketed under licence)

B İLSVVH İTE

A rro w

C0L0RC0LLECTI0N

»»>

The global Bil’s brand of exclusive men's fashion collection for the international wholesale/retail market

>-

E S T .1 8 5 1 America's leading international fashionwear brand (manufactured and marketed under licence)

B ils a r T e k s til S a n a y i

PITTI

IMMAGINE FLORENCE,

JANUARY

UOMO

ITALV

12 - 1 5 ,

2005

PREMIUM BERLİN, JANUARY

COLLECTIVE

N E W YORK, JANUARY

THE

GERMANY 21 - 2 3 ,

THE

2005

LAS

23

2005

MAGIC

VEGAS,

FEBRUARY

USA

■ 25,

14

USA

- 17,

2005

v e O ı; T ic a r e t A .Ş .

BİLSAR BİNASI Meşrutiyet Caddesi 164 Beyoğlu 34430 İstanbul TR T +90 212 245 90 00 F +90 212 245 90 90 FACTORY Organize Sanayi Bölgesi Çorum TR

main@bilsar.com www.bilsar.com B ilsar, In c .

333 West 39th Street Süite 402 New York, N Y 10018


ET"*.

Peki şimdiye kadar ne gibi

Therı vveVe marketed the salt that's

faaliyetler yaptınız?

found in that region, and given

S iirt'in Eruh ilçesine bağlı Paris

photography lessons to the children.

köyünde bir çay ocağını Paris

VVe’ve done the same thing in

C afe'ye dönüştürdük. O bölgede var

Hasankeyf, and even heid a contest for

olan tuzu pazarladık. Çocuklara

underwater photography in the river

fotoğ raf dersi verdik. Aynı şeyi

Tigris. Shots were aiso taken in caves

H asankeyf’te de yaptık. Dicle

and the results shown in an exhibition.

nehrinde su altında fotoğ raf çekm e

We took some students from a viilage in

yarışması düzenledik. Mağaralarda

Van province and for a whole day shot

da fotoğ raf çekim i yapıldı ve ortaya

photos with them. The result was a

çıkan karelerden bir sergi açtık.

photography project cailed ‘Snow and

Van'ın bir köyünden öğrencilerle bir

People.'

gün boyunca fotoğraf çekip, ‘Kar ve insan' adlı bir fotoğraf çalışması

You say that when you were liftle you

gerçekleştirdik. Ve daha birçok şey...

dream ed o f being Tintin, and imagined yourself in the Andes or

Meslek hayatı daha çok savaşlarda, doğal felaketlerin yaşandığı ortamlarda geçen Coşkun Aral, her şeye rağmen yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen, neşeli bir insan... Kızı Deniz de babasına çekmiş (en sağda). Having spent most of his professional career in war zones and covering natural disasters, Coşkun Aral is nevertheless a smiling, cheerful soul. And his daughter Deniz takes after him (far right).

66

5KYL i

1 /2 0 0 5

Ç o cu kken T en ten olduğunuzu

with the lamas in Tibet. Ali this has

düşlüyor; kend inizi T ib e t’te

come true— but have you run out of

lam aların içinde, And d a ğ la rın d a hayal ediyo rm uşsu nu z. Bu

dreams? Well, i m ust say that with G.O.R.A. Cem

h aya lle rin ize kavuştunuz.

Yılmaz fulfilled m y dreams. (G.O.R.A. is

D ü şleriniz bitti mi? Valla Cem Yılmaz, G .O .R .A. film iyle

a film in which a Turk nam ed A rif is kidnapped b y aliens.) The things Cem

hayalim i g e rçe kle ştird i. (G .O .R.A.,

has im agined went through m y head,

A rif ad ında bir T ü rk'ü n uzaylılar

too. For sure there is life on other

tarafınd an kaçırılm asını ve A rifin

planets. A n d I realiy would tike to have

ora da ki m acerasını konu alıyor.)

an adventure somewhere in space. But

C e m 'in kafasından geçenleri ben

it's our vvorld TU alvvays com e back to.

de hayal e tm iştim . Dünya dışında da ba şka yaşa m la r o ldu ğu m utlak.

Your program will wind up in six

G erçekte n de dünya dışında bir

months. What are your plans after

m acera yaşam ak isterim . Am a

that?

d ö n ü p do la şacağ ım yer so n u çta

I have lots o f projects up m y sleeve.

yine dünya.

There's one with a docum entary basis


H a b e rc i, altı ay sonra bitiyor.

that l'll s ta rt and com plete this year.

S o nra n eler yapacaksın ız?

Then i ’ve vvritten a b o o k ab ou t tw o

Proje ço k... Belgesel bazında bu

airplane hijackings i ’ve been through,

yıl ilk adımlarını atacağım ve

and that will be p u blishe d next year.

bitire ce ğ im bir projem var.

if I can find the right dire cto r a nd

Yaşadığım iki uçak kaçırm a

pro d u ce r l'd also like t o m ake a film

olayına ilişkin yazdığım kitap ön üm ü zdeki yıl yayım lanıyor. Eğer

/4s soon as i have a lighter vvorkload

uygun bir yön etm en , yapım cı

an d m y daughter starts to talk I want

olursa film ini de çe km e k istiyorum .

to take m y family on a to u r o f the

İş yoğ un luğ u azalsın ve kızım

world. Because m y daug hter should

o f it.

kon uşm a ya başlasın, ailem le

travel, m eet up with n e w colors, and

dünya turun a çıkacağım . Çünkü

get to kn o w this w o rid she lives in.

kızımın da gezm esini, yeni

Three years ago I w anted to do a

renklerle buluşm asını, dünyayı

docum entary ab ou t A lexander the

tanım asını istiyo rum . Üç yıl önce

Great, b u t Oliver S tone beat m e to it.

İske n d e r'in belgeselini yapm ak

Well, I m issed the bo at on

istem iştim . O liver S tone, benden

Alexander, b u t im m aking a

ön ce davrandı. İsken der'i

docum entary ab ou t som ething I think

kaçırdım , am a onun kadar önem li

is ju s t as im portant. I w o n ’t teli you

olacağını dü şü n d ü ğ ü m bir olayın

what it is, though, th a t’s a secret.

belgeselini yapıyorum . Am a söylem em , sır.

Is t h e re a m e ssa g e y o u ’d lik e t o g iv e he re ?

Buradan verm ek isted iğ in iz bir

If we w ant to live to the full, le t’s give

m esaj var mı?

ourselves a chance to kn o w

D oyasıya yaşam ak için önce

ourselves, o u r surroundings, an d the

kendim izi, çevrem izi, yaşadığım ız

place we live. Naturally this

yeri tanım a fırsatı verelim

acquaintanceship sho uld n o t be a

kendim ize. Tabii bu tanım a, salt

surface skim m ing m ade up o f

yüzeyden gezm e ve görm elerle,

passing through a n d hearing this and

on da n bu ndan duym alarla

that. We should live everything to the

olm am alı. Her şeyi doyasıya

utm ost, a n d m o st im p ortan t o f ali

yaşayalım ve en önem lisi evrene

keep asking “w hy" a b o u t the

ilişkin 'n iç in ’'eri hep soralım ...

universe. □

“ Kızım ın da g e z m e s in i, yeni re n k le rle b u lu şm a sın ı, dünyayı tan ım a sını is tiy o ru m .”

“I want my daughter to travel, meet up with new colors, and get to know the vvorld.”

1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 6 7


Kar覺n avcundaki

Davraz

in the lap of the snow


İsparta’daki Davraz Dağı’nda kar, gökyüzüne açılan beyaz bir kapı gibi duruyor yamaçlarda. O kapıyı açınca üstünüz başınız kristal kesiyor... On the slopes of Mt. Davraz in İsparta the snow looks like a vvhite door to the sky. And when you open that door, you are enveloped in crystal... [H @

AKG ÜN AKO VA

T

turunculaşıyor, beyazlaşıyor D avraz’da

pink, orange an d finally vvhite, as sno w

sabah... Çevresini dağların ö rd üğ ü dev bir çanağın içinde kar kristalleri parıldıyor. Bir tilki

crystals g litte r in a giga ntic b o w l form ed by the surrounding m ountains. A fox sniffs a t the

biraz ön ce sıçrayarak oradan geçen bir

foo tp rints o f a rab bit that h o p p e d b y n o t long

ecenin karanlığı m o r renkli bir perdeyle açılıyor. Sonra pem beleşiyor,

Dağın görkemi telesiyej binalannın ardından daha da göze çarpıyor (solda). Davraz’a gitmek için kayakçı olmak şart değil! Zirve kafede oturup doğayı seyretmek bile yeterli bir gerekçe (üstte). The mountain looks even more majestic behind the chair-lift buildings (left). You don't have to be a skier to go to Davraz! Sitting at the Zirve cafe to take in the scenery is a good enough excuse (above).

he darkness o f nigh t opens with a purple

G

curtain. M orning on Mt. Davraz then turns

tavşanın ayak izlerini kokluyor. Karlı geniş

before, a n d on the wide, sno w y roa d an SUV

yolda, üzerine kayaklar bağlanm ış bir jip

strains uphiil with skis tie d to its roof. A rain

ram payı çıkıyor. Bir ışık yağm uru gelip dağa,

o f iight fails on the m ountain, on the rocks

beyaz bir silgiyle silinm ek üzere olan taşa, kar

a b o u t to be w iped clean with a vvhite eraser,

yükü tu tm u ş ağaçlara, üstünden buzlar sarkan

on the snovv-laden trees, a n d against the

otel cam larına yağıyor. G özlerinizi kısıyor ve

w indow s o f the icicled hotei. You squ in t and

cebinizden güneş gözlüğünüzü

reach in y o u r p o c k e t for the sungiasses as

çıkarıyorsunuz. R engârenk giysileriyle

the skiiers in ali their coiors head fo r the lifts.

kayakçılar liftlere do ğru ilerliyor. Davraz

Mt. Davraz stands like a calm, vvhite m urm ur

dingin, beyaz bir mırıltı gibi d u ru yo r güneşin

beneath the sun, vvhereas on m y first trip

altında. O ysa geçen yıl, ilk g idişim de kar

here, last year, I ha d been gre eted b y a 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 6 9


70

fırtınasıyla karşılamıştı beni.

mavi gölgeler yaratıyor

snow storm . A n d w hat a

pristine vvhiteness. A t such

Hem de nasıl bir fırtınayla!

dokunulm am ış beyazlığın

storm it was! A terrific

M üthiş bir tipi herkesi otele

üzerinde. Böyle anlarda

biizzard h a d kep t everyone

m om ents yo u w ant to forget a b o u t the c o id a n d walk

hapsetm işti. İki gün sonra

insan soğuğu falan unutup karda bata çıka yürüm ek

p rison er in the hotel. When it

plunging through the snow.

kar du rup küreklerle kapının

sto p p e d snovving tw o days

A n d then lie face up on it to

önü açıldığında

istiyor. Ardından da kendini

iater a n d shoveiing had

arabalarımızın nerede

sırtüstü kara atıp kristalize

cieared the doorvvay, we ali

take in the pe rfe ctiy biue, crystaiiized sky...

oldu ğun u bulm ak için epey

olm uş kusursuz m avilikteki gökyüzüne ba km ak...

ha d quite a tim e finding ou r cars. A n d g e tting them out

2 6 kiiom eters from the city o f

çab a harcam ıştık. Ve onları tam am en örten karın

İsparta il m erkezine 26

altından çıkarm ak için de ...

kilom etre uzaklıktaki Davraz

from under the sn o w that ha d bu rie d the m ... B ut no w

Resort weicom es iarge crow ds, especiaily on the

Şim diyse, aklığını,

Kayak Tesisleri, özellikle

lekesizliğini gö sterm ek için

hafta sonları büyük

the sn o w is doing its b e st t o iook white a n d stainless.

weekends. Som e com e ali the way from Ankara to ski,

İsparta, the Davraz Ski

elinden geleni yapıyor.

kalabalıkları kucaklıyor.

Touching the sno w -b ra nch ed

others from nearby B u rd u r to

Y am açlardaki buz dallı

A nka ra'da n kayak yapm ak

trees on the slopes, the iight

satisfy their curiosity. There

ağaçları yalayıp geçen ışık,

için gelen de var, ününü

m akes biue shadovvs on the

are those who com e from

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


Kar kalitesi yüksek olan Davraz'da tesisler çoğaldıkça, dağ, kayakçılar için bir kar prensine dönüşecek. The snovv is ol higlı puality on Davraz, and as more facilities are built the mountain will becoıne a prince of the snows for skiers.

duyup B u rd u r'd a n gelen

İsparta ju s t to have sucuk

blanket o f w hitel This is Lake

m eraklılar da ... İsparta'dan

(Turkish sausage) and

Eğirdir, o f which I am so

sucu k ekm ek yem ek için gelen de var, A nta lya'da n

bread, a n d those who com e

fond.

snovvboard yapm ak için gelen de... K üçükler

C hildren scream with excitem ent as they sled,

Rising betw een Lakes Eğirdir

kızakların üzerinde heyecanlı

while high up İn the

an d Kovada, Davraz is one

çığlıklar atarken, yukarılarda

Kıryaylası cafe h o t salep

o f the m ountains

Kıryaylası kafede sıcak salep

when you 're co ld goes

surrounding the İsparta

fro m

A n ta ly a

to

s n o w b o a rd .

FROM PİSTE TO PİSTE

içm ek üşüm üş boğazlara

d o w n the throa t like a balm.

Plain, an d has for com p an y

ilaç gibi geliyor. Sis ve

A t the h o u r when fog and

such o th e r m ajör m ountains

pusun dağıldığı saatlerde

haze dlsperse I sta n d b y the Zirve (Summit) cafe to look

as Mt. G elincik (Mt. Barla),

Zirve kafenin bulunduğu no ktada du rup ufka göz

tow ards the horizon, and

Peak o f the D edegöl range,

attığım da, bem beyaz bir

seem to m eet the gaze o f a gre at blue ey e in a li that

3 ,0 0 7 meters, and the G elincikana Peak o f the D>

örtünün içinde kocam an

2 ,8 0 8 m eters, The Dipoyraz

1 /2 0 0 5

KV

71


mavi bir gözün bana

lift var. Ç ift kişilik iskem leli telesiyej tesisi 1674 m etrede

Sultan range, 2 ,6 1 2 meters. The skiing slopes o f

There’s also a 62 4 -m e te r

baktığını sanıyorum ! işte gözünü sevdiğim Eğirdir

başlıyor, 1961 m etrede

Mt. Davraz b o a st a view o f

m eters, b u t as yet no

Gölü!

sona eriyor. Kapasitesi 268

the lake, a n d som e o f them

carrying system betvveen this

kişi. 1 2 1 1 m etre

are for ad van ced skiers, b u t

up p e r p o in t a n d the start o f

T-Bar from 1,961 t o 2 ,1 0 0

PİSTTEN PİS TE ...

uzunluğundaki telesiyej

beginners have n o t been

the T-Bar. The highest p o in t

Eğirdir ile Kovada gölleri

saatte 1000 kişi taşıyor.

forgotten as there are tw o

o f Mt. Davraz is the

arasında yükselen ve İsparta

Manzarası öyle güzel ki,

ba by lifts. The chair-lift with

U lparçukuru Hill a t 2,6 3 5

O vası’nı kuşatan dağ

kayakçılar kadar D avraz'a

Its double seats starts a t

m eters. The m o u n ta in ’s

kütlelerinden biri olan

gelen konuklar da can

1,674 m eters a n d carries

piste s are suitable fo r every

D avraz’ın çevresindeki diğer

atıyorlar bu küçü k yolculuğu

you t o 1,961 m eters. With a

so rt o f sn o w activity from the

önem li dağlar G elincik Dağı

yapm aya. Altlarından

cap acity o f 2 6 8 a n d a length

northern a n d Alpine

(Barla Dağı) 2 8 08 metre,

kayakçılar kayıp gidiyor.

o f 1,211 m eters, this chair-

disciplines to cross-co un try

Dedegöl Dağları Dipoyraz

A cem iler kayak hocalarının

lift carries 1,000 pe op le p e r

skiing a n d snow boarding.

Doruğu 3007 m etre, Sultan

karşısında kar sapanı yapm aya çalışıyorlar.

hour. İt gives such a

There is only one h o te l on

m arvelous view that n o t only

the m ountain, b u t the

Dağları G elincikana Doruğu 2612 m etre...

Tesislerde 624 m etrelik

skiiers b u t also m ere guests

con stru ction o f new facilities

D avraz’daki göl manzaralı

T Bar ile 1961 m etreden

is un d e r way. A n d the hotels

kayak pistlerinde ustalar için

210 0 m etreye çıkılabiliyor.

are eager to m ake the ride. B elow them skiers skim

pistler olduğu gibi kayağa

Bu üst istasyon ile T Bar

do w n the slopes, as

those on the shore o f Lake

yeni başlayanlar da

başlangıcı arasında bir

unutulm am ış. İki adet baby-

taşıyıcı sistem henüz yok.

tenderfeet try to sho w their s tu ff for the ski instructors.

Eğirdir, are a ccu sto m e d t o putting up winter guests.

in the city o f İsparta, like

THE SNOW FESTİVAL İn term s o f sn o w quality, D a v r a z D a ğ ı, m a v i g ö k y ü z ü y le b e y a z

Sarıkamış a n d Palandöken.

y e r y ü z ü a r a s ı n d a b ir

A ctually this is n o t really a com petition, as each region

b u l u ş m a (ü s t t e s o ld a ). T e le s iy e jle y a p ıla n o n b ir d a k ik a lık y o lc u lu k s iz i ilk z ir v e y e ç ık a r ıy o r (ü s t t e s a ğ d a ) .

Mt. Davraz brings together the biue sky and the white earth (above left). Eleven minutes by chair-lift takes you to the first peak (above right). 72

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Davraz com p etes with

has its ow n version o f vvhite beauty. On starry nights the sn o w crystais glisten enchantingly in the light from the hotel, a n d in the late afternoon the m ountains turn into gian t m asses o f pink candy. You can w atch the snow boarders flipping l>


I Biz uçmuyoruz! Yorum katmadan, abartmadan, en yalın şekliyle haberi okuyucularımıza iletiyoruz.

ZAMAN

\n sa n

haVdan V unıYV an » iv\U c%iyor

'S 'S N D

Society for News Design - 2004 Zaman'a 5 ayrı mükemmellik ödülü D ünyanın önde gelen 37 ülkesinden önem li gazeteler, 13.618 sayfa tasarım ıyla yarışm aya katıldı.

www.zaman.com.tr


En yükse k noktası 2635

pem be şekerlere

through the air, see the

m etre ile U lparçukuru Tepesi

dö nü ştü ğü ne tanık

m ountains reflected in

olan Davraz D ağı’ndaki

oluyorsunuz.

sunglasses, an d enjoy the

pistler Kuzey disiplininden

S now boardcuların attığı

sight o f raw beginners skiing

A lp disiplinine; tur kayağından snovvboarda

taklaları, güneş

with their m ixture o f fear and

gö zlüklerinden yansıyan dağ

joy, a n d scream ing as they

kadar tüm kar etkinliklerine uygun. Dağda te k otel var

manzaralarını, kayarken

go. A n d w hat lu ck if you

korkuyla sevinç arasında

happen to be there during

ama, yeni tesislerin inşaatları

gidip gelen çığlıklar atan

the S now Festival, when

sürüyor. İsparta

acem i kayakçıları

skiers giide do w n the slopes

m erkezindeki ve Eğirdir Gölü kıyısındaki oteller de kış

izliyorsunuz. Hele bir de Kar Festivali’nde orada

a t night holding torches, university stud ents create

konuklarını ağırlam aya

olursanız, geceleyin m eşalelerle kayan

frozen a rt as they do

kayakçıların gösterilerini,

snow, an d there are various

KAR FESTİVALİ

birbirinden ilginç kardan

ski races to take in. If you go

Kar kalitesi olarak, Sarıkamış

heykeller yaparak bir buz

w ith friends you can jo in in

ve P alan döke n’le yarışıyor

sanatı yaratan üniversite

the fun b y m aking a sno w

Davraz. Aslında buna ‘yarış’

öğrencilerini, çeşitli kayak

statue to be com e ‘Snow

de m ek doğru olm az; her

yarışmalarını da

S c u lp to rs .' B u t if you w ant it

coğ rafya kendi ak pak

izleyebilirsiniz. Bir arkadaş

to turn o u t well, be sure to

güzelliğini başka biçim lerde sunuyor gidenlere. Yıldızlı

grubuyla giderseniz, siz de kocam an bir kardan heykel

design an d dra w it ahead o f time!

gecelerde otel ışıklarının vurduğu kar kristalleri

yaparak ‘Kar H eykeltıraşı’ olabilirsiniz. Am a başarı için,

Those who plan to stay on M t. Davraz for m ore t han ju s t

büyüleyici ışıltılar saçıyor.

yapacağınız heykeli önceden

a few days m ay w ant to

Dağların akşam üstü dev

çizip tasarlam anız gerek!

m ake trips to the city o f t>

alışıklar.

74

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

fascinating sculptures in

Davraz’ın tepelerinde Eğirdir Gölü’nün maviliği ucundan da olsa görünüyor (üstte). From high up on Mt. Davraz the blue of Lake Eğirdir shovvs, even if it is only the tip (above).


COLT SIZI NEREYE GÖTÜRECEK?

Her y o lc u lu k m u tlaka p a y la ş ılm a y ı hakeden t a t l ı b ir m acerad ır. V arış n o k tasın d a n çok, yol boyunca yaşayacaklarım ız b iz i yo llara çeker a s lın d a . P eki, daim a hatırlan acak y o lc u lu k la r a y e n i C o lt i l e

ç ık m a k ta n d ah a d oğ ru b ir t e r c ih

o l a b i l i r m i?

G e lin , b ir Tem sa Y e t k i l i S a t ı c ıs ı'n a C o lt'u te s t e d in . G ö re c e k s in iz , y e n i C o lt s iz i de a lıp götürecek.

Size en yakın y e tk ili s a tıc ı için: 0 2 1 6 5 7 8 67 67 w w w .te m s

a

.c o m .tr

COLT. YENİ MITSUBISHI MITSUBISHI MOTORS


f V

bu sessizlik bozulacak! Soon this # 1 be b ü ke ri rfy ti arrivâPöfthe sk

Davraz’da birkaç günden

su sporları için de

İsparta a n d the outlying

spelunking, ro ck clim bing

fazla kalacaklar için İsparta

m ükem m el bir alan olduğunu

townships. İn the city you

a n d w ater sports. A s for

m erkezinde ve ilçelerde küçü k geziler yapm ak da

söylem ek gerek. Ulaşım için

can visit the İsparta Museum,

transportation, you can fly to

uçakla A ntalya’ya gidebilir,

a nd in A ksu see the Zindan

Antalya a n d go from there to

keyifli olabilir. Merkezde

oradan oto büsle ya da araba

Cave, while fish eaten a t a

İsparta b y bus o r ren te d car.

İsparta Müzesi, A ksu ’da

kiralayarak İspa rta’ya

restaurant on the shore o f

The Davraz Ski R esort is 154

Zindan Mağarası gezilebilir.

geçebilirsiniz. Davraz Kayak

Lake Eğirdir will transport

kilom eters from Antalya, and

Eğirdir Gölü kıyısındaki

Merkezi, A ntalya’ya 154 kilom etre uzaklıkta. İsparta

you from the atm osphere o f the m ountains to that o f a

the Provincial Culture and

lokantalarda balık yem ek de sizi dağ havasından göl

Valiliği İl Kültür ve Turizm

lake. With its young

İsparta G ove rn or’s O ffice will

havasına taşıyıverir. Göller

M üdürlüğü Davraz’a gitm ek

m ountains, this region o f the

be g la d to provide

B ölgesi’nde genç dağların

isteyen herkese bilgi verm ek

Lake D istrict is n o t only

inform ation to anyone

bulunduğu bu yörenin yalnız

için hazır. Bilgi alm ak için,

suitable for cross-co un try

wishing to go. For

tu r kayağı için değil; dağcılık,

(0246) 223 27 98 n o ’lu

skiing, b u t is also a splen did

inform ation cali

mağaracılık, kaya tırmanışı ve

telefonu arayabilirsiniz.

place fo r mountaineering,

(0246) 22 3 2 7 98. □

G ele n d t

^Başmakçı .Yakaköy

Y e n işarb ad em li

V' / Kara<JAen Çamlık

KUYU CAK DAĞI

B e y ş e h ir Yşşildağ. Kayabaşı

• Üstünler

° Üzümlü

G ü rb ü z V^ıpınar

76

Tourism D irectorate o f the

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


yX w w .dar

accadem覺a


Kutsal bahçe / Sacred garden

Şanlıurfa H

N E R M İN B A Y Ç IN

@

A Lİ İH S A N G Ö K Ç E N


i l i l i p III UIUMÎ H H H H İ

‘Peygamberler şehri' Urfa'ya hayat veren Halil-ür Rahman Gölü, inanışa göre ateşin suya, odunların balığa dönüşmesiyle çıkmış ortaya (solda). According to legend, Lake Halil-ür Rahman, vvhich gives life to Urfa, 'City of prophets’, was created when fire was tumed into water and pieces of wood into fish (left).


Efsaneleri canlı tutan izleri, kutsallığı, geleneksel dokusu ve binlerce yıllık geçmişiyle uygarlık serüvenini yansıtan bir kent Urfa... VVith its millennia-old past, its traditional fabric and its living traces of ancient legends, Urfa is a city that represents the history of civilization...

« . . . ü ç bin yıldan fazla bir zam an önce, iyice doğuda, M ezo p o ta m ya ’da, Allah, sürülerinin

f f M ore than three thousand years ago, far away in the distant east, in Mesopotamia, God spoke to a

içinde yaşam akta olan bir adam a seslenir: 'Ü lkeni, aileni ve babanın evini bırak ve sana

man who was living with his fiocks: ‘Leave your iand, your father and your famiiy and go to the iand that I

g ö sterece ğim ülkeye g it.’ ” Peygam berlerin atası olarak görülen Hz. İbrah im ’in öyküsü T e kvin ’de

wili show you. So begins the story o f Abraham, Father o f Prophets, in the book o f Genesis.

böyle başlar. Babası Terah ile, Ur kentinden

Abraham, o f the iineage o f Noah, who came with his

gelip H a rran’a yerleşen N u h ’un soyundan gelm e

father Terah from the city o f Ur to settie in Harran,

Hz. İbrahim , kendisine ‘vaat edilen to p ra k la ra ’ , Kenan Ü lkesi’ne buradan yola çıkar.

set out from here for the the ‘Promised La nd’ o f Canaan.

PEYG A M B ER LER ŞEHRİ

CITY OF PROPHETS

Fırat ve D icle’nin d ö küldüğ ü Basra'nın

Ur, one o f the earliest cities o f Mesopotamian

yakınlarında, M ezopotam ya uygarlığını yaratan

civilization, is situated near Basra at the confiuence

ilk kentlerden biri yer alır: Ur. Am a kökeninde

o f the Tigris and Euphrates rivers. But it harbours in

aynı adı barındıran birkaç kent daha vardır.

its history several m ore cities o f the same name. The

Kuzey M e zo p o ta m ya ’daki, Aram i kavim lerince

place in northern Mesopotamia known to the Aramaic tribes as Urhai, in other vvords today's

Urhay (Urhai) denilen yer, yani günüm üz Ş anlıurfa’sı da, kadim zam anların ‘U r’u olarak çıkar karşımıza bazı kaynaklarda. T ekvin’deki bu U r’un tam olarak nereyi işaret ettiği bilinm ese de, Urfa, pek ç o k pe ygam berin dokun du ğu,

Şanlıurfa, also appears in certain sources as the ‘U r’ o f ancient times. While it is not knovvn to which place the Ur in Genesis refers, one thing is certain: Urfa is a very old city, touched and hallowed by t> 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 81


______ kutsadığı, efsaneleri canlı tu ta n İzleri, yaşayan geleneksel dokusu, aynı zam anda da binlerce yıl öncesine dayanan geçm işiyle, çeşitli kültürlere

Kutsal sayılan göldeki balıklar, halk tarafından yüzyıllardır özenle korunuyor (üstte). Urfa Kalesi, bir çift sütunuyla şehre hakim bir tepede (altta).

kuca k açm ış ç o k eski bir ken ttir. Ve e lbe tte dinlere de... Evliya Çelebi, “ ...Nuh T ufanı’ndan sonra kurulan en eski şehirlerden biri de U rfa'dır. Sem ud (SamiArami) kavm inden Rohay adında bir hüküm darın

82

Regarded as sacred, the fish in the lake have been painstakingly protected by the local population for centuries (above). Urfa Fortress with its twin columns. on a hill commanding the city (below).

many prophets, with living

to Mecca and Jerusalem, Urfa

traces o f ancierıt legends, a vital

is truly, as is claimed, a ‘City o f

traditional fabric, and a history

Prophets'.

stretching back thousands o f years, a city that has opened its

URFA’S LIFE-GIVING LAKE

arms to a wide variety o f

The Balıklı Göl and nearby

cuitures. A nd reiigions, too, o f

cavern are scenes from the

course... The ceiebrated 17th century Turkish traveier Evliya

story o f the Prophet Abraham, vvhich has been kept alive for

Çelebi describes the city as

centuries and passed from

follovvs in 1650: “Urfa is one o f the oldest cities to have been

language to language. They are

founded since the time o f Noah and the Great Flood, the work

connected as well with the Ur o f Genesis. Prophet Abraham is believed to have been born in a cavern that lies today inside the

yapısıdır. Hz. İb ra h im ’i bu

o f a ruler by the name o f Rohai

şehirde N em rut ateşe

from the tribe o f Semud

attırm ıştır. Hz. İsa, buraları

(Semito-Aramaic). İt was in this

K ayser’in (Roma) idaresinde

city that Nim rod tossed the

was seven years old. Then, as

iken, gelip bir kiliseye inmiş.

Prophet Abraham into the fire.

the concept ofm onotheism

O nun için buraya Deyr-i

During Roman rule, Jesus came

began to spread, the king o f

Mesih derler", şeklinde

here and descended on a

the time, Nimrod, threvv him

anlatır bu kenti 1 6 5 0 ’lerde.

church, which they therefore

into a fire from a high hill. But

Ç ok eski çağlardan bugüne,

they cali the Church o f the Messiah." Together with the

he was saved, because at that

M e kke ’ye, K u d ü s'e uzanan Hac yolu üzerinde, M üslüm anlar, H ıristiyanlar ve

many holy places visited by Muslims, Christians and Jews

M useviler tarafından ziyaret

along the pilgrimage route that

pieces o f w ood into fish, thereby creating the Halil-ür

edilen pek ço k kutsal

has run since the oldest times

Rahman Lake. This site is t>

S K V L IF E 1 / 2 0 0 5

courtyard o f the Mevlid-i Halil Mosque and lived there until he

very m om ent the fire was transformed into water and the


jJUjptonJ

Yeşil Ç ay

F o rm

N a n e li Yeşil Ç a y

Y a s e m in li Y eş il Ç a y

K u şb u rn u

Ih la m u r

N a n e li A d a ç a y ı

E lm a

P o rta k a l - L im o n

K a ra m e l

V a n ily a


one o f Şanlıurfa’s m ost imposing, with the Rızvaniye Mosque and madrasa, built in 1716 by the Ottoman governor o f Rakka, on one o f its shores, and the Halil-ür Rahman Mosque complex, dating to 1211 in the Ayyubid period, on the other. A n d the fish in its vvaters have been regarded as sacred and protected ever since that day. Again in Çelebi's famous Book o f Travels, Halil-ür-Rahman adds vitality to Urfa: “Such a spring is the vvater o f life that issues from the scene o f the fire that it vvaters not only ali the mosques, inns and public baths but the saddlers’ workshops and tanneries as well. ” The Gümrük Han (1562), dating to the period o f Suleiman the Magnificent, and a section o f the covered markets concentrated around it where the heart o f the city beats are stili supplied today with Halil-ür Rahman vvater, exactly as Çelebi mentions.

84

yeriyle, Urfa, ona atfedildiği gibi gerçekten de bir

Rahman Cami ve külliyesiyle

With their local costumes and shavvls,

bu m ekân, Şanlıurfa’nın en

two markets ad d colour today to this

'P eyg am be rler Ş eh ri’

etkileyici yerlerinden biri

ancient commercial quarter, vvhich

gibidir.

olarak öne çıkar. Ve bu

lives on with undiminished vitality: the

suların balıkları da, o

Sipahi Pazarı, vvhich preserves its

U R FA ’YA CAN VEREN

günden bu yana, kutsal

historical character with its carpets,

GÖL

kabul edilip korunurlar.

flatweaves and felt textiles, and the

Balıklı Göl ve yakınındaki

Ç elebi'nin

Kazzaz Pazarı or Bedesten, a rare

mağara, yüzyıllar boyunca

‘S eyahatnam e'sinde, Halil-

market that preserves the ancient

dilden dile aktarılarak

ür Rahman, aynı zam anda

flavour o f Anatolia vvhere, even though

yaşatılan İbrahim peygam berin mekânlarıdır.

U rfa’ya can verir: “ ...Bu

only two masters remain today, t>

ateşin yerinden çıkan hayat

Aynı şekilde T ekvin’in

suyu, (öylesine) büyük bir

U r’una da gönderm e yapar.

kaynaktır ki, bütün camiler,

Hz. İbrahim ’in bugün

han ve ham am gibi

M evlid-i Halil Camii

hanedanlarla saraçhane ve

avlusunda kalan m ağarada

debbağhaneyi sular.”

d o ğ d uğ una ve yedi yaşına

Kentin kalbinin attığı, Kanuni

dek orada yaşadığına inanılır. Sonra, tek tanrı

Sultan Süleym an dönem ine ait G üm rük Han (1562) ve

düşüncesini yaym aya

çevresinde yoğunlaşm ış

başlayınca, dönem in kralı

kapalı çarşıların bir kısmı,

Nem rut, onu yüksek bir

Ç e leb i’nin de bahsettiği gibi

tepeden ateşe atar. Am a o

bugün de Halil-ür Rahman

kurtulur. Çünkü ateş o anda suya, odunlar da balığa

suyuyla beslenir. Halen tüm

dönüşür. Ve Halil-ür

ticare t m erkezinde, tarihi

Rahman G ölü’nü meydana

özelliği olduğu gibi

getirir. Bir kenarında,

taşınagelm iş Sipahi Pazarı,

canlılığı ile yaşayan bu eski

OsmanlIların Rakka valisince

halı, kilim, keçe türünden

1 7 1 6 'd a yaptırılmış

dokum alarla; öte yanda,

Rızvaniye Cami ile m edresesi, diğer tarafında

günüm üzde bir iki ustası kalsa da, ipek ipliğin elle

1211 tarihli, Eyyübiler

bükülerek işlendiği,

dönem inden Halil-ür

A n a d o lu ’nun o ta n tik değeri

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Fırat ve Dicle nehirleri ile hayat bulan Urfa’nın eski taş evleri, kentin yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel dokusunda ayrıcalıklı yer tutarlar. The old stone houses of Urfa, watered by the Tigris and Euphrates rivers, occupy a privileged place in the city's centuries-old traditional fabric.


-20 dereceye kadar yolunuz var. Opet’in yeni, çevreci dizel yakıtı Ultra Eurodiesel’in önemli bir özelliği daha var. -20 dereceye varan donma noktasıyla aracınızın en soğuk havalarda bile sorunsuz çalışmasını sağlıyor. FulIForce Ultra Eurodiesel, ilk kez ve sadece Opet istasyonlarında.

FulIForce


E R D A L Y A Z IC I

koru na bilm iş ender

K u ş la r ıy la y o lc u lu k

çarşılarından Kazzaz Pazarı

e d ip ö z g ü r l ü ğ e k a n a t

(Bedesten), yöresel giysi ve

a ç a n U r fa lıla r ,

şallarla renklendirm eye devam eder dükkânları. Ve her şeye rağm en içinde geleneksel zanaatların sürdürülm eye çalışıldığı, Ç ulcu, Keçeci, Sarraç gibi daha pek ç o k çarşı da... OsmanlI dönem inin en güzel örneklerini sergileyen Hacı Kamil, M ençek, T opçu ve M illet gibi hanlarla birlikte, U rfa’nın tarihi çarşıları öylesine zengin ve

g ü v e r c in le r iy le h u z u r b u lu y o r (ü s t t e s a ğ d a ). U r f a ’ n ın k a d im ç a r ş ıla r ın d a b a k ır d ö v e n ç e k iç le r in s e s le r i y a n k ıla n ıy o r (a lt t a s a ğ d a ) .

Spreading their wings and flying free as birds, Urfa natives find peace of mind in the pigeons (above right). The hammering of copper resounds through Urfa's ancient markets (below right).

silk thread is stili spun and

into a women ’s section and a

processed b y hand. A n d there

men ’s section known as the

are many m ore markets, such

‘o d a ’ o r room, these houses,

as the saddlers’, feltmakers'

despite having the same layout

and fabric m erchants' markets,

with their sum m er and winter

where the traditional

‘eyvan’s o r antechambers,

handicrafts are struggling to

display a vvealth o f variation.

survive despite everything.

While each house has its own

Together with the hans o r inns

unique character, a host o f

such as Hacı Kamil, Mençek,

details, such as doors and

Topçu and Millet, some o f the

shutters decorated with motifs,

finest examples from the

wall panelling, and pigeonholes

Ottoman period, Urfa's historic

o r niches, exhibit highly refined

markets are so rich and

and masterful wood

bustling that for this reason

vvorkmanship. Although they

alone the city regards itself as

are divided up am ong different

ha reke tlidir ki, bu özelliğiyle

am ong Anatolia’s leading

families today, these stone

A n a d o lu ’nun en ön de gelen

provinces.

houses are in general so

kendini.

PALATIAL STONE

palaces. On a small scale o f

RESIDENCES

course... But their courtyards,

SARAYI A N DIRAN

As for the old stone houses,

called ‘hayat’, always boast

TAŞ KO NAKLAR

they occupy a privileged

pools and flovverbeds shaded

Eski taş evler ise,

position within Urfa’s centuries-

b y a variety o f trees. As well as

Ş anlıurfa’nın yüzyıllar

old traditional fabric. Divided

tiny decorative niches o r O

spacious as to resemble

illeri arasında saydırır

86

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


Urfa, otantik değeri korunabilmiş ender çarşılarıyla da ünlü (sağda). Hz. İbrahim’in doğduğuna inanılan ve bugün Mevlid-i Halil Camii’nin avlusunda kalan mağara (ortada).

İBRAHİM PEYGAMBERİMİ

Urfa is also famous for its rare markets vvhich preserve an authentic atmosphere (right). The cave, surrounded by the Mevlid-i Halil Mosque courtyard today, believed to be the birthplace of the Prophet Abraham (çenter).

öncesine dayanan

(çıngıraklı zil), kem ik ya da

birdhouses... Situated above

saint o f the 17th century, is

geleneksel do kusu nd a

kehribardan yapılm a

the windows overlooking the

also located, was built över the

ayrıcalıklı yer tutarlar.

‘gerdanlıkları’ ve işlemeli

courtyard, these birdhouses are

former Church o f Saint

H arem lik ve 'o d a ’ denilen

küpeleriyle ev sahibinin

part and parcel o f Şanlıurfa ’s

Stephan, knovvn as ‘the red

selam lık olm ak üzere iki

gu rur kaynağı olan

dom estic architecture. The

church ’ for its red marble

bölü m den oluşan bu evler,

güvercinler, bu özel

pigeons inside them, each one

columns. This church,

yazlık ve kışlık eyvanlarıyla

pe nce rele rde kendilerine

the pride o f its ovvner, with

conspicuous vvith its columns

aynı düzeneğe sahip

biçilen m utlu yaşamı

bells on their feet and

and beli tower, today a minaret,

olm alarına karşın, ço k farklı

sü rd ürü r giderler.

‘necklaces’ o f bone o r am ber

is synonymous vvith the legend

and elaborate earrings, lead

o f 'Black A b g a r’, the first king

ve zengin varyasyonlar

88

sunarlar. Her ev kendine

T A R İH İ VE KUTSAL

contented lives in the style to

to recognize Christianity after

özgü bir karakter çizerken;

Y üksek duvarlarıyla dışarıya

vvhich they have becom e

receiving Christ’s handkerchief.

m otifle rle bezeli kapı ve

tam am en kapalı olan evler,

accustom ed a t these special

A ccording to the story, vvhich is

pencere kanatları, duvar

aynı zam anda daracık

windows.

well knovvn in the Christian

kaplam aları, göz göz raflar

sokakların kim liğini de

ya da nişler gibi b irço k

belirler. Ve bir ortaçağ

HISTORIC AND HOLY

A. D.) from the dynasty o f the Aramaic kingdom knovvn as Osrhoene vvhich was founded

world, A bgar V (ruled 13-50

ayrıntı, ağaç oym a

havasını yansıtan bu

The houses, vvhich are entirely

sanatındaki ustalığı ve

do ku d a efsaneler yol

closed o ff to the outside world

in Urfa betvveen 132 B.C. and 244 A.D., vvrote a letter to

inceliği yansıtır. Bugün, farklı

gösterm eye devam ederler

behind high walls, also

ailelerce bö lü nm üş olsa da bu taş konutlar, genelde

bir yandan. Eyyüp P eyg am b er’in yedi yıl

determine the character o f the narrovv streets, where legend

öylesine b ü yüktürler ki,

bo yun ca hastalık çektiğ i

continues to light the way in an

Sanctifying the king a nd Urfa,

ad eta birer sarayı andırırlar.

m ağara ve son un da şifa

urban texture that exudes a

Jesus sent him a handkerchief

E lbette küçü k ö lçe kte ...

bulduğu kuyu gibi. Tarihi

medieval atmosphere. Such as,

vvith vvhich he had blotted his

A m a adına 'h a ya t' denilen

kaynaklara geçen

for example, the legend o f the

avlularında her zam an bir

söylencelerin en ilgi çekici

cave where the Prophet Job lay

face. Imprinted vvith Jesus’s visage, this sacred textile

havuzları ve çeşitli ağaçların

m ekânlarından birisi de

ili for seven years and the well

fragment was preserved in the

gölg ele nd irdiği çiçeklikleri

Z engiler dönem ine,

vvhere he was finally restored to

Red Church and is said to have

vardır. Bir de süslü küçü k

11 7 0 ’lere ait olduğu

health. One o f the m ost

been brought ceremonially to

nişleri, yani kuş takaları

düşünülen Ulu C a m i'dir.

fascinating sites from the

İstanbul centuries later in 944

Jesus, inviting him to Urfa.

(evleri)... Avluya bakan

17. yüzyılın tanınm ış

legends recounted in the

A.D. by a Roman Imperial

odaların üstünde yer alan bu

evliyalarından Şeyh

ancient sources is the Ulu Cami

commander. The tom bs o f

takalar, Şanlıurfa geleneksel

E b u b e kir’in türbe sin in de

o r Great Mosque dating to the

Islamic scholars and sheikhs

ev m im arisinin ayrılm az

bu lu ndu ğu cam i, kırmızı

1170s in the Zangid period.

such as Şıh M aksut and Bediüzzaman el-Hemedani, the M osque o f Haşan Padişah,

parçalarıdır. İçlerinde,

renkli m erm er sütunlarından

This mosque, vvhere the tomb

ayaklarında ‘halhalları’

dolayı ‘Kızıl K ilise’ olarak

o f Şeyh Ebubekir, a celebrated

S K Y U F E 1 /2 0 0 5


anılan Aziz Stephan

Urfa'yı kutsayarak ona

built b y the Akkoyunlu Sultan

K ilisesi'nin yerine

yüzünü sildiği bir mendil

(15th century), the Church o f

yapılmıştır. Bugün minareye

gönderir. Hz. Isa’nın yüz

Saint John (18th century) and

dönüşen çan kulesi ve bu

şeklinin çıktığı bu kutsal

m any other religious structures,

sütunlarıyla kendini belli eden kilise, Hz. Isa’nın

dokum a parçasının Kızıl

madrasas, publlc baths, bridges and fountains... The fortress, a

mendili ve Hıristiyanlığı kabul

Kilise’de saklanıldığı ve yüzyıllar sonra da,

eden ilk kral ‘Kara A b g a r’

MS 9 4 4'te, Bizans

repository o f ali time, stretching back from the Ottomans to the

efsanesiyle bütünleşir.

Im paratorluğu’nun bir

Mamluks and Byzantines, from the Aramaic-speaking Assyrian

Hıristiyanlık dünyasında

kom utanı tarafından törenle

oldukça ünlü olan bu öyküye

İstanbul’a getirildiği söylenir.

Christians to the Seljuks and the

göre, MÖ 132-M S 244 yılları

Şıh M aksut, Bediüzzam an

Seleucan kingdom o f Edessa,

arasında U rfa'da kurulan

el-Hem edani gibi İslam

legacy ofA lexander the Great...

O srhoene adlı Aram i krallığın

alimlerinin, şeyhlerin

A n d beyond that from the

hanedanlarından V. Abgar

türbeleri, Akkoyunlu Sultanı

Persians to the ancient Assyrians,

(saltanat dön. MS 13-50),

from the Hittites to the vvorld’s

Hz. İsa’ya bir m ektup

tarafından yaptırılan Haşan Padişah Camii (15. yüzyıl),

yazarak onu U rfa’ya davet

Aziz John Kilisesi (18. yüzyıl)

millennia-old

eder. Hz. İsa ise kral ve

gibi birçok dini yapı, medrese, ham am , köprü,

‘temple m ou nd’ o f the hunter-

çeşm e... Ve OsmanlIlardan

gatherers (Göbekli

Gümrük Han’ın avlusunda satranç taşlanyla dama oynayanlar (üstte). Urfa deyince akla gelen ilk şeylerden biri de elbette şiş kebap (altta). People playing checkers with stone chessmen in the courtyard of the Gümrük Han (above). Shish kebab, one of the first things that comes to mind at the mention of Urfa (below).

first farmers, and from the 11-

Bizans ve M emlûklara,

Tepe) to the

Selçuklulardan Aram iSüryani ve Büyük

paleolithic era, Urfa reflects the great

İskender’in mirası Selevkos

adventure o f the

krallığının Edessa'sına, tüm zamanları barındıran kale...

civilization o f man. □

Daha ötesinde, Perslerden Asurlulara, Hititlerden ilk çiftçilerin höyüklerine, avcıtoplayıcıların 11 bin yıllık ‘tapınaklar dağınd an’ (G öbekli Tepe) paleolitik zam anlara, Urfa, aynı zam anda insanoğlunun uygarlık serüvenini yansıtır.

;

j

MgrOAHI

_ “ O, .....WHCİ~ GOlCADOt»

c tfa r

“ c a ÇARÇtLAfl ğ ıh . « » s |

I—

.

! n p in a r b a ş i m !

'. f

i

Tü r k M EYD AN I M .

AV# O Ü M Ü ŞK U ŞA K M. T EP E M.

<021*1Üi r*74


Acaba zengin olmak m覺 daha zor, zengin kalmak m覺?


«

İP

İ

ÜSI '<rr' •

rj

Pardon. İlanı okum adan

Size bir iki tablo veya rakam

önce, bugün itibariyle

göstermek isterdik; am a hepimizin

bankada, borsada, dövizde,

kendine sakladığı birkaç meslek

gayrim enkulde veya başka bir yerde

sırrı vardır, değil mi?

yatırım am açlı ne kadar birikiminiz var bir düşünür müsünüz? Şim di bu

Uzm an V arlık Yöneticilerimizin

birikiminizin size ortalam a ne kadar

lıer biri sa d e c e 9 özel m ü şterin in

kazandırdığını hatırlam aya çalışın.

yatırım larıyla ilgilenecek.

Küsuratları da boşverin. Aşağı yukarı

Son bir kez düşünün, şu anda sizin bankanızda bu oran

olsun yeter.

doğru değerlendirmek

UZMAN VARLIK

adına, kaç doğru kaç

YÖNETİMİ

Şim di “ acaba param ı

acaba kaç? Yoksa biz nasıl bu kadar iddialı konuşabilirdik ki?

yanlış yapıyorum ; işimden gücüm den ne k ad ar vakit harcıyorum ” diye düşünseniz. Bütün bunları düşünürken de size, “ birileri daha az paralarla muhtemelen sizden daha fazla kazanç sağlıyor" desek; “ hem de belki sizin yarınız kadar y orularak” . Bunun nasıl olduğunu tabii ki şimdi söylemeyeceğiz.

U zm an V arlık Y ö n etim i, T E B G ru b u ve ABN Am ro A sset M an a g em en t’ ın o rtak lığı o lan T E B P o rtföy Y ö n etim i’ n in g eliştird iği, b irik im le rin iz için yü k sek k azan ç h ed efleyen özel b ir ya tırım h izm etid ir.

TKB Portföy Yönetimi: (0212) 352 63 63, TEB Özel Bankacılık: (0212) 352 64 00 ve tüm TEB şubeleri

PORTFOY YÖNETİMİ T E B Portföy Yönetim i A .Ş., T E B G rubu ve

ABN AMRO Asset M anagement ortaklığıdır.


İyonya’nın en büyük liman kenti lonia’s great port city

Milet Miletus Milet, en başta doğanın; yazarların, heykeltıraşların, kent bilimcilerinin, tarihçilerin, bilgelerin kentidir. Miletus was a city primarily of nature, but also of vvriters, sculptors, town planners, historians and sages.

G ÜRO L SÖZEN Milet tiyatrosu, Anadolu’nun en iyi korunmuş tiyatrolarından. Antik kentin önemli yapılarından lonik Stoa. tören caddesinin üzerinde (üstte). The Miletus theatre is one of Anatolia's best presemeıi The lonic Stoa on the ceremonıal way, one of the ancient city’s most importan£structures (above

®

ALİ K O N Y A LI

u, uygarlıktır... Vazgeçem ediğim iz, sık

S

olm asa bile tekrarladığımız bir

tanım lam adır bu. Yeryüzünde öylesine

C

iviliza tion m ea ns vvater... A n essentiat, if p e rh a p s n o t often

rep ea te d, d e finition. S o m a n y pla ce s

tanığı var ki; Anadolu toprağı da

on e a rth b e a r w itn ess to it, a n d

bunlardan biri.

A n a to lia is one o f them . The c re a to rs

Akarsular, göller ve tuzlu suların yanı

o f the g re a t civiliza tio n s have alw ays

başında kent kuranlar, hep büyük

been th o se w ho fo u n d e d citie s n e x t to

uygarlıkları yaratmışlardır. Gökyüzüne

rivers, lakes a n d seas. A n d even if we

bakan ya da gökyüzüne uzanan

o ve rlo o k th e ir te m p le s risin g to the sky,

tapınakları, görkem li tiyatroları, anıtsal

th e ir m a je stic theatres, a n d th e ir

caddeleri, heykelleri bir yana bıraksak,

m o n u m e n ta i avenues a n d scu ip tu re s, th e ir sa g e s s tili h a u n t us even to d a y ...

bilgeleri bırakmaz peşimizi...

1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 9 3


CITY OF SAGES S om e 2 1 0 0 yea rs ago today, S trabo, w rite r o f the ‘G e o g ra p h y ’, en um e rates the sages o f M ile tu s: “A m o n g them were also Thales, one o f the seven sages o f the w orld, w ho o rig in a te d m a th e m a tics a n d n a tu ra l p h ilo s o p h y a m o n g the G reeks, a n d his stu d e n t, A na xim a ndro s, a n d H e ca ta io s o f the ‘H is to ria ’, a n d A iskhines, an o ra to r w ho liv e d in m y o w n tim e a n d was e xile d fo r sp e a kin g o u t too freely in the p re se n ce o f P o m p e y the G reat. ” Thales, w ho is also m e n tio n e d in the bo ok, ‘İn the w a te rs o f the G re a te r M ea nd er: Priene, M iletus, D idym a', is a le a rn e d m an w ho p re d ic te d the so la r e d ip s e o f 5 M a y 5 8 5 B.C. e xa ctly one ye a r in advance. This s c ie n tific c a lcu la tio n ta t e r in flu e n c e d A rabs, Iranians a n d Turks in the Islam ic w orld. Meanvvhile, its BİLGELERİN KENTİ

sonra İslam dünyasında

'C o ğ ra fya ' kitabının yazarı

Arapları, İranlIları ve Türkleri

S trabon, gü nüm üzden 2100

etkilem iştir. A vru p a 'd a ki

yıl önce, M iletli bilgeleri sıralıyor: “ Dünyanın yedi

izleri ise R önesans çağında

bilge kişisinden biri olan,

bilim in tem elini

G reklerde m atem a tik ve

oluşturm u ştu r.

d o ğa felsefesi bilim ini

Bu bilgelere M iletli

başlatan Thales ve öğrencisi

H ip p o d a m o s ’u da

A naksim a ndro s ve ‘H isto ria ’ H ekataios ve benim

94

görülm üş, 19. yüzyılda

Büyük Menderes nehrinin getirdiği alüvyonlar nedeniyle bugün denizden uzakta bulunan Milet'in liman anıtı (üstte).

e ffe cts in E uro pe were

The harbour monument of Miletus, out off from the sea today ovving to the alluvion carried by the Great Meander River (above).

H ip p o d a m o s o f M iletus

o b se rve d in the R enaissance a n d la id the fo u n d a tio n fo r Science in the 19th century. m u s t a lso be a d d e d to the list. This g re a t tow n p la n n e r im p le m e n te d his g rid system o f in te rs e c tin g stre e ts n o t o n ly in M iletus

zam anım da yaşayan ve Büyük P o m p eius'un önünde

a n d P riene b u t also in G reece a n d Italy. The

aşırı şekilde serb estçe kon uştuğ un dan beri

syste m w as la te r re p e a te d

sürg ün de kalan hatip

a n d on the is la n d o f

A iskhines de bunların

R hodes. İts p u rp o s e : to

in A le xan dria , M a ce do nia

ara sın da dır.”

take co n tin u o u s

'B üyü k M e n d e re s’in

a d va n ta g e o f lig h t a n d

sularında: Priene, Milet,

breezes. To p re v e n t

D id im ’ kitabında da sözü

c ra m p e d h o use s tha t

edilen Thales, MÖ 5 8 5 'te

o b s tru c t ea ch o th e r's sun

(5 Mayıs) güneş tutulm asını

a n d w ind. N o r d id it a p p ly

tam bir yıl öncesinden

on ly to ho use s an d

hesaplayan bilgedir. Bu

stre e ts : even to d a y in the

bilim sel saptam a, daha

d o g -d a y s o f A u g u s t the >

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


C ?

\

T H E M A IN S P O N S O R O F

V f c UlA 22"0 W O R L D C O N G R E S S ' P ' O F A R C H IT E C T U R E S

Comfort > aesthetics > fashion > modem lifestyie > guality > passion > dynamism > endurance > reliability > technology >

E

Modernize your life in every step Kale Eksport T e le p h o n e : (+ 9 0 2 1 2 )3 1 7 75 00 Fax : (+ 9 0212 ) 317 75 50-51 e-m ail : kaleeksport@ kale.com .tr

Kaleseramik Telephone: (+ 9 0 2 1 2 ) 2 7 0 7 0 0 0

Ă&#x2021;&ncJtbcJe S e ra m ik

Kolebodur


eklem em iz gerekir. Bu büyük kent plancısı, yalnızca M ilet kentini değil, Priene kenti dışında İtalya ve Y u n a n ista n ’da da birbirini kesen, ızgara ya da satranç kent sistem ini uygulam ıştır. Bu plan sistem i, daha sonra İsken deriye’de, M akedonya ve R o d o s 'ta tekrarlanm ıştır. A m aç, ışık ve esintiden sürekli yararlanm ak... içe kapalı, birbirinin güneşini, rüzgârını yok etm em ek. Bu, yalnızca evler ve soka kla r için geçerli değil; bugün bile, ağustos sıcağında, M ilet tiyatrosunun koridorları, üstü örtülü m erdivenleri, doğanın sıcağında kurtuluşum uzdur. İYON SANATININ İZLERİ Ç oğu kez, gezgin yüreğinizle, M ilet ve çevresini gezerken ayrıntılara takılıp kalabilirsiniz: M erm erdeki bir figür, spiraller, iyon başlıklı yivli sütunlar, eroslar, aslan başları, soyutlanm ış çiçekler ve son suz bir o va ... Belki, P erikles'in M iletli sevgilisi A sp a sya ’nın olağandışı

Apollo Delphinion'a adanmış küçük tapınak da heykellerle donatılmış (üstte ve altta).

öyküsü de sizi alıp bulutlara taşıyabilir. Üstelik, Aspasya, bilgelerin de gözdesidir. S okrates, Euripides, A naksagoras evinin sürekli

This small temple dedicated to Apollo Delphinium is also decked with sculptures (above and belovv).

c o rrid o rs a n d e n clo se d

sm aii n u m b e r o f p e o p le

the atre p ro v id e re lie f from

b ra n d e d h e r a ‘p r o s titu te ’.

n a tu re 's svveltering heat.

S uch d e ta ils are u n im p o rta n t; b u t M ile tu s is

TRACES OF IONIAN ART

the p o rt c ity o f a g re a t sea,

You m a y be d is tra c te d b y

a la n d w here a civiliza tio n

d e tails as yo u to u r M iletus

w as c re a te d th a t w o u ld

a n d its en viro ns w ith the

in flu e n ce so c ie tie s even

h e a rt o f a traveller: a

th o u sa n d s o f years later. To

m arb le figüre, spirals, g ro o v e d co lu m n s w ith

lo ll a ro u n d e m p ty -h e a d e d in the shadovv o f its 15 ,000 -

lo nia n cap itals, sta tu e s o f

p e rs o n t h e a t re w o u ld p e rh a p s fo r this reason n o t

Eros, lio n 's heads, stylize d

96

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

in the h e a t o f ba ttle. B u t no

sta irca se s o f M ile tu s '

flovvers a n d an endless

b e c o m e an lo n ia n ! A n d fo r

p la in ... P erh ap s the s to ry o f

s im ila r rea son s we n e e d to

P e ric le s ' b e lo v e d Aspasia, a g irl from M iletus, w ill

u n d e rs ta n d the m yste ry b e h in d the theatre, the

tra n s p o rt yo u to the clo ud s.

S toa a lo n g the ce re m o n ia l

A sp a sia w as a fa vo ri te w ith

way, the H a rb o u r

the le a rn e d m en. S ocrates,

M on um e nt, the A go ra, the

E uripid es a n d A na xag ora s

G ym nasium , the Tem ple o f

w ere re g u la r g u e sts a t the

Serapis, the S ta d iu m a n d

ho use o f this girl, w hose k n o w le d g e c o m p le m e n te d

the p u b lic ba ths, a d o rn e d

h e r beauty. If necessary,

is n o ne o th e r than lonia n

she c o u ld even give o rd ers

th o u g h t a n d art, w h ich >

w ith statue s. This m yste ry


[Hacettepe B i l g i ve T e k n o l o j i

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ

w w w .h a c e tte p e .c o m .tr


w as c re a te d on the la nd s o f A na tolia a n d in the w a te rs o f the G re a te r M eander, to d a y 's S öke Piain. The G reate r M e a nd er River, w h ich has its o rig in deep in A n a to lia on the s lo p e s o f M t M u ra t n e ar the c ity o f U şak a n d flo w s 5 8 4 kilo m e tre s on its g re a t jo u rn e y to the A egean ’s salt

if S Ş $ F '

w aters, is a t the sam e tim e the s o u rce o f a g re a t legend. The ‘riv e r g o d ' M a e an dros o f a n c ie n t töre was one o f the o ffs p rin g o f O ceanus a n d Tethys. Every p ie c e o f la n d th ro u g h w h ich his rive r flo w e d konuklan arasındadır. Bilgisi, güzelliğini bü tünlem ekte dir. G erektiğ in de de savaşın ortasında hüküm yürü tm ü ştür. A m a ‘fa h işe ’ olarak suçlayanların da sayısı az değildir. Tüm bu ayrıntılara takılm am ak elde değil; am a M ilet, büyük bir suyun liman ke n tid ir ve binlerce yıl sonrası toplum ları da e tkileye cek bir uygarlığın yaratıldığı top ra kla rdır. On beş bin kişilik tiyatron un gölgesinde, boş bir kafayla o tu rm a k belki bu nedenlerle bir iyonyalıya hiç yakışm az! işte benzer gerekçelerden ötürü tiyatron un , tören yolundaki S to a ’nın, Lim an Anıtı'nın, A g o ra ’nın, G ym nasium 'un, Serapis T apınağı’nın, S ta d yu m ’un ve heykellerle donatılm ış ham am ların arkasındaki gizemi anlam ak gerekir. Bu gizem , A nadolu topraklarında, Büyük M e n d e re s’in sularında, bugünki Söke O vası’nda yaratılm ış İyon dü şün cesi ve sanatıdır. 98

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Antik kentte farklı uygarlıkların izlerini görmek mümkün. Bizans döneminden kalma Milet Piskopos Kilisesi (üstte) ve Mısır Güneş Tanrısı Serapis’e adanan tapınak (üstte sağda). Milet Tiyatrosu’ndaki Gorgo başı (altta sağda).

Traces of various civilizations are evident in the ancient city. The Church of the Miletus Bishropic from the Byzantine period (above) and a Temple dedicated to the Egyptian sun-god Serapis (above right). A Gorgon's head in the Miletus theatre (belovv right).

b e ca m e a s o u rc e o f plen ty. A n d S öke Plain to d a y is an im p o rta n t area o f c o tto n p ro d u c tio n . O w in g to its sin u o u s flow, ‘M a e a n d ro s ’ is n o w a sy m b o l in a rt as well. A n in d isp e n sa b le m o d e l fo r a rtis ts w ho g ive shape to m arble, it to o k the nam e M e a n d e r a n d h a d an im p a c t on o u r ow n age as well. t>


Sometimes it’s much more closer than you think.

Stability and power in fabric production for 50 years. We produce fabrics vvith the same attitude for more than 50 years. Stability, povverful investments and innovative styles... We are always at your service vvith a large fa shio rıa b le p ro d u ct range, from co rd u ro y to g ab a rd in e and from apparel to upholstery... On the w ay to create your own style...

Birlik Mensucat A.Ş Orta Sanayi Bölgesi Mensucat Caddesi No: 7 38060 Kayseri-Turkey Phone: +90 352 336 44 70 • Fax: +90 352 336 98 73 -74 e-mail: birlik@birlikmensucat.com.tr www.birlikmensucat.com.tr

LET'S MEET İN 2005 INTERNATIONAL FAIRS Country 18-19 January 2005 26-27 January 2005 9-11 February2005 15-16 February 2005 24-26 February 2005 9-12 March 2005

New York Fashion Fabrics Lille Tissu Premier Munich Fabric Start

France Germany

London Fashion Fabrics İstanbul İTSE Paris Texworld Fabrics

England Turke’ France

rCONFIDENC| İN TEXT1LES


n

^

Balatlı heykeltıraş, atalarının geleneğini sürdürüyor (solda). Helenistik dönemde yapılan ve Roma Çağı’ndaki eklentilerle bugünkü durumuna kavuşan tiyatroya ait rölyefin üzerinde Eros kabartması bulunuyor (altta). A sculptor from Balat follovving in the tradition of his ancestors (left). The theatre, vvhich was built in the Hellenistio period and acquired its present-day appearance follovving Roman additions, exhibits a relief of Eros (belovv)

THE RIVER GOD ON TRIAL E very fa c t a n d every le g e n d here is like a dream . I f it were not, w o u ld the p e o p le o f M iletus have take n th e ir rive r g o d M a e a n d ro s to c o u rt? Yes, a c c o rd in g to legend, the rive r g o d the y w o rs h ip p e d to o k the m u d th a t follovved him , the s o il th a t he n o u ris h e d in his b re a s t on his g re a t jo u rn e y th ro u g h the A n a to lia n lands, a n d tu rn e d it in to s ilt vvhich he d e p o s ite d in the s a lt vvater, tra n sfo rm in g the B a y o f La tm o s (to d a y 's Bafa) in to a lake a n d the su rro u n d in g area, the is la n d o f Lale vvhere a g re a t na val b a ttle vvith the P ersians was fo u g h t in 494 B.C ., in to a tin y ch u n k o f the m ainland. The p e o p le o f M iletus, w h ose la nd s thus b e ca m e a fie ld o f silt, a p p e a le d to the tem ple to take the g o d to co u rt. A n d the y w on th e ir ca se ! Hovv? Well, m an is a stra n g e be a st... F irst he cre a te s a go d. He b u ild s te m p le s to h is go d. He m akes d o n a tio n s — go ld , silver,

A na d o lu 'n u n

IRM AK TANRISI

de rinliklerinde, Uşak

M AHKEM EDE

kentinin yukarılarında

Sanki her olgu ve söylence

M urat D ağı'nda doğan,

bir düş. Ö yle olm asa, Milet

584 kilom etrelik büyük

halkı ırm ak tanrısı

yolculu ğu nu E ge’nin tuzlu

M a in d ro s’u m ahkem eye

sularında tam am layan

verir m iydi? Evet, bir

Büyük M enderes nehri,

söylenceye göre, tapındıkları

aynı zam anda bü yük bir

ırm ak tanrısı, Anadolu

söylencenin de kaynağıydı.

top ra kla rın da ki büyük

İlkçağın söylencelerinde

yo lculu ğu nd a peşine taktığı

geçen 'ırm ak ta n rı’ Tethys ın çocuklarından

balçığı ya da koynunda beslediği top ra ğı balçığa çevirip, ge tirip tuzlu sulara

bııiydı. S erpilip ge çtiğ i ve

bırakm ış; Latm os (Bafa)

M eandros, O keanos ile

suladığı her to p ra k parçası

Körfezi göle; çevresinde

verim in kaynağı olm uştu.

bü yük savaşın, MÖ 494

Bugün de Söke Ovası,

yılında Perslerle girişilen

pa m uk üretim inin önem li

bü yük deniz savaşının

kaynağıdır.

ge çtiği Lale Adası, kü çü k bir

Kıvrıla kıvrıla akm asından

to p ra k parçasına

ötü rü ‘M a ın d ro s’ , sanatın

dö nü şüve rm işti. Toprakları

da sim g esid ir artık.

balçık tarlasına dönen M ilet

M erm ere biçim veren

halkı, tapınağa başvurup

sanatçıların vazgeçilm ezine

tanrıyı m ahkem eye verm iş

dö nü şm üş M eandr adını

ve davayı da kazanm ışlardı.

alarak çağımızı da

Nasıl mı? İnsanoğlu bir

etkilem iştir.

ga rip ... Ö nce tanrısını

1 0 0 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

vvhatever he has... He takes D>


UÇUŞ OZGURLUGU! VVÖRLD SEYAHAT PROGRAMI İLE VVORLDPUAN'LARINIZ YETMESE BİLE AVANSPUAN'LA UCAK BİLETİNİZİ HEMEN ALABİLİRSİNİZ!

DETAYLI BİLGİ VE BİLET REZERVASYONU İÇİN:

444 0 444 w o rld

VVorldcard'la uçmak çok kolay! VVorldpuan'larınız yetmese de Avanspuan'la uçak biletinizi hemen alır, eksik puanlarınızı da VVorldcard'ınızı kullanarak tamamlarsınız. Avanspuan uygulaması sadece VVorld Seyahat Programı kapsamında bilet alındığı zaman geçerlidir. Avanspuan miktarı kartın türüne göre değişir. Gerekli Avanspuan miktarını ve ayrıntılı bilgiyi 444 0 444'ten öğrenebilirsiniz. VVorldcard Seyahat Programı kapsamında yalnızca lATA'ya (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) dahil olan havayolları ile uçak bileti alınabilir. Tüm biletler için IATA kural ve koşulları geçerlidir.

YAPI N^TKREDİ


yaratıyor; onun adına tap ın akla r

refug e in its p rie sts. A n d when

yaptırıyor; bağışta bulunuyor;

he is angry, he g o e s to cou rt.

altın, gü m üş ne varsa... Sonra

W hat c o u ld the p rie s ts d o ? in

rahiplere sığınıyor. Ve kızdığı

o rd e r n o t to io se the p e o p ie ’s

zam an yargıya başvuruyor.

do n a tio n s, the y su e d the g o d s

R ahipler ne yapsın? Halktan gelen bağışı kayb etm em e k için,

a n d re im b u rs e d th o se w hose fieids h a d been de stro yed . A n d

tanrıları cezalandırıp top ra ğı yok

w ho w o u ld c o iie c t the d o n a tio n s

olanlara bedelini ödüyorlar. A rkadan ge le cek paraları kim to p la ya ca k? ‘Al gülüm , ver

a fte r th a t? W hat one h a n d g iv e th the o th e r ta ke th aw ay...

g ü lü m ’ ...

NA TU RE’S CITY N o c ity d e v o te d to a rt a n d

DOĞANIN KENTİ

c u ltu re is an o rd in a ry city. B u t

Sanata, kültü re yaslı h iç b ir kent

M iletus, Capital o f the ‘lonia n

sıradan bir kent d e ğ ild ir ama

L e a g u e ’, has a s p e c ia l place,

'İyon B irliğ i'n in başkenti

like m an y citie s o f A na tolia. A li

M ile t’in, Anadolu

o f them are citie s o f nature.

top ra kla rın da ki b irç o k kent gibi

C ities o f w riters, scu lp to rs, tow n

ayrıcalığı vardır. O nlar önce

planners, h isto ria n s a n d sages... fo u n d e rs o f p o litic a l solida rity, o f

doğanın ken tidir. Yazarların,

102

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

heykeltıraşların, kent

the league k n o w n as ‘P a n io n ia ’.

bilim cilerinin , tarihçilerin,

C ities th a t sym boüze the lonia n

bilgelerin ken tidir. Siyasal

w ay o f th in kin g to w hich

açıdan b irlikte dayanışm anın,

P anionia gave rise. A m aritim e

yani ‘ İyon B irliğ i’nin

p e o p ie w ho e s ta b lis h e d colon ies


kurucularıdır. Birliğin yarattığı

n o t on ly on the A egean a n d the

‘İyon d ü şün cesin in ve

M ed ite rra n e a n b u t on the

sim g e s in in ’ ken tidir. Denizci bir

M arm ara a n d the B la ck Sea as

ulustur; yalnız E ge’de,

well.

A k d e n iz ’de değil, M arm ara ve

İts s to ry is long, b u t fo r us

K a ra d e n iz’de de ko lon ile r

M iletus is n o t ju s t a c ity o f

kurm uşlardır.

tem ples a n d m o n u m e n ts a n d

Ö yküsü uzun am a bizim için

th o se w ho ta ke re fu g e in th e ir

M ilet, yalnızca görkem li

shade, b u t a c ity th a t has le ft

m im arlık anıtları, ya da

g re a t m a rks in scie n ce a n d in

tapınaklarının gö lg esin e

art. If it w ere not, w o u ld the

sığınanlarla değil, bilim d e ve

A n a to lia n p rin c ip a lity o f the

san attaki bü yük izi ile vardır. Ö yle olm asa, M enteşeoğulları,

M en te şeo ğu lla rı have e re c te d the M o sq u e o f İlyas Bey, w ho

1404 yılında do ğa ya ve sanata saygılı ilyas Bey C a m ii’ni gelip

h a d g re a t re s p e c t fo r n a ture a n d art, in p la in vie w o f the

tiya tro n u n gö rüş alanına

a n c ie n t th e a tre ? To us, this

k o n d u ru r m uydu? Bize göre bu

m o n u m e n t is n o d iffe re n t from

anıtın, İyonik S to a ’dan hiç farkı

the lo n ic S toa ... sha de s o f

yok. B in le rce yıl son ra da sanatın gö lg esi ve izi...

lonia n a rt th o u sa n d s o f years later...

En güzeli, ba ha r ayında

B est o f a li hovvever is to to u r

M ile t’ten geçm ek.

M iletus in spring. To follovv the

A yçiçe kle rinin yolunu izlem ek.

trail o f the sunflovvers. To p o n d e r

Ovayı kaplayan gelinciklerin

the lonians as we survey the

peşinde lyonyalıları dü şü n m e k...

p o p p ie s th a t c o ve r the plain. □

Faustina, Anadolu'nun en büyük hamamlarından (üstte en solda ve en sağda). 14. yüzyılda Milet’e yerleşen Menteşeoğullan’ndan kalma hamamın kubbesi (ortada), ionik Stoa, MS 41-64’te yapılmış (altta solda).

The Baths of Faustina are the largest in Anatolia (far left and far right above). Dome of a public bath built by the Menteşeoğullan, who settled in Miletus in the 14rth century. An lonic Stoa, built 41-64 A.D. (belovv left).

D sv u tlar Dile* ( J ) Yarımadası Milli Parkı

K a rin e Ç avd ar

A-

UUrtOMk

>

Ç|n* ‘

AliniP Karpuzlu Tekeler * E O h

vam

■S

H LN ./İD İd im ^

•Kaztkfc • TekhnjBo

\

Se lim iy e

Eskiçtne

Labr«ndo A kçaova ^A Ğ L A R I .O rtakö y

K a v a k lıd e r e

G ü rb ü z

Y A Y I N LI A R I (U lb ) 32S

1 / 2 0 0 5 8 K Y L IF E 1 0 3


The new face of felt


Göçer kültürün mirası keçe, bugün tasarımcıların elinde yepyeni form lara bürünerek modern yaşama dahil oluyor... A legacy of nom adic culture, felt is today taking new shapes in the hands of designers as it becom es a part of m odern life. | |

BENAN KAPUCU

K

106

@

KU R TU LU Ş G Ö KALP

eçe, tasarım dünyasının yeni gö zde si... Doğal ve sıcak bir

F

elt is the new favorite o f the designing world. A naturaI, warm material, it is the

m alzem e; yünün en yalın hali. Son birkaç

plainest form o f wool, and for the p a st few

yıldır A vru p a ’nın tasarım fuarları da trend

years it has been presented in the trendy

salonlarında, keçenin dekorasyondan

salons o f European design fairs in a

m ücevhere uzanan bin bir şeklini

m ultitude o f form s extending from

sunm akta. H epsinde tanıdık, bildik bir

decoration to jewelry. İn ali o f them the feel

dokunuş; am a renkleri ço k daha cesur, ço k daha enerjik...

is familiar, b u t the colors are no w much bold er and m ore energetic.

O rta Asya kökenli keçenin A n a d o lu ’ya

Felt originated in Central Asia a n d came to

gelişi 3. yüzyılda, B atı’ya g ö ç eden T ürkler

Anatolia in the 3 rd century when som e Turks

sayesinde olm uş. G öçe r kültü re özgü

m igrated westward. As the years went b y it

yaygılar ve ‘y u rt’larda, çob an sırtındaki

becam e p a rt o f the Anatolian way o f life, in

kepeneklerde A nadolu insanının bir

the nom adic floor cloths and yurts and in the

parçası olm uş yıllar boyu.

distinctive cloaks worn b y shepherds.

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


K A PIDAN O LM A ZSA

ONE WAY OR ANOTHER

B A CAD AN...

Although it was widely seen in

A n a d o lu ’da yaygın olsa da

Anatolia, because o f its ‘rough

‘ kaba d o k u lu ’ oldu ğu İçin

texture' feit d id n ot find its way

saraya girem em iş bir m alzem e

into the paiace during the

keçe... “ Kapıdan olm azsa

Ottom an era. But “one way o r

bacadan soka rım ” diyerek

another," as the saying goes (the

g e çtiğim iz yıl Topkapı

Turkish expression transiates

S arayı’nda çarpıcı bir sergi

literally “If not through the door

gerçekleştiren S elçuk Gürışık,

then via the chimney"), and during

keçeye tu tku n tasarım cılardan

the past year a striking exhibition

ilk akla geleni. On yedi yıl

o f the materiai was heid at

önce A fy o n ’da, keçe ustalarının yanında gönüllü bir

a designer in iove vvith feit.

Topkapı Paiace by Selçuk Gürışık,

çıraklık dönem i yaşayan

Thanks to his apprenticeship vvith

tasarım cının Batı eğitim iyle

the feitmasters o f Afyon 17 years

biçim lenen görsel hafızası,

ago, this designer’s visuai

burada g ö çe r kültüre özgü

m em ory—shaped b y a VVestern

p rim itif m otiflerle tanışmış.

education— m ade the

P sikanalitik bir süreç gibi,

acçuaintance o f the primitive

araştırdıkça, görsel hafızasını

m otifs found in nom adic culture.

yokladıkça, yaptığı işlerde de

Like a psychoanalytic process, as

M ezopotam ya m otifleri,

he researched a nd deived into his

kokuları ve tatları çıkm aya

visuai m em ory Mesopotamian

başlamış.

m otifs and flavors began to

“Ürünün insanla olan iletişim ini

appear in his work.

sağlam ak ve izleyicinin algısını

The idea behind the exhibition

d e ğ iştirm e k” fikrinden yola

was to “achieve comm unication

çıkarak hazırlanan sergisinde

betvveen the object and the

keçe ipekle, elyafla, hatta kotla buluşuyor; kimi yerde

spectator vvhile changing his o r her vvay o f perceiving," a nd it

O sm anlI’ya özgü kesm e sanatı

featured com binations o f feit vvith

k a t’ı te kn iğ i ile yeni kim likler

silk, wool fibers and even denim,

kazanıyordu. “ Kaftanlarda

the feit som etim es taking on a

keçenin kozaya benzer

new personality thanks to an

kabuksuluğu ve

Ottoman technique o f cutting

heykelsiliğinden yola çıktım ; bu vurguya dö nm e hareketini

knovvn as k a t’ı. Gürışık says, “İn the caftans m y starting p o in t was

de ekleyince çağrışım lar

the cocoon-like quality o f feit— /

A n a d o lu ’nun kültürel iklim ini

think o f po ds and sculpture— and

oluşturan tasavvuf anlayışına,

when this accent was

S e lçu klu ’nun göksel diline dek

suppiem ented b y a turning

ulaştı” diyen S elçuk Gürışık,

m ovem ent the result went ali the

British M use um ’daki daim i

vvay to the celestial language o f

keçe sergisinin de yaratıcısı.

the Seljuks, the m ystical l>

Selçuk Gürışık'ın Afyonlu keçe ustalarıyla birlikte ürettiği kaftanlann her biri, renk ve primitif motiflerinde göçer kültürün izlerini taşıyor. İn their oolors and primitive motifs, the caftans made by Selçuk Gürışık together with the feitmasters of Afyon bear the marks of nomadic culture.

1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 1 07


r

‘GÖRECELİ D Ü ZLE M LE R ’ YARATMAK Keçeyi yücelten bir diğer tasarım cı da, yıllardır kendini A nadolu halı ve kilim lerine adam ış bir araştırm acı: Belkıs Balpınar. Keçe çalışmalarını ilk kez g e çtiğ im iz ay Galeri G -A rt'ta , ‘G öreceli D üzlem ler’ sergisinde bir araya getirdi. G ürışık gibi Belkıs Balpınar da

Belkıs Balpınar uses felt skillfully to make art kilims, dravving her inspiration from outer space, helical vibrations and quantum physics.

philosophy that constitutes

this m aterial. She dra w s her

Anatolia ’s cultural clim ate." He is also the creator o f the

de sig ns on the C om puter a n d then transfers them on

perm anent felt exhibition in

a scale o f o n e -to -o n e with

the British Museum.

the help o f Fine A rts A ca d e m y gra d u a te s who

CREATING

w o rk fo r the m aster, a n d

‘RELATIVISTIC PLANES’

she says o f felt th a t it is a

A n o th e r d e sig ner w ho has

“p e rfe c t canvas for

lifte d felt to n e w he ig hts is

un de rsta n d in g a n d

Belkıs Balpınar, w ho for

exp ressing o n e s e lf."

eserlerini oluşturu rken yılların

years has d e vo te d h e rse lf

B a lp ın a r’s a rt-k ilim s are like

keçe ustası M ehm et G irgiç ile

to A na tolian ca rp e ts a n d

c ro s s -se ctio n s o f infinity. “I

çalışm ış. B ilgisayarda çizdiği

kilim s. She firs t b ro u g h t h e r

d e c id e d ," she says, “to

desenleri, ustanın yanında

felt w o rk to g e th e r last

exp lo re s cie n tific research

çalışan, Güzel Sanatlar

m o n th a t G aleri G -A rt in an

a n d lo o k fo r the tru th in a

fakü ltele rind en m ezun

e xh ib ition w ith the title

diffe re nt way. R andom ness

öğrencilerle birlikte bire bir

‘R e lativistic P la n e s .' Like

is a c o n c e p t a t the co re o f

bo yuta aktaran tasarım cı, keçeyi

Gürışık, Belkıs B alpınar has

“ kendini anlam a ve ifade etm e

vvorked w ith the venerable

the universe, a n d one in vvhich I, like m any

aracı olarak m ükem m el bir

feltm aste r M eh m et G irgiç in de veloping h e r a p p ro a ch to

researchers, am deeply interested. ” H er so u rce s >

kanvas" gibi görüyor. B alpınar’ın art-kilim le ri son suzluktan birer kesit gibi. “ Bilim sel araştırm aya yönelerek gerçeği başka türlü aram aya karar verdim . Rastlantısallık evrim in özünü oluştura n bir kavram ve bu pek çok araştırm acı gibi benim de m erak ettiğ im bir ko n u ” diyen B alpınar’ın esin kaynakları uzay, sarm al titre şim le r ve kuantum fiziği... Elips, spiral, daire gibi m ikro ve m akro evrenlerin dalga hareketlerinde te kra r eden g e o m e trik biçim lerin hüküm

108

Art kilimlerinde keçeyi ustalıkla kullanan Belkıs Balpınar’ın esin kaynakları, uzay, sarmal titreşim ler ve kuantum fiziği...

?

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


Sizi o rad a kim g ezd irecek?

C ebinizd eki şehir rehberi Cepten vvap.turkcell.com.tr’ye girin, TouristVVAP’la gittiğiniz ülkenin şehir rehberine ulaşın. 444

35

4440532

w w w.turkcell.com .tr

HAZIR KART

TURKCELL


sürdüğü eserler, üçüncü b o yu tta n da çıkarak artık dö rd ü n cü b o yuta taşınıyor. KEÇE ÇİÇEK AÇIYOR Keçenin en şaşırtıcı uygulam alarından biri de takı tasarım ında karşım ıza çıkıyor. G eçen yıl M ünih İnhorgenta fuarında ‘yılın tasarım cısı’ ödülünü alan İsviçreli tasarım cı Karin VVagner, doğanın tüm renklerini ve form larını gösterişli keçe takılarına yansıtıyor. Ela C in d o ru k ve Nazan Pak, m ücevher tasarım ında farklı m alzem e arayışlarıyla da bilinen iki isim . M ağazalarında bir süre dir VVagner’in takılarına yer verm eleri de bunun bir sonucu: “ G eçen yıl, kendi işlerim iz dışında başka tasarım cı ve sanatçıların işlerini de sergilem e kararını aldık; bunların farklı bakış açıları, m alzem e ve tekn ikle ri ifade eden işler olmasını istedik. Ve bu sırada bir araştırm a

Creative jewelry made by the Svviss designer Karin VVagner consists of felt flowers and can be found at the Ela Cindoruk-Nazan Pak Studio. The handmade felt takes on familiar forms of nature to become exciting jewelry.

o f irıspiration are o u te r

co lo rs a n d form s o f nature

space, he lica l vibrations a n d qu an tu m physics. H e r w orks

to he r strikin g felt jevvelry.

are d o m in a te d b y such

have m ade a nam e through

Two o th e r p ra ctitio n e rs who

g e o m e trica l form s as the

the ir q u e st fo r unusual

ellipse, the sp ira l an d the

m aterials in jevvelry design

circle, w hich are re p e a te d in

are Ela C indo ruk a n d Nazan

the wave m otio n o f m icro -

Pak, a n d one resu lt is that

a n d m acro-universes, an d

fo r som e tim e they have

they tra n sce n d the th ird

ca rrie d VVagner's jevvelry in

dim ension, spilling över in to

the ir store. “L a st yea r we

the fourth.

d e c id e d to displa y the w ork

THE BLO SSO M ING OF FELT

a rtists alon gsid e o u r own,

A m on g the m o s t astonishing

re fle c t unusual vievvpoints,

o f o th e r designers a n d w ith the p ro viso th a t they

uses o f felt finds it

m aterials a n d techniques.

ap pe arin g in jew elry. The

A s we were exploring the

Svviss desig ner Karin

possibilities, ju s t b y chance

birisi, Karin VVagner’in bir

VVagner, who in 2 0 0 3 won

som eone b ro u g h t us a Karin

yüzüğünü hediye olarak getirdi.

the ‘d e sig ner o f the y e a r’

VVagner ring as a gift. T hat's

O nunla çalışm am ız böyle

a w a rd a t M u n ic h ’s

hovv we s ta rte d vvorking

b a şla dı.”

Inhogenta Fair, bring s ali the

w ith he r. ” t>

yaparken rastlantı sonucu

C in d o ru k ’a göre takılar son d e rece çarpıcı: “ Karin VVagner, benim g ö rdü ğüm kadarıyla keçeyle çalışanlar arasında en yaratıcı işleri yapıyor. Bu kadar tanıdık bildik form ları kullanıp, yeni ve heyecan verici işler yap ab ilm e k bü yük bir başarı be nce ." KEŞİF YO LCULUĞ U Keçenin kendisi de tasarımı belirliyor bazen. Zeynep Balaban ve Dilek Erbay, çanta tasarım larında, yalıtım m alzem esi olarak üretilen

110

İsviçreli tasarımcı Karin VVagner’in keçe çiçeklerden oluşan yaratıcı takıları, Ela Cindoruk-Nazan Pak Atölyesi’nden... El yapımı keçe, doğanın bildik formlarına bürünerek heyecan uyandıran takılara dönüşüyor.

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


Oyak Bank'ta fonlar hakkında net ve ayrıntılı bilgi edinirsiniz. Kimse sizi herhangi bir fona yönlendirmez. Ne kadar risk alacağınıza kendiniz karar verirsiniz. Kısacası tadını, dokusunu, kokusunu özlediğiniz yatırım fonları Oyak Bank'ta. Oyak Bank y a tırım fonlarında ne ekerseniz onu biçersiniz.

Çoyak I b a n k www oyakbonk.com.tr 444 O 60 0 H o rm o n lu d o m a te s le r ilk b a k ış ta iri, e t l i ve p a r la k g ö rü n e b ilir. A m a dış y ü z e y in d e s iv ri u z a n tıla r varsa, d o k u n d u ğ u n u z d a la s tik to p g ib i iç e ri g iriy o rs a , ç e k ird e k kısm ı b oşsa ve o rta s ın d a beyaz, s e rt b ir ta b a k a varsa, o d o m a te s d ü ş ü n d ü ğ ü n ü z k a d a r s a ğ lık lı o lm a y a b ilir.


endüstriyel keçeyi kullanmayı seçiyor: “ Bazen malzemenin niteliği, tasarımı başlı başına yönlendiren bir sebep bile olabiliyor. Hayal ettiğiniz tasarımı size sunulan malzemenin dışında seçm enin verdiği keşfetm e duygusu, tasarımın gerçekleşm esinden bile daha zevkli bir süreç." Keçenin her form da bıraktığı güçlü etkisi, farklı kalınlıklarda kullanıldığında kolayca istenen form u alabilmesi burada tasarımcıya sınırsız seçenekler sağlıyor. Esinleri ise bir fotoğraf, mimari ya da günlük hayatın kendisi... Balaban'ın üzerinde çalıştığı

Rulo yapılarak oturma düzenine dönüşebilen döşekler; terlik, bohça ve çanta tasarımlarını kapsayan ‘oda’ projesinde Zeynep Balaban, göçer kültürden esin alıyor. Dilek Erbay ile birlikte tasarladığı çantalarda da endüstriyel keçeyi kullanmayı seçmiş. Zeynep Balaban’s 'room’ project is inspired by nomadic culture and includes bedding that can roll up to be sat upon. plus slipper, bundle and handbag designs. İn designing handbags together with Dilek Erbay she has chosen to use industrial felt.

B A L A B A N A R C H IV E

A c c o rd in g to C indo ruk the

qualities o f the m aterial can

güncel yorum u gibi. Bu projede

jevvelry is strikin g in the

be a m a jö r fa cto r shaping the

yere serilen döşekler rulo

extrem e. “O f the w ork I Ve

design. The feeling o f

yapılarak oturm a düzenine

seen, Karin VVagner does the

discove ry when yo u choose a

dönüşebiliyor ve tekrar rulo

m o s t Creative things w ith felt. I

design tha t transcends the

yapılarak kaldırılabiliyor. 'O da'

think i t ’s rem arkable tha t she

given m aterial is even m ore

'oda ' projesi, göçer kültürün

projesi dahilinde yapılan diğer

can use such fam iliar form s

thrilling than the exe cutio n o f

terlik, bohça ve çanta

yet co m e up w ith the nevvest

the a ctu a l design itself. ”

tasarımları da malzeme

a n d m o st exciting p ie c e s ."

112

The p o w e rfu l im p a c t o f felt in every form it takes, an d the

üzerinde delik, geçm e ve yarıklar kullanılarak hiçbir ek

A VOYAGE OF DISCO VERY

fa ct th a t when use d in

m alzem e olm adan yekpare bir

İn any case, felt its e lf

diffe re nt thicknesses it can

parçanın olanaklarıyla üretilmiş.

determ ines w hat the design

easily take the d e sire d shape,

will be like. İn their handbag

give the desig ner a lim itless

YAR ATIC ILIĞ I KIŞKIRTAN

designs, Z eynep Balaban and

range o f alternatives. A s for

HAM UR

D ilek Erbay elect to use

the inspiration, tha t m ay

Ülkü Şendil ve Feyza Açıkgöz,

indu strial felt originally

com e from a photog rap h,

dekoratif sanatlar mezunu iki

m an ufacture d as an insulating

from architecture, o r from

tasarım cı. A tölyelerinde

m aterial. “Som etim es the

daily life itself... E>

1 /2 0 0 5


Head office OMSAN TÜRKİYE OMSAN GERMANY

OMSAN FRANCE

OMSAN BULGARIA

OMSAN RUSSIAN FEDERATION

I

I

OMSAN ROMANIA OMSAN AZERBAUAN

www.om san.com .tr Tugay Yolu No: 10 Cevizli 34846 Maltepe-istanbul/Türkiye Tel: +90 216 458 55 55 Fax: +90 216 458 54 54 O M S A N LOJİSTİK A .Ş. is o subsidiary o f ( ğ ) O Y A K

OMSAN L

O

J

İ

S

T

İ

K

Innovative lo g is tic s partner


Ülkü-Feyza Atölyesi, pano, yastık, abajur ve aksesuvarlarda kullandığı keçeyi, geleneksel yöntemlerle ama çok daha canlı renklerde üretiyor.

ürettikleri nazarlıklar, panolar, yastık ve abajurlar geleneksel olm aktan öte, son derece

The felt used for panels, cushions, lampshades and accessories by the Ülkü-Feyza Studio is made using traditional methods but with much brighter colors.

The ‘ro o m ' p ro je c t on w hich

the felt texture. The Ülkü-

B alaban is w o rking is like an

Feyza S tud io pre fe rs felt

u p d a te d take on the

m ade using these m ethods,

n o m a d ic culture. İn this

a n d the ir p ro d u c tio n is

p ro je ct, b e d d in g s p re a d on

en tirely b y hand.

the flo o r is ro lle d up to

“S om e tim es felt is m ore

m ake seats, then ro lle d up

valuable w hen its texture

again fo r rem oval. The o th e r

a n d dye are n o t

d e sig ns in c o rp o ra te d in the

hom ogenous, o r when little

‘r o o m ' p ro je ct, the slippers,

b its o f extraneous m a tte r

bu nd les a n d handbags,

are fo u n d in it. These

were m ade vvithout any a d d itio n a l m aterials as

irregularites, like the effects in w a te rco lo r p a in ting,

single pie ce s b y utilizing

express us m ore fully. İn

holes, do vetailin g a n d slits.

m odern bir çizgide. Modern yöntem lerle üretiliyor ama,

AN ESSENTIAL STUFF

re su lt is m ore a rtis tle ."

tasarımcılar için m akbul olan

PROVOKING CR EATIVITY

A çıkg ö z go es on to say that

geleneksel keçe yapım

Ülkü Ş en dil a n d Feyza

the m aterial op en s new

tekniği. Konya, Şanlıurfa, Tire

A çıkg ö z are tw o designers

ho rizo ns: “Felt is a very

w ho g ra d u a te d in

warm, in te re stin g texture. A n d yo u can o b tain m uch

keçe ustalarıyla çalışıyorlar.

de cora tive arts. The g o o d lu ck charm s, panels,

Keçe yapımı, ustalık ve sabır

cush io ns a n d lam pshades

vvorking on the surface. İt's

isteyen bir iş. Hallaçla atılmış

they turn o u t in the ir stu d io

like an essential s tu ff that

yünün suyla ıslatılıp,

go b e yo n d tra d itio n to be

defalarca dövülerek

extrem e ly m odern. İn the

p ro v o k e s y o u r c re a tiv ity ." The ‘c re a tiv ity -p ro v o k in g '

gibi keçe merkezlerinde yıllardır bu işe gönül vermiş

keçeleştirilm esi tekniğine

m od ern w o rld felt is

texture o f felt is takin g on

p ro d u c e d b y in d u stria l

n e w form s in the ha nd s o f

Atölyesi de bu yöntem lerle

m etho ds, b u t w hat

to d a y ’s designers, a n d b y

üretilen keçeyi tercih ediyor;

designers favo r is the

b re aking d o w n the

üretim inde de tüm üyle el

tra d itio n a l tech niq ue fo r

b o un da ries is carving o u t a

işçiliğine yöneliyor. “ Bazen

m aking it, a n d they w o rk

p la c e fo r its e lf in the

keçenin dokusunun ve

w ith d e d ic a te d feltm asters

m od ern vvorld. □

boyasını homojen olmaması

in such cen ters o f the c ra ft

veya içinden çer çöp çıkması

as Konya, Şanlıurfa a n d

malzemeyi değerli kılıyor. Bu

Tire, m en w ho have

aksaklıklar suluboya

d e vo te d years to the

resimdeki efektler gibi daha iyi anlatıyor bizi. Bir

calling. F elt-m aking

çıkıyor’’ diyen Açıkgöz, malzemenin ufuk açıcı olduğunu vurguluyor: “ Keçe ç o k sıcak ve ilginç bir doku. Üzerinde yaptığınız yüzey çalışmalarıyla çok daha ilginç dokular oluşturabilirsiniz. Sizin yaratıcılığınızı kışkırtan bir ham ur g ib i...” Keçenin ‘yaratıcıhğ! kışkırtan' dokusu, bugün tasarımcıların elinde yeni form lara bürünüyor; sınırları yok ederek m odern dünyada kendine bir yer ediniyor yine. KYt

m ore in te restin g texture s by

dayanıyor. Ülkü-Feyza

çalışmanız diğerine benzem iyor böylece, daha sanatsal ürünler ortaya

114

this way, one p ie c e o f w ork is unlike another, a n d the

dünyada keçe, endüstriyel

1 /2 0 0 5

-

requires skill a n d patience, a n d a t h e a rt is b a se d on first soa kin g be aten w o ol in water, then p o u n d in g it rep ea te dly un til it acguires


Hac Sezonu

"Hac Sezonu" Hac sezonu için özel, 100 riyal değerinde kontür. Hem en en yakın yetkili satış noktasından edinin ve Hac ziyaretiniz sırasında ailenize yakın olun. L - U k

^

11

ALJAVVAL P o s s ib ilit ie s B e y o n d W o rd s

f

/

f

* C lA

A

Daha fazla bilgi için lütfen w ww .stc.com .sa'yi ziyaret edin


HİSTORY TARİH

Hem göze hem kulağa / A feast for eyes and ears

Osmanlı müziği

Ottoman music M ozart ve B e e th o ve n ’a esin kaynağı olan Osmanlı m üziğinin sırrı; günüm üze ulaşam am ış onlarca çalgının hoş tınılarıydı... The secret of O ttom an music, vvhich inspired Mozart and Beethoven, lay in the svveet sounds of dozens of intstrum ents vvhich have not survived to our day.

il &

O

P ro f. D r. M E T İN A N D

sm anlı to p lu m u n d a m üziğin ço k önem li bir yeri vardı. Ve saray, diğe r

usic o c c u p ie d a very im p o rta rıt p la c e in O ttom a n society, a n d

san atla ra verd iğ i de steği, m üzikten de esirge m iyord u. T opkapı Sarayı, bir

the c o u rt d id n o t b e g ru d g e m u sic the s u p p o rt it ga ve to the o th e r arts.

kon serva tu var gibiyd i. Burada ge rek

Topkapı Paiace was a Virtual con serva to ry, vvhere b o th w om en an d

kadınlar, gerekse erke kle r yoğ un m üzik e ğ itim i alıyorlardı. C ariyelerin her biri, bir

m en re ce ive d in te nsive tra in in g in

çalgıyı ç o k iyi öğreniyor, ayrıca şarkı

m usic. Every c o n c u b in e m a ste re d an

söylem e ve dans eğ itim i gö rü yo rd u . Öyle

in s tru m e n t w hile also b e in g in s tru c te d

ki, bir erkek çalgısı olan ‘tro m p e t’i

in s in g in g a n d dancing. indeed, there

çalm asını öğrenen cariyeler bile vardı.

were co n cu b in e s w ho le a rn e d to p ia y

E rkekler ise, saray m ekteb i olan

the trum pe t, usually c o n s id e re d a

E n d e ru n ’da alıyorlardı m üzik eğitim lerini.

m an ’s in stru m en t. The m en, on the o th e r hand, re ce ive d th e ir m u sica l

Ö rneğin, bu okula ge nç yaşta girip,

116

M

b u rad a yirm i yılını geçiren

train in g in the Enderun, vvhich was the

PolonyalI A lb e rtu s B o b o v iu s ’un

p a ia ce scho ol. A lb e rtu s B ob ovius, fo r

Türk M ü ziğ i’ne bü yük katkıları

exam ple, a P ole w ho e n te re d this

o lm u ştu r. T ü rk iy e 'd e Ali Ufkî

s c h o o l vvhile s tili yo u n g a n d sp e n t

Bey adını alan ve sarayda

tw e n ty years there, c o n trib u te d a

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

OsmanlI’da çalgı adlarının sayısı yüzü buluyordu. Üstte, şâhrud çalan adam; sağda, Sultan III. Muradin geçit alayı, Topkapı Sarayı Müzesi. The Ottomans had a hundred names for instruments. Above a man playing the 'şâhrud'; right, the procession of Sultan Murad III, Topkapı Paiace Museum (right).


5a. -

覺s

a


tercüm a nlık yapan

g re a t de a l to Turkish m usic.

c o n c e rts were p e rfo rm e d

B obovius, w ho in Turkey

b o th in d o o rs a n d ou td o o rs.

B ob ovius, T ürk M üziği'n in

to o k the nam e A li U fkî Bey

A p ic tu re the o rig in a l o f

544 eserini A vrup a notasıyla

a n d was an in te rp re te r an d

vvhich is in the W arsaw

yazıya g e çirm iştir.

tra n s la to r a t cou rt,

U n iversity Lib ra ry d e p ic ts

G ünüm üzde bu eserler,

tra n s c rib e d 544 vvorks o f

tw elve O ttom a n m u sician s

onun notası sayesinde

Turkish m u sic in to

g ivin g a c o n c e rt a t the

seslen dirilm e olanağını

E uropean no tation . İt is

B ritish E m ba ssy on

buluyor.

thanks to this e ffo rt th a t

F ebru ary 22, 1779. The

these p ie ce s can be p la ye d

In stru m e n ts e m p lo ye d were

today.

three neys, a violin, a

ve önem ini kavram ak için,

VISU A L C O N C E R TS

‘k e m â n çe ', a ‘s a n tu r’ (the Turkish du lcim e r), three

şu üç işlevini anlam ak gerekir: ‘K on ser M ü ziğ i’ ,

İn o rd e r to g ra sp the im p o rta n c e vvhich m usic

(a m u lti-re e d e d w ind

‘ Eşlik M üziği' ve

h a d fo r the O ttom ans, an d

instrum ent), a n d tw o

‘g ö rs e llik ’ ...

the p la c e it o c c u p ie d in

‘ta n b u rs ’. We have m an y

K onser M üziği, gerek

the ir culture, one m u st

m in iatu re s a n d p a in tin g s

sarayda, ge rek saray

u n d e rsta n d its three

w h ich s h o w fem ale

dışında sad ece din le tm e k

fu n ctio n s: C o n ce rt m usic,

in stru m e n ta lists a n d

için seslen diriliyo rdu.

m u sic fo r acco m p a n im e n t,

c o n c e rts given a m o ng

O sm anlI’da konserler, kapalı

a n d visuai im pact.

vvomen. O ne such w o rk is

yerlerde o ldu ğu gibi, açık

C o n ce rt m usic, vvhether at

an 18 th -c e n tu ry m in iatu re n o w in the P hiladelphia Free

G Ö R SEL K O NSER LER M üziğin O sm anlI’daki yeri

tam bo urines, one ‘m is k a l’

havada da düzenleniyordu.

the p a ia ce o r elsewhere,

Aslı V arşova Ü niversitesi

was sim p ly to be iiste n e d

Library. İn it, fo u r fem ale

K ita p lığ ı'n d a bulanan bir

to. A m o n g the O ttom ans,

m usician s p e rfo rm

resim de, on iki Osmanlı sanatçısının, 22 Ş ub at 1779 günü İngiliz E lçiliğ i’nde verd iğ i bir konseri g ö rüyo ruz. B urada üç ney, kem an, kem ânçe, santur, üç def, m iskal (çok kamışlı üflem e çalgısı) ve iki ta n b u r bulunuyor. Kadınlar arasında verilen kon serler ve kadın çalgıcılar üzerine de ç o k sayıda m in yatür ve resim var. B unlardan biri, P hiladephia Free L ib ra ry’de bulunan bir

1 1 8 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

18. yüzyılda bir hanıma konser veren kadın çalgıcılar. Philadelphia Free Library (sağda). Vurmalı çalgılardan defler ve çagane (solda). Female instrumentalists giving a concert for a lady in the 18th century, Philadelphia Free Library (right). Tambourines and a ■çagane', both percussion Instruments (left).

t>


Bulaşık makinesinde Değişken Devirli Motor teknolojisi

444 0 888

Bu teknoloji sayesinde karma

Aynı programda üst sepetteki

programda alt sepete uygulanan

basınç ise minimum.

su basıncı maksimum.

En hassas kristal bardaklar

Böyleceen kirli tencereler bile

bile çizilmeden, kırılmadan

bir yıkamada tertemiz.

pırıl pırıl.

www.arcelik.com


18. yüzyılda, İstanbul'daki Ingiliz Elçiliği’nde verilen bir Türk müziği konseri, Varşova Üniversitesi Kitaplığı (solda). Soldan sağa: Miskal, def ve ney çalanlar (altta).

as vvomen. Here m u sic a n d d a n ce vvere so clo se ly in te rtw in e d th a t we m ig h t c a li su ch p e rfo rm a n ce s “visuai co n ce rts. ” M usic fu n c tio n e d as a c c o m p a n im e n t in o th e r typ e s o f s h o w as well. One can ç ite the p e rfo rm a n ce s

A concert of Turkish music given in the 18th century at the British Embassy in İstanbul. Warsaw University Library (left). İnstrumentalists playing (from left to right) the 'miskal', 'def' (tambourine) and ney (belovv).

o f tum blers, a cro b a ts, ju g g ie rs, m agicians, je s te rs a n d vvrestlers, as vvell as tho se b y tra in e d anim als. A m in ia tu re d e p ic tin g festivitie s h e ld in 1582 has tw o a cro b a ts, tw o da nce rs a n d fo u r je s te rs a c c o m p a n ie d b y the m u sic o f a tam bourine, m iskal, çag an e a n d kopuz. P E R F O R M A N C E S THAT IN F L U E N C E D M O ZA R T Visuai im p a c t w as the th ird m a jö r elem e nt in O ttom a n m usic. The c o stu m e s o f

18. yüzyıl m inyatürü. B urada, bir sarayın ya da

M O Z A R T ’I ETK İLEYEN

fo r a la d y in the g a rd e n o f a p a ia ce o r m ansion, while

the in stru m e n ta lists. a n d

konağın b a hçe sind e dö rt

G Ö STERİLER

a se rva n t serves the la d y a

a s p e c t o f som e m usicians,

kadın sanatkar, bir hanım a

'G ö rse llik' ise, üçüncü

drink. The in stru m e n ts

a p p e a le d to the eye as

özel kon ser veriyor; bir

önem li unsurdu Osmanlı

d e p ic te d in the m in iatu re

m u ch as to the ear. The

hizm e tka r da hanım a içki

m üzik hayatında.

are the tam bourine,

sulta n ’s p ro c e s s io n s

sunuyor. M in yatürd e çizilen

Çalgıcıların giyim kuşam ı,

kem ânçe, ta n b u r a n d

in c lu d e d o th e r

çalgılar ise def, kem ânçe,

bazı çalgıların ilginç

‘kanun

p e rfo rm a n c e s b e sid es

ta n b u r ve kanun...

gö rün üm ü veya gö rkem i,

M usic fo r a cco m p a n im e n t,

m usic. in the m id d le o f a

‘Eşlik M ü ziğ i’ ise, sanat

kulak kad ar gözün de

on the o th e r hand, was

m in iatu re d e p ic tin g a

dansı yapan çengi ve

algıladığı bir olguydu.

hig h ly im p o rta n t fo r the a rt

p ro c e s s io n o f S ultan

kö çe kle r için ç o k önem liydi.

Padişah alayında sad ece

d a nce s p e rfo rm e d

M u ra d III we see this ruler

Tabii dini n ite likte dans

m üzik değil, başka

s o m e tim e s b y vvomen an d

on h o rseb ack, w hile in the

gö ste rim le r de bu lu nuyo rdu .

so m e tim e s b y m en d re sse d

lovver p a rt o f the vvork >

yapan sem azenler için de öyle... M üzik ve dans b u rad a öyle kaynaşm ıştır ki, bu tü r gö ste rile re 'g ö rse l ko n se r' de diyebiliriz. M üziğin eşlik işlevi, başka g ö ste rim le rd e de ço k gö rü lü yo rd u . Canbaz, a kro b a t, hokkabaz, soytarı ve gü reşçilerin yaptıkları gö steriler, eğ itim li hayvan g ö ste rim le ri gibi geniş bir alanı kapsıyordu. 15 8 2 'd e ki bir şenliği gösteren m in yatürd e, iki a kro b a t, iki dansçı ve d ö rt soytarıya eşlik m üziği veren şu çalgıları buluyoruz: Def, m iskal, çagane, şeşhâne (kopuz)... 120

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

the un usu al o r m a je stic


Atılım cı

8

Türkiye'nin yeni birikim değerlendirme yolu. Sürekli yönlendirir. Düzenli bilgilendirir. Anında nakit verir. H izm etim izin adı B irik im Y önlendirm e H iz m e ti, kısaca BYH. İste diğiniz TEB Şubesine gelin. Sizi, özel bir te s t yardım ıyla tanıyalım . A tılım cı - Dengeli - B irikim ci, ya tırım m odellerinden hangisine a it olduğunuzu o rta ya çıkaralım . B irikim in iz, se çtiğ in iz ya tırım m odelinde değerlenm eye başlasın. Bu arada, acil nakit ihtiya cınız olursa anında na kit desteği verelim . TEB'de b irik im in iz in önü açık. Hoşgeldiniz.

Bireysel 4 4 4 0 6 6 6 / teb.com .tr


Akrobatlara, dansçılara ve soytarılara eşlik eden çalgıcılar (solda). 16. yüzyılda kadın saz takımı, Viyana Ulusal Kitaplığı (altta).

m e h te r b a n d on h o rse b a ck. So m a g n ifice n t were the scen es th a t the p u b lic a n d the co u rtie rs w a tch in g were d e e p iy stirred. A n d the ra n ks o f th o se w ho w ere m o ve d also in c iu d e d com p ose rs.

Instrumentalists accompanying acrobats, dancers and jesters (left). A group of 16th-century female ınstrumentalists, Vienna National Library (belovv).

The tra d e s m e n ’s p ro c e s s io n s in s p ire d such g re a ts as M ozart, H aydn a n d Beethoven, in w hose vvorks this O tto m a n m u sic was refle cte d. The fa c t th a t m u sic a p p e a re d in the festivitie s sim u lta n e o u sly w ith o th e r type s o f p e rfo rm a n c e d id cau se one p ro b le m : when d iffe re n t k in d s o f m u sic were p la y e d a t the sam e time, the y s tru c k the ea r a li tog ether, a n d there was no w ay to m ake a choice. There are n u m ero us e xa m ples o f this. C onsider, fo r instance, the

Sultan III. M u ra d ’ın bir

O sm anlı elçileri, bü yük bir

there are tw o da nce rs a n d

m in iatu re vvhich shovvs

g e çit alayını gö steren

alayla kente giriyor; bu

a je s te r a c c o m p a n ie d b y a

festivitie s h e ld in 1582. A

m inyatürün ortasında, at

arada büyük bir m ehter

s trin g e d in stru m en t, a n d in

üstü n d e Sultan III. M urad g ö rülüyor. M inyatürün

takım ı da atların üstünde

the re a r a m o u n te d

‘k ö ç e k ’, th a t is a m ale d a n ce r d re sse d as a

bu g e çit alayında

‘m e h te r’ band.

wom an, do es his s tu ff for

altında ise, bir telli çalgı

çalıyordu. Öyle görkem li

M usic a n d d a n ce also

tho usan ds o f s p e c ta to rs to

eşliğind e iki dansçı ve bir

sahneler yaşanıyordu ki,

fig u re d p ro m in e n tty in the

the tune o f his o w n m usic.

soytarı, arka da atların

alayı seyreden halk ve

p ro c e s s io n s o f tradesm en,

E lsew here a M evlevi vvhirls in a re lig io u sly m o tiv a te d

ü stü n d e bir m eh te r

saray çevresi bundan ço k

w h ich la s te d fo r hours.

takım ı var. M üzik ve dans, saa tlerce

e tkilen iyord u. Etkilenenler

O ttom a n a m b a ssa d o rs who

da nce c a lle d the ‘sem a

arasında b e ste cile r de

h a d been p o s te d to som e

again a c c o m p a n ie d b y his

süren esn af alaylarında da

vardı. Esnaf alayları,

cou ntry, say Vienna o r

ow n m usic. The p u b lic can

bü yük bir önem e sahipti.

özellikle M ozart, Haydn,

Paris, w o u ld e n te r the c ity

w a tch the k ö ç e k ’s da nce

Bir ülkeye, örneğin

B eethoven gibi büyük

w ith a large p ro ce ssio n

a n d the sem a separately,

V iyana'ya, P aris'e atanan

b e stecilere esin kaynağı

w h ich in c iu d e d a sizeabie

b u t h o w are the y g o in g >


en süzel anıları

Sonsuza kadar saklar...

Yeni Yılınız parıltılı olsun...

r

' "

tna

\

Ü ç p ı r la n ı n . . . c iiın .

b u y u n

u r y a r ı n ı n ı z iç in .

A rzu edildiğinde tek taşlı da kullanılabilen b u ö zel tasarım, mücevher dünyasında ilk ve tektir. Türk Patent Enstütüsü Tasanm Tescil No: 2003-02955 Her Stork's ürünü sibi Tria da sertifikalıdır.

ADAPAZARI:0(264) 278 81 82 * AfYON O(272 ) 215 57 75 • AKSARAY:0(382) 213 68 06 * ANTALYA STORK'S JEVVELLERY CENTER:0(242) 248 35 14 *

TITANICRESORT

CEARESHOTEL

LİMRA

DUTYFREE:0(242) 330 35 63 • HOTELLARES0I242) SHERATONHOÎELO(312) 467 40 32 * CARREFOURSA:(H22t)452 67 90/91 *

349 63 75 • H07H.:0(242) 351 08 54 * 0(242) 753 27 80 * HO 7E(.:0(242) 824 53 00 ‘ ANKARA /OWt/WO(312) 467 51 44 • AYD1N:0(256) 214 59 81 • BALIKESfR:0<266)241 32 72 • BARTIN:0(378) 227 32 77 *BODRUM:/fl£R 07EL:0(252)357 77 50 BURSA AS MER/CEZ:0(224) 261 53 97 •

ÇERKEZKÖY^282) 726 91 88 • ÇORUM:0(364) 224 66 66 * EDİRNE:0(284) 212 36 58 • EDREMİT:0(266) 378 10 49 • ESKİŞEHİR:0(222) 230 00 701 CAPITOL0(216)651 32 8 4 ' CARREFOUREHARAMİDEREtyM)852 84 42 BOYNER8EYLİKDÜZÛ;0(212) BOYNERİÇERENKÛY0I.2K BOYNERMASLAK: ÇEMBERUTAŞ(MERKEZ)0(212) 514 17 95 * KADIKÖY0(216) 414 33 23 * KAVACIK: 0(216) 42515 36 • M ETROCITYLEVENTM.2ÎZ)344 01 17 * ÖSKÖOARO(216) 553 38 72 • İZMİR:0(232) 324 12 51 * KASTAMONU O(366) 214 89 08 * KIRKLARELİ:0(288) 214 82 84 • KONYA:0(332) 350 6711* ÇANAKKALE:0(286) 217 0712 * ÇORLU 0(282) 653 80 331

GİRESUN:0(454)2122356• li)LEBURGAZ:0(288)412 30 2 6 * HATAY:0(326)214 2566* İSTANBUL:80S7/WC/:0(216)416 62 75* • 852 04 24 • ) 448 01 30 • 0(212) 286 27 15 *

MERSİN 0(324) 231 23 13 * Nİ60E:0(288) 232 43 42 * ORDl):0(452) 225 50 91 * SAMSUN 0(362) 432 44 77 * TEKİRDAĞ 0(282) 263 83 30 * TRABZON O(462) 321 88 48 * ZONGULDAK:«372) 251 11 05 HSBC<X>

Slork'* Q odvonlage biruy»kurutuşudur

'J r

D E U T S C H A N D - P F O R Z H E I M OO

490

7231

28

44

02

*

RUSSIA-M O SKO VVO O

7095

540

81

06

M a ğ a z a la r ı Z i n c i r i w w w .s to rk s .c o m .tr


to kee p the tw o d iffe re n t kin d s o f m u sic apart. The a n sw e r is very sim p le: Even if the c la sh in g types o f m u sic tu rn e d in to noise, the s p e cta to rs, ca u g h t up in the exu b e ra n ce o f the festivity, ju s t d id n 't care. On the o th e r hand, foreign ers w ho w itn e sse d the festivitie s a n d w ro te a b o u t them in b o o k s a n d re p o rts say the c a c a p h o n y o f hu n d re d s o f cla sh in g in stru m e n ts, a n d ali tho se songs, d id in d e e d d is tu rb them . The reason was th a t they, as strangers, were un ab le to s u rre n d e r them selves to the festive atm osp he re. M O ST OF THE IN S T R U M E N T S NO LONGER EXIST There w as a w ealth o f In stru m e n ts in O ttom a n days. oluyor, bu m üzik onların

ve şarkının seslerinin

eserlerine yansıyordu.

birbirine karışm asından

Hem m üziğin hem de

te d irg in olm uşlardır. Bunun

gö sterim le rin bir arada

nedeni ise, onların bu

‘z a m a n d a ş’ olarak

co şku ya kendilerini

şen liklerd e yer alması, bir

kaptıram am ış

sorun çıkarıyordu ortaya.

olm alarındandı.

D eğişik tü rd e n b irç o k m üzik aynı anda seslendirilince,

ÇO Ğ U ÇALGI

kulak hepsini birden

G Ü N Ü M Ü Z D E YO K

du yuyo rdu. Seçim yapm a

O sm anlI’da çalgı zenginliği

gibi bir olanak da yoktu .

vardı. Evliya Çelebi, S e ya ha tn am e si’nde Sultan

Bunun pek ç o k örneği vardır. Ö rneğin 1 5 8 2 'd e

IV. M u ra d ’ın ön ün de n tüm

ge rçekleşen bir şenliği

esnaf loncalarının geçişini

gö ste re n m inyatüre göz

anlatırken, çalgıcıların, çalgı

atalım . B ir köçek, At M eyd an ı’nda binlerce

yapım cılarının, şarkıcıların tam d ö küm ü nü çıkarm ış;

seyirci ön ün de kendi eşlik

çalgı adlarının sayısının ‘y ü z ’

m üziği ile dans ediyor. Bir

kadar oldu ğun u be lirtm iştir.

taraftan da bir M evlevî yine

B unlardan aynı çalgı

kendi eşlik m üziğiyle sem a ediyor. Halk, köçe ğin dansı

ailesinden olanların her birinin adı da d e ğ işiktir. Bazı

ile ‘s e m a ’yı ayrı ayrı

T ürk M üziği çalgılarının iyi

seyre de bilir; peki ya farklı iki

bilinenlerinden adlarını

m üziği nasıl ayırt edecek?

burada üç g ru p ta to p la ya ra k verelim . İlk g ru p

Cevabı ç o k basit. İki ayrı

124

m üzik bir gürültü ye dönüşse

‘telli ça lg ıla r’ . K opuz

bile, halk, şenliğin coşkusu

(şeşhâne), çeng, kem ânçe

içinde buna aldırm ıyordu.

(rebâb), ta n b u r, sine,

O ysa şenliklerin gö rgü tanığı

kem an, lavta, ud, şâhrud,

olara k kitap , ra p o r yazm ış

b u lg a ri (bağlam a), ıklığ,

yabancılar, yüzlerce çalgıcı

kem ençe, nuzhe, bozuk,

S K Y L Ic g 1 / 2 0 0 5

16. yüzyılda, At İn his b o o k o f traveis, Evliya Meydam’nda köçek ve Ç e leb i d e scrib e s a p a ra d e o f Mevlevi’nin gösterimi a li the g u ild s p a s t S ultan (üstte). Kopuz, kemânçe ve def, Topkapı Sarayı M u ra d IV, g ivin g a full lis t o f Müzesi (altta).

in stru m en ta lists, in stru m e n t

A 16th-century performance by Mevlevis (whirling dervishes) and ’köçeks' (male dancers dressed as vvomen) in Hippodrome (above). A ‘kopuz’, 'kemânçe' and ‘def’ (tambourine), Topkapı Paiace Museum (belovv).

m ake rs a n d singers, a n d p o in ts o u t th a t there were som e “h un d re d " nam es fo r in stru m en ts. Every in stru m e n t h a d its ow n nam e, even when the y b e lo n g e d to the sam e family. S om e o f the >


çöğ ür, ça rta r bu gruptaki

b e tte r-k n o w n s trin g e d

m üzik çalgılarıydı. Üflem eli

in stru m e n ts were the

çalgılar gru b u n d a ise boru,

kopuz, çeng, kem ânçe,

ney, m iskal (m usikar), zurna,

viotin a n d lute, w hile the

nefir, mızmar, boynuz,

w inds in c lu d e d the horn,

kerrenay, düdük, dilli dü dü k

ney, m iska l a n d zurna.

yer alıyordu. Çagane, kös

P ro m in e n t p e rcu ssio n

(küs), tabi, nakkare (çifte

in s tru m e n ts were the

nağra), çalpara, düm belek,

triangie, dru m a n d

kudüm , zil, daire, çöm lek,

‘ç a g a n e ’.

deblek, davul gibi m üzik

M o s t o f the O ttom a n

aletleri ise ‘Vurmalı Çalgı'

in stru m e n ts have

gru bu nda ki çalgılar. Bu

u n fo rtu n a te iy n o t com e

çalgıların çoğu, ne yazık ki

do w n to o u r age, be in g

günüm üze ulaşam am ış ve tarih e gö m ülm ü ştür. Bunun

io s t in the m is ts o f time. O ne reason is th a t du rin g

bir nedeni de 19. yüzyılda

the 19th c e n tu ry g ro w in g

Batılılaşm a sürecinin giderek

VVesternization ie d to the

artm ası sonucu, A vrupa

use o f E uropean

çalgılarının kullanılm aya

in stru m en ts. indeed, such

başlanm asıdır. Ö rneğin

o n c e -p o p u la r in stru m e n ts

çeng, m iskal gibi ço k

as the çen g a n d m iska l

po pü ler olan çalgıların

have vanished

m üzelerde bile tek

com p le te ly, n o t a single

bir örneğine

exam pie b e in g le ft even in

rastlayam ıyoruz. Neyse ki

the m useum s. B u t lu ckily

m inyatürler ve

we have d ra w in g s in

eski m üzik kitaplarındaki

m in iatu re s a n d o ld b o o ks

çizim ler var...

on m usic.

Bir dansçıya eşlik eden sazlar (üstte). Levni'nin minyatüründe mehter takımı; borular, zurnalar ve kösler, Topkapı Sarayı Müzesi (altta). İnstruments accompanying a dancer (above). İn a miniature by Levni, a 'mehter' band: horns, 'zurnas' and ‘köses', Topkapı Paiace Museum (below).


Avukatlar emekliliği

Garantiledi. Formda kalmayı da. Formda em eklilik için bilgi: Garanti Şubeleri 444 O 336 A lo Garanti Emeklilik w w w .ga ran tiem e klilik.com .tr

Bireysel em eklilik için Garanti Emeklilik'i tercih eden avukatlar çok rahat. Aylık birikim leri profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetiliyor. O nlara da, ikinci bahara form da girm ek için. Prof. Dr. Osman M ü ftü o ğlu 'n u n tavsiyelerine kulak verm ek kalıyor. Bu tavsiyeler. Garanti Bireysel Emeklilik üyelerine özel. Tıpkı fon yöneticilerinin uzman bilgisi gibi.

§»Garanti Emeklilik ik in c i b a h a r a f o r m d a g ir in


'k u ^ ^ 4 6 & 6 7 . AOlobular brasfc vossel, 1466-^7

S T Ă&#x17D; \

v

s

' i i !


Madendeki cevher Gems in metal M aden sanatının S e lç u k lu ’dan O sm a nlI’ya en seçkin örneklerini Türk ve İslam Eserleri M ü ze si’ nde görm ek m üm kün. The choicest specim ens of Seljuk and Ottom an metalvvork can be seen at the Museum of Turkish and Islamic Art, m

A LEV Ö ZAY

O

®

ALİ K O N Y A LI

smanlı maden sanatı, diğer sanat dallarında olduğu gibi, başlangıçta

L

ike the other branches o f art, the Ottoman art o f m etal a t the outset took

Selçuklu kültür mirasını devralır; bu

över the Seljuk cultural heritage, wlth the

nedenle im paratorluğun pek çok ülke ve

result that it became a melting p o t for a

ulusu birleştiren yapısına uygun bir yol

variety o f trends as befits an empire that

çizerek, çeşitli eğilimleri kaynaştıran bir

com bined m any lands and peoples. The

pota olm uştur. Bilhassa, Selçuklu maden

vvidespread implementation in the 14th

sanatından tanıdığımız kakm a tekniğinin

century o f the art o f repoussâ, familiar to

14. yüzyılda geniş şekilde uygulanması, dönem in göze çarpan özelliğidir. Kakma

us from Seljuk metalvvork, is one o f the outstanding features o f the period. İn later

tekniği, daha sonraki yüzyıllarda Osmanlı

centuries repousse was not used so

m aden ustalarınca bu denli yoğun biçim de

intensively b y Ottoman metalvvork masters.

uygulanmamıştır. AN ART NURTURED BY CONOUEST FETİHLERLE GELİŞEN SANAT

The 15th century, vvhen the Ottomans

OsmanlIların bir dünya devleti olma yoluna

em barked on the path tovvards becoming

girdikleri 15. yüzyıl, özellikle İstanbul’un

a vvorld state, and the conçuest o f İstanbul

1453’teki fethi, diğer pek çok alanda

in 1453 especially, constituted a turning

olduğu gibi, maden sanatında da bir

point in the art o f m etal as in m any other

dönüm noktasını oluşturur. Özellikle altın

fields. With the conquest especially o f the

ve güm üş madenleri açısından zengin

Balkan lands, vvhich vvere rich in g o ld and


Gökcisimlerinin gözlemlenmesinde kullanılan pirinç usturlap, 1210 (altta). Cizre Ulu Cami'nin, iki ejder ve ortada aslan başı kompozisyonlu kapı tokmağı, 13. yüzyıl (sağda). A brass astrolabe, 1210 (below). The doorknocker of the Great Mosque of Cizre, consisting of a lion's head flanked by two dragons, 13th century (right).

9

Balkan topraklarının fethiyle Osmanlılar hem ham m adde kaynaklarına, hem de köklü bir geçm işe sahip maden sanatçılarına kavuşmuşlardır. M emlûk etkisi, bu dönem in tipik bir eser grubunda, altıgen piramidal gövdeli kandillerinde görülür. Delik işi, kabartm a ve kazıma teknikleriyle işlenmiş, rumî ve hatayîlerle bezenmiş bu kandillerin günüm üze gelen örneklerinin sayıca çokluğu, bunların 15. yüzyılın ikinci yarısında bolca yapıldığını gösterir. Bu dönem in madeni eserleri arasında şam danlar da önemli bir yer tutar. O S M A N LI’NIN SANAT OKULU: EHLİ HİREF Günümüze kalan Osmanlı madeni eserleri arasında Sultan II. Bayezid dönem ine ait olanların fazlalığı

Pirinçten kürenin üzerinde burç işaret ve figürleri ile binlerce yıldız noktalar halinde gösterilmiş,1649 (altta). Pirinç kutu, kapaklı sandık formunda. Iran, 12-13. yüzyıl (sağda).

dikkati çeker. II. Bayezid’in değerli eşya tutkusu, tarihçiler tarafından israf olarak nitelendirilse de sanata olumlu etki yaptığı; yeni eserler yaratmak, sanatçıların korunm a ve teşvikinde itici bir güç oluşturduğu da bir gerçektir,

Zodiac signs and figures and thousands of stars on this brass sphere are indicated by dots, 1649 (belovv). Brass box in the shape of a lidded chest. Iran, 12th-13th century (above right).

Osmanlı sanatının her dalı için bir okul işlevi gören Ehli Hiref teşkilatı bu dönem de kurulur. Bunlardan madeni eser yapanlar kazgancıyan; her türlü siiver, the Ottomans acquired

THE ‘EHLİ HİREF’ OR

metalworking artists who

OTTOMAN SCHOOL

possessed not only the raw

OF ART

material resources but also a

Am ong the Ottoman metal

long-standing traditlon. Mamluk Influence is observed in the oil iamps in the shape

day, a plethora o f objects dating to the period o f Sultan

work that has survived to our

o f hexagonai pyramids in a group o f works typical o f the

Bayezid II stand out. Although

period. The countless

valuable objects has been

Bayezid ll's passion for

examples o f such iamps,

viewed b y historians as

decorated vvith openwork,

prodigal, its im pact on art was

repousse and intaglio and

positive, and it is a fact that

adorned with rum î and hatayî

the creation o f new works was

motifs, that have survived to our day show that they were

a compelling force in the encouragement a nd patronage

produced abundantly in the

o f artists. The Ehli Hiref or

second half o f the 15th

craftsmen 's organization,

century. Candlesticks also

vvhich served as a school for

occupy an im portant place

every branch o f Ottoman art,

among the metal work o f this

was established in this period.

period.

Subsum ed under it were E>


kuyum culuk ve altın işi yapanlar zergeran; altın kakmacılık ve süslem e yapanlar kûftgeran ve zernişan; kıymetli taşların yontulup yerleştirilmesinde çalışanlar hakkâk adı altında toplanm aktaydı. Ehli Hiref teşkilatındaki bu bölüklerin

Bakır kandilin zemini altın ve gümüş varaklarla kakma tekniğiyle dekorlu. Eserin üst kısmındaki dilimlerin zemini üzerinde, lotus ve bitkisel motifler dönüşümlü olarak sıralanıyor, 15. yüzyıl.

hepsi, maden sanatı süsleme tekniğindeki çeşitlilikten ötürü rol almıştır. DEĞERLİ TAŞLARIN GÖSTERİŞİ Özellikle de Tebriz ve Mısır’ın fethi sonrası, im paratorluğun

Brass oil lamp decorated with silver and gold leaf inlay. Alternating lotus and vegetal motifs are arranged against the background of the segments on the upper portion, 15th century.

çeşitli yerlerinden farklı gelenek ve sanat anlayışlarını İstanbul’a Havan biçimi gövdeli pirinç şamdan, gümüş varaklarla kakma tekniğinde dekorlu, 14-15. yüzyıl (üstte). Dövme tekniğiyle şekillendirilen pirinç tasın zemini altın ve gümüş varaklarla bezeli. 1470-1490 (altta).

getiren ustaların çalışma ve işbirliği sonucu, 16. yüzyılın ortalarında, belirgin etkilerden arınan Osmanlı maden sanatı, kendi özgün biçimini bulm uştur. Bu yüzyılda yapılan kazıma, kabartma, telkari, delik işi, savat, kakm a ve kaplam a teknikleriyle süslü eserlerin üzerinde genellikle birkaç

Brass candlestick in the shape of a mortar, decorated with silver leaf inlay, 14th-15th century (above). Brass bowl shaped by the hammering technique and decorated inside with silver and gold leaf, 1470-90 (belovv).

süslem e tekniği birden uygulanmıştır. Ancak bu dönem in genel karakterini en iyi yansıtan bölüm, kuşkusuz murassa (değerli taşlarla süslü) madeni eserlerdir. Bu dönem de büyük bir gelişme gösteren taş kakm a tekniği ile, madeni yüzeyler ve kılıç, hançer, kitap kapları, yeşim paftalar, doğal kristal, hatta porselen üzerine

the coppersmiths

brought diverse traditions and

değerli taş yerleştirmek moda

(‘kazgancıyan’), who made

concepts o f art to İstanbul

olmuştur.

m etal objects; the goldsmiths

from various parts o f the

16. yüzyılın bu gösterişli

('zergeran'), who produced

Empire follovving the conquest

biçimiyle tezat teşkil edecek,

jevvelry o f ali kı'nds includlng

o f Tabriz and Egypt in

sadece uyumlu oranları ve iyi

gold; the g o ld inlayers

particular, the Ottoman art o f

('kûftgeran' o r 'zernişan'), who

metal was purged o f manifest

produced gold inlay and other

influences in the m id-16th

decorations, and the ‘hakkâk’ who cut and set precious

century and found its ov/n unique style.

stones. A li these divisions o f

A num ber o f decorative

the Ehli Hiref had a role to play due to the great diversity o f decorative techniques em ployed in the a rt o f

techniques vvere generally employed on the decorative objects made in this century

metalvvork.

including intaglio, repousse, filigree, chasing, niello,

THE OPULENCE OF

B ut the group that best

embossing and m etal plating. PRECİOUS STONES

represents the overall

As a result o f the cooperation

character o f the period is

a nd vvork o f the masters who

vvithout do ub t that o f the > 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 131


işçilikleriyle göze çarpan sade örnekler de vardır. Gene bu dönem e ait, sadece bir madalyon, kartuş veya köşebendin içinin süslendiği örnekler, iki tezat üslup arasındaki orta çizgiyi oluşturur gibidir. DOĞANIN CANLILIĞI 17. yüzyıl süsleme motiflerinde, 16. yüzyıl klasik biçimlerinin yanı sıra, çiçekler de görülmeye başlanır. Batı etkisiyle ortaya çıkan bu motif, Türk üslubunda işlenmiş çiçek motifleriyle kom poze edilmiştir. Dönemin, çoğunlukla kazıma tekniğiyle bezenmiş bakır eserlerinde örgü frizleri, hayat ağacı, Mührü Süleyman, balık gibi geleneksel m otiflerin yanı sıra, dönem in

Top askı, devekuşu yumurtasından, 17. yüzyıl (solda). Murassa altın askı, 1804-5 (sağda). Altın yaldızlı leğen ve ibrik takımı, 18. yüzyılın başları (altta).

güm üş eşyasından tanıdığımız nar çiçekler, lale gibi natüralist desenlere de rastlanır. 18. yüzyılın başında kısmen geleneksel kalıplara bağlı kaldığı görülen Osmanlı maden sanatı, 17. yüzyılın natüralist üslubunu

Ceiling ornament, from an ostrich egg, 17th century (left). Gold ceiling ornament studded with precious stones, 1804-5 (right). Gilded ewer and basin set, early 18th century (below).

metal objects known as

century styles in the

‘m urassa’ (studded with

decorative motifs o f the 17th

precious stones). it became

century. Emerging under

fashionabie in this period to

VVestern influence, these are

em bed precious stones in

com posed o f floral motifs

metal surfaces such as

vvorked in Turkish style.

svvords, daggers, book

Besides the traditional motifs

covers, slabs o f emerald,

such as the plaited frieze, tree

naturaI crystal and even

o f life, Seal o f Solomon and

porcelain by using the

fish observed on copper

technique o f stone inlay. İn contrast with the

objects o f the period decorated m ostly using the

ostentatious style o f the 16th

intaglio technique, naturalistic

century, there are also plain

designs such as tulips and

examples which stand out

pom egranate blossoms,

simply for their harmonious

familiar from silver objects o f

proportions and fine

the period, are also

vvorkmanship. Again from this

encountered.

period, specimens adorned

The Ottoman art ofm etalw ork,

only with a Central medallion,

which is observed to have remained bound, in pa rt at

cartouche or angle-iron constitute a happy medium betvveen these two extremes.

least, to the traditional forms at the beginning o f the 18th century, continued the

NATURE’S VITALITY

naturalistic style o f the 17th

Flovvers also begin to appear

century as well. Besides the vvestern-oriented quest for >

alongside the classical 16th 1 3 2 S K V L IF E 1 / 2 0 0 5


VEYA

100.000 KİLOMETRE GARANTİSİ

Performansı ve dayanıklılığıyla, D-Max Ingiltere’de yılın pick-up’ı

Güç y ü re k ten gelir 4X4 3.0 LİTRE TDI MOTOR 130 HP MOTOR GÜCÜ TEK DOKUNUŞLA 4X 4 SÜRÜŞE GEÇİŞ SÜRÜCÜ VE YOLCU HAVA YASTIĞI IMMOBILISER MULTIREFLEKTÖRLÜ HALOJEN FARLAR ALÜMİNYUM ALAŞIMLI JANTLAR KLİMA OTOMATİK VİTES OPSİYONU

4X2 2.5 LİTRE TDI MOTOR 100 HP MOTOR GÜCÜ SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI IMMO BILISER MULTIREFLEKTÜRLÜ HALOJEN FARLAR ALÜMİNYUM ALAŞIMLI JANTLAR (Ç İFT KABİN) KLİMA (OPSİYONEL)

Tavsiye edilen a n a h ta r teslim fiyatı 4x2 Tek Kabin Kasalı için 30.4 90.000.000.-T L . 4x2 Çift Kabin Klim alı için 3 5 .1 60.000.000.-TL, 4x4 Çift Kabin için 4 5 .9 9 0 .0 0 0 .0 0 0 -TL, 4x4 Çift Kabin O tom atik Vites için 48.9 90 .0 0 0 .0 0 0 ,-T L 'd ir. o o ı u G ru b u

Vergi oranlarında olabilecek değişiklik fiyatlara etki edebilir AIOS araç özelliklerinde ve fiyatında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

w w w .isuzu.com .tr/dm ax


Gümüş buhurdanın kapağı servi formlu, tepeliği hilal şeklinde, 1624 (solda). Tombak sancak alemi, 18. yüzyıl (sağda). Firuzekâri gülabdan, 16. yüzyıl sonları (altta). Silver censer lid in the shape of a cypress surmounted by a crescent moon, 1624 (left). Tombac (gold-plated copper) flagpole ornament, 18th century (right). Rosevvater flask of ‘turquoise work’, late 16th century (belovv).

form and motif, there vvas also a tendency to maintain the classical tradition. Late 18th century and 19th century metalvvork in contrast appears to reflect entirely ıvestern taste. ‘TURKISH ROCOCO' The classical Ottoman shapes and m otif s o f the 16th and 17th centuries eventually gave vvay to Baroque and Rococo forms and designs im ported from Europe. The Ottoman art o f metal, vvhich vvas attem pting to emulate VVestern products in this period, is observed to have been particularly successful in the technique o f intaglio, o f vvhich it created fine examples in pieces such as the coffee sets, evvers, trays, jugs and mirrors that vvere

devam ettirir. Batı'ya dönük form ve

so popular during the period.

m otif arayışlarının yanı sıra, klasik

When examining the ‘Turkish

geleneği sürdüren bir eğilim de

R ococo' products o f the Ottoman art o f metal, we see a

vardır. Geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl maden sanatı, tümüyle Batı zevkini

transformation in taste. Pearls

yansıtacak bir görünüm dedir.

and cut diamonds supplant colored stones such as the

16. ve 17. yüzyılın klasik Osmanlı

ruby, emerald and gam et o f the classical period in jevvelry and

biçim ve motifleri, yerlerini A vrupa’dan ithal edilen Barok ve

inlaid work, and enamelling also becomes popular. Similarly,

Rokoko form ve desenlerine

embossing vvith a mould

bırakmıştır. Bu dönem de, Batı

replaces the more demanding

‘TÜRK RO KO KO SU’

ürünlerini taklit etm eye çalışan

technique o f repousse using a

Osmanlı maden sanatının özellikle

graver, vvhich requires skill. /4s,

kazıma tekniğinde başarılı olduğu

for the floral compositions, >

ve dönem in revaçta malzemesi olan kahve takımları, ibrik, tepsi, maşrapa, ayna gibi parçalarda iyi örnekler yarattığı görülmektedir. Osmanlı maden sanatının 'Türk R okokosu' doğrultusunda yarattığı eserleri incelerken, bir zevk değişimini de görürüz. Kakm a eserlerde ve kuyum culukta klasik dönem in yakut, zümrüt, lâl gibi

134 S K Y L ; .

1 /2 0 0 5


189 DÜNYA işte AB için tarım karnemiz ^

S S : Hayvancılık O SB 'leri 13.vıld ır vize alam adı

En buvük sorun işsizlik

DUNYA” da yalnız değilsiniz!

w w w .d u n y a .c o m


Osmanlı dönemine ait gümüş şamdan, 19. yüzyıl (sağda). Kabartma ve delik işi tekniği ile dekorlu gümüş kandil, 1450-1460 (altta). Gümüş askıdan yaprak motifi detayı, 1618 (en sağda).

renkli taşlarının yerini yontulm uş elmas, inci almakta; minecilik rağbet bulmaktadır. Ustalık isteyen ‘kalem işi’ kabartmanın yerini, 'kalıpla çakm a’ almıştır. Hâlâ kullanılan çiçek kompozisyonları ise, devrin modası gereği, büyük fiyonklu, girlandlı gösterişli sepetlerle bir

Silver candlestick from the Ottoman period, 19th century (right). Silver oil lamp decorated vvith repousse and openvvork, 1450-60 (belovv). Detail of a leaf motif from a silver ceiling decoration, 1618 (far right).

arada yapılmaktadır. 19. yüzyıl Osmanlı dünyasının değişen siyasi ve ekonom ik yapısı, elbette Osmanlı sanatını da etkiler. Saraydaki Ehli Hiref teşkilatının giderek zayıflaması ve 19. yüzyılda tamam en ortadan kalkması, mali sıkıntılar, Osmanlı sanatındaki parlak evreleri sona

vvhich are stili used, these

sent the gotd, silver and even

erdirir. Devletin giderek artan bir

no w take the form o f

sıklıkta Hazine'deki altın, gümüş, hatta bakır eşyayı eritmek üzere

sum ptuous baskets vvith enormous bows and

copper objects in the Treasury to the M int to be m elted

Darphane'ye yollaması, eritilerek

gariands made in keeping

yeniden kullanılabilen madeni

vvith contem porary fashions.

vvhich had been based on the

malzemeye dayalı Osmanlı

The changing political and

recycling o f materials for re-

maden sanatından günümüze

econom ic fortunes o f the

use, began more and m ore to

kalan eserlerin, kaynakların

19th century Ottoman vvorld

beiie the richness cited in the

sözünü ettiği zenginliği

naturally affected Ottoman

sources. The objects that

yansıtamaması sonucunu

were able to be preserved in

ve camilere vakfedildiği için elde

art as vvell. The gradual vveakening o f the Ehli Hiref organization in the paiace

kalan eserler ile Saray

and its com plete

Hazinesi’nde korunabilen

disappearance in the 19th

vvhich survive only because they vvere donated to tombs

malzeme, Osmanlı sanatının bu

century spelled the end o f

and mosques, illustrate the

dalındaki üslup ve işçilik

the brilliant evolution o f

richness o f style and

zenginliğini gösterm ektedir.

Ottoman art. As the state,

vvorkmanship in this branch of

vvith increasing freguency,

Ottoman art. □

doğurm uştur. Sadece çoğu türbe

Bakır üzerine altın yaldızlı şamdanın yüzeyi, irili ufaklı firuze, yakut ve zebercet taşlan ile süslü, 17. yüzyıl başları (sağda). Gilded copper candlestick studded vvith large and small turquoises, rubies and beryl, early 17th century (right).

136

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

down, the extant specimens o f the Ottoman art o f metal,

the Paiace Treasury and other extant specimens, m ost o f


NATURE DOÄ&#x17E;A

Cesur ve narin / Delicate yet hardy

C ro c u s


Narin yapısıyla sert rüzgârlara bile direnen ve insana var olmayı, gücü hatırlatan bir dağ güzelidir çiğdem ... The crocus, a beautiful alpine flovver that brings to mind survival and strength with its ability to stand up even to harsh vvinds... I ®

A Lİ İH S A N G Ö K Ç E N

er bir çiçek, farklı duygular ve anlarla

H

özd eşleşm iştir bende. Gelin gibi

Antalya Kofu dağı ve Batı Toros dağlarındaki çiğdemler, yüzlerce metre yüksekte varoluşu simgeleyen bayraklar gibiler... Crocuses on Antalya's Mt Kofu and in the VVestern Taurus are like flags symbolizing life at altitudes of hundreds of meters...

F

o r me, every flovver is syno nym o us w ith d iffe re n t e m o tion s a n d

açm ış beyaz papatyalar coşku yu; gül,

m om ents. VVhite daisies ra d ia n t as

orkide, lilyum gibi çiçe kle r sevgiyi, özel

brides, fo r exam ple, are a s so cia te d w ith

günleri; kasım patılar törenleri; laleler mis

fervor; the rose, o rc h id a n d lily w ith love

kokan ilkbaharı anımsatır. Bir de dağları,

a n d sp e cia l occa sio ns; chrysa nthe m um s

yaşam a gücünü, direnişi, kışı anım satan b ir vahşi güzel var gö nlüm de: Çiğdem

w ith cerem onies, a n d tulips vvith the fragrance o f spring. B u t there is also in

çiçe ğ i...

m y he art a w ild b e a u ty w ho rem inds m e o f the m ountains, the w ill to survive,

VAROLUŞUN SİM GESİ

hardiness a n d vvinter: the crocu s...

Latince adı 'C o lch iu m ' olan çiğdem lerin kırsal alanlarda hayli geniş bir yaşam a alanı var. A n ca k onlara daha çok, kışın

SYM BO L OF SURVİVAL

son aylarında so ğ u k ve yüksek yerlerde, dağ eteklerinde rastlarız. Narindirler. Am a

nam e, has a extensive h a b ita t in rural areas. B u t we e n co u n te r it m ore often a t

bakm ayın siz onların en ufak bir esintide

high a n d c o ld elevations, in the foothills

'k o p tu ko p a ca k' gibi durm alarına.

o f m ountains, to w a rd s the e n d o f vvinter.

S oğuğa karşı direnm ede, sert rüzgârlara

C ro cuse s are lo o k delicate. B u t don ’t be

The crocus, o r ‘C o lc h iu m ' b y its Latin

1 /2 0 0 5 S K Y l

139


karşı dim dik ayakta durm ada

footed. They are n o t ab o u t

üstlerine yoktur. Zor yaşam

t o be blovvn aw ay b y the

şartlarında varoluşu

slightest g u st o f wind. No

simgeleyen çiğdem ler,

flow er can surpass them in

capcanlı renkleriyle ortam a

resistance to cold

hayat verm ek için

tem peratures an d harsh

yaratılmışlardır sanki.

winds. Crocuses, vvhich

Çiğdem ler, az sayıda bitki

sym boiize life under severe

türünün çiçe k açtığı kış

conditions, seem to have

günlerinde ve sonbaharda

been cre a te d express ly t o

koloni şeklinde sıralanırlar

brighten up the environm ent

kırlara, tepelere... Sarı, mor,

vvith their vibrant coiours.

pem be, beyaz, mavi başta

Crocuses, vvhich are am ong

olm ak üzere farklı renklerde

the few p ia n t species that

ve tonlarda karşımıza

bioom in vvinter, spring up in

çıkarlar. Özellikle de karların

autum n in the form o f

yeni eriyip çekilm eye

coionies on hiiis an d piains.

başladığı yerlerde çıplak

Yeiiovv, purpie, pink, vvhite

toprakları renkleriyle

an d biue, they appear before

canlandırırlar. Onlara uzun

us in a rainbovv o f hues and

yaz günlerinden sonra,

tones, coiouring the bare


sonbaharda da rastlarız.

earth where the sn o w has

Genellikle m orum su-pem be

ju s t begun to melt. We

renkli olan ve ‘gü zçiğ dem i’

e n cou nter them too in

diye adlandırılan bu

autum n when the long days

çiğdem ler, bize yavaş yavaş

o f sum m e r are över. These

kışın geldiğini hatırlatır.

crocuses, usually purplish

10-30 santim etre boyundaki

p in k in colou r a n d know n as

güzçiğdem inin tohum ları ve

‘autum n c ro c u s e s ’, rem ind

yumruları başta kolşisin olm ak üzere çeşitli alkaloitler

us that vvinter is siovviy com ing in. The seeds and

içerir; bu yüzden de çok

bu lb s o f autum n crocuses,

zehirlidir. Kolşisin ise

w hich g ro w som e 10-30 cm

rom atizm a ve dam la hastalığı ağrılarının tedavisinde

alkaloids, including m ainiy

tali, contain various

kullanılır; ayrıca hücre ve

colchis, a n d are therefore

genetik araştırm alarda da

extrem eiy poisonous.

ondan yararlanılır.

Colchis meanvvhile is used to treat rheum atism an d

İSTA NBU L’A Ö ZEL...

g o u t as well as being

A nayurdu Avrasya olan

em p lo yed in celi a n d g e n e tic

çiğ de m in T ü rkiye 'd e 59

research. \>

Kızlarsivrisi Dağı'nın etekleri rengârenk çiğdemlerle dolu (üstte ve altta). Türkiye’de yetişen endemik çiğdem türlerinden İstanbul Çiğdemi (solda). Batı Toroslar'da eriyen karlarla sırdaş çiğdemler (sağda). Crocuses turn the foothills of Mt. Kızlarsivrisi into a riot of colour (above and belovv). The İstanbul Crocus, one of the species indigenous to Turkey (left). İn the Western Taurus, crocuses share their secrets with the melting snow (right).


UNIO UE TO İSTANBUL...

doğal türü var. Ülkenin hemen her tarafında yetişen bu çiçeğin yaklaşık 30 türü endem ik; yani T ü rkiye ’ye has. 'İstanbul Ç iğde m i' (C ro cus olivieri subsp.istanbulerısis) de bunlardan biri. Taşdelen ve Ö m erli civarlarında rastlanan parlak sarı renkli bu çiğdem , dünyada sadece bu bölgede yetişiyor. Eylül ayında açan K adıköy A cıçiğ d e m i’nin (C o lchicum chatcedonicum ) de anavatanını İstanbul olarak seçm iş. 1911 yılında bo tanikçi K evork Viçen A zna vur'un keşfedip, b o ta n ik literatürüne kazandırdığı bu çiğ de m türü, daha ç o k İsta nb ul'un Anadolu yakasında, P endik-K artal bö lg esin de görülüyor. Ayrıca A vrupa yakasındaki A libeyköyikitelli arasında da rastlanıyor. Soğanlı bir bitki olan çiğdem in çiçe k tom urcu kla rı ilkbahar ve son ba ha rd a görülür. Kısa bir sürede çiçe k aça r ve yaklaşık iki haftalık bir çiçeklenm e süresinden sonra yapraklarını tam am en açıp büyüm esini sonlandırır. Havaların ısınmaya başladığı aylarda da solup kururlar. Am a bu yok oluş 142

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Kaçkar Altıparmak dağlarındaki çiğdemler, soğuğa karşın dim dik ayakta (üstte). Crocuses in the Altıparmak mountains of the Kaçkar range hold their heads erect against the cold (above).

bu lb o u s plant, a p p e a r in

Turkey b o a sts 59 rıatural

sp rin g a n d autum n. They

species o f the crocus, which

blosso m quickly, an d after

is indigenous to Eurasia.

b loo m ing fo r a b o u t tw o

Neariy 3 0 species o f this

w eeks open the ir leaves

fiower, w hich is fo u n d in

com pletely, thus co n clu din g

alm ost every p a rt o f the

the ir g ro w th cycle. When the

country, are endem ic, in

vveather begins to warm up,

o th e r words, unique to

they fade a n d wither. B u t

Turkey. The 'İstanbul

this is no p ro ce ss o f

crocu s ’ fC rocus olivieri

de stru ction . For, thanks to

subsp. istan bu len sisj is one

the bulbs, vvhich fun ction as

o f them. This brillian t yellovv

p la n t sto ra g e depots, they

crocus, w hich is fou nd

con tinu e to live u n de rgrou nd

a ro u n d Taşdelen an d

in a d o rm an t state u n til the

Ömerli, g ro w s only in this

ne xt year. The c ro cu s bu lb s

region o f the world. The

s o ld b y florists are in exactly

K adıköy ‘B itte r C rocus ’

this state, w hich m eans that

(Colchicum cha lce don icu m j, which b loo m s in Septem ber,

y o u can g ro w colou rfu l crocu ses in p o ts eith er in

also m ade İsta nb ul its home.

y o u r garden o r in yo u r

D iscovered in 1911 b y b o ta n ist K evork Viçen

you m u st be careful of,

Aznavur, w ho in tro d u c e d it

nam ely tha t the ones that

hom e. B u t there is one thing

to the b o ta n ica l literatüre,

b loo m in autum n have t o be

this species is fo u n d m ore

p la n te d in June a n d the

often on the A natolian side

oth ers in eith er late sum m er

o f İstanbul, in the P endik-

o r early autum n.

K artal area. İt is also e n cou ntere d on the c ity ’s

THE VVORLD’S MOST

European side betvveen

EXPENSIVE SPICE

A libe yköy a n d İkitelli.

D id yo u k n o w th a t saffron,

The b u d s o f the crocus, a

the vvorld’s m o s t expensive >


g e rçek bir yok oluş değildir;

kullanımı olan safrandan

çün kü bitki deposu işlevi

sadece yarım kilo elde

gören soğanları sayesinde

etm ek için 225 binden fazla

to p ra k altında yaşam ları bir

tep eciğ in elle toplanm ası

sonraki seneye kadar uyku

gerekiyor. Ağırlıklı olarak

halinde devam eder.

Ispanya’da yetişen bu bitki,

Ç içekçilerd e satılan çiğdem

Eski Yunanlılar ve Romalılar

soğanları da, işte bu uyku

tarafından ham am lara güzel

halindeki soğanlardır. Yani,

koku verm ek için

bahçenizde veya evinizdeki saksılarda rengârenk

kullanılıyordu. Eylül ve ekim aylarında açan, açık m or

çiğ d e m le r yetiştirm eniz

rengindeki çiçe klerd en elde

m üm kün. A nca k d ikkat

edilen safran, A n a d o lu 'd a

etm eniz gereken bir husus

yüzyıllardır tıbbi amaçlı

var. O da, sonba ha rd a

oldu ğu kadar, baharat ve

açanların haziran ayında,

boya kullanımı için de

diğerlerinin ise yaz sonu

yetiştirilen bir bitkiydi.

veya sonbaharın ilk

Safran üretim inin geçm iş yüzyıllarda on ton a kadar

aylarında dikilm esi gerektiği.

vardığı kayıtlıdır. Adını EN PAHALI BAHARAT

verdiği S afra n b o lu 'd a

Dünyanın en pahalı baharatı

(Safran şehri) en yaygın

olan ‘sa fra n ’ ın çiğdem

olarak üretilm ekle birlikte

ailesinden 'C ro c u s sativus'

İstanbul, T okat, İzmir,

bitkisinin tep eceğ i olduğunu

Adana ve Şanlıurfa

biliyo r m uydunuz? O sm anlı

civarlarında da

dö ne m ind e ço k yaygın

yetiştirilm ekteyd i.

spice, is the stigm a o f the

S afra nbo lu (city o f saffron),

‘C ro cus sativus

Artvin’deki Arsiyan Yaylası, sonbaharda göz alabildiğine beyaz çiğdemlerle kaplanıyor (üstte). Adapazarı Elmacık Dağı’nda, adaşı ‘çiğdem'le dolup taşan yayla (solda). İn autumn the Arsiyan Highland in the northeastern province of Artvin is carpeted with white crocuses as far as the eye can see (above). Another highland bursting with crocuses is Adapazarı's Mt. Elmacık (left).

a n othe r

vvhich is n a m ed fo r it,

m e m b e r o f the cro cu s

saffron vvas also g ro w n

fam ily? M ore than 2 2 5 such

a ro u n d İstanbul, Tokat,

stigm a are n e e d e d to

İzmir, A da na a n d Şanlıurfa.

p ro d u c e ju s t h a if a kilo o f

C u ltiva te d only in a sm all

saffron, w hich vvas w idely

area o f the village o f

use d in the O ttom an period.

D avutobası n e ar S afranbolu

This plant, w hich g ro w s

today, saffron is u se d n o t

prim a rily in Spain, vvas use d b y the a n cie n t G reeks a n d

on ly in fo o d stu ffs b u t also in the co s m e tic a n d

Rom ans to s p re a d a p le a sa n t fragrance in p u b lic

ph a rm a ce u tica l industries.

baths. Saffron, vvhich is o b ta in e d from the light

VVHAT’S DOES TO

p u rp le cro cu se s th a t bloo m in S e p te m b e r a n d O ctober,

The crocus, vvhich is p o p u la rly knovvn in A natolia

is a p la n t th a t has been

b y nam es such as ‘kalkg i t ’,

ra ise d fo r cen turie s in

‘v a rg it’, ‘itb o ğ a n ’ a n d

MEAN TO YOU?

A natolia as m uch as a spice

‘m a h m u rç iç e ğ i’ (‘g e t-u p -

a n d dye as fo r m ed icin al

a n d -g o ’ o r ‘sle ep y flovver’),

pu rpo ses. The reco rds in d ica te th a t saffron

has also given its nam e to a n u m b e r o f A natolian

p ro d u c tio n in p a s t cen turie s

highlands. One o f the b e st-

rea che d as hıgh as ten tonnes. A lth o u g h it was

knovvn am ong t hem is the m agnificent Çiğdem Yaylası

p ro d u c e d m o s t vvidely in

(Crocus Highland) a t >


Vlh*VSİ*İS

0/ıiım

F in e s t

S ilk ,

R a re

A n tig ju e ,

f' y

ü

&

â

D v e rs iz e

e

C a p p a d o c ia

l

( fy

v

&

ıfr e

A n a td lia n

fo

E p h e s u s

P h ON e : + 9 0

(384)

3 4 3

3 7 5 0

PH ONE:

Fa x : + 9 0

( 3 £34)

3 4 3

3 174

FAX:

O r t a h is a r , Ü rgüp

Rugs

+ 9 0

+ 9 0

Kuşadasi

(232)

(232) Yolu

8 9 2

8 9 2 1. k m

W W W .Y U K S E L C A R P E T S .C O M

4 3 16-7

4 4 7 9 S elçuk

K ilim s


G ünüm üzde ise safranın,

rengârenk çiğ d e m le r bu

yalnızca Safranbolu

yayladan hiç eksik olmaz.

D avutobası köyünde küçük

Kış ve ilkbaharda başta sarı

b ir yerde kültü r üretim i

ve m or renkli olan çiğ de m ler

yapılıyor. Bugün safran,

yaylayı kaplarken;

ba şta gıda ağırlıklı olm ak

sonba ha rd a pem be, leylak

üzere, kozm e tik ve ilaç

renkli çiğ de m ler donatır

sanayinde kullanılıyor

etrafı. O kadar sıktırlar ki,

dünyada.

üzerlerine basm adan

S İZD E K İ A N L A M I NE?

yürüm ek için akla karayı seçersiniz. Yaylacılar için

A n a d o lu 'd a halk arasında

özel anlamı olan bu çiçekler,

‘k a lk g it’ , ‘v a rg it’ , ‘itb o ğ a n ',

aynı zam anda onların geliş

‘m a h m u rçiçe ğ i’ gibi çeşitli adlarla anılan çiğdem ler,

Sarı ve m or çiğ de m ler

ve gidiş zamanını da belirler.

b irç o k yaylaya da ismini

havanın ısınmaya başladığını

verm iştir. Bunların en

ve yaylaya çıkm a zamanının

bilinenlerinden biri

geldiğini; pem be ve leylak

Adapazarı il sınırları içinde

renkliler ise kışın, yani eve

Elm acık D ağı'nda, 1400

dönüşün yaklaştığını

m etre yükse klikte orm an

hatırlatır köylülere, işte

açıklığına kurulm uş görkem li

çiğ de m in Elm acık Dağı’ndaki

Ç iğdem Yaylası’dır. Adından

yaylacılara verdiği mesaj bu.

da anlaşılacağı gibi,

Peki ya size?

1400 m etres on the fo re ste d

vvhen to g o up to the

Adapazarı pro vin ce. A s their

pla te a u a n d vvhen to com e

nam e im plies, crocu ses

b a c k dow n. Yellow a n d

never fail to run rio t on this

p u rp le cro cu se s in d ica te

plateau, ca rp e tin g it in

th a t the w e a th e r has begun

yellovv a n d p u rp le in w inter

t o w arm up a n d it's tim e to

a n d sp rin g a n d in p in k an d

go up, while p in k a n d lilac-

iilac in autum n. So dense is

c o lo u re d ones an no un ce the

the c ro cu s co ve r tha t yo u

a p p ro a ch o f vvinter a n d the

can h a rdly take a ste p

tim e to re tu m hom e. Thus is

vvithout tread in g on one.

the cro cu se s ’ m essage to

This flovver, vvhich has a

the high lan de rs on M o u n t

sp e cia l m eaning fo r the

Elm acık. A n d to yo u ? □

Bu narin çiçeğin Bolu dağlarındaki kara kafa tuttuğuna, görmeden kim inanabilir! (üstte). Altıparmak dağları, çiğdemlerin meskeni (sağda). Who would ever believe that this delicate flovver could stand up to the snovvs of the Bolu mountains! (above). The Altıparmak mountains are home to crocuses (right). 146

S K Y IJF E 1 / 2 0 0 5

highlanders, also telis them

pla te a u o f M o u n t E lm acık in


Uluslararası İstanbul Fuarları International İstanbul Fairs

T e x tile M a c h in e ry and A cce sso ries In d u s tria lis ts A sso ciatlon

22nd Textile Machines and Machine Side Industries Fair

22. Tekstil Makineleri ve Makine Yan Sanayileri Fuarı

22. Orgü, Nakış, Çorap Makineleri, Yan Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı *22ndKnitfing, Embroideıy,

\ * Hosiefy Machines, Side Industries and Chemicals F a iti\ ...

İSTANBUL YARN FAIR

2 - 6 Ş u b a t /F e b n ıa ıy 2 0 0 5 nam TÜRKİYEFUARYAPIM CILARIDERNEĞİ TURKİSHFAIRORGANIZERSASSOCIATION T Ü Y A P T Ü M F U A R C IL IK Y A P IM A .Ş . / F U A R A L A N I V E M E R K E Z O F İS T Ü Y A P F A İR S A N D E X H IB IT IO N S O R O A N IZ A T IO N IN C . / F A IR A R C A H E A D O F F IC E

Te l Faks/ Far

ıternet/lVefi ww.tuyap.com.tr

Satı sales@tuyap.com.tr

: 90 (212) 886 66 98

8 86 6715 E-posta/f-ma/A

ş/Sales

ERESİN TO P KAP I

T Ü Y A P Y U R T İÇ İ O F İ S L E R L O C A L O F F IC E S O F T Ü Y A P

IPhone : 90 (212) 886 68 43

üyap Fuar ve Kongre Merkezi üyap Fair. Convention and ongress Çenter 4522. Beylikdüzü, Büyükçekmece ■tanbul - Türkiye

GOlDİ NTl'LIP

lE-maih

TS EN ISO 9001:20001 T Ü Y A P Y U R T D IŞ I O F İ S L E R 1 O V E R S E A S O F F IC E S O F T Ü Y A P 1

Tanıtım ve Halkla İlişkiler

E-posta

artlink@tuyap.com.tr

Tüyap A d a n a : tuyapadana@tuyap.com.tr

Tü ya p İ z m ir : tuyapizmir@tuyap.com.tr

Tüyap M oskova / Moscow tuyapmoscow@tuyap.com.tr

Tü ya p Ankara: tuyapankara@tuyap.com.tr

Tü ya p K o n y a : tuyapkonya@tuyap.com.tr

Tü ya p Sofya / Sofia: tuyapsofia@tuyap.com.tr

Tü ya p B u rs a : tuyapbursa@tuyap.com.tr

Tü ya p S a m s u n : tuyapsamsun@tuyap.com.tr

Tü ya p Halep / Aleppo: tuyapaleppo@tuyap.com.tr

PromotionandPublicRelalions 1FairArea

Fuar Alanı fairarea@tuyap.com.tr

E-posta/f-ma/7:

Tü ya p Tiflis / Tb ilisi:

Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Fair, Convention and Congress Çenter Beylikdüzü, Büyükçekmece İstanbul, Turkey


■ H o te ls / Oteller

LU

Q Z) C3 D

m z

DİVAN İSTANBUL OTELİ (*****)

KAYA RAMADA PLAZA

HOTEL (•****)

İSTANBUL OTEL (***")

SWISSÖTEL THE BOSPHORUS, İSTANBUL (*"**)

Tel [212] 5 3 4 4 8 7 9 (20 Hat / Lines) Fax [212] 5 3 4 91 2 6 Adres / Adresses Adnan Menderes

Tel [212] 3 1 5 5 5 0 0 p b x Fax [212] 3 1 5 5 5 15 Adres / Adresses

Tel [212] 8 8 6 8 4 0 0 Fax [212] 8 8 6 8 4 4 0 Adres / Adresses

Tel [212] 3 2 6 11 0 0 Fax [212] 3 2 6 1122 Adres / Adresses (Bayıldım Cad.

Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı İstanbul

Cumhuriyet Cad. No:2 34437

E5 O toyo lu Tü yap Yanı B ü yü kçe km e ce

Maçka 3 4 3 5 7 Beşiktaş

sales@ akgunhotel.com

Elmadağ / İstanbul

info@ kayaram ada.co m

em ailus.istanbul@ swissotel.com

h ttp ://w w w .a kg u n h o te l.co m

h ttp ://w w w .d iva n .co m .tr

h ttp ://w w w .k a y a ra m a d a .c o m

h ttp ://w w w .sw issotel .c o m .tr

CEYLAN INTER-CONTINENTAL

GRAND CEVAHİR OTEL ve

KLASSİS RESORT HOTEL

THE MARMARA

OTEL ("***)

KONGRE MERKEZİ (*****) Tel [212] 3 1 4 4 2 4 2 Fax [212] 3 1 4 4 2 44 Adres / Adresses

m

İSTANBUL (**•**)

Tel [212] 7 27 4 0 5 0 Fax [212] 7 27 0 4 17 Adres / Adresses

Tel [212] 251 4 6 9 6 Fax [212] 2 4 4 0 5 0 9 Adres / Adresses

A sker O cağı C ad. No:1 Taksim

D arülaceze C a d. N o :9 Şişli / İstanbul

Kargaburun mevkii, 3 4 5 7 0 Silivri

Taksim Meydanı Taksim

istanbul@ interconti.c o m .tr

sales@ gch.com .tr

m arketing@ klassis.c o m .tr

info@ themarmaraistanbul .com

h ttp ://w w w .in te rco n ti.co m .tr

h ttp ://w w w .g c h .c o m .tr

h ttp ://w w w .kla ssis.co m .tr

h ttp ://w w w .th e m a nn araista n bu l.com

CROVVNE PLAZA İSTANBUL (*****)

HOTEL DEDEMAN

MÖVENPİCK HOTEL İSTANBUL (***•*)

THE RITZ-CARLTON,

İSTANBUL (**“ *)

Tel [212] 5 6 0 81 0 0 Fax (212] 5 6 0 81 5 5 Adres / Adresses

Tel [212] 2 7 4 8 8 0 0 Fax [212] 2 7 5 11 0 0 Adres / Adresses

Tel [212] 3 1 9 2 9 2 9 Fax [212] 3 1 9 2 9 0 0 Adres / Adresses

Tel [212] 3 3 4 44 44 Fax [212] 3 3 4 4 4 5 5 Adres / Adresses

Sahil Yolu, 3 4 7 1 0 A taköy

Yıldız P osta C ad. 5 0 3 4 3 4 0 İstanbul

Büyükdere Cad. 4. Levent 3 43 30

Süzer Plaza, Elm adağ 3 4 3 6 7 Şişli

rezervations@ crowneplazaistanbul.c o m .tr

istanbul@ dedem an.com .tr

hotel.istanbul@ m oevenpick.com

reservations@ ritzcarlton.c o m .tr

h ttp ://w w w .crow ne p laza .com /ista n bu l

h ttp ://w w w .d e d e m a n h o te ls.co m

http ://w w w .m o ve n p ick-ista n b u l.co m

htt p ://w w w . ritzcarlton.c o m .tr

AKGÜN İSTANBUL

co

Tel [212] 3 6 8 44 44 Fax [212] 3 6 8 4 4 9 9 Adres / Adresses

İSTANBUL (“ ***)

© Te le ph on e :

International code for Turkey: 9 0. İstanbul a rea c o d e s :

European side Asian side

212, 216.

For intercity ca lls w ith in

Turkey first dial 'O', the n th e area c o d e , a n d the n th e lo cal n u m b e r.

For intemational calls first dial '0 0 '. 148

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

ÇINAR OTEL

HYATT REGENCY İSTANBUL

RICHMOND GÖL OTEL

r***)

m

SAPANCA (****•)

AIRPORT ADELA HOTEL (****)

Tel [212] 6 6 3 2 9 0 0 Fax [212] 6 6 3 2 9 21 Adres / Adresses

Tel [212] 3 6 8 12 34 Fax [212] 3 6 8 10 0 0 Adres / Adresses

Tel [264] 5 8 2 21 0 4 -0 5 -0 6 Fax [264] 5 8 2 21 0 9 Adres / Adresses Sahilyolu

Tel [212] 5 0 3 31 3 3 Fax [212] 5 0 3 4 2 72 Adres / Adresses

Şevketiye Mah. Fener Mevkii 34149 YeşiB<cy

Taşkışla C ad. No. 1

O pening soon

reservation@ cinarhotel.c o m .tr

3 4 4 3 7 Taksim

in fo@ richm ondhotels.com .tr

info@ adelahotel.c o m .tr

h ttp ://w w w .cin a rh o te l.co m .tr

h ttp ://w w w .istan bu l.re g en cy.hya tt.co m

http ://w w w .rich m o n d h o te ls.co m .tr

h ttp ://w w w .a d e la h o te l.co m .tr

S apanca

Londra Asfaltı N o :38 , A taköy

No:2


ANTİK HOTEL İSTANBUL (****)

HOTEL ARCADIA

RICHMOND İSTANBUL

ZÜRİCH HOTEL

İSTANBUL (****)

m

m

Tel [212] 6 3 8 5 8 5 8 Fax [212] 6 3 8 5 8 65 Adres / Adresses Ordu

Tel [2 1 2 )5 1 6 9 6 9 6 Fax [212] 5 1 6 61 18 Adres / Adresses

Tel [212] 2 5 2 5 4 6 0 Fax [212] 2 5 2 9 7 07 Adres / Adresses

Tel [212] 5 1 2 2 3 5 0 (5 H a t-5 Lines) Fax [212] 5 2 6 9 7 31 Adres / Adresses Vidinli Tevfik Paşa

Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt

Dr. Imran ö k te m C ad. No:1 Sultanahm et

İstiklal C ad. No: 4 4 5 Tünel Beyoğlu

C ad.Harikzadeler S ok. No: 3 7 Laleli

info@ antikhotel.com

info@ hotelarcadiaistanbul.com

info@ richm ondhotels.c o m .tr

info@ hotelzurichistanbul .com

h ttp ://w w w .an tikho tel.co m

http ://w w w .ho tela rca d iaista n bu l.com

h ttp ://w w w . richm ondhotels. c o m .tr

h ttp ://w w w .hotelzurichistanbul .com

GOLDEN AGE-I

HOTEL İSTANBUL CONTI

TAKSİM SOUARE

AKGÜN HOTEL

r **)

(****)

HOTEL (****)

d

Tel

Tel

Tel

Cad.

[212] 2 8 8 16 42

Fa x [212] 2 5 5 13 6 8

Fax [212] 2 7 2 9 5 0 5

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Tel [212] 2 9 2 6 4 4 0 pbx Fax [212] 2 9 2 6 4 4 9 Adres / Adresses

T o p çu Cad. N o :22 Taksim

Ortaklar C ad. N o :3 0 M ecidiyeköy

Sıraserviler C ad. No: 15, Taksim

H a zinedar S ok. N o :6 Beyazıt İstanbul

goldenage@ superonline.com

istanbulconti@ istanbulconti .c o m .tr

info@ taksim squarehotel .c o m .tr

akgu nlaleli@ su pe ro nline .co m

w w w .ta ksim g ro up h ote ls.com

h ttp ://w w w .ista n b u lco n ti.co m .tr

h ttp ://w w w .ta ksim sq u areh ote l.co m .tr

h ttp ://w w w .a k g u n tra v e l.c o m

[212] 2 5 4 4 9 0 6

[212] 6 3 8 2 8 3 8

Fax [212] 6 3 8 2 8 6 0

Adres / Adresses O rd u

HOLİDAY INN İSTANBUL

KERVANSARAY HOTEL

THE MARMARA PERA

TROYA OTELİ

ATAKÖY (****)

m

m

(—)

Tel [212] 5 6 0 41 10 Fax [212] 5 5 9 4 9 0 5 Adres / Adresses

Tel

Sahil Y olu, 3 4 7 1 0 A taköy

[212] 2 3 5 5 0 0 0

Tel

[212] 251 4 6 4 6

Tel

C ad.

[212] 251 8 2 0 6

Fax [212] 2 5 3 4 3 7 8 /7 9

Fa x [212] 2 4 4 0 5 0 9

Fa x [212] 2 4 9 0 4 3 8

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Şehit M uhtar Cad. No: 61 .Taksim

Tepebaşı 3 4 4 3 0

Meşrutiyet Cad. No: 107 Tepebaşı Beyoğlu

rezervations@ crowneplazaistanbul.c o m .tr

kervansarayhotel@ superonline.co m

sales@ the m a rm a ra h ote ls.com

troya@ hoteltroya.com

http://www.holiday-inn.com /atakoym arina

h ttp://w w w .kervansarayhotel .com

h ttp ://w w w .the m a rm a ra h o te ls.c o m

h ttp ://w w w .hoteltroya.com

Meşrutiyet Cad.

HOLİDAY INN İSTANBUL

LARESPARK HOTEL

YENİŞEHİR PALAS

ANSEN 130 SUITES HOTEL &

CITY TOPKAPI (****)

r~ )

r~ )

RESTAURANT (S)

Tel [212] 5 3 0 9 9 0 0 Fax [212] 5 3 0 9 9 2 4 Adres / Adresses

Tel [212] 2 5 4 51 0 0 Fax [212] 2 54 71 6 0 Adres / Adresses

Tel

Tel [212] 2 4 5 8 8 0 8 Fax [21 2 ] 2 4 5 71 7 9 Adres / Adresses Meşrutiyet Cad.

M illet C a d . 1 87 T o pkapı İstanbul

To pçu C ad. No: 2 3 Taksim

Oteller Sk. No: 1 -3 8 0 0 5 0 Tepebaşı

Ansen 130 3 4 4 3 0 Tepebaşı Tünel

in fo@ hiistan bu lcity.co m

istanbul@ laresparkhotel .com

yenisehirpalas@ yenisehirpalas.com

info@ ansensuite .com

h ttp ://w w w .h iis ta n b u lc ity .c o m

h ttp ://w w w .laresparkhotel.co m

w w w .yenisehirpalas.com

h ttp ://w w w .a n se n su ite .co m

[212] 2 5 2 71 6 0 (10 H a t-10 Unes)

F ax [212] 2 4 9 75 0 7

Adres / Adresses

Meşrutiyet C addesi

1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 1 4 9


İSTANBUL GUIDE

■ E m e rg e n c y

h a s b e e n a m u s e u m s in c e 1 9 3 5 .

VVomen’s Library and Information Çenter Foundation

fo r 5 0 0 , th is h is to ric tre a s u re

B in yıla yakın B iz a n s ’ta kilise,

K ad ın E serleri K ü tü p h a n e s i ve

ya kla şık 5 0 0 yıl O s m a n lI’d a

B ilgi M e rke zi

T e l: 1 1 2 (Ali ö v e r T u rke y)

c a m i, 1 9 3 5 ’te n beri d e m ü ze

H a liç, Tel: 5 3 4 9 5 5 0

Poliçe

o la n b ir tarih h âzinesi.

Am bulance

T e l: 1 5 5 (Ali ö v e r T u rke y)

Yıldız Paiace Museum

Fire

Military Museum

T e l: 1 1 0 (Ali ö v e r T u rke y)

H a rb iye , T e l: 2 3 2 16 9 8

B e ş ik ta ş , Tel: 2 5 8 3 0 8 0

■ P a la c e s / Saraylar

/ A skeri M ü ze

Yıldız S arayı M ü ze si

Tourism poliçe

Tel [212] 3 6 8 2 0 0 0 Fax [212] 2 6 3 2 6 3 6 Adres / Adresses

Gendarme

Museum of Turkish JewsThe 500th Year Foundation

T e l: 1 5 6 (Ali ö v e r T u rk e y )

5 0 0 . Yıl V akfı-T ü rk M u se vile ri M ü ze si

Beylerbeyi Paiace

Coast Guard

P erçem li S ok. Karaköy, Tel: 2 9 2 6 3 3 3

B e y le rb e y i S arayı

Cevdetpaşa cd. No: 34 80810

T e l: 1 5 8 (Ali ö v e r T u rke y)

BEBEK OTEL (S)

T e l: 5 2 7 4 5 0 3

B ebek İstanbul b eb ekh o tel@ bebekhotel.com .tr h ttp ://w w w .b e b e k h o te l.c o m .tr

■ T o u ris m In fo rm a tio n Turizm Danışma

B e y le rb e y i, T e l: 3 2 1 9 3 2 0

Museum of Painting and Sculpture / R e sim v e H e yke l

Dolmabahce Paiace M ü ze si

B e ş ik ta ş , Tel: 261 4 2 9 8

B e ş ik ta ş ,

T h is m u s e u m , w h ic h h o u s e s

Te l: 2 5 8 5 5 4 4 - 2 3 6 9 0 0 0

th e m o s t c o m p re h e n s iv e

Atatürk Airport

c o lle c tio n o f T u rk is h p a in tin g ,

A ta tü rk H avaalanı (Yeşilköy)

a ls o h a s s c u lp tu re , c e ra m ic s

T el: 6 6 3 0 7 9 3

a n d o rig in a l p rin ts .

Harbiye Tourism Information

T ü rk R e s im S a n a tı'y la ilgili e n k a p s a m lı k o le k s iy o n u b a rın d ıra n

T el: 2 3 3 0 5 9 2

Karaköy Sea Port K a ra k ö y L im anı, Te l: 2 4 9 5 7 7 6

Sirkeci Tourism Information S irke ci T u rizm D a n ışm a M ü d ü rlü ğ ü

BENTLEY OTEL (S)

T el: 511 5 8 8 8

Tel [212] 291 77 3 0 (pbx) Fax [212] 291 77 4 0 Adres / Adresses

Sultanahmet Square

Halaskargazi Cad. No: 75 8 0 2 2 0 Harbiye istanbul@ bentley-hotel.com h ttp ://w w w .bentley- hote l.com

m ü z e d e h e y k e l, s e ra m ik v e ö z g ü n

Maslak Kasirs

/ M a s la k K asırları

M a s la k , T e l: 2 7 6 1 0 2 2

Yıldız Kiosks: Ş a le , M a lta a n d Ç a d ır

Museum of Turkish and Islamic Art / T ü rk v e İslam E serleri M ü ze si

Y ıldız P arkı, T e l: 2 7 6 1 0 2 2

İbrahim P a şa Sarayı

■ C h u rc h e s an d synagogues

Ş a le , M a lta v e Ç a d ır

S u lta n a h m e t, Tel: 5 1 8 1 8 0 5 - 0 6

Kilise ve sinagoglar

Rahmi M. Koç Industrial Museum R ahm i M . K o ç S an a yi M ü ze si

T ü rkiye T u rin g v e O to m o b il K u ru m u

H a s k ö y , Tel: 2 5 6 71 5 3 - 5 4

(H ea d O ffic e - M erke z)

Ottoman Bank Museum O sm a nlı B an ka sı M ü ze si

■ M u s e u m s / Müzeler

/ Ih la m u r K asrı

Y ıld ız K ö ş k le ri:

The Turkish Touring and Automobile Club

Tel: 2 8 2 81 4 0

Ihlamur Kasir

B e ş ik ta ş , T e l: 2 6 1 2 9 91

b a s k ıla r d a y e r alıyor.

S u lta n a h m e t M e yd an ı Tel: 5 1 8 18 0 2

D o lm a b a h ç e S a ra yı

V o y v o d a C a d . (B a nka la r C a d d e s i) K ara kö y, Tel: 3 3 4 2 2 7 0

Ayios Yeorgios (Greek O rthodox Patriarchal Church o f St. George) S a d ra z a m A li P a ş a C a d . 3 5 F e n e r, T e l: 5 3 1 9 6 7 0 - 6

Aya Triada (Greek Orthodox) M e ş e lik S o k a k 1 1 /1 T a k s im , Te l: 2 4 4 1 3 5 8

Archeological Museum A rke olo ji M ü ze si

Sakıp Sabancı Museum

S ulta n a h m e t,

S a kıp S a b a n c ı M ü ze si

Tel: 5 2 0 7 7 4 0

E m irgâ n, Tel: 2 7 7 2 2 0 0

Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial S e rd a n E k re m S o k . 8 2 ,

Sadberk Hanım Museum

T ü n e l, T e l: 2 5 1 5 6 1 6

H a la skarga zi C a d d e s i, 2 5 0 Şişli

S a d b e rk H a nım M ü ze si

(B e h in d th e S v v e d is h C o n s u la te )

Tel: 2 4 0 6 3 19

S arıyer, Tel: 2 4 2 3 8 13

H o ly E u c h a ris t

Byzantine Great Paiace Mosaic Museum

The Aşiyan Museum A ş iy a n M ü ze si

Y alıboyu C a d. N o :6 4

B ü y ü k S a ra y M oza ikle ri M ü ze si

B e b e k , Tel: 2 6 3 6 9 8 6

B eylerbeyi 3 4 6 7 6 re s e rv a tio n @ b o s p h o ru s p a la c e .c o m

T o ru n S o ka k, A ra s ta Çarşısı,

Atatürk Museum BOSPHORUS PALACE HOTEL (S) Tel [216] 4 2 2 0 0 0 3 Fax [216] 4 2 2 0 0 12 Adres / Adresses

h ttp ://w w w .b o s p h o ru s p a la c e .c o m

/ A ta tü rk M ü ze si

S u n d a y s 1 0 .0 0 a .m .

Dutch Chapel (Union Church) İstikla l C a d d e s i, D u tc h C o n s u la te B e y o ğ lu , T e l: 2 4 4 5 2 1 2 S u n d a y s e rv ic e in E n g lis h .

S u lta n a h m e t,

The City Museum

Tel: 5 1 8 12 0 5

Yıldız, Tel: 2 5 8 5 3 4 4

Calligraphy Museum H a t S anatları M ü ze si

The Museum of Caricature and Humour

B eyazıt, Tel: 5 2 7 5 8 51

K a rika tü r v e M izah M ü ze si

/ Ş e h ir M ü ze si

Fatih, Tel: 5 21 1 2 6 4

İstanbul Presbyterian Church Y u s u f K a m il P a ş a S o k . M o d a , T e l: 4 4 9 3 9 7 4

Neve Shalom (Synagogue) Ş iş h a n e , T e l: 2 4 4 7 5 6 6 - 2 9 3 8 7 9 5

K ariye M ü ze si

The Tanzimat Museum

San Antonio di Padova (Catholic)

Church of St. Saviour in Chora E dirnekapı,

T a n zim a t M ü ze si

is tik la l C a d d e s i 3 2 5

Tel: 6 3 1 9 2 41

G ü lh a n e Parkı, T e l: 5 1 2 6 3 8 4

B e y o ğ lu , T e l: 2 4 4 0 9 3 5

Doğançay Museum

Topkapı Paiace Museum

E n g lis h , Italian , P o lis h .

BÜYÜK LONDRA OTELİ (S)

D o ğ a n ç a y M ü ze si

T o p ka p ı S arayı M ü ze si

St. Esprit (Catholic)

Tel [212] 2 4 5 0 6 70 Fax [212] 2 4 5 0 6 71 Adres / Adresses

B alo S o k . N o: 4 2 B e yo ğ lu

S u lta n a h m e t, Tel: 5 1 2 0 4 8 0

S u n d a y s e rv ic e in

Meşrutiyet Cad. No: 117 Tepebaşı

Haghia Sophia /

A y a s o fy a M ü ze si

TÜRVAK Cinema and Television Museum

H a rb iy e , T e l: 2 4 8 0 9 1 0 S u n d a y s e rv ic e in F re n c h , E n g lis h .

St. Mary’s Cathedral (Armenian Patriarchate)

S u lta n a h m e t, Tel: 5 2 2 0 9 8 9

T Ü R V A K S in e m a v e Tele vizyon

londra@ londrahotel.net

A B yza n tin e c h u rc h fo r c lo s e to

M ü ze si

Ş a ra p n e l S o k . 3

http ://w w w .lon d ra ho tel.n et

1 0 0 0 ye a rs, a n O tto m a n m o s g u e

B e yko z, Tel: 4 2 5 1 9 0 0

K u m k a p ı, T e l: 5 1 6 2 5 1 7

Beyoğlu

1 5 0 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Tel: 2 4 4 77 7 0


S IN A N __

K Q C j(

V ' '

.

(0216) 325 78 74

YAYINLARI

Gürbüz

.Ç O B A N C E ŞM fc-';

. £

-x Ş r

v : N İG Ü N

G Ü fciE ŞT E PE

GÜNGt

SA Ğ C IL A R

^ » A H C E L İE V L E R

BAĞLAR

G Ü NEŞLİ

\G C IL A R

GAZİOSM ANPAŞA

FE V Z İ Ç A K M A K

w

,

U ÇEŞM E

K.Mustafa Paşa İsi.

Karaköy. E m inö nü

ClHÂfvGil

r&Jb'mi&r - • ^ RTULM$J W BEYOĞLUH ;: > // PI^AIEPAŞAV ' H«IClÇlpıUj|! I

m e c Id i y e k ö y

oûtrepE\

" s 'â&PaGlayan

}.

m y/

H a ra p 1

Üsküdar

.K ö y -

>LMUİ

İRGAN-,

İS T İN Y Ş ^

keraHeviS

SA R IY ER

i

TFarabya t a r a b y a ;.'

' ^ İ R E Ç B U R N U :-:;, j.'y

ı •m

KAĞITHANE

Bahçeköy

Kınalıada

BURHANİYE

Ü SKÜDAR

f o b 'A ;

¥

KÖRLÜĞE* jfi

VAN! K Ö Y 1

H İS A R I

BEYKO Z

Ç U B U K L U ^./

B u r gaza d a

Bostancı

\

H eybeliada

KİjÇOrtYAjJ.

^ A fg S g

'“ O

'

'

B ^T A N

XOZYATAĞrvŞ$.

ÜMRANİYE

Büyükada

S e d e f Adası

FE R H A T

Ç ekm ekoy

Karta!

Şam andıra

A eO U R R A H M A İj S U L '

Y en id o g an

FATİH

KURTKÖ)

Tren Durağı (TralnStation)

Tramvay Duracı (TramvvayStop)

Otoyol Numarası (RoadNumbers)

Metro Durağı (Metro Stop)

Otoyol (Motorvvay)

I C M E tC R

A Y O IN T E P Ç '

Cadde (Road) Hafif Metro Durağı (LlghlTubeStop)

THY Ofis (Turklsh Alrtlnes Office)

Tramvay (Tramvvay) Demiryolu (RaJlvvay)

Hafif Metro (UîJhtTube) Melro (Metro)

İSTANBUL


■ H o te ls / Oteller

LU

Q Z) (D < > * O O <

û.

<

BİLKENT OTEL VE

BEST APART HOTEL

KONFERANS MRK. (*"**)

r**)

Tel [312] 2 6 6 4 6 8 6 Fax [312] 2 6 6 4 6 79 Adres / Adresses

HOTEL MİDİ (****)

CAPPADOCIA CAVE

Tel [312] 4 4 6 8 0 8 0 Fax [312] 4 4 6 8 0 9 0 Adres / Adresses

Tel [312] 4 0 9 64 34 Fax [312] 4 0 9 6 4 0 0 Adres / Adresses

Tel [384] 271 2 8 0 0 Fax [384] 271 2 7 99 Adres / Adresses Gafferli

Bilkent 1 .Cad. 0 6 8 0 0 Bilkent/Ankara

Uğur M u m cu nu n S ok. 71, G .O .P

Karyağdı S ok. No: 4 0 Çankaya

Ünlü S ok. No: 19 G örem e Nevşehir

hotelbilkentankara@bili nt ur.c o m .tr

reservation@ bestapart .com .tr

rez@midihotel .com

in fo@ cappadociacavesuites.com

w w w .b ilke n to te l.com .tr

http ://w w w .b e sta p a rt.co m .tr

h ttp ://w w w .m id ih o te l.co m

h ttp ://w w w .ca p p a d o cia ca ve su ite s.co m

GÜL KONAKLARI (S)

SUITES (S)

Mah.

MEGA RESIDENCE

BEST HOTEL

PERİ TOVVER HOTEL

HOTEL ANKARA (S)

m

r~ )

Tel [312] 4 6 8 5 4 0 0 Fax [312] 4 6 8 5 4 15 Adres / Adresses

Tel [312] 4 6 7 0 8 8 0 Fax [312] 4 6 7 0 8 8 5 Adres / Adresses

Tel [3 8 4 )2 1 2 8 8 16 Fax [384] 2 1 3 9 0 28 Adres / Adresses

Tel [384] 3 5 3 54 8 6 Fax [384] 3 5 3 5 4 8 7 Adres / Adresses S üm er

Tahran C ad. N o :5 Kavaklıdere

195 A tatürk Bulvarı Kavaklıdere

A dn a n M en de re s Blv. O tel Cad.

5 0 4 2 0 M ustafapaşa-Ü rgüp Nevşehir

ankara@ m egaresidence.com

reservation@ besthotel.c o m .tr

No: 13 Nar Kasabası Nevşehir

info@ rosem ansions .com

h ttp ://w w w .m e g are sid e nce .co m

h ttp ://w w w .b e sth o te l.co m .tr

info@peritcwer.com / www.peritcwer.com

www.rosemansions.oom / www.dinler.com

Mah.

RESORT DEDEMAN

CAPITAL PLAZA

ANKARA OĞULTÜRK

CAPPADOCIA (***“ )

HOTEL (****)

HOTEL (***)

Tel [384] 2 1 3 9 9 0 0 Fax [384] 2 1 3 21 5 8 Adres / Adresses

Tel (312J 2 8 7 6 0 6 5 Fax [312] 2 8 4 4 4 34 Adres / Adresses

Tel [312) 3 0 9 2 9 0 0 Fax [312] 311 8 3 21 Adres / Adresses Rüzgarlı

Tel [384] 2 1 9 2 2 2 0 Fax [384] 2 1 9 2 4 44 Adres / Adresses Fekelli

Ü rgüp yolu 2. km . 5 0 2 0 0 Nevşehir

Konya Yolu No: 84 Balgat

E şdost S ok. N o :6 Ulus

5 0 2 4 0 U çhisar / Nevşehir

kapadokya@ dedem an.c o m .tr

reserv@ hotelcapitalplaza.c o m

reservation@ ogulturk.com

info@ m useum - hotel .com

h ttp ://w w w .d e d e m a n h o te ls.co m

http://w w w .ho telca p italp la za .co m

h ttp ://w w w .o g u ltu rk.co m

http ://w w w .m u se u m -h o te l.co m

MUSEUM HOTEL (S)

mah. No. 1

■ E m e rg e n c y

©

Am bulance Tel: 112 (Ali över Turkey)

Te le ph on e :

International code tor Turkey: 9 0.

Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey)

Fire

A nkara a re a c o d e : 3 1 2 . For in tercity c a lls vvithin

Turkey first dial ()’, th e n th e area c o d e , a n d the n th e lo cal n um be r.

For intemational calls first dial '0 0 '. 152

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

AKAR INTERNATIONAL

Tel: 110 (Ali över Turkey)

HOTEL DEDEMAN ANKARA (****)

ATAMAN OTELİ (S)

HOTELS (****) Tel [312] 2 3 2 10 10 Fax [312] 2 3 2 2 0 0 6 Adres / Adresses Gazi

Tel [312] 4 1 7 6 2 0 0 Fax [312] 4 1 7 6 2 14 Adres / Adresses A kay Cad.

Tel [384] 271 2 3 1 0 (pbx) Fax [384] 271 2 3 1 3 Adres / Adresses Uzundere

Bulvarı No: 111 M altepe Ankara

Büklüm S oka k 1 0 6 6 6 0 Ankara

No. 3 7 5 0 1 8 0 G örem e Nevşehir

info@ akarhotel.com

ankara@ dedem an.c o m .tr

info@ atam anhotel.com

C oast Guard

h ttp ://w w w .aka rh ote l.com .tr

http ://w w w .d e d e m a n h o te ls.co m

h ttp ://w w w .a ta m a n h o te l.co m

Tel: 158 (Ali över Turkey)

M ustafa Kemal

Tourism poliçe Tel: 5 2 7 4 5 0 3

Gendarm e Cad.

Tel: 156 (Ali över Turkey)


■ Tourism Inform ation

sanatçılara ait geçici sergiler de

No: 4 Opera

08.30-17.00,

Turizm Danışma

düzenleniyor.

Tel: 311 30 07

open daily / her gün

08.30-12.30; 13.00-17.00,

A museum displaying

Ministry of Culture and

closed Mondays / pazartesi

specimens collected from

Tourism

kapalı

excavations going back to the Paleolithic, the Neolithic, the

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bahçelievler

Gordion Museum

early Bronze Age, the Assyrian

İsmet İnönü Bulvarı 5,

Gordion Müzesi

trade colonies, the Hittites, the

Tel: 212 83 00

Yassıhöyük köyü Polatlı,

Phrygians and the people of

Tel: 638 21 88

Urartu.

Provincial Directorate /

08.30-17.00,

Paleolitik çağdan başlayarak.

Ankara İl Turizm Müdürlüğü

open daily / her gün

Neolitik, Eski Tunç, Asur

Eski Adliye Binası Anafartalar

Ancient pottery, tools of textile

Ticaret Kolonileri, Hitit,

production and other items are

Frig, Urartu dönemlerine ait

A tatürk’s Mausoleum Anıtkabir Müzesi

exhibited here in a space in

kazılardan gelme koleksiyon

Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe,

vvhich examples typical of each

ve örneklerin sergilendiği

Tel: 231 79 75 09.00-16.00,

period are represented.

bir mekân.

Maltepe G.M.K Bulvarı 121,

open daily / her gün

örneklerle temsil edildiği

Museum of the Republic

Tel: 231 55 72

A museum devoted to various

mekânda, eski çağlara ait çanak-

Cumhuriyet Müzesi

Cad. No: 65 Ulus Tel: 310 68 18i Tourism Information Turizm Danışma

Her dönemin karakteristik

objects belonging to Atatürk and

çömlekler, tekstil üretim aletleri

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi

Esenboğa Airport

the gifts presented to him by

vb. eserler yer alıyor.

Binası Cumhuriyet Caddesi,

International Terminal /

visiting men of State.

Esenboğa Havaalanı

Atatürk’e ait çeşitli eşyalar,

MTA, Natural History Museum

09.00-17.00, closed M o n d a ys/

Dış Hatlar Terminali

kendisini ziyaret eden yabancı

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

pazartesi kapalı

Tel: 398 00 00 / 1578 - 398 03 48

devlet adamlarının sundukları

Eskişehir Yolu, Balgat,

The Meeting Hail of the

armağanların sergilendiği bir

Tel: 287 34 30

National Assembly vvith its

09.00-17.00,

original furnishings, the

open daily / her gün

chambers vvhere the Atatürk

Tourism Poliçe / Turizm Polisi Ankara Emniyet Müdürlüğü,

No: 22 Ulus, Tel: 310 53 61

Atatürk and the W ar of

The museum exhibits fossils,

reforms vvere hammered out,

Independence Museum

minerals and rock examples from

and documents and certain

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı

ali geological eras. Here you can

personal objects reflecting the

Müzesi

see the assembled original

periods of the first three

Ankara Citadel / Ankara Kalesi

Anıtkabir Komutanlığı

skeleton of the Maraş elephant

presidents, Atatürk, İsmet İnönü

Hisarparkı Caddesi

Anıttepe,

(Eiephas indicus) dating from the

and Celal Bayar.

The castle, vvhich has guarded

Tel: 231 79 75

second half of the first milienium

Üzgün eşyaları ile Meclis

the city for centuries, is now a

This museum presents the

BC, and the fossilized footprints

Toplantı Salonu, Atatürk

Symbol of Ankara and its history

battles of the Dardanelles and

found in Manisa belonging to

ilke ve inkılaplarının anlatıldığı

is as old as the city itself. Today

Sakarya, the Great Offensive and

people who lived in Anatolia

odalar, ilk üç cumhurbaşkanının,

vvithin the castle vvalls there are

the battle of Dumlupınar

Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar dönemlerini yansıtan

Tel: 384 06 06

■ M useum s / Müzeler

a number of Ottoman-style

(dubbed the Battle of the

approximately 2 5 , 0 0 0 years ago. Müzede, yerbilimlerinin tüm

houses dating as far back as the

Commander-in-Chief), together

evrelerine ait fosil, mineral ve

belgeler ile bazı şahsi eşyaları

17th century.

vvith the founding years of the

kaya örnekleri sergileniyor.

sergileniyor.

Asırlardır kentin bekçiliğini yapan

Republic of Turkey and the

Burada MÖ 1000. yılın ikinci

ve tarihi kentin tarihi kadar eski

period of Atatürk in a series of

yarısında yaşamış olan Maraş

Roman Baths

olan Ankara Kalesi, kentin

striking displays.

filinin (eiephas indicus) orijinal

Çankırı Caddesi, Ulus

sembolüdür. Kale içinde 17. yüzyıldan bugüne kalan ve

Müze; Çanakkale, Sakarya,

iskelet montesi ile yaklaşık 25 bin

0 8 .3 0 -1 2 .3 0 / 13.30-17.30,

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık

closed Mondays / pazartesi

Osmanlı mimarisini yansıtan

muharebelerini, Türkiye'nin

yıl önce Anadolu'da yaşamış insanların, Manisa'da bulunan

Ankara evlerini görebilirsiniz.

kuruluş yıllarını ve Atatürk

fosil ayak izlerini görebilirsiniz.

The baths, built in the 3rd

Ankara State Museum of

dönemini çarpıcı biçimde sunuyor,

Painting and Sculpture Ankara Devlet Resim ve

Beypazarı

kapalı century AD in honor of Asklepion, the god of medicine,

Heykel Müzesi Opera - Ulus,

Located 99 km from Ankara,

sit on a platform about 2.5m above the Street. Caddeden 2.5 metre kadar

Beypazarı's history goes back to

yükseklikte yer alan Roma

Tel: 310 20 94 09.00-12.00; 13.00-17.00,

the Hittites and Phyrgians. This

Hamamı, MS 3. yüzyılda sağlık tanrısı Asklepion adına yapılmış.

closed Mondays / pazartesi

charming district is famous for its historical houses, silver

kapalı

craftsmen and for its carrots.

This museum, vvhich houses

Ankara'ya 99 km uzaklıkta

Museum

vvorks of Turkish painting and

bulunan Beypazarı'nın tarihi Hitit

Kurtuluş Savaşı Müzesi

VVar of Independence

sculpture, also organizes

ve Friglere kadar uzanır. Bu şirin

temporary exhibitions by local

ilçe, tarihi evleri, gümüş işçiliği ve

Museum of Anatolian

Binası Cumhuriyet Caddesi

and foreign artists. Türk resim ve plastik sanatına

havucu ile ünlüdür. Ethnographic Museum

Civilisations

No: 14 Ulus, Tel: 310 71 40

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

0 8 .3 0 -1 2 .0 0 / 13.30-17.00,

ait yapıtların yer aldığı

Etnografya Müzesi

müzede, yerli ve yabancı

Talat Paşa Bulvarı Ülkü Sok.

Gözcü Sok. No: 2 Ulus, Tel: 324 31 60-62

closed Mondays / pazartesi kapalı

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi

1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 1 5 3


Embassies / Elçilikler Afghanistan

/ A fg a n ista n

Estonia

/ E stonya

Ç a nka ya ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 2 2 5 2 3

Tel: 4 0 5 6 9 70

Albania

Finland

/ A rn avu tluk

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 441 61 0 3

Tel: 4 2 6 19 0 0

Algeria

France

Lithuania

5 te

S lo v a k C u m h u riye ti

Tel: 4 4 7 0 7 6 6

K avaklıdere, Tel: 4 6 7 5 0 75

Slovenia

/ M a ke d o n ya

/ S lo ven ya

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 6 9 2 0 4 - 0 5

Tel: 4 0 5 6 0 0 7

Malaysia

/ Fransa

Slovak Republic

/ Litvanya

G a zio sm a n p a şa ,

Macedonia

/ Finlandiya

Ç a nka ya ,

/ C ezayir

B

South Africa

/ M ale zya

/ G ü n e y A frika

Ç anka ya ,

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 6 8 77 19

Tel: 4 5 5 4 5 4 5

Tel: 4 4 6 3 5 4 7 - 8

Tel: 4 4 6 4 0 5 6

Argentina

Georgia

/ A rja ntin

Mexico

/ G ü rc is ta n

South Korea

/ M e ksika

/ G ü n e y K ore

G a zio sm a n p a şa ,

Ç a nka ya ,

Ç a nkaya,

Çanka ya ,

Tel: 4 4 6 2 0 61 -6 2

Tel: 4 4 2 6 5 0 8

Tel: 4 4 2 3 0 3 3

Tel: 4 6 8 4 8 2 1 -2 3

Australia

Federal Rep. of Germany

Moldova

Spain

G a zio sm a n p a şa ,

A lm a nya

G a zio sm a n p a şa ,

Çanka ya .

Tel: 4 5 9 9 5 0 0

K avaklıdere, Tel: 4 5 5 51 0 0

Tel: 4 4 6 5 5 2 7

Tel: 4 3 8 0 3 9 2

Austria

/ A vustra lya

/ A vu stu rya

Greece

Mongolia

/ Y un a nista n

/ Ispa n ya

Sudan

/ M o ğ o lista n

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Ç a nka ya ,

Tel: 4 1 9 0 4 3 1 - 3 3

Tel: 4 3 6 8 8 6 0

Tel: 4 4 6 7 9 77

Tel: 441 3 8 8 4 - 8 5

Morocco

Sweden

Azerbaijan

/ A ze rb a yca n

Hungary

/ M a ca rista n

/ Fas

/ İsveç

O ra n,

Y ıldız-Ç ankaya,

G a zio sm a n p a şa ,

Kavaklıdere,

Tel: 4 91 16 8 1 - 8 3

Tel: 4 4 2 2 2 73

Tel: 4 3 7 6 0 2 0 -2 1

Tel: 4 6 6 4 5 5 8 (pbx)

Bangladesh

/ B a n g la d e ş

India

Netherlands

/ H in d istan

Ç a nka ya ,

Ç a nka ya ,

H o lla nd a

Tel: 4 3 9 2 7 5 0 -5 1

Tel: 4 3 8 21 9 5 - 9 8

Yıldız, Tel: 4 0 9 18 0 0

Belarus

Indonesia

Switzerland

C ]

/ İsviçre

K avaklıdere, Tel: 4 6 7 5 5 5 5 - 5 6

New Zealand

Syria

Ç a nka ya

Ç a nkaya,

Y eni Z e la n d a

Ç anka ya ,

Tel: 4 41 6 7 6 9 - 7 0

Tel: 4 3 8 21 9 0 -9 2

K avaklıdere, Tel: 4 6 7 9 0 5 4

Tel: 4 4 0 9 6 5 7 - 5 8

Belgium

Iran

Norvvay

Tajikistan

/ B eya z R usya

/ B elçika

/ E nd o ne zya

/ Iran

/ N o rve ç

/ S uriye

/ T a cikista n

G a zio sm a n p a şa

K avaklıdere,

Ç a nka ya ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 6 8 2 5 0

Tel: 4 6 8 2 8 21 (pbx)

Tel: 4 0 5 8 0 10

Tel: 4 4 6 16 0 2

Thailand

Bosnia & Herzegovia

Coordination Bureau of lraq

Oman

B o sn a H e rse k

Irak K o o rd in a s y o n B ürosu

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 2 7 3 6 0 2

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 6 8 74 21

Tel: 4 4 7 0 6 3 0 -3 1

Tel: 4 6 7 3 4 0 9

Pakistan

Tunisia

Brazil

/ Brezilya

Ireland

/ İrlanda

/ U m m an

/ P akistan

/ Ta yla nd

/ T u nu s

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 8 18 4 0 - 4 1 -4 3

Tel: 4 4 6 61 72

Tel: 4 2 7 14 1 0 -1 3

Tel: 4 3 7 7 8 12

Israel

State of Palestine

Turkish Rebuplic of Northern Cyprus / Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti

Bulgaria

/ B ulga rista n

/ İsrail

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

Filistin, G aziosm anpaşa,

Tel: 4 6 7 2 0 71

Tel: 4 4 6 3 6 0 5

Tel: 4 3 6 0 4 2 3

Canada

/ K an a da

Italy

Philippines

/ İtalya

m

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 01 8 5

Türkmenistan

/ Filipinler

/ T ü rkm e n istan

G a zio sm a n p a şa ,

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

Ç a nkaya,

Tel: 4 5 9 9 2 0 0

Tel: 4 2 6 5 4 6 0 - 6 3

Tel: 4 4 6 5 8 31

Tel: 441 71 2 2 -2 4

Chile

Japan

/ Şili

Poland

/ Japonya

Ukrania

/ P olonya

/ U krayna

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

K avaklıdere,

Ç a nkaya,

Tel: 4 4 7 3 5 8 2

Tel: 4 4 6 0 5 0 0

Tel: 4 6 7 5 6 19

Tel: 441 5 4 9 9

China

Jordan

/ Ç in H a lk C u m h uriyeti

Portugal

/ Ü rdü n

United Arab Emirates

/ P orte kiz

G a z io s m a n p a ş a ,

Çanka ya ,

G a zio sm a n p a şa ,

B irle şik A ra p Em irlikleri

Tel: 4 3 6 0 6 2 8

Tel: 4 4 0 2 0 5 4

Tel: 4 4 6 18 9 0 -9 1

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 7 6 8 6 1 -6 2

Croatia

/ H ırvatistan

Kazakhstan

Oatar

/ K aza kista n

United Kingdom

/ Katar

/ B ü yü k B rita nya ve

G a zio sm a n p a şa ,

O ran,

O ran,

K uze y İrlanda B irle şik Krallığı

Tel: 4 4 6 0 8 31

Tel: 491 91 0 0 (pbx)

Tel: 441 13 6 5

Ç a nka ya , Tel: 4 5 5 3 3 4 4

Cuba

/ K üb a

Kuwait

/ K uveyt

Ç a nkaya,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 2 8 9 7 0-71

Tel: 4 4 5 0 5 7 6 -8 0

Czech Republic

Kyrgyz Republic

Ç e k C u m h uriyeti

Kırgızistan

G a zio sm a n p a şa ,

Yıldız,

Tel: 4 4 6 12 44

Tel: 491 3 5 0 6

Denmark

/ D a nim a rka

Lebanon

II M

Romania

/ R om anya

Çanka ya , Tel: 4 2 7 12 4 3

The Russian Federation

K avaklıdere, Tel: 4 5 5 5 5 5 5

Uzbekistan

a m

Ö zb e kista n

Tel: 4 3 9 21 2 2

Tel: 441 3 8 7 1 -7 2

Ç a nkaya,

Saudi Arabia

/ Lübnan

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 74 8 5 8

Egypt

Libya

Serbia and Montenegro

K avaklıdere,

Ç anka ya ,

S ırb ista n -K a ra d a ğ

Tel: 4 6 8 2 2 4 0

Tel: 4 3 8 11 1 0 -1 4

1 5 4 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

im

A m e rika B irle şik D evletleri

R usya F e de ra syo n u Çanka ya ,

Tel: 4 6 8 77 6 0 (5 Lines) / Mısır

United States of America

tm

S u u d i A ra b ista n G .O .P . Tel: 4 6R 5 5 4 0 -4 ?

K ava klıd ere . Tel: 4 2 6 0 2 3 6

Venezuela «

ş

Ç a nka ya ,

p

Tel: 4 3 9 31 9 8

Yemen G a zio sm a n p a şa , i

I

Tel: 4 4 6 31 78


Tren Durağı (Traln Stattan)

....

E T İM E SG U T

Tramvay Durağı (TramvvaySlop)

Otoyol Numarası (RoadNumbers)

Metro Durağı (Metro Stop)

Hafif Metro Duraftı (LKjhtTubeStop)

(Roadl

Cadde

THY Ofis (Tuıtish Airlines Office)

Otoyol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road)

Hafif Metro <ll$htTube> Metro (Metro) Demiryolu (Railvvav)

ANKARA

ÇÜKUJ

■METGÜL O A YR ŞT

KARŞIYAKA

EMNI

İLKER

ÇA N K A YA

10INLAR

EM RE'

dÜMOŞDEl

(n a t o r y i

IÇK A LE

' SIĞ IN A !

IE H D E R E S

İN A N

/

rjMARTUİ

rG U L P IN A R

"0AÛL AREM

»PRAKLIK

SM A N P/

ŞEN Lİ

’Ö l 1 /

H Ü S E '* N <

(A IR P O R T )

ESENBOĞA H A V A L İM A N I

(0216) 325 78 74

YAYINLARI

G ürbü z


■ H otels / Oteller

m o

taşıyan Efes’i gezm eye m utlaka vakit

Z)

Yedi Uyurlar Mağarası, S elçuk Isa B ey

CD

yerleri bulunuyor.

ayrılmalı. Efes’in ç o k yakınında St. Je an Bazilikası, M eryem A na Evi, C am ii gibi başka tarihsel ve turistik gezi

House of the Virgin Mary

cc

M eryem A na Evi The Virgin M ary ca m e to E phesus w ith St. Jo hn , a nd sp en t the rem ainder of

GRAND HOTEL ONTUR

İZMİR PALAS

her life here. The house built in the 4th

r —)

OTEL (***)

centu ry at the place w h ere she d ied w as

Tel [232] 7 24 0 0 11 Fax [232] 724 84 22 Adres / Adresses

Tel [232] 4 6 5 0 0 3 0 Fax [232] 4 2 2 6 8 70 Adres / Adresses

reco gn ise d a s a shrine b y the Vatican in

(P am ucak O teller Bölgesi) S elçuk

Dalyan- Ç e şm e

Vasıfçınar Bulvarı No: 2 A lsancak

info@ aquafantasy.com

sales@ onturcesm e.com

info@ izm irpalas.com .tr

h ttp ://w w w .aq ua fan tasy.co m

h ttp ://w w w .o n tu rce sm e .co m

http ://w w w .izm irpa la s.co m .tr

AOUAPARK & CLUB OTEL (*****)

N

Tel

[232] 8 9 3 11 11 (pbx)

Fax [232] 8 9 3 11 10

Û

Adres / Adresses [

z

Z)

o

p hesus B each

1957. M ass is celebrated here every m om ing at 7 .3 0 and on S unday m o m in g s at 10.30. Aziz Y uhanna ile birlikte Efes'e gelen M eryem A na’nın hayatının son dönem ini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1 9 5 7 ’d e

cc

■ Emergency

<

Vatikan’ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan M eryem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’d en 8 0 km , antik Efes

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali ö ver Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 5 2 7 4 5 0 3 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) Coast Guard Tel: 1 58 (Ali ö ver Turkey) HIERAPOLIS

RICHMOND EPHESUS

THERMAL HOTEL (HV1)

RESORT (**"*)

■ Tourism Information Turizm Danışma

Adres / Adresses

Tel [232] 8 9 3 10 6 0 Fax [232] 8 9 3 10 5 4 -5 5 Adres / Adresses

Karahayit B eldesi Pam ukkale Denizli

P am ucak-S elçuk

Tel: 274 2 2 14 - 2 7 4 21 10

info@ hierapolishotel .com

e phesus@ richm ondhotels.com .tr

Provincial Director of Tourism

h ttp ://w w w .hie ra p olisho tel.co m

h ttp ://w w w .rich m o n d h o te ls.co m .tr

Tel

[258] 271 41 0 0 (8 lines)

Fax [258] 271 41 4 3

II Turizm M üd. Tel: 4 8 3 51 1 7 -4 8 3 6 2 16 B ergam a Tel: 631 2 8 51 Ç e şm e Tel: 7 12 6 6 5 3 F oça Tel: 8 1 2 12 22 S elçuk Tel: 8 9 2 6 3 2 8 - 8 9 2 6 9 45

H er sabah 7 .3 0 ’d a, pazar sabahları 10 .3 0 ’d a ayin düzenleniyor.

■ Churches & synagogues Kilise ve sinagoglar Aya Fotini (Orthodox) A lsancak, Tel: 421 6 9 92

Bet Israel Synagogue M ithatpaşa C ad., 2 6 5 Tel: 4 2 5 16 28

House of the Virgin Mary Efes, Selçuk, Tel: 8 9 2 6 0 0 8

Nötre Dame de St. Rosarei (Catholic) 1481 S okak, 8, A lsancak Tel: 421 6 6 6 6 O pe n daily. H er g ün açık.

Nötre Dame de Lourdes (Catholic)

Gezinti

O pe n daily, Her g ün açık.

St. John’s Cathedral (Catholic) K uş Cenneti

S ituated on the outskirts of the city, it

RICHMOND PAMUKKALE

r*~ )

TERMAL (****)

Tel [232] 2 9 2 13 0 0 Fax [232] 2 9 2 13 13 Adres / Adresses

Tel [258] 271 4 2 9 4 p b x Fax [258] 271 4 0 78-271 Adres / Adresses

Inciraltı M ah. 10 S okak, No: 6 7 Balçova

Karahayit P am ukkale Denizli

190'ı aşkın türde m ilyonlarca kuşu

reservation@ cpizmir. co m

info@ richm ondhotels .c o m .tr

barındırdığı için dünya çapında bir ‘kuş

h ttp ://w w w .cp izm ir.co m

h ttp ://w w w .rich m o n d h o te ls.co m .tr

cenneti’ sayılıyor.

consısts o f islets, m arshes, deltas and m e a do w s. A t various tim es o f year över 1 90 s p e cie s o f bird ca n be se en here.

©

Berkholim Synagogue Ikiçeşm elik C a d., 4 0 Tel: 441 9 0 97

81 Sokak, 10, G öztepe, Tel: 2 4 6 11 4 5

CROVVNE PLAZA İZMİR

43 05

Yalnız b üyük bayram larda açık.

■ Sightseeing

Bird Paradise /

1 5 6 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

olan Bülbül D a ğ fn d a bulunuyor.

O nly o p e n on principal feast days.

Adnan Menderes Airport

A lsancak Tel: 4 4 5 73 9 0 - 4 8 9 9 2 78

Telephone: International code for Turkey: 90. İzmir area code: 232. Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial 0'. then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial '00'.

kentinden 7 km uzaklıkta, ça m , çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir tepe

Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde

Ephesus /

Efes

W ithin easy reach of İzmir (72 km ) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings a nd streets o f ancıent E phesus have an unforgettable charism a. E stablished in 3 0 0 0 B C a nd including rem ains from the lonic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, E phesus is a sight n o t to b e m issed. İn nearby S elçuk there is the basilica o f S t. Jo hn (6th century), a su p e rb m useum a nd Isa

Şehit Nevres Bulvan. 29. A lsancak Tel: 4 8 4 5 3 6 0 O p e n daily. Her g ün açık

Santa Maria (Catholic) Halit Zıya Bulvan, 67 Tel: 4 8 4 8 6 3 2 O p e n daily. Her gün açık.

Santa Maria (Catholic) Bornova Tel: 3 8 8 1 1 77 O p e n daily. Her g ün açık.

Shaar Ashamayan Synagogue 1 39 0 S okak, 4, A lsancak

Sinyora Iveret Synagogue 9 2 7 S ok, 7 Mezarlıkbaşı

St. Anthony of Padua (Catholic) 1 61 0 S okak. 5. Bayraklı. Tel: 341 0 6 16 O pe n daily. Her gün açık.

St. Helen (Catholic) 17 2 9 Sokak. 5 3 Karşıyaka Tel: 3 6 4 3 6 22 O ctob er-M a y, June-S eptem ber. Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül.

St. John (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 4 64 5 7 52

B ey M o sq ue . A lso in the vicinity is the H ouse of the Virgin Mary, a nd the Cave o f the S even Sleepers. İzmir’d e n (72 km ) ve K uşadası'ndan

St. John the Baptist (Catholic)

(18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve

St. Mary Magdelena (Protestant)

HİLTON İZMİR (“ ***)

RICHMOND PAMUKKALE SPA (****)

Tel [232] 4 9 7 6 0 6 0 Fax [232] 4 9 7 6 0 0 0 Adres / Adresses

Tel [258J 271 4 6 0 6 Fax [258] 271 4 0 78 Adres / Adresses

G aziosm anpaşa Bulvarı 7, 3 5 2 1 0

Karahayit Pam ukkale Denizli

sa les.izmir@ hilton.co m

info@ richm ondhotels.com .tr

atm osfere sahip antik kent. M Ö 3 0 0 0 yıllarında kurulan ve lon, Lidya, Roma,

http ://w w w .izm ir.h ilto n.co m

h ttp ://w w w .rich m o n d h o te ls.co m .tr

Bizans. Selçuklu dönem lerinin izlerini

yapılarıyla b u g ü n d e benzersiz bir

Kemalpaşa Cad., 15. Buca Tel: 4 2 0 0 8 4 2 O pe n daily. H er g ün açık.

Hürriyet C ad. 18. B ornova

St. Poolycarp (Catholic) Necati B ey Bulvan. 2. Tel: 4 8 4 84 3 6 O p e n daily. Her g ün açık


• •

m t.c. başbakanlik

S oyak O lym piakent

KONUT

ToP'u Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygulamaları kapsamında yapılmaktadır.

İDARESİ BAŞKANLIĞI

Soyak O ly m p ia k e n t v illa la rın d a farkı göreceksiniz. • M ü stakil kapalı garaj

• Ö z e l bahçe ve ö ze l yüzm e havuzu

• Ankastre beyaz eşyalı m utfak

• Yem yeşil yürüyüş, koşu ve b is ik le t parkurları

• Ş öm ine li geniş salon

• Tenis kortları

• Ebeveyn yatak odasında g iy in m e odası

• Buz ho k e y i-b u z pateni pistleri

• G ö rü n tü lü inte rkom sistem i

• Kaykay pistleri

• K esintisiz en erji

• Tırm anm a duvarları

• 24 saat özel g ü v e n lik

• B each volley ve basketbol sahaları

Daha iyi yaşam ak için... w w w .soyak.com .tr

444 O 795


HARMANDALI v

BALATCIK

v m

G端rb端z YAYINLARI (0216 )

325 78 74


D

f

i - V

x s r » 7 *r 19

m

rr?

t

fn

* * ? . , ! • *

^ t l k 4 ^ ^ o Xî:

.

m

>20’

* f

£ \*

• *

f

jj

19

• <tt v!k ^ t f ı x < ı

-fc < r * *

X

Jf ^

p ınpn

iv

' •“

1

£ *t % İ

v * v »t

J* *•_ <**

* t~ \

i

fc .

*w

5T s ı** S — y â

tSÜN* «3L>

t^.?! 3Ü ■* * ,

^ r* *j*

*

t t ’ î* r v

v *-* »s *»

» w

ttT

*

^

> id

± w

V ’ ^

$

<&.

*•

f

« A

^ sonu f» u

^

\-> tf

? ? _ /

\

&

3 j>

»!'

fcr ^ İL *

*■

£ * ? ^ * V - 4 . K ^ i? fl. hL, w

jd L * i Jfc; *

'

* * *^qw m *-

|

V£p V >t* »j:t j t f t? >k i ı * .» *

» « V B ^fF Ç fP İK - a ’^ B Ç f î f f r *

T

* ffl ••*t « it +« q w k m + * 7 * * M ı T

- #js *j ^ fc*î-f

U

W ^

u ry * H % * t t r f e r ^ t

>«L

jfe jr ^ fr 'Ç L 'V ^ ,' ı Çîf x ^

' !FK**to

t r ^

î r

m , !

«

'

<r F i'*"'!* ' ?**t * *

*

ıj/

- » " ç î "îr<f7> < î« f v

t® t-|

-ht »s sw w* v jr v ^

5 ^1

^

t/* t

v

h

tfi

jH i

vjrr»- *-* #

1 t'

î» î

sw » *

Tarih yazı ile Anadolu’da başladı... Aynı topraklarda bugün, yazılım ile tarih yazmaya devam ediyoruz! M ik ro 'y u T ü rk iy e 'n in I k o n u m u n a , 'ıııy e -R P ' P la n la ın a s ı'n a güvenen M ik r tanış

ünleriyle daha \ başarabilecekle

Our ancestors in A natolia launched history on clay tablets in cuneiform . On the same İand today, we revvrite history vvith first-rate solutions th a t perform . T h e confidence of M ik ro users in 'm y e -R P ' Enterprise Resource Planning has propelled us to the leading position in the Turkish IT sector. W e thank a li our corporate and e n d -u s e rs for th e ir business processes the lim itless prospects of perform ance vvith M ik ro

d e m o n s tr a tin g in P ro d u c ts .

Başarı sürpriz değil, bir sonuçtur. Success is not a surprise, it's a result.

Ü c re ts iz Danışma H a ttı: O 8 0 0 261 74 05 İs ta n b u l: (216) 472 84 0 0 / 472 85 0 0 İz m ir: (2 3 2 ) 441 59 07 / 441 74 24 / 446 02 31

M İKRO www.mikro.com.tr


■ H otels / Oteller

LU

Q 3

(D < > - I

ATTALEIA HOLIDAY

CORNELIA DE LUXE

KAYA BELEK OTEL

<

La Mer Hotel

VILLAGE (HV1)

RESORT (****•)

r* * * )

r —)

I -

Tel [2 4 2 )7 2 5 4 3 01 Fax [242] 7 2 5 4 3 24 Adres / Adresses

Tel [242] 7 1 0 15 0 0 Fax [242] 7 1 5 2 5 0 5 Adres / Adresses

Tel [242] 7 25 5 5 0 0 Fax [242] 7 2 5 5 2 27 Adres / Adresses

Tel [242] 8 1 5 15 3 8 Fax [242] 8 1 5 15 37 Adres / Adresses

07500 Taşlıburun Mevkii, Belek

lleribaşı Mevkii, Belek

Ü çku m Tepesi, Belek

PK 163 0 7 9 8 0 K em er Antalya

attaleia@ attaleia.c o m .tr

sales@ com eliaresort.com

belek@ kayatourism .c o m .tr

info@ hotellam er.com

h ttp ://w w w .attaleia .com .tr

h ttp ://w w w .com e liare so rt.com

h ttp ://w w w .kayatourism .c o m .tr

h ttp ://w w w .ho tellam er.co m

CLUB TURTLE’S

DİVAN ANTALYA

KAYA SELECT OTEL

LARESPARK HOTEL

MARCO POLO (HV1)

TALYA (*“ **)

(—**)

m

Tel [242] 8 2 4 6 3 3 6 p bx Fax [242] 8 2 4 6 3 47 Adres / Adresses

Tel [242] 2 4 8 6 8 0 0 Fax [242] 241 54 0 0 Adres / Adresses

Tel [242] 725 5 4 90 Fax [242] 7 2 5 5 5 4 0 Adres / Adresses

Tel [242] 351 16 0 0 Fax [242] 351 16 16 Adres / Adresses

Çam yuva. Kem er

Fevzi Ç a km a k C addesi

Ü çku m Tepesi, Belek

info@ m arcopoto.com .tr

No: 3 0

clubkayabelek@ kayatourism .com .tr

h ttp ://w w w .m a rco p o lo .co m .tr

h ttp ://w w w .ta tya.co m .tr

http ://w w w . kayatourism .c o m .tr

G üzeloba Mevkii, Lara Sahili info@ laresparkhotel.co m http ://w w w . laresparkhotel .com

ULUSOY KEMER

HILLSIDE SU HOTEL

KAYA SİDE OTEL

HOLIDAY CLUB (HV1)

r***)

r*~ )

RESORT (**"*)

Tel [242] 8 1 5 14 5 0 Fax [242] 8 1 5 14 6 5 Adres / Adresses

Tel [242] 2 4 9 0 7 0 0 Fax [242] 2 4 9 0 7 0 7 Adres / Adresses

Tel [242] 7 56 9 0 90 Fax [242] 7 56 9 0 95 Adres / Adresses

Tel [242] 8 1 5 22 44 Fax [242] 8 1 5 2 2 3 3 Adres / Adresses

G öynük,

Konyaaltı

Titreyengöl Mevkii P.K: 2 6 Manavgat

Kızıltepe Mevkii, G öynük K em er

K em er

su@ hillside.com ,tr

sidekaya@ kayatourism .c o m .tr

info@ m irageparkresort.c o m .tr

h ttp ://w w w . ke m ertıolidayclub.c o m .tr

h ttp ://w w w .hillsid esu .com

h ttp ://w w w .kaya tou rism .co m .tr

h ttp :// w w w .m ira ge p arkre sort.co m .tr

BLUE VVATERS CLUB & RESORT ("***)

HOTEL SILLYUM

KEMER RESORT HOTEL

r*~ )

RENAISSANCE ANTALYA BEACH RESORT & SPA f****)

Tel [242] 7 56 94 64 Fax [242] 7 5 6 9 5 5 6 Adres / Adresses

Tel [242] 715 21 0 0 Fax [242] 7 1 5 21 6 9 Adres / Adresses

Tel [242] 8 1 4 31 0 0 Fax 4 2 ] 8 1 4 5 5 3 0 Adres / Adresses

Tel [242] 8 2 4 84 31 Fax [242] 8 2 4 8 4 3 0 Adres / Adresses

Titreyen Göl Mevkii Sorgun, 07601 Manavgat

lleribaşı Mevkii, Belek

A tatürk Bulvarı Kem er

P.O . BOX: 6 5 4 0 7 0 0 4 Beldibi. Kem er

bw @ bluew aters.c o m .tr

info@ hotelsillyum .com

resort@ kem erresort.co m

info@ renaissanceantalya.co m

http: / / w w w .b luew aters.com .tr

h ttp ://w w w .ho telsillyu m .com

h ttp ://w w w .kem erresort .com

h ttp ://w w w .ren a issa nce ho tels.co m /a ytm

MIRAGE PARK

© T e le p h o n e :

International code for Turkey: 9 0. A nta lya a rea c o d e : 242. For in tercity c a lls w ithin

Turkey first dial O’, the n th e a rea c o d e , a n d the n th e lo cal n um be r.

For international calls first dial '0 0 '. 160

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

- 57


Alanya

g eniş b ir alanda 13 teşhir

Çarşı M ahallesi

salonu ve bir açıkhava

Tel: 5 1 3 12 4 0

g alerisinden oluşuyor. Ç o c u k la r için de, onların ilgisini

Kaş

ç e k e c e k b ir salon bulunan

C um huriyet Meydanı

m üzeyi tarih meraklıları m utlaka

Tel: 8 3 6 12 38

gezm eli.

Kemer RESORT DEDEMAN

XANTHE RESORT

ANTALYA (•****)

r— )

Tel [242] 3 1 6 2 0 2 0 Fax [2 4 2 )3 1 6 2 0 30 Adres / Adresses

Tel [242] 7 63 8 6 0 0 Fax [242] 7 6 3 8 6 0 9 Adres / Adresses

Lara yolu 0 7 1 0 0 Antalya

Evrenseki Mevkii 0 7 3 3 0 S ide Antalya

antalya@ dedem an.com .tr

xantheresort@ em irhanhotels.com

h ttp ://w w w .d e d e m a n h o te ls.co m

w w w .e m irha n ho teis.co m

B elediye Binası Tel: 8 1 4 15 3 6 -8 1 4 11 12

Aspendos A m ajör p ort and com m ercial ce n tre in antiquity, A s p e nd o s to d a y lies inland, 4 8 kilom eter

Tourism Poliçe / Turizm Polisi K aleiçi Yatlimanı, Tel: 2 4 3 10 61

e ast of Antalya. Its m a gn ifice nt am phiteatre is th e b e s t p reserved in the w orld and knovvn fo r its superb

■ S ig h ts e e in g G ezinti

a c o u s tic s and is stili used for c o nce rts. Antalya'nın 4 8 kilom etre doğ u su nd a , antikçağın önem li

SHERATON VOYAGER OTEL

VENEZIA PALACE (**•**)

RESORT & SPA Tel [242] 2 3 8 5 5 5 5 Fax [242] 2 3 8 5 5 71 Adres / Adresses

Tel [242] 431 2 6 26 Fax [242] 431 2 6 6 2 Adres / Adresses

100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı B each 0 7 0 5 0

K un d u K öyü 0 7 7 1 0 P.K. 3 2

re servations.voyager@ starwoodhotels.com w w w .sh e ra to n .co m /vo yag e r

Alanya Citadel

lim anından kalm a m u hte şem bir

Alanya Kalesi

am fiteatr.

This sp le n d id Byzantine

O lağanüstü akustiği ve iyi

cita de l surm ounting

korunm uş olm ası nedeniyle

th e rooky peninsula is

b ugün d e konserler için

vvalled (8 km). The 'R ed Tow er'

kullanılıyor.

w as built by the S e lju k’s S ultan K eykubad in 1 226.

Düden Falls

T oday it is a small m useum

D üden Şelalesi

conta in ing etnographioal

A very beautiful vvaterfall

co lle ctio ns.

(12 kilom eter north o f th e city

Bizans zam anından kalma,

centre).

sales@ veneziapalace.co m

Kızıl K ule’si 12 2 6 ’d a Sultan

K ent m erkezine kuzey yönünde

h ttp ://w w w .ven eziap alace .com

A laaddin K eykubad tarafından

12 kilom etre uzaklıkta ç o k güzel

inşa ettirilen görkem li

bir şelale. P iknik için m ükem m el

Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran

bir tercih,

■ E m erg en cy

bir yarım adanın üzerinde yer

H adrian’s Gate

Am bulance

alıyor. Kızıl Kule, bugün

Tel: 112 (Ali över Turkey)

e tnogratik eserlerin sergilendiği

Hadrian Kapısı

Poliçe

k ü ç ü k b ir müze.

The beautiful d e c o ra te d , th re e -a rc h e d g ate w a s built in

Tel: 155 (Ali över Turkey)

Fire Tel: 110 (Ali ö ver Turkey)

TAKSİM INTERNATIONAL

Tourism poliçe

FALEZ (****•)

Tel: 5 2 7 4 5 0 3

Tel [242] 2 3 8 5 4 54 Fax [242] 2 3 8 51 51 Adres / Adresses

Gendarm e Tel: 1 56 (Ali ö ver Turkey)

0 7 0 5 0 Konyaaltı Falez Mevkii

C oast Guard

contact@ falez.com .tr

Tel: 158 (Ali över Turkey)

h ttp ://w w w .fa le z.co m .tr

Antalya Museum A ntalya Müzesi Kenan Evren Bulvan, Konyaaltı, Tel: 241 4 5 28 0 8 .3 0 -1 7 .3 0 , close d M ondays / pazartesi kapalı The p rovin ce o f A ntalya is endovved w ith th e richest historio tre a su re s o f Turkey. Antalya M useum oovers an

h on o u r ot H adrian vvhen he visited th e c ity in 1 3 0 A.D . M S 130 yılında im parator H adrianus'un A ntalya'ya gelişi o nuruna yapılan ü ç kem erli kapının oym a ve kabartmaları olağanüstü.

Karain Cave Karain Mağarası The ca ves are 2 7 kilom eter

■ T ou rism

area of 3 0 .0 0 0 square

In fo rm a tio n

m e tre s w ith thirteen galleries,

İt is th e largest cave in

an o p e n -a ir gallery,

Turkey to have b een inhabited.

a c h ild re n ’s gallery (where

Finds from th e se rem arkable

ch ild re n m ay be left) and a

ca ves g o b a c k to th e

Turizm D anışm a Tourist Information Phone Alo Turist Hattı Tel: 0 8 0 0 511 0 7 0 7 0 8 0 0 511 0 7 08

northvvest of Antalya.

w id e yard. A p p ro xim a te ly five

paleolithic, som e 3 0 ,0 0 0

th o u s a n d a rche o log ical w orks

years ago.

are d isp la yed in ch ron o log ical

A ntalya’nın 27 kilom etre

o rder. The m useum receive an

kuzeybatısında ye r alır. Türkiye'nin için d e insan yaşam ış

TITANIC DELUXE BEACH & RESORT (*****)

Provincial Director of Tourism

aw ard fro m the C ou n cil of E urope as th e M useum o f the

en b üyük m ağarasıdır.

Tel [242] 351 17 17 Fax [242] 351 17 18 Adres / Adresses

İl Turizm M üdürlüğü Tel: 3 4 3 27 60-61

Y ear in 1988.

Yapılan arkeolojik kazılarda

A ntalya b ölgesi arkeolojik,

elde edilen buluntular,

Antalya

p aleolitik çağlara,

K opak Çayı Mevkii, Lara

tarihsel hâzineleri bakım ından

in fo@ titanic.com .tr

C um huriyet M ahallesi

belki d e Türkiye'nin en zengin

yaklaşık 3 0 bin yıl önceye

h ttp ://w w w .tita n ic.co m .tr

Tel: 241 17 47

b ölgesi. Antalya M üzesi ç o k

tarihlenm ektedir. 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 161


GUIDE ANTALYA

Köprülü Canyon

Lydians, Phrygians, Troy,

Side

Termessos

National Park

C ap p a do cia, H alicarnassus,

At this lively resort east of

Perched 1 05 0 m above

Köprülü Kanyon Milli Parkı

Ephesus, th e Byzantines,

Antalya, the houses and

sealevel, th is is an a n cie n t city

The Köprülü C anyon National

Seljuks. O tto m an s, and

ancient ruins are inextricably

and a national park northvvest of

Park is vvithin the bou n d arie s of

m odern Turkey. W ith its p ools

intervvined. There are tw o

Antalya. There is a natural

M anavgat, a 14 km long and

and vvatervvays, M inicity

agoras, an am phiteatre and a

h istory m useum at th e park

10 0 m w id e valley betvveen

offers a refreshing tour

m useum in w hich statues and

entrance.

Bolasan village and Beşkonak.

on A ntalya's searing sum m er

other w orks of art found here are

D enizden 1 05 0 m yükseklikte,

İt is thickly co vere d in ce da r

days.

exhibited.

inanılmaz bir manzara,

trees and its resem blanoe

Antalya, K onyaaltfnda,

Antalya'nın d oğ usundaki

şaşırtıcı bir a ntik kent

to the 'fairy chim n e ys' of

5 5 b in m etrekareye kurulu

bu turistik kıyı kasabası

ve d oğ a m üzesiyle bir ulusal

C appadooia, albeit in th e from

M inicity, A nadolu uygarlıklarının

antik kalıntılarla içiçe.

park,

o f nature, is striking.

öykülerini, 2 5 'te bir oranına

İki b üyü k agora, g eniş bir

M anavgat sınırları içerisinde yer

küçültülen m inyatür

am fiteatr ve burada

Underwater Kaş

alan park, Bolasan köyü ile

m odellerle anlatıyor. Hitit,

gün ışığına çıkarılan

S ualtındaki Kaş

B e şko na k arasında 14 km

Asur, Lidya, Frigya, Troya,

heykel ve öteki eserlerin

The undervvater riches o f Kaş,

u zunluğunda, 1 00 m derinliğinde

Kapadokya, H alikarnassos,

sergilendiği bir müze.

situ ate d on one o f the

b ir vadidir. G ür se dir ormanları

Efes, Roma, Selçuk, Osm anlı

ile kaplı vadide, Kapadokya'daki

ve M odern Türkiye'nin binlerce

peri bacalarına benzeyen ilginç

yıllık g e çm işte n yadigâr kalan

doğal oluşum ları görebilirsiniz.

eserleri bir araya geliyor.

M e diterranean's m ajör m illennia-old trade routes, are of c o u rs e n ot lim ited to historic sh ip w recks. VVİth its c o ld

Havuzlar ve suyollarıyla donatılan

Manavgat VVaterfalI

undervvater springs, crystal

M inicity, Antalya'nın sım sıcak

M anavgat Şelalesi

iklim inde, serin bir gezinti

A priority a dd re ss fo r th o se w ho

sunuyor.

clea r vvaters and first-ra te undervvater visibility, Kaş is a n um b e r one a dd re s s fo r diving

w an t to c o o l off on the hot,

buffs.

sw eltering days o f sum m er, and

Old Ouarter / Kaleiçi

a natural w o n d e r created by the

The historic n ucleus o f Antalya.

ticaretinin en önem li

stream of the sam e nam e. W ith

This d istrict is n ow restored and

suyollarının üzerinde

its th u n d e ro u s ca sca d e and icy

has b ecam e an attractive

bulunan Kaş'ın sualtı

w aters, th is vvaterfalI, loca te d in

to u ristic ce n tre w ith its taverns,

zenginlikleri tabii ki tarihî

A ntalya's M anavgat to w nsh ip , is

hotels, restaurants and

batıklarla sınırlı değil.

a haven o f tranquility.

ente rta in m e nt facilities. İts

Sualtı kaynaklarının neden

Yazın sıcak ve bunaltıcı

narrow stre e ts lead d ow n to the

o ld u ğ u s o ğu k suyuyla

günlerinde serinlem ek

old harbour (today an

isteyenlerin bir numaralı

international ya chting marina).

The Suna-lnan Kıraç

adreslerinden biri; her mevsim

Şehrin tarihi çekirdeği olan

Kaleiçi Museum

coğrafyalarından birine sahip

bol suyu olan M anavgat Çayı'nın

Kaleiçi: restore e dilm iş hali, otel

S una-lnan Kıraç

olan Kaş, dalış tutkunlarının

o lu ştu rd u ğu bir d oğa harikası:

ve pansiyonları, restoranları ve

Kaleiçi Müzesi

birinci adresi.

M anavgat Şelalesi. Antalya'nın

e ğ le n ce olanaklarıyla turistik bir

Kaleiçi, Tel: 2 4 3 4 2 74

M anavgat ilçesinde bulunan bu

m erkez. Dar sokaklardan inilen

M useum c o n s is ts of tw o

eski liman ise bugün uluslararası

buildings, each one of w hich

gibi suyuyla insana huzur veren

bir marina.

m esafesi en uzun denizaltı

dese rve s desig n atio n as a cultural a s s e t vvith p ro te cte d

Perge

status. C ro s s -s e c tio n s o f life in

The origins of this ancient city

th e ca stle in the first half o f the

18 km north-east of Antalya go

19th c e ntu ry are e xhibited vvith

back to 1000 BC, but the surviving

special e ffe c ts in the M u seu m 's

remains are Hellenic and Roman.

first se ction , lo ca te d inside the

An exceptional open-air museum.

d e fe n se w alls. The se con d

Antalya’nın 18 kilometre

s e ction , an a ncient ch urch .

kuzeydoğusundaki bu antik kentin

hou se s an exhibition o f cultural

geçmişi MÖ 1000 yılına

artifa cts and vvorks o f art from

kadar uzanıyor. Ancak bugün

th e Suna and İnan Kıraç

gezilen kalıntılar Helen ve Roma

colle ctio n.

dönemlerinden kalma bir açıkhava

K orunm ası gerekli kültür

müzesi.

varlığı olarak tescilli iki binada yer alan S una-lnan Kıraç

Yivli Minare (Fluted Minare)

Kaleiçi M üzesi'nin birinci

Yivli M inare is th e Symbol of

Situated at the foot of Mt Tahtalı

bölü m ü nd e , 19. yüzyılın ikinci

Antalya and the c ity ’s o ld e st

(Olympos), 15 km south of Kemer,

yarısına özgü Kaleiçi yaşam ından

Seljuk m onum ent, d ate s from

at Konyaaltı in Antalya, M inicity

the three harbors of Phaselis were

kesitler özel e fektlerle birlikte

the reign o f Sultan Alaeddin

telis the stories of th e Anatolian

the reason for its historical role as a

sunuluyor.

Keykubad (1 2 1 9 -1 2 3 8 ).

civilisations in a series of

commeroial çenter.

M üzenin eski bir kilise binası

A ntalya'nın sem bolü sayılan Yivli M inare, S ultan A laeddin

Minicity

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

dünyanın en berrak ve görüş

şelale, g ü m b ü r g üm b ü r sesi, buz bir ce nn e t adeta.

162

B inlerce yıldır Akdeniz

Konyaaltı, Tel: 2 2 8 92 28

Phaselis

0 9.00-23.00, open daily / her gün Built över 5 5 ,0 0 0 square m eters

m iniature 1:25 sca le -m o d els.

Tahtalı Dağı'nın eteklerinde,

olan ikinci bölü m d e ise,

The m ini-m onum ents

Kemer'in 15 km güneyinde yer alan

S una-lnan Kıraç koleksiyonuna

Keykubad (1 2 1 9 -1 2 3 8 )

ch ron icle th e m illennia-old

antik kent, üç limanı ile zamanının

ait kültür ve sanat eserleri

dön e m ind e n kalma, kentin en

p ast of the Hittites, Assyrians,

önemli bir ticaret merkeziydi.

sergileniyor.

eski S elçuklu yapısıdır.


■ Hotels / Oteller

LU

■ E m erg en cy

Q

A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey)

Poliçe

CD

Tel: 155 (Ali över Turkey)

Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

5

Tourism poliçe

> o

CLUB HOTEL İSİS (HV1)

=>

T H E IN N A T SVVISSÖ TEL

RESORT DEDEMAN

G Ö C E K M A R İN A & S P A R E S O R T

BODRUM (****)

Tel: 5 2 7 4 5 0 3

Gendarm e Tel: 156 (Ali över Turkey)

T e l [252] 317 21 40

Tol

T e l [252] 313 85 00

F ax [252] 317 21 56

Fax [252] 645 27 67

F a x [252] 313 45 30

A dres / A d re s s e s Gümbet / Bodrum

A d re s / A dre ss e s

A d re s / A d re s s e s Bitez Gündönümü

reservation@isis.com.tr isis@isis.com.tr

Göcek 48310 Fethiye emailus.gocek@swissotel.com

Mevkii 48400 Gümbet Bodrum bodrum@ dedeman.com.tr

■ T o u rism In fo rm a tio n

http://www.isis.com.tr

http://www.swissotel.com

w w w .dedemanhotels.com

Turizm D anışm a

C oast Guard Tel: 158 (Ail över Turkey)

Bodrum Barış M eydanı, Tel: 3 1 6 10 9

Dalaman Havalim anı, Tel: 792 5 2 2 0

Dalyan O rtaca, Tel: 284 4 2 35

Datça HILLSIDE

THE MARMARA BODRUM

BEACH CLUB (HV1)

ECESARAY MARİNA &

H üküm et Binası,

RESORT (BUTİK) Tel [252] 612 50 05 Fax [252] 614 72 05 Adres / Adresses

İskele M ahalle, Tel: 7 12 31 6 3

Tel: 6 1 2 19 75

Tel [252] 614 83 60 Fax [252] 614 14 70 Adres / Adresses

Tel [252] 313 81 30

Kalemya Koyu P.K. 123 48300 Fethiye hbc@hillside.com.tr http://w ww.hillside. com .tr

Yokuşbaşı Mevkii Bodrum

1. Karagözler 48300 Fethiye

info@themarmarabodrum.com

info@ecesaray.net

http://www.them arm arabodrum .com

http://www.ecesaray.net

F a x [252] 313 81 31

Adres / Adresses

Fethiye İskele M eydanı, 1,

Köyceğiz A ta tü rk K ordonu, Tel: 2 6 2 4 7 03

Marmaris İskele M eydanı, 1, Tel: 4 1 2 10 35

Milas-Bodrum M ila s-B o dru m Havalimanı, Tel: 5 2 3 0 0 66 AEGEAN DREAM

GRAND NEVVPORT

EL VINO

Muğla M arm aris Bul., 24,

R E S O R T H O T E L (*****)

HOTEL BODRUM (****)

T e l [252] 382 88 98

T e l (252) 317 23 78

F a x [252] 382 22 47

Fax [252] 317 25 97

F a x (252] 313 87 73

A dres / A d re ss e s Bahçelievler Mevkii

A d re s / A d re s s e s Asarlık Mevkii Adnan

Adres / A dresses Bodrum (12 ay açığız.)

48400 Turgutreis/Bodrum info@aegeandream .com www.aegeandream.com

Menderes Cad. No: 93 Gümbet

info@el vinobodrum .com

info@grandnewporthotel.com

http://www.elvinobodrum.com

Bodrum Castle / Bodrum Kalesi

h ttp ://w w w .grandnevvporthotel.co m

h ttp :// w w w .h g o rg a n ic s .c o m

This castle ded ica te d to

BUTİK HOTEL (S)

Tel: 2 1 4 12 61

T e l [252] 313 87 70/71

■ S ig h ts e e in g / G ezinti

St. Peter w as built by the Knights of R hodes in the 15th century. L ocated on the e dge of the

©

harbour, it covers an area of approxim ately 3 0 ,0 0 0 square

Telephone:

m etres, and has five tow ers

In te rn a tio n a l c o d e fo r

90. Muğla area code: 252. For intercity calls within

knovvn as the French Tower,

T u rk e y :

English Tower, Italian Tower, Germ an Tow er and Snake Tower. 15. yüzyılda R odos şövalyeleri

HAPIMAG RESORT SEA

MONTANA PINE RESORT

L'AMBIANCE RESORT

tarafından St. P eter adına inşa

GARDEN (•****)

(“ “ )

OTEL (S)

edilen kale limana hakim

T e l [252] 368 90 10

T e l [252] 616 71 08

T e l [252] 313 83 30

T u r k e y firs t d ia l 0 ’,

then the area code, and then the local number. F o r in te m a tio n a l c a lls

164

first dial '00'.

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

durum da. Yaklaşık 3 0 bin m etrekarelik alana sahip olan

Fax [252] 368 90 56

Fax [252] 6 16 64 51

Fax [252] 313 82 00

A dres / A d re ss e s

A d re s / A d re s s e s

A d re s / A d re s s e s Myndos Kapısı

Yalıçiftlik Bodrum

ölüdeniz - Fethiye info@montanapine.com http://www.m ontanapine.com

Gümbet Bodrum

Kulesi, Italyan Kulesi, Alm an

info@lambiance.com http://www.lambiance.com

Kulesi ve Yılanlı Kule olm ak

sales.bodrum@hapimag.com http://w ww.hapimag -seagarden .com

kalede Fransız Kulesi, Ingiliz

üzere b eş kule m evcut.


wide range of creatures vvhich

The Bodrum Museum of Undervvater Archeology

Datça ya da Reşadiye Yanmadası, Ege ile Akdeniz’in coğrafi olarak

Knidos Knidos at the vvestem tip of the

lived 5-9 million years ago över an

Sualtı Arkeoloji Müzesi

birbirinden aynldığı yer. Antik

Datça vvas founded by Donan

area stretching from eastem Asia

Tel: 316 25 16 09.00-1 2 . 0 0 / 02:00-07.00, olosed Mondays / pazartesi

Knidos kenti de, Batı Anadolu tarihinin hemen hemen bütün izlerini barındıran bu yarımadanın

migrants from the Aegean islands

kapalı Remarkable ancient artefacts and ships discovered by sponge

tam ucunda. Datça ilçe merkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü ve Hayıtbükü’ne günübirlik gezi yapmak mümkün.

to Spain. Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlanndan çıkarılan, günümüzden

divers and nautical archaeologists on the seabed along the southvvestem Turkish coast are exhibited in this museum, which is located in Bodrum Castle. Bodrum Müzesi içinde, sünger avcılan tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir müze,

in the 7th century BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venüs, an amphitheatre and other buildings. Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından

Fethiye Museum

kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs’e ait çeşitli mabetler,

Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok. Fethiye,

amfiteatr gibi kalıntılar var.

Tel: 614 11 50 This museum contains

The city is situated in the

many finds from the ancient cities

mountains around Milas Plain.

of the region, such as carved

Labraynda vvas the site of the most

Labraynda / Labranda

Caunos / Kaunos The ruins of this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced

fragments of mausoleums,

sacred shrines of Caria. The shrine

vases and sculpture dating from the Lycian, Roman

vvas dedicated to Zeus Straticus,

and Byzantine periods.

back to 3000 BC, and later became a provincial Capital located betvveen Lycia and Caria.

vvhose festival vvas celebrated here by vvhole Carian population. A

1965'de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden

sacred road of vvhich we see the

getirilen anıt mezar parçaları, Lykia, Roma, Bizans

to Mylasa. Kent, Milas ovasını çevreleyen

dönemlerine ait vazo ve heykeller

dağlar üzerinde yer alıyor. Karya'nın

sergileniyor.

kutsal merkezlerinin en ünlüsü

Antik kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenarında kurulmuş. Tarihi MÖ 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Lykia ve Karia arasında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor.

remains of connected Labraynda

Labranda'daydı. Tapınak Zeus Houses of Bodrum Bodrum Evleri İn Muğla you can see unique

adına yapılmıştı ve kentte yılda bir kez çok büyük şenlikler düzenlenirdi, Kalıntılar görülen

5-9 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya'dan Ispanya’ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze. Sedir Island / Sedir Adası There are daytrips by boat from Akyaka or Çamlı. Knovvn in antiqu'ıty as Cedrai, Sedir has a legend larger than the island itself. İt is said that Cleopatra came here vvith her lover Antonius, and to please him had ships bring sand from Egypt. The sand vvhich inspired this legend is composed of spherical grains in a myriad colors. Adaya Akyaka’dan ya da Çamlfdan kalkan dolmuş motorlarla gelinebiliyor. Antik çağda Kedrai adıyla bilinen Sedir Adası'nın ünü kendinden büyük. Rivayate gore Antonius, sevgilisi Mısır Kraliçesi Keopatra'nın isteği üzerine Mısır'dan gemiler dolusu kum getirmiş. Efsaneye konu olan bu

examples of the local architecture. Dalyan

Kutsal Yol, kent ile Milas arasındaki

These samples of construction are

This village southeast of Muğla is named after the river

bağlantıyı sağlıyordu.

a heritage of thousands years of

vvhich links Lake Köyceğiz

a great degree and set an

to the Mediterranean. The

Lying on a large bay

Stratonikeia

example for building as the

channels of the river vvind through the reedbeds of the

encircled by pine covered

houses of the ancient city of

Stratonikeia vvas a city of the

Lelegs Musgebi (Ortakent) have a

estuary amidst spectacular

hills, Marmaris enjoys one of the most beatiful settings of any

direct link to the typical Bodrum

of Yatağan. İts former name vvas

mountain scenery. Ortaca ilçesine bağlı küçük

Turkish resort. İt is close to such

houses today. The houses of Milas Çomakdağ, Ikiztaş, Gökseki,

Idrias. İt vvas renovated and given

ancient ruins as Physkos, Saranda,

the name of Stratonikeia after

bir yerleşim yeri. Adını

Ula, Muğla, Katrancı-Yatağan,

Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan beş mil uzunluğundaki kanaldan

Amos and Loryma. İlçede gezilip görülmeye değer

Düğerek-Muğla are ali unique architectural structures built to suit

Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler

the climate and geography as a

alıyor. Dalyan kanalı

bulunuyor.

result of years of experience. Even

kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla

the chimneys of the houses are

gezilecek bir doğa harikası.

Milas Museum

surprising. The doors, the

Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad. No: 6

civilisation. They are protected to

vvoodcraft and pattems add Datça Datça lies on the Reşadiye Peninsular, vvhich in geographical terms marks the confluence of the Aegean and Mediterranean. At the westem tip of the peninsular is the ancient city of Knidos, where traces of almost ali the periods of vvestem Anatolian history are to be seen. From Datça on the coast there are also day trips by boat to the bays of Kargı, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü and Hayıtbükü.

richness to the buildings. Muğla'da sivil yerel mimarinin çok özgün örneklerini bulabilirsiniz. Bu yapı örnekleri binlerce yıllık uygarlıklann mirasıdır. Milas'a bağlı

rengârenk kumlar, oolitik adı verilen bir kum oluşumu aslında.

Marmaris

Milas, Tel: 512 39 70 Archaelogical finds from ancient cities in the province of Milas such as Labranda, Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here.

Khrysaor Union, 8 kilometer vvest

the wife of Seleucid king Antiochus who reigned betvveen 281-261 BC. Yatağan’a 8 kilometre uzaklıkta, Khrysaor birliğinin bir kenti olarak bilinen Stratonikeia'ın eski adı Idrias. MÖ 281 -261 yıllan arasında tahtta bulunan Seleukos kralı Antiokhos'un karısı Stratonike adına kent yenilenmiştir. Ölüdeniz Lagoon / Ölüdeniz With its clear turquoise vvaters this

Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, lassos, Euromos gibi

lagoon 15 km south of Fethiye is natural sites. İt is surrounded by

Düğerek-Muğla evleri bulundukları

antik kentlerde yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği

coğrafi ve iklim koşullarına uygun

bir müze.

and is a conservation area.

Muğla Museum Muğla Müzesi This natural history museum

Türkiye'nin bilinen en önemli

exhibits fossils discovered near the village of Özlüce belonging to a

özelliği, deniz ürünleri ve

Çomakdağ, Ikiztaş, Gökseki evleri, Milas evleri, Ula evleri, Muğla evleri, Katrancı-Yatağan evleri,

olduğu yapıların kapılarındaki ahşap işlemeler ve bezemeler de evlere zenginlik katıyor.

sand beaches and pine vvoods Fethiye'ye 15 kilometre uzaklıkta,

olarak, yılların birikimi ve deneyimi ile oluşmuş özgün mimari yapılardır. Bacalarının bile ilginç

one of Turkey's most renovvned

koylanndan biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareketsiz kumsalıyla ilgi çekiyor. 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 1 6 5


0

1!

(0 2 1 6 ) 3 2 5 7 8 74

YAYINLARI

Knıdos

A kyarlar^

G ü rb ü z

KM

^

X

A

. Cinci*

^ •Ç a v d a r

y

Koçarlı

■ ısı

Ulukonak

Çak,

25.

Kazıklı

Yazıköy

^

^

.*cO

' *

Keramos

o

a r 1m a

K/

d r

Loryma

A

20

Beldibi

Gökova o

Kastabos

.Turunç

• İçmeler

M arm aris

• Söğüt •Taşlıca

«****“•■* Bozburus

A '

A Karaca

*

Yerkesik)

Yatîfaan

k U lJ IIIU

Dağpınar

Gökova Körfezi

...

Mazıkoy

,,

o Karaova

ırttepe

Rl

Turgut o Turoııt

^

r

”’

-

W

Kemer liara jı

A

32

K

D

E

N

İ

KayabaşT

^

* Kara bayır

M

Yusuf<^ j

I — i'y

/

.

J

Kayacık

A'»”1"

m

Kınık 1

Yeşilköy

Pata ra _

Ovaköv ,

i Köllcsn

-

:,a

* Kasaba

• Kemerköy

, Gombe

158

Ş

Elmaf?

V

oAkçay

\

Yuva* &

*

-^Antiphellos

Sütleğen <

«Üzümlü ‘ islamlar

t Çavdır

kîyj .Palamut

'

Xatıthosl

Gölbent

Eşeg

Arsaköy

'

,

—f Oefyröy O

O fiv la n * <

Oınoanda

Kabaağaç / ' »Yakakoy f'-.mu.rkoy ^

Fethiye

Karaculha, ,

/ırköy*1

Ç avdır

TBüyükay

A ltm yay la

• Eldirek K e m e r / » Bayırköy

Ö ren /

Söğütlüdere

ibecik

#

Bubon

63

»Yumrutaş .Y a z ır * 8 * *

köy

Gemi^j • Çaltı

Orhanlı,

G ö lü , JE3

Salda

Beyleri^

İ ,

Hayriye.

^Gölhisar Kibyro° Ç a m e li0 „ k

*AİC' Kaltnk*02

Üzümlü.

w o

J

ftelekçL i

Dedebağ,* Kuzören

fÖrenköy

Gölcük* cumaafem

Kadyonda

^

22

Akalan»

A k ş a r.

^

İncirköy •

$ <

Patlangıç

%

V

J

o n cu k dag

Yedi Burun

İblis Burnu

Ç65j

pl' ' #Bozbel

- f

\

b o z la r

Beyağaç

<y

Dennkuyu .

(

J ^ B ü y ü kk o n a k

• Uçarı

•Yeşilyuva

jS e rin h is a r

Aşağıkaraç3y -_ __

'inceleş

. r - ^

B o z k u rtC

Colossae

İ &

— _— ^

Honaz

^■1 43 \ n Çukur kö; ,

\ Tav,:

Horasan,, .

. Karaköy

sky

Z

^

İm J

' ' ^

"»Ebecik

'B eyobası^^

M u r a tla ^ /

_ . G ö kçeo re n #^

^

«S»

Avdan

Babadağ0

APh'0diS” !

Yazır\

Neapolis Karacasu

Baraj

DaihŞflas

o Kavaklıdere

Çayboyu

-r?

Gerg.

B ozdoğano 23

. w . . . r M fc U .

Alam ut

Eski?ıne Akçaova y A la b a y ır^ Akçao\

Ören^

tŞ e lim iy e •0rtak^

X D a t?a

İnce Burun

k a ra A d a £

• 3,

Labraundtf^ DA r , A

*%

E u ro r^ i Ovakışlacıl^

Çamiçiî

A A

Herakleia ^ ^ T e k Aeierda° K a r p u 2 İu

A

r-.-o Bodrum 19 ( i Halikarnassos

D *d ' m

Dıdymo°

n .,

Turgutreis

oT

107

Milet

Batat •

17

A k k ö y o '^ T ^

MUĞLA

£5

Priene

Karine 0 * Atburgaz

.

/ •< a

■w *»».


K e m p in sk i L ü k s ü y le

B irleştiriyo ru z

Kempinski Barbaros Bay Residences BODRUM

ve D ilerse n iz , Siz Y o k k en , R e s id e n c e ’ ınızı Y atırım A m a ç lı D e ğ e rle n d iriy o ru z . T eslim :

Haziran 2005 S0* * /

B ilg i iç in : Ç ıragan Palacc H o te l K em p in sk i İsta n b u l Ç ırağan C ad d esi N o :3 2 B eşiktaş 34349 İstan b u l - T u rk ey

V-

/

/ A

y

f /KIÇ “

s H O T F L S & RFSO RTS

0

T e l : + 9 0 21 2 23 6 22 0 6 (pbx) G S M : + 9 0 53 3 4 79 89 46 w w w .b o d r u m k e m p in s k i.c o m (îe ren k u y u M evkii, Yalıçiftlik B o d ru m

Turkey


INFLIGHT DUTY FREE INFUGHT DUTY FREE Sayın Y olcular, Ü rü n iç e riğ i y e n ile n e n D u ty Free satışları­ m ızd a n T ü rk H ava Y o lla rı’n ın y u rtd ış ı sefer­ le rin d e y a ra r la n a b ilirs in iz . Z e n g in iç e r ik li ü rü n y e lp a z e m iz i k a b in h o ste sin d e n te m in e d e c e ğ in iz S’h o p d e rg is in d e b u la ca ksın ız. A rz u e t t iğ in iz ü r ü n le r i n a k it o la r a k v e y a k re d i k a rtı k u lla n a ra k satın a la b ilirs in iz .

Dear Passengers, O n in te rn a tio n a l Turkish A irlin e s flights you m ay purchase D u ty Free item s fro m o u r n e w range, vvhich o ffe rs a w id e and d ive rse sele ctio n .T h e se ite m s are liste d in S ’ h o p magazine, co p ie s o f vvhich yo u m ay re q u e s t fro m th e cabin a tte n dant. Paym ent fo r th e ite m s yo u desire m ay be m ad e by cash o r c re d it card.

MaxMara Eau de parfüm spray 40 mİ €-31

Comme des Garçons Eau de parfüm spray 50 mİ € -4 0

C ig a re tte s & C ig a rs / S ig a ra ve Puro Marlboro King Size 200 Cigarettes € -1 6

Marlboro Lights King Size 200 Cigarettes € -1 6

Marlboro 100’s 200 Cigarettes €-16

Price List / Fiyot Listesi

Marlboro lig h ts 100’s 200 Cigarettes € -1 6

Marlboro Medium 200 Cigarettes

€-16

Parliament 1 DO’s 200 Cigarettes € -1 6

Parliament Lights 100's 200 Cigarettes €-16


INFUGHT DUTY FREE INFUGHT DUTY FREE Ring Athena Beyaz Yüzük □saka Watch € -2 4 8

€ -8 î € -7 5

€-210 Caitlyn Bracelet

♦ o #

.'İL

€ -8 9

, > ?'

Cordula Bracelet €-G5

Ines Earrings € -3 5

V 'AROVSKl

İZ N İK G ELE N EĞ İ Y A Ş IY O R ...

JACK

İZ N İK A R T R E B O R N ...

LIVES HERE

Your fricnds at Jack DamcTs rcnıind you to drink rcsponsibly.

f~r

w*ury

W H İS K E Y

Jack Daniels Tennessee Whiskey

Metal Çerçeveli Osmanlı Kalyon Ottoman Gaileons in Metalic Frame

1 İt

€-20

€ -3 5

Turaqi 75 d Gordon’s ü ry Gin 1 İt £ -« € -1 1 .5

"Nazar boncuğu hediyeniz isteyiniz" “ Getyour free evileye"

J&B Scotch Whisky 75 d

€-11

C ig a re tte s & C ig a rs / S ig a ra ve Puro Camel King Size 200 Cigarettes € -1 6

Dunhill International 200 Cigarettes € -1 6

Winston King Size 200 Cigarettes

€-10

P rite List / Fiyat Listesi

West King Size 200 Cigarettes € -1 4

HB King Size 200 Cigarettes € -1 4

DavidoFF Lights 200 Cigarettes € -1 7

DavidoFF Classic 200 Cigarettes € -1 7


NE NEREDE? PLAN OF THE IN TE R N A TIO N A L T E R M İN A L AT THE ATATÜRK AIRPORT ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATU\R TERMİNALİ’NDE

İN İSTANBUL

Services

Information Desk Elevator

Meeting Point

Toilets

Underground

Customs

Shuttle / Bus

Florist I Pharmacy

Taxi I ®

I Baggage Claim I Hotel Info Bagagge C ustody

Parking Airlines L o st Baggage Claım & F ou nd

Post Office Rent A Car

I Smoking Area

Bank/Exchange Office

I Domestic Transit

Tourist Information

Duty Free Shop A 1 (Classics) Duty Free Shop A2 (Classics) Duty Free Shop A 3 (Vintage-Express Counler) Golden Touch

m

MI

13 2

Food & Beverage

Green Fıelds Bar

Legend |

Duty Free

Food & Beverage

Public Area

Non-Public Area

Gourmet Comer

Botanik Cafe

Preorder Pick-up Desk

Coca-Cola Cafe Yellow Parking Area

1 7 0 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

jjjH

Services

Gtoha Jeans

H ; Blue Parking Area

Passaport Control

Red Parking Area

H

Loungo


Food i Beverage Efes Beer Port

Delıghts Glona Jeans

Tonton Pide-Lahmacun Tonton Döner

GİDİŞ KATI / DEPARTURE Information Desk mjV Elevator Terminal Lost & Found

Main Duty Free Shop

Toilets Customs

Setur

„ j | Shopping Food Hail Check-in Vintage |

Sweet Dreams

Hairdresser

Empire

Baggage Custody Domestic Transit

Vakko ^

Basilico BurgerKing

S □

Divan Pub Star Cafe Lipton

□ □

Efes Flight Point Frito-Lay

f _

i:

J E

li

Coco-Cola Bus Lounge

Secure Wrap

House o f Cıgars

Salvatore Ferregamo

m

Medical Aid

BaUy Hermes

Coco-Coia

İstanbul Cafe

E 17 o 18 □M

Gtoria Jeans Flags VVorld Of Food Flags Cafe Burger Kıng

AiNK«r umil Ajrport Hotel Post Office Tax Free

JL

Kıds Wonderworld

Baggage Claim

JL

Tıcket Sales

Last Minute Gate Shop Prime Class Lounge

□ 21

Golden Touch Shops

Bank/Exchange Office

Last Minute Gate Shop

Conference Rooms tsbank Millennium Lounge

Atasay Taxi

THY CİP Lounge I Bntısh Aırways Terraces Lounge

Mavi Jeans E-Shopping

(P )|

Parking

Sushi Meze Delıghts 2 Nescafe Last Stop Coca-Cola Kiosk Nescafe 2

Last Minute Gate Shop Smoking Area

Advantage Club Lounge

22 23 24 25

□ □

First Cafe Doluca Kiosks Teras Cafe

1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 171


& RESERVATİON

ABU DABİ - ABU DHABI GSA : Salem Travel Agency Al Saman Tower, Hamdan Street,

BAR SELO NA - BARCELO NA Aeropuerto de Barcelona

UNITED ARAB EMIRATES Tel: (971 -2) 6 21 8000 / 6211116 turkishair@salemtravelagency.com A D IS A B A B A G SA : Ethiopian Airlines, Bole Airport P. O. Box 1755 ETHIOPIA

A LM A Tİ - A LM ATY Furmanova Str. No: 100 G. Almaty KAZAKHSTAN 480091 S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067 sales@turkishairiines.kz AMMAN Jabal Amman Third Circle A.

Riyadh Centre 8th Floor

P.O. 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112 thy@go.com.jo

Terminal A M odulo 5 Numero: 53

Tel: (2 13 -2 1 )54 1 3 13 -4 46 8 6 6

088 2 0 Barcelona SPAIN R/Tel: (34 93) 2984170-2984331 turkish@ctv.es

S/R Tel: (3 1 -2 0 )4 0 5 9 6 36405 3 6 45 info@turkishairlines,n!

JAKARTA

S/R Tel: (966 -2 )6 60 0 1 27

4 030 Basel

thyinc@awalnet.net.sa

G SA : PT Angkasa Cahaya Cemerlang

Tel: (061) 3254959

COLO M BO G SA : Pership Holidays Ltd.

Menara Rajavvali, 8th Floor JL. Mega Kuningan

B E R L İN - B E R L İN

35 Edvvard Lane Colom bo SRİ LANKA Tel: (94) 11 2 553689-2558994

SVVITZERLAND

Budapester Strasse 28-3 0 10787 Berlin GERMANY ber@tkgermany.com BETHLEHEM GSA : JOY International Tours and Travel, Nativity Str. P.O. Box 630 Bethlehem

DAHRAN - DHAHRAN King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Dhahran SAUDI ARABIA

Tel: (972-02) 2 77 0130 - 33

DOHA KATAR - DOHA

Tel: (202) 5749009 turkish@turkish-eg.com

B E Y R U T -B E IR U T

OATAR GSA : Trans Orient Agency P.O. Box 363 Doha OATAR

Jal El-Dib Autostrade Mazda Bldg. 5th Floor Beirut LEBANON

B İŞ K E K - B IS H K E K Sovyetskaya 136 Bishkek KYRGYZSTAN S/R Tel: (996-312) 660 0 0 8/9 660011-603561-603171 thyfru@elcat.kg

Brussels BELGİLİM

BUDAPEŞTE - BUDAPEST

Level 5, Room No. 5 039 Karachi

DUBAİ

S/Tel: (9 2-2 1 )4 57 1 6 29

PAKİSTAN Al Sholala Building,

R/Tel: (92-21) 5 685922-5685487

A Block No: 608 P.O. Box 1200

thykhi@cyber.net.pk

Dubai UNITED ARAB EMIRATES S/R Tel: (971 -4) 2940099-2957467

K İE V

sales@turkishairlines.com customer@turkishairlines,ae DUSSELDORF Graf Adolf Str. No, 21 40212 Dusseldorf GERMANY S/R Tel: (49-211) 3 73 062-3854260

FRANKFURT Baseler Str. 35-3 7 60329 Frankfurt-Main GERMANY

1052 Budapest, Apaczai Csere

190 04 Spata GREECE

Janos U. 4 Budapest HUNGARY

Tel: (30-210) 3 537280-81-82

Tel: (361) 2664269-2664291

thyoffice@athensairport,gr

turkishairlines@axelero.hu

B A H R E Y N - B A H R A IN Manama Travel Centre VV.L.L.,

HAMBURG Hermannstr, 46, 20095

B U E N O S A İR E S GSA: Intercontinente S.A.

H a m b u rg G E R M AN Y

P.O. Box 2 427 Manama KINGDOM OF BAHRAIN

Av, Santa Fe 1114-1

Tel: (49-40) 325805-0 S/R Tel: (49-40) 32580511-13-14-15

Floor B Buenos Aires ARGENTINA

ham@tkgermany.com

Tel: (54-11) 48162307

HANNOVER Flughafen Hannover Terminal A 30662 Hannover GERMANY

BÜKREŞ - BUCHAREST BD. N. Balcescu 35-A Bucharest ROMANIA

Tel: (99-412) 977300-975438 thy.baku@azeurotel.com

S/Tel: (4021) 3 11 2 4 10-3113210

BANGKOK

C ENEVRE - GENEVA

Gulf Express Transport Agency

Geneva International Airport

Ltd. CP Tower 3rd Floor,

P.O. Box 825 1215 Geneva 15 SVVITZERLAND

R/Tel: (49-69) 65007411-17 fra@tkgermany.com

S/R Tel: (49-511) 3048210 (4 Lines) haj@tkgermany.com

172

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

252001 Kiev UKRAINE S/R Tel: (380-44) 49059332296461-2352562 thykiev@ukrpack.net K İŞ İN E V - C H IS IN A U Chisinau Buld. Dacia 8 0 /3 Airport REPUBLIC OF MOLDOVA S/Tel: (373-22) 5 25 4 72-525095 kivoperation@thy. md KOPENHAG - COPENHAGEN Kastrup Lufthavn Terminal 2, Departure Hail, Ground Floor 2 700 Kastrup DENMARK S/RTel: (45-33) 144055 info@turkishairlines.dk KÖLN - COLOGNE Flughafen Cologne Bonn Terminal 2, Ebene 7, Bauteil Ost. 51147 Cologne GERMANY S/Tel: (49-2203) 4 02 694-96 R/Tel: (49-2203) 4026 7 6/7 7 thy-cgn@t-online.de

thy@mb.roknet.ro HONG KONG

Tel: (66-2) 2310300-07 tksales@thy.co.th

19 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O. Box 540-

thy-dus@t-online.de

17th, 5th km Spata-Loutsa Avenue

turkishbue@speedy.com.ar

KARACI - KARACHI Jinnah International Airport

S/R Tel: (974) 4 458458-4423496

Tel: (961-4) 717137-39 717 051

sales@turkishairlines.be

THAILAND

K A H İR E - C A IR O Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No. 32-3 3 Tahrer Sq. Cairo EGYFT

S/R Tel: (32-2) 5 001932-5117676

313, Silom Road Bangkok 10500

angkasa@laju -cemerlang,com

Tel: (966-3) 8 670044-8676269

PALESTINE AUTHORITY

S/R Tel: (993-12) 392919-356612

Baku AZERBAUAN

Kuningan 12950 Jakarta INDONESIA

GSA : ABC Travel Agency

B RÜ K SEL - BRUSSELS

BAKU Husi Hacıyev Cad. No: 11

Lot 5.1 Kavvasan Mega

Tel: (62-21) 5 761338-5761328

S/R Tel: (49-30) 2624033-35

51. Cantersteen, 1000

17222648 turkair@batelco.com.bh

S/R Tel: (92-51) 2 277595-99

21425 Jeddah SAUDIARABIA

Magtymguly Ave. No: 73 7444000 Ashgabad TÜRKMENİSTAN

Tel: (973) 17211896-17222647-

Blue Area Islamabad PAKİSTAN

BASEL

AŞKABAD - ASHGABAD

A T İN A - A T H E N S Athens International Airport Building

64/E M asco Plaza Jinnah Avenue

Flughoff Flughafen Basel

AM STERDAM

NETHERLANDS

C İD D E - J E D D A H City Çenter Bldg. Annex 12/13

IS L A M A B A D G SA : Pakturk Enterprises

Medina Road. P.O. Box. 11563

thybey@magnarama.com Terminal VVest, Room D716, 1118AA Schipol Airport Amsterdam

C E Z A Y İR - A L G IE R S 3 0 Rue Hassene Benamene Les Verger, Bir Mourad Rais ALGERIA

P. O. Box 3 4 6 Abu Dhabi

Tel: (251-1) 182222

INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

■ Dış Bürolar International Offices

Tel: (41-22) 7316120 (3 ünes) S/Tel: (41-22) 7312194 thyairport_gva@freesurf.ch

Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18 Fenwick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 31010592 thyhkg@netvigator.com

KUALA LU M PU R G SA : Abda Aviation Sdn. Bhd. Süite 5.01 Ground Floor, Kompleks Antarabangsa Jalan Sultan İsmail, 50250 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (60-3) 27136185 thykul@myjaring.net


K U V E Y T - KUVVAIT

M İL A N O - M IL A N

P E K İN - B E IJ IN G

STO CKHOLM

Al Shuhada Str. Aliaa Çenter P.O. Box 23959 13100 Safat KUVVAIT Tel: (965) 2453820-21 -2422889 thy_kwi@hotmail.com

Verziere 13-20122 1/A 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39-02) 7600710776007111 airportthy@tiscali.it

VV103, Kempinski Çenter 50 Liang Ma Oiao Road, 100016, Beijing P.R. CHINA Tel: (86-10) 64651867-70 bjsrrwıagmmt®urt<ishairfrıescMna.corrı bjsales@turkishairlineschina.com

Tegner gatan 32 11359 Stockholm SVVEDEN Tel: (46-8) 218534/35 turkishairlines@swipnet.se turkishairlines@telia.com

LAHORE GSA: Pakturk Enterprises

National Tovvers 28, Egerton Road Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6309926/9 LEFKO ŞA - LEFKOSA

Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKISH REPUBUC OF NORTHEN CYPRUS S/R Tel: (392) 2271061-2271382 thynic@ebim.com.tr L O N D R A - LO N D O N

125 PalI MalISVV 1 Y5EA London UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-20) 77669300 info@turkish-airlines.co.uk LY O N

59 ESoulevard Marius Vivier Merle 69429 Cedex 03 Lyon FRANCE R/Tel: (33-4)37916670 thy.lyon@wanadoo.fr

S T R A Z B U R G - S TR A S B O U R G M O S K O V A - MOSCOVV

B. Dimitrovka 7/5, Building 2, 2nd Floor Moscow RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-095) 980 5202 sales@turkishairlines.ru

E3ahnhofsplatz1 (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (49-089) 51410920-25 muc@tkgemnany.com NEW YORK

John F. Kennedy International Airport Terminal One Jamaica New York 11430 USA S/Tel: (1-718) 7512601-7512618 Local S/R Tel: (516) 2475402 Toll free no: 1-800-8748875 passengerservices@tknyc.com info@tknyc.com

GSA : Anigo Group Limited

N Ü R N B E R G - NUREMBERG

248 Tower Road Sliema MALTA S/Tel: (356) 316645-316705

Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100 90411 Nuremberg Flughafen GERMANY R/Tel: (49-911) 9297212-14/16 S/Tel: (49-911) 9372011/12 thynue@t-online.de

M ANCHESTER

MASKAT - MUSCAT GSA : Sunrise Travel and

Tourism LLC P.O. Box 884 VVadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968) 7713221 M E D İN E - M E D IN A GSA: ABC Travel Agency,

Sultanah Alnozel Str. Saad Çenter P.O. Box 3645 Medina SAUDIARABIA Tel: (966-4) 8224106

ODESSA

Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 347906-08 thy_odstztk@farlep. net OSAKA

Ocat Bldg. 4F, 4-1 Minatomachi 1-Chome Naniwa-Ku, 556-0017 Osaka JAPAN S/Tel: (81-6) 66441114 R/Tel: (81-6) 66441144

M EKKE - MECCA

P A R İS

GSA : ABC Travel Agency

58 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE Tel: (33-1) 56693350/57 paris@turkishairiines.fr

Al Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052

P R İŞ T İN A - P R IS T IN A

Lidhja E Pejes-Drini Ibardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (381-38)502052-55 thytz@pm.ipko.net

2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg FRANCE R/Tel: (33-3) 88521413 thy.strasbourg@fr.oleane.com STUTTGART

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (49-711) 2258222 (7 lines) thystr@t-online.de SURABAYA

ROMA - ROME

GSA: Pt Angkasa Cahaya Cemeriang Skyline Bldg. 6th Floor Hyatt Regency Jl. Basuki Rahmat No: 106-128 60271 Surabaya INDONESIA Tel: (62-31) 5326427 sbjtg@dnet.net.id

Piazza Della Republica 55 00185 Rome ITALY S/Tel: (39-06) 4873368 R/Tel: (39-06) 4828349 roma@turkishairlines.it

Abu Faddel Elmurady Str. 32 Damascus SYRIA S/Tel: (963-11) 2212263-2457277

SA RA YB O SN A - SA RA JEVO

ŞANGAY - SHANGHAI

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA S/R Tel: (387-33) 212 938666092-206241

RM 342, Shanghai Centre, 1376 VVest Nanjing Road 200040 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (86-21) 3222002262798392 shasales@turkishairlineschina.com

R İY A D - R IY A D H

King Faisal Foundation P.O. Box 25194 11466 Riyadh SAUDI ARABIA Tel: (966-1) 4631600-4632087 turkishairlines@sol.net.sa

ŞAM - DAMASCUS

N İC E

Aeroport Nice Cote D'Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/Tel: (33-4) 93214479 (3 ünes) nice@turkishairiines.fr

M ALTA

Room 1012, Olimpic House Manchester Airport M90 1QX Manchester UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-161) 4895287-89-93 sales@thymanchester.co.uk

Vaclavske nam. No: 62/5 Praha 1 Prague CZECH REBUBLIC Tel: (420) 234 708 708-715 info@turkishairlines.cz prg.sales@turkishair1ines.cz

M Ü N İH - M U N IC H

M A D R İD

Plaza de Espana, 18 Torre de Madrid Planta 14 OFC 11 28008 Madrid SPAIN S/R Tel: (34)902111235915487230 mkalyoncu@idecnet.com

PRAG - PRAG UE

SEUL - SEOUL

E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul Çenter Building, 5GA Sokong-Ro, Jung-Gu Seoul KOREA S/Tel: (822) 7570280 R/TEL: (822) 7777055 seltztkl ©komet.net

Ş İK A G O - C H İC A G O

625 North Michigan Avenue, Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 Unes) info@tkchi.com

S İD N E Y - S Y D N E Y

603/16 Barrack St. Sydney, NSW, 2000 AUSTRAUA Tel: (612) 92998400 (3 Lines) turkair@turkishairiines.com.au S IM F E R O P O L

Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (380) 652248163 turkish@pop.cris.net S İN G A P U R - S IN G A P O R E

150 Beach Road 15-04 Gateaway VVest 189720 SINGAPORE Tel: (65) 67324556-67324557 sales@thy.com.sg

TA H RA N - TEHRAN

Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (98-21) 87374648748450/51 -8737381/82/84 turkishair.thr@arayandeh.net T A IP E I G S A : Golden Foundation Tours Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao 5. Road Sec. 4 Taipei TAIVVAN R.O.C. Tel: (886) 227733266 alan@gftours.com.tw T R A B L U S - T R İP O L İ

S O F Y A - S O F IA

Saboma Str. No: 11 -A Sofia BULGARIA Tel: (359-2) 9883596-9874220 thy-sof-sat@medicom.bg

GSPLAJ P.O. Box 4565 Elfateh Tower 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli UBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 thytip@yahoo.com 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 1 7 3


& RESERVATİON INFORM ATION

& REZERVASYON DANIŞMA

TA ŞK ENT - TASH KEN T

YEN İ D ELH İ - NEW D ELHİ

ANTAKYA

Ç O R LU

Navaiy Cad. No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1367989/90/92 thytasmng@sarkor.uz

Ambadeep Building 14 Kasturba Gandhi Marg. Connaught Place New Delhi 110 00 INDIA S/Tel: (91-11)51520795-97 R/Tel: (91-11)51520790-94 akif.demir@interglobe.com

GSA: Ant-Tur Antakya Turizm ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D Tel: (326) 2149497-2160150

GSA: Trakya Turizm ve Sey. Acentası Çorlu Belediye Karşısı iş Merkezi No: 9 Tel: (282) 6530477/78

T E L A V İV

Hayarkon Str, No: 78 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3) 5172333-35 sales@turkish.co.il T İF L İS - T B IL IS I

147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703 thytbs@access .sanet.ge T İR A N - T İR A N A

Kam International S.H. P.K. Tirana International HotelBusiness Hali Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355-4) 234902-240964 thytia@icc-al.org TOKYO

Toranomon Rapport, 4th Floor, 16-6 Toranomon 1-chom Minato-Ku Tokyo 105-0001JAPAN R/Tel: (81-3)52511551 S/Tel: (81-3)52511511 sales@turkishairlines.co.jp TO RO NTO

GSA: Stellar Travel Inc. 100 University Ave. Süite 100 Toronto ON M5J 1 V6 CANADA Tel: (416) 596-6886 info@stellartravel.ca

DALAMAN

GSA: Turhunt Turizm Seyahat Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karahan Otel Girişi Tel: (466) 2121800

S/Tel: (252) 7925395 R/Tel: 444 0 849 doztirpan@thy.com

B A L IK E S İR

0

4440849

U çu ş Hattı F lig h t Line

■ İç Bürolar Domestic Offices ADANA

Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 22 01120 Seyhan Tel: (322) 4570222 byilmazturk@thy.com

GSA: Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1 Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com BATM AN

GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. Acentası Meydan Mah, Yeni Belediye Karşısı No: 22 S/R Tel: (488) 2139149-2139200

A D IY A M A N

B İN G Ö L

GSA: İnandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı, No: 84 Tel: (416) 2161436/37/38/39

GSA: Tütünen Turizm ve Sey. Acentası Yenişehir Mah. Genç Cad. Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426) 2135767

AĞRI

B İT L İS

GSA: Ağrı Mefser Turizm Vali Konağı Cad. No: 1 Tel: (472) 2159297-2151371

GSA: Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2269898

VARŞOVA - W ARSAW

Al Jerozolimskie 123 Millennium Plaza, IX Floor 02-017 Warsaw POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl V İY A N A - V IE N N A

Opemgasse 3 A -1010 Wien AUSTRL^ S/R Tel: (43-1) 5862024 office@thy.at

GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 cavusoğlutur@ttnet.net.tr

A R T V İN

Complexe Hotel El MechtelBioc Ctkd Bivd. Ouled Haffouz, 1 ler Etage 1005 El Omrane Tunis TUNISIA S/R Tel: (216-71) 787033-786473 turkish.airiines@pianet.tn

Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONW, Tel: (389-2) 3117214 31161493148670 thyskp@yahoo.com

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Z Ü R İH - Z Ü R İC H

Talstrasse 58-8001 Zürich SVVITZERLAND R/Tel (41-1)2252323 zrhtk@biuewin.ch

Güllük Cad. No: 3 Türktelekom yanı Fatih Apt. Kat:1 D: 8 S/Tel: (242) 2434383 (7 ünes) R/Tel: 444 0 849 mcavusoglu@thy.com

T U N U S - T U N IS

Ü SKÜ P - SK O PJE

174

ZAG REB

Jurisiceva 12,10000 Zagreb CROATIA Tel: (385-1) 4921854/55 turkish-airlines@zg.htnet.hr

ÇORUM ANTALYA

D E N İZ L İ

İstiklal Cad. No: 27/B S/Tel: (258) 2648661-2648671 R/Tel: 444 0 849 D İY A R B A K IR

Ekinciler Cad. AZC Plaza Altı No: 27 Kat: 2/B Ofis Tel: (412) 2288401/02 Fi/Tel: 444 0 849 E D R E M İT

DHMİ Körfez Havaalanı Edremit Tel: (266) 3761399 S/R Tel: (224) 2211167 bursasatis@thy.com E L A Z IĞ

Naiibey Mah. Vali Fahribey Cad. No: 39 S/Tel: (424) 2181576-2182300 R/Tel: 444 0 849 ezstk@ttnet.net.tr E R Z İN C A N

GSA: Polat Turizm ve Sey. Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 THY Tel: (446) 2262114

AKSARAY

BODRUM

ERZURUM

GSA: Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı, Kütüphane Sok. D: 2 Tel: (382) 2132332-2127509

Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı Karşısı) No: 83/Z/22 S/Tel: (252)3171203/04 R/Tel: 444 0 849 dgursoy@thy.com Milas Tel: (252) 5230129-32

Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 88/3 Tel: (442) 2136718-19 R/Tel: 444 0 849

AMASYA

GSA: Ayşafak Air Turizm Seyahat Acentası Hacı İlyas Mah. Yeniyol Cad. Saatçi Apt. No: 112/1 Tel: (358) 2122228 thyamasya@ttnet.net.tr ANKARA

Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere S/Tel: (312) 4280200 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 abayka@thy.com

BURSA

Haşim Işcan Cad. Tuğtaş İş Merkezi No: 12/E S/Tel: (224) 2211167-2212838 R/Tel: 444 0 849 bursasatis@thy.com. Ç A N A K K A LE

GSA: Sudalar Turizm ve Tic. A.Ş. Anafartalar Oteli İskele Meydanı Tel: (286) 2123366

F E T H İY E

GSA: Fetur Turizm ve Sey. Acentası, Fevzi Çakmak Cad. No: 9/1 Körfez Apt. Yat Limanı Tel: (252) 6142034-6142443 G A Z İA N T E P

Atatürk Bulvarı No: 30/B S/Tel: (342) 2301563/64 R/Tel: 444 0 849 gztsatis@thy.com


G İR E S U N

KAHRAMANMARAŞ

M A R D İN

Ş A N L IU R F A

G S A : Çotanak Turizm Sey.

G S A : Döngel Turizm Sey.

G S A : Bilen Turizm ve Seyahat

Acentası Atatürk Bulvarı

Acentalığı

No: 33/A Tel: (454) 2124880-2162890

Trabzon Cad.

Acentası Karayolları karşısı Yenişehir Tel: (482) 2133773-74

G S A : Kaliru Turizm Seyahat Acentası Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344-2154548

No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037

M A R M A R İS

HAKKARİ G S A : Oğuzkurt Turizm Sey.

KARAMAN

Acentası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. Kat: 1 Tel: (438) 2115257

G S A : Cicitur Seyahat

İĞ D IR

Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt. No: 55 Tel: (338) 2120680-2142488

G S A : Eger Turizm Sey. Acentası

Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (476) 2279435/3231

KARS G S A : Sınır Turizm ve Sey.

İS P A R T A

Acentası Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838/39/40

G S A : Akita Turizm Seyahat

Acentası istiklal Mah. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 2322592-2233590 İS K E N D E R U N G S A : Rende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21/B Tel: (326) 6138383-6134294 tiatur@superonline.com İS T A N B U L

Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı (İç) Cumhuriyet Cad. No. 199-201 Kat: 3, Elmadağ, Harbiye S/Tel: (212) 2250556 R/Tel: 444 0 849 Satış Büroları - Sales Offices 1. Kadıköy Satış Müdürlüğü Recep Peker Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (216) 4184486 R/Tel: 444 0 849 2. Taksim Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim Tel: (212) 2521106 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 3. Harbiye Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3 Elmadağ Tel: (212) 2250556 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 harbiyesatis@thy.com G enel Y ö n etim S atış Bürosu

Yeşilköy S/Tel: (212) 6636300 Ext,3111-3119 Sabiha Gökçen Havaalanı Tel: (216) 5855850 S/Tel: 5855851 İZ M İR

Cumhuriyet Bulvarı No: 99 Mahmut Rıza İş Merkezi Kat: 1 D: 2, Kat: 2 D: 4 Pasaport S/Tel: (232) 4841220 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 gozturk3@thy.com

Atatürk Cad. No: 26/B Tel: (252) 4123751/52 R/Tel: 444 0 849 marmarissatis@thy. com MUŞ G S A : Nurevsan Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvarı İstasyon Cad. No: 127 S/Tel: (436) 2128682/83 N E V Ş E H İR

KAYSERİ

G S A : Argeus Turizm Seyahat

Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No: 1 S/Tel: (352) 2223858 R/Tel: 444 0 849 kayserisatis@thy.com

Acentası İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207

K IR K L A R E L İ G S A : Korur Turizm ve

Seyahat Acentası İstasyon Cad. Kültür Md. Yanı Kat: 1 Tel: (288) 2122066 K IR Ş E H İR G S A : Çavuşoğlu Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. Tüccarlar Işhanı No: 7/2 Tel: (386) 2121172-2121718 m.inal@kaynet.net KONYA

Mevlana Cad. No: 9 Kat: 1/106 S/Tel: (332) 3512000-3512032 R/Tel: 444 0 849 KUŞADASI G S A : Osman Turizm Seyahat

Acentası Sağlık Cad. Akdaş Apt. No: 63 Tel: (256) 6144205-6149382 KÜTAHYA G S A : Serhat Turizm Seyahat

Acentası Atatürk Bulvan Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041

Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı S/Tel: (422) 3248001 -3248008 R/Tel: 444 0 849 mlztztk@ttnet.net

G S A : Yoltur Seyahat Acentası

Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Işhanı No: 54/13 Tel: (236) 2346311-2386649

Ş IR N A K G S A : Rüzgar Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Cad. Tel: (486) 2163670-2163957 T E K İR D A Ğ

G S A : Sobek Turizm Sey. Acentası İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388) 2132117-2321507 ORDU

TO KAT

G S A : Çotanak Turizm Sey.

G S A : Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvarı Akyıldız Apt. No: 206/4 Tel: (356) 2147254 ay-safakair@ttnet.net.tr

Acentası Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (452) 2252054 O S M A N İY E

TR A BZO N

G S A : Osair Turizm Seyahat

Trabzon Havaalanı Tel: (462) 3256738

Acentası Alibeyli Mah. Orgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı Sarıkatipoğlu Pasajı No: 2 Tel: (328) 8149229-8133404

UŞAK G S A : Vatan Seyahat

Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033-2125129

SAKARYA

VAN

G S A : Sakarya Turizm Sey.

SAMSUN

Enver Perihanoğlu İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2155354/55 R/Tel: 444 0 849 vansatis@thy.com

Kazımpaşa Cad. No: 18/A S/Tel: (362) 4352330 R/Tel: 444 0 849

YALOVA G S A : Oba Turizm ve Seyahat

Acentası Uzunçarşı No: 1 Kat: 1 Tel: (264) 2749688

S İİR T

Acentası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad. Erdef Oteli Altı, No: 2 Tel: (484) 2237574 - 2237584 S İV A S

M A N İS A

G S A : Çavuşoğlu Turizm Seyahat Acentası Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok. No: 1/B Şereflikoçhisar Ankara Tel: (312) 6872383 unsalinaltekin@ttnet.net.tr

G S A : Trakya Turizm ve Seyahat Acentası Orta Cami Mah. Hükümet Cad. Belediye İş Merkezi K:1 D: 1 104 Tel: (282) 2618438

N İĞ D E

G S A : Bat-Air Turizm Sey. M ALATYA

Ş E R E F L İK O Ç H İS A R

G S A : Sivas Turizm Seyahat Acentası İstasyon Cad. 50. Yıl Sitesi No: 7-8 Tel: (346) 2211147-2244624 sivas@sivasturizm.com .tr

Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B Tel: (226) 8141342 YOZGAT G S A : Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası Lise Cad. Vali Konağı Yanı No: 49 Tel: (354) 2129193 (4 Lines) binaltekin@turk.net R : Rezervasyon / Reservation S : Bilet Satış / Tıcket Sales G S A : Genel Satış Acentası

General Sales Agency

1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 1 7 5


Y A S A K C İH AZLA R EQ U IPM EN T VVHİCH İT IS FO RBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TA K E-O FF OR LA N D IN G , AND T H R O U G H O U T THE FLIG HT

Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır. S ayın Y o lc u la rım ız,

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

176

S k Y L İF E 1 / 2 0 0 5

SİBEL

B O Y U N C A K U LLA N ILM A S I, A Y R IC A AÇ IK BIR A K ILM A SI

S ayın Y o lc u la rım ız,

BY

K ALK IŞ TA VE TÜM UÇUŞ

■ D e a r P a s s e n g e rs , Mobile phones interfere with the ftight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched off during the eritire flight to provide personal and aircraft safety. Ladies and Gentlemen, The operation of the following items is forbidden during take off, landing and when the seat belt sign is on: Casette piayers, eiectronic games, portabie computers, compact disc piayers, radio and TV receivers, portabie video equipment, DVD, VCD or simiiar battery powered electricai and eiectronic eçuipment. The operation of the follovving items is forbidden during the entire flight: Radio and TV transmitter, portabie phones, walky talkies, remote controlled toys, or any other eiectronic equipment transmitting eiectromagnetic waves. Ladies and Gentlemen Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

ILL U S T R A T IO N S

U Ç AK İÇERİSİNDE, İNİŞTE,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir.

A Y D IN

B İL G İ IN FO

Do not! Yapmayın!

■ Sayın Y olcularım ız,


■ Bebekler için Bebek maması, THY dış hat uçuşlarında "Özel Yemek Talepleri" kapsamındadır. Talep, rezervasyon sırasında ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar, sebzeli ve meyveli olmak üzere iki çeşittir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebilen pusetleri kullanmak için, yer numaranızı alırken, bebeğinizin olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız, Bebeğin altını değiştirmek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

m Hasta ve hamile yolcular için Hasta yolcu için bilet alınırken 'Hasta Yolcu Formu' düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü işletme Hekimliği Meydan Doktoru'ndan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Ayrıca, talep edildiği takdirde, bayan yolcularımız için hijyenik ped bulundurulur. Bu konuda lütfen hostesinize başvurun. 7 ayını (28 hafta) bitirmiş hamile yolcunun kendi doktorundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü işletme Hekimliği Meydan Doktoru’ndan aldığı "uçakla seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan raporu ile uçuşuna müsaade edilir. Bu raporun tarihi yedi günden eski olamaz. ■ Sick Passengers and expectant mothers

Infarıt Passengers

Baby food is available if requested in advance under THY's Special Dietary Requests for International flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduied flight departure time. Baby foods are in glass jars and available in two varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, vvhich can be hung only while the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and Central rows of seats, you must specify that you have an infant vvith you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories vvhich facilitate this task, rather than the cabin seats.

When purchasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor’s report spedfying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons why the person concemed should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger's physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Please ask one of the hostesses ifyou need sanitary peds, vvhich are available for vvomen passengers. Pregnant passengers in the 7th month (28th week) or more of pregnancy vvill only be permitted to fly vvith a statement from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that air travel poses no risks for them. This report must be no more than seven days old on the day of the flight.

m Evcil h a y v a n la r için Uçak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon yapılması gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafından getirilen uygun özel bir kafes, kutu ya da çanta içerisinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen Ortaklık standartlarına uymayan muhafazalar kabul edilmez. Kabine alınacak evcil hayvanın geçerli bir sağlık belgesi, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu beraberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve muhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartımanında taşınır. ■

Domestic pets

Reservations are required for domestic pets. Passengers may carry domestic pets in the cabin only if they are in cages vvhich meet airline specifications. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a valid and up-to-date record of heaith and vaccination. While on the aircraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner’s seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passengers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers suppiied by their ovvners.


G e ç e r li K r e d i K a r tla n American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 USD’dir.

Telefon

Yardım Müşteri Hizmetleri Telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız "I2+'İ tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödemeyeceksiniz.

hizmetleri Telephone

services

Ayrıntılı bilgi için: e-mail: aircom@sita.int Tel: + 1 514 3 247 266 (Bu numaraya yapılan aramalar ücretlidir.) Sayın Yolcularımız, Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz. Şikayet ve önerileriniz için: Protokol ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü THY Genel Yönetim Binası 1. Kat 34830 Yeşilköy Tel: |0212] 663 91 79 Faks: [0212] 663 47 73 e-mail: customer@thy.com Görüş ve şikayetlerinizi www.turkishairlines.com.tr adresindeki 'PAYLAŞALIM' başlığı altında bulunan, Teşekkür, Öneri ve Şikayet'i simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da iletebilirsiniz.

D e a r P a s s e n g e rs , P le a s e in f o r m t h e c a b in s t a f t a b o u l a n y p r o b le m y o u e n c o u n t e r d u r in g y o u r flig h t, w h e t h e r it c o n c e r n s y o u r s e a t o r a n y o t h e r p a r t o t th e a ir c r a f t c a b in , s o t h a t p a s s e n g e r s o n s u b s e q u e n t f lig h t s d o n o t s u lf e r s im ila r in c o n v e n ie n c e . C o m p la in ts a n d s u g g e s tio n s : P r o to c o l a n d C u s to m e r R e t a t io n s M a n a g e m e n t T H Y M a in O f fic e 1 s t F lo o r 3 4 8 3 0 Y e ş ilk ö y T e l: Fax:

|0212] 663 91 79 [0212] 663 47 73

e - m a i l : : u s to m e r @ th y . c o m Y o u m a y r e g is t e r y o u r v ie w s a n d c o m p la in t s b y c lic k in g o n o n e o f t h e ic o n s f o r T h a n k s , S u g g e s t io n s o r C o m p la in t s u n d e r t h e 'L E T S S H A R E ' m e n ü o n o u r v v e b s ite a t w w w . t u r k is h a ir iin e s . c o m .

178

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

■ T e le fo n H izm e tle ri Tüm A-340 uçaklarımızın ve A-310 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A-310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A-340 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz. Nasıl kullanılır? a. Telefonu kaldırın. b. İngilizceyi seçmek için "1" tuşuna basınız. c. Türkçeyi seçmek için "2" tuşuna basınız. d. Ekran üstüne gelen menüden "1"i seçiniz. e. Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul edildi" yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Sonra "+” tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda "telefon bağlandı" yazısını gördüğünüz zaman telefonla görüşme yapabilirsiniz. Görüşmeniz bittikten sonra "End Cali" tuşuna basın. Başka bir numarayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. "End Cali" tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti duracaktır.

■ T elep h o n e S ervices

In-seat telephones are available to Business Class passengers on ali our A-340 aircraft and on one A-310 aircraft (the GÖKSU). İn addition for other passengers there are two telephones in the Economy Class Cabin of the Göksu A-310, and four telephones in those of our A-340 aircraft. You may cali the flight attendant to assist you if necessary. In s tr u c tio n s a. Lift the handset b. To choose English press 1. c. To choose Turkish press 2. d. Seiect i from the menü on the screen. e. Place your credit card with the magnetic strip facing left, a n d s lid e it tovvards you.

VVhen you see the message "Card accepted" on the screen, enter the number you wish to cali. Then press the '+ ' key.

VVhen the message "Cali connected" appears on the screen, you may have your cali. VVhen the cali is complete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new number and press the '+' key again. Charging stops when the handset is returned to the cradle.

C r e d it C a rd s a n d C h a rg e s

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute or part thereof. Assistance Customer Services

If you encounter any difficulties with your cali, please dial 12+. This will connect you to AIRCOM Sen/ice Support Services Centre. No charge will be made for this cali. For furthe r Inform ation, please contact:

e-mail: aircom@sita.int Tel: +1 514 3 247 266 (Please note that this number is not free of charge.)


Faks hizmetleri, internet

Fax transm ission, internet

m Faks hizmetleri Başlamadan önce faks çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Power anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olun. 1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse "PLEASE VVAIT" ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte "ENTER NUMBER" ışığı yanıp sönmeye başlayınca, OO+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın. Not a. Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ERROR" ışığı yanacaktır. Bu durumda "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b. Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE VVAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

■ F a x tra n s m is s io n

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. When correctiy positioned the terminal wiii grip it. 2 . Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards. 3 . İf your credit card is valid and accepted the PLEASE WAİT light will go on. When the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code +fax number.

Notes a. İf your card is invalid, not

accepted or unreadable the ERROR light wili come on. İn this case press the STOP/C button. b. İf the number is engaged press STOP/C button and try again.

■ Internet

■ In te rn e t

web adresimiz: www.thy.com.tr THY ile ilgili tüm bilmek stediklerinize web sitemizden erişebilirsiniz. THY'nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz noktalarla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaraları; özel yolcu programları; ikram servisimiz; Skylife dergisi; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line sayfalarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün. THY'nin tüm seferlerinin tarifesini online olarak görüntüleyebilir, iç ve dış hat rezervasyonlarınızı yapabilir ve dilerseniz biletinizi internet üzerinden satın alabilirsiniz. Internet üzerinden satın alınan biletler üç şekilde teslim edilmektedir.

Our website adress: www.thy.com Everything you need to know about Turkish Airlines is available at our website. Information includes a history of the airline, the composition of our fleet, flight destinations and Information about the cities and airports, addresses of our sales and reservations offices with their telephone and fax numbers, freçuent flyer programmes, catering services, Skylife magazine, Business Class services and services for infant and disabled passengers. Turkish Airlines's online services include the timetable for ali Turkish Airlines flights, making domestic and International flight reservations, and ticket purchase. For tickets purchased över the internet there are three delivery alternatives to choose from:

1. Posta Yolu ile Teslimat (Türkiye, ABD, Ingiltere ve Almanya'da geçerlidir.) 2 . Havaalanında Teslimat (Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana Şakirpaşa, Gaziantep Oğuzeli ve Antalya; Ingiltere’de Londra Heathrow ve Manchester; ABD'de New York JFK ve Chicago O'Hare; Fransa'da Paris Orly, Lyon St. Exupery, Nice Cote D'Azur ve Strasbourg; Almanya’da Düsseldorf, Frankfurt Main, Hamburg Fuhlsbuttel, Hanover, Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart; Ispanya'­ da Madrid Barajas ve Barcelona; Ukrayna'da Kiev Sorispol ve Odessa Central; İtalya'da Milano Malpensa; Romanya'da Bükreş Otopeni; Avusturya'da Viyana Schwechat; İsviçre’de Cenevre Cointrin ve Zürih Kloten; Belçika’da Brüksel National; İsrail’de Tel Aviv Ben Gurion; Yunanistan'da Atina Eleftherios Venizelos; İsveç'te Stockholm Adanda havalimanlarında hizmete sunulmaktadır. Yolculuğun belirtilen havalimanlarında başlaması zorunludur.) 3 . THY Satış Ofisleri'nde Teslimat (Tüm THY Satış Ofisleri ve Genel Satış Acentaları’nın olduğu yerler için geçerlidir,)

1. Ticket by Mail (Turkey, the USA, the UK and Germany only) 2 . Airport Delivery (The flight must begin from one of the

( 4 . When the connection is made the PLEASE VVAIT light will come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

T H Y ’ye u la ş a b ile c e ğ in iz di ğer w e b a d re s le ri: www.turkhavayollari.com .tr; w w w .turkishairlines.com .tr; w w w .turkishair.com .tr; w w w .turkhavayollari .com ; www .turkishairlines.com ; w w w .turkishair. com THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için e-mail (elektronik posta) adresimiz: customer@ thy.com

following airports: in Turkey, İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana Şakirpaşa, Gaziantep Oğuzeli, and Antalya; in the UK, London Heathrow and Manchester; in the USA, New York JFK and Chicago O’Hare; in France, Paris Orly, Lyon St. Exupery, Nice Cote d'Azur and Strasbourg; in Germany, Nürnberg and Stuttgart; in Spain, Madrid Barajas and Barcelona; in Ukraine, Kiev Borispol and Odessa Central; in Italy, Milan Malpensa; in Romanla, Bucharest Otopeni; in Austria, Vienna Schwechat; in Switzerland, Geneva Cointrin and Zürich Kloten; in Belgium, Brussels National; in Israel, Tel Aviv Ben Gurion; in Greece, Athens Eleftherios Venizelos; and in Sweden, Stockholm Artanda.) 3 . Ticket by Office (ali Turkish Airlines sales offices and Turkish Airlines ticketing agencies) O th e r In te rn e t a d d re s s e s f o r T u rkish A irlin e s : www. turkhavayollari. com. tr; www. turkishairlines. com. tr; www. turkishair. com. tr; www. turkhavayollari. com ; m vw. turkishairlines. com ; www. turkishair. com For your suggestions and com plaints regarding Turkish Airlines services please vvrite to: custom er® thy. com

1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 1 7 9


w w w .thy.com .tr

internetteki check-in bankonuz w w w .thy.com

Online check-in

Your online check-in desk

■ A b o u t O n lin e C h e c k -in

Accessing their flights from our vvebsites, w ww .thy.com .tr (Turkish) or www.thy.com (English), our passengers can choose the seat they want from the cabin plan and complete ali check-in formalities up to their destination. ■ O n lin e C h e c k -in n ed ir? Yolcularımızın; w ww .thy.com .tr (türkçe) www.thy.com (ing) adresimizden seyahat edecekleri uçuşlarına ulaşarak, kabin planında diledikleri koltuklan seçebilme ve uçuşlarının son noktasına kadar check-in yapabilme olanağıdır. ■ O n lin e C h e c k -in y o lc u la rım ız a n e le r k a z a n d ıra c a k ? Yolcularımız, seyahat edecekleri tüm rezervasyonlu uçuşlarına online ulaşarak, ev veya ofislerinin konforunda, seyahat edecekleri sınıfa ait koltuk planından dilediklerini seçerek check-in işlemlerini gerçekleştirebilecek ve birçok havalimanımızda kendilerine tahsis edilen özel kontuardan faydalanma imkânını elde edeceklerdir. 1 8 0 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

m A d v a n ta g e s o f O n lin e C h e c k -in

■ O nline C h eck-in nasıl yapılacak? www.thy.com.tr (türkçe) www.thy.com (ing) adresimizde ONLINE HİZMETLER bölümünde yer alan ONLINE CHECK-İN sayfamızdan, bu hizmeti sunduğumuz havalimanı bilgilerine ve check-in işlemleri ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Online check-in hizmeti, uçuşların kalkışından 24 saat önce başlayarak 90 dakika kalana kadar verilmektedir. ■ H avaalanında y a p ılac ak işlem ler Yolcularımız, güvenlik prosedürlerinden geçtikten sonra, biniş kartlarının alınması ve bagajlarının teslim edilmesi işlemlerini, havaalanında kendilerine tahsis edilmiş olan check-in bankosunda tamamlayacaklardır.

By accessing their previously reserved flights online, our passengers can choose whichever seat they want from the seating plan for the class in which they are traveling from the comfort of their own home or office and complete check-in formalities, as well as taking advantage of the special check-in counters reserved for them at many of our airports.

W H o w d o e s O n lin e C h e c k -in w o rk

For full details regarding online check-in formalities and a list of airports offering this service, please visit the ONLINE CHECK-İN page in the ONLINE SERVICES section of our website: www.thy.com.tr (Turkish) or www.thy.com (English. Online check-in services are available starting from 24 hours up to 90 minutes before departure. m P ro c e d u re a t th e a ir p o r t

After going through security procedures, our passengers will receive their boarding cards and complete their baggage consigning at the check-in counter provided for in the airport.


Self Check-in

Hotel Check-in ■ Self C heck-in Türk Hava Yollan, Self Check-in cihazlan ile havaalanındaki işlemlerinizi en hızlı biçimde gerçekleştirebileceğiniz bir hizmeti sunuyor. Bu uygulama sayesinde check-in işlemlerinizi kendiniz ve beraberinizdeki diğer yolculanmız için yapabilecek, istediğiniz koltuğu seçebilecek ve biniş kartınızı alarak doğrudan uçağa gidebileceksiniz. Bagajsız seyahatinizde, aynı gün içinde gittiğiniz yerden dönüş varsa dönüş uçuşunuz için de Retum Check-in işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bagajlı yada bagajsız, bağlantılı tüm yurtiçi seyahatlerinizde, siz ve beraberinizdekiler için, aynı rezervasyon kaydında olmak şartıyla, uçuşlannızın son noktasına kadar Through Check-in yapabilecek ve tüm uçuşlannıza ait koltuklanma seçerek, biniş kartlannızı alabileceksiniz. Online Check-in yapmış olan yolculanmız, Self Check-in cihazlanndan biniş kartlannı kendileri alarak doğrudan uçağa gitmenin yanı sıra, daha önce seçmiş olduklan koltuklan değiştirme imkânına da sahip olabilecekler. Self Check-in hizmetinden geçerli bileti olan ve Online Check-in yapmış tüm yolculanmız yararlanabilecekler.

■ Otel Check-in

m H otel Check-in

Türkiye'nin seçkin otellerinde kalan tüm yolcularımıza havalimanına gitmeden biniş kartlarını alabilme imkânı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm rezervasyonlu uçuşlarınız için biniş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu işlem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim verilmiş otel personeli yardımcı olacaktır. Bu işlem, havalimanına iç hat uçuşları için en az 20 dakika, dış hat uçuşları için ise en az 35 dakika öncesinde bagaj(lar)ınızı teslim etmek için kontuara başvurduğunuz sürece geçerlidir. Otelde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj Etiketlerinizi ve eğer Business Class yolcu iseniz CİP Salon Giriş Kartınızı görevliden hemen teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalimanında sizler için açılmış özel "Bagaj Teslim Kontuarları'na teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlemlerinizi tamamladıktan sonra artık pasaport kontrolü için hazırsınız. Otel Check-in hizmetinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bulunduğu il kapsamında aşağıda belirtilmiştir. İyi uçuşlar!

Ali passengers staying at leading hotels in Turkey can complete their check-in formalities before leaving the hotel. This service is valid for ali passengers travelling on domestic or International flights (if available) vvith or vvithout baggage. You vvill be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. To take advantage of this service you must deliver your baggage at the special Hotel Check-in counters in the airport at least 20 minutes before departure time for domestic flights and 35 minutes before departure time for International flights. You can collect your boarding card at your hotel's check-in desk vvhich is open 24 hours a day. After check-in, please make sure that you have received ali your travel documents (boarding card, baggage tag, passport and Business Class lounge card if applicable) necessary for the flight. At the airport you can entrust your baggage to Turkish Airlines staff at the special Hotel Check-in counter. After completion of the security procedures neccessary for certain flights, you are ready to go through the passport control. Our Hotel Check-in service is available at hotels specified belovv. Have a pleasant flight.

O t e ll e r - H o te ls

B u lu n d u ğ u il - L o c a tio n

Polat R e na issa n ce H otel Tel: (0212) 663 17 00

İstanbul

O t e ll e r - H o te ls

Ankara

Hilto n S a A B C (Ankara B u s in e s s Ç e nte r) Tel: (0312) 455 00 0 0 __

Z aim o ğlu O teli Tel: (0322) 363 53 53

M avi Sürm eli O teli T el:J0 322) 363 34 3 7 __

Neva Palas Tel: (0312) 419 5e 86

Zorlu Grand Otel Tel: (0462) 326 84 00

S e ğm e n O tel Tel: (0312) 417 53 74 D e dem an A n kara Tel: (0312) 417 62 00

U sta O te l T el: (0462) 3 2 6 57 00

Bilkent O tel ve K o nferans M erkezi Tel: (0312) 266 46 86

R e sort D e dem an B o dru m Tel: (0252) 313 85 00

Büyükhanlı Park H o tel S R e s id e n c e Tel: (0312) 441 56 00

M anastır O tel Tel: (0252) 316 28 54

M ega R e sid e n ce Tel: (0312) 468 54 00

Karia P rin c e s s Tel: (0252) 316 89 71

Sürm eli O teli Tel: (0312) 231 76 60

Fuga Fine Tim es Tel: ;0252) 317 23 60

E se n b o ğ a A irp o rt Tel: (0312) 399 47 00 _

Iberotel Sarıgerm e Park Tel: (0252) 286 80 31 __

Etap Altınel O tel Tel: (0312) 231 77 60

Trabzon

B o drum

D alam an

C aria H o lid a y R e sort Tel: (0252) 286 84 39 İzmir

İzmir Prin c e s s T erm al O teli Tel: (0232) 238 51 51

H illsid e B e ach C lu b Tel: (0252)_6U 83^60^

İzmir H ilton T e l: (0232) 497 60 60

C lub Lykia VVorld Tel: (0252) 6 17 02 00

Ege Palas Tel: (0232) 463 9 0 90

H otel D e dem an Rize Tel: (0464) 223 44 44

O tel Crovvn Plaza Tel: (0232) 292 13 00

R esort D e dem an C a p p a d o c ıa Tel: (0384) 213 99 00

R e sort D e dem an A ntalya Tel: (0242) 316 16 00^

Adana

B ü yük S ürm eli O teli Tel: (0322) 352 36JD0

K ing A p a rt H o te l Tel: (0312) 440 79 31

H otel Kaya P restige Tel: (0232) 483 03 23

B u lu n d u ğ u il - L o c a tio n

H ilto nS A Tel: '0322) 355 50 00 S eyhan O teli T el: (0322) 4 57 58 10

D e dem an İstanb ul Tel: (0212) 274 88 00 S hera ton A n kara Tel; (0312) 46B 54 54

■ S elf C heck-in Using Self Check-in equipmert, Turkish Airlines offers a service vvhich will make it possible for you to carry out your airport procedure in the speediest possible manner. Thanks to this service you vvill be able to effect check-in process for yourself and the passengers vvith you, choose a seat to your liking, get your boarding pass and go straight to the plane. If you are travelling vvithout baggage and there is a same-day retum flight from your destination, you vvill also be able the carry out the Retum Check-in operation for the trip back. For ali domestic flights involving connections, vvith or vvithout baggage, you and those travelling vvith you vvill■ —provided you have made the same reservation—be able to effect a Through Check-in to your final destination, selecting seats and getting boarding passess for ali the flights. İn addition to get their boarding passes from the Self Check-in equipment, passengers who have performed Online Check-in vvill be able to change previously chosen seats. Ali those vvith valid tickets, and ali passengers who have benefitted from Online Check-in, vvill be able to make use of Self Check-in.

Rize K a padokya

A ntalya

H otel S h era ton V o yager Tel: (0242) 238 55 55

1 / 2 0 0 5 S K Y L İF E 181


Siz ve bagajınız

You and your baggage ■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz havayolu şirketinden bagajınızı hangi noktaya kadar etiketleyeceğini ve kaç kiloya kadar taşıma hakkınız olduğunu mutlaka öğreniniz ve biletinizden kontrol ediniz. ■ Kabin içine alabileceğiniz el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo sınırlamaları hakkında bilgi edininiz. Türk Hava Yolları standart boyut ve ağırlığı 20x40x60 cm ve 8 kg'dır. ■ Bagajınızın üzerine ad/soyad, telefon numarası ve adres gibi bilgileri içeren isim etiketini mutlaka takınız. Etiketler bankolarımızdan temin edilebilir. ■ Daha önceki seyahatlerinize ait etiketlerinizi bagaj üzerinde bırakmayınız. ■ Havayolumuz, bagajınızda bulunan para, ziynet eşyası, numune, değerli evrak, elektronik eşya, bozulabilir/kırılabilir madde ve diğer değerli eşyalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir, ■ Çuval, naylon torba, teneke kutu, bidon vs. bagaj niteliği taşımayan eşyaların uçağın bagaj bölümüne ve kabin içine kabul edilmeyeceğini unutmayınız. ■ Çakı, bıçak, tırnak makası, çakmak vs. gibi kesici, delici ve patlayıcı eşyaların kabinde bulunması güvenlik açısından sakıncalı olup, kabul edilmediğini unutmayınız ve yanınızda bulundurmayınız. ■ Bagaj/bagajlarınızın taşıma esnasında fazla doluluktan dolayı zarar görmemesi ve sapının kopmaması için genişlik sınırlarını ve ağırlık taşıma kapasitesini zorlamayınız. Taşıma hakkınızı aştığınız takdirde fazla bagaj ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayınız. ■ Bagaj/bagajlarınızın teslim işlemlerini kendi adınıza yaptırınız ve teslim ettiğiniz 182

SKY L FE 1 / 2 0 0 5

M cû tg fo j^sd İS İM

I NAME

ADRES / ADDR ESS

TEL

I TELEPHONE

CEP

I MOB11E PHONE

E-MAİL

bagaj/bagajlannız için size verilen etiket kuponları üzerindeki bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı bir başka yolcu adına kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp veya hasar durumunda tarafınıza tazminat ödenmesi mümkün olmayacaktır. ■ Uçağa binmeden önce bagaj gösterme uygulaması var ise bagaj/bagajlarınızı görevlilere gösteriniz. ■ Varışınızda; bagaj bantından size ait bagaj/bagajları alırken yanlışlıkla benzer bagaj almamaya dikkat ediniz. ■ Varışınızda teslim alamadığınız bagaj/bagajlannız için kayıp eşya ofisine yapacağınız başvuruda seyahat biletiniz ve bagaj etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz ve görevlilere bagajınızın rengi, tipi, markası ve içindekilerle ilgili bilgileri bildiriniz. Size verilen bagaj aksaklık raporu, seyahat bileti ve bagaj etiketinizi/ etiketlerinizi muhafaza ediniz. ■ Bagajınız 5 aün içinde bı ılıınamadıöı takdirde lütfen verilen bagaj talep formu, orijinal biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, varsa- fazla bagaj biletiniz ve hüviyetiniz ile birlikte en yakın THY ofisine veya Merkezi Kayıp Eşya Müdürlüğü'ne müracaat ediniz. ■ Bagajınız, THY'nin bilgisi dışında size ulaştı ise, lütfen +90 212 663 63 00 / 5577-82 irtibat numaralarına haber veriniz. Unutmayınız ki, bagajınızı internet üzerinden takip etmeniz size zaman kazandıracaktır. W eb adreslerimiz:

www.thy.com.tr ve www.turkishairtines.com

■ Please check the destination to

which your baggage should be labelled and the weight limit permitted by the airline you are ffying with. Also check the vveight limit marked on your ticket. m Check the size and vveight limits for hand baggage a!iowed in the cabin for the airline you are flying with. Turkish Airlines allows one piece of cabin baggage measuring 20x40x60 cm and weighing a maximum of 8 kg. m Every piece of your baggage should be labelled with your name, telephone number and destination adress. Tags are available from our check-in desks. m Remove any tags and labels from previous joumeys. m Our airline is not responsible for cash, jewellery, samples, valuable documents, eiectronic devices, perishalbe/fragile items, or other valuables in your baggage. m Baggage packed in sacks, plastic bags, plastic containers, tins and other unsuitable packaging will not be allowed either as check-in or cabin baggage. m Knives, penknives, nail scissors, cigarette lighters and other cutting, piercing and explosive items are not allovved in the cabin for security reasons, so please check that you are not carrying any such items in your hand luggage. m Do not overfiH your suitcases and bags beyond their vveight or volüme capacity. This can lead to the handle breaking and other damage to your baggage. İf your baggage exceeds the vveight allowance, remember that you will be liable to pay additional charges.

m Present your baggage in your own name, and check the information on the baggage receipts given to you at check-in. Do not register your baggage in the name of another passenger. Remember that in this event you will not be able to daim for lost or damaged baggage. ■ You may be required to identify your baggage before boarding the aircraft. Please point out each piece of your baggage to the staff member on duty. m On arrival, be careful not to collect baggage resembling your own by mistake. m Should you find that your baggage has not arrived to your destination, please inform the lost and found Office shovv the staff member your ticket and baggage receipt/s, and give details of the colour, type, brand and contents. Please keep the passenger irregularity report, your ticket and ticket receipt/s, as these will be needed to dam your baggage vvhen it arrives. a Should your baggage not be traced within 5 days. please apply to the rıearest Turkish Airlines O ffic e or the Central Baggage Tracing Department with your Baggage Demant Form, origirıal ticket, origirıal baggage receipt(s), excess baggage receipt (if any) and a valit Identification document. m İfa third party delivers your baggage, please inform us by calling +90 212 663 63 00 / 5577-82.

Please note that tracking your baggage via the Internet will save you valuable time. Our web adresses are:

www. thy. com. tr and www. turkishairlines. com


İşinizin daha verimli olmasını ister misiniz ? Intel" Xeon™ işlemciler ile güçlendirilmiş SNC sunucular, işinizi büyütmenize yardımcı olacak kalite ve güvenilirliği sağlar.

İş le m c i

RACTORY R 42B A

CENTURY G O LD

M A S T O R Y P X B S S -N

Intel' Pentium* 4 işlemci 3.00 6Hz HT Teknolojili

Intel’ Pentium’ 4 İşlemci 3.00 GHz HT Teknolojili

Intel" Xeon,v İşlemci 2.8 GHz (1M6 L2 Cache. 800MB FS8> Intel' Xeon'wİşlemci 2 8 GHz (1M8 L2 C»che. 800M8 FS8)

1/1

1/1

İş le m c i S t a n d a r t / M a k s i m u m

256 M B DDR 400 MHz 4096 80 GB 7200 rpmSerial ATA 1,44 52X Tümleşik Intel' Extreme Graphics 2 1 x Intel* Pro/100+

B e lle k M a k s i m u m B e ll e k ( M B ) S a b it D is k (G B ) D is k e t S ü rü c ü C D O kuyucu E k r a n K a rtı A ğ K a rtı

512 M B DDR 400 MHz 4096 36 GB 10000 rpm SCSI 1,44 52X Tümleşik 8MB ATI Rage Xt ekran kartı

G e n iş le m e Y u v a la n

3 x 32-brt 33MHz PCI yuva

G ü ç K a y n a ğ ı ve Fan D iğ e r

300W PFC 2U rat tipi

1 x Intel* 82551 OM 10/100 ethernet, 1 x Intel' 82547E110/100/1 OOOMbps 4 3 x 64-bit 66MHz, 1 x 32-bit 33MHz PCI yuva 300W PFC SC SI denetleyicisi ile Have bir donanıma

G a r a n ti Sü re si

3 Yri Müşteri Yerinde

ihtiyaç duymadan RAID 0 ve 1 desteği 3 Yit Müşteri Yerinde

8 9 9

1 1 6 9

D is k G e n iş le m e Y u v a la n

F iy a t

$

$

1/2

1/2

512 M B DDR ECC Reg 8192 36 GB 10000 rmp SC SI 1,44 52X Tümleşik 8MB ATI Rage XL ekran kartı 1 x Intel" 82541GB (10/100/1000 MBit)

1 GB DDR ECC Reg 8192 3 x 36 GB 10000 rmp SC SI Hot-Swap 1.44 52X Tümleşik 8MB ATI Rage XL ekran kartı 1 x Intel* 82541GB (10/100/1000 M8it)

3 PCI (2 x 64-Bit PCI-X.66 MHz. 1x32 Bit PCI.33 MHz) 600W 2 adet geniş çaplı tan sistemi

3 PCI (2 X 64-Bit PCI-X,66 MHz, 1x32 Btt PCI.33 MHz) 600W

SC SI denetleyicisi ile Have bir donanma ihtiyaç duymadan RAID -1 desteği 3 Yıl Müşteri Yerinde

U320 Çift Kanal RAID Kontrol Kartı (64MB bellek. RAID 0 .1 .4 ,5 ,1 0 ,5 0 desteği) 3 YH Müşteri Yerinde

1 6 4 9

2 9 9 9

$

C A R D F l N A N S SAHİPLERİNE PEŞİN FİYATINA 1 0 S N C T Y R O C -E K a s a Y a p ıs ı İş le m c i

M o n it ö r d a h il d e ğ ild ir.

Y o n g a Se ti S is t e m B e lle ğ i E k ra n K a rtı Se s K a rtı A ğ K artı S a b it D is k D is k e t S ü rü c ü O p t ik S ü r ü c ü U S B G ir iş PCI Yuva K la v y e M o u s e İ ş le t i m S i s t e m i G a ra n ti Sü re si F iy a t

M ic r o -T o w e r In te l’ C e le ro n * D iş le m c i 3 2 0 2 . 4 G H z 5 3 3 M H z FSB 2 5 6 K B ö n b e lle k In te l* 8 4 5 G V 25 6 M B DDR 2 6 6 M H z T ü m le ş ik In te l* E x tre m e G r a p h ic s T ü m le ş ik R e a lte k A L C 2 0 2 A T ü m le ş ik In te l* P ro /IO O 4 0 G B 7 2 0 0 rp m 1 .4 4 M B 5 2 x C D -R O M 4 x U S B 1.1 3 a d e t b o ş P C I s lo t T ü r k ç e Q K la v y e P S /2 O p t ik M o u s e PS /2 W in d o w s XP P ro T ü rk ç e 3 y ıl (1 y ıl y e r in d e ) 5 , 9 S

M A S T O R Y P X B E S -N R A ID

$

TAKSİT AVANTAJI

S N C T Y R O C -E M ic r o -T o w e r I n t e l' P e n tiu m ’ 4 iş le m c i 2 .8 G H z 5 3 3 M H z FSB 1 M B ö n b e lle k In te l* 8 4 5 G V 2 5 6 M B DDR 2 6 6 M H z T ü m le ş ik In te l* E x tre m e G r a p h ic s T ü m le ş ik R e a lte k A L C 2 0 2 A

SN C TYRO C M ic r o -T o w e r I n t e l ' P e n tiu m " 4 İş le m c i 3 . 0 0 G H z H T T e k n o lo jili 8 0 0 M H z FSB 1 M B ö n b e lle k In te l* 8 6 5 G 25 6 M B DDR 40 0 M H z

T ü m le ş ik In te l* P r o /IO O 4 0 G B 7 2 0 0 rp m 1 .4 4 M B 5 2 x C D -R O M 4 x U S B 1.1 3 o d e t b o ş P C I s lo t T ü r k ç e Q K la v y e P S /2 O p t ik M o u s e PS /2 W in d o w s XP P ro T ü rk ç e 3 y ıl (1 y ıl y e r in d e )

T ü m le ş ik In te l* E x tre m e G r a p h ic s 2 T ü m le ş ik A D İ 9 8 5 c h ip s e t T ü m le ş ik In te l* P ro /IO O 4 0 G B 7 2 0 0 rp m 1 .4 4 M B 5 2 x 3 2 x 5 2 C D -R W 8 x U S B 2 . 0 (4 ö n p a n e ld e , 4 s is te m a r k a s ın d a ) 3 o d e t b o ş P C I s lo t T ü r k ç e Q K la v y e P S /2 O p t ik M o u s e P S /2 W in d o w s XP P ro T ü rk ç e 3 y ıl ( l y ı l y e r in d e )

6 4 9

6 9 9

$

$

1 7 ” S N C C R T F i a t M o n i t ö r 1 2 9 S + K D V d ir .

C www.snc.com.tr

S N C M ic r o s o f t " W i n d o w s ’ X P P r o f e s s i o n a l ü r ü n ü n ü ö n e r ir .

K am p an y a m ızd a p e şin fiyatına C a rd F m a n s ile 10 taksit, W orldC ard M axlm um Kart ve B o n u s C a rd ile 5 taksit g eçenidir K am p an y am ız T C S a n a y i v e T icaret B ak an lığ ın c a 2 5 0 5 .1 9 9 4 tanhh R e sm i G a z e te d e ilan edilen T RK G M -94/2-3 sayılı tebliğ h ü k ü m le n n e u y g u n d u r SN C b u ilan d a y e r a lan ürünlerin fiyatlarında ve özettiklerinde değişiklik y a p m a hakkını saklı tu ta r F iyatlara % 1 8 K O V ilave ed ilecek tir B a sk ıd a n k a y n ak la n an h a tala r bağlayıcı değildir İtanda ye r a la n ü rün resim len ö rn ek resim lerdir Bu k a m p an y a 31 A ralık 2 0 0 4 ta n h tn e k a d ar geçertıdır. SNC BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN

v

TİC. A.Ç. D udullu O rganize Sanayi B ölgesi 1.C a d d e N o:8 34775 Ü m raniye İstanbul

S A T IŞ N O K T A L A R I İS T A N B U L A V C IL A R K e p ( 2 1 2 ) 6 7 6 6 3 2 0 B A H Ç E L İE V L E R P u s u l a ( 2 1 2 ) 4 4 1 8 9 8 9 B A K IR K Ö Y B itso ft ( 2 1 2 ) 5 7 2 5 2 0 9 • B iltek ( 2 1 2 ) 6 6 0 2 4 7 6 B A Y R A M P A Ş A G e l e c e k ( 2 1 2 ) 6 1 3 6 3 9 2 • B E Ş İK T A Ş N etlo jıstik ( 2 1 2 ) 2 5 9 3 8 0 0 B E Y L İK D Ü Z Ü T a r e n ( 2 1 2 ) 8 7 7 8 1 61 B O S T A N C I S a y s ı s ( 2 1 6 ) 5 7 5 7 4 8 9 E M İN Ö N Ü O n .k s ( 2 1 2 ) 5 1 1 8 8 0 8 FA T İH M e tro b ıl ( 2 1 2 ) 5 3 4 8 0 21 G A Y R E T T E P E E tu d ( 2 1 2 ) 3 4 7 9 9 6 0 G Ö Z T E P E A rs t ( 2 1 6 ) 3 8 6 21 21 • O to k o d ( 2 1 6 ) 3 6 3 2 6 3 3 H A D IM K Ö Y A rk a f ( 2 1 2 ) 8 8 2 6 9 6 9 IÇ E R E N K Ö Y A rt ( 2 1 6 ) 5 7 3 3 8 8 9 K A D IK Ö Y E k s a ( 2 1 6 ) 4 1 8 9 2 0 0 • F o k u s ( 2 1 6 ) 4 4 9 4 9 3 0 • G ra n it ( 2 1 6 ) 4 4 9 0 0 1 9 • M a rk o m ( 2 1 6 ) 3 3 0 2 7 7 0 • M ira ( 2 1 6 ) 3 4 5 7 9 0 0 • R a d y a n ( 2 1 6 ) 4 4 9 0 3 2 8 K A Ğ IT H A N E A n a liz ( 2 1 2 ) 2 2 0 6 2 8 5 • Ç ö z ü m M a rk e t ( 2 1 2 ) 3 2 0 18 3 0 K A V A C IK S o y d a n ( 2 1 6 ) 3 2 2 3 7 2 5 K O Z Y A T A Ğ I S o h o m a r k e t ( 2 1 6 ) 4 1 6 0 0 7 1 M A L T E P E S ı ğ m a ( 2 1 6 ) 3 6 7 2 0 6 5 M E C İD İY E K Ö Y A ktif ( 2 1 2 ) 2 7 2 7 4 4 9 - C a n k o m ( 2 1 2 ) 2 1 3 7 0 3 2 - Ç ö z ü m ( 2 1 2 ) 2 1 3 4 2 2 3 - D a m a ( 2 1 2 ) 2 1 6 3 3 3 0 - E r y a z ( 2 1 2 ) 2 1 7 8 7 8 7 - G ü n e ş ( 2 1 2 ) 2 1 7 5 6 0 3 - ln te r ( 2 1 2 ) 2 7 2 0 7 9 1 * İris ( 2 1 2 ) 2 1 7 5 6 7 6 • P a r a n t e z ( 2 1 2 ) 2 8 8 6 4 9 5 • P e t e k ( 2 1 2 ) 2 1 1 0 3 1 3 - P e t r a n ( 2 1 2 ) 2 7 4 9 4 6 1 * F»iram it ( 2 1 2 ) 2 1 1 9 7 0 0 - P r o m a r k e t ( 2 1 2 ) 2 1 6 2 3 9 2 - V iv a ( 2 1 2 ) 2 1 6 9 0 1 0 - Y tld ız ( 2 1 2 ) 2 7 5 3 3 5 0 - Ş İŞ L İ A s tr a ( 2 1 2 ) 2 3 4 9 6 0 1 • C p m ( 2 1 2 ) 2 3 0 2 0 4 0 • I k o n s o ft ( 2 1 2 ) 2 3 4 3 0 6 2 - K a r te k ( 2 1 2 ) 2 2 2 8 2 8 4 - O d a k ( 2 1 2 ) 2 1 0 8 8 7 4 - P la n e t ( 2 1 2 ) 2 1 6 1 8 4 6 - P o la r ( 2 1 2 ) 2 2 0 5 6 8 6 - T u r k u a z ( 2 1 2 ) 2 4 8 0 4 5 8 O K M E Y D A N I E le k tro n e t (2 1 2 ) 2 1 0 8 6 3 2 - S e r s a ( 2 1 2 ) 2 2 2 7 5 0 5 Ü M R A N İY E S a y k o m ( 2 1 6 ) 5 2 7 0 5 0 5 Ü S K Ü D A R Bilgi S i s te m le r i ( 2 1 6 ) 3 2 6 8 5 7 3 - T e k n o k o m ( 2 1 6 ) 4 9 2 4 4 9 5 Z E Y T İN B U R N U S ö z e r ( 2 1 2 ) 5 1 0 4 4 7 7 A D A N A K e y n e t ( 3 2 2 ) 4 5 7 1 2 4 7 • Ö z d e ( 3 2 2 ) 4 5 7 01 5 6 A D IY A M A N N e t s is ( 4 1 6 ) 2 1 6 3 9 1 7 - S ö z le r ( 4 1 6 ) 2 1 4 1 5 1 5 A Ğ R I T a n ış ır ( 4 7 2 ) 2 1 5 2 9 1 7 A M A S Y A D a l (3 5 8 ) 2 1 2 6 8 9 3 A N K A R A A sb il ( 3 1 2 ) 4 1 9 71 7 1 - M a k r o te k ( 3 1 2 ) 2 8 4 3 0 0 1 - T r e n d ( 3 1 2 ) 4 2 6 9 3 8 2 A N TA LY A A k b ım ( 2 4 2 ) 2 4 7 14 2 4 - B u r a k ( 2 4 2 ) 5 1 2 5 0 5 1 - B y m ( 2 4 2 ) 2 4 2 3 2 4 8 -IT T ( 2 4 2 ) 2 4 4 5 4 9 4 - N e tw o r k ( 2 4 2 ) 3 3 4 9 3 0 8 - N o k ta ( 2 4 2 ) 2 4 8 7 0 0 0 A R T V İN Y ap ı ( 4 6 6 ) 2 1 2 1 6 6 3 AYDIN M a c r o c o m ( 2 5 6 ) 2 1 2 5 8 5 0 B A L IK E S İR C o m b o n e t ( 2 6 8 ) 7 1 4 9 7 2 3 B A T M A N B a tm a n ( 4 8 8 ) 2 1 5 6 6 2 6 • M e m d u h o ğ lu ( 4 8 8 ) 2 1 5 5 5 77* S a t ü r n ( 4 8 8 ) 2 1 2 21 2 7 B U R S A A n a liz ( 2 2 4 ) 7 1 3 8 9 8 7 • G ıg a ( 2 2 4 ) 2 5 2 8 7 0 0 • M ik ro T ( 2 2 4 ) 2 7 1 3 0 6 3 B A Y B U R T B a y b ım ( 4 5 8 ) 2 1 1 9 0 0 0 B İL E C İK İp e k ( 2 2 8 ) 2 1 2 3 3 1 2 D E N İZ L İ D b s ( 2 5 8 ) 2 4 2 7 0 0 9 • N o k ta ( 2 5 8 ) 2 6 5 6 5 0 5 • O k -b ım ( 2 5 8 ) 2 4 1 6 6 8 5 • Ö n e m ( 2 5 8 ) 2 6 5 6 5 0 2 D İY A R B A K IR 3 d ( 4 1 2 ) 2 2 9 6 3 3 8 E D İR N E K u le ( 2 8 4 ) 7 1 4 0 0 3 4 - O n lin e ( 2 8 4 ) 7 1 5 1 9 9 7 E L A Z IĞ B ilte m ( 4 2 4 ) 2 1 8 8 8 7 8 - M e g a ( 4 2 4 ) 2 3 7 6 5 9 8 - S e n t e z ( 4 2 4 ) 2 3 6 9 6 9 8 E R Z İN C A N E r c o m ( 4 4 6 ) 2 1 2 3 3 8 6 -F ft (4 4 6 ) 2 2 3 6 2 4 5 - M a z lu m ( 4 4 6 ) 2 2 4 2 5 2 1 E R Z U R U M A ltın a y ( 4 4 2 ) 2 3 4 4 4 3 4 * D o ğ u n e t ( 4 4 2 ) 2 3 5 4 3 7 3 -M T R ( 4 4 2 ) 2 3 3 01 7 4 • Ö z g ü r ( 4 4 2 ) 2 3 4 4 1 71 E S K İ Ş E H İ R S a r a r ( 2 2 2 ) 2 2 0 4 5 2 2 • T e k n o lo ji ( 2 2 2 ) 2 3 0 5 2 6 9 G A Z İA N T E P A sb il ( 3 4 2 ) 2 1 5 0 9 7 7 • A ybım ( 3 4 2 ) 3 2 4 3 4 2 0 • B ilişim ( 3 4 2 ) 2 2 0 4 8 3 1 - B llm a r ( 3 4 2 ) 2 3 2 8 0 0 3 -D ig ita l ( 3 4 2 ) 2 1 5 2 5 5 5 - H e d e f ( 3 4 2 ) 5 1 7 6 3 31 - M a k a ( 3 4 2 ) 2 2 0 6 0 9 2 - P lu s ( 3 4 2 ) 3 3 9 7 8 7 8 -T ekin ( 3 4 2 ) 2 3 8 1 5 6 1 - U z m a n ( 3 4 2 ) 2 1 5 01 5 9 G İR E S U N K ö y m e n ( 4 5 4 ) 2 1 6 81 6 7 - P o v e r! in k ( 4 5 4 ) 2 1 2 71 1 8 G Ü M Ü Ş H A N E E .K ılıç ( 4 5 6 ) 2 1 3 71 2 1 HA TA Y N e t ( 3 2 6 ) 3 4 4 2 4 1 6 -N e t Bıtgı ( 3 2 6 ) 2 1 3 5 8 3 8 - Ş a f a k ( 3 2 6 ) 6 1 3 3 9 4 1 İS P A R T A D ila ra ( 2 4 6 ) 2 3 2 61 9 9 İZ M İR A ltın ( 2 3 2 ) 4 3 3 3 9 0 0 • A ybil ( 2 3 2 ) 3 7 4 5 9 0 6 - B a ş a r ( 2 3 2 ) 4 8 4 5 7 5 7 • B ılte m ( 2 3 2 ) 3 3 9 01 4 7 - N o r th S t a r ( 2 3 2 ) 4 4 5 2 5 5 6 - S e t a ş ( 2 3 2 ) 3 8 8 7 9 5 2 - Y o r e ( 2 3 2 ) 4 4 6 0 8 9 3 K A R S C o m s is ( 4 7 4 ) 2 1 2 4 4 6 3 -İlke ( 4 7 4 ) 2 1 2 31 1 0 K .M A R A Ş H ilal ( 3 4 4 ) 2 1 6 0 6 4 0 -M im ( 3 4 4 ) 2 1 4 4 1 2 0 - R a y ( 3 4 4 ) 2 2 1 8 1 8 7 K A Y S E R İ A s ( 3 5 2 ) 2 2 2 6 8 8 8 • N e t c o m ( 3 5 2 ) 2 0 7 1 0 0 0 - P r o te k ( 3 5 2 ) 2 2 2 2 4 6 3 - S e d a ş ( 3 5 2 ) 2 3 2 7 6 5 2 K IR K L A R E L İ G o ld N e t ( 2 8 8 ) 4 1 7 8 5 5 0 K IR Ş E H İ R A ffa ( 3 8 6 ) 2 1 3 9 1 0 3 K İL İS E g e m e n ( 3 4 8 ) 8 1 4 0 6 4 7 K O C A E L İ A s y a ( 2 6 2 ) 3 2 5 0 2 1 9 - P e t r a n ( 2 6 2 ) 3 7 1 14 61 K O N Y A B e r k a ( 3 3 2 ) 2 3 8 8 8 9 9 K Ü T A H Y A K b -b iln e t ( 2 7 4 ) 2 2 4 11 2 4 M A L A TY A E g a s i s ( 4 2 2 ) 3 2 6 5 8 0 8 M A N İS A İ h y a ( 2 3 6 ) 2 3 8 2 6 8 2 - L a r a ( 2 3 6 ) 2 3 4 91 4 6 - M o d e m ( 2 3 6 ) 7 1 5 1 8 2 8 M A R D İN S e f c o m ( 4 8 2 ) 2 1 3 11 2 1 M E R S İN B ilişim ( 3 2 4 ) 2 3 7 2 6 0 0 - H e d e f ( 3 2 4 ) 3 3 7 2 0 0 0 N E V Ş E H İR A lfa ( 3 8 4 ) 2 1 3 3 4 3 7 N İĞ D E E x e n ( 3 8 8 ) 2 3 3 0 5 2 8 O S M A N İY E B u r a k ( 3 2 8 ) 8 1 3 7 4 5 0 O R D U N e s a ( 4 5 2 ) 3 2 3 6 7 9 8 - P r o b il ( 4 5 2 ) 2 2 3 31 9 5 - U z a y A ktif ( 4 5 2 ) 2 1 4 0 9 9 9 R İZ E A ta ç ( 4 6 4 ) 2 1 4 7 6 2 0 - D o n a n ım ( 4 6 4 ) 6 1 2 7 2 0 2 S A K A R Y A A s y a ( 2 6 4 ) 2 7 4 5 2 7 4 S A M S U N A -E ( 3 6 2 ) 4 3 1 3 9 0 9 • D o g u m a k ( 3 6 2 ) 2 3 0 7 0 8 0 - S is t e m (3 6 2 ) 4 3 2 8 0 0 7 -V e b ( 3 6 2 ) 2 3 1 2 7 7 0 S İV A S D e h a ( 3 4 6 ) 2 2 4 4 8 2 8 - O b je k tıf ( 3 4 6 ) 2 2 1 8 6 0 0 Ş .U R F A P r e s ti. ( 4 1 4 ) 3 1 5 9 7 7 2 - P ir a m it ( 4 1 4 ) 3 1 4 2 2 5 5 T E K İR D A Ğ D e m o ( 2 8 2 ) 2 6 2 8 2 4 4 - R e m ( 2 8 2 ) 2 6 1 5 7 1 5 • S i s te m B ilişim ( 2 8 2 ) 6 5 4 3 0 3 0 T O K A T V irü s ( 3 5 6 ) 2 1 4 5 8 9 6 T R A B Z O N B u lu t ( 4 6 2 ) 3 2 6 6 9 3 3 - D in a m ik ( 4 6 2 ) 3 2 1 9 6 5 5 -L ım it ( 4 6 2 ) 3 2 6 16 9 0 - S o m d a t a ( 4 6 2 ) 3 2 3 1 5 8 4 VA N A y d ın o ö lu (4 3 2 ) 2 1 4 4 0 1 1 -F ic o m ( 4 3 2 ) 2 1 0 0 2 1 4 Y O Z G A T S e n t e z ( 3 5 4 ) 2 1 7 1 8 0 0

© 2003 Intel Corporation. Tüm haklan saklıdır. Intel, Intel İnside. Intel İnside logo. Intel Centrino. Intel Centrino logo. Intel Xeon.lntel SpeedStep, Itanium. Pentium ve Pentium İti Xeon Intel Corporation tescilli markalarıdır


Türk Hava Yolları 4

1V3RKVSH CARGO

Kargo

Turkish Airlines Cargo

■ H o w fa m i lia r a r e y o u vvith T u rk is h A irlin e s C a rg o ?

■ T ü rk H a v a Y o lla rı K a rg o ’yu N e K a d a r T a n ıy o rs u n u z ? Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, Uzakdoğu'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika'ya aynı uçakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor musunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 40 ton kapasiteli A310-304 kargo uçağı ile de kargo hizmeti sunmaya başlayan THY Kargo ile artık daha fazla noktaya, daha fazla kapasite ile kargo göndermek mümkün. Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv, Yeni Delhi gibi noktalara tarifeli kargo uçağı seferi düzenleyen THY Kargo, sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu noktaları daha da artıracaktır. ■ Hava kargo taşımacılığında Avrupa'nın önde gelen isimlerinden biri olan Türk Hava Yolları Kargo, 2000 yılında aldığı ISO 9002 Kalite Belgesi'ni, 2003 yılında ISO 9001:2000 revizyonuna uygun yenileyerek; vizyonunu "Uçuş yapılan tüm noktalarda hava kargo taşımacılığı konusunda ilk tercih edilen kuruluş olmak" şeklinde genişletti. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yolları Kargo'nun güvenilir ellerine teslim etmek. 1 8 4 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

■ 24 saat/7 gün Internet üzerinden (www .TKKargo.com, www.THYKargo.com veya www.TKCargo.com adreslerinden kargolarınızı sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. Alo Kargo erişim numaraları: (+90) 212 663 63 93 ve (+90) 212 663 46 05/ 4 hat ■ Türkiye'den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 212 663 63 00 /53035314-5808 no'lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye'ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün. Özel kira taleplerinizi (+90) 212 663 62 35 no’lu telefonu arayarak ve/veya (+90) 212 663 47 19'a fax çekerek yapabilirsiniz.

Dear Passenger, Did you know that whıle you are traveling in your comfortabie seat in the cabin we are transporting cargo from the Far East, the Middie East and Europe to America and Africa on the same piane as you? ■ in addition to the cargo

hoids on passenger pianes, THY Cargo has begun offering a cargo service that makes use of 40-ton capacity A310304 transports, so that it is now possible to send cargo shipments of greater capacity to more destinations. With scheduied cargo flights to such points as Frankfurt, Maastricht, London, Tel Aviv and New Delhi, THY Cargo vvill add new destinations based on input from you the customer. m One of Europe’s leading names in air cargo transport, Turkish Airlines Cargo recently renevved its ISO 9002 Certificate of Ouaiity, received in 2000, in iine vvith the ISO 9001:2000 revision made in 2003, thereby expanding its mission to that of ‘a toppreference company for air cargo transport to ali flight destinations'. m Textiie products, automobiie and machinery spare parts, hitech products, fresh flovvers, live animals, leather, fresh fruits and vegetabies, vaiuabie goods— vvhatever your cargo and vvherever you want to send it, ali you need do is turn it över to our reliable Turkish Airlines Cargo staff.

m As vveil as accessing our

domestic cargo rates, scheduless and other detaiis, you may also track your cargo once you have sent it över the internet any time 24/7 on our vvebsites (www. TKKARGO. com, wwwTHYKARGO.com or w w w .TKCargo.com). You may also cali our Alo Kargo Servis 24 hours a day for information by punching in your bili of lading number on your touch-tone phone. Alo Kargo access numbers: (+90+ 212 663 63 93 and (+90) 212 663 46 05) 4 iines m İf you want to send cargo abroad from Turkey, you may consult our cargo agents. As members of IATA (International Air Transporters Association), they vvill assist you with customs formalities, biliş of lading, rates, packaging and other questions. You may reach our iATA-member cargo agents by telephone at (+90+ 212 663 63 00 /5303-5314-5808). if you want to send cargo to Turkey from abroad, you will need to contact our sales offices in the country from which you are sending. ■ if you want to send your cargo not on one of our scheduied passenger or cargo flights but on a special charter flight, we can transport it any day and any time to any place you wish. You may place your special charter requests by telephone (+90) 212 663 62 35 or fax (+90) 212 663 47 19).


Cargo is simple, Be Nevv: Use ali new technologies. Be Fast: D on’t let it melt. Be Safe: D on’t let it drop. Be Fair: Take it to everyvvhere.

Now, do you stili think th at Cargo is simple and any company can m eet your needs? We don’t think so. We have ali the equipm ent and nevvest technology for cargo business. W e’re fast enough to catch your deadlines no m atter how strict they are. We are safe, which was proven time and again to our customers. We have the largest delivery area to he fair to any customer. Yet we think even these are not enough and we add one more crucial, hum an spec to our service: We care.

TU R K İSH C A R G O P h o n e : 0 2 1 2 6 6 3 4 6 0 0 / 05 w w w .TK Cargo.com


U.S. Departmanı of Juatira W e lc o m c to the U n it e d S t a t e * I *4W NonlnOTigrkAi Viaa Wa»**r ArrHaV Dapartan Para

l>o any o f I h r fo llo w in g ap ply (a you T (Aaaaar r* ~ N »ı

«mî»!*!Ll'Jt en

I^u>r" ?*?,

*17. 1W*IHİM<mnrr«TU*)wa<rilhıİMMTMlİMl«r*U(AI*<MnlrM.

Tjrpa or prlnt lafıb!; » ıh patı mAIX CAPITAL 1.KTMİR8. UM KNOLUII

*• î s t t U2XSBİ !S 8 S ~ *— 8 - » * B. H ın f a tn tavalvtac a»

TM* h a lı kı ı«a san* Plaaaa taaıafala kalk İka A m ili la a r i . ıtoaa I Ikramh 11 M İ İka Daaarmra IUmH . rt— a M İkraMgk I I Tba rrraraa Mrf» al Una fcnamal ka mai 4aw4. ChıMran uafer ıh. a«a af faunaan a»ua.

Ickar; ar ara jaıı artnıUaıf Q vaa(S >•>

Sutaa k, lan*, « u r I.ANO « İka ■ k> riap, aMar M A uı tklaaşaca.

Göçmen yönetmeliği

I). Ara yaa «akıı* ta »ark ta İka UAı ar kava yau a»a* kaan ı» h ıM an4 drporıad. ar kaaa pravımıaly raaıavad from ika Uarl«4 a u iK ar ftmnni ar attaaifU* la m n a «Ma w aalry iab. ika LK. ky ftaa* ar auarapraaaıualianî Q »«• (J Mo

Admiaeion N um hrr

b a - i s ı s ^ os J.

Im m igration regulations

ABD’ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sahipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçmenlerin dışında, geçerli bir ABD vizesine sahip ve son varış noktası ABD ya da ABD’nin dışındaki bir ülkeye transit olan yolcuların her biri tarafından beyaz renkli 1-94 formunun doldurulması zorunludur. Aşağıda adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet programı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli I-94VV formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, Ispanya, İsveç ve İsviçre. 186

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

İf you are ftying to the United States, please note that ali passengers (or one passenger per family) must compiete a Customs Declaration Form. Apart from US citizens, green-card holders, Canadian citizens and new immigrants, ali passengers travelling to the United States, vvhether as their final destination or in transit to another country, are obliged to fiil out the white I94 form. The green l-94W form must be completed if you hold a passport from one of the foi!owing countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtestein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Non/vay, San Marino, Spain, Svveden or Svvitzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger vvithout a U.S. visa under the visa vvaiver program.

ııma ı <4 ımnmrı or ■ m i l lımmu—. n^nkr» .t * ı

I ^ T J » f«Wn I» Ur rt. «oaMİ « UJ«a «■ — * — — * - > —■" .«"ra, aw, h j la * a ı f at 4m p j j ! a » 5 S T T T n o T îr?!» n n S t o / y v n rrSSi v m W*' tu n m a t ı w M fo n x v r ■MMMnnN u m ı

vcM cancor

f-_____ «a>»

^

APQ?


Aklınızda Bulunsun

Keep in Mind

1 Rezervasyonunuzu yaptınrken öncelikle TK ile başlayan üye numaranızı belirtiniz

1 Please state your m em bership num ber beginning w ith TK initial

before m aking y our reservation.

2 Biletinizin üzerinde yer alan isim ve soyadınızla üyelik kartınızın üzerinde yer

alan isim ve soyadınızın birebir aynı olduğundan lütfen em in olunuz.

2 M ake sure that your nam e and sum am e on your tic ke t is exactly sam e as your nam e and sum am e as on your m em bership card.

3 C hek in esnasında üye kartınızı ibraz ediniz. 4 işlenmemiş olan uçuşlarınızın hesabınıza kaydedilmesi için bilet fotokopilerinizi 0 2 1 2 6 6 3 6 3 5 6 veya 0 2 1 2 6 6 3 2 5 4 3 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

3 Please present your m em bership card before check-in. 4 You can send your ticket copies o f your m issing flights via fax to 0 2 1 2 6 6 3 6 3 5 6 or 0 2 1 2 6 6 3 2 5 4 3 .

E a s e o f In te r n e t

İn te r n e t K o la y lığ ı

Özel yolcu program ı Frequent Flyer P rogram m e

Ü cretsiz ödül biletlerinizi artık w eb sitem iz aracılığıyla da alabilirsiniz. Tüm işlemlerinizi ww w .thy.com .tr adresinden tamamlayın ve biletinizi uçuşunuzdan hem en önce havaalanında teslim alın. Dilerseniz sadece rezervasyonunuzu internet üzerinden gerçekleştirerek biletinizi size en yakın satış ofisim izden tem in edebilirsiniz. İnternet size aşağıdaki kolaylıkları sağlar.

N o w you can get A w ard tickets thro ugh our w e b site. C om plete ali your transactions via w w w .thy.com and take your tickets at the airport right before departure. İf you like, you can m ake your bookings via our website and have your ticket from our sales offices. Internet will ease th e following benefits.

1 Yeni üye kaydı

1 New m em ber entries

2 Adres ve kişisel bilgilerin güncellenm esi

2 A dress and personal inform ation update

3 Pin kodu tanım lama veya değiştirm e

3 To create or change pin code

4 Her türlü güncel bilgi ve prom osyon takibi

4 To c h eck program updates, latest new s and prom otions

■ Aşağıda belirtilen mil değerleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı lA TA’nın belirlemiş olduğu

■ T h e distance in miles specified beside are those laid dow n by th e International Air Transport

mil değerleri olup, Türk Hava Yollan Özel Yolcu Program ı’nda bu mil değerleri kullanılmaktadır.

Association (IATA), and used for Turkish Airlines’ Frequent Flyer Program me. These miles differ from those given on the flight inform ation page.

B u miller U çuş Bilgileri sayfasında belirtilen mil değerlerinden farklıdır.

S o r u la r ın ız için:

F o r y o u r Q u e s tio n s :

Cali Ç enter Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (Her gün 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 ) Faks: 0 2 1 2 6 6 3 2 5 4 3

Cali Ç enter Phone: 4 4 4 0 8 4 9 (Everyday 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 ) Fax: 0 2 1 2 6 6 3 2 5 4 3

Ankara’dan Geliş veya Gidişlerde / From or To Ankara ADANA AĞRI AM STERD AM AN TALYA BATM AN

|

250 533 1575 257 462

B E R L İN B R Ü K SE L/ BRU SSEL BU R SA D İY A R B A K IR DU SSELDO RF

1259 1555 211 ___4 1 6 1471

E L A Z IĞ E R Z İN C A N ERZURUM FR AN KU R T G A Z İA N T E P

353 347 434 136 5 326

HANNOVER İZ M İR KARS KÖLN / COLO GNE M ALATYA

1391 339 533 1445 297

M A R D İN M Ü N İH / M U N IC H MUŞ STUTTG ART Ş A N L IU R F A

M ALATYA M AN C H AST ER M İL A N O i M IL A N M O SKO VA/M O SCO W M Ü N İH / M U N IC H NEW Y O RK

523 1674 103 4

S A R A Y B O SN A / SA R AJEVO 589 SEU L 5198 SH AN G Aİ 4999 S İM P E R F O L 382 S İN G A P U R / S İN G A P O R E 5 3 9 0 S İV A S 440 S O F Y A / S O F IA 304 STO C KH O LM 1 36 4 STRASBU RG 1 15 9 ST U TTG AR T 1095 ŞAM / DAM ASCU S 672 Ş İK A G O / C H İC A G O 5477 T A H R A N / TEHRAN 1270 T A ŞK E N T / TASHKENT 2090 T İF L İS / T B IL IS I 83 2 T E L A V İV 701

459 1189 471 1308 380

TRABZO N VAN V İY A N A / V İE N N A

362 564 982

Bangkok’dan G eliş'ı/eya Gidişlerdeî / From or To Bangkok S IN G A P O R E

897

İstanbul’dan Geliş veya Gidişlerde / From or To İstanbul ADANA ALM ATY AM M AN AM STERDAM ANKARA AN TALYA A ŞK A B A D / A SH G ABAD A T İN A / A T H E N S B A H R E Y N / B A H R A IN BAKÜ/BAKU BANGKOK BARSELO N A / B ARCELO NA BASEL B E Y R U T / B E IR U T B E R L İN B İŞ K E K / B İS H K E K

443 2439 754 1373 227 301 158 2 345 1 60 7 1108 4647 1 38 7 1 14 4 614 1076 2328

BODRUM BRÜ KSEL/BRU SSELS B Ü K R E Ş / BU C H AREST BU DA PEŞTE / BU D A PEST C EN EVRE / G ENEVA C E Z A Y İR / A L G IE R S C İD D E / J E D D A H DALAM AN D E N İZ L İ D İY A R B A K IR DU BAİ D U SSELD O RF ERZURUM FRANKURT G A Z İA N T E P HAMBURG

265 1347 283 652 1189 1405 1477 296 226 642 1868 1267 653 1157 540 1236

HANNOVER HONG KONG İZ M İR K A H İR E / C A IR O KAYSERİ KARAÇİ / K ARACHI K İE V K İŞ İN E V / C H IS IN A U KONYA K O P EN H A G / C O P E N H A G E N KÖLN /CO LO G NE K U V E Y T / K U W A IT LEFKOŞA L O N D R A /LONDON LYO N M A D R İD

I 1198 4977 196 76 4 389 2459 656 412 288 1249 1240 1349 476 155 2 1 23 3 1 68 7

1091 978 5009 N İ S /N İC E 1117 N Ü R N B E R G / N U R E M B E R G 104 2 O D ESSA 393 P A R İS 1392 P E K İN / B E IJ IN G 4398 PR AG / PRAGUE 943 P R İŞ T İN A / P R IS T IN A 412 R İY A D / R IY A D H 1510 R O M A / ROME 852 SAM SU N 393

1290

M Ü N İH / M U N IC H

T İR A N / T İR A N A TOKYO TRABZO N T R A B L U S / T R İP O L İ T U N U S / T U N IS Ü SKÜ P / SKO PJE VAN V İY A N A / V İE N N A VARŞO VA / W ARSA W Y E N İ D ELH İ / N E W DELH İ ZAGREB Z Ü R İH / Z Ü R İC H

470 5755 572 1027 1038 387 789 779 858 2834 720 1096

İzmir’den Geliş veya Gidişlerde / From or To İzmir FRANKFU RT

1205

HANNOVER

1271

KÖLN / COLO G NE

I 1020

New York’dan Geliş veya Gidişlerde / From or To New York BO STO N DALLAS

191

Şikago’dan Ge ATLANTA B A L T İM O R E CLEVELAN D

LO S AN G ELES

2459

M IA M I

1092

R A L E IG H D U R H A M

425

S A N F R A N C İS C O

2572

V V A S H IN G T O N

215

1378

/a Gidişlerde / From or To Chicago 599

DALLAS

801

H O U STO N

1020 307

DENVER

907 237

LASVEG AS

1519

D E T R O IT

LO S A N G ELES

1746

931

M IA M I M IN N E A P O L IS O RLANDO

1190 344 990

P IT T S B U R G H R A L E IG H D U R H A M S A N D IE G O

403 637 1727

S A N F R A N C İS C O

1851

SEA TTLE

1726 257

S T .L O U IS


Türk Hava Yolları Özel Yolcu Program ı

Turkish Airlines 1 Frequent Flyer Program m e

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı ile her Türk Hava Yolları (tarifeli iç ve dış hat) uçuşunuz, anlaşmalı otel ve araba kiralama şirketlerini kullanmanız size mil olarak geri dönüyor. Sadece Türk Hava Yollan ile değil, American Airlines ve TAP (Air Portugal) ile yapacağınız uçuşlarınız da mil kazandırıyor. Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası işbirliğinde sunulan Shop&Miles Visa Card ile yapılan alışverişlerde, özellikle Shop&Miles Visa Card özel üyesi firmalarda daha fazla mil kazanacaksınız. Uçuş millerinize alışverişlerinizden kazandığınız miller de eklenince ödül biletinizi çok daha kısa sürede alabilirsiniz. Shop&Miles Visa Card ile Atatürk Havalimanı otoparkında özel va le t p a rk in g h iz m e tin d e n in d irim li o la ra k y a ra rla n a b ilirs in iz .

İn Turkish Airlines’ Frequent Flyer Programme, ali our scheduled domestic and international flights, your hotel stays and car rentals with programme partners will retum to you as miles. Your flights on our partner airlines, (American Airlines and TAP Air Portugal) will help you collecting miles faster. Our programme’s credit card Shop&Miles, developed in cooperation w ith G aranti Bank will make your life easier... Ali your credit card expenditures will be added to your programme account and bring you closer to our programme awards sooner. You will also have a discount at the valet parking service of Atatürk Airport with your Shop&Miles Visa Card.

Neler Kazanacaksınız? Bu program sayesinde, kazandığınız milleri kendiniz için harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz bir kişi için de kullanabilirsiniz. Üye programımızda limitli kapasite ile ya da yer garantili olarak düzenlenen ödül biletlerine ait mil değerlerimiz için detaylı bilgiye www.thy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Üstelik bu ücretsiz biletleri anlaşmalı hava yollarında da (American Airlines ve TAP Air Portugal) kullanabilirsiniz. Ödül rezervasyonlarınızı Türk Hava Yollan Rezervasyon Merkezi'nden yaptırabilirsiniz.

W hat will you earn? İn our Programme, you may use your miles for yourself or for someone else. Please visit our web site w ww .thy.com for detailed information regarding miles required for award tickets with seat guarantee or limited seat capacity. Furthermore you can use these tickets on any of our partner airlines' services.You can contact Turkish Airlines Reservation Çenter for award reservations.

Programımızda Classic ve Elite olmak üzere iki çeşit kart bulunmaktadır, iki yaşını doldurmuş olan herkes programımızın başlangıç kartı olan Classic kart üyesi olabilir. Elite kart kriterlerini gerçekleştiren üyelerimiz için avantajları aşağıda yer almaktadır. Elite Kart Avantajları • Uçuş rezervasyonlarında öncelik • Business Class bankosundan check-in • Anlaşmalı CİP salonlarına giriş • 10 kg'lık ekstra bagaj hakkı (Okyanus aşırı uçuşlarda 1 parça ekstra bagaj taşıma hakkı) • Kart sahiplerine özel danışma hattı • Mil karşılığı havalim anında son d a kika uçu ş sınıfını yü kse ltm e • Anlaşmalı otel ve araba kiralama şirketlerinden ekstra indirim imkanı Üyelik avantajlanndan yararlanmak için rezervasyon ve check-in aşamalarında üyelik numaranızı belirtmeniz gerekmektedir. Üç ayd a b ir üyelere g ö n d e rile n he sap ö z e tle rin d e işlenm e m iş uçuş / hizmet olması durumunda, sözkonusu eksikliğin giderilmesi için uçuşlara ait bilet ve biniş kartınızı, konaklama yaptığınız otellerden ve / veya araba kiralama şirketlerinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklam anız ve adres değişikliklerini Çağrı M erkezi’mize bildirm eniz gerekmektedir. Üyeliğiniz hemen başlıyor Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan Shop&Miles Visa Kartı başvuru formlarını web sayfamızdan, Türk Hava Yolları Satış O fisleri’nden, check-in kontuarlarından veya uçuş esnasında kabin görevlilerinden temin edebilirsiniz.

Program Ortaklarımız / Programme Partners

«

a

fi*

AIR PORTUGAL

T kriffy

DİVANT ü r k iy e

HOTELS &RFSORTS

------------

H ilto n HH onors

.

P.h

Advantages of the Elite Card • Priority in waiting list • Check-in at business class counters • Access to Private lounges • 10 kg of extra baggage allowance (For transatlantic flights, one additional item of baggage is allowed) • Dedicated info-line • Last-minute upgrade against miles • Extra discounts from the partner hotels and car rental com panies To ensure that the miles you earn are registered to your account correctly, please quote your membership card number while making reservation and present your card during check-in. İn order to credit your missing miles if any, please keep your tickets, boarding cards and the relevant docum ents belonging to the services of partner hotels and car rental companies and contact our Cali Çenter regarding address changes. Your m em bership starts right away You can provide the application forms of our Frequent Flyer Programme and the Shop&Miles Visa Card, offered in alliance with Turkish Airlines and Garanti Bank, at our web page, Turkish Airlines sales offices, checkin counters or from our flight attendants.

Ç a ğ r ı M e r k e z i / C a li Ç e n t e r Ç alışm a saatleri / W orking hours: (Her gün / Everyday 07:00-22:30) Tel / Phone: 0212 444 0 849 Faks/Fax: 0212 663 25 43 www.thy.com

AV/S SUCT SaXT O telleri

DEDEMAN

There are tw o types of cards in our Programme. Any person över the age of tw o is eligible to become a Classic card holder. Members can acquire Elite card status by collecting a certain amount of miles or flight segments.

V M ARM ARA

E lit e K a r t D a n ı ş m a H a t t ı / E li t e C a r d İ n f o r m a t i o n L in e Tel / Phone: 0212 663 47 17 (Hafta içi/W eekdays 08:30-17:30) Faks / F a *: 0212 663 63 56 E lit e K a r t R e z e r v a s y o n H a t t ı / E lit e C a r d R e s e r v a t io n L in e Ç alışm a saatleri / W orking hours: (Her gün / Everyday 07:00-22:30) Tel / Phone: 0212 444 0 849 (ardından 3 tuşuna basınız / press three) Faks / Fax: 0212 663 25 43 S h o p & M i l e s ile ilg ili s o r u la r ı n ı z iç in / F o r y o u r q u e s t io n s a b o u t S h o p & M i l e s Tel / Phone: 0212 444 0 333 www.shopandmiles.com.tr

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK H A V A YOLLARI \ ^ 7


Türk Hava Yolları’ndan benzersiz bir hizmet, değerli bir ayrıcalık daha

One more unique service by Turkish Airlines

C İP x-press kartıyla yeni C İP Lounge keyfi!

Enjoy the new C İP Lounge with your C İP x-press card!

Kendisini özel hissetmek isteyenler için: CİP x-press

CİP x-press: For those who want to feel special

THY ekonomi biletinizle yurtiçi CİP salonlarından yararlanmanız CİP x-press Kartıyla mümkün.

İt is possible to have access to domestic CİP lounges with your CİP x-press Card by Turkish Airlines economy ticket.

THY'nin başlattığı CİP x-press hizmetiyle yalnız siz değil, sizinle birlikte yolculuk yapan ekonomi bilete sahip bir kişi daha iç hat CİP salonlarına kabul edilecektir.

With the new CİP x-press service, not only you, but an additional person traveling with you will be accommodated in our domestic CİP lounges.

Bu ayrıcalıklı uygulamadan faydalanmak için şehir ve meydan ofislerinde bulabileceğiniz CİP x-press başvuru formunu doldurmanız ve yıllık aidati ödemeniz yeterlidir.

To benefit from this exceptional service, just fiil in the CİP x-press application form available in our city and airport sales offices and pay the annual fee.

CİP x-press kartınız en kısa süre içinde adresinize gönderilecektir.

Your CİP x-press card will be sent to your mailing address by courier service.

Detaylı bilgi için 0 2 1 2 6 6 3 4 7 17 no'lu telefonu arayabilirsiniz.

For detailed information please cali: 0 2 1 2 6 6 3 4 7 17

Arzu ederseniz www.thy.com.tr sitesinden e-mail gönderebilirsiniz.

İf you wish you may send an e-mail via www.thy.com

“Size özel” “Exclusively for you”

g P x -o res s T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK H A V A YOLLARI


■ Türk Hava Yollan Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (Dış Hatlar-lnternational Flights)

Uçuş bilgileri

İstanbu l'dan / From İstanbul

Km

ALM AT. ALA

4145

2238

AMMANAMM

1528

AM STERDAM A M S AŞKABAD / ASHGABAD A S B

M Ü N İH / M U N IC H M U C

1637

884

2356

1272

N E W Y O R K J F K (N Y C )

8575

4630

2636

1423

N İC E N C E

1983

1071

580

313

NÜRNBERG / NUREM BERG N U E

1733

936

B A H R A IN B A H

2787

1505

663

358

BA K U / B A K U G Y D (B A K )

1845

996

BANGKOK B K K

780 ;

The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected distance on the ground for the route flown by the aircraft. ■ Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir.

The figüre shown on the cabin monitors give the actual distance flovvn by the aircraft through the air, including adjustments of direction to compensate for wind. and other weather conditions. ■ Türk H ava Yolları Özel Yolcu Programı’nda uygulanan mil değerleri ise, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda

distances in miles noted above. * S a d e c e Türk Hava Yollarfnın yaz tarifesinde uygulanmaktadır.

* Only during the summer seasorı

190

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

P A R İS (O R LY ) O R Y (P A R )

2358

1273

7690

4152

1613

871

2278

1230

PRAG / PRAGUE PR G

1963

1060

P R IŞ T IN A / P R IS T IN A P R N

B E R LİN S X F - T X L

1858

1003

860

464

R IY A D / R IY A D H R U H

2602

1405 804

B E Y R U T / B E IR U T B E Y

1046

565

R O M A / R O M E fF lU M IC IN O ! F C O

1489

B IŞ K E K / B IS H K E K F R U

4047

2185

SA R A Y B O S N A / SARAJEVO S JJ

1 46 1

789

BRÜKSEL / BRU SSELS B R U

2228

1203

S E U L / S E O U L I C N (S E L )

8708

4702

B U D A PEŞTE / BUD APEST B U D

1189

642

S İM F E R O P O L S IP

576

311

S İN G A P U R / S IN G A P O R E S IN

659

356

9538

5150

1054

S O F Y A / S O F İA S O F

574

310

C E Z A Y İR / A L G IE R S A L G

2471

1334

S T O C K H O L M A R N (S T O )

2408

1300

C İD D E / J E D D A H J E D

2584

139 5

STRASBOURG S XB

1952

1054

DUBAİ D X B

3 : 74

176 8

STUTTG ART S TR

1830

988

DUSSELDORF D U Ş

2182

117 8

ŞAM / D A M ASCUS D A M

1193

644

FR A N K FU R ' FR A

1909

1031

ŞANGAY / SHANGHAİ PVG

8975

4846

HAMBURG HAM

2180

1177

Ş İK A G O / C H İC A G O O R D (C H I)

9204

4970

HANNOVER HAJ

2061

1113

TA H R A N / TE HRAN T H R

2165

1169

HO NG KONG HKG

9708

5242

TAŞKENT / TASH K EN T T A S

3517

1899

K A H İR E / C A IR O C A I

1293

698

TE L AVİV T L V

1 26 1

681

KARAÇI / KARACHI K H I

4210

2273

TİF L İS / TB ILIS I T B S

1439

777

KO P E N H A G / C O P E N H A G E N C P H

2109

1139

TİR A N / T İR A N A T IA

872

471

724

391

T O K Y O N R T (T Y O )

10149

5480

KİE V K B P (IE V )

1109

599

T R A B L U S / T R İP O L İ T I P

1941

1048

KÖ LN / C O LO G N E C G N

2146

1159

T U N U S / T U N IS T U N

1796

970

KUVEYT K W I

2632

1 42 1

ÜS K Ü P / SKO PJE S K P

704

380 781

837

452

VARŞOVA / W ARSAW W A W

1446

L O N D R A / L O N D O N L O N (L H R )

2580

1393

V İY A N A / V İE N N A V IE

1356

732

LYO N L Y S

2174

1174

Y E N İ D E LH İ / N E W D E LH İ D E L

4841

2614

M A D R İD M A D

2821

1523

ZA G R E B Z A G

1198

647

MANCHESTER M A N

2785

1504

Z Ü R İH / Z Ü R İC H Z R H

1830

988

M İL A N O / M IL A N M X P ( M İL )

1735

937

LEFKO ŞA E C N

■ Türk Hava Yollan Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (İç Hatlar-Domestic Flights) İstanbu l'dan / From İstanbul

Km

Ankara’dan / From Ankara

Km

ADANA ADA

824

ADANA A D A

439

ANKARA E SB

419

AĞRI A JI

870

ANTALYA A Y T

535

ANTALYA A Y T

454

B O D R U M / M İL A S B J V

526

BATMAN B A L

772

DALAMAN D L M

648

B O D R U M / M İL A S B J V *

657

DENİZU D N Z D İY A R B A K IR D IY

461 1087

BURSA YEİ

383

D İY A R B A K IR D IY

696

E L A Z IĞ E Z S

596

1091

E R Z İN C A N E R C

591

G A Z İA N T E P G Z T

983

ERZURUM E R Z

717

İZM İR A D B

419

G A Z İA N T E P G Z T

635

KAYSERİ A S R

696

İS T A N B U L İS T

420

KONYA K Y A

530

İZM İR A D B

643

M A LA TY A M L X

861

KARS K S Y

933

M A LATYA M L X

502

E D R E M İT E D O * ERZURUM E R Z

yazılan mil değerlerinden farklıdır.

Tne miles used by Turkish Airline's Frequent Flyer Programme are those publıshed by the International Air Transport Associatıon (IATA) and therefore they are dıfferent from the

1043

P E K İN / B E IJIN G B J S

BAR CELON A B C N

■ Dergimizin bu sayfasında

düşüm ünün ölçülen mesafesidir.

ODESSA O DS

BASEL B S L

K İŞ IN E V / C H IS IN A U K IV

takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz

N. M ile s

825

CENEVRE / GENEVA G V A

değerleri, uçağın uçtuğu irtifada

Km 1932

B Ü K REŞ / B U C H A R E S T O T P (B U H )

yayımlanan km ve mil (deniz mili)

İstanbu l’d an / From İstanbul M O S K O V A / M O S C O V V S V O (M O W )

A T IN A / A T H E N S A T H

Flight information

N . M ile s

SAMSUN SZF S İV A S V A S TRA BZO N T Z X VAN V A N

272

J396 707 ___ 9 7 4 _ 1304

M A R D İN M Q M

772

MUŞ MSR

802

Ş A N L IU R F A S F Q

757

TRABZO N T Z X

604

VAN VAN

943


Beton teknolojisinde zirve... 20 yıldır OYAK Çimento Grubu bünyesinde faaliyet gösteren OYAK BETON, daha etkin bir hizmet için bağımsız bir şirket olarak organize oldu.

OYAK BETON; Türkiye'nin birçok bölgesine yayılmış 30 santrali, 260 mikseri, 65 pompası ve gelişmiş teknik ekipmanlarıyla yıllık 4.5 milyon m3 üretim kapasitesine sahip bir kuruluştur.

Beton teknolojisindeki üstünlüğü Yüksek Dayanımlı Beton Ödülü ile onaylanmış OYAK BETON; endüstriyel yapılar, beton yollar, liman inşaatları, termik santraller, otoyollar, boru hatları, deprem konutları gibi birçok alanda deneyimi ile hizmetinizdedir.

OVflK

BETOn "Elektronik Beton Şirketi” O Y A K B E T O N S A N A Y İ ve T İC A R E T A .Ş . İstanbul Yolu 12.Km Türkkuşu Karşısı No: 120 Etim esgut/ANKARA Tel.: (0312) 278 78 00 F a ks:(0 3 1 2 )2 7 8 6 0 2 0 E-mail: bilgi@ oyakbeton.com.tr w w w .o y ak b e to n .c o m .tr AK D E N İZ BÖ LGE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: (0322) 428 33 82 (4 Hat) Faks: M A R M A R A B ÖLGE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: (0216) 561 01 01 (4 Hat) Faks: K A R A D E N İZ B ÖLGE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: (0362) 266 74 77 Faks: (0362) AN K A R A M E R K E Z T E S İS L E R İ Tel : (0312) 2 5 6 4 1 80 (5 Hat) Faks:

O

vs!p

K G S

K A LT İT E Ü V EN C E S İS E M İG

|

ş

^*ffO*^

(0322) 428 62 00 (0216) 311 98 72 266 74 78 (0 3 1 2 )2 5 6 4 1 86


Victoria Is.

Hudson Bay hlıiıuh .

Rongo

oRouyn N ort|ı Bay

O tta w a * Michıg;«t I

T o r o n to ,

J«*«uta*Detrojt

l i f

M EW YO RK

» a ltim o r e » s h in g t o n D C

S a n F r a n c is c o *

G ıllfo f

Mexico IINICAN K in g sto n

■/ 1

J A M A İK A '

çC A R I H 1 N IC A R A G U A

PANAM^ güç,

TU R K İSH AIRLINES TÜ R K H A V A YOLLARI

Jııaıı Fernaııdezlsl.

ST VINCEM*

VENEZUELA

c


Beton teknolojisinde zirve... 20 yıldır OYAK Çimento Grubu bünyesinde faaliyet gösteren OYAK BETON, daha etkin bir hizmet için bağımsız bir şirket olarak organize oldu.

OYAK BETON; Türkiye’nin birçok bölgesine yayılmış 30 santrali, 260 mikseri, 65 pompası ve gelişmiş teknik ekipmanlarıyla yıllık 4.5 milyon m3 üretim kapasitesine sahip bir kuruluştur.

Beton teknolojisindeki üstünlüğü Yüksek Dayanımlı Beton Ödülü ile onaylanmış OYAK BETON; endüstriyel yapılar, beton yollar, liman inşaatları, termik santraller, otoyollar, boru hatları, deprem konutları gibi birçok alanda deneyimi ile hizmetinizdedir.

OYflK BETOn “Elektronik Beton Şirketi" OYAK BETON SANAYİ ve TİC A RET A .Ş . İstanbul Yolu 12.Km Türkkuşu Karşısı No: 120 Etim esgut/ANKARA Tel.: (0312) 278 7 8 0 0 Faks:(0312)278 60 20 E-mail: bilgi@ oyakbeton.com.tr w w w .o y a kb eto n .co m .tr AK D E N İZ BÖ LGE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: (0322) 4 28 33 82 (4 Hat) Faks: (0 3 22 ) M A R M A R A B ÖLGE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: (0216) 561 01 01 (4 Hat) Faks: (0216) K A R A D E N İZ B ÖLGE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: (0362) 266 74 77 Faks: (0362) 2 66 74 A N K A R A M E R K E Z T E S İS L E R İ Tel.: (0312) 256 41 80 (5 Hat) Faks: (0312)

2

428 62 00 311 98 72 78 256 41 86


rJ ın nn Eli Is ld M

1 -s ****-

ftw/A>, Victoria Is.

/ -

RÜSSIAN FED E RAT1O N /„

Solırlıtıın p M o b

İİrcaı SI.no I

Hııdson Bay L ynnLake

Ishınds f

Cparlotic Is

Vuihvınrr K oRouyn N or$B «v

Ottawa.

İE W Y O R K

L o s A n g e le s S a n Dıeg

Tem pa»

G ulfof Mexico M a/otlan

T am pico

s DOMlNtCAf

“ r :

«

*8 °

Kingston JAMAİKA

Ş a n J y a tı

‘ ’ ST KIISS NEYIS

s E-A___

cÇARIB !

STVINCP

VENEZUELA

O M BIA

W E ST S A M O A

TONGA

TU R K İS H AIRLINES TÜ R K H A V A YOLLARI

Jııa ıı F e r n a ıu lez M

A R G E


F u m z J u se f Lan,

(D E N M A R K )

G r e e n l a n d j Sca Jan Mcnvıı l\ (SÖR.)

fC E L A N D Reykjavik

FINLAND H elsinki »StTPetersburg

Tallinn ESTONIA

U N JTED

i>}uuu/vıM

ı

K IN G D O M

l& tğ

y

\

MOSCOW

K ustaaav

î POlAND >

orıOû^nrMt ‘

GERMANY ^Vroçlaw W a rsa w

Foımılland

ArallSca

cPonc PORTUGAl L isb o n A lg ie rs

iexandr

Ctuian İsli

\

Mca > * İKtHM

S A U D l/UM.n'i™» \B a h r a in M atjinah \

\ JED D A H «V y M a k k a h

1

QA

A R A B I A

DUBAİ

RIYADH

M ascai

i I

BUDA CAPE VERDE FASOİ Ouagadougou

i

1 ®

N djam ena Ndjaı

BAGO A d is A b a b a C .T H I Ö P I A

ENTRAL AFRICAN REPUBIIC Douoift Banguı ıtabo ■Y«oun[te i

ım a ribo Cayenne RINCH .1 IA V

) O R l Al

Sao Tom e

Macapa

-— Belem

1

R E P U B I I C OF ÇJLttUffldUftJ--------------------- Kiseogani--------

GABON

CABINDA <Anfl.)

fotona L

,

r oNOO B razzaville

Fortaleza

DtMOCRATIC J^FUjıurnbura

Kinshasa "

.r CONGO

L u anjla

’hecife

S E Y C H ^ L lt S

D odom a

.D ar es Salaanv

I I^ N Z A N J A

*?

? Lobıtt^

Salvadoı•*

cHuambo

A NI C O L A

ZAMBI A

,S ı. Heİenals\

L ilo n g w e

£

Lusaka

Harara

Goiania

Z İM B A B W E

Beljo Horizonte

n

^

A n ta n a n a riv o

B O IS W A N A

n cion

. Cııritibs

* R i o d e J a n e ir o P a u lo

Walvis Bav

G ab o roııe Preloria ^Johannosburs*

Mf e Ue'°

SVVAZILANiD R E P U B L IC O F Kimborlev0 M,aj e' *0 :r i5a t >

Porto Alegre i

-iBÖro

1

S O U T H A F R IC A iUAY, Cape T ow n • M o n t e v id e o

. Trislaıı da Cünha İsi.

*Port EİizabJtîı °

Cape of GoodHnpe

(I K>

•(ıf/uj’lt Is.

a'k

Prime Etiwurd İsi. (SA) Cmzei İsi. <Fr >

J İsi. .Stanley

S.Gtroreiu Is.

(UK)

P ° rt L o u is /VVAÜRITIUS R E U N IO N


Kcuhevnikovo

Novosibtrsk

l\ Baykal

°B«frwul A s ta n a

Sakhalin /s.

Bulgun

U lan B a to r ‘Harbin oVladA 0

KYRGY&t o Î

najKENT T A IIK IS İA N D ush n ııb e

B E IJ IN G

i * " " 1

Taiyuan

i ) TOKYO

L a ru h o u '

p u s a tı

i

K^Kyuritj^^ ■Fûlçıtoka Chenydıı#

N E W DELHİ

Jaipur. j

M S A RACHI

-

»Agra# Kanpur*

Chengdu.

Thim phu lu B H U A \ ıa

K athn Varanasi

Fıutıou.

BANGttDESH ’ Dhaka

A hm a^abadî

Calcutta

Guançthou 'Kaohsutng MYANMAR

HONG KONG

LAOS Bom bay*

Vientian e

Pim e*

liainatı Is

S o r th e n M a n a ın ı Is la n A W . S.A k

Luzon Is.

T H A IL A J B a n g i io r e ( , M a d ra s

BANGKOK ’ A * M t ıhla na n h

FEDERATION

SRİ LANKA

I A l A la L u m p u r

OF MICRONESIA

BRUNEI V S I A

,S I\G A P O R 6 A ;SINGAPORE v. o u i 'ik o ı’M Ireland İsi.

|

PAPUA

N E W G U IN E A

Bandungj

w

ta « *w

->

S O L O M O N » I S L A N D S H oniara

Arafııra T irnor Sca

C airns", ".Vt-H ( a l t (I o ıı ıa

iF r J

*B risbane

Amsterdam ■St Paul Is. (D

Melbourne

TASM AN

SEA

W e llin gto n

Tasmania Is:

G ü rb ü z Y A Y I N L/A R I

( 0 2 1 6 ) 3 2 5 7 8 74


EGEAN SEA

IG D R U M

B A L IK f

SEA O F

MARMARA

T E K İR D A Ğ

BULDUR1

sky

SEA

Antalya Ba\

ALYA

■ :5PARTA

AFYON

KÜ T A H Y A

M[ E D I T E R R A N E A N

ÇANAKKALE

GREECE

K IR K L A R E L İ

KONYA

fko şa

GRcEK ADMIN £EK CYPRIOT ADMINISTRATiON n : rfHFBM CYPRüS rv p cı k O f \SOUTHERN b«grtsh Bu.-.-

a'..

u.

\i

,

(

/

Bay

KAYSERİ

ı^ t

.Y O Z G A T

,

LEBANO

Mvrsuı Ru \

MERSİN

KA5TAM O NU

KARAMAN

KARABÜK

BARTIN

TURKİSH RÎPU8ÜC OF NORTHERN G1>RUS

ZON GU LD AK

SİVAS

KAHRAMAN

TOKAT

O RDU

\

,

S A N LI U R FA

• A lû n ırk D tiııı

A D IY A M A N

dayri

T U N C E Lİ

CÜM Ü& ANE

ıc

B A TM A N

ERZURUM

R Ü S S I A N

■ Ş IR N A K

A(

■H AKKARİ

ARMENIA

(0 2 1 6 ) 3 2 5 7 8 74

Y A Y ’N L A R

G ü rb ü z

KARS

A fJ p A H A N '

F E D E R AT I O N


r>

hareket

E r e c t i o n s o f 2 u n i t s o f 3 3 9 t o n s c o lu m n s a t P E T K IM A L İ A Ğ A f o r G A M A

E r e c tio n s o f 2 6 0 to n s r e a c to r a t T U R K M E N B A S I r e fin e r y fo r G A M A

• • • • • • •

Project transportation Heavy and oversize cargo transportation Crane rental services Alternative lifting and skidding methods Road surveys Loading and discharging operations installation

P la c in g o f 5 3 0 t o n s b e a m o f g a n t r y c r a n e a t 6 5 m e t e r h ig h a t T U Z L A G E M İ f o r V IN C S A N

ti

\ T

±

h a re k e t H E M rt

In s ta lla tio n o f 1 7 5 to n s p r e s s e s

UFTING

at FO R D O TO SA N G Ö LC Ü K

tramsport

serves in Turkey, Azerbaijan, Kazakhistan, lraq Georgia, Libya, Bulgaria, Türkmenistan, Syria

T r a n s p o r t a t io n o f 1 7 4 to n s d r u m fro m M E R S İN to B A G H D A D fo r K U E H N E - N A G E L

www .hareket.com .tr hareket@ hareket.com .tr T r a n s p o r t a t io n o f 2 8 0 t o n s e n g i n e f r o m F I N L A N D t o M A N İ S A M O S B f o r W A R T S IL A

Tel

:+ 9 0 216 3114141

Fax :+ 9 0 216 3114145


«».»»»»»

'■ T U R K İS H I I M i a i l t M I l • ••••••••>••••

Number o f aircraft Uçak adedi: 7 Commercial rıames Ticari adları: Istanbul/Isparta/Ankara İzmir/Adan a/Hakkari/Aydın Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı 257.000 kg (A 340-311) 262.000 kg (A340-313) Wing span Kanat açıklığı: 60.304 m Length Gövde uzunluğu: 63.689 m Height Yerden yüksekliği: 16.99 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 271 Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum range Azami menzil: 11.952 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 44.836 kg/152.80 m3 194

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

Number o f aircraft Uçak adedi: 2 Commercial rıames Ticari adları: Yozgat/Osmaniye Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı 83.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 3 4 .1 5 m

Length Gövde uzunluğu: 44.50 m Height Yerden yüksekliği: 12.10 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 835 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 186 Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.100 ft Maximum range Azami menzil: 3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 12.837 kg*/ 58 m3 * Konteyner ile yükleme yapıldığında /

Containerized loading

Number of aircraft Uçak adedi: 9 Commercial names Ticari adları: Şanlıurfa/Balıkesir/ Kahramanmaraş/Mersin/Erzurum/ Sakarya/Adıyaman/Çorum/Batman Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 73.500/75.500/77.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 33.91 m Length Gövde uzunluğu: 37.57 m Height Yerden yüksekliği: 11.91 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 150/156 Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.100 ft Maximum range Azami menzil: 3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 9.435 kg*/ 37.42 m3

Number of aircraft Uçak adedi: 5 Commercial names Ticari adlan: Aras/Çoruh/Ergene/ Aksu/Göksu/ Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 153.000/157.000 kg (TC-JDB) Wing span Kanat açıklığı: 43.90 m Length Gövde uzunluğu: 46.66 m Height Yerden yüksekliği: 15.867 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 860 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 210/208 (TC-JDB) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum range /Azami menzil: 8.100/8.980 km (TC-JDB) Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 24.995-21.820 kg/68.20-54.16 m:


B 737 - 800 Number o f aircraft Uçak adedi: 26 Commercial names / Ticari adlan: Diyarbakır/Rize/Hatay/Afyon/Sivas Iğdır/Mardin/Ağrı/Zonguldak/ Ordu/Niğde/Bitlis/Edirne/Amasya/ Giresun/Ardahan/Tekirdağ/ Kastamonu/Elazığ/Manisa/Tunceli/ Malatya/Eskişehir/Bolu/Kocaeli/ Nevşehir Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 79.015 kg Wing span

.B 7 3 7 - 4 0 0 Number of aircraft Uçak adedi: 17 Commercial names / Ticari adlan: Kars/Ayvalık/Marmaris/Amasra/ Alanya/Antalya/Muğla/Çanakkale/ Kayseri/Efes/Side/Etergama/Gelibolu/ Anadolu/Konya/Bursa/Trabzon Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 68.038 kg Wing span Kanat açıklığı: 28.88 m Length Gövde uzunluğu: 36.449 m

Kanat açıklığı: 3 4 .3 1 5 m

H e ig h t

Length / Gövde uzunluğu: 39.472 m Height/ Yerden yüksekliği: 12.548 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 165 Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum range Azami menzil: 4.755 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 8.408 kg/45.05 m3

Yerden yüksekliği: 11.125 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 797 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 150 Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft Maximum range Azami menzil: 3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m3

* RJ 100 Number o f aircraft Uçak adedi: 6 Commercial names Ticari adlan: Denizli/ Van/Gaziantep/ Kütahya/Siirt/ Tokat Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 46.039 kg Wing span Kanat açıklığı: 26.339 m Length Gövde uzunluğu: 30.995 m Height Yerden yüksekliği: 8.585 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 720 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 99 Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 31.000 ft Maximum range Azami menzil: 2.259 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 3.800 kg/22.99 m3 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 1 9 5


AEROBİK AEROBICS

Uçuşegzersiz programı Inflight exercise program

■ Kan dolaşımını düzenleyici ayak ve b a ca k egzersizleri L eg & F o o t e x e rc is e s to re g u la te b lo o d c irc u la tio n 1. K o ltu ğ u n u z d a dik o tu ru r p o zisyonda, ayaklarınız yerd e y k e n parm aklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, te kra r yere basın, topuklarınıza ba sa ra k ayaklarınızın ön kısmını yukarı d o ğ ru kaldırın ve geri indirin. Bu hareketle ri arka arkaya 3 kez tekrarlayın. (Uzm anlar u ç u ş e sna sında bu egzersizi sık sık uygulam anızı öne rm e kte d irle r.) 1. S/f stra ig h t in y o u r seat, vvith y o u r fe e t flat on th e floor. F irst lift y o u r h ee ls ke e p in g y o u r to e s o n th e floor, then lovver y o u r heels till y o u r fe e t are flat on the floor. L ift y o u r to e s k e e p in g y o u r h ee ls on th e flo o r a n d than lovver y o u r to e s till y o u r fe e t are flat on th e flo o r again. R e p e a t 3 tim es. (D o cto rs re c o m m e n d that y o u re p e a t this e x ercise a s o fte n as p o s s ib le d u rin g y o u r flight.)

Aşağıda göreceğiniz uçuşegzersiz programı Airobics, T ü rk H a v a Y o lla rı ve H ills id e C ity C lu b işbirliği ile hazırlanmıştır. Airobics'e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza hareket katacak ve kendinizi çok daha zinde hissedeceksiniz.

Airobics, the inflight exercise program belovv has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By committing just a few minutes for Airobics, you can turn your long journey into a much more energetic and refreshing one, Now please fold up your table, bring your seat to the upright position and re!ax your body.

2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru daireler çizin (3’er kez). Aynı hareketi sol ayağınızla da uygulayın (3'er kez). 2 . First stretch out your right leg and raise your foot just a little. Rotate your ankle clockvvise (3 times) and then counter clockvvise (3 times). Repeat the same vvith your left ankle (3 times for each direction).

3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez). 3. Pull your right knee tovvards your chest and move it down again (3 times). Do the same vvith your left knee (3 times).

u G erm e ve ge vşetm e egzersizleri S tre tc h in g a n d re la x a tio n e x e rc is e s Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın ve indirin (3 kez). 4 . Raise your shoulders and lovver t hem. Repeat 3 times. 4.

5. Omuzlarınızla önden arkaya doğru 3 kez ve arkadan öne doğru 3 kez olmak üzere daireler çizin. 5. Roli your shoulders backvvards (3 times) and then forvvards (3 times). 6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça indirin. 3'e kadar sayın ve tekrar yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmamaya dikkat edin (3 kez). 6. Keep sıttıng up straight. Slowly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be careful not to jerk backvvards. Repeat 3 times.


7. Karşıya baka r pozis y o n d a y k e n , başınızı h afifçe ö n e e ğ e re k sağ om zunuza d o ğ ru çevirin, gözleriniz o m u z başınıza baksın ve yavaşça başla n g ıç pozisyo n u n a d ö n ü n (3 kez). Aynı hareketi sol om zunuza d o ğ ru tekrarlayın (3 kez).

7. Look ahead. Slightly low er your head and gently turn y our head tow ards your right shoulder. Y ou should be looking at the end o f your shoulder. Then return to the starting p osition with the sam e m ovem ent (3 tim es). R epeat the sam e exercise tovvards your left shou lder and return slow ly to the original position (3 times). 8. Ellerinizi avuç içleri yukarı ba k a c a k şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve kendinizi rahat bırakın. Dirseklerinizi, parm aklarınız om uzlarınıza d e ğ e c e k şek ild e kıvırın ve açın (3 kez). 8 . Rest y o u r h an ds on y o u r th ig h s w ith y our p a lm s fa c in g up and relax. T o u c h y our s h o u ld e rs w ith y our fin g e rs and return your han ds to the original pos itio n . R epeat 3 tim es.

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı ba k a c a k şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve yum ru k şeklin d e iyice sıkarak kapatıp, açın (3 kez).

9.

Rest y o u r h an ds on y o u r thigh s, p a lm s up.

C lo s e y o u r h an ds tig h tly in to a fis t and ope n. R epeat 3 tim es.

■ S olunum egzersizleri

Breathing exercises 1 0 . Bir elinizi göğ sü n ü zü n , diğ e r elinizi m idenizin üzerine y erleştirin . B urnu nuzdan derin nefes alın. G ö ğ ü s kafesinizin iyice ş iştiğ ini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yava ş ç a dışarı verin. Aynı

U z u n y o lc u l u k la r d a

şek ild e bir kez d a h a burnun uzdan derin nefes

s a ğ l ı ğ ı n ı z iç in

alın, an c a k bu kez karın boşlu ğ u n u z u n şiştiğ ini

h a t ır la n m a s ı g e r e k e n le r :

his s e d in . N efesinizi ağzınızdan yava ş ç a dışarı verin.

1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin.

1 0 . Put o n e hand on y our c h e s t, th e o th e r on y o u r a b d o m e n . Take a d e e p breath thro ugh y o u r nose . Feel yo u r c h e s t exp a n d . Slovvly exhale th ro u g h y o u r m outh. Inhale d e e p ly again

4 . A ir o b ic s

th ro u g h y o u r nose, b u t this tim e feel yo u r

e g z e r s i z le r i n i m ü m k ü n

d ia p h ra g m fiil w ith air. Exhale again slovvly th ro u g h y o u r m outh.

t e k r a r la y ın

o l d u ğ u n c a s ık a r a l ı k l a r la ( Ö z e ll i k le 1 v e 2 n o ’ lu

■ Gevşeme egzersizi Relaxation exercise 1 1 . Ellerinizi avuç içleri yukarı b a k a c a k şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize ö n c e ellerinizi yum ru k şeklin d e sıkarak başlam alısınız. S o nra sırasıyla kollarınızı v e üst gövd e n izi sıkın.

m

S ıkm a işlem ine kalçanızla, s onra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şim di aynı sırayla y avaş yavaş tüm v ü c u d u n u z u gevşe tin. Ö n c e eller, so n ra kollar, ü s t gövd eniz, kalçanız, bacaklarınız ve ayaklarınız. H er birini g evşe tirken

e g z e r s iz le r i)

5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. Hareketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının. H e a l t h y t i p s fo r l o n g - h a u l flig h ts 1.

Drink plenty o f water.

2 . Avoid alcoholic

kanınızın g e v ş e ttiğ in iz b ö lg e y e d o ld u ğ u n u h issed e c e k s in iz .

beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum.

1 1 . Put y o u r h an ds on y o u r lap, palm s up. Start

4 . R e p e a t A iro b ic s

th is e x e rc is e b y c le n c h in g y our fists, th e n tense

e x e rc is e s as fre q u e n tly

yo u r arm s. Slovvly c o n tin u e to tig h te n your

as p o s s ib le (p a rtic u la rly

entire u p p e r-b o d y , follovved b y y our hips, right dovvn to yo u r legs and feet. N o w in th e sam e

5. During the flight, take

order, slovvly relax yo u r b o d y s ta rtin g vvith your han ds, then arm s, u p p e r-b o d y , h ips and finally y o u r legs and feet. A s yo u relax, yo u vvill feel the blo o d flovv th ro u g h every part o f yo u r body.

e x e rc is e s 1 a n d 2).

frequent short walks. 6. VZear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


1 . Ü nlü sinem a yö n e tm e n i David L yn ch 'in bir filmi

1 . VVhich film by celebrated director David Lynch

“D ick Laurent ö ld ü ” (D ick Laurent is dead) unutulm az

opens vvith the unforgettable line, "Dick Laurent

repliğiyle başlar. Hangi film hatırlayabiliyor m usunuz?

is dead"?

a. Kayıp O to b a n b. M ulho lla nd Çıkmazı d. M avi K adife

a. b. c. d.

2. İnternete girerken kullandığım ız, w w w olarak

2. What is the name o f the Computer program m er who is

kısaltılan VVorld W id e VVeb'i yazan ve halen W W W

the vvriter o f the VVorld Wide Web, abbreviated www, that

K o n so rsiyu m u y ö n e ticisi olan pro gra m cın ın adı

we use to go on the Internet, and current m anager o f the

nedir?

W W W Consortium ?

a. C liffo rd Berry b. Tim B e rn ers-L ee d. P atricia Billings

a. b. c. d.

3. a. b. c. d.

3. a. b. c. d.

c . İkiz T epe le r

c . Emile Berliner

Bir de n izcilik terim i olan ‘a g a n ta ’ ne anlam a gelir? Halatı ge vşet Halatı gergin tu t Dem ir al ya da ırgat veya vinci çalıştır Halatı bağla

Lost Highvvay M ulholland Drive Twin Peaks Blue Velvet

Clifford Berry Tim Berners-Lee Emile Berliner Patricia Billings What is the m eaning o f the nautical term 'aganta'? Let loose the rope Haul taut the rope VVeigh the anchor, o r heave the capstan Make fast the rope

4. Biraz da ç o c u k lu ğ u m u z a d ö n e lim ... Ünlü Brezilyalı

4. Returning briefly to childhood now, what w as the name

rom ancı V a s c o n s e lo s 'in bir ç o c u k ed eb iyatı klasiği

o f the tiny protagonist o f chiidren's classic ‘M y Svveet-

olan Ş e ke r P ortakalı’nın kü ç ü k kahram anının adı

Orange Tree' by the famous Brazilian novelist Vasconselos?

neydi?

a. D a d a d a c. T o to c a

a. Dadada c. Totoca

b. Zeze d. M an ga ritiba

b. Zeze d. Mangaritiba

5. K anseri ye n e n ve te kra r s p o ra d ö n e n şam p iyo n

5. H ow many times has bicycling Champion and cancer

b isikle tçi La n ce A rm stro n g , Fransa B isiklet T uru'nu

survivor Lance Arm strong won the Tour de France?

ka ç kez kazandı?

a.4

a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

b. 5 d. 7

c. 6

6. Çizgi rom an kahram anı K ap tan Svving’in (C aptain

6. Can you rem em ber the name o f com ic strip hero

Svving) kö p e ğ in in adını hatırlıyor m usunuz?

Captain Svving's dog?

a. R intintin

a. Rin Tin Tin

c . Puik

b. T oby d. Blöf

c. Pouik

b. Toby d. B luff

o ’9 o g q - f q e P Z e ' l ısuoıınpg / ja ııu n z o ö


ZELB /ITH THE

www.ftg.org.tr

Turkish Hazelnut Türk Fındığı TURKİSH

AIRLINES

H A Z E L N U T P R O M O T IO N G R O U P FIN DIK T A N IT IM G R U B U


BULMACA

Çözümü sağda 200

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

D>


medyapuzzle@alacati.com

2 4 s a a t h iz m e t v e r e n , s a ğ lık a ç ıs ın d a n s o n d e r e c e ö n e m li

Kendi otosuyla / İn their own car

Yürüyerek / On foot

Polis otosuyla / İn a poliçe car

Taksiyle / By taxi

Ambulansla / By ambulance

Kaşıntı / Rash

Zehirlenme / Poisoning

Mide bulantısı / Nausea

Şiddetli öksürük / Severe cough

Baş ağrısı / Headache

Florance Nightingale

International Hospital

Memorial Hospital

Deutsches Krankenhaus

American Hospital

y e r ie rd ir . B u lm a c a m ız d a b e ş

Jale

5

Zerrin

5

Bahar

<

Tansel Yelda

Ambulansla / By ambulance Taksiyle / By taxi

h a s ta n e n in a c il s e rv is le rin e m ü r a c a a t e d e n b a z ı k iş ile ri k o n u k e ttik . K im in , h a n g i ş ik a y e t n e d e n iy le , h a n g i h a s t a n e y e m ü r a c a a t e ttiğ in i v e A c il S e r v is ’e n a s ıl g e ld iğ in i b u la b ilir m is in iz ?

From the po in t o f view o f health, hospital Emergency Rooms are extremely im portant places offering service 24 hours a day. Our guests in this m o nth’s puzzle are people who availed themselves o f the ER services a t 5 different hospitals. Can you figüre o u t who went to vvhich hospital ER vvith vvhich com plaint and how they went there?

OYUN PUZZLE

5 g i m !< ^ > m %5 < " 3

i

2

5

o > t m £ —

§ ^

1

H

i i o > 3? Ş > ^ m

H a s t a n e le r in a c il s e rv is le ri

İP U Ç LA R I

1. Baş ağrısı şikayetiyle Acil Servis’e gelen kişinin adı, taksiyle gelen kişinin adından daha uzundu. 2. Memorial Hospital'a başvuran kişi yürüyerek gelmişti. 3. International Hospital'a gelenin şikayeti mide bulantısıydı. 4. Bahar, Florance Nightingale’e gitmişti. 5. Zehirlenme belirlisi Tansel’de

Polis otosuyla / İn a poliçe car Yürüyerek / On foot Kendi otosuyla / İn their own car Baş ağrısı / Headache Mide bulantısı / Nausea Şiddetli öksürük / Severe cough Zehirlenme / Poisoning

g ö rü lm ü ş tü .

6.

Kaşıntı / Rash

A c il S e rv is 'e

polis otosuyla gelen

Z errin d e ğ ild i. 7 . Y e ld a 'n ın g ittiğ i h a s ta n e D e u ts c h e s K ra n k e n h a u s d e ğ ild i.

ADI NAME

HASTANE HOSPİTAL

ŞİKAYETİ THEİR COMPLAİNT

NASIL GELDİ H0W THEY ARRIVED

8.

K aşıntı ş ik a y e tiy le A c il

Servis'e Jale de

g e le n B a h a r o lm a d ığ ı g ib i, d e ğ ild i.

CLUES

SOLUTIONS Ç Ö Z Ü M L E R

ıxei Ag

9|Aıs>|eı jeo eoııod b uı B|Ansoıo si|Od JBO UMO Jiaut U | B|Aıseqeje ıpuax 100) uo >tejoÂnjn>, soueınqıue Ag e|Sueınqıuv

L|SBH ıjuıSex 6u|u0s|0d 8ujue|jıi|8z yBnoo ej9Aes >|njns>|0 nıeppıg 0yoepB9H isuÇb Seg easneN ısııue|nq epi|/\|

aaAiaav a3h i moh İN IV T d W 0 0 UI3H1 LL3ÂV*|S 10130 1ISVN

(B jjd s o H

UBOU0LUV s n e ıju 0 >ıuej>t S 9 g o s ın 0 Q

0|b 6 u i i u 6 !N 0OUBJOIJ IB jıd s o H

|BUOUJ0W IBjıdsoH |BUOj}BUJ0}U| "lV lldS O H 3NVHV1SVH

BPI9A |9SUB1 jeııeg

1. The name of the person who came to the ER vvith a headache is ionger t han that of the person who came by taxi. 2 . The person who came to Memoriai Hospital arrived on foot. 3 . The person who came to the International Hospital complained of nausea. 4 . Bahar went to Florence Nightingale Hospital. 5 . Tansel exhibited symptoms of poisoning. 6. The person who came to the ER in a poliçe car vvas not Zerrin. 7 . The hospital to vvhich Ye/da went vvas not the Deutsches Krankenhaus. 8. The person who came to the ER complaining of a rash vvas neither Bahar nor Jale.

uMjez 9|Br 3WVN ıa v

1 / 2 0 0 5 S K Y ı ' : E 201


PROGRAMI

FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

CELLULAR O yu ncular / Cast: Chris Evans. Kim Basinger Y ö netm en / D irecto r: David R. Ellis G enç bir adam cep telefonundan rastgele bir çağrı alır. Jessica’nın (Kim Bassinger) kısık ve panik içindeki sesi Ryan'ı (Chris Evans) zamana karşı bir TAXI

yarış içinde onun hayatını kurtarmaya

O yuncular / Cast:

bulmak ona nelere malolacaktır?

O yuncular / Cast: Paul Bettany, Kirşten Dunst

Queen Latifah, Jimmy Fallon,

Y ö netm en / D irecto r:

Gisele Bündchen

Richard Loncraine

Y ö n etm en / Director: Tim Story

Peter Colt (Bettany) dünya tenisçiler sıralamasında en altta olmasına rağmen

Bekar bir anne olan Belle (Latifah) aynı

şans eseri prestijli VVimbledon

zamanda hızlı pizza dağıtımında rekor

turnuvasında oynama fırsatı bulur. Bu

sahibidir. Bu yeteneğini taksi şoförlüğü

turnuvada Amerikalı tenis yıldızı Lizzie

yaparak kullanmaya karar verir. Sürücülük yeteneğiyle bu alanda da

(Dunst) ile tanışıp ona aşık olur. Şansı

çabucak isim yapar. Bu arada genç

devam eder ve tek erkeklerde final oynamaya hak kazanır. Ancak şansını

polis memuru (Fallon) kadınlardan oluşan bir banka soyguncu çetesini yakalamak için Belle'yi, kendisine yardımcı olması için ikna eder.

A single mother and record holder speedy pizza deliverer Belle (Latifah) decides to use her skills in cab driving. She quickiy becomes famous for her driving skills as well. Then a young cop (Fallon) convinces her to help him catch a gang of female bank robbers. 202

VVİMBLEDON

sevkeder. Ama Jessica'yı aramak ve

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

A young man receives a random phone cali on his cellular phone. The hushed and panicked voice of Jessica (Kim Bassinger) sets Ryan (Chris Evans) off against time, to save her life. What will it cost him to search and find her?

koruyabilecek midir?

Peter Colt (Bettany) although at the bottom o f the world tennis ranks, gets lucky and and finds a chance to play in the prestigious VVimbledon tournament. At this tournament he meets and falls in love with American tennis star Lizzie (Dunst). His luck continues and he gets the chance to play for the men's singles title. Will his luck hold out?


V A N ITY FAIR

NOEL

O yu ncular / Cast:

O yu ncular / Cast: Susan Sarandon,

Reese VVitherspoon,

Penelope Cruz, Alan Arkin

James Purefoy, Jim Broadbent

Y ö n e tm en / D irecto r:

Y ö n etm en / D irecto r: Mira Nair

Chazz Palminteri

VVilliam Makepeace Thackeray'ın klasik

New York'ta bir Noel akşamında, beş

romanından yeniden sinemaya

farklı insan birbirlerine küçük yardımlarda

uyarlanan bu filmde Rebecca (Becky)

bulunarak Noel gününün anlamını

Sharp'ı tanıyoruz. Fakir bir semtte

keşfeder. Noel ruhuyla ilgili bu film

doğan Becky zekasını, kurnazlığını ve

hayatlarımızın nasıl esrarengiz bir şekilde

cinselliğini kullanarak yukarılara tırmanır

birbiriyle alakalı olabileceğini gösteriyor.

ve 18 2 0 ’lerin Londra’sının sosyetik çevresine girer. M R . 3000 O yu n c u lar / C ast: Bernie Mac, Angela Bassett Y ö n e tm en / D ire cto r: Charles Stone III Beyzbol yıldızı (Bernie Mac) 3000 tam vuruşa ulaşıp, belirgin bir onur kazandıktan sonra bu spordan emekli olur. Ancak önceki tam vuruşlarından üç tanesi diskalifiye edilince, 3000 tam vuruşluk rekorunu yeniden kazanmak için sahalara geri döner. İn this film, vvhich is a new film version

It's Christmas Eve in N ew York City, and vvith a little help from each other, five people will discover the meaning o f Christmas Day. This film about Christmas spirit shows how our iives can somehovv be mysteriously interrelated.

o f the classic novel by V/illiam Makepeace Thackeray, we meet Rebecca (Becky) Sharp. Born in the lovver class, Becky uses her wit, guile and sexuality as she makes her vvay up through London society circa 1820.

Baseball star (Bernie Mac) retires from the sport a f ter making his 3,000th base hit, vvhich gives him a distinctive honor. Hovvever vvhen three o f his hits are disqualified, he returns to the field to reclaim his 3 0 00 -hit record.


PROGRAMI

FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

THE P R IN C ESS D IA R IES II O yu ncular / Cast: Anne Hathavvay, Julie Andrevvs Y ö n etm en / D irecto r: Garry Marshall Amerikalı genç kız Mia küçük, gözlerden uzak bir Avrupa ülkesi olan Genovia'nın (sadece 50 bin nüfuslu) kraliyet ailesine VVICKER PARK O yu ncular / Cast: Josh Hartnett, Matthevv Lillard Y ö n etm en / D irecto r: Paul McGuigan

CAT VVOMAN

sürükleyerek temsil ettiği ülkeye gider.

O yu ncular / Cast: Halle Berry,

Ancak orada bir ülkenin müstakbel

Benjamin Bratt, Sharon Stone

hükümranı olmak demenin aynı zamanda kraliyete yakışır anlaşmalı bir evlilik yapması gerektirdiğini de öğrenir.

Y ö n etm en / D irecto r: Jean-Christophe 'P itof Comar

Kalbi kırık, kafası karışık Matthevv (Hartnett) iki yıl uzak kaldığı kente geri dönüp yine evvelce yaşadığı VVİcker Park'a taşınır, Artık başka bir kızla nişanlıdır ve kızın ağabeysinin şirketinde işe başlamıştır. Ancak kafede gördüğü bir kadının eskiden aşık olduğu kız olduğunu düşünmesi kafasını karıştırır. İşini ve nişanlısını bir tarafa bırakarak onu izlemeye başlar ve temas kurmaya çalışır.

After two years of absence, heartbroken and confused Matthevv (Hartnett) returns to his former city and settles in his previous neighborhood. He's now engaged to a different woman and vvorks for her brother's company. However, when he becomes obsessed with a vvoman he sees in a cafe, thınking that she is his long-lost lover, he puts his engagement and vvork on hold and starts pursuing her.

204

mensup bir prenses olduğunu öğrenir. Yaz tatilinde arkadaşı Lilly'yi de yanında

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5

American teenager Mia learns that she is a princess and part of the royal famity of the small and obscure European nation of Genovia (with a population of just 50,000). During the summer vacation, she tags along with her best friend Liliy and goes to discover the country she represents. Hovvever she finds that, being a country's future ruler, one challenge she's faced with is the prospect of being set up in an arranged marriage.

Patience Philips utangaç, son derece içine kapanık bir kadındır. Hedare adlı güzellik ürünleri şirketinde grafiker olarak çalışmaktadır. Bir gün kazara şirket hakkında karanlık bir sır öğrenir. Bu arada kaderinin esrarengiz bir şekilde değişmesiyle, bir kedinin çevikliğine, hızına ve gücüne sahip bir kadına dönüşür.

Patience Philips is a shy, introverted vvoman. She vvorks as a graphic designer for Hedare Beauty. When Patience inadvertently happens upon a dark secret her employer is hiding, she finds herself in the middle of a corporate conspiracy. İn the meantime, in a mysterious tvvist o f late, she is transformed into a vvoman with the strength, speed and agility of a cat.


A ŞM A LI KONAK O yu ncular / Cast: Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay Y ö n etm en / D irecto r: Abdullah Oğuz Yakalandığı amansız hastalığın tedavisi için Amerika’ya giden Bahar'ı ve Seymen’i bu ölüm kalım mücadelesinde neler bekliyor? Bahar'ı delicesine seven Seymen’in aşkı onu hayata bağlamaya yetecek mi? Kapadokya'daki konakta

SHA RK TALE

endişe içinde bekleyen aile New York'tan bekledikleri müjdeli haberi alabilecekler mi?

S e s le n d ire n le r / Voices: VVİII Smith, Robert De Niro, Angelina Jolie FIRST DAUG HTER

Y ö n e tm en / D ire cto r:

O yu ncular / Cast: Katie Holmes,

Vicky Jenson

Marc Blucas, Michael Keaton Y ö netm en / Director:

Oskar, büyük hayalleri olan küçük bir

Rob Letterman, Bibo Bergeron,

Forest VVhitaker

balıktır. Bir gün ölü bir köpekbalığı bulur ve onu kendisinin öldürdüğünü iddia

Birleşik Devletler Başkanı'nın 18

eder. Diğer deniz yaratıklarının gözünde

yaşındaki kızı Samantha Mackenzie

aniden kahraman olup çıkar. Ancak

(Holmes) üniversitede okumaya

köpekbalıkları onu aramaya başladığı

başlarken kendisini bir sürü ajanın

zaman büyük hayallerinin onu nasıl

izlememesini ister. Babası buna razı

tehlikeli sulara attığını görür.

olur, ama yine de genç bir gizli ajanı öğrenci kılığında kızını gözlemekle

O scar is a little fish who thinks big. He

görevlendirir. Plan iyi yürümekteyken

finds a dead shark and claim s he killed

başkanın kızı ajana, genç ajan da kıza

it. He becom es a sudden hero am ongst

aşık olunca işler karışmaya başlar.

the other sea creatures. But his big

When Samantha Mackenzie (Holmes),

oth er sharks start chasing him.

dream s iand him in hot vvater vvhen the 18-year-old daughter o f the president o f the United States,

Bahar goes to the USA in hopes o f getting cured from the illness she has. What is in store for Seymen & Bahar in their hopeless struggle against the deadly disease? Will Seymen's great İove be enough to help Bahar stay connected to life? B ack in Cappadocia, at the mansion, wili the family be abie to g e t the go od news they expect from N ew York?

dem ands that she be allovved to go to college without having to be follovved by so many secret service agents, her dad agrees and assigns one o f the youngest Secret Service agents to follovv her around on cam pus disguised as a student. The

■ Video gösterimleri sadece, A-340, A-310 Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır.

president's plan goes sm oothly until

■ Video films are only shown on long

the young agent falls in iove vvith the

distance flights and on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aircraft.

girI and she vvith him.

1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 2 0 5


MUSİC ON FLİGHTS THY MÜZİK PROGRAMI

KLASİK MÜZİK

HAFİF M ÜZİK

Lan Shu ■

Gigolos California Dreamin ■

CLASSİCAL MUSİC

EASY LISTENING

Dum Babuji zara dhreere chalo

Sugababes Too Lost İn You

Beethoven Fur Elise ■ Borodin

Enrique Iglesias Mentiroso ■

■ Taroddo Gachi Badara

(Remix) ■ Usher/Lil Jon Yeah ■

İn the Steppes of Central Asia ■

Helene Segara Elle Tu L'aime ■

Ganungil ■ Morning Museme

Eamon/Eamon İt Don't Want Y

Beethoven Ave Maria (2) ■

Sting Desert Rose ■ Norah

Dream come true ■ Kabhi

■ 50 Cent İn Da Club ■

Mozart Piano Concerto No: 21

Jones Come Away With Me ■

Khushi Kabhie Gham Bole

Stonebridge / Theresa

■ Beethoven 5th Symphony ■

Lighthouse Family Ain't No

chudiyan ■ Deng Li Jun Xiang

Put'em High

Schubert Scherzo ■ Vivaldi

Sunshine ■ Vanessa VVİlliams

Jian zai mingtian ■ In-VVon

Concerto Grosso H Minör

Betcha Never ■ Chris Isaak

Kang Jega munjeo Sarang

Op. 3# 10 ■ Beethoven

Life VVİII Go On ■ A. Bocelli &

Haleyo ■ Jacky Deng Ni deng

Moonlight Sonata ■ Bach Çello

D. Pontes O Mare e Tu ■

Süite No: 6

Patricia Kaas Mon Mec a Moi

dao wo xin tong ■ Jin-Kyung Kwon Gangbyun Yeonga ■

■ Chris Rea As Long As I Have

Morning Museme Boy-girl ■

Your Love ■ Toni Braxton

Yu Chyi Qi dian zhong ■ Faye

Spanish Guitar ■ Manuel Franjo

VVang Lui Lang de Hong wu Xie

Solo Por Tu Amor ■ Robert

■ Deng Li Jun Tian mi de xiao

Dovvney Jr Every Breath You

yu ■ Yoshinori Sunahara Spiral

Take ■ Craig David & Sting

Never Before LATİN MÜZİĞİ

Rise & Fail ■ Goran Karan Stay With Me ■ Mario Frangoulis

LATİN MUSİC

Follovv Your Heart ■ Barry

Los Lobos Cumbia Raza ■

CAZ - JAZZ

VVhite & Chaka Khan The

Gloria Estefan No Me Dejes

Gato Berbieri Straight Into The

Longer We Make Love ■ Gipsy

De Ouerer ■ Alejandro

Sunrise ■ Peter White &

Kings No Volvera ■ Lionel

Fernandez Me Dedıque A

Grover VVashington Jr.

Richie How Long ■ Tiziano

Perderte ■ Linda Ronstadt

Midnight İn Manhattan ■

Ferro Imbranato ■ Marc

Perfidıa ■ Daniela Mercury

Grover VVashington Jr. Soulful

Anthony Amigo

Rapunzel ■ Laura Fygi Historia De Un Amor ■ Juan Luis

Strut ■ Stanley Clarke Hideavvay ■ Martin Taylor Midnight At The Oasis ■ Kyle

UZAKDOĞU M ÜZİĞİ

POP - HITLINE

FAR EAST

2black/Loredanaberte VVaves

Guerra Las Avispas ■ Inma Serrano Cantos De Sirena ■

Eastvvood (ft. Diana King)

Kabhi Khushi Kabhie Gham

Of Luv ■ Black Eyed Peas

Gloria Estefan Tu Fotografia ■

Why Can't We Live Together ■

Yed Ladka Hai Allah ■ Faye

Let's Get İt Started ■ Dante

Mark Isham The Beautiful Sadness ■ The Isley Brothers

Thomas Get İt On ■ Faithless/Nina Simone I Want

Chocolat's Rythmo Tropical ■ Pepe Aguılar Mıedo ■ Compay Segundo Macusa ■ Juan Luis

Betvveen The Sheets ■ Nancy

VVang Cui Mian ■ Morning Museme Trust ■ Jungi Joo Seogilpin Sarang ■ Jacky Zhen

VVilson Hello Like Before ■

Aı ■ Jimi Mistry Chori Chori

Water Destination Unknown ■

Rodney Franklin The Groove

Gori Se ■ Baramgoht Biwa

Nelly/Jaheim My Place ■

■ Themba Mkhize Inner Peace

Woirowoom ■ Faye VVang Nü Huang Dexin Yi ■ Yu Chyi Gan

Patrice Music ■ Rza/Xavier

Molina Como el Aire ■ Celia Cruz La Vida Es Un Carnaval ■

More ■ Gaudino/Chrystal

Guerra y 440 Tengo Un Corazon (Bachata) ■ Monica

Naidoo l've Never Seen ■

Alexandre Pires Voce Roubou

Shapeshifters Lola's Theme ■

A Minha Vida ■ Carlos Vives

Yourself a Merry Little Christmas

Aventura Cuando Volveras ■

Fruta Fresca ■ Los Lobos La

■ Boney James Are You

D12 My Band ■ Jay Sean/The

Bamba ■ Laura Fygi Cuando

Ready ■ Kirk VVhalum

Rishi Ris Eyes On You ■ Kirpi

Vuelva A Tu Lado (Rumba) ■

Peaceful Hideavray ■ Peter VVhite Venice Beach ■ Stan

The Song ■ Magic Box This Is Better ■ Mr On/Jungle

Raydel Hey Arriba ■ Monica

Getz & J. Gilberto O Grande Amor ■ Shakatak &

Brothers Breath Don't Stop ■ Nina Sky/Jabba Move Ya Body

Al Jarreau Day By Day

■ Prince Musicology ■ Royal

■ Bob James Avvaken Us To The Blue ■ Diana Krall Have

M orning

Molina Oh Amores ■ Gloria Estefan Nuestra Felicidad ■ Julio Iglesias Abrazame ■ Daniela Mercury Mutante

Müzik programları sadece, A-340, A-310 Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. 206

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


PORTRE - PORTRAIT

Medvvyn Goodall Fragrances

Jennifer Lopez

From Paradise m Enya China

TURKİSH POP

Rose ■ Oystein Sevag The

Alpay & Işın Karaca Sessiz

TÜRK POP M ÜZİĞ İ

Door Is Open ■ Beat

Kalma ■ Burcu Güneş Ay

Foundation My Freedom ■

Şahit ■ Işın Karaca Başka

Amanda Homi Drumgirls Of

Bahar ■ Emre Altuğ Bu Kadar

Dadgad ■ B-Tribe Zapateado

mı? ■ Levent Yüksel

■ Clannad Both Sides Now (w, Paul Young)

Sadakatsiz Aşk Olmaz ■ Hande Yener Kırmızı ■ Rafet

Beach Boys California Girls ■

TÜRK SANAT M Ü ZİĞ İ

El Roman Sürgün ■ Sezen Aksu Arka Sokaklar ■ Teoman

Doris Day Que Sera Sera ■

TURKİSH ART M USİC

Sevdim Seni Bir Kere ■ Emel

Dean Martin That's Amore ■

Zekai Tunca Aziz İstanbul ■

Yaz Geldi ■ Nilüfer Gözlerinin

Moody Blues VVhiter Shade of Pale ■ The Cats Marian ■ The

Engelbert Humperdink The

Umut Akyürek Ben Küskünüm

Hapsindeyim ■ Murat

Last VValtz ■ Henry Mancini

Feleğe ■ Emel Sayın Ah Bu

Başaran Yok Canımın İçi ■

Laura's Theme from Dr.Zhivago

Şarkıların Gözü Kör Olsun ■

Kenan Doğulu Tutamıyorum

■ The Platters Smoke Gets

Jülide Köseoğlu Ayrılık Yaman

Zamanı ■ Kerem Cem Eylül ■

İnto Your Eyes ■ The Beatles

Kelime ■ Muazzez Ersoy

Deniz Arcak Eyvallah ■

Penny Lane ■ Simon &

Gurbet O Kadar Acı ki ■

Gülben Ergen Küt ■ Levent

Garfunkel Homevvard Bound ■ Drifters Spanish Harlem ■

Müzeyyen Senar Benzemez

Yüksel Yeter Ki Onursuz

Kimse Sana ■ Emel Sayın Sen

Olmasın Aşk ■ Mirkelam

Mevsimler Gibisin ■ İsmail

Aşkımsın ■ Hande Yener

The One ■ Dear Ben ■ Ali I

Engelbert Humperdink Love Me With Ali Your Heart ■

Hakkı Fencioğlu Gönlüm

Acele Etme ■ Aşkın Nur Yengi

Have (Featuring II Cool J) ■

Carpenters Someday ■ The

Seher Yeli Gibi ■ Muazzez

& Rafet El Roman Peşindeyim

Jenny From The Block

Beatles Eight Days A Week ■

Ersoy Rüyalarda Buluşuruz ■

■ Rafet El Roman Yalancı

(Featuring Styles And Jadakiss)

John Lennon Just Like Starting

Gökhan Sezen Sazlar Çalınır

Şahidim ■ Kirpi The Song ■

■ Again ■ You Belong To Me ■

Över ■ The Honey Drippers

Çamlıca'nın Bahçelerinde ■

Nilüfer Gözünaydın ■ Mazhar

l've Been Thinking ■ Baby I

Sea of Love ■ Santa

Nesrin Körükçü Yüce Dağ

Alanson Yandım

Love U! ■ İf You Had My Love ■

Esmeralda You Are My

Başında Yatmış Uyumuş ■

Should've Never ■ Too Late ■

Everything ■ Aretha Franklin

Emel Sayın Gideceğin Yere

Let's Get Loud ■ Could This Be

Respect ■ Simon & Garfunkel

Beni de Götür ■ Ahmet Özhan

Love ■ No Me Ames (duet vvith

The Sound of Silence ■ Queen

İkinci Bahar ■ Muazzez Ersoy

Marc Anthony) ■ VVaiting For

The Great Pretender

Kadehinde Zehir Olsa ■ Sakine

■ Talk About Us ■ Theme from

NEW AGE

Gözüm Yollarda ■ Zekai

Mahogany (Do You Knovv)

Gabor Deutsch Love Garden ■ Paul Schvvartz Project Vol De

Tunca Eski Dostlar ■

UNUTULM AYANLAR

Nuit ■ Dolphin Boy Shake İt

Müzeyyen Senar Keklik ■ Gökhan Sezen Tez Geçse de

OLDIES

Loose ■ Mark Isham Raffles in

Her Sevgide Bin Hatıra Vardır ■

Doris Day Dream A Little

Rio ■ Nightingale Lightdance

Emel Sayın Feride ■ Koray

Dream Of Me ■ Edith Piaf

Sun Dance ■ Nighthouse

Safkan Baharın Zamanı Geldi ■

Stili ■ Loving You ■ l'm Glaci ■

Tonight ■ Promise Me You'll Try

Kanbur Gel Gitme Kalmasın

PORTRE - PORTRAIT M or ve Ötesi

Milord ■ Elvis Presley Are You

Night İn That Land ■ David

Gökhan Sezen Gam Çekme

Lonesome Tonight ■ Frank

Arkenstone Companions ■

Güzel Nolsa Baharın Sonu

Cambaz ■ Yardım Et ■ Bir Derdim Var ■ Re ■ Sevda Çiçeği

Sinatra Love And Marriage ■

B-Tribe La Guapa ■ Zero 7

Patricia Kaas La Vie En Rose

İn Time ■ Secret Garden

Yazdır ■ Emel Sayın Mavi Boncuk ■ Nail Korkmaz

■ Şarkıcı Çocuk ■ Son Deneme

■ Serseri ■ Aşk İçinde ■ Az Çok

■ The Platters The Magic

Fairytale ■ Clannad What Will I

Touch ■ Tony Bennett As

Do (from Message İn A Bottle) ■

Yemenimde Hare Var ■ Müzeyyen Senar Vardar Ovası

■ Sabahın Köründe ■ Yalnız Şarkı ■ Şehir ■ Son Giden ■

Time Goes By (Casablanca) ■

Eighth Wave Panama Bazaar ■

■ Nesrin Körükçü Mavili

Mucize

Music programmes can be iistened only on long distance flights and some of our Europe flights on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aircraft. 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 2 0 7


AYIN KONUĞU

GUEST OF THE MONTH

*

U ç m a y a çağrı

An invitation to fly []|

I’m one o f those people who

monitors suspended from the

erken giderim. Oraya

sarkan monitörlere takılır. Bu monitörler, uçuş saatlerini,

always get to the airport early,

terminal ceiling, shovving the

vardığımda, uçağın kalkmasına

kalkış ve iniş yerlerini

several hours before takeoff. No

arrival and departure times o f the

daha saatler vardır. Bu

gösterirler. İşte bu uçuş

fear o f flying underlies this haste

flights. I look at the destinations

aceleciliğimin temelinde uçağı

noktalarına bakıp, birçok düş

o f mine. I tike airports, and I

and start daydreaming. I try to

kaçırma korkusu yatmaz. Ben

kurarım. O kentleri gözümün

atways feet free when l ’m in one,

picture those cities in m y mind,

havaalanlarını severim ve

önüne getirmeye çalışırım. Bildiğim sokakları, bildiğim

knowing that before long t ’m

to make the streets, places and

going to take wing like a bird,

people I knovv come alive before m y eyes.

Ben havaalanlarına hep çok

orada kendimi daha özgür hissederim. Biraz sonra bir kuş

mekânları, bildiğim insanları

soar to the heights, look down

olacağımı, yükseklere

gözümün önüne getiririm.

m y nose on everything, and töse

Then comes the m ost exciting

tırmanacağımı, her şeye

Sonra en heyecanlı an

myself above the clouds.

moment o f ali! I board and take

tepeden bakacağımı, bulutların

başlar!.. Koltuğuma oturur,

Knowing this further fuets m y

my seat and start surveying my

üstünde kayıp gideceğimi

uçağın o küçücük

excitement.

surroundings from the plane’s tiny

bilirim. Bunları bildikçe de

penceresinden etrafı

I hurry up and check m y

window. But I can’t see much.

heyecanlanırım.

seyretmeye koyulurum. Ama

luggage and go through

The plane taxies to the head o f

Bir acele bavulumu veririm, bir

pek fazla bir şey göremem.

passport control. Anybody who

the runvvay, the motors rev up,

koşu pasaporttan geçerim.

Uçak pistin başına gelir,

saw me vvould think I was

the brakes are released. That’s

Beni seyredenler bir şeyden

motorlar tüm gücüyle çalışır ve

running away from something.

the precise m oment in life v/hen

kaçtığımı sanırlar. Aslında

fren boşalır... işte bu an,

But in m y case it isn’t running

m y heart is the iightest. Slovvly the

benimki kaçmak değil,

yaşamımda yüreğimin en

away from something but rather

plane becomes airborne. First the

kavuşma heyecanıdır.

ferahladığı andır. Uçak yavaş

getting to something. As soon

airport roofs come into view. The

Pasaport polisinin, çıkış

yavaş havalanır. Önce

as the passport poliçe give me

planes down on the ground

damgasını vurup pasaportumu

havaalanının damları görünür.

m y exit stamp and hand back

become toy airplanes. Then a

elime verdiği an, bütün

Pistteki uçaklar, oyuncak

m y passport, I feel lighter,

foreign city comes into view

dertlerden kurtulmuş,

uçaklara dönüşür. Sonra altta

liberated, free o f ali worries. I

belovv—foreign even though l ’ve

hafiflemiş, kaybolmuş sanırım

yabancı bir kent belirir.

race to a place, a bar for

spent m ost o f m y life there. But

kendimi. Bir koşu, pisti gören

Halbuki bu kentte yaşamımın

example, from vvhich the runvvay

everything looks different from the

bir yere (bir bara) otururum.

çoğu geçmiştir. Ama

is visible, and take a seat. From

sky. The roads become light-

Artık düş kurma zamanıdır.

yüksekten her şey başka türlü

n ow on it ’s dream time. İf it's

spevving snakes. Ships on the

Hava kararmaya başlamışsa,

görünür. Yollar ışık saçan bir

beginning to get dark, the two

sea become ship's models.

inişe geçen uçağın, önce

yılana dönüşür. Denizdeki

tiny lights on the front o f a

Lakes shrink to puddles. İt

önündeki iki küçük parlak ışığı

gemiler maket gemi olur.

landing plane vvill be visible— a

amazes m e to see that the roads

görünür. Bir yıldızın dünyaya

Göller, bir su birikintisi gibi

liftle like a faliing star. Who

that I thought vvere dravvn so

düşüşü gibi bir görüntüdür bu.

küçülür. Aşağıdayken çok

knovvs hovv m any hours the

haphazardly down belovv stretch

Uçak kimbilir kaç saatten beri

plansız çizildiğini sandığım

plane has been airborne?

out like perfectly straight lines.

havadadır?.. Belki de bir önceki akşam üstü New

yolların, düzgün çizgiler halinde uzandığını görmek

Perhaps it took o ff the evening before from Nevv York, climbing

Everything I knevv is transformed. For I am no longer the old me.

York'tan kalkmıştır. Kıyı kıyı

şaşırtır beni. Bildiğim her şey

northvvard along the coast

l ’ve become a bird, I took at

kuzeye tırmanmış, Labrador

değişmiştir. Çünkü ben de

before svvooping out across the

everything from a bird’s-eye vievv.

Yarımadasfnın üstünden koca

artık eski ben değilimdir. Bir

Labrador peninsula över the

A nd that moment o f

Atlantik'e açılmış, Grönland ve İzlanda’nın buzlu güney

kuş olmuş, kuş gözüyle bakar

great Atlantic, grazing the icy

transformation pleases me no

olmuşumdur. İşte bu değişim

Southern coasts o f Greenland

end.

sahillerini yalayıp İrlanda

anı çok hoşuma gider.

and Iceland to enter English air

üstünden İngiltere’ye girmiş,

Sonra insanı sükunete davet

space via Ireland, and finally

Then the clouds take on an appearance that invites one to

sonra Avrupa’yı baştan aşağı kat edip inişe geçmiştir. Belki de hiçbir yolcu, uçağın

eden bulutlar görüntüye girer.

descending gradually över

repose. I knovv that they blot out

Onların, aşağıdaki dostları,

Europe. Perhaps not a singie

the friends and enemies, the joys

düşmanları, üzüntüleri, neşeleri

passenger on board has given a

and sorrovvs down belovv. I lean

örttüğünü bilirim. Başımı küçük ve soğuk pencereye dayar,

m om ent's thought to ali the

m y head against the tiny, cold

altındaki bu ülkeleri ve

countries and lives down belovv

vvindovv and slip free o f ali

yaşamları akıllarının ucundan

tüm gerçeklerden sıyrılırım.

as the plane vvas gliding through

realities.

bile geçirmemiştir.

Tüm bunları bana yaşattığı için

the sky.

Gözüm, terminalin tavanından

uçakları çok severim.

Then m y eyes alight on the

I love airplanes because they afford me ali these experiences.a

süzüldüğü gökyüzünün

208

M E H M E T Y A Ş İ N , gezgin-traveller

S K Y L IF E 1 / 2 0 0 5


The competition is our business.

-‘v&MZâİ

A

i Blended vvith Linen

Two For One

Combed

C o re V a rn Carded Denim Yarn

Blended vvith Synthetıcs

SlubYarn

BaşakTekstil S A N A Y İ ve TİCARET A.Ş. ,,,

c a r t ın e a t o IÖU

i mmmrn

3001Dy

/A y y v 7 \ T . „ nostonze nöcive

^

v_/Ko-ıex Standard IOO

■ ^

n. m . tjtoj

||Vj, IS O

is a subsidiary o f B a ş a k T e k s t i l Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No.l I KAYSERİ / TÜRKİYE P h ° n e :+ ’ 0 ' 3 52 32 M 0 59 (p b x )

m

* >

9001

« >- & —

K»~«L

2000

Fax:+90-352 321 I I 9« Fax: + 90-352 32124 39 w w w .b a s a k te k s til.c o m .tr

E -M a il:b a s a k @ b a s a k te k s til.c o m .tr

inc .


2005 01  
2005 01  
Advertisement