Page 1

N» 2 4 8

3/2004

TH Y 'N İN

AY LIK

DERG İSİD İR

A LA B İLİR S İN İZ

YOUR

C O M PLİ M E N T A R Y C O P Y

TURKISH AIRLINES

G e l e n e k s e l v e m o d e r n - Traditional and m odern; TOKYO “ R e s i m d e k i g ö z y a ş l a r ı ” - “Tears in the p ic tu re ” ; CEM KARACA K a l e d e n k a l e y e - A castle to u r ot Turkey


RISING STARS YÜKSELEN DEĞERLER

* Tekerekoğlu Tekstil A.Ş. Elegant U n d e rw e a r C loth m a rka sıyla y ılla rd ır yurtdışı için ürettiği fisto, g ip ü r, dan tel, a p lik , fa n ta z i kum aş, iç g iy im kum aş ve aksesuar k o leksiyon ların ı şim di de ülk e m iz d e k i iç g iy im ü re tic ile rin in b eğ enisine sunuyor. ‘ Tekerekoğlu Tekstil tesisleri ve bağlı kuruluşlarında iç giyim çamaşırı üretilmez.

içgiyim Kumaşı ve Aksesuarlar, • Abiye • Gipür . Brade • Dantel • Fisto . KraS • Tafta • Saten . Aplik . Fantazi Kuma, G ençtürk Caddesi, G ü m rükem ini Sokak N o : 2 , Laleli - İstanbul / Türkiye Phone: , 0 2 ,2 ) 5 2 6 15 4 5 Fax: ( 0 2 ,2 ) 5 2 7 2 7 3 9

e le g a n ^ k e r e k o g la .c o m .tr


RISING STARS YÜKSELEN DEĞERLER

Tekerekoğlu Tekstil A .Ş . Elegant H om e m a ğ a z a la r z in c irin in G a z ia n te p şubesini açtı. D ü n y a d a 5 0 'd e n fa z la ülkede tanın an Elegant m a rk a lı ürünler şim di m odern ve çağd aş tasarım lı 5 katlı ve 1 2 5 0 m 2 sunum a la n ın a sanip bu büyü k iş m erke zinde G a z ia n te p ve çevre illerdeki m üşterilere sunulacak. Elegant H om e m ağ a z a s ın d a ; y a ta k örtüsünden halıya , porselenden aksesuara, çeyiz ta k ım la rın d a n perdeye ev tekstilinde binlerce seçenek bulunuyor.

Perde • Y atak Örtüsü • Yatak Çeşitleri • Nevresim Takımı • Uyku Seti • Çeyiz Takımları • Masa ve Sehpa Örtüsü • El Dokuması Halı • M utfak Takımları • Banyo ve Bebek Takımları • Yastık • Çiçek • Biblo

G azim uhtarpaşa Bulvarı, N o 1 6 /6 -7 -8 İncilipınar M ahallesi, 2 7 0 0 0 G azian tep Phone: (0342) 2 1 5 38 82 Fax: (0342) 2 1 5 38 8 0 e-m a il: elegant@ tekerekoglu.com.tr


RISING STARS

İNSİDE a n d o u t s i d e

YÜKSELEN DEĞERLER YURT İÇİNDE VE YURT D IŞ IN D A

T ekerekoğlu Tekstil A .Ş . ulaştığı her aşam ayı varılm ası gereken b ir nokta d e ğ il, geçilm esi gereken b ir y o l o la ra k g ö rd ü . Bir m ak in e lik m ütevazi b aşlangıç, d ün ya ç a p ın d a tüketiciyi m em nun eden ürünlere ve kesintisiz üretim y a p a n dev tesislere ulaştı. 5 k ıtada 5 0 'd e n fa z la ülkeye ya p tığ ı dış satım la her geçen gün kalitesiyle büyü yen ve gelişen Tekerekoğlu Tekstil A .Ş ., bug ün E legant m arka lı ü rü n le riy le y u rt iç in d e ve dışınd a yükselen değ er.

tffp Tekerekoğlu T E X T I L E IN D U S T R Y C o. In c .

Ç e nter: K a rşıyaka Ö ğ re tm e n S okak N o : 7 2 2 7 5 0 0 G a z ia n te p / T ü rkiye P hone: (0 3 4 2 ) 3 2 3 12 7 7 - 3 2 3 0 5 0 5 F ax: (0 3 4 2 ) 3 2 3 2 0 3 0 e -m a il: tekereko@ tekerekog lu.com .tr h ttp : w w w .te k e re k o g lu .c o m .tr B ranch O ffic e : G ençtü rk C a ddesi N o : 14 Laleli - İstanbul / T ü rkiye P hone: (0 2 1 2 ) 5 1 3 16 2 7 - 5 1 3 5 5 3 9 F ax: (0 2 1 2 ) 5 1 3 7 3 98 e -m a il: elegant@ tekerekog lu.com .tr


|

Www.ipekyol.com.tr

IPEKYOL 襤 s t a n b u l

we do nothing for men

t ;覺:


KAPAK / COVER KAMİL FIRAT

00 bY ö netim / M anage m ent Türk Hava Yolları Adına Sahibi Publisher on behalf o f Turkish Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür CEO and Chairman Abdurrahman Gündoğdu Basın ve Reklam Müdürü Press and Advertising Manager Ali Fırat afirat@thy.com A d res / A d dre ss Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 34149 İSTANBUL Yayın / P u b lica tio n Genel Yayın Yönetmeni / Publishing Director Dr. Arif Nihat Dursun nihat.dursun@and.com.tr Yayın Koordinatörü / Editorial Coordinator Bahar Kalkan bahar.kalkan@and.com.tr Yazıişleri Müdürü / Managing Editör Hakan Soysal hakan.soysal@and.com.tr Editörler / Editors Füsun Akay fusun.akay@and.com.tr Barış Doğru baris.dogru@and.com.tr

-

LU

O

o cc

LU _ l

24 42

*

LU D Z

52

Tokyo Kültür mirasımızın canlı tanığı A living vvitness o f Turkey's heritage Josephine Powell Kubbe The Dom e

O

Sanat Yönetmeni / Art Director Feyza Yapulu feyza.yapulu@and.com.tr Grafik / Graphic Levent Yılmaz levent.yilmaz@and.com.tr Fotoğraf Editörü / Photograph Editör Kurtuluş Gökalp kurtulus.gokalp@and.com.tr İngilizce Editörleri / English Editors Virginia Taylor Saçlıoğlu, Mary Işın Reklam / A d ve rtisin g Genel Koordinatör / General Coordinator Tülin Çim tulin.cim@and.com.tr Direktör / Director Ebru Üçer Yönezer ebru.ucer@and.com.tr Tel: [0212] 269 45 27 Fax: [0212] 269 45 28

66

Skylife dergisine internette, w w w.thy.com üzerinden SKYLİFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Access SKYLİFE magazine on the internet by clicking the SKYLİFE icon in w w w.thy.com

Y apım / P ro d u c tio n

B5!0

74

“Resimdeki gözyaşları” ve... “ Tears in the picture" and... Cem Karaca Turkuvaz vaha Turquoise Oasis Hadim Yerköprüsü

A.N.D. Danışmanlık - Yayıncılık Ltd.Şti. Levent Mah. 4. Gazeteciler Sitesi Ebulula Mardin Cad. Ülgen Sok. 18 A/1 Akatlar / İstanbul skylife@and.com.tr • http://w w w .and.com .tr Tel: [0212] 325 01 50 - 5 1 - 52 Fax: [0212] 325 01 43 B a skı-C ilt / P rin tin g -B in d in g Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Tel: [0212] 622 19 00 http://w ww.doganofset.com Renk Ayrım ı / C o lo u r S eperation

M

Yedirenk Grafik ve Renk Ayrımı Hizmetleri Tic. A.Ş. Tel: [0212] 217 98 89 7renk@7renk.com

D e rg im iz d e y a y ım la n a n y a z ı v e fo to ğ r a fla rd a n y a y ın c ın ın izni a lın m a d a n , k a y n a k b e lirtilm e d e n ta m v e y a ö z e t a lın tı y a p ıla m a z .

Neither, text nor photographs from this publication m ay be reproduced eıther ın ful! o r summary vvithout acknowleclmg the source a n d wıthout pn or permıssıon from the publisher. S kylife , T H Y ta ra fın d a n a y d a bir yayım lanır.

Skylife is published m onthly by Turkish Airlines.

2 SKYLIf--

3 /2 0 0 4

6 C ityscope 154 Rehber / Guide 170 Bilgi / Info 197 Test


82

90

102

108

116

Kar altında deniz düşü Dreams o f sea and ski Saklıkent Kaleden kaleye A castle tour o f Turkey

Türk Musikisi'nin piyanosu The piano o f Turkish M usic Kanun Kuş evleri B ird houses

124

. M

132 140

148

Uyanan güzel Sleeping beauty avvakerıs Letoon Türkiye’de operanın serüveni The Story o f the Opera in Turkey

Vanmour & Levnî Hazine içinde hazine A treasure vvithin a treasure Tatlılar / Svveets

200 Oyunlar / Puzzle 202 Video ve Müzik / Video and M usic 208 Ayın Konuğu / Guest o f the M onth


A wide flight netw ork. From Turkish A irlines.

TU RKİSH

AIRLIN ES

w w w .tu rk ish a irlin e s .c o m


HOŞGELDİNİZ VVELCOM E A B O A R D

Sayın Konuklarım ız,

Dear Guests,

D ünyadaki tü m havayolu şirke tlerin in b ü yü k bir sıkıntı

Turkish Airlines m ade record-ievei profits during 2003, a year

yaşadığı 2 0 0 3 yılını reko r kârla tam am lam anın sevincin i siz

when ali airlines around the vvorld faced serious difficulties,

de ğe rli yolcularım ızla pa yla şm ak istiyoruz. Yılın ilk altı ayını

and we wish to share our delight at this g o o d news with our

Irak Savaşı ve U za kdo ğu kaynaklı SARS salgını ne de niyle k ü ç ü k bir zararla kap atan O rtaklığım ız, siz değerli

esteem ed passengers. Due to the lraq W ar and the SARS epidem ic in the Far East, Turkish Airlines closed the first six

yolcularım ızdan aldığı güven, uyguladığı re ka b e tçi fiyat

m onths o f the year with a smail loss. However, thanks to the

politikası, e sn e k u çu ş planlam ası ve m aliyet d ü şü rü cü

confidence o f our passengers, our competitive pricing

ön le m lerle yıl s o n u n d a 2 5 3 trilyon T L kâr e ld e etti.

policy, flexible flight planning, and c o s t reduction measures,

2 0 0 4 yılında havayolu se ktö rü n ü n d u ru m u n a ilişkin

Turkish Airlines profits for dom estic and international flights

p ro je ksiyo n la r uluslararası hava taşım acılığının yü zd e yedi

during 2 0 0 3 were 2 5 3 ,0 0 0 ,0 0 0 million Turkish liras.

b ü yü ye ce ğ in e işaret ediyor. Bu oranın ülkem iz için yüzd e

Projections for the aviation se cto r in 2 0 0 4 indicate that

on olacağı tah m in ediliyor. D ünya pazarındaki sıkı reka be t

international air transport will g ro w b y 7 percent, vvhile

o rtam ın da var o la b ilm e k için d e re ka b e tçi bir fiyat

forecasted grovvth for the Turkish air transport secto r is

o lu ştu rm a k gerekiyor, T ürk Hava Yolları olara k bu yö n d e

10 percent. Competitive prices are essential in order to

d e çalışm alarım ız sürüyor. Y u rtiçi ve yurtdışınd aki sefe r

com pete on the vvorld market, and Turkish Airlines has

sayılarımızın artm asıyla birlikte filo m uzu da yeni u ça k

begun m aking fare adjustm ents accordingly.

alım larıyla bü yütm eyi ve yenilem eyi hedefliyoruz.

Meanvvhile, with the increase in both ou r dom estic and

2 0 0 3 yılında aldığımız ta sa rru f te d b irle ri ile birlikte 2 0 0 4

international flights, we aim to enlarge a n d renevv our fleet

yılı için b ile t fiyatlarında yu rtiçi se fe rle rin d e yü zd e 3 0 'a

b y the purchase o f ne w aircraft.

varan bir indirim e gitm iştik. Yurtdışı hatlarım ızda da

Cost-cutting measures taken in 2 0 0 3 have enabled us to

y ü zd e n 1 0 ’a yaklaşa n bir indirim üze rin de çalışm alarım ıza

make reductions o f up to 3 0 percent in fare prices on

de vam ediyoruz. A m acım ız havayolu taşım acılığını

dom estic flights, and we are planning fare reductions o f

ulaşılm az olm aktan çıkarıp he rkesin yararlan ab ile ceğ i,

nearly 10 percent on our international flights. O ur objective is

gü ve n le kullan ab ile ceğ i bir ulaşım aracı haline ge tirm ek.

to make flying a reiiabie and affordable means o f transport

Y o lcu sayım ızdaki artış d o ğ ru y o ld a o ld u ğ u m u zu gö steriyo r. Sizlere iç hatlardaki yeni fiyat kam panyam ızın

for everyone. The increase in passenger num bers shovvs

m üjde sini ve rm e k istiyorum : İstanbul çıkışlı tü m iç hat

I am happy to announce our new price campaign for

uçuşlarım ızın te k yön bilet fiyatı verg ile r dahil 1 0 9 m ilyon

dom estic flights. Single fares for ali dom estic flights out o f

that we are heading in the right direction.

TL; A nka ra çıkışlı ha tlard a ise ve rg ile r dahil ağırlıklı olarak

İstanbul are now 109 million Turkish liras, including taxes,

8 9 m ilyon TL. Sayın yolcularım ız, sizin güven liğ in iz bizim için her şeyd en ö n c e geliyor. Tüm d ü n ya d a o ld u ğ u gibi ülke m izd e de

and single fares on dom estic flights o u t o f Ankara are

gü ve n lik kontrolleri ç o k d a ha ha ssas yapılıyor. U çu şu n u za

As elsevvhere in the world, security checks a t Turkish airports

g e ç kalm am anız açısından havalim anlarına da ha erken

have n o w becom e even stricter than before, and therefore

gelm enizi ön em le rica ediyoruz. U çuşlarınızda T ürk H ava Y olları’nı seçtiğ in iz için te şe kkü r

for your flights.

eder, iyi y o lcu lu kla r dilerim .

8 9 million Turkish liras, including taxes on m ost flights. Dear passengers, your safety is our top priority.

we urge that you arrive at the airport in g o o d time I thank you for choosing to fly with Turkish Airlines, and vvish you an enjoyable flight.

Abdurrahm an G ÜND O Ğ DU Yönetim Kurulu Başkanı ve

Abdurrahm an G ÜNDOĞ DU

G enel M üdür

Chairman an d CEO


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITION

‘Devingen Soyutlam alar’ 'Dynamic A bstractions’

Erol Deran’ın istanbulu Erol Deran’s İstanbul

Özgün ressamlardan Yüksel

With their splashes o f

Tuvallerde enfes bir

H o w w o u ld yo u tike to m ake

Özen, bu kez ‘Devingen

surface colour a nd tense

İstanbul yolculu ğu yapm aya

a fabulous to u r o f İsta nb ul

Soyutlamalar’ adını verdiği

yet controlled textural

var mısınız? B oğ az’da

on canvas? M orn ing a n d

sergiyle sanatseverlerin

a n d colour contrasts in

sabah, gün batımı, güzelim

sun set on the Bosphorus,

karşısında. Yüzey

the interstices o f the field,

yalılar, ressam Erol

the lovely seaside m ansions

dokunuşlarının renk

painter Yüksel Özen s

D e ra n ’ın tuvallerinde ayrı

—a totally diffe re nt ad venture

sıçramaları, zemin boşluklarını

bir serüven... Yaklaşık 30

on the canvasses o f Erol

irdeleyen huzursuz, ama

unique ‘Dynamic A bstra ctions’ are on view

yıldır fırçayı elinden

D e ran. You can see these

denetlenmiş renk ve doku

at Atatürk Culture

bırakm ayan D eran’ın göz

en cha ntin g p a in tin g s b y

kontrastlan izlenmeye değer.

Ç enter 9 -2 7 M arch in an

okşayıcı resim leri, 16

Cream Art Gallery’nin

M a rt’a ka d a r D em -A rt

Deran, w ho has been w ielding his bru sh fo r alm ost

katkılarıyla gerçekleşen sergi,

exhibition realised with contributions by Cream

S an at G alerisi'nde

3 0 years, a t D e m -A rt

9-27 Mart tarihleri arasında

Art Gallery.

izlenebilir.

G allery until 16 M arch.

Atatürk Kültür M erkezi’nde.

A nother exhibition

Tel: (0212) 287 78 67

Tel: (0212) 2 8 7 78 67

Galerinin kendi bünyesinde

m ounted by this gallery is

gerçekleştirdiği ‘Fal’ adlı

Funda Tarakçıoğlu's

sergide ise, Funda

‘F a l’ o r Tortun es': the

Tarakçıoğlu’nun kahve

hopes, dreams and

fincanından taşan telvelerde

lovers she has seen in

görüp çizdiği hayalleri,

Turkish coffee grounds

arzuları, sevgilileri; iskambil

and the bittersw eet

kağıtlarındaki kah sevinçli, kah

visions on playing cards.

buruk düşleri izleyeceksiniz.

The exhibiton will run

Sergi, 18 Mart-31 Nisan tarihleri arasında.

from 18 M arch to 31 April.

Cream Art Gallery

Cream A rt Gallery

Tel: (0212) 358 37 45

Tel: (0212) 3 5 8 3 7 45

Sadi Diren seram ik sergisi Sadi Diren ceram ics exhibition Ünlü seram ik ustası Prof. Dr. Sadi Diren, eserlerini Art Hom e Sanat G aleris i’nde İstanbullu

p re se n tın g his w o rk to

sanatseverlerle buluşturuyor.

the A rt H o m e A rt

3 -2 8 M art tarihleri arasında

G allery. The exhibition, w hich w ill run from

ge rçekleştirilecek sergide,

6 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

The fam ou s ce ra m ic is t Prof. Dr. S a d i D iren is Is ta n b u l’s a rt lo vers at

D iren’in geleneksel Anadolu

3 to 2 8 M arch , in clud es

kültüründen aldığı

a n u m b e r o f a b s tra c t

elem anların soyutlanm ış biçim lerine yer verdiği

sha pe s th a t Diren has b o rro w e d from

birbirind en güzel yapıtlarını görebilirsiniz.

tra d itio n a l A na tolian culture.

Tel: (0212) 219 73 33

Tel: (0212) 2 1 9 73 33


Hava değişimi! Sayın yolcular; Soğuk havanın etkisini hissettirdiği şu günlerde Seven Hill'e gelip, biraz ilkbahar yaz havası alabilirsiniz. Bu hava değişimi hem size iyi gelir hem de şimdiden yazın ne giyeceğinize karar vermiş olursunuz.

İyi uçuşlar...

jâJrtntaalç

G REECE

C Z E C H R E P U B L IC

ROM ANI A

BULG ARİ A

A Z E R B A lJ A N


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITION

Neşe G üm üşcüoğlu resim sergisi Neşe G üm üşcüoğlu painting exhibition Neşe G üm üşcüoğlu'nun

N eşe G üm üşcüoğlu is

suluboya resim leri, 6-2 4

e xh ib iting h e r w a te r colou rs

M art tarihleri arasında

a t Ç eşm e A rt G allery

Ç eşm e S an at G alerisi nde

6 -2 4 M arch. P aintings that

sanatseverlerle buluşuyor.

com b in e the exuberance

Sergide, suluboyanın

o f w a te r co lo u rs with

heyecan ve coşku su ile yarış

the dyrıam ism o f race

atlarının dinam izm ini

ho rses pre do m ina te , w ith

buluşturan resim ler ağırlıkta.

one p a in tin g refle ctın g the

Bir de kırmızının büyüsünü

m a g ic spe ll o f b rig h t re d

yansıtan gelincikler...

po pp ies.

Tel: (0216) 368 41 60

Tel: (0216) 3 6 8 41 60

Tuvallerine yaşamını, tanıklık

Bir ucu yanık resimler... Paintings scorched at one end

H a b ip A ydoğdu, an a rtis t

ettikle rin i ve duygularını

who d e p icts on his

yansıtan ressam Habip

canvasses his life an d

A ydoğdu, bugüne kadar

feelings a n d the events he

üre ttiğ i eserlerinden özel bir seçki sunuyor. ‘ Bir ucu yanık

has v/itnessed, is p re se n tin g a selectio n o f his w orks to

resim ler’ adı verilen seçki,

date. The exhibition, title d

10 M a rt-2 Nisan tarihleri

‘P aintings s c o rc h e d a t one

arasında Ankara Nurol

e n d', w ill be on view a t

S an at G aleris i’nde

A n k a ra 's N urol A rt G allery

sergileniyor. Tel: (0312) 468 86 70

Tel: (0312) 4 6 8 8 6 70

8 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

10 M arch to 2 April.

Utku Devrent resim sergisi Utku Devrent painting exhibition İş S an at Parm akkapı G aleris i’nin M art ayındaki

Utku Devrent, a p a in te r

konuğu, ge om e trik

knovvn fo r his a b s tra c t

kurgulu soyut

g e o m e tric com p ositions, is

çalışm alarıyla tanınan

this m o n th 's g u e st a t the

ressam Utku Devrent.

İş S an a t P arm akkap ı

Soyut resm in duyguya,

Gallery. The la te st vvorks

fig ü ra tif resim den daha

o f this artist, w ho claim s

yakın du rdu ğun u söyleyen

th a t a b s tra c t p a in tin g is

sanatçının son dönem çalışmalarını 26 M art

clo se r to the e m o tion s than figurative pa in ting, will

tarihine kadar

be on d isp la y until 26

izleyebilirsiniz.

M arch.

Tel: (0212) 244 20 21

Tel: (0212) 2 4 4 2 0 21


re dstarjean sv ?om% *<,

SUMMER’ 04 N M U R1L DENIM LIFE

Güneşli, İstanbul / TÜRKİYE 34540 Tel:+90 212 474 75 30 (p b x) Fax:+90 212 550 39 92 info@ redstarjeans.com


CİTYSCOPE

HABER NEVVS

Konakta zaman yolculuğu A journey in tim e Antalya Kaleiçi’nde 300 yıl önce yapılmış Ali Paşa

V/hen you enter the Mansion o f Ali Pasha, built 3 00 years

Konağı’na girince kendinizi bir padişah, bir sultan gibi

ago inside the Ankara

hissedeceksiniz. Bir

like a sultan yourself.

citadal (Kale iç i), you'II feei

zamanlar bir OsmanlI

Following a restoration, this

valisinin yaşadığı bu konak,

mansion, once the residence

geçirdiği restorasyonlar

o f an Ottoman governor, is

sonucunda ‘Hotel Ali Paşa’

n o w ‘Hotel Ali Pasha’,

halini aldı. Yeni misafirleri de

hosting new guests both

'Şam an’ın G üncesi’ ’Diary of a Sham an’

yerli ve yabancı turistler...

Turkish and foreign. Ali

Konaktaki tüm odalar, antik

room s in the hotel boast

şömineler, el oyması kapı ve

authentic Ottoman decor

dolaplar Osmanlı tarzında

with antique fireplaces and

B ayra ktar K ö y ü ’nde

aslına uygun olarak dekore

hand-carved vvooden doors

yü kse lm e kte olan Baksı

edilmiş. 62 odası ve 8 süiti

and cupboards. VVith 62

M üzesi H alk Sanatları

A total o f 123 artists have

bulunan Hotel Ali Paşa'nın

room s and 8 suites, Hotel Ali

A raştırm a Uygulam a

com e together in an exhibition

restoranında geleneksel Türk yemekleri ve Fransız

Pasha also has a restaurant

M e rke zi’nin oluşu m una

dubbed ‘Diary o f a Shaman',

serving both French cuisine

katkıda bu lu nm ak için

to contribute to the

yemekleri sunuluyor. Dış

and traditional Turkish

‘Ş a m a n ’ın G ü n ce si’ adlı

establishment o f the Baksı

basında sıkça yer alan bu

dishes. This hotel, which is

hotel, politikacısından

frequently vvritten up in the

serg id e buluşuyor. İstanbul Proje 4 L ’de

Application Çenter for the Folk

işadamına kadar pek çok

foreign press, has hosted

g e rçe kle ştirile ce k sergide

Arts, under construction in the

ünlü konuğu da ağırlıyor. Otelin içinde bir de ‘Özgürlük Parkı’ adı verilen

numerous foreign guests from politicians to

Devrim Erbil, Ali İsmail Türem en, Bedri Baykam ,

village o f Bayraktar in Bayburt province. Am ong the artists

businessmen. A museum called ‘Freedom Park’ inside

Asıl İşler, H abib A ydo ğd u,

whose works will appear in

müze bulunuyor. Burada,

Arzu Başaran, M urat

this exhibition at İstanbul’s

restorasyon çalışmaları sırasında gün ışığına çıkan

the hotel exhibits the ruins brought to light during the

M oro va'nın da aralarında

Project 4L are Devrim Erbil,

yer aldığı seçkin 123

A li İsmail Türemen, Bedri

kalıntılar sergileniyor...

restoration. Tel: (0242) 4 2 7 56 76

ressam ın b irer eseri yer

Baykam, Habib Aydoğlu, Arzu

alacak. Eski adı Baskı, yani

Başaran and M urat Morova.

Kırgız T ü rk ç e s i’nde

The village o f Bayraktar,

‘ş a m a n ’ anlam ına gelen B a yrakta r Köyü nün

means ‘sham an’ in Kirghiz

Tel: (0242) 427 56 76

10 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

Tam 123 sanatçı, B ayb urt

M useum 's Research and

vvhose old name, Baksı,

şam an gelenekleri üzerine

Turkish, has a past closely

kurulu bir ge çm işi var. Sergi, 16 M a rt-3 Nisan

linked with traditions o f shamanism.

tarih le ri arasında ziyaret

The exhibition will run from

edilebilir.

16 March to 3 April.

Tel: (0212) 281 51 50

Tel: (0212) 281 51 50


Bizim için özelsiniz, hoş geldiniz You are precious to us, zuelcome.

(g ) JİTSt CfllSS

ÎCHMOND H O T E LS

•R ichm ond İstanbul »Richm ond Ephesus Resort Richmond P am ukkale Therm al »Richm ond Pam ukkale SPA »Richm ond Pam ukkale Savanna »Richm ond Sapanca

E

Balmumcu Mürbasan Sokak Koza İş Merkezi B Blok Kat: 6 Beşiktaş 80700 İstanbul - Türkiye Tel: +90 212 275 20 10 Fax: +90 212 213 12 37

AKSOY

CR0UP

info@richmondhotels.com.tr www.richmondhotels.com.tr


CİTYSCOPE

FESTİVAL FESTİVAL

v o ıc

m o o n s "V E}irector:Fargbr

Kadınlar ‘beyaz perde ’de VVomen on the 'white screen’ Film m or Kadın Filmleri

ayağında, ilk gün Agnes

The s e c o n d F ilm m o r

re tro sp e ctive . The fe stiva l

Festivali nin İkincisi, 8 M art

V a rd a ’nın ‘Biri Şarkı

VVomen’s Film F e s tiv a l

a lso in c lu d e s s h o rt a n d

Dünya Kadınlar G ü n ü'nde

Söyler Diğeri S öylem e z’

g e ts un d e r w a y in

lo n g d o cu m e n ta rie s. Film s

İsta n b u l’da s ta rt alıyor.

adlı film İzlenebilir. Sally

İsta n b u l on W orld

o f vvell-knovvn Iranian

14 M a rt’ta son bulacak

Poter, M argarethe Von

VVomen's Day, 8 M arch.

festivalin bir uzantısı, 15 -20

T rotta , Kim Lo ng ino tto

A n e x te n sio n o f the

vvomen d ire c to rs w ill be shovvn in the sectio n,

M art tarihleri arasında

film leri g ö ste rile ce k diğer

D iya rb ak ır’da

yön etm en ler arasında.

festival, vvhich en ds on 14 M arch , w ill b e h e ld in

Venues fo r the film s in

ge rçekleştirilecek. Am aç,

Kısa, uzun belgesel

D iyarb akır, M arch

İs ta n b u l are A ta tü rk

kadınların başarılarını gözler

film lerinin yer alacağı

önüne serm ek, taleplerini

festivalde, ayrıca Jill

15-20. The p u rp o s e o f the fe stiva l is to e x h ib it

B ilgi U n iv e rs ity ’s D o la p d e re Salon, a n d the

‘N e ig h b o r VVomen’.

C u lture Ç enter, İs ta n b u l

duyurm ak, yaşadıkları

Godmilovv to p lu

the su cce sse s o f vvomen,

şid de ti aktarm ak, kadınlar

gösterim inde, ‘A n to n i’ ,

e xp re ss th e ir dem ands,

F ren ch C u ltu re Ç e n te r;

arası dayanışm a bağlarının

‘Far from P olan d’ , ‘W hat

c o n ve y the vio len ce the y

a n d in D iyarbakır, the

kurulm asına de stek olm ak...

Farocki T augh', ‘ Roy

Festivalin İstanbul

C o h n /Ja ck S m ith',

exp erience , a n d s u p p o rt s o lid a rity a m o n g vvomen.

a n d G alle ria Cinem a.

‘Nevelson in P ro ce ss’ , ‘VVaiting fo r the M o o n ’

fe stiva l in clud es, on d a y

film leri yer alacak. 'K om şu K adınlar’ bölü m ünd e ise ünlü Iranlı

12 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

D iy a rb a k ır A rt Ç e n te r

The İs ta n b u l le g o f the one, A g n e s V a rd a 's film ‘O ne S in gs S ongs, the O th e r D o e s n 't'. O th e r

kadın yönetm enlerin

d ire c to rs vvhose film s w ill

film leri gösterilecek.

be s h o w n are S ally

Film ler İsta n b u l’da A tatürk Kültür M erkezi,

P otter, M a rg a re th e von

İstanbul Bilgi

L o n g in o tto . ‘A n to n i’, 'Far

T rotta a n d K im

Üniversitesi D o lap dere

from P o la n d ’, ‘W hat

Salonu ve Fransız Kültür M e rk e z i’nde;

F a ro cki T a u g h t', ‘R oy C o h n /J a c k S m ith ',

D iyarbakır’da ise D iyarb akır Sanat

a n d ‘VVaiting fo r the

‘N e velso n in P ro g re s s '

M erkezi ile G alleria

M o o n ’ w ill a lso be sho w n

S inem ası'nda izlenebilir.

in the Jill Godmilovv

ten

d ayntjı \foJldiCL


Conrad İstanbul - Prego Restaurant Conrad London, Conrad Brussels, Conrad İstanbul, Commander N ew York, Corinthia Budapest, Holiday Inn Disney Paris, Intercontinental Bethlehem, David Intercontinental Telaviv, Intercontinental Amman, Intercontinental Astana, Carlton Telaviv, Le Meridien W ien, Hyatt Regency İstanbul, Grand Hyatt Amman, Hyatt Regency Mainz, Hyatt Regency Dead Sea, Hyatt Regency Baku, Sheraton Ankara, Sheraton Heliopolis Cairo, Sheraton Moriah, Sheraton Eilat, Righa Royal Hotel VVaseda, Righa Royal H o tel Osaka, P ortopia H o te l Osaka, Hanshin Fukushima H o te l Osaka, Keihan H o te l Osaka, Regent Hotel Almaty, Sandy Lane Hotel Barbados, Ada G o lf and C ountry Club Stockholm, Comelia Delux Resort A N K A R A

A K Y U R T

0 6 7 5 0

T:

90

3 1 2

8 4 7

50

4 0

M O B @ M O B . C O M . TR

İ S T A N B U L

G E B Z E

4 1 4 0 0

T:

90

2 6 2

6 4 3

40

80

W W W . M 0 B . C 0 M . T R


CİTYSCOPE

OPERA

100. yılında M adam Butterfly M adam e Butterfly’s 10Oth anniversary İstan b ul D e vlet O p e ra ve

The İstan b ul O pera an d

Balesi (İDOB), bu ay

B a lle t (İDOB) Is offerin g a

izleyicileri b irb irin d e n ünlü

n u m b e r o f fam ous w orks

ya p ıtla rla bu lu ştu ru yo r.

thls m onth, including, on

C. P o rte r’ ın ünlü m üzikali

2 M arch, the Cole P o rte r m usical, Kiss M e K ate',

Kiss M e K a te', 2 M a r t’ta İsta nb ullu sanatseve rlerin

a n d on 3 M arch G is e lle ’, a

karşısında. R o m an tik bale

m a ste rp ie ce o f the ro m a n tic

edebiyatının

ba lle t repertoire, often

şah ese rlerind en olan ve balenin H a m le t’i diye kabul

d u b b e d the ‘H a m le t’ o f ballet. P u c c in i’s vvorld -

edilen ‘G is e lle ’ ise

fam ous opera M ad am e

3 M a r t’ta İD O B ’ta. Bu yıl

B u tterfly ', vvhich this year

sah ne len işinin 100. yıldö nü m ü kutlanan,

celeb rates the lOOth anniversary o f its prem iere,

P u c c in i'n in d ü n ya ca m eşhur

w ill be sta g e d b y the İDOB

operası 'M a d a m B u tte rfly ’

on M arch 4 a n d 23. O th er

ise 4 ve 23 M art

p ro d u c tio n s in clud e the

ta rih le rin d e sahne alacak.

m u sica l com edy, ‘İn Search

P ro g ra m d a ki d iğ e r eserler

o f a T e n o r’ on 5 M arch;

ise şöyle: M üzikal kom e di

c h ild re n ’s m usical

Bir T e n o r A ra n ıy o r’ , 5 M art; ço c u k m üzikali K ü lk e d is i’ , 6, 13, 20 ve

C in d e rella' on 6, 13, 20 a n d 2 7 M arch; Tchaikovvsky’s ‘N u tc ra c k e r

27 M art; Ç a y k o v s k i’nin balesi F ın d ık k ıra n ’,

S ü ite ’ on 6 M arch ; ba lle t dram as ‘The Lost an d

6 M art; bale oyunları

Found D e p a rtm e n t’,

Kayıp Eşya Bürosu,

‘A n d an te A lle g ro ’ an d

A n d an te A lleg ro ,

‘L ia is o n s’ on 12 an d 19

M ü n a s e b e tle r’ , 12 ve 19

M arch ; J a n a c e k ’s opera Jenu fa ’ on 17 a n d 30

M art; L. J a n a c e k ’in operası ‘J e n u fa ’ , 17 ve 30 M art; Kuğu G ö lü ’ balesi,

M arch ; ‘Sw an L a k e ' on 2 0 M arch ; a b a lle t version

20 M art; ‘C a rm in a B u ra n a ’

o f C arm ina B u ra n a ' on

bale g ö ste rim i, 24 ve 31

24 a n d 31 M arch ; the

M art;

opera D eli D u m ru l’ on 2 5

Deli D u m ru l’ operası

25 M art; ‘F o lk lo ra m a ’

M arch ; a m usical

m üzikli g ö ste ri; 26 M a rt ve

p ro d u ctio n ,

V e rd i’nin ‘La T rav iata'sı

on 2 6 M arch, a n d Verdi ’s

27 M art...

14 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

M a d a m e B u tte r fly

Folkloram a

La T rav iata' on 2 7 M arch.

G is e lle


T A V L A

i

D ünya'nın en iyi tavlası

JÜL

Ahşap oyun yüzeyleri

■ Deri dış yüzeyler Model 35 LWW 303 ZEBRANO I CI

h

ROUP

W

1 4 0 0 y ıllık ta v la y a ne e k le y e b iliriz d iy e d ü ş ü n d ü k , sonuçta b a k tık ki pek ço o k şey e k le m iş iz ; p u l m e k a n iz m a s ı, z a r kutusu, n u m a ra tö r, seri n u m a ra sı, d o ğ a l a h şa p k a p la m a , m etal k ilit, pul to p la m a y u v a s ı, d e ri dış yü ze y, sed ef p u lla r, k ö ş e le ri y u v a rla tılm ış z a r la r, ç e lik m enteşe ve ta şım a ç a n ta s ı... İsta n b u l Şube: B a ğ d a t C a d d e s i N o : 2 1 7 K at: 3 D a ire : 15 A z iz K aya iş M e rk e z i Ç ifte h a v u z la r, K a d ık ö y - İSTANBUL Tel: + 9 0 2 1 6 4 6 7 8 0 3 4 -3 5 F a x :+ 9 0 2 1 6 4 6 7 8 0 3 7 A n ta ly a Tel: + 9 0 2 4 2 4 6 2 1 2 10 - 4 6 2 1 9 1 5 - 4 6 2 1 9 1 6 - 4 6 2 2 2 61 Fax: + 9 0 2 4 2 4 6 2 1 2 1 1 - 4 6 2 1 3 82 w w w .s y -g a m e .c o m

e b ru a c a r

Model 35 LWW 302 WENGE


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSİC iş Sanat’ta Mart M arch at İş Sanat

Fazıl Say, Borusan Filarmoni ile Fazıl Say and the Borusan Philharmonic Genel dire ktö rlü ğ ü n ü ve

W orld -fa m ou s p ia n ist

daim i şefliğini G ürer A y ka l’ın yaptığı

F azıl S ay w ill p la y with the Borusan

Borusan İstanbul

P h ilh arm on ic, general

Filarm oni

d ire c to r a n d pe rm a n e n t

O rkestrası'nın M art ayı

c o n d u c to r G ürer

konserindeki konuğu

Aykal, in its M arch

dü nya ca ünlü piyanist

con certs. Say w ill

Fazıl Say. 10 M art ta

p e rfo rm his o w n 3 rd

K adıköy Halk Eğitim M erkezi'n de, 11 M a rt’ta ise Lütfi Kırdar

p ia n o c o n c e rto in the con certs, w h ich w ill be h e ld a t the K adıkö y

K onser Salonu'nda

Ç e n te r for Public

ge rçekleştirilecek

E d ucation on 10

konserde Say, kendi

M arch an d the Lütfi

b estelediği 3 num aralı

K ırd ar C o n cert H a il on

Piyano K o n ç e rto s u ’nu

11 M arch. A lso

seslendirecek.

in clu d e d on the

Ş o sta ko viç'in 9 numaralı

p ro g ra m is

mi bem ol m ajör

S h o sta ko vich 's N inth S ym ph on y in B m inör.

senfonisi de pro gra m da yer alıyor. Her iki konser

B oth co n ce rts begin

de saat 2 0 :0 0 ’de...

a t 8 p.m .

Tel: (0212) 292 06 55

Tel: (0212) 2 9 2 0 6 55

16 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

İş S an at Kültür M erkezi,

İş A rt a n d C ulture Ç e n te r

M art ayında m üzik

is offerin g listeners a ho st

dünyasının birbirind en ünlü

o f fam ous p e rfo rm e rs from

sanatçılarını dinleyenlerle

the vvorld o f m usic in

buluşturuyor. İşte ay

M arch. The concerts,

boyunca sürecek

w hich w ill g o on fo r the

konserler: Brezilyalı

entire m onth, in clu d e the

m eşhur caz piyanisti

ce le b ra te d Brazilian Jazz

Eliane Elias ve üçlüsü,

pianist, Eliane Elias an d

5 M art; piyano ve viyolonselin ‘ Parlayan

his trio, 5 M arch : the

Y ıld ızla r’ı, 6 -7 M art; İnce

cello duo, 6 -7 M a rch ; a

‘Shining S ta rs ’, a p ian o-

İnce İstanbul Şarkıları

c o n c e rt o f İstan b u l songs,

konseri, 9 M art; ünlü

9 M arch ; fam ous p ia n ist

piyanist K atia L ab eq ue ile

K atia L ab eq ue a n d violin

virtüö z kem ancı Viktoria

virtuoso Viktoria M ullova,

M ullova, 13 M art; caz

13 M arch; ja z z m a ste r

ustası Dave Holland,

D ave H olland, 17 M arch;

17 M art ve Yeni Türkü konseri, 20 M art...

a n d a c o n c e rt b y Yeni

Tel: (0212) 31 6 10 83

Tel: (0212) 3 1 6 10 8 3

Türkü, 2 0 March.

Katia Labeque

Dave Holland


E XC LU Sİ VE

Opening soon April 2004 Lara - Antalya / Türkiye

1

444 2 777

b o lla

C O S T A

D E L T A

CLUB-N

w w w .rivahotels.com


W MÜZİK MUSİC O O cn t

o

Şirin Pancaroğlu C R R ’de Şirin Pancaroğlu at CRR VVashington Post

Burçin Büke

Mertol Demirelli

A kbank'ta piyanistler geçidi A cavalcade of pianists at Akbank

‘n atio n al a s s e ts ’ b y the

‘milli s e rv e t’i olarak

VVashington Post, fam ous

nite le ndirdiğ i ünlü arp

h a rp ist Şirin Pan caro ğ lu

sanatçısı Şirin

an d h e r stud ent, M eriç

P ancaroğlu, öğrencisi

Dönük, are offering listeners

M eriç Dönük ile birlikte

a m u sica l feast. The

dinleyicilere m uhteşem bir m üzik şöleni sunacak.

at Is ta n b u l’s C em al R eşit

İstanbul Cem al Reşit

Rey C o n cert Hail, in clud es

con cert, vvhich w ill be he ld

Rey Konser S alo n u ’nda

vvorks sta rtin g from the

ge rçekleştirilecek

B aro qu e p e rio d up to

program , Barok

ro m a n tic piece s fo r the harp

dönem inden başlayıp

as w ell as tra d itio n a l

rom antik arp yapıtları ve

m elodies. This concert,

A kbank Kültür Sanat

geleneksel ezgilere kadar

vvhich b rin g s to g e th e r

M erkezi, dünyaca ünlü

uzanacak, iki kuşak

m usicians from tw o

m üzisyeni bir araya getiren konser, 15 M art'ta ...

generations, is on 15 M arch.

Tel: (0212) 231 54 92

Tel: (0212) 231 54 92

piyanistleri m uhteşem bir

Mehmet Okonşar

p ro gra m la m üzikseverlerle bu lu ştu ruyor. Piyano

Akbank Art and Culture

günlerinin ilk konseri,

Çenter is offering m usic lovers

4 M a rt’ta usta sanatçı V lad am ir O vchinnikov tarafından verilecek. Harika

a magnificent program o f outstanding pianists. The first concert in the series, on

ço c u k olarak adını duyuran

4 March. will be given by

Burçin Büke, 9 M a rt; Rüya

virtuous Vladimir Ovchinnikov.

T an er ise 16 M a rt’ta

Burçin Büke, who made a

sahneye çıkacak. Mart

name as a child prodigy, will

program ının en renkli

appear on

sanatçısı ise, 18 M a rt'ta

9 March and Rüya Taner on 16

kon ser verecek olan, henüz

March. The m ost colourful artist

8 yaşındaki genç yetenek

on the March program is the

M ertol Dem irelli. Ve son

young talent

olarak piyanist M eh m et

Mertol Demirelli, who is only 8

O konşar, 24 M a rt; Zeynep

years old. The series ends with pianists M ehm et Okonşar on

Ü çbaşaran ise 30 M a rt'ta sanatseverlerin karşısında

18 SK

D u b b e d one o f T u rkey’s

gazetesinin T ü rk iy e ’nin

olacak.

24 March and Zeynep Üçbaşaran on 30 March.

Tel: (0212) 252 35 00-01

Tel: (0212) 25 2 35 00-01

3 /2 0 0 4


Superonline, telekom işine girince ne olur? S u p e r o n l in e , i n t e r n e t t e k i g ü c ü n ü k u l l a n ır , t e le f o n k o n u ş m a l a r ı n ı k e n d i a lty a p ıs ı ü z e r i n d e n t a ş ı m a y a b a ş la r . T ü r k i y e ’d e n d ü n y a y ı, d ü n y a d a n T ü r k iy e 'y i a r a m a k ç o k a m a ç o k u c u z la r ! Bu h i z m e t h e m s a b it h a t t a ® , h e m c e p t e le f o n u n d a 1 , h e m de i n t e r n e t t e

fil.

K i ş i le r için. Ş i r k e t l e r için. T ü r k i y e için...

Devrim olur.


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSİC Babylon M art’ta dopdolu A full March schedule at Babylon T ü rkiye ’nin en iyi canlı m üzik m ekânlarından olan Babylon, bu ay cazdan

One o f tsta n b u t's liveliest venues fo r jazz, B abylon

elektronikaya kadar uzanan

this m o n th is offe rin g a rich p ro g ra m o f m usic

seçkisinden örneklerle

ran ging from ja z z to

zengin bir program sunuyor.

eiectronic. A ctivitie s

İşte B a b ylo n ’un M art

in ciud e: DuO ud, 2 M arch;

p rogram ında yer alan

İstan b u l Calling, R evel

etkinlikler: DuOud, 2 Mart;

M oves, C o ld H ouse 2.0,

İstanbul C alling, Revel

4 M arch; B e c k ’s Big

M oves, Cold House 2.0,

Band, 9 M arch; Düş

4 M art; B e c k ’s Big Band.

S o k a ğ ı/M u ra t

9 M art; Düş S o k a ğ ı/ M urat

Yılm azyıldırım , 11 M arch;

Y ılm azyıldırım , 11 M art;

Da Lata, 12-13 M arch;

Da Lata, 12-13 M art; Gilad

G ilad A tzm on, 16-17

A tzm on, 16-17 M art;

M arch; British M o dern

British M odern M usic

M u sic F estiv al 03,

Ağıtlar ve M acar dansları Dirges and Hungarian dances

Festival 03, Andrevv

A n d res W eath erh a ll/D J

W ea th e rh a ll/D J Set,

Set, 19 M arch; Chicks

19 M art; Chicks on Speed,

on Speed, 2 0 M arch;

A kbank O da

C o ntin uin g its series o f

20 M art; Kazım Koyuncu,

Kazım Koyuncu,

O rkestrası, her biri belli

co n ce rts on sp e cific

23 M art; Now of Rock

2 3 M arch; N o w o f Rock

bir tem ayı ve bestecilerle

them es, ch ro n iclin g

Vol.4 ‘T o rto is e ’, 24 Mart;

Vol. 4 ‘T o rto ise’,

eserler arasında

relatio ns betvveen

‘Tran sg lob al Underground

2 4 M arch ; T ra n s g lo b a l

bağlantıları anlatan

co m p o se rs a n d works,

M ercan Dede ile

U n d erg ro u nd m eets

konserlerine, bu ay

the A kb an k C h am b e r

b ulu şu yo r’, 26 M art;

M ercan D e d e ’, 2 6

‘A kord eo n G ünleri' M u am m er Ketencoğlu, M an fred L eu ch ter & N om aden, 30 M art; ‘A kord eo n G ünleri’ O tto Lechner, New Tango

Ağıtlar' ve 'M a c a r

O rchestra this m o n th

M arch; ‘A c c o rd io n D a y s ’

d a n s la rı’ ile devam

p re se n ts D irg e s ' an d

M u am m er Ketenoğlu, M a n fre d L eu ch ter & the

ediyor. O rkestranın M art

Hungarian d an ces'. The o rc h e s tra ’s M arch so lo is t is

ayındaki solisti, oda

Nom ads, 3 0 M arch ; an d ‘A c c o rd io n D a ys' O tto

G andelsm an...

m üziği yoru m cusu Yuri

ch a m b e r m u sic in te rp re te r Yuri G andelsm an.

Lechner, N e w Tango

Konserler 24 M a rt’ta

The c o n c e rts w ill be he ld a t

O rquesta, 31 M art...

O rquesta, 31 M arch.

Kadıköy Halk Eğitim

the K adıkö y Ç e n te r for

Tel: (0212) 252 51 67

Tel: (0212) 2 5 2 5 2 67

M erkezi ve 25 M a rt’ta Cem al Reşit Rey

Tortoise

P ublic E d ucation on

Konser S a lo n u ’nda

24 M arch a n d the C em al R eşit R ey C o n cert H ail

gerçekleştirilecek.

on 2 5 M arch.

Tel: (0212) 252 35 00

Tel: (0212) 2 5 2 3 5 00


Kara, Hava ve Deniz ulaşım araçları

Yoğun rekabet ortamına ve son yıllarda yaşanan ekonom ik krizlere rağmen

iş ve inşaat makinaları

Yapı Kredi Leasing, geliştirdiği ve uyguladığı pro-aktif pazarlama stratejileri,

Tıbbi cihazlar

özgün çözüm ler üretebilm e ve toplam kalite anlayışı ile her sektörde iş

Tekstil makinaları

hacmini yükseltmektedir.

Turizm ekipmanı Elektronik ve optik cihazlar Basın-yayırı donanımları Gayrimenkuller

YAPINTKREDi LEASİNG www.ykleasing.com


NEVVS

THY HABERLER

iç hatlarda büyük indirim Big reductions on dom estic flights

2 0 0 3 ’te rekor kâr: 2 5 3 trilyon TL Record prof it of 2 5 3 ,0 0 0 ,0 0 0 million Turkish Liras in 2 0 0 3

Türk Hava Yolları, iç

Turkish Airlines has

hatlarda yeni fiyat

introduced ne w fares on

Irak Savaşı ve Uzakdoğu’daki

Turkish Airlines made record-level

uygulamalarını başlattı.

domestic flights. The single

SARS salgınının dünyadaki

p ro fits during 2003, a year when

İstanbul’dan tüm

fare for ali domestic flights

tüm havayollarını ciddi bir

ali airlines around the vvorld were

iç hat uçuşlarının tek yön bilet fiyatı vergiler dahil

o u t o f İstanbul is now TL109 million, including

biçimde etkilediği 2003

seriously affected by the lraq War

yılında Türk Hava Yolları

and the SARS epidemic in the Far

109 milyon TL; Ankara’dan İstanbul, İzmir

taxes; and domestic flights

Anonim Ortaklığı, aldığı

East, thanks to taking the

o u t o f Ankara to İstanbul,

önlemlerle rekor kâr elde

appropr/ate precautions. Total

ve Bodrum vergiler dahil

İzmir and Bodrum now cost

etti. THY'nin iç ve dış

Turkish Airlines revenues for

109 milyon TL, Ankara’dan

TL109 million. Ali other

hatlarda 2003 yılı hasılatı

domestic and international flights during 2003 was 2,400,000,000

diğer tüm iç hat uçuşları ise

domestic flights out o f

toplam olarak yaklaşık

vergiler dahil 89 milyon TL

Ankara cost TL89 million,

2 katrilyon 400 trilyon T L ’ye

m illion Turkish liras, and our

oldu.

inclusive o f taxes.

ulaştı. THY, 2003 yılını 253

profits for the year were

trilyon TL kâr ile kapattı.

253,000,000 m illion Turkish liras.

THY’den indirim fırsatları D iscounts available on Turkish Airlines Türk Hava Yolları, yurtdışı

Turkish Airlines continues

seferlerinde indirim

to offer d is c o u n ts on

uygulamasına devam ediyor.

in te rn a tio n a l flig h ts .

İndirimli fiyat uygulaması

D iscounts available to 31

Business C lass’ta 'bir dolu, bir b o ş ’ uygulaması ‘Every other seat free’ in Business Class Türk Hava Yolları, iç hatlarda Business Class

com pleted its plans to genuine B usine ss Class experience on d o m e s tic

kapsamında 31 M art’a

M a rc h on flights

kadar sürecek İstanbul hareketli uçuşlar şöyle:

originating from İstanbul include: M a d rid a n d

uçuş sınıfının yolculara gerçek anlamını yaşatmak için sürdürdüğü hazırlıkları

Turkish Airlines has offer passengers a

Madrid ve Barselona 228

B a rc e lo n a $228;

tamamladı. Doluluk

flights. Following a

dolar; Zürih 289 dolar;

Z ü ric h $289; G eneva

oranlarının da

survey o f seat

Cenevre ve Basel 329

a n d B a s e l $329;

değerlendirildiği çalışmalar

occupancy rates, the

dolar. Sofya'ya 125 ila 189

S o fy a $1 25 -189 ;

sonucunda, Business Class

dolar; Frankfurt ve Münih'e 189 dolar; Berlin, Köln,

F ra n k fu rt a n d M u n ic h $189; B e rlin , C o lo g n e ,

bileti alanların daha rahat

airline has introduced a new po licy o f only filling

seyahat edebilmeleri için bu

every other seat to

Düseldorf, Hanover, Nurenberg, Stuttgart ve

D u s s e ld o rf, H a no ver, N u re m b e rg , S tu ttg a rt

yolculara ayrılan sıralarda

enable Business Class

‘bir dolu, bir boş’

ticket holders to fly in

Hamburg 239 dolar; Atina

a n d H a m b u rg $239;

uygulamasına geçti. Böylece

g re a te r c o m fo rt. When

uçuşları ise 189 dolar olacak.

and A th e n s $189.

Business Class yolcuları,

necessary Business

444 0 849 numaralı telefon veya www.thy.com internet

For further details,

gerektiğinde kolçakları

Class passengers wili

cali 444 0 489 o r visit

indirip daha geniş bir

thus be able to lower the

adresinden daha ayrıntılı bilgi alınabilir.

the vvebsite at w w w .th y.co m .

oturma düzenine

armrests for a room ier seat.

22 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

kavuşacaklar.


Kara, Hava ve Deniz ulaşım araçları

İhracata dayalı üretim yapan ve rekabet üstünlüğü olan, sektörlerinde öncü,

İş ve inşaat makinaları

sermaye ve aktif yapısı güçlü firmalar, hedef müşteri kitlemizi oluşturmaya

Tıbbi cihazlar

devam edecektir. Yatırım gereksinimlerinizi en optim um düzeyde karşılamak

Tekstil makinalan

üzere oluşturduğumuz yeni organizasyon yapımız ve çalışma yöntemlerimizle,

Turizm ekipmanı

"Biz sizin yanınızdayız."

Elektronik ve optik cihazlar Basın-yayın donanımları Gayrimenkuller

YAPI'CKREDi LEASİNG www.ykleasing.com


U z a k d o ğ u ’ nun kalbi T o k y o , m im arisi, m u tfa ğ ı, s u m o g ü re ş le riy le g e le n e k s e li; g ö k d e le n le r i, lüks c a d d e le r i ile d e m o d e r n iz m i te m s il e d e n bir k e n t...

The hub of the Far East, Tokyo is a city traditional in its architecture, cuisine and Sum o vvrestlers but m odern in its skyscrapers and posh avenues,

K

ısa bir zaman öncesine kadar, Jap on ya’ya gitm eye karar verenlerin,

U

n til re c e n tly travel to Ja p a n was d ifficu lt. Those w ho d e c id e d to go

aktarm alarla dolu, neredeyse 24 saatlik yorucu bir seyahati göze almaları

e n d o f the earth h a d to face an

gerekiyordu. Am a Türk Hava Yolları bu

exh au sting jo u rn e y o f a lm o st 24 ho urs

sorunu bizler için çözdü. Artık T o kyo ’ya

fille d w ith layovers. Then alon g cam e

to this b e a u tifu l c o u n try a t the o th e r

direkt uçuşları var.

Turkish A irlines a n d s o lv e d this p ro b le m

2. Dünya Savaşı sona erdiğinde, Tokyo

w ith d ire c t flig h ts to Tokyo.

26 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

Kalabalık ve şık bulvarlarıyla Ginza, geceleri yıldızları yere top luyor (üstte). Evening on the Ginza with its swanky, crovvded avenues dravvs the stars down to earth (above).


Metro, Tokyo’da ulaşım için en kolay araç (solda). Modern yapılarda dev reklam panoları Shinjuku’da (altta). The metro is the most convenient mode of transportation in Tokyo (left). Giant advertising panels cover Tokyo's modern buildings in Shinjuku (belovv).

süre içinde bunca ilgi çekici mekânı nasıl görebiliriz

A t the e n d o f the S e co n d

TAKE M O RE

şehirdi. Savaş denince hep

VVorld War, Tokyo tay

THAN 3 -4 DAYS

Hiroşim a ile N agasaki'ye

sorusu, hep aklımdaydı.

in ruins. W hen the w ar

H o w c o u id we to u r Tokyo

atılan atom bom baları ve

Kimileri, “ Buraya, görülmesi

is m en tion ed, con versa tion

a n d see so m an y in te re stin g

yarattıkları korkunç tahribattan konu açılır; ama

gereken yerleri iyi bilen bir

im m e d ia te ly turns t o the ato m b o m b s d ro p p e d

p la ce s in the s h o rt tim e we

T okyo'n un özellikle 1944 ve 1 9 4 5 'te yangın bom baları ile

düşünebilir. A ncak hiçbir Uzakdoğu turu, sizi Tokyo

N a ga saki a n d the

to u r is the answ er. B u t no

tam am en yok edildiği

veya Jap on ya’nın herhangi

h o rre n d o u s de vastatio n

Far E ast to u r is g o in g to

tam am en yıkılmış, harabe bir

turla gideyim ” diye

on H iroshim a an d

w o u id be the re ? Som e p e o p ie m ig h t th in k a g o o d

unutulur. İşte Tokyo da,

bir yerinde 3-4 günden fazla

t hey vvrought. B u t it is

s p e n d m ore than 3 -4 days

A lm anya’nın b irço k kenti gibi yoktan varolan, deyim

tutam az. Oysa Japonya tek

fo rg o tte n th a t Tokyo too

in Tokyo o r an y o th e r p ia ce

başına bir seyahati

was a im o s t c o m p ie te iy

in Japan, vvhereas Ja p a n is

yerinde ise kendi küllerinden

gerektirecek kadar ilginç bir

d e s tro y e d b y fire b o m b s

a fa scin a tin g c o u n try w o rth

yeniden dirilen bir kent.

ülke. Büyük bir zenginliğin

in 1944 a n d 1945. in d e e d

an en tire trip in itseif. G reat

beraberinde getirdiği

Tokyo, iike m a n y citie s in

vveaith, a n d the b e a u ty tha t

3-4 G ÜNE S IĞ D IR M A YIN

güzellikler, hemen hemen her

G erm any, is a c ity th a t has

go es w ith it, are in evide nce

T o kyo ’yu nasıl gezebiliriz ve

yerde göze çarpıyor. T o kyo ’daki caddelerin çoğu,

risen again from its ow n

vvherever y o u iook.

ashes.

M o s t o f T okyo's avenues >

orada bulunacağım ız kısa

3 /2 0 0 4

27


Marquis de Grouchy, VVaterloo’da General Blucher’i durdursaydı, ne olurdu? F ransa im p a ra to ru N a p o le o n ’un, 17 H aziran 1 8 1 5 ’de D uke o f VVellington’ la karşı karşıya g e ld iğ i ve ra kib in in zafe riyle so n u çla n a n VVaterloo Savaşı, ü lkesin in ve A v ru p a ’nın g e le ce ğ in i kö kte n d e ğ iş tirm iş tir. N a p o le o n ’un anılarında da p işm an lıkla ye r aldığı g ib i, O ’nu he d e fle rin d e n ve ha yallerinde n kop ara n; savaş stra te jisin i üzerine kurd uğ u M areşal G ro u c h y ’nin en kritik d ö n e m d e ö n g ö rü lü d a vra n a m a m ış ve Fransız g ü ç le rin e baskın ya p a n B lu ch e r k o m u ta sın d a ki P rusya O rd u su n u v a k tin d e d u rd u ra m a m ış olm asıdır. N a p o le o n ku şku su z b ü y ü k h e d e fle ri olan b ir insandı: S tra te jile rin i d o ğ ru ku rg u la ya b ilse , d o ğ ru iş b irlik le ri o lu ş tu ra b ils e m u h te m e le n kazanan ta ra f o la ca k, ta rih b a m b a ş k a b ir se yir izle ye ce kti...


Hedeflerin büyük olması yetmez. Onlara ancak doğru strateji ve doğru işbirlikleri ile ulaşılabilir. Para ve sermaye piyasalarında da stratejilerin, derinlemesine analizlere dayanarak belirlenmesi ve hassasiyetle uygulanm ası gerekir. Halka arzdan şirket satın alm a ve birleşm elerine, aracılık faaliyetlerinden yatırım danışm anlığı ve p o rtfö y yönetim ine kadar yatırım dünyasının tüm alanlarında, iş Yatırım ’ın deneyim li ve yetkin uzm anlan size özel çözü m le r üretir, girişim lerinize de ğe r katar, hedeflerinize ulaştırır, iş Yatırım ’da, kazançlı bir geleceğe, güvenilir bir stratejik ortakla adım atm anın ayrıcalığını yaşayacaksınız.

Y A T IR IM D A N IŞ M A N L IĞ I

P O R T F Ö Y Y Ö N E T İM İ

K U R U M S A L F İN A N S M A N

Bugün, size özel çözüm lerle tanıştığınız gün olabilir: E sra Ö ztu na'yı (212) 350 23 68 numaralı telefondan arayabilir ya da kendisine e o z tu n a @ is y a tirim .c o m .tr’den ulaşabilirsiniz.

IS YA TIRIM


ağaçlarla çevrili bulvarlar. En

zam anda ulaşıyor

are tre e -lirıe d boulevards.

in to the sta tio n e xa ctly on

ünlülerinden Ginza, binaları,

istasyonlara. Ne New York,

şık dükkânlarıyla mükem m el bir altyapının göstergesi.

ne Paris, ne de Londra'da,

VVİth its b u ild in g s a n d fash ion ab le b o u tiq u e s, the

tim e d o w n to the m inute. i don 't re m e m b e r be in g

bir m etro sistem inden bu

Ginza, one o f the m o s t

so im p re s s e d b y a m e tro

Yoldan geçen taksiler ise

kadar etkilendiğim i

fam ous, is a sh o w ca se o f

system in N e w York,

harika... Kravatlı, beyaz

hatırlamıyorum. İtişme

fiaw iess in fra stru ctu re .

Paris o r London.

göm lekli ve beyaz eldivenli

kakışm a yok; çünkü her yeni

The p a s s in g taxis are

sürücüleri de öyle. Bu koca

gelen daha önce gelenlerin

süper. D itto fo r th e ir drivers

There ’s no p u s h in g o r sh o vin g e ith e r be cau se

kentte olması gereken her

arkasına geçiyor.

in ties, w h ite s h irts a n d

every n e w a rriva i queues

w h ite gioves. E verything

up b e h in d the earlie r ones.

şey çok öncesinden hesaplanarak, etüt edilerek

ne cessa ry has been

oluşturulm uş ve kusursuz bir

AMAN HA RCAM ALARA DİKKAT!

şekilde uygulanıyor. Tokyo

Japonya, Türkiye'ye göre hiç

a n d fau itte ssiy im p ie m e n te d

C o m p a re d w ith Turkey,

m etrosu en başta sayılması

de ucuz bir ülke değil. Ama

in this huge m etrop oiis.

gereken ulaşım araçlarından

pahalı alışverişten, hesapsız

The Tokyo m etro, one o f

Ja p a n is an expensive cou ntry. B u t if you a vo id

biri. Ve m utlaka, dakikası

eğlencelerden, şık

the p rim e m o d e s o f

p ric e y re sta u ra n ts a n d

dakikasına belirtilen

lokantalarda yem ekten uzak

tra n sp o rta tio n , p u iis

e xtra va g a n t s h o p p in g O

th o u g h t o f in ad van ce

Sabahın erken saatlerinde gidebileceğiniz balık pazarı Tsukiji, okyanus kokuyor (üstte). Tipik bir Japon bakkalı (solda). Go to Tsukiji fish market in the early morning and get a vvhiff of the ocean (above). A typical Japanese grocery (left).

30

3 /2 0 0 4

W ATCH Y O U R S P E N D IN G


Aa! Chevrolet! İşe bak! Biz de işe bakıyoruz ve her zaman en doğru, en akıllı seçimin yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi işin ucunda sizi düşünen, konforlu, prestijli ve inanılmaz fiyatlı bir Chevrolet var. Ve bu Chevrolet sizin gibi büyük düşünenler için yaratıldı...

Chevrolet Evanda

|||||||||||OM

Giorgetto Giugiaro tasarımıdır. GIÜGIARO

evanda

Chevrolet Yetkili Satıcıları

V

w

^ Y H VEYA 1 00 ,0 0 0 KM Y O L YARDIM I i

^ ^ /^ m 0 8 0 0 2 1 1 4 1 2 2 J k C hevrolet bir General M otors Co. markasıdır.

ADAPAZARI Ekin (0264) 276 12 62 • ANKARA Ö p» (0312) 342 10 20 / Reis (0312) 287 00 50 • ANTALYA Hedef (0242) 340 54 40 AYDIN SÖKE Kopel (0256) 518 53 53 • ÇANAKKALE Ekşi (0286) 263 08 20 • ERZURUM Erdemir (0442) 242 00 52 GAZİANTEP Teymur (0342) 339 55 00 • İSTANBUL Balkan (0212) 665 26 65 / Gedizler (0216) 469 93 00 / Gerçek (0212) 236 94 71 O dak (0 2 1 2 ) 5 45 9 5 75 • İZ M İR Eğem (0 2 3 2 ) 461 16 66 • KA H R A M A N M A R A Ş Sarpel (0 3 4 4 ) 237 77 46 KAYSERİ D em irel (0352) 326 38 39 • MERSİN G edizler (0324) 3 59 9 0 0 0 • SAM SUN Reis (0 3 6 2 ) 2 66 57 88 ŞANLIURFA Gapel (0414) 2 47 45 45 • TEKİRDAĞ İnan (0282) 673 30 74 • TRABZON V ardallar (0 4 6 2 ) 325 96 12

* E vanda 2 .0 iç in ta v s iy e e d ile n a n a h ta r te s lim p e ra k e n d e fiy a tıd ır.

w w w . c h e v r o le t t u r k iy e . c o m


İm paratorluk Sarayı Parkı’ndaki tarihî köprü (üstte solda) ve saray nöbetçilerinin köşkü (üstte sağda). A historic bridge in the Park of the Imperial Palace (above left) and the pavilion of the palace guards (above right).

durulursa, ön ced en iyi

a n d en tertain m en t, yo u can

I have a s u g g e stio n fo r

planlanm ış bir bütçeyi

easily s ta y w ith in y o u r

you : m em o rise a few

rahatlıkla kurtara bilece k

a llo tte d b u d g e t. You m ay

o f the m o s t esse ntia l

bir ülke. Am a yine de

s tili be in fo r som e

Jap an ese w ords. A s a

sürp rizle r olabiliyor!

s u rp rise s hovvever! Like us,

fo re ig n e r y o u w ill evoke

Bizim gibi, kim seye

w hen we w e n t w ith o u t

en o rm o u s s ym p a th y fo r

danışm adan girdiğiniz bir

refere nce s to a re sta u ra n t

sp e a kin g even a little o f

restora nd a kişi başı 100 dolarlık hesapla

a n d w ere p re sen te d w ith a

th e ir language.

b ili fo r $ 1 0 0 p e r person.

There are n o t m a n y tem ples

karşılaşabilirsiniz. Ö rneğin,

A restau ran t, fo r exam ple,

in Tokyo, a n d m o s t o f the

geleneksel bir tü r Japon

w here yo u m ig h t co n s id e r

ones there are are new. The

kebabı olan ‘S ukiyaki'yi

tryin g ‘S u k iy a k i’, a

M eiji tem ple o f co u rse is

denem eyi d ü şün dü ğün üz bir

tra d itio n a l Jap an ese

w o rth a visit, as is the

restoran, böylesine

ke b a b c o u ld e n d up co s tin g m o re than you

C annon tem ple in the q u a rte r o f A sakusa, a m a jö r

think. B u t the thin slices o f b o n file t p re p a re d

Street c h o c k full o f g ift

be kle nm ed ik hesaplar sunabilir. Am a özel yetiştirilm iş ‘ K o b e ’ sığır etinden hazırlanan ve ince

to u ris t a ttra c tio n w ith its

from s p e cia lly ra ise d 'K o b e ' b e e f w ere in d e e d

sh o p s a n d Ut b y festive

dilim ler halinde sunulan bonfile dilim leri gerçekten

delicious.

p ro b a b ly the b e s t p la c e in

de ç o k lezzetli.

Jap an ese lanterns. This is Ja p a n o r p ic k in g up g ift

“S U M İM A S E N ? ”

ite m s a n d souvenirs. The

“S U M İM A S E N ? ”

O ne p ro b le m foreign

g re a t tem ple a t one e n d o f

Yabancı turistle rin Japonya ve T o k y o 'd a yaşayabileceği

to u rists m a y face in Tokyo o r in Jap an is the language.

a n d n ig h t is Tokyo 's c h ie f

the S treet th a t b u stle s day

bir sorun, dil. G erçekten de

M o s t Jap an ese d o n 't feel

Japonların çoğ u İngilizce ya

c o m p e lle d to learn E nglish

da herhangi bir yabancı dil

o r any o th e r foreign

day. S om e o f them burn

öğrenm ek için ısrarlı

language. When we lo s t

incense, p lu n g in g the ir

değiller. Bazen, bize göre

o u r w ay in the stre e ts

faces in to the sm oke to

hep birbirine benzeyen

th a t se e m e d to ali lo ok

p u rg e them selves o f

soka kla rda yürürken kaybolduğum uzda,

alike, we so m e tim e s h a d d iffic u lty if we a ske d

disease a n d evil spirits.

“ S um im asen" (Affedersiniz!) sözcükleriyle başlayarak,

fo r an ad d re ss in English, alvvays p re fa c in g o u r

LİKE NEW Y O R K ’S FIFTH AVEN UE

İngilizce adres

çu e s tio n w ith the w o rds

A n o th e r in te re s tin g q u a rte r

sord uğ um uzd a anlaşm akta

“S u m im a se n " (Excuse m el).

in Tokyo is the Shibuya, >

re ligiou s ç e n te r w ith th o u sa n d s o f visito rs every


th e b a b y v v e a r s p e c i a l i s t . ..

^Ü D R E VtSTRA U »*

K lb S A lkim Textile: H adim koy gişele r karsisi cakm akli m evkii 34900/Buyukcekm ece/ISTAN BU L/TU R KEY Tel:00.90.212.858 06 81 pbx. info@ alkim tex.com Head Office: DaimlerstraBe 19 D -50259 Pulheim /GERM ANY Tel:+49.0.22 34-20 50 47 info@ lore-textil.de


g ü çlü k çe ktik. Bu konuda

SANKİ NEW Y O R K ’TAKİ

size bir tavsiyem iz var: En

5. C A D D E’DEYİZ T o kyo ’nun bir başka ilginç

gerekli b irka ç Ja p o n ca sö zcü ğ ü m utlaka

sem ti de, Japon gençlerinin

ezberleyin. Bir yabancı

buluşm a yeri olan Shibuya.

olarak az da olsa onların

En popüler buluşm a noktası

dilinden konuşm anız,

ise köpek ‘H a chiko’

bü yük bir sem pati

heykelinin altı. Güzel

Shibuya, gençlerle cıvıl cıvıl. Pazar günleri sokaklarda konserler de veriliyor. Humming with young people, Shibuya is a venue for Sunday concerts by Street musicians.

m e e tin g p la c e o f Jap an ’s youth. The m o s t p o p u la r s p o t is be ne ath the d o g sta tu e ca lle d 'H ach iko ', w hich sw a rm s w ith yo u n g p e o p le in g o o d vveather. On S undays rock, ja z z a n d p o p g ro u p s g ive co n c e rts in the

uyandıracaktır.

havalarda burası gençlerle

T o k y o ’da ço k fazla tapınak

dolup taşıyor. Pazar günleri

yok. O lanların çoğ u da

de rock, caz veya pop m üzik

T o k y o ’s m o s t p re s tig io u s

yeniden yapılm ış. B ir geziyi

grupları park veya

address, is the Jap an ese

p a rk o r on the Street. Meanvvhile the Ginza,

haklı kılacak Meiji

sokaklarda konserler veriyor.

c o u n te rp a rt o f N e w Y o rk ’s

Tapınağı'nı unutm am alı tabii

T o kyo ’nun en prestijli

Fifth Avenue. Evenings

ki. H ediyelik eşya

caddesi Ginza da, New

especially, the b u ild in g s

dü kkân larıyla dolu, Japon

Y o rk'un ünlü 5. C a dd e’sini

illu m in a te d b y g ia n t

fenerleriyle süslü sokağı ile

anımsatıyor. Özellikle akşam

e le c tro n ic scre e n s a n d

tu ristle rin büyük ilgisini

saatlerinde, dev elektronik

a d ve rtisin g p a ne ls

çeken A saku sa sem tin de ki

ekran ve reklam panolarıyla

m ake a fab ulo us sight.

Cannon T apın ağı’nı da bu rad a saym ak gerekiyor. J a p o n y a ’da hediyelik ve

aydınlanan binalar, son derece hoş görüntüler oluşturuyor. Geleneksel

The tra d itio n a l K a b u ki t>

hatıra eşya alm ak için en

Kabuki T iyatrosu’nun

uygun yer herhalde burası.

geleneksel mimarili tarihî

G ünün her saatinde

binası da burada.

hareketli olan bu sokağın

Havanın çok açık olduğu

ucu nd a bulunan büyük

başka bir gün, görkem li

tapınak, T o kyo 'n u n en

gökdelenlerin bulunduğu

önem li dinsel m erkezi.

Shinjuku tarafına gitm ek

Buraya her gün binlerce

kesinlikle iyi bir karar olacaktır. 21. yüzyıl

ziya retçi geliyor. Tütsü yakanlar, kendilerini kötü

m im arisini ve m odernist

ruhlardan veya

Japon heykeltıraşlarının

hastalıklardan arındırm ak

yapıtlarını burada izlemek

için yüzlerini dum ana yaklaştırıyorlar.

m üm kün. Özellikle Shinjuku

34 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

Belediye Binası'nın önündeki


YARNS

■ » -*1 *1

i *

i KNIT FABRICS

GARMENTS

t,yKARSU


Dev gökdelenleri, büyük sinema ve tiyatro salonlarıyla Shinjuku, Tokyo'nun m odem yüzü. Shinjuku with its giant skyscrapers and large theatres and cinemas represents the face of modern Tokyo.

koca m eydan, Tokyoluların

theatre is also lo c a te d here

visit to the ‘T s u k iji’ fish

gurur kaynağı olm uş. Burası,

in a h is to ric building.

m arkets, one o f the c ity ’s

sadece büyük şirketlere veya

On a n o th e r day, when the

m o s t in te re stin g spo ts, is

bankalara ait koca koca

a ir is very d e a r, it's a g o o d

a n o th e r m ust. These fish

gökdelenlerin bulunduğu bir

idea to g o to S h injuku vvith

m arke ts, a ga rg a n tu a n

tü r M anhattan değil, aynı

its m a g n ific e n t skyscrap ers.

Jap an ese version o f

zam anda ç o k önem li bir

Here y o u can view 2 1 s t

İsta n b u l Kum kapı, hum vvith

alışveriş merkezi. Kentin en

c e n tu ry a rc h ite c tu re a n d

b u sin ess from the c ra c k o f

büyük sinem a ve tiyatro

the vvorks o f Jap an 's

salonları burada.

m o d e rn is tic scu lp to rs.

daw n. Lines o f re frig e ra to r trucks, m e te r upon

The e n o rm o u s squ are in

m e te r o f p o lyu re th a n e

ENVAİ ÇEŞİT BALIK

fro n t o f the S hinjuku

boxes, g ia n t co n ta in e rs a n d

T okyo'd a bulunm uşken, bir

M u n icip a l B u ild in g is a

the electrica lly-p ovvere d

Sum o turnuvasını izlem ek de

p a rtic u la r so u rce o f p rid e

vans th a t cree p up

ilginç olabilir. A nca k bu tür

fo r Tokyo residents. W ith

s u rre p titio u s ly alon gsid e

etkinliklerin her zaman

the so a rin g skyscra p e rs o f

yo u cre a te a s ig h t well

yapılmadığını belirtelim ...

the b ig b a n ks a n d

vvorth seeing. G iant

Nisan başında Ueno

com p an ies, this is n o t ju s t

o c to p u s 2 m e te rs in

Parkı’ndaki beyaz tom urcu k

a Ja p a n e se -style

diam eter, 150-kilo tuna,

açmış kiraz ağaçlarını görm ek, kolay kolay

M an ha ttan b u t also a m a jö r s h o p p in g d is tric t. The c it y ’s

ju m b o pravvns vveighing a h a lf k ilo a piece, g ia n t

unutulm ayacak kareler olarak

la rg e st cin em a s an d

lo b s te rs c a u g h t in the

beyninize kazınacak. Bir de

the atres are here as well.

kentin en ilginç yerlerinden biri olan ‘T sukiji’ balık

ENDLESS

hallerine gidilmeli. İstanbul

VA R IE T IE S OF FISH

o f s e a fo o d vvhose nam es I d o n ’t knovv are b o u g h t

K um ka pfnın Jap on ya’daki dev emsali sayılabilecek balık

A s lo n g as y o u 're in Tokyo,

a n d s o ld here.

halleri, sabahın en erken

to take in a S um o

D O N ’T M ISS FUJI

saatlerinden itibaren bir arı

İn g o o d vveather i t ’s an

kovanı gibi çalışıyor. Sıra sıra

tou rn am e nt. B u t I sh o u ld p o in t o u t th a t this is n o t

frigorifik kam yonlar,

alw ays p o ssib le. S eeing the

d a y -trip to H akone to see

m etrelerce poliüretan kutular,

ch e rry b lo sso m s in Ueno

M t Fuji, s y m b o l o f Japan.

dev konteynerler, sizi hep

P ark in early A p ril will

Be sure to in clu d e the

altına alacakm ış gibi yanınıza

engrave u n fo rg e tta b le scen es in y o u r m em ory. A

n e a rb y lake a n d to w n in y o u r itinerary. >

sokulan elektrikli yük 36 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

n o rth e rn seas, salm on ca via r a n d endless spe cie s

it m ig h t a lso be in te re stin g

e xce lle n t idea t o pla n a


İYİ YOLCULUKLAR Yolculuğa ilk adım. Uluslararası dolaşımın tek 'g ü v e n li' yolu.

Uçuş anahtarınız. Mesafeleri aşmanın en 'h ızlı' yolu.

O LM AZSA OLMAZ!

OLM AZSA OLMAZ!

U lu slararas ı t e le f o n k a rtın ız. S e v d ik le rin iz e u la ş m a n ın en

'hesaplı'

yolu.

O LM A ZSA OLM AZ! 35 MİLYON TL'LİK KARTLA A lm a n y a s a b it h a tta n — ► T ü rk iy e s a b it h a tta : o rta la m a 1 5 0 dk. A lm a n y a s a b it h a tta n — ► T ü rk iy e G S M h a tta : o rta la m a 9 9 dk. A lm a n y a G S M h a tta n — ► T ü rk iy e s a b it h a tta : o rta la m a

5 5 dk.

A lm a n y a G S M h a tta n — ► T ü rk iy e G S M h a tta : o rta la m a

4 6 dk.

Detaylı bilgi için

ALMANYA

DANIŞMA HATTI:

0212 531 0202

ARAMA

KARTI


arabaları, görülm eye değer bir atm osfer yaratıyor. 150 kiloluk ton balıkları, çapları 2 m etreyi bulan dev ahtapotlar, tanesi yarım kilo gelen karidesler ve kuzey denizlerinde avlanan dev

Tokyo'ya İki saat uzaklıktaki Nikko'daki tapınaklar yeşil bir cennetin içinde. The temples at Nikko, only two hours from Tokyo, are set in a green paradise.

N o r can we leave o u t

Jap an ese art.

Kam akura, w h ich is a liftle

O ur favo rite dishe s (ap art

fa rth e r a w a y b u t s tili w o rth

from the expensive

a d a y-trip . A t Kam akura,

Sukiyaki) vvhile we vvere in

o n ce the m ain c a p ita l o f the

Tokyo vvere shrim p a n d

Jap an ese S hoguns, there

veg etab le tem pura, a kin d

are a n u m b e r o f tem ples,

o f n o o d le s ca lle d ‘S oba ’,

m o s t n o ta b ly E ng aku ji a n d

a n d ‘Y a k i-T o ri’, vvhich

ve adlarını bilem ediğim farklı

H achim an. Here to o is

rese m ble s Turkish ‘ç ö p

türden deniz ürünü alınıp

D aibutsu, one o f Ja p a n ’s

ke b a b '. G e ttin g u se d to

satılıyor burada.

la rg e st b ro n ze B ud dh a

c h o p s tic k s was easy,

statues.

a lth o u g h ea ting s o ft a n d

yengeçler, som on havyarları

F U Jİ’Yİ GÖRM EDEN BACK TO NATURE

Güzel bir havada, Japonya'nın

Two h o u rs b y t rain from

N arita A irp o rt is a

simgesi olan Fuji Dağı’nı

Tokyo, N ikko is a n o th e r

co n sid e ra b le vvay o u tsid e

görebilmek için Hakone’ye

p la c e n o t to be m isse d rain

Tokyo a n d hiring a ta xi is

günübirlik bir gezi planlamak

o r shine. N ikko is a tem ple

o u t o f the qu estio n. Even

;k > . :

can p o s e m in ö r p ro blem s.

çok iyi bir fikir. Çevredeki göl

kaçırılm am ası gereken gezi

co m p le x b u ilt in a large

the b u s c o s ts th irty dollars,

ve kasabayı da bu geziye

N ikko 'd u r. Buraya iki saatlik

w o o d e d area in the tim e o f

b u t the re is no o th e r

katmadan olmaz. Biraz daha

tren yolculu ğu nd an sonra

the fam ous S hogun leyasu

uzakta bulunan, fakat yine de bir günlük geziye değecek olan

ulaşılıyor. N ikko, ünlü S hogun Tokugavva leyasu d önem inde, büyük bir

Tokugavva. These sp le n d id s tru c tu re s are a ctu a lly

a lte rn a tife . Jap an is a ctu a lly a c o u n try yo u can visit ali ye a r ro u n d

lo c a te d n e ar a sm a ll a n d

th o u g h sp rin g a n d

orm anlık alanda yapılan bir

very ch a rm in g tovvn o f the

esp e cia lly fail, fo r the

Japon Shogun’larının en önemli merkezlerinden olan

tapınak kom pleksi. Aslında

sam e nam e. Here yo u w ill

in cred ibly be au tifu l colors, >

bu gö rkem li yapılar, aynı adı

finally fin d the gre e n e ry you

Kamakura’yı da yazmadan geçmemeli. Bir dönemler

38

slip p e ry fo o d s like ‘to fu ’

O LM AZ

Kamakura’da, başta Engakuji

taşıyan kü çü k ve ço k

n e ve r see in Tokyo. F or us,

ve Hachiman olmak üzere

s e m p a tik bir kasabanın

birçok güzel tapınak var.

yakınında bulunuyor.

N ikko was a vvelcome re tu rn to n a ture a fte r the

Japonya'nın en büyük Bronz

T o k y o 'd a bir türlü

b ig c ity atm osp he re.

Buda heykellerinden biri olan

görem e diğ im iz yeşilliğe

A c c o rd ın g to re sid e n ts o f

Daibutsu da burada

burada kavu ştuk nihayet.

the o ld c a p ita l K yoto, the

bulunuyor.

Büyük kent atm osferinden

tem ples here, vvith th e ir

sonra, N ikko bizim için

a b u n d a n t gilding , are m ore

VE DOĞAYA DÖNÜŞ

d oğaya dö nü ş oldu.

fo rm a l in style and,

Hava ister güneşli ister

Buradaki tapınaklar, eski

a e sth e tica lly speaking,

yağm urlu olsun,

b a şken t K yo to 'd a kile re göre

e xa g g e ra te d exa m ples o f

3 /2 0 0 4


ikinci pasaportunuz...

t;,

e m iır:;:

GELECEĞİNİZE YATIRIM YAPIN Bütün sosyal güvenceleri ve çalışm a iznini içeren, ayrıca eğitim ve sağlık hizm etlerinden bedava yararlanm anızı sa ğ la y aca k daimi ikam etgah hakkını hem en, Kanada vatandaşlığını ise 3 yıl sonra alın, B irleşm iş Milletler tarafından 7 yıl üst üste "refah seviyesi en y ü k se k ülke" seçilen Kanada'da aile ve iş hayatınızı g üvence içinde sürdürün, Tasarruflarınıza ve yatırım larınıza devlet g ü ven cesi, 5 yıl sü re ile her türlü vergiden m uafiyet olanağından yararlanın. YA TIRIM CI GÖÇMEN OLMANIN ÖN ŞA R TLA R I ? 3 yıllık yöneticilik veya işverenlik deneyim ine sahip olm ak, Kanada'da belli bir m iktarda yatırım yapabilecek mal varlığına sahip olm ak. Başvuru işlem lerini doğru ve ek sik siz bir şekilde yapm ak.

Geniş bilgi için lütfen size en yakın SEN INTERNATIONAL bürosu ile temasa geçiniz.

• Söğütlüçeşme Cad. 2. Söğütlüçeşme Sk No: 14/6 Kadıköy-İSTANBUL Tel: (0216) 336 02 57 - 336 03 37 Fax: (0216) 336 94 67 info@sen-international.com • Tunalı Hilmi Cad. 64/4 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 466 40 34-35 Fax: (0312) 468 15 70 sabah@sen-international.com m

15 Parsons Court, Kitchener, Ontario-CANADA N2N 2Y8 Tel: (519) 576 86 22, Fax: (519) 576 24 83 seninternational@rogers.com PR PARK & D = C 224 25 25 879


daha ağır, bol yaldızlı bir tarzda yapıldığından, estetik bakımından Japon sanatının abartılı örnekleri arasında sayılıyor. T o kyo ’da bulunduğum uz süre içinde (oldukça pahalı

Asakusa Canno Tapınağı her daim kalabalık (üstte solda). Bir vitrinden geleneksel kuklalar (üstte sağda). Shinjuku’da, Japonya’da popüler bir oyun olan ‘Pachinko’ salonu (sağda).

Sukiyaki dışında) en çok sevdiğim iz yemekler, karides ve sebze tavası olan ‘T em pu ra’ , bir tü r erişte olan ‘S o b a ’ , T ürkiye’deki çöp kebabını anımsatan ‘Y aki-T o ri’ oldu. Tahta

There's always a crowd at Asakusa Canno Temple (above left). Traditional puppets on display (above right). Japan's popular play 'Pachinko' in Shinjuku (right).

çubuklara alışmak kolay, ancak 'to fu ' gibi yum uşak ve kaygan m addeleri yem ek ufak tefek sorunlar yaratabilir. Narita Havaalanı T o kyo ’ya bir hayli uzakta. Taksi tutm ak

are pre fe rab le. Tokyo, a n d

lo n g e r than th a t to b e tte r

even m ore Japan, are

a p p re cia te the a n cie n t a n d

ce rta in ly n o t pta ces y o u can see a n d g e t to k n o w in a

d e e p -ro o te d culture, a n d the art, p a rk s a n d

m ere week. You'II n e ed

m useum s. □

söz konusu bile olamaz. O tobüse binm enin bedeli bile 30 dolar çünkü. Buna katlanm aktan başka çözüm

k m a p is t

yolu yok gibi. Aslında Japonya her mevsim görülm esi, gezilmesi gereken bir ülke. Özellikle ilkbaharı ve inanılmaz güzellikte renkler veren sonbaharı tercih etmeli. Kuşkusuz Tokyo, hele hele Japonya, öyle bir haftada gezilip tanınacak bir ülke değil. Eski ve köklü kültürü, sanatı, müze ve parkları daha iyi takd ir edebilm ek için uzun bir zaman gerek... 40 SKYLİFE 3 / 2 0 0 4

T H Y ’nin T okyo'ya pazartesi, salı, perşem be ve cum a günleri seferleri bulunuyor. Turkish A irlines has flig h ts to Tokyo on M ondays, Tuesdays, Thursdays and Frıdays.


Tanınması artık daha kolay Kalıtsal metabolik hastalıklar kavramını ülkemize getiren, bu hastalıkların halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koyan Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, yıllardır fenilketonüri için sürdürdüğü yenidoğan taramalarını, artık çok sayıda metabolik hastalık için teknolojinin sunduğu

444 4 444

son yöntem olan Tandem Mass (ardışık kütle) Spektrometrisi ile ve BÎR DAMLA KAN ile gerçekleştiriyor. Böylece, kalıtsal metabolik hastalıklı bebekler yaşamda kalabiliyor, hastalıkların yapacağı hasar önleniyor, ya da en aza indiriliyor. Çocuğunuzun, yani geleceğimizin sağlığı bizim için çok önemli...

Hacettepe ‘B i l g i ve T e k n o l o j i ’

T ü r k iy e 'n in h e r y e r in d e n

w w w .hacettepe.com .tr

HACETTEPE ÜN İV E R S İT E S İ HASTANELERİ


Kültür mirasımızın canlı tanığı A living vvitness of T u rke y’s heritage


A m e rik a ’da başlayan ve göçerlerin izinde ta A n a d o lu ’ya uzanan ‘sıradışı’ bir yaşamın öyküsü... The story of an extraordinary life that began in Am erica and continued in Anatolia on the nomad trail. İş i BENAN KAPUCU

O

M otiflerinde nice öyküler dillendiren dokum alar Yörük kadınlarının prestij kaynağı, ailenin gururu (üstte). Textiles vvhose motifs teli many a story are a source of prestige for nomadic vvomen and of pride to their families (above).

®

J O S E P H IN E POVVELL

m rünün yirm i yılını g ö çe b e ve köy yaşam ını belgelem eye adayan bir

P

h o to g ra p h e r a n d e th n o g ra p h e r Jose p h in e P ow eii is an A na tolian

A nadolu gezgini, bir fo to ğ ra fçı ve e tn o g ra f Jose p h in e Povvell... Kâh deve

traveier w ho d e v o te d tvventy years o f h e r life to d o cu m e n tin g the life o f n o m ad s

kervanlarının ardında, kâh at sırtında

a n d villagers. The p ro d u c t o f this

geçen bu çetin yol öykü sün de n geriye

a rd uo us life jo urn ey, n o w on the tra il o f

kalan ise binle rce fo to ğ ra f, sayısız bant

a ca m e l caravan, n o w on the b a c k o f a

kayıdı, yüzlerce do ku m a ve e tn o g ra fik eşyalardan oluşan eşsiz bir bilgi

horse, is a m a tch le ss w e lte r o f Inform ation c o n sistin g o f cou ntle ss

dağarcığı...

reco rdin gs, a n d hu n d re d s o f textiles a n d

Yol haritası olm am ış hiç. Hayatın akışına

o th e r e th n o g ra p h ic m aterials. She h a d no ro a d m ap fo r life. ‘G oing

göre, “yüreğinin g ö tü rd ü ğ ü ye re ” do ğru çizm iş rotasını. C o lum b ia Ü n ive rsite si'n d e lisans üstü çalışmasını

w ith the flo w ’, Povvell ch a rte d he r co u rse b y follovving vvhere h e r h e a rt led.

bitiren Povvell, ikinci Dünya Savaşı sona

A g ra d u a te o f C olum bia University,

erd ikten son ra m erkezi C e n e vre 'd e olan

Povvell to o k a jo b as a so cia l services

ve savaş gö çm en lerinin yerleştirilm esiyle

e xp e rt a t a G eneva-b ase d organ izatio n

ilgilenen bir yardım ö rg ü tü n d e sosyal

in vo lve d in re lo ca tin g refugees a fte r the

hizm et uzmanı olara k çalışm ış. Ta ki

S e co n d VVorld War. U ntil 1952, tha t is,

1952 yılında yollara d ü şün ceye d e k...

vvhen she h it the ro a d ... 3 / 2 0 0 4 SKYLİFE 43


Kırk yıldan fa zla süren bir yo lcu lu k, d ile kolay! Yu nanistan, İtalya, Yu go slavya, O rtad o ğu , H in distan, Kuzey A frika ve sonra A n a d o lu ... S iz bu yol öyküsünün bu denli uzun süreceğini hesap lam ış m ıydınız? i t i ;; ı ı r Âp i ., İ u jŞ

T'

T ü rkiye ’ye ilk defa Bizans m ozaiklerinin fotoğraflarını

renkli fotoğraflarını

çe km e k için ge lm iştim .

çe k tik te n sonra, banyo

Şunu kabul etm ek lazım,

edilm esi için yurtdışına

1955 yılında bu raya ilk kez ge liyo r olm ak, bu güne göre

gö nd erm em ge rekiyordu .

ç o k daha farklı bir şey.

de m ekti. Ben de daha ileri

T ürkiye hakkında h içb ir şey

gitm e ye karar verd im ve

Bu da iki hafta be kle m ek

bilm iyo rdu m . Hatta,

köp eğ im i de alıp hemen

dünyanın bu tarafına dair

arabam a atladım ve fe rib o ta

h iç b ir fikrim yo ktu desem daha d o ğru ! L a n d ro v e r’ımla

bindim . A sya yakasına ge ld iğ im d e de yine

ilk yola çıktığım da önce

duram adım . Arabayı

Y u g o sla vya ’da yol boyu bü tün freskle rin

A n ka ra 'ya , ardından

fotoğ raflarını çektim . Sonra

G a z ia n te p 'e ... Diyarbakır,

buraya ge ld im ve şaşkınlığa uğradım . O zam an

kendim i T a h ra n ’da buldum .

sürdüm , sü rd ü m ... Ö nce

Urfa derken son un da

gö rd ü kle rim , o güne dek Yirmi yıl boyunca karış karış Anadolu'yu dolaşan Josephine Powell, en çok göçebe ve köy yaşamını görüntüledi. Josephine Povvell travelled ali över Anatolia for tvventy years observing nomadic and village life.

bü tün ö ğ ren diklerim in

O d ö n em d e tek b aşın a

öte sin d e yd i; her şey ço k

yo lla ra d üşm ek ep ey

e g zo tikti. Hele o

ce s a re t ister.

kahvehaneler!.. M ozaiklerin

C esur değil, m eraklıydım .

A journey that lasts över forty years is easier said

here and vvas overvvhelmed. What I saw then surpassed

than done! Greece, Italy,

everything I had learned up to

Yugoslav'la, the M iddle East,

that day. Everything vvas

India, North Africa and

extremely exotic. Especially the

finally Anatolia... H ad you

teahouses! After taking colour

realized your travels were

photos o f the mosaics, I had to

going to take so long? i came to Turkey the first time

send them abroad for developing, and that meant

to photograph Byzantine

vvaiting two vveeks. I resolved to

mosaics. There's something you have to reaiise. Corning

keep moving, so I collected up m y dog, ju m pe d into the car

here for the first time in 1955 was very different from doing

and boarded the ferry. I didn 't

the same today. i knew absoiuteiy nothing about

Asian side. I ju s t kept on

Turkey. İn fact, it would be

Gaziantep... I continued on

stop either when I g o t to the driving... First to Ankara, then

m ore correct to say that I

through Diyarbakır and Urfa and

knew nothing a t ali about this

before I knevv it I vvas in Tehran.

part o f the vvorld. When I set

44 SKYLİFE 3 / 2 0 0 4

out in m y Landrover, I first

Travelling alone in those days

took photographs o f ali the

took great courage.

frescoes I savv along the way

I vvasn't courageous, I vvas

in Yugoslavia. Then I arrived

curious. Everything vvas


Her şey son derece

Keçi kılından örtüsüyle harman alanından saman taşıyan iki tekerlekli öküz arabası (altta). A two-wheeled oxcart carrying nevvly harvested hay under a goat-hair cover (belovv).

50 yıl uzun sü re...

etkileyiciydi; ne tarafa

G ezd iğ in iz ye rlerd e

bakacağım ı şaşırm ıştım .

zam an la sosyal

G ördü ğü m her şeyin

değ işim lerin ve

fotoğrafını çe kiyord um . Kış

tekno lojinin insanlar

bastırınca T a h ra n ’dan

üzerin deki etkisini

dö nd üm . İki hafta için yola

g ö zlem le m e şansınız da

çıkm ıştım , am a

olm uştur.

um d u ğ u m d a n uzun sürdü.

7 0 ’lerde A n a d o lu ’da

R o m a ’ya d ö n d ü ğ ü m d e

gezerken karşım a çıkan en

ç e ktiğ im fotoğ rafların bir

tip ik olay, Dallas m erakıydı.

alıcı kitlesi o ldu ğun u

A nadolu köylerin de fo to ğ ra f

gö rdü m : Akadem isyenler,

çeke rken Am erikalı

m im arlar, ta rih ç ile r ya da

old u ğ u m u sö yled iğim de

ilgili insanlar... S onra bunun

D a lla s’daki çeşitli

benim gezilerim i

kara kte rle rle ilgili sorular

karşılayabilecek bir yol

soru yorla rdı: "C e ya r’a ne

o ldu ğun u fa rk e ttim .

oldu, dizinin so n un da ne

G ittiğim yerlerde bazı

o la c a k ? ” Ben de o diziyi hiç

m im ari eserlerin fotoğrafını

gö rm e m iştim , pek yardım cı

çekm e m i istiyorlardı.

olam ıyord um . Dallas,

Kitapların içeriği de zam anla

A m erikalılar hakkında yanlış

d e ğişti. Ö nce Yunan, Roma,

bir im aj da veriyordu.

biraz Etrüsk, eski A vrup a ve

A m erikalıların hep öyle

Bizans... İleriyi gören

yaşadıklarını sanıyorlardı.

e d itö rle r son ra İslam 'ı

Kahveler insanlarla do lu p

ke şfe ttiler; bir yıl önce

taşıyor, içe rd e yer yoksa

ç e ktiğ im fotoğ raflarım ı ço k

pencerelerden

b e ğ e nd ile r ve ben de çekm e ye devam ettim .

seyrediyorlardı. G ülünç am a; Dallas dizisi köylerd e

S adece A sya kıtasında

bir değişim rüzgârı yarattı

değil, Kuzey A frik a 'd a da...

diyebiliriz. B ir diğe r olay da

extremely moving. ZVherever

looking editors discovered

I looked, I vvas amazed. I took

İslam. They liked the

photographs o f everything

photographs I had taken the

I saw. When vvinter came, I returned from Tehran. I had

year before, so I went on taking them. N ot ju st in Asia

set out on a two-week

but in North A f rica as well...

journey, but it took much longer. When I g o t back to Rome, I saw that the

Fifty years is a long time. You also had an opportunity

photographs I had taken

to observe the im pact of

would have an audience: academics, architects, historians and the like...

technology and social change on the places where you travelled.

I realised that this vvould be a way o f financing m y travels.

I typically encountered curiosity about 'Dallas' on m y

They vvanted m e to photograph certain works o f

travels in Anatolia in the 70s.

architecture in the places

American vvhile I was taking

I went. The contents o f the

photographs in Anatolian

When I said I vvas an

books also changed with

villages, they asked me

time. A t first it vvas things

questions about the various

Greek and Roman, a liftle Etruscan, old European and

characters: “What happened to JR? VVhat’s going to

Byzantine. Then forvvard-

happen a t the end o f the > 3 / 2 0 0 4 SKYLİFE

45


“ Ben kilimleri seçm edim, onlar beni seçti. Bir şekilde kendimi bu serüvenin içinde buluverdim " diyen Povvell’ın Tarih Vakfı’na bağışladığı koleksiyonundan örnekler...

p lastiğ in gelişi... Bu, zanaatin yönünü d e ğ iştird i. P lastik to rb a o lun ca artık heybe, çuval d o kum a ya da ihtiyacınız yoktu r. Bu d ö n em d e tekno loji esinli şaşırtıcı figü rlerle

“ I didn't choose the kilims, they chose me. I suddenly just found myself oaught up in their adventure,” says Josephine Povvell, shovvn here with some specimens she has donated to the History Foundation from her collection.

karşılaştın ız mı? Pek de ğil... Am a m o to sikle tin e el işi do ku m a kaplayan birini gö rm ü ştü m . Teknoloji g ö çe b e hayatını etkiledi m esela. Develerin yerini tra k tö rle r alınca, g ö çe r kadınların da işlevi azalm aya başladı. G öçe r kadınlar dokum aları daha ç o k develeri süslem e k için yapıyorlardı; ailenin pre stijiyd i bu. Develer g id in ce kadınlar da bir bo şlu ğa dü ştü. Dokum alarını artık kim e g ö ste re ce kti? Ailesinin

series?" I had never even seen that series so I wasn 't much help. Dallas conveyed a completely false image o f Americans. They thought ali Americans lived like that. The teahouses vvere jam m ed with people; if there wasn ’t room inside they vvatched through the windows. İt vvas ridiculous, b ut we m ight say that ‘Dallas’ created a wind o f change in the villages. Another phenom enon vvas the com ing o f plastic, vvhich changed the course o f the traditional crafts. With the plastic bag, you no longer need to weave carpet bags o r burlap sacks. D id y o u com e acro ss any s u rp risin g m o tif s in th a t p e rio d th a t vvere in s p ire d b y te ch nolog y? N ot many... But I did see som ebody who had covered his m otorcycle with handvvoven textiles. >


^ G a ra n ti

I n te r n e t b a n k in g in E nglish. C ali Ă&#x2021; e n te r in English. G a r a n ti 2 4 A T M s in E nglish. R e g u la r n e w sle tte rs in E nglish. B ra n c h sta ff sp e a k s in E nglish. E x p a t b a n k in g in E nglish. O n ly a t G a r a n ti. O n ly a t g a r a n tib a n k .c o m O n ly a t 4 4 4 O 3 3 3 .


g u ru r duym asını şim di nasıl

karşılaşm ıştım .

sağlayacaktı? G öçe r kadın

C am ile rind eki kilim lerde

esas işlevini yitird i,

kullandıkları tip ik bir

dolayısıyla top lum sa l

desen vardı m esela; bir

önem ini de... T ürkiye ucuz

adı olu p olm adığını m erak

kum aşları ithal etm eden

ettim “g ö k y o l” dediler.

önce, kadınlar giysileri için

S onra ne anlam a geldiğini

do ku m a yapıyorlardı.

sord um ; “ g ö k ” mavi rengi

P lastiğin gelm esiyle de birço k şey önem ini yitirm işti

mi, yoksa cenneti mi ifade

zaten. Bir süre sonra

bildikleri desenin adıydı:

ed iyo r diye. Am a tek

yerleşik düzene geçince,

“g ö k y o l” ... Anlam ı çokta n

bü yük kilim lere de gerek

u n utulup gitm iş; ona dair

kalm adı.

a n la ta cak öyküleri de yoktu. Tahm in

20 yıl boyun ca karış karış A n a d o lu ’yu dolaştın ız;

yü rü te b ilirsin iz am a bu pe k g e rçe kçi olm az.

kilim leri fo to ğ ra fla d ın ız.

M otiflerin anlamını

Peki, bun ca zam an d ır

çözm e ye çalışan

m otiflerin dilini

ara ştırm alar da var ama;

çö zeb ild in iz mi?

bunlar sad ece kilim lere

Hep so ra rla r bana ama,

bakılarak yapılan

bunu yanıtlam ak ço k zor.

yoru m lard an öteye

Köylülerin anlattıkları hep

ge çm iyo r.

ç o k sınırlıydı. M ara ş’ın

Gümüş paralarla süslü, uzun keçe bir başlık giyen Türkmen kadını (üstte). Başlık üzerine ipek türbanıyla Anadolu kadını (altta). A Turcoman woman wearing a tali felt cap decorated with silver coins (above). An Anatolian woman wearing a fez and silk turban (below).

48 SKYLİFE 3 / 2 0 0 4

gü neyinde çad ır kuran bir

1 9 8 0 ’lerd e b aşla ttığ ın ız

g ö çe r gru bu yla

Doğal Boya A raştırm a

Technology affected nomadic

F o r tvventy yea rs yo u

life, for example. When

tra ve lle d eve ry in ch o f

tractors replaced camels, the

A na tolia a n d p h o to g ra p h e d

function o f the nomadic vvomen also began to wane.

yo u ab le to d e c ip h e r the

kilim s. İn a li th a t tim e vvere

Nomadic vvomen produced their textiles mainly to

language o f the m o tifs ?

decorate the camels. When

and it's very difficult t o

People alvvays ask m e that

the camels went, the vvomen

ansvver. What the villagers told

vvere left with nothing to do.

me vvas alvvays very limited. I

To whom vvould they shovv

encountered a group o f

their textiles now? H ow vvould they ensure that their families

nomads pitching tents south o f Maraş. The kilims they used

felt pride? The nomadic vvoman vvas deprived o f her

in their m osques had a

essential function, and

example, and I vvas curious

therefore o f her social

vvhether o r not it had a name.

characteristic pattern, for

significance as well. Before

They said it vvas called ‘sky-

Turkey started importing

roa d’. Later I asked them what

cheap fabrics, vvomen used to

it meant. Did ‘g ö k ’ (blue)

make the textiles for their

express the colour o f the sky,

ciothes. M any things had lost

paradise, o r vvhat. B ut ali they

their im portance anyvvay with

knevv vvas the name o f the

the com ing o f plastics. When

pattern, ‘gö kyol’. The meaning

they went över to the

vvas long forgotten, and there

sedentary lifestyle a little vvhile

vveren 't even any stories about

later, there vvas no longer any

it. You can make guesses, but

need for large kilims either.

that vvouldn't be very realistic.


G eliştirm e projesinden

fikrin i orta ya attım . Bu

(DO BAG) b ah se d e r

girişim in, Y u n td a ğ ’ın ilk

m isiniz?

kadın k o o p e ra tifi oldu ğu

DOBAG projesini Alm an

söylem ek sanırım yanlış olm az. K oo pe ratifin bütün

arkadaşım Dr. Harald B röh m er ile birlikte

üyeleri kadın

o lu ştu rm u ştu k. O daha çok

dokum acılardı. Y u n td a ğ ’da

kö k boyaların nasıl yapıldığı

A yva cık’ta halı dokuyarak,

üzerine bir araştırm a

A v ru p a ’daki belli alıcılara

yapıyordu. Halıların orijinal

satış yapm aya başladılar.

renklerinin nasıl elde

Yıllar bo yun ca ço k başarılı

edild iğ iyle ilgileniyordu. Hem

oldu, bu bölgenin

biyolog, hem de kim yager

eko no m isi düzeldi.

o ldu ğ u n d a n alt yapısı da

Diyarbakır'da geleneksel kostümlerini giym iş bir Anadolu kadını (üstte). Bekar Yörük kızlarından en büyüğü, göç sırasında ailesine ait develeri güdüyor (altta).

An Anatolian woman of Diyarbakır in traditional costume (above). The oldest unmarried nomad girl leads the family's camels on migration (below).

vardı. Alm an ve Türk

Bunlar g erç ek ten kültürel

h ü küm e tlerin de n de izin

m irasım ızın g elec eğ i için

alarak bu rad a böyle bir

çok d eğerli projeler.

projeyi g e rçekleştirm en in

Ş im d ilerd e vaktin izi nasıl

güzel bir fik ir olacağını

değerlend iriyo rsu n uz?

dü şün dü k. M arm ara

Tarih Vakfı da bir süre dir

Ü n ive rsite si’yle irtib a ta geçti

çab a harcıyor. Şim di te k

ve projeye başladık. Sonra bu proje g id e re k büyüdü ve

düşüm , -d e s te k bu la bilirsek eğer- tü m bu birikim leri

Y u n td a ğ ’da yeni bir

A nadolu Kültürel Mirası

k o o p e ra tif kurm aya dek

A raştırm a M erkezi adı

g itti. Ben bunun bir kadın

altında te k bir çatı altında

ko o p e ra tifi olm ası ge rektiğ i

to p la y a b ilm e k ...

There has been research into

on it gradually expanded and

the mearıing o f the motifs, but it

went as far as establishing a

doesıı’t go beyond irıterpretatiorıs based on looking

new co-up at Yuntdağ. I put forvvard the idea that it be a

a t the kilims.

vvomen's co-up. I think I vvouldn’t be vvrong in saying that

C o uld y o u te li us a b o u t the

Yuntdağ vvas Turkey first

natural dye research and

vvomen's co-up. Ali its members

de velopm e nt p ro je c t (DOBAG)

are vvomen vveavers. They wove

th a t yo u la un ched in the

rugs at Yuntdağ in Ayvacık and

1980s?

started selling them to certain

My German friend Dr. Harald Bröhmer and I developed the

years they vvere very successful

DOBAG project together. He

and the region’s economy

vvas doing research on how natural dyes are produced. He

improved.

resellers in Europe. Över the

vvas interested in how the

These are tru ly pro je cts o f

original colours o f the rugs vvere

g re a t value fo r the future o f

obtained. He had the

Turkey’s cultu ral heritage.

background for it since he was

W hat are y o u o ccu p ie d with

both a biologist and a chemist. We thought it vvould be a good

these days? The History Foundation has also

idea to get permission from both

been engaged in efforts for some

the Geman and the Turkish

time. M y only dream now — if ıve

governments and undertake

can get the support — is to

such a project here. We got in

collect the fruit o f ali these efforts

touch with Marmara University

under a single roof and cali it the Anatolia Cultural Heritage Çenter.d

and launched the project. Later

3 / 2 0 0 4 SKYLİFE 49


Evden çıkmamak için türlü bahaneler uyduracaksınız!

• •

Park Konaklar'da yaşamanın yan etkileri


Size, iç in d e n ç ıkm a k istem e yece ğin iz m ü ke m m e l b ir site h a zırlıyo ru z. A m a b u n u n b ir takım yan e tk ile ri olaca ğını da baştan açık a çık sö ylü yo ru z. Size do ğa yla iç içe 20 v illa lık b ir yaşama alanı ku ru yo ru z. O rm a n iç in d e ye r alan Park K o n a kla r'ı to p la m 2 6 .1 2 5 m 2'lik b ir alana inşaa e d iy o ru z ve 3 0 0 m 2 ve 4 2 0 m 2o lm a k üzere iki tip v illa seçeneği sun uyo ruz. A k ıllı ev seçeneği, d ü n ya n ın her köşesinden e v in iz e in te rn e tle u lu ş a b ilm e n iz i sağlıyor. O rta k y ü z m e havuzu b u lu n a n siten in b ir de ço c u k havuzu var. A yrıca her bahçeye ha vuz y a p tırm a k m ü m kü n . Site iç in d e b u lu n a n su deposu ve je n e ra tö r sayesinde yaşam ınız kesintiye uğram ıyor. U laşım açısından ise ideal b ir ko n u m d a ... A lış v e riş in iz i y a p a b ile c e ğ in iz Carrefoursa V ega'ya 8 d a kika , F. S. M . K ö p rüsü 'n e 15 d a kika uza klıkta. T e rte m iz havasıyla, kuş sesleriyle, m uhteşem m anzarasıyla... Hepsi bu d e ğ il. Lütfen 0 2 1 6 4 6 4 08 60 n o 'lu te le fo n d a n ihlas G a y rim e n k u l Y atırım O rta klığ ı A .Ş .'yi arayın, g ö rüşe lim . S izin iç in nasıl b ir v illa h a zırla d ığ ım ızı a y rın tıla rıy la a n la ta lım . Yan e tk ile rle nasıl baş e d e b ile c e ğ in iz i de konuşuruz. G örüşm e k üzere...

sisi

KONAKLAR Y a ş a m ı n ı z ı

g ü n c e l l e y i n


Dikkat! Bu yazı başınızı d ö n dü re ce k! Ç ünkü daireselliğın yapıdaki en önem li tem sili, heyecan verici kubbeleri o ku ya ca k ve izleyeceksiniz... Caution! VVhat follovvs may make you dizzy! For you are going to read about dom es, the m ost exciting and im portant m anifestations of the circle in building.

®

K A M İL F IR A T

azen bir rüzgâr bakışlarımızı

B

‘s e m a ’ya yöneltir. Ü zerinde

yıldızların, ayın, güneşin uçuculuğu nu

T

he w in d m a y o cca sio nally im p e l us to g lan ce up a t the sky, where sun,

m oo n a n d stars float, where w ind-

yaşadığı, rüzgârlarla savrulan ve semayı

to sse d clo u d s transfo rm sky in to text. A

m etne d ö nü ştü ren bulutların m ekânı...

ro ta tin g vacuum th a t p re sse s us to its

İçine alan, barındıran, bedenin her

b o som a n d she lters us, e n circlin g every

noktasını saran döngüsel bo şlu k...

p o in t on o u r bodies. A transparent,

İçinde olan her şeyin aynı zam anda sem a oldu ğu, saydam , geçirgen bir m ekân...

p o ro u s sp a ce in vvhich everything is at on ce sky. The sky, w hich e n com p asses ali that

D öngüsel olanı içinde barındıran sema,

rotates, is circular...

daire seld ir...

The circle we see is “ The tim e be fore

“ Benden önceki zamanı, benden sonraki

me, the tim e a fte r me, a n d the tim e that

zamanı ve nesnem e dair zam anı”

be lo n g s to m y b e in g ." A spa ce n o t o f

Bezmi-Alem Valide Sultan Camii ve kubbesi, İstanbul (solda ve üstte).

gö rd ü ğ ü m ü z daire... G eçm işten

tim e fiovving from p a s t to future b u t o f

Bezmi-Alem Valide Sultan Mosque and its dome, İstanbul (left and top).

ve kapalı haliyle durağan olana...

nature.

geleceğe akan zam anın değil, bir

tim e be in g sc a tte re d d ire c tly to a li tim e

saçınım halinde tüm zam anlara do ğru

in a co n tin u o u s flux. İn one o f its

akan zam anın mekânı; daire... Bir

a s p e c ts it c o rre sp o n d s to rotation, in

yüzüyle döngüsel olana karşılık geliyor; bir yüzüyle de m erkezi yapısı, içe dö nük

a n o th e r to the s ta tic w ith its cen tra lized structure , a n d its c lo s e d a n d in tro ve rte d

3 /2 0 0 4 SKYLİFE 53


Döngüsel boşluk sema, daireseldir. Daireselliğin yapıdaki en önemli karşılığı da kubbeler... The sky, a revolving vacuum, is circular. And domes are the most important expression of oiroularity in building.

DIŞSALIN TEZAHÜRÜ:

özellikle ib ad et

THE DOME AS

the dom e. The dom e, first

KUBBE

m erkezlerinde yaygın olarak

M ANIFESTATIO N OF

use d in the m o n um e ntal

Daireselliğin yapıda en

kullanılmıştır.

EXTERNALITY

b u ild in g s o f Rom e a n d

önem li karşılığı kub be dir...

The do m e is the m o st

Byzantium , vvas vvidely

KUBBELERDE OSMANLI

im p o rta n t expression o f

im plem ented, esp ecially in

genişliğin, derinliğin ve en

TARİHİ

c ircu ia rity in building. A

p lace s o f vvorship, lo ng

önem lisi zam anın her yöne

Türklerin A n a d o lu ’ya gelişleriyle birlikte, özellikle

m assive vacuum enclo sing

b e fore the Turks s e ttle d in

the ‘a u ra ’, in w hich length,

Anatolia.

Beylikler D ö ne m i'nde , O rta Asya yapı geleneğinin

height, width, de p th and,

kendini saranı anlatır...

m o s t im p ortan tly, tim e

THE DO M E İN OTTO M AN

Dışarının te m silid ir içerisi...

devam ı sayılabilecek düz

e xte n d in every directio n. İn

HİSTORY

Aklın ve sadeliğin tem sili olan kare ve türevlerinin

çatılı ahşap direkli cam iler yapılm ıştır ağırlıklı olarak.

a dom e, in te rio r explains th a t w hich encloses it. The in te rio r is the sym b o l o f the

T ogether w ith the arrival o f the Turks in A natolia, P rin cipa lities in p a rticuiar,

Uzunluğun, yüksekliğin,

aktığı ‘a u ra ’yı saran boşluk kütle si... K ubbede içerisi,

üzerinden gökkub be ye

Osmanlı ise bu

do ğru yükselen, dışsalın

uygulam aların dışında

tezahürü olan kubbe...

kalm ış ve A n a d o lu 'n u n yapı

exterior; the dom e, a m an ifestatio n o f externality

Evet kub be ... Tarihinin çok

geleneği içinde yer alan

th a t rises to the s k y öve r

p re d o m in a te d in w hat

gerilere gittiğ i m im arî yapı

kubbeli yapıları ibadet

the square a n d its

öğesi... R o m a'da Panteon,

m ekânlarında uygulam ıştır.

B iza n s'ta A yasofya ve yine

O s m a n lI'n ın yapı anlayışı

variations, vvhich rep rese nt p u re reason a n d sim plicity.

c o u ld be re g a rd e d as a co n tin u a tio n o f the C entral A sian tra d itio n o f building.

R önesans'ta M ich ela ng elo’nun San

içinde ço k çab uk

A s a s tru c tu ra l elem ent, the

B u t the O ttom a ns d ive rg e d

benim sediği kubbe, bir

do m e has a long p a s t in the

from this tradition,

P ie tro ’su, kubbenin sem bol

anlam da Osmanlı ile gerçek

h is to ry o f arch itecture .

using in s te a d in the ir

yapılarıdır. Roma, Bizans

kim liğine kavuşm uş,

P antheon in Rome, Hagia

p la ce s o f vvorship the

anıtsal yapı uygulam alarında ilk olarak g ö rdü ğüm ü z

ken dileştirm e süre cin de ise de yapısallıkla ç o k iyi

S ophia in Byzantium , and, again in the Renaissance,

in A natolia. û u ic k ly

kubbe, Türklerin A n a d o lu ’ya

örtüşen yeni bir este tik

M ich e la n g e lo 's St. M a rk's

yerleşm elerinden önce,

anlayışı da ortaya

are s tru ctu re s th a t em b o d y

5 4 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

d u rin g the p e rio d o f the fla t-ro o fe d m osq ue s

d o m e d s tru ctu re s tra d itio n a l a d a p te d b y the O ttom a ns to th e ir o w n c o n c e p t o f D>


www.my-siemens.com/turkey

SIEMENS

Yaşama göz siyonel esleri y yüksek QuickPic kamerası, ortamdaki sesleri kalitede kaydetme özelliği, 16 sesli pol melodileri sayesinde mesajlarınıza se MMS'leriniz yaşamla dolsun! 4; u & fe M I w M ' k i

•m S a m ’

Be inspired


building, the do m e in a sense a c q u ire d its true id e n tity w ith them , in a ne w a e sth e tic a p p ro a ch vvhich, in its p ro c e s s o f self-realization, c o in c id e d em ine ntly w ell w ith the ir c o n c e p t o f structure . W indow s a n d lig h t vvere p ro b le m s re q u irin g so lu tio n in this n e w a e sth e tic ap pro ach. S tru c tu ra l details İşte uzunluğun, yüksekliğin, genişliğin, derinliğin ve zamanın her yöne aktığı ‘aura’yı saran boşluk kütleleri... Mimar Sinan'ın başyapıtlarından Selimiye Camii, Edirne (altta). Yeşil Camii, Bursa (solda).

such as squinches, p e n d e n tive s a n d ‘Turkish trian gles', n e e d e d for the m e d ia tio n from the square to the circle, em e rg e d m eanw hile as ae sth e tic surface s a n d texture s in the ir ow n right. S ym m etry, c ircu la rity

Massive vacuums enfold the ‘aura’ , where length, height, breadth, depth and time extend in every direction, One of Sinan’s masterpieces, Selimiye Mosque in Edirne (below). The Green Mosque, Bursa (left).

koym u ştu r. Bu yeni este tik

bü yük im p arato rluk

ışık, çözüm lenm esi gereken

serüveninde, kendini hep

öğeler olm uş, kare ve

kubbelerde

türevleri üzerinde yükselen

sim g ele ştirm iştir. Evliya

kubbeye geçiş

Çelebi, notlarında

yapılanm alarında ortaya

O sm anlI’da cam iye kubbe

çıkan tro m p , p a n d a n tif ve

dendiğinden söz eder.

T ürk üçgeni olarak ifade

O sm anlı kub be lerind e im parato rluğ un tüm dönem sel özelliklerini

yüzey haline getirilm iştir.

gö rm ek m üm kündür.

Sim etri, da iresellik ve ritm ,

A lça kgö nüllü ilk

yapının ve bezem enin

örneklerden, gücün ve

vazgeçilm ez este tik

ihtişam ın sem bolü olan

göstergeleri olm uştur. Tüm

anıtsal yapılara ve yine son

bu çabaların nedenlerinden

yılların yorgunluğunun

biri ise İslam 'da kubbenin

karşılıklarında Osmanlı,

‘A rş ’ı tem sil ettiği

kub be lerd e bir anlam da

dü şün cesid ir. Bu anlamıyla da kubbe, yapısal bir öğe

kendi tarihini anlatır. İznik’te 1398 yılında M im ar

olm aktan çıkıp, kavram sal bir öğe haline ge lm iştir

yapılan tek kubbeli Yeşil

Hacı M usa tarafından

O sm anlI'da... Osm anlı, S ö ğ ü t’ten başlayıp

Cami, alçakgönüllü ve

İsta n b u l'd a sona eren ve

başlangıcın

56 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

esse ntia l a e sth e tic m a n ife sta tio n s o f s tru c tu re a n d de cora tion. O ne reason fo r at! this strivin g vvas the b e lie f th a t the do m e in İslam rep rese nts the t>

6 0 0 yıldan fazla süren

anlayışı içinde pencereler ve

edilen yapı detayları, gerçek birer e ste tik do ku veya

a n d rhythm be cam e

m inim al özellikleriyle

m

m


(

B O SE LIFESTYLE " 3 5 ’TE Ş İM D İ D VD PLA YER DA VAR. İyi bir ses sisteminden müzik dinlemek gibisi yok. Bu sistemden film izlemenin

t a

keyfi... benzersiz. Bose Lifestyle® 35'in ADAPTiQ özelliği, sesin duvarlara ya da

M O D E R N E L E K T R O N İK

eşyalara çarparak bozulmasını önlüyor. Sesi odanın akustiğine göre kendisi

S E S V E B Ü R O S İS T E M LE R İ S A N . VE T İC . A .S .

ayarlıyor. Size gerçeğe en yakın sesi sunuyor. İyi seyirler!

I ,

V I

İstanbul M erkez: Fulya M ah. M ehm etçik Cad. No: 5 4 3 4 3 9 4 M ecidiyeköy-İstanbul Tel: (0 2 1 2 ) 212 72 72 <pbx) Faks: (0 2 1 2 ) 2 12 74 04 M aya A lışveriş M e rkezi: No: 3 5 /A -B A k a tla r İstanbul Tel: (0 2 1 2 ) 3 5 2 33 0 6 w w w .m o d e rn .co m .tr info<®m odern.c o m .tr E v tip i ve profesyonel ü rü nlerim iz için katalog isteyiniz.

Betler sound through research .


TTaaMSEMBBBaaîr::S>'<3S><3S>'<3S>:<2£>.<S£

Kubbesinin çapı 33 metre olan Ayasofya, İm parator Jüstiyen tarafından 537 yılında yaptırılmış. Hagia Sophia with its dome measuring 33 meters in diameter vvas built by the Emperor Justinian in 537.

tem sillerind end ir. Bursa,

kubbeli cam ilerin benzerleri

thron e o f God. A m o n g the

başkent oldu kta n sonra çok kubbeli ulu cam iler ile Yeşil Cam i ve M uradiye Cam i gibi

-N u ru o sm a n iye 'd e ki M ahm ut Paşa Cam i ve A ksa ra y'd a ki M urat Paşa

O ttom ans, the do m e in this sense ce a se d to be a m ere

çift kubbeli ters T planlı

Cam i- fetihten hem en sonra

s tru c tu ra i elem ent, b e co m in g a c o n c e p tu a l

m o n u m e n ta l s tru ctu re s sym bo lizing p o w e r a n d splen dor, a n d

From the firs t m o d e s t exam ples to the

cam iler, kenti anıt kent

ken tte yerini alır. Bu arada

elem e nt instead.

again in the feeble

yapm ışlardır. Benzer

B izans'ın anıtsal yapısı

D u ring the 6 0 0 -p lu s years

c o u n te rp a rts p ro d u c e d in

özellikte yapıları E dirne’de

o f the g re a t im p eria i

de görürüz. Eski Cami ve

Ayasofya, cam iye dö nü ştü rülü r. Osmanlı

the e m p ire 's final years, the h isto ry o f the O tto m a n s is

Üç Şerefeli Cami, bu sürecin

padişahları, vezirleri,

S ö ğ ü t a n d e n d e d in

b ir parçası olarak sem aya yükselirler.

paşaları, kendileri ve aile

İstanbul, the do m e

c h ro n ic le d in the ir dom es. W ith its m o d e s t a n d

fertleri adına b irç o k cam i

w as the q u in te sse n tia l

m in im a l features,

inşa ettirirler. Bunların bir

O ttom a n sym bol. Evliya

the G reen M osque, the first

M İM A R SİN A N ’IN

kısmı sıradan, kim liksiz

Ç elebi m en tion s in his no tes

O ttom a n d o m e d structure ,

a d ven tu re th a t bega n in

HEYECAN VERİCİ

yapılarken; bir kısmı ise

h o w the O tto m a n s re fe rre d

b u ilt b y a rc h ite c t Hacı M usa

YAPILARI

gerçekten anıtsal

in İznik in 1398, rep rese nts

İstanbul alındıktan sonra ise

n ite likte dir. İsta n b u l'a anıtsal

to m osq ue s as dom es. Each p e rio d o f the em pire

bir ‘kub be ler ken ti' olur.

cam ilerin önem li kısmı ise

pro cess. When Bursa

B u rsa ’da yapılm ış olan çift

M im ar Sinan zam anında

can be d isce rn e d in its dom es.

58 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

the be g in n in g o f this b e co m e s the capital, >


MEET İN STYLE @ HILLSIDE SU • 860 m2 meeting room and 480 m2 exposition area. • 270 m2 conference room equipped with highest technology. • 8 different workshops(35m2-105m2) for different necessities. • B u sin ess Çenter with interactive equipment. • VVireless internet connection • A professional staff assisting your conferences to accom plishm ent

Spaces equipped with highest technology designed to form a refined background for your meetings. Creative soiutions and perfect catering possibilities... Hillside Su vvelcomes you for your meetings, international conferences and organizations. HILLSIDE SU HOTEL A N T A LY A T.0242 249 0700 F.0242 249 0707 hillsid e .co m .tr For more information: Pınar Yokeş, Cenk Çelik.

design hotels"

hillside

5

U


"Kubbede içerisi kendini saranı anlatır... Dışarının tem silidir içerisi..." 1616 yılında yapılan Sultanahmet Camii, İstanbul'un gözbebeklerinden... "İn the dome, the interior explains that vvhich encloses it... The interior is the representation of the exterior..." One of Istanbul's principal attractions, the Sultanahmet Mosque, built in 1616... 60 SKYLİFE 3 /2 0 0 4


yapılm ıştır. Büyük usta Sinan; geleneği, yorum u, tasarım ları ve yapısal çözüm lem eleri ile sıradan

işlevsellik ile estetiğin m ükem m el sentezine ulaşm ıştır. Bu boyutuyla da

the g re a t m u lti-d o m e d

THE BR EA TH TA K IN G

a n d d o u b le -d o m e d m osq ue s on a reverse

M O SO U ES OF M İM A R SİNAN

Sinan, sadece m im ari değil,

T-plan, such as the Green

İstanbul becom es a 'city

olanın ötesinde, kışkırtıcı uygulam alar ortaya

sanatsal açıdan da ele

M osq ue a n d M uradiye, turn

o f d o m e s’ after the conquest,

alınması gereken biridir.

it in to a m o n u m e n ta l city.

which is follovved im mediately

koym uştur. Bu da onu

Ö lçüleriyle neredeyse m aket

A sim iia r p h en om en on

by the construction o f

bugün de hayranlık ve

bo yutun da olan Şem si Paşa

is e vid e n t in the m osq ue s

the corollaries o f the

heyecanla izlenen bir deha

C a m ii’ndeki oran

great double-dom ed

yapm ıştır.

este tiğin de n Kanuni Sultan

o f Edirne, where the O ld M o sq u e a n d the

Her tasarladığı yapıda,

Süleym an adına yapm ış

T h ree -B aiconied M osq ue

Pasha M osque at

geleneğe yepyeni bir bakış

oldu ğu Süleym aniye

rise to the sky in

Nuruosmaniye and M urat

getirm eye çalışan büyük

C a m ii’ndeki to p o g ra fik uyum

te stim o n y to the im p eria i

Pasha M osque a t Aksaray.

usta, tüm bu yapılarda

ve m ekân çözüm lem esine

pro cess.

The Hagia Sophia, >

m osques o f B u rsa -M a h m u t

3 /2 0 0 4

61


Gecenin sabaha döndüğü zaman dilim inde gökkubbeyi dolduran sabah ezanı nasıl ki duyanı ulvi bir duyguyla sararsa, kubbe de içinde olanı benzer bir duyguyla sarar. The morning cali to prayer fills the sky as night turns to day, and vvhoever hears it is somehovv suffused with sublime emotion. A dome fills a person standing inside it with a similar feeling.

kadar her işinde bir

B yza n tiu m 's m o n u m e n ta l

ken dileştirm e süreci

stru ctu re , is co n v e rte d in to

yaşam ıştır. S elim iye’de ise

a m osq ue as well. The

Sinan, neredeyse gökkubbeyi

O ttom an suitans, vezirs,

ayaklar üzerine yerleştirm iş

a n d p a sha s also com m ission the

m ekân içinde ışık seli sayılabilecek bir yapı

c o n s tru c tio n o f nu m ero us

örgülenm esini ortaya

m osq ue s fo r them selves

koym uştur. Dışarısı içerisi

a n d m em b ers o f the ir

olm uş, bir anlam da ‘a u ra ’nın

families. Som e o f these are

mekânını yapm ıştır.

ordinary, n o n d e scrip t structure s, b u t oth e rs are

62

ÎKYLIFr

GÖKKUBBE İLE KUBBENİN

tru ly m o n u m e n ta l in nature,

KARIŞTIĞI AN

m o s t o f the la tte r having

Sinan sonrasında gelen m im arlar, geleneğin

been b u ilt du rin g the tim e o f the a rc h ite c t kno w n as

tem silcileri olarak anıt cam i

M im a r Sinan.

uygulam alarına devam

A m asterbuilder, Sinan w ent

etm işler, aynı zam anda yeni

b e yo n d the o rd in ary in his

sentezlere de varm ışlardır.

in te rp re ta tio n o f the

S ultanahm et C a m ii’nin

tradition, his d e sig ns a n d

mimarı M ehm et Ağa,

his stru c tu ra l solutions,

N uruosm aniye C a m ii’nin

p ro d u c in g tho ugh t-

mimarı M ustafa Ağa, Laleli

p ro v o k in g s tru ctu re s vvhich

C a m ii'nin mimarı M ehm et

evoke a d m iratio n even

T ahir bunların başında gelir.

today. This g re a t arch itect,

O sm anlI'nın son

w ho trie d to b rin g a ne w

dö nem lerinde ise Batılılaşm a çabalarının etkileriyle Osmanlı

p e rsp e ctive to the tradition in every bu ild in g he

kim liğinden giderek

designed, a ch ie ve d a

uzaklaşan örneklerle

p e rfe c t synth esis o f >

3 /2 0 0 4


Doğacak bebeğinizin, "kordon kanı"nı saklayını, yaşama umudunu yakalayın... t-

K ö k hücresi k u lla n ıla n te d a v i a la n la r ı • Kanser hastalıkları • Kemik iliği hastalıkları • Kalıtsal kan hastalıkları • Bağışıklık yetersizlikleri • Doğuştan gelen metabolik düzensizlikler • Organ yenileme • Gençlik Aşısı • Araştırma safhasındaki diğer tedaviler B M i» ^

a M b lr /te la

jp iı fc ü ııa ilf) İ2 îJ y y İ2 ,

+90(312)446 42 44

KORDON KANI BANKASI y

a

ş

a

m

b

a

n

k

a

s

ı

www.kordonkanibankasi.com Uğur Mumcu Caddesi No: 97 / 5 Çankaya 06700 ANKARA T e l:+ 9 0 (3 12) 446 42 44 (pbx)«Faks:+ 90(312) 448 26 29 Y a ş a m B a n k a s ı N e t C o r d ü y e s i o lu p , iş tig a l a la n ı s a d e c e k o rd o n kanı b a n k a c ılığ ı o lan T ü rk iy e ’ nin i l k ö z el , önc ü ve l i d e r k u ru lu ş u d u r.


the sky. E xte rio r has b e co m e interior, a n d Sinan in a sense has cre a te d a sp a ce fo r the ‘aura W HEN DOME BECOM ES SKY /As rep rese ntative s o f the tradition, the a rch ite cts that s u cce e d e d Sinan co n tin u e d to b u ild m o n um e ntal m osques, b u t they also a rrived a t n e w syntheses. F orem o st a m o ng them are M eh m et Ağa, a rc h ite c t o f the S ulta na hm e t o r ‘B lu e ' M osque, M ustafa Ağa, arch ite ct o f the Nuruosm aniye M osque, and M ehm et Tahir, a rch ite ct o f the Laleli M osque. U nder the influence o f VVesternization efforts in the late O ttom an fu n ctio n a n d a e sth e tic in ali

period, vve en cou nter

karşılaşırız. Eklektik

these s tru c tu re s a n d m u st

exam ples tha t gradually

nitelikleriyle belirginleşen bu

therefore m u st be reg ard ed

deviate from the O ttom an

yapılar, tüm uğraşlara karşın

n o t m erely as an a rc h ite c t

identity. These eclectic

im paratorluğun son

b u t as an a rtis t as well.

structure s express somehovv

dönem inin hüznünü taşırlar...

From the a e sth e tic p ro p o rtio n s o f the dim inu tive Ş em si Pasha

the sadness o f an em pire

Bugün kent ışıkları yanmaya başladığında gökyüzü ile yeryüzünün kesiştiği çizgi, heyecan verir. Zira semanın yüzeyine kubbeler yapışmış gibidir. Siyaha dönm üş yarım daireler, mekânsal boyutlarından kopm uş, gö kkubbenin bir parçası haline gelm iştir. Gökyüzü mavi laciverte döndüğünde, ay ve yıldızlar semayı kapladığında insanoğlunun yapmış olduğu kubbe ile gö kkub be birbirine karışır ve belki de kubbenin gerçek anlamı ortaya çıkar. 6 4 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

Valide Camii, İstanbul (üstte). Kamil Fırat, film düzlemi üzerinde optiğin sınırlarını kullanabilmek için tasarladığı özel makinesiyle (üstte sağda). Istanbul’s Valide Mosque (above). Kamil Fırat with the special instrument he designed in order to extend the optical limits of the film surface (above right).

M o sq u e to the w ay in vvhich the p ro b le m s o f spa ce a n d ad a p ta tio n to to p o g ra p h y

that is breathing its last despite ali efforts to survive. İt is thrilling to view the İstanbul skyline today vvhen the city lights com e on, for

are s o lve d in the

the dom es seem virtually

Süleym aniye M osq ue b u ilt

stu c k to the sky. Darkened

fo r Süleym an the

sem i-circles, d e tache d from

M agnificent, Sinan undervvent a furthe r self-

have be com e p a rt o f the sky

realization in every b u ild in g he designed. A t Selim iye in Edirne, too, Sinan cre a te d a stru c tu ra l organ izatio n that

their sp a tia l contexts, they itself. When they sky turns a deep azure an d the vault o f heaven is sprinkle d with m oon an d stars, dom e a n d

can be re g a rd e d as a flo o d

sky m erge in to one. A n d

o f lig h t in a sp a ce that

perhaps the true m eaning o f

seem s to virtually s u p p o rt

the dom e is revealed. □


Yoksa bu... Tıraş bıçağının sonu mu?

Evet! Çünkü artık Philishave Cool Skin Tıraş Makinesi var. Cool Skin, içindeki tıraş losyonu, 45 bıçağı, sağladığı ıslak ve sinekkaydı tıraşıyla gerçek bir devrim, işte tıraş bıçağının sonu..

c o o ls k in

®

PHILIPS

Yeni Philishave Cool Skin. Sinekkaydı tıraşta devrim.

Ldb m h "60 Gün G eri ö d e m e Garantisi" kampanyası 01 Şubat - 30 Nisan 2004 tarihleri arasında H Q 7780 - H Q 7760 - H Q 7740 ve H Q 6707 modelleri için geçerlidir. A y rın tılı bilgi için T ü k e tic i Danışma M erkezim izden bilgi alabilirsiniz. T ü k e tic i Danışma M erkezi: 0800 261 33 02 w w w .p h ilip s .c o m .tr

lû&tt&f


LU

> X

0 tr < h* LU > cr Z) 1 2 D O

A n a d o lu R o c k m ü ziğ in in ö n c ü s ü C e m K a r a c a , e r k e n d e n a r a m ı z d a n ayrıldı. A m a şarkıları u zu n ö m ü rlü o la c a k .

Cem Karaca, pioneer of Anatolian rock m usic, has died a prem atüre death. But his songs will live on. lll

B E R A T G Ü N Ç IK A N

®

M U H S İN A K G Ü N

B

azı şarkılar vardır, sizinle birlikte büyürler. Nerede, kim inle olursanız

olun, çoğ u zam an hiç beklem ediğiniz

T

here are son gs th a t g ro w on you. VVherever y o u are, vvhoever y o u 're

with, they turn up su d d e n ly when yo u 're

anda karşınıza dikilip, sizden, sadece

le ast exp e ctin g them, calling yo u to

sizin olan hayatı nasıl yaşadığınızın

a c c o u n t fo r the w ay y o u 'v e lived y o u r

hesabını sora bilirle r... Bazen uzun sürer

life. This m a y som e tim es take a while

bu m atem atik, çünkü şarkı da en hassas

since the bre aking p o in t usually occu rs

yerinden kırılmıştır ki, bu çoğu zam an o

when the sin ge r dies. J u s t like now.

şarkının şarkıcısının ölüm üne denk

T here’s no w ay I can listen to 'The Tears

gelir... Tam da şim di oldu ğu gibi.

in the P ic tu re ’ no w a d a ys vvithout m y

‘Resim deki G özyaşları’nı bu aralar gözler

eyes m istin g över, be cau se the s in g e r o f

buğulanm adan dinlem enin ihtim ali pek

this song, Cem Karaca, is gone. G one

yok, çün kü bu şarkının şarkıcısı, Cem

w ay too early, a t 59, when he m ig h t stili

Karaca yo k... Her ölüm den daha erken bir ölüm le, elli dokuzunda, daha çok şarkı söylem esi ihtim al dahilindeyken

have sung so m an y m ore songs. A n d we

g itti... Biz de hem kendi tarihlerim izi, hem de T ürkiye 'n in A nadolu Rock,

p ro te s t m usic a n d po p, its argum ent,

are re m in d e d o f o u r ow n p a s t a n d o f T urkey’s in tro d u c tio n to A na tolian Rock, a n d eve ntua l reco ncilia tion, w ith it.

p ro te st ve po p m üziği ile tanışmasını,

Cem Karaca, tiyatro sanatçısı olan annesi Toto Karaca’yla birlikte (en üstte). Cem Karaca with his mother, theater actress Toto Karaca (top).

onunla bir kavga ed ip bir barışmasını

A C H ILD H O O D İN THE VVINGS

anım sadık... İşte Cem Karaca, R esim deki Gözyaşları ve

Karaca vvas b o rn in 1945. His family,

anım sadıklarım ız...

actresses, o r s in g e rs--G ra n d m o th e r

esp ecially on his m o th e r’s side, vvere Mari, G reat A u n t Roza, m o th e r Irma,

TİYATRO KULİSLERİNDE ÇO CU KLUK

w hom yo u knovv n o t as Irma b u t as Toto

K araca'nın doğum tarihi 1945 olarak

Karaca, be cau se when she m a rrie d she

dü şüyo r kayıtlara... Ailesi, özellikle anne

to o k the nam e o f h e r husband, the atre 3 /2 0 0 4 SKYLİFE 67


Anadolu Rock’ın kurucularından Karaca’nın en büyük esin kaynağı, askerlik günlerinde dinlediği saz oldu. The saz, a traditional Turkish string instrument that he heard during his military service, vvas the biggest inspiration for Karaca, one of the founders of Anatolian Rock.

a c to r M eh m et Karaca, an

a t the fam ily n ig h tclu b a n d

Iranian A ze ri like herself.

even vvent so far as t o hire

When the couple, who

a m an to g o on stag e a n d

m a rrie d in 1939 a t the

say, “G ive it up, son. Here,

Iranian Consulate, h a d the ir

take this fifty liras a n d le t a

union re g iste re d officia lly by

real A da na m an p la y so we

the R e pu blic o f Turkey in

can d a n c e ." B u t the

1952, little Cem was

in d o m ita b le Cem vvent on

confused. D iscovering the

p e rfo rm in g the so n g s o f

m arriage c e rtifica te in the

Elvis P resley a n d Frank

house a t the age o f nine o r

Sinatra.

ten, he vvas q u ic k to a c c o s t his pa ren ts, "Teli m e quick,

ROCK C O M ES TO TURKEY

am I ille g itim a te ? ”

The first g ro u p Karaca

Cem K a ra c a ’s ch ild h o o d vvas s p e n t in Is ta n b u l’s

fo rm e d vvhile he vvas a b o a rd in g s tu d e n t at R obert

B akırkö y district, in the

College vvas ca lle d ‘Cem

b a cksta g e o f theatres. He d re am e d early on o f a

Karaca a n d the D ynam ites'. This vvas follovved by ’Cem

m u sica l career, b u t vvhile his

Karaca a n d Your

m o th e r s u p p o rte d him , his

E x p e c ta tio n s ' a n d ‘Cem

father, w ho h a d g o t it in to

Karaca a n d the J a g u a rs '.

büyük teyzesi Roza, annesi

his h e ad th a t his son vvas

The ‘s a z ’, a tra d itio n a l

Irma ya oyuncu, ya şarkıcı.

g o in g t o be a diplo m at, d id

Turkish s trin g instrum ent,

Am a sizler annesini Irma

everything he c o u ld to

tha t Karaca he a rd du rin g his

değil, Toto Karaca olarak

thvvart him . He b o o e d his

m ilitary service, c h a n g e d

tanıyorsunuz; çünkü kendisi

son vvhen he vvent on stag e

cou rse o f his m usic. >

tarafı, anneannesi Mari,

gibi İran asıllı Azeri, tiyatro sanatçısı Mehmet Karaca ile evlenince ismini de değiştiriyor. Iran R obert K olej’de yatılı okuyan K ara ca’nın kurduğu

yaptırması küçük C em ’in

ilk grubun adı: ‘Cem Karaca

kafasını karıştırıyor. Dokuz -

ve D inam itler’ , onu ‘Cem

on yaşlarında evde bulduğu

Karaca ve B eklentileriniz',

evlenme cüzdanıyla anne ve

'C em Karaca ve Jaguarlar'

babasının üzerine yürüyor:

izliyor. A skerde dinlediği

“Çabuk söyleyin, ben veledi

saz, K araca'nın m üzik

zina mıyım?”

yaşam ına yön veriyor. O

Cem Karaca’nın çocukluğuna

M üslüm an m ahallesinde

tiyatro kulisleri ve Bakırköy tanık. Müzik erken düşüyor aklına, annesi desteklerken,

salyangoz sata r gibi şarkılar söylem eyecek artık... Bu, A nadolu Pop m üziğinin

kafasına “oğlum hariciyeci olacak”ı takan baba Karaca

do ğuşunun da habercisi... .A na dolu kültürünü

elinden geleni ardına

araştırıyor ve şarkılarını artık

koymuyor. Oğlunu, sahneye

bu kültürün izini sürerek

çıktığı aile gazinosunda

besteliyor, seslendiriyor. Bu

yuhalatıyor; bir adam tutup

yolundaki ilk şarkı Erzurum lu

sahneye gönderiyor, adam,

E m rah’ın ‘Y ok Y o k ’undan

“ Bırak bu işleri oğlum, al şu

besteleniyor... ‘Yok Y o k ’

elli lirayı, bir Adanalı çal da,

Karaca ile yeni grubu

oynayalım” diyor. Cem

A pa şla r'a , 1967 Altın

Karaca vazgeçmiyor, Elvis

M ikrofon yarışm asında ikincilik öd ülünü

Presley, Frank Sinatra şarkılarını söylemeyi

kazandırıyor. Şarkı yarışmayı

sürdürüyor.

düzenleyen Hürriyet

68 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

AR CH IVE

Cumhuriyet nikahını 1952’de

TÜRKÜLERLE ROCK

CUMHURİYET

Konsolosluğu'nda, 1939’da evlenen çiftin, resmi


Canon ofis ürünleri

7 G ÜN 24 SAAT FOTOKOPİ M A K İN E LER İN İZİN B A K IM I İÇ İN HİZM ETİNİZD EYİZ. Size en m ükemmel hizmeti vermek ve Canon ayrıcalığını yaşatmak için yepyeni, çok özel bir uygulama başlatıyoruz. Artık haftanın her günü, gece gündüz demeden fotokopi makineleriniz ile ilgili her türlü sorunda profesyonel ekibimiz yambaşımzda

ızmet 7 gün 24 saat hizmetimizin çalışma koşullarını öğrenmek ve servisimizden yararlanmak için lütfen arayınız.

I

I W

W *

I

I V

M

B Ü R O M A K İ N E L E R İ T İC A R E T A .Ş .

Genel Müdürlük T e l: (0216) 523 81 11 Pbx Fa* (0216) 523 67 99

you can

C anon

Ankara Bölge Müdürlüğü T e l: (0312) 481 00 77 Fa* (0312) 481 11 88 W W W .can 0n .c 0m .tr A n k a ra B a y is i: ANKARA (312) «M as&D eha 419 52 39 İs ta n b u l B a y ile r i: « B o sta n cı-T u zla /K o p ite k (216) 518 19 11 « M e rte r-M e cid iye kö y-M a sla k/S iste m (212) 28 8 17 23 T ekm ak (212) 50 6 39 30 Tim Büro (212) 286 18 8 0 « K arakö y/B ism ak (212) 292 19 23 » K a d ık ö y-B osta ncı/E n tech (216) 3 4 8 6 0 10 »U m ut B ü ro (216) 455 4 0 82 «N işantaşı/B .M . (212) 2 7 4 39 92 «S efakö y/S im ge (212) 425 33 25 A n a d o lu B a y ile ri: ADANA (322) «O luşum 4 5 3 11 5 6 ANTALYA (242) «S istem 31 2 55 51 BOLU (374) «M as&D eha 2 1 5 67 8 8 BURSA (224) «M e rt B ü ro 251 81 3 0 « ö z n e t 2 7 3 48 9 5 ÇORLU (282) «C anpaş 6 5 2 77 04 DENİZLİ (258) «Vizyon261 80 88 DİYARBAKIR (412) «U zm an 223 11 84 ELAZIĞ (424) «Ç özüm 237 88 48 ERZURUM (442) «EBS 235 5 3 07 ESKİŞEHİR (222) «B aytek 2 2 6 99 89 «ODS 221 29 09 GAZİANTEP (342) «O nur 220 37 74 İSKENDERUN (326) «Nergiz 613 3 8 05 İZMİR (232) «Zafer 441 37 21 İZMİT (262) «B M S 324 48 0 8 KAYSERİ (352) «C opy-ne t 231 10 23 KONYA (332) «F otokopi 99 353 63 9 9 MERSİN (324) «M etropol 2 3 7 6 2 9 4 « B a ş a rı 2 3 7 9 0 8 3 M U Ğ LA (252) « Z a fe r 2 1 2 41 1 5 SAM SUN (362) « D ig it a l 2 3 0 31 3 3 SİVAS (346) « A B C K ırt. 2 2 5 7 9 3 8 TRABZO N (462) « K a rm a k 3 2 6 14 6 0 UŞAK (276) «C ihantaş 2 2 3 3 9 23 VAN (432) «B etam ak 214 8 2 56 ZONGULDAK (372) «M as&Deha 2 52 2 6 62


Cem Karaca konserlerinin muhteşem gösterilere dönüşmesindeki en büyük etken, onun çocukluk yıllanna dayanan sahne deneyimiydi.

N o lo n g e r c o u ld he m ake

Childhood experience in the theatre enabled Karaca to transform his concerts into musical spectaculars.

c o m p o sin g a n d pe rfo rm in g

vvhich vvas ‘The Tears in the

his son gs in its folk

P icture ’, sales o f vvhich

c o n c e rt a t the Site Cinem a

m u sic from o u tsid e his

w o u ld be re m e m b e re d fo r a

c o u n try ’s tradition. This

lo ng time. D espite be in g

transfo rm a tion u/as the

svvindled, they tu rn e d a six-

h a rb in g e r o f A na tolian po p.

m o n th s tin t in G erm any in to

R esearching A na tolian

a w o rth w h ile m usical

culture, K araca began

experience, one p ro d u c t o f

tradition. His first

to p p e d 6 0 0 thousand.

co m p o sitio n in this style

Karaca a n d his g ro u p

vvas a se ttin g to m u sic o f

a ttra c te d b ig g e r au diences

fo lk p o e t Em rah o f

b y turning the ir co n ce rts

E rzu ru m 's verse ‘Yok Y o k ’,

in to spe ctacle s, a

vvhich w on K araca a n d his

d e velopm e nt in vvhich

ne w group, ‘The A p a c h e s ’,

K a ra c a ’s theatre experience

s e c o n d p la c e in the G olden

in high school, in fa c t his

M icro p h o n e c o m p e titio n in

role in a p la y b y A ltan

1967. The son g vvas also

Erbulak, p la ye d a b ig part.

re c o rd e d b y the daily

B u t K araca a n d the

H ürriyet, s p o n s o r o f the

A p a ch e s vvere he a d e d fo r a

G azetesi tarafından plağa

grup üyeleri işlerinin sadece

contest.

breakup. F o r Karaca,

d a kayd ed iliyor... Karaca ve A paşlar ikinci

m üzik olduğunu düşünüyorlar.

Karaca a n d the A pa che s

d is tu rb e d b y the p o litic a l

tu rn e d n e xt to 16 th-cen tu ry

un rest in Turkey a t the time,

olara k Pir Sultan A b d a l’dan ‘ H u de y’i şarkıya

ALM A N YA ’DA

folk p o e t P ir S ultan A b d u l’s

vvas g ra d u a lly turning

‘H u d e y ’. Karaca vvas the

tovvards the left, even

d ö n ü ştü rü yo rla r. Artık

BİR SÜRGÜN

Iat es t rage w ith T urkey's

though the o th e r m em b ers

gençlerin yeni gözdesi Cem

Seyhan Karabay, Erol

youth, a n d his g ro u p ’s first

o f the gro up , in clu d in g >

Karaca. Site S inem ası'nda

B üyükgönenç, C engiz

verdikleri ilk kon ser kolay

T ürksoy ve M uhabbet

kolay unutulm uyor. Dolandırıldıkları için biraz

K o ka r’la birlikte K ardaşlar'ı kuran Cem Karaca,

sıkıntılı ge çse de altı aylık

‘ D a d a lo ğ lu ’ , ‘ E m m oğ lu’ ,

bir A lm anya macerasını

‘ Kendim Ettim Kendim

m üzik adına iyi bir deneyim e

B u ld u m ’ , ‘U nut B e n i’ ile

d ö n ü ştü rü yo rla r... Bu

seyirciyi büyülem eyi

deneyim in ürünü ‘Resim deki

sürd ürü yor. Bu arada

G özyaşları’ 600 binin

en strü m an lar daha da

üzerinde satışa ulaşıyor.

zenginleşiyor. A rtık fo lklo rik

Karaca ve Dadaşlar,

m otifleri pop ve rock

konserlerini bir gö steriye

form uyla b irleştirm e kte

dö nü ştü rüyo r, bu seyircinin

daha cesu r davranabilirler...

daha ç o k ilgisini çekiyor. Bunda Cem K ara ca’nın,

A n ca k p o litik tavır daha ağır basıyor, ‘ N iksar'ın

daha lise yıllarında tiyatroyu

F idanları’ , ‘Acı D o k to r’ ,

denem esinin, ha tta Altan

‘Kara Yılan’ , ve ‘Lü m ü n e ’yi

E rb u la k'la bir oyunda

daha sert, daha m arşvari,

sahneye çıkm asının büyük

daha ç o k dönem in ruhunu

payı var. A nca k A paşlar ve Karaca için yol ayrım ına geliniyor,

kargaşadan etkilen iyor ve rotasını sola çeviriyor. O ysa R esim deki G özyaşları şarkısının bestecisi M ehm et Soyarslan dahil,

70 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

CUMHURİYET

içinde bu lu ndu ğu p o litik

AR C H IV E

çün kü Karaca T ü rkiye ’nin


GPRS'in re n k li dünyası y u rtd ış ın d a da h izm e tin izd e ! Aria'nm size sunduğu GPRS hizmetlerinden, yurtdışında da yararlanma olanağınız olduğunu biliyor muydunuz? Cep telefonunuzla çektiğiniz resimleri, AriaMMS+ ile sevdiklerinize göndererek gezdiğiniz yerleri anında paylaşabilir, gündemden uzak kalmamak için MobilVizyon servisi ile ATV, CNNTÜRK ve Kanal D'yi canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca AriaVVap'ın tüm servislerinden yararlanabilir ve internete bağlanabilirsiniz. AriaMerkez'i hemen arayın, ayrıntıları ve GPRS anlaşmalı ülkeleri öğrenin.

Dünyanın pek çok yerine giderken, Aria hizmetlerini de cebinizde götürün.

AriaMerkez

444 1 555 ücretsiz

555 w w w .aria.co m .tr


yakalayan şarkılar izliyor;

yani ba şba kan dan onay

'T am irci Ç ırağı', ‘ P a rka ’ ,

alarak dönm esi nedeniyle

‘Beni Siz D e lirttin iz’ , ‘ 1

ç o k eleştiriliyor, ço k

M ayıs’ , ‘ K avg a’ ... Kardaşlar

yargılanıyor. A rtık ne eskisi

da dağılıyor, Karaca önce

kad ar seviliyor, ne de

M o ğ o lla r’la, sonra da

ondan vazg eçileb iliyor...

D e rvişan’la birleşiyor. Bütün

Ç o ğu nlu k için yaptıkları

m üzik listelerinde Cem

sesini ve şarkılarını

K a ra ca ’nın bir şarkısı

bastırm aya yetm iyo r. O yine

Cem Karaca in concert at Beyoğlu's Emek Cinema in 1988 (below).

bu lu nuyo r ve o yılın m üzik

kendi şarkılarını söylüyor,

ödüllerinde n bir ya da

yine m uhalif duruyor.

birkaçını Karaca ve grubu

D ö ndükten sonra ilk albüm ü

alıyor... 1 9 7 9 ’da p o litik

‘M erhaba G ençler ve Her

yaşam ın daha da

Zam an G enç K alanlar'.

sertleşm esi Cem K a ra ca ’yı

‘T ö re ’ , ‘ Kahya Y ahya',

yol ayrım ına getiriyor,

'Yiyin E fen diler’ de

“ Benden bu ka d a r” deyip A lm a n ya ’ya gidiyor.

dinleyiciden olum lu tep ki alıyor. 9 0 'ların başında

H akkında yapılan bir ihbar vata nda şlıkta n çıkarılm asına

sırt çevirenlere, eleştirenlere

yol açınca, bu gidiş bir sürgüne dö nüşüyor. M EM LEKETE DÖNÜŞ

Cem Karaca, 1988 yılında Beyoğlu Emek Sineması’nda konser verirken (altta).

fo llo w e d b y m ore explicit, even m ilitaristle, lyrics that c a p tu re d the s p irit o f the

yaptığı ‘Oh b e ' ile kendisine

tim es, such as ‘P a rk a ’, ‘You D rove M e C ra zy’, ‘F irst o f

K a ra ca 'ca bir yanıt veriyor: “ Ben dö neksem döndüm

M a y ’ a n d ‘The S tru g g le ’.

diye m e m le ke tim e / Döndüm

B u t the ‘B ro th e rs ’ s p lit up

baba d ö nd üm işte oh b e !”

a n d Karaca jo in e d firs t the

Sekiz yıl sonra dönem in

İçinde rap denem esinin de

‘M o n g o ls ’, then ‘D e rvish a n ’.

başbakanı T urgu t Ö zal’ ın

yer aldığı ‘ Nerde K alm ıştık’

A t le ast one o f Cem

de steğiyle geri d ö nd üğ ünd e, ce b in d e yeni şarkılar

Cem K araca'nın son

Karaca ’s so n g s vvas on

çalışm alarından biri oluyor.

every h it list, a n d Karaca

taşıyor... Dönüş şekliyle,

S oru ld u ğ u n d a kendisini

a n d his g ro u p vvalked o ff vvith several o f th a t y e a r’s m u sic aw ards. B u t a furthe r M eh m et Soyarsları,

p o la riza tio n o f the p o litic a l situ a tio n in 1979 b ro u g h t

co m p o s e r o f ‘The Tears in

Cem K araca a n d his g ro u p

the P ictu re ', beüeved their

to a p a rtin g o f the ways,

w o rk iay exciusiveiy in

a n d a fe d -u p Karaca le ft for

m usic.

Germany, a visit tha t vvas

EXILE İN GERM ANY

in fo rm e r’s d e nu ncia tion le d

F orm ing a g ro u p ca ile d

to his be in g s trip p e d o f

‘K a rd a ş la r’ o r ‘B ro th e rs ’

Turkish citizenship.

tu rn e d in to exile when an

w ith Seyhan Karabay, Erol B üyükgönenç, C engiz Türksoy a n d M uh a b b e t Kokar, Cem Karaca

help o f the n-P rim e M in iste r

co n tin u e d to enthrall audiences w ith son gs like

re tu rn e d to Turkey vvith new

‘D a d a o ğ lu ’, ‘E m m o ğ lu ’, ‘I H a d İt C o rn in g ’, a n d ’F orge t

T urgut Özal, Cem Karaca son gs in his p o cke t. He vvas s tro n g ly c ritic iz e d a n d

M e'. M eanw hile he e n rich ed

fre q u e n tly c o n d e m n e d fo r

his in stru m e n ta l ensem ble,

re tu rn in g as he d id vvith the

a n d the g ro u p b o ld ly began

Prim e M in is te r’s backing.

LU

>

c o m b in in g fo lklo ric m o tifs

No lo n g e r the da rlin g o f the

X

w ith p o p a n d ro c k form s. B u t the p o litic a l m essage

p u blic, they c o u ld n ’t le t go

was g e ttin g louder, a n d

fo r the m asses, a n d this vvas en ough to keep his

0 cc < I— LU > cc 13 1 5 => O SKYLİFE 3 /2 0 0 4

HO M E AGAIN E ight years later, vvith the

so n g s like ‘The S aplings o f

o f him either. B u t he sang

N ik s a r’, ‘D o cto r, Have P ity ’

voice a n d his son gs alive.

a n d ‘B la ck S n a k e ’ vvere

A gain he sang his ow n >


mm m m

fi

Bir üniversite konseri, 1998 (altta solda); Cem Karaca son dönemde birlikte çalıştığı Kurtalan Ekspres ile (altta sağda).

i .

A university concert in 1998 (belovv left); Kurtalan Express, the last group Cem Karaca vvorked with (belovv right).

“ M üslüm anım , annem den

songs, again he vvent

gelen sanat aşkı ve bir m ikta r Erm enilik, babam dan

a g a in st the grain. His first

When asked, he said o f

albü m a fte r his return, ‘Hello

him self: “l ’m a M üslim vvith a

gelen bir m iktar A ze rilik’le

to the Young a n d Forever

b it o f Arm enian a n d a love o f

bir harita cüm büşü çiziyorum . N etice itibarıyla,

Young', vvas well-received. A t the beginning o f the

p e rfo rm in g from m y m other,

T ürkiye liyim ” diye tanım layan

nineties, Karaca ansvvered

m y father. İn a nutshell, l'm

Karaca, sesi içinse “Am acım

those w ho had turne d their

a m an o f Turkey." O f his

değil, aracım ” diyor.

b a cks on him vvith his song

voice, he said, “İt's m y

Bu aracı ç o k am acın içinden

‘H ey D a d d y’: “If l ’m a

means, n o t m y end". N o w

geçiren Karaca artık yok... Zam an bir kez daha haklı çıkacak, şarkılar şarkıcısından daha uzun yaşayacak...

one o f K ara ca's last efforts.

a n d a little o f the A zeri from

turncoat, l'v e com e b a ck to

Karaca, w ho p u t th a t means

m y co u n try/H e y Daddy, l ’m back, oh y e s ."

songs will outlive the singer,

’VVhere l/l/ere W e?’, an experim ent vvith rap, vvas

a n d tim e will again prove right. □

to m any ends, is gone. The

C U M H U R İY E T AR C H IV E

3 /2 0 0 4 SKYLİFE 73


T urkuvaz vaha / A T u rq u o is e O asis

Hadim Yerköprüsü Hadim Y erköp rüsü , tra ve rte n le r üzerinden akan şelaleleri, m avi-turku vaz gölü ve m ağarası ile bir doğa harikası... Hadim Yerköprüsü is a natural vvonder created by rushing stream s and avalanches with vvaterfalls cascading över the travertine, a turquoise-blue lake and a cave. [H | A L İ İH S A N G Ö K Ç E N

K

@

Y IL D IR IM Ç E L İK

o n y a 'd a bir vahadır Hadim Y erkö prü sü... Y osunlu travertenler,

kireçtaşı havuzlar, şelaleler ve

Mağara ağzından büyük bir coşkuyla çıkan Göksu’ya, 20 metre yüksekten düşen Karasu Çayı’nın suları karışır. Falling from a height of 20 meters, the vvaters of the Karasu join the exuberant Göksu, which gushes from the mouth of the cave.

L

o c a te d in Konya province, H adim Y erköprüsü is an oasis, an o p e n -a ir

m useum c o n sistin g o f m o ss-co ve re d

m ağaralardan oluşan bir açık hava

travertine, iim eston e po ois, w aterfalls

m üzesi... Sihirli bir de ğn ek değil bu d o ğa harikasını oluştura n. G öksu Nehri

a n d caves. B u t no m a g ic w a nd cre a te d this n a tu ra l vvonder. in ste a d its

ve Karasu Çayı ile T o ro sla r'd a m eydana

a rch ite cts are the m ig h ty G öksu River a n d the sm ailer Karasu a n d the

gelen heyelanlar bu yapıtın baş yıllık öyküsüne kısaca değinelim ...

m im arları... Gelin bu doğal anıtın binlerce

avalanches o f the Taurus M ountains. Let us take a b rie f lo o k a t the tho usan d-

K on ya’nın Hadim ilçesi civarında G öksu

y e a r-o ld s to ry o f this m o n u m e n t to

N e hri’nin aktığı vadinin yan

nature.

yam açlarından heyelan sonucu düşen

First, avalanches o f ro c k s crashing

kayalar, nehrin önünü kap atara k bir

d o w n the slo pe s o f the G öksu valley

doğal baraj oluşturur.

n e ar the tovvnship o f H adim in Konya

O rta T o ro sla r'd a d o ğ u p A kd e n iz’e

p ro vin ce form a n a tu ra l dam on the

dökülen bu coşkulu nehir, çareyi

river. This rushing stream , w hich arises 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 75


yeraltında yoluna devam

MAĞARA 500 METRE

in the Central Taurus and

A CAVE 500

etm e kte bulur. Onu y erü stü nd e takip eden de

U ZUN LU Ğ U N D A Yeşil yosun tu tm u ş dev

em pties into the Mediterranean, gets round

Karasu Çayı... A nca k ilerlerken, heyelanın

traverten sarkıtları arasından parçalı olarak düşen

the barrier by going

M ETERS LONG We can ’t take o u r eyes o ff the vvater d rip p in g here a n d

olu ştu rd u ğ u kaya çatlaklarını

sulardan gözüm üzü

Karasu, a sm aller stream,

içinde eriyik halde bulunan

alam ıyoruz. Bir nehir gibi

follows the sam e course on

the ir skin o f green m oss.

kireçtaşıyla kaplar. Ve

debisi yüksek sular,

the earth 's surface. With time

R ushing d o w n tike a rive r in

zam anla burada yüksek

Y erkö prü M ağarası'nın

the lim estone dissolved in the

flood, these w aters jo in the

bir traverte n kab uk oluşum u

ağzından çıkan G öksu

crevices o f the rocks brought

Göksu, em erging from the

gerçekleşir; G öksu üzerinde

N e hri’nin sularına karışıp

dow n in avalanches form s a

doğal bir köprü m eydana

azgın bir nehir olarak akıp

cover över it and a thick

m o u th o f Yerköprü cave, to form a w ild river. The

çıkar... Ve vuslat...

gidiyorlar. Burası ne daha

travertine crust forms. A n d

Karasu, o luşturd uğu

önce g ö rdü ğüm ü z

then the tw o m erge...

w aterfalls a n d the cave are tike none we have seen

köp rün ün b ittiğ i yerde,

şelalelere, ne de m ağaralara

Thundering dow n from a

before. This 5 0 0 -m e te r-lo n g

20 metrelik yüksekten akarak Göksu’ya kavuşur.

benziyor. 500 m etre

height o f 2 0 meters, the

uzunluğundaki m ağara, G ö k s u ’nun zam an içinde

Karasu jo ins the G öksu at the

cave was fo rm e d when m e ch a n ica l erosion carve d

ptace where the bridge ends.

a tu n n e l beneath the ro cks

76 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

underground while the

there a m id st the g ia n t travertine sta la ctite s w ith


V 'i

Yerköprü, Batı Toroslar’ın doğu ucunda, büyük bir vadinin içinde yer alıyor (en solda). Y erköprü’nün çıkış ağzı ve civan tüm üyle traverten kayaları ile kaplı (üstte). Yerköprü is located in a wide valley at the eastern edge of the VVestern Taurus (far left). The exit mouth and entire area surrounding it are covered with travertine rocks (above).

o

o

önünü kapatan kayaların

şelalelerin m üziği de

tha t earlier d a m m e d up the

w a te r d rip p in g from the ro o f

altında m ekanik aşındırm a

dinlem eye değer. M ağaranın

Göksu. The w a te r is

jo in s in as w ell in a p h en om en on kn o w n as a

ile bir tünel açm asıyla

giriş ağzının biraz ilerisinde,

turqu oise-blue , a n d the

oluşm uş. Suyun rengi mavi

tavan suyun içine giriyor. Bu

s o u n d o f it d rip p in g from

‘s ip h o n ’. S ince the G öksu

ve turkuva z... Tavanda oluşm uş sarkıtlardan

du rum a verilen ad ‘s ifo n ’ .

the s ta la ctite s on the ro o f im p a rts an a ir o f m yste ry to the cave.

also fiow s b e lo w this siphon, it is im p o ss ib le to cross the cave from e n d to end, a n d we can o n iy to u r the en tra nce a n d e xit a n d

dam layan suyun sesi,

G öksu da bu sifonun altından ge çtiği için,

m ağaraya ayrı bir gizem

mağarayı baştan başa kat

katıyor.

etm e k m üm kün değil. Bu

A NATURAL POOL

nedenle burada sadece

The cave entrance, vvhere

the top. İt is sa id th a t you

DOĞAL BİR HAVUZ

m ağaranın giriş ve çıkış

c a n 't m ake an om elette

Mağaranın çıkış ağzının

ağızlan ile üstü gezilebiliyor.

the G öksu com e s th u nde ring dow n, is 2 0 m

yüksekliği 20 m etre. G öksu

“ Gülü seven dikenine

high. The vvaterfalls fo rm e d

Sim ilarly, if yo u co m e here

işte tam buradan gü m bü r g ü m b ü r dökülüyor.

katlanır" derler, siz de

b y the Karasu p o u rin g

yo u m u s t reco ncile y o u rse lf

buraya gelirken ıslanmayı

K ara su’nun mağaranın hem

Don 't say we didn ’t warn

giriş, hem de çıkış ağzından

göze almalısınız. Tedbirinizi m utlaka alın, bizden

do w n a t the en tra nce a n d exit o f the cave are iike

d ö kü le re k o luşturd uğu

söylem esi... Eğer ille de

m usic to the ears. A n d ju s t p a s t the cave m o u th the

w ith o u t b re aking an egg.

to g e ttin g wet. Be prepared. you. B u t if y o u in s is t on g e tting drenched, we have t> 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 77


RAKİPLERİYLE KIYASLAYABİLMENİZ İÇİN, ÖNCE BİR RAKİP BU LM A N IZ GEREKİR! Avensis'in yepyeni modeli 1.6 Elegant, şimdi benzersiz özellikleriyle Toyota Plaza’larda... Gelin, neden rakipsiz olduğunu gözlerinizle görün. • Xenon farlar • 9 Hava yastığı • Araç denge kontrol sistemi İVSCI • Elektronik çekiş kontrol sistemi [TRC] • Fren destek sistemi [BA] • Sürücü ve yolcu ayarlı tam otomatik klima [dijital) • Park sensörü

TOYOTA 0 0


YENİ TOYOTA AVENSİS KALİTEDE YOL AYRIMI

Avrupa Komisyonu’nun ve Avrupa’daki tüm otomotiv

w w w .e u ro n c a p .c o m

organizasyonlarının desteklediği Euro NCAP Güvenlik Performansı Testleri’nde Yeni Avensis,

TOYOTA AVENSİS

sınıfında en iyi derece olan 5 yıldızla ödüllendirildi.

w w w .to y o ta s a .c o m .tr /T o y o te l: (0216) 399 99 88 / w w w .to y o ta s a .c o m .tr/w a p

OO

<3£) T O Y O T A


a suggestion. A t the s p o t

to be m o ve d b y such a

where the Karasu form s a

n a tu ra l environm ent.

b ig vvaterfall there is a tiny lake w hich is id e a l for

W ELL W ORTH

svvimming. B u t be care fu l

THE EFFORT

be cau se there are curre nts

M ay a n d June are the best

in places.

m onths for visiting Yerköprü

L e t's take a little to u r o f the

when the Taurus snow s melt,

environs. H adim is a

the exuberant Göksu rushes

tow n ship, 128 km from

dow n and the Karasu, n o t to

Konya a t an a ltitu d e o f 1495

be outdone, jo in s it to p o ur

m. W ith a pre vailin g high-

över the travertine. Smaller

a ltitu d e M editerranean

stream s splitting o ff from the

clim ate, the reg io n is lo c a te d in one o f the valleys

Karasu on the valley slopes m erge be lo w the cave

o f the Taşeli pla te a u in the

entrance to form m iniature

eastern p a rt o f the VVestern

vvaterfalls. Their waters, so

Taurus. There are num erous

refreshing on a h o t sum m er

rem ains o f Rom an a n d

day, also bedeck the

B yzantine se ttle m e n ts here,

surrounding earth with

a n d m an y b u ild in g ston es

flovvers. İn short, nature

from the Rom an ruins a t

lovers and cam ping buffs

Bosala were use d in the

have m any reasons t o com e

c o n s tru c tio n o f the village o f

here: the Taurus range in ali its glory, the exuberant

sırılsıklam olacağım

G İTM EK İÇİN

D ülge rle r on the slo pe s o f

diyorsanız, size bir önerim iz

ÇO K NEDEN VAR

Y erköprü valley. A typica l

Göksu rushing dow n the

var. Karasu’nun oluşturduğu

Taurus m ou ntain village, it is

narrov/ red valleys, the play o f

büyük şelalenin döküldüğü

Y e rk ö p rü ’de en iyi gezi zamanı mayıs ve haziran

b o th a u th e n tic a n d

light inside the travertine

yerde m inik bir göl

ayları... T oros Dağları’ndaki

e n cha ntin g w ith its

cave, the rainbovvs över the

bulunuyor. Yüzm ek için çok

karlar erir, G öksu co ştu kça

ch a ra cte ristic re d earth,

vvaterfalls, the ıv a te r’s alluring

ideal. Am an dikkat, çünkü

coşa r... Karasu da kusur

ru ra l arch itecture ,

colour, the authentic lifestyle

bazı yerlerde akıntı var.

kalm az tabii, G öksu 'yla aşık

a g ricu ltu re p ra c tic e d using

o f the surrounding villages,

Biraz da çevreyi gezelim...

atarcasına dö külür

sim p le im p lem e nts a n d a

the svveet-smelling air that

Hadim, Konya’ya 128

travertenlerin üzerinden...

variety o f hum an la nd scape s

purifies the lungs... What

kilom etre uzaklıkta ve 1495

Ayrıca K ara su’dan ayrılan ve

to boot. İt is im p ossib le n o t

m ore co u ld one ask? □

metre yüksekliğinde bir ilçe...

vadi kenarlarından yol bulup

Yüksek Akdeniz ikliminin

akan küçü k akarsular da

hakim olduğu bölge, Batı

m ağara ağzından sonraki

Toroslar'ın doğu kısmında

yerlerde m inik şelaleler

Taşeli platosunun vadilerinin

oluşturur. Sıcak yaz

birinde yer alıyor. Bölgede

günlerinde insanı serinleten

Roma ve Bizans

bu sular, çevredeki to p ra k

yerleşim lerine ait birçok kalıntı var. Y e rkö prü’nün vadi

alanları çiçeklerle donatır. Kısacası do ğa tutkunlarının,

sırtlarında yer alan Dülgerler

kam p kurmayı sevenlerin

köyünün inşasında, Romalılardan kalm a Bosala

buraya gelm ek için b irço k

harabelerine ait birçok yapı taşı kullanılmış. Tipik bir

sıra sıra Toroslar, kırmızı topraklı yüksek dar

Toros dağ köyündeki

vadilerden akan G ö k s u ’nun

görüntüler son derece çekici,

coşku su, travertenlerden

otantik... Kırmızı top ra k

oluşm uş m ağaranın içindeki

nedeni var. Tüm ihtişam ıyla

rengine sahip bölgedeki

ışık hüzm eleri, şelalelerin

kırsal yerleşim in mimarisi,

çevresinde oluşan

basit araçlarla yapılan tarım,

gökkuşakları, suyun göz alıcı

çeşitli insan manzaraları... Böyle doğal bir ortam

yaşam , ciğerleri tem izleyen

karşısında etkilenm em ek m üm kün değil... 80 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

rengi, çevredeki ota ntik mis gibi hava... Daha ne olsun!

%

“ » a

ŞELALESİ

^ Gündoğmuş

"2 *'

Hadim o °

Ta5ken^ oBa§yay1a

J

Sanvelller

S jlu c a m İ

%

o Ermenek

< TmenefcÇ

40 krr


1 2 1

H ead O ffice

OMSAN TÜRKİYE

OMSAN RUSSIA O O O

I I OMSAN GERMANY GmbH

OMSAN FRANCE S.A.R.L

OMSAN BULGARIA EOOD

OMSAN ROMANI A SRL.

I I

I

"Irmovative Logistics Partner" www.om san.com .tr Tugay Yolu N o : 1 0 C evizli 3 4 8 4 6 M a ltepe-İstanb ul-T ürkiye

Tel: + 9 0 2 1 6 4 5 8 5 5 5 5 Fax: + 9 0 2 1 6 4 5 8 5 4 54

OMSAN LOJİSTİK A.Ş. is a subsidıory o t (Ş )O Y A K


•>

i f i İ

Kar altında deniz düşü / Dreams of sea and ski

Saklıkent


Kayak yapıp ardından denize girebileceğiniz S a klıken t’te, yaz ile kış, heyecan ile sükûnet, deniz ile dağlar sarm aşdolaş. At Saklıkent you can follovv up a morning on the slopes with a swim. There is excitem ent and serenity sum m er and vvinter here, where the m ountains meet the sea.

A

lp le r'd e kaydıktan sonra, “ Haydi şimdi biraz da denize girelim ” derseniz nasıl bir

yol izlemeniz gerekir? Bu soruya İsviçre'de, A vu stu rya ’da alacağınız yanıtı bilem em ama,

f you felt iike go in g fo r a sw im a fte r skiing in

the Alps, w hat c o u ld yo u d o ? I d o n ’t kn o w what th e y’d say in Svvitzerland o r Austria, b u t

Antalya S aklıke nt'te ço k kolay bir yolu var.

in Antalya it's as easy as pie. if you rem em ber to p u t on yo u r svvimsuit un de r y o u r snovvsuit,

Eğer kar tulum unuzun altına mayonuzu

you can plun ge in to the M editerranean's biue

giym eyi ihmal etm ediyseniz, sadece

vvaters ju s t 3 7 km away. A n d the heady scen t

37 kilom etrelik bir yolculuktan sonra kendinizi

o f orange orchards a n d pine groves vvill

A kd e n iz’in masm avi sularına bırakabilirsiniz.

a cco m pa ny yo u on this 45 -m inu te jo urn ey from w inter to summer.

Kıştan yaza geçeceğiniz bu 45 dakikalık seyahat sırasında çam ormanları ile portakal

8 4 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

I

If you fly in to Antalya, it's ju s t 5 0 km to the

bahçelerinin baş dö nd ürücü kokusu eşlik

vvorld's ne are st-to-the -sea sk i resort. N o t only

eder size.

can you request a transfer from ho tei to hotel,

A nta lya’ya uçak ile gelirseniz, havaalanından

you can also take advantage o f the m idibus


dünyanın denize en yakın

binicilik ve hatta futbo l gibi

kayak m erkezine kat

b irço k sporla form unuzu

edeceğiniz m esafe

korum a şansı bulacaksınız.

50 kilom etredir. Kalacağınız otelden özel transfer

M ÜŞTERİ DEĞİL, M İSAFİR

isteyebileceğiniz gibi, şehir

2547 m etre rakımlı Bakırlı

m erkezinden her gün düzenli

Dağı’nın eteklerine ulaştığınız

olarak yapılan m idibüs

zam an dikkatinizi ilk olarak

seferlerinden de

sağ tarafınızda bulunan 500

yararlanabilirsiniz. Aynı

kadar dağ evi çeker, içinde

seferler, dağa günü birlik

oteller, pansiyonlar ve

çıkan ziyaretçilerin akşam

restoranlar bulunan şirin bir

şehre dönüşlerini de sağlar.

sitede olduğunuz duygusuna kapılırsınız. S aklıkent’i diğer

Am a, Çakırlar köyünden başlayarak Bakırlı D ağı'nda

kayak m erkezlerinden ayıran

biten bu kısa yolculuk bir

en önem li farklardan biri işte

lezzet şölenine d ö nü ştü rülm e k istenirse,

S adece turist gelsin diye

yapılması gereken özel bir

oluşturulan bir m ekânda

araç kullanm ak olacaktır.

bulunm adığınızı, küçü k bir

bu du ygu du r zaten.

Böylece, ister yol boyu karşı

kasabanın güzelliklerinden

konulm az kokularla sizi

faydalanm ak üzere orada

çağıran gözlem ecilerin

m isafir edildiğinizi

davetine icabet edebilir, ister

hissedersiniz.

kat kat havuzlarda beslenen

O telinize yerleştikten sonra

alabalıkların tadına

küçü k bir yürüyüş, hem

bakabilirsiniz. “ Kilo alırım’’

akşam şöm ine başında

gibi bir endişeniz olmasın.

o tu ru p içkinizi

Çünkü S aklıke nt’te kayak

yudum layacağınız lokanta,

dışında snovvboard, dağcılık,

kafe ve barları keşfetm enizi,

yürüyüş, dağ bisikleti,

hem de sizi evlerine davet

Çam ormanları ile çevrili Saklıkent kayak merkezi, her deneyime uygun pistlere sahip. Nestled in pine forest, Saklıkent ski resort has slopes for skiers of ali levels.

shuttles that operate daily from the city çenter. The

GUESTS NOT C U STO M ERS

sam e shuttle allow s visitors

IAZhen you reach the

go in g up to the slopes for

foothills o f the

the day to return again in the

2 5 4 7 -m e te r Bakırlı M ountain,

evening. B u t if you p re fe r to

the first thing you 'II notice

turn this sho rt jo urn ey that

are som e 50 0 rustic

starts from the village o f

dw ellings on you r right.

Çakırlar an d ends on the

You’il feel as if y o u ’ve

slopes a t Bakırlı Dağ in to a

arrived a t a charm ing

veritable feast, then you'II

settlem ent with hotels,

need to hire a private vehicle.

pensions a n d restaurants.

That w ay you can either

This is one o f the im p ortan t

succu m b to the irresistible arom a o f the savoury

differences between Saklıkent a n d oth er ski

‘g ö zle m e ’ pastries offered by

resorts. You w o n ’t feel

roadside vendors o r sam ple

yo u 're in an environm ent

the trout raised in terraced pools. D o n ’t be afraid o f

developed solely for tourists b u t rathe r İike a guest

p u ttin g on a p o u n d o r tw o:

enjoying ali the charm s o f a

Saklıkent offers um pteen ways o f keeping in shape

sm all town. A fte r settling into your

such as snowboarding,

hotel, a sh o rt walk will

m ountaineering, hiking, m ountain cycling, horseback

uncover the restaurants, cafes a n d bars where

riding, even soccer.

you'II lounge around D> 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 85


Aralık ayı sonundan nisan ayı sonuna kadar karın kalkmadığı Saklıkent, sadece kayak tutkunlarını değil, dağcıları da ağırlıyor. From the end of December to the end of April there is snow at Saklıkent, which vvelcomes mountain climbers as well as ski buffs.

ederek bir yorg un luk çayı

Yeni başlayan veya fazla

the fireplace in the evening

ikram ında bu lunacak

tecrübeli olm ayan sporcular

sipping yo u r drink, and

the hoteis have sho ps where

S aklıkent sakinleriyle

için adres Saklıbel pisti

in tro du ce yo u to the tovvn’s

you can ren t o r purchase

tanışm anızı sağlar.

olacaktır. 1890 m etreden

residents, who will invite you

w hat y ou need. And, uniike

Tatil yöre le rind e artık

başlayan teleski ile 1940

in to their hom es fo r a

m any ski resorts, at

insufficient gear, alm ost ali

unutm aya başladığım ız

m etre yüksekliğe çıktığınız

refreshing glass o f tea. Only

Saklıkent the prices are

doğallığı, içtenliği

zaman göreceğiniz manzara

by actuaily experiencing it

reasonabie.

tam am en kaybetm ediğim izi

sizi korkutm asın. Yüzde

w ili you see that the

When y o u ’re ready t o ski,

görm ek, m üşteri değil

otu zluk m akul eğim i ve 745

naturainess a n d vvarmth

you can lo ok fo r a slope to

m isafir olduğunuzu

m etre uzunluğu ile Saklıbel, acem iliği atm aya çalışanlar

we Ve s to p p e d expecting in

m atch yo u r degree o f

touristic centers stili survives

proficiency. Saklıbel is the

için biçilm iş kaftan olarak

an d reaiise that here you are

piace fo r beginners and

değerlendirilebilir.

n o t a cu sto m e r b u t a guest.

novices. Don ’t be da un te d

bilm ek.... Yaşayarak görm ek gerek. HER D E N E Y İM E

İkinci parkur ise ustalara ve

UYG U N PİST

“ Boğulacaksam büyük

A SLOPE FOR EVERYONE

b y the view a t 1940 meters, which you'II reach b y a ski

Kayak spo ruyla ilk

denizde boğulayım ”

if you ’re skiing for the first

lift that starts a t 1890

defa tanışacaksanız,

diyenlere hitap eden

meters. VVith a m oderate

profesyonel ve deneyim li hocalardan ders alarak

Bakırlı’dır. 18 90-2130 m etreler arasında yer alan

time, Saklıkent iike every ski reso rt naturally offers you an op p o rtu n ity for lessons from

thirty degree slope a n d a iength o f 745 meters,

başlam a şansınız her

bu pist yaklaşık 850 m etre

experienced, professional

Saklıbel is tailor-m ade for

kayak m erkezinde oldu ğu

uzunluğunda ve Saklıbel’e

skiers. If you Ve g o t no or

enterprising am ateurs. >

gibi e lb e tte S a klıke n t’te de

göre biraz daha dik bir

var. M alzem eniz yoksa

yapıdadır. Yüzde 4 0 -4 5 ’lik

veya eksikse, hem en her

eğimi ile kayak pratiği yeterli

ote ld e bulunan butiklerden

olan m isafirlere zevkli

kiralam a veya satın

dakikalar yaşatır. Her iki

alm a yoluyla eksiklerinizi

pistin teleskileri dikkatli

giderebilirsiniz. Üstelik,

gözlerle takip edildiğinde birkaç gün içinde

dü nyadaki b irço k m erkezin aksine ç o k uygun fiyatlarla... A rtık kaym aya hazırsanız,

S aklıbel’den Bakırlı’ya terfi edenlerin yüzlerindeki gurur

ustalığınıza ve deneyim inize uygun bir pist seçe rek işe

ve tatm in hemen fark edilir.

koyulabilirsiniz.

arasındaki kayak mevsim i

86 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

15 Aralık-1 Mayıs tarihleri


«

U l u s l a r a r a s ı D o ğ a l t a ş ve Internatio nal Natural Stone and

Teknolojileri

Fuarı

T e c h n o l o g i e s Fair

İZMİR / TURKEY

APRIL

01-04

99

NİSAN

2004

D E S T E K L E Y E N L E R / S U P P O R T E D BY BİLECİK -

AFYON İSCEHİSAR MARBLE PRODÜCERS ASSOCIATION

B İLEC İK M ARBLE AND GRANİTE INDU STRIAUSTS ASSOCIATION

marmo

D E N İZ L İ M adenciler ve M erm erciler ***** Derneği

DENİZLİ MINERS AND M ARBLE PRODÜCERS ASSOCIATION

7,lTf-TVt İSTANBUL ANATOLIAN SİDE M ARBLE PRODÜCERS ASSOCIATION

MARMOMACCHINE

--------------------SERVIZI--------------------

A ssociazione Italiana

A L I THE M ARBLE. NATURAL STONE AND MACHINES PRODÜCERS ASSOCIATION

n

MASCO

CEDA THE CONTRUCTION EOUIPMENT DISTRIBUTORS AND MANUFACTURES ASSOCIATION OF TURKEY

S: SCHENKER ARKAS

METROPOL

S tin n e s to g is tic s

GOm ROKI.KMK* DIŞTİC . IJD .

M I R Şair E şref Bu lvarı No: 50 3 5 2 3 0 K ü ltü rp a rk - İZ M İR / TURKEY Tel : + 9 0 (2 3 2 ) 4 4 5 39 9 4 - 4 4 5 50 52 - 482 12 70 (P bx) Fax : + 9 0 (2 3 2 ) 4 4 5 0 0 4 0 - 4 8 4 9 0 55 w w w .iz m ir fa ir .c o m .tr • in fo @ iz m irfa ir.c o m .tr

M ETROPOLITAN M U N IC IP A LIT Y OF İZ M İR

MARBLE 2004

ufi

SALKS FOK EUBO K

MARMOMACCHINE -------------- SKRVIZl---------------


boyunca kar kalınlığı 50 ile

olanlar için denizden sonra

F o r exp erts there is a n o th e r

100 santim etre arasında değişir, ki bu süre ve kar

sığınılacak ve geceleri rahat

slope, Bakırlı, to te m p t the

uyunabilecek serin bir vaha

m ore am bitious. A t 1890-

wine. There is ne ver any

örtüsü Akdeniz ikliminin

işlevi görür.

2 1 3 0 m eters, this a lm o st

sho rta g e o f conversation,

m usic, g rille d Turkish sausages a n d m ulled

yaşandığı, 45 dakikalık

Hatta uygun bir zamanda

8 5 0 -m e te r-lo rıg slo pe is

la u g h te r a n d da ncing

mesafede insanların denize

ayrılacak birkaç gün, çevrede

slig h tly s te e p e r than

either. This o f c ou rse is

girdiği bir coğrafyada hiç de

bulunan kimi yürüme

Saklıbel. Its 4 0 -4 5 -d e g re e

fo r the young, w ho have

fena sayılmaz.

mesafesinde kimi araçla

g ra dierıt offers the

Günlerin sporla dolu geçtiği

gidilebilecek uzaklıklarda

exp e rie n ce d sk ie r p le n ty o f

energy to spare, a n d the you ng a t heart.

Saklıkent'te geceler ise

birçok yaylayı da ziyaret etme

thrills. A n d if you w atch the

şömine ateşinin karşısında

s k i lifts o f the tw o slo pe s

A S U M M E R RETREAT

kâh canlı müziğe eşlik

closely, yo u can re a d the

S aklıkent is d istin g u ish e d

ederek, kâh mangalda

p rid e a n d s a tisfa ctio n on

from its c o u n te rp a rts in

sucuğu sıcak şaraba meze

the faces o f tho se who

Turkey a n d the re st o f the

yaparak ama illa ki sohbetle,

have 'g ra d u a te d ' from

kahkaha ile ve dansla yaşanır. Tabii ki gündüzden enerjisi kalan gençler ve her zaman

Saklıbel to Bakırlı in a few

w o rld as a suita ble venue n o t ju s t fo r a vvinter

d a y s ' time. The s n o w c o ve r var i es betvveen 5 0 a n d 100

genç olanlar için. BİR YAZ KAÇAMAĞI Saklıkent sadece kış turizmi için değil, aynı zam anda yaz mevsimi içinde uygun bir tatil mekânı olarak Türkiye ve dünyadaki benzerlerinden farklı bir konum a sahip. Haziran ve eylül ayları arasında denizin tadını çıkartm ak isteyen, fakat bunaltıcı sıcaklardan rahatsız 88 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

Bakırlı’da sadece kayak değil, snovvboard, bigfoot, carving ve snovvblade gibi kış sporları da yapılıyor. Besides skiing, you can also engage in vvinter sports such as snowboarding, bigfoot, carving and snovvblading at Bakırlı.

ho lid ay b u t as a sum m e r h o lid a y d e stin a tio n as weii. F or tho se w ho w ant

cen tim eters th ro u g h o u t the s k i season, 15 D e cem b er

to en jo y the sea betvveen June a n d S e p te m b e r b u t

to 1 May. N o t b a d fo r a

a vo id the d e b ilita tin g

la n d sca p e w ith a M editerranean clim ate

heat, S aklıkent is a c o o l

where yo u can sw im in the

refuge a fte r a svvim a n d

sea on ly 4 5 m in utes away. A fte r a d a y filled w ith sport,

sieep co m fo rta b ly a t night. A n d if you have a

yo u can reiax in the

few days to spare, yo u can even visit the

evening a t S aklıkent in fro n t

oasis vvhere yo u can take

o f the firep la ce to the

ne ig h b o rin g m ou ntain

a cco m p a n im e n t o f live

p la te a u x o r ‘y a y la ’, som e


TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 2547 rakımlı Bakırlı Dağı'nın doruğuna kurulu (sağda). The National Observatory of the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) stands on the summit of the 2547-meter Bakırlı Mountain (right).

imkânı sağlayacaktır. Şaşırtıcı

geleni yapıyorlar.

o f w hich are w ithin

the earth, yo u 'II be h a rd p u t

çeşitlilikteki bitki örtüleri,

Kış sporlarından eğlenceye,

vvalking d ista n ce vvhile

to d e cid e vvhich alternative

yerden kaynayan buz gibi

doğa yürüyüşlerinden

oth e rs can o n ly be

to ch o o se fo r y o u r ne xt

sularıyla M or Yer, Feslikan

astronom iye kadar çok geniş

re a ch e d b y car. A fte r

holiday.

gibi isimler alan bu yaylaları

bir yelpazede seçenekler

yo u see these yayla,

If yo u fo llo w the ro a d

gördükten sonra bir dahaki

sunan Saklıkent misafirlerini

w itfı evo cative nam es

throu gh S aklıkent a n d up

tatiliniz için ne kadar fazla

bekliyor. Denizi ve su

İike M o r Yer (‘Purple

the m ountain, yo u w ill reach

alternatifiniz olduğunu

sporlarını da unutmayalım

P la c e ’) o r Feslikan, an d

the N a tio n a l O bse rva tory

düşünüp, karar verm ekte

elbette.

th e ir dizzying ly diverse

fo u n d e d b y TÜBİTAK, the

zorlanacaksınız.

Pardon; “M iam i’de kayak

p la n t c o ve r a n d icy

S cie n tific a n d Technological

Saklıkent’in içinden geçen ve

yapılıyor m u?...”

w aters b u b b lin g up from

Research C o u n cil o f Turkey. E specially on a c le a r day,

yukarı doğru devam eden

this observatory, o n ly 6 .5

yolu takip ettiğiniz takdirde Çetllkçlo

TÜBİTAK tarafından kurulan

\

'Ulusal G özlem evi’ne ulaşabilirsiniz. Saklıkent’e yaklaşık 6.5 kilometre uzaklıkta bulunan gözlemevi, özellikle havanın açık olduğu günlerde “ Ben bu anı

U

km from Saklıkent, offers oBucak

/ S

KAYA »oT , K A BA RTM A LA R I

won 't believe y o u r eyes.

M İL Y A S

W h a t’s m ore, the ob se rva to ry pe rson net

K O C A İN

D Ü D EN Ş tL A L E S İ

K U R ŞU N LU

vvelcome visitors, p a tie n tly an sw e ring every qu estio n a n d d o in g the ir b e s t to

gerçekten yaşıyor muyum?'' diye kendi kendinize

views so b re a th ta kin g you

S U S U Z H A N n fl

Antalya

sa tisfy visitors ’ curiosity.

sorduracak büyüleyici bir

O ffering a w ide range o f

manzara ile karşılaşmanızı sağlar. Gözlemevinin

ch o ice s from vvinter sp o rts

personeli, kendilerini ziyaret eden misafirlere çok sıcak bir tavırla yaklaşıp, sorulan her

7TPHASEUS 9iamMCRA ■j[ifOlrMPOS Ç a vu şu m

a n d n a ture w alks ali the way to a stron om y, S aklıkent aw aits visitors. A n d o f cou rse d o n 't fo rg e t the sea

soruyu sabırla yanıtlayarak,

a n d vvater spo rts. P ardon

ziyaretçilerinin merakını

me, b u t is there skiing in

giderm ek için ellerinden

M iam i? □ 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 89


Kaleden kaleye A castle tour of Turkey | |

@

AKGĂ&#x153;N AKOVA


A n a d o lu ’da H a sa n ke yf’ten A la n ya ’ya, bir kaleden diğerine ak güvercin uçurduk. From Hasankeyf to Alanya on the vvings of a vvhite dove. A

nadolu tarihinin izini süren bir gezgin, düş görm enin ne denli

önem li oldu ğun u bilir. A n tik kentlerin

y i ny traveller w ho follows the history o f f ^ A n a t o l i a kno w s ho w im p o rta n t it is to

sokaklarında gözlerini yum d uğ und a, mal

dream. Closing his eyes tig h t on the streets o f an ancient city, he wili hear the

taşıyan at arabalarının m erm er yolda

grinding o f horse-d raw n go od s carts on

çıkardığı sesleri, tüccarların pazarlıklarını,

the m arble pavem ent, the voices o f

devriyelerin kom utlarını duyar. Bir m anastırın önünde, ilahiler ge le cektir

haggiing m erchants, the cails o f w atchm en on patrol. The strains o f a

kulağına. G özleri kapalı olsa da birer

cha nt w ili reach his ears in front o f a

birer yakılan m um ların geceye göm ülen

monastery. A n d even with his eyes clo sed

ışıklarını görür. Yıkık bir köprünün

he will see the iights o f the candies,

başında, nal sesleriyle buluşur suların

lighte d one b y one, being engulfed in the

çağıltısı. Aynı düş gezgini, bir kalenin

night. A t a coiiap sed bridge the cia tte r o f

önünde orduların uğultusunu ve savaş

h o rse s’ hooves wili p u n ctu a te the m urm ur

çığlıklarını duyacaktır. Patlayan topların,

o f the vvaters. S tanding before a fortress,

birbirine çarpan kılıçların, havada uçan

the sam e im aginary traveller w ill hear the

okların sesleri acı dolu insan seslerine

ro a r o f arm ies a n d ba ttle cries, a n d the

karışır. Kale dem ek, savaş dem ektir.

b itte r s o u n d o f hum an voices will m ingle

Savaş ise, saldırıyla savunm anın trajedi

w ith exploding cannons, clashing sw ords

ve kahram anlıklarla dolu öyküsüdür.

a n d arrow s whizzing through the air. For

A n a d o lu ’da neredeyse her şehri, her sınır kapısını tepelerin üzerindeki kaleler

a fortress signifies war. A n d w ar is a story

seyreder. Yüzyıllar boyunca d ö rt bir

o f the defenders. t>

92 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

filled with attacks, a n d the tragic heroism

Hasankeyf Kalesi'nin gözleri olsaydı, hep D icle'yle baktığı için rengi yeşil olurdu (en üstte ve üstte). If Hasankeyf had eyes, they would be green from alvvays gazing on the Tigris (top and above).


Dakar... Performansın sın ırlarının zorlandığı, kıyasıya bir mücadele. Ve son 4 y ıl art arda olmak üzere toplam 9 y ılın b irin c is i M itsubishi... Bu mücadeleyi, te kn o lo jisin i daha ileriye taşımak için kullanan bir öncü. İşe gidip gelmek için kullandığınız Mitsubishi'nizin zorlu çöl ko şu lla rın d a test e d ilm e si s iz e biraz a b a r tılı mı g e ld i? B ize d e ğ il.

PAJERO EVOLUTION. Y EN İ M IT SU B ISH I


Antep fıstığı ağaçlarının arasından, sürülerini otlatm aya çıkartmış sığırtmaçların yanından, keskin gözlerle avını arayan şahinlerin altından geçin ve Halfeti'den kayığa binip Rumkale'ye gidin. Pass amongst the pistaohio pines, alongside the herdsmen grazing their flocks, beneath the sharp eyes of the predatory hawks, and take a boat from Halfeti to Rumkale.


İ& J m

Em evilere kad ar pek ço k ord un un ayak sesleri

H illtop fortresses vvatch över

C rusaders a n d A lexander

A nadolu toprakları

a lm ost every c ity a n d b o rd e r

the Great.

M oğollara, Perslere,

yankılandı bu yolu yaratan

Crossing in Anatolia.

Haçlılara ve Büyük

kayalıklarda. A m a biz

A tta c k e d from every

ON THE W INGS

İske n d e r’in ordularına karşı

savaşla değil, 15. yüzyıldaki

direction över the centuries,

OF A DOVE...

yandan saldırıya uğrayan

koym aya çalışırken,

şölenle geride bırakalım

the lands o f Anatolia

We have five carrier p igeons

savunm anın yolunu taş taş

kaleyi: Safevi Şah İsm ail'in

fou nd a solution in

we are go in g to sen d from

üzerine ekleyerek kaleler

kız kardeşi, H asankeyf em iri

erecting fortresses, stone

fortress to fortress. O ur first

kurm a kta bulm uştur.

Halil Ş a h ’la evleniyor ve gü vercinim izin beyaz tüyü

upon stone, in an a tte m p t to resist the arm ies o f the

dove alights on a m edieval

GÜVERCİN KANADIYLA...

gelinliğin üzerine düşüyor.

M ongols, the Persians, the

'H asankeyf, m eans R ock £>

Ş im di elim ize haberci

İkinci güvercinim iz,

g ü vercinlerim izi alalım ve

A kd e n iz’in kıyısına uçuyor,

onları kaleden kaleye

işte Alanya K alesi... Kızıl

castle whose A rab ic name,

’s ş p f p p

uçuralım , işte, ilki o rta ça ğ d a n kalan bir kalenin üzerine konuyor. Adı A rap ça 'Kaya Kalesi' anlam ına gelen H asankeyf, taşa oyulm uş gizli dehlizlerin kalesi. Zikzaklar çizerek Dicle kenarına inen bu yollar kaçışın koridorları. Kalenin

Behramkale'de, surlar ve antik kent kalıntılan birbirine kanşır (üstte). Rumkale (sağda).

hem en yanındaki coğrafyanın bileziği olan uzun yarık, ipek taşıyan kervanların yoluydu bir zam anlar. A rtuklu la rdan

At Behramkale the ruins of the city vvalls intermingle with those of the ancient city (above). Rumkale (right).

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 95


Sinop Kalesi'nin içi evlerle dolu (solda). Mardin'in taş evleri de küçük birer kale gibi durur (üstte). Harran Kalesi (altta). Sinop fortress is filled with houses (left). The stone houses of Mardin, each one a small castle (above). Harran fortress (below).

Kule, üzerine konan

gezerken, birden büyük bir

Fortress, a maze o f secret

Ebu A li o f Aleppo. N o t to

güvercini, mimarı

patlam a duyuluyor. Korkuyla

passages carved o u t o f

disappoint, the dove explains

Kettenizade Ebur Rahaoğlu

havalanıp gözden

stone. These passagevvays,

that it has been dispa tch ed

Halepli Ebu A li’nin

kayb oluyor güvercinim iz.

which trace a zigzag dow n

by A laaddin Keykubad. "No m atter", exclaim s the tower,

gönderdiğini sanıyor önce.

O na yetişebilseydik,

to the banks o f the Tigris,

Onu üzm em ek için kendisini

d iyece ktik ki; “ Korkm a! Bu

are escape routes. A long

"Salutations to the ruler who

gönderenin Alaaddin

ses, E ğrikapı’dan atılan iftar

go rge that encircles the surrounding countryside was

ha d m e bu ilt!" As we to u r the Alanya Castle with its four

once a trail for the silk caravans. From the A rtukids

gates, suddeniy a lo u d explosion is heard. O ur

Keykubad olduğunu söylüyor

top unu n sesi! Şim di

güvercin. “ Ne g a m !” diyor

Ramazan. A la n y a lIla r

Kule, “ Selam olsun beni

sofraya otu rm a k için d ö rt

yaptıran hüküm dara d a !” Biz

gözle bu sesi bekliyorlardı!"

to the Umayyads, the

sta rte d dove takes flight a n d

d ö rt kapılı Alanya K alesi’ni

Sesim iz, to p sesinin

foo tstep s o f m any an arm y

vanishes from view. If only

tarihin sayfalarını çevirerek

T o ro sla r’daki köylere kadar

reso un ded here on the ro cky

we c o u ld have caught up

uzanan yankısıyla birlikte silinip gidiyor.

cliffs that form this road. B ut le t us teave the fortress not at w ar b u t a t a feast in the

with it, we w o uld have said, "Have no fear. This is only

ŞENLİKTEN FELSEFEYE

Eğrikapı to announce the

Ü çüncü güvercinim iz

15th century: The daug hter o f Shah İsmail, ruler o f

B ozca ad a K alesi'ne

Safavid İran, is m arrying Halil

vardığında gece olacak.

Shah, com m a nd er o f

Ramazan a n d the pe op le o f Alanya have been waiting ali da y to sit do w n to dinner!"

e n d o f the da y's fast. İt's

Beyaz badanalı taş evler,

Hasankeyf, an d a feather

ağıllarına çekilm iş keçiler,

from ou r vvhite dove falls on

B u t o u r voice is lost in the

ıslak şarap kadehlerini örtm üşke n karanlık; birden

her w edding gown.

echo o f the explosion, which

O ur se co n d dove vvings it

is he ard ali the way up in the

kalenin üzeri patırtılarla

way to the M editerranean coast, alighting on the Red

villages o f the Taurus.

Tower o f Alanya Castle. The to w e r a t first assum es it has

FROM FEAST TO PHILO SO PHY

been sent b y the architect, Kettenizade Ebur Rahaoğlu

İt is alm ost nigh t when our

aydınlanacak. A rdından yine kanat sesleri duyulacak. Bu kez, yetişeceğiz güvercinim ize, uzağa uçam ayacak çünkü. Ona, 96 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

the cannon being fired at

th ird dove reaches the O


Çeşme'de kalenin kapıları denize açılır (solda). Likya'nın kalelerinden biri, Kekova'daki Simena'dadır (üstte). Bodrum Kalesi (altta). The gates of the fortress at Çeşme open onto the sea (left). One of the Lycian fortresses, at Simena in Kekova (above). Bodrum castle (below).

bu ışık dem etlerini havaî

ustalarının kalenin içinden

island fortress o f Bozcaada.

fişeklerin yarattığını ve

Kahta Ç ayı’na üstü kapalı

The w hitew ashed stone

the m o o n lig h t."

adalıların ba ğb ozu m u nu şenlikle kutladığını

bir yol indirdiklerini ve

houses, the go ats w ithdraw n

O ur dove w ill fo ld its vveary

kuşatm alar sırasında kale

to their pens, a n d the wet

söyleyeceğiz. H atta

halkının bu yüzden hiç

wine glasses are envetoped

wings tonight a t Behramkale, ancient Assos. A s it sleeps

diyeceğiz ki, “Ş em settin

susuz kalmadığını

in darkness. The castle is

it will dream o f a m an

Sam i 1 8 9 0 ’da yazmıştı ki,

ö ğrenecek. O rada

suddenly go in g to be

explaining the difference

B ozca ad a ‘kuyruklu piyano

atalarının kanat seslerini de

illum inated in bursts,

ş e klin d e ’dir. Bak,

d uyacak. Kalenin içinde,

follovved b y the so u n d o f

betvveen being and n o n-being to his pupils.

ayışığındaki g ö lg e s in e ...”

bir zam anlar M em lûkluların

wingbeats. F or this tim e our

O pening its eyes, it w ill see

G üvercinim iz o ge ce yorgun

Halep, Kahire ve Ş am ’dan

dove is n o t go in g far. We will

a b rig h t blue m orning. When

J u st lo ok a t its silhouette in

kanatlarını, B eh ram ka le’de

haber alm ak için kullandığı

teli it that firevvorks are

it speaks w ith the c a s tle ’s

ya da eski adıyla A s s o s ’ta

bir 'güve rcin postası

responsible for these bu rsts

crum bling walls, it will learn

kap ataca k. Uyurken d ü şün de varlığın ve yokluğ un anlamını

ista syo n u ’ vardı çünkü.

o f light a n d that the islanders are celebrating the grape

that the m an in the dream vvas Aristotle, who founded

ÇUKUROVA KALELERİ

harvest. İn fact, we will say,

his s c h o o l o f ph ilo sop hy

öğren cile rine anlatan bir adam ı görecek. G özlerini

Beşinci güvercini, çağdaş b ir destancının om zuna

"İn 1890 Şem settin Sam i

a t Assos.

w rote that Bozcaada was

O ur fourth dove will be

açtığında, m asm avi bir

indirelim . T ürk edebiyatının

‘sha pe d İike a g ra n d piano. ’

thirsty when it arrives a t

sabahla karşılaşacak.

zirvesinde bir kale gibi

Kalenin yıkık surlarıyla

duran Yaşar Kemal,

kon u ştu ğ u n d a öğ ren ecek ki,

güvercinim ize Ç u ku ro va ’yı

dü şün de ki adam , A s s o s ’ta

ve Yılanlıkale’yi,

felsefe okulu kuran dü şün ür

A na varza’yı, T o p ra kka le ’yi anlatacak. G ünlerce süre cek olan bu anlatıdan

A ris to ’dur. D ördüncü gü vercinim iz, K a h ta ’daki Y enikale’ye

birkaç tü m ce yazm azsak

susam ış olarak varacak.

olm az: “ Şim di kalede

Bakır bir tastan dam la

leylekler olmalıydı. Her

dam la su içerken, taş

gece leylekler sürüyle gelir

9 8 S K Y L IF t 3 /2 0 0 4


Zilkale, Fırtına V adisi'nin sonlanna gizlenmiş gibidir (solda). Bakras Kalesi (üstte). Giresun Kalesi (altta).

YE LD A B A LE B

Zilkale, tucked away at the end of the valley of the Fırtına (left). Bakras fortress (above). Giresun fortress (below).

narrative, which goes on for

kalenin yüce burçlarına

gö le bakan, Evliya

K ah ta's Yenikale fortress. As

konarlar, o ra d a sabaha kad ar hep birden

Ç e le b i'n in “ otu ra n bir

it drinks from a co p p e r bowl,

several days: "There m ust

d e v e ”ye be n ze ttiğ i Van

have been storks a t the fortress now. Every nigh t

gagalarını ta kırd a ta ra k

K alesi... İşte, Fransız

it will learrı that stonem asons fashioned a tunrıel from

uyurlardı."

ressam Jules L a u re n s’in

inside the fortress do w n to

they w o u ld com e in flocks,

Kaleler, kaleler, kalele r...

1 8 4 5 ’te çizd iğ i kaya

the Kahta river so that the

alighting on its tali tow ers to

A tla od un taşıyan

m ezarlı Ünye K alesi...

castle residents never w ent

sleep there, clacking their

köylülerin yanından ge çip

İşte, ışık ülkesi L ikya ’nın

thirsty during a siege. There

beaks in unison until

g ittiğ i B akras K alesi... işte,

en kü ç ü k tiya tro su n u

too it will hear the vvingbeats

m o rn in g ."

ö n ü n d e Cezayirli Haşan

için d e barındıran

o f its ancestors. For there

Fortresses, fortresses and

P aşa’nın heykeliyle Ege'ye

K e ko va ’daki K ale... İşte,

was a ‘carrier pige on p o s t

m ore fortresses... The

bakan Ç eşm e Kalesi.

Y avu zeli’ndeki, B üyük

O ffice’ inside the fortress,

B akras Fortress, vvhere

Paşanın yanında kim mi

İske n d e r’i ve Sezar'ı atlarının sırtında F ıra t’ı

once use d b y the M am luks

peasants pa ss carrying firevvood on horseback.

geçerke n gören

Aleppo, Cairo and Damascus.

var? E lbette, ünlü aslanı! İşte, bir zam a nlar içinde yaptıkları kü çü k gem ilerle

R u m kale ... İşte g e rçe k bir

b irlikte uyuyan m ahkûm ların yattığı S inop

M ezopotam yalı, Harran

K alesi... İşte sodalı dev bir

K alesi... İşte adlarına tu tu ld u ğ u m kaleler:

for g e ttin g new s from

Çeşme Fortress, overlooking the Aegean with a statue o f Cezayirli Haşan Pasha in

THE CASTLES OF ÇU KUROVA L e f us place o u r fifth dove on the shoulder o f a con tem po rary vvriter o f

front o f it. W ho is that next t o the pasha? Why his fam ous lion, o f cou rsel A n d then the Fortress o f Sinop, where prisoners once sle pt

epics. Yaşar Kemal, who

with the tiny sh ip s' m odels

stands like a fortress a t the

they fashioned o f wood. Van

sum m it o f Turkish literatüre,

Fortress, overlooking a gre at

w ill regale o u r dove with

salt lake, co m p a re d b y Evliya

tales o f Çukurova, Yılanlıkale, Anavarza an d Toprakkale.

Çelebi to a ‘sittin g cameT. A n d Ünye Fortress w ith its

ZJe can no t close vvithout

ro ck grave, ske tch e d by the French painter Jules Laurens >

gu otin g a few lines from this

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 99


4

YE LD A BALER

Yeni Kahta Kalesi, Kommagene Kralı Antiokhos'un atalannın ruhunu taşır (solda). Harput Kalesi (üstte). Alanya Kalesi (altta). Yeni Kahta Fortress, inhabited by the spirits of the ancestors of the Commagene King, Antiochus (left). Harput Fortress (above). Alanya Fortress (below).

Eskişehir S eyitgazi’deki

olsalar da, kandan ve

in 1845. Here in Lycia, la nd

G ökgözkale, A ğrı'daki

ölüm den söz etm ed ik size.

o f ligfıt, the fortress at

First W orld War, n o r the

Harabegül Kalesi, Rize

B ozcaada Kalesi’nin

Kekova, w hich harbours a

gouges m ade by cannonballs in the walls o f

Dardanelles peninsula in the

Ç am lıhem şin’deki Zilkale,

T ruva'ya ve 1. Dünya

sm ali theatre inside it.

Aydın K oçarlı’daki Cincin

Savaşı’nda Ç anakkale’ye

Kum kaie a t Yavuzeli, which

the fortifications a t

Kalesi, K ilis’teki Horoz Kalesi

saldıran orduların üslerinden

sa w Caesar a n d A lexander

S eddülbahir a n d Kilitbahir.

ve F atih’in İsta nb ul’daki

biri olduğundan;

the G reat cross the

We have le ft it to others to

imzası Boğazkesen, yani

S eddülbahir ve Kilitbahir

spe ak o f con flict a n d have peace, n o t war. We sen t a

Rum elihisarı... İşte diğerleri,

kalelerinin duvarlarındaki

Euphrates on horseback. Here the fortress o f Harran,

yüzlerce Anadolu kalesi...

gülle izlerinden de söz

a true M esopotam ian

Kaleler savaşların çocukları

etm edik. Savaşlardan söz

bastion... A n d then the

white dove to each fortress

etm eyi başkalarına bıraktık.

fortresses whose nam es I

a n d de scrib ed som e o f them

Savaşın değil, barışın diliyle

love: G ökgözkale a t Eskişehir

for you. İt was ou r ho pe that

konuştuk. Her kaleye ak bir

Seyitgazi, Harabegül Fortress

even if these ancient castles

güvercin uçurduk, birkaç tanesinden size haber

a t Ağrı, Zilkale a t Rize Çamlıhemşin, Cincin Fortress

continue to sta n d as m onum ents on the hilltops,

eyledik. Diledik ki, eski

in Aydın Koçarlı, Horoz

no ne w ones will be b u ilt and

kaleler kalsa da birer anıt

the w o rd ‘w a r’ will be

gibi tepelerde, yapılmasın

Fortress a t Kilis, and Boğazkesen, o r Rumeiihisar,

yenileri. Yapılm asın ve

b u ilt b y M ehm ed the

‘sava ş’ sözcüğü tüm dillerde

C o nçu eror a t İstanbul... and

M ay the w ords o f Yaşar Kem al in his story,

spoken the language o f

forgotten in ali languages.

un utulsun ... G elecekte

the hundreds o f other

Yaşar Kem al'in sözcükleri,

Anatolian fortresses.

'K alekapısı’nda yazdıkları

Even though fortresses are the offspring o f wars, we

day o f sum m e r you ng giriş, clothes, asce nd ed the

giyitlerini kuşanan genç

have n o t spoken here o f b lo o d o r death. N either have

kızlar kaleye çıktılar, ağzına

we m en tion ed Bozcaada

songs, they scam p ere d

kadar kır lalesiyle dolm uş

Fortress, one o f the bases

do w n across the plain, which

ovaya, türküler söyleyerek d ö k ü ld ü le r...”

used b y the enem y armies attacking Troy a n d the

was covered w ith w ild tulips as far as the eye could see." □

yürürlükte olsun hep: “ Hıdrellezde en güzel

‘K alekapısı’ (Fortress Gate), prevail forever: “On the first dressed in the ir finest castle. Then, singing folk


M

a

^

İSTANBUL

Seram ik ve Banyo Fuarı

International Ceramic & Bathroom Fair

16. SERAMİK VE BANYO FUARI 16th INTERNATIONAL CERAMİC & BATHROOM FAİR 06-11 NİSAN/APRIL 2004

TÜYAP-BEYLİKDÜZÜ

"Yaşanan ve yaşatan mekanlar" “Desirable environments”

■TIMDER

ısliftti-

Beylikdüzü

f»kB .e C onûv/e litn ıncdelC oK ng essrtu Celnleı fM ün .B ü& m »rto Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Unicera Seramik ve Banyo Fuarı, Seramik Federasyonu, Tesisat inşaat Malzemecileri Derneği ve Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır.

This fa ir is organized by Ceramics Federation and TIMDER Trade Association fo r San itary and Building Supplies and TUYAP Fairs and Exhibitions Organization Inc.

Merkez Ofis-Fuar AlanıIHead Office and FairArea-. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı 34522, Beylikdüzü, Büyükçekmece, İstanbul Türkiye Tel IPhoner. (0-212) 886 68 43 (70 Hat) Faks /Far. (0-212) 886 66 98 - 886 6 7 1 5 Internet: www.tuyap.com.tr E-mail: Satış/Sa/es: yurticisatis@tuyap.com.tr Tanıtım, Halkla İlişkiler IPromotion and Public Relations: artlink@tuyap.com.tr Fuar Alanı /FairArea Beylikdüzü: fairarea@tuyap.com.tr


T ü rk M u s ik is i’nin p iy a n o s u T he p ia n o o f T u rk is h M u s ic

Kanun Kökeni an tikça ğ a kadar uzanan kanun, büyük bir orkestra ya eşlik e debildiği gibi solo da çalınan özel bir saz. The kanun is an instrum ent vvhose roots go back to antiquity, and vvhich can be played as an orchestral or solo instrum ent, U l

T A H İR A Y D O Ğ D U

@

UMUT G Ö KALP

eğerli Türk romancılarından Kemal Tahir’in, esprili iki kanun tarifi vardır. Şöyle der: “ Kanun, büyük sineklerin delip geçtiği, küçük sineklerinse takılıp kaldığı bir örüm cek ağı; A rtaki’nin sazıdır” ... Demek ki kanun, birinci anlamıyla gücü sadece küçük sineklere yeten bir örümcek ağı, ikinci anlamıyla da çağımızın başlarının ünlü Ermeni kanunîsi Artaki (Candan) Efendi’nin sazıymış. Şimdi latifeyi bir yana bırakıp sazın tanımına geçelim...

D

T

urkish novelist Kemal Tahir describes the kanun humorously

as 'a spider's web which large

-\V p>:

Mızraplı sazlann en dişisi olan kanun, kalabalık topluluklarda bile sesini duyurabilen büyülü bir çalgı... The most teminine of ali the plectrum Instruments, the kanun has an enchanting sound that can make itself heard even in a crowd.

KÖKENİ ANTİKÇAĞ DA

Müzik aletleri insanla beraber doğup geliştiği için, kanunun ortaya çıkışı hakkında kesin bir saptama yapmak zor. Bazı kaynaklarda kanunun, 10. yüzyılda Türkistan'da yaşamış olan ünlü İslam alimi Farabi tarafından icat edildiği rivayet edilir. Albert Lavignac, Konservatuvar Lügati ve Müzik Ansiklopedisi’nde kanunun bir Arap

flies rip right through, while small flies are trapp ed .' H e also refers to it as ‘Artaki's instrum ent,' Artaki being a celebrated Armenian kanun player at the beginning o f the 20th-century. Closely resembling the zither, the kanun has many strings stretched across a vvooden sound box, to vvhose edges it is attached by pegs. 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 103


buluşu olduğunu öne sürüyor; kimi de, bu sazın Asya'da Türkler tarafından icat edildikten sonra göç yoluyla Orta Asya’dan Anadolu topraklarına getirildiğini... Bu çalgının Arabistan’a, uzun yıllar Osmanlı egemenliği altında kalan İran’dan taşındığı da bir başka bilgi... Gün ışığına çıkarılan bazı tarihî belgeler ise, bu sazın kökeninin antikçağa kadar uzandığını gösteriyor. Kanunun Avrupa sahnesinde yerini alışı ise çok eskilere dayanmıyor. Örneğin Fransa, bu sazla Napolyon’un 1792’de Mısır’a yaptığı seferler sonucu tanışmış. Parlak sesiyle her türlü duyguyu ifade etmeye uygun bir özelliği olan kanunun çok geniş bir şekilde Osmanlı döneminde de kullanıldığını görüyoruz. Özellikle 18. yüzyılda hanımların da bu saza çok ilgi gösterdiklerini, Osmanlı saray hayatını incelemek için gelen gezgin ve ressamların eserlerinde bulabiliriz... 17381742 yılları arasında İstanbul ve İzmir’de bulunan İsviçreli ressam J. E. Liotard’ın çizdiği saz

ROOTS İN A N TIO U ITY Since musical instruments were born and evolved with hunnan beings, estabiishing their origin with precision is extremely difficult. Som e sources attribute the invention o f the kanun to the renowned Islamic scholar Farabi, who lived in Türkistan in the 10th century. Albert Lavignac says in his musical dictionary and encyclopaedia that the kanun was an invention of the Arabs, while others say that this instrument was developed much earlier in Central Asia by the Turks, who carried it westwards with them into Anatolia. İt is also said to have found its way to Arabia via İran. Other evidence points to this instrument having a very ancient origin. The kanun was not known by Europeans until relatively recently, hovvever. The French, for example, only made its acquaintance after Napoleon's Egyptian campaign in 1792. With its bright, clear sound capable o f expressing ali kinds of em ot ion s, this instrument was

18. yüzyılda Osmanlı kadınlarının kanuna gösterdiği büyük ilgi, birçok sanatçı tarafından resmedilmişti. The enormous popularity of the kanun with 18th-century Ottoman women was depicted by a number of artists.

104 SKYLIFE 3 /2 0 0 4


takımındaki kanunlar, onun 18. yüzyılda kullanıldığını gösteren diğer belgeler...

particularly popular with vvomen,

BÜYÜK VİRTÜÖ Z;

palace life and illustrations.

widely used in Ottoman Turkey. İn the 18th century it was as we gather from accounts of

HACI ÂRİF BEY

Dravvings o f an Ottoman

İcat edilişinden sonraki uzun süreçte birtakım değişikliklerle bugünkü şeklini alan kanun, düz bir tahta üzerine paralel olarak gerilmiş tellerden oluşan bir enstrüman. 20. yüzyıl başlarına kadar hayvan bağırsağından yapılan ‘kiriş tel'ler, daha dayanıklı olmaları, daha güçlü ses vermeleri ve çeşitli kalınlıklarda bol miktarda bulunması nedeniyle yerini naylon tellere bıraktı. Kanun, geçen yüzyıla kadar çok güç olan şekliyle çalınıyordu. Yani sol elin baş parmağının tırnağı ile tellerin çeşitli yerlerine bastırıp perdeleri bulmak suretiyle... ‘ Mandal’ denilen metal parçacıklar kullanılmaya başlanınca, icra kolaylaşır hale geldi. Kanuni Hacı Ârif Bey için, kanunun mandalsız olarak çalındığı devrin en büyük kanun virtüözü diyebiliriz... Ondan sonra ilk gerçek virtüözümüz sayılması

orchestra, including kanun players, by the Svviss artist J. E. Liotard, who lived in İstanbul and İzmir from 1738 to 1742, provide further evidence of its widespread use at that time. VIRTUO SO HACI ÂRİF BEY The kanun has undergone various changes since its invention. The strings used to be m ade o f gut, but since the early 20th century these have been superseded by nylon strings, which give a more powerful sound and are easily available in various gauges. The pegs used today are another recent modification vvhich did not exist in the original instrument. Before these were introduced the musician obtained the notes he desired by pressing on the strings with the nail o f his left thumb, making it a far more difficult instrument to play.

>

Kanunun 20. yüzyıla kadar hayvan bağırsağından yapılan kiriş telleri artık tarihe karıştı. The use of animal gut for the strings of the kanun is a thing of the past today. 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 105


Birçok malzemeyi bir araya getirip, kanun gibi bir enstrümanı yaratmak ustalık, emek ve tabii ki büyük bir sabır gerektiriyor.

TUNCA

Bringing a vvealth of materials together to create an instrument like the kanun requires expertise, hard work and, of course, great patience.

YÜCEL

gereken Ferid Alnar, henüz çok genç yaşında alışılmadık icralarıyla büyük beğeni toplamış ve 20 yaşına gelmeden usta bir kanun sanatçısı olarak sivrilip tanınmış. 1946’da ‘Yaylı Sazlar ve Kanun için Kanun’ konçertosunu besteleyen Alnar’dan sonraki kanun icracıları arasında Âmâ Nazım Bey, Vecihe Daryal, Ahmet Yatm an’ı sayabiliriz. Kanun, bir müzik aleti olarak özelliğini ve üstünlüğünü, göğüs ağacı, bölme ve balkonları, derisi, eşiği ve mandal sistemi gibi ustalık isteyen elemanlarından alır. Çalgının göğsünde, kutu içindeki sesin dışarıya daha güzel çıkmasını sağlayan altı adet işlemeli kafes vardır. Sağ tarafında 12-19 santimetre ölçüsünde oğlak veya yayın balığı derisiyle kaplı dört bölüm bulunur ki, ‘eşik’ adı verilen kelebek köprünün dört ayağı, tellerin yükünü deriye yükler. Kanun yapımında kullanılan ağaçlar çok çeşitli. Köknar, ladin, çınar, ıhlamur, gürgen ve kayın bunlardan birkaçı... M U S İK İN İN MAESTRO SAZI

Kanunu çalacak kişinin ilk işi, onu dizleri üstüne yerleştirmek. Ardından da her iki elin işaret parmağına kaplumbağa kabuğundan yapılmış ‘mızrap’ ve onu tutan metal yüzükler takm ak... Beste içerisindeki bemol ve diyezlere göre mandallar sol elle ayarlanırken, sağ elle de melodi çalınır. Musikimizin mızraplı sazları içinde çın çın öten sesiyle en dişisi, yani en kalabalık topluluklarda bile kendini duyuran sazı kanun, sabit akortlu ve hazır sesli olması bakımından çalınması kolay gibi görünen eşsiz bir renk ve melodi sazıdır. Halk arasında “ Kedi gezinse bir nağme çıkar" deyiminin yerleşmiş olması da işte bu yüzden. Tüm parmaklar kullanılarak çalınan kanun, arp ve gitar tekniğine yakın bir teknikle çok sesli çalışmalara da en açık ve uygun bir çalgı olarak Türk 106 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

Hacı Ârif Bey was the greatest virtuoso of the kanun in this original form in the 19th century. The next kanun virtuoso was the 20th century musician Ferid Alnar, who won a reputation as a very young man with his unusual style of playing, and was regarded as a m aster before he had reached the age of 20. İn 1946 Alnar com posed his Concerto for String Instruments and Kanun. Other celebrated kanun players were ‘Blind' Nazım Bey, Vecihe Daryal and Ahmet Yatman. The wooden soundbox has six fretwork sound holes which give greater body to the sound. On the right hand side are four sections each 12-19 centimetres long covered with kid or sheathfish skin, and the bridge has four feet which transfer the pressure o f the t>


strings to the teather-covered sections. Diverse types of wood are used for making kanuns, including fir, cedar, piane, lime, hornbeam and beech. MAESTRO OF TURKİSH M USIC The kanun player sits with his instrument on his knees, and with picks m ade o f tortoiseshell attached to rings on the forefinger of each hand. With the left hand he adjusts the pegs to the correct pitch for the piece as the makam changes, while playing the melody with his right. The ringing sound of the kanun can be heard even at the noisiest gatherings, and it makes a uniquely colourful contribution to music. Like the piano, each string produces the single note to vvhich it is tuned, so the sounds are ready-m ade as it were. This is why it is said of the kanun that, 'A cat vvalking across it can make music. ’

Musikisi’nin piyanosu olarak adlandırılabilir. Eski üstad Uzunyan’dan sonra, günümüzdeki en iyi kanun yapımcıları arasında Ejder Güleç, Ümit Bolu, Erkin Gürdoğan, Ataç Sevil, Mustafa Sağlam yer alır. 1981 ’den bu yana ABD'den Japonya’ya kadar gittiğim yaklaşık 40 ülkede, çeşitli konserler verdim. Bunların sonucunda tespit ettiğim en önemli noktalardan biri de, kanun sazının her türlü müziği icra edebilmesi sonucu insanları kolaylıkla etkisi altına alabildiğidir. Hem bir eşlik sazı, hem de solist sazıdır kanun... Grup ile çalındığında diğer bütün sazları alır ve sürükler götürür. Türk Musikisi’nin maestro sazıdır, yani bir nevi şefidir... Hem caz, hem de oda müziği tarzında eserleri ve aynı zamanda solist saz olmanın getirdiği avantajla senfonik eserleri kolaylıkla seslendirebilmesi, bu saza ayrı bir önem kazandırır. Burada bestecilerimize büyük iş düştüğünü de belirtmeden edemeyeceğim...

icat edilişinden sonraki uzun süreçte birçok değişiklikler geçirerek bugünkü halini alan kanun, iki elin işaret parmaklarına takılan metal yüzüklerle çalınıyor (altta).

The instrument is played with ali the fingers, using a techniçue comparable to that of the harp and guitar. İt is the instrument best adapted to polyphonic music, and might be called the piano of Turkish music.

The kanun, vvhich has undergone several modifications in the long period since it was invented, is played today with picks attached to both index fingers (below).

Since 1981 I have given recitals o f kanun music in almost forty countries from the United States to Japan. Everywhere I have noticed how quickly it captivates listeners ovving to its versatility, vvhich allovvs it to play music of ali kinds. İt is equally at home as an accompanying or solo instrument. When played in an orchestra or ensemble it sweeps up ali the other Instruments and leads them on. So I regard it as the maestro of Turkish music. The kanun is an instrument of special importance, since it can play both ja zz and cham ber music, and aiso has the advantage o f being a solo instrument vvhich can play symphonic works. Finally, I wish to close by reminding our composers that the kanun needs them. □ 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 107


MİMARİ ARCHITECTURE

Merhamet ve estetiğin sembolü An aesthetic symbol of compassion

Kuş evleri Bird houses İnsanoğlunun gökyüzü seyyahlarına naçizane bir arm ağanı olan kuş evleri çeşit ç e şit... M ankind’s humble offering to the sky’s winged travellers, bird houses com e in ali varieties.

| |

FÜ SU N A K A Y

@

İB R A H İM Y O Ğ U R T Ç U

uşlar... Kaçımız bir an için bile olsa, onların yerine geçip kanatlanmak istemedik? Kaçımız onlar gibi kanat çırpıp dünyayı baştan başa gezmeyi düşlemedik? Bu düş değil miydi şu an içinde bulunduğunuz uçağı keşfettiren? Bir sabah, İstanbul halkının gözü önünde Galata Kulesi’nden kendini boşluğa bırakarak şehrin öte yakasındaki Üsküdar’a kadar kanatlanan ve böylece dünyanın ilk uçan insanı olarak tarihe geçen Hezarfen Ahmed Çelebi’nin ilham kaynağı kimdi? Evet, kuşlar... Uçağınız birkaç saat sonra havaalanına iniş yapacak. Peki ya kanat çırpmaktan yorulan kuşlar? Onların sığınacakları bir ‘liman’ları yok mu? Var. Hem de şehrin bir yerinde, iki yerinde değil... Dört bir yanında. Evlerde, camilerde, hanlarda, hamamlarda; her yerde... Neresi mi bu duraklar? Kuş evleri... İnsanoğlunun gökyüzü seyyahlarına naçizane bir armağanı... Git gide yitirmeye

K

H

ow many o f us have fleetingly yearned to take wing and fly

tike the birds? H ow many have dream ed o f touring the world from end to end like them on beating wing? Was not this dream behind the airplane in which you are sitting at this very moment? VVhat inspired Hezarfen Ahm ed Çelebi, who, leaping into the void one morning in view of ati İstanbul, flew from the Galata Tower to Üsküdar across the Bosphorus, thus going down in history as the first person in the world to fly? Surely it was the birds. İn a few hours your plane is going to iand. But what about the birds when they get tired o f flapping their wings? Are there no ‘p o rts’ where they can take refuge? There are, right here in the city, on every side. Near homes, mosçues, inns, baths, everywhere. What are these stopping off places, you ask. Bird

Selimiye Cam ii’ndeki bu kuş köşkü, oldukça ferah ve konforlu gözüküyor. This bird pavilion at Selimiye Mosque seems quite comfy and spacious.


pK n" başladığımız ‘hayvan sevgisi' ve ‘merhamet’ duygusunun en önemli ve en eski göstergelerinden biri... Serçe, saka, kırlangıç gibi kuşlar için inşa edilmiş kuş evlerinin geçmişi çok eskilere uzanıyor. 15. yüzyılda klasik Osmanlı mimarisiyle paralel şekilde sayıları çoğalan bu minik konutlardan kimileri, onların Osmanlı öncesi dönemlerde de ufak çapta da olsa inşa edildiğini gösteriyor. Türklerin 19. yüzyıla kadar yapımını devam ettirdiği bu sevimli kuş evlerinin amacı; uçsuz bucaksız göklerde özgürce salınan, ama bir o kadar yalnız olan kuşlara barınak sağlamak. Onları fırtınadan, yağmurdan, çamurdan, yakıcı güneşten korumak...

Kuşlann sığındığı limanlardan biri, Üsküdar Ayazma Camii (üstte solda); Yeni Valide Camii (üstte sağda). The Ayazma Mosque at Üsküdar is one of Istanbul's safe havens for birds (above left); Yeni Valide Mosque (above right). 110 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

houses! Man 's humble offering to his vvinged, feathered friends, and one of the oldest and most important expressions of the love of and compassion for animals that is gradually being lost today. The history o f houses built for birds iike sparrovvs, finches and swallows goes back a long way. Som e o f these tiny dvvellings, whose numbers proliferated in paraliei with the development o f classicai Ottoman architecture in the 15th century, indicate that they were being built, albeit on a smaller scale, already in the pre-O ttom an period. The purpose o f these charming bird houses, which the Turks continued to buiid up to the 19th century, is to provide refuge to birds, who range freely through

AMAN KEDİLER KAPMASIN!

the skies but are consequentty lonely

Kuş evleri çeşit çeşit... Tıpkı biz insanların yaşadığı evler gibi. Gecekondu gibi derme çatm a olanı da var, saray gibi olanı, gökdelen gibi çok katlısı da. Kuş yuvaları, ilk başlarda daha basit inşa edilirken, 18. yüzyılda ince bir estetiği yansıtan, konforlu yapılara dönüşmüşler. Sadece estetik yeterli değil tabii. Kuş evlerinin hepsinin belli standartları olmak zorunda. En başta geleni, kuşların kendilerini güvende hissedebilmelerini sağlamak. Evi, bir kedinin ulaşabileceği bir yere yapmanın ne anlamı var değil mi? Yuvaların şiddetli esen rüzgârlardan korunaklı, binaların daha çok

to the same degree, and to protect them from storms, rain, m ud and the burning sun. BEWARE OF CATS! Bird houses com e in ali varieties, just İike the houses we humans live in. There are gerrybuilt ones, palatial ones, even highrises İike skyscrapers. While the first bird houses tended to be simpie, in the 18th century they were transformed into structures of comfort exhibiting a refined aesthetic sense. But aesthetics isn ’t everything o f course. Ali bird houses >


İki katlı bu kuş evinin, misafir bile ağırlayacak kadar çok bölüm ü var (solda). İstanbul Üniversitesi'nin duvarlarından birine inşa edilm iş m inyatür cam i, kuşların vazgeçilmez mekânlanndan (altta). This two-storey bird house has enough rooms even for for guests (left). A miniature mosque built into one of the walls of İstanbul University is a favorite with birds (beiow).

3 /2 0 0 4 S K Y l IFE 111


güneş alan dış cephesine inşa edilmesi de gerekiyor. Sivil mimarinin en güzel örnekleri içinde yer alan kuş evleri, hemen her yapının gözbebeği. Kimileri binaya sonradan eklenmiş, kimileri de yapıyla birlikte inşa edilmiş. Nerede karşımıza çıkmıyor ki... Cami, medrese, kütüphane, ev, han, hamam, türbe, köprü, kilise, sinagog ve saraylarda. Kısacası, onlar insanoğlunun elinin değdiği her yerde var. KUŞLARIN BALKON SEFASI

Kuş evleri, iki grupta toplanıyor. Birinci gruptakiler, kagir yapıların cephe kaplamaları arasında özel olarak bırakılmış bir ya da yan yana birkaç küçük delik halinde. Yani cephe yüzeyinden dışa pek taşmayan yapılar. İstanbul’da Süleymaniye Cami, Yeni Cami ve Büyükçekmece Köprüsü bu grubun en başta gelen örneklerini oluşturuyor. Bir de bulundukları yüzeyin dışına taşan, çıkıntılı kuş evleri var. Bu tür kuş evlerinin daha çok 18. yüzyılda yapıldığını görüyoruz. Evden ziyade köşkü, sarayı andıran estetik ve zarif, süslü evler bunlar. Hatta kimilerinde sakaların, serçelerin beslenmesi için yemlikler, suluklar, inip çıkabilmeleri için yollar, başlarını çıkarıp etrafı kolaçan edebilecekleri balkonları bile bulunuyor. İnce işçiliğin ürünü olan bu evlerin en güzel 112 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

have to m eet certain standards, the most important o f which is to ensure that birds feei safe inside them. What wouid be the point, for exampie, o f building a bird house in a place accessibie to a cat? Their houses need to be constructed on the sunny side o f buildings, in a place that is not exposed to strong winds. One of the most beautiful examples o f civilian architecture, bird houses are the centre of attraction on any building. Som e have been ad d ed follovving construction, others built in at the start. We encounter them everywhere--on mosques, madrasas, libraries, houses, inns, baths, tombs, bridges, churches, synagogues, and even palaces, in short, in every place that has been touched by human hands. BİRDS ON THE BALCONY Bird houses fail into two groups. The first group consists of those built specialiy into the facade o f the building in the form of either a single aperture or several side by side, in other vvords, structures that do not extend far beyond the facade. Those on the Süleymaniye Mosque, the New Mosque (Yeni Cami) and Büyükçekmece Bridge in İstanbul are examples o f this kind. There are also bird houses that project out from the facade o f the building, most of which were built in the

Balkona kurulup İstanbul’u seyreden m inik kuşun keyfi yerinde (üstte solda); kimi kuş evleri binanın içine m onte edilerek inşa edilm iş (üstte sağda). A tiny bird blithely surveys İstanbul from its perch on a balcony (above left); some bird houses are built right into the building (above right).


örnekleri arasında, İstanbul Üsküdar'daki Yeni Valide, Ayazma, Selimiye camileri; Topkapı Sarayı’ndaki Darphane'nin iç avlusundaki bina yer alıyor. Şehrin kuş evine sahip diğer önemli yapılarından bazıları ise şunlar: Feyzullah Efendi, Seyyid Haşan Paşa medreseleri, III. Mustafa Türbesi, Çukurçeşme Hanı, Balat Ahrida Sinegogu. Sadece İstanbul mu kuşlara ev sahipliği yapan? Elbette hayır. Trakya'dan Doğu Anadolu'ya kadar, nereye insan eli değdiyse orada da mutlaka bir kuş evi var. KIrklareli, Tekirdağ, Edirne, Bolu, Bursa, Milas, Antalya, Amasya, Kayseri, Ankara, Nevşehir, Sivas, Erzurum, Şanlıurfa, Doğu Beyazıt, kuş evi bulunan şehirlerden sadece bu sayfaya dökebildiklerimiz...

18th century. M ore than houses, these are highly ornamental, elegant dvvellings reminiscent of palaces or pavilions. Indeed, some of them even have feeding and vvater troughs for finches and sparrows, runvvays for landing and take-off, and even balconies where the birds can venture ou t and survey their surroundings. Among the loveliest examples o f these houses, which are the product o f delicate workmanship, are the Yeni Valide, the Ayazm a and Selimiye mosques at Üsküdar, and the building in the inner courtyard of the Darphane at Topkapı Palace. Other important buildings with bird houses in İstanbul include: the Feyzullah Efendi and

TAHTA EVLER YOK OLDU

Seyyid Haşan Pasha madrasas,

Kuş evleri, Türklerin hayvanlara, özellikle kuşlara verdikleri değer ve önemin simgesi. Osmanlı döneminde hayvanların bakımı ve korunması için birçok vakıf faaliyet gösteriyordu. Soğuk kış günlerinde kuşların beslenmesi, hasta leyleklerin bakım ve tedavisi, hayvanlara gıda ve su verilmesi için kurulan vakıflardı bunlar. Kırlangıçların yuva yaptıkları evleri yangından koruduğu, kumruların aşıkları bir arada tuttuğu gibi inançların da belki etkisi vardır kuş evlerinin çoğalmasında. Ya kuşların koro halinde yaptıkları müzik... Bir minik serçenin, sakanın, kırlangıcın ev

the tomb of Mustafa III, Çukurçeşme Han, and the Ahrida Synagogue in Balat. But İstanbul is not Turkey’s only landlord catering to birds. From Thrace to Eastern Anatolia, bird

Taksim Su M aksem i’ndeki bu köşkte, sanki iki aile yaşıyor (altta solda); Tahtakale Mercan Büyük Yeni Han’ın evleri geniş geniş (altta sağda).

houses are to be found in every place touched by human hands. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Bolu, Bursa, Milas, Antalya, Amasya, Kayseri, Ankara, Nevşehir, Sivas, Erzurum, Şanlıurfa, Doğubeyazıt are just a few of the Turkish cities with bird houses that we can mention here. O

It's as if two families inhabit this ‘palace’ on the vvall of the Taksim VVater Reservoir (below left): these houses at the Büyük Yeni Han in Tahtakale Mercan are more than roomy (below right).

m ı 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 113


VVOODEN HOUSES ARE HISTORY TODAY Bird houses are a symbot of the value and importance Turks place on animals, especially birds. Several foundations were founded in the Ottoman period for the care and protection o f animals. Some of these foundations specialised in feeding birds on cold winter days, caring for and treating sick storks, and providing food and water to animals in general. Folk beliefs, for exampie, that homes where swaliows make nests are protected from fire or that doves keep lovers together, may have had a hand in the proliferation of bird houses. And what about the choral music birds make, or the cali of the tiny sparrovv, finch or swallow saying, “Wake up, it's morning, the sun is up!” This pieasant chirping which warms the human heart is another reason why people build houses for birds.

halkına “uyanın, güneş doğdu, sabah oldu" diye seslenişi... İşte insanın içini ısıtan bu cıvıltılar da bir sebepti insana kuş evini yaptıran... insanoğlunun en güzel tasarımlarından olan kuş evleri, 'merhamet' ve ‘sevgi’ gibi yüce duyguları sembolize etmekle beraber, dönemin mimarisini, o kuş evini yaptıranın zevkini, inceliğini de yansıtıyordu. Tuğla, kiremit, taş, harç ise kuş evlerinin inşasında kullanılan malzemelerden. Tahtadan yapılan yuvalar ise ne yazık ki günümüze kadar ulaşabilmiş değil.

Bird houses are one of mankind’s most beautiful designs. VVhile symbolizing such lofty feelings as love and compassion, they also reflect the architecture of their period and the refinement and taste of the person who had them built. Bricks, tiles, stone and mortar are the building materials of bird houses. Unfortunately those that were made of wood have not survived. ‘HAPPINESS W ILL W ARM THE BİRDS T O O ’ İt is most unfortunate that no new bird houses are being built while many of

‘KUŞLARI DA ISITIR M U T L U LU K ’

those that have survived are facing ruin

Günümüzde bu şirin kuş evlerine ne yazık ki yenileri eklenmiyor. Var olanların kimileri de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Onlar için ekstra bir şeyler yapmak bir yana dursun, doğanın kuşlara sunduğu yaşama alanlarına bile müdahale ediyoruz kimi zaman. Gittikçe bencilleşiyor muyuz yoksa? Neyse ki, Yeni Cami’nin önünden geçerken, satıcıdan bir kese yem alıp kuşlara atma geleneği devam ediyor... Ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun ‘Kuş Evleri' adlı şiirinin bir bölümüyle noktalıyoruz yazımızı... Hem sizin, hem de kuşların içi mutlulukla ısınsın diye... “ Kuş evleri olmalı evlerin dış duvarları / Kanatlanmalı çocuklar gülüşünce. / Dış evleri kış olsa da duvarın / İç evinde yaz güneşi doğmalı / Kuşları da ısıtır m utluluk...”

today. Let alone doing something extra for

114 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

En süslü kuş evlerinden biri, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasının iç avlusunda (altta).

the birds, sometimes we even interfere with the habitats that nature provides

One of the most highly decorative bird houses, in the inner courtyard of the Imperial Mint at Topkapı Palace (below).

them. Or are we simply becoming more and more seif-centered? Anyway, the tradition of buying a bag o f birdseed from one o f the vendors around the New Mosque is alive and well today. Let us conclude with a few lines from Mehmet Zam an Saçlıoğlu’s poem, ‘Bird Houses

which we hope will fiil your heart

and the hearts of the birds with happiness: “The outer walls o f houses should be bird houses / That take wing when children laugh. /E v e n if it's winter outside / The summer sun should rise inside the walls / And happiness will warm the birds to o ." □

m t 'V


Yüzlerce kullanıcı, onlarca uygulama... Intel® Xeon™ MP işlem ciler ile güçlendirilm iş 4 işlemcili SNC sunucular ile maksim um perform ansa düşük m aliyet ile ulaşabilirsiniz.

■■■■

c

www.snc.com.tr Size en yatan çözüm ortacımız ve detaylı bilgi için: SNC Bilgi hattı: (212) 314 14 34

RM7HS

RM4HS

7U boyut ile raf tipi kabine uygun 4 adet Intel® Xeon™ MP işlemci (2.0 GHz 1MB, 2.5 GHz 1MB, 2.8 GHz 2MB) Hyper-threading desteği, 400 MHz sistem veri yolu ServerVVorks* Grand Champion HE 24GB ECC Reg. DDR belleğe kadar genişleyebilir. 1 x Intel* 82546GC (10/100/1000 Mbps) ethernet 1 x Intel* 82550PM (10/100 Mbps) ethernet 6 x 64-bit, PCI-X slot Tümleşik Adaptec* AIC-7902 çift kanal Ultra320 SCSI 10 adet 1" hot-swap SCSI sabit disk yuvası 600W 2 + 1 güç kaynağı, isteğe bağlı yedek güç modülü takılabilir.

4U boyut ile raf tipi kabine uygun 4 adet Intel* Xeon™ MP işlemci (2.0 GHz 1MB, 2.5 GHz 1MB, 2.8 GHz 2MB) Hyper-threading desteği, 400 MHz sistem veri yolu ServerVVorks* Grand Champion HE 24GB ECC Reg. DDR belleğe kadar genişleyebilir. 1 x Intel* 82546GC (10/100/1000 Mbps) ethernet 1 x Intel* 82550PM (10/100 Mbps) ethernet 6 x 64-bit, PCI-X slot Tümleşik Adaptec’ AIC-7902 çift kanal Ultra320 SCSI 5 adet 1" hot-swap SCSI sabit disk yuvası 430W 2+1 güç kaynağı. isteğe bağlı yedek güç modülü takılabilir.

Intel®,Intel İnside®, the Intel İnside® logo and Intel Xeon* are trademarks or registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.


ARKEOLOJİ ARCHEOLOGY

Uyanan güzel / Sleeping beauty avvakens

Letoon Leto Tapınağı, yapılışından 2400 yıl sonra yeniden ayağa kalkıyor. The tem ple of Leto is rising again 2 4 00 years after it was built,

@

E R D A L Y A Z IC I

oğanın çevresine bahşettiği güzellik cennetten pasajlar sunar gibi... Lykia'nın en önemli merkezi, Ksantos'u denize kavuşturan yolun tam ortasında. Yaşamın insana sunduğu iki güzel maviliğin de birbirine kavuştuğu noktada, turkuvaz olarak adlandırılan kıyının yukarısında. Şimdiki adı Kumluova. En gözde turistik merkezlerden Kaş'la Fethiye arasında. Çayır çimenin sessizliğini böcek, kuş ve kurbağa sesleri bozuyor yalnızca. Çok kaliteli kalkerden oyulma Helenistik sütun parçaları göz alıcı beyazlıkları ile içinde bulundukları suda kimbilir ne kadar zamandır öylece duruyorlar. Silme süsleme ile kaplı bir temel duvarı, taş dizeleri, hurma dalı şeklindeki figürlere sahip frizler. Aslan başı şeklinde ağızların yer aldığı çatı oluğu, tamburlar... Suya gevşekçe, aldırışsız gömülüvermişler. Araştırmacılara göre bu parçaları su kendine çekmiş, çünkü tümü suya doğru devrilmiş. Ancak onları koruyan da büyük olasılıkla döneminde kutsal sayılan bu su zaten... Bir tanrıçanın adına adanmış en güzel

D

116 S K Y L I F E 3 /2 0 0 4

T

he beauties of nature are İike patches of heaven on earth.

Surrounded by naturaI beauty, this temple lies sm ack in the middle o f the

road connecting Xanthos, ancient Lycia's greatest city, to the sea, just above the shore where the blue o f the sea m eets the blue o f the sky. Known today as Kumluova, it is one o f Turkey's most popular touristic spots between Kaş and Fethiye, where the silence of the meadovvs is broken only by the sounds of birds and frogs. The gleaming white fragments of the Hellenistic columns hewn from fine marble have been lying there in the water for longer than anyone can know. A foundation wall completely covered in decorations, rows of stone and friezes with figures in the shape of date palm branches... A roof gutter whose spouts are shaped İike heads of lions, column drums... Ali He there scattered indifferently in the water. According to researchers, the fragments must have absorbed water since they ali toppled forward into it.

kiki,

TANSEL TÜZEL


BA R IŞ DO Ğ RU

tapınaklardan birine ait bu parçalar. Helenistik dönemde Anadolulu Ana Tanrıça Leto'nun adına, MÖ 4. yüzyıl sonu veya MÖ 3. yüzyılda yapıldığı sanılıyor. Ona kimbilir kaç yüzyıldır eşlik eden Apollon ve Artem is'e adanmış iki tapınaktan çok az kalıntı var. Ne zamandan bu yana tümüyle ortadan kalktıkları halen bilinmiyor. Ama bu kutsal mekânların kireçtaşı ocaklarında kullanıldığı sanılıyor.

İn ali probability it was also the water, regarded as

A GROUP OF

sacred in antiquity, that saved them. These

Among the remains

fragments, which belong

archaeologists working on

SANCTUARIES unearthed by French

to one of the most beautiful

the Letoon excavations is

temples ever dedicated to

the temple of the goddess

Leto, the Anatolian M other

Leto, about which the least

Goddess, is thought to

is knovvn. According to

have been built in the

researchers who have been

Hellenistic period in either

conducting investigations here for the last 4 0 years,

the late 4th or early 3rd century B.C.

this çenter, which was

Few er traces remain of two

blessed with water for över

other shrines, to Apollo and

a thousand years, was

Artemis, that stood beside

home to a large num ber of

it for untold years; nor is it

religious cults. İts last

KUTSAL M EKÂNLAR

known when they

reconstruction was as a

TO PLULUĞ U

disappeared although they are thought to have been

wooden church in the pre-Byzantine period.

used in the nearby

The Letoon, the main structure in a series o f quite

Letoon kazıları nedeniyle yörede çalışma yapan Fransız bilim insanlarının ortaya çıkardığı kalıntılar arasında, hakkında en az bilgiye ulaşılabilen tapınak da Tanrıça Leto'ya ait olanı. 40 yıldan uzun bir süredir araştırmaları yürütenlere göre, bin yılı aşkın bir zaman dilimi içerisinde suyun kutsadığı bu merkez pek çok inancı ağırladı bağrında. Son kez yapılansa Bizans öncesi döneme ait ahşap bir kilise. Sıradışı bir mimarî yapı 118 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

lımest one quarries.

Kalker sütun parçaları göz alıcı beyazlıklarıyla, Leto Tapınağı’nın tekrar ayağa kaldırılmasını bekliyor. Gleaming white fragments of columns avvait the restoration of the temple of Leto.


dizinini sergileyen merkezin ana yapısı Leto Tapınağı bugün yeniden hayat buluyor. Parçalar teker teker bir yapboz oyununu tamamlar gibi doğru yerlere taşınıyor binbir emekle. Leto iki bin küsur yılı aşarak yeniden hayata dönüyor, döndürülebiliyor. Parçaların yüzde 80'i bugüne hasarsız ulaşmış. Yapının en iyi korunan bölümü Sella'nın ise tüm parçalarının mevcut olduğu sanılıyor. Bu da tapınağa, bilinenler arasında en iyi korunmuş olma özelliğini kazandırıyor. Kazı Başkanlığı'nı mimar Didier Laroche'un ve Jean-François Bernard'ın yürüttüğü projenin başlangıç tarihi 2001. Yapının tümüyle ayağa kaldırabilm esinin dört yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Taşlar bir diğerine eklenirken kullanılan yöntemler antik dönemdekiyle aynı. Yalnızca taşın daha iyi korunabilmesi için harcın içine bazı maddeler ekleniyor. Antik döneme ait bir tapınakta bulunan yegâne mozaik olduğu sanılan Apollon mozaiği ise Fethiye Müzesi’nde aslına uygun olarak restore ediliyor.

B A R IŞ d o G r u

Hayli sağlam bir şekilde ayakta kalan am fiteatra kemerli bir koridordan giriliyor. Entrance to the vvell-preserved amphitheatre is through an arched passagevvay.

ordinary architectural monuments here, is finding

temple is planned vvithin

new life today. One by one,

four years. The methods employed for

with painstaking labor, the

placing stone on top of

fragments are being

stone are the same as

restored to their original

those used in antiquity; only

piaces, and Leto is being

some substances have

reborn after a hiatus of

been added to the m ortar to

more than two thousand

better preserve the stone.

years. Eighty percent of the

The Apollo mosaic, believed

fragments have survived

to be the only mosaic ever

unscathed, and ali

found in an ancient temple,

fragments of the Seiia,

is being restored in keeping

the best-preserved section

with the original at the

o f the temple, are thought

Fethiye Museum.

H ER A 'N IN H IŞ M IN D A N

to be intact. This project,

KAÇARKEN

iaunched in 2001, is being

FLEEING THE

Suyun kutsadığı doğanın yeşille bezediği bu tapınaklar topluluğunun insan eliyle oluşturulmasına neden olan Leto, Anadolu kökenli ana

directed by architect

VVRATH OF HERA

Didier Laroche, the Site

Leto, who inspired the

Director, and Jean-Francois

construction by human

Bernard. Compiete

hands of this group of

reconstruction of the

temples, blessed with l>

3 /2 0 0 4

KYLIFE 119


tanrıçalardan. Titanlardan Koios ile Phoibe'nin biricik kızları. Bir saat arayla dünyaya gelen ikizleri Apollon ile Artemis'in babası tanrıların efendisi Zeus'un karısı Hera'nın hışmından kaçarak çocuklarını doğurduğu yer Delos Asteria. Vahşi ve kurakken Apollon'un gelişiyle şenlenen, bereket bulan bir Ege adası. Zeus'un sevgilisini korumak için deniz dibinde bir kayaya bağladığı, Leto'nun bir çakıltaşı olarak kıyısına düşebildiği yer. Leto'nun “Çocuklarımı dünyaya getirmem için bana yer ver, şimdiye kadar hiçbir canlı mahluk senin kıyılarına ayak basmamış ve senden bir şey istirham etmemiştir. Hiçbir koyun, hiçbir sığır sende koparacak bir ot bile bulamamıştır. Eğer sen benim oğlumu göğsüne basar, kayaların arasında barındırır, ona bir tapınak yaparsan, sen şenlenecek, 120 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

water and sanctified by nature's greenery, is an

A ntik Letoon şehrinin kutsal suyu, sadece yurttaşlarını değil, antik kalıntılarını da binlerce yıl korumuş (üstte sağda). The holy vvaters of the ancient temple of Leto not only protected its people but also preserved the ruins for thousands of years (above right).

tvvins, who were born within an hour of each other. This

ancient mother goddess of

wild and barren Aegean

Anatoiian origin, beioved

island would find jo y and

only daughter of Coius, one

fertility with the birth of

of the Titans, and Phoebe.

A pollo--the place vvhere

Delos Asteria is the island

Leto was able to fail as a

vvhere she gave birth to the

pebble, anchored by Zeus

twins Apollo and Artemis as

to a rock on the sea bed to

she was fleeing the wrath of

protect his beioved. Leto

Hera, wife of Zeus, king of

pleaded with the local

the gods and father of the

peasants, saying,


LARO CHE DİDİER

zenginleşeceksin, çünkü karnımda taşıdığım tanrı için buraya halk akın akın gelecek” diye yalvardığı ve çeşitli söylencelere göre de çok susadığında ona su vermeyen köylüleri Zeus'a şikayet edip kurbağaya dönüştürttüğü ada. Masaldaki kurbağayı öpünce prens yapan iyi kalpli prensesin tersine. Bir başka söylenceye göre ise Tanrıça Leto bu işi Zeus'a ihtiyaç duymaksızın kendi yapıyor.

Üç ayrı tasvirden oluşan Apollon mozaiği, antik döneme ait bir tapmaktan günümüze kalabilen yegâne mozaik olarak büyük öneme sahip (üstte sağda). The Apollo mosaic with its three different designs is important as the only surviving mosaic from an ancient temple (above right).

CEN NET BAHÇESİ

Dünyayı gece ve gündüz aydınlatan ikiz çocukları Apollon ve Artemis'le sonraları Troya Kalesi'nin iç tapınağında yaşadığı söylenen Leto, Ksantos'ta büyük etkisi olan mitolojik bir kahraman. Adına yapılan tapınak ve çevresindeki kazılar 1962 yılından bu yana sürdürülüyor. Bugüne dek toprak altından çıkarılan

“Give me a place to bring

GARDEN OF PARADİSE

my children into the vvorld

Said to have dvvelled

where no living creature

thereafter in a temple inside

has set foot or asked any

the Citadel of Troy together

favors until now. VVhere no

with her twins, Apollo and

sheep or cow has found

Artemis, who illumined the

even a blade o f grass. If

vvorld day and night, Leto is a mythological

you take my son to your bosom, give him refuge

heroine o f great influence at

amidst your roeks and build

Xanthos.

to him a temple, you will

Excavation of the temple

find joy and riches, for

built to her and o f the

people are going to come

surrounding area has been

in droves to this god I am

under way since 1962. The

carrying in my womb. ”

sound condition o f the

According to legend, after

fragments unearthed up to

the villagers refused her water when she was

now is attributed to the fact that the complex was

parehed with thirst, she complained to Zeus, who

systematically dismantled in the early Byzantine period.

turned them into frogs—

The team in charge o f the

unlike the kind princess in

excavations and

the fairy tale who kissed a frog and turned him into a

reconstruction has

< >

prince. According to

self-sacrifice to restore this

er h-

another legend, the

monum ental legacy as a

3

goddess Leto accomplished ali

Project is com pleted the

o

O < z cc < o

this herself without recourse to Zeus.

expended great labor and

whole. When the Letoon natural environment inside the sanetuary will also t> 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 121


DARIN A DIM ITROVA

parçaların sağlamlığı erken Bizans döneminde sistemli bir şekilde sökülmesine bağlanıyor. Kazıyı ve rekonstrüksiyonu gerçekleştiren ekibin böylesi anıtsal bir bütünlüğün mirasçısı olma heyecanıyla ayağa kaldırmak için büyük bir özveriyle çaba harcadığı Letoon Projesi tamamlandığında içinde yer aldığı doğal yapı da değerlendirilmiş olacak. Gölgenin, ışığın, suyun ve kayaların varlıkları dikkate alınarak bir cennet bahçesi oluşturulacak. Korunacak

bitki ve hayvan çeşitliliği de kutsal mekâna asıl değerini verecek. Projenin hayata geçirilebilmesi için büyük bir heyecanla çalışan Kazı Başkanı Didier Laroche bu bahçeyi şöyle tanımlıyor: "Mitolojik, romantik bir bahçe ya da tarihsel süreçlerinde farklı yapılara, sokaklara, duvarlara süs olmuş anıların bulunduğu bir mücevher kutusu".

have been restored,

enthusiastically to translate

creating a garden of

the project into reality,

paradise in which shadow,

describes the garden as

light, water and rocks are

follovvs: “A romantic,

each given their due.

mythological garden,

The site's true vaiue will derive from the flora and

memories have adorned

fauna protected there. Project Director Didier

streets and walls in the

Laroche, who is vvorking

historical process. ” □

or a jew el box vvhere the various structures,

Golhisar0

Korkuteli o

köyceğiz

GULLÜKDAĞI M. P. SAKUKENT# ■ADYANDA

^MMOSSOŞ (jFethlyeV^

Kumluova'nın bereketli topraklarında, seraların arasından aniden karşımıza çıkan Letoon, Likya uygarlığının en önemli yerleşimlerinden biri. Looming suddenly before us amidst the greenhouses on the fertile soil of Kumluova, the temple of Leto was one of the most important sanctuaries of ancient Lycia. 122 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

oçavdu

Çamelio

Kurtoğhj Bm.

O K em >

TLOS

/

nri.

ÖLÜDENİZ

W

lETOON ”1 PATARA’fir

KSANTHOS

•Kalkan

MAVİ K° MAĞARA 5 ^ Mels Ad.

Elmalı

BEYDAGLARI MİLUPARKI

ABDAL MUSA TÜRBESİ

mODlAPOUSV UMVKA’g O Finike

Kumluca

SB SJLUİNMĞP.

K ekova Ad.

Megısti

^ 8 & m a p is t“ rc r


HISTORY TARİH

operanın serüveni The story of the Opera in Turkey


2 0 . yüzyılın b a ş la r ın d a o p e r a g ö s te r im le r in e p e k r a ğ b e t e t m e y e n T ü r k seyircisi, A t a t ü r k ’ ün ç a b a la rı v e P u c c i n i ’nin M a d a m B u tt e r fly ’ lyla bu s a h n e s a n a tın ı ç o k s e v d i...

Not popular with Turks of the early 20th century, opera caught on thanks to A tatürk’s efforts and Puccini's M adam e Butterfly. ş l |/^ 7

P ro f. D r. M E T İN A N D

9. yüzyılda opera, İstanbul'da çok iyi bilinen bir sahne sanatıydı. Bir tiyatroda bütün bir mevsim boyunca İtalya’dan gelen bir topluluk sürekli gösterimler veriyor, bir diğerinde ise daha çok Fransız operaları sahneleniyordu. İstanbul, operada Avrupa’nın sayılı merkezlerinden biri haline gelmişti. Öyle ki, Verdi'nin ‘II Trovatore’ operası, Paris’ten önce İstanbul’da gösterilmişti. Bazen aynı operanın, aynı gece birkaç tiyatroda oynandığı bile oluyordu. Örneğin, 8 Temmuz 1899 akşamı üç Aida operası birden sahnelenmişti. Şunu da hemen belirtmek gerekir ki, bu zengin etkinlikler dışarıdan gelen sanatçılarla gerçekleşiyordu. Seyircilerin çoğu ise İstanbul'daki levantenler ve azınlıklardı.

O

SAR AYDA OPERA

OPERA İN THE PALACE

1

Japon soprano Miyura, Madam Butterfly İstanbul Devlet Operası'nda gösterime girdiğinde genç sanatçılara Ço-Ço-San’ın bir bebeğini gönderm işti. İşte o bebeğin Turgut Zaim tarafından yapılan resmi (solda). When the İstanbul State Opera's production of Madame Butterfly opened, Japanese soprano Miyura sent the young performers a Cho-Cho-San doll. Here is that doll as painted by Turgut Zaim (left).

Bu arada saray tiyatrolarında da opera gösterimleri ve konserleri yapılıyordu. Özellikle Sultan II. Abdülhamid bu sanata çok düşkündü ve Yıldız Sarayı’ndaki tiyatroda opera seyretmekten büyük keyif alıyordu. Operaları düzenleyen

pera was the favorite form of theatre in 19th century İstanbul. A

troupe from Italy perform ed for an en tire season at one theatre, while French operas ıvere staged at another. İstanbul

was one of a handful of opera capitals in Europe. Indeed, Verdi’s ‘II Trovatore' was performed in İstanbul before it was staged in Paris, and sometimes the same opera was performed at several theatres on a given evening. On the evening of 8 July 1899, for example, three productions of ‘A id a' were running simultaneously. I should point out however that ali these productions were perform ed by artists from abroad, and most of the city’s opera-goers as well were from its Levantine and minority communities.

Opera productions and concerts were also held at the paiace theatres. Sultan Abdülhamid II was particularly fond of this art form and took great pleasure in attending operas at the theatre in Yıldız Palace, to which he appointed an Italian 3 /2 0 0 4 SK Yl FE 125


by the name of Arturo Stravolo director. Stravolo also appeared on stage together with his family. Among the operas perform ed in Beyoğlu there were even some actually created in Turkey. Their composers w er e mostly Italians who had lived in the country for generations, who were also responsible for the libretti. Two operas hovvever had Turkish libretti. One of these was ‘Giselda', music by Lombardi, libretto by Tondi, which was first performed at the Naum Theatre in Beyoğlu in 1850. The second was ‘L 'Assedio de Silistra' (The Siege of Silistra), composed by Giacomo Panizza, which telis the story of the Russian siege of the Turkish fort at Silistra in northern Bulgaria in 1854 and the heroic resistance of the Turks. Staged a t the large Naum Theatre in 1855, its libretto was written by none other than Gabriel Naum, a relative of the theatre's owner.

Arturo Stravolo adında bir Italyan’ı da saray tiyatrosunun direktörü yapmıştı. Stravolo, aynı zamanda ailesiyle birlikte sahneye de çıkıyordu. Beyoğlu’nda oynanan operalar arasında Türkiye’de yaratılmış olanlar da vardı. Çoğunun bestesini birkaç kuşaktır Türkiye’de yaşayan Italyanlar yapmıştır. Kiminin librettosu da yine onlar tarafından yazılmıştır, ikisinin Türkçe librettosu da bulunuyor. Bunlardan biri Tondi’nin yazdığı, müziğini Lom bardi'nin bestelediği ‘Giselda’ operasıdır. İlk kez 1850'de Beyoğlu'ndaki Naum Tiyatrosu'nda oynanmıştır, ikinci opera ise, İtalyan Giacomo Panizza tarafından bestelenen 126 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

‘L ’ Assedio di Silistra'dır (Silistre Kuşatması). Bulgaristan’ın kuzeyinde bulunan Silistre'deki Türk kalesinin 1854'te Ruslar tarafından kuşatılmasını ve Türklerin büyük kahramanlıkla bu kuvvetlere direnişini anlatan bu opera, 1855'te büyük Naum Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir. Türkçe librettosunda metnin yazarı da tiyatro sahibinin yakınlarından olan Gabriel Naum’dur. ULUSAL O PERAN IN Ö N D ER İ: ATATÜR K

Türkiye'de ulusal operanın varlığından söz edebilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk'ü beklememiz gerekiyor.

ATATÜRK: PIONEER OF THE NATIONAL OPERA But we must wait for Atatürk, founder of the Turkish Republic, before we can speak of a national opera in Turkey. Atatürk, who placed great importance on music as on ali the arts, commissioned a young man by the name of Münir Hayri Egeli to write libretti on three themes. Titled ‘A Path o f Idealism ’, ‘The Leader’ and ‘The Doll’, these libretti were given to Turkey’s leading composers, Ulvi Cemal Erkin, NeciI Kâzım Akses and Ahmet Adnan Saygun, to be set to music. Erkin never composed the first; Akses composed a brief section of

‘Feridun’ operasından iki sahne. Ayşim rolündeki Semiha Berksoy (solda). Feridun operasının yazarı ve yönetmeni Münir Hayri Egeli (en altta), operanın bestecisi Ahmet Adnan Saygun (altta). Two scenes from the opera 'Feridun': Semiha Berksoy in the role of Ayşim (left). Münir Hayri Egeli, composer and librettist of the opera ‘Feridun’ (bottom), and Ahmet Adnan Saygun, its composer (below).


the second, and Saygun

theme o f the opera, which

completed the thırd in one

was based on mythology,

act. The last two were

was that Iranians and Turks

performed on the

are brothers with common origins. The librettist Münir

anniversary of Atatürk’s arrival in Ankara at the start

Hayri Egeli staged the

o f the War of Liberation.

production. Nimet Vahit, a voice teacher at the İstanbul

A SURPRISE FOR THE

Conservatory played the

SHAH OF IRAN

lead female role. This artist,

İt was June 1934. The Shah

who trained a number of

o f Iran was going to visit

important opera singers,

Turkey from 10 June to 6

was also the teacher of

July to observe Atat ürk's

Semiha Berksoy, who

reforms at first hand with

played the peasant girl

the idea of introducing their

Ayşim in the production.

equivalents in his own

At 91 today, Semiha

country. Atatürk had the

Berksoy is an extremely versatile giant of an artist

idea of producing an opera for the Shah that would last

who has had a brilliant

ali night. Münir Hayri Egeli

career not only in opera >

was immediately summoned for the task. The epic poem, the Shah-name or Book of Kings, by the famous Iranian poet Ferdovvsi, was chosen. A f ter being examined carefully by Atatürk, the libretto was given to Adnan Saygun to be set to music and the three-act opera was soon completed. The basic

Başta müzik olmak üzere sanata çok önem veren Atatürk, ulusal operanın yaratılması için, Münir Hayri Egeli adında bir gence üç konuda opera librettoları hazırlattı. ‘ Bir Ülkü Yolu’ , ‘Bayönder’ , ‘Taş Bebek’ adlı librettolar, bestelenmek üzere, daha sonra Türk Müziği’nin en önde gelen bestecilerinden olacak Ulvi Cemal Erkin, Necil Kâzım Akses ve Ahmet Adnan Saygun’a verildi. Erkin, ‘Bir Ülkü Yolu'nu bestelememiş; Akses, 'Bayönder’in az bir bölümünü yapmış; Saygun ise bir perdelik 'Taş Bebek'i bitirmişti. ‘ Bayönder’in hazır olan bölümü ile 'Taş Bebek’ , A tatürk’ün Ankara’ya ilk ayak bastığı günün yıldönümünde oynanmıştı.

İRAN Ş A H I’NA SÜ R P R İZ

Tarih, 10 Haziran-6 Temmuz 1934... Iran Şahı, Atatürk devrimlerini yerinde görüp, benzerlerini ülkesinde gerçekleştirmek için Türkiye’ye gelecekti. A tatürk'ün aklına bir fikir geldi: Şah için bütün bir gece süren bir opera gösterimi gerçekleştirmek... Bunun için derhal Münir Hayri Egeli’yi görevlendirdi. Firdevsî'nin ünlü ‘Şehnâme’ adlı destanı seçildi. ‘Özsoy’ , diğer adıyla 'Feridun' adlı bu operanın metnini Münir Hayri Egeli kaleme almıştı. Atatürk de konusu ve librettosunu titizlikle inceliyordu. Metin, bestelenmesi için Ahmet Adnan Saygun'a verildi. Üç perdelik opera kısa bir

P uccini’nin ‘Tosça’ operasında T osca’yı, sadece operada değil, tiyatro, sinema ve resimde de büyük başarılara sahip Semiha Berksoy canlandırıyordu. The lead role in Puccini's Tosça was played by Semiha Berksoy, who combined a brilliant career in opera with success as a film and theatre actor and as a painter.


M ozart'ın 14 yaşında bestelediği tek perdelik ‘Bastien ile Bastienne’de büyücü rolünü oynayan Ruhi Su (solda). Alttaki kareler de yine aynı operadan iki sahne... Ruhi Su in his enchanting role in ‘Bastien and Bastienne', a one-act opera which Mozart composed at the age of 14. The boxes at the bottom show two scenes from the opera.

but as a painter and theatre and film actress as well. She is recognized in Europe as a first-class interpreter of Wagner. The lead male role of Feridun was played by baritone Nurullah Taşkıran, who was trained in Europe's finest music schools. Atatürk demonstrated that a three-act opera could be created and staged even under the most difficult conditions, thereby preparing the ground for a national opera in Turkey. Staged successfully for the visiting Iranian monarch, the opera, this time scaled down to a single act, was performed again on the evening of 3 February 1982. PRO DU CTİO NS PROLIFERATE İsmet İnönü, Turkey’s second president, and Haşan Ali Yücel, minister of culture and education, were two more pioneers of the Turkish national opera.

sürede bitirildi. Operanın mitologyaya dayanan fikri ise, kanlılarla Türklerin aynı soydan gelen kardeşler olduklarıydı. Eseri sahneye metin yazarı Egeli koymuştu. Baş kadın rolünü İstanbul’daki konservatuvarda şan hocası Nimet Vahit üstlenmişti. Birçok önemli operacıyı yetiştiren sanatçı, ayrıca operada köylü kızı Ayşim ’i oynayan Semiha Berksoy’un da hocasıydı. Semiha Berksoy, çok yönlü devleşmiş bir sanatçıdır. Bugün 91 yaşında olan Berksoy'un, operanın yanı sıra, tiyatro, sinema oyuncusu ve ressam olarak da çok parlak bir sanat yaşamı olmuştur. Avrupa’da onun birinci sınıf bir VVagner seslendiricisi olacağı belirtilmişti. Baş erkek rolü olan Feridun’u canlandıran 128 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

ise Avrupa’nın en iyi müzik okullarından eğitim alan, bariton Nurullah Taşkıran'dı. Atatürk, ulusal bir Türk operasının kurulmasına giden yolun önünü açmış, en güç şartlarda bile üç perdelik bir operanın yaratılıp gösterime sunulacağını kanıtlamıştı, iranlı konuk devlet başkanı önünde başarıyla oynanan opera, yıllar sonra, 3 Şubat 1982 gecesi tek perdeye indirgenerek Ankara Devlet Operası’nca oynanmıştı. G Ö S TE R İM LE R AR TIYO R

Türk ulusal operasının diğer önderleri de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Haşan Ali Yücel oldu. Ünlü Alman bestecisi Paul Hindemith, 1935’te Devlet Konservatuvarı’nı kurmak


için Türkiye'ye iki kez gelmiş; Alman opera ve tiyatro yönetmeni Kari Ebert de Devlet Konservatuvarı’nda opera ve tiyatro bölümlerini başlatmış, bir de opera ve tiyatro öğrencilerinin gösterimlere çıkmaları ve halka gösterim vermeleri için Tatbikat Sahnesi’ni kurmuştur. Oynanan ilk opera ise, M ozart’ın 14 yaşında bestelediği tek perdelik ‘ Bastien ile Bastienne’dir. 1940’da Puccini’nin ‘Madam Butterfly'ının ve 1941'de ‘Tosca’nın sadece ikinci perdeleri sahnelenir. Beethoven’in biricik operası ‘Fidelio' ve ‘Madam Butterfly’ın tamamı ise ertesi yıl oynanmıştır. Bundan sonra sırasıyla şu operalar seyirci karşısına çıkar: Smetana'nın 'Satılmış Nişanlı’ (1943), M ozart’ın ‘Figaro’nun Düğünü’ (1944), Puccini’nin ‘La Boheme’ (1945), Verdi’ nin ‘Maskeli Balo’ (1947), Bizet’in Carmen (1948) ve tekrarlar... 1947-48 yıllarında Ankara'daki Sergievi binası, tiyatro ve opera binasına dönüştürülür. ‘ Büyük Tiyatro'nun 2 Nisan 1948 tarihindeki açılışı, Ahmet

The renovvned German

Puccini’s ‘La Boheme'

composer Paul Hindemith

(1945), Verdi’s ‘M asked BalT

came to Turkey to found the

(1947) and Bizet’s ‘Carm en’

State Conservatory in 1935,

(1948).

and another German, opera

The Exhibition Hail in Ankara

and theatre director Kar!

vvas converted into a theatre

Ebert, set up departments

and opera building in 1947-

o f opera and theatre in the

48. Knovvn as the ‘Büyük

Conservatory as well as

Tiyatro’ or Great Theatre, it

founding a ‘practice theatre'

opened on 2 April 1948 vvith

vvhere opera and drama

a performance of Ahmet

students could appear in

Adnan Saygun's opera

public performance. The first opera performed was

Opera and Ballet

M ozart's one-act ‘Bastien

commenced activities in

'Kerem'. The Ankara State

and Bastienne ’, which he

1949 follovving the enactment

composed at the age of

of a special law. Two of

fourteen. The second acts

Atatürk’s great dreams z/ere

only of Puccini’s 'Madame

thus realized. Today operas

Butterfly' and ‘Tosça’ were

are produced regularly in five

performed in 1940 and

of Turkey’s cıties.

1941 respectively, follovved

Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Opera bölümlerini kuran ve yöneten Kari Ebert (üstte). Bastienne (Rabia Erler) ile Bastien (Süleyman Alkan) (sağda). Bastienne kuzusu ile (altta). Kari Ebert, who founded and chaired the Theatre and Opera departments of the State Conservatory (above). Bastienne (Rabla Erler) and Bastien (Süleyman Aklan) (right). Bastienne with her lamb (belovv).

by Beethoven’s only opera, ‘Fidelio’, and ‘M adam e

M ADAM E BUTTERFLY

Butterfly' in full the following

OF THE TURKS

MAKES O PERA-LO VERS

year. Subsequent opera

With the performance of

productions included

Madam e Butterfly, Ankara

Smetana 's ‘The Bartered

theatre-goers began to

Bride’ (1943), M o zart’s ‘The

develop an ardent interest

Marriage of Figaro’ (1944),

in the opera, which they >


Kate Pinkerton (Neriman San), Ço-Ço-San (Mesude Çağlayan), Amerika'nın Nagasaki’deki konsolosu (Süleyman Taner) (en üstte solda). Ço-Ço-San, sevgilisi Pinkerton (Aydın Gün) ile (ortada sağda). Ço-Ço-San, son nefesini verirken (solda). Kate Pinkerton (Neriman San) C ho-C ho-San (Mesude Çağlayan), the U.S. Consul in Nagasaki (Süleyman Tanor) (top left). C ho-C ho-S an and her beioved Pinkerton (Aydın Gün) (çenter right). C ho-C ho-San breathing her last (left).


Adnan Saygun’un ‘Kerem’ adlı operasının gösterimiyle yapıldı. 1949 yılında özel bir yasayla Ankara Devlet Opera ve Balesi çalışmalarına başladı. Böylece Atatürk'ün büyük düşü gerçekleşmiş oldu. Günümüzde beş kentte opera gösterimleri düzenli olarak sürüyor. M A D A M BU TTERFLY OPERAYI SEVD İR D İ

AnkaralI seyirci, Madam Butterfly’ın gösterimi ile operaya büyük ilgi duymaya başladı, operayı onunla tanıdı, sevdi... Özellikle Madam Butterfly’ı (Ço-Ço-San) canlandıran 25 yaşındaki soprano Mesude Çağlayan, gerek sesi gerek rolündeki başarısıyla gönülleri fethetti. O zamanlar bir okullu genç olan bu satırların yazarı da, Madam Butterfly ile bu sahne sanatının büyüsüne

kapıldı. Ayrıca rol alanların tümü başarılıydı. Hele büyük ressamlarımızdan Turgut Zaim ’in dekor tasarımları müthişti. İlk kez 17 Şubat 1904 tarihinde La Scala Operası’nda sahnelenen Madam Butterfly'ın bu yıl sahnelenişinin 100. yılı. Ne mutlu ki, 2004 sezonunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yıllardan sonra Madam Butterfly’ı yeniden sahneleyerek kutlamalara katılıyor.

Turgut Zaim ’in tasarımıyla Madam Butterfly oyununun birinci perde dekoru (Üstte solda). Ço-Ço-San, sevinçle evin her yerine çiçek serpiyor (üstte sağda) Turgut Zaim's decor for the first act of Madame Butterfly (above left). Cho-Cho-San. joyfully scattering flovvers ali över her house (above right).

came to know and love. A 25-year-o ld soprano nam ed Mesude Çağlayan in the role of M adam e Butterfly (Cho-Cho San) captured hearts with her voice and her acting ability, and the present writer, who was a school boy at the time, was captivated by the art o f the theatre forever. Not only were ali the performers successful, but the decor, created by one of Turkey's great artists, Turgut Zaim, was spectacular. This year marks the 100th anniversary of the premiere performance of Madam e Butterfly at La Scala on 17 February 1904. How appropriate that the İstanbul State Opera and Ballet is joining in the celebration by producing M adam e Butterfly again in its 2 0 0 4 season after a hiatus o f many years. □ 3 /2 0 0 4 5KYUFE 131


Biri T ü rk , diğeri H o lla n d a lI iki s a n a t ç ı... Belki hiç ta n ış m a d ıla r a m a , O s m a n l I ’y a d a m g a s ın ı v u ra n ş aş aalı Lale D e v r i’ ni aynı m e k â n la r d a , aynı z a m a n l a r d a b e tim le d ile r ...

Tvvo artists, one a Turk, the other a Dutchm an... Unbeknovvnst to each other perhaps, both depicted the opulent Tulip Era, vvhich put its stam p on O ttom an culture.

ransız hükümeti tarafından büyükelçi olarak atanan Marki de Ferriol ile mahiyetindekiler, uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra 1699’da nihayet İstanbul’a varmıştı. Masallarda duydukları, gravürlerde gördükleri gizemli kente ulaşmanın sevincini geminin güvertesine çıkarak paylaşan yolcuların, gördükleri manzara karşısında gözleri kamaşıyordu. Kentin üzerinde yeni yeni yükselmeye başlayan güneş, cami ve kiliselerin kurşun kaplı kubbelerinde ışıl ışıl parıldıyor; şehir, uykusundan yavaş yavaş uyanıyordu. Büyükelçi Ferriol, uzaktan gördüğü saraya kavuşmanın

F

134 SKYL

3 /2 0 0 4

T

he entourage of the Marquis de Ferriol, newly appointed ambassador

o f the French government, finally reached İstanbul in 1699 follovving a long and arduous voyage. Emerging on deck, the passengers shared the joy of arriving in the mysterious city they had heard about in legends and seen in engravings. What they saw dazzled their eyes. The leaden domes of its mosques and churches

Vanmour, Pera’daki Hollanda Büyükelçiliği'nden görünen geniş manzaranın resmini yapmıştı; Rijksmuseum (üstte).

sparkling in the rising sun, the city was slovvly waking up from sieep. As Ambassador Ferriol thriiled to the sight of the palace in the distance, a man standing next to him was speechless with

Vanmour painted the broad panorama visible from the Dutch Consulate in Pera,


heyecanını yaşarken, yanında onunla birlikte İstanbul’a gelen biri, tarifsiz bir keyif içindeydi... Belli ki bu muhteşem kent, en fazla onu büyülemişti... O, HollandalI ressam Jean Baptiste Vanmour’du... Etrafı sanatçı gözüyle bir süre süzdükten sonra, iskelede bekleyen insanlarla göz göze geldi. Bakışlar hüzünlüydü. 1683'te başarısızlıkla sonuçlanan Viyana Kuşatması ve 1699 Karlofça Anlaşması’yla gelen ilk toprak kaybıydı bunun nedeni. ŞAŞAALI GÜNLERE DÖNÜŞ

Padişah II. Mustafa’nın saltanatı kısa sürmüş, 1703’te Sultan III. A hm ed’in tahta geçmesiyle yeni bir dönem başlamıştı. Yenilikçi bir padişah olan Sultan III. Ahmed, bir yandan bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek üzere Avrupa’ya elçiler gönderirken, diğer yandan da ülkedeki sanatsal arayışları destekliyordu. Nihayet, 1718 Pasarofça Barışı’ndan sonra İstanbul eski görkemli günlerine geri döndü. Matbaanın getirilmesiyle bilim ve teknikte gözle görülür bir ilerleme kaydedildi. Bununla birlikte

Boğaziçi’nde bir gelin alayı (üstte). Sadrazamın Atm eydanı’ndan geçişi (sağda). ‘İsyancıların lideri Patrona Halil’, Vanm our’un imzasını attığı tek resim (altta). A bridal procession on the Bosphorus. (above). The Grand Vezir's procession on the Hippodrome (right). ‘Patrona Halil, Leader of the Rebels’ , the only painting that Vanmour signed (below).

pleasure. Clearly this

sultan, Ahm ed III sent

magnificent city enchanted

am bassadors to Europe to

him more than anyone

follow scientific and

else. He was the Dutch

technological developments

painter Jean Baptiste

there as well as patronising

Vanmour. After surveying

artistle endeavours in his

the scene with his

own country. İstanbul was

painter's ey e, his glance

finally restored to its former

fell upon the people

glory following the Peace of

waiting on the quay. Their

Passarovvitz in 1718.

countenances were sad:

Palpable progress was

the Siege of Vienna had ended in failure in 1683, and the Ottoman Empire h ad ceded territory for the

made in Science and technology with the introduetion o f the printing press, and a taste for

first time in the 1699

entertainment and luxury

Treaty of Carlovvitz.

was born in tandem with a passion for flowers,

A RETURN TO MORE

particularly tulips. The

G LO R IO U S DAYS

palace becam e a meeting

Sultan Mustafa II’s reign was short-lived. But Ahm ed III’s accession to

place for painters, poets and artists. Known as ‘the

the throne in 1703 ushered

ended with the Patrona

in a new era. An innovative

Halil revolt in 1730. >

Tulip E r a t h i s period

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 135


eğlence ve lüks yaşama düşkünlük de arttı. Çiçeklere, özellikle de laleye ilgi bir tutku oldu. Saray ressam, şair ve sanatçıların buluşma yeri haline geldi. Daha sonraları 'Lale Devri’ olarak adlandırılan bu dönem, 1730’da Patrona Halil Isyam’yla noktalandı. V A N M O U R ’UN GÖZÜYLE O SM ANLI

İşte tam bu dönemde İstanbul’daydı ressam Jean Baptiste Vanmour. Sanatçı, ‘Boğaziçi Ressamları’ adıyla anılan grubun arasında yer alsa da, sadece Boğaziçi’ni taşımadı tuvale. Eğlenceleri, tutkuları, fikir hareketlerini ve isyanları da resmetti. Onu AvrupalI ressamların en ünlülerinden biri yapan da buydu belki. Batı dünyası, OsmanlI'daki gündelik hayatı ve saray ritüellerini onun fırçasından öğrendi. Aynı zamanda iyi bir portreci de olan sanatçı, dönemin

padişahı III. Ahmed ve sadrazamı başta olmak üzere birçok önemli simanın da portresini çizdi. Vanmour’un Osmanlı sarayını, dönemin sultanlarını, sadrazamlarını, bir büyükelçinin padişahın huzuruna çıkışını, Patrona Halil Isyanı’nı; İstanbul’un gündelik hayatını, insanlarını ve manzaralarını gerçekçi bir üslupla betimlediği eserleri, bugün tarihî belge niteliği taşıyor. Tabloları arasında en anlamlı olanı, hem Sadrazam İbrahim Paşa ile birkaç vezirin idamını, hem de III. Ahmed'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan Patrona Halil Isyanı'nı betimlediği eseridir. Bu tabloda Patrona Halil'i, elinde kılıç, asilerin önüne düşmüş, III. Ahmed'in tahttan çekilmesini talep ederken resmeden sanatçı, başka bir tablosunda da Patrona Halil'in idam ediliş

Levnî, düğün, bayram ve kabul törenlerini resmettiği gibi, dönemin yaşantısını simgeleyen kadın ve erkek portreleri de yapmıştı. As well as religious feast days and reception ceremonies, Levnî also painted men’s and women’s portraits symbolizing the life of the time.

THE O TTO M ANS SEEN THROUGH VA N M O U R ’S EYES Jean Baptiste Vanmour's sojourn in İstanbul coincided with this period. Although the artist is associated with a group known as 'the Bosphorus Painters', the strait was not the only landscape he conveyed on his canvasses, vvhich also depicted entertainments, passions, intellectual movements and rebellions. This perhaps is what made him one of Europe's most famous painters. İt was from his works that the West learned about Ottoman everyday life and palace rituals. A skilled portraitist, the artist also painted portraits of many of the leading figures of the day, including Ahmed III and his 136 SKYLIFE 3 /2 0 0 4


sahnesini betimlemiştir. Ünlü ressamın, ayrıca derviş ve semazenler, onların giysileri ve ayinleri ile ilgili tabloları da dikkat çekicidir. ‘RENK T U T K U N U ’ LEVNI

O dönemi resmeden bir başka sanatçı da Levnî'ydi. Tıpkı Vanmour gibi, eserleriyle 18. yüzyılın ilk çeyreğinde, Osmanlı tarihinin ve kültürünün dönüm noktalarından birine tanıklık etti. ‘Renkli, çeşitli' anlamındaki ‘Levnî’ mahlası ile anılan nakkaş Abdülcelil Çelebi, Avrupa'ya elçilerin gönderildiği, Batı ile ilişkilerin arttığı, tarihe geçen bir dönemin başladığı bu süreçte, geleneksel Türk süsleme sanatlarından biri olan minyatürle tanık olduğu olayları betimler. Düğün, bayram ve kabul törenlerinin ağırlıkta olduğu eserleri, bir yandan tarihî olaylara tanıklık ederken, diğer yandan da sanattaki

Levnî ve Vanmour'un gözünden Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (sağda) ve ‘Feraceli Kadınlar’ (altta).

' >’ 'f . ;

,

✓ ! • ■

1 J

Grand Vezir Nevşehirli Damat İbrahim Pasha through the eyes of Levnî and Vanmour (right) and Ottoman women in the ‘ferace1, a traditional over-garment wom on the Street (below).

grand vezir. Vanmour’s

costumes and ceremonies

realistic depictions of the

form the theme of

Ottoman palace, the reigning

other notevvorthy paintings by

sultan and his grand vezirs,

the artist.

an ambassadorial audience with the sultan, the Patrona

LEVNÎ’S PASSION FOR

Halil revolt, everyday life in

COLOUR

İstanbul and the city’s

Levnî was another painter

residents and landscapes are

who depicted the Tulip Era.

Virtual historical documents

Like Vanmour he bore

today. Among them the most

witness in his work to one of

significant is a painting of the

the turning points in Ottoman

Patrona Halil revolt, vvhich

history and culture in the first

culminated in the executions of Grand Vezir İbrahim Pasha

quarter of the 18th century. Known by the pseudonym

and several other vezirs and

‘Levnî’ signifying ‘colourful or

the toppling of Ahmed III. İn

variegated’, Abdülcelil Çelebi

this tableau, the artist has

was an artist who depicted in

depicted Patrona Halil, sword

miniatures, a branch of the

in hand, fallen in front of the

Turkish decorative arts, the

hanged men, demanding the

events he vvitnessed in this

deposition of Ahmed III, while

period o f ambassadors being

another of his paintings

sent to Europe and increasing

shovvs the scene of Patrona Halil’s own execution. The

relations with the West. VVhile

whirling dervishes and their

works, in vvhich vveddings, >

depicting historical events, his

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 137


gelişimleri gözler önüne serer. Aynı zamanda bir şair olan Levnî’nin resimleri görsel bir şöleni andırır. Sanatçının, Dimitri Kantemir’in ‘Osmanlı imparatorluğu'nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi’ndeki Padişah Portreleri, ‘Kebir Musavver Silsilename’ ve Seyyid Hüseyin Vehbî tarafından kaleme alınan 'Surnâme-i Vehbî’deki minyatürleri son derece önemlidir. Surnâme-i Vehbî’deki 137 minyatür, Sultan III. Ahmed'in şehzadelerinin düğününü anlatmakla kalmaz; toplumsal hayata dair de ipuçları verir. OsmanlI’daki tüm meslek loncalarının, en seçkin ürünlerini veya hünerlerini sergileyerek padişahla diğer konukların önünden yaptıkları geçit, düğünün ana temasını oluşturur. Padişaha sunulan eşsiz armağanlar, güreşçi ve

rakkasların nefes kesici gösterileri, gökyüzünü renklendiren havai fişekler, etrafı neşelendiren müzisyenler, gülünç tulumcular ve cömertçe yapılan ikramlar, düğünün görkemini artırır. Levnî imzalı 42 adet boy portre çalışması da, onun sanatçılığını gösteren diğer eserleridir. Yine Lale Devri’ nin sefahat yaşamından önemli kişiliklerinin, dönemin yaşantısını simgeleyen kadın ve erkeklerin portrelerinin de yer aldığı eserde, insanların yaşama sevinci bir çiçekle ifade edilir. AYNI SAHNELERİ ÇİZDİLER

Kimi tarihçilere göre Osmanlı tarihinin Rönesans'ı, kimilerine göre de sefahat, yozlaşma, israf ve lüks dönemi olarak adlandırılan Lale Devri,

Levnî’nin Kalender dervişi ile Vanm our’un sema eden Mevlevi dervişleri (üstte). Levnî’nin silahdar ve hasodalı ağalar minyatürü ile Vanm our'un III. Ahmed tablosundan ayrıntı (altta).

religious feast days and audience ceremonies

guilds, is the centrepiece of the ceremony. The matchless

predominate, simultaneously

gifts presen ted to the sultan,

chronicle developments in the

breathtaking displays by

arts. The paintings of Levnî,

wrestlers and male dancers,

who was also a poet, are a

firevvorks that colour the sky,

Virtual feast for the eyes. This

musicians livening up the

artist's portraits of the sultans

atmosphere, comical bagpipe

in Dimitri Kantemir’s ‘History

players and the generous

of the Rise and Fail of the

distribution of gifts to the

Ottoman Empire' and his

populace enhance the

miniatures in the Kebir Musavver Silsilename

splendor of the ceremony. Levnî’s forty-two full-length

(Genealogy of the Great

portraits are further examples of his skill as a painter. İn this

Painters) and in the Surnâme-

138 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

Levnî's Kalender dervish and Vanmour’s vvhirling Mevlevî dervishes (above). Levnî’s miniature of the Svvordbearer of the Sultan and the Lord of the Privy Chamber, and a detail from Vanmour’s portrait of Ahmed III (below).

i Vehbî vvritten by Seyyid

vvork, which includes the

Hüseyin Vehbî are extremely

important figures of the Tulip

important. The 137 miniatures

Era ’s luxurious lifestyle and

in the Surnâme-i Vehbî not

portraits of the men and

only depict the circumcision

women that symbolize it, the

ceremony for Ahmed lll’s

pervasive joie de vivre is

three sons but also provide

expressed in a flower.

clues to social life at the time. The procession, vvhich

DIFFERENT PAİNTERS,

passes before the sultan and

SAME SCENES

other guests displaying the choicest vvares and skills of

İt is thanks to these two artists

ali the Ottoman professional

Era, characterized by some

that we today know the Tulip


o dönemin iki önemli tanığı tarafından bugüne taşınıyor: Levnî ve Vanmour tarafından kaydedilerek yüzyıllar sonrasına ulaşan resimler, birer sanat şaheserleri olmanın yanında, tarihî misyonlarıyla da dikkat çekiyor. Levnî, eserlerinde daha keyifli, daha tasasız anları seçmiş. Vanmour ise daha tarafsızca bakmış, biraz da bir Avrupalı’nın şaşkınlığı ve heyecanı içerisinde olduğu gözlerden kaçmıyor. İki ressamın yaşadıkları dönemde birbirini tanıyıp tanımadıklarıyla ilgili kesin bir bilgi yok; ancak tarihçiler, iki sanatçının eserlerine bakarak aynı anda, aynı mekânda bulunduklarına kanaat getiriyor. Koçbank'ın desteğiyle açılan Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki sergide, yaklaşık 300 yıldan sonra, Vanmour'un devlet adamlarını, dönemin önemli olaylarını ve İstanbul'un

hayatını gerçekçi bir üslupla betimlediği 50 tablosu, ressam ile aynı dönemde yaşayan ve aynı sahneleri çizen nakkaş Levnî’nin saraydaki eserleri ile bir araya geliyor. Sergiye Koç Kültür Sanat Tanıtım tarafından hazırlanan, Amsterdam Rijksmuseum’dan Hollanda tarihi küratörü Eveline Sint Nicolaas ve yabancı resimler küratörü Duncan Bull ile Prof. Dr. Günsel Renda ve Prof. Dr. Gül Irepoğlu’nun yazılarının yer aldığı ‘Lale Devri'nin Bir Görgü Tanığı: Jean-Baptiste Vanmour’ adlı kitap da eşlik ediyor. Sergi, 15 Nisan’a dek görülebilir.

V 'M

'-

• h «. v -

*

>

A

i f

i 1 :5 •

r

v ,v

> -r y r_y»

»Jfr

*

İki sanatçı, iki farklı bakış: Yeniçerilerin ‘çanak yağması’ (üstte); Sultan III. Ahmed (altta).

R öprodü ksiyonları H adiye C a n g ö k ç e tarafın dan yapılan

Two artists, two perspectives: the Janissaries ‘raiding the pots' (above); Sultan Ahmed III (belovv).

fo to ğ ra fla r, K oç K ü ltü r S anat Tanıtım tarafın dan hazırlanan 'Lale D evri'nin B ir G örgü Tanığı: J e a n -B a p tis te V a n m o u r' adlı kita p ta n alınm ıştır.

historians as the Ottoman

men of State, important events

'Renaissance', by others as a

and life in İstanbul at the time

period of vvasteful

are brought together with the

extravagance and dissipation.

works in the palace by Levnî, a

Centuries later, the scenes

miniaturist who lived at the

depicted by Levnî and Vanmour are noteworthy not

same time and painted the same scenes. The exhibition is

only as artistic masterpieces

accompanied by a book titled

but for their historical

‘An Eye Witness of Tulip Era

significance. Levnî chose

Jean-Baptiste Vanmour',

more amusing, carefree

published by Koç Culture, Arts

subjects in his works while

and Communications, Inc. with

Vanmour ıvas more objective,

contributions by Eveline Sint

betraying the astonishment

Nicolaas, curator for Dutch

and enthusiasm of the European. Nothing is known for certain as to whether

history and Duncan Bull, curator for foreign paintings at the Rijsmuseum in Amsterdam,

these two artists, who were

Prof. Dr. Günsel Renda and

contemporaries, ever met,

Prof. Dr. Gül Irepoğlu. The

but, judging by their works,

exhibition will continue until 15

historians surmise that they

April.

were in the same place at the same time. İn the exhibition

The photographic reproductions

mounted almost 300 years

prepared by Hadiye Cangökçe are

later at Topkapı Paiace

taken from the book, ‘A n Eye

Museum with the sponsorship

VVitness o f Tulip Era Jean-Baptiste

of Koçbank, fifty of Vanmour’s

Vanmour', published by Koç Culture,

paintings realistically depicting

Arts and Communications, Inc. □ 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 139


MUZE MUSEUM

A treasure vvithin a treasure

Hazine iรงinde hazine


T o p k a p ı S a r a y ı ’nın h â z in e le r in d e n biri d e k ü t ü p h a n e s in d e k i p a h a b iç ilm e z e ly a z m a s ı e s e rler.

The priceless m anuscripts in its library constitute one of the treasures of Topkapı Palace.

H

Z E Y N E P Ç E L İK

Detail of a calligraphic scroll made for Sultan Mehmed the Conqueror, 1458. One of the earliest examples of painting combined with vvriting, in Kufic script (left top).

ALİ K O N Y A LI

smanlı İm paratorluğunun yedi iklim dört bucakta hüküm sürdüğü dönemlerde, dünyanın her yanından saray hâzinesine gelen elyazması kitaplar, bugün Topkapı Sarayı Müzesi’nin belki de ünlü ‘ Kaşıkçı Elması’ kadar değerli eserleri arasında. Paha biçilmez binlerce elyazması kitabın bulunduğu Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, sarayın ilk yapılarından biri olan Ağalar Camii'nin içinde. Sarayın müze haline getirildiği yıllarda harap durumda olan Ağalar Camii, sarayın uçsuz bucaksız derinliklerine dağılmış kitapları bir araya toplam ak için 1928’de onarılmış ve sonra da III. Ahmed Kütüphanesi’ndekiler hariç bütün kitaplar buraya taşınarak binaya Yeni Kütüphane adı verilmiş. III. Ahmed Kütüphanesi’ndeki kitaplar da 1966 yılında Yeni Kütüphane’ye alınmış.

O

Fatih Sultan Mehmed için hazırlanmış hat tomarı detaylan, 1458. Satrançlı kufi yazı, yazıyla resmin en erken örneklerinden (solda en üstte).

@

T

he handwritterı books that arrived at the Palace Treasury from ali över the

globe when the Ottoman Empire ruled the four corners o f the earth are among the most valuable items in the Topkapı Palace Museum today, as valuable perhaps as even the famous Kashoggi diamond. The Library o f Topkapı Palace Museum contains thousands o f such manuscripts, housed in the Ağalar Camii, or Mosque o f the Eunuchs, one of the palace's first buildings. This building, vvhich was in ruins a t the time the palace was being converted into a museum, was restored in 1928 to house the books scattered hither and yon throughout the vast complex. VVİth the exception of those İn the Library of Ahmed III, ali the books were later removed here to a building known as 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 141


Odun kesen demonlar. Mehmet Siyahkalem adlı sanatçıya atfedilir, 14-15. yüzyıl. VVood-cutting demons: attributed to calligrapher Mehmet Siyahkalem, 14th-15th century.

SARAYLAR, KÖŞKLER VE KİTAPLAR

Yeni Kütüphane, şu bölümlerden oluşuyor: Hazine, Has Oda'daki kitap birikiminden oluşan Emanet Hâzinesi, Revan ve Bağdat köşklerinden getirilenler, Birun ve Enderun’daki çeşitli kitapların bir araya getirilmesiyle oluşturulan Koğuşlar, III. Ahmed, Hırka-i Saadet, Mehmet Reşad ve Tiryal Hanım, Medine, Isfendiyaroğulları ve Halil Ethem Arda. Saray müze haline getirildikten sonra satın alma ve bağış yoluyla gelen elyazması kitaplar ise deftere, ‘Yeni Gelen Yazmalar’ adıyla

kaydedilmiş. Kütüphanede ayrıca 'Güzel Yazılar' diye ünlü Türk hattatlarının gönül açıcı hat örneklerinin yer aldığı bir bölüm de var. Aynı yerde hat sanatında kullanılan kamış, kalemtıraş, kubur, kalemdan, yazı çekmecesi, kalem, makta, makas gibi malzemeler ile, ahşap Kuran mahfazaları ve her biri bin bir oyma ile süslenmiş rahleler de sergileniyor. HEDİYELİK KİTAPLAR

Kütüphanede 14 bin civarında elyazması kitap var. Çoğu hazine kütüphanesinde bulunan 18 bin kadar minyatür ise,

the Yeni Kütüphane or N ew Library. İn 1966 the books from the Ahm ed III Library were transferred here as well. BOOKS, PALACES AND PAVILIONS The N ew Library consists of the following principal sections: The Treasury, the Emanet Treasury containing books from the Privy Chamber, the books brought from the Revan and Baghdad Pavilions, and the various books collected from the Birun and Enderun (the p alac e’s 'Inner' and ‘O uter’ sections) including the Dormitories of the Pages, and the pavilions of Ahmed III, the Mantle o f the Prophet, Mehm ed Reshad and Tiryal Hanım, Medina, the Isfendiyarids, and Halil Ethem Arda. Manuscripts acquired by purchase and donation after the conversion to a museum

142 SKYLIFE 3 /2 0 0 4


are entered in the register as ‘Newly Arrived M anuscripts’. The library also has a section of calligraphic specimens by Turkish calligraphers. Also exhibited here are the tools of the calligraphic trade: pencils, nibs and scissors, carved lecterns. GIFT BOOKS There are about 14,000 manuscripts in the library. The close to 18,000 miniatures, most o f vvhich are in the Treasury Library, exhibit the characteristics of the various schools and styles, spread över a broad geography, of Islamic representational art. Albums and books o f miniatures representing the finest work o f Arabic, Seijuk, Mongol (llkhanid), Timurid, Uzbek, >

İslam resim sanatının geniş bir coğrafyaya yayılan çeşitli okul ve üsluplarının özelliklerini taşıyor. Arap, Selçuklu, Moğol (llhanlı), Timurî, Özbek, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenleri, Safevîler, Memlûklar ve Osmanlı saray nakkaşlarının en seçkin eserlerinden oluşan minyatürlü kitap ve albümler, saray kütüphanesinin en değerli bölümü. Bu birikimiyle Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, İslam dünyasının en zengin minyatür koleksiyonuna sahip. 600 civarındaki kitap ve albüm içinde yer alan minyatürler bilimsel, tarihi, dini ve edebi konuları işliyor. İslam dünyasının çeşitli coğrafyalarında, önemli sanat hamilerinin dönemlerinde hazırlanan minyatürlü elyazmalarının saray koleksiyonunda toplanmış olması, hiç kuşkusuz bir tesadüf değil.

Osmanlı sarayı kitap hâzinesi bir yandan hediye, ganimet ve satın alma yoluyla genişlerken, diğer taraftan da, hemen bütün Osmanlı padişahlarının kitap sanatına gönül vermelerinden ötürü, saray nakkaşhanelerinde hazırlattıkları eserlerle iyice zenginleşmiş. Sarayda yüzlerce kadrolu nakkaş çalıştırıldığı ve bunların her birinin ayrı üsluplara, boya gizemlerine, perspektif ve mekân görüşlerine sahip oldukları, ayrıca kendi aralarında kıyasıya bir rekabete giriştikleri biliniyor. Ayrıca zamanın tarihçileri, hanedan mensuplarının, sarayın yüksek memurlarının padişahlara çeşitli vesilelerle kitap hediye etmek için bu minyatürlü eserleri satın alıp biriktirdiklerini de yazıyor. Surnamelerde ve dönemin tarih kitaplarında, düğün, bayram ve sefer dönüşlerinde padişahlara

Ahm et Karahisari hattıyla yazılı Kuran, 16. yüzyıl (üstte). Lake cilt kapaklı hat albümü, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (altta). A Kuran copied by calligrapher Ahmet Karahisari, 16th century (above). A calligraphic albüm in lacquered binding, period of Sultan Süleyman the Magnificent (right).

3 /2 0 0 4 SKYLIFE


Ali Şir Nevaî’nin Hamsesi’nin 1530-1531 tarihli nüshasından ‘Ferhad’ın eğlence m eclisi’ (sağda). Mağribi hatla yazılı Kuran (altta). The assembly of Ferhad', from a 1530-1531 copyof Ali Şir Nevaî’s Hamse (right). A Kuran in Mağribi script (below).

çok sayıda nadide kitaplar hediye edildiği belirtiliyor. Kütüphanedeki elyazması kitapların çoğunluğu, saraya ‘m uhaleffat’ yoluyla, yani sadrazam, vezir, kazasker gibi yüksek rütbeli devlet adamlarının ölümlerinden sonra, varislerinin bulunmaması durumunda kıymetli eşyalarının saraya alınmasıyla toplanmış. Saray kayıtlarından, görevinden azledilen, öldürülen veya yolsuzluk yapan kişilerin de değerli

eşyalarının saraya alındığı öğreniliyor.

Karakoyuntu and Akkoyunlu Türkmen, Safavid, Mam luk and Ottoman palace calligraphers

HER DİLDEN KİTAP

make up the most valuable

Kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla, III. Ahmed dönemine kadar sarayda Enderun'a hizmet veren bir kütüphane var olmamış. Osmanlı padişahları saray hâzinesindeki kitapları zaman zaman Harem ve Enderun'daki has odalarına alarak, minyatürlü yazmalar, ünlü hattatların yazdığı Kuran-ı Kerim’ler ya da

section o f the palace library. Wlth miniatures in some 600 albums and books on science, history, religion and literatüre, the Topkapı Palace Museum Library has one of the richest collections in the vvorld. The palace collection of illuminated manuscripts produced for prominent patrons of art throughout the Islamic world during its history is of course no

-T ,

accident. The Ottoman palace book treasury, developed on the one hand through gifts, plunder and purchases, was further enriched by works produced by palace artists, not to mention ali the Ottoman sultans who devoted themselves to the art of the book. İt is well knovvn that hundreds of artists were em ployed by the palace, each with his own style, secrets of color, and vievvs on space and

W?

perspective, and that competition was fierce among them. Contemporary historians

JL . 144 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

also write that members

>


I Biz uçmuyoruz! Yorum katmadan, abartmadan, en yalın şekliyle haberi okuyucularım ıza iletiyoruz.

i

p

ZAMAN yeneceğiz 3

Gatalasaıav tn

... Çünkü biz gazeteyiz! \n«an YvaYAan Yeoruûan

siv\Ue^\yor lH diflerdü?ûk

çk*. Ekerde ip ta l siny&ı

www.zaman.com.tr


kişisel ilgi duydukları eserlerden oluşan bazı kütüphaneler kurmuş ama, kendilerinden sonra bu eserler tekrar saray hâzinesine dönmüş, İlk kütüphaneyi kuran ve bu kütüphaneye kitap vakfeden Sultan III. Ahmed ise, o zamanın en yüksek kamu yönetimi okulu olan Enderun'daki ağaların kendi hâzinesindeki kitaplardan yararlanabilmesi için yaptırdığı bu yapıyı, çağdaş bir kütüphane olarak 1718 yılında

Hamse-i Nizami nüshasından iki minyatür: ‘Hüsrev’in Şirin için düzenlediği gece eğlencesinde genç kızların efsane anlatmaları’ (sağda); ‘Leyla ile Mecnun okulda' (altta). Two miniatures from a copy of the Hamse-i Nizami: ‘Young girls telling stories at an evening entertainment organized by Hüsrev for Shirin' (right); 'Leyla and Mecnun at school' (below).

o f the dynasty and high-

BOOKS İN EVERY

ranking palace officials bought and collected

As far as the records show,

works of miniatures to

there was no library serving

LANGUAGE

present to the sultan as

the Enderun until the period

gifts on various occasions.

of Ahm ed III. From time to

Contemporary histories

time the Ottoman sultans

and albums of vvedding

took books from the palace

and circumcision

treasury into the Harem and

processions report that the

privy chambers of the

sultans received iarge numbers o f rare books

illuminated manuscripts, as

Enderun to form iibraries of

especially on such festive

well as Qurans penned by

occasions, on holidays and on their return from military

prominent calligraphers and other works in which they had a personal interest,

campaigns. M ost of the manuscript works in the palace library

but when they died such works reverted to the

were acquired when

palace treasury.

valuable items were appropriated by the palace

Ahm ed III was the sultan

follovving the deaths of

and endow ed it with books.

who founded the first library

grand vezirs, ministers and

This library, construction of

other high-ranking men of

which he commissioned to

State who left no heirs.

enable the eunuchs of the

Palace records indicate that

Enderun, the highest school

even valuable items

of public administration of

belonging to dismissed,

the day, to avail themselves

murdered and corrupt officials were claimed by the

of the books in the palace treasury, was opened

palace.

in 1718.


Kütüphanecilik fikrinin günden güne gelişmesi sonucunda da, sarayda Has Oda civarındaki köşklere Hazine’den bazı kitaplar vakfedilmiş. Sultan IV. Murad döneminde yapılan Revan Köşkü ile Bağdat Köşkü’nde 18. yüzyılda vakıf kütüphaneleri kurulmuş. Saray kütüphanesinde bulunan eserler, Türkçe, Farsça ve Arapça. Ayrıca Yunanca, Latince, Ermenice, Sırpça, Ibranice, Süryanice yazılmış ve bir bölümü resimli elyazması kitaplar da var. Kitaplar

değişik zamanlarda sergileniyor. Bilimsel araştırma yapanlar, çalışma konularını açıklayan bir dilekçeyle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel M üdürlüğü’ne başvurup, gün almak suretiyle bu değerli kütüphaneden yararlanabiliyor. Ayrıca, islami elyazması kitapların Fehmi Ethem Karatay, Gayri islami eserlerin ise D. Adolf Deissman tarafından hazırlanmış geniş katalogları, meraklılarının hizmetinde.

Akkoyunlu Türkmen Sultanı Yakub Bey adına hazırlanan Hamse-i Nizami nüshasından bir minyatür, 1481 (solda). Hat albümünden bir detay (üstte). A miniature copy of the Hamse-i Nizami made for the Akkoyunlu Türkmen Sultan Yakub Bey. 1481 (left). Detail of a calligraphy albüm (above).

Later, with the development

contain miniatures. These

of the concept of librarianship, certain books

books are exhibited from

from the Treasury were bequeathed to the pavitions

time to time.

that surrounded the palace

Scholars may obtain an appointment to use this priceless library by

Privy Chamber. Such librarles were set up in the

submitting an application describing their field of work

Revan and Baghdad Pavitions during the reign of

to the General Directorate of Museums and Cultural

Murad IV in the 18th century.

Assets. Comprehensive

Besides works in Turkish,

catalogues, of Islamic

Persian and Arabic, the palace library also has

manuscripts by Fehmi Ethem

manuscripts in Greek, Latin, Armenian, Serbian, Hebrew

non-Islamic works by D. Adolf Deissman, are also

and Assyrian, some of vvhich

available. □

Karatay and of

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 147


竄ASTRONOM襤 GASTRONOMY Her lokm as覺 m utluluk / Every m orsel a delight

Tatl覺lar 148 SKYLIFE 3 /2 0 0 4


Sofraların vazgeçilm ez lezzeti tatlıların kullanımı, Doğu ile Batı arasında farklılık g ö ste rse de, kökenleri aynı yer: O rta Asya. No table is com plete vvithout svveets. Despite differences betvveen East and VVest, their roots are the same: Central Asia. Hl

VEDAT BAŞARAN

©

ÖNDER DURMAZ

rtadoğu ve Yakın Asya coğrafyalarında sosyal yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan tatlılar, 14. ve 15. yüzyıllardan itibaren yavaş yavaş Batı mutfaklarında da yerini almaya başladı. Ancak, tatlının çeşitliliği ve tüketilmesi bakımından Batı ve Doğu mutfağı arasında olağanüstü farklar bulunur. Batı mutfaklarında tatlı, yemeğin sonunda sunulur ve hafiftir. Oysa Doğu mutfaklarında günün her saatinde sunulan tatlı, yoğun baharlı, aromalı ve bol şurupludur.

O

j k sine qua non of sociai life in the Middie and Far f \ E a s t , svveets gradually began to find their way into western cuisines from the 14th and 15th centuries. But there are significant differences betvveen eastern and vvestern cuisines in the variety and consumption of svveets. VVhereas in the VVest svveets tend to be light and are served at the end of the meal, in the East they are served at any hour of the day and are fragrant and flavourful and drenched in syrup. THE DISTIN CTIVE PO SITION OF BAKLAVA

BAKLAVANIN YERİ AYRI

Everyone knovvs that svveets are a staple of Turkish

Tatlının, Türk mutfağının demirbaşlarından biri olduğu bilinen bir gerçek. Örneğin ‘baklava’ , Türklerin en önemli armağanıdır tatlı dünyasına. Yapımı asla reçete tarifi ile olmaz. Uzun dönemde kazanılan tecrübedir ona tat veren. Baklavanın icadı ile ilgili çeşitli görüşler olsa da, hiçbiri kesinlik kazanmış değil. Charles Perry’nin Ortadoğu mutfak tarihi araştırmalarından, ince hamur açma tekniğinin Orta Asya kökenli olduğunu öğreniyoruz, iş hayatımdaki tecrübelerim de baklavanın kesinlikle ince hamur açma tekniğinden doğduğunu düşündürüyor. Larousse Gastronomique’de bu tekniğin, Osmanlı döneminde Avusturya-Macaristan imparatorluğu sınırlarında ‘strudel’ adıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.

cuisine. Take ‘baklava’, for instance, the Turks' most important contribution to the vvorld of svveets. İt absoluteiy cannot be made from a mere recipe; only long years of experience can impart its special flavor. Although many theories have been advanced concerning the invention of baklava, none is certain. According to Charles Perry, hovvever, a researcher on the history of Middie Eastern cuisine, the technique of rolling out paper-thin dough originated in this part of the vvorld. My own professional experience has led me to believe that baklava must surely have developed out of the technique of rolling thin dough. The authoritative Larousse Gastronomique explains that this technique, under the name of ‘strudel’, appeared in the Austro-Hungarian Empire during the Ottoman period.

TADI İN CELİĞ İND E SAKLI

Peki, ince açma hamur tekniğini insanoğluna keşfettiren neydi? Orta Asya’daki göçer Türkler, yaşam tarzlarından dolayı ocaklarını at sırtında taşımışlar. Atın sırtında taşınacak ocak, ancak sac ocağı olabilir. Ve sac ocağında pişirebileceğiniz

THE SECRET LIES İN THE THINNESS OF THE DOUGH But who invented the technique of rolling thin dough? Due to their nomadic lifestyle, the Turks of Central Asia carried their cooking eguipment with them on horseback. 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 149


150 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

AR CH IVE

TEPSİ TEPSİ BAKLAVA

Yupa, yoka, yufka sözcüklerinin kökü Türkçe ‘yubka’dan geliyor. Bu da ‘ince, kırılgan’ anlamında. Fakat Orta Asya’da ortaya çıkan katlama tekniğinden baklavaya gelene kadar uzun bir mesafenin kat edildiği açık, ince hamur açma tekniği sonucu yufkaların baklavaya dönüşüşü, Türklerin Osmanlı imparatorluğu döneminde ulaştığı kültür seviyesinin gereği ve talebi olarak oluşmuştur. Mutfak kültürünün ilerleyebileceği en iyi şartlar tabii ki ihtişamlı Topkapı Sarayı mutfaklarında çalışan kıymetli aşçıların varlığıydı. Saray ile baklava arasındaki en önemli ilişki ise, her yıl Ramazan’ın ortasına denk gelen tarihte yeniçerilere dağıtılan tepsi tepsi baklavalardı. Peki Türklerin mutfaklara kazandırdığı tatlı sadece baklava mı? Elbette hayır. Sakızlı Hünkar Muhallebisi, badem tatlısı, ayva tatlısı en lezzetli tatlılar arasında. Şimdi, bu üç tatlının tarifleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Mutlaka deneyin.

GÜLLÜOĞLU

çeşitler, mutlak suretle ince olmalı ki çabuk pişirilsin. İşte göçer hayatın beslenme şartlarından doğan ince hamur tekniği, zaman içinde baklavaya dönüşür. Günümüzde Orta Asya ve Doğu Akdeniz bölgelerine özgü baklava, bazı kaynaklarda 'strudel' veya yufkaya (Rumca’da filo) benzetilir. Fakat yufka tek tek, strudel de el yardımı ile bez üzerinde çeke çeke açılır. Baklava ise bir oklavalık açımda 10 adet açılır ve saydamdır. Baklava aslında Fransız Mutfağı’nda milföy, Türk Mutfağı'nda ise yağlı hamur adıyla bilinen çok katlı hamur ürününün başka bir tekniğidir. Yufkanın aralarına sürülen tereyağının içindeki suyun patlayarak buharlaşması, yufka katmanlarının birbirlerinden kabararak ayrılmasına yol açar. Aradaki tereyağın ısınması yufkaların gevrek bir şekilde pişmesini sağlar. Baklavayı ısırdığınızda duyduğunuz çıtırtı, ağızda eriyen hamur ve damağa yayılan lezzet, baklavanın kalitesi ile ilgili en önemli unsurlardır.

The only stove that can be

BAKLAVA BY THE TRAY

carried on the back of a horse

The words ‘yupa’, ‘y oka’ and ‘yufka’ ali derive from the

is a thin metal brazier, and the food prepared on such a

Turkish ‘y ubka’, meaning ‘thin,

brazier has to be thin too so

friable'. But clearly a lot of

that it will cook quickly. The

ground had to be covered

technique of rolling fine dough,

before the technique of

which was born of the

cooking layered dough över a

exigencies of nomadic life,

fiat metal sheet on a brush fire

would develop eventually into

evolved into the sophisticated

baklava. The baklava unique to the Middie East and Eastern

baklava of the Ottomans. The

Mediterranean today is

a product of nomadic culture,

Turks’ transformation of yukfa,

compared in some sources to

into baklava developed hand

‘strudel’ or ‘yufka’ (Greek phylo

in hand with the high level of

leaves). But yufka is rolled out

culture achieved by the

in single sheets while strudel is

Ottoman Empire.

stretched and pressed by hand

The highly skilled chefs

on a piece of cloth. İn the case of baklava, ten layers of dough

employed in the magnificent Topkapı Palace kitchens

at once are rolled out paper-

naturally provided the optimal

thin with a special rolling pin

conditions for progress in the

called an ‘oklava’. Baklava is

culture of cooking. This crucial

actually another technique for producing the multi-layered

relationship betvveen baklava and the palace was

pastry known in French cuisine

manifested in the tray after

as mitle-feuilie and in Turkish as

tray of this crispy layered

‘yağlı hamur'. The moisture in the butter spread between the

pastry that was distributed to

sheets of yufka escapes as steam during baking, causing

the middie of the month of Ramazan.

them to puff up and separate, while the hot butter in betvveen

So is baklava the Turks’ only

ensures that they are baked to

svveets? Certainly not. And

the Janissaries every year in

contribution to the world of

a crisp. The crunchy sound you

some of the most delectable

hear vvhen you bite in, the crispy layers that melts in your

are Sultans' M ilk Pudding, Aimond Delight and Baked

mouth and the flavour that spreads on your palate are the

given belovv. Be sure to try

key criteria of guality in baklava.

them. □

ûuinces, vvhose recipes are


Tarifler | Recipes | Ayva Tatlısı Baked ûuinces

8 kişilik

8 servings

M alzem esi:

Ingredients:

4 adet ayva 1 kg şeker 200 g su

4 quinces 2 0 0 g w a t er

Hazırlamşı:

Preparation:

Ayvaların kabuklarını soyup ikiye bölün, içini bıçak yardımı ile oyup çekirdeklerini bir kenara ayırın. Ayvaları beş dakika su ile kaynatın. Fırın tepsisine dizip çekirdekleri, toz şeker ve suyu ilave edin. 150 C fırında iki saat pişirip, soğumaya bırakın. Kaymak ile servis yapın.

1 kg sugar

Peet the quinces and cut them in half. Core with a knife and set the seeds aside. Boii the quinces in water for 5 minutes. Arrange them on a baking sheet and add the seeds, sugar and water. Cook for 2 hours at 150 C and iet cooi. Serve with thick doubie cream or ‘kaym ak’.

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 151


Tarifler | Recipes | Badem Tatlısı | Almond Delight

8 kişilik M alzem esi:

100 g un 150 g şeker 7 yumurta 200 g toz badem 100 g tahin 100 g pekmez Şurubu için

1 kg toz şeker 1 kg su yarım limon suyu Hazırlanışı: Yumurtaları sarı ve beyaz olarak ikiye ayırın. Beyazını kar beyaz olana kadar çırpın. Yumurtanın sarısı ile 150 g toz şekeri altı dakika çırpın. Bütün malzemeleri beraber karıştırarak yağlanmış tepsiye dökün. 170 derece fırında 20 -2 5 dakika pişirin. Şurubunu soğuk olarak üzerine dökün. Soğuk olarak servis ediniz.

8 servings Ingredients: 100 g flour 150 g s u g a r 7 eggs 2 0 0 g finely ground almonds 100 g tahin (thick sesame oil) 100 g pekm ez (Turkish molasses) For th e syrup: 1 kg granulated sugar 1 kg water juice o f half a lemon Preparation: Separate the eggs. Whip the vvhites until thick and white. Beat the egg yolks vvith 150 g granulated sugar for six minutes. Mix ali the ingredients and pour into a greased pan. Bake at 170 C. for 2 0 -2 5 minutes. When cool, pour the syrup över it. Serve cold.

152 SKYLIFE 3 /2 0 0 4


Tarifler

Recipes | Sakızlı Hünkar Muhallebisi Sultan's Milk Pudding

8 kişilik M alzem esi:

1 kg süt 50 g damla sakız 250 g toz şeker 100 g dilimlenmiş fıstık 20 g yaprak jelatin 100 g nişasta Hazırlanışı: Tencereye süt, damla sakızı, şeker, dilimlenmiş fıstık konulur. Hepsi beraber kaynatılır. Daha sonra yaprak jelatin ve nişasta ayrı ayrı suda eritilir. Kaynayan karışıma çırpma teli ile karıştırılarak yedirilir. 4-5 dakika pişirilir ve kenarlan düz bir tepsiye dökülür, soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra istenilen şekilde kesilir. Ahududu sosu ile servis edilir. Not: OsmanlI’da jelatin yerine balık kılçığı tozu kullanılırdı.

8 servings Ingredients: 1 kg milk 5 0 g mastic (gum arabic) 2 5 0 g granulated sugar 100 g pistachio nuts, sliced 2 0 g sheet gelatin 100 g cornstarch Preparation: Bring the milk, gum mastic, and sliced pistachio nuts to a boil in a pot. Meanwhile dissolve the gelatin and cornstarch in water and add to the boiling mixture, beating with a wire whisk. Cook 4 -5 minutes, then pour into a flat pan with straight sides and let cool. When cool, cut as desired. Serve with raspberry sauce topping. Note: The Ottomans used ground fish bones instead o f gelatin.

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 153


■ O te ls / Oteller m o 3

0

ço

CEYLAN INTER-CONTINENTAL

ANTİK HOTEL

OTEL (*"**)

İSTANBUL (****)

SENATÖR HOTEL (****)

Tel [212] 231 21 21

Tel [212] 638 58 58

Tel [212] 252 93 26

Fax [212] 231 21 80

Fax [212] 638 58 65

Fax 1212] 243 20 10

Adres / Adresses

Adres / Adresses Ordu Cad.

Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim 34435 www. interconti.com .tr istanbul@interconti.com .tr

Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt info@antikhotel.com http://www.antikhotel.com

Adres / Adresses Sıraselviler Cad. No:29 Taksim savoy@savoy.com .tr http://w ww. bestwestem.com .t r

RICHMOND GÖL OTEL

ERESİN TAXIM

THE PRESIDENT

SAPANCA (*****)

HOTEL (****)

HOTEL (****)

Tel [212] 256 08 03 (15 pbx)

Tel [212] 516 69 80

Tel [264] 582 21 04-05-06

Tel [212] 512 23 50 (5 Hat) Fax [212] 526 97 31 Adres / Adresses Vidinli Tevfik Paşa Cad. Harikzadeler Sok. No:37 Laleli www. hotelzurichistanbul.com info@hotelzurichistanbul.com

ACROPOL HOTEL

■s* r * ) Tel [212] 638 90 21

Fax [212] 253 22 47

Fax [212] 516 69 98

Fax [212] 518 30 31

Adres / Adresses Topçu Cad.

Adres / Adresses

Adres / Adresses Akbıyık Cad.

No: 34 Taksim 80090 eresin@eresi ntaxim .com .tr http://www.bestwestem.com.tr

Tiyatro Cad. No:25 Beyazıt sales@thepresidenthotel.com http://www.bestwestem.com.tr

No:25 Sultanahmet acropol@acropolhotel.com http ://www. bestwestem.com .tr

THE MARMARA

HOTEL İSTANBUL

RICHMOND İSTANBUL (****)

CITADEL

İSTANBUL (***")

CONTI (****)

Tel [212] 252 54 60

HOTEL ‘S ’ (***)

Tel [212] 251 46 96

Tel [212] 288 16 42

Fax [212] 252 97 07

Tel [212)516 23 13

Fax [212] 244 05 09

Fax :212] 272 95 05

Adres / Adresses

Fax [212] 516 13 84

Adres / Adresses Taksim Meydanı, Taksim

Adres / Adresses Ortaklar Cad.

İstiklal Cad.No:445 Tünel

No:30 80290 Mecidiyeköy istanbulconti@istanbulconti .com.tr http://www.istanbulconti.com.tr

Beyoğlu 80670 info@richmondhotels .com.tr www. richmondhotels.com .tr

Adres / Adresses Kennedy Cad. Sahilyolu No:32 Ahırkapı Sultanahmet off ice@citadelhotel.com http://w w w .bestwestem.com .tr

AIRPORT ADELA

İSTANBUL SAVOY

TAKSİM SOUARE

HOTEL (****)

HOTEL OBELİSK &

HOTEL (****)

HOTEL (****)

SÜMENGEN ‘S’ (***)

Tel [212] 503 31 33

Tel [212] 252 93 26

Tel [212] 292 64 40 pbx

Fax [212] 503 42 72

Tel [212] 288 16 42

Fax [212] 243 20 10

Fax [212] 292 64 49

Adres / Adresses

Fax [212] 272 95 05

Adres / Adresses Sıraselviler Cad. No:29 Taksim savoy@savoy.com .t r http://w w w .bestwestern.com .t r

Adres / Adresses

Adres / Adresses Ortaklar Cad.

Sıraserviler Cad. No: 15 Taksim info@taksimsquarehotel.com .tr http://www.taksimsguarehotel .com.tr

No:30 80290 Mecidiyeköy istanbulconti@istanbulconti.com .tr http ://www. istanbulconti.com .tr

Fax [264] 582 21 09 Adres / Adresses Sahilyolu Sapanca/Adapazarı info@richmondhotels.com .tr www. richmondhotels.com .tr

©

ZÜRİCH HOTEL (****)

info@themarmaraistanbul.com http://www.themarmaraistanbul.com

Telephone: International cod e for Turkey: 90. İstanbul area codes: European side 212, Asian side 216. For intercity calls within Turkey first dial 0 ’. then the area code, and then the local number. For international calls first dial ’0 0 ’.

154 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

Londra Asfaltı No:38 Ataköy info@adelahotel.com .tr http://www.adelahotel.com.tr


E m e rg e n c y

A m b u la n c e

C h u rc h o f S t. S a v io u r in C h o ra

VVomen’s L ib ra ry and

Kariye Müzesi Edimekapı, Tel: 631 92 41

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve

Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e Tel: 155 (Ali över Turkey)

Inform ation Ç e n te r Foun datio n Bilgi Merkezi

H ag h ia S o p h ia

Haliç, Tel: 534 95 50

Ayasofya Müzesi Sultanahmet, Tel: 522 09 89 A Byzantine church for close to

Yıldız Sarayı Müzesi

T o u ris m p o liç e

1000 years, an Ottoman mosque

Beşiktaş, Tel: 258 30 80

Tel: 527 45 03

for 500, this historic treasure

İn addition to the personal effects

G e n d a rm e

has been a museum since 1935.

of Ottoman Sultan Abdülhamid II

F ire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Y ıld ız P a la c e M useum

HOTEL SPECTRA

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Bin yıla yakın Bizans’ta kilise,

and objects presented to him as

‘s* m

C o a s t G u a rd

gifts, works of wood and products

T el [212] 516 35 46

Tel: 158 (Ali över Turkey)

yaklaşık 500 yıl OsmanlI’da cami, 1935’ten beri de müze olan bir tarih hâzinesi.

also on display here. Osmanlı sultanı II. Abdülhamid’in

M ilitary M useum Askeri Müze

kişisel eşyaları, kendisine armağan

Turizm Danışma A ta tü rk A irport

Harbiye, Tel: 232 16 98

yanı sıra, müzede ahşap eserler

F a x [212] 638 33 79 A d res / A d re sse s Şehit Mehmetpaşa Yokuşu No:2 34400 Sultanahmet contact@hotelspectra.com http://www.bestwestem.com.tr

■ T o u ris m In fo rm a tio n

edilen eser niteliğindeki objelerin ve Yıldız Porselen Fabrikası ürünleri

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93

M useum of Painting

H a rb iye T o u rism Inform ation

and S cu lp tu re

Tel: 233 05 92 K a ra k ö y S e a Port

Resim ve Heykel Müzesi

Karaköy Limanı Tel: 249 57 76

Tel: 261 42 98 This museum, which houses

Beylerbeyi. Tel: 321 93 20

the most comprehensive collection of Turkish painting,

D o lm a b a h ce P a la c e

S irk e c i T o u rism Inform ation Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü A kgü n Hotel (*****) Vatan Caddesi, Tel: 534 48 79 B ü y ü k Sü rm eli (**"**) Gayrettepe, Tel: 272 11 60 Fax: 266 36 69 C o n rad İstan b u l (*****) Beşiktaş, Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 C ro w n e P la z a (*****) Ataköy, Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Ç ın a r H otel ("***) Yeşilköy, Tel: 663 29 00 (18 lines/hat) Ç ırağ an P a la c e K e m p in sk i (*****) Çırağan, Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 D edem an İstanb ul (*****) Esentepe, Tel: 274 88 00 Fax: 275 11 00 D ivan (*****) Taksim. Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 27 E re sin Hotel İstanb ul (*****) Topkapı, Tel: 631 12 12 F o u r S e a s o n s Hotel İstanb ul (*****) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 G rand C e v a h ir Hotel (**•**) Şişli, Tel: 314 42 42 Fax: 314 42 44 T h e G re e n p a rk Hotel (*****) Merter, Tel: 507 73 73 Taksim, Tel: 238 05 05 Bostancı, Tel: 573 30 30 Hilton İstanb ul (*****) Harbiye, Tel: 315 60 00 Fax: 240 41 65 H yatt R e g e n c y (**“ *) Taksim, Tel: 368 12 34 Fax: 368 10 00 İstanb ul P rin c e s s Hotel (*****) Maslak, Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 51 K a y a R a m ad a P la z a Hotel (*****) TÜYAP yanı Beylikdüzü, Tel: 886 84 00 K la s s is (*****) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 K u m b u rg az P rin c e s s H otel (•****) Kumburgaz, Tel: 885 90 00 M erit A ntiq ue İstanb ul (*****) Laleli, Tel: 513 93 00 Fax: 512 63 90 M ö ven p ick Hotel (*****) 4. Levent. Tel: 319 29 29 O rtak ö y P rin c e s s Hotel (•****) Ortaköy, Tel: 227 60 10 Fax: 260 21 48 P o la t R e n a is s a n c e Hotel (•****) Yeşilyurt, Tel: 663 17 00 Fax: 663 17 55 R a d is s o n S A S (**"*) Sefaköy, Tel: 425 73 73 Fax: 425 73 63 T h e R itz-C arlto n (*****) Elmadağ, Tel: 334 44 44 Fax: 334 44 64 S w isö te l the B o sp h o ru s (*****) Maçka, Tel: 326 11 00 Fax: 326 11 22

of the Yıldız Porcelain Factory are

Tel: (0212) 511 58 88 Su lta n a h m e t S q u a re Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02 T h e T u rk is h Touring and A uto m ob ile Club Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

Beşiktaş,

also has sculpture, ceramics and original prints.

de sergileniyor.

■ P a la c e s / Saraylar B e yle rb e y i P a la c e / Beylerbeyi Sarayı

Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş, Tel: 258 55 44 - 236 90 00

Türk Resim Sanatfyla ilgili en kapsamlı koleksiyonu barındıran

Ih lam ur K a s ir / Ihlamur Kasrı

müzede heykel, seramik ve

Beşiktaş, Tel: 261 29 91

özgün baskılar da yer alıyor. M a sla k K a s irs / Maslak Kasırları

(Head Office - Merkez) M useum of T u rk is h and

Maslak, Tel: 276 10 22

Is la m ic Art Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Y ıld ız K io s k s : Şale, Malta and Çadır

İbrahim Paşa Sarayı

Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır

A rc h e o lo g ic a l M useum

Sultanahmet, Tel: 518 18 05-06

Yıldız Parkı, Tel: 276 10 22

Arkeoloji Müzesi Sultanahmet, Tel: 520 77 40

R ahm i M. K o ç

■ C h u rc h e s and

Tel: 282 81 40

■ M u s e u m s / Müzeler

In d u strial M useum

synagogues

A tatü rk M useum

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi

Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250

Hasköy, Tel: 256 71 53-54

Şişli, Tel: 240 63 19 The house in Istanbul’s Şişli district

S a k ıp S a b a n c ı M useum

(G ree k O rth od ox P a tria rc h a l

Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00

C h u rc h of S t. G eorge)

where the founder of modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, lived for a year

Kilise ve sinagoglar A y io s Y e o rg io s

Sadrazam Ali Paşa Cad. 35 Fener, Tel: 531 96 70-6

with his mother and sister. Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal

S a d b e rk Hanım M useum Sadberk Hanım Müzesi

Atatürk'ün, annesi ve kız kardeşiyle

Meşelik Sokak 11/1, Taksim

Sanyer. Tel: 242 38 13

Tel: 244 13 58

birlikte bir yıl yaşadığı ev, Şişli semtinde.

A y a T ria d a (G ree k O rthodox)

C h ris t C h u rc h , T h e A şiy a n M useum

B yz a n tin e G rea t P a la c e

Aşiyan Müzesi

M o sa ic M useum

Bebek, Tel: 263 69 86

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı,

T h e C ity M useum

Sultanahmet,

Şehir Müzesi Yıldız, Tel: 258 53 44

Tel: 518 12 05 This museum, which contains mosaics

T h e M useum of C a ric a tu re

(A ng lican) T h e C rim e a n M em orial Serdarı Ekrem Sok. 82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 a.m. D utch C h a p e l (U nion C h u rch )

from the Byzantine Empire's Great Palace, dates back to 550-450 A.D. Bizans İmparatorluğu’nun Büyük Sarayı’ndaki mozaikleri içeren müze,

and H um our Karikatür ve Mizah Müzesi

İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu, Tel: 244 52 12 Sunday service in English. İstanb ul P re sb yte ria n C h u rch

Fatih. Tel: 521 12 64

Yusuf Kamil Paşa Sok.

MS 450-550 yıllarına tarihleniyor.

T h e T a n z im a t M useum

C a llig ra p h y M useum Hat Sanatları Müzesi Beyazıt, Tel: 527 58 51 Calligraphy by several master-calligraphers together with framed inscriptions and imperial tughras are on exhibit at this museum located in the Beyazıt Medrese. Beyazıt Medresesi’nde kurulan müzede, birçok ünlü hattata ait hatlar, levhalar, tuğralar ve Kur’anlar sergileniyor.

Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 T o p ka p ı P a la c e M useum

Moda, Tel: 449 39 74 Neve Sh a lo m (S ynag o g ue) Şişhane, Tel: 244 75 66 - 293 87 95 S a n Antonio di P a d o v a (C atho lic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu

Topkapı Sarayı Müzesi

Tel: 244 09 35 Sunday service in English, Italian, Polish.

Sultanahmet, Tel: 512 04 80

S t. E sp rit (C ath o lic) Harbiye, Tel: 248 09 10

T Ü R V A K C in e m a and

Sunday service in French, English.

T e le v isio n M useum

S t. M a ry’s C a th ed ra l

TÜRVAK Sinema ve Televizyon Müzesi

(A rm enian P a tria rch a te )

Beykoz,

Şarapnel Sok. 3 Kumkapı

Tel: 425 19 00

Tel: 516 25 17

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 155


M

FLORYA

A

KARABAYIR1

KOfcAIEPE

M

ATAKÖY

A

R

A

KARTALTEPE ZEYTİNBLH NURİPAŞk

D

topkapi

E

gYÜP İCI AMDCV

GÖKTEPE

N

İ Z

MAÇKA

DİKİLİTAŞ BEŞİKTAŞ

VANİKÖY

' CAFERAĞA KÂDIKÖY

Burgazada

Kınalıada

K

KAVAĞI

KAVACIK

BEYKOZ

KOZYATAĞI

Büyükada

\ NN BOSTANCI

\ SUADİYE .ŞENESEVLER

ŞENESEVLER

NAMIK KEMAL BULGURLU

ÇENGELKÖY

KOŞUYOUJ

KUZGUNCUK^ ÜSKÜDAR

O Yassıada

OSivriada

İ

ETİLER

FERAHEVLER

SARIYER

AKATLAR, ORTAfiAYIR LEVENT ETİ ESENTEPE NİSPETİYE BEl Xo ' . . KÜLTÜR

BAHÇE KÖY

T^fMİNÖNUV

(S E A O F M A R M A R A )

R

^

GÜNGÖREN nam'k ^ mal ^ SOĞANLI FEVZİ ÇAKMAK (ÖyYENİBOSNA SİYAVUŞPAŞA. pnj^i BAHÇELİEVLER ÇOBANÇEŞME

BAĞCILAR KİRAZLI MENDERES

ALİBEYKÖY BARAJ!

GAZİOSMANPAŞA

ESENLER >

MAHMUTBEY

ITurkish Airlines Office)

THY Ofis

(Airport)

Havaalanı

(Sea Busef Une)

Deniz Otob. Hattan

(IntemarShipplng üne)

Deniz İşit. Hatları

(Metro)

Metro

(Rallway, Tramwayj

Demiryolu, Tramvay

(International Road Numberj

Uluslarası Yol Numarası

(Road Number)

Yol Numarası

(Other Roadsj

Dlâer Yollar

(Main Road)

Anayol

Otoyol (Motorway)

GÖKTÜRK

ZEKERİYAKÖYO

KAYIŞDAĞI

CEVİZLİ

ESENTEPE RAHMANLAR _ KARTAL

ıÇEKMEKÖY

MALTEPE GÜLSUYU ESENKENT

KÜÇÜK BAKKALKÖY

ÜMRANİYE

O KAYNARCA

PENDİK

SULTANBEYLİ

SULTANBEYLİ GÖLETİ S

JMHURİYET GÖLETİ r -

ÖMERLİ BARAJI

mapist

AVCIKORU

BALLICAO

O KURTDOĞMUŞ

SIRAP1NAR GÖLETİ

HÜSEYİNÜ

KARAKİRAZı

OKURNA


"GÜNEŞLİ G SİZİ BEKLİYOR" Artık, her gün sizin için güneşli olacak. Artık, sizin için yepyeni bir gelecek oluşacak. Artık, hayalinizdeki emeklilik gerçek olacak. Artık, geleceğiniz güvence altına alınacak. Vakıf Emeklilikle, yeni bir dönem başla Artık, hayatınızda güneşli günler hiç bitmeyecek G j& is c

( g ü n e ş ! i günler] ^ P r fm e k lilil^ k g

taruffnak içir mz\er\ en y Vcıkıföcınk ■;ub Vakıf Emekli a ya da irırerner direni bekliyoruz.

üüJiyjJi ü.UnJsr sjj]|ıdilik P lu ılly/pr': _

\

Güz Güneşi "'dîlîlî / ujjrjjjj PJ'jjjj K ıs G ü n e ş i jjjSİıJjJilı Yuijrjjjj F İ u j j j B a h a r G ü n e ş i ijjyldîJik / u/jrujj ?Jujji Y az Güneşi

UJb! I î JjJÎÎ î

/ u ijr jjjj PJuü] www.vakifem K l i l i K . c o m . r r vakifemeklili © v a k i r 2 f r 1 3 k l i l i k . c o m . i r


■ Otels / Oteller B ü y ü k S ü rm eli O teli (*****) Cihan Sok. 6, Tel: 231 76 60 Fax: 229 51 76 B ü y ü kh a n lı P a rk Hotel & R e s id e n c e (****) Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya, Tel: 441 56 00 D edem an B ü y ü k A nadolu O teli (*****)

LU Q Z> O

< oc ESENBOĞA

HOTEL MİDİ

AIRPORT HOTEL (*"**)

z

T el (312] 399 47 00

<

T el [312] 409 64 34

F a x [312] 399 47 03

Fax [312] 409 64 00

A d re s / A d re s s e s Esenboğa

A d res / A d re s s e s

Havalimanı Yolu 16. km Saray www. esenbogaairportotel.com .tr info@esenbogaairportotel.com .tr

Karyağdı Sok. No:40 Çankaya rez@midihotel.com http://www.midihotel.com

Akyurt, Tel: 841 64 64 Fax: 841 62 30 Eta p A ltınel ("***) Tandoğan Meydanı, Tel: 231 77 60 Fax: 230 23 30 King A p a rt Hotel Çankaya, Tel: 440 79 31 M eg a R e s id e n c e A n k a ra Tahran Cad. 5, Kavaklıdere, Tel: 468 54 00 N eva P a la s (***) Küçükesat, Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25 S h era to n A n k a ra (*****) Kavaklıdere, Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36

organizes temporary exhibitions by local and foreign artists. Türk resim ve plastik sanatına ait yapıtların yer aldığı müzede, yerli ve yabancı sanatçılara ait geçici sergiler d e düzenleniyor. O pera - Ulus, Tel: 3 1 0 2 0 94

A ta tü rk ’s M a u so leu m Anıtkabir Müzesi A m useum devoted to various objects belonging to Atatürk and the gifts presented to him by visiting men

■ E m e rg e n c y

of state. Atatürk'e ait çeşitli eşyalar, kendisini

BEST APART HOTEL

MEGA RESIDENCE

m

HOTEL ANKARA / S

T el |312] 467 08 80

T el [312] 468 54 00

F a x [312] 467 08 85

Fax [312] 468 54 15

A d res / A d re s s e s

A d res / A d re s s e s Tahran Cad. No:5

Uğur Mumcu Sok. 71 G.O.P

06700 Kavaklıdere ankara@megaresidence.com

reservation@besthotel .com.tr http ://www. besthotel.com .tr

http://www.megaresidence.com

A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e Tel: 341 65 30 G e n d a rm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u a rd Tel: 158 (Ali över Turkey)

ziyaret eden yabancı devlet adamlarının sundukları armağanların sergilendiği bir müze. Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe, Tel: 231 79 75

■ T o u ris m In fo rm a tio n

Turizm Danışma

BEST HOTEL

m T e l [312] 467 08 80 Fax [312] 467 08 85 A d res / A d re s s e s 195 Atatürk Bulvarı 06690 Kavaklıdere reservation@besthotel.com .tr http://w ww.besthotel .com .tr

ANKARA OĞULTÜRK HOTEL (***) T e l [312] 309 29 00 Fax [312| 311 83 21 A d res / A d re s s e s Rüzgarlı Eşdost Sok. No:6 Ulus reservation@ogulturk.com

http://www.ogulturk.com

T u rizm B a k a n lığ ı - Bahçeiıevler İsmet İnönü Bulvarı 5 Tel: 212 83 00 A n k a ra İl Turizm M üdürlüğü G.M.K. Bulvarı 121 Maltepe Tel: 229 26 31 - 229 36 61 Turizm D a n ışm a - Maltepe G.M.K Bulvarı 121/A Tel: 231 55 72 E se n b o ğ a Turizm D a n ışm a M üd. E se n b o ğ a A irp ort International Term in a l / Esenboğa Havaalanı Dış Hatlar Terminali Tel: 398 00 00 / 1578 - 398 03 48

■ M u s e u m s / Müzeler

A ta tü rk and th e W a r o f In d e p e n d e n c e M useum Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi This m useum presents the battles of the Dardanelles and Sakarya, the Great Offensive and the battle of Dumlupınar (dubbed the Battle of the Com m ander-in-C hief), together with the founding years of the R epublic of Turkey and the period of Atatürk in a series of striking displays. Müze; Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık m uhare­ belerini, Türkiye’nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönem ini çarpıcı biçim de sunuyor. Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe, Tel: 231 79 75

(S)

E th n o g ra p h ic M useum Etnografya Müzesi Ulus,Tel: 311 3 0 07

Telephone: In tern atio n al c o d e fo r T u rk e y : 90. Ankara area code: 312. For intercity calls vvithin T u rk e y firs t d ial 0 ’, then the area code, and then the local number. F o r in te m atio n al c a lls first dial '00'.

158 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

CAPITAL PLAZA HOTEL **** T e l [312] 287 60 65 F a x [312] 284 44 34 A d re s / A d re s s e s Konya Yolu No: 84 Balgat reserv@hotelcapitalplaza.com http://www.hotelcapitalplaza.com

A n k a ra D edem an O teli (****) Büklüm Sok. 1, Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14 A n k a ra H ilto n S A (*****) Kavaklıdere, Tel: 455 00 00 Fax: 455 00 55 B ilk e n t Otel v e K o n fera n s M erkezi (*****) Bilkent, Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79

G o rd io n M u seu m Gordion Müzesi Ancient pottery, tools of textile production and other item s are exhibited here in a space in which exam ples typical of each period are represented. Her dönem in karakteristik örneklerle

T h e A n k a ra S ta te M u seu m o f P a in tin g and S c u lp tu re Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

ait çanak-çöm lekler, tekstil üretim

This museum , w hich houses works of

aletleri vb. eserler yer alıyor.

Turkish painting and sculpture, also

Polatlı, Tel: 6 3 8 21 88

temsil edildiği mekânda, eski çağlara


M TA , Natural H isto ry M useum MTA, Tabiat Tarihi Müzesi At this museum, vvhich bears testimony to several different ages, you may see the giant Amonite that roamed the Ankara area 193 million years ago and the fossilized footprints on volcanic ash of Homo sapiens, who inhabited Anatolia 25,000 years ago. Çeşitli çağlara tanıklık eden müzede, 193 milyon yıl önce Ankara çevresinde yaşamış dev Amonit, Anadolu'da 25 bin yıl önce yaşayan Homosapiens insanın volkan külleri üzerindeki fosilleşmiş ayak izlerini görebilirsiniz... Eskişehir Yolu, Balgat, Tel: 287 34 30

M useum of A nato lian C iv ilis a tio n s Anadolu Medeniyetleri Müzesi A museum displaying specimens collected from excavations going back to the Paleolithic, the Neolithic. the early Bronze Age, the Assyrian trade colonies, the Hittites, the Phrygians and the people of Urartu. Paleolitik çağdan başlayarak, Neolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Urartu dönemlerine ait kazılardan gelme koleksiyon ve örneklerin sergilendiği bir mekan. Gözcü Sok. 2, Tel: 324 31 61 M useum of the R ep u b lic Cumhuriyet Müzesi The Meeting Hail of the National Assembly with its original fumishings, the chambers where the Atatürk reforms were hammered out, and docum ents and certain personal objects reflecting the periods of the first three presidents, Atatürk, İsmet İnönü and Celal Bayar. Özgün eşyaları ile Meclis Toplantı Salonu, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar, ilk üç cumhurbaşkanının, Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar dönemlerini yansıtan belgeler ile bazı şahsi eşyaları sergileniyor. Ulus. Tel: 310 53 61

Embassies / Elçilikler

A fg h a n ista n / Afganistan Çankaya, Tel: 438 11 21 A lb a n ia / Arnavutluk Gaziosmanpaşa, Tel: 441 61 09 A lg e ria / Cezayir Çankaya, Tel: 427 83 85 A rg en tin a / Arjantin Gaziosmanpaşa, Tel: 446 20 61 A u stra lia / Avustralya Gaziosmanpaşa, Tel: 446 11 80 A u stria / Avusturya Kavaklıdere, Tel: 419 04 31 A ze rb a id ja n / Azerbaycan Çankaya, Tel: 441 26 21 B a n g la d e sh / Bangladeş Çankaya, Tel: 439 27 50 Belg ium / Belçika Gaziosmanpaşa, Tel: 446 82 50 B o s n ia & H erzeg ovina Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 446 40 90 B ra s il / Brezilya Gaziosmanpaşa, Tel: 468 53 20 B u lg a ria / Bulgaristan . Kavaklıdere, Tel: 467 28 39 C a n a d a Kanada Gaziosmanpaşa, Tel: 436 12 75 C h in a / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 436 06 28 C h ile / Şili Çankaya, Tel: 447 35 82 C ro a tia / Hırvatistan Gaziosmanpaşa, Tel: 446 08 31 C u b a / Küba Gaziosmanpaşa, Tel: 439 53 62 C z e c h R e p u b lic / Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 446 12 44 D enm ark / Danimarka Gaziosmanpaşa, Tel: 468 77 60 E g y p t / Mısır Kavaklıdere, Tel: 468 22 40 R e p u b lic o f E sto n ia Estonya Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 446 30 27 Fin la n d / Finlandiya Gaziosmanpaşa, Tel: 426 19 30 F ra n c e / Fransa Kavaklıdere, Tel: 468 11 54 F e d e ra l R e p . of G e rm a n y / Almanya Kavaklıdere, Tel: 426 54 65 G e o rg ia / Gürcistan Gaziosmanpaşa,

W ar of In d e p e n d e n ce M useum Kurtuluş Savaşı Müzesi Ulus, Tel: 310 71 40

Tel: 442 65 08 G re e c e / Yunanistan Gaziosmanpaşa, Tel. 436 88 60 H oly S e e / Vatikan Çankaya, Tel: 439 00 41

H un gary / Macaristan

T h e R u s sia n Fed e ratio n

Kızılay, Tel: 442 22 76 In d ia / Hindistan Çankaya, Tel: 438 21 95 In d o n e sia / Endonezya Çankaya, Tel: 438 21 90 Iran / Iran Kavaklıdere, Tel: 427 43 23 lraq / Irak Gaziosmanpaşa, Tel: 468 74 21 Isra e l / İsrail Çankaya, Tel: 446 36 05 Italy / İtalya Kavaklıdere, Tel: 426 54 60 Ja p a n / Japonya Gaziosmanpaşa, Tel: 446 05 00 Jo rd a n / Ürdün Çankaya, Tel: 440 20 54 K a z a k h is ta n / Kazakistan Çankaya, Tel: 441 74 86 K ırg ızh ista n / Kırgızistan Gaziosmanpaşa, Tel: 446 84 08 Kuvvait / Kuveyt Gaziosmanpaşa, Tel: 445 05 76 L eb a n o n / Lübnan Çankaya, Tel: 446 74 86 L ib y a Çankaya, Tel: 438 11 10 L ith u a n ia / Litvanya Gaziosmanpaşa, Tel: 447 07 66 M a ced o n ia / Makedonya Kavaklıdere, Tel: 446 99 28 M a la y sia / Malezya Gaziosmanpaşa, Tel: 446 08 70 M exico / Meksika Çankaya, Tel: 442 30 33 M old ova / Moldovya Gaziosmanpaşa, Tel: 446 55 27 M o ro cco / Fas Gaziosmanpaşa, Tel: 437 60 20 N e the rland s / Hollanda Yıldız, Tel: 409 18 00 N ew Z e a la n d / Yeni Zelanda Kavaklıdere, Tel: 467 90 54 Norvvay / Norveç Gaziosmanpaşa, Tel: 437 99 50 O m an / Umman Gaziosmanpaşa, Tel: 447 06 31 P a k is ta n / Pakistan Gaziosmanpaşa, Tel: 427 14 10 P h ilip p in e s / Filipinler Gaziosmanpaşa, Tel: 446 58 31 P o land / Polonya Kavaklıdere, Tel: 467 78 24 Portug al / Portekiz Çankaya, Tel: 446 18 90 R o m a n ia / Romanya Çankaya, Tel: 427 12 43

Rusya Federasyonu Çankaya, Tel: 439 21 22 S a u d i A ra b ia Suudi Arabistan Gaziosmanpaşa. Tel: 436 69 21 S lo v a k ia R e p u b lic Slovakya Cumhuriyeti Kavaklıdere, Tel: 426 58 87 R e b u p lic of S lo v e n ia Slovenya Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 405 60 07-08 So m a lia / Somali Çankaya, Tel: 427 51 92 So uth A fric a Güney Afrika Gaziosmanpaşa. Tel: 446 40 56 S o u th K o re a / Güney Kore Çankaya, Tel: 468 48 22 S p a in / Ispanya Çankaya, Tel: 438 03 92 S ta te of P a le stin e Filistin Devleti Gaziosmanpaşa, Tel: 436 08 23 Su d a n / Sudan Çankaya, Tel: 441 38 85 S y ria / Suriye Çankaya, Tel: 438 87 04 Svveden / İsveç Kavaklıdere. Tel: 428 67 35 Svvitzerland / İsviçre Kavaklıdere, Tel: 467 55 55 T h a ila n d / Tayland Çankaya, Tel: 467 34 09 T u n isia / Tunus Gaziosmanpaşa, Tel: 437 78 12 T u rk is h R e b u p lic of Northern C y p ru s Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 437 95 38 T ü rk m e n ista n / Türkmenistan Gaziosmanpaşa. Tel: 446 35 63 U kra n ia / Ukrayna Çankaya, Tel: 439 99 73 U nited A ra b E m ira te s Birleşik Arap Emirlikleri Çankaya, Tel: 440 84 10 U nited K ingdom / Ingiltere Çankaya, Tel: 468 62 30 U nited S ta te s Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere, Tel: 468 61 10 U zb e kista n / Özbekistan Çankaya, Tel: 439 27 40 V e n e zu ela Çankaya, Tel: 439 31 98 Y em e n / Yemen Bakanlıklar, Tel: 446 17 78 Y u g o s la v ia / Yugoslavya Kavaklıdere, Tel: 426 03 54


O

Esenboğa Havalimanı (Airport)

M

O to y o l (M otorvvays)

U lu s la ra ra s ı Y o l N u m a ra la rı (In te rn a tio n a l R o a d N u m be rs)

A n a y o l (M a in R oads)

O to y o l N u m a ra la rı (R o a d N u m be rs)

C a d d e le r (Streets)

D e v le t Y o lu N u m a ra la rı (N a tio n a l R o a d N u m be rs)

B3H

D e m iry o lu H a ttı (R ailw ay) M e tro H a ttı (M e tro ) H a fif M e tro (Tram w ay)

¥/ ' , !

KURSAKLAR KOYU .,

İ

# '! T !

\ !

r

Havaalanı

4-

(A irp o rt)

o

(Turkish A irlin e s O ffices)

R e sm i A la n la r (G o v e rn m e n t A reas)

a

,

TH Y O fis P a rk la r v e Y e ş il A la n la r (Parks)

KEÇİÖREN <

BAĞLARİÇİ BAĞLARBAŞI

CC

YEŞİLOZ

ÇIĞDEMTEPE DEREBOYU

< *

BURÇ

KARAKUM

ZULFAZIL

BARIŞTEPE

KALETEPE KAYALAR

[

A

GÜVENTEPE

HASKOY

YEŞILEVLER GÜZELYAKA

AŞ. EĞLENCE

ERGENOKON

KARARGAHTEPE

ALTINDAĞ

BASINEVLERİ

-o — —-----

Octtm[

M. AKİF ERSOY

ANADOLU KARŞIYAKA ESENTEPE

"O.

^BARtŞ

Oemetevler O ,

Balıkenl Ç

ÇERÇİ DERESİ

ULUBEY

ÇARŞ* YENİÇAĞ

HAClLAl

[fcPfcAL" RAGIPTÜZÜN ÖNDER

GÜMÜŞDERE

DEMEI DEMET LALE n t . .

ZİRAAT

ORMAN ÇİFTLİĞ İ''*»'^

YENİMAHALLE

ÖRNEK

ÇİĞİTEPE

ÇAU9WNWW

PLEVNE ^UBAÎU ^V^EVLİYA ÇELEBİ YENİ TURAN TURGUT REİS

ÖZGÜRLÜK

GÜLSEREN

GüuEpE

H)^

TLİRMMKEİk

Gazi Mahallesi

HÜRRİYET FEVZİ PASA • XX 'NKIIAP

YAMAÇ TABAKHANE SOKULLU

^ ^ y ^ A N A F A R T A L A R ÇKALE _ MISAK-I DEMIRFIRKA Ulus ' MİLLİ DOĞANBEY \

***#"

G” ' \

İSTİKLAL AKBAŞ

'•

\

s««wR

ÜLKÜ \

BAHÇELERÜSTÜ

^

J ^ V A K T E p N ^ Gülveren HARMAN D emirltbohçe HÜREL / ^ SAKARYA

C e b e ci

m a£

Salme Kadın BALKEHRİZ

Ç'MENTEPE g ü n d o ğ d u ^ y *

SAIME KADIN

CEBECİ

:AKÜLTELER ABİDİN PAŞA p*Aı ,ı> 0 ERTUĞRULGAZİ ^ HANLIK Kurtuluş Kolol PNCEBECİ 50. YIL P TOPRAKLI K CUNturflYET • r * r IKOCATEPE NAMB<U a - 1 ._______ 1

T 5”” '1

ÇAĞLAYAN KARTALTEPE jn

AŞIK VEYSEL

ILERİ AKDtnE PEYAMI SAFA ŞH. CENGİZ TOPEL ARKA SEYRAN TOPRAKL,K KAZIM ORBAY

TINA7TEPE

MİMAR SINAN

TURKKÖZÜ

MAMAK

lU a C GÖKTÜRK ESATOĞLU METİN OKTAY KÇ. ESAT AŞIKPAŞA BARBAROS UMUT BAYRAKTAR MURAT G. O. PAŞA

100. YIL

O

ÇANKAYA

HARBİYE SOKULLU MEHMET PAŞA

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KIRKKONAKLAR

VKOVtÇUB

ORTA CEVİZLİDERE

GUZELTEPE İLKADIM

KARAKUSUNLAR ODTÜ ORMANI

ŞH. CEVDET ÖZDEMİR

GATA 100. YIL ORMANI

HUZUR

GÖKKUŞAĞI

ATA

AYDINLAR

OSMAN TEMİZ MALAZGİRT

ŞjpP-"

N

GAZİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ GAZİ

1.SULTAN MURAT

ENGÜRÜ

METİN AKKUŞ

HİLAL

*

apist

02122978^07h


Birinci sınıf Joumeyof lezzet first class yolculuğu taste DÜNYA FINDIK ÜRETİMİNİN % 75'İNİ KARŞILAYAN TÜRKİYE, DÜNYANIN EN KALİTELİ FINDIĞINI ÜRETİYOR VE YÜKSEK TEKNOLOJİYLE İSLİYOR. TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA BİRİNCİ SINIF LEZZET YOLCULUĞU SÜRÜYOR...

HAZELNUT PROMOTION GROUP FI NDI K T A NI T IM GRUBU

75% OF THE VVORLD'S HAZELNUT COME FROM TURKEY, WHERE WORLD'S BEST ÛUALITY HAZELNUT IS CULTIVATED AND PROCESSED WITH HIGH TECHNOLOGY. JOURNEY OF FIRST CLASS TASTE CONTINUES.

TURKISH AIRLINES TÜRK H AVA YOLLARI

Atatürk Bulvarı, No: 19/E IP.K. 51) 28200 GİRESUN-TURKEY Phone: +90 (454) 21611 03 - 21613 38 216 24 26 - 216 88 91 e-mail: kib@hnutexp.org www.ftg.org.tr

Fax: +90 (454] 216 48 42 - 216 88 90


■ Otels / Oteller

LU

■ T o u ris m In fo rm a tio n

■ M u seu m s / Müzeler

Q

Turizm Danışma

A rch e o lo g ica l M useum

3

A d nan M en d e re s A irp ort

O çc

Tel: 274 22 14 - 274 21 10 P ro v in c ia l D ire cto r of T o u rism İl Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17 - 4 8 3 62 16

■ıı ili GRAND HOTEL ONTUR

N

(

)

Alsancak Tel: 445 73 90 - 489 92 78

RICHMOND PAMUKKALE TERMAL (****)

Tel [232] 724 00 11

T el [258] 271 42 94 pbx

F a x [232] 724 84 22

F a x [258] 271 40 78-271 43 05

A d re s / A d re s s e s Dalyan- Çeşme

A d re s / A d re s s e s

sales@onturcesme.com

Karahayıt Pamukkale 20290 Denizli info@richmondhotels.com.tr

http://www.onturcesme.com

http://www.richmondhotels.com.tr

Bergama Tel: 631 28 51 Çeşme Tel: 712 66 53

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak, Tel: 489 07 96 Open daily except Mondays. 09.00-17.30 Pazartesi dışında her gün A ta tü rk M useum / Atatürk Müzesi Birinci Kordon, 148, Tel: 464 48 05 Open daily except Mondays. 09.00-17.00 Pazartesi dışında her gün B e rg a m a M useum / Bergama Müzesi

Foça Tel: 812 12 22

Bergama, Tel: 631 28 83

Selçuk Tel: 892 63 28 - 892 69 45

Open daily except Mondays. 08.30-17.30 Pazartesi dışında her gün

■ S ig h ts e e in g Gezinti

E p h e s u s M useum / Efes Müzesi Selçuk. Tel: 892 60 10 - 892 60 11 Open daily 08.30 - 18.30. Her gün M useum of Painting and Sc u lp u re

Situated on the outskirts of the city, it

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 89 45

consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various tim es of year över

ödemiş Arkeoloji Müzesi

190 species of bird can be seen here. Adalar, sazlıklar, deltalar ve

Ödemiş, Tel: 545 11 84 Open daily 08.30 - 17.30. Her gün

B ird P a ra d is e / Kuş Cenneti

Ö d em iş A rch e o lo g ica l M useum

gözalabildiğine uzanan düzlüklerde

S.

Y a ş a r A rt M useum

190'ı aşkın türde milyonlarca kuşu

S.

Yaşar Resim Müzesi

barındırdığı için dünya çapında bir ‘kuş cenneti’ sayılıyor.

Alsancak, Tel: 422 65 32

■ Churches & synagogues E p h e s u s / Efes

RICHMOND EPHESUS RESORT (****•) T el [232] 893 10 60

İZMİR PALAS

VVithin easy reach of İzmir (72 km) and

A ya Fotini (Orthodox)

OTEL (***) T e l [232] 465 00 30

Ephesus have an unforgettable

Tel: 421 69 92

charisma. Established in 3000 BC and including remains from the lonic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk

Only open on principal feast days. Yalnız büyük bayramlarda açık.

periods, Ephesus is a sight not to be missed. İn nearby Selçuk there is the basilica of St. John (6th century), a

Ikiçeşmelik Cad., 40 Tel: 441 90 97

F a x [232] 893 10 54-55

F a x [232] 422 68 70

A d re s / A d re s s e s

A d res / A d re s s e s

Pamucak-Selçuk 35920

Vasıfçınar Bulv. No: 2 Alsancak

ephesus@richmondhotels.com.tr

info@izmirpalas.com.tr

http ://www. richmondhotels. com .tr

http://www.izmirpalas.com.tr

superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers. İzmir'den (72 km) ve Kuşadası’ndan

AQUA FANTASY (****) AOUAPARK&RESORT HOTEL

Tel [232] 893 11 11 pbx F a x [232] 893 11 10 A d re s / A d re s s e s Ephesus Beach (Pamucak Oteller Bölgesi) Selçuk info@aquafantasy.com http://www.aquafantasy.com

© Telephone:

International code for Turkey: 90. code: 232. Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within

Turkey first dial 0’, then the area code, and then the local number.

For intemational calls first dial ’OO’. 162 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

C lu b Hotel E p h e s u s P rin c e s s (*****) Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 E g e P a la s (****) Cumhuriyet Bulvarı, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 G rand Hotel M ercu re İzm ir (****•) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 Hilton İzm ir (*****) Gaziosmanpaşa Bulvan, 7 Tel: 497 60 60 Fax: 497 60 00 Hotel K a y a P re stig e (****) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, 47 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Sh era to n Ç e şm e (*****) Ilıca, Çeşme Tel: 723 12 40 Fax: 723 13 88 T erm al P rin c e s s O teli (****•) Balçova Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39

■ E m e rg e n c y

İzmir area

Kilise ve sinagoglar

Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of ancient

1374 Sokak, 24, Alsancak,

B erkho lim Synag og ue B e t Isra e l Synag og ue Mithatpaşa Cad., 265 Tel: 425 16 28 H o use of the Virgin M ary Efes, Selçuk, Tel: 892 60 08 Nötre Dam e d e S t. R o sa re i (Catholic) 1481 Sokak, 8, Alsancak Tel: 421 66 66 Open daily. Her gün açık.

(18 km) kolaylıkla ulaşılabilen

Nötre D am e d e Lo u rd e s (Catholic)

olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir

81 Sokak, 10, Göztepe, Tel: 246 11 45 Open daily, Her gün açık.

atmosfere sahip antik kent. M .ö . 3000

S t. Jo h n ’s C a th ed ra l (Catholic)

yıllarında kurulan ve ion, Lidya, Roma,

Şehit Nevres Bulvan, 29, Alsancak

Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutlaka vakit

Tel: 484 53 60 Open daily. Her gün açık S a n ta M aria (C atholic)

ayrılmalı. Efes’in çok yakınında

Halit Ziya Bulvan, 67

St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi,

Tel: 484 86 32 Open daily. Her gün açık.

Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk Isa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor.

S a n ta M aria (C atholic)

H o u se o f th e V irg in M ary Meryem Ana Evi The Virgin Mary cam e to Ephesus with St. John, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the Vatican in 1957. M ass is

Kars Okulu Sok., 5, Bornova Tel: 388 11 77 Open daily. Her gün açık. S h a a r A sh a m a ya n Synag og ue 1390 Sokak, 4, Alsancak S in y o ra ive re t Synag og ue 927 Sok, 7 Mezariıkbaşı S t. A nthony of P adu a (C atholic) 1610 Sokak, 5, Bayraklı, Tel: 341 06 16 Open daily. Her gün açık. S t. H elen (C atholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka Tel: 364 36 22

F ire

celebrated here every morning at 7.30 and on Sunday momings at 10.30. Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e gelen Meryem Ana'nın hayatının son dönemini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957'de Vatikan'ın onayından sonra kutsal

Tel: 110 (Ali över Turkey)

ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve

Tel: 420 08 42 Open daily. Her gün açık.

T e l [258] 271 46 06

T o u ris m p o liç e Tel: 527 45 03

Kilisesi İzmir’den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklıkta, çam, çınar

St. M ary M agdelena (Protestant)

F a x [258] 271 40 78 A d re s / A d re s s e s

G e n d a rm e

ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir

S t. P o o lyca rp (Catholic)

Karahayıt Pamukkale 20290 Denizli

Tel: 156 (Ali över Turkey)

info@richmondhotels .com.tr http://w ww.richmondhotels.com .tr

C o a s t G u a rd

tepe olan Bülbül Dağı’nda bulunuyor. Her sabah 7.30’da, pazar sabahları 10.30’da ayin düzenleniyor.

Tel: 484 84 36

A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e Tel: 155 (Ali över Turkey)

RICHMOND PAM UKKALE SPA (****)

Tel: 158 (Ali över Turkey)

October-May, June-September. Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. St. Jo h n (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 464 57 52 S t. Jo h n the B a p tist (C atholic) Kemalpaşa Cad., 15, Buca

Hürriyet Cad. 18, Bornova Necati Bey Bulvan, 2, Open daily. Her gün açık


Dikili Körfezi Y a y ak e n t Killlk Br.

-

:

DIK1U

y ü

Pise Br.

"

Garipada ı;. K a lb u ra d a

Tarihi Yerler

Bucak (Townshlp)

Kale

(Casiio)

Otoyol

[Main Road)

Arayol

(Secondary Road)

Tarihi Kilise

Zeytlndpâ

1

»Yuntdağ

\ g r y n EİON

Tem aşalık Br.

NEMRUT

1

Taşlı Br.

(Historical Church)

Müze

Ilıc a Br.

(Museum)

Tuzla Br. agj>

AIGAİ ■MYRINA

Milli Park

(National Park)

KYME

Kıs Sporları (VVİnter Sports)

THY Ofis

O

(Airport)

D e ğ irm e n A d a Br.

(Historical Mosque)

1

H avaalanı

/' ^

Ç a n d a r l ı K ö r fe z i

Tarihi Cami

I

Demiryolu (Rallway)

'

K e m ikli Br.

Görülecek Yerler

Hfefl

Anayol

'Y e n ik e n t

11

(Sightseelng)

cA

(Motonvay)

M a rd a liç A d a la r ,

(Historical Places)

b * fil k m A

İlçe (Town)

BADEMLİ ILICASI

a

X

1F

il/cw

puca

KALANYA ,

(Turkish A irlines Office)

K ö m ür Br.

,O s m a n c a l

O ra k A d .

K a ro Br.

K a lınkaya Br. D e v e Br.

TAŞKULE

Karaburun -PHOKA1A EsklfenerBr.

.oyun A d .

Akdağ Tepesi

U zu n Ada

Manisa

Emitaiem lenemen

PANAZTEPE

K üçükbahçe

/

[MALTI TUZLASI

M o rd o ğ a n

t i/

< i r

MAGNESIA

P a şa Ad.

A

İZMİR KUŞ CENNETİ

i

SPILDAĞIM İUİ PARK

K a ra A d a

U zu n Ada

ç J (jvr^J

^ A n z a k Br.

Kiraz Br-

H e k im A d .

T o p ra k A d a Uç Br.

B a ra b a 5 Ad.

Top Br.

ERYTHRAE

Y a s s ıc a A d a

illi

İn c ir li A d a

PAMUKLU

YUVARLAK \

çe* m w p ^ kapucmari

KLAZOMENAİ

Kemalpaşa Buca

UMAN-T£Pg:

:elbahçe

, gui

Batı Br

APRİLYA

A la ç a t •

D ağ k ızılca *

C A M İİ UZUNKUYU DİIİLENME YERİ İSEFERHİSAR » KALESİ' / i

AEREA

Ç a k m a k Br.

EFEOĞLU

M ANASTIR,f T a va Ad.

S ığacık K örfezi Kiİlik Br. w V K a n lı A d .

KİZILAI İn c i Br.

Seferlihisar |/IL

KAR A Kul. M PUC AS,

\

V

\

J!

^

* * K o kar Br. CU M A 15 i r

C ılg a B r. Teke Br.

\

i BAKLATEPE

,t,C* S'

°S $ S £ *

ü r k ^ J r ^ V

\ h t o f b o îr '”

A L A fW ^ \\'

:

f

'« S S iL j TUT

\

merye^ nÂ

i f â m a p ^ s ” rvkusadası

Sisam Ad. Samos

*

ra ş

G ebeklrseO .

*“

Kuşadası Körfezi

Ç |rP l

tjienderı

S e lç u k

¥ c fw s R j

.& & * *

jjp

S v 5 ^ ~ ~ =~ t


Otels / Oteller

LU

H illsid e S u Hotel (****•) Konyaaltı, Tel: 249 07 00 Fax: 249 07 07 H otel O fo A n ta lya (*****)

O

Lara, Tel: 349 40 00 / 15 hat Fax: 349 40 16

CD

Hotel S a ra y R e g e n c y (“ ***) Titreyengöl, Tel: 756 91 00 / 7 hat Hotel S illy u m 2000 (**“ *) Belek, Tel: 715 21 00 Hotel S u lta n S a ra y (*****) Göynük / Kemer, Tel: 815 14 80

_ ]

Hotel Su n Z e yn e p (*****)

CLUB TU RTEL’S MARCO POLO (HV1)

î*

Belek, Tel: 725 41 80 Fax: 725 42 00

LIM AK ARCADIA GOLF &

XANADU RESORT

SPORT RESORT (*****)

HOTEL (***")

T e l [242] 824 63 36 pbx F a x [242] 824 63 47

T e l [242] 715 11 00

T e l [242] 710 00 00

F a x [242] 715 10 80

F a x [242] 715 17 33

IC H o tels In ternational C o m fort

A d re s / A d re s s e s

A d re s / A d re s s e s İskele Mevkii Belek

A d re s / A d re s s e s

A irp ort (***•*)

Acısu Mevkii Serik Belek PK 49 sales@xanaduresort.com.tr

Çalkaya, Tel: 463 10 10

info@arcadiahotel.info http://www.arcadiahotel.info

http ://www.xanaduresort.com .tr

Çamyuva Kemer info@marcopolo.com.tr http://www.marcopolo.com.tr

H otel T u rq u o ise (•****) Side/Sorgun, Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45

Fax: 463 15 58 L a re s Hotel (****•) Lara, Tel: 351 16 00 Fax: 351 16 16 Leto o n ia G o lf R e so rt (***•*) Belek. Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 M irage P a rk R e s o rt (***•*) Göynük, Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35 P re s a Di F in ic a Hotel & Su ites (*****) Finike, Tel: 855 55 00 Fax: 855 53 00 R o ya l R e s o rt Hotel (***•*) Kemer, Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27

CORNELIA DE LUXE

LIM AK ATLANTIS

HOTEL ALP PAŞA

RESORT (•****)

HOTEL & RESORT (**♦**)

‘S ’

100. Yıl Bulvan. Tel: 238 55 55

T el [242] 715 25 00

Tel [242] 715 29 29

T e l [242] 247 56 76

T a k s im In ternational S id e (*****)

S h era to n V o ya g e r A n ta ly a (***♦*)

F a x [242] 715 25 05

F a x [242] 715 23 75

F a x [242] 248 50 74

Manavgat, Tel: 756 93 21

A d res / A d re s s e s lleribaşı Mevkii Belek

A d re s / A d re s s e s lleribaşı Mevkii Belek

A d re s / A d re s s e s Barbaros Mah.

sales@comeliaresort.com http://www.comeliaresort.com

info@atlantishotel.info

Hesapçı Sok. No: 30 Kaleiçi info@alppasa.com

Fax: 756 93 20 T a ly a Hotel (****•)

http://www.atlantishotel.info

http://www.alppasa.com

Fevzi Çakmak Caddesi. Tel: 248 68 00 Fax: 241 54 00 T o p ka p ı P a la c e (***»*) Kundu Aksu. Tel: 431 23 23 T ü rk iz Hotel (**•*•) Kemer Yat Umanı, Tel: 814 41 00 Fax: 814 28 33

■ Emergency A m b u la n ce

Tel: 155 (Ali över Turkey)

P o liç e

A ltis G o lfho tel ("***)

F ire

r*~)

HOTEL & RESORT (*****)

Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liçe

T e l [242] 238 54 54

Tel [242] 503 31 33

Belek/Serik. Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34

F a x [242] 238 51 51

F a x [242] 503 42 72

A n ta ly a R e n a is s a n c e R e so rt (**•**)

Tel: 527 45 03 G e n d a rm e

A d res / A d re s s e s Konyaaltı Falez Mevkii 07050 con tact@falez.com .tr http://www.falez.com.tr

Adres / Adresses No: 15 Kiriş / Kemer info@limrahotel.info http ://www. limrahotel.info

Beldibi, Tel: 824 84 31 Fax: 824 84 30 A ntb el B e le k Hotel (**♦**) Belek/Serik, Tel: 725 41 02 Fax: 725 42 68

B e lc o n ti R e so rt H otel (*****)

Telephone: In tern atio n al c o d e fo r T u rk e y : 90.

Belek, Tel: 715 15 40 Fax: 715 10 47 C lu b Hotel S e ra (*****) Lara Yolu, Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54

Antalya area code:

D edem an A n ta ly a (*****)

KEMER RESORT HOTEL

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G uard Tel: 158 (Ali över Turkey)

Arum Hotel & A p a rtm en ts (*****) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40

©

164 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

Tel: 112 (Ali över Turkey)

Belek/Serik, Tel: 725 40 51 Fax: 725 40 71

LIM AK LIMRA

FALEZ HOTEL ANTALYA

242. For intercity calls within T u rk e y first d ia l ‘O’, then the area code, and then the local number. F o r in te m a tio n a l c a lls first dial '00'.

A d o ra G o lf R e s o rt Hotel (*****)

■ Tourism Information Turizm Danışma T o u ris t Inform ation Phone Alo Turist Hattı Tel: 0 800 511 07 07 - 0 800 511 07 08 P ro v in c ia l D ire cto r o f T o u rism İl Turizm Müdürlüğü

Lara Yolu. Tel: 316 16 00 Fax: 316 20 30 G lo ria G o lf R e so rt (***•*)

Tel: 343 27 60-61 A n ta lya Cumhuriyet Mahallesi. Tel: 241 17 47 A la n ya

(**“ *)

TITANIC DELUXE BEACH & RESORT

T e l [242] 814 31 00

Tel [242] 351 17 17

F a x [242] 814 55 30

F a x [242] 351 17 18

Belek/Serik, Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25

Çarşı Mahallesi, Tel: 513 12 40 Kaş

A d re s / A d re s s e s Atatürk Bulvarı Kemer

G rand P re stig e Hotel S id e (*****) Side, Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 G rand Hotel A d o n is (*****)

Cumhuriyet Meydanı, Tel: 836 12 38 K em e r

resort@kemerresort.com

A d re s / A d re s s e s Kopak Çayı Mevkii Lara info@titanic.com.tr

http ://www. kemerresort.com

http://w ww.titanic. com .tr

Eski Lara Yolu. Tel: 323 44 44

Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12


Koz a ğ a c ı Brj.

,?SAOA

J0Â N D A

V

Q,

KEKOVA

'SIMENA

Elmalı

GUMPOS \Ğ lAR tSA b

IOE3ESSOS

MERKEZİ

Korkuteli

ANDRIAKE

]5

OLYMPOS

YANARTAŞ

PHASEUS

Kemer

IPEBENNA

KURŞUNLU SELALESI

B ucak

Kaılsu Brj

Yardımcı Br.

Altınyaka

APIASSCS

Finike Körf.

» Demre (Kale)

ARYKANDA

Kızılcadağ

Korkuteli Brj

K em er

Karatcş G / V

E n e n C ^ ''"

ABDAL,

APERUV

Akçay

Yazır G.

Alfinyayla

Ç avdır

Tefenni

leSMŞİ

KURUÇ&H0)

t

MAGYDOS

Belek

^ K o y u jijrö ADAP,

Taşağll

M anavgat

Oymopmar

-M J a

Beyşehir G , . -

M a lta Br.

ıÜzümlü

0

10

Söndürm e Br.

Başyayla

Sarıoğlan

Dlnek

20 km

A rp a Brj.

Taşken*

Hadım

A N TIO C H EIÂ' AD CRAGUM

SEUNUS

Köprülü

ÛçptKjr

IOTAPE

\

A lanya

SYEDRA

D itvarda Br.

KORAKESİON

Yalıhüyük

Akören

Hatunsaray


■ O te ls / O teller

LU Q Z) O

B o d ru m R e s o rt (*****) G ürnbet, Tel: 3 1 7 2 8 28 C a ria H o lid ay R e so rt Babadağ, Sarıgerme, Tel: 286 84 39 E le g a n c e H o te l’s (**•**)

5

»o 3

K ö y c e ğ iz

carefully hew n stone, City vvalls, a

M uğ la M useum / M uğla Müzesi

Atatürk Kordonu, Tel: 262 47 03

Tem ple to Apollo and the church

This natural history m useum

M a rm a ris

later built on the site, a well-

exhibits fossils discovered near

İskele Meydanı, 1

preserved theater and the stili visible

the village of ö z lü c e belonging to

Tel: 4 1 2 10 35 M ila s-B o d ru m

traces o f an agora.

a w ide range o f creatures vvhich

Ula ilçesi sınırları içerisinde, Gökova

lived 5 -9 million years ago över an

M ilas-B odrum Havalimanı,

Körfezi’nde yer alan Sedir Adası,

area stretching from eastern Asia

Tel: 5 2 3 0 0 66

düzgün kesm e taştan çok sayıda

to Spain.

Kemeraltı M ah., Dergah Civarı,

M uğla

kulesi, sur duvarları, Apollon Tapınağı

Muğla merkez ilçeye bağlı özlü ce

Marmaris,

Marmaris Bul., 24

Tel: 412 81 01 F u g a F in e T im e s Asırlık Mevkii, Bodrum, Tel: 317 23 60 H illsid e B e a c h C lu b Kalemya Koyu, P.K. 123, Fethiye, Tel: 614 83 60 Iberotel S a rıg e rm e P a rk (****) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 8 0 31 K a ria P rin c e s s (*****)

Tel: 214 12 61

korunm uş tiyatrosu ve izleri görülebilen agorası ile oldukça zengin arkeolojik veriler sunuyor.

Ispanya’ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olm uş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze.

D alyan This village southeast of M uğla is nam ed after the river vvhich links

^ Ş

Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels of the river wind

N a u tic a l A rc h a e lo g ic a l M useum Sualtı Arkeoloji Müzesi Remarkable ancient artefacts and ships discovered by s pon ge divers

■ S ig h ts e e in g / Gezinti B o drum C a s tle / Bodrum Kalesi

yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü'nü

M ag ic L ife D e r C lu b

This castle ded ica te d to St. Peter

Akdeniz’e bağlayan 5 mil

R e s o rt (***•*)

w a s built by the Knights o f Rhodes

uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan

Bodrum Müzesi içinde, sünger avcıları

Hisarönü Köyü, C u bucak Mevkii,

in the 15th century. Located on the

kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla

tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında

Marmaris, Tel: 4 6 6 64 34

edge of the harbour, it covers an

gezilecek bir doğa harikası.

çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği

M ag ic L ife D e r C lu b

area of approxim ately 3 0 ,0 0 0 square

S a rıg e rm e (*****)

m etres, and has fi ve tovvers knovvn

F e th iy e M useum / Fethiye M üzesi

Sarıgerme Mevkii, O rtaca

as the French Tower, English

This m useum contains m any finds

Tel: 2 8 6 8 0 63 M an a stır Otel (****) Kumbahçe Mah. Banş Sitesi, Bodrum Tel: 316 28 54

Tovver, Italian Tovver, German

from the ancient cities o f the region,

Tow er and Snake Tovver.

such as carved fragm ents of

15. yüzyılda R odos şövalyeleri

m ausoleum s, vases and sculpture

tarafından St. Peter adına inşa edilen

dating from the Lycian, Roman and

kale limana hakim durum da. Yaklaşık

Byzantine periods.

Bodrum , Tel: 3 6 7 16 00

spectacular m ountain scenery. O rtaca ilçesine bağlı küçük bir

19 6 5 'd e kurulan m üzede yöredeki

kalede Fransız Kulesi, Ingiliz Kulesi,

ören yerlerinden getirilen anıt mezar

Italyan Kulesi, Alman Kulesi ve Yılanlı

parçaları, Lykia, Roma, Bizans

Kule olm ak üzere 5 kule mevcut.

dönem lerine ait vazo ve heykeller

K n id o s / Knidos Harabeleri K nidos at the vvestern tip of

This m useum , located inside the

the D atce peninsula w as founded

Bodrum Castle, exhibits a collection

by Dorian m igrants from the

o f Eastern M editerranean am phorae

Aegean islands in the 7th century

and findings obtained from sunken

BC.

A m b u la n c e

ships around Bodrum .

Tel: 112 (Ali över Turkey)

Bodrum Kalesi içinde yer alan

P o liç e

m üzede, Doğu Akdeniz amforaları

Tel: 155 (Ali över Turkey)

koleksiyonu ve Bodrum yakınlarındaki

F ir e Tel: 110 (Ali över Turkey)

batıkların üzerinde yapılan araştırmalar

T o u r is m p o liç e

sergileniyor.

including one dedicated to Apollo and another to Venüs, an am phitheatre and other buildings. Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulm uş. Şehirde Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabetler, amfiteatr gibi kalıntılar var.

■ E m e rg e n c y

sonucu elde edilen bulgular

Tel: 527 45 03 G e n d a rm e

C a u n o s / C aunos Harabeleri

Tel: 156 (Ali över Turkey)

The ruins of this ancient city lie on

C o a s t G u a rd

the Dalyan river. The first settlem ent

Tel: 158 (Ali över Turkey)

here has been traced b a c k to 3 0 0 0 BC, and later becam e

■ T o u ris m In fo rm a tio n

a provincial Capital located betvveen

Turizm Danışma

Lycia and Caria.

Bo drum Barış M eydanı, Tel: 3 1 6 10 91 D alam an Havalimanı, Tel: 792 52 20 D alyan Ortaca, Tel: 284 42 35 D a tç a Hüküm et Binası, İskele Mahalle,

m useum , vvhich is located in Bodrum Castle.

sergileniyor.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Bodrum , Tel: 3 6 8 9 0 15

seabed along the southw estern Turkish c oast are exhibited in this

B o d ru m M u s e u m o f U n d e rv v a te r A rc h a e o lo g y

S e a G a rd e n (•****)

and nautical archaeologists on the

bir müze.

3 0 .0 0 0 m etrekarelik alana sahip olan

Ş a m a ra O tel (*****)

Antik kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenarında kurulm uş. Tarihi M .ö . 3 0 0 0 yıllarına kadar uzanıyor. Lykia ve Karia arasında kurulmuş

There are several tem ples,

M a rm a ris Lying on a large bay encircled by pine covered hills, M arm aris enjoys one o f the m ost beatiful settings of any Turkish resort. İt is clo se to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Am os and Loryma. İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Am os, Loryma gibi antik kentler bulunuyor.

bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. C e d r e a e - K e d r a e i (S e d ir Is la n d )

d ial 0', then the area code, and then the local number. F o r in te rn atio n al

Tel: 712 31 63 F e th iy e İskele M eydanı, 1

tovvnship, Sedir island boa sts a rich

c a lls first dial ’0 0 ’.

Tel: 6 1 2 19 75

including a large num ber of tovvers of

166 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

öncesine tarihlenen, Doğu Asya’dan

am idst

İçmeler, Marmaris, Tel: 455 33 60 R e s o rt D edem an B o drum (****) Bitez, Gürnbet, Tel: 313 85 00

T u rk e y : 90. Muğla area code: 252. For intercity calls vvithin T u rk e y firs t

günüm üzden 5 -9 milyon yıl kadar

Tel: 3 1 6 8 9 71 L y k ia W orld ölüdeniz, Kırdak Mevkii, Fethiye, Tel: 617 02 00

M u n am a r V is ta O tel (*****)

In tern atio n al c o d e fo r

köyü yakınlarından çıkarılan,

through the reedbe ds of the estuary

M a re s (A ltın yu n u s) O tel (*****)

Telephone:

kilisesi, hâlâ ayakta duran iyi

Canlıdere Sok., 15, Bodrum

İçmeler, Marmaris, Tel: 455 22 00

©

ve onun yerinde sonradan yapılan

Cedreae-Kedreai (Sedir Adası) Located in the Bay o f G ökova in Ula collection o f archaeological remains

M ila s M useum / Milas Müzesi Archaelogical finds from ancient cities in the province of M ilas such as Labranda, Herakleia, lassos, and Eurom os can be seen here. Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, lassos, Euromos gibi antik kentlerde yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği bir müze.

Ö lü d e n iz La g o o n / ölü d e n iz W ith its clear turquoise vvaters this lagoon 15 km south o f Fethiye is one o f Turkey's m ost renovvned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine vvoods and is a conservation area. Fethiye’ye 15 kilometre uzaklıkta, Türkiye'nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor. Traditional M uğla Houses G eleneksel Muğla Evleri The tovvn o f M uğla is fam ous fo r its vvhite houses w ith red tile roofs. Ali the room s in these tvvo-storey houses ope n on to a s pacious Central hail. The staircases to the up p e r floor and the ceilings are m ade of vvood vvith carved decorations. Each room has its ow n fireplace and cupboards for storing bedding. Muğla kenti beyaza boyanmış, çatısı kırmızı kiremitli evleriyle ünlüdür. İki katlı olan evlerde odalar geniş bir sofaya açılır. Üst kata çıkan merdivenler, odaların tavanları ahşaptır. Ahşap tavanlar, oyma işleri ile süslenmiştir. Her odada bir ocak ve yatakların konduğu dolaplar bulunur.


Nissiros

İncirli Ad.

Y ı a liA d .

Pserimos Ad.

Keçi Ad.

'NDOS

Yenihisar

^

f p T ilo s

İlekli Ad.

Kara Ad.

Bodrum

Salih Ad

euromos'

HERAKLEIA

HAUKARNASSOS

Güllük

M u m c u la r Brj.

ALINDA

Karpuzlu

Simi

Sömbeki

* Mumcular

û

AMYZON

TEIKHIOUSSA

✓ 'u G ö lü

Ç a m iç i( B a f a )

G ü l l ü k K ö r fe z i

DIDYMA

MHETOS

BUYÜm VIENDERES d e le s i m p.

MYOS

MANGAİ-

Rodhos

Rodos Ad.

LORYMA

kA s ba to s

IDYMA

K e m e r Brj.

KAUNOS

ULU CAMI

Kavaklıdere

MARMARİS M.P.

Yeşilyurt Yerkesik

Arjos

PHYSKOS

^

/0 İN O S

’ONIKEIA

Bozburun » ,

KERAMOS

MYLASA

l a g i Na

G e y ik Brj.

LABRAUNDA

Akçaova

ALABANDA

Köyceğiz

Ortaca

PINARA

Yeşilüzümlü

ARAKSA

Çameli

LETOÖN

PVDNAE

J $ â m a p is t

(Turkish Airlines Office)

THY O fis

(Airport)

H ava alan ı

Müze (Museum)

(Historical Church)

Tarihi Kilise

[Sightseelng)

Görülecek Yerler

Kale (CastleJ

(Historical Places)

Tarihi Yerler

(Railway)

Demiryolu

(Secoodory Road)

Arayol

(Maln Road)

Anayol

Acıpayam

Serinhisar

Bucak [Townshlp]

İlçe (Town)

Tavas

ÖLÜDENİZ

TELMESSOS

Kızılcabölük


INFUGHT DUTY FREE INFUGHT DUTY FREE Sayın Y olcular, Üriin içeriği y enilenen D uty Free satışları­ m ızdan T ürk H ava Yolları’nın yurtdışı sefer­ le rin d e y ararlan ab ilirsin iz. Z engin içerikli ürün yelpazem izi kabin hostesin d en tem in edeceğ in iz S ’h o p derg isin d e bulacaksınız. A rzu ettiğ in iz ü rü n le ri n ak it o la ra k veya kredi kartı kullanarak satın alabilirsiniz.

Dear Passengers, On I n te r n a tio n a l Turkish Airlines flights you may purchase Duty Free items from our new range, vvhich offers a wide and diverse selection. These items are listed in S’hop magazine, copies of which you may request from the cabin attendant. Payment for the items you desire may be made by cash or credıt card.

Estee Lauder

w

Beyond Paradise Eaıı de M rfu m s p r a \ ^ f *

)il Sander Pure Eau de to ile tte spr

Clinigue Great View s €-4 2

50 mi

€ -3 9

C ig a re tte s & C ig a rs / S ig a ra ve Puro harlboro King Size

Marlboro Lights King Size

Price List / Fiyat Listesi

Marlboro 100’s

Marlboro Lights 100's

Marlboro Medium

200 Cigarettes € -1 5

200 Cigarettes

200 Cigarettes

200 Cigarettes

€-15

€-15

€-15

200 Cigarettes

200 Cigarettes

200 Cigarettes

€ -1 5

€-15

€-15

Parliament

100’s

Parliament Lights 100’s


INFLIGHT DUTY FREE INFUGHT DUTY FREE

H V

f A

A A -W 'v

Thomas Sabo "T urq u oise "

Thomas Sabo

Set

"A qua” Set

€ -1 2 9

€ -1 1 9

Carolina Herrera Thomas Sabo

Carolina

Flexible

Eau de toilette spray

“Turquoise" ring

50 mİ

€ -6 9

€ -3 0

Chivas Regal

M O N T° BLANC

5cotch W hisky

w , S İN C E TH E

SIKTES Jack D a n iels M ontblanc Tükenm ez Kalem The M on tb la nc M e iste rstü ck □ a s s iq u e 164

Tennessee Whiskey llt.

Ç ift mekanizma ve uzun ömürlü mürekkep kapasitesine sahip, Montblanc klasiği tükenmez kalem.

€ -1 6 0

€-20

A tim elessly beautiful ballpoint pen w ith tw is t mechanism and Montblanc large-capacity re fill.

r i

m

v v h a td o y o

İİ

d o fo r fu n

?

s p

V JErB 5cotch Whisky 75 d €-11

Famous Grouse

f« l

Scotch W h isky

ffiı '

75 d

«T

€ -V r

U

€ -9

THE

^ J lıO tS G RO(jfy Finest Scotch Whisky

C ig a re tte s & C ig a rs / S ig a ra ve Puro Camel King Size

Ounhill International

Winston King Size

Price List / Fiyat Listesi West King Size

Kent Gold

HB King Size

Oavidoff Classic

200 Cigarettes

200 Cigarettes

200 Cigarettes

200 Cigarettes

200 Cigarettes

200 Cigarettes

200 Cigarettes

€-15

€-15

€ -9

€-13

€-15

€ -1 3

€-16


NE NEREDE? AT THE ATATÜRK AIRPORT

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ’NDE PLAN OF THE I N T E R N A T I O N A L T E R M İ N A L

■■

İN İSTANBUL

G E L İŞ KATI / A R R IV A L

Information Desk Elevator Toilets

Customs Florist Pharmacy Baggage Claim Hotel Info Bagagge C ustody Smoking Area Domestic Transit

Legend D uty Free Shop A 1 (Classics) jH || Duty Free

Food & Beverage

J ^ j

Services

D uty Free Shop A 2 (Classics) Duty Free Shop A 3 (Toys&Accessories) Preorder Pick-up Desk

170 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

Green Fields Bar

Public Area

Non-Public Area

*

Passaport Control

Yellow Parking Area

Blue Parking Area

i İÜ R ed Parking Area

Gloria Jeans

Lounge


U pstairs From T h e Food Court

------------ a--------

ı

um »MM

— P

u

G İD İŞ K ATI / D E P A R T U R E

Prime Class Lounge

Gloria Jeans

Isbank Millennlum Lounge

FlagsW oridOfFood

Advantage Club Lounge

Cafe Nescafe

THY CİP Lounge

BurgerKing

British Airvrays Terraces Lounge

Terrace Cafe Bar

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 171


& R E SE R VA Tİ O N INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

■ Dış Bürolar International Offices ABU DABİ - ABU DHABI GSA: Salem Travel Agency Al Saman Tovver, Hamdan Street, P. O, Box 346 Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES Tel: (971-2)6218000/6211116 www.salemtravelagency.com ADIS ABABA GSA: Ethiopian Airlines, Bole Airport P. O. Box 1755 ETHIOPIA Tel: (251-1) 182222 ALM ATİ - ALM ATY Furmanova Str. No: 100 G. Almaty KAZAKHSTAN 480091 S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067 thy@ratel.kz AM M AN Jabal Amman Third Circie A. Riyadh Centre 8th Floor P.O. 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112 thy@go,com.jo A M STERDAM Evert Van De Beekstraat 29 1118 CL, Schipol Airport Amsterdam NETHERLANDS S/R Tel: (31 -20) 4059636 info@turkishairlines.nl AŞKABAT - ASHGABAT Sheraton Grand Türkmen,Koroglu Road, 7444000 Ashgabat TÜRKMENİSTAN Tel: (993-12) 510666-510424 ATİNA - ATHENS Athens International Airport Building 17th, 5th km Spata-Loutsa Avenue 190 04 Spata GREECE Tel: (30-210) 3537280-81-82 thyoffice@athensairport.gr BAHREYN - BAHRAIN Manama Travel Centre W.L.L., P.O. Box 2427 Manama BAHRAIN Tel: (973) 211896-222647-222648 turkair@batelco.com.bh BAKU Husi Hacıyev Cad. No: 11 Baku AZERBAIJAN Tel: (99-412) 977300-975438 thy. baku@azeurotel .com BANGKOK Gulf Express Transport Agency Ltd. CP Tower 3rd Floor, 313, Silom Road Bangkok 10500 THAILAND Tel: (66-2) 2310300-07 turkair@loxinfo.co.th BARSELONA - BARCELONA Aerepuerto de Barcelona Bloque Tecnico Ptl 1 Room 8 08820 Barcelona SPAIN R/Tel: (34 93) 2984170-72 turkish@ctv.es

172 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

BASEL Flughoff Flughafen Basel 4030 Basel SWITZERI7\ND Tel: (061) 3254959 BERLİN - BERLİN Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin GERMANY S/R Tel: (49-30) 2624033-35 ber@tkgermany.com BEYRUT - BEIRUT Jal El-Dib Autostrade Mazda Bldg, 5th. Floor. Beirut LEBANON Tel: (961-4) 717137-39 717051 thybey@magnarama.com

DAHRAN - DHAHRAN GSA: ABC Travel Agency King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Dhahran SAUDI ARABIA Tel: (966-3) 8670044-8676269 DAKKA - DHAKA GSA: Bengal Airlift Ltd. 54, Motjheel C.A. Dhaka 1000 Dhaka BENGLADESH Tel: (2) 243059 DOHA KATAR - DOHA OATAR GSA: Trans Orient Agency P.O. Box 363, Doha OATAR S/R Tel: (974) 4458458-4423496

BİŞKEK - BISHKEK Sovyetskaya 136 Bishkek KYRGYZSTAN S/R Tel: (996-312) 660008/9660011-603561-603171 thyfru@elcat.kg

DUBAİ Al Sholala Building, A Block No: 608 P.O. Box 1200 Dubai UNITED ARAB EMIRATES S/R Tel: (971-4) 2940099-2957467 turkish@emirates.net.ae

BRÜKSEL - BRUSSELS 51. Cantersteen, 1000 Brussels BELGIUM S/R Tel: (32-2) 5001932-5117676 sales@turkishairlines.be

DUBLİN GSA: Aerlingus Dublin Airport P.O. Box 180 Dublin IRELAND S/Tel: (3531) 370011

BUDAPEŞTE - BUDAPEST 1052 Budapest, Apaczai Csere Janos U. 4 Budapest HUNGARY Tel: (361) 2664269-2664291 turkishairlines@axelero.hu BUENOS AİRES GSA: Interoontinente S.A. Av. Santa Fe 1114-1 Piso "B" CP Buenos Aires ARGENTINA Tel: (54-11) 48162307 intercontinente@toumet.com.ar BÜKREŞ - BUCHAREST BD. N. Balcescu 35-A Bucharest ROMANIA S/Tel: (4021)3112410-3113210 thy@mb.roknet.ro CENEVRE - GENEVA Rue de Chantepoulet No: 1 -3 1201 Geneva SVVITZERLAND Tel: (41-22) 7316120 (4 Lines) thyairport_gva@freesurf.ch CEZAYİR - ALGIERS 30 Rue Hassene Benamene Les Verger, Bir Mourad Rais ALGERIA Tel: (213-21) 544355-446866 CİD D E - JEDDAH City Çenter Bldg. Annex 12/13 Medina Road. P.O. Box. 11563 21425 Jeddah SAUDI ARABIA S/R Tel: (966-2)6600127 thyinc@zajil.net COLOMBO GSA: Pership Holidays Ltd. 35 Edward Lane Colombo SRİ LANKA Tel: (94) 1595078

DUSSELDORF Graf Adolf Str. No. 21 40212 Dusseldorf GERMANY S/R Tel: (49-211) 373062-3854260 thy-dus@t-online.de FİLİSTİN - PALESTINE GSA: JOY International Tours and Travel, Nativity Str. P.O. Box 630 Bethlehem PALESTINE Tel: (972-02) 2770130 - 33 FRANKFURT Baseler Str, 35-37 60329 Frankfurt-Main GERMANY R/Tel: (49-69) 65007411-17 fra@tkgermany.com HAMBURG Hermannstr. 46, 20095 Hamburg GERMANY S/R Tel: (49-40) 325805032580513/14/15 ham@tkgermany,com HANNOVER Emst-Agust Platz 6, 30159 Hannover GERMANY S/R Tel: (49-511) 3048210 (4 Lines) haj@tkgermany.com HONG KONG Best Holidays Ltd., Room 1703 Jubilee Centre 18 Fenwick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 31010592 thyhkg@netvigator. com

ISLAMABAD GSA: Pakturk Enterprises 64/E Masco Plaza Jinnah Avenue Blue Area Islamabad PAKİSTAN S/R Tel: (92-51)2277595-99 JAKARTA GSA: PT Angkasa Cahaya Cemerlang Menara Rajawali, 8th Floor JL. Mega Kuningan Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan 12950 Jakarta INDONESIA Tel: (62-21) 5761338-5761328 angkasa@laju-cemerlang.com KAHİRE - CARIO Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No. 32-33 Tahrer Sq. Cairo EGYPT Tel: (202) 5749009 turkish@turkish-eg.com KARACİ - KARACHI Jinnah International Airport Level 5, Room No. 5039 Karachi PAKİSTAN S/Tel: (92-21) 4571629 R/Tel: (92-21) 5685922-5685487 thykhi@cyber,net.pk KİEV 19 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O. Box 540252001 Kiev UKRAINE S/R Tel: (380-44) 49059332296461 -2352562 thykiev@ukrpack.net KİŞİN EV - CHISINAU Chisinau REPUBLİC OF MOLDOVA S/Tel: (373-22) 525472-525095 turkairlines@mdl.net KOPENHAG - COPENHAGEN Raadhuspladsen 16, 1-1550 Copenhagen V. DENMARK S/Tel: (45-33) 144055 info@turkishairlines.dk KÖLN - COLOGNE Flughafen Cologne Bonn Terminal 2, Ebene 7, Bauteil Ost. 51147 Cologne GERMANY S/Tel: (49-2203) 402694-96 R/Tel: (49-2203) 402676/77 thy-cgn@online.de KUALA LUMPUR GSA: Abda Airfreight Sdn. Bhd. Süite 5,01 Ground Floor, Kompleks Antarabangsa Jalan Sultan İsmail, 50250 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (60-3) 27136185 thykul@myjaring.net


KUVEYT - KUVVAIT Al Shuhada Str. Aliaa Çenter P.O. Box 23959 13100 Safat KUVVATT

Tel: (965) 2453820-21-2422889 thy_kwi@hotmail.com LAHORE GSA: Pakturk Enterprises National Towers 28. Egerton Road, Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6309926/9 LEFKOŞA - LEFKOSA Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKİSH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS S/R Tel: (392) 2271061 -2271382 thynic@ebim.com.tr LONDRA - LONDON 125 PalI Mail SW 1 Y 5EA London UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-20) 77669300 info@turkish-airlines.co.uk LOS ANGELES 6033 West Century Blvd. Süite 820 90045 Los Angeles Califomia USA Tel: (310) 2580530 pwestemoff@earthlink.net LYON 59 Boulevard Marius Vivier Merle 69429 Cedex 03 Lyon FRANCE S/Tel: (33) 820900220 R/Tel: (33-4) 37916670 thy.tyon@wanadoo.fr M ADRİD Plaza de Espana, 18 Torre de Madrid Planta 14 OFC 11 28008 Madrid SPAIN S/R Tel: (34) 902111235915487230 turkish@idecnet.com MALTA GSA: Arrigo Group Limited 248 Tower Road, Sliema MALTA S/Tel: (356) 316645-316705 M ANCHESTER Room 1012, Olimpic Flouse Manchester Airport M90 1QX Manchester UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-161) 4895287 sales@thymanchester.co.uk M A SKAT - MUSCAT GSA: Sunrise Travel and Tourism LLC P.O. Box 884 VVadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968) 7713221 M E D İN E - M E D IN A GSA: ABC Travel Agency, Sultanah Alnozel Str. Saad Çenter P.O. Box 3645 Medina SAUDI ARABIA Tel: (966-4) 8224106

M E K K E - MECCA GSA: ABC Travel Agency Al Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052 M İLANO - MILAN Largo Augusto 1/A 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39-02) 7600710776007111 turkismilstation@tin.it MOSKOVA - MOSCOVV B, Dimitrovka 7/5, Building 2, 2nd Floor Moscow RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-095) 980 5202 sales@turkishairiines.ru M Ü N İH - MUNICH Bahnhofsplatzl (Bngang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (49-089) 51410920-25 thy-muc@online.de NEW YORK 437 Madison Avenue 17-B New York NY 10022 USA S/R Tel: (1-212)3399662 Toll free no: 1.800. 8748875 info@tknyc.com NİCE Aeroport Nice Cote D'Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/fel: (33-4) 93214479 (3 Unes) nice@turkishairiines.fr NURNBERG Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100 90411 Numberg Flughafen GERMANY R/Tel: (49-911) 9297212-14/16 S/Tel: (49-911)9372011/12 thynue@t-online.de ODESSA Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 347906-08 thy_odstztk@farlep.net

PEK İN - BEIJING W103, Kempinski Çenter 50 Liang Ma Qiao Road, 100016, Beijing P.R. CHINA Tel: (86-10) 64651867-70 thybjsap@163bj.com PRAG - PRAGUE Vaclavske Namesti No: 62/5 FYaha 1 11 000 Prague CZECH REBUBLIC Tel: (420-2) 21518386/87/91 prague.thy@volny.cz PRİŞTİNA - PRISTINA Lidhja E Pejes-Drini Ibardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (381 -38) 502052-55 thytz@pm.ipko.net RİYAD - RIYADH King Faisal Foundation P.O. Box 25194 11466 Riyadh SAUDI ARABIA Tel: (966-1) 4631600-4632087 turkishairlines@sol.net.sa ROMA - ROME Piazza Della Republica 55 00185 Rome ITALY S/Tel: (39-6) 4873368 R/Tel: (39-6) 4828349-4819535 roma@turkishairlines.it SARAYBOSNA - SARAJEVO Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNW & HERZEGOVINA Tel: (387-33) 206241-214681 SEUL - SEOUL E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul Çenter Building, 5GA Sokong-Ro, Jung-Gu Seoul KOREA S/Tel: (822) 7570280 R/TEL: (822) 7777055 seltztkl @komet.net SİDNEY - SYDNEY 603/16 Barrack St. Sydney, NSW, 2000 AUSTRAUA Tel: (612) 92998400 (3 Lines) turkair@turkishairiines .com ,au SIMFEROPOL Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (380) 652248163 turkish@pop.cris.net

OSAKA Ocat Bldg. 4F, 4-1 Minatomachi 1-Chome Naniwa-Ku, 556-0017 Osaka JAPAN S/Tel: (81-6)66441114 R/Tel: (81-6)66441144

SİNGAPUR - SINGAPORE 290 Orchard Road No: 18-03 238859 Paragon SINGAPORE Tel: (65) 67324556-67324557 sales@thy.com.sg

PARİS 58 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE Tel: (33-1) 56693350/57 paris@turkishairlines.fr

SOFYA - SOFIA Saboma Str. No: 11 -A Sofia BULGARIA Tel: (359-2) 9883596-9874220 thy-sof-sat@medicom.bg

S TOCKHOLM Box 13073 Vasagatan 7, 10121 Stockholm SVVEDEN Tel: (46-8) 218534/35 turkishairlines@swipnet.se STRAZBURG - STRASBOURG 2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg FRANCE R/Tel: (33-3) 88521413 strasbourg@wanadoo.fr STUTTGART Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (49-711) 2258222 (7 lines) thystr@t-online.de SURABAYA GSA: Pt Angkasa Cahaya Cemerlang Skyline Bldg. 6th Floor Hyatt Regency Jl. Basuki Rahmat No: 106-128 60271 Surabaya INDONESIA Tel: (62-31) 5326427 sbjtg@dnet.net.id ŞAM - DAMASCUS Abu Faddel Elmurady Str. 32 Damascus SYRIA S/Tel: (963-11) 2212263-2457277 ŞANGAY - SHANGHAI RM 342, Shanghai Centre, 1376 West Nanjing Road 200040 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (86-21) 3222002262798392 shasales@turkishairlineschina.com ŞİKAGO - CHİCAGO 625 North Michigan Avenue, Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 Lines) info@tkchi.com TAHRAN - TEHRAN Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (98-21) 87374648748450/51 -8737381 /82/84 turkishair. thr@arayandeh .net TAIF GSA: ABC Travel Agency, Shubra Str. Opposite P.O. Box 2746 Taif SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 7324777 TAIPEI GSA: Golden Foundation Tours Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E. Road Sec. 4 Taipei TAIWAN R.O.C. Tel: (886) 227733266 goldenair@ttla.com.tw 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 173


& R E SE R V AT İO N INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

TARABULUS - TRİPOLİ GSPLAJ P.O. Box 4565 Elfateh Tower 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli-Tarabulus LİBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 thytip@yahoo.com TAŞKENT - TASHKENT Navaiy Cad, No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1367989/90/92 thytasmng@sarkor. uz TEL AVİV Hayarkon Str. No: 78 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3)5172333-35 sales@turkish.co.il TİFLİS - TBILISI 147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703 thytbs@access.sanet.ge TİRAN - TİRANA Kam International S.H. P.K. Tirana International HotelBusiness Hail Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355) 4234902 (Ext: 107) thytia@icc-al.org TOKYO Toranomon Rapport, 4th Floor, 16-6 Toranomon 1-chom Minato-Ku Tokyo 105-0001JAPAN R/Tel: (81-3) 52511551-53 S/Tel: (81-3) 52511511 sales@turkishairlines.co.jp TUNUS - TUNIS Complexe Hotel El MechtelBloc Ctkd Blvd. Ouled Haffouz, 1 ler Etage 1005 El Omrane Tunis TUNISIA S/R Tel: (216-71) 787033-786473 turkish.airlines@planet.tn ÜSKÜP - SKOPJE Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONIA Tel: (389-2) 3117214-31161493148670 thyskp@yahoo.com VARŞOVA - WARSAW Al Jerozolimskie 123 Millennium Plaza, IX Floor 02-017 Warsaw POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl VİYANA - VIENNA Operngasse 3 A -1010 Wien AUSTRIA S/R Tel: (43-1)5862024 office@thy.at

174 SKYL i t 3 /2 0 0 4

YENİ DELHİ - NEW DELHİ Ambadeep Building 14 Kasturba Gandhi Marg. Connaught Place New Delhi 110 00 INDIA S/Tel: (91-11)51520795-97 R/Tel: (91 -11) 51520790-94 ZAGREB Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATIA Tel: (385-1) 4921854/55 turkish-airlines@zg.tel.hr ZÜ R İH - ZÜR İC H Talstrasse 58-8001 Zürich SVVITZERLAND R/Tel (41-1) 2252323 zrhtk@bluewin.ch

ANKARA Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere S/Tel: (312) 4280200 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 abayka@thy.com ANTAKYA GSA: Ant-Tur Antakya Turizm ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D Tel: (326) 2149497-2160150 ANTALYA Cumhuriyet Cad. Özel İdare Işhanı Altı S/Tel: (242) 2434383 (7 Lines) R/Tel: 444 0 849 mcavusoglu@thy.com ARDAHAN GSA: Ardahan Turizm Seyahat Acentası, Kongre Cad. No: 99/A Tel: (478) 2112842

■ İç Bürolar Domestic Offices ADANA Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 22 01120 Seyhan Tel: (322) 4570222 byilmazturk@thy.com ADIYAMAN GSA: inandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı, No: 84 Tel: (416) 2161436/37/38/39 AFYON GSA: Gold Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Cad. Cumhuriyet Meydanı Kat: 1 No: 1 Emirdağ Tel: (272) 4425194-4425044 AĞRI GSA: Çobanoğlu Turizm Seyahat Acentası, Erzurum Cad. Şekerbank Karşısı No: 3 Tel: (472) 2157436-2159297 AKSARAY GSA: Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı, Kütüphane Sok. D: 2 Tel: (382) 2132332-2127509 AMASYA GSA: Ayşafak Air Turizm Seyahat Acentası Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 47/3 Tel: (358) 2122228 amasya@myholiday.at

ARTVİN GSA: Turhunt Turizm Seyahat Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karahan Otel Girişi Tel: (466)2121800 AYDIN GSA: Onurhan Turizm Seyahat Acentası Kurtuluş Mah. Menderes Bulvarı No: 76/1 Tel: (256) 2130360 BALIKESİR GSA: Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1 Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com BATMAN GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. Acentası Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No: 22 S/R Tel: (488) 2139149-2139200 BİNGÖL GSA: Tütünen Turizm ve Sey. Acentası Yenişehir Mah. Genç Cad. Kasım İş Hanı Kat: 1 No: 1 Tel: (426) 2136765-2142260 BİTLİS GSA: Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2269898

BODRUM Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gürnbet Kavşağı Karşısı) No: 83/Z/22 S/Tel: (252)3171203/04 R/Tel: 444 0 849 dgursoy@thy.com Milas Tel: (252) 5230129-32 BURSA Haşim Işcan Cad. Tuğtaş İş Merkezi No: 12/E S/Tel: (224) 2211167-2212838 R/Tel: 444 0 849 bursasatis@thy.com. ÇANAKKALE GSA: Sudalar Turizm ve Tic. A.Ş. Anafartalar Oteli İskele Meydanı Tel: (286) 2123366 ÇORLU GSA: Trakya Turizm ve Sey. Acentası Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 Tel: (282) 6530477/78 ÇORUM GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 cavusoğlutur@ttnet.net.tr DALAMAN S/Tel: (252) 7925395 R/Tel: 444 0 849 doztirpan@thy.com D ENİZLİ İstiklal Cad. No: 27/B S/Tel: (258) 2648661-2648671 R/Tel: 444 0 849 DİYARBAKIR Ekinciler Cad. AZC Plaza Altı No: 27 Kat: 2/B Ofis Tel: (412) 2288401/02 R/Tel: 444 0 849 ED R E M İT DHMİ Körfez Havaalanı Edremit Tel: (266) 3761336 bursasatis@thy.com ELAZIĞ Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. No: 39 S/Tel: (424) 2181576-2182300 Fi/Tel: 444 0 849 ezstk@ttnet.net.tr ERZİNCAN GSA: Polat Turizm ve Sey. Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 ER ZURUM Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren iş Merkezi No: 88/3 Tel: (442) 2184150 R/Tel: 444 0 849


FETHİYE GSA: Fetur Turizm ve Sey. Acentası, Fevzi Çakmak Cad. No: 9/1 Körfez Apt, Vat Limanı Tel: (252) 6142034-6142443 GAZİANTEP Atatürk Bulvan No: 30/B S/Tel: (342) 2301563/64 R/Tel: 444 O 849 gztsatis@thy.com GİRESUN GSA: Çotanak Turizm Sey. Acentası Atatürk Bulvan No: 33/A Tel: (454) 2124880-2162890 HAKKARİ GSA: Oğuzkurt Turizm Sey. Acentası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. Kat: 1 Tel: (438) 2115257 İĞDIR GSA: Eger Turizm Sey. Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (476) 2279435/3231 İSPARTA GSA: Akita Turizm Seyahat Acentası İstiklal Mah. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 2322592-2233590 İSKENDERUN GSA: Rende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanlan No: 21/B Tel: (326) 6138383-6134294 İSTANBUL İstanbul Başkan Yardımcılığı Cumhuriyet Cad. No. 199-201 Kat: 3, Elmadağ. Harbiye S/Tel: (212) 2250556 R/Tel: 444 0 849 agunaydln@thy.com Satış Bürolan - Sales Offices 1. Kadıköy Satış Müdürlüğü Recep Peker Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (216)4184486 R/Tel: 444 0 849 2. Taksim Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanlan No: 7 Taksim Tel: (212) 2521106 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 3. Harbiye Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3 Elmadağ Tel: (212) 2250556 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 harblyesatis@thy.com Genel Yönetim Satış Bürosu Yeşilköy S/Tel: (212) 6636300 Ext.3111-3119

İZ M İR Gaziosmanpaşa Bulvan No: 1/F Büyük Efes Oteli Altı S/Tel: (232) 4841220 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 fatay@thy.com KAHRAMANMARAŞ GSA: Döngel Turizm Sey. Acentalığı Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037 KARAMAN GSA: Cicitur Seyahat Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt. No: 55 Tel: (338) 2120680-2142488 KARS GSA: Sınır Turizm ve Sey. Acentası Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838/39/40 KAYSERİ Sahabiye Mah. Yıldıran Cad. No: 1 S/Tel: (352) 2223858 R/Tel: 444 0 849 kayserisatis@thy.com KIRKLARELİ GSA: Korur Turizm ve Seyahat Acentası İstasyon Cad. Kültür Md. Yanı Kat: 1 Tel: (288) 2122066 KIRŞEHİR GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. Kapucu Camii Karşısı Tel: (386) 2121172-2121718 m.inal@kaynet.net KONYA Mevlana Cad. No: 9 Kat: 1/106 S/Tel: (332) 3512000-3512032 R/Tel: 444 0 849

MANİSA GSA: Yoltur Seyahat Acentası Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Işhanı No: 54/13 Tel: (236) 2346311-2386649

ŞANLIURFA GSA: Kaliru Turizm Seyahat Acentası Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344-2154548

M ARDİN GSA: Bilen Turizm ve Seyahat Acentası Karayollan Karşısı, Yenişehir Tel: (482) 2130315-3132718

ŞIRNAK GSA: Rüzgar Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Cad. Tel: (486) 2163670-2163957

M ARM A R İS Atatürk Cad. No: 26/B Tel: (252) 4123751/52 R/Tel: 444 0 849 marmarissatis@thy.com

TEKİRDAĞ GSA: Trakya Turizm Sey. Acentası Atatürk Bulvan Yıldız Apt. No: 88/A Tel: (282) 2618438/39

MUŞ GSA: Nurevsan Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvan İstasyon Cad. No: 127 S/Tel: (436) 2128682/83 NEVŞEHİR GSA: Argeus Turizm Seyahat Acentası İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207 NİĞDE GSA: Sobek Turizm Sey. Acentası İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388) 2132117-2321507 ORDU GSA: Çotanak Turizm Sey. Acentası Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (452) 2252054 OSMANİYE GSA: Osair Turizm Seyahat Acentası Alibeyli Mah. Orgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı Sarıkatipoğlu Pasajı No: 2 Tel: (328) 8149229-8133404 SAKARYA GSA: Sakarya Turizm Sey. Acentası, Uzunçarşı No: 1 Kat: 1 Tel: (264) 2749688

KUŞADASI GSA: Osman Turizm Seyahat Acentası Sağlık Cad. Akdaş Apt. No: 63 Tel: (256) 6144205-6149382

SAMSUN Kazımpaşa Cad. No: 18/A S/Tel: (362) 4352330 R/Tel: 444 0 849

KÜTAHYA GSA: Serhat Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvan Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041

SİİRT GSA: Bat-Air Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad. Erdef Oteli Altı, No: 2 Tel: (484) 2237574 - 2237584

MALATYA Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı S/Tel: (422) 3248001 -3248008 R/Tel: 444 0 849 mlztztk@ttnet.net

SİVAS GSA: Sivas Turizm Seyahat Acentası İstasyon Cad. 50. Yıl Sitesi No: 7-8 Tel: (346) 2211114-2244624

TO KAT GSA: Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvan Akyıldız Apt. No: 206/4 Tel: (356) 2147254 TRABZON Trabzon Havaalanı Tel: (462) 3256738 TUNCELİ GSA: Hıdırbaba Turizm Sey. Acentası Moğultay Mah. Günel Sok. Çağlar işhanı No: 1 Tel: (428) 2126393 UŞAK GSA: Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033-2125129 VAN Enver Perihanoğlu İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2155354/55 R/Tel: 444 0 849 vansatis@thy.com YALOVA GSA: Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B Tel: (226) 8141342 YOZGAT GSA: Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası Lise Cad. Vali Konağı Yanı No: 49 Tel: (354) 2129193 (4 ünes) b_inaltekin@turk.net R i Rezervasyon / Reservation S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası General Sales Agency

3 /2 0 0 4 SKYLİFE 175


BİLGİ İNFO

M o b ile p h o n e s in te rfe re w ith

D e a r P a s s e n g e rs ,

aletlerini olum suz yö n d e

th e flig h t In s tru m e n ts a n d

e tkile m e kte ve uçuş em niyetini te h d it e tm ekted ir.

h a ve a n e g a tiv e e ffe c t on

U çaklarım ızda u çu ş em niyeti

m u s t b e s w itc h e d o ff d u rin g th e e n tire flig h t to

c e p telefonlarının kapalı

p ro v id e p e rs o n a t a n d

U Ç AK İÇERİSİNDE, İNİŞTE,

tutulm ası ge rekm e ktedir.

a irc ra tt safe ty.

S ayın Y o lc u la rım ız,

K ALK IŞ TA VE TÜM UÇUŞ

Ladies and Gentlemen,

U çuş em niyeti için inişte,

The o p e ra tio n o f the

B O Y U N C A K U LLA N ILM A S I,

kalkışta ve kem er ikaz ışıkları

follovving ite m s is fo rb id d e n

yanarken; kase t çalar,

d u rin g ta ke off, la n d in g a n d

A YR IC A A Ç IK B IR A K ILM A S I

e le ktro n ik oyunlar, taşınabilir

w h e n th e s e a t b e l t s ig n is

Y A S A K C İH AZLA R

bilgisayar, d is k çalar, radyo

o n : C a s e tte pla ye rs,

ve televizyon alıcıları,

e le c tro n ic g a m e s, p o rta b le

EO U IPM EN T VVHİCH İT IS FO RBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TAK E -O FF OR LA N D IN G , AND T H R O U G H O U T THE FLIG HT

taşınabilir vid e o aletleri,

c o m p u te rs , c o m p a c t d is c

DVD, V C D ve benzeri batarya

p la ye rs, ra d io a n d TV

ile çalışan elektronik ve

re ce ive rs, p o rta b le video

elektrikli aletler kullanılamaz.

e q u ip m e n t, DVD, VC D o r

U çak için d e tüm uçuş

s im ila r b a tte ry p o w e re d

b o yunca; radyo ve telsiz

e le c tric a l a n d e le c tro n ic

vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kum andalı oyu ncaklar

e q u ip m e n t. The o p e ra tio n o f th e follovving ite m s is

ve elektrom a nyetik dalga

fo rb id d e n d u rin g th e e n tire

yayan tüm aletlerin

flig h t: R a d io a n d TV

kullanılması yasaktır.

tra n s m itte r, p o rta b le

S ayın Y o lc u la rım ız,

p h o n e s , w a lk y taikies,

Tüm uçu ş bo yunca, lütfen

re m o te c o n tro iie d toys,

sigara, pip o , pu ro ve

o r a n y o th e r e le c tro n ic

sigarillo içm eyiniz.

e q u ip m e n t tra n s m ittin g e le c tro m a g n e tic w aves.

Ladies and Gentlemen P lease re fra in fro m s m o k in g c ig a re tte s , p ip e s a n d cig a rs d u rin g th e flight.

176 SKYLIFE 3/2004

BY SİBEL

ve can güvenliği açısından

AYDIN

flig h t sa fe ty. T h ere fore th e y

ILLUSTRATIONS

Do not! Yapmayın!

■ S ay ın Y o lc u la rım ız , C e p telefonları uçağın uçuş


■ B e b e k le r için B e b e k mam ası, THY dış hat

m H a s ta ve h am ile y o lc u la r için Hasta yolcu için bilet alınırken "Hasta

uçu şla rınd a "Özel Y em e k Talepleri" kapsam ındadır.

Yolcu Formu" düzenlenerek bilet

Talep, rezervasyon sırasında

kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir.

ve tarifeli kalkış saa tinden en

Hasta yolcunun uçması için hastalık

az 24 saat ö n c e yapılm alıdır.

türünü belirten ve bu hastalığın

C am kavanoz için d e yüklenen

uçak yolculuğuna engel teşkil

m am alar, sebzeli ve meyveli

etmeyeceğine dair bir doktor raporu

olm a k üzere iki çeşittir,

gereklidir. Bu raporun tarihi

Kabin girişin de, sağ, sol veya

10 günden eski olamaz. Hasta

orta sıra koltukların ö n ünde

yolcu, beraberinde doktor raporu

s a d e c e düz u ç u ş sırasında

getiremezse, DHMİ Genel

du vara m o n te edilebilen

Müdürlüğü işletme Hekimliği

pu setleri kullanm ak için,

Meydan Doktoru'ndan

yer numaranızı alırken,

uçabileceğine dair onay alınır.

be beğin izin o ld u ğ u n u ve ö n d e oturm anız hususunu

Bakıma muhtaç hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmezse

Canlı evcil hayvan için

hatırlatm alısınız. B ebeğin

uçurulmaz. Ayrıca, talep edildiği

rezervasyon gerekir. Evcil

altını d e ğ iş tirm e k için,

takdirde, bayan yolcularımız için

hayvan, yolcu tarafından

kab in deki koltu kla r yerine,

hijyenik bağ bulundurulur.

getirilen uygun özel bir kafes

bu işlem i kolaylaştıran özel

Bu konuda lütfen hostesinize

içerisinde kabine alınır. Yolcu

m o difikasyon lu tuvaletleri

başvurun. Hamile yolcu, kendi

tarafından getirilen Ortaklık

d e nem enizi tavsiye

doktorundan veya DHMİ Genel

standartlarına uymayan kafesler

ediyoruz.

Müdürlüğü İşletme Hekimliği

kabul edilmez. Kutu içinde kabine

Meydan Doktoru'ndan "Uçak ile

alınacak canlı evcil hayvanın

seyahatında sakınca yoktur"

geçerli bir sağlık belgesi, kimlik

şeklinde rapor ibraz etmesi halinde

cüzdanı, aşı kağıdı yolcu

uçurulur. Bu raporun tarihi

beraberinde mevcut olmalıdır.

7 günden eski olamaz.

■ Sick Passengers and expectant mothers

■ E v c il h a y v a n la r için

Evcil hayvanlar kabinde olduklan süre içinde bulundukları muhafazaları terk edemezler ve muhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların

W hen purchasing their ticket sick

■ In fan t Passengers B aby fo o d is avaılable if requested in advance under THY's S pecial Dietary Requests for internationa! flights. The request m ust be subm itted at the time o f booking a n d at least 2 4 hours in advance o f sche duled flight departure time. Baby foods are in glass jars a n d available in tw o varieties:

önünde kabin içindeki gidiş ve

passengers should fiil in a Sick

gelişe engel olmayacak şekilde

Passenger Form, vvhich m ust be

yerleştirilir. Yolcu kabininde

attached to the cover o f the

taşınması mümkün olmayan ve

ticket. A d o c to r’s report specifying

yolcu beraberinde seyahat eden

the nature o f the illness from vvhich

evcil hayvanlar, yolcu tarafından

the passenger is suffering and

gerekli şartlara uygun

declaring that there are no reasons

muhafazaların içinde, kargo

w hy the person con cerne d should

kompartmanında taşınır.

no t fiy is also required. This report m ust n o t be dated m ore than 10 days prio r to the flight date. If the sick p assenger is unable to subm it a m edicat report, then the State A irports A dministration M edicat Office will consult the passenger's physician for

■ D o m e s tic

p e ts

Reservations are required for dom estic pets. Passengers m ay carry dom estic p e ts in the cabin only if they are in cages vvhich m eet airline specifications. D om estic animals flying in the

confirm ation that the passenger is

passenger cabin m ust possess

fit to fly. Passenger w hose illness

a valid a n d up-to-date re cord o f health and vaccination.

vegetabie a n d fruit. To use the cribs, vvhich can b e hung only

is severe enough to require care

vvhile the aircraft is cruising on

cannot fly unaccom panied. Please

VVhile on the aircraft dom estic

the wails a t the entrance to the

ask one o f the hostesses if you

pets m ay n ot b e allovved ou t o f

cabin in front o f the right, left

ne ed sanitary pads, vvhich are

their carrying containers, vvhich

a n d Central rovvs o f seats, you

available fo r vvomen passengers.

m ust specify that you have an

Expectant mothers are perm itted

m ust b e p la ce d in front o f the ovvner's seat so as n o t to

infant vvith you a t check-in so

to fly upon subm ission o f

o b struct m ovem ent vvithin the

that you can be p la c e d in the

a m edicat report from their own

cabin. D om estic pets

front rovv o f seats. To change

d o cto r o r the State Airports

accom panying passengers

you r baby's nappy w e suggest

Adm inistration M edical Office

a n d vvhich cannot b e carried

that you try using the specially

declaring that there are no

in the cabin can b e carried in

m odified lavatories vvhich facilitate this task, rather than

objections tho their travelling b y air. This report m ay not b e da ted more

the ho ld in appropriate containers supplied by

the cabin seats.

than 7 days prio r to the flight date.

their ovvners. 3 /2 0 0 4 SKYLIFE 177


G e ç e rli K re d i K a rtla rı A m erican Express, Visa, Diners C lub, JC B ve M a s te rc a rd /E u ro c a rd . Telefon gö rüşm e sinin dakikası 9 .9 0 U S D ’dir.

T elefo n hizm etleri

Y a r d ım M ü ş te ri H iz m e tle ri T elefonla gö rüşm e ko n u su n d a herhangi bir sorunla karşılaşırsanız '1 2 + ’i

T e le p h o n e services

tuşlayınız. Bu du rum d a AIR C O M M üşteri Hizm etleri M e rkezi'ne bağlanm ış olacaksınız. Bu aram a için ücre t öd em eye ceksiniz. Ayrıntılı bilgi için: e-m ail: aircom @ sita.int Tel: + 1 5 1 4 3 2 4 7 2 6 6 (Bu num araya yapılan

S a yın Y o lcularım ız, O tu rd u ğ u n u z k o ltu k la r

aram alar ücretlidir.)

■ T e le fo n H izm e tle ri

Tüm A -3 4 0 uçaklarımızın ve

In-seat teie phon es are

Telephone Services

A -3 1 0 G Ö KSU uçağımızın

available to B usiness C lass

B usiness C lass koltuklarının her birinde telefon

pa sse n g e rs on ali o u r A -3 4 0 a ircraft a n d o n one A -3 1 0 a ir­

m e vcuttur. Tüm yolcularım ızın

cra ft (the GÖKSU).

kullanımı için A -3 1 0 G Ö KSU

İn a d d itio n fo r o th e r

uçağımızın E cono m y C lass

pa sse n g e rs there are tw o

kab in inde 2 adet, A -3 4 0 uçaklarımızın E cono m y C lass

te ie p h o n e s in the E cono m y

kab in inde ise 4 ad et telefon bulunm aktadır. İhtiyaç

A -3 1 0 , a n d fo u r teie phon es

C lass C abin o f the G öksu in th o se o f o u r A -3 4 0 aircraft.

duym anız halinde size

You m ay cali the flight

yardım cı olm ası için kabin

a tte n d a n t to assist you

m em urunu çağırabilirsiniz.

if necessary.

b a ş ta o lm a k ü zere y o lc u k a b in in d e ka rşılaştığınız u ç a k ile ilgili h e r tü rlü s o ru n u n u z u , s iz d e n s o n ra k i y o lc u la rım ız ın d a ya ş a m a m a s ı iç in lü tfe n k a b in m e m u ru n a iletiniz.

Ş ikayet ve ön e rile rin iz için: P ro to k o l v e M ü ş te ri İlişkileri M ü d ü rlü ğ ü T H Y G e n e l Y ö n e tim Binası A s m a Kat 3 4 8 3 0 Y e ş ilk ö y

Tel: [0 2 1 2 ] 6 6 3 91 79 Faks: [0 2 1 2 ] 6 6 3 4 7 73 e-m ail: ( 'u s to m e r@ th y .c o m

D e a r P a s s e n g e rs , P le a s e in fo rm th e c a b in s ta ff a b o u t a n y p ro b le m y o u e n c o u n te r d u rin g y o u r flight, w h e th e r it c o n c e rn s y o u r s e a t o r a n y o th e r p a r t o f th e a irc ra ft ca b in , s o th a t p a s s e n g e rs o n s u b s e q u e n t flig h ts d o n o t s u ffe r s im ila r in c o n v e n ie n c e . C o m p la in t s a n d s u g g e s t io n s : P r o to c o l a n d C u s to m e r R e la tio n s M a n a g e m e n t TH Y M a in O ffic e A s m a K a t 3 4 8 3 0 Y e ş ilk ö y T e l: [0 2 1 2 ] 6 6 3 91 7 9 F a x : [0 2 1 2 ] 6 6 3 4 7 73 e - m a il:

178 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

u s to m e r@ th y .c o m

N asıl kullanılır?

In s tru c tio n s

a. Telefonu kaldırın. b. İngilizceyi se çm e k için

a. L ift th e h a n d s e t b. To c h o o s e E nglish

" t " tu ş u n a basınız.

p re s s 1.

c . Türkçeyi s e çm e k için

c. To c h o o s e T u rkish

“2" tu ş u n a basınız. d. Ekran üstüne gelen

p re s s 2. d. S e le c t I fro m th e m e n ü on

m e nüden " 1 "i seçiniz.

the scre en.

e. Kartınızı, m a nyetik kısmı

e. P ia ce y o u r c re d it c a r d w ith

C re d it C a rd s a n d C h a rg e s A m e rica n Express, Visa, D iners C lub, J C B a n d M a s te rc a rd /E u ro c a rd are a cc e p te d . The cha rge for

tele fonu n sol tarafına ba kacak

the m a g n e tic s trip fa c in g left,

şe kild e yerleştiriniz ve size d o ğru kaydırınız. Ekranda

a n d s lid e it to w a rd s you. VVhen y o u se e th e m e ssa g e

"kart kabul e d ild i" yazısını g ö receksin iz. Bu kartınızın

"C a rd a c c e p te d " o n the scre e n , e n te r th e n u m b e r

A s s is ta n c e C u sto m e r S ervices

kabul e d ild iği anlam ına gelir. Telefon num arasını tuşlayınız.

y o u w ish to cali. Then p re s s

If y ou e n c o u n te r any

S onra "+" tu şu n a basın,

th e '+ ’ key. VVhen the m e ssage "Cali

p le a se d ia l 12+. This w ill

aram a başlayacaktır. E kranda

c o n n e c te d " a p p e a rs o n the

c o n n e c t yo u to A IR C O M

"telefon bağlandı" yazısını

screen, you m ay have y o u r

S ervice S u p p o rt S ervices

gö rd ü ğ ü n ü z zam an tele fonla

cali. VVhen the cali is com ptete

C entre. N o cha rge w ill be

gö rü şm e yapabilirsiniz.

p re ss the E nd C ali bu tton.

m a de fo r this cali.

a ca li is U S D 9 .9 0 p e r m inute o r p a rt thereof.

d ifficu ltie s w ith y o u r cali,

G örüşm eniz bittikte n sonra

To p ia c e a d d itio n a l calls

"End C ali" tuşu na basın. B aşka bir numarayı daha

there is n o n e e d to re in sert yo u r c re d it card. M e rely e n te r

For furthe r Inform ation, please contact:

aram ak isterseniz kartınızı

the n e w n u m b e r a n d

e-m ail: aircom @ sita.int

tekrar kullanm anıza gerek yoktur. "End Cali" tuşu na

p re ss the '+ ' ke y again. C harging s to p s w hen

(Please n o te that this

bastıktan sonra gö rüşm e ücreti duracaktır.

the h a n d se t is re tu rn e d to

n u m b e r is n o t free

the cradle.

o f charge.)

Tel: +1 5 1 4 3 2 4 7 2 6 6


m

F aks hizm etleri,

inte rn e t Fax tran sm issio n ,

inte rn e t

■ F aks h izm etleri B aşlam adan ö n c e faks çe k e c e ğ in iz kağıt üzerindeki

F a x tra n s m is s io n

klipsleri, zım ba tellerini ve d iğ e r kağıt tutucularını çıkarın,

First re m ove any e lip s,

Kağıdın kuru o ldu ğun a ve

stap les o r o th e r p a p e r

üzerinde yiyecek, iç e c e k veya

a tta c h m e n ts fro m the she ets

yapışkan m addelerin

y o u w ish to fax. C h e c k that

olm adığına dikkat edin. Faks

the p a p e r is dry a n d elean.

cihazınızın arkasındaki Povver

M ake sure that the povver

anahtarının "ON" kon um un da

s w itc h a t the b a c k o f the

o ld u ğ u n d a n em in olun.

facsim ile m a c h in e is in the O N position.

1. Kağıdı ön yüzü yere b a ka ca k şekilde, term inal onu

1. H o ld the p a p e r face

tu tu p kavrayıncaya kadar

d o w n w a rd s a n d p ia c e it in

kağıt kılavuzuna yerleştirin.

the p a p e r guide.

2. Kredi kartını m a nyetik kısmı

term inal w ill grip it.

W hen c o rre c tiy p o s itio n e d the sağ tarafa b a ka ca k şekilde kredi kartı o ku yu cu su n a

2 . P lace y o u r c re d it c a rd in

yerleştirin ve aşağıya d o ğru

the s lo t w ith the m a gnetic

kaydırın.

strip facin g to the righ t a n d s lide dow nw ards.

3. Kredi kartınız geçerli ve fa k s term inali tarafından kabul e d ild iyse "PLEASE WAIT" ışığı yanacaktır. Ç evir sesi ile

3. İf y o u r c re d it c a rd is valid a n d a c c e p te d the PLEASE VVAIT light w ill g o on.

birlikte "ENTER NUMBER"

W hen the dialiing ton e begins

ışığı yanıp sönm eye

a n d the ENTER N U M B ER

başlayınca, OO+ülke ko d u+ alan k od u+ faks

lig h t s ta rts flashing e n te r 0 0 +

num arasını tuşlayın.

+fax num ber.

Not a. Eğer kart g e çe rsiz ise,

N o t es a. İf y o u r c a rd is invalid, n o t

kabul e d ilm em işse veya cihaz onu okuyam ıyorsa “ERROR"

a c c e p te d o r u n read able the ERROR lig h t w ill c o m e on.

ışığı yanacaktır. Bu du rum d a

İn this case pre s s the

"S TO P /C " tuşu na basarak

S T O P /C button.

c o u n try c o d e + area c o d e

yen id en deneyiniz.

b. İf the n u m b e r is e n g a g e d

b. M eşgul sinyali du yuluyorsa

p re s s S T O P /C

"S TO P /C " tuşu na basarak

b u tto n a n d try again.

yen id en deneyiniz. 4. VVhen the c o n n e c tio n is

4. Bağlantı sağlanınca yeşil

m a de the PLEASE VVAIT light

"PLEASE VVAIT" ışığı yan acak ve gö n d e rm e başlayacaktır.

w ill c o m e on a n d transm ission begin.

İhtiyaç duym anız halinde

You m ay cali the flight

yardım cı olm ası için kabin

a tte n d a n t to assist you

m em urunu çağırabilirsiniz.

if necessary.

Internet

Internet

w eb adresimiz: wvwv.thy.com.tr THY ile ilgili tüm bilm ek stediklerinize w e b sitem izden erişebilirsiniz. THY'nin tarihçesi, filo yapısı, uçtu ğ u m u z noktalarla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve re zervasyon ofislerim izin adres, telefon ve faks numaraları; özel yo lcu program ları; ikram servisim iz; S kylife de rgisi; B usiness C lass hizm etlerim iz, hasta, ç o c u k ve özürlü yolcu taşım acılığım ızla ilgili diğer haberlerin yanısıra o n -line sayfalarına da yine bu ad reste n erişm eniz m üm kün. T H Y 'nin tüm seferlerinin tarifesini online olarak gö rüntüleyeb ilir, iç ve dış hat rezervasyonlarınızı yap abilir ve dilerseniz biletinizi internet üzerinden satın alabilirsiniz. Internet üzerinden satın alınan b iletle r ü ç şekilde teslim e d ilm ekted ir.

O ur vvebsite ad ress: w w w .th y .c o m E verything you n e e d to k n o w a b o u t Turkish A irlines is available a t o u r w ebsite. Inform ation inelu des a histo ry o f the airiine, the co m p o sitio n o f o u r fleet, flight de stin a tio n s a n d inform ation a b o u t the cities a n d airports, a d d re sse s o f o u r sales a n d reservations o ffic e s w ith the ir te le p h o n e a n d fax num bers, fre çu e n t flyer program m es, ca te rin g services, S kylife m agazine, B usiness C lass service s a n d service s fo r infant a n d d is a b le d pa ssenge rs. Turkish A irlines's online service s inelu de the tim etable fo r ali Turkish A irlines flights, m akıng d o m e s tic a n d International flig h t reservations, a n d tic k e t pu rehase. For ticke ts p u re h a s e d öve r the inte rnet there are three delivery aiternatives to ch o o se from :

1 . P osta Yolu ile Teslim at (Türkiye, ABD, Ingiltere ve A lm anya 'da geçerlidir.) 2 . H avaalanında Teslim at (T ürkiye'de İstanbul A tatürk, A nkara E senboğa, İzmir A dna n M e nderes, A dana Ş akirpaşa, G aziantep Oğuzeli ve A ntalya; Ingiltere'de Londra H eathrow ve M a nchester; A B D 'd e N ew Y ork JFK ve C h ica g o O ’Hare; F ransa'da Paris Orly, Lyon St. Exupery, N ice C o te D 'Azur ve S trasb ourg; A lm anya 'da D üsseld orf, Frankfurt Main, H am burg Fuhlsbuttel, H anover, Köln, M ünih, N ürn berg, S tuttg art; Ispanya’ ­ da M a drid B arajas ve B arcelona; U krayna'da Kiev S orispo l ve O d e ssa C entral; İtalya'da M ilano M alpensa; R om anya’da B ükreş O to peni; A vusturya’da Viyana S ch w e ch a t; İsviçre'de C ene vre C ointrin ve Zürih K loten; B e lçika 'd a Brüksel N ational; İsrail'de Tel Aviv Ben Gurion; Yunanistan'da Atina Eleftherios Venizelos; İsveç’te Stockholm Arlanda havalimanlarında hizmete sunulmaktadır. Yolculuğun belirtilen havalimanlarında başlam ası zorunludur.) 3 . THY Satış O fisleri’nde Teslim at (Tüm THY Satış O fisleri ve G enel Satış A centaları'nın old u ğ u yerler için ge çerlidir.)

1 . T icke t by Mail (Turkey, the USA, th e UK and G erm any only) 2 . A irport Delivery (The flight m u st begin from on e o f the fo llow in g airp orts: in Turkey, İsta n b u l A tatürk, A nkara Esenboğa, İzm ir A dna n M enderes, A dan a Ş akirpa şa, G aziantep Oğuzeli, a n d A ntalya: in the UK, L o n d o n H e a th ro w a n d M a nchester: in the USA, N e w York JF K a n d C hicag o O 'H are: in France, Paris Orly, Lyon St. Exupery, N ice C o te d 'A z u r a n d S trasb ourg: in Germany, N ürn berg a n d S tu ttg a rt: in Spain, M a d rid B arajas a n d B arce lo na: in Ukraine, K iev B o ris p o l a n d O dessa C entral; in Italy, Milan M alpensa; in Romania, B u ch a re st O to p e n i; in Austria, Vienna S c h w e ch a t; in S w itzerland, G eneva C ointrin a n d Z ü rich K loten ; in Belgium , B russels N ational; in Israel, Tel A viv B en G urion; in G reece, A th e n s E leftherios V enizelos; a n d in S w eden, S to ckh o lm A rlanda.) 3 . Ticket b y O ffice (ali Turkish A irlines sales o ffice s a n d Turkish A irlines ticke tin g agencies)

✓ -v TH Y ’ye u la ş a b ile c e ğ in iz (Q / d iğ e r w e b a d re s le ri: www .turkhavayollari.com .tr; w w w .turkishairlines.com .tr; w w w .turkishair.com .tr; w ww .turkhavayollari.com ; w ww .turkishairlines.com ; www .turkishair.com THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için e-mail (elektronik posta) adresimiz: customer@ thy.com

/Sv»

(&

O th e r In te rn e t a d d re s s e s fo r T u rkish A irlin e s : www. turkhavayollari. com. tr; www. turkishairlines. com. tr; www. turkishair. com. tr; mvvv. turkhavayollari. com; www. turkishairlines. com; www. turkishair. com For your suggestıons and com plaints regarding Turkish Airlines services please vvrite to: customer@ thy. com

3 /2 0 0 4 SKYLİFE 179


Online check-in

■ About

O nline

■ O n lin e C h e c k -in y o lc u la rım ız a n eler k a za n d ıra c a k ?

İn tine w ith the incre ase in

Z a m a n : Yolcularımız,

in te rn e t usage, in o rd e r to

bagajlı ve bagajsız seyahat

o ffe r the b e s t services,

ed e ce kle ri tüm rezervasyonlu

Turkish A irlines en abies its

uçuşlarına online ulaşarak,

p a sse n g e rs to d ispia y Turkish

evlerinin ya d a ofislerinin

A irlines sche duies, m a ke the ir

konforunda check-in işlemlerini

o w n flig h t b o o kin g s a n d buy

ge rçe kle ştire b ile ce kle rd ir.

ticke ts throug h the Turkish

B öylelikle, havaalanındaki

A irlines in te rn e t w eb page.

C h e c k -in

h o m es o r offices. İn this re spect, vvithout vvasting tim e a t the airport, they w ill have the o p p o rtu n ity to arrive later. The service enabies p a sse n g e rs to use the s p e c ia l c h e c k -in co u n te rs fo r

kalabalık che ck-in bankolarında

online c h e c k e d -in

b e kle m ek zorunda kalm adan,

pa ssenge rs, a n d so the reb y

uçu ş saa tinden kısa bir süre

le t the p a s s e n g e r save

ö n c e term inale gelm e olanağı

m axim um time.

yakalayarak kendilerine tah sis

Seat selection:

ed ile n özel kontuardan

B y online ch e ck-in , o u r

faydalanarak, m aksim um

p a sse n g e rs w ill b e ab le to

zam an kazanacaklardır.

vıew the se a t m ap o f the ir

K o ltu k se ç im i: Yolcularım ız

b o o k e d ca b in class a n d

■ O nline C h eck-in nedir?

O nline C h e c k -in sayesinde, uçuşlarının seyahat edecekleri

İn a d d itio n to the above

İnternetin her geçen gün daha

sınıfına ait koltu k planlarını

services, Turkish A irlines is

da genişleyen kullanım alanları

görerek, m üsait koltuklardan

p ie a s e d to a n n o u n ce O nline

kapsamında, yolcularımız

dilediklerini seçe b ile ce kle rd ir.

C heck-in.

■ O n lin e C h e c k -in nasıl y a p ıla c a k ?

p a sse n g e rs m ay c h e c k in

C h e c k -in w ork

ö ve r the in te rn e t from

• O nline C h e ck-in p a g e s

W ith this n e w service, o u r

THY’nin tum seferlerinin tarifesine w eb sitemizden ulaşabilmekte, rezervasyon

a c c o rd in g to th e ir p re fe r­ ence, ch o o se from available sea ts

m H o w d o e s O nline

• O nline C h e ck-in sayfalarına

2 4 ho urs b e fo re de p a rtu re up

can be re a c h e d via the

to 9 0 m inu tes p rio r to th e ir

in te rn e t on w w w .th y .c o m .tr

alabilmektedirler. Sunulan bu

internet üzerinden w w w .th y .c o m .tr (Türkçe) ve

flig h t time. VVith this, ou r

(for Turkish) a n d

hizmetlere ilave olarak

w w w .th y .c o m (İngilizce)

p a sse n g e rs are n o w ab le to;

w w w .th y .c o m (for English).

yolcularımıza uçuşlarından

adreslerinden ulaşılabilir.

• see the seat map o f their flight

• O u r p a ssenge rs

24 saat öncesinden, uçuşa

• Yolcularım ız, ch e c k -in

and choose their own seat

w ho w ish to use o r g e t

9 0 dakika kalana kadar internet üzerinden, check-in işlemlerini

before arriving at the airport. • c h e c k in online fo r

Inform ation re gard ing on lin e ch e ck-in , m ay ob tain

them selves a n d tho se a c c o m -

d e tails fro m the C h e ck-in

vermekteyiz.

işlem lerine ait bilinm esi gereken detayları 'C h e ck-in R ehberi' linkinden öğ rene bilecekle rdir.

pa n yin g the m to the final de s-

G uid elines link.

Böylelikle yolcularımız;

• O nline C h e c k -in işlem leri,

tination.

• O nline c h e c k -in

• Uçuşun kabin planını görüntüleyerek diledikleri koltuğu

uçuşların 24 saat ön ce sin d e n

M oreover, fo r p a ssenge rs

w ill be available b e tw e e n

başlayarak, u çu şa 9 0 dakika

travelling w ith o u t b a ggag e

2 4 ho urs to 9 0 m inutes

seçebilme,

kalana kadar yapılabilecektir.

if the re turn flig h t is

be fo re departure.

yapabilmekte ve dilerlerse biletlerini internet üzerinden satın

bizzat yapm a olanağını

• Kendileri ile birlikte aynı rezervasyon kaydındaki diğer yolculara, uçuşlarının son noktasına kadar (Through Check-in) ya da bagajları olmadığı takdirde, aynı gün içinde gittikleri noktadan

180 SKYLIFE 3 /2 0 0 4

online, in the c o m fo rt o f the ir

■ H a v a a la n ın d a y a p ıla c a k işlem le r Yolcularım ız, b iniş kartlarının alınması, bagajların teslim ed ilm esi ve güvenlik prosedürlerini kapsayan c h e c k -in form alitelerini ise

on the sam e day, then return ch e c k -in ca n b e m a de online.

m A d v a n ta g e s o f

m P ro c e d u re a t th e a irp o rt R ega rdin g the se cu rity p ro ce d u re s, g e ttin g b o a rd in g

O n lin e C h e c k -in

c a rd a n d de live ring baggage,

Timing: O ur p a ssange rs

the se pa sse n g e rs w ill use

dönüşleri var ise, dönüş uçuşları için (Return Check-in) check-in yapabilme

havaalanında kendilerine

-w ith o r w ithou t ba ggag e-

the c h e c k -in cou nters

tah sis ed ilm iş olan ch e c k -in

vvill b e a b le to a c c e s s the ir

imkânlarını elde edeceklerdir.

re se rve d o n ly fo r online

bankosundan tamamlayacaklardır.

b o o k e d flights to c h e c k in

c h e c k e d -in pa ssenge rs.


E@sy check-in

H izm e tin esasları

P ro c e d u re s

• Faks ve e-m ail kabul

• Fax a n d e-m ail

saatlerim iz gün için d e saat

re q u e sts w ill b e a c c e p te d

0 7 :0 0 ile 2 2 :0 0 'd ir.

b e tw e e n 0 7 :0 0 a. m.

• Tüm form lar uçuş

a n d 2 2 .0 0 p.m .

saa tinden en erken bir gün

• A li form s m u st re ach us

ö n c e ve en ge ç tarifeli uçu şa

n o t e a rlier tha n the day

iki saat kala elim ize ulaşm ış

be fo re y o u r flig h t a n d n o t

olmalıdır.

la te r than tw o ho urs p rio r to

• Faks che ck -in 'in iz i

s c h e d u le d d e p a rtu re o f

(0212) 6 6 3 25 4 5 no 'lu faksa

y o u r flight. • B y fax: Fax c h e c k -in

çe k e re k yapabilirsiniz.

■ D eğerli Y o lc u la rım ız,

Faks c h e c k -in form un u Türk

iş dü nyasın da başarının en önem li kıstası olan zam an artık

Hava Yolları B usiness C lass kontuarlarından ve CİP

th a t tim e is the m o s t cru cia l

C lass co u n te rs a n d CİP

uçuşlarınızda sizin için sorun

salonlarından elde

c rite rion fo r s u c c e s s in

Lounges. S e n d to (0212)

olm aktan çıkıyor!

edebilirsiniz.

business, a n d has n o w

6 6 3 2 5 45.

Ç ünkü siz İstanbul çıkışlı Dış

• E-mail c h e c k -in

ia u n c h e d c h e c k -in b y fax a n d

• By e-m ail: C o n n e c t to

Hat B usiness C lass

başvurunuzu ise Türk Hava

e -m a il fo r B usiness Class

the Turkish A irlines w e b site

yolcularım ız için faks ve e-m ail

Y olları’nın w e b sitesine

p a sse n g e rs d e p a rtin g from

a n d c lic k on the E@sy

c h e c k -in hizm etini

bağlandıktan son ra E@sy

İstanbul.

C h e ck-in bu tton. Fiil in the

başlatıyoruz.

C h e c k -in seçe neğin i

D e a r P a s s e n g e rs ,

Turkish A irlines a p p re cia te s

form s are available a t Turkish A irlines B usiness

c h e c k -in form a n d

Bu h izm e t size n eler k a z a n d ıra c a k ?

form u d o ld u ru p yapabilirsiniz.

W h a t a re th e b e n e fits o f this s e rv ic e ?

• Faks veya e-m ail aracılığı

• The m o st im p o rta n t a s p e c t

C h e ck-in c o u n te r 3 5 m inu tes be fore

kullanarak karşınıza çıkan

s u b m it y o u r ap plication . • P ro c e e d to the E@sy

• En önem lisi zam an

ile c h e c k -in yaptırdığınızda

is that yo u w ill n o t w aste any

kazandıracak: Yoğun

bo ardin g kartınızı alm ak üzere

tim e a t the airport. E specially

d e p a rtu re tim e in o rd e r to

sezonlarda kalabalık

E@sy C h e c k -in kontuarına

in p e a k sea sons there m ay

p ic k up y o u r b o a rd in g card.

term inald e işlem yaptırm ak

uçağın tarifeli kalkış

b e lo n g lines a t the c h e c k -in

• If yo u w a n t to c a n c e l you r

için kuyruklarda uzun süre

saa tinden en ge ç 3 5 dakika

cou nters, so it is n e cessary

fax o r e-m a il che ck-in,

b e kle m e k zoru n d a kalırsınız.

ö n c e başvurm alısınız.

to arrive a t the term inal early.

ple a se first cali

B unu bildiğ in iz için term inale

• Faks veya e-m ail ile

VVhen heavy tra ffic in the city

(0 212) 6 6 3 2 5 4 6 to inform

erken gelirsiniz. Y oğun şehir

c h e c k -in yaptırıp da ha sonra

is taken in to acco u n t, you

us o f yo u r decision, a n d

trafiğini d e dikkate aldığınızda

uçu şunuzd an vazg eçtiğiniz

can som e tim e s s p e n d m ore

the n c a n c e l y o u r

ha vada ge çird iğ in izd e n daha

takd irde, bu kararınızı ö n c e

tim e g e ttin g to the term inal

reservation.

fazla süreyi term inale gelirken

(0212) 6 6 3 25 4 6 n o ’lu

a n d c o m p le tin g c h e c k -in

• If y o u have any p ro b le m

yo ld a ve işlem lerinizi

num araya bildirm eniz daha

form alities than b e in g

w ith y o u r c h e c k -in

yaptırm ak için term inald e

sonra d a rezervasyonunuzu

airborne. O u r n e w service

p ro ce d u re , ca li us on

b e kle m ekle harcarsınız.

iptal ettirmeniz gerekmektedir.

enabies you to a vo id these

(0212) 6 6 3 2 5 46.

A m a artık bunları

• İşlem leriniz sırasında

p roblem s. You ca n co m e and

d ü şünm e nize g e re k yok.

herhangi bir sorunla

p ic k u p y o u r b o a rd in g pass

İşlem lerinizi yaptırm anın verdiği rahatlıkla uçağınızın

karşılaşırsanız bize (0212) 6 6 3 2 5 4 6 n o ’lu tele fond an ulaşabilirsiniz.

from the s p e c ia l c h e c k -in

kalkm asına sa d e ce 3 5 dakika kala term inale ge lip , özel kontuardan b o ardin g kartınızı ala b ile c e k ve bagajlarınızı teslim e d ebilece ksin iz. • H avalim anında bu hizm et için özel olarak eğitilm iş CİP personeli size yardımcı olacak. • Havalim anına geld iğinizde işlem lerinizi sizin için ayrılmış E@sy C heck-in kontuarlarında beklemeden tamamlayacaksınız.

c o u n te r 3 5 m inu tes be fo re y o u r flight. • You w ill b e w e lc o m e d a n d a s siste d b y sp e cia lize d CİP s ta ft a t the airport.

F a k s c h e c k - in İç in f a k s n o : (0 2 1 2 ) 6 6 3 2 5 45

• You can c o lle c t y o u r b o a rd in g p a ss a t the

Fax num ber fo r fax check-in:

E@sy C h e ck-in cou nters w ith o u t vvaiting in lo n g lines.

(0 2 1 2 ) 6 6 3 2 5 45 E - m a il c h e c k - in iç in in te r n e t a d r e s im iz :

Our web sites for e-m ail check-in: w w w .th y .c o m .tr w w w .tu rk is h a irlin e s .c o m w w w . turkhavayollari .c o m .tr

3 / 2 0 0 4 SKYLIFE 181


m H o te l C h e c k -in

■ O tel C h e c k -in

Return check-in

Hotel check-in ■ R eturn C h e c k -in Türk Hava Yolları, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Malatya, Kayseri, Van, Elazığ, Diyarbakır, Konya, Denizli, Londra, Frankfurt, Paris ve Atina istasyonları arasında aynı gün içerisinde gidiş ve dönüş yapacak bagajsız yolcularımız için Return C heck-in hizmeti sunmaktadır. Dönüş uçuşunuza rezervasyonunuz var ise ve bagajsız seyahat ediyorsanız bu uygulam a sayesinde seyahatinize dö nüş c h e c k -in işlemlerinizi tam am lam ış olarak başlayacaksınız. Nasıl mı? G idiş seyahatiniz için kontuarımıza müracaatınızda size önerilen return che ck-in alternatifine olum lu cevabınız, dö nüş uçuşunuzun da check-in işlemlerini tamamlamak için yeterlidir. Bu hizmet sayesinde dö nüş kartınızı da ö n ceden alabileceğiniz için havalim anında zaman kaybetm eyeceksiniz.

O te lle r - H o te ls Polat R e naissa nce Hotel

Türkiye’nin seçkin otellerinde kalan tüm yolcularımıza havalimanına gitm eden biniş kartlarını alabilme imkânı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm rezervasyonlu uçuşlarınız için biniş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu işlem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim verilmiş otel personeli yardımcı olacaktır. Bu işlem, havalimanına iç hat uçuşları için en az 20 da kika , dış hat uçuşları için ise en az 3 5 d a k ik a ö n ces in d e bagaj(lar)ınızı teslim etm ek için kontuara başvurduğunuz sürece geçerlidir. O telde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj Etiketlerinizi ve eğer Business C lass yolcu iseniz CİP Salon Giriş Kartınızı görevliden hemen teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalimanında sizler için açılmış özel "Bagaj Teslim Kontuarları"na teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlemlerinizi tam amladıktan sonra artık pasaport kontrolü için hazırsınız. Otel C heck-in hizmetinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bulunduğu il kapsam ında aşağıda belirtilmiştir, İyi uçuşlar!

R e tu rn C h e c k -in

Turkish A irlines is providing R eturn C h eck-in service fo r p assenge rs travelIing betvveen İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum , Dalam an, Trabzon, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Malatya, Kayseri, Van, Elazığ, Diyarbakır, Konya, Denizli, London, Frankfurt, Paris and A then s statio ns on the sam e day w ith o u t baggage. İf you have a co n firm e d reservation fo r y o u r return flight a n d you are travelling w ith o u t baggage, then you m ay obtain y o u r return bo ardin g p a ss before departure on the o u tw a rd journey. You w ill be a ske d a t c h e c k -in vvhether you w o u id like to receive y o u r return b o ardin g pass. Thanks to this service you v/ill save tim e w hen travelling day return w ith ha nd ba ggag e only.

B u lu n d u ğ u il - L o c a tio n İstanbul

D e dem an İstanbul S h era ton Ankara

O te lle r - H o te ls Resort D e dem an Antalya

Ankara

H iltonS A

A d ana

Z aim oğlu O teli

K ing A part H otel

Büyük Sürm eli O teli

N eva Palas

M avi Sürm eli O teli

S e ğm e n O tel D edem an Ankara

Zorlu G rand O tel

Bilkent O tel ve K o nferans M erkezi

U sta O tel

Büyükhanlı Park H otel & R e s id e n c e

R esort D e dem an B o drum

M ega R e siden ce

M anastır Otel

S ürm eli Oteli

Karia P rin cess

E se nboğa A irp ort

T rabzon

B o drum

Fuga Fine Tim es

Etap Altınel O tel İzmir

Iberotel Sarıgerm e Park

D alam an

C aria H o lid ay Resort

İzmir Hilton

H illside B eac h C lub

Ege Palas

C lu b Lykia VVorld

O tel C row n Plaza

H otel D e d e m an Rize__________ R esort D e dem an C a p p a d o c ia

182 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

Antalya

Seyhan O teli

H iltonS a A B C (Ankara B u siness Ç enter)

İzmir P rin cess Term al O teli

B u lu n d u ğ u il - L o c a tio n

H otel S h era ton Voyager

D e dem an B ü yük A nadolu

H otel Kaya P restige

A li passengers staying at leading hotels in Turkey can com plete the ir ch e ck-in form alities be fore leaving the hotel. This service is valid for ali passenge rs travelling on do m e stic o r international flights (if available) w ith or w ithout baggage. You will be served b y ho te l s ta ff trained b y Turkish Airlines. To take advantage o f this service you m u st deliver yo u r baggag e at the spe cia l H otel C heck-in cou nters in the airport at least 20 m inutes before departure tim e fo r do m estic flights a n d 35 minutes before departure tim e for international flights. You can c o lle ct yo u r boarding c a rd a t y o u r ho tel's ch e ck-in desk w hich is op en 2 4 hours a day. A f te r check-in, please m ake sure that you have re ceived ali yo u r travel do cum en ts (boarding card, baggage tag, p a ssp o rt an d Business Class lounge ca rd if applicable) necessary for the flight. A t the airport you can entrust yo u r baggage to Turkish A irlines s ta ff a t the spe cia l H ote l C heck-in counter. A f te r co m pletion o f the secu rity procedu res n e ccessary for certain flights, you are re ady to g o through the p a ssp o rt control. O ur H otel C heck-in service is available at hotels sp e cifie d below. Have a plea sant flight.

Rize K a padokya


Siz ve bagajınız

You and your

tSİM

/

Mı rstefa Hcted NAME

ADRES / AD0RESS

bagg ag e

I

:

----------------- ---------- * İP ® ----- ----------------

i Ao\\ T ^ l a tai--------- -------------

TEL / TELEPHONE CEP / MOBILE PHONE

I

fV l^ fT U C İL ,

:

E-MAIL

■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz

bagaj/bagajlarınız için size

■ Please check the destination to

m Present your baggage in your

havayolu şirketinden bagajınızı

verilen etiket kuponları üzerindeki

vvhich your baggage should be

ow n name, a n d check the

hangi noktaya kadar

bilgileri kontrol

labelled and the weight limit

Information on the baggage

etiketleyeceğini ve kaç kiloya

ediniz. Bagajınızı bir başka yolcu

permitted by the airline you are

receipts given to you at

kadar taşıma hakkınız olduğunu

adına kaydettirmeyiniz, aksi

mutlaka öğreniniz ve biletinizden

halde kayıp veya hasar

kontrol ediniz.

durumunda tarafınıza tazminat

■ Kabin içine alabileceğiniz

ödenmesi mümkün

el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo

olmayacaktır.

sınırlamaları hakkında bilgi

■ Uçağa binmeden önce bagaj

edininiz. Türk Hava Yolları standart boyut ve ağırlığı 20x40x60 cm ve 8 kg'dır. ■ Bagajınızın üzerine ad/soyad, telefon numarası ve adres gibi bilgileri içeren isim etiketini mutlaka takınız. Etiketler bankolarımızdan temin edilebilir. ■ Daha önceki seyahatlerinize ait etiketlerinizi bagaj üzerinde bırakmayınız.

gösterme uygulaması var ise bagaj/bagajlarınızı görevlilere gösteriniz. ■ Varışınızda; bagaj bantından

tying with. Also check the weight

check-in. Do not register your

limit marked on your ticket.

baggage in the name o f another passenger. Remember that in

n Check the size and weight limits for hand baggage allowed

this event you will not b e able to

in the cabin for the airline you

da im for lost o r dam aged

are flying vvith. Turkish Airlines

baggage.

allovvs one piece o t cabin

m You may be required to

baggage measuring 20x40x60

identify your baggage before

cm and weighing a maximum o f

boarding the aircraft. Please

8 kg.

point out each piece o f your

m Every piece o f your

baggage to the staff m em ber on

size ait bagaj/bagajları alırken

baggage should b e labelled

duty.

yanlışlıkla benzer bagaj

vvith your name, telephone

m On arrival, be careful not to

almamaya dikkat ediniz.

num ber and destination adress.

collect baggage resembling your

■ Varışınızda teslim alamadığınız

Tags are available from our

own b y mistake.

bagaj/bagajlarınız için kayıp eşya

check-in desks.

m Should you find that your

ofisine yapacağınız başvuruda

m Remove any tags a n d iabets

baggage has not arrived to your

seyahat biletiniz ve bagaj

from previous journeys.

destination, please inform the

etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz

n Our airline is not responsible

lost and found Office show the

ve görevlilere bagajınızın rengi,

for cash, jevvellery, samples,

staff member your ticket and

tipi, markası ve içindekilerle ilgili

valuable documents, electronic

baggage receipt/s, and give

ve diğer değerli eşyalardan hiçbir

bilgileri bildiriniz. Size verilen

şekilde sorumlu değildir.

bagaj aksaklık raporu, seyahat

devices, perishalbe/fragile items, o r other valuables in your

and contents. Please keep the

■ Çuval, naylon torba, teneke

bileti ve bagaj etiketinizi/

baggage.

passenger irregularity report, your

kutu, bidon vs. bagaj niteliği

etiketlerinizi muhafaza ediniz.

m Baggage packed in

ticket and ticket receipt/s, as

taşımayan eşyaların uçağın bagaj

■ Bagajınız 5 gün içinde

sacks, piastic bags, piastic

these wiit be needed to daim your

containers, tins and other

baggage when it arrives.

unsuitable packaging will not be

u Should your baggage not be

allovved either as check-in o r

traced within 5 days, please apply

■ Havayolumuz, bagajınızda bulunan para, ziynet eşyası, numune, değerli evrak, elektronik eşya, bozulabilir/kırılabilir madde

bölümüne ve kabin içine kabul

bıılıımmadıöı takdirde lütfen

edilmeyeceğini unutmayınız.

verilen bagaj talep formu, orijinal

■ Çakı, bıçak, tımak makası,

biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, -

çakmak vs. gibi kesici, delici ve

varsa- fazla bagaj biletiniz ve

patlayıcı eşyaların kabinde

hüviyetiniz ile birlikte en yakın

bulunması güvenlik açısından

THY ofisine veya Merkezi Kayıp

sakıncalı olup, kabul edilmediğini unutmayınız ve

ediniz.

yanınızda bulundurmayınız.

■ Bagajınız, THY'nin bilgisi

■ Bagaj/bagajlarınızın taşıma esnasında fazla doluluktan dolayı zarar görmemesi ve sapının kopmaması için genişlik sınırlarını ve ağırlık taşıma kapasitesini zorlamayınız. Taşıma hakkınızı aştığınız takdirde fazla bagaj ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayınız.

dışında size ulaştı ise, lütfen

Eşya Müdürlüğü'ne müracaat

+ 90 212 663 63 0 0 / 5577-82 irtibat numaralarına haber veriniz.

details o f the colour, type, brarıd

cabin baggage.

to the nearest Turkish Airlines

m Knives, penknives, nail

offıce or the Central Baggage

scissors, cigarette lighters and

Tracing Department vvith your

other cutting, piercing and explosive items are not allovved in the cabin for security reasons,

Baggage Demant Form, original ticket, original baggage receipt(s), excess baggage receipt (if any) and a valit Identification document.

so please check that you are no t carrying any such items in

m İfa third party delivers your

your hand luggage.

baggage, please inform us by

m D o not overfill your suitcases

calling +90 212 66 3 63 00 /

and bags beyond their weight or

5577-82.

Unutmayınız ki, bagajınızı internet

volüme capacity. This can lead

üzerinden takip

to the handle breaking and

etmeniz size zaman kazandıracaktır.

other damage to your baggage. If your baggage exceeds the

■ Bagaj/bagajlarınızın teslim

W eb adreslerimiz:

weight allowance, remember

Our web adresses are:

işlemlerini kendi adınıza yaptırınız

www.thy.com .tr ve

ve teslim ettiğiniz

www.turkishairiines.com

that you will be liable to pay additional charges.

www. thy. com. tr and www. turkishairiines. com

Please note that tracking your baggage via the Internet will save you valuable time.

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 183


OMB No. 1115414a VVelcome to th e U n ite d S tates I Nontaımtgrmnl Viaa W»iver Arrival/ Deparlur* Korı D o a n y o f th e fo llo w in g a p p ly to you? Mıuu»rV«wM>> Thıaformı_____________ ___________............. ........... ................. A. Do you hava a communıcabl* diıaaaa; nhyaıral or mentai diaorder.or arc you adrug abuaer or addıctr D 'n 0 » ) • viaitoc’a yu», wtu. u ■ nabonal of om of Um counlsiea «numereled in 8 CKB 117. H ı ■iılım can provide you wilh ıha currant İM rfeliglble couıM/ı» B. liav* you arar boan arraatcd or aonviclad for an oftenaa or erime mvolvlng iaoral lurpiluda or o violatioo raiatad bı a conirolled Type ar prim iegıbly wlth pen in ALL CAPITAL LKTTKR8. UHEENCUSJI »ubatance: ot been arretUd or convıctnd for i »o or u n offenıea for vhich Um aggregmU aanUnca U>oınflnameni «an five yean T h* fonu ia in I n p t r t ı Ptaaaa oomplafe boih Um Arrival Raeord, iteni» I or mora; or boan ■ coolrolled aubaUnce ırefticker; or are you through I I and ıha Departure Hacord. ilama M througb 17. Tha ravaraa«d*o. aeektng entry to angaje in crıminal or immoral activitıea? Ihıa fonn muat b* «gned and daled. Chıldren under Um age of fourtean muat bava thair form aignad by a parenl/guard.an. C. Hava you ovar boan or ar* you oow involvad in aapıoııaga or aabotaca; or in Urroriat activiuea; or gonocida; or belwean 1933 and IM S «ere you involvad, in any «ray, in peraecutıona aaaociaud wiUı Naıi Germany or ita alllaaT □ Ya»Q9 No D. Ara you »eekıng U> work in Um U.S.: or hava you avar bean ovcludad and depoetad; or baau previoualy removad (rom Uıa Unitad State»; or votûred or attampted to prucura a viaa or

Göçmen yönetmeliği Immigration regulations

A B D 'ye uçakla giden bütün

States, ple a se no te that ali

tem silen yalnızca bir kişinin)

pa s s e n g e rs (o r one

G üm rük Deklare Formu

p a s s e n g e r p e r family) m u st

do ld urm ası ge rekm e ktedir.

c o m p le te a C usto m s D ecla ra tio n Form. A p a rt from

ABD vatandaşları, ikam et kartı (yeşil kart) sahipleri,

US citizens, g re e n -c a rd

K anada vatandaşları ya da

holders, C anadian citizens

yeni g ö çm enle rin dışında,

a n d n e w im m igrants,

ge çerli bir A BD vizesine

a li p a s s e n g e rs travelling t o

sah ip ve son varış noktası

the U n ite d S tates, w h e th e r

ABD ya da A B D 'nin dışındaki bir ülkeye tra nsit olan

as th e ir final de stin a tio n o r in

yolcuların her biri tarafından

o b lig e d to fiil o u t the vvhite I-

transit to a n o th e r country, are

beyaz renkli 1-94 form unun

94 form. The green

doldurulm ası zorunludur. A şağıda adı g e ç e n ülkelerden birine ait bir

T 9 4 W form m u s t b e c o m p le te d if y o u h o ld a p a s s p o rt from one o f the

pa saport taşıyıp giriş

follow in g c o u n trie s : A ndorra,

yapıyorsanız ya da ABD vizesi

A ustralia, A ustria, Belgium ,

olm adan (vize m uafiyet

D enm ark, Finland, France,

program ı altında) transit yo lcu

Germ any, G re at Britain,

gibi konaklıyorsanız yeşil

Iceland, Italy, Japan,

renkli I-94VV form unun

Liech teste in , Luxem bourg,

doldurulm ası ge rekm e ktedir.

M o naco, N etherlands, N ew

Ülkeler: A ndorra, A vustralya,

Zealand, Norvvay, San M arino, Spain, Svveden o r

A vusturya, B elçika, D anim arka, Finlandiya, Alm anya, B üyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya,

Svvitzerland, a n d are e ith e r enterıng the U n ite d S tates o r m aking an in te rm ed iate

L iech tenstein, Lü ksem burg,

s to p there as a transit

M onako, H ollanda, Yeni

p a s s e n g e r vvithout a U.S.

Zelanda, N orveç, San M arino,

visa u n d e r the visa w aiver program .

Ispanya, İsveç ve İsviçre. 184 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

İf y ou are flying to the U n ite d

yolcuların (ya da her aileyi

tak.'»»

Munttiry ınrframanrı tadadı (u4n. cervtacy. m nim dvtb aad tcmr * mjnvml ■»tatbifn .heri. mJ w>lı nvl b.«J. II jm -

SİZZ2

tu

pranoSon’ SgS’Î m ? ' K O R M AfTEB m u IIAVF. RKAİJ THE IMHJKIANI INFORMATION ABOVF. AN» MADF A ntU T Iim . DFTLAMriUN

XSA.A-Mf, I

, I


ADANA-JEDDAH

1096

(STANBUL-MANCHESTER

1674

ANKARA-ADANA

250

İSTANBUL-MİLAJMO / MILAN

1034

ANKARA-AĞRI

533

İSTANBUL-MOSKOVA / MOSCOVV

1091

ANKARA-ANTALYA

257

İSTANBUL-MÜNİH / MUNICH

ANKARA-BATMAN

462

İSTANBUL-NEW YORK

5009

416

İSTANBUL-NİS / NİCE

1117

İSTANBUL-NURNBERG

1042

ANKARA-DİYARBAKIR ANKARA-DUSSELDORF ANKARA-ELAZIĞ

353

İSTANBUL-ODESSA

ANKARA-ERZİNCAN

347

İSTANBUL-OSAKA

434

milleri-miles

İSTANBUL-PARİS

1392

1365

İSTANBUL-PEKİN / BEIJING

4398

ANKARA-GAZİANTEP

326

ISTANBUL-PRAG / PRAGUE

943

ANKARA-İZMİR

339

İSTANBUL-PRİŞTİNA / PRISTINA

ANKARA-KARS

533

İSTANBUL-RIYAD / RIYADH

1510

1445

İSTANBUL-ROMA / ROME

852

297

İSTANBUL-SAMSUN

393

ANKARA-MARDİN

459

İSTANBUL-SARAYBOSNA / SARAJEVO

ISTANBUL-SİMFEROPOL

ANKARA-TRABZON

362

İSTANBUL-SİNGAPUR / SINGAPORE

ANKARA-VAN

564

İSTANBUL-SİVAS

982

İSTANBUL-SOFYA / SOFIA

BANGKOK-SINGAPORE

İSTANBUL-STOCKHOLM

1364

İSTANBUL-ADANA

897 443

İSTANBUL-STRASBURG

1159

İSTANBUL-ALMATY

2439

ISTANBUL -STUTTGART

1095

İSTANBU L -AMMAN

754

M iles and M iles Freque nt Flyer P rogram ı'n da kullanılan mil değ erleri, U çu ş Bilgileri sayfasın da belirtilen mil d e ğ e rle rin d e n farklıdır. T h e d is ta n c e s in m ile s s p e c ifie d n e x t s id e a r e th o s e la id d o w n b y th e In te rn a tio n a l A ir T ra n s p o rt A s s o c ia tio n (IATA), a n d it is th e s e th a t

227 301 1582 345 1607

İSTANBUL-BAKU / BAKU

1108

İSTANBUL-BANGKOK

4647

İSTANBUL-BARSELONA / BARCELONA

1387

İSTANBUL-BASEL

1144 614

ISTANBUL-BERLİN

1076

İSTANBUL-BİŞKEK / BISHKEK

2328

İSTANBUL-BODRUM

d eğ erleri kullanılm aktadır.

1373

İSTANBUL-BAHREYN / BAHRAIN

İSTANBUL-BEYRUT / BEIRUT

Flyer P rogram ı'n da da bu mil

382 5390

ANKARA-VİYANA / VIENNA

ISTANBUL-ATİNA / ATHENS

olan M iles and M iles Frequent

4999

İSTANBUL-SHANGHAI

380

İSTANBUL-AŞKABAT / ASHGABAT

H ava Yolları özel y o lc u program ı

5198

471

İSTANBUL-ANTALYA

o ld u ğ u mil değ erleri o lu p Türk

569

İSTANBUL-SEUL

ANKARA-MUŞ

İSTANBUL-ANKARA

Teşkilatı lA TA’nın belirlem iş

1189

ANKARA-ŞANLIURFA

İSTANBUL-AMSTERDAM

U luslararası Sivil H avacılık

412

ANKARA-MALATYA

ANKARA-KÖLN / COLOGNE

ANKARA-MÜNİH / MUNICH

■ Yanda belirtilen mil değerleri

393 5652

ANKARA-FRANKFURT

ANKARA-ERZURUM

Miles & Miles

1471

978

265

İSTANBUL-BRÜKSEL / BRUSSELS

1347

ISTANBUL-BÜKREŞ / BUCHAREST

283

İSTANBUL-BUDAPEŞTE / BUDAPEST

652

İSTANBUL-CENEVRE / GENEVA

1189

İSTANBUL-CEZAYİR / ALGIERS

1405

İSTANBUL-CİDDE / JEDDAH

1477

İSTANBUL-DALAMAN

296

İSTANBUL-DENİZLİ

226

İSTANBUL-DİYARBAKIR

642

İSTANBUL-DUBAİ

1868

İSTANBUL-DUSSELDORF

1267

İSTANBUL-ELAZlG

579

İSTANBUL-ERZURUM

653

İSTANBUL-FRANKFURT

1157

İSTANBUL-ŞAM / DAMASCUS İSTANBUL-ŞANLIURFA İSTANBUL-ŞİKAGO / CHİCAGO

440 304

672 601 5477

İSTANBUL TAHRAN / TEHRAN

1270

İSTANBUL-TAŞKENT / TASHKENT

2090

İSTANBUL-TİFLİS / TBILISI

832

İSTANBUL-TEL AVİV

701

İSTANBUL-TİRAN / TİRANA

470

ISTANBUL-TOKYO İSTANBUL-TRABZON

5755 572

İSTANBUL-TRİPOLİ

1027

İSTANBUL-TUNUS / TUNIS

1038

İSTANBUL-ÜSKÜP / SKOPJE

387

İSTANBUL-VAN

789

İSTANBUL-VİYANA / VIENNA

779

İSTANBUL-VARŞOVA / WARSAW

858

İSTANBUL-YENİ DELHİ / NEW DELHİ İSTANBUL-ZAGREB İSTANBUL-ZÜRİH / ZÜRİCH İZMİR-ADANA İZMİR-FRANKFURT

2834 720 1096 464 1205

NEW YORK-BOSTON

191

NEW YORK-DALLAS

1378

NEW YORK-LOS ANGELES

2459

NEW YORK-SAN FRANCİSCO

2572

NEW YORK-SAN DIEGO

2432

NEW YORK-WASHINGTON MIAMI-NEW YORK

215 1092

İSTANBUL-GAZİANTEP

540

RALEIGH DURHAM-NEW YORK

425

İSTANBUL-HAMBURG

1236

ŞİKAGO / CHİCAGO-ATLANTA

599

1198 4977

ŞİKAGO / CHICAGO-BALTIMORE ŞİKAGO / CHİCAGO-CLEVELAND

611 307

İSTANBUL-HANNOVER İSTANBUL HONG KONG İSTANBUL-İZMİR

196

ŞİKAGO / CHİCAGO-DALLAS

801

İSTANBUL-KAHİRE / CAIRO

764

ŞİKAGO / CHICAGO-DENVER

907

İSTANBUL-KAYSERİ

ŞİKAGO / CHİCAGO-DETROIT

237

F re q u e n t F ly e r P ro g ra m m e .

389

T h e s e d is ta n c e s d iffe r fro m

İSTANBUL-KARAÇI / KARACHI

656

ŞİKAGO / CHİCAGO-LAS VEGAS

1519

th o s e g iv e n o n th e F lig h t

İSTANBUL-KİEV

In fo rm a tio n p a g e .

İSTANBUL-KİŞİNEV / CHISINAU

412

ŞİKAGO / CHİCAGO-LOS ANGELES

1746

İSTANBUL-KONYA

288

ŞİKAGO / CHİCAGO-MIAMI

1190

a re u s e d fo r th e T u rkish A irlin e s M ile s a n d M ile s

Miles and Miles ile ilgili sorularınız için For your questions about Miles and Miles M ile s a n d M ile s C a li Ç e n te r T e l: 4 4 4 0 84 9 (H e r g ün / E v e ry d a y 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 ) F a x : 0 2 12 66 3 25 43

2459

ŞİKAGO / CHICAGO-HOUSTON

935

İSTANBUL-KOPENHAG / COPENHAGEN

1249

ŞİKAGO / CHİCAGO-MINNEAPOLIS

344

İSTANBUL-KÖLN / COLOGNE

1240

ŞİKAGO / CHICAGO-ORLANDO

990

İSTANBUL-KUVEYT / KUWAIT

1349

ŞİKAGO / CHICAGO-PITTSBURGH

403

İSTANBUL-LEFKOŞA

476

ŞİKAGO / CHİCAGO-RALEIGH DURHAM

637

İSTANBUL-LONDRA / LONDON

1552

ŞİKAGO / CHİCAGO-SAN DIEGO

1727

İSTANBUL-LYON

1233

ŞİKAGO / CHICAGO-SAN FRANCİSCO

1851

İSTANBUL-MADRİD

1687

ŞİKAGO / CHİCAGO-SEATTLE

1726

İSTANBUL-MALATYA

523

ŞİKAGO / CHICAGO-ST. LOUIS

257

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 185


Bu kartlarla daha fazla uçacaksınız T eü rk

H ava Y olları F re q u e n t F lyer p ro g ra m ı,

“M iles&M iles" ile her uçuşunuz -ki buna TH Y ’nin iç hat uçuşları da dahil-, T ü rk Hava Yolları ile anlaşm a yapan otelleri ve oto kiralama şirketlerini kullanmanız, size “M il” olarak geri dönüyor. Sadece Tiirk Hava Yolları ile değil, A m erican Airlines ve TAP (Air Portugal) ile katettiğiniz miller de M iles&M iles kartınıza ekleniyor. Türk Hava Yollan ve Garanti Bankası işbirliğinde sunulan SHofo&Miles Visa C ard ile yapılan alışverişlerde de “M il” kazanabilirsiniz. Shop&Miles Visa Card özel üyesi firmalar daha da fazla “M il’ kazandınyor. Uçuş millerinize alışverişlerinizden kazandığınız miller de eklenince bedava ucak biletinizi cok d ah a kısa sü red e alabilirsiniz. Sh o p & M iles Visa C a rd ile A ta tü rk H av alim an ı otoparkında özel Valet Parking hizmetinden % 50 indirimli yararlanabilirsiniz.

“M iles&M iles" program ında iki çeşit kart hizmetinize sunuluyor. Bunlardan ilki yeni üye olanlar için hazırlanan Classic C ard. 2 yaşından büyük herkes üye olabileceği için sadece sizin değil, çocuklarınızın da kendi kardan oluyor. İkincisi ise Elite C ard. M iles&M iles program üyelerimiz bu karta ulaşdklannda aşağıdaki avantajlardan yararlanıyorlar.

Elite Card avantajları:

• Ayrı bankoda check-in • C İP salonlarına giriş

M il kazandıran oto kiralam a şirketleri: Decar, Sixt, Avis, Business C ar Rental.

Neler kazanacaksınız• Bu program sayesinde kazandığınız m illeri kendiniz harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz b ir kişi için de kullanabilirsiniz. 20.000 mil biriktirip Avrupa’ya uçabilir, 50.000 mil biriktirip A m erika’ya gidebilirsiniz. Üstelik b u ücretsiz b ile tle ri an laşm alı h av a y o lların d a da k u lla n a b ilirsin iz . Ö d ü l rezerv asy o n la rın ızı T H Y Rezervasyon Merkezi’nden yapabilirsiniz.

Üyeliğiniz hemen başlıyor.

www.tkm ilesandmiles.com

Miles&Miles Cali Çenter Ç alışm a saatleri: H ergün 07:00-22:30 Faks: 0 212 663 25 43

• A landa son dakika uçuş sınıfını yükseltme Miles&Miles avantajlanndan yararlanmak için rezervasyon ve check-in aşamalarında üyelik numaranızı belirtmeniz gereklidir. U ç ayda b ir üyelere g ö n d erilen hesap özetlerinde işlenmemiş uçuş/hizm et olması durum unda, söz konusu eksikliğin giderilm esi için uçuşlara ait bilet ve biniş

av/s

T ü rlffy -O .D E D E M A N

ııj.ffil

D edem an, H ilton, Kempinski, T he M arm ara, Divan, M erit A ntique, T he Plaza Hotel İstanbul, Raffles International Hotels &. Resorts

MILES&MILES İLE İLQİLİ

• Kart sahiplerine özel danışm a hattı

T

M il kazandıran oteller:

S O R U L A R IN IZ İÇİN: 444 0 849

• 10 kg’lık ekstra bagaj hakkı

H ilto n H H o n o rs'

karanızı, konaklam a yaptığınız otellerden ve/veya oto kiralama şirketlerinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklam anız ve adres d eğ işik lik lerin i M iles& M iles Cali C enter'a bildirmeniz gerekmektedir.

T ürk Hava Yolları, M iles&M iles Programı ve G aranti Bankası işbirliği ile sunulan Shop&M iles Visa C ard b a ş v u ru fo rm la rın ı sa tış o f is le rin d e n , ch eck -in bankolanndan, seyahat acentalanndan veya uçuş esnasında hostesinizden tem in edebilirsiniz.

• Uçuş rezervasyonlarında öncelik

( j > HOTELS & RESORTS

„ \W /

u I V A N

Ph

Sbjct H O T E L

su cr

w

Elite Card Danışma H attı Tel: 0212 663 47 17 (Cm t. ve Pz. hariç 08:30-17:30) Faks: 0212 663 63 56

Elite Card Rezervasyon H attı Tel: 444 0 849 (ardından 3 tuşuna basınız) Çalışm a saatleri: H ergün 07:00-22:30 faks: 0 212 663 25 43

SHOP&M ILES İLE İLÇİLİ SO R U L A R IN IZ İÇİN: 444 0 333 w w w .shopandm iles.com .tr

RAfflES INTERNATIONAL HOTELS t RESORTS

l^ a fF le s

swiss6tel

TURK HAVA YOLLARI


M ile s

M U es

You ıvill fly more <with these cards. U i n f the Turkish Airlines Frequent Flyer program called “M ile s& M ile s” , your every flight, including Turkish Airlines domestic flights, and usage o f hotels and car rentals that are in alliance with Turkish Airlines, will return to you as miles. Your card is not only limited to T urkish A irlines. Miles you earn with A m erican Airlines and TAP (Air Portugal) are also added to your Miles and Miles card. You can also earn miles every time you use the Shop&Miles Visa Card, a credit card offered in alliance with G aranti Bankası and Turkish Airlines. Shopping at partner companies of Shop&Miles Visa C ard will earn you more miles. W hen the miles you earn from shopping add to your miles from flying, you will reach your free ticket m uch sooner. Your S hob& M iles Visa C ard will also earn % 50 discount at th e valet p ark in g service o f A tatü rk A irp o rt.

There are 2 types of cards in M iles& M iles F requent Flyer Program: T he first type is the “Classic C ard” vvhich will be sent to our new members. Any person över the age of two is eligible to become a m ember in Miles&Miles Program. T he second type is th e “Elite C a rd ”. M iles& M iles members can acguire Elite C ard status by collecting a certain am ount of miles or flight segments each calenaar year.

Advantages of the Elite Card: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Priority in vvaiting list Check-in at Business class counters Private lounges 10 kg. o f extra baggage allowance Dedicated info-line Last m inute upgrade

A

A

r

AIR PORTUGAL

T h riftf

A V /S

DEDEMAN

W

HOTELS & RESORTS

......... . '(H ) T -r-

H ilto n H H o n o rs-

fr

D İ V A N

Ph ~~LT.

S ıX T

Dedeman, Hilton, Kempinski, T he M armara, Divan, Merit A ntique, T he Plaza Hotel İstanbul, Raffles International Hotels & Resorts

C ar Rental Companies: Decar, Sixt, Avis, Business C ar Rental.

What ıvill you earn? In Miles&Miles program, you may use your miles for yourself o r for som eone else. For example, you can have a free ticket within Europe for 20.000 miles or a free ticket to America for 50.000 miles. Furtherm ore, you can use these tickets on any of our partner airlines’ services. Reservations for your award tickets, companion tickets and upgrades can be made at Turkish Airlines Reservation Çenter. Y our membership starts right aıvay. You can p ro v id e th e a p p lica tio n fo rm s for th e M ile s& M ile s program an d the Shop&M iles Visa C ard, offered in alliance with T urkish A irlines and G aranti Bankası, at the Turkish Airlines sales offices, travel agencies, check-in counters or from your flight attendants.

FOR YOUR QUESTIONS ABOUT M ILES& M ILES: 444 0 849 ww w.tkm ilesandmiles.com

Miles&Miles Cali Çenter W ork H ours: Everyday 07:00-22:30 Fax: 0 212 663 25 43

To ensure that the miles you earn are registered to your account correctly, please quote your M iles& M iles m em bership card nu m b er while making reservation an d p re se n t vyoı o u r card at th e tim e o f check-in. In order to credit your missing miles if any, please keep our tickets, boarding cards and the relevant documents yoı oellonging to the services of partner hotels and car rental com panies and inform M iles& M iles C ali Ç e n ter regarding address changes.

AmcficAnAMnMr

Partner Hotels:

S tX T

Elite Card Information Line: Tel: 0212 663 47 17 (W eekdays 08:30-17:30) Fax: 0212 663 63 56

Elite Card Rezervation Line: Dial 444 0 849 and press 3 W ork H ours: Everyday 07:00-22:30 Fax: 0 212 663 25 43

FOR YOUR QUESTIONS A B O U T SH O P& M İLES: 444 0 333 ww w .shopandm iles.com .tr

H O T F. I.

RAfftES INTERNATIONAL HOTELS «. RESORTS

Rafflcs

swiss6tel

T U R K İ S H AI R L I NE S


■A 340-311 / 313 Num ber o f aircraft Uçak adedi: 7 C om m ercial names Ticari adları: İstanbul/Isparta/Ankara İzmir/Adana/Hakkari/Aydın M aximum take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı 257.000 kg (A 340-311) 262.000 kg (A340-313) Wing span Kanat açıklığı: 60.304 m Length Gövde uzunluğu: 63.689 m Height Yerden yüksekliği: 16.99 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 271 M aximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft M axim um range Azami menzil: 11.952 km M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 44.836 kg/152.80 m' 188 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

- A 310 -304 Num ber o f aircraft Uçak adedi: 5 Com m ercial names Ticari adları: Aras/Çoruh/Ergene/ Aksu/Göksu/ Maximum take o ff weight Azami kalkış ağırlığı: 153.000/157.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 43.90 m Length Gövde uzunluğu: 46.66 m Height Yerden yüksekliği: 15.867 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 860 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 210/208 M aximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum range Azami menzil: 8.100/8.980 km M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 24.995-21.820 kg/68.20-54.16 m3

B 737 - 800 ' Num ber o f aircraft Uçak adedi: 26 Com m ercial names / Ticari adları: Diyarbakır/Rize/Hatay/Afyon/Sivas Iğdır/Mardin/Ağrı/Zonguldak/ Ordu/Niğde/Bitlis/Edirne/Amasya/ Giresun/Ardahan/Tekirdağ/ Kastamonu/Elazığ/Manisa/T unceli/ Malatya/Eskişehir/Bolu/Kocaeli/ Nevşehir M axim um take o ff weight Azami kalkış ağırlığı: 79.015 kg Wing span Kanat açıklığı: 34.315 m Length / Gövde uzunluğu: 39.472 m Height / Yerden yüksekliği: 12.548 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 165 M axim um cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft M aximum range Azami menzil: 4.755 km M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 8.408 kg/45.05 m3


~ "R J 100

B 7 3 7 -4 0 0 — I

B 737 - 500

R J 70

N u m b e r o f a irc ra ft

N u m b e r o f a irc ra ft

N u m b e r o f a irc ra ft

N u m b e r o f a irc ra ft

Uçak adedi: 14

Uçak adedi: 2

Uçak adedi: 3

Uçak adedi: 8

C o m m e rc ia l n a m e s / Ticari adlan: Kars/Ayvalık/Marmaris/Amasra/ Alanya/Antalya/Muğla/ Çanakkale/Kayseri/Efes/Side/ Bergama/Gelibolu/Anadolu

C o m m e rc ia l n a m e s

C o m m e rc ia l n a m e s

C o m m e rc ia l n a m e s

Ticari adlan: Trabzon/Bursa

Ticari adlan: Erzincan/Uşak/Muş

Ticari adlan: Denizli/ Erzunjm/SamsunA/an/ Gaziantep/Kütahya/Siirt/ Tokat

M a x im u m ta k e o f f vveight

M a x im u m ta k e o ff vveight

M a x im u m ta k e o ff vveight

Azami kalkış ağırlığı: 60.554 kg

Azami kalkış ağırlığı: 40.823 kg

Azami kalkış ağirliği: 68.038 kg

W ing span

W ing sp an

Kanat açıklığı: 26.34 m

M a x im u m ta ke o ff vveight

Azami kalkış ağırlığı: 46.039 kg

W ing sp an

Kanat açıklığı: 28.88 m

Kanat açıklığı: 28.88 m

Le n g th

Length

W ing sp an

Le n g th

Gövde uzunluğu: 31.013 m

Gövde uzunluğu: 26.16 m

Kanat açıklığı: 26.339 m Length Gövde uzunluğu: 30.995 m

Gövde uzunluğu: 36.449 m

H e ig h t

H e ig h t

H e ig h t

Yerden yüksekliği: 11.125 m

Yerden yüksekliği: 11.125 m

Yerden yüksekliği: 8.61 m

C ru ise s p e e d

C ru ise s p e e d

C ru ise s p e e d

Yerden yüksekliği: 8.585 m

Yatay uçuş sürati: 797 km/h

Yatay uçuş sürati: 797 km/h

Yatay uçuş sürati: 720 km/h

Yatay uçuş sürati: 720 km/h

Height C ru ise s p e e d

P a s s e n g e r c a p a c ity

P a s s e n g e r c a p a c ity

P a s s e n g e r c a p a c ity

P a s s e n g e r c a p a c ity

Yolcu kapasitesi: 150

Yolcu kapasitesi: 117

Yolcu kapasitesi: 79

Yolcu kapasitesi: 99

M a x im u m c ru is in g a ltitu d e

M a x im u m cru is in g a ltitu d e

M a x im u m cru is in g a ltitu d e

M a x im u m cru is in g a ltitu d e

Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft

Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft

Azami yatay uçuş yüksekliği: 31.000 ft

Azami yatay uçuş yüksekliği: 31.000 ft

M a x im u m ran g e

M a x im u m rang e

M a x im u m ra n g e

M a x im u m ran g e

Azami menzil: 3.350 km

Azami menzil: 3.865 km

Azami menzil: 2.407 km

Azami menzil: 2.259 km

M a x im u m c a rg o c a p a c ity

M a x im u m c a rg o c a p a c ity

M a x im u m c a rg o c a p a c ity

M a x im u m c a rg o c a p a c ity

Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m3

Azami kargo kapasitesi: 4.460 kg/23.28 m3

Azami kargo kapasitesi: 2.241 kg/13.56 m3

Azami kargo kapasitesi: 3.800 kg/22.99 m3 3 /2 0 0 4 SKYLİFE 189


THY Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances

(D ış H atla r-ln te rn a tio n a l Flights)

Uçuş bilgileri Flight inform ation

İstanbul’dan / From İstanbul

Km

ALM ATY A L A

4145

2238

AM M AN AM M

1528

825

A M STERD AM A M S

2356

AŞKAB AT / A S H G ABA T A S B ATİNA / ATHEN S A T H BAHRAIN B A H

değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir.

The distance in kilometres and nauticai miles in the table on this page is the projected distance on the ground for the route fiown by the aircraft. ■ Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir.

The figüre shown on the cabin monitors give the actual distance flown by the aircraft through the air, including adjustments of direction to compensate for wind, and other weather conditions. ■ öze l Yolcu Programımızda (Miles and Miles Programı) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda yazılan mil değerlerinden farklıdır.

The distance in nauticai miles used by the Miles and Miles Programme are those published by the International Air Transport Association (IATA) and therefore they are different from the distances in miles noted above. * Sadece THY’nin yaz tarifesinde uygulanmaktadır.

* Only during the summer season. 190 SKYLİFE 3 /2 0 0 4

Km

N. M iles

1932

M ÜN İH / M UN IC H M U C

163 7

8 84

1272

NEW YO RK N Y C

8575

4630

2636

142 3

NİCE N C E

198 3

1071

580

313

NÜRN BER G N U E

173 3

936

278/

150 5

O S A K A K IX

9649

5210

BAKÜ / BAKU B A K

184 5

996

78 0 3

4213

O D ES SA O D S

104 3

663

.3 5 8

PARİS (ORLY) O R Y

2358

1273

BAR C ELO N A B C N

2278

12 3 0

PEKİN / BEIJING B J S

7690

4152

BASEL B S L

1963

1060

PRAG / PRAGUE P R G

1613

871

BERLİN S X F

185 8

1003

PRİŞTİNA / PRISTINA P R N

BEYRUT / BEIRUT B E Y

104 6

565

BİŞKEK / BISHKEK F R U

4047

2186

BR ÜKSEL / BR US SELS B R U

2228

1203

BUDAPEŞTE / BUDAPEST B U D

1189

642

860

464

2602

1405

R O M A / ROM E (FIUMICINO) F C O

1489

804

S A R A YBO SN A / SARAJEVO S J J

1461

789

S E U L / SE O U L IC N

8708

4702

RIYAD / RIYADH R U H

576

__ 31_1_

CENEVRE / GENEVA G V A

1952

1054

SİNG APUR / SING APORE S IN

SİM FER O PO L S I P

659

356

9538

5150

CEZAYİR / ALGIERS A L G

2471

1334

SO FYA / SOFIA S O F

574

310

CİDDE / JED DA H J E D

25 8 4

139 5

S T O C K H O LM A R N

2408

130 0

DUBAİ D X B

32 7 4

176 8

S TR AS BO U R G S X B

1952

1054

D Ü SSELD O R F D U S

21 8 2

1178

STUTTG ART S T R

183 0

988

FRANKFURT F R A

1909

1031

ŞA M / D A M A S C U S D A M

119 3

644

H A M B UR G H A M

2180

117 7

Ş A N G AY / SHANGAI P V G

8975

4846

HANNOVER H A J

2061

111 3

ŞİKA G O / C H İC A G O O R D

9204

4970

H O N G KO NG H K G

9708

5242

KAHİRE / CAIRO C A I

129 3

698

KARAÇI / KARACHI K H I

4210

KOPENHAG / COPENHAGEN C P H KİŞİNEV / CHISIN AU K IV

yayımlanan km ve mil (deniz mili)

İstanbul’dan / From İstanbul M O S K O V A / MOSCOVV M O W

BANGKOK B K K

BÜ KR EŞ / BU CH AR E ST B U H

■ Dergimizin bu sayfasında

N. M iles

TAHRAN / TEHRAN T H R

2165

1169

TAŞKENT / TASHKEN T T A S

3517

189 9

2273

TEL AVİV T L V

1261

681

2109

1139

TİFLİS / TBILISI T B S

143 9

7 77

724

391

TİRAN / TİRANA T IA

872

471

KİEV IE V

1 109

599

TO KYO N R T

10149

5480

KÖ LN / C O LO G N E C G N

2146

115 9

TRİPOLİ T IP

1941

104 8

KUVEYT K W I

2632

1421

T U N U S / TU NIS T U N

1 796

970

837

452

704

380

L O N D R A / LO N D O N L H R

2580

139 3

VARŞOVA / VVARSAVV W A W

1446

781

LYON L Y S

2174

11 74

VİYANA / VITN NA V IE

135 6

732

M A D R I[) M A D

2821

1523

YENİ DELHİ / NEW DELHİ D E L

4841

2614

M ANC HESTER M AN

2785

1504

ZAG R EB Z A G

119 8

647

M İLANO / M İLAN L IN

1735

937

ZÜRİH / ZÜ RİCH Z R H

183 0

988

LEFKO ŞA E C N

Ü S KÜ P / SKO PJE S K P

THY Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and D istances

(İç H a tla r-D o m e s tic Flights) İstanbul’dan / From İstanbul

Km

A D AN A A D A

824

A nkara’dan / From Ankara

Km

ADANA A D A

439

AN KARA E S B

419

AĞRI A J I

870

AN TALYA A Y T

535

AN TALYA A Y T

454

BODRUM B J V

526

BATMAM B A L

7 72

DALAM AN D L M

648

BO D R U M / MİLAS B J *

657

DİYARBAKIR D IY

696

ELAZIĞ E Z S

596

ERZİNCAN E R C

591

DENİZU D N Z DİYARBAKIR D IY

461 1087

EDREMİT E D O *

278

ELAZIĞ E Z S

950

ERZURUM E R Z

1091

ERZURUM E R Z

717

GAZİANTEP G Z T

63 5

İSTAN BU L İS T

420

İZMİR A D B

64 3

KARS K S Y

93 3

696

M ALATYA M L X

50 2

KO NY A K Y A

530

M ARDİN M Q M

772

MALATYA M L X

861

MUŞ M S R

802

SA M S U N S Z F

696

ŞANLIURFA S F Q

757

SİVAS V A S

701

TR ABZO N T Z X

604

VAN V A N

943

GAZİANTEP G Z T

983

İZMİR A D B

419

KAYSERİ A S R

ŞANLIURFA S F Q TR ABZON T Z X VAN V A N

1 105 974 1304

İzm ir’den / From İzmir A D AN A A D A

Km 73 0


°Komoim

fo fo u h ln

o\ ° İsp a rta

öKüTahya

Eskişehir o

IConstarıta

Feth/y® ANTALYA

SEA o f pMARMAR

Lüleburgaz

E dirne °KırkJareJi

C a n akfcaie

Bucharest

A la n y a

A nam ur

KONYA

îvp ato njı

A ksa ra y

1Ç ankırı

Beirut m

J

Homs

Homah

Al O a ry a ta in

o A le p p o

ArRutoa

Abutomal k j

MARDİN

Kutaisi •

Mevir'nomvss'1

Stavıopot

Boturn'

Al H a s a k a o

E R ZİN C A N

o BayDUf1

TRABZON

• Maitop

A ıro a v if

Tıhoteck

ŞANLIURFA

o Tadm or

'B irecik

iban Dpi

Tuapso

G A Z İA N T E P -

SİVAS

D am ascus

ıTartus

Novofossilsk

SAMSUN

Osmaniye

L a ta k ia '

LEBANOİ

M ağusa

o Simfer

Dzonkoj

^7 Azovskoe k i M ore jl-

za v n u

\© Leninakan

TbilisU

(^

<.

*v

Aı Ramadi

Mohacka'a ■

KASPIJKOE MORE

® Baghdad

• KirkOK.

Knvov©-'

® L Se .^Erevan

i ARMENVA'

Mosu»1

/

g e o r g i a

N ö fc ik

Pjatigoısk

,Pnkumslc


ıo ° S ^

V *;Sundsvall

’FQir/s,

S?

»KarisfacJ

° ^ ^ h9' ^ İQck^ ^ I T A ^ aa^ t ° 0

S. s » * --.. 5

^

-

Y ' ,ö » o - 1BK* tora ° a

•$>«*„,,,.

Blrnvr)g' ^ .

^ Au-

m

.*■” •

.* m

* lo *D o tfo n S z

Gâvrita

)

0l .

“G^üd’iad

Poznan

■ PlccL Lodz

Ksjto

ra s d ^ 9"'»0 Wjoctaw^ ı* » rf« 'vdfciızye.h. Czestochovvc

? J Q r V ; Co-

\

^£>cv

e fci ^

5

\ x /' ^ \ 0 • Elbta Mblbç>k

te*n°

CherbPurg English C f ^ j ğ ^ r-,. ' ’ c.O'"

*”^

sfupsk

nr,1 & \ ‘

?

v*

« İ Î B S N

“ O p o te

f t ia S l

CZECH 'o J > ı . ip v a O s tra v a

-İS''®*’'5'-

Krako\ * tc sac:

vRE.?*

«'V . t i R p SLOVAKIA .

, .

^fB ra tiş lg y g . *Györ

W , Q^ o n J 5 !,^ ^ P g d 0va

^

fiC z k s '^ !^ P°

^

f a " 0*

|a Luka

j

BOSNIA HERCEfl

^

^

P »t//Sb ^

S^ 6 tvfİD'c

< « Q

R fe £ -

lE v o s m

ğo N T liU I

k

0Q ._f 4' ^/ eo„ r - ,

. ( w

^ “"

l

.

İE

»v .«*&_

^

,Q

V&» £ -Ç 4 ?^ C° 0 ^ r° n ^

.* ^ * 1

. ^ Q f^ o _

K

,

*W ? S *

^>AS

*&■*><? ^Tc'5'°

■( Foggia

TİRANA

Senivento«/“

” :QI

N ap o /i,

SAROCaGNA

p

fÇ m S t0

801 ®° "

J o ta , T Y R R h e

/ ;./

Girafîaste'® .'••

Manna gı... •(

Selvederjj**''-'''"^ ■^<atarvaro o

^ e^

06/^

^

0’°

^<3®

^

^ -O

§o/ı

/f

Kapanı Calabria

f^ flp b a Co^OW/ne . ‘ ,.>s/Sf°'*Q j

s'ic fa

'

Kerkira ı

° C,ot^

Bâtna.

(

> û o « o ./ •‘ Biskm.

.. /r°fto, ®'-afania

’n a

*5 ™ab«" ^ t o u a n .^ ®Monastir

, ' Ş p& 6nn ş

,

• M ahdia

M a lta (Br.)

r ' T JJ /y r ç J^* .

f|Ouea \ r°"99ourt

s ic iu a

,

*

N.

—-•«S»»*

pm »

^ ■ 1

v

_

«>//°OZ/

Al Khums

• ^ M msooub

Gharyan

«■^israfa

1Q»Daraj

Bangh jzi

Y

Mizaa

5

] * Bu Nujaym

' A


Onega

t. Logoda .v o 'o g d 0

A sa'm

Ü ****

jJ * » W®'

,ç,o'0

ce,ep

N a ty a

^ÎClVOSV. ^ ^o^'0 ^ 0

» T allinn J**0

,

tKNS'*0

»tO°

JO« o s ^ - \ 3

I

w -o ^ °

- ' "V*s'^VC#tO/" Pskov ova^’eToL'-^ 00^oV ^o\ro0

.* * * « * M ö sco ^

<"di9° m - r v i A =s cr tra ^ jeigava^

Rozek^._.<

a»«*SS3-

•««** “**” /

tou.n a s. r W

\

.**» **

V iln .%

,

rtY E L O R U S S IA o rriz a

RSAW

mozv

^ovoh'oO- °

Rovno VatyJsW

oDu^nö

^

•ZytomV' B e t d y c iv " ^ ^ ^

,TGcnoPf

Vynnvclo.

-,

oı)r'ofe'i‘. 1

or Novosot

* * * * *

fe r "

;efnivc'W ^oW(N

«***?* «<*'<*** •** w« *b

^ A « s te »

. J

\

Wo s n ^

t-- ■

^

V»"”

« 6 '°^ '

<**>*>

Jatina

£©rnotnV

**r x

TıflOcata

.V Û # *

'•

.

KV *

ö o^.

*> cv^ ° * *Jr\ _\ı •

ATHENS dal hoû KO,pçıfhos

G

Ga»rw®$pJı>s«’"°*' . X . , «',<j\oo ı^ ^ â s d ö .İŞ.’M*1' X.,sRAfV \ 0 ^ ,>

A! B o y d a Tı^txuq

^anut,

M g y n n d tlO ‘ i f w \ ,.g2 w ı < - ' A ie * u » ■ \ . B W • Y

i o 9 azS . ^ ' P l *

f* * *

<

x

j .

>$$4 ma pist"

a m m a n

\W / ^ ^ 4 ^ d o ^ « a

o — unV.a

i.\ ja^o °

^

k VS^

250 km


KIN LAN D

C? SVVEDEN

ESTONIA ■Pskov L0ke

U TH U A N İA

Tomsk

terinburç

K e m e to v o o

^İobinsk

O m sk

Borrvaul

İ- l.G A f k

IO N IA N

-Pavladc

O s K e fn e n

L.8ALKHA5H

PLATO USTJURT

Ururt>Q Nukus

>ALMATY

^B EK fSTAN JJrumiye

JASHKENT

û^J.ırıangon A o d ijö n

.;•••

Samarkanci TAKLIMAKAN SHAMO

afgha

PLATO TİBET

Sanoahar O u e lfa

\

TARno\ * T Ab^Dobio

9i

U NITED ARAB EM fRATES

Multar? Bohawq|pub »ahim Vaıoi(hon Suklftjf J^arkana0 ö I

"o

osnuı

sMalhuta. #oFirozabaö e Takhnau Bhilwara

tonpu^|ahgbod-

o

U d a ip u r

Boncrto

^

Kotba jams^e(JPUI Bilaspuf

Nagpor Brtitai

Kcrta<a

S a lla h

Sugulra (Ymn.)

Kollam o T fiv a n d ru m 3

I'n J n e lv e li

SRİ LANKA C olom bo *

MALDIVES

5 0 0 km


SEAOF OKHOTSK

^S E A Ç F

r

JAPAN

YELLOVV SEA

t AST CHINA SEA

;pf-v T A IW A N

VrfllNG* BHUTÂN

-

»>'

îö â fe *

H a ln a n

jÛLF OF ONKIN

>

Mindoro

VİETNAM^

SO(/rH W algeo

Ö!L» CAMBODIA ^ r \

CHINA SEA H a lm ahera M isoöl M O L L fC C A

JAV A SEA

M k m a p \s £

O bi

TIMOR

AVUSTR


100' Bathurst I.

M elville I.

BEAUFORT SEA

Devorı I.

Vikont M elville Str.

Banks I.

Somerset I. o' Prince S Of . o Wales 1. . ^

f

AmuncSanGu» V İC tO rİO I S İ d n d % O

'

'

r

a

n

k

f

»

Boothia

t

O

Island

$

'

0 r f İ OueenMzjj Gut

^

T1 PhnCB Charles I. Melville Peninsula

G re a tB 6 C ,L ö k e

^

j K

M a >

"

E E W A t& rd e e n .

A

T

\

poxe + B û S in

V o h s ttta rt I , ' N

%

Foxg Q$

^ B n 7 ı r ~

Southampton I. %

• t'aio.Knjt*

Coats I.

Alexander Island

Labrador Basın

LABRADOR SEA

M ansel I.

,

G u lf O f

Baffin Basın

R n ff in UaW n

is ia n d

CryrYYTtınn

r>\

n

Boothia ‘s geninsulo GuH mSSm

S

. , ' ıa

l

HudsonBay

A la s ka

CnurchJil

A rc h ip e la g o Q ueen C harlotte Is.

B elcher Island

M anitoba

Ontario

Vancouver Island

Is la n d O f N&w foundland

0MOOSOne

P.Edvvarçrl.

N o ıih - D a k o t a

m in n e a p o l is W is c o n s ın S o u fh V o m in g lo w a N e b ra sk t

SAHFRA N i

s h in g t o n i r a l e i g h d u r h a m ferm t udas

(U.K)

©Okîahörryfcıty Oklahom a

lO S A HG£le s SA/VD/£G i

»uısiana v-f|>Jow Ortec

IOUSTON

®Chihuahua

m e x ic o

G u lf Of ©Monferıey”

Mexico

© M arallar

‘joo°

Anguilla Antigua a, D om inica % R oseau St.Lucia ^ Barbaros j3 St.Vincent £ G ren ada

M e x ic o C ity © Veıacr

p o rt ot • yu

Tnnıdad A n d Tobago

R o ra im a

G a la p a g o s Is. Santa Cruz

m apist Ood» «har» ü ç ftt by American AHnm 0

500 km


1. Deniz altı araştırmalarında kullanılan deniz araçları

1. VVhich one is n o t u se d in undervvater exptoration?

arasında hangisi yer almaz?

a. B athyscaphe

b. Bathysphere

a. Batiskaf

b. Batisfer

c. Subm arine

d . S team boat

c . Denizaltı

d. İstim bot 2. W hich nnember o f the legendary Beatles m usic gro u p was

2. Efsanevi müzik grubu Beatles’in hangi üyesi 19 8 0

m urd ere d b y a m entally d istu rb e d p e rson in 1980?

yılında bir akıl hastası tarafından öldürülm üştü?

a. Joh n Lennon

b. Paul M cC a rtn ey

a. John Lennon

b. Paul M cC artney

c. Ringo S tarr

d . G eorge Harrison

c . Ringo Starr

d. G eorge Harrison 3. H o w w as the vvorld's b e s t knovvn film character, ‘The

3. Dünya sinemasının en m eşhur tiplem elerinden ‘Şarlo’

Little Tram p’, bo rn?

nasıl do ğdu?

a. /\s a c o m ic role d e m a n d e d b y a film script

a. Senaryo gereği kom ik bir tip yaratıldı.

b. During a search for an interesting cha racter in the days o f

b. Sessiz sinem a yıllarında dikkat çe ke ce k bir tip

silent film

arayışından

c. A s a result o f Charlie C h ap lin’s inventiveness during a

c . Bir film setinde Charlie C haplin'in kostüm hazırlığı

co stu m in g session on a film set

aşam asında yaratıcılığından

d . Thanks to a suggestion b y a clo se a cçu aintan ce o f the

d. Senaristin yakından tanıdığı bir kişiden etkilenm esiyle

scriptvvriter's

4. R ock'n Roll kralı Elvis Presley ile ünlü aktör R ock

4. W hat d o ro ck'n 'ro ll king Elvis Presley a n d H ollyw ood a cto r

H udson arasındaki ortak nokta nedir?

R o ck H u dso n have in com m o n ?

a. K üçük yaşta evlerinden ayrılmışlardı.

a. B oth le ft ho m e a t an early age.

b. Ailelerinden şid de t gördüler.

b. B oth were a b u s e d b y their parents.

c. Ünlü olm adan önceki işleri kam yon şoförlüğü idi.

c. B oth v/orked as truck drivers before b e co m in g famous.

d. Son günlerini yalnız geçirdiler.

d . B oth v/ere alone in their final days.

5. 2 0 03 O scar Ödül Töreni’nde bir ilk yaşandı. Bu neydi?

5. A gre at 'first' occu rre d a t the 2 0 0 3 O sca r Avvards

a. İlk kez, En İyi Film Ö dülü bir müzikale verildi.

cerem ony. W hat was it?

b. Irak savaşı nedeniyle yapılamadı.

a . The award for Best Film went to a musical for the first time.

c. Büyük protestolara sahne oldu. Ö düller dağıtılamadı.

b. The cerem ony was cancelled on a cco u n t o f the war in lraq.

d. En iyi Film Ö d ü lü ’ne layık eser bulunamadı.

c. There were big protests a n d the avvards cou ld n o t be made.

6. N ew York film eleştirmenleri tarafından yılın en iyi filmi

d . N o entry was d e e m e d w orthy o f the B est Film avvard.

seçilen 'Yüzüklerin Efendisi-Kralın Dönüşü'nün prömiyeri nerede yapıldı?

6. W hich co u n try h o s te d the prem iere o f 'The L o rd o f the

a. Yeni Zelanda

Rings', ch o se n b e st film o f the year b y the N e w York film

b. N ew York (ABD)

critics?

c . İrlanda

a. N e w Z e a la n d

b. N e w York (U.S.A.)

d . Fransa

c.

d . France

Ireland

e-g e-g

o-g e-g p - ı ısu o ıın io s / j a |i u n z o 5


AEROBİK AEROBICS

U çuşeg ze rs iz

programı Inflight exe rc is e

program

■ Kan dolaşımını düzenleyici ayak ve ba ca k egzersizleri

Leg & Foot exercises to regulate blood circulatiorı 1 . K o ltu ğ u n u z d a d ik o tu ru r pozisyonda, ayaklarınız y erdeyken parm aklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, tekra r yere basın, topuklarınıza basa rak ayaklarınızın ön kısmını yukarı d o ğ ru kaldırın ve geri indirin. Bu hareketle ri arka arkaya 3 kez tekrarlayın. (Uzm anlar u ç u ş esna s ın d a bu egzersizi sık sık uygulam anızı öne rm ektedirle r.) 1 . S it s tra ig h t in your seat, vzith your feet flat o n th e floor. First lift your heels keeping y o u r to e s on the floor, then lower your heels till y o u r fe e t are flat on the floor. Lift your to e s k e e p in g your heels on the floor and than lo w e r y o u r toes till your feet are flat on th e flo o r again. R e p e a t 3 tim es. (Doctors recommend that y o u re p e a t this exercise as often as p o s s ib le during your flight.)

A şağıda gö re ce ğ in iz uçu şegzersiz program ı A irobics, T ü rk H a v a Y o lla rı ve H ills id e

2. önce sağ ayağınızı h afifçe kaldırarak öne d o ğ ru uzatın. A ya k bileğiniz ile ö n c e içten

C ity C lu b işbirliği ile

dışa d o ğ ru , s onra dıştan içe d o ğ ru daire ler çizin (3 'e r kez). Aynı hareketi sol ayağınızla

hazırlanm ıştır. A iro b ic s ’e

d a uygulayın (3 'e r kez).

ayıracağınız birka ç dakika ile uzun süren yolculu ğun uza hareket kata cak ve kendinizi ç o k daha zinde

2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little. Rotate your ankle clockwise (3 times) and then counter clockv/ise (3 times). Repeat the same with your left ankle (3 times for each direction).

h issed eceksin iz. 3. S ağ dizinizi karnınıza d o ğ ru çe kin ve A irobics, the infligh t exercise p ro g ra m b e lo w has be en d e v e io p e d b y Turkish A irlin e s a n d H ills id e C ity C lu b o f İstanbul. B y c o m m ittin g ju s t a fe w m inu tes fo r A irobics, you c a n turn y o u r lo n g jo u rn e y into a m u c h m ore e n e rg e tic a n d re fresh in g one. N o w ple a se fo id u p y o u r table, b rin g y o u r se a t to

indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez).

3. Pull your right knee towards your chest and move it down again (3 times). Do the same with your left knee (3 times).

■ G erm e ve ge vşetm e egzersizleri

Stretching an d relaxation exercises

the u p rig h t p o s itio n a n d relax y o u r body.

4. Omuzlarınızı yukarı d o ğ ru kaldırın ve indirin (3 kez).

4. Raise your shoulders and lower them. Repeat 3 times. 5. O m uzlarınızla ö n d e n arkaya d o ğ ru 3 kez ve arkadan ö n e d o ğ ru 3 kez o lm a k üzere daire le r çizin. 5. Roll your shoulders backwards (3 times) and then forwards (3 times). 6. Başınızı, gö ğ s ü n ü z e d o ğ ru yavaşça indirin. 3 ’e kadar sayın ve tekra r yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atm a m aya dikkat edin (3 kez).

6. Keep sitting up straight. Slowly lower your head towards your chest. Count to 3 and raise your head gently. /As you raise your head, be careful not to jerk backwards. Repeat 3 times.


7. Karşıya bakar pozisyo n d a yke n , başınızı h a fifç e ö n e e ğe rek sağ om zunuza d o ğ ru çevirin, gözleriniz om uz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyo n u n a dö n ü n (3 kez). Aynı hareketi sol om zunuza d o ğ ru tekrarlayın (3 kez). 7. Look ahead. Slightly lovver your head and gently turn your head tow ards your right shoulder. You shou ld be looking at the end of your shoulder. Then return to the starting position with the sam e m ovem ent (3 tim es). R epeat the sam e exercise tow ards y our left shoulder and return slovvly to the original position (3 times). 8. Ellerinizi avuç içleri yukarı bak a c a k şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve kendinizi rahat bırakın. D irseklerinizi, parm aklarınız om uzlarınıza d e ğ e c e k şekilde kıvırın ve açın (3 kez). 8. Rest y o u r h an ds on y our th ig h s w ith your pa lm s fa c in g up and relax. T o u c h y our sh o u ld e rs w ith y o u r fin g e rs and return your h a n d s to th e original po s itio n . R epeat 3 tim es. 9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bak a c a k şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve yum ru k şeklinde iyice sıkarak kapatıp, açın (3 kez). 9. Rest y o u r h an ds on yo u r thigh s, palm s up. C lo s e y o u r h an ds tig h tly in to a fis t and ope n. R e peat 3 tim es.

■ S olunum egzersizleri

Breathing exercises 10 . Bir elinizi g ö ğ s ü n ü z ü n , d iğ e r elinizi m idenizin üzerine yerleştirin. B urnu nuzdan derin nefes alın. G ö ğ ü s kafesinizin iyice şiştiğ in i hissedin . Nefesinizi ağzınızdan yava ş ç a dışarı verin. Aynı

U z u n y o lc u lu k la r d a

şek ild e bir kez dah a burnun uzdan derin nefes

s a ğ lığ ın ız iç in

alın, a n c a k bu kez karın boşlu ğ u n u z u n şiştiğ ini

h a t ır la n m a s ı g e r e k e n le r :

hisse d in . N efesinizi ağzınızdan y a v a ş ç a dışarı

1 . Bol bol su için.

verin.

2. A lkollü iç e c e k le rd e n

10 . Put one han d on y o u r c h e s t, th e o th e r on

uzak durun.

y our a b d o m e n . Take a d e e p breath thro ugh

3 . M üm kü n o ld u ğ u n c a az tuz tüketin.

y our nose . Feel yo u r c h e s t exp a n d . Slovvly exha le th ro u g h y o u r m outh. Inhale d e e p ly again th ro u g h y o u r nose , bu t th is tim e feel your d ia p h ra g m fiil w ith air. Exhale again slovvly th ro u g h y our m outh.

4. A ir o b ic s e g z e r s iz le r in i m ü m k ü n o ld u ğ u n c a s ık a r a lık la r la t e k r a r la y ın (Ö z e llik le 1 v e 2 n o ’ lu

■ G evşem e egzersizi

Relaxation exercise

e g z e r s iz le r i)

5. U çu ş e sna sında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın.

11 . Ellerinizi a v u ç içleri yukarı b a k a c a k şekilde

6 . Rahat ayakkabılar giyin.

bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egze rsize ö n c e ellerinizi yum ru k ş e k lin d e sıkarak başlam alısınız. S o nra sırasıyla kollarınızı ve üst gövd enizi sıkın. S ıkm a işlem ine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla d eva m edin. Ve şim di aynı sırayla

7. H areketlerinizi kısıtlayan

y avaş yavaş tüm vü c u d u n u z u gevşe tin, ö n c e eller, sonra kollar, üst gövd eniz, kalçanız, bacaklarınız ve ayaklarınız. Her birini g evşe tirken

d a r g iysile rde n kaçının. H e a lt h y t ip s fo r lo n g - h a u l flig h t s 1 . Drink plenty of water.

hisse d e c e k s in iz .

2. Avoid alcoholic beverages. 3 . Keep salt consumption to a minimum.

11. Put yo u r h an ds on y our lap, pa lm s up. S tart th is ex e rc is e b y c le n c h in g y o u r fists, then te n s e

4 . R e p e a t A ir o b ic s e x e r c is e s a s f r e q u e n t ly

y our arm s. Slovvly c o n tin u e to tig h te n your

a s p o s s ib le ( p a r tic u la r ly

kanınızın g e v ş e ttiğ in iz b ö lg e y e d o ld u ğ u n u

e ntire u p p e r-b o d y , follovved by yo u r hips, right d o w n to yo u r legs and feet. N o w in th e sam e order, slovvly relax yo u r b o d y startin g vvith your ha n d s, then arm s, u p p e r-b o d y , h ip s and finally y o u r le gs and feet. A s you relax, you w ill feel th e b lo o d flovv th ro u g h every part of y o u r bod y.

e x e r c is e s 1 a n d 2).

5. During the flight, take freguent short walks. 6. Wear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


BULMACA

Boşta gezen, aylak Büyük bir balıkçı kayığı

Renkten renge girmek Elden ele aktarma

iradeli, isteneli Bir organımız

Bir binek hayvanı İlaç. merhem

Gözdeki canlılık Yumuşak huylu

Biricik Konuk

3üyük bakraç su kovası Araç

Yağhane Sinirli Kamufle etmek Atılgan, pözü pek

Hız

Lale bahçesi

İlkel bir su taşıtı Erkek keçi

Babası ölmü; olan çocuk

Cerrahi operasyon Bir göz rengi

Bir nota Karakter, yaradılış Bölüm, kısım devre Seminin dönmesi için yelkenleri ge/şetmeveya qerme işlemi

Sonsuzluk Sermaye, kapital

Ödün, karşılık Geri çekilme Koyu gri renkte olan

Çözüm lem eli Geleneksel Baba Çiçek düzenlem e sanatı Arkadan çekiştiren, fitneci

Maksim um

Bir nota Bir ülkenin gemi işletme işi

Herkes içinde yapılan

Beyaz

Uçurum

En kısa îaman süresi

Bina tasarımcısı

Bir tür şekerleme Sırça Sanat Kamer

Yabancı

Tanrı

İlgili

Küçük ispirto ocağı Semiz, sem irtilm iş

Sevgili Yazı yazma aracı

Deva, çare

Güneyle ilgili olan

Rütbesiz asker

28 taşla oynanan bir oyun ögut Vilayet

Argoda sevgili

Bir gıda maddesi

Hatıra Sodyumun simgesi Bir mastar eki

Şaka

Fasıla

“Kadir (B ir sinema oyuncumuz)

Benzenden türeyen bir amin Nikelin simgesi Erzincan'ın bir ilçesi

Vücudu ovma Divan edebi­ manzumesi İtalya'da bir halk

Küçük mağara

l i

G elinin eline yakılır Avuç

Nezir M ısır'ın başkenti

Kırmızı M uğla'nın bir ilçesi Bir nota

Arzu, istek Erkek torun

Silisyum un simgesi

Kuran'da bir sure adı

Renyumun simgesi

Aldatmak işi, hile

Bir ay adı

Sahip, iye Yatısız, gündüzlü okul

Çözüm ü sağda 200 SK YL FE 3 /2 0 0 4

C>


Spring has com e and five close friends who live in the same neighborhood in the Aegean resort o f Çeşme have resumed their traditional evening discussion group. Each person puts forvrard a different writer, philosopher and painter and gives his/her reasons. Can you figüre out who admires vvhich writer, phiiosopher and painter?

O.

gı 0) 5 rsı <

CO

GC

O

ra

o O) to X co

c <

03

O) CO JZ

O

Alp Ege Aktaş Alihan Gündüz

PUZZLE

Çeşme’de aynı sitede oturan beş iyi dost, baharın gelmesiyle geleneksel tartışma gecelerine tekrar başladılar. Herkes ayrı bir yazar, filozof ve ressamı ön plana çıkarmakta ve nedenlerini sıralamaktadır. Kimin, hangi yazar, filozof ve ressamın hayranı olduğunu bulabilir misiniz?

RESSAM PAİNTER

FİLOZOF PHİLOSOPHER

OYUN

YAZAR VVRITER

Deniz Özyavuzgil Armağan Buldaç A taberk İnan R affaello / R aphael T in to re tto C hagall T izian / Titian R em b ran dt İP U Ç L A R I

A ris to te le s / A ris to tle

1. Kari May tutkunu olan kişinin favori

A naxa gora s

ressamı Raffaeib'dur; ama Seneca ile Anaxagoras onun için pek anlam ifade

E rasm us

etmez.

2. Isolde Kurz ile Heraklit aynı kişi

S eneca

tarafından ön plana çkanlmıştı; ama bu

H era klit / H era clitus

kişi Alp Ege Aktaş değildi.

3. Erasmus adı Deniz Ûzyavuzgii'de bir hayranlık uyandırmaz.

ADI - SOYADI NAME - SURNAME

YAZAR

FİLOZOF

RESSAM

VVRITER

PHİLOSOPHER

PAİNTER

4. Anaxagoras felsefesini önemseyen Armağan Buldaç için en büyük yazar G ünter G rass olmadığı gibi, Rembrandt'ın resimleri de sıradandır.

5. Heinrich Seidel tutkunu Ataberk Inan’ın favori filozofu Seneca değildir. 6. Alp Ege Aktaş Tizian hayranıdır. 7. Aristoteles ile Chagall aynı kişinin favorisöir.

SOLUTIONS Ç Ö Z Ü M L E R

nefiBno 0U9J01UÜ )puejqui9u leendey / oııeejjey U8IIÜ/ U8IZLL d31NIVd YWSS3d

9|}0isuv/ seeıoısuv sejo6exeuv sniüce^H/ MBJ9H sntusejg eoouös d3Hd0S01IHd dOZOHd

lapıesU2uuıaH &9MZPIOUJV Zin* aptoS| Aev'j ı:e» ssbjojeıuno d3lldM ~ dVZVA

ueu| HJ9qej\/ iepıngusÇeıuJV ÜÖznA&teg2UÖQ zppuootreqifV §ewv dıv 3YWNdnS- 3WN ıavAOS• ıav

1 1v ı a ıı I S 1 ( » * n » ı v ı

n f f i i H j n T j ı pMaj u M » ■ ı

aw

CLUES 1. Raphaelis the favorite o fthis person, who is an ardent adm irer o fK artMay, bu t Seneca and Anaxagoras mean nothing to him /her. 2. The same person p u t fom ard tsotde Kurz and Heraclitus, bu t this person was notA lp Ege Aktaş. 3. The name Erasmus avvakens no adm iration in Deniz Özyavuzgil. 4. ForArmağan Buldaç, a devotee o fthe phib sophy o tAnaxagoras, G ünter Grass is not the w orid's greatest rn ite r and the pain tings o fRembrandt are njn o fthe m ıil. 5. Seneca is not the favorite philosopher o f Ataberk İnan, who is a Heinrich Seidelfan. 6. A lp Ege is a Titian lover. 7. An’s totie and Chagallare favorileş o f the same person. 3 /2 0 0 4 SKYLİFE 201


SHATTERED GLASS Oyuncular / Cast: Hayden Christensen, Peter Sarsgaard, Chloe Sevigny Yönetmen / Director: Billy Ray 1998 yılında 85 yıllık New Republic dergisi dünyanın en saygın yayınlarından biriydi. Yıldız yazarlarından biri olan 24 yaşındaki Stephen Glass, Harper's ve Rolling Stone gibi prestijli dergilere, hatta VVashington Post, New York Times’a da de yazılar yazıyordu. Mütevazı, nazik biri olan Stephen meslektaşları tarafından da sevilen ve sayılan bir gazetecidir. Bir gün genç bir bilgisayar korsanı hakkında herkesin övgüsünü kazanan bir yazı yazar. Ancak Forbes Digital web dergisi muhabiri Adam, azimli araştırmaları sonucu bu hikayede tek bir noktanın bile doğru olmadığını iddia eder. Daha da ötesi bir Oyuncular / Cast: Ethan Embry | |

Anna Friel, Paul VValker Yönetmen / Director: Richard Donner

SO M ETHING ’S GOTTA GİVE Oyuncular / Cast: Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves Yönetmen / Director: Nancy Meyers Harry Sanbon sadece 30 yaşın altındaki kadınlarla çıkan müzmin bir bekardır. Hafta sonunda son flörtü Marin’in annesinin sahil

başka gazeteci Chuck, dehşet içinde

evinde göğüs ağrıları tutar. Başarılı bir oyun

saygıdeğer derginin daha birçok asparagas

yazarı olan anne Erica Barry ona bakarak

haberler yayımladığını fark eder.

sağlığına kavuşturur. Bu sırada Harry şaşkınlıkla Erika'ya tutulmakta olduğunu fark

Bir grup arkeoloji öğrencisi Fransa'da ortaçağdan kalma tarihî bir alanda kazı yaparlarken profesörleri aniden ortadan kaybolur. Kayıp profesör aslında kazara 14. yüzyıla zaman yolculuğu yapmıştır. Öğrenciler, profesörün oğlu Chris'i de aralarına katarak profesörü ortaçağ derebeylik savaşlarının ortasından kurtarmak için

İn 1998, the 85 -ye a r-o ld N e w R epublic

eder. Erica da ilk görüşte Harry'den

M agazine w as one o f the m o s t re sp e cte d

hoşlanmasa da aşkı yeniden keşfetmeye

publications in the vvorld. O ne o f its s ta r vvriters

başladığını hisseder. Harry'nin 30’lu

vvas 24 -ye a r-o ld S teph en Glass, a n d his skill

yaşlardaki yakışıklı doktoru Julian Merce de

re sulted in vvriting assignm ents for Harper's,

Erika'ya kur yapmaya başlayınca ortalık

a n d R olling S tone m agazines a n d even The

karışır, Harry, Erika’yı kazanmak için

VVashington P ost a n d The N e w York Times.

kendisinde köklü bir değişime gitmesi gerektiğini anlar.

S tephen is m odest, kind, a n d s u p p o rte d b y his oth er covvorkers. O ne d a y he vvrites a story

tehlike dolu bir yolculuğa çıkarlar.

a b o u t a juvenile C om puter ha cker that garners

Harry S anborn is a perennial b a chelor w ho

Ve kendilerini geçmişi araştırırken

praise from everyone e xce p t the webzine

o n ly da tes w om en u n der the ag e o f 30.

Forbes Digital. Hovveever w hen Forbes reporter

O n a w eeke nd with his latest infatuation,

A d a m starts an investigation o f his ow n, he

Marin, a t h e r m o th e r’s H am ptons be ach

A team o f s tu d e n t archaeologists

realizes n o t a single thing in S tephen's story

house, H arry de velops c h e s t pains. M arin's

digging a t a m edieval site in France

c h e c k s out. Furtherm ore an another journalist

değil, yaşarken bulurlar.

w hen su d d e n ly their pro fe sso r

C h u c k realizes with grovving d read that their

disappears... into the 14th century!

re s p e c te d magazine has p rin ted w hat is m o st

They include p rofesso r's son

likely a com plete fabrication.

C hris into their team a n d em bark o n a perilous jo u m e y to re scue him from the m iddie o f a feudal war. The stu d e n ts find that they're n o t ju s t excavating the p a s t - they're living it!

m o th e r Erica Barry, a succe ssful playwright, nurses him b a ck to health. O nce they are alone together, Harry is surprised to find hım self draw n to Erica. A n d despite h e r initial dislike a b o u t Harry, Erica finds herself rediscovering love. R om antic com plications arise w hen Erica is also p u rsu e d b y H arry's charm ing 30 -so m e th in g doctor, Julian M ercer. Harry realizes that h e m u st undergo a true change, if h e is to win h e r back.

202 SKYLIFE

3 /2 0 0 4


VİZONTELE TUUBA

LOVE ACTUALLY Oyuncular / Cast: Hugh Grant,

Oyuncular / Cast: : Yılmaz Erdoğan,

Alan Rickman, Emma Thompson

Altan Erkekli, Tarık Akan, Demet Akbağ

Yönetmen / Director: Richard Curtis

Yönetmen / Director: Yılmaz Erdoğan

Aşk hakkında dokunaklı ve komik hikayeler

Türkiye’nin güneydoğusunda, herkesin ve her

ören film, çağımız Londrası'nda geçiyor.

şeyin ‘uzağında’, küçük bir masal şehrinde

Dovvning Street'teki konutuna girdikten 30

geçer hikaye. 1980 yılının yaz ayları... Tüm

saniye sonra aşık olan yeni başbakandan,

ülke siyasi bir kaosun içindedir. Bu anlaşılmaz

kızlardan yana pek talihi olmayan gariban sandviç getir götürcü gence; güney

saçma, acıklı ve komik 'anarşik' atmosfer, CHEAPER BY THE DOZEN

Fransa’ya kaçan sevgilisinin terk ettiği

biçimde yansımıştır. Güner Sernikli bu uzak

yazara; okulun en güzel kızına aşık bir

Oyuncular / Cast: Steve Martin,

çocuktan, Claudia Schiffer'a aşık üvey

Bonnie Hunt Yönetmen / Director: Shawn Levy

babasına kadar, baktığımız her yerde ‘aşk’

’Vizontele’ şehrine çok başka ve kendine özgü

bir kaosa sebep oluyor gibi görünüyor...

şehre sürgün edilmiş bir devlet memurudur. Kızı Tuba ise belki de o şehre 'dışarıdan' gelmiş en güzel ’şey'dir... Şehre gelen tüm aykırı şeylerin tanışacağı bir başka ‘şey’ ise

Bu film, aşkın komik, hüzünlü ve bazen de

Küçük bir kasabada futbol antrenörlüğü

aptalca yanlarını gösteriyor. Aşkın büyüsü

yapan koç ve karısı, 12 çocuklarıyla

altına girmiş her şanslı (ya da şanssız)

birlikte neşeli - ve hayli kalabalık- bir aile

insana hitap eden bir film.

yaşantısı sürdürmektedir. Baba büyük bir şehir takımı olan Big Ten'den cazip bir antrenörlük teklifi alır. Kente taşınmalarıyla birlikte iş yükü artar ve mutlu ailenin hayatı alt üst olmaya başlar.

Deli Emin’dir elbette... The sto ry takes pia ce in the S outh east o f Turkey in a sm all fairy-tale tow n 'far a w ay' from everything. It's the first su m m e r m o nths o f 19 80... The vvhole cou ntry is in political chaos. This incom prehensible, ridiculous, tragic a n d funny "anarchic" atm osphere is being refiected on the c ity o f 'Vizonteie' in a very different a n d

A s u c c e s s fu l s m a li-to w n fo o tb a ll c o a c h a n d h is w ife le a d a s u rp ris in g ly id y llic - if n e c e s s a rily re g im e n te d - life w ith th e ir fa m ily o f tvvelve c h ild re n . VVhen d a d g e ts a n o ffe r h e c a n 't re fu s e to c o a c h a B ig Ten fo o tb a ll team , th e m o v e to the City, h is in c re a s in g vvorkload, a n d h is

unique way. G uner S em ikli is a govem m e nt official w ho has be en ba nished to this far aw ay city. The da ughter Tuba is p robab ly the m o st beautiful ’thing' that h as eve r co m e to the city from 'ou tsid e '... A n o th e r 'thing' that ali strange things co m e aeross w hen com in g to the city is o f cou rse crazy E m in...

vvife's b o o k tour, tu rn th e ela n u p s id e S e t in con tem porary London, it weaves

down.

together a series o f touching a n d hilarious stories a b o u t love. From the n e w b a cheior Prime M inister w h o falis in love 3 0 s e c o n d s after entering Dovvning Street, to a ioser sandvvich delivery g u y w ho d o e s n 't have a h o p e with the girls; from a jilted writer w ho e sca p e s to the s o u th o f France, from a s ch o o lb o y with a cru sh o n the p rettiest girl in the school, to his step -father with a cru sh on Claudia Schiffer, everyvvhere you lo o k it see m s "love" is causing c h a o s ... This film looks a t the funny, the s a d a n d the s om etim es s tu p id sides o f love. A film for everyone w ho is lucky (or unlucky) enough to b e u n der love's m a gic speli.

3 /2 0 0 4 SKYLIFE 203


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

CRIM E SPREE Oyuncular / Cast: Gerard Depardieu, Harvey Keitel Yönetmen / Director: Brad Mirman Daniel (Gerard Depardieu) sarsak bir Fransız hırsız çetesinin lideridir ve son yaptıkları işten çalmaları gereken tabloyu yanlışlıkla yakarak dönerler. Patronları Bastaldi onlara son bir STUCK ON YOU Oyuncular / Cast: Matt Damon, Greg Kinnear, Eva Mendes, Wen Yann Shih Yönetmen / Director: Bobby Farrelly, Peter Farrelly

şans tanıyarak Amerika'daki bir çiftin değerli mücevherlerini çalıp dönmeleri talimatını verir.

LOONEY TUNES: BACK İN ACTION

Ancak yanlış adrese gidip bir mafya liderini, Frank Zammeti'yi (Flarvey Keitel) soyarlar.

Oyuncular / Cast: Jenna Elfman,

Zammeti FBI gözetiminde olduğu için, yüzleri

Steve Martin

de artık federal ajanlar tarafından

Yönetmen / Director: Joe Dante

bilinmektedir. Daha da kötüsü Amerika’daki Farrelly kardeşlerden muhteşem bir komedi

kontakları Sophie çalıntı mücevherlerle

filmi. Filmde Damon ve Kinnear, yapışık ikizleri

ortadan kaybolur. Artık tek istedikleri sağ

canlandırıyor. Bob ve Walt Tenor, kardeşten de öte, kalçadan yapışık ikizdir. VValt'in hayali

salim Fransa'ya dönmektir.

Flollyvvood’a gidip aktör olmaktır. Bu konuda

D aniel (Gerard D epardieu) he ads u p a clu m sy

isteksiz olan ikizini de ikna edince büyük bir

g a n g o f French thieves w h o co m e b a c k from

Bugs Bunny’nin gölgesinde kalmaktan sıkılan Duffy Duck, Warner Bros. Stüdyoları'ndan ayrılıp DJ ile ittifak kurar. Bu arada DJ, film yıldızı olan babası Damian Drake’in, filmlerde canlandırdığı casus rolünün yanı sıra gerçek hayatta da casus olduğunu öğrenir. Ancak yine de Mavi

maceraya atılırlar. Böylelikle hem eğlendiren,

their last jo b having accidentaily b urnt the

hem de düşündüren bir olaylar dizisi

painting they were s u p p o s e d to steai. S o their

başlamış olur.

b o s s B astaldi g ives them a final chance. They

O utrageous co m e d y a n d a lo t o f heart are

jevvels from a couple. B u t they g o to a w rong

jo in e d a t the hip in this iatest exercise in hiiarity

a d dress a n d ro b a m afia underb oss Frank

from the Farrelly Brothers. B o b a n d V/alt Tenor

ile Bugs Bunny'yi onların peşinden ikna

Z a m m e ti (Flarvey Keitel). S ince Zam m eti is

etmek üzere gönderirler. Kahramanlarımız

are m ore than ju s t b ro th e rs - they're con jo ined

u n der FBI survelliance their faces are also

arasındaki bu kovalamaca dünyanın dört bir

tvvins w ho never leave e a ch other's sid e ...

kn o w n b y federal agents. Furtherm ore their

tarafında heyecanlı bir şekilde devam eder.

a n d w ou id n 't have it a n y o th e r way. That is,

A m erican co n ta c t S oph ie disappears with their

until W alt de c id e s h e w ants to lo llo w his

stolen loot. N o w their o n ly h o p e is to g e t b a ck

Tired o f playing s e c o n d fiddle to Bugs, D affy

dream s o f m aking it a s a Hollyvvood actor, a n d

to France in one piece.

has d e c id e d to leave the S tudio fo r good.

are to g o to the U.S., steal s o m e priceless

persuad es his reluctant sibling to g o along for the ride.

Maymun Elması'nın yerini bilen Damian’ı izlemeye karar verirler. Bu arada VVarner Bros. Stüdyoları, tavşan Bugs Bunny'nin yanında mutlaka Duffy Duck'ın da bulunması gerektiğini anlar ve Başkan Yardımcısı Kate

S u dd enly a sidekick vvithout a hero, the d u ck VEY İ t i,

JO H S N Y . H A LLY D A Y

RENA V D

d e cid e s to ally h im se lf w ith DJ. Consequently, D J finds o u t that his m ovie sta r father Dam ian Drake, kn o w n fo r playing suave international sp ie s onscreen is actually a suave international s p y in real life, it see m s that Dam ian knovvs the vvhereabouts o f the Blue M o n ke y D iam o nd, a n d w ith D affy in tow, D J hits the road. Unavvare that they are also be in g follovved b y VP K ate a n d B u g s - has d e c id e d that the rabbit n e e d s a co m ic foil.After ali, D uffy b a ck to w ork ASAP. Their cha se se n d s the foursom e aro u n d the globe.

204 SKYLIFF 3 /2 0 0 4


BEYOND BORDERS

CASABLANCA

Oyuncular / Cast: A njelina Jolie, C live Ovven

Oyuncular / Cast: H u m p re y B ogart, Ingrid

Yönetmen / Director: M artin C a m p b e ll

B erg m an, C la u d e R ains

Yönetmen / Director: M ichael C urtiz A kade m i öd üllü A nge lin a Jolie'yi bu film de, zengin bir Ingiliz sanayicinin oğ lu H enry

1 O c a k 19 4 2 'd e vizyona giren tü m zam anların

B aufo rd (Linus R oache) ile evli ve 1 9 8 4 yılında

e n beğenile n ve unutulm az film lerinden biri

L o n d ra 'd a yaşa yan S arah J ordan rolünde

_ VERONİCA

izliyoruz. Sarah, D o kto r N ic k Callahan (Clive Ovven) ile tanışınca, on un savaştan son ra b ü y ü k yıkım a uğrayan Afrikalılara karşı özverili yardım çalışm alarından derinde n etkilenir. Alıştığı y ü k s e k so sye te yaşamını te rk e d ip ü ç kıta ve o n yıl b o y u n c a sü re c e k tehlikeler, kalp kırıklıkları v e a ş k d o lu hayatına d o ğ ru yola çıkar.

B eyon d B orders is an e p ic tale o f the turbulent ro m ance betvveen tw o sta r-cro sse d lovers se t against the b a c k d ro p o f the vvorld's m o s t dangerous h o t spots. A c a d e m y Avvard vvinner Angelina Jolie stars a s Sarah J ordan, an A m erican living in L o ndon in T984. S he is m arried to H enry B aufo rd (Linus Roache) son o f a vvealthy British industrialist, vvhen she en counters N ic k Callahan (Clive Ovven) a re negade doctor, vvhose im passioned plea for

T

olan C a s a b la n c a 'd a H u m p re y Bogart'ı, 2.

D ünya Savaşı yıllarında Fas kenti

VERONICA GUERIN

K azab la nka'd a b a r sahibi R ick rolü nde

Oyuncular / Cast: C a te B lanchette,

Kazablanka, A vrupa'nın çeşitli yerlerinden

izliyoruz. Yarı bağım sız bir d u ru m d a olan

B ren da Fricker

özg ür ülkelere ve özellikle A m erika'ya vize

Yönetmen / Director: Joel S ch u m a ch e r

alm aya gelenlerle dolu dur. B u du rum , rüşvet ve kao sla yo ğ unlaşa n bir tehlike ortamı

G e rç e k y aşa m dan yola çıkan film, 1 9 9 6

yaratmıştır. Ayrıca b u tehlikeli o rtam d a

yılında D ublin’in en g ü çlü s u ç baronlarının ve

yaşanm ış derin bir a ş k d a tekrar alevlenm iştir.

u yu ştu ru cu patronlarının gö zle r ö n ü n e serilm esini sağlayan D ublin S und ay

R ick (H um phrey Bogart) ow n s a p o pular

In d e p e n d e n t gazetesinin c e s u r m uhabiri

nightclub in C asablanca, in the early days

V ero nica G ue rin’in (C ate B lanchett)

o f II. VVorld War. C asablanca has an

portresidir. V eronica, 'satıcıları' araştırır ve

uneasy independence. A s a resuit, p e o p le

ortaya çıkarırken ailesi ile okurlarına ve

co m e from ali ö ve r to try to g e t exit visas to

ülkesine karşı d u yd u ğ u sorum lulu ğu d e n g e d e

countries tha t are stili free, a n d corruption a n d

tu tm a k zorundaydı. Kararlılığı ve cesareti onu

ch a o s are pervasive. B esides a p a s t a n d

İrlanda halkının g ö zü n d e ulusal kahram an

d e e p love is b e in g re-tiven in this dangerous

haline getirdi.

a th m o sp h e re ...

he ip to s u p p o rt his relief efforts in w ar-tom Africa m oves h e r deeply. A s a resuit, Sarah em barks up on a jo u m e y o f discovery that leads to danger, heartbreak a n d ro m ance in the far corners o f the vvorld.

Elased on a true story, this is a portrait o f courageous Irish jo u m alist Veronica Guerin (Cate Blanchett), a re porter fo r the Dublin S und ay Independent, w ho e xp o se d so m e o f D ublin's m o s t povverful erim e ba rons a n d d rug

■ V id e o g ö s te rim le ri s a d e c e , A -3 4 0 ,

lords in 1996. A s she investigated a n d

A -3 1 0 B o e in g 7 3 7 - 8 0 0 uça kla rım ızd a ,

e xp o se d the 'pushers', sh e h a d to balance her

uzu n m e s a fe li u ç u ş la rım ız d a y a p ılm a kta d ır.

ho m e a n d family against h e r responsibility to h e r readers a n d h e r country. H e r fortitude a n d

■ V ideo film s are o n ly shovvn o n lo n g

bravery m a d e h e r a national folk heroine to the

d is ta n c e flig h t s a n d o n o u r A -3 4 0 , A - 3 1 0

p e o p le o f Ireland.

a n d B o e in g 7 3 7 -8 0 0 a ircra ft. 3 /2 0 0 4 SKYLİFE 205


PROGRAMI MUSIC ON FLİGHTS THY MÜZİK

K L A S İK M Ü Z İK

■ The Feeling of Jazz D uke

■ Crazy S eal ■ More Than Words

P O P - HITLINE

CLASSICAL MUSIC

Ellington & John C o ltra n e

E xtrem e ■ I Like Chopin

Family Portrait Pink ■ Delicate

Adagio from Sonata in F for Piano

■ Invitations S h a k a ta k ■ Cry Me

G a ze b o ■ It's Only Natural

Te re n ce Tracy D' Arby *W hite

T ra c y S c o tt S ilverm an & T h e a

A River D ian a Krall «Angela

Crovvded H o u se ■ Dance Me

Flag D ido ■ You Don't Know My

Suits - S ilverm an «Andante

B ob J a m e s ■ Strange

To The End of Love Leonard

Name Alicia Keys ■ It's My Life

from Concerto in C for Piano &

S h a k a ta k

C oh en ■ She Elvis C o s tello ■

N o D ou bt «C om e Undone

Orchestra, ‘Elvira Madigan' Henry

■ Feel Like Making Love Bob

Life For Rent D ido

R ob bie VVilliams ■ Sorry 2004

A d a m C urtis ■ 'Ruhe Sanft' from

J a m e s ■ Liftle Karen O u incy

Zaide R ichard S ch ö n h erz ■

Jones & His O rchestra ■ Tuxecio

U Z A K D O Ğ U M Ü Z İĞ İ

Stranger M a d o n n a «O ut Of

Lacrymosa from Requiem S tev e

Junction Duke Ellington

E rq u ia g a ■ Adagio from

R uben S tud dart ■ Beautiful

FAR EAST Secret of My Heart M orning

Concerto in A for Piano Val

M u su m e (Girls) ■ Boys & Girls

G a rd e n a ■ ‘Love So Sincere'

M o rn ing M u su m e (Girls) « C u i

from Cost Fan Tutte E ug ene

mian Faye W a n g ■ Jia ru wo shi

Friesen ■ Romanza fram

zhen de T e re s a T e n g «G ang

Serenade No. 13 in G, 'Eine

byun Yeonga Jin -K yu n g K w on

kleine Nachtmusik M o d e rn

■ Seogilpin sarang Jungi Jo o ■

M a ndo lin O u a rte t ■ Adagio

Depend On You M orning

from Concerto in E for Violin

M u su m e (Girls) ■ N ü huang de

C hris Botti «Adagio for Glass

xin yi F aye W a n g ■ Wo he ni

Harmonica T o d d B o e kelh eid e ■

T e re s a Te n g ■ M M orning

Rondo from Sonata in A for Piano

H A F İF M Ü Z İK

M u su m e (Girls) ■ Jin shang jia

B ela Fleck ■ Andante from

EASY LISTENING

T e re s a Te n g «Trust M o rn ing

Hea i Sug ababes ■ Here With

Serenade No. 12 in C Minör

i Knew I Love You S a v a g e

M u su m e (Girls) ■ Dream Come

You Th ree Doors D ow n ■ I Can

Reach G abrielle ■ Hole İn The

Paul M c C a n d le s s ■ Rondo in A

G ard e n ■ Drive C ars ■ VValking

True M o rn ing M u su m e (Girls) ■

Read Your Mind A vant ■ VValked

Minör Philip A ab erg

Away C raig D avis ■ I Finaliy

Biva woirowoom B aram g o h t ■

Outta Heaven Jagged Edge

■ Adagio from Serenade No. 10

Found Someone Brian A d a m s

Sulpeojinun H o n g -s u b Y ang ■

■ Me, Myself and I B eyonce

in B-flat Tim S tory ■ Ludvvig van

■ Hazard R ich ard M a rx ■ Save

Yue Ding F aye W a n g ■ Ai mu

■ Harem S arah B rightm an ■ Hey

Beethoven Concerto in D, Op. 61

The Best For Last V an e ssa

T e re s a Te n g ■ Jin ye xiang qi ni

Ya O u tkast ■ Hollyvvood

B oston S ym p h o n y O rc h e s tra -

VVilliams «Y o u Sang To Me

T e re s a T e n g ■ Jega munjeo

M a d o n n a ■ First Cut Is The

J a s c h a H e ife tz ■ Allegro, ma

M a rc A nthon y ■ Alvvays

sarang haleyo ln -w o n K ang ■

Deepest Sheryl C ro w ■ Through The VVİre Kanye W est ■

non troppo (J asch a H eifetz,

A tlantic S ta r ■ Ali My Life A aron

Dream Come True LOVE LOVE

violin - C harles M u n ch , c o n -

N eville & Linda R o n sta d t ■

LOVE M o rn in g M u s u m e (Girls)

Milkshake Kelis ■ Behind Blue

du cto r) ■ Larghetto

Love Ali The Hurt Away G eo rg e

■ Dan Yua Ren Chang Jiu Faye

Eyes Lim p Bizkit

B enson & A re th a Franklin ■

W an g ■ Nan Hai Gu Niang

C A Z - JAZZ

Crying Game Boy G eo rg e ■

F a ye W an g

Tender Love G e o rg e B enson

Sailing C ris to p h e r C ro ss ■

LATİN MUSIC

■ Unforgettable Nat King Cole &

Color of The Night Lauren

Chan Chan B uena Vista Social

N ath a lie C o le ■ Since I Fell For

C hristy ■ Eternal Flame B angles

L A T İN M Ü Z İĞ İ

M orning M usum e

C lub ■ Macusa C om pay

You Al Jarreau & B ob J a m e s &

S egu nd o ■ La Vida Es Un

D avid S anb orn ■ Spooky David

Camaval C elia C ruz ■ Vivir Lo

S an b o rn ■ Silky Smooth Larry

Nuetro M a rk A nthony & C elia

C arlto n ■ The Look of Love

C ruz ■ No Me Ames Jennifer

D ian a Krall «Take Five D ave

Lopez & M a rk A nthony ■ Mi

B ru b e ck ■ Sleepvvalk Larry

Linda Guajira C o m p a y Segundo

C arlto n ■ VVhen I Give My Love

■ Pepito Los M achu cam bo s

To You M ic h ae l Franks ■ Summer Night M iles Davis

■ Tequila A zucar M oreno Sa v a g e G arden

■ Viviendo M a rk A nthony ■

M ü z ik p ro g ra m la rı s a d e c e , A -3 4 0 , A -3 1 0 B o e in g 7 3 7 -8 0 0 uça kla rım ızd a , uzun m e s a fe li u çu şla rım ız ile bazı A v ru p a s e fe rle rin d e d in le n e b ilir. 20 6 SKYLİFE 3 / 2 0 0 4


UNU TU LM A Y A N LA R

■ Caravanserai Kitaro «Aldebaran

O LD IES

Enya ■ Dreamscape Karunesh

Giıt From Ipanema Sergio

■ Tula C usco ■ Sons O f Scotland

Mendez & Brazil 66 ■ Angie

M a rk K nopfler ■ So Long My

Rolling Stones ■ Marian The

Friend Yanni ■ Les Nuits

Cats ■ Memories The

N ightm ares On W a x ■ Michelle's

Temptations ■Delilah Tom

Theme Nicholas Gunn

Jones ■ Parole Paroles Dalida &

■ Caribbean Blue Enya ■ Silent

Alain Delon ■ Moming Has

Partner Acoustic A lchem y ■ Fille

Broken Cat Stevens ■ A Man

De Pekin Frederick Rousseau

VVİthout Love Engelbert

■ Flying Condor C usco

TÜRK POP MÜZİĞİ TURKİSH POP

Es Por Amor Alexander Pires ■

Humperdinck ■ Epitaph King

Por Mujeres Como Tu Tito Rojas

Crimson ■ Green Green Grass of

T Ü R K S A N A T M Ü Z İĞ İ

Kış Güneşi Tarkan «Annemin

■ Bomba King Africa ■ Para No

Home Tom Jones ■ The Look of

TURKİSH ART MUSIC

Suçu izel «Aşksız Kal Funda

Verte Mas Los Argentinos

Love Sergio Mendez & Brazil 66

Leyla Bir Özgecandır İsmail Hakkı

Arar ■ Kabahat Serdar Ortaç

■ Levantando Los Manos (Oye

Fencioğlu ■ Ben Güzele Güzel

■ Tükeneceğiz Sezen Aksu «Yaz

Esto Canto) El Simbolo ■ El Baile

Demem N eveser Gerginok

Aşkım Ege ■ Kendime Yeni Bir

Del Ocho VVillie Segura

■ Sahilde O Hoş Buseleri Esm a

Ben Lazım Sertab Erener ■ Bir

■ Cuando Acaba El Placer Tonny

B aşbuğ ■ Niçin Baktın Bana Öyle

Aşk Hikayesi Kayahan

Tun Tun «Candela Noellia«La

Aylin V atankoş ■ Gül Açar Bülbül

■ Gururumdan Mustafa Sandal

Raja De Tu Falda Atope ■ Arriba

Öter Filiz Şatıroğlu ■ Kadın

■ Böyle Aynlık Olmaz Nilüfer ■ Dön

S.B.S. ■ Fruta Fresca Guajirao

Zekai T u n c a ■ Feraye

Bebeğim Tarkan ■ Neler Oluyor

■ Para Toda La Vida Gabriela

M üzeyyen S enar ■ Seni Çılgın

Bize İlhan Şeşen ■ Dile Benden

■ De Sol A Sol Andy Ventura

■ Nights in VVhite Satın Moody

Gibi Sevdim U fuk C a b a ■ Kara

izel ■ Kınk Düşler Funda Arar

Blues ■ A Song For You

Bulutları Kaldır N azire Y ağız

■ Hey.. Bakar mısın Nilüfer

PORTRE - PO RTRAIT

Carpenters ■ Are You Lonesome

■ Eski Dostlar Z ekai T u nca

■ Sıcak Emre Altuğ ■ Geceleri

Sertab Erener

Tonight Elvis Presley «A nd I

■ Gönlüm Seher Yeli Gibi İsmail

Yakıp Serdar Ortaç ■ Sevda

Here I Am ■ Breathe İn Deeper

Love Her Beatles ■ Hopelessly

Hakkı Fencioğlu ■ Beklerim

Yanığı Funda Arar ■ Gözünaydın

■ Everyway That I Can ■ Got Me

Devoted To You Olivia Nevvton

Yolunu U fuk C a b a ■ Aşkı Seninle

Nilüfer ■ İstanbul İstanbul Olalı

Like Oh ■ I Believe (That I See

John ■ Bridge Över Troubled

Tattı Hicranla Yandı Gönül T u ğ ç e

Sezen Aksu

Love İn You) ■ Leave ■ İt Takes

VVater Simon & Garfunkel

P ala ■ Benim Yarim Aylin

More ■ Back To The Beach

■ Boat On The River Styx ■

V atankoş ■ Benzemez Kimse

■ Storms ■ Love Bites ■ The One

Califomia Girls Beach Boys ■

Sana M ü zeyyen S enar ■ Erdi

MFÖ

■ Here I Am (Jason Nevin's mix)

Forever and Ever Demiş Roussos

Bahar Sardı Yine H akan Özlev

Nerdeyiz ■ Yalnızlar Gan ■ Olmuyor

■ Seasons İn TTıe Sun Terry

■ Sazlar Çalınır Çamlıcanın

Olamıyor «Tam Ortasındayım ■ Uç

Jacks ■ The Liftle Boy That Santa

Bahçelerinde G ökhan S ezen

Oldum ■ Sevdim Bir Kere

Claus Forgot Vera Lynn ■ It's Now

■ Potpori Ç etin - Nesrin

■ Muhabbetler Sana Doğru

Or Never Elvis Presley ■ Save

Körükçü ■ Baharın Zamanı Geldi

■ Adımız Miskindir ■ Sen ve Eten

The Last Dance For Me Drifters

Koray Safkan ■ Hastayım

■ Gözyaşlanmızı Bitti mi Sandın

Yaşıyorum H aşan Ç anakkaleli

■ Enayi miyim Eten ■ Sude ■ Ele

PORTRE - PO RTRAIT

NEW AGE

■ Geçti Sevdalarla Ömrüm S erdar

Güne Karşı ■ Sufi ■ Bazen ■ Bir

VVatermark Enya ■Them e From

K aşıkçılar ■ Şarkılar Seni Söyler

Ordayım Bir Burada ■ New York

Antartica Vangelis ■ Moonlit

M üzeyyen S enar ■ Yemenimde

Sokaklannda ■ Buselik Makamına

W hispers Medvvyn Goodall

Hare Var Nail K orkm az «Gurbet

■ Güllerin İçinden ■ Bodrum ■ Bu

■ Tibet (A Passage To...) Noet

Elde Her Akşam S erdar

Sabah Yağmur Var İstanbul' da

Project ■ Silent VVings Secret

K aşıkçılar ■ San Kurdelam San

■ Yalnızlık Ömür Eteyu ■ Kelimeler

Garden ■ Give İt Away Zero 7

Gönül Sürücüoğlu «Yar Yolunu

Kafi ■ Sanatçının Öyküsü ■ Diday

■ M oondance Nicholas Gunn

Kolladım Asum an Aslım Görgün

Diday Day ■ Peki Peki Anladık

M u sic program m es can be listened only on long dista nce flights a n d som e o f o u r Europe flights on o u r A -34 0, A -3 1 0 a n d B oeing 7 3 7 -8 0 0 aircraft. 3 / 2 0 0 4 SKYLIFE 207


GUEST OF THE MONTH AYIN KONUĞU

O ‘ilk uçuş’ var ya... M em ories of a first flight ş l H A L İT

K IV A N Ç

sunucu-yazar / w riter and television presenter

inişe kadar...Hele bir uçak yere

I am truly pleased at this moment

passengers get off and new ones

inip ‘dinlenme molası’ versin, bazı

to be a regular reader of, and

get on. Meanvvhile you can look

yolcularını indirsin, yeni yolcular

occasional writer for, the magazine

for vvays o f filling your stomach.

alsın... Siz de o arada karnınızı

you hoid in your hand. When I was

That's exactly how it vvent. Halfa

Şu anda elinizdeki bu dergiyi

doyurmanın yollarını ararsınız.

asked to contribute a column this

loaf o f bread and three slices o f

devamlı okumaktan, zaman

Gerçekten de öyle olmuştu.

time as ‘Guest VVriter', i have to

yellovv cheese (toasted cheese

zaman da bu dergide yazmaktan

Meydanın bir köşesindeki küçük

admit I was slightly miffed. Why?

hadn't been invented yet) from a

gerçekten mutlu oluyorum da...

büfeden (tost daha icat

I ’li teli you why. i've been flying

little canteen in the airport. And a

Bu sefer yazımın ‘Ayın Konuğu’

edilmediğinden) yarım ekmekle üç

Turkish Airlines for 54 years, since

bottle of vvater. The derk vvrapped

köşesinde yayımlanacağını

dilim kaşar peyniri... Bir şişe de su.

the 1950s, and never once on any

it in paper and I paid. And vvhen

öğrenince... Ne yalan söyleyeyim,

Paket yaptırıp almıştım. Ve uçak tekrar havalandığında göklerdeki

o f those flights did I ever think of my self as a ‘guest'. I alvvays felt

the plane took off again I ate my first meal in the sky. İn other vvords, I was also my own

hafiften bozuldum... Niye mi? Niye olacak: Ben, Türk yolcu

bu ilk yemeğimi yemiştim.

right at home. Fifty-four years are

uçaklarıyla tam 54 yıldır

Anlayacağınız, o ilk uçuşumda

not to be sniffed at. As for that first

‘hostess’ on that first flight.

uçuyorum... Taa 1950'den beri...

kendi kendimin ‘hostes’i

flight, I'II never forget it. Yeşilköy

\Nhoops! Sorry. ‘Hostess’ isn't

Ve bir tek gün bile bu uçaklarda

olmuştum. Şeeeeey... Durun,

was a tiny airport compared to

quite the right vvord, is it? I should

‘konuk’ olduğumu düşünmedim...

pardon! Hosteslik pek uymadı

today, and the plane too was a

have said I was my own ‘stevvard’.

Flep ‘evimde’ hissettim kendimi...

galiba! Kendi kendimin ‘stevvard’ı

tiny, single-engine craft. About to

When I jokingly described my

54 yıl. Dile kolay... Ah, o 'ilk uçuş’

olduğumu söylemeliydim değil mi?

make his first flight, a tvventy-year-

personal experience as an air

var ya. Hiç unutamam.

Yıllar sonra ‘sunucu’ olarak

old Halit Kıvanç, tingling with

hostess years later as a television

Yeşilköy’de bugüne kıyasla küçücük sayılacak bir

çıktığım sahnelerde bu ilk kişisel

excitement laced with fear, fastens

presenter, our modern hostesses

hostesliğimi fantezi olarak

his seatbelt. He doesn’t take off

vveren’t very pleased and took me

meydanda... Tek motorlu küçücük

anlattığımda, günümüzün

his coat, vvhich is a good thing for

to task at the annual meeting of

bir uçak. Ve hayatında ilk kez

hostesleri pek memnun olmuş ve

he will soon shiver slightly when

‘Tassa’. Even if not a lifetime or

uçmanın, korkuyla karışık tatlı

beni, demekleri ‘Tassa’nın yıllık

the plane takes off. İn fact, a little

honorary member, Tassa might at

heyecanı içinde, yirmilik genç Halit

toplantısına davet etmişlerdi. Eee

fear o f flying is mingled vvith that

least have made me an ‘historical’

Kıvanç, kemerini bağlıyor.

Tassa'nın ‘doğal üye’si ya da

shiver. The plane ıvasn't at ali bad

member for that special service I

Paltosunu filan çıkarmadan... İyi ki

‘onursal üye'si değilse bile,

for those days, if we ignore a few

rendered on my first flight!

de çıkarmamış, çünkü az sonra

'tarihsel üye’si sayabilirdim ilk

inevitable faults that have to be

I realise that today’s young people

havalandıklarında hafiften

uçuştaki özel ikramımla...

expected. The engine, for

will read this account o f that first

üşüdüğünü hissedecek. Aslında

Farkındayım, bugünün gençleri 54

example, was a little -H ow shall I

flight o f mine 54 years ago as a

ilk kez uçmanın ürküntüsü de

yıl önceki bu ilk uçuşumu, Taş

put it?—well, exceedingly noisy.

comic book story about the Stone

karışıyor ya bu üşümeye... Uçak o

Devri’ni canlandıran bir çizgi-

And of course there was no

Age. That’s ali well and good, my

günler için hiç de fena değil. Kadı

roman niyetine okuyorlar şimdi. İyi

çuestion o f dimbing to who knows

dear young friends, but how would

kızında da bulunacak birkaç kusurunu kenara itersek. Örneğin motor biraz, şeeeey, yani epey,

de sevgili gençler, o günler olmasa bugünler olur muydu? O sıkıntılar çekilmese, bugünkü rahat

how many thousands o f meters like in today’s jets. Conseçuently

we have götten vvhere we are today vvithout those experiences?

when it encountered a little cloud,

Would today's comfortable flights

hani çokça gürültülü. Sonra,

it immediately got friendly, shaking

bugünkü jetler gibi öyle bilmem

uçuşlara kavuşabilir miydik? O ilk uçuşumu şimdi böyle zevkle,

kaç binlerce yükselmek gibi bir

coşkuyla, mutlulukla anlatışımın

hands and launching into a long conversation vvith much

have been possible vvithout those grovving pains? The reason I

iddiası da yok. Bu nedenle ufacık

nedeni... Belki de... Belki değil,

gesticulating, rocking us

describe that first flight o f mine vvith such pleasure and

bir bulutla karşılaştı mı, hemen el

muhakkak... O gün

passengers too vvith motherly

enthusiasm is perhaps because I

sıkışıyor ve o dost buluttan

Anadolumuzun küçük bir hava

compassion: “Steep, my child,

ate the bread and cheese I bought

ayrılmadan sallana sallana sohbeti

meydanındaki ufak büfeden

sleep". They had vvarned us before

that day from a little canteen at a

sürdürüyor. Biz yolcularını da ana

kağıda sardırıp aldığım ekmek-

boarding: “Planes are fast, but

tiny airport in Anatolia vvith the

şefkatiyle “Uyu yavrum uyu’’ diye, sallıyor da sallıyor. Binmeden söylemişlerdi, “Uçak çok çabuk

peynirimi, ilk kez uçmanın, hem de

they're real boneshakers. ”

incredible satisfaction o f making

ülkemin bir uçağıyla uçmamın

As for meal service, who could eat or drink anything in ali that

belonging to my country at that.

turbulence? Better to wait until we

And I have alvvays felt 'at home' on

inanılmaz keyfiyle yediğim için olmalı... Yıllar boyu Türk Hava

my first flight, and on a plane

gider ama çok da sallar" diye... ikram mı? O sallantıda kim

Yolları ile her uçuşumda, kendimi

land. Better yet, let the plane land

every flight l ’ve made vvith Turkish

düşünür ki yeme içmeyi? Bekleyin

'evimde' hissettim hep... Evimde...

for a ‘rest stop', let some

Airlines ever since. □

208 SKYLİFE 3 /2 0 0 4


MDO is one of the leading integrated textile companies in Turkey and the vvorld. Conscious of the responsibility of being the leading one, MDO produces high quality products for Turkey and the vvorld. MDO has high technology and high production capacity for producing 'quality‘. m ıwm ınmı»ı n — ı w ı

" I m

i

İM nnU-»IIıı MDO MARMIS SPINNING MILL (RİNG)

MDO SPINNING MILL (OPENEND)

MDO KURT SPINNING MILL (OPENEND)

MDO VVEAVING MILL

MDO TOVVEL MILL

MDO KNITTING MILL

MDO PRINTING & DYEING MILL

EVITA TEXTILES FACTORY

* < r y -a a

S İS ‘ Z J T 1 8 MDO OUILT PLANT

MDO EXPORTS TEXTILES FACTORY

• 40 •

10

• 20

TONS DAILY CAPACİTY OF SPINNING MILL (RİNG)

»25

TONS DAILY CAPACİTY OF YARN DYEING MILL

TONS DAILY CAPACİTY OF TOVVELLING MILL

»120

1

MDO HOTEL TEXTILES FACTORY

MILLION MT ANNUAL PRODUCTİON WEAVING MILL (FLAT)

»50

TONS DAILY CAPACİTY OF KNITTING MILL

MILLION PIECES ANNUAL OUILT OUTPUT CAPACİTY

«65

TONS DAILY CAPACİTY OF SPINNING MILL (OPEN END)

TONS DAILY CAPACİTY OF PRINTING-DYEING MILL

M

Ü

40

THOUSAND PIECES DAILY GARMENT OUTPUT CAPACİTY

D

D E Ğ İR M E N C İ G R O U P Head Office: Organize Sanayi Bölgesi / DENİZLİ Phone: +90.258 269 11 35 (pbx) Fax: +90.258 269 11 34 İstanbul Office- Tekstil Merkezi (Keresteciler Sitesi) Fatih Caddesi No. 43 Merter / İSTANBUL Phone: +90.212 637 22 11 (pbx) Fax: +90.212 637 44 66 e-mail: mdogroup@mdogroup.com.tr web site: www.mdogroup.com.tr


A 9 B A T E

<9 6

v>

ft $ *

% ^ «

% » *

91

£

$ %

%

%

2004 03  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you