Page 1

kutsal kenti

By NERMİN BAYI


*$ £ § 4 Sarar le'- ' "

kart üye kuruluşudur.


c ih a n d a

tlte\ luosdd


w w w .thy.com a girin, biletinizi evinize getirelim .

TĂœRK HAVA YOLLARI w w w .th y.co m


H O Ş

G

E

L

D

İ N

İ Z

/

W

E

L C

O

M

E

A

B

O

A

D ear Passengers, Since it was established in 1933, Turkish Airlines has successfully performed its mission as a national carrier. At the same time, the airline has developed över the years until today its modern and young fleet of aireraft fly to destinations ali över the vvorld; from America to Japan, and from Scandinavia to South Africa. By providing service of a superior quality both on the ground and in the air, the company has eamed an exemplary reputation as an Inter­ national world airline,

S a y ın Yolcularım ız, Türk Hava Yolları, kurulduğu 1933 yılın­ dan hu yana ulusal havayolu olarak mis­ yonunu başarıyla sürdürdü. Buna paralel olarak; o zamandan bu za­ mana yıldan yıla gelişme gös­ tererek. modern ve genç uçak filosuyla, Am erika’dan Jap o n ­ y a ’ya, İskan d in avya’dan G ü ­ ney Afrika’ya kadar geniş bir yelpazede; yerde ve havada sunduğu hizmetin üstün kali­ tesi ile uluslararası havayolu olma hüviyetini kazandı ve de yonunu başarıyla sürdürüyor. Tüm dünyanın son dönemlerde yaşadığı kaos, sivil havacılık sektörünü de olum ­

The upheavals vvhich have affected the vvhole world över recent months have also had an adverse effect on the civil aviation sector, vvith significant reduetions in passenger and flight numbers. Under these circumstances many countries have initiated support programmes fortheir own aırlines. Turkish Airlines has taken the necessary precautions to over-

suz yönde etkiledi. Yolcu ve uçuş sayısında önemli azalmalar görülüyor. Bu ortamda pek çok devlet, kendi havayolu şirket­ leri için destek programlan uygulamaya başladı. Türk Hava Yolları, gerekli önlem leri alarak tüm dünya sivil ha­ vacılık devlerini sarsan bu krizi aşmaya çalışıyor. Bu yolda ba­ şarılı olabilmek için sizlerin 1933 yılından beri ondan hiç esir­ gemediğiniz değerli desteklerinize şimdi her zamankinden da­ ha fazla ihtiyaç duyuyor. Biz, her zaman olduğu gibi siz kıym etli yolcularım ızı uçağımı­ zın kapısında güleryüzle karşılamaya, sizlere konukseverliği­ mizle kaliteli hizmetimizi sunmaya, konfor ve güvenlik içerisin­ de bir yolculuk sağlamaya devam etmek istiyoruz. Sizlerin desteği ile bugünlere geldik, yarınlara da ancak sizlerin desteğiniz ile ulaşabiliriz. Tüm yolculuklarınızda Türk Hava Yolları nı seçerek destekle­ meye devam edin. İy i yolculuklar dilerim. Saygılarımla.

come this crisis, which has shaken majör civil aviation companıes throughout the world. İn order to succeed, we are in more need than ever of the valuable support vvhich you have so readily provided since 1933. As always, we want to P continue vveleoming ur esteemed passengers at the doors of our aireraft, offering you quality service in a spirit of hospitalıty, and ensurıng that you travel in comfort and safety. To your encouragement we owe our achievements so far, and our future, too, depends on the continuation of that encouragement. Please continue to support Turkish Airlines by choosıng to fly vvith us vvhenever you travel. VVİshing you an enjoyable flight,

Y U SU F B O IA Y IR I.I

G enel M üdür

President and CEO

R


YIL / Yeor 2 0

SAYI / Num ber 2 2 0

İ

Ç

İ

N

D

E

K

İ

L

E

C

R

O

N

T

E

Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board CEM M

Yüz m e tre k a re d e ç a lg ı m üzesi

K O Z LU

Türk Hava Yolları Adına Sahibi Publisher on behalf of THY Genel Müdür / President and CEO Y U SU F BOLAYIRLI

A myriad sounds

Adres / Address Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 34830 İSTANBUL

18

of music B y TANSEL TÜZEL

Y A Y IN / PU BLIC A TIO N Genel Koordinatör / General Coordinator Ü M İT U M A R

umilumar@superonline.com

Yayın Koordinatörleri / Editorial Coordinators BA H A R K A L K A N bkalkan@prinl.com.İr EM EL ÇELEBİ ecelebi@print.com.tr T A N SEL TÜZEL

Yazı İşleri Müdürü / Managing Editör E N G İ N Ö K T E M E R eoktemer@lhy com

K a pak / C o ver: Servet Dilber Prinf Photobank Turkey

Kreatif Departman / Creative Department N E Z İH Ö K T E M (Yönetmen / Director) noktem@print.com.tr S U N A BALKAN C I Ö Z L E M SAR AR

İngilizce Editörü / English Editorial

Üç bi n yıllık serüveniyle

M A R Y IŞ IN misin@superonline.com

SEFERİHİSAR

Fotoğraflar / Photos SERVET DİLBER (Editör) sdilber@print.com.tr PRINT P H O T O B A N K TURKEY Tel: (0212) 245 26 28-29-30 www.ppturkey.com

30

A Three Thousand Year Story ey FARUK ÜRÜNDÜL

e-mail: ppturkey@ppturkey.com

ERDAL A L O K

Teknik Koordinatör / Technic Coordinator C. KEN A N Ö ZKAN

R EK LA M / A D V ERT ISIN G THY Reklam Müdürü/ THY Advertising Manager Y U R D A G Ü L A L T IN O Z yaliinoz9fhy.com

Skylife Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators N U R H A Y A T KA SA BA LI nkasabali@thy.com C E Y D A T A ŞPO L A T O Ğ LU ctaspolatoglu@thy.com

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1 174-1 147-1152-1148-1 170 Skylife Mali İşler / Advertisment Billing SEM RA G Ü N ER

Tel: (0212) 574 10 34 Y A P IM PRO D U C TIO N PRINT İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. http://www.print.com.tr e-mail: print@print.com.tr İnönü Cad. No: 44 Gümüşkonak Apt. Kat: 2, Daire: 6 80060 Gümüşsüyü -İSTANBUL Tel: (0212) 245 26 28 (pbx) (0212) 292 37 22 (pbx) Faks: (0212) 245 26 94 BASKI-CİLT / PRIN T IN G - BIN D IN G D oğan O fset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Hoşdere Yolu, C Blok 34850 Esenyurt - İSTANBUL Tel: (0212) 622 19 46 Faks: (0212) 622 19 59 e-mail: dofset@superonline.com

^y

R EN K A Y R IM I / CO LO UR SEPER A TIO N

STACPPA Tel: (0212)235 98 95 Fax: (0212) 235 99 59

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan kaynak belirtilme­ den tam ve özet alıntı yapılamaz. / Neither texl nor photographs from this publication may be reproduced either in full or summary without acknowleding the source. SKYLİFE, THV tarafından ayda bir yayımlanır. / Skylife is published monthly by THY.

Evrenin sonsuzluğundan bugüne

T aş lar Out of the Earth's origins: Stones B y YIL D IR IM GÜNGÖR

52

N

T

S


76 G ö k k u ş a ğ ın ın ü z e rin d e k i A n a d o lu Anatolia över the rainbovv B y AKGÜN A K O V A

R o m a Im p a ra to rlu ğ u 'n u n kutsal kenti

A IZ A N O I e> Sacred city of the Roman Empire B y M ERM İN BAYÇIN

84

Ö n cü bir kurum

D Â R Ü L M U A L L İM Â T 42

D ü n y a n ın z irv e le rin d e

A pioneering institution B y NECDET SAKAOĞLU

On the peaks of the vvorld B y TUNÇ FINDIK

Surların hem içinde, hem dışında

K A R İY E 64 The Mystical Atmosphere of Kariye B y TANSELTÜZEL

S a fra n b o lu Y ö rü k K öyü Evleri 92

Bir film şeridi g ib i...

T ü r k S in e m a s ı V

The Houses of Yörük Village B y EMEL ÇELEBİ

T h e sto ry o f Turkish c in e m a rA U KIZILTAN 1/1711 TAM Bf lı/ y CAN

108

CITYSCOPE

128

INFORMATION & RESERVATION

154

OYUNLAR / PUZZLES

158

VİDEO

160

KARTPOSTAL / POSTCARD


İç Anadolu’nun batısında, yük­ sek bir platonun dümdüz uza­ yıp giden ovalarının ortasında bir tapınak vardır. Ziyaretçisi az olsa da, meraklıları, onun antik dünyadan günümüze neredeyse b ü tü n ü yle ayakta k alab ilm iş A n ad o lu ’daki yegâne tapınak olduğunu bilir. B ir özelliği daha vardır: Ö yküsünü anlatan du­ varlarındaki yazıtlar. Yazıtlardan b irin d e şö yle d en ilm ek ted ir: “(B e n ) Avidius Quietus, Aizanoi yöneticilerini, kent meclisini ve halkını selamlar. Çok uzun süre önce Zeus’a adanmış olan kut­ sal topraklarla ilgili yıllardır sü­ reg elen an laşm azlık, nih ayet yüce İmparatorun yetkin görüş­ leri ile bir sonuca ulaşmıştır..." Y e r, Rom a îm p a ra to rlu ğ u ’na bağlı Küçük Asya eyaletindeki Aizanoi kentidir, yani bugünkü Kütahya’ya 57 kilom etre uzaklıkdaki Çavdarhisar ilçesi. Quietus ise eyalet valisi. Roma İm pa­ ratoru (M S 117-13#) ise, Hellen kültürüne hayran, H adrian’dır. A iz a n o i’ye h iç uğ ram am ıştır ama, bu kutsal kentin, onun gö­ zünde ayrı bir yeri vardır. Eski Frigya topraklarında pek göze çarpm ayan bu gösterişsiz, ama ihraç ettiği tahıl, yün ve şarapla g id e re k z e n g in le şe n Aizanoi'nin, bir eyalet kentine yara­ şır görünüm e sahip olm asının zamanı gelmiştir. İşe, Zeus adına bir tapınak inşa­ sı ile başlanmak istenir. Ne var ki, imparatorluğun da onayladı­ ğı toprakların m ülkiyeti konu­ sunda öteden beri ciddi bir so­ run yaşan m ak tad ır. T a p ın ak arazilerinin sınırları belirsizdir ve bu nedenle de toprakları iş­ leyenler yüküm lü oldukları k i­ rayı ya da vergiyi ödem eyi red­ detmektedir. Hadrian'ın olaya el koyması ile sorun çözülmüş olacak ki, kent için pek önemli olan bu yazış­ m aların birer kopyası da daha sonra tapınak duvarlarına kazı­ nır. Tanrıların tanrısı Zeus için yap ılacak tapınak m erm erden

mm

8 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


İn the centre of the flat plains on a high plateau in vvestem Turkey stands a terti­ ple. Few visitors find their way here except those drawn by the knowledge that no other temple in Anatolia is in such a remarkable State of presen/ation. Another fascinating feature of the temple is the inscriptions on the vvalls which teli the building's story. İn one of these inscriptions it writes, '(I) Avıdius Quietus, greet the senators, city councillors and the citizens of Aizanoi. Contention lasting many years över the holy lands dedicated so along ago to Zeus was fınally brought to an end by the authoritative judgment of his majesty the Emperor...' The temple stands in Aizanoi, once a city of the Roman province of Asia Minör, in the former land of Phrygia. İt lies near the town of Çavdarhisar, 57 kilometres from Kütahya. At that time Quietus was the provincial governor, and the emperor of whom he speaks was Hadrian (I 17-138), a man vvith a deep admıration for Hellenic culture. Although Hadrian never visited Aizanoi, he held this holy city in special regard. Aizanoi began life as a modest provincial tovvn, and became increasingly vvealthy from its exports of grain, vvool and wine. The time had come for it to trumpet its fortunes, and it was decided to begin by building a temple dedıcated to Zeus. However, a long-standing dispute över ownership of the land earmarked for the site presented a serious obstruction. The boundaries of the temple lands were unclear, and those who vvorked them refused to pay the rents or taxes to which they were subject. Hadrian settled

Tapınağın batı alınlığındaki orta akroterde yer alan ve kadın başına benzetilen heykel (karşı say­ fada). Kompozit sütun başlıkları ve tek parçadan oluşan kirişler (en üstte). Tapınağın duvarlarındaki yazıtlar Roma imparatoru Hadrian ile Küçük Asya Valisi arasındaki yazışmaların kopyalarını içeriyor (üstte). Tapınağın tonozlu alt yapısı... Roma’ya öz­ gü bu tip mimariye Anadolu’da çok ender rastlanı­ yor (solda). / The acroterium in the form of a female büst which surmounted the west pediment of the temple (facing page). Composite column capıtals and the architrave sections spanning them (top). İnscriptions on the temple vvalls are copies of letters exchanged by the Emperor Hadrian and the governor of Asıa Minör (above). The vaulted substructure of the temple ıs a feature of Roman architecture that ıs rare ın Anatolia (left). 9 S K Y L IF E

K A S IM —

NOV E MB E R 2001


the dispute, and copies of the letters vvhich were of such significance for the city were later inscribed on the temple walls. As befitted a structure dedicated to Zeus, god of gods, and in accordance vvith Hadrian's penchant for Hellenic art and architecture, the temple was constructed of marble, and in a style incorporating many features of the Graeco-Anatolian architecture, lending it a Roman neo-classical character. Furthermore it was built upon a barrel vaulted substructure, For what purpose this area, with its impressive and mystic atmosphere, was used is an interestıng question.

Frigya ve Aizanoi bölgesinin tipik kapı biçimli mezar taşları. Kapılar öbür dünyaya geçişi simgeliyor. Kadınların mezar taşlarında ayna, sepet, erkeklerinkilerde ise kartal, aslan ve boğa figürleri bulunuyor. The door-shaped tombstones typical of Aizanoi and the Phrygian region symbolise entry to the next world. Those belonging to vvomen are carved vvith mirror and basket motifs, and those of men vvith figures of eagles, lions and bulls.

olmalı, neo-klasik tarzı yansıtmalı ve aynı zaman­ da tonozlarla örtülü bir altyapının üzerinde yük­ selmelidir. Oldukça etkileyici ve gizemli bir hava yaratan bu alt mekânın hangi amaçla kullanıldığı konusu öykümüzü kesintiye uğratmaktadır. Ana­ d o lu ’daki tapınaklarda pek ender rastlanan bu ikinci alan, kimi araştırmacılara göre kayaların ve dağların tanrıçası Meter Steunene içindir. Meter, Anadolu’nun ana tanrıçası Kybele’dir ve tapınıldığı kutsal mağaraya atfen alm ıştır Steunene sıfatını. Bugün Aizanoi kentine iki kilom etre uzaklıktaki 10 S K Y L IF E

K A S IM

--J ^ .

N O VEM BER 2001


isted iğ in olacak Carlos. Böyle b ir d ünyaya u laşılm ası için yen i ve yüksek p erform an slı Internet

In te rn e t'! kuru yoruz. Ö yle b ir In te rn e t ki, en yüksek k a lite s ta n d a rtla rın a

Telefonu

göre ta sa rla n m ış, d ah a hızlı ve d ah a g ü v e n ilir; in sa n la ra ve şirketlere, d aha önce hiç sahip olm adıkları iletişim ve işb irliğ i olanağı sağlayan.

Bu yen i In te rn e t ile te le fo n ağ ın ı, In te rn e t T elefo n u a ra c ılığ ıy la b irle ştire re k , hem sosyal hem de ekonom ik an lam d a s ın ır ta n ım a y a n b ir fırs a tla r d ü n yası yara tıyo ru z . G elin , h ayal e ttiğ in iz In te rn e t’i b irlik te ku ralım . www.noTtelnetwoTks.com /turkey

NETAS

N ortel Netvvorks, Nortel Netvvorks logosu, G lo bem ark ve "W h at do yo u w a n t the Intern et to be?" te sc illid ir. © 20 0 0 Nortel Netvvorks. T ü m h a k la n saklıd ır. N etaş b ir Nortel Netvvorks iştira k id ir. / N etaş is a s u b s id ia ry o f Nortel Netvvorks.

N 0RTEL NETVVORKS


mağarada ele geçen bul­ gular da tanrıçanın bura­ da tap ın ım gördüğünü kanıtlar. T apın ak kentin içinden geçen Kocaçay’ın batı ya­ kasında yükselm eye baş­ lar. Ö n ce y ü k se k b ir p od yu m y a p ılır. O nun

According

to

some

researchers, this substructure, vvhich is a feature occurring only rarely in Anatolian temples, was devoted to the cult of Meter Steunene, goddess of rocks and mountains. Meter is another name for the Anatolian mother goddess C/bele, the epithet Steunene referring to the sacred cave vvhere she was worshipped. Finds in a cave tw o kilometres from Aizanoi show that this god­ dess was vvorshipped in the area, tending to confirm this

üzerine yalnızca rahiple­ rin girebildiği kutsal bö­ lüm ün d uvarları örülür. Kapısını yapmadan önce de Zeus heykeli yerleşti­ rilm elidir. Aksi takdirde b ü yü k lü ğ ü n d en d o la yı kapıdan geçememe olası­ lığ ı v a rd ır. Y a k la ş ık 9

theory. The temple stands on a high podium on the vvest bank of

metreyi bulan 10-12 ton ağırlığındaki yekpare sü­ tu n la r g ü çlü s ığ ırla rın çektiği kızaklarla taşınır uzaklardan. Kaideler yer­ leştirilir ve sütunun otu­ racağı yerler kazıyarak çi­ z ilir. İs k e le k u ru lu r ve yontucu yukarıdan aşağı­

the Kocaçay, which flovvs through the city. Only the priests of the temple were admitted into the vvalled temple itself. A huge statue of Zeus, of vvhich no trace has been found, once stood in the cella, or principal chamber, and vvould have been erected there before the doorvvay was built, on account of its size. The massive columns carved from single pıeces of stone, each approximately 9

ya sütuna daha zarif bir görünüm kazandıran yiv­ leri açar. Sonra, Rom a’nın iki stili birleştirerek yarat­ tığ ı kom p ozit b a şlık la r dem ir kenetlerle tutturu­ lur sütuna. Toplam 48 sü­ tun bu işlem den geçtik­ ten sonra 5 metre uzun­ lu ğu nd aki k iriş le r a tılır başlıklar üzerinden. Böy-

metres in height and vveighing 10-12 tons vvould have

Zeus Tapınağı’na batıdan bir bakı§ (en üstte). MS 3. yüzyılda yapılan hamamda Satyr ve Menad betimli yüksek kalitedeki mozaik tabandan ayrıntılar (ortada ve üstte). / The western façade of the Temple of Zeus (top). Details from the fine mosaic pavement in the 3rd century AD bath shovving a satyr and a maenade (centre and above). 12 S K Y L İF E

K A S IM

-

»

N O V E M B E R 2001


R a isin g ch ildren

affluence

Q : Is being born into wealth a burden?

A: It doesn't have to be. But it does com e with its ourn set o f com plexities. Parents grapple with issues beyond tbe technical. What is the effect o f inheritance? H ow do you instill a sense o f responsibility in children w ho may never have to ıvork 'I Even alloıvances can becom e an issue. Q : W hat is Family Advisory Practice?

A: We're a division o f The Citigroup Private Bank devoted to helping clients think through the human implications o f their ıvealth. Q : Can you elaborate?

A: It’s not just abou t increasing or preserving assets. Parents want their wealth to bring abou t the best possible experience for those they çare abou t m ost—their children. Family philanthropy is the next-m ost-com m on issue fo r us. Q : T h is doesn’t sound like a banker talking.

A: I ’11 take that as a compliment. Q : I expected to hear about financial produets for affluent fam ilies.

A: Obviously, we m ake our living providing com prehensive financial solutions fo r people. But we can do that much better when we have a clear understanding o f our clients and their values. So it isn’t ali that far afield when you think abou t it.

cıtıgroupj private bank ^ in e t y o ffic e s in f i f t y - e i g h t c it ie s a r o u n d th e ıv o r ld . The Citigroup Private Bank provides services and produets through various Citigroup affiliates. © 2001 Citicorp. İn the UK, this advertisem ent is approved by Citibank, N.A., vvhich is regulated in the conduct of investment business by the S F A and IM RO .


been caırıed from a great distance on runners drawn by oxen. After the plinths were set in place the columns were heaved into position. Then scaffolding was erected so that stonemasons could carve the flutes which lent the columns a more graceful appearance. The composite capitals, combining the lonic and Corinthian styles of Roman architecture were fixed to the summit vvith ıron clamps. Once the 48 columns had been completed, the stone sections of the archıtrave, each 5 metres in length were set över them. Such long single-piece sections had never been used before. The pitched roof was then constructed, and decorative fınials known as acroterium placed on the pediments and and along the sides of the roof. The imposing acroterium in the form of a female büst vvhich originally crowned the summit of the west pediment is novv displayed on the ground in front of the temple, but. but vvhich goddess it represents remains a mystery. The architect of the Temple of Zeus probably vvent to the gym-

Galerilerle çevrili sütunlu cadde (üstte solda). Macellum (et pazarı) olduğu düşünülen yuvarlak yapı (üstte sağda). Sütun­ lu caddede dükkânların yer aldığı giriş bölümü (sağda). The c o l o n n a d e d S t r e e t l i n e d by g a l le r ie s ( a b o v e left). The circular b u i l d i n g is thought to have b e e n the m a c e l l u m o r m e a t m a r k e t ( a b o v e right). Shops stood at the top of the c o lo n n a d e d

S tre e t ( r i g h t ) .

lesi uzunluktaki tek parça kiriş bir cesareti simgeler gibi ilk kez kullanılm ıştır bu yapı­ da. Tüm bunların üzerine oturan üçgen çatı, alınlığın tepesine ve yanlarına dikilm iş akroter denilen parçalarla süslenir. Kadın başına benzeyen ama gerçekte hangi tanrı ya da tanrıçayı simgelediği bilinm eyen batı alınlık­ taki orta akroter ise halen tüm heybeti ile tapınağın önünde sergilenmekte. Zeus tapınağının mimarı, günün yükünü at­ mak için, kentin gymnasionunda spor yap­ mış, ders alan gençleri biraz seyretmiş, ha14 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


m arnında d inlenm iş, sonra da palaestıaclaki yağlı güreş oyunla­ rın ı iz lem işti b üyük olasılıkla. H içbir yer­ de benzeri olm ayan bu sta d io n - tiyatro kom binasyonuna m i­ mar gözü ile bir kez daha bakıp, çayın öte tarafındaki tartışmala­ rın yaşandığı et paza­ rına doğru yönelmişti kuşkusuz. Yuvarlak yapının du­ v a rla rın a İm p a rato r D ro cletian u s’un (M S

Tiyatro ve sahne binasının arkasında uzanan Stadion (stadyum) alanı (en üstte). Stadion’un girişinde Olimpiyat Oyunları anısına dikilen anıt (üstte). / The stadium whıch adjoıns the theatre and skene (top). A monument to the Olympıc Games erected at the entrance to the stadium (above).

nasium at the end of a tiring day's work, to participate in the sports himself or watch the young athletes training. Then he may have relaxed at the baths, before going to vvatch an oil wrestling contest at the palaestra. On his way to the meat market, notorious for ıts quarrels. on the other side of the river, he vvould have passed the combined theatre and stadium of Aizanoi, a unique structure found in no other ancient city, and cast yet another apprecıative glance at it with an archi-

301), enflasyonla mü­ cadele için ürün tavan fiyatlarını saptadığı ünlü buyru­ ğunun bir kopyası yazılmıştır. İçinde, göz losyonu yapı­ mında kullanılan süngerden, kölelerden deniz taşımacı­ lığına, tarımdan madensel ürünlere, hemen her şeyin fi­ yatı belirtilmiştir. Aizanoi’nın en parlak zamanları 2. ve 3- yüzyıldır. İm ­ paratorluk, kente kutsallık kazandıran Zeus kültünün tem silciliği unvanını bahşetmiş ve Küçük Asya eyaleti­ nin en yüksek rahibi yine burada ilan edilmiştir. Ünlü tapınağı ise, çok daha sonra, Hıristiyanlara hizmet vere­ cek, 13. yüzyıla gelindiğinde tapınağın duvarları bu kez Çavdar Tatarlarının betimlediği av ve savaş sahneleri ile süslenecektir. •

tect's professional eye. On the walls of the round building thought to be the meat market is engraved a copy of Diocletian's edict laying down maximum wages and prices in an endeavourto combat inflation, The edict lists the prices of a myriad of products, from the sponges used to make eye lotions, diverse foodstuffs and minerals, to shipping costs and slaves. The 2nd and 3rd cen-

* Nermin Bayçın, arkeolog.

* Neımin Bayçın is an archaeologist.

turies were the high point of Aizanoi's prosperity. The emperor had favoured the city by declaring it the official centre of the cult of Zeus, and on this sacral authority it vvas here that the highest ranking priest of Asia Minör was appointed. Subsequently the temple vvas used for Christian vvorship, and in the I3th century the Çavdar Tartars decorated the vvalls vvith hunting and battle scenes. •

16 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


48 yıl ö n ce bugünü düşünüyorduk... Bugün çok dalıa ilerisini düşlüyoruz. Sonsuz mutluluğunuz için...

0 ŞEKERBANK


Ö y le bir aşk ki, 50 yıl önce başlamasına karşın heyecanından yitirm ek bir yana artarak sürü­ yor... Aşka düşen, etnom üzikolojik araştır­

A passion whıch began 50 years ago has lost none of its exu-

m alarıyla uluslararası üne sahip Etem Ruhi Üngör; peşinde 20 bin 796 kilom etre (2765 m il) yol kat ettiği, şehir şehir, köy köy dolaştığı ise Türk çalgıları. Yüz metrekarelik evinin her santim i kitapla ve çoğu kişinin ismini da­ hi duym adığı benzer­ siz 700 çalgıyla beze­ li. Paha biçilm esi zor e s e rle r arasın d a T a n b u ri C em il B e y ’in 1887

in this field is knovvn vvorldvvide, has travelled thousands of miles över the years, from city to city and village to village in search of traditional Turkish musical instruments. Every inch of his tiny flat is filled with books and his collection of 700 musical instruments, including many vvhose appear-

berance, but instead has gained momentum vvith the passage of time. Ethnomusicologist Etem Ruhi Üngör, vvhose research

ance and even names are unfamiliar. As well as obscure folk instruments,

Türkiye’de ve dünyada tek olan 700 parçalık koleksiyonun sahi­ bi Etem Ruhi Üngör, çalgılarıyla birlikte (üstte). Ünlü tanburi Ce­ mil Bey'e ait tanbur (en solda). Göğsü yıldız motifli Şam udunun Türkiye’de bir eji de Jerif Mu­ hittin Targan’da bulunuyor (sol­ da). / Etem Ruhi Üngör’s col­ lection of 700 Turkish musical instruments is the largest in Turkey and the world (above). A tanbur vvhich belonged to the famous tanbur player Cemil Bey (far left). A Damascus ud vvith a star motif on the sounding board (left).


Uzunyan yapısı tanburu, Sultan Abdiilaziz’in 1840 Kosti Ventura yap ısı lavtası,

?

N eyzen T e vfik , N eyzen Şevk i Sevg in ve Giriftzen Asım B e y ’e ait giriftler, 18. yüzyıl­ dan kalm a altı burgulu ve beş burgulu iki santur, koşneyler (çifte), kemençeler, rebablar bulunuyor. Sahiplerinin alışkanlıklarını ele veren bu yapıtlar arasındaki metal bir ney belki de parçaların en ilginci. Neyzen T evfik’in alkol komasına girdiği yıllarda kaldırıldığı Bakırköy’de, neylerinin diğer hastalar tarafından kırılmasından bıkıp da karyola demirinden yaptığı ney, yine Neyzen’e ait bir baş­ ka ahşap neyin yanında asılı. 20 yıl boyunca kanun çalan ve çalmaktan öte bir zevk olam ayacağını düşünen Üngör, tek başına ve hiç karşılık beklemeksizin Türk çal­ gılarını biraraya toplama, son üretilen etnik yapıtlara ulaşabilm e pahasına her şey gibi kanun çalm aktan da vazgeçm ek zorunda kalmış. Kim i zaman teneke bir kemanenin peşinde, İstanbul’dan geldiği için kendini m aliyeci sanan bir çiftçiyi saatlerce tarlada beklemiş, kimi zaman da şans yüzüne gül-

his remarkable collection includes a tanbur (classical long necked lute) made in 1887 by Uzunyan belonging to Tanburi Cemil Bey, a lavta (lute) made by Kosti Ventura in 1840 vvhich belonged to Sultan Abdülazız, girifts (reed instruments with eight holes) vvhich belonged to the girift player Asım Bey and the famous ney players Tevfik and Şevki Sevgin, two 18th century dulcimers, rebabs (spike fîddles made of coconut shells), and kemençes (Black Sea fîddles). An unusual metal ney (classical Turkish reed flüte) is one of the most ınteresting pieces in the collection. İt vvas made by Neyzen Tevfik when he vvas staying at a psychiatric hospital undergoing treatment for alcoholism. The other patients kept breaking his wooden neys, and in desperation he removed a length of metal pipıng from his bed and fashioned a sturdier instrument for himself. Etem Ruhi Üngör has also spent 4 1 years publishing the Journal of Music, vvhich vvas founded in 1948 by the com poser Sadettin Arel, and is one of the two oldest periodicals on musicology in the world. But although he has not given up vvriting for the sake of his collection, he has given up the kanun (a type of zither) after playing this instrument for 20 years. On one occasion, in search of a kemane (fıve-stringed vıolin) made of tin, the farmer who ovvned it kept him vvaiting in the fields for hours under the mistaken impression that Üngör was a tax inspector! But he dıd not always have to

Sultan Abdülaziz’e ait lav­ ta (üstte). Köylü el yapısı iki kemane ve keman (en solda). Köylü el yapısı ke­ man ve klasik musikide kullanılan eski bir rebab (solda). / A lavta which belonged to Sultan Abdülaziz (above). Two kemanes and a violin made by Turkish rural craftsm en (far left). A violin made in a Turkish village and an antique rebab used in cla ssical Turkish music (left).


Bektaşi ta rik a tın a ait nefirler (solda). Gagavuz Türklerine ait okarina (altta). Zonguldak böl­ gesine ait kaplumbağa kab u ğ u n d an y a p ılm a curanın önden ve a r­ kadan görünü§ü (en altta). / Horns used by Bektaşi dervishes (left). An okarina used by the Gagavuz Turks (belovv). The front and back of a cura made from a to rto ise shell in the province of Zonguldak (bottom).

travel long distances in search of instruments. Often he was approached by ovvners who knew of his research and collection, as in the case of Gevherin Sultan, the granddaughter of Sultan Abdülaziz, who presented her late grandfather’s lavta as a gift. One of the most fascinating objects in his sitting room is not an instru| ment, hovvever, but a framed inscription in Ottornan Turkish by the calligrapher Hamid Aytu (18911982). The inscription relates a Turkish myth about how the angei Gabriel became the patron saint of musicians: 'When God Almighty had created the mould of Adam, the first man, he commanded the soul to enter the body. Hovvever, the soul was fearful and hesitated. Then God commanded Gabriel to fetch his koşney from heaven and play. When Gabriel began to play, the soul, enraptured by the music, entered the body of Adam.' (from Usta Mehter Koçi Risalesi, 191 I). The koşney, of which there are several examples in Üngör’s collection, is a vvind instrument made of an eagle's wing bone. A n other unusual

ırıüş, merakını bilenler ona gelmiş. Sultan Abdülaziz’in torunu G evherin Sultan m ethini duyduğu Etem Ruhi Üngör’ü evine davet ederek dedesinin lavtasını hediye edivermiş. Dünyanın en uzun süre yayım lanan iki m üzik b ilim i derg isind en b iri olan ‘Musiki Mecmuası’m, kurucusu Sadettin A rel’in ölümünden sonra 41 yıld ır tek başına çıkaran Etem Ruhi Ü ngör’ün sevgili çalg ıların ın yoğun olarak yer aldığı salonunun en göze çarpan eşyası ise eski Türkçe bir levha. Levha. 1891-1982 y ılla rın d a yaşa ya n ünlü Hattat Hamid Ayta ç ’a ait ve b ir

22 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


Bize katılm ak için bir neden daha!

İsteyin yeter.

merkezdeyiz. G s n n r iB o a

Sadece 6 ayda 71 yerleşim merkezini kapsama alanımıza aldık.

i

AriaMerkez 444 1 555

k 555

m, www.aria.com.tr


Devam ediyoruz Adana

Edirne

Köyceğiz

Adapazarı

Elazığ

Kuşadası

Afyon

Erzurum

Kütahya

Alanya

Eskişehir

M alatya

Aliağa

Fethiye

M an avgat

Ankara

Finike

M anisa

Antakya

Foça

Marmaris

Antalya

Gaziantep

Milas

Balıkesir

Gebze

M u ğla

Beldibi

Gölcük

Nevşehir

Bergama

İçel

Osmaniye

Bodrum

İskenderun

Samsun

Bolu

İsparta

Selçuk

Bursa

İstanbul

Serik

Çamyuva

İzmir

Side

Çanakkale

İzmit

Tekirdağ

Çerkezköy

Kalkan

Tekirova

Çeşme

Kapadokya

Torbalı

Çınarcık

Kaş

Trabzon

Dalaman

Kayseri

Urfa

Datça

Kemer

Urla

Denizli

Kırklareli

Yalova

Didim

Konya

Yatağan

Diyarbakır

Korkuteli

İsteyin yeter.

G S iîm

Türkiye'nin kapsama alanı en hızlı genişleyen GSM operatörü olm aktan m utluyuz.

B C O

AriaMerkez 444 1 555

i

km,

555

www.aria.com.tr


Koleksiyonun değerli parçalarından kartal kanadı kemiğinden yapılma koşneyler (üstte solda). Çeşitli neyler ve kavallar (üstte sağda). Ünlü hattat merhum Hamit Aytaç’ın levhası: ‘Ehl-i musikijina pîrî ya hazret-i Cebrail’ (altta). / Koşneys, also knovvn as çiftes, made (rom eagle's vving bones are among the most precious pieces in the collection (above left). Various neys and flutes (above right). An inscription by the calligrapher Hamit Aytaç relating the myth about how the angel Gabriel came to be the patron saint of musicians (belovv).

Türk efsanesine göre Cebrail’in m usikişinasların p iri oluşunu anlatıyor: “Yüce Allah ilk insan olarak bilinen Adem ’in kalıbını y a ra ttık ta n sonra ru ha,

instrument to be seen is a longnecked stringed instrument called a cura. There are bells from almost every part of Turkey, and a nefir dating from 1859 made from the horn of a wıld goat and used to cali worshıppers to the ceremonies of the Bektaşi den/ishes. A rectangular drum of a kind no longer made today comes from the Mediterranean tovvn of Silifke, and there is even a conch shell of the type knovvn as a triton, vvhich sailors

‘Adem ’in ruhuna gir’ diye em­ reder. Ruh girm eye korkar. O zaman Tanrı, meleği Cebrail’e ‘Cennetten koşneyi getir ve çal’ d iye em reder. Bu yüce em ir üzerine Cebrail cennetten alıp getirdiği koşneyi çalar ve mest olan ruh bedene girer.” (Usta Mehter Koçi Risalesi, 1327). E fsa n e d e b ah si g eçen koşneylerin en ilginç örnekleri de

used to communicate at sea. These shells vvere also blovvn by circumcisers to announce that the operation vvas över.

Ü n g ö r’ün k işisel m üzesinde. Bunlar bir asır önce kartal ka­ nadı kem iğinden üretilm iş. Sinekeman, nefir, kanun ve ke-

The many vvind instruments in Üngör's collection ınclude the 25 S K Y L İF E

K A S IM

N O V EM 8E R 2001


inanların arasında dikkat çeken kaplumbağa kabukla­

zuma (Turkish oboe), the longest type of vvhich is made in

rından yapılm a çalgı ise bildiğim iz cura. Üngör’ün kişisel müzesinin hemen her köşesinde Türki­ ye’nin farklı yörelerinden çanlar da yer alıyor. O, zaman zaman bunları çalarak uçsuz bucaksız kırların ve or­ manların hayalini kuruyor. Bektaşi zikirlerinde kullanı­ lan ‘nefir’ adlı aletin doğal malzemesi dağ keçisi boynu­ zu. Boru şeklindeki nefir, inananları zikre davet ediyor. Artık üretilm eyen dört köşeli davul ise Silifke’de kulla­ nılırmış. Triton adıyla bilinen denizkabukları denizcile­

vvestem Turkey, and vvhich becomes shorter as it crosses the country eastwards. Üngör explains that this reflects variations in musical tastes from region to region, the people of western Turkey finding the sound of the small zurna too piercing, and those of the east the sound of the long zurna too deep. Üngör explains that no country in the vvorld has such a great range of musical instruments, including 25 types of zurna

rin haberleşme aleti imiş. B ir zamanlar sünnetçiler de sünnet işlem inin tamamlandığı haberini tritonu öttüre­ rek duyururlarmış.

Anadolu’nun (eşitli bölgelerinden davul tokmakları (üstte). Üstünde ‘Darülelhan’ yazılı def (solda). Merhum Reşadi Baba (Turgut Çağlar) tarafından bir def üzerine işlenen desen ve yanında Silifke’ye ait köşeli davul (altta). / Drum sticks from various regions of Turkey (above). A tambourine inscribed vvith the word Darülelhan, the former name of İstanbul Conservatory of Music (left). Decoration on a tambourine made by the late Turgut Çağlar, alias Reşadi Baba, and an unusual square drum from Silifke (belovv).


Türkiye’de 18. yüzyıla ait 6 burgulu tek santur (üstte). Manisa yöresinden teneke kemane (altta). Ali Ufkîye ait bir nota say­ fası (en altta). / This I8th century santur or dulcimer with six pegs is the only one of its kind in Turkey (above). A tin kemane from Manisa (belovv). A page of music recorded by the I7th cen­ tury musicologist Ali Ufkî (bottom).

Bektaşi tarikatine ait ‘nefir’ 1859 yapımı. 1882 yapım ı ‘girift’ ise G i­ riftzen Asım B e y ’e ait. Ney, dilli kaval, dilsiz kaval, madeni kaval, ka­ mış kaval, bağlama serilerinin yanı sıra Üngör’ün koleksiyonunda bir de zurna serisi bulunuyor. Zurna serisinin ilg in çliğ i boyutların yöreye göre planlanmış gibi küçülm esinden ileri geliyor. Trak­ ya, zurnası en uzun olan bölge. B atı’dan Doğu’ya doğru gittikçe boy da kısalıyor. Üngör, bunun nedeninin yalnızca m üzik zevkinin her bölgede değişiklikler göstermesi olduğunu söylüyor. Trakyalı küçük zurnanın sesini ‘cırtlak’ bulurken, Karslı Trakyalı’nınkini fazla kaim buluyor. Büyükten küçüğe g eçild ikçe zurnanın sesi in celiyor. Türk çalgılarının dünyada en fazla çeşidi olan çalgılar olduğunu söyle­ yen Üngör, 25 farklı türde zurna olduğunu belirtiyor. Modernizmin folkloru öldürdüğünü gözlem leyen Etem Üngör, bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Mesela yüz se­ ne önce adam para verip keman alamıyor, ne yapsın? Eline geçirdiği yağ tenekesine bir sap takıyor ve onu keman olarak çalıp müzik zevkini tatmin ediyor. Şim di­

S y ^ i B o n e . He regrets passıng of local traditıon ın our mod­ em world. ‘A century ago,' he says, 'people could not afford to buy a violin, for example, so they vvould improvise from the materials available. A man vvould take a large tin, attach a neck to it, and play it like a violin. Shepherds today no longer play pipes, but take a battery-operated transistor along vvith

k i zam anın çob an lan artık kaval çalm ıyor, a lıyo r p illi radyosunu eline onu d in li­ yo r. T e k n o lo ji g e liş tik ç e folklor ölüyor. Benim çocuk­ luğum da her evde b ir kişi bir enstrüman çalardı, bu ya ud, ya da tanbur olurdu.” B ir öm rü Türk çalg ıların ın peşinde, m üzik dünyasının gizli değerlerini keşfederek, ortaya çık arm ak la g eçiren Üngör’ün artık iki dileği var; ilki elbette ki binbir emekle

them and listen to that. As technology advances tradition dies. İn my childhood someone in every family played a musical instrument, usually an ud or a tanbur.’ After devoting a lifetime to collecting and researching Turkish musical instru­ ments, Üngör now has two unfulfılled wishes, one being to open a museum for his collection. But his other vvish took us by sur-

^■prrwy)^v ÎCÎJO

topladığı çalgılarının gerçek bir müzeye kavuşması, diğe­ ri ise biraz şaşırtıcı; Arjan­ tin’e gitmek ve doyasıya tan­ go dinleyip, tango yapanları seyretmek.

prise: He wants to visit Argentına to listen to tango music and vvatch tango dancers! •

• b

:;v j

‘X


le x t andphotos FARUK ÜRÜNDÜL* / PRINT PHOTOBANK TURKEY


Bir yanında Anadolu’nun bereketli toprakları, diğer ya­ nında Ege’nin mavi güzelliği. Seferihisar’ın üç bin yıllık öyküsü, hem toprakla denizin, hem de küçük Asya’da yeşeren kültürlerin izlerini taşıyor. Önünüze bazen, 15. yüzyıldan kalm a bir m edrese, bazen bir Rom a veya Türk hamamının yorgun kalıntıları, bazen de tonların eşsiz tapınaklarından biri çıkıveriyor. Zeytinlikler ve iizüm b ağ larıyla be­ zenm iş to p ra k la r, kıyıda uzun kumsal­ lara, yatların Ege’nin tadım çıkardığı ses­ siz ve sakin koylara uzanıyor. Seferihisar, İzm ir’in 35 kilometre güney­ batısında, İzmir-Kuşadası yolu üzerin­ de, 20 bin nüfuslu bir ilçe. 40 kilom et­ re lik s a h ili uzun kum salları nedeniy­ le y a z lık ç ıla rın da gözdesi. Bu nedenle yazın nüfusu 50 bini aşıyor. Bah ar ayla. rında ve kışın doğa-

On the one hand the fertile soil of Anatolia, and on the other the sapphire beauty of the Aegean. Seferihisar's three thousand year old story has been shaped by both earth and sea, and ınfluenced by many of the cultures which have succeeded one another. Here there is a 15th century medrese, there the vveary ruins of a Roman bath, and beyond you encounter the stili splendid remnants of an lonian temple. Olive groves and vineyards stretch in one direction. and in the other the sea laps long sand beaches and tranquil bays where yachts lie at anchor. Seferihisar is a town 35 kilometres southvvest of İzmir

Seferihisar içinde küçük bir sığlık: Sığacık Lima­ nı (üstte ve sağda). Teos’ta Dionysos Tapınağı kalıntıları (kar|i sayfada üstte). Azmak Koyu ya­ kınında i|lenmi§ bir taş (sağda o rta d a ). Teos (en sağda). / Sığacık Harbour at Seferihisar (above and right). The ruins of the Temple of Dionysus at Teos (facing page ab o ve). An ancient carved stone near Azmak Bay (centre right). Teos (far right).


severlerin, yürüyüşçülerin, bisikletlilerin gözdesi haline geliyor. Deniz kıyısındaki küçük lim anı, yeni yapılan baraj gölü, çam orm anlarıyla bezenmiş tepeleri, hafta sonları kent yorgunlarına sığınak oluyor. Seferihisar’ın köyleri çamların, çınarların, meşelerin ve

on the Kuşadası road. Although its populatıon is just 20,000, ın summer this is swollen to över 50,000 by holidaymakers attracted by the many fine beaches, and throughout the rest of the year many vvalkers and cyclists come to enjoy the beautıful countryside. The small harbour, new reserv/oir, and

tabii sincapların ülkesi olmuş. Asırlık zeytin ağaçları ve sonbaharda renklerin yangınını sunan bağlar yamaçları bezemiş. Köy pazarlarında, yol kenarındaki tezgâhlarda satılan, kehribar renkli, kocaman taneli üzümlerin tadını unutamazsınız. Seferihisar’ın verim li toprakları, Türkiye m andalina üretim inin yüzde 35’ini karşılıyor. 35 yıllık

pıne clad hi11s are favourıte destinations for vveekend escapees from the city. Squirrels make theır home ın the pines, planes, oaks and ancıent olive trees which surround the villages of the district. İn autumn the vınes blaze with colour and delicıous large amber coloured grapes are sold ın vıilage markets and at


bir geçmişi olan satsuma türü mandalina üretimi, 400 bin ağaçla 20 bin tona ulaşmış. Gödence ve Beyler köy­ lerini çevreleyen tepelerde, köy yollarında yapılacak yürüyüşlerde, her adımda devingen Anadolu kültürü­ nün bir parçası olduğunuzu hissediyorsunuz. Y eşilin gölgesine sığınmış taş evler, bulutların gölgesinde sun­ durmalar, yağız atlar... Bahçede pekmez kaynatanlara, atlı bir urgan satıcısı, ko­ vanlardan bal toplayan arıcılar katılıyor. Ö zellikle at, bu inişli çıkışlı coğraf­ yanın vazgeçilm ez ulaşım aracı olma özelliğini hâlâ koruyor. Yürüyüşte yo lu ­ nuzu bazen eski bir zey­ tinyağı fabrikası, bazen de artık kiler olmuş bir değir­ men kesiyor. Birden gözü­ nüze, çam ağaçlarıyla be­

roadside stalls. Mandarine oranges also grovv in abundance here, accounting for 35% of Turkey's total production. The 400,000 trees of a satsuma variety grown here since the 1960s give a crop of 20,000 tons of fruit. VValking along the lanes in the hills around the villages of Gödence and Beyler gives you glımpses into the tradıtional rural life of this area. You pass stone houses in the shade of green trees, lean-to sheds for livestock, pastures with grazing horses, women boiling pans of grape juice

Osmanlı döneminden kalma Sığacık Kalesi’nin yapımında Teos’tan geti­ rilen taşlar da kullanılmış (üstte). Seferihisar’ın köyleri çamların, çı­ narların, meşelerin ve sincapların ülkesi (solda). / Stones brought from Teos were used to construct Sığacık Castle in Ottoman times (above). Squirrels abound in the vvoodland of this area (left).

zenmiş tepelerin ardından, güneş ışıklarıyla yıkanan 34 S K Y L İF E

K A S IM --jfc .

N O VEM BER 2001


Güven, yalnız deneyim değil

Hayran kaldığımız tüm o çağının ilerisindeki eserler geçmişte kalmadı. Dikkatli bakarsanız yansım alarını bugün de görebilirsiniz...

Those highly adored edifices that are beyond their era are not buried in the past. You can see their reflections even today if you look around carefully.

alüminyum s a n a y i v e t i c a r e t a ş Yakuplu Köyü Yolu 34 80 0 B. Çekmece - İstanbul Tel: 0 2 12 875 35 80 (pbx) Fax: 0 2 12 875 13 14 internet: www.cuhadaroglu.com.tr e-mail: info@cuhadaroglu.com.tr .b ir Ç U H A D A R O Ğ L U

H o l d i n g k u r u lu ş u d u r


Seferihisar’ın köylerinden Gödence’de üzüm ve zeytin yetişiyor (üstte). Seferihisar yamaç­ larında bağbozumu (solda). At, bu engebeli coğrafyanın vazgeçilmez ulaşım aracı (altta). Grapes and olives are grown at Gödence, a village near Seferihisar (above). Harvesting grapes on the hills near Seferihisar (left). Horses are stili widely used in this hilly locality (below).

for grape molasses in their yards, a rope seller with his horse, and bee keepers collecting honey from their hives. İn this hilly district horses are stili widely used means of conveyance. You may also come across an abandoned olive oil factory or a mili novv used as a barn. Then suddenly you catch sight of the sun washed waters of the Aegean shimmering gold in the far distance behind vvooded hills. The history of this beautiful part of the world goes back three thousand years. Although it is thought that the Carians were the first people to settle in Se­ ferihisar, its knovvn history begins with Ege’nin altın renkli suları takılıyor. Anado­ lu’yla Ege’nin buluşmasına tanıklık ettiğini­ zi fark ediyorsunuz. Bu güzel belde doğa­ dan ve tarihten yana bir gün geçirmek is­ teyenlere 3 bin yıllık hikâyesini anlatmakta da cöm ert. Seferihisar’a ilk yerleşenlerin Karialılar olduğu sanılsa da, bilinen tarihi 12 îon kentinden biri olan, Teos ile başlı­ yor. M Ö 1050’de kurulan Teos, kısa za­ manda bir ticaret merkezi, sanat, eğitim ve bilim yuvasına dönüşüyor. Prien e’li Hermogenes tarafından yapılan Dionysos Tapınağı’nın da yer aldığı, Sığacık yakınında­ ki Teos ören yerinde bu zengin kültürün mimarî izlerini görmek olası. Daha güney­ de yer alan diğer lon yerleşim lerinde yü­ zey bulguları bu kadar zengin değil. Doğanbey Burnu’ndaki Myonnesos ve Seferi­ hisar'ın güney sınırındaki Lebedos’ta an­ cak eski kent surlarından bölüm ler görüle­ biliyor. Myonnessos veya Çıfıt Kale ya da

Teos, one of the 12 cities of the lonian Federation. Founded in 1050 BC, Teos quickly grevv into a centre of trade, art, philosophy and Science. The Tem ple of Dionysus built by Hermogenes of Priene is just one of the magnificent buildings among the ancient ruins of Teos near Sığacık vvest of Seferihisar. None of the other lonian settlements further south have so much left to


C otton fabric..our expertise.

maSER ►

is a su bsid iary o f f V l / \ « j E I V HOLDİNG INC

Bağlar Malı. Fatih Cad. Martı Sokak N o.2 3 4 5 4 0 Güneşli - Bağcılar/ Phone : +90 2 1 2 4 7 4 32 4 6 Fax : +90 2 1 2 4 7 4 32 50 \vww.serdo.com serdo@maserholding.com

Tostod tor hormfuj substancı^ Schodstoftgopruttc Toxtıllon

Test nostanze nocive Ö ko Tex Standard 100


15. yüzyıldaki adıyla Cüneyd Kalesi’nde, sarnıç ve yapı kalıntıları Osmanlı döneminden kalma. Roma dönem in­ den ise, Beyler köyündeki su kemerleri ve güneyde Karakoç kaplıcaları yakınındaki hamam kalıntıları görüle­ biliyor. Karyalılar ve tonlarla başlayan serüven, Rom alı­ larla devam etmiş. Seferihisar adını M Ö 30’da Rom alıla­ rın Anadolu’yu işgali sırasında bölgeye gelip, çok beğe­ nerek yerleşen Kom utan Tysaferin’e borçlu. Kent 11. yüzyılda Selçukluların eline geçince adı da ‘Tysaferin H isarı’ olarak devam etmiş. Osm anlı dönem inde Sivrihisar olarak anılsa da Türkiye Cumhuriy e ti’nin kuru lm asıyla Seferi Hisar adını almış. Selçuklu ve Osm anlı dönem ine ait m im arî örnekler ilçenin her tarafına ya­ yılm ış. Kum salı ve denizi ile ünlü Azm ak K o yu yolu n d aki 14. yüzyıl medresesi ve hamam

Seferihisar’ın eski yerleşim bölgesi Turabi Mahallesi’ndeki çeşme tarihi yaşatıyor. Ön­ deki sütun başlığı Teos’tan (üstte). Eski değirm en, şimdi tah ıl am barı (sağda). The historic fountain in Türabı, the old quarter of Seferihisar, and ın beside it a column capital from Teos (above). An old mili, now used as a barn (right).

show of their former splendour. O f Myonnesus on the headland of Doğanbey Burnu and Lebedos south of Seferihisar only sections of the ancient city walls survive above ground. The cistems and other ruins at Myonnesus, today known as Çıfıt Kale and in the I5th century as Cüneyd Kalesi, ali date from the Ottoman era. At the village of Beyler are Roman aqueducts, and the remains of a Roman bath can be seen near the thermal springs of Karakoç to the south. When the Romans, successors to the Carians and lonians, occupied Asia Minör in 30 BC, the Roman gen­ eral Tysapherin liked Teos so much that he settled here, and ıt became known as Tysapherin Castle. W hen the Seljuks conquered the city in the I Ith centu­ ry they continued to cali ıt by this name, vvhich changed slightly över the centuries to become the modern Seferihisar, ‘hisar’ being the Turkish for castle or fort. Seljuk and Ottoman buildings are numerous throughout the area, one of the oldest and best preserved being the I4th century bath and medrese with domed arcades and cells with fireplaces. They lie on the road to Azmak Bay, famous for its sand and sea.


Seferihisar’ın Kurtuluş Günii’nde baraj göleti etrafında her yıl düzenlenen dağ bisikleti yarışları, bisiklet meraklılarını bu rotaya çekiyor. / Seferihisar celebrates Liberation Day with annual mountain bike races around the reservoir. The event attracts large numbers of competitors and spectators.

da bunlardan biri. Kubbeli revakları ve ocaklı odaları iyi

At the nearby village of Düzce, formerly Hereke, are many

korunmuş durumda. Düzce ya da eski adıyla Hereke köyünde, antik bir yerleşim in izleri olabilecek pek çok işlenmiş taş da bulunuyor. B ir başka Osmanlı dönemi eseri de Seferihisar ilçe mer­ kezindeki Ulucami. Kentin eski yerleşim bölgesi Turabi M ahallesi’ndeki cam inin, mihrabı ve Seferihisar’ın sim­ gesi sayılabilecek çeşme de ilgi çekici. Dar sokakların arasında dolaşırken, karşınıza çıkıverecek küçük sünnet alayı ve çalgıcılar da bu manzarayı tam am lıyor. Yine

carved stones vvhich may indicate the existence of an ancıent settlement here. Another Ottoman building is Ulu Mosque in the town of Seferihisar itself, located in the old quarter knovvn as Turabi Mahallesi. The prayer niche and fountain of the mosque are its most famous features, the latter ın particular being regarded as the tovvn’s landmark. As you explore the narrovv streets, the traditional scene suddenly comes alive vvith a small circumcision parade and musicians. The most ımportant of ali the Ottoman buildings in the district is the 15th century castle at Sığacık, beneath vvhose vvalls small fishing boats rock gently in the harbour. Around the castle are fish restaurants vvith their temptıng displays of gilthead bream, vvhite bream and red sea bream.

O sm anlı dönem inden önem li b ir eser de Sığacık ta. Gölgesinde küçük balıkçı teknelerinin oynaştığı kale, 15. yüzyıldan kalma. Çevresinde yer alan balık lokanta­ larının vitrinlerinde, Ege'nin cöm ertliğinin sembolü mer­ canlar, çipuralar, karagözler insanı bir ziyafete davet ediyor. 11 E y liıl’deki Kurtuluş G ünü’nde geleneksel ola­ rak düzenlenen triatlon ve dağ bisikleti yarışları, doğa sporlarına gönül verenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Baraj gölü çevresindeki parkur zorlu da olsa, her yaştan spor­ severler yarışmanın ve keyifli bir günün tadını çıkarıyor­ lar. Seferihisar’da siz de hem doğadan, hem de tarihten yana bir gün geçirebilirsiniz. Bu, 3 bin yıllık serüvenin herhangi bir günü olabilir. •

Liberation Day on I I September is celebrated ever/ year vvith triathlon and mountain bike races vvhich attract large numbers of competitors and spectators. The course around the resen/oir is challenging, but thoroughly enjoyed by com­ petitors of ali ages. So a visit to Seferihisar at any time of year holds plenty of interest, whether your preference is for natural scenery or history. And if it is the latter you can pick your period from three thousand years. ■

* Faruk Üründül, fotoğrafçı.

* Faruk Üründül is a photographer. 39 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


RENAULT

OTOMOBİ LLER YARATIR

Yeniden tartışma konusu


B y NECDET SA K A O Ö LU *

Visual materials CENGİZ K A H R A M A N


The Tanzimat or Reform Penod of 1839-1876 marks the

T ü rk iy e tarihinde Tanzimat Dönem i (1839-1876) Avru­ pa uygarlığıyla bütünleşmenin başlangıç evresi kabul edilir. Türk kızlarının İptidaî (ilk ) ve Rüştiye (orta) üstü meslek okullarında okuma olanağına kavuşmaları da bu dönem in önemli bir yeniliği olur; 1870'te önce Dârt'ılmuallimât (Kız Öğretmen O kulu) ardından da İnas (kız) Sanayi Mektebi açılır. 1869’da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi nin (G enel Eği­

beginning of westernisation in Turkey. One of the important innovatıons of these years vvas the establıshment of vocatıonal schools for girls who had graduated from primary or junior high schools, the first being the Dârülmuallimât or Teacher Training College for Girls vvhich opened in 1870, followed shortly afteı^vards by the Girls College of Art. An important turnıng point had been the Regulations for Public Education of 1869 vvhich made primary education

tim T ü z ü ğ ü ) y a ­ yım lanm ası üzeri­ ne, M aa rif N azırı Saffet Paşa’nın bir girişimde daha bu­ lunarak söz konu­ su nizamname ge­ reği kız mekteple­ rine bayan öğret­ men yetiştirilm esi iç in 8 Şub at 1870'te b ir sın av y a p tırd ığ ı ve 32 kız adayın seçildi­ ği saptanıyor. Aynı g ü n le rd e M a a rif M eclisi nde de bu yeni okulda oku­ tu la cak d erslerin

compulsory for boys and girls. To train vvomen teachers for girls' schools, Minister of Education Saffet Paşa decided to estab-

Muallimler 1930’lu yıllarda okulun bahçesinde ‘fotoğraf çıkartm ak’ üzere objektife gülümserken (üstte). Bir okul gezisi hatırası (solda). T each in g s taff photographed in the school g rounds in the 19 3 Os (above). The pııpils on a school outing (left). 44 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


Ulûm-ı D iniye ve Ahlâk, Kavaid-i Lisan ve İnşâ (dilbilgi­

lish a teacher traıning college, and an entrance examınation

si), Hesap, Ameliyat-ı H ayatiye (uygulam alı ev işleri). Naktş, Resim, Hatt-ı Sülüs ve Nesih (yazı), Târih-i Osmanî ve Coğrafya olması; öğrencilerin, asıl derslerine yeterince zaman ayırm alarına engel olur düşüncesiyle Fenn- i M usikî dersine ise daha ileride yer verilm esi ka­ rarlaştırılır. Dârülm uallim ât’ın ilk müdürü Em in Efendi adında yaşlı bir aydın, öğ­ retm enleri de şunlar olur: Musa Efendi (din ve ahlâk),

was held on 8 February 1870. Thirty-two girls w on places at

Hacı Râşid Efendi (yazı), İs­ mail Efendi (tarih ve coğraf­ ya), Z alk er Efend i ve M a­ dam Palker (resim ), Hatice Hanım , Madam Eliza May-

Dârülmuallimât’ta son dönemde ders programlarına fen ve matematik ders­ leri de eklenmişti. Fotoğrafta Tabiat Bilgisi Laboratuvarı görülüyor (üstte). Geleceğin öğretmenleri elişi dersinde ‘şaheserleriyle (sağda). / Science and mathematics lessons were later added to the cum cıılum , and this photograph shows the nature study laboıatory (above). Traınee teachers with their 'masterpieces' in the handıcıaft lesson (right).

the new school, w hose curriculum was to consıst o f relıgıon and moralıty, grammar, arıthmetıc, domestic Science, embroıdeıy, drawıng, calligraphy, O tto m an history and geography. Music lessons w o u ld be ıntroduced at a later date. T h e school's first headm aster was an elderly ıntellectual named


Emin Efendi, and the teaching staff, consisting of both men and women, included Musa Efendi (religion and morality), Hacı Râşıd Efendi (calligraphy), İsmail Efendi (history and geography), Z alker Efendi and Madame Palker (art), Hatice Hanım, Madame Eliza Maynok and Madame Arnik (embroidery). A large house in the neighbourhood of Yerebatan in İstanbul was rented to house İstanbul Teacher Trainıng College for Girls, vvhich was opened by Saffet Paşa on 26 April 1870. At the opening ceremony he delivered a long speech about the respect and esteem ovving to girls and women, the importance of their education and training, mutfağında bembeyaz giysiler içinde, iyi birer öğretmen ve zevce olma ümidiyle verilmiş bir poz (üstte). ‘Sağ­ lam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünü haklı çıkartan kızlarımız, beden eğitimi dersinde (altta). / Pupils in the school kitchen where they learned cookery (above). ‘A healthy mind needs a healthy body’: pupils during a physical education lesson (belovv).

nok ve Madam Arnik (nakış). Dersaadet Dârülm uallim âtı adı verilen okul, Yerebatan semtindeki kiralık bir konakta Saffet Paşa’nın uzun söy­ leviyle 26 Nisan 1870’te açılır. Söylevde kızların ve ka­ dınların yaradılışları gereği saygı ve saygınlığa lâyık ol­ duğuna, eğitim ve öğretim lerine de özen gösterilmesi

and the adverse consequences resulting from the neglect of female education in eastern countries. The opening of this school was

an important landmark for the education of vvomen in Turkey. Initially the course lasted one year, and ın 1871 Turkey's first 17 vvomen teachers graduated and were appointed to teaching posts at girls' schools in İstanbul. They vvere the pioneers of Turkish vvomen teachers. who today number hundreds of thousands.


Bilgisayar yazılımları, şirketinizin sinir sistemi gibidir. Birbirleriyle ne kadar uyum içinde çalışırlarsa şirketinizin çevikliği o kadar artar. Şirketinizin çevikliği ne kadar artarsa o kadar kazanırsınız.

Biz, şirketinizin ‘çevikliğini’ artırmak için çalışıyoruz. Yazılımlarımız sayesinde, şirketlerdeki en zor projeler ‘çabuk’ hayata geçiyor; projenin yararı çok kısa bir süre içinde görülüyor. Üstelik bu projeler, yine yazılımlarımız sayesinde, ekonomik, stratejik ya da sektörel şartların değişmesi durumunda, kolaylıkla yenilenebilecek ‘esnek’ bir yapıya sahip oluyor. Bu esneklik, şirketlere, hızla değişen ortamlarda büyük bir manevra yeteneği sağlıyor. Gelelim projelerin başarısında önemli rol oynayan diğer kavramlara: Kullanım kolaylığı ve yönetilebilir olma. Yazılımlarımızdaki bu özellikler, çabukluk ve esneklikle birleşince, şirketlerin ‘verimliliği’ artıyor. Ayrıca; yeni eklenen sistemler mevcut sistemlerle uyum içinde çalışıyor, böylece yatırımların korunması şirketlere ‘istikrar’ sağlıyor. Yolunda sorunsuz bir şekilde yürüyen şirketlerin ‘kârlılığı’ artıyor. Özetle, masaüstüne ve kurumsal çözümlere yönelik her Microsoft yazılımı, şirketleri yeni bir kavramla tanıştırıyor: Çeviklik. Daha fazla bilgi için: www.microsoft.com/turkiye/kurumsalcozumler/

A B U K

SNEK ERİMLİ STİKRARLI ÂRLI

Şirketleri

Ç.E.V.i.K yapan

yazılımlar


Okuldan üç ayrı görüntü; yemekhane, salon ve yatakhane. Büyük bir aileye ait kocaman bir ev gibi! / The dining-room, sitting-room and dormitory of the Teacher Training College for Girls.

gerektiğine dikkat çekilir. Doğu toplum larının kızların eğitimine önem verm emesinin kötü so­ nuçları açıklanır. Okulun açılması, o günün ko­ şullarında çok önemli bir yenilik demektir. Eği­ tim süresi bir yıl olan Dârülm uallim ât’tan, Türki­ ye'nin ilk 17 kadın öğretmeni 130 yıl önce (1871) me­

Subsequently the course was extended, first to two years and then to three, and the subjects taught increased vvith the addition of Turkish reading, teaching methods and music. Teaching methods vvere taught by Ayşe Sıdıka Hanım and music by Refika Hanım. Gradually the number of pupils also increased, and the college divided into tvvo sections for primary teachers and junior high schools teachers respectively. Although the male teachers appointed to the college were ali elderly, they vvere not permitted to converse vvith the female teachers or pupils, and vvere escorted from their studies to the classrooms. Even during lessons, male teachers vvere not permitted to come eye to eye vvith their pupils. At a time vvhen for a vvoman to reveal her face to any man other than close relatives was regarded as improper, this vvas not regarded as strange, hovvever, and girls vvho dreamed of pursuing a career longed to enter the school. İn 1895 the college moved to Mahrukîzade House in Koska, and in 1903 Arabic, Persian, composition, health, housekeeping and handvvork lessons vvere added to the curriculum. By 19 1I the college had trained 737 teachers, and novv began to accept boarders from the provinces. İn 1912 the college moved to Deı^iş Paşa House in Çapa, but this burned dovvn shortly afterwards, and for tvvo years the college vvas housed in temporary premises until moving to a magnifîcent new buılding of its own in Çapa.

zun olur. Bunlar, günümüzde sayıları yüz binleri bulan Türk kadın öğretmenlerin öncüleri olarak İstanbul’daki kız mekteplerine atanır. Öğretim süresi önce iki yıla, daha sonra da üç yıla çı­ kartılan, programına T iirk î Kıraat (Türkçe okum a), Usûl-i Tedrisi (öğretim yöntem i), M usikî dersleri de ekle­ nen ve mevcudu giderek artan Dârülm uallim ât’ta, Ayşe Sıdıka Hanım Usûl-i Tedrisî, Refika Hanım musikî muallim eliği yapar. ‘Sıbyan’ (ilköğretm en) ve ‘Rüşdî’ (ortaöğretm en) şubelerine ayrılan okulda yaşlan hayli ilerlemiş olan erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenler ve ‘m ualli­ me nam zedi’ kızlarla görüşm elerine izin verilm em esi, kendi odalarından ‘mubassır’ (gözcü) eşliğinde dersha­ nelere gidip, öğrencileriyle göz göze gelm eden ders verm eleri o günkü ‘kaç göç' koşullarında kuşkusuz do­ ğaldı. Meslek edinm eye ve topluma açılm aya can atan kızlar içinse bu okula girmek bir idealdi. 1895’te Koska’da Mahrukîzade Konağı’na taşınan Dânilmuallimât'ın programı 1903’te bir daha yenilenirken Arabî, Farisî, Kitabet ve Tatbikatı (yazışm a), Hıfzıssıhha (sağ lık ), İdare-i B eytiye (e v yönetim i), E l H ünerleri dersleri de konulur. 191 l ’e değin kırk yılda 737 mezun veren okula, taşradan gelen leylî (yatılı) kızlar da alın48 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


maya başlanır. 1912 Çapa’daki Derviş Pa­

Arka bahçedeki tenis kortunda bir çiftler müsabakası (üstte). Okulun geçmişte ka­ lan bahçe düzenlemesi (solda). / Playing tennis on the court in the back garden (above). The form er building of the school (left).

şa Konağı’na taşınan okul, burası yanınca iki y ıl geçici binalarda hizm et verir ve 19l4’te aynı semtte yap ılan kendi gör­ kem li binasına taşınır. Cephesi ve kimi mekânlarındaki Kütahya çinileri, ustuka işçiliği (alçı işi) dekoras­ yonlarıyla dikkati çeken bu güzel binanın kapı kitabesinde ‘Dârülmuallimât-ı Â liye’ (Yüksek Kız Öğretmen O kulu) yazılıdır. Birinci Ulusal M im arlık Dönemi üslubun­ daki bu yapı ile müştemilatında, ‘İptidaî K ıs m ı’ (U y g u la m a ilk o k u lu ), ip tid a î Dârülm uallimât (Ilköğretm en O kulu), ‘Ana M uallim M ektebi’ ve ‘Ana M ektebi’ fa­ aliyet gösteriyordu. B u yeni dönem de, dört okulun yatılı ve gündüzlü mevcudu bin d olayın d ad ır. 1922’de A n kara’daki M illî Hüküm et’in M aarif Vekâleti’ne bağ­ lanan Dârülm uallim ât’ın, 1923’te pencere­ lerind eki tüm kafeslerin kaldırılm asıyla ‘kafes devri’nin sona ermesine öncülük etmiş olması an­ lamlıdır. Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Riyaziyat (matema­ tik), Tabiiyat (doğal bilim ler) şubelerini kapsayan ‘Orta Dârülm uallim ât’ta sinema gösterilerinin, konferansların, piyano çalışm alarının, bahçede jimnastik ve oyun faali­ yetlerinin, yaz okulu ve mesleki kursların yoğunlaşması; yanan kütüphanenin yerine daha büyüğünün yapılm ası da okulun, ‘İstanbul Kız Muallim M ektebi’ adıyla anıldı­ ğı Cum huriyet’in ilk yıllarındadır. Daha sonra ‘Kız Öğ­ retm en O k u lu ’ adını alan bu tarihî kurum , yüzlerce genç öğretmen adayının anılarıyla dolu Çapa’daki bina­ sını 1946’da İstanbul Eğitim Enstitüsü’ne bırakarak Balmumcu’ya, oradan da Ortaköy’e taşınır. •

college vvas subsequently divıded into literatüre and history, geography, mathematıcs, and natural sciences departments. Film shows, lectures, pıano lessons, gymnastics and folk dancıng, summer courses, and increased emphasis on teaching methods vvere other innovations in this later period. İn 1946 the school moved to Balmumcu, and from there to Ortaköy.»

* Necdet Sakaoğlu, yazar.

* Necdet Sakaoğlu ıs an author of numerous books on hıstoncal subjects.

The façade and some parts of the interior were decorated with Kütah/a tiles and omamental plasterwork, and över the door the inscription nead Dârülmuallimât-ı Aliye (H igher Teacher Training College for Girls). The building was ın the First National Architecture style, and consısted of primary school and nursery school teacher training sections, with a primary and nursery school respectively for practical training. Now the school had around one thousand boarders and day pupıls. İn 1922 the college was placed under the auspices of the new Turkish govemment in Ankara, and in 1923 the lattices coverıng the windows of the building were taken dovvn, marking the end of the era of the seclusion of women. The

49 S K Y L İF E

K A S IM

N O V EM BE R 2001


Herkesin sizden çekindiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Kendine olan güvenini sizin gözlerinizde aramayan biri, bu önyargınızı tamamen ortadan kaldırmaya hazır. Gerçek anlamda "size özel" bankacılık hizmetleri... Beklentilerinizin sizinle yüz yüze görüşerek belirlendiği bir anlayış... En doğru yatırım stratejileri... Dünya çapında genel bankacılık hizmetleri, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı... Hepsi, en özel haliyle Akbank Private Banking’de.

Size özel, sizin kadar özel.

AKBAN K PRİVATE BANKING


Evrenin sonsuzluğundan bugüne

STONES

TAŞLAR

Out o f the Earth's origins

Text and photos Y IL D IR IM G Ü N G Ö R* / PRIN T PH OTOBANK TURKEY


K ız g ın bir kor halinde bulunan dünya soğumaya başla­ dığında oluştular. H er şeyden ve herkesten önce yeryü­ zünün kalıcı varlıkları oldu taşlar. Dünya yok oluncaya kadar da var olacaklar. M ilyar yılla anılacak denli uzak olan yaşamların izlerini taşıdılar bizlere. Gün oldu dün­ yadaki yaşamların sona ermesine neden oldular. 65 m il­ yon yıl önce evrenin sonsuzluğundan kopup gelerek dünyaya çarpan ve başta dinozorlar olmak üzere canlı türlerinin büyük bir çoğunluğunun yok olmasına neden olan meteor da bir taştı. Gökyüzünde bir fener gibi asılı

They began to form as the red hot bali of the infant planet Earth gradually cooled. Stones were the first peımanent substances, preceding every other inanimate and animate entity, and will continue to exist until the end of the world. Deciphering the traces they bear of lives measuned in billions of years reveal the story of the past. The meteor which rushed out of the infinity of the universe 65 million years ago and struck the earth such a violent blow that the dinosaurs and most other living species then inhabiting the earth were destroyed vvas a rock. The moon hanging like a lamp in the


Doğada görüldüğünde herhangi bir taş parçasından farklı olmayan topaz yıkanıp temizlendiğinde sultanları dahi kıskandıracak görüntüsüyle insanı büyüler (üstte). Rengi ve kristalize yapısı ile flüorid ilgi çeken minerallerden (altta). / A dull looking stone is deaned and transformed into a dazzling topaz (above). Fluoride, vvith its crystalline formation, is an attractive mineral (below).

duran ve insanoğlunun romantizmini güzelliğiyle besle­ yen ay da m ilyonlarca yıl önce dünyadan kopmuş bir taş parçası! Dünyanın oluşumundan 4.6 m ilyar yıl sonra ortaya çı­ karak kendini yeryüzünün sahibi ilan eden insan, önce taşlan oyup tanrılar yarattı, sonra da korkarak taptı onlara. Bazen sa­ natçı yönü ağır bastı, taş taş üstü­ ne koyarak saraylar, tap ın aklar yarattı. Taşı kullanarak ko­ runaklı duvarların ar-

sky, whose beauty has inspired human romanticism, is a rock vvhich broke away from the earth billions of years ago. Human beings, who have proclaimed themselves the rulers of the world, appeared 4.6 billion years after the Earth formed. They carved stone in the image of the gods they created, and then vvorshipped them in fear and awe. Setting stone on stone they constructed magnificent palaces and temples. They imprisoned themselves behind defensive vvalls built of stone. They also discovered bewitching beauty and


kasına hapsetti kendini. Sonra insan, bazı taş­ ların içindeki gizemi, güzelliği keşfetti. En az bulunan türleri en değerli ilan etti. Sultanların zenginliği onlarla ölçülür oldu. Doğada bilinen 2000 adet m ineral olmasına rağmen, kaliteli süs taşı olarak kullanılanların sayısı ancak elli civarında. İnsanların gözünü kamaştırıp, kadınların boyunlarına, bilekleri­ ne, kulaklarına süs olan bu m inerallerin en

mystery concealed ın certain stones, and the rarest of these they regarded as the most precious. The riches of sultans and kings came to be measured in terms of such gems. Although there are two thousand knovvn minerals, only

Agat (akik) bazen bir yüzüğü süsler, bazen de ince dilimler halinde kesile­ rek içerdiği renk ve dokuyu sergiler (üstte solda). Kalsedon, yüzeyinin aldığı ilginç görüntü ve dokunulduğundaki pürüzsüz yapısıyla insanı rahatlatır (üst­ te sağda). Dumanlı kuvarsın enerji verdiğine inanılır (altta). / Agate may be used as ring stones or purely as ornaments, cut into thin slices to show off the lovely patterns (above left). Chalcedon has a wonderful smooth texture and fascinating surface structure (above right). Misted quartz is believed to instil the vvearer with energy (below).

around fifty of these are classifıed as gem stones. These include diamonds, emeralds, rubies, sapphires, aquamarines, topazes, amethysts, gamets, labradorites, opals, tourmalines, turquoıses, agate and onyx. Modern man, seeking to profıt from the insatiable demand for precious stones, leamed to make them artificıally in laboratories. Although these manmade stones were just as bright and beautiful as those found naturally, they never matched the prices of those of natural origin. Finding natural gem stones is a laborious and diffıcult task. Unlike many other minerals, they are generally scattered at random, and many types, including diamonds, emeralds, rubies and sapphires, conceal their beauty from the uninstructed eye, appearing as mere pebbles. On the other hand there are some, like amethysts, beryls and tourmalines, 55

S K Y L İF E

K A S IM

N O V EM BE R 2001


Küçük kuvars kristallerinin yoğunlaştığı bir kayaç parçası (üstte). Bir süs taşı dış görünümüyle sıra­ dan bir taş görüntüsü sunarken, iç yapısı ile hayalleri ateşler (sağda). Süs taşı olarak kullanılmayan Hornbland, ilginç görüntüsüyle dikkat çeker (altta). / A piece of rock containing small quartz crystals (above). A gleaming gem may be disguised as an ordinary pebble whose inner structure fires the imagination (right). Hornbland is not suitable for jewellery making, but this does not detract from its interest for collectors (below).

gözdeleri amber, elmas, yakut, zümrüt, akuamarin, safir, topaz, labradorit, ame

which immediately dazzle us vvith their remarkable crystalline structures. Although searching for gem I» stones is mainly a job for experts, any nature V lover can, vvith a little effort, find gem stones for themselves. Indeed, many important gems vvere discovered accidentally. The places vvhere gem stones are most likely to be found are on the surface of dry river beds, in rock fissures

tist, opal, agat (akik), oniks, granat, turmaline ve turkuvaz. Modern çağ insanı taşlara olan bu yoğun ilgiyi fark edip labora tuvarlarda bu kez yapay süs taşlarını üretti. D i­ ğerleri kadar parlak

caused by rising flovvs of magma, in the chimneys of mineral springs, in alluvial cones, in open mining fields, and on river terraces. Hovvever, finding the stones is only the first and even simplest stage. The real challenge lies in polishing and cutting them. Great care and skill is required to cut stones vvith a diamond pointed savv or by sand blasting. O nly

ve güzel olan bu taş­ ların en büyük deza­ vantajı ise doğal ol­ mamaları. B u ne­ denle de fiyatları her zaman daha düşük oldu. Doğal süs taş­ larını bulm ak da, işlem ek de h a yli zah­ m e tli. Y eryü zündeki diğer ma­ denlerden farklı olarak süs taşları bir-iki yatak dışında ge lişigüzel bir dağılım gösterir. M ilyonlarca

vvhen expertly cut do gem stones acquire

S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


BU G Ö R D Ü Ğ Ü N Ü Z jr

ABANT PALACE DEĞİL! ( S a d e c e

o n u n

f o t o ğ r a f ı )

*

Hiç bir fotoğraf Abant Gölii'nün kışın aldığı rengi, kar altında çam ağaçlarının güzelliğini kısacası Abant Palace'ı anlatmaya yeterli değildir.

TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza 1$ Merkezi No: I Kat:3 80220 Şişli-lstanbul Tel: (0 212 ) 232 16 06 (3 h a t) Fax: (0 212 ) 240 17 55 E-mail: h e a d o ffice@ tak sim o telcilik .co m .tr w w w .taksim otelcilik.com .tr ** * ** S U L T A N S A R A Y Göyniik-Kem er 0 7 9 8 0 Antalya tel: (0 2 4 2 ) 8 I S 14 8 0 (pbx) Fax: (0 2 4 2 ) 8 1 5 14 99 * * * * * S İD E PALACE Sorgun M e v kiiH a n a vga t 0 7 6 0 0 Antalya Tel: (0 2 42 ) 756 93 21 (pbx) Fax: (0 2 4 2 ) 75 6 9 İ 20 H V I SİD E TATİL KÖYÜ Kum köy Mevkii 0 7 3 3 0 Side-Antalya Tel: (0 24 2 ) 753 43 06 (pbx) Fa«: (0 2 4 2 ) 753 4 4 58 * * * * * A B A N T PALACE Abant Göl Kenarı 14100 Abant-Bolu Tel: (0374| 22 4 50 12 (pbx) Fax: (03 7 4) 224 50 28 * * * * ALANYA OBAK0Y Gazipaşa Cd. Göl M evkii-Alanya 0 7 4 0 0 Antalya Tel: (0242) 514 07 00 (pbx) Fax: (0242) 514 07 27 * * * * KUŞADASI Söke Yolu-Ku$adası 0 9 4 0 0 Aydın Tel: (0256) 6 18 24 24 (pbx) Fax: (0 2 56 ) 6 18 24 35 S-K a te go ri ABANT KÖ ŞKÜ Abant Göl Kenarı 14100 Abant-Bolu Tel: (0 3 7 4 ) 22 4 50 12 (pbx) Fa*: (03 7 4) 22 4 50 28

ABANT PALACE ★

1 (>

★ ★ ★ ★

U r ft A U v y ,

■INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS

TA K SİM TOUR İstiklal Cad. No: 311/15 8 0 0 5 0 G alatasaray/İstanbul Tel: (0 21 2 ) 251 83 71/72 Faı: (0 21 2 ) 251 94 93


yıl içinde aşınarak sıradan taşlar gibi görünen elmas, zümrüt, yakut ve safirler tüm güzelliklerini iç yapıların­ da saklar. Ametist, beril, turmalin gibi bazı süs taşları, mükemmel kristalli yapılarıyla hemen göze çarpar. Süs taşı aramak bir uzmanlık işi olmasına rağmen, her doğasever biraz çaba harcayarak süs taşı bulabilir. Zaten birçok önemli süs taşı kazayla bulunmuştur. Kuru nehir yataklarının yüzeyinde, magmatik sokulum lara bağlı olarak gelişen kaya çatlaklarında, cevherli hidrotermal bacalarda, birikinti konilerinde, açık maden işletm ele­ rinde ve akarsu taraçalarında süs taşı bulm a olasılığı fazla.

Gül kuvars adına yaraşır bir görüntü sergiler (üstte solda). İdeal koşullarda kuvars kristalize olur ve ortaya böylesi bir güzellik çıkar (üstte). Beril kris­ tallerinin kaliteli olanları zümrüt olarak işlenir (solda). / Rose quartz lives up to its name (above left). Under ideal conditions quartz forms into crystals (above). Emeralds, vvhich are a high quality type of green beryl are cut as gem stones (left).

their full value. Yet many people are fascinated by the stones in their natural State, and collect such specimens. Others are moved by their mystic associations. Since ancient times it has been believed that certain stones possess povvers vvhich can influence the lives of their ovvners. Agate is regarded as a symbol of long life and happiness, and used to relieve stress. Turquoises are believed to vvard off the evil eye. Emeralds


Şirket harcamalarını P»!

Şirket harcamaları için elemanlarınıza peşin para yerine Garanti şirket kartı verin. N a k i t h a r c ı r a h y e rin e ş ir k e t

Y u r t d ı ş ı s e y a h a tle r i n d e te le fo n

h a r c a m a la r ı n ı en az bir ay

g ö r ü ş m e le r in iz i d a h a u c u za y a p ın .

k re d ilend irin.

ts i •İTİ'."

Ö z e l r a p o r l a m a s is te m iy le ş ir k e t h a r c a m a l a r ı n ı t ü r ü n e g ö r e izleyin.

H a r c a m a l a r ı n ı z k a r ş ılığ ın d a i n d irim le r, t a k s i tle r , a r m a ğ a n l a r ve b e d a v a u ç u ş m illeri k a z a n ı n .

Ş i r k e t ç a l ı ş a n l a r ı n ı z için ay rı ayrı

Başka bir arzunuz?

lim it b elirle y in .

%v

Ş a h ıs ve ş ir k e t h a r c a m a l a r ı n ı ay rı ay rı ta k i p edin.

Ayrıntılı bilgi için; Şubeler, 4 4 4 0 333, www.garanticard.com/ticarikartlar

K a r t l a r s ig o rta lı old u ğ u için k ö t ü niyetli k u l l a n ı m l a r d a n k o r k m a y ı n . K .,

*

<>S

%\Garanti


Ancak taşı bulmak işin ilk ve en kolay aşamalarında bin. Asıl zorluk bunların kesilerek işlenmesinde. Taşların elmas uçlu testere veya kumlama yöntem iyle kesilmesi ve şekillendirilm esi büyük dikkat ve ustalık gerektirir. Takı olarak işlenince büyük değer kazanan bu taşları, kim ileri yal­ nızca doğanın doğrudan sunduğu bir hediye olarak, bulduğu şek­ liyle saklar, koleksiyonunu yapar. Kim ileriyse asırlar öncesinden günümüze dek insanoğlunda var olan mistisizmle yaklaşır taşlara, ilk çağlardan beri bazı taşların belli güçleri olduğu söylenir. Uzun ömür ve mutluluğun sembolü olarak kabul edilen agatın strese, tur­ kuvazınsa nazara karşı iy i g eld iğ in e ve olumsuzu olumlu yaptığına ina­ nılır. Pahalı bir süs taşı olan zümrüt ise üretkenliği ar­ tırd ığ ı iç in te m b e lle re önerilir. Uğur ve bere­ ket taşı olarak bilinen kırmızı akiğin bu özel­ liğinden olsa gerek er­ k ek lik b ezini ve yu ­ m urtalıkları da koru­ duğu düşünülür. To­ paz da, kan dolaşımı­ nı düzenlediği gibi te­ lepatik güç de sağlar. Zebercetin nedeni be­ lirsiz korkulara iyi gel­ d iğ in e , o p a lin ise bu mistik dünyada sevgi ve şefkatin sembolü olduğuna inanılır. D ünyanın neresinde olursa60 S K Y L IF E

K A S IM

NO VEM BER 2001

Aragonit gibi mineraller koleksiyonların nadide parçaları arasında yer alır (üstte solda). Epidot olağanüstü yapısıyla göz alan minerallerden (üstte). Opal, sevgi ve şefkatin sem­ bolü sayılır (solda). / Rare minerals sought after by collectors include aragonite (above left). Epidote has an eyecatching structure (above). Opal is regarded as a symbol of love and compassion (left).

supposedly increase productivity and are therefore recommended as a cure for laziness. Red agate brings good fortune and abundance, and presumably for this reason has been thought to protect the male organs. Topaz regulates blood circulation and imparts telepathic povvers. Chrysolites cure unfounded fears, vvhile opals are a symbol of love and compassion. VVherever you might be in the world, if you happened to come across a stone vvhich attracts your attention, do not pass by vvithout picking it up. And vvhen you get home scrape off the mud and vvash it. İt may vvell tum out to be a gem stone that has value and interest for


^

*

i #<

4^

. PN * .

—v

i

-fes*

İ fi

▼H i

S..

Af

*; k \

H £ > '

t. , * h?

* M i£ * « * & » '

'"H E * *

r. /%r t

4- , V

Amerika’nın Lideri Se aly, Türkiye’nin Uyku Eksperi Altın Yatak’ta.

www.altin-yatak.com e -m a il: info@altin-yatak.com

F ir s t- '

-Afost.

İ S T A N B U L A k m e rk e z N o.: 156 E tile r T e l.: (0212) 282 04 05 / B ü y ü k ç e k m e c e S a n - B ir B u lv a r ı 4. B ö lg e 9. C ad d e Fax.: (0212) 886 67 91 / C arre fo u rS A Tic. M erkezi 11 B 2 İçerenköy Tel.:(0216) 448 01 12 / G az iosm anp aşa S a lih p a ş a Cad. T e l:(0 2 1 6 ) 386 06 18 / İd e a lt e p e B o s ta n c ı - M a lt e p e S a h ily o lu N o : 106 T e l:(0 2 1 6 ) 489 94 50 / P r o f ilo M ig ro s A lış ve riş M erkezi B-29 Beylikdüzü Tel: (0212) 852 03 60 - 61 / A N K A R A B ilk e n t Ç enter No.: 6-7 Tel.: (0312)266 05

Seoly Türkiye İth a la tçı D istribü törü A L T IN Y A TA K Sanayi ve Ticaret Anonim Ş irke tid ir. N o: 92 Çakm aklı - B. Ç e km ece / IS T A N B U L T e l.: (0212) 886 67 86 - 90 No:6 Tel.:(0212) 581 42 24 - 578 35 88 / G ö ztep e Rıd van p aşa S ok ak No:24 A l ı ş v e r i ş M e r k e z i M e c id iy e k ö y Z-34-B T e l:(0 2 1 2 ) 216 40 60-61 47-48 / M ig ro s A lış v e riş M erkezi B-23 Akköprü T el : (0312) 541 15 04 - 05


Bu tadara sahip olmak için ku­ yumcuya değil, doğaya gitmek gerekiyor. / İt is possible to find specimen like these in dry riverbeds and mountains.

nız olun. Bulunduğunuz bölgede ilg in iz i çeken b ir taş b u lu rsan ız hiç ü şen m eyin , a lın onu yerden. Sonra yıkayarak temizleyin. Çamurun al­ tın d a n b e lk i de siz in için çok değerli sayılabi­ lecek bir süs taşı çıkabi­ lir. Onu olduğu gibi evi­ nizin bir köşesine yer­ leştirin. Doğal süs taşları arttıkça evinizin görünü­ m ünün de d eğ iştiğ in i, daha doğallaştığını fark edeceksiniz. Süs taşlarını kul­ lanmaya başladıktan sonra doğal olana ne kadar da ya­ kın olduğunuzu fark edecek, doğal olanı korumak için içinizde zaptedemediğiniz bir duygunun geliştiğini gö­ receksiniz. K im b ilir, b elki de taşlar dünyadaki yaşam ın izlerini taşıyacak başka gezegenlere, galaksilere. •

you at least. Then put it on display. As the number of interesting and lovely stones in your house increases, you will fınd that your home changes, taking on a more natural aspect. You will become avvare of a new affinity for what is natural, and of the need to conserve the natural world. W h o knovvs, perhaps stones will carry the traces of life on earth to other planets and galaxies. •


Time to take off...

Follovv the rising trend of the Turkish economy with the İstanbul Stock Exchange. İSTANBUL STOCK EXCHANGE w w w .is e .o r g


Surların hemiçinde, hem dışında The Mystical Atmosphere of t

A RIY E

B y TANSEL TU ZEl* Photos SERVET DİLBER / PRIN T PH OTOBANK TURKEY

İs ta n b u l’da, Fatih ’le Balat arasında, Theodosios Surları’nın hemen altında, yeşil, mavi ve pembe ile renklendirilm iş minim innacık evleri, Islam iyetle H ı­ ristiyanlığın iç içe, kucak kucağa kardeşçe yaşadığı

inside the Theodosian vvalls of İstanbul, betvveen the districts of Fatih and Balat is the area knovvn as Kariye, vvith its tiny houses painted green, blue and pink nestling around Kariye

Ju st

Museum, the former Byzantine church of St Saviour in Chora. The church stands on the site of an earlier church, about vvhich Kariye’deyiz. nothing is known with certainty. The name Chora means 'counBu mütevazı mahallenin, mütevazı insanlarının ya­ tryside', ındicating that the original church vvas situated outside şamlarının odak noktasında ise ilk yapılış tarihinin sırlarını verm eyerek gizemini koruyan Kariye Müze­ the city vvalls of the time. İt must therefore have predated the si yer alıyor. Muhtemelen yapıldığı dönemde İstanbul'u koruyan surların dışında kaldığı için eski Yunanca’da kent dışında, kırsal alan anlamına gelen ‘Khora’ olan Kariye’nin ilk kez Justinianus (527-565) tarafından kilise ola­ rak inşa ettirildiği sanılıyor. Bugünkü adıyla Kariye Müzesi’nin şimdiki binasının yapım ına ise 11. yüzyıl son­ larında im parator I. Alexios’un (1081-1118) kayınvalidesi Maria Doukania tara-


fından başlanmış. Kubbesi dört kuvvetli kemerle taşınan K ariye’nin orijinal planı çeşitli dönem lerde geçirdiği onarımlar ve yanındaki ‘Parekklesion’ (ince uzun bir şa­ pel) gibi eklem elerle oldukça değişmiş. Ancak Kariye’yi Kariye yapan, duvarlarındaki Bizans’ın do­ nuk, fazlasıyla stilize ve cansız resim lerine oranla çok büyük farklılıklar içeren fresk ve mozaikleri. 1204-1261 yılllarında Latin işgali sırasında harap o-

8th century Theodosian walls, and may have been buılt by Justinıan (527-565). The tomb of a 7th centuıy Islamic saint near the church means that the area has mystical associations for Christians and Muslims alike. Construction of the present building vvas begun in the I Ith centuıy by Mana Doukaina, mother-in-law of the Emperor Alexius I ( 108 i -

lan Khora Kilisesi’nin bu renklilik ve canlılığa ulaş­ m asının mimarı ise İm parator II. Andronikos’un (1282-1328) görevlendirdiği dönemin hazine nazırı şair Logotet Teodoros Metohites. Teodoros kiliseyi genişletmiş ve mozaiklerle süslemiş. Büyük binaya dokunulmamış ve binanın kuzeyine bir ek, batısı­ na eksonarteks, güneyine de parakklesion eklen­ miş. Bugünkü cepheyi meydana getiren eksonar­ teks, kilisenin batısı boyunca uzanmakta. Binanın dış cephelerindeki yuvarlak kemerler, yarım paye­ ler, nişler, taş ve tuğla işçiliği bu büyükçe yapıyı masif olmaktan çıkarıyor. Yapının yüksek kasnaklı orta m ekânı ise Türk devrinde onarılm ış. İstan­ bul’un Türkler tarafından alınm asından sonra da kilise olarak bir süre hizmet veren Kariye, 1511’de Vezir Hadım A li Paşa tarafından camiye çevrilmiş,

66 S K Y L IF E

K A S IM

- - j* .

N O VEM BER 2001


Ziyaretçileri hiçbir zaman eksik olmayan Kariye Müze­ si, ‘Hıristiyanlık Tarihi’ni anlatan mozaik ve fresklerle bezeli. İsa’nın Adem ile Havva’yı cehennemden kurtarı­ şının öyküsünün işlendiği eser de bunlardan biri (karşı sayfada altta). Yapının ana kubbesinin bulunduğu orta mekânın girişinde yer alan Kurtarıcı İsa freski (altta). Kariye Museum is always crovvded vvith visitors who come to see the mosaics and frescos depicting biblical scenes. One of these depicts Christ rescuing Adam and Eve from hell (facıng page below). A fresco at the entrance to the domed nave depicts Christ as Saviour (below).

1118). Originally it consisted of a dome supported by four columns, but underwent considerable alterations in the course of repairs över the centuries, and vvas enlarged by additions, such as the parecclesion or narrovv side chapel. But the celebrity of Kariye lies not so much in its architecture as its outstanding mosaics and frescos, whose animation and realism contrast vvith the formal and stylised painting of the earlier Byzantine period. The church was despoiled durıng the Latin occupation of 1204-1261, and Emperor Andronicus II (1282-1328) charged his treasurer, the poet Logethete Theodore Metochites vvith the task of restoring the building. İn the course of this vvork Metochites also enlarged the church, adding a section to the north, an outer narthex to the vvest, and the parecclesion to the south. The entrance is in the vvall of the outer narthex. The round arches, semi-piers, niches, and stone and brick work of the façades ali seıve to lighten the massive effect of this large building. The

ancak m ozaik ve freskler ince b ir sıvayla örtülerek korunm uş. 1945’de müzeye dönüştürülen Kariye’nin mozaik ve freskleri Am eri­ kan Bizans Enstitüsünün çalışm alarıyla yeniden onaya çıkartıldı. Pek çok ünlü simanın yanı sıra Britanya Kraliçesi Elizabeth’in, Ame­ rika Birleşik Devletleri eski Başkanı B ili Clinton'ın şimdi senatör olan eşi H illary Clinton ve kızı Chelsea'nin de ziyaret etmeden geçe­ mediği Kariye Müzesi, Kariye Mahallesi halkının da yaşamını hayli renkli kılıyor. Kim i 200-250 yıl önce yapılan, kimi de yeniden inşa edilen; ama ay­ nı minyon yapıdaki evlerde yaşayanlar, İstanbul’un pek çok yerinde yaptığı restorasyonlarla bilinen Turing Kurum u’nun Başkanı Çelik Gülersoy'un 1970’lerde mahalleye gelm esiyle değişen yaşamlarına alışmış. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sakınım.sız poz verip, yardım cı oluyorlar. Bunda Kariye Müzesi nin çalışkan so­ rumlusu Müjgan Harmankaya ile Kariye M ahallesi'nin muhtarı Öm er


Bizans resim sanatının en güzel örneklerinden olan Kariye Müzesi’nin fresk ve mozaikleri şaşırtı­ cı bir canlılık gösterir. / These remarkable mosaics and frescos rank among the foremost works of Byzantine art in the world

nave vvith its high dome vvas repaired after the Turkish conquest of 1453. The building continued to be used as a church until 15li, when Vezir Hadım Ali Paşa converted it into a mosque, and the mosaics and frescos vvere covered by a thın layer of plaster. İn 1945, when the building became a museum, this coating of plaster vvas removed during restoration work by the Am erican tnstitute of Byzantine Studies. These remarkable mosaics and frescos rank among the foremost works of Byzantine art in the vvorld, and visits by such world famous figures as Queen Elizabeth of Britain and former American president Bili Clınton's wife Hillary Clinton and their daughter Chelsea, add colour and excitement to life ın the neighbourhood. The ınhabitants of the little houses, some as much as 250 years old, and others new reconstructıons of old houses, have become accustomed to the changes in their neighbourhood since Çelik Gülersoy, president of the Touring Association, launched his conservation project in the 1970s. They are now old hands at posing for photographs taken by visitors from ali över the world. Close relations betvveen the museum and the local people are due in large part to the museum's curator Müjgan Harmankaya and the Kariye muhtar or neighbourhood representative, Ömer Koç.

Koç’un büyük katkısı var. Hz. İsa’nın doğum u, Hz. M eryem ’in Hz. Isa ile M ı­ sır’dan Nasıra’ya dönüşü, Hz. Meryem 'in duası ve me­ lekler, Kana düğünü mucizeleri, Hz. M eryem ’in Beytülahm’a gitmesi ve Y usuf un rüyası, Hz, İsa’nın Hz. Mer­ yem ve Yahya ile Kudüs’e paskalya yortusuna gidişi, aziz tasvirleri, Hz. İsa'nın felçliyi iyileştirmesi, Hz. İsa’nın Samaritli kadınla kuyu başında buluşması, Hz. Meryem. 68 S K Y L IF E

K A S IM

NO VEM BER 2001


Express your creativity

by CONFETTrOl Spring / Summer Collection

W

f

- jr «

• .*

.> *

w w w . c o n fe tt it e x tile . c o m

| ( (JNM I I I |

CONFETTI CLOTHING Esenşehir Mah., Ördek Gölü Mevkii, TEM Otoyolu Üzeri, Şam andıra 81260 İstanbul. TURKEY Tel.: (+90) 216 529 00 90 Fax: (+90)216 529 01 03-04 confetti@confettitextile-ist.com

*v

j ? ‘

■*.

>

*

*

CONFETTI FABRICS

CLOTHING

CONFETTI FABRICS Organize Sanayi A.O.S. Bulvarı, No.: 5, Bursa, TURKEY Tel.: (+90) 224 243 11 36 Fax: (+90) 224 242 26 75 cdp@confettitextile.com


Kariye Mlizesi’nde yer alan mozaik ve fresklerin en önemli ortak özellikleri şaşırtıcı bir şekilde canlılıklarını korumaları. Üstte solda, Isa’nın melekleriyle suyu şara­ ba dönüştürmesini betimleyen fresk, iç nartekste yer alan Meryem ve İsa paneli (üstte sağda). / Although the mosaics and frescos date from the I3th century, they remain remarkably vivid. A fresco depicting Christ and the angels turning water into wine (above left). The panel portraying the Virgin Mary and Jesus in the inner narthex (above right).

Çocuk İsa ve H z . Davut ile on altı kral, H z . M eryem ’e H z . İsa'nın doğacağının müjdelenmesi, H z . İsa'ya Theodoros Metokhitesi in Kilise’yi takdimi, H z . Meryem ve Çocuk İsa ayakta İncil okuyor, H z . M eryem ’in ölümü (Koim esis), bir şaheser olarak nitelendirilen diriliş (A-

The mosaics depict the Nativity, the retum of the Virgin Mary from Egypt to Nazareth, Mary at prayer vvith angels, the Miracles at Cana, Mary travelling to Bethlehem and joseph’s dream, Christ taken to Jerusalem for the Passover by Mary and John, various saints, Christ healing the paralysed man, 70

S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


O R

UU Ş U R ?

İhracatın dili ayrı, tahsilatın dili apayrı... Ürettiniz, sattınız... Sıra alacaklarınızın tahsilatına geldi, zorlandınız. Mallar gümrükte kaldı. Bürokrasi içine girdikçe çoğaldı. Dil işi zaten problem... Yabancının hukuku bizimkinden çok farklı...

Oysa alacak işlemlerinin takibini P am u k Factoring’e devreden şirketler

• N a k it sıkıntısı ç e k m e zle r Yükleme evraklarınız Pamuk Factoring’e ulaştıktan 2 gün sonra alacağınızın %80’e varan miktarını Pamuk Factoring size öder!

* D il sorunu yaşam azlar Hem hukuki sorunların hem de müşterilerinizle doğabilecek sorunların aşılmasında bütün iletişim hizmetlerinizi, Pamuk Factoring üstlenir!

• G a ran tili ih racat yap arlar Alacağınızı garantili hale dönüştürür!

Pamuk Factoring

o

İh racatta da tahsilat dilini en iyi P a m u k F acto rin g konuşur!

w w w .p a m u k fa cto rin g .co m .tr Cum huriyet Caddesi, Elmadağ Han N o : 8 K: I 80200 Elmadağ - İstanbul T el: (0 2 12) 296 85 05 pbx F a x : (0 2 12) 234 13 98


KARİYE MÜZESİ

Kariye Müzesi'nin çevresinde kurulu Kariye Mahallesi de tarihî önem taşıyor. Rengârenk ahşap evlerden bir bölümü 250 yıllık. / The Kariye Museum stands in a neighbourhood of small wooden houses, some of vvhich are 250 years old.

nastasis) gibi Hıristiyanlık tarihinin en önemli olaylarını duvarlarında yaşatan Kariye Müzesi’nin yem yeşil bahçe­ sindeki kabirde yatan Hz. Ebusaid Elhudri Ra ise Kariyelilerin gözdesi. Babası Uhud Savaşı nda şehit düşen M edineli Elhudri de Kariye’de ve tam yattığı noktada

Christ meeting the Samaritan vvoman at the well, the Virgin Mary, the Infant Christ vvith David and the tvvelve kings, the angel appearing to Mary, Theodoros Metokhites presenting a model of his church to Christ, the Virgin and Child reading the scriptures, the death of the Virgin, the resurrection of

şehit düşmüş. M ahalle halkının inancına göre, Hz. Ömer ve Hz. Osman devirlerinde fakir fukaranın koruyu­ cusu olduğu söylenen Ebusaid Elhudri Ra’ya edilen tüm

Christ, and other biblical scenes. The tomb ın the grounds of the church belongs to Ebusaid Elhudri, the son of Elhudri of Medina who fell in the Battle of

72 S K Y L İF E

K A S IM

--J » -

N O VEM BER 2001


Kariye Mahallesi, müzenin etkisiyle turistik, ama yerelliğini koruyan bir konumda. Mahalle halkı objektiflere alışalı çok olmuş. / The district of Kariye has preserved its character despite the influx of visitors. Local people are accustomed to being photographed.

dualar kabul görüyormuş. Çelik G tilersoy’un restoras­ yon çalışm aları sırasında ta­ m ir o lunan ahşap e vle rin

Uhud. Ebusaid, said to have been a philanthropist who aided the poor, vvas killed on this spot during the Arab siege of İstanbul in the 7th century. His

yanı sıra bundan on yıl ön­ ce yapılan zarif ahşap yapı­ sıyla çekici Kariye Oteli, Asitane adlı restoranında sun­ duğu Osmanlı mutfağından oluşan muhteşem m önüle­ riyle yerli yabancı konukları mutlu kılıyor. Y in e G iilersoy’un katkı ve önerileriyle hizmete açılan kafeler, pas­ taneler ve turistik eşya satan dükkânları, benzersiz mistik yap ısıyla K ariye M ahallesi çok farklı bir dünya sunu­ yo r. Su rla rın hem için d e,

tomb is a revered shrine, and according to local people prayers addressed here are always fulfilled. As part of the consen/ation project carried out at Kariye by Çelik Gülersoy, an elegant old house next to the church vvas converted into a hotel vvhose Asitane Restaurant has won an impressive reputation for its Ottoman Turkish cuisine. Cafes, cake shops and souvenirs shops have also opened here vvith Gülersoy's encouragement. W ith its unequalled mystic atmosphere and authentic historic texture, Kariye is one of the places no visitor to

hem de dışında...

İstanbul should miss.


İdealinizdeki yaşam için Alışverişini taksitli kredi kartı “ ideal” ile yap. Kazandığın puanları ister internet’te ister mağazada anında harca!

™ w . h e p s i ıu r a d a .com

f /j

/WW. / d e a l kart.com

T e le f o n Ba n k ac il iğ i

İNTERNET BANKACILIĞI

444 0 144

www.disbank.com .tr

İL P8>

Petrol Ofisi

$

P IA G G IO

yeni bir yarın bugünden başlar

m,Şfc ESE

BA ŞA RI E L E K T R O N İK

D oğan O to

^ S İG O R T A

ROMAN

&

DIŞBANK

TEKOFAKS

r

E K O L

m

Trek Travel International

ffium naUi

V a ta n

FERRU H FİLİZ Optik 1950

G ü n k u t Saat

&

HOM E STO RE'

flB

HAN HALI

ve

ideal

iş a r e t in i gö rdüğünüz her y e rd e


Bilirsiniz, güneş her sabah gökyüzünden akan turuncu

Ever/ moming the sun pours a cascade of orange light över the horizon. As the curtain of darkness is svvept away, birds, trees, people and landscapes reveal their colours in the warm light. İn Anatolia. land of light, ali the joy of life bursts foıth ın colour. On the shores of Beyşehir Lake, kingfishers perch on the vvooden fences preening their gleaming blue vvings. Far to the east, on one of the hills overlooking Hakkari, rainbovv

bir çağlayan gibi yeryüzüne ışığını döker. O doğduğun­ da karanlığın pelerininden kurtulan kuşlar, ağaçlar, in­ sanlar ve coğrafya, renklerini ışığın yumuşak ellerine bı­ rakır. Işığın ülkesi olan Anadolu’da ‘rengârenk’ bir yaşa­ ma sevincidir başlar. Beyşehir G ölü’nün kıyısındaki tah­ ta çitlerin üzeri parlak mavi kanatlarını güne hazırlayan yalıçapkınlarıyla dolar. Aynı anda, Hakkari’ye bakan te­ pelerden birinde gökkuşağı tüylü arı kuşları tellere kon­ muş, hemen altlarındaki kovanlardan çıkacak arıları iş­ tahla beklemektedir. Güneş yükselirken Azdavaylı ka­ dınlar ‘rengârenk’ giysilerinin kuşaklarını bellerine sarıp pazara doğru yola çıkar. Tokat’ın köylerindeki kızlarsa, kına gecesi hazırlığı içinde, yedi renkli giysilerini, yırtığı söküğü olmasın diye elden geçirir. Tarih hepimizden iyi b ilir ki, Anadolu insanı ilkbaharda tarlalarda gördüğü

coloured bee-eaters hungrily wait for the bees to emerge from their hıves. As the sun rises higher ın the sky, the vvomen of Azdavay vvrap sashes around their colourful clothes and set out for the market. Girls in the villages of Tokat prepare for a vvedding, carefully inspectıng their clothes of seven colours for any seams or tears that need stıtching. History knows better than vve hovv the people of Anatolia have woven the flovvers that carpet the meadovvs in spnng into first their hearts and then their clothes. 78

S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


Sanatçı Lütfiye Batukan’ın yaptığı bebekler, Sultanahmet’teki Yeşil Ev’in merdivenlerine yeni renkler katar (solda). Sonbahar ise doğaya renklerini yapraklar aracılığıyla ekler (altta). / Dolls made by Lütfiye Batukan add colour to the steps of Yeşil Ev in Sultanahmet (left). Blazing autumn colours transform the scenery (belovv).

çiçek küm elerini önce gözüne gönlüne, sonra da giysileri­ ne taşımıştır. Gökkuşağı da yağmur sonraları bu şenliğe imzasını atar. Antakya’da ya da O lym pos’da iki gökkuşağını yan yana görmeniz hiç de sürpriz olmaz. Akdeniz kıyılarını yağmur ıslatırken, N a zilli’de birer gelin gibi süslenm iş develer, ağızları köpükler içinde güreş sıralarını bekler. O sırada, Konya’nın Karapınar ilçesinde, halı tezgâhlarına ‘rengâ­ renk’ ipler yerleştirilm iş, iplikten gökkuşakları dokunmaya başlanmıştır bile. Sonbaharda Yedigöller'deki yedi göl, yedi renge bürünür. Ağaçların yapraklarından başlayan dönüşüm, göl üzerinde maviden sarıya geçen yansımalar yaratır. Benzer görüntü­ ler Kaçkarlar’dan Küre Dağları’na kadar bütün orm anlık alanlarda yinelenir. Kış doğayı beyaza bularken, Ardahan’daki evlerde genç

Following rain a rainbow enhances the festive scene. At Antakya or Ol/mpos it is no surprise to see tvvo rainbows side by side. While the rain pours down on the thirsty soil of the Mediterranean shore, in Nazilli camels adorned vvith colourful tassels and beads foam at the mouth as they await their turn in the camel wrestling tournament. Meanvvhile, in Karapınar ın Konya province, the carpet weavers are already seated at their looms creatıng raınbovvs from the manyhued strands of wool. İn autumn the seven lakes at Yedigöller are bedecked in seven colours as the leaves change from green to yellovv, orange, red, scarlet and crimson, mingling with the blue vvater in a reflected pattern. Similar images can be seen throughout Turkey’s forests from the Kaçkar to the Küre mountains. When winter buries the ground beneath vvhite snow, the young girls of Ardahan gather around the stove to sew rag

79 S K V L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


Her yıl temmuz ayında Ordu yaylalarında buluşan vosvosçular, çimenlerin üzerinde rengârenk geçitlerini yineler (en üstte). Mustafapaşa’da peribacalarının üzerin­ den ajan gökkuşağı, grinin hükümdarlığına son veriyor (üstte). / The annual gathering of Volksvvagen fans takes place on the mountain pastures of Ordu every July (top). A rainbow arches över the conical rock formations of Mustafapaşa (above).

dolls knovvn as damal in tradıtional costumes. İn Kastamonu, Göreme and Safranbolu similar dolls vvorked on vvinter nights are admired in the bright light of the following morning. When the religious bayrams or feast days fail in vvinter, ehildren dressed in colourful new clothes leave their footprınts ın the snow as they go from house to house visitıng the neighbours. If they fail ın spring, the ceremonial visits being över, they clımb the nearest hıll to fly their colourful kites. İn Edime the old-fashioned carts are paınted ın bright cölours wıth pic-

kızlar sobaların başına toplaşıp geleneksel giysili Damal bebekleri yapar. Kastamonu'da, Görem e’de, Safranbo­ lu'da kış gecelerinden sabaha çıkan bebekler de el sa­ natlarının bütün renklerini taşır. Bayram lar kışa denk gelirse, karlı köy yollarında ‘rengârenk’ bayram lıklarını giymiş çocukların ayak izleri belirir. Baharsa, büyükle­ rin elleri öpüldükten sonra tepelere çık ılır ve ‘rengâ­ renk' uçurtm alar göğe salınır. Edirne'd e at arabaları ‘rengârenk’ desenlerle süslenir; keklikler, gelincikler, cam iler resm edilir üzerlerine. Gökçeada’da eski bir Rum

tures of partridges, poppies and mosques. On the island of Gökçeada the donkeys’ saddles are covered by a patchwoı1< eloth knovvn as kurela, an old Greek custom. At annual festıvals held on the high pastures in the mountains above

geleneği olarak eşeklerin semerlerinin üzerine eski ku­ maş parçalarından yapılm ış ‘kurelalar’ atılır. Trabzon yaylaların d aki şenliklerd e ineklerin b oyunları renkli 80 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


Uçurtmalar, gökyüzüne rengâ­ renk düşler yollar (üstte). Ar­ dahan’dan Göreme’ye kadar Anadolu bebekleri rengârenktir (solda). Tokat’ın Şirince (Nebi) köyünde binbir renkle bezeli giysiler en çok çocukla­ rın al y a n a k la rın a y a k ış ır (sağda). / Kites add their

own colours to the scene (above). Colourful dolls are m ade in m any parts of Tu rkey, from Ard ah an to Göreme (left). A red-cheeked chıld wear brightly coloured clothes in the v illa g e of Şirince (Nebi) ın Tokat (right).

boncuk ve püsküllerle süslenirken; Som a’da cam ilerin ta­ vanlarına yüzyıllar önce yapılm ış 'rengârenk’ bezemeler, hayatta olm ayan ressamlarını anıp, biraz daha solar hü­ zünle. Mevsim yazsa, Kekova’da halı satıcıları mallarını er­ kenden duvarlara asar; Akdeniz’in turkuvaz mavisi de on­ ları gökkuşağına tamamlar. Kapadokya’da ay gökyüzün­ den silinmeden havalanan 'rengârenk’ bir balon güvercin­ leri uyandırır. Amasra’da kale içinde oturan Zülfiye Hanım, ‘rengârenk’ saksılarındaki çiçekleri sular. Onun saksıları, üzerine renk renk çoraplar geçirilm iş çizmeler, eski ayak­ kabılar, delik çaydanlıklar ve düş gücünün elverdiği her şeydir! Bütün bunlar olurken, bense soluklanm ak için oturduğum bir köy kahvesinde, hem çayım ı yudum lar hem de cebim den çıkarttığım kâğıdı okurum. O kâğıtta Ferit Edg ü’nün insan yüreğinin renklerini yeryüzünün renkleriyle harman eden sözcükleri vardır: “Benim de bir fotoğrafımı çek abı, dedi pazar yerinde gör­ düğüm küçük çocuk. / Şöyle fiyakalı bir resim olsun. / Çektim. / Benim de fotoğrafımı çek, dedi yaşlı bir adam. /

Trabzon, the cows' horns are adorned vvith coloured beads and tassels, and in Soma the brightly painted ceilings of the mosques glovv in memory of the artists of past centuries. İn summer, the carpet sellers of Kekova hang their vvares outsıde their shops early in the moming, agaınst the background of the turquoise Mediterranean. İn Cappadocia, before the moon has faded from the sky, a brightly coloured balloon ascends, avvakening the pigeons. İn the old walled quarter of Amasra, Zülfiye Hanım waters her colourful flowers, vvhich grovv in pots made of old boots vvith colourful socks stretched över them, old shoes, leakıng kettles, and anything else that her imagination can put to good use! VVhile ali this is going on. I sit down in a village coffeehouse, and as I sıp my tea take from my pocket a piece of paper. On ıt ıs a poem by Ferit Edgü describıng the colours of the human heart mıngled with those of the vvorld: ‘Please take my photograph pleaded a small child ın the marketplace. / Make it a really impressive one. / I took it. /

81 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


Kapadokya’da havalanan ‘rengârenk’ balonlar güvercinleri şaşkına çevirir (üstte solda). Safranbolu’da Hale Toros, yaptığı ‘rengârenk’ küpleri kabak çekirdeğinden boncuklarla süsler (üstte sağda). / An ait balloon lends its colours to those of natuıe in Cappadocia (above left). İn Safranbolu Hale Toros decoıates her colourful

jars vvith beads made of pumpkin seeds (above right).

Şöyle arkamdaki cami ile birlikte. / Çektim. / Benim de fo­ toğrafımı çek, demedi yorgun yük beygiri. / Ama ben çek­ tim. / Çayırda kadınlar kendi aralarında eğleniyorlardı. / Beni görünce gülüşm eye başladılar. / Fotoğraf çektiğim i görünce, hep bir ağızdan, / Çek abi, çek, ama bize gön­ dermeyi unutma, diye seslendiler. / Çektim ve gönderdim. / Bir balıkçı, m otoaı kıyıya yanaşırken seslendi; / Bugün kısmette balık yokmuş, hiç değilse bir fotoğrafımızı çek. / Çektim. / B ir pehlivan, Beni böyle sivil olarak çekip nideceksin ki, dedi. / Sen beni ayağımda kispet, er m eydanın­ da çekmelisin. / Birini çektim, öbürünü başkalarına bırak­ tım. / Teyze fotoğrafını çekiyorlar, diye bağırdı bir çocuk. / 'Teyze’ bana dönüp, A oğul benim fotoğrafımı çekip nideceksin? / Şu koca çınarınkini çeksene, deyip ardındaki çı­ narı gösterdi. / Çektim. / Hem yaşlı kadını, hem koca çına­ rı. / Kadının boşluğa bakan gözlerini. / Çınarın düşen yap­ raklarını. / Sonra dağda, bayırda; çayırda, ormanda topladı­ ğı otları, çiçekleri, pazar yerinde sergileyip satan bir başka kadının ‘eseriyle’ birlikte fotoğrafını çekm ekteydim ki, /

Take my photograph too, said an old man, / VVİth the mosque behind me. / i took one . / A tired packhorse did not asked me to take its photograph. / But I did. / VVomen w ere chatting together in the m eadow. / W h e n they saw me they began to laugh. / VVhen they saw me take a pho­ tograph they called out,/ D o n ’t forget to send us a copy. /1 sent it. / A fisherrnan comıng ınto harbour called out, / N o fish today, but at least take my photograph. / I took it./ A vvrestler said, w hat is the point o f photographing me in ordinary clothes? / W a it until I am on the wrestling field. / 1 took one photo but left the rest for others. / Auntıe, he is taking you r photograph. shouted a child. / T he w om an turned to me and said. Son, what is the poınt of taking my photograph? / Take that great plane tree, she said. pointing./ I to ok it. / Both the old vvoman and the great plane tree. / H e r eyes gazıng into the far dıstance. / T he fallen leaves of the tree. / Later I was photographing a w om an ın the market sellıng herbs and flovvers that she had gathered from the mountains, m eadows and woods. / VVhen she

farkına varıp eline bir demet kır çiçeği alıp poz verirken şöyle dedi; / Çekesin yavrum, ama renkli olsun. Çiinküm dünya çok renklidir.” •

colour, because my vvorld is very colourful.’

* Akgiin Akova, yazar.

* Ak?ün Akova is the author of several books of poetıy and essays.

noticed me she picked up a bunch o f wild flovvers and posed for me. saying, / Take it, my dear, but let it be ın

82 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


M ÖD D E Ğ İR M E N C İ G R O U P

N O B O D Y P U T S ALL T O G E T H E R L IK E D E Ğ İR M E N C İ G R O U P 4 0

T 0 N S DAILY CAPACITY OF SPINN ING MILL ( RİNG )

5 5

TONS DAILY CAPACITY OF SPINN ING MILL ( OPEN-END )

2 5 MILLION M T ANNUAL PRODUCTION VVEAVING MILL ( FLAT ) 2 0

TONS DAILY CAPACITY OF TOVVELLING MILL

5 0 TONS DAILY CAPACITY OF KNITTING MILL 5 5

TONS DAILY CAPACITY OF PRINTING-DYEING MILL

1 0 TONS DAILY CAPACITY OF YARN DYEING MILL 2 0

THOUSAND PIECES DAILY GARMENT OUTPUT CAPACITY

3 THOUSAND PIECES DAILY ÛUILT OUTPUT CAPACITY

'■ « K İ mmvı

m

MDO SPINING M ILL ( OPENEND )

MDO KURT SPINING M ILL (

MDO WEAVING M ILL

M DO TOVVEL MILL

MDO PRINTING & DYEING MILL

EVİTA HOME COLLECTİON TEXTILES FACTORY

MDO QUILT PLANT

MDO HOTEL TEXTILES FACTORY

H EA D O F F IC E :O R G A N İZ E SA N A Y İ B Ö L G E S İ / D EN İZ L İ TEL:+90.258 269 11 35 (PBX) FAX:+90.258 269 11 34

a ja n s

b iz z .

İS T A N B U L O FFIC E : T E K S T İL M E R K E Z İ ( K E R E S T E C İL E R S İT E S İ) T E L : + 9 0 . 2 1 2 6 3 7 2 2 11 <P B X )

FATİH C A D D E S İ NO: 43 M E R T E R

F A K S : + 90. 2 1 2 6 3 7 4 4 66

M D O H O T E L T E X T IL E S H O W R O O M : K IR C A M İ M A H . O N U N C U C A D . S A Y G I S İT E S İ 111/B A N T A L Y A TEL:+90.242 312 30 08 / +90.242 312 30 09 / +90.242 312 97 77 e-mail:mdogroup@mdogroup.com.tr

FAX: +90.242 322 55 15

web site:www.mdogroup.com.tr


On the peaks of the world ■

Text and photos TUNÇ FIN D IK *


Siz hiç, imkânsız sandığınız bir hayalinizin gerçek ola­ b ileceğ in i düşündünüz mü? B en hep düşünürdüm . Dünyanın en yüksek dağının tepesinde olmaktı bu ha­ yalim.

H ave you ever thought that your ımpossıble dream might come true? My dream was to stand on the summıt of the highest mountain in

Uzun süren maddi destek arayışlarımdan sonra, Meteksan Sistem şirketinin ‘Türkiye, Avrupa ve D iin ya’nın En Yüksek Zirveleri’ adını verdiğim projeye sponsor olaca­

the vvorld, and I was determined it should not go unfulfilled. After a long search for a sponsor,

ğını duyduğumda çok sevindim. Maceram böyle başla­ dı. Amacım 5137 metrelik Ağrı D ağının, Avrupa Alpleri’ndeki 4807 metrelik Mont Blanc tepesinin ve NepalHim alaya Dağları’ndaki 8850 metrelik Everest Dağı’nın doruğuna çıkm aktı. O cak’da hazırlıklara başladım, tik etap, Şubat ayının buz gibi havasında Ağrı Dağı'na çı­ kışla başladı. Bu tırmanışta bana arkadaşım Efecan Aytem iz e ş lik e d e ce k ti. Tırm anışa başlayacağı­ mız D oğubeyazıt’a va­ rınca Ağrı Dağı her za­ manki mağrur duruşuy­ la k a rşıla d ı b iz i. Çok güzel ve açık bir hava­ da, ilk günkü kamp ye­ rim iz olan 2800 metre yüksekliğinde bir yayla­ ya yü rü d ü k. A ğ ır sırt çantalarımız yormuş ol­ malı ki, deliksiz ve rü-

the Meteksan Sistem company agreed to support my project entitled The Highest Peaks ın Turkey, Europe and the VVorld. That is how my adventures began. My objective vvas to reach the summits of the 5 137 metre Ağrı Dağı (Mount Ararat) in Turkey, the 4807 metre Mont Blanc in the Alps, and the 8850 metre Mount Everest in the Himalayas in a single year. I commenced preparations in January for the ascent of Ağrı Dağı, and set out on a freezing February day, accompanied by fellovv m ountaineer Efecan Aytemiz. From the town of Doğubeyazıt near the Iranian border, the great mass of Ağrı Dağı was clearly visıble, casting its surroundings into insignificance. On a cold but cloudless sunny day we hiked to a mountain pasture at 2800 metres where we vvere to

yasız uyuduk o gece... Ertesi sabah, 4200 met86 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


Ağrı Dağı her zamanki mağrur duruşuyla karşıladı bizi (karşı sayfada üstte). Everest'te ana kampa çıkışta toplam beş tonluk yükümüzü hamalların yanı sıra Tibet öküzleri taşıdı (karşı sayfada altta). Mont Blanc’a 800 metrelik bir kaya-buz sırtını aşarak ulaştık (üstte). Zorlu Everest’e tırmanışa uyum sağlamak için dört kez kamp kurduk (altta). / Ağrı Dağı -Mount Ararat- towers into the sky north of Doğubeyazıt (facıng page above). Porters and yaks carried our team’s five tons of equipment up to the base canip on Mount Everest (facing page below). W e dimbed a rock and İce ridge 800 metres in height to arrive on the summit of Mont Blanc (above). Apart from the base camp we established four more camps on Mount Everest to accustom ourselves gradually to conditions at this high altitude (belovv).

redeki ikinci kampımıza taşındık, ama hava bozmaya başlamıştı. Sabah zirveye gitmeyi umarken aşırı rüzgârlı bir güne uyandık. Böyle-

make our first camp. W e must have been exhausted from carrying our heavy backpacks, because that nıght we slept a deep and dreamless sleep. The follovving day we

si bir rüzgâr zaten soğuk olan havanın ısısını daha da düşürür ve dağcı için donma tehlikesi artar. O günü kampta geçirip er­ tesi sabah tırm anm aya karar verdik. Ertesi sabah üç saatlik

clımbed to our second camp at 4200 metres, planning to make the final ascent to the summit the next mornıng. But the w eather had begun to break, and we avvoke to fierce winds which reduced the temperature even further to dangerously low levels. W e were oblıged to spend that day in camp. The follovving day we strug-

b ir tırm anışla, A ğ rı’nın zirve sırtlarını kaplayan 'T a k k e B u z u lu nu da aşarak artık amansız bir tipiye dönüşen kar yağı­ şı altında zirveye ulaştık. 87 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


'V H İV

W+»*4f

Nepal-Himalaya Dağları’nda yer alan Nupste Dağı en zorlu yüzeye sahip yerlerden. / Mount Nupste in the Himalayas presents one of the most diffıcult faces foı

climbers.

Kirpiklerim iz ve ceket yakalarım ız eksi kırklardaki so­ ğuk ile buz tutmuş halde, çıktığımız rotadan kampımıza indik ve hak edilmiş sıcak bir yemeğin yanı sıra bol çay içtik! Ertesi gün. dağı terk ederken hava açıktı, ama rtiz-

gled up the glacier which caps the summit through snowfall vvhich had deteriorated into a harsh blizzard. The tcmperature vvas in the minus 40s, and by the time we reached the summit three hours later our eyelashes and collars vvere stiff 88

S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


Kumbu Buzulu, Everest’e tırmanırken karşımıza {ikan en zor etaplardan biri oldu (üstte solda ve altta). Derin buzul çatlak­ larından alüminyum merdivenler yardımıyla geçilebiliyor (en altta). / The Kumbu Glacıer was one of the hardest stages ın our dimb of Everest (above left and belovv). Aluminium ladders are used to cross deep crevasses in the glacier (bottom).

vvith ice. Briefly congratulating ourselves, vve made our way dovvn to camp by the same route, and revvarded our efforts vvith a hot meal and numerous cups of tea! The follovving day, as vve completed the descent, the vveather was clear again, but the vvind had lost nothing of its relentless force. After our plane took off for Ankara, vve caught a last glimpse of the massive white bulk of Ağn Dağı. The next month sped by, and in mid-March I found myself in Katmandu, the Capital of Nepal. The team vvith vvhich I vvas to climb to the Roof of the W orld consisted of British, American, Canadian and Nepalese climbers, and vve planned to make our climb without a guıde. Our startıng poınt vvas the town of Lukla at 2600 metres. From there to the base camp on Everest at 5350 metres vvas a distance of only 63 kilometres, but it would take us nearly ten days. Our equipment, vveighing five tons, vvas carried by numerous sherpas and yaks. At the beginning of April vve arrived at the base camp, 3500 metres belovv the summit of this formidable mountain. W e vvould have to set up four further camps, vvhich vvould serve to acclimatise us to the changes in altitude when ascending and descendıng, and ensure that the final and highest camp at 8000 metres vvas sufficiently vvell equipped for the attempt on the summit. At such altitudes oxygen levels and air pressure are so low that they can have injurious and even

gâr şiddetinden bir nebze olsun yitirmemişti. A nkara’ya giderken, uçaktan Ağrı Dağı nın beyaz kütlesini bir kez daha sey­ rettim. Zaman hızla aktı ve Mart ayının ortasında kendim i N ep al’in başkenti Katm andu’da buluverdim . ‘Dünyanın D am ı’na tırm ana­ cağım ekip Ingiliz, Am erikalı, Kanadalı ve N epallilerden oluşuyordu ve tırm anışım ı­ zın en önemli özelliği ıehbersiz’ olm asıy­ dı. Yürüyüşün başladığı 2600 m etredeki Lukla kasabasından 5350 m etredeki Eve­ rest ana kampına 63 kilometre ve neredey­ se 10 günlük bir yol var. Toplam beş ton­ luk yükü m üzü b irço k ham al ve T ib et öküzleri (Y a k ) taşıyordu. Bö ylece Nisan ayı başında Everest ana kampına vardık.


Everest tırmanışı sırasında zaman zaman çok zorlu geçişler yapmak zorunda kaldık (üstte). Dağcıların en mutlu anları; çadır içinde muhabbete doyum olmaz (altta sağda). / Our ascent of Everest involved some extremely difficult mountaineerıng (above). Some of the most blissful times for mountaineers are those spent in conversation inside the tents (belovv right).

Everest tırmanışı, ana kamptan zirveye 3500 metre ka­ dar yükseklik alınm asını gerektiriyor. Devasa bir dağ olan Everest’te dört ara kamp kurduk. Bu kam pların kurulm ası için inip çıkılırken hem yüksekliğe uyum sağlanıyor, hem de olası zirve gününde, 8000 metredeki en yüksek kampın tırmanış için hazır olması am açlanı­ yor. Yükseklerde, düşük oksijen ve azalan basınç, insan ya­ şamını tehdit eden hastalıklara yol açıyor. Düşünün bir, havadaki oksijen deniz seviyesindekinin yüzde 30’u ka­ dar, ısı devamlı sıfırın çok altında ve yükseklik bir ‘yol­ cu uçağının uçtuğu yükseklik’! Devasa buzullar, buz duvarları, binlerce metrelik kayalıklar ve zaman zaman yeri göğü titreterek düşen çığlar tabloyu tamamlıyor. Bu bakımdan Everest tırmanışı büyük riskler taşıyor. Nor­ malde kışın kuzeyden esen kuvvetli rüzgârlar, mayıs ayında 2-3 günlüğüne kesiliyor ve birkaç günlük bir ‘iyi hava penceresi’ açılıyor. Amacımız da bunu yakalam ak­ tı. Ve 22 Mayıs gecesi, en yüksek kampımız olan 8000

fatal consequences for the human body. At this height, vvhich is the normal cruising altitude of a passenger aireraft, the propoıtion of oxygen in the air is only a third of that at sea level, and the temperature is way belovv zero. Under these conditions elimbers must negotiate vast glaciers. elimb ice vvalts and cliffs thousands of feet high, and avoid avalanehes vvhich from time to time fail thunderously dovvn. Factors such as these make elimbing Everest a high-risk enterprise. The povverful north vvinds vvhich blovv almost constantly through the vvinter die dovvn for a brief respite of tvvo or three days in May, and it vvas our aim to catch this ‘fine' weather. On the night of 22 May vve set out from our highest camp at 8000 metres, carrying oxygen cylinders. and vvith lamps attached to our heads to light the way över the steep ice. At daybreak vve reached Everest's Southern peak, and here replaced our empty oxygen cylinders. At 9.15, II hours after commencing our elimb, I vvas standing at 8850 metres on the highest point in the vvorld. İt vvas an ineredible feeling, as ıf I vvere in space! I detached the oxygen mask, and for the next 45 minutes 90

S K Y L IF E

K A S IM

- - j^

N O VEM BER 2001


Everest tırmanışında son etap; zirve s ırtı (s o ld a ). Tunç Fın d ık (a lt ta ), Everest’in zirvesine İngiliz, Amerikalı, Kanadalı ve Nepallilerden oluşan bir ekiple çıktı. / The final stage of the Everest ascent on the summit ridge (le ft). Tunç Fın d ık , who clim bed Everest vvith a team consisting of B ritis h , A m e rica n , C an ad ian and Nepalese mountaineers (below).

metreden tırmanışa oksijen tüpleriyle geçtik. Kafa lam balarıyla dik buz üzerinde tırmanıyorduk. Gün doğduktan sonra Everest’in güney zirvesine vardık, burada oksijen tüplerini yeniledik. Saat 9.15’te, tır­ manışa başladıktan 11 saat sonra 8850 metrede, dünyanın en yüksek noktasındaydım . İnanılm az bir olaydı bu - sanki uzaydaydım! Oksijeni çıkartıp, orada kaldığım 45 dakika boyunca o sihirli havayı soludum. Dağdan iniş, ana kamp, Katmandu, Tür­ kiye’ye dönüş, hepsi art arda ve hızla geldiler. Ağustos ayı başında kendim i Fransa A lp leri’nde, 'Dağcılığın M ekkesi’ olarak bilinen Chamonix kasa­ basında buluverdim . Alp dağları, her uzunlukta, zorluk derecesinde kaya ve buz tırmanışlarıyla ün­ lü. Tırmanışlar, son derece büyük teknik zorluklar içerdiğinden gerçek anlam da dağcı§lık tekniğine hâkim iyet gerektiriyor. Arkadaşım Doğan Palut ile Mont Blanc D ağı’nın zirvesine zor bir rotadan çıkm ayı planlamıştık. Tır­ manışa ayırdığım ız bir ay içerisinde Mont Blanc M assifte altı tane ilk Türk Tırm anışı’na imza atar­

breathed in that magical air. After returning home, preparations for the final stage of the project began, and at the begınning of August I travelled to the town of Chamonix, the ’Mecca of Mountaineering’, in the French Alps. These mountains are farmous for their rock and ice vvalls of ali heights and levels of difficulty. The most challenging are extremely demanding, requinng high levels of technical skill and experience. My companıon Doğan Palut and I planned to take one of the hardest routes to the summit of Mont Blanc. İn one month of climbing vve made the first Turkish ascents of five routes in the Mont Blanc Massif, and on 22 August vve climbed a rock and ice ridge 800 metres in height to Mont Maudit, and from here climbed to the summit of Mont Blanc, vvhere vve flew our flag. At 4807 metres, this ice-capped peak is the highest in the Alps. As impassioned climbers it vvas not easy to leave life in the Alps and return home. My heart-vvarming experiences in the ice cold mountains were a long-treasured dream come true. •

ken 22 Ağustos’da Mont Blanc’a, 800 metre yük­ seklikte teknik bir kaya-buz sırtını aşarak, Mont Maudit Dağı üzerinden tırmandık. Alpler’in en yük­ sek noktası olan 4807 metrelik bu buzul dağının zirvesinde bayrağım ızı dalgalandırdık. İkim iz de tırmanışa gönül verm iş insanlar olduğumuz için, A lpler’deki hayatı bırakıp Türkiye’ye dönmek ko­ lay olm adı. Buz gibi soğuk dağlarda yaşadığım sıcacık an ılar, h ayallerim in gerçeğe dönm esini betimliyordu.

* Tunç Fındık is a mountaineer.

* Tunç Fındık, dağcı.

91 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


Evleri I | 'T h is ro o m

is m in e , I liv e h\

The Houses of l | Yörük Village B y EMEL ÇELEBİ Photos SERVET DİLBER / PR IN T PH OTOBANK TURKEY


D ü n y a y la öyle barışıktı ki pencere, önündeki sedirde saatlerce hiç sıkılmadan oturabilirdim . Ucu dantelli kar beyazı perdeyi araladığımda, önce kadim ceviz ağaçları çarptı gözüme. Az ötedeki küçük bostan, mavi göğün altında bir avuç cıvıltılı ye­ şillik! Taştan örme bir du­ varla çevrili ve mevsimine göre çeşit çeşit taze sebze yetiştiriliyo r içinde: M ısır, domates, biber, salatalık... Yukarı doğru tırmanan taş döşeli, daracık sokağın ge­ leni geçeni, eşi dostu eksik olm uyor. B e lli ki hep bu köyde yaşasa, bir de soka­ ğa bakan, kanaviçe işleme­ li yastıklarla süslü şu rahat sedire kuruluverse, hiç yal­ nızlık çekm ez insan. Saf­ ranbolu Yörük Köyü'nde, Sipahioğlu Konağı’nın du­ varları masif ahşap dolap­ lar ve kök boya ile yapıl­ mış k alem işleriyle bezeli 'baş oda’sındaydım ... K o­ nak, 1999 yılından beri kö­ ye gelen ziyaretçilerin de

I could have sat for hours on that window seat, so pleasant was its position and so tranquıl the room's atmosphere. Pulling aside the snovv vvhıte curtain vvith its lace border, I couid see the great vvalnut trees, and behind them a small vegetable garden surrounded by a stone wall glowed green beneath the blue sky, vvith its iuxuriant grovvth of maize, tomatoes, peppers, cucumbers and other vegetables. People passıng up and down the steep narrow stone Street exchanged greetings. İt vvas evident that if one vvere to live in this village and spend the day here leanıng comfoıtably against the embroidered cushıons of the divan overlook-

Safranbolu Yörük Köyü’ndeki evlerin pencereleri ışığa açılır (üstte). Sipahioğlu Konağı'nın duvarları, kök boya ile yapıl­ mış kalemişleriyle bezeli. Saat, kalemişi süslemelerin tamamlandığı zamanı gös­ teriyor (solda). / Interior of a house in the village of Yörük (above). Painted vvall decoration in Sipahioğlu House indudes a dock shovving the time vvhen the decoration was completed (left).


gezebildiği bir müze ev. Pence­ reden bakılınca gözüken evler, O sm anlı dönem inde Anadolu ve Balkanlar’da görülen altı ka­ gir, üst katları ahşap çatkılı ‘G e­ leneksel Türk Evle riyle aynı özellikleri taşıyor. Alaturka kire­ mitleri, geniş saçaklı çatıları, ka­

ing the Street, one vvould never feel lonely. I vvas ın the principal room of Sipahioğlu House in the village of Yörük near Safranbolu in northern Turkey. Above the great wooden cupboards fîtted around the walls ran a frieze of

ra kap aklı, ahşap korkuluklu, bol ışık alan göz göz pencerele­ ri, cumbaları, eliböğründeli çık­ maları, bazılarının çatılarında ise cihannümaları var. Yazılı olma­ yan, ama herkesin b ild iğ i bir kanuna göre inşa edilm işler. Ev yapm anın yaşamı da biçim len­ dirdiğine inanan, geçmiş bir ya-

painted decoration. From the

Birbirinden bağımsız tasarlanan odalar, or­ tak bir kullanım mekânı olan sofaya açılır. Eskiden her genç kızın çeyizinde bulunan elişi Türk bayrağı (üstte). Konakta duvarları ka lem leriyle süslü bir köşe (solda). / Each of the rooms opens onto the Central living space knovvn as the sofa. A hand embroidered Turkish flag was once part of every young girl's trousseau (above). A corner of one room (left).

vvindovvs of this lovely house, vvhich has been open to the public since 1999, could be seen others of the traditional Ottom an Turkish type, of vvhich examples are to be seen in many patis of Anatolia and the Balkans. Although the oldest houses in the village vvere constructed in the I7th century according to their date plaques, the majority date from the late I9th century. They have lower floors of stone, tımber framed upper floors, tiled roofs vvith broad eaves, windows vvith shutters and lattices, and jettıed bays supported by long corbels.


Odaların işlevsel ve birbirinden ba­ ğımsız biçimlenmesi geçmişteki göçer yaşam tarzının izlerini taşıyor. Konak niteliğindeki evlerde odalar işlevsel olarak farklılık gösteriyor. Solda, Sipa­ hioğlu Konağı'nda 'baş oda’. / The multi-functional design of the rooms is a relic of nomadic culture. Grander houses also indude rooms with specific functions, however, such as a prıncipal room for receiving guests known as the baş oda, distinguished by its ornate decoration.

Some have belvederes set into the roof. The last representatıves of a past way of life, these houses w ere built according to an unvvritten but ubiquitous law based on the prıncıple that human lives are shaped by the houses they live in. Traditional respect for one's neighbours is manifested in the way that no house blocks the sun or view of another, none invades their neighbour's privacy by vvindows overlooking the nextdoor garden, or has a gutter that empties rainwater över the boundary. İn one of his poems, Cengiz Bektaş writes, 'She tucked ın the corner of her headscarf embroidered wıth blackberries/ And invited me to the seats spread vvith rugs./ W e sat./ This room is mine, she said. smiling sweetly from her heart./ She pointed to the cupboards and ceilıng./ This room ıs mine. I live here.' How vvell this poem describes the way in vvhich each room is designed as an independent living space for a nuclear family, in the days when extended families occupied these large houses. The wooden cupboards ser^ed not only for clothes, but to pack avvay the mattresses and bed linen during the

şam kültürünün ayakta kalan son tem silcileri onlar. Komşuya gösterilen sevgiyi, saygıyı simgeliyorlar: H içbi­

day, so transforming bedroom into living room. Concealed

ri bir diğerinin güneşini, manzarasını kesmiyor. G ele­ neksel Türk konutlarının bir özelliği bıı. Yapım kitabe­ lerinden en eski olanların 17. yüzyıl, büyük bir çoğun­

inside one cupboard is a tiny vvashroom like a modem shower cubicle, knovvn as a yunmalık, and each room has a fireplace. At meal times the room became a dining room, simply by bringing out a low portable table knovvn as a sini. This

luğunun ise 19. yüzyıl sonlarına tarihlendiği anlaşılan evler inşa edilirken, insan ve doğayla uyum lu bir yaşa96 S K Y L İF E

K A S IM

—J».

N O VEM BER 2001


mı amaçlayan daha pek çok görgü kuralına uyulmuş: Komşunun bahçesine bakan bir pencere açılm ıyor, yan­ daki bahçeye çatıdan gelen yağmur suyu boşaltılm ıyor örneğin. “Yanağının yanına sıkıştırdı böğtiıtlen işlemeli başörtü­ sünün ucunu, / buyurun dedi halı serili kerevetlere / oturduk. / Bu oda benim dedi, bir güzel, bir içten güle­ rek, / D o la p la rı, tavanı göstererek... / Bu oda be­ nim. / Burada ben yaşa­ rım ...” der, Safranbolu’yu ko n u alan b ir ş iirin d e Cengiz Bektaş. D izeler, g elen eksel T ürk e vin in bir yaşam a genişliği, bir yaşam zeng inliğ i sunan odalarını ne güzel anlatır. O d aların her b iri fark lı hayatlara açılır. H er biri ayrı birer çekirdek aileyi b arın d ırab ilecek şekilde birbirinden bağımsız ola­ rak tasarlan m ış, ahşap dolaplar, yüklük ve ocak gibi elem anlarla donatıl­ mıştır. D olapların içinde bugünün duş kabinlerini a n d ıra n g u s u lh a n e le r (yunm alık) bulunur. Aynı odada, yer sofrasında ye­ m e k ler y e n ir, to p la n ır; akşam d o lap lard an d ö ­ şekler alınır, serilir; sabah tek rar to p lan ır. O d an ın çok am açlı kullanılm ası yörük kültüründeki çadır geleneğinin de bir deva­ mıdır. Böylece, büyük bir ailenin bireyleri hem fark­ lı dünyalarda, hem de ay­ nı çatı altında yaşayıp gi­ der. Y ıld ız lı gökkubbeyi kendi dam ları bilen yö-

‘Kitaplık’, Sipahioğlu Konağı’ndaki rahat m ekânlardan. Kütüphanede Osmanlıca kitapların yanı sıra 1930 yılına ait Hayat Ansiklopedileri de bulunuyor. Feslik ve nalınlar da geçmiş günlerden kalma birer hatı­ ra. / The lib ra ry of Sipahioğlu House contains numerous books in Ottoman Turkish and a set of Ha­ y a t E n c y d o p a e d ia published in 1930. A fez mould and pattens are some of the objects used by past generations of occupants.

multifunctıonal concept derived from nomadic culture ın the days when the yörük people vvere tent dvvellers, and gave the individual members of large families a personal vvorld of their own, even when living underthe same roof vvith grandparents, uncles, aunts and cousins. The living quarters of the houses are on the upper floors, the ground floor beıng occupied by the hayat (an open or cov-


Evlerinin en önemli öğelerinden olan tavanlar da ahşap kaplı (sol­ da). Tel dolapta bakır mutfak eşyaları sergileniyor (altta solda). Bir bütün oluşturan ahşap işlerinde işlevsellik ön planda. Altta, ka­ pı tutamacı. / The wooden ceilings also have painted decoration around the cornices (left). An oldfashioned pantry cupboard with wire netting doors contains traditional kitchenware (belovv left). The fitted cupboards and shelves put functionality first. A door handle (below).

ered area used for diverse domestic tasks), kitchen, storage rooms and stables. Depending on the prosperity of the owner, the upstairs rooms may include a baş oda (principal room), library and prayer room. The number of windows and even the vvidth of the floorboards are indicators of how wealthy the family vvas. The inhabitants of the village trace their ancestry to the Karakeçili branch of the Kayı elan, itself a branch of the Oğuz Turks vvho were the principal settlers in Anatolia. İn the late I9th century the wealthier landovvners and farmers of the community began to set up as tradesmen in İstanbul, running businesses producing confectıonery, helva, bread rings knovvn as simit, or savoury börek pastries. The two and three storeyed houses of Yörük reflect the

rüklerin ‘yurt’ adını verdikleri çadırlarında bir zamanlar çoluk çocuk, ana baba, gelin damat ayrı ayrı, ama yine de yan yana yaşamaları gibi... Tüm geleneksel konutlarda olduğu gibi Safranbolu Yörük Köyü evlerinde de zemin kat, taşlık (hayat), mutfak, depo ve ahır gi­ bi mekânlardan oluşur; üst katlarda odalar ve sofalar yer alır. Ev sahibinin varsıllığı odaların işlevlerini farklılaştırır: ‘Baş oda’, ‘kitaplık’, ‘namaz odası’, ‘ekmek evi’ (m utfak) gibi değişik ad­ larla anılır odalar. Pencere sayısının fazlalığı, hatta döşemede kullanılan tahtaların eni bile ailenin zenginliğinin bir göstergesi­ dir artık. Safranbolu Yörük Köyü çoğunlukla iki ya da üç katlı konaklarıyla kırsal bir dokudan çok, kentsel bir biçim lenm e su­ nar. Köyde yaşayanların Oğuzların Kayı boyundan, Karakeçili aşiretinden geldiği söyleniyor. Sultan Abdülham id döneminde önce köyün zengin ve ağa sınıfı, ardından da çiftçiler iş kur98 S K Y L İF E

K A S IM

—J». N O V E M B E R 2 0 0 1


mak am acıyla İstanbul’a gelip yer­ leşm eye başlamışlar. Ama, köyle ilişk ile ri asla kesilm em iş. İstan ­ bul’a gelenler şekercilik, helvacı­ lık, sim itçilik ve börekçilik gibi iş­ lerle uğraşmış, hem bu büyük şe­ hirde hem de köylerinde çalışarak g elir d ü z eylerin i yükseltm işler.

Safranbolu Yörük Köyü evleri, Osmanlı döneminde Anadolu ve Balkanlar’da görülen altı kagir, üst katları ah­ şap çatkılı Geleneksel Türk Evleri’yle aynı özellikleri taşıyor. / Houses in the village of Yörük near Safranbolu in northern Turkey are of the traditional Ottoman Turkish type, of which examples are to be seen in many parts of Anatolia and the Balkans, having ground floors of stone and timber framed upper floors.

Günüm üzde de köy sakinlerinin çoğu yalnızca yaz aylarını geçir­ mek için buraya geliyor. D olayı­

increased wealth of such f a m i l i e s , who contınued to spend their summers in Yörük, and the ınfluence of

sıyla, bir müze kent görünümün­ de olan Yörük Köyü, eşsiz mimarî dokusunun varlığını biraz da bu zenginliğe borçlu... in ce lik li bir kültürün ürünü olan evlerde, asıl zenginlik ise detaylarda, inançlar­ da gizli: Bereket vermesi için oda­ lara konulan buğday başakları, uğur getirsin diye saçaklara asılan geyik boynuzları, evlerin inşa ki­ ta b e le rin d e k i ib rik b iç im in d e sem bolize edilm iş ‘M aşallah’lar, Arap harfleriyle yazılmış dualar ve harçlarının doğa ve insana duyu­ lan sevgiyle yoğrulması Safranbo­ lu Yörük Köyü evlerinin koruyu­ cu tılsımı. •

urban tastes in architecture and ınterior decoration acquired in the C a p i­ tal city. Sorme of the most fascınatıng aspects of these houses derıve from relıgious or ancıent superstıtious beliefs: wheatears placed in the rooms to bring abundance, stag’s horns hung from the eaves for luck, plaques on the façades bearing the vvord 'Maşallah' (May God Presen/e) - the letters shaped by the calligrapher into the picture of a ewer, and prayers in Arabic script, ali lend their protective influence to houses instılled vvith a deep humanıty and love of nature. • 99 S K Y L IF E

K A S IM —J - .

N O VEM BER 2001


1J J Ü

J J J J j

J UJ

By CAN KIZILTAN* Pholos MURAT TANER / PRINT PHOTOBANK TURKEY

üiibim


T ü rk sineması, hep eski film lerle canlanıyor insanın gö­ zünde nedense. Yabancı film sevdalılarının burun kıvı­ rıp geçtiği, ama gerçek ha­ yatta yaşanan bazı olayları “Türk film i gibi” benzetme­ s iyle açıklam aya çalışarak farkın d a olm adan h akk ın ı teslim ettikleri bir fenomen aslında o. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında yaşananların hi­ k âye e d ild iğ i film le r, Batı’dan yapılan uyarlam alara b ırakm ış y e rin i so n rala rı. K ö y ro m an ları ön em li b ir kaynak olmuş bir zamanlar. Sonra zengin delikanlı, yok­ sul genç kız aşkları işlenmiş bol bol. Köyden kente göç olgusunu işleyen film lerle, toplumsal gelişmeler de yan­ sıtılm ış beyazperd eye. B ir dönem politik sinema kendi­ ni gösterirken, pervasız bir seks fu ryasın ın yü kseld iğ i günler de olmuş. Sonra ye­ niden toparlanıp kabuğunu çatlatm ayı başaran Türk si­ neması, uluslararası arenada

Somehow one alvvays associates Turkish cinema vvith old films of the kind that fans of foreign films scomfully dismiss. Yet the same detractors vvill describe certain real-life events as 'just like a Turkish film', thereby unvvittingly giving this phenomenon its backhanded due. Films about the W a r of Independence and its aftermath later made way for adaptations o f western films. Village romances vvere for a time extremely popular, and then came plenty of 'rich boy falls in love vvith poor girl' films. Films on the theme of rural mıgration to the cities mirrored social change. Political cinema

Sinema makineleri salonunda bulunan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma Amerikan ordu tipi Bell & Hovvell marka projek­ siyon makinesi (üstte). Sinema afişleri salonunda yer alan emektar kameralar­ dan biri (solda). / A US army model Bell S Hovvell projector dating from the Second W orld W a r (above). One of the old film cameras in the film poster gallery (left).


I940’lı yıllardan kalma Amerikan Century projeksiyon makinesi kömürle çalışıyor (üstte solda). Sinema afişleri salonunda bulunan film baskı makinelerinden biri (üstte sağda). Türk sinemasına bir dönem tiyatro kökenli sanatçılar damgalarını vurmuş. Müzede onlar için ayrılan salonda çeşitli belgeler, afişler ve fotoğraflar bu­ lunuyor (altta). / A 1940 model American Century carbon projector (above left). One of the film processors in the film poster gallery (above right). Theatre actors and directors dominated Turkish cinema during the first half of the century, and one room is devoted to their documents, posters and photographs (belovv).

birçok ödüle adını yazdırmış. Bütün bunlar, Türkiye'de ilk kez Türvak (Türker înanoğlu Vakfı) tarafından kuru­ lan Sinema ve Televizyon Müzesi ne girer girmez “bir film şeridi gibi" geçip gidiyor zihinlerden. Duvardaki ekranda canlanan siyah-beyaz film lerin fragmanları ve

emerged for a vvhile, and there vvere times vvhen sex vvas ali the rage. Then Turkish cinema managed to collect itself and break out of its shell, brıngıng numerous intematıonal avvards. The story of Turkish cinema can novv be seen at the Museum of Cinema and Televisıon founded by the Türker inanoğlu

kulaklara çok aşina repliklerse ‘sine-terapi’ yoluyla san-

Foundation (Tüı^ak). Fragments of black and vvhite films


shovvn on the screen at the museum and the often familiar snatches of dialogue are strangely soothing, as if one was attending a course of ‘cine-therapy’. On the enormous projector it writes 'American Century projector, 1940'. The I970s Bosch film camera next to it belonged to Turkish Radio and Television Corporation. An early triple lens camera, a 1936 Pickard stili camera used in the studios, and a large 1927 studio gramophone stand in the entrance. Frozen black and vvhite frames on the vvalls seem to vvait expectantly for the director’s cali to set the cameras rolling. Scenes of the demolition of the Russian monument of Ayastefano in Yeşilköy in 1914 mark the beginning of Turkish cinema. This film vvas taken by Fuat

ki bir garip rehavete sürükleyip götürüyor insanı. Am erikan Century projeksiyon makinesi, 1940' yazıyor, kocaman kö­ mürle çalışan m akinenin üzerinde. Yanındaki Bosch marka kamera, 1970’ler TRT’sinden kalma, tik yılların kollu ve üç objektifli kamerası, atölyede kullanılan 1936 model Pickard fotoğraf makinesi ve 1927 ta­ rihli büyük stüdyo pikabı da girişte yer alanlar arasında. Duvarlardaki siyah-beyaz film kareleri dondurulm uş halde, sanki yönetm enin az sonra duyulacak “Motor!” sesini bekler gibiler. 1914’de Yeşilköy'deki Rus anıtı Ayastefanos’un yıkım görüntüleri, yabancıların başlattığı Türk sinemasının ilk film i sayılıyor. Film , Polonya Musevisi W einberg'in ye­ tiştirdiği Fuat Uzkınay tarafından çekilmiş. Belgesel ağırlıklı ‘ilk dönem’i izleyen 1923-1939 yılları arasına, ‘tiyatrocular dönem i’ deniyor. Arkadaki salonda Şehir Tiyatrolan'na ait biletler, duyurular, program broşürleri ve özel koleksiyon fotoğrafları var. Türk sinemasını tiyatro kalıpları içine sıkıştırmakla eleştirilen, ama katkıları da yadsınamayan Muhsin Eıtuğrul için de bir köşe ayrılmış. Onun ilk film lerinden ‘Ateş­ ten Göm lek’te, Türk kadınlarının (Bedia M uvahhit ve Neyyire Ertuğaıl)

B A K I R K Ö Y

/ Aİ LE

Sinema

TİYATROSUNDA

Na si t = Halidef

Ve

a r k a d a y l a r ı

b i r l i k t e

Uzkınay, who trained under the Polish Jew Weinberg. Following the first phase, dominated by documentaries, came the so-called 'theatre period' of 1923-1939. This is commemorated in the gallery at the back of the museum, vvith a collection of tickets, notices. programmes and photographs belonging to the Municipal Theatres. A corner is devoted to Muhsin Ertuğrul, whose contributions to Turkish cin­ ema cannot be denied, although he is accused of forcing cinema into a theatrical mould. İt vvas in one of his first films, Shirt of Fire, that Turkish vvomen (Bedia Muvahhit

1938’lerden kalma Pathe marka kollu aktüel çekim ka­ merası (en üstte). Ünlü tiyatroculardan Naşit ve arka­ daşlarının oynadığı tiyatro oyunlarından birinin afişi (üstte). Müzede yer alan 35 mm'lik film baskı makine­ lerinden biri (solda). / A 1938 Pathe film camera

(top). A poster for a play starring the famous actor Naşit (above). One of the 35 mm film processors (left). 104 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


ilk kez rol aldığı biliniyor. Ama dönem in asıl özelliği, ses ve görüntünün aynı an­ da saptanıyor olm ası. Y a ­ şam larını yitirm iş tiyatrocu­ ların portreleri gülüm seye­ rek uğurluyor ziyaretçilerini bu salondan. Siz hangisinin sesini anımsıyorsunuz? Behzat Butak, Şükriye May, Cahide Sonku, İsm ail Dümbüllii, Cahit Irgat... B iliyo r­ sunuz, sonuncusu üstelik şair. Müze kurulurken film ciler, sinem acılar, özel k o lek si­ yoncular, sinem acı aileleri ve ilg ilile re çağrı yap ılıp , yardım ları istenmiş. Burada­ ki k ü tü p h an e de b ö y le oluşturulmuş; 22 bin mater­ yal ve 10 bin civarında yerli ve yabancı sinema ile tele­ vizyon film i, yüzlerce dokümanter görüntüye sahip. Sin em a M a k in e le ri S a lo ­

Televizyon-video salonunda sergilenenler arasında TRT’den gelen stüdyo ses mikserleri ve kurgu kontrol üniteleri de bu­ lunuyor (üstte). Steenbeck marka 16 mm senkron ve montaj masası, sinema afişleri salonunda sergileniyor (altta).

The ex h ib its m the televisıon and video room include studio sound mixers and editing units donated by the Turkish Radio and T elevisio n Corporation (above). A Steenbeck 16 mm synchıonisation and editing table exhibited in the film poster room (belovv). and Neyyire Ertuğrul) acted ın a film for the first time. The

nunda; M oviolo 16 mm senkron ve montaj masası, 35 mm ilk portatif ev tipi film oynatma makinesi, Türki­ ye’ye ilk gelenlerden 17.5'luk manyetik ses kayıt cihazı, 1938’lerden Pathe kollu aktüel kamera ve Muhsin Ertuğrul’un ilk sesli film kamerası yer alıyor.

simultaneous recording of sound and image took place at this time. Which of the voices do you remember from those times? Behzat Butak, Şükriye May, Cahide Sonku, İsmail Dümbüllü, and Cahit Irgat, the latter also a poet. Smılıng nostalgı-

105 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


cally at the portraits of bygone actors and actresses, I left this room. When the museum vvas being established, people ın every area of the film world and private collectors were asked to donate material of ali kinds. İn this way the museum acquired a library of around ten thousand Turkish and foreign cinema and television films, hundreds of documentaries, and 22,000 other items. One room is devoted to film cameras and similar equipment, including a Moviolo 16 mm synchronisation and editing table, the earliest 35 mm portable home projector, a 17.5 magnetic sound recorder one of the first in Turkey, a 1938 Pathe camera, and Muhsin Ertuğrul's first sound film camera. The years 1939 to 1950, coincidıng vvith the Second VVorld W a r and its aftermath, were a transition perıod for Turkish cinema. American and Egyptian films were widely shovvn, vvhile Turkish directors like Faruk Kenç, Baha Gelenbevi, Turgut Demirağ, and Orhon M. Arıburnu struggled to keep Turkish cinema alive. The perıod from 1950 up to the I970s saw the rıse of cinema directors vvith their roots in the film vvorld. Lütfl Akad endeavoured to release cinema from the grip of theatre, and in the 1960s directors like Metin Erksan, A tıf Yılmaz. Osman Seden, Memduh Ün and Halit Refiğ began to usher in a new era. Coınciding vvith the arrival of colour film, social upheaval gave rise to increasing problems, but these vvere offset by grovvth in intemational contacts and film competitions. İn 1963 Metin Erksan's Müzede sergilenen pek çok makine ve cihazın yanı sıra rengârenk afişler de Türk sinema tarihini özetliyor. / The many pieces of equipment and posters exhibited in the museum take visitors on a journey through Turkish cinema history.

W a t e r l e s s S u m m e r w o n t h e G d d e n B e a r a t B e r lı n '

1971 vvas the year of Yılmaz Güney. Although 1975 saw an explosıon ın the number of films being pro-

1939-1950 arası, ‘geçiş dönem i’ ve savaş yıllarıdır. Am erikan ve M ısır film lerinin p eyd ahlan dığı piyasada, Faruk Kenç, Baha G elenbevi, Turgut Dem irağ, O r­ hon M. Arıburnu gibi yönetm enler de iş yapmaya çalışır. 1950’lerde başlayan ‘si­ nem acılar dönem i’ ise 1970’lere dek sü­ rer. Liitfi Akad, tiyatro cuların sinem a üzerindeki ipoteğini kaldırma gayretin­ dedir. 1960’lar M etin Erksan, A tıf Y ıl­ maz, Osman Seden, Memduh Ün ve Ha­ lit Refiğ’le ‘yeni dönem ’in kapısını arala­ maktadır. Sinemanın ‘renklenm eye baş­ ladığı yıllardaki toplum sal altüst oluşla sorunlar aıtar; ama, uluslararası ilişkiler ve yarışm alar da... 1963’de, B e rlin ’den Altın Ayı, M etin Erksan’ın ‘Susuz Y az’ı ile gelir. 1971, Yılm az Güney yılı olur. 1975’de patlayan film sayısına rağmen, televizyon ve seks furyası seyirci sorunu 106 S K Y L İF E

K A S IM —

N OV E MB E R 2001


Müze içindeki koridorlardan biri sinema sanatçılarının portreleriyle donatılmış (üstte). Film banyolarının çeşitli aşamalarını kontrol eden cihaz (altta). / Portraits of

film actors and actresses hang in one of the corridors of the museum (above). A machine which Controls the various stages of film processing (below).

yaratır. Sonrası ise artık yakın tarihin bilinenleridir:

duced, television and the focus on sex under-

Zeki Ö kten, Feyzi Tuna,

mined cinema audiences. Then we come to the recent past vvhich ali of us rem em ber clearly,

B ilg e O lgaç, Ertem E ğ il­ mez, A li Özgentürk, Şerif Gören, Öm er Kavur, Y a ­ vuz Özkan, Yavuz Turgul ve diğerleri... Afiş salonu, Türk sinema­ s ın ın siyah - b eyaz d an

vvith dırectors lıke Zeki Ökten, Feyzi Tuna, Bilge Olgaç, Ertem Eğilmez, Alı Özgentürk, Şerif Gören, Ö m er

Kavur,

Yavuz

renkli günlere akıp gelen serüvenini özetliyor gibi: ‘S ila h ve N am u s’, ‘Son M ektup’, ‘Hop Dedik Ka­ zım ’, K o lejli Kızın A şkı’, ‘Ölüm Çem beri’... B elk i de hiç akıllarda yer etmemiş Yeşilçam film lerinin afişleri bile olsa bunlar, bu salonun duvarlarını yıllar sonra da süslemeye devam edecek gi­ bi görünüyor. •

Özkan and Yavuz Turgul. The room devoted to film posters carries us from the days of black and vvhite to colour, in a vivid joumey through Turkish cine­ ma history. Even for those who do not remember the films themselves, the posters touch a chord, bringing back the atmosphere of past decades on the silver screen. •

* Can Kızıltan, yazar.

* Can Kızıltan is a freelance vvriter.

TÜ RVA K SİN EM A V E T ELEV İZ Y O N M Ü ZESİ Şehit Teğmen Mehmet Ali Yılm az Sok. No: 4 Kavacık-Beykoz

TÜRVAK CİNEM A A N D TELEVİSİON MUSEUM Şehit Teğmen Mehmet Ali Yılmaz Sok. No: 4 Kavacık-Beykoz Tel: (0216) 425 19 00

Tel: (0216) 425 19 00 107 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


S E R G _______________

E X H I B I T I O N S

Güngör |or J Güner Harmony Sanat Galerisi 3-3D Kasım Tel: (021 6) 333 21 67

Güngör Oüner

S e rg id e , se ra mık s a n a tç ıs ı, M arm ara

Harmony Art Gallery

Ü n i­

v e rs ite s i Güzel

3-30 November

Sa n a tla r Fakül­

Tel: (0216) 333 21 67

te s i

Seram ikPro fesso r Güngör Güner is head of the

Cam Bölüm Baş­

Ceramics and Glass D epartm ent at the

kanı Prof. Gün­

Faculty of Fine Arts, Marmara üniversity. His

gör Güner’in, seramik sanatının çok yönlü

works in this exhibition reflect the multifac-

açılımına yanıt veren yapıtları izlenebilir.

Yapı ve İçgüdü

eted character of ceramic art.

Structure and Instinct

Bebek Sanat Galerisi

Bebek Art Gallery

6 Kasım-10 Aralık

6 November-10 Oecember

Tel: (021 2) 287 88 52

Tel: (021 2)287 88 52

Adnan Çöker ve Mustafa Ata'nın yapıtla­

The relationship between teacher and

rından oluşan ‘Yapı ve İçgüdü’ başlıklı

sfudent is explored in this exhibition of

sergide hoca-öğrenci ilişkisi vurgulanı­

works by majör Turkish artists Adnan

yor. Sergide her iki sanatçının ortaklaşa

Çöker and Mustafa Ata. İt also features

bir çalışm a sonucu ürettiği 'V itru vius

a joint painting by bofh artists entitled

Adamı’ tablosu da görülebilir.

Vitruvius Man.

M lir i lıU ll

İ\ / p m ly c ill

Tl'lYAP İstanbul Sergi Sarayı

86 yıllık yaşamını renkler, fırçalar, tuvallerle geçirmiş, Türk resim sanatının en önemli isim lerinden Nuri iyem ’in

29 Kasım-13 Aralık

ta b lo la rın d a çocukluğunu g eçirdiğ i

Tel: (0212] 21 2 31 00

Mardin'in köylerinden izlenimler, yaşa­ mın trajedisini gözlerinde, yüzlerinde

taşıyan insanlar ve çok sevdiği güvencinleri görülebilir. Sanatçının soyut resimlerinin de görülebileceği retrospektif sergide, resim sahiplerine Nuri iyem imzalı 'gerçektir' sertifikası veriliyor.

»ı N u r i

■ / İy e m

Nuri İyem has spent the 86 ye ars of his

TlIYAP Exhıbition [entre 23 November-13 Oecember

' İFe kam idst Pa in ts ' brushes and canvas-

Tel: (021 2) 21 2 31 00

®5’ 0 n e , ° r Tur V S foremost contempora ry

p ain ters,

his

work reflects memories of his childhood in a village in the province of Mardin, figures vvhose eyes and faces are filled with the tragedy of life, and his beloved pigeons. At this retrospective exhibition, which also includes some of his abstract works, the artist will give owners of his paintings signed certificates of authentication.


S E R G

E X H I B I T I O N S

Buluşma

'Buluşma' adlı karma heykel sergi­

Aksanat, Beyoğlu

r iy e t 'in

11 Ekim-17 Kasım

biraraya geliyor.

Alâeddin’in Lambası

sinde, 39 heykel sanatçısı Cumhu78.

y ılın ın

onuruna

Tel: (0212) 252 35 0

Yapı Kredi Kültür San at Yayıncılık'ın gerçekleştirdiği sergi, Ana­ dolu'da Selçuklu çağının en parlak dönemi olan Su lta n I. A lâeddin

Yapı Kredi Kültür Merkezi

Keykubad dönemini bir kez daha ve

Vedat Nedim Tör Müzesi

yeni bir gözle okumayı amaçlıyor.

3 Ekim-28 Aralık

Encounter

Tel: (0212| 252 47 00

Aksanat, Beyoğlu

Alâeddirı’s Lamp

11 0ctober-17 November Tel: (0212|252 35 00 Encounter is a mixed ex-

Yapı Kredi Cultural Centre

hibition of sculpture by

Vedat Nedim Tör Museum

39 sculpfors organised in

3 0ctober-28 December

honour oF the 78th anni-

Tel: |0212] 252 47 00

versary of the Republic. The

reign

oF Sultan

Alâeddin Keykubad marks the highpoint oF Seljuk civilisation in Anatolia,

Galeri Binyıl’da 3. yıl sergisi 15 Kasım-10 Ocak Tel: [0212] 351 97 13

G a le ri B i n y ı l ’ın 3. Yıl

and this exhibition organised by Yapı Kredi Cultural and Art

Sergisi'nde Ferruh Başa­

Publications takesa new and searching lookatthis period.

ğa, Zahit Büyükişleyen, D evrim E rb il, M ehm et Güler, Şükrü K araku ş, Zekai Ormancı ve Abdur-

Sizden Önce, Bis’ten Sonra

rahman Oztoprak'ın y a ­ pıtları görülebilir.

The 3rd Anniversary of B iriyi I Oollery 15 November-10 january

beyaz p e rd eyi a r a la y ıp arka planla tanışmak için bulunmaz

Tel: (0212) 316 00 00

bir Fırsat.

19 0ctober-30 November Tel: (0212) 316 00 00

This exhibition marks Photographer Mehmet

the Binyıl Gallery, with

Çağlarer’s documentary

works by Ferruh Başağa.

photographs of the First

Zahit Büyükişleyen, Dev­

music season at the iş Art

rim Erbil, Mehmet Güler,

and Cultural Centre pro-

Şükrü Karakuş, Zekai Or­

vide

mancı and Abdurrahman

glim pse

Öztoprak.

scenes.

a

Fascinating behind

109 S K Y L İF E

K A S IM

telik li fo toğrafları, sahnedeki

19 Ekim-30 Kasım

iş Art and Cultural Centre

the third anniversary oF

la re r'in , iş San at'ın ilk müzik mevsimini yansıtan belgesel ni­

iş Sanat Kültür Merkezi

A/ter the Encore

Tel: (021 2) 351 97 1]

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Çağ-

NO VEM BER 2001

the


S E R G

E X H I B I T I O N S a

Karma Sergi

İmaja Güveniyoruz

Sergide Utku Varlık, Mustafa Ata, Meh­ met Güleryüz, Ömer Uluç, Burhan Uy­

Galeri Artist

gur, Kornet, Costavi, Onay Akbaş, Er-

1 Ekim-30 Kasım

tuğrul Ateş, Ali Atmaca, Yüksel Arslan,

Tel: (021 2) 227 68 52

Neşe Erdok, Fah rün isa Zeid, Bedri

Atatürk Kültür Merkezi 25 Ekim-10 Kasım

Baykam , Ergin İnan, Yavuz Tanyeli,

Tel: (0212] 249 39 94

Memduh Kuzay, Burhan Yıldırım ve Edis Tezel’in çalışm aları y e r alıyor.

Resim ve Heykel M üzeleri

Galeride ayrıca, 18 Ekim-16 Kasım ta ­

Oerneği'nin gelenekselleşmiş

rih le rin d e Zeynep Dilek Ç etin er’in

etkinliği olan 21. Günümüz

eserleri de görülebilir.

Sanatçıları İstanbul Sergisi, bu y ıl ‘im aja Güveniyoruz'

Mixed Exhibition

başlığı altında gerçekleşiyor. Sergiye 36 sanatçı katılıyor.

Artist Gallery 1 October- 30 November Tel: (021 2) 227 68 52 This mixed exhibition features works by le-

Trusting in Image

ading Turkish artists Utku Varlık, Mustafa

Atatürk Cultural Centre

Ata, Mehmet Güleryüz, Ömer Uluç, Burhan Uy­

25 0ctober-10 November

exh i b i ti o n

gur, Kornet, Costavi, Onay Akbaş, Ertuğrul

Tel: (0212] 249 39 94

been organised

The Artists Today has

Ateş, Ali Atmaca, Yüksel Arslan, Neşe Erdok, Fahrünisa Zeid, Bedri Baykam,

annually in İstan­

Ergin inan, Yavuz Tanyeli, Memduh Kuzay, Burhan Yıldırım and Edis Tezel.

bul for the past 21 years by the Association of Painting

Between 18 October and 16 November works by Zeynep Dilek Çetiner will

and Sculpture Museums. This year the exhibition is enti-

also be exhibited.

tled Trusting in Image and features works by 36 artists.

Erol Akyavaş

Ünlü ressam Erol Akyavaş’ın Hindistan'da çektiği Fotoğ­

Pamukbank Fotoğraf Galerisi

raflardan oluşan ‘Öbür Dün­

10 Ekim-30 Kasım

yalarda’ adlı sergi, sanatçı­

Tel: (0212) 275 14 41

nın evren sel ve m odernist bakış açısını yansıtıyor.

Kayıhan Keskinok

s e v g iy le bakan K a yıh a n

Helikon Sanat Galerisi

sursuz insanların yaşadığı

7-30 Kasım

arınmış bir dünya sunuyor.

Çevresine ve insanlara hep Keskinok, bir figür ressamı. Sanatçı, resim lerin d e ku­

Tel: (031 2) 441 78 01

Koyıhan Keskinok Helikon Art Gallery 7-30 November Tel: (031 2) 441 78 01

Erol Akyavaş

Kayıhan Keskinok is a figurative painter

Pamukbank Photography Gallery 10 0cfober-30 November

who always views his

Tel: (0212) 27514 41

surroundings

and

people with affecPhotographs taken in India by the renowned painter Erol

tion. He presents a

Akyavaş reflect the universal and modernist outlook of this

pure world inhabited

artist.

by flawless people.

110 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


M U Z I_______________________ M U S İ C

E. Ciccarelli ve T. Yılmaz konserleri Koç Allianz

Concerts by Enrica Ciccarelli and Tuncay Yılmaz

Tel: (021 2) 556 60 80

t

Koç Allianz’ın Kasım ayı konser progra­ mı kapsam ındaitalyan piyanist Enrica

Koç Allianz

Tel: [021 2) 556 60 80

The Koç Allianz concert programme For

C iccarelli’nin resita li 9 Kasım’da, ke­

Novem ber fea tu re s Ita lia n p ian ist

man sanatçısı Tuncay Yılmaz ve İngiliz

Tuncay Y n Ş ş z

piyanist Robert Markham'ın konseri ise

Enrica Ciccarelli on 9 November, and Turkish v io lin is t Tuncay Yılmaz and

Z2 Kasım’da gerçekleşecek.

British pianist Robert Markham on 22 November.

İş* Sanat konserleri Merkezi j? ,5annın at duzen-

Verdi Yılı ve Rigoletto

iş Sanat Kültür Merkezi

lediği konserlerde,

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon

Tel: (0212) 316 00 00

3 Kasım’da ünlü pi­

Tel: (021 2) 245 16 36

yano yorum cuları İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ünlü opera bestecisi Giuseppe

Hüseyin Sermet, Verda Erman ve Gülsin Onay’a, İstanbul

Verdi’nin eseri ‘Rigoletto’ operasını, sanatçının 100. ölüm y ıl­

Devlet SenFoni Orkestrası eşlik ediyor. 9 Kasım'da Al Di

dönümünde sah neliyor. Dünyaca ünlü orkestra şeFi Moshe

Meola, 15 Kasım’da Kim Kashkashian ve Robert Levin, 17

Atzmon ile Nezih Seçkin’in dönüşümlü olarak yönettiği eserin

Kasım'da Esin AFşar dinlenebilir. 20 Kasım’da ise ‘Rama-

rejisörü ise Aytaç Manizade. 15 ve 27 Kasım'da gerçekleşecek

zan’a Vuslat’ konseri var. 21 Kasım'da Largs Vogt, 24 Ka-

olan gösteriler yıl sonuna kadar devam edecek.

sım'da da Ayşegül Yeşinil Ouintet konser verecek.

İş Art concerts ^

J

İş Art and [ulture Centre

Commemorating Verdi with Rigoletto

Tel: [021 2) 31 6 00

Atatürk Cultural Centre

Tel: (021 2) 245 16 36

Concerts organised by iş Art and Culture Centre in November bring famous Turkish pianists Hüseyin Sermet, Verda Erman

Giuseppe Verdi’s opera Rigoletto will be staged by İstanbul State

and Gülsin Onay accompanied by İstanbul State Symphony

Opera and Ballet Company in commemoration oF the centenary oF

Orchestra on 3 November, Al 0i Meola 9 November, Kim

the composer's death. World Famous conductor Moshe Atzmon and

Kashkashian and Robert Levin on 15 November, Esin AFşar on

Turkish conductor Nezih Seçkin will conduct the orchestra alter-

17 November, Communion with Ramazan, a concert oF mystic

nately. The opera is directed by Aytaç Manizade. PerFormances this

music on 20 November, Largs Vogt on 21 November, and the

month take place on 15 and 27 November, and wiII continue in

Ayşegül Yeşinil Ouintet on 24 November.

Oecember.

111 S K Y L IF E

K A S IM

N O V EM BE R 2001


M U Z I

M U S I C / F A i R

Alexander Rudin, Borusan Filarmoni’yle birlikte

Alexander Rudin ıfl/ith Boru son Philhormonic Orchestra

so m

Tel: (0212) 292 06 55

Tel: |021 2) 292 06 55

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasfnın

Eelebrated cellist Alexander Rudin wi11 be the

Kasım ayı konserinin solisti ünlü viyolon­

soloist at two concerts by Borusan Philharmonic

t

sel sa n atçısı Alexander Rudin. 27 Kasım'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 28 Kasım'da LütFİ Kırdar Konser 5aIonu’nda Şef Gürer Aykal yönetiminde veri­ lecek olan k o nserlerde Şo s ta k o v iç ve Ferit Tüzün’den eserler seslendirilecek.

O rchestra th is month, on 27 Novem ber at Kadıköy Public Education Eentre and on 28 November at Lütfi Kırdar Eoncert Hail. Both con­ certs will be conducted by Gürer Aykal, and the programme

G ürer Aykal

w i 11 co n sist

of

music

by

Shostakovich and FeritTüzün.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sezonu açıyor Tei:m4410173

Fuarı

G. Bizet'in ‘Carmen’ operası, 13 Kasım; Gülce Çelik'in düzen­

TÜYAP İstanbul Sergi Sarayı

20. İstanbul Kitap

lem esiyle ‘Müzikalden Müzikale', 11 Aralık; F. Herold-J.

3-11 Kasım

Lanchbery’nin ‘Şımarık Kız' balesi, 27 Aralık; J. Offenbach'ın

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından

Tel: (021 2) 21 2 31 00

‘La Perichole', 7 Şubat 2002; Ankara

düzenlenen ve ana tem ası ‘Karikatür ve

Modern Dans Topluluğu’nun sunduğu

Gülmece Edebiyatı' olan fuara bu yıl 220

ve Beyhan Murphy'nin yönettiği ‘Mo­

yayınevi katılıyor. Fuarın onur çizeri ise Semih Balcıoğlu. Türk ve yabancı yazarlar

dern Dans Gecesi', 28 Mart 2002; Sa­ bahattin Kalender'in ‘Nasreddin Hoca'

fuar boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşla­

operası, 23 Nisan 2002; V. BelIini'nin

rı ve yayınevi standlarında okurlarıyla bu­

‘Norma’ operası, 11 Haziran 2002 ta ­

luşup kitaplarını imzalayacaklar. TÜYAP’ın

rih lerin d en itib aren sahnelenm eye

ağırlayacağı konuk yazarların adları şöyle:

başlıyor. 14 Kasım’da sahneye konula­

Alberto Manguel (Fransa), Levon Zekiyan (İtalya), Rafi Kebapçı-

cak olan, müzikleri Mustafa Erdoğan’a

yan (Almanya), Ferdinando Eamon (İtalya), Alain Ouella-Villeger

ait 'Opera Oyunu' ise çocuklar için.

(Fransa), Frederic Beigbeder (Fransa), jean Christophe Grange (Fransa), Glen Meade (İrlanda).

İzmir State Opera and Ballet Company’s New Season

This year 220 publishers are par-

Tel: |0232) 441 01 73

ZOth İstanbul Book Fair

İzmir State Opera and Ballet [ompany presents Carmen by Bizet

TÜYAP Exhibition Lentre

Semih Balcıoğlu. Guest authors

from 13 November, From Musical to Musical arranged by Gülce

3 11 November

who will be signing their books at

Çelik from 11 Oecember, a ballet by F. Herold and j. Lanchbery

Tel: (021 2) 21 2 31 00

the stands of their publishers or

ticipating in the fair, whose main theme is Tartoons and humorous literatüre'. Eartoonisf of honour is

from 27 December, Offenbach's La Perichole from 7 February

non-governmental organisations

2002, Modern Dance Night performed by the Ankara Modern

this year include numerous foreign as well as Turkish writers. The

Dance Ensemble and directed by Beyhan Murphy from 28 March

former are Alberto Manguel, Alain Ouella-Villeger, Frederic

2002, Sabahattin Kalender's Nasreddin Hoca opera from 23 April

Beigbeder, and Jean Christophe Grange from France, Levon Zekiyan

2002, and Bellini's opera Norma from 11 June 2002. For children

and Ferdinando Camon from Italy, Rafi Kebapçıyan from Germany

Mustafa Erdoğan's Opera Game will begin on 14 November.

and Glen Meade from Ireland.

112 S K Y L IF E

K A S IM

--J ^

N O VEM BER 2001


F İ L M

13. Ankara Uluslararası

Film Festivali

13th Ankara International Film Festival

26 Kasım-9 Aralık

26 November-9 Oecember

Tel: (031 2) 468 77 45

Tel: |0312] 468 77 45

Dünya Kitle iletişim i Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen

Organised by the

festival, bu yıl 22 ülkeden gelen 48 filmlik uluslararası progra­

World

mıyla izleyicilerinin karşısında. Dünya Sineması bölümünün bu

Media Research

Mass

yılki ağır topları iki büyük yönetmen Robert Bresson ve Andres

Foundation, this

Wajda. Genç Yönetmenler bölümünde ise ilk ya da ikinci filmini

ye ar's fe s tiv a l

çeken genç yönetmenlerin filmleri yer alıyor. Festival kapsa­

brings 48 films

mında ayrıca, 'U lu ­

from 22 coun-

sal Kısa Film Yarış­

tries. The World

ması', ‘Ulusal Belge­

□nema section features two majör directors, Robert Bresson

sel Film Yarışm ası’,

and Andres Wajda, while the Young Directors section compris-

‘Ulusal Uzun Metraj­

es first or second films by young directors. Other sections

lı Film ' bö lü m leri,

are the National Sh ort Film Com petition, N ational

sö yleşi ve paneller

Documentary Film Competition, and National Full Cength

de bulunuyor.

Films. as well as forums and discussions.

4 . Uluslararası Sinema ve

Fourth International Cinema and History Encounter

Tarih Buluşması 16-23 Kasım

16-23 November

Tel: |021 2) 244 52 51

Tel: |0212] 244 52 51

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK] tarafından gerçekleştirilen

Organised by the Turkish Cinema and Audio-

festivalin bu yılki ana teması ‘Hoşgörüsüzlük ve insan Hakları'. Dünyada yaşanan

Visual Culture Foundation [TÜR5AK], this

ve temeli hoşgörüsüzlüğe dayanan sa­

year's festival theme is Intolerance and

vaş acılarının, soykırım olaylarının, çifte

Human Rights. The Films for this year’s festi­

standart politikalarının, siyasal, sosyal

val have been chosen to throw light on the

ve ekonomik nedenlerle birey ve toplum-

sufferings of war, genocide and hypocritical

ların karşı karşıya kaldığı insan hakları

politics based on intolerance, and violations

ihlallerinin günümüze ışık tutması ama­ cıyla seçilen film ler, sinem aseverleri 'Hoşgörü ve insan Hakları’ üzerine daha

of human rights suffered by individuals and societies For political, social and economic

derinden düşünmeye çağıracak. ‘Ulusla­

to ponder more deeply the subjects of intol­

rarası Film Yarışmaları' ve ‘Yarışma Dışı

erance and human rights. Films in the

reasons. Cinema audiences will be provoked

Gösterimler' bölümlerinden oluşan film

International Film Competitions and Non-

gösterimleri İstanbul'da Beyoğlu Atlas

Competition Entries will be shown af Atlas

Ata­

Cinema in Beyoğlu. TÜRSAK Cinema in Levent,

türk Kültür Merkezi, Fransız Kültür Mer­

Sineması, Sinema TÜRSAK-Levent,

Atatürk Cultural Centre, the French Cultural

kezi, Goethe In stitu tve Boğaziçi Üniver­

Centre. the Goethe Institute and Boğaziçi

sitesi Sinema Salonunda gerçekleşiyor. Festival kapsamında ayrıca, sergi, panel

University Cinema in İstanbul. The festival also includes a programme of exhibitions

ve söyleşilere de yer veriliyor.

and discussions. 1 13 S K Y L İF E

K A S IM

N O V EM BE R 2001


H A B E

N E W S

Antika seminerleri başlıyor Antik Palace Tel: (02121236 24 60

„ . . , uzman ve profesörlerin yönetimin­

Gerçek damak tadını arayanlar için: Caretta Tel: (0212] 288 65 93

de gerçekleşecek seminerlerde ka­ tılım cılar antika eşyaları, Antik Palace'ın nostaljik ortamında yaşaya­ rak ta n ıya b ile ce k . Kasım ayında başlayan seminerler 25 hatta süre­ cek.

Esentepe, Gazeteciler Sitesi'nde, gerçek damak tadını arayanlar için artık özel bir mekân var: Pazar günleri

Antiques seminars Antik Palace

İstanbul'un tam ortasında,

Tel: (0212) 236 24 60

hariç her gün açık olan Ca­ retta, ister öğlen ve akşam yem ek lerin d e , is te r özel d avetlerd e m ü şte rile rin e k eyifli ve rahat bir ortam sunuyor.

Participants in the course oFseminars given by experts and academics wiII be able to study real antigues in the nostalgic atmosphere oF Antik Palace. The seminars begin in November and will continue For 25 weeks.

Oiscovering realflavourat Caretta Tel: [0212] 288 65 93 İn the heart oF İstanbul, in Gazeteciler Sitesi in Esentepe, there is

Dünya Bilardo Şampiyonası 2001 Hotel Adakule Vista, Kuşadası 21-25 Kasım Tel: (0256) 618 11 43

now a special place For those seeking real Flavour. Caretta is open daily except Sundays For both lunch and dinner. The pleasant and relaxed atmosphere is also perFect For private Functions.

UMB (Union Mondiale Billiards], BWA (Billiard World Asoci-

The Ritz Carlton’da müzayede

ation) ve CEB’in (Avrupa Bilardo Birliği) resmi turnuva tak­

11 Kasım Tel: (0212] 236 24 60

viminde yer alan Oünya Şampiyonası Grand-Prix 3 yarışm a­ sı, Kasım ayında Kuşadası’nda yapılıyor. Şampiyonaya 47

Antik A.Ş.’nin düzenlediği müzayedeyi Turgay Artam yönetiyor. Müzayedede Osmanlı sarayı için özel yapım eserler ve önemli

ülke katılıyor.

World Billiards Champiorıship 2001 Hotel Adakule Vista, Kuşadası 21-25 November Tel: (0256] 61811 43

ressamlara ait tabloların yanı sıra Avrupa'dan gelen özel kolek­ siyonlara ait eserler de satışa sunulacak.

Auction at the Ritz Carltan 11 November Tel: (021 2) 236 24 60 The latest Antik A.Ş. auction with auctioneer Turgay Artam oFFers

The World Championship Grand Prix

objects made For the Ottoman palace, paintings by majör artists,

3 is part oF the oFFİcial tournament

and items From private collections in Europe.

programme oF the Union Mondiale Billiards (UMB), the Billiards World Association (BWA), and the European B illia rd s A ssociation (CEB). The event, in which contestants From 47 countries are participating, takes place in November in Kuşadası on Turkey's Aegean coast.


B O O K S

Ottoman Period Bonds and Share Certificates

Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri

Türk Ekonomi Bankası, 532 pages

Türk Ekonomi Bankası, 532 sayFa

Şirket-i Hayriyye ile başlayan ilk

The establishment oF public compa-

şirketleşme girişimleri ve devlet

nies, which began with Şirket-i

ile özel kuruluşların Finansman

Hayriyye, Istanbul’s Ferryboat compa-

ihtiyacından kaynaklanan piyasa

ny, and the issuing oF bonds by the

borçlanmaları, yakın iktisat ta ri­

state and commercial enterprises as

himizdeki önemli bir süreç. Kitap­

a means oF raising Funds was an

ta, bu dönemi örnekleyen bir ça­

important stepping stone in Turkey's

lışma, ülkemizde ilk sermaye pi­

economic history. This book examines

yasası ve modern şirket hukuku­

the country’s First Capital market and

nun oluşumuna dair araştırm alar­

presents studies on the development

la birlikte sunuluyor.

oF modern company law.

Intermedia’dan turistik kitaplar

Uç Bin Yıllık Birikim Ali Polat, 510 sayFa

Intermedia Uluslararası iletişim A.Ş. Türkiye'nin tarihî zengin­

Kitap; Fatih Sultan Mehmed'den Friedrich Nietzsche'ye,

likleri ile doğal güzelliklerinin yanı sıra seçkin otel, pansiyon,

Victor Hugo’dan Platon’a kadar dünyaca ünlü isimlerin,

tatil köyleri, restoran, caFe-bar ve gece kulüplerinin de tanı­

hayatın imbikten geçirilm iş özlü sözlerini okumak ve

tıldığı yeni bir diziye başladı. Dizinin ilk kitapları Ayvalık’tan

üzerinde düşünmek isteyenler için bulunmaz bir rehber

Bodrum’a bir gezi rehberi niteliğindeki ‘Adım Adım Ege Kıyıla­

niteliğinde.

r ı' ve Bodrum a ra s ın d a k i

ile A nam ur

s a h il

ş e rid in i

AKD EN İ

ta n ıta n ‘Adım Adım Akdeniz

K IY IL A R I

Kıyıları'.

Three Thousand Years of

MEDITERRANEA ro A c

Travel Ouides by Intermedia

Insight Wç

Ali Polat.

BiN YILLIK

510 pages The

enlightening

Intermedia has launched a new

thoughts and com-

series oF guide books covering

ments oF Famous

not only beauty spots and his-

h is to ric a l Figures

toric sights, but recommended

ranging From Sultan

hotels, guest houses, holiday

Mehmed the Congu-

resorts, restaurants, caFes, bars and night-

eror to Friedrich Ni-

clubs. The First publications in the series are

etzsche, and Victor

The Aegean Coast Step by Step, covering the

Hugo to Plato make

coast between Ayvalık and Bodrum, and The

Fascinating

M editerranean Coast Step by Step, From

thought-provoking

Bodrum to Anamur.

reading. 1 15 S K Y L IF E

K A S IM

--J ^

N O VEM BER 2001

and

B İ R İ K İ M

ALI PO LA T


*

,

f

T»"

İ S T A N B U LO

Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel:

110 (Ali overTurkey)

Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey) T O U R İS M

IN F O R M A T IO N

T T R İ/ M DANIŞMA____________ Atatürk Airport /Atatürk Havaalanı

(Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Harbiye Tourism Information Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port /Karaköy Limanı Tel: 249 5776 Sirkeci Tourism Information

Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahmet Square

Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automobile Club

Türkiy e I uring ve Otomobil Kurumu (Head Office •Merkez) Tel: 282 81 40 H O T E L S /

OTELLER

Aden (****) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel (*“ **) Vatan Caddesi, Tel: 534 48 79 Askoç Otel (*“ *) Sirkeci Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Aygün Otel İstanbul (*"*) Şişli, Tel: 296 99 92 Fax: 231 30 04 Aygün Plaza Hotel İstanbul (*” *) Taksim, Tel: 238 90 90 Fax: 235 47 47 Best Western The President Hotel (**“) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Büyük Sürmeli (***“) Gayrettepe, Tel: 2721160 Fax: 266 36 69 Ceylan Inter-Continental İstanbul Taksim, Tel: 231 21 21 Color Hotel (****) Fmdıkzade, Tel: 631 20 20-39 Conrad İstanbul (“ ” *) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel ("***) Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18 lines/lıat) Çırağan Palace Kempinski (•****) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul (***") Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 11 (K) Divan (*•***) Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 24885 27 Eresin (*” *) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul (***” ) Topkapı, Tel: 631 12 12 Eysan Otel (****) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Eour Seasons Hotel İstanbul (**"*) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Grace Hotel (****) Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Grand Hotel Haliç (“ **) Şişhane Tel: 252 69 80 Fax: 249 70 66 Grand Tarabya Hotel (**'**) Tarabya Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60 Güneş (**") Merter. Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08 Hilton İstanbul (*"**) Harbive. Tel: 315 60 00 Fax: 240 41 65

,

.

I

Telephone: International code for Turkey: 90, İstanbul area codes: European side 2 12, Asian side 2 16. For intercity calls within Turkey first dial “0“, then the area code, and then the local number, For International calls first dial "00",

u id e

Hilton ParkSA İstanbul (**“ ) Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Holiday Inn (****) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza (**"*) Ataköy, Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Hotel İstanbul Conti (****) Mecidiyeköy, Tel: 288 16 42 Hotel İstanbul Kervansaray (*"*) Taksim, Tel: 235 50 00 (16 hat) Hotel Konak (****) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye Tel: 225 82 50 Fax: 232 42 52 Hotel Mercure İstanbul (****) Tepebaşı, Tel: 251 46 46 Fax: 249 80 33 Hotel Yiğitalp (****) Laleli, Tel: 512 98 60 Fax: 512 20 72 Hyatt Regency (*•**•) Taksim, Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 Inter Hotels, Mim (****) Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 İstanbul Princess Hotel (*“ “ ) Maslak,Tel:2850900 Fax: 285 09 51 İstanbul Savoy Hotel (****) TaksimTel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (****) Sultanahmet Tel: 517 44 (X) Fax: 6381111 Keban (****) TaksimTel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 Klassis (*"**) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Kumburgaz Princess Hotel (*“ **) Kumburgaz, Tel: 885 90 00 Maçka Hotel (****) Teşvikiye, Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul (***") Taksim. Tel: 251 46 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul (***") laleli,Tel:513 93 00 Fax:512 63 90 Mega Residence İstanbul Teşvikive, Tel: 2313161 Nippon (****) Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Ortaköy Princess Hotel (**"*) Ortaköy, Tel: 227 60 10 Fax: 2602148 Olcay (*“ ’) Topkapı, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Pera Palas (****) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 Park Pİaza (****) Tıksim, Tel: 254 5100 Fax: 256 92 49 PolatRenaissance Hotel(*“**) Yeşilyurt, Tel: 663 17 00 Fax: 663 17 55 Prestige (*"*) laleli. Tel:5188280 Fax:5188290 Radisson SAS (**"*) Sefaköy Tel: 425 73 73 Fax: 425 73 63 Richmond (**“ ) Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Riva (****) Taksim. Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sarnıç Hotel Sultanahmet, Tel: 518 23 23 Swissötel the Bosphorus (**“ *) Maçka, Tel: 326 11 00 Fax: 326 11 22 H O T E L S __________________________ (H O U S E D H IS T O R IC

İN

R E S T O R E D

B U IL D IN G S )

Arena Otel Sultanahmet Tel: 458 03 64

Avicenna S.Ahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyonlar S.Ahmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 36 69 Blue House - Mavi Ev S.Ahmet Tel: 638 90 10 Fax: 638 90 17 Citadel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 51613 84 Hıdiv Kasrı (The Khedive s Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber S.Ahmet Tel: 5184801 Fax: 51881 19 Hotel Ararat S.Ahmet Tel: 516 04 11 Fax: 518 52 41 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Cartoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax: 2,38 52 01 Hotel Historia S.Ahmet Tel: 517 74 72 Fax: 51681 69 Hotel Türkoman S.Ahmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İbrahim Paşa Hotel SAhmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 Kariye Edimekapı, Tel: 534 84 14 Fax: 52166 31 San Konak Oteli Mimar Mehmet Ağa C. 42-46 S.Ahmet Tel: 638 62 58 Fax:517 86 35 Sultanahmet Sarayı Otel Torun Sok. No: 19 S.Ahmet Tel: 458 04 60 Fax:518 62 24 Splendid Palace Büviikada (Prince İsi.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 88 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev S.Ahmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80 Yusufpaşa Konağı S.Ahmet Tel: 458 00 01 Fax: 458 00 09 M U S E U M S /

MÜZELER

Archeological Museum A rkeoloji Müzesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantine Great Palace Mosaic Museum Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, S.Ahmet Tel: 518 12 05 Calligraphy Museum Hat Sanatları Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 Church of St. Saviour in Chora Kariye Müzesi Edimekapı Tel: 631 92 41 Haghia Sophia /Ayasofya Müzesi Sultanahmet Tel:522 09 89-522 1750 Military Museum /Askeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98 Museum of Painting and Sculpture Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 Museum of Turkish and Islamic Art Türk ve İslam E serleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 0 5 - 0 6 Rahmi M. Koç Industrial Museum Rahm i M. Koç Sanayi Müzesi Hasköy Tel: 256 71 5 3 -5 4 Sadberk Hanım Museum Sadberk Hanını Müzesi Büvükdere Caddesi, 27-29 Sarıyer Tel: 242 38 13

116 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001

The Aşiyan Museum Aşiyan Müzesi Bebek Tel: 263 69 86 The City Museum /Şeh ir Müzesi Yıldız Tel: 258 53 44 The Museum of Caricature and Humour K arikatür ve Mizah Müzesi Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzimat Museum Tanzim at Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: 512 04 80 TÜRVAK Cinema and Television Museum /TÜRVAK Sinem a ve Televizyon Müzesi Beykoz Tel: (0216) 425 19 00 VVomen’s Library and Information Çenter Foundation Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç. Tel: 534 95 50 Yıldız Palace Museum Yıldız Sarayı MÜ7,esi Beşiktaş Tel: 258 30 80

P A L A C E S /

SAKAYIAR

Beylerbeyi Palace /Beylerbeyi Sarayı Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace D olm abahçe Sarayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 - 236 90 00 Ihlamur Kasir /Ihlam ur Kasrı Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs /Maslak Kasırları Büvükdere Caddesi Maslak Tel: 276 10 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yddız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22 C H U R C H E S A N D S Y N A G O G U E S

Ayios Yeorgios (St George’s CathedralEcumenical Patriarchate) Sadrazam Ali Paşa Cad. No: 35 Fener Tel: 531 967fr6 St. Mary’s Cathedral (Armenian Patriarchate) Şarapnel Sok. No:3 Kumkapı Tel: 51625 17 Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Clıapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday sereıce in English.

Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325. Beyoğlu Tel: 244 09 35 Sunday seıvice ın English, Italian, Polish

St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday service ın French, English.

Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behınd the Svvedish Consulate) Holy Euchanst Sundays I0.00a.m.


m

xflCA\ı, &» C< fl»<*tÇE w 11

.

-^""1

-'■'■<

E N

D

1 e

123

T H Y Office

Park Area

Road Number

Hamlet

Forest

O o

S h ip line

Village

>

— — ------

M etro Stop

SHMWm

Sea Bus

Train Stop

DİMUiMN

M etro

Train

M ain Road

M ain Street

M otorw ay

B A K IR K Ö Y

-•■ .,*>

lİV

E K O » « K İM ■N.AHPOflT

i

•' s

-.....

.> '

.....;'

i

i.

M A R M A R A

i İ

*"

ı

m - ’j ü '•'• =-.?

5

%TiH

CMUfl'i ..

fK u iP itt

: • IİM ^ B İŞ »

“ / :""' 5 i ...

; •'-

■•«*•-, * V ■••■"'

«:

w<'^

<«• ° A5A .., '

Ş u tu n !

,, _ ‘_' '

'■

<!)<' « n

'■ -•'•w •' , . J . AH

L E G

KÜ|

(£.;

.jfjL .

1 -- 1

> V 'i^ N H f c J f t

nlr«ır*“B / l

ybtRt

\ /Ick-İT""*' T

/

_ "“■*

/

;w».*»

x

W

p

İSTANBUL


Telephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 3 12. "For ıntercıty calls within Turkey first dıal "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial “00".

ANKARA J 7 U İ d e E M E R G E N C Y

M U S E U M S /

Ambulance Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110 (Ali overTurkey) Tourism poliçe Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey)

Museum of Anatolian Civilisations

T O U R İS M

IN F O R M A T IO N

TU RİZ M DANIŞM A___________ Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma - Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 Fax: 231 5572 Esenboğa Airport Tel: 398 00 00 H O T E L S / OTELLER_____________

Ador Altınel Otel (**” ') Tandoğan Mevdanı Tel: 231 7760 Fax: 230 23 30 Ankara Dedeman Oteli (*“ *) BüklümSok. 1Tel: 417 62 00 Fax: 417 6214 Best Apart (****) Uğur MumcuSok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli (****) Atatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Best Westem Hotel 2000 (****) Kavaklıdere Tel:4199001 Bilkent Ankara Oteli (*” **) 1. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax:26646 79 Büyük Ankara Oteli (*” **) Atatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli (****) Cihan Sok. 6 Tel: 231 76 60 Fas: 229 51 76 Büyükhanlı Park Hotel&Residence (“**) Simon BolivarCad. 32, Çankaya Tel: 4415600 First Apart Hotel İnkılâpSok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton (*” **) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Ayma (*'") Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 İç Kale Oteli (” **) Gazi Mustafa Kemal Bulvan, 89 Maltepe Tel: 231 77 10 Fax: 23061 33 Kent Oteli (****) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 King Apart Hotel KyadeSok. 17,Çankara Tel:4407931 Mega Residence Ankara Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Neva Palas (*“ *) Esat Cad. No: 32 Küçükesal Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25 Otel Aldino (****) Tunalı Hilmi Cad. No: 22 Kavaklıdere Tel: 468 65 10 (pbx) Fax: 468 65 17 Sergah Oteli (****) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00 Sheraton Ankara (*“ **) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 46711 36 Stad Oteli (****) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel: 3104848 Fax: 3108969 Tetra Konur Otel Konur Sok. 58, Kızılay Tel: 419 29 46 Fax: 417 4915

Bulgaria /Bulgaristan Kavaklıdere 1 el: 467 28 39 Canada /Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The People's Republic of China /Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 06 28 Chile /Şili Çankaya Tel: 447 35 82

M Ü ZELER

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Tel: 324 31 61 Open daily /Her gün. 08.30 -17.30 Atatürk's Mausoleum

Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Aıııttepe Tel: 2317975 Open daily /Her gün. 09.00 -16.30

Croatia /Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 31 Cuba /Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic /Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 12 44 Denmark /Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60 Egypt /Mısır Kavaklıdere Tel: 468 22 40 Finland /Finlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 42619 30 France /Fransa Kavaklıdere Tel: 468 11 54 Federal Republic of Germany Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 65 Georgia /Gürcüstan Gaziosmanpaşa Tel: 442 65 08 Greece /Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 Holy See /Vatikan Çankaya Tel: 4 3 9 0 0 41

The Ankara State Museum of Painting and Sculpture /Ankara Devlet Resim ve

Heykel Müzesi Opera-Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.00/13.30-17.30 Ethnographic Museum

Etnografya Müzesi Ulus Tel: 311 30 07 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30 Gordion Museum

Gordion Müzesi Yassıhöyiik Köyü, Polatlı Tel: 622 51 52' Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30 MTA, Natural History Museum

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays.

Resmi bayram tatilleri dışında her gün. 08.30-17.30 Museum of the Republic

Cumhuriyet Müzesi Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 310 53 61 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00 Roman Baths

Çankın Caddesi, Ulus Öpen daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30 VVar of Independence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 31071 40 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 09.00 - 17.00 E M B A S S IE S

/ E LÇ İL İK LE R

Afghanistan /Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21 Albania /Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 09 Algeria /Cezayir Çankaya Tel: 4 2 7 8 3 85 Argentina /A rjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61 Australia /Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: 446 11 80 Austria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31 Azerbaidjan /Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh /Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgium /Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 B osna ve H ersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90 Brasil /Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20

Hungary /Macaristan Kızılay Tel: 442 22 76 India /Hindistan Çankaya Tel: 438 21 95 Indonesia /Endonezya Çankaya Tel: 438 21 90 Iran /İran Kavaklıdere Tel: 427 43 23 lraq /Irak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21 Israel /İsrail Çankaya Tel: 446 36 05 Italy /İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 Japan /Jap on y a Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan /Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhistan /Kazakistan Çankaya Tel: 441 74 86 Kırgızhistan /Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuvvait /Kuveyt Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76 Lebanon /Lübnan Çankaya Tel: 446 74 86 Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Lithuania /Lituanya Gaziosmanpaşa Tel: 447 07 Macedonia /Makedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28 Malaysia /Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 Mexico /Meksika Kavaklıdere Tel: 446 71 54 Moldova /Moldovya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 Morocco /Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 Netherlands /Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04

i 18 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001

66

70

27 20 70

New Zealand /Y eni Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Norway /Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50 Oman /Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31 Pakistan /Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Philippines /Filipinler Gaziosmanpaşa Tel: 446 58 31 Poland /Polonya Kavaklıdere Tel: 467 78 24 Portugal I Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90 Romania /Rom anya Çankaya Tel: 427 12 43 The Russian Federation Rusya Federasyonu Çankava Tel: 439 21 22 Saudi Ârabia Suudi Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic Slovakya Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 58 87 Republic of Slovenia Slovenya Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 405 60 07-08 Somalia /Som ali Çankaya Tel: 427 51 92 South Âfrica /Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea /Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain /İspanya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan /Sudan Çankaya Tel: 441 38 85 Syria /Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden /İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Svvitzerland /İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand /Tayland Çankaya Tel: 467 34 09 Tunisia /Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cyprus Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Türkmenistan /Türkm enistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania /Ukrayna ÇankayaTel: 4 3 9 9 9 7 3 United Arab Emirates B irleşik Arap Em irlikleri ÇankayaTel: 440 84 10 United Kingdom I İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30 United States Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan /Özbekistan Çankaya Tel: 439 27 40 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen /Yem en Bakanlıklar Tel: 446 17 78 Yugoslavia /Yugoslavya Kavaklıdere T ef 426 03 54


ANKARA OTOBÜS TERMİNALİ

y '

19 MAYIS STADYUMU ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU BEDEN TERBİYESİ a ’İ BÖLGE BA ŞK A N LİÖ IjSÇ r

E. & O GARAJI

TİRMA BAKANLIĞI PARAŞÜT KULESİ

GENÇLİK PARKI VE LOKALİ

TCDD

OıleklepeS

[l t e u r

İLKÖĞRETİM

HAVAGAZI İŞL

MEBtJStVURt

AMUTIPf

İ l \ ıP « FtflVKE HASTANESİ .

ANITTEPE

■ T l

f f l S f KORKUT REİS '

,

rtKcemtm k^ KÛLVF n/t „

IJ &NMM/Û-JCl i, feî «İ» ,AT S '

ANITKABİR

İU

V

/ ' kanser ' ^ TAPydcİL T E D KOLEJİ HASTANESİ

*

HÛfaİYET

« O

/a Kourm U

POUS KOtEJI

«ıriftın

SEKA ALIM SATIM

\imOSfutmieiJ?

-fc

1 % ^KutıuR ^ \ îsrs» c » u s

KfZHAY

.m

/ / / ipmK

|

O

KÜTÜPHANESİ <\f KAYMAKAMLIK fi İLKÖĞRETİMI OKULU ' DEVLET . . MALZEME OFİSİ

tUCt&CTfH£ OKULU

^ KOCATEPE CAMİİ

İLKÖĞRETİM £ >

... OKULU

%

S

S

g

haşanAli Vüca'g

TEMEL EĞİTİM TESİSLERİ

,f

*kU S£

K K K h DES.KIT.

ONCtBECI

65

,1

^ İIT R * »

STANDARTLAR

KARA KUVVETLERİ KOM.

ÎSM ET /NÜNÜ S

S

BULVari

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

‘^İSATCIAKM YOKUŞA

HAVAnNVFTlEM ' ------DENİZ )■ KUVVETLERİ

»

KAVÛKUDERl . rc .

MALİYE BAK

T W S \

BÜYÜK M İLLET M ECLİSİ

^■4

N»uHu S% ? o 0

♦t

I • ua>lı\v**-'

FSATOGIU

"ÖV

K d î/tft

°

MECUS KÜTÜPHANESİ

KLASİK MÜZİK OKULU

ASKERİ ALAN

\

S

TAPU KADASTRO GENEL MUD.

^

\

^

SPOR SAHASI

~

ŞANAYI ODASI

\ \ \ VASİN YAy. A.B.DSEF. GENEL MUD \ TÜRK DİL KURSU ALMANSEF.

Gökffere S

W 'Ş

Yayla&utS

İ§Ç L S

J>A2AR CAMİİ

_

Ş

ORDUEVİ

\YansŞ

GÜVEN HASTANESİ

w»W

M

İTFAİYE

İTALYAN i J

mvHsm

v TÜBİTAK

REMZİ O & U Î BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DEMONSTRASYON SAHASI

KEY TO SYM BOLS

*ÜÇUKt5"

f J^ s T

MECLİS İD. BİNASI

İLKOKUL

■\ FRANSIZ! KUÖ UUIPUK Bl

HİLTON OTEL İRANSEF.

MOTORWAYS MAINROADS STREETS RAILWAY THYOFFICE© mHOTEL MUSEUMS MOSOUE HOSPITAL H ff SCHOOL POSTOFFICE (“ $ POLİÇE

Tomurcuk S

4 4♦ tite ♦t KIZ SANAT İlkokul

« İM İ Y [ ♦ >

i>

İLKÖĞRETİM OKULU

İLKÖĞRETİM J * ~<ULU

♦t 2E5

* % , , ^PAKİSTAN S & IRAK SEF. 'l‘*aŞ ARJANTİN SEF. ^ § KANADA SEF %

FAS SEK

c

I -bciriikç *1? İRAN KÜLTLIfffyl


İZMİR İN

A N D

A R O U

E M E R G E N C Y

Ambulance Tel: 112 (Ali overTurkey)

Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey)

Fire Tel: 110(AlioverTurkey)

Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey)

Kısmet Hotel (***) 1377 Sokak, No: 9, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax:421 4856 Kilim Otel O Kazım Dirik Cad., No: 1 Tel: 484 53 40 Fax:489 50 70 Marla Hotel (****) Kazım Dirik Caddesi, No: 7 Tel: 441 4000 Fax:441 15 50 H O L ID A Y

T O U R İS M

IN F O R M A T IO N

TU RİZM DANIŞM A Adnan Menderes Airport Tel: 274 22 14-274 21 10 Provincial Director of Tourism II Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak Tel: 445 73 90-489 92 78 Bergama Tel: 631 28 51 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Selçuk Tel: 892 63 28- 892 69 45 H O T E L S /

O TELLER

İ Z M İR __________________________

Anba Oteli (***) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Termal Tesisleri (***) Balçova Tel: 2590102 Büyük Efes Oteli (*“ **) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 1 Tel: 484 43 00 Fax: 441 56 95 Club Hotel Ephesus Princess (*” **) Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 ChıbPomelan(*“) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 722 11 11 Fax: 722 12 27 Çeşme Sheraton Ilıca, Çeşme Tel: 723 12 40 Fax: 723 13 88 Ege Palas (****) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 8100 Grand Hotel Mercure İzmir C*™) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax:48940 89 Grand Zeybek Oteli (***) Fevzi Paşa Bulvan, No: 5-6 Tel: 441 95 90 Fax: 484 67 91 Hanedan (***) Foça Tel: 812 36 50 Fax: 812 24 51 Otel İsmira (***) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 128 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71 Hotel Kaya Prestige (****) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, 47 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel Mercure Konak (****) Mithatpaşa Caddesi, No: 128 Tel: 489 15 00 Fax:4891709 Hotel Richmond Ephesus (****) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 893 10 51 Fax: 893 10 55 Otel Anemon İzmir (****) Miirselpaşa Bulvan, No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 Otel Ege Sağlık O Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63

İzmir Hilton (**” *) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 7 Tel: 441 6060Fax: 441 22 77 Termal Princess Oteli (**” *) Balçova Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39 İzmir Palas Otel (*“) Vasıf Çınar Bulvan, No: 2 Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70

Telephone: International code forTurkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for provınce o f Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. Fo r International calls first dial "00".

N o O u id e

Vatican in 1957. Mass is celebrated here everv moming at 7.30 and on Sunday momıngs at 10.30.

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes’e gelen Meryem Ana'nm hayatının son dönemi­ ni geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’de Vatikan’ın onayın­ dan sonra kutsal ziyaret yeri olan Mer­ yem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklık­ ta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla be­ zeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı'nda bulunuyor. Her sabah 7.30’da, pazar sabahlan 10.30’da ayin düzenleni­ yor. Kadifekale Fortress /Kadifekale

V IL L A G E S

T A TİL K Ö Y LER İ

TIîTiTTunııs Tatil Koyu Kalemburnu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 723 12 50 Fax: 723 22 42 Foça Club Med Holiday Village Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75 Neptün Holiday Village Büyük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 70 38 Club Türem (Turban) Payamlı, Gümüldiir Tel: 742 60 67 Fax: 742 60 31

The fortress overlooking İzmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high vvalls were originally 6 km ın length. Today the fortress is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of tne city.

İzmir'in içinde, kente hakim bir tepede­ ki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlannın uzunluğu eski dönem­ lerde 6 km'yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent man­ zarasıyla ünlü bir gezimi yeri. P e r g a m u m /Bergama

S I G H T S E E I N G / GEZİNTİ

Balçova Thermal Springs Balçova Kaphcaları İzmir province abounds in mineral and tnermal spnngs, those at Balçova being iust 15 Km from the city centre and şerved by municıpal buses.

The ruins of Pergamum, a majör centre of civilisatıon of the ancient worid, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitbeatre perched on a towenng hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable State of preservation. The site is open daily between 08.30 and 18.30. İn the town is another interesting building, the Temple of SSrapis, known locally as tne Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrovv streets with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar ın the old quarter.

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Bird Paradise /Kuş Cenneti This eıght thousand hectare bird sanctuary is a temporary and peımanent home to millıons of birds. Situated on the outskirts of the city, it consısts of islets, marshes, deltas and meadovvs. At various times of year över 190 species of bird can be seen here.

Kentin yanıbaşında koruma altına alınmış 8 bin Hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190'ı aşkın türde milyonlarca kuşu barındırdığı için dünya çapında bir 'kuş cenneti’ sayılıyor. Ephesus /Efes Vvithin easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası ( 18 km), the spectacular buildings and streets of ancıent Ephesus have an unforeettable chansma. Established ın 3000 BC and induding remaıns from the lonic, Lydıan, Roman, Byzantine and Seljuk penods. Ephesus is a sıght not to be mıssed. İn nearby Selçuk there ıs the basilica of St.john (6th centu­ ry), a superb museum and Isa Bey nosque. Also ın the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

M U S E U M S /

İzmir’den (72 km) ve Kuşadası'ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılanyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. MÖ 3000 yıliannda kurulan ve İoıı, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes’i gezmeye mutlaka vakit aynlmalı. Efes’in çoli yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Aıia Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor. House of the Virgin Mary Mery em Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus wıth St.john, and spent the remaınder of her life here. The house buılt in the 4th century at the place where she dıed was recognised as a shrine by the

İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık mer­ kezi Pergamon un kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve imphiteatr yanısıra, ilçenin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 18.30 arasında ziyarete açık. Berga­ ma’nın içindeki tuğlaları nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapınağı da dikkat'çekici. Ayrıca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokakları ve yapılanyla eski mahal­ leleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özellikleri arasında. M Ü ZELER

Archeological Museum Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 489 07 96 Open daily except Mondays. 09.00-17.30 Pazartesi dışında her gün. Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 464 48 05 Open daily except Mondays. 09.00-17.00 Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum /Bergama Müzesi Bergama Tel: 631 28 83 Open daily except Mondays 08.30-17.30 Pazartesi dışında her gün Ephesus Museum / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10-892 60 11 Open daily. 08.30-18.30 Her gün.

120 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001

Ödemiş Archeological Museum Ödemiş Arkeoloji Müzesi Ödemiş Tel: 545 11 84 Open daily. 08.30-17.30 Her gün. Museum of Painting and Sculpture İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 89 45 S.Yaşar Art Museum S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 C H U R C H E S

A N D

S Y N A G O G U E S

St. Joh n’s Cathedral (Catholic) Şehit Nevres Bulvan, 29, Alsancak Tel: 484 5360 Open daily. Her gün açık. St. Poolycarp (Catholic) Necati Bev Bulvan, No: 2 Tel: 484 84 36 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, No: 67 Tel: 484 86 32 Open daily. Her gün açık. Nötre Dame de St. Rosarei (Catholic) 1481 Sokak, No: 8, Alsancak Tel: 421 66 66 Open daily. Her gün açık. Nötre Dame de Lourdes (Catholic) 81 Sokak, No: 10, Göztepe Tel: 246 11 45 Open daily. Her gün açık. St. John the Baptist (Catholic) Kemalpaşa Cad., No: 15, Buca Tel: 420 08 42 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (Catholic) Kars Okulu Sok., No: 5, Bornova Tel: 388 11 77 Open daily. Her gün açık. St. Anthonv of Padua (Catholic) 1610 Sokak., No: 5, Bayraklı Tel: 341 06 16 Open daily. Her gün açık. St. Helen (Catholic) 1729 Sokak, No: 53 Karşıvaka Tel: 364 36 22 October-May, June-September.

Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. House of the Virgin Mary' Efes, Selçuk Tel: 892 60 08 St.joh n (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 464 57 52 St. Mary Magdelena (Protestant) Hürriyet Cad. No: 18, Bornova Aya Fotini (Orthodox) 1374 Sokak, No: 24, Alsancak Tel: 4216992 Only open on principal feast days.

Yalnız büyük bayramlarda açık. Bet Israel Synagogue Mithatpaşa Cad., No: 265 Tel: 425 16 28 Sinyora İveret Synagogue 927 Sok, No: 7 Mezarlıkbaşı Shaar Ashamayan Synagogue 1390 Sokak, No: 4, Alsancak Berkholinı Synagogue İkiçeşmelik Cad., No: 40 For further informatıon /Geniş bilgi için Tel: 441 90 97


AROUND İZMİR


IT A I Y A ,

İN

. k , „ . .T V * ! , . f Z \ A N D A R O U N D \

E M E R G E N C Y _______________

Ambulance:Tel: 112(AlioverTurkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire: Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (A l overTurkey) T O U R İS M

IN F O R M A T IO N

TU RİZM DANIŞMA___________ Tourist Information Phone Alo Turist Hattı Tel: 0 800 511 07 07 - 0 800 511 07 08 Provincial Director of Tourism II Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 6061 Antalva Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40

Kaş

Cumhuriyet Meydanı Tel: 83612 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12 H O T E L S / O TELLER A N TALYA

Adora Golf Resort Hotel (’*’” ) Belek/Serik, Tel: 725 40 51 Fax: 725 4071 Altis Golfhotel (****’) Belek/Serik, Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman (“***) Lara Yolu, Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Antalya Renaissance Resort (*'**•) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax:824 84 30 Antbel Belek Hotel (” ” *) Belek/Serik, Tel: 7254102 Fax: 7254268 Anım Hotel&Apartments (*“ “) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 4140 Belcoııti Resort Hotel (***“ ) Belek, Tel: 715 15 40Fax: 715 1047 Cender Hotel (****) İşıklar Cad., Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan Inter-Continental Resort Kemer, Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club Hotel Sera (**“*) lara Yolu, Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Club Justiniano (****) Alanya, Tel: 527 44 47 Fax: 527 46 82 Falez Hotel (•****) Konvaaltı, Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Gloria Golf Resort (**“*) Belek/Serik, Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side (*”” ) Side, Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Grand Hotel Adonis (*“ **) Eski Ura Yolu, Tel: 3234444 Hotel Alp Paşa Kaleiçi, Tel: 247 56 76 Fax: 248 50 74 Hotel Ofo Antalya (“*“ ) Lara, Tel: 349 40 00 /15 hat Fax: 349 4016 Hotel Bilkent Kemer (**”) Göynük/Kemer, Tel: 815 15 38/20 hat Hotel Ma Biche (*“**) Göynük, Tel: 815 21 90 Fax: 815 21 91 Hotel Saray Regency ("*” ) Titreyengöl, Tel: 756 91 00 /7 hat Hotel SUlyum 2000 ( " ’*’) Belek, Tel: 715 2100 Hotel Sultan Saray (***'*) Göynük/Kemer, Tel: 815 14 80 Hotel Sun Zeynep (""*) Belek, Tel: 725 4180 Fax: 725 42 00 Hotel Turquoise (*“ ” ) Side/Sorgun, Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45 Kışla Han Hotel (*"') Kazım Özalp Caddesi, 55 Tel: 248 38 70 Letoonia Golf Resort (” ”*) Belek, Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 Le Jardin Resort Otel Kiriş Kemer, Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Mia Resorts Belpark Palace (“ “) Belek, Tel: 715 13 00 Fax: 715 13 17-18 Mirage Park Resort Göynük, Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35

“ 11 ____ /

* » 1H

I

Telephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intencity calls within Turkey first dial “O", then the area code, and then the local number. For intematıonal calls first dial "00".

A

U I v j C?

Club Med Palmiye Tekerlektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 hat-lines) Club Mediterranee Kemer Kemer Tel: 814 1009 Fax: 8141018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis Kemer Tel: 81516 31 Fax: 81516 37 Club Salüna Beldibi-KemerTel: 824 83 60 Fax: 824 83 73 Club Turan Prince Kızılağaç Turizm Merkezi, Side Tel: 748 72 60 Fax:74872 50-51 Club Varana Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 Club Zigana Beldibi Tel: 824 92 30 Fax: 824 83 15 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax:815 1465 Mia Resorts Belpark Village Belek-Serik Tel: 715 13 00 Fax:7151317-18 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 51 Fax: 565 14 49 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 4004 Fax:8214040 Park Kimeros Göynük, Kemer Tel: 815 1663 Fax:815 1672 Robinson Club Pamfilya Acısıı Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village Çatnyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax:824 63 81 Sol Muna Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Voyage Club Turtel Sorgun Manavgat Tel: 756 93 00 Fax:7569309

Merit Lymra Hotel & Resort Kemer, Tel: 824 53 00 Fax: 824 77 79 Patara Prince Resort (“ ” ) Patara/Kalkan, Tel: 844 39 20 (8 hat) Royal Resort Hotel (” *“) Kemer, Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Golden Ring Hotel ("**) Güllük, Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya (*“ “) 100. Yıl Bulvan, Tel: 243 24 32 Sunset Hotel (**“) Konyaaln Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Taksim International Alanya (****) Göl Mevkii, Tel: 51407 00 Taksim International Side ('” **) Sorgun Mevkii-Manavgat Tel: 75693 21 Fax:75693 20 Talya Hotel (“*“) Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax:24l 54 (K) Topkapı Palace (*"“) KunduAksu Tel: 431 23 23 Türkiz Hotel (”” ') Kemer Yat Limanı Tel: 81441 00 Fax:814 28 33 S P E C IA L L IC E N S E H O T E L S

ÖZEL LİSANSLI OTF.UJ.R Abad Hotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax:32304 25 Argos Hotel Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 24175 57 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 3364 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 244 00 55 Fax: 244 00 54 Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax:241 17 65 Naturland Hotel Çamvuva /Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax:241 94 19 H O L İD A Y V IL L A G E S

T A TİL K Ö Y L ER İ Attaieia Holiday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02 Blue Village Paşa Bey Konaklı Mevkii, Manya Tel: 565 15 20 Fax: 565 15 31 Club Med Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax:824 81 59 Club Aldiana Titreven Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 75692 67 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü. Manavgat Tel: 748 73 73 Fax: 748 73 83 Club Aquamarine Beldibi-Kemer Tel 824 85 00 Fax:8248052 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 (M Fax:7254002 Club Hotel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Club Kastaüa Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28

S IG H T S E E IN G

K A S IM

GEZİN Tİ

Aspendos A majör port and commercial centre in antıquity, Aspendos today lıes ınland, 48 km east of Antalya. İts magnificent amphiteatre is the best preserved in the vvorld and known for its superb acoustics and is stili used for con­ certs.

Antalya'nın 48 km doğusunda antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir amphiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi ko­ runmuş olması nedeniyle bugün de kon­ serler için kullanılıyor. Düden Falls I Düden Şelalesi A very beautiful vvaterfall ( 12 km north of the city centre).

Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Quarter /Kaleiçi The histonc nudeus of Antalya. This distnet is now restored and has became an attractive touristic centre vvith its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. İts narrow streets lead down to the old harbour (today an intemational yachting manna).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansivonlan, restotanlan ve eğlence olanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The ongins of this ancıent city 18 km northeast of Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya'nın 18 km kuzev-doğusundaki bu antik kentin geçmişi MÖ 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi. Side

This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is vvalled (8 km). The "Red Tow er" vvas built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it ıs a small museum containing etnographical collections,

At this lively resort east of Antalya, the hous­ es and ancient ruins are ınextrıcably intervvined. There are tvvo agoras. an amphiteatre and a museum ın vvhich statues and other vvorks of art found here are exhıbited.

Bizans zamanından kalma, “Kızıl Kule'si 1226’da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yanmadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müze.

- « j* .

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye’nin en zengin bölgesi. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor. Çocuklar için de, onlann ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih metaklılan mutlaka gezmeli.

Alanya Citadel /Alanya Kalesi

Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Termessos Perched 1050 m above sealevel, this is an

Antalya Museum I Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28

ancient city and a national park northvvest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya ıs

Daily e/.cept Mondays.

stupendous. There is a natural history muse­

Pazartesi dışında her gün.

um at the park entrance.

The province of Antalya is endovved vvith the richest historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000

Denizden 1050 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.

122 S K Y L IF E

/

square metres vvith thirteen galleries, an open-air gallery, a chıldren's gallery (vvhere children may be left) and a wide yard. Approxımately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988.

N O VEM BER 2001


0(216) 349 01 41

İKİ NOKTA

AROUND ANTALYA


^ JP

İN

A N D

MU lUGLA Ğ A R O U N D

O u id e

E M E R G E N C Y Ambulance: Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire: Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali overTurkey) T O U R İS M

IN F O R M A T IO N

TU RİZ M DANIŞMA Bodrum Banş Meydanı Tel: 316 1091 Dalaman Havalimanı Tel: 792 52 20 Dalyan Oltaca Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 712 3163 Fethiye

İskele Meydanı No: 1 Tel: 612 19 75 Köyceğiz Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 Marmaris İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 10 35 Milas-Bodnım Milas-Bodrum Havalimanı Tel: 523 0066 Muğla Marmaris Bul. No: 24 Tel: 214 12 61 H O T E L S

/ O TELLER

MUĞLA

A&B Home Otel Göcek, Fethiye Tel: 645 18 20 Aries Otel ("**) Çalış Mevkii, Fethiye Tel: 613 13 31 Aqua Otel (”" ) Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris Tel: 455 36 33-49 Antik Tiyatro Boutique Otel Bodrum Tel: 316 60 53 Azka Otel ( " ’*) Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 316 89 92 Bodrum Resort (***“ ) Gümbet Tel: 317 28 28 Caria Holiday Resort Babadağ, Sangerme Tel: 286 84 39 Club Marverde (***) Meşelik Köyü Kuyucak Mevkii, Milas Tel: 3167694 Colossus Otel

Gümbet Mevkii, Bodrum Tel: 316 34 19 F.legance Hotels Kemeraltı Malı. Dergah Civan, Marmaris Tel: 412 8101 Golden Key Boutique Hotel Bodnım Tel: 313 41 06 Hisarönü-Marmaris Tel: 466 66 20 Bördübet-Marmaris Tel: 436 92 30 Hotel Anıbrosia (****) Bitez Tel: 343 1886 Hotel Mavi (*'**) Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 313 03 71 Hotel S (****) İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 2447 İberotel Sangerme Park (****) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 31 İzer Otel (****) Kızılağaç Köyü, Bodrum Tel: 367 1910 Javalin Otel (****) Yahşi Kövii, Bodrum Tel: 348 35 41

Telephone: International code forTurkey: 90, Muğla area code 252. For ıntercity calls wıthin Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial "00".

Karia Princess (***“) Canlıdere Sok. No: 15, Bodrum Tel: 3168971 La Perla Oteli (****) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 89 Labranda Otel (*"*) Güllük Sıralık Mevkii, Milas Tel: 522 29 11 Laguna Azur Hotel (****) İçmeler Kumluörencik Mevkii, Marmaris Tel: 45537 10 Lavanta Village Yalıkavak, Bodnım Tel: 385 2167 Magic Life Der Club Resort (**“*) Hisarönü Köyü, Cubucak Mevkii, Marmaris Tel: 466 64 34 Magic Life Der Club Sangerme (»****) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 63 Manastır Otel (****) Kumbahçe Mah. Banş Sitesi, Bodnım Tel: 316 28 54 Mares (Altmyunus) Otel (**•**) İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00 Marina Vista (Blue Otel) (•***) Yat Umanı Mevkii, Bodrum Tel: 316 22 69 Merve Park Suites Hotel Bodnım Tel: 31615 46 Munamar Vista Otel ( " “ ) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60 Resort Dedeman Bodnım ("**) Bitez, Gümbet Tel: 313 85 00 Şamara Otel (” ***) Kaynar Mevkii, Bodrum Tel: 36716 00 Sea Garden (*****) Çiftlik Köyii Yalıdağ Mevkii, Bodnım Tel: 368 90 15 Suncity Otel (****) Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 01 U Turunç Oteli (****) Marmaris Tel: 476 70 24 H O L İD A Y

V IL L A G E S

TA TİL K Ö Y L E R İ Amktur Tatil Köyü (Club Med) Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkii, Bodrum

Halıcı Tatil Köyü Amıutalan- Boynuzbükü Mevkii, Marmaris Tel: 412 11 71 Hillside Beach Club Kalemler Köyü Mevkii, Fethiye Tel: 614 83 60 Hotel Ersan Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkii, Bodrum Tel: 3168980 İberotel Marmaris Park İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 21 46 İsis Tatil Köyü Eskiçeşme Malı. Asarlık Mevkii, Bodnım Tel: 316 95 01 Letoonia Tatil Köyü Oyuktepe Pacanz Mevkii, Fethiye Tel: 614 4966 Lykia World Ölüdeniz Kırdak Mevkii, Fethiye Tel: 61660 10 Magic Life Der Club Adaköy Yalancı Boğaz Mevkii, Marmaris Tel: 412 07 00 Martı Tatil Köyü İçmeler Örencik Mevkii, Marmaris Tel: 455 34 41 Ora Tatil Köyü Kızılağaç köyü, Bodrum Tel: 367 15 00 Sea Club Metem Tatil Köyü Asarlık Mevkii, Bodrum Tel: 317 23 60 T.M.T. Tatil Köyü Atatürk Cad. No: 134, Bodnım Tel: 316 12 07 Turban Tatil Köyü Marmaris Tel: 412 18 43 Voyage Club Torba Kızılağaç Mevkii Torba köyü, Bodnım Tel: 36718 20

Tel: 368 91 52 Belceğiz Tatil Köyü Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 00 77 Bodrum Park Resort (Regal Resort) Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkii, Bodrum Tel: 367 14 31 Club Datça Tatil Köyü İskele Mahallesi, Datça Tel: 712 88 20 Club Kadıkale Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkii, Bodnım Tel: 382 3271 Club M Haremtan Koyu, Bodrum Tel: 316 6100 Club Müsgebi Tatil Köyü Miisgebi Köyü Çakmaklı Mevkii, Bodnım Tel: 358 50 86 Club Tuana Vista Tatil Köyü Çayağzı Katliç Mevkii, Fethiye Tel: 633 63 16 Grand Yazıcı Marmaris Palace İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 55 55 Fax: 455 34 38

S IG H T S E E IN G

Muğla Museum /Muğla Müzesi This natural history museum exhibıtş fossils discovered near the village of Özlüce belonging to a wide range of creatures vvhich lived 5-9 million years ago över an area stretching from eastem Aşia to Spain.

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 95 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya’dan Ispanya’ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze. Bodrum Castle /Bodrum Kalesi This castle dedicated to St Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th centu­ ry, Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five towers known as the French Tower, English Tower, Italian Tower, German Tower and Snake Tovver.

MS 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tara­ fından St. Peter adına inşa edilen kale li­ mana hakim durumda. Yaklaşık 30000 metrekarelik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Ku­ lesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere 5 kule mevcut. 124

S K V L IF E

K A S IM

/ G EZ İN Tİ

N O VEM BER 2001

Nautical Archaeological Museum Sualtı Arkeoloji Müzesi Remarkable ancıent artefacts and ships dis­ covered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestem Turkish coast are exhibited in this museum, vvhich is located in Bodrum Castle.

Bodnım Müzesi içinde sünger avcıları ta­ rafından ve çeşitli sualtı kazılannda çıka­ rılmış olan eserlerin sergilendiği bir mü­ ze. Milas Museum I Milas Müzesi Archaeological fınds from ancient cıtıes in the province of Milas such as Labraynda Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here.

Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, İassaos, Euromos gibi antik kentlerde ya­ pılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği bir nıiize. Dalyan This village southeast of Muğla is named after the river vvhich links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels o fth e river vvind through the reedbeds of the estuary amidst spedacular mountain scenery.

Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü nü Akdeniz’e bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvnmlanyla, sazlık­ larıyla gezilecek bir doğa harikası. Caunos /Caunos Harabeleri The ruins of this ancient city İle on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3000 BC, and later became a provincial Capital located between Lycia and Cana.

Antik Kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenarında kurulmuş. Tarihi MÖ 3000 yıl­ larına kadar uzanıyor. Lykia ve Karia ara­ sında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. Knidos /Knidos Harabeleri Knidos at the western tip of the Datça penınsula vvas founded by Dorian migrants from the Aegean islands ın the 7th century BC. There are several temples, ineluding one dedicated to Apollo and another to Venüs, an amphıtheatre and other buildings.

Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafmdaiı kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs’e ait çeşitli mabetler, amplıiteatr gibi kalıntılar var. Fethiye Museum /Fethiye Müzesi This museum contains many fınds from the ancient cities of the region. such as careed fragments of mausoleums, vases and sculpture dating from the Lycian, Roman and Byzantine periods.

1965’de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt' mezar parça­ ları, Lykia, Roma, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ölüdeniz Lagoon /Ölüdeniz W ith its dear turquoise waters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Tufcy's most renovvned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine vvoods and ıs a conseıvation area.

Fethiye’ye 15 km uzaklıkta, Türkiye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareket­ siz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor. Marmaris Lyinş on a large bay encircled by pine coverea hills, Marmans enjoys one of the most beautiful settings of any Turkish resort, İt is dose to such ancient ruins as Ph/skos, Saranda, Amos and Loryma.

İlçede gezilip görülmeye değer Plıyskos. Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor.


AROUND MUĞLA


International terminal.

A rriva l and departure floor plans of the

Dış h a tla r term inali, geliş ve gidiş katı planı.

A ta tü ıı ııır =

iK

? w

ı ıı

ı D ış H a tla r T e

■ ■

H

16

P A SSP O R T CONTROL

LU G G A G E C U ST O D Y

EMANET

L O STLU G G AG E

KAYIP BAGAJ

T O IL E T S

W.C.LER

FOOD COURTS

YEMEK ALANLARI

S H O P P IN G C E N T R E

ALIŞ VERİŞ MERKEZİ

BANK

BANKA

H O T E L R E S E R V A T IO N

OTEL REZERVASYON

IN C O M IN G L U G G A G E B A N D

BAGAJ ALİM BANTI

V IS A O F F IC E

VİZE OFİSİ

C U ST O M S

GÜMRÜKLER

ESCALATO RS

MERDİVENLER

T R A N S İT P A S S E N G E R C O U N T E R

TRANSİT YOLCU BANKOSU

C IP L O U N G E S

CİP SALONLARI

RENTA CAR

OTO KİRALAMA

IN F O R M A T IO N

DANIŞMA

CD Ti■

13 14

12

A R R İV A L B R ID G E

I GELİŞ İSKELESİ ■ f PASAPORT KONTROL

I~

9

6 i 8

5

4

3

2

1

Geliş katı Arrival

'nde n e n e re d e ?


ASMAKAT

LANDSİDEMEZZANINEFLOOR

A SM AKAT

ESCALATORSTOCİPLOUNGES

C İP S A L O N L A R IN A İN İŞ

AIRSİDEMEZZANINEFLOOR

MERDİVENLER ESCALATORS________________________

J U N IO R P A S S E N G E R L O U N G E _____________

ÇOCUK YOLCU SALONU

OJSTOUSDECIARATION AND TAXREFVNO OFFICE

GÜMRÜK DEKLARE VE VERGİ İADE OFİSİ

L A N D S İ D E S H O P S ________________________

KARA TARAFI DÜKKANLAR

IN F O R M A T IO N _________________________________

DANIŞMA

PRAYER ROOM

MESCİT

HEALTH C E N T R E

SAĞLIK MERKEZİ

YEMEK ALANLARI FOODCOUfTFS

D U T Y F R E E U N IT S_____________

BİLET SATIŞLAR VCKETSALES_______________________ CHECK-IN ADALARI CHECK-IN ISLANDS_____ GÜMRÜKSÜZ SATIŞ ÜNİTELERİ

B O A R D IN G B R ID G E (W A IT IN G L O U N G E S )

GİDİŞ İSKELESİ (BEKLEME SALONLARI)

S E C U R IT Y

GÜVENLİK

P A S S P O R T CONTROL

PASAPORT KONTROL

C H E C K - IN A R E A

CHECK-IN ALANI

E N T R A N C E S E C U R IT Y C O N T R O L

GİRİŞ GÜVENLİK KONTROLÜ

Gidiş katı Departure

GELİŞ KATI

3 0 1 -3 0 4

B U S G A TE

UZAK UÇAK KAPILARI

ARRİVALFLOOR


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A N D R E S E R V A T İ O N D IŞ B Ü R O L A R

BAHRAIN - BAHREYN

IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S

(GSA)

BD .

Manama Travel Com pany W.L.L. P.O. B o x 828

ABU DHABI (GSA) Sultan Bin Y o u su f and Sons G round Floor Sultan Bin Y o u su f Alyousuf Bldg. Sheikh H amadan Str. Opp. Ç enter H otel Novotel P .O .B o x No. 698 Abudhabi-UAE T el: (971 2) 3026693 3026694

S/Tel: (4 0 1 ) 31124 1 0 -3 1 1 3 2 1 0

Tourism

E-mail: thy@ m b.roknet.ro

Al Slıoala Building C Block D e ira. 1200 D ubai UAE

T el: (9 7 3 ) 211896-222647

BU DAPEST-BU DAPEŞTE

Fax: (971 4 ) 220 0 0 62

Apaczai C sere Ja n o s u. 4

BAKU

T el: (3 6 1 ) 2664299

I lusi Hacıyev Cad.

DUBLİN (GSA)

2664291

No: 11 Azerbeycan

Aerlingus D ublin Airport

CAIRO - KAHİRE (GSA)

T el: 0099-412 942505

Tel: (3 5 3 1 ) 370011

Mustafa Kem al Sq. No: 3

941943 Fax: 0099-412 980047 BANGKOK

R/Tel: (971 4 ) 2940099

1052 Budapest,

E-mail: tu rkair@ batelco.com .bh

DUSSELDORF

Tel: (2 0 2 ) 3908960-3958031 GSA: Imperial Trv. Çenter 26

(GSA)

G raf A dolf Str. No. 21 40212 D usseldorf

Mahmoud Bassıouny Str.

T el: (4 9 211) 373062

Tel: (2 0 2) 758939 -7 6 1 7 6 9

T ra nsport Agency

FRANKFURT

Ethiopian Airlines

CP. T ow er 3rd Level 313

B o le Airport

Silom Road, 10500

P.O B o x : 1755

T el: (66 2) 2310300

22 Riebeek Street

T el: (251 1) 182222

(7 lines-hat)

8Ü01 South Africa

ALGI E R S - CEZAYİR

Al N oboodah Travel and

N. B alcescu 35-A

M anam a-Bahrain

G ulf Express ADIS - ABABA (GSA)

DUBAİ (G SA)

BU CH AREST- BÜKREŞ

CAPE TOWN

FRA Airport Term inal 1 H alle B

Safm arine H ouse, 2nd Floor

Tel: (4 9 6 9 ) 65007411/12/13 GENEVA - C EN EV RE Rue de ChantepouletN o. 1-3

Tel: (2 7 21) 4 2 5 1967

BARSELONA

1201 G eneva

CHİCAGO - ŞİKAGO

30 Rue h assene

A ereporto d e Barcelona

B en am en e Les Vergers Bir

Blogu e T e cn ico Plt. 1

Mourad Rais

No: 8

1400 C hicago, Illinois 60611

Tel: (213-21) 544355

0 8820 Barcelona

Tel: (3 1 2 ) 9437858 (8 lines/hat)

H erm annstr 4 6 20095 Hamburg

GSA: Four W inds Travel

Tel: (34 93) 2984170

E-mail: th ych i@ aol.com

S/Tel: (4 9 4 0 ) 3 25805- 32580

01 Avenue Pasteur T el: (213 21) 737723-739340

625 Nortlı Michigan Avenue,

B E IJIN G - PEKİN

T rankgasse 7 -9 50667

Çenter, 50 Liang Ma Q iao

C ologne

Furmanova Str. No: 100

Road, Chaoyang District

S/Tel: (4 9 0 2 2 1 ) 134443

S/R T el: (7 3272) 506773-

Beijing 100016. P.R.China

R/Tel: (4 9 0 2 2 1 ) 134071/72/73

5 06774-506220-501067 AMMAN Ja b a l Amman Third Ç iftle A. Riyadh Centre 8th Floor S R Tel: (962 6 ) 659102-659112 AMSTERDAM

HAMBURG

R/Tel: (4 9 4 0 ) 32580513-14

C O L O G N E - KÖLN

W 103, Beijing Lufthansa

ALIM AT Y

Tel: (41 22) 73161 2 0 -7 3 1 6 1 2 9

E-m ail: tkham @ t-online.de HANNOVER Ernst-August Platz 6 3 0159 j

S/R Tel: (4 9 5 1 1 ) 3048210

T el: (0 8 6 ) 64651867/68/69/70 COPENHAGEN-KOPENHAG BEIRUT - BEYRUT

HONG KONG ( G S A )

Radhuspladsen 16, 1

Mazda Building 5th. Floor. Autostrade Ja l El Dıb T el: (961 4) 717138/39

B est Holidays Ltd. Rms 1603-4

1550 C openhagen V.

Fleet H ouse 3 8 G lou cester Rd.

S/Tel: (4 5 3 3 ) 144055 - 144499

T el: (8 5 2 ) 8613111

R/Tel: (4 5 33) 145190

F a x :(961 4 ) 717137

JAKARTA(GSA)

D AM ASC US - ŞAM

GSA: Pan Asiatic

PT Angkasa Cahaya Cem erlang

Triport 1 Event V/D Beekstreet

G efin or Centre

Alfardos Str.

29 1118 CL Luchthaven Schipol

Rue Clem enceau

Ibem Zaidun Bldg. 3rd Fİ.

S/R Tel: (31 20) 4059636

P.O. B o x 1 1 3 - 5486

Tel: (9 6 3 -1 1 ) 2227266-2239770

T el: (961 1) 747748

GSA: Al-Faradees T. Tourism

Ka\vasan Mega Kuningan

(10 lines-hat)

(1 0 lines-hat)

Agency Dar-F.l

Jakarta 12950 Indonesia

F a x :(961 I ) 341596

M ouhandeseen Bldg.

T el: (6 2 21) 5 7 6 1 338-5761328

ARJANTİN (GSA) Intercontinente S.A Avenida Santa Fe No: 1114,

M aysaloun Str. P.O. B o x. 8389 BELGRADE

Tel: (9 6 3 11) 2 2 28284 -2 239770

‘İP B/C’ -(1059) B u en os Aires

TRG N ikole Pasica

T el: (5 4 1 ) 3139243

T el: (38 11) 333277- 332561

ASHGABAD-AŞKABAT

M enara Rajawali, 8th fl<x>r JL. Mega Kuningan Lot 5.1

2 2 3 2190 (1 0 lines-hat)

e-m ail: an g kasa@ d n et.net.id I JEDDAH - CİDDE City Ç enter Annex 12/13

No: 8 / IV

DH AH R A N - D A H R A N ( G S A )

BERLİN

Medina Road.

ABC Travel Agency King

P.O . Box. 11563 21425

Abdülaziz Str.

T el: (9 6 6 0 2 ) 6 6 00127 GSA: ABC Travel Agency

Magtymguly Av. 71 - 744000

Budapester Strasse 28-30

Alnimran C om plex Centre

T el: (736 32) 510666-511666-

10787 Berlin

P.O . B o x : 7 3 9 Alkhobar 31952

G ulf Plaza Çenter Medina Road

512219

S/R Tel: (4 9 30) 2624033/34/35

Tel: (6 6 3 ) 8 9 5 0 0 4 4 - 8954904

Tovvards Do\vn Tovvn O pp Al

A T H E N S - ATİNA

BİŞKEK

D HAKA-D AKKA (G S A )

Athens International

Sovyetskaya 136 CMA

Airport S.A. (Eleftherios

Tel/Fax: (7 3312) 666131

V enizelos) 5th KM Spata-Loutsa Av». 19004 Spata

Bengal Airlift Ltd. 54 M otijheel C.A. Dhaka 1000 Tel: (8 8 0 2 ) 243059

BRUSSELS - BRÜKSEL 51 Cantersteen,

DOHA-QATAR ( G S A )

B an k Saudi Alfransı T el: (9 6 6 0 2 ) 6637574 JOHANNESBURG T h e Forum lOtlı Floor CNR Maud&Fifth St. Sandton, 2196

1000 Bruxelles

Trans O rient Agencies

T el: (32 2) 5126781

P.O . Box: 363

2146

Level 2 H 02-04

5126782

D oha-Q atar C.R. No: 4664

Tel: (2 7 11) 8 8 3 3 7 71

T el: (30 1) 353 01 50

5 001932-5117676

Tel: (9 7 4 ) 458458-412911

Fax: (2 7 1 1 ) 8 8 3 35 71

Turkish Airlines MTB Level 4 Room s H 11-H 13

128 S K Y L IF E

K A S IM ««j*» N O V E M B E R 2 0 0 1

P.O . B o x 7 8 2 726, Sandton,


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A N D R E S E R V A T I O N K A R A C HI - K A R A Ç i

NİCE (GSA)

MANCH E S T E R

12 Avenue Centre

Turkish Airlines Cargo/Kargo

Strachen Road

Tel: (161) 4980235

S/Tel: (92 21) 5682078 R/Tel: (92 21) 56859225685766-5685487 GSA: Paktürk

M anchester Tel: (1 6 1 ) 4895289 - 4 8 9 5290 MECCA - MEKKE (GSA)

Enterprises

ABC Travel Agency

İmtaz Plaza 85

Al M ansour Str.

Tel: (9 2 21) 303503-301029

Al K hazendar Bldg.

KİEV 19 Puskinskaya Str. PO B 540 252001 Kiev

ABC Travel Agency Kurban Al Nazil Str.

S/R Tel: (3 7 3 ) 2525095-2525472 E-mail: tu rk airlin es@ m d l.n et

Lot G .O l-Ground Floor,

D.

T el: (6 0 0 3 ) 4666199 KUVVAIT-KUVEYT (G S A )

Fax: (81 6 ) 6 6 4 4 1333 PARİS

2414 Miami FL 33131

PA LESTIN E - FİLİSTİN (GSA)

Fahad Al-Salem Str.

(7 lines-hat)

JO Y International Tours and Travel Nativity Str.

Largo Augusto 1/A

Safat- Kuwait

20122 Milano

T el: (9 6 5 ) 2453820/ 21-2422889

Tel: (3 9 2) 76007107-76007111

LEFKOŞA

Vaclavske Namesti No: 62/5

Repworld Inc. 1425 Boul Rene Levesque O.

Tel: (420 2) 21 51 83 86/92

Süite 507 H 3B 4W 8 Canada

Fax: (420 2) 21 51 83 93

Tel: (514) 5985609 Ext: 227

Praha Ruzyne Airport

Prague 1 11 000

T el: (3 5 1 1 )8 9 9 1 2 1

No: 3 3 0 2 9 H Prague

MOSCOVV - M O S KO V A

Tel: (420 2) 20 11 65 02

Bolslıaya Dmitrovka Street 8/1

Fax: (4 2 0 2) 20 11 65 03

Moscovv T el: (7 ) (0 9 5 ) 2924345 LONDON - LONDRA

International Airlines

London SWLY. 5EA

Tel: (7 095) 1555045

S/R T el: (4 4 207) 766 93 00976 17 38 LYON

RIYADH - RİYAD

GSA: Aeroflot - Russian

125 Pall Mail

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str. P.O. B o x. 25194 Riyadh 11466 Tel: (9 6 6 1) 463160 0 -4 6 3 2 0 8 7

MUNICH - MÜNİH

GSA: ABC Travel Agency

Bayer Strasse 43 D -80335

(Sam e address-aynı adres)

M ünchen

ROM E - ROMA

59 Boulevard Marius Vivier

S/Tel: (49 089) 51410931 -51410932

Merle 69429 C edex 03 Lyon

R/Tel: (49 089) 51410920

Plaza Della Republica

Tel: (3 3 4 ) 37 91 66 70

(25 lines-hat)

55 00185 Rome

MADRİD

S/Tel : (3 9 6 ) 4 8 7 3 3 6 8

MUSCAT - MASKAT (GSA)

T orre d e Madrid Plaza de

Sunrise Travel and Tourism

Espana 18 PLT

A gencies LLC,

R/Tel: (3 9 6 ) 4819535

S K O P JE - ÜSKÜP

SO Fİ A-SOFYA S abom a Str. No: 11-A T el: (3 5 9 2) 98835 9 6 -9 8 7 4 2 2 0 STOCKHOLM - STOKHOLM Vasagatan 7, P.O. B o x 73 10121 Stockholm T el: (4 6 8 ) 2 1 8 534-218535 STRASBOURG-STRASBURG 2 Allee D e La Robertsau 6 7 0 0 0 Strasbourg T el: (3 3 3 ) 8 8 521413 (3 lines-hat) 8 8 250017 STUTTGART Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart 1 Tel: (4 9 7 1 1 ) 2258222 (7 lines-hat) SYDNEY - SİDNEY Level lb , Süite 603 16 Barrack St. Sydney, NSW,

S A R A JE V O - SARAYBOSNA

14 OFC. 11

P.O . Box. 3545 Ruwi, 112

Turkish Airlines

28008 Madrid

Muscat - O m an

Türk Hava Y ollan

S/R Tel: (34 91) 548 72 30

Tel: (968) 694505-503-525

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo

E-mail: tu rkish@ t-idecnet.com

tk235air@mbox3.singnet.com.sg

D am e G ruev 3/9A

M ehm et Akif Cad. 52

Lisbon-5

E-mail:

T el: (3 8 9 9 1 ) 116149 - 116117

PRAGUE - PRAG

Edificio 25, Aeroport

Singapore 238861 T el: (6 5 ) 7 3 2 4 5 56-7324557

P.O. B o x 6 3 0 Beth leh em

Tel: (3 9 2 ) 2271061-2271382 LISBO N - LİZBON (GSA)

SIN GAPORE - SİNGAPUR

(G eo rg e W asser Bldg) T el: (9 7 2 ) (0 2 ) 6 7 4 0 1 3 0

MONTREAL(GSA)

3 3 3 0 0 9 Ukraine T el: + 38 (0 6 5 2 ) 248-163 300 O rchard Road

Tel: (3 0 5 ) 5778187

MILAN - MİLANO

Sim feropol Crimea,

T he Prom enade No: 06-11

Agencies

P.O. B o x 23959 13100

Airport “C entre”

S/R Tel: (3 3 1) 56693350

Al Kazeini Travel

Dow liah Com plex

Fax: +86 (2 1 ) 32220021 SI MF E R O P O L

56 Rue La Bo etie 75008 Minitel: 3615 TURKİSH

1001 Brickell Bay Drive Süite

1376 N a n jin g X I Lu, Shanghai, China 200040 R/Tel: +86 (2 1 ) 32220022

R/S T el: (81 6 ) 6 6 4 4 1144

MI AMI

Süite 211

S/Tel: +86 (2 1 ) 62798392

1-Chom e, Naniwa-ku

F. 11580

Shanghai Centre

22 Pushinkaya Str. O desa

O saka 556-0017

Col. P olan co / M exico

R/Tel: (8 2 2 ) 7 7 77055 SHANGHAI

T el: (3 8 0 4 8 2 ) 3 4 7 906-07-08 O cat Bldg. 4F, 4-1 Minatomacri

Cam pos Eliseos 100 BIS

Tel: (5 2 ) 552266-503855

S/Tel: (8 2 2 ) 7 5 70280

OSAKA

MEXICO - MEKSİKA (GSA)

K om pleks Antarabangsa,

Sokong-D ong Jung-G u

R/Fax: (3 3 ) 4 9 3 214480

ODESA

Beh ind Sony Co.

Ja la n Sultan İsmail

(3 hat-3 lines)

9297212-13/14/16

Interprom KUALA LUMPUR

1407 Seoııl Çenter Bldg. 91-1

S/R T el: (4 9 0 9 1 1 ) 9 2 9 7 2 0 -

Tel: (966 04) 8224426-8221828

E&M Air Service Co. Ltd.

R/Tel: (3 3 ) 4 9 3 214479

Am Plaerrer 8 9 0 4 2 9 Nurnl>erg

M EDI NA - M E D İ N E ( G S A )

SEO U L - SEU L (GSA)

Term inal 1 06281 Nice C edex 3

NURNBERG

Tel: (966 0 2 ) 5434887

Tel: (3 8 0 44) 2296461-2284103 K IS H IN E V - KİŞİN EV

Aeroport Nice Cote D Azur

Tel: (3 8 7 3 3 ) 206241-214681 NEW YORK

2000 T el: (61 0 2 ) 9 2 9 9 8 4 0 0 TURKAIR AUSTRALIA NET AU TAIF (G SA )

Fax: (3 8 7 33) 214681

ABC Travel Agency,

437 M adison Avenue 17.B

GSA: Ameg Int.

Shubra Str.

Arrigo G roup Limited

New York NY 10022

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo

O pp asite Saudi Cairo

248 T ow er Road, Sliem a

Tel: (1 212) 3399650

T el: (3 8 7 3 3 ) 212938-666092

P.O. B o x 2746

Tel: (3 5 6 ) 316645 - 316705

E-mail: th yn yc@ aol.com

Fax: (3 8 7 3 3 ) 2 12938

Tel: (9 6 6 0 2 ) 7 3 24777

MALTA ( G S A )

129 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A M D R E S E R V A T İ O N TAIPEI(G SA )

VI E N N A - V İ Y A N A

ANTALYA

ÇORUM (GSA)

G olden Foundation Tours Corp.

O pern gasse 3 1010 W ien

Cumhuriyet Cad. Ö zel İdare

Çavuşoğlu Turizm v e Seyehat

8F, 134 Sec. 4, Chung Hsigo

Tel: (4 3 1) 5862024

lşhanı Altı

Acentası

E.R.D. Lung M eh Bldg. T el: (8 8 6 ) 2 27734994 TASHKENT - TAŞKENT Novayi Str. No: 11 A Tel: (9 9 8 7 1 ) 136 7 9 89-90-92 E-mail: thytas@naytov.com TEHRAN-TAHRAN O stad Motahari A venue No: 239 Tel: (9 8 21) 8737383-8737464

W ARSAW - VARŞOVA Al. Jerozo lim skie 121/123 Reform Plaza 9th Floor

T el: (2 4 2 ) 2434383

Gazi Cad. No: 22 Kat: 3

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

Tel: (3 6 4 ) 2243928

ANTAKYA(GSA)

02-017 W arsaw

Ant-Tur Turizm ve Sey. Acentası

R/S: (4 8 22) 5297700

İnönü Cad. Rana Apt. 15/D

Fax: (4 8 22) 5297710

T el: (3 2 6 ) 214 9 4 9 7 -2 1 6 01 50

ZAGREB

ARDAHAN (G SA)

Zagreb Airport 10150 Zagreb

Kongre Cad. No: 99/A

Pleso bb , Croatia

T el: (4 7 8 ) 211 2 8 42

Tel: (3 8 5 1) 4562 0 0 8 T E L AVİV Hayarkon Str. 78, T el Aviv T el: (972 0 3 ) 9712655 F.-mail:salesthy@ netvision.net.il

ARTVİN (G S A )

ZÜRİCH - ZÜRİH

Turhunt Turizm Seyahat

Tal Strasse 58 8001 Zürich

Acentası, İnönü Cad. No: 16

R/Tel (41 1) 2252323

Karahan O tel Girişi

T el: BS: (41 1) 2252311

Tel: (4 6 6 ) 2121800

TBILISI - TİFLİS 147, A gm aslıenebeli

İÇ B Ü R O L A R

Avenue, Georgia - Gürcistan

D O M E S T IC O F F IC E S

AYDIN ( G S A )

T H E S S A L O N I Kİ - S E L A N İ K T el: (3 0 31) 473041-475578475678-475707 Fax: (3 0 31) 471234 TİRANA - TİRAN (G SA ) Kam International S. H. P.K. Tirana International H otelBusiness Hail Skanderbeg Square Tirana / Albania Tel: (355 4) 23 41 85 23 49 02 (Ext: 107-112) Fax: (355 4) 24 09 64 TOKYO Toranom on Rapport, 4F, 16-6 Toranom on 1-Chom e Minato-Ku T ok y o, Jap an 105 T el: (0 3 ) 5251-1511 (0 3 ) 5251-1551 (RSV) TORON TO(GSA) Repworld, Inc.

Acentesi, Kurtuluş Mah.

Anafartalar Oteli Tel: (2 8 6 ) 2123366/ 2172622 DALAMAN, MUĞLA Tel: (2 5 2 ) 7 9 2 5395 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 DENİZLİ İstiklal Cad. No: 27/B T el: (2 5 8 ) 2648661-2648671 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 DİYARBAKIR İnönü Cad. No: 8

Stadyum Cad. No. 32

No: 58 Kat: 1

T el: (4 1 2 ) 2 2 1 2314 - 2 2 26143

T el: (3 2 2 ) 4570222

T el: (2 5 6 ) 212 7 2 7 1 -2 1 3 8 3 7 6

R/Tel: 444 0 849 BATMAN ( G S A )

ADIYAMAN ( G S A )

Bat-Air Turizm v e Seyahat

İnandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bulvan, No: 84 Tel: (4 1 6 ) 2161436-38

Acentası, Meydan Mah. Y eni Belediye Karşısı N o:22 Batm an, T el: (4 8 8 ) 2139149

AFYON (GSA)

R/Tel: 444 0 8 4 9 EDREMİT (GSA) FER-TUR Turizm işletm ecilik Tic. A.Ş. Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı D en izer İş Merkezi K: 2 D: 55 Edremit

G old Turizm ve Seyahat

BA L IK E SİR (GSA)

Acentası Cumhuriyet Meydanı

K onak Arda Turizm

Atatürk Cad. Kat: 1 No: 1

Seyahat Acentası

Emirdağ

Eskikuyum cular Mah,

Tel: (2 7 2 ) 4425194 -4 4 2 5 0 4 4

Çavuş Sok. İnal Apt. 15/1

442 6 2 9 6 Fax: (0 2 7 2 ) 4 4 13520

T el: (2 6 6 ) 2437575

AĞRI (G S A ) BİNGÖL (GSA)

Çobanoglu Turizm Seyahat

Özkalsm Turizm Seyahat

Acentası Erzurum Cad.

Acentası

Şekerbank Karşısı No: 3

Ö zel İdare lşhanı No: 4

T el: (4 7 2 ) 2157436

T el: (4 8 8 ) 2136765 AKSARAY(GSA)

Balıkesir T el: (2 6 6 ) 3742424 ELAZIĞ Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. 39 T el: (4 2 4 ) 2 1 8 1 576-2182300 R/Tel: 4 4 4 0 849 ERZİNCAN (G SA ) Polat Turizm v e Seyahat Acentası, Kızılay Mah. Süleym an D em irel İş

BİTLİS (GSA)

Aksaray Turizm ve

Mississauga, O ntario L4V İT İ

Seyahat Acentası

Ö ztaç Turizm Seyahat Acentası

Tel: (9 0 5 ) 678-7225

Lise Karşısı K ütüphane Sok. D/2

Nato Cad. Vakıflar Sitesi

Tel: (3 8 2 ) 2132332

T el: (4 3 4 ) 2 2 69898

Muhammed M egarif Str. No: 2

Kem alpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad.

M enderes Bulvarı

ADANA

5915 Airport Road Süite 200

TRIPOLI-TRABLUS

Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş.

Fasinan Turizm Seyahat

S/R T el: 00-995-32-95302294 0 7 0 3 Fax: 00-995-32-940704

ÇANAKKALE(GSA)

M erkezi No: 4 T el: (4 4 6 ) 2146784 ERZURUM 50. Yıl Cad.

AM ASYA(GSA)

BODRUM , MUĞLA

SSK Rant Tesisleri

Cezayir Sq.

Ayşafak Turizm ve Seyahat

Kıbrıs Şehitleri Cad. OASİS

No: 24

T el: (2 1 8 21) 335 1352-53

Acentası Mustafa Kem al Paşa

Alışveriş Kültür ve Eğlence

T el: (4 4 2 ) 2181904

Cad. Kılıç Apt. No: 47/3

M erkezi (G ü m bet Kavşağı

R/Tel: 4 4 4 0 849

Şekerban k Üstü

karşısı) No: 83/2/22

T el: (3 5 8 ) 2127664

Tel: (2 5 2 ) 3 1 7 12 0 3-04

T UN ISI A-TU N U S C om plexe El M echtel Boulevard Q ulet Haffouz, 2 Em e Etage Tunıs

ANKARA

S/R T el: (2 1 6 ) 71787033

Atatürk Bulvarı No: 154

71786473 / 71796632

Kavaklıdere T el: (3 1 2 ) 4 2 80200

VANCOUVER(GSA)

Fetur Turizm ve

Fax: (2 5 2 ) 3171211

Seyahat Acentası

Milas T el: (2 5 2 ) 5366596/99 BURSA

R/Tel: 444 0 849 GSA: Çavuşoğlu Turizm ve

FETHİYE (GSA)

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

D oğan B e y Mah.

Fevzi Çakm ak Cad. 9/1 Y at Limanı T el: (2 5 2 ) 61420 3 4 -6 1 4 2 4 4 3

Repw orld Inc.

Seyahat Acentası,

Haşim Işcan Cad.

1166 Albem i Str. Süite 1202

Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok.

Atatürk Bulvarı No. 30/B

V ancou ver B.C. VGE 323

Tugtaş İş M erkezi N o:73 12/E

Kat: 1 No: 1, Şereflikoçhisar

T el: (3 4 2 ) 2301563-66

Canada T el: (6 0 4 ) 6837824

Tel: (2 2 4 ) 2 2 11167 - 2212838

T el: (3 1 2 ) 6872383

R/Tel: 444 0 8 4 9

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

130 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001

GAZİANTEP


DA NI Ş M A Vt REZERVASYON / INFORMATION AND RESERVATION G İRESUN (GSA)

KAYSERİ

M İLA S(GSA)

ŞANLIURFA (GSA)

Cotanak Turizm Sey. Acentası

Sahabiye Mah.

Eurom os G en el Satış Acentası

Kaliru Turizm ve

Atatürk Bulvarı No: 33/A

Yıldırım Cad. No. 1

İsm et Paşa Mah.

Seyahat T ic. AŞ

Tel: (4 5 4 ) 2124880

Tel: (3 5 2 ) 2223858

Halil Bey Bulvarı No: 1

Sarayönü Cad. No: 74/A

R/Tel: 444 0 849

Tel: (2 5 2 ) 5 1 33714-15-16

HAKKARİ (GSA) Oğuzkurt Turizm Seyahat A centası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. K at:l Tel: (4 5 8 ) 2115257-2111601 İĞDIR ( G S A ) Eğer Turizm Seyahat Acentası B eled iye Parkı Karşısı No: 179 T el: (4 7 6 ) 2279435 İSPARTA(G SA)

Fax: (3 5 2 ) 3383353

MUŞ (GSA)

KIRKLARELİ (GSA)

Kam iloglu Sitesi Atatürk Bulvan

Acentası, İstasyon Cad. Kültür Md. Y anı K at:l T el: (2 8 8 ) 2122066

Atatürk Cad. No: 7

Acentası İstiklal Mah. İstasyon

T el: (0 3 8 6 ) 2121172 - 2121718

İSKENDERUN (GSA) Rende Tia T our Sey. Acentası Mareşal Fevzi Çakm ak Cad. Kilise D ükkanları No: 21 T el: (3 2 6 ) 6138383-6134495 İSTANBUL.

Cumhuriyet Cad.

İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp

Seyahat Acentası, Kapıcı Camii yanı

T el: (2 4 6 ) 232 25 92

Rüzgâr Turizm Sey. Acentası

S/Tel: (4 3 6 ) 2129860/2129861

Argeus Turizm Seyahat Acentası

Çavuşoğlu Turizm ve

Acentası

3 4 1 5 2 0 7 Fax: (3 8 4 ) 3 4 14888

Atatürk Bu lvan Yıldız Apt.

T el: (3 8 8 ) 2 1 3 2 117-2321507

T el: (3 3 2 ) 351 2 0 0 0 - 3512032

ORDU (GSA)

R/Tel: 444 0 849 1. (G SA) Vatan Seyahat

Cotonak Turizm Seyahat

Acentası

Acentası,

Ankara Cad. Ayvaz Pasajı

Belediye G arajı Altı, No: 1/A

A. İstanbul Satış Müdürlüğü

No: 41 Cihanbeyli

T el: (4 5 4 ) 2252054

Cumhuriyet Cad.

T el: (3 3 2 ) 673 2 3 0 6 - 6 7 3 1367

No. 199-201 Kat: 3 H arbiye

2. (G SA) O rhangazi Yıldız

T el: (2 1 2 ) 2250556

Seyahat Acentası,

H/Tel: 444 0 849

Atatürk Cad. No. 10/A, Kulu

Satış Büroları - Sales O ffices

T el: (3 3 2 ) 641 6 3 5 0 - 6 4 1 6710

1. Kadıköy, Bağdat Cad. No: 27 Kızıltoprak T el: (2 1 6 ) 4184486 R/Tel: 444 0 849 2. Harbiye, Cumhuriyet Cad. No: 199/201 T el: (2 1 2 ) 2250556 (6 Lines-hat) R/Tel: 444 0 849 3. Taksim , G ezi Dükkanları

R/Tel: 444 0 849 KAHRAMANM ARAŞ(GSA)

TRABZON Kem erkaya Mah. Meydan Parkı Karşısı T el: (4 6 2 ) 3 266433-34 R/Tel: 4 4 4 0 849

T el: (3 2 2 ) 814922 9 -8 1 3 3 4 0 4

TUNCELİ (GSA) H ıdırbaba Turizm ve Seyahat Acentası

RİZE

Moğultay Mah. G ünel Sok.

B eled iy e Sosyal Hizm etler

T unceli

Binası Kat: 1

T el: (4 2 8 ) 2 1 2 6393

T el: (2 5 6 ) 6144 2 0 5 - 6 1 49382

Tel: (4 6 4 ) 2130591 - 2130592 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

MALATYA

SAKA RYA(GSA) Sakarya Tur ve Seyahat

Tel: (4 2 2 ) 3211920-3211922

Acentası

R/Tel: 444 0 849

Uzunçarşı N o:l T el: (2 6 4 ) 2 7 4 9688

MANİSA (G SA) Y ol Turizm Seyahat

SAMSUN

Acentalığı

Kazım paşa Cad. No. 18

Anafartalar Mah.

T el: (2 3 6 ) 2346311

KARS (GSA)

Sivas Cad. No: 48 T el: (3 5 6 ) 2147254

Kuşadası Aydın

T el: (3 4 4 ) 2234181-2254037

T el: (3 3 8 ) 2120680

G aziosm anpaşa Bulvan

Akdaş Işhanı No: 63

M erkez Işhanı No:54/13

Konya Cad. No. 55

Seyahat Acentası

Çağlar tşhanı No: 1

T rabzon Cad. No: 66/A

O rm an İşletm esi Karşısı

Ay Şafak Air Turizm

Kazdal Camii Yanı

G aziosm anpaşa Cad.

Citur v e Seyahat Acentası

TOKAT(GSA)

Sağlık Cad. Ö ğ e Sok.

D öngel Turizm Sey. Acentalığı

KARAMAN (G SA)

No: 88/A T el: (2 8 2 ) 2 6 1 8 4 3 8 - 2 6 18439

Rahima Hatun Mah.

Seyahat Acentası

Orduevi Karşısı

Tel: (2 3 2 ) 484 12 20

Acentası

O sm an Turizm

Lines/hat) R/Tel: 444 0 849

No: 1/F Büyük Efes O teli Altı

O sair Turizm Seyahat

Lise Cad. K:1 N o:9

Kanalboyu Cad. No: 10

G aziosm anpaşa Bulvan

OSMANİYE (GSA)

KUŞADASI (GSA)

No: 10 T el: (2 1 2 ) 2 5 2 1 1 0 6 (6

İZMİR

TEKİRDAĞ (GSA) Trakya Turizm Seyahat

İstasyon Cad. No: 67

Kat 1/106

2 1 6 3957

T el: (3 8 4 ) 3 4 1 4 6 8 8 (p b x )-

Sob ek Turizm Sey. Acentası

Alaaddin Cad. No. 22

T el: (4 8 6 ) 2163670

N evşehir

N İĞDE(GSA)

KONYA

2154548 ŞIRNAK (GSA)

İstasyon Cad. No: 127

N EV ŞEH İR(G SA )

KIRŞEH İR (GSA)

Akita Turizm Seyahat Cad. Çağlar Apt. No: 23/1

Nurevsan

Korur Turizm ve Seyahat

Köprübaşı T el: (4 1 4 ) 2153344

Tel: (3 6 2 ) 4 3 1 3 4 5 5 - 4315065 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 SİİRT (GSA) BAT-AIR Turizm Sey. Acentası

MARDİN (G S A ) Bilem Turizm ve D ış T icaret AŞ.

Cumhuriyet Meydanı, Erdef O teli altı. No: 2

Karayolları Karşısı,

Tel: (4 8 4 ) 2 2 37574 - 2237584

Y enişehir

UŞAK (GSA) Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A T el: (2 7 6 ) 2 1 5 2033 - 2 1 25129 V AN Enver Perihanogiu İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 T el: (4 3 2 ) 2 1 55354 - 2 1 5 5355 R/Tel: 4 4 4 0 849 YALOVA(GSA) O b a Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B Tel: (2 2 6 ) 8 1 4 1342 YOZGAT(GSA) Çavuşoğlu Turizm Sey. Act. Lise Cad. No: 16, T o n o s Apt.

T el: (4 8 2 ) 2130315-2122575

SİVAS (GSA)

3 132718

T el: (3 5 4 ) 2 1 2 9 1 9 3 - 2 1 23946

Sivas Turizm ve Seyahat Acentası istasyon Cad. 50.Yıl

R

: Rezervasyon

Sınır Turizm ve Sey. Acentası

Atatürk Cad. No: 26-B

Sitesi, No: 7 - 8

S

: Bilet Satış / T icket Sales

Atatürk Cad. No: 148

Tel: (2 5 2 ) 4123751-41 2 3 7 5 2

T el: (3 4 6 ) 2 2 1 1 1 14-2244624-

GSA

: G en el Satış Acentası

T el: (4 7 4 ) 2123838 (4 hat)

R/Tel: 444 0 849

2213687

MARMARİS

131 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001

Reservation

G eneral Sales Agency


TÜRK HAVA YOLLARI

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION

YAPM AYIN! / DON'T! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQUIPMENT VVHİCH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT

Sayın Yolcularımız, Cep te le fo n la rı uçağın uçuş a le tle rin i olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emni­ yetin i tehdit etm ektedir. Uçaklarım ızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından

M obile phones interfere with the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched off during the

cep telefonlarının kapalı tutulması gerek­ mektedir.

entire flight to provide personal and aircraft safety.

Sayın Y olcularım ız,

Ladies and G en tlem en For safety reasons, it is forbidden to use laptop/palmtop

U ç u ş e m n iy e ti iç in ;

c o m p u te rs,

in iş te , k a lk ış ta v e y a

cam ers,

“ Kem erlerinizi Bağlayı­

re c o rd in g

v id e o au d io equip-

nız” ikaz ışıklan yanar­

ment, radio and tele-

ken; la p to p /p a lm to p

vision receivers, C D /

b ilg is a y a r, v id e o k a­

V C D / D V D players,

m era, ses k a y ıt c ih a ­

c a s s e tte

zı, ra d y o v e te le v iz ­

e le c tro n ic

yon

electric shavers, and

a lıc ıla r ı,

CD/

p layers,

V C D /D V D p layer, ka­

s im ila r

set ç a la r, e le k tro n ik

equipment.

o y u n la r ,

gam es,

e le c tro n ic

e le k t r ik li

traş m akinesi v e b en­

Ladies and G e n tle m e n

zeri e le k tro n ik cih az­ la rın k u lla n ılm a s ı ya­

T h ro u g h o u t th e flight it is forbidden fo r p assen g ers to

saktır.

Sayın Y olcularım ız,

use m obile phones, vvireless equipm ent,

T ü m u çu ş b o y u n c a ;

vvalkie-talkies, any

ta ş ın a b ilir te le fo n la r,

ty p e

telsiz cih az ları, w a lk ie talk ie, h e r tü rlü ta ş ın a b ilir

radio, rem o te con-

of

p o rta b le

radyo, uzaktan kum and alı o yu n lar v e b en zeri elekt­

tro l eq uip m ent, o r

ro m an yetik dalga yayan ele k tro n ik cih az lar y o lc u la r

any other electronic equipm ent that emits electromag-

tarafınd an k esin lik le kullanılam az.

netic vvaves.

Sayın Y olcularım ız,

Ladies and G en tlem en

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve siga-

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars

rillo içm eyiniz.

during the flight. 132 S K Y L İF E

K A S IM —

N OV EMBE R 2001


TÜRK HAV A YOLLARI BEBEKLER İÇİN Bebek maması, THY dış hat uçuşla­ rında “Özel Yemek Talepleri” kapsa­ mındadır. Talep, rezervasyon sırasın­ da ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kava­ noz içinde yüklenen mamalar, seb­ zeli ve meyveli olmak üzere iki çeşit­ tir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sı­ ra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebi­ len pusetleri kullanmak için, yer nu­ maranızı alırken, bebeğiniz olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatma­ lısınız. Bebeğin a ltın ı de­ ğ iştirm ek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifîkasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

IN F A N T PA SSEN G ERS Baby food is available if requested in advance under THY’s Special Dietary Requests for international flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduled flight departure time. Baby foods are in glass jars and available in tvvo varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, vvhich can be hung only while the aireraft is cruising on the vvalls at the entrance to the cabin in front of the right, left and central rows of seats, you must specify that you have an infant vvith you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby's nappy vve suggest that you try using the specially modifıed lavatories which facilitate this task rather than the cabin seats.

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN Hasta yolcu için bilet alınırken “Hasta Yolcu Formu” düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, be­ raberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan doktorundan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç derecede hasta olan yolcu be­ raberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Aynca, talep edildiği takdirde, bayan yolculanmız için hijyenik bağ bulundurulur. Bu konuda lütfen hostesinize başvurun. Hamile yolcu, kendi dokto­ rundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İş­ letme Hekim­ liği Meydan doktorundan “Uçak ile seyahatında sa­ kınca yoktur” şek lind e ra­ por ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SIC K P A S S E N G E R S AND EXPEC TA N T M O T H ER S When purehasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket A doctor's report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and dedaring that there are no neasons why the person concerned should not fly is also nequired. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passengers physician for confırmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, vvhich are available for vvomen passengers. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office dedaring that there are no objeetions to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date. 133 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001

EVCİL HAYVANLAR İÇİN Canlı evcil hayvan için rezervasyon gerekir. Yolcuya bilet kontrolü sıra­ sında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu içinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen muhafaza, Check-in sırasın­ da istasyon görevlisi tarafından uy­ gun görülmezse hayvanın taşınması kabul ed il­ mez. K u tu iç in ­ de kabine alınacak canlı e vcil hayvanın geçerli bir sağlık b el­ gesi, kimlik cüzdanı, aşı kâğıdı yolcu bera­ berinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları sü­ re içinde bulundukları muhafazaları terk edemezler ve muhafazalar, sa­ h ip le rin in oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seya­ hat eden evcil hayvanlar, yolcu tara­ fından gerekli şartlara uygun muhafa­ zaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

D O M EST IC PE T S Reservations are required for domestic pets. The animal can only be taken on board inside a suitable Container provided at check-in or brought by the passen­ ger. İf the Container brought by passen­ ger is not found to be suitable by the station officer at check-in, then the air­ line reserves the right to refuse to carry the animal. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a valid and up-todate necord of health and vaccination. VVhile on the aireraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner's seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passengers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their ovvners.


TURK HA V A Y O L L A R I

/ TURKİSH AIRLINtS

INFORMATION

TELEFON HİZMETLERİ

T E L E P H O N E SE R V IC E S

U zun h atlard a uçan G Ö K S U , M E R İÇ ve D A LA M A N adlarındaki üç adet A-310 ve A-340 uçaklarım ızın hep­ sinde telefon bulunmaktadır. A-310 uçaklarının Econom y Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A-340 uçakla­ rının Econom y Class kabininde ise 4 adet telefon mev­ cuttur. Eğer Skyphone’un kullanm a koşullarını öğren­ mek isterseniz kabin memurundan yardım isteyebilirsi­ niz.

Telephones are available on three of our A-3IOs - the GÖKSU, the MERİÇ, the D ALAM AN - and ali our A-340 aircraft, vvhich fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-31 Os has tvvo telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four.

Nasıl kullanılır?

a) Lift the handset b) To choose English press I c) To choose Turkish press 2 d) Select I from the menü on the screen e) Place your credit card with the magnetic strip facing left,

If you wish to know further details about using Skyphone please ask the flight attendant.

Instructions a) Telefonu kaldırın. b ) İngilizceyi seçmek için “ 1” tuşuna basınız. c ) Türkçeyi seçmek için “2” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen menüden “ l ”i seçiniz. e) Kartınızı, manyetik kısmı tele­ fonun sol tarafına bakacak şekil­ de yerleştiriniz ve size doğru kay­ dırınız. Ekranda “kart kabul edild i” yazısını göreceksiniz. Bu kartı­ nızın kabul edildiği anlamına ge­ lir. Telefon numarasını tuşlayınız. Sonra “ +” tuşuna basın, aram a başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazısı­ n ı gördüğünüz zaman telefonu kulağınıza koyunuz. Görüşmeniz bittikten sonra “End C ali” tuşuna basın. Başka b ir num arayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. “End C ali” tuşuna bastıktan sonra gö­

and slide it tovvards you. W hen you see the message "Card accepted" on the screen, enter the number you wish to cali. Then press th e '+' key. W hen the message "Cali connected” appears on the screen place the re ceiver to you r ear. W hen the cali is complete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert yo u r credit card. M erely en ter the new number and press the '+’ key again. Charging stops w hen the handset is retumed to the cradle.

rüşme ücreti duracaktır.

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

A m erican Express, Visa, D iners Club, JC B ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 U SD ’dir.

American Express, Visa, Diners Club, JC B and Mastercard/Eurocard ane accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute or part thereof.

Yardım

Assistance

Eğer telefonla görüşmek için herhangi bir problemle kar­ şılaşırsanız 68#’i tuşlayınız. Bu durumda Skyphone Müş­ teri Hizm etleri M erkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu ara­ ma için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.

If you encounter any difficulty with your cali you may dial 68#, which will connect you to Skyphone Customer Services Centre. There is no charge for this cali.

Sayın Yolcularımız,

D ear Passengers,

Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabi­ ninde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununu­ zu, sizden sonraki yolcularım ızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, vvhether it concems your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer similar inconvenience.

134 S K Y L İF E

K A S IM —

NOVEMBER 2001


TURK HAV A Y O L I A R I

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION

FAKS HİZMETLERİ

F A X T R A N S M IS S IO N

Başlamadan önce faks çekeceğiniz kâğıt üzerindeki klipsle­ ri, zımba tellerini ve diğer kâğıt tutucularını çıkarın. Kâğıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazının arkasın­ daki Pow er anahtarının “O N ” konumunda olduğun­ dan emin olun. 1. Kâğıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kâğıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şe­ kilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse “PLEASE W A IT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ENTER NUM BER “ ışığı yanıp sönme­ ye başlayınca, 00+ülke kodu+alan kodu+faks numara­ sını tuşlayın.

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. W hen correctly positioned the terminal will grip it. 2. Place your credit card in the slot vvith the magnetic strip facing to the right and slide downvvards. 3. If your credit card is valid and accepted the PLEA SE W A IT light vvill go on. When the dialling tone begins and the ENTER NUM BER light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number.

Not: a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durumda “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak ye­ niden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE W A IT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Faks göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, size yardımcı olacaktır.

a) If your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light vvill come on. İn this case press the STOP/C button. b) If the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. When the connection is made the PLEASE VVAIT light vvill come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

INTERNET

IN T E R N E T

web adreslerimiz: http://www.turkishairlines.com

Our vvebsite addresses: http://vwwv.turkishairlines.com

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize web sitemizden erişebilirsiniz. TH Y’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz noktalarla şehir ve ha­ vaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimi­ zin adres, telefon ve faks numaraları; özel yol­ cu program ları; ikram servisim iz; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line tarife ve iç hat rezervasyon sayfalarına da yine bu adresten erişm eniz mümkün.

? v *

Notes:

İT ...

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

.

Everything you need to know about THY is available at our website. Information ineludes a history of the airline, the composition of its fleet, flight destinations and information about these cities and airports, addresses of our sales and reservations offices vvith their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Business Class services and services for sick infant and disabled passengers. Our online timetable and domestic flight reservations pages can also be reached at this address.

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

TH Y’nin tüm seferlerinin tarifesini on-line olarak görüntüle­ yebilir ve iç hat rezervasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

You may see the timetable for ali THY flights on screen, and make your own domestic flight reservations.

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@thy.com THY web sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşabilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adre­ simiz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com W e welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regarding THY services please write to: customer@thy.com 135

S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


C H fO b İC S UÇUŞ - EG ZERSİZ PROGRAMI / INFLIGHT EX E R C ISE PROGRAM A şağ ıd a g öreceğ in iz uçu$-egzersiz p rogram ı A iro b ics, Türk Hava Yollan ve Hillside City Club işbirliği ile hazırlanmıştır. Airobics'e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza hareket katacak ve kendinizi çok daha zinde hissedeceksiniz. Airobics, the inflight ex ercise program belovv has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By committing just a few minutes for Airobics, you can turn your long journey into a much more energetic and refreshing one. Now please fold up your table, bring your seat to the upright position and relax your body.

K A N D O L A Ş IM IN I D Ü Z E N L E Y İC İ A YA K ve B A C A K E G Z E R S İZ L E R İ

LEG & FOOT E X E R C ISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. Koltuğunuzda dik o tu ru r pozisyonda, aya k ların ız yerd eyken parmaklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, tekrar yere basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısmını yukarı doğru kaldırın ve geri indirin. Bu hareketleri arka arkaya 3 kez tekrarlayın. (Uzmanlar, uçuş esnasında bu egzersizi sık sık uygulamanızı önerm ektedirler.)

1. Sit straight in your seat, vvith your feet flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lovver your heels till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then lovver your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 times. (Doctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.)

2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru daireler çizin I3'er kez). Aynı hareketi sol ayağınızla da uygulayın (3'er kez).

2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little. Rotate your ankle clockvvise (3 times) and then counter clockvvise (3 times). Repeat the same vvith your left ankle (3 times for each direction). 3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez). 3. Pull your right knee tovvards your chest and move it dovvn again (3 times). Do the same vvith your left knee (3 times).

G E R M E V E G E V Ş E T M E E G Z E R S İZ L E R İ // STRETCHING AND RELAXATION E X E R C ISES 4. Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın ve indirin 13 kez).

A. Raise your shoulders and lovver them. Repeat 3 times.

5. O m u z ların ız la önden arka ya doğru 3 kez ve ark a d an öne doğru 3 kez olmak üzere daireler çizin.

5. Roll your shoulders backvvards (3 times) and then forvvards (3 times).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça indirin. 3'e kadar sayın ve tekrar yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmamaya dikkat edin 13 kez).

6. Keep sitting up straight. Slovvly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be careful not to jerk backvvards. Repeat 3 times.


7. Karşıya bakar pozisyondayken, başınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez). Aynı hareketi sol omzunuza doğru tekrarlayın (3 kez). 7. Look ahead. Slightly lovver your head and gently turn your head tovvards your right shoulder. You should be looking at the end of your shoulder. Then return to the starting position vvith the same movement (3 times). Repeat the same exercise tovvards your left shoulder and return slovvly to the original position (3 times).

8. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve kendinizi rahat bırakın. Dirseklerinizi, parmaklarınız om uzlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın (3 kez). 8. Rest your hands on your thighs vvith your palms facing up and relax. Touch your shoulders vvith your fingers and return your hands to the original position. Repeat 3 times.

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve yumruk şeklinde iyice sıkarak kapatıp, açın (3 kez). 9. Rest your hands on your thighs, palms up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

10. Bir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. Burnunuzdan derin nefes alın. Göğüs kafesinizin iyice şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde bir kez daha burnunuzdan derin nefes alın, ancak bu kez karın boşluğunuzun şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. 10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovvly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this time feel your diaphragm fiil vvith air. Exhale again slovvly through your mouth.

11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize önce ellerinizi yumruk şeklinde sıkarak başlamalısınız. Sonra sırasıyla kollarınızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlemine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şimdi aynı sırayla yavaş yavaş tüm vücudunuzu gevşetin. Önce eller, sonra kollar, üst gövdeniz, kalçanız, bacaklarınız ve ayaklarınız. Her birini gevşetirken kanınızın g evşettiğ in iz bölgeye dolduğunu h issed eceksin iz. 11. Put your hands on your lap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arms. Slovvly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right dovvn to your legs and feet. Now in the same order, slovvly relax your body starting vvith your hands, then arms, upper-body, hips and finally your legs and feet. As you relax, you w ill feel the blood flovv through every part of your body.

^

U zu n y o lc u lu k la r d a s a ğ lığ ın ız için

^

H e a lth y tip s fo r lo n g - h a u l flig h t s

h a t ır la n m a s ı g e r e k e n le r :

1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin. Airobics egzersizlerini m ümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler).

U.

5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. Hareketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.

1. Drink plenty of vvater. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. U . Repeat Airobics exercises as frequently as possible (particularly exercises 1 and 2). 5. During the flight, take frequent short vvalks. 6. W ear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


TURK HAV A YOL L A R I / TU RK İ S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N GÖÇMEN YÖNETMELİĞİ / IMMIGRATION REGULATIONS If you are flying to the United States, please note that ali passengers (or one passenger per family) must complete a Customs Declaration Form. U.S. citizens, holders of a residence card (green card), Canadians or new immigrants are not required to fiil out an immigration form. If the preceding does not apply to you, you must complete one of the fonms provided. The white I -94 form must be completed if you are not a U.S. Citizen but are in possession of a valid U.S. visa and your final destination is the United States or you are in transit to a country outside the United States. The green I -94W form must be completed if you hold a passport from one of the follovving countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, San Marino, Spain, Svveden or Svvitzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger without a U.S. visa under the visa vvaiver program.

ABD ’ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşlan, ikamet kartı (yeşil kart) sa­ hipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçm enlerin form doldurması gerekmemektedir. Eğer ABD vatandaşı olmayıp da geçerli bir ABD vizesi sahibiyseniz ve son varış noktanız ABD ise ya da ABD ’nin dışındaki bir ülkede transit yolcuysa­ nız, beyaz renkli 1-94 formunu doldurmanız gerekiyor. Aşağı­ da adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet prog­ ramı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli 194W formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, İspanya, İsveç ve İsviçre.

Ito «ay of th«

W ELCOME TO THE I UNITED STATES

»pply to y**î

DEPARTMENT OF THC TBEASUKY

Ö Ü R SÖ t

ÜNTO) STATÜ CUSTOMS SCMVıCC

(mİ

3 b H 3 0 b 1 2 8

CUSTOMS DECLARATİON

Eac+ ı al

l«c*» '»«.««m. .'«•« u y *. ı«*t

OUK !>•<*■

thr UnitedStates üz ektm~M

1 T*M Am ili IW|>««iuır Kk .^.I İm

818B8S§§g^1-„

fMdfA X

İ N llt|M'IIMIII..IIlMK> ImıniüialKMı v>0 \«tuı«lı» Jl.on NrrtKc

^

,j h

m .m iîîL

l'IH .'i prı»»' kgıht\ «..ıh |h-i>.» M 1 ( MM 1 Vt İ l i l

X IliliO liiİJ

t İM I.KIM n ın I».I par» ...mpKıt hoıt. :t« ıhn.ujh 1İP «mi ıh» IVpnııun Knmıl llıcm, 14 'Hım

aöuEt

— .... —

t

I.M s t c e t J

i.*? To u>V [‘1

•Ml/l İM KW

i y İ, .

.,

»M .< M .i , . g]

_

a b ^ o b

^ s

o s

I Imın^nııoı. «n.1 1 *4

C

C

Ş

J

O

S

E

X 1"

S IG N B E L O W A F T E R Y O U R E A D N O T IC E O N R E V E R S E

l f»av* ısad

X

■II ıttıS:

noaoa on *w imana and hava mada • tumm dada>akOT

TT*A

~

°°" *

fc»a - U

/u > 3»oo %.C m a> m ıuaaöfü»

6•«•!>»•

EsSt

t«*>nU4

B io m

i ti K K A f/ i A X eün t « 7 a u f. ey oo*i>ı*n t « / , * k ey 1/ ,(JLrix£&fJkh> /» A 1 /V TTA e e T a a/y t o iua/ x ı 3 b 4 3 0 b 1 2 8

2 <ı V 3 ,J t r t m al e l r « s

ul

ta

U O ı o S i D o / *

3

0 8

1 Natuı alışanım V ı v «

1*4 llcparluff Mfv.Kd

14 1

Nmm

GÜtt/tAHLAH. «• Û N J F* Tu * k e Y

Ser Ofhrc Sıdr

138 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001

* i ı0 3

ıf

8

N T A P I.I ı ı ı m i :


TÜRK HAV A YOLLARI

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION

E@sy Check-in Değerli Yolcularımız, İş dünyasında başarının en önemli kıstası olan zaman artık uçuşlarınızda sizin için sorun olmaktan çıkıyor! Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcularımız için faks ve e-mail check-in hizmetini başlatıyoruz.

D ear Passengers, Turkish Airlines appreciates that time is the most crucial criterion for success in business, and has now launched check-in by fax and e-mail fo r Business Class passengers departing from İstanbul.

Bu hizmet size neler kazandıracak?

W h a t are th e benefits o f this service?

■ En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun sezonlarda kalabalık terminalde işlem yaptırmak için kuyruklarda uzun süre bekle­ mek zorunda kalırsınız. Bunu bildiğiniz için terminale erken gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate aldığınızda havada geçirdiğinizden daha fazla süreyi terminale gelirken yolda ve

■ The most important aspect is that you will not waste any tim e at the airport. Especially in peak seasons there may be long lines at the check-in counters, so it is necessary to arrive at the terminal early. VVhen heavy traffic in the city is taken into account, you can sometimes spend more time getting to the terminal and completing check-in form alities than being airborne. O u r new service enables you to avoid these problems. You can come and pick up your boarding pass from the special check-in counter 35 minutes before your flight. ■ The risk of not being able to travel due to over­ booking is minimised. ■ You will be vvelcomed and assisted by specialized C İP staff at the airport.

işlemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunlan düşünmenize gerek yok. İşlemlerinizi yaptır­ manın verdiği rahatlıkla uçağınızın kalkmasına sadece 35 daki­ ka kala terminale gelip, özel kontuardan boarding kartınızı ala­ bilecek ve bagajlarınızı teslim edebileceksiniz. ■ Overbooking nedeni ile uçamama ihtimalinizi oldukça azal­ tacak. ■ Havalimanında bu hizmet için özel olarak eğitilmiş CİP per­ soneli size yardımcı olacak. ■ Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin için ayrılmış E@sy Check-in kontuarlannda beklemeden tamamlayacaksı­ nız.

■ You can collect your boarding pass at the E@sy Check-in counters vvithout vvaiting in long lines.

Hizmetin esasları:

Procedures

■ Faks ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 07:00 ile 22:00’dir. ■ Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün önce ve en geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize ulaşmış olmalıdır.

■ Fax and e-mail requests will be accepted betvveen 07:00 a.m. and 22:00 p.m. ■ Ali forms must reach us not earlier than the day before your flight and not later than tvvo hours prior to scheduled departure of your flight.

■ Faks check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faksa çekerek ya­ pabilirsiniz. Faks check-in formunu Türk Hava Yollan Busi­ ness Class kontuarlanndan ve CİP salonlanndan elde edebilir­ siniz. ■ E-mail check-in başvurunuzu ise Türk Hava Yollan’mn web sitesine bağlandıktan sonra E@sy Check-in seçeneğini kullana­ rak karşınıza çıkan formu doldurup yapabilirsiniz. ■ Faks veya e-mail aracılığı ile check-in yaptırdığınızda boar­

■ By fax: Fax check-in forms are available at Turkish Airlines Business Class counters and C İP Lounges. Send to (0 2 12) 663 25 45.

■ By e-mail: Connect to the Turkish Airlines web site and dick on the E@sy Check-in button. Fiil in the check-in form and submit your application. ■ Proceed to the E@sy Check-in counter 35 min­ ding kartınızı almak üzere E@sy Check-in kontuanna uçağm utes before departure time in ord erto pick up your tarifeli kalkış saatinden en geç 35 dakika önce başvurmalısı­ boarding card. nız. ■ İf you vvant to cancel your fax or e-mail check-in, ■ Faks veya e-mail ile check-in yaptınp please first cali (0212) daha sonra uçuşunuzdan vazgeçtiğiniz 663 25 46 to inform Faks check-in için faks no: (0212) 663 25 45 takdirde, bu karannızı önce (0212) 663 us o f y o u r decision, Fax number for fax check-in: (0212) 663 25 45 25 46 no’lu numaraya bildirmeniz daha and then cancel your E-mail check-in için internet adresimiz: sonra da rezervasyonunuzu iptal ettir­ reservation. Our web srtes for e-mail check-in: meniz gerekmektedir. ■ İf you have any prob­ ■ İşlemleriniz sırasında herhangi bir so­ runla karşılaşırsanız bize (0212) 663 25 46 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.

www.thy.com.tr / www.turklshairlines.com www.mrkhavayollarl.com.tr

139 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001

lem with your check-in procedure, cali us on (0212) 663 25 46.


TÜRK HA V A Y O L L A R I / T U R K İ S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N RETURN CHECK-IN

RETURN CHECK-IN

Türk Hava Y o lları, İstanbul, Ankara, İzm ir, Antalya, Adana,

Turkish Airlines has launched a return check-in service for passengers travelling between İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, and Trabzon stations on the same day vvithout baggage. İf you have a confirmed reservation for your return flight and you are travelling vvithout baggage, then you may obtain your return boarding pass before departure on the outward joumey. You will be asked at check-in vvhether you would like to receive your return boarding pass. Thanks to this service you will save time when travelling day retum vvith hand baggage only.

Bodrum, Dalaman, Trabzon istasyonları arasında aynı gün içe­ risinde gidiş ve dönüş yapacak bagajsız yolcularım ız için Re­ turn Check-in hizm etini başlatmıştır. Dönüş uçuşunuza rezer­ vasyonunuz var ise ve bagajsız seyahat ediyorsanız bu uygula­ ma sayesinde seyahatinize dönüş check-in işlem lerinizi ta­ mamlamış olarak başlayacaksınız. Nasıl mı? Gidiş seyahatiniz için kontuarımıza müracaatınızda size öneri­ len return check-in alternatifine olum lu cevabınız, dönüş uçuşunuzun da check-in işlem lerini tamamlamak için yeterlidir. Bu hizmet sayesinde dönüş kartınızı da önceden alabileceği­

HOTEL CHECK-IN

niz için havalimanında zaman kaybetmeyeceksiniz.

OTEL CHECK-IN Türkiye’nin seçkin otellerinde kalan tüm yolcularım ıza havali­ manına gitmeden biniş kartlarını alabilme im kanı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğ in iz tüm rezervasyonlu uçuşlarınızda 24 saat süresince otel dahilinde iç hat ve müm­ künse dış hat seferleri için biniş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu iş­ lem esnasında size T Ü R K HAVA Y O LLA R I tarafından eğitim verilm iş otel personeli yardım cı olacaktır. Bu sayede havalimanındaki check-in kuyruklarında beklem ek zorunda kalma­ yacaksınız. Bu işlem, havalim anına iç hat uçuşlan için en az 20 dakika, dış hat uçuşlan için ise en az S5 dakika öncesinde bagaj(lar)ınızı teslim etmek için kontuara başvurduğunuz sü­ rece geçerlidir. Otelde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj Etiketlerini­ zi ve eğer Business Class yolcu iseniz C İP Salon Giriş Kartınızı görevliden hem en teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalima­ nında sizler için açılm ış özel “ Bagaj Teslim K ontuarları” na teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlem lerini­ zi tamamladıktan sonra artık pasaport kontrolü için hazırsı­ nız. O tel Check-in hizm etinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bulunduğu il kapsamında aşağıda belirtilm iştir. İy i uçuşlar! OTELLER / HOTELS Polat Renaissance Hotel

OTELLER / HOTELS

BULUNDUĞU İL / LOCATION İstanbul

HiltonSA

Ankara

Zaimoğlu Oteli

Hotel Dedeman İstanbul Dedeman Otel Büyük Ankara Oteli

Adana

Büyük Sürmeli Oteli M avi Sürmeli Oteli

Hilton

Zorlu Grand Otel

N eva Palas

Trabzon

Usta Otel

Sürmeli Otel

Dedeman Otel

Bilkent Otel

Bodrum

Manastır Otel

Stad Otel Hotel Dedeman

BULUNDUĞU İL / LOCATION

Seyhan Oteli

Sheraton Otel

Princess Hotel

Ali passengers staying at leading hotels in Turkey can complete their check-in formalities before leaving the hotel. This service is valid for ali passengers travelling on domes­ tic or intemational flights (if available) vvith or vvithout bag­ gage. You vvill be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. Thanks to this service, you vvill not have to wait for check-in at the airport. To take advantage of this serv­ ice you must deliver your baggage at the special Hotel Check-in counters in the airport at least 20 minutes before departure time for domestic flights and 35 minutes before departure time for intemational flights. You can collect your boarding card at your hotel's checkin desk vvhich is open 24 hours a day. After check-in, please make sure that you have received ali your travel documents (boarding card, baggage tag, passport and Business Class lounge card if applicable) necessary for the flight. At the airport you can entrust your baggage to Turkish Airlines staff at the special Hotel Check-in count­ er. After completion of the security procedures neccessary for certain flights, you are ready to go through the passport control. Our Hotel Check-in service is available at hotels specified belovv. Have a pleasant flight

İzmir

Iberotel Sarıgerme Park

Antalya

Caria Holiday Resort

Sarıgerme

Hotel Park Dedeman

Hotel Dedeman

Rize

Hotel Sheraton Voyager

Resort Dedeman

Kapadokya

140 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


TÜRK HAV A YOLLARI / T UR Kİ SH A I R U N E S I N F O R M A T I O N

;\>JD

j'jiiiüiii

MILES AND MILES

ADANA-AN KARA ADANA-İSTAN BUL ADIYAMAN-ANKARA Ağ RI-ANKARA AMMAN-İSTANBUL AMSTERDAM-ISTANBUL ANKARA-ANTALYA AN KARA-BALI KESİR ANKARA-BATMAN ANKARA-BERLIN ANKARA-KÖLN / COLOGNE ANKARA-DİYARBAKIR ANKARA-ELAZIĞ ANKARA-ERZİNCAN ANKARA-ERZÜRUM ANKARA-FRANKFURT ANKARA-GAZİANTEP ANKARA-HANNOVER ANKARA-İSTANBUL ANKARA-İZMİR ANKARA-KAHRAMANMARAŞ ANKARA-KARS ANKARA-MALATYA ANKARA-MARDİN ANKARA-MÜNİH / MUNICH ANKARA-MUŞ ANKARA-SAMSUN ANKARA-SİİRT ANKARA-STUTTGART ANKARA-ŞANLIURFA ANKARA-TRABZON ANKARA-VAN ANKARA-VİYANA / VIENNA ANKARA- ZÜRİH / ZÜRİCH ANTALYA-İSTANBUL ATİNA / ATHENS-İSTANBUL ATLANTA-ŞİKAGO / CHİCAGO BAKÜ-İSTANBUL BANGKOK-İSTANBUL BANGKOK-SINGAPUR

250 443 338 533 754 1373 257 271 462 1259 1445 416 353 347 434 1365 326 1391 227 339 278 533 297 459 1 189 471 193 498 1308 380 362 564 982 1314 301 345 599 1 108 4647 897

BARCELONA-İSTANBUL BASEL-İSTANBUL BATMAN-ANKARA BEYRUT / BEIRUT-İSTANBUL BERLIN-İSTANBUL BERLIN-ANKARA BİŞKEK / BISKEK-İSTANBUL BODRUM-İSTANBUL BOSTON-NEVV YORK BRÜKSEL / BRUSSELS-ISTANBUL BÜKREŞ / BUCHAREST-İSTANBUL BUDAPEŞTE / BUDAPEST-İSTANBUL KAHİRE / CAIRO-İSTANBUL CAPE TOVVN-JOHANNESBURG ŞİKAGO / CHİCAGO-DALLAS ŞİKAGO / CHICAGO-DETROIT ŞİKAGO / CHICAGO-HOUSTON ŞİKAGO / CHICAGO-İSTANBUL ŞİKAGO / CHICAGO-LOS ANGELES ŞİKAGO / CHICAGO-ORLANDO ŞİKAGO / CHICAGO-SAN FRANCİSCO ŞİKAGO / CHICAGO-SEATTLE KİŞİNEV / KISHINEV-İSTANBUL KÖLN / COLOGNE-ANKARA KÖLN / COLOGNE-İSTANBUL KOPENHAG / COPENHAGEN-İSTANBUL DALAMAN-ISTANBUL DALLAS-MIAMI ŞAM / DAMASCUS-İSTANBUL DENİZLİ-İSTANBUL DETROIT-ŞİKAGO / CHİCAGO DİYARBAKIR-ANKARA DİYAR BAKIR-İSTAN BUL DUBAI-İSTANBUL DÜSSELDORF-İSTANBUL ELAZIĞ-İSTANBUL ERZURUM-İSTANBUL FRANKFURT-ANKARA FRANKFURT-İSTANBUL GAZİANTEP-ISTAN BUL 141

S K Y L IF E

K A S IM

NO VEM BER 2001

1387 1 144 462 614 1076 1259 2328 265 191 1347 283 652 764 790 801 237 935 5477 1746 990 1851 1726 412 1445 1240 1249 296 1115 672 226 237 416 642 1868 1267 579 653 1365 1 158 540


TÜRK HAV A Y O I L A R I

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION ISTAN BUL-NÜRNBERG ISTAN BUL-ODESSA Istan bu l -o s a k a Istan b u l -paris Istan bu l -p r a g / p r a g u e ISTANBUL-ROMA / ROME Istan b u l -sa m su n ISTANBUL-SARAYBOSNA / SARAJEVO Istan b u l -s e u l / s e o u l Istan b u l -si m fe r o po l Istan b u l -s İvas İSTANBUL-ÜSKÜP / SKOPJE İSTANBUL-SOFYA / SOFIA Istan b u l -sto c k h o lm İSTANBUL-STRASBOURG İSTANBUL-STUTTGART İSTANBUL-ŞANLIURFA İSTANBUL-TAŞKENT İSTANBUL-TİFLİS / TBILISI ISTAN BU L-TAHRAN / TEHRAN İSTANBUL-TEL AVİV Istan b u l -se la n ik / t h e ssa lo n ik i İSTANBUL-TIRAN ISTANBUL-TOKYO İSTANBUL-TRABZON İSTANBUL-TRIPOLI İSTANBUL-TUNUS / TUNUSIA İSTANBUL-UŞAK Istan b u l -van İSTANBUL-VİYANA / VIENNA İSTANBUL-VARŞOVA / WARSAW İSTANBUL-ZAGREB İSTANBUL-ZÜRİH / ZÜRİCH İZMİR-ZÜRİH / ZÜRİCH CİDDE / JEDDAH-ADANA KAHRAMANMARAŞ-ANKARA LOS ANGELES-MIAMI LOS ANGELES-NEVV YORK MIAMI-ATLANTA MIAMI-LOS ANGELES MIAMI-ORLANDO MIAMI-SAN FRANCİSCO NEW YORK-LOS ANGELES NEW YORK-SAN FRANCİSCO NEW YORK-WASHINGTON ORLANDO-ŞİKAGO / CHİCAGO SAMSUN-SİNOP SİNOP-ANKARA

iles M ües

CENEVRE / GENEVA-İSTANBUL HAMBURG-İSTANBUL HANNOVER-İSTANBUL HONG KONG-İSTANBUL HOUSTON-ŞİKAGO / CHİCAGO HOUSTON-MIAMI ISPARTA-İSTANBUL ISPARTA-UŞAK Istan bu l -cezayi r / a l g ie r s İSTANBUL-ALMATY İSTANBUL-AMMAN ISTAN BU L-AMSTERDAM ISTAN BU L-AŞKABAT / ASHGABAD ISTAN BU L-BAHREYN / BAHRAIN Istan bu l -p e k İn / beijing İSTANBUL-HANNOVER İSTANBUL-İZMİR Istan bu l -c İd d e / jed d ah İSTANBUL-JOHANNESBURG İSTANBUL-KARAÇİ / KARACHI Istan bu l -kayseri Istan bu l -kiev Is t a n b u l -konya ist a n b u l -k u v e y t ISTAN BU L-LEFKOŞA İSTANBUL-LONDRA Istan b u l -lyon İSTANBUL-MADRID ISTAN BU L-MALATYA İSTANBUL-MANCHESTER Istan b u l -miami İSTANBUL-MILANO ISTANBUL-MOSKOVA / MOSCOVV İSTANBUL-MÜNİH / MUNICH ISTAN BU L-NEW YORK İSTANBUL-NICE

1 189 1236 1 198 4977 935 959 231 75 1405 2439 754 1373 1582 1607 4398 1 198 196 1477 4637 2459 389 656 288 1349 476 1552 1233 1687 523 1674 5970 1034 1091 978 5009 1117

1042 393 5652 1392 943 852 393 569 5198 382 436 387 304 1364 1 159 1095 601 2090 832 1270 701 309 470 5755 572 1027 1038 163 789 779 858 720 1096 1116 1096 278 2341 2459 596 2341 201 2582 2459 2572 215 990 93 170

Yukarıda belirtilen mil değerleri uluslararası sivil havacılık teşkilatı IATA’nın belirlemiş olduğu mil değerleri olup Türk Hava Yollan özel yolcu programı olan Miles and Miles Frequent Flyer Programı’nda da bu mil değerleri kullanılmaktadır.

The distances in miles specified above are those laid dovvn by the International Air Transport Association (IATA), and it is these that are used for the Turkish Airlines Miles and Miles Frequent Flyer Programme. M iles and M iles ile ilg ili sorulannız iç in / For your questions about Miles and Miles

Miles and Miles Cali Çenter Tel: 444 0 849 (H er gün / Eve ryd ay 07:00-22:30) Fax: 0212 663 25 43

142 S K Y L IF E

K A S IM

N O V EM BE R 2001


UÇAK FİLOSU / THE FLEET

A 340-311/313 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI: İSTANBUL/İSPARTA/ANKARA/İZMİR/ADANA/HAKKARİ/AVDIN MAVİMİ M TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 257.000-262.000 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 60.304 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 63.689 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞ İ: 16.99 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 890 km/ll SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 271 MAXIMUH CRUISING ALTTTUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 945 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 16.000 kg.

A 310-304 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARMRAS/ÇORUH/ERGEN E/AKSU/GÖKSU MERİÇ/DALAMAN MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 153.000-157.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞ İ: 15.94 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 860 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 182-210. MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 900 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8.10(1 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9.000 kg.

TURKİSH

B 737-800 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 24 NAMES/ADLARI: DİYARBAKIR/RİZE/HATAY/AFYON/SİVAS/IĞDIR/MARDİN/AĞRI ZONGULDAK/ORDU/NİĞDE/BİTLİS/BATMAN/AMASYA/GİRESUN/KASTAMONU/ELAZIĞ MANİSA/TUNCELİ/MALATYA/ESKİŞEHİR/BOLU/KOCAELİ/NEVŞEHİR m a v im i M TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 79.015 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 34.3 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 39.5 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞ İ: 12.5 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 858 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 155 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 12.497 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 902 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 4.755 km. CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.700 kg.

B 737-400

B 737-500 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 2 NAMES/ADLARI: TRABZON/BURSA MAM MI M TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 60.7 VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31.01 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 797 km/saat SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.865 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg.

RLZH

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 3 NAMES/ADLARI: ERZİNCAN/UŞAK/MUŞ MAVİMİ M TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 40.823 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 26.16 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞ İ: 8.61 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 500 kg.

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 16 NAMES/ADLARI: KARS/AYVALIK MARMARİS/AMASRA/ÜRGÜP ALANYA/ANTALYA FETHİYE/MUĞLA ÇANAKKALE/ KAYSERİ EFES/SİDE/BERGAMA GELİBOLU/ANADOLU MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 68.038 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 36.40 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 797 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 150 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.350 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 3.800 kg.

T U R K I5 K

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 9 NAMES/ADLARI: DENİZLİ/ERZURUM KONVA/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KÜTAHYA/SİİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.039kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30.99 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.59 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 10788 m MAVIMl M CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1.000 kg.


UCUS B İ L G İ L E R İ / FLİGHT I N F O R M A T I O N

*-----------1-----------------------------------------------------------L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------____ a _____ t------------------------------------------c--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M ESAFELER

/ FLİGHT D ISTA N C ES

İ s t a n b ul ' da n / Fr om İstanbul

Km

ALMATY ALA AMMAN AMM A M S T E R D A M AMS AŞKABAT / ASHGABAD ASB ATİNA / A T H E N S ATH B AHR AI N BAH B A K Ü BAK B A N G K O K BKK B A R C E L O N A BCN BASEL BSL BERLİN SX F B E Y R U T / B E I R U T B EY B İ Ş K E K / B I S K E K F RU B R Ü K S E L / B R U S S E L S BRU B U D A P E Ş T E / B U D A P E S T BU D B Ü K R E Ş / B U C H A R E S T BUH C A P E T OWN C P T C E N E V R E / G E N E V A GVA C E ZAYİ R / A L G I E R S ALG Cİ DDE /J E D D A H J E D D UB Aİ DXB D Ü S S E L D O R F DUS F R A N K F U R T FRA H A M B U R G HAM H A N N O V E R HAJ JOHANNESBURG JNB KAHİ RE / C A I R O CAI KARAÇİ / KARACHI KHI K O P E N H A G / C O P E N H A G E N CPH Kİ Ş İ NE V / KI S HI NE V KIV Kİ EV 1EV KÖL N / C O L O G N E CGN K UAL A L U M P U R KUL K U V E Y T KW 1 L E F K O Ş A ECN L O N D R A / L O N D O N LHR LYON LYS MADRİ D MAD M A N C H E S T E R MAN

4223 1760 2321 2808 646 3143 1908 7806 2294 1937 1837 1048 4052 2271 1 137 565 9089 2093 2450 2604 3295 2148 1935 2180 2145 7930 1298 4065 21 19 735 1 163 2085 5741 2972 845 2635 2241 2897 2838

iV.

Km

Miles MIAMI MİA Mİ LANO / MILAN LIN M O S K OV A / M O S C O W MOW MÜNİ H / MUNI CH MUC NEW Y O R K NYC Nİ CE NCE N U R E N B E R G NUE O S A K A Kİ X O D E S S A ODS P A R İ S / O R L Y ORY PE Kİ N / B E İ J İ N G B J S P R A G / P R A G U E PRG RI YAD / Rl YADH RUH R O M A ( R O ME ) / FI UMI CI NO FCO SARAYBOSNA /SAR AJ EV O S J J S E L A N İ K / T H E S S A L O N I K I S KG S E U L /S E O L SEL SIMFER OPOL SIP S İ N G A P U R SI N SOFYA /S OFl A SOF S T O C K H O L M ARN STRASBOURG SXB S T U T T G A R T STR Ş AM / D A M A S C U S DAM Ş ANG AY / S HANGAI SHA Ş İ K A G O / C H İ C A G O ORD T A H R A N /T E H R A N THR T A Ş K E N T TAS TELAVI V TLV T İF Lİ S /TBILISI T B S T İ RAN Tl A T O K Y O NRT T R İ P O L İ TIP T U N U S / T U N U S I A TUN Ü S K Ü P /S K O P J E SK P V A R Ş O V A / WARS AW WAW VİYANA / VI ENNA VIE Z A G R E B ZAG ZÜRİ H / Z U R l C H ZRH

2280 950 1253 1516 349 1697 1030 4215 1238 1046 992 566 2188 1226 614 305 4908 1 130 1322 1406 1779 1 160 1045 1 177 1 158 4282 701 2195 1 144 396 628 1 126 3100 1605 456 1423 1210 1564 1534

Ar. Miles

10082 1828 1904 1704 8404 2039 1756 9856 680 2365 7704 1617 3087 1554 1714 519 8815 807 8904 502 2389 1987 1859 1545 8863 9164 2222 3598 1274 1446 876 9799 1814 1822 609 1560 1385 1754 1852

5442 987 1028 920 4538 1 10 1 948 5322 367 1277 4159 868 1667 839 926 280 4760 435 4808 271 1290 1073 999 834 4785 4948 1200 1943 688 781 473 5291 979 984 379 842 748 947 1000

- Dergimizin bu sayfasında yayım lanan km ve mil (deniz m ili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerin­ deki iz düşümünün ölçülen mesafesidir. / The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected dis-

tance on the graund for the route flown by the aireraft. - Uçaklarım ızın içindeki m onitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The figüre shown on the cabin

monitors give the aetual distance flovvn by the aireraft through the air, ineluding adjustments of direetion to compensate for wind, and other weather conditions. - Özel Yolcu Programlarımızda (M iles and Miles Program ı) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (IA T A ) yayımlamış olduğu rakamlardır. / The distance in nautical miles used by the Miles and Miles Programme are those published

by the International Air Transport Association (IATA). THY UÇUŞLARI /

THY FLİGHTS

M E S A F E L E R / FLİGHT DISTA NCE S A n k a r a 'd a n ( k m ) / F rom A n k a r a ( k m )

İs t a n b u l’d a n (k m ) / F ro m (k m ) ADANA ADA ANKARA E S B ANTALYA AYT BATMAN BAL BODRUM B J V DALAMAN DLM DENİZLİ DNZ DİYARBAKIR DIY EDREMİ T EDO ERZURUM E R Z ESKİ ŞEHİ R AOE GAZİANTEP GZT İZMİR ADB KAYSERİ A S R KONYA KYA MALATYA MLX NEVŞEHİ R NAV SAMSUN S S X TRABZON TZX VAN VAN

787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 430 706 537 874 675 691 989 1345

ADANA ADA AĞRI AJI ANTALYA AYT BALI KESİ R BZI BATMAN BAL BODRUM / MİLAS B J V DENİZLİ DNZ DİYARBAKIR DIY ELAZIĞ E Z S ERZİNCAN ERC ERZURUM ERZ GAZİANTEP GZT İ STANBUL İST İZMİR ADB KAHRAMANMARAŞ KCM KARS KS Y KAYSERİ AS R MALATYA MLX MARDİN MQM MUŞ MSR

443 848 44 1 514 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502 772 806

144 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001

SAMS UN S S X SİVAS VAS ŞANLI URFA S F O TRABZON TZX VAN VAN

309 350 757 606 935

İzm ir'd en ( k m ) / F ro m İ z m ir ( k m )

ADANA ADA

863


£es ofMarA

İSTANBUL

©Cana lulhı * Ramseıer

1: 6500000

o Pınarbaşı

^MŞkkale

Kievli

Cyprus\

K IBR IS

.ımassol

tnamur

ımmo

Sevastopol'

Lamaca

n

[o

Tripoli*

BEIRUT® i

l e b a

^ tmağuso

Hakay (A n ta k tajp yl1

Novorossıjsl

-ab S - /

\

w™ ^ M urkD am

J

i

|

Ha,sa^

wq! ü5

9 A f Rutb'a

^

-^«M ARDİN

Ash ShVqat \ /

Pnkum;

/ ite S u i ı f * ^ î ,

1n T "A Z ER BA'


'if.atet/ndo, ©Rostock

c M A N N Ç L

7V^»6oî7

tykrheniah S£

Q Mahdıa

a

\

/ Golfu de Gabâs

Oflûued 1

C/tyf'eto/end

Gharyano

Hassı Messaoud j

r"n»moun

Boıd/ Messouda

Cfiudâmıs’.o

Na/üsa


e s t ö n -İ fu r t * » >

OvKSjy»

^ OBia^Vstok

M M

o Kıelca. o Konatf1'

oUihorotN

O Debrecer

Rödos Karpathos

r,ajao

M.EXMtORI^D \ 'f

Oamanhuf

of Sırte NamemO

larsa al 'Uway]8

M Jaghbûb

oy N\a'*u<a ©Isına''*3


Maiduıefcenskj

£ e js t

o n 'i

K 'C u d s * *

Veıluga

Klaipeda ^

»»£ *

Y■'( Cısiopof lovonıoskovsk

ÂT'

iL A R U S

R

İS ^ r i

JC Z » /

©

Leninogor

tfDossof

IF E R 0 P 0 1

[or

Novorossijst

IONIAN

SEA

*^ALTA

K riti

Valellay^

ICrete)

Bangha/ı;o V Bıydj GulfofSidra

Bahawalpur

o AL KUFRA °AlJawf

(Mecca) UffhTO.

Mangalore

Men V^^^bouti GÜL?

Laccad rve Is.

,M> (M AlleppeyO

tfrıncomalı

Trivandrum

Colombıı M A U D IV E S IS L A N D S

üiılCengıl

flig h ts b r Cathay P a c ific

Kısmayu

f Pemba

A m ira n te Is SEYC H ELLES

.*

C ari /. (Seych ) Farguhar Is. (Seych.)

İ M MM I MahoröfFr.)

fambıque

ıVohımarına

LA N KA


OKHOTSK Mys Eliıanty

[^Sahalin

ıJuZno Sahaknsk

Sayn Shatfta

K ushiro

H o kka id o

jof<f,or'oka ^|ı7^Kamaıshı

JA PA N

NOKTH

'»■Ko r e a

YELLOW SEA Kv

jnyungang

IK O H A M A

|\

Shikoku

NagflSakft

mumamoto

KyushtÂ

?*?Miyazaki lıush ıch ita

0 T anega

\

EAST CHINA SEA

TAIWAN

Okino Tori fJopJ Babuyan Is.

NO RTHERN M A RIA N A

Luzon ISLA N D S

& a Trang >PlanRang

I I «H-VILLE (SAIG O N )

A r c h ıp e la g o •

M ind an a o

la Trengganu

m a l

. N„ u

a

BE L A U Palau Is c

Kcpulauon Talaud

V sT

LUMPUR

L *• Anatnbas

° •

FE D E R A T E D STA T ES O F M IC RO N ESIA

, $INGAPORE

tef Lampung J

JAKARTA

A d m ıra ltv Is.

Serad?

Be/ıtung

/\

PAPUA

Udjung Pandang. (M ak asa r)

i irville Alew Britain

W e ta r

jGUINEA

T an ım ba r

F lo fe s

T/MOR

SEA «buy GULF

CARPE N ÎAR IA


S p itz b e r g e n

G ro n la n d (Danmark)

Kalaallit

Nunaat

FO X E B A S IN

HUD SO N

BAY L A B R A D O R

SEA

EfftO M A ■

U t h u a n iA -

G REA T

MALTA

Cartaryfs.

fSpJ ~j e ULF »?

M E X I

OF

;

ALGERİA

V,/

LİBYAy ,

HG' İ

MI

AUDI sA B I A

Cp LaH aba

M a u r î t a n î a

JAMAİCA U fr.

NouakchottO

N IG

CH AD

®^-rffi>i£G At- .n * .

OAMB1A

GUINfc b i s s a L ' ^ g u i n COSTA RltS>|

SİERRA L E O ^

*

^ A B ID JA N

GULF

M-»__

.SÂOTOME t

G U IN E A

P A C IF IC BpTSW ,

OCEAN

OJĞCA* Monteyid^g

Faik land Is. (Islas MalvinasI


Bu kartlarla daha fazla uçacaksınız T ü rk

H ava Y o lla rı Freq uent F lyer program ı,

“M iles& M iles” ile her uçuşunuz -ki buna T H Y ’nin iç h at uçuşları da dahil-, Türk Hava Yolları ile anlaşma yapan otelleri ve oto kiralama şirketlerini kullanmanız, size “M il" olarak geri dönüyor. Sadece Türk Hava Yollan

ile değil, American Airlines, Swissair, Sabena ve T A P (A ir Portugal) ile katettiğiniz m iller de M ile s & M ile s kartınıza ekleniyor. Türk Hava Yollan ve Garanti Bankası işbirliğinde sunulan Shop&M iles Visa Card ile yapılan alışverişlerde de “M i l ” kazanabilirsiniz. Shop& M iles V isa Card özel üyesi firm alar daha da fazla “ M il” kazandırıyor. U çuş m illerinize alışverişlerinizden kazandığınız m iller de eklenince bedava uçak biletinizi çok daha kısa sürede alabilirsiniz. Shop& M iles V isa Card ile Atatürk Havalim anı otoparkında özel V alet Parking hizmetinden % 50 indirim li yararlanabilirsiniz.

“M iles& M iles” program ında iki çeşit kart hizmetinize sunuluyor. Bunlardan ilki yeni üye olanlar için hazırlanan C lassic C ard. 2 yaşından büyük herkes üye olabileceği için sadece sizin değil, çocuklarınızın da kendi kartlan oluyor. İkincisi ise Elite C ard. M iles& M iles program üyelerimiz bu karta ulaştıklannda aşağıdaki avantajlardan yararlanıyorlar.

• U çu ş rezervasyonlannda öncelik • Ayrı bankoda check-in • C İP salonlarına giriş

kazandıran oto kiralam a şirketleri:

Decar, Sixt, Avis, Budget, Business C ar Rental, National C a r Rental.

N eler kazanacaksınız ? B u program sayesinde kazandığınız m illeri kendiniz h arcay ab ileceğ in iz gib i, isted iğ in iz b ir k işi iç in de kullanabilirsiniz. 2 0 .0 0 0 mil biriktirip Avrupa’ya uçabilir, 5 0 .0 0 0 m il biriktirip A m erika’ya gidebilirsiniz. Ü stelik b u ü cre tsiz b ile tle r i a n la ş m a lı h a v a y o lla rın d a da k u lla n a b ilir s in iz . Ö d ü l re z e rv a s y o n la rın ız ı T H Y Rezervasyon M erkezi’nd en yapabilirsiniz.

Üyeliğiniz hem en başlıyor.

Çalışma saatleri: Hergün 07:00-22:30 ftıks: 0 212 663 25 43

M iles&M iles avantajlanndan yararlanmak için rezervasyon ve check-in aşam alarında üyelik num aranızı belirtm eniz gereklidir. Ü ç ayda b ir ü y elere g ö n d e rile n h esap ö z e tle rin d e işlenmem iş ucuş/hizmet olm ası durumunda, söz konusu eksikliğin gid erilm esi için uçuşlara ait b ile t ve b in iş

Elite Card Danışma Hattı

Tel: 0212 663 47 17 (Cmt. ve Pz. hariç 08:30-17:30) Faks: 0212 663 63 56

SHOP&MİLES İLE İLÇİLİ

SORULARINIZ İÇİN: 4 4 4 0 333

www.shopandmiles.com.tr

AIR PORTUGAL

sabena O

B11'’36' s ü c t s ü a »

.....

V

D ED EM AN H O T E L S & R ES O R T S

Hi l t on HHonors*

M il

Miles&Miles Cali Çenter

• A landa son dakika uçuş sınıfını yükseltme

a v is

kazandıran oteller:

D ed em an, H ilto n , K em pinski, T h e M arm ara, Divan, M erit A ntique.

www.tkmilesandmiles.com

• Kart sahiplerine özel danışm a hattı

nsrlffy

M il

MILES&MILES İLE İLÇİLİ SORULARINIZ İÇİN: 4 4 4 0 849

• 1 0 kg’lık ekstra bagaj hakkı

svvissair^T

kartınızı, kon aklam a yaptığınız otellerd en ve/veya oto kiralama şirkederinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklamanız gerekmektedir.

T ü rk Hava Y olları, M iles&M iles Program ı ve G aranti B an k ası işbirliği ile su n u lan S lıo h t& M ile s V isa C ard b a ş v u ru fo r m la r ın ı s a tış o f is le r in d e n , c h e c k -in bankolanndan, seyahat acentalanndan veya uçuş esnasında hostesinizden tem in edebilirsiniz.

Elite Card avantajları:

AVA

D İ V A N

4= »mm

H O T E L S

M A R M A R A

T U R K H A V A YO LLA R I


,t , O oasy

®ouMs aıuag jaıasuıey + njın] BU63 (3)

»ünoooı

os/

sjiiMiaıın OOÇI

00; 0001

os? 001

en*=t"d , M

^

fjjf n ıo ıu e n ı

*O ( J j ) sasm bjeı/j S3/l

<*ofw n*w

s

n 0

seuuej Bld

s a u f/J f y u e o u d iu \ / Aq s ıifO ı/j a je ifs a p o j -----------------

/-vy »w«/ ------

z r u j b ju b s . *'

( s/ soöedç/eç) ) u ç/ o j a p o6ei9!dıııoJV

mmmı sefutJi/v Bid

feTS^-'

■ t» * y D İ m 7

0000

V İS O O

NV3D0

f j j l uouaddı/j

yovNanoi n bıittıur İÖUa/ irnm’U o n ia a s ^

OlJIOVd

vnovıı»

soavauva.

vıonrj.91 | m mv o iN in o a ^o.

0^7 7/ i N V o w S V ıI

g .„

3a nv

w ° pv t ' V

w oa

n l

* * • --15

B B S » iv o ıv m v

ojjooos

senBv os/ej

oaıdıuen

/ 3 ts

. ’\ a TmADm- .İ mMr' Moeag^

3 J83U60 J0 OjdOJİ

S V W » H » r t 'e V ; I i - " ’Îs.vMji

0 0

I X 3 M

[Oojeışjano

SOJOUJBie^

^0

d 1n o m *o

(ApaUUBH O) IBJBABUBOh

0QN

W JO O DU N V I IV

tfeg ■°

adn/epenç)

^ uııuıno urç )£ ,-euenlıj^

İ ubp>wi s I m^sayoNv soı

juwtH3 \

.asop ue§ P 0 3S I3 N V U J NVS

(jji uo/onbını 1* BJiy j M o 'd -ıs

'auaapjaqv

Vs 8,,0/O 7e</:) \ /u**n

ix, ui6u*jj*3‘

>T", "W

u o su jbh o

»

'

-

63

o e j dtqOJ\/

v y s v ıv

jo dino

rJ

I /t/ff

(//T

h o o v u b v i

N osann

y u o M lo w y {V 1f *

NISV9 3X0J ( | SSUtlIO

\

jıno N3saNm/w

V3S mojnvıa

ısjn ıjıtg j

ŞeijoıâjA f .

(

*

jnoqjeHsıpes

(Muiîdn<9


You w ill

fly more with these cards. LU

the Turkish Airlines Frequent Flyer program called "M iles& M iles”, your every flight, including Turkish Airlines domestic flights, and usage of hotels and car rentals that are in alliance vvith Turkish Airlines, will return to you as miles. Your card is not only limited to Turkish Airlines. M iles you earn with Am erican Airlines, Svvissair, Sabena and T A P (A ir Portugal) are also added to your Miles and Miles card. You can also earn miles every time you use the Shop&M iles Visa Card, a credit card offered in alliance with Garanti Bankası and Turkish Airlines. Shopping at partner companies of Shop& M iles Visa Card w ill earn you more miles. W hen the miles you earn from shopping add to your miles from flying, you w ill reach your free ticket much sooner. Your Shop&M iles Visa Card will also earn % 5 0 discount at the valet parking service of Atatürk Airport.

T here are 2 types of cards in Miles&Miles Frequent Flyer Program:

Dedeman, Hilton, Kempinski, The Marmara, Divan, M erit Antique.

Car R ental Com panies: Decar, Sixt, Avis, Budget, Business Car Rental, National C ar Rental.

W hat tvill you earn ? In M iles&M iles program, you may use your miles for ourself or for someone else. For example, you can h;ave a free ticket within Europe for 20.000 miles or a free ticket to America for 50.000 miles. Furthermore, you can use these tickets on any of our partner airlines’ services. Reservations for your award tickets, companion tickets and upgrades can be made at Turkish Airlines Reservation Çenter. Your

m em bership starts right aıvay.

The first type is the “ Classic Card” vvhich vvill be sent to our new members. Any person över the age of tvvo is eligible to become a member in Miles&Miles Program. The second type is the “ Elite Card” . M iles& M iles members can acguire Elite Card status by collecting a certain amount of miles or flight segments each calendar year.

You can provide the application forms for the M ile s & M ile s program and the Sh o b & M iles Visa Card, offered in alliance with Turkish Airlines and Garanti Bankası, at the Turkish Airlines sales offices, travel agencies, check-in counters or from your flight attendants.

A dvantages

FOR YOUR QUESTIONS ABOUT MILES&MILES: 4 4 4 0 84 9

1. 2. 3. 4. 5. 6.

o f the Elite Card:

www.tkmilesandmiles.com

Priority in waiting list Check-in at Business class counters Private lounges 10 kg. of extra baggage allowance Dedicated info-line Last minute upgrade

Miles&Miles Cali Çenter W ork Hours: Everyday 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 Fax: 0 212 6 6 3 25 43

Elite Card Information Line:

To ensure that the miles you earn are registered to your account correcdy, please quote your M iles&M iles membership card number while making reservation and present your card at the time of check-in. In order to credit your missing miles if any, please keep your tickets, boarding cards and the relevant documents belonging to the services of partner hotels and car rental companies.

AVA

Partner Hotels:

svvissair^,^

sabena i>

T el: 0 2 1 2 6 6 3 47 17 (Weekdays 0 8 :3 0 -1 7 :3 0 ) Fax: 0 2 1 2 6 6 3 6 3 56

FOR YOUR QUESTIONS ABOUT SHOP&MİLES: 4 4 4 0 3 3 3 www.shopandmiles.com.tr

A IR PORTUGAL

a v is Bud9et süct sucr » - g j D ED EM AN H O T E L S & R ES O R T S

sr—

H ilton HHonors-

D İ V A N

H O T E L S

İSTANBUL

TURKİSH » 1 :

AIRLINES


B U L M A C A

Kim olduğu bilinmeyen kimse

Y

Sakıda tekrar Az kaynablmç /umum

artizeka@ hotinail.com

Y

Mikroskop

Y

Kazaya uğramı} kimse

Buz ayakkabısı

Y

Y Bir

Bir Orta Amerika ülkesi

Yalın olma durumu Hektar (kısaltma)

Satrançta bir ta* Yemek, yiyecek

Y

Takma ad Asya da bir ırmak

Yurdumuzun bir bölümü Tapınma

Y

Fakat, lâkin

Ek olarak, ekleyerek Eski dilde su

Büyük balıkçı kayığı

Y

İlerlemiş hastalık

Valide iterbiyumun simgesi Merkez Karar ve ► Yürütme Kurulu Boyun eğme

Y

Y

Y

Y

Y

Kiloamper (kısaltma)

Bir tür Ingiliz birası

Avrupa Ekonomik Topluluğu (kısaltma)

Kötü, üzücü Çok eski bir

►Y

Sert bir içki Yemeye elverişli olan “Alet”in ünsüzleri

Y

Y

Y

Y Kukurtun simgesi

► Öpücük İçkiye düşkün, içkici

Yıldız jijegi Bir meyve

Y

Yunanistan'ın başkenti

Eski dilde ekmek

Vatandaş

Çözümü 2 sayfa ileride 154 S K Y L IF E

Y

Kaput bezi

►Y

Y

Verme, ödeme F a z i_ (Uluslararası üne sahip müzik elçimiz)

Eski dilde “Tanrı katı"

Y

Y

Toprak kayması

Arının yaptığı

Y

Bir işi ► yapmaya hazır Manisa’nın bir ilçesi

Y

Ticaret ► (kısaltma) Eskidılde cimriler, pintiler

“..... biçim ülke” Mahmut Makal'ın bir eseri

►Y

►Y

Bir düşünce ► anlatan söz İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü ►

►Y

Y

► Dahilik Evcil bir geyik türü

Beddua

►Y

Argoda gizli yer, köşe

Y

► Gösteri|i olmayan Bir oto akşamı ►

Beyaz İlave ~ '

Kolayca aldatılabilen

Y İskambilde

Dag kırlangıcı

Y

Y

►Y

Y

Bir tembih sözü Yüksek okul

►Y

►Y

Yanşta birbirini geçmeye çalışanlardan her biri

Y

Y

~

Bir gün adı

Hizmetli, odacı Semboller dizgesi

Metrenin

Y

ilçesi

r*~

Geri verme,

bir ilçesi

►Y

L-

Berilyumun simgesi 14. harfin okunuşu

Y

Usanç ve öfke anlatır

Renyumun simgesi

Umman’ın uluslararası kodu En kalın kadın sesi

Hızrap. p ljıs

Şimdiki zaman ► Yaya sınıfı asker

Tavlada

Yeni yetişmekte olan bitki Kişi, kimse

Y

Y

Sayılan gösteren işaret ►

r * ~ Halk dilinde kılık ve dış gorunuş Biçare

Hayvanın derisini temizleme Taraf

Y

K A S IM

N O VEM BER 2001


Anteks 100% cotton non-iron shirting fabrics. Becau se every moment counts.

T h e a r t o f t r e a t i n g c o tto n

http:// www.atac.com.tr

A N T E K S V V EA V IN G M IL L :

A N T E K S S P IN N IN G M IL L :

Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi P.K. 762 YENİKÖY/ANTALYA Tel: (0 242) 258 10 10 (10 lines) Fax: (0 242) 258 10 20 Telex 56632 Ahao Tr.

Yunus Emre Cad. Orta Mah. No.98 P.K. 16 ALTINOVA/ANTALYA Tel: (0 242) 340 10 20 (5 lines) Fax: (0 242) 340 10 29 Telex 56297 Ahao Tr.


OYUNL AR

/

P U Z Z LES

artizeka@hotm ail.com

Absürd edebiyat, zihnin ufkunda, akıl için endişe verici bir kaçış çizgisi halinde 20. yüzyıla dam gasını vurmuştu. O zaman buyrun 'saçm a edebiyatın şaheserlerine... Hangi yazar, hangi eserini, kaç yılında edebiyat dünyasına kazandırm ıştır ve bu eserlerin kahram anlan kimdir? Absürd \iterature s e t its mark on ZO th century thought, stretching the horizon o f the mind and challenging accepted reason. O f the follovving five m asterpieces of th is genre, can you work out - ifyo u do not know already th a t isi - th eir authors, the ye a r in which each was firs t published, and the name s of th eir principal ch ara cters? Yayımlandığı yıl Year of Publication

Eserin adı Title

Kahramanı Principal Character

ın >- O

O

A. Camus P. D. La Kochelle

İPUÇLARI: 1. F. Kafka’nın eseri Değişim'di. 2. Gergedan, P. D. la Rochelle'nin eseri değildi. 3. Sinekler, 1943’te okurla buluşmuştu. 4. 1915 tarihli eserin kahramanı Gregor Sam sa'ydı, ama bu eser Sam an Alevi değildi. 5. lonesco’nun eseri 1960 yılında yayımlanmıştı. 6. 1931’de basılan eserin kahramanı Berenger olmadığı gibi, bu eser Yabancı da değildi. 7. S a r tr e 'ın e serin in ya y ım la n ış ta rih i y a 1 943’tü ya da 1915. &. Yabancı’nın kahramanı M eursault idi. 9. Yayımlanış tarihi 1942 olmayan Gergedanın kahramanı Oreste de değildi, Gregor Sam sa da.

F. Kafka E. lonesco

CLUES:

J. ?. Sartre

1. Franz Kafka wrote Metamorphosis. 2. P.O. la Kochelle did not write Khinocerous. 3. The Flies was published in 1943. 4. The hero of the work published in 1915 was Gregor Sam sa, but the title was not Flam es of Straw . 5. lonesco's work was published in 1960.

Alain Gregor Sam sa Oreste Meursault Berenger Değişim / Metamorpho

6. The hero o f the work published in 1931 was not Berenger, nor was it entitled The Stranger. 7. S a rtre 's work was published in 1943 or 1915. &. The hero of The Stran g er was Meursault.

Sinekler / The Fiies Yabancı / The Stranger Gergedan / Khinocerous

9. Khinocerous vjas n o t published in 1942, and its hero ıva s n e ith e r O re ste nor Gregor Sam sa.

Saman Alevi / Flames of 5traw

Y azar /

Aut-hor

E seri /

Tit-le

of F’ublication

Ç Ö Z Ü M L E R 9% Q 9JQ

<2 *61

J9& U 9J9Q

0 9 6 1

&<SUJ&Ç J O & 9 J Q

G 161

U|B|V

IC 6 L

1 in e e jri9 w

2*61

ı& d ıo u u d

ıueujejuj&N| u u » s 3

u o & e o j f â n ^ j.o -*& 9 \

l'A ığıput?|Luı**A

S O L U T I O N S

S 9 H J 9Lf_L / J9\^O U \Q

< s ı& o n d j o u ıe n 9 w / ut\Ğı

j 9 & u e j ı< 3

9\\9HQO-£ B~\ •Q

9 l\j . / 1o u e q e x

9 & IL / MP 0 3

J

s n o ıe ^ ’v

156 K A S IM

vı s lT ıT ı v İ Nı

V 1|3ıAj3İH] -1-: -,3 w" ı"! ı h wB IHLw | >ı.... j l vX ''M»;* V N vMv h|T| opBTT v ısjvv| 3M İlin B M n v a v 9 v*aM|v‘vv v 1 3 a;v vv'v|■' X ' n ' 3 ' i 3 I AH Ol 111]v| ! n]v 3I 1|VİN 3 | W TTai v jiİN w[ö m

jO L f in y / J B 2 B x

TOvmrıa munvmi

S K Y L IF E

- . - . nıa ■

m

'V"N >:3Î3İT ViA

OOÇ9UO\ "3

±0 G 9 iu e \-} / \A9\\/ u e ı u e ç

i I v l al r , B vT ». B

İNİ V|N

9 jn je ç A T

sn 0 J9 Q 0 U !H ^ /

m b jh ç

E s e r in K a h ra m a n ı Pr/nc/pa/ C / ı a r a c t e r

Y a y ı m l a n d ı ğ ı V ıl Y ear

N O VEM BER 2001

> 11v i7 ' v[m:vU LŞİJJ İW!V ] I ]A V av d v a v d1


.Yönet

k hizmeti alıyor musunuz?

un üzerinde firmaya “ Güvenlik Yönetimi” konusunda hizmet veren gerçek bir uzman! E-busıness konusunda yapacağınız büyük yatırım yükünü dış kaynak kullanım modeli ile üzerinizden alacak bir ortak! Kurumsal iletişim ve kurumsal internet erişimi konusunda lider!

H

Teknolojiyi yakından takip eden deneyimli ve kaliteli personel! Vizyon sahibi ve tecrübeli bir firma arıyorsanız. Güvenliğinizi tehlikeye atmayın! .

Çunku guvenlıgınızınjgarantısi açık ve net, Koç.net!

B-Businesso'Enablep

Kurumsal boyutta yüksek teknolojili alt yapısı sayesinde Türkiye'nin en büyük Yönetilen Servisler S u n u cu su (M S P ) ve Uygulam a Se rvis S a ğlay ıcısı (A SP ) hizmetlerini sertifikalı olarak müşterilerine sunan Koç.net, firmaların gerek duyabileceği her türlü iletişim desteğini 7 gün 24 saat vermekte. Ayrıca Güvenlik Yönetimi Hizmeti ile verdiği kurumsal internet servislerinin korunmasını da sağlamakta.

Koç.net firmanızın ölçülerine ve beklentilerine göre çözüm üretebilen Türkiye'nin en büyük Kurumsal İnternet ve Kurum sal İletişim Sağlayıcısı.

TâJKocB

/L / L A .

1 /L

A “t

O A.

ra S «

.

n o ç .n e i v a g n m e rK e z l

www.koc.net

€^ )Koç.net 3

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. Adana. Antalya. Samsun ve İzmit için alan kodu eklemeden direkt numarayı çevirerek, diğer illerden ise yukarıdaki numaraya -0216- alan kodu ekleyerek Koç.net Çağrı Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.


THY

VİDEO

PROGRAMI

LARA CROFT: TOMB RAIDER

/

FİLMS

SVVORDFISH

ON

THY

FLIGHTS

CATS A N D DOGS

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Angelina Jo lie, Daniel Craig, Iain Glen, Noah Taylor, Chris Barrie

Jo h n T ra v o lta , H ugh Ja c k m a n , Halle Berry, Don Cheadle

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

Je ff G oldblum , Elizabeth Perkins, A le x a n d e r P o llo c k , M iıia m Margolyes

Simon West

Dom inic Sena

İngilizce / English Türkçe / Turkish

İngilizce / English Türkçe / Turkish Çince altyazılı / Chinese subtitles Japonca altyazılı / Japanese subtitles

Lara Croft varlık içinde doğmuş, en iyi okullarda okuyup, en iyi eği­ timleri almıştır. Dünyanın her tara­ fına seyahat ederek, kayıp mezar­ ları ve unutulmuş uygarlıkları arar. Ama, bu son macerasında çok eski bir eserin kayıp iki parçasını bul­ mak için, gizli bir örgütle dalaşmak zorunda kalır.

Lara Croft was born into wealth and groomed at the most el ite schools. She travels to dangerous and mysterious locales around the globe in search of rare, lost crypts and long forgotten empires. But now she must face her greatest challenge yet: to find two halves of an ancient artifact buried in space and time. To possess it means ultimate power for its possessor. But to get there, she must first take on a powerful and dangerous secret society.

YÖNETMEN / DIRECTOR

Karizmatik ve tehlikeli bir C IA aja­ nı olan G ab riel Shear, Am erikan bürokrasisinden bıkınca, bilgisayar yardım ıyla Amerikan Narkotik Bürosu’dan 9 m ilyar d olar çalm ayı planlar.

Suspense fılled action drama in vvhich Gabriel Shear (Travolta), a charismatic and dangerous CIA operatıve fed up vvith American bureaucracy, uses a sexy associate, Gınger (Berry), to coerce a Computer hacker (Jackman), just released from prison, to steal $9 bilıon from a DEA slush fund. 15 8 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001

Larry Guterman İngilizce / English Türkçe / Turkish insanlığın haberi olmadan yıllardır süregelen iki müthiş ordunun sa­ vaşının hikâyesi, ‘K ediler ve K ö ­ pekler’. Mükemmel bilgisayar ani­ m a syo n la rıyla d estek len m iş bu film de kedilerin, Vaccine adlı, in­ san lard ak i köp ek a le rjis in i yok eden bir ilacın yapım ını engelleme çalışm aları anlatılıyor.

Comedy action-adventure that mixes live action vvith cutting-edge CGI and animatronic effects. 'Cats & Dogs' uncovers the truth about the hightech, secret war being vvaged in neighborhoods evervvhere that humans aren't even avvare of: an eternal struggle between the two great armies of Cats and Dogs. The story follovvs a Cat plan to destroy a nevv vaccine that, if developed, vvould destroy ali human allergies to Dogs, and the Dogs' efforts to stop the Cats from executing their plan.

m ¥


THY

VİDEO

PROGRAMI

AMERICA'S SWEETHEARTS OYUNCULAR J_C AST

/

FİLMS

THE SCORE _______

Ju lia Roberts, B illy Crystal, John Cusack, Catherine Zeta-Jones, Hank Azaria

YÖNETMEN / DIRECTOR Jo e Roth İngilizce / English Türkçe / Turkish

For an avvkvvard, selfconscious gir! like Kiki, being the personal assistant to a beautıful megastar like Gwen isn’t easy. But when she dutifully accepts the task of helpıng Gwen and her estranged m egastar husband Eddie make it through one last public appearance m asterm inded by legendary press agent Lee Phillips, forever devoted Kiki finds that her job is about to get even harder.

THY

FLİGHTS

THE FAST A N D FURIOUS

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR/ CAST

Robert De Niro, Edward Norton, M arlon Brando, Angela Bassett

Paul W alker, Vin Diesel, Jordana Brewster, M ichelle Rodriguez

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

Frank Oz

Rob Cohen

İngilizce / English Türkçe / Turkish Çince altyazılı / Chinese subtitles Japonca altyazılı / Japanese subtitles

İngilizce / English Türkçe / Turkish

Em ekli olmuş bir hırsız olan Nick W e lls , h a y a tın ı b ir caz k u lü b ü işleterek kazanırken, Ja ck ie Teller tarafından tehdit edilerek son kez hırsızlığa zorlanır.

Columbia Trislar International T elev isio Copyright ©2001 Ali rights reserved .

Güzel megastar G w en’in özel asis­ tanı olmak, K iki için çok zor bir iş­ tir. Ayrılm akta olan çift, basın de­ hası Lee Phillips tarafından organi­ ze edilen bir toplantıya katılm ak m ecburiyetinde kalınca, K ik i’nin işi daha da zorlaşır.

ON

N ick VVells (R o b ert D e N iro ), a retired thief runnıng a Montreal jazz lounge is blackmailed by Jackie Teller (Edvvard Norton) ınto pulling off one more heıst. Marlon Brando plays a fence.

Los Angeles’ta sokak yarışları dü­ z en le yen sokak ç e te le rin i konu alan sert ve hızlı bir film. Paul Walker, kam yon kaçırm alarını in cele­ mek için yarış ekibine katılan ace­ mi bir polisi canlandırıyor. Çetenin liderlerinin yanına ulaşm ayı başa­ ran Paul, kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

A fierce and frenzied look at rival Los Angeles Street teams who use Street racing as a means o f establishing povver. VValker stars as a rookie cop who goes undereover, posing as as rac­ ing team member, in order to investigate truck hijackings. Managing to ingratiate himself vvith the team's leaders at first, he finds himself in jeopardy when the other members begin to suspect an imposter within their ranks, setting the stage for an exciting clim actic showdown.

Video gösterimleri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlanmızda yapılmaktadır. Video films are only shovvn on long distance flights and on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aireraft.

159 S K Y L IF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


G EÇ Mİ Ş

ZAMAN

OLUR

/

ONCE

UPON

A

TIME

By NECDET SAKAOĞLU

Sivas Örnek Oteli / Örnek Hotel, Sivas 1 9 2 3 ’te kurulan cum huriyet rejiminin ‘asri toplum’ si­ yaseti, Türkiye’nin çehresini değiştirirken pencereler­ den kafesler kalkıyor; cumbaların yerini açık balkonlar alıyor; Ankara’dan Doğu Anadolu’ya uzayan dem iryo­ lu ağlarıyla da kültürün ve ticaretin gelişmesi hızlanı­ yordu. Bu açıdan, 1930’da dem iryoluna kavuşan Si­

vas’ta olağanüstü he­ yecan yaşanmış olması doğaldı. Servet sahip­ le ri en k â rlı ya tırım olarak otel yap ım ına girişirken, belediye de caddelere parke kaldı­ rım döşüyor; p arklar açıyord u. O günlerin izlerini yansıtan Sivas B iilte n i'n d e (193 5) Fahreddin Başel, “Yeni y o lla r açılm ak, k ald ı­ rımlar, modern ve sıh­ hi yapılar yapılm ak su­ retiyle değişme ve iyi­ leşm enin başladığını; İsmet Paşa ve Cumhu­ riyet caddeleri üzerin­

A f t e r the Turkish Republic was established in 1923, government policy focused on modernising society.

Lattices were removed from windows and open balconies replaced bay windows. The rai!way stretching eastwards from Ankara speeded up not only commerce but the dissemination of new values and ideas. For this reason, when the railway reached the city of Sivas in 1930 it was greeted vvith great excitement. W hile vvealthy owners of foıtunes set about building hotels, vvhich they now saw as profitable ventures, the m unicipality began paving the roads and opening parks. İn a 1935 issue of the Sivas Bülten newspaper, Fahreddin Başel wrote, ‘Change and improvement have commenced, vvith new roads, pavements, and modern healthy buildings, such as the fine examples now ris-

de güzel yap ılar yük­ seldiğini” yazmaktadır.

ing along İsmet Paşa and Cumhuriyet streets.’ The city’s historic hans and older hotels, such as the Sivas Palas built in 1914 and the İzmir built in 1922 vvere left in the shade by the Örnek and Cumhuri­ yet hotels built in the

Kentteki tarihî hanlarla Subaşı, Afyon (1852), Sivas Palas (1914), tzmir (1922) gibi eski te­ sisleri gölgede bırakan Yıld ız Örnek, Cumhu- . riyet otellerinin yapılışı | da 1930’lardadır. Tren- % lerin yataklı I. mevki- * lerinde seyahat eden- i ler, S iv a s G a r ı’nda inince faytonlarla bu konforlu otellere geliyordu. Avrupaî otel tasarımlarından esintili, aynı zamanda da kentin tarihî dokusunu rahatsız etmeyen bir mimarisi olan Örnek Oteli, diğerlerinden daha moderndi. Ayrı­ ca, lobisinde ‘radyo’ bulunan üç otelden biriydi. Müşterilere verilen hatıra kartpostalının arkasında ise matbu olarak şu cümle okunuyordu: “Gayem iz muhte­ rem müşterilerimizin esbabı istirahatını temin olmakla beraber otel, terakkıyat ve medeniyetin yirm inci asırda emrettiği mükemmel bir konforla mücehhezdir.”

I930s. Passengers travelling in the fırst-class sleeper compartments vvould take a phaeton from Sivas Station to these comfortable establishments. Örnek Hotel vvas European in character, yet harmonised unintrusively vvith the historic buildings of the city. İt vvas the most modern hotel in the city, and one of just three which could boast a radio in the lobby. On the back of the souvenir postcards given to guests was printed, ‘Our object ıs not only to ensure the comfort of our esteemed guests, but to provide the perfect convenience demanded by progress and civilisation in the twentieth century.’

160 S K Y L İF E

K A S IM

N O VEM BER 2001


2001 11  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you