Page 1


SARAR CCS C C S

SARAR S A R A R

www.sarar.com.tr w w w .sarar.com .tr


H O Ş

G E L D İ N İ Z

/

W E L C O M E

A

B O

A

R

Dear Passengers, W e are welcoming a new year and a new millennium. Each new year brings new hope, and we at Turkish Airlines are entering the new year with new hopes, new expectations, and new aims. Chief among these is the privatisation of Turkish Airlines. At the beginning of the year 2000 we explained that Turk­ ish Airlines would continue to introduce new sen/ices for its passengers in the new millennium. When we look back at the past year, we see that this has been fulfilled with your support.

Sayın Yolcularım ız, Y e n i b ir y ıla , yen i b ir b in yıla merhaba diyoruz. H er yeni yıl, yeni bir umut. Biz de Türk Hava Y o lla n o lara k y e n i y ıla , yen i umutlar, yeni beklentiler ve yeni

New flight points both in Turkey and across the globe from the Far East to America have been introduced as a result of bilateral agreements, so expanding our flight network over an even broader spectrum. In addition new aircraft have joined our fleet, and new investments have been made in the sphere of training to en­ sure that our personnel are of the highest quality. New services designed to pro­ vide more comfortable and re­ laxed flights for our passengers have been introduced: the

hedeflerle giriyoruz. Bunların en başında da Türk Hava Y o lları’nın özelleştirilmesi geliyor. 2000 yılının ilk günlerinde, “Türk Hava Yolları yeni binyılda sizler için ürettiği yeni hizmetler zinci­

TURKISH

rine yeni halkalar eklem eye de­ vam edecek,” demiştik. Geçtiği­ miz yıla baktığımızda sizlerin de desteğiyle bunu başarıyla ger­ çekleştirdiğimizi görüyoaız. Yurtiçi ve yurtdışında açılan yeni uçuş noktaları, yapılan ik ili an­ laşmalarla Uzakdoğu’dan Batı’ya, A m erika kıtasına kadar açılan geniş bir yelpazede seyahat etme imkânı, filomuza eklenen yeni uçaklar ve tüm bunlara paralel olarak kaliteli personele sahip ol­ ma yönünde eğitime yapılan yeni yatırımlar... Sizlere konforlu ve rahat bir uçuş sağlamak için sunduğumuz yeni hizmetler; Am erika Güm rük İdaresi ile yapılan A PIŞ Anlaş­ ması, İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcularım ız için hızlı check-in ve yine sizler için düşünülen avantajlarla dolu “Miles and M iles” programı ve diğerleri... Gerçekleştirdiğim iz tüm bu atılım ve gelişmeler, içinde bulundu­ ğumuz sektörde ve sizin nezdinizde yankılarını buluyor. 2000 y ı­ lında sîzlerden aldığımız övgüler ve kazandığımız ödüller bize gurur veriyor ve daha iyiye ulaşma yolunda bizi destekliyor. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizlere ve ailenize mutlu, sağ lıklı ve başarılı bir yıl dileriz. Saygılarım la

A P IS Agreem ent with the United States Customs A d ­ ministration, fast check-in for our International Business Class passengers departing from Istanbul, and the Miles and Miles scheme with its many advantages are just some examples. All these innovations and im­ provements have met with warm appreciation from the sector and our passengers. W e are proud of the praise we have received from you and the awards we have won during the year 2000, which give us encouragement to set our standards even higher. Turkish Airlines wishes you a happy new year.

YUSUF BOLAYIRLI

G enel Müdür P resid en t a n d CEO


YIL / Year 20

SAYI / Number '1 10

İ

Ç

İ

N

D

E

K

İ

L

E

R

Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

C O N T E N T S

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

K a p ıo r m a n D a ğ la r ı'n d a b ir g e z in ti

CEM M KOZLU

Exploring the Kapıorman Mountains

Türk H ava Yolları Adına Sahibi / Publisher on behalf of THY

s»' ALİ İH SA N GÖKÇEN

Genel Müdür / President and C E O YUSUF BOLAYIRU

Adres / Address Türk H ava Yollan Genel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 348 30 İSTANBUL

Y A Y IN / P U B U C A T IO N Genel Koordinatör / General Coordinator UMIT UMAR umtlumaf@su(>eıonlıne com

Yayın Koordinatörleri / Editorial Coordinatoıs BAHAR KALKAN bknlkan@pr.nl com İr EMEl CELEBİ ««lobıOpım «om t. BIRGUl GOKER c m t.

Yazı İşleri Müdürü / Managing Editör EN G İN OKTEMLR <*,ktem(!.@ıhy com

Kreatif Departman / Creative Department NEZİH OKTEM (Yönetmen / Directoı) nokiem@pnni eom ı. SU NA BAIKANCI ÖZLEM SARAR

N a t io n a l G e o g r a p h ic 'in o b je k tifin d e n İstanbul

18

İngilizce Editörü / English Editorial MARY ISIN mısin@supeıonline com

Fotoğraflar / Photos SERVİ T DİLBER (Editör) *lıll>e.@p..ni.«... n

Istanbul through the eyes of the N ation al G eo gra phic By Ö Z G Ü R D. D U RG UN

PRINT PHOTOBANK TURKEY Tel [0? 12) 24 b 26 28 29 30

Teknik Koordinatör / Technic Coordinator C KENAN ÖZKAN

R E K L A M / A D V E R T IS IN G DUYGU TAMER YURDAGUL ALIINÖZ

Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators NURHAYAT KASABAM CEYDA TAŞPOIAIOĞLU

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1 1741 147-1 148-1 170

Y A P IM / P R O D U C T IO N

CENAJANS GREY

Reklamcılık A.Ş. Hacı Osman Bayırı No: 64 80 9 0 0 Tarabya İSTANBUL Tel: (0212) 223 9 6 0 0 (2 0 hat)

Bir içim sıcaklık

E D IT O R Y A L Ü R ET İM / E D IT O R IA L P R O D U C T IO N I H

^ H

‘ R İN T İle tiş im H iz m e tle r i LTD. ŞTİ. | h t t p : / / w w w . p r in t . c o m . t r e -m a il: p rin t@ p rin t.c o m .tr

İnönü Cad. Gümüşkonak Apt. No: 44, Kat: 2, Daire: 6 800 6 0 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (0212) 245 26 28-29-30 245 26 93 / 292 37 22 23 24 Faks: (0212) 245 26 94

BA SK I-C İL T / P R IN T IN G -B IN D IN G

^

Doğan Ofset

D o ğ a n O fse t Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Hoşdere Yolu, C Blok 348 50 Esenyurt - İSTANBUL Tel: (02 12) 622 19 4 6 Faks: (021 2) 6 22 19 59 e-mail: dofset@superonline.com

R E N K A Y R IM I / C O L O U R S E P E R A T IO N

STACDPA

Tel: (02 12) 235 98 95 . i Fax: (02 I 2) 235 9 9 59 ıtoyraphs from .ummory wilhoul

Iff IHY lOKif.ndrıtı oyda bıı

cl.le .i publish.-d

40

SA LEP W a rm winter's drink By N İLG Ü N TEKFİDAN


Heykel tarlası Y E S E M E K Field of sculpture By A K G Ü N A K O VA

52

Otağ-ı Hümayun O s m a n lı Ç a d ırla r ı

28

Ottom an Tents and the Imperial Tent Com plex By N U R H A N ATASOY

Lale D e v ri'n in n akışlı ç e ş m e le ri 6 2

Esirgeyen nehrin kollarında

BANGKOK A long the mighty C h a o Phraya By HA ROLD STEPHENS

O rnate fountains of the Tulip Era By ESER TUTEL

74

Küçük tatlı sürprizler Ç ik o la ta K artları

84

Small sweet surprises: C hocolate Cards By UĞ UR GÖKTAŞ

A n a d o lu M e d e n iy e tle r i M üzesi 9 4 Museum of Anatolian Civilisations By ÇİĞ DEM ÜLKER

Sanata adanan bir ömür Ekrem H akkı A y v e rd i K oleksiyonu

116

A life devoted to art The Ekrem Hakkı Ayverdi Collection By ABDULLAH KILIÇ

A h şa p ta k i parıltı

106

Mother-of-pearl inlay By N E Z A H A T T Ü R K A N

1 2 8

C IT Y S C O P E

16 4

I N F O R M A T I O N & R E S E R V A T IO N

198

O Y U N LA R / PU ZZLES

2 0 6

V İD E O

2 0 8

KA RTPO STA L / PO ST C A R D


Demirriköy Nida Park Evleri'nden beğendiğiniz villa tipini secin, Kentbank Konut Kredisi avantajı ve Reha Medin Emlak Hizmetleri uzmanlığıyla kolayca sahip olun. V illa b e d e lin in y a ln ız c a % 3 0 'u n u p e şin ödeyerek, ö n c e lik le % 10 p e şin in d irim in d e n yararlan ın . Ve K e n tb a n k 'ta n k o n u t kre d isi ku lla n a ra k , 24 ay, 36 ay ya da 4 8 aya kadar u zan an va d e le rle ya da k ısa b ir sü re iç in u y g u la n a c a k K iş iy e Özel Ö dem e P la n la n 'y la evinize kolayca sa h ip olun.

Shovvroom: Demirciköy Mahallesi Son Durak Sarıyer-îstanbul

Tel: (0212) 204 00 11 - 14

Bina Tipi

Bina Alanı

İçinde Bulunduğu Bahçe Alanı

Satış Bedeli

C Tipi Villalar

432 m2

655 - 1.090 m2

475.000 - 550.000 USD

B Tipi Villalar

308 m2

520 - 675 m2

350.000 - 375.000 USD

D Tipi Villalar

312 m2

5 9 0 -8 6 0 m2

350.000 - 400.000 USD

• Evlerin fiyatları, komple bitmiş ve anahtar teslimi Id n gecerlldlr. • ilk etap evlerin teslim tarihi, 2001 yılı sonudur. • Yukarıdaki fiyatlar kısa bir süre Icin geçerlldlr.


Mutluluk, burada inşa ediliyor!.. Güzel İstanbul'un özel bir kösesi Demirciköy'de, mese ormanlarının içinde ve denizin yanı basında, yeni ve farklı bir yerleşim alanı kuruluyor: Nida Park Evleri. Maslak'a 18 km mesafede, ormanlarla çevrili, Karadeniz'e bakan 46.000 m2 alan üzerinde, doğal peyzaj özenle korunarak oluşturulan bir sitede, üc ayrı seçenekli 36 villadan biri sizi bekliyor. Nida Park Evleri, her biri 520 m2 ile 1.090 m2 arasında değişen b ü yü k lü k te b a h ç e le rin iç in d e k i v illa la r d a n o lu şu yo r. Ayrıca site bünyesinde, hayatınıza renk katacak özel donanımlı bir sosyal tesis de yer alıyor. Hem de benzerlerinden daha hesaplı fiyatlarla ve Kentbank konut kredisi avantajıyla...

L. NİDA in şa at ve tu riz m a.ş.

N İD A İN Ş A A T

BİRTAHİNCİOGLU HOLDİNG KURULUSUDUR.


T h e Kap ıorm an Mountains are the western arm of the Köroğlu Mountains and lie just to the southeast of Adapazarı in western Turkey. This is an area of great natural beauty, with fertile soil, imposing mountain peaks, emerald green alpine meadows and extensive forests. Since the area is ideal for both agriculture and animal husbandry it has been widely settled throughout history, and moreover its position on the stretch of the

A n a d o lu ’nun batısında yaklaşık olarak Sakarya Nehri, Dokurcun, Göynük ve Çavuşdere arasında kalan, doğası ve tarihiyle öne çıkan bir gezi bölge­ si var. Köroğlu Dağlan’nın batı uzantısı olan Kapıorman D ağları’nın bulunduğu bu bölge bereketli topraklara, irili ufaklı tepelere, yaylalara ve geniş ormanlara sahip. Nem li iklim kuşağında yer alan bu dağlar, tarım ve hayvancılık için çok uygun ol­ duğundan tarihin her dönem inde yerleşim için ter­

Silk Road between Baghdad and Bursa meant that it was well travelled. Hence there are numerous Ottom an buildings and some dating from Byzantine times to be seen in the towns and villages of the region. Approaching the Ka­

cih edildiler. Kapıorm an D a ğ la rı, Bursa-Bağdat ipek Y o lu üzerinde o l­ m asın d an d o la y ı O sm a n lı D önem i’nde her zaman hareketli ve bilinen b ir b ö lg e y d i. Bu n ed en lerle b ö lg e­ deki birçok kasaba ve köyde Bizans ve ö z e llik le O sm anlı y a p ıla rın a ra s tla ­ mak mümkün. Dilerseniz gezmeye Kapıorm an Dağları’nın batısında bu­ lunan A li Fuat Paşa’dan başlayalım .

ipek Yolu üzerindeki önemli konaklama yerlerinden biri olan Taraklı zamana kar§ı di­ renen Anadolu kasabalarından. Manzarayı seyretmek için Hisar Tepesi’ne çıkabilirsiniz (en üstte). / Taraklı was one of the main halting places on the Silk Road, and still preserves much of its historic character. The best view of the town may be had from Hisar Tepesi (top).

8 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

pıorman Mountains from the west, you can make your first stop at the pictur­ esque Ottom an town of Ali Fuat Paşa on the Sakarya River. After looking around the dervish lodge of Orhan Gazi built in the 14th century, you


Ve orada sonsuza dek m u tlu yaşarlar, diye devam edebiliriz. Çünkü, şirketlerin hayal e -T i c a r e t

güçlerinin varabildiği son noktaya kadar gitm elerini sağlayan Nortel Networks "C larify" m üşteri ilişkileri çözüm ünü sunuyoruz. e-Ticaret çözüm lerimiz, şirketlerin satış, pazarlam a ve hizm et yeteneklerini, yeni ve yüksek

perform anslı Internet ile b ütü n leştirm elerin e olanak sağlıyor. Ve m üşteriyle bir araya gelinen her noktayı, daha güçlü, daha kârlı ve daha uzun süreli m üşteri ilişk ileri kurm ak için kullanıyor. Clarify, e-Ticaret'i, iş hayatınıza katm ak için sunduğum uz çözüm lerin sadece bir yenisi. Gelin, hayal ettiğ iniz In tern et’i b irlikte kuralım . w w w .noTtelnetw oTks.com /tuTkey

NETAS

Nortel Networks, Nortel Networks logosu, G lobem ark ve "W hat do you w an t the Internet to b e?“ tescillid ir. © 20 0 0 Nortel Networks. Tüm h aklan saklıdır. Netaş b ir Nortel Networks iştirakid ir. / Netaş is a su b sid ia ry o f Nortel Networks.

— D

T

E

I

NETWORKS


Çubuk Gölü’nde pek çok balık tiirii yaşıyor (üstte). Doğancıl köyünde kadınlar kış için tarhana kurutuyor (altta solda). Göynük evleri mimarisi ve içle­ rinde sürüp giden yaşam tarzıyla gelenekseli yaşatıyor (altta sağda). / Numerous species of fish live in Çubuk Lake (above). Women in the village of Doğancıl drying tarhana - a mixture of yogurt, flour and herbs - for the winter (below left). Tradition lives on in the architecture of Göynük’s hous­ es and life within (below right).

Sakarya Nehri’nin kıyısında kurulu bu sevim li Osmanlı kasabasında 14. yüzyılda yapılan Orhan Gazi zaviyesini gezdikten sonra nehir kıyısındaki çay bahçesinde oturmanın keyfi bir başka. Buradan Sa­ karya Nehri nin akışını seyrederken İpek Yolu'nun başlangıcındaki önemli bir geçit yeri olan on dört gözlii Osmanlı taş köprü ile daha kuzeydeki Roma Dönemi ne ait köprünün kalıntılarını birlikte göre­ bilirsiniz. 1495-1496 yıllarında yapılan on dört ke­ merli Sultan II . Bayezid Köprüsü hâlen kullanılıyor.

can visit the tea garden on the river bank, from which you can see the 14-arched stone bridge dating from the Ottoman period used by the merchants of the Silk Road over the centuries, and further to the north the ruins of a Roman period bridge. The Ottoman bridge, known as the Sultan Bayezid II Bridge, was built in 14951496 and is still in use. Once over the bridge you are in the Kapiorman foothills, and the road rises steadily. In the distance peaks and rocky crags come into sight, and after about 30 km you come to the Kazkiran Pass at 800


■EKOL"

Yatırım ınız ve iş alanınız îTB üilirsa olsun am aç edindiğiniz tüm hedefleriniz için bütün im kânlarım ızla yanınızdayız.

İŞ G E N E L F IN A N S A L K İR A L A M A A .Ş. B ü yükdere Cad. 100-102, M aya A kar Çenter Kat: 11 Esentepe 80280 İstanbul (0212) 288 90 90 F aks: (0212) 288 95 00 E-mail: isle a sin gge n e l@ isle a sin g .c o m .tr W eb Site: w w w .isleasing.com .tr


■vi'vnl * a®** '

Köprüden geçip İpek Y olu na devam ettiğimizde Kapıorm an Dağları’na artık girmiş sayılırız. Yavaş yavaş yükselerek devam eden yolun kuzeyinde Kapıorm an Dağları’nın tepeleri ve kayalıkları görü­ lebilir. Yaklaşık 30 kilom etre sonra 800 m etrelik Kazkıran G eçidi’ni geçince, yol eski bir Bizans kale şehri olan Taraklı’ya çıkar. G eleneksel sivil Türk mimari örneklerini görebileceğiniz sevim li bir kasa­ ba olan Taraklı, İpek Y o lu ’nun önemli konaklama noktalarından biri. Evleri birinci derecede SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Taraklfnın dar, taş sokaklarında gezerken Osmanlı Dönem i’ne ait birçok yapıyı görebilirsiniz. Buraya gelmeden Kazkıran G e ç id i’nden kuzeye D oğancıl veya Tuzla köylerine yönelirseniz, Kapıorm an Dağlan’nın yük­ sek tepelerinin olduğu bölgeye yaklaşılır. Bu köy­ lerde araçlar bırakıldıktan sonra yapılan doğa ylirü-

metres. From here the road leads to Taraklı, a former Byzantine garrison town and a main halting place on the Silk Road during Ottoman times. This picturesque town has many traditional Turkish houses which are now under first grade conservation order. As you walk through the narrow stone streets, you can imagine yourself back in the past. To penetrate the highest part of the range, however, you must make a detour to the north after the pass, turning off onto the roads leading to the villages of either Doğancıl or Tuzla. Here you can leave your car and enjoy trekking through the wild unspoilt scenery. After walking across meadows and through forests of beech and black pine, you come to the foot of a high hill known as Bakacak covered with fern and with rocky outcrops. If you climb the steep path up to the summit of Bakacak, you are rewarded with a breathtaking view 12

S K Y L IF E

OCAK

- - j^

JA N U A R Y 2001


Nemli ılıman iklime sahip Kapıorman Dağlarfnın kuzey yüzü pek çok ağaç türünü barındıran ormanlarla kaplı (solda). Kışın ilk günleri... Yapraklar dökülmüş. Yağmurlu ve sisli günler sürüyor. Her an kar yağabilir (üstte). The northern side of the Kapıorman Mountains has a damper climate and its forests are home to very diverse tree species (left). In early winter the trees are bare of leaves and the weather is rainy and misty, with snow expected any time (above).

over the mountains stretching in every direction: to Adapazarı to the north, Geyve to the west, Taraklı to the south and Göynük to the east. Beyond Taraklı, 29 kilometres to the east is the town of Göynük. As soon as you enter you will be struck by the vista of this lovely old town rising on the hills above the Göynük River, with its well preserved wooden houses and other Ottoman period buildings. In the hilly envi­ rons of the town are several lakes. In particular Çubuk Lake near the village of Çubukköy north of the town is worth visiting. The lake is home to many species of fish. If you hike from here in a northeasterly direction, head­

yüşünde çayırlıklar, kayın ve karaçam ormanlarının içinden geçtikten sonra Bakacak isimli yüksek ka­ yalık bir tepenin eteğine ulaşılır. Burası, eğrelti ot­ ları ile kaplı büyük bir yayla. D ik bir patikadan B a­ kacak Tepesi’ne çıkılırsa tüm yorgunlukları unuttu­ racak uçsuz bucaksız bir manzara ile karşılaşılır; kuzeyde Adapazarı, batıda Geyve, güneyde Taraklı ve doğuda G öynük’e uzanan tepeler... Taraklı’dan 29 kilom etre uzaklıktaki G ö yn ü k ’e girer girm ez özel bir yere geldiğinizi hemen anlarsınız. Burası çevresindeki birbirinden güzel set gölleri, hayli iyi korunmuş geleneksel Türk ahşap evleri ve Osmanlı Dönem i’ne ait mimari eserleriyle görülesi bir ka­ saba. Göynük Çayı vadisinin yamaçlarına geniş bir dağılım yaparak kurulmuş olan kasaba bu civarda konaklam aya en uygun yer. Yakınlardaki Çubukköy civarındaki Çubuk G ölü’ne de uğramadan geç-

ing for the high peaks, an hour later you arrive at the mountain pastures at 1200 metres, from which there is a man/ellous view of the lake spread beneath your feet. This is a perfect place for a picnic, and if you have time and energy, you can walk on for three hours across the 13

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


mountains through flower filled meadows to the vantage point where Suluklu Lake is visible to the north. As you cross from south the north the sudden change in cli­ mate and vegetation is striking. The north­ ern slopes of the mountains have a damper climate and are forested with a great diversity of deciduous trees up to a height of one thousand metres, and above that mainly by fir trees and pines. Suluklu is the loveliest of all the lakes in this area, which Is a wildlife sanctuary. The lake lies in a hollow amidst hills wooded with ash, hornbeam, boxwood, beech and other deciduous trees at the lower level, and above them black pines, firs and other nee­ dle-leafed trees. As you descend to the lake, which takes the colour of the green­ ery around it, you notice an entrancing scent filling the air. This is the scent of the boxwood tree blossom. Boxwood is a fine-grained hard wood used to make the best quality wooden spoons. This and

Geniş yapraklı ormanların oluşturduğu bir çanağın içinde bulunan SLilUklli Göl bu dağların belki de en güzel gölü (üstte). Dağlardan doğan çaylar doğu çınarları ara­ sından akar gider (sağda). / Sülüklü Lake, the loveliest in these mountains, lies in a bowl surrounded by deciduous trees (above). Mountain streams flow through woods of Oriental planes (right).

meyin. Pek çok balık türünün yaşadığı bu set gölünden ku­ zeydoğu yönündeki yüksek tepelere doğru yürüm eye başla­ dığınızda, yaklaşık bir saat sonra 1200 metre yükseklikte bu­ lunan yaylalara varabilirsiniz. Bu noktada, ister gölün ayaklar altına serilen güzelliğini seyrede seyrede piknik yapın, ister kuzeydoğu yönünü seçin. Bu rotada çiçeklerle dolu uçsuz bucaksız çayırlıklar içinde üç saatlik bir yürüyüş sizi bekliyor. Yürüyüşün sonunda diğer bir set gölü olan Sülüklü Göl tepe­ den görülür. Güneyden kuzeye geçildiğinde karşılaşılan iklim ve bitki örtüsü değişikliği şaşırtıcı. Daha nemli bir iklim e sa­ hip olan bu kısım, bin metreye kadar zengin karışık geniş yapraklı ormanlar, bu yükseklikten sonra da göknar ağırlıklı iğne yapraklı ormanlarla kaplı. Kapıorm an Dağları’nın en gü­ zel gölü olan Sülüklü G öl ve çevresi Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiş. Ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunan göl, farklı yükseklikteki tepelerin ortasındaki çanağın içinde bulu­ nuyor. Tepelerin göle yakın kısımları dişbudak, gürgen, şim­ şir, kayın gibi geniş yapraklı ağaçlar, daha yüksek kısımları ise karaçam, göknar gibi iğne yapraklı ormanlarla kaplı. Y ay­ lalardan, rengini çevresindeki yemyeşil ormanlardan alan gö­ le doğru inin. Havayı saran büyüleyici kokuyu hemen fark edeceksiniz. Şimşir ağacı çiçeklerinin kokusudur bu. İnce ve çok sert gövdeli bir ağaç olan şimşir, kaşık gibi aletlerin yapı­ mında tercih ediliyor. Orm anlar ve özellikle de şimşir ağacı 14 S K Y L IF E

OCAK

- - j^

J A N U A R Y 20C .


İTİRAF EDİYORUZ: İŞ İLE TATİLİ KARIŞTIRDIK! Türkiye'nin ilk beş yıldızlı kayak ve kongre oteli Polat Renaissance Erzurum Hotel açıldı.

% Polat Renaissance Erzurum Hotel; Türkiye'nin ilk beş yıld ızlı kayak ve kongre oteli... Şehir merkezine 5 km, İstanbul'a ise uçakla sadece 1.5 saat uzaklıkta... Dünyanın en kaliteli kar dokusuna sahip Palandöken ı dağı eteklerinde kurulan Polat Renaissance Erzurum Hotel; 15 kilom etreye varan mesafesiyle, Türkiye'nin , en uzun kayak pistine sahip... 20 kişiden 900 kişiye kadar genişletilebilen toplantı salonları ile her türlü seminer, /toplantısı organizasyonu / için ideal. Konfor uzmanlığını, kaliteli hizmetle birleştiren Polat Renaissance Erzurum H otel’e ister beş yıld ızlı bir tatil, ister iş toplantıları için gelin.

POLAT RENAISSANCE ERZURUM HOTEL ERZURUM. niRKFY

A y rın tılı b ilg i v e re z e rv a s y o n için : (0 2 1 2 ) 6 6 3 17 0 0 /d a h ili 2 5 0 -2 5 1 , P a la n d ö k e n K a y a k Y olu Ü z e ri-P a la n d ö k e n /E R Z U R U M T e l: (0 4 4 2 ) 2 3 2 0 0 10

F a k s : (0 4 4 2 ) 2 3 2 (X) 9 9

e -m a il: p a la n d ö k en in p o la th o ld in g .c o m

' B i r İb r a hi m Polat Holdin g k u r u l u ş u d u r "

jğ / t


I Barındırdığı yaban hayatı açısından da zengin olan Kapıorman Dağları’nda kışlar uzun sürer. Dağların yüksek yerlerine kışın ilk günlerinde yağmaya başlayan kar, ilkbaharın ikinci yarısında kalkar. / Winters are long in the Kapıorman Mountains, which are home to many species of wildlife. Snow begins to fall on the higher parts of the mountains in early winter and does not melt until late spring.

çevre d ek i kasaba ve köylerin başlıca geçim k ayn ağ ı. K ap ıo rm an D ağlan’mn kuzey yü­ zü s ın ırın ı M udurnu Ç ayı oluşturuyor. G e­ z in iz i daha da uzat­ m ak isterseniz, doğu ç ın a rla rı arasın d an akıp giden çayı G ök­ çe le r köyü nd e kesip Kapıorm an Dağları’nın kuzey kısım larına çık­ manız önerilir. Yerleşi­ min daha seyrek oldu­ ğu k u z ey yö n ü n d e , v a d ile rin k e n a rla rın ı süsleyen ahşap evler­ den o lu şa n orm an k ö y le ri var. O rm an ürünleri ve hayvancı­ lık la kıt kanaat g eçi­ nen bu k ö y le rd e k i dost canlısı ve konuk­ sever insanların dün­ yasını tanımak, onların ek m eğ in i p aylaşm ak kuşkusuz sizi daha da zenginleştirecek. •

other forest products are the main source of income for local villages and towns. The Mudurnu River, which flows amidst Oriental planes, marks the northern boundary of the Kapıorman Mountains. The northern part of the mountains are delightful to explore. In this area settlement is much spars­ er than in the south, con­ sisting of forest villages of wooden houses lying on the valley edges. The peo­ ple here, who make a meagre living from forest products and animal hus­ bandry, will delight you with their friendliness and hospitality towards chance visitors. W h e n you leave, your memories of the beautiful scenery will be mingled with affec­ tion for the people who live here. •

* Ali İ h s a n G ö k ç e n , fo to ğ ­

* Ali Ihsan G ökçen is a pho ­

rafçı.

tographer. 16 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


W

e

A

D R EA M

F

A

W e

m a k e

C O M E

T H A T

M A Y

Tel:

a

C

r

T o u r

T R U E

e

O

R

Y

d r e a m

SO

O T H E R S

B E G I N

( + 90 2 2 4 )

441

T H E I R S .

1330

http://www.saydam.com.tr

(pbx)

Fax:

( + 90 224)

441

1335

e-mail: say d am @ say d am .com .tr


路 NATIONALGEOGRAPIDC_/JjJ iJJJ JHJ~JlJJjJ iJ HjJ L谋J iJjJJJ JJJ


“Be b e k sırtlarından Boğaziçi’nin güzelliğini tam on beş yıl seyrederek büyüdüm. Eğer bugün doğaya âşıksam ve mesleğimdeki başarıyı da bu aşka borç­ luysam, bunda İstanbul ve Boğ aziçi’nin mutlaka büyük rolü vardır...”

’F o r fifteen years I grew up watching the beauty of the Bosphorus from the hills above Bebek. Istanbul and the Bosphorus have certainly played a very great part in my love of nature, to which I owe my success in my career.' These are the words of Dr Gilbert H. Grosvenor, editor

‘Bütün Dünya” dergisinden alıntıladığım ız bu söz­ ler, dünyanın hemen her ülkesinde keyifle okunan ünlü coğrafya dergisi National Geographic Magazine’in 55 yıl boyunca editörlüğünü üstlenen, doğma büyüme İstanbullu bir Am erikalı’ya, Dr. Gilbert H. Grosvenor’a ait. Grosvenor, 1950’de gazeteci Haluk

of the world famous National Geographic Magazine for 55 years, who was born and brought up in Istanbul. They are taken from an interview with journalist Haluk Durukal in 1950. At that time Grosvenor could not have foreseen that exactly fifteen years later the National Geographic Magazine's photographs of Istanbul would be shown at a major exhibition at the Ottoman

Durukal ile yaptığı görüşmede İstanbul özlem ini bu sözlerle ifade ederken, o tarihten tam 50 yıl sonra, National Geographic M agazine’in İstanbul

Imperial Mint. Grosvenor explained that the magazine had nearly two million photographs in its archives, and declared that 'the largest collection of all is that depict­ ing the country where I was bom and Istanbul, the city where I grew up.’ This October another photography exhibition entitled ‘Look Once upon a Time: Istanbul from Empire to Re­ public’ was organised by iş Bankası in commemoration of the 77th anniversary of the Turkish Republic. This exhibition consisted of photographs of Istanbul selected from the National Geographic archives, some of which had been pub­ lished but the larger part of which were being seen by the public for the first time. Among these were photographs of Istanbul taken by the Grosvenor family. The National Geographic Society was established in 1888 by a group of 33 people from many professions, including scientists, archaeologists, and teachers, with the common aim of spreading knowledge of geography. In 1896 the 23 year old Gilbert and his brother Edwin Grosvenor applied to work at the society in their summer vacation. The two brothers had been living in Turkey, a country far from their native America, where

fotoğraflarının tarihi Darphane-i Amire Binaları’nda düzenlenen dev bir sergiye dönüşeceğinden haber­ sizdi kuşkusuz. Grosvenor, o yıllarda derginin fo­ toğraf arşivlerinde iki m ilyona yakın fotoğrafın bu­ lunduğunu söylüyor ve “Bunlar arasında en zengin koleksiyon, doğduğum ülkenin ve büyüdüğüm İs­ tanbul’un fotoğraf koleksi­ yonudur,” diyordu. Cum huriyet’in 77. yıldönü­ m ünün kutlandığı g eçtiği­ miz Ekim ayında Türkiye İş B a n k a s ı’nca d ü z en le n en “ Bak B ir Varm ış B ir Y o k ­ m uş/ İm p a ra to rlu k s a n Cum huriyet’e İstanbul” baş­ lıklı fotoğraf sergisi izleyici- § yi, dünyanın en ünlü yayın | kuruluşları arasında sayılan ^ National Geographic Maga- | zine’in arşivinden derlenen, | bir bölümü dergide yayım- § lanmış, önem li bir bölümü gise derginin arşivinden ilk ~ kez gün yüzüne çık arılan » İstanbul fotoğraflarıyla bu- ş luşturdu. Bunların arasında §

Stewart B.A / Fletcher J. E, Grosvenor Collection

1923’te eşi Lilian ile birlikte görülen Edwin Grosvenor (üstte), İstan­ bul’u dolaşıp bol bol fotoğraf çekmişti. Sokak satıcıları, subaylar, me­ zarlıklar... Gördüğü, birlikte yaşadığı her şey onun konusu olmuştu. National Geographic Magazine’in dünya çapındaki şöhretinin temelini atan İstanbul doğumlu Gilbert H. Grosvenor, kayınpederi Alexander Graham Bell’in armağanı çalışma masasının başında (solda). / Edwin Grosvenor, seen here with his wife Lilian in 1923 (above), took many photographs in his wanderings around Istanbul. His subjects include everything from street sellers and army officers to cemeteries. His son Gilbert H. Grosvenor, who was born in Istanbul, was to carry the National Geographic Magazine to worldwide fame. Here we see him working at the desk which was a gift of his father-in-law Alexander Graham Bell (left). 20 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Maynard Owen Williams, ¡928, NGS Image Collection

Yıl 1928. Sultanahmet Camii, Sultanahmet Meydanı, dikilitaş, yılanlı sütun, Ayasofya, Haliç girişi, Boğaziçi, karşıda Asya, Salacak, Haydarpaşa... Natio­ nal Geographic bu panoramayı “ Doğu ile Batfnın buluştuğu yer” diye selâmlıyor. / Here is Sultanahmet Mosque, Sultanahmet Square, the obelisk, the serpent column, Haghia Sophia, the mouth of the Golden Horn, the Bosphorus, and on the Asian shore Salacak and Haydarpaşa in the year 1928. The National Geographic described this panorama as ‘The place where East meets West’.

Grosvenor Ailesi’nin objektifinden yansıyan İstan­

their father Edwin Grosvenor had taught history at Ro­ bert College, an American school in the city. The boys had been bom in Istanbul, then capital of the Ottoman

bul görüntüleri de vardı. 13 Ocak 1888. Coğrafya bilgisinin yaygınlaşması amacıyla bilim insanları, arkeologlar, öğretmenler ve

Empire, and spent their childhood and early youth there. Their unusual background attracted the attention of in­ ventor Alexander Graham Bell, one of the founders of the society who was to become its president in 1898. Years later Gilbert Gros­ venor said in the same interview, 'I can never forget the Galata Bridge,

daha pek çok meslek gaıbundan 33 kişinin toplan­ masıyla National Geographic Society kuaılur. Aynı yılın Ekim ayında, sonradan ünlü National Geog-

Robert Moore, 1958, NGS ¡mage Collection

Hepiniz Emirgân’a koşacaksınız / Eylülde veya ekimde / Kuru­ lup semaverlerin karşısına / Çay üstüne çay demleyeceksiniz .../ Yok hiç yolu yok baylar / Topunuz gülecek bağıracaksınız / Oturacak kalkacak / Nargile tokurdatacaksınız. (Salah Birsel, “ Emirgân” ) / You will all rush to Emirgân / In September or October / Settle down opposite the samovar / Brew tea after tea ... / No there is no way gentlemen / You will all laugh and shout / You will sit and rise / You will puff on waterpipes (Salah Birsel, Emirgân) 21 S K Y L IF E

OCAK

— J~ .

JA N U A R Y 2001


Winfield Parks, 1973, SGS Image Collection

“ ...İstanbul’da ne var deme, / İstanbul’da ne mi var? / İstanbul’da İstanbul var.” (Cahit Irgat, “ İstanbul” adlı kitabından). 1973 yılında sisler altında İstanbul. / ‘Do not ask what is in Istanbul / What is in Istanbul? / Istanbul is in İstanbul.' Cahit Irgat, Istanbul. Istanbul in mist, 1973.

raphic Magazine’e dönüşecek olan bülten çıkarıl­ maya başlanır. 1898’de ünlü mucit Alexander G ra­ ham Bell başkan, olarak gö­ reve başlar. 23 yaşındaki Gilbert ve Ed ­ w in Grosvenor kardeşler ise 1896 yılında, yaz aylarında ç a lışm ak ü zere d ern eğ e başvururlar. Birlikte çalıştık­ ları yıllarda A BD vatandaşı o ld u k la rı halde çok uzak b ir c o ğ ra fya d a n , T ü rk i­ ye’den gelm eleri B e ll’in ilgi­ sini çeker. İki kardeş impa­ ratorluklar başkenti İstan ­ bul’da doğmuş, tarih öğret­ m eni olan babaları Edw in G ro s v e n o r’ın R ob ert Kolej’deki görevi nedeniyle de

which we often crossed with my father. Albanians, Gre­ eks, Bulgarians, Arabs, Easterners and Westerners were to be seen, as if people of all the nations of the word had come together in this leg­ endary city, bringing their own customs and cultures. I used to w onder if there could be another city on earth like it.’ G ilbert G rosvenor became first assistant editor of the Natio­ nal Geographic Magazine, and in 1899 succeeded Bell as the National Geographic Society’s president. In 1900 he was appointed editor of the magazine, which entered a new era under his direc­ tion. In 1901 the number of subscribers rose from 1000 to 74,000, and by 19 15 there were 424,000 sub­ scribers. When Grosvenor retired in 1955, 2.2 million copies of

Yüksekkaldırım, bugün artık sonsuz bir merdiven gibi uzanmıyor Karaköy’den Beyoğlu’na. Düzayak bir sokak oldu. Yüksekkaldırım was once a long flight of steps leading up from Karaköy to Beyoğlu, but today these have been swept away. 22 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


G SM / U yd u

paylaşırken yalnız kalmak. M a c e r a c ı ruh unuz s ın ır ta n ım ıy o rs a , s ın ır s ız iletişim s u n a n G lo b a ls ta r U yd u H a b e rle ş m e S e r v is i tam s iz e g ö re .’ G lo b a ls ta r, kaliteli s e s v e m e sa j s e rv is iy le g e re k sin im d u yd u ğ u n u z h e r k o n u d a k o lay, g ü ve n ilir, h e s a p lı iletişim s a ğ lıy o r. K en d in iz i k im sen in a y a k b a s m a d ığ ı bir y e rd e de b u lsa n ız , G lo b a ls ta r y a n ın ız d a o la c a k . A y r ı n t ı l ı b il g i iç i n T E . S A . M .

T .U .R .K . 4 4 4 0 5 9 2 ya da

w w w .te s a m .c o m .tr

G lo b a ls ta r

S ın ırs ız d ü n y a , sınırsız iletişim .


çocukluk ve ilk gençlik the National Geog­ y ılla rı İsta n b u l’da g eç­ raphic Magazine m iştir. G ilb e rt Grosvewere being printed nor, y ılla r sonra İstan ­ each month. Gros­ bul’daki yıllarına duydu­ venor was succeed­ ğu özlem i “Bütün D ün­ ed by his son ya” dergisinde şöyle an­ Melville Bell Grosve­ latıyor: “Babam la sık sık nor, who retired in gittiğimiz Galata Köprü­ 1967, to be suc­ sü hiç aklımdan çıkmaz. ceeded by his own Arnavutlar, Rumiar, Bulson Gilbert Melville garlar, Araplar... Doğulu Grosvenor, who is ve Batılılar... Sanki dün­ currently chairman yanın tüm uluslarından of the board of insanlar, bu masal ken­ trustees of the tind e b ir araya gelm iş, National Geographic kendi gelenek ve kültür­ Society. leriyle birlikte yaşıyorlar­ The exhibition of dı. Acaba diyordum, yer­ photographs of yüzünde böyle ikinci bir Istanbul from the kent daha var mıdır?” archives of the Nati­ Y ard ım cı ed itör olarak onal Geographic N a tio n a l G e o g ra p h ic Magazine, which has Yıl 1951. National Geographic “ modern Türk kadınları” nı görüntülüyor, fotoğ­ Magazine’de göreve baş­ been documenting rafın altına, “ ilk Türk kadın pilotu Sabiha Gökçen, Kore’deki Birleşmiş Milletler kuvvetlerine gönüllü olarak katıldı,” yazıyordu. / In the year 1951 the layan Gilbert Grosvenor the world and its National Geographic published an article on modern Turkish women, and one of 1899'da derneğin başka­ transformations for the photographs shows Sabiha Gökçen. The caption reads, ‘The first Turkish nı, 1900’de ise derginin over a century now, woman pilot Sabiha Gökçen joined the United Nations forces in Korea as a vol­ y a y ın yö n etm en i olur. is being organised by unteer.’ D e rg i. G ro s v e n o r'u n iş Bankası, a bank başkanlığında yepyeni bir döneme girer. 1901’de which has played a major role in Turkey’s own transfor­ derginin üye sayısı binden 74 bine yükselir; 1915’te mation from a largely agricultural to an industrial society. ise 424 bin okura ulaşır. 1955’te Grosvenor, “Artık Writer Murat Beige has described the exhibition in the yoruldum ,” dediğinde, National Geographic Maga­ following words:‘“To see with one’s own eyes" is an zine, 2.200.000 basılan bir dergi olmuştur. Başkan­ expression which isused in many languages. lık babadan oğula geçer. M elville Bell Grosvenor, Photography shows us what other eyes have seen. This em ekli olacağı 1967’ye kadar derneği yönetir. O da exhibition brings photographs produced for other eyes 1925’in 28 Ocak günü, sonradan “ Hürkuş” soyadını alacak olan eski astsubay Vecihi, Gaziemir meydanı üstünde, kendi imal ettiği uçakla gösteri uçuşu yaptı. Astsubay Vecihi’den 22 yıl sonra, Türk Hava Yolları uçakları sefere başladı. He­ nüz sadece yurtiçinde. Sağdaki mi? 1928’de İstanbul Havalimanı... On 28 January 1925, a former non-commissioned officer named Vecihi - who was later to take the surname Hürkuş meaning ‘free bird’ - made a demonstration flight over Gaziemir airfield in a plane he had constructed himself. Twenty-two years later Turkish Airlines went into operation, at first with only domestic flights. Here we see Istanbul Airport in 1928. 24 S K V L IF E

OCAK

JAN U AR Y 2001


You always knew you had a room at the top... a z

1

Divan Hotel â&#x20AC;&#x2DC;Sum m it Deluxe R oom sâ&#x20AC;&#x2122; D ivan H otel created a series o f distinctive, quiet, com fortable suites fo r the m o st discerning business traveller For reservations fen one o f these suites cozy as a h o m e a w a y fro m hom e, please call us a t +90 212 2 3 0 08 50.

A

DiVAN

C um huriyet Caddesi 8 0 2 0 0 T aksim , Istanbul

S U A W \ I T


I Kasım 1928’de yeni harfler kabul edildi. Yeni tabelalarını asmış, ama eskisini de henüz kaldıramamış dükkâncılar, işte bu “ devrim yılfndan (solda). 1928 yılında Galata Köprüsü (üstte). / The new Turkish alpha­ bet was adopted on I November 1928. Shops hung up new signs alongside the old (left). Galata Bridge in 1928 (above).

yerini oğluna, Gilbert M elville Grosvenor’a bırakır. G. M. Grosvenor, şu anda National Geographic Society M ütevelli Heyeti Başkanı olarak görevini sür­ dürüyor. tarım topıumuncıan sanayi topıu-

in which we are the main protagonists. Now we are the viewers of ourselves as we were once seen by others. “That is us!" we exclaim.' The photographs of the people, buildings, streets and

muna geçişimizdeki başrollerden birini üstlenen İş Bankası ile yüz yılı aşkın süredir dünyanın dönü­ şümüne tanıklık etmiş olan Nati­ onal Geographic’i bir araya geti­ ren, “B ak B ir Varm ış B ir Y o k ­ muş” sergisini Murat Belge şöyle d eğerlend iriyor: “ ... ‘Kendi gö­ züyle görmek’, bilinen birçok dil­ de kullanılan bir deyim dir. Fo­ toğraf sonuçta başka bir gözün görmüş olduğunu bize gösterir... Sergide, başkalarının algılaması için üretilmiş, ama bizim baş kah­ ramanı olduğumuz bir şeyi tema­ şa ediyoruz. B ir zamanlar konusu olduğumuz bir şeyin ‘seyircisi’yiz şim di. ‘Aa, bu benim !’ diyoruz. B ir başkasının, gene bir başkası­ na göstermek için ürettiği ‘ben’, ama sonuçta, evet, ‘ben’!” . O sm anlı D e v le ti’nin son döne­ minden Türkiye Cum huriyeti’nin ilk elli yılına uzanan bir zaman

Edmondo de Amicis, 1896 tarihli Konstantinopolis adlı kitabında, Galata Köprüsü üzerindeki şaş­ kınlığını “ Köprüde durunca bir saat içinde bütün İstanbul’un geçit yaptığı görülür...” diyerek yansı­ tıyor. / In his account of his visit to Istanbul published in 1896, the Italian writer Edmondo de Amicis wrote of the Galata Bridge: ‘Standing there you can see all Constantinople pass by in the course of an hour.’ 26 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


s

__________________ National Geographic muhabiri Boğaziçi’ne doluşmuş buz kütleleri üzerinde. Senelerden 1929 (üstte). İstanbulluların çoğu hareketli görüntüler âlemine sokaklarda girdi. Salonları, şirketleri, yönetmenleri ve oyuncularıyla “ Türk sineması” çoktan oluşmuşken, mahalle arasında “ al gözüm seyreyle” geleneği sürüyordu (altta). / The National Geographic correspondent standing on ice floes in the Bosphorus in 1929 (above). Most of Istanbul’s inhabitants made the aquaintance of moving pictures with simple devices shown in the street, and even after Turkish cinema had become an established institution this form of street entertainment survived (below).

dilim inde İstanbul’u, yapıla­ rı, anıtları, savaşlardan yor­ gun düşen b ir top lum un yüz ç iz g ile rin i, A n a d o ­ lu ’dan, Balkan lar’dan, Kaf­ k asya’dan g elen g ö çlerle renklenen İstanbul sokakla­ rını, kıyafet devrim inin so­ kaklara yansım asını, yen i harfleri öğrenm e çabasını, Boğ az’ın buz tutm ası gibi g erçek le efsane arasınd a kalmış öyküleri fotoğraflar eşliğ in d e sergid e b ir kez daha h a tırla d ık ve M urat Belg e’nin deyişiyle, “Luna­ parklardaki o kom ik ayna­ lara baktığımız zamanki gi­ bi, “Aa, bu benim !’ dedik,” bir kez daha. •

monuments of Istanbul in the last years of the Ottoman Empire and the first fifty years of the Turkish Republic create a vivid picture of this eventful period. They reflect the faces of a people tired after years of war and the varied cos­ tumes of immigrants to the city from Anatolia, the Balkans and Caucasia. W e are reminded of the change-over to a new Turkish alphabet, that memorable winter when the Bosphorus iced over, and many other events in our recent

* Ö z g ü r D . D u rg u n , g a z e te c i.

* Özgür D. Durgun is a journalist.

past that the older generation remembers but the younger has only heard about. As Murat Beige says, it is like looking at ourselves in funfair mirrors, and suddenly realis­ ing that it is indeed us. •

Ü m it K ıvanç’ın h azırlad ığ ı fo to ğ ra f m etin leri, “B ak Bir V arm ış Bir Y o k m u ş / N a tio n a l G e o g ra p h ic F o to ğ raflarıy la İm p a ra to rlu k ’ta n C u m h u riy e t’e İsta n b u l” serg isi dolayısıyla y a y ım la n an ki­ ta p ta n ö z e tle n e re k alınm ıştır.

The photograph captions by Ümit Kıvanç have been taken from the book 'Look O nce upon a Time: Istanbul from Empire to Republic in National Geographic Photographs' published in connection with the exhibition. 27

S K Y L IF E

OCAK

JAN U AR Y 2001


p

f c

1'

»rry.vvyfl


¡t^rnfrnvrfi

."I

mi

Ñrítt ít h lm r iu V

By NURHAI

M-'

íwttfvni rrjn fJK Ï


G erek Avrupa’daki müzelerin koleksiyonlarında, gerekse Askeri Müze ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde korunarak günümüze ulaşan Osmanlı çadırları, önemli bir kültürü yansıtan birer sanat eseri ni­ teliğindedir. Önce işlem eleriyle göz alan bu çadırlar, insana yapı­

T h e O t t o m a n Turkish tents which have survived to the present day in many European museum collections as well as in the Military Museum and

sı, kullanım ı ve Osmanlı yaşamı içindeki yerinin ne olduğunu dü­

Topkapi Palace Museum in Istanbul are magnificent works of art, richly decorat­ ed with embroidery and appliqué work. Equally fascinating is the structure of the different types of tent, the different functions they served, and their roles in Ottoman life. Tents were widely used for military campaigns, ceremonies and celebra­ tions, and country excursions by the sul-

şündürür. Çadır, Osm anlıların askeri seferlerinde, devlet törenlerinde, günü-

Üstte, iki direkli giivezi atlas çadır (Topkapi Sara­ yı Koleksiyonu, 18. yüzyıl sonu). Solda; III. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğünü şenlikleri için Okmeydanfnda kurulan otag-ı hümayunu gös­ teren minyatürden ayrıntı (III. Ahmed Surnamesi, 1720). / A late 18th century crimson satin twocolumn tent in the Topkapi Palace collection (above). The imperial tent complex as depicted in this detail from a miniature in the ‘Surname’ manuscript about the circumcision festivities for the sons of Ahmed III in 1720 (left). 30 ÎK Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y

PO i


Üstte, iki direkli sayeban çadırı (Topkapı Sarayı Koleksiyonu, 18. yüzyıl sonu). Altta solda, sayeban (gölgelik) yanı duvarı (Topkapı Sarayı Koleksiyonu, 18. yüzyıl); altta sağda, dört direkli gölgeliğin arka duvarı (Topkapı Sarayı Koleksiyonu, 18. yüzyıl). / A late 18th century two-column canopy tent in the Topkapı Palace collection (above). Side wall of an 18th century canopy tent in the Topkapı Palace collection (below left). Rear wall of an 18th century four-column canopy tent in the Topkapı Palace collection (below right).

birlik kır gezilerinde ve çok azalmış da olsa hâlâ Anadolu’da yaşayan göçebe aşiretlerin günlük ha­ yatlarında karşımıza çıkar. Osm anlı’nın kuruluşun­ dan beri yaptığı büyük askeri seferleri iyi değerlen­ direbilmek için çadır kültürüne bağlı olarak ordu­

tans and their subjects. With respect to their military use in the campaigns conducted by the Ottomans since the empire was founded in 1299, we find that tent cul­ ture was of crucial importance in the achievements of the army. When conquering new lands for the expand­

nun organizasyonuna bakmak gerekir. Osm anlIla­ rın yaptıkları seferleri zaferle noktalayıp imparator­ luklarına yeni topraklar katmaları bir yana, bu kadar uzak topraklara, böylesine büyük bir ordu ile ulaşmaları ayrı bir ba­ şarıdır. Osmanlı ordusunun ya­ b a n cıla r tarafın-

ing empire, enabling a large army to travel the long dis­ tances involved was a challenge that demanded highly efficient organisation. In this respect the experience and traditions of ancient Turkish nomadic culture proved invaluable, and the extremely widespread use of tents in Ottoman Turkey shows that this legacy of the past was kept alive in many other aspects of Turkish life. Foreign observers of the Ottoman army were

31 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


impressed particularly by

dan da g ö z len e n ve hayranlık uyandıran di­ sip lini ve organizasyo­

its discipline and organisa­ tion. Campaigns were the outcome of highly detailed advance preparation with­ in a well established sys­ tem. As well as the provi­ sions and equipment which the soldiers would need, repairs and mainte­ nance of equipment were thought of, so that even cobblers accompanied the

nu sayesin d e seferle r en k ü çü k a y rın tıs ın a kadar belirlenen bir dü­ zen için de düşünülüp hazırlanıyordu. Askerin sefer sırasındaki ihtiyaç­ ları, yiyeceğinden kulla­ nacağı eşyanın bakım ve onarımına kadar ön­ ceden planlanıp önlem­

army to repair shoes and boots. It is therefore no surprise to find that the military encampments themselves were extremely well organised for maximum convenience, from the palace­ like tent complex of the sultan himself, down to the tents of the lowest ranking soldiers. The sultan’s tent complex, known as the Otag-i

leri alınıyordu. Sefer sı­ rasınd a p a b u ç la rın ın , çizm elerinin eskiyeceği ve onanma ihtiyaç duyacağı bile göz önüne alınıp ilg ili esnafın sefere katılm ası sağlanıyordu. İşte, böyle bir planlama içinde çadırlardan oluşan ordu­ gâhlar da ayrı ve etkileyici bir düzen içindeydi. Padişah otağı, yani “Otağ-ı Hüm ayun” sarayda ihti­ yaç duyulan tüm birim lere sahipti. Adalet kulesine benzer bir kule; hazine, kutsal em anetler, divan, halvet, mutfak, kiler, hamam, hela ve hatta ahır ça­ dırları bile vardı. Bütün bu çadırlar, sarayın sur du­ varları ile çevrili oluşu gibi zokak denen bezden bir perde duvarı ile sarılıydı. Böylece padişaha ait çadırlar, aralarında gezinenler, girip çıkanlar göz­ lerden saklanmış oluyordu. Bununla birlikte çadır­ lar arasına konan nöbetçilerle güvenlik daha iyi

Hümayun, possessed every facility of his permanent palace back home in the capital. There was a tower of justice, a treasury tent, a tent for the holy relics, a tent for meetings of the Council of State, the sultan's private tent, a kitchen tent, a larder tent, a bath tent, a lavatory tent, and even a stable tent. The entire complex was surrounded by a screen wall made of cloth and known as a zokak, just as Topkapi Palace itself was surrounded by stone walls. The zokak not only provided privacy for the sultan and his household, but made guarding the complex easier. Near the imperial tent complex

sağlanabiliyordu. Otağ-ı hüm ayunun etrafında ise rütbelere göre büyüklüğü değişen dev­ let erkânının çadırları bulunuyordu. En dışta da asker çadırlarının bulunuşu güvenliği daha da artırıyordu.

were the tents of the grand vezir and other high ranking officials, and on the outer periphery the tents of the ordinary soldiers, an arrangement which

En üstte, kahverengi atlas fadır (Topkapi Sarayı Koleksiyonu, 19. yüzyıl sonu); üstte, iki yanında kandilli zokaklar görülen tek direkli sarı atlas çadır (Topkapı Sarayı Koleksiyonu, 19. yüzyıl sonu). / Late 19th century brown satin tent in the Topkapi Palace collection (top); a late 19th century single-column yellow satin tent with zokak screens to either side in the Topkapi Palace collection (above). 32 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


p e n tiu m ® ///

COMPAQ. PRESARIO 17 XL-370 C O M P A Q . Presario

• En in ce ue en h a f if (2.6 k g ) • 14.1” TFT E k ran • M o b ile Intel® P en tiu m ® I I I İşle m c i 65 0 M H z • 128 M B B e lle k • 1 0 GB H a r d d is k • 3D JB L P ro B a s s R e fle x s e s s is t e m i • 1 0 /1 0 0 E th e rn e t / 5 6 k M o d e m • 8xDUD

H E M E N T E S L İM

Size en yakın K.V.K. satış noktasına gelin, 1 aylık Superonllne aboneliği ve T a rg u s çanta hediyenizle birlikte C o m p aq Presario 17 XL-370 bilgisayarınızı alın.

www.kvk.com


En üstte, lacivert çuha üzerine aplike süslemeli, dört direkli bir sayeban (Topkapı Sarayı Koleksiyonu, 19. yüzyıl). Altta, Sigetvar Kuşatması’nda Osmanlı ordugâhını gösteren minyatürden bir ayrıntı (1568-69); yukarıdaki resimde yer alan sayebanın bir 19. yüzyıl örneğini gösteriyor. En altta, III. Mehmed’in, otağında Macarları kabulü (Şehname-i Sultan Mehmed III, 1596). / A 19th century four-column canopy tent with applique decoration on blue broadcloth in the Topkapı Palace collection (above). Detail from a miniature depicting the Ottoman army at the Siege of Sigetvar in 1568-69 (below) showing a canopy tent remarkably similar to the 19th century one shown above. Miniature from the 'Şehname-i Sultan Mehmed III’ depict­ ing a Hungarian delegation being received by Mehmed III in his tent in 1596 (bottom).

ensured maximum security for the encampment. Two sets of imperial tents were taken on campaign, which meant that while the sultan was occupying one complex, the tent pitchers could march on ahead and have the second erected ready for his arrival at the next halting place. This ‘walled’ tent palace was as much a symbol of his power and splendour as the stone palace in the capital, and so large that accord­ ing to Antoine Galland writing in 1673 the sultan's tents were carried on six hundred camels. Miniatures illustrating the festivities held for the cir­ cumcision of the sons of Sultan Ahmed III in 1720 include a detailed picture of the imperial tent com­ plex, and in earlier miniatures illustrating campaigns during the reign of Suleyman the Magnificent in the 16th century we see how the screen wall around the complex was crenellated like a battlement, under-

Seferler için iki takım otağ-ı hümayun hazırlanı­ yordu. Padişah birinde otururken, diğer takım padişahın gideceği yere bir gün öncesinden gön­ deriliyordu. Böylece padişah geldiği zaman ge­ zer sarayını hazır buluyordu. Antoine G alland 1673 yılına ait anılarında, padişahın otağının altı yüze yakın deve tarafından taşındığını yazar. 1720 yılında III. Ahm ed'in şehzadelerinin sünnet düğünü şenliklerini gösteren “Surnam e” m inya­ türlerinde otağ-ı hümayunun bütün bu özellikleri görülebilir. Kanuni devrinin seferlerini canlandı­ ran daha erken tarihli minyatürlerde, otağ-ı hü­ m ayunları çeviren zokakların sur duvarları gibi 34 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


“üoğada kusursuz yaşam” D o ğ a n ın çağrısına kulak verin. Kemerburgaz Göktürk B!LİGh Evleri, güvenli ve eksiksiz bir yaşam sunm ak için : y sizleri bekliyor. ö

n C _ , , 125m etrekareden 275

,

,

m etrekareye kadar

96 dubleks toplam 144 daire Sosyal tesis S por tesisleri Y a/ kış kullanım lı yü zm e havuzu T enis k ortu Koşu ve bisiklet parkurları Kapalı o to p ark Jen eratö r T o p lan tı salonu İdari yönetim kadrosu 2 4 saat korum alı güvenlik sistemi G ü n lü k tem izlik ekibi 2 4 saat h azır ta m ir ekibi

ayJoh Ay-Tek İn ş a a t S a n a y i ve T ic a re t A. Ş . B ü y ü k d e re C a d d e s i 108 E n k a B in a s ı K a t 1 80280 E s e n t e p e - İS T A N B U L T el: 0212 261 6903 - 227 6359- 356 4390, F a k s : 0212 260 7805- 356 4391 S a t ış O fis i: G ö k tü rk / Ay-Tek Ş a n t iy e s i K e m e rb u rg a z T el: 0212 239 9180 w w w . a y te k .c o m a y te k c o n @ s u p e r o n lin e .c o m


dendanlı yapılışı otağ-ı hüm ayunların mimari ile ilişkisini daha açık ortaya koyar. Bu ilişki çadır duvarlarının düzeninde de izlenebilir. Duvarlar bir insan boyu­ nu geçen yükseklikte dikdörtgen pa­ noların yan yana getirilmesi ile oluştu­ ruluyordu. Kumaşın süsleme şemasın­ da sütun deseni işleniyor; sütunları bi­ rer kemer birleştiriyor ve böylece pa­ nolar iki yanında sütunlu bir kem er­ den oluşan birim ler haline geliyordu. Bazı büyük çadırlarda 24 adet pano bulunabiliyordu. Çatılar da çadırın bü­ yüklüğüne göre bir veya fazla sayıda direkle destekleniyordu. Osm anlı hüküm darları çadırlarla ken­ dilerine yalnızca iyi bir sığınak hazırla­ m am ışlar. ayn ı zam anda çad ırların ı süslem elerle birer sanat eseri haline getirmişlerdi. Padişahlar veya onu tem­ sil edenler, çadırları ile çevrelerinde kendi saraylarında yaptıkları etkiyi ay­ nen yaratabilm işlerdir. M inyatürlerde gösterilen kabul sahneleri, ziyafetler ve törenlerdeki görkem li sahne etkisi göz kamaştırıcıdır. Padişahlara ait çadırlar çok süslemeli olarak hazırlanıldı. Çadırlar birer kü­ çük köşk gibi ele alındıklarından du­ varları çin i panolara benzer şekilde süslenirdi. G enellikle çiçekli bir kom­ pozisyonun değişik renkteki kumaşlar-

Üstte, iki direkli, mavi atlas üzerine altın tel işlemeli sayeban (Topkapı Sarayı Koleksiyo­ nu, 19. yüzyıl ortası). Altta solda, Sigetvar Kuşatması’nda Osmanlı ordusuna ait çadırlar arasında otağ-ı hümayun (Nüzhet el Ahbar el Esrar der Sefer-i Sigetvar, 1568-69). Altta sağda, III. Ahmed’i adalet kulesinde, yanında şehzadeleri ile şenlikleri izlerken gösteren minyatür (1720). / A mid-19th century blue satin canopy tent embroidered in gold in the Topkapi Palace collection (above). The imperial tent complex surrounded by Ottoman army tents at the Siege of Sigetvar in 1568-69 from a miniature in ‘Nüzhet el Ahbar el Esrar der Serfer-i Sigetvar’ (below left). Miniature showing Ahmed III and his sons watching festivities from the Tower of Justice in 1720 (below right).

scoring the architectural relationship between the tent and stone palaces. This relationship can also be seen in the decora­ tion of the tent walls, which usually consisted of rows of rectangular panels worked in a design of columns linked by arches, thus creating the effect of arcades around the walls. Some of the tents were enor­ mous, consisting of 24 such panels. Depending on the size, the tent roofs were supported by one or more posts. The exquisite ornamen­ tation both inside and 36 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


S-T Y P E V6 3.0

63,000 U SD ( A n a h t a r Tesl i m)

YENİ BİR STİL, YENİ BİR HEYECAN VE ÇOK ESKİ BİR TUTKU... Büyüleyen hatları, zarif çizgileriyle kesinlikle bir Jaguar. Sanat eseri bir teknoloji ve ateşli bir tutkunun kusursuz bileşimi. Nefesinizi kesecek bu modern klasik, yeni neslin ilk örneği: Yeni Jaguar S-TYPE. Güçlü, heyecanlı ve tutkulu. Her zamanki gibi. THE N E W JAGUAR S-TYPE.

CQ

O R TA KLA R OTOMOTİV T ürkiye G e n e l D istribütö rü

Etiler Showroom : (0212) 2 82 31 0 7 / 2 8 2 31 08 Tarabya Showroom : (0212) 2 62 41 09 Kartal Show room : (0216) 30 6 4 7 30 (4 hat)


la yaratıldığı hu süslemelerde çoğu zam an a p lik e işlem e

out of the tents used by the Ottoman sultans made them imposing dwellings fit for a ruler. On ceremonial occasions tents served to create a splendid the­ atrical setting, as we see vividly

uygulanırdı. Bunun yanında başta sarm a, çin iğnesi, tel kırma ve suzeni gibi pek çok çeşit işleme tekniği de kulla­ nılırdı. Herbiri sanat eseri değerinde olan O sm anlı çad ırları göz önüne getirildiğinde çadırla­ rın O sm anlılar elind e basit bir göçebe kültürü ürünü ol­ maktan çıkıp yüksek bir uy­

portrayed in miniature paintings depicting banquets, audiences and celebrations which took place in the imperial tent com­ plex over the centuries. The imperial tents were richly decorated as if they were pavil­ garlık, im paratorluk yaşam ı ions. and often had designs Kırmızı çuha üzerine İşlemeli iki direkli sayeban (Topkapı seviyesine çıkarılm ış oldukla­ resembling tiled panels, usually Sarayı Koleksiyonu, 19. yüzyıl başı). / An early 19th cen­ rını görmekteyiz. in floral patterns, either in tury two-column canopy tent with embroidery on red Saray koleksiyonundan seçi­ appliqué work using cloth of dif­ broadcloth in the Topkapı Palace collection. len ve daha önce hiç sergi­ ferent colours, or embroidered lenmeyen örneklerle hazırlanan bir sergi, Aygaz'ın in various stitches using silk and metal thread. sponsorluğunda 22 Kasım 2000’de Topkapı Sarayı An exhibition of some of the tents in the Topkapı Müzesi nde açıldı. 23 M ayıs 2001 tarihine kadar Palace collection can be seen until 23 May 2001. Both açık kalacak sergide ve sergi dolayısıyla yayım la­ the exhibition and the book published to accompany it nan kitapta. Anadolu'ya getirdikleri göçebe kültü­ have been sponsored by Aygaz A.Ş. This exhibition is rünü. zaman içinde rafine bir yaşam kültürüne dö­ the chance to see a selection of these remarkable works nüştüren Osm anlıların iç dünyasıyla, yani bu gör­ of art, which have never before been on public display, • kemli Osmanlı çadırlarıyla tanışabilirsiniz. • * Professor Nurhan Atasoy is an art historian and the author of

* P ro f. D r. N u rh a n A ta so y . s a n a t ta rih ç isi.

numerous books.

M in y atü rle r A ygaz ta ra fın d a n y a y ım la n a n "O tağ-ı H ü m a y u n O sm an lı Ç adırları" adlı k ita p ta n alınmıştır.

O ttom an Imperial T ent C om plex published by Aygaz.

M in ia tu re s h a v e b e en r e p r o d u c e d fro m O tağ -ı H ü m a yu n : T h e

38 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Biz kimseye baskı yapmıyoruz...

kağıt hariç. Türkiye'de kıymetli evrak basımını 1941'den bu yana gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz...

-

O

-

ALİ RIZA BAŞKAN

Güzel Sanatlar Matbaası a.ş. Tel: (0 212) 503 58 40 pbx


Soğuk kış günlerinin g el­ m esiyle birlikte pastane ve m u h alleb icilerd e d ond ur­ manın yerini salep (sahlep) aldı. Bacaların d an dum an saçıp, marnları peşine taka­ rak Avnıpa ile Asya yakası arasında gün boyunca me­ kik dokuyan Boğaz vapur­ larında da salep servisi baş­ ladı. Ş ifa lı yab an i o rkid e k ö k le rin d e n e ld e e d ile n aromatik tozla yapılan sıcak bir kış içeceği olan salep, kuvvet verici özelliğinin ya­ nı sıra soğuktan korunmak ve vücut direncini artırmak için de bire bir. Türklerin saleple tanışıklığı çok eski dönem lere uzanı­ yor. 8. yüzyıldan itibaren İslam iyet’in kabulüyle bir­ likte, İslam dininin yasakla­ dığı şarap ve kımız gibi al­ kollü içkilerin yerini boza, şıra ve salep gibi alkolsüz içkiler aldı. Şıra daha çok yaz aylarında tercih edilirken, boza ve sıcak sı­ cak servis edilen salep, kış aylarında içiliyordu. H alk arasında “çayırotu” ,

W i t h the coming of cold winter days, Turkey’s cake and pudding shops begin serving salep in place of ice cream. On the ferryboats which ply their way between the European and Asian shores of Istanbul with smoke trailing from their funnels and chased by flocks of seagulls, many of the passengers order steaming cups of this delicious warming beverage. Salep is made from the powdered root of several species of wild orchid, and is both tasty and nourishing. It keeps the body warm in cold weather and increases resist­ ance against the colds and coughs of winter. The Turks have been drinking salep for many centuries. After they became converted in the 8th century to Islam, a religion which prohibited the consumption of alcoholic drinks like wine and kımız (made from mare’s milk), non-alcoholic beverages like boza (made from maize), şıra (grape juice) and salep took their place. While şıra was the preferred drink of the summer months, boza and hot salep were the drinks of winter. Also known as çayırotu or çemçiçeği, salep is believed to be good for disorders of the intes­ tines, colds and coughs; improve the appetite and increase virility. Ancient folklore relates that it was an ingredient of love potions brewed by witches. In Ottoman times salep was an ingredient of invigorating pastes prepared for the sultans, along with ginger, coriander, senna, black cumin seeds, coconut, aniseed and numerous other herbs and spices. In winter salep prepared as a drink with milk was sold by street ven­ dors, who kept it warm in large copper jugs on a bra­ zier. Their customers would warm themselves by the brazier and drink salep out of large cups without han­ dles. A traditional drink of the Middle East, salep was intro­ duced to Europe, and became popular, particularly in England, where it was sold in salep shops, and served Salep, şifalı yabani orkide köklerinden elde edilen aroma­ tik tozla yapılır. Yabani orkide yumruları Nisan ve Mayıs aylarında çiçeğe durur (üstte). Vücut direncini artıran sa­ lep, tarçınla servis edilir (solda). / Salep is a milk drink made from the aromatic ground root of wild orchids which bloom in April and May (above). Salep, which improves the body's resistance, is sprinkled with cinna­ mon (left).


ŞİFA T IP M E R K E Z İ Ş İF A M E D I C A L Ç E N T E R İZ M İR t 1

^' j

J . •fyiiÇ•»» *x*r j

*•/

Kalbimizin en büyük düşmanı sigaradır. Keyif için içilen sigara ve beslenme konusunda yapılan hatalı davranışlara, bir de Diabet eklendiğinde kalp damarları, fonksiyonunu yapam az hale gelir. r-;• '.

s •’

:

'•

Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Merkezimizde henüz 4 yıldan beri hizmet vermesine rağmen bugüne kadar;

• 9600 hastaya Koroner Anjiografi, • 19 00 hastaya PTCA + Stent,

|£& \

^

• 1 1 0 hastaya Kalıcı Pil Takılması, • 1 7 hastaya Mitral Balon Valvüloplasti, • 3 2 0 0 hastaya Açık Kalp Cerrahisi (By-pass, kapak vs.) • 6 0 0 çocuk hastaya Kalp Kateterizasyonu, • 3 0 0 çocuk hastaya Kalp Ameliyatı, Ayrıca 2 3 0 0 hastaya da periferik anjiografi uygulanmış, bunun dışında çok sayıda hastaya M R Sistemik Anjiografi, MR Kalp Anjiografisi, 3 boyutlu M R Beyin Anjiografisi yapılmıştır. O-

Tem ennim iz, siga ra ve diğer zararlı alışkanlıklardan u z a k d u ra ra k kalp sağlığım ızın korunm asıdır. Ü lk e m iz d e kalp hastalarının sayısının azalm ası, tüm sağlık cam ia m ızın m utluluğu olacaktır.

KANSERİN ERKEN TEŞHİSİNDE EN İLERİ METOT MANYETİK REZONANS KORONER ANJİOGRAFİ POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) iün M A G N E T I C R E S O N A N C E CORONARY AN G IO G R A PH Y

ı The Most Advanced Imaging Technology in eariy Diagnosis and Monıtorıng of Cancer PET daha

ile

her

çeşit

ka nse r

başlangıç safhasında

h ü cre se l

bazda

tesbit

edilebilmektedir. Ayrıca bazı kalp ve beyin hastalıklarının teşhisinde üstünlük sağlayan bir yöntemdir.

M ajgetJkjsfiotıntfeııoıi ı i t t u l c m c m utat

K albin ve D am arların İlaçsız, Katetersiz, X ışını A lm a d a n G örü ntülen m e si

İZ M İR Ş İF A T IP M E R K E Z İ, ve M A Y O C L IN IC arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, ülkemizde yapılamayan biyokimya, mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve patoloji tetkikleri; araştırmaya yönelik numuneler, A B D ' nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan M A Y O C L IN IC ' e gönderilmektedir.

Fevzipaşa Bulvarı No: 172/ 2 Basm ane - İZM İR • Tel : 90.232.446 08 80 (20 hat)-446 37 38 (5 hat) Fax : 90.232.446 07 70-71 • http: //www.sifatip.com.tr • E-mail : sifa@sifatip.com.tr


“çem çiçeği” olarak da bilinen salebin soğuk algınlı­ ğına, öksürüğe, bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldi­ ğine inanılır, iştah açıcı olarak da kullanılan, hatta kuvvet verici olduğu söylenen salebin eski dönem­ lerde cadıların, sevgilileri bağlamak için hazırladık­ ları aşk iksirine ilave edildiği de anlatılır. Osmanlı İmparatorluğu Dönem i’nde padişahlar için hazırla­ nan kuvvet macunlarına zencefil, kişniş, sinameki, çörekotu, hindistan cevizi, anason gibi birçok şifalı bitkinin yanı sıra salep de eklenirdi. Y in e o dö­ nemde kışın sokaklarda güğüm lerle salep satılır, halk bu sütlü içeceği şifa niyetine içerdi. Salep gü­ ğümü maltızın üzerine oturtulur, müşteriler maltı­ zın etrafında hem ısınır, hem de salep içerlerdi. Sa­ lep içmek için büyük ve kulpsuz porselen fincanlar kullanılırdı. Tarihçilere göre, Ortadoğu’ya özgü bir içecek olan salep, kahvenin yaygınlaşmasından ön­ ce Avrupa’da, özellikle de İngiltere’de “salep dük­ kânlarınd a satılır, tereyağlı ekm ekle birlikte servis yapılırdı. Ancak, kahvenin yaygınlaşmasıyla bu ge­ lenek zamanla yok oldu. Salep içeceğinin ana maddesi olan aromatik toz, bir çeşit yabani orkide olan salep bitkisinin kökle­ rinden elde ed iliyor. Bu orkideler, orm anlık ve dağlık arazilerde, daha çok da kireçli topraklarda yetişiyor. Orm anlık bölgelerde yetişen yabani orki­ denin yumrusu daha iri, çayırlık alanlarda yetişenlerinki ise daha ufak olur. 1000 ila 1100 metre yük­ sekliğindeki yaylalarda bulunan yabani orkidenin kokusu ve katılık verme oranı daha yüksektir. Bu bitkilerin toprak altında iki yumrusu vardır. Bunlar­ dan biri ana yum aıdur ve o yılın gövdesini verir, diğeri ise genç yum rudur. Anadolu’da daha çok “Orchis” ve “Ophrys” türlerine rastlanır. Yabani or­ kide özellikle Kahram anm araş, Adıyam an, Bitlis

Osmanlı imparatorluğu Dönemi’nde kışın sokaklarda güğümlerle salep satılırdı. Üstte, J. B. Hilair’den İstanbullu bir salepçiyi betimleyen gra­ vür (18. yy). / During Ottoman times salep was sold by street vendors in the winter months. An 18th century engraving of an Istanbul salep seller by J. B. Hilair (above).

with bread and butter. Gradually, however, as coffee drinking became widespread, its use in Europe died out. The largest tubers are gathered from orchids growing in forested mountain­ ous regions, while those growing in meadows and high pastures are smaller. They grow best in soil with a high lime content, and those with the finest aroma and richest in starch are found at alti­ tudes of 1000 to I 100 metres. In Anatolia most orchid species belong to the genera Orchis and Ophrys. W ild orchids are most abundant in the provinces of Kahramanmaraş, Adıyaman, Bitlis, and the Black Sea provinces, par­ ticularly Kastamonu. They flower in April and May, and then seed. Some of the flowers are scentless, while others pro­ duce a sweet scent that is strongest in the evening, and their colours vary from white to various tones of purple. The orchid tubers are gathered while 44

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


İş hayatının ilk 5'ine %30 indirim! ■

-İş ArkadaşlarımŞ ir k e t in iz in 3 -9 a r a s ı T u r k c e ll a b o n e liğ i v a r s a , h e r a b o n e lik için 5 a y rı k iş iy i se ç in , - İ ş A r k a d a ş la r ı m h iz m e tiy le % 30 in d ir im li k o n u ş u n !

T u r k c e ll'in - İ ş A r k a d a ş la r ı m - h iz m e ti, ş ir k e t in iz in G S M f a t u r a la r ın ı in d ir im li h a le g e t ir e n b ir a b o n e lik s is t e m i. Bu ab on elikte , şirk e tin iz e ait h e r cep tele fo n u için d ile d iğ in iz 5 n u m a ra y ı s e ç e r ve o n u m a r a la rla % 3 0 in d irim li k o n u ş u r su n u z . A yrıca, bu 5 n u m a ra n ın d ışın d a y a p a c a ğ ın ız tüm g ö r ü ş m e le r i de, avantajlı fiya tla rla y a p a b ilirsin iz . - İş A r k a d a ş la r ım - h izm e tin d e n y a r a r la n m a k için, ş irk e tin iz e ait cep te le fo n la rın ın T u rk c e ll hatlı o lm a sı yeterli. E ğ e r şirk e tin iz in T u rk c e ll a b o n e lik s a y ıs ı ye terli d e ğ ilse , ’ T u rk c e ll S ü p e r İk ili K a m p a n y a s ı'n d a n y a ra rla n a ra k , a b o n e lik sa yın ız ı avantajlı bir şe k ild e a rtıra b ilirsin iz . S im d i, hiç z a m a n kayb e tm e d e n C o r b u s s 'u arayın, ş irk e tin iz in telefon fa tu ra la rın ı bir an ö n ce azaltın.

^

* Turkcell Süper İkili Kampanya: Turkcell hatlı bir cep telefonu alana, ikinci Turkcell hatlı telefon bedava. [Kampanya 31/12/2000 tarihine kadar gecerlidir.l

M

T U R K C ELL 1 0 2 1 2 )3 1 3 0 3131

Ç ü n k ü ile tiş im ç o k şey i d e ğ iş t ir ir w w w .co rb u ss.co m .trl


the plant is in flower. Each orchid has two tubers, one the main tuber from which the flower springs, and the other its younger off­ shoot. Only the young tuber is harvested, leaving the main tuber untouched. The creamcoloured tubers are either egg-shaped or forked. They are washed and then tossed into boiling milk or w ater for a short while to remove the bitter flavour and make them easier to dry. They are then dried either in the openair or in ovens to speed up the process. After drying they may be stored whole or ground. The principal substances contained in salep vary according to the time of harvesting, but basically consist of mucilage, starch, sugar and nitrates. The colour is generally creamy. Salep is the traditional thickening ingredient in Turkish ice cream, and the substance that lends the characteristic glutinous texture as well as subtle flavour. It is also used mixed with sugar and milk to make the hot drink known as salep, which is sen/ed sprinkled with cinnamon. Salep is the most popular hot drink at ski resorts like

dolaylarında ve başta Kastamonu ol­ mak üzere Karadeniz yöresinde yeti­ şir. Nisan ve Mayıs aylarında yumru­ lar çiçeğe durur ve daha sonra to­ hum döker. B ir kısmı kokusuz, di­ ğerleri ise özellikle akşam saatlerin­ de şekerli, tatlı bir koku salan çiçek­ lerin rengi beyazdan morun çeşitli tonlarına kadar değişir. Bitki çiçek­ teyken, toprak altındaki yum ruları toplanır. Yalnız genç yum ru alınır, ana yum ruya dokunulm az. Krem renkteki yumrular, yumurta şeklinde ya da çatalsıdır. Toplanan yum rular suyla tem izlenir, acılığ ının gitmesi ve daha kolay kuruması için kısa bir süre kaynayan süte ya da suya atıla­ rak terbiye edilir. Çabuk kurumaları isteniyorsa fırınlanır ya da açık ha­ vada kurum aya bırakılır. Yum rular ileride kullanılm ak üzere kuru halde sa k la n a b ile ce ğ i g ib i d eğirm ende öğütülm üş hald e de k o ru n ab ilir.

Tarihçilere göre Ortadoğu’ya özgü bir içecek olan salebi içmek için Osmanlılar büyük ve kulpsuz fincanlar kullanırlardı. Günümüzde de salep içmek için porselen fincanlar tercih edi­ liyor (en üstte solda). Sokakta salep satma geleneği de halen devam ediyor (üstte). / İn Ottoman times this traditional beverage of the Middle East was drunk in large cups without handles. Today porcelain cups are used (top left). Salep is still sometimes sold in the streets today (above). 46 S K Y L IF E

OCAK

--J **

JA N U A R Y 2001


T o p lan m a d ö n em in e göre saleb in içerd iğ i etkin maddeler de de­ ğişir. Bileşim inde ağır­ lıklı olarak musilaj, ni­ şasta, şeker ve azotlu m ad d eler o lan salep tozu da genelde kremsi bir renktedir. G eleneksel Türk don­ durm asında katılık ve esneklik verm esi için kullanılan salep, don­ durmaya kendine özgü bir tat katar. Ancak sa­ lep daha çok kış ayla­ rınd a m u h a lle b ici ya da pastanelerde satılan sıcak kış içeceği olarak b ilin ir. Bu içecek süt, İstanbul’da Boğaz manzaralı vapurlarda salep içmenin keyfi başka (üstte). Soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi şeker ve salep tozunun gelen salep, soğuk kış günlerinin gözde içeceği (altta). / In winter it is a pleasure to drink salep on Istanbul’s ferryboats as you watch the Bosphorus go past (above). Salep prevents the colds and coughs of the cold winter birlikte kaynatılm asın­ season (below). dan elde ed ilir ve ge­ nelde tarçınla b irlikte Uludag and Kartalkaya, and is sold by street vendors sıcak olarak fincanda servis edilir. Uludağ, Kartaloutside football stadiums. W h e n Ramazan falls in winter, kaya gibi kayak merkezlerinde de salep, en fazla as it does this year, salep even appears on the dinner tüketilen sıcak içeceklerin başında gelir. Maç za­ menus of elegant restaurants and luxury hotels. manlarında da stadyumların önünde salep satıldığı­ Salep is expensive, so what is sold as salep may often be na rastlanır. M üslüm anların tan vaktinden akşam m ade w ith m ore cornstarch than the real thing. karanlığına kadar oruç tuttuğu Ramazan ayı bu yıl Therefore, if you do not want to be disappointed, it is kışa rastladığından salep, son dönemde şık resto­ ran ve otellerin iftar mönülerine de girdi. Salep, pahalı bir baharat olduğundan, tadı ve kıva­ mı iyi ayarlanmış salep bulabilmek o kadar kolay değil. H ayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız, siz siz olun, sokakta ve bilm ediğiniz yerlerde satılan

better not to drink salep sold in the street. Places to be recommended include the pudding shops of Beyoglu and along the Bosphorus which are famous for their salep. Even better make it yourself at home, which will save you from going out in cold weather. Salep is simple


Salep için gerekli malzemeler: 4 fincan süt 1 fincan toz şeker 1 tatlı kaşığı salep

Hazırlanışi: Küçük bir süt tenceresinin içinde şekeri ve sale­ bi karıştırın. Soğuk sütü yavaş yavaş ilave eder­ ken, bir kaşıkla karıştırm ayı ihmal etmeyin. Son­ ra tencereyi ateşin üzerine koyun ve kaynam a­ ya başlayıncaya kadar karıştırm ayı sürdürün. 2-3 dakika kaynatın. Salebin kıvam ı yoğun olanı makbuldür. Sıcak sıcak fincanlara koyup, üzeri­ ne tarçın serperek servis yapın. Eğer istediğiniz kıvam ı yakalayam adıysanız, çok az miktarda ni­

Süt, şeker ve salep tozunun kaynatılmasıyla yapılan salebi isterseniz evinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Dondurmalı salebin tadı ise bir başka güzel (altta). / Ground salep is boiled with milk and sugar, and is a simple drink to make at home. Salep with ice cream is delicious (below).

şasta ilave ederek yoğunlaştırabilirsiniz. salebe rağbet etmeyin. Salep deyince akla hemen Beyoğlu’nda ve Boğaz’da Salebiyle meşhur muhal­ lebiciler gelir. Ancak güzel bir salep içm enin başka b ir yolu daha var. Kendiniz evde yapabilirsiniz. So­ ğuk havada canınız dı­ şarı çıkm ak istem i­ yor, b ir yandan

T y

In g re d ie n ts fo r m a k in g salep: 4 cups milk I cup sugar I teaspoon salep M eth o d : Mix the sugar and salep in a small pan. Gradually stir in the cold milk. Then place the pan over a medium heat and continue to stir until the mixture boils. Simmer for 2-3 minutes, then pour into cups, and sprinkle with cinnamon. If you like your salep even thicker you can also add a little cornstarch.

da içinizi ısıta­ cak sıcak b ir şey içm ek is­ tiyorsanız, ev­ de kendi saleb in izi kendiniz k a yn a tın . B u n e ­

denle kış aylarında evde salep bulundurmakta fayda var. Salep tozunu Mısır Çarşısı'ndan veya diğer aktarlardan temin edebilir, kavanozda saklayabilirsiniz. Süt, şeker ve salebi karıştırıp kaynatarak, hem tadı, hem kıvam ı damak tadınıza uygun bir salep yapabilirsiniz. Şim diden afiyet olsun! •

to prepare. You can buy salep powder from the Mısır Çarşısı (Egyptian Market) in Istanbul, or from other spice shops, and it will keep in a glass jar indefinitely. Just boil up with milk and sugar for a delicious health giving cup of salep. •

* N ilg tin T e k fid a n , g a z e te c i.

* Nilgün Tekfidan is a journalist.

48 S K Y L IF E

OCAK

JA N U AR Y 2001


Bu A killi G ö k d e l e n

M

e t r o c it y

M

i l l e n n i u m ...

G a r a n t í B e l g e l İ H i-Te c h D a í r e l e r

6000 M

121-30 2 metrekare arasında 6 farklı daire tipi.

Dinlenme, gezinti ve jogging için özel parkurlu bahçe.

Karbon-polen filtreli havalandırma. UV filtreli ve açılabilir pencereler. Home theatre altyapısı.

etrekare

Y e ş îl A lan

Dijital televizyon bağlantısı, internet ve data hattı. Dairelerde 24 saat jeneratör hizmeti. Teknolojinin tüm yenilikleri, tüm konforu.

S A Ğ L IK H İZ M E T İ

Y ü z m e Hav u z u

Doktor ve acil durumlar için sesli bağlantı

Yazın ¿Çık, kışın kapalı ve ısıtmalı havuz,

24 saat doktor ve ambulans.

Asansörle havuza doğrudan ulaşım.

Aile hekimliği hizmeti.

Teñís K o r t u

tm

Açık ve kapalı tenis kortlq/j^

Oünyanın ert^yiTnarltalarııiı rahatlıkla ^ bulafojlecfcğinizVıağazalar. \ ^

Süpermarket^ PT^ Kyru temizleme. Fclst food

V fcN \ \ VN

A '•

Evet; akıllı bir gökdelende, akıllı bir dairede yaşamak... Bu, kendiniz ve aileniz için bugüne kadar verdiğiniz en akıllıca karar olacak. Gelin, Metrocity Millennium’daki dairenizi bir ziyaret edin; anlattığımız her şeyi yerinde görün. Uzun vadeli konut kredileriyle cazip ödeme imkânları. Randevu için: BtiyUkdere Caddesi No: 171 Levent 80620 İstanbul Tel: (0212) 282 49 63 (4 hat) Faks: (0212) 282 49 67


Ko n s e r

G Ü V E N L İK ANSI, ACI 318 ve UBC 1995 deprem standartlarındaki taşıyıcı sistem çözümü. Deprem sensörlü asansör. Yangın uyarı, müdahale ve tahliye sistemleri.

ve

Sİn e m a S alonlari

150 kişilik konser ve konferans salonu. DTS Surround sistemli 5 ayrı sinema salonu.

Bina güvenlik birimine sesli ve görüntülü bağlantı.

24 saat kameralı ve kartlı izleme.

M

M E T E O R O L O jİ İS T A S Y O N U Hava durumu ile ilgili tüm verileri, dairenizde sadece bir düğmeye basarak okuyabileceğiniz ekran.

S

por

etro

İs t a s y o n u

Alışveriş merkezinden Levent Metro İstasyonu’na doğrudan bağlantı.

S alonu

^

Fitness salonu. Solarium.

Otopark

2300 araç kapasiteli otopark alanı

Sauna. Buhar odası.

TROCİTY w w w . y u k s e l - y a p i . c o m . t r Metrocity Mitlennium bir

^4YÜKSEL YAPI YATlRI^Aj.

yatırımıdır.


ÍÍ.JfrV ;

w

m

m


O n e spring morning I watched a stork which had built its nest on the dome of the mosque in the village of kubbesine yuva yapan leyleği seyrediyorum. KımılYesemek. It sat patiently on its egg, quite motionless. damaksızın, sabırla yum urtasının üzerinde oturu­ The fields w ere carpeted with purple mountain yor. T arlalar mor dağ süm bülleriyle kaplanm ış, hyacinths, and from far off could be heard the buzzing uzaklardan arıların vızıltıları geliyor. M avi önlüklü of bees. Children in blue tunics were making their way ilkokul öğrencileri okula gidiyorlar ve Tahtaköprii to school, and a flock of pelicans descended wearily Barajı'nın sularına yorgun bir pelikan sürüsü ini­ onto the waters of Tahtakopru Dam. The familiar song yor. Uyanan doğa, o bildik şarkısını yeniden söylü­ of nature awakening was all around me. Turning my yor. Köye sırtımı dönüp küçük bir dereyi geçiyo­ back on the village I crossed a stream, and came to a rum. Başım ı kaldırdığımda bir başka eşsiz görüntü sight that stopped me gözbebeğime düşü­ in my tracks; a field of yor: Karatepe sırtı­ sculpture. This was nın yam acında bir the largest sculpture heykel tarlası; baş­ workshop of the ka bir deyişle, Eski ancient N ear East, Yakın Doğu’nun en and its silent witness­ büyük heykel atöl­ es of history yesi... Tarihin sus­ remained, some half kun tanıkları, yarım finished, some stand­ b ıra k ılm ış h a ld e, ing and others lying kim i ayakta, kim i on their sides, watch­ yan yatm ış bana ing me. Was this the bakıyorlar. 1890'da way they had looked buranın kâşifi sayı­ at Felix von Luschan, lan Felix von Luscwho had first come han’a da böyle mi upon the site in baktılar acaba? Pe­ Bazalt taş ocağında kesilip hazırlanmış, ama heykele dönüştürülememiş taşları bugün 1890? And with what ki, onları orada bı­ de görmek mümkün (en üstte). / In the ancient Hittite quarry it is still possible to emotions had the rakıp sırra kadem see blocks of basalt that were cut but never carved into statues or reliefs (top).

Bir ilkbahar sabahı, Yesem ek köyünde cam inin

54 S K Y L IF E

OCAK

— j> -

JAN U AR Y 2001


Akffiin Akova / Print Photohank Turkey

Tahtaköprü Barajı’nın kıyısındaki Yesemek’e gelen pelikan kolonileri, iner inmez balıkları mideye indiriyorlar; sonra da sıra yorgunluk atmaya geliyor (en üstte). Heykel tarlasına bakan tepelerde sonbaharda biberler kurutulmaya bırakılıyor (üstte). / Flocks of pelicans arriving at Yesemek on the shore of Tahtaköprü Dam satisfy their hunger with fish the moment they land on the water and then rest after their long flight (top). In autumn peppers harvested from the fields above the stone quarry with its abandoned sculpture are laid out in the sun to dry (above).

basan ve gizleri hâlâ çözülemeyen Hitit taş ustaları, ayrılırken yarım kalmış aslanlarına son kez hangi duygularla baktılar? Tarihin en çekici yanı, böyle çözülmesi zor som larla bizi olmadık düşlere sürük­ lemesi değil mi? Ama şimdi, biz o düşlere dalm aya­ lım ve Yesem ek’le ilgili gerçekleri şöyle bir gözden

Hittite sculptors looked at the half-finished lions as they departed, leaving behind them a mystery which still puz­ zles historians? Perhaps this is history’s most fascinating aspect; the way in which it poses questions with elusive answers, drawing us into speculative dreams. But instead of pursuing those dreams, let us look at what is known 55

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Akgürı Akova / Print Photobank Turkey

Yesemek'te çok sayıda sfenks var. İşçiliği bitirilmemiş taslaklar halinde, kimi devrilmiş, kimi ayakta var olmayı sürdürüyorlar (solda ve altta). Bu sfenkslerden biri de Gaziantep Müzesi’nde (üstte). / There are many sphinxes among the Hittite sculpture at Yesemek, some standing, some lying on their side, and others unfinished (left and below). One of the sphinxes is now in Gaziantep Museum (above).

geçirelim. Yesem ek, Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı bir köy. II merkezine 113 kilom etre uzaklıkta. Yese­ mek heykel atölyesi ve taş ocağı, 300 x 400 metre ölçülerinde. Buradaki ilk sistemli kazılar, 1958-61 yılları arasında Prof. Dr. Bahadır Alkım başkanlı­ ğındaki bir ekip tarafından yapılm ış. Araştırma so­ nuçlarına göre, ocak ve atölye bölgenin Hitit hâki­

for certain about Yesemek Yesemek is a village in the province of Gaziantep in southwest Turkey, I 13 kilometres west of the city of Gaziantep. The ancient Yesemek sculpture workshop and stone quarry cover an area of 300 x 400 metres. The first systematic excavations here were carried out between 1958 and 1961 by Professor Dr. Bahadır Alkım, and the findings showed that both quarry and workshop w ere originally established at a time when the region was under Hittite rule, probably during the reign of Suppilluma I ( 13751335 BC ). The volcanic basalt quarried here is mauvish grey in colour. Over 300 finished and unfinished stat­ ues have been discovered. As the Phrygians advanced eastwards through Anatolia in the 8th century BC, con­ quering the Hittite cities one by one, the Hittites estab­ lished feudal kingdoms in southeast Anatolia, and under one of these, the Sam’al kingdom, the quarry

m iyetine girdiği dönem de açılmış. Açılış tarihinin İm ­ parator I. Suppillum a za­ m anında, M Ö 1375-1335 arasında olduğu sanılıyor. Yesem ek taş ocağından çı­ k arılan m alzem e, bazalt. Bu vo lk an ik taş, m enek­ şemsi koyu gri renkte. Ka­ zılarda, H urri taş ustaları­ nın yaptığı 300’iin üzerin­ de heykel ve heykel tasla­ ğı saptanmış ya da ortaya çıkarılmış. M Ö 8. yüzyılda Friglerin kentlerini birer bi­ rer ele g eçirm esiyle geri çekilm eye başlayan Hititle r, G ü n eyd o ğ u A n a d o ­ lu ’da feodal krallıklar kur56 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Macera ve heyecan sporda kalsın

Rem zi Özgüven... 37. İşadamı... M ace ralı sp o rlard a n h o şlan an am a birikim lerini d e ğerlen d irirken m aceraya atılm a yan bir yatırım cı

V

Siz güvenli yatırım lar yapın! Yatırım dünyasında çeyrek asrı, müşterilerimizin güvenini kazanarak, onlara güvenli ve yüksek kazanç sunarak geride bıraktık. Konforlu seans odalarımız, Interaktif Telefon Sistemimiz, internet Şubemiz, Hızlı İşlem Servisimiz, deneyimli uzmanlarımız... Hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili, repo, yatırım fonları, halka arz ve tüm sermaye piyasası işlemleri... Güçlü ortaklık yapısı, istikrarlı yönetim, sürekli gelişim... Her şey; yatırım dünyasının başköşesindeki binlerce müşterimizin güvenine yaraşır hizmetler sunabilmek için!

Yatırım Finansman Değerler n

B ir T Ü R K İ Y E ^ B A N K A S I g ru b u k u r u lu ş u d u r .^ ^ y .

i c e

y ı l l a r a


m u şlar. B u n la rd a n b iri olan Sam ’al K rallığ ı, taş ocağını yeniden işler du­ ruma getirmiş. Bu krallık da Asurlular tarafından y ı­ kılınca, Yesem ek’te çekiç ve balyoz sesleri kesilmiş. Kim i tarihçiler, taş ustala­ rını Asurluların sürüp gö­ tü rd ü k le rin i ve k en d i anıtlarının yapım ında kul­ landıklarını iddia ediyor­ lar. Peki, Asurlular bu de­ ğerli ustaları birer köle gi­ bi mi çalıştırdılar? Gerçek­ ten de öyleyse, bir sanatçı için ne büyük trajedi! H eykel atölyesinde, otlar üzerinde bir yürüyüş yap­ tığ ın ız d a , y a p ıtla rın sfenksler, kapı aslanları, dağ tanrısı kabartm aları ve m im ari p a rça la rd a n

and workshop went into pro­ duction again. However, when this kingdom was destroyed by the Assyrians, the sound of hammers and chisels fell silent once again. Some historians believe that the stone masons were probably carried off by the Assyrians to work on their own monuments, perhaps as slaves. W h a t a tragic fate for these craftsmen!

o lu ştu ğ u n u g ö rü yo rs u ­ nuz. Sfenksler kadın baş­ lı, aslan gövdeli yaratık­ lar. Alacahöyük ve Hattuşaş’da olduğu gibi şehir kapılarında koruyucu ola­ rak yer almışlar. Bugüne

Akgün Akova / Print Photobank Turkey

kadar işçiliği bitirilmiş bir tek sfenks bulunmuş. Kapı aslanları da, sfenks­ ler gibi şehirleri çevrele­ yen surların kapılarım ko­ ruyorlar. B u n ların en il­ ginçleri, Eski Yakın Doğu sanatında az rastlanan ka­ natlı kapı aslanları. Kanat­ ların cepheden tasvir edi-

Kapı aslanları yarım kalmış olarak Karatepe sırtına dağılmış­ lar (en üstte), ince işçiliği de bitirilmiş bir aslan Gaziantep Müzesi’nin bahçesinde sergileniyor (üstte). Taş ocağından kar­ şı tepelere baktığınızda, bazen beklenmedik bir yolcunun at­ la geçtiğini görüyorsunuz (altta). / Half-finished lions made to stand at the gates of Hittite cities'are scattered over the slopes of Karatepe (top). A completed statue of a lion stands in the grounds of Gaziantep Museum (above). Sometimes as you look across to the hills from the quarry you see a lone horseman (below).

As you wander through the grassy site you come across sphinxes and lions made to stand at the gates of Hittite cities, as they did in Alacahôyük and Hattusas, reliefs depicting the mountain god, and carved stones for buildings. The sphinx­ es have women's heads and lion


Product name : l/X Design by

F ritz F r e n k le r & A n e tte P o n h o lz e r

The main task of furniture design is not to invent new furnitures as tables, cabinets or sideboards, but to design them in a good and suitable manner,

4-1多 k

I

V

wwwnurimnnm______

nurus

B r in g t h e F u t u r e to Y o u r O f f ic e

Factory - Headquarters: Tel: 0312-844 00 40 (Pbx) Fax: 0312-844 00 50-51 e-mail: nurus@nurus.com.tr istanbul Sales Office: Tel: 0212-213 08 66 (Pbx) Fax : 0212-213 08 69 e-mail: istnurus@nurus.com.tr Ankara Sales Office: Tel: 0312-447 62 32 (Pbx) Fax : 0312-446 27 58 e-m ail:g op n u ru s@ nu rus.com .tr Num ar: Tel: 0216-467 46 76-77-78 Fax : 0216-467 46 79 e-mail: n u m aro fis@ n u ru s.co m .tr N u ru s M iddle East Office: Tel: (971) 50-657 30 23 Fax :(971) 6538 48 85


bodies. Just one completed sphinx has so far been discovered

lişi, onları benzersiz kılıyor. Yesem ek, Lu Hartagga adlı ayı adamı da karşınıza çıkartı­ yor. Ayı kafalı, insan gövdeli bu yaratığın kö­ keninde, dini törenlerde H itit tapm ak me­ murlarının çeşitli hayvan maskeleri takmaları

at Yesemek. The most remarkable of the lions are winged, a feature rarely encountered in the art of the ancient N ear East. Even rarer is the fact that the wings are depicted frontal­ ly. Another statue belongs to the strange bear man called Lu Hartagga, whose bear's head and human body derives from the custom of Hittite temple officials wearing masks repre­ senting various animals at religious ceremonies. Archaeolo­ gists think that this statue may have been commissioned. Examination of the Yesemek sculptures reveals three stages in their production. In the first the forms w ere roughly shaped, in the second detailed carving and polishing of some parts was carried out, and in the third fine polishing made the sculptures read/ for delivery. As you look at each unfinished piece of sculpture, it is interesting to see at which stage they were abandoned. The carving of final details was not done here, but at the places for which they were intended. How these blocks of stone, some weighing several tons, were car­ ried over long distances can only be conjectured, and is one of the puzzles which for the moment only imagination can provide an answer to. Many more questions of this kind came to my mind as I wan­ dered through Yesemek. In the distant past the Amanus forests of cedar and oak covered the hills here, and it may be

yatıyor. Kazıbilim ciler, bu yaratığın ısmarla­ ma bir iş olabileceğini de düşünüyorlar. Yesem ek heykellerinde üç işçilik evresi gör­ mek mümkün. Birinci evrede taslakların ka­ baca biçim lendirilm esi, İkincisinde yer yer perdahlama yapılarak bazı ayrıntıların işlen­ mesi, son evrede de ince perdahla birlikte heykel taslaklarının nakledilecek duruma ge­ tirilmesi söz konusu. B ir heykelin hangi ev­ relerden geçerek şekillendiğini görm ek il­ ginç. H eykellerin ince ve son işçilikleri ise, gönderildiği yerde yapılıyorm uş. Bu tonlarca ağırlıktaki taş bloklar kim bilir nerelere, ne şartlarda yolculuklar yaptılar? Yesem ek’te dolaşırken, aklıma sorular, soru­ lar, soaılar geliyor. Çoğunun yanıtı yeraltın­ da gizli. Her biri 500-8000 kilo arasında deği­ şen ağırlıktaki bu taş bloklar nasıl çevrilip kaldırıldı sorusuna yanıtı, o zamanlar birer sedir ve meşe deryası olan Amanus Ormanları’nın ağaçları verebilir ancak. Yapılan ah­ şap m anivelalar insan gücüyle desteklenince, taşlar yerlerinden oynatılabilm iş ama, nasıl taşındıklarına ilişkin en küçük bir ipucu bu­ lunam am ış Yesem ek’te. Felix von Luschan ve arkadaşlarının buldukları Hadad heykeli­ ni, G erçin’den Z incirli’ye seksen kişiyle nak­ lettiklerini ve mesafenin yalnızca yedi kilo­ metre olduğunu düşünürsek, bu işin ne denli

Dağ tanrıları, silindirik başlıklı ve eller göğsün üzerinde birleşik olarak kazın­ mışlar. Yesemek’te çok sayıda dağ tanrısı taslağının oluşu, belki de bunların sipariş eserler olmasından ve Hitit Devleti yıkılınca yerlerine ulaştırılmadan burada kalmasındandır (üstte). / Mountain gods depicted with cylindrical headdresses and their hands held on their breast are numerous. Evidently the Hittite stone masons of Yesemek were often commissioned to produce mountain gods, and the Hittite state collapsed before many could be sent to their destination (above). that tree trunks w ere used to turn and lift the blocks of stone, weighing from 500 kilograms to eight tons. W ooden levers and human muscle power could have moved them, but when it came to the question of transporting them, no satisfactory clues have as yet been found. However, we get some idea of the immensity of the task when we learn that in 60

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Yesemek’teki heykellerin ağırlığı yarım tonla sekiz ton arasında değişiyor (üstte). Hititlerin, Lu Hartagga adını taktıkları ayı kafalı, insan gövdeli yara­ tık taşa kazınmış (altta). / The statues of Yesemek weigh anything from half a ton to eight tons (above). A Hittite relief of Lu Hartagga, a creature with a bear’s head and human body (below).

güç olduğunu anlamak kolayla­

the 19th century it took eighty peo­

şıyor. A ylar sonra, kafamdaki sorulara y a n ıtla r aram ak için yen id en Yesem ek’e gittiğim de, kurutul­ mak için yerlere serilen biberle­ rin kırm ızılığıyla karşılaşıyorum. Aslan heykellerinden birine sır­ tımı dayıyorum ve güneşin dün­ yan ın günlüğüne yazdığı son ışık dem etlerini izliyorum . T e­ peler kızıl, mor, turuncu renkle­ rin eşliğinde yitip gidiyor. Biber toplamaya gelen işçilerin çadır­ larında lambalar bir bir yanıyor, ateşler canlanıyor, yufkalar saca yayılıyor. Çıt çıt yanan yıldızla­ rın altında, aslanların soluk al­ m aya b aşlad ığ ını duyuyorum . Onlar, tarihin karanlıklarına gö­ mülen gecelerde, kendilerini yaratan H ititli taş us­ talarını anımsayıp iç çekiyorlar. Belki de, geri dö­ nüp ken d ilerin i tam am lam alarını b ekliyo rlard ır, kim bilir... •

ple to move the Hadad statue just seven kilometres from Gerfin, where Felix von Luschan and his compan­ ions had discovered it, to Zincirli. W h e n several months later I w ent back to Y e se m e k to

red peppers laid out in the sun to dry. I leant back against one o f the stone lions and watched as the last rays of sunlight lit up the landscape. The hills faded away in a blaze of red, purple and orange. O n e by one lamps came on in the tents o f the seasonal workers who had come to harvest the peppers, fires w ere lit, and sheets of unleavened bread were spread o v e r griddles. As the stars cam e on in th e darkened sky I seemed to hear the lions breathe sighs of longing for the Hittite stone masons who had created them back in the mysterious depths of history, perhaps hoping they will return to finish carving them. * Akgün A kova is an author.

* A k g ü n A k o v a , y a z a r. 61 S K Y L IF E

seek new

answers, the ground was bright with

O C A K —J^-


frrm mr.nnnnn /w m i a m i i j

, arar*«*: 33

İstan b u l'd a, özellikle sur içi İstanbul’unda, yakın zamana kadar hiçbir mahalle yoktu ki, çeşmesi ol­ masın! Sur dışındakileri ve de Boğaz köylerindekileri de dahil ederseniz, irili ufaklı bu çeşmelerin sa­ yısı yüzlerceyi bulurdu. Eskiden bu çeşmelerin lü­ lesinden su, başından da semt halkı hiç eksik ol­ mazdı. Musluğunu çevirdiniz mi, akan su semtine

U n til the recent past no neighbourhood of Istanbul was without its fountains, and if the districts outside the city walls and the villages along the Bosphorus are included these numbered many hundreds. Here local people obtained their drinking water, so at all times of day groups o f people w ere to be seen waiting their turn. The city had several w ater systems, the largest

göre değişirse de genellikle hep Kırkçeşm e suyuy­ du. B ir yere su getirmek, çeşme yaptırmak, sevap­ ların en büyüklerinden sayılırdı. Akıtılan su hayrat olduğundan, kullanılan su için asla para alınmazdı. Çeşme başları her zaman hareketliy­ di. Semt camisi ka­ dar, m a h a lle n in

being the Kırkçeşme or Forty Fountains. Piping water from springs and constructing fountains were regarded as among the most honourable acts of charity, and no charge was made for using the water. Since, like the mosque and coffee house,

places for local peo­

kah vesi k ad ar ö n em li b ir iş le v i vardı o çeşme baş­ la rın ın ... E n son haberler hep bura­ da ağızdan kulağa fısıld an ır; g ençler

ple, they played an important social role. Here news and gos­ sip were exchanged, and

flirtations

between young peo­ ple to o k ro o t and

arasındaki ilk ya­ k ın la şm a la r y in e burad a filiz le n ir, burada yeşerirdi. T a rih i b ilin e n en eski çeşme, II. Bayezid dönem inde yapılan Davut Pa-

fountains

served as m eeting

flourished. The oldest fountain to which we can put a date in the city is Sur içi İstanbul’unun en güzel çelmelerinden biri Topkapı Sarayı’nın dış kapısının önündeki meydanda yer alan III. Ahmed Çeşmesi’dir (en üstte). Üstte, çeşmeyi çepeçev­ re saran çini motiflerden bir detay. / One of the most beautiful fountains in Istanbul is the Fountain of Ahmed III which stands in the square outside the main gate of Topkapı Palace (top). Detail of the tiling frieze around the fountain (above). 64 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

that next to Davut Paşa Mosque built in 1485

during

the

reign o f Bayezid II


Türkiye’de

dayanımı daha yüksek başka çimento yok.

TS21/BPC42,5-85 1 4ETAĞ IRLIĞI:50KG.(i%2) ■ İLLTARİHİ:2001

BEYAZ PORTLAND ÇİMENTO (MİN 85 BEYAZLIK) 28 günlük mukavemeti: MPa 64 50 KG

Ç

İ M

©

©

Q İM S A Ç İ M E N T O S A N A Y İ V E T İC A R E T A . S .

Dünyanın beyaz çimentosu

i

w w w .c im s a .c o m .t r e- m a il: h .o z k a n @ c im s a .c o m .tr T oroslar M a h . Tekke C a d . Yenitaşkent 33013 M ersin Tel: (0324) 454 00 60(8 hat) Faks: (0324) 454 00 75(2 hat)

o o


« İffe i : Î 0 0 P < ,fi III. Ahmed Çejmesi’nin saçak detayi ¡le kitabeli cephesi. / Detail of the eaves of the Fountain of Ahmed III and the inscription on the façade. şa Camii yanındaki 1485 tarihli çeşme. Sur içi İstan­ bul'unun en güzel çeşmesi ise Ayasofya ile Topkapt Sarayı’nın dış kapısı Bab-ı Hüm ayûn’un önünde­

( 1481-15 12), and the loveliest is the Ahmed III Fountain which stands before the Imperial Gate of Topkapi Palace on the site of a former Byzantine fountain known as Geranion. This was built in 1728/29 by Mehmed Aga, chief architect to Ahmed III (1703-1730), whose reign corresponds to a period known as the Tulip Era because of the popularity of this flower in gardens and as a motif. The foun­ tain is in the form of a miniature pavilion roofed by a lead-cov­ ered central dome and four smaller domes, which flare out into broad eaves. There are taps in each of its four faces, and at each cor­ ner is a sebil, or kiosk where drinking water

ki meydanda, “G eranion” adı verilen eski bir B i­ zans çeşm esinin olduğu yere yapılan III. Ahmed Çeşmesi. Kitabesinden, Lale D evri’nde 1728/29 yıl­ larında inşa edildiği anlaşılıyor. Çeşmenin mimarı ise III. Ahm ed’in başm im arı M ehm ed A ğ a’d ır. D ışa doğru açılarak geniş bir sa­ çak halini alan çatısı­ n ın ü stünd e h ep si kurşunla kaplı bir bü­ yük kubbeden başka ç e v re sin d e de dört küçük kub b ecik yer alıyor. Çeşmenin dört yüzünde dört muslu-

was distributed in cups to passers-by. Encircling the fountain is an inscription band in letters of gold on turquoise tiles. This inscription is an ode by

1732’de Sultan I. Mahmud za­ manında yapılan Bereketzade Çeşmesi, Galata Kulesi’nin yük­ seldiği meydanda yer alıyor. Bereketzade Fountain con­ structed in 1732 during the reign of Mahmud I. This foun­ tain stands close to Galata Tower.

the poet Seyyit Vehbi praising the fountain 66 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


SOLMAZ'dan Çağdaş Bir Hizmet daha...

İnteraktif Gümrükçülük In teractiue, Customs Clearance Solmaz’a internetten bağlanıp, sipariş bilgilerini vererek, gümrük beyannamesinin yazılımını, gümrük vergilerini ve bütün aşamaları takip edebilir, istendiğinde bilgisayar ortamında elektronik arşivden suret alabilirsiniz.

You can reach Solmaz through internet and place your order. The link to Solmaz throught internet also enables you to follow up the issuance of customs declaration, customs tax and duties as well as all stages in general. If you want you can obtain copy of document you need from computerized archieves.

http://iuujui.turkgumrukslstemi.com

Solm az Proje - Teşvik - Ön Müsaade

Projects - Incentives - Pre - Permission G üm rük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti

Determination of Customs Tariff Number Banka ve Kambiyo Hizmetleri

Banking and Foreign Exchange Services Uluslararası Taşımacılık

International Transport Gümrüklü Antrepo Hizmetleri

Customs Warehouse Services G üm rük İşleri Hizmeti

Customs Clearance Services Depolama ve Dahili Dağıtım

Storage and Internal Delivery T em inatların ve T aahhütle rin Kapatılm ası

Closure of Customs Bonds and Guarantees

Dış Ticaret

Danısm anlıaı

Foreign Trade C o n s u l t a n c y http://ıi)UiU).solm az.com .tr e - m a il: i n f o @ s o lm a z . c o m . t r Tel: (0 2 1 2 ) 2 4 9 4 0 62 Fax: (0 2 1 2 ) 2 4 3 35 80


Azapkapı'da, Saliha Camii’nin yanıbaşındaki Saliha Sultan Çeşmesi iki büyük kubbesiyle dikkat çeker. Gerek taş işçiliği, gerekse diğer süsle­ meleriyle İstanbul’un en zarif çeşmelerindendir. / Saliha Sultan Fountain next to Saliha Mosque in Azapkapi is unusual in having two large domes. This is one of Istanbul's most graceful fountains, with ornate stone carving and decoration.

ğu, ayrıca, dört köşesinde de birbirinin aynı olan dört sebili var. Şair Seyyit Vehbi’nin çeşmeyi öven ve akan sularını Kabe’nin yanında bulunan, suyu kutsal sayılan ünlü Zemzem kuyusunun suyuyla kıyaslayan kasidesi, firuze renkli çinilerin üzerine altın harflerle yazılı olarak çepeçevre çeşmeyi kap­ lıyor. İstanbul’un tarihi surlarının dışında kalan çeşmele­ rin en güzellerinden biri de Tophane Çeşmesi. I. Mahmud zamanında, 1732’de Türk rokokosu tar­ zında inşa edilen çeşm enin mimarı Ahm ed Ağa. Zaman zaman temizlenerek korunmasına çalışılan

and comparing its water to that of the holy Zemzem well near the Kaaba in Mecca. One of the loveliest fountains outside the city walls is Tophane Fountain, built in Turkish rococo style in 1732, during the reign of Mahmud I (1730-1754) by the archi­ tect Ahmed Aga. Originally this fountain stood in the crowded square beside Tophane quay, but the shore­ line here was later filled in, so that it is now set back from the sea. Another elegant fountain is Saliha Sultan


Tophane’de, Lale rokokosu tarzının kubbesinin alemi. tury is a typical mouldings on the

Fountain in front of Sokollu Mehmed Paşa Mosque which stands at the northern end of the Unkapanı Bridge in Azapkapı on the Golden Horn. One day when Rabia Gülnuş Valide Sultan, wife of Mehmed IV (1648-

bu çeşme, eskiden Tophane iskelesinin yanı başın­ da, kalabalık bir meydanda yer almaktaydı. Sonra­ ları kıyının doldurulm asıyla denizden hayli içeride

1687) was passing through Azapkapı she saw a small girl with a broken water jar weeping in front of a street

kaldı. Azapkapı’da Unkapanı Köprüsü’nün ayağı yanında,

fountain here. To console the child she placed a coin in her hand, but the child explained that she was crying not over the jar but because she would not be able to take the water home. Rabia Gülnuş was so touched by this reply that she adopted the child and brought her up at the palace, devoting personal attention to her man­ ners and education. When the girl was old enough, she married her to her son Mustafa II ( 1695-1703). Saliha Sultan resolved to build a fine fountain worthy of her new position as royal wife in place of the one where

Sokollu M ehm ed Paşa C am ii’nin önündeki zarif çeşme ise, Saliha Sultan Çeşmesi diye anılır. Çeş­ menin inşasının hoş bir öyküsü var: IV. Mehm ed’in eşi Rabia Gülnuş Valide Sultan bir gün Azapkapı taraflarından geçerken, gözüne buradaki basit bir çeşm enin önünde ağlamakta olan küçük bir kız çocuğu çarpar. Küçük kızı avutmak am acıyla eline biraz para sıkıştırmak isterse de, çocuk testisi kırıl­ dığı için değil, evin e su götüremeyeceği için ağla­ dığını söyler. Saliha adın­ daki bu kızcağızın ceva­ b ınd an ho şlanan sultan onu sarayına alır, yıllarca özenle büyütür, yetiştirir. Y aşı g elin ce de oğlu II. Mustafa ile evlendirir. Sa­ lih a Su ltan , y ılla r ön ce önünde testisinin kırıldığı o b asit, k ü çü k m ahalle çeşmesinin yerine m evki­ ine yaraşan büyük bir çeş­ me yapılm asını arzu eder. Ama nedense bir türlü bu arzusunu g e rç e k le ş tire ­ mez. Y ılla r sonra oğlu I. Mahm ud tahta çıktığında a n n e sin in bu arzusunu 69 S K Y L IF E

OCAK

Devri’nden günümüze gelen Tophane Çeşmesi, Türk tipik bir örneği (üstte). Solda, taş süslemeleri; altta, / Tophane Fountain dating from the early 18th cen­ example of Turkish rococo style (above). The stone fountain (left) and the finiai on the dome (below).

--J **

JA N U A R Y 2001


ES® *?

yerine getirmek için harekete geçer: Kayserili Mus­ tafa Ağa’ya, Lale Devri üslubuna uygun olarak, o küçük m ahalle çeşm esinin yerine, büyük ve her yanı nefis taş işçiliğiyle süslü bir çeşme yaptırtır, suyu nu da T o p u zlu Bendi’ne bağlı Taksim su yu n d an

♦ıB B |ı

she had broken her water jar as a child. However, for some reason this wish was not fulfilled until 1732/33 after her son Mahmud I had acceded to the throne. He commissioned Mustafa Ağa of Kayseri to build a new and elaborately carved fountain in place of

g e tirtir.

the old one, and had a new w ater channel

1732/33 yıllarında in­ şa e d ile n çeşm en in iki büyük kubbesi ilk anda göze çarp a r. Kubbelere Saliha Sultan’ın kabarık göğüs­ le rin in esin kaynağı olduğu söylenir.

built connecting it to the Taksim line which was supplied from Topuzlu Reservoir. It has been claimed that the unusual feature of two large domes over Üsküdar’da denizden this fountain w ere doldurulan kıyıda yer inspired by Saliha alan ta rih i Ü sk ü d ar Sultan's generous Çeşm esi de b ir Lale breasts. D e v ri çeşm esi o lu p On the other side of Tophane Çeşmesi’nin saçak işlemelerinden iki detay. / Two pictures showing I I I . Ahmed tarafından the Bosphorus in details of the ornamentation on the eaves of Tophane Fountain. 1728/29 yılları arasın­ Üsküdar is another fountain in the decorative style of this period. Üsküdar da yaptırıldı. Aradan geçen zaman içinde birkaç Fountain was constructed by Ahmed III in 1728/29, but kez onarılıp yenilendiği için özgün üslubunu kay­ this has been extensively altered during repairs and ren­ beden çeşmenin denize bakan yüzünde, başta Ne­ dim olmak üzere dönem inin öteki ünlü şairlerin­ ovations and lost much of its original character. On the den mısralar bulunur. seaward face are lines of poetry by Nedim and other B ir Boğaz çeşmesi de Kabataş’ta, küçük lim anın famous poets of the time. Behind the small harbour in Kabataş facing Üsküdar on hemen gerisinde yer alan Vezir Hekim oğlu A li Pa­ şa Çeşmesi. Merm er işçiliğindeki ustalıkla dikkat the European shore of the Bosphorus is the Vezir Hekimoğlu Ali Paşa Fountain dated 1732. This marble çeken bu çeşme 1732 yılına tarihleniyor. 70 S K Y L IF E

OCAK

JA N U AR Y 2001


INTERNATIONAL

ISTA N B U LH I

FASHION

FAIR

IF YOU WANT TO DO BUSINESS THERE IS ONLY ONE IF. .ÆitÈË

IFyou go anywhere in the New Year then go to Istanbul and visit the “International Istanbul Fashion Fair - IF ”15-18 February 2001 a t Tüyap Fair, Convention and Congress Centre. came to see the first IF-Fair in by the IF Consortium which the leading associations of the ready-to-wear sector. EXPORTING PRODUCERS WILL EXHIBIT THEIR I ALL-WINTER 2001/2002 COLLECTIONS AT IF2001 • Fashion clothing and knitwear fo r men, women and children. • Hosiery • Lingerie • Findings, trimmings and accessories '

February 15-18, 2001 Tüyap Fair, Convention and Congress Centre Beylikdüzü, Istanbul

IF COMPETITIVE ADVANTAGE Turkey is the one o f the most important international trade centres ranking 5th and 2nd in the supply of clothing to the World and European markets respectively. Please visit IF website www.iiffair.com for the travelfacilities of international IF visitors. 0 C a l l Center

+90 212 481 65 11-16

www.iiffair.com

Supported by

ikv

mmm boyOkjeh Ir

• H I D l V lt l iriatir Municipality of lltanbul

W ■*4

- n

Official Carrier TU RK ISH A IR LIN E S


Bir 19. yüzyıl gravüründe, Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camü’nin önündeki III. Ahmed Çeşmesi (üstte). Altta, Kabataş’taki Vezir Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi. / The Fountain of Ahmed III which stands in front of Mihrimah Sultan Mosque in Üsküdar as depicted in a 19th century engraving (above). Vezir Hekimoğlu Ali Paşa Fountain in Kabataş (below).

Bereketzade Çeşmesi de Lale D evri’nde ya­ p ılan çeşm elerin en

fountain is noted for its intricate carving. A n other magnificent fountain dating from the Tulip Era is the Be­ reketzade Fountain ne­ ar Galata Tower. Built in 1732 during the reign of Mahmud I, this provided water for the inhabitants ofTophane and Kuledibi. W h e re v e r you are wandering in Istanbul you are likely to come across old fountains, usually set into walls, but some­ times in the form of freestanding structures. Numerous

g ü z e lle rin d e n . 1732'de, S u lta n I. Mahm ud zamanında, G a la ta K u le s i’nin yükseldiği meydanda, Tophane ve Kuledibi semtlerinde oturanla­ ra su sağlamak ama­ cıyla yaptırıldı. İstanbul’un çeşmeleri elb ette y a ln ız ca bu kad ar d eğ il; bugün bile hangi semtine gidilirse gidilsin, her m ahalle­ sinde iyi-kötü bir çeşmeye, çeşmelerden başka se­ billere, hatta nasılsa şurada burada kalmış selsebillere de rastlanır. Atalarım ız bahçelerini süslemek ya da ev içlerinde akar suyun şırıltısını dinlemek için “selsebil” denen küçük çeşm ecikler yaptırırlar­ dı. Bunların çoğu gerçek birer sanat şaheseriydi. Bugün artık villaların bahçelerine, hatta evlere sel­ sebil yaptırılm ıyor. Yazık ki, zevkler çoğu zaman gelişeceği yerde, sadece değişmekle kalıyor...

sebils and a few of the decorative cascading fountains known as selsebils have also survived. The latter were used in gardens or sometimes indoors, and were exqui­ site works of art. W hat a pity it is that such fountains are no longer made to adorn houses and gardens. W e can only regret that such delightful features of the past have been discarded so ruthlessly, instead of evolving them for our pleasure today. •

* Eser Tutel, araştırmacı-yazar.

* Fser T u tel is a re s e a rc h e r and w riter.

72

S K Y L IF E

OCAK ^

. JA N U A R Y 2 0 0 '


Ödemelerinizi Programlayın.

e le k t r ik

t e le f o n

su

d o ğ a lg a z

k ir a

o k u l ö d e m e le r i

Tam Otomatik Ödeme Sistemi Elektrik, Telefon, Su, Doğalgaz, Kira ve Okul Taksiti Ö dem eleriniz için otom atik ödem e talimatı verin, rahat edin!

□ KENTBANK

K i! y I

O to m a tik Ö d e m e le r

^ tr ik

T elefo n

www.kentbank.com.tr

GENEL MÜDÜRLÜK S ü zer P laza - E lm adağ A skerocağı Cad. No: 15 80200 Şişli - İsta n b u l Tel: (0 2 1 2 ) 334 34 34 Faks: (0 2 1 2 ) 334 33 34 K c n tb a n k M üşteri H izm etleri Tel: (021 2 ) 334 30 66 Faks: (0 2 1 2 ) 334 31 57 K E N T B A N K A .Ş .

bir

® S Ü Z E R

H O L D İN G

kuruluşudur.

AİOKENT24: ( 0 2 1 6 ) 4 6 4 0 4 0 4 k e n tb a n k @ k e n tb a n k .c o n i.tr


Harold Stephens

K u d retli Chao Phraya... Tayland’ın nehirler kralı.

T h e m ighty Chao Phraya River is not the longest river in Southeast Asia, the Mekong and the Irrawaddy are longer. Nor is it the holiest, the Ganges sees to that; but you can bet your bottom dollar no river in the East is packed with more drama and excitement than the Chao Phraya, Thailand’s River of Kings. The River of Kings is truly a magnificent waterway, undoubtedly one of the great rivers of Asia; and as for Thailand, it is the nation's life and soul. The river has been the principal shaper of Thai heritage, culture, and

Geçtiği topraklarda çağlar boyu uygarlıklar yeşer­ ten, mucizevi bir su yolu. Asya’nın en büyük nehir­ lerinden olduğu doğru. Ama, onu m ucizevi yapan neden çok farklı. Güneydoğu Asya’nın en uzun nehri değil; Tibet yaylalarından doğan Mekong ve Birm anya kültürüne beşiklik eden Irrawaddy nehir­ leri ondan daha uzun. Adı, kutsallığı çok eski tarih­ lere dayanan G an j’la da yanşam az elbet. Chao Phraya’yı özel kılan, gece gündüz havasından, su-

NakhonPathom

Ü/

-

y-

BANGKOK

v "

Thon B u r io V ß SAMIJT u Chachoengsao SAKON 1 SAMUT PRAKAN o P K a n a tN ik h o m .OSamut OCHON BURİ Songkhram

RatchaburiC B an Kh ao Yoi O

Petchgbiiri

B angkok Körfezi

Baft)Y an g Y ongo

O S i R a ch a ■. p B a n g Lam ung , O Pattaya

o08" Sattahip

Khai

Rayong

CHANTHABURtO

TAYLAND C İK O K

I

NOKTA

,I

Chao Phraya’yı benzersiz kılan gece gündüz havasından, suyundan eksik olmayan o benzersiz canlılık. Lüks oteller (en üstte) ve kayıklarla yolculuk yapan rahipler (üstte) nehrin farklı renklerini yansıtıyor. / The Chao Phraya is full of life by night and day. Luxury hotels (top), and priests in boats (above) are some of the river’s contrasting sights. 76 S K Y L IF E

OCAK

JAN U AR Y 2001


liyüp Coşkun

Kanallar kenti Bangkok aynı zamanda büyük bir metropol (üstte). Tekneyle evden okula, okuldan eve giden çocuklar (altta). Nehir kıyısında uzanan yol sevilen bir gezinti mekânı (en altta). / Bangkok, city of canals, is a major metropolis (above). Children going to and from school by boat (below). The path along the riverside is a favourite promenade (bottom).

yundan eksik olm ayan o benzersiz canlılık... Gizem li Doğu’da. hiçbir ne­ hir bu derece ilginç olaylarla yüklü d e ğ il. N e h ir, a y n ı zam anda T a y ­ land’ın da hayat kaynağı, hatta ruhu. Tayland kültürü ile ekonom isinin en büyük şekillendiricisi, zengin tarım ürünlerinin yaratıcısı yine o. Ticaret y o lla rı oluşturan , zen g in leştird iğ i kentleri b irb irin e bağlayıp esirger­ ken, rakip lerin yolunu kesen yine Chao Phraya. Ama nedendir b ilin ­ mez, kıyıların d a kurulu büyük bir kente, Bangkok’a gelenler onun hak­ kında pek b ir şey bilm ez. Aslında economics; it has moulded the nation into what it is today and is the life source for its rich agriculture. It has served as a highway for commerce, linked its cities, and barred its nvals. Most visitors who arrive in Bangkok know little about the river, and, of course, they are completely unaware of what the river has to offer. This is understandable. The river gets little publicity. Travel brochures and guide books emphasise temple and klong (canal) tours, museums, restaurants, shopping areas, and night life. But then, strange as it might sound, even many Thais and permanent residents who live 77 S K Y L IF E

OCAK

J A N U A R Y 2001


Bangkok’un kalbi, Chao Phraya’da atıyor. Alışveriş etmek için nehir boyuna uzanmanız yeterli. Kayıklarıyla gezen satıcılardan taze sebze, meyve, hatta renk renk çiçekler almak mümkün. / Bangkok's heart beats on the Chao Phraya. Down at the riverside you can buy fresh vegetables, fruit and flow­ ers from the boat vendors.

bunun nedeni açık: reklamı yapılm ıyor ki! Seyahat kitapları tapınak ve kanal turlarından, müzelerden, restoranlardan, alışverişten ve gece yaşam ından bahsediyor. Ama, nehri anlatan yok! Pek çok Tay­ landlI, hatta Bangkok’ta yaşayanlar bile onun far­ kında değil. Hava gibi, su gibi kentle iç içe oysa... Tabii kimse benim bu konuda üstüme düşeni yap­ madığımı söyleyemez. Buraya gelip de kenti gez­ mek isteyen dostların reçetesi hazır: Chao Phra­

in Bangkok are not fully aware of the river. When visi­ tors come from abroad I send them down to the Chao Phraya to take a river cruise. It does not matter if the person is a traveller on a tight budge or has a pocket full of plastic, there are river cruises to fit any budget. And it never fails. When people return home and write back, they thank me for the wonderful time they had. 1 must admit, I am partial to the Chao Phraya. My love for the river began long before I ever came to Thailand. As a farm boy raised in middle America, my only escape was reading, and one of my favourite authors was Joseph Conrad. I remember so well his opening lines for his short novel Falk. He wrote that he and several friends were dining in a river hostelry not more than thirty miles from London when he was reminded of loading his ship in a certain eastern port that “was also

ya’da bir tur. H er keseye uygun bir nehir gezisi mutlaka var ve inanın yüzümü hiç kara çıkartm ı­ yor. Herkes memnun kalıyor. İtiraf edeyim; Chao Phraya’ya özel bir bağlılığım var. Ona olan sevgim Tayland’a gelmeden çok uzun zaman önce başladı. Çocukluğu Am erika'daki bir çiftlikte geçen biri ola­ rak benim için tek kaçış yolu kitaplardı. Joseph Conrad, dünyanın kapılarını açan yazarlardan biri oldu benim için. Romanı “Falk”ın ilk satırları hâlâ aklım da... B ir zamanlar gem isine yük aldığı Doğu'nun o gizemli liman kentini şöyle anlatır, Con­ rad: “ ... aynı zamanda bir Doğu krallığının başken­ tiydi. Bizim Tham es’ın yukarısındaki Londra gibi bir nehrin yukarısındaydı yeri.’’ Bu satırları okuyan küçük bir çocuk olarak neler hissettiğimi varın siz düşünün. O nehri ve yukarısındaki kenti bulabil­ mek için dünya haritasını karış karış taramam ge­ rekmişti. Doğu da bu tarife uyan yalnızca bir kent

the capital of an Eastern kingdom, lying up a river as might be London lies up this old Thames of ours.” As a boy reading those lines, I had to dig out my atlas, and there was only one river in the East with its capital far up river, and that was Bangkok. I vowed one day I would see this great eastern kingdom for myself. Eventually I did come to Bangkok, and I liked what I found. But I did more than just pay a visit. I outfitted a 7 1-foot sailing schooner on a small klong down at the mouth, and I spent the better part of a year living on the river. I was no passer-by now; I was “ living" the 78

t

K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


"Aynası iştir ki~ini kişinin, lâfa bak1lma bakılm az. nas1 i~tir n, lafa

_________Yeni Yeni_________________ ________

Ambiente 1.6 1.6(M (MPI) 101 Hp Hp•• Elegance Elegance 1.6 1.6(M (MPI) 101 Hp Hp••Elegance Elegance 1.6 1.6(M (MPI) 101 Hp HpAut Aut Ambiente PI) 101 PI) 101 PI) 101

SkodaOctavia ~kodaOctavia 2001 2001

1.8Turbo Turbo 150 150Hp HpAut Aut Bütün B(Jt(jn versiyonların versiyonlann Combi'leri Combi'leri(S\A0 (SW) mevcuttur. mevcuttur. Laurin&Kiement 1.8 Laurin&Klement

LifiHd:bMifflld

M .n ıi.l B ilg i H a ttı

[02 6 441 6 5 441 ' I 1 164416344

il ştRVİCÎ Mrl'il ^ İJl I/J @j ·l9liidhfMI

0 0212 2 1 2 227 75 5 001 1 2 21 1

I

t

Elegance 1.8 1.8Turbo Turbo 150 150Hp Hp••Elegance Elegance 1.8 1.8Turbo Turbo 150 150Hp HpAut Aut•• Laurin&Klement Laurin&Kiement 1.8 1.8Turbo Turbo 150 150Hp Hp Elegance

Türkiye Ş EE55Karayolu, mri:iyeDistribütörü DistribiJtfJrlJYüce VOceAuto AutoAA$ Karayolu,Gülsuyu GOisuyuKöprüsü KiipriisOçıkışı, ~lkl$1,Maltepe Maltepe- -İstanbul Istanbul

I

YOceAuto AutoMotorlu MotorluAraçlar Ara~larTicaret TicaretAŞ, A$, bir birYüce VOceAAuto Yüce uto AA$ Ş veve

kurulu$udur. I Intemet'te ail: destek@yuceauto.com.tr O H A Ş DDoiU$ oğuş OOlomotlv tom otiv HHoldin1 o ld in g A A$ Ş kuruluşudur. lntemet'teSkoda: Skoda:www.skoda.com.tr \NWW'.skoda.com.trvevewww.skoda-auto.com VIN\IW.skoda-auto.com e-m e-m•ll: destek@yuceauto.com.tr | D DOHA$


vardı. O da Bangkok’tu. Y ılla r sonra Bangkok’a geldiğim de gördüklerim düşlerim le benzeşiyordu. Ama, öyle sıradan bir turist olamazdım ben. H e­ men yelkenli bir tekne edindim. Nehrin ağzına ya­ kın bir yerde dem irleyerek günlerim i burada geçir­ meye başladım. Artık, nehri yaşıyordum! Akıntıları­ nı, sularının kabarm a zam anını, huyunu suyunu iyice belledim. B ir sandala atlayıp bütün kanallarını gezdim. H er sabah güneşin nehirden doğuşunu

river. I came to know its currents and rising tides, its moods and idiosyncrasies. 1took the ship's longboat and explored all the canals. I witnessed the sun rise over the river every morning, and I watched it set. But more important, perhaps, I got to know the people of the river, the boatmen, the fishermen, the tugboat captains, the wharf labourers. I watched school children ferry back and forth in the morning and evening. When the outfitting of my schooner was completed I sailed her to the front of the Oriental Hotel and there dropped anchor, as Conrad had done when he took

gördüm; gün batınımı da. Ve nehir insanlarını tanı­ dım; kayıkçıları, balıkçıları, römorkör kaptanlarını, yük iskelesinde çalışanları...

command of the bark Otega a hundred years before. W hat a proud feeling that was, and what a dream fulfilled. Sadly, I lost my schooner in a terrible typhoon a few years ago, but my memories of it have not faded. The Chao Phraya makes certain of that. I continue to take advantage of the river every chance I get, I travel by express boat whenever possi­ ble. I enjoy riding the hotel ferry boats, or when I really want to relax, I board a cruise boat for the trip up river to Ayutthaya, Although passen­ gers seem to be enjoying themselves, staring out of the changing panorama of the river, they are unaware that they are moving not only forward over

Sabah akşam okula gidip dönen çocukları taşıyan fe­ ribo tun yo lu n u gözledim heyecanla. Teknem in bütün d o n a n ım ı tam am lan ın ca ünlü Oriental O tel’in önün­ de dem irledim . Aynı Conrad gibi. Yüz yıl önce Otega adlı gemiye tayin edilin­ ce o da aynı şeyi yapmıştı. Ne kadar gururluydum. B ir rüya gerçekleşm işti. Ama, ne yazık ki her güzel şey gibi o da bitti. Artık teknem yok. Şiddetli bir kasırgada kaybettim onu. T ab ii, bu Chao Phraya’ya duyduğum sevg in in b ittiğ i anlam ına gelm iyor. Asla terk etm e­ dim onu. Her fırsatta nehir­ deki gem ilerden birine bi80 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y

2001


L / n e has to begin at deep, far reaching roots to pass

the birth of Republican Turkey, weathered two world wars,

a legacy on to the future, tall and fruitful. Turkey's

a constantly shifting regional map, all the ups and downs

oldest bank by far, with nearly 140 years of unbroken

of the free market economy at home and abroad... And

history behind it, Ottoman Bank carries on a proud

grew to know the country down to the ground, tapping

heritage and a sterling reputation for outstanding service

the wind, the tides, challenging them - prepared before

and integrity as w e step into a third century since our

the change and stable through it all. On top for our clients

birth. Once the Central Bank of the Empire, Ottoman

w ith the kind of longsight only long evity grants.

Bank helped finance the W a r of Independence and

Well... "Noblesse oblige."

OTTOMAN BANK w w w .o s m a n li.c o m .t r


Önemli kutsal mekânlardan Çin Tapınağı nehirde yapılacak bir gezintide görülebilir (üstte). Tayland’da el işçiliği ile üretilen çok çeşitli ürünlerin arasında ipek ya da kâğıttan yapılma renk renk şemsiyeler, yelpazeler de var (altta). / The Chinese Temple can be seen from the river (above). Among the many traditional handcrafts produced in Thailand are colourful paper sunshades and fans (below).

nip geziyorum ; ya da bir gezi teknesine atlayıp nehrin yukarısındaki Ayutthaya’ya uzanıyorum. Bu yolculuklarda yüzyıllar boyunca, krallıklar birbiri ardına değişirken giderek güneye doğru genişleyen Tayland’ın tarihine de tanık olmak mümkün: Ku­ zeydeki Yom Irmağı civarında kurulan Sukhothai (1238-1350), sonra Ayutthaya krallıkları (1350-1767), Thonb uri (1767-82) ve B an g k o k kentleri (1782-...) hepsi Chao P h ra ya ü stü n d e kuru lm u ş. Ben bunları düşünürken, yol­ cular nehrin sunduklarına ilgi­ sizdi. içim den haykırm ak gel­ di: “Bakın, işte kale! Ayutthaya’nın düşüşünden sonra, Kral Taksin’in yeni başkentini kur­ duğu yer.” O zamanlarda, yani iki yüz yıl kadar önce, nehir üstünd e k ü çü k b ir k o n tro l noktası olan Bangkok, bir kale ve ona adını veren zeytinlik­ lerden ibaretmiş. Günümüzde burada yaklaşık on m ilyon in­ san yaşıyor. Bu Londra ya da Paris gibi iki metropolün nüfu­ sundan bile fazla. Su festival­ leri, tekne yarışları ve Saltanat Kayıklarının G eçidi gibi renkli etkinliklere kucak açan nehir­ den kentte gezilmesi gereken yerleri de görm ek mümkün: Bü yü k Saray, W at A ıun Ma-

leagues of water but also travelling back through pas­ sages of time. Thailand's very history as a nation began on this mighty river. Over the centuries, kingdom suc­ ceeded kingdom, moving steadily southward: the Sukhothai kingdom (1238-1350) on the Yom tributary to the north, then Ayutthaya ( 1350-1767), and finally the Thai state which made its capital first at Thonburi in 1767 and then at Bangkok in 1782. All were on the Chao Phraya. I found myself wanting to shout out-"Look, over there, that fort! That’s where King Taksin set up his new capital after the fall of Ayutthaya." Indeed tw o hundred years ago Bangkok was only a checkpoint on the river with a fort and a few olive trees, from which it got its name. But the city has grown to a sprawling ten million people today, larger than London and Paris. Major historical sites which can be seen from the river - the Grand Palace, W a t 82

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Sokaklarda erken saatlerde geleneksel giysileri içinde sabah ayini yapan rahiplere rastlayabilirsiniz (üstte). UNESCO'nun Dünya Mirası listesine dahil olan Ayutthaya’da kumaştan elbise giydirilmiş Buda heykelleri (altta). / In the early hours of the morning you will encounter priests in traditional costume performing their morning rites (above). Buddhist statues dressed in fabric clothes at Ayutthaya, which is on UNESCO's World Heritage List (below).

NASIL GİDİLİR? Türk H ava Y o lla rı’nın T a yla n d ’ın başkenti Ban g kok’a, pazartesi, sa­ lı, perşem be, cum a, cum artesi ve pazar olm ak üzere h aftan ın altı günü non-stop seferi bulunuyor.

H O W TO GET THERE Turkish Airlines flies non-stop to B an g k o k , th e c a p ita l c ity o f T a ila n d , s ix tim e s a w eek on M ondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays a n d Sundays. Arun, the National Museum, the first European churches and the earliest Moslem mosques. The nver is also a venue for two water festivals, many colourful boat races, and the magnificent Royal Barge Procession. What bet­ ter description can we have of the Chao Phraya River than Joseph Conrad’s upon his first arrival in Bangkok: "There it was, spread largely on both banks, the Oriental capital which has yet suffered no white con­

nastırı, Ulusal Müze, AvrupalIların inşa ettiği ilk ki­ liseler ve Müslümanların yaptığı ilk cam ilerin akis­ leri suda kayıp gidiyor... Conrad, Bangkok’a ilk geldiğinde şunları yazmıştı: “Nehrin her iki kıyısına da alabildiğine yayılm ış bu Şark başkenti, hiçbir zaman beyazların hâkim iyeti altında olmadı. Uzak­ ta, alçak, kahverengi çatı sırtları güruhunun üstün­ de, taştan yapılm a devasa kral sarayları ve tapınak­ lar görünüyordu. Muhteşem ve bakımsızdılar. Dik ve acımasız güneşin altında adeta eriyorlardı.” Bangkok bugün de hemen hemen aynı. Ne dersi­ niz, onun için daha iyi bir tanımlama bulunabilir mi? •

queror. Here and there in the distance, above the crowded mob of low, brown roof ndges, towards great piles of masonry, king's palaces, temples, gorgeous and dilapidated, crumbling under the vertical sunlight.’ Little has changed today for those visitors who see this mag­ nificent city from the river. •

* H a ro ld S te p h e n s , y a z a r. * Harold Stephens is a freelance wnter.

Ç e v ire n : E m el Ç e le b i 83 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Text Tut and visual materials materials UĞUR UGUR GÖKTAŞ* GOKTA~ · Digital Digital collage NEZİH NEZIH ÖKTEM OKTEM


c t*

e •

O V

IS r \ r \

CHOCOL TE

..... (

DS


wctAcmM AIKrNriESTi* I, ¿ a .

JV T Ë S T L É S M

il k

-C

h o c o l a t e

Grand Concours

Firmalar çikolata kartlarının bi­ riktirilmesi™ teşvik etmek için albümler çıkartmışlardı. Solda, Nestlé ve Tobler çikolata kartla­ rı albümleri. Madalyaları tanıtan çikolata kartlarından bazıları (a ltta ). / Chocolate firms printed albums to encourage consumers to collect their cards. On the left are chocolate cards by Nestlé and Tobler. Below are some chocolate cards depicting medals.

C hocolat NESTLÉ

HOCOLAT G U É R IN

Ö nceki kuşaklar tüm dünyada “ephem era” teri­

E p h e m e ra is a term for documents relating to ordi­

m iyle bilinen, günlük yaşamın sıradan belgelerini itinayla toplayıp bize bıraktılar. Böylece, bugün bi­ ze intikal eden malzemelerle, eski nesillerin yaşa­ mını şekillendiren ve o dönem hakkında fikir sahi­ bi olm am ızı sağlayan b ilg ile re u laşab iliyo ru z .

nary daily life that are regarded as expendable at the time, but to later generations can give fascinating insight into many different aspects of history. These include tramway tickets, lottery tickets, concert programmes, handbills, brochures, invoices and many more, including chocolate cards.

Tramvay, piyango biletleri, konser programları, de­ ğişik reklamlar içeren el ilanları, broşürler ve fatu­ ralar bu malzemelerden sadece birkaçı... Eskiden değişik marka çikolataların içinden çıkan

In the past some chocolate manufacturers started enclosing small cards printed with coloured pictures of particular subjects in their products. These attractive cards encouraged consumers to collect the whole series, and so increased sales. Chocolate cards were produced first by foreign chocolate manufacturers and

ve giderek koleksiyon malzemesine dönüşen renk­ li, küçük çikolata kartları vardı. Günümüzde ancak m üzayede kataloglarında boy gösteren bu çok 86 S K Y L IF E

OCAK

JA N U AR Y

2001


Altı adet çikolata kartının bir araya getirilm esiyle meydana gelen değişik bir seri (sağda). Arka planda İstanbul’un gizemli atmos­ ferinin resmedildiği bir çi­ kolata kartı (solda). Dev­ rin Türk tipinin işlendiği çikolata kartlarına bir örnek (a ltta ). / A series of six chocolate cards (right). A cho­ colate card depic­ ting Istanbul in the background \ (left). Turkish figures some­ times appeared on chocolate cards (below).

renkli ve sevim li kartlar, zamanında her marka çi­ kolatanın içinden çıkan küçük birer hediyeydi. Çikolata kartlarını yurtiçinde ve yurtdışında basılan kartlar olarak başlıca iki kategoride toplayabiliriz. Yurtdışında başta Tobler ve Nestlé olm ak üzere Lombart, Poulain, Suchard gibi firmalar Paris. Lon­ dra ve İsviçre'de imal ettikleri çikolataları, özellikle çocuklar için daha kıym etli ve aranır hale getirmek istiyorlardı. Değişik seriler halinde yayım lanan çi­ kolata kartları, giderek bir koleksiyon malzemesi haline geldi. Hatta yayım lanan serileri çocukların yanında büyükler de takip ederek toplamaya baş­ ladı. Çikolata kartlarının serileri, 6 ila 24 adet kart-

later by Turkish firms. Companies like Tobler, Nestlé, Lombart, Poulain and Suchard all enclosed chocolate cards in their prod­ ucts manufactured in France, Britain and Switzerland. Collecting the different series became a popular pastime for children in particular, but adults too were often keen collectors. Series consisted of between 6 and 24 cards, and the total number of different cards issued by these firms is enormous, approaching ten thousand, revealing the degree of interest which they aroused. The Tobler firm founded in Bern in 1845 produced 87

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Çikolatalar çocukların ağzını ¡adlandırırken, içlerinden çıkan kartlar da onları bilgilendiriyordu. Sağda, kuşlar ve çiçekler serileri; üstte, Türk motifli çikolata kartları. / As well as enjoying the chocolate, children learnt from the chocolate cards. Series depicting birds and flowers (right), and cards with Turkish motifs (above).

tan oluşuyordu. Bugün bütün firmaların oluşturdu­

series of either 8 or 12 cards on 30 different subjects, including flowers, Robinson Crusoe, fairytales, birds, steam ships, and costumes. Those who managed to complete all the 12-card Nestlé series, for example, were promised generous prizes. In an album produced in the 1920s collectors were informed that when they had collected all the series in the album, they should take it to the company head office in Yeramian Han in

ğu bu serileri topladığımızda karşımıza şaşırtıcı ra­ kamlar çıkıyor. On bine yaklaşan bu sayı, çikolata kartlarına o zamanki ilgi ve alakanın derecesi hak­ kında bir fikir verebilir. 1845 yılında İsviçre’nin başkenti Bern’de kurulan Tobler firmasının çıkarttığı albümde, 30 değişik ko­ nuyu içeren 8 ve 12 adetlik çikolata kartı için ayrıl88 S K Y L IF E

OCAK

— j« »

JA N U A R Y 2001


T H E O N L Y FIVE-STAR H O T E L

Surrounded by many historical sights and scenic wonders. On one of the most exciting points along the Ĺ&#x;ilk road, between million tones of green. 160 exquisitely decorated rooms, 330 beds including the suits. Our Restaurants, Bars and Pubs serve a rich variety of foods from Turkey and around the world. Other facilities for our valued guests include Meeting Rooms, Business Center, Beauty Center, Turkish Bath, Sauna, Indoor Swimming Pool and Fitness Center.


SflWEIZtKTHfVEITCfl. COSTUMES SUISSE5. swiss costumes.

ITnLIEMEKTIWHTEn. COSTUMES m LIENS.

A lbu m To b l e r .

A lbu m T o b l e r

Tobler firması çikolata kartlarından değişik örnekler: Dünya uluslarının kıyafetleri serisinden İsviçre, İtalya ve Meksika kıyafetlerini tanıtan çi­ kolata kartları. / One series of Tobler chocolate cards depicted national costumes from around the world. Here we see those of Switzerland, Italy and Mexico.

\

district of Galata in Is-

^ *7 *.

•'

• \ \

tanbul' w ^ere «1 seven applicants would A % be rewarded as foI -

\\ L 'f lL

\\

. v 'A

E

lo w s : t h e fir s t a p p li-

) IV

cant was to receive

< l\ c^r°

mış seriler bulunuyordu. Çi\ \ T ^ ïl kolata paketlerinin içinden çıkan bu kartların hepsini bir araya getirenler için değişik ö\ İV düller vardı. Tobler albümünü i \ oluşturan serilerin bazıları şunV\\

4BV \\\

• VSA

\ V ^

lardi: Ç içekler, Parm ak Çocuk, \\ \ Robinson Crusoe, peri masalları, \\ kuşlar, buharlı gem iler, kıyafet\\ 1er... Nestlé firması da on ikişer karttan oluşturduğu bir seriyi tamamlayanla­ rı, ikram iyelerin beklediğini duyur­ muştu. 1920’li yılların başında çıkan bu albüm deki, tüm serileri tam am la­ y a n la rın ise G a l a t a ’daki Y e ra m ia n H an’da bulunan şirkete müracaat etmeleri gerekiyordu. Bütün serileri tamamlayan ilk yedi kişinin alacağı ikram iyeler şöyleydi: Birinciye,

D ^

OCAK

Ottoman liras, second and

thircj ^ (-)ttoman liras, and the next

^

four applicants Ottom an

cant

jjr A

\

would

cards

in

com ' pleted — ■ — 5—*-"'"’ albums were ■nr** either stamped with the word 'cancelled', or perforated with a star shape so that they could not be used again.

^

From the 1930s Turkish chocolate firms followed suit with their own chocolate cards, mainly bearing black and white pictures. Chocolate firms like Melba and Lion issued series depicting film stars, districts of Istanbul, and 90

S K Y L IF E

jthfiT ' n r |S

t& V iS i-

^

JAN U AR Y 2001


H a s s a s

-

V

^

“ w

K e n t Factoring. K e n tb a n k A Ş . ve S ü z e r H olding kuruluşudur.

S e ç i m

KENT FACTORING Kent

Faktoring

Anonim

Şirketi

T e l : ( 0212) 216 31 71 F a k s : ( 0212) 216 31 52


K a r a d e n iz of K em a le ttin Courtesy

100 Osmanlı Lirası; i-

Çocukların büyük bir hevesle biriktirmeye çalıştıkları çikolata kartla­ rının başında dünya masallarını betimleyen seriler geliyordu. / A favourite series with children was that depicting fairytales from around the world.

kinci ve üçüncüye, 50 O sm a n lı L ira s ı; d ö r­ d ü n cü d en y e d in c i de dahil olmak üzere albü­ mü tamamlayan şanslıla­ ra 25 Osmanlı Lirası verili­ yordu. Albüm ü tam am la­ yıp getiren diğer kişiler de

famous people, and like the European companies provid­ ed albums to encourage col­ lector. However these local cards w ere signifi­ cantly inferi­

saat ile öd üllen d iriliyord u . Albümde yerlerine yerleştiri­ lerek şirket merkezine götürü­ len kartlar, burada üzerlerine “ ip tal” kaşesi vurularak ya da yıldız şeklinde delinerek geçer­ siz hale getiriliyordu. Benzer faaliyetler 1930’lu y ılla r­ dan itibaren yerli çikolata firmala­ rında da görülmeye başlandı. Melba, Lion gibi çikolata firmaları, sine­ ma sa n a tçıla rı, İstan b u l sem tleri, meşhurlar gibi konuların daha çok si­ yah beyaz kartlarından oluşan seriler çıkartıp, A vru p a’dakilerin benzeri a l­ bümler de yayımlatarak bu kartların biriktirilm esini teşvik ettiler. Ancak kartlar

or in quality to their European equiva­ lents, most of which were print­ ed by colour lithography. Chocolate cards sen/ed the dual purpose of teaching children about steam ships, trains, birds and so on, and 92

S K Y L IF E

OCAK

-« j» -.

JAN U AR Y 2001


Tobler firmasının bir zamanlar çıkardığı seriler bugün birçok koleksiyoncu tarafından elde edilmeye çalışılıyor (solda ve altta). Türkiye'de de Melba ve Lion gibi çikolata firma­ ları Avrupa’dakine benzer çikolata kartları çıkartmak istediler (a ltta solda). Chocolate cards are sought after by collec­ tors today. Here we see some produced by Tobler (left and below). Turkish chocolate firms like Melba and Lion also produced chocolate cards (below left).

kalite ve baskı açısından beğenilmediği için Avru­ pa malları tercih ediliyordu. Günümüzde yüzlerce firma ve çikolata çeşidi olduğu halde, ne yazık ki çikolata kartlan artık yok. Lezzetli çikolatalarını yerken çocuklara buharlı ge­ miler, trenler, kuşlar hakkında bilgi veren bu kü­ çük kartlar, onları, gelecekte iyi bir koleksiyoncu

encouraging the collector's instinct. It is only to be regretted that chocolate cards are no longer produced today, despite the fact that chocolate is produced by so many firms in such wide diversity. In an era without television, and when life styles were far more modest than they are today, these cards were each windows onto a colourful world of the imagination. •

olabilm eleri yönünde de eğitiyordu. Çoğu taşbaskı tekniğiyle basılmış, renkli görüntüler içeren bu çi­ kolata kartları, o günlerde mütevazı şartlarda yaşa­ yan insanların renkli hayal dünyalarının da bir gös­ tergesiydi... •

* Uğur Göktaş is a researcher and writer.

1 U ğ u r G ö k ta ş , a ra ştırm a c ı-y a z a r. 93 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


A n a d o lu ’nun ilk çağlarını anımsatan bir yeşil bahçenin içindedir, Anadolu M edeniyetleri Müzesi. M avi çamlar ve bu çam lardaki kuş evleri tarihsel dekoru tamamlar. Bahçedeki sıralardan birine oturup tepelerden Ankara’ya bakarsınız. İçinde hâlâ binbir gizi saklayan Anadolu toprağı soluk alıp verir gibidir. Çok derin soluklardır bunlar ve sizi de ■ derinlere çeker. ■ Müzede ise toprağın altından yeryüzüne çı­ karılmış yüzlerce anı, binlerce yılın ötesinI den, başka hayatlardan, başka dünyalar^ dan öyküler anlatır ziyaretçilerine. Dilsiz, ağızsız, sessiz, ama efsanelerle yüklü ve sır­ larla sarılı... Müzeye günün hangi saatinde giderseniz gidin, bahçe hep yabancı gez| ginlerle doludur. Türkçe’nin yanında FranI sızca, İngilizce, Alm anca sözcükler çarpar kulağınıza, insanlık tarihinin en eski yerle­ şim yerlerinden olan Anadolu’da ve Anado­ lu ’nun kalbi Ankara’da, Anadolu M edeniyetle­ ri M iizesi’nde kendi öykülerini, insanoğlunun öyküsünü dinlem eye çalışır gezginler, can ku­ lağıyla. İnsanlığın en temel gereksinim lerinden birinin “sanat” olduğu, “ben buradaydım ” de­ me ihtiyacı olduğu, müzedeki daha ilk adım-

T h e M u s e u m of Anatolian Civilisations in Ankara stands in a green garden with bird boxes in the pine trees. Sitting down on one of the benches in the garden, you look out over Ankara. The soil of Anatolia, which still holds so many secrets, seems to breathe deeply, carrying you away in its ancient ^

rhythm. It is from the embrace o f this soil that the

I

objects displayed in the museum have come,

M V ™

bringing with them so many memories from thousands of years in the past, to tell their stories of past lives and cultures. Although they have no mouth or tongue with which to speak

they are suffused with legends and secrets to divulge. A t whatever hour of the day you visit the I

museum, both halls and garden are thronged with

I

people speaking not only Turkish, but French,

*

English, Germ an and diverse other languages.

1997 yılında “Avrupa’da Yılın Müzesi” ödülünü alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, daha ilk salonda içine çeker sizi (üstte). Gümüş ve altından yapılma kadın heykelciği, Ana Tanrıça’nın MÖ 3000 sonlarındaki betimlemelerinden (solda). / The past comes alive in the Museum of Anatolian Civilisations which was selected as European Museum of the Year in 1997 (above). A silver and gold figurine of the mother goddess dates from the late 3000 BC (left).


/

Uygarlıklar beşiği Anadolu, müzenin her salonunda ayrı bir öykü anlatır ziyaretçilerine (üstte). Sağda, Ankara yakınlarında bulunan Roma Dönemi heykelcikleri. Aralarında Zeus’un, Herakles’in betimle­ meleri de var. / Each room in the museum tells its own story about Anatolia, cradle of civilisations (above). Among Roman peri­ od figurines found near Ankara are those of Zeus and Heracles (right).

larınızda göze çarpar: M Ö 6000’e tarihlenen ka­ ya resimleri karşılar sizi. Çatalhöyük’te bulunan, sıva üzerine kırmızı boya ile yapılm ış boğa avı, geyik avı, akbaba freskleri sizi bin yıllar öncesi­ nin bir usta ressamı ile tanıştırır. Bu ilkçağ ressa­ mının gözünden, boğanın heybetini, geyiğin in­ ce uzun bacaklı zarafetini, akbabanın göksel hâ­ kim iyetini seyredersiniz. Aynı salonda, az ileri­ de, Anadolu’nun Ana Tanrıçası (pişm iş toprak,

People from all over the world come to trace their own stories, and that of mankind at the Museum of Anatolian Civilisations. Anatolia is one of the most ancient regions of human settlement, and the heart of Anatolia beats in Ankara. Before you have taken many steps around the muse­ um, you are struck by the realisation that art is one of mankind's most basic needs, reflecting the need to declare, 'I am here'. You see rock paintings dating from 6000 BC found at the neolithic site of Çatalhöyük. These frescos executed in red paint over plaster and depicting vultures and hunting buffalo and deer, acquaint us with a master artist who lived thou97 S K Y L IF E

OCAK

J ANUARY 2001


N

Ölülere sunulan dini hediyelerin en güzel örneklerini oluşturan törensel sembollerin (güneş kursu) çoğu bir çift boğa boynuzu içine alınmış. Üstte, MÖ 3000’lere tarihlenen törensel semboller. Müzedeki para koleksiyonu şaşırtıcı zenginlikte (altta). / Solar discs are among the most beautiful votive gifts offered to the dead. Some incorporate a pair of bull’s horns. Above, symbolic solar discs dating from 3000 BC. The museum’s numismatic collection is astounding in its variety (below).

Çatalhöyük, M Ö 5750) sizi bekler. Kaya tahtında, elleri iki leoparın boynunda onlara ve bütün dün­ yaya hükmederek oturmaktadır. Göğüsleri süt do­ ludur, kolları güçlü. Bacakları arasında yeni doğan bir çocuk taşır. Binlerce yıldır hiç konuşm adan, kadının doğurgan, üretken, bereketli gücünü haykırır ziyaretçilerine. Müzenin Ana Tanrıça'sıyla sadece bu küçük ama müthiş heykelcikte değil, pek çok duvar resminde, başka heykeller­ de, farklı eserlerde de karşılaşırsı­ nız. Ana T an rıça, A n ad o lu ’nun neolitik, kalkolitik ve tunç çağları boyunca bereket sembolü olarak her vitrinde karşınıza çıkar. Ana Tanrıça nın hem cinsleri ile de ba­ zen stilize figürler (e l ele tutuş­ muş iki kadın, ikiz idol, altından ana kız, Alacahöyük M Ö 3000 in İkincisi yarısı), bazen çocuğunu em ziren ana (tu n ç, H oroztepe, M Ö 3000), bazen leoparlarla el ele, otururken, ayakta, çıplak ve­ ya giyinik olarak, onlarca kez da­ ha karşılaşırsınız. Ankara yakınla­ rından, Hasanoğlan'dan. Horoztepe den, Alacahöytik'ten, Karaoğlan’dan gelen bu eski zaman ka­ dınları yol gösterir ve sizi müzenin alt katında yer alan bölüme götürürler. Burada, Anadolu'nun bin­ lerce yıllık ev yaşamına ait yüzlerce eşya ve Ana­ dolu kadınına ait bir m ücevher odası sizi bekler. Müzenin Takılar Bölüm ü’ndeki sayısız süs eşyası, çapkın, zarif, uçucu, pırıltılı çağrışımlarla sanki hâlâ

sands of years ago. Through the eyes of this prehistoric painter we see all the splendour of the bison, elegant agility of thedeer on its long slender legs, and the celes­ tial sovereignty of the vulture. A little way beyond these a pottery figurine of the Mother Goddess fo­ und at Catalhoyuk and dating from 5750 BC awaits you. Seated on her rock throne with her hands resting proprietorlally on the necks of two leopards, she majestically rules the world. Her breasts are swollen with milk and her arms are strong. Between her legs is a newly born child. For thousands of years, without speaking a word, she has symbolised the fertility and bountifulness of women. You encounter the Mother Goddess not only in this exquisite 20 cm high figure, but in many wall paintings, figurines and other objects around the museum. Her ubiquity is due to the fact that she remained a symbol of abundance and fertility in Anatolia throughout the neolithic, chalcolithic and bronze ages. Some of the figures depict the M other Goddess with others of her sex, such as in the stylised figures of tw o women holding hands, a double idol, and gold figure portraying mother and daughter all of which were exca­ vated at Alacahoyuk and date from the second half of the 3rd millennium BC. Sometimes we see her suckling her child, as in the bronze figure dating from 3000 BC unearthed at Horoztepe, sometimes hand in hand with 98

S K Y L IF E

OCAK

- - j^

JA N U A R Y 2001


O D A S I

Oxford’a girmenin tam zamanı!

mr.makro

Bu g ece O x fo rd 'a g irm e n in a y r ı c a lı ğ ın ı , g ü n iç in d e k i p e rfo rm a n s ın ız ile d a h a iyi farkedeceksiniz.Yüksek oranda k a lite li d o lg u m a lz e m e s iy le konforu üst düzeye çıkarılmış ve vücuda yumuşak bir yüzey desteği sağlanm ıştır. Özel işlem le alev alması geciktirilmiş kumaşı, anti a k a r t e r b iy e s i g ö r m ü ş ve b a k te rile rd e n a r ın d ır ılm ış tır .

( 0212)

886 67 86

www.altin-yatak.com

e-mail: lnfo@attin-yatak.com Y a t a k ö r t ü s ü v e n e v r e s im

(iplik boyama)

B ASSOL S


sahib elerin i bekleyen bir sükûnetle gülümser ziyaretçilerine. Yüzünüz vit­ rindeki takılara, takılar sizin üstünüze yansır. Kendi boynıınıızdakinin vitrindekilere ne kadar çok benzediğini şa­ şırarak fark edersiniz. M Ö 3000’in ikinci yarısına tarihlenen kolye, onun­ la aynı yaştaki bilezikler, Alacahöyüklii kem er hep altınd an yap ılm ıştır. Anadolulu kadının bu sarı pırıltılı ma­ dene duyduğu b inlerce y ıllık sevgi hem m üzenin v itrin le rin d e ışıld ar, hem de Akçakocalı Ümm ühan’ın kol­ larında, Sivaslı T e lli Teyze’nin b oy­ nunda, az ileride Pirinç H an’da gözle­ meler yapan Em ine Hanım ’ın parmak­ larında... Komşularınız, arkadaşlarınız, tanıdıklarınız ve tanımadıklarınız, an­ neler, teyzeler, yeğenler, miizedekilere çok benzeyen burmalı bileziklerini şıngırdatarak, “Evet, altın,” derler. Ta­ k ıla r b ölü m ü n ü n hem en yan ın d a, özellikle yeşil rengin pek baskın o l­ duğu cam eşyalar, sözcüğün kırılgan­ lığına kafa tutar bir inatla şıngır mın­ gır dururlar. Şişeler, sürahi­ ler, kadehler, vazolar, m in ik am fo ra lar, gözyaşı ve koku şişecikleri siyah kadi­ fenin üstünde şıkır şı­ k ır s ıra la n ırla r. Anadolu’nun do­

Minicik vazolar, sürahiler, koku jijecikleri ev içi yaşamından öyküler anlatır (üstte). Doğum yapan kadını betimleyen Ana Tanrıça heykelciği (altta). / Tiny vases, jugs, and perfume bottles tell their tale of domestic life thousands of years ago (above). A figurine depicting the mother goddess giving birth (below).

leopards, seated or standing, naked or clothed. These ancient women from sites near Ankara, from Hasanoglu, Horoztepe, Alacahöyük and Karaoglan, will point you the way to another section on the ground floor where you will find hundreds of artefacts relating to domestic life in Anatolia, and a room devoted to women’s jewellery. These pieces of jewellery, gleaming seductively and gracefully, seem to be tranquilly awaiting the return of their owners. Your face reflects on the jewellery in the display cases, and the jewellery reflects back on your face. You realise in astonishment how closely your own neck­ lace resembles that behind the glass. A necklace dating from the second half of the 3rd millennium BC, bracelets of similar age, and a belt from Alacahöyük are all made of gold. The Anatolian woman’s love for this bright yellow metal shines both in the museum cases and on the arms of Turkish women today, such as Ommühan from Akçakoca, a lady from Sivas, and Emine Hamm who rolls out gözleme at the nearby Pirinç

ğusu ile batısı­ nı, k u z e yi ile güneyi­ n i b a ğ la ­ yan ana y o lla rın

100 S K Y L IF E

OCAK

--|k

JA N U A R Y 2001


Y V o r l d c a r d ’ın ı z v a r s a

s e y a h a t b ile t i a l m a d a n ö n c e

a lış v e r iş y a p ıp

p u a n t o p la m a n ız a

p u a n t o p la m a n ız a

p u a n t o p la m a n ız a

p u a n t o p la m a n ız a

W orldcard'ım z varsa seyahat biletiniz, hiç beklem eden Yapı Kredi den! Para ödem eden, p u a n toplam ayı beklem eden, Türkiye'nin ve d ü n y a n ın dört bir yanın a seyahat biletiniz Yapı Kredi den. Uçakla, trenle, otobüsle ya da gemiyle. Nasıl isterseniz öyle! W orld card'ınız varsa arayın Yapı Kredi'yiSöyleyin gid e ce ğiniz yeri. A lın biletinizi. Biletinizin bedelini mevcut Hedef:Puan'ınızla karşılayın. Puanınız yo ksa veya yeterli değilse hiç so ru n değil! K azanacağınız HedefrPuan'larınızla karşılarsınız. Karşılayam az m ısınız? Karşılarsınız! Rahatça karşılayabilm eniz için W orldcard'ınızı kullanarak toplayacağınız Hedef.Puanlar, 3 le çarpılacak. W orld card'ınız varsa artık biletinizi alın. W orld card'ınız yoksa... N iye yo k ki !

Ayrıntılı bilgi almak ve seyahat biletinizi hemen istemek için B a y ra m , yılb a şı v b

4 4 4 0 4 4 5 'i arayın.

tatil g ü n le r in d e y o ğ u n lu k n e d e n iy le bilet re z e rv a s y o n u içın g a ra n ti ve rilm ez

YAPI ^ KREDİ "h izm ette sınır yo k tu r"


Han. Neighbours, friends, acquain­ tances and strangers, mothers, aunts, and nieces all jangle spiral bracelets very similar to those in the museum. Next to the gallery of jewellery is another filled with glass objects, predominantly green in colour. As if in defiance of their material's fragili­ ty, they appear to jig and dance cheerfully on their beds of black velvet: bottles, jugs, cups, vases, miniature amphoras, tear bottles and perfume bottles. In the room devoted to Ankara, the city which stood on the crossroads of Anatolia, linking east and west, south and north, the last display cases are filled with magnifi­ cent examples of Turkish tiles. In the wake of archaic, classi­ cal, and Hellenistic pottery came Seljuk and Ottoman Turkish tiles and plates with their characteristic turquoise blue. Next to the late period Kütahya and İznik tiles is a pair of oil lamps with large globe shades, and a pair of bath pat­ tens intricately decorated with mother-of-pearl and silver fil­ igree. If you live in Ankara you probably pass the bronze sculpture in the form of a solar disc every day. It stands in Sıhhiye, in the centre of the main boulevard running from Ulus to

kavşağında kurulu Ankara için ayrılan özel sa­ lonun son vitrinlerinde, Türk çini sanatının seç­ kin örnekleriyle karşılaşırsınız. Arkaik, Klasik, Helenistik pişmiş toprak kap ve seram ikler gelir, Selçuklu ve Osmanlı dönemle­ rinin çini duvar süslemelerine ve Türk mavisi­ nin ışıldadığı tabaklara dayanır. Son dönem Kütahya ve İznik çin ilerinin yanında karpuz camlı bir çift gaz lambası ve o pek tanıdık se­ def kakm alı, telkari nalınlar durur. Ankara’da yaşıyorsanız, U lus’tan Ç ankaya’ya giden ana

Çift taraflı kullanılabilen aletler (en üstte). Elinde nar ve boynuzlar tutan Tanrıça Kubaba kabartması (solda). Bazalttan yapılma insan ve aslan başlı sfenks (üstte). / Double bladed tools (top). A relief depicting the goddess

Kubaba holding a pomegranate and horns in her hand (left). A basalt sphinx in relief (above). 102 -K Y L IF E

OCAK

--J ^ .

JA N U A R Y 2001


Mermerden yapılma Ay Tanrısı Men heykeli (üstte solda). Müzede Fırtına Tanrısfnın iki boğasını betimleyen heykellerle çok sık karşılaşırsınız (üstte sağda). Frig Salonu’ndan genel görünüm (altta). / A marble bust of Men, the moon goddess (above left). Several statues of the two bulls of the storm god can be seen in the museum (above right). The Phrygian Room (below).

Çankaya. The bronze stags encircled by a pair of bull’s horns is an inalienable part of

bulvarın tam orta yerinde, Sıhhıye’de, güneş kursu biçim in­ deki tunç heykel, her gün yo­ lu nuzu keser. B ir ç ift boğa boynuzunun içine alınmış tunç geyik heykelleri, kentin vazge­ çilm ez bir parçasıdır. Aynı figü­ rü, çağdaş Ankara’nın pek çok yerinde görürsünüz gün boyu, çünkü Anadolu M edeniyetleri M üzesi’nin bu seçkin parçası, M Ö 3000’in ikinci yarısına tarihlenen bu törensel sem bol, kentin de sembolüdür aynı za­ m anda. H e y k e lin yirm i dört santim etre boyundaki orijinali ise, Tunç Çağı salonunda gelen geçeni seyreder aynı gururla. M üzeden çıkarsınız. Bahçeden, aşağıdaki Anka­ ra’ya son kez bakarsınız. Bu toprağın altında yatan, kat kat kültürlerin son mirasçısı olmanın zenginliği­ ni kalbinizde b ir kez daha duyum sayarak, ona doğru yürürsünüz. •

been adopted as the symbol of the Turkish capital. The original figure is only 24 cm in height, but it looks on proudly at the visitors streaming through the Bronze Age Gallery. When you leave the museum you look at the panora­ ma over Ankara for the last time, and head back for the city. You are filled with the moving sense of being the latest heir to the many layers of cultures which lie buried but not forgotten beneath this soil. •

* Ç iğ d e m Ü lk e r, H a c e tte p e Ü n iv e rs ite s i E ğ itim F a k ü lte s i Ö ğ ­

* Çiğdem Ülker is a lecturer at Hacettepe University Faculty of

re tim G ö re v lisi.

Education.

the cityscape. You will see the same figure again throughout the day in many parts of mod­ ern Ankara, because this mag­ nificent work of art and cere­ monial symbol dating from the second half of the 3rd millen­ nium in the Museum of Anatolian Civilisations has

103 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Pieter Bruegel

Ba

b

İl Ba Y

en

hçeler

İd

en

Bugüne kadar mimarlar arasında bir ütopya olarak kalan, dünyada birçok projede gerçekleştirilmeye çalışılan ancak hayata geçirilemeyen Babil'in Asma Bahçeleri"nin konut sektöründeki ilk uygulaması.

!


B Îr D ü n y a H a r İkasi K em er C o u n t r y ’d e n B abil Bahçeleri; İstanbul’un dünyaya açılan penceresi

Gerek deprem, gerekse yaşam güvenliği için her

Kemer G olf & Country Club 'ın, sadece yürüme

türlü önlemin önceden alındığı bir mekan. Farklı

mesafesinde olduğu bir yaşama alanı. Çocuğunuzun

bankaların uzun vadeli, düşük faizli konut kredileri

gerek eğitim gerekse sosyal faaliyetlerle kendisini

ve ödeme seçenekleriyle; içinde yaşarken bile size

geliştirebileceği seçkin bir ortam. 24 saat her türlü

kazandıran bir yatırım aracı. Üstelik Kemer Yapı

hizmetin verildiği, modern yaşamın unutturduğu

güvencesiyle.

tüm değerleri bize yeniden hatırlatan benzersiz

K

bir yapıt. Şehir m erkezine çok yakın, şehrin

hayallerinizdeki bu kusursuz yuvada sevdiklerinizle

tüm kargaşasından uzak bir yaşam.

birlikte hayata yeniden başlamayı te k lif ediyor.

e m e r

C

o u n t r y

B

a b

I

l

B

a h ç e l e r

Ba b İl Ba h ç e l e r I T el: (0-212) 239 77 70 Faks: (0-212) 239 77 76 http://w w w .kem ercountry.com e-mail: evsatis@ kem ercountry.com Kem erburgaz - İstanbul

I

size,


O n e magical spring day as a child I saw a gleaming box floating tossing past me down the tossing river. How it got there and to whom it belonged we did not care, but we longed to know what was inside it. I and the other children standing on the bank gazed at it, but it was impossible to jump in and get it. The current swept it away and I never saw it again. Perhaps it was this tanta­ lising inaccessibility that made me associate the box with all my childhood yearnings from that time onwards, and I was convinced that the other children did the same. Years later I recalled it when I read The Little Prince. You may remember the part where the child asks the man to draw him a picture of a sheep, but likes none of

O n u ilk kez nerede görmüştüm? Tüm su perileri­ nin işbaşı yaptığı ilkbaharda, coşkun akan bir neh­ rin üzerinde sürükleniyordu. Işıl ışıl parıldayan bir kutuydu. Kıyıda bir grup çocuk imrenerek baktık ona. Kim in olduğu ya da suyla nasıl buluştuğu umrumuzda bile değildi; sadece içinde ne taşıdığını merak ediyorduk. Nehre dalmamız, onu ele geçir­ memiz imkânsızdı. Belki de bu yüzden çocuk dün­ yamda neyim eksikse onu hayal ettim içinde. Diğer çocukların da böyle yaptığına emindim. Işıltılı ku­ tu, bizim le arasına asırlar koyarak gözlerim izin önünden uzaklaşıp gitti. Y ıllar sonra Küçük Pren­ ste yeniden rastladım ona. Öyküyü bilirsiniz: Ço­ cuk adam dan kendisine bir koyun resmi çizmesini ister. Adam ne kadar denese de, çocuk çizilen resimlerde hep bir kusur bulur, beğenmez. Sabrı taşan adam sonunda bir kutu çizer. Resme anlam verem eyen çocuğa da, “K o­ yun kutunun iç in d e ,” der. Gaziantep’in kedileri de en az kıyı kentleri­ nin kedileri kadar şişman. “ Karacaoğlan” adlı kedi de çeyiz sandığı üzerinde çalışan sedef ustasına yarenlik ediyor (sağda). Karacaoğlan the cat keeps the craftsman company as he vvorks on an inlaid trousseau chest (right).

108 S K Y L IF E

OCAK

JAN U AR Y 2001


Çocuk koyunu dilediği gibi hayal edebilir artık.

his efforts, and finally the man just draws a box and explains that the sheep is inside it. Then the child is sat­ isfied because he can imagine the sheep exactly as he wants.

Gaziantep’in masal kokulu arka sokaklarında, gü­ neşten teni kavrulmuş yaşlı bir ustanın elinde son cilası atılırken de, Küçük Prens dahil herkesin düş­ lerini içine almaya hazırlanıyordu. Biraz sonra bir sedefçi dükkânında yerini alacak ve kendisine en çok yakışan süsleme malzemesiyle gelenin geçenin

In the back streets of Gaziantep, steeped in the atmos­ phere of fairytale, an elderly craftsman, his face bur­ nished by years in the sun, was giving a final polish to a wooden box inlaid with mother-of-pearl. This beautiful box would be able to contain the dreams of everyone, including the Little Prince. Soon it would be placed in a shop window to draw the eyes of passers-by with its exquisite shimmering patterns. I followed the old man

gözünü kam aştıracaktı. Y aşlı usta beni, kutular başta olmak üzere elbise askısından aynalara, mo­ bilyadan dekorasyon işlerine kadar her şeyin se­ defle kaplandığı dükkânına götürünce sedefkârlığın midye kabuklarında başlayan öyküsünü dinle-

ito his workshop, where he inlayed all kinds of objects, from coat stands to mirrors, chairs and tables, but above all boxes, to listen to the story of his craft.

photohank Turkey

In Gaziantep mother-of-pearf inlay is used to dec­ orate every conceivable kind of wooden object. The best wood for inlay is the local walnut. Did you know that the walnut tree takes photographs? The craftsman surprised me by explaining that when you cut a paper thin sliver of wood from a

Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan gurbetçi usta, iznini geçirmek için yurda her gelişinde soluğu eski dükkânında alıyor (üstte sol­ da). / This mother-of-pearl inlayer has been living in Germany (or many years, but when he returns to Turkey for his annual leave he goes straight to his workshop (above left).

109 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Sedef işi için kullanılan tatlısu midyeleri Keban, Kilis baraj göllerinden ve Asi Irmağfndan temin ediliyor. Desenlerin içlerinin oyularak boşaltılması (üstte); midye kabuklarının sert uçlarının motiflere göre taşlanması (sağda). / The shells of freshwater mussels from the Keban and Kilis dam lakes and the River Ası are mainly used for mother-of-pearl inlay. Above, cutting out the recesses for the mother-of-pearl, and right, shaping the pieces.

walnut tree over a centuiy old, you find an image of its surroundings drawn across every layer of wood in the trunk. But to continue, having made the object to be inlaid and sanded it down well, the craftsman draws the intricate outline of his design with practised hand, and the delicate process of inlaying begins, Each time the motifs and patterns are different, mak­ ing every piece unique. Having drawn the design, he cuts out the lines and inserts brass or sometimes gold or sil­ ver wire according to the cus­

meye karar verdim. Gaziantep’te yapılan sedef işi aklınıza gelebilecek her tiirlii ağaç eşyaya uygulanıyor. Sedefin sevdiği ağaç ise, Antep çevresinde yetişen ceviz ağacıdır. Bu arada, ceviz ağacının fotoğrafçı olduğunu b ili­ yor muydunuz?! Ustanın anlattığına göre 100 ya­ şından sonra bulunduğu ye rin fo to ğ ra fın ı çe k ip gövdesine yansıtan ağaç, sigara kâğıdı inceliğinde kesilince çizim her katta kendini gösteriyor. Bu fo­ toğrafçı ağaçtan iskeleti çıkarılan eşya, iyice zım­ p aralanıp tem izlenince, sıra kalem tutan usta elle­ rin sanatına geliyor. D e­ senler, m otifler hiç yolu­ nu şaşırmadan dalga dal­ ga ağacın üzerine yayılın­ ca, işyerinde bir telaştır

tomer’s wishes. The next step is to cut out the central areas between the stringing to form shallow recesses for the moth­ er-of-pearl. The quality of the mother-of-pearl is vital. Although in Gaziantep it is tra­ ditional to declare to a new friend, 'Let us be salt and bread’, the presence of salt on mother-of-pearl is bad news to

başlıyor. Kakm a ustası, çoğu za­ man m o tifleri çizerken bunları kendisinin yarattı­ ğını, bu yüzden üretilen malların birbirine benze­ mediğini söylüyor. Çizgi­ lerin üzerine k esk ilerle

the inlayer. If salt has collected inside the mollusc shell, then the mother-of-pearl which lines it becomes brittle and impossi­ ble to work. Therefore fresh­ water molluscs, whose mother-

1 10 S K Y L IF E

OCAK

JA N U AR Y

2001


Sizi geleceğe taşıyacak projeleriniz için

YORDAM

Finans Leasing’e gelin.

Finans Leasing ile yorulm azsınız.

Akılcı finansman ile işletmenizin

Rekabet ortamında sizi güçlü kılacak

finansal bünyesini yormadan,

sabit varlık yatırımlarınızın finansmanı için

leasing avantajlarından yararlanın.

Finans Leasing'e gelin.

Verimi, kârlılığı gerçekleştirin. G üçlenin.

FİNANS LEASİNG Genel Müdürlük Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:10 80600 Etiler - İstanbul Tel: (0212) 282 10 90 Faks: (0212) 282 10 40 Ankara Tel: (0312) 231 00 40 Faks: (0312) 232 27 91 İzmir Tel: (0232) 489 20 00 Faks: (0232) 445 15 12 Adana Tel: (0322) 457 79 58 Faks: (0322) 459 52 62 Bursa Tel: (0224) 224 91 20 Faks: (0224) 224 91 30 Eskişehir Tel: (0222) 220 17 77 Faks: (0222) 230 40 34 Gaziantep Tel: (0342) 220 57 50 Faks: (0342) 220 81 45 K a yseri Tel: (0352) 222 00 78 Faks: (0352) 222 03 61 Konya Tel: (0332) 237 77 50 Faks: (0332) 237 77 61 Malatya Tel: (0422) 323 22 11 Faks: (0422) 323 23 80 e-posta:infO@fl nansleasing.com.tr

WWW.finansleasing.COm.tr

Finans Leasing, Fiba Şirketler Grubu üyesidir.


Sedef işinin son aşamaları: Eşyanın ateşe tutulması (üstte); mat cila vu­ rulması ise, ahşabın kurtlanmadan uzun yıllar dayanabilmesi için (sağ­ da). / Tempering (above), and varnishing (right) are the final processes which ensure that the inlaıd objects give many years of faithful service.

yol açarak sarı pirinç ya da siparişe göre altın ve gümüş tel yerleştiriliyor. Sonra sıra, tellerin içinde kalan alanın oyularak boşaltılm asına geliyor. D e­ nizlerin ağzı sıkı çocuklarının kabuklarına yer açı­ lacak çünkü. Böylece eşya, sedef odasına girmeye hazır hale geliyor. Antepli, dostluğunu anlatmak için karşısındakine “Tuz ekmek olalım ,” dese de, sedef ustası tuzdan, m idyede olduğu zaman pek hoşlanmıyor. Denizin tuzu midye kabuklarını çürü­ tünce, ustanın elinde kabuk kırılıp dağılıveriyor. O yüzden sedef işinde sert ve dayanıklı, işlenince süt beyaz rengini alan tatlısu midyesi tercih ediliyor. Ancak yine de makbul olan, sıcak denizlerin, özel­ likle Kızıldeniz’in kabukluları... Sedef odasında midye kabukları kerpetenlerle mi­ nik parçalara ayrılıyor. Elmasla taşlanarak, yanları­ na ahşaptaki oyuklara göre şekil veriliyor. Ceviz ağacının tozu ve tutkalla hazırlanan macun, şekil verilen sedefleri oyulan yere yapıştırmakta kullanı­ lıyor. Eh, ağaç da Osmanlıdan miras hayli ağır bir süs aldı, en az iki gün dinlenmesi gerek. Sedef işi­ nin son aşamasında, zımparayla sedefin ahşap seviyesine indirilm esi ve eşyaya kezzap vurularak bir gün güneşte bekletilmesi var. Ahşabın siyah ya da kestane ren-

of-pearl becomes milk white when worked, are pre­ ferred. However, the finest quality of all is still motherof-pearl from the warm tropical seas, particularly the Red Sea. In his workroom the craftsman carefully breaks the shells into tiny pieces using pliers, and using a diamondtipped tool shapes them to fit the recesses in the wood. The pieces are fixed into place using a mixture of wal­ nut sawdust and glue. When the work is finished the piece must be left for at least two days before sandpa­ pering so that the inlay is flush with the wood. Nitric acid is then applied and the piece left in the sun all day

1 12 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


T atlılığın ı ş e h ir h a y a tın a m ü k e m m e l u yu m s a ğ la m a s ın d a n , s e r t liğ in i

d o ğ a n ın

en

zor

k o ş u lla r ıy la

b ile

k o la y c a

b a ş a ç ık a b ilm e sin d e n alıyor. P in in fa rin a im zalı m ü k e m m e l t a s a r ım ı ve “S ü p e r S e le c t 4 Ç e k e r ” a ra z i v ite siyle P a je ro P in in 5 kapı, d o ğ a ve ş e h ir a ş ığ ı h e rk e sin kalb in i çalıyor. Temsa Otomotiv'in, önceden belirtilen model, renk, teknik özellik, ekipman ve aksesuvar değişikliği yapma hakkı saklıdır.

Take a tütferem

TEM ©©

ro a d

A

MITSUBISHI

OTOMOTİV

MOTORS

w w w . t e m s a . c o m . t r

Kısıklı Cad. Şehit Teğmen M oray Sok. No: 2 /1 Altunizade 8 1 1 9 0 , İstanbul Tel: (0 2 1 6 ) 3 26 31 10 P B X Faks: (0 2 1 6 ) 3 2 5 95 50

OO


Gaziantep’teki sedefçiler sokağında aklınıza gelebilecek her türlü ahşap eşyaya uygulanan sedef işleri, Türkiye’nin pek çok yerindeki çarşılara gönderi­ liyor. / On the street of mother-of-pearl inlayers in Gaziantep, every imaginable kind of wooden object is decorated with mother-of-pearl, and these are sold all over the country.

gini alması isteniyorsa kezzap vurulduktan sonra ateşe tutulması gerektiğini de hatırlatalım. Kaygan­ lık için zeytinyağıyla son zımparası vurulunca Sümerlerden bu yana süren geleneksel bir el sanatı­ nın yapıtlarından biri daha ortaya çıkmış oluyor. Birçok evde anıları canlandıran sedefli eşyalar top­ lumsal geçmişimizde de yer aldılar. Osmanlılarda büyük ilgi gören sedef kakma sanatı, Kuran mahfa­ zalarından masa saatlerine, tütün kutularından na­ lınlara kadar her şeyde izini bıraktı. Bugün Topkapı Sarayı’na gidenler, orada, iktidarın simgesi olan tahtlardan birindeki güzelim sedef işçiliklerine hay­ ran kalıyorlar.

thing from Kuran cases to clocks, and from tobacco boxes to the wooden pattens worn by women at Turkish baths. Visitors to Topkapi Palace today can admire the magnificent mother-of-pearl inlay on one of the imperial thrones, and other works of art presetted here. As well as inlay, mother-of-pearl is applied to

İster abanoz ağacı üzerine yazılmış bir ayette, ister suretime baktığım bir el aynasının kenarında, ister bir ahşap sandalyenin ince ayaklarında olsun; se­ deflerin p ırıltıla rı, insanların için i ısıtan düşleri anımsatır bana. Yaşlı ustanın sedefçi dükkânından kucağımda se­ def işlem eli bir kutu ile ayrılırken, yüzüme yayılan gülümsemeyi hiç gizlemedim. Uzun yıllar önce as­ la onların olmayacak bir kutuya düşlerini atıp eve küskün küskün dönen bir grup çocuğun, nihayet sevinçle bana doğru koştuklarını gördüm. Ne de olsa kutular, saklanacak anıları, fotoğrafları, ya da düşleri olanlar içindi... •

objects by two other techniques: veneering and macunlama, or setting in paste. Whether a verse from the Kuran inlaid in an ebony panel, elaborate decoration on a hand mirror, or patterns on the legs of a chair, the incandescent sheen of mother-ofpearl decoration reminds me of the dreams which capti­ vate us all. When I left the shop with a mother-of-pearl box in my hands, I was smiling happily. In my mind's eye I saw a group of children who had returned forlornly home, having deposited their dreams in a box which could never be theirs, now running towards me joyfully. For all of us boxes are irresistible treasure chests of memories, photographs and dreams. •

' N e z a h a t T ü r k a n , y a z a r.

* N ezahat Turkan is a freelance w riter.

to dry. To darken the wood to a chestnut shade or black it is held over a fire after applying the nitric acid. Finally it is rubbed with olive oil for a smooth finish and sandpapered for the last time. Mother-of-pearl inlay is an art of great antiquity going back to the Sumerians. This type of decoration was very popular in Ottoman times, and is to be found on every­

1 14 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


BANYONUZDA, KALİTE VE ESTETİĞİ BULUŞTURAN ÇÖZÜMLER...

Mix 2 0 0 0 Lavabo Bataryası

KjbJ

©

.siS'ya.

O rk id e Asm a Bide + M ix 2000 Bide Bataryası

Genel Dağıtım : E lm o r T e sisa t M alze m e si Ticaret A.Ş. Tel: (0212) 251 70 06 (6 hat) Faks: (0212) 249 90 91 - 293 70 01 - 251 21 95 W eb: http://www.elmor.com.tr

O

O rk id e Asm a Klozet + Göm m e Rezervuar

Elg

e-m ail: elmor@elmor.com.tr

Servis: E m a r S a tış S o n ra sı M üşteri Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0216) 305 55 04 - 305 07 24 Faks: (0216) 305 65 43

în k a n

To

plulu ğ u


J 'J j J i J İ 'J 'J'JiJjJ'JiJ I j

jj

jj

M i y jjjjjjr

By ABDULLAH KILIÇ* Photos SADBERK HANIM M ÜZESİ ARCHIVE


Ü n lü sanat tarihçisi Profesör Semavi Eyice, Ekrem H akkı A yverd i (1899-1984) için “O sm anlı devri Türk mimarisini meçhul olmaktan kurtaran adam” diyor. Eyice’nin bu sözle kastettiği; merhum Ayverd i’nin başta İstanbul olm ak üzere Bursa ve Edir­ ne’de restore ettiği onlarca tarihi eser olmasa ge­ rek. Asıl kastedilen A yverdi’nin Türk kültürüne ar­ mağan ettiği sekiz ciltlik mimarlık şaheseri olmalı.

Leading Turkish art historian Professor Semavi E/ice has described Ekrem Hakki Ayverdi ( 1899-1984) as 'the man who rescued Ottoman period Turkish architecture from oblivion', in reference to the scores of historic buildings which Ayverdi restored in Istanbul, Bursa and Edime, and above all to his eight volume masterpiece on the history of Turkish architecture. The first four vol­ umes cover early Ottoman architecture from the 12th century up to the end of Mehmed M’s reign (145 1-148 I), and the next four volumes Ottoman works of architecture in the former European territories of the empire. This great work has been described as the title deeds to Turkey's architectural legacy. Ekrem Hakki Ayverdi was a scholar who shaped Turkish art history, a dedicated restorator, and Türk sanatı tarihine damgasını vurmuş bir biliminsanı olan Ekrem Hakkı Ayverdi (solda), aynı zamanda geleneksel sanat­ lara tutkulu bir koleksiyonerdi. Üstte, Ayverdi Koleksiyo­ numdan Hafız Mehmed’e ait bir Hac tasviri. / Ekrem Hakkı Ayverdi was a scholar who made major contributions to Turkish art history (left). He was also a collector of tradi­ tional Turkish works of art. Above is a miniature painting depicting the pilgrimage to Mecca by Hafiz Mehmed from the collection. 1 18

S K Y L IF E

OCAK

— jh -

JAN U AR Y 2001


Herkes doğuştan güçlü değildir...

.BAZILARI GÜCE SONRA SAHİP OLUR

154 bhpl

YENİ FIAT MAREA 2 .0 HLX Sınıfının en güçlü yerli otomobili 5 silindir, 154 bhp, 2.0 20V. Klim a + polen filtresi • A B S • 42 litre sürücü tarafı airbag ve a k tif gergili ön em niyet kem erleri • 90 litre yolcu tarafı airbag • 12 litre yan airbag • deri kaplı direksiyon sim idi, el fren kolu körüğü, vites kolu • F iat C O D E • uzaktan kum andalı m erkezi k ilit • yü ksek liğ i ayarlan ab ilir d ireksiyo n sim id i • sürücü koltu ğ u n d a e le k trik li b el ve y ü k s e k lik ayarı • antisubm arine koltuklar • direksiyondan kum andalı radyo-teyp (6 hoparlör + C D ön hazırlığı) • e le k trik ayarlı, buğu çözücü lii gövde rengi dış d ikiz aynaları • p o lie p tik halojen ön farlar • h afif alaşım lı jantlar • opsiyonel deri koltuk

TUTKUNUN ESERİ s a

m

a


19. yüzyıla ait Yıldız porselen hokka takımı, kâğıt makası ve kamış kalemler (üstte). 18-19. yüzyıla ait yağlık, sahan ve kaşıklar (altta). / A I9th century Yıldız porcelain inkwell set, paper shears and reed pens (above). A handkerchief, cooking pan and spoons dating from the 18th and 19th centuries (below).

ilk dört cildi Eıtuğrul Gazi’den Fatih Sultan Mehmed dönem inin sonuna kadarki eserleri, son dört cildi ise Avrupa’daki Osmanlı eserlerini anlatan bu külliyat, Avrupa ve Anadolu’daki Türk mirasının ta­ pu senetleri olarak adlandırılıyor. Türk sanatı tarihine damgasını vurmuş bir biliminsanı olarak öne çıkan Ekrem H akkı Ayverdi, sade­ ce eski eserlere hayat veren bir restoratör değil, ay-

also an impassioned collector of traditional art works. The collection he built up over many years includes inscriptions by the most celebrated calligraphers, gilded copper metalware, opaque twist glass tulip vases and rosewater sprinklers, side tables with the painted deco­ ration known as Edirnekari work, and silverware marked with the tugra of the Ottoman sultans. The collection, which is normally kept at Ayverdi’s house on Fevzipa§a


<O N A K LA F

e rc

^

¡ /e m

J z

a

y

a

fJ a

r a

m

e r Â

a S

a

ORUB

c /e m

e J t .

.

.

Düşündüğünüzden çok yakın! y e n i y ılla birlikte düşlediğiniz, özlediğiniz o seçkin hayata merhaba demenin şimdi tam zamanı, ye n i otoyol ile Levent’e sadece 10 dakika uzaklıkta, orman içinde özel bir yaşam kültürü sunan

BEYKO Z

Beykoz Konakları sîzleri bekliyor. Çam ağaçların ın eşsiz kokusu, konakların sıcacık ortam ına

KONAKLARI

eşlik ediyor ve yeni y ıl Beykoz Konakları 'nda bir başka yaşanıyor, ya k ın zamanda görmediyseniz,

TEPE

GRUBU

(0216)

5 3 9 00 48

gelin konuğumuz olun. Size özel ödeme ko şu llarıyla, kendinize ve ailenize yen i bir "hayat" armağan edin.

Tepe

Grubu

Beykoz

Konakları

P a ş a b a h ç e - i st a n b u I T e l :

( 0 2 1 6 ) 5 3 9 00 3 9 ( p b x )

Faks:


Caddesi in the district of Fatih in Istanbul, has recently been exhibited at Sadberk Hamm Museum in Büyükdere on the European side of the Bosphorus. As well as calligraphic inscriptions, there are bows and arrows used by calligraphers to strengthen their hands, and writing sets consisting of pen knives, nib sharpeners, pen boxes and ink wells. Ceramics include magnificent 16th century blue and white İznik ware and wall tiles, and fine examples of 18th century Kütahya ware. In addition there are examples of 19th century Beykoz glassware, Tophane pipe bowls and cups, beautiful spoons, precious 16th century silk brocades and velvets, and antique embroideries. It has been said that the Kuran was revealed in the Hejaz, read in Egypt and written in Istanbul, in reference to the fact that the art of calligraphy in the Arabic script achieved its aesthetic height in the hands of Turkish cal­ ligraphers. In Ayverdi's collection of calligraphy the truth nı zamanda geleneksel sanat­ lara tutkulu bir koleksiyonerdi de. A yverd i’nin uzun bir sürede oluşturduğu, en ünlü hattatla­ rın elinden çıkmış hat levha­ ları, usta ressamların tablola­ rı, to m b a k la r, la le d a n la r, çeşm-i bülbüller, vazolar, gü­ labdanlar, Edirnekâri sehpa­ lar, padişah tuğralı gümüş eş­ yanın bulunduğu koleksiyon, Fatih Fevzipaşa Caddesinde­ ki evinde muhafaza ediliyor. Y akın bir zamanda Sadberk Hanım Müzesi’nde de sergile­ nen koleksiyonda, hat levha­ larından başka, hattatların el­ lerini güçlendirm ek için yap­ tıkları ok ve yaylar ile her biri sanat eseri niteliğin­ deki kalem tıraş, makta, makas, kalem kutusu ve hokkadan oluşan yazı takımları; 16. yüzyıl İznik se­ ramik sanatının mavi-beyaz dönemine ait eşsiz bir­ kaç örnek ve duvar çinileri; 18. yüzyıl Kütahya se­ ram iklerinden örnekler de göz kamaştırıyor. Yine 19. yüzyıl Beykoz camları ve Tophane lüleleri ile fincanları, zarif yem ek kaşıkları ile çatma, kemha gibi 16 . yü zyılın değerli ip ekli dokum alarından parçalar ve Türk insanının ince beğenisini yansıtan işlem eler doyumsuz bir seyir sunuyor. B ir söz vardır; “Kuranıkerim Hicaz’da indi, M ısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı," diye. İşte, yüzyıllar boyunca bütün Osmanlı coğrafyasında dilden dile dolaşan bu söz, A yverdi’nin koleksiyonunda somut bir örneğe dönüşüyor. Bu koleksiyonda kim lerin eserleri yok ki? Fatih döneminden geçtiğimiz yüz-

S K Y L IF E

OCAK

Kırmızı atlasa sarı simle dolgu sarma tekniğinde uy­ gulanan 18. yüzyıl Bursa i|i bohça (üstte). Solda, sa­ rı ipekliye ipek iplik ve klaptan ile suzeni tekniğin­ de işlenmiş kavuk örtüsü (18. yy). Altta, kalemişi tekniğinde yazma bohça (19. yy). / An 18th centu­ ry Bursa work wrapper in red satin embroidered in gold (above). An 18th cen­ tury yellow silk turban cover em broidered in chainstitch with silk and metal thread (left). A 19th century hand painted wrapper (below).


y ılın b aşına kadar uzanan g en iş b ir d ö ­ nem de hat sa­ natına yön ve­ ren Şeyh Ham ­ dullah, Ahmed Karahisari, Derviş Ali, H a­ fız O sm an, Ağakapılı İsma­ il, M ustafa Ra­ kım, M. Esad Yesari, Kazasker Mustafa izzet, Ab­ dullah Zühdi Efendi, Şevki Efendi, Hacı Arif, Sami Efendi, Haşan Rıza, H ulusi Efendi, Ham id Aytaç, Kemal Batanay ve kayınpederi Aziz Efendi nin çe­ şitli yazı üsluplarında yazılm ış eserlerini görmek mümkün. Nesih ve sülüs yazı türünde bir çığır açan Şeyh Ham dullah'a (1429-1^19) ait sülüs ve nesih Koltuk­ lu K ıt’a, sadece koleksiyonun en eski eserlerinden biri olarak değil, aynı zamanda tezhip ve lake cil­ diyle de öne çıkan altın cetvelli bir levha. Y in e Anadolu’da yetişen ve

of this apho­ rism can be clearly seen. The collection is the chance to see the work of major calligra­ phers from the I 5th century onwards, such as Şeyh Ham­ dullah, Ahmed Karahisari, Den/iş Ali, Hafiz Osman, Ağakapılı Ismail, Mustafa Rakım, M. Esad Yesari, Kazasker Mustafa İzzet, Abdullah Zühdi Efendi, Şevki Efendi, Hacı Arif, Sami Efendi, Haşan Rıza, Hulusi Efendi, Hamid Aytaç, Kemal Batanay and Aziz Efendi, in many different script hands. An illuminated calligraphic exercise in the sülüs and nesih hands by Şeyh Hamdullah ( 1429-1519) whose cal­ ligraphy ushered in a new age in this art, is not only one of the oldest pieces in the collection, but also an out­ standing example of illumination and gilding, while the

kendine has üslubuyla hemen tanı­ nan Ahmed Karahisari’nin sülüs ve nesih Tem rin’i de, koleksiyonun en önem li eserleri arasında. Hat sana­ tında yeni arayışlarıyla tanınan Kara­ hisari’nin bu eseri hem hattatın üslu­ bu, hem de kompozisyon güzelliği bakımından fikir veriyor. H at sanatında en güzel eserlerin meydana gelm esinde büyük önemi olan divit ve yazı takım ları da Ayve rd i’nin koleksiyonunu süslüyor.

Atlas astarlı, üzerinde siyah mürekkeple Arapça yazı bulunan, 19. yüzyıla ait yelek (üstte). Kırmı­ zı canfes üzerine sarı ve gümüş sim ile pesent ve kordon tutturma tekniğinde işlenen, 17. yüzyıla ait bohça (sağda). / A 19th century sleeveless jacket lined with satin and decorated with Arabic inscriptions in black ink (above). A 17th century wrapper in red taffeta worked in couched applique and embroidered in gold and silver counted darning stitch (right). I 23 S K Y L IF E

OCAK

JA N U AR Y 2001


binding is a masterpiece of laquer decoration. Another masterpiece is an album of calligraphic exercises - temrin - in sülüs and nesih by Ah­ med Karahisari (?-1556), another calligrapher noted for his innovations. This work demon­ strates the brilliance of both his style and com­ position. Calligraphic tools and equipment were often works of art in their own right, as we see here with pens and pen knives made of ivory, bone, ebony, jade, mother-of-pearl, coral, agate, agallocum, jujube and rosewood. Some bear the names of the craftsmen who made them, such as Abdüllatif, Rıza Usta and Fikri. Bone or ivory tablets known as makta used for shaping pen mbs are intncately decorated, as are the porce­ lain ink wells and graceful paper shears. The embroideries and textiles in the collection reveal not just the skill, but the creative imagina­ tion of the Turkish women who made them. The exhibits dating from the 16th to 19th cen­ turies include fifteen embroidered wrappers, two turban covers, fifteen handkerchiefs, two handkerchief borders, ten napkins, seven hand­ kerchiefs of the type known as çevre, sashes, bands, cloths, Kuran cases, purses, mirror covers, and quilt covers. One of the oldest ceramics in the collection is a vase dating from the 14th or 15th century with Fildişi, kemik, abanoz, yeşim, sedef, mercan, akik, ödağacı, hünnap, pelesenkten yapılm ış çeşit çeşit kalem ve kalemtıraşlar... Kim inin üzerinde “Abdüllatif’ damgası, kim inin üze­ rinde “Rıza Usta” mührü, kiminde ise “Fikri” imzası bulunuyor. Üzerinde kalem uçları ke­ silen maktalar, içine mürekkep konulan por­ selen hokkalar ve zarif makaslar... Ekrem H akkı A yverd i’nin koleksiyonunda Türk kadınının ustalık, zarafet ve hayal gü­ cünü yan sıtan işlem e ve d o k u m alar da önem li bir yer tutuyor. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan üç yüz yılda işlenmiş on beş adet bohça, adet yağlık, peşkir, yedi örtüler, cüz

iki adet kavuk örtüsü, on beş iki adet yağlık kenarı, on adet adet çevre, kuşaklar, uçkurlar, keseleri, keseler, ayna örtüleri

ve yorgan yüzleri ilm ek ilm ek işlenen göz nurlarını bugüne taşıyor. A yverdi’nin koleksiyonunda, Türk sanatının en eski çini örneklerinden biri olan 14. veya 15. yüzyıla ait, Çin porseleni etkisinde yapıl­ dığı belirtilen bir vazo dikkat çekiyor. Ko­ leksiyonda bulunan diğer bir ilginç eser ise mavi-beyaz, üzeri ince spiral kıvrım lar ile

Hattat Abdülkadir Şükriye (18. yy) ait Hilye-i Şerife. Ba§ tarafında muhakkak hatla Besmele, göbek kısmında nesih hilye metni ve hilal etrafında sUliis yazı var (en üst­ te). Şeyh Hamdullah'a ait sülüs ve nesih Koltuklu Kıt’a (üstte). / An 18th century hilye or description of the Prophet Muhammed written by the calligrapher Abdülkadir Şükri (top). Along the top is the besmele - ‘in the name of God, the Compassionate, the Merciful’ - in muhakkak script, in the central medallion is the hilye in nesih script, and around the crescent is a sülüs inscription. Above is an illuminated calli­ graphic exercise in the sülüs and nesih hands by Şeyh Hamdullah (above). 124

S K Y L IF E

OCAK

JA N U AR Y 2001


Kobalt mavisi zeminli, 16. yüzyılın ilk yarısına ait İznik çinisi. Lale motifleri ortadaki rozeti çevreliyor (üstte). Ayverdi’nin Fatih Fevzipaja Caddesi’ndeki evinden bir köşe (altta). / This İznik tile dating from the first half of the 16th century has a design of tulips around a central rosette on a cobalt blue ground (above). A corner of Ayverdi's house on Fevzipaşa Caddesi in Fatih (below).

bezenmiş büyük kâse. “H a­ liç işi” olduğu belirtilen bu eser d önem inin nadir ö r­ neklerd en b iri. İz n ik çin i atölyelerinde üretilen 16. ve 17. yüzyıllara ait lale, ka­ ranfil, gül, sümbül, nar çi­ çeğ i, se rv i ağ acı d e se n li klasik O sm anlı çin ile ri ile

a design clearly influenced by Chinese porcelain. A large blue and white bowl of the type referred to as 'Golden Horn ware' characterised by spiral decoration is a rare piece. O t­ toman period İznik tiles dating from the 16th and 17th cen­ turies with classical designs

Kütahya’ya ait mavi, beyaz ve turkuvaz çiniler koleksi­ yonun kıym etli eserleri. Ekrem H akkı A yverd i Koleksiyonu’nun ilgi çeken di­ ğer e se rle ri ise; O sm anlı m ühürleri, tom baklar, usta ağaç işçiliğ i ile dikkat çe­ ken se d e f k ak m ala r ve E d irn e k â ri seh p ala r. Osm anlı sedef işçiliğ in in en görkem li örneklerini yansı­ tan bu koleksiyonda ağız­ lık, kalem kutusu ve m ü­ cevher kutuları ayrı bir yer tutuyor. •

incorporating tulips, carnations, roses, hyacinths, pomegranate flowers and cypress trees, and Kütahya ware in a colour scheme of turquoise, cobalt blue and white are other high­ lights of the collection. Exquisitely decorated metal­ ware, wooden objects, moth­ er-of-pearl inlaid mouthpieces for pipes, pen boxes and jew­ ellery boxes are also represent­ ed. This outstanding private collec­ tion is a treasure trove of the decorative arts in many fields. •

* A b d u lla h K ılıç, g a z e te c i.

* Abdullah Kılıç is a journalist.

126 S K Y L IF E

OCAK

JA N U AR Y 2001


Çıkış almak için vize gerekm iyor.

• 5 sayfa/dk 2 sa • 60 0 dpi çözünürlük » T e k bir şarjla 130 sayfa baskı • Infrared ve paralel port bağlantısı (standart). U S B b a ğ la n t ıs ı

Ofis gerekmiyor, kablo gerekmiyor,

(o p s iy o n e l)

elektrik hiç gerekmiyor.

• Sad e ce 2.2 kg ağırlık

Size HP DeskJet 350Cbi taşınabilir yazıcı gerekiyor. Kablosuz ve taşınabilir olmasıyla çalışmalarınızı kolaylaştırır, sizi ofis karmaşasından uzaklaştırır. Çalışma alanının sınırlarını kaldırır, zamanı ve mekanı kullanmayı size bırakır. HP DeskJet 350Cbi taşınabilir yazıcıyı yanınıza alın, çıkışlarınızda sınır tanımayın!

H P D estek Hattı: 221 69 69 i n v e n t

www.hp.com.tr

aren a

TÜRKİYE'NİN

TEKNOLOJİ

SAĞLAYICISI

www.arena.com.tr


S E R E X H I B I T I O N S

Unsal Toker

Neşe •• ■■ (j g Gumuşcuoglu

Galeri Ayda

Işık Üniversitesi Kampüsii

Tel: (0312) 491 59 55

18 Ocak-12 Şubat 21 Aralık 2000-12 Ocak 2001 Dolgun boya tekniğiyle

Tel: (0212)285 29 80

tanınan ve dışavurumcu Neşe Gümüşcüoğlu seki­

b ir ressam olan Ünsal

zinci k iş ise l suluboya

Toker’in son dönem ça­

sergisini Işık Üniversi-

lışmaları Galeri Ayda'da

tesi’nin sergi salonunda

görülebilir. Sanatçının

açıyor. Sanatçı bu sergi­

yurtiçi ve yurtdışındaki

de eski eserlerinden ve

çeşitli koleksiyonlarda

yeni çalışmasının konu­

eserleri bulunuyor.

su olan “ K a yık lar"d an kimi yapıtlarını beğeni­

hleşe Gümüşcüoğlu

ye sunuyor. Işık University Campus

21 December 2000-1 2 January 2001 Tel: (021 2) 288 29 60

This eighth one-person exhibition of watercolours by Neşe Gümüşcüoğlu is being held in the gallery of Işık University. The paintings include both earlier works and examples of her latest works on the theme of rowing boats

Günseli Partanaz

Yavuz Tanyeli

Uran Kültür ve Sanat Merkezi

Helikon Sanat Galerisi

5-29 OcakTel: (0216) 343 10 00

3-27 Ocak Tel: (0312) 441 78 01

G ünseli P a rta ­ naz bu sergisin­

Özgün figür yorumlarıyla dik­

de A n a d o lu ’da

kat çeken Yavuz Tanyeli'nin

bin yıllard ır ya­

son dönem yap ıtları Helikon

şanan uygarlık­

Sanat Galerisi’nde görülebilir.

la rı, geçen za­

Sanatçının yapıtlarında 12 A-

man içinde do­

ğustos 1999 güneş tutulması

ğanın gücü ve zaman ile kesiş­

ve 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin etkileri görülüyor.

tirerek izleyen­ lere sunuyor.

Uran Cultural and Art Centre 5-29 January Tel: (0216) 343 10 00

Ayda Gallery 18 January-12 February Tel: |0312| 491 59 55 The latest work by Unsal

Yavuz Tanyeli

Toker, an expressionist a r tis t known for his

Helikon Art Gallery

Günseli Partanaz

Unsal Toker

dense painting tech ­

3-27 January Tel: (0312) 441 78 01

nique, can be seen at Ayda Gallery. Works by

The latest work by Yavuz Tanyeli, noted for his original Interpreta­ tions of the figure, can be seen at

this artist are in various c o llectio n s

both

in

Turkey and abroad.

the Helikon Art Gallery. These Günseli Partanaz’s work looks at how the civilisations

paintings reveal the influence of the solar

of Anatolia over the millennia have been affected by

eclipse of 12 August 1999 and the

the force of nature and time.

Marmara earthquake of 17 August 1999.


S E R

E X H I B I T I O N S

Muza FFer Tiryaki

Beş Kimlik

Galeri Artı

Garanti Sanat Galerisi

24 Ocak-10 Şubat

11 Aralık 2000-5 Ocak 2001

Tel: (0312) 46G 52 83

Tel: [021 2) 293 63 71

*,7 I

Marmara Üniversitesi Güzel Sa­

t ■fjın ■■■'

Beş Kimlik, ben merkezli bir dünyanın karşı­

natlar Fakültesi Dekoratif Resim

sına dikilen, imaja ve gösteriye dayalı top­

Bölümü’nden mezun olan Muzaf­

lum oluşumlarına da tepki gösteriyor. Beş

fer Tiryaki'nin son dönem çalış­

Kimlik sergisinde, Burcu Arısoy, Oerya Altı-

maları, Galeri Artı’da sergileni­ yo r.

./

'

'

/

nel, Füruzan Erkuş, Şinasi Güneş ve Kurucu

Sa­

Koçanoğlu'nun yapıtları yer alıyor.

n a t ç ın ın yurtiçi ve

. D e ry a A ltın e l

yu r t d ı şındaki ö-

Five Identities

Garanti Art Gallery 11 December 2000-5 January 2001 Tel: (021 2) 293 63 71

zel kolek­ s iy o n la r­

Five Identities takes a stand against an egocentric world, and social phenomena

da y a p ıt­

based on image and show. The exhibition Features the work of Burcu Arısoy, Oerya

ları bulu­

Altınel, Füruzan Erkuş, Şinasi Güneş and Kurucu Koçanoğlu.

nuyor.

Bilgehan U z u n e r

Muzaffer Tiryaki Artı Gallery 24 January-10 February Tel: (0312) 466 52 83 A graduate of Marmara University Faculty of Fine Arts, where he studied d e co rative painting. Muzaffer Tiryaki's latest works can be seen at Artı G allery in

PG Art 9 0cak-10 Şubat Tel: (021 2) 263 33 90 Anadolu Ü niversitesi Güzel S a n atlar Fakülte­ sinde öğretim üyesi olan Uzuner’in son çalışma­ ları, özgünbaskı resimler ve ikon tarzında metal resimlerden oluşuyor.

Bilgehan Uzuner PG Art 9 January-10 February Tel: (021 2) 263 33 90 This exhibition of the latest work by Uzuner, who

Istanbul. His paintings are in pri­

lectures at Anadolu University Faculty of Fine Arts,

vate collections both in Turkey

consists of original prints and icon-style chased

and abroad.

metal pictures.

A h m et

Ahmet Yeşil

Yeşil

Aphrodie Art Centre 15 January-10 February

Aphrodie Sanat

Tel: (0232) 482 33 02

Merkezi 15 Ocak-10 Şubat

Plastic symbols which Ahmet

Tel: (0232) 482 33 02

Yeşil em ploys in his works reflect their unique character,

Ahmet Yeşil’in yapıtla­

w hile the images of string,

rında kullandığı plas­

reels and cable which they

tik semboller onun öz­

in s is te n tly assume usu ally

gün karakterini işaret ederken, ısrarla büründükleri ip, makara, halat görüntüleri

represent infinity and solitude

de çoğu zaman sonsuzluk ve boşluktaki yalnızlık olarak karşımıza çıkıyor.

in a void.

129 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


S E R

E X H I B I TI O N S

Suzy Hug Levy

O s m a n h ’da Yahudi K ıy afetle ri Sergisi

Milli Reasürans Sanat Galerisi 17 Ocak-10 Şubat Tel: [021 2) 230 19 76

Gözlem Sanat Galerisi Suzy Hug Levy sergisinde, Arcadia’dan

14 Aralık 2000-1 1 Ocak 2001

bu yana "yeryüzü cenneti"nin dramını,

Tel: [0212) 240 41 44

kurguladığı cen­

Küratörlüğünü Silvyo Dvadya'nın yap­

net sahneleri ile

tığı sergide, Osmanlı Dönemi ve coğ-

yeniden anlam ­

raFyasında çizilmiş gravürler, hazır­

la n d ırıyo r, s o r­

lanmış kartpostallar ve FotoğraFlarda

guluyor. Sanatçı,

y e r alan Yahudi kıyaFetleri geniş bir

bu zıtlıklar için­

zaman dilimi içinde sunuluyor.

de k u rg u la d ığ ı p la s tik s a h n e ­ sinde yaşamla ö-

Ottoman Period Jewish Costumes

lümü karşı karşı­

Gözlem Art Gallery 14 December 2000-1 1 January 2001 Tel: (021 2) 240 41 44

ya getiriyor.

This exhibition produced by curator Silvyo Ovadya consists of engrav­ ings, postcards and photographs illustrating Jewish costumes oF the

Suzy Hug Levy

Ottoman Empire over the centuries.

Milli Reasürans Art Gallery 17 January-10 February Tel: (0212] 230 19 76

İşin Başı: Çizime Farklı Y a klaşım lar

In her latest exhibition Suzy Hug Levy seeks new meaning For the drama ot 'heaven on

Sabancı Ü. Kasa Galerisi 10 0cak-2 Şubat Tel: (0212] 292 49 39

earth’ since Arcadia with her scenes repre­ senting paradise. In her plastic composi­ tions Formed by contradictions she brings liFeand death Face to Face.

Cemil ipekçi, İhsan Oktay Anar ve Murat Artu’nun yer aldığı “ işin Başı: Çizime Farklı Yaklaşımlar” sergisinin amacı, çeşitli disip­ linlerden insanları düşüncelerinin aracı olarak ortaya koydukları çizimleriyle bir araya getirmek.

Outset: Different Approaches to Graphic Oesiqn s^s. -W,

Röntgencinin İ t i r a f l a r ı Oulcinea 1 Aralık 2000-6 Ocak 2001 Tel: (021 2) 245 10 71 Arzunun harekete geçmesi, bakışın yarattığı gerginlik

Sabancı University Kasa Gallery 10 January-2 February

gibi kavram ları gözler önüne seren sergide Vanes­

Tel: (021 2) 292 49 39

sa BeecroFt, Noritoshi Hirokawa, Donald MoFFet, Ay­

The work oF Cemil ipekçi,

dan M urtezaoğlu, Serkan Özkaya, Tadasu Takamine

ihsan Oktay Anar and

ve Maciej T o p orow icz'in

Murat Artu can be seen in

yapıtları yer alıyor.

an exhibition entitled Outset: DiFFerent Appro­

Confessions of o Voyeur

aches to Graphic Design.

Dulcinea 1 December 2000-6 January 2001 Tel: (0212] 245 10 71

The exhibition’s objective is to bring together the

Works by Vanessa BeecroFt, Noritoshi Hirokawa, Donald MoFFet, Aydan

drawings which are a

Murtezaoğlu, Serkan Özkaya, Tadasu Takamine and Maciej Toporowicz exa­

medium For ideas by pe­

mine concepts like seeking to attain desires, and tension created by the

ople From various discip­

watching eye.

lines. 130 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


G U N

B A T IM I v e y a G U N U N

u u u u ş u . Siz nasıl yorumlardınız? Pozitif görüşü olan bir yöneticiyseniz

büyük ihtimalle “günün doğuşu” diyeceksiniz. Öyleyse, iş dünyasında tinans yönetimi başarılı, sürekli "gün doğuşu”nun yaşandığı istikrarlı kuruluşların bulunduğunu da biliyorsunuz. Büyük olasılıkla Dış Factoring’i zaten aramış, ülkemizdeki başarılı bir çok şirket gibi finans ihtiyacınıza sağlıklı çözümler bulmuşsunuz demektir. Arama fırsatı bulamadıysanız, Dış Factoring'in “pozitif güç” desteğinin size neler kazandırabileceğini bilmenizde yarar var. Dış Factoring’i şimdi arayın, kuruluşunuza özel finans desteğinden yararlanın.

•m

¿ .s

■»ra»-Full member of Factors Chain International @

Factoring Derneği Üyesi

D IŞ F A C TO R IN G ‘P o z i t i f

g ü ç ’

Merkez: Dilhayat Sokak No: 8 Etiler 80600 - İstanbul Tel: (0212) 287 74 60 Faks: (0212) 287 74 48 Ege Bölgesi: Şair Eşref Bulvarı, 1372 Sokak, MBU iş Merkezi No: 24 Kat: 3 Da: 7 Montrö 35220, İzmir Tel: (0232) 489 79 68 - (0232) 489 68 82 Faks: (0232) 446 42 76 www.disfactoring.com Dış Factoring bir Doğan Holding Kuruluşudur. C A T


S E R

E X H I B I TI O N S

Bedri R ahm i-Eren Eyüboğlu aşk m e k tu p la rı Almelek Sanat Galerisi 13 Dcak-B Şubat

'.‘À’

Tel: (0212) 269 80 14 Bedri Rahmi ve eşi Eren Eyüboğlu’nun bir­ birlerine yazdıkları, en güzel desenlerle ve şiirlerle süsledikleri aşk mektupları, 19501980 yılları arasında yapmış oldukları ki­ mi yapıtlarla birlikte, Almelek Sanat 6alerisi’nde sergileniyor.

Love Letters of Bedri Rahmi and Eren Eyüboğlu Almelek Art Gallery 13 January-6 Februaıy Tel: (0212) 269 80 14 The love letters written by one of Turkey's major twentieth centu­ ry artists Bedri Rahmi Eyuboglu and his wIFe Eren Eyuboglu, who was also a painter, to one another are adorned with beautiful drawings and poems. These letters and a number of their paint­ ings executed between 1950 and 1980 can be seen at the Almelek

A h m e t Fazıl Aksoy Antik Palace 16-29 Ocak Tel: (0212] 236 24 60

Art Gallery.

Son zamanlarda su­ luboyadan yağlıboya

Tuncay Takmaz

resme yönelmiş olan Aksoy'un e se rle rin ­

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

de, görüş ve hüner

18-30 Ocak Tel: [0212] 252 31 61

keskinliği kendisini

Sergide, Çekirdek Sanat Topluluğu’nun

Renan Ertosun

kurucusu ve Çekirdek Sanat Dergisi’nin e d itö rü Tuncay Takmaz’ın, akrilik ve k a rış ık teknikle kâğıt ve tu v a l

ü zerin e

Deniz Müzesi Sanat Galerisi

hemen fark ettiriyor. Sanatçının çalışmala­ rı, resim müzayede­ lerinde de ilgi görü­ yor.

29 Ocak-4 Şubat Tel: (021 2) 249 37 21

gerçekleştirdiği

1987 yılından bu yana resim çalışm alarını sürdüren ve en son yurtdışı sergisini İta l­

toplam 20 çalış­

ya'da Galleria D'arte Mentana'da gerçekleşti­

ması bulunuyor.

ren Renan Ertosun’un son dönem yap ıtları

Ahmet Fazıl Aks oy Antik Palace

Deniz Müzesi Sanat Galerisi’nde görülebilir.

16-29 January

Tuncay Takmaz

Renan Ertosun

Tel: (0212) 236 24 60

State Fine Arts Gallery

Naval Museum Art Gallery

recently moved from

18-30 January Tel: (021 2) 252 31 61

29 January-4 February Tel: (021 2) 249 37 21

watercolour to oil. His

This exhibition presents 20 paintings in

The latest work by Renan Ertosun, who has been

work is noted For its

acrylic and mixed technique on paper and

painting since 1987 and whose latest overseas

sharpness of observa­

canvas by Tuncay Takmaz, founder of the

exhibition was held at the Galleri d’Arte Mentana

tion

Çekirdek Art Group and editor of Çekirdek

in Italy can be seen at the Naval Museum in

attracts many buyers

Art Magazine.

Istanbul.

at art auctions. 132

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

Ahmet Fazıl Aksoy has

and sk ill, and


H

m

M

H

n

m

H

B

H

S İF OTOMOTİV A.Ş. -.O §o

h VH•• P/OM ..........

.

G E N E L M ÜDÜ RLÜK / İSTANBUL ANKARA

Tel.:

(0 3 1 2 ) 481

11

Tel: (0216) 325 05 03 (pbx) 30 (p b x)

• İZ M İR Tel.:

Fax : (0216) 325 32 24

(0 2 3 2 ) 4 7 2

15

00

(pbx)

BURSA Tel.: (0224) 211 23 65 (pbx) • A D A N A Tel.: (0322) 346 33 30 • ANTALYA Tel.: (0242) 221 52 96


E X H I B I T I O N S

İlhan Berk

S e la h attin

Yapı Kredi Kültür Merkezi

Kara

8 Aralık 2000-6 Ocak 2001 Tel: (021 2) 293 08 25 Resim ile yazının imge ile harfin ayrılmayı öğ­

Kaş Sanat Galerisi

rendikleri, birbirlerinden kopmaya çaba gös­

9 0cak-10 Şubat

te rd ik le ri b ir takvim de ayak d ireyen ilhan

Tel: (0212| 247 11 85

Berk'in desen sergisi 6 Ocak tarihine dek Yapı Kredi Kültür Merkezi 5er-

S e la h a ttin Kara, se rb e st

met Ç ifter A raştırm a Kütü ph anesi’nin sergi sa lo ­

fırça estetiğinde belli bir

nunda görülebilir.

akıma ait olma kaygısından uzak, kendi deyim iyle sa­

Ilhan Berk

natçı olmanın özgürlüğünü sonuna kadar y a ş a y a ra k

Yapı Kredi Cultural Centre

çalışmalarını sürdürüyor.

8 Oecember 2000-6 January 2001 Tel: (0212| 293 08 25

Selahattin Kara

These drawings by Ilhan

Kaş Art Gallery

Berk

in v e stig a te

the

Kake Hashi

9 january-10 February

moment in time when pic­

Köprü /

Tel: (021 2) 247 11 B5 Kare Sanat Galerisi

tures and w riting, image and letter, parted to go

Selahattin Kara's paintings in free

12-31 Ocak

th eir separate ways. The

brush strokes do not seek to fol­

Tel: (0212) 240 44 48

exhibition is being held at

low any particular movement. He

the 5ermet Çifter Research

explains that he experiences the

Library at the Yapı Kredi Cultural Centre and is

liberty of the artist to the full.

open until 6 january.

Tonami Plastik 5anatlar Derneği'nin davetlisi olarak Mart ayında Japon­ ya'da sergi gerçekleşti­ recek olan dört Türk

re s sa m ı;

Feride Binicioğ­

NaziFTopçuoğlu

lu, Ayşegül İzer

Galeri Nev 5-30 Ocak Tel: [0212] 231 67 63

Drahşan, Ahmet

Nazif Topçuoğlu'nun gençlik-yaşlılık, ölüm, hatıralar,

Uygun bir ön ça­

kalıcılık, geçicilik, atalet, yüzeysellik, sakla(n)ma gibi temalara göndermeler yaptığı fotoğrafları, izleyiciyi sanat ve yaşam üzerine tekrar

lışma olarak Ka­ re Sanat Galeri­ si ’ n d e b u lu ş u ­

Özel ve Mehmet

düşünmeye zorluyor.

yorlar.

Nazif Topçuoğlu

Bridge /Kake Hashi

Nev Gallery 5-30 January

Kare Art Gallery

Tel: (021 2( 231

12-31 January Tel: (0212] 240 44 48

Photographs by Nazif Topquoglu

The work of four Turkish painters who have

reflecting themes such as youth

been invited by the Tonami Pla s tic Arts

and old age, memories, perma­

Society to exhibit in japan next March can

nency and transience, inertia,

seen at the Kare Art Gallery during the last

superficiality, and concealment

two weeks of january. The artists are Feride

prompt us to think once more

Binicioğlu, Ayşegül ¡zer Orahşan, Ahmet Özel

about art and life.

and Mehmet Uygun. 134

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


5 E R

E X H I B I T I O N S

S a n at Panayırı

Yeni Yıl

M. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi

Karma Sergisi

6 Aralık 2000-2 Şubat 2001

Galeri Binyıl 11 Ocak-10 Şubat

Tel: [0216) 326 66 92

Tel: (021 2) 351 97 13

Fakülte yeni yıla pek çok sergi ile gi­ riyor: Chrlstoph Colomb'un 500. yıldö­

Çağdaş sanatçılarımızın ön­

nümünde Ex-Libris Sergisi; Koray E-

de gelen isimlerinden Ömer

riş, Mehmet Aksoy, Hayri Karay, Sey-

Uluç, Devrim Erbil, Zahit Bü-

hun Topuz'un eserlerinin ye r aldığı

yükişleyen, Mehmet Güler,

Ustalardan Heykeller Sergisi; Gürbüz

Zeki Arslan

Doğan Ekşioğlu illüstrasyon ve Yayın

ve

Grafiği Sergisi. Fakültedeki diğer ser­

K a rak u ş’un

giler ise; Fotoğraf Bölümü Öğrenci Ya­ pıtları 5ergisi, iş Yolculukları Sergisi,

Rasim Konyar Karsu Tekstil Sanat Galerisi

Şükrü

son dönem eserleri Ga­

Öğrenci Yapıtları Sergisi, Dünden Bu­

5-26 Ocak

le ri

güne, Temel San at İçerisin d e Renk

Tel: (021 2) 288 33 89

y ıl’da görü­

Sergisi, iç Mimarlık Görsel Anlatım Teknikleri Sergisi, Seramik-Cam Bölü­ mü Öğrenci Yapıtları.

Heykele eleştirel ve alaycı geleneği ak­ reklilik olarak kabullenen Konyar, özel­ neğini de inkâr etmediğini gösteriyor.

Rasim Konyar

Marmara University Faculty of Fine Arts

lebilir.

tarmasında deformasyonu içsel bir ge­ likle resimlerinde Hacivat-Karagöz gele­

Art Fair

Bin-

New Year Mixed Exhibition Binyıl Gallery

Karsu Tekstil Art Gallery

11 January-10 February

5-26 January Tel: |021 2) 288 33 89

Tel: (021 2) 351 97 13

Rasim Konyar regards deformation as an

The la test work by leading

inherent necessity in the process of con­

Turkish contemporary artists,

veying a critical and mocking tradition,

Ömer Uluç, Devrim Erbil, Zahit

and points out that he particularly recog­

Büyükişleyen, Mehmet Güler,

nises the shadow play characters Hacivat

Zeki Arslan and Şükrü Karakuş

and Karagöz in his painting.

can be seen at the gallery.

6 December 2000-2 February 2001 Tel: (0216) 326 66 92 Marmara University Faculty of Fine Arts is organising a series of new year exhi­

2001 Gece Masalları Galeri Apel 5 Ocak-4 Şubat Tel: (021 2) 292 72 36

bitions: the Christopher Columbus ExLibris exhibition; Sculpture by Masters

Enis Tahsin Özgür, Suzy Hug Levy, Yıldız Şermet Sünnetçioğlu, Şirin İskit,

co n sists oF works by Koray Eriş,

Güler Güngör ve Yücel Kale seramik, ahşap, demir, tekstil gibi malzemeler­

Mehmet Aksoy, Hayri Karay and Seyhun

den oluşan heykel ve enstelasyonlarını sergiliyorlar.

Topuz; Book Illustration and Graphics by Gürbüz Doğan Ekşioğlu; an exhibi­ tion of work by photography students; Business Journeys exhibition; art works by students; From Past to Present;

A Thousand and One Nights Apel Gallery 5 January-4 February Tel: (021 2) 292 72 36

Colour in Fundam ental Art; Visual

Sculpture and installations using such varied materials

N a rra tiv e Techniques of In te rio r

as ceramics, wood, iron and textiles are by Enis Tahsin

Decoration; and works by students of

Özgür, Suzy Hug Levy, Yıldız Sermet Sünnetçioğlu, Şirin

the Department of Ceramics and Glass.

İskit, Güler Güngör and Yücel Kale.


T I Y T H E A T R E

Zelda

B akırköy Belediye T iy a t r o la r ı

Profilo Alışveriş Merkezi

Tel: (0212| 661 19 41

Tel: [0212] 213 72 04 MüşFik K en ter'in y ö n e ttiğ i “ Mary

Türk okurlarının “ Muhteşem Gatsby”

Mary"de, boşandıkları halde birbir­

ve "Geceler Güzeldir” adlı romanla­

lerini sevmeye devam eden Bob ile

rıyla tanıdığı Scott Fitzgerald'ın ka­

Mary'nin öyküsü anlatılıyor. Nazım

rısı Zelda'nın yaşamın­

Hikmet’in yazdığı ve Moskova Satir

dan k esitlerin sunul­

Tiyatrosu'nda sahnelenişinin ikinci

duğu oyunun y a z a rı

akşamı yasaklanan “ ivan ivanoviç

W illard Simms. Yönet­

var mıydı, yok muydu?” ilk kez Ba­

m e n liğ in i Selim İIe-

kırköy Belediye Tiyatroları’nda sah­

r i’nin ya p tığ ı, Dürrin

neleniyor. MüşFik Kenter'in yönettiği

Tunç’un çevird iğ i tek

“ Ocak” ve Oktay Arayıcı’nın ünlü e-

k iş ilik oyunda Deniz

seri “ Rumuz Goncagül” ise, Ocak a-

Türkali üstün bir per-

yında görülebilecek diğer oyunlar.

Formans sergiliyor.

Bakırköy Municipal Theatres

Zelda ProFilo Shopping

Tel: (0212] 661 19 41

Centre Theatre Tel: (021 2) 213 72 04 Zelda is a play by Willard Simms about

'Mary Mary', directed by MüşFik

the liFe oF Zelda, wiFe oF the novelist

Kenter, is a story about Bob and

Scott Fitzgerald, author oF The Great

Mary, who still love one another

Gatsby and Tender is the Night.

despite being divorced. Nazim

Directed

Hikmet's play 'Did Ivan Ivanovich

by

Selim ileri, the

Exist or Not’, which was banned

o n e - p e rso n

a fte r a sin gle perform ance at

cast play has been translated

Moscow State Theatre, is being performed For the First time In

by Dürrin Tunç.

Turkey. Other plays by Bakırköy

Deniz Türkali's

Municipal Theatres being staged in

perFormance as

January are The Hearth directed by

Zelda is out­

Müşfik Kenter and Oktay Arayici's

standing.

well known play 'Alias Goncagül'.

5ivas D ev le t Tiyatrosu

C lı/r t c

State Theatre

Tel: (0346) 225 79 94 Sivas Devlet Tiyatrosu’nda Zihni Küçümen'in çevirdi­

Tel: (0346) 225 79 94

ği, Tolga ÇiFtçi’nin yönettiği “ Sığıntılar” adlı oyun oy­

Sivas State Theatre is staging The Em igre's tra n sla te d by Zihni Küçümen and directed byS To|ga Ç iftçL ,n

nanıyor. Ocak ayında oynanan ve Ülker Köksal’ın yaz­

Ja n u a ry the company

dığı “ Uzaklar"ın rejisörü ise Feyha Çelenk. Nazım Hik­

will be staging Ülker Köksal’s play 'Far Away’, directed by

m et’ in yazıp Mazlum Beyhan’ın dilim ize çevirdiği

Feyha Çelenk, and TartüF 59 by Nazım Hikmet translated

“ TartüF 59” da Sivas Devlet Tiyatrosu'nda Ocak ayın­

From the Russian by Mazlum Beyhan. The company also

da sahneleniyor. Çocuk izleyiciler ise, “ Rüzgârla Yarı­

presents a play For children entitled 'The Foal Which Ehased

şan Tay" adlı oyunu görebilirler.

the Wind'.

136 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


m a

S E R

H OL DİNG A.S. *

Sanayide 30. Yılımızda; Our30,h. Year in industry; Vi

sesT u es

¡E

Örm e Tie. ve San. A.Ş.

İplik ve Kum aş Fab. A.Ş.

F RD

j

biasfp

0

Tekstil San. ve Tie. A.Ş.

Dokum a Kum aş Fab. A.Ş.

¡E H

Tekstil San. A.Ş.

Tekstil San. A.Ş.

I

S E T A

Turizm ve Otelcilik A.Ş.

İnşaat ve Tic. A.Ş.

BULSER Investm ent

a d

.

SERPA Dış Ticaret A.Ş.

S erkO

Tekstil San. ve Tie. A.Ş.

S E R P E N Tekstil Tie. ve San. A.Ş.

»I

o

Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

SE Büyük M ağazacılık ve Tic. A.Ş.

NITEX-50

ad

Woolen yarn, fabrics and knitwear

ENERJİ A Ş . Head Office. Bağlar Mahallesi Fatih Caddesi No:46 34540 Güneşli - İstanbul/T UR K EY Tel:(90) 212 651 77 96 pbx Fax: (90) 212 657 23 34 e-mail: maserholding@maserholding.com www.maserholding.com


M Ü M U S I C

Babylon’da Ocak Tel: (0212) 292 73 68

January at Babylon

The Open Radio Party will

Tel: |D212) 292 73 68

over the month are Laika

be held on 11 January. Other events at Babylon

Açık Radyo P a rtisi'n in 11 OcakTa gerçekleşeceği

(5-6 January), the Ayşegül

Babylon'daki diğer projeler; Laika (5-6 Ocak), Ayşegül

Yeşiln il

Yeşilnil Quintet (9 Ocak), Laço Tayfa (1G Ocak), Gus

January), Laço Tayfa (10

Gus DJ Set (12-13 Ocak), Si­

January), Gus Gus DJ Set

bel Kasapoğlu Dans Projesi (16 Ocak), Fuzz Against Junk

Kasapoğlu Dance Project

Q uintet

(9

(12-13 January), the Sibel

(17 Ocak), Erkan Oğur-isma-

(16 January), Fuzz Against

il Hakkı Demircioğlu (18 0-

Junk (17 January), Erkan

cak), Courtney Pine (19-20

Oğur and İsm ail Hakkı

Ocak], ipek Yolu A la Turka

Demircioğlu (18 January),

(23 Ocak), Kompania Keten-

Courtney

coğlu (25 Ocak), Aswad (26-

Jan u ary), Silk Road A la

27 Ocak), “ Şehir Uykuda” Ti­

Turca

yatro Gösterisi (3D Ocak).

Cemal Reşit Rey k o n s e r le r i Tel: (0212) 231 54 97

Pine

(23

(19-20

Ja n u ary),

Kompania Ketencioğlu (25 January), Aswad (26-27 January), and 'The City Sleeps' theatre display (30 January).

İstanbul Büyükşehir Be­ le d iy e s i Cemal R e ş it

Concerts ot Cemal Reşit Rey

Rey Konser Salonu'nda Ocak ayında da pek çok konser düzenleniyor. 3 0cak tarihinde Kadıköy

Tel: (021 2) 231 54 97 Istanbul Metropolitan Municipality's Cemal Reşit Rey Concert

Kafkas Dance Company, 4 Ocak’ta ise Balalaika Quar­

Hall brings a diverse series of concerts during January: the

tet Cemal Reşit Rey'de sahne alacak. 5 Ocak tarihin­

Kadıköy

deki Gitar Festivali'nin açılışını, jorge Caballero'nun

Company on 3 Jan u ary,

solist olarak katılacağı Bursa SenFoni Orkestrası ya­

Balalaika Quartet on 4 January,

pacak. Cemal Reşit Rey'de Gitar Festivali kapsamında

and a Guitar Festival at whose

sahne alacak diğer isimler; Vladimir Mikulka (6 Ocak),

opening on 5 Ja n u a ry Bursa

Ahmet Kanneci (7 Ocak), Haşan Cihat Örter (7 Ocak),

Symphony O rchestra w ill be

Philip Catherine Trio (8 Ocak), Philippe Villa (9 Ocak),

accompanied by s o lo is t Jorge

Caucasian

Dance the

Grubel&Maklar-Cecilia Toledo (10 Ocak), David Russell

Caballero. The Guitar Festival

(11 Ocak). Cemal Reşit Rey'de 13 Ocak’ta ise Johann

presents Vladimir Mikulka on 6 Janu ary, Ahmet Kanneci on 7

Strauss Festival Orkestrası bir konser verecek. Kent Orkestrası (14 Ocak), Türk Müzik Geleneğini Yaşatan­ lar (18 Ocak), Habbecik (19

January, Hasan Cihat Örter on 7 January, the Philip Catherine Trio

Ocak), CRR Senfoni Orkes­

on 8 January, Phillippe Villa on 9

trası (20 Ocak), Ensemble

January, Grubel and Maklar-Cecilia Toledo on ID January, and

Duomo (22 Ocak), llia loff

David Russell on 11 January. This will be followed by the

(23 Ocak), Şemsi Yastıman

Johann Strauss Festival Orchestra on 13 January, the City

(24 Ocak), Çek Üçlüsü (25 0-

Orchestra on 14 January, the Turkish Musical Tradition

cak), Yannis Saulis (27 0-

Ensemble on 18 January, Habbecik on 19 January, the Cemal

cak), Tekfen Karadeniz Oda

Reşit Rey Symphony Orchestra on 20 January, Ensemble

Orkestrası (28 Ocak), Istro-

Duomo on 22 January, Ilia loff on 23 January, Şemsi Yastıman on 24 January, the Czech Trio on 25 January, Yannis Saulis on

politana (29 Ocak), Mutlu Torun (30 Ocak) ve Kiev-is-

27 January, Tekfen Karadeniz Chamber Orchestra on 28

tanbul Barok Topluluğu (31

January, Istropolitana on 29 January, Mutlu Torun on 30

Ocak) Cemal Reşit Rey Salo-

January, and the Kiev-lstanbul Baroque Ensemble on 31

nu’nda sahne alacaklar.

January. 138 S K Y L IF E

OCAK

JA N U AR Y

2001


SIEMENS

Entegre M odem

İstanbul: (0212) 287 17 17 (100 hat) Ankara: (0312) 424 00 77 İzmir: (0232) 446 93 93

|

Y

a

H

o

Q ! destekli W A P

|

S e sle Aram a

<f T U R K C E L L

|

Yeni Sie m ens S35İ

be inspired

Inform ation and Com m unications


F U A F A I R S

CNR İstanbul Fuar Merkezi 19-28 Ocak Tel: (0212] 234 27 28

ZOth International Boat Show

Avrupa'nın ilk on Fuarından biri olan Boat Show'a katılan yerli

CNR Istanbul Fair Centre 19-28 January

ve yabancı Firmalar motorlu, yelkenli ve sürat tekneleri, teknik

Tel: (0212] 234 27 28

20. Uluslararası Boat Show

c ih a z la r, te k n e yap ım malzemeleri, acil durum,

One of Europe's top ten fairs,

ilk yardım donanımı, su

the Boat Show features motor

sporları giysileri, hediye­ lik eşya, rüzgâr sörFü, da­ lış, balıkçılık ve su kayağı

BÇÉTSHCW

malzemelerini sergileye­

O S M A N L I BANKASj

Katlıt»rı»/a

cekler.

boats, sailing boats and speed boats, navigational equipment, boat construction m aterials, emergency and first aid equip­ ment, clothing for wafer sports, gifts, w in d su rf boards, and

equipment for diving, fishing and water skiing.

GOLD 2001 10. Uluslararası Deri,

LütFİ Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 10-14 OcakTel: (031 2) 468 58 71

Deri Ü rünleri ve

G0L0 2001 U lu s la ra ra sı

Yan Sanayi Fuarı

Takı ve M ücevher Fuarı, ITE-AFEKS Uluslararası Ti­

TLIYAP Fuar Merkezi

c a re t F u a rla rı A .Ş. ve

12-14 Ocak Tel: (0212] 513 59 60

ANAGOLD taratından 1014 Ocak tarihleri arasında

İstanbul Beyiikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’nde bir araya

İstanbul LütFİ Kırdar Ulus­

gelecek olan deri sektörü 10. kez vitrine çıkıyor, işlen­

lararası Kongre ve Sergi

miş doğal ve suni deriden yapılmış cüzdandan bavula,

Sa rayı’nda gerçekleşiyor.

ayakkabıya çeşitli ürünler Fuarda ziyaretçilerin beğe­

Fuar, Dünya Altın Konseyi

nisine sunuluyor. Uluslararası Deri Ürünleri Fuarı'na

taraFından da destekleni­

katılan Firmalar, estetik ve moda alanının yanı sıra deri

yor.

teknolojisi konusunda da ürünler sergileyecek.

GOLD Z001 LütFİ Kıı dar International Conference and Exhibition Centre 10-14 January Tel: (0312] 488 68 71

10th International Fair of Leather, Leather A wide range of com­ Products and Sub-Industry panies working in the lea th er and leather goods

secto r

come

to g eth er

TUYAP Fair Centre 12-14 January Tel: (0212] 513 59 60

w ill at

TUYAP Fair Centre in The GOLD 2001 Internatio­

Beylikduzu, Istanbul.

nal jewellery Fair will take

A large v a rie ty oF

place at the LütFİ Kırdar In­

goods made from nat-

ternational ConFerence and

ural

Exhibition Centre in Istan­

leather, including wal­

and a rtific ia l

bul between 10 and 14 Ja ­

lets, su itcases and

nuary. The Fair is being or­

shoes, will be exhibit­

ganised by ITE-AFEKS and

ed. Leather process­

ANAGOLD, and is sponsored

ing companies w ill

by the World Gold Council.

also be represented. 140 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Dünya kalitesinin teminatı olan “ D Ü N Y A T E K S T İL K A L İT E Ö D Ü L Ü ” nü İspanya’nın başkenti Madrid’te düzenlenen törenle aldık. Dünyanın dev şirketlerinden, layık görülenlerin aldığı bu ödülle G Ü R T E K S H O L D İN G , tekstil dalında bir dünya devi olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. ••

Üretimden Yönetime Dünya Kalitesi... 35 yılı aşkın bir deneyim ile hizmet veren ve akılcı bir yönetimle, her geçen gün daha da büyüyen bir kuruluş... Toplam 3l0.000m 2 alanda kurulu, yüksek kapasite ile çalışan, dünyanın bir kaç büyük entegre tekstil fabrikasından birinin sahibi.' 1976 yılından bu yana ihraç ettiği titiz ve kaliteli üretimi ile ülkesinin adını dünyanın dört bir yanına taşıyan, 10.000.000.000.000 ( on trilyon) luk sermayesi, 450.000.000 ( Dörtyüzellim ilyon ) marklık malvarlığı ile y ü z le r c e

in sa n ın

ç a lıştığ ı

dünya

m a r k a la r ın ın

a r k a s ın d a k i

giz li

dev...

GURTEKS $ORT|£ 0312 441 20 90

HOLDİNG A.S. bugün, yarın : hep birlikte... A L M A N Y A İRTİBAT A D R E SL E R İ Merkez

Ankara Yolu 14. Km. PK:250 Akkale/DENİZLİ

Merkez : Baseler Str. 35-37,60329 Frankfurt/M.

ŞUBE

Telefon

+90(258)2672051 (4hat)

Telefon : 069-272 3 9 -3 Faks : 069-23 80 28 60

Kaiser-Wilhelm-Str. 307-309 (Ecke Weseler Strasse) 47169 Duisburg-Marxloh Telefon : 0203-544 36-3 Faks : 0203-544 36 66

Faks +90(258)267 20 55-267 20 49 Internet vww.gurteks.com e-mail gurteks@gurteks.com

e-mail : lnfo@guerteks.de Info-Tel.: 0180-500 9 005

Daha Geniş Bilgi İçin

Info-Tel.:0180-500 900 5 (9.00-22.00 saatleri arası)

Ücretsiz broşürlerimizi isteyiniz!


M Ü Z M U S I C

İş S a n a t ’ta m üzik coşkusu Tel: [0212) 31B □□ 00 iş Sanat Kültür Merkezi, yeni yılda da birbirinden keyifli kon­ serlere imza atıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıla­ rının sergilediği Ballet Comique İstanbul 6 Ocak'ta iş 5anat’ta. Boris Berezovsky ise 9 Ocak'ta Rachmaninov, Medtner ve Ravel'in eserlerini yorumlayacak. Senem □iyi ci 11 Ocak’ta gru­ buyla birlikte konser verecek. 12 Ocak’ta İstanbul Quartet, 13 Ocak'ta ise Bezmara Topluluğu İş Sanat'ta yer alacak. Küba’nın en eski ve ünlü “ charanga” or­ kestrası La Orquesta Aragon 16 Ocak’ta m üzikseverleri coştu­ racak. Amerikalı soprano Bar­ bara B o n n ey ise 19 Ocak’ta konser verecek. BilkentOda Or­ kestrası 20 Ocak'ta, Özgür Baskın ise 23 Ocak'ta sahne alacak. Günümüzün en önemli yaylı çalgılar dörtlülerinden biri olan Hagen Quartet 27 Ocak’ta dinleyicilerle buluşacak.

Musical Jubilation at İş Sanat mioei2)316i iş Sanat Cultural Centre is bringing a wide range of outstanding events in the new year. Ballet Comique Istanbul will be performed by the dancers of Istanbul State Opera and Ballet Company on 6 January. On 9 January Boris Berezovsky will play Rachmaninov, Medtner and Ravel, followed on 11 January by Senem Oiyici and her band, on 12 January by the Istanbul Quartet, and on 13

Milk Music Club Tel: (0212) 249 S3 63

Janu ary by the Bezmara Ensemble. Cuba's oldest and most celebrated cha­

Mike Paradinas, who came

ranga orchestra, La Orquesta Aragon,

to Istanbul a few years ago

will delight music lovers on 16 January,

as Bjork's support DJ and

and American soprano Barbara Bonney

gave a spectacular live per­

will give a recital on 19 January, fol­ lowed on 20 Ja n u a ry by B ilk en t

formance is back again on 5 January. Other concerts at

Chamber Orchestra, and on 23 January

the club are Deep Xperience

by Özgür Baskin. The last concert of the

(3 and

month w ill be given by the Hagen

Memoriam: Bob Marley (4

Quartet, one of world's foremost string

January), Milkshake (6 and

quartets, on 27 January.

20 January], Milk in the Dark

13 Ja n u a ry),

In

(10 Jan u ary), Pavyon (11 January), Mijk van Dijk [12 Geçen senelerde Bjork’ün support dj’i olarak İstan­

Milk Music Club

Ja n u a ry],

bul’a gelen ve inanılmaz bir canlı performans sunan

Hip-hop

(17

Mike Paradinas, 5 Ocak'ta Milk’te sahne alacak. Di­

Tel: [021 2) 249 S3 63

January], Jamie Anderson

January), Karga Turda (18

ğer konserler; Deep Xperience (3 ve 13 Ocak), İn

(19 January), Aylin Aslim (24

Memoriam: Bob Marley (4 Ocak), Milkshake (6 ve 20 Ocak), Milk in the Dark (10 Ocak),

Ja n u a ry], 70's Sucks (25

Pavyon (11 Ocak), Mijk van Dijk (12 Ocak), Hip-hop (17 Ocak), Karga Turda (18 Ocak), Ja ­

Ja n u a ry], Dj Heaven (26

mie Anderson (19 Ocak), Aylin Aslım (24 Ocak), 70's Sucks (25 Ocak), DJ Heaven (26 O-

January), and Gravity Zero

cak), Gravity Zero (27 Ocak).

(27 January). 142 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Merkez:

Süleyman Nazif Sok. 1 1/3 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 441 19 36 Faks : (312) 441 19 55 Tanıtım ve Satış Ofisi: (Ö m e k Daire)

Çayyolu, Alacaatlı Köyü Yolu ANKARA Tel : (312) 240 59 68 (312)240 69 70

//n za /m z

DDDEÜD! İN Ş A A T VE T İC A R E T A .Ş .

Merkez:

Abidin Daver Sok. 33 06550 Çankaya-ANKARA Tel :(312) 438 1 1 70 (5 Hat) Faks:(312) 439 16 13 http://www.metis.com.tr E-mail: metis@metis.com.tr Sedadkent

Çayırbaşı Cad. No: 43/51 Büyükdere-İSTANBU L Tel: (212)218 12 20 (212)218 12 22

.

1


k. m .

.

ff

Telephone: Internationa! code for Turkey: 90, Istanbul area codes: •

i

,-^^dSTANBUL . “7 U l d e EMERGENCY_____________ Ambulance Tel: 112 (All over Turkey)

Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey)

Tourism police Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey)

TOURISM INFO R M ATIO N T l I R İ Z M D A N I Ş M A ____________

Atatürk Airport A tatü rk H av aalan ı (Y eşilköy) Tel: 663 07 93 H ilto n H o tel A rcade Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port I K arak ö y Lim anı Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Information Sirkeci T urizm D an ışm a M üdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahmet Square S u ltan a h m e t M eydanı Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automobile Club Türkiye Turing ve O tom obil K urum u (Head Office - Merkez) Tel: 282 81 40

H O T E L S / OTELLER A den (’***) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 A kgün H o tel (*“ **) Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 53491 26 A skoç O tel (**” ) Sirkeci, Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 B üyük S ü rm eli (” ***) Gayrettepe, Tel: 2721160 Fax: 266 36 69 C eylan In te r C o n tin e n tal İstan b u l Askerocağı Cad, Taksim Tel: 231 21 21 Fax: 231 21 80 C olor H o tel (****) Fındıkzade Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 C o n rad İsta n b u l (*"**) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Ç ın a r H o tel C*” *) Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18 lines/hat) Fax: 663 29 21 Ç ırağan P alace K e m p in sk i (**"*) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 D e d em a n İsta n b u l (“ ***) Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 1100 D ilson (****) Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77 D ivan (**“ *) Taksim, Tel: 23141 00 Fax: 248 85 27 E resin (“ **) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 E resin H otel İsta n b u l (“ “ *) Topkapı, Tel: 631 12 12 Fax: 631 37 02 E ysan O tel (****) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 F o u r S easons H o tel Ista n b u l (“ ***) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Fax: 638 82 10 G race H o tel (****) Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 G ra n d T arab y a H o tel (**“ *) Tarabya, Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60

European side 2 12, Asian side 2 16. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first

G üneş (**“ ) M erter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08 H ilto n İsta n b u l (**"*) Harbiye, Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 65 H oliday I n n (****) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 H oliday I n n C ro w n e Plaza (*"**) Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 H otel A irp o rt In n Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Fax: 663 78 62 H o tel Istan b u l C o n ti (****) Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05 H otel K o n ak (****) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye Tel: 225 82 50 Fax: 232 42 52 H o tel Y igitalp (*“ *) Gençtürk Caddesi, Laleli Tel: 512 98 60 Fax: 512 20 72 H yatt R egency (***” ) Taksim Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 In te r H otels, M im (**” ) Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 Ista n b u l H ilto n (**“ ) Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Ista n b u l P rin ce ss H o tel (**” *) Maslak,Tel:2850900 Fax:285 09 51 İsta n b u l Savoy H o tel (****) Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 K alyon (****) Sultanahmet Tel: 517 44 00 Fax: 63811 11 K eb an (” **) Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 K erv an saray (**'*) Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78 K lassis (*"**) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 K um burgaz P rin ce ss H otel (***” ) 34910 Kumbuıgaz. Tel: 885 90 00 Fax: 884 05 30 • 31 M açka H o tel (****) Teşvikiye, Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 T he M arm ara İsta n b u l (***") Taksim, Tel: 25146 96 Fax: 244 05 09 M erit A ntique Ista n b u l (” ***) laleli, Tel: 513 93 00 Fax: 512 63 90 Mega R esidence Istan b u l Teşrikiye, Tel: 2313161 N ip p o n (****) Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 O rta k ö y P rin ce ss H otel (“ ***) Ortaköy, Tel: 227 60 10 Fax: 260 2148

Oicay (“ **)

Topkapı, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 P e ra Palas (****) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 T he Plaza H otel (“ “ *) Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 P ark Plaza (****) Taksim, Tel: 254 5100 Fax: 256 92 49 Polat R enaissance H o te lf" '* ) Yeşilyurt, Tel: 66317 00 Fax: 66317 55 P re sid e n t (****) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 P restige (*“ *) Laleli, Tel:5188280 Fax:518 82 90 H o tel M ercure İsta n b u l (****) Tepebaşı, Tel: 251 46 46 Fax: 249 80 33 R ad isso n SAS (*” **) Sefaköy Tel: 425 73 73 Fax: 425 73 63 R ic h m o n d (****) Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 9 7 0 7 Riva (*“ *) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sw issotel th e B o sp h o ru s (**“ *) Maçka, Tel: 326 11 00 Fax: 326 11 22

H O T E LS __________________ (H O U S E D IN RESTORED H IS T O R IC B U IL D IN G S ) A rena O tel Sultanahmet Tel: 458 03 64 A vicenna S.Ahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 A yasofya P a n siy o n la r SAhmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 36 69 B lue H ouse - M avi Ev S.Ahmet Tel: 638 90 10 Fax: 638 90 17 C itadel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84 H ıdiv K asrı (T he K hedive's S u m m er Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 H otel A m ber SAhmet Tel: 5 184801 Fax:51881 19 H otel A rarat S.AhmetTel: 51604 11 Fax: 518 52 41 H otel A rm ada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 H otel C artoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax: 238 52 01 H otel H istoria SAhmet Tel: 517 74 72 Fax: 516 81 69 H otel T ü rk o m a n S.Ahmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İb rah im Paşa H otel SAhmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 K ariye Edimekapi, Tel: 534 84 14 Fax: 52166 31 S a n K onak O teli Mimar Mehmet Ağa C. 42-46 SAhmet Tel: 638 62 58 Fax: 517 86 35 S u ltan a h m e t S arayı O tel Torun Sok. No: 19 S.Ahmet Tel: 458 04 60 Fax: 518 62 24 S p lendid Palace Büyükada (Prince İsi.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 V ardar Palace H otel Taksim Tel: 252 28 88 Fax: 252 15 27 Y eşil Ev SAhmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80 Y usufpaşa K onağı SAhmet Tel: 458 00 01 Fax: 458 00 09

M U SEU M S / M ÜZELER Archeological Museum A r k e o lo ji M ü z e s i S ultanahm et Tel: 5 20 7 7 40 A tatürk Museum / A ta tü r k M ü z e si H alaskargazi C addesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantine Great F^alace Mosaic Museum B ü y ü k S a ra y M o z a ik le ri M ü ze si T o ru n Sokak, A rasta Çarşısı, S.A hm et Tel: 518 12 05 Calligraphy Museum H a t S a n a tla r ı M ü z e s i Beyazıt Tel: 5 27 58 51 C hurch of St. Saviour in C hora K a riy e M ü z e s i E dim ekapı Tel: 523 30 09 Haghia Sophia / A y a so fy a M ü zesi Sultanahmet Tel: 522 09 89 - 522 17 50 Military Museum / A s k e r i M ü ze H arbiye Tel: 232 16 9 8 Museüm of Painting and Sculpture R e s im v e H e y k e l M ü z e s i Beşiktaş Tel: 261 4 2 9 8 Museum of Turkish and Islamic A rt T ü r k v e İ s la m E s e r le r i M ü z e s i İbrahim Paşa Sarayı S ultanahm et Tel: 518 18 05 - 06

144 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

Rahmi M. Koç Industrial Museum R a h m i M. K o ç S a n a y i M ü z e s i H asköy Tel: 2 56 71 53 - 54 Sadberk Hanım Museum S a d b e r k H a n ım M ü z e s i B iiyükdere C addesi, 27-29 Sarıyer Tel: 242 3 8 13 T he Aşiyan Museum A ş iy a n M ü z e s i B ebek Tel: 263 6 9 8 6 T he City Museum Ş e h ir M ü z e s i Y ıldız Tel: 2 58 53 44 T he Museum of C aricature and H um our K a r i k a t ü r v e M iz a h M ü z e s i Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzim at Museum T a n z im a t M ü z e s i G ülh an e Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum T o p k a p ı S a ra y ı M üzesi S ultanahm et Tel: 512 0 4 80 W o m e n ’s Library and Information C e n te r Foundation K a d ın E s e r le r i K ü t ü p h a n e s i v e B ilg i M e r k e z i Haliç, Tel: 5 34 95 50 Yıldız Palace Museum Y d d ız S a r a y ı M ü z e s i Beşiktaş Tel: 2 58 30 80

PALACES /

SAR AYLAR

Beylerbeyi Palace / B e y le rb e y i S a ra y ı Çayırbaşı D urağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace D o lm a b a h ç e S a ra y ı Beşiktaş Tel: 25 8 55 44 Ihlamur Kasir / I h l a m u r K a s r ı Ihlam ur C addesi, Beşiktaş Tel: 261 2 9 91 Maslak Kasirs / M a s la k K a s ır la r ı B iiyükdere Caddesi Maslak Tel: 2 7 6 1 0 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Ç adır Y ıld ız K ö ş k le r i: Ş ale, M a lta v e Ç a d ır Yıldız Parkı Tel: 2 7 6 1 0 22

CHURCHES A N D SYNAGOGUES S t M ary’s C ath ed ral (A rm en ian P atriarch a te ) Şarapnel Sok. No:3 Kumkapı Tel: 516 25 17 Aya T riada (G reek O rth o d o x ) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (U nion Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday service in English.

Neve S h alo m (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 S an A n to n io d i P adova (C ath o lic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 09 35 Sunday semce in English, Italian, Polish

St. E sprit (C atholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday service in French, English.

C hrist C h u rc h , (A nglican) The C rim ean M em orial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 a.m.


Zaman değerlidir; yolda ne kadar az zaman harcarsanız günümüzün karmaşık iş dünyasında o kadar avantajlısınız. Baştan sona yenilenen Radisson SAS Conference & Airport Hotel, İstanbul size bu fırsatı sunuyor. Havaalanından sadece yedi dakika uzaklıktaki Türkiye'nin ilk havaalanı oteli, hızlı gelişen iş dünyası yöneticilerinin ihtiyaçlannı karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tam donanımlı onüç toplantı salonu ve bir balo salonu ile 1000 kişiye kadar konferanslan ağırlar ya da sadece birkaç kişilik toplantılan size özel kılar. Eğer geceyi burada geçirme şansınız varsa rahatınız için hazırlanmış 246 odamız ve 11 süitimiz var. Şehir merkezi sadece 25 dakika mesafede, ama Akdeniz mutfağının benzersiz lezzetlerini sunan Olivos Restaurant'ı, sıcak atmosferiyle sizi karşılayan Seven Seas Bar'ı, aynca Sağlık ve Güzellik Merkezi'nin sunduğu eşsiz hizmetleri bırakıp buradan aynlmak istemeyeceksiniz. Hepsi burada - birkaç dakika uzaklıkta.

Radisson SAS Conference & Airport Hotel, İstanbul E-5 Karayolu, 34620 Sefaköy - İstanbul Tel: +90 2 12 425 73 73, Fax +90 2 12 425 73 63 Istanbul.Turkey@RadissonSAS.com Dünya çapındaki 400 ‘den fazla Radisson SAS, Radisson ve Radisson Edwardian otellerinde rezervasyon yaptırmak için; lütfen +353 1706 0284, ya da Türkiye için ücretsiz 00800 35 39 02 20 nolu telefonlan arayınız. www.radlssonsas.com

SAS H O T ELS & R ESO R T S


Arışkıran

Amavutköy

Baruthane

M enekşe

TH Y OFFICE

S E A B U S L IN E S

Çanarlıhan

Kocatepfi ENLER K İ 9

Sanaywprûvms

HAL071

Habibler

Plrinçd

Yeşilköy Br.

BAlŞtlLARsi

F E R R Y BOAT L IN E S

R A ILW A Y

STREETS

M A IN R O A D S

M OTORW AYS

KEY TO SYMBOLS _

------------

O

Hürriyet'-

Buy ukde re.

KefeiîRöy/T

Kîr^bumû'-

Yi

Boyacıköy

E m ırg i

İstinye J

\ M ASLAK

LEVENT KS

^ w f l P ,nar

Ktı itur 'Nfsbetıye

4«NW.VT*i

BEYKO Z

(bukliK

Güzeltepe / uceVavuztürk .7

Kazım

u b a o iû

(İşıklı . Bulgurlu

Aydınevler

Kç Bakkal)

Itışokulu

M. Ş E V K E T PAŞA (ÖMERLİ) y

Şamandıra

Cumhuriyetköy

Yunus

İPENDIK / / "

D o la y o b a ^

Hürriyet,

\RTAL K13

Yakacık

Büyük Bakkalköy

Alemdağ

Polonezköy

Dutdere

İYk.Dudullu

S angazı

Başı büyük

Soğanlık

s . T a m ir h a n e ^

\ \R a h m a n la r Esentepe Karlıktepe

.Kordon!


Internet kontrol altında.

N

Club NOKIA

O

K IA

6 2 1 0

Elinizde Nokia 6210 varsa, mobil Internet hizmetleri dünyası size daha yakın. Bankacılık işlemleri yapmak, haberleri öğrenmek, elektronik posta göndermek ya da tarifeleri kontrol etmek için WAP browser'i kullanabilirsiniz. Elektronik pazarlama hizmetlerine ulaşabilir ve en gereken zamanda bir buket çiçek siparişi verebilirsiniz. Uyumlu bir bilgisayara Internet sayfalarını network ve operatör desteğine bağlı olarak 28.8 kbps hızda indirebilirsiniz. Üstelik, geliştirilmiş batarya sayesinde 55-260 saate kadar bekleme süreniz var. Tüm bu özelliklere sahip olmak, kullanımı kolay, küçük bir telefonla mümkün. Kontrolü ele geçirmek için Nokia 6210 elinizde olmalı! Nokia 6210'un, Club Nokia üyelerine özel kolaylıklarını keşfedin: Özel WAP hizmetlerinden yararlanmak için yeni Nokia 6210'unuzu kaydettirin, ücretsiz rozetinizi alın ve Nokia'nızı kişiye özel hale getirin. Bugün üye olun: www.club.nokia.com.tr

IN IO K IA C o n n e c t in g P e o p l e www.nokia.com.tr


Telephone:

İte

International code for Turkey: 90, Ankara area code 3 12. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial “00",

A N K A R A ^ U İd e

EMERGENCY

M U SEU M S I M Ü Z E L E R

Ambulance Tel: 112 (All overTurkey) Police Tel: 155 (All overTurkey)

Museum of Anatolian Civilisations A nadolu M edeniyetleri Müzesi Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 3161 Open daily / Her gün. 08.30-17.30

Fire Tel: 110 (All over Turkey) Tourism police Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (All overTurkey)

TO U RISM IN F O R M A T IO N T U R İZ M D A N IŞ M A ____________

Tü^MnîâlSIîgrnSIîçenevIe^İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 T urizm D an ışm a - T an d o ğ an Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 23155 72 - 488 70 07 Fax: 231 55 72 E senboğ a A irp o rt Tel: 398 03 48 H O T E L S / O T E L L E R _____________ A dor A ltınel O tel (“ ***) Taııdoğaıı Mevdanı Tel: 231 77 60 Fax: 230 23 30 A nkara D ed em an O teli (****) Büklüm Sok. 1Tel: 417 62 00 Fax: 417 6214 Best A part (****) Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best O teli (**“ ) Atatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 B ilkent A nkara O teli (*“ **) 1. Cadde, 06533, Bilkent Tel:26646 86 Fax:2664679 Büyük A nkara O teli (*“ **) Atatüık Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 B üyük S ürm eli O teli (****) Cihan Sok. 6 Tel: 23176 60 Fax: 229 5176 Büyükhanlı Hark Hotel&Residenee ("**) Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya Tel: 4415600 F irst A part Hotel İnkılâp Sok 29, Kalay Tel: 425 75 ^5 H ilton (***“) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 H otel A ym a (“ **) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 Fax: 41918 55 İç Kale O teli (™ ) Gazi Mustafa Kemal Bulraı. 89 Maltepe Tel: 2317710 Fax: 23061 33 K ent O teli (****) Mıthatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 K ing A part H otel RwdeSok 17,Çankaya Td: 4407931 Mega R esidence A nkara Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Neva Palas (**") Esat Cad. No: 32 Küçııkcsat Tel:4195888 Fax:4195825 O tel A ldino (****) Tunalı Hilmi Cad. No: 22 Kavaklıdere Tel:468 6 5 10(pbx) Fax: 4686517 Sergah O teli (****) ÇaııkınCad. 48 Ulus Tel: 3108500 Fax: 3113100 S h e ra to n A nkara (“ ***) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel:4685454 Fax:467İ t 36 Stad O teli (****) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel:3104848 Fax:3108969 T etra K o n u r Otel Konur Sok. 58, Kızılav Tel: 419 29 46 Fax: 4174915

Brasil I B re z ily a G aziosm anpaşa Tel: 4 6 8 53 20

N etherlands / H o lla n d a G aziosm anpaşa Tel: 446 0 4 7 0

Bulgaria I B u lg a r is ta n K avaklıdere Tel: 4 6 7 2 8 39

N ew Zealand / Y e n i Z e la n d a K avaklıdere Tel: 4 6 7 9 0 54

Atatürk's Mausoleum A n ıtk ab ir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Anıttepe Tel: 2 3 1 7975 Open daily I Her gün. 09.00-16.30

Canada / K a n a d a G aziosm anpaşa Tel: 4 3 6 1 2 75

N orw ay / N o rv e ç G aziosm anpaşa Tel: 4 3 7 9 9 50

The People's Republic of China I Ç in H a lk C u m h u r iy e ti G aziosm anpaşa Tel: 4 3 6 0 6 28

O m an / U m m a n G aziosm anpaşa Tel:

The Ankara State Museum of Painting and Sculpture I A nkara D evlet R esim ve H eykel Müzesi Opera-Ulus Tel: 310 20 94

C roatia / H ır v a tis ta n G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 0 8 31

Chile / Ş ili Ç ankaya Tel: 4 4 7 3 5 8 2

Open daily except Mondays.

Cuba / K üba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62

Pazartesi dışında her gün. 08 .3 0-12.00/13.30-17.30

Czech Republic I Ç ek C um huriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 44612 44

Ethnographic Museum Etnografya Müzesi lllus Tel: 31195 56

Denmark / D an im ark a Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60 Egypt / M ısır Kavaklıdere Tel: 468 22 40

Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12J ) / 13.30-17.30

Finland I F inlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 42619.30

Gordion Museum G o rd io n Müzesi Yassıhöyiik Kövü, Polatlı Tel: 622 5152

France / F ran sa Kavaklıdere Tel: 46811 54 Federal Republic of Germany A lm a n y a F e d e ra l C u m h u riy e ti Kavaklıdere Tel: 426 54 65

Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30 MTA Natural History Museum MTA, Tabiat T arih i Müzesi Eskişehir Yolu, B alat Tel: 287 34 30

Georgia / G ü r c ü s t a n G aziosm anpaşa Tel: 4 42 6 5 0 8 G reece / Y u n a n is ta n G aziosm anpaşa Teİ: 4 3 6 8 8 6 0

Open daily, except for public holidays.

Resmi bayram tatillen dışında her giin. 08.30-17.30

Holy See I V a tik a n Ç ankaya Tel: 4 3 9 0 0 41

Syria / S u r iy e Ç ankaya Tel: 4 3 8 8 7 04 Sweden / İs v e ç K avaklıdere Tel: 4 2 8 6 7 35 Switzerland / İs v iç re K avaklıdere Tel: 4 6 7 55 55

Italy / İta ly a K avaklıdere Tel: 4 2 6 54 6 0

Thailand / T a y la n d Ç ankaya Tel: 4 6 7 34 09

Japan / J a p o n y a G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 0 5 0 0

T unisia/ T u n u s G aziosm anpaşa Tel: 4 3 7 7 8 12

Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30 W ar of Independence Museum K urtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 53 6 1 -3 1 0 7 1 4 0

EMBASSIES I E L Ç İL İK L E R

Jordan / Ü r d ü n Ç ankaya Tel: 4 4 0 2 0 54

Afghanistan / A fg a n is ta n Ç ankaya Tel: 4 3 8 1 1 21

K azakhstan / K a z a k is ta n Ç ankaya Tel: 441 7 4 8 6 Kırgızhistan / K ırg ız is ta n G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 8 4 0 8 Kuwait / K u v e y t G aziosm anpaşa Tel: 4 45 0 5 7 6 Lebanon / L ü b n a n Ç ankaya Tel: 4 4 6 7 4 8 6

Albania / A r n a v u tlu k G aziosm anpaşa Tel: 4 4 1 6 1 0 9 Algerla / C e z a y ir Ç ankaya Tel: 4 2 7 8 3 8 5 Argentina / A r ja n tin (iazio sm an p aşa Tel: 4 4 6 2 0 61

Libya Ç ankaya Tel: 4 3 8 11 10 Lithuania / L itu a n y a G aziosm anpaşa Tel: 4 4 7 0 7 6 6 Macedonia / M a k e d o n y a K avaklıdere Tel: 4 4 6 9 9 28 Malaysia / M a le z y a G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 0 8 7 0

Austral ia / A v u s tra ly a G azio sm an p aşa Tel: 4 4 6 1 1 8 0 A ustria / A v u s tu ry a K avaklıdere Tel: 4 1 9 0 4 31 Azerbaïdjan / A z e r b a y c a n Ç ankaya Tel: 441 2 6 21

OCAK

Turkish Republic of N orthern Cyprus K uzey K ıb rıs T ü r k C u m h u riy e ti G aziosm anpaşa Tel: 4 3 7 95 38 Turkm enistan / T ü r k m e n is ta n Çiaziosm anpaşa Tel: 4 4 6 35 63 Ukrania / U k r a y n a Ç ankayaTel: 4 3 9 9 9 73 United A rab Emirates B irle ş ik A ra p E m ir lik le r i Ç ankaya Tel: 4 4 0 8 4 10 United Kingdom / İ n g il te r e Ç ankaya Tel: 4 6 8 6 2 30 United States A m e r ik a B ir le ş ik D e v le d e r i K avaklıdere Tel: 4 6 8 61 10 Uzbekistan / Ö z b e k is ta n Ç ankaya Tel: 4 3 9 2 7 40

Mexico / M e k s ik a K avaklıdere Tel: 4 4 6 71 54 Moldova / M o ld o v y a G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 55 27

Venezuela Ç ankaya Tel: 4 3 9 31 98

M orocco / F a s G aziosm anpaşa Tel: 4 3 7 6 0 20

Yugoslavia / Y u g o s la v y a K avaklıdere T e l 4 2 6 03 54

148 S K Y L IF E

The Russian Federation R usy a F e d e ra sy o n u Ç ankaya Teİ: 4 3 9 21 22 Saudi Arabia S u u d i A r a b is ta n G aziosm anpaşa Tel: 4 3 6 6 9 21 Slovakia Republic S lo v a k y a C u m h u r iy e ti K avaklıdere Tel: 4 2 6 5 8 8 7 Somalia / S o m a li Ç ankaya Tel: 4 2 7 51 92 South Africa / G ü n e y A frik a Filistin C addesi 27 G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 4 0 5 6 South K orea / G ü n e y K o re Ç ankaya Tel: 4 6 8 4 8 22

Iran / İ r a n K avaklıdere Tel: 4 2 7 4 3 2 3 Iraq / I r a k G aziosm anpaşa Tel: 4 6 8 7 4 21 Israel / İ s r a il Ç ankaya Tel: 4 4 6 3 6 05

Roman Baths Çankın Caddesi, Ulus

B o s n a v e H e r s e k C u m h u r iy e ti (iazio sm an p aşa Tel: 4 4 6 4 0 9 0

Romania / R o m a n y a Ç ankaya Tel: 4 2 7 12 43

Sudan / S u d a n Ç ankaya Tel: 441 3 8 85

Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

Belgium / B e lç ik a G azio sm an p aşa Tel: 4 4 6 8 2 50

Portugal / P o r te k iz Ç ankaya Teİ: 4 4 6 18 9 0

Indonesia / E n d o n e z y a Ç ankaya Tel: 4 3 8 21 90

Open daily except Mondays.

Bangladesh / B a n g la d e ş Ç ankaya Tel: 4 3 9 2 7 50

Poland / P o lo n y a K avaklıdere Tel: 4 6 7 7 8 24

India I H in d is ta n Ç ankaya Tel: 4 3 8 2 1 9 5

Hungary I M a c a ris ta n Kızılay Tel: 4 4 2 22 7 6

Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

Philippines / F il ip in le r G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 5 8 31

Spain / İ s p a n y a Ç ankaya Tel: 4 3 8 0 3 92 State of Palestine F ilis tin D e v le ti G aziosm anpaşa Tel: 4 3 6 0 8 23

Museum of the Republic C u m h u riy et M üzesi Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 3 1 1 0 4 7 3

Open daily except Mondays.

447 0 6 31

Pakistan / P a k is ta n G aziosm anpaşa Tel: 4 27 14 10

— jfc .

JA N U A R Y 2001

Y emen / Y e m e n Bakanlıklar Tel: 4 4 6 17 7 8


_ M .g ^ .< U n lL ; gives logistic, transport, and customs clearance services to %76 of the thermic, hydraulic and natural gas power plants in Turkey since 1980.

We Carry This Power Plant

Thermic, Hydraulic and Natural Gas Power Plants, W ill produce “ energy” , for our factories, for our homes, streets, avenues... For the “developing Turkey” .... Right from a single screw, to transformers MA(j DENLl carries this power plant, A single transformer weighs 350 tons, The weight of a single bulb isn’t even 35 grams..

1400 M W Bursa Natural Gas Combined Cycle Power Plant (1997 - 2000)

We —K\^aLC^LAydJL>yTransport and Trade Company; with its 6 inland and 4 abroad offices, 200

V

/

personnel, 200 units of transport and handling equipment, carries everything, even from a single bulb to complete power plant, even from' a single goblet to a complete dam, even from a single bearing to a complete factory.

From one kilo to one thousand tons M AĞDENLİ N A K LİYA T ve T İC A R E T A.Ş. H E A D O FF IC E

:

Gülseren Sokak, 6, Maltepe, 06570, Ankara Tel: 0.312. 231 71 50 • Fax: 0.312. 231 01 50

http://www.magdenli.com.tr • e-mail: headoffice@magdenli.com.tr M A IN B R A N C H O FFIC ES : ANKARA Tel: 0.312. 231 71 50 Fax: 0.312. 231 01 50 • İSTANBUL Tel: 0.216. 410 21 20 Fax: 0.216. 410 86 85 İZMİR Tel: 0.232. 463 79 53 Fax: 0.232. 463 79 56 • MERSİN Tel: 0.324. 231 96 84 Fax: 0 324 232 19 57

ISO 9 0 0 2


ANKARA

ŞÖFÛRLl DERNU

û V / '

'

OHÇUIER

TÖREN P İS T İ H

İtMjK&m'mEDİYESI

ATATÜRK KÜLTÜR SARAYI

TABAKHAHI SIĞlItMUA*

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK ŞEHİR BEL.BAŞK.

YENİ Ü A m C E . , \ BELEDİYESİ F E N i ^ W û \

« p f s r ^

S4 Y/ŞTAY

HİPOORUM

S

IC r & h iO f M A N lA R l STADYUMU

OTOBÜSW ORDUEVİ

ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU

'DEN TERBİYEi H.GE BAŞKANLI

J fM A Y i S MEYDANI T C.D. a MİSAFİRHANE VE LOKALİ .T.&D.-DGARI

SEL İM SIRRI SP O R S Ä R

.YERALTI BANKNOT, \NADOLU ;NİZCILİKN

, ADLİYE' 'ŞARAYI

¡k u r t u l u ş ]

1TREN İST. \ HACETTEPE .HASTANEŞj. REFİK SÂYDHM

HAVAGAZI İŞL

K R ED IYKL

% Ö l» u IH W W k o R K Ü J REİS

a i , MALTEF CAMİİ

H

Uve V

fi % ,</,

OTOPAftf W

ysM

f i m

Ft£İÂNLik<V

D E M İR T E PE

ORTAOKUL

/ /XTMog1- Gumtm

HARP OKULU LOJMM

V , s ğp .rf& m A M LET t

K .K K h DE S. KIT.

B A Ş f KANLIK

KAPA KUVVETLERİ KOM.

İSTATİSTİK GENEL MUD

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI

r 1 /

SS32?

e J

BAKANLIĞI

YARGITAY.

\ y

VOÇ^^ÛYÜKELÇİU

BAYINDIRLIK VE ! ISKAN BAKANLIĞI] İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

BöfliC? \

M AN KÜLTÜR MERKEZİ

)

[ TARIM ORMAN iB A K A N L IĞ I

DENİZ KUVVETLERİ

MALİYE BAK. /

T-C. BÜYÜK MİLLET I MECLİSİ

KEY TO SYMBOLS _________

/ ™ \ N O K TA

MOTORWAYS

- I

MAIN ROADS

ZZZZr

STREETS

T™ M T

RAILWAY

THY OFFICE O H

OTEL

MUZESi £ j 3

CAMI

HOSPITAL (HI H

OKUL

K.K.KOM BASIM EVİ

TAPUKADAİ M ECLİS KÜTÜPHANESİ K lA SİK MÜZİK OKULU

nrora

M ECLİS İD. BİNASI

^GENEt, MÜD. [ KIJRSU A.B.DSEF ALMANSEF.

ir Ş


Mesa Şirketler Topluluğu yeni merkez ofisine taşındı.

MKSA Şirketler Topluluğu yarattığı ortamlardaki çağdaş standartlar ile, yüzbiıılerce MKS Vlıva. 32 yıldır, kaliteli yaşam sunuyor.

Mesa Plaza, Ihlamur Cad. No: 2 Çayyolu 06530 ANKARA Tel: (312) 240 59 60 (Pbx) • Fax: (312) 240 51 27

http://www.mesa.com.tr • e-mail: info@mesa.com.tr


IZMIR IN A N D

Telephone: International code for Turkey: 90, Izmir area code 232, Kuşadası (area code for province o f Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. Fo r international calls first dial “00",

N o O u id e

AROUN

EM ERGENCY Ambulance Tel: 112 (All over Turkey)

Police Tel: 155 (All over Turkey)

Fire Tel: 110 (All over Turkey)

Gendarme Tel: 156 (All over Turkey)

TOURISM INFO R M ATIO N TURİZM DANIŞMA A dnan M enderes A irport Tel: 274 22 14-274 21 10 Provincial D irecto r o f T ourism 11 Turizm M üdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Büyük Efes Oteli Tel: 445 73 90-489 92 78 Bergam a Tel: 631 28 51 Çeşm e Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Selçuk Tel: 892 63 28- 892 69 45

HO TELS / O TE LL ER İZ M İR ________________________ A nba O teli O Cumhuriyet Bulvarı 124 Tel: 484 43 80 Balçova T erm al Tesisleri (***) Balçova Tel: 2 5 9 0102 Büyük Efes Oteli (*“ **) Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 1 Tel: 484 43 00 Fax: 441 56 95 Club H otel E phesus Princess (**“ *) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 Club Pom elan (***) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 722 11 11 Fax: 722 12 27 Ege Palas (****) Cumhuriyet Bulvarı, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 8 1 0 0 G rand H otel M ercure İzm ir (***") Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 G ran d Z eybek O teli (***) Fevzi Paşa Bulvan, No: 5-6 Tel: 441 95 90 Fax: 484 67 91 H a n e d a n (***) Foça Tel: 812 36 50 Fax: 812 24 51 O tel İsm ira O Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 128 Tel: 445 60 60 Fax: 44560 71 H otel Kaya Prestige (*“ *) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak. 47 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 H otel M ercure K onak (****) Mithatpaşa Caddesi, No: 128 Tel: 489 15 00 Fax: 489 17 09 H otel R ich m o n d E phesus (****) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 893 10 51 Fax: 893 10 55 Otel A nem on İzm ir (****) Miirselpaşa Bulvan, No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 O tel Ege Sağlık (*” ) Ege Üniversitesi Hastanesi arkası, Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 İzm ir H ilto n (**"*) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 7 Tel: 441 60 60 Fax: 441 22 77 T erm al P rincess Oteli (•’"*) Zeytin Sok., N: 112, Balçova Tel: 238 51 51 Fax: 23909 39 İzm ir Palas O tel (***) Vasıf Çınar Bulvan, No: 2 Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70

K ısm et H otel (*“ ) 1377 Sokak, No: 9, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56 K ilim O tel O Kazım Dirik Cad., No: 1 Tel: 484 53 40 Fax: 489 50 70 M arla H otel (****) Kazım Dirik Caddesi, No: 7 Tel: 441 40 00 Fax: 441 15 50

Vatican in 1957. Mass is celebrated here every morning at 7.30 and on Sunday mornings at 10.30.

Aziz Yulianna ile birlikte Efes’e gelen Meryem Ana’nın hayatının son dönemi­ ni geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’de Vatikan’ın onayın­ dan sonra kutsal ziyaret yeri olan Mer­ yem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklık­ ta, çam, çınar ve zeytin ağaclanyla be­ zeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı'nda bulunuyor. Her sabah 7.30’da, pazar sabahlan 10.30’da ayin düzenleni­ yor. Kadifekale Fortress I Kadifekale

H O L ID A Y VILLA G ES TATİI. KÖYLERİ Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 723 12 50 Fax: 723 22 42

The fortress overlooking Izmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were onginally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of fie city.

Foça Chib Med Holiday Village Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75 N ep tü n H oliday Village Büyük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 70 38 C lub T ü rem (T u rb a n )

İzmir’in içinde, kente hakim bir tepede­ ki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlannın uzunluğu eski dönem­ lerde 6 km’yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent man­ zarasıyla ünlü bir gezinti yeri.

Payamlı, Gümüldiir Tel: 742 60 67 Fax: 742 60 31 S I G H T S E E IN G / GEZİNTİ Balçova Thermal Springs

Balçova Kaplıcaları Izmir province abounds in mineral and thermal spnngs, those at Balçova being just 15 (cm from the city centre and served by municipal buses,

Pergamum / Bergama The ruins of Pergamum, a major centre of civilisation of the ancient world, are situated 105 km from Izmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towenng hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable state of reservation. The site is open daily etween 08.30 and 18.30. In the town is another interesting building, the Temple of Serapis, known locally as tne Red Court­ yard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrow streets with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter.

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcalan kent merkezine sadece 15 Km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlanyla ulaşmak mümkün. Bird Paradise / K uş C en n eti This eight thousand hectare bird sanctuary is a temporary and permanent home to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. A t vanous times of year over 190 species of bird can be seen here.

Kentin yanıbaşında konıma altına alınmış '8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190’ı aşkın türde milyonlarca kuş banndırdığı için dünya çapında bir "kuş cenneti" sayılıyor. Ephesus I Efes

İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık mer­ kezi Pergamon’un kalıntılanbulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfîtiyatronun yanısıra, ilçenin girişinde sağlık Tannsi Asklepios adına inşa edi­ len ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 - 18.30 arasında ziyarete açık. Berama’nın içindeki tuğlalan nedeniyİe alk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapınağı da dikkat çekici. Aynca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokaklan ve yapılanyla eski mahal­ leleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özellikleri arasında.

Within easy reach of Izmir (72 km) and Kuşadası ( 18 km), the spec­ tacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BCand including remains from the Ionic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk penods, Ephesus is a sight not to be missed. In nearby Selçuk there is the basilica of Stjohn (6th centu­ ry), a superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

f

M U S E U M S / MÜZELER Archeological Museum

İzmir'den (72 km) ve Kusadasi’ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılanyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. MÖ 3000 yıllannda kurulan ve İon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes’i gezmeye mutlaka vakit ayrılmalı. Efes’in çok yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Aria Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor.

A rkeoloji M üzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 48 9 0 7 9 6 Open daily except Mondays. 09.00-17.30

Pazartesi dışında her gün. Atatürk Museum / A tatürk Müzesi

Birinci Kordon 148 Tel: 4 644805 Open daily except Mondays, 09.00-17.00

Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum I Bergam a Müzesi

House of the Virgin Mary

Bergama Tel: 631 2883

Meryem Ana Evi

Open daily except Mondays 08.30-17.30

The viran Mary came to Ephesus with Stjohn, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the

Pazartesi dışında her gün

S K Y L IF E

OCAK

Ephesus Museum / Efes Müzesi

Selçuk Tel: 892 60 10 - 892 60 11 Open daily. 08.30-18.30 Her gün.

I 2 -

-

JA N U A R Y 2001

Ödemiş Archeological Museum

Ö dem iş A rkeoloji Müzesi Ödemiş Tel: 545 11 84 Open daily. 08.30-17.30 Her gün. Museum of Painting and Sculpture

İzm ir R esim ve H eykel M üzesi Tel: 484 89 45 S.Yaşar A rt Museum

S. Y aşar R esim M üzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak'Tel: 422 65 32

CHURCHES AN D SYNAGOGUES S t J o h n ’s C ath ed ral (C atholic) Şehit Nevres Bulvan, 29, Alsancak Tel: 484 53 60 Open daily. Her gün açık. St. P o o ly carp (C atholic) Necati Bey Bulvan, No: 2 Tel: 484 84 36 Open daily. Her gün açık. S anta M aria (C atholic) Halit Ziya Bulvan, No: 67 Tel: 484 86 32 Open daily. Her gün açık. N otre D am e d e St. R osarei (C atholic) 1481 Sokak, No: 8, Alsancak Tel: 421 66 66 Open daily. Her gün açık. N otre D am e de Lourdes (C atholic) 81 Sokak, No: 10, Göztepe Tel: 24 6 1 1 4 5 Open daily. Her gün açık. S t.J o h n th e B aptist (C atholic) Kemalpaşa Cad., No: 15, Buca Tel: 420 08 42 Open daily. Her gün açık. Santa M arla (C atholic) Kars Okulu Sok., No: 5, Bornova Tel: 3 8 8 1 1 7 7 Open daily. Her gün açık. St. A n th o n y o f P adua (C atholic) 1610 Sokak., No: 5, Bayraklı Tel: 341 06 16 Open daily. Her gün açık. St. H elen (C atholic) 1729 Sokak, No: 53 Karşıyaka Tel: 364 36 22 October-May, June-September.

Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. H ouse o f th e V irgin M ary Efes, Selçuk Tel: 892 60 08 St. J o h n (A nglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 464 57 52 St. M ary M agdelena (P ro te sta n t) Hürriyet Cad. No: 18, Bornova Aya Fotini (O rth o d o x ) 1374 Sokak, No: 24, Alsancak Tel: 4 2 1 6 9 9 2 Only open on principal feast days.

Yalnız büyük bayramlarda açık. Bet Israel Synagogue Mithatpaşa Cad., No: 265 Tel: 425 16 28 S inyora İveret Synagogue 927 Sok, No: 7 Mezarhkbaşı S h a a r A sham ayan Synagogue 1390 Sokak, No: 4, Alsancak B erk h o lim Synagogue İkiçeşmelik Cad., No: 40 For further information / Geniş bilgi için Tel: 441 90 97


AROUND İZMİR ]7anyg«aaAMA>Dı)ağistarv Müdriyh

ıln ızev

Oündariı

'

kiAMBRUM

Yeniköy

karadâC

D eliktaş tfaylayurt

'

^BMibAnU Kemikti Rr. Değirmen At im an lar

ÇASDARl.I KÖRFEZİ

fait

R e ce p li .HüseytM i

KilJNÇDAĞI G ö k b el

Venice

*£ •

K arakö y b ıir a s ılh s # U zu n fc aşan lar

YENİFOÇA , Hotpzgediğ

.iKömür Br.

Kozbeyli*

Kahnkaya Rr. \

îhifkemal

;/l» S iK o z a k la /y a s la r i İ K - B elen

•azyöct 1 K fira k ılıç lı 4 o t m a n l a r İT o r t aköy ' D 0 3 M A N C A L I

1 Bo^kOy * • # liıpınWr

İarası

TABURUN

f

N, \ la ë

.Sam urlu

\t'RATI!DAĞI

/to K ö m \ J

ı Sj^ekli / o * 1« « " V '

> * H a tu n d e re ^ fa^ ~

eAYRID AĞ Buruncuk'

DeveRi

\ «Parlak

•Türkeli

m

TÇ ukıırköy

Rl NC.I !K [TabissaT

s s , b o % i,

ı

& ^ ; Iğnedere V to jk ¿loğa M mTelekk

T e k e lile r ^

• B alm an

IURADİYE

J^Evrenoz

Yaylaköy

p S K s I

A•1212 KDAĞ

^Koyundere^*1-

iTurgut Rr.

Jlu c a k

Anzak Br

K a ra a li

^ Y am a n lar

Kun

Uç Buntn^Top Rr. . . l e ®

Kalaytaş

•Çtçekli

u c a k 0.

tnrrRr. (~\

/ ]

i

//( >

¡^BV thrak1

y y

KRK/'v rı VJ

Gflvenjik

^

. L Jâ

e ş m şş ıtı

F H fk liyan V. hııtaian

*• K E M A L P A Ş A

İZMİR KÖ/TFF.yJ m

H.AZONIKNAh

P ın a r b a ş ı

! K.WÏÎI-K

/KAI-S

¡SCM.A

-

, "

Ilıcası I NGülbatee ^

J % a rb a ro s V

\

I.\\ \

)

K ız ılÖ z ü m „ ^

;ent x '

\

KKMAIPAŞADAĞI

îökdere

•<«’

« K a y n a k la r

KVk

X„ „ IAKI M

Çm ar w j» Savandaöf %

\

',

/

¿

\

'y

Kuru,)ore Yk.Kızılca

İhsaniyp<

YASAĞI

MAND.

' f Stıbutuubeli

f Y aka ^

X ! a maltı

Kiraz Rr.

MAHNESIAİ

¥AM ¿j$¡*R

/

Y a ğ c ıla r ,

İD e m irc i ı'oğurtçuji

KIRANDAĞI

MENDE]

\ K u y u cak

MANASTI I HRR

'K arak u yu H e lv a c ı

K ü n e r lik *

/

r ? TİLc a • K ız ılc a o y a ,

Kokar Rr.

Killik Rr. « B u lg u r c a C u m â lı Ilıc a sı

Teke Rr.

/

v

¡S) P a y a m lı / Tah Rr/.talı

iK ^ r a k o ç K a p lıca s ı

^^-'•Üıfcmez « G ü m urld u r

J * a p la n c lk V v £

kler 1 ) J * Ç i,emer

yTPRI

^ a n c a İ< T N ^ □ D E Ğ İR M E N t f e R E ’ Ö z b e y \ \ •Çam ônü l » •Y em

karacadağ

S

' mk i r ( mh) i . I s ^

- * C a k a lt e p e

Y eniköy

.PRANİİA

\H R B

-Acarlar

s e lç i'k K M .1 Sic

[g ıl^ H avu tçu k

İK İ NOKTA

Sultan iye

0(216)34901 41 îökçe ala n

(^ K U Ş A D A S I


MT A I Y A

. f* '

IN A ND

' jfV

, ,

I

AROUND

EM ERG EN CY Ambulance: Tel: 112 (All over Turkey) Police: Tel: 155 (All over Turkey) Fire: Tel: 110 (All overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (All overTurkey)

TO U RISM IN F O R M A T IO N TURİZM DANIŞMA_________ Tourist Information Phone

Alo Turist Hattı

* I

Telephone: International code fo rT u rk e y 90, Antalya area code 242. Fo r intercity calls within Turkey first dial "0". then the area code, and then the local number. For international calls first dial'"00"

■— l ■ I ■ /■>! ^

/ U I U C

Renaissance Antalya Resort

Club Med Palmiye

Beldibi Tel: 8248431 Fax: 824 84 30

Tekeriektqie Mevkii Kemer Td:8143260(101ıatlines)

Royal Resort Hotel (***")

100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62

Club Mediterraııee Kemer KemerTel: 8141009 Fax: 8141018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek-Serik, Tet 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis

Sunset Hotel (” ” )

Kemer Tel: 8151631 Fax: 8151637

Kemer Tel: 815 23 70 Fax: 81516 27

Golden Ring Hotel (” ” ) Güllük Tel: 243 15 15 Fax: 24315 22

Sheraton Voyager Antalya ("*” )

Taksim International Alanya (“ “ )

Antalya

Gazipaşa Cad. Göl Mevkii Tel: 5140700 Fax: 514 07 28

Kaleio Tel: 247 05 41 - 242 18 33

Aııtaha

Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 1747

Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 51312 40

Kfls

Cumhuriyet Meydanı Tel: 83612 38

Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36

H O T E L S / OTELLER

ANTALYA Adora Golf Resort Hotel (” *") Belek/Serik Tel: 725 40 51 Fax: 725 4071

Altis Golfhotel (""*) Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34

Antalya Dedeman (*'"') Lara Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 32138 73

Antalya Renaissance Resort (“ “ *) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax: 8248430

Antbel Belek Hotel (*” ” ) Belek /Serik Tel: 7254102 Fax: 7254268 Arum Hotel&Apartments (**"*) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 4140

Belconti Resort Hotel ( " ” *) Belek,Tel: 715 1540 Fax: 715 1047

Cender Hotel (****) Işıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87

Ceylan Inter Continental Resort Kcmcr Tel: 824 5100 Fax: 824 64 35

Club Hotel Sera (*“ ” ) Lara Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54

Club Justiniano (****) Alanya Tel: 527 44 47 Fax: 527 46 82

Falez Hotel (“ ' ” ) Konvaalti Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25

Gloria Golf Resort (*"**)

Hotel Saray Regency ("*“ ) Hotel Sultan Saray (***” ) Göynük/Kemer Tel: 815 14 80 20 lıat Fax: 815 1499

Hotel Sun Zeynep (*” **) Belek Tel: 725 4180 Fax: 725 42 00

Hotel Turquoise (•'"') Side/Sorgun I el: 756 93 30 Fax: 756 93 45

Kışla Han Hotel (*” *) Kazım Özalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97

Letoonia Golf Resort (” *” ) Belek Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54

LeJardin Resort Otel Turizm Cad. Kiriş Kemer Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20

Ma Biche (**” *) Göynük Tel: 815 21 90 Fax: 815 21 91

Mia Resorts Belpark Village Belek-Serik Tel: 715 13 00 Fax:7151317-18

SPECIAL LICENSE HOTELS OZF.L LİSANSLI OTELLER

Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 51 Fax: 565 14 49

Abad Hotel Hesaplı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25

Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 4004 Fax: 821 40 40

Argos Hotel Kaleiçi Tel: 247 2012 Fax: 24175 57

Park Kimeros

Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 7178 Fax: 24133 64

Göynük, Kemer Tel: 8151663 Fax: 815 1672

Karyatit Hotel

Robinson Club Pamfilya

Kaleiçi Tel: 244 00 55 Fax 244 00 54

Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58

Marina Hotel

Sidelya

Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 1765

Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14

Naturland Hotel Çamvuva / Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10

Simena Holiday Village

Turban Adalya Hotel

Çamvuva. Kemer Tel: 82463 63 Fax: 824 63 81

Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51

Sol Muna Kumköv, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59

Turtel Side Holiday Village

Tütav Türkevleri

Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25

Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 24194 19

Turtle's Club Marco Polo Çamvuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46

Voyage Club Turtel Sorgun Manavgat

Tel: 756 93 00 Fax: 756 93 09

Attaleia Holiday Village Taşlıbunın Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 7254302

SIGHTSEEING / GEZİNTİ

Blue Village Paşa Bey Konaklı Mevkii, Alanya Tet 565 15 20 Fax: 565 1531

Club Med Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 8159

Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: ^56 92 60 Fax: 756 92 67

Beldibi-Kcmer Tet 8248500 Fax: 824 80 52

Akınlar Kövü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00

Belek Tel: 715 1300 Fax: 715 13 17-18

Club Kastalia

Mirage Park Resort

Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 13 16 Fax: 465 14 28

Antalya Museum / Antalya Müzesi

Old Quarter /Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district ıs now restored and has became an attractive tounstic centre with its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. Its narrow streets lead down to the old harbour (today an international yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansivonlan, restoranlan ve eğlence olanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The origins of this ancient city 18 km north­ east of Antalya go back to 1000 BC. but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya’nın 18 km kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi İÖ KKK) yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi.

Antalya'nın doğusundaki bu mristik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkanlan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Termessos Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park northwest of

Pazartesi dışında her gün. The province of Antalya is endowed with the nehest historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000

Denizden 1050 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.

Daily except Mondays.

OCAK

Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih.

Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history muse­ um at the park entrance.

Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 24145 28

154 S K Y L IF E

Düden Falls I Düden Şelalesi A very beautiful waterfall ( 12 km north of the city centre).

Side

Club Aquamarine

Club Hotel Beilis

Antalya’nın 48 km doğusunda Antik Çağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kullanılıyor.

At this lively resort east of Antalya, the hous­ es and ancient ruins are inextricably inter­ wined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of art found here are exhibited.

Kızılağaç Kövü, Manavgat Tel: 748 73 73 Fax: 748 73 83

Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel:72540 04 Fax:7254002

Aspendos A major port and commercial centre in antiq­ uity, Aspendos today lies inland, 48 km east of Antalya. Its magnificent amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is still used for con­ certs.

Alanya Citadel I Alanya Kalesi

Bizans zamanından kalma, “Kızıl Kule’si 1226’da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müze.

Club Asteria

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye’nin en zengin bölgesi. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşuyor. Çocuklar için de, onlann ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklılan mutlaka gezmeliler.

This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km). The “ Red Tower” was built by the Seljuk's Sul­ tan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collec­ tions.

Club Ali Bey

Mia Resorts Belpark Palace (**“ )

Göynük Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35

Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel:8151430 Fax:8151465

Kemer Yat Limanı Tel: 814 41 00 Fax: 814 28 33

TATİL KÖYLERİ

Titreyengöl Tel: 7”>69100 / 7 hat

Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52

Türkiz Hotel (•'” •)

Kaleiçi Tel: 247 56 76 Fax: 248 50 74

Göynük/Kemer Tef 815 1 5 3 8 /2 0 hat Fax:815 1537

Beldibi Tel: 824 92 30 Fax: 824 83 15

EHA Holiday Village

Kundu Aksu Tel: 431 23 23 Fax: 431 2322

H O L ID A Y VILLAGES

Hotel Bilkent Kerner ("**)

Club Zigana

Topkapı Palace (***")

Hotel Alp Paşa Lara Tel: 3494000/15 hat Fax: 349 4016

Club Varuna Taşlıbunın Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25

Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 54 00

Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 2476015 Fax: 241 1981

Hotel Ofo Antalya (*” “ )

Kızılağaç Turizm Merkezi, Side Tel: 748 72 60 Fax:7487250-51

Talya Hotel

Grand Prestige Hotel Side (*"“ )

Eski Lara Yolu Tel: 323 44 44 Fax: 323 10 31

Club Turan Prince

Soıgun Mevkii-Manavgat Tel: 75693 21 Fax: 75693 20

Tuvana Hotel

Grand Hotel Adonis (*"**)

BddM&merTd: 824 83 60 Fix: 824 83 73

Taksim International Side (*•***)

Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Titreyengöl, Manavgat, Side T el:7569060 Fax:7569081

Club Salima

Konvaalti Tel: 229 06 92 Fax: 22913 89

Tel: 0 800 51107 07 • 0 800 511 07 08

square metres with thirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approximately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988.

J ANUARY 2001


Glide through life with Wash and Wear fabric from Anteks

ANT ‘T h e a r t o f t r e a t in g c o tto n ' http:// w w w .atac.co m .tr

SUBSIDIÄR'

A N T E K S W E A V I N G M IL L : A k d e n iz O r g a n iz e S a n a y i B ö lg e s i P .K . 7 6 2 Y E N İK Ö Y /A N T A L Y A T e l: (0 2 4 2 ) 2 5 8 1 0 1 0 ( 1 0 lin e s ) Fax : (0 2 4 2 ) 2 5 8 1 0 2 0 T e le x 5 6 6 3 2 A h a o T r.

A N T E K S S P IN N IN G M ILL: Y u n u s Em re C a d . O rta M ah . N o .9 8 P.K . 1 6 A L T IN O V A /A N T A L Y A T e l: (0 2 4 2 ) 3 40 1 0 2 0 (5 lin e s) Fax: (0 2 4 2 ) 3 40 1 0 2 9 T e le x 5 6 29 7 A h a o Tr


...

___________ _

K D F 'V I

:1>

-< :1>

z ..... :1> ,....

:1>

c: z c

0

::a

AROUND ANTALYA

0(11IIUMC1 4 1

lid~路


İK İ J Q

B L A

N J J

A R A S I T A T İ L !

,

M artı Resort de Luxe ve M artı M yra toplantılarınız, seminerleriniz ve konferanslarınız süresince sizlere ev sahipliği yapmaya hazır.

KEYİFLİ TATİLLER!

İYİ İŞLER!

M artı R esort d e Luxe

M artı R esort d e Luxe

• M arm aris şehir merkezine 8, Uluslararası Dalaman Havaalanına 100 km. • Klimalı, uydu kanallı, konforlu; tümü orman/bahçe/havuz manzaralı odalar • Sabah ve akşam zengin açık büfe, akşamları içki servisi eşliğinde şovlar, barlar, canlı müzik • Fitness center • Kapalı havuz

• 50 - 6 0 0 kişi kapasiteli 4 ayrı toplantı m ekanı • 8 - 16 kişilik toplantılar için özel w orkshop odaları • Her türlü teknik olanak (Ses düzeni, kablolu/kablosuz mikrofon, platform, kürsü ve mikrofon ayağı, perde, tepegöz, flip chart, TV, video kayıt cihazı, bilgisayar, barkovizyon) • Eğitimli personel

M artı Myra

M artı Myra

• Kem er'e 17, Antalya şehir merkezine 60, Antalya Havaalanına 70 km. • Klimalı, uydu kanallı, konforlu odalar • Sabah, öğle ve akşam zengin açık büfe, gece yarısı büfesi... Gün boyu tüm yiyecek ve yerli içecekler ücretsiz!

• 500 kişi kapasiteli, tam teşekküllü toplantı salonu • 8 - 16 kişilik toplantılar için özel w orkshop odaları • Her türlü teknik olanak (Ses düzeni, kablolu/kablosuz mikrofon, platform, kürsü ve mikrofon ayağı, perde, tepegöz, flip chart, TV, video kayıt cihazı, bilgisayar, barkovizyon, sıcak/soğuk merkezi ısıtma sistemi) • Eğitimli personel

e

MARTI

H T

O U

T R

E K

L E

S Y

L Business Line Daha fazla bilgi için lütfen tanıtım broşürümüzü isteyiniz.

Martı Otelleri Merkez Ofis

M

A

RESORT

R

T

I

DE L U X E

Marmaris/İçmeler

Adres: İnönü Caddesi Dersan Han No: 90/2 80090 Gümüşsuyu/istanbul Tel: 0212 292 19 19 pbx Faks: 0212 293 23 99 http://www.rmarti.com.tr e-mail: marti@marti.com.tr

Martı Resort Deluxe Adres: Kumlu Örencik Mevkii İçmeler/Marmaris Tel: 0252 455 34 40 pbx Faks: 0252 455 34 48

M artı Myra " Y a rım p a n s iy o n "

M A R TI

Adres: P.K. 143 Tekirova/Antalya Tel: 0242 821 50 00 pbx - 0242 821 40 30 pbx Faks: 0242 821 43 52

Antalya/Tekirova H e r şey fiy a ta d a h il


IN A N D

AROUND

EMERGENCY Ambulance: Tel: i 12 (Ali över Turkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire:Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali overTurkey)

TOURISM IN FO R M A TIO N T U R İZ M D A N IŞM A Bodrum Banş Meydanı Td: 3161091 Dalaman Havalimanı Td: 692 52 20 Dalyan Ortaca Td: 284 42 35 Datça Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 712 3163 Fethiye İskele Meydanı No: 1 Td: 61219 75 Köyceğiz Atatürk Kordonu Td: 262 47 03 Marmaris İskele Meydanı No: 1 Td: 41210 35 Milas-Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı Td: 523 00 66 Muğla Marmaris Bul. No: 24 Td: 21412 61

H O T E L S / OTELLER

A&B Home Otel Göcek, Fethiye Tel: 64518 20 Aries Otel (” ” ) Çalış Mevkii, Fethiye Tel: 61313 31 Aqua Otel (’” *) Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris Tel: 455 36 33-49 AzkaOtel(**w) Eskiçesme Malı. Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 3168992 Bodrum Resort ('*"*) GümbetTel:3172828 Club Marverde (****) Meşelik Köyü Kuyucak Mevkii, Milas Tel: 3167694 Colossus Otel (****) Gümbet Mevkii, Bodrum Tel: 316 3419 Elegance Hotel’s (***“ ) Kemeraltı Mah. Deıgah Civan, Marmaris Tel: 4128101 Golden Key Boutique Hotel Bodnım Tel: 313 4106 HLsarönü-Marmaris Tel: 466 66 20 Bördübet-Marmaris Tel: 43692 30 Hotel Ambrosia (*•**) Bitez Tel: 3431886 Hotel Mavi O’" ) Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 313 03 71

ide

Ul

Telephone: International code for Turkey: 90, Mugla area code 252. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

La Perla Oteli (****) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 89 Labranda Otel (****) Güllük Sıralık Mevkii, Milas Tel: 522 2911 Iaguna Azur Hotel 0*“ ) İçmelerKumluörentik Mevkii, Marmaris Tel: 455 3710 Lavanta Villace Yalıkavak, Bodnım Td: 385 2167 Magic Life Der Club Resort (***“ ) HLsarönü Köyü, Cubucak Mevkii, Mannaris Tel: 466(A 34 Magic Life Der Club Sangerme ("***) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 28680 63 Manastır Otel (****) Kumbahçe Mah. Banş Sitesi, Bodnım Td: 316 28 54 Mares (Altmyunus) Otel (**” *) İçmeler, MarmarisTd: 455 22 00 Marina Vista (Blue Otel) (**“ ) Yat Limanı Mevkii, Bodntm Td: 316 2269 Merve Park Suites Hotel Bodnım Tel: 3161546 Munamar Vista Otel 0****) İçmeler, MarmarisTd: 455 33 60 Resort Dedeman Bodrum (****) Bitez, Gündönümü mevkii, Gümbet Tel: 313 85 00 Şamara Otel (*“ “ ) Kaynar Mevkii, Bodmm Tel: 36716 00 Sea Garden 0**” ) Çiftlik Köyü Yalıdağ Mevkii, Bodrum Tel: 368 9015 Suncity Otel (****) HLsarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 01 İ l Turunç Oteli (****) Mannaris Tel: 476 70 24

H O L ID A Y VILLAG ES

Halıcı Tatil Köyü Armutalan- Boyııuzbükü Mevkii, MarmarisTel: 4121171 HilLside Beach Club Kalemler Köyü Mevkii, Fethiye Tel: 614 83 60 Hotel Ersan Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkii, Bodrum Tel: 316 89 80 Iberotel Marmaris Park İçmeler Pamucak Mevkii, Mannaris Tel: 455 2146 İsLs Tatil Köyü Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkii, Bodnım Tel: 3169501 Letoonia Tatil Köyü Oyuktepe Pacanz Mevkii, Fethiye Tel: 614 49 66 Lykia World Ölüdeniz Kırciak Mevkii, Fethiye Tel: 6166010 Magic Life Der (Tub Adaköy Yalana Boğaz Mevkii, Marmaris Tel: 412 07 00 Martı Tatil Köyü İçmeler Órendk Mevkii, Mannaris Tel: 455 34 41 Metemtur Tatil Köyü Asarlık Mevkii, Bodnım Tel: 316 25 00 Ora Tatil Köyü Kızılağaç köyü, Bodnım Tel: 3671500 T.M.T. Tatil Köyü Atatürk Cad. No: 1.34, Bodnım Tel: 3161207 Turban Tatil Köyü Marmaris Tel: 4121843 Voyage Club Torba Kızılağaç MevkiiTorba köyü, Bodnun Tel: 36718 20

TATİL KÖYLERİ Anıktur Tatil Köyü (Club Med) Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkii, Bodmm

Tel: 3689152 Belceğiz Tatil Köyü HLsarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 00 77 Bodnım Park Resort (Regal Resort) Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkii, Bodnun Tel: 36714 31 Club Datça Tatil Köyü İskele Mahallesi, Datça Td: 712 88 20 Club Kadıkale Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkii, Bodrum Td: 382 32 71 Club M Harcmtaıı Koyu, Bodmm Tel: 3166100 Hotel S(“”) İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 Club Müsgebi Tatil Köyü İberotcl Sangerme Park (****) Müsgebi Köyü Çakmaklı Mevkii, Sangemıe Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 31 Bodnım Tel: 358 50 86 Izer Otel (**“ ) Club Tuana VLsta Tatil Köyü Kızılağaç Köyü, Bodnım Tel: 3671910 Çayağzı Katliç Mevkii, Fethiye Javalin Otel (****) Td: 633 6316 Yahşi Köyü, Bodnım Td: 348 35 41 Grand Yazıcı Tatil Köyü Karia Princess (“ ’’•) İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Canlıdere Sok. No: 15, Bodnım Tel: 3168971 Tel: 455 34 67-9

S IG H T S E E IN G I G E Z İN T İ Muğla Museum I Muğla Müzesi This natural history museum exhibits fossils d iscovered n ear th e village o f Ö z lü ce belonging to a w ide range o f creatures which lived 5-9 million years ago over an area stretching from eastern A ja to Spain.

Mugla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlanndan çıkarılan, günümüzden‘95 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu’ Asya'dan İspanya’ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yók ölmüş canillará ait fosillerin sergilendiği bir müze. Bodrum Castle I Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights o f Rhodes in the 15th centu­ ry, Located on the edge o f the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five towers known as the French Tower, English Tower, Italian Tower, German To w er and Snake Tower.

MS 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tara­ lından St Péter adına insi edilen kale li­ mana hakim durumda. Yaklaşık 30000 m2'lik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, Ingiliz Kulesi, İtalyan Kulesi, Al­ man Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere 5 kule mevcut. 15 8

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

Nautical Archaeological Museum Sualtı Arkeoloji Müzesi Remarkable ancient artefacts and ships dis­ co ve re d by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestern Turkish coast are exhibited in this museum, which is located in Bodrum Castle,

Bodrum Müzesi içinde sünger avcılan ta­ rafından ve çeşitli su altı kazılannda çıkanlmış olan eserler sergilendiği bir müze. Milas Museum /Milas Müzesi Archaeological finds from ancient cities in the province o f Milas such as Labraynda, Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here.

Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, İassaos, Euromos gibi antik kentlerde ya­ pılan kazılanla çıkan eserlerin sergilendi­ ği bir müze. Dalyan This village southeast o f Muğla is named after the nver which links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels or the river wind through the reedbeds o f the e stu ary am id st sp e ctac u lar m ountain scenery.

Oltaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü'nü Akderiize bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvnmlanyla, sazlık­ larıyla gezilecek bir doğa harikası. Caunos /Caunos Harabeleri The ruins o f this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3000 BC, and later became a provincial capital located between Lycia and Cana,

Antik Kent, göl ile deniz arasında, kana­ lın kenarında kurulmuş. Tarihi MÖ 3000 yıllanııa kadar uzanıyor. Lykia ve Karia arasında kurulmuş bir eyalet merkezi ol­ duğu belgelerden anlaşılıyor. Knidos /Knidos Harabeleri Knidos at the w estern tıp o f th e D atça peninsula was founded by Donan migrants from the Aegean islands in the 7th century BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venus, an amphitheatre and other buildings.

Datça’ya..39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs’e ait çeşitli mabetler, anfitiyatro gibi kalıntılar var. Fethiye Museum /Fethiye Müzesi This museum contains many finds from the ancient cities o f the region, such as earned fragments of mausoleums, vases and sculp­ ture dating from the Lycian, Roman and Byzantine penods.

l965’de kumlan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parçala­ rı, Lykia, Roma, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ölüdeniz Lagoon I Ölüdeniz W ith its clear turquoise waters this lagoon 15 km south o f Fethiye is one of Tu tfe y’s most renowned natural sites. It is surround­ ed by sand beaches and pine woods and is a conservation area.

Fethiye’ye 15 km uzaklıkta, Türkiye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hare­ ketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsa­ lıyla ilgi çekiyor. Marmaris Lying on a large bay encircled by pine cov­ ered hills, Marmaris enjoys one o f the most beautiful settings of any Turkish resort. It is close to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma.

İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loıymâgibi antik kentler bulunuyor.


T62 3-T640 yılları... B ir Türk Bilgini, Hezarfen Ahmed Çelebi; Galata Kulesi'nden Üsküdar’a kadar uçarak b ir ilki gerçekleştirdi.

Yıl, 1929. Miele, A v ru p a ’nın ilk elektrikli bu laşık m akinesini üretti.

Almanya’nın beyaz eşya sektöründeki köklü kuruluşu Miele birçok ilk’e imza atmış ve 101 yıldır “daima en iyisi” ilkesinden asla taviz vermemiştir. Dünya çapındaki ününü; ileri teknolojisinin yanı sıra, çok uzun ömürlü ve dayanıklı olmasına borçludur. Miele; estetiğin, rahatlığın ve konforun beyaz eşya ile hazır mutfaktaki çok özel temsilcisidir.

M

i e

l e •

D A İM A

EN

İYİSİ

Miele Elektrikli Aletler D ış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.: Güvercin Sokak No.10 Levent 80620 İstanbul TeL: (0212) 325 84 40 Faks: (0212) 325 84 49 İnternette Miele: http://www.miele.de e-mail: info@miele-tr.com

Miele, Taksitcard ile alışveriş imkanı sunar.

Yetkili Sa tıc ıla r Adana: Se y h a n / E rd a l's (0322) 2 3 3 10 8 0 Ankara: Karu m /P elin (0312) 4 2 7 0 7 14 Kızılay/ K oç (0312) 23 1 12 16 Yıldız/Güreller (0312) 441 5 0 9 2 Antalya: M iltek (0242) 3 2 3 6 0 33 Batman: G ü n d ü z (0488) 2 1 2 3 5 8 8 Bursa: A y n a (0224) 2 3 4 9 3 9 6 Denizli: Işık (0258) 26 1 15 73 Diyarbakır: Y aşaroğu lları (0412) 2 2 3 17 8 7 Gaziantep: M is a n (0342) 23 1 70 2 4 Giresun: A tar (0454) 2 1 6 5 6 2 6 İstanbul: A k m e rk e z / Ç a m lıca (0212) 2 8 2 0 3 0 2 B e y lik d ü z ü M ig ro s/ B a ş a ra n (0212) 8 5 2 0 0 9 8 Galleria/Kartel Ç en te r (0212) 5 6 0 65 2 0 Kalam ış/ M ilte k (0216) 3 3 0 9 9 91 L e v e n t/ E n k a y (0212) 3 2 4 05 55 M ecid iy e kö y/ G ü rb ü z (0212) 21 2 15 14 M ecidiyeköy/M iltek (0212) 2 7 4 2 7 71 Nişantaşı: G e p a (0212) 22 5 11 4 0 İzm ir E g e m e n (0232) 4 6 4 91 9 9 Galeri Elektronik (0232) 3 6 9 19 8 9 S a y g ın (0232) 42 5 13 81 Kayseri: Z am antı (0352) 2 31 74 9 0 Marmaris: Fatih (0252) 4 1 2 9 5 16 Mersin: Y a pısa ra y (0324) 2 3 3 5 4 8 8 Samsun: U ğurlu (0362) 4 31 2 4 3 9 Sivas: Beyza (0346) 2 2 5 55 3 5 Trabzon: Tuna/ar (0462) 3 2 2 10 18

i 0 800 < ¡2117076!


K

/)

t-: v

I

J> :::10

0

z

c:

0

J>

~(

c:

== ,....


One More Star For Your Hotel F ro m

Değirmenci Group

A

/ L

S D

HOTEL TEXTILE

For T h e First T i m e in T u r k e y in W o r l d S t a n d a r d s m

« »¡asm • Quilted C o vers • C overlets • B e d Linen • Quiltings • Pillow C a s e s • Silico n e Pillow s P o la r BlanKets • T o w els & B ath ro b o s • B e a c h and S a u n a S e ts • Bath roo m M ats • C urtains • U p holstery Fab rics

N O B O D Y P U T S IT A L L T O G E T H E R L I K E D E Ğ İ R M E N C İ G R O U P

M D O P R IN T IN G & D Y E IN G M IL L H E A D O F F IC E lO R G A N İZ E S A N A Y İ B Ö L G E S İ / D E N İZ L İ İS T A N B U L

O F F IC E :

T E K S T İL

T E L : + 9 0 . 2 1 2 6 3 7 2 2 11 ( P B X )

M ERKEZİ

HOTEL

T E X T IL E

S İT E S İ)

F A T İH

F A X : + 9 0 . 2 5 8 2 6 9 11 3 4

CADDESİ

NO:

43

M ERTER

M

F A K S:+ 9 0 . 212 6 3 7 44 66

h t t p :/ / e -m a il: m d o g r o u p @ m d o g r o u p . c o m . t r MDO

T E L :+ 9 0 .2 5 8 269 1 1 35 (P B X )

( K E R E S T E C İL E R

SH O W RO O M :

U

D

w w w .m d o g r o u p .c o m . t r K IR C A M İ

MAH.

ONUNCU

CAD.

SAYG I

S İT E S İ

111/B

AN TALYA

D E Ğ İR M E N C İ G R O U P


A ta tü rk İP la ı^ M h ^ n t e r na t i Dış hatlar terminali, geliş ve gidiş katı planı. Arrival and departure floor plans of the international terminal.

208

-

ESC A LAT O RS

M E R D İV E N L E R

T R A N S IT P A S S E N G E R C O U N T E R

T R A N S İT Y O L C U B A N K O S U

C İP L O U N G E S

C İP S A L O N L A R I

REN T A CAR

O T O K İR A L A M A

I N F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

LUG G AG E C U STO D Y

EM AN ET

LO ST LUGGAGE

K A Y IP B A G A J

T O IL E T S

W .C .LER

FOOD COURTS

Y E M E K ALANLARI

S H O P P IN G C E N T R E

A L IŞ V E R İŞ M ER K EZ İ

BANK

BANKA

H O T E L R E S E R V A T IO N

O TEL REZER VASYO N

IN C O M I N G L U G G A G E B A N D

B A G A J A L IM BANT I

V IS A O F F IC E

V İZ E O F IS I

CU STO M S

G Ü M RÜ KLER

PA SSP O R T CONTROL

P A SAPO R T KONTROL

A R R IV A L B R ID G E

G E L İŞ İS K E L E S İ

H a t l a r T e r m in a li'n d e n e n e r e d e ? 209

1 2 3 4 5 6 7

i 10

11 12

13 ® 14

7E1

16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (D 14 15 16

E N T R A N C E S E C U R IT Y C O N T R O L

G İR İŞ G Ü V E N L İK K O N T R O L Ü

C H E C K -IN A R E A

C H E C K -IN A L A N I

PA SSPO RT CONTROL

PASAPO RT KONTROL

S E C U R IT Y

G Ü V E N L İK

G İD İŞ İS K E L E S İ (B E K L E M E S A L O N L A R I)

B O A R D I N G B R I D G E ( W A I T IN G L O U N G E S )

T IC K E T S A L E S

B İL E T S A T IŞ L A R

C H E C K -IN IS L A N D S

C H E C K -IN A D A L A R I

D U T Y F R E E U N IT S

G Ü M R Ü K S Ü Z S A T IŞ Ü N İT E L E R İ

Y E M E K ALANLARI

FO O D CO URTS

T O IL E T S

W .C .LER

M E S C İT

HEALTH C EN T R E

S A Ğ L IK M E R K E Z İ

PRAYER ROOM

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

KA RA TARAFI D Ü KK A N LA R

L A N D S ID E S H O P S

C U ST O M S DECLARATION A ND TAX R EFU N D O FFIC E

G U M R U K D E K L A R E V E V E R G İ İA D E O FİSİ

Ç O C U K Y O LCU SALO NU

J U N IO R P A S S E N G E R L O U N G E

ESCA LATO RS

M E R D İV E N L E R

B U S GATE 301 - 304

U Z A K U Ç A K K A P IL A R I


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F OR MA T I ON AND R E S E RVATI ON D IŞ

B Ü RO LA R

IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S ABU DHABI (GSA) Sultan Bin Y o u su f and Sons G round Floor Sultan Bin Y o u su f Alyousuf Bldg. Sheikh H amadan Str. O pp. C enter Hotel N ouotel P.O .B o x No. 698 Abudhabi-UAE T el: (971 2) 3026693 - 3026694 ADIS - ABABA (GSA) Ethiopian Airlines B o le Airport P.O B o x: 1755 Tel: (251 1) 182222 A L G IER S - CEZAYİR 30 Rue h assen e B en am en e Les V ergers Bir Mourad Rais Tel: (21 3 -2 ) 544355 GSA: Four Winds Travel 01 Avenue Pasteur Tel: (213 2) 737723-739340 ALMATY Kazbek B e str. No: 81-83

BAKU

CAIRO - KAHİRE (GSA) Mustafa Kem al Sq. No: 3

G raf Adolf Str.

No: 11 Azerbeycan

Tel: (2 0 2 ) 3908960-3958031

No. 21 4 0 2 1 2 D üsseldorf

T el: 0099-412 942505

GSA: Im perial Trv. C enter 26

Tel: (4 9 2 1 1 ) 373062

941943

M ahm oud Bassiouny Str.

Fax: 0099-412 980047

Tel: (2 0 2 ) 758939 -7 6 1 7 6 9

BANGKOK

CA P E TOWN

(GSA)

S/Tel: (4 9 0 6 9 ) 27300731-32

22 R iebeek Street

R/Tel: (4 9 0 6 9 )

CP. T ow er 3rd Level 313

8001 South Africa

273300720/21/22/23

Silom Road, 10500

Tel: (2 7 2 1 ) 4 2 51967

T el: (66 2) 2310300

CHICAGO - ŞİKAGO

(7 lines-hat) BARSELONA

1201 G eneva T el: (41 0 2 2 ) 7 3 16120 7 3 1 6 1 2 9

Tel: (3 1 2 ) 9437858 (8 lines/hat)

B lo gu e T écn ico Pit. 1 No: 8

E-mail: thych i@ aol.com C O L O G N E - KÖLN

T el: (34 9 3 ) 2984170 B E I J I N G - PEKİN

Center, 50 Liang Ma Q iao

R/Tel: +49 (0 4 0 ) 325805 1 3 -1 4 E-mail: tkham @ t-online.de

Radhuspladsen 16, 1

Beijin g 100016, P.R.China

1550 C openhagen V.

Tel: (0 8 6 ) 64651867/68/69/70

S/Tel: (4 5 3 3 ) 144055 - 144499 R/Tel: (4 5 3 3 ) 145190

BEIRUT - BEYRUT Mazda Building 5th. Floor.

D AM ASC US - ŞAM Ib em Zaidun Bldg. 3rd FI.

GSA: Pan Asiatic

Tel: (9 6 3 -1 1 ) 2 2 2 7 2 66-2239770

G efin or Centre

GSA: Al-Faradees T. Tourism

Rue Clem enceau

Agency Dar-El

AMSTERDAM Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam S/R Tel: (3 1 2 0 ) 6853801 (1 0 lines-hat) ARJANTİN (GSA)

Alfardos Str.

P.O. B o x 1 1 3 - 5486

M ouhandeseen Bldg.

Tel: (961 1 )7 4 1 3 9 1 -9 2

Maysaloun Str. P.O . B o x . 8 3 8 9 Tel: (9 6 3 11) 2 2 2 8284 -2239770

BELGRADE

2 2 32190 (1 0 lines-hat)

TRG Nikole Pasica DHAHRAN-DAHRAN (G SA)

No: 8 / IV

ABC Travel Agency King

T el: (3 8 11) 333277- 332561

Abdülaziz Str. BERLIN

Alnimran C om plex Centre

Intercontinente S.A

Budapester Strasse 28-30

P.O . B o x: 7 3 9 Alkhobar 31952

Avenida Santa Fe No: 1114,

10787 Berlin

Tel: (6 6 3 ) 8 9 5 0 0 4 4 - 8954904

IP B/ C -(1059) B u en o s Aires Tel: (5 4 1 ) 3139243 ASHGABAD-AŞKABAT Magtymguly Av. 71 - 744000 T el: (736 32) 510666-511666512219 A T H E N S - ATİNA Philellilon Str. No: 19 10557 S/Tel: (3 0 1) 3222569 R/Tel: (30 1) 3221035-3222569 E-mail: grtu rk® .ibm.net BAHRAIN - BAHREYN

S/R Tel: (4 9 30) 2624033/34/35 DHAKA-DAKKA ( G S A ) BİŞKEK Sovyetskaya 136 CM A Tel/Fax: (7 3312) 666131

Ernst-August Platz 6 30159 S/R T el: (4 9 511) 3 0 48210 HONG KONG ( G S A ) B est Holidays Ltd. Rms 1603-4 Fleet H ouse 3 8 G loucester Rd. T el: (8 5 2 ) 8613111 JAKA RTA (GSA ) PT Angkasa Cahaya Cem erlang Menara Rajavvali, 8th floor JL. Mega Kuningan Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia Tel: (6 2 21) 5 761338-5761328 e-m ail: angkasa@ dnet.net.id JE D D A H - Cl DDE City Center A nnex 12/13 Medina Road. P.O . B o x. 11563 21425 T el: (9 6 6 0 2 ) 6 6 0 0127 GSA: ABC Travel Agency G ulf Plaza Center Medina Road Tow ards D ow n Tow n O pp Al Bank Saudi Alfransi

54 M otijheel C.A. D haka 1000

Tel: (9 6 6 0 2 ) 6637574

DOHA-QATAR (G SA)

JOHANNESBURG T h e Forum/ 10th Floor CNR

51 Cantersteen,

Trans O rient Agencies

Maud&Fifth St. Sandton, 2196

1000 Bruxelles

P.O . B o x: 363

P.O . B o x 7 8 2 726, Sandton,

Tel: (32 2) 5126781-5126782

D oha-Q atar C.R. No: 4664

2146

5001932-5117676

Tel: (9 7 4 ) 458458-412911

T el: (2 7 11) 8 8 3 3 7 71 Fax: (2 7 11) 8 8 3 3 5 71

BUCHAREST - BÜKREŞ

DUBAI (GSA)

B l). N. Balcescu 35-A

Al N aboodah Travel A gencies

S/Tel: (4 0 1 ) 3112410-3113210

6 3 -B Sheikh H am dan Bldg. Al Maktoum Str., 1200 UAE

E-mail: thy@ m b.roknet.ro

(GSA) M anama Travel Company

HANNOVER

Ben gal Airlift Ltd. Tel: (8 8 0 2 ) 2 43059

BRUSSELS - BRÜKSEL

H erm annstr 4 6 2 0095 Hamburg S/Tel: + 49 (0 4 0 ) 3 2 5 8 0 5 - 32580

S/Tel: (4 9 0 2 2 1 ) 134443

C O P E N H A G E N - K O P E N HAG

Road, Chaoyang District

HAMBURG

T rankgasse 7 -9 50667 C ologne R/Tel: (4 9 0 2 2 1 ) 134071/72/73

W 103. Beijing Lufthansa

Rue de ChantepouletN o. 1-3

1400 C hicago, Illinois 60611

A ereporto de Barcelona 08 8 2 0 Barcelona

GENEVA - CENEVRE

625 North Michigan Avenue,

Autostrade Ja l El D ib

S/R T el: (962 6 ) 659102-659112

Frankfurt/Main

Transport Agency

Tel: (961 1) 408096-40723 6

A. Riyadh Centre 8th Floor

B aseler Str. 35-37 6 0 3 2 9

Safm arine H ouse, 2nd Floor

Tel: (7 3272) 506220-501067

Ja b al Amman Third Circle

FRANKFURT

G ulf Express

Kazakhstan

AMMAN

DÜSSELDORF

Husi Hacıyev Cad.

R/Tel: (971 4 ) 2270500

BUDAPEST - BUDAPEŞTE

2237230

KARACHI - KARA^I 12 Avenue Centre Strachen Road S/Tel: (92 21) 5682078 R/Tel: (9 2 2 1 ) 5685922-

W.L.L. P.O. B o x 828

1052 Budapest,

M anam a-Bahrain

Apaczai Csere Ja n o s u. 4

Tel: (9 7 3 ) 211638

Tel: (3 6 1 ) 2664299

Aerlingus D ublin Airport

Imtaz Plaza 85

E-mail: tu rkair@ batelco.com .bh

2664291

Tel: (3 5 3 1 ) 370011

T el: (9 2 2 1 ) 303503 -3 0 1 0 2 9

DUBLIN (GSA)

164 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

5685766-5685487 GSA: Paktiirk Enterprises


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F OR MA T I ON AND RES ERVATI ON KİEV

MEDINA - MED İN E (G S A )

ODESA

SEO U L - SEU L (GSA)

19 Puskinskaya Str.

ABC Travel Agency

22 Pushinkaya Str.

P O B 540 252001 Kiev

Kurban Al Nazil Str.

O desa

1407 Seoul Center

T el: (380 44) 2296461-2284103

Behind Sony Co.

T el: (3 8 0 4 8 2 ) 3 4 7906-07-08

Bldg. 91-1

K I S H I N E V - K İ Ş İ N EV S/R T el: (3 7 3 ) 2525095-2525472 E-mail: tu rk airlin es@ m d l.n et

Tel: (966 04) 8224426-8221828

OSAKA

MEXICO - MEKSİKA (GSA)

O cat Bldg. 4F, 4-1

Interprom

Minatomacri

Cam pos Eliseos 100 BIS

1-Chom e, Naniwa-ku

E&M Air Service Co. Ltd.

Sokon g-D on g Jung-G u S/Tel: (8 2 2 ) 7 5 70280 R/Tel: (8 2 2 ) 7 7 77055 SHANGHAI

Col. Polanco / M exico

O saka 556-0017

Shanghai Centre

Lot G .01-G round Floor,

D. F. 11580

R/S Tel: (81 6 ) 6 6 4 4 1144

Suite 211

K om pleks Antarabangsa,

Tel: (5 2 ) 552266-503855

Fax: (81 6 ) 6 6 4 4 1333

KUALA LUMPUR

Ja lan Sultan İsmail T el: (6 0 0 3 ) 4666199 KUWAIT-KUVEYT (GSA) Al Kazem i Travel Agencies Fahad Al-Salem Str. D ow liah Com plex

1376 N a n jin g XI Lu, Shanghai, China 200040

MI AMI

PARIS

1001 Brickell Bay Drive Suite

S/Tel: +86 (2 1 ) 6 2 7 98392 Fax: +86 (2 1 ) 32220021

2414 Miami FL 33131

Paris

T el: (3 0 5 ) 5778187

Tel: (3 3 -1 ) 4 2 6 6 4 7 4 0

(7 lines-hat)

Minitel: 3615 TURKISH

MILAN - MILANO

R/Tel: +86 (2 1 ) 32220022

1 Rue S cribe 7 5 0 0 9

PA LESTIN E - FILISTIN (GSA)

SIM FEROPOL Airport “Centre" Sim feropol Crimea,

P.O . B o x 23959 13100

Largo Augusto 1/A

Safat- Kuwait

20122 Milano

JO Y International

T el: +38 (0 6 5 2 ) 248-163

Tel: (9 6 5 ) 2453820/ 21-2422889

Tel: (39 2) 76007107

Tours and Travel

SINGAPORE - SINGAPUR

76007111

Nativity Str.

300 O rchard Road

(G eo rg e W asser Bldg)

T h e Prom enade No: 06-11

LEFKOŞA M ehmet Akif Cad. 52 T el: (3 9 2 ) 2271061-2271382

M ONTREAL(GSA) Repworld Inc. 1425 Boul Rene Levesque O.

LISBO N - LİZBON (GSA)

Canada

Lisbon-5

T el: (4 1 6 ) 5985609 Ext: 227

T el: (3 5 1 1 )8 9 9 1 2 1 LONDON - LONDRA

Bolshaya Dmitrovka Street 8/1

London SWLY. 5EA

GSA: Aeroflot - Russian

S/RTel: (4 4 171) 766 93 00-

International Airlines

9 7 6 17 38

T el: (7 0 9 5 ) 1555045

Bayer Strasse 43 D -80335

M erle 69429 C edex 03 Lyon

M ünchen

T orre d e Madrid Plaza de España 18 PLT 14 OFC. 11 2 8 008 Madrid T el: (3 4 9 1 ) 5416426-5416849 E-mail: turkish@ t-idecnet.com MALTA (G S A ) Arrigo G roup Limited 248 T ow er Road, Sliema T el: (3 5 6 ) 316645 - 316705 MANCHESTER Turkish Airlines Cargo/Kargo Tel: (1 6 1 ) 4980235

Fax: (420 2) 20 11 65 03 GSA: C zech Airlines

P.O. B ox 73

R/Tel: (4 9 0 8 9 ) 51410920

P.O. B o x. 25194

(2 5 lines-hat)

Riyadh 11466 Tel: (9 6 6 1) 463160 0 -4 6 3 2 0 8 7 GSA: ABC Travel Agency (Sam e address-ayni adres) ROM E - ROMA

Muscat - Om an

Plaza Della Republica

T el: (9 6 8 ) 694505-503-525

55 00185 Rom e S/Tel : (3 9 6 ) 4 8 73368

NEW YORK

R/Tel: (3 9 6 ) 4819535

4 37 M adison A venue 17.B New York NY 10022

SARAJEVO - SARAYBOSNA

T el: (1 212) 3399650

Turkish Airlines-Tiirk Hava

E-mail: th yn yc@ aol.com

Y ollan Sim e Milutnovica Sarajlije Br: 10

N ICE(G SA )

Sarajevo

Sultan Tourism e 28, Rue M assena 6000 Nice

T el: (1 6 1 ) 4895289 - 4895290

Tel: (3 3 ) (4 ) 93877207

T el: (3 8 7 3 3 ) 206241 Tel/Fax: (3 8 7 3 3 ) 214681 GSA: Am eg Int. Sim e

NÜRNBERG

STOCKHOLM - STOKHOLM Vasagatan 7,

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str.

P.O . Box. 3545 Ruwi, 112

Saborna Str. No: 11-A T el: (3 5 9 2) 98835 9 6 -9 8 7 4 2 2 0

Tel: (420 2) 20104111-20104310

S/Tel: (49 089) 51410931 -51410932

A gencies LLC,

SOFIA-SOFYA

V Celnici 5, Prague 1

RIYADH - RiYAD

M anchester

MECCA - MEKKE (GSA)

D am e G ruev 3/9A T el: (3 8 9 9 1 ) 116149 - 116117

No: 33029 H Prague

Sunrise Travel and Tourism

SKO PJE - ÜSKÜP

Fax: (4 2 0 2) 21 51 8 3 93

Tel: (420 2) 20 11 65 02

MUSCAT - MASKAT (GSA)

E-mail: tk235air@ mbox3.singnet .com .sg

Tel: (420 2) 21 51 83 86/92 Praha Ruzyne Airport

MUNICH - MÜNİH

5 9 Boulevard Marius Vivier

MADRID

Prague 1 11 000

MOSCOW - MOSKOVA M oscow T el: (7 ) (0 9 5 ) 2924345

- T e l : (3 3 4) 37 91 66 70

Singapore 238861 T el: (6 5 ) 732455 6 -7 3 2 4 5 5 7

V aclavske Namesti No: 62/5

125 Pall Mail

LYON

P.O. B o x 6 3 0 Beth leh em T el: (9 7 2 ) (0 2 ) 6 7 4 0 1 3 0 PRAGUE - PRAG

Suite 507 H 3B 4W 8

Edifıcio 25, Aeroport

33 3 0 0 9 Ukraine

10121 Stockholm T el: (4 6 8 ) 218534-218535 STRASBO URG-STRA SBURG 2 Allee D e La Robertsau 6 7 0 0 0 Strasbourg T el: (3 3 3 ) 8 8 521413 (3 lines-hat) 8 8 250017 STUTTGART Lautenschlager Str. 20. 7 0173 Stuttgart 1 T el: (4 9 7 1 1 ) 2258222 (7 lines-hat) SYDNEY - SiDNEY Level lb , Suite 603 16 Barrack St. Sydney, NSW.

2000 Tel: (61 0 2 ) 9 2 9 9 8400 TURKAIR AUSTRALIA NET AU TA IF ( G S A )

Milutinovica

ABC Travel Agency,

ABC Travel Agency

Am Plaerrer 8 90429

No: 9-10

Shubra Str.

Al M ansour Str.

Nürnberg

Bosnia and Herzegovina

O ppasite Saudi Cairo

Al Khazendar Bldg.

S/R Tel: (4 9 09 1 1 ) 929720 -

Tel/Fax: (387 3 3 ) 212938

P.O. B o x 2746

T el: (9 6 6 02) 5434887

9297212-13/14/16

666092

Tel: (9 6 6 0 2 ) 7 3 24777

165 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


D A N I Ş/ M A VE R E Z E R V A S Y O N / INFORMATION AND RESERVATION '_________________________________________ TAIPEI (G SA )

ANKARA

VIEN N A - VİYANA

BURSA

G olden Foundation T ours Corp.

O perngasse 3 1010 W ien

Atatürk Bulvarı No: 154

8F, 134 See. 4, Chııng Hsigo

Tel: (4 3 1) 5862024

Kavaklıdere,

Haşim Işcan Cad.

Tel: (3 1 2 ) 4 2 8 0200

Tugtaş İş M erkezi N o:73 12/E

GSA: Çavuşoğlu Turizm ve

Tel: (2 2 4 ) 2 2 1 1167 - 2 2 12838

H.R.D. Lung Meh Bldg. Tel: (886) 2 27734994

W ARSA W - VARŞOVA Reform Plaza, Al

TASHKENT - TAŞKENT

Seyahat Acentası,

Jerozolim skie

Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok.

Novayi Str. No: 11 A

121-123 (9. Pietro)

T el: (9 9 8 7 1 ) 136 79 89-90-92

02-017 W arsaw

Kat: 1 No: 1, Şereflikoçhisar

E-mail: thytas@naytov.com

Tel: (4 8 22) 529 77 00-01

T el: (3 1 2 ) 6872383

TEHRAN - TAHRAN Ostad Motahari Avenue No: 239

Fax: (48 22) 529 79 80 ZAGREB

T el: (98 21) 8737383-8737464

Ant-Tur Turizm ve Seyahat A centesi

ZU R IC H - ZÜRİH

147, Agm ashenebeli

Tal Strasse 58 8001 Zurich

İnönü Cad. Rana Apt. 15/D

R/Tel (41 1) 2252323

Tel: (3 2 6 ) 214 9 4 9 7 -2 1 6 01 50

Tel: BS: (41 1) 2252311

Avenue, Georgia - Gürcistan

THESSALONIKI - SELAN İK

ANTAKYA (GSA)

Tel: (385 1) 4562008

TBILISI - TİFLİS

Fax: 00-995-32-940704

T el: (2 4 2 ) 2434383

Pleso bb , Croatia

T el: (972 03) 9712655

S/R Tel: 00-995-32-953022-

Ö zel İdare Işhanı Altı S/R

Zagreb

Hayarkon Str. 78, Tel Aviv

9 40703

Cum huriyet Cad.

Zagreb Airport 10150

T E L AVIV

E-mail :sa lest hy @ net v ision. n et. i1

ANTALYA

ARDAHAN (GSA) K ongre Cad. No: 99/A,

İÇ

BÜ R O LA R

Ardahan

D O M E S T IC O F F IC E S

Tel: (4 7 8 ) 211 2 8 42 ARTVİN (G S A )

ADANA

Turhunt Turizm Seyahat

T el: (30 31) 473041-475578-

Stadyum Cad. No. 32

4 7 5678-475707

S/R Tel: (3 2 2 ) 4570222

Acentası, İnönü Cad. No: 16

Fax: (3 0 31) 471234 ADIYAMAN ( G S A ) TIRANA - TİRAN (G SA )

Karahan O tel Girişi

İnandı Turizm ve

T el: (4 6 6 ) 2121800

Kam International S. H. P.K.

Seyahat Acentası

Tirana International H otel-

Atatürk Bulvarı,

Business Hall Skanderbeg

No: 84

Square Tirana / Albania

T el: (4 1 6 ) 2161436/37/38

AYDIN (G S A ) Fasinan Turizm Seyahat

Tel: (355 4) 23 41 85 23 49 02 (Ext: 107-112) Fax: (355 4) 24 09 64

T oranom on Rapport, 4F, 16-6 T oranom on 1-Chôm e M inato-Ku T okyo. Jap an 105 Tel: (03) 5251-1511 (0 3 ) 5251-1551 (RSV) TORONTO (GSA)

G azi Cad. No: 22 Kat: 3 Tel: (3 6 4 ) 2243928 ÇANAKKALE(GSA) Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş. Kem alpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. Anafartalar Oteli T el: (2 8 6 ) 2123366/ 2172622 DALAMAN, MUĞLA R/Tel: (2 5 2 ) 6 9 2 5499 S/Tel: (2 5 2 ) 6 9 25899 DENİZLİ İstiklal Cad. No: 27/B T el: (2 5 8 ) 2648661-2648671 DİYARBAKIR İnönü Cad. No: 8 T el: (4 1 2 ) 2212314 - 2226143 EDREMİT (G S A ) FER-TUR Turizm İşletm ecilik Tic. A.Ş. Konak Arda Turizm Seyahat

M enderes Bulvarı

Cum huriyet Meydanı

BATMAN (G SA )

Cumhuriyet Meydanı

Bat-Air Turizm ve Seyahat

Atatürk Cad. Kat: 1

A centası, Meydan Mah.

N o.l Emirdağ

Y eni Belediye Karşısı

T el: (2 7 2 ) 4415194

N o:22 Batm an,

4415044

T el: (4 8 8 ) 2139149

AĞRI ( G S A )

BA LIK ESİR (GSA)

Repvvorld inc.

Ç obanoglu Turizm Seyahat

Konak Arda Turizm

4 15 Y o ng e St. Suite 1704

Acentası

Seyahat Acentası

T oro n to O ntario H SB2E7

Erzurum Cad.

Eskikuyum cular Mah,

Tel: (4 1 6 ) 5984464

Şekerban k Karşısı No: 3

Çavuş Sok. İnal Apt. 15/1

Tel: (4 7 2 ) 2157436

T el: (2 6 6 ) 2437575

TRI POLI-T R A B L U S Muham med M egarif Str. No: 2

Acentası

D enizer İş Merkezi K: 2 D: 55 Edremit Balıkesir Tel: (2 6 6 ) 3742424

Acentası, TOKYO

Çavuşoğlu Turizm ve Seyelıat

A centesi, Kurtuluş Mah.

T el: (2 5 6 ) 212 7 2 7 1 -2 1 3 8 3 7 6

G old Turizm ve Seyahat

ÇORUM (GSA)

Acentası

No: 5 8 Kat: 1

AFYON (GSA)

D oğan B ey Mah.

ELAZIĞ Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. 39 S/R Tel: (4 2 4 ) 2 1 8 1 5 76-2182300 2377569 ERZİNCAN (GSA) Polat Turizm ve Seyahat Acentası, Kızılay Mah. Süleym an D em irel İş Merkezi No: 4 T el: (4 4 6 ) 2146784 ERZURUM

BİNGÖL (GSA)

AKSARAY (GSA)

50. Yıl Cad.

Cezayir Sq.

1-Aksaray Turizm ve

Ö zkalsın Turizm Seyahat

SSK Rant Tesisleri

Tel: (2 1 8 21) 3351352-53

Seyahat Acentası

Acentası

No: 24 T el: (4 4 2 ) 2181904

Lise Karşısı

Ö zel İdare lşhanı No: 4

T U N ISI A-TU N U S C om p lexe El M echtel Boulevard Q u iet Haffouz, 2 Em e Etage Tunis T el: (216 1 ) 786473-787033 VANCOUVER (GSA)

T el: (4 8 8 ) 2136765

Kütüphane Sok. D/2

FETHİYE (GSA) Fetur Turizm ve

Tel: (3 8 2 ) 2132332

BİTLİS (GSA) Ö ztaç Turizm Seyahat Acentası

A M ASYA(GSA) Ayşafak Turizm ve Seyahat Acentası

Seyahat Acentası Fevzi Çakm ak Cad. 9/1

Nato Cad. Vakıflar Sitesi

Yat Limanı

T el: (4 3 4 ) 2269898

T el: (2 5 2 ) 614203 4 -6 1 4 2 4 4 3

Repworld Inc.

Mustafa Kemal Paşa Cad.

1166 Albemi Str. Suite 1202

Kılıç Apt. No: 47/3

N eyzen Tevfik Cad. N o:208

Atatürk Bulvarı No. 30/B

V ancouver B.C. VGE 323

Şekerbank Üstü

R/Tel: (2 5 2 ) 313 3172-173

S/Tel: (3 4 2 ) 2301563-64

Canada Tel: (6 0 4 ) 6837824

Tel: (3 5 8 ) 2127664

Milas T el: (2 5 2 ) 5366596/99

R/Tel: (3 4 2 ) 2301565-66

BODRUM, MUĞLA

166 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

GAZİANTEP


Tepe Proje 2001 yılında da

yeni projelere imza atmaya

ve güvenilir çözüm ortağınız

olm aya devam e d e ce k tir

UYGULAMA

ve

M ER KEZ/ HEAD OFFICE: Çetin Emeç Bulvarı 8. Cad. No: 20 Öveçler ANKARA Tel: (312) 479 51 31 Fax: (312)479 51 45-46

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Levent Caddesi No: 44 Levent İSTANBUL Tel: (212)283 54 00pbx Fax: (212) 283 58 01

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Teknik Malz. Merkezi 1201 Sok. 17/A Yenişehir İZMİR Tel: (232) 458 53 23 F a x :(232)458 62 22

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Yeni Lara Yolu, Tevfik Çimen St. A Blok Kat:1 ANTALYA Tel: (242) 323 42 34 Fax: (242) 323 54 48

ÇUKUROVA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Cemalpaşa Mah. Vali Yolu 6. Sk. Nezih Apt, No: 34 Kat: 2 ADANA Tel: (322) 459 59 72 Fax: (322) 459 59 73


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F OR MA T I ON AND RES ERVATI ON GİRESU N (GSA)

KARS (GSA)

M İLAS(GSA)

ŞA N LIU RFA (GSA)

Cotanak Turizm Seyahat

Sınır Turizm ve Seyahat

Eurom os G en el Satış Acentası

Kaliru Turizm ve

A centası

Acentası

İsm et Paşa Mah.

Seyahat T ic. AŞ

Atatürk Bulvarı No: 33/A

Atatürk Cad. No: 148

Halil Bey Bulvarı No: 1

Sarayönü Cad. No: 74/A

T el: (454)2124880

Tel: (4 7 4 ) 2123838 (4 hat)

Tel: (2 5 2 ) 5133714-15-16

HAKKARİ (GSA) Oğuzkurt Turizm Seyahat A centası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. K at:l T el: (458)2115257-2111601 İĞDIR (G S A ) Eğer Turizm Seyahat Acentası B e led iy e Parkı Karşısı No: 179 T el: (4 7 6 ) 2279435 İSPARTA (GSA)

KAYSERİ

MUŞ (GSA) Muşovası Turizm Seyahat

Yıldırım Cad. No. 1

Acentası,

Tel: (352) 2223858

İstasyon Cad. Vilayet karşısı

Rüzgâr Turizm Seyahat

S/R Tel: (4 3 6 ) 2 1 28682 (3 Hat)

Acentası

KIRKLARELİ (GSA)

N EVŞEH İR(G SA)

Korur Turizm ve Seyahat Acentası, İstasyon Cad.

Argeus Turizm Seyahat Acentası

Kültür Md. Yanı K at:l

350 Evler Mahallesi Türbe Sok.

Tel: (2 8 8 ) 2122066

C Blok No: 4 Nevşehir Tel: (3 8 4 ) 2 1 4 2 800-2142750

KIRŞEH İR(G SA ) Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat

N İĞ D E(GSA )

Acentası, Atatürk Cad. No: 7

Sob ek Turizm Seyahat

İstiklal Mah. İstasyon Cad.

Kapıcı Camii yanı

Acentası

Tel: (2 4 6 ) 232 25 92 İSKEN DERUN (GSA) Rende Tia T ou r Seyahat

T el: (386) 2121172 - 2121718

İstasyon Cad. No: 67 T el: (3 8 8 ) 2132117-2321507

KONYA Alaaddin Cad. No. 22 Kat 1/106

ORDU (GSA)

T el: (3 3 2 ) 3512000 - 3512032

Cotonak Turizm Seyahat

1. (G SA) Vatan Seyahat Acentası

Acentası, Beled iye G arajı Altı,

Kilise Dükkanları No: 21

Ankara Cad. Ayvaz Pasajı

No: 1/A

Tel: (3 2 6 ) 6138383-6134495

No: 41 Cihanbeyli

T el: (4 5 4 ) 2 2 52054

Acentası Mareşal Fevzi Çakm ak Cad.

Tel: (332) 6732306 - 6731367 İSTA N BU L A. İstanbul Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. No. 199-201 Kat: 3 Harbiye R/Tel: (2 1 2 ) 6636363 S/Tel: (2 1 2 ) 2250556

No. 10/A, Kulu Tel: (3 3 2 ) 6416350 - 6416710

Sağlık Cad. Ö ğ e Sok. Akdaş

3. Taksim , Gezi Dükkanları No: 10 T el: (2 1 2 ) 2521106 (6 Lines/hat)

RİZE Kazdal Camii Y anı Belediye

lşhanı No: 63 Kuşadası Aydın T el: (2 5 6 ) 6144205 - 6149382

T el: (3 4 4 ) 2234181-2254037 KARAMAN (G SA)

Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası G aziosm anpaşa Bulvarı Sivas Cad. No: 48 Tel: (3 5 6 ) 2147254 TRABZON K em erkaya Mah.

TUNCELİ (GSA) Seyahat Acentası Moğultay Mah. G ünel Sok.

Tel: (4 2 8 ) 2126393

Kanalboyu Cad. No: 10

Sakarya Tur ve Seyahat

Orduevi Karşısı

Acentası Uzunçarşı N o:l

Tel: (4 2 2 ) 3211920-3211922

Tel: (2 6 4 ) 2 7 49688

UŞAK (GSA) Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (2 7 6 ) 2 1 52033 - 2125129

MANİSA (G SA ) SAMSUN

Y ol Turizm Seyahat Acentalığı

4315065

T rabzon Cad. No: 66/A

TOKAT (GSA)

SAKARYA (GSA)

MALATYA

lşhanı No:54/13

Acentalığı

2618439

Çağlar lşhanı No: 1

Tel: (2 3 6 ) 2346311

D öngel Turizm Seyahat

No: 88/A Tel: (2 8 2 ) 2618438

Tunceli

Büyük Efes Oteli Altı

KAHRAMANM ARAŞ(GSA)

Atatürk Bulvan Yıldız Apt.

Tel: (4 6 4 ) 2130591 - 2130592

No: 1/F

(5 lines-hat)

Acentası

Sosyal Hizm etler Binası Kat: 1

R/S Tel: (3 6 2 ) 4313455

R/Tel: (2 3 2 ) 4455363

Trakya Turizm Seyahat

T el: (4 6 2 ) 3266433-34

Kazım paşa Cad. No. 18

S/Tel: (2 3 2 ) 4841220

TEKİRDAĞ (GSA)

Rahima Hatun Mah. Lise Cad.

G aziosm anpaşa Cad. M erkez

G aziosm anpaşa Bulvarı

216 39 57

Meydan Parkı Karşısı

Anafartalar Mah.

İZMİR

Tel: (4 8 6 ) 216 36 70

Hıdırbaba Turizm ve

Seyahat Acentası

(6 Lines-hat)

Cumhuriyet Cad.

Acentası

Tel: (3 2 2 ) 814922 9 -8 1 3 3 4 0 4

1. Kadıköy, Bağdat Cad.

Tel: (2 1 2 ) 2250556

ŞIRNAK (GSA)

K:1 N o:9

KUŞADASI (GSA)

No: 27 Kızıltoprak,

No: 199/201

O sair Turizm Seyahat

Seyahat Acentası, Atatürk Cad.

O sm an Turizm

2. H arbiye, Cumhuriyet Cad.

OSMANİYE (GSA)

2. (G SA) O rhangazi Yıldız

Satış Bürolan - Sales OfFices

Tel: (2 1 6 ) 4184486

2 1 54548

Sahabiye Mah.

Akita Turizm Seyahat Acentası Çağlar Apt. No: 23/1

Köprübaşı Tel: (4 1 4 ) 2153344

SİİRT (GSA)

MARDİN (G S A )

BAT-AIR Turizm

Bilem Turizm ve Dış Ticaret AŞ.

Seyahat Acentası

Karayolları Karşısı, Yenişehir

Cumhuriyet Meydanı,

T el: (4 8 2 ) 2130315-2122575

VAN Enver Perihanoğlu İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (4 3 2 ) 2155354 - 2155355 YALOVA (G SA) O ba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan lşhanı 19/B Tel: (2 2 6 ) 8141342

Erdef O teli altı, No: 2 Tel: (4 8 4 ) 2237574

MARMARİS

2237584

Atatürk Cad. No: 26-B

YOZGAT(GSA) Çavuşoğlu Turizm Sey. Act. Lise Cad. No: 16, T o n o s Apt.

T el: (2 5 2 ) 4123751-4123752

SİV A S (GSA)

Tel: (3 5 4 ) 2 1 29193 - 2123946

Sivas Turizm ve Seyahat

MERSİN

Citur ve Seyahat Acentası

İstiklal Cad. 27. Sok.

Acentası İstasyon Cad. 50.Yıl

R

: Rezervasyon / Reservation

O n n an İşletm esi Karşısı

Ç elebi lşhanı No: 7

Sitesi, No: 7- 8

S

: Bilet Satış / T icket Sales

Konya Cad. No. 55

T el: (3 2 4 ) 2315232

Tel: (3 4 6 ) 2 211114-2244624-

GSA

: G en el Satış Acentası

T el: (3 3 8 ) 2120680

2321278

2213687 168 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

G eneral Sales Agency


/A / ■ E R IC S S O N !

( l ¥ ,

M U U h L ~ w i i ñ n i> ıl w

C O M M U N IC A T IO N PERFO RM ER G R O U P

HIZLI. GÜVENLİ. VERİMLİ İLETİŞİM

H a ttın ik i ucu arasındaki

e n h e s a p lı y o l! E ric s s o n F İ 51 C e p T e r m in a li Ş ir k e t in iz in

t e le f o n

f a t u r a la r ın d a

İşyerinizdeki sabit telefonunuzdan, dışarıdaki b ir cep telefonunu ara d ığ ın ız d a , E ric s s o n Cep T erm in ali sayesinde % 5 5 ’e varan M obilŞirket in d irim in d e n y ararlan ırsın ız. F İ 51 C ep T erm inali görüşm eyi T urkcell G SM h attın a yönlendirir. Böylece, yapılan görüşm enin, daha ucuz olan cep telefonları arası görüşm e g ib i ü c re tle n d irilm e s in i sağ lar. E ğ e r C o rb u ss M o b ilŞ irk e t

%

5 5 ’e v a r a n

ta s a rru f!

abonesiyseniz ayrıca g ru p içi görüşm e in d irim i de kazanırsınız. G ru p ü y ele ri ofis d ış ın d a n ş irk e ti a ra d ık la rın d a F İ 51 Cep T erm inali sayesinde aynı indirim den yararlanır. Ericsson F151 Cep T erm in a li’nin size kazandırdıkları sadece bunlarla sınırlı değil. Ericsson Şirket Çözümleri, Corbuss ve CPG işbirliği size birbirinden değerli avantajlar sunuyor.

Ericsson F İ 51 Cep T erm inali ve size özel kam panya alternatifleri hakkında detaylı bilgi için; Ericsson M ü şteri H iz m e tle ri: (0 2 1 2 ) 286 86 86 C P G : (02 12 ) 290 31 70 Corbuss: (0 2 1 2 ) 313 0 313

TURKCELL

E R IC S S O N


TURK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N

YAPMAYIN! / DON'T! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQUIPMENT W HICH IT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN O N DURING TAKE-OFF OR LANDING, A N D THROUGHOUT THE FLIGHT

Sayın Y o lcu larım ız,

D ear Passengers,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilem ekte ve uçuş em niyetini tehdit etmektedir. Uçakla­ rımızda uçuş em niyeti ve can güvenli­ ği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir.

Mobile phones interfere with the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be switched off during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

Sayın Yolcularım ız,

Ladies and G entlem en

U çu ş e m n iy e ti için ; inişte, kalkış­ ta veya “Kem erle­ rin iz i Bağ layın ız”

cally operated device such as portable radios, cas­

ikaz ışıklan yanar­ ken; her türlü ta­ ş ın a b ilir rad yo , kaset çalar, compact disc p layer, e le k tro n ik oyu n ­ la r, lap to p komp iite r ve benzeri elek tro n ik cih az­ ların kullanılm ası yasaktır.

ment devices and

For safety reasons, it is forbidden to use any electroni­ sette /co m p act disc players, elec­ tro n ic en tertain ­ laptop computers, during take-off, landing o r when th e "fasten seat belt" sign is on.

Ladies and G entlem en During the entire flight, the opera­ tion o f com pact

Sayın Yolcularım ız,

disc players, radio and TV recievers,

Tüm uçuş boyun­ ca, com pact disc player, radyo ve televizyon alıcıları ile taşınabilir te­ lefonlar ve telsiz cihazlan yolcu lar tarafından kesin­ likle kullanılam az.

m obile

phones

and walkie talkies is strictly prohibit­ ed.

Ladies and G entlem en

Sayın Yolcularım ız, Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içm eyiniz.

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

170 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


TÜRK H A V A Y O U A R I BEBEKLER İÇİN Bebek maması, THY dış hat uçuşla­ rında “Özel Y em ek Talepleri” kapsa­ mındadır. Talep, rezervasyon sırasın­ da ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kava­ noz içinde yüklenen m am alar, seb ­ zeli ve meyveli olm ak üzere iki çeşit­ tir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sı­ ra k o ltukların ö n ü n d e sad e ce d ü z uçuş sırasında duvara m onte edilebi­ le n p u se tle ri k u lla n m a k iç in , y e r n u ­ m aranızı alır­ k e n , b e b e ğ i­ niz o ld uğunu ve ö n d e otu r­ m a n ız h u s u ­ su n u h atırlat­ malısınız. B ebeğin altım değiştirm ek için, ka­ bindeki koltuklar yerine, b u işlem i kolaylaştıran özel modifikasyonlu tu ­ valetleri denem en izi tavsiye ediyo­ ruz.

IN F A N T PASSEN G ERS Baby food is available if requested in advance under THY's Special Dietary Requests for international flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduled flight depar­ ture time. Baby foods are in glass jars and available in two vari­ eties: vegetable and fruit, To use the cribs, which can be hung only while the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and central rows of seats, you must specify that you have an infant with you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories which facilitate this task, rather than the cabin seats.

/ TURKISH AIRLINES INFORMATI ON

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN Hasta yolcu için bilet alınırken “Hasta Yol­ cu Formu" düzenle­ nerek bilet kapağına m utlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcu­ nun uçması için has­ talık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun ta­ rihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHıMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan doktorundan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç derecede hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmez­ se uçurulmaz. Ayrıca, talep edildiği takdirde, bayan yol­ cularımız için hijyenik bağ bulundurulur. Bu konuda lütfen hostesinize başvurun. Hamile yolcu, kendi doktorundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan doktorundan “Uçak ile seyahaünda sakınca yoktur" şeklinde rapor ibraz et­ mesi halinde uçunılur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz. ¿ I »

S IC K PA SSEN G ER S AND EXPECTA N T M O TH ERS When purchasing their ticket sick passen­ gers should fill in a Sick Passenger Form, which must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from which the pas­ senger is suffering and declaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passen­ ger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger's physician for confirmation that the passen­ ger is fit to fly. Passenger whose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, which are available for women passengers. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that there are no objections to their trav­ elling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date.

171

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2 0 0

EVCİL HAYVANLAR İÇİN Canlı evcil hayvan için rezervasyon gerekir. Yolcuya bilet kontrolü sıra­ sında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu için d e kab in e alınır. Y olcu tarafın­ dan getirilen muhafaza, Check-in sı­ rasında istasyon görevlisi tarafından uygun görülmezse hayvanın taşınm a­ sı kabul edilmez. K utu içinde kabine alınacak canlı ev­ cil hayvanın geçerli b ir sağlık belge­ si, kimlik cüzdanı, aşı k â ğ ıd ı y o lc u b era b e rin d e mevc u t olmalıdır. Evcil hayvanlar ka­ binde oldukları süre iç in d e b u lu n ­ dukları muhafazaları terk edem ezler ve m uhafazalar, sah ip lerin in o tu r­ d u k la rı k o ltu k la rın ö n ü n d e k ab in içindeki gidiş ve gelişe engel olm a­ yacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması m üm kün olmayan ve yolcu beraberinde seya­ hat eden evcil hayvanlar, yolcu tara­ fından gerekli şartlara uygun m uha­ fazaların içinde, kargo kom partm anında taşınır.

D O M ESTIC PETS Reservations are required for domestic pets. The animal can only be taken on board inside a suitable container pro­ vided at check-in or brought by the passenger. If the container brought by passenger is not found to be suitable by the station officer at check-in. then the airline reserves the right to refuse to carry the animal. Domestic animals flying in the passen­ ger cabin must possess a valid and upto-date record of health and vaccina­ tion. While on the aircraft domestic pets may not be allowed out of their carry­ ing containers, which must be placed in front of the owner's seat so as not to obstruct movement within the cabin. Domestic pets accompanying passen­ gers and which cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their owners.


TURK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N TELEFON HİZMETLERİ

T E L E P H O N E S E R V IC E S

Uzun hatlarda uçan G Ö KSU, M ERİÇ ve DALAMAN adlarındaki üç adet A-310 ve A-340 uçaklarımızın hep­ sinde telefon bulunmaktadır. A-310 uçaklarının Eco­ nomy Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A340 uçaklarının Econom y Class kabininde ise 4 adet telefon m evcuttur. Eğer Skyphone’un kullanma koşul­ lanın öğrenmek isterseniz kabin memumndan yardım isteyebilirsiniz.

Telephones are available on three of our A-3IOs - the GÖKSU, the MERİÇ, the D ALAM AN - and all our A-340 aircraft, which fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-31 Os has two telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four. If you wish to know further details about using Skyphone please ask the flight attendant.

Instructions Nasıl kullanılır?

a) Lift the handset b) To choose English press I c) To choose Turkish press 2

a) Telefonu kaldınn. b) İngilizceyi seçmek için “ 1” tuşuna basınız. c ) Türkçeyi seçmek için “2” tu­ şuna basınız. d ) Ekran üstüne gelen menüden “ 1 ”i seçiniz. e ) Kartınızı, m anyetik kısmı te­ lefonun sol tarafına bakacak şe­ kilde yerleştiriniz ve size doğru kaydınnız. Ekranda “kart kabul edildi” yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamı­ na g elir. T elefon num arasını tuşlayınız. Sonra “+” tuşuna ba­ sın, arama başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazı­ sını gördüğünüz zaman telefo­ nu kulağınıza koyunuz. Görüş­ m eniz b ittik te n sonra “ End C all” tuşuna basın. Başka bir nu­ m arayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. “End C all” tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti duracaktır.

d) Select I from the menu on the screen e) Place your credit card with the magnetic strip facing left, and slide it towards you. W hen you see the message "Card accep ted " on the screen, enter the num­ ber you wish to call. Then press the '+’ key. W hen the message "Call connected" appears on the screen place the re ceiver to your ear. W hen the call is com­ plete press the End Call button. To place addi­ tional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new number and press the '+’ key again. Charging stops when the handset is returned to the cradle.

Geçerli Kredi Kartları Credit Cards and Charges

Am erican Express, Visa, Diners Club, JC B ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9-90 USD’dir.

American Express, Visa, Diners Club, JC B and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a call is USD 9.90 per minute or part thereof.

Yardım Assistance

Eğer telefonla görüşmek için herhangi b ir problem le karşılaşırsanız 68#’i tuşlayınız. Bu dunımda Skyphone Müşteri Hizm etleri Merkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.

If you encounter any difficulty with your call you may dial 68#, which will connect you to Skyphone Customer Ser­ vices Centre. There is no charge for this call.

Sayın Yolcularımız,

Dear Passengers,

Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularım ızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on sub­ sequent flights do not suffer similar inconvenience.

172 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


TÜRK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N FAKS HİZMETLERİ

F A X T R A N S M IS S IO N

Başlamadan önce faks çekeceğiniz kâğıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kâğıt tutucularım çıka­ rın. Kâğıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazının arkasındaki Pow er anahtarının “O N” konu­ munda olduğundan emin olun. 1. Kâğıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kâğıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şe­ kilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından ka­ bul edildiyse “PLEASE W A IT” ışığı yanacaktır. Çevir se­ si ile birlikte “ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başlayınca, OO+ülke kodu+alan kodu+faks numarasım tuşlayın.

Not:

First remove any clips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and clean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. I . Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. W hen correctly posi­ tioned the terminal will grip it. 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards. 3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE W A IT light will go on. When the dialling tone begins and the ENTER NUM BER light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number.

a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durum­ da “STOP/C” uışuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE W A IT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Faks göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu ça­ ğırın, size yardımcı olacaktır.

a) If your card is invalid, not accepted or unreadable the ER­ ROR light will come on. In this case press the STOP/C but­ ton. b) If the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. When the connection is made the PLEASE W A IT light will come on and transmission begin. You may call the flight attendant to assist you if necessary.

INTERNET

IN T E R N E T

web adreslerimiz: http://www.turkishairlines.com

Our website addresses: http://www.turkishairlines.com

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize web si­ temizden erişebilirsiniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz noktalarla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerim izin ad­ res, telefon ve faks numaralan; özel yolcu prog­ ramlan; ikram servisim iz; Business Class hiz­ metlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşı­ macılığımızla ilgili diğer haberlerin yanışını on­ line tarife ve iç hat rezervasyon sayfalarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün.

Everything you need to know about THY is available at our website. Information in­ cludes a history of the airline, the com­ position of its fleet, flight destinations and information about these cities and air­ ports, addresses of our sales and resetvations offices with their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Business Class services and services for sick, infant and disabled passengers. Our online timetable and domestic flight reseivations pages can also be reached at this address.

Notes:

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

TH Y’nin tüm seferlerinin tarifesini on-line olarak görün­ tüleyebilir ve iç hat rezervasyonlannızı kendiniz yapabi­ lirsiniz.

You may see the timetable for all THY flights on screen, and make your own domestic flight reservations.

e-mail (e le k tro n ik posta) adresim iz: turkishairlines@thy.com THY web sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adres­ ten ulaşabilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresimiz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com W e welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regarding THY services please write to: customer@thy.com 173

S K Y L IF E

O C A K —J«. J A N U A R Y 2 0 0 1


TURK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N GÖÇMEN YÖNETMELİĞİ / IMMIGRATION REGULATIONS If you are flying to the United States, please note that all passengers (or one passenger per family) must complete a Customs Declara­ tion Form. U.S. citizens, holders of a resident card (green card), Canadians or new immigrants are not required to fill out an immi­ gration form. If the preceding does not apply to you, you must com­ plete one of the forms provided. The white 1-94 form must be completed if you are not a U.S. citizen but are in possession of a valid U.S. visa and your final destination is the United States or you are in transit to a country outside the United States. The green I 94W form must be completed if you hold a passport to one of the following countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany. Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liecht­ enstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, San Marino, Spain, Sweden or Switzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger without a U.S. visa under the visa waiver program.

ABD’ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da h er aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldur­ ması gerekm ektedir. ABD vatandaşları, ikam et kartı (yeşil kart) sahipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçm enlerin form doldurması gerekm em ektedir. Eğer ABD vatandaşı ol­ mayıp da geçerli bir ABD vizesi sahibiyseniz ve son varış noktanız ABD ise ya da ABD’nin dışındaki bir ülkede transit yolcuysanız, beyaz renkli 1-94 form unu doldurm anız gereki­ yor. Aşağıda adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport ta­ şıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize mu­ afiyet program ı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli 1-94W form unun doldurulması gerekm ektedir. Ülkeler: Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimar­ ka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Ja­ ponya, Liechtenstein, Liiksemburg, Monako, Hollanda, Ye­ ni Zelanda, Norveç, San Marino, İspanya, İsveç ve İsviçre.

WELCOME I “ TO THE UNITED STATES D EPA RTM EN TO f THETREA SURY

UNmtO «TATI» CUSTOMS UAVICI

CUSTOMS DECLARATION TMiHHtmmimmi hami

3bH30b12B

r u ttu ş u

I 'M\m .«l Ikyailur

rim m i« İmrM

J ¿M a n

J P

! Aj /j s , 7 lilC M yi<C cnw (

Icnntr to ihr United Slate.%

1

iv«t*r or raapana*»a family mwnMi r ■»oo (only ONE «rinan dactarai.0» pa. If

6 Uft * A t *•«(Onan)Nama

08" '

*

A tm alA < \.'.1ılı.m. I

• '> «>'*'■P«I" »1»**»

t i J t i j M f t

? it»Co**y

'

3b430b128

*«.1 ... m 'po*

ll

08

1 I-*4 \m ..l

f i ¿Ú ß . K . A . t f . L ß . & G u N t *

2 4 .0 3.1 1

7 U A K *Y o o t i *

: f A S íf e f i? f s r a * a u

f* A !

u ja /

3bH30bl28

Ir < •Uİh«Ulta>M / s T A A/ ê u C

L

12 0

A/ S' T A € £ T

A r t u r o

11

r £ m a L e

y S é■ ?

1 0 3ı 0 0

f X 3 i

3 y y

08

.

S# lv*• * IM t>«| U FllM r Ht,—*

G Ü A JC 4 A/ ¿ A İt * Ú N * 4

„ .«TKIİŞ

t u * * t

S»f 1M hr* Side

vwàW MVW» _

I jTj.V.AjAuRJ'

174 S K Y L IF E

O C A K —j * -

JA N U A R Y 2001

* A iOJ l M y

«ı»v

STAPI.K III RI.


0 KALDERA


TURK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N İ S I N F O R M A T I O N

E@ sy C h e ck -in Değerli Yolcularımız, İş dünyasında başarının en önemli kıstası olan zaman artık uçuşlarınızda sizin için sonın olmaktan çıkıyor! Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcularımız için faks ve e-mail check-in hizmetini başlatıyoruz.

Dear Passengers, Time, which is the most determent criteria for your suc­ cess in your business, will not be a problem for your trav­ el. Because we are starting to offer fax and e-mail check­ in for business class passengers departing from Istanbul.

Bu h iz m e t size n e le r k a z a n d ıra c a k ?

W h a t are the benefits of this service?

■En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun sezonlarda kalabalık terminalde işlem yaptırmak için kuyruklarda uzun süre bekle­ mek zorunda kalırsınız. Bunu bildiğiniz için terminale erken gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate aldığınızda havada geçirdiğinizden daha fazla süreyi terminale gelirken yolda ve işlemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunları düşünmenize gerek yok. İşlemlerinizi yaptır­ manın verdiği rahatlıkla uçağınızın kalkmasına sadece 35 daki­ ka kala terminale gelip, özel konumlan boarding kartınızı ala­ bilecek ve bagajlarınızı teslim edebileceksiniz. ■ Overbooking nedeni ile uçamama ihtimalinizi oklukça azal­ tacak. ■ Havalimanında bu hizmet için özel olarak eğitilmiş CİP per­ soneli size yardımcı olacak. ■ Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin için ayrılmış E@sy Check-in kontuarlannda beklemeden tamamlayacaksı­ nız.

■ The most important thing is that you will not have to waste time at the airport. Especially in peak seasons, you have to wait in long lines for your check-in. For that rea­ son, you come to terminal eariy. Considering the traffic jam in city, you waste more time to come to terminal and do your check-in than being airborne. But you do not need to worry about this any further. You can come and pick up your boarding pass from special check-in counter prior to 35 minutes before your flight ■ The risk of not being able to travel due to overbooking will be reduced, ■ You will be welcomed and assisted by specialized CIP staff at the airport, ■ You can collect your boarding pass and at E@sy Check­ in counters without waiting long lines.

Service Procedures ■ Fax and e-mail requests will be accepted between 07:00 a.m. and 22:00 p.m. ■ All forms must reach us from the previous day of the flight to two hours prior to scheduled departure of your flight.

H iz m e tin e sasları:

■ Faks ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 07:00 ile 22:00'dir. ■ Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün önce ve en geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize ulaşmış olmalıdır. ■ You can send your fax to (0212) 663 25 45. Fax check­ ■Faks check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faksa çekerek ya­ in forms can be obtained from the Business Class coun­ pabilirsiniz. Faks check-in formunu Türk Hava Yollan Busi­ ters and CIP Lounges of Turkish Airlines. ness Class kontuarlanndan ve CİP salonlarından elde edebilir­ ■ For e-mail check-in process; after connecting Turkish siniz. Airlines web site, you will see E@sy Check-in button, ■ E-mail check-in başvurunuzu ise Türk Hava Yollan’nın web From this section you can fill the check-in form and com­ sitesine bağlandıktan sonra E@sy Check-in seçeneğini kullana­ plete your application. rak karşınıza çıkan formu doldunıp yapabilirsiniz. ■ You should proceed to E@sy Check-in counter prior to ■ Faks veya e-mail aracılığı ile check-in yaptırdığınızda boar­ 35 minutes before your flight in order to pick up your ding kartınızı almak üzere E@sy Check-in kontuanna uçağın boarding card. tarifeli kalkış saatinden en geç 35 dakika önce başvurmalısı­ ■ If you want to cancel your fax or e-mail check-in, first nız. you should call us at (0212) 663 25 46 to inform about ■ Faks veya e-mail ile check-in yaptınp your decision and daha sonra uçuşunuzdan vazgeçtiğiniz after that you should Faks check-in için faks no: (0 2 1 2 ) 6 6 3 25 45 takdirde, bu kararınızı önce (0212) 663 cancel your reserva­ Fax num ber for fax check-in: (0 2 12) 663 25 45 25 46 no’lu numaraya bildirmeniz daha tion. E-mail check-in için in te rn e t adresim iz: sonra da rezervasyonunuzu iptal ettir­ ■ If you have any O u r w eb sites for e-mail check-in: meniz gerekmektedir. problem within your ■ İşlemleriniz sırasında herhangi bir socheck-in processes, w w w .th y .co m .tr / w w w .tu rk ish airlin es.co m nınla karşılaşırsanız bize (0212) 663 25 you can call us at w w w .tu rk h av ay o llari.co m .tr 46 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. (0212) 663 25 46. 176 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


TÜRK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N Am erika G üm rüğü'n d e beklemeye son... / N o more w aiting in the US Custom...

A P IS (Advanced Passenger Information System)

US Custom ile yapılan APIŞ anlaşmasının yürürlüğe girme­ si ile birlikte Amerika seyahatlerinizde pasaport bilgileri­ niz, siz daha yolda iken Amerika’ya ulaşacak. Artık Ameri­ ka gümrüğünden geçerken sorgulama için beklemeyecek, Blue Lane’i (M avi Hat) kullanarak hızlı geçiş yapabileceksi­ niz.

W ith the execution o f the A PIS agreement signed between U S Customs and Turkish Airlines, the pass­ port information of our passengers travelling to United States will be sent to U S Customs online while they are on the way. From now on, you don't need to wait for inspections and you will be able to pass through the Customs easily by using the Blue Lane.

Sistem nasd çalışır? H o w does it work?

■ APIS’e üye olan havayolları, yolcuların biyografik ve uçuş bilgilerini (soyadı, adı, cinsiyeti, doğum tarihi, seya­ hat dokümanında kayıtlı uyruğu, seyahat dokümanının nu­ marası, havayolu, çıkış noktası,vanş noktası, uçuş tarihi, uçuş numarası) uçak Amerika’ya hareket etmeden toplar.

■ The member airlines of the A PIS collects the bio­ graphic and flight information (surname, name, gender, date o f birth, nationality in travel document, travel docum ent number, airline code, origin, destination, date, flight number) at check-in.

■ Türk Hava Yollan adına bu işlem biniş kapısında Ameri­ ka uçuşlanmızda bize güvenlik hizmeti veren Gözen Hava­ cılık tarafından yürütülmektedir.

■ This service is provided at the boarding gate by Gôzen Aviation, which provides security service for Turkish Airlines' US flights.

■ Veri toplama işleminde özel pasaport okuyucuları kulla­ nılır.

■ Special passport readers are used for information collection procedures.

■ Uçak Amerika yolunda iken bilgiler Amerika Gümrük Hizmetleri’ne ulaştınhr.

■ W hile the aircraft is on the way to US, information is sent to US Custom Services.

■ Gümrük, bu bilgileri şüpheli veya yüksek riskli yolcula­ rı ayırt etmekte kullanır.

■ U S Customs uses this information for distinguishing the suspicious and risky passengers.

■ BU SİSTEMDEN GEÇİP AMERİKA’YA SORUNSUZ GİRİŞ YAPAN YOLCULARIN SEYAHATLERİNDE BELİRTİLEN ÜLKEYE ÇOK DAHA ÇABUK VE BEKLEM EKSİZİN GİRİŞ YAPMALARI, SİSTEM İN YOLCULARIM IZA GETİRECEĞİ EN BÜYÜK KOLAYUK OLACAKTIR.

■ PA SSEN G ER S EN TERED IN U.S. W IT H TH IS SYS­ T EM W I T H O U T A N Y P R O B L E M W I L L E N T E R M O R E EASILY. T H IS IS T H E M O S T IM P O R T A N T BEN EFIT FO R TH E PA SSEN G ERS. 177

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


TÜRK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N

MES mDm a itol MILES AND MILES■ “ *

A D A N A -A N K A R A A D A N A - iS T A N B U L A D IYA M A N -A N K A R A A 6R I-A N K A R A A M M A N - IS T A N B U L A M S T E R D A M - IS T A N B U L A N K A R A - A N T A LY A A N K A R A - B A L I K E S IR A N K A R A -B A T M A N A N K A R A - B E R L IN ANKARA-KÖ LN / C O LO G N E A N K A R A - D lY A R B A K IR A N K A R A - ELA Z IÖ A N K A R A - E R Z lN C A N AN KARA-ERZURUM A N KA RA-FRAN KFURT A N K A R A - G A Z lA N T E P AN KA RA-H A N N O VER A N K A R A - IS T A N B U L A N KA R A -IZM lR ANKARA-KAHRAM ANM ARA? ANKARA-KARS A N K A R A -M A LA T Y A A N K A R A -M A R D lN A N K A R A -M Ü N lH / M U N IC H ANKARA-M U? A N KA RA-SAM SU N

250 443 338 533 754 1373

B A N G K O K - S IN G A P U R B A R C E L O N A - IS T A N B U L B A S E L - IS T A N B U L B A T M A N -A N K A R A B E Y R U T / B E IR U T - IS T A N B U L B E R L IN - IS T A N B U L B E R L IN - A N K A R A

257 271 462 1259 1445 416

B İŞ K E K / B IS K E K - İS T A N B U L B O D R U M - İS T A N B U L BO STO N-N EW YO RK B R Ü K S E L / B R U S S E L S - IS T A N B U L B Ü K R E Ş / B U C H A R E S T - İS T A N B U L B U D A P E Ş T E / B U D A P E S T - IS T A N B U L

353 347 434

K A H İR E / C A IR O - İS T A N B U L C A P E T O W N - JO H A N N E S B U R G Ş İK A G O / C H IC A G O - D A L L A S Ş İK A G O / C H IC A G O - D E T R O IT Ş İK A G O / C H IC A G O - H O U S T O N Ş İK A G O / C H IC A G O - IS T A N B U L Ş İK A G O / C H IC A G O - L O S A N G E L E S

1365 326 1391 227 339 278

A N K A R A - S llR T AN KARA-STUTTGART A N K A R A - ?A N L IU R F A ANKARA-TRABZO N A N KA R A -V A N

533 297 459 1 189 471 193 498 1308 380 362 564

A N K A R A -V lY A N A / V IE N N A A NKARA- Z Ü R IH / Z Ü R IC H

982 1314

A N T A L Y A - IS T A N B U L ATI NA / A T H E N S - IS T A N B U L A T LA N T A - § lK A G O / C H IC A G O B A K Ü - IS T A N B U L B A N G K O K - IS T A N B U L

301 345 599 1 108 4 64 7

Ş İK A G O / C H IC A G O - O R LA N D O Ş İK A G O / C H IC A G O -SA N F R A N C IS C O Ş İK A G O / C H IC A G O - S E A T T L E K İŞ İN E V / K IS H IN E V - İS T A N B U L KÖ LN / C O LO G N E-A N K A RA K Ö L N / C O L O G N E - İS T A N B U L K O P E N H A G / C O P E N H A G E N - İS T A N B U L D A L A M A N - İS T A N B U L D ALLA S-M IA M I ŞA M / D A M A S C U S - İS T A N B U L D E N İZ L İ- İS T A N B U L D E T R O IT - Ş İK A G O / C H IC A G O D İY A R B A K IR - A N K A R A D İY A R B A K IR - İS T A N B U L D U B A I- IS T A N B U L D Ü S S E L D O R F - IS T A N B U L E L A Z IĞ - İS T A N B U L E R Z U R U M - İS T A N B U L F R A N K F U RT-AN K A R A 178

S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

897 1387 1 144 462 614 1076 1259 2 328 265 191 1347 283 652 764 790 801 237 935 5477 1746 990 1851 1726 412 1445 1240 1249 296 1115 672 226 237 416 642 1868 1267 579 653 1365


Gerçekler kapınızı iki kere çalmaz.

Tahsilata satıştan daha çok zaman ayırm ak ise günümüz işletm elerinin en büyük sorunu. İlke Factoring, kapınızı çalıyor... Kapıyı şimdi açın ve tahsUat riskinizi bize devredin. Siz daha çok satış yapın... Daha çok kar edin.

(if) İLKE FACTORING Hacı Adil Sokak 10. Aralık No: 2 3. Levent 80620 İSTANBUL '

Tel: (0 212) 283 92 32 Faks: (0 212) 283 92 35


TÜRK H A V A Y O U A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N IS T A N B U L - N IC E IS T A N B U L - N Ü R N B E R G IS T A N B U L - O D E S S A IS T A N B U L - O S A K A IS T A N B U L - P A R IS IS T A N B U L - P R A G / P R A G U E IS T A N B U L - R O M A / R O M E IS T A N B U L - S A M S U N İS T A N B U L - S A R A Y B O S N A / S A R A J E V O IS T A N B U L - S E U L / S E O U L İS T A N B U L - S IM F E R O P O L F R A N K F U R T - IS T A N B U L G A Z lA N T E P - IS T A N B U L

1158 540

C E N E V R E / G E N E V A - IS T A N B U L H A M B U R G - IS T A N B U L H A N N O V E R - IS T A N B U L

1 189 1236 1198

H O N G K O N G - IS T A N B U L H O U S T O N - 5 IK A G O / C H IC A G O H O U ST O N -M IA M I

4977 935 959

IS P A R T A - IS T A N B U L IS P A R T A - U ? A K

İS T A N B U L - S İV A S IS T A N B U L - Ü S K Ü P / S K O P J E İS T A N B U L - S O F Y A / S O F IA IS T A N B U L - S T O C K H O L M IS T A N B U L - S T R A S B O U R G IS T A N B U L - S T U T T G A R T İS T A N B U L - Ş A N L IU R F A İS T A N B U L - T A Ş K E N T İS T A N B U L - T İF L İS / T B IL IS I

231 75

IS T A N B U L - C E Z A Y lR / A L G I E R S IS T A N B U L - A L M A T Y IS T A N B U L- A M M A N IS T A N B U L - A M S T E R D A M IS T A N B U L - A ? K A B A T / A S H G A B A D IS T A N B U L - B A H R E Y N / B A H R A IN IS T A N B U L - P E K lN / B E I J I N G IS T A N B U L - H A N N O V E R

İS T A N B U L - T A H R A N / T E H R A N IS T A N B U L - T E L A V IV İS T A N B U L - S E L A N İK / T H E S S A L O N IK I İS T A N B U L - T IR A N

1405 2 439 754 1373 1582 1607 4 39 8 1198

IS T A N B U L - IZ M lR

IS T A N B U L - T O K Y O IS T A N B U L - T R A B Z O N İS T A N B U L - T R IP O L I İS T A N B U L - T U N U S / T U N U S IA İS T A N B U L - U Ş A K İS T A N B U L - V A N

196

IS T A N B U L - C lD D E / J E D D A H

1477

IS T A N B U L - V İY A N A / V IE N N A IS T A N B U L - V A R Ş O V A / W A R S A W

IS T A N B U L - JO H A N N E S B U R G

4 63 7

IS T A N B U L - Z A G R E B

IS T A N B U L - KARACHI / K A R A C H I

2459

IS T A N B U L - K A Y S E R l IS T A N B U L - K IE V IS T A N B U L - K O N Y A IS T A N B U L - K U V E Y T IS T A N B U L - L E F K O ? A IS T A N B U L - L O N D R A

389 656 288 1349 4 76 1552

Is t a n b u l -z ü r I h / Z u r i c h İZ M İR -Z Ü R İH / Z U R IC H

IS T A N B U L - L Y O N IS T A N B U L - M A D R ID IS T A N B U L - M A L A T Y A IS T A N B U L - M A N C H E S T E R IS T A N B U L- M IA M I IS T A N B U L - M IL A N O IS T A N B U L - M O S K O V A / M O S C O W IS T A N B U L - M Ü N lH / M U N IC H IS T A N B U L - N E W Y O R K

1233 1687 523 1674 5 970 1034 1091 9 78 5 009

C İD D E / JE D D A H - A D A N A K A H R A M A N M A R A Ş- A N K A R A L O S A N G E L E S - M IA M I LO S A N G ELES-N EW YORK M IAM I-ATLANTA M IAM I-LO S A N G E L E S M IA M I-O RLA N D O M IAMI-SAN F R A N C IS C O N EW YO RK-LO S A N G E L E S N E W Y O R K - SA N F R A N C IS C O N E W Y O R K - W A S H IN G T O N O R L A N D O - Ş İK A G O / C H IC A G O S A M S U N - S İN O P S İN O P - A N K A R A

1117 1042 393 5652 1392 943 852 393 569 5198 382 436 387 304 1364 1 159 1095 601 2090 832 1270 701 30 9 470 5755 572 1027 1038 163 789 779 858 720 1096 1116 1096 278 2341 2459 596 2341 201 2582 2459 2572 215 990 93 170

Yukarıda belirtilen mil değerleri uluslararası sivil havacılık teşkilatı IATA’nın belirlemiş olduğu mil değerleri olup Türk Hava Yollan özel yolcu program ı olan Miles and Miles F requent H yer Programı nda da b u mil değerleri kullanılmaktadır. The distances in miles specified above are those laid down by the International Air Transport Association (IATA), and it is these that are used for the Turkish Airlines Miles and Miles Frequent Flyer Programme.

Mües and Mües ile ilg ili sorularınız için / For your questions about Miles and Miles

Miles and Miles Call Center Tel: 0212 663 25 35 (H er gün 06:30-22:30 Everyday) Fax: 0212 663 25 43

180 S K Y L IF E

OCAK —

J ANUARY 2001


Ç o ğ u su n u c u , g e ç m işi a ş a r ; S u p e r d o m e ise, ge le ce ği. İşte hp superdome! Gücüne denk esneklikte ilk kurumsal sunucu. IA-64 ile birlikte UNIX’ , Linux, Windows 2000' ve geleceğin olası işletim sistemlerine hazır. Kapasitesi de esnek. Büyütün ya da küçültün; daha az kullandığınızda daha az ödeyin, hp superdome'da seçenek bol. Yarına ve sonrasına şimdiden hazır, hp.com/superdome

m i nv e nt


UCUS İ K R A M

BİLGİLERİ

/ INFLIGHT C ATERING INFO

Y /C K A H V A LT I M Ö N Ü SÜ

Y/C B REA KFA ST MENU FOR JA N U ARY O U T OF TU R K EY

Saat 10.00 Lokal e kadar

Till Local 10.00 a.m.

Kalori= 650 cal

Calories= 650 cal

M eyve salatası

Fruit salad

P ey n ir v e p a ta te sli “to rtilla ” d o m a te s so slu d a n a sosisi ile

Cheese and potato tortilla served with beef sausage on tomato sauce

T erey ağ ı, p e y n ir, z ey tin v e re ç e l

Butter, cheese, olives and jam

Isıtılm ış e k m e k le r

Hot rolls

T Ü R K İY E Ç IK IŞ I OCAK AYI

K ah v e veya çay

Coffee or tea

OCAK AYI Y /C Y E M E K M Ö N Ü SÜ

Y/C LU N C H & DINNER MENÜ FOR JA N U ARY O U T OF T U R K EY

Saat 10.00 Lokal’d e n sonra

After Local 10.00 a.m.

Kalori= 8 0 0 cal

Calories= 800 cal

M evsim salatası

Seasonal salad

T as k e b a b ı, m e v sim se b z e le ri v e Şark pilav ı ile

Braised mutton served with seasonal vegetables and Oriental rice

T erey ağ ı, p e y n ir, k ra k e r v e sıcak ekm ek

and hot rolls

K eşkül

Almond cream

K ah v e v ey a çay

Coffee or tea

T Ü R K İY E Ç IK IŞ I

Butter, cheese, crackers

Z orunlu h alle rd e m ö n ü d e değişiklik y apılabilir. / M e n u s m a y be c h a n g e d u n d e r u n a v o id a b le c irc u m sta n c e s. Uçuştan en az 24 saat öncesinde rezervasyon sırasında bildirilmesi koşuluyla; dini yemekler, tıbbi diyet mönüleri, doğum günü/evlenm e yıldönümü/balayı pastası, bebek maması, çocuk kahvaltısı, çocuk yemeği gibi özel m önüler sunuyoruz. Special meals meeting religious or medical needs are available, as are birthday, anniversary or honeymoon cakes, baby food, children's breakfasts, children's meals and the like, if ordered up to 24 hours prior to flight time when making one's reservation. S u n d u ğ u m u z “ik ra m ” h iz m e ti ile ilgili g ö rü şle rin izi, ö n e rile rin iz i lü tfe n b iz e b ildiriniz.

Faks: (0212) 573 76 96

e-posta: catering@thy.com

W e welcome your opinions of our catering service and your suggestions by fax or by e-mail:

Fax: (0212) 573 76 96

e-mail: catering@thy.com

182 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


THY YENİ UCUS N O K T A L A R I f/ __________________________________________________________ T H Y ' S NEW FLIGHT DE S TI NATI ON / t

SHANGHAI İlk u ç u ş tarih i: 19 O c a k 2 0 0 0 Salı-Ç arşam ba-C um artesi: İsta n b u l/B e ijin g /S h a n g h a i Ç arşam b a-P erşem b e-P azar: S h a n g h a i/B e ijin g /İsta n b u l First flight: 19 January 2000 T uesdays-WednesdaysSaturdays: İstanbul/Beijing/Shanghai Wednesdays-ThursdaysSundays: Shanghai/Beijing/lstanbul

MIAMI

KİSİNEV KISHINEV

İlk u ç u ş tarih i: 12 Ekim 2 0 0 0 N o n -sto p P azartesi-P erşem b eC u m artesi: İs ta n b u l/K işin e v /İs ta n b u l First flight: 12 October 2000 Non-stop Mondays-Thursdays-Saturdays: Istanbul/Kishinev/lstanbul

İlk u ç u ş tarihi: 1 H aziran 1999 N o n -sto p Salı-Perşem be-Pazar: İsta n b u l/M ia m i/İsta n b u l First flight: I June 1999 Non-stop Tuesdays- Thursdays-Sundays: Istanbul/Miami/lstanbul

PRAG PRAGUE

SEUL/SEOUL

İlk u ç u ş tarih i: 18 Eylül 2 0 0 0 N o n -sto p P azartesi-P erşem b e-P azar: İs ta n b u l/P ra g /İsta n b u l First flight: 18 September 2000 Non-stop Mondays-Thursdays-Sundays: Istanbul/Prague/lstanbul

VARŞOVA WARSAW İlk u ç u ş tarih i: 2 Ekim 2 0 0 0 N o n -sto p P azartesi-Ç arşam ba-C um a: İsta n b u l/V a rş o v a /İs ta n b u l First flight: 2 October 2000 Non-stop Mondays-Wednesdays-Fridays: lstanbul/Warsaw/lstanbul

İlk u ç u ş tarih i: 2 6 M art 2 0 0 0 N o n -sto p Ç arşam ba-C um a: İsta n b u l/S eu l N o n -sto p P erşe m b e -C u m a rte si: S e u l/İstan b u l First flight: 26 March 2000 Non-stop VVednesdays-Fridays: Istanbul/Seoul Non-stop Thursdays-Saturdays: Seoul/lstanbul


UÇAK FİLOSU / THE FLEET

A 340-311/313 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI: IST AN B U L /ISPA R T A / A N K A R A /İZM İR /A D A N A /H A K K A R İ/A Y D IN MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 257.000-262.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 60.304 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 63.689 111 HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 16.99 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 890 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 271 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 945 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 16.000 kg.

T U R K ISH

A 310-203/211 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 6 NAMES/ADLARI: SEYHAN/CEYHAN/DİCLE KIZILIRMAK/YEŞİURMAK/SAKARYA MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/ AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 142.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.94 m CRUISING SPEED/ NORMAL SEYİR SÜRATİ: 860 km/h SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDİ: 225-246 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/ AZAMİ SÜRATİ: 900 km/h MAXIMUM RANGE/ AZAMİ MENZİL: 6.480 kın CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASİTESİ: 9.000

A 310-304 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARkARAS/ÇO RUH /ERG ENE/AKSU/G Ö KSU M E R İÇ / D A LA M A N

MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 153.000-157.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.94 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 860 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 182-210, MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 900 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8100 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9.000 kg.

B 737-800 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 22 NAMES/ADLARI: D İY A R B A K IR / R İZE /H A T A Y /A FY O N / SIV A S/IĞ D IR /M A R D İN /A Ğ R I Z O N G U LD A K / O R D U /N İĞ D E/B İT LİS /B A T M A N / A M A SY A / G İR ESU N /K A ST A M O N U /E LA Z IĞ M A N İS A /T U N C EL İ/M A LA T Y A /E SK İŞEH IR /B O L U

MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMi KALKIŞ AĞIRLIĞI: 79.015 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 34.3 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 39.5 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 12.5 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 858 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 155 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12.497 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 902 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 4.755 km. CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.700 kg.

B 737-400 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 16 NAMES/ADLARI: K L M E R / A Y V A IIK M A R M A R İS / A M A S R A / Ü R G Ü P ALANYA/ ANTALYA FET H İYE/M U Ğ LA ÇANAKKALE/KAYSERİ EF E S / S İD E / B E R G A M A G EL İB O L U /A N A D O LU

B 737-500 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 2 NAMES/ADLARI: T R A B Z O N / B U R SA MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 60.702 WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31.01 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 797 km/saat SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12H7(. Ill MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.865 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg.

BJLZÛ. NUMRER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 3 NAMES/ADLARI: E R Z İN C A N / U ŞA K / M U Ş MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMi KALKIŞ AĞIRLIĞI: 40.823 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 26.16 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.61 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 500 kg.

MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 68.038 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 36.40 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 797 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 150 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.350 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 3.800 kg.

T U R K I S*-î

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 9 NAMES/ADLARI: D E N İZ L İ/ E R Z U R U M KON YA/SAM SU N /V AN/G A ZİAN TEP/K Ü TAH YA/SİİRT /TO KAT

MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.039kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 in LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30.99 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.59 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1.000 kg.


F i v e

s t a r

f u l l

W A N T

A

s e r v i c e

NO

H A S S L E

C H E C K - I N ?

Go ahead... At the İstanbul Atatürk Airport International Terminal, waiting in long queues is a burden you'll never experience. Covering a total of 373,000 square metres, tfte İstanbul Atatürk Airport International Terminal's five star Q service, starts the minute ytjjjj set foot on airport grounds. With its authentic decor and international service quality that befits

____________________________________________________________________________

Istanbul's

RECEPTION

majesty, the International Terminal offers you a charming

atmosphere where you can make the best of your time. An experience you'll want never to end. In this five star service proper to the city of many splendors, only one thing is missing: Unfortunately we have no room service.

İS T A N B U L A TA T Ü RK A IR P O R T IN T E R N A T IO N A L T E R M IN A L

Tepe A kten Vie

A T E P E

- AKFEN

- VIE

I N V E S T M E N T

V

C O N S T R U C T I O N

AND

O P E R A T I O N

C O R P O R A T E D


UÇUŞ BİLG İL ER İ / FLIGHT I N F O R M A T I O N M ESA FELER

/ F L IG H T D IS T A N C E S

İs t a n b u l'd a n / From İstanbul

Km

A L M A T Y ALA A M M A N AMM A M ST E R D A M AMS A Ş K A B A T /A SH G A B A D A SB A T İN A / A T H E N S ATH B A H R A IN B AH BAKÜ BAK BAN G KO K BKK B A R C E L O N A BCN BA SEL BSL B E R L IN S X F B E Y R U T / B E IR U T B E Y B İŞ K E K / B IS K E K F R U B R Ü K S E L / B R U SS E L S BRU B U D A P E ŞT E / B U D A P E ST BUD B Ü K R E Ş / B U C H A R E S T BUH C A PE T O W N CPT C E N E V R E / G E N E V A GVA C E Z A Y İR / A L G IE R S A L G C İD D E /J E D D A H J E D DUBAI DXB D Ü S S E L D O R F DUS F R A N K F U R T FRA H A M B U R G HAM H A N N O V E R HAJ JO H AN N ESBU RG JN B K A H İR E / C A IR O CAI K A R A Ç İ / K A R A C H I KHI K O P E N H A G /C O P E N H A G E N CPH K İŞ İN E V / K IS H IN E V KI V K İE V I E V K Ö L N / C O L O G N E CGN KU ALA LU M PU R KUL K U V E Y T KWI L E F K O Ş A ECN L O N D R A / LO N D O N LHR LYON LYS M A D R I D MA D M A N C H E S T E R MA N

iV. M iles

4223 1760 2321 2808 646 3143 1908 7806 2294 1937 1837 1048 4052 2271 1 137 565 9089 2093 2450 2604 3295 2148 1935 2180 2145 7930 1298 4065 21 1 9 735 1 163 2085 5741 2972 845 2635 2241 2897 2838

Km

2280 950 1253 1516 349 1697 1030 4215 1238 1046 992 566 2188 1226 614 305 4908 1130 1322 1406 1779 1 160 1045 1 177 1 158 4282 701 2195 1 144 396 628 1 126 3100 1605 456 1423 1210 1564 1534

M IA M I MI A M IL A N O / M IL A N LI N M O S K O V A / M O S C O W MOW M Ü N İH / M U N I C H M U C N EW Y O R K NYC N IC E N C E N U R E N B E R G NUE O S A K A KIX O D E SS A ODS P A R IS / O R L Y O R Y P E K IN / B E IJ IN G B J S P R A G / P R A G U E PRG R IY A D / R IY A D H R U H R O M A ( R O M E ) / F IU M IC IN O F C O SAR A Y BO SN A /SARAJEVO S J J S E L A N İ K / T H E S S A L O N IK I S K G SE U L /SE O L SEL S IM F E R O P O L S I P S İN G A P U R S I N S O F Y A / S O F IA S O F S T O C K H O L M ARN STRASBO U RG SXB STU TTG ART STR Ş A M / D A M A S C U S DAM ŞA N G A Y / SH A N G A I SH A Ş İK A G O / C H IC A G O O R D T A H R A N /T E H R A N T HR TAŞKEN T TAS T E L A V IV T L V T İF L İS / T B IL IS I T B S T İR A N T I A T O KYO NRT T R IP O L I T I P T U N U S / T U N U S IA T UN Ü SK Ü P / SKO PJE SKP V A R ŞO V A /W ARSAW WAW V İY A N A / V IE N N A V I E Z A G R E B ZAG Z Ü R İH / Z U R IC H Z RH

N . M ile s

10082 1828 1904 1704 8404 2039 1756 9856 680 2365 7704 1617 3087 1554 1714 519 881 5 807 8904 502 2389 1987 1859 1545 8863 9164 2222 3598 1274 1446 876 9799 1814 1822 609 15 6 0 1385 1754 1852

5442 987 1028 920 4538 1 101 948 5322 367 1277 4159 868 1667 839 926 280 4760 435 4808 271 1290 1073 999 834 4785 4948 1200 1943 688 781 473 5291 979 984 379 842 748 947 lO O O

- D ergim izin bu sayfasında yayım lanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın u ç tu ğ u irtifada takip ettiği ro tan ın y e r ü zerin­ deki iz d ü şü m ü n ü n ölçülen m esafesidir. / The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected dis­ tance on the ground for the route flown by the aircraft. - U çaklarım ızın içindeki m o n itö rlerd e gö rü len rakam ise, uçağın havada katettiği m esafedir. / The figure shown on the cabin monitors give the actual distance flown by the aircraft through the air, including adjustments of direction to compensate for wind, and other weather conditions. - Ö zel Y olcu Program larım ızda (Miles and Miles Program ı) uygulanan mil d eğ erleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nın (IATA) yayım lam ış olduğu rakam lardır. / The distance in nautical miles used by the Miles and Miles Programme are those published by the International Air Transport Association (IATA). THY

U Ç U ŞLA RI / THY

F L IG H T S

M E S A F E L E R / F L IG H T D IS T A N C E S

İstanbul'dan (km ) / From (km) ADANA ADA ANKARA ESB ANTALYA A YT BATMAN BAL B O D R U M BJV DALAM AN DLM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O ERZURUM ERZ E S K İŞ E H İR A O E G A Z İA N T E P G Z T İS P A R T A İS E İZ M İR A D B KAYSERİ ASR KONYA KYA M ALATYA M LX N E V Ş E H İR N A V S A M SU N SSX TRABZO N TZX UŞAK USQ VAN VAN

787 437 544 1144 546 672 470 1095 301

1091

305 1019 460 430 706 537 874 675 691 989 425 1345

ADANA ADA A D IY A M A N A D F A Ğ R I AJI ANTALYA AYT B A L IK E S İR B Z I BATMAN BAL B O D R U M / M İL A S B J V D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E L A Z IĞ E Z S E R Z İN C A N E R C ERZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İS T A N B U L İS T İZ M İR A D B KAHRAMANMARAŞ KCM KARS KSY KAYSERİ ASR M ALATYA M LX M A R D İN M Q M

443 508 848 441 514 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502 772

186 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

M U Ş MSR SA M SU N SSX S İİ R T S X Z S İN O P S IC S İV A S V A S Ş A N L IU R F A S F O TO KAT TJK TRABZON TZX VAN VAN

806 309 824 274 350 757 476 606 935

İ z m ir 'd e n ( k m ) / F rom İ z m i r ( k m )

ADANA

ADA

863


sevgi

Goldaş, şimdi özel mavi kutuda. Sözcüklere sığmayan duyguları ifade edebilmeniz için.

Z a fe r P laza - B U R S A • M ig r o s A lışv eriş M e r k e z i

A N K A R A ■ R u m eli C ad d esi

İS T A N B U L


Karpath,

laraşı

JST A N B U I

£eâ °f Mart(ı

1 :6 5 0 0 0 0 0 © Carta Liithi +Ramseier

MConstan|a

K IB R IS C y p ru s

iztm ag u sa Lain aca

Sevastopol'

(nam ur

.im assol

Novorossıjsl

* "ij^rlPairnvfal;

rU f*

M A R D İN

A 7.ERB-% SKÎrovabad

HoniWidze

^ ' M L e o t^ 311 m s >o . -

\.Sirrfak

RavMândüz


Ankara Yolu 12.Km Kestel Sanayi Bölgesi K E ST EL / B U R S A / T Ü R K İY E Tel: (0090224) 372 45 77 Faks: (0090224) 372 47 42 www.ucge.com


OsivshW g ° 'P T F ,

“M W

° Rostock ^ °Vismar

iUR“

Weubfaodentit

oSiaigard S/cretmski

lilenberge

vjimmi o"^ (a9*fsar° 'f * s V 'ncona

gurian

Ty*R h en ia n SEA

MALTA

Golfe de Gabes

3umiSouq ’** Ojend f

IP Wedjnine

'"""noun

Bo,dl Messouda

' O/erba


o oSiauliai V TekTM oPanavçl» ‘

T H U A jf j! A

Olau-ay

< ^ me'qe ('

©Minsk

f

^ O R « S051;

°0IS2lYn W

o nWiu\sK \

©Biatystok oBielsk-

oW ««

o KielcB~

cffitw»

oZamoV

JrövC N ° o Kona'N''

rfaméw

Pr/emfSîï

^

t iriW '1' y

*1

:

'Ô '

SchmeVnyck'fl

4 0^

)<» 0 /

”4,em

' o U îh or od

Cernivc' x

W" /> àitai ■Wi / {

OS«») Mare

■A“ 8“

) ».Li

>Op\oe5"

Kragu;evac

Euphrates, ) N IA N

SEA

ÔR6Û0S ftô d o s

(Undos

K1BR's

1 C y p ru s

»

Ai Ba*dr

K r itilC r e te )

jM Sio MtXAHOW^^

BANGHAZI o

^ y •Adame«'0

Gull ot Sine .Marsa al "Uwayia o Aidâbtya

Ai Jaghtwb

Oamanhui

'Gy Wansu'a Q \sma»\>a

V^/

/

,


-VnELMMM lidurennui

Tallinn

Jisi'-lbm

hm * Joiokar9*a idyn«^

CKopejsk

Troick _ •

ifrjlralinsk

SoC^ïfc Suchuml

Kriti ^

) M azar-iilUri Maimqpa / j/fß

Iraklion

tCmft

'Bahawalput

KUWj

(hanpur

fSokN ur Dhahrano® B A H R A n i ? O AL KUFRA

*

o J W W A B I^ VA1AK UNITED^ AB,I -EMIRATES^«

°A I Jawl

Jodhpur.

K£,

) ^ 1 1

Jamnaga Porbandar'

IfW/5

I

(mi Koussi

[o Am Gsl|ka

*

faAlarçUj

C

H A W

fahmundr

Mangalore ■ ^ A j ib o u t i

/*dj Isc.

L a c c a d iv e

GULf

.« B O U ?, AlleppeySV Trivandrum

Jrincomalee

/ardanapur M A L D IV E S IS L A N D S

YangwÄ)

yMombasa «Pem ba

A m iran te Is.

A Ida bra )s Cerf l.'fSeycti.) Farquhar Is. tSeychJ Vmesefana Mahoré (Fr)

LAN KA


O KH O TSK

Saha/in

innskıı SJuíno Sahahnsk

P N^-G

O

L Savn Shanfla

Iturup £

Dalandradgad

Shikoten-tó

Shibotsuto

Kushiro

H o kka id o

Ù jlftCh'Angjin

^t^^Æümch'aek

tä ß '

T_______ J P Hungnam NORTH

lorioka

1Kamaishi

[jWönsan

3 w 4corea élNGDAO y Fe il nl o w s e a Kwar

/Ü PU SA N

IK O H A M A

^anyungang^^ Mo* V aiv¡" Nagasaki'

'■- Shikoku

«u m a m o to P^M iyazaki

^ l/ushichito

0 Tanega

E A S T C H IN A S E A

\

O kin aw a Taipei

?

N»°s ! nichun^cc

I T A IW A N

Ok,no Tori (Jap.)

NORTHERN M ARIAN A 'f>

Luzon

^ z o n City

ISLANDS

M in d o ro

f

!ti»v Afiha Trang r jfV & P tan Rang

M a rgu i -

Sam ar

«mihİllİH-VlUE

A rc h ip e la g o y

Iv Thó

P a la w a n

<SA|G0I»)

/

'

~SULU

N « g ri¿\ SE A

* <«% M ind an a o

belau k Pa /a u/a o

Pul ap is

Zamnoanga

jala Trengganu

[i -

, N„ U1

Kepulauan Toloud

.¿.IHdonT

r '» 'M A L A Y S I A \ LU M P U R Ä

llndon) i

-XuCh

$ A

SambasL v o

S IN G A P O R E

^

U |>

’■

M orot* Hahnahara

Pontianak A d m ira lty Is.

S e ra n T *.Wewak

Pywnëtifl

V

^B^gflandar Lampung J A

N^ \ Î /Â ,(ARTA

BanttjàrmasTn

V A y^S E A

*

Udjung Pandang(M a k a s a r)

}«W A B A JA ! °»»j^Baniuwangi S u m b a w a p lo fe s

Kokînsu^

lu tu n g

PAPUA

N e w Britain Tam m bar

G U IN E A


Spitzbergen

Gr ö n l a n d (Danm arkJ

K a la a / Ii t

Nunaat

B A S IN

HUDSON

BAY

ESTONIA LATVIA ÜSB®

Churchill

GREAT

ÿ g H U A N lÀ -

ti

RUSSIA í M O SK V A D

:U S S1 A

k i : à 1™ U K R A IN E

-OARian

Volgograd

CËHNOÊ m o r e KARA DENİZ

A c o re s ,o„„ I W A SH ING?

fATE Madeira

A L G E R IA

GULF OF

°La'youtiB

fÜlÄN

LI B YA

V\ S A U D I A B IA

W E ST SA H A R A

M E X I C Q La.Habana

CUBA T E tf tf -.DOMINICAN

M A U R IT A N IA

JAMAICA ^

CHAD G u a te m a la ^ ¿ K W O U i m s EL SALVADOR

t

ST. LUCIA GRENADA

•n í CA racíc a

BURKINA Faso

BARBADOS G U IN É BISSA& .* G U IN É E C o n a k ry © ,

COSTA r ic £ ;

SIER R A L EO N t

*

K N¡ ™ ! A

y

^NTR^l A F R IC A N

^ u Va Na ! r> Paramaribo 'SURINAM Archipiélago de Colón (Galápagos Is ) f£cu.J______

S U

R EP.

CTAMEROON a.' GULF SAO TOME

ÓABON ¿7<>F CONO( G U IN E A

A N G O L A f-

BO L

P A C IF IC fAMlBIA pa ra o u a

V

OCEAN

İÂ R^G E N T I N A

Falkland Is (Islas Malvinas)

< DCartalutf»•Rwn**tem e

B O T S W A l'

gfps o'pi

) A N


1 3 - 9 9 9 a y d a

9

U S D 9

1

U

b a ş l a y a n

Villa Tipi

Ş

i

m

v

i

l

Garaj Klimalı Toplam Yatak Banyo Kat Net Brüt Odası Araç Sayısı Adedi m2 Sayısı m2 Sayısı

d

l

a

Peşin Fiyatı

i

M

s

a

En Az Aylık Peşinat Taksit ($)

Tek

3

2

1

123

146

139.990 13.999

991

İki

3

3

1

151

181

149.990 14.999

1062

The Ash

İki

3

2 1/2

1

153

180

149.990 14.999

1062

The Verona

Tek

3

2

1

146

174

164.990 16.499

1168

The Capri

İki

3

2 1/2

2

153

211

170.990 17.099

1210

The Milan

İki

3

2 1/2

2

167

220

179.990 17.999

1274

The Palermo

İki

3

3

2

171

225

185.990 18.599

1317

The Sorrento

İki

4

3 1/2

2

189

238

189.990 18.999

1345

The Corsica

İki

3

2 1/2

2

219

285

201.990 20.199

1430

The Aspen

Tek

3

2

2

170

277

201.990 20.199

1430

The Florence

İki

4

3

2

219

285

209.990 20.199

1486

The Jacaranda

Tek

4

2

2

204

258

231.990 23.199

1642

İki

5

3

3

250

343

274.990 27.499

1947

The M agnolia

İki

4

3 1/2

3

263

360

287.990 28.799

2039

The Paloverde

İki

5

3 1/2

3

283

380

301.990 30.199

2138

The Sequoia

İki

4

3 1/2

3

311

376

319.990 31.999

2265

The Laurel

e ş i n

S D

t a

The Cypress

The Birch

p

k

a

t

v e

'd a n s i t l e r l e

i

h

a

i

m

b

i

i

' d

o

l

e

u

n

!

Daha güçlü bir Türkiye için Amerika'da çoğalalım! Amerika'nın 1 numaralı konut üreticisi LENNAR ve İstanbul Korukent'in yapımcı sahibi YAŞAT A.Ş. işbirliğiyle; Güney Florlda, Miami Hollyvvood Pembrok Pines'da 900 villalık Walnut Creek Projesi hayata geçiyor. Siz, sadece Amerika'daki bankaların sağladığı kredi imkanıyla yıllık % 9 faizle, 30 yılda 360 taksitte kira öder gibi hemen veya ileri teslim 16 değişik planda, fiyatları 139.990 USD ile 319.990 USD arasında değişen villalardan birini seçin, Amerika'da anahtar teslimi villa hayalinizi biz gerçekleştirelim. Türkiye’nin en büyük seyahat acentaları, Miami-Orlando gezisine katılanlara M iam i-Orlando otobüs yolu üzerinde, Walnut Creek için bir saatlik, ikramlı tanıtım molası düzenliyor.

Y A Ş A T A .Ş . YAŞAT A.Ş. Tel: (+90) 212 275 12 26-27 Faks: (+90)212 266 49 83 e-posta: yasat@ttnet.net.tr http://www.korukent.com YASAT USA Inc. Tel: (+1)954 568 08 09 ABD içi üçretsiz 1(877) 556 54 33 Faks: (+1)954 568 08 49 e-posta: ¡nfo@yasat.com http://www.yasat.com

Broşür isteyiniz.


001 Upefnavtk o

BEAUFORT SEA

I

C Bathurst

-

oueáluMO

.

GULF

FOXE BASIN

HUDSON

BAY

GULF OF C. Harrison

A LASKA

Cartwright Q ueen •] C harlotte Is '

St-Pierre C.Race

■ C Sable

SAN FRANCISCO,

San Jost

Santa B a rb a t^* LOS A N G EIES 1

’•CPCharle/on A T L A N T IC O C E A N Canaveral fC. Kennedy)

fest e m Beach

wy

o

•• : LaHihW t

Pınar del Rio © ®

_

V n

*

BAHAM AS ’ •

;C U B A .pPueno Juare;

Camagijey O Guamanam»

* 9

S

TJ&Z Ä v7Jn-ANGUILLA ¡P 'R fe P .-S a n m i . *

JA M A IC A

DOM.

Barranquilla Sta Cartaaena«£V ;

OCEAN

.A N TIG U A

NEV‘S \ . Guadeloupe ¡Fr I o DOMINICA S £ »Martinique f fn Ş ST. LUCIA ST. VINCENT BARBADOS .° r ' !}* .G re n ada

Pta Gallinas

PACIFIC

ST KITTS

-

SnaNiDAD 1 AND TOBAGO

COSTA

îornetown Pta. Naranjas

A rc h ip ié la g o d e C o ló n ( G a láp a g o s Is.) {E c u .) i z a n te Cruz

Isabela^-?

Pta. Fariñas

Eíao . 10»

NukuHirà I le s Tahua».-.H™>Oa

M a r q u is e s (F r .)

FatuHiva

T u a m o t u (Fr.)

’W

Pukarua

(S) Carta Lüthi +■Ramseier Beme


2

0

0

0

ilk sanal pazaryeri altyapısı www.kotonline.com

Koç.net bir ilki daha gerçekleştiriyor. Sanal süpermarketler, sanal alışveriş merkezleri, sanal iş ortamları ve şimdi de sanal pazaryerleri...

Yüksek teknoloji know-how'ı ile Koç.net,

1

9

9

9

||

iş yapış şekillerini değiştiriyor.

III

Türkiye'de elektronik pazar yerinin ilk

ilk sanal alışveriş sitesi altyapısı

örneği olan Kotonline, Koç.net'in

www.kangurum.com

j§|

ticaretin elektronik ortama taşınmasında

i./,

sağladığı altyapı hizmetlerine bir örnektir. Pamuk sektörünün elektronik pazaryeri Kotonline, üreticiyle alıcıyı

f. e;v

elektronik ortamda buluşturarak pamuk ticaretine hız ve kolaylık

D B j

kazandırıyor, geleneksel iş sürecinizi

H O R

değiştiriyor.

1 9 9 8 ilk sanal bayi ve yan sanayi uygulamaları altyapısı www.demirdokum.com

Altyapısını Koç.net’in oluşturduğu ; r

Kotonline, bu alanda başarıyla İ uygulanan bir ilktir ve tüm

l

sektörlere örnek niteliğindedir.

Koç.net e-business provider (e-iş servisleri sağlayıcısı) olarak ilkleri yaratmaya devam ediyor.

1 9 9 7

c 5 kotonline www.kotonline.com

ilk sanal süpermarket altyapısı online.migros.com.tr

Koç.net <§^§>KoçZS

www.koc.net


B U L M A C A

Anıtlaştırmak

Literatür, yazın Kırmızı

Y

Tapınak

a r t iz c k a @ h o t m a il.c o m

Tarihte bir devlet Evliya, ermiş

V

Y

Y J =

-

Y

n

Dansa dayalı bir gösteri türü

Y T

£

ö

Eski dilde su

Y

Ceset

/ 2

Denizin

Y

Kural

f i

¡ 1

Geri verme

O

/

t

L

£

i

b

Kültür, hars

Eski dilde dilek

*

ö

f

Bir orman

\

f

Belirli geçmiş zaman eki Bir tür şeker

* - T

Köken bilim i

Y

R

Bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik

Belirli bir konu üzerine olan

f i Temiz, temiz ahlaklı

A 4

1

u

£

Gaye, amaç Beyaz

Uzun konçlu, kapalı ayakkabı

A

/

9

Ç

Işıklı, nurlu Sav

Çok eski bir tarihi anlatır

Casus Sermaye, kapital

Bir nota

c

Y

“ Aynı, aynı biçimde" anlamında b ir bağlaç

/

T

içine su konulan büyükçe kap

Y

Bir yaban ► hayvanı Batı Afrika’da bir ülke

T

3

Baryumun simgesi Güzel sanatlann b ir dalı

Y

Olumsuzluk veren bir önek Bir nota Bir tür dokuma

Y "

Y

Y

0

Fotokopi makinasında renk tonunu veren kimyevi madde

I

İlkel bir su taşıtı

► * 7

Şube, dal

L

0

Okul ► "R e ha .....” (Tanınmış bir gazeteci)

M

Üstü açık su borusu

i

£

Y

f t

M

H

Karşılaştırma, ► kıyaslama Bitki bilimi Alfabemizin yirmi üçüncü harfi

Bir bağlaç Otoban

Y

Y

7

0

0

v

“ 0 " gösterme sıfatının eski hali Dilemma

Şekerli nişasta ► eriyiğinden yapılan bir tür şekerleme

Y fO

Tüm fonksiyonları otomatik olan

Radyumun simgesi Bir tembih sözü

Fas’ın plaka işareti Bir tür kuru bakliyat

Y

İlgili

Y

Y

t

Emanet olarak Yemek

-

{¡Sek bağlamı

M

l

X

Fasıla İlaç, çare

i

£

y

Uç taburluk askeri birlik

b

T

Y

Rüzgâr Renyumun simgesi

/

Suyla çevrili kara parçası

8

Herkes, el gün

Sümerlerde su tanrısı

E

Berilyumun / 9

>►

,

bölünmesiyle çoğalma

j

r

Avuç içi

1

İsim

Bir tür Ingiliz

Y

T / O

O

£

¿

L

i

Yabancı 7

/

Bir hamur ►

" f i

n

J

Alkol Şimdi, şu anda

Y U

Y

Y

Bir cetvel türü

/ O

Y

T

Y

Bir nota

I /

5

/

Yıkım, kıran

U

Hangi kişi b

h

0

Kötü, fena Ülkemizin plaka işareti

Y

Doğum yaptıran kimse

f h

Eskiden dayak ► cezası Eski Mısır’da güneş tanrısı

Y

Y £

K

K

n

Bir kara savaş silahı

£

Bir pamuk

Reçel

Bağımsız, hükümran

Eski dilde ateş

Belirli bir süreden başlayarak

Bakır veya pirinçten büyük tepsi

f

P

i

lim it İsviçre’de bir ırmak

k

c

Y

► I B

T

n

j F

,

o

T

Değerli bir sedef türü

Aldatma işi, hile

i

£

Tavlada b ir sayı

F )

Kalayın simgesi

Y

► "

M

£

j

B

j -

h

Çözümü 6 sayfa ilende 198 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Turkcell SİM Kart Seçenekleri

Cebinizdeki SİM Kart’ın bir esi de arabanızda...

Turkcell’den hayatınızı kolaylaştıran yeni bir hizmet... Cep telefonunuzun yan ı sıra arabanızda kullandığınız ik in ci b ir telefonunuz daha varsa, artık her seferinde cep telefonunuzun S İM K a rt’ın ı çık a rtıp , arabanızdaki telefona takm ak zahm etinden kurtuluyorsunuz. T urkcell Kş K a rt, size T u rkcelFin g eliştirilm iş yeni S İM K a rt’ı S İM Plu s’ın ö z e llik le rin i taşıyan b irb irin e eş ik i adet S İM K a rt’a sahip olm a im kanı veriyor. Ü stelik, m evcut num aranız değişm iyor! Fatu ran ız, yine tek fatu ra! Sonuçta, cep telefonunuzun k artı cebinizde, araç telefonunuzun k artı aracınızda k alıyo r. Telefonlarınızdan b irin i ku llan ırken d iğerini kapatm ayı unutm ayın. Kş K a rt TurkcelPden. G üle güle k u llan ın ...

T urkcell M üşteri H izm etleri

TURKCELL

www

Çünkü iletişim çok şeyi değiştirir


O Y U N L A R

P U Z Z L E S

/

a r t iz e k a @ lio t m a iI.c o m

CROSSWORDS ________ = A

C

R

O

S

^

=

1

=

=

S

1. A genus o f venomous snakes, 5. H it, &. Perfect, 9. Place u p rig h t, 10. G roup o f e ig h t, 11. P e rm it, 12. Teacher, 15. M o th e r-o f-p e a rl, Id . Be in d eb t, 20. Practice, 21. Still in being, 22. Sack, 24. Facial hair, 27.

B e a rin g

w ea po ns,

30.

Use

w ith

s k ill,

31. A risto cra tic, 32. Frogman, 33. Shelf, 34. Holiday accommodation, 35. Old m agistrate. DOW N

1. Choose, 2. On one’s guard, 3. Indian instrum ent, 4. Blond, 5. Jester, 6. An eye, 7. Name, 13. Custom, 14. A proprietor, 16. Change, 17. Extend, 1£>. Sphere, 19. Electroencephalogram (abbr.) , 23. Items fo r discus­ sion, 24. Long seat, 25. Scope, 26. Reside, 27. Viper, 26. Film, 29. Funeral song.

FARKI BULUN ____ LITTLE BIT OF DIFFERENCE

SATRANÇ / CHESS

Iki r e s im a r a s ı n d a k i y e d i f a r k ı b u la b ilir m is i n iz ?

There are seven differences between the two cartoons. Canyou sp o t them?

B e y a z o y n a r, 2 h a m le d e m a t eder.

W hite t o p la y an d m a te in tw o move s.

BRİÇ * 010 9 3 ▼A 7 6 4 ♦

A R 5

5

*

V *

3

K

K o n tra t: 6 B a t ın

G

4

r u a çıkar,

S ı r a s iz d e .

A A R V 7 5

VS ♦ 6 4 3 * A

Ô 7 2

Çözümler 4 sayfa ileride / S o lu tio n s 4 pages fu r th e r on (0

200 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


Bu kartlarla daha fazla uçacaksınız♦ Üç ayda bir üyelerimize gönderilen hesap özederinde işlenmemiş uçuş/hizmet olması durumunda, söz konusu eksikliğin giderilmesi için; uçuşlara ait bilet ve biniş k a rtın ız ı, k on ak lam a yaptığınız o te llerd en ve/veya oto kiralama şirkederinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklamanız gerekmektedir.

T ü rk Hava Yolları, 29 Ekim 2000 tarihinden itibaren avantajlarla dolu bir Frequent Flyer programını hizmetinize sunuyor. “M iles an d M iles’’ adlı bu program sayesinde yaptığınız her uçuş -ki buna TH Ynin iç hat uçuşlan da dahil-, Türk Hava Yollan ile anlaşma yapan otelleri ve oto kiralama şirketlerini kullanmak, size “M il” olarak geri dönecek. Sadece Türk Hava Yolları ile değil, American Airlines, Swissair, Sabena ve TAP (Air Portugal) ile katettiğiniz miller de Miles and Miles kartınıza eklenecek. Aynca Türk Hava Yollan, Garanti Bankası ile işbirliği yaparak “Shop and M iles” adında bir de kredi kartı çıkaracak. Bu kart ile yapılan alışverişler “Mirlerinizin çoğalmasına yardımcı olacak.

M il kazandıran oteller: Dedeman * Diğer otel zincirleri ile anlaşma görüşmeleri devam etmekte.

M il k a z a n d ır a n

o to k ir a la m a

ş ir k e tle r i:

Decar, Sixt, Avis, Budget.

Bu program çerçevesinde Türk Hava Yolları iki çeşit kart çıkartıyor. Bunlardan ilki yeni üye olanlar için hazırlanan Classic Card. 2 yaşından büyük her özel kişi üye olabileceği için sadece siz değil, çocuklannızın da kendi kardan olabilecek. İkincisi ise Elite Card. Miles and Miles program üyelerimiz bu karta ulaştıklannda, aşağıdaki avantajlardan yararlanabilecekler.

N eler kazanacaksınız ? Bu program sayesinde kazandığınız milleri kendiniz harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz bir kişi için de kullanabilirsiniz. 20.000 mil biriktirip Avrupa’ya uçabilir, 50.000 mil biriktirip Amerika’ya da gidebilirsiniz. Üstelik bu ücretsiz biletleri anlaşmalı havayollarında da kullanabileceksiniz. Ödül rezervasyonlarınızı THY Rezervasyon Merkezi’nden yapabileceksiniz.

Elite Card avantajları: • Uçuş rezervasyonlarında öncelik

Üyeliğiniz hem en başlıyor.

• Ayrı bankoda check-in

Türk Hava Yolları, Miles and Miles Programı başvuru formunda herkes için bir geçici üyelik kartı hazırladı. Bu formu Türk Hava Yolları’nın satış ofislerinden, check-in bankolarından veya acentalarından temin edebileceksiniz.

• CİP salonlarına giriş • 10 kg’lık ekstra bagaj hakkı • Kart sahiplerine özel danışma hattı

Miles an d M iles ile ilgili sorularınız için:

Miles and Miles avantajlarından yararlanmak için rezervasyon aşamasında ve check-in esnasında üyelik numaranızı belirtmeniz gereklidir.

Miles and Miles Cali Çenter Tel : 0212 663 25 35 (Her gün 06:30-22:30) Faks: 0212 663 25 43 Elite Card Danışma Hattı Tel : 0212 663 47 17 (Cmt. ve Pz. hariç 08:30-17:30) Faks: 0212 663 63 56

u

AA

swissairj^

H O TELS & RESORTS

RENT A C A R

sabena O

AVIS Budge. ^ ClfRental

ftp

AIR PORTUGAL

S (X r r.nt • om.

TU RK H AVA YO LLARI


O

Y

U

N

L

A

R

P

/

U

Z

Z

L

E

S

a r t iz e k a @ h o tm a il.c o m

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM Bu bulmacanın konusu 0-6 yaş grubu çocukların devam ettikleri bir anaokulundaki öğrenciler. Hangi öğrencinin kaç yaşında olduğu, o gün beslenme çantasında ne bulunduğu ve kazandıkları oyunları soruyoruz sizlere. TWs month’s puzzle is about children a t a nursery school. We want you to discover the age of five children, their favourite snack and favourite game.

İPUÇLARI: 1. Em el 5 yaşın dayd ı. 2. Hüiya'nın beslenm e ç a n t a s ın d a s im it vardı. O nun y a ş ı F a tm a 'n ın y a ş ın d a n d a h a büyüktü ve ikisinin de kazandıkları oyun ¡sto p değildi.

3. S a k la m b a ç o y u n u n u k a z a n a n ço cu k 4 , 5 y a ş ın d a n d a h a büyüktü ve beslenm e ç a n t a ­ sın d a d a p o ğa ça yoktu. 4. 5 t a ş oyununu ka za na n çocuk ise beslen­ me ç a n t a s ın d a kraker olan ç o c u k ta n t a m 1

Ege

y a ş d a h a büyüktü.

Canan

5. İp a tla m a d a ka za na n ço cu k 6 y aşın dayd ı.

Emel

6 . B e sle n m e ç a n t a s ın d a kek bulunan 4 y a ­

Fatma

şın d a k i ço cu k ¡sto p oyununu k a za n a n çocuk

Hülya

değildi.

Kraker / Crackers

CLUES:

Bisküvi / Biscuits Kek / Cake

1. Emel is five y e a r s old. 2. Hulya likes rolls. She is older tha n Fatm a and neither o f them

Simit / Re/is

enjoy touch th e m ost.

Poğaça / guns

3. Hide and seek is th e favourite game o f a child older tha n four

4.yaşında / Four 4,5 yaşında / Four

and a h a lf whose favourite snack is n o t buns.

a half

4. The child who likes ja c k s th e m o s t is exactly one yea r older tha n th e child who likes

5 yaşında / F/Ve

crackers.

5,5 yaşında / FıVe an^ a half

5. The child who likes skipping best is six years old.

6 yaşında / S/x A dı /

Næ m e

KİBRİT ÇÖPLERİ

6. The fo u r yea rs old child who likes cake does n o t enjoy touch th e most. K a z a n d ığ ı o y u n / & & m c

/

diagram to make three equal diam ond ehapee, one hexa­ gon, and one equare?

A

Ç a n ta s ın d a

n e v a r / E5>næck

MATCHSTICKS

Sağda görülen şekildeki 3 kib­ rit çöpünün yerini değiştirerek, 3 eşit büyüklükte baklava dilimi, 1 altıgen ve 1 küp elde edebilir misiniz ? Can you change the placee o f ju e t three m atcheticke in the

Y aşı / A g e

r

Sağd a gördüğünüz şekilden 4 kibrit çöpünü alın, geriye & eşit büyüklükte kare kalsın.

% ''-V-

,/ /

#• m

^

#•

#*

Can you change th e placee of ju e t four m atcheticke in th e diagram to make eight equal

^

±

W.

sq u ares?

/7^ w V

./

W

V

//;

\ #

B

#* .

.

.

.*

#• .

#* .

.*

.•

• .» Çözümler 2 sayfa ileride / S o lu tio n s 2 pages fu r th e r on

202 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001


You will fly more with these cards. Otarting on October 29, 2000, Turkish Airlines is offering you a Frequent Flyer Program that is full of advantages. Joining this program called ‘Miles&’Miles’, all your flights, including Turkish Airlines’ domestic flights, hotel stays and car rentals from partner companies, will return to you as “miles’’. You may also earn miles with your flights on American Airlines, Swissair, Sabena and TAP (Air Portugal). Additionally, Turkish Airlines developed a ‘Shop and M iles’ co­ branded credit card in cooperation with Garantí Bank for our members residing in Turkey. You will collect miles while shopping with this card as well.

In order to credit your missing miles if any, please keep your tickets, boarding cards and the relevant documents belonging to the services of partner hotels and car rental companies.

T here are 2 types o f cards in Miles&Miles Frequent Flyer Program :

W hat will you earn ?

The first level is the ‘Classic Card’ which will be sent to our Qualiflyer members and also anyone who would like to become a new member. Any person over the age o f two is eligible to become a member in Miles&Miles Program. The second level is the ‘Elite Card’. Miles&M iles Members can acquire Elite card status by collecting a certain amount of miles or flight segments each calendar year.

■v

Partner Hotels: Dedeman Further partners to be announced. Car R ental Companies: Decar, Sixt, Avis, Budget.

In Miles&Miles program, you may use your miles for yourself or for someone else. For example, you can have a free ticket within Europe for 20.000 miles or a free ticket to America for 50.000 miles. Furthermore, you can use these tickets on any of our partner airlines’ services. Reservations for your award tickets, companion tickets and upgrades can be made at Turkish Airlines Reservation Center. Your m em bership starts right away Inside each Miles&Miles application form, there is a temporary membership card issued by Turkish Airlines. These forms are available at all Turkish Airlines Sales offices, agencies or at check-in counters.

Advantages o f the Elite Card: 1. Priority in waiting list 2. Check-in at Business class counters

3. Private lounges 4. 10 kg. of extra baggage allowance 5. Dedicated info-line

For your questions about M iles and M iles: M iles and M iles Call C en ter

To ensure that the miles you earn are registered to your account correctly, please quote your Miles&Miles membership card number or present your card at the time of check-in.

A*A

Am»ncanAMn«i'

sw issairi

-g ^ DEDEM AN HO TELS & RESORTS

t>

D EC AR RENT A C A R

sabena <> A V IS

fo p

Bud9et S i X r

Tel : 0212 663 2535 (Everyday06:30-22:30) Fax : 0212 663 2543 E lite C ard Inform ation Line

Tel : 0212 663 4717 (Weekdays 08:30-17:30) Fax : 0212 663 6356

AIR PORTUGAL

s u e r

TU R K ISH

A IR LIN E S


BRİÇ

BULMACA

K o n tratı 6 é , batının atağı ♦ maydı. G ü ney önce alabileceği elleri sayar:

as, ♦ a s ve rua, ♦ a s eder dört.

♦ ’e yerden 3 koz çakıyor etti yedi. ^P’e de elden 4 koz çakınca oldu toplam on bir. Eldeki 5. £ ’le de 12. eli sağlarım hesabında. Peki herhangi bir tehlike sö z konusu m u? Hem de nasıl! Eğer güney hemen el çaka yer çakaya girecek olursa, Batıya ♦ kaçma fırsatı vereceğinden oyun bir batabilirdi. 3u yüzden el çaka yer çakaya b aşlam adan önce tüm s a ğ la r kâğıtların çekilmesi gerekir. Geçiyoruz oynanan ellere: 1. el: ♦ a s ile eldeyiz. 2. el: Yerin sekizlisine elden koz beşli. 3. el: Yerden

as.

4. ve 5. ellen ♦ a s ve rua ile yerdeyiz. 6. el: Yerin W ü n e elden koz. 7. el: Elin ♦ ’ine yerden koz. ö. el: Yerin W 'üne elden koz. 9. el: Elin ♦ ’ine yerden koz. 10. el: Yerin W 'üne elden koz. 11. el: Elin ♦ ’ine yerden koz. 12. el: Yerin W ü n e elden koz oynayarak kontrat tamamlanır (Son el Patının).

*

P10 9 Ô

*

A 7 6 4 3

FARKI BULUN / LITTLE BIT OF DIFFERENCE

♦ A R5 * 5 « -

A 6 4 3 2 »

10 5

♦ V9 *

K B

D Q

V

R DV9 2

P10Ô72

* 6 4 3

R DV109 * A RV75 * 8 ♦ 6 4 3 * A 0 7 2

KİBRİT ÇÖPLERİ / MATCHSTICKS / ” • •

/•

•*

t*

•*

t*

1-

.# /%

•*

•*

*’

» .* AX —

SATRANÇ CHESS

#/

B

Vxdd

2- F f 7

Şxd5 m at

1 - Qxd5

Kxd5

2- Bf7

m ate

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM A«dı / Name

Kazandığı oyun / G am e

Yaşı / A>ge

Çantasında ne var / S>nack

Eg e

Köre\?e / & iin d m a n 's b u f f

4-

Kek / Cake

C anan

1 stop / Touch

4-.5

Kraker / C ra c k e rs

Em el

Saklam baç / Hide a n d seek

5

Bisküvi / 0 / e c u / t s

E5 " t a ş / J a c k s

5 .S

Poğaça / & un s

<S

S im it / KoUs

F a tm a Hülya

Ip a t l a m a

/ S kipping

204 S K V L IF E

O CAK --J *.

JA N U A R Y 2001


sadece

güzellikleri

içeri

alin

...

< -A D O P E N

GüNajans

PVC PENCERE ve KAPI SİSTEM LERİ

www.adopen.com.tr Çağlar Plastik San. A.Ş : Havaalanı Yolu 11 .km P.K 503 ANTALYA • Tel: 0.242.330 32 00 • Fax : 0.242.330 35 24


THY

VİDEO

PROGRAMI

THE REPLACEM ENTS

/

FILMS

B IG M O M M A 'S H O U SE

ON

THY

FLIGHTS

X - M EN

O Y U N C U LA R / CAST

O Y U N C U LA R / CAST

O Y U N C U LA R / CAST

K ean u R eeves, G e n e H a c k m a n

M artin L aw ren ce, N ia Long

Y Ö N E T M E N / DIRECTOR

Y Ö N E T M E N / DIRECTOR

P a t r i c k S te w a r t , I a n M c K e lle n , F a m k e Ja n s s e n , J a m e s M arsd en

H o w a rd D e u tc h

Raja G o sn e ll

İngilizce / English T ürkçe / Turkish

İngilizce / English T ürkçe / Turkish

A m erik an F u tb o l Ligi’n d e y e r a lan W a sh in g to n S en tin els tak ım ı o y u n ­ cu ları g re v y a p m a y a k a ra r v e rin c e, s a h a la r v e trib ü n le r b o ş k alac ak tır. B u d u r u m d a n m e m n u n o lm a y a n tak ım sa h ib i, çarey i e m e k li o lm u ş a n tr e n ö r M cG inty’yi ta k ım ın b a şın a g e tirm e k te b u lu r. M cG inty d e a m a ­ tö r ru h ların ı k a y b e tm e m iş o y u n c u ­ ları to p la y a r a k s a v a ş a n b ir ta k ım y a ra tm a k ister. Lig için fe la k e t b ir d u ru m , a m a o y u n c u la r için ik in ci b ir şa n s d e m e k tir b u .

K u rn az FBI ajanı, g ü z e l b e k â r a n n e v e o ğ lu n u k a ç a k b ir m a h k û m d a n k o ru m a k ü z e re G e o rg ia ’y a g ö n d e ­ rilir. B u s ır a d a ta n ın m a m a k iç in B ig M o m m a o la r a k b ilin e n y a şlı b ir k a d ın ın k ılığına girer.

Y Ö N E T M E N / DIRECTOR B ryan S in g er İngilizce / English T ü rk çe / Turkish Ç ince altyazılı / Chinese subtitles Ja p o n c a altyazılı / Japanese subtitles M u tan tlar, d ü n y a n ın e n y e n i v e e n ra h a ts ız lık d u y u la n a z ın lık g r u b u ­ d u r. P ro fe sö r X avier, b u y e te n e k le ­ ri g ü v e n lik altın d a tu tm a k için ö zel b ir o k u l y a p a r . Ç o c u k la r o k u ld a y e te n e k le rin i k o n tro l a ltın d a tu tm a ­ yı v e tü rle rin i te h d it e d e b ile c e k bir te h lik e sıra sın d a sa v aşm ay ı ö ğ re n ir­ ler. G izli b ir b a ğ la b irb irle rin e b a ğ ­ la n a n X -M en, te h lik e li d e v le t a ja n ­ ları v e M a g n e to a d ın d a k i te h lik e li m u ta n ta k arşı savaşırlar.

They are mutants, the world's newest and most persecuted minority group. Professor Xavier, has founded a school and safe haven for these powerful out­

W hen League players decide to strike, leaving the prospect of empty fields (and equally empty stadiums) for team

W hen they bring contentious and self­

casts. Here, new initiates are taught to harness their unique abilities and to combat the mounting hysteria that

retired head coach Jimmy McGinty back

threatens to destroy their kind. Bound

owners to contemplate, the Washing­ ton Sentinels scramble for a solution.

by a strict code of honor, Xavier's

into the fold, McGinty seeks out players who will play with their hearts rather

W hen a street-smart FBI agent is sent to

pupils The X-Men - struggle against

than their wallets. For the League, the situation is a disaster, but for Shane and

Georgia to protect a beautiful single

hostile Government agencies as well as

mother and her son from an escaped

a mismatched crew of outsiders, it is a

convict, he is forced to impersonate a crass Southern granny known as Big Momma in order to remain incognito.

mutant supremacist Magneto, and his radical factions, which seek to subju­

second chance to grab at sports star­ dom.

206 S K Y L IF E

OCAK

JA N U A R Y 2001

gate and ultim ately exterm inate humankind.


THY

VİDEO

PROGRAMI

/

FI LMS

THE C R EW

BAIT

ON

THY

FLI GHTS

B ED A ZZLED

O Y U N C U LA R / CAST

O Y U N C U LA R / CAST

O Y U N C U LA R / CAST

J a m ie F oxx, D av id M orse

B urt R ey n o ld s, R ich ard D rey fu ss, D a n H e d a y a , C arrie-A n n e M oss

Y Ö N E T M E N / DIRECTOR

Y Ö N E T M E N / DIRECTOR

H a ro ld R am is

Y Ö N E T M E N / DIRECTOR A n to in e F u q u a İngilizce / English T ürkçe / Turkish

M ichael D in n e r

İngilizce / English T ürkçe / Turkish

İngilizce / English Türkçe /Turkish

F ed eral Altın R ezerv i’n e g ire n h ır­ sız la r 42 m ily o n d o la r d e ğ e r in d e a ltın ç a lın c a , h ırsızları y a k a la m a k için g ö re v le n d irile n d e d e k tif, can lı y e m k u lla n m a y a k a ra r verir. B asit b ir h ır s ız lık ta n iç e ri g ir e n A lvin, ö z g ü rlü ğ ü k arşısın d a can lı y e m o l­ m ayı k a b u l e d er.

Forty-two million in gold has been stolen from the Federal Reserve and only one of the thieves was caught. To catch the mastermind behind the heist o f the decade, the U.S. T reasu ry

B re n d a n F raser, E lizab eth H u rley

Ç ince altyazılı / Chinese subtitles Ja p o n c a altyazılı / Japanese subtitles E m ekli d ö rt g a n g ste rin y a şad ığ ı Mia m i'd e k i S o u th B e a c h b a k ım e v in in y ö n e tim i, y ü k se k g elir e ld e e tm e k için ta d ila t y a p m a h a z ırlığ ın d a d ır. B ö y le c e b a k ım e v in e z e n g in kişileri s e ç ip , d iğ e r le r in i a ta c a k la rd ır. E m ekli d ö rt g a n g ste r ise “e v le rin i” k u rta rm a k için p la n y a p a rla r. O la ­ ya b ir d e u y u ştu ru c u kralı k a rışın ca k e n d ile rin i k o m ik o la y la rın iç in d e b u lu rlar.

Incensed by the encroachment of yup­ pies on their South Florida retirement community, four retired mobsters flex their remaining muscle in one last

D e p re s y o n d a k i te k n ik m ü d ü r, ru ­ h u n u y e d i d ile k k a rşılığ ın d a ş e y ta ­ n a satar. Bu d ile k le rin i sev d iğ i k a ­ d ın ın k a lb in i k a z a n m a k için k u l­ la n m a y a ç a lış ır, f a k a t h iç b ir ş e y u m d u ğ u gib i g itm ez.

A depressed, suicidal technical advisor sells his soul to the devil for seven wishes, which he plans to use to win the affection of the woman he secret­ ly loves. The catch, of course (besides selling your soul, eternal damnation,

Departm ent is going to need fresh

caper. However, things don’t turn out

etc.), is that the wishes don’t quite

bait.

quite as they planned.

turn out as intended.

Video gösterimleri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır.

Video films are only shown on long distance flights and on our A-340, A-3 10 and Boeing 737-800 aircraft.

207 S K Y L IF E

O C A K —j * .

JA N U A R Y 2001


GEÇMİŞ

ZAMAN

OLUR

/

ONCE

UPON

A

TI ME

B y NECDET S A K A O Ğ L U

Rusçuk / Ruse Tuna yalılarının bu güzel kenti, Ruse adında

T h e Bulgarian town of Ruse on the Danube was

bir Bulgar kasabası iken 1393’te Yıldırım Bayeconquered by the O ttom an sultan Bayezid I in zid tarafından fethedildi ve beş yüzyıl boyunca 1393 and for the next five centuries was the hub of önce Rumeli, sonra Silistre eyaletlerinin bir an Ottoman sub-province of the the same name. It sancağı konumunda, Osmanlı sınırları içinde lay in the province of Rumeli, and later in Silistre, kald ı. T u n a ’daki There were shipyards in ROUSTCHOUK. Une Mosquée İn c e D on anm a the tow n for the con­ PyCE. Enta Axauiut için nehir gemile­ struction o f river ships. In the 17th century Ruse rinin yapıldığı bir tersanenin de bu­ consisted o f six thou­ sand Turkish and Muslim lunduğu R us­ households, Rüstempaşa çuk’ta, 17. yüzyıl­ da 6 bin Türk ve Mosque and thirty other M üslüm an evi, mosques, seven den/ish R ü stem p aşa Calodges, several colleges, mii’nden başka 30 four public baths, several cam i, 7 te k k e , hans for merchants, and medreseler, 4 çarşı 1500 shops. h am am ı, h an lar, W h e n Bartlett visited 1500 dükkânı kap­ Ruse in 1840, he was sayan büyük bir impressed by the beau­ çarşı vardı. tiful view o f the tow n Buraya 1840'ta uğ­ o v e rsh a d o w e d by rayan Bartlett, “Mi­ minarets, and also men­ narelerin gölgesin­ tioned a cypress scented deki nefis manza­ coffee house on the rayı” vurgulayarak banks o f the Danube. Tuna k ıy ısın daki As well as Turks, there servi kokan kah­ w e re com m unities o f vehanenin temizli­ Bulgarians, Serbs, Jews, ğini anlatır. E ge­ Rumanians, Armenians, m en ço ğ u n lu k Europeans and gypsies, all co-existing in a T ü rklerle Bulgar, Sırp, Yahudi, Ru­ peaceful and friendly at­ m en, E rm eni, mosphere. A t the end Frenk ve çingene topluluklarının, komşuca ve of the 18th century local notables began to govern kardeşçe yaşadıkları kent, 18. yüzyılın sonların­ the town. In 1808 Alemdar Mustafa Paşa, who suc­ da yerli âyanların yönetimindeydi. Tirsinikii İs­ ceeded Tirsinikii İsmail Ağa as governor of Ruse, led mail Ağa’dan sonra âyan olan Nizam-ı Ceditçi a counter-rebellion to restore the reformist sultan Alemdar Mustafa Paşa, 1808’de İstanbul’a gele­ Selim III, who had been deposed by reactionaries in rek bir devrim gerçekleştirmiştir. 1807, to the throne, Rusçuk, 1864’te özel statüyle kurulan ve MidIn 1864 Ruse became the centre of the province of hat Paşa’nm vali olarak atandığı Tuna VilâyeTuna (Danube) and Mıdhat Paşa was appointed ti’nin merkezi olmuş; ilk Osmanlı bankası olan governor. It was here that the first Ottoman bank, Memleket Sandığı ile ilk Islahhane burada açıl­ known as Memleket Sandığı, and the first reforma­ mıştır. tory w ere established. Although many historic 1878’de Rus orduları Osmanlı egem enliğine buildings were razed by the Russian forces when son verirken tarihi eserlerin yakılıp yıkılmasına they took the town in 1878, at the beginning of the karşın 20. yüzyılın başında bile Rusçuk’ta Os20th century Ruse still retained its Ottoman charac­ manlı çizgilerinin silinmediği görülüyor. ter, as we see in this postcard. 208 S K Y L IF E

O C A K . - ja .

JA N U A R Y 2001


New em ail

New SM S

Find

Ericsson Müşteri Hizm etleri: ( 0 - 2 1 2 ) 2 8 6 8 6 8 6

a çacak m o b il in te r n e t d ev rim in in b a şla n g ıc ı. H aydi ileriye d ö n ü k d ü şü n ü n , ya da yana!

w w w .ericsson .com .tr/r3 80

SMARTPHONE

Generate password

O yeni E ricsso n R 3 8 0 . B iz o n a “S m a rtp h o n e ” d iy oru z. O nu yan tu tu n , a rk a sın d a k i ö zel k a le m i yu v asın d an ç ık a rın ve kap ağını a ç ın ... E -m a il, W A P ve de ajan d a k a rşın ız d a . El y azın ızı b ile ta n ıy a b iliy o r R 3 8 0 . O , size yepyeni yo llar

Inbox

M essaging

ERICSSON

2001 01  
2001 01  
Advertisement