Page 1


Cotton fabric..our expertise.

You can see the new collection of Serdo at the follovving fairs. Turkish Textile Show

20-21 January The New York U.S.A Intertex

31 january - 2 February Milan - Italy m r.m a kro

Texworld

20-23 February Paris - France İlse

8-10 March İstanbul - Turkey

is a subsidiary o f

maSER

H O L D IN G IN C

Bağlar Mah. Fatih Cad. Martı Sokak No.2 3 4 5 4 0 Güneşli - Bağcılar/ İstanbul Phone :+ 9 0 2 1 2 4 7 4 32 4 6 Fax : +90 2 1 2 4 7 4 32 50 www.serdo.com serdo@maserholding.com

✓ — ab ! Hnsns \ Tostod for homıful substanceî Schods*oHgepnitt« Tox»ill*n

Test nostanze nocive accordıng lo - noch secondo

OkoTex Standard 100 No CAA 14326

FESTE«;u.,ch


H O Ş

G E L D İ N İ Z

/

W

E t C

O M E

A B O A R

D ear Passengers, We vvish to share with you our happıness that vvorld aviation has left the Black Year of 2001 behind and entered the Year of Hope 2002 .

The world aviation sector pla/s an impoıtant role in globalisation, and will take constructive measures in the new year to erase the deep scars inflicted by the chain of adverse events beyond its control. With the suppoıt of our passengers the flight volüme, which has diminished ali över the vvorld, will increase once again, and means will be sought to restore those flıghts vvhich have been dıscontınued. VVhere topics of direct concern to our passengers are concerned, such as flight safety, catering, reservations, and timetabling, we seek to provide the hıghest standards of secice, and will introduce measures that will help to forget the year 2001. Airlines are operating with very low profit margins so as to keep up vvith the dynamics of competition, and on the principle of ‘outstanding seıvıce at a reasonable price we w 111 present diversıfıed flight opportunities in 2002. Turkish Airlines is entering the year 2002 vvith 28 domestic and 76 In te r n a tio n a l flight P destinations, makıng a total flight network of 104 destination points. We will contınue to lend our full support to the ıntegration of tourism and business travel by means of flıghts vıa that '^SÇıisite'ety of İstanbul, vvhich is situated at the hub of the EastWest and North-South axes. Our primaıy goal is to open the doors of the vvorld for you, our passengers, enablıng you to be reunited vvith your loved ones. and to pursue /our business successfully. Över 10 million passengei's flew with Turkish Airlines ın 2001, and vve aim to increase this figüre in 2002 We are confdent that the number of holidaymakers coming to Turkey and outward bound passengers will increase this year. We believe that ali the adversities of the bleak past year will be left behind as 2001 dravvs to an end. We sincerely vvish that the year 2002 bring happiness and hope for ali the people of every country, and vvish our passengers and their families a happy, healthy and successful new year.

S a y ın Yolcularımız, Dünya havacılığının Kara Yılı 2 0 0 1 ’i geride b ı­ rakarak ‘Umut Yılı 2 0 0 2 ’ye kavuşm anın mutlu­ luğunu sizlerle paylaşm ak istiyoruz. K ü reselle şm en in sağ lan m asın d a ö n em li b ir yeri olan dünya havacılık sektörü, iradesi d ışın d a k a rş ıla ş tığ ı o lu m s u z o la y la r zincirinin açtığı derin izleri silebilm ek için yeni yılda olum lu adım lar ata­ cak. Siz y o lcu la rım ız ın d e ste ğ i ile tüm dünyada azalan uçuşlar artacak, dur­ d urulan se fe rle rin y en id en b aşlam ası için olan ak lar araştırılacak. Üstün hizm et anlayışı ile sunduğum uz u çuş güvenliği, ik­ ram, rezervasyon, tarife yapısı gibi yolcuları­ mızı d o ğ ald an ilgilendiren konularda 2001 y ı­ lını unutturacak ön lem ler hayata g eçecek . R ekabetin getirdiği dinam izm e ayak uydura­ bilm ek için ço k düşük kâr m arjları ile çalışan havayolları, yolcularım ıza ‘Uygun ücret-Üstün hizm et’ anlayışı ile 2002 yılında çeşitlendiril­ m iş uçuş olanakları sunacak. Türk Hava Yolları da 2002 yılına 28 iç hat, 76 dış hat olm ak üzere toplam 104 noktaya yayı­ lan uçuş ağı ile başlıyor. D oğu-Batı ve K uzey-G üney eksen lerinin tam ortasında yer alan dünya incisi İstanbul m er­ kezli uçuşlarım ızla turizm ve iş dünyalarının b ü tü n le ş m e s in e d estek v e re n k atkılarım ıza tüm gayretim izle devam ed eceğ iz. Siz, değerli y olcularım ızı sevd iklerin ize kavuşturm ak, iş­ lerinizi başarıyla sürdürebilm eniz için dünyanın kapılarını size açabilm ek baş hedefimizdir. 2001 yılında Türk Hava Yolları ile uçan 10 m ilyonun üzerindeki yolcum uzu 2 0 0 2 d e artırm ayı planlarken, bu yıl içinde T ürkiye’ye g e le ce k turistlerin ve yurtdışına çıkış y apacak yolculanm ızın sayısının aıtacağın a güveniyoruz. Tüm olum suzlukların, sıkıntılı 2001 yılının son günü ile birlikte arkam ızda kal­ dığına inanıyonız. 2 0 0 2 yılının sa d e ce bizim le u çan yolcu larım ıza değil, tüm ülk e insanlarına um ut dolu güzel günler getirm esini bekliyor, siz değerli yolcularım ıza aileleri­ nizle birlikte mutlu, sağlık dolu, başarılı bir yıl geçirm enizi diliyoruz. Saygılarımla...

YU SU F BO LA Y IR L I

G enel M üdür

Presidetıt a n d CEO


YIL / Y ea r 21

SAYI /

N um ber

222

C

İ Ç İ N D E K İ L E R

O

N

T E N

M e z o pota mya 'ya açılan kapı

Y Ö N E T İM / M A N A G EM E N T Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

H A R RA N

C E M M . KO ZLU

Türk Hava Yolları Adına Sahibi Publisher on behalf of THY

14

Genel Müdür / President and CEO YUSUF BOLAYIRLI

Door lo M esopotam ia By NURETTİN Y AR D IM C I

Adres / Address Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 34 8 3 0 İSTANBUL

Y A Y IN / P U B U C A T IO N Genel Koordinatör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü General Coordinator and Managing Editör Ü M İT U M A R

umitumar@superonline.com

Yayın Koordinatörleri / Editorial Coordinators B A H A R K A L K A N bkalkan@print.com.lr EMEL ÇELEBİ ecelebi@print.com.tr

Kapak / Cover: Ali Ihsan Gökçen

TANSEL TÜZEL

Kreatif Departman / Creative Department S U N A B A LK A N C I

(Yönelm en / D ire ctor)

Ö Z L E M SARAR

İngilizce Editörü / English Editorial M A R Y IŞ IN misin@superonline.com

Fotoğraflar / Photos SERVET DİLBER (Editör) sdilber@print com tr PRINT P H O T O B A N K TURKEY Tel: (0212) 2 4 5 2 6 28-29-30 www.ppturkey.com e-mail: ppturkey@ppturkey.com

SKYLIFE dergisine internette, w w w .thy.com üzerinden SKYLIFE ikonunu tıklayarak ulaşabilirsiniz. Access SKYLIFE magazine on the internet by clicking the SKYLIFE icon in w w w .thy.com

M e m le k e t g ib i ç a rş ı: K a p a lıç a r ş ı

38

A miniature tow n: The C overed Bazaar By TANSEL TÜZEL

R EK LA M / A D V E R T IS IN G THY Basın ve Reklam M üdürü/ Press and Advertising Manager YU R D AG Ü L A L T IN Ö Z yaltinoz@thy.com

Skylife Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators N U R H A Y A T KASAB ALI nkasabali@thy.com C E Y D A TAŞ PO LATO Ğ LU ctaspolatoglu@thy.com

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1 174-1 147-1 152-1 148-1170 Skylife Mali İşler / Advertisment Billing SEM R A G Ü N E R

Tel: (0212) 574 10 34

YA P IM P R O D U C T IO N PRINT İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. http://w w w .print.com .tr e-mail: print@print.com.tr İnönü Cad. No: 44 Gümüşkonak Apt. Kat: 2, Daire: 6 80060 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (021 2) 245 26 28 (pbx) (0212) 292 37 22 (pbx) Faks: (0212) 245 26 94

B A S K I-C İLT / P R IN T IN G -B IN D IN G D o ğ a n O fs e t Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. http://www.doganofset.com e-mail: doganofset@doganofset.com Hoşdere Yolu, C Blok 34850 Esenyurt - İSTANBUL Tel: (0212) 622 19 46 Faks: (0212) 622 19 59

50

•s**,.

^

R E N K A Y R IM I / C O LO U R SEP E R A T IO N

STA£T>PA Tel: (0 2 1 2 )2 3 5 98 95 İFax: (0 2 1 2 )2 3 5 99 59

Dergim izde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan kaynak belirtilme­ den tam ve özet alıntı yapılam az. / Neither text nor photographs from this publication may be reproduced either in full or summary without acknow leding the source. SKYLIFE, THY tarafından ayda bir yayımlanır / Skylife is published monthly by THY.

Z ü m rü t r e n k li b ir d ü ş An emerald dream By AY D IN Ç UKUROVA

T S


İki şehrin hikâyesi

60

BERLİN Tale o f Tw o Cities By EMEL ÇELEBİ

K a r ç iç e k le ri a S now Flovvers 8 / ALİ İH SAN GÖKÇEN

Rüya g ib i bir süs

N a h ıl 26 Enchanting bridal standarts: Nahıls

6

8

By AYŞE YETİŞKİN KUBİLAY

Bir kültür cümbüşü Ç ivi yazısından sanata

B EY P A ZA R I

K ale m işi

Exploring the past ir Beypazarı

From Cuneiform to

By S E V İM KOYUNOĞLU

84

VVorks of Art: Chasing and Engraving By ZEKİ KUŞOĞLU

B in ic ilik ta r ih in d e d ö r t n a la

92 G a llo p in g through equestrian history By DEMET SUNAR

K ehribar renkli lezzet

Ş a ir le r , e r e n le r d iy a r ı

PA SİN LER

76

HELVA ıoo Am ber coloured flavour «yKEREM CANATAY

Land of Poets and Saints By İB R A H İM YOĞURTÇU

106

CITYSCOPE

128

INFORMATION & RESERVATION

154

OYUNLAR / PUZZLES

158

VİDEO

160

KARTPOSTAL / POSTCARD


Karçiçeği/VV/nter aconite

İlk b ah ar, gü n eş ışınları­

S p rin g is the season we mostly associate with flovvers, and this is

nın okşadığı rengârenk çi­ çeklerle kaplı kırların, ye­ şillikli çayırların zamanıdır ya, çiçek denilince de ak­ lımıza hep bu mevsim g e­ lir. B u k a n ı g e n e llik le doğru olm akla birlikte, di­ ğ er m evsim lerde açan çi­ çekler de var elbet. Ö zel­ likle ülkem izde kışın, hat­ ta karda açan çiçekler bile görebilirsiniz. Bu bitki ve çiçek zenginliğinin n ed e­ ni, Türkiye’nin barındırdı­ ğı üç önem li flora b ölg e­ siyle kıta özelliği g ö ste r­ mesidir. Kuzeyinde Avrupa-Sibirya, güneyinde Ak­ d e n iz , iç b ö lg e le r in d e tran-Turan florasına sahip o lan T ü rk iy e, 9 5 0 0 bitki türüne de ev sahipliği ya­ p ıyor. A v ru p a’d ak i b itk i türü sayısının 12 hin oldu­ ğu h a tır la n ın c a , T ü r k i­ ye'nin nered ey se bir kıta kadar zengin olduğu sayı-

KrfrçiçeJ/VVirrter aconite

6 S K Y L IF E

O C A K -« J *. J A N U A R Y 2 0 0 2

indeed th e tim e o f gre atest abundance, but we should not forget the flowers o f other seasons. Among those o f the vvinter season th e re are some vvhich bloom while the snovv is stili on th e ground, The o utstanding diversity o f Turkey’s vegetation is due to its unique geographical stru ctu re , representing th re e majör flora zones: The northem regions have a flora typical o f N o rth e rn Europe and Siberia, the Southern regions that o f the Mediterranean, and the interior an Irano-Turanian flora. A lto g e th e r 950 0 species o f plants grow in Turkey, an enormous number when we rememb e r th a t th e e n tire flo ra o f E urope a m o u n ts to 12,000 species. So Turkey is a single country possessing a biodiversity vvhich rivals that o f a continent. W h a t is more, 3000 o f these plants are endem ic, in o th e r


The curtain in your dream

LVN O C J

HEAD OFFICE : Tanrıverdi Holding A.Ş. Aşır Efendi Caddesi Yapı ve Kredi Han No.83 Kat 6 Sultanhamam 34450 İstanbul / TÜRKİYE Tel. (90 212) 512 22 86 - 526 77 93 Fax.(90 212) 520 53 32 EXP0RT DEPARTMENT: Tel. (90 212) 789 50 0 2 /0 3 Fax.(90 212) 789 52 16/17

www.tanriverdi.com


sal olarak da d oğallanm ış oluyor. Ayrıca, 9500 bitki tü­ rü arasında üç bininin endem ik olm ası, yani dünyada yalnızca Türkiye’de bulunm ası da ülkemizin bu konu­ daki önem ini artırıyor. Kış, çiçekli otsu bitkiler için zor ve beklem eyle g eçen bir mevsim. Bu m evsim de çiçekli bitkilerin çoğunlukla

vvords unique to Turkey. VVinter is a difficult time fo r herbaceous flowering plants. İn this season most lose their leaves and their stems wither. Either their roots and bulbs survive beneath the soil, o r they w ait o u t the w in te r as seeds. Hovvever, there are some species vvhich continue their active life in vvinter, even pro-


K A L İ T E Y İ VE K O N F O R U Y

er d e

A

r a rk en

k te

b u l d u n u z

!

Four Seasons Hotel İstanbul, Conde Nast Traveler dergisi okurları tarafından ikinci kez “Avrupa’nın En iyi Oteli” aynı zamanda “ Dünya’nın En tyi 3. Oteli” seçildi. F ou r Seasons Hotel İstanbul has been chosen "The Best Hotel in Europe", f o r the second year in a row, as well as the "Third Best Hotel in the World" by the readers o f the Cond Nast Traveler Magazine.

F o u r S e a so n s H otel İ s ta n b u l b a ş a r ı l a r ı n a

Four Seasons Hotel Ista n b u l’s exenıplary

h e r g eçen gün y e n i l e r i n i ek le m e y e »levanı

service a n d dedication to perfection have

ed iy or. B u b a ş a r ı l a r ı n nasıl k a z an ıld ığ ın ı

been recognised once agaiıı. We invite

g ö r m e k , F o u r S e a s o n s k o n f o r u n u ve

you to experience the superb com fort

k u s u rs u z hizm et a n la y ış ın ı h issetm ek ,

and the acclaim ed service o f the Four

İ s t a n b u l ’ u f a r k l ı b i r şekilde y a ş a m a k için

Seasons İstanbul , a unu/ue hotel, in an

y a p a c a ğ ı n ı z t e k şe y v a r ; F o u r S e a s o n s

eztraordinary city.

İs ta n b u l’ a gelip, misafirimiz olmak.

F our S easons H o t e l

nde/f Tevkifhane Sokak No:l, 34490 Sultanahm et, İstanbul Tel (0-212) 638 82 0 0 Fax (0-212) 63 8 82 10 www.foursea8uns.com


ducing flovvers. The majority o f such plants are found in the Mediterranean region, primarily due to the mild climate, but also fo r geomorphological and topographic reasons. VVınter aconite (Eranthis hyemalis) is one such a plant, clumps o f which are found flovvering in late w inter and early spring. As soon as the snow melts in the Toros Mountains the brıght yellow petals o f this flovver bring colour to the grey limestone and grassy pastures near Tarsus. The best knovvn flovver associated vvith vvinter ıs undoubtedly the snovvdrop (Galanthus), but numerous species o f crocus, mountain wind flow e r (Anemone blanda) and poppy anemone (Anemone coronaria) also flovver in vvinter ın various parts o f this region, The lenten rose (H e lle b o ru s o rie n ta lis ), a m e m b e r o f the Chrıstmas rose family, is another example.

yapraklan dökülm üş, gövdeleri de kurumuş durumda olur. Kökleri ve soğanları toprak altında veya tohum olarak kışı geçirirler. Ama, bazı türlerin aktif yaşamları kışın da devam eder, hatta çiçek bile açarlar. Bu çiçekli bitkilere daha çok Akdeniz bölgesinde rastlanır. Akde­ niz’in öncelikle iklimsel avantajı, sonra jeom orfolojik ve to p ografik durum u bu çiçek lerin çoğ u n lu k la burada toplanm asına neden olur. Karçiçeği/kışboynuzu (Eranthis hyem alis) Akdeniz'de g eç kış veya erken baharda topluluklar halinde rastlanan bir çiçektir. Toros Dağları’nda eriyen karlar arkasından çıkan karçiçeğinin par­ lak sarı taç yapraklan, gri kalker kayalara, Tarsus yayla­ larına renk verir. Kış m evsiminde açan ve karla, kışla ilintili bir ad verilen çiçekli bitkilerden en bilineni hiç şüphesiz kardelendir (G alanthus). Aynı zamanda çeşitli

The snovvdrop flovver consists o f three whıte sepals and 10

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


yörelerde çiğdem (Crocus) ve Manisa lalesine (Anemone blanda, A nem one coronaria) de yine karçiçeği deni­ liyor. D oğu noel gülü de (H elleborus orientalis) kışla il­

hangs its head on the delicate green stem. There are ten natives species o f snovvdrop in Turkey, some to be found on the snow covered high pastures o f the Bolu Mountaıns, some in oak forest around İstanbul, and others at the foot o f snovvy limestone rocks in Taşlı Kiiikya. W hen the temperature begins to rise and the earth to vvamn up, the snowdrops push their heads through the snow. Excessive harvesting has endangered this beautiful flovver, which can be grown easily in gardens in the right climate, o r as an indoor pot plant. Turkey also has ten natives species o f cyclamen, vvhich grow över a wide altitude range from sea level to 2400 metres. Some o f these species produce lovely pink, vvhite o r red flovvers in early vvinter, and continue to bloom throughout the w inter months. The species Cyclamen coum, vvhich is vvidespread in the Black Sea region, grows in clumps in

gili verilmiş güzel isimlerden biridir. Kışın açan çiçeklerden kardelen, kar ve kışla adeta bü­ tünleşmiş gibidir. Üç çanak yapraktan oluşm uş kar gibi beyaz çiçeği, narin yeşil sapından aşağıya sarkık şekilde durur. Yurdumuz, on doğal türü bulunan kardelene ba­ zen Bolu yaylalarında karlar içinde, bazen İstanbul’da m eşe orm anının altında ya da Taşlı Kilikya’da karlı kal­ ker kayalıklarının dibinde ev sahipliği yapar. Havaların yumuşamasıyla toprağın ısınmasından dolayı karlar ara­ sından çıkan kardelenleri bu bölgelerd e kolaylıkla göre­ bilirsiniz. Aşırı toplam a nedeni ile tehdit altında olan bu güzel çiçeği uygun iklimdeyseniz, bahçenizde veya evi11 S K Y L IF E

O C A K —J». J A N U A R Y 2 0 0 2


nizde de kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. T ü rk iy e’de o n doğal türü olan sik lam en (C y clam en ) farklı bölgelerde ve 0-2400 metre yükseklikler arasında görülebilir. Siklamenin bazı türleri kışa girerken ve kış süresince pem be, beyaz, kırmızı birbirinden güzel renk­ lerle çiçek açar. Cyclamen coum Karadeniz bölgesinde yaygın olarak bulunan küçü k boylu p em b e çiçek leri olan bir cinstir. Ö zellikle ormanlarda, kayalıkların ara­ sında ansızın karşınıza toplu olarak çıkarlar. Büyük bir alan pem beye boyanm ış gibi olur. Bazen de ona karlar içinde rastlarsınız. Isınan topraktan pem be çiçekli boy­ nunu uzatarak dışarı çıkmaya çalışır. Siklam enin kültüre alm an pek ço k türünü çiçek çilerd e de bulm ak m üm­ kün. A nadolu’nun en b ilin en ve sevilen çiçek lerin d en biri olan çiğdem e (C rocus) ormanlar, dağlar, ovalarda kısa­ cası her yerde rastlayabilirsiniz. Bazı türleri kış ve erken baharda, bazı türleri ise sonbaharda açar. Şerit şeklinde altı adet ince yaprağı olan çiğdem kırları, dağ yam açla­ rını büyük alanlar halinde sarı, m or renklere boyar. Çiğ­ dem in popüler bir türü olan safranın (Crocus fleischeri) da üç adet portakal renkli stigması (dişi eşeysel organı) bulunur. Safran stigması toplanarak kurutulur ve tatlıcı-

T arakotu/Teofe

woodland and amongst rocks, sometımes colouring great svvathes o f ground wıth its small pink flovvers. These may sometimes be seen in the snow as the soil vvams up. Many cultivated varietıes o f cyclamen are to be found ın florists and nurseries. The crocus, one o f the best knovvn and best loved flovvers in Turkey, grovvs in a wide range o f habitats, including forests. mountains and plains. Some species flo w e r ın w inter and early spring and others in autumn. Their flowers are formed o f sıx narrow petals, and they may paint large areas o f mead12 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


lıkta kullanılır. Doğu noel gülünün yaprakları her dem yeşil­ dir. G eniş yapraklı orm anlarda, yerlerdeki kahverengi yap­ raklar arasında parlak koyu yeşil yaprakları ve açık sarı çi­

ows o r mountaın sıdes yellovv o r purple. The saffron crocus (Crocus fleischeri) has three orange stigmas, and it is these vvhich are gathered and drıed for culinary use.

çekleriyle bulunduğu yere renk katar. Y ine yılbaşında noel çiçeği olarak satılan Ruscus hypoglossum da parlak kırmızı renkli meyveleri ile orman içlerinde görülebilecek en kuvvet­ li renge sahiptir. Aslında, kışın küçük parlak kırmızı m eyveler d en ilin ce akla hem en yabani gül olarak b ilinen kuşburnu (Rosa canina) geliyor. 1.5 m etreye varan boyuyla çalı görü­ nümlü kuşburnu, kışın yapraklarını d ökü nce, üzeri kırmızı küçük m eyveler ile donanm ış bir süs ağacına benzer. Vitamin açısından çok zengin olan bu meyveler, kışın kar altındaki en güzel renkleri oluşturur. Bitki tür zenginliği ile kıta özelliği gösteren T ü rkiye’de anlatılanların dışında kalan daha pek çok çiçek, birbirinden canlı renkleri ile bem beyaz yorganıyla

The lenten rose is an evergreen which grows in deciduous forest, its glossy dark green leaves and pale yellovv flovvers easily spotted agaınst the brovvn caıpet o f fallen leaves. Ruscus hypoglossum is a vvoodland plant that lights up the vvinter season not vvith flovvers but with its bright red berries, vvhich make ıt easy to spot. The rosehips o f the wild dogrose (Rosa canina) remain on the bush after the leaves have fallen, lending decorative

gelen kışa hayat verir.

*Ali İhsan G ökçen, fotoğrafçı.

colour to the landscape, particularly against the white ground after snow has fallen. So w inter is a time to look out fo r plants and even flowers, that by their greater rarity lend additional pleasure and interest to country vvalks and hikes. • * A li Ihsan G ö kçe n is a p h o tog ra ph e r.

13 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Burak Akbulnt

G ü n ü m ü zd e de tarihteki ismiyle anılan Harran, Şanlı­ urfa’nın 44 kilom etre güneydoğusunda, kendine özgü kubbe evlerden oluşan sivil mimarisi ile de ilgi çeken şirin bir ilçe. GAP bölgesinde yer alan ilçe, artık sonsuz bir sessizliğe bürünm üş p ek ço k önem li tarihî kentin aksine günümüzde de hayatla iç içe. Tahıl ekim ine el-

Ali Ihsan Gökçen

H a rra n is a picturesque tovvn o f distinctive beehive shaped houses 44 kilometres south o f Şanlıurfa in southeast Turkey. Situated in the region watered by the series o f new dams constructed under the majör Southeast Anatolia Project, this historic tovvn is today looking forvvard into the future rather than back into the past, and the atmosphere is lively. The fer-

Harran’ın kendine özgü mimarisi ile görenleri hayrete düşüren kubbe evleri (en üstte). Yöre insanıysa gündelik yaşamını geleneksel bir şekilde sürdürüyor (üstte). / The domed houses of Harran are one of the area's most distinctive features (top). Traditional ways of life continue in this area (above).

16 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Ali İhsan Gökçen

tile Harran Plain is abundant not only in grain but in archaeological sites. T h e re are h u n d re ds o f ancient settlem ent mounds here, th e m ost im p o rta n t o f vvhich is Harran Höyük, where fînds have revealed that this site was inhabited vvithout ınterruption from 5000 BC until the 13th century AD. D ue to th e to w n 's p o sitıon on roads linkıng Mesopotamia to the Mediterranean coast it was known in Sum erian and A kkadian as Harran-u, meaning joumey o r caravan. A t the time o f the kıngdom o f Babylon it was knovvn as Uru-kı-

verişli Harran O v a sı’nda tarihin d erin liklerin e in en y ü zlerce h ö ­ yükten en önem lisi olan Harran Höyüğü’nde Kültür Bakanlığı adı­ na gerçekleştirilen kazı, restoras­ yon ve yüzey çalışm aları so n u ­ cunda H a rra n ve y a k ın çevresinin, daha ö n ce MÖ 3000 olarak b ilinen yerleşim tarihinin MÖ 5000'den, MS 13. yüzyıla ka­ dar kesintisiz sürdüğü anlaşıldı. M ezopotam ya’dan Akdeniz’e, batı v e k u z e y b a tıy a a ç ıla n y o lla rın kavşağında yer aldığından, bura­ ya bir zamanlar Süm erce ve Akatç a ’da seyahat ve kervan anlamına g e le n H arran-u d en ilm iş. B a b il devrinde ise şehrin ismi, Uru-kik ask al-al H arran olur. Aynı z a ­ m anda Asur ile A nadolu’yu b ir­ leştiren ticaret yolu üzerinde bu­ lunan Harran, Anadolu ile sıkı ti­ cari ilişkiler yürüten Asurlu tü c­ carların da uğrak yeriydi. Kuzey S u riy e ’d e y ap ıla n k azılard a e le g eçen Ebla tabletlerinde de, Har­ ran’dan sık sık söz edilm ekte. Eb­ la tab letlerin d e H arran adı, Ha-

kaskal-al Harran. The tow n also lay on th e tra d e ro u te b e tw e e n Assyria and Anatolia, and was a halting place fo r the Assyrian merchants who had elose trading links with Anatolia. The Ebla tablets discovered in northem Syria make frequent mention o f Harran, which is

Diinyada ilk kez tek tanrıya inanılan yer olan Harran'da yöre insanı yaşamını, hemen yambaşındaki tarihten habersizcesine sürdürüyor. / Monotheistic beliefs first began in Harran, where local people today pursue their lives unaware of their region's history. 17 S K Y L IF E

O C A K -«j**. J A N U A R Y 2 0 0 2

called Ha-ran-an-ki, and provıde valuable h is to ric in fo rm a tio n . Harran vvas a cult centre, and in 2000 BC vvas th e second m ost


Harran Ulu Cam isi’nin avlusundaki frizler (solda). Harran kazılarında Höy'uk’de bulunan Tunç Çağı’na ait insan figürin ba§ları (üstte). MÖ 6. yüzyıla tarihlenen Yeni Babil devrine ait pijm iş toprak çivi yazılı tablet (altta). Priezes in the courtyard of Harran Ulu Mosque (left). Heads of bronze age figurines found in excavations at Harran (above). Cuneiform clay tablet dating from the 6th century BC New Babylonian period (belovv).

irmportant city after Assur itself. One o f the Man tablets dating from 1800 BC relates how, after a long period o f war, the Hittite king Şuppillulima and Mitanian king Mativaza signed a peace treaty in the name o f the moon god Sin and sun god Samas ın the temple o f E-hul-hul (House o f God) Sın dedıcated to the moon god in Harran. İn the 6th century BC, during the Late Assyrian period, Harran briefly became Capital before being conquered by the Parthians, who called the city Carrhae and ruled here until 54 BC. Monotheistic vvorship originated in Harran during the time o f Abraham, who lived in Harran fo r some years, and is said to have married here. A temple was built in his name in the city. Harran is also ımportant in early Islamic history, since it was conquered by Om ar in 640 AD. Under Arab rule Harran vvas a celebrated centre o f learning, home to such famous scholars as the 9th century mathematician Sabit Bin Kurra, the physicist Cabir ibn-i Hayyan and astronomer Battani. Under the last Umayyad calıph Metvan II Harran became a capıtal city fo r the second time. Its golden

ran-an-ki şeklinde geçer. Bir kült merkezi olan Harran MÖ 2000’de Asur şehrinden sonra, ikinci önem li şehir­ dir. MÖ 18. yüzyıla ait Mari tabletlerinin birinde, Har­ ran'da ay tanrısı adına yapılan E-hul-hul (Tanrının Evi) Sin T ap ın ağ ı’nda, Hitit Kralı Şuppillulim a ile Mitanni Kralı Mativaza arasında uzun süren savaşlar sonucunda Ay Tanrısı Sin ile G üneş Tanrısı Şamaş adına önem li bir anlaşm a imzalandığı geçer. MÖ 6. yüzyılda G eç Asur devrinde, kısa bir süre başkent olan Harran, daha sonra Carrhae adı altında MÖ 54’e dek Partların elinde kalır. D ünyada ilk kez tek tanrıya in anılm ası ise Har­ ran'da, Hz. İbrahim zamanında gerçekleşir. Bir sü­ re Harran’da kalan Hz. İbrahim ’in, burada evlen­ diği ve adına m escit yapıldığı kaynaklarda g eçi­ yor. Hz. Ö m er zamanında (MS 64 0 ) ele geçirilen Harran’ın İslam tarihindeki önem i de büyüktür. B u­ rada yetişen ünlü filozoflar arasında 9. yüzyılda ya­ şayan m atematikçi Sabit Bin Kurra, fizikçi Cabir İbn-i Hayyan, gökbilim ci Battani başta gelir. Harran, İslam devrinde Em eviler’in son halifesi II. Mervan zamanında ikinci kez başkent olur. En parlak devri ise Eyyubiler zamanıdır. Bu dönem de Harran, şehirciliğin, sanat ve 18 S K Y L IF E

O C A K —ja~ J A N U A R Y 2 0 0 2


F a b r ıc S

Möd al

Viscose f^ a tu re i

Soft g r e a th in 9 5 m o o th

SilkV Glossy Cool l_ u x u r io uS

Sanayi ve Pazarlama A.$.

KARSU Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş,

Yams Phone: 90(352) 697 40 01 pbx Fax: 90 (352) 697 40 27

e-mail:info@ka rsu.com.tr Fabrics & Garments Phone: 90(212) 886 66 30 Fax: 90 (212) 886 66 57

e-mail:karsu@karsu.com.tr

Fibres by

LENZING AG Austria


Burak Akhulut

/ > 1Vi' ‘ < te k n iğ in d o ru k n o k ta s ın a u la ş ır, 1260'da M oğollar tarafından istila edi­ lip, yakılıp yıkıldıktan sonra eski ö n e­ mine bir daha kavuşamaz. Harran ören yerin de çeşitli d önem lerd en kalan birçok eser mevcuttur. Y aklaşık dört kilom etre uzunluğundaki surlar, sur kapıları, şehrin güneydoğusunda yer alan, Hititlerden başlam ak üzere dört yapı katına sahip olan ve iyi durumdaki iç kale, şehir m erke- , zi yakınındaki höyük ve höyüğün kuzey eteğinde bulunan Ulu Camii ile 33.30 m et­ re yüksekliğindeki minaresi şehrin ihtişamı­ na tanıklık eden anıtsal kalıntılardır. Uzunluğu dört kilom etreyi, yüksekliği ise b eş m etreyi bulan surları, Kuzey Anadolu Kapısı, Aslanlı Kapı, Bağdat Kapısı, Musul

Harran Içkalesi'nin güneybatı kulesi (üstte). MÖ 2500 yı­ lına tarihlenen Eski Tunç Çağı’na ait pijm ij toprak çıplak kadın figürini (solda). / The southwest tovver of Harran Castle (above). Pottery figüre of a woman dating from around 2500 BC during the early bronze age (left).

age was urıder Eyyubid rule, when architecture, art and technology reached a zenith. A fter the city was razed by the Mongols in 1260, hovvever, it never recovered its former importance. The rnins o f ancient Harran attest to its form er splendour. Among the monumental structures dating from various periods o f history are the city walls, vvhich are nearly fo u r kilom etres in length and five metres in height, city gates, and the keep, which is in a good state o f presen/ation and consists o f four structural layers, the earliest dating from the Hittites. On the north side o f the settlement mound is the magnificent mediaeval Ulu Mosque, vvhose minaret is över 33 metres in height. There are six gates in the vvalls: the N o rth Anatolia Gate, Lion Gate, Baghdad Gate, Mosul Gate, Rakka Gate and A leppo Gate. Excavations, restoration and field surveys have been continuing here since 1983 under the auspices o f the Ministry o f Culture, and the vvalls on either side o f the Aleppo Gate have been com pletely uncovered. Archaeologists have also

Kapısı, Rakka Kapısı ve Halep Kapısı ile dı­ şarı açılır. Harran ve çevresinde 1983’den bu yana Kültür Bakanlığı adına gerçekleştirilen kazı, restorasyon ve yüzey araştırm a çalış­ malarında Halep Kapısı’nın çevresindeki sur duvarları tümüyle açığa çıkarıldı. Y ine kazılar sırasında İslam devrine ait bir kent kalıntısı da bulundu. K entin m im arisini oluşturan dar sokaklara açılan bitişik nizam lı, dik- , dörtgen ve kare planlı evlerin avluya açılan odaları bulunuyor. Tandır, erzak küpleri ve

revealed the remains o f an Islamic period city vvith adjoining rectangular plan houses vvhose rooms open 20

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


O R UU S U R ? İhracatın dili ayrı, tahsilatın dili apayrı... Ü rettiniz, sattınız... Sıra alacaklarınızın tahsilatına geldi, zorlandınız. Mallar güm rükte kaldı. Bürokrasi içine girdikçe çoğaldı. Dil işi zaten problem... Yabancının hukuku bizimkinden çok farklı...

Oysa alacak işlemlerinin takibini Pam uk Factoring’e devreden şirketler • N akit sıkıntısı çekm ezler Yükleme evraklarınız Pamuk Factoring’e ulaştıktan 1 gün sonra alacağınızın %80’e varan miktarını Pamuk Factoring size öder!

• Dil sorunu yaşam azlar Hem hukuki sorunların hem de müşterilerinizle doğabilecek sorunların aşılmasında bütün iletişim hizmetlerinizi, Pamuk Factoring üstlenir!

•Garantili ihracat yaparlar Alacağınızı garantili hale dönüştürür!

« •»

<5

İhracatta da tahsilat dilini en iyi Pamuk Factoring konuşur!

PAMUK F

A

C

T

O

R

İ N

G

A v w w .p a m u k fa cto rin g .co m .tr C um huriyet Caddesi, Elmadağ Han N o: 8 K: I 80200 Elmadağ - İstanbul Tel: (0 2 12) 296 85 05 pbx Fax: (0 2 12) 234 13 98


su kuyuları bulunan evlerin duvarları taş tem el üzerine tuğla ya da kerpiçten yapılma. Tabanları ise genellikle yüksek d ereced e fırınlanmış sağlam tuğlalarla döşeli ya da bastırılmış kerpiçten. MS 7. yüzyıldan 13- yüzyıla ka­ dar İslam devrinin her dönem inde iskân edilen Harran H öyüğü’nde açığa çıkarılan antik kentin planının mü­ kemmelliği, yüksek d ereced e fırınlanmış tuğla borular­ d an (k iin k ) o lu ş a n k a n a liz a s y o n ş e b e k e s in d e n ve evlerdeki pis suyun atılmasına yarayan taş kanallardan anlaşılır. Y ine höyükte açığa çıkarılan ve Eyyubi devri­ ne tarihlenen, o zamanın öğütm e sanayini gösteren ve in san g ü cü y le ç a lış a n b a z a ltta n y a p ılm a d eğ irm e n kom pleksleri de burada tahılın bolluğuna işaret eder. Harran, İslam çağında, Eyyubiler dönem inde, seram ik tekniği bakım ından da en parlak devrini yaşamış ve sa­ natın d oaığuna ulaşmıştır. Kazı çalışmaları sırasında es-

onto courtyards. Tandır ovens, jars fo r storing grain and wel!s have been found in the houses, whose vvalls are built o f brick o r adobe över stone foundations. The floors are mainly laid with bricks fîred at a high temperature, o r sometimes o f beaten adobe. This city possessed a sevverage system consistıng o f fired earthenw are pipes. Basalt flo u r mili com plexes worked by human power and dating from the Eyyubid period

Harran Höyiik’de bulunan bazalt değirmenler (üstte sağda). Höyük’de bulunan pi;mi§ topraktan kulplu kiip ağızı (üstte solda). Ulu Camii'de bulunan stilize motifli benzersiz bir ahşap eser (solda altta). İslam devrine ait pi|mi| toprak bir vazo ve kandil (altta). / Basalt grinding stones discovered by archaeologists reveal that flour was being ground here on a huge scale (above right). The rim of an Eyyubid period jar (above left). Fragment of woodcarving is from Harran Ulu Mosque (left). Pottery vase and lam p dating from the Islam ic period (below|.


Harran Höyliğli’nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan İslam dönemine ait kent kalıntıları (üstte) Eyyubi döneminden üstü yazılı pişmiş topraktan ya­ pılmış bir vazo (altta). / Ruins of the ancient Islamic city excavated at Harran settlement mound (above). Eyyubid period pottery vase with inscription (below).

ki Tunç Çağı’na ait pişmiş topraktan kadın figürini, eski

uncovered during excavations o f the mound reveal how

Asur dönem ine ait taştan bir silindir mühür, yeni Babil dönem ine ait ve Kral N abonid’le Sin M abedi’nden bah­ sed en çivi yazılı pişmiş toprak tablet ve yine Sin Mabedi’ne ait çivi yazılı adak kitabeleri, Eyyubi devrine ait renkli figürlü cam ve stilize motifli bir ahşap parçası ile sikkeler bulundu. H öyük ve çevresi tarih ö n ce si çağlard an beri Halaf, Ubeyd, Uruk, Tunç Çağları, Hitit. Hurri, Mitanni, Asur, Babil, H elen, Roma, Bizans ve İslam devrinde de Em eviler, A bbasiler, Sel­ çuklular, Zengiler ve Eyyubiler’in hâkim iye­ tine girmiştir. En önem li İslam eserlerin­ d en Ulu Cam i, Harran H öyü ğü’nün kuzeydoğu eteğinde yer alır. Türki­ y e ’d ek i İslam m im arisine ait en eski cam i olan Harran Ulu Camis i ’n in E m e v ile r d e v rin d e MS

abundant the grain han/ests must have been. Early finds include a bronze age terracotta figurine o f a vvoman, an ancient Assyrian cylinder seal, cuneıform tablets dating from the N ew Babylonian period referring to King Nabonid and the Temple o f Sin, and cuneiform offering inscriptions belonging to the same temple. Eyyubid period finds include glassvvare vvith coloured figurative designs, a fragment o f w ood caı^ed with stylised motifs, coins, and pottery vvhich shows that this period was the heyday o f ceramic art in Harran. Harran's history is long and complex, beginning with the Halaf, Ubeyd and Uruk cultures, and follow ed by the H ittite, Huırian, Mitannian, Assyrian. Babylonian, Hellenic, Roman, Byzantıne and Islamic penods. During the latter Harran was ruled by the Umayyads, Abbasıds. Seljuks, Z e n g id s and Eyyubıds. Harran Ulu Mosque is the oldest mosque in Turkey, b u ilt by the Umayyad king Men/an II between 744 and 750. The oldest Islamic university vvas also situated here. The fascinating artefacts excavated at Harran can be seen at Urfa Museum. •

7 4 4 -7 5 0 y ılların d a II. M ervan tarafından yaptırıldığı biliniyor. İslam devrinin en eski üniversi­ tesi de burada. Harran’da kazılar sonucunda bu­ lu nan y ü z le rce e s e r b u g ü n Urfa Müzesi’nde sergileniyor. • * Dr. Nurettin Yardımcı, arkeolog, Harran Kazıları Başkanı.

* D r. N u re ttin Yardım cı ıs head o f th e archaeologıcal team carrying o u t excavations at Harran.

24 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


İnfoMobil+ Restaurant Sinema ava Durumu Futbol Milli Piyango Carakol Faiz Oranları Günlük Burç Döviz

A-Tipi Yat Fonu AriaMerkez ie r A r ia h a ttın ın içindeki dertsiz ta sa s ız b ilgi servisi: *1 0 0 # js a ltm a ezberletm ez, w a p istemez. Telefondan *1 0 0 # çevrilir, menüsüne g irilir. :estoranlara, yol durum una, fala, sinemaya, döviz kuruna, nöbetçi eczaneye ve başka >ek çok şeye b ir b ir bakılır. İstenilen b ilg in in numarası g irilir, cevabı kısa mesajla ıemen gelir. Üstelik b ilg i istem ek 2 mesaj fiya tın a , m enüde gezinm ek bedava!

îte Aria'ya katılm ak için bir neden daha!

444 1 555 www.aria.com.tr


Rüya gibi bir süs mm]

Enchanting bridal standards Texl and visual materials AYŞE YETİŞKİN KUBILAY*

O n the occasion o f circumcisions, vveddings and other festivities in Ottom an times, processions featured decorative stan­ dards knovvn as nahıl. These beautiful standards, comparable in some respects to Christmas trees, were the w ork o f special craftsmen knovvn as nahılbent, w ho covered the iron stem and branches w ith diverse decorative objects made from wax and other materials. Nahıl is an Arabic w ord meaning palm tree, and another Arabic vvord, nah referred in Central Asia to either a type o f gold brocade o r a tree laden with fruit o r flowers. Both vvords are therefore symbolically associated vvith fertility and abundance, revealing a relation-

B u g ü n d e n b ak ıld ığ ın d a d aha ç o k b ir N oel a ğ a cın ı anım satan ve inanılm az incelikteki detaylarıyla insanı düşler âlem ine götüren bir süs nahıl. Osm anlı eğ len ce­ lerinin, sünnet ve düğün alaylarının ayrılmaz bir parça­ sı... Nahıl, Arapça bir sözcük ve hurma ağacı anlamını taşıyor. Taşıdığı bir diğer anlam ise balm um undan ya­ pılmış ağaç, yapraklı dal ve çeşitli m alzem elerin kulla­ nılmasıyla oluşturulmuş süs öğesi. Nahılbent denilen es­ n af tarafından yapılan bu süs ağacının Osm anlı sosyal ve kültür yaşamında kullanıldığı alan şenlikler, düğün­ ler ve alaylar olur, bu nedenle bir çeşit ‘düğün mumu’ 26 S K Y L IF E

OCAK

Nahıl Nahıls

JA N U A R Y 2 0 0 2


shıp with ancient ceremonies in the vvorship o f Dionysus, god o f w in e o f A n a to lia n o rig in . İn ancient Anatolia, particularly in the region o f Phrygia, double handled wine jars and vine stock, vvhich w e re sym bols of Dionysus, and nahıl-like standards are known to have been carried before processions on D ionysian feast days. Sımilar standards were also used at festivals in Renaissance Italy, and may d e riv e fro m th e same ancient custom. İt is thought that the nahıl was first used at Ottom an festivals in the I5th centuıy, when they figured prominently in the wedding celebrations fo r Sultan Mehmed II. Nahıls w e re carried at the head o f both bridal and circumcision processions, and placed ın the nuptial chamber o r beside the bed o f boys vvho had been circumcised. İn the case o f vved-

niteliği kazanırdı. Nahıl, Rönesans İtalyası ve Anadolu kaynaklı D ionysos şenliklerine kadar pek ço k etkinliğin neşesiydi. Arapça kökenli ‘Nah’ sözcüğü Orta Asya’da altın işlem e­ li bir kum aş çeşidini tanım larken, meyvesi ve çiçeği bol olan verimli ağaç anla­ mıyla da döl bereketine işaret eder ve bu da D ionysos için yapılan adak törenle­ riyle ilişkilidir. Mitolojide, şarap ve eğlence tanrısı olan D ionysos adına düzenle­ nen bayram ve adak törenlerinde, alayların önünde D ionysos’un sim gesi olan iki kulplu şarap testisi ve üzüm kütüğünün yanında, özellikle Frigya bölgesinde nahıla benzer bir süslem enin taşındığı bilinir. 28 S K Y L IF E

OCAK -

*

JANUARY 2002


dıng processions fo r the sons o r daughters o f a high-rankıng statesman such as the grand vezir, the largest nahıl at the front o f the procession vvould be accompanied by trays o f sweetmeats and sweet pastries, vvrapped bundles o f candies, jugs o f perfumed fruit drinks knovvn as sherbet, bags o f coıns, caskets o f jewellery and other gifts. Sacnficial rams vvould also be among these gifts. İn royal proces­ sions the nahıls vvould be supen/ised by a special official knovvn as the nahıl ağası. The nahıl's iron stem and branches bore numerous hooks, on which were hung decoratıons made o f wax in the form o f fruit o r sometimes animals. and tinsel. The size and number o f the nahıls varied accordıng to the ımportance o f the

İki şeker bahçesini Tersane Bölüğü neferleri taşıyor (karşı sayfada solda). 16. yüzyıl el yazmasında elde taşınan nahıl (karşı sayfada altta). Çocuklar için şeker satan Alçı Balcı esnafı (üstte). Şenlikte şeker bahçeleri ve nahılların geçidi (sağda). / Two gardens made of sugar being carried by soldiers from the Naval Arsenal (facing page left). A small nahıl illustrated in a I6th century manuscript (facing page bottom). A vendor of decorative svveets for children (above). Sugar gardens and nahıls being carried in procession (right).

O sm anlı şenliklerinde ilk kez 15. yüz­ yılda kullanıldığı sanılan nahıl, Sultan II. M ehm ed’in düğününde de baş kö­ şed ed ir. G e le n e ğ e g ö re d ü ğ ü n lerd e damat tarafından yaptırılır, gelin gider­ k e n alayın ön ü n d e y er alır ve gelin odasına yerleştirilir, sünnet d üğünle­ rinde ise sünnet çocuğu için oluşturu­ lan alayın önünde götürülür ve sünnet y atağın ın yanına yerleştirilirdi. E ğer düğün alayı bir sadrazam veya bir ve­ zire aitse, öndeki büyük bir nahılın ar­ dından sırasıyla şekerlem e ve tatlı sini­ leri, şeker bohçaları, şerbet sürahileri, para keseleri, m ücevher kutuları, kur­ banlık koyunlar ile katırlara yüklenen diğer hed iyeler taşınırdı. Sur-ı hüm a­ yunda nahılları idare ed en bir nahıl ağası bulunur ve gidişatı bu kişi yön e­ tirdi. 29 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


J. B. Van Mour, Düğün Alayı, 18. yüzyıl bakır baskı (üstte). Salomon Schweigger, 17. yüzyıl başı Düğün Alayı, tahta baskı (altta). / W edding Procession, j. B. Van Mour, I8th century copper engravıng (above). Woodcut illustration of an early 17th century wedding procession, Salomon Schweigger (below). Nahılın dem irden hazırlanmış ana iskeletinin her yanına yerleştirilen çengellere çiçekler, ağaç dallarının, yem iş­ lerin ve m eyvelerin asılları ya da balm um undan yapıl­ mış şekilleri asılır, araları sırma gibi parlak tellerle süsle­ nirdi. B ı ı süsler arasına balmumundan yapılma hayvan­ cıklar da konulurdu. Nahılların boyutları yer aldıkları alayın önem ine göre değişmekteydi. Sayıca çok olması ve şatafatlı görünüm ü düğün sahibinin de sosyal ve ekonom ik statüsünün bir göstergesiydi aynı zamanda.

occasion, so that a wedding procession with many large nahıls indıcated the high rank and wealth o f the bridegroom's famıly, who were responsible for organising the weddıng festivities. The largest o f ali were used at weddings o f royal princesses and circumcisions o f royal princes. A t grandiose celebratıons it was common to have not only several large nahıls, but also twenty to thirty o f medium size and numerous small ones. One o f the most spectacular such events was the circumcision celebration fo r the future Mehmed III, son o f Sultan

30 S K Y L IF E

O C A K -> j> . J A N U A R Y 2 0 0 2


Bir tanıdık d ü n y a y a bedeldir. Tanımadan güven duyulmaz, tanımadan iyi hizmet olmaz. Bu yüzden biz bütün yatırımımızı müşterimizi tanıma üzerine kurduk. Standart müşteri anlayışını ortadan kaldırdık. Müşteri anlayışımızı segmentlere ayırdık; Bireysel, Girişimci, Özel, Ticari ve Kurumsal. Bu yüzden 3.5 m ilyon m üşterim ize her gün yenileri ekleniyor.

PAMUKBANK ©


Sünn et a la y ı şe k e r b a h çe le rin d e h a v u zla r, fıskiyeler ve kayıklar da bulunurdu (sağda). Sul­ tanın üç şehzadesiyle birlikte şeker bahçelerini ve simgesel meyveler, çiçeklerle donanmış nahılları görm ek üzere Eski Saray’a gitmesini anlatan minyatürden bir detay (altta solda). 19. yüzyıl başı bir gelin alayında nahıl, A. I. Melling (altta sağda). / Sugar gardens with pavilions, fruit trees and fountains made for a royal circumcision procession (right). Detail of a nahıl in an early 18th cenury m iniature (below left). A nahıl being carried in an early 19th century vvedding procession, A. I. Melling (below right).

Üç b o y olarak yapılan nahılların büyük boyutlu olanları sultan dü­ ğünlerinde ve şehzade sünnetlerin­ de kullanılmaktaydı. Bu tip tören­ lerd e b irk a ç ad et b üyük n ahılın yanında 20-30 adet kadar oıta boy ve ç o k sayıda kü çü k boyutluları da yapılırdı. Her kat ayrı bir birim gibi d üşü nülür, a n ca k b ir bütün olarak görünürdü. Sünnet alayları içinde en dikkat çekeni Sultan I I I . M urad’ın oğlu Ş eh zad e I I I . Mehm ed’in 1582 yılında yapılan düğü­ nüdür. Renkli balm um undan beş adet büyük boy, 360 kadar da orta ve küçük boy nahıl yapılıp bir haf­ ta boyunca şehirde dolaştırılmıştı. T a rih çi H am m er, K anu ni S u ltan Süleym an’ın sadrazamı İbrahim Paşa’nın düğününde yaptırılmış olan büyük iki nahıldan birinde 60 bin, diğerinde 46 bin parça mum, mu-

M IW ,

Murad III, in 1582. Five large and around 360 medium and small sized nahıls decorated with coloured wax omaments were carried in procession around the city fo r a week. The historian Hammer w rote that at the vvedding o f İbrahim Paşa, grand vezir to Sultan Süleyman the Magnificent, there vvere tw o large nahıls decorated with sixty thousand and forty-six thousand moulded wax omaments and wax plaques respec-

|

32 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


T im e

to

ta k e

o f f . ..

A

*

Follow the rising trend of the Turkish economy with the İstanbul Stock Exchange. İSTANBUL STOCK EXCHANGE w w w .is e .o r g


1720 Şenliği’nde şeker bahçelerinin geçişi (solda). 16. yüzyılda elde taşınabilen nahıla örnek (altta). / Sugar gardens being carried in procession in 1720 (left). Small nahıls, I6th century (below).

tively. Large nahıls were between 10 and 22 metres in height, and it to o k tw o to three hundred people - usually vvorkers from the naval arsenal o r janissaries - to carry each one w ith row s o f cables, fu rth e r cables being attached to the upper part o f the standards to maintain th e ir balance. The highest could sometımes not get past the jutting bay windows o r vvalls o f houses on the narrovv streets along the route, and carpenters accompanied the procession to demolish such obstacles, vvhich vvere rebuilt once the festivities were över. A nother type o f nahıl was in the form o f artificial gardens vvhose flovvers and other motifs were made o f coloured sugar instead o f wax, in vvhich case the edible decorations vvere distributed to the crowds when the procession was över. The wax decorations could not be distributed in this way because the paints used to co lo ur them were poisonous. The makers o f the sugar decorations vvere knovvn as sükker nakkaşı, literally sugar decorators. Some o f these craftsm en vvere Spanish Jews w ho had taken refuge in the Ottom an Empire after being expelled from Spain, and they introduced m o tifs and te c h n iq u e s fro m Renaissance Europe. These sugar confec-

laj ve plakanın kullanıldığından bahseder. Ayrıca, insan kudretine de işa­ ret ederek nahılların büyüklükleri ile ağırlıklarına dikkat çeker. Büyük boyutlu nahıllar 10 ila 22 metre yüksekliğinde olur ve çoğunlukla tersa­ nedeki işçiler veya yeniçerilerden oluşan 200-300 kişi tarafından ince ha­ lat ve tellerle bağlanarak taşınırdı. Törenlerde geçtikleri yerlerde taşımaya engel olacak cum ba veya şahnişin gibi çıkıntılar ya da duvarlar yıkılabiliyordu. Bu nedenle, alayda m arangozlar nahıl taşıyanlarla birlikte yürür ve yıkım işini gerçekleştirir, düğün bitiminde ise yıkılan bölüm ler tamir ettirilirdi. 34 S K Y L İF E

O C A K -< j> . J A N U A R Y 2 0 0 2


AİLE BOYU ENE İ p r a g a z E k o E n e r j i S i s t e mi ® ' n d e n S o r u n s u z E n e r j i Ç ö z ü m l e r i

Ipragaz, yaşadığınız mekanlara ekonomik, temiz, çevreci, kullanımı

kolay ve dört mevsim ikmal garantisine sahip güvenli bir yakıt sistemi sunuyor: Yaşadığınız mekanlar

0 İPRAGAZ

enerji ihtiyacını tek merkezden kesintisiz karşılayan EkoEnerji Sistemi®, evinizin ısınma, pişirme ve

sıcak su gereksiniminin tümüne birden aynı anda cevap verirken enerji maliyetlerinizi hissedilir ölçüde

Yaşadığınız mekanı

düşürüyor. Her kapasitedeki enerji gereksiniminiz için ipragaz'a gelin. 40 yıllık deneyimimiz, ulusal EkoEnerji Sistemi®

ile tanıştırın,

ve uluslararası standartlara uygun ekipmanlarımız ve kesintisiz LPG ikmal garantim izden yararlanın.

güvenli, hesaplı

ve tem iz enerjinin

rahatlığını yaşayın.

İPRAGAZ LPG uzmanı

E K O E N E R J İH A T T I

0800 211 60 11 www.ipragaz.com.tr


Nahıllarda y er alan ta s­ vir ve b a h ç e le r r e n g â ­ re n k b o y a n m ış b a lm u ­ m u n d an y a p ılır, ş e k e r ­ den yapılma figürler şen ­ lik sonunda yenm esi için halka d ağıtılır, diğerleri ise b o y a m a lz e m e sin in zehirli olm asından dolayı d a ğ ıtılm a z d ı. ‘S ü k k e r n a k k a şı’ o lara k da b ili­ n e n ş e k e r c i u sta la rın ın a r a s ın d a , I s p a n y a ’d an O s m a n lı to p r a k la r ın a g e lm iş M u s e v ile rin to ru n la r ı da b u lu n u rd u . B u ra d a n h a re k e tle , ş e k e rci u sta la rın ın R ö n e ­ sans’a özgü bazı süslem e m o tiflerin i ve te k n iğ in i bilm eleri olağandı. Sük­

| | §

Mimarbaşı ile nahıl ağasının önünde Sur Emini ile Tersane Bölüğünden bir ağa yürür. Arkalarından nahılları yapanlar gelir. Hepsinin elinde dev boyutlu nahılların geçmesini önleyen dar sokaklardaki engelleri yıkm ak için gerekli araç-gereç bulunur­ du (üstte ve altta). / Superintendent of the City Walls and a Naval Arsenal officer walked in front, follovved by the Chıef Architect and the Superintendent of Nahıls. They carried implements for demolishing any walls along the narrovv streets which mıght prevent the passage of the gigantıc nahıls (above and below).

ker nakkaşları bayramlar­ da da çocuklar için şeker yapar, bunlar Alçı B alcı esnafı tarafından satılırdı. Bir nahılda bulunan farklı şe­ killerin ne olduğunu anlam ak için, 16. yüzyılda yapıl­ mış olan bir nahılın üstün- ş d e y er a la n s ü s le m e le r e it b ak m a k ilg in ç o la c a k tır; | k ü re le r, to p la r e tra fın d a J çim en ler içind e havuzlar, h a v u z k e n a r ın d a s e rv i ağaçları ve tavus kuşları, lale ve gül bahçeleri, çiğ­ d em , m e n e k şe , lale, k a ­

tioners also made svveets fo r children that were sold by vendors known as Alçı Balcı. İn the 16th century, nahıls decorated w ith many lively and colourful compositions, including m in ia tu re gardens surrounding spheres, with grassy lawns, ponds with cypress trees and peacocks at the edge; tulip and rose gardens. O ther flovv­ ers represented included crocuses, v io le ts , carnations, hyacinths, narcissi, and anemones. There w ere fru it and nut trees, including the citron, apple, pear, quince and pistachio, and animals such as the horse, camel, lion, elephant and the fabulous phoenix. From th e I 8th ce n tu ry the elaborate nahıls o f earlier centuries were superseded by far simpler ones, decorated only with gold and silver tinsel and silk tassels. İn some areas o f central Turkey today vestiges o f the traditional nahıl continue to feature in vvedding ceremonies. •

ranfil, süm bül, nergis, şa­ kayık çiçekleri ile turunç­ lar, fıstık, elm a, armut, ay­ va ağaçları, at, d ev e, a s­ lan, fil gibi hayvanlar ile anka kuşu gibi hayali hay­ vanlar. 18. yüzyıldan itibaren ise, çok sanatlı nahılların yerine sırm alar, güm üş teller ve ipek püsküllerden oluştu­ rulmuş daha sade, daha ba­ sit nahıllar yapılmaya başla­ nır. Günümüzde farklı şe ­ k ille rd e de o lsa n a h ılın Anadolu’nun iç kesimlerin­ de g e le n e k o la ra k halen sürdüğü biliniyor. • * Dr. Ayşe Y etişk in Kubilay, sanat tarihçisi.

* D r Ayşe Yetişkin Kubilay ıs an art historian. 36 S K Y L IF E

O C A K — j~ - J A N U A R Y 2 0 0 2


M \3S> D E Ğ İR M E N C İ G R O U P

NOBODY PU TS A LL TO G E TH E R L IK E D E Ğ İR M EN C İ G RO U P 4 0 TONS DAILY CAPACITY OF SPINNING MILL ( RİNG ) 5 5 TONS DAILY CAPACITY OF SPINNING MILL ( OPEN-END ) 2 5 MILLION MT ANNUAL PR0DUCTI0N WEAVING MILL ( FLAT ) 2 0 TONS DAILY CAPACITY OF TOVVELUNG MILL 5 0 TONS DAILY CAPACITY OF KNITTING MILL 5 5 TONS DAILY CAPACITY OF PRINTING-DYEING MILL 1 0 TONS DAILY CAPACITY OF YARN DYEING MILL 2 0 THOUSAND PIECES DAILY GARMENT OUTPUT CAPACITY 3 THOUSAND PIECES DAILY OUILT OUTPUT CAPACITY

MDO MARMIS SPINING MILL ( RİNG )

MDO SPINING MILL ( OPENEND )

MDO KURT SPINING MILL (

MDO VVEAVING MILL

MDO TOVVEL MILL

MDO PRINTING & DYEING MILL

EVİTA HOME COLLECTİON TEXTILES FACTORY

MDO OUILT PLANT

MDO HOTEL TEXTILES FACTORY

MDO EXPORTS TEXTILES

HEAD OFFICE:ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ / DENİZLİ TEL:+90.258 269 11 35 (PBX) FAX:+90.258 269 11 34 İS T A N B U L OFFICE: TE KSTİL MERKEZ İ (KE RES TE CİLER SİTESİ) TEL: + 9 0 .2 1 2 63 7 22 11 (PBX)

FATİH C A DD E S İ NO: 43 MERTER

FAKS: + 90. 21 2 637 44 66

M D O H O TEL TE X T IL E S H O W R O O M : K IR C A M İ M A H . O N U N C U C A D . SAYG I S İTE S İ 11 1/B A N T A LY A TEL:+90.242 312 30 08 / +90.242 312 30 09 / +90.242 312 97 77 e-mail:mdogroup@mdogroup.com.tr

FAX: +90.242 322 55 15

web site:www.mdogroup.com.tr


By TANSEL TÜZEL* Photos TAHSİN AYDOĞMUS


i

r

'

M

'

Kapalıçarşı’yı, hem İstan­

T h e Kapal ıçarşı o r C o ve re d

bulluların, hem de yerli-yab a n c ı tu r is tle r in g ö z d e s i olan bu şaşırtıcı boyutlarda­ ki m ek ân ı anlatm aya k e li­ m eler yetersiz kalıyor. Üzeri kubbeli binalar ve kiremitle örülü tonozlu caddeler şim­ diki bütünlüğüne ancak 250 yılda erişebildi. Öyküsü Fa­ tih Sultan M ehm ed’in (14511481) Ayasofya’ya gelir sağ­ lam ası için kurdurduğu iki taş b ed e sten le (C evah ir ve Sandal) başlayan Kapalıçarşı, zamanla bu iki taş bina­ nın çev resin e sergi ve tez­ g âh ların to p lan m a sıy la bir ticaret m erk ezin e dönüştü. Bu pazarların üzeri kiremitli to n ozlu çatılarla ö rtü lü n ce

Bazaar ıs one o f Istanbul's most intriguing sights. This labyrinth o f vaulted roofed winding streets and dom ed buildings evolved över a period o f 250 years. İn the I5 th century Sultan Mehmed II (1451-1481) built tw o stone bedestens, o r exchanges as a source o f ıncome fo r Ayasofya M osque (to d a y Haghia Sophia Museum). Here merchants could store and seli their valuable merchandise. Knovvn as th e C e v a h ir and Sandal Bedestens respectively, these

.MHSHPSHA.MYE

became th e hub o f Istanbul's commerce, and numerous stalls and shops w ere b u ilt around them. İn time the lanes lined by these shops were roofed över 40 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


şimdiki yollar ve galeriler or­ taya çıktı. Bitim inden sonraki üç yüz yıl­ da ise çarşı ve esn afın ın en büyük kâbusu yangın ve dep­ rem ler oldu. 1618. 1652. 1660. 1695, 1701, 1750 yangınları­ nın her birinin ardından on a­ rılan çarşı, 1766’daki deprem ­ de büyük hasar gördü. 1791 ve 1 8 2 6 ’da çıkan kısm i yan­ g ın la r ın a rd ın d a n bu k e z 1894’de m eydana gelen d ep ­ remle yeniden sarsılan Kapalıçarşı 19 5 4 'd e y ine yandı ve ancak b eş yılda onarılabildi. İçin e yeni girenleri y u tabile­ cek , elind e harita olm ayanın kay b o lab ileceğ i boyutlardaki (3 0 .7 hektar) çarşıd a, 61 s o ­ kak. on kuyu, dört çeşm e, iki

Üzeri kubbelerle örülü tonozlu caddeler bugünkü bütünlüğüne ancak 250 yılda erişebildi. İçine ilk kez girenleri şaşkına çevirecek boyutlardaki Kapalıçarşı’da 61 sokak bulunuyor. / The labyrinthine Covered Bazaar in İstanbul consists of 61 domed and vaulted streets.

for the convenience o f shoppers. creating the bazaar as we know it today. This ancient shoppıng centre has suffered serious damage from earthquakes and fires över the three centunes since ıt attained its final form around 1700. Fires in 1701 and 1750 were follovved by the eaıthquake o f 1766, and further fires in 1791 and 1826. Then came the great earthquake o f 1894. and most recently the fire o f 1954, after which restoration w ork continued fo r five years. For those unfamiliar with the Kapalıçarşı and without a map it is easy to become lost o r wander in cırcles. İt covers an area o f 30.7 hectares (75.8 acres), and consists o f över 41 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Kapalıçarşı’da sürekli çalışanların sayısı 25 bini buluyor. Türkiye'nin altın ve döviz piyasasının kalbi olan çarşıda, kuyumcu ve halıcı dükkânları yoğunluk­ ta. Around 25,000 people are permanently employed in the Covered Bazaar, vvhere jevvellers and carpet shops predominate, and the heart of Turkey’s gold market and unofficial foreign exchange market beats.

cam i ve üç bini aşkın dükkân bulunuyor. Kapalıçarşı’da sabit çalışanların sayısı 25 bin. Seyyar olarak çarşı ve çevresinde hediyelik eşya satanların sayısı ise belirsiz. Türkiye’nin altın ve döviz piyasasının kalbinin attığı yer de yine bu m em leket gibi çarşı. Yüzyıllar boyunca Kapalıçarşı gelip geçen Avrupalı gez­ ginlerin hayranlığını kazanmış ve ‘ticaret yapılmak üze­ re kurulmuş bir şehir' olarak nitelendirilmiş, içi binbir çeşit hediyelik ve antikanın yanı sıra altın, gü­ müş ile m ücevherle dolu bu dev çarşı, geceleri kapanı­ yor ve sabaha kadar özel güvenlik tarafından korunu-

3000 shops and 6 1 streets, not to mention ten vvells, four fountains, tw o mosques, and several cafes and restaurants. Around 25,000 people are permanently employed in the bazaar, and an ındeterminate number o f Street vendors ply their wares in and around it. The heart o f Turkey’s gold mar­ ket and unofficial foreign exchange market beat here. Ö ver the centuries travellers to İstanbul have found the exotic atmosphere o f this great bazaar, a minıature cıty vvithin a 42

S K Y L IF E

OCAK -

«

JANUARY 2002


W i'~ î / İ j V . M ? o V

o

'V

o

%

En büyük. En köklü. En yeni. Garanti. G a r a n t i , O s m a n l ı B a n k a s ı ile birleşti.

îj.

T ü r k i y e ’nin e n biiyiik özel s e k t ö r b a n k a s ı o ld u .

Başka bir arzunuz?

•Türkiye Bankalar Birliği'nin 30.09.2001 verilerine* göre

www.garanti.com.rr


K a p a lıça rşı’da alışverişe gelenlerin bir fincan nefis Tiirk kahvesi içip yorgun­ luk attığı yerlerden en eskisi ünlü Şark Kahvesi (so ld a ). Sab ahın erken s a a tle rin d e k a p ıla rın ı açan çarşıd a gün boyu müthiş bir devinim yaşa­ nıyor. / The famous Şark Kahvesi - Oriental Coffee House - is the oldest cafe in the Covered B azaa r w here shoppers stop to drink a refreshing cup of Turkish coffee (left). The gates of the bazaar open early in the morning and the streets are thronged ali day.

cıty, irresistible. İn the past the bazaar vvas lit only by high w in d o w s beneath the vaults, since the shopkeepers opened at first light and closed at dusk. İn the centre o f the complex is the high domed hail o f the Cevahir Bedesten, also known as the Eski o r iç Bedesten.

yor. Çarşının g eç­ m iş te y a ln ız c a y ü k se k p e n c e re ­ lerinden yansıyan d o ğ a l ış ık la a y ­ dınlatılm asını ta ­ rihçiler toplum un m anevi d ü n y ası­ n ın b ir s o n u c u olarak nitelendiri­ yor. Ç ünkü e sk i İsta n b u llu la r e r ­ ken kalkar, çalışır ve ezan vakti ev­ lerine dönerdi. Ü ç a n a b ö lü m ü o la n K a p a lıç a r ş ı’nın ilk y ü k s e ­ len binası İç B ed e s t e n ’d ir. E sk i B e d e s te n veya Cevahir Bedesteni diye de anılan yapı, çarşının esas ç e ­ kirdeğini oluşturuyor. Masal dünyası denli gizemli olan bu bölüm de eskiliğiyle ışıldayan binlerce şey bulabilirsi­ niz: Bakırlar, kehribar tespihler, gümüş yüksükler, kak­ malı silahlar, m ercan ve firuze taşlar, ikonalar, sedefli aynalar, nargileler, bastonlar, küpeler, kolyeler, altın ve güm üş köstekli saatler, şamdanlar, kupalar, sem averler, eski paralar... Yapılış sırası ile çarşının ikinci çekirdek binası olan San-

H e re th e m ost valuable items and antiques vvere to be fo u n d in th e past, and stili are to d a y , including coppen/vare, amber prayer beads, inlaid weapons, icons, mother-of-pearl mirrors, water pipes, walking sticks, watches and clocks, candlesticks, old coins, and silver and gold jewellery set vvith coral and turquoise. The o th e r I5 th century hail, th e Sandal Bedesten (also known as the Yeni o r Küçük Bedesten) is roofed by 20 domes and lies at the northeast comer. The wayward, seermingly random plan o f the other parts o f the bazaar is part of its fascination. Surrounding the bazaar itself are numerous 44

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


VA TA K

D oğa başlattı...D unlopillo; lateksin eşsiz konforunu yarattı.

1929 Yılından beri İngiltere'de üretilen D unlopillo, 72 yıllık bilgi birikim iyle, dünyanın en iyi lateks yatak üreticisidir. D unlo pillo 'n un Talalay sistem iyle ürettiği doğal lateks, kauçuk ağacının öz sütünden elde edilir.

Talalay sistem inde D unlopillo Lateks, kalem biçim indeki borucuklara, kapaklardaki iğnelerin b içim le nd irilip yerleştirilm esiyle elde edilm iştir. Lateksin açık hücre yapısı ve iğne delikleri mükemmel bir havalandırm a sistem i oluşturup, ürünün nefes almasını sağlar.

Doğal lateks bloklarından oluşan Dunlopillo yatakları, vücuda her noktadan temas ederek, m ükem m el bir konfor ve destek sağlar. Hava ve ısı hareketi sağlayan D unlopillo, uygun bir uyku iklim i oluşturur.

Lateks bloklarının bağımsız hareketi sayesinde, yanyana yatan iki kişi, birbirlerin in hareketinden rahatsız olm adan uyuyabilir. Her D unlopillo yatak, iyi bir uyku arkadaşı olm ak için tasarlanm ıştır.

www.altin-yataK.com e -m a il: info@altin-yataK.com

D O Ğ A L L A T E K S YATAK

İSTAN BU L A k m e rk e z -E tile r (0212)282 04 05 / A k s o y M o b ily a - A v cıla r (0212)590 33 00 Başer-Ş enesenevler (0216)416 16 54 / Bev-Pa - A triu m (0212)560 97 36 / Bursa Pazarı Y e şilkö y (0212)662 36 72 C a rre fo u r - A ltın Y atak (0216) 448 Ç ifter-G öztep e (0216) 369 67 56 / Ç ifte r-F e n e ry o lu (0216) 369 80 35 Ç'rfterAcıbadem (0216) 428 65 05 / M -Kare A.H isarı (0216) 465 58 11 / Esma Çeyiz-Beşiktaş (0212) 260 50 52 / G aziosm anpaşa (0212) 581 42 24 / G ünde m -E re nkö y (0216) 350 G ö z te p e (0216) 386 06 18 / H it E tile r (0212) 263 39 08 / H o m e la n d -B a rb a ro s B u lva rı (0212) 275 74 94-95 / H o m e la n d -A ya za ğ a (0212) 289 19 76-77 İd e a lte p e -A ltın Y atak (0216) 489 94 50 - 51 / M a s k o t-Y . D u d u llu (0216) 415 M e c id iy e k ö y P ro filo (0212)216 40 60 / M ig ro s • B eylikdüzü (0212) 852 03 60-61 S e d ir (C N S )-Zekeriyaköy (0212) 202 66 10 S elm e G ru p -Ç ağlayan (0212) 296 31 62 / S e re n -A ta şe h ir (0216) 455 39 78 / S ite M asko İk ite lli (0212) 675 05 V e y s e l-C a d d e b o s ta n (0 2 1 6 ) 359 39 69 / T itiz -B a h ç e ş e h ir(0 2 1 2 ) 669 28 19 • A D A N A S u lta n M o b (0322) 453 30 29 • A N K A R A B ilk e n t (0312) 266 05 47 / G o ld e n H o m e -G a lle ria (0312) 235 05 12 / K a ru m -D ö n m e z (0312) 467 M ig r o s A lış v e r iş M e rk e z i (0312) 541 15 04 S a m a n c ı C in n a h Cd. Ç a n kaya (0312) 440 20 13 p b x • İZ M İR T a ş k ıra n - N a rlıd e re (0232) 238 42 25 / T a ş k ıra n -A ls a n c a k (0232)421 87 62 / Y e n k u r K a ra b a ğ la r(0 2 3 2 ) 237 B AN D IR M A Kelebek M o b . (0266) 714 28 88 • BURSA Perri H om e (0224) 244 94 00 F abrika-ist. Büyükçekm ece Tel:(0212) 886 67 86-90 Fax:(0212) 886 67 91 / A nkara B ölge M ü d ü rlü ğ u -S ite le r (0312) 353 46 42 / A n ta lya B ölge M ü d ü rlü ğ ü (0242) 322 26 72 D unlopillo Türkiye İthalatçı D istribütörü

01 49 91 29 09 58

12 49 84 30 25 98

| • A LTIN YATAK Sanayi ve Tic. Anonim Şirketi dır


commercial buildings knovvn as hans, each a w arren o f small vvorkshops on several flo o rs , o fte n named a fte r trades, such as Varakçı (Gold Leaf Maker) Han, today long

dal Bedesteni (Y eni Bed esten ve Küçük Bed esten diye de anılır), 20 kubbesiyle Osm anlı çarşıları içinde en fazla kubbesi olan çar­ şı özelliğini taşıyor. Çarşının iki ana bölümü dışında kalan diğer bölüm leri simetrik ve geom etrik değil. G eçirilen çeşitli onarımlarla dağınık bir tarza sahip olan bu bölüm ler plansızlığın rom an­ tizm ini taşıyor. K a p a lıça rşı’nın etrafı da her biri ayrı bir dalda h iz m e t v e re n h a n la rla s a rılı. Bunların başlıcaları ise; Astarcı H anı, B üyük ve K üçük Safran Hanları, Evliya Hanı, Sarraf Ha­ nı, M ercan Ağa H anı, Z in cirli Han, Varakçı Hanı, Rabia Hanı,

superseded. U n til the end o f th e I9 th century a family could go on a shopping expedition to the Kapahçarşı and purchase new outfits from to p to toe, ali the furnishings and househ old linen th e y re q u ire d , have seal rings carved to order, and even equip the m a ste r o f th e h o u seh old with a variety o f vveapons; ali under this one roof. Today souvenirs and gifts seem to dominate, vvith rugs and jewellery a close second. The various tradesmen stili tend to be g ro u p e d to g e th e r along p a rtic u la r streets, vvhose names o fte n recall items th a t have long since disappeared. There are the

Tiirk el sanatlarının en güzellerini içeren irili ufaklı dükkâ n la r her zevke hitap ediyor (üstte). Kimi bir sandık boyutunda olan dük­ kânlarda eşarptan nazar boncuğuna pek çok şey satılıyor (sağda). / The loveliest Turkish handcrafts of ali kinds are to be found in the shops of the bazaar (above). Some of the tiniest shops seli a vvide range of goods from scarves to evil eye beads (right). 46 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


THE

FABRIC

OF

OUR

LİVES


Kuyumcular Hanı, Yarım Taş Ha­ nı. 1800’lü yılların sonuna kadar Kapalıçarşı’ya giden bir aile, günışığına hiç çıkm aksızın giyinebilir, evi­ nin tüm eksiklerini giderebilir ve hatta baştan ayağa silahlanıp öyle çıkarm ış bu zengin çarşıdan. B u ­ günün Kapalıçarşısı’nın esas faali­ yeti ise girer girmez her yere yayıl­ dığı izlenimini bırakan hatıra eşya­ sı ve incik bon cuk satan dükkân­ larının dışında altın işlenm esi ve ti­ careti, antika alışverişi, döviz tica­ reti etrafında yoğunlaşıyor. Artık mazi olan m esleklerin isimle­ ri ise hâlâ sokaklarda yaşıyor: Miğferciler, fesçiler, yağlıkçılar, sahaf­ lar, y org an cılar, hattatlar. A ncak sa h a fla r K a p a lıç a rş ı’nm B e y a z ıt Kapısı’nın hem en çıkışında ayrı bir küçük çarşıda hizmet verm eye de­ vam ediyor. “K ap alıçarşı kapalı k u tu ”... Ünlü şair O rhan V eli’nin deyişiyle, ne kadar dolaşırsanız dolaşın, her şe­ yi görü p kavram ak m üm kün o l­ m az... Ama İs ta n b u l’da olu p da gitm em ek, görm em ek hiç olmaz. •

Geçmişte kalan mesleklerin sokak adlarında yaşadığı Kapalıçarçı’da dört çeşme ve on kuyu bulunuyor. There are four fountains and ten vvells in the bazaar, whose streets are called after sometimes obsolete trades. streets o f Helmet Makers, Fez Makers, Napkin Makers, Q uilt Makers, Calligraphers and Book Dealers, to name but a few. The book dealers have since moved out o f the main bazaar into a smali open-air bazaar knovvn as Sahaflar Çarşısı next to Beyazıt Gate. A leisurely afternoon spent exploring the bazaar, sittıng in one o f the cafes and watching the crowds pass by, and bargaining fo r purchases is one o f the best ways to recapture the romantic atmosphere o f old İstanbul. • 48

S K Y L IF E

OCAK

-Jj*.

JA N U A R Y 2 0 0 2


CEBİNİZDEKİ EURO CEVİRİCİ MasterCard r H ı 2

^

3 H S b 1 2 /0 1

i

ZZEt

l 8 q ° \

VM JO OATtS _

K,

J İ

Mast|fl

V d/U

k o r k m a

(I OCAK 2002’DEN İTİBAREN AVRUPA’DA İŞİNİZE ÇOK YARAYACAK.) Cebinizde bir MasterCard yoksa, bankanıza başvurabilirsiniz. Diinya'nın En Yaygın Kredi Kartı.


Journey towords the Georgian border A

n

e

m

e

r a

l d

d

r e

a

m


Aydın Çukurova

A n ad o lu ’n u n sürprizlerle dolu bir bölgesidir Doğu Karade­ niz. Yeşilin binbir tonunu kuşanm ış Y alnızçam Dağları'ndan Gürcistan sınırlarına uzanan Ardanuç, Şavşat, Karagöl ve Cin Dağı ise kuşkusuz yörenin en ayrıksı coğrafyalarıdır. Bu coğrafyalara ulaşm ak için Artvin’den aşağı, Berta Vadisi’ne inmek gerekir. Vadinin derinindeki Çoruh Nehri'ni geri­ de bırakıp, Bulanık Çayı istikametine yönelince Ardanuç ve

The Eastem Black Sea region o f Turkey is full o f surprises, and one o f the most fascınating and least well-known areas is that stretchıng from the Yalnızçam Mountains to the borders o f Georgia, via the towns o f Ardanuç and Şavşat, Lake Karagöl and the mountain o f Cin Dağı. W e made our joumey o f discovery by motorbike, starting at the city o f Artvin. From here we travelled south

■ m

Işıl ışıl parlayan çinko dam lı, ahşap evleriyle Aşağı Kışla Yaylası, Cin Dağı yaylalarından ilkidir (en üstte). Yemyeşil meraların başladığı 2400 metre yükseklikte­ ki Yukarı Kışla Yaylası (sağda). / Wooden houses with shining zinc roofs on Aşağı Kışla Yayla, the lowest pasture on Mount Cin (top). Yukarı Kışla Yayla at 2400 metres (right). 52 S K Y L IF E

O C A K - - j» *

JA N U A R Y 2 0 0 2


into the Berta Valley, through vvhose depths the Çoruh River flovvs. A fter follovving the course o f the river to the northeast, we tumed o ff along the road beside the Bulanık River tovvards Ardanuç. This road runs along the spectacular Cehennem Boğazı (Hell’s Throat) Gorge, vvhich splits its vvay through the mountain o f Çadır Dağı. Here, to our nght, we espied Ferhatlı Castle perched on a steep hillside as if can/ed from the living rock. This stretch o f road beside the Köprüler River, in the shade o f the tovvering rocky sides o f the gorge, brought us to Ardanuç, vvhich around 1000 A D was capital to the Georgian Kingdom o f Klarjeti. Today, hovvever, it is just a quiet provincial tovvn, vvhere we stopped to enjoy the tovvn's famous cağ kebab cooked över a vvood fire. W e next to o k the steep road up to the village o f Bulanık to see the Georgian Church o f Yeni Rabat. A track leads to the church, vvhich is situated three kilometres beyond the village, ın a remote and quiet valley. Then we retraced our steps back to the Berta Valley, leaving Ardanuç Castle on a spur o f Geçit Hill behind. Continuing up the deep valley vvhich slices like a knife through the brovvn hills, vve emerged into a completely different green landscape. W hen vve aırıved at Söğütlü Castle about 40 kilome­ tres further on, the houses o f Şavşat could be seen on the

Ladin ormanının yeşiliyle kaplı Karagöl (solda). Karagöl-Cin Dağı arası yeryü­ zünün yeşiliyle gökyüzünün mavisinin bir diğerine gölge oyunları yaparak oluşturduğu şiirsel görüntülerle bezeli (altta). / Karagöl Lake is surrounded by spruce forest (left). The landscape betvveen Karagöl and Mount Cin presents an ever-changing composition of green forest and pasture beneath a blue sky (below).

Şavşat m enziline girersiniz artık. Ardanuç tabelasıyla birlikte anayoldan ayrılıp sağa kıv­ rıldığınızda Çadır D ağfndan yırtılarak gelen muhteşem C eh en n em B oğ azı K anyonu çık a r karşınıza. H em en sağda, kayalıkların bir parçası gibi tepenin yam acına m evzilenm iş Ferhatlı Kalesi yer alır. Köprüler D eresi boyunca, sarp kaya gölgeliklerinde g eçen kısa bir yol­ culukla ulaşıyoruz Ardanuç’a. Binli yıllarda Klarjeti Gür­ cü Krallığı’na başkentlik yapmış olan Ardanuç, Artvin’e bağlı küçük, sakin bir ilçe. Odun ateşinde yapılan m eş­ hur ‘cağ ’ kebabıyla karnımızı doyurup, Yeni Rabat Gür­ cü Kilisesi’ni görm ek için Bulanık K ö y ü n e tırmanıyo­ ruz. Köyün üç k ilom etre d ışın da, patikayla ulaşılan Gürcü kilisesi konuklarını vadilerin sessizliğinde karşılı­ yor. Şavşat için G eçit Tepesi uzantılarından sarkan Ardanuç Kalesi ni geride bırakıp yine koyuluyoruz yollara. Berta V adisi’nin derinliklerinden çıkarken yeşilin bam başka coğrafyasına uzanıyoruz. Y aklaşık 4 0 kilom etre sonra Söğütlü Kalesi ne geldiğim izde Yalnızçam Dağları nın yam acına yaslanm ış olan Şavşat evlerini görüyoruz yu­ karıda. Keskin virajlarla tırmanılan Şavşat, yeşile bürün­ müş tipik bir K aradeniz ilçesi. Sağlı sollu d ükkânlar arasından ana caddeye çıktığınızda yerleşim yeri biti-


Aydın Çukurova

Sırtını 2957 metrelik Cin Dağı’na yaslayan Ferhatlı Yaylası sessizliğin sesine benzer (üstte). Aşağı Kışla Yaylasfnın küçük ve çok sevimli evleri (sağda). / Ferhatlı Yayla high on the 2957 metre Mount Cin ıs like the sound of silence (above). The small and picturesque houses of Aşağı Kışla Yayla (right).

yor, tırmanış ise 2640 metre yüksekliğin­ deki Çam G eçidi’ne kadar sürüyor. Yalnızçam sırtlarında m otosikleti durdurup kısa b ir m ola v e re re k karşıd a g ö z ü k en Karçal Dağları’nın m uhteşem m anzarasını seyre dalıyoruz. Türkiye’nin en yoğıın la­ din ormanlarıyla kaplı yöre gerçek bir d o­ ğal cennet. T epelerd en aşağı sarkan ladin­ lerin coşku su n a k estan e, g ök nar, kayın, m eşe, cev iz ve sarıçam gibi bilin en lerin yanı sıra pek bilinm eyen birçok ağaç türü de eşlik ediyor. Söğütlü Kalesi’ne tekrar indiğimizde Artvin yolundan ayrılıp doğuya yöneliyoruz. Kaleboyu D eresi’ni izlediğimiz altı kilom etre­ lik tırmanış ö n ce Ciritdüzü köyüne, sonra da ş a şıla sı g ü z e llik te k i C ev izli k ö y ü n e ulaştırıyor bizi. Tibeti Vadisi ne hâkim olan Cevizli, iki katlı konağı anım satan ahşap evleriyle kızıla boyanm ış sanki. K estane ağacının kütük karkasları üzerine oturtul-

lower siopes of the Yalnızçam Mountains. The road climbed in a series of hairpin bends to the town, which nestles in greenery in typical Black Sea fashion. Beyond the tovvn the road continues to elimb up to Çam Pass at an altitude of 2640 metres. High above the town we pulled up to vvateh the breathtaking view över Şavşat belovv and the Karçal Mountains in the distance. This area is home to Turkey's largest spruce forests, interspersed with numerous other trees, such as ehestnut, fir, beech, oak, vvalnut, Scots pine, and other species vvhich we did not recognise. VVhen we returned to Söğütlü Castle, vve tumed off the Artvin road and headed eastwards. After a elimb of six kilometres along the banks of the 54 S K Y L IF E

OCAK —

JANUARY 2002


Şavşat yolu üzerindeki Söğütlü Kalesi (üstte solda). Doğu Karadeniz’in yemyeşil bitki örtüsüyle çevrili evleri (üstte sağda). Cin Dağı eteklerinden aşağı sarkan, ladin ormanlarıyla kaplı vadiler. Ve derinlikte bir nokta gibi görünen Karagöl (altta). / Söğütlü Castle on the road to Şavşat (above left). Houses amidst the lush greenery of the Eastern Black Sea region (above right). Spruce clad valleys descending from the lower slopes of Mount Cin, with Karagöl Lake just a point far in the distance (belovv).

muş evlerin altı ahır, üstü yaşam alanı olarak kullanılı­ yor. Bütün evlerin d an tele bürü nm ü ş m asif işlem eli p e n c e r e ve b a lk o n la rın d a n ise re n g â re n k ç iç e k le r sarkıyor. Evler arasında, iki yaşlı ceviz ağacı gölgeliğin­ de bulduğumuz taştan yapılma Gürcü kilisesinin dış du-

Kaleboyu Rıver, we came first to the vıllage of Cirıtdüzü and then to the spectacularly beautıful village of Cevizli, overlooking the Tibeti Valley. Here the large two-storey houses are made of chestnut wood and look almost as if they were paınted red. The ground storeys consist of stables. vvıth the


living quarters above. The windows and balconies are intricately can/ed, and flovvers overflow from the balcony railings. İn the shade of two ancient walnut trees we discovered the ruıned shell of a Georgian church. But it was time to go again, and leaving the church to its one thousand year-old thoughts we set off. To reach Karagöl we had to retum to Ciritdüzü and tum off to the east. As far as Veliköy the road is good,

Karagöl’ün sığ bölgeleri yöreye özgü nilüferle kaplı (üstte). Yontu sanatına nispet eder güzellikteki yıllanmış ağaç gövdeleri (üstte sağda). Ulaşımı zor da olsa, Karagöl, yöre halkı için en güzel gezi yer­ lerinden biridir (sağda). / W ater lilies cover the shallovv areas of Karagöl (above). Ancient tree trunks might be the envy of any sculptor (above right). Although it is difficult to reach, Karagöl is a favourite destination for local people (right).

varları sapasağlam . Onu bin yıllık yal­ nızlığına bırakıp yenid en düşüyoruz yollara. Karagöl’e ulaşmak için Ciritözü'ne g e­ ri dönüp doğu yönüne sürmek gereki­ yor. Dağ köylerinin ilk buluşma nok ­ tası olan V e lik ö y ’e kadar y ollar iyi, sonrasınd a ise daralan yolla birlikte tırmanış başlıyor. Yarım saatlik bir tır­ m an ış so n u n d a y sa lad in orm an ın ın 56 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


MoneyGram International M oney Transfers MoneyGram® International Money Transfer is the fast, convenient and easy way to wire money. Through the MoneyGram® International netvvork of more than 35,000 agent locations worldwide, you can send money at attractive prices to recipients in more than 150 countries in just 10 minutes. For ali MoneyGram® inquiries and services in Turkey, please cali Fonobank 444 0 555 or visit www.kocbank.com.tr.

<§Ö§> KOÇBANK


Konuk evinin kayığı tıpkı Karagöl gibi birbaşınalıgın keyfini yaşıyor. Fonda Cin Dağı. / The boat belonging to the guest house enjoys the same solitude as Karagöl. Mount Cin tovvers in the distance.

yeşiline göm ülm üş Karagöl seriliyor önüm üze. G eceyi iki katlı konukevinde geçiriyoruz. Günün ilk ışıklarıyla, göl kıyısından başlayan ladin ormanı içindeki patikadan orm anın d erinliklerine giriyoruz. Gür bitki örtüsünün şem siye gibi örttüğü dağ yolları çok bozuk. Kıvrıldığı­ mız bir yam açtan sonra ise sırtını boz tepelere yaslamış, ışıl ışıl parlayan çinko çatılı ahşap evleriyle Aşağı Kışla Yaylası çıkıyor karşımıza. Ağaçlar biterken yol, yol ol­ maktan çıkıyor, sivri kaya parçalarına dönüşüyor. Tam direncim izin kırıldığı noktada, gözlerim ize inanam ıyo­ ruz. Yem yeşil merada bacalarından dumanı tüten Fayatlı Yaylası evlerinin gerisinde 2957 metrelik Cin Dağı'nın dorukları yükseliyor. Zirve d erseniz, bizd en en fazla 500 metre yukarıda. Sağ yanımızdaysa, altımızdaki uçu­ rumdan akıp giden yem yeşil orm anlarla kaplı tepeler ufuk çizgisiyle birlikte sis bulutunun içine gömülüyor. Gözlerim iz vadinin derinliğinde bir nokta gibi küçülmüş olan Karagöl’ü bulunca gölün adının neden ‘kara' oldu­ ğunu ayrımsıyoruz o anda: Karagöl, sevgiyle ışıldayan kara gözler gibi bakıyor, kapkara... •

and steeper. After climbing for half an hour Karagöl Lake appeared before us, nestling deep in spruce forest. Here we stayed ın the guest house, and the follovving momıng at dawn took the track from the lakesıde into the forest, vvhose canopy formed an umbrella över the rough track. As we cutved uphill we came out of the woods and in sight of Aşağı Kışla Yayla, a mountain pasture vvhere the zinc roofs of the vvooden huts glinted in the moming sun. Above the pasture the treeless higher slopes of the mountain were bare. The track had now deteriorated into sharp stones, and it was hard work negotiating the obstacles. Just as we were vvondering whether to give up, we arrıved at the top of a rocky cliff and stopped ın astonishment. Before us were the houses of another mountain pasture, Fayatlı Yayla, their chimneys smoking, and beyond these the summit of the 2957 metre Cin Dağı soaring up at least 500 metres above us. To our right green forest plunged down a precipice and swept ın a series of hills to a horizon swathed in mist. Karagöl was just a dark dot far in the depths of the valley. •

* Aydın Çukurova, yazar.

* A yd ın Ç u k u ro v a is a freelance vvriter.

but as we proceeded into the mountains it became narrovver

58 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


“Miles&Mflesîfyesi eİuri/5*" CI bu fırsatlardan anında yararlanın! TÜRK HAVA YOLLARI Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programı Mıles&Mıles" ın bu promosyon uygulaması. 19 Kasım 2001 - 31 Mart 2002 (bayram, yılbaşı ve sömestr tatilleri hariç) tarihleri arasında geçerlıdır Promosyondan yararlanmak için. 1) Geçerli bir Mıles&Mıles kartı sahibi olmak gerekir. Miles&Miles üyeliği, başvuru formu doldurulduğu anda, formda yer alan kart numarası ile veya internette www.tkrnilesandmıles com adresinde online yapılacak işlemde belirlenen kart numarası ile hemen başlar 2) Mıles&Mıles kart sahibinin. Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde, tam ücret ödeyerek, adına düzenlenmiş bir adet Business Class gidiş dönüş Amerika veya Uzakdoğu bileti salın alması gerekir Bu yolculuk karşılığında, kazanılan m.ller ilave bonus millerle 20 000 mile tamamlanmakta, böylece üyelerimiz. 1 adet Avrupa Economy ya da 1 adet yurtiçi Business Class bilet kullanım hakkı kazanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Türk Hava Yolları Satış Ofisleri’ne. Mıles&Mıles Çağrı Merkezt'ne (0212 - 444 0 849) veya acentenize başvurunuz


‘Berlin, a skeleton vvhich aches in the cold...'. That was how Christopher Ishervvood described the city in his book Goodbye to Berlin about Germany in the first half of the I930s as the Nazis vvere rising to povver, and when I arrived in Berlin in mıd-winter the piercing cold was my own first impression. Under a sky

“B e rlin , soğukta sancıyan iskelet...” 3 0 ’ların ilk yarısın­ da Berlin’de yaşayan ve Naziler’in güçlenm eye başladığı dönem de yavaş yavaş zehirlenen Alman toplumuna ay­ na tutan C hristopher Isherw ood, ‘Hoşçakal B erlin ’ adlı ro m anın ­ da kenti böyle tanım ­ lıyo rd u . B e r lin ’e kış ortasında ayak b a sıl­ dığında gerçekten de ilk hissedilen, insanın adeta beynine işleyen bu keskin soğuk olu­ yor. G ök yü zü k alın , g ri b ir b a tta n iy e y le kaplı, insanlar sokak­ lard a o y a la n m a d a n , hızlı ad ım larla yürü­ yor. Meydanlar, park­ lar b oş, ağaçlar y ap ­ ra k sız . K e n tin d aha e şiğ in d e ö y le c e d u ­ ru rken b elk i d e ç o k ş e y b e k liy o ru m : Isherw ood’un rom anla­ rın d an , W e n d e rs ve F a ssb in d e r’in film le ­ rin d en tan ıd ığım bu

Klasik bir Berlin üçlemesi: Spree Nehri, Berliner Dom (Berlin Katedrali) ile Alexanderplatz’dan göz kırpan televizyon kulesi. / Three Berlin landmarks: the Spree River, the Berliner Dom (Berlin Cathedral), and the television tower on Alexanderplatz. 62 S K V L IF E

OCAK -

»

JANUARY 2002

like a heavy grey blanket people vvalked with hunied steps. The squares and parks vvere empty and the trees bare. As I stood on the city’s threshold, I vvas perhaps overexpectant. I vvished to understand the spirit of a city that had seen and experienced so much, and that I knew from Ishervvood's books and the films of W en d ers and Fassbinder. Yet in that cold winter vveather Berlin vvas not revealing itself to anyone, especially foreigners. That mısty rainy morning I stood in the famous Alexanderplatz. The square had been demolished in the


early I970s and rebuılt aiong totalitarian lines, wıth monotonous buildings lining the broad boulevards around ıt. Here ıs the imposing Fernsehturm. the televisıon tower vvhıch was one of the most impoıtant landmarks of the former East German capital. İt was buılt ın the late 1960s, when relatıons betvveen East and W est Berlin were at theır most tense, as a nval to the televisıon tower in W est Berlin.

görm üş geçirm iş kentin ruhunu anlamak. Oysa, Berlin bu soğuk kış günlerinde içini kim seye açm ıyor. Hele yabancılara hiç... Beyaz bulutların gökyüzünden yere indiği sisli ve yağ­ murlu bir sabah, ünlü Alexanderplatz’dayım. 1970’lerin başlarında yıkılıp, totaliter çizgilerle yeniden d ü ze n len e n m eyd an, çev resin d ek i g en iş bulvarlarda

Kapitalizmin dünyaca ünlü mimarların elinden çıkma ultra modern ikonları Potsdamer Platz’da (en üstte). Lüks tüketim mağazası KaDeWe’nin önündeki ayı heykel­ leri Berlin’in simgesi (üstte solda). Potsdamer Platz’da bir sinema kompleksi (üstte sağda). / Ultra-modern icons of capitalism designed by world famous architects are to be found on Potsdamer Platz (top). Statues of bears, the symbol of Berlin, in front of the exclusive KaDeWe department store (above left). A cinema complex on Potsdamer Platz (above right). 63 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Potsdamer Platz’daki alışveriş merkezlerinde ünlü markaları bulabilirsiniz (üstte solda). Hackesche Höfe şık kafeleriyle her dem canlı (üstte sağda). Belediye Binası ve Neptün Çeşmesi Alexanderplatz’ın yakınında (altta). / The shopping centres on Potsdamer Platz seli ali the top brands (above left). The elegant cafes of Hackesche Höfe are always lively (above right). The Red Tovvn Hail and Neptune Fountain are near Alexanderplatz (belovv).

uzanıp giden tekd üze binalar ve televizyon kulesi (Fernsehturm ) ile daha bir heybetli. Eski D oğu Al­ m anya b aşk en tin in en ön em li sem b o llerin d en biri olan kule, 6 0 ’ların son larına doğru, D oğu ile Batı Berlin arasındaki ilişkilerin en gergin olduğu bir dö­ nem d e, Batı B erlin ’deki televizyon k u lesine nispet olsun diye inşa edilmiş. A lexanderplatz’ı çevreleyen bulvarlardan Karl-MarxA llee’nin adı bir zamanlar Stalinallee’ymiş. D ü zen len m esi D oğu ile B atı B e rlin ’in b irb irin d en farklı politik sistem ler doğrultusunda gelişm eye ko­ yulduğu 1950’lere denk düşüyor. Bu uçsuz bucaksız bulvarda pek öyle uzun boylu yürüyemiyorum. İn­ san, attığı her adımda ne kadar küçük olduğunu duyumsuyor. Kim bilir, boyutlarının bu denli büyük tu­ tulmasının am acı buydu belki de... Metro istasyonun­ da parkasına sıkı sıkıya bürünmüş gencin çalıp söy­ lediği Rusça m elodiler havayı biraz olsun yumuşatı­ yor. Ama, şimdi beni ancak sıcak, dumanı tüten koca bir fincan kahve ısıtabilir. W enders’in ‘Berlin Üzerin­ de G öky ü zü ’ adlı film indeki gibi: Y eryüzü ne inen m elek Damiel, ölüm lü olm adığı için yaşamı da bil­ m ez, renkleri, tadiarı, kokuları ve hatta sevgiyi de. Ama, yalnızca uzaktan bakm ak, yaşamın içine gire­ m em ek yeterli değildir onun için, insan olm ak ister. Çok istediğinden bu dileği gerçekleşir de. insana dö­ nüştüğünde, ilk satın aldığı şey bir fincan kahvedir... Artık, yüzüm e çarp an soğ u k havayı h issetm ek ten hoşnut, elim de harita, O ranienburger Caddesi’ne gi­ den labirentimsi sokaklara dalıyorum. Birbirinden şık kafeler, barlar, butikler, küçük ama sevimli restoran­ larla dolu, henüz tam olarak makyajlanm amış sokak­ lar Berlin’in b ohem dünyasına açılıyor. Duvarın yıkıl­ m asından hem en sonra bir fırsatını bulup civardaki boş ve bakım sız binalara yerleşenlerin açtıkları sanat galerileri, atölyeler sayesinde bölge bugün Berlin ’in

One of the boulevards surroundıng the square ıs the Karl-MarxAllee, formerly known as the Stalinallee. The rebuilding of this boulevard to reflect the contrasting political system of the East began in the 1950s. I could not vvalk for long down this vast endless road vvhich at every step made me feel so very small. Perhaps the outsize scale was deliberately intended to create just this impression. A young man vvell vvrapped up in his parka jacket singing Russian songs to the music of his guitar at the subway station lightened the atmosphere a little, but only an enormous steamıng cup of hot coffee could vvarm me up now. I recalled VVender’s film Der Himmel Über Berlin (Wings of Desire), in which the angel Damiel comes down to earth, and because he is not mortal does not understand life; its colours, tastes, smells, or even love. He is not satisfied vvith observing from a distance vvithout participating in life, and desires to be human so earnestly that his wish comes true. Once human, the first thıng he does ıs buy a cup of coffee. Now I staıted to enjoy feeling the cold air stnkıng my face, and map ın hand, I entered the maze of streets vvhich lead to Oranienburger Strasse. These streets vvıth their elegant cafes, 64

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Berlin’in en şık meydanlarından Gendarmenmarket (en üstte). Kaiser-Wilhelm Anıtsal Kilisesi savaşta olanların unutulmaması için onarılmadan öylece bıra­ kılmış (üstte). Heykel savaş sonrası parçalanan Berlin'i simgeliyor (sağda). The Gendarmenmarket is one of the loveliest squares in Berlin (top). The Kaiser W ilhelm Memorial Church has been left in ruins as a reminder of the war (above). This sculpture represents division of Berlin (right).

alternatif sanat ve underground kültür m erkezi konu­ munda. Günüm üzde özgün bir sanat m ekânı olan, sa­ vaş öncesinin ünlü Yahudi mağazası T ach eles. içinde

bars, boutiques, and smail appealing restaurants, but nevertheless a half-finished look, are the door into the Bohemian vvorld of Berlin. As soon as the Berlin VValI vvas demolished

pek çok galeri, tiyatro, kafe ve bir de sinema barındıran H ackesche Höfe ile Yahudilerin Berlin'deki tarihine iliş­ kin belgeler sunan bir müze niteliğindeki Neue Synago-

people moved ınto the empty and derelıct buildings, and the studios and art galleries they opened have today made Berlin a centre of altemative art and culture. The arts centre in the former building of the famous pre-war Jevvish department store Tacheles, the Hackesche Höfe cultural centre consıstıng of numerous galleries, a theatre, cinema and cafe, and Neue S/nagogue, which contaıns a museum documenting Berlın’s Jewısh community, are ali on Oranienburger Strasse. Potsdamer Platz, which vvas reduced to rubble by bombıng during the war, is the new commercial heart of Berlin, and wıth its modem cinemas and theatre complexes, expensive and elegant restaurants, ıs reminiscent of New York. Thıs square bears the labels of global giants like Mercedes and Sony.

g u e d a O r a n i e n b u r g e r C a d d e s i n d e . S a v a ş s ır a s ın d a

bo m b alan ıp taş üstünde taş bırakılm ayan Potsd am er Platz ise birleşen B erlin’in yeni ticaret merkezi. Modern sinem a ve tiyatro kom pleksleri, şık ve pahalı restoranla­ rı ile günüm üzde New Yoıkvari bir tarz oluşturan Pots­ dam er Platz, M ercedes, Sony gibi dünya devlerinin eti­ ketini taşıyor. Yıkılıp tekrar tekrar inşa edilm ek B erlin’in kaderi olmuş hep. Nazilerin elind en trajik bir şekilde, Müttefiklerin bombardım anıyla kurtulan kente 1948'de dönen Brecht. gördüklerini bir m oloz yığını’ olarak tanımlıyor. Savaş 65 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Berlin’in yakın çevresindeki sayfiyelerden Potsdam’a gelenlerin ilk durağı Sanssouci bahçeleri ve saraylar (üstte ve sağda). Berlin’in tarihî parla­ mento binası Reichstag (solda). / The Sanssouci gardens and palaces are the main attraction for visitors to Potsdam near Berlin (above and right). Berlin's historic parliament building, the Reichstag (left).

sonrası buradaki insan kaybı da dehşet verici boyutlardaymış: Hitler’in toplam a kam plarından bir daha geri dönm eyen bin­ lerce Yahudi’den başka 8 0 bin Berlinli de yaşamını yitirmiş. Berlin şimdi birleşen güçlü Almanya’nın başkenti olm a sıfatı­ nı hakketm eye çalışıyor. Doğu ile B atın ın birleşm esiyle mer­ kezi giderek doğuya kayıyor. Tiirklerin çoğunlukta olduğu Kreuzberg gibi dış m ahalleler artık kentin göbeğinde. Merke-

İt has always been Berlin's fate to be destroyed and rebuilt. When Brecht returned to the city in 1948 after its lıberatıon from the Nazıs by the tragic means of Allied bombıng, he described ıt as 'a heap of rubble’. The cıty’s human losses during the war were appalling. Apart from the thousands of Jews who never retumed from Hitler’s concentratıon camps, 80,000 Berliners lost theır lives. Today Berlin is striving to be vvorthy of ıts status as the capıtal of reunited Germany. With East and W est joined, ıts centre of gravity is shıftıng eastvvards. Once outlyıng neighbourhoods like Kreuzberg, vvhere there ıs a majority of Turkish ınhabitants, have now become central areas. One of the most significant indıcators of the way the cen­ tre of the cıty has shıfted to the east is the fact that parlia­ ment, which has moved here from Bonn, is housed ın the Reichstag. Thıs ımposıng building was restored by Sir Norman Foster and opened in Aprıl 1999, leaving Bonn bereft. Berlin was reestablıshed as the German Capital exactly ten years after the fail of the Berlin Wall, and ıs

66 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


.M M

flfffr 'M

1M M B M M B R I M H m

t f f lllf f ll rtflflfH t H tttiilit

zin doğuya kaym asının en önem li göstergelerinden biri de B o n n ’dan g ö ç eden hüküm etin, Reichstag’a taşınması. Bu görkem li parlam ento binasının Mimar Sir Norman Foster’in restorasyonundan sonra ‘99 Nisan’ında açılmasıyla, arkasında hüzünlü bir B onn bı­ rakan Berlin, duvarın yıkılm asından tam 10 yıl sonra, birleşen Almanya’nın ebedi başkenti oldu. Kent her geçen gün yeniliklere gebe... Ve her g eçen gün her şey bir bir tarihe karışıyor. Bir zamanlar Rus ve Ame­ rikan tanklarının karşı karşıya geldiği ünlü Checkpoint Charlie, duvarın yıkılışı, sevinçler, acılar, sararmış fotoğraflar, her şey... Doğu nerede? Neresi Batı? Ve B recht’in dediği gibi: “Tanrıya şükür her şey çabucak geçer. Sevgi de, hatta keder de. N erede dün g ece dökülen yaşlar? G eçen yıl yağan kar nerede?” • now in a State of dynamic flux, vvith new phenomena coming into being every day, and old ones dısappeanng. The celebrated Checkpoint Charlie where once Russian and American tanks came face to face, the demolition of the wall, joys. sorrovvs, and yellovving photographs are ali part of the constant process of change. VVhere is East and vvhere is W est? As Brecht saıd, 'Thanks be to God everything passes quickly. Love and even grief. VVhere are the tears wept last nıght? Where is the snow that fell last year?' •

NASIL G İD İLİR ? Türk Hava Y olları’nın B erlin’e haftanın her günü düzenli seferleri bulunuyor.

H O W T O G E T THERE Turkish Airlines has daily flights to Berlin.

67 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


mmmm


/ PRINT PHOTOBANK TURKEY

S

n

g

r a

y J n

From Cuneiform to Works of Art

g


«â

K âğ ıd ın icadından önceki zamanlarda insanoğlu, mera­ mını taşa ve pişmiş tabletlere madeni çubuklarla yaza­ rak anlatırdı. Kâğıdın icadı ile yazı yazmada kullanılan ve .sonraları kalem diye adlandırılan g erecin p ek çok şekli ortaya çıktı. Ancak, m adenden yapılan ilk kalem asla terk edilmedi ve geliştirilerek çeşitli alanlarda kullaB öy lece kalem hangi m alzem e için kullanılacaksa, onun özelliğine uygun biçim ­ d e üretildi. Çelik kalem lerle

Before the invention of paper people carved vvriting on stone or scratched the letters onto clay tablets with metal tools. With the invention of paper, pens of many types took the place of the metal stylus, but this instrument vvhich had first served for vvriting vvas not abandoned. Instead it vvas adapted into a diversity of shapes for creating inscriptions and designs on different materials. The art of engraving and chasing on metal uses steel tipped tools, sharp for engraving and blunt for chasing. Soft metals like copper, gold and silver can ali be used for chasing and engraving. The history of Turkish metalvvork goes back five thousand years, but the golden age of chas-


Karçı sayfada: Çelik kalemlerle düz zemin üzeri oyularak yapılan kalemislerinden Erzincan kalemli kahve tepsisi (üstte solda); Kayseri kalemli kahve tepsisi (üstte sağda); Selçuk kalemli rumî desenli tabak (altta solda); Dağıstan işi, savatlı de­ rin kalemli kılıç kabzası (altta sağda). Solda, Bosna kalem işli kahve tepsisi; altta, Selçuk kalemi ta m duvar tabağı Gaziantepli Hanifi usta tarafından 1986’da yapılmış. / Facing page: An engraved coffee tray made in Erzincan (above left). An engraved coffee tray from Kayseri (above right). A plate with rumî motifs vvorked in ; Seljuk style engraving (belovv left). A sword hilt with niello decoration made in Daghestan (belovv right). Left, an engraved coffee tray from Bosnia; belovv, a display in Seljuk style engraving made in 1986 by Hanifi of Gaziantep.

d ü z z e m in üzeri oyularak yapılan işler ise bir İ sanat dalı oluşturdu ve adı ‘kalem i- ; şi’ oldu. Gümüş, altın ve bakır gibi j y u m u şak m a d e n le r ü z e rin e ucu sivriltilm iş çelik ten kalem lerle d e ­ sen ve şekiller oyan ustalara da ‘kalem kâr’ denildi. B eş bin yıllık Türk Maden Sanatı tarihi boyunca madeni en mükem m el şekilde işleyenler Büyük Selçuklular oldu. Büyük Selçuklular, Kir­ m an Selçu k lu ları, A nadolu Selçu k lu ları, Suriye Selçukluları ve Irak Selçuklulan’ndan sonra Mısır Türk Memlııkleri (K ölem enler) de bu sanatı en iyi şekilde icra etti. Büyük Selçuklu­ larla başlayan ve İran, Irak, Yukarı Azerbaycan, Mısır, Suriye ve Anadolu’da yaşayan ve gelişen bu incelikli sa­ nat dalı Osmanlılarla birlikte yok oldu. Selçuk kalemi tarzının ne çeşit kalem lerle yapıldığı tam olarak bilinm ese de eserler son d erece ince işçilikleriyle dikkat çeker. Büyük Selçukluların uyguladığı rumî, hatayi, hayvan ve insan figürleri sonraları tüm İslam âle­ minin ortak sanatı haline geldi. Zeminleri sık ve paralel çizgili veya çapraz taramalıdır. Eserlerde kullanılan yazı çeşidi ise sülüs, kûfi ve taliktir. Yazı ve figürler zem in­ den yüksekte bulunur. Kök itibariyle Türk sayılan Memlûklerin sanatları da Sel­ çuklular ile büyük benzerlik gösterir. Ancak Memlûk kalem i, Selçuk kalem ine göre daha sade ve daha az iş­ çilik içerir. Selçuklu ve Memlûk kalem inde eserler kale-

ing was that of the Seljuks, who ruled Iran, lraq, Syrıa and Azerbaidjan in the I Ith and I2th centuries, and most of Anatolia from the late I2th century onvvards. The Turkish Memluks of Egypt also produced fine quality chasing and engraving, which vvere ıntroduced throughout the lands of the Near East by the Seljuks, and was inherited by the Ottomans. Lıttle is knovvn about the tools vvhich the Seljuks used for their beautiful and extremely fine chasing and engraving. The rumi and hatayi motifs, animal and human fıgures typical of Seljuk work vvere adopted throughout the Islamic vvorld. Inscriptions are in the sülüs, kûfi or talik script styles, and both 71

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


min çekiçlenm esi (kalem e çek iç vurarak) ile meydana getirilirdi. O smanlı hâkimiyeti sırasında Osm anlı'nın sınırları dahi­ linde kalem tavırları; İstanbul, Van, Kafkas ve Bosna olarak dörde ayrılır. İstanbul kalem inde en belir­ gin özellik fırçanın ahengindeki tavrın maden üzerine incelikli, kalınlıklı aktarılm asıdır. Bu uygulama hakkâklık olarak anılan mühürcülükte kullanılan kamış ka­ lemin ahengi ile yapılırdı. Van kalem i ise kendine has bir tavır gösterir ve sa­ vat o la ra k ayrı b ir ad alır. Sanatkâr tıp k ı grav ü r s a n a tın -

inscriptions and figures stand out in relief from the ground, which is hatched or crosshatched with closely spaced parallel lines. The arts of the Memluks, who were largely of Turkish origin. are in many ways simılar to those of the Seljuks, but their metalwork designs are less intricately vvorked. İn both cases the craftsmen vvorked by hammering the Steel tools to shape the metal surface. Ottoman period metal decoration can be divıded into four main schools: those of İstanbul, Van, Caucasia and Bosnia. İstanbul work is principally characterised by its use of thın and

iptal edilmiş kalemişi bir mühür (en üstte solda). Dağıstan kemerlerinde kullanılan çeşitli baklalar kayış üzerine yerleştirilir (en üstte sağda). Van kalemi tarzı kemer (üstte). An engraved seal vvhich has been cancelled (top left). These silver plaques (rom Daghestan were mounted on to leather belts (top right). A belt in Van style engravlng (above). 72 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


"-I**

İstanbul kalemi tombak bir ibrik ve leğeni (solda). Savatlı, Van iji zarif bir baston sapı (alt­ ta). Hâkkâk Yümni Efendi’nin kazıdığı sülüs hatlı bir mühür (en altta sağda). Üstünde Van Kalesi deseni bulunan, savatlı kama kını (en altta solda). A gold plated copper evver and basin vvith İstanbul style engraved decoration (left). An elegant vvalking stick handle with nielloed Van engraving (belovv). seal in siilüs script engraved by Yümni Efendi (belovv right). A nielloed scabbard depicting Van Castle (belovv left).

daki soğu k kalem tekniğinde olduğu gibi eserini ince çelik kalem ler­ le oyar ve sonunda da o açıl­ mış kanalların içine ‘sevad’ deni­ len bir karışımı çam ur veya toz haline getirdikten sonra doldurur. Sevad ateşte ısıtılarak boşluklara dolması sağlanır. İş so­ ğuduktan sonra zımparalanır, k eçeye tutu­ lur, cilalanır. Tütün tabakası, kam çı sapı, kılıç, hançer kınları, kaşık sapları ve akla g elebilecek her türlü gümüş eşyaya uygu­ lanır. Kafkas kalem inin özelliği ise derinliği ve kısmî savatlı olmasıdır. Selçuklu sanatının tüm özelliklerini içerir. G eniş bir bölgeyi içine alan Kafkasya’da bu sanat özellikle Dağıstan bölgesinde gelişmiştir. Kılıç ve hançer kınları, at koşumları, kemerlerin güm üş akşam ları üzerindeki işçilik-

thick lınes srem iniscent X of brushwork. ü| O ne specialised branch of İstanbul engraving was the extremely fine inscriptıons and designs incised on seals of meta! or stone. Van engravers made extensive use of niello, in which the craftsmen first incises the designs vvith fine tıpped gravers and then fiils these grooves wıth a powdered amalgam of sulphur, silver and other metals, which is heated to melting point. After the metal has cooled it is sanded dovvn and polished. A wıde range of metal objects vvere decorated in this way, including tobacco boxes, vvhip handles, svvord and dagger scabbards, and spoon handles. Caucasian vvork, which is particulariy highly developed in Daghestan, is deeper and makes partial use of niello. İt has retained ali the characterıstics of the original Seljuk art. Svvord and dagger scabbards, horse trappings, buckles and other items made by the craftsmen of this

73 S K Y L IF E

O C A K --J *-

JA N U A R Y 2 0 0 2


Değişik Kafkas kalemli, kemer sarkıt, toka ve baklaları (üstte). Savatlı Van kalem işli bir bilezik (altta). Various belt mounts vvith Caucasian style engraved decoration (above). A bracelet nielloed in Van style (below).

ler dünyada büyük şöh ­ ret kazanm ıştır. Bugün b irço k m üzede ço k sa­ yıda Kafkas kalemli eser

region have alvvays been highiy valued, and many examples are to be seen m museums today. A typıcal feature is decoration usıng a mixture of gold and mercury, com-

yer alır. K afkas e s e rle ­ rinde cıvalı altın da kul­ la n ılır d ı, bu n e d e n le Kafkas işlerinde sarı, si­ yah ve beyazın ahenkli uyumu dikkat çeker. Saraybosna ve çevresin­ de yapılan eserlerde ise B o sn a kalem i k u lla n ıl­ mıştır. Yöreye has özel­ likler içeren işlem elerle b e z e lid ir. B u k a lem in en belirgin özelliği k a ­ lem derinliğinin aynı ol­ ması ve figürlerin sade­ liğidir. En ço k kullanılan figürler servi ağaçları, ibrik,

geous contrast of gold, black and sil­ ver. Bosnian engraving is easily dıstinguished from that of other areas by the uniform depth of the incisions and the simplıcity of the

sürahi, beyzi biçim ler ve rumi yapraklardır. Bu kalem çeşilerinin dışında yine A nadolu’da yöresel kalmış olm asına karşın özellikle bakır eşyalar üzerine Erzincan, Kayseri ve Kastam onu’da farklı özellikli kalemişleri yapılmıştı. •

motifs. The most commonly found motıfs are cypress trees, evvers, jugs, ovals and rumı leaves. Apart from these mam types, many local styles of engraving and chasing are used to ornament coppeware in Erzincan, Kayseri and Kastamonu. •

* Prof. Dr. M. Zeki Kuşoğlu, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi.

* P ro f D r M. Z e k i Kuşoğlu is a le c tu re r at M arm ara Universıty.

bined vvith niello work on silver, so creating a gor-

74 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


from 2002 Spring / Summer C o lle ctio n

CLOTHING FA B R IC S

| CONFETTI |

conleltl dyeing & printing

CONFETTI CLOTHING Esenşehlr Mah., Ördek Gölü Mevkii, TEM Otoyolu Üzeri. Şamandıra 81260 İstanbul, TURKEY Tel.: (+90)216 529 00 90 Fax: (+90) 216 529 01 03-04 confetti@contettitextile-lst.com CONFETTI FABRICS Organize Sanayi Bölgesi, A.O.S. Bulvarı, No.: 5, Bursa. TURKEY Tel.: (+90) 224 243 11 36 Fax: (+90) 224 242 26 75 cdp@confettitextlle.com

/O*

www.confettitextile.com


It vvas mid-vvinter in the eastem province of Erzurum, vvhich for months is buried under snovv and the temperature remains belovv zero for most of the time. Despite the hardships of the long vvinter, the season has an enchanting beauty ali its own. My destination vvas Hasankale, for centuries the most strategic point in the eastern region, and home to saints

E rz u ru m denince karakış gelir insanın aklına, her tara­ fın beyaza kestiği an, başka bir hayat başlar Pasinler O vası’nda... Bu erenler m em leketinde, Şair N e fî diya­ rında. Yüzyıllardır D oğu’nun en stratejik noktasını oluş­ turan H asankalesi’nde... Her sokağında tarihten izler ta­ şıyan doğunun bu şirin diyarında taş yapılar, suyuna gi­ derseniz konuşur sizinle. Vardığımda göz gözü görmüyordu. Sis, bir hayalet gibi

and the celebrated poet N e fî (d. 1635), The town vvas svvathed in thick mist vvhen I arrived, and the old stone hous­ es steeped in history vvere like ghosts in the empty silent streets. At a temperature of minus 23 degrees Centigrade, it vvas hardly surprising that everyone vvas keeping indoors. Then a narrovv Street I came across two people, their voices breaking the silence. They presented a supematural appearance under th e Stre et

çökm üştü Pasinler’in üzerine, her şey durgun, hareket­ siz. Dışarıda kim seler görünmüyor. Sıcaklık -23 derece. Yalnızca, dar bir sokakta yürüyen iki kişinin konuşm a­ ları duyuluyor. Beyaz kar örtüsünü sarıya boyayan so­ kak lam basının altında gerçeküstü görüntüler oluşturu­ yor bu iki kişi. Kış uzun s ü r ü y o r b u r a d a , am a derler ya her mevsimin ayrı güzelliği var diye, karakış da ayrı bir güzel burada. Resmi yazılarda Pasinler dense de ilçenin girişin­ d ek i ta b ela n ın d ışında h iç b ir y e r d e b u isim kullanılmıyor. Tarihî gar b in asın d a hâlâ H asankale yazıyor, ilçenin es­ ki ism in e a d ın ı v e re n H a s a n k a le ’y e v arm ak -

lamp vvhich threw its yel­ lovv light onto the vvhite snovv.

Although Hasankale's official name is now Pasinler, apart from the road sign at the entrance to the tovvn the name is not used at ali, and it stili vvrıtes Hasankale on the old train station. To reach the castle or kale vvhich gave its name to the tovvn, you must elimb the hill along a Street lined by 78

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


stone houses. These are designed to protect the inhabitants from the extremes of this harsh Continental climate, with its bitteri/ cold winters and blazıng hot summers. At the same time heavy vvooden beams laid betvveen the courses of stone makes them resıstant to earthquakes. The same technique can be seen in the vvalls of the castle vvhich commands a view över the town

için, yam aca doğru yükselen taş evlerin arasından sabır­ lı bir yürüyüş yapm ak gerekiyor. Bu evler yörenin kara­ sal iklimine göre tasarlanmış yapılar. Kışın sıcak, yazın serin oluyorlar. Ayrıca evlerin dayanıklılığını artırmak için taşlar arasına ahşap payandalar yerleştirilmiş. Aynı yapı tekniğine kale duvarlarında da rastlamak mümkün.

from its hıgh vantage point. The town and its fertile plain vvere ruled in Kış, Pasinler’in üzerinde be­ yaz bir yorgan gibi (karşı sayfada). Pasinler’den Ağ­ rı’ya doğru giderken yarı donm uş Aras N ehri bize re h b e rlik e d iy o r (ü s tte ). Y ü z y ılla rd ır D oğu’nun en stratejik noktası olan Hasankale surlarından ilçenin görünüşü (solda). / W inter lays a white mantle över Pasinler (facing page). The semi-frozen waters of the River Aras accom pany us from P a s in le r to Ağrı (above). View from Hasankale Castle, for centuries the most strategic point in eastern Turkey (left). 79 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Bölgede yaygın olarak kullanılan at arabası önemli bir taşıma aracı (üstte). Karakış gelip de her taraf beyaza kestiğinde, doğa büyülü görüntüler sunar (altta). Horse-drawn carts are stili a widely used means of transportation in the region (above). The mid-winter scenery in eastern Turkey is enchantingly beautiful (belovv).

Bu tarz, aynı zamanda yapıları deprem e karşı da koru­ yor. İlçeye hâkim kale surlarında gezerken ister istem ez geçm işe dönüyoruz bir süre. Urartular, Medler, Kimmerler, kuzeyden gelen îskitler yaşamış bu verimli toprak­ larda. 4. yüzyılda Sasani egem enliğine girmiş, daha son ­ raları Ermeniler, Vanad denilen Bulgarlar bile faydalan­ mış buralardan; öyle ki Pasinler'in kuzeyi bir süre Va-

turn by the Urartians, Medes, Cimmerians, Scythians. Sassanids, Armenıans, and Vanad Bulgars - the memory of the latter preserved for a long time in the name Land of Vanad given to the northern area of the district. Then came the long centuries of Ottoman rule, which vvere relatively peaceful until the later perıod, vvhen a series of wars vvith the Russıans caused suffering and upheaval. But the plain lost none of its


Kar sessizliğindeki istasyon, tren yaklaşınca birden en hareketli mekân oluveriyor (en üstte). Yöre kadınları ehram denilen bir örtü örtünüyor (üstte). / The snowblanketed silence of the railvvay station is suddenly broken when a train approaches (top). Local women wear an outer garment known as an ehram (above).

abundance nor the inhabitants any of their hospitality. People we met insisted that we visit the Hacı Rüştü Coffeehouse, and we vvere not disappointed by this historic establishment vvith its friendly atmosphere. The proprietor, a man in his late middle age named Lütfü, proudly showed us a corner near the stove where he displays the memorabilia of visits by numerous famous names in Turkey's tvventieth century history, including the second president ismet

nad yurdu olarak anılmış. Osm anlı egem enliği yöreye uzun yıllar bir düzen getirse de imparatorluğun sonları­ na doğru Pasinler O vası’nın adı acı ve gözyaşı ile birlik­ te anılır olmuş. Şimdi her yerde geçm işin izlerini bul­ m ak mümkün. Osmanlı-Rus savaşları hep bir şeyler gö­ türmüş Pasinler’den. D eğişm eyen ise verimli bir ova ve vatansever bir halk. Rastladığımız insanlar ısrarla Hacı Rüştü K ah v esi’nin ad ını veriy o r... T arih î H acı Rüştü Kahvesi’ne düşüyor yolumuz. Anlatılan kadar var, dışa­ rının soğuğunda herkesin hasbıhal ettiği bir yer bu tari­ hî m ekân. Yakın tarihle ilgili olayları anlatıyor kahveyi işleten Lütfü Amca. O cağa yakın bir yerde bir nevi mü­ ze oluşturulmuş: ism et İnön ü’den Adnan M enderes’e, Süleyman D em irel’e birçok ünlünün uğradığı kahvenin medar-ı iftiharı bu köşe. Ünlü Divan Şairi N e fî Hasankaleli. Zaten bu topraklar şairler, erenler diyarı, her köyde bir türbe, her sokakta

İnönü, and former prime ministers Adnan Menderes and Süleyman Demirel. The distrıct of Hasankale has bred many poets, the most famous being Nefî, and numerous saints. Every village has its venerated tomb, and almost every Street an historic mosque. Another celebrated local figüre is İbrahim Hakkı Efendi (1703-1780), mystic, anatomist and astronomer vvhose fame spread throughout the Ottoman Empire, partıcularly for his theories about the relatıonship betvveen 81

S K Y L IF E

OCAK —

JANUARY 2 002


Ara sokaklarda dolaşırken karşınıza tarihî evler çıkabilir (üstte sağda). Son eyer ustaları ve nalıncılar mesleklerini büyük bir özenle sürdürüyor (üstte ve sağda). / İn the back streets you come across historic houses (above right). The last remaining saddlers and patten makers can be seen at work here (above and right).

tarihî bir cam iye rastlamak mümkün. Halk arasında h â­ lâ saygınlığını koruyan İbrahim Hakkı Efendi de (17031780) H asankale’de yaşamış. Tasavvuf, anatomi ve g ök ­ bilim leriyle uğraşan İbrahim Hakkı, özellikle anatom i ile insan karakteri arasında bağ kurmuş, ünü bütün O smanlı topraklarına yayılmış. “D adaş çayı kıtlam a içer, d elikanlı” diyor yanım daki. Dadaş, yiğit, delikanlı, mert anlamına geliyor. Israrlara kulak verip kıtlama çay içm eye karar veriyorum, ama ne kadar denediysem olmuyor. Kahvenin sıcak atm os­ ferinden zor ayrılıp Bulkasım ve Taşağıl köylerine doğ­ ru yola çıkıyoruz. Sis hâlâ devam ediyor. “Şubat 15’e kadar buradan sis kalkm az” diyor şoförüm üz. Ö ğle ye­ m eği için fırından lavaş ve çeçil peyniri tedarik ediyo­ ruz. Siyah arabam ız, beyaz bir çölün içinde ilerliyor.

anatomy and human character. İn this part of the country sugar is not stirred into the tea, but ınstead a hard lump of loaf sugar ıs placed in the cheek and the tea sucked past it. a method of tea drinking known as kıtlama. The man at the next table ın the coffeehouse told me that spirıted young men should drink their tea kıtlama style, so I did my best but failed to get the hang of it. My tea break över, it vvas time to regretfully leave the vvarmth of the 82

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Bölge mimarisinin iyi bir örneği olan eski un değirmeni, su gücüyle çalışıyordu. / An old water mili for grinding flour in Pasinler.

cafe for the freezing Street, and visit the villages of Bulkasım and TaşağıI. The mist vvas stili thick, and the driver told us that it vvould not clear until the middle of February. For lunch we bought some of the thin bread called lavaş from the bakery and ate it vvith local Çeçil cheese. Our black car stood out against the vvhite expanse of snovv stretching as far as vve could see ali around us, and the poplar trees by the edge of the road seemed to come straight out of an artist’s canvas. VVhen we had climbed to the top of the hill ahead, the vievv became even more beautiful, and vve stopped to enjoy it at leisure. The driver, Seyfi, called me över and shovved me vvolf tracks in the snovv, seeing vvhich I decided it vvould be imprudent to vvander avvay from the car. At TaşağıI, vvhich stands on higher ground, the sun shone brightly dovvn from the blue sky onto the glistening snovv, and took the chill out of the air. But by three o'clock in the aftemoon tvvilight vvas already setting in, and I retumed to Pasinler and a sound night’s sleep, broken only by the vvhistling of a train, reminding me that I had to be at the station the follovving moming. There vvere only six passengers vvaiting at the station for the Kars train. As the coloured car-

Her yer birbirinin aynı. Sonsuz kardan bir ova... Y ol k e­ narındaki kavak ağaçları bir ressam ın tuvalinden çıkmış gibi. Biraz ilerdeki tepeliğe çıkınca manzara bir kat da­ ha güzelleşiyor. Şoför Seyfi Ağabey beni yanına çağırı­ yor. “îzlere baksana, kurt izleri” diyor. İzler taze. “Nasıl yani?” diyecek oluyorum , tedbir olarak arabanın yanın­ da kalm aya karar veriyorum. Bu daha mantıklı. Taşağ ıl’da hava sıcak , y ü k sek te olm an ın tadını çık arıy or köylüler. G üneş tepem izde, beyaz örtü pırıl pırıl parlı­ yor, mavi gökyüzü bütün bulutlarını Pasinler’e ödünç vermiş gibi. Mevsim kış. D oğu’da olunca bu, havanın çok erken kararması dem ek oluyor. Gündüz üçten son­ ra alacakaranlık başlıyor. Akşam ın tatlı yorgunluğunu tren çığlıkları bozuyor, bu ses sabah istasyona gitmem için çağrı oluyor. Garda Kars’a gidecek sad ece altı yolcu var. Renkli vagonlar göründüğünde heyecanım ı y ene­ miyorum. içim de başka diyarlara gitm enin sevinci ken ­ dimi trende buluyorum. Doğu Anadolu’nun karakışıyla, bakir doğasıyla birlikte olm ak kesinlikle huzur verici. Issız, uçsuz bucaksız arazi, karla kaplı dağ dorukları, ta­ rihî yapılar yeniden gelm em için davetiye veriyor bana. Her köyün, her tepenin, her evin ayrı bir hikâyesi var ve en önem lisi bu hikâyeleri size seve seve anlatacak misafirperver bir Anadolu halkı. •

riages came into sight, excitement simmered up inside at the prospect of continuing my travels through this vast mountainous landscape in the depths of an eastem vvinter.

* İbrahim Yoğurtçu, fotoğrafçı.

* İbrahim Y o ğ u rtç u is a p h o tog ra ph e r.

83 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


İL B IK / J iy y / p H O T O B f lN K TURKEY


"Şehir iki dere içinde olup 20 m ahallede 3060 adet iki­ şer katlı, duvarları kerpiçten üzerleri tahta kaplı evler vardır. 70 adet okul, 7 han, hamam lar ve 600 adet de dükkân bulunur. Haftada bir gün kurulan güzel ve süs­ lü pazarında bütün kıymetli eşyalar bulunur.” Evliya Çelebi, Anadolu’nun her yerini adım adım anlat­ tığı ‘Seyahatnam esi’nde böyle aktarıyor Beypazarı’nı. Ne yazık ki 1 8 8 4 ’te çık an büyük yangın, tarihe tanıklık eden binlerce ahşap evi yok ediyor. Yangından sonra Safranbolulu ve Beypazarlı ustaların maharetiyle bugün­ kü ev ler yapılıyor. G ünüm üzde B eyp azarı y eşillik ler içinde, 3000’i aşkın sivil m im arlık örneği ahşap evleri, 200 yıllık çarşısı,

İn the I7th century the Ottoman traveller Evliya Çelebi vvrote that Beypazarı lay in two valleys and consisted of 3060 tvvo-storey houses vvith timber covered adobe vvalls. He said that the tovvn had 70 schools, seven hans and hamams and 600 shops, and a weekly market where ali kinds of fine and valuable commodities vvere sold. İn 1884 a fire destroyed thousands of houses in the tovvn, vvhich vvere rebuilt by craftsmen from Beypazarı and Safranbolu in the late I9th century. Today, vvith its över 3000 traditional houses and tvvo-centuries old buildings in the town centre, Beypazarı is one of the most unspoilt Cıttoman tovvns in Turkey. The old quarter is under consen/ation, and the exteriors of 320 of these picturesque houses have already been restored. W o r k on the others is continuing. Beypazarı vvas an important market town on the

S e lç u k lu v e O s m a n lı mimari tarzını günüm ü­ ze ta ş ıy a n e s e r le r iy le A n a d o lu ’n u n d o k u s u bozulm am ış sayılı yerle­ şim le rin d e n biri. T ü rk k ü ltü rü n ü n m im a rî özelliklerini ve Türk in­ s a n ın ın y a şa m ta rz ın ı bugünlere taşıyan tarihî T ü rk e v le ri, dış g ö rü ­ nü m leri ile e sk iy e uy­ gun olarak yenileniyor.

Geleneksel Anadolu m im arisini günümüze taşıyan Beypazarı, do­ kusu en az Safranbolu kadar de­ ğerli bir yerleşim. / The town of Beypazarı 98 kilometres northwest of Ankara is one of the best preserved Ottoman towns in Turkey. 86 S K Y L IF E

O C A K -«J~. J A N U A R Y 2 0 0 2


Türk insanının yaşam tarzını 1800’lii yıllardan günümüze kadar taşıyan iki ya da üç katlı Beypazarı evlerinin zemin katları taş, üst katları ise ahşap. / The two or three storey traditional houses of Beypazarı are timber framed with the ground floor walls of stone, and have bay windows on the upper floors.

Silk Road. There has been a settlement here on this majör route across Anatolıa linkıng Baghdad to İstanbul since very ancient times. Archaeological finds shovv that Beypazarı was r'uled by the Hıttites, Phrygians, Galatians, Romans,

Dış cephelerinin giydirilmesi tam am lanan 320 evin sun­ duğu görsel zenginlik görülm eye değer. D iğer evlerin de yenilenm esi için çabalar sürüyor. Tarihî tpek Yolu üzerinde yer alan Beypazarı ve çevresi­ ne Hititler, Frigler, Galatlar, Romalılar, Selçuklu ve Osm anlılar egem en oluyor. Tarihî eser ve kalıntılardan, Beypazarı'nın Romalılar za­ m anında İstanbul-Bağdat arasındaki büyük tarihî geçit yolu üzerindeki Lagania olduğu, daha sonra Bizans împ aratoaı Anastasios’un ziyareti ile adının Anastasiopolis

Byzantines, Seljuks and Ottomans. The ancient Roman name of Beypazarı was Lagania, and after the visıt by the Byzantıne emperor Anastasıus (491-518), the town was renamed Anastasius in his honour. Follovving the tovvn’s conquest by Dinar Hezar, vezir to Yakup Şah, lord of Kütahya, of the Turkish Germiyanoğlu principalıty, it became knovvn as

87 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


V'

'

Girişin üstündeki katlar çıkma ile genişletilmiş (solda). ‘Kimgeldi’ penceresi, eskinin adetlerini hatırlatan tatlı bir tebessüm (üstte). Cumbadan bir detay (altta). / The upper storeys are jettied, so enlarging the floor space (left). The small windows known as kimgeldi fw ho has come’) allovved the family to peek at those who came to the door (above). A bay window (below).

olarak değiştirildiği anlaşılıyor.

Beyhezar. This name has been

Ve daha sonra yine güçlü bir dev­ let adam ının, Kütahya Beyi G erm iy an o ğ lu Y a k u p Ş a h 'ın veziri Dinar Hezar, kenti Rumlardan alı­ y o r, şim d ik i B e y te p e M a h a llesi’nde bir m ahalle ve büyük bir p azar yeri kuruyor. T a h m in lere göre, Hezar zamanla ‘pazar’ keli­ m esine dönüşüyor. ‘B ey ’ kelim esi

corrupted to Beypazarı, meaning Lord’s Market, probably in reference to the large market established in the quarter of Beytepe. The picturesque timber framed houses vvith ground storeys of stone generally have three storeys, the upper storeys being jettied över those below. They feature bay windows and pitched roofs vvith broad eaves. Some of the houses have belvederes knovvn as guşgana, which rise picturesquely above the roof. As ın ali traditional Turkish architecture, the exterior is a reflection of the interior arrangement of living space, and considerations such as light and vievv. Originally the ground storeys vvere used for stabling, storing stravv, and seı^ants1 quarters, but have now been converted for other uses. The upper storey forms the main living

ile de birleşerek, Beypazarı o lu ­ yor. B eyp azarı’nm tarihî ahşap evleri, 19. yüzyılın ince zevkini günüm ü­ ze taşıyan örneklerle dolu. Evler, genellikle üç katlı, tem el duvarları taş, üst katlar ahşap, çatılar alatur­ ka kirem itle kaplı, saçakların alt kısmı açık bırakılıyor. Evlerin ta­ van arası bölüm ünün yükselerek çatılı bir ya da iki odacık oluştur­ ması yapıya farklı bir görünüm ve estetik güzellik kazandırıyor, yerel dild e b u n a ‘g u şg a n a ’ d en iliy o r. B a h çe li evlerin bir özelliği olan 88 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Drapery, Braiding,'Guipure, Scalloped Ribbons, Bea Coverıngs, Table C o verin g sTFan cy Fab rics

t r

/

^

;

,

ıF ?

uj

ATekerekoğlu f r

iı , ^

ı , «

A

i.

.*

i

Çenter Karşıyaka Öğretmen Sokak No:72 27500 Gaziantep «Turkey Phone:90 (342) 323 12 77 - 323 05 05 Fax: 323 20 30 ' tekereko@tekerekoglu.com.tr http: www.fekerekoglu.corn.tr ^ / Branch Office Gençtürk Caddesi No: 14 Laleli İstanbul Phone: 90(212) 513 16 2 7 -5 1 3 5 5 3 9 ^5 1 3 2 6 29 F a x * l3 7398 îr |j m* A e-mail: elegant@tekerekoglü!com.tr ğ ğ â i 4 -• *

I

/

Elegarıt is a trademark of theTekerekoğlu Textıles Itd

ı•

j^

%

W -

X

M

ft-

.. »

/ %m


ALNIZ DOĞİ

\

<■■»•*.-- ‘ı ıM

M

^

r.üj.ıncr

v1

'

•<&»

?z Karşıyaka ö ğ retmen.Sokak No:V2WA-I| 27500 Gazıantep^ıürkiyeTel: 90 (342) 323 12 77 - 323 05 05 Fâksr323 20 30 « ^ ^ ,K,» % İ İ Ş - mail: tekereko@tekerekoglu.com.tr http; w w^erekoglu.% om .tr. '•* İstanbul Tel: 90 (212) 513 16 27 - 513 55 39 - 513 26


Tarihî Beypazarı evlerinin bazıları guşganalı (iistte). Müze ev­ den bir görünüş: Sedirler geleneksel Türk evinin vazgeçilmez unsuru (üstte solda). Gelenesek dokuma tezgâhı (solda). Telka­ ri ustası (altta). / Some of the houses of Beypazarı have belvederes (above). Oivans around the vvalls are a traditional feature of Turkish houses (above left). A handloom of the type used by the vvomen of Beypazarı (left). A silver filigree craftsman at work (belovv).

bu m ekân depo vazifesi görüyor. Evlerin planı yerel özellikler taşıyor; alt katlar, öncelikle hal­ kın toprağa bağlı yaşam biçim inin gereği olarak ahır, sam an­ lık ve hizm etkâr bölüm ü olarak kullanılıyor, şim diyse farklı kullanımlara açılıyor. Üst katlar asıl yaşam katlarını oluşturu­ yor, büyük evlerde esas katın üstüne ayrıca yapılan katla se­ lamlık. haremlik bölüm lerine m ekân yaratılıyor. Sofa etrafında yer alan odalarda, küçüklü büyüklü rafların yanı sıra aile ya­ şam ında temizliğin sim gesi olan banyo görevi gören ahşap kapılı dolaplara ve bu katlarda mutfak gibi servis m ekânlarına da yer verildiği görülüyor. Evlerin dışa dönüklüğü, üst katlara alan kazandıran, sokak boyunca çift yönlü görüşe imkân ya­ ratan, konum larına göre çeşitli tiplerden oluşan çıkm alarla sağlanıyor. Dikdörtgen veya kem erli, dörtlü veya altılı bölm e­ li, giyotin veya iki kanatlı p encereler, cum balı, kafesli, k e­ penkli örnekleriyle özgün yapı tipini yansıtıyor. Çift ya da tek kanatlı, üstü ahşap kafesli, özel tokm aklı ahşap kapılar evle­ rin güzelliğini bütünlüyor. G eleneğe göre Beypazarlılar evleri­ nin üst katlarının dış cephesinin belirli bir kısmını tamam en bitirm eden bırakıyor. Buraya yerel dilde ‘çantı' deniliyor.

spaces, and a third storey added to larger houses enabled a separate apartment known as the selamlik to be allocated for the use of the master of the house. The rooms and kitchen are arranged around a Central gallery knovvn as the sofa, and each of the rooms has fitted cupboards and shelves around the vvalls, and one of the cupboards ıs traditıonally fitted as a bathing cubicle. The upper storeys are frequently jettied or have

89 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Ara sokaklar keşfetmesini sevenler için küçük sürprizlerle dolu (solda). Beypazarı sodasının etiketlerinde tarihî evlerin fotoğrafları yer alıyor (altta solda). Berber dükkânındaki sandalye yüz yıllık (altta sağda). / Visitors enjoy exploring the side streets of the old quarter of Beypazarı (left). Bottles of local Beypazarı soda water have pictures of the tovvn’s old houses on the labels (belovv left). An antique chair in a Beypazarı barber’s shop (below right).

bay vvindovvs. These are usually features of the main reception rooms, vvhich thus command broader vievvs and are more spacious. The sash or casement windows are rectangular or arched, and divided into four or six panes. Some have lattices or shutters. The doors, vvhether double or single, have vvooden lattices above and metal door knobs. İt is customary to delıberately leave part of the upper story unfinished in some way, in the superstitious belief that this telis the angel of death that the house ovvner stili had undone work in this world.

«tâ*.;fc:£ ) - i , . v - / ‘’•• k -■&1&İZ'1'v'•N»!<V.; ■S I S a l ^ w Bu yarım bırakışın anlamı ise evsahibinin Azrail’e bir mesajı: “Dünyada ya­ rım kalmış işlerim var.” Beypazarı evleri, ahşabın incelikli doğallığının çatm a ve geçm elerle, oyma ya da kabartmalarla veya kafes teknikleriyle işlendiği birer mini saray gibi farklı çarpıcılığa sahip giz dolu yapılar olarak tarihe tanıklık ediyor. G ele­ neksel aile yapısının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eşsiz m ekânlar olan bu evler, Beypazarı Belediyesi tarafından restore edilerek Türk kültürünün inceliğini, zevkini ve güzelliğini g elecek kuşaklara aktarmaya hazırlanıyor. Ankara’nın 98 kilom etre kuzeybatısında yer alan ve Türkiye’nin en fazla ha­ vuç yetiştiren ilçesi olan Beypazarı’nda, ahşap evler ve tarihî yapılarının ya­ nı sıra ‘telkari’ diye adlandırılan otantik gümüş takılar olm ak üzere gümüş işlem ecilik, bakırcılık, yerel dokum acılık gibi el sanatlarına sahip çıkılıyor ve yaşatılıyor. Ayrıca, yine maharetli Beypazarlı kadınların pişirdiği nefis yaprak sarması, güveç, kapama, höşm erim gibi Türk Mutfağı’nın seçm e yem ekleri ve havuç lokum u ile de ö n e çıkıyor. Ankara’ya yolunuz düşerse, günübirlik bir gezi yapın, bir kültür cümbüşü olan Beypazarı'nda geçm işte yaşamanın keyfini çıkarın. •

The overall effect of these houses is charming from the outside, and even more delightful once one is admitted inside, vvhere the carved and jointed woodwork decoration of the interiors transforms each house into a miniature palace. These houses w ere designed to provide accommodation for traditional extended families. Beypazarı is stili a largely agricultural district, producing diverse fruit and vegetables, particularly carrots, vvhich are the main ingredient of a delicious local svveetmeat called havuç lokumu. The local cuisine also boasts numerous other tasty specialities such as vineleaf dolma, güveç stew and a pudding made vvith fresh cheese known as höşmerim. Local silversmiths make beautiful silver fıligree jevvellery, and the tovvn is also famous for its handvvoven cloth and copperv\/are. A day trip to Beypazarı, vvhich ıs located 98 kilometres northwest of Ankara, is the perfect way to capture the atmosphere of O ttom an period life in T urkey.

* S e v im K o y u n o ğ lu is an e x p e r t a t th e

* Sevim Koyunoğlu, Turizm Bakanlığı Uzmanı.

T o u n s m M inistry.

90 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


TOPLANTI SABAHI... GÜNE ZİN D E BAŞLAMALI

d il e d iğ in iz i

SEÇİN

Piyasa durgunluğunda, projelerinizi e rte le m e y in ... H e d e f l e r i n i z e u l a ş m a k için p e r s o n e l i n i z i v e bayi l erini zi sakin, huzurlu o r t a m l a r d a to p l a y ı n . İs te r A n talya, i s t e r M a r m a r i s ’te.. . S e ç i m i n i z hangi si o lu r s a o l s un b e ş yıldızlı konforu, d e n e y i m l i v e güleryüzlü p e rso n e li, çok uygun

ödem e

koşullarını

u»Apu0w/n|Ow

bu l ac ak sı nı z .

D

İ

V

A

N

H

O

T

E

L

S

TALYA

MARES

Tel: (90-242) 248 6800

Tel: (90-252) 455 2200

info@ talya.com .tr

h otel@ m ares.com .tr

www.talya.com.tr

www.mares.com.tr

AN TALY A

M AR M AR İS


* r':

t

;ı ?m a u ı

K M ekm ‘v '" û tM K ■

üiTi IJjÛJllMİİJiIÜJjJ ıJ 6r iijJI.Ü M U B S ’-

ıBWWwiS S » a B tJ^ w ^ ı« a ^ i.^ J A ^ :.^ T 7 g ^ 4 a ^ i 3 ^ J J v ! j.S A K ? g !^ t3 K ^ ^ 'J y...,.: • • •■ ,-y“;/Y-;v»

8 a s ö s ^ s « a a ö y f^ s î3 r fK ts ^ ^ ^ f* î^ S ^ S X ^ S S S S B 3 ^ X J

TTıMİftiı w - ?fin-f o ı ^ fl^ ^ lfT i^ rrV ^ T

«*>4

••'• "-

Ji^SSSSCK ?.?.••

&!§& -;v

T*‘

5f?»7jtf»tr;-■*

**

*""1,’"*i*.-AJk,‘“““"*^'’

-'

.


Kırmızı keçe zemin üzerine deri ve gümüş ipliklerle oluşturulan dekoratif motiflerle be­ zeli Türkmen işi eyer örtüsü, 19. yüzyıl (en üstte). 1990'da Türkiye’de düzenlenen Asya Yarışçılık Konferansı’na ev sahipliği yapan Türkiye Jokey Kulübü’ne Malezya’dan hediye edilen el yapımı cam at heykeli (solda). Türkiye jokey Kulübü'ne verilen çeşitli plaket­ lerden bir örnek (üstte). / A I9th century Türkmen saddle cloth of red felt with leather and silver embroidery decoration (top). A hand made glass fıgurine of a horse presented by Malaysia to the Turkish Jockey Club, which hosted the Asian Racing Conference held in Turkey in 1990 (left). One of many plaques presented to the Turkish jockey Club (above).

Türkiye Jo k ey Kulübü’nün 2000 yılında açtığı ve kuru­

The Turkish Jockey Club opened its museum in 2000 at

luşunun 50. yılı etkinlikleri çerçevesind e yeniden dü­ zenlediği Türkiye Jo k e y Kulübü Müzesi ve Sergi Sarayı, at ve binicilik tarihi ile ilgili birbirinden ilginç obje ve b e lg e le re ev sah ip liğ i y ap ıy or. V elie fe n d i H ip od rom u’nun içinde yer alan m üzenin en önem li misyonu at v e biniciliğin Türk kültür tarihindeki önem in i gözler önüne serm ek. Kendinizi yanıbaşınızda yapılan yarışla­ rın ve hipodrom un atm osferine bıraktığınızda, müze sizi Türk kültürünün önem li bir parçası olan atların yüzyıl­ lardır süregelen tarihine götürüyor. Ö nceleri binek hayvanı olarak elverişli yerleşim alanları, otlak ve su yolları bulm ak gibi am açlarla kullanılan at, sonraları savaşta yer alır. En eski Türk topluluklarından günümüze kadar at insanla birlikte savaşa katılmış, ka­ derini sahibinin kaderine bağlam ış bir varlık sayılır. Sı­ nır tanım ayan topraklarda devamlı hareket halinde ya­ şayan Türk toplulukları, atlı bozkır kültürünü yüzyıllar

Istanbul's Veliefendi Hippodrome. The museum contains a fascinating collection of objects and documents conceming equestrian history, focusing particularly on the important role of horses in Turkish culture. The sound of thundering hooves from the races taking place just outside is fitting accompaniment to the exhibits vvhich teli the story of horses över the centuries. When people leamt to ride horses they at first used them to seek out suitable pastures, streams and encampment sites, and later realised the advantages of riding them into battle. İn Turkish societies from ancient times up to the present day horses have shared the fate of their owners in both vvar and peace. For centuries horses played a vital part in the lives of pre-lslamic Turkish nomadic communities vvandering the steppes, and the traditional equestrian culture of the Turks maintained its vitality into Ottoman times when breeding and training horses continued to be of great importance. VVestern 94

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Deri üzerine fildişi şeritli süvari eyeri, I Ingiliz tipi deri bayan eyeri, 20. yüzyıl min üzerine dekoratif

style horse racing only gained vvidespread popularity in Turkey after Atatürk organised horse races for the Turkish cavalry in Ankara during the W a r of Independence in the I920s. Follovving the establishment of the Turkish Republic govemment-run studs led in the field of horse breeding, and in 1926 the Horse Racing and Breeding Council was established, Horse races were held regularly in Ankara, İstanbul and İzmir from then on. İn 1936 Ankara City Hippodrome was constructed on Atatürk's instructions. Saddles, hamesses, stirrups and vvhips dating from the 19th and 20th centuries are displayed in the museum. The collection includes a Turcoman saddle cloth from Central Asia, a gold embroidered Ottoman horse cloth, a Circassian saddle,

boyu devam ettirir. Türklerdeki eski at kültürü İslami­ yet’te de kaybolm az. Osmanlılarda da at terbiyeciliği ve yetiştiriciliğine aynı d ereced e önem verilir. 1920’li yıllar­ da istiklal Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa’nın “At yarışı m odem toplum lar için sosyal bir ihtiyaçtır” sözle­ ri, Ankara’da at yarışlarının hayata geçirilm esine neden olur. Cumhuriyet dönem inde de at ve at yetiştiriciliği il­

and Ottoman saddles of the regular and cavalry types. Ottoman saddles retained many of the characteristics of those used in Central Asia, and w ere often extrem ely decorative. Some were studded vvith precious stones and had richly vvorked fittings of bronze, silver and other metals. Hamesses were similarly ornate, and the collection contains ele­ gant vvhips of silver and ivory, silver

gi görm eye devam ed er ve devlet desteğiyle düzenli olarak haralar işletilir. 1 9 2 6 ’da Y ü k sek Yarış ve Islah Encüm eni’nin kurulmasıyla yarışlar yeniden ivme kaza­ nır. Başta Ankara olm ak üzere İstanbul ve İzmir’de b e­ lir li ta r ih le r d e y a r ış la r y a p ılır . 1936’da yine Atatürk’ün emriyle An­ kara Şehir Hipodromu inşa edilir. M üzede sergilenen at ve binicilik takım larını kapsayan eyerler, k o ­ şum takımları, üzengiler ve kam çı­ lar 19. ve 20. yüzyıla ait. K oleksi­ yon, Orta Asya kökenli Türkm en ey er örtü sü , sırm a işlem eli O smanlı sağrı örtüsü ve Ingiliz tipi b ir b a y a n e y e ri d ışın d a g e n e l olarak Çerkez eyeri, süvari ey e­ ri ve Osm anlı sivil halkı tara­ fından kullanılan eyer ve ko­ şum takımlarından oluşuyor.

stirrups, and w ater flasks used by riders. Most dazzling

Orta Asya’da kullanılan Türk eyerlerinin özelliklerini taşıyan 95 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


İsta n b u l VELİEFENDİ AT YARIŞLAKI ~

«o.—

38301

D u h u liye Bileti

İstanbul VELİEFENDİ AT YARIŞLAKI

Duhuliye Bileti

10 0 K rş .

10 0 K rş .

Ista n b u l VELİE FE N D İ AT YARIŞLARI

D u h u liy e Bilet 100 K rş.

Hulafik haatalıklardan (Ruam, Dhria v. a.) Muayene tariki Sahibinin adı, aoyadi Adreai

yapılımı; ve 90y\ dan itibaren bir Doğumu

I962 yılına ait safkan halk aygırlarına mahsus ‘Aşım Belgesi’ örneği (üstte en sağda). 19401ı yıllardan iti­ baren kullanılan oyun kartlarından bir örnek (en üstte solda). 1947 yılına ait çifte bahis bileti örneği (sağda ortada). Atlara ait soy bilgilerini içeren 1961 yılına ait pedigri (sağda). / A stud document for a thoroughbred stallion dated 1962 (top right). One of the race cards which came into use from the I940s onvvards (top left). A double betting tıcket dating from 1947 (centre). A pedigree dated 1961 (right).

Osm anlı eyerleri gerçekten çarpıcı görüntüler sergiliyor. Bu eyerlerde deri üzerine değerli taşların yanı sıra altın, bronz, gümüş gibi m adenler de dekoratif olarak işlen­ miş. İşlemeli koşum takımları, gümüş ve fildişi işlemeli kamçılar, deri tozluklar, mataralar ve gümüş üzengiler ise bu eyerleri zarafetle tamamlıyor. Kırmızı keçe zem in üzerine dekoratif m otiflerle deri ve güm üş işlem eli Türkm en ey er örtüsü, güm üş işlem eli Osm anlı merasim kılıcı, lacivert çuha zemin üzerine sır­ ma rumi motifler işlenmiş Osm anlı sağrı örtüsü, kadife kiremit rengi zem in üzerine dekoratif güm üş sırma ve payet işlemeli ve iç bölüm leri deri Osm anlı eyeri, varak kabartma ve sırma işlemeli Çerkez eyeri, kazıma ve ka­ bartma tekniğinde gümüş işlemeli koşum takımları, gü­ müş ve döküm üzengiler m üzenin en özel objeleri ara­ sında yer alıyor. Müzeyi gezerken kendinizi at ve binicilik takımlarının

among the exhibıts are the Turcoman saddle cloth made of red felt with leather and silver decoration, an Ottoman sad­ dle cloth made of dark blue broadcloth embroidered with gold rumi motifs, an Ottoman saddle richly adomed with sil­ ver embroidery on red velvet and pailettes, a Circassian sad­ dle wıth gilded repousse decoration and silver embroidery, harnesses with engraved and chased silver ornamentation, and silver stirrups. This group of eyecatching equestrian equipment reflects what a signifıcant role the horse played in Turkish culture ın the past. The museum collection also includes fîgures of horses made from diverse materials, and publicatıons in both Ottoman and modem Turkish concerning horses and horse racing. There is a programme or races held at Kâğıthane in İstanbul in 1863, and racing programmes for the republican perıod dating back to 1927. Other ephemera connected with horse racing are tickets and betting cards, of which the earlı96

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Stilize edilmiş çiçek motifle­ riyle bezeli gümüş işli koşum takım ı, 19. yüzyıl (solda). Kulüp tarafından 1955’den itibaren çim pist için kulla­ nılan ilk fotofiniş makinesi (sağda). Bir gümüş üzengi örneği (altta). / A 19th cen­ tu ry harness w ith s ilv e r m ounts d e co ra te d w ith stylised flovvers (left). The first photo finish cam era intıoduced for the grass rac­ ing track in 1955 (right). A silver stirrup (below).

est date from the 1940s. On stands in the centre of the hail are equestrıan figures

şaşırtıcı estetiğine bırakırken, atın Türk kültür tarihinde ne kadar önem li bir yeri olduğunu da keşfediyorsunuz. Çeşitli materyallerden yapılma at heykelleri, atlar ve ya­ rışçılıkla ilgili O sm anlıca ve Türkçe çeşitli yayın örnek­ leri, 1863 yılına ait Kâğıthane Yarış Program ı’, 1927’den yakın tarihimize uzanan yarış programları, 1940’lı yıllar­ dan itibaren kullanılan biletler ve oyun kartları bunun en güzel örnekleri. Müzenin giriş salonunun ortasında yer alan standlar 11. ve 21. Asya Yarışçılık Konferansı hediyelerine ayrılmış. Bu standlarda cam ve seram ikten yapılma at ve binici­ likle ilgili heykeller, yine at ve binicilikle ilgili desenler­ le işlenmiş ilginç vazolar yer alıyor. Hemen girişin ya­ nındaki küçük salonda ise 1954 yılından itibaren Türki­ ye Jo k ey Kulübü ne yurtiçi ve yurtdışından verilen çeşit­ li kupa, şilt ve plaketlerin yanı sıra pedigri (soykütüğii) örnekleri sergileniyor. Pedigri örnekleri nüfus kâğıdı,

made of glass and pottery presented at the I Ith and 2 İst Asian Racing Conferences, and vases decorated vvith equestrian desıgns. İn the small room next to the hail are displayed the cups, shields and plaques presented to the Turkish Jockey Club since 1954, examples of pedigrees. vaccination certificates and other documentation for thoroughbred horses. İn another sectıon devoted to the horses themselves you discoverthat a horse has 252 different bones in its skeleton, and 520 muscles; that its brain and heart vveıgh 500 grams and 3.5-5 kilogrammes respectively; that the average lifespan is 20-26 years; and gestation period 320-350 days. İn the same section we learn that the world's longest lived horse was Old Billy, an American horse who lived from 1758 until 1822. On the vvalls are many photographs from the Jockey Club's archive recording notable events in the club’s history. They 97

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


aşı belgesi gibi atlarla ilgili çeşitli b elg ele rd e n olu şu ­ yor. Bu bölüm ü gezerken, bir atın iskeletinde 252 k e­ m ik o ld u ğ u , v ü c u d u n d a 520 adale bulunduğu, bey­ ninin 500 g, kalbinin ise 3-5-5 kg ağ ırlığ ın d a old u ğ u , o rtalam a ömrünün 20-26 yıl arasında değiştiği ve gebeliğinin 320-350 gün sürdüğü gibi atlarla ilgili ilginç anatom ik bilgiler edinm ek de müm kün. Y in e bu b ö ­ lüm den edind iğim iz b ilgiye g ö re dünyanın en uzun ömürlü atı, Am erika’da 1758-1822 arasında yaşayan Old Billy imiş. Bizde ise Fikret Hicizatlı’nın Bayram ’ı tam 28 yıl yaşamış. Bu salonun duvarlarını ise Türkiye Jo k e y Kulübü’nün fo to ğ raf arşivinde y er alan ve kulü bü n tarihine dair önem li belge niteliği taşıyan fotoğraflar süslüyor. 1971 yılında Kraliçe Elizabeth ile Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Ankara Hipodrom u’nu ziyaretleri, Atatürk’ün An­ kara H ipodrom u ş e re f locasın d ak i yarış h ey ecan ı ve

Müzenin giriş salonunun ortasında yer alan cam standlar I I . ve 21. Asya Ya­ rışçılık Konferansı hediyelerine ayrılmış. / The glass cases in the centre of the museum’s entrance hail contain gifts presented at the llt h and 2 İst Asian Racing Conferences.

Sultan Abdülaziz’in at üstündeki ihtişamlı duruşu bu ar­ şivde yer alan tarihî karelerden yalnızca bazıları. Türkiye Jo k ey Kulübü Müze ve Sergi Salonu bünyesin­ de bir de kütüphane bulunuyor. Burada at, at yetiştirici­ liği ve yarış dünyası hakkında çeşitli yerli ve yabancı yayınların yanı sıra süreli yayınlar ve T.J.K. yayınlarını da bulmak mümkün. •

include pictures of Sultan Abdülaziz (1861-1876) on horseback, Atatürk caught up in the excitement of a race at Ankara Hippodrome, and Queen Elizabeth of the United Kıngdom visiting Ankara Hippodrome with Turkish President Cevdet Sunay in 1971. The museum also has a library containing Turkish and foreign books and periodicals on horses, horse breeding and racing, ıncluding Turkish Jockey Club publications. •

* Demet Sunar, yazar.

* Demet Sunar is a freelance writer. 98 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Bir bilene danışın!

İletişim hizmetiniz “ölçümlerinize uyuyor mu? Kuruma özel iletişim hizmetleri veren bir profesyonel!

E-business konusunda yapacağınız büyük yatırım yükünü dış kaynak kullanım modeli ile üzerinizden alacak bir ortak! Kurumsal iletişim ve kurumsal internet erişimi konusunda lider! Teknolojiyi yakından takip eden deneyimli ve kaliteli personel! Vizyon sahibi ve tecrübeli bir firma arıyorsanız. Bir bilene danışın! Çünkü profesyonel desteğin kaynağı açık ve net, Koç.net!

B-Business«e» Enabler Kurumsal boyutta yüksek teknolojili altyapısı sayesinde Türkiye’nin en büyük Yönetilen S e rv isle r Su n u cu su (M SP) ve Uygulam a S e rv is Sa ğ la y ıc ısı (ASP) hizmetlerini sertifikalı olarak müşterilerine sunan Koç.net, firmaların gerek duyabileceği her türlü iletişim desteğini 7 gün 2 4 s a a t vermekte. Ayrıca Güvenlik Yönetimi Hizmeti ile verdiği kurumsal internet servislerinin korunmasını da sağlamakta.

Koç.net firmanızın ölçülerine ye beklentilerine göre çözüm üretebilen Türkiye'nin en büyük Kurumsal İnternet ve Kurumsal İletişim Sağlayıcısı.

tf§>Koç

m a m

•% A

O A

u

*■ r»

-

KOÇ.net Çağrı M e rk e z i

www.koc.net

<§^§>Koç.net

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun ve İzmit için alan kodu eklemeden direkt numarayı çevirerek, diğer illerden ise yukarıdaki numaraya -0216- alan kodu ekleyerek Koç.net Çağrı Merkezi’ne ulaşabilirsiniz.


D ün ya üzerind e var olan her d ild e tatlı k e lim e si d aim a iyi şeyleri, haz ve mutluluğu ça ğ ­ rıştırır. T ü rkçe’de tatlı kelim esi­ nin yanında helva sözcüğü de a y n ı e tk iy e s a h ip tir . H e lv a Türklerin ulusal tatlılarının b a­ şında gelir. D üğün ziyafetlerinde, bayram ­ larda eve davet edilen misafir­ lerle yenilen yem eklerde karşı­ mıza her zaman helva çıkar. O rta Asya T ü ık le ri’nin b ugün d e k im liğ in i k o ru y a n m u tfak kültürüne bakıldığında tatlı ile fazla karşılaşılm az. O ysa Ana­ d olu’ya g ö ç eden Türkler g e ç ­ tik le ri to p ra k la rd a k i ta tlıc ılık kültürüne sahip çıkmış ve Orta­ doğu'nun köklü tatlıcılığı ile Av­ ru p a’nın içlerin e kad ar büyük bir b ö lg e n in tatlıcılığ ını adeta kaynaştırmışlardır. Bugün Türk m utfağında pişiri­ len h elv aların an a m alzem esi h alis un ve tü revlerid ir. Türk h elv a g e le n e ğ in d e ü ç m ad d e kullanılır: un, nişasta, irmik ve

İn every language the word svveet implies not just flavour but pleasant, agreeable and happy things. İn Turkey not just the word svveet but the vvord helva has a similar metaphorical significance. Helva is foremost among the many sweets and puddings vvhich form such a considerable branch of Turkish culinary culture, and also plays a ceremonial and symbolic role on special

Evde yapılabilecekler haricinde çarşıda satılan helva çeşitleri; Koz helva, kâğıt helva, tabak helvası... / While many types of helva can be made at home, others, such as koz helva and kâğıt helva are alvvays produced commercially.

S K Y L IF E

O C A K —J~- J A N U A R Y 2 0 0 2

occasions like weddıngs and religious feast days. Although the Turkish love of sweet foods is renovvned, this vvas not the case in the ancient past, as demonstrated by the fact that Central Asian Turkic cuisines are almost completely lacking in sweet dishes. Instead the Turks acquired their taste for svveet confectionery in the lands of vvestern Asia and the Middle East, vvhere such foods were a deep-rooted tradition, and became instrumental in carrying it westwards into Europe. Helva comes in a myriad varieties, but is basically made from vvheat


16. yüzyılda helvacı esnafı, Sörname-i Hümayun, Nakkaş Osman’ın minyatüründen (Topkapı Sarayı Müzesi). / The Guild of Helva Makers in a 16th century procession, as depicted by the miniature painter Nakkaş Osman. From the Surname-i Hümayun manuscript in Topkapı Palace Library.

flour, starch or semolina and sugar. Before sugar became widely available at an affordable price for ordinary people, honey or grape molasses vvere used as svveeteners in these confections. Although the ingredients

tabii ki şeker. Oysa şekerin yaygınlaşm asından ö n ce tatlandırıcı olarak pekm ez ve bal kullanılırdı. Balın kalitesi helvanın kalitesinde önem li bir faktördü. Helvanın iyi olmasını etkileyen iki unsur daha vardır. Bunların

of helva are very sımple, their quality is important, and so is the technique. The flour must be patiently stirred över a slovv heat until it becomes amber in colour. If you try to speed up the process by turning up the heat, both flavour and colour will be spoilt. Traditional recipes usually cali forfull fat milk and butter, and although these can be replaced by water and margarine, the taste will not be so delicious.

UN HELVASI / F L O U R H E L V A 12 Kişilik M alzemesi 250 g tereyağ 500 g un (4 su bardağı) 1 İt su (4 su bardağı) 1 kg toz şeker 200 g iri çekilm iş ceviz içi

Yapılışı 1. T e n cered e eritilen tereyağ kızdırılıp üzerine un eklenir. Çok kısık ateşte yaklaşık ya­ rım saat sürekli karıştırılarak un k a h v e r e n g ile ş e n e k a d a r kavrulur. B aşka bir kapta su kaynatılır. 2. Kavrulmuş una azar azar sı­ cak su eklen ip , karıştırılır ve te n c e re n in k a p a ğ ı k a p a tılır. Suyunu çe k en e kadar pişirilir. 3. Ü z e rin e ş e k e r b o ş a ltılıp , tahta bir kaşıkla karıştırılır. Şe­ kerin erim esi için, ağır ateşte biraz daha pişirilip ateşten alı­ nır. B ir kenard a d in len m ey e bırakılır. 4. İri çekilm iş ceviz içi ek len e­ rek karıştırılır. E lle isten ile n şekil verilerek servis yapılır.

Serves 12 İngredients 250 g butter 500 g (4 cups) flour I litre (4 cups) vvater I kg sugar 200 g coarsely ground walnuts

Method I. Melt the butter in a saucepan, and when hot add the flour. Stir constantly

103 S K Y L IF E

O C A K —J». J A N U A R Y 2 0 0 2

över a very low heat for about 30 minutes until the flour is a rich amber colour. 2. Add boiling vvater a little at a time, stir vvell and cover the pan. Continue to cook until the vvater has been absorbed. 3. Add the sugar and stir, then cook for a few more minutes until the sugar has dissolved. Remove from the heat. 4. Stir in the vvalnuts. Take a spoonful at a time and shape by hand as desired. Arrange on a serving dish.


Henüz sıcakken kazandan alınan tahin helvası 10 kiloluk kalıplara aktarılır. Daha sonra ikişer kiloluk kütükler halinde raflardaki yerini alır. / Tahin helva is poured from pans into moulds each vvith a 10 kilogram capacity, and then sold in vvrapped blocks each vveighing 2 kilograms.

The famous tahin helva made of ground sesame seeds and sugar, vvith its characteristic crunchy texture, has alvvays been a professional rather than a homemade confection. The method which has been used for centuries is as follovvs: VVhen the mıxture has been cooked över a low heat in small pans, it is left to cool, then kneaded and placed in moulds. Another kind of helva made by professional confectioners and sold in shops or by Street vendors is the so-called paper helva, consisting of crisp rice paper vvafers sandvviched together vvith a toffee-like candy. But most types of helva can easily be made at home, and are

birincisi un. nişasta veya irmiğin halis buğdaydan elde edilmiş olmasıdır. İkinci ayrıntı ise helvanın iyi kavrul­ masıdır. Helvanın kehribar rengini alabilm esi için ateşin ağır olması gerekir. Eğer ateşi biraz artırırsanız kehribar rengi olm ası gereken helva kurşun rengini alır ve tadı acılaşır. Eski kaynaklardaki helva tariflerinde verilen reçetelerde tam yağlı süt ve tereyağı varken, bugün halk mutfağın­ da bunlar yerini margarin ve suya bırakmıştır. Oysa hel­ vanın lezzetine varmak isteniyorsa, bundan vazgeçilm e­ mesi gerekir.

NİŞASTA HELVASI / S T A R C H H E L V A 6 K iş ilik

Serves 6

M alzemesi

Ingredients

500 g buğday nişastası (4 su bardağı) 250 g toz şeker (1 su bardağı) 750 mİ su (3 su bardağı) 225 mİ ayçiçek yağı (1 su bardağı)

500 g (4 cups) vvheat starch 250 g ( I cup) sugar 750 mİ (3 cups) vvater 225 mİ ( I cup) sunflovver seed oil

Method

Yapılışı 1. B ir kap ta n işa sta , şeker ve su karıştırılır. 2. Tencered e ayçiçek yağı ısıtılır. Karışıma eklenir ve pişirilir. Helva tane tane oluncaya kadar yaklaşık beş dakika kavrulur. 3. Ateşten alındıktan sonra soğuyunca sade olarak, tarçınla veya üzerine çekilm iş antepfıstığı serpilerek servis yapılır.

104 S K Y L IF E

O C A K .«j»»

JA N U A R Y 2 0 0 2

1. Blend the starch, sugar and vvater in a bovvl. 2. Heat the oıl ın a saucepan, pour in the starch and sugar mıxture and cook över a moderate heat for about five minutes until crumbly. 3. Remove from the heat and allovv to cool. Set^e on indivıdual dıshes and sprinkle vvith cinnamon or ground pistachıo nuts.


Tahin helvasının ana maddesi olan tahin susamdan susam değirmeni kullanılarak elde edilir. / Tahin made from ground sesame seeds is the main ingredient of tahin helva.

Kış ayları gelip de helva denilince akla he­ men evde yapılması pek de mümkün ol­ m ayan tahin helvası gelir. T ahin helvası susam ve şekerin m uhteşem bileşim inden oluşan bir lezzet. G eleneksel tahin helvası yüzyıllardır aynı şekilde yapılır. Küçük ka­ zanlarda ağır ateşte kıvamı tutuncaya ka­ dar kaynatılır ve kalıplara dökülerek soğu­ ması beklenir. Soğuyan m alzem e yoğurulur ve kalıplara aktarılır. Tahin helvası sa­ de olabildiği gibi içine susam ve kakao ila­ delicious desserts, Here are four recipes for Skylife readers to try. Ali these homemade helvas are best eaten immediately or within a few hours of being made. •

ve edilerek de satılır. Yine evlerde yapılması mümkün olm ayan yaz helvası ve kâğıt helva da Türkiye’nin değişm ez lezzetleri arasında önem li bir yer tutar. • * Keremcan Atay, yazar.

* Kerem can A ta y is a freelance w rite r.

FISTIKLI İRMİK HELVASI / S E M O L IN A H E L V A W IT H P IS T A C H IO N U T S Serves 15

15 Kişilik Malzemesi

İngredients

20 g tereyağı 550 g irmik (3 su bardağı) 1500 mİ süt (6 su bardağı) 30 mİ a y çiçek yağı (2 ço rb a kaşığı) 150 g antepfıstığı

20 g butter 550 g (3 cups) semolina 1500 mİ (6 cups) milk

Yapılışı

Method

1. Bir tencered e tereyağı eriti­ lir. Y ağ kızınca irmik ek len ir ve kısık ateşte sürekli karıştırı­ larak, irmik kahverengileşene k a d a r y a k la ş ık b e ş d a k ik a kavrulur. 2. Süt eklenerek karıştırılır. Şe­ ker konulduktan sonra 2 daki­ ka kaynatılır ve ateşten alınır. Tencerenin kapağı kapalı ola­ rak 15 dakika dem lenm eye bı­ rakılır. 3. Bu arada bir tavada ayçiçek yağı kızdırılır. Y ağ kızınca içi­ ne fıstıklar atılır ve altın sarısı renk alıncaya kadar kavrulur. Dem lenm iş helvayla fıstıklar tahta bir ka­

1. Melt the butter in a saucepan, and when hot add the semolina. Stir constantly över a low heat or about fıve minutes until the semolina is golden brown. 2. Stir in the milk, then add the sugar and cook for a further 2 minutes. Remove from the heat, cover, and leave for 15 minutes. 3. Heat the sunflower oil in a frying pan, and fry the pistachio nuts until golden. Using a vvooden spoon, stir the nuts into the helva,

şıkla harmanlanır. Tane tane dökülen helva, ılık ılık servis edilir.

which.should have a crumbly texture. Serve vvhile stili vvarm.

30 mİ (2 tablespoons) sunflovver oil 150 g pistachio nuts

105 S K Y L IF E

O C A K - - j^ .

JA N U A R Y 2 0 0 2


Karia'nın bes bin yıllık gizleri *

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine iyice yak­ laştığı bir coğrafi konum da yer alan Anadolu, bu üç kı­ tanın bir kilit noktası ve kıtalararası bir köprübaşı olma özelliği taşıyor. Bu özelliğin Anadolu topraklarına tarih boyunca kazandırdıklarından biri de Paleolitik Çağ’dan itibaren yerleşim lere sahne olması. Ilıman iklimi ve b e ­ reketli topraklarıyla da uygarlıklar yeşerten Anadolu, ‘Uygarlıklar B eşiği’dir, ‘Tarihin Yazıldığı Topraklar dır. Sürprizlerle doludur. Vurulan her kürek darbesi bir hâ­ zineyi ortaya çıkartır. Bugünkü Batı Anadolu bölgesin de, bereketli vadisiyle bölgeye refah taşıyan M enderes Nehri nin güneyinden

The enchanting world of Canan Ceramics T u rkey lies at a geographıcal key poınt where the Asıan, European and African continents approach closest together, and therefore sen/es as a Continental bridgehead. As a result of this characteristic, many different peoples have found their way here since the Paiaeolithic Age, and the temperate climate and fertile soil have enabled diverse civilisatıons to flourish. Anatolia is therefore justly described as the cradle of civilisatıons and the land vvhere histoıy was vvritten. İt is a land full of surprises for archaeologists, vvith aıtefacts and remains of 106 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Koleksiyondaki eserler, özellikle Geç Geometrik (MÖ 730-680), Orientalizan (MÖ 640-545) ve Arkaik (MÖ 570-460) dönemlere ait. / The collection indudes the loveliest pieces ever found in the region, representing three principal decorative styles: the late geometric (730-680 BC), orientalising (640-545 BC) and the archaic (570-460 BC).

başlayarak antik Halikarnassos (Bodrum ) şehrini de içi­ ne alan ve Köyceğiz G ölii’ne kadar devam eden bölge Karia uygarlığının sınırları içindeydi. Coğrafyacı Strabon, Karia bölgesinde dikkate değer üç şehirden bah­ setmişti; bunlar Mylasa (M ilas), Alabanda (Araphisar) ve Stratonikeia (Eskihisar)’dır. Sadberk Hanım Müzesi Ka­ ria Koleksiyonu nu oluşturan eserler, Milas kentinin gü­ neybatısında yer alan, küçük antik bir şehir olan Hydai'de bulundu. MÖ 478'd e kurulan D elos Birliği nde adı Kydae olarak g eçen Hydai, daha sonra Milas’ın hâ­ kim iyetine geçm iş. Kentin iskân yeri tam olarak bilin­ m em ekle birlikte, nekropolü (m ezarlık) Dam lıboğaz kö­ yünün altında bulunuyor. Karia uygarlığına ait birbirin­ den değerli parçalar, 14 Ekim-31 O cak tarihleri arasında Vehbi K oç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’nde sergileni­ yor. Müzede sergilenen eserlerden kentin MÖ 3 bin yıl­ larından itibaren iskân edildiği ve Rom a-Bizans çağına kadar devam ettiği anlaşılıyor. İstanbul Arkeoloji Müzes i’n e kayıtlı bir k o le k siy o n e r olan Sinan K azancıoğ lu’nun 1993 yılından bu yana topladığı eserleri içeren ve İstanbul A rkeoloji Miizesi'nin de onayıyla, Sad­ b e r k H an ım M ü z e s i’n e devredilen Karia K olek si­ yonu, bugüne dek b ö lg e ­ de çıkartılmış en güzel ör­ neklerden oluşuyor. •

settlements awaiting discovery ali över the country. The ancient Caria was a region of westem Turkey stretching from south of the Menderes River to include Bodrum and Lake Köyceğiz. Strabo spoke of three majör cities in Caria: Mylasa (M ilas), Alabanda (Araphisar) and Stratonikeia (Eskihisar). The objects vvhich form the Carian Collection at Sadberk Hanım Museum were found at Hydai, a small ancient city south of Milas. Hydai or Kydae vvas a member of the League of Delos founded in 478 BC, and later came under the domination of Milas. Although the location of the city itself is not knovvn precisely, the necropolis lies beneath the village of Damlıboğaz. The collection of precious Carian artifacts, vvhich are being exhibited at Sadberk Hanım Museum on the European shore of the Bosphorus until 3 I January, shovv that Hydai was inhabited from the 3rd millenium BC

Sadberk Hanım Müzesi P iy a s a C a d . 2 5 - 2 9 B ü y ü k d e r e /ls ta n b u l T e l: ( 0 2 1 2 ) 2 4 2 3 8 1 3 -1 4 w w w .s a d b e r k h a n im m u z e s i.o r g .tr

107 S K Y L IF E

O C A K —J^. J A N U A R Y 2 0 0 ?

untıl Roman and Byzantıne times. The collection has recently been donated to the Sadberk Hanım Museum by Sinan Kazancıoğlu, vvho has been collecting antiquities since 1993, and includes the loveliest pieces ever found in the region. •


S E R G E X H I B I T I O N S

Balkan Naci İslim yeli

Mehmet Güleryüz

T ü rk f ig ü r re s m i­

PG Art Gallery

Evin Sanat Galerisi

r e s s a m la r ı n d a n

n in

önde

g e le n

15 Dcak-28 Şubat

17 0cak-18 Şubat

G ü le ry ü z ’ ün 2001

Tel: (021ü) 263 37 24

Tel: (021 2) 265 81 58

yılında ü re ttiğ i re ­ s im le rd e n o lu ş a n

Sanatçının son birbuçuk

\

y ılın ü rü n le rin d e n o lu ­

SVv^ ■' u'; u

şan ‘Zam an-sız’ başlıklı

' Vüt* \\\ ‘

s e rg is in d e to p la m otuz

v ım

a d e t y a p ıtı y e r a lıy o r.

sergide b ire y in d a vra n ışla rı, duyum ları ve p s ik o lo jik so­ run la rı ird elen iyo r.

Sanatçının, se rg id e y e r ala n y a p ıtla rın d a Ana­ dolu coğrafyasındaki k a rş ıt g ü z e llik le r bütün le n iyo r.

Balkan Naci İslimyeli PG Art Gallery 15 January- 28 February Tel: (021 2) 263 37 24 Entitled 'Tim e-less', th is e xh ib itio n consists o f 30 paintings dating from the past year and a half. islim yeli's works reflect the contrasting beauty of Turkey's scenery.

Utku Varlık

Paris'de yaşayan genç

Bebek Sanat Galerisi

Utku V arlık'ın ya kla şık

25 Aralık-5 Şubat

b ir y ıld ır ü zerinde ça­

Tel: (021 2) 287 88 52

lış tığ ı m eta fo r-ko zm ik

G ü le ry ü z is one o f T u rk e y ’s leading fig u ra tiv e painters. İn

k u ş a k r e s s a m la r d a n

Mehmet Güleryüz

these works dating from 2001,

Evin Art Gallery

he examines the behaviour, per-

17 january - 18 February

c e p tio n s and p s y c h o lo g ic a l

Tel: (021 2) 265 81 58

problems o f the individual.

re sim s e ris i s a n a ts e ­ v e rle rin ilg is in e sunu­ luyor. Sanatçının Borges’den esinlenerek oluşturduğu sergi intem poral kavram ını içeriyor.

Bedri Baykam Atatürk Kültür Merkezi 4-26 Ocak

Utku Varlık

Tel: (0212) 258 44 64 Sanatçının son ikibuçuk yıld a o rta ya çıkardığı y a p ıtla rın d a n

Bebek Art Gallery

o lu şa n s e rg in in b a ş lığ ı ‘ D işi

25 Oecember

e n trik a la r’ . Baykam yeni s e ri­

5 February

sinde, m o d e lle riyle ya p tığı fo­

Tel: (021 2) 287 88 52

to ğ ra f çekim lerinden yola çıkarak g e liş tird iğ i çalışm aları sunuyor. Utku Varlık is a young a rtis t living in Paris. This exhibition presents the series o f

Bedri Baykam

tion consists o f works dating from the past two and a halF years. The p a in t­

g e n e ra tio n T u rk is h

Entitled 'Female Intrigues’, the exhibi-

m e ta p h o ric a l-co sm ic p a in tin g s on vvhich he has been

Atatürk [u ltu ra l Centre

working fo r nearly a year. They incorporate the concept of

4-26 january

ings in this new series take models or

intemporalness inspired by Borges.

Tel: (021 2) 258 44 64

photographs as th e ir starting point.

108 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


NEW YORK TURKISH TEXTILE EXHIBITİON

T E X W

January 21-22

February 20-23

:

Hotel Inter-Continental, New York/USA

INTERTEX MİLANO International Textile Trade Show January 31 - February 2 PALAZZO DELLE STELLINE Exhibition Çenter,

ANTEKS

March 8-10 Dünya Ticaret Merkezi, 34830 Yeşilköy / İstanbul / TURKEY

Corso Magenta, 61 Milano / ITALY

T h e a r t o f t r e a t i n g c o tto tı

www.atac.com.tr

ANTEKS WEAVING MILL

A k d e n iz

O rg a n iz e

ANTEKS SPINING MILL

Sanayi

B ö lg e s i

Phone : + 9 0 2 4 2 2 5 8 10 10 (10 lines) Fax

P .K :7 6 2

Y e n ik ö y /A n ta ly a /T U R K E Y

+ 9 0 2 4 2 2 5 8 10 2 0 Telex : 5 6 6 3 2 A hao Tr.

Y unus E m re

C ad

O rta

M ah

N o .9 8

P.K: 1 6

A ltm o v a /A n ta ly a /T U R K E Y

Phone : + 9 0 2 4 2 3 4 0 10 2 0 (5 lines) Fax : + 9 0 2 4 2 3 4 0 10 2 9 Telex : 5 6 2 9 7 A h ao Tr.


S E R G E X H I B I T I O N S

Ali Koçak

Fevzi Karakoç Arda Sanat Galerisi

İMKB Ankara Sanat Galerisi

11 Aralık-1 D Ocak

26 Aralık-22 Ocak

(031 E] 4 3 8 7 2 7 5

Tel: (0312) 491 52 54

Sergide, halen Marmara Ü n ive rsi­

iç dünyasındaki fa n te z ile rin i, d ü şle rin i duygusal

te s i Güzel S a n a tla r F akü lte si’nde

bağ la m d a , f ig ü r a t if b ir a n la tım y o lu ile ifa d e

ö ğretim üyesi ola ra k h izm et veren

eden sanatçı 14. kişise l sergisinde e se rle rin i sa­

Prof. Fevzi K a rakoç'un y a p ıtla r ı

n a tse ve rle rin ilg is in e sunuyor.

iz le n e b ilir.

Fevzi Karakoç Arda A rt Galiery 11 December-10 January (031 E) 438 72 75 Paintings by Professor Fevzi Karakoç, who is a lecturer at the Department of Fine Arts at Marmara University, can be seen a t this latest exhibition o t his work.

Nihat Kahraman Helikon Sanat Galerisi 9 0cak-2 Şubat Tel: [0312] 441 78 01

İstanbul Stock Exchange Art Gallery in Ankara

1980'li yılla rd a n bu yana ç a lış m a la r ın a

Ali Koçak.

de va m

2G December- 22 January Tel: (031 2)491 52 54

eden s a n a tç ın ın e s e rle ­ rin d e k i te m e l öğe insan. Sergi sanatçının yeni re ­ sim lerinden oluşuyor.

Nihat Kahraman Helikon Art Gallery 9 January-2 February Tel: (0312) 441 78 01

Fantasies and dreams a t the em otional level are expressed in a figurative mode by the a rtis t in this, his 14th one-person exhibition.

Başbaşa

Al one Together

Galeri Apel

Apel Gallery

24 Ocak-7 Mart

24 January-7 March

Tel: [0212] 292 72 3B

Tel: [021 2(292 72 36

On d ö r t y ı l d ı r b i r l i k t e

Selma Gürbüz and Marco del Re

g ru p s e rg ile r in e k a tıla n

have been participating togeth­

People are the Focal ele­

Selm a G ü rb ü z ve M arco

er in group exhibitions fo r four-

m en t in th e w o rk o f th is

Del Re’nin iki sanatçı, iki

teen ye a rs. T h e ir frie n d s h ip ,

artist, who has been paint-

fa rk lı c in s iy e t, iki Farklı

w ith its e xp lo its and c o n flicts

ing since the 1980s. This

k ü lt ü r e a i t a r k a d a ş la r

between people of two diffe re n t

e xh ib itio n consists o f his

olarak, se rü ve n le ri ve ça­

sexes and c u ltu re s , is here

latest works.

tış m a la rı aynı kâ ğ ıt üze­ rinde buluşuyor.

expressed on the same sheet of

S K Y L IF E

OCAK

paper.

JA N U A R Y 2 0 0 2


F İ L M

Bağımsız Filmlerin Festivali: IF Tel: (0212| 292 1 1 1 1

B a ğ ım s ız s in e m a n ın ö zg ü n

IF: the Independerıt Film Festival Tel: (0212] 292 11 11 The First İstanbul AFM International Independent Film Festival,

y a p ıtla rın ı sin e m a s e v e rle rle

IF, takes place at Fitaş Einema in Beyoğlu between 18 and 27

b u lu ş tu rm a y ı h e d e fle y e n IF

January. A to ta l oF 35 independent Films w ill be shown a t the

is ta n b u l-1 . AFM U lu sla ra ra sı

Festival, vvhich is divided in to seven diFFerent sections: Hit

Bağımsız Film F estivali 18-27

Films (Films which have been showered with awards in 2000 and

O cak t a r ih in d e

2 0 0 1), F ir s t F ilm s

Beyoğlu Fitaş 5İ-

(First Films by prom -

n em ası’ nda g e r­

is in g d ir e c to r s ), M usic + Film (w h a t

ç e k le ş iy o r. Top­

ueaen yuııeınıerııerın

iik

lam 35 bağım sız

happens when Films

film i kapsayacak

are inspired by music

F e s tiv a ld e y e d i

and music by Films),

ana te m a b u lu ­

R ainbow

n u y o r; H it F ilm ­

lesbian Films Featur-

le r (2000'li y ılla ­

ing in Turkey For the

(ga y and

rın öd ü lle re doy­

First time), Cinema on

m ayan b a ğ ım sız

W atch (Film s w hich

Film g ö z d e le r i) ,

keep

ilk le r (Ü m it v a -

Choice E (the chance

ıııııııe ıi), MÜZİk+Film (Mü­

to g u e s tio n y o u r habits), Special Showing (Eremaster 5+2 by celebrated a rtis t

zik Filme, Film müziğe ilham ve rirse ne olur?), Gökkuşağı (Türki­

you

aw ake),

y e ’de ilk deFa gay ve lezbiyen bağım sız Film kuşağı), Nöbetçi

Matthew Barney).

Sinema (Uyku kaçırtan Filmler), E Şıkkı (A lışkanlıklarınızı sorgu­

The Festival w ill also Feature short Films by Turkish directors, to

lamaya hazır mısınız?), Özel G österim (Ünlü sanatçı M atthew

which admittance w ill be Free oF charge. AFterwards the audi-

Barney’den Eremaster 5 + 2).

ence w ill vote For the best Film, whose director w ill receive an

F estiva l'd e Türk y ö n e tm e n le rin kısa Film g ö s te rim le ri de y e r

award.

alacak. Ü cretsiz ola ra k

s a n a tse ve rle rin ilg is in e

The Festival w ill open with a

sunulacak Film lerin ardından se yirci o y la rıyla ‘en

p a rty For 1 500 people, and

çok sevilen' Filmin yönetm eni ö d ü lle n dirile ce k.

Feature a panel oF stars From

1500 k iş ilik b ir p a rti atm osFeri ile b a şlayacak

the world oF independent cin­

Festival süresince, Pi Film inin yönetm eni Darren

ema, in clu d in g Pi's d ire c to r

AronoFsky g ib i bağım sız Film d ü n yasın ın y ıld ız

Darren AronoFsky, workshops

is im le rin in de y e r alacağı panel, a tö lye çalışm a­

and 'special lounge’ a c tiv i-

ları ve ‘özel lounge’ e tk in lik le ri de g e rç e k le ş tiri­

ties. Films to be shown a t the

lecek. IF'de s a n a ts e v e rle rin ilg is in e sunulacak F ilm ler arasında V irg in ie Despentes'den Baise-Moi (Becer

V irginie Despentes, The Man Who W asn’t T here by Joel

Festival include Baise-Moi by

B eni), jo e l Coen’ in The Man Who W a sn 't There

Eoen, S to r y te llin g by Todd

(Orada Olmayan Adam), Todd 5olondz’dan S to ryte llin g (Öykü Anlatım ı), K ristian Levring'den The

Solondz, The King is Alive by K r is tia n L e v rin g , C hutney

King is A liv e (Kral Y aşıyor), Nisha G anatre'den

Popcorn by Nisha Ganatre,

[ h u tn e y Popcorn (H in t U sulü P a tla m ış M ısır),

Ehopper by Andrew Dominik,

Andrew D om inik’den Chopper, François Özon’dan

Regarde La Mer by François

W i s it

Ozon, Fa Talai jöne (Tears oF

Sanasatieng'den Fa Talai jöne (Kara Kaplanın Göz­

th e B la ck T ig e r) by W i s i t

y a ş la r ı) , M a tth e w B a rn e y 'd e n C re m a s te r 5 + 2

Sanasatieng, and Eremaster

bulunuyor.

5+2 by Matthew Barney.

R e g a rd e

La

M er

(D e n iz i

G ö r),

1 11 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


Müzik merkezli İngiliz Filmleri Tel: (0212) 292 33 03

British Films Centering on Music Tel: (0212] 292 33 03

İs ta n b u l B ilg i Ü n iv e rs ite s i’ nde g e rç e k le ş tirile n B ilg i’ de

□nema at Bilgi presents three film s focusing on

Sinema e tk in liğ in d e 15-19 Dcak ta rih le rin d e İn g iliz genç­

B ritis h yo u th su b c u ltu re s and m usic a t B ilg i

lik a lt k ü ltü rle ri ve m üziği m erkezinde ü re tilm iş üç film

U n iv e rs ity in İs ta n b u l: O uadrophenia on 16

izle n e b ile ce k; 16 Ocak'ta Q uadrophenia, 18 Ocak'ta The

January, The Great Rock'n Roll Swindle on 18

Great Rock'n' Roll Bwindle ve 19 Ocak'ta Jübile.

January, and Jubilee on 19 January.

Tango Pasion İstanbul’da

Sanatçının Ölümü

11-17 Ocak

Düşün Sahnesi K ültürve Sanat Evi

Tel: (0212) 292 40 40

Tel: (0312) 466 08 44 Düşün Sahnesi 'Sanatçının Ölümü’ adlı oyunun ilk gös­ İs ta n b u llu s a n a ts e v e rle rin b ir ­

ar

% +

te rim in i 29 A ra lık’da g e rçe kle ştird i. Yılmaz Onay'ın y a ­

f

S-

çok kez izlem e olanağı bulduğu

zıp y ö n e ttiğ i o yunun d e k o r ve k o s tü m le rin i Osman

Tango Pasion dans ekibi y e n ile n ­

Şengezer, m üziğini N u re ttin Özşuca g e rç e k le ş tiriy o r.

miş b ir program la yeniden iz le ­

‘Sanatçının Ölümü'nde b a ş ro lle ri Rozet Hubeş, Levent

y ic is iy le b u lu ş u y o r. G ö s te rile r

Öktem ve Ragıp Yavuz ü stle n iyo r.

L e ve nt K ırca-O ya B aşar T iy a t­

(foto in te rn e tte )

ro su n d a gerçekleşecek.

i

t

Oeath of an Artist

Tango Pasion in İstanbul

Tel: (0212) 292 40 40

11-17 January

Düşün Sahnesi theatre company will

Tel: (0312(466 08 44

give its firs t performance o f Death

Düşün Sahnesi K ültürve Sanat Evi

o f an A r tis t on 29 December. The The Tango Pasion dancers, who have performed fo r İstanbul

play is w ritten and directed by Yılmaz Onay, with scenery

audiences several tim es in the past, now presenf th e ir new programme at the Levent Kırca and Oya Başar Theatre.

and costumes by Osman Şengezer and music by Nurettin Özşuca. The main roles are played by Rozet Hubeş, Levent Öktem and Ragıp Yavuz.

Gurmelere Cam Restoran (0212(334 44 74

The R itz E a rlto n İs ta n b u l, ta va nın d a n

Glass Restaurantfor Gourmets (021 2)334 44 74

d u v a rla rın a , ta b a k la rın a dek camdan y a p ılm ış özel ta s a rım o b je le riy le do­

The Ritz Carlton Istanbul's new gourm et resta u ra nt Cam

n a ttığ ı gurme restoranı 'cam'ı ista n b u l-

(Glass) not only features plates made o f glass, but glass

ların beğenisine sundu. Cam, şık akşam

decor, walIs and ceiling. Cam offers fine dining and exgui-

ye m e k le rin in sunulacağı 60 k iş ilik b ir

site food in its main room seating 60 people, and three pri-

ana salonla iki adet 6 k iş ilik ve b ir adet

vate dining rooms, two seating six people and one seating

de 12 k iş ilik özel odadan oluşuyor.

12 people.

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


S A

H

N

S T A G E

Czech Dance Theatre to Gipsy Music

Kara Tiyatro’dan Çigan k j ■■ • u • Müziğine Tel: (0212) 316 00 00

Tel: |0212| 316 00 00

iş Sanat K ü ltü r Merkezi, Ocak ayında Shakespeare so­ nelerinden Meksika ve Paraguay e zgilerine, Çek ‘Kara

iş Art and Culture Centre presents

T iyatro 'da n e tn ik caz ve Çigan m üziğine pek çok e tk in ­

a diverse programme oF events in ja n u a ry ,

liğ i g e rç e k le ş tiriyo r, ilk konser ‘Grup Gündoğarken' 5

ra n g in g

From

□cak’ta. 8 Dcak'ta Mark Padmore, Josette Simon ve Elizabeth Kenny'den 'Shakespeare/Soneler ve Ş a rkıla r'

Shakespeare's sonnets and music From Mexico and Paraguay, to dance theatre

k o n s e ri, 10 Dcak'da İ s r a illi te n o r David De’ or, 12

month is by Grup Gündoğarken on 5 January, Followed by Sonnets and Songs

From the Czech Republic, ethnic jazz and gipsy music. The First concert oF the

□cak’ta Los Paraguayos, 15 Ocak'da ise Birol Topaloğ-

From Shakespeare by Mark Padmore, Josette Simon and Elizabeth Kenny on 8

lu ko nserleri gerçekleşecek. Çek dans tiy a tro s u ‘ Kara

January, Is ra e li te n o r Oavid De'or on 10 January, Los Paraguayos on 12

T iy a tro 'n u n g ö s te r ile r i 18 ve 19 O cak'ta. Habbecik

January, and Birol Topaloğlu on 15 January. The Czech dance th e atre Kara

to p lu lu ğ u n u n k o n s e ri ise 25 Ocak’ da. 26 Ocak’ta k i

Theatre w ill give perFormances on 18 and 19 January, Followed by a concert by

Roby Lakatos k o n s e rin i ise 30 Ocak’ta B ü le n t Arel

the Habbecik ensemble on 25 January, Roby Lakatos on 26 January, and a

anısına g e rç e k le ştirile ce k d in le ti izleyecek.

memorial recital For Bülent Arel on 30 January.

Cemal Reşit Rey’de hareketli günler Tei:(021212315497

Oistrakh ve Zertsalova Tel: (0212] 249 64 64 Borusan İstanbul Filarm oni O rkestrası Ocak ayı konserinde ke­

Yeni y ıla oldukça h a re ke tli b ir program la giren Cemal Reşit

man v irtü ö z ü Ig o r O istrakh ile eşi p iy a n is t N atalia Z ertsa lo -

Rey’de Ocak ayında, b iri g ita r b iri de barok m usikisi olmak

va'yı ağırlayacak, iki konuğun y e r alacağı konserlerden ilk i 15

üzere iki Festival de y e r a lıyo r. 11 Ocak'ta MuzaFFer Çorlu

Ocak'ta Kadıköy Halk Eğitim M erkezi'nde, İkincisi ise 16 Ocak’ta

G ita r O rkestra sı'n ın ko n s e riy le başlayan ‘ G ita r F e s tiv a li’,

LütFİ Kırdar Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

A n to n io F orcione T rio ’s u y la 19 O cak'ta son b u lu y o r. 29 Ocak-3 Şubat’ta g e rçe kle ştirile ce k ‘Barok F e s tiv a li’nde ise

Oistrakh and Zertsalova

Vogland SinFonietta, Mutlu Torun, Ayşe Nil Ülgener, Yaroslav Sviceny, Phantasm ve Akbank Oda O rkestrası y e r alacak.

Tel: (0212(249 64 64

Music Galore at Cemal Reşit Rey Concert Hail Tei:10212)2315497 Cemal Reşit Rey Concert Hail is entering the new year with two music Festivals oF gu ita r and baroque music. The Guitar Festival begins on 11 January with the MuzaFFer

Ç orlu

G u ita r

Orchestra, and closes on 19 Ja n u a ry w i th th e A n to n io Forcione T rio. The Baroque M usic F e stiva l b e tw een 29 Ja n u a ry

and

3 F e b ru a ry

b rin g s Vogland SinFonietta,

V io lin v ir tu o s o Ig o r O is tra k h and h is w i Fe, p ia n is t N a ta lia

Mutlu Torun, Ayşe Nil Ülgener,

Zertsalova w ill be guest so lo ists a t the January concerts oF the

Yaroslav Sviceny, Phantasm

Borusan İstanbul Philharm onic Orchestra. The First concert wi11

and th e A kb a n k C ham ber

take place at Kadıköy Halk Eğitim Merkezi on 15 January, and the

Orchestra.

second at the LütFİ Kırdar Concert Hail on 16 January. 1 13 S K Y L IF E

O C A K —|> - J A N U A R Y 2 0 0 2


A ^ ^ J S T A N B U L

EMERGENCY Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey)

TOURİSM IN FO R M ATIO N TURİZM DANIŞMA____________ Atatürk A irport I Atatürk Havaalanı

(Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Harbiye Tourism Information Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port /Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Information

Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahmet Square

Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automobile Club

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office - Merkez) Tel: 282 81 40

H O T E LS / O TELLER __________ Aden (****) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel (**” *) Vatan Caddesi, Tel: 53448 79 Askoç Otel (****) Sirkeci Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Aygün Otel İstanbul (“ **) Şişli, Tel: 296 99 92 Fax: 231 30 04 Aygün Plaza Hotel İstanbul (****) Taksim, Tel: 238 90 90 Fax: 235 47 47 Best Western The President Hotel ("**) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Büyük Sürmeli (**"*) Gayrettepe, Tel: 2721160 Fax: 266 36 69 Ceylan Inter-Continental İstanbul Taksim, Tel: 231 21 21 Color Hotel (****) Fındıkzade, Tel: 631 20 20-39 Conrad İstanbul (**“ *) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel (**” *) Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18 lines/hat) Çırağan Palace Kempinski (*” ‘0 Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul (*” **) Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 2751100 Divan (**“ *) Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 27 Dorint Park Plaza Otel ("**) Taksim, Tel: 254 5100 Fax: 256 92 49 Eresin (” **) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul (*“ **) Topkapı, Tel: 631 1212 Eysan Otel (*“ *) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Four Seasons Hotel İstanbul (**' ) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Grace Hotel (****) Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Grand Hotel Haliç (****) Şişhane Tel: 252 69 80 Fax: 249 70 66 Grand Tarabya Hotel (*“ **) Tarabya Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60 Güneş (****) Merter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08

Telephone: International code for Turkey: 90, İstanbul area codes: European side 2 12, Asian side 2 16. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dıal "00".

O u id e

Hilton İstanbul (***") Harbiye, Tel: 315 60 00 Fax: 240 41 65 Hilton ParkSA İstanbul (****) Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Holiday Inn (****) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza (**“ *) Ataköy, Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Hotel İstanbul Conti (*“ *) Mecidiyeköy, Tel: 288 16 42 Hotel İstanbul Kervansaray (****) Taksim, Tel: 235 50 00 (16 hat) Hotel Konak C***) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye Tel: 225 82 50 Fax:232 42 52 Hotel Mercure İstanbul (****) Tepebaşı, Tel: 25146 46 Fax: 249 80 33 Hotel Yiğitalp (****) Laleli, Tel: 512 98 60 Fax: 512 20 72 Hyatt Regency ("***) Taksim, Tel: 225 70 00 Fax:225 70 07 Inter Hotels, Mim (*“ *) Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 İstanbul Princess Hotel (” ) Maslak,Tel:2850900 Fax:2850951 İstanbul Savoy Hotel (****) TaksimTel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (” **) Sultanahmet Tel: 517 44 00 Fax: 63811 11 Keban (****) TaksimTel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 Klassis (“ ***) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Kumburgaz Princess Hotel (*“ **) Kumburgaz, Tel: 885 90 00 Maçka Hotel (*“ *) Teşvikiye, Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul (“ *” ) Taksim,Tel: 25146 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul ("***) Laleli, Tel: 513 93 00 Fax: 512 63 90 Mega Residence İstanbul Teşrikiye, Tel: 2313161 Nippon (****) Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Ortaköy Princess Hotel (***“ ) Ortaköy, Tel: 227 6010 Fax: 260 2148 Olcay (****) Topkapı, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Pera Palas (****) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel (flıv“ *) Beşiktaş, Tel: 274 1313 Fax: 273 15 90 PolatRenaissance Hotel (*'"*) Yeşilyurt, Tel: 66317 00 Fax: 66317 55 Prestige (****) Laleli, Tel:518 82 80 Fax:518 8290 Radisson SAS (•****) Sefaköy Tel: 425 73 73 Fax: 425 73 63 Richmond (****) Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Riva (*” *) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sarnıç Hotel Sultanahmet, Tel: 518 23 23 Swissötel the Bosphorus (**“ *) Maçka, Tel: 32611 00 Fax: 326 11 22

H O T E LS (H O U S E D İN RESTORED H IS T O R IC B U IL D IN G S ) Arena Otel Sultanahmet Tel: 458 03 64

Avicenna S.Ahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyonlar S.Ahmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 36 69 Blue House - Mavi Ev S.Ahmet Tel: 638 9010 Fax: 638 9017 Citadel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84 Hıdiv Kasrı (The Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber S.Ahmet Tel: 518 48 01 Fax:51881 19 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Cartoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax:238 52 01 Hotel Historia S.Ahmet Tel: 517 74 72 Fax: 516 81 69 Hotel Türkoman S.Ahmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İbrahim Paşa Hotel S.Ahmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 Kariye Edimekapı, Tel: 534 84 14 Fax: 52166 31 San Konak Oteli Mimar Mehmet Ağa C. 42-46 S.Ahmet Tel: 638 62 58 Fax:517 86 35 Seven Hills Hotel Tel: 516 94 97 Fax:517 10 85 Sultanahmet Sarayı Otel Torun Sok. No: 19 S.Ahmet Tel: 458 04 60 Fax: 51862 24 Splendid Palace Büyükada (Prince Isl.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 6775 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 88 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev SAhmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80 Yusufpaşa Konağı SAhmet Tel: 458 00 01 Fax: 458 00 09

M U SEU M S / M Ü ZELER Archeological Museum A rkeoloji Müzesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantine Great Palace Mosaic Museum Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, S Ahmet Tel: 518 12 05 Calligraphy Museum Hat Sanatları Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 Church of St. Saviour in Chora Kariye Müzesi Edimekapı Tel: 631 92 41 Haghia Sophia /Ayasofya Müzesi Sultanahmet Tel: 522 09 89 - 52217 50 Military Museum /Askeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98 Museum of Painting and Sculpture Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 Museum of Turkish and Islamic Art Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 05 - 06 Rahmi M. Koç Industrial Museum R ahm i M. K oç Sanayi Müzesi Hasköy Tel: 256 71 53 - 54 Sadberk Hanım Museum Sadberk H anım Müzesi Büyükdere Caddesi, 27-29 Sariyer Tel: 242 38 13

t 14 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2

The Aşiyan Museum Aşiyan Müzesi Bebek Tel: 263 69 86 The City Museum /Şehir Müzesi Yıldız Tel: 258 53 44 The Museum of Caricature and Humour K arikatür ve Mizah Müzesi Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzimat Museum Tanzim at Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: 512 04 80 TÜRVAK Cinema and Television Museum /TÜRVAK Sinem a ve Televizyon Müzesi Beykoz Tel: (0216) 425 19 00 VVomen’s Library and Information Çenter Foundation Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç, Tel: 534 95 50 Yıldız Palace Museum Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş Tel: 258 30 80

P A L A C E S / SARAYLAR Beylerbeyi Palace /Beylerbeyi Sarayı Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace Dolm abahçe Sarayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 - 236 90 00 Ihlamur Kasir /Ihlam ur Kasrı Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs /Maslak Kasırları Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 276 10 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız K öşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22

CHURCHESAND SYNAGOGUES Ayios Yeorgios (St Georee’s CathedralEcumenical Patriarchate) Sadrazam Ali Paşa Cad. No: 35 Fener Tel: 531 96 706 St Mary’s Cathedral (Armenian Patriarchate) Şarapnel Sok. No:3 Kumkapı Tel: 516 25 17 Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday service in English.

Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 09 35 Sunday service in English, Italian, Polish

St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday service in French, English.

Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 a.m.


İSTANBUL

SKYLIFE

OCAK

*4».

JANUARY

2002


*

ANKARA

Telephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 3 12. For intercity calls vvithin Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial "00".

J 7 U İ d e

EMERGENCY_______________

M U SEU M S / M Ü Z E L E R

Ambulance Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110 (Ali overTurkey) Tourism poliçe Tel: 341 65 30 GendarmeTel: 156 (Ali overTurkey)

Museum of Anatolian Civilisations Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Tel: 324 3161 Open daily /Her gün. 08.30 -17.30

TOURİSM IN F O R M A T IO N T U RİZ M DANIŞM A___________ Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma - Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 Fax: 231 55 72 Esenboğa Airport Tel: 398 00 00 H O T E L S / O T E L L E R ______________

Ador Altınel Otel (*“**) Tandoğan Meydanı Tel: 2 3 1 7 7 6 0 Fax:230 2 3 3 0

Ankara Dedeman Oteli (*“ *) Büklüm Sok. 1 Tel: 417 62 00 Fax: 417 6 2 1 4

Best Apart (*” *) Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80

Atatürk's Mausoleum Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Amttepe Tel: 231 7975 Open daily /Her gün. 09.00-16.30 The Ankara State Museum of Painting and Sculpture /Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opeıa-Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.00/13.30-17.30 Ethnographic Museum Etnografya Müzesi Ulus Tel: 311 3007 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30- 17.30 Gordion Museum Gordion Müzesi Yassıhöyük Köyü, Polatlı Tel: 622 51 52 Open daily except Mondays.

Best Oteli (****)

Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30

Atatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85

Best Westem Hotel 2000 (****)

MTA, Natural History Museum MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30

Kavaklıdere Tel: 419 90 01

Open daily, except for public holidays.

Bilkent Ankara Oteli (” ***) 1. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 2 6 6 4 6 79

Büyük Ankara Oteli (•“ **) Atatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70

Büyük Sürmeli Oteli (*“ *) Cihan Sok. 6 Tel: 231 76 60 Fax: 229 51 76

Büyükhanlı Park Hotel&Residence (***') Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya Tel: 4415600

First Apart Hotel İnkılâp Sok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75

Hilton (**"*) Tahnuı Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09

Hotel Ayma (****) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 4 2 5 4 6 0 0

tç Kale Oteli (” **) Gazi Mustafa Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 2 3 1 7 7 10 Fax: 230 61 33

Kent Oteli (****) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax:434 46 57

King Apart Hotel PijadeSok 17,Çankaya Tel:440 79 31

Mega Residence Ankara Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00

Neva Palas (****) Esat Cad. No: 32 Küçükesat Tel: 419 58 88 Fax: 4 1 9 5 8 2 5

Otel Aldino (**”) Tunalı Hilmi Cad. No: 22 Kavaklıdere Tel: 468 6 5 1 0 (pbx) Fax: 468 65 17

Sergah Oteli (****) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00

Sheraton Ankara (“ ” *) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 46 71 1 36

Stad Oteli (****) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel: 3 1 0 4 8 4 8 Fax: 3 1 0 8 9 6 9

Tetra Konur Otel Konur Sok. 58, Kızılay Tel: 419 29 46 Fax: 417 4 9 15

Resmi bayram tatilleri dışında her gün. 08.30-17.30 Museum of the Republic Cumhuriyet Müzesi Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 310 53 61 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00 Roman Baths Çankın Caddesi, Ulus Öpen daily except Mondays,

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30 War of Independence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 71 40 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

EMBASSIES /

E L Ç İL İK L E R

Afghanistan /Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21 Albania /Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 09 Algeria /Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argenüna /Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61 Australia /Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: 446 11 80 Austria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31 Azerbaidjan /Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh /Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgium /Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosna ve H ersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90 Brasil /Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20

Bulgaria /Bulgaristan Kavaklıdere Tel: 467 28 39 Canada /Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The People's Republic of China /Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 06 28 Chile /Şili Çankaya Tel: 447 35 82 Croatia /Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 31 Cuba /Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic /Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 44612 44 Denmark /Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60 Egypt /Mısır Kavaklıdere Tel: 468 22 40 Finland /Finlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 42619 30 France /Fransa Kavaklıdere Tel: 468 11 54 Federal Republic of Germany Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 65 Georgia /Gürcüstan Gaziosmanpaşa Tel: 442 65 08 Greece /Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 Holy See /Vatikan Çankaya Tel: 439 00 41 Hungary /Macaristan Kızılay Tel: 442 22 76 India /Hindistan Çankaya Tel: 438 2195 Indonesia /Endonezya Çankaya Tel: 438 21 90 Iran /İran Kavaklıdere Tel: 427 43 23 lraq /Irak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21 Israel /İsrail Çankaya Tel: 446 36 05 Italy /İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 Japan /Japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan /Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhistan /Kazakistan Çankaya Tel: 441 74 86 Kırgızhistan /Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuwait /Kuveyt Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76 Lebanon /Lübnan Çankaya Tel: 446 74 86 Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Lithuania /Lituanya Gaziosmanpaşa Tel: 447 07 Macedonia /Makedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28 Malaysia /Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 Mexico /Meksika Kavaldıdere Tel: 446 71 54 Moldova /Moldovya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 Morocco /Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 Netherlands /Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04

1 16 S K Y L IF E

O C A K —j>> J A N U A R Y 2 0 0 2

New Zealand /Y en i Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Norway /Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50 Oman /Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31 Pakistan /Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Philippines /Filipinler Gaziosmanpaşa Tel: 446 58 31 Poland /Polonya Kavaklıdere Tel: 467 78 24 Portugal /Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90 Romania /Rom anya Çankaya Tel: 4 2 7 1 2 43 The Russian Federation Rusya Federasyonu Çankaya Tel: 439 21 22 Saudi Ârabia Suudi Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic Slovakya Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 58 87 Republic of Slovenia Slovenya Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 405 60 07-08 Somalia /Som ali Çankaya Tel: 427 51 92 South Âfrica /Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea /Güney K ore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain /İspanya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan /Sudan Çankaya Tel: 441 38 85 Syria /Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden /İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Switzerland /İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand /Tayland Çankaya Tel: 467 34 09 Tunisia/Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cyprus Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Türkmenistan /Türkm enistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania /Ukrayna ÇankayaTel: 4 3 9 9 9 73 United Arab Emirates B irleşik Arap Em irlikleri Çankaya Tel: 440 84 10

66

70

27 20 70

United Kingdom /İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30 United States Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan /Özbekistan Çankaya Tel: 439 27 40 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen /Yem en Bakanlıklar Tel: 446 17 78 Yugoslavia /Yugoslavya Kavaklıdere Tel: 426 03 54


ANKARA

nSS

■sek ııse sı $ W JÛ

1

IC & tf M f

£ \ jc d d

jrr/siAsrON,

kvCşav um poi/sJ v O V O v

KARAKOttf OKULU IU E K İN H

u sa

~

JÜİİ'İ

OKUU

t Q& T B NUMUtlf * 1

1

IBNI SINA \ i İSMET HASTANESİ HASTANESİ \ PASA KIZ A e N ÛITÜSİA \

A

N U M U N E

CAAAH HACET TEPE ÜN TİP FAKÜITESI

-----— -

'.HASTANESİ \ -HASTANESİ TjPMKttTESI 1 DİL TARİH flJNAS \ COĞRAFYA \ FAKÜLTESİ

DEMİRTAŞ

HAĞ EffiPE HASTANESİ

SAĞLIK

( HAVACA! 1 } OK KATLI / HOPARK /

Î^MAlfffFt>M l r K lZK U R M Ç njR O f

« A Al b SATIM

MİLLİ

YU ETEPE subay X 'LOJMANLARI' HARP OKULU lOfMANLARl

K K K h DESTEK MALARI KOMUTANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

>

CUMHURIl

A

KE MAİ I Ö O

SSo DEVLET L7ENE OflSI

7«gsr

,1

PT_J I MİLLİ EĞİTİM a fc BAKANLIĞI BAŞBAKANLIK / f p [ | -

STANDARD

•s /

cW T

DİMfE’(SEM

rrrı^ j ./BAKANLIĞI «>*Fr

İE12.IĞI 7F«JFW

İSTATIST GENEL M DESTEK KITALARI

İK A N BAKANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAK

m\

KKKOM flASAtfVJ

ASKER/ At AN

HASTANESİ

KLASİK M Ü ZK OKULU

j YASI* KAVAK!IDfRf MS/N YAY ı CENELMÖD TÜRK DİL KURSU „ TÜBİTAK F MERKEZ AKÜN

KOtU FRANSZ K lfU LU PA R K

SHERATON

POLONYA: +xCEKOSLAVA

BENZİN İSTASYONU JNOTER

1 17 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


İZMİR İN A N D A R O U N D

O u id e

EM ERG EN CY Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey)

TOURİSM IN FO R M ATIO N TURİZM DANIŞMA Adnan Menderes Airport Tel: 274 22 14-274 21 TO provinciai Director of Tourism II Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak Tel: 445 73 90-489 92 78 Bergama Tel: 631 28 51 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 81212 22 Selçuk Tel: 892 63 28- 892 69 45

H O T E LS / O T E L L E R İ Z M İ R _________________________

Anba Oteli O Cumhuriyet Bulvarı 124 Tel: 484 43 80 Balçova Termal Tesisleri O Balçova Tel: 2590102 Büyük Efes Oteli (**“ *) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 1 Tel: 484 43 00 Fax:44l 56 95 Club Hotel Ephesus Princess ("***) Selçuk Tel: 893 1011 Fax: 893 10 39 Club Romdan (***) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 722 11 11 Fax: 722 12 27 Çeşme Sheraton Ilıca, Çeşme Tel: 723 12 40Fax:723 13 88 Ege Palas (****) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 8100 Grand Hotel Mercure İzmir (“***) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax:48940 89 Grand Zeybek Oteli (***) Fevzi Paşa Bulvan, No: 5-6 Tel: 441 95 90 Fax: 484 67 91 Hanedan (***) Foça Tel: 812 36 50 Fax: 812 24 51 Otel İsmira (“ *) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 128 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71 Hotel Kaya Prestige (****) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, 47 Tel: 483 03 23 Fax:48922 99 Hotel Mercure Konak (*“ “) Mithatpaşa Caddesi, No: 128 Tel: 489 15 00 Fax:48917 09 Hotel Richmond Ephesus (***') Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 893 10 51 Fax: 893 10 55 Otel Anemon İzmir (****) Mürselpaşa Bulvan, No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 Otel Ege Sağlık (***) Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 İzmir Hilton (“***) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 7 Tel: 441 60 60 Fax: 441 22 77 Termal Princess Oteli (“***) Balçova Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39 İzmir Palas Otel O Vasıf Çınar Bulvan, No: 2 Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70

Telephone: International code for T urkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls vvıthin Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For International calls first dial “00".

Kısmet Hotel (***) 1377 Sokak, No: 9, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax:421 4856 Kilim Otel O Kazım Dirik Cad., No: 1 Tel: 484 53 40 Fax:489 5070 Marla Hotel (" " ) Kazım Dirik Caddesi, No: 7 Tel: 441 40 00 Fax:44l 11 50

Vatıcan in 1957. Mass is celebrated here every moming at 7.30 and on Sunday momıngs at 10.30.

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes’e gelen Meryem Ana’nın hayatının son dönemi­ ni geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’de Vatikan’ın onayın­ dan sonra kutsal ziyaret yeri olan Mer­ yem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklık­ ta, çam, çınar ve zeytin ağaclanyla be­ zeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı’nda bulunuyor. Her sabah 7.30’da, pazar sabahlan 10.30’da ayin düzenleni­ yor.

H O L İD A Y V ILL A G E S TA TİL K Ö Y L E R İ Altın Yunus l'aiii k o y ı ^ Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 723 12 50Fax: 723 22 42 Foça Club Med Holiday Village Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 2175 Neptün Holiday Village Büyük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 70 38 Club Türem (Turban) Payamlı, Gümüldür Tel: 742 60 67 Fax: 742 60 31 S IG H T S E E IN G / GEZİNTİ

Kadifekale Fortress / Kadifekale The fortress overlooking İzmir has sections dating from Hellenıstic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were ongınally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot wıth pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of the city.

İzmir’in içinde, kente hakim bir tepede­ ki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlarının uzunluğu eski dönem­ lerde 6 km’yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent man­ zarasıyla ünlü bir gezinti yeri.

Balçova Thermal Springs

Balçova Kaplıcaları İzmir province abounds ın mineral and tnermal sprines, those at Balçova being just 15 (cm (rom the city centre and şervea by municipal buses.

I

Pergamum Bergama

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcalan kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Bird Paradise / Kuş Cenneti This eıght thousand hectare bırd sanctuary is a temporary and permanent home to millions o f birds. Srtuated on the outskirts o f the city, it consists o f islets, marshes, deltas and meadovvs. A t vanous times o f year över 190 species o f bird can be seen nere.

Kentin yambaşında koruma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190’ı aşkın türde milyonlarca kuşu banndırdığı için dünya çapında bir ‘kuş cenneti’ sayılıyor. Ephesus /Efes Vvithin easy reach o f İzmir (72 km) and Kuşadası ( 18 km), the spectacular buildings and streets o f ancient Ephesus have an unforgettable chansma. Established in 3000 BC and including remains from the lonic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be mıssed. İn nearby Selçuk there is the basilica o f Stjohn (eth centu­ ry), a superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

The ruıns o f Pergamum, a majör centre o f civilisatıon of the ancient world, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towenng hılltop, and on the outskirts of the tovvn o f Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god o f health are in a remarkable State of reservation. The site is open daily etween 08.30 and 18.30. İn the tovvn is another interesting buildine, the Temple of Serapis. known locally as tne Red Courtyard due to its tiles. The town is also vvorth visitins to see the narrovv streets with their hıstoric Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter.

İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu ilesinde antik çağın büyük uygarlık merezi Pergamon'un kalıntılan bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amphiteatryanısıra, ilçenin ginşinde sağlık Tannsı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 18.30 arasında ziyarete açık. Berga­ ma'nın içindeki tuğlalan nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Sera­ pis Tapınağı da dikkat çekici. Aynca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokaklan ve yapılanyla eski mahal­ leleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özellikleri arasında.

House of the Virgin Mary

Meryem Ana Evi

OCAK

S.Yaşar Art Museum

S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32

CHURCHESAND SYNAGOGUES St. Joh n’s Cathedral (Catholic) Şehit Nevres Bulvan, 29, Alsancak Tel: 484 53 60 Open daily. Her gün açık. St. Poolycarp (Catholic) Necati Bey Bulvan, No: 2 Tel: 484 84 36 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, No: 67 Tel: 484 86 32 Open daily, Her gün açık. Nötre Dame de St. Rosarei (Catholic) 1481 Sokak, No: 8, Alsancak Tel: 421 66 66 Open daily. Her gün açık. Nötre Dame de Lourdes (Catholic) 81 Sokak, No: 10, Göztepe Tel: 246 11 45 Open daily, Her gün açık. St. John the Baptist (Catholic) Kemalpaşa Cad., No: 15, Buca Tel: 4200842 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (Catholic) Kars Okulu Sok., No: 5, Bornova Tel: 3881177 Open daily, Her gün açık. S t Anthony of Padua (Catholic) 1610 Sokak., No: 5, Bayraklı Tel: 341 06 16 Open daily. Her gün açık. St. Helen (Catholic) 1729 Sokak, No: 53 Karşıyaka Tel: 364 36 22 October-May, June-September.

Pazartesi dışında her gün. Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 464 48 05 Open daily except Mondays. 09.00-17.00 Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum /Bergama Müzesi Bergama Tel: 631 28 83 Open daily except Mondays 08.30-17.30 Pazartesi dışında her gün Ephesus Museum / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10-892 60 11 Open daily. 08.30-18.30 Her gün.

Yalnız büyük bayramlarda açık. Bet Israel Synagogue Mithatpaşa Cad., No: 265 Tel: 425 16 28 Sinyora İveret Synagogue 927 Sok, No: 7 Mezarlıkbaşı Shaar Ashamayan Synagogue 1390 Sokak, No: 4, Alsancak Berkholim Synagogue İkiçeşmelik Cad., No: 40 For further information /Geniş bilgi için Tel: 441 90 97

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 489 07 96

t 18 S K Y L IF E

Museum of Painting and Sculpture

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 89 45

Open daily except Mondays. 09.00-17.30

/ M Ü ZELER

Archeological Museum

The viran Mary came to Ephesus vvith Stjohn, and spent the remainder of her life nere. The house buitt in the 4th centuıy at the place vvhere she died was recognised as a shrine by the

Ödemiş Arkeoloji Müzesi Ödemiş Tel: 545 1184 Open daily. 08.30-17.30 Her gün.

Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. House of the Virgin Mary Efes, Selçuk Tel: 892 60 08 S tjo h n (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 464 57 52 S t Mary Magdelena (Protestant) Hürriyet Cad. No: 18, Bornova Aya Fotini (Orthodox) 1374 Sokak, No: 24, Alsancak Tel: 421 6992

M U SEU M S

İzmir’den (72 km) ve Kuşadası'ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılanyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. MÖ 3000 yıllannda kurulan ve lon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes’i gezmeye mutlaka vakit aynlmalı. Efes’in çok yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor.

Ödemiş Archeological Museum

JA N U A R Y 2 0 0 2

Only open on principal feast days.


A R O U N D İZM İR

Kııpıkayv fJap ın ağr

Deryanla M4il/esi

E G

E

D

E N

İ Z İ

ÇA N D A R L I K Ö R F E Z İ

1ANCAU

İA N İSA

Pamuklu

KEMALPA!

Oşifne

Kaplıcaları

®j

B O Z A LA N ,

[ Seferhlsar ■M Kalesi

fKarakOf Kaplıcamı

kıpetebufr üOaıilldtit A

L

E

G

E

N

D

Ankqııe Site Tren Stnhon er

Rond Nambar Airport Seaport Caravanserai Mosque Museum

Ruina Hol Spring Baach OU Station

1 19 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2

H Ö İR M C N D E M


^ H .U. _ t ______ t a l. .y . a.

Telephone: International code fo r Turkey: 90, Antalya area code 242. For ıntercity calls w ithin Turkey first dial ”0", then th e area code, and then the local number. For International calls fır^t dial ”00".

O u id e

. .

İN A N D A R O U N D V

EMERGENCY Ambulance:Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire:Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme:Tel: 156 (Ali overTurkey)

TOURİSM IN F O R M A T IO N TU RİZ M DANIŞMA___________ Tourist Information Phone Alo Turist Hattı Tel: 0 800 511 07 07 - 0 800 511 07 08 provincial Director of Tourism II Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 60-61 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40 Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12 H O T E LS / O TELLER __________ A N T A L Y A

Adora Golf Resort Hotel (***”) Belek/Serik, Tel: 725 40 51 Fax: 725 40 71 Altis Golfhotel ('*”*) Belek/Serik, Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman (” ***) I.ara Yolu, Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Antalya Renaissance Resort (“ ”*) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax:824 84 30 Antbel Belek Hotel (”” *) Belek/Serik, Tel: 7254102 Fax: 7254268 Arum Hotel&Apartments (“ *“) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 4140 Belconti Resort Hotel (***” ) Belek, Tel: 715 15 40 Fax: 715 10 47 Cender Hotel (*”*) Işıklar Cad., Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan Inter-Continental Resort Kemer, Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club Hotel Sera (“*•*) Lara Yolu, Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Club Justiniano (“ **) Alanya, Tel: 527 44 47 Fax: 527 46 82 Falez Hotel (” ••*) Konyaaltı, Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Gloria Golf Resort (**” *) Belek/Serik, Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side (*” **) Side, Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Grand Hotel Adonis (“ *” ) Eski lara Yolu, Tel: 323 44 44 Hotel Alp Paşa Kaleiçi, Tel: 247 56 76 Fax: 248 50 74 Hotel Ofo Antalya Lara, Tel: 349 “40 00 / 15 hat Fax: 349 40 16 Hotel Bilkent Kemer (****) Göynük/Kemer, Tel: 815 15 38 /20 hat Hotel Ma Biche (”***) Göynük, Tel: 815 21 90 Fax: 815 21 91 Hotel Saray Regency ('*'*•) Tiueyengöl, Tel: 756 9100 /7 hat Hotel Sillyum 2000 (“ ***) Belek, Tel: 715 21 00 Hotel Sultan Saray (” “*) Göynük/Kemer, Tel: 815 14 80 Hotel Sun Zeynep (“ “ *) Belek, Tel: 725 41 80 Fax: 725 42 00 Hotel Turquoise (”” '') Side/Sorgun, Tel: 756 93 30 Far 756 93 45 Kışla Han Hotel (“ “) Kazım Özalp Caddesi, 55 Tel: 248 38 70 Letoonla Golf Resort (“ ***) Belek, Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 Le Jardin Resort Otel Kiriş Kemer, Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Mia Resorts Belpark Palace (****) Belek, Tel: 715 13 00 Fax: 715 13 17-18 Mirage Park Resort Göynük, Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35

.

.

; U I U C

Club Med Palmiye Tekeriektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 hatlines) Club Mediterranee Kemer KemerTel: 8141009 Fax:8l41018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis KemerTet815 1631 Fax: 8151637 Club Salima Beldibi-KemerTel: 824 83 60 Fax: 824 83 73 Club Turan Prince Kızılağaç Turizm Merkezi, Side Tel: 748 72 60 Fax: 748 72 50 - 51 Club Varuna Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 Club Zigana Beldibi Tel: 824 92 30 Fax: 824 83 15 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 75690 52 Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 1465 Mia Resorts Belpark Village Belek-Serik Tel: 715 1300 Fax:715 13 17-18 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 51 Fax:565 1449 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax:8214040 Park Kimeros Göynük, Kemer Tel: 815 1663 Fax:815 1672 Robinson Club Pamfilya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 7569358 Sidelya Çolaklı Kövü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax:8246381 Sol Muna Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Voyage Club Turtel Sorgun Manavgat Tel: 756 93 00 Fax:756 93 09

Merit Lymra Hotel & Resort Kemer, Tel: 824 53 00 Fax: 824 77 79 Patara Prince Resort ( '" ’) Patara/Kalkan, Tel: 844 39 20 (8 hat) Royal Resort Hotel (” “ •) Kemer, Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Golden Ring Hotel ('"*) Güllük, Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya (***” ) 100. Yıl Bulvan, Tel: 238 55 55 Sunset Hotel ('•“) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Taksim International Alanya (” **) Göl Mevkii, Tel: 514 07 00 Taksim International Side (“ ***) Sorgun Mevkii-Manavgat Tel: 756 93 21 Fax:75693 20 Talya Hotel Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax:24l 54 00 Topkapı Palace Kundu Aksu Tel: 431 23 23 Türkiz Hotel (*”” ) Kemer Yat Limanı Tel: 814 41 00 Fax:814 28 33 S P E C IA L L IC E N S E H O T E L S Ö Z E L L İS A N S L I O T E L L E R

Abad Hotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax:32304 25 Argos Hotel Kaleiçi Tel: 2472012 Fax: 241 75 57 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax:241 3364 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 244 00 55 Fax: 244 00 54 Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax:24l 1765 Naturland Hotel Çamyuva /Kemer Tel: 824 62 14 Fax:82462 10 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 1981 Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19

H O L ID A Y VILLAGES TA TİL K Ö Y L E R İ Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02 Blue Village Paşa Bey Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 56515 20 Fâx: 565 15 31 Club Med Beldibi, Kemer Tel: 82481 51 Fax:824 81 59 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü, Manavgat Tel: 748 73 73 Fax: 748 73 83 Chıb Aquamarine Beldibi-Kemer Tel: 824 85 00 Fax:8248052 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02 Club Hotel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Club Kastalia Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28

SIGHTSEEING / GEZİNTİ

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye’nin en zengin bölgesi. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor. Çocuklar için de, onlann ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklılan mutlaka gezmeli. Aspendos A majör port and commercial centre ın antiquity. Aspendos today lies inland, 48 km east of Antalya. Its magnificent amphiteatre is the best preserved in the world and known for rts superb acoustics and is stili used for concerts.

Antalya’nın 48 km doğusunda antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir amphiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi ko­ runmuş olması nedeniyle bugün de kon­ serler için kullanılıyor. Düden Falls I Düden Şelalesi

7

A ve beautiful vvaterfall ( 12 km north of the city centre).

Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Quarter I Kaleiçi The historic nudeus of Antalya. This distnct is now restored and has became an attractive touristic centre with its taverns, Hotels, restaurants and entertainment facilitıes. Its narrovv streets lead down to the old harbour (today an intemational yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonlan, restoranlan ve eğlence olanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The origins of this ancient city 18 km northeast of Antalya go back to 1000 BC, but the survivıng remaıns are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya’nın 18 km kuzey-doğusundaki bu antik kentin geçmişi MÖ 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi.

Alanya Citadel /Alanya Kalesi

Side

This splendid Byzantine citadel suonounting the rocky peninsula is walled (8 km). The "Red Tow er" was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections.

A t this lively resort east of Antalya, the hous­ es and ancient ruins are inextricably interwined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in vvhich statues and other works of art found here are exhibrted.

Bizans zamanından kalma, “Kızıl Kule’si 1226’da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yanmadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müze.

Antalya’nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Termessos

Pazartesi dışında her gün.

Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national pari< northwest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural hıstory muse­ um at the park entrance.

The province of Antalya is endowed with the rıchest hıstoric treasures o f Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000

Denizden 1050 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.

I

Antalya Museum Antalya Müzesi

Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily except Mondays.

I 20 S K Y L IF E

square metres wıth thirteen galleries, an open-aır gallery, a children’s gallery (where children may be left) and a wide yard. Approximately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum o f the Yearin 1988.

O C A K -.J » . J A N U A R Y 2 0 0 2


AROUND ANTALYA

121 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


.■ s& e fc ı s f c

_...

Te le p h o n e : International code fo rT u rke y: 90, Muğla area code 252. For intercıty calls vvithin Turkey first dial "0", then th e area code, and then the local number. For intemational calls fırst dial "00".

MÜGlA -V u i d e

İN A N D A R O U N D V EMERGENCY

^mHânce^^i^^Âî^^^îîkey^” Poliçe: Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire:Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali overTurkey)

TOURISM IN F O R M A T IO N TU RİZM DANIŞMA Bodrum Banş Meydanı Tel: 316 1091 Dalaman Havalimanı Tel: 792 52 20 Dalyan Ortaca Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 712 3163 Fethiye İskele ıVteydanı No: 1 Tel: 612 1975 Köyceğiz Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 Marmaris İskele Meydanı No: 1 Tel: 41210 35 Milas-Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı Tel: 523 00 66 Muğla Marmaris Bul. No: 24 Tel: 21412 61

H O TELS / O T E L L E R MUĞLA

A&B Home Otel Göcek, Fethiye Tel: 645 18 20 AriesOtel("**) Çalış Mevkii, Fethiye Tel: 613 13 31 Aqua Otel (****) Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris Tel: 455 36 33-49 Antik Tiyatro Boutique Otel Bodrum Tel: 316 60 53 Azka Otel ( " " ) Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 316 89 92 Bodrum Resort ('****) Gümbet Tel: 317 28 28 Caria Holiday Resort Babadağ, Sangerme Tel: 286 84 39 Chıb Marverde (****) Meşelik Köyü Kuyucak Mevkii, Milas Tel: 316 76 94 Colossus Otel (**“) Gümbet Mevkii, Bodrum Tel: 316 34 19 Elegance Hotel’s (“***) Kemeraltı Mah. Dergah Gvan, Marmaris Tel: 412 8101 Golden Key Boutique Hotel Bodrum Tel: 313 4106 Hisarönü-Marmaris Tel: 466 66 20 Bördübet-Marmaris Tel: 436 92 30 Hotel Ambrosia (****) Bitez Tel: 343 1886 Hotel Mavi (•***) Bardakçı Mevldi, Bodrum Tel: 313 03 71 Hotel S (” ”) İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 Iberotel Sangerme Park (**“) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 31 tzer Otel (****) Kızılağaç Köyü, Bodrum Tel: 3671910 Javalin Otel (”**) Yahşi Köyü, Bodrum Tel: 348 35 41

Karia Princess (***“ ) Canlıdere Sok. No: 15, Bodrum Tel: 3168971 La Perla Oteli (****) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 89 Labranda Otel (****) Güllük Sıralık Mevkii, Milas Tel: 522 29 11 Laguna Azur Hotel (“*’) İçmeler Kumluörencik Mevkii, Marmaris Tel: 455 37 10 Lavanta Village Yalıkavak, Bodrum Tel: 385 2167 Magic Life Der Club Resort (’”" ) Hisarönü Köyü, Cubucak Mevkii, Marmaris Tel: 466 64 34 Magic life Der Club Sangerme (•****) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 63 Manastır Otel (*•**) Kumbahçe Mah. Banş Sitesi, Bodrum Tel: 316 28 54 Mares (Altınyunus) Otel (”***) İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00 Marina Vista (Bhıe Otel) Yat Limanı Mevkii, Bodrum Tel: 316 22 69 Men e Park Suites Hotel Bodrum Tel: 31615 46 Munamar Vista Otel (**“*) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60 Resort Dedeman Bodrum (**•*) Bitez, Gümbet Tel: 313 85 00 Şamara Otel (***“ ) Kaynar Mevkii, Bodrum Tel: 367 16 00 Sea Garden (“***) Çiftlik Köyü Yalıdağ Mevldi, Bodrum Tel: 368 9015 Suncity Otel (*“*) Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 0111 Turunç Oteli (**•*) Marmaris Tel: 476 70 24

H O L İD A Y V ILL A G E S T A T İL K Ö Y L E R İ

Anıktur Tatil Köyü (Chıb Med) Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevldi, Bodrum Tel: 368 91 52 Belceğiz Tatil Köyü Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 00 77 Bodrum Park Resort (Regal Resort) Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevldi, Bodrum Tel: 367 14 31 Chıb Datça Tatil Köyü İskele Mahallesi, Datça Tel: 712 88 20 Club Kadıkale Peksimet köyü Kadıkalesi Mevldi, Bodrum Tel: 382 32 71 Club M Haremtan Koyu, Bodrum Tel: 3166100 Chıb Müsgebi Tatil Köyü Müsgebi Köyü Çakmaklı Mevkü, Bodrum Tel: 358 50 86 Chıb Tuana Vista Tatil Köyü Çayağzı Katliç Mevkii, Fethiye Tel: 63363 16 Grand Yazıcı Marmaris Palace İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 55 55 Fax:455 34 38

Halıcı Tatil Köyü Armutalan- Boynuzbükü Mevkii, Marmaris Tel: 412 11 71 Hillside Beach Club Kalemler Köyü Mevkü, Fethiye Tel: 614 83 60 Hotel Ersan Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkii, Bodrum Tel: 3168980 İberotel Marmaris Park İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 21 46 İsis Tatil Köyü Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkii, Bodrum Tel: 316 95 01 Letoonia Tatil Köyü Oyuktepe Pacanz Mevldi, Fethiye Tel: 614 49 66 LykiaWorld Ölüdeniz Kırdak Mevldi, Fethiye Tel: 616 60 10 Magic Life Der Chıb Adaköy Yalancı Boğaz Mevkii, Marmaris Tel: 412 07 00 Martı Tatil Köyü İçmeler Örencik Mevkii, Marmaris Tel: 455 34 41 Ora Tatil Köyü Kızılağaç köyü, Bodrum Tel: 36715 00 Sea Club Metem Tatil Köyü Asarlık Mevkii, Bodrum Tel: 317 23 60 T.M.T. Tatil Köyü Atatürk Cad. No: 134, Bodrum Tel: 316 1207 Turban Tatil Köyü Marmaris Tel: 412 18 43 Voyage Club Torba Kızılağaç Mevkii Torba köyü, Bodrum Tel: 36718 20

S IG H T S E E IN G / G E Z İ N T İ Muğla Museum I Muğla Müzesi This natural history museum exhibitş fossils discovered near the village o f Özlüce belonging to a wide range o f creatures vvhichlived 5-9 million years ago över an area stretching from eastem Aşia to Spain.

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlanndan çıkarılan, günümüzden 95 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya’dan İspanya’ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze. Bodrum Castle /Bodrum Kalesi This castle dedıcated to St. Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th century. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metnes, and has five towers knovvn as the French Tovver, English Tower, Italian Tower, Geıman Tovver and Snake Tower.

MS 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tara­ fından St. Peter adına inşa edilen kale li­ mana hakim durumda. Yaklaşık 30000 metrekarelik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Ku­ lesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere 5 kule mevcut. l 22

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2

Nautical Archaeological Museum

Sualtı Arkeoloji Müzesi Remarkable ancient artefacts and ships dis­ covered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southvvestem Turkish coast are exhibited in this museum, vvhich is located in Bodrum Castle.

Bodrum Müzesi içinde sünger avcılan ta­ rafından ve çeşitli sualtı kazılannda çıkanlmış olan eserlerin sergilendiği bir mü­ ze. Milas Museum I Milas Müzesi Archaeological finds from ancient cities in the province o f Milas such as Labraynda, Herakleıa, lassos, and Euromos can be seen here.

Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, İassaos, Euromos gibi antik kentlerde yaılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği ir müze. Dalyan This village southeast of Muğla is named after the rıver vvhich links Lake Köyceğiz to the Medıterranean, The channels of the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery.

Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim eri. Adını Kövcegiz Gölü nü Akdeniz'e ağlayan 5 mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvrımlanyla, sazlık­ larıyla gezilecek bir doğa harikası. Caunos /Caıınos Harabeleri The ruins o f this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3000 BC. and later became a pravincial Capital located betvveen Lycia and Cana.

Antik Kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenannda kurulmuş. Tarihi MÖ 3000 yıl­ larına kadar uzanıyor. Lykia ve Karia ara­ sında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. Knidos /Knidos Harabeleri Knidos at the vvestern tıp o f the Datça peninsula was founded by Dorıan migrants from the Aegean islands ın the 7th centuıy BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venüs, an amphitheatre and other buildings.

Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs’e ait çeşitli mabetler, amphiteatr gibi kalıntılar var. Fethiye Museum I Fethiye Müzesi This museum contains many finds from the ancient cities of the region. such as can/ed fragments of mausoleums, vases and sculpture datıng from the Lycian. Roman and Byzantine periods.

1965’de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ ları, Lykia, Roma, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ölüdeniz Lagoon /Ölüdeniz VVith its clear turquoise waters this lagoon 15 km south o f Fethiye is one of Tuıîey’s most renowned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pıne woods and is a conservation area.

Fethiye’ye 15 km uzaklıkta, Türkiye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareket­ siz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor. Marmaris Lying on a large bay encirtled by pine covered hills, Marmans enjoys one of the most beautiful settings of any Turkish resort. İt is close to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma.

İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor.


123 S K Y L IF E

OCAK --J ^

JA N U A R Y 2 0 0 2


D U TY F R E E D U T Y F R E E D U T Y FRE S ayın Y o lc u la r, Ürün içeriği yenilenen Duty Free satışları­ mızdan Türk Hava Y olları’nın yurtdışı se­ ferlerinde yararlanabilirsiniz. Zengin içe­ rikli ürün yelpazem izi kabin hostesinden temin edeceğiniz S’hop dergisinde bula­ ca k s ın ız . Arzu ettiğ in iz ü rü n leri nakit olarak veya kredi kartı kullanarak satın alabilirsiniz.

Dear Passengers, O n in te m a tio n a l T u rk is h A irlin e s flig h ts yo u m ay purchase D u ty Fnee ite m s fro m o u r n e w range, vvhich o ffe rs a w id e and diverse selectio n . T hese item s are listed in S’h o p magazine, c o p ie s o f vvhich y o u m ay re q u e s t fr o m th e cabin a tte n d a n t. P aym ent f o r th e ite m s yo u desire m ay be m ade by cash o r cnedit card.

Kenzo Flower by Kenzo EDT Spray

1--------------- 1

Chanel No 5 EDP Spray 50 mİ.

L U BO C AO O

50 mİ.

MasterCard

€-38

€-52

VISA

Hugo Boss

DavidoFf

Gucci

Deep Red EDT Spray 50 mİ.

Cool Water Man EDT

Rush EDT Spray 50 mİ.

€-34

Spray 75 mİ.

€-39

€-30

ü O □

o the new fra g ra n ce for w om en from gu cci


r FREEDUTY FREEDUTY FREE

johnnie Walker Red Label Scotch Whisky 75 d.

€ -1 1

Chivas Regal Scotch Whisky 12 years old 50 cl.

Aslan Sütü

€ -1 6

Lowenmilch 70 d. € -7

Toblerone - Gold

King Size € -1 5

King Size

€ -1 5 1

Marlloro l ig h t s

Tobacco


Arrival and departure floor plans of the international terminal.

Dış hatlar terminali, geliş ve gidiş katı planı.

t la r T

i

ARRİVAL BRIDGE

GELİŞ İSKELESİ

VISA O FFICE

VİZE OFİSİ

CUSTOMS

GÜMRÜKLER

PASSPO RT CONTROL

PASAPORT KONTROL

ALIM BANTI 5 BAGAJ INCOMING LUGGAGE BAND OTEL REZERVASYON 6 HOTEL RESERVATION 7 BANKA BANK VERİŞ MERKEZİ 8 ALIŞ SHO PPING CENTRE YEMEK ALANLARI 9 FOOD COURTS 10 W.C.LER TOILETS BAGAJ 11 KAYIP LO STLUGGAGE EMANET 12 LUGGAGE CUSTOOY 13d) DANIŞMA INFORMATION KİRALAMA 14 OTO REN TA CAR CİP SALONLARI 15 C İP LOUNGES YOLCU BANKOSU 16 TRANSİT TRANSİT PA SSEN G ER COUNTER MERDİVENLER ✓ ESCALATORS

4

1 2 3

n e re d e ?


ASMAKAT

LA N D S İD E M EZZA N IN E F L O O R

A IR S İD E M E ZZ A N IN E F L O O R

ASMAKAT

H

*

8J 9_ 10 ■ 11 ■ 12 13 14 15 16

PA SSPO RT CONTROL

ESCALATORS

MERDİVENLER

JU N IO R PA SSEN G ER LOUNGE

ÇOCUK YOLCU SALONU

CUSTOUS DECLARATİONANO TAXREFUND OFFICE

GÜMRÜK DEKLARE VE VERGİ İADE OFİSİ

LAND SK3EŞf1ÇPŞ

KARA TARAFI DÜKKANLAR

INFORMATION

DANIŞMA

PRAYER ROOM

MESCİT

HEALTH CEN TRE

SAĞLIK MERKEZİ

TOILETS

W.C.LER

FOOD COURTS

YEMEK ALANLARI

D U T Y FR EE UNITS

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ ÜNİTELERİ

CHECK-IN ISLANDS

CHECK-IN ADALARI

TtCKET SA LES

BİLET SATIŞLAR

BOARDING BRID G E (WAITING LOUNGES)

GİDİŞ İSKELESİ (BEKLEME SALONLARI)

SECU RITY

GÜVENLİK

PASAPORT KONTROL

CHECK-IN AREA

ICHECK-IN ALANI

■ N ENTRANCE SEC U RITY CONTROL

■H GİRİŞ GÜVENLİK KONTROLÜ

4 ■ 5 6 7

3

2

1

Gidiş katı Departure

BUSGATE 305 -31 2

UZAK UÇAK KAPILARI

GELİŞ KATI

S E R V İC E F L O O R

SERVİS KATI

3 0 1 -30 4

BUSGATE

UZAK UÇAK KAPILARI

A R R IV A L F L O O R


DANIŞMA V I REZERVASYON / INFORMATION AND RESERVATION D IŞ B Ü R O L A R

BAHRAIN - B A H R EY N

INTERNATIONAL O FFIC ES

(GSA)

A B U DHABI (G S A )

Sultan Bin Yousuf and Sons Ground Floor Sultan Bin Yousuf Alyousuf Bldg. Sheikh Hamadan Str. Opp. Çenter Hotel Novotel P.O.Box No. 698 Abudhabi-UAE Tel: (971 2) 3026693 3026694

BUCHAREST - BÜKREŞ

BD.

Manama Travel Company W.L.L. P.O. Box 828 Manama-Bahrain

Ethiopian Airlines Bole Airport P.O Box: 1755 Tel: (251 1) 182222 A L G IE R S - CEZAYİR

30 Rue hassene Benamene Les Vergers Bir

Al Shoala Building C Block

CAIRO - KAHİRE (GSA)

Mustafa Kemal Sq. No: 3

941943 Fax: 0099-412 980047

Tel: (20 2) 3908960-3958031 GSA: Imperial Trv. Çenter 26 Malımoud Bassıouny Str.

(GSA)

Gulf Express A D15 - A B A B A ( G S A )

E-mail: thy@mb.roknet.ro

Tel: (361) 2664269 2664291

Husi Hacıyev Cad. No: 11 Azerbeycan Tel: 0099-412 942505

Tel: (20 2) 758939-761769

Transport Agency CP. Tower 3rd Level 313 Silom Road, 10500 Tel: (66 2) 2310300 (7 lines-hat)

Al Noboodah Travel and Tourism

1052 Budapest, Apaczai Csere Janos u. 4

BAKU

DUBAİ ( G S A )

S/Tel: (401) 3112410-3113210

BUDAPEST - BUDAPEŞTE

Tel: (973) 211896-222647 E-mail: turkair@batelco.com.bh

BANGKOK

N. Balcescu 35-A

Deira, 1200 Dubai UAE R/Tel: (971 4) 2940099 Fax: (971 4) 220 00 62 DUBLİN (GSA)

Aerlingus Dublin Airport Tel: (3531) 370011 DUSSELDORF

Graf Adolf Str. No. 21 40212 Dusseldorf Tel: (49 211) 373062 FRANKFURT

C A P E TOVVN

Safmarine House, 2nd Floor 22 Riebeek Street 8001 South Africa

BARSELONA

Tel: (27 21) 4251967

Aereporto de Barcelona Blogue Tecnico Plt. 1 No: 8

CHİCAGO - ŞİKAGO

FRA Airport Terminal 1 Halle B Tel: (49 69) 65007411/12/13 GENEVA - C E N E V R E

Rue de ChantepouletNo. 1-3 1201 Geneva Tel: (41 22) 7316120-7316129

Mourad Rais Tel: (213-21) 544355

08820 Barcelona

1400 Chicago, Illinois 60611

Hermannstr 46 20095 Hamburg

GSA: Four Winds Travel

Tel: (34 93) 2984170

Tel: (312) 9437858

S/Tel: (49 40) 325805- 32580

(8 lines/hat)

R/Tel: (49 40) 32580513-14

01 Avenue Pasteur Tel: (213 21) 737723-739340 ALMATY

625 North Michigan Avenue,

B EIJIN G - PEKİN

E-mail: thychi@aol.com

■W 103. Beijing Lufthansa Çenter, 50 Liang Ma Qiao

COLOGN E - KÖLN

HAMBURG

E-mail: tkham@t-online.de HANNOVER

Furmanova Str. No: 100

Road, Chaoyang District

Trankgasse 7-9 50667

Emst-August Platz 6 30159

S/R Tel: (7 3272) 506773-

Beijing 100016, P.R.China

Cologne

S/R Tel: (49 511) 3048210

506774-506220-501067

Tel: (086) 64651867/68/69/70

S/Tel: (49 0221) 134443

AMMAN

Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor S/R Tel: (962 6) 659102-659112 AMSTERDAM

Triport 1 Event V/D Beekstreet 29 1118 CL Luchthaven Schipol S/R Tel: (31 20) 4059636 (10 lines-hat) ARJANTİN (GSA)

lntercontinente S.A Avenida Santa Fe No: 1114, İP B/C' -11059) Buenos Aires Tel: (541) 3139243 ASHGABAD-AŞKABAT

R/Tel: (49 0221) 134071/72/73

BEIRUT - BEYRUT

Mazda Building 5th. Floor.

COPENHAGEN-KOPENHAG

Autostrade Jal El Dıb Tel: (961 4 ) 717138/39 Fax: (961 4) 717137 GSA: Pan Asiatic

Radhuspladsen 16, 1 1550 Copenhagen V. S/Tel: (45 33) 144055 - 144499 R/Tel: (45 33) 145190

Gefinor Centre Rue Clemenceau

D A M A S C U S - ŞAM

Alfardos Str. Ibem Zaidun Bldg. 3rd Fİ. Tel: (963-11) 2227266-2239770 GSA: Noura Wings Travel Tourism Abu Faddel Elmurady Str. 32 Tel: (963 11) 446 850 30/32/33

P.O. Box 1 1 3 - 5486 Tel: (961 1) 747748 (10 lines-hat) F a x :(961 1) 341596 BELGRADE

TRG Nikole Pasica No: 8 / IV

DHAHRAN-DAHRAN (GSA)

Tel: (38 11) 333277- 332561 BERLİN

HONG KONG ( G S A )

Best Holidays Ltd. Rms 1603-4 Fleet House 38 Gloucester Rd. Tel: (852) 8613111 JAKARTA(GSA)

PT Angkasa Cahaya Cemerlang Menara Rajavvali, 8tlı fl<x>r JL. Mega Kuningan I.ot 5.1 Kavvasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia Tel: (62 21) 5761338-5761328 e-mail: angkasa@dnet.net.id JED D AH - CİDDE

City Çenter Annex 12/13 Medina Road.

ABC Travel Agency King

P.O. Box. 11563 21 125

Abdülaziz Str.

Tel: (966 02) 6600127

Alnimran Complex Centre

Tel: (736 32) 510666-511666-

Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin

GSA: ABC Travel Agency

P.O. Box: 739 Alkhobar 31952

512219

S/R Tel: (49 30) 2624033/34/35

Gulf Plaza Çenter Medina Road

Tel: (66 3) 8950044 - 8954904

Towards Down Tovvn Opp Al

Magtyınguly Av. 71 - 744000

A T H E N S - ATİ NA

Athens International Airport S.A. (Eleftherios Venizelos) 5th KM Spata-Loutsa Ave. 19004 Spata Turkislı Airlines MTB Level 4 Rooms H11-H13 Level 2 H02-04 Tel: (30 1) 353 01 50

BİŞKEK

DHAKA-DAKKA (GSA)

Sovyetskaya 136 CMA

Bengal Airlift Ltd.

Tel/Fax: (7 3312) 66 67 22

54 Motijheel C.A. Dhaka 1000 Tel: (880 2) 243059

BRUSSELS - BRÜKSEL

51 Cantersteen,

DOHA-QATAR ( G S A )

Bank Saudi Alfransı Tel: (966 02) 6637574 JOHANNESBURG

The Forum/ lOth FUx>r CNR Maud&Fifth St. Sandton, 2196

1000 Bntxelles

Trans Orient Agencies

Tel: (32 2) 5126781

P.O. Box: 363

2146

5126782

Doha-Qatar C.R. No: 4664

Tel: (27 11)883 37 71

5001932-5117676

Tel: (974) 458458-412911

Fax: (27 11) 883 35 71

128 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2

P.O. Box 782 726, Sandton.


DANIŞMA VE REZERVASYON / INFORMATION AND RESERVATION KARACHl - KARAÇİ

NİCE

MANCH ESTER

Turkish Airlines

Aeroport Nice Cote D Azur

Strachen Road

Cargo/Kargo

Terminal 1 06281 Nice Cedex 3

S/Tel: (92 21) 5682078 R/Tel: (92 21) 5685922-

Tel: (161) 4980235

12 Avenue Centre

5685766-5685487 GSA: Paktürk Enterprises Imtaz Plaza 85 Tel: (92 21) 303503-301029 Kİ EV

19 Puskinskaya Str. POB 540 252001 Kiev Tel: (380 44) 2296461-2284103 K I S H I N E V - Kİ Şİ N EV

Manchester

MECCA - MEKKE (GSA)

ABC Travel Agency

S/Tel: (82 2) 7570280

Tel: (966 02) 5434887 MEDI N A - M E D İ N E ( G S A )

Kurban Al Nazil Str. Belıiııd Sony Co.

Shanghai Centre

S/R Tel: (49 0911) 929720 -

22 Pushinkaya Str. Odesa

Süite 211 1376 Nan Jing XI Lu, Shanghai, China 200040 R/Tel: +86 (21) 32220022

Tel: (380 482) 347906-07-08

S/Tel: +86 (21) 62798392

OSAKA

ABC Travel Agency

Ocat Bldg. 4F, 4-1 Minatomacri 1-Chome, Naniwa-ku Osaka 556-0017

Tel: (966 04) 8224426

R/S Tel: (81 6) 6644 1144

8221828

Fax: (81 6) 6644 1333

MEXICO - MEKSİKA (GSA)

R/Tel: (82 2) 7777055 SHANGHAI

Am Plaerrer 8 90429 Nurnberg

ODESA

Al Khazendar Bldg.

E-mail: turkairiines@mdl.net

Lot G.Ol-Ground Floor,

e-mail: nice@turkishairlines.fr

9297212-13/14/16

Al Mansour Str.

S/R Tel: (373) 2525095-2525472

KUALA LUMPUR

Bldg. 91-1 Sokong-Dong Jung-Gu

NURNBERG

4895290

E&M Air Service Co. Ltd. 1407 Seoul Çenter

R/Fax: (33) 493 214480

R/Tel: (33) 493 214479 (3 lines)

Tel: (161) 4895289

S E O U L - S E U L (GSA)

Fax: +86 (21) 32220021 SI MF E R O P O L

Airport “Centre” Simferopol Crimea, 333009 Ukraine Tel: +38 (0652) 248-163

Kompleks Antarabangsa,

Interprom

Jalan Sultan İsmail

Campos Eliseos 100 BIS

56 Rue La Boetie 75008

Tel: (60 03) 4666199

Col. Polanco / Mexico

S/R Tel: (33 1) 56693350

Paragon No: 18-03

D.

Minilel: 3615 TURKİSH

Singapore 238859

KUVVAIT-KUVEYT ( G S A )

Al Kazeini Travel Agencies

PARİS

F. 11580

Tel: (52) 552266-503855

PALESTI N E - FİLİSTİN (GSA)

MİLAN - MİLANO

SINGAPORE - SİNGAPUR

290 Orchard Road

Tel: (65) 7324S56-7324557 E-mail: sales@thy.com.sg

Fahad Al-Salem Str.

Largo Augusto 1/A

JO Y International

Dowlialı Complex

20122 Milano

Tours and Travel Nativity Str.

Dame Gruev 3/9A

P.O. Box 23959 13100

Tel: (39 2) 76007107

(George Wasser Bldg)

Tel: (389 91) 116149 - 116117

Safat- Kuwait

76007111

Tel: (965) 2453820/21-2422889 LEFKOŞA

Mehmet Akif Cad. 52 Tel: (392) 2271061-2271382 LISBON - LİZBON (GSA)

Edificio 25, Aeroport Lislx>n-5 Tel: (3511)899121 LONDON - LONDRA

P.O. Box 630 Bethlehem Tel: (972) (02) 6740130

MONTREAL(GSA) PRAGUE - PRAG

Repworld Inc.

Tel: (514) 5985609 Ext: 227

Boishaya Dmitrovka Street 8/1 Moscow

No: 33029 H Prague Tel: (420 2) 20 11 65 02

Tel: (7) (095) 2924345

Fax: (420 2) 20 11 65 03

GSA: Aeroflot - Russian

125 Pall Mail

International Airlines Tel: (7 095) 1555045

S/R Tel: (44 207) 766 93 00-

LYON

Fax: (420 2) 21 51 83 93 Praha Ruzyne Airport

MOSCOVV - M O S K O V A

London SWLY. 5F.A 976 17 38

Vaclavske Namesti No: 62/5 Prague 1 11 000 Tel: (420 2) 21 51 83 86/92

1425 Boul Rene Levesque O. Süite 507 H3B 4W8 Canada

RIYADH - RİYAD

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str. P.O. Box. 25194 Riyadlı 11466 Tel: (966 1) 4631600-4632087 GSA: ABC Travel Agency (Same address-aynı adres)

MUNI CH - MÜNİH

Bayer Strasse 43 D-80335 München

SKOPJE - ÜSKÜP

SOFİ A-SOFYA

Saboma Str. No: 11-A Tel: (359 2) 9883596-9874220 STOCKHOLM - STOKHOLM

Vasagatan 7, P.O. Box 73 10121 Stockholm Tel: (46 8) 218534-218535 STRASBOURG-STRASBURG

2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg Tel: (33 3) 88 521413 (3 lines-hat) 88 250017 STUTTGART

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart 1 Tel: (49 711) 2258222 (7 lines-hat)

59 Boulevard Marius Vivier

S/Tel: (49 089) 51410931 -51410932

Merle 69429 Cedex 03 Lyon

R/Tel: (49 089) 51410920

Plaza Della Republica

Tel: (33 4) 37 91 66 70

(25 lines-hat)

55 00185 Rome S/Tel : (39 6) 4873368

SYDNEY - SİDNEY

R/Tel: (39 6) 4819535

Level lb , Süite 603

MADRİD

Torre de Madrid Plaza de

R OME - ROMA

M USCAT- MASKAT(GSA)

Sunrise Travel and Tourism

16 Barrack St. Sydney, NSW, S A R A JE V O - SARAYBOSNA

Espana 18 PLT

Agencies LLC,

14 0F C . 11

P.O. Box. 3545 Ruwi, 112

28008 Madrid

Muscat - Oman

Turkish Airlines Türk Hava Yollan

S/R Tel: (34 91) 548 72 30

Tel: (968) 694505-503-525

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo

E-mail: turkish@t-idecnet.com MALTA ( G S A )

Tel: (387 33) 206241-214681 N EW YORK

437 Madison Avenue 17.B

TURKAIR AUSTRALIA NET AU TAIF (GSA)

ABC Travel Agency, Oppasite Saudi Cairo Tel: (966 02) 7324777

New York NY 10022

248 Tower Road, Sliema

Tel: (1 212) 3399650

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo Tel: (387 33) 212938-666092

Tel: (356) 316645 - 316705

E-mail: thynyc@aol.com

Fax: (387 33) 212938

129 OCAK

Tel: (61 02) 9299 8400

Fax: (387 33) 214681 GSA: Ameg Int.

Arrigo Group Limited

S K Y L IF E

2000

JA N U A R Y 2 0 0 2

Shubra Str. P.O. Box 2746


DANIŞMA VE REZERVASYON / INFORMATION AND RESERVATION TAIPEI (GSA)

Golden Foundation Tours Corp.

W A R S A W - VARŞOVA

ANTALYA

8F, 134 Sec. 4, Chung Hsigo

Al. Jerozolimskie 121/123 Reform Plaza 9th Floor

E.R.D. Lung Meh Bldg.

02-017 Warsaw

Tel: (886) 2 27734994

R/S: (48 22) 5297700 Fax: (48 22) 5297710

TASHKENT - TAŞKENT

Novayi Str. No: 11 A

ANTAKYA (GSA)

Ant-Tur Turizm ve Sey. Acentası

ZAGREB

İnönü Cad. Rana Apt. 15/D

Tel: (998 71) 136 79 89-90-92

Jurisiceva 12. 10000

E-mail: thytas@naytov.com

Tel: (385 1) 492 18 54/55

TEHRAN - TAHRAN

Ostad Motahari Avenue No: 239 Tel: (98 21) 8737383-8737464

Cumhuriyet Cad. Özel İdare Işhanı Altı Tel: (242) 2434383 R/Tel: 444 0 849

Tel: (326) 214 9497-216 01 50 ARDAHAN(GSA)

Zagreb Airport 10150 Zagreb

Kongre Cad. No: 99/A

Pleso B.B. 10150

Tel: (478) 211 28 42

Tel: (385 1) 456 20 08 T E L AVİ V

Hayarkon Str. 78, Tel Aviv Tel: (972 03) 9712655 E-ma i1:sa lesthy® netvision.net .il

ARTVİN (G S A )

Turlıunt Turizm Seyahat

ZÜRİCH - ZÜRİH

Acentası, İnönü Cad. No:16

Tal Strasse 58 8001 Zürich

AYDIN ( G S A )

Onurhan Turizm Seyahat Acentesi, Kurtuluş Mah. Menderes Bulvan No: 76/1

ADANA

Tel: (256) 213 03 60

Stadyum Cad. No. 32

BATMAN (G S A )

Tel: (322) 4570222 R/Tel: 444 0 849 ADIYAMAN ( G S A )

İnandı Turizm ve Seyahat

Tel: (355 4) 23 41 85

Acentası Atatürk Bulvarı, No: 84

23 49 02 (Ext: 107-112)

Tel: (416) 2161436-38

Gold Turizm ve Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Toranomon 1-Chome Minato-Ku Tokyo, Japan 105

Cad. Kat: 1 No: 1 Emirdağ

TORONTO (GSA)

Repworld, Inc. 5915 Airport Road Süite 200 Mississauga, Ontario I.4V İTİ Tel: (905) 678-7225 TRİPOLİ-TRABLUS

AĞRI ( G S A )

Çobanoğlu Turizm Seyahat

VANCOUVER (G SA)

Repworld Inc. 1166 Albemi Str. Süite 1202 Vancouver B.C. VGE 323 Canada Tel: (604) 6837824 V I E N N A - VİYANA

Opemgasse 3 1010 Wien Tel: (43 1) 5862024

FER-TUR Turizm işletmecilik Tic. A.Ş. Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı Denizer Iş Merkezi

Konak Arda Turizm Seyahat

ELAZIĞ

Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. 39 Tel: (424) 2181576-2182300 R/Tel: 444 0 849

Acentası, Eskikuyumcular Mah, ER ZİNCAN (GSA)

Polat Turizm ve Seyahat Süleyman Demirel Iş

Tütünen Iç ve Dış Seyahat

Merkezi No: 4

Acentası, Genç Cad. Kasım Iş

Tel: (446) 2146784

Hanı Kat: 1 No: 1

Acentası Erzurum Cad.

Tel: (426) 2136765

Şekerbank Karşısı No: 3

ERZURUM

50. Yıl Cad. SSK Rant Tesisleri BİTLİS (GSA)

Tel: (472) 2157436 AKSARAY(GSA)

Tel: (382) 2132332

71786473 / 71796632

EDREMİT (GSA)

Acentası, Kızılay Mah.

Tel: (218 21) 3351352-53

S/R Tel: (216) 71787033

Tel: (488) 2139149

BİNGÖL (GSA)

4426296 Fax: (0272) 4413520

Lise Karşısı Kütüphane Sok. D/2

2 Eme Etage Tunıs

No:22 Batman,

Tel: (272) 4425194-4425044

Cezayir Sq.

Boulevard Qulet HafFouz,

R/Tel: 444 0 849

K: 2 D: 55 Edremit Balıkesir

Çavuş Sok. inal Apt. 15/1

Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası

Complexe El Mechtel

R/Tel: 444 0 849 DİYARBAKIR

Tel: (266) 3742424

Tel: (266) 2437575

Muhammed Megarif Str. No: 2

T U N I SI A - T U N U S

istiklal Cad. No: 27/B Tel: (258) 2648661-2648671

Acentası, Meydan Mah.

B A L IK E S İR (GSA) AFYON(GSA)

Toranomon Rapport, 4F, 16-6

Tel: (03) 5251-1511 (03) 5251-1551 (RSV)

DENİZLİ

Bat-Air Turizm ve Seyahat Yeni Belediye Karşısı

Square Tirana / Albania

TOKYO

R/Tel: 444 0 849

İnönü Cad. No: 8

DOMESTIC O FFIC ES

Fax: (355 4) 24 09 64

Tel: (252) 7925395

Tel: (412) 2212314 - 2226143

S/R Tel: 00-995-32-953022-

Business Hail Skanderbeg

Tel: (286) 2123366/ 2172622 DALAMAN, MUĞLA

Tel: BS: (41 1) 2252311

Avenue, Georgia - Gürcistan

Tirana International Hotel-

Ahmet Paşa Cad. Anafartalar Oteli

Karahan Otel Girişi

İÇ B Ü R O L A R

Kam International S. H. P.K.

Kemalpaşa Mah. Kayserili

Tel: (466) 2121800

147, Agmashenebeli

940703 Fax: 00-995-32-940704

Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş.

R/Tel (41 1) 2252323

TBILISI - TİFLİS

TİRANA - TİRAN (GSA)

ÇANAKKALE(GSA)

No: 24

Öztaç Turizm Seyahat Acentası

Tel: (442) 2181904

Nato Cad. Vakıflar Sitesi

R/Tel: 444 0 849

Tel: (434) 2269898 FETH İYE (GSA) BODRUM, MUĞLA

Kıbns Şehitleri Cad. OASlS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi (Gümbet Kavşağı karşısı) No: 83/2/22 Tel: (252) 317 12 03-04 R/Tel: 444 0 849 Milas Tel: (252) 5366596/99

AMASYA(GSA)

Ayşafak Turizm ve Seyahat Acentası Mustafa Kemal Paşa Cad. Kılıç Apt. No: 47/3 Şekerbank Üstü

BURSA

Tel: (358) 2127664

Fetur Turizm ve Seyahat Acentası

Fevzi Çakmak Cad.

9/1 Yat Limanı Tel: (252) 6142034-6142443 GAZİANTEP

Atatürk Bulvarı No. 30/B Tel: (342) 2301563-66 R/Tel: 444 0 849

Doğan Bey Mah. Haşim Işcan Cad.

ANKARA

GİRESUN (GSA)

Atatürk Bulvarı No: 154

Tugtaş Iş Merkezi No:73 12/E

Cotanak Turizm Sey. Acentası

Kavaklıdere Tel: (312) 4280200

Tel: (224) 2211167 - 2212838

Atatürk Bulvan No: 33/A

R/Tel: 444 0 849

R/Tel: 444 0 849

ÇORUM (GSA)

GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası,

Tel: (454) 2124880 HAKKARİ (GSA)

Çavuşoğlu Turizm ve Seyehat

Oğuzkurt Turizm Seyahat

Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok. Kat: 1 No: 1, Şereflikoçhisar

Acentası

Acentası, Bulvar Cad.

Gazi Cad. No: 22 Kat: 3

Oğuzkurt Apt. Kat:l

Tel: (312) 6872383

Tel: (364) 2243928

Tel: (458) 2115257-2111601

130 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


DANIŞMA VE REZERVASYON / INFORMATION AND RESERVATION İĞDIR ( G S A )

KAYSERİ

MİLAS (GSA)

Ş A N L IU R F A (GSA)

Eğer Turizm Seyahat Acentası

Sahabiye Mah.

Euromos Genel Satış Acentası

Kaliru Turizm ve

Belediye Parkı Karşısı No: 179

Yıldırım Cad. No. 1

İsmet Paşa Mah.

Seyahat Tic. AŞ

Tel: (476) 2279435

Tel: (352) 2223858

Halil Bey Bulvan No: 1

Sarayönü Cad. No: 74/A

R/Tel: 444 0 849

Tel: (252) 5133714-15-16

İSPARTA(GSA)

Akita Turizm Seyahat Acentası istiklal Mah. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 232 25 92 İSKENDERUN (GSA)

Rende Tia Tour Sey. Acentası Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21 Tel: (326) 6138383-6134495 İSTANBUL

A. İstanbul Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. No. 199-201 Kat: 3 Harbiye Tel: (212) 2250556 R/Tel: 444 0 849 Satış Büroları - Sales Offıces 1. Kadıköy, Bağdat Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (216) 4184486 R/Tel: 444 0 849 2. Harbiye, Cumhuriyet Cad. No: 199/201 Tel: (212) 2250556 (6 Lines-hat) R/Tel: 444 0 849 3. Taksim, Gezi Dükkanlan No: 10 Tel: (212) 2521106(6 Lines/hat) R/Tel: 444 0 849 İ Z Mİ R

KIRKLARELİ (GSA) MUŞ (GSA)

Korur Turizm ve Seyahat

Nurevsan

Acentası, İstasyon Cad. Kültür Md. Yanı Kat:l

Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvan

Tel: (288) 2122066 KIRŞEHİR(GSA)

İstasyon Cad. No: 127

Rüzgâr Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Cad.

Argeus Turizm Seyahat Acentası

Seyahat Acentası,

2154548 ŞIRNAK (GSA)

S/Tel: (436) 2129860/2129861 N EVŞEHİR(GSA)

Çavuşoğlu Turizm ve

Köprübaşı Tel: (414) 2153344

Tel: (486) 2163670 2163957

Atatürk Cad. No: 7

İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp

Kapıcı Camii yanı

Nevşehir

Trakya Turizm Seyahat

Tel: (0386) 2121172 - 2121718

Tel: (384) 3414688 (pbx)-

Acentası Atatürk Bulvarı Yıldız Apt.

3415207 Fax: (384) 3414888 KONYA NİĞDE (G SA )

Alaaddin Cad. No. 22

Sobek Turizm Sey. Acentası

Kat 1/106 Tel: (332) 3512000 - 3512032

İstasyon Cad. No: 67

R/Tel: 444 0 849 1. (GSA) Vatan Seyahat

Tel: (388) 2132117-2321507 ORDU (GSA)

Acentası

Cotonak Turizm Seyahat

Ankara Cad. Ayvaz Pasajı

Acentası,

No: 41 Cihanbeyli

Belediye Garajı Altı, No: 1/A

Tel: (332) 6732306 - 6731367

Tel: (454) 2252054

2. (GSA) Orhangazi Yıldız OSMANİYE (GSA)

Seyahat Acentası, Atatürk Cad. No. 10/A, Kulu

Osair Turizm Seyahat

Tel: (332) 6416350 - 6416710

Acentası

TEKİRDAĞ (GSA)

No: 88/A Tel: (282) 2618438 - 2618439 TOKAT(GSA)

Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvarı Sivas Cad. No: 48 Tel: (356) 2147254 TRABZON

Kemerkaya Mah. Meydan Parkı Karşısı Tel: (462) 3266433-34 R/Tel: 444 0 849

Rahima Hatun Mah. KUŞADASI (GSA)

Lise Cad. K:1 No:9

Osman Turizm

Tel: (322) 8149229-8133404

Seyahat Acentası

T U N C E L İ (GSA)

Hıdırbaba Turizm ve Seyahat Acentası

RİZE

Gaziosmanpaşa Bulvan

Sağlık Cad. Öğe Sok.

No: 1/F Büyük Efes Oteli Altı

Akdaş lşhanı No: 63

Kazdal Camii Yanı

Çağlar lşhanı No: 1

Tel: (232) 484 12 20

Kuşadası Aydın

Belediye Sosyal Hizmetler

Tunceli

R/Tel: 444 0 849

Tel: (256) 6144205 - 6149382

Binası Kat: 1

Tel: (428) 2126393

KAHRAMANMARAŞ(GSA)

Tel: (464) 2130591 - 2130592

MALATYA

R/Tel: 444 0 849

Döngel Turizm Sey. Acentalığı

Kanalboyu Cad. No: 10

Trabzon Cad. No: 66/A

Orduevi Karşısı

Tel: (344) 2234181-2254037

Tel: (422) 3211920-3211922

KARAMAN (GSA)

Citur ve Seyahat Acentası Orman İşletmesi Karşısı Konya Cad. No. 55 Tel: (338) 2120680 KARS (GSA)

Sınır Turizm ve Sey. Acentası Atatürk Cad. No: 148 Tel: (474) 2123838 (4 hat)

SAKARYA(GSA)

Sakarya Tur ve Seyahat

R/Tel: 444 0 849

Acentası Uzunçarşı No:l

MANİSA (G SA )

Tel: (264) 2749688

Yol Turizm Seyahat Acentalığı

SAMSUN

Anafartalar Mah.

Kazımpaşa Cad. No. 18

Gaziosmanpaşa Cad.

Tel: (362) 4313455 - 4315065

Merkez lşhanı No:54/13

R/Tel: 444 0 849

Tel: (236) 2346311

SİİRT (GSA)

MARDİN ( G S A )

Bilem Turizm ve

BAT-AIR Turizm Sey. Acentası

Dış Ticaret AŞ.

Cumhuriyet Meydanı,

Karayolları Karşısı,

Erdef Oteli altı, No: 2

Yenişehir

Tel: (484) 2237574 - 2237584 SİVAS (GSA)

3132718

Sivas Turizm ve Seyahat Acentası İstasyon Cad. 50.Yıl

MARMARİS

Atatürk Cad. No: 26-B

Sitesi, No: 7- 8

Tel: (252) 4123751-4123752

Tel: (346) 2211114-2244624-

R/Tel: 444 0 849

2213687

131 S K Y L IF E

OCAK

UŞAK (GSA)

Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033 - 2125129 VAN

Enver Perihanoğlu İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2155354 - 2155355 R/Tel: 444 0 849 YALOVA (G S A )

Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan lşhanı 19/B Tel: (226) 8141342 YOZGAT(GSA)

Çavuşoğlu Turizm Sey. Act. Lise Cad. No: 16, Tonos Apt.

Tel: (482) 2130315-2122575

u ç u ş HATTI FLIGHT LINE

Moğultay Mah. Günel Sok.

JA N U A R Y 2 0 0 2

Tel: (354) 2129193 - 2123946 : Rezervasyon / Reservation : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası General Sales Agency R

S


TURK HAVA YOLLARI / TURKİ SH AI RLI NES INFORMATION

YAPMAYIN! / DONT! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA v e TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR

EQUIPMENT VVHİCH İT IS FORBIDDEN T O USE OR TURN O N DURİNG TAKE-OFF OR LANDING, AN D TH R O U G H O U T THE FLIGHT

Sayın Yolcularımız,

D ear Passengers,

C ep telefo n la rı u çağ ın u çu ş aletlerin i olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emni­ yetini tehdit etm ektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlannın kapalı tutulması gerek­ mektedir.

M obile phones interfere vvith the flight instmments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched o ff during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

S ay ın Y o lc u la r ım ız ,

Ladies and G e n tle m e n , T h e o p e r a tio n o f t h e fo llo v v in g ite m s is fo r b id d e n d u r ­

U çu ş em n iyeti için

in g t a k e o ff, la n d in g

in iş te , k alk ışta v e

a n d vvhen th e

k e m e r ikaz ışıklan

s ig n is o n : C a s e t t e

y a n a rk e n ;

k aset

b e lt

p la y e r s , e l e c t r o n i c

ç a la r , e le k tro n ik

gam es,

o yu n lar, taşınabilir

c o m p u te r s , c o m p a c t

bilgisayar, disk ç a ­

d is c p la y e r s , r a d i o

lar, ra d y o v e te le ­

and

v izyo n alıcıları, ta­

p o r ta b le

v id e o

ş ın a b ilir

v id e o

e q u ip m e n t,

DVD,

a le tle ri,

DVD,

VCD

TV

p o r t a b le

r e c e iv e r s ,

o r s im ila r b a t-

VCD ve b en zeri

t e r y p o v v e r e d e le c -

b a ta ry a ile çalışan

tr ic a l a n d e le c t r o n ic

e le k tro n ik

ve

e q u ip m e n t.

e le k trik li a le tle r

The

kullanılam az. U ç a k i ç i n d e tü m

t h e fo llo v v in g ite m s is f o r b id d e n

d u r in g

u çu ş

th e

flig h t:

b oyu n ca;

o p e r a tio n

e n t ir e

of

rad yo v e telsiz v e ­

R a d io a n d T V tr a n s -

ric ile ri, taşın ab ilir

m itte r ,

p o r t a b le

telefo n lar, u zaktan

phones,

k u m a n d a lı o y u n ­

ta lk ie s , r e m o t e c o n -

c a k la r v e e le k tr o ­

t r o ll e d to y s , o r a n y

m an yetik d alga ya­

e q u ip m e n t

y an tü m aletlerin kullanılm ası yasaktır.

m e n tio n e d tr a n s m ittin g e le c tr o m a g n e tic w a v e s .

S ayın Y o lcu larım ız,

Ladies and Gentlem en

v v a lk y

not

Tüm u çuş boyunca, lütfen sigara, pipo, p uro ve siga-

Please re fra in fr o m s m o k in g c ig a re tte s , p ip e s a n d cigars

rillo içm eyiniz.

d u rin g th e flig h t 132 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


TÜRK HAVA YOLLARI / TURKİ SH AI RLI NES INFORMATION BEBEKLER İÇİN Bebek maması, THY dış hat uçuşla­ rında “Özel Yemek Talepleri” kapsa­ mındadır. Talep, rezervasyon sırasın­ da ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kava­ noz içinde yüklenen mamalar, seb­ zeli ve meyveli olmak üzere iki çeşit­ tir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sı­ ra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebi­ len pusetleri kullanmak için, yer num a ra n ız ı a lır k e n , bebeğiniz olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatma­ lısınız. B e b e ğ in altını de­ ğiştirm ek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

IN F A N T PA SSEN G ERS Baby food is available if requested in advance under THY's Special Dietary Requests for international flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of seheduled flight departure time. Baby foods are in glass jars and available in two varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, which can be hung only vvhile the aireraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and central rows of seats, you must specify that you have an infant vvith you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories vvhich facilitate this task, rather than the cabin seats.

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN Hasta yolcu için bilet alınırken “Hasta Yolcu Formu” düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, be­ raberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan doktorundan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç derecede hasta olan yolcu be­ raberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Aynca, talep edildiği takdirde, bayan yolculanmız için hijyenik bağ bulundurulur. Bu konuda lütfen hostesinize başvurun. Hamile yolcu, kendi dokto­ rundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İş­ letme Hekim­ liği Meydan doktorundan “Uçak ile seyahatında sa­ kınca yoktur” şek lin d e ra­ por ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

S IC K PA SSEN G ER S AND EXPECTAN T M O TH ERS When purehasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket A doctor's report specifying the nature of the illness from which the passenger is suffenng and dedaring that thene are no reasons why the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passengers physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, vvhich are available for vvomen passengers. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office dedaring that there are no objeetions to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date. 133 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2

EVCİL HAYVANLAR İÇİN Canlı evcil hayvan için rezervasyon gerekir. Yolcuya bilet kontrolü sıra­ sında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu içinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen muhafaza, Check-in sırasın­ da istasyon görevlisi tarafından uy­ gun görülmezse hayvanın taşınması kabul edil­ mez. Kutu için ­ de kabine a lın a c a k canlı evcil h a y v a n ın geçerli bir sağlık b el­ gesi, kimlik c ü z d a n ı, aşı kâğıdı yolcu bera­ berinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları sü­ re içinde bulundukları muhafazaları terk edemezler ve muhafazalar, sa­ hiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seya­ hat eden evcil hayvanlar, yolcu tara­ fından gerekli şartlara uygun muhafa­ zaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

D O M ESTIC PETS Reservations are required for domestic pets. The animal can only be taken on board inside a suitable Container provided at check-in or brought by the passen­ ger. İf the Container brought by passen­ ger is not found to be suitable by the station officer at check-in, then the airline reserves the right to refuse to carry the animal. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a valid and up-todate record of health and vaccination. VVhile on the aireraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner's seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passengers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their owners.


TURK HAVA YOLL ARI / TURKİ SH AI RLI NES INFORMATION TELEFO N H İZ M E T L E R İ

TELEPHONE SERVICES

Uzun h atlard a u ça n GÖKSU, MERİÇ ve DALAMAN adlarındaki üç adet A-310 ve A-340 uçaklarımızın hep­ sinde telefon bulunmaktadır. A-310 uçaklarının Economy

T e le p h o n e s a re a v a ila b le o n th r e e o f o u r A - 3 IO s - th e

Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A-340 uçakla­ rının Econom y Class kabininde ise 4 adet telefon mev­

cabin o f th e A-31 Os has t w o te le p ho n e s, and th e E co n o m y

G Ö K S U , th e MERİÇ, th e D A L A M A N - and ali o u r A -3 4 0 aircra ft, w h ic h fly lo n g d ista n ce ro u te s . T h e E c o n o m y Class Class cabin o f th e A -3 4 0 s has fo u r.

cu ttu r. Eğer Skyphone’un kullanma koşullarını öğren ­

If yo u w ish t o k n o w fu r th e r d e tails a b o u t using S kyp h o n e

mek isterseniz kabin memurundan yardım isteyebilirsi­ niz.

please ask th e flig h t attendant.

Instructions Nasıl kullanılır?

a) L ift th e handset

a) Telefonu kaldırın.

b) T o ch o o se English press I

b) İngilizceyi seçm ek için “ 1 ” tuşuna basınız. c ) Türkçeyi seçm ek için “2 ” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen menüden “l ”i seçiniz. e) Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve si­ ze doğru kaydırınız. Ekranda “kart kabul edildi” yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon nu­

c) T o ch o o se T urkish pness 2 d ) Select I fro m th e m enü o n th e screen e) Place y o u r c re d it card w ith th e m agnetic strip facing left, and slide it to w a rd s you. W h e n yo u see th e message “ C a rd a c c e p te d ” o n th e screen, e n te r th e n u m b e r yo u w ish t o cali. T h e n press th e '+ ' key.

marasını tuşlayınız. Sonra “+ ” tuşuna ba­ sın, arama başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazısını gördü­

W h e n th e message "C a li c o n n e c te d " a p p e a rs o n th e scre e n p la ce th e re c e iv e r t o y o u r ear. VVhen th e

ğünüz zam an telefonu kulağınıza koyu­ nuz. G örüşm eniz b ittik ten so n ra “End Cali” tuşuna basın. Başka bir numarayı da­ ha aramak isterseniz kartınızı tekrar kul­ lanmanıza gerek yoktur. “End Cali” tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti duracaktır.

cali is c o m p le te press th e End Cali b u tto n . T o p la c e a d d itio n a l calls th e re is n o n e e d t o re in s e rt y o u r c re d it card. M e re ly e n te r th e n e w n u m b e r and press th e '+ ’ key again. Charging sto p s w h e n th e handset is re tu m e d t o th e cradle.

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

A m erican E xpress, Visa, Diners Club, JC B ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9 .9 0 USD’dir.

A m e ric a n Express, Visa, D in e rs C lub, JCB and M astercard/E uro ca rd are accepted. T h e charge f o r a cali is U S D 9.9 0 p e r m in u te o r p a rt th e re o f.

Yardım Müşteri Hizmetleri

Assistance Customer Services

Telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ‘1 2 + ’i tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödemeyeceksiniz.

If yo u e n c o u n te r any diffıculties vvith y o u r cali, please dial 12+. T his w ill co n n e c t yo u t o A IR C O M Service S u p p o rt Services C e n tre . N o charge vvill be m ad e fo r th is cali.

Ayrıntılı bilgi için:

For further information, please contact:

e-mail: aircom@sita.int Tel: +1 514 3 2 4 7 2 6 6 (Bu numaralara yapılan aramalar ücretlidir.)

e-m ail: aircom @ sita.int Tel: + 1 5 1 4 3 2 4 7 2 66 (Please n o te th a t th o s e n u m b e rs are n o t fre e o f charge.)

Sayın Yolcularım ız,

Dear Passengers,

Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabi­ ninde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununu­ zu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

P le a s e in f o r m t h e c a b in s t a f f a b o u t a n y p r o b le m

any o th e r p a rt o f th e a ircra ft cabin, so th a t passengers o n subse q u en t flights d o n o t su ffe r sim ilar inconvenience.

134 S K Y L IF E

OCAK

you

e n c o u n te r d u rin g y o u r flight, w h e th e r it co n ce m s y o u r seat o r

JA N U A R Y 2 0 0 2


TÜRK HAVA Y O L t A R I / TURKI SH AI RLI NES INFORMATION FAKS HİZMETLERİ

FAX TRANSMISSION

Başlamadan önce faks çekeceğiniz kâğıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kâğıt tutucularım çıkarın. Kâğıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddele­ rin olmadığına dikkat edin. Faks cihazının arkasındaki Power anahtarının “ON" konumunda olduğundan emin olun. 1. Kâğıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kâğıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydı­ rın. 3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse “PLEASE WAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile bir­ likte “ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başlayınca, OO+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın. a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durumda “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak ye­ niden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE WAIT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Faks göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, si­ ze yardımcı olacaktır.

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and dean. Make sure that the povver svviteh at the back of the facsimile machine is in the ON position. I. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal will grip it. 2. Place your credit card in the slot vvith the magnetic strip facing to the right and slide downwards. 3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light will go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number. Notes: a) If your card is invalid, not accepted or unneadable the ERROR light will come on. İn this case press the STOP/C bırtton. b) If the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. VVhen the connection is made the PLEASE VVAIT light will come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

INTERNET

INTERNET

web adreslerimiz: http://www.turkishairlines.com

Our vvebsite addnesses: http://www.turkishairlines.com

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize web sitemizden erişebilirsiniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz noktalarla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaralan; özel yolcu programlan; ikram servisimiz; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line tarife ve iç hat rezervas­ yon sayfalarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün. http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

Everything you need to know about THY is available at our website. Information indudes a history of the airiine, the composition of its fleet, flight destinations and information about these cities and airports, addresses of our sales and neservations offices with their telephone and fax numbers, frequent flyer pnogrammes, catering services, Business Class services and services for sick, infant and disabled passengers. Our online timetable and domestic flight reservations pages can also be neached at this address. http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

Not:

THY’nin tüm seferlerinin tarifesini online olarak görüntüle­ yebilir, iç ve dış hat rezervasyonlannızı yapabilir ve dilerse­ niz biletinizi internet üzerinden satın alabilirsiniz. İnternet üzerinden satın alınan biletler üç şekilde teslim edilmekte­ dir. 1. Posta Yolu ile Teslimat (Türkiye, ABD ve İngiltere’de geçerlidir.) 2. Havaalanında Teslimat (Sadece Atatürk Havalimanı çıkışlı yolculuklar için geçerlidir.) 3. THY Satış Ofısleri’nde Teslimat (Tüm THY Satış Ofisleri ve Genel Satış Acentalan’nın olduğu yerler için geçerlidir.)

THY’s online services indude the timetable for ali THY flights, making domestic and intemational flight reservations, and ticket purehase. For tickets purehased över the internet there are three delivery altematives to choose from: 1. Ticket by Mail (Turkey, the USA and the UK only) 2. Ticket on Departure (only for departures from Atatürk Airport in İstanbul) 3. Ticket by Office (ali THY sales offices and THY ticketing agencies)

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@thy.com THY web sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşa­ bilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairiines@thy.com W e welcome your views on the THY websfte, and request that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regarding THY services please write to: customer@thy.com 135

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


o iro b İc / UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / INFLIGHT EXERCISE PROGRAM A ş a ğ ıd a

g ö r e c e ğ in iz u ç u ş - e g z e r s iz p r o g r a m ı A ir o b ic s , ve Hillside City Club iş b ir liğ i ile h a z ırla n m ış tır. A ir o b ic s 'e a yıra ca ğ ın ız b irk a ç d a k ik a ile uzun s ü re n y o lc u lu ğ u n u z a h a r e k e t k a ta c a k ve k e n d in iz i ç o k d a h a z in d e h is s e d e c e k s in iz .

Türk Hava Yollan

Airobics, the in flig h t exercise program below has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By committing just a few minutes for Airobics, you can turn your long journey into a much more energetic and refreshing one. Now please fold up your table, bring your seat to the upright position and relax your body.

K A N D O L A Ş IM IN I D Ü Z E N L E Y İC İ AY A K ve B A C A K E G Z E R S İZ L E R İ

LEG & FOOT EXERCISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. K o ltu ğ u n u z d a d ik o tu r u r p o z is y o n d a , a y a k la rın ız y e rd e y k e n pa rm aklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, te k ra r yere basın, top ukların ıza basarak ayaklarınızın ön kısm ını yu ka rı doğru kaldırın ve g e ri in d irin . Bu h a re k e tle ri a rka arkaya 3 kez te k ra rla y ın . (U zm anlar, uçuş esnasında bu e g ze rsizi sık sık uyg u la m a n ızı ö n e rm e k te d irle r.)

1. Sit straight in your seat, with your feet flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lower your heels till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then lower your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 times. (Doctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.l 2. Önce sağ ayağınızı hafifçe ka ld ıra ra k öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru d a ire le r çizin (3'er kez). Aynı ha re ke ti so l ayağınızla da uygulayın [3 'e r kez).

2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little. Rotate your ankle clockvvise (3 times) and then counter clockwise (3 times). Repeat the same vvith your left ankle 13 times for each direction). 3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve in d irin (3 kez). Aynı h a re ke ti sol dizinizle de uygulayın (3 kez).

3. Pull your right knee towards your chest and move it down again (3 times). Do the same with your left knee (3 times).

G E R M E VE G EV ŞETM E E G Z E R S İZ L E R İ

/ / STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES

4.

O m u zla rın ızı yu k a rı d o ğ ru k a ld ırın ve in d irin (3 kez).

4.

Raise your shoulders and lower them. Repeat 3 times.

5. O m u z la rın ız la ö n d e n a rk a y a d o ğ ru 3 ke z ve a rk a d a n ö ne doğru 3 kez o lm a k üzere d a ire le r çizin.

5. Roll your shoulders backvvards (3 times) and then forwards (3 times).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça in d irin . 3'e ka d a r sayın ve te k ra r yavaşça k a ld ırın . Başınızı k a ld ırırk e n arkaya a tm a m a ya d ik k a t edin

6. Keep sitting up straight. Slowly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be careful not to jerk backvvards. Repeat 3 times.


7. Karşıya b a ka r pozisyondayken, başınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez]. Aynı hareketi sol omzunuza doğru te kra rla yın [3 kez).

7. Look ahead. Slightly lower your head and gently turn your head tovvards your right shoulder. You should be looKing at the end of your shoulder. Then return to the starting position vvith the same movement (3 times). Repeat the same exercise tovvards your left shoulder and return slowly to the original position (3 times). 8. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve ke n d in izi ra h a t b ıra kın . D irs e k le rin iz i, p a rm a k la rın ız o m u z la r ın ız a d e ğ e c e k ş e k ild e k ıv ırın ve a ç ın (3 k e z l.

8. Rest your hands on your thighs vvith your palms facıng up and relax. Touch your shoulders vvith your fingers and return your hands to the original position. Repeat 3 times.

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve y u m ru k ş e k lin d e iyice s ık a ra k kapatıp, açın (3 kez],

9. Rest your hands on your thighs, palms up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

SOLUNUM EG Z ER SİZ LER İ // B R EA TH IN G E X E R C IS E S 10. B ir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi m idenizin üzerine yerleştirin. B u rn u n u zd a n d e rin nefes alın. Göğüs ka fe sin izin iyice ş iş tiğ in i hissedin. N efesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde b ir kez daha b u rn u n u zd a n d e rin nefes alın, ancak bu kez karın bo şlu ğ u n u zu n ş iş tiğ in i hisse d in . N e fe sin izi ağzınızdan yavaşça dışarı verin.

10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovvly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this time feet your diaphragm fiil vvith air. Exhale again slovvly through your mouth.

G EVŞEM E EG ZERSİZİ / / RELAXATION EXERCISE 11. E lle rin iz i avuç iç le ri y u k a rı b a ka cak ş e k ild e b a ca kla rın ızın üzerine koyun-. Bu egzersize önce ellerinizi yum ruk şeklinde sıkarak başlam alısınız. Sonra sırasıyla ko lla rın ızı ve ü st gövdenizi sıkın. Sıkm a iş le m in e ka lça n ızla , so n ra b a ca kla rın ız ve a ya kla rın ızla devam edin. Ve ş im d i aynı sırayla yavaş yavaş tü m vücudunuzu g e v ş e tin . Önce e lle r , s o n ra k o lla r , ü s t g ö vd e n iz , k a lç a n ız , b a c a k la rın ız ve a y a k la rın ız . H e r b ir in i g e v ş e tirk e n k a n ınızın g e v ş e t t i ğ i n i z b ö lg e y e d o ld u ğ u n u h is s e d e c e k s i n iz .

11. Put your hands on your lap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arms. Slovvly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right down to your legs and feet. Novv in the same order, slovvly relax your body starting vvith your hands, then arms, upper-body, hips and finally your legs and feet. As you relax, you will feel the blood flovv through every part of your body.

^

Uzun y o lcu lu k la rd a s a ğ lığ ın ız için h a tırla n m a sı g e r e k e n le r : 1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin. 4. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. Hareketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.

^

H ealth y tip s fo r lo n g -h a u l flig h ts 1. Drink plenty of vvater. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. U. Repeat Airobics exercises as frequently as possible (particularly exercises 1 and 21. 5. During the flight, take frequent short vvalks. 6. Wear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


TURK HAVA YOLLARI / TURKİ SH AI RLI NE S INFORMATION GÖÇMEN YÖNETMELİĞİ / IMMIGRATION REGULAHONS ABD’ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sa­ hipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçmenlerin form doldurması gerekmemektedir. Eğer ABD vatandaşı olmayıp da geçerli bir ABD vizesi sahibiyseniz ve son varış noktanız ABD ise ya da ABD’nin dışındaki bir ülkede transit yolcuysa­ nız, beyaz renkli 1-94 formunu doldurmanız gerekiyor. Aşağı­ da adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet prog­ ramı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli 194W formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, İspanya, İsveç ve İsviçre.

If you are flying to the United States, please note that ali passengers (o r one passenger per family) must complete a Customs Declaration Form. U.S. citizens, holders o f a residence card (green card), Canadians o r new immigrants are not required to fiil out an immigration form. If the preceding does n o t apply to you, you must complete one o f the forms provided. The white I -94 form must be completed if you are not a U.S. Citizen but are in possession o f a valid U.S. visa and your final destination is the United States o r you are in transit to a country outside the United States. The green I -9 4 W form must be completed if you hold a passport from one o f th e follovving countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netheriands, Nevv Zealand, Norvvay, San Marino, Spain, Sweden o r Switzertand, and are either entering the United States o r making an intermediate stop there as a transit passenger w ithout a U.S. visa under the visa waiver program.

VVELCOME TO THE UNITED STATES

IteMy orU»(Wlo«ln«M>|ilyM »ou?

■ SssâSen E n ^ ^ âS

W elenme ın ıhe United Slaıes

3bH 30b128 Q8

O'»*'»

a N e S S IB F S S ri

l-<M AIH..I IWp.ılu.r

11

ılKiv * * » »un ımfTM.anı vr«>

Imimı.H»

f »„*Sıaî> < ,ı,/rn» v<«rt.n, ,« ıntraıv

l>f*co» pr<ntk*ıhl> «ıthMitm M I.C M 'IT M l H T F R \ l

I*.

»ufh ı'ı

3bt30bia8 —

I

.

08

, .

.

.

e u * k. a u l a * f u ..N f *■ 7 « « ,u /

r * '9 V I * Ir t fi Aı. e

TU tK t't

I/

' s r ** eu L /»

A A / V T C U I / i/

*

S T A/SS u c \2 0 , 0 i , 0 0

ı tf.SLT < e e

a

...m

t

/ i 3

K ,t - < t 3 1 s

3bH 30b"l28 08 ■ ■ ■ I ■ ___________ ^

S u

K

A

eu N f

*

k

•"II'------

ti t

t u * k e y

Ser O lh rı Su lr

138 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2

A

ıf

I * 4 ,0 3

8


TÜRK HAVA YOLL ARI / TURKI SH AI RLI NES INFORMATION E @ s y C h e c k -in D ear Passengers,

Değerli Yolcularımız, İş dünyasında başarının en önemli kıstası olan zaman artık uçuşlarınızda sizin için sorun olmaktan çıkıyor! Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcularımız için faks ve e-mail check-in hizmetini başlatıyoruz.

Turkish Airlines appreciates that time is the most crucial criterion for success in business, and has now launched check-in by fax and e-mail fo r Business Class passengers departing from İstanbul.

W h a t are the benefits of this service?

Bu hizmet size neler kazandıracak? ■ En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun sezonlarda kalabalık

■ The most important aspect is that you will not vvaste any time at the airport. Especially in peak seasons there may be long lines at the check-in counters, so it is necessary to arrive at the terminal early. VVhen heavy traffic in the city is taken into account, you can sometimes spend more time getting to the terminal and completing check-in form alities than being airborne. O u r new service enables you to avoid these problems. You can come and pick up your boarding pass from the special check-in counter 35 minutes before your flight.

terminalde işlem yaptırmak için kuyruklarda uzun süre bekle­ mek zorunda kalırsınız. Bunu bildiğiniz için terminale erken gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate aldığınızda havada geçirdiğinizden daha fazla süreyi terminale gelirken yolda ve işlemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunları düşünmenize gerek yok. İşlemlerinizi yaptır­ manın verdiği rahatlıkla uçağınızın kalkmasına sadece 35 daki­ ka kala terminale gelip, özel kontuardan boarding kartınızı ala­ bilecek ve bagajlannızı teslim edebileceksiniz. ■ Overbooking nedeni ile uçamama ihtimalinizi oldukça azal­

■ The risk of not being able to travel due to over­ booking is minimised. ■ You will be vvelcomed and assisted by specialized C İP staff at the airport. ■ You can collect your boarding pass at the E@sy Check-in counters vvithout waiting in long lines.

tacak. ■ Havalimanında bu hizmet için özel olarak eğitilmiş CİP per­ soneli size yardımcı olacak. ■ Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin için aynlmış E@sy Check-in kontuarlarında beklemeden tamamlayacaksı­ nız.

Procedures

Hizmetin esasları: ■ Faks ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 07:00 ile

■ Fax and e-mail requests will be accepted betvveen 07:00 a.m. and 22:00 p.m.

22:00’dir. ■ Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün önce ve en

■ Ali forms must reach us not earlier than the day before your flight and not later than tw o hours p riorto scheduled departure of your flight. ■ By fax: Fax check-in fonms are available at Turkish Airlines Business Class counters and C İP Lounges. Send to (0 2 12) 663 25 45. ■ By e-mail: Connect to the Turkish Airlines web site and dick on the E@sy Check-in button. Fiil in

geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize ulaşmış olmalıdır. ■ Faks check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faksa çekerek ya­ pabilirsiniz. Faks check-in formunu Türk Hava Yollan Busi­ ness Class kontuarlanndan ve CİP salonlanndan elde edebilir­ siniz. ■ E-mail check-in başvurunuzu ise Türk Hava Yollan’mn web sitesine bağlandıktan sonra E@sy Check-in seçeneğini kullana­ rak karşınıza çıkan formu doldurup yapabilirsiniz. ■ Faks veya e-mail aracılığı ile check-in yaptırdığınızda boar­

the check-in form and submit your application. ■ Proceed to the E@sy Check-in counter 35 min­ utes before departure time in order to pick up your ding kartınızı almak üzere E@sy Check-in kontuanna uçağın boarding card. tarifeli kalkış saatinden en geç 35 dakika önce başvurmalısı­ ■ If you want to cancel your fax or e-mail check-in, nız. please first cali (0212) ■ Faks veya e-mail ile check-in yaptınp 663 25 46 to inform daha sonra uçuşunuzdan vazgeçtiğiniz Faks c h e c k -in iç in fa ks n o : (0 2 1 2 ) 6 6 3 2 5 45 us o f y o u r decision, takdirde, bu karannızı önce (0212) 663 25 46 no’lu numaraya bildirmeniz daha sonra da rezervasyonunuzu iptal ettir­ meniz gerekmektedir. ■ İşlemleriniz sırasında herhangi bir so­ runla karşılaşırsanız bize (0212) 663 25 46 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.

Fax n u m b e r fo r fax check-in: ( 0 2 12) 663 25 45 E-m ail c h e c k -in iç in in te rn e t a d re sim iz: O u r w e b sites fo r e-mail check-in:

www.thy.com.tr / www.turkishairlines.com www.turkhavayollari.com.tr

139 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2

and then cancel your reservation. ■ If you have any prob­ lem vvith your check-in procedure, cali us on (0212) 663 25 46.


TÜRK HAVA YOLLARI / TURKİ SH AI RLI NES INFORMATION RETURN CHECK-IN

RETURN CHECK-IN

Türk Hava Yollan, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodnım, Dalaman, Trabzon istasyonları arasında aynı gün içe­ risinde gidiş ve dönüş yapacak bagajsız yolcularımız için Re­ turn Check-in hizmetini başlatmıştır. Dönüş uçuşunuza rezer­ vasyonunuz var ise ve bagajsız seyahat ediyorsanız bu uygula­ ma sayesinde seyahatinize dönüş check-in işlemlerinizi ta­ mamlamış olarak başlayacaksınız. Nasıl mı? Gidiş seyahatiniz için kontuarımıza müracaatınızda size öneri­ len return check-in alternatifine olumlu cevabınız, dönüş uçuşunuzun da check-in işlemlerini tamamlamak için yeterlidir. Bu hizmet sayesinde dönüş kartınızı da önceden alabileceği­ niz için havalimanında zaman kaybetmeyeceksiniz.

Turkish Airlines has launched a return check-in service fo r passengers tra v e llin g b e tw e e n İstanbul, Ankara, İzm ir, Antalya, Adana, Bodm m , Dalaman, and Trabzon stations on th e same day w ith o u t baggage. İf you have a confirm ed reservation fo r yo u r return flight and you are tra ve llin g vvith o u t baggage, th e n you may obtain yo u r re tu m boarding pass before departure on th e outvvard joum ey. Y ou w ill be asked at check-in vvhether you w o u ld like to receive yo u r re tu m boarding pass. Thanks t o this service you w ill save tim e w hen travelling day re tu m vvith hand baggage only.

H O TEL CHECK-IN A li passengers staying at leading hotels in T urkey can com -

OTEL CHECK-IN

plete th e ir check-in form alities b e fore leaving th e hotel.

Türkiye’nin seçkin otellerinde kalan tüm yolcularımıza havali­ manına gitmeden biniş kartlarını alabilme imkanı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm rezervasyonlu uçuşlarınızda 24 saat süresince otel dahilinde iç hat ve müm­ künse dış hat seferleri için biniş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu iş­ lem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim verilmiş otel personeli yardımcı olacaktır. Bu sayede havalimanındaki check-in kuyruklarında beklemek zorunda kalma­ yacaksınız. Bu işlem, havalimanına iç hat uçuşları için en az 20 dakika, dış hat uçuşları için ise en az ^5 dakika öncesinde bagaj(lar)ınızı teslim etmek için kontuara başvurduğunuz sü­ rece geçerlidir. Otelde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj Etiketlerini­ zi ve eğer Business Class yolcu iseniz CİP Salon Giriş Kartınızı görevliden hemen teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalima­ nında sizler için açılmış özel “Bagaj Teslim KontuarlarTna teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlemlerini­ zi tamamladıktan sonra artık pasaport kontrolü için hazırsı­ nız. Otel Check-in hizmetinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bulunduğu il kapsamında aşağıda belirtilmiştir. İyi uçuşlar!

OTELLER / HOTELS Polat Renaissance Hotel Hotel Dedeman İstanbul Dedeman Otel Büyük Ankara Oteli Sheraton Otel Hilton Neva Palas Sürmeli Otel Bilkent Otel Stad Otel Princess Hotel Hotel Dedeman Hotel Park Dedeman Hotel Sheraton Voyager

BULUNDUĞU İL / LOCATION

This service is valid fo r ali passengers travelling on dom es­ tic o r intem ational flights ( if available) vvith o r vvithout bag­ gage. You w ill be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. Thanks to this service, you w ill n o t have to w a it fo r check-in at th e airport. T o take advantage o f this serv­ ice you m ust d e live r y o u r baggage a t th e special H o te l C h e ck-in c o u n te rs in th e a ir p o r t a t least 20 m in u te s before departure tim e fo r dom estic flights and 35 minutes before departure tim e fo r intem ational flights. You can collect yo u r boarding card at yo u r hotel's checkin desk w h ich is o p e n 24 hours a day. A fte r check-in, please make sure th a t you have received ali y o u r travel d o cu m e n ts (b o a rd in g card, baggage tag, pa ssp ort and Business Class lounge card if applicable) necessary fo r th e flight. A t th e a irp o rt you can e n tru s t y o u r baggage to Turkish Airlines staff at th e special H o te l Check-in counter. A fte r co m p le tio n o f th e security procedures neccessary fo r certain flights, you are ready to go th rough th e passport control. O u r H o te l Check-in service is available at hotels specified below. Have a pleasant flight.

OTELLER / HOTELS

İstanbul

HiltonSA Seyhan Oteli Zaimoğlu Oteli Büyük Sürmeli Oteli Mavi Sürmeli Oteli Zorlu Grand Otel Usta Otel Dedeman Otel Manastır Otel Iberotel Sarıgerme Park Caria Holiday Resort Hotel Dedeman Resort Dedeman

Ankara

İzmir Antalya

140 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2

BULUNDUĞU İL / LOCATION Adana

Trabzon Bodrum Sarıgerme Rize Kapadokya


TÜRK HAVA YOL L ARI / TURKİ SH AI RLI NE S I NFORMATION

j'jUİÜj AhD j'jIJIhj Müiij MILES AND MILES

A D A N A -A N K A R A

250

B A R C E L O N A - İS T A N B U L

1387

A D A N A - İS T A N B U L

443

B A S E L - İS T A N B U L

1 144

A Ğ RI-A N KA RA

533

BA T M A N -A N K A R A

462

A M M A N - İS T A N B U L

754

B E IJIN G - S H A N G H A I

6 70

A M S T E R D A M - İS T A N B U L

1373

B E Y R U T / B E IR U T - İS T A N B U L

614

257

B E R L IN - İS T A N B U L

A N K A R A -BA T M A N

462

B E R L İN - A N K A R A

1259

A N K A R A - B E R L IN

1259

B İŞ K E K / B IS K E K - İS T A N B U L

2328

A N K A R A -K Ö LN / C O L O G N E

A N KA R A -A N T A LYA

1076

1445

B O D R U M - İS T A N B U L

A N K A R A - D İY A R B A K IR

416

BO STO N-N EVV Y O R K

A N K A R A - E L A Z IĞ

353

B R Ü K S E L / B R U S S E L S - İS T A N B U L

A N K A R A - E R Z İN C A N

347

B Ü K R E Ş / B U C H A R E S T - İS T A N B U L

283

A N KA RA-ERZU RU M

434

B U D A P E Ş T E / B U D A P E S T - İS T A N B U L

652

A N KA RA-FRAN KFURT

1365

A N K A R A - G A Z İA N T E P

326

A N KA RA-H A N N O VER

1391

265 191 1347

K A H İR E / C A IR O - İS T A N B U L

7 64

C A P E T O V V N - JO H A N N E S B U R G

7 90

Ş İK A G O / C H İC A G O - D A L L A S

801

A N K A R A - İS T A N B U L

227

Ş İK A G O / C H IC A G O - D E T R O IT

237

A N KA R A -İZM İR

339

Ş İK A G O / C H IC A G O - H O U S T O N

935

ANKARA-KARS

533

Ş İK A G O / C H IC A G O - İS T A N B U L

5 477

A N KA R A -M A LA TYA

297

Ş İK A G O / C H IC A G O - L O S A N G E L E S

1746

A N K A R A -M A R D İN

459

Ş İK A G O / C H IC A G O - O R LA N D O

A N K A R A - M Ü N İH / M U N IC H

1 189

1851 1726

ANKARA-M UŞ

471

Ş İK A G O / C H IC A G O - S E A T T L E

A N KA RA-SAM SU N

193

K İŞ İN E V / K IS H IN E V - İS T A N B U L

AN KA RA-STU TTG A RT

1308

A N K A R A - Ş A N L IU R F A A NKARA-TRABZO N

990

Ş İK A G O / C H IC A G O -SA N F R A N C İS C O

4 12

K Ö LN / C O LO G N E-A N K A RA

1445

380

K Ö L N / C O L O G N E - İS T A N B U L

1240

362

K O P E N H A G / C O P E N H A G E N - İS T A N B U L

1249

A N KARA-VAN

564

D A L A M A N - İS T A N B U L

A N KARA-Vİ YAN A / V IE N N A

982

ŞA M / D A M A S C U S - İS T A N B U L

672

A N TALYA-ISTAN B U L

301

D E N İZ L İ- İS T A N B U L

226

A TİN A / A T H E N S - İS T A N B U L

345

D E T R O IT - Ş İK A G O / C H İC A G O

237

A T LA N T A -ŞİK A G O / C H İC A G O

599

D İY A R B A K IR - A N K A R A

416

296

B A K Ü - İS T A N B U L

1 108

D İY A R B A K IR - İS T A N B U L

B A N G K O K - İS T A N B U L

4 64 7

D U B A I- İS T A N B U L

1868

B A N G K O K - S IN G A P U R

897

D Ü S S E L D O R F - IS T A N B U L

1267

14 1 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2

642


TÜRK HAVA YOL L ARI / TURKİ SH AI RLI NE S I NFORMATION Is t a n b u l- m ila n o

1034

IST A N B U L-M O SK O VA / MOSCOVV

1091

İS T A N B U L - M Ü N İH / M U N IC H İS T A N B U L - N E W Y O R K

s» "®

978 5 009

Is t a n b u l- n ic e

1117

IST A N B U L - N Ü R N B E R G

1042

IS T A N B U L - O D E S S A

393

İS T A N B U L - O S A K A

5 652

İS T A N B U L - P A R İS

1392

İS T A N B U L - P R A G / P R A G U E

943

E L A Z IĞ - İS T A N B U L

579

İS T A N B U L - R O M A / R O M E

852

E R Z U R U M - İS T A N B U L

653

I s t a n b u l- s a m s u n

393

F R A N K F U RT-AN K A R A

1365

İS T A N B U L - S A R A Y B O S N A / S A R A J E V O

F R A N K F U R T - İS T A N B U L

1158

İS T A N B U L - S E U L / S E O U L

540

G A Z İA N T E P - IS T A N B U L

569 5 198

İS T A N B U L - S IM F E R O P O L

382

C E N E V R E / G E N E V A - İS T A N B U L

1 189

Is t a n

b u l -s İv a s

436

H A M B U R G - İS T A N B U L

1236

Is t a n

b u l -ü s k ü p

H A N N O V E R - İS T A N B U L

1198

IS T A N B U L - S O F Y A / S O F IA

H O N G K O N G - İS T A N B U L

4 97 7

İS T A N B U L - S T O C K H O L M

/s

k o p je

387 304 1364

H O U S T O N - Ş İK A G O / C H İC A G O

935

IST A N B U L - S T R A S B O U R G

1159

IS T A N B U L - C E Z A Y İR / A L G I E R S

1405

İS T A N B U L - S T U T T G A R T

1095

Is t a n b u l- a lm a t y

2439

IS T A N B U L - Ş A N L IU R F A

İS T A N B U L- A M M A N

754

IS T A N B U L - T A Ş K E N T

601 2 09 0

İS T A N B U L - A M S T E R D A M

1373

İS T A N B U L - T İF L İS / T B IL IS I

IS T A N B U L - A Ş K A B A T / A S H G A B A D

1582

IS T A N B U L - T A H R A N / T E H R A N

IS T A N B U L - B A H R E Y N / B A H R A IN

1607

İS T A N B U L - T E L AVİV

701

IS T A N B U L - B E IJIN G

4 39 8

İS T A N B U L - T IR A N

470

İS T A N B U L - H A N N O V E R

1198

İS T A N B U L - T O K Y O

IST A N B U L-İZMİR

196

Is t a n b u l- t r a b z o n

832 1270

5 755

572

İS T A N B U L - C İD D E / JE D D A H

1477

IST A N B U L - T R IP O L I

1027

İS T A N B U L - JO H A N N E S B U R G

4637

İS T A N B U L - T U N U S / T U N U S IA

1038

IST A N B U L-KA RA Çİ / K A R A C H I

2459

İS T A N B U L- V A N

789

IS T A N B U L - K A Y S E R İ

389

İS T A N B U L- V İY A N A / V IE N N A

7 79

IS T A N B U L - K IE V

656

IST A N B U L - V A R Ş O V A / W A R SA W

8 58

288

İS T A N B U L - Z A G R E B

IST A N B U L-KONYA IST A N B U L - K U V E Y T

1349

IST A N B U L - L E F K O Ş A

IST A N B U L-Z Ü R İH / Z Ü R İC H

476

7 20 1096

C İD D E / JE D D A H - A D A N A

1096

1552

L O S A N G E L E S- N E V V Y O R K

2 459

IST A N B U L- L Y O N

1233

N EW YO RK-LO S A N G E L E S

2 459

İS T A N B U L - M A D R ID

1687

N E W Y O R K -SA N F R A N C İS C O

2 572

Is ta n b u l- l o n d r a

IST A N BU L-M A LA T Y A İS T A N B U L - M A N C H E S T E R

523 1674

N E W Y O R K - W A S H IN G T O N

215

O R L A N D O - Ş İK A G O / C H İC A G O

9 90

Yukarıda belirtilen mil değerleri uluslararası sivil havacılık teşkilatı IATA’nın belirlemiş olduğu mil değerleri olup Türk Hava Yollan özel yolcu programı olan Miles and Miles Frequent Flyer Programı’nda da bu mil değerleri kullanılmaktadır. The distances in miles specified above are those laid down by the International Air Transport Association (IATA), and it is these that are used for the Turkish Airlines Miles and Miles Frequent Flyer Programme. Miles and Miles ile ilgili sorulannız için / For your questions about Miles and Miles

Miles an d Miles Cali Ç en ter Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (H e r gün / Everyday 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 ) F a x : 0 2 1 2 6 6 3 25 4 3

142 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


UÇAK FİLOSU / THE FLEET

A340-311/313 NIUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI: İSTANBUL/İSPARTA/ANKARA/İZMİR/ADANA/HAKKARİ/AYDtN MAXIML M TAKE OFF YVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 257.000-262.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 60.304 m LENĞTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 63.689 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 16.99 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 890 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 271 MAXIUUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAMMLM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 945 km/h MAXIMUM RANĞE/AZAHİ MENZİL: 11.952 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 16.000 kg.

A310-304 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI:ARAS/ÇORUH/ERGENE/AKSU/GÖKSU MERİÇ/DALAMAN MAMMLM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 153.000-157.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.94 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 860 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 182-210. MAXIMUM CRUISING ALTITLDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAMMLM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 900 km/h MAMMLM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8.100 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9.000 kg.

TURKİSH

B737-800 NUMBER OF PLANES/LÇAK ADEDİ: 24 NAMES/ADLARI: DİYARBAKIR/RİZE/HATAY/AFYON/SİVAS/IĞDIR/MARDİN/AĞRI ZONGULDAK/ORDU/NİĞDE/BİTLİS/BATMAN/AMASYA/GİRESUN/KASTAMONU/ELAZIĞ MANİSA/TUNCELİ/MALATYA/ESKİŞEHİR/BOLU/KOCAELİ/NEVŞEHİR MAMMLM TAKE OFF YVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 79.015 kg. YVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 34.3 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 39.5 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 12.5 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 858 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 155 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12.497 m MAMMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 902 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 4.755 km. CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.700 kg.

B 737-400

B737-500 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 2 NAMES/ADLARI: TRABZON/BURSA MAMMUM TAKE OFF YVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: YVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31.01 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 797 km/saal SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 117 MAMMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3. 865 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg.

em.

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 3 NAMES/ADLARI: ERZİNCAN/LŞAK/MUŞ MAMML M TAKE OFF YVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 40.823 kg. YVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 26.16 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.61 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAMML M CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAMMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 500 kg.

NLMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 16 NAMES/ADLARI: KARS/AYVALIK MARMARİS/AMASRA/ÜRGÜP ALANYA/ANTALYA FETHİYE/MUĞLA ÇANAKKALE/KAYSERİ EFES/SİDE/BERGAMA GELİBOLU/ANADOLU MAMMLM TAKE OFF YVEIGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 68.038 kg. YVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 36.40 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 797 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 150 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12876 m MAMMLM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.350 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 3.800 kg.

T U R K IÂ K

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 9 NAMES/ADLARI: DENİZLİ/ERZURIM KONYA/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KÜTAHYA/SİİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF YVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.039kg. YVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30.99 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.59 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAMMLM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1.000 kg


U ÇUŞ B İ L G İ L E R İ MESAFELER

/ FLİGHT INFORMATION

/ FL İG H T D IS T A N C E S

İs ta n b u l ' d a n / From İstanbul

Km

ıV. Miles

ALMA TY A L A AMMAN AMM AMSTERDAM AM S A Ş K A B A T /ASHGABA D A S B ATİNA / A T H E N S ATH BA HR AIN B A H BAKÜ BA K BANGKOK BK K BARCELONA BCN BASEL BSL BERLİN S X F B E Y R U T / BE IRU T B E Y BİŞK EK /BISKEK F RU B R Ü K SE L / B R U S SE L S BRU B U D A PE ŞTE /BU D A PEST BU D B Ü K R E Ş /BUCHAREST BUH C A P E TO WN C P T C E N E V R E / G E N E V A GVA CE Z A Y İR / A L G I E R S A L G C İ D D E /JE D D A H J E D DUBAİ D X B D Ü S S E L D O R F DUS FRANKFURT FRA H A M B U R G HAM HANNOVER H A J JO H A N N ESBU RG J N B K A H İ R E /C A I R O C A I KARAÇİ / KARA CH I KHI K O P E N H A G /C O P EN H A G EN C P H K İ Ş İN E V / K I S H I N E V KI V Kİ EV 1E V K ÖL N / C O L O G N E C G N KU A LA L U M P U R K U L K U V E Y T KWI LEFKOŞA ECN L O N D R A / LONDON L H R LYON L Y S M AD RİD MAD

4223 1760 2321 2808 646 3143 1908 7806 2294 1937 1837 1048 4052 2271 1 137 565 9089 2093 2450 2604 3295 2148 1935 2180 2145 7930 1298 4065 21 1 9 735 1 163 2085 5741 2972 845 2635 2241 2897

2280 950 1253 1516 349 1697 1030 4215 1238 1046 992 566 2188 1226 614 305 4908 1 130 1322 1406 1779 1 160 1045 1 177 1 158 4282 701 2195 1 144 396 628 1 126 3100 1605 456 1423 1210 1564

Km M A N C H E S T E R MAN MİLANO / M İLAN L I N M O SK O V A / MOSCOVV M O W MÜNİH / MUNICH M U C NEW Y O R K N Y C N İC E N C E NURENBERG NUE O S A K A K 1X O D E S S A ODS P A RİS /O RL Y OR Y P E Kİ N / B E I J I N G B J S PRAG / PRAG UE PRG RIYAD / RlYADH R U H R O M A ( R O M E ) / FIU MIC INO F C O SA RA YBO SN A /S A R A JE V O S J J S E U L /S E O L S E L SIM FER O P O L SI P SİN G A PU R SIN SOFYA / SO FlA S O F STOCKHOLM ARN STRASBOURG S X B STUTTG ART STR ŞAM / D A M A S C U S DAM ŞA N G A Y / S H A N G A I S H A Ş İ K A G O / C H İC A G O O R D TAHRAN/TEHRAN THR TAŞKENT TAS TE LA V IV TL V T İF L İS /TBILISI T B S T İR AN Tl A TOKYO NRT T RİP O Lİ T I P T U N U S / TU N U SIA T U N ÜSKÜ P /S K O P JE SK P V A R Ş O V A / WARSAW W A W V İY A N A /V IE N N A V I E ZA G REB ZAG Z Ü R İH / Z U R lC H Z R H

2838 1828 1904 1704 8404 2039 1756 9856 680 2365 7704 1617 3087 1554 1714 8815 807 8904 502 2389 1987 1859 1545 8863 9164 2222 3598 1274 1446 876 9799 1814 1822 609 1560 1385 1754 1852

N. Miles 1534 987 1028 920 4538 1 ıo ı 948 5322 367 1277 4159 868 1667 839 926 4760 435 4808 271 1290 1073 999 834 4785 4948 1200 1943 688 781 473 5291 979 984 379 842 748 947 1000

- Dergimizin bu sayfasında yayımlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerin­ deki iz düşümünün ölçülen mesafesidir. / The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the pnojected distance on the ground for the route flown by the aireraft. - Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The figüre shovvn on the cabin monitors give the aetual distance flown by the aireraft through the air, induding adjustments of direetion to compensate for wind, and other vveather conditions. - Özel Yolcu Programlarımızda (Miles and Miles Programı) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (1ATA) yayımlamış olduğu rakamlardır. / The distance in nautical miles used by the Miles and Miles Programme are those published by the International Air Transport Association (IATA). ■ ■

T H Y U Ç U Ş L A R I / T H Y F L İG H T S

M E S A FE LE R /

İsta n b u l'd a n ( k m ) / F ro m (k m ) ADANA ADA A N KA R A ESB AN TALYA AYT BATM AN B A L B O D R U M B JV D A LA M A N DLM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O ERZURUM ERZ E S K İŞ E H İR A O E G A Z İA N T E P G Z T İZ M İR A D B KAYSERİ ASR KONYA KYA M AI ATYA M L X SAM SUN SSX TR ABZO N TZX VAN VAN

_______________________________

F L İG H T D IS T A N C E S A n k a r a 'd a n ( k m ) / F r o m A n k a r a (k m ) 787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 430 706 537 874 691 989 1345

ADANA ADA

443 848 441 772 669 439 695 596

AĞ RI A JI AN TALYA AYT BATM AN B A L B O D R U M / M İL A S B J V D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E L A Z IĞ E Z S E R Z İN C A N E R C ERZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İS T A N B U L İS T İZ M İR A D B K A H R AM AN M AR AŞ KCM KARS KSY KAYSERİ AS R M ALA TYA M LX

593 720 637 420 633 509 895 298 502

144 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2

M A R D İN M QM M U Ş MSR S A M S U N SSX S İV A S V A S Ş A N L IU R F A S F O TRABZON TZX VAN VAN

İzm ir'd en ( k m ) / F rom İz m ir (k m )

ADANA

ADA

772 806 309 350 757 606 935


tic?

erft

1 :6 5 0 0 0 0 0

,

© Carta Luthı + Ramseıer

Sâmos

<

u .

lesvos

:

200 Km

'erîjış

paraşı

arA.

C yprus

t .r

»

tj

laoya^

/l^ramjrm

*" -A

KIBRIS

fB e ld ıb ı^ o *Kemer Finike

Burdu)

^Constanta

TnpoliV

J

Na; I

* _v V

k ıı> / ■

Haifa I p

Saida/) # / > © *"

BEİRUTfl

L E

Tarıüst

LataM

Ht tay (AntakV

« ımağusa

«t i

TTersı

1

öftksarsf

■»

- /

ı

1

I

v"

'/

'iV

'W

o -

'

/ (

'

/"y

S

3^rlRutfera

Ax s>

S ?/

/

tSTHasai<â~

o '" , .

M üamısMı

»MARDİN

Tj^s

)ar.#Zör

Vırh iehir.^

' O,

ı. s û n l IURFA

idjriDam

Sıverek-

M im

o

Y

Ana

\Hit

"

A.

olrbll

.^fovvâKİk

7 \

5#an 4 l Û

vs

Sânına)

Ash S l W V / K irk ü k

R

LjSAosul

S ^ .' * *' *

¥mj~WJt

v

Y

\\

L.

\

1*

\jb

[/ f i ğ 1

a

pWB«

(/ ake x


Kattegat

ş»naX °Rostock

g u * Îa n

t y h r h e n ia n

SEA

’dOjend

Ghaıyano

'Ha»

Imlei

Bordı Messouda G/ıudâmıs0


oSiaulı»

ounM"! ıChmeVtvfck'fl

oU 2 horod>

fiîn*wo

ICretel

BANGHAZI u!f of Sırre

II Namem*

NJagMûb V


Kolhasrags

Klaipfcda

°Kopejsk MofS*psko

t e / / Tan|

IFEROPC il*

Novorossijs

T A N \ Card2o u °

IO N IA N j SEA

GutfofSidra

Bahawafpur

KUW >

B i kan er

o AL KUFRA °AI Jawt

UNITED ARAB*"

-üMtRATBS^

Has al Hadd

JamnagiM

Porbandar

A

R

A . B. i

A

Al

(nuw M angalore

İMİ

L a c c a d iv e Is.

W Alleppeyc^

Trivandrum

M ALT JIV ES IS L A N D S

Code styare flights by Cathay Pacific

İPemba

Cerf I. (SeychJ Farquhar la. ISeych.) jnıeserana

MehorffFr.)

LANKA


m X t

ı T

T

f

^

:

J 6^

jg p jvî

Jp'ivskV 0

^

f } J,

H P h y *f

C j^ _ ^ y ı

postjn nu

^

^— ----

j

ı/-^

jy

V 4 ^ * r » -£ ; T ' 3 -r\v-A İNKL+tad)

/v^ g o , > f j

,ı & !*.

°, ı

r~^~~-

ry -r ~ -7~*. ' 1*1 Yiochuariy \ “ ■ » /'


^

Sprtzbergen

G ro n I a n d (Danmark)

Kalaaflit

FO XE

Nunaat

Lp l

■BASIN

HUDSON BAY L A B R A DO R S E A

\ MALTA

a u d

— j e U LF j OF /COİI AURfTANIA ‘

AND BARBUDA

'^MINICA

NIOER

C H A B '1

*ŞT. LUCIA GRENADA i ‘ BARBADOS G U IN t BISS/ IERRA LE

GULF

PACIFIC DE JANEIRO

OCEAN

V

^ B IA

BpTSW,


Bu kartlarla daha fazla uçacaksınız♦ T ü r k Hava Y o lla rı F re q u e n t Flyer p ro g ram ı, “M ile s& M iles” ile her uçuşunuz -k i buna T H Y ’nin iç hat uçuşları da dahil-, Türk Hava Yollan ile anlaşma yapan otelleri ve oto kiralama şirkederini kullanmanız, size “M il” olarak geri dönüyor. Sadece Türk Hava Yollan ile değil, American Airlines ve TA P (Air Portugal) ile katettiğiniz miller de Miles&Miles kanınıza ekleniyor. Türk Hava Yollan ve Garanti Bankası işbirliğinde sunulan S k o h & M ile s Visa Card ile yapılan alışverişlerde de “M il” kazanabilirsiniz. Shop&Miles Visa Card özel üyesi firmalar daha da fazla “M il’ kazandınyor. Uçuş millerinize alışverişlerinizden kazandığınız miller de eklenince bedava ucak biletinizi çok daha kısa sürede alabilirsiniz. S k o p & M ile s V isa C ard ile A tatürk H avalim anı otoparkında özel Valet Parking hizmetinden % 50 indirimli yararlanabilirsiniz.

“Miles&Miles” programında

iki çeşit kart hizmetinize sunuluyor. Bunlardan ilki yeni üye olanlar için hazırlanan Classic Card. 2 yaşından büyük herkes üye olabileceği için sadece sizin değil, çocuklarınızın da kendi kartlan oluyor. İkincisi ise Elite Card. M iles&M iles program üyelerimiz bu karta ulaştıklannda aşağıdaki avantajlardan yararlanıyorlar.

• Uçuş rezervasyonlarında öncelik • Ayrı bankoda check-in • C İP salonlarına giriş

kazandıran oteller:

Dedeman, H ilton, Kempinski, T h e Marmara, Divan, Merit Antique.

Mil kazandıran oto kiralama şirketleri: Decar, Sixt, Avis, Budget, Business Car Rental, National Car Rental.

Neler kazanacaksınız? Bu program sayesinde kazandığınız milleri kendiniz harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz b ir kişi için de kullanabilirsiniz. 20.000 mil biriktirip Avrupa’ya uçabilir, 5 0 .0 0 0 mil biriktirip Amerika’ya gidebilirsiniz. Üstelik bu ücretsiz b iletleri anlaşm alı havayollarında da k u lla n a b ilirsin iz . Ö d ü l rezervasyonlarınızı T H Y Rezervasyon Merkezi’nden yapabilirsiniz.

Üyeliğiniz hemen başlıyor.

M ILES& M ILES İLE İLÇİLİ SO R U L A R IN IZ İÇ İN : 4 4 4 0 8 4 9

• 10 kg’lık ekstra bagaj hakkı

www.tkmilesandmiles.com

• Kart sahiplerine özel danışma hattı

AmertcanAHnM^

M il

Türk Hava Yollan, M ile s& M iles Programı ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan Shob&Miles Visa Card başvuru fo rm la rın ı satış o fis le rin d e n , ch eck -in bankolanndan, seyahat acentalanndan veya uçuş esnasında hostesinizden temin edebilirsiniz.

Elite Card avantajları:

AA

kartınızı, konaklama yaptığınız otellerden ve/veya oto kiralama şirkederinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklamanız gerekmektedir.

Miles&Miles Cali Çenter

• Alanda son dakika uçuş sınıfını yükseltme

Çalışma saatleri: Hergün 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 fak s: 0 212 6 6 3 25 43

Miles&Miles avantajlanndan yararlanmak için rezervasyon ve check-in aşamalarında üyelik numaranızı belirtmeniz gereklidir.

Elite Card Danışma Hattı

Ü ç ayda b ir üyelere gönderilen hesap özetlerinde işlenmemiş ucuş/hizmet olması durumunda, söz konusu eksikliğin giderilmesi için uçuşlara ait bilet ve biniş

SHOP&MILES İLE İLÇİLİ SO R U L A R IN IZ İÇ İN : 4 4 4 0 3 3 3

<rsoAPOIRR TU G A L ”

SÖÇT »

A V /S

Budget

T el: 0 2 1 2 6 6 3 47 17 (Cm t. ve Pz. hariç 0 8 :3 0 -1 7 :3 0 ) Faks: 0 2 1 2 66 3 6 3 56

www.shopandmiles.com.tr

Sıxr

DEDEMAN HOTELS & RESORTS

'(*1)

Hilton HHonorsr

a jje :

"

mm

TÜ RK HAVA YOLLARI


55’ Upemavık

BEAUFORT SEA

C. Bathurst A M U N D SEN G U LF

C.Byar >

(Holst

BASIN

jnesoluoon I.

HUDSON

LABRADOR

BAY

Yakına!

S

E

A/exander GULF OF A LASKA

C.Harrison

Dimn Enırıncı Q ueen X Charlotte Is '

S>

C. St. James

) \J

t

.. 'Rao^L.J C tI j V > fa l

Aberdeen'p;

-\0 JJ

-^UÛjnd Forks F ' ♦ _■ A jm tltA U O K

t f

-

' S

l

v>cotia (

W

T

/ .

f . W

T.Sable

- 3 ?

. tU k *

-vS

San Francisco d

San Jose. Santa BarĞajgj Los Angelfts

}

Morgı °(^£orpu* Christi Matamoros

Tropic of Cancer

ATLANTIC OCEAN

7“ " " ' "

St.PaMnbürg^r’ *

' “ GULF OF MEX/ CO

Ul

1 .Talih

« O rleaıts F K ^ ril \ est KoyVV is^

» W e s î p^lm Beach

,

\V

La H« k m

S.JosS def Ca

**■ ■ «

.o —»™ t. o BA H A M A S ; /^c^ t

,’

° İ / ’f y' "

|T am pic° M ö n d a -p -'’’ “^ppueno Juâryv

uw na^

3

'•

FûS"!1%ja80İSİ?S^.

Socorro

ST. KITTS/ NEVIS'

.jımı-a Pme

__

_ ’G uadeloupeffrl o DO M INICA ^ \M a rtın ıq u e <Fr)

Pta Gallinas

ıRAGUA

PACIFIC

a ^Curacao

S H p ı* a * 3 i S

OCEAN |

$ jST. LU CIA S T VIN C E N T BARBADOS

s t e

r

rîIrR IN ID A D

COSTA Pta. Naranjas Buenaveniuıa A r c h ip iö la g o d e \ C o lö n ( G a lâ p a g o s I s .) * :

t€cu.) ^JSsnttC/l/r laabela*'-

Code share flights by American Airlines 0 250

HP

' ^

NukuHin0J"

Hes Marquises (Er.)

T6ho6ta?-**»0±—

\"Makert30 .

Hes '

**

T u a m o tu fFr.)

' Hao{ 1

1500 Kılomcuıs

I0C0 500

750

1000 MlKs

© Carta Luttıı + Ramseıer Beme

Skylife0

Georgetovvn


Yom

m o re

<will

<with these cards . LU Miles&Miles”

the Turkish Airlines Frequent Flyer program called “ , your every flight, including Turkish Airlines domestic flights, and usage o f hotels and car rentals that are in alliance vvith Turkish Airlines, will retum to you as miles. Your card is not only limited to Turkish Airlines. Miles you earn vvith American Airlines and TAP (Air Portugal) are also added to your Miles and Miles card. You can also earn miles every time you use the Shop&Miles Visa Card, a credit card offered in alliance with Garanti Bankası and Turkish Airlines. Shopping at partner companies o f Shop&Miles Visa Card will earn you more miles. W hen the miles you earn from shopping add to your miles from flying, you will reach your free ticket much sooner. Your Shop & M iles Visa Card will also earn % 5 0 discount at tne valet parking service o f A tatürk A irport.

There are 2 types of cards in Miles&Miles Frequent Flyer Program: The first type is the “Classic Card” which will be sent to our new members. Any person över the age o f two is eligible to become a member in Miles&Miles Program. T h e second type is the “Elite Card” . M iles& M iles members can acguire Elite Card status by collecting a certain amount of miles or flight segments each calenaar year. A dvantages 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Priority in vvaiting list Check-in at Business class counters Private lounges 10 kg. o f extra baggage allowance Dedicated info-line Last minute upgrade

AA 1&P

A JR PO RTU G A L

D İ V A N

A V İS

Car Rental Companies: Decar, Sixt, Avis, Budget, Business Car Rental, National Car Rental.

What will you earn! In M iles&M iles program, you may use your miles for yourself or for someone else. For example, you can nave a free ticket within Europe for 2 0 .0 0 0 miles or a free ticket to America for 5 0 .0 0 0 miles. Furthermore, you can use these tickets on any o f our partner airlines’ services. Reservations for your award tickets, companion tickets and upgrades can be made at Turkish Airlines Reservation Çenter. Y ou r

membership starts right aıvay.

Y ou can provide th e application form s for the Miles&Miles program and the Shop&Miles Visa Card, offered in alliance vvith Turkish Airlines and Garanti Bankası, at the Turkish Airlines sales offıces, travel agencies, check-in counters or from your flight attendants.

FOR YOUR Ql7ESTIONS A B O U T M IL E S& M IL E S: 4 4 4 0 8 4 9 www.tkmilesandmiles.com

Budget

Miles&Miles Cali Çenter W ork Hours: Everyday 07:00-22:30 Fax: 0 212 663 25 43 Elite Card Information Line: Tel: 0212 663 47 17 (Weekdays 08:30-17:30) Fax: 0212 663 63 56 FOR YOUR QUESTlO NS A B O U T SH O P& M İLES: 4 4 4 0 3 3 3 www.shopandmiles.com.tr

socr

DEDEMAN HOTELS & RESORTS

» H O T E L S

Dedeman, Hilton, Kempinski, T he Marmara, Divan, Merit Antique.

of the Elite Card:

To ensure that the miles you earn are registered to your account correctly, please quote your M iles& M iles membership card number while making reservation and p resen t your card at th e tim e o f check-in. In order to credit your missing miles if any, please keep our tickets, boarding cards and the relevant documents yoı bellonging to the services o f partner hotels and car rental companies.

su e r

Partner Hotels:

rm a ra İ S TANBUL

- L —

H ilt o n HH onors*

TURKİSH AIRLINES


B U L M A C A

artizek a@ h otm ail.com

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0 2


toplantılarınızda başarı garanti: !%

1

0

0

Çünkü; sürekli kalite kontrolü altında istikrarlı servis, kolay rezervasyon, eğitimli, size özel Hilton Meetings"' yöneticileri, yüksek teknolojiyle donanmış toplantı mekanları, tam donanımlı Business Center’ler, yaratıcı yiyecekiçecek servisi, VVelcome Back" Garantisi, tam donanımlı PC Work-Station ve dinlenme alanları, toplantı organizatörleri için HHonors® puanları, toplantı ortamını rahatlatacak ve toplantıyı zenginleştirecek birçok Hilton yöntemi Avrupa’daki 120 otelde olduğu gibi Türkiye’deki Hilton otellerinde de standart.

31 Mart 2002 tarihine kadar geçerli olan “ Kış Toplantı Paketi” avantajlarıyla ilgili detaylı bilgi almak için Hilton Türkiye otellerini hemen arayınız.

I III.IO N \ IK K T I\ (;s lît-k IrıııM i l in iz in ü z e rin d e .

H ilt o n Turkey

m

Hilton İstanbul Tel: +90 (212) 315 60 00..... .Hilton ParkSA Tel: +90 (212) 310 12 00 l s .Ankara HiltonSA Tel: +90 (312) 468 28 88 Hilton İzmir Tel: +90 (232) 497 60 60 E L .M enin HiltonSA Tel: +90 (324) 326 50 00 .Adana HiltonSA Tel: +90 (322) 355 50 ..:... .HIKon Konya Açılış Bahar 2002 Dünyadaki 2300 Hilton Oteli hakkında bilgi ya da rezervasyon için: 00 800 329 1296 (ücretsiz) www.hllton.com


O Y U N L A R

/

P U Z Z L E S

artizeka@hotm ail.com

Anadolu Turizm Meslek Lisesi öğrencileri arasından bir kız, bir de erkek m asa ten isi takım ı seçildi. Çekilen kurayla da eşleşm eler yapılıp, ödüller ve hakemler belirlendi. Kimin kimle eşleştiğini, ödüleri ve hangi hakemin hangi m açı yöneteceğini bulmanızı istiyoruz sizden.. Stu d e n ts a t th e Tourism Training College decided to hold a table tennis tournam ent in which a team o f boys would play ag ain st a team o f giriş. Lo ts were drawn to decide the two co n te sta n ts in each m atch, and the prizes to be awarded to the winners. Can you discover who played ag ain st whom, which prizes ıvere presented to th e winners, and vvhich teach er umpired which m atch ? Ödül / Prizes

Erkek oyuncu Boys

Hakem / Umpires

İP U Ç LA R I: 1. Ne Levent'in yaptığı maçın ne de turizm hocasının hakemlik yaptığı maçın ödülü bir tepsi baklavaydı. 2. Internet aboneliği ödüllü maçı edebiyat hocası yönet­ mişti. 3. Ersin’in yer aldığı maçın ödülü sinema biletiydi. 4. Büyük pasta ödüllü maçta Özlem oynamıştı. Özlemin maçında da, Funda’nın yer aldığı m açta da hakem kimya hocası değildi. 5. Melike ile Ogün'ün rakip oldukları maçın ödülü bir tepsi baklava değildi. 6. Funda Ali'yle eşleşmediği gibi, turizm hocasının yönet­ tiği ama ödülü bir sepet mandalina olmayan m açta da oynamamıştı. 7. Esra’nın oynadığı maçı fizik hocası yönetmişti. Hem Esra’nın hem de Meltem’in rakiplerinin adları en az beş

Esra Melike

u

Özlem

I I

Funda

s2

Meltem

harften oluşmuştu.

Edebiyat hocası / Literatüre teach er

C LU E S :

Fizik hocası / Fhysics teach er

1. Baklava f/as not the prize for the match in which Levent played, nor th at in which the tourism teacher was umpire. 2. The match whose prize was an internet subscription was umpired by the literatüre teacher. 3. The prize in the match in which Ersin piayed was a ticket for the cinema. 4 . The cake ıvas the prize in the match in which Özlem played, but the chemistry teacher v/as not the umpire for either this match or Funda’s. 5. Baklava was not the prize for the match vzhich Melike played against Ogün. 6. Funda did not play against Ali nor in the match umpired by the tourism teacher for which the prize was not mandarin oranges. 7. Esra’s match was umpired by the physics teacher. The names of her opponent and the boy who piayed against Meltem consisted of a t least five letters.

Turizm hocası / Tourism teach er Kimya hocası / Chemi&try teach er M atematik hocası / M aths teach er internet aboneliği / Internet subscription

Sinema bileti / Cinema ticket Büyük bir p a s ta / Cake 3ir tepsi baklava / Baklava B ir sepet mandalina / Mandarin orangee

Erkek oyuncu / Boys

Kız oyuncu / Giriş

Ç jay o ea i tueunoj içeooif uizunı j9i\oe?ı aurnejsın ıçeoou ıeû 43pq

/ ıçeooy yıeıu&ıeyy jsııoesu

/ ıçeooy eAujıy

J9H0& a eoı&K.ifj / i<5eooı\ y z y S 9 J ıduıfl /

uıayei-i

Ö

Z

Ü

M

L

E

R

eui3uiQ / \i9\\e\em auıç uo\ıduoGqnç isuj&jui !%!l3uoqe iHLUSiuj

/e ız e d jitj yn/Zng ssbuejo uuepuew euııepııetu ısdse mq eAe^eg /

/

S

O

L

U

UISJ3

ujsj/apv

İU3M-]

epunj

İIV

ıua\ZQ

T

I

un&o

m m

%ejng

gjsg

eKog / nounAo > ^ 3

s/j/gı / nounKo zı>/

ec\ ted&ı mq

B9ZUJ / mpQ

Hakem / Umpires

Ödül / Prizes

MfJiaOUd 31901

vo vm n a * ulnvh

15 6 S K Y L IF E

O

O C A K .« £ •. J A N U A R Y 2 0 0 2

N

S


Bir “tik”/ mesafesi w w w .th y .co m ’a girin,Rezervasyonunuzu yapın, biletinizi evinize getirelim .

TÜRK HAVA YOLLARI w w w .th y .co m


THY

VİDEO

P R O G R A M I

RUSH HOUR 2

/

FILMS

RAT RACE

ON

THY

FLIGHTS

THE GRINCH

OYUNCULAR / C A S T

OYUNCULAR / C A S T

OYUNCULAR / C A S T

Ja ck ie Chan, Chris Tucker, Chris Penn, Zhang Ziyi

W hoopi G oldberg, Jo h n Cleese, Seth G reen, Ja so n Alexander, Cuba G ooding Jr., Jo n Lovitz

Jim Carrey, Rachel Bailit

YÖNETMEN / D IR E C T O R

Ron Howard

YÖNETMEN / D IR E C TO R Bıett Ratner İngilizce / English Türkçe / Turkish İlk filmde başarılı bir ikili oluşturan Ja c k ie Chan ve Chris T u ck er, bu devam filmlerinde de aynı başarıyı d e v a m e ttir iy o r . İk ili, H o n g K ong’dan Amerika’ya eski eser ka­ çırmaya çalışan tehlikeli bir çetenin peşindedir.

Chris Tucker and Jackie Chan are returning for the sequel to their surprise hit Rush Hour. The stor/ picks up where the first one left off, vvith cops Lee (Chan) and Carter (Tucker) arriving ın Hong Kong, where they stumble upon a deadly Triad plot to steal Chinese artifacts and seli them in the U.S.

İngilizce / English Türkçe / Turkish Çince altyazılı / Chinese subtitles Japonca altyazılı/Japanese subtitles

Je ı ry Zucker İngilizce / English Türkçe / Turkish Las Vegaslı kum arhaneler kralı, altı aday arasınd an kim in bir d olaba saklanm ış 2 milyon doları ilk bula­ cağına dair bir bahis açar.

A billionaire Las Vegas casino owner sets up a gambling scheme in vvhich betters wage on vvhich of six candidates can find the $2 million that is hıdden somewhere in a locker. 15 8 S K Y L IF E

OCAK

YÖNETMEN / D IR E C TO R

JA N U A R Y 2 0 0 2

Büyülü bir şehir olan W hoville'de yaşayan herkes N oel’i çok sever. F a k a t W h o v ille d ışın d a y aşay an G rin c h a d ın d a b ir y a ra tık , N o ­ e l’den nefret eder, onu insanlardan ç a lm a k iç in p la n la r y a p a r k e n , Cindy Lou W ho adında küçük bir kız onunla arkadaş olm ak ister.

Based on the book by the famous Dr. Seuss. İnside a snowflake exists the magical land of VVhovılle. İn VVhovılle, live the W h o ’s, an almost mutated sort of munchkinlike people. Ali the VVho’s love Christmas, yet just outside of their beloved VVhoville lives the Grinch. The Grinch is a nasty creature that hates Christmas, and piots to ste­ al it away from the W hos which he equally abhors. Yet a small child, Cindy Lou W ho, decides to befrıend the Grinch.


THY

VİDEO

P R O G R A M I

CAPTAIN CORELU'S M ANDOLİN

/

FILMS

THE CURSE OF THE JADE SCO RPIO N

ON

THY

FLIGHTS

THE SH RIN K IS İN

OYUNCULAR / C A S T

OYUNCULAR / C A S T

OYUNCULAR / C A S T

Nicholas Cage, Penelope Crıız, John Hurt, Christian Bale

Woody Ailen, Helen Hunt, Charlize Theron, Dan Akroyd

Courteney Cox, David Aıquette, David J. Elliot

YÖNETMEN / D IR E C TO R

YÖNETMEN / D IR E C TO R

Woody Ailen

Richard Benjamin

tngilizce/English Türkçe/ Turkish

Ingilizce/English Türkçe/ Turkish

YÖNETMEN / D IR E C T O R John Madden

Ingilizce/English

Türkçe/Turkish İnanmadığı bir savaşta kapana kısı­ lan Corelli, bir grup Italyan askeriyle birlikte, Yunanistan’da Italyan işgali altındaki Cephallonia’ya gider. Ada halkının tepki gösterdiği grup, za­ man içinde kendini kabul ettirir. Bıı arada genç ve güzel Pelagia, müziğe ve hayata duyduğu aşk ned eniyle Corelli’ye âşık olur.

Captaın Corelli, a conscrıpted officer in the Italian Army, is trapped in a war he doesn’t believe in. But vvhen innocent lives are threatened he becomes their only hope. During the Italian occupation of Greece, Corelli and his company arrive on the unspoiled island of Cephallonia and think of their stay as a holiday, vvith the war a distant radio dispatch. Pelagia, a strong vvilled, ambitious young woman is at first resentful of these uninvited guests, but vvhen she sees Corelli for the man he is; full of love for life, for his music, and for hen she falls for him.

Japonca altyazılı/Japanese subtitles Çince altyazılı/Chinese subtitles 1940’larda New Y ork’un en başarılı sigorta araştırmacısı olan C W Briggs, şirketin yeni araştırmacısı Betty Ann Fitzgeıald’a sigorta dolandırıcılıkları­ nı, dolandırıcının aklını okuyarak ön­ lediğini anlatır. Fakat bu kez dolandı­ rıcı, hipnotizma gücü olan ‘yeşim ak­ rep’ sayesinde Briggs’in aklındakileıi okumaya başlar.

VVoody Ailen wntes, directs and stars in his latest comedy, Ailen stars as C W Briggs, the top investigator in New York in 1940 - or so he keeps tellıng the firm’s new efficiency expert, Betty Ann Fitzgerald (Helen Hunt). Briggs prides himself on being able to crack any insurance caper by getting into the mind of the thief, but novv, thanks to the hypnotic powers of the Jade Scorpıon, the mind of a thief is getting into Briggs.

Kalabalık korkusu, kapalı kalma kor­ kusu ve daha birçok fobisi olan Sam antha, ruhsal çöküntü nedeniyle hastaneye yatan terapistinin yerine geçer. Gerçek terapist hastanede din­ lenmeye çekilince tüm görevi üstle­ nen Samantha, iki yeni hasta alır; Kız arkadaşıyla sorunları olan, yakışıklı komşusu Michael ve arkadaş canlısı dergi satıcısı Henry.

İt ali begins vvhen Samantha (Courteney Cox), a travel vvriter suffering from agoraphobia, claustrophobıa and a vvhole host of romance-related phobias, vvatches her psychologist suffers a majör mental meltdovvn. Instead of terminating the therapy, Samantha tums the tables, posing as the missing psychologist. As the real shrink gets a 'nice little rest' at the hospital, Samantha takes över the psychologist's office and deceptively takes on tvvo brand new patients: her irresistibly hunky neighbor Michael who needs a lit­ tle help vvith his girlfriend; and the affable, eccentric magazine salesman, Henry.

Video gösterimleri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır. Video films are only shovvn on long distance flights and on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aircraft.

159 S K Y L IF E

OCAK —

J ANUARY 2002


GE Ç M İŞ

ZAMAN

OLUR

/

ONCE

UPON

A

TIME

By NECDET SAKAOĞLU

"SENE-I CEDİDİNİZİ TEBRİK EDERİZ" 'Congratulations for the N ew Year' Fotoğrafçılığın bir yan ürünü olan kartpostalların,

E v e r since their invention, picture postcards, vvhich vvere an offshoot of photography, have been used as greeting cards for diverse occasions. A fter sending greetings by postcard became fashionable in Europe in the late 19th century, Max Fruchterman introduced the idea to Turkey. The first postcard vvhich he printed as a 'So u ven ir de

icat edildiği günden beri çoğunca kutlamalar, mut­ luluk dilekleri için kullanılm ak gibi bir ayrıcalığı vardır. 19- yüzyılın son larınd a, kartp ostalla teb rik leşm e Avrupa’da moda olduktan sonra Türkiye’de bu ye­ n iliğ e M ax F ru c h te rm an ’ın ön cü lü k ettiği biliniyor. O nun bastır­ d ığ ı k a rtp o s ta lla rd a n ilki, 28 Aralık 1 8 9 5 ’te B e y o ğ lu ’n d ak i A vus­ turya P o stah a n e si’nde d am g alan ara k , N eu c-

Constantinople’ vvas postmarked at the Austrian Post Office in the İstanbul district of Beyoğlu on 28 Decem ber 1895. Bearing the greeting,' Happy Nevv Y e ar’, it vvas carried to Neuchatel by the Orient

h a te l’e “G ü z el y ılla r” dileği ulaştırm ak için, O rient E x p ıe ss’le yola çıkan bir ‘souvenir de C onstantinople’ olmuş. Uzun zaman, ‘sâl-i cedid/sene-i cedid ’ (yeni yıl) kutlamalarının biri­ c ik a r a c ı o la n e s k i kartpostallar, nostaljik esintileri yanında, gör­ sel sanatlar ve toplum tarihi açısından da de­ ğerlidir, kuşkusuz. Bu kartlard a, k en t fo to ğ ­ rafları, pastoral manza­ ralar, ço c u k d ü n y ası­ na, g ençliğ e, mutlulu­ ğa d önü k görün tü ler, kış ve kar vurgulamak grafik, desen, karikatür çalışm aları yakalanır.

Express. For a long time postcards vvere the only means of expressing N ew Y ear greetings, and the pictures on these old postcards are valuable and interesting docum ents today, vvith respect both to the visual arts and social history. As w ell as photographs of urban and rural scenes, children, young people and happy social occasions, many also bore graphic designs featuring vvinter and snovv as their theme, and cartoons. The reverse sides of these postcards are also of documentary interest: in the form of th eir greetings vvritten in old Turkish script, such as ‘I congratulate you on the nevv year, and kiss your eyes’; and in the cryptic addresses vvhich seem strange to us today, such as To be delivered to Çelil Efendi, son of the late İbrahim Ağa of Amasra, in Amasra.' Also of interest are the stamps, such as a 5 para stamp of the Ottoman State Posts,

Eski yılbaşı kartpostal­ larının ikinci bir değeri belgesellikleridir. Arkasın­ da, eski harflerle “Sâl-i cedidinizi tebrik ederim . Gözlerinizden öperim .” dileği ve “Amasra’da mer­ hum İb ra h im A ğ a -z â d e Ç elil E fe n d iy e tak d im . Amasra’ya gidecektir.” gibi, bize garip gelen, o za­ m anlar için geçerli bir adres yazılı, üzerine ‘5 paıa ’lık Devlet-i Osm aniyye Postaları pulu yapıştırıla­ rak p o stah a n e dam gası ve ‘m u ayen e ed ilm işd ir’ mührü basılmış bir kartpostalın değerini m eraklısı­ na sormalıdır.

postmarks, and rubber stamped legends declaring that the missives had been examined. For a true understanding of the fascınatıon of old postcards, you have only to talk to a collector.

160 S K Y L IF E

O C A K —1«« J A N U A R Y 2 0 0 2


2002 01  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you