Page 1


SARAR C C S

S A R A R

w w w .s a r a r .c o m .tr


YIL / Year 19

SA YI / Number 2 0 7

L ü fe r

74

Bluefish

By ERDEM KABADAYI

BEBEK

84 Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T Yönetim Kurulu Başkan» /C balrm an o f tbe B oard C E M M. K O Z L U

Türk Hava Yolları Adına Sahibi / Publisher on b e b a lf o f 77/}’ Genel Müdür i President a n d CEO

Skylife

B y CAHİT KAVRA

Y U S U F B O L A Y IR L I

Adres / Address Türk Hava Yollan Genel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 34830 İSTANBUL

Y A Y IN / P U B L IC A T IO N ____________ Genel Koordinatör i G eneral C oorditıator

Uçuş Noktası / Flight Destination

Ü M İT U M A R umrturrarâsuperonllne.com

U r fa 'n ın k a n a tlı d o s tla r ı

Yayın Koordinatörleri / E ditorial Coordinators B A H A R K A L K A N bkolkan@print.com.tr E M E L Ç E L E B İ ecelebl@print.com.tr B İR G Ü L G Ö K E R bgoker@print.com.tr

Yazı İşleri Müdürü / M anaging Editör E N G İN Ö K T E M E R eoktemer@thy.com

Urfa's H*yinw gfriend: Kapak / Cover

9

8

By NEDİM EBİNÇ

E R T liĞ R U L B AU K Ç IO Ğ LU PRINT PH O TO BAN K TURKEY

TARAKLI

Kreatif Departman / C reative D epartment N E Z İH Ö K T E M (Yönetmen/ Director) noktem@print.com.tr SU N A BALKAN CI Ö ZLE M SARAR

VARŞOVA / WARSAW

(Jrfa’nın k a n a tlı d o stları

1

1

0

B y YÜCEL TUNCA

İngilizce Editörü / Englisb Editorial M A R Y IŞ IN misin@superonllne.com

Fotoğraflar / Pbotos

Urfa’s flying friends B y B AHAR KALKAN

S E R V E T D İL B E R (E ditör) sdilber@print.com.tr P R IN T P H O T O B A N K T U R K E Y Tel: (0212) 245 26 28-29-30 www.ppturkey.com e-moH: ppturkey@ppturkey.com

124

B y CENGİZ KAHBAMAN

E R D A L A LO K

Ç an akkale k ıy ıla rın d a

Teknik Koordinatör / Technic C oorditıator C KEN AN Ö ZKAN

134

R E K L A M / A D V E R T IS IN G

On the shores of Çanakkale

DUYG U TAM ER Y U R D A G Ü L A L T IN Ö Z

Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators

B y EHDAL YAZICI

Y a p ra k y a ğ m u ru : S o n b a h a r

N U R H AYAT KASABALI CEYDA TAŞPO LATO Ğ LU

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1174-1147-1148-1170

1 4 Rain of leaves: Autıımn By AKGÜ N AKOVA

Reklamcılık A.Ş. Hacı Osman Bayın No: 64 80900 Tarabya - İSTANBUL Tel: (0212) 223 96 00 (20 hat)

EDITO RYAL ÜRETİM / E D ITO R IA L PR O DUCTION __________ Ijj H PRİNT Reklam Hizmetleri LTD. ŞTL H H h ttp ://w w w .print.com .tr “ B il e-mail: print@ print.com .tr İnönü Cad. Gümüşkonak Apt. No: 44, Kat: 2, Daire: 6 80060 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (0212) 245 26 28-29-30 245 26 93 / 292 37 22-23-24 Faks: (0212) 245 26 94 _

26

Haghia Sophia

RENK AYRIMI / COLOUR SEPERATION (0 2 1 2 ) 2 3 5 9 8 9 5

Fax: (0 2 1 2 ) 2 3 5 9 9 59 D ergim izde yay ım lanan yazı v e fotoğ raflard an kayn ak b e lirtilm ed en tam v e ö z e t alıntı yap ılam az. / N eith er text

n o r photographs fr o m this p u b lic a tio n m a y b e reproduced either in f i d l o r s u m m a ry w ith o u t a c k n o w led in g th e source.

ANAMUR

K ILC I M EHM ET AĞA CAM İİ

40 B y YUSUF DARIVERLİ

1

6

8

B y EVİN DOGU

F ilo z o fla r K en ti M ileto s

178

Miletus, City of Philosophers B y A. SEMİH TULAV

A ynalı s ü p ü rg e le r

5

4

Bridal brooms

Ş a rk E s e rle ri M üzesi

190 Museum of the Ancient Orient

B y A BD ULLAH K ILIÇ

1 9 4

Y a ln ızç a m D a ğ la rı

6

2

Yalnızçam Moııntains By ALİ İHSAN GÖKÇEN

SKYLİFE, T H Y tarafın d an ayd a b ir yayım lanır. / S kylife is

p ub lish ed m o n th ly b y THY.

156 By HALİL İBHAHİM TUTAK

STAC D pa. T e l:

İZ N İK

B y ŞENGÜL G. AVDINGÜN

Doğan Ojset

Doğan Ofset

142

AYASOFYA

BASKI-CİLT / PRINTING-BINDING

Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Hoşdere Yolu, C Blok 34850 Esenyuıt- İSTANBUL Tel: (0212) 622 19 46 Faks: (0212) 622 19 59 e-mail: dofset@superonline.com

BAYLAN PASTANESİ

B y NAHHANIM ALİD ED EO ĞLL

Y A P IM / P R O D U C T IO N CENA JAN S GREY

ZATİ SUNGUR

C IT V S C O P E

238 IN F O R M A T IO N & R E S E R V A T IO N 270 O Y U N L A R / P U Z Z L E S 278 V İD E O 280 K A R T P O S T A L / P O S T C A R D


\ y l/ ^ C

* T ü r k H a v a Y o lla rı

MOSKOVA

EKİM

/ A

ayı b o y u n c a

HER G Ü N

İs ta n b u l'd a n

ya g id iş d ö n ü ş 1 9 9 $ 'd a n b a ş la y a n fiy a tla r la u ç u y o r.

S iz d e h e m e n T ü rk H a v a Y o lla rı Satış B ü ro la rın ı y a d a a c e n ta n ız ı a ra y ın , bu m ü th iş fırs a tta n y a r a r la n ın ! Rezervasyon: (0212) 663 63 63

B ile tle r, uçu ş ta r ih in iz d e n e n g eç 7 g ü n ö n c e a lın m a lıd ır .

SÜRPRİZLERİMİZ DEVAM EDECEK... BEKLEYİN...

TÜRK HAVA YOLLARI E V İ M İ Z E

H O Ş G E L D İ N İ Z w w w .th y .c o m


ayın Yolcularımız, ea r Passengers, Türk Hava Y o lları, Turkish A irlin es is sîzlerin değerli deste­ continuing to expand ğinizden aldığı güçle its operations, with the a tılım ların a devam valuable support o f its ediyor. passengers. Bir taraftan uçuş yelpazesi­ W hile on th e o n e h a n d ne yeni noktalar eklerken, a d d in g new d e s tin a tio n diğer taraftan yaptığı ikili points to our flight network, anlaşmalar ile sizlere yeni on the other we are creating dünyalar keşfetm e imkânı new flig h t opportunities by sunuyor. m ea n s o f b ila t e r a l a g r e e ­ Türkiye ve Amerika Birleşik m ents. As a resu lt o f the Devletleri Dışişleri Bakanla­ a g reem en t sig n ed betw een rının “Açık Semalar” anlaş­ T urkish A irlin es and masını imzalamaları netice­ American Airlines o f which I sinde American Airlines ile g a v e d e ta ils in Sky l i f e ’s yapmış olduğumuz ve Skylife’ın Mart 2000 sayı­ March 2000 issue, an d which follow ed on from the sındaki yazımda detaylarını bilgilerinize sundu­ 'Open Skies’ agreement signed by the Turkish an d ğum anlaşma kapsamında bu ay içerisinde AA United States o f foreig n affairs, join t flights are ile THY ortak uçuşlara başlıyor. being launched by THY a n d AA this Buna benzer bir anlaşmayı bu kez 20 month. Eylül 2000 tarihinde Türk Hava Yolları A sim ilar agreem ent has now been ile Cathay Pacific Havayolları imzaladı. signed by Turkish Airlines an d Cathay Buna göre; Türk Hava Yolları ile Cat­ P a c ific A irlines. A ccordin g to this hay Pacific Havayol­ a g r e e m e n t s ig n e d on 20 ları İstanbul/Hong September 2000 the two airlines K ong/îswill operate join t flights between tanbu1 Istanbul a n d Hong Kong. p ark u ­ / I .s' o f 29 October 2000joint flights runda o r­ fro m Istanbul to Hong Kong on tak u çu şlar Wednesdays a n d Saturdays an d yapacak. fro m Hong Kong to Istan­ 29 Ekim 2000 b u l on T u esdays a n d tarihinden iti­ Fridays will be available by baren haftanın Cathay Pacific Airlines AÇarşam ba ve Cu­ 340 aircraft. martesi günleri IstanbulMeanwhile Turkish Airlines Hong Kong, Salı ve Cuma günleri Hong Kong-lsis la u n c h in g its new tanbul ortak seferleri Cathay Pacific Havayolla­ international flight point, rının A-340 uçakları ile gerçekleşecek. Kishinev in Moldova. Return flights from Istanbul Türk Hava Yolları, 12 Ekim 2000 Perşembe günü to Kishinev will take p la ce three days a week on yeni Dış Hat noktası Kişinev’i hizmete sokuyor. Mondays, Thursdays a n d Saturdays. Kishinev is Haftada üç gün Pazartesi, Perşembe, Cumartesi THY’s 78th international destination. günleri karşılıklı olarak yapılacak İstanbul-KişiTen new flig h t p oin ts in the United States in nev-tstanbul seferleri THY’nin 78. Dış Hattı. addition to existing services to Miami, Chicago Amerika’da; Miami, Şikago, New York’tan sonra a n d New York, plus new services to Hong Kong, 10 yeni uçuş noktası, Hong Kong, Prag, Varşova, P rague, W arsaw a n d K ishin ev h a v e a ll been Kişinev bir ay gibi kısa bir zaman diliminde Türk launched ivithin the space o f just a month, as part Hava Yolları’nın sizler için ürettiği ye­ o f the expansion o f THY operations. YUSUF BO LA YIRIJ ni hizmet halkaları... All our efforts are directed towards G en el M ü d ü r Tüm çalışmalarımız siz değerli yolcu­ s a tisfy in g th e n eed s o f o u r P resid en t a n d CEO larımız için. passengers, w ho we a re con fid en t Bizi desteklemeye devam edin. will con tin u e to o ffer us their fu ll support. Hepinize iyi yolculuklar dilerim. Saygılarımla Wishing you all a pleasant flight.

S


Urfa'nın kanatlı dostları By BAHAR KALKAN Photos ERTUĞRUL BALIKÇIOĞLU / PRINT PHOTOBANK TURKEY


Gün usul usul iniyor Urfa’da. Harran’a bir doku­ T he sun is setting over Urfa. Its light touches the nuyor, ekinler altın kesiliyor. Arpa, buğday, pa­ Harran plain an d turns the crops o f barley , wheat muk... Bal rengi ışık kaleyi, Balıkgöl’ü yalayıp an d cotton to gold. The honey-coloured light lingers geçiyor, yüzyıllardır dokunulmayan balıklar altın on the castle an d shimmers on the sacred fish in the kesiliyor. Ulu Camii’nin kadim taş duvarları sara­ p o o l. The ston e w alls o f Ulu M osque a n d o th er rıyor, alem i varaklanıyor. G ünün son ışıkları, ancient buildings glow yellow as i f a gilder had been gün boyu gölgeli, kuytu at w ork with g o ld l e a f a ll çarşılarda dama oynayıp a r o u n d the city. The last mırra içen lerin ü zerin e light o f the sun scatters gold altın tozları serpiştiriyor. dust over the people playing Yüzü d övm eli g en ç bir d ra u g h ts a n d d rin k in g k ad ın , ev in in d am ınd a m irra in th e sh op p in g çocuğunu doyurma der­ streets, which until the sun dinde. Ak yem enisi altı­ drops to the h orizon have na duruyor, kulağındaki been concealed in shade. A küpelere nispet, elindeki young w om an with tattoos kın alar daha bir kızarı­ on her f a c e is feed in g her yor. Birden bir bulut b e ­ c h ild on th e r o o f o f h e r liriyor Urfa sem alarında, house. Her white head scarf bir uğultu... Altın kanat­ g lea m s, a n d the h e n n a lar nereye vursa, bulut o stains on her h an d redden yana savruluyor. B inler­ to m atch h e r ea rrin g s. ce güvercin, kanatları sa­ Suddenly a cloud appears in d ece güneşin ve rüzgârın the skies over Urfa, a n d a throbbing sound fills the air. d o k u n u ş u n d a ... S a n k i h ep b e r a b e r b ir k an at Golden wings beat a n d the verseler, kaldıracaklar bu cloud veers. It is thousands altın şeh ri, u çurup K af o f p ig eo n s, th e ir w ings D ağı'n ın ardına b ıra k a ­ touched only by the sun an d caklar. Birden bulut çöthe w ind. P erhaps i f they Güvercin beslemek Urfalıların deyimiyle bir “ merak". Öyle ki, z ü lü v eriy o r, h a y a lle rle each lent a wing, they might her üç evin birinde güvercin besleniyor. Urfa’nın kadim silueti birlikte. Güvercinler ayrı­ lift this gold city up into the ancak güvercinler kanat çırptığında tamamlanıyor. / Pigeon fan­ lıp sah ip lerine, yuvaları air. But suddenly the cloud cying is such a popular hobby in Urfa, that one in every three damlara dönüyorlar. disp erses, a n d g rou p s o f homes keeps pigeons. The ancient silhouette of the city would Güvercin beslem ek Urfap ig eo n s h e a d in d ifferen t not be complete without its wheeling flocks of pigeons. 6 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


Ve orada sonsuza dek m utlu yaşarlar, diye devam edebiliriz. Çünkü, şirketlerin hayal güçlerininin varabildiği son noktaya kadar gitmelerini sağlayan Nortel Networks e - T ic a r e t “Clarify” müşteri ilişkileri çözümünü sunuyoruz. e-Ticaret çözümlerimiz, şirketlerin satış, pazarlama ve hizm et yeteneklerini, yeni ve yüksek performanslı Internet ile bütünleştirm elerine olanak sağlıyor. Ve m üşteriyle bir ıraya gelinen her noktayı, daha güçlü, daha kârlı ve daha uzun süreli m üşteri lişkileri kurmak için kullanıyor. Clarify, e-Ticaret'i, iş hayatınıza katmak için C ^ D T C sunduğumuz çözümlerin sadece bir yenisi. Gelin, hayal ettiğiniz Internet’i Dirlikte kuralım, www.nortelnetworks.com/turkey

I

NETWORKS

METAS

N ortel N etw orks, N ortel N etw orks lo g o su , G lo b e m a rk ve "W h a t d o yo u w a n t th e In te r n e t to b e ?" tesc illid ir. © 2000 N ortel N etw orks. T ü m h a k la n saklıd ır. N e ta ş b ir N ortel N etw orks iştira k id ir. / N e ta ş is a s u b s id ia ry o f N ortel N etw orks.


lıların d eyim iyle bir directions to the rooftops o f “m e ra k ”. B iz d e bu their owners’ homes. merakın peşinde UrPigeon keeping is a popular fa'nın labirenti andı­ pastime in Urfa, an d in pu r­ ran ça rşısın d a , şans suit o f the birds we follow ed eseri karşımıza çıkan ou r c h a n c e a c q u a in ta n c e Ahmet Toprak ile g e­ Ahmet Toprak through the z in iy o ru z . Ç a rşın ın labyrinthine streets. In an d içinde kâh bir avluya out o f courtyards, a n d up girip, kâh damlara çı­ a n d dow n flig h ts o f steps kıp güvercinleri göz­ onto the rooftops we went, lüyoruz. Her kapı ye­ visiting the pigeon fanciers. ni bir soru, h er g ü ­ At every door we h ad a new vercin yeni bir sevda. question, a n d each proudly En sonunda bir kah­ displayed pigeon won new venin kapısından içe­ a d m ir a tio n . F in a lly we ri giriyoruz. Tabelada e n te r e d a c o ffe e h o u se “Çardaklı K ahve” ya­ w hose sign r e a d Ç ardaklı z ıy o r. K ahvedeki K ahve. One o f the room s odalardan birinin du­ h a d an entire wall divided varı tel k afesli o d a ­ into ivire aviaries. Facing cıklara ayrılmış. Kar­ these were small tables an d şısında küçük m asa­ stools. This was w here the lar ve kürsüler (tabu­ pig eo n fa n c ie r s g athered, reler) duruyor. Bura­ the murmurs o f their co n ­ da kuşçular bir araya versation mingling with the Çardaklı, Urfa’daki k u p la rın biraraya geldiği kahvehanelerin en ünlü­ gelip so h b et ediyor, cooing o f the birds. But the sü. Ku; meraklıları burada, tel kafesli odacıklarına kurulu ya da etraf­ m ırıltılarına kuşların ta serbestçe gezinen güvercinleri seyredebiliyor. Burada kimi zaman real action was on the coffee kuş mezatları da düzenleniyor. / Çardaklı is the most famous of the u ğu ltu ları k arışıyor. house roof. Although I h a d coffee houses where ihe pigeon fanciers of Urfa meet. Here they are Ama, esas hareketli­ spent the entire day visiting surrounded by pigeons in wire cages or flying around the room. lik kahvenin dam ın­ pigeon fa n ciers, I h a d not Pigeon auctions are sometimes held here. d a. B ü tü n b ir g ü n y et seen so m an y bird s kuşçuları gezm em e rağmen bu kadar çok güver­ together. I was surrounded by fo u r to fiv e hundred cini bir arada ilk kez görüyorum. Nereden bak­ pigeons producing a steady hum o f sound. Ahmet sanız çevred e 400-500 güvercin ve sürekli bir Bey introduced us to the coffee house owner, Şemset­ uğultu var. Ahm et B ey bizi, k ahv enin sahib i tin Aybar, a n d we discovered that this was U rfa’s


flitim

KONAKLARI

"y a

ş a

m

J e ü

uru...

J îü

Keyifle y a la m a k elinizde! Beykoz K on aktan ... y e n i otoyol ile Levent'e on d a k ik a u z a klıkta ve orm an için d e özel b ir y a fa m kültürü...

BEYKOZ

yem yeşil doğa, sakinlerini çoktan ku cakladı ve Beykoz Konakları'nda y aşam başladı... Zengin s a y a l olan akların ve

KO NAKLARI

sp o rtif etkin liklerin tadın ı çıka ra n şan slı sa k in lerd en biri de siz olabilirsiniz, y a k ın z am an d a görm ediyseniz,

T E P E

G R U B U

g elin , kon u ğ u m u z olu n . Ve siz e özel ö d e m e k o ş u lla r ıy la . B eykoz K o n a k la r ı'n d a y a ş a m a y a başlayın.

Tepe

Grubu

Beykoz

Konakları

Pa ş a b a h ç e - i s t a n b u I Tel:

(0216)

539

00

39

(pbx)

Faks:

(0216)

539

00

4i


Şemsettin Aybar ile tanıştırıyor. Öğreniyoruz ki burası Urfa’nın en m eşhur kuşçu kahvehanesi. Urfa’nın güvercinleri ile ilgili kim haber yapmak, bilgi toplamak istese soluğu burada alıyor. Şem ­ settin B ey ’e “Kaç çeşit kuşunuz var,” diye sordu­ ğumda, “Yüz çeşit vardır,” diyerek gülüyor. Son­ ra sıralamaya başlıyor: “Mısırlı, Derviş Ali, Keş­ pir, Macar, Zeytuni, Mardin kuşu, Gümiişkuyruk, Miskir...” Kafamın karışmaya başladığını anlayın­ ca, güvercinleri düz uçanlar ve taklacılar (yapşan kuşlar) diye iki bölüm e ayırıyor. Düz uçan­ lar genellikle paçasız oluyor, yani ayakları tüy­ süz. Taklacıların özelliği de adı üstünde takla vurmaları. Bu num ara'onlara doğuştan gelen bir y etenek. T aklacı kuşlar ço k nadir bulunan ve pahalı bir cins. Kalitesi de yaptığı baş sayısına, yani takla sayısına göre artıyor. Makbulü dokuz dakikada bir gelip, yirmi beş baş yapması. Kuş dönüp ilk geldiğinde taklasız oyuna girmemeli, oyununu bitirdiğinde de, taklasız çekip gitm e­ meli. Düz uçanlara eğitim i sahibi tarafından verilir, onlardan da “karışm a” zamanı görevlerini yap­ maları beklenir. Görevleri ne mi? Başka kuşçular tarafınd an tutulm am ak. Karışm a zam anı tüm kuşçuların bildiği saatten, bir dakika ö n ce bile kuşlar bırakılmaz. O saatte Urfa damlarından gü­ vercin toplulukları, “köm eler” havalanmaya baş­ lar. Binlerce kuş ha­ vada birleşip bir b u lu ta d ö n ü ­ şür, b irb irin e k arışır. H er k u şç u , o kalabalığın için d e k u ­ şunu bilir, onu gözler; atışmalar,

most fam ou s pigeon fa n ciers’ coffee house. Whoever wanted to fin d out about the city’s pigeons eventually fou n d their way here. When I asked Şemsettin Bey how many varieties o f pigeon he kept, he replied that there were a hundred, an d began to enumerate them: ‘Egyptian, Derviş Ali, Keşpir, Hungarian, Zeytuni, Mardin kuşu, silvertail, m iskir...' Realising I was becom ing confused, he stopped a n d instead explain ed that they cou ld be divided into two m ain types, those that fly straight an d the tumblers. The form er usually have no fea th ­ ers on their feet. The tumblers are rare an d expensive to buy, their quality gauged according to their somer­ saulting ability, which is inborn. Those that tumble the most are the most prized, an d a good bird should, he said, fly back every nine minutes an d turn twentyfive somersaults. The straight flyers are trained by their owners fo r the karışm a o r 'm ixing ’ which takes p la c e every day except in the hot summer months. The birds are all released at a particular time previously agreed upon an d mingle in the sky above the city into a single huge cloud o f many thousands o f pigeons. Yet each owner recognises his own birds amongst them. While the owners talk, a n d jo k e below on the ground the

10 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


Güvercinler gökyüzünü süslüyor, sahipleri de onları... Ayaklarına “ takım” denilen kemikten veya kehribardan yapılmış takılar, halhallar, kulaklarına kimi gümüşten işlemeli küpeler, boyunlarına gerdanlıklar takılıyor. / The pigeons adorn the sky, and their owners adorn their pigeons with bracelets made of bone or amber, silver earrings and necklaces.

pigeons whirl above. Şemsettin Bey described the karışm a in battle-like terms: 'We release them at fo u r or fiv e o ’clock. Even the birds know the time, an d when the doors open they streak out like rockets. ’ The point o f the exercise is to have your birds so well trained that they c a n n o t b e ca u g h t by a n y o th e r p ig eo n fancier, while you in y o u r turn d o your best to catch some­ one else’s bird. The birds are tem pted by whistling or by showing them a fem a le, a n d on ce in range they are caught by means o f a net on a long stick, known a s a n öd. O nce a n o t h e r ’s b ir d h a s b een trapped it belongs to whoever has caught it. The new ow ner m ay keep or sell the bird, althou gh ex cep tion ally in the ca se o f close frien ds the trapper may return the bird to its original owner. Birds which return are regarded as loyal an d courageous. Each flock, has a leader, which is always one o f the birds with ‘a clean record’ which has never been caught. Sometimes a pigeon owner issues a challenge known as ürkütme, laying wager that his birds are uncatchable on any terms that the challenged owner cares to set. The challenger is obliged to accept all the terms or custom dictates that he surrender all his birds or give up pigeon keeping altogether. Terms include trans­ porting the birds to a release point several hundred kilom etres aw ay a n d releasin g them at night to increase the chances o f confusing them. Each bird works fo r three or fo u r years before being mated with a fem a le o f its own variety. The young-

tartışm alar, şak alaşm alar aşağıd a gırla gider. Şemsettin Bey, karışmayı bir savaşı anlatır gibi anlatıyor: “Karışma zamanı oldu mu, saat dörtte, beşte bırakırız kuşları. Onlar bile saati bilirler, kapılar açıldığında fişek gibi fırlayıp gider­ le r.” Karışm ada, önem li olan köm enin için d e b aşk asın ın kuşunun kalm ası, işin en zev k li tarafı da değeri ne olursa olsun g e le n ku şu y a k a la ­ j m ak. K u şlar ya ıslık çalınarak ya da yoluk d en ilen dişi kuş g ö sterile rek çağ rılır. Kuşu tutm ak için se yanına y aklaş­ m a d an ö d d e n ile n , ucunda ağ bulunan bir sopa kullanılır. Kuş tutu­ lunca verilmez, ya köm eye katılır ya da satılır. An­ cak arada hatır, gönül varsa ki­ mi zaman geri verilebilir de... Ka­ yıp verm eden dönen kuşlar, evine bağlı, yi­ ğit, cesur sayılır. Her köm enin elbet bir lideri var. K im seye yakalan m ayan , ‘sab ık ası tem iz’ kuşlardan çıkıyor bu lider. Bazen de, güvercin sahibi kuşuna güvenerek iddiaya girer. Kahveye gelip iddiaya girmek istediği kişinin önünde kür­ süyü ters çevirir. Bu, “ben güvercinlerime güve­ niyorum, kim seye tutulmaz, istediğin şartlara va­ rım ,” demektir. “Ürkütm e” denilen bu iddiada, iddia sahibi tüm şartlan kabul etm ek zorunda, aksi halde ya kuşların hepsini getirip vermesi ya da kuşçuluğu bırakması gerekir. Bir kuş üç-beş yıl görev yapabilir. Daha sonra

f

*

1 1

S K Y L IF E E K İM -* J w

OCTO BER 2 0 0 0


Erdal Y azıcı/Print Photohank Turkey

“ Karışma” zamanı Urfa’nın damlarından “ köme'ler (güvercin toplulukları) havalanmaya başlar, buluta dönüşürler. Kuşlar ucunda siyah çaput asılı sopalarla damlardan kovala­ nır. Karışmanın en zevkli tarafı da, sonunda yanlış dama inen yorgun güvercinin “ öd" denilen, ucunda bir ağ bulunan sopayla yakalanmasıdır. / At 'mixing' time flocks of pigeons rise into the sky and merge in a single cloud. The owners chase them off the roofs by waving sticks with black cloths hanging on the ends. The aim of every owner during the ‘mixing’ is to net someone else’s bird when it becomes tired and by mis­ take alights on the wrong roof.

sters are trained fo r a y ear before participating in the ‘mixing’ with the other birds. Tending the birds is a time consuming job, a n d apart from cleaning out cag es a n d giving f o o d a n d w ater the birds a r e adorned with beads an d jewellery. Bracelets known as takı m m ade o f bone or am ber are attached to their feet, a n d som e have silver earrings a n d necklaces. The tinkling a n d chinking sound o f this jew ellery harmonises with their delicate cooing voices. The bird keepers also paint a distinctive mark, o f ownership on the underwing o f each bird. Şemsettin Bey explains

kendi cinsine uygun bir dişi ile çiftleştirilir. Yav­ ruların eğitimi de bir yıl sürer. Kuşçular, kuşların bakımıyla da çok ilgili. Her gün yerleri tem izle­ niyor, yemleri veriliyor, hatta boncuk ve takılarla süsleniyor. Ayaklarına “takım” denilen kemikten veya kehribardan yapılma takılar, halhallar takı­ lıyor. Kulaklarında kimi gümüşten, işlemeli kü­ peler, boyunlarında gerdanlıkları var. Ö yle ki, kuşların uğultularına bir de takılarının o nazlı, zarif sesleri katılıyor. Bir de kuşçular, kendileri­ ne ait olduğunu belirtmek için kuşların genelde

12 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0


Güvercin merakı Urfalılara dededen, babadan kalan bir gelenek. Küçük yaşta başlayan ve ölene dek devam eden bir bağlılık. Onlar, güvercinlerinin yanında huzur buluyor, dertle­ rini unutuyorlar. Kim bilir belki de, kuşlarıyla yolculuk edip özgürlüğe birlikte kanat açı­ yorlar. / In Urfa pigeon fancying is a tradition passed down from generation to genera­ tion, and having once caught the obsession, they pursue their hobby from boyhood into old age. The owners find serenity and forget their troubles when tending their pigeons. Perhaps they fly with them in their imagination, opening their wings to freedom.

that his colour is orange, a n d that ıvherever in the province a bird o f his is caught, it is recognised as a Çardaklı pigeon. Şemsettin Bey describes pigeon keeping as a wonder­ fu l hobby, so long as the obsession is kept within rea­ sonable limits so that money that should be going to wives an d children is not spent on the birds. It is a tradition p assed down to us from ou r fa th ers a n d grandfathers,' he says. The pleasure is not just in the competition. Whatever troubles you might have in the world, they are forgotten when you fe e d your birds in the evenings. You fin d serenity in their company. ’ Perhaps the pigeon fanciers journey with their birds in imagination, a n d who knows where they fly. •

kanadının altını, seçtikleri bir renkle boylıyorlar. B en im rengim turuncu diyor, Şem settin B ey. "M em lekette nerede tutulsa, bu Çardaklı nın ku­ şu derler.” Bu nasıl bir m erak diye soruyorum Şem settin B ey’e. “Çok tatlı, iyi bir meraktır,” diyor. “İşini bi­ lirsen, çotuğunun çocuğunun nafakasını kesip bu­ raya vermemek kaydıyla iyi. Bu bize dedemizden babamızdan kalan bir gelenek. Yalnız kapışma için değil bu merak. Dünyada ne kadar derdin varsa, akşam kuşlara yem verdiğin zaman unutur­ sun. Burada huzur bulursun.” Kim bilir belki de meraklılar kuşların içinde yolculuk yapıyorlar. Ve kim bilir nerelere uçup konuyorlar? • 13 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0


yağm uru

SONBAHAR rext and photos AKGÜN A K O V A '/ PRINT PHOTOBANK TURKEY


“Geldin mi, iyi / Yollarından yürüyüşler sızdıran sonbahar” diye başlar bir şiirine Edip Cansever. Gerçekten de sonbahar kadar hiçbir mevsim in­ sanda böylesine bir yürüme duygusu uyandırmaz. Yağmurların ardından otlar ıslakken, dökülmüş yaprakların üzerinde sessiz to p rak yollard a yürüm ek hiçbir şeye benzemez. Evet, çe k irg e ve ağ u sto sb ö ceg i sesleri otlaklardan çekilmiş­ tir, kırlangıçlar, bülbüller ve şahinler gitmiştir, pıtrak gibi açan fidanlar ve güller bit­ miştir; ama bam başka bir değişim, bir yenilenme coş­ kusu sarmıştır doğayı. İlkba­ harın çığırtkan, yazın bağrış çağrış dünyasına benzemez sonbaharın dünyası. 0, de­ rin bir nehir yatağı gibi in­ sanın içine işler. Sonbahar yağmurlarıyla bir­ likte çağ lay an lar y en id en yürürlüğe girer. Sürüngen­ ler, ayılar, sincaplar ve bir­ çok canlı dökülen yaprakla­ rın arasından ağaç kovukla­ rına ve yeraltındaki kışlıkla­ rına çekilmeye başlar. G öç­ men kuşlar b in lerce k ilo ­ metre sürecek yolculukları

Y ou h a v e com e, w elcom e / Autum n w hose p a th s in s p ir e s w a lk s '. So b e g in s a p o e m b y lid ip Cansever, a n d it is true that n o season a w aken s such longing to w alk a s au tu m n . Nothing c a n co m p a re to w alking alon g silent p a th s carp eted w ith f a l l e n le a v e s , th e g r a s s g lis t e n in g a f t e r recent rain. The grasshop­ p e r s a n d c ic a d a s c a n n o l o n g e r h e h e a r d in th e m e a d o w s a n d t h e s w a l­ lo w s, n ig h t in g a le s a n d b u z z a rd s h a v e gon e, a lo n g w ith th e flo w e r s , tran sform in g n atu re with a n e w e x u b e r a n c e . T he au tu m n w orld is qu ite d if­ f e r e n t f r o m th e b r a s h m o o d o f spring a n d c o m ­ m o t io n o f s u m m e r . It m oves the soil! silently a n d p r o fo u n d ly , l i k e a d e e p river. With the rain s o f au tu m n th e strea m s sw ell fr o m a t r i c k l e to a t o r r e n t. L iz a r d s , s q u ir r e ls a n d b e a r s m a k e r e a d y to r e tr e a t in to th e ir w in ter h i d e a w a y s . M ig ra t i ng b ird s g a t h e r in J lo c k s f o r


mum

•u.Kw

rV ffi

t

için sürülerini toplar. Dökülen yapraklar sulara vurur, küçük gem iler gibi durgun göl sularında yavaşça salınır. Altın renkli yansımalar, gökyüzü­ nün son maviliğiyle buluşunca ressamların fırça­ sından çıkmışa benzeyen görüntüler yaratır. Ben­ zersiz bir düşe davetiye çıkaran bu görüntülere kayıtsız kalmak mümkün değildir. Sonbahar, Anadolu’ya saçlarını tarayan sarışın bir kadın gibi gelir. Anadolu da, sonbaharı görsel şö-

m

th e ir lon g jo u r n e y s sou th. L eaves f a l l in to th e p o n d s a n d r o c k g en tly o n th e w a ter lik e tiny ships. Reflect ions o f g old en trees p a in t brilliant p i c t u r e s a g a i n s t t h e la s t b lu e o f t h e sk y . A utum n 's im ag es in veigle y o u in to irresistible dream s. Autum n com es to Turkey lik e a w om an com bin g h e r f a i r h a ir , a n d is w elco m ed with c o lo u rfu l sights su ch a s the p r o c e s s io n o f th e S artkeg ili

Sonbaharda su yüzeyi, üzerine düşen görüntüleri, erimiş bir ayna gibi yansıtır. Hafif bir dalga bile bizi düş dünyasına götürmeye yeter (üstte). Apolyont Gölü’ndeki kaz sürüleri, sonbaharda güneşin son günlerini doya doya yaşarlar. / In autumn the surface of the water reflects images like a melting mirror. Even a slight ripple is sufficient to carry us into the world of dreams (above). Flocks of geese on Lake Apolyont make the most of the last sunshine of autumn.


Sonbaharda her ağaç yaprağını farklı zamanda döker. Bu durum, karşımıza görsel şölenler çıkarır (üstte). Sabahları ay, sarışın ağaçlara selam vererek gökyüzünden çekilir. / Every tree prepares for winter at a different pace, creating the festive palette of colour in autumn woodlands (above). In the mornings the moon takes its leave of the trees and withdraws from the sky.

n om ad s with th eir flock s a n d cam els descen din g fr o m the high pastu res o f K a ra m a n a n d Mat in the Toros M ountains to the M editerran ean coast. In th e g a r d e n s o f w h ite v illa s o n Ista n h i l l ’s islands, g a rd en ers ra k e up fa llen leaves. In the B elgrade Forest north o f the city, p icn ick ers enjoy the gen tle au tu m n sun am ongst the blazin g y el­ low trees. On the ro a d to Lake A hant red leaves floa t in the b reez e on to the m in aret balcon ies. Axes rise a n d Jail, chopping firew o o d . In M ardin th e p la in s o f M eso p o ta m ia w h ich stretch o u t bey on d the Mor G abriel M onastery p u t on their y e llo w and brow n cloaks. The Çorıth River rises in rushing rapids. Autumn brings its secret u r g e n c y to n a t u r e a s w in t e r lo o m s . The R om an p e r io d K u şkayasi M o n u m en t m a r k in g th e a n c i e n t r o a d to A m a sra in th e W estern B l a c k S e a r e g io n is s w a t h e d in a y e llo w fr a m e . The liz a r d s w h ic h b a s k e d o n th e s t o n e in s u m m e r n o w creep into its cracks. The m ed ia ev al A rtukoğullan m o s q u e in H a s a n k e y f bid s fa r e w e ll to the last stork tak in g wing fr o m its m in aret. In the Bolu

lenlerle karşılar. Toroslarda Sarıkeçili göçerleri ko­ yanlarım ve develerini önlerine katıp Karaman ve Mut'taki yaylalarından Akdeniz’e cloğrıı yol alma­ ya başlar. İstanbul’da Adaların beyaz köşklerinin bahçelerinde bahçıvanlar ucu çivili değneklerle yapraklan toplar. Belgrad Ormanları, sarıya bula­ nan piknikçilerle dolar. Aban t G ölü ne giden yol­ daki ağaçlardan kopan kırmızı yapraklar köylerde­ ki minarelerin şerefelerine düşer. Baltalar odunla­ rın üzerine bir iner bir kalkar. Mardin’de, Mor Gabriel Manastırı’nın arkasına uzanan M ezopo­ tamya düzlükleri, sarı ve kahverengi pelerinini gi­ yer. Çoruh yükselir, deli­ lenir. So n bah ar, k end isind en sonra gelecek kış mevsi­ minin gizli telaşını yaşatır d o ğ ay a. B atı K a ra d e ­ niz’de, adını bir prenses­ ten alan Am asra’da bir Roma yapıtı olan Kuşkayası Yol Anıtı sarı bir çer­ çeveyle kaplanır. Anıtın üzerinde sıcak günlerde gezinen kertenkeleler ka­ yaların çatlakları arasında kaybolur. Hasankeyfteki A rtukoğulları zam an ın­ dan kalma cami, minare­ sindeki son leyleği yolcu eder. K açkarlarda yağ­ murlar fazla mesai yap­ maya başlar. Bolu Dağla-

.

.*■

t fi • .

'


•TEXWORLD PARIS 4 th -7 th O c to b e r 2000

•EUROTUCH KOLN 11 tH -12th O c to b e r 2000 Stand B56/C 53

•ITS ¡STANBUL 13 th -15th O c to b e r

•THE ELITE FABRIC SHOW LO N D O N 1 8 th -1 9 th O c to b e r T

E

K

S

T

İ

L

C A N T E K S T İL E N T E G R E T E S İS L E R İ A . Ş . MAIN OFFICE : Kodaman Sok. No:57 8 0 2 2 0 Nişantaşı - Istanbul/TÜRKİYE Phone: + 90.212 233 25 25 (Pbx) Fax: + 90.212 233 25 32-33 FACTORY : E-5 Karayolu Üzeri 5 9 8 7 0 Ulaş - Corlu/TÜRKİYE P ho ne :+ 90 .282 6 5 5 53 3 3 (Pbx) Fax: + 9 0 .2 8 2 6 5 5 53 37 ww w. c a n te kstil. com

% T E l İÇ EL* the nilural (relin*


M o u n ta in s . th e rında, Istrancalarda ya 1str a n c a M o u n ta in s da S ü n n et G ö lü ’nün a n d a r o u n d S iin n et çevresinde gezinirken L a k e, fa m ilie s o f yerlere bakarsanız, ke­ in u s b r o o m s s p r in g silmiş ağaç gövdeleri­ up am on gst the b ro ­ nin. kırık dalların ara­ ken b r a n c h e s a n d sında mantar ailelerini tree stumps. de görürsünüz. We m ourn the loss o f Biz ağaçlar için hüzün­ th eir leaves, but it is leniriz ama, onlar son­ the trees' w ay o f sur­ bah ard a y a p ra k la rın ­ v iv in g th e w in te r . dan tam anlamıyla kur­ T h e l e a v e s w h ic h tulurlar. Her biri birer w orked so h a r d as “kimya fabrikası" olan chem ic a l fa c to r ie s yapraklarda, “kloropd u r in g s p r in g a n d last” denen moleküller su in m e r p r o d u c in g birer atölye işlevi g ö ­ ch loroplast now give rürler. Atölyelerin için­ up th eir last ch lo ro de “renk işçileri” olan p h y l to t h e m o t h e r “p ig m e n t”le r ç a lış ır. tr e e . As th e l e a v e s Sonbahard a atö ly eler tu rn f r o m g r e e n to tatile girince, yaprak­ y ello w , fr o m y e llo w lardaki renk dönüşümü Sonbahar, uzun boylu kısa boylu dinlemez, ağaçları sarartır (üstte). Sabahın to r e d , a n d r e d to başlar. Yeşilden sarıya, erken saatlerinde toprağın ve bitkilerin üzeri kırağıyla kaplanır. / Trees brown, they create a sarıdan kırmızıya, kır­ bedecked in their autumn finery (above). In the early morning the ground c o lo n r ft t / s p e c t a c le mızıdan kahverengiye and plants are sprinkled with frost. f o r us, w h ile sav in g u zanan bu dönüşü m the tree fr o m un n ecessary w ater loss. bizler için romantik sonuçlar yaratsa da, ağaçlar Som etim es the d e a d leaves cling ten aciou sly to için gerçekliğin bir parçasıdır. Onlar yapraklarını the branches, as in the ca se o f oaks, w hich wait dökmekle, kışın sıı kaybına neden olacak uzantı­ fo r the w ind to blow them aw ay. Young beeches larından kurtulurlar. d o not give up their leaves until spring! liven the Bazı yapraklar, (ilseler de dalların ucundan bir tür­ ev erg reen p in es ren ew th eir n eedles, a lth o u g h lü düşmek bilmezler. Örneğin meşe, kuruyan yap­ im p ercep tib ly , in c y c les o f b e tw e e n tw o a n d raklarını bir türlü salmaz ve bir esintinin onları


Bazaar K ids W o n d e r w o r ld , P a lm e rs . Bally, B aza ar, M ain D u ly Free, F ood H all, V intage, H o u s e o f Cigars, C h o c o la te C o r n e r G o ld en T o u c h : Bulgari, Fossil, A igner, S a lv a to re F e rra g a m o , Jo o p , C ach a rel, U.S. Polo, IS a n ti, L o n g ch a m p , Lacoste Silk & C a s h m e re , E sp rit, V ersace, Tag H e u e r a n d m o re .

D U T Y FREE

...and more. Istanbul Atatürk International Airport Tax and dutyfree shopping

a b o T U R İZ M İŞ L E T M E C İL İĞ İ A .Ş .


Sular kararsalar bile, üzerlerine düşen yaprakları taşırlar. Yapraklar, onlar için birer yük değil, yitik birer konuktur (üstte). Göl üzerindeki kolyeyi an­ dıran köprüler, sulara görüntüleri vurunca yansımalarıyla birleşip birer bileziğe dönüşür. / The leaves which fall on the water of the lakes and streams float there like tiny boats (above). Bridges over the lakes and their reflections in the water link to form bracelets.

alıp götürmesini bekler. Genç kayın ağaçlarıysa, yapraklarından bir türlü ayrılamaz ve ilkbahara kadar onları kim selere vermez! Yaprak dökmez diye bildiğimiz iğneyapraklılar bile, iki ya da yedi yıl arayla iğnelerini yenilerler. İçlerinde bir istisna vardır ki: bıı, “kar yüküne dayanamayıp dallarım kırılır" korkusuyla iğneyapraklarını her yıl döken karaçamdır. Ama ağaçlar genellikle yapraklarını daha kurumadan boşluğa bırakır ve yerler bizi şi­ irlerdeki yürüyüşlere çağıran sarı, kırmızı, kahve­ rengi yapraklarla dolar. Bu yaprak tabakası üze­ rinde, doğa hiçbir şeyin yitip gitmesine izin ver­ meyen dengesini kurar. Önce böcekler yaprakları

sev en y ears. A n o ta b le ex c ep tio n is th e b la c k p in e , ivbicb sheds its n eedles every w inter fr o m f e a r th at th e b u rd e n o f sn o w m ight b r e a k its bran ches. Most d ecid u ou s trees sh ed their leaves even b e fo r e they h a v e d ried , fo r m in g b en e a th them the yellow, red a n d brow n carp et o f leaves w hich invite us to tak e the w alks o f poetry. 'Ibis la y er o f leav es h a s its ow n p a r t to p la y in the com p lex n a tu ra l cy cle w hich allow s nothing to g o to waste. First insects n ibble the leaves, to be su c c eed ed by m ushroom s a n d bacteria, reducing them to a rich hum us, the legacy o f m an y su c­ cessiv e a u tu m n s. In this fe r t ile com p ost seed s


Empresyonist ressam Monet’nin gözleri sulardaki yansımaları birer tuvale dönüştürmüştü. Yedigöller’i görseydi, sanırım boya yetiştiremezdi tablolarına (üstte). Mantar aileleri, sonbaharda doğar ve ölürler. / The Seven Lakes in Bolu are reminiscent of the impressionist paintings of Monet, who was inspired by reflections in water (above), families of mushrooms spring up in autumn and quickly die again.

kemirir, sonra da mantar­ lar ve b a k teriler görevi d ev ra lır. Y ılla r so n ra , y a şan m ış ö n c e k i s o n ­ baharların mirası olarak zengin bir doğal g übre oluşur. Bu da yeni filizler, yeni ağaçlar ve yeni yap­ raklar anlamına gelir. Sonbaharın ressam ların­ dan biri olan ışık, en çok Yedigöller’de tuvalini ku­ rar. D ö k ü len y ap rak lar göl yüzeylerini öylesine k a p la r k i, ü z e rle rin d e y ü riise n iz su ya b a t­ m ayacağınızı sanırsınız. Sabahın erken saatlerinde vadilerde dolaşan sisi gör­ mek için anayoldan çıkıp tepelere yürümek gerekir. K a p an k ay a’dan aşağıya bak tığın ızd a, kayınlara, göknarlara, karaçam lara ve göllere doğru “Yaşasın h a y a t” d iye b ağ ırasın ız gelir. Sonbaharda yalnız ağaçlar değil, içimizdeki duygular da yenilenir. El­ bette bunun için artık birer ağaç yoksunu olan büyük kentlerden çıkıp dağlara doğru yola koyul­ manız gerekiyor. Haydi durmayın, yapraklar dal­ lardan toprağa doğru yola çıktı bile... •

flo u r is h in to s a p lin g s d e s t i n e d to p r o d u c e n ew crops o f leav es in their turn. L ig h t is a n o th er au tu m n artist, a n d at Y ed igoller - th e Seven L a k e s - in t h e B o lu M o u n ta in s p a in t s its brightest ca n v as. H ere th e f a l l e n le a v e s c o a t th e la k e w aters so thickly, that y ou might be d eceiv ed into trying to w alk across them . To w atch the mist flo a tin g throu gh th e valleys in the early m orning, y o u m u st c lim b u p to th e hilltops. Looking dow n fr o m K a p a n k a y a on to the beeches, firs, b la c k p in e s a n d la k e s , y o u f e e l like shouting a lo u d in j o y o f life . In a u tu m n o u r em o tio n s f i n d n ew life, ju s t a s the trees p rep a re f o r a new p h a s e in th eir ow n lives. O f course, to exp erien ce this y o u must leave the treeless cities a n d h e a d J a r the m ountains. So d o not delay, the leaves h a v e begun to d rop fr o m the b ran ch es to the earth. •

* A k g iin Akova, yazar.

*

A k g tiı 1 A kova is a tı author.

23 S K Y L 1 F E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


Suyla karşılaştığım ızda kendim izi bu kadar rah at hissedebiliyoruz.

V O L K S W A G E N

TÜRKİYE

DİSTRİBÜTÖRÜ

DOĞUŞ

O T O M O T İ V

SERVİS

VE

TİCARET

A . Ş . ’ DİR.

DOĞU


Paslanmazlık garantisi. >TO M O T I V

SERVİS

VE

TİCARET

A.Ş.

Bİ R

DOHAŞ

DOĞUŞ

O T O M O T İ V

H OL Dİ NG

A.Ş.

W KURULUŞUDUR


Daha yapıldığı ilk yıllardan itibaren ihtişamı ve F r o m the tim e it w as built H a g b ia Sophia, the C hurch o f D ivine Wisdom, h a s a sto n ish ed a n d “erişilmez bir sınırsızlığı” temsil eden kubbesiyle en tra n ced a ll w ho b eh eld it, with its great d o m e herkesi şaşırtıp büyüleyen Ayasofya, 916 yıl bo­ sy m bolisin g u n a tta in ­ yunca kilise, 481 yıl da Ayasofya, dünyada basık kubbeli yapılar arasında en eski, en büyük, cami olarak hem Hıristi­ a b l e in fin ity . H a g h ia en yüksek, en geniş ve en kısa sürede tamamlanmış anıt olma özelli­ S o p h ia w as u sed a s a yanlığın, hem de Müslü­ ğine sahip. / Haghia Sophia is the oldest, largest and highest building chu rch f o r 9 1 6 y ears manlığın hizmetinde bu­ with a depressed dome in the world, and was completed in the short­ a n d as a m osqu e f o r lundu. İlk yapıldığında est time. 4 8 1 , s o s e r v in g a s a B ü y ü k K ilise (M eg ale p l a c e o f w o r s h ip f o r E k k le sia ) d e n ile n bu n early o n e a n d a h a l f muhteşem yapıt, Kutsal m illennia. When it w as Bilgelik’e (Sofia) adandı­ first built it w as know n ğından Ayia Sofia olarak a s the M egale E kklesia tanınır, Fetih ’ten sonra o r G reat C hurch. A fter ise Ayasofya olarak anıl­ the Turkish con qu est it maya başlanır. Türkiye w a s c o n v e r t e d in to a Cumhuriyeti’nin kurucu­ m osque, but con tin u ed su Mustafa Kemal Ata­ to b e k n o w n by th e tü rk’ün ö n erisi ve B a ­ Turkish rendering o f its kanlar Kurulu’nun kara­ G reek nam e, A yasofya. rıyla 1934 yılında müze In 1934, a t the wish o f olarak tüm insanlığın zi­ M u s t a fa K em al yaretine açılan Ayasofya, Atatürk, fo u n d e r o f the Bizans İmparatoru lustiT u rkish R ep u b lic, th e nianos tarafından 532C o u n c il o f M in is t e rs 537 yılları arasında yap­ t u r n e d t h e b u ild in g tırıldı. Ayasofya aynı ad­ into a m useum . la yaptırılan üçüncü yaH a g h ia S o p h ia w a s pı. c o n s t r u c t e d b y th e İlk Ayasofya’nın yine ay­ B y z a n tin e e m p e r o r nı y erd e Rom a D ön e-


Home Store, Roman, DKNY, Mango

A

ç

ı k

davet!

l l c l V iC L •

Ankara'da, kentin en işlek merkezi olan Atatürk Bulvarı'nda, Türkiye'nin

en modern alışveriş ve iş merkezlerinden biri yükseliyor: 31 Aralık 2000 tarihinde açılacak olan Bulvar Palas. Moda sektöründe faaliyet gösteren, kalitesine güvenen ünlü markaları alışveriş katlarımızda yer almaya davet ediyoruz. Gelin, vakit kaybetmeden Bulvar Palas'ı gezin. Peşin ya da 60 aya varan vade im kanlarıyla size yüksek kâr sağlayacak, markanıza değer katacak bir m ekana sahip olun.

sürücüler

S U R W

P D

tuhTzm

Bulvar Pâlâ5 “B uhar Palas'ta Buluşalım ”

Atatürk Bul. 141, Bakanlıklar - Ankara

VI Tel : 0 312 425 51 11 - 425 56 41 ticaret a . ş . Faks:0.312-418 72 01

SÜRÜCÜLER

KURULUŞUDUR


Ju stin ia n betw een 5 3 2 mi'nden kalma eski bir a n d 5 3 7 . It w a s th e tapınak üzerinde bazili­ t h ir d c h u r c h o f th is ka! tip te yap ıld ığı, 15 n a m e on the sa m e site. Şubat 360 tarihinde gör­ The first w as a basilica kemli bir törenle açıldığı erected on the site o f a tarih yazarı Sokrates ta­ fo r m e r R om an tem ple, rafından anlatılıyor. Gü­ a n d a c c o r d in g to th e nümüzde hiçbir kalıntısı historian S ocrates w as b u lu n m ay an bu y ap ı, d e d ic a te d on 15 4 04 y ılın d a im p arato r F e b r u a r y 3 6 0 . It w as Arkadios’a karşı ayakla­ destroyed by fir e in the nan halk tarafından ya­ y e a r 4 0 4 in a n u pris­ kılır. in g a g a in s t E m p e r o r İkinci Ayasofya ise, im­ A rca d iu s. The s e c o n d parator I I . Teodosios ta­ c h u r c h w a s b u ilt by rafından yaptırılarak 10 E m peror T heodosiu s II Ekim 415’te ibadete açı­ a n d d e d ic a t e d o n 10 lır. Ancak, çok geçm e­ O ctober 415, only to be den bu yapı da bir baş­ b u r n t d o w n in th e ka isyan sonucunda, 13 6. yüzyıl Bizans sanatının simgesi haline gelmiş bitkisel oymalı sütun Ocak 532’de yanar, im­ N ik a R e v o lt o n 13 başlıkları (üstte). Fossati’nin “ Hünkar mahfili dnünde ziyaretçiler" gra­ parator I. lustinianos’un f a n u a r y 5 3 2 , d u r in g vürü (altta solda). Üst kat galeriden kuzey galerinin görünümü (altta t h e f i f t h y e a r o f th e (527-565) beşinci salta­ sağda). Carved capitals with floriate designs characteristic of 6th cen­ r e ig n o f J u s t i n i a n I nat yılında yaşanan Nika tury Byzantine art (above). Fossati’s 19th century engraving showing isyanının bastırılm asın­ visitors in front of the imperial gallery (below left). The north gallery (527-565). After cru sh­ seen from the upper gallery (below right). dan so n ra im p arato r, ing the revolt Ju stin ian ö n cek i yapılardan çok c o m m a n d e d th a t a daha görkemli, asla yanıp yıkılmayacak bir mabe­ new chu rch be built on a f a r g r a n d e r sca le than din yapılması emrini verir. Tarihçi Prokopios’un th e p r e v io u s tw o. T he c h r o n i c l e r P r o c o p iu s yapımı hakkında bilgiler verdiği 3. Ayasofya, Milerelates that two architects, A nthem ius o f Tralles tos’tan Isidoros ve Tralles’den Antemios adlı iki a n d Isidorus o f Miletus, w ere ap p o in ted f o r the mimar tarafından yapılmaya başlanır. Yapım çalıştask. One h u n d red m aster craftsm en, o n e thou-


I

Armani, Hugo Boss, Ermenegildo Zegna, Faruk Saraç

^

ı

/

Hedef kitleniz A ve B ise!

Ankara'da, Atatürk Bulvan'nda, Türkiye'nin

en modern alışveriş ve iş merkezlerinden biri yükseliyor: Bulvar Palas. Moda sektöründe faaliyet gösteren, marka ve kalitesine güvenen ünlü işletmeleri alışveriş katlarımızdaki 14 m2'den 316 mz'ye kadar farklı boyutlardaki 73 mağazadan birinde yer almaya davet ediyoruz. Gelin, vakit kaybetmeden Bulvar Palas'ı gezin. Peşin ya da 60 aya varan vade imkanlarıyla size yüksek kâr sağlayacak, markanıza değer katacak bir mekana sahip olun.

SURW 0

S Ü R Ü C Ü LE R İN Ş A A T T U R İZ M VK T İC A R E T A . f .

Bulvar Palas “Bulvar Palas ’ta Buluşalım ”

Atatürk Bul. 141, Bakanlıklar - Ankara Tel

: 0.312. 425 51 11- 425 56 41

Faks: 0.312. 418 72 01

BİR SÜRÜCÜLER

KURULUŞUDUR.


maları sırasında yüz usta, bin kalfa ve on bin işçi çalıştırılır. Yapının bir an önce bitirilme­ sini arzu eden İmparator İustinianos, eski kentlerden kal­ ma güzel mimari parçaların Ayasofya’da kullanılmak üze­ re İstanbul’a gönderilm esini tüm eyaletlerine gönderdiği bir yazı ile emreder. Böylece Anadolu, Suriye, Mısır ve Yu­ nanistan’ın antik şeh irlerin­ den mimari parçalar, gemiler­ le Ayasofya’ya getirilir. Yapı­ mına 23 Şubat 532’de başla­ nan 3. Ayasofya, süslemeleri dışında inanılması güç bir süre için­ de, 5 yıl 10 ay 24 gün sonra bitirile­ rek, 27 Aralık 5 3 7 ’d e ib a d e te açılır. Açılış son d ere ce görkem li o lu r, İm p arato r İustinianos zafer arabasıyla Ayasof­ ya’ya gelir ve Atriu m ’da Patrik Menas tarafından karşılanır. Birlikte el e le g ird ik leri

s a n d jo u rn ey m en , a n d ten t h o u s a n d la b o u r e r s w e r e em ployed. Ju stin ian w an ted the ch u rch to b e com p leted in the shortest p ossible time, a n d sen t o r d e r s ou t to a ll th e p r o v in c e s o f h is rea lm c o m m a n d in g that colu m n s a n d m arb les fr o m a n c ie n t c itie s b e sen t to Is ta n b u l. S h ip lo a d s a r r i v e d f r o m Syria, Egypt a n d G reece a s well as fr o m A sia Minor. C o n stru c tio n c o m m e n c e d on 2 3 F eb ru a ry 5 3 2 a n d a p a r t fr o m th e d e c o r a tio n w as com pleted in the astonishingly s h o r t t im e o f 5 y ea rs 10 m onths a n d 2 4 days. rI h e chu rch w as d e d i­ ca ted on 27 D ecem ber 53 7 at a m a g n ific e n t op en in g c e r e m o ­ ny. J u s t i n i a n d r o v e u p to th e c h u r c h in h is v ic to r y c h a r io t , a r id w a s w e l­ c o m e d in th e

Kubbeli bazilika türünün en önemli örneği olan Ayasofya’nın 56.60 metre yükseklikteki kubbesine doğru başınızı kaldırdığınızda sonsuz boşluk hissini yakalarsınız (üstte). Ana mekânda orta nef ile yan nefleri birbirinden ayıran yeşil-siyah damarlı mermer sütunlar Ephesos’dan getirilmiş (altta). Haghia Sophia ıs the greatest domed basilica ever built, and when you raise your head towards the 56.6 metre high dome you are entranced by the sense of infinite space (above). The verd antique columns dividing the nave from the aisles were brought here from Ephesus (below).


U D ü n y a n ı n en i y i m a r k a l a r i ı U 1 0 ■I DOD1 i n ü z e r i n d e y ü k s e k teknoloji ürünleri U ÖM i l d e e n g ü ç l ü v e h ı z l ı l o j i s t i k d e s t e k U 3 D D 0 1e y a k ı n b a y i t e ş k i l a t ı ile k a l i t e l i h i z m e t i n a l t ı n a imza a tm a y a devam e d e c e ğ i z !

Size s u n u l a n en iyi ç ö z ü m l e r i n a r k a s ı n d a biz varız!

0.312.466 16 70. Izmir: 0.232.489 37 20 w w w .in d e x .c o m .tr

İm

VU1 Microsoft* EPSON® ESCORT m awaiBW A P C M ic ro N e t

c r e _ tiv e

XEROX,

A S /4 0 0 Lotus B E K O

PHILIPS fil

tiPPJII X f f C O f lf


Kubbedeki yazı ve dev boyutlu panolar içerisindeki Allah, Muhammed ile dört halifeye ait yazılar, 19. yüzyılın ünlü hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendiye ait (üstte). Galeri bölümünün güneyinde cennet ve cehennemi sembolize eden mermer kapı yer alıyor (altta). / The inscriptions in the dome and the large calligraphic panels bearing the names of God, Muhammed and the four caliphs are the work of the celebrated 19th century calligrapher, Kazasker Mustafa izzet Efendi (above). In the south gallery is a marble screen in the form of two double gates symbolising heaven and hell (below).

Ayasofya’da gördüğü ihtişam karşısında, “Bana böyle bir ibadet yeri yapabilme şansını sağladığı için Tanrıya şükürler olsun,” der. Açılışta bin bo­ ğa, altı bin koyun, altı yüz geyik, bin domuz, on bin tavuk, on bin horoz kurban edilir ve yoksulla­ ra çeşitli yardımlarda bulunulur. Kubbeli bazilika türünün en önemli örneği olan Ayasofya’nın, yedi bin metrekarelik ana mekânı, mermer sütunlarla bir orta, iki yan nef olmak üze­ re üçe ayrılmıştır. Orta nef ile yan nefleri birbirin­ den ayıran, dördü sağda, dördü solda bulunan yeşil-siyah damarlı mermer sütunların Ephesos’tan, yarım kubbe altında yer alan sekiz porfir sütunun ise Mısır’dan getirildiği biliniyor. Yapının içindeki yüz yedi adet sütunun üs­ tündeki başlıklar Bizans taş işçiliğinin en güzel örnekle­ rinden. 6. yüzyıla tarihlenen sütun başlıkları üzerinde İm­ parator Iustinianos ile karısı T e o d o ra ’nın m onogram ları yer alıyor. Yerden 56.60 metre yüksek­ likteki kubbenin çapı 32.37 metre. Yapıldıktan yirmi iki yıl sonra büyük bir deprem­ de yıkılan kubbenin, 562 yı­ lında M iletos’lu İsidoros’un yeğeni Genç tsidoros tarafın­ dan onarılırken 2.65 metre yükseltildiği biliniyor. Kub­ bede bulunan kırk adet pen-

a t r iu m b y P a t r i a r c h M e n a s . T h e tw o m en en tered the chu rch h a n d in h an d . Ju stin ian w as so im pressed by its splendour, that h e exclaim ed, Thanks b e to G od f o r blessing m e with the g o o d fo r tu n e o f constructing such a p la c e o f w orship.' At th e in a u g u r a tio n o n e t h o u s a n d bulls, six th o u sa n d sheep, six h u n d r e d stags, o n e th o u ­ sa n d pigs, ten th ou san d ch icken s a n d ten thou ­ sa n d roosters w ere sa crific ed a n d alm s w ere d is­ tributed to the poor. H aghia Sophia is the most outstanding ex am p le o f a d o m e d b a silica. The cen tra l sp a ce h a s a n a r e a o f seven th o u sa n d s q u a r e m etres, a n d is fla n k e d by two aisles, e a c h d iv id ed fr o m the n ave by fo u r v erd a n tiq u e c o lu m n s . T h e s e e ig h t c o lu m n s w e r e b r o u g h t f r o m E p h esu s, w h ile th e e ig h t p o r p h y r y c o lu m n s b e n e a t h th e s e m id o m e s w ere b rou g h t fr o m Egypt. A lt o g e t h e r th e b u ild in g c o n t a i n s 1 0 7 c o lu m n s , w hose cap itals a r e a m o n g t h e f i n e s t e x a m p le s o f B y z a n tin e s to n e ca rv in g . T h ese c a p i t a l s b e a r th e m onogra ms o f the Em peror J u s t i n i a n a n d b is w ife T heodora. T h e d o m e r is e s to 5 6 .6 metres a t its apex, a n d h a s


Bugün ilk adimTatm...

. . . hayata güzel bir başlangıç yapın! H a y a tta bazı a n la r b ir k e re y a ş a n ır, b ir k e re e le g e ç e r. Bu a n la rı ta m za m a n ın d a y a k a la m a k g e re k ir... Ö rn e ğ in ; hep h a y a lin i ku rd u ğ u n u z Em lak Bankası k o n u tla rın d a n b irin e sa h ip o lm a n ın ş im d i ta m s ıra sı. E m la k B a n k a s ı'n ın s u n d u ğ u cazip ö d e m e k o ş u lla rıy la , s e v d ik le rin iz le m u tlu b ir yaşa m a h e m e n bugün

ilk ad ım ı

atın...

Kredi Tutarı (1 M ilyar TL)

6 Ay

12 A y

18 A y

36 A y

60 Ay

% 25 p e ş in a ta g ö re fa iz

%0,00

%0,50

%1,00

%2,00

%2,50

%2,75

166.666.667

86.204.381

61.261.130

39.865.680

33.280.775

29.855.647

T a k s it T u ta rı

%0,00

%0,00

%0,75

%1,50

%2,00

%2,50

166.666.667

83.333.333

59.804.148

36.605.480

29.468.692

27.476.244

% 50 p e ş in a ta g ö re fa iz T a k s it T u ta rı

120 Ay

Faiz o ra n la rı, A ta şe h ir, Bahçeşehir ve B ilkent P ro je le ri için g e çe rlid ir. D a h a g e n iş b ilg i iç in , lü tfe n s iz e en y a k ın E m la k b a n k Ş u b e s in e u ğ ra y ın .

KONUT PAZARLAMA VE TİCARET LTD.ŞTI.

■ A ta ş e h ir (0 2 1 6 ) 4 55 15 10-11 ■ B a h ç e ş e h ir (0 2 1 2 ) 6 6 9 00 10 ■ B ilk e n t (0 3 1 2 ) 2 6 6 45 54 ■ M av iş e h ir (0232) 324 46 72 ■ M im a ro b a , Sinanoba (0212) 864 00 1 1 -1 2 » Ü m itk e n t (0312) 235 43 50

■ h ttp ://w w w .em lakev.co m ■ http://w w w .em lakba nk.com .tr


cere açıklığı da tepeden aydınlatmaya yardımcı oluyor. Yapıldığı günden itibaren dünyanın en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya, uzun yıllar Ortodoksluğa hizmet verdikten sonra. IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbul’un Latinlerin eline geçmesiyle 1203-1261 yılları arasında Katolik Dün­ yası için kullanıldı. Bu arada Latinlere borçlu olan İmparator IV. Aleksios, Ayasofya’nın değerli bir­ çok eşyasını onlara vermek zorunda kaldı. Bu ne­ denle, Ayasofya’ya ait pek çok kutsal eşya halen Venedik’te bulunuyor. Ayasofya’da bugün görülebilen mozaikler gerçek birer sanat eseri. Alt katta, apsis yarım kubbesi içerisinde yer alan “Meryem ve Çocuk İsa” moza­ iği, altın yaldız ve gümüş ağırlıklı parçalardan olu­ şuyor. Bu m ozaikte M eryem’in elbisesi lacivert cam m ozaiklerle işli. M eryem’in oturduğu taht, kıymetli mücevherlerle işlenmiş bir imparator tah­ tını anımsatıyor. Meryem ve Çocuk İsa'nın yüz gü­ zelliği ise hayranlık uyandırıyor. Alt katta görülme­ si gereken bir diğer mozaik de İmparator Kapısı’nın üstündeki VI. Leon'un yaptırdığı (886-912) mozaik. Bu sahnede VI. Leon, secde ederek İsa’­ dan günahlarını affetmesini dilerken gösteriliyor. Ayasofya’nın iç narteksinin yan kapısında yer alan bir başka mozaikte ise iki imparator ve Meryem ile

a d ia m eter o f 3 2 .3 7 metres. The orig in al d o m e co lla p sed in a n e a r th q u a k e ju st 2 2 y ea rs a fte r the ch u rch w as com pleted, a n d w as rebu ilt in 5 6 2 by Isidorus the Younger, n ephew o f Isidorus o f Miletus. Isidorus the Younger raised the height o f the d o m e by 2 .6 5 metres to lessen its ou tw ard thrust. D uring the Latin o ccu p atio n o f Istan bu l by th e F o u rth C r u s a d e r s b e tw e e n 1 2 0 3 a n d 1261, the chu rch w as used f o r R om an C atholic rites. E m peror Alexius IV was fo r c e d to h a n d over m a n y o f th e s a c r e d o b je c ts b e lo n g in g to th e chu rch in repaym ent f o r debts to the Latins, a n d these a r e now in Venice. The m o s a ic s o f H a g h ia S o p h ia a r e e x q u is ite w orks o f art. In the sem id o m e o f the a p se is a larg e m o saic depictin g the M other o f G od with the In fan t Christ, w hich m akes a b u n d a n t use o f g o ld a n d silver. 'The dress o f M ary is w orked in d a rk blu e glass m osaic, a n d sh e sits on a m ag ­ n ific e n t b e je w e lle d th r o n e re m in is c e n t o f a n im perial throne. The fa c e s o f m other a n d in fan t a re en tran cin gly beautiful. A n other m osaic not to b e m issed is th a t a b o v e th e Im p e r ia l G a te show ing Leo VI (S 86-912) bow ing b efo re Christ a n d askin g his sins to b e forgiven . A m osaic on the s id e d o o r o f th e in n er n a rth ex depicts two em perors with Mary a n d the Infant Christ. One o f the em perors is C onstantine I. show n presen t­ in g M a ry a n d C h rist w ith a m o d e l o f C on stan tin op le, w h ich w as n a m e d a ft e r him , a n d the oth er is Ju stin ia n I, w ho is presenting a m o d e l o f th e c h u r c h th a t h e fo u n d e d . In th e south gallery is the Deisis m osaic a n d two others depicting C onstantine IX M on om ach os a n d the Ayasofya’da ibadet için kadınlara ayrılan galeri bölümünün batı kana­ dının 1847-49 yılları arasında Fossati tarafından yapılmış gravürü ve aynı açının günümüzden fotoğrafı. / An engraving by Fossati dating from 1847-49 depicting the western part of the gallery reserved for women, and a modern photograph of the same scene.


Çocuk tsa yer alıyor. İmpa­ Empress Z oe (11th cen tu ­ ratorlardan biri İstanbul’a ry) a n d Jo h n C om n en u s adını veren I. KonstantinII w ith h is w ife E ir e n e ’dir. İmparator elinde tuttu­ a n d s o n A le x iu s (1 2 th ğu kent maketini Meryem cen tu ry ) respectively. In ve İsa’ya sunar. Diğer im­ th e n orth g a lle r y is th e parator ise Ayasofya’yı yap­ m o s a ic d e p ic t in g tıran I. İustinianos’tur. O da Em peror A lex a n d er (10th elindeki Ayasofya maketini century’). M eryem ve İsa ’ya sunar. F o u r m in a r e t s w e r e A yasofya’nın üst katında a d d e d to th e o u ts id e o f güney galeride Deisis mo­ th e b u ild in g a t v a rio u s zaiği ile imparatorluğun iki tim es a fter its conversion ailesin e ait, İm p aratoriçe into a m osque. The huge Zoe-IX. Konstantinos Mob u t t r e s s e s a g a i n s t th e nomakos (11. yy.) ve II. İoex terio r w alls w ere built annes Komnenos, karısı Eiin th e 16 th c e n tu r y by rene ve oğlu Aleksios (12. th e O tto m a n a r c h i t e c t yy.) mozaikleri yer alı­ M im a r S in a n to su p ­ yor. Kuzey galeride ise p o rt the building, a n d im p a ra to r A lek san d h a v e en a b le d it to sur­ ros'un mozaiği bulunu­ vive to the presen t day. yor (10. yy). A d d itio n s w ith in th e Ayasofya’nın cami ola­ chu rch a r e the m ihrap rak kullanıldığı dönem­ o r p ra y er n ich e inside de yapının dışına farklı th e a p se, th e b r o n z e zamanlarda dört minare lam ps to either sid e o f ilave edilir. Mimar Sinan th e n ic h e w h ich w ere Ayasofya’nın dışına yap­ bro u g h t h e r e fr o m tığı payandalarla yapı­ B u d a, a n d th e p u lp it nın dayanıklılığını arttı­ a n d im p e r ia l a n d rarak, günümüze kadar m ü e z z in ’s g a lleries o f Meryem ve Çocuk İsa mozaiği (en üstte). İstanbul’a adını veren impara­ gelm esini sağlar. Ayac a r v e d m a r b le . T he tor Konstantin ile Ayasofya’yı yaptıran I. iustinianos, Meryem ile Çocuk sofya’nın içinde yapılan li b r a r y b e y o n d th e İsa'ya kent maketi ile Ayasofya’yı sunarken (ortada). Deisis mozaiği (en ilaveler ise, apsis içinde­ so u th a is le w a s bu ilt altta). / The mosaic depicting the Virgin Mary and the Infant Christ ki mihrap ve mihrabın by M ahm u d I in 1 739(top). The mosaic depicting Constantine I and Justinian I presenting Mary and Christ with models of Constantinople and Haghia Sophia iki yanındaki tunç kan­ All the ad d itio n s w ere respectively (centre). The Deisis mosaic (bottom). diller (Bııdin'den) mer­ d e s i g n e d w ith th e m er işle m e li m in b er, c h a r a c te r o f the exist­ hünkâr mahfili ve müezzin mah­ ing building in m ind, the use filleridir. Ayrıca, Sultan I. Maho f m a r b le f o r th e O ttom an mud D ö n e m i’nde k ü tü p h an e a d d i t i o n s r e fle c t in g th e yaptırıldığı da biliniyor. Yapılan extensive use o f this m aterial ilavelerde yapının uyumuna dik­ in th e B y z a n t in e b u ild in g . kat edilm iş, m erm er m alzem e The inscriptions in the d o m e kullanılarak organik bağ devam a n d th e la r g e c a llig r a p h ic ettirilmeye çalışılmış. Kubbedeki p a n els bea rin g the n a m es o f yazı ve büyük levhalar (Allah, G o d , M u h a m m e d a n d th e Muhammed ve dört halife) ise f o u r calip h s a r e the w ork o f 19. yüzyılın ünlü hattatı Kazasker th e c e le b r a te d 19th cen tu ry Mustafa izzet Efendi’nin ürünü­ c a llig r a p h e r , K azasker dür. • M ustafa İzzet Efendi. • * Şengül G. A ydın gü n , c u ra to r a t H aghia Sophia M useum .

* Şengü l G. A ydıngün, A yasofya M üzesi Uzm anı.

37 S K Y L IF E E K İM —

OCTOBER 2 000


G ücİĞ r K im ine g öre perform ans, m o to r kaputunun altındaki beygir gücünden ib a re ttir. A n cak Saab felsefesinde p erfo rm an sın esası beygir gücü değil to r k tu r. Yani kullanılabilir çekiş gücünü g ö s teren ve aracın hızlanm asını belirleyen unsur. Saab, tü rb o k o m p re s ö rü sayesinde düşük ve o rta d e v irle rd e bile m aksim um to r k sağlar. 2 3 0 beygir gücündeki bir Saab m o to ru , 1900 dev/dak.’da 350 N m ’lik to rk ü re tir.* M ü k e m m e l p erfo rm an s elinizin altında, siz istediğiniz anda! * D e ğ e rle r m o t o r tip in e g ö re değişebilir.

Saab İlgi H a ttı: (0 8 0 0 ) 4 15 9 8 03 ilg i@ saa b .c o m .tr w w w .s a a b .c o m .tr


S誰kl


Shannon Bischop

A t the fo o t o f the rugged walls o f the Toros ran ge d ividin g Turkey's eastern M ed iterran ea n coast f r o m th e A n a t o lia n p l a t e a u , a r e th e f e r t i l e co asta l p la in s o f A nam ur. This is T urkey’s sou th­ ern m o st tip f a c i n g th e M e d ite r r a n e a n to th e south a n d the tow ering Toros M ountains to the north. The h u m id a n d w arm clim ate o f A n am u r is id ea l f o r grow ing ban a n a s, w hich a r e cultivat­ e d n ow h ere else in Turkey, a s w ell a s p ean u ts, dates a n d a v o c a d o pears. Wildlife, too, abou n ds, such a s the log g erh ead turtle, w hose last rem a in ­ ing b r e e d in g g r o u n d s in c lu d e a b e a c h n e a r A n am u r. A fter m atin g the lo g g erh ea d fe m a le s cla m b er up the b ea c h to lay a n d bury their eggs in the s a n d in ju st two hours befo re returning to th e s e a . H ot, s u n n y b e a c h e s , c le a n sea , a n d

Doğu Akdeniz’deki dar sahil şeridini Anadolu pla­ tosundan ayıran bir duvar gibi denize uzanan Torosların hemen kıyısında uzanıyor Anamur’un be­ reketli ovalan. Türkiye’nin en güney ucunda yer alan ilçenin sahilinden kuzeye doğru bakıldığında bir set gibi yükselen Toros uzantıları hemen göze çarpıyor. İklimi nemli ve sıcak, yerleşime, tarıma elverişli dar bir kıyı şeridinde kurulmuş olan Ana­ mur, Türkiye’nin muz yetiştirilen yegâne yeri ola­ rak biliniyor. Muzun dışında önemli ölçüde yerfıs­ tığı yetiştiriliyor. Burada ayrıca hurma ve avokado ağaçlarına da rastlamak mümkün. Bölge doğal ha­ yat açısından da önem taşıyor. Caretta caretta’ların Doğu Akdeniz Bölgesi’nde üreme olanağı bulduğu birkaç kumsaldan biri Anamur’da. Dişi caretta’lar çiftleşme sonrası bu sahillere çıkarak iki saat için­ de yumurtalarını ku­ ma gömüp uzaklaşı­ yorlar. Sıcak, bol gü­ neşli kum sallar, te ­ miz deniz, yakınında b u lu n an ilg in ç ve zengin tarihi kalıntı­ lar ise Anamur'u çe­ kici kılan diğer özel­ likler. Bu bölgedeki dar sa­ hil şeridinde, sıcak ve n em li o rtam d a y e tişe n yu m u şak, lezzetli ve hoş koku­ lu muz, ithal muzun

Türkiye'nin en güney ucunda yer alan ilçesi Ana­ mur, bol güneşli kumsalla­ rı, temiz denizi ve tarihi zenginlikleriyle cazip bir tatil merkezi. Üstte, Türki­ ye’nin en güney ucundaki deniz feneri. / Anamur lies at Turkey’s southern­ most tip on the Mediter­ ranean, and its sunny beaches, clean sea, and many fascinating historical ruins attract many visi­ tors. Above, the lighthouse at Turkey’s most southern point. 42

S K Y L IF E E K IM

O CTO BER 2 0 0 0


BİZİMLE HER ZAMAN AYRICALIKLI OLDUĞUNUZU HİSSEDECEKSİNİZ W OW - to p kap i p a la c e

W O W H o t e l s - İ s t a n b u l S a tı ş

W O W - b o d r u m resort

A n ta ly a - Türkiye

Tel:+90 (2 12 ) 275 52 50 F a x : + 9 0 ( 2 1 2 ) 2 7 5 52 04 e -m a il: info @ w ow ho tels.com Web: w w w .w o w h o tels.co m

Bo dru m - Türkiye


m a n y fa s c in a t in g h is to r ic a l ru in s a r e a m o n g A n a m u r’s other attractions. B e fo r e th e a d v e n t o f im p o r t e d b a n a n a s in Turkey, the tiny, d eliciou s a n d fr a g r a n t b a n a n a s grow n h ere w ere the only k in d a v a ila b le in m ar­ kets a n d greengrocers. B a n a n a s, w hich rem ain the sym bol o f A nam ur, w ere in the p ast grow n ou td o ors, bu t o v e r recen t y e a r s m ost fa r m e r s h a v e b e g u n to c u lt iv a t e them u n d e r g la ss f o r p r o ­ tection ag ain st frost. Since b o th h u m id ity lev els a n d te m p e r a tu r e c a n b e c o n ­ tro lled in this w ay, crop s a r e n o w larg er, e n a b lin g lo ca l b a n a n a s to h o ld their ow n in c o m p e t it io n ag ain st imports. The village o f K a le d r a n w est o f A n a m u r is th e on ly p la c e w h e r e y o u c a n s t ill s e e b a n a n a s g r o w in g o u t ­ d o o r s . H ere th ey a r e th e only crop, a n d the b a n a n a groves a r e so thick, a n d so g reen , that fr o m th e r o a d on the h illsid e a b o v e y o u seem to b e loo kin g o v er a g reat forest. In th e S a t u r d a y m a r k e t h e ld in A n a m u r villag ers

Türkiye’ye getirilmesinden önce ülkede tüketilen yegâne muzdu. Muz, halen Anamur’un simgesi durumunda. Önceleri açık havada yetiştirilen muz, son yıllarda serada yetiştiriliyor. Böylece, muz bit­ kisi kışın soğuk havadan korunabiliyor. Her mev­ sim nem ve ısı kontrolü sağlanabildiğinden, daha fazla ürün elde edilebiliyor. Bu da ithal muz ile re­ kabette artı puan sağlıyor. Muz, Anamur’un batı-

Anamur, Türkiye’ nin muz yetiştirilen yegâne yeri. Yumuşak, lezzetli ve hoş kokulu muz, günümüzde seralarda da yetiştiriliyor, f The humid and warm climate of Anamur is ideal for growing bananas, which are cultivated nowhere else in Turkey. These delicious fragrant bananas are mainly grown in green­ houses today.

44 S K Y L IF E E K IM

O CTO BER 2 0 0 0


3M, sunumlardaki tüm uzmanlığıyla yanınızda. 3M, üstün performanslı multimedya projektörlerden tepegözlere, asetatlardan asetat koruyucu FlipFrame’lere kadar görsel sunum sistemlerindeki zengin ürün ve çözüm seçeneğiyle uzmanlığını birleştirerek göze girmenizi sağlıyor. Üstelik alanında Türkiye’deki tek üretici firma olan 3M’ln yaygın servis ve bol yedek p a rça a v a n ta jı is e e tk in iz i s ü re k li k ılıy o r. Unutm ayın; duyduklarım ızın % 20’sini, duyup gördüklerimizin İse % 50'sini aklımızda tutabiliyoruz.

3 M Tepegöz

S iz c e de bu ö n e m li b ir a v a n ta j d e ğ il m i? 3M Görsel Sunum Sistemleri He İlgili detaylı bilgi ve örnek sunum için lütfen aşağıdaki kuponu doldurup 3M San. ve Tic. A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez, Blok 3, Kat: 5-6 Etiler 80600 İstanbul adresine veya 0212 282 17 41 no'lu faksa gönderiniz. M ı ve S o y a * : _____________________________________________________ Şirket Adı Görevi

Posta Kodu: Telefon

3M Flip Frame™ Asetat Koruyucu Dosya

e-mail

i

( iö r s e l S ıın u m S is te m le r i 3 M S a n . v e T ic . A .Ş .

Y e tk ili T e k n ik S e r v is M e r k e z i

( î ö r s e l S u n u m S is te m le r i

D atapro B iliş im H iz. S a n . ve T ic . A .Ş .

N isp etiy e C ad . A k m e rk ez . B lo k 3 K a t: 5 -6

A lem d ağ C ad . B a y ır S o k . A y d ın G ü zel

E tile r 806(X ) İstanbul

İş M erkez i 5/3 K ıs ık lı / İstanbul

T e l: ( 2 1 2 ) 2 8 2 2 3 8 2 F a k s : ( 2 1 2 ) 2 8 2 17 4 2

T e l: ( 2 1 6 ) 4 6 1 7 8 9 1 - 9 2

Bilişim 2000

3M Innovation

3 M G ö r s e l S u n u m S i s t e m l e r i Y e t k i l i B a y i le r i : • İ S T A N B U L : G e m in i: T e l:(0 2 1 6 ) 3 6 8 76 51 • P ro ffic e : T e l:( 0 2 1 2) 2 8 3 44 60 • E re l: T e l:(0 2 1 2 ) 2 7 5 04 88 • T e lp a : T e l:(0 2 1 2 ) 2 3 3 34 34 • G a m a P a z a rla m a Tel:(0212) 288 30 12 • Element: Tel:(0216) 478 32 74 • Arena: Tel:(0212) 233 30 50 • A N K A R A : Erel: Tel:(0312) 440 68 90 • G am a Pazarlam a: Tel:(0312) 417 56 30 -Arena: Tel:(0312) 467 55 42 • İZ M İR : 5A Bilgisayar: Tel:(0232) 445 80 59 • Arena: Tel (0 2 3 2 ) 441 8 0 81 • E S K İŞ E H İR : O D S : T e l:(0 2 2 2 ) 221 29 09 • A N T A L Y A : D B S : T e l:(0 2 4 2 ) 243 35 07 • B U R S A M o n itö r T e l:(0 2 2 4 ) 2 4 2 43 10 • B A L IK E S İR : O n u r: T e l:(0 2 6 6 ) 2 3 9 55 64 • S A M S U N : V IP Tel:(0362) 230 88 52 • K O N Y A : ABS: Tel:(0332) 321 63 35 ■ D İY A R B A K IR : Metro: Tel:(0412) 223 94 36 • V A N : Akdam ar: Tel: (0432) 214 03 23


Bir duvar gibi denize uzanan Torosların hemen kıyısında uzanan Anamur’un bereketli topraklarında, muzdan başka önemli ölçüde fıstık (üstte) ve hurma (altta) yetiştiriliyor. / Anamur lies at the foot of the towering wall of the Toros range. As well as bananas, pistachio nuts (above) and dates (below) grow in the fertile soil of the coastal plain.

sında Gazipaşa sınırında bulunan Kaledran belde­ sinde, açık havada yetiştiriliyor. Burada yetiştirilen tek bitki muz. Bahçeler öylesine sık ve yeşil ki beldeye hâkim yoldan aşağıya doğru bakıldığında, kocaman bir orman gibi görünüyor. Seralar dışın­ da muzu dalında görebileceğiniz tek yer burası. Cumartesi günleri kurulan şehir pazarında gele­ neksel, renkli kıyafetleri içinde köylülerle karşılaşı­ yoruz. Pazarda üreticisinden lezzetli yaz meyveleri satın almak mümkün. Erik, armut, siyah üzüm ve hatta çilek bolca bulunuyor. Üreticiler Ermenek’e kadar uzanan civar köylerden, yaylalardan geliyor. Satış yaparken bir yandan da sıcağa karşı dirençle­ rini artırmak için “karlı pekmez”lerini kaşıklıyorlar. Toros Dağları'nın buzlaşmış karları testere ile büyük par­ çalar halinde kesilerek paza­ ra getiriliyor. Karlar kaşıkla kazınarak bir tabağa alınıyor, üzerine pekmez şerbeti veya vişne şerbeti dökülerek ka­ rıştırılıyor. “Karlı p ek m ez” diğer adıyla “karsanbaç”, ka­ şıkla yenilebilecek kıvamda, yerel halkın pek rağbet ettiği bir çeşit doğal “dondurma”. İlçenin tarihi Hititlere kadar dayanıyor. Anamur yani eski ad ıyla A n em urion, MÖ 1. yüzyılda Roma egemenliğine giriyor. İmparator Caligula, D oğu A kdeniz kıyısındaki diğer kıyı kentleriyle birlikte

in co lo u rfu l tr a d itio n a l costu m e sell d elicio u s su m m er fru its d irect fr o m th eir ow n fie ld s a n d orchards, in clu din g plum s, pears, b la c k g rap es a n d straw berries. P eople co m e b ere to sell their p r o d u c e fr o m villages a n d high pastu res a s f a r a fie ld a s Ermenek.. In betw een serving custom ers the stallh old ers e a t g r a p e m olasses m ix ed with s n o w a s a r e fr e s h in g a n t i d o t e to th e h e a t . Densely p a c k e d sn ow saw n into blocks is brought dow n fr o m the Toros M ountains to the m arket, a n d a f e w spoonfuls a r e scra p ed o f f onto a plate. G rape m olasses o r so u r cherry syrup p o u r e d over the sn ow a n d stirred together m ak es a p o p u la r old -fa sh ion ed substitute f o r ice-cream know n as karlı p ek m ez , o r ‘m olas­ ses with s n o w ’. A n am u r h a s a n a n cien t h is to r y g o in g b a c k to th e H ittites. In th e 1st century B C A nem urion, a s th e city w as c a lled , c a m e u n d er R om an ru­ le. The E m peror C aligu­ la c e d e d A n a m u r a n d a ll the oth er co astal citi­ es o f the eastern M edi­ te r r a n e a n to th e K in g ­ dom o f C om m agen e w hose c a p ita l w as A d ı­ y a m a n . D u r in g th e B y z a n t in e p e r i o d th e c ity w a s s p o r a d i c a l l y a t t a c k e d by Is la m ic


Türkiye Sınai Kalhınma Bankası 1 5 1 ( A.Ş. 8

5

0

i

W

50 yıllık g

ü

v

e

Türkiye’nin

n

w*

19 yıllarındî

mmA in + ir I

1 Yatırım Bankası olaı

¿

«

r

.

llendirilmiştir.

»Vria * » c rV »)

www ringreklam.com

en iyi yatırım bankasını* oluşturdu

' f i l a 7 J C L ^ i. -

15MB Meclisi Mebusan Caddesi, No: 161 Fındıklı 80040 İstanbul Tel: (90.212) 334 50 50 Faks: (90.212) 243 29 75 <

ö lp f e i.

ail: ocaks@tskb.com.tr


arm ies, a n d in the 12th cen tu ry c a m e u n d er Seljuk Turkish rule. When the Seljuk state went in to d e c l i n e A n a m u r b e c a m e p a r t o f t h e K a ram an o g u llari Principality, a n d in the s e c ­ o n d h a l f o f the 15th centu ry w as in corp orated into the Ottoman Empire. A n a m u r Castle, o n e o f the best fo r tifie d castles in Turkey, lies on the ro a d east o f the town a n d is th ou g h t to d a te fr o m the R om an p e r io d . A sm all m osqu e with a single m in a ret origin ally built by the K aram an og u llari in 1300 stan ds in the west cou rtyard. The m osque, w hich is still o p e n to w o r s h ip , is la rg ely 16th cen tu ry O ttom an in c h a r a c ­ ter. T h e r u in s o f th e a n c ie n t c ity of A n e m u r io n a n d th e n earby beach are both sp ectacu lar. The b e a c h is o f o v a l p e b ­ bles o f co lo u red stone a n d th e s e a a c l e a r tu rqu oise. The ru in s o f the a n c ie n t w alls a n d buildings o f the city cov er A n am u r Point a n d the hillsides beh in d . As y o u lie b en ea th o n e o f the rushw ork u m brellas on the b ea c h the ruins n ea r­ by p resen t su ch a vivid p ictu re a n d a r e so well preserved, that y o u seem to h e a r the voices o f its fo r m e r in h a b itan ts a n d the so u n d s o f bustling streets. A n em u rion lay in the region o f C ilicia, w hich g a in e d im portan ce in the H ellenistic p e r io d a n d developed still fu r th e r u n d er the R om ans d u e to its proxim ity to both the islan d o f Cyprus a n d the

Cumartesi günleri kurulan şehir pazarında birbirinden leziz yaz meyvelerini bul­ mak mümkün (üstte). Sağ­ da, yörenin ünlü karlı pekmezi. / At the weekly market on Saturdays all kinds of summer fruits are on sale (above). Right, grape molasses mixed with snow is a delicious local dish.

Anemurion’u merkezi Adıyaman’da bulunan Kommagene Krallığı na bağlıyor. Bizans Dönemi’nde, zaman zaman İslam ordularının saldırılarına uğra­ yan kent, 12. yüzyılda Selçuklu Türklerinin eline geçiyor. Selçukluların güçsüzleştiği dönemde Karamanoğulları Beyliği nin yönetimine giren Anemuıion, 15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı top­ raklarına katılıyor. Bugün görülmesi gereken yerlerin başında gelen Anamur Kalesi, Mersin karayolu üzerinde. Romalı­ lar Dönemi'nde kenti savunmak için yapıldığı sa­ nılıyor. Anadolu’da yapılmış en sağlam kalelerden 48

S K Y L IF E E K İM «a|a» O C T O B E R 2 0 0 0


• İstanbul’un en merkezi noktası, Beşiktaş’ta • 400 daireli, 33 konut katı olmak üzere 42 katlı, 150 m yüksekliğinde bir bina • 71 ve 81 m2’lik stüdyo daireler ve istenirse iki veya daha fazla daireyi birleştirme imkânı • 650 araç kapasiteli otopark • Fitness çenter, kapalı yüzme havuzu, 80'er kişilik 2 cep sineması • Mini market, kuru temizleyici, restoran, kitapçı, eczane, kuaför, lostra salonu, pastane, terzi vb 21 mağaza • Temizlik servisi ve teknik servis • Hırsızlığa karşı üstün koruma tedbirleri • Dumana karşı korumalı yangın kaçış koridorları • Depreme karşı mimari temel tedbirler ve 5 katta bir özel algılayıcılar • Uzaktan kumandalı ev donanımları • Her daireye özel klima • Su kesintilerine karşı haftalarca idare edecek su deposu, elektrik kesintilerine karşı yedekli jeneratörler • Her daire sahibine, her konuda kolaylık sağlayan akıllı kart • Her daire sahibine, güvenlik köprüsündeki ültraviyole ışınlarından koruyucu barkod • Bina üzerinde helikopter iniş alanı • En gelişmiş otomasyon sistemlerinin güvencesinde işletme garantisi • 45 yıllık Polat inşaat deneyimi

Yeni çağın gerektirdiği tüm zenginliğe sahip bu özgün konfor ancak sizin varlığınızla değer kazanacak.

POLAT TOWER RESIDENCE Detaylı bilgi için: Polat inşaat Müşteri ilişkileriyle temasa geçiniz. Şantiye: Fulya Mah. Yeşilçemen Sok. Şişli - İstanbul

Tel: (0212) 212 9986 (Pbx) www.polatinsaat.com

V ) g . POLAT İNŞAAT -M -

± SANAYİ ve TİCARET A.Ş. “Bir İ. P o la t H old ing Kuruluşudur"


Anamur, zengin tarihiyle de dikkat çekiyor. Karamanoğulları tarafından inşa edilmiş küçük cami (solda). Altta, Anemurion antik kentinin kalıntıları. Üstte, antik kentin plajı. / Anamur has a long and fascinating history. Left, a small mosque built by the Karamanoğulları principality. The ruins of the ancient Anemurion (below), and the nearby beach (above).

biri olarak gösterilen yapının batı avlusunda 1300 yılında Karamanoğulları tarafından inşa edilmiş tek minareli küçük bir de cami var. Günümüzde de ibadete açık olan cami, 16. yüzyıl Osmanlı mimari­ sinin özelliklerini taşıyor. Anemurion antik kent kalıntıları ve antik kentin deniz tarafındaki plajı ise mutlaka görülmesi gere­ ken yerlerden. Burada berrak denizin kıyısındaki plaj oval, renkli küçük taşlarla kaplı. Anamur Bur­ nu ve ardındaki tepelerin yam açlarındaki antik kentin hâlâ ayakta duran surları, yapıları eşi bu­ lunmaz bir atmosfer oluşturuyor. Hasırdan yapıl­ ma güneş şemsiyelerinin altında uzanırken, yanıbaşınızdaki antik yapılar öylesine canlı ve ayakta ki o zamana ait insan seslerini, sokakların cıvıltısı­ nı duyar gibi oluyorsunuz. Helenistik Dönem’de önem kazanan Kilikya Bölgesi’nin bu antik kenti, Romalılar Dönemi’nde ge-

S K Y L IF E E K İM

m a jo r R o m a n city o f G e r m a n ik o p o lis in th e Toros M ountains. It w as a n im portant p o rt f o r th e e x p o rt o f ra w m a te r ia ls p r o d u c e d in th e reg io n . E x c a v a tio n s c a r r ie d o u t by P ro fesso r J a m e s R u ssell o f B ritish C o lu m b ia U niversity —|h »

O CTO BER 2 0 0 0


Toroslardan köpüre köpüre akan Anamur Çayı’nın buz gibi sularında serinlemek cesaret işi (üstte). Ovabaşı köyündeki Köşekbükü Mağarası (altta). / A dip in the cold waters of the Anamur River which rushes in a torrent down from the Toros Mountains is the perfect way to cool down in hot weather (above). Köşekbükü Cave in the village of Ovabaşı (below).

lişiyor. Kıbrıs’a yakın olması nedeniyle ara istas­ yon ve Toroslardaki en önemli Roma kentlerinden biri olan Germanikopolis ile karayolu bağlantılı olarak kullanılan Anemurion, bu bölgedeki doğal kaynakların ihraç edildiği önemli bir ticaret ve li­ man kenti haline geliyor. British Columbia Üniver­ sitesi öğretim üyesi Profesör Jam es Russell yöneti­ minde başlatılan kazılar bugün durdurulmuş hal­ de. Anamur Burnu yamaçlarını kaplayan yüzlerce mezarlık, yukarı kentte su kemerleri, odeon, ti­ yatro, hamam ve bazili­ ka açığa çıkamlan başlı­ ca yapılar. Anıt mezarla­ rın içi mozaik ve duvar resimleri ile süslü. Anamur, deniz tarafında­ ki bu tarihi ve doğal ilgi m e rk e z le rin in d ışınd a başka ilgi çekici yerlere de sahip. Ovabaşı köyü y a k ın la rın d a b u lu n an Köşekbükü Mağarası içinde ilginç sarkıt ve di­ kitler barındırıyor. Sarı çamlarla çevrili bu kayalık yörede mağara yanında bulunan kafeteryada göz­ leme ve nefis ayran bütün yorgunluğunuzu alacak. Ama, te rc ih in iz i A nam ur Ç a y ı’n ın buz g ibi sularında avlanıp, mangalda pişirilen beyaz etli alabalıklardan yana kullanabilirsiniz tabii. Gezinin sonunda Toros Dağları’nın dik yamaçlarından köpüre köpüre akan Anamur Çayı’nın soğuk suların­ da serinlemek de olası. Ama, bahse gireriz bu bir dakikayı geçmeyecek! •

u n cov ered hu n d red s o f graves on A n am u r Point, aqu ed u cts, od eon , theatre, bath s a n d b asilica. The interior o f the m au soleu m s a r e a d o r n e d with m o s a ic s a n d frescos. A n o th er o f t h e s ig h ts o f A n a m u r is K öşekbü kü C ave n e a r the v illa g e o f Ov a b a şı w h ich c o n t a in s s ta ­ la c tite s a n d s ta la g m ite s . T h e c a v e is l o c a t e d in a rocky area su rrou n d ed by Scots pin e, a n d by it is a c a fé sel­ ling deliciou s savoury pastries kn ow n a s g öz lem e a n d the yogurt d rin k ay ran . Alternatively, you c o u ld try g rilled trout cau g h t in the ice-cold w a­ ters o f the R iver A n am u r. R ou n d o f f y o u r visit with a dip in the river w aters w hich w hirl a n d r a c e d o w n t h e s t e e p s id e s o f t h e T o ro s M ountains, but I lay w ager that y o u will not be a b le to sta n d the fr e e z in g w ater f o r m ore than a m inute! •

* Y u su f D artyerli, fotoğrafçı.

*

Y usu f D artyerli is a photographer.

51 S K Y L IF E E K İM -

*

OCTOBER 2000


Yeni güvenlik teknolojisi

S ın ıfın d a en zengin a ktif g ü v e n lik donanım ı Y en i A v e n s is 'te Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC) ■ Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (TRC) Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD) ile desteklenmiş ABS Fren Sistemi Fren Destek Sistemi (Brake Assist)

TO YO TA S A

Hepsi en zorlu yol şartlarına, en beklenmedik durumlara karşı her an devrede. Yeni Avensis, 6 hava yastığıyla desteklenen üstün güvenlik donanım ı, direkt yakıt püskürtm e sistem iyle artan perform ansı ve diğer ayrıcalıklarıyla tanışm anız için sizi en yakın Toyota Plaza'da bekliyor.


D Ü S Ü I\J E P J

399 99 88

3 yıl / 100.000

km. Tam Garanti

MOTOR

Her zam an bir adım önde


Bizim neslin hayal meyal hatırladığı süpürge hı­ T h e rustling o f the o ld fa sh io n ed h eath broom is the so u n d my g en eration p rin cip ally a sso cia ted şırtılarını, günümüzde duymak artık pek müm­ kün değil. Onların yerini alan teknoloji ürünü ew ith h o u s e c le a n in g . Today, h ow ev er, th is is lektrikli süpürgelerin homurtulu sesleri ise, evle­ drow n ed out by the roaring o f vacuum cleaners, rimizin değişmez senfonisi oldu. the inevitable sym phony o f to d a y s homes. Amacım, nostalji edebiyatı yaparak canınızı sık­ However, my in ten tion is not to b o re y ou with nostalgic m em ories o f broom s in gen eral, but a mak değil tabii. Bir zamanlar her g enç kızın ön ­ ce çeyizini, sonra da evinin bir köşesini süsleyen special kind, the brid al broom . The brid al broom o r m ir r o r b r o o m w a s “aynalı süpürge” ya da o n c e a p a r t o f every “g elin sü p ü rg esi”ni uy o u n g g ir l’s trousseau, nutulmuşluktan kurtar­ a n d a fter h e r m arriage mak, hafızalarda yen i­ a d o rn ed a c o m e r o f h er den canlandırmak... Zamanın yok ediciliği­ house. In E d im e there a re still ne karşı var gücüyle di­ a c o u p le o f cr a fts m e n renen süpürge ustaları­ m akin g broom s by tra­ n ın b ir ik is in e , E d ir­ dition al methods, resist­ n e ’de hâlâ rastlanabili­ ing the tide o f tim e a n d yor. Eskiden sü pürge­ t e c h n o lo g y th a t h a s nin markası olmadığın­ b ro u g h t m ass p r o d u c ­ dan, ustası sorulurdu. Trakyalı kızların çeyiz sandıklarında özel bir yere sahip olan aynalı sü­ tion to even this oldfash­ Öyle her yerden süpür­ pürgelerin ana malzemesi süpürgeotudur (üstte). Köylüler hasat zamanı io n e d d om estic article. ge satın alınm az, nam orakla biçtikleri süpürgeotlarını traktörle taşıyorlar (en üstte). / The In th e p a s t p e o p le d id salm ış bir u stanın sü ­ mirror brooms that are a traditional part of the trousseaus of girls in not a s k w h at b r a n d a pürgesi tercih edilirdi. northwest Turkey are made of heath stems (above). Heath harvested b r o o m w as, b u t th e E le k trik li s ü p ü rg e le r with scythes being loaded onto a tractor (top). n am e o f the craftsm an, h a y a tım ız a g irm e d en a n d m akers o f excellent quality broom s cou ld win önce, aynalı süpürge gelin adayı g enç kızların, a reputation that went f a r a n d wide. B efore the özellikle de Tıakyalı kızların çeyiz sandıklarında ad v en t o f the electrical vacuum clean er, o n e o f yerini alan ilk eşyalardan biriydi. N eden mi? the first dom estic good s p u rch a sed in anticipation Çünkü, o dönem lerd e aynalı süpürgeye talep 56 S K Y L IF E E K IM —ja . O C T O B E R 2 0 0 0


ço k fazlaydı, yani düğüne yetiştirilem em e ihti­ mali vardı. Bir de aceleye getirilip baştan savma yapılm asın diye, anneler ilk iş olarak ergenlik çağına gelen kızları için, şehrin en ünlü süpürge ustasına bir aynalı süpürge yaptırırdı. Süpürgenin ustası kadar m enşei de önemliydi. Siipürgeotunun nerede yetiştiği, tellerinin esn ek ­ liği ve süpürgenin dayanıklılığı tercih nedeniydi. A ynalı sü p ü rg eler sa ­ d e c e g elin çey izlerin i s ü sle m e k le k alm azd ı. Hemen hem en her ev­ de çeşit çeşit aynalı sü­ pürge bulunm ası adet­ tendi. Süpürgeler pem ­ b e, kırm ızı, yeşil, sarı ya da mavi renkli kur­ d e le le r le s ü s le n ir d i. Her zanaat gibi süplirgecilik de incelikli bir ij. Üstte, süpürgeotları tohumlarından ayrılıyor. Daya­ nıklılık ve esneklik kazanmaları için süpürge telleri kükürt fırının­ da bekletiliyor (sağda). / Like every craft, broom making has its own finer points that require special care and skill. Above, the seeds being stripped away from the heath stems. Right, the stems are then baked in a sulphur kiln to improve their durability and flexibility.

o f a y ou n g girl 's m arriag e w as a b rid a l broom d e c o r a te d with m irrors a n d c o lo u r e d rib b o n s, p a rtic u la rly in Turkey's northw est region . The ord er f o r the brid al broom w ould be given in g o od tim e before the w edding so that the craftsm an d id not h av e to m ake a rushed jo b o f it. D em an d f o r th ese b ro o m s w as so high th at m oth ers w ou ld p la c e their ord er with the town's most renow ned broom m ak er as soon as their daughters rea ch ed puberty. The raiv m aterials were a s im p o r ta n t a s th e craftsm anship. The best h eath stalks, both flex i­ b le a n d h a r d w e a r in g , h a d to be used. Not only young brides but almost ev ery h o u s e h o ld h a d o n e or m ore broom s d e c o r a t e d w ith s m a ll mirrors a n d pink, green, y ellow o r b lu e ribbons, to w h ic h b r ig h tly c o l o u r e d t a s s e ls w ere sewn. Although m irror broom s w e r e u n iq u e to th is region, the stalks o f p a r ­ ticu lar varieties o f heath g a th ered arou n d


Süpürgeciliğin vatanı Edirne’de bir süpürge borsası bile var. Balyalar halinde borsaya getirilen tohumları ayıklanmış süpürge telleri (altta), süpürgeciler tarafından satın alınıyor (üstte). / Edirne is the principle home of broom making, and the city even has a broom bourse, where bales of stripped heath stems (below) are purchased by the broom makers (above).

Edirne, w atered by the M eriç a n d Tunca rivers w ere so u g h t a ft e r f o r b ro o m m a k in g a ll o v er Turkey. Trade in this com m odity a s well a s the fin ish ed broom s themselves w as a n im portant p art o f the lo ca l econom y, a n d rem ains so even today, although in the m ain the broom s a r e no lon ger the m eticu lou sly h a n d c r a fte d objects o f y ester­ y e a r . C o n s id e r a b le n u m b ers o f p e o p le in th e provin ce a r e em ployed in this sector, which even h a s its ow n bou rse a n d severed trad e o rg a n isa ­ tions. Like every craft, broom m aking h as its own fin e r points that require special ca re a n d skill. First o f a ll the raw m aterial h a s to be just right. The heath stems a r e reap ed with scythes in the countryside a n d the seeds stripped aw ay before they a re laid out to dry in the s u n . T hey a r e th e n m a d e up in to b a le s a n d taken to the heath bou rse, w here th e y a r e p u r ­ c h a s e d by th e broom m akers. The stalks a re first s o a k e d in w a te r to soften them f o r th e m a n u fa c t u r ­ ing p ro cess, a n d th en b a k e d in a s u lp h u r k iln to im p r o v e t h e ir

Kurdelelerin üzerine dikilen püsküllerde ise göz alıcı renkler tercih edilirdi. Aynalı süpürgeler Trakya’ya özgü olsa da, özel­ likle Meriç ve Tunca nehirlerinin suladığı Edirne topraklarında yetiştirilen süpiirgeotları, T ü rki­ y e’nin her yerinde gözdeydi. Süpiirgeotu ve süpürgeciliğin vatanı Edirne’de, süpürge sadece bir temizlik aracı değil, aynı za­ manda önem li bir geçim kaynağıydı. Bir zaman­ lar zanaat olarak görülen, bugün ise bir sektör halini alan süpürgecilik Edirne’de hâlâ el üstün­ de tutuluyor ve halkın hiç de azımsanamayacak bir kısmı bu işle uğraşıyor. Süpürgeciliğin sektö­ rü olur da borsası olmaz mı? Edirne’de hem bir süpürge borsası hem de bu alanda faaliyet gös­ teren birçok m eslek örgütü var. H er z a n a a t g ib i süpürgeciliğin de in c e lik v e h er şe y d e n ö n e m lisi u s ta lık is te y e n yanları yok değil. K ö y lü ler ta ra fın ­ dan hasat zam a­ nında orakla biçi­ le n s ü p iirg e o tu nun ö n ce tohum­ ları te lle r in d e n ayrılıyor. Kuruma­ sı için güneşe bı­ rakılan bu teller, b a ly a la r h a lin d e üretici tarafından 58 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


As覺l reklam


Irsltııı

süpürge borsasına getirilir. Burada süpürge ya­ pımcıları tarafından satın alınan süpürge telleri, işlem e sırasında yumuşak olması için su ile ıslatılır. Daha sonra dayanık­ lılık ve esn eklik kazanm ası için kükürt fırınında bekletilen teller, tutam tutam ayrılarak sancıya ve­ rilir. Sarıcı aynı zamanda süpür­ genin ilk taslağını hazır­ lay an k işid ir. B u rad a s ü p ü rg e ç a tıld ık ta n sonra devreye bağla­ y ıcı g irer. B a ğ la y ıcı, tak tak ya da ayaklık denilen, bir ucu beli­ nin arkasındaki tez­ g âha, bir ucu da sağ ayağını koy­ duğu ta h ta y a bağlı olan zin­ cir yardımıyla sü p ü rg ey i b o ğ arak , tel ile bağlar. Süpür­ geyi dikerek son şek­ lini veren kişi ise dikici­ dir. Çatal süpürgeyi alan diki­ ci, sarma iplerin hepsini çözerek sü­ pürgeyi yelpaze biçim inde açar. Sonra da süpürgenin kolonlarını atıp, gövdesini di­ ker. Eskiden el ile yapılan bu işlem, şimdi maki-

Bağlayıcı, telleri çatılmış süpürgeleri tel ile bağlıyor (en üstte sağda). Ustalar, yelpaze biçimine sokulmuş süpür­ geleri, renk renk kurdelelerle süsleyip üzerlerine ayna dikiyorlar (üstte). / After the bunches of stalks are given their initial shape, the throat of the broom is tightly tied with wire (top right). Finally the broom is adorned with coloured ribbons and the mirror stitched into place (above).

d u ra b ility a n d flex ib ility . B u n ch es o f stalks a r e then given their initial sh ap e by the sarıcı, w ho p a sses them on to the bağ layıcı responsible f o r tightening the throat o f the broom with the h elp o f a ch a in , o n e e n d o f w hich is attach ed to the work, su rface beh in d him a n d the other to a treddle know n as a taktak o r ayaklık, a n d then ties it firm ly with wire. The next stage is 60

S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


Ustaların aynalarla, göz alıcı renklerdeki kurdelelerle süsledikleri süpür­ geler, çeyiz sandıklarındaki yerlerini almak için dükkânların vitrinlerin­ de gelin adayı genç kızları bekliyorlar. / Decorative mirror brooms, with their brightly coloured ribbons and mirrors, wait in the shop windows before finding their way into trousseau chests.

stitch in g , c a r r ie d o u t by y e t a n o t h e r w o r k e r kn ow n a s the dik.ici, a t w hich stag e the broom takes on its characteristic f a n shape. 'Ih e sewing is to d a y d o n e by m a c h in e ra th er th an by h a n d . Now the broom is ready f o r use. T he d e c o r a t e d b r id a l a n d m ir r o r broo m s, o f course, took longer. In the past these broom s h a d a sym bolic lan g u ag e o f their own. I f the m irror broom belon ged to a n u n m arried w om an, a n ail with a large rou n d ed h e a d w ould be fix e d to the han dle. I f the m irror broom w as hung outside the house d o o r it signified that the hou sehold inclu d­ ed a girl o f m arriag eable age. A n o th er cu rio u s a sp ect o f o ld fa s h io n e d h ea th broom s is th eir relation ship with cats. W hereas cats tend to seek a hiding p la c e the m om ent the vacuum c lea n er is plugged in, they h a v e a p a rtic­ u lar liking f o r heath brooms, as I was rem in ded w hen we visited the broom workshops in E dim e. In ea c h on e we saw cats happily stretched out on the piles o f heath, which m a k e a b ed that is coo l in su m m er a n d w arm in winter. We w ere told that taking ca re o f the cats is on e o f the appren ­ tices ’ tasks. •

neyle hallediliyor. Edirne’nin halk kültüründe önem li bir yeri olan aynalı süpürgeden bahsedip de, bu süpürgenin halk arasında ifade ettiği özel anlamları atlamak olmaz. Aynalı süpürgenin sapına kabara denilen iri başlı özel bir çivi çakılm ışsa, bu, süpürgeyi kullanan bayanın evlenm ediğine işarettir. Aynalı süpürge evin kapısının dışına asılmışsa, bu da, “Bu evde evlenecek çağda bir kız var” anlamına gelir. Süpürge denilince akla kediler de geliyor. Elek­ trikli süpürge daha fişe takılır takılmaz, kendisi­ ne kaçacak yer arayan kediler, nedense el sü­ pürgeleriyle sıkı bir dostluk içerisinde. Buna sü­ pürge imalathanelerini görm eye gittiğimizde bir kez daha şahit olduk. İmalathanenin içini doldu­ ran, yazın serin, kışın ise sıcak olan süpiirgeotlarmın üzerine keyiflerince kurulmuş olan kedile[ re özenle bakm ak da çırakların başlıca görevleri r arasında. • * A b d u llah K ılıç, g a z e te c i.

*

A bdullah Kılıç is a journ alist.

61 S K Y L IF E E K IM -«|»» O C T O B E R 2 0 0 0


T h e Y alnızçam M ountains running fr o m north­ east to southw est in the Eastern B la ck Sea region a r e cov ered by forests o f spru ce a n d fir, a n d vast alp in e m eadow s. They a r e o n e o f Turkey’s loveli­ est scen ic a rea s a n d d u e to t h e i r u n s p o ilt n a t u r a l beau ty h a v e been d ec la red a n a t i o n a l p a r k . T he range, w hich is largely vol­ c a n ic in character, rises in p la ces to ov er 3 0 0 0 metres a n d its large p la tea u s lie at a n a ltitu d e o f o v e r 2 5 0 0 m e tr e s . It is to t h e s e p la tea u s that p eo p le m ove in the hot su m m er months, and th is tr a d itio n a l so jo u rn on th e h ig h p a s ­ tures kn ow n a s y a y la is an im portant p a rt o f the lo ca l culture. Most fa m o u s o f a ll is B ilb ila n Yayla, o n e o f the largest a lp in e p astu res in T u rkey , w ith a r o u n d f o r t y s u m m e r v illa g e s . F am ilies fr o m the districts o f H o p a , H em şin , A r d a ­ h a n , G öle, A r d a n u ç a n d B o r ç k a a rriv e every y ea r, carryin g h o u seh o ld essen ­ tia ls in b a s k e t s o n t h e ir

Doğıı Karadeniz Bölgesi nde kuzeydoğu-güneybatt doğrultusunda uzanan, ladin, göknar orman­ ları ve uçsuz bucaksız alpin çayırlıklar ile kaplı Yalnızçam Dağları, Türkiye’nin güzel noktaların­ dan biri. Tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle milli park ilan edilen bu bakir dağların bazı yerlerde yük­ sekliği iiç bin metreyi aşıyor. G enelde volkanik ka­ rakter taşıyan dağ sırasında 2500 metrenin üzerinde ge­ niş platolar var. Yazın sı­ cak günlerinde sığınılan bu yaylalar bölg e insanı için önem li birer yaşam alanı. Bunlardan en ünlüsü geniş alp in ça y ırlık lar ü stü nd e ku ru lu B ilb ila n Y a y la sı. Türkiye’nin en biiyük yay­ lalarından biri olan Bilbilan ’da yayla mevsimi her yıl şen lik li g e çe r. H opa, Gür ladin, göknar ormanları ve uçsuz bucaksız alpin çayırlıkları ile Yalnız­ sam Dağları, Türkiye’ nin en güzel noktala rınd an. / The Yalnızçam Mountains covered by forests of spruce and fir and vast alpine mead­ ows is one of Turkey's loveliest scenic areas. 64 S K Y L IF E E K İM

O CTO BER 2 0 0 0


Yer yer üç bin metreyi aşan yüksekliğe sahip Yalmzçam Dağları’nda köylüler ot taşımak için genelde kağnı kullanıyorlar. / In the Yalnızçam Mountains, which rise in places to over three thousand metres, the villagers still use ox-drawn carts to carry hay.

b a c ks a n d bringing thou san ds o f sheep a n d ca t­ tle to g r a z e on the rich grass. F or this reason the y a y la is a ls o a n im p o rta n t liv esto c k m a r k e t, a ttra ctin g la r g e n u m b ers o f p e o p le fr o m su r­ rou n din g provin ces w ho co m e to buy sh eep a n d cattle. The colou rfu l lively crow ds in the m arket­ p la c e , lo c a l c o s ­ tum e, tr a d itio n a l ways o f striking a b a rg ain that h av e r e m a i n e d u n ch an g ed over the years, a n d the com in g a n d going o f th e a n im a ls m a k e it a f a s c i ­ nating sight. O ne o f th e m an y p le a s u r e s o f life on B ilbilan Yayla is w a lk in g t h r o ­ ugh th e m a g n ifi­ cen t scen ery in the fr a g r a n t m ou n tain air. Lake K aragöl, fo r instance, is ju st a n h o u r ’s w alk a w ay in the district o f A rdan u ç. As the su m m er progresses a n d the w ater level in the la k e recedes, K ara g öl divides into f o u r sm aller lak es o f various sizes a n d colours. Set in a bow l overlooking d eep ravities, the la kes with their green, d a r k blu e a n d

Hemşin, Ardahan, Göle, Ardanuç, Borçka'dan çoluğunu çocuğunu alan, sırtına küfesini koyan herkes akın akın buraya gelir. Farklı yerlerden gelen insanların oluşturduğu yaklaşık kırk adet yayla topluluğu, büyük bir kültür zenginliği yara­ tır. Gelenler, sayıları binleri aşan hayvanlarını da beraberlerinde geti­ rir. Uzun, bol sulu otlardan oluşan alpin çayırlıklar bura­ daki tüm hayvanla­ rı yaz boyunca bes­ lemeye yeter de ar­ tar bile. Yayla aynı zamanda, çok sayı­ daki insanın çevre illerden hayvan ti­ ca reti için geld iği ö n e m li b ir p azar y eri k o n u m u n d a . Pazar yerinin renkli kalabalığı, köylüle­ rin kıyafetleri, yıllardır değişmeyen, gelen eksel­ leşmiş alışveriş şekli ve hayvanların yarattığı kar­ maşa burada zamanın durduğunu hissettiriyor in­ sana. Temiz havada yürüyüş yapmayı sevenler, yaylaya bir saatlik yürüme mesafesindeki Karagöl’e gide­ bilir. Ardanuç ilçesi sınırları içinde kalan Karagöl, 65 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0


Zümrüt yeşili çayırların kapladığı yaylaları ve ahşap evlerden oluşan dağ köyleriyle Yalnızçam, büyük şehirden kaçmak isteyenler için tam bir cennet. With its emerald green alpine pastures and villages of wooden houses, the Yalnızçam Mountains are a paradise for big city dwellers seeking unspoilt natural beauty.

light blu e waters su rrou n d ed by vegetation a n d volcan ic rock a r e a n en ch an tin g sight. Turkey’s highest m ou n tain pass, the Y alnızçam (2 6 5 0 metres), is in this m ou n tain range, a s is the third highest, the Çanı P ass (2 4 6 0 m etres). A pproaching these p asses fr o m the northwest the m o u n ta in f l a n k s a r e c o v e r e d w ith spru ce, f i r a n d Scots p in e , a n d n estlin g lik e o r n a m e n ts am ongst this fo rested scen ery y o u ca tch glim pses o f w o o d en h o u ses a n d bridges. Forestry is the m ainstay o f the lo ca l econ om y on this sid e o f the m ountains. Crossing the pass, however, y o u f i n d the scen ery u n d erg o es a startling tr a n s fo r m a ­ tion: in stead o f forests there is treeless steppeland, a n d in stea d o f w o o d en h ou ses a d o b e cottag es with fla t m u d roofs. Plots o f m a iz e a r e supplant­ e d by fie ld s o f g o ld en w heat stretching into the distance. The Y aln ızçam M ou n tain s h a v e b een h o m e to various civilisations over the cou rse o f time, a n d m an y historic m on u m en ts a r e to b e seen here. R em ain s fr o m the G eorgian kin gdom o f Klarjeti in clu de num erous ch u rch es a n d castles standing in sh eltered spots in the Tortum, Çoruh, K u ra a n d Berta river valleys. The m onastery ch u rch o f

yazın suların azalmasıyla bölünüp renkleri ve bü­ yüklükleri farklı dön adet göl haline geliyor. D e­ rin uçurumlara bakan yarı açık çanak içindeki bu göller yeşil, lacivert, açık mavi renkleri, etrafları­ na dizili volkanik taşlarla ziyaretçilerine doyum­ suz güzellikler yaşatıyor. T ü rkiye’nin en yüksek geçid i olan Yalnızçam (2650 m) ve üçüncü yüksek geçidi olan Çam G e­ çidi (2460 m) de Yalnızçam Dağları’nda. Geçitle­ rin Ardanuç ve Şavşat yönüne bakan kısımları la­ din, gökn ar ve sarıçam dan oluşan orm anlarla kaplı. G eçerken rastladığımız ahşap ev ve köprü­ ler bu yemyeşil doğa parçasının içine serpiştiril­ miş biblolar gibi. Orman ve orman ürünleri bura­ da yaşayanların en önemli geçim kaynaklan. G e­ çidin Ardahan yönüne varınca, her şeyin bir anda değiştiğine tanık olmak gerçekten şaşırtıcı. Koyu gölgelikli ağaçlarla dolu ormanlar burada yerini bozkır ve otlaklara bırakıyor. Toprak damlı evler ise ahşap yerine kerpiçten yapılma. Uçsuz bucak­ sız mısır tarlaları da altın başaklı buğday tarlala­ rıyla yer değiştiriyor. Tarihin birçok döneminde farklı uygarlıklara evsahipliği yapan Yalnızçam Dağları nda dolaşır­ ken, pek çok tarihi esere de rastlamak mümkün. 66 S K Y L IF E E K IM

OCTO BER 2 0 0 0


Yıl, 1969. Neil Arm strong A y ’a ayak basan ilk İnsan oldu.

jDÍOJOq

Yıl, 1929. Miele, A vrupa’nın ilk elektrikli bulaşık makinesini üretti.

Alm anya’nın beyaz eşya sektöründeki dev kuruluşu Miele; birçok ilk’e imza atmış ve 101 yıldır “daim a en iyisi” ilkesinden asla taviz vermemiştir. Dünya çapındaki şöhretini; benzersiz teknolojisinin yanı sıra, çok uzun öm ürlülüğüne ve dayanıklılığına borçludur. Miele; ileri teknolojinin, estetiğin, rahatlığın ve konforun -beyaz eşya, hazır m utfak ve profesyonel cihazlardaki- çok özel tem silcisidir.

M ie le DAİMA

Genel Müdürlük ve Shovvroom:

EN

İYİSİ

_____________________

Miele Elektrikli Aletler Dış Tıc. ve Paz. Ltd. Şti: Güvercin Sokak No.10 Levent 80620 İstanbul Tel.: (0212) 325 84 40 Faks: 325 84 49 İntemet’te Miele: http://www.miele.de e-mail: info@miele-tr.com Y etkili S a tıc ıla r İstanbul: Çamlıca/Akmerkez (0212) 282 03 02 Cartel Çenter/Galleria (0212) 560 65 20 Enkay/Levent (0212) 324 05 55 Gürbüz/Mecidiyeköy (0212) 212 15 14 M iltek/Kalam ış (0216) 330 99 91 Ankara: Güreller/Yıldız (0312) 441 50 92 Koç/Kızılay (0312) 231 12 16 Pelin/Kanım (0312) 427 07 14 İzm ir: Egemen (0232) 464 91 99 Galeri Elektronik (0232) 382 69 08 Saygın (0232) 482 02 83 Bursa: Ayna (0224) 234 93 96 Adana: Erdal’s/Seyhan (0322) 233 10 80 Antalya: M iltek (0242) 323 60 33 Gaziantep: Misan (0342) 231 70 24 Giresun: A ta r (0454) 216 56 26 Batman: Gündüz (0488) 212 35 88 Marmaris: Fatih (0252) 412 95 16 Samsun: Uğurlu (0362) 431 24 39 Trabzon: Tunalar (0462) 322 10 18 Denizli: Işık (0258) 261 15 73 Diyarbakır. Yaşaroğulları (0412) 223 17 87 Mersin: Yapısaray (0324) 233 54 88


D okuzuncu yüzyıl­ Şatbertli w as a cele­ b r a te d cen tre f o r da yükselmeye haş­ layan Klarjeti Gür­ th e p r o d u c t io n o f cü Krallığı, burada illu m in ated m a n u ­ iz bırakan uygarlık­ s c r ip t b ib le s . T he K la r je ti c a p it a l o f lardan biri. Tortum, Ç o ru h , Kura ve Old A rd an u ç stood B e rta v a d ile rin in on the ban ks o f the C eh en n em rivetkorunaklı yerlerin­ de bulunan Gürcü j u s t o u t s i d e th e C e h e n n e m G orge, kilise ve kalelerinin o r H ell 's G orge, a birçoğu bugün hâlâ nam e e n t ir e ly ayakta. Bir manastır kilisesi olan Şatberapprop riate f o r this in tim id atin g g o rg e di, el yazması kut­ w ith its to w e r in g sal kitapları resim ­ walls. leyen tezhip çileıin merkezi olarak bili­ The in v in c ib le A r d a n u ç C astle is niyor. Bir zamanlar p e r c h e d on c liffs C eh en n e m D eresi several hu n dreds o f k ıy ısın d a k u ru lu , m e tr e s in h e ig h t, Klarjeti Gürcü Kralc o m m a n d in g a n lığı’nın başkenti Ar­ ex tra o rd in a ry i’ieu • danuç, C eh enn em o v er the su rro u n d ­ Boğazı diye adlan­ ing la n d . New A r­ dırılan yüksek du­ d a n u ç is s it u a t e d v arlı kanyonun Yalnızçam Dağları’nda dolaşırken pek çok tarihi esere de rastlamak mümkün. Alt­ f i v e k ilo m e t r e s a b a ş la n g ıc ın d a y d ı. ta, Cevizli köyündeki Tibeti Kilisesi. / There are many historic monuments in the w a y on th e p la in . Boğaz, kanyon du­ Yalnızçam Mountains, such as the Tibeti Church in the village of Cevizli (below). There is a n o ld Ar­ varlarının yüksekli­ m e n ia n ch u rc h in ğinden ve aşılmazthe town, w here ti­ lığınclan dolayı bu m e s e e m s to h a v e adı hakkediyor. s to o d still. A ll th e Eski z a m a n la rın hr<u<i><. a n d ev e n zapted ilm ez Arda­ th f m o sq u e m in a nuç Kalesi ise yüz­ ret* a r e m a d e o f lerce metre yüksek­ inoorl h(i\i is c a rri­ liktek i k a y a lık la r­ er! in ox-carts. a n d dan çevreye kuşba­ o ld fa shim led horsekışı bak ıy o r. Yeni s l r s ı i f i î p j / i i t i t f r s a > ’e Ardanuç ise bu ra­ still in use. As in dan beş kilom etre oth er ru ral parts o f uzaklıktaki düzlüğe T u rkey th e p e o p le kurulu. Eski bir Er­ a r e fr ie n d ly a n d meni kilisesinin de h o sp ita b le, rea d ily için d e bu lu ndu ğu u r g in g c o m p le t e bu e s k i y e rle şim s tr a n g e r s to s h a r e b ö lg esin e g elin ce , m eals with them. Their kin dn ess rem in d ed us o f insan zamanı unutuyor. Evlerin, camilerin hatta w hat w e lose by living in big cities. minarelerin bile ahşap olduğu ilçede ot taşımak iŞavşat is a town on the northern J la n k s o f the çin kızaklı ve tekerlekli kağnılar kullanılıyor, ta­ Y alnızçam M ountains southw est o f A rdan u ç. Its rım hâlâ sabanla yapılıyor. Diğer Anadolu köylü­ origins g o b a c k to 4 0 0 0 BC, but the oldest m on u ­ leri gibi konuksever, kapısına gelen tanrı misafir­ m ents still standing d a te from the 10th century leriyle sofradaki lokmasını paylaşmaya hazır köy G eorgian kin gdom o f Bagrat. These in clu de the halkının davranışları, insana büyük kentlerde ne68 S K Y L IF E E K İM

O CTO BER 2 0 0 0


^ D n e has to b e g in at d e ep , fa r re a c h in g ro o ts to pass

th e birth o f R epublican Turkey, w e a th e re d tw o w o rld w ars,

a le g a c y on to th e fu tu re , ta ll and fr u itfu l. T u rk e y 's

a c o n s ta n tly s h iftin g regional m ap, all th e ups and d o w n s

o ld e s t bank by fa r, w ith n e a rly 140 y e a rs o f u n b ro k e n

o f th e fre e m a rk e t e c o n o m y at h o m e and abroad ... A nd

h is to ry b e h in d it, O tto m a n B ank c a rrie s on a p ro u d

g re w to k n o w th e c o u n try d o w n to th e g ro u n d , ta p p in g

heritage and a ste rlin g re pu ta tio n fo r o u tsta n d in g service

th e w in d , th e tid e s , c h a lle n g in g th e m - p re p a re d b e fo re

and in te g rity as w e s te p in to a th ird c e n tu ry s in c e our

th e change and stable th ro u g h it all. On to p fo r o u r clie n ts

b irth . O n c e th e C e n tra l Bank o f th e E m p ire , O tto m a n

w ith th e k in d o f lo n g s ig h t o n ly lo n g e v ity g ra n ts .

B ank h e lp e d fin a n c e th e W a r o f In d e p e n d e n c e and

W e ll... "N o b le s s e o b lig e .â&#x20AC;?

OTTOMAN BANK w w w .osm anli.com .tr


Şavşat'a otuz kilometre uzaklıkta bulunan Arsiyan Yaylası’ndaki birbirinden güzel irili ufaklı göller mutlaka görülmeli (üstte). Altta, alpin çayırlarla kaplı Bilbilan Yaylası. / Arsiyan Yayla, an alpine pasture 30 kilometres away from the town of Şavşat, has many lakes (above). Below is the alpine pasture of Bilbilan.

ler yitirdiğini düşündürüyor. Ardanuç’un güneybatısındaki Şavşat, Yalnızçam Dağları’nın kuzeydoğusunda kalıyor. Kökeni MÖ 4000’e kadar uzanan bu eski yerleşimin çevresin­ deki ayakta kalmış tarihi yapılar ise Gürcü Bagrat Krallığı’na ait. Bunlardan, 10. yüzyılın başında ya­ pılan Cevizli köyündeki Tibeti Kilisesi ve Köprülü köyündeki Rabat Kilisesi halen iyi durumda. Şav­ şat aynı zamanda bir kaleler şehri. İçindeki Şavşat K alesi’nden başka yanında yöresind e bulunan

Tibeti Church in the village o f Cevizli a n d R abat C h u rch in th e v illa g e o f K öprü lü . Ş avşat is a p la c e o f castles. A part fr o m Şavşat Castle itself the tow n is virtually su rro u n d ed by six others: B ilb ila n , Dutlu, P arih, P etrikism an , T u kharis a n d Ustamis. A rsiyan Y ayla 3 0 k ilo m etres fr o m th e tow n is well worth visiting, with its num erous m ountain lakes, large a n d sm all. The biggest a n d highest o f them is L ak e B oğa, w hich lies a t the ed g e o f a


Yöresel ahşap mimarinin yeşille bütünleştiği yaylalarda, köylü kadınlar kış erzaklarını hazırlı­ yorlar. Üstte, mısır kurutulan bir yayla evi. / In the traditional wooden houses in their green mountain setting, village women preserve food for the winter. Above, a yayla house w ith maize cobs strung up to dry.

B ilbilan, Dutlu, Parih, Petrikism an, Tukharis, U stam is k aleleri, Şav­ şat’ı adeta kuşatıyor, il­ ç e y e 30 k ilo m e tre uzaklıkta sınırda bu lu ­ nan A rsiyan Y a y la sı’nda ise mutlaka gidi­ lip görülm esi gereken irili ufaklı dağ gölleri var. B u n la rd a n B o ğ a Gölü, yayladaki en büyük ve en yüksekteki göl. Dik bir yamacın kenarında olan göle ulaştığınızda tüm yayla gözler önüne seriliyor. Yaban hayatına kucak açan Davar Gölü ise sazlıklarla çevrili. Ama, bu doğa harikası göllerden en ilginci Sedeva Gölü. Çeşit çeşit su bitkisi ile kaplı göldeki saz­ dan adalar hareket halinde. Daha birçok küçük gölü barındıran Arsiyan Yaylası, eylül gelince güz çiğdem leri ile kaplanıyor. Tüm bu anlattığımız güzellikleri doya doya yaşamak ve konuksever yöre halkıyla tanışmak için, yayla zamanı bu ba­ kir dağlara uğramaya ne dersiniz? •

s te e p s lo p e o v e r lo o k in g a l l o f A rsiy a n . L a k e D av ar is su rro u n d ed by reed bed s a n d borne to a b u n d a n t w ildlife, but the m ost fa s c in a tin g o f a ll is L a k e Sedeva, w hose su rfa ce is cov ered by d iv e r s e w a te r p la n t s a n d fl o a t i n g is la n d s o f reeds. In S ep tem ber A rsiyan Y a y la ’s m ea d o w s burst into a colou rfu l carpet o f au tu m n crocuses. So n e x t s u m m e r h e a d f o r th e Y a ln iz g a m M o u n ta in s to s a v o u r t h e ir s p e c t a c u la r a n d d iv erse beau ty, m a k e th e a c q u a in t a n c e o f the hosp itable lo c a l people, a n d ex p erien ce the f e s ­ tive m o o d o f su m m er life on the high pastures. •

* Ali İh san G ö k ç e n , foto ğrafçı.

‘ A li İhsan Gökçen is a photographer. 71 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


A ta tü rk Hava Lim anı dış h a tla r te rm in a li

P o r s e l e n iç c e p h e k a p l a ma

Bu Paneller Türkiye'de ilk defa Seranit tarafından üretilmişti Ü lk e m iz d e ilk kez % 1 0 0 P o rs ele n panelleri v e karoları üstün teknoloji ile ü reten S e ra n it, k o n u s u n d a k i ilk'lerin ve kaliten in ö n c ü s ü d ü r. Farklı v e yen i boyutların ö n c ü s ü , h e r a la n d a p o r s e le n i k u lla n ım a ç ö z ü m le r iy le s u n a b ilm e n in ö n c ü s ü , bakım g e r e k tir m e d e n y ü z le rc e yıl ilk gü n kü gibi kalacak bir ürünü ü re te b ilm e n in ö n c ü s ü d ü r , i ş t e bu n e d e n l e d ü n y a d a v e T ü r k i y e ' d e S e r a n i t ' i k u lla n a n b in le r c e yap ı v a r v e k u lla n ıld ığ ı h e r y e r d e , h e p aynı k a lite var; " S e r a n i t " .

%100 d o ğ a l d ı r , su g e ç i r m e z , d e f o r m e o l m a z , h a va ş a r t l a r ı n d a n e t k i l e n m e z , r en k d e ğ i ş t i r m e z .


CC2TM

/e bu y e n il ik ilk d e fa S e r a n it t a r a fı n d a n u y g u la n m ış t ı r . 3 7 3 . 0 0 0 m 2 kapalı alana sah ip v e yılda 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 yolcu kapasiteli A ta tü rk H ava Lim anı yeni dış hatlar t e r m in a li gibi d e v bir p ro je n in k u s u rs u z iç c e p h e l e r in e b ak an lar, bu g e r ç e k le ri, T ü r k iy e 'n in k a lite y e verd iğ i ö n e m i v e parlak g e le c e ğ in in ipuçlarını g ö rü y o r. o

İç c e p h e k a p l a m a p a n e l l e r i 8 a y r ı r e n k t e ü r e t i l m e k t e d i r .

I

Jr

ser s / nit —

BİLG İ H A TTI: ( 0 2 1 6 )

38 5

64 44


A s n ot o n ly a c o a s ta l city, bu t stra d d lin g the B osp h oru s strait, Istan bu l is fa m o u s f o r m an y species o f fish . But a m on g these, o n e h as a spe­ c ia l p la ce. This is lü fer o r bluefish, w hose shoals h a v e alw ay s b een ea g erly a w a ited ; w h ich h a s been written ab ou t by Ottoman poets;■f o r w hich the sultans h a d sp ecia l boats m ade, a n d anglers alon g the Bosphorus u sed silver hooks. Bluefish is t h e r e f o r e ju s t ly k n o w n a s ‘s u lt a n o f th e Bosphorus The bluefish is o n e o f Ista n bu l’s legends, a n d its fla v o u r is a t its m ost exqu isite here. Clearly the coo! waters o f the strait a r e the secret. So w hen speakin g o f Istan bu l a n d its fish , the bluefish is the o n e w hich first com es to m ind. P om atom u s saltatrix, to use its Latin nam e, begins its travels fr o m the south in spring, the sh o a ls sw im m ing fr o m the A egean into the M arm ara, a n d alon g the B osphorus to the B la ck Sea. During the su m ­ m er m on ths spen t in the c o o l w aters o f th e B la c k S ea th e fis h b e c o m e w ell n o u r is h e d a n d th e ir f a t c o n t e n t in c r e a s e s . In S eptem ber they begin the jo u r n e y so u th w a rd s again , lingering f o r som e tim e in the B osphorus. It is th is p e r i o d b e t w e e n

Bir deniz şehri olan İstanbul birbirinden güzel balıklara ev sahipliği yapıyor. Ancak bunların arasında bir tanesinin yeri ayrı: Lüfer. Öyle ki Boğaziçi kültüründe kendine özgü bir yeri var. Hep yolu gözlenmiş, adı Divan Edebiyatı na gir­ miş, sultanlar onun hatırına özel sandallar yap­ tırmış, Boğaz sakinleri uğruna güm üş zokalar dökmüş, B oğaz’ın sultanı diye tanımlanmış... İs­ tanbul’un efsanelerinden biri haline gelmiş. Hiç­ bir yerde de B oğaziçi’ndeki kadar güzel olm a­ mış. Anlaşılmış ki onun sırrı B oğaz’ın serin sula­ rında gizli. O yüzden İstanbul ve balık dendiğin­ de akla gelen ilk isim olmuş. Yolculuğu güney denizlerinden başlıyor, ilkbahar aylarının gelm e­ siyle birlikte harekete geçen sürüler, Ege Denizi’nden Marmara’ya geçip Karadeniz’e varır. Yaz aylarında iyice beslenir ve bulundukları serin su­ larda yağlanırlar. Eylülün gelm esiyle dönüşe ge­ çip uzun bir süre Boğaz’da kalırlar. Bu dönem de

Ali Bek m an

“ Boğaz’ ın Sultam " olarak anılan lüfer, sonbahar aylarında, Boğaz'dan göçe başlar ve bu dönemde avlanır. Known as the ‘ sultan of the Bosphorus’, the bluefish ıs caught during its southward m igra tion through the strait in the autumn months. 76 S K Y L IF E E K İM —|» -

O CTO BER 2 0 0 0


W tv n Á s y s te m

tem space

Acık ofis sistem lerinde kesintisiz p rojelendirm e olanağı sunan, esnek "yatay sistem " Tem Space... Dünyada yeni, Türkiye'de ilk ! Ünlü İta ly a n dizayn firm ası Am bostudio ta ra fın d a n , Tuna için özel olarak tasarlandı. Tem Space, the flexible "horizontal system " that provides unlimited workstation design options... New in the world, the first in Turkey! Created exclusively fo r Tuna by the famous Italian design company Ambostudio.

19-24 Ekim tarihleri arasında, Köln’deki Orgatec Ofis Mobilyaları Fuarı’na sîzleri bekliyoruz. Salon 1 1 .2 Stand J-64

We would like to see you at Orgatec, International Trade Fair for Furnishing and Management of Offices and Office Facilities.Cologne, October 19-24, 2000 Hall 11.2 Stand J-64

b

Intern ation al Trade Fair fo r Furnishing and Management of O ffices and O ffice F a rilitie s

ORGATEC

COLOGNE, 1 9 -2 4 OCTOBER, 2 0 0 0

kesintisiz çozum ozgurlugu! ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ ■

W

»

T u n a c e lik Eşya S an. ve Tic. A.S.

fc d fc l DIN EN ISO 9002

J}

Fabrika: K ına lı M e vk ii, S iliv ri 3 4 9 4 7 İs ta n b u l Tel: 0 2 1 2 715 23 23 p b x Faks: 0 2 1 2 715 23 01 Merkez: C u m h u riy e t Cd. No: 229 H a rb iy e 8 0 8 0 0 İs ta n b u l Tel: 0 2 1 2 2 3 4 26 27 p b x Faks: 0 2 1 2 219 67 56 Ankara Bölge Müd.: N e ca tib e y Cd. No: 6 2 /A K ızılay 0 6 4 4 0 A n ka ra T el: 0 3 1 2 2 3 0 0 5 8 5 Faks: 0 3 1 2 229 24 82

ww w .tu n a c e lik .c o m .tr in fo @ tu n a c e lik .c o m .tr

|

T una* "yO S O yO n

Of İ S i 6 T

k U TO f '


S e p t e m b e r a n d m id N ovem ber that they a r e m a in ly c a u g h t, th o se w h ic h escap e th e an g lers a n d fish erm en co n tin u in g th eir j o u r ­ n ey th ro u g h th e M ar­ m a r a to t h e A e g e a n a n d M editerranean. The tasty blu efish is a ru th less h u n te r its e lf equ ip p ed with extrem e­ ly sh arp teeth. B luefish a r e so a g g ressiv e th a t th e y a t t a c k a n y f i s h w h ic h th e y com e across, inclu ding m em ­ b ers o f th e ir ow n sp ecies a n d the h a n d s o f a n g le r s . In T u rkey th e b lu efish is k n o w n by v a r io u s n a m e s a c c o r d i n g to its s t a g e o f growth, begin n in g with the tiny d e fn e y aprağ ı, fo llo w e d by the çin akop, k a b a çn a k o p , sarıkan at, lüfer, kabalü fer. a n d fin ally the k o fa n a . Catching bluefish w as a p o p u la r a n d festiv e p a s ­ tim e a m o n g resid en ts o f the B osp h oru s sh o res until ju st thirty o r fo r ty y ea rs ago. When the J'irst spate - kn ow n a s katav aşy a - beg an in Septem ­ ber, these anglers thought o f nothing but catch -

hem avlanır hem de av verir­ ler. Hayatta kalanlar ise gel­ d ik le ri y olu ta k ip e d e re k , Ege ve Akdeniz’e ulaşır. Lüfer denizlerin en vahşi ba­ lıklarından biri. Son d ere ce keskin dişlere sahip. Ö nüne çıkan her balığa hatta hem ­ c in s le r in e b ile s a ld ır ıy o r . Halk arasında en küçük b o ­ yundan en büyüğüne kadar o lan ev relerin e çeşitli adlar takılmış: D efne yaprağı, çinakop, kabaçinakop, sarıkanat, k a b a lü fe r, k o fan a h ep ona yakıştırılan adlardan. Çok değil, otuz-kırk yıl ö n ce­ ki B o ğ az kıyıları, yalılar ve o n ların lü fer avına m eraklı sakinleriyle donanm ıştı. Bü­ yük bir şölendi onlar için lü­ fer avı. Eylülde balıkçıların dilinde “katavaşya” denilen lüfer akınının başlamasıyla tek hedef ilk lüferi yakalamak olurdu meraklıları için. Amatör balıkçılar Kavaklar, Kandilli, Kanlıca, Ortaköy, Çengelköy, Beylerbeyi, Sarıyer, lstinye gibi ve­ rimli av yerlerini m esken tutar ve hep beraber oltalarını denize salarlardı. Aralarındaki Anadolu-Rumeli yakası rekabeti en büyük neşe kay­ nağıydı. Tüm bunları yaşayanlar ve yaşatanlar

Son derece keskin dişlere sahip olan ve balıkçılar arasında “ dişli” diye anılan lüferin oltadan çekilirken bazı balıkçıların elini ısırdığı anlatılanlar arasında. / The bluefish is a ruthless hunter itself, equipped with extremely sharp teeth, and anglers will tell you stories of being bitten by their own catch.

78 S K Y L IF E E K İM —j> - O C T O B E R 2 0 0 0


Hareketlerinizi serbest bırakın! Rahat ve özgürce hareket etmenizi sağlayan bir koltuk seçmek, aslında çok önemli. Ergonomi ve estetiğin, iş yaşamınızda başarıya dönüşmesi için, Tuna Girsberger’e gelin. Ona bir de yakından bakın.

V u n a g irs b e rg e r Yerine

Oturan

Fikirler

TUNAÇELİK SANAYİ VE TİCARET A Ş . Cumhuriyet Cd. No: 229 Harbiye 80800 İstanbul Tel: (021 2) 234 26 27 pbx Faks: (0212) 2 1 9 6 7 56 tunacelik^superonline.com.tr girsbergerftvsuperonline.com

In te rn a tio n a l Trade Fair

fo r Furnishing and M anagem ent o f Offices and O ffice Facilities

ORGATEC

BİREYSEL FORM!

COLOGNE, 1 9 -2 4 OCTOBER, 20 0 0


Halk arasında lüfere en küçüğünden en büyük boyuna kadar çeşitli adlar takılmış: Defne yaprağı, çinakop, sarıkanat ve kofana hep ona yakıştırılan adlardan. / Bluefish is known by different names for each stage in its growth, the tiniest as defne yaprağı and the largest as kofana.

am atör balıkçılardı. Para kazanm ak için değil, merak ve keyiflerinden denize açılırlar, kıyıdan olta sallarlardı. Aralarında öğretmenler, gazeteci­ ler, yazarlar, ressamlar vardı. Boğaziçi’nin iki kı­ yısında yaşarlar ve birbirlerini tanırlardı. Tutulan balıklar bütün mahalleye dağıtılır, akşamlan de­ niz kıyısında kurulan sofralarda dostlara lüfer zi­ yafetleri verilirdi. İstanbul'da balık hatta Boğaz kültürü on lar sayesind e oluştu. Ali P asinler’in yazdığı “Balık ve O lta” adlı kitapta, Kandillili Muammer Asaf Bey bakın neler anlatıyor: “O es­ ki balıkçılık âlem leri ne kadar kutsaldı... Nasıl tarihim izde bir Lale Devri varsa bir d e Lüfer Devri vardır... Boğaz’da oturan ekâbir, geceleri lüfere çıkardı. Ekseri akşamlar bazı sultanzadeleriıı d e bu havaya k arıştık ları g örü lü rd ü . Bu âlem lerdeki nezahet, zarafet, nezaket haddi aza­ miye varmıştı. Boğaziçi'nde mehtaplı bir geceye rastlayan bir lüfer âlemi, musikinin, şiirin, nükte­ nin çok ahenkli bir şe­ kilde karışması dolayısı ile. bam başka bir husu­ siyet k azan ırd ı. B alık tu tu lu rk e n , sa n d a lla r arasınd a şiirler sö y le ­ nir, D e d e le r d en . Sadullah Ağa lardan b es­ teler geçilir, zarif nük­ te le r sav ru lu r, b a z e n m üzik a le tle rin in n a ­ m e le r in e k a r a n lık la r içinden davudi bir se ­ sin cevap verdiği olur-

ing the first bluefish o f the season. The an glers w ould also vie to get the first catch e a c h m orning, takin g up th eir p la c e s ea rly on th e B o s p h o r u s s h o r e a t K a v a k la r , K a n d illi, K arılıca, Ortaköy, Çengelköy, Beylerbeyi, Sarıyer, Istinye a n d o th er g o o d fish in g spots. All w ou ld throw their lines out a t the sa m e m om ent. 'Ihere w as a ls o c o m p etitio n b etw een a n g le r s on th e E u ro p ea n a n d A sian sh o res o f the B osphoru s. U n like th e p r o fe s s io n a l fis h e r m e n , a m a te u r s fis h e d p u rely f o r the p lea su re o f it. They in clu d ed teachers, journalists, writers, a n d artists w ho a ll liv ed o n th e B o sp h o ru s sh o res a n d k n ew o n e another. 'The fis h they cau g h t w ould b e distrib­ u ted to th e w h o le n eig h b o u r h o o d , a n d in the evenings they w ould invite fr ie n d s to suppers o f bluefish at tables set up by the sea. They w ere the o n es w ho c r e a t e d th e fis h cu ltu re, in d e e d the entire B osphorus culture, o f Istanbul. Fishing with lin e a n d la m p by n ig h t fr o m row ing boats w as the t r a d it io n a l w a y f o r a m a t e u r s to c a t c h blu efish. In his b o o k Fish a n d the Rod' Ali P a sin ler q u o tes M u­ am m er A sa f o f K an ­ dilli a s saying: 'Those fish in g p arties o f o ld t im e s w ere lik e s a c r e d ritu a ls... Ju st a s th ere w as o n c e a 80

S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0


Boğaziçi kültü rün de kendine özgü bir yeri olan lüfer, karın doyur­ mak için değil, b ir güzelliği yaşatmak için varolan b ir ba lık. Bluefish has a special place in Bosphorus angling culture as well as cuisine, anglers com­ peting to catch the first bluefish of the season.

Ali Hcknuni

Tulip Era in o u r history, so there w as a B luefish E ra... The g en tlem en living on th e B osp h o ru s u sed to g o ou t a t n ight to ca tch blu efish, a n d m ost evenings so m e o f the roy al p rin ces w ou ld j o i n th em . E la b o r a te d ec o ru m , .e le g a n c e a n d courtesy m a rk ed those occasion s. I f it h a p p en ed to b e fu ll m oon, music, poetry a n d wit m ingled h arm on iou sly to lift the bluefish expedition to a q u ite d ifferen t p la n e . As they fis h e d , p e o p le in n earby boats recited p o em s to o n e a n o th er a n d e n g a g e d in witty ex c h a n g es. C om p osition s by D edeler a n d S adu llah Ağa w ould b e p layed, a n d som etim es a d eep v o ice w ou ld b e h e a r d out o f the d a rk n ess jo in in g the strain s o f the m u sical instruments. ’ O f cou rse it w as not ju st the w ealthy in habitan ts o f th e B o sp h o ru s w h o w en t ou t in p u rsu it o f bluefish. The fish erm en w ho cau g h t fis h f o r a liv­ ing a w a ited their com ing ju st a s eagerly. Those w ho rem em ber the a b u n d a n c e o f the p ast co m ­ p la in a b o u t th e d e p leted sh o a ls o f th e p resen t day. P rofession al fish erm en use sp ecia l nets f o r the su ltan o f th e B osphoru s. They w ill tell y ou that ord in a ry nets a r e n o use f o r bluefish, a n d they must m a k e the most o f the two m onths o r so t h a t th e y c o n t i n u e to sw im t h r o u g h th e Bosphorus. But the most en joy a ble w ay o f c a tch ­ ing them is with a long rod o f f the rocks w here th e f i s h f e e d . E xpert fis h e r m e n k n o w e x a c tly w here these rocks are, a n d in season take their b o a ts there. Fishin g f o r blu efish is a s m u ch a d elig h t a s th e ea tin g o f them . G rilled blu efish a c c o m p a n ie d by sid e dishes o f se a fo o d a n d veg­ etables m a k e a n exquisite feast, a b o v e a ll w hen s u r r o u n d e d b y th e b e a u t ifu l s c e n e r y o f th e B osphoru s. That is h o w th e p e o p le o f Ista n b u l h a v e d o n e it f o r y ea rs. T oday th e p e o p le w ho catch, sell o r buy ju st three o r J o u r bluej'ish cou n t them selves lucky, a n d w ho know s i f those fo r m e r tim es o f a b u n d a n c e will ev er return. •

du.” Lüferin peşindekiler yalnızca balığa meraklı B o ğ az sakinleri değildi elb et. G eçim kaynağı olarak balığı seçen İstanbul balıkçıları da onun yolunu dört gözle beklerdi. Şimdi “Eskisi kadar yok artık,” diyor, geçm işteki bereketini hatırlayıp hayıflanıyorlar. Yine de diğer balıklar bir yana, o bir yana. B oğaz’ın sultanı için özel yapılmış ağ­ larıyla onun karşısına çıkıyor, “Her balığı tuttu­ ğunuz ağ ile lüferi yakalayam azsınız,” diyorlar. Eylülde başlayan lüfer akını kasım ortasına ka­ dar devam ediyor. O arada ne tutarlarsa görüp görecekleri lüfer de o. Sayıları az kalmış olsa da lüferi oltayla kovalayan balıkçılar da var. Lüfer için en k ey if vereni uzun olta ile yapılan av. Yem lendiği kayalıklarda onu kovalayan usta ba­ lıkçılar, Boğaz’daki bu tür kayaların yerini ezb e­ re bilir, mevsim geldiğinde teknelerini oraya çe­ ker ve oltalarını salarlar. Lüfer karın doyurmak için değil, bir güzelliği yaşatmak için varolan bir balık. Boğaz’ın göz alıcılığı, karşı yakanın zarafe­ ti, deniz ürünlerinden oluşan mezeler, İstanbul mutfağının narin zeytinyağlıları bir lüfer sofrası­ nın vazgeçilmezleri. Kısacası yıllar yılı İstanbul­ lular onu böyle bildi, tanıdı. Bu yüzden onu di­ ğerlerinden ayrı bir yere koydu. Günümüzde iiçb eş tan e tutan da, satan da, alan da kendini şanslı sayıyor. Geriye dönüş için geç mi kaldık, bilinmez! • * E rd em K a b a d a y ı, yazar.

*

Erdem K a b a d a yı is a freelan ce writer.

81 S K Y L IF E E K İM —

OCT OBER 2 0 0 0


İstanbul’da yer kalmadı diye yollara düşenlere...

AtaKonaklar’da ----------------------- 4 > Kapalı otopark « i» Açık yiizme havuzu f)

Isıtmalı kapalı yüzme havuzu

«)

Kablolu TV ve çanak anten

H e a lth C lu b

H obby House

Masa tenisi ve squash

<*

Fitness/aerobik

<i

Okuma odası

Sauna/şok duş

<i

Çocuk oyun odası

Buhar odası

i)

Çocuk bahçesi

Bilardo ve oyun salonu


İstanbul içinde bir önerimiz var Ata Grubu ile beklediğinize kavuşuyorsunuz. Devlet projelerindeki otuz senelik yatırım cı ve İnşaatçılığının yanı sıra, GAP’ın en büyük projesi olan Atatürk Barajı’nın yapımında kazandığı tecrübe ve ulaştığı kalite düzeyini, Ata İnşaat şimdi A ta K o n a k la r Ç am lıca’ya yansıttı. Tem elinden çatısına bu üstünlüğü A ta K o n a k la r’da görmek mümkün. Ç a m lıc a ’ya yakışan bir m im a ri, her karesi

değerlendirilen bir iç plan, yerleştikten sonra neresini değiştireyim diye uğraştırm ayacak bir özenle sizin için düşünü ldü ve uyg u lan d ı. İstanbul’un havasının güzelliği ile meşhur, güzide semti Çamlıca, şimdi zemin sağlamlığı ile de bir çekim merkezi. Ata İnşaat’ın kalite ve teknolojisi ile özdeşleşen A ta K o n a k la r’da ne kadar erken seçimde bulunursanız, o kadar kazançlı çıkacaksınız.

AlaKonaklar

ATA İ N Ş A A T

projesidir.

R auf Paşa Hanı Sok. No: 2 7 -2 9 -3 1 Acıbadem Kadıköy İstanbul T e l: ( 0 2 1 6 ) 4 2 8

06

50

pbx

w w w .a ta k o n a k la r .c o m


an/ n


Ali Ihsan Gökçen

İk i B e b e k vardır: T h e r e a r e tw o Biri taşı, toprağı, B ebeks, o n e c o n ­ kimi beşyüz yıllık s is tin g o f s to n e, ağaçları, makilerle soil, trees - s o m e sü slü y a m a ç la rı, o f them fiv e c e n ­ merdivenli yokuş­ turies old, m aqu is la rı, tu rk u v a z c o v e r e d hillsides, renkli denizi, kuş f l i g h t s o f s te p s cıvıltıları, kedileri serving a s streets, ve bütün canlıları th e t u r q u o is e ile doğanın yarat­ w a t e r s o f th e tığ ı B e b e k ... B ir B o sp h o ru s, tw it­ de B e b e k ’te yaşa­ tering birds, ca ts yanların dünyası. a n d o th er a n i­ B e b e k ’te yaşayan Bebek'in doğa tablosu zaman içinde yavaş yavaş değişse de turkuvaz renkli denize mals. doğru uzanan kuş cıvıltılı yeşil yamaçları, erguvan renkli bahçeleri günümüzde de gö­ insanların dünyası Then th ere is the nüllere yaşama sevinci aşılıyor. / At Bebek the turquoise waters of the Bosphorus flow zam an içinde d e­ w o rld o f B e b e k ’s against a backdrop of green hillsides and trees bright with blossom filled with birds ğ iş iy o r. K ü çü k inhabitants. Over singing. Chilai köyü... B a­ the cen tu ries this lık çılar... D iana T ap m ağ ı... Sonra, Yunanlılar, w o rld h a s s e e n m a n y ch a n g es, th e v illa g e o f Persler, Bizans ve Osmanlılar. Little C h ila i with its fis h e r m e n a n d Tem ple o f B e b e k ’e adım veren B eb e k Mustafa Ç elebi ve D i a n a liv in g t h r o u g h th e G r e e k , P e r s ia n , başka efsan e insanlar. Haşan Halife. Bin yıllar B y zan tin e a n d O ttom an periods. ö n cesi yaşam ış Kral P iu s’a b en zey en Durmuş As w ell a s B e b e k M u stafa Ç eleb i w ho len t his Dede, Halil Hamit Paşa, Elmaszadeler.... Bizans n a m e to this B osphorus village, oth er legen dary yadigârı Rum asıllı bürokratlar. Dimitriler, Hanfig u r e s lik e H a sa n H alife, D u rm u ş D ed e w ho çerliler, Musurus Paşa, Zengin Erm eni aileleri, resem b led the a n c ie n t K ing Pius, H a lil H am it Kavafyanlar, O hannes Paşa, Köçeoğlu Ailesi ve Paşa, a n d the E lm a szad e fa m ily lived here. Then Tanzim at’ın büyük devlet adamları Reşit Paşa, there w ere bu reau crats o f B y za n tin e G reek ori­ Âli Paşa, Fuat Paşa, Yusuf Kâmil Paşa... gin, the Dimitris, H an çerlis a n d Musurus Paşa, İkinci Mahmud’un Hekimbaşısı B ehçet Efendi ve w ealthy A rm en ian fa m ilie s lik e the K avafyan s, kardeşi Abdülhak Molla (Abdülhak Hamit’in ba­ O h a n n e s P a ş a , a n d t h e K ö ç e o ğ lu s , a n d bası), Şirket-i Hayriye’yi kuran Hüseyin Hâki ve ren ow n ed O ttom an statesm en o f the seco n d h a l f Hafız Vehbi efendiler, namlı hat yazarı Yesarizao f the 19th century like Reşit Paşa, Âli Paşa, Fu at de, sonra I I . Abdülham id’in küçük paşaları ve Paşa, a n d Yusuf K âm il Paşa. B eb ek w as h o m e to 86 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0


* T ü rk H a v a Yolları

KASIM

ayı b o y u n c a

HER PAZARTESİ, ÇARŞAMBA CUMARTESİ

İstanbul'dan

ve

SELANİKe

gidiş dönüş 1 5 9 $ 'd a n başlayan fiyatlarla uçuyor. Siz de h e m e n T ü rk H a v a Yolları Satış Bürolarını ya da ac e n ta n ızı arayın, bu m üthiş fırsattan yararlanın! Rezervasyon: ( 0 2 1 2 ) 6 6 3 6 3 63 Biletler, uçuş ta rih in iz d e n en geç 7 gün ö n c e alın m a lıd ır.

SÜRPRİZLERİMİZ D E V A M EDECEK. BEKLEYİN...

TÜRK HAVA YOLLARI E V İ M İ Z E

w w w .th y .c o m

H O Ş G E L D İ N İ Z


Günümüzün kâgir Mısır Başkonsolosluğumun (altta) yerinde bir zamanlar ahşap Valide Paşa Yalısı vardı. Robert Kolej (en altta) ABD dışındaki en eski Amerikan Koleji. / The Egyptian Consulate (below) was built on the site of an earlier wooden mansion, Valide Paşa Yalı. Robert College is the world’s oldest American college outside the United States (bottom).

B e h ç e t E fe n d i, r o y a l p h y s i c i a n to M ah m u d II a n d bis broth er A bdülhak. M olla ( fa t h e r o f th e w riter A b d ü lh a k H am it), Hüseyin H âk i a n d his brother H a fız V ehbi w h o f o u n d e d I s t a n b u l’s s te a m b o a t c o m p a n y , th e c e le b r a t e d callig rap h er Yesarizade, a n d the m in or p a ş a s a n d c o n fo rm ist b u r e a u c r a ts o f A b d ü l h a m i d I I ’s r e ig n , Â r ifî P a ş a , H aşim P aşa, a n d M abey n ci Faik. Bey. The n o ta b le O ttom an h istorian Cevdet P a ş a a n d t r a n s l a t o r R ü ştü P a ş a , K h e d iv e o f E gypt H a lim P a ş a , a n d n u m erou s sisters a n d d au g h ters o f the su lta n s lik e B e y h a n , B eh iy e, Ulviye, Atiye, Z ekiye, Ayşe, a n d F erid e, a n d konform ist bürokratları... Ârifî Paşa, Haşim Paşa, M abeynci Faik B ey ... Bir büyük tarihçi Cevdet Paşa, Mü­ tercim Rüştü Paşa... Mısır Hıdivi Ha­ lim Paşa... Ve sultanlar, padişahların kızları, kızkardeşleri... Beyhan Sul­ tan, Behiye Sultan, Ulviye, Atiye, Ze­ kiye ve Ayşe, Feride sultanlar, p a­ muk Hanım..... C u m h u riy et D ö n e m i bu ray a y en i yüzler değişik insanlar getiriyor. B o ­ ğ a z içi L ise le rin in y ö n e tic is i H ıfzı Tevfik Gönensay, usta öğretmen Nu­ rettin Sevin, Profesör Schvvarz, şair Faruk Nafiz... Ve şimdiki zamanların 88 S K Y L IF E E K İM

O CTO BER 2 0 0 0


BIZERBPI

OTOMASyONdA PROİESyOlNEl

Ç ö z ü m I er ---------------T e ra z i Ü rü n G ru p la rı

Hassas Teraziler

E tik e tle m e M ak

D ilim leyiciler

Değirm enyolu S Tel: 0 216 4107223 Fal

End. Term inaller

Hassas Teraziler

Kutay İş Merkezi A Blok No: 9 81120 Bostancı/ İSTANBUL 0 216 4 4 52107 e-m ail: ucge@ ucge.com .tr h ttp //ww w .ucge.com .tr


zengin ve varlıklı P am uk H a n ın ı k a d r o s u ... İşa ­ w e r e a m o n g its d a m la rı, d o k to r­ o th er n o ta b le lar, avukatlar, mü­ inhabitants. h en d isler, büyük W ith t h e T u r k is h bürokrasi ve poli­ R epublic new fa c e s tikanın eski yüzle­ a p p e a r e d , su ch a s ri... d irector o f B o ğ aziçi B e b e k 'in doğa h ig h s c h o o ls H ıfzı tablosu da zaman Tevfik. G ö n e n s a y , içinde değişiyor... th e resp ected te a c ­ G e rile re b a k tığ ı­ h e r Nurettin Sevin, m ız z a m a n C hiP rofessor S chw arz, la i’nin k ıyılara ia n d the p o et Faruk. n en k o rn işle rin i, N a fiz . A n d t o d a y bu kornişleri kap­ B e b e k 's in habitan ts in clu de a g en erou s layan ışıksız kırla­ rı, kerpiç kulübe­ s p r in k lin g of leri ve denizde ıs­ w e a lth y b u s in e s s ­ lak y e lk e n le r in i m en , d octors, k u ru ta n b a lık ç ı lawyers, engineers, te k n e le rin i g ö rü ­ b u reau cra ts a n d yoruz. Daha so n ­ fo r m e r p o liticia ns. The sc en ery o f ra k i y ü z y ılla rd a B e b e k h a s a ls o ise saraylar... Emic h a n g e d o v e r th e nâbad Sarayı, B e ­ y e a r s . In e a r l i e r b e k B a h ç e s i’nin tim es th e tin y v il­ y erin d ek i Hüm âla g e o f C hilai c o n ­ y u n â b a d S a ra y ı, sisted o f a d o b e cot­ İzzetâbad Sarayı, ta g es a g a in s t a Y u su f K âm il Pab a ckd ro p o f desert­ ş a 'n ın yü z o d a lı ed c o u n t r y s id e , k o n a ğ ı. Âli P ao v e r lo o k in g th e ş a ’nın kırk o d alı B osp h oru s w here yalısı, Beyhan Sulfis h in g boats d ried tan ’dan sonra e l­ Evkaf Başmimarı Kemaleddin Bey tarafından yaptırılan, alçak duvarlı bir avlu içinde­ th e ir w et sa ils. In d en e le g e ç e re k ki Bebek Camii, I. Ulusal Mimarlık Üslubu'nun tüm özelliklerini yansıtıyor. / Bebek la te r c e n t u r ie s F e rid e S u lta n ’a Mosque with its low-walled courtyard was built by Kemaleddin Bey, chief architect k a d a r k a la n b ü ­ p a la c e s a n d gran d of the Department of Foundations, and reflects all the characteristics of the First h o u ses g r a c e d this yük taş saray ve National Architectural Movement. pretty spot: E m in âzamanımıza kadar b a d P alace, H ü m â y u n â b a d P a la c e w hich stood yaşayan Kavafyan’ın Konağı, Aslanlı Köşk, Y ı­ on the site o f B eb ek G ardens, İz z e tâ b a d P alace, lanlı Yalı... the h u n d r e d -r o o m e d m a n sio n o f Y usuf K â m il Şimdi, bugünkü bu büyük B e b e k ’in tablosuna Paşa, the fo rty -roo m ed w aterfront m an sion o f Âli daha yakından bakalım. P aşa, the sto n e p a l a c e o rig in a lly o c c u p ie d by Eskinin Akıntıburnu’ndaki alçakgönüllü rıhtımla­ B eyhan Sultan a n d h a n d e d dow n fr o m prin cess rın yerinde şimdi geniş caddeler var. Sonraları to p rin c e ss in a lin e w hich e n d e d with F erid e Boğaziçi Liseleri olan Feride Sultan Sarayı artık Sultan, a n d m a n sio n s w h ich h a v e su rvived to yok. Yerinde sokaklar, çarşılar ve akaryakıt istas­ o u r ow n time, in clu d in g that o f the K a v a fy a n yonları görüyoruz. Arkadaki sırtlara kurulmuş, fam ily , Aslanlı Köşk, a n d Yılanlı Yalı. Vezir Köşkü denilen İzzetâbad Sarayı nın yerin­ Now let us take a closer lo ok a t B eb ek today. In de sayısız apartmanlar ve başka yapılar yer al­ p la c e o f the m odest qu ay s w hich o n c e stood a t mış. t h e h e a d l a n d o f A k m t ib u r n u o r C a p e o f Sahil boyunda Hıdiv’in Sarayı Mısır Başkonsolos­ C urrents, th ere a r e n o w b r o a d streets. F e r id e luğu olmuş. Onun yöresinde yeni ve kimi gör90 S K Y L IF E E K IM

O CTO BER 2 0 0 0


Depo açıkları nasıl önlenir?

Deponuzu kapatarak! Horoz Lojistik, Türkiye iş dünyasını çağın yükselen değeri lojistikle tanıştırıyor. Sanayicilerimize sabit maliyetleri düşürmek, kendi işlerinde yoğunlaşm ak için verimli bir işbirliği öneriyor! Horoz Lojistik sad ece m alınızı taşım a kla kalm az, mal ve hizmetlerin çıkış ve kullanış noktaları arasındaki akışı da planlıyor, gerçekleştiriyor, denetliyor. Yani gümrükleme, depolama, stok takibi, dağıtım işlemlerini de üstleniyor. Mala hasar ve zarar vermeden, doğan zararın, açıkların sorumluluğunu üstlenerek. Şimdi işi uzm anına bırakın... Siz de çağın hizmeti lojistiği, ülkemizdeki öncüsü ve lideri

HOROZ

no'lu telefonu

L O J İS T İK

işbirliğinin

Size

özel

bir l o j is ti k arayın.

raporu

için

Görüşelim,

adımlarını

hemen

lütfen

(0 2 1 2 ) 690

ihtiyaçlarınıza atmaya

55

55

uygun

bir

başlayalım.

G EN EL M Ü D Ü R LÜ K : İST A N BU L Tel: (0 2 1 2 ) 690 61 26 p b x Faks: (0 2 1 2 ) 6 90 64 13 w w w .h o ro z .c o m .tr

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ ADANA Tel (0322) 428 03 11-428 03 51 ANKARA (İÇ ANADOLU) Tel (0312) 366 73 44-366 73 60 Faks: BURSA Tel: (0 2 2 4 ) 251 31 3 2 -2 5 0 33 32 Faks: (0 2 2 4 ) ERZURUM T e l: (0 4 4 2 ) 234 63 9 1 -2 3 4 20 90/1 1 Fa ks İZMİR (EGE) Tel (0232) 462 43 88-462 54 45pbx Faks: (0232)

Faks: (0322) 428 03 40 ANADOLU YAKASI (GEBZE) Tel: (0262) 654 24 17-21 Faks: (0262) 654 24 (0312) 366 73 45 ANTALYA (AKDENİZ) Tel: (0242) 340 40 29-340 37 54 Faks (0242) 340 41 2 52 32 81 D İY A R B A K IR Tel: (0 4 1 2 ) 237 71 9 9 -2 3 8 1 1 85 Faks: (0 4 1 2 ) 2 37 71 (0 4 4 2 ) 2 34 63 91 İS T A N B U L Tel (0 2 1 2 ) 6 90 61 26 p b x Fa ks: (0 2 1 2 ) 6 90 64 436 44 13 SAMSUN (KARADENİZ) Tel (0362) 266 68 73-266 53 15-16 Faks (0362) 266 69

ANKARA

22 64 99 13 73

acente

Horoz Lojistik’ten alın. Rekabette öne çıkın...


Tufan Kurtul

Print Photobank Turkey

M M

Hakan Bayraklar

k e m li, kim i z a rif y a lıla r var. Bunların ö tesin d e yüzyıllık ç ı­ narları ile B ebek Bahçesi ve va­ pur iskelesi... Cadde üstünde ve deniz kenarında oteller, küçük sem patik balıkçı lokantaları g ö­ rü y o ru z . M im ar K e m a le d d in B ey ’in yapıtı zarif B ebek Camii bir m ücevher gibi... Yılanlı Yalı’nın, sahil boyundaki yeni gör­ kem li b in alar arasına sıkışm ış ama restore edilmiş bir parçası, geçm iş zamanların ardından gü­ nüm üze eğ iliy or gibi: B ir eski küçük mescit. Sonra B o ğ aziçi Ü n iv ersitesi’ne

Sahil boyunca sıralanan zarif yalılar, denize uzanan çay bahçeleri, oteller, balıkçı lokantaları Bebek’e ayrı bir güzellik katar. Restore edilen Yılanlı Yalı (üstte sağda) da sahil boyunda. Elegant waterfront houses, tea gardens, hotels, and fish restaurants line the shore at Bebek. Yılanlı Yalı has now been restored (above right). 92 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0

S u l t a n ’s p a l a c e , w h ic h l a t e r h ou sed B oğ aziçi high schools, is n o lo n g e r s t a n d in g , its p l a c e taken hy streets, shops a n d petrol statio n s. In p l a c e o f İz z e t â h a d P a l a c e , a l s o k n o w n a s V ez ir Köşk, w hich stood on the hillside a r e in n u m era b le b lo cks o f fla t s a n d other buildings. The p a la c e o f the kh ed iv e alon g th e w a terfro n t n ow h o u ses th e E g y p tia n C o n s u la t e - G e n e r a l, a n d a r o u n d it a r e n ew w aterfr o n t houses, so m e m agnificent, oth ers eleg a n t. B e y o n d th ese is Bebek. G ard en s with its a n c ie n t p l a n e tr e e s a n d th e f e r r y b o a t p ier. A long th e m a in r o a d a n d s e a fr o n t a r e h o te ls a n d s m a ll a ttra c tiv e fis h resta u ra n ts. The


K E N T L E A S IN G

Kent

Finansal

1 0 2 1 2 )

216

31

71

Kiralama

F a k s :

1 0 2 1 2 )

216

A.Ş. 31

52

Kent Leasing, K en tb an k A .Ş . ve Süzer Holding kuruluşudur.


Hakan Bayrakta)

g ra cefu l B eb ek M osque, d esign ed by K em aled d in Bey, is a je w e l o f the district. A restored fra g m en t o f Y ılanlı Yalı, s q u e e z e d b etw een th e m o d ern a ssertiv e b u ild in g s a lo n g th e sh o re, seem s to b e n d in g r e e t in g f r o m th e p a s t : a tin y o ld m osque. Then c o m e s th e r o a d le a d in g up to B o ğ a z iç i University, a n d behin d, am on gst w hat rem ain s o f the large m an sion o f  rifî Paşa, a n exclusive housing estate spraw ls am ongst law ns a n d trees. B ey on d these is Âşiyan . W alking a lo n g İn şira h Sokağı, the m a in street th rou g h B e b e k p a r a lle l to th e B osphoru s, y o u co m e to shops distinctly u rb a n in c h a r a c te r in the fo r m e r tram w ay squ are. H ere there a r e large restaurants, fa n c y shops, a n art gallery, a n d a n old p o lic e station. M a n o ly a C a d d e s i le a d s up t h e h ill to E tiler through a n a r e a o f w ooden hou ses bravely resist­ ing the w e a r a n d te a r o f tim e. B ey o n d the 9 6 steps o f E hram H ill a large new r o a d h a s b een built. On B a ğ a r a s ı a n d G erm en cik streets a r e A slanlı K on ak, K av a fy an Köşk, a n a b a n d o n e d orp h a n a g e, a fo u n t a in w hose w ater flo w s only sporadically, a n d fu r th e r a w a y the m an sion o f

Yeşillikler içinde Boğaz’a uzanan Bebek, İstanbullular tarafından uzun sure yazlık bir semt olarak kullanılmış (üstte). Semtteki kültürler mo­ zaiğinin parçalarından biri de Bebek Kilisesi (altta). / fo r long years Bebek was a summer resort for the people of Istanbul (above). Bebek Church reflects the cultural mosaic of the district (below).

çık an yol, arkada Ârifî P aşa’dan kalan büyük malikâne içine oturtulmuş zengin bir site yayılı­ yor çimenler, ağaçlar örtülü kırlara. Ve daha öte­ de Âşiyan... B e b e k ’i boydan boya alıp götüren İnşirah Soka­ ğı boyunca ilerliyoruz. Eski tramvay meydanının y öresind eki çarşı ise artık kentleşm iş. Burada büyük lokantalar, süslü mağazalar, resim galeri­ leri, bir eski zaman karakolu sıralanıyor. Etiler’e çıkan eski Manolya Caddesi’nin yöresin­ de hâlâ yüzyıl öncesinden kalma yapılar zamana direniyor... Doksan altı basamaklı Ehram Yokuşu’nun ötesinde bir büyük yol açılmış. Bağarası, G erm encik sokakları, Aslanlı Konak, Kavafyan Köşkü, sahipsiz Yetim hane, suları bazen akan, bazen kesilen bir çeşm e ve daha uzaklarda Abdülmecid Efendi’nin uğursuz denilen köşkü bu­ ralara dağılmış durumda. Bakımlı ama cemaatsiz B ebek Kilisesi de burada. Çok önceleri çilek bahçelerinin kapladığı kırları, şimdi karışık taş beto n binalar örtüyor. Kekik Tepesi nerede? Çelik, çim ento ve camdan yapıl­ mış villaların arasına sıkışıp kalmış sokak arala­ rındaki duvarlardan, kendilerini unutturmamak istercesine erguvan çiçekleri sarkıyor ılık m ev­ simlerde. Kuzey rüzgârlarına kapalı koy şimdi armaları, 94 S K Y L IF E E K İM

O CTO BER 2 0 0 0


Elg İn k a n To p l u l u ğ u

MUTLULUK, YAŞADIĞINIZ HER MEKÂNDA... Herkes banyosunu A’dan Z ’ye C.A. ve SEREL’le

t ı m o r *. >. v t E m a r a . | . u l u m E i g I nk a n T o r ı u ı u f i u k u r u l u ş u d u r .

Y

i

l

l

a

r

c

a

B

e

r

a

b

e

r


Bebek Parkı (üstte solda), sahilin süsü Bebek Camii ve onun hemen yanı başındaki Bebek Kahvesi (üstte sağda) İstanbul’da gözde bir üçlü oluşturuyor. Bebek badem ezmesinin ünü dillere destan (altta). / The attractive greenery of Bebek Park (above left), and Bebek Coffee House (above right), which is situated next to Bebek Mosque, form an attractive composition. The marzipan of Bebek is celebrated far and wide (below).

A bd iilm ecid E fen di - s a id to b e unlucky - w hich stan ds derelict. B e b e k Church, w ell c a r e d f o r bu t n ow co n g reg a tio n less, h a rm o n ises w ell with this a tm o s­ p here. A m ix e d a r r a y o f c o n c r e t e b u ild in g s covers w hat u sed to he straw berry field s. A n d w here is Thyme Hill? It, too, is h id ­ d en b en eath villas m a d e o f steel, c o n ­ crete a n d glass, betw een w hich sq u eeze s id e streets w h o se w alls a r e in sprin g overhung by ju d a s tree blossom en d ea v ­ ouring to rem in d us o f fo r m e r beauties. T he s h e lte r e d b a y is f i l l e d w ith s le e k y a c h t s s h in in g w ith v a r n is h e d w o o d a n d p o lish ed brass, a n d sporting a rm o r­ ia l devices. The wealthy, sm artly dressed p eo p le representing m o d em civilisation w ho lou n ge on their d eck s h a v e su persed ed the p o o r fish erm en with sunburnt faces. But the transparent w aters o f th e B o s p h o r u s still flo w p a s t in c e a s e le s s m otion. The en ch an tin g utopia o f B eb ek in fo r m e r tim es h as been usurped by the m aterialistic rationality o f the m o d e m world. Nonetheless, th is fo r m e r vil­ lag e rem ain s a p ictu resqu e spot that sh ou ld not be m issed i f y ou a r e visiting Istanbul. •

ahşaplan, pirinçleri pırıl pırıl parlayan görkemli teknelerle dolu. Bu teknelerin güvertelerinde es­ kinin yanık yüzlü fakir balıkçıları yerine yeninin zengin, bakımlı insanları uygar yaşam görüntüle­ ri sergiliyorlar. B oğaz’ın saydam suları ise hâlâ sonsuz devinimleri içinde akıp gidiyor. B eb e k ’te eski zamanların büyüleyici ütopyasının yerini modern zamanların nesnel ve akılcı ger­ çekçiliği aldı. Ama bu çok eskilerden kalmış şi­ rin belde, bu haliyle de o kadar güzel ki yolu­ nuz İstanbul’a düşerse, onu görm eden ayrılma­ yın. •

* C a h it K a y ra is a n a u th o r o f n u m ero u s books a b o u t Istanbul.

* C ah it K ay ra, yazar. 96 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0


Z ru

SEIKO

SPORTURA

ZAMAN YUKSIK

TAKİBİNDE PERFORMANS

K in e t ic C h r o n o g r a p h

K in e tic A u to R e la y

P e rp e tu a l C a le n d a r

A la r m C h r o n o g r a p h

www.seiko-sportura.cor

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ VE SERVİSİ V \Y D IN S A A T A.Ş /dir.

Tel: (0212) 513 62 90 Pbx Fax: (0212) 513 09 14 E -m ail:seiko@ aydinsaat.com .tr

w w w .ayd insaat.com


ins] PORTRETY ha:rwCiä ¿ULJ re* wrr ¿memene, ; n TTUik


Varşova, tahmin ettiklerini­ W arsaw is a ca p ita l city zin ötesine ulaşan bir baş­ th at e x c e e d s y o u r kent. II. Dünya Savaşında, e x p e c t a t i o n s . A lm o st neredeyse haritadan silin­ w iped o f f the m ap d u r­ mek üzere olan kenti ikiye ing W orld W ar II. th e bölen Vistül Nehri’nin sol h isto ric districts w h ich tarafındaki tarihi yerleşim lie o n th e left h a n k o f yerlerinin savaştan kalma th e R iv er Vistula w ere yıkıntılardan toplanma tuğ­ rebu ilt from the ru bb le lalarla yeniden yapılandı­ a f t e r th e w a r . T his rılm ası, bu ö lçü d e başka reb u ild in g p r o g r a m m e bir örneği olmayan bir giri­ w as on a sca le u n prece­ şim olarak gösteriliyor. Bu d en ted an yw h ere in the ça b an ın ne k adar o la ğ a ­ w o r ld . To a p p r e c i a t e nüstü olduğunu 1945 baş­ just h o w extraord in ary ’ larında kentin durumunu this u n d e r ta k in g was. fotoğraflarla g österen bir y o u only h a v e to loo k at kitabı elinize rehber olarak p h o to g ra p h s o f the city alıp, 234 metre yükseklik­ t a k e n e a r l y in 1 9 4 5 . teki Kültür Sarayı’nın tepe­ a n d then co m p a re these sinden Varşova’nın bugün­ w ith th e p r e s e n t s c e n e kü haline bakarak anlaya­ fr o m the top o f the 234 bilirsiniz. Ruslar tarafından m e t r e h ig h C u ltu r e armağan olarak yaptırılan P a l a c e . T h e C u ltu r e Kültür Sarayı, sosyalist kül­ P a la ce w as built by the türü yansıtm ası açısından R u ssia n s a s a g ift f o r II. Dünya Savaşı’ndan kalma yıkıntılarla tuğla tuğla yeniden örü­ len Eski Kent’teki geçmiş yüzyılları yansıtan tarihi binalar, Varşo­ da ilginç bir yapıt. Bir ken­ the city, a n d is a n inter­ va’nın görkemli geçmişinin tanıkları. / Historic buildings in the ti a n la y a b ilm en in en iyi esting m a n ifesta tio n o f old city were rebuilt from the rubble after World War II, and yolu ön celikle yüksek bir s o c ia lis t c u lt u r e . T he bear witness to Warsaw’s splendid past. y e rd e n m a k ro d ü z e y d e b e s t w a y to g a i n a n onu g özlem leyebilm enizd en geçiyor. Eğer elli u n d ersta n d in g o f a n y city is to b eg in w ith a katlı otel zincirlerinden birinde kalmıyorsanız, bu m a cro view fr o m a high van tage point, so unless görkemli binaya çıkıp önce kenti gözlem lem ek, y o u a r e staying in a fifty-storey ch a in hotel h e a d sonra yavaş yavaş içine girmek Varşova’ya ayak first f o r this im posing building. A fter absorbin g bastığınızda yapılması gereken ilk iş olmalı. the p a n o r a m ic view o f W arsaw, then y o u c a n 100 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


Kurumsal İletişim GÜÇTÜR B a z ıla rın a g ü ç k a z a n d ırır, Doğru iletişim , şirketinizin daha sistemli çalışm asını sağlar. Size hız ve zaman kazandırır.

s

' . Doğru iletişim , hedefe ulaşan, kesintisiz X iletişim dir.

Doğru iletişimde güvelik en temel prensiptir. Çünkü, iletişim inizin güvenliği, her şeyden önemlidir.

b a z ı l a r ı n a güçl ük çı karır. Plansızca yürütülen iletişim , şirketinizi karmaşaya sürükler. Size zaman ve emek kaybettirir.

Plansızca yürütülen iletişim , kesintiler ve ya nlışlıklarla doludur. Başlı başına bir problemdir.

Plansızca yürütülen iletişim davetsiz m isafirler için fırsattır. İletişim inizin her aşaması bir risktir.

Koç.net kurulduğu günden bu yana, en son teknolojik gelişmelere uyumlu altyapısı ve uzman kadrosuyla kurumsal iletişim pazarında pek çok firmaya başarıyla hizmet veriyor.“ Kurumsal sanal ağ, K urum sal erişim , kurum sal m esajlaşm a, uzaktan erişim , uygulama sunucu işletimi, uzaktan güvenlik yönetimi, video konferans” gibi tüm kurumsal iletişim hizmetlerini dünya devleriyle

beraber sizlere en hızlı ve en güvenli şekilde sunuyor.

Ö lç e k

50

<§ö§>Koç.net www .koc.net


Listede ikinci sıraya eski Varşova rotasını koyabi­ lirsiniz. Kale Meydanı’ndan başlayan bu rota, yu­ karıda sözünü ettiğimiz tuğla tuğla yeniden yapı­ lan Eski Kent (Stare Miasto) ve hemen yanındaki Yeni Kent’i (Nowe Miasto) içine alıyor. Rota üze­ rinde görmeden geçilem eyecek yerler Swietojanska Caddesi’ndeki gotik tarzda yükselen St. Joh n Katedrali ve hemen yanındaki 17. yüzyıl başların­ da kalan Cizvit (Jesuit) Kilisesi. Eski Kent’teki Pazar Meydanı 17. ve 18. yüzyılı yansıtan binalarla dolu. Bugün artık hepimizin bir sanat eserini seyreder gibi gıpta ile baktığı bu ya­ pıların zemin katları, benzer Avrupa kentlerinde­ ki gibi kafeler, restoranlar ve el emeği göz nuru hediyelik eşya satan dükkânlarla turistlerin en yo­ ğun uğrak yerleri olmuş durumda. Sokak satıcıla-

g ra d u ally explore it a t g ro u n d level. The s e c o n d item on y o u r list o f p la c e s to visit sh o u ld he the historic p a rt o f Warsaw, w here a route beginn ing fr o m Castle S qu are takes y o u to th e O ld Town (S ta re M iasto) th a t w as r e c o n ­ structed brick, by brick, a n d to the a d ja c e n t New Town (N ow e M iasto). The m a in sights o n y o u r r o u te a r e th e G o th ic St J o h n ’s C a t h e d r a l o n Sw ietojanska Street a n d next to it the 1 7th cen tu ­ ry Jesu it C hurch. The M arket S qu are in the old town is su rro u n d ed by pictu resqu e buildings o f the 17th a n d 18th centuries, on w hose g ro u n d flo o rs a r e cafes, restaurants, a n d sou ven ir shops. This is a fa v o u rite tourist haunt, a n d the sq u a re is fil l e d with street sellers, m u sician s, p a in ters a n d en tertain ers. H ere y o u c a n h ap p ily sp en d

Tur programlarının önerdiği eski Varşova rotasının üstünde gotik tarzda yükselen görkemli St. John Katedrali, başkentin gurur kaynağı (üstte). Askeri Kilise de turistlerin uğrak noktası (altta). / The magnificent St John’s Cathedral in Gothic style is one of the main sights in old Warsaw (above). The Military Church is another landmark on the tourist map (below).


Kurumsal İletişim GÜÇTÜR K u ru m s a l S a n a l Ağ

Bazıları na güç kazandırır.

güçlük çıkarır.

İL

Koç.net ile çalışan bir şirket.

K oç .n e t, y ay g ın v e g elişm iş a lty a p ıs ı, üstün teknolojisi, nitelikli ç a lış a n la rıy la , k urum sal iletişim hizm etleri p a z a rın d a T ü rk iye 'n in e n büyük firm ası, işletim den

Koç.net ile çalışmayan bir şirket.

bakım a, yeni teknoloji takibinden ekipm an desteğine k ad ar h e r konuda Türkiye'nin en büyük firm a la rıy la çalışıyor. A m a c ım ız, htiyaç d u yduğun uz y a d a g e le c ek te ihtiyaç d u y a b ilec e ğ in iz h e r tü r iletişim hizm etini en hızlı v e en g üvenli ş ekilde

*

A

Kesintisiz, güvenli iletişim .

s unabilm ek.

Çünkü g ü ç l ü o l m a k s o r u m l u l u k İ st er. X Aksak, hasbel kader iletişim .

ölçek 50 ________________25

<§ö§>Koç.net ww w .koc.net


Varşova yürüyerek kejfedilebilecek bir kent. Gezmeye Kale Meydam’ndan (en üstte) baş­ layabilirsiniz. Kral III. Zygmunt Waza’nm malikânesi (sağda) Saray Meydam’nda bulunu­ yor. / Warsaw is a city best explored on foot, beginning at Castle Square (top). The royal palace of King Zygmunt Waza III stands in Palace Square (right).

rı, göstericileri, m üzisyenleri ve ressam ları ile hoşça vakit geçirebileceğiniz bir yer bu meydan. Kuvvetli bir caz geleneği olan Polonya’da ucuz ve güzel CD'leri, Baltık yöresinin binlerce yıllık kehribarlarını yine bu meydanda bulabilirsiniz. Bilmeyenler için hatırlatılması gereken bir nokta da, grafik sanatlarının Polonya’da oldukça geliş­ miş olduğu. Bu sanatın posterlere yansımış en güzel örn ek lerin i b u lab ileceğ in iz yer yine bu meydan. Posterleri nasıl taşıyacağım diye hiç dert etmenize gerek yok, çünkü en ufak bir hasar gör­ meyecek şekilde ustaca ambalajlanıyorlar. Varşova, P o lo n y a’ya Kral III. Zygm unt W aza, 1596 yılında malikânesini Krakow’dan buraya ta­ şıdığından beri başkentlik yapıyor. Yine II. Diin-

a n aftern oon . J a z z m usic is a strong tradition in Poland, a n d y ou c a n f i n d c h ea p a n d high-quality CDs in the squ a re, a s w ell a s a m b e r fr o m the B altic. The g rap h ic arts a r e a n o th er a r e a in w hich P ola n d scores high m arks, a s y o u w ill n otice fr o m the posters on s a le here. Do not w orry a b o u t them getting crea sed in y o u r su itcase b ec a u se they a r e carefully p a ck a g ed . W arsaw h a s b een th e c a p ita l o f P o la n d s in c e K in g Z y g m u n t W a z a III m o v e d h e r e f r o m C racow in 1596. The royal p a la c e w as o n e o f the bu ild in g s that w as com pletely destroy ed in the w a r a n d rebu ilt, a n d it is w ell w orth seein g . B e t w e e n C a s tle S q u a r e a n d K r a k o w s k ie 104

S K Y L IF E E K İM

OCTOBER 2 0 0 0


IM O K IA

SllOi C o m m u n ic a to r

Nokia 9110i Communicator sayesinde uçak beklerken bile işimin peşini bırakmıyorum. Elektronik postalarıma bakıyor, ajandama n o t alıyor, aram alara cevap ve riy o r ve WAP sayesinde Internet'e bağlanıyorum.

"Havaalanında e-posta" Uçuş sırasında, telefon kapalıyken yazdığım c e va p la r ise te le fo n u m u açar açm az o tom a tik olarak gönderiliyor. Nokia 9110i C o m m u n ic a to r, ge niş ekran ı ve tu ş ta k ım ıy la çok h ızlı. O nun sayesinde, h a re k e t h a lin d e y k e n b ile d ü n y a y la bağlantım kopmuyor.

Telif hakkıc 2000. Nokia Mobile Phones Ltd. Tüm hakları saklıdır. Nokia ve Nokia Connecting People. Nokia Corporations

kayıtlı, tescilli markalar

Aslı Keçeci Reklamcı

t

IM OKIA www.nokia.com .tr

C

o n n e c t in g

P

eo ple


P r z e d m ie s c ie Street ya Savaşı’nda tamamen yı­ a r e n u m e r o u s h is ­ kılıp yeniden yapılan Kra­ to ric c h u r c h e s a n d liyet Sarayı, görülmesi ge­ p a la c e s , in c lu d in g reken yerlerden biri. Kale the Radziwill, P otoc­ M e y d a n ı’nd an b a şla y ıp ki, T yszkiew icz a n d K rakow skie Przedm iescie U ru sk i p a la c e s , Caddesi’ne uzanan rotada Saint A n n e’s Church birçok eski saray ve kilise a n d the Chu rch o f St mevcut; St Anne’s Kilisesi, C ross, w here Radziwill, Potocki, TyszkiC h o p i n ’s h e a r t is ew icz ve Uruski sarayları. k e p t. T h e C h o p in Bu rotadaki en ilginç yer­ M useum is 3 5 k ilo ­ le rd en biri ise, F re d e ric Chopin’in kalbinin saklan­ m etres fr o m W arsaw in th e c o m p o s e r ’s dığı St. Cross Kilisesi. Var­ b i r t h p l a c e , şova’ya 35 kilometre uzak­ Z e la z o w a W ola, lıktaki Zelazow a W ola’da w h ere C h o p in f a n s d oğan bu büyük b e ste ci sh o u ld not miss the adına burada kurulan mü­ p i a n o r e c ita ls h e ld z e d e h e r p a z a r p iy a n o k o n s e rle ri v e riliy o r. B ir every Sunday. Chopin hayranı iseniz, ka­ In fr o n t o f the 19th cen tu ry S t a s z ic çırmamanız gereken bir tur P a la c e is a statue o f olarak burayı listenize ala­ N icolaus Copernicus bilirsiniz. Kraliyet rotasında by the fa m o u s sculp­ 19. yüzyıldan kalma StasDünyanın dörtbir yanından gelen turistlerle dolup taşan Pazar Meydaz ic S a ra y ı'n ın h em e n tor Thorvalsen. One nı’nda restore edilip renk renk boyanan binalar göz kamaştırıyor (üst­ te). Tiyatro Meydanı (altta solda). Kültür Sarayı Ruslar tarafından yap­ o f the c ity ’s loveliest ö n ü n d e yine bu ü lkenin tırılmış (altta sağda). / The Market Square teems with tourists from streets is N ow y yetiştirdiği ünlü astronom all over the world, and the restored buildings painted in many colours N ico lau s C o p ern icu s'u n , Swiat, the co n tin u a ­ are entrancing (above). Theatre Square (below left). The Culture Palace tio n o f K r a k o w s k ie ünlü heykeltraş Thorvalsen was built by the Russians (below right). tarafından yapılma bir hey­ P r z e d m ie s c ie . T he b u ild in g s h e r e h a v e a ls o b e e n r e c o n s tr u c te d keli bulunuyor. Krakowskie Przedmiescie Caddesi’nin devamı olan Nowy Swiat Caddesi de baş­ ex actly lik e th eir 19th cen tu ry origin als. From kentin en güzel caddelerinden. Buradaki binala­ N ow y S w ia t y o u p a s s o n t o U ja z d o w s k ie B oulevard, lin ed by sm all p a la c e s a n d em bassy rın da 19. yüzyıldaki asıllarına uygun olarak yeni­ den yapıldığını öğrenm ek ayrı bir heyecan ve buildings, a n d a t the e n d o f the bou lev ard y ou hayranlık uyandırıyor. C addenin devam ı olan c o m e to a la rg e p a r k , the L azien ki. O riginally Ujazdowskie Bulvarı, küçük tarihi saraylar ve elestablished in the 1 7th century, this p a r k is m ore

106 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


Original

C opy

Go ahead, clone this. Original

?

It’s not only technology that produces our unique quality. It’s our traditional relationship w ith w ool. It’s o u r deep focus and care in every detail o f ou r production. It’s ou r understanding o f customer satisfaction. N o w onder our quality is appreciated by 44 countries w h o im port o u r products.

www.aksu.com

WOOLMARK


lik e a n o p e n a ir m u seu m o f ex q u is ite a rch itec tu re a n d w orks o f art. O ne o f the buildin gs h ere is the Islan d P a la c e bu ilt in th e 18th cen tu ry f o r th e last P o lis h k in g S t a n is la w A u g u st P o n ia to w sk i by th e fa m o u s a rch itec ts M erim i a n d Kam setzer. There a r e also two theatres in the p ark, o n e f o r w inter a n d o n e f o r sum m er, a n d two m o n u ­ ments, o n e celebratin g Chopin a n d the oth er King J a n Sobieski HI, w ho p la y e d a m a jo r role in the d e fe n c e o f V ienna ag ain st the Turks in the late 1 7th cen tu ­ ry. In f i n e w eather concerts o f Chopin's m u s ic t a k e p l a c e in th e p a r k e v e r y çilik binaları ile Varşova’nın “yaz salonu” olarak Sunday. tanımlanıyor. Bu caddeyi de bitirdiğinizde karşıW arsaw is a p la c e w here y o u h a v e n o trou ble niza büyük bir park çıkıyor; Lazienki. 17. yüzyılfin d in g a g o o d s e lec tio n o f fo o d . A fa v o u r it e da yapılan bu park aslında pek çok değerli mis n a c k is z a p iek a n k a , sold on street corners a n d marlik ve sanat eserlerinin bulunduğu bir açıkhava müzesi niteliğinde. Bun­ lardan biri 18. yüzyılda son Polonya Kralı Stanislaw August P oniatow sk i için ünlü mimarlar Merlini ve Kamset­ zer tarafından yapılan “Island Palace". Lazienki’de biri kışlık, biri de yazlık ol­ mak üzere iki de tiyatro bulunuyor. Daha birçok tarihi eserin yer aldığı Lazienki’deki iki önemli yapıt Chopin ve V iyan a’yı Tiirk lere karşı savunm ada başrolü oynayan Kral I I I . Jan Sobieski anıtları olarak göze çarpıyor. Hava du­ rumu uygun olduğunda, bu parkta her pazar Chopin’in eserlerini dinleme ola­ nağı bulabilirsiniz. Yem e içmeye gelince kesinlikle sıkıntı çekm eyeceğiniz bir yer Varşova. Zapi­ UNESCO’nun Dünya Mirası kapsamında korumaya aldığı Eski Kent’teki tarihi yapıların ekanka, sokak köşelerinde ve büfeler­ çoğu bitişik nizamda inşa edilmiş. Kente Vistül Nehri’nden bakış (en üstte). Kilinski anıtı de yaygın olarak bulabileceğiniz ve aç­ (üstte). / The Old Town of Warsaw has been declared a World Heritage site by lığınızı yatıştırabileceğiniz bir yiyecek. UNESCO. Here most of the historic buildings are adjoining. View of the city from the River Vistula (top). The Kilinski Monument (above). Uzunca bir yarım sandviç ekm eğinin 108 S K Y L IF E E K İM

OCTOBER 2 0 0 0


Gece gündüz cıvıl cıvıl olan sokaklardaki turistik dükkânlarda PolonyalI sanatçıların eserlerini görmek mümkün. / A wide range of Polish handcrafts are sold in souvenir shops on streets that are lively by day and night.

NASIL GİDİLİR? T ü rk Hava Y o lla rı, b ir açık h a v a müzesi niteliği taşıyan Polonya’nın başkenti Varşova’ya 2 Ekim’den iti­ baren uçuşlara başladı. Seferler Pa­ zartesi, Çarşamba ve Cuma olm ak ü zere haftanın üç günü karşılıklı yapılacak.

H O W TO GET THERE Turkish Airlines la u n c h e d flig h ts to th e P olish c a p it a l W arsaw , a city lik e a n o p e n a ir m u seu m , on 2 O ctober. R eturn flig h ts ta k e p la c e t h r e e tim e s w e e k ly o n M on d ay s, W ednesdays a n d Fridays.

in s n a c k b a rs a ll o v er the city. It is a k in d o f Polish p iz z a consisting o f a long h a l f roll sp read with tom ato sauce, m ushroom s a n d o n ion a n d b a k e d in th e o v en . R esta u ra n ts s erv e s u p erb P olish d ish es a s w ell a s in tern a tio n a l cu isin e. Then y o u sh ou ld try the fa m o u s Polish vodkas, p a r tic u la r ly th e d e lic io u s Z u brow ka, w h ich is fla v o u r e d with b u ffa lo grass. •

üzerinde domates sosu, mantar ve soğanın fırın­ lanması ile oluşan bir tür Polonya pizzası. Resto­ ranlarda uluslararası mönülerin yanında Polonya mutfağından eşsiz örnekleri de tadabilirsiniz. Gü­ nün özellikle sonunda denem eniz gereken şey ise meşhur Polonya votkaları. Ö zellikle bufalo otu ile tatlandırılmış Zubrowka, başka bir yerde tadamayacağınız bir lezzet. • * N ed im Erinç, fo to ğrafçı.

*

N edim Erinç is a photographer.

109 S K Y L IF E E K İM —J». O C T O B E R 2 0 0 0


Gecmis zaman覺n izinde


İpek Y olu ’nun büyülü duraklarından Taraklı, ta­ T araklı is a town in northwestern Turkey which rihinin şanıyla başı dimdik giriyor 2 0 0 0 ’lere... was on ce a halting p la c e on the Silk Road. Its ven­ Antik dön em e dek uzanıyor geçm işi. D ablies, erable history goes b ack to antiquity, when it was Doris, Dablis ve Dablia isimleriyle anılıyor g eç­ kn ow n variou sly a s D ablies, Doris, D ablis a n d mişinde. Bizans dönem inde Bursa Tekfurluğu’na D ablia. During B yzan tin e times, it w as a sm all bağlı küçük bir kale şehri olarak biliniyor. Niha­ fortress town in the region governed by the lord o f yetinde, Osmanlı tarafından Orhan Gazi d ön e­ Bursa.Taraklı was conquered by the Ottomans in minde, 1331-1332'd e fethediliyor. Taraklı Y en i­ 1331-1332 during the reign o f Orhan Gazi, a n d cesi veya Tarakçı Y e n icesi adlarıyla anılm aya cam e to be know n as Taraklı Yenicesi or Tarakçı başlanan kasaba, Timur’un istilası sırasında yağ­ Yenicesi. It was razed by Timur’s arm ies in the late malanıp yıkılsa da, 14th centu ry, but Sultan Çelebi Mehrebu ilt du rin g the m ed d ö n e m in d e reig n o f S u ltan yeniden toparlanıp Ç e le b i M eh m ed Anadolu birliğinde (1413-1421). O sm a n lı to p r a ğ ı In the 17th century o la ra k y a şa m a y a the Ottoman writer devam ediyor. E v liy a Ç e le b i Bu d u ra k ta sö zü recorded, ‘Taraklı ’s E v liy a Ç e le b i’y e c a s t le is s till in bırakalım: “... (Ta­ ruins, but the town raklı) 150 ak çelik has 5 0 0 fin e houses kazadır. Halen ka­ o f tim ber with tiled lesi virandır. Ama r o o fs set a m id s t kasab ası b a ğ lı v in e y a r d s , orc­ b a h ç e li, ak arsu lu h a rd s a n d stre­ Geçmişi antik döneme dek uzanan Taraklı, çardaklı kahveleri, daracık sokakları ve bir dere içinde 500 am s... B ecau se the evleriyle zamana karşı hâlâ direnen Anadolu kasabalarından. / With its creeper clad m am ur evli, tahta lo c a l p e o p le a ll coffee houses, narrow streets and picturesque houses, Taraklı is a country town which has changed little over the past century or more. v e k irem it örtülü m a k e sp o o n s a n d

112 S K V L IF E E K İM —j~ -

O CTO BER 2 0 0 0


[ dünya parmaklarınızın ucunda ]

021 2 6 6 3 9 3 5 5 . . .

H e m e n bu n u m a r a y ı a r a y ı n .

İleri te k n o lo ji ve cazip f iy a t avantajlarından yararlanın.

■Mü

Ve s a d e c e b i r k a ç t u ş l a rez ervasyo nunuzu yapın!

S o n on y ı l d ı r s e y a h a t e n d ü s t r i s i n i n e n ö n d e g e l e n m e r k e z i r e z e r v a s y o n s i s t e m l e r i n d e n b i r i o l a n Galileo, dünyanın h e r k ö ş e s i n e uç ak, otel, gemi ve otomobil re z e rv a s yo n la rı n ız ı el ektro n i k ort amd a ve I n t e r n e t üz er in d e n anı nda y a p a b i l m e ve k o n f i r m a s y o n a la b il m e o l a n a ğ ı t a nı y or .

0 0 6

GALILEO .....................................................

T

Ü

R

K

■ TM

İ

Y

E

Türk Hava Y o lla rı fl.O. G alileo In te rn a tio n a l'ın T ü rkiye D is trib ü tö rü d ü r G al il e o T ü r k i y e : Tü rk Hava Y o l l a r ı Bil gi i ş l e m M e r k e z i , A t a t ü r k H a v a l i m a n ı 3 4 8 3 0 İ s t a n b u l


şirin bir kasabadır. (...) H ep si k a şık v e tarak yapmakla uğraştıkların­ dan şehre ‘Taraklı' der­ ler. D ağlar safi şim şir ağacı kaplı olduğundan h a lk ı b u n la r ı iş le y ip Arap ve Acem 'e gönde­ rir. Suyu ve havası çok güzeldir. Bütün dağları ormanlarla kaplı av ye­ ridir...” 1 8 0 0 ’lerin başında beş b in k ad ar M ü slü m an, dört bin kadar Ermeni, b irkaç yüz de Rum’un yaşadığı Taraklı kasaba­ sının bu gü nkü nüfusu m erkezde beş bine ka­ dar düşm üş durum da. Gül bahçesine dönüştü­ rülmüş çardaklı kahve­ haneleri ve çaybahçeleriyle, daracık sokakları, k üçük m e y d a n la rı, meydanların orta yerin­ deki çeşm eleri, iki katlı, cumbalı veya elibelinde çıkm alı, içlerinde sofa-

Ah§ap iskeletli Taraklı evlerinin bir kısmının cepheleri de ahşap kaplama. Beyaz, çivit mavisi ya da sarı duvar boyası olarak en çok tercih edilen renklerden. Üstte, Fenerli Ev. The houses of Taraklı are timber framed and sometimes weatherboarded. The walls are mainly painted white, indigo blue or yellow. Above, Fenerli House. 1 14 S K Y L IF E E K IM

OCTO BER 2 0 0 0

c o m b s Ita r a k l it is k n o w n a s Tarakli. The m ountains are cov­ e r e d e n tir e ly w ith b o x trees, whose tim ber is carved a n d sent to A rabia a n d Persia. The w ater a n d a ir here a re excellent. All the m ountains a re forested a n d provide fin e hunting. ’ Until the early lHOOs the p opu la­ tio n o f T a r a k li c o n s is t e d o f arou n d Jiv e thousand Muslims, fo u r thousand Armenians a n d a fe w h u n dred Greeks, but today th e to ta l h a s d r o p p e d to f i v e thousand. With its coffee houses a n d te a g a r d e n s s h a d e d by arbours a n d fille d with roses, its narrow streets, tiny squares with


In the game o f life... know the rules. Anteks 1 00% cotton wr i nkl e p r o o f f a br i c

W e w o u ld be g la d t o m e e t y o u o n f o llo w in g fa irs

TEXWORLD: O c t o b e r 4-7 CNIT La D e fe n s e PARIS H a ll P ie rre e t M a r ie C u rie A24/B21

ITS'2000: O c t o b e r 13-15 D Ü N Y A TİCARET M E R K E Z İ

Haft 2 Qe^D2p& 3 4 8 3 0 Y e ^ rik tfy T is iA H B U L

ANTEKS WEAVING MİLL:

*

A k d e n iz O rg a n ize Saiıayi Bölgesi P.K.762 Y E N İ K Ö Y V A T « l: ( 0 2 4 2 ) 2 5 8 J #

%

;‘

1 0 ( 1 0 lu S s T Fa x: ( 0 2 4 2 ) 2 S a j 0 l l

x

'

^

>

ANTEKS yWNINQ-tflLL:

T-ii.'j' tmre "i.J

'8

V,

^ **

!-i ^> ySh


■M i Ibsını Gökcetı

f o u n t a i n s , a n d d e lig h t fu l o ld h o u ses, Taraklı is on e o f the fe w Turkish provincial towns to retain its trad itio n a l ch aracter. The w ooden two storey hou ses h a v e hay windows a n d bracket struts, stain ed glass w indow s a n d recesses kn ow n a s eyvan s decorated with naive landscapes in the cor­ nel's. T araklı is 6 0 kilom etres fr o m A d ap az arı a n d 135 k ilo m etres fr o m Istan b u l. Ju st b e fo r e T a r a k lı w e t u r n e d o f f a t H a c ı Yakııplar to see the Kil H am am s (Turkish baths). We first visited two m in ed ham am s, n a m ed Gelin Yutan a n d Gıcık, that were still in use until the en d o f the 19th c e n tu r y a c c o r d in g to local people. With their arches a n d p o o ls, the h a m a m s a r e thought to hav e been built at the halting p la c e f o r the c a r a ­ v a n s c a r r y in g g o o d s fr o m B a g h d a d to B u rsa . The K il H am am itself a kilom etre fu r ­ ther on is still in use, f e d by natural hot springs. Tins water is g o od f o r rheumatism, arthri­ tis, gynaecological complaints, s k in c o m p la in ts a n d s o m e in te r n a l d isea ses, so p e o p le c o m e h ere in la rg e n u m bers f o r cures, p articu larly in the su m m er m on ths. The w a ter h a s a tem p era tu re o f 4 9 -5 0 degrees Centigrade. İn Taraklı the most striking o f the traditional bouses a re Hacı

ları veya eyvanları bulunan, iç p e n c e r e le r in d e re n k li cam lar, eyvan k ö şe le rin d e n a if m an zara re sim le riy le bezeli konaklarıyla ruhunu hâlâ k oru y an , zam ana d i­ renm eye çalışan benzeri az Anadolu kasabalarından biri Taraklı. Adapazarı’na 60. İs­ tan bu l'a ise 135 k ilo m etre uzaklıktaki kasabaya, Ada­ p azarı y ö n ü n d en g e lirk en Hacı Yakuplar’daki Kil Ha­ m a m la rın a sap ıy oru z. K e­ merli ve havuzlu iki kaplıca, Gelin Yutan ve Gıcık Hama­ mı isimleriyle anılıyor. Bağdat-Bursa arasında mal taşı­ yan İpek Yolu kervanlarının konaklam a yeri olduğu sa­ nılan y ıkık d urum d aki bu iki ham am , yöre in sanının anlatımına göre geçtiğimiz yüzyılın sonla­ rına kadar kullanılmış. Eski kaplıcaların bir k ilo m e tre u zağ ın d ak i Kil Ham am ı Kaplıcası yöre insanına ve suyunun şifa­ sını duymuş m isafirlere hizm et veriyor. Romatizma, kireçlenm e, kadın hastalıkla­ rı, cilt hastalıkları ve bazı iç hastalıklarına şifa verdiği söylenen 49-50 derece ısıdaki suya sahip kaplıcaya yaz aylarında çok talep oluyor. Hacı Atıf'ın Hanı, Çakırlar Konağı, Du­ manlı Hafızların Hanesi. Hacı Haşimlerin Konağı Taraklı evlerinin en tipik örnekle­ rini oluşturuyor. Tem elinde taş kullanılan ahşap iskeletli ve araları kerpiç dolgulu Taraklı evlerinin bir kısm ının cep h eleri de ahşap kaplam a. Duvar rengi olarak beyaz, çivit mavi, toprak sarısı ve güneş

Koruma altına alınan Taraklı evleri arasında 300 yıllık olanlar da var. Çakırlar Ko­ nağı, kasabadaki evlerin en tipik örneklerinden biri. Üstte, konakta bir oda. / The houses of Taraklı, some of which are three centuries old, are under conservation. One of the rooms in Çakırlar House, which is a typical example of the local archi­ tecture (above). I 16

S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


s

ü

r

e

k

l

i mm

V . l . P. jt

Marmara R estaurant / Uluslararası Mutfak Polat M a n g a l/T ü rk M utfağı B ier Stube / Alm an - A vusturya Mutfağı Bar Noblesse Polşt C ham pions The Am erican Sports Bar-Restaurant Polât Patisserie Clinique La Prairie Sağlık ve Güzellik M erkezi Sağlık K ulübü ve H avuzlar Royal China /Ç in M utfağı Balo ve Toplantı Salonları Kuru Temizleme Çarşı Otopark Kuaför ■nv \xifnlan fctifizik, /fiiln/ik ve stank denetlemelerde, Renaissance Istanbul Hotel in ıhptvm e kan, ı çok tlauınıklı. ustun nitelikli b ir Ttlrk yapısı ohluRıı MiHi-niiitytr OzelUklcıkpnmıiin çekinen/en-om nlir Pntf. D r. A bnıet F.rcan

‘■ n ı

POLAT RENAISSANCE ISTANBUL HOTEL ISTANBUL, TURKEY

Sahil Cad 34800 Yeşilyurt İstanbul Tel: (0 212) 663 17 00 e-mail: rezervasyon©polatholding.com internet: renaissancehotels.com/ISTRN Bir İbrahim Polat H olding kuruluşudur


Taraklı adı eskiden burada tarak yapımının yaygınlığından kaynaklanıyor. Günümüzde tarak üretimi pek kalmadıysa da kaşıkları hâlâ çok ünlü Taraklı'nın. Üstte, kaşıkçıların en büyük ustalarından Karabıyık Hacı İsmail Dede. / The name Taraklı comes from the craft of comb making, which was widespread here in the past but has almost died out today. However, the renowned spoons of Taraklı are still being made. Above is Karabıyık Hacı İsmail Dede, one of the great master spoon makers.

A tıf in Hanı, Çakırlar K on a­ ğı, Dumanlı H afızların H a­ nesi, a n d H acı H acim lerin K o n a ğ ı. The b o u s e s b a v e stone fou n d ation s a n d walls o f either tim ber a n d a d o b e or w eatherboard, a n d their fa ç a d e s a re m ainly p a in ted w hite, in d ig o blu e, o c h r e a n d bright yellow. Taraklı is a g r a d e o n e c o n serv a tio n a r e a w hose historic houses up to three centuries old are u n d e r c o n s e r v a t io n a n d a w a it in g f u n d s f o r t h e ir restoration. The cultural life o f the town retains m any o f its old cus­ toms, the cu isin e fea tu rin g m any traditional dishes like keşkek (w heat a n d mutton purée), uğut (a dish m ade o f coarsely grou n d Jlour), p ekm ez (grape molasses), a n d köpük helva. English’ apples grow only here, a s d o G öyn ü k plum s, w hich a r e not f o u n d in G öynük. In the p a st these fo o d s w ere serv ed at

sarısı sıkça kullanılıyor. Bazı­ sının yaşı 3 00’e ulaşmış olan Taraklı evleri, korum a altına alınmış durumda ve artık res­ torasyonları için gereken öd e­ neği bekliyorlar. Birinci derecede StT alanı ilan edilen Taraklı’nın kültürel ha­ yatı da geçm işinden bütünüy­ le kopm adan varlığını sürdü­ rüyor. Mutfaklarda hâlâ k e ş­ kekler pişiyor, uğut, pekm ez, k öp ü k helva m asalarda baş köşede yer alıyor. İngiliz el­ ması bir tek burada yetişiyor. G ö y n ü k e r iğ i, a d ın ı G ö y ­ nük’ten aldıysa da, G öynük’te değil, yalnız Taraklı’da bulu­ nuyor. Eski Taraklı günlerin­ de yapılan ocakbaşı sohbetle­ rinin, helva sohbetlerinin baştacı bu yiyecekler. Taraklı adının, tarak yapım ının yaygınlığından kaynaklandığını söylemiştik. Artık tarak üretimi pek kalmadıysa da kaşıkları hâlâ çok ünlü Taraklı’nın. Taraklı kaşığının ünü, insanın bir yut1 18 S K Y L IF E E K IM

—j~ - O C T O B E R 2 0 0 0


Adımızın anlamı, her dilde "sigorta"dır.

Biri Türkiye'n in , diğeri d ü n y a n ın

g ü v e n ilir ş irketlerin in

ortaklığıyla

kurulan Koç A llianz Sigorta, d ü n y a n ın her y e rin d e güvenin karşılığıdır. Koç A llianz Sigorta, Türkiye d ışındaki yatırım cı ve girişim cilere d e uygun sigortacılık ç ö zü m le ri üretir. B aşarılarının ö n ü n d e k i büyük küçük tü m riskleri göğ üsleyerek, on lara her za m a n d e s te k olur. Kaliteli h iz m e t ve sınırsız g ü vence anlayışı, Koç A llianz S igorta'nın d e ğ iş m e z ilkesidir. Yanınızdaki güç. Koç Allianz Sigorta

Genel Müdürlük Koç Allianz Sigorta A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No: 11 Altunizade 81180 İstanbul Tel: (0216) 310 12 50 (50 hat) Faks:(0216) 310 02 22 - 310 13 49 - 334 42 17 VVeb adres: http://m vw .kocallianz.com .tr


Ali Ihsan G ökçen

IJğut, köpük helva, Göynük eriği, iğde, ceviz ve hâlâ kullanılan el yapımı tahta kaşıklar Taraklı sofralarının baş tacı (üstte solda). Taraklı'da evde salça yapılması geleneği halen sürüyor (üstte sağda). / Handmade wooden spoons are still widely used in Taraklı, where local specialities include köpük helva, Göynük plums, oleasters, and walnuts (above left). Tomato paste continues to be made at home the traditional way in Taraklı (above right).

social gatherings know n as ocakbaşı sohbeti a n d helva sohbeti. A lthough the cra ft o f co m b m akin g w hich lent Taraklı its nam e has almost d ied out, spoon m ak­ ing is still thriving. The fa m o u s Taraklı spoons are m ade to hold exactly a mouthful, a n d continue to be preferred over m etal spoons f o r eating by m any local people. Playing these spoons like castanets is the traditional accom panim ent to dancing at wed­ dings. The production o f p a c k saddles, on the other hand, has nearly died out. A nother lo c a l custom is village fe a s ts know n a s hayır cemiyeti, at which huge p a n s o f bulgur p ila f a re cooked f o r the villagers a n d guests fro m neigh­ bouring villages. The tradition o f spending the sum ­ mer on the high pastures is still alive in m any vil­ lages, a n d in May the people take their herds a n d flo ck s up into the m ountains to g raze on the rich lush grass. During this season Karagöl, the largest o f the high m eadow s, b ecom e festiv e scenes. The com ing o f sum m er also brings the wedding season in Taraklı. All relatives, frien d s a n d acquaintan ces are invited to the wedding celebrations, which last two or three days a n d nights. The men d an ce local

kunmada boğazından g eçebilecek yiyecek mik­ tarına en uygun biçim de yapılm asından gelir. Y em ek ler ço k yerde hâlâ bu kaşıklarla yenir, düğünlerde kaşık çalarak oynanır. Sem er yapımı da geçm işten günümüze ulaşır, Taraklı’da. Ama, kaşıkçılık ne kadar yaygınsa, sem ercilik o denli tükenm eye yüz tutmuş. Süregelen geleneklerin başlıcası olarak, belki de “Hayır Cem iyetleri”ni ve “Hayır Pilavı”nı saymak gerekir. Hayır Ceıniyeti’ni düzenleyen köy, hem köylüleri için hem de diğer köylerden gelen misafirler için kazanlar dolusu bulgur pilavı pişirir. Yayla geleneği de sürer Taraklı’da. Hıdrellez sonrasında yaylanın yolunu tutar pek çok köy. Küçük ve büyükbaş pek çok sayıdaki hayvan için eşsiz otlaklara sa­ hip yaylalar birden şenleniverir. Karagöl Yaylası, bu yaylalar içinde en büyüğüdür. Yaz aylarının g elm esiyle b erab er düğünler de başlar Tarak­ lıd a . Bildik tanıdık, herkes davetlidir düğüne. Öyle bir g eced e başlayıp bitmez eğlence. Bazen iki g ece bazen üç g ece sürer. Tahta kaşıkların şakırtısıyla yöre oyunlarına durur erkek konuk­ lar, düğün sahipleriyle. Taraklı köylerinde hayat geçm iş g elecek çatış12 0 S K Y L IF E E K IM

O CTO BER 2 0 0 0


Geyve-Taraklı yoluüstündeki Hark Kanyonu (üstte) çevresindekimağaralarda eski uygarlıklara ait buluntular olduğu tahmin ediliyor. Mahdumlar kö­ yündeki sudeğirmenihalen çalışır durumda (altta). Taraklıyakınlarındaki Karagöl Yaylası (en altta). / The caves in Hark Gorge (above) on the road between Geyve and Taraklı are thought to conceal the remains of past civilisations. The water mill in the village of Mahdumlar is still in use (below). Karagöl Yayla near Taraklı (bottom).

dan ces to the rhythmic tapping a n d clicking o f spoons. Life in Tarak!i s villages goes its p ea cefu l way, untouched by time in m any respects. But in the town itself you fe e l a sense o f m elancholy as you w alk past the old houses, which resemble lonely but d ig n ified o ld p eo p le with lin ed fa c e s . In these deep wrinkles lie mingled memories o f the past; o f the Silk. R oad caravans, the Byzantines, the Ottomans, a n d the Turkish Republic. Their expression is tired, perhaps, but still proud. • *

Yücel Tunca is a photographer.

Ali Ihsan (¡ökçen

masının uzağında kendi seyrinde sürüp gi­ diyor... Ne var ki m erkezde bu atm osfer yerini hüzne bırakıyor. Yüzyıllık konakla­ rın gölgelerinde yürürken yalnız ama mağ­ rur bir yaşlının yüzündeki çizgilerle karşı karşıya kalmış gibi hissediyor insan kendi­ ni. Y ü zü n d eki d erin çizg iler İpek Y olu k e rv a n la rın ın , B iz a n s ’ın, O s m a n lı'n ın , Cumhuriyet Türkiyesi’nin, birbirinden fark­ lı pek çok kültürün izlerini taşıyor. Yorgun olm asına yorgun, fakat daha çok gururlu bir ifadeyle bakıyor size. • * Yücel Tunca, fotoğrafçı. 121 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


O zb u c a k S an . T ic . A .ยง . A da na , Turkey. T e l: (9 0 3 2 2 ) 4 2 1 54 49 Fax: (9 0 3 2 2 ) 42 1 53 83 - 4 2 1 52 85 Web S ite : w w w .o zb u c a k .co m E -m a il: o z b u ca k@ o z b u ca k.c o m

OZBUCAK

U K 8i Ir e la n d - B e n b o w & Co. Lo n d o n . T e l: 02 0 7 262 7111 Fax: 02 0 7 262 72 22

Fabric te c h n o lo g y

E -m a il: a d m in @ b e n b o w a n d c o .c o m


Known around the world for quality, consistency and innovation Leading nam es in th e w orld apparel in d u stry know fa b ric perform ance and c o n tin u ity fo r high volum e m arkets is a b o u t much more th an th e m anu factu ring process. They tru s t and value th e personal custom er care, understan din g and q u a lity co m m itm e n t o f テ配bucak, one o f Turkey's m ajor te x tile m anufacturers. W ith a re p u tation b u ilt on know ledge, perform ance and re lia b ility - テ配bucak's c o n tin u a l in v e stm e n t in th e la te st p rodu ction te ch n o lo g y and co lo u r m anagem ent system s has made them leadin g suppliers to c ritic a l export m arkets th ro u g h o u t th e w orld.


Rüyalarında hile deniz g ören kü­ çük çocuk, anne ve babasının tüm karşı çık ışla rın a rağmen istediğini e ld e ed e r. 1914 y ılın d a B u rsa Sultanisi’ni bitir­ dikten so n ra İs­ tan bu l’daki Bah­ riy e G e d ik li M ektebi’nin imti­ h a n ın ı k a z a n ır. 1916 y ılın d a “T a h t e l b a h i r ” (d e n izaltı) k urs­ larına katılm ak üzere bir grup arkadaşıyla Al­ m anya’ya gönderilir. B erlin ’den K iel’e giderek denizaltı eğitimine başlar, fakat Almanya’nın sa­ vaşta mağlubiyeti kabul etm esiyle tekrar Berlin’e dönm ek zorunda kalır. M em lekete gitm ek için beklerken Zati Sungur hastalanır, arkadaşları İs­ tanbul'a d öner. H astaneden çıktıktan sonra iş b u la m a y a n S u n g u r, c e b in d e k i so n p ara y la Köln’e gider ve orada Humboldt Bakır Fabrikası’nda iş bulur. Daha ilk günden Alman ustabaşı, onun bu işten anlamadığını fark eder. Mesai biti­ minde birlikte bira içm eye giderler, bir süre son­ ra ustabaşının bir arkadaşı da onlara katılır. İki adam tam bir deste iskam bil kâğıdıyla oyuna başlayacakken, Zati Sungur iskambil kâğıtlarına uzanır. Ünlü illüzyonist bakın kaderini değiştiren bu olayı nasıl anlatıyor: “‘U sta m ’, d e d im , 'b ir d akika m ü saad e e d e r misin?’ Oyunlarını b ö l­ düğüm için bilmem ba­ na k ız d ıla r mı? B e n yüzlerine bile bakm ıyo­ rum . H en ü z isk am b il kâğıd ının k eram etin e, o m ucize gibi kuvveti­ n e in a n m ış da d e ğ il­ dim . B e ğ e n şu rad an bir k âğ ıt,’ diye devam ettim. Usta hırsla elini uzattı, b ir kâğıt çek ti. Siz de,' diyerek misafi­ re de uzattım. O da ay­ nı şeyi yaptı. ‘Alın şu d esteyi, elinizd eki kâ­ ğıtları bana g österm e-

T h e child who saw the sea even in his d r e a m s g o t h is w ish d e s p it e h is p a r e n t s ’ o p p o s i­ tion. A fter g ra d u ­ a t in g f r o m s e c ­ o n d a r y s c h o o l in B u rsa h e p a ssed the exam to en ter th e N a v a l S c h o o l fo r N on Co mm is s io n e d O fficers. In 1 9 1 6 h e was sent with a g rou p o f you n g NCOs to G erm any to a tte n d s u b m a r in e cou rses in K iel, but with G erm a n y ’s d e fe a t in the First W orld War. they travelled to Berlin in preparation f o r returning to Turkey. In B erlin Z ati S u n gu r f e l l ill a n d w as a d m itt e d to h o sp ita l. H is f r i e n d s r e tu r n e d to Istanbul but h e was obliged to rem ain behind. After being discharged fro m hospital Sungur tried to fin d work, a n d when this p roved impossible in B erlin b e sp en t h is last m o n ey on the f a r e to C ologn e, w h ere h e g ot a j o b in the H u m bold t C o p p er Works. The G erm a n fo r e m a n r e a lis e d im m ediately that the y ou n g m an kn ew nothing abou t the jo b at all. After work they went to have a beer together, a n d a little while later a fr ie n d o f the fo rem a n jo in e d them. The two m en got out a p a c k o f cards a n d they just abou t to begin a gam e, w h en Z a ti S u n g u r r e a c h e d o u t f o r th e cards. The fam ou s illu­ s io n is t d e s c r ib e s th e e v e n t w h ic h w a s to c h a n g e h is d estin y in the fo llo w in g w ords: 7 a s k e d the fo r e m a n i f I cou ld take the cards f o r a minute. I don t know w hether they were cross at m e f o r interfering in Bahriye Gedikli Mektebi’nde deni­ zaltı eğitimi alan Zati Sungur’un okul yıllarında çektirdiği bir fo­ toğraf (üstte). Sungur, yurtdışı turnelerinden birinde bir illüzyo­ nist arkadaşıyla (solda). / Zati Sungur as a cadet at the Naval School fo r Non-Commissioned Officers (above). Sungur with another illusionist during one of his overseas tours (left).


^Let your investments take off.


d en arasın a k oy u n ve d iled iğiniz g ibi k arıştı­ rın... Sonra verin bana...’ Görseniz nasıl karıştırdı­ lar. İnadına ben de bir hayli karıştırdım ve bir lahza sonra, onların b e­ ğen d ik leri kâğıtları c e ­ ketimin iç cebind en çı­ kardım .” Zati Sungur, geç saatlere kadar ustabaşına bir sü­ rü yeni numara göstere­ rek hayranlığını kazanır. Usta, b ö y le m arifetleri olan birinin, bakırcı us­ talığını da rahatlıkla b e­ cerebileceğine karar ve­ rir ve Zati Sungur sevi­ len, iyi bir işçi olarak 80 M ark y ev m iy ey le yedi ay o fabrikada çalışır. B ir gün ark ad aşların ın ısrarlarına dayanam aya­ rak illüzyonistlerin top ­ landığı bir kulübe gider. Yaptığı numaralarla oradakilerin de beğenisini kazanır. Çevresindeki herkes artık sahneye çık­ ması, bu işten para kazanması için onu teşvik et­ meye başlar. Zati Sungur, Almanya’da kısa süre­ de “Kont Richm ond” ismiyle tanınır. 1920 yılında Berlin’in en prestijli tiyatrosu olan “Vinter Garten”de çalışır. Aynı yıl üç beş kelim e Fransızcası

th eir g a m e, b e c a u s e I d i d n o t lo o k a t t h e ir f a c e s . N o r d id I y e t believ e in the m ira cu ­ lou s p o w e r o f p la y in g c a r d s . I to ld th em to c h o o s e a c a r d . T he fo r e m a n r e a c h e d out a n d t o o k o n e . I h e ld o u t th e p a c k to th e o th e r m an a n d a s k e d h im to t a k e o n e too. Then I told them to put the cards b a c k without letting m e see them a n d to shuffle the p a c k well. You sh o u ld h a v e seen h o w t h o r o u g h ly th ey sh u ffled . Then I s h u f­ f l e d it w e ll f o r g o o d m easu re, and an in sta n t la t e r to o k th e card s they h a d chosen out o f the inside pocket o f my jacket. ’ U ntil la t e th a t n ig h t Zati Sungur con tin u ed to d o tricks f o r the aston­ ish ed fo r e m a n , w ho d e c id e d th at s o m e o n e so skilled at ca rd tricks w ould have no trouble learn ­ ing the skills n eed ed in the copper works. For the next seven months Zati Sungur w orked a t the f a c ­ tory f o r a daily w age o f 8 0 deutschem arks. He d id his work well a n d was liked by his fello w workers. “ Testereyle Ortadan ikiye Ayrılan Kadın” oyununa “ ince kesim” yeni­ liğini getirerek illüzyon tarihine ge­ çen Sungur’un yeteneği ilk kez Al­ manya’da keşfedildi. / Zati Sungur has gone down in the history of magic for his innovation to the Sawing a Woman in Half trick. He began his career in Germany.

128 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0


Çıktık açık alınla!

İ M K B 'd e iş le m

g ö re n

ilk a r a c ı k u r u m ,

y u r td ış ın d a f a a l iy e t g ö s te r e n ilk k u r u m s a l s a tış b i r im i, K a z a k is t a n v e R o m a n y a 'd a ilk u lu s la r a r a s ı h a lk a a r z , g a y r im e n k u lü n ilk k e z b o rs a ile ta n ış tır ılm a s ı, 1 9 9 3 y ılın d a n b e r i h is s e s e n e d i iş le m h a c m in d e b ir in c ilik v e d ış k a y n a k lı iş le m le r d e p a z a r lid e r liğ i, u lu s la ra ra s ı fin a n s k u ru lu ş la rın d a n a lın a n v e s o n u n c u s u 2 0 0 0 y ılın d a g e le n 4 0 'a y a k ın p e r fo r m a n s ö d ü lü . G e ç m iş 10 y ılı b ö y le s in e b a ş a r ıla r la d o lu b ir k u r u lu ş u n b ir d e s iz in

P İR A M İT

g e le c e ğ in iz için g e liş tire b ile c e k le rin i d ü ş ü n ü n !

M E N K U L

D E Ğ E R L E R

lü y ü k d e re C a d d e s i M a y a A k a r Ç e n te r 100/102 E se n te p e 8 0 2 8 0 İsta n b u l-T Ü R K İY E Tel: (0 212) 211 49 00 Faks: (0 212) 211 4 9 01

w w w .global.com .tr


ile Paris'te gösterilere çıkar. İki yıl boyunca lıenı dil ("iğ­ renir hem de İtalya, İspanya ve P o r te k iz ’d e ü n tin e ün katar. Amerika kıtasının en büyük .şehirlerinde sahneye çıkmaya başlar. Tabii, bu arada başından birçok ilginç ı olay da geçer: ; "Arjantin'de temsil veriyor­ d um . T iy a tro h e r a k şa m h ın c a h ın ç d o lu . B ir hafta program da değişiklik yap ­ tım. Yanımda çalışan bir kı­ zı testere ile ikiye bölecekj tim. Kızı kestim. Baş bir ta­ rafta. a y a k la r b ir ta ra fta . I lerkes heyecan içerisinde. Tam bu sırada bir tabanca i sesi duyuldu ve kurşunlar I sahneye düştü. Tabanca aj tan adam yakalandığı vakit '-----------------------n e d ese beğ en irsin iz? Kız hoşuna gitmiş, ona âşık olmuş. Kızı iki parça edince. Vay, güzel sevgilimi kesti', diye beni öl­ dürmek istemiş." Fakat başına gelen en garip şey, bir talıtelbahirci olm ak üzere gittiği Almanya'dan, m em leketine ünlü bir illüzyonist olarak dönüşüdür. Tesadüf­ ler. onu Bursa'nın iki m a­ hallesi arasında ömrünü tü­ ketecek bir adam olmaktan

-t

r h I

One d a y bis frien d s insisted th a t h e g o to a c lu b f r e ­ q u en ted by conjurers, a n d b is tr ic k s im p r e s s e d th e i a u d ien ce there. Now every­ o n e h e k n e w b e g a n to en cou rage bint to g o on the stage a n d m ake a living as a n illusionist. B efo re long be h ad m ade a nam e fo r h i m s e l f u n d e r th e s t a g e n am e o f Count Richm ond. In 1920 h e w as o ffe r e d a j o b a t B e r lin 's fa m o u s V in ter G a rten , a n d th e sa m e y e a r went on to p er1 fo r m in Paris with the few f » w o rd s o f F r e n c h b e b a d lea rn t. H e sp en t th e next tw o y e a r s im p ro v in g h is k n o w led g e o f fo r e ig n lan ----------------------------------- g u ag es a n d perform in g in Italy. Spain a n d Portugal, g rad u ally becom in g a well kn ow n celebrity. He then m oved on to A m erica, w here h e p erform ed in m any m ajor cities. O ne o f th e in terestin g e x p erien c es w h ich Z ati Sungur recalls took p la c e in Argentinia: ‘The the­ atre w as p a c k e d every night. One w eek / intro­ d u ced a new trick into the program m e: saw ing the girl w h o w o r k e d w ith m e in h alf. When I h a d fin is h e d cu ttin g h e r h e a d w as on on e side a n d h er J'eet on the other. E veryone w as w ait­ ing in su spen se. Ju st then th e s o u n d o f a g u n w a s h e a r d a n d bu llets r a in e d on to th e sta g e. W hen th e g u n m a n w as ca u g h t h e ex p lain ed that b e b a d fa ll­ en in love with the g irl a n d seeing h er cut in h a l f was so angry that h e d ecid ed to kill m e . ' Zati Sungur b a d left Turkey a s a y o u n g s u b m a r in e c a d e t in 19 1 6 . a n d in

Zati Sungur, yardımcılığını da yapan eşi Necla Hanım’la sahnede (en üstte). Vantrilog Sungur, kuklası Keloğlan'la (üstte). Sungur, 1936 yılında temsiller verdiği Fransız tiyatrosunun önünde (solda). / Zati Sungur and his wife and stage assis­ tant Necla Hanım (top). Sungur with his ventriloquist's puppet Keloğlan (above). Sungur in front of the Fsench theatre where he performed in 1936 (left).


GÖRÜLMEMİŞ BİR MUVAFFAKİYET Büyük illüzyon ist v e Manyetizm acı

Tiyatrosunda *«*t 17 de mat

1981’de Çekoslovakya’da Dünya Sihirbazlar Kralı ilan edilen Zati Sungur, salon oyunlarını öğreten kitaplar da yayımlar. Altta, büyük usta Zati Sungur, uluslararası bir yarışmadan kazandığı ödülüyle. In 1981 Zati Sungur received the title of Master of Magic in Czechoslovakia, and he wrote books on performing magic tricks. Below, Master of Magic, Zati Sungur holding one of his interna­ tional awards.

1936, twenty years later, b e returned as a fa m o u s illusionist. C o in cid en ces b a d sw ept him a w a y fro m the narrow confines o f his hom e town a n d a conventional life into on e fu ll o f adventure. B ack in Turkey h e p e r fo r m e d in Ista n b u l a n d o th er cities a ro u n d the country, a n d in 1938 m arried his stage assistant N ecla H am m . He went on tours a b r o a d , p erfo rm in g in Lebanon, Egypt, Austria a n d Italy. Z ati S u n g u r m a d e a ll h is ow n p r o p s a n d in the 1960s fo u n d e d the Universal Studio o f Con­ ju r in g a n d Illu sio n ist Tricks. He wrote several bo oks a b o u t con ju rin g tricks f o r p e o p le to e n ­ tertain th eir fr ie n d s at hom e. On 18 Ju ly I9 S I h e was d ecla red Master o f Magic at a cerem ony in Czechoslovakia. On 6 Ju ly 1984 Zati Sungur d ied at the a g e o f 86. As th e le g e n d a r y illu sion ist e x p la in e d sh ortly bej'ore his death: My jo b is to divert y ou r attention a n d so deceive. A nd d o not you, know ing this, com e to watch me, desiring to be deceived? I f only a ll the deceptions o f life, w hich after a ll is but a long dream , w ere as a g reea b le a n d am using as this . ’ .

çıkarıp, m aceralarla dolu bir hayata sürükler. 1936 yılında büyük özlem çektiği yurduna dö­ ner. İstanbul’da ve Anadolu’nun çeşitli şehirle­ rinde tem siller verir. 1938 yılında da sah ned e yardımcısı olan Necla Hanım la evlenir. G österi­ ler yapmak üzere Lübnan, Mısır, Avusturya ve ttalya’ya gider. Tüm aksesuvarlarını kendi yapan Z ati S u n g u r, 1960 larda “Ü niversal Sihirbazlık ve İllü zyo n Hü­ n e r le r i S tü d y o su ”nu kurar; sa ­ lon oyun ve e ğ ­ len celerin i ö ğ re­ ten k ita p la r y a ­ yım lar. 18 T e m ­ muz 1981 günü is e , Ç e k o sla v a k ya’da uluslararası bir tö ren le D ün­ ya S ih ir b a z la r Kralı ilan edilir. 6 Tem m uz 1984’te sek sen altı yaşında hayata gözlerini yuman efsanevi illüzyonist Zati Sungur, “B enim işim, sizin bakışlarınızı çelm ek, aldat­ maktır. Ve siz bunu bilerek, bunu isteyerek beni seyre gelm iyor musunuz? Nihayet bir uzun rüya­ dan ibaret olan hayatın bütün aldanışları, keşke böyle tatlı ve eğlenceli olsaydı,” diyor son olarak bizlere. • * Cengiz Kahraman, fotoğrafçı.

*

131 S K Y L IF E E K İM

Cengiz Kahram an is a photographer.

(

’ in * -

Pr. ZATİ SUNGUR

Dan gece eskisinden daha |>ıulak bir muvaffakiyetle kif termitlerine başladı Çünkü Sungurun tecrübeleri B ir filim d o n d a h a s e ri B ir re v U d e n d a h a c e ş id ll B ir S lr k d o n d ah a c g le n c o li ve . . . B ir d ra m d a n dah a h e y e c a n lıd ır. KııfOn herkes koşuyor. Kınalı *iı de kaçırmayın», ve yerlerinin evvelce


Scenic'e dışarıdan bakm akla yetinm eyin. Kapısından girin, sürücüye ve yolculara sunulan geniş iç mekânı yaşayın, sayısız konfor ve em niyet unsurunu tek tek tanıyın. Scenic'in iç dünyasını keşfedin. Farkı göreceksiniz! w w w .re n a u lt.c o m .tr

Renault Scenie Başka otomobillere benzemez.


On the shores of Çanakkale f

Text and photos ERDAL YAZICI* / PRINT PHOTOBANK TURKEY


( fJJ覺J (JJ J~ _uJ ~

J~J]J _jJJJJiJiJ


was aw oken that m orning in my hotel room hy the blast o f a s h ip ’s whistle a s it s a ile d through Ç an akkale Strait - the D ardanelles. The city was still asleep, apart fro m the bakers w ho h a d started work before d a wn a n d w ere alread y fillin g crates with oven-hot bread, a n d the new spaper delivery vans. A n inter-city co ach fu ll o f sleepy passengers ru m bled its w ay into the city. A fter p u rch a sin g som e golden, crusty loaves o f b rea d I drove off. I p la n n ed to m ake my w ay via Geyikli to Assos, a distan ce o f 9 2 kilometres. Six kilom etres p ast the signpost to Troy, I tu rn ed o f f the m ain highw ay towards Geyikli a n d B o z ca ad a. The first village I p a s s e d th r o u g h w a s T a ştep e, f o l l o w e d by P ınarbaşı, M ahm udiye a n d Üvecik. B eyon d Üve­ cik I ca m e to a fo u n ta in a n d stopped f o r break-

Kaldığım otel odasında Çanakkale Boğazı’ndan geçen bir geminin düdüğüyle uyanıyorum. Kent henüz uykuda, ama fırıncılar daha gün ışımadan sıcak ekmeklerini çıkarıp dağıtıma başlamışlar bi­ le. Gazete dağıtımcıları da iş başında... Bir uzun yol otobüsü “yarı uyur” yolcularıyla kente girmek üzere... Nar gibi kızarmış ekmekleri aracıma yer­ leştirdikten sonra yola koyuluyorum. Ö nceden belirlediğim güzergâh G eyikli-A ssos arası. Yol uzunluğu yaklaşık 92 kilometre. Troya yol ayrımı­ nı geçtikten altı kilom etre sonra Geyikli-Assos, Bozcaada tabelalarını izleyerek transit yoldan ayrı­ lıyorum. İçinden geçtiğim ilk köy Taştepe; ardın­ dan da Pınarbaşı, Mahmudiye Beldesi ve Üvecik köyleri. Üvecik Köyii’nden sonra rastladığım ilk çeşm e başı, sabah kahvaltısı için uygun bir mola

I

136 S K Y L IF E E K İM

OCTOBER 2 0 0 0


fa s t . I b o ile d w ater yeri; ısıtıcıyla çabu ­ a n d m a d e m yself a ca k suyu k ayn atıp cup o f tea. The only çayımı hazırlıyorum. s o u n d w as th a t o f Onlarca değişik kuş d o z en s o f d ifferen t sesi çınlatıyor etra­ birds. On the plaster fı... Çeşm eyi yapan o f the sim ple w ater usta sıvasına bir not fo u n ta in the crafts­ düşmüş: “Kumbuaın m a n h a d w ritten Köy Birlik Çeşmesi, K u m bu ru n Village 1941”. Yarım asırdan A s s o c ia tio n F o u n ­ fa z la g e le n g e ç e n ta in 1941'. So f o r y olcu n u n , kurdunov er h a l f a century kuşun uğrak yeri ol­ this w atering p la c e muş burası... Kumh a d been a halt f o r b u ru n K ö y ü ’n d en travellers, wild c rea ­ sonra Geyikli’ye ula­ tu res a n d b ir d s . şıyorum . B o zcaad a A fter leavin g K u m ­ yolu buradan ayrılı­ burun I rea ch ed Geyor. D enizle buluş­ y ik li, w h ere I to o k tuğum yer ise Odun­ the r o a d signposted luk İskelesi. İskeleye to B o z c a a d a island, b a ğ la n m ış k ü çü k balıkçı motorlarının a n d w as so o n at O d u n lu k Q u ay on arasında amatör ba­ MÖ 150 yıllarında Ion stilinde yapılmış Apollon Smintheus Tapınağı, Gülpınar ka­ th e A eg ean , w h ere lık ç ıla r o lta la rıy la sabasının Bahçeleriçi bölgesinde bulunuyor. Mimar Hermogenes, tapınakta yalancı iki sıralı sütun plan tasarımı kullanmış (üstte). Altta, tapınaktan çıkarılan eserler. the fe r r ie s leav e f o r balık avlamaya çalı­ Karşı sayfada üstte, Dalyan köyünde balıkçı barınağı / The Ionic order Temple of B o z c a a d a . A fe w şıyor. Burada birkaç Apollo Smintheus in the Bahçelerdi district of Gülpınar dates from 150 BC. Its f i s h i n g c r a ft w ere tane restoran ve kaarchitect was Hermogenes, who designed the temple with a double row of blind tied up a t the pier, fe var. D eniz sezo ­ columns (above). Below, finds from excavation of the temple. Facing page above, o n w h ic h s o m e nunda pansiyon bul­ a fishermen's hut in the village of Dalyan. a n g le r s w ere f i s h ­ mak da her zaman ing. Here there a re a h an d fu l o f restaurants a n d o la sı. G ü lp ın ar yolu ü zerin d e D aly an k öyü, Odunluk Iskelesi’nden hemen sonra geliyor. Ana cafés, a n d som e guest houses offering acco m m o ­ yoldan sağa ayrılan tabelayı izleyerek köye girili­ dation in the sum m er season. yor. Çok şirin bir koyu var. Balıkçı barınağının From O dunluk Q uay I drove on again, turning o ff to visit the picturesque fish in g village o f Dalyan, 150 metre güneyinde Alexandreia Troas kentinin liman kalıntıları bulunuyor. Burada denize bakan which has som e sm all fish restaurants fa c in g the küçük balık restoranları var. Kentin kalıntıları Dal­ sea. Here, 150 metres south o f the fish erm en ’s shel­ ter, a r e th e ru in s o f th e a n c ie n t h a r b o u r o f yan köyünün iki üç kilometre yakınında geniş bir A lexandreia Troas. The ruins o f the city p rop er a re alana yayılmış durumda. Antik kent, MÖ 310 yı-

137 S K Y L 1 F E E K İM —

OCTOBER 2 00 0


lında, Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos tarafından Antigoneia ismiyle kurulmuş. İs­ kender'in ölüm ünden sonra Trakya Kralı olan Lysimakhos tarafından çevre şehir halklarının da getirilmesiyle genişlemiş ve ismi Alexandreia Troas’a çevrilmiş. Kent bir deprem sonucunda büyük ölçüde yıkılmış. Bugünkü kalıntılardan tiyatro, sa­ ray, agora, mabet, hamam, nekropol ve şehri çev­ releyen surlar gezilmeye, görülmeye değer. Ana yolun sağında çalı­ lıkların içinde ka­ lan tiyatro ve saray kalıntıları ise ancak bir rehber eşliğin­ d e g e z ile b iliy o r . Ben de yolda rast­ ladığım 'Çoban Sa­ it'in ayrıntılı açıkla­ maları olm asaydı, k en tin tiy a tro ve saray kalıntılarına

sp read over a w ide a r e a two o r three kilom etres a w a y fr o m the village. A lex a n d reia Troas w as fo u n d e d in 3 1 0 BC by A lexander the Great 's g en ­ era l Antigonos, w ho c a lle d the city A ntigoneia. F o llo w in g th e d e a t h o f A le x a n d e r , K in g Lysimachos o f Thrace brought in settlers fro m the surrounding region to the city, which h e ren am ed A lexandreia Troas. The city was largely destroyed in a subsequent earthqu ake, but the rem ains o f the theatre, p a lace, ag ora, tem p le, b a th s, n e c r o p o lis a n d city walls a r e still w orth seein g. T he t h e a t r e a n d p a l a c e lie west o f th e m a in r o a d am idst thick, bush­ es, a n d a re virtual­ ly im p o s s ib le to f i n d w ith o u t th e u l a ş a m a z d ı m . help o f a g u id e. I f 1990 dan bu yana it h a d not been f o r yörede “Troya Şen­ the d eta iled d irec­ lik le r i” y ap ılıy o r. tio n s o f S ait, a Ağustos’un ilk haf­ lo c a l shep h erd tasında başlayıp 15 w hom I e n c o u n ­ gün süren festival­ te r e d , I w o u ld de çeşitli gösteriler n ev er h a v e fo u n d ve konserler verili­ either. Right by the yor. Bu etkinliklere n ecrop o lis a r e the y öre k öylü leri de K estan bol th erm al katılıyor. Kestanbol springs. Kaplıcaları da antik T roy , a b o u t 3 0 kent nekropolüniin k ilo m e t r e s to th e hemen yakınında. n o rth , o v e r s h a d ­ D alyan köyünden ow s th e o t h e r s o n ra k i d urağım an cien t sites o f the küçük bir tatil ka­ a r e a , w h e r e th e sabası olan GülpıTroy F e s tiv a l nar (K h ry sa ). Bu b eg in s d u rin g the yol güzergâhınd a fir s t w eek of is te n irse , U luköy A u gu st a n d c o n ­ İskender’in komutanlarından Antigonos tarafından MÖ 310 yılında kurulan Alexandreia yakınlarında bulu­ Troas antik kentinin liman kalıntıları Dalyan köyü sahilinde bulunuyor. Erozyon nede­ tin u es f o r f i f t e e n niyle dolan limanın bir kısmı denizden kopmuş. / The ruins of the ancient harbour nan N ean d reia d a y s ev e r y y e a r . in the village of Dalyan belong to Alexandreia Troas two or three kilometres away, (MÖ 8. yüzyıl son­ The program m e o f which was founded in 310 BC by Antigonos, one of Alexander the Great’s generals. ları) k alın tıların a c o n certs a n d d i­ Silting has meant that part of the harbour is now cut off from the sea. da yürüyüş yapıla­ verse o th er events biliyor. Apollon Smintheus Tapınağı, Gülpınar ka­ attracts visitors fro m villages a ll around. sabasının “Bahçeleriçi” bölgesinde bulunuyor. Ka­ My next stop after D alyan was the sm all town o f zı çalışm aları halen Prof. Dr. Coşkun Özgünel G ülpm ar, the a n cien t Chrysa. On the w ay it is başkanlığında yürütülüyor. MÖ 150 yıllarında ton possible to m ake a detou r to the village o f Ulukôy, stilinde yapılmış tapınak, Kuzey-Batı Anadolu’da n ea r w hich a re the ruins o f an oth er an cien t city, Troas bölgesinde bugün için tek örnek. Tapınakta N eandreia, dating fr o m the late 8th century BC. Helenistik Çağ Anadolu mimarlığına imzasını atan In th e B a h ç e le r iç i d istrict o f G ü lp m a r is th e 138 S K Y L IF E E K İM

O CTO BER 2 0 0 0


We are there. F lu g F lig h t

LG AZ TK

TK A

F

TK AA ÄF TK TK

nach to

302 419 11 22 1906 1022 1701 822 071 743 1 1 16 1 123

i \

NE T HE RLANDS BELGI UM GERMANY ENGLAND ROMANIA BULGARIA KY R G Y Z S T A N KAZ AK HS TAN B AH R E I N N.CYPRUS _ _ MALTA

Y o u 're a bu sy e x e c u tiv e a n d a lw a y s o n th e g o . Y o u 're an in n o v a t o r w h o w e lc o m e s c h a n g e . Y o u a lr e a d y d o b u sin e s s in a n u m b e r o f d if f e r e n t c o u n tr ie s a n d a re p la n n in g t o m o v e in t o o t h e r c o u n tr ie s as w e ll. B u t fr e q u e n tly , in t h e c o u n tr ie s w h e r e y o u o p e ra te , it's d if f ic u lt t o f in d a b a n k w h o s e v isio n m a tch es y o u r o w n . D e m irb a n k 's s u p e rio r in te rn a tio n a l f in a n c ia l s e rv ice s n e tw o r k is d e s ig n e d t o m e e t t h e f u ll r a n g e o f y o u r b a n k in g needs, n o m a tte r w h e re y o u d o b u siness an d , w h a t's m o re , a lso o ffe r s y o u T ra d e F in a n c e , In v e s tm e n t F in a n c e , W o r k in g C a p ita l, Cash M a n a g e m e n t, In v e s tm e n t B a n k in g , Risk M a n a g e m e n t a n d P riv a tiz a tio n A d v is o ry Services. So, n o m a tte r w h e re bu siness ta k e s y o u , y o u can c o u n t o n D e m ir b a n k t o b e th e r e . D e m ir b a n k w is h e s y o u a p le a s a n t f lig h t .

DEMİRBANK w w w . d e m i r b a n k . c o m


mimar Hermogenes’in uyguladığı yalancı iki sıralı sütun plan tasarımı kullanılmış. Su yönünden zen­ gin olan yöre, yeraltı su kaynakları ile besleniyor. Su antikçağda büyük olasılıkla yeraltı kanallarıyla merkeze aktarılıyordu. Yörede suyun bol olması Apollon kültünün bir gereği. Çünkü, Tanrı Apollon kehanette bulunm ak için her zaman temiz kaynak suyuna gereksinim duyarmış. Yörenin en görkemli bilicilik merkezi olan tapınağın burada kurulu olması da bu nedenle önem taşıyor. Zeytin ve çınar ağaçlarının gölgesindeki Babakale ise Anadolu'nun batıdaki en uç noktası; Gülpınar’a dokuz kilom etre uzaklıkta. Köyün içinde,

Temple o f Apollo Smintheus, w here ex cav ation s a re continuing u n der Prof. Coşkun Özgünel. This Ionic style temple huilt in 150 B C is the only sur­ viving exam ple o f its k in d in the Troad region o f northw est A n atolia. F eatu rin g a d o u b le row o f blind columns, it is the work, o f Hermogenes, the architect who set his stam p on Hellenistic p erio d A natolian architecture. This region is rich in underground w ater sources, a n d in antiquity it is thought that underground channels supplied the city with water. The cult o f Apollo cen tred aro u n d p la ces with a n abu n d an t w a t e r su p p ly , s in c e c le a n sp rin g w a t e r w a s r e q u ir e d f o r A pollo to m a k e prophecies. N eandreia was the reg ion ’s most im portant o ra cu ­ la r centre. On th e c o a s t 9 k ilo m e t r e s so u th w e s t o f G ü lp ın a r is B ab ak ale, Turkey ’s most west­ erly point. Here is the last ca s­ tle bu ilt by the O ttom ans, in 1723. One o f the most p op u lar Babakale Limam’nda balıkçı tekneleri (üst­ te). Anadolu’nun batıdaki en uç noktasında bulunan Babakale'nin yapım tarihi 1723 (solda). / Fishing boats in the harbour (above) at Babakale, a castle built in 1723 on this headland, which is Turkey’s west­ ernmost point (left). 140

S K Y L IF E E K IM

OCTOBER 2 0 0 0


sahil kıyısındaki Babakale, OsmanlIların son kale­ bathing beach es is the bay o f Ak Liman, which lies si; 1723 yılında yapılmış. Sahil şeridindeki Ak Li­ just to the north. The a rea was infested by pirates man Koyu denize g irileb ilecek y erlerd en biri. in past centuries, a n d h as a seafarin g tradition. Geçm iş yüzyıllarda korsan yatağı olarak bilinen The 16th century Ottoman seam an a n d cartogra­ y ö red e, Piri Rep h e r , P ir i R eis, is’in Kitab-ı Bah­ relates in his B o o k riye isimli eserin­ o f N av ig ation th at d e a n la tıla n bir th e to m b o f a s e a ­ öyküde, adı “Pekm a n n a m e d Peksisim etyem ez Latif m etyem ez L a tif B a ­ B ab a” olarak g e­ ba, who w as buried çen denizci ölün­ in B a b a k a l e , w a s c e B a b a k a le ’ye rev ered by sa ilo rs. gömülür. O yıllar­ W henever the Otto­ da d o n an m a ne m an n aval fleet sa i­ zam an B a b ak ale le d p a s t B a b a k a l e açıklarından g eç­ the crews w ould toss se, uğur getirsin b r e a d in to th e s e a diye türbenin bu­ in the d irectio n o f Kurulu$ıı MÖ 7. yüzyıla kadar uzanan Assos’un antik limanı küçük b ir çanağı lu n d u ğ u yöne th e to m b f o r g o o d andırıyor (en üstte). Babakale’den görünüm (üstte). / Assos was originally doğru denize ek­ lu c k , a c u sto m founded in the 7th century BC and its ancient harbour is like a tiny basin m ek a ta rla rm ış; w h ic h is s till f o l ­ (top). The view from Babakale (above). bugün bu gelene­ low ed by local fis h ­ ği balıkçılar ve ‘Mavi Yolculuk’a çıkanlar sürdürü­ erm en a n d those on boating holidays in the area. yor. Now I turned eastw ards towards Behram kale, bet­ Babakale sonrası yolculuğun son noktasını Aster know n by its an cien t n am e Assos, my last stop. so s’ta (Behram kale köyü) koydum. Yollar nice This jou rn ey is fu ll o f surprises. You might happen sürprizlerle dolu; Bir köy içinden geçerken bahar across a spring or harvest festival in on e o f the vil­ şenliği, hasat şenliği ya da yöresel bir düğünle lages you pass through, o r a w edding celebration, karşılaşabilirsiniz. Bu da geziye ayrı bir renk ve lending m em orable co lo u r to y o u r travels. Local heyecan katıyor. Yörenin konuksever köylüleri p eop le will tell you o f visitors cau ght up in such bazı gezginlerin bu şen liklere katılıp günlerce festivities w ho en d ed up staying f o r d ay s in vil­ köylerinden ayrılamadığını dillerinden düşürmü­ lages they b a d h a d no intention o f even stopping yorlar. • at. • * Erdal Yazıcı, fotoğrafçı.

* Erdal Yazıcı is a photographer. 141 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


Yolunuz İstanbul’un Kadıköyü’ne düşmüşse, bu köklü semtin çarşısını şöyle bir dolaşın. Pişman olmayacaksınız. Balığın, etin, sebzenin, meyvenin, ekmeğin hasını bulacaksınız burada. Satın almanız da şart değil, şöyle bir göz gezdirin! İstanbul’da yaşadığınızı anlayacaksınız... Yeter de artar doğru­ su!.. Diyelim yoruldunuz çarşıda dolaşırken. Size İstan­ bul’un en eski pastanesi Baylan’ı öneririz. Girin bir soluklanın. Mevsim yazsa, pastanenin sarma­ şıklarla örtülü, yeşilin hükümranlığını kurduğu ar­ ka bahçesi sizi kendine çekecektir. Pekâlâ ne ıs­ marlayacaksınız? Şöyle bir kulak verin çevreye. En çok “Kup Griye”nin (Coupe Grillée) ısmarlandığı­ nı duyacaksınız ihtimal... Siz Kup Griye’nizi yiye-

İstanbul’un en eski pas­ tanesi Baylan'ın şimdiler­ de olmayan Karaköy şu­ besi (üstte). Harry Lenas (solda). Eski Beyoğlu Baylan Pastanesi’nin içi (altta). / The no longer extant Kaıaköy branch of Baylan, Istanbul's old­ est patisserie (above). Harry Lenas (left). The interior of the former Baylan patisserie in Beyoğlu (below).

T he heart o f Kadıköy, a district with a long history on the Asian side o f Istanbul, is the narroiv busy street lin ed with sm all fo o d shops o f a ll kinds: gro­ cers, fish m on g ers, butchers, bakers, ch eese a n d p ick le shops. The variety is endless a n d tempting. This is the oldfashion ed a n d really fu n way to shop f o r fo o d , a f a r cry fr o m the cav ern ou s m odern supermarkets. And while you a re here, do not f o r ­ get to ask. the w ay to B ay la n , Is ta n b u l’s oldest patisserie, to sit f o r a w hile a n d en joy a sp ecial treat. I f it is sum m er you can g o through the shop to the green, creeper-sw athed garden behind, a n d sit at on e o f the tables. So what a re you going to order? I f y o u eav esd rop on the o th er custom ers, you will probably fin d that the most com m on request is f o r co u p e grillée. While the w aiter is bringing y o u r own cou pe grillée, let us take a look at B a y la n ’s history. In a c o m e r o f the shop bangs a copy o f the entry a b o u t B ay lan P atisserie in the Büyük. Larousse Encyclopaedia: ‘B aylan Patisserie. A patisserie in the district o f Beyoğlu, Istanbul, established by F. Lenas in 1923. Originally n am ed Le Orient, it was situated on Deva Ç ıkm azı o f f İstiklâl Caddesi. It quickly becam e fa m o u s f o r its European style cakes a n d con fection ery , select clien tele a n d eleg an t decor. A bran ch op en ed in K araköy in 1925. In 1933 the m ain branch m oved to new prem ises on İstiklâl C ad d esi a n d the n a m e w as c h a n g e d to B ay la n in 1934. Until it clo sed dow n in 1967,


Kendi imkânlarınızla başladınız.

Yatırım ınız, iş alanınız ne olursa olsun, İş Leasing sizi aynı ilgi, özen ve heyecanla karşılar. B aşarıya hazırlar. îş L easin g ’in vizyonu büyüktür. İmkânları büyüktür.

Iş Leasing imkânlarıyla büyüyün

İŞ G E N E L F IN A N S A L K İR A L A M A A .Ş . Büyükdere C a d . 100 -1 02 , M a y a A kar Ç enter Kat: 11 E sentepe 8 0 2 8 0 İstanbul Tel: (0 2 12 ) 2 8 8 9 0 90 Faks: (0 2 1 2 ) 2 8 8 9 5 0 0 E-m ail: ¡s leasinggenel@ isleasing.com .tr W e b Site: w w w .isleasing.com .tr


d ııru n , biz d e B ayB aylan was a meeting la n ’ın tarih in e şö y le p l a c e f o r artists a n d bir göz atalım. writers. In p a r tic u la r Büyük L arou sse Anduring the 1950s w at­ siklopedisi’nin "Baylan ers g a th e r e d h ere f o r Pastanesi” maddesi sa­ literary discussions. In lonun gizli bir k ö şe ­ 1 9 5 3 th e K a r a k ö y sin d e a s ılı: “İs ta n ­ b r a n c h m o v ed to its b u l’un Beyoğlu sem ­ presen t prem ises, a n d tinde pastane. F. Lenas in 1961 a n o th er tarafından, İ923’te Le b r a n c h o p e n e d in O rient adıyla İstiklâl Kadıköy. ’ Caddesi Deva ÇıkmaT o d a y th e K a r a k ö y zı’nda hizmete açıldı. a n d Beyoğlu branches Baylan’ın kurucusu Filip Lenas (ortada bıyıklı olan), 1935 yılında çekilmiş A vrupa b e ğ e n is in i o f B a y la n P a tisserie bir fotoğrafta Beyoğlu Baylan’ın çalışanlarıyla birlikte (en üstte). Yıl 1953; yansıtan pasta ve şe ­ have disappeared, but Gayrettepe’deki çikolata fabrikası (üstte). / Filip Lenas (standing in the k e rle m e le r i, se ç k in th e t r a d it io n w h ic h centre with a moustache), who established Baylan, is seen here in 1935 m ü şte rileri ve rahat began with the fo u n d ­ with his employees in Beyoğlu (top). The chocolate factory in Gayrettepe in ortamıyla kısa sürede ing o f th e T u rkish 1953 (above). ünlendi. 1925’te KaraRepublic in 1923 still köy şubesi açıldı. 1933’te İstiklâl Caddesi üzerin­ co n tin u e s in the K a d ık ö y b r a n c h . W hen Filip deki yerine taşındı, adı Baylan olarak değiştirildi le n a s m igrated fro m A lbania to Turkey h e was just (1934). Bu tarihten kapanışına değin (1967), sa­ 16, but his dream in life even then was to becom e natçıların edebiyatçıların ıığrak ve toplantı yeri ol­ a top confectioner. He started working a t a p atis­ du. Ö zellikle 1950 kuşağı edebiyatçıları burada serie in Istanbul, rapidly rose in bis profession toplanarak söyleşiler yaptılar. 1953’te Karaköy .şu­ fr o m ap p ren tice to m aster con fection er, a n d in besi günümüzdeki yerine taşındı. Kadıköy’de de 1923 o p en ed his ow n shop, nam ing it L ’Orient. bir şubesi açıldı (1961).” L ’Orient soon becam e on e o f the city’s best known Bugün Baylan Pastanesi’nin Karaköy ve Beyoğlu patisseries, ranking with such celebrated establish­ şubeleri artık hizmet vermiyor. Cıımhııriyet’le baş­ ments as Nisuaz, Markiz, Lebon a n d Moskova. layan Baylan geleneği şimdilerde 1961de kurulan In 1934 a new regulation cam e into fo r c e obliging Kadıköy şubesinde sürüyor, tamıtamına yetmiş a ll b u s in e s s e s to t a k e T u rkish n a m e s , a n d a yedi yıldır. Kurucusu Filip Lenas Arnavutluk’tan r e p la c e m e n t f o r ‘L ’O r ie n t ’ h a d to b e f o u n d . Türkiye’ye göçtüğünde henüz on altı yaşındadır. P rofessor o f art history, B u rh an Toprak, o n e o f Yaşamdaki hedefi ise iyi bir pastacı olmaktır. İsI. 'Orient’s habituees proposed the n am e Baylan, a 146 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


B e y a z Ç im en to yu K eşfedin!

Daha renkli!

B e y az çim entoyu y a k ın d a n tanıyın! Estetiği ve kaliteyi b ir a r a d a a ra y a n la r için id e a l ürün b e y a z çim ento, klasik çim entonun k u llanıldığı h er y e rd e , a y rıc a fa y a n s la rd a n b o rd ü rle re , p a rk -b a h ç e m o b ily a la rın d a n h a v u z la ra ve m o z a ik le re k a d a r h er a la n d a kullanılır. D eğişik k a rış ım la rla farklı d o k u la r ve ren kler e ld e edilen b e y a z çim ento, d a h a d e k o ra tif, d a h a d a y a n ık lı! M ille n n iu m ürünü b e y a z çim entoyla m utlaka tanışın! B e y az düşünün! B e y az yaş ay ın !

ÇİM

0

Q C İM S A Ç İM E N T O S A N A Y İ V E T İC A R E T A .S -

Dünyanın beyaz çimentosu w w w .c im s a .c o m .tr e -m a il: h .o z k a n @ c im s a .c o m .tr T o ro sla r M a h . Tekke C a d . Y en ita şkent 3 3 0 1 3 M e rsin Tel: (0324) 4 5 4 00 60(8 hat) Faks: (0324) 45 4 00 75(2 hat)


Karaköy Baylan'dan bir görünüm (üstte). Karaköy Baylan Pastanesi’nde İtalyan espressosu, cappuccino (altta), milk shake gibi birçok yiyecek ve içe­ cek Türkiye’de ilk kez yapılır. / The Karaköy branch of Baylan (above), where Italian expresso and cappuccino coffee (below), milk shakes and other drinks and foods made their first appearance in Turkey.

tanbul’da bir pastacının yanında iş bulur ve mes­ leğinde süratle ilerler. 1923 te ilk Baylan açılır. Adı şark ya da doğu anlamına gelen L’Orient (Loryan) olarak konmuştur. L’Orient bir süre sonra İstan­ bul’un anlı şanlı pastaneleri olan Nisuaz, Markiz, Lebon ve Moskova arasındaki yerini alacaktır. Yıl 1934... Bu yıldan itibaren L’Orient yaşamını Baylan adıyla sürdürecektir, çünkü yabancı işyer­ lerinin adlarının değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Sanat Tarihi Profesörü Burhan Toprak, ki kendisi p astanenin m üdavim idir, Baylan adını önerir. Baylan, Çağatay T iirk çe si’nde “kendi alanında mükemmellik” anlamına gelmektedir. Şimdilerde İstanbul’un en eski pastanesinin başın­ da kurucu Filip Lenas’ın büyük oğlu Harry Lenas’ı görüyoruz. Harry Lenas, liseyi bitirdikten sonra bir yıl Viyana’daki pastacılık okulu Zuckerbaecker Schule’de okumuş. Viyana tlaki pastanelerde staj yapmış. İsviçre’nin Luzern kentindeki Richmont Fachschule’ye devam etmiş. Daha sonra ünlü Mövenpick Restaurant’da bir süre ça­ lışmış. Çikolatacılık kurslarına devam etmiş. Harry Lenas, akadem isyen bir pastacı an­ layacağınız. Tür­ k iy e ’y e d ö n d ü k ­ ten sonra da, 1954’te j Ttinel çıkışının karşı­ sın a d ü şe n K ara­ köy’deki Baylan şube-

ıvord which m eans perfection in its own field' in the Çağatay dialect o f Turkish. Today Istanbul's oldest patisserie is run by Harry' Lenas, the older son o f Filip Lenas. After g rad u at­ ing fr o m high sch ool H arry Lenas stu died f o r a y e a r at V ienna’s Z uckerbaecker Schule, a school o f confectionery a n d pastry cookery. He went on to work, a s a train ee in V ienna’s pastry shops, a n d th en c o n t in u e d h is s t u d ie s a t th e R ic h m o n t Faschschule in Lucerne. He w orked f o r a time at the fa m o u s M övenpick Restaurant, a n d atten ded courses in chocolate making. So as you see, Harry Lenas is a n a ca d em ic confectioner. In 1954, after h is retu rn to Turkey, h e o p e n e d a b r a n c h o f B aylan in K araköy opposite the en tra n ce to the Tünel fu n icu lar rail line. At this bran ch h e carried out num erous experim ents never tried in Turkey before, such as the Tagesbar, o r daytim e bar. Lenas told us, It was also in this pastry’ shop that we tried m any drinks a n d fo o d s f o r the first time, in clu d in g Ita lian expresso co ffee, Italian ice c r e a m s a n d c o u p e s , m ilk s h a k e s , Scandinavian open sandwiches, a n d toast­ ed sandw iches. The latter were no ordi/ n a r y t o a s t e d s a n d w ic h e s , bu t i m a d e w ith th e best G ru y ère. ' Æ Baylan was also the first p la ce in Turkey to m ak e cap p u ccin o cofm fee, a n d liqueur, lem on a n d cro­ qu an te chocolates. About the role in literary life play ed


JAGUAR THE ART o f PERFORMANCE

YENİ BİR STİL, YENİ BİR HEYECAN VE ÇOK ESKİ BİR TUTKU... Büyüleyen hatları, zarif çizgileriyle kesinlikle bir Jaguar. Sanat eseri bir teknoloji ve ateşli bir tutkunun kusursuz bileşimi. Nefesinizi kesecek bu modern klasik, yeni neslin ilk örneği: Yeni jagu ar S-TYPE. Güçlü, heyecanlı ve tutkulu. Her zamanki gibi. S-TYPE V6 3 .0 a n a h ta r teslim fiy a tı 6 9 .0 0 0 .- USD

CQ

O R T A K L A R O T O M O T İV T ü r k iy e C e n e I D is tr ib ü tö r ü

T H E N E W J A G U A R S-TYPE.

E tile r S h o w r o o m : (021 2) 262 0 0 3 8 / 262 31 15 T a ra b y a S h o w r o o m : ( 0212) 262 41 09 K a rta l S h o w r o o m : (0216) 3 06 4 7 30 (4 hat)


sini açar. Bu şubede Türkiye'deki ilkler denene­ by Baylcııı in Beyoğlu, the teriler Demir Özlü bas cektir, sözgelimi ilk kez bir gündüz barı Tageswritten: Baylan Pastry Shop was the m ain meeting bar” açılır. p la ce f o r ou r generation fro m 1954 to the en d o f “Bu pastanede birçok içecek ve yiyeceği ilk kez 1960. We went there almost every day, a n d there denedik. Bunlar arasında İtalyan espressosıı, İtal­ were alw ays scores o f people either engaged in or yan d o n d u rm ası ve interested in the arts. ’ Its a ffic io n a d o s k u p la rı, m ilk slıa inclu ded literary crit­ k e'ler ve İskandinav ic a n d p u b lish er F a ­ kanepeleriyle tost sa­ h ir O nger, n o v elist yılabilir. Burada yaptı­ O ktay A khti I. p o e t ğımız tostlara dikkat ç e k m e k istiy o ru m . Behçet Necatigil, a n d poet a n d essayist S a­ Bunlar bildiğiniz tost­ la h B irsel. In 1952 lar d e ğ il, tam yağlı Atlilâ Ilhan ca m e f o r gravyer peynirind en the first tim e a n d set yapılan hakiki tostlar­ up cam p' in Baylan, dı." fo llo w e d by novelist Türkiye'de cappuccia n d short story writer no'yıı ilk yapan Bay­ Ferit Fdgii a n d actor lan. İlk likörlii. limon­ Kadıköy Baylan'in 2000 (en iistte) ve 1961 (üstte) yıllarında aynı noktadan a n d f i l m d ir e c t o r lu ve krokanlı çikola­ çekilmiş iki fotoğrafı mekânın pek de değişmediğini gösteriyor. / Two photo­ F ik ret H a k a n , w h o taları da... graphs of the Kadıköy branch of Baylan taken in 2000 (top) and 1961 a ls o w ro te s to r ie s Baylan Pastanesi nin (above), showing that the shop has changed little over the years. u n d e r a p e n n a m e, ş u b e le ri a ra sın d a , jo u r n a lis t H asan Türk Edebiyat Tarihi Bulur a n d poet Hilmi Yavuz. The list goes on a n d açısından Beyoğlıı'nıın ayrı bir yeri vardı. Ünlü on. H arry l.enas ca n n o t fo rg et shortstory writer yazarımız Dem ir Özlü, Beyoğlu'ndaki Baylan ı a n d playw right H aldun Taner, who used to take şöyle hatırlıyor bir yazısında: ”... Baylan Pastanesi, bizim kuşağın 195 4 yılı ile breakfast o f tea. coffee a n d croissant every m orn­ ing at Baylan, the last tim e being the d a y before 1960 yılı sonrasına kadar uzanan gençlik yıllarımı­ his death in 1986. zın en temel lokaliydi. Hemen hemen her gün li­ But now let tıs return to B a y la n 's best loved spe­ raya uğranılıyor, onlarca sanatla ilgilenen ya da ciality cou p e grillee, w hich has been served here uğraşan arkadaşa orada rastlanıyordu." I 50 S K Y L IF E E K IM

—j~ .

OCTO BER 2 00 0


U i u m i u , l /ii i ^ i c u n c y c

JQ U C V .C

i i i i a i u i i i a i i v / ı c ıı ı t ı y ı J u y ı u ı i i c i i x i u i m j h i i <_i jr

i

' s , " '/

iu u

^ h -i i j i i i h i

y ^ V jiin y , im v .\ .» u i

v

yv_n_\_v_ i n i c i s i i ii l a ı u o ı u u ı m i i u i l a

u a M iia M a

i\ a i

larının kalitesine ve ö d e m e g ü çle rin e de bakar. Bu ne de nle b ir fa c to rin g k u ru m u kre di lim iti tesis ed erken , sadece m üşterisi için değil, borçları için de lim it tesis fa c to r ve m ü şteri arasında uzun vadeli b ir çalışma düzenidir.Factoring işlemi b ir defaya m ahsus veya kısa b ir süre için yapılacak b ir işlem değildir. F a cto r'ü n m ü şter finan sa l g e re k sin im le rin i ço k yakında n izlem esi ve bu g e re k sin im le re an ınd a y a n ıt vereb ilm esi z o ru n lu d u r. B u n u n için fa c to r b ir m ü şteri ile çalışm aya başlam ;am lı b ir çlışma yaparak m üşterisi ile zem ine o tu rtu r, o n u n fa aliye tle ri hakkında erinlem esine bilgi sahibi olur. Bu bankacılıkta böyle değildir. M ü şte ri g ü n lü k ginan: ı i ha n g i b a n k a d a n da ha ucuza te m in ed eb iliyo rsa, o ba nkayla iş b irliğ in e gider. Banka ile o la n ilişki ço k kısa vade lid ir. Oysa m ü şteri ile fa c to r arasındaki ilişki ığu için, fa c to r m üşterisinin ön ceden saptanm ış borçlarına yapm ış o ld u ğ u tü m vadeli satışların finan sm an ını üstlenm iştir. M ü şteri o borçlarına yapm ış o ld u ğ u satışla an alacaklarını peşinen fa c to r'e te m iik etm iş o ld u ğ u için, b u satışlara karşılık te m lik b e d e lin in ö n ödem esi ş eklin deki fin a n sm a n olan ağını fa c to r'd e n an an da al e ile, m ü şte ri m alını vadeli satar. Factor sadece vade li tica ri alacakları an an da na kd e d ö n ü ş tü re n b ir fin a n sm a n te k n iğ i değildir. F a cto rin g 'in fin a n s m a n olana unm uş o ld u ğ u ö n e m li hizm e tle r şunlardır. A lacak ta k ib i, tahsili ve alacak hesaplarının m uhasebesinin tu tulm ası, Geri d ö n ü lm e z fa c to rin g yapılması d u ru m u n d a al ?meme riskinin fa c to r ta ra fın d a n üstle nilm e si, A lın a n te m lik bedeli karşılığı ö n ö d e m e şeklin de fin a n sm a n olan a ğ ın ın sağlanm ası. Bu üç h izm e ti d ü n ya n ın aynı :to r k u ru m la n ve re b ilm e k te d ir. Ü lke m izd e he n ü z kredi sigortası sistem i o lm a d ığ ı için, y u rtiç i ge ri d ö n ü lm e z fa c to rin g h izm e te ri ta m an la m ıyla s u n u la m a m a k t ın b ir g e le ce kte ih ra c a t fa c to rin g h izm e tle rid e o ld u ğ u şekilde y u rtiç i fa c to rin g işle m le rind e de ta hsil e d ile m e m e riski fa c to r'ler ta ra fın d a n üstle ne bilecektir. Fact in sağladığı finan sm an olanağı sayesinde işletm eler; 1. Vadeli satışlaraki artışların getireceği ek fin a n sm a n y ü kü n ü d ü şü nm ede n, satışlarını a rttıra b ilirle r ve satışlarıı liğ in g e tird iğ i ek fin a n sm a n g e re k sin im le rin i zahm etsizce gid e re b ilirle r. 2. N a k it g iriş le rin i a rttıra b ile ce kle ri için, h a m m a d d e le rin i peşin ö d e m e yapa rak a la b iliri ne in d irim le rin d e n yararlanarak, nihai m a liyetlerini aşağı çekebilirler, Vadeli alım ladaki vade fa rkın d a n da k u rtu lm u ş olurlar. 3. Kredi ku ru m la rın a olan y ü kü m lü lü kl ıldukla rı n a k it gü cü yle daha kola y ve d ü ze nli ola ra k yerine g e tire b ile c e k le ri için, bu k u ru m la r n e zn ind eki kredi d e ğ e rle rin i a rttıra b ilirle r. 4. Yapacakları vade li satıin ö n e m li b ir kısm ını (ge ne lde % 8 0 'e kada r olan kısm ını) an ınd a fa c to rin g k u ru m u n d a n alacakları için, n a k it paralarını gerçekçi ve kolayca hazırlayabilirler. 5 . ' azalması ve sahip o lun an n a kit ile borçların ödenm esi nedeniyle, bilançolarını daha lik it hale g e tire b ilirle r ve finansal du rum larını iyleştirerek kredi değerlerin arttırab k u ru m u n u n sağladığı h iz m e tle r sayesindeişler; 1 Satış ve m ü şte ri cari hesap m uhasebesi tu tm a n ın , ta k ip ve ta hsil k ü lfe tin d e n k u rtu lu rla r. 2. A la ca k ta k ip ve iraşm aları gerekm eyeceği için, satış a rttırm a ve iş ge liş tirm e fa a liye tle rin e daha fazla v a k it ayırabilirler. 3. kendi bü n y e le rin d e k i kredi k o n tro l b ö lü m lü n ü n ile fa c t ıpacağı için, bu b ö lü m ü n m âliyeden ta sa rru f edeceklerdir. 4, Factoring k u ru m u ta ra fın d a n bo rçlula rın kredi değeri k onu su nda b ilgile ndirile ce kle ri için, riskli firm a li □lanağı bulacaklardır. 5. F acoring işyem leri da ha az b ü rokrasi g e re k tird iğ i iç in d itif g ib i m a liye tli ancak alışalm ış ö d e m e y ö n te m le rin d e n kaçınab ilece klerdir. 6. fa c to rin g sayesinde b o rç lu n u n ö d e m e riski fa c to rin g k u ru m u ta ra fın d a n üs tle n ile c e ğ i için, riske ta m b ir k o ru m a o lan ağı e lde e d eb ile ce kle rdir. F a cto ring haı u yg u la n a b ilir? F a cto ring ilk o la ra k te k s til s a na yiind e o rtaya çıkm ış olm asına ra ğ m e n son yıllarda b irka ç iş k o lu n u n dışında he r iş k o lu n d a u y g u la n a b ilir b ir fin •ü halin e ge lm iştir. F a cto rin g 'in yaygın o la ra k uyg u la n d ığ ı bazı iş kolları şunlardır; Temel g e re k sin im m alları ü re tim i ve da ğılım ı. K ağıt ve m a m u lle ri tica re ti, üre ıa lze m e le ri ü re tim i ve da ğ ıtım ı, O to m o tiv ve e le k tirik li ev a le tle ri yan sanayii, H er tü rlü te k s til ve ayakka bı ü rü n ü . M a k in e parçaları, e le k tro n ik pa rça la r ve iı ;ri ü re tim i ve tica re ti, A h şa p ü rü n le ri ve m o b ilya ü re tim i ve da ğıtım ı, H er tü rlü dalyanıklı ve dayaıksız m alların tica re ti, R eklam h izm e tle ri, B ilgisayar ve malzeme tle m e k gerekirse, de va m lılık g ö steren ve vade li o la ra k satışı fa c to rin g 'e k o n u o la b ilm e k te d ir. F a cto ring tü rle ri F a cto ring tü rle ri uyg u la n d ıkla rı ü lke lere ve özelli tıklar gö ste rm e kte d ir. G enel b ir sınıflam a y apm ak gerekirse, fa c to rin g tü rle rin i şu d ö rt a lt başlık altın da to p la ya b iliriz ;Y u rtiçi Factoring-U luslararası Factoring (D orr In te rn a tio n a l F a c to rin g ^ Y urtiçi fa c to rin g işle m le rind e satıcı (F acto r'ü n m üşterisi), alıcı (bo rçlu) ve Factor aynı ü lke d e d ir ve tica ri alacağa ko n u olan satışlar y u rt iı -. Alıcı veya satıcıdan b irin in b ir başka ülkede olm ası d u ru m u n d a , uluslararası fa c to rin g söz konu su dur, Uluslararası fa c to rin g 'te satıcı (ihracatçı), alıcı (ithalatçı), e. ııcının ü lke sin d e ki fa c to r) ve im p o rt fa c to r (alıcının ü lke sin d e ki fa c to r) o lm a k üzere d ö rt ta ra f b u lu n m a ka d ır. İh raca t fa c to rin g iş le m le rin d e g e n e ld e im p o rt f riskini üstlenir. Bu d u ru m d a e x p o rt fa cto r,y u rt dışındaki m u h a b ir olan im p o t fa c to r sayesinde m ü şterisin e ta h s ila t ga ran tisi (kredi sigortası) h izm e ti de vereb ilm ili F a cto rin g -B ild irim siz fa c to rin g (D isclosed F a cto rin g -U n clo s e d F a cto ring ) Bu iki tü r arasındaki fa rk , b o rç lu n u n te m lik iş le m le rin d e n h a b e rd a r o lu p olm am e dirim li fa c to rin g 'te alacağın fa c to r'e te m lik e d ilm iş o ld u ğ u , o alacağın k ayn akla nm ış o ld u ğ u fa tu ra ü zerinde . Ü lk e m izd e geçerli o la n yasal d ü z e n le m e le rd e ^ inin yazılı olm ası koşulu vardır.Tem el b ild irim in yazılı yapılm a z o ru n lu lu ğ u olm am asına rağ m e n, ü lke m izd e ve y u rt dışında g ö rü le n uygu lam alarda , sonradan he rf

ŞİMDİ N E D E N BİR LİDERLE ÇALIŞMANIZ GEREKTİĞİNİ D A H A İYİ ANLADINIZ MI? olm a m ası için te m lik ih ba rı b o rçlu y a yazılı y a p ılm a kta d ır. İn d irim s iz fa c to rin g 'te ise, b o rçlu te m lik işle m in d e n h a b e rd a r ed ilm ez.S atıcı ve fa c to r ara sın da ki tf len haberdar olm ayan bo rçlu, b o rcu nu vadesinde satıcıya ödeyecektir.Bu d u ru m d a satıcı tahsilatı kendisi ya p tıkta n sonra, bu bedeli alacağın gerçek sahibi olan fac < zorundadır. Bildirim siz fa c to rin g 'te factor, m üşterisine (satıcıya) satm ış o ld u ğ u m al bedellerini d ikk a te alarak b ir finan sm an olanağı sağlar. A ncak bildirim siz fa cto ri riski o ld u kç a fa zla d ır çü n k ü m üşterisi b o rçlu d a n ta hsila tı y a p tık ta n sonra fa c to r'e iade etm ezse, te m lik b ild irim i yapılm am ış o ld u ğ u için, fa c to r b o rçlu d a n herf • b u lu n a m a z . 3. G eri D ö n ü le b ilir F a cto ring -G e ri D ö n ü le m e z F a cto ring (W ith Resource F a cto ring -N o n-R esou rce F a cto ring ) G eri d ö n ü le b ilir fa c to rin g b o rçlu ris ıfında n ü stle n ilm e d iğ i, sadece alacak ta kip , ta h s ila t ve fin a n sm a n h izm e tle rin in ve rild iğ i fa c to rin g tü rü d ü rs B o rçlu nun ö d e m e m e riski satıcı üzerinde dir. Factor t tahsil e d e m e d iğ i ta k tird e , m ü şterisin e te m lik bede li karşılığı yapm ış o ld u ğ u ö n ö d e m e le ri geri ta le p edilecektir. G eri d ö n ü le m e z fa c to rin g işle m le rind e, te m lik i iden h e rh a n g i b ir ta le p te b u lu n a m a y a c a k tır.fa c to r'ü n ü stle nm iş o ld u ğ u risk sadece finan sa l ris k tir;b ir başka ifa d e ile b o rç lu n u n fin a n sa l g ü ç lü k le r n e de ni ile öt ıası d u ru m u n u kapsar.Satışa ve dolayığsıyla te m lik edilen alacağa ilişkin m alların satıcı ve alıcı arasındaki sözleşm e koşullarına uygu n olm am ası g ib i nedenlerle borçl ta m a m e n ö d e m e yapm am ası d u ru m u n d a . Factor m ü şterisin e rücü ed ere k, varsa on a yapm ış o ld u ğ u ö n ö d e m e le r ta le p ed ecektir. 4. Vade F a cto rin g 'I (M a Vade fa c to rin g 'in d e d iğ e r fa c to rin g tü rle ri kapsam ında verilen h izm etlerin yanı sıra ön ceden s a p ta n m ış b ir o rta la m a vadede satıcıya finan sm an olanağı sağlanm ak len fa tu ra la rın o rta la m a vade sinde fa c to r m ü şte ris in e ö n ö d e m e ş e klin d e k i fin a n sm a n h iz m e tin i verir. D ünya ve ü lke m iz d e , b a n k a la r işle tm e le rd e fo n te m in u m la rın ın başında ge lm ekted ir. Factoring iş le tm e lere ba nka la rdan da ha fa rklı b ir bakış açısı ile yaklaşm aktadır. Bankalar, b ir işletm eye fin a n sm a n olan ağı sağlark geçm iş, m e vc u t ve ge le cekte ki finan sa l d u ru m u n u inceler ve alabilecekleri te m in a tla rı da d ik k a te alırlar. Bir a c to rin g k u ru m u , b ir işletm eye sadece fin a n sm a n ol. a kalm ayacağı için, aday m ü şte risin in geçm iş, m e cv u t ve ge le cekte ki finan sa l d u ru m u n a b a km a kla kalm az, o n u n bo rçların ın kalitesine ve ö d e m e g ü çle rin e de t e b ir fa c to rin g k u ru m u kredi lim iti tesis ederken, sadece m üşterisi için değil, borçları için de lim it tesis eder. Factoring, fa c to r ve m üşteri arasında uzun vadeli b ir ça fa c to rin g işlem i b ir defaya m ahsus veya kısa b ir süre için yapılacak b ir işlem değildir. F a cto r'ü n m ü şterisin in kısa vedeli finansal g e re ksin im le rin i çok yakından izli îksinim lere anında yanıt verebilm esi zo ru n lu d u r. B unun için fa c to r b ir m ü şteri ile çalışm aya başlam adan önce, kapsam lı b ir çlışma yaparak m üşterisi ile zem ine o t yetle ri h a kkınd a erinle m e sine b ilg i sahibi olur. Bu bankacılıkta böyle değildir. M ü şte ri g ü n lü k gin a n sm a n ge reksim in i ha n g i b a nkad an daha ucuza te m in edebilip i işbirliğine gider. Banka ile olan ilişki çok kısa vadelidir. Oysa m üşteri ile fa c to r arasındaki ilişki uzun vadeli o ld u ğ u için, fa c to r m üşterisinin önceden saptanm ış borç duğu tü m vadeli satışların fin a n sm a n ın ı üstle nm iştir. M ü şte ri o b o rçların a yapm ış o ld u ğ u satışlardan kayn akla nan alacaklarını peşinen fa c to r'e te m iik etm iş ol tışlara karşılık te m lik b e de lin in ö n ödem esi şeklin deki fin a n sm a n olanağını fa c to r'd e n an an da alır. Bir başka ifa d e ile, m ü şteri m alını vadeli satar. Factor sadece \ ¡kları an an da na kd e d ö n ü ştü re n b ir fin a n sm a n te k n iğ i değildir. F a cto rin g 'in fin a n sm a n olan ağının yanı sora sunm uş o ld u ğ u ö n e m li h izm e tle r şunlardır. A lacak t ilacak hesaplarının m uha se besin in tu tu lm a s ı, G eri d ö n ü lm e z fa c to rin g yapılm ası d u ru m u n d a alacağı tahsil e d ile m e m e riskinin fa c to r ta ra fın d a n üstle nilm e si, A ie li karşılığı ön ö d e m e şeklin de fin a n sm a n olan ağının sağlanm ası. Bu üç h izm e ti d ü nyan ın aynı an da sadece fa c to r ku ru m la n ve re b ilm e kte d ir. Ü lkem izd e henüz istem i olm a d ığ ı için, y u rtiç i ge ri d ö n ü lm e z fa c to rin g h izm e te ri ta m an la m ıyla s u n u la m a m a k ta d ırb A n c a k yakın b ir g e le ce kte ih ra c a t fa c to rin g h iz m e tle rid e ol rtiçi fa c to rin g işle m le rind e de tahsil e d ile m e m e riski fa c to r'le r ta ra fın d a n üstle ne bilecektir. F a cto ring k u ru m u n u n sağladığı fin a n sm a n olanağı sayesinde işletm el jlaraki artışların getireceği ek finansm an y ü kü n ü düşünm eden, satışlarını a rttıra b ilirle r ve satışlarındaki m evsim selliğin g e tird iğ i ek finan sm an gereksinim lerini zahm e ler. 2. N a k it g iriş le rin i a rttıra b ile c e k le ri için, h a m m a d d e le rin i peşin ö d e m e ya p a ra k a la b ilirle r ve n a k it ö d e m e in d irim le rin d e n y a rarlana rak, n ih a i m a liye tle rin i r. Vadeli alım la d a ki vade fa rk ın d a n da k u rtu lm u ş olurla r. 3. Kredi ku ru m la rın a o la n y ü k ü m lü lü k le rin i, sağlam ış o ld u k la rı n a k it g ü cü yle daha kola y ve d ü ze n li c ire bilecekleri için, b u k u ru m la r ne zn in d e k i kredi d e ğ e rle rin i a rttıra b ilirle r. 4. Yapacakları vade li satışların b e d e lle rin in ö n e m li b ir kısm ını (g e ne lde % 8 0 'e kadar unda fa c to rin g ku ru m u n d a n alacakları için, n a kit paralarını gerçekçi ve kolayca hazırlayabilirler. 5. Ticari alacakların azalması ve sahip o lun an n a k it ile borçların ödeı bilan ço la rını daha lik it hale g e tire b ilirle r ve finan sa l d u ru m la rın ı iyleştirerek kredi d e ğ e rle riri a rttıra b ilirle r, fa c to rin g k u ru m u n u n sağladığı h iz m e tle r sayesindeiş üşteri cari hesap m uhasebesi tu tm a n ın , ta k ip ve ta hsil k ü lfe tin d e n k u rtu lu rla r. 2. A la ca k ta k ip ve ta hsil işleriyle uğraşm aları ge rekm e yeceğ i için, satış a rttırm a fa a liy e tle rin e da ha fazla v a k it ayırabilirler. 3. k end i b ü n y e le rin d e k i kredi k o n tro l b ö lü m lü n ü n ile fa c to rin g k u ru m u yapacağı için, bu b ö lü m ü n m â liyed en ta ; Jir. 4, F actoring k u ru m u ta ra fın d a n b o rçlula rın kredi değeri kon u su n d a b ilg ile n d irile ce kle ri için, riskli firm a la rd a n k o ru n m a olan ağı bulacaklardır. 5. Facoring işye ürokrasi g e re k tird iğ i iç in d itif g ib i m a liye tli ancak alışalm ış ö d e m e y ö n te m le rin d e n kaçınab ilece klerdir. 6. G eri d ö n ü lm e z fa c to rin g sayesinde b o rç lu n u n ö d e m i :u rum u ta ra fın d a n üstlenileceği için, riske ta m b ir korum a olanağı elde edebileceklerdir. Factoring hangi iş kollarında uygulanabilir? Factoring ilk olarak te kstil sana' niş olm asına rağm en son yıllarda birka ç iş k o lu n u n dışında her iş k o lu n d a u yg u la n a b ilir b ir finan sa l h izm e t tü rü halin e gelm iştir. F a cto rin g 'in yaygın olarak u y g u li

Factoring, sıkıcı ve z o r iştir. Tam bir u z m a n lık ister. H angi s ek tö rd e olu rsan ız olun, en iyi fa c to rin g h izm e tin i a lm a k istiyorsanız, b ize d anışın . Ç ünkü bu sözü, size 1993 y ılın d a 10 m ily ar TL serm aye ile k u ru la n ve şim di 4 6 3 m ilyon d o la rlık iş hacm i ve % 1 1 ‘lik p a z a r payıyla fa c to rin g s e k tö rü n ü n lid e r kuru luşu söylüyor.

B ü y ü k d e re C ad. N o :1 2 2 8 0 2 8 0 E s e n te p e Tel: 0 2 1 2 2 8 8 6 8 0 0 Faks: 0 2 1 2 2 8 8 6 8 35 w w w . d e m ir fa c to r in g .c o m . tr e -m a il: d e m ir @ d e m ir fa c to r in g .c o m .tr

@ DEMİR FACTORING


K im ler g e lm iş, sin ce the 1950s. It kimler geçmiş Bayis m a d e of. ic e lan’dan? Fahir Onc r e a m , c a r a m e l, ger, Oktay Akbal, alm on ds, vanilla, B e h ç e t N ecatig il, pistachio nuts a n d O rh an A rıb u rn u , w h ip p e d c r e a m , Salah Birsel pasta­ w ith h o n e y a n d nenin müdavimle­ caram el sau ce rinden. 1952 yılla­ a n d served with a rında Attilâ İlhan b o u d o i r b is c u it. da b u ray a g e lip C o u p e g r illé e is “otağ kuracaktır". Harry L en as’s own Ferit Edgü ve iki­ in ven tion , but its min G affar adıyla fa m e has sp read öyküler yazan Fik­ f a r b e y o n d th e ret Hakan da Bayfron tiers o f Turkey lan'a koşar. Daha to e n te r in t e r n a ­ sonra Haşan Pulıır, tio n a l c o n fe c ­ Hilmi Yavuz, Fethi tionery literature. Naci de pastanenin Next tim e you a re müdavimleri arası­ in K a d ık ö y , visit B a y la n a g a in , na girer. Erol Gü­ naydın, Asım B e ­ a n d this tim e try zirci, D oğan Hız­ o n e o f its m arvel­ lous parfaits, adislan, Tongııç, Ülkü a h a b a o r ro co co . Tam er de BaylanThe f o r m e r c o n ­ cılardan. Harry Len as, H ald un T a ­ sists o f ice-c rea m Yeni Sabah gazetesinde I Ocak 1955 yılında yayımlanmış bir haber: “ Dün şehrimiz­ m ix e d w ith c a n ­ n e r’i u nu tm am ış: den ayrılan Italyan yıldızı Silvana Pampanini’ye bir pastahane şekerden bir yılbaşı d ie d o ra n g e peel, "Haldun Taner her tebrik telgrafı (ekmiştir. Bu telgraf, büyük bir pastanın üstüne ince bir badem taba­ c h e r r ie s a n d fig s sabah gelir, çayını, kası sürülmüş ve üstü çikolata ile yazılıp süslenmiştir. Pampanini bu hediyeyi Atina ia nd p is t a c h io k a h v e sin i iç e r, le Roma’daki dostlarına göstermek için sigorta ettirip beraberinde almıştır.” Haberde nuts, with choco­ kruasan yerdi. Osözü edilen pastane ise ünlü Baylan’dır. / A news item published in İteni Sabah newspaper on I January 1955 read: 'The Italian star Sikana Pampanini, who le ft our late sau ce over the nu, ölümünden bir city yesterday, was sent a new year telegram made o f sugar by a patisserie. The top, w hile r o c o c o gün ö n ce de aynı telegram consisted o f a large cake spread with marzipan and written in chocolate. is a Swiss c o n fe c ­ şekilde gördük...” Pampanini took out an insurance policy for the cake, which she is taking with her tion o f ice cream Size yazımın başınto show to her friends in Athens and Home. ’ This patisserie was Baylan. c o n ta i n i ng da Kup Griye’yi öm er in g u e s e r v e d w ith c h o c o la t e s a u c e . The nermiştim. Dondurma, karamel, badem, vanilya, Italian tiramisu was introduced to Turkey by fıstık ve krem şanti ile yapılan tatlı, 1950'li yıllar­ Bay/an, a n d an other o f the shop s specialidan bu yana üstüne bal ve karamel sosu döküle­ rek bir kedi dili bisküviyle servis ediliyor. Ulusla­ rarası pasta ve tatlı literatürüne giren Kup Griye, Soldan sağa Baylan’ın ünlü spesi­ Harry Lenas’ın bir buluşu. Yolunuz başka bir sefer yaliteleri: Uluslararası pasta ve Kadıköy Çarşısı’na, Baylan a düşerse bu kez “aditatlı literatürüne de giren Kup sababa” ya da "rokoko’dan da tadabilirsiniz. İkisi Griye, mus çikolata, adisababa ve mus frambuaz. / From left to de dondurmalı parfe tatlılar olarak tanıtılıyor. Adiright famous Baylan specialities: sababanın içinde portakal, kiraz, incir şekerlem e­ Coupe grillée, a delicious ice leri ve fıstık var. Bu malzeme, dondurmayla karış­ cream dessert which has entered tırılıyor ve üstüne çikolata sosu dökülüyor. Roko­ international confectionery litera­ konun tarifi İsviçre kökenli. İçinde yumurta akıyla ture, chocolate mousse, adisababa, and raspberry mousse. yapılan bezeler bulunuyor. Üstüne yine çikolata sosu boca ediliyor. İtalyan tatlısı “tiramisu”yu da Türkiye’ye getiren Baylan, “M ousse au ch o co lat”sıyla da ünlü.


Akademisyen bir pastacı olan Harry Lenas, Kadıköy'deki Baylan Pasta­ nesinin bahçesinde (üstte). Harry Lenas’ın buluşu Kup Griye müşteri­ lere ikram e d ilirke n (sağda). Harry Lenas trained as a confec­ tioner at the most famous schools in the field. Here he is seen in the garden behind Baylan in Kadıköy (above). Coupe grillée, his own invention, being served to cus­ tomers (right).

Eski Baylanda yetişen us­ taların birçoğunun ABi), Avustralya ve Y u n a n is­ tan'a gittiklerinden gurur­ la söz ediyor Lenas. “Özellikle Y u nanistan’a gi­ den ustalar, 1964 yılında Mısır’dan gelen ustalarla Yunanistan’da o zamana kadar olmayan pastacılık kültürünü aşıladılar.” Ya bundan sonra? Harry Leruıs ın Baylan geleneği­ ni sürdürecek çocuğu yok. “Belki yanımızda çalış­ tırdığımız birine devrederiz” diyor... • N arh an ım A lid ed eo ğ lu , yazar.

ties is c h o c o la te mousse. I.eu a s p r o u city e x p la in s th a t most o f the c o n ­ f e c t i o n e r s w ho h a v e t r a in e d a t B a y la n o v er the y ea rs h a v e g o n e a b r o a d , to th e U n ited S tates. A u s tr a lia a n d G reece. Lie say s th a t it w a s th e c o n fe c tio n e r s w h o w en t to G reece fr o m Turkey a n d fro m Egypt in 1964 w ho established the patisserie culture in Greece. And w hat abou t the future!' Harry Lenas h as no children to carry’ on the fa m ily tradition, so he is thinking o f h an d in g the shop over to o n e o f his confectioners when h e retires. • Narbamm Alidedeoğlıı is a freelance writer


Mobil Internet ile geleceği yaşayın. Mobil Internet demek İnternet i cebimizde taşımak demek. Cep telefonu, avuçiçi bilgisayar gibi taşınabilir araçlarla nerede olursak olalım Internet'e bağlanabilmek demek. Çok önemli bir toplantıdayken maçın o andaki durum una göz atabilm ek, yolculuk yaparken borsadaki hisse senedimizin değerini öğrenebilm ek, bir dağ yolunda kara saplanıp kalmış olsak bile sevgilimize çiçek gönderebilm ek demek. Cep telefonuyla çektiğimiz video filmini dünyanın öbür ucundaki arkadaşımıza yine cep telefonuyla yollayabilmek demek. Yani düne kadar sadece bilim -kurgu film lerinde gördüğüm üz sahneleri günlük hayatımızda yaşam ak demek. Böyle bir hayata hazır mısınız? Çünkü geldi bile! Ericsson teknolojisi, altyapısı, ürünleri ve uygulamalarıyla...

Hayatımız nasıl değişecek? Ericsson'un yaptığı araştırmalar 2004 yılında 600 milyon Mobil Internet kullanıcısının olacağını gösteriyor. Mobil Internet hizm etleri ise alışkanlıklarım ıza, yaşama biçim im ize ve ihtiyaçlarımıza göre değişim geçirecek. "Sınırsız Hareket Özgürlüğü"nü yaşayacağız.

Mobil iletişimin gelişmesiyle birlikte Mobil Internet hizmetleri de hızlanacak. Yeni paket veri teknolojisi (GPRS, UMTS) sayesinde, kullanıcılar her zaman hatta kalırken, hizmetler de her zaman ellerinin altında olacak. Mobil Internet aslında WAP ile hayatımızın bir parçası olmaya başladı bile. Görünen o ki, çok yakın bir gelecekte, cep telefonlarımız hayatımızı organize edecek. Cüzdanımız, kredi kartımız, televizyonumuz, kameramız, müzik setimiz, oyun sitemiz, Internet sunucumuz, hattâ kimlik kartımız haline gelecekler. İşte "Sınırsız H areket Özgürlüğü" bu!


Ericsson'un, Developers Zone ve Mobile Internet Application Initiative (MAI) İsimli, Mobil Internet hizmetlerinin ve uygulamalarının gelişmesini hızlandıran iki önemli çalışması bulunuyor. Mobll şebeke şirketleri üçüncü nesil ürünlerini ortaya çıkardıkça, Ericsson'un altyapı sağlama konusundaki üstünlüğü de öne çıkıyor. Ericsson, bir yandan da, iş ortaklarıyla birlikte, Mobil Internet'e olan talebi artıracak buluş ve hizmetler üzerinde çalışıyor.

İŞTE YENİLİKLER! • ERICSSON WISE™ PORTAL, mobil şebeke operatörlerinin, portal'larını kendi piyasaları ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre adapte etmelerini sağlayan bir çözüm. Internet ve WAP bazlı hizmetleri, herhangi bir PC ya da WAP telefondan ulaşılabilecek hale getiriyor. ICSSON İPULSE™ ile kullanıcı, düzenli olarak bağlantı halinde olmak istediği kişilerin bir listesini oluşturabiliyor ve - isteklerine bağlı olarak - yerlerini öğrenebiliyor. • REUTERS ve ERICSSON, Reuters'in finans piyasası haberlerinin eş zamanlı olarak Ericsson WAP telefonlarda görünmesini sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyorlar.

Lider Ericsson

• ERICSSON, seyahat endüstrisinin önde gelen iki kuruluşu SMART ve Amadeus ile birlikte, mobil operatörlere kablosuz seyahat çözümleri sunuyor. Seyahate çıkanlar cep telefonlarından uçak rezervasyonu yaptırıp iptal edebilecek, e-mail yollayıp e-mail alabilecekler.

Mobil Internet büyük bir endüstriyel değişimin de habercisi. Üstelik, sadece telekom şirketleri için değil, hayatın her alanında faaliyet gösteren her tür kuruluş için. Ericsson'un Mobil Internet'teki deneyimi ve uzmanlık alanı, mobll şebeke altyapısından cep telefonuna kadar, toplam çözümü ve bu çözümün kullanıcı uygulamalarını da içeriyor. Bu süreç içinde her türlü danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Bugün, Ericsson için, akla gelen her tür Mobil Internet çözümünü hayata geçirmek mümkün. Ericsson şebeke şirketleri, hizmet ve içerik sağlayıcıları ve daha pek çok kuruluşla işbirliğine giderek, Mobil İnternet in geleceğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ericsson'un öncü olduğu alanların başında WAP teknolojisi geliyor. Dünyada WAP standartlarını belirleyen şirketlerden biri olan Ericsson bugüne kadar yüzlerce mobll iletişim şirketi için WAP sistemi kurdu. Ericsson aynı zamanda WAP Forumu’nun dört kurucu üyesinden biri.

Yeni bir yaşam biçimi

• ERICSSON AIRCALENDAR Internet bazlı bir ajanda uygulaması. Kullanıcılara nerede olurlarsa olsunlar bir cep telefonu ya da PC'den kendi ajandalarına ulaşma imkânı sağlıyor.

Mobil Internet sayesinde, kullanıcılara pek çok yeni erişim alanı açılırken, pek çok hizmet ve bilgi türü için de yeni ulaşım kanalları oluşacak. İşte birkaç örnek: Medya ve Eğlence: İnternet te interaktif oyunlar, on-llne haber ve bilgi servisleri, müzik kanalları, bilet satışı, bahisler. Alışveriş: On-llne alışveriş, on-line ödeme. Seyahat ve Ulaşım: Cep telefonuyla seyahat organizasyonu, uçaklara check-in, hava durumu tahminleri, haritalar, en yakın restoranlar. Bankacılık ve Finans: Bankalarla her an bağlantı, on-line para yönetimi.

• Norveç'in GSM operatörlerinden TELENOR MOBIL, içerik sağlayıcı FILMVVEB ve Ericsson ortaklığı bir sinema bilet rezervasyon hizmeti hazırladı. Bu hizmeti kullananlar özel bir SİM kartı sayesinde cep telefonlarından gitmek istedikleri filmi, sinema salonunu ve oturacakları koltuğu seçip kredi kartıyla biletlerini satın alabiliyorlar. ERICSSON ve YAPI KREDİ BANKASI nın P uygulaması WAP üzerinden mobil bankacılık işlemlerinin yaygınlaşmasına İmkân

• ERICSSON TÜRKİYE tarafından hizmete sunulan CEP-PORT, 10 konu ve 100'den fazla başlık altında, taksilerden sinemalara, eczanelerden acil numaralara, maç sonuçlarından borsa bilgilerine kadar gün içinde ihtiyacını duyacağınız her türlü bilgiyi içeren çok özel bir WAP sitesi. Bütün Ericsson Türkiye WAP telefonlarının ana sayfası şu adreste: http://wap.cepport.com

ERICSSON Bu b ir ilandır.


Bir açıkhava müzesi An openair museum By HALİL İBRAHİM TUTAK* Pholos ALİ İHSAN GÖKÇEN

YALOVA Karamürsel

Gemlik

Pamukova

Osmanel

• İZNİK

BİLECİK


R om a D ö n e m i’nde yapılan 4 .4 2 7 m etre uzunluğundaki surların kuşattığı İznik, ku­ z e y d e n g e le n le r i İsta n b u l Kapısı’ndan kabul ediyor. Üç bölümlü kapının üzerindeki, kadını ve erkeği sim geleyen tiyatro maskları buraya son­ radan getirilm iş am a, sanki hep oradaymış gibi duruyor­ lar. Kentin dört ana kapısın­ dan Yenişehir ile Lefke kapı­ ları da üçer bölüm den oluşu­ yor. G öl Kapısı ise bugüne ulaşamamış. Biz de kuzeyli­ ler gibi İstanbul Kapısı’ndan adımımızı atıyoruz tznik’e... Antikçağın ünlü coğrafyacısı Strabon’a göre, bugün Bursa ilimizin bir ilçesi olan İznik, Büyük İskend er’in valilerin­ d en A n tig o n o s ta ra fın d a n MÖ 3 l 6 ’da “Antigoneia” adı ile kurulur. Daha sonra şehri ele geçiren İskender’in diğer valisi Lysimakhos, kente ka­ rısının ismi olan Nicaia adını v e rir. V a lin in ö lü m ü n d e n sonra Bithynialılar, Rom alı­ lar, Gotlar ve yine Romalılar

Tarih boyunca pek çok uygarlığa sahne olan İznik’in surları Roma Dönemi’nden kalma (en iistte). BizanslIla­ rın, Selçuklulara ait mezar taşı parçalarını kullanarak yaptırdığı ünlü Lahitli Kule de kent surlarında bulunu­ yor (üstte). / İznik has been home to many civilisa­ tions throughout its history, including the Romans, whose city walls are still standing (top). The famous Lahitli Kule - Tower of the Sarcophagi - in iznik’s walls was built by the Byzantines using fragments of Seljuk tombstones (above). 158 S K Y L IF E E K İM —

OCTOBER 2000

T h e city o f İznik, is surround­ e d by R o m a n w a lls 4 4 2 7 metres in length. Visitors from th e n o rth e n t e r th e c ity through Istanbul Gate, above w hose triple arch masks o f a m an a n d a w om an look, as i f they belong here, allhough in f a c t th ey w ere m o v ed h e r e fro m an other building in the c ity a t a la t e r d a te . The Yenişehir a n d Lefke gates are also triple-arched. The fou rth Göl (Lake) Gate is no longer standing. Like other northern­ ers we entered İznik, through Istanbul Gate. A c c o r d in g to S tra b o , th e fa m o u s g e o g r a p h e r o f th e a n c ie n t w orld , İ z n ik w as f o u n d e d in 3 1 6 B C by Antigonus, o n e o f A lexander th e G r e a t ’s g e n e r a ls , w ho n am ed it A n t ig o n e ia . L y sim a c h o s, a n o t h e r o f A le x a n d e r ’s g en era ls, la ter took the city a n d ren am ed it after his wife Nicea. Following his death, the city was taken by the Bithynians, Rom ans,


Good new s, the revolutionary P O LA R IS 5 PO IN TS S Y S TE M of the slipper insoles are now in the PO LA RIS sh oes to o . From no w on, you w ill en jo y th e c o m fo rt of the P O L A R IS 5 P O IN T S insoles ev eryw h e re. PO LA R IS 5 PO IN TS Insoles are relaxing the feet th ro u g h its special design by applying an atom ical sole su pport at the five im portant points of the feet. The feet carrying the total w eigh t of the body and standing all day long do not feel the fa tig u e ... W a is t and back pain caused by fa tig u e have b e co m e h is to ry. In

s h o r t,

w h ile

w e a r in g

Ayakkabıda

your

5

s m a rt

lo o k in g

Nokta

P O L A R IS ,

e n jo y

its

e n d le s s

p le a s u r e .

rahatlığı!

M ü jd e ! T e rlik ta b a n ın d a d e vrim n ite liğ i ta şıyan P o la ris 5 N okta S is te m i, a rtık Polaris ayakkabılarda da var. Polaris 5 Nokta Tabanları’nın rahatlığını her yerde yaşayacaksınız. P o la ris 5 N oktalı T a ban la r, sahip o ld u k la rı özel siste m sayesinde ayaklara 5 ö n e m li n o k ta d a n a n a to m ik ta b a n d e s te ğ i v e re re k ra h a tla tıy o r. Bütün gün ayakta kalarak, vücudun ağırlığını taşıyan ayaklar yorulm uyor... Yorgunluğun sebep olduğu sırt ve bel ağrıları da tarihe karışıyor. A nlayacağınız, şıklığınıza şıklık katacak P o la ris 'le ri giyince, keyfinize diyecek kalmayacak. I Big toe support I Baş parmak yastıkçığı | Small toe support I Küçük parmak yastıkçığı Kalkaneum support Kalkaneum yastıkçığı

IM O K T A

I Arch support I İç yan kavis desteği

P O L A R İS

I Heel support I Topuk desteği

* The Polaris 5 Points anatomical insole has been developed specially for the health of the feet at the laboratories of biomechanical research of the orthopedics and traumatology branch of the medical faculty of Istanbul. * P o la r is 5 N o k ta O r to p e d ik T e r lik T a b a n ı, Is ta n b u l T ıp F a k ü lte s i O r to p e d i v e T r a v m a to lo ji A n a b ilim D a lı B io m e k a n ik A r a ş t ır m a L a b o r a t u a r ı'n d a a y a k s a ğ lığ ı iç in ö z e l o la r a k g e l iş t i r i l m i ş t i r .

POLARİS “Pleasure close at hand”

ZİYLAN SHOE INDUSTRY & TRADING CO INC. Halkalı Caddesi No: 263 Halkalı, Istanbul - TURKEY Tel: (+90212) 696 61 81 (pbx) Fax: (+90212) 696 61 84 e-mail: ziylantr@doruk.net.tr web: http://www.polaris.gen.tr POLARIS IS A PRODUCT OF ZİYLAN GROUP


Halil İbrahim

Tutak

arasında el değişti­ G oth s a n d o n c e ren N ic a ia , MS a g a in the Rom ans. 3 1 3 ’te İm p a ra to r When the E m peror C o n s t a n t i n u s ’un C o n s ta n tin e w as Hıristiyanlığı kabul co n v erted to e tm e s iy le ö n e m li Christianity in 31 3 b ir d in i m e rk e z AD, Iz n ik b e c a m e olur. D insel konu­ a n im p ortan t reli­ ları tartışm ak için g io u s c e n tr e . The yapılan ilk toplantı N ic en e C reed w as da, “Birinci Konsil” adopted here at the adıyla burada yapı­ F irst E c u m e n ic a l lır. 325 yılında ya­ Council held in 3 2 5 pılan ve “İznik Ka­ in th e S en a tu s nunları” olarak bi­ Palace, which today Kent surları üzerindeki Yenişehir Kapısı (üstte) kentin dört ana kapısından biri. Ku­ lin e n k a ra rla rın lie s b e n e a t h th e zeydeki üç bölümlü İstanbul Kapısı’nın (altta) üstünde kadın ve erkeği simgeleyen a lın d ığ ı B ir in c i waters o f the lake. tiyatro maskları bulunuyor. / Yenişehir Gate (above) was one of the four main Konsil'in toplandığı Iz n ik , a city a n d gates into İznik. Above the northern Istanbul Gate (below) are carved stone the­ Senatus Sarayı, bu­ d is tr ic t in th e atre masks representing a man and a woman. gün g ö l su la rın ın p r o v in c e o f B ursa, altında. h as m an y historic m onum ents. These in clu d e a İznik, tarihi eserler bakımından son derece zen­ 15.5 metre high obelisk-like tom bstone know n as gin bir kent. Elbeyli köyündeki Beştaş (obelisk), Be§ta§ ( the Five Stones) in the village o f Elbeyli 2. yüzyılda Cassius Philiscus adına dikilmiş yak­ erected in the 2 n d century to m ark the g rav e o f laşık 15.5 metrelik bir mezar anıtı. Yine Elbeyli Cassius Philiscus. Again n ear Elbeyli is an under­ yakınındaki yeraltı mezarı (hip oje), freskleriyle g rou n d tom b or hypogeum containing unusually Türkiye’deki en değerli hipoje olarak kabul edi­ fin e frescos that m ake it the most important tomb o f liyor. Kent m erkezindeki Roma T iyatrosu ’nun its kin d in Turkey. Excavations o f the Roman the­ kazıları ise hâlâ sürüyor. atre in the city centre a re still continuing. When 3 9 5 ’te Rom a İm paratorluğu b ö lü n ü n ce, Doğu the Roman Empire split in two in 395, leaving Iznik. Roma (Bizans) sınırları içinde kalan İznik’te yeni in the Eastern Roman Empire, new churches a n d kiliseler ve su yolları yapılır. Kentin dinsel önew ater chan n els were constructed in the city. The

160 S K Y L IF E E K IM

OCTOBER 2 00 0


Sorry, not producing planes yet!

Phone: (90-216) 326 31 10 Pbx Fax: (90-216) 325 92 64

w w w .tem sa.com .tr e-mail: export@ temsa.com.tr


__________ Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik Göîu’nden bol miktarda ke­ revit çıkıyor. Ama, kerevitin buradaki adı farklı. Yöre halkı ona “ ısta­ koz” diyor. Gölde gümüjbalığı, akbalık, sazan ve yayınbalığı da avlanı­ yor. / Lake İznik is Turkey’s fıfth largest lake, containing abundant crayfistı, knovvn locally as ‘ıstakoz’ or lobsters, sand-smelts, dace, carp and sheathfish.

mi de devam eder; bir 4. yüzyıl bazilikası olan Ayasofya Kilisesi’nde “Yedinci Konsil” toplanır. 787 yılındaki bu toplantıda, “İkonoklazm ” (ikon­ lara tapınmayı yasaklayan görüş) reddedilerek, ikonlarla ibadet serbest bırakılır. Ayasofya Kilisesi’nin tavanı, İznik’teki diğer pek çok kilise gibi zamana yenik düşmüş. Zemin mozaikleri ise üs­ tü kapatılarak korunmaya alınmış. 1970’li yıllara kadar kullanılan su yolları ise, bugün ağaç ve ot­ larla kaplanmış durumda. İstanbul’dan Anadolu’ya açılan yollar üzerinde önem li bir konaklam a m erkezi olan İznik, üç kez de başkentlik yapar. 1075 yılında Selçuklu komutanlarından Kutalmışoğlu 1. Süleyman Şah, “Nicaia” adını “İznik”e çevirerek, kurduğu devle­ tin m erkezi yaparsa da, bu ancak yirmi iki yıl sürer. Haçlı ordularının İstanbul’u alması üzerine İznik’e çekilen Bizans Hanedanı, 1206’da Theod or Laskaris’i imparator, kenti de başkent ilan eder. Bu konumu 55 yıl süren İznik, 1331 de Osmanlı topraklarına katılır ve dört yıl için de olsa, üçüncü kez başkentlik yapar. G övdesinde bir oda büyüklüğünde oyuk olması-

city continued to play an important religious role, a n d in 787 the Seventh E cum enical Council was held in the 4th century basilica o f Ilaghia Sophia. The m ain ou tcom e o f the cou n cil 's deliberation s was the rejection o f iconoclasm, so permitting rev­ erence o f icons. The ceiling o f H aghia Sophia, like those o f so m any other churches in Iznik, has col­ lapsed, a n d the m osaic pavem ents have been cov­ e r e d f o r p r o t e c t io n . The a n c ie n t w a te r lin e s rem a in ed in use until the 1970s, but today a r e overgrown by trees a n d bushes, tznik has always been an important halting p la ce 162

S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


* - y / v

* o E " » ¡T

K

f lB

» -•’’

r

vi^SSi% *

.^ . . '. - * •/f

:*» *** '"'¡*,0 ‘ ■

-

Jjfo- h'~'

.„>■

.

•. * .7 V ,1 - 3- "¿Jg t’Wt r * j4E3mjBKh£ V

-*• j.*a '•

* I

.••• * - * ■ f' ,*- *'*L •

^

•- r '

S

*

£ M e 4 »-.■••35s* - '■ ■ v - > »

*

%.

. -¿>

,

.

•*

y j

m

m

.

SE

■ .-*

.\ ~

-

V

•'v'

V tO N E

•‘ « T 5 » V

Coffee Break \ ^¿>2,'. •afe.

I a k e U .B r e a l^ a fld v i s i i 'a u r s^ ajn d .-

,. -

P ^ ir y ';

W h ile y o u e n jo y a c u p .o f c o ffe e , w e w o u lt f lik e to in tr o d u c e y o u

>> ¿ * * '

t o i h ^ ’v a s t a r r a y o f a d v a n ta g e s ^ im s t o n e tia $ fo o ffje t* ? * f -4 i '

Z’:- ■ '

% 1 ' ■■

~ i

re la x a n d im a g in e Ç4* Q im s to n e in y o u r n e x t p r o je c t, T a k e a s ip , .re $?„■/: y»

"•«

'

*" • W T *' s

» ^

* •

-..*► -; ■ > . * * #

W -

' Sk- -.^L, ■ - ■■•* <«

'" * <

. i s» '

» '<■"JWfc'Xg-.-A

mt£r: — KTxt w -

TurJkeybuild 2000 İzmir Fair ( İz m i r , O c t o b e r 2 6 - 2 9 )

-

ÇİMSTONE D O Ğ AL KOMPOZE TAŞ İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET % $ .bnSon°

%ğ*i^ V B flS

' + 9 0 . 2 3 2 . 4 7 2 6 2 7.2 ¡n fo @ cim sto n e .co m .tr^• w w w .c im s to n e .c îm .tr

:ld f c


Tutak Halil İbrahim

Kentin tam ortasında yer alan Ayasofya Kilisesi, bir 4. yüzyıl bazilikası. Kilisenin bugün yalnızca beden duvarları ayakta (üstte). 1338’de yapılan Nilü­ fer Hatun İmareti, 1960’tan beri müze olarak kullanılıyor (altta). / The Church of Haghia Sophia in the centre of the town is a 4th century basilica, partially in ruins (above). Nilüfer Hatun İmaret dating from 1338 has housed the city museum since I960 (below).

na rağmen “Anıt Çınar”, inatla zamana meydan okuyor sanki İznik’te. Yaşı belirsiz hu çınar gibi ilçedeki O sm anlı eserlerinin de bir kısmı hâlâ ayakta, çoğu ise ilgi bekliyor. Ayakta kalanlar­ dan biri de, dünyaca ünlü İznik çinisinin kulla­ nıldığı en eski Osmanlı yapısı olan Yeşil Camii. 1 3 9 8 ’de tam am lanan cam i, adını yeşil rengin ağırlıklı kullanıldığı çinilerle süslü minaresinden alıyor. 1333 tarihli Hacı Ö zbek Camii ise bilinen en eski Osmanlı camii. 1338’de yapılan Nilüfer

Enlem Kabadayı

on the road leading eastwards into Anatolia from Istanbul , a n d at various times has served as capital city to three different states. In 1075 the Seljuk com ­ m an der Kutalmışoğlu Süleyman Şah I chan ged the nam e Nicea to İznik a n d pron ou n ced the city to be capital o f the state h e h a d fou n ded, which survived o n ly 2 2 y e a r s . W hen th e c r u s a d e r s in v a d e d Istanbul in 1204, the B yzan tin e im perial fa m ily fle d the city, a n d in 1206 Theodor Laskaris p r o ­ c la im e d h im self em p eror a n d İz n ik his capital. İzn ik en joy ed this privileged position f o r 55 years until the Byzantines were r e-e s ta b lis h e d in Ista n b u l. In 1331 İzn ik b ec a m e p a rt o f the burgeoning Ottoman Empire, a n d f o r f o u r y ea rs served as its capital. On the northern edge o f the city, inside th e w alls, a n e x tr a o r d in a r y h o llow p la n e tree survives in defian ce o f time despite a cavity as large as a room in its trunk. Like this venerable p la n e tree, som e o f the Ottoman buildings in a n d a r o u n d İ z n ik a r e s till sta n d in g , althou gh most a r e in urgent n eed o f attention. One o f them is Yeşil Cam i (Green Mosque), the oldest instance o f 164

S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0


KULLANANLAR ONU Çok Seviyor..

w w w .to fas.co m .tr

Penajaııs I )Aıv;

1.2 İt 75 beygir gücünde, ekonomik, yeni MPI motor, yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon, merkezi kilit, renkli camlar, immobilizer, opsiyonel klima

r a ta u lu ıt'm önnrhğ motoryağ.

'(oh «■

TUTKUNUN ESERİ

anan


Hatun İmareti ise, 1960’tan bu yana müze olarak kul­ lanılıyor. İznik'in g ö rk em li tarihini gösteren yapıtlar­ la d olu m ü zey e, sürekli yeni eser­ ler geliyor. Ö rne­ ğin 1 9 9 9 y ılın d a yurtdışına k açırı­ lırk en y akalan an ve m ü ze b a h ç e ­ sin d e se rg ile n e n G e ç H e le n is tik D önem ’e ait olan killide değer biçi­ lemiyor. Hamam­ ları, sayısız türbe, m ed rese ve im a­ re tle ri ile İz n ik , bir açıkhava m ü­ zesi gibi. T a rih i b ö y le s in e zengin olan İznik, asıl ününü çinileri ile yapm ış. Eskiye ait bazı ö r­ nekler bulunsa da, İznik’te çini üretimi yoğun olarak 16. yüzyıl­ da başlar ve ikinci yarıda zirve­ ye çıkar. 17. yüzyılda gerilem e­ ye b aşlay an çin ic ilik , 1 7 l 6 ’da atölyelerin kapanm asıyla tam a­ men biter. Aradan yüzyıllar g eç­ se de, bu güzel sanatın yok ol­ masına gönlü razı olmayanlar da y o k d eğ il. 1985 y ılın d a E şre f Eroğlu ile ilk atölyeyi kuran Faik Kırımlı, 1987’de Adil Can Güven v e 1 9 8 8 ’d e Rasih K o c a m a n ’ın kurduğu atö lyeler İznik’te çini s e v g is in i y e ş e r tm e y e b a ş la r. 1995 yılında ise. İznik Eğitim ve Ö ğretim Vakfı tarafından kurulan İznik Çini-Seramik Araştırma Merkezi, yaptığı çalışmalarla 16. yüzyıl çini ve seramiklerinin kalitesine ulaşmayı başarm ış. Vakıf, yurtdışında açtığı sergiler ve yaptığı üretim le İznik çinilerini yeniden dünyaya tanıtıyor. Kendi adını taşıyan ovada. İznik G ölü’nün kıyısında bulunan ilçe­ nin başlıca gelir kaynağı, tarım ürünleri. 14. yüzyılda yaşayan

İzn ik tiling decoration on an Ottoman building, dating from 1398. It is n am ed after the predom inantly green tiles which adorn the minaret. Hacı Özbek Mosque, dated 1333 . is the earliest known Ottoman mosque. Nilüfer H atu n im a r e t, a h o s p ic e o r p u b lic kitchen dating fro m 1338, h as hou sed the city’s museum since I960. The muse­ um is fi l l e d with w orks w hich reflect Iznik's splen did history, a n d m ore a re c o n sta n tly a rriv in g . F or ex a m p le, a beautiful Late Hellenistic p eriod sarcoph­ a g u s in th e m u seu m g r o u n d s w as brought here after being con fiscated in 1999 from smugglers attempting to take it out o f th e cou n try. With its baths, m au soleu m s, m edreses, a n d im arets, İznik m ay justly be described as an open air museum. Yet over a n d ab o v e so m any claim s to fa m e, İznik is best know n f o r its tiles a n d ceram ics, production o f which reach ed its highest level in the secon d h a lf o f the 16th century. In the 17th centu ry the industry w ent into s u d ­ den decline, a n d the last potteries d o s e d in 1716. D espite th e in terv en in g cen tu ries sev era l p e o p le have m ad e a determ ined attempt to revive this dis­ tinctive art. F aik Kırımlı a n d E ş r e f Eroğlu e s ta b ­ lis h e d th e fir s t m o d ern pottery>here in 1985, f o l ­ low ed by Adi! Can Güven in 1 9 8 7 a n d R asih K o ca m a n in 1988. a n d have successfully reintro­ d u c e d c e r a m ic p r o d u c ­ tion to the city. In 1995 th e İ z n ik E d u c a t io n a l ^ Fo u n d a t ion est a b I is b e d | th e İ z n ik Tiles a n d J C e r a m ic s R esearch | C en tre, w h ic h has I a c h ie v e d the s a m e high qu a lity a s typifies İz n ik Kentte görülmesi gereken tarihi eserlerden biri de Bi­ tiles a n d ceram ics o f the zans Dönemi’nden kalma, Meryem’in göğe çıkışına adan­ mış Koimesis Kilisesi (en üstte). Roma Dönemi’nden kal­ 16th century. Exhibitions ma bir mezar anıtı olan Beştaş, yaklaşık 15.5 metre o f ceram ics p ro d u ced by (üstte). / The Church of the Koimesis (the Ascension of th e f o u n d a t i o n h e ld Mary) is one of the principal Byzantine monuments in a b r o a d h av e fo c u s e d İznik (top). Beştaş is a Roman period tombstone in the w orld w id e a tten tion on form of an obelisk 15.5 metres in height (above). 166 S K Y L IF E E K İM - - j ^ .

OCTO BER 2 00 0


Tutak Halil İbrahim

OsmanlIlardan kalma yapıtların en önemlilerinden olan Yejil Camii, adını yeşil çinilerle süslü minaresinden alıyor (üstte). İz­ nik asıl ününü beyaz sert hamuriu, porseleni andıran mavili beyazlı çinilerine borçlu (solda). / One of the most important Ottoman monuments in İznik is the Green Mosque, which takes its name from the green tiles of its minaret (above). İznik is best known today for its blue and white ceramics and tiles made of a hard white paste resembling porcelain (left).

İznik ceram ics on ce again. The district has a largely agricultural econ o­ my, based on the fertile soil o f İznik. Plain. Whether the grapes known as izari recorded by the renow ned 14th century Arab traveller Ibn Battuta, w ho s a id h e h a d seen them growing noivhere else, is still grown here I have no idea, but viticulture is still w idespread in the area. Large quantities o f olives, tom atoes a n d p each es a re also grown here, a n d m any other kinds o f fruit a n d vegetables. Lake İznik, the fift h largest in Turkey, con tain s a b u n d a n t stocks o f crayfish. Sand-smelts, w hich s o m e h o w g o t in t r o d u c e d in to th e la k e , h a v e destroyed two o f its native species, kepeklem e a n d bitterlings, a n d local people still longingly recall the fla v o u r o f the latter fish . However, the dace, carp a n d sh e a th fis h h a v e su rv iv ed th e n e w c o m e r ’s an ival. After this long journey through history it was time to sit dow n at on e o f the lakesid e restaurants to savour crayfish, sheathfish grilled on skewers, a n d a delicious sa la d dressed with olive oil. As ou r visit to İznik, drew to an end, the sun setting in a blaze o f red over the lake, we sensed Iz n ik ’s yearning f o r its glorious past. •

iinlü gezgin îbn Battuta’nın “Benzerini başka bir yerde görm edim ,” dediği “izari” üzümü hâlâ ye­ tişiyor mu bilinmez ama, yörede bağcılık bugün de ço k yaygın. Ayrıca zeytin, domates ve şeftali başta olmak üzere, her türlü meyve ve sebze de yetiştiriliyor. Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü, halkın “ıstakoz” dediği kerevit ile cöm ertliğini sürdürüyor. G ö le nasıl geldiği bilinm eyen güm üşbalığı, gölün yerlileri olan k ep e k lem e ve lezzeti özlem le anlatılan ilikbalıklarını yok etmiş, ama akbalık, sazan ve yayınbalığına dokunam a­ mış. Tarih içinde yapılan bu uzun yolculuğu ke­ revit, yayın şiş ve halis zeytinyağlı salata ile, göl kıyısındaki restoranlardan birinde sona erdirmek gerekiyor. G ölde kaybolan güneşin kızıllığında akşamı kar­ şılayan İznik’in, geçm işin görkem ini özlediğini fark ediyoruz. • * H a lil I b r a h im T u ta k , f o to ğ r a fç ı

*

H a lil İbrahim Tutak is a photographer.

167 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0


T h e little town o f B a dem li abou t o n e h u n d re d kilometres southeast o f Izm ir in western Turkey lies in a g re en valley in the northern foothills o f the A ydm M ountains. The history o f the region c a n be tra ced h ack to the Lydians, ivho w ere su cceed ed by the Persians a n d H ellenic Greeks. In the seco nd century B C it b eca m e part o f the R om an Empire. In the m iddle ages B adem li fre quently ch a n g ed han ds between the Byzantines a n d the Turkish principalities, fin a lly co m in g u n d e r the rule o f the Aydınoğulları Principality ği’ne katılır. Bademli adını ise tarihi kayıtlarda ilk in 1 308. The earliest m ention o f Badem li in hiskez 1327 yılında, Aydınoğulları Beyliği’nden İbra­ torical d o cu m en ts dates fr o m 1 3 2 7 , w hen the him Bahadır’ın Bodam ya Beyi olarak anılmasıyla A y d ın o ğ u lla r ı r u l e r I b r a h im B a h a d ı r w as görürüz. re fe r re d to as the Bademli adının “ır­ lord o f B odam ya, m ak y u rd u ” a n la ­ a n a m e thought to m ın d ak i “P o ta originate fro m the m ia ”d a n k a y n a k ­ G r e e k P o ta m ia , la n d ığ ın a ilişk in m e a n in g la n d o f görü şler, bir tarla­ t h e r i v e r ’, m e n da b u lu n a n v e tio n e d o n a cla y üzerinde “Potam ia” tablet f o u n d in a yazısının bulundu­ f i e l d h e re . In th e 1 7th c e n t u r y th e ğu toprak bir tab ­ lete dayanıyor. Po­ Turkish writer a n d t r a v e ll e r E v liy a ta m ia ad ı za m a n içinde “B odam ya”, Ç e le b i u s e d th e “B a d o m y a ” gib i fo rm B adem ye, değişiklikle Evliya w h ic h in 1 9 6 5 Adını “ ırmak yurdu” anlamındaki Potamia’dan alan Bademli, Aydın Dağlarfnın kuzey Çelebi’nin Seyahatw as fo rm a lly eteklerinde, yemyeşil bir vadinin içinde 3 bin yıldır yaşamını sürdürüyor. / The town n a m e s i’n d e “B a c h a n g e d to B a ­ of Bademli lies in a green valley on the northern slopes of the Aydın Mountains. Its d e m y e ” şe k lin e demli. history goes back three thousand years, and the name is thought to originate from gelmiş. “B adem ye” The attractions o f Potamia, meaning 'land of the river’. İzm ir’in Ö dem iş ilçesine bağlı Badem li bucağı, yemyeşil bir vadinin içinde 3 bin yıldır yaşantısını sürdürüyor. Aydın D ağları’nın kuzey eteklerini kendine yurt edinen yerleşim yerinin tarihi hak­ kında az bir bilgi var. Eldeki verilere göre ön cele­ ri Lidya, ardından Pers ve Helen egem enliğine gi­ ren bölge, MÖ 2. yüzyılda Roma toprakları içinde kalır. MS 3 9 5 ’te D oğu Roma İm paıatorlu ğu ’nun toprakları arasına katılır. Bizans ve Anadolu B ey­ likleri arasında çok sık el değiştiren Bademli, 1308 yılında bölgeye hakim olan Aydınoğulları Beyli-

j j jj

\ j| j jj j jj j jj 1 j j j

\ }

\

\


No matter where you We are in Tu since 1983.

= il E r n s t & Y o u n g F R O M T H O U G H T TO F I N I S H * Meşeli Sokak, No: 11

Atatürk Bulvarı No: 211

4. Levent-İstanbul

Gama-Güıiş İş Mrk. Kat 6

Tel: (0212) 283 00 01

No: 19 Kavaklıdere-Ankara

Fax: (0212) 284 79 24

Tel: (0312) 467 22 02 Fax: (0 3 1 2 )4 6 7 12 53

www.ey.com


the town itself a r e m a n y ch a rm in g old houses a n d th e M o s q u e o f K ılcı M ehm et A ğa, d is tin ­ g u i s h e d by b e a u t i f u l p a in te d decoration inside a n d out. S itu a ted in the n eig h b o u rh o o d o f Aşıklaroba, the m osque took its p res en t fo r m w hen it was liyor. rep a ired a n d en la rg e d in B ad em li’nin Aşıklaroba m a­ 1 8 1 0 by voivode o f Ödemiş h a lle sin d e k i K ılcı M eh m et K ılcız a d e Seyyit M eh m ed Ağa Camii, 1810 yılına tarihA ğa (b o r n 1 7 4 7 ), a fte r len iyor. 1 7 4 7 d o ğ u m lu , z a ­ whom it was then nam ed. manında Ödemiş Voyvodalığı T h is u n u s u a l m o s q u e görevinde bulunan Kılcızade a ttr a c ts y o u r a t t e n t io n Seyyit Mehmed Ağa’nın on a­ i m m e d ia t e ly w ith its rım v e g e n işle tm e le rle son c o lo u r fu l d e c o ra tio n o n şeklini v erm esin d en dolayı, the fa ç a d e . The inscription cami onun adıyla anılıyor. a b o v e th e d o o r is s u r ­ Ahşap kirişli düz tavanlı bir r o u n d e d by v in e a n d Yolu Bademliye düşenin mutlaka görmesi gereken yerlerin y ap ıya sah ip Kılcı M ehm et g ra p e motifs, highly appro­ başında, kalem işleriyle ünlü Kılcı Mehmet Ağa Camii geli­ Ağa Camii, ön cephesindeki p r i a t e f o r a r e g io n that yor. / The most im p o rta n t sight in Bademli is Kılcı kalem işleriyle hem en dikkat w as o n c e a n im p o rt a n t Mehmet Ağa Mosque, famous for its painted decoration. çekiyor. Giriş kapısı üzerin­ v in e g ro w in g a rea , although grapes a re now superseded by cotton as deki kitabenin çevresi asma ve üzüm freskleriyle süslenmiş. Ödem iş’ten Badem li’ye doğru gelirken the m ain crop. The baroque style o f the d eco ra ­ gördüğüm üz pam uk tarlalarının ço k uzak olm a­ tion is typical o f the 18th a n d 19th centuries, yan bir geçm işte üzüm bağlarıyla dolu olduğunu w hen western influences ca n be seen in the d ec­ duyduğumuzda, bu motiflerin kaynağını daha iyi oration o f m any Turkish mosques. The wooden anlıyoruz. Özellikle 18. yüzyıldan sonra Osmanlı ceiling o f the portico is colourfully p a in ted a n d camilerinde etkili olan Barok süslemeler, burada the co lo n n a d e has a rch es o f stucco over wood. kendini sevimli kalem işleri ile gösteriyor. B ut most eye-catching o f all a re the m iniature Son cem aat yerini örten ahşap tavan, renkli boyastyle paintin gs on either side o f the entrance, the ismi, 1965 yılında “Badem li”

olarak değiştirilmiş. Yeşillikler içinde yer alan bu k ü çü k b e ld e d e , E sk i T ürk m im a risin in g ü z e llik le rin i yansıtan evlerin yanı sıra, içi ve dışı çok güzel kalem işle­ riyle nakış gibi işlenen Kılcı Mehmet Ağa Camii görülmesi gereken yerlerin başında g e ­


m a

SER

HOLDİNG A.S.

Sanayide 30. Yılımızda; Our30th. Year in industry;

SEIF

S e S T L S R

İp lik ve K um a ş Fab. A.Ş.

Ö rm e Tic. ve San. A.Ş.

RD0

D o k u m a K u m a ş Fab. A.Ş.

SE11

T e k s til San. A.Ş.

T e k s til San. A.Ş

T

SETA İnşa at ve Tic. A.Ş.

BULSER In v e s tm e n t

blGSfP T e k s til San. ve Tie. A.Ş.

T u riz m ve O te lc ilik A.Ş.

ad.

SERPA Dış T ic a re t A.Ş.

SerkO

T e k s til San. ve Tic. A.Ş.

S E R P E N T e k s til Tie. ve San. A.Ş.

1)1

o

T e k s til San. ve Tic. A.Ş.

İE

B ü y ü k M a ğ a za cılık ve Tie. A.Ş.

N IT E X -5 0

ad

.

Woolen yarn, fabrics and knitw ear

ENERJİ AŞ. Head Office. Bağlar M ahallesi Fatih Caddesi No:46 34540 Güneşli - İstanbul / TURKEY Tel:(90) 212 651 77 96 pbx Fax: (90) 212 657 23 34 e-m ail: m ase rholding@ m aserholding.com w w w .m aserh oldin g.com


Küçücük Kılcı Mehmet Ağa Camii’ nin sürprizleri bitm iyor b ir türlü. Giriş kapısını kaplayan asma ve üzüm freskleri, alçı kaplamalı revaklarla süslü ah­ şap tavan... / The tiny Kılcı Mehmet Ağa Mosque ıs full of surprises. The inscription above the door is surrounded by painted vine and grape motifs, and the wooden ceiling is colourfully painted. The colonnade arches are of stucco.

hırla bir hareketlilik kazanmış. Tavanı, ahşap üze­ rine alçı kaplamalı revaklar süslüyor. Ancak dış cephenin en önemli özelliği giriş kapısının yanın­ da yer alan minyatür tarzındaki iki resim. Sağ ta­ rafta Kâbe (M ekke), sol tarafta Hz. M uham med’in Medine’deki kabri (Ravza-i Mutahhara) son d ere­ ce güzel biçimde resmedilmiş. Bıı küçük caminin sürprizleri bununla da bitmi­ yor. İç m ekân, artık örneklerine çok az rastladığı­ mız bir süslem eye tanıklık ediyor. İç duvarların

o n e on the right depicting the K aaha in M ecca a n d that o n the left the tom b o f M u h a m m e d (Ravza-i M utahhara) in M edina. The interior o f this sm all m osque is even m ore su rp risin g . Almost every’ p a rt o f the walls a re p a i n t e d with tall g r e e n trees, re d b ird s a n d colourful flowers, scenes evidently m eant to rep­ resent paradise. The m osque is not dom ed, hut has a fla t ceiling with wooden beams. Other historic structures in B adem li a re a single


t

jP P fljK 1! Söz konusu otom obil Ford ^

k

F o c u s ise, e v e t! F o rd İ F o c u s , ESP s e n s ö rle ri sayesinde viraja girdiğinizi

h e m e n algılar, hızınızın viraja u yg u n olup olm adığını h esa pla r; e ğ e r o to m o b ilin iz in s a v ru la c a ğ ın ı h is s e d e rs e , m o to r hızını o to m a tik otarak ke se r ve uygun te ke rle ğ e

fre n uygular. Ford F ocus’un bu yeni özelliği ile viraj n e k a d a r keskin o lu rsa olsun, siz farke tm ezsin iz ve asla yoldan çıkmazsınız. Tıpkı bir Çita** gibi. Şimdi bir düşünün, bu, içg üdü değil de nedir?

’ E le k t r o n i k S ta b i li té P r o g r a m ı

**Ç rta (Acinonyx jubatus): Kedigillerden, karada yaşayan canlıların en hızlısı... Maksimum hızı 114 km ’dir ve 90 kilom etre hıza 3 saniyede çıkabilir. Hafif kemikleri, kısa ensesi, kaslı ince bacakları, onu mükemmel bir koşucu yapar. Kas yapısı bir dengeleyici gibi çalışır, kullandığı gücü anında vücudunun her tarafına kolayca aktarabilir. Bu, çitaya inanılmaz bir manevra yeteneği sağlar. Güçlü sert pençeleriyle hemen fren yapabilir ve büyük açılarla dönebilir.

f o r d d i r e k t hattı 0 8 0 0 211 6 4 4 4

fo r d fo c u s w w w .f o r d .c o m .t r


Yemyeşil gür ağaçlar, kırmızı kuşlar, rengârenk çiçeklerle bezeli iç duvarlar, inananlar üzerinde b ir cennet havası y a ra tıy o r. / A lm ost every part of the walls are painted w ith ta ll green trees, red birds and colourful flowers, scenes e vid en tly m eant to represent paradise.

hem en her tarafı ağaçlar, kuşlar ve çiçeklerle b e­ zenmiş. Yemyeşil, gür ağaçlar, kırmızı kuşlar, ren­ gârenk çiçeklerle belli ki müminlerin üzerinde bir cennet havası yaratılması amaçlanmış. Bademli sokaklarında dolaştığınızda eski Türk ev­ lerinin insancıl, doğayla bütünleşen dokusunu ra­ hatça görebilirsiniz. Çoğu ahşap olan, 18. ve 19. yüzyıla uzanan evler, so ­ kakların iki yanına birbir­ lerinin güneşini kesm eye­

;

! i | | ı | i I j i

ce k b içim d e sıralan m ış. Kafesler, tavanlar, alınlık­ lar ahşap işçiliğinin ince­ liklerini sergiliyor. Tarih ve doğa meraklıları­ nın hem en yakındaki Birg i’yi ço k iyi b ilm elerine karşın B ad em li’nin g ö z den uzak kalması yeşillik1er arasına saklanmasıyla açıklanabilir belki. Barındırdığı güzellikleri m ütevazı bir şekilde yaşatm aya ç a lış a n B a d e m li’nin evleri ve kalem işleriyle ö n e çıkan Kılcı M ehm et Ağa Camii, yeni konukla­ rını ağırlamayı bekliyor. • * Evin D o ğ u , g a z e teci.

a r c h sto n e b rid g e o v e r th e Selli R iv er a n d a ru in e d castle at Aktaş. W andering through the p icturesque streets o f B adem li y ou see m any 18th a n d 19th century houses, mostly timber-framed, with w ooden lattices, gables a n d ceilings. They a re built so that n o n e overshadows their n eig h ­ bour, a n d in p erfect h arm on y with their g re e n surroundings. A lthough the n ea rby town o f Birgi attracts m a n y v isito rs w ho co m e h ere to see the old houses a n d lovely countryside, Badem li is k n o w n to o n ly a few , p erh ap s because it is h id d en away in its g r e e n valley. B ut th is u n s p o ilt little town is well worth a visit w hen you a re in the area, particularly f o r those interested in v ern a c u la r a rch itec­ ture, to see the tradi­ tional houses a n d the d elightful Kılcı M eh­ met Ağa Mosque. • *

E lin Doğu is a journalist.


KARADENİZ’İN BEŞ YILDIZLI T E K O T E L İ! ★

D o ğ al ve tarihi güzelliklerin ortasında

Yakın ilgi ve hizm etiyle ev sıcaklığında

ipek yolunun geçiş noktasında

Teknolojisiyle çağının ötesinde

Toplantı ve konferans salonlarıyla iş dünyasının d a hizm etinde

zorlu

G R A N D HOTEL ★

T

R

A

★ B

★ Z

O

N

Maraş Cad. No: 9 Trabzon Tel: 0462 326 84 00 - 0 4 6 2 326 97 85 Faks: 0462 326 84 58 - 0462 326 97 85 web: www.zorlugrand.com


Atina Kralı, K od ros’un oğlu N eleus kent kurm ak istediğinde, tanrılar bunun ancak bir g en ç kızın toprağı su ile karıştırdığı yerd e gerçek leşeceğini bildirir. Neleus, A nadolu’da dolaşırken bugünkü Miletos kentinin olduğu yerd e çöm lekçi kız Kaeira ile karşılaşır. Ç öm lekçi kız çam u r karm akta­ dır. T anrılar söylem ini hatırlayan N eleus, ünlü Miletos kentinin tem ellerini işte burada atar. Mitolojiye g ö re d e Girit Kralı’nın kızı Akakallis, Tanrı A pollon ile sevişir v e M iletos’u doğurur. Ama, Kral Minos’tan korkan annesi, bebeği o r­ m ana bırakır. Kurtların baktığı ço cu ğ u , çob an lar bulup büyütür. Bir zam an sonra A nadolu’ya g e ­ len Miletos, kendi adını taşıyan kenti kurar. D a­ ha son ra M enderes Nehri Tanrısı M aiandros’un kızı Kyane ile evlenip, Kaunos ve Biblys adında-

When Neleus, son o f King Kodros o f Athens, decided to f o u n d a city, the gods told him that he must choose a site where the earth o f a young m aiden m in gled with water. Neleus w a n d ered through Anatolia until he cam e to a place where a young girl nam ed Kaeira was collecting clay from a river bed with which to make pots. Remembering what the gods had said, Neleus fo u n d ed his city here. This was to be the celebrated Miletus. Another version o f the fo u n d in g myth o f the city relates that Akakallis, daughter o f the King o f Crete, bore a child, Miletus, to the god Apollo. Afraid o f her father King Minos, however, she abandoned it in the forest. Wolves cared fo r the baby, which was subse­ quently fo u n d by shepherds a n d brought up by them. Years later Miletus sailed to Anatolia, where

Neleus tanrılar söylemini hatırlar ve Kaeira’nın toprağı su ile karıktırdığı yerde Miletos kentini kurar. Üstte, Miletos Tiyatrosu kalıntıları. Altta, Fausti­ na Hamamı. / Neleus founded the city of Miletus on a site described by the gods. Above, the ruins of the theatre, and below, the Faustina Baths.


P ro d u c t n a m e : l/X D esign by : F ritz F re n k le r & A n ette P onholzer T h e m a i n t a s k of f u r n i t u r e d e s i g n is n o t to i n v e n t n e w f u r n i t u r e s a s t a b l e s , c a b i n e t s o r s i d e b o a r d s , b u t to d e s i g n t h e m in a g o o d a n d suitable m a n n e r.

■ n o a m

w

w

w

, n

u

r u s

. n o m

n u ru s B

r i n g

t h e

F

u t u r e

t o

Y

o u r

O

f f i c e

F actory - H eadquarters: Tel: 0312-844 00 40 (Pbx) Fax: 0312-844 0 0 50-51 e-mail: nurus@ nurus.com .tr ¡stanbul Sales O ffice : Tel: 0212-213 0 8 66 (Pbx) F a x : 0212-213 08 69 e-mail: istnurus@ nurus.com .tr Ankara Sales O ffice : Tel: 0312-447 62 32 (Pbx) Fax : 0 3 1 2 -4 4 6 27 5 8 e - m a il:g o p n u ru s @ n u ru s .c o m .t r N u m a r : Tel: 0 2 1 6 -4 6 7 4 6 7 6 -7 7 -7 8 F ax : 0 2 1 6 -4 6 7 4 6 79 e - m a il: n u m a r o fis @ n u r u s .c o m .tr N u r u s M id d le E a s t O ff ic e : T el: (9 7 1 ) 5 0 -6 5 7 3 0 2 3 Fax :(9 7 1 ) 6 5 3 8 48 85

A T

O R G A T E C

1 9 - 2 4

O C T O B E R - H A L L

9 - 2

A I S L E

F

S T A N D

®

2 1

i


Thales, Anaksimenes, Anaksimandros gibi pek çok biliminsanı yetiştiren Miletos kentinin kalıntıları geçmişe 151k tutuyor. Üstte, Anadolu’nun en büyük hamamlarından Faustina’daki Meander heykeli ve aslan; altta, Miletos Tiyatrosu’ndaki Gorgo Başı. / Thales, Anaximenes and Anaximandros are just three of many illustrious figures who came from Miletus. Above are the statues of Meander and a lion in the Faustina Baths, one of the largest such buildings in Turkey. Below, a Gorgo's head in Miletus Theatre.

ki çocu klara sahip olur. Kuruluş şekli ne olursa olsun, Miletos yüzyıllar b oyu n ca bilim ve sanata beşiklik eder. Pozitif bi­ limlerin doğduğu kentten, ilk gü n eş tutulmasını tespit ed en ünlü filozof Thales yetişir. Anaksim e­ n es, A n ak sim an d ro s gibi filozofların yanı sıra ünlü şeh ir p lan cısı H ip p o d a m o s da M iletoslu o lu p , k e n d i a d ıy la bilinen H ippodam os plan ın ın m u cid id ir. A p o llo n T a p ın a ­ ğ ın ın mimarı Daphnis ile A yasofya’nın mimarı İsidoros, Mi­ letoslu m im arlardır. M ile to s h ik â y e le r i olarak bilinen antik çağın m ü steh cen hi­ k â y e le r in in y a z a rı A risteid es, ilk c o ğ ­ ra f y a c ı H e k a ta io s , atom un tanımını ya­ p a n L e u k ip p o s da M ile to s lu . A tin a lı d evlet adam ı Perikles’i etkileyip, onun hayat arkadaşı olan Aspasia da yine Mi­ letos doğum lu. M iletos b ütün b u n ­ la rın y a n ın d a d ış dün yaya açılm ış, ti-

he fo u n d ed a city in his name. Later he m arried K yane, d a u g h te r o f the g o d M a ian dro s o f the M eander river, a n d they had two children nam ed Kaunos a nd Bihlys. W hatever the claim s o f these respective stories, Miletus becam e a renowned centre o f scholarship a nd art. It was here that the positive sciences were born, a n d where the ce le b ra te d n a tu ra l p h ilo so p h er Thales first predicted a solar eclip se in 5 8 5 BC. O ther fa m o u s philosophers such as A n a x im e n e s and Anaxim andros, a n d H ippodam os, an innovator in the field o f city planning and after whom the g rid p la n was n a m ed , w ere fr o m M iletus. D a p h n is who built the Temple o f Apollo, a n d Isidorus, a rch i­ tect o f Haghia Sophia in Istanbul, were both from the city. So were Aristeides, author o f the o bscen e Miletus Tales, the first geogra­ p h e r Hecataios, a n d


7 Renk (0212) 35106 53

MUSIAD

U LU S L A R A R A S I FUARI 26-29 Ekim 2000, Dünya Ticaret Merkezi / CNR-Yeşilköy


Bir zamanlar Batı Anadolu’ nun en önemli liman kentlerinden olan Miletos, Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyonlar nedeniyle, bugün denizden uzakta bulunuyor. Üstte, Liman Anıtı. / Miletus was once one of western Turkey’s most im portant ports. Today alluvion deposited by the River Menderes has left the city stranded inland. Above is the harbour monument.

Leucippos who posited the ex isten ce o f atoms. Aspasia, mistress o f the Athenian statesman Pericles, was bo rn h ere. Miletus was a thriv­ ing cen tre o f trade which fou nd ed more than ninety trading colonies, including S am su n a n d Giresun on the Black Sea coast. The Milesians were know n f o r th eir rationality, and could even better the gods in argum ent, as one legend illus­ trates: One day Zeus was debating with a poor man in the city a g o ra . Both w ere d ete rm in ed not to give in to the other. Finally Zeus shouted angrily, ‘Look here, do not go too f a r or I will destroy you with a thunderbolt!’ His opponent said, ‘See, Kazılardan çıkarılan pek çok kalıntı, bugün Miletos Müzesi’nde sergileniyor. Yirmi great Zeus. You have bin kişilik Miletos Tiyatrosu’nun sahne binasından iki kabartma (üstte). / The proved that you are many finds from Miletus can now be seen in Miletus Museum. Two reliefs from the stage of the theatre, which seated twenty thousand people (above). w r o n g .’ A n o th er

caret sayesin d e zenginleşm iş, aralarında bugün Samsun, Giresun gibi kentlerin bulunduğu d ok ­ s a n d a n fa z la y e n i kentin k u ru cu lu ğ u ­ nu yap m ış. M iletos mitolojide de ö n em ­ li rol oynar. B urada­ ki engin h oşg ö rü y e v e ak ılcılığa ilişkin b ir h ik â y e , G ö k Tanrısı Z eu s ile fa­ kir bir Miletoslu ara­ sında geçiyor: Tanrı ile M iletoslu a g o ra ­ d a ta rtışıy o rla rm ış. H er ikisinin d e d e ­ diği d ed ik . B ir ara Z e u s k ız m ış, fak ir M ileto slu y a, “B a n a bak, beni fazla kız­ dırm a şimdi seni yıl­ d ırım la y a k a r ı m ,” d e m iş . M ile to s lu , “K o ca Z e u s , şim di h a k s ız o ld u ğ u n u nasıl da kanıtladın,” d eyip taşı g ed iğ in e k o y m u ş. B ir b aşk a M iletos hikâyesi de burada yaşayanların hayvan s e v g is in i g ö s te r ir . K o a r a n o s

184 S K Y L I F E E K İM

O CTOBER 2000


▲ HYUNDAI

M A R I N I

WAYAT OROUP

Meher

=A STR A

M

n

n

« » IN D E C O

g

SİF OTOMOTİV A .Ş. Bir STFA ve IŞIKLAR Holding

GENEL

M ÜDÜRLÜK

ANKARA

: T e l:

/

İS T A N B U L : T e l:

(0.312)

48111

30

(0 .2 1 6 ) (pbx)

325 •

05

İZ M İR

03 : T e l:

(p b x )

F a ks:

(0.232)

(0 .2 1 6 ) 436

38

325 94

32 (5

24 Hat )

BURSA: Tel: (0 .2 2 4 ) 2 1 1 2 3 6 5 (pbx) • A D A N A : Tel: (0 .3 2 2 ) 3 4 6 3 3 3 0 • A N T A LY A : Tel: (0 .2 4 2 ) 2 2 1 5 2 9 6


Doksandan fazla kentin kuruculuğunu yapan Miletos, mitolojide de önemli rol oynar. Üstte, antik kentin önemli yapılarından Stoa. Miletos Müzesi’nde sergilenen bir mozaik (ortada). Bizans dönemi Saint Michael Kiiisesi’nden taban mozaiği (altta). / The people of Miletus founded over ninety colonies, and the city featured in many myths and legends. Above, is the stoa, one of the city’s most magnificent buildings. A mosaic in Miletus Museum (centre), and a mosaic pavement from the Byzantine Church of St Michael (below).

acili bir Miletoslu günün birinde balıkçı­ dan bir yunus balığı satın alıp, tekrar d e­ nize atar. Bir zam an sonra K o aran o s’un bindiği gem i fırtınada batar. Onu yunus balıkları kurtararak sahile çıkarır. Y ıllar sonra ölen K o aran o s’un ce n a z e alayı li­ m andan g eçerk en , sürü halindeki yunus balıklarının c e n a z e alayını y av aş y avaş takip ettiği hikâye edilir. Batı A nadolu’nun en önem li liman kent­ lerinden olan Miletos, Aydın ili, Didim il­ çesin e yirmi kilom etre uzaklıkta yer alı­ yor. A nadolu’daki en iyi korunm uş tiyat­ rolardan yirmi bin kişilik Miletos Tiyatro­ su v e A n ad o lu ’nun en büyü k h am am ların d an olan Faustina Ham amı kentteki en önem li yapı­ lardan . Bu eserlerin yan ın da H elenistik d e p o ,

story relates to the citizens’ love o f animals. One day a man nam ed Koaranus purchased a dolphin that had been caught by a fisherman a nd returned it to the sea. Some time passed a nd Koaranus was on a voyage when his ship sank, but he was saved from drowning by dolphins which car­ ried him to the shore. Years later when K oaranus died, as his fu n e ra l procession passed by the harbour, a shoal o f dolphins was seen to slowly follow it along. The ancient city o f Miletus was once one of western Anatolia’s most important ports, but is now stranded 10 kilometres inland. It is situated south o f Izmir, in the province o f Aydin, 2 0 kilometres north o f Didyma. The theatre here is one o f the best preserved in Anatolia, a nd once sat twenty thousand peo­ ple. The Faustina Baths are one o f the largest 186

S K Y L I F E E K İM

O CTOBER 2000


ancient baths in Turkey. Other ancient remains are a Hellenistic storage building, Temple o f Serapis, stoa, h a r b o u r m o n u m en t, Tem ple o f A thena , nym phaion, Temple o f Dionysus, Capito Baths, heroons, and two agoras. There are also monuments dating fro m m ediaeval Turkish times: Ilyas Bey M osque a n d co m p lex, Beylik H a m a m , a k e r­ vansaray, Kırk Merdivenli Mosque, a dervish lodge, a nd Pireli Han. M iletus was fir s t settled as early as the 5th millenium BC, a nd its heyday was the 5th a n d 6th centuries BC. In 4 9 4 BC the city was razed follow­ ing a Persian vic­ tory at the naval battle off the island o f Lade (now a hill 4 kilometres fro m the city), but rebuilt a cco rd in g to a plan designed by H ip p o d a m u s. The city retained some o f its impor­ ta n c e th rou gh R om an and B y z a n tin e times, bu t as the f o u r harbours silted up it g ra d u a lly declined. The city was still inhabited u n d er the Turkish Menteşeoğlu p rin ­ cipality a n d early O ttom an times, when it continued to tra d e with Venice and Genoa, but fin a lly it was reduced to no more than a village, nam ed Balat, which was abandoned entirely in 1955. A team o f G erm an archaeologists is cu rren tly en g a g ed in excavating Miletus, whose m useum houses fin d s fro m Priene a n d Didyma as well as Miletus. Despite its now landlocked position, you can still sit on the tiers o f seats in the theatre a nd watch the sun dip into the distant sea across the alluvial plain o f the Meander. •

Serapis Tapınağı, Stoa, Liman Anıtı, Athena T a­ pınağı, Anıtsal Ç eşm e, Meclis binası, G ym nasium, D ionysos Tapınağı, Capitio Ham am ı, H ereonlar, A goralar gibi antik yapılar yanında llyas B ey Camii v e Külliyesi, Beylik H am am ı, Kervan­ saray, Kırk Merdivenli Camii, T ekke binası, Pire­ li H an gibi Türk-lslam eserleri d e görülebilir. M iletos’ta ilk yerleşim MÖ 4 binlere k adar ini­ yor. En ihtişamlı d önem i MÖ 6-5. yüzyıllarda yaşa­ yan Miletos, MÖ 4 9 4 yılındaki Lad e d e n iz s a v a ­ şından sonra y a­ k ılıp y ık ılsa d a d aha son ra Hipp o d a m o s p la n ı­ na g ö re yeniden inşa edilir. K ent R om a ve B izans d ö n e m le rin d e ö n e m in i k o ru r. M e n d e re s N e h ri’nin alüvyonları k ıy ıy a y ığ m a s ı so n u cu d e n iz ­ den ep eyce u z a k la şa n M ile­ tos, M enteşeoğlu v e O sm an lı d ö ­ n e m le r in d e d e v a rlığ ın ı s ü rd ü ­ rür; V en ed ik v e Cenevizlilerle o r­ tak ticarette b u ­ lunur. Daha so n ­ raları köy haline g e l e n v e B a la t ism ini alan y e r­ leşim, 1 9 5 5 ’te ta­ m am en terk edi­ lir. G ü n ü m ü zd e Al­ m an kazı ekiplerinin çalıştığı Miletos, gün ışığı­ na çıkm ayı bekliyor. Antik kentte bulunan Milet M üzesi’n de Miletos, Priene ve Didyma kazıların­ d an g elen eserler sergilen iyor. Bir zam anların d ört limanlı M iletos kenti, g ü n ü m ü zd e d enize on kilom etre uzaklıkta bulunuyor. Am a, siz yine d e M iletos T iy atro su ’nun b asam ak ların d a o tu ­ rup, güneşin denizde kayboluşunu seyredebilir­ siniz.

“A. Semih Tulay is DirectorofMitetusMuseum.

* A. S e m ih T u la y , M ilet M ü zesi M üd ürü. 187 S K Y L I F E E K İM

OCTOBER 2000


El sıkışma

B M W , C a s t r o l ’u ta vsiye

e d iy o r .

El sıkışma

Her sıkıcı davetin güzel bir yönü vardır: BMW 5 Serisi ile eve dönmek gibi. B MVV'nin s u n d u ğ u b e n z e r s iz s ü r ü ş zevki, ş im d i 5 S e r i s i ’ nde biraz d a h a fa rk lı bir g ö r ü n t ü d e . En göze ç a rp a n y e n i l i k l e r fa rlar, sto p la m b a la rı ve m o d ifiy e e d ilm iş ön böbre k . Fa rların h e m e n y a n ın d a bu lu n a n y u v a rla k şekilli sinyal la m b a la rı, BMVV’nin klasik ç i f t - y u v a r l a k f a r l a r ı n ı n a ltını ç i z iy o r . A rt ık da ir e ş e k li n d e olan sis l a m b a l a r ı da bu u y u m u t a m a m l ı y o r . A rk a s to p l a m b a la rı a y d ı n l a t m a t e k n o l o j i s i n i n s o n ö r n e k l e r i . F a r la r ın ü z e r i n d e k i d ö r t k ı r m ı z ı LE D , ı ş ığ ın y o l d a en id e a l d a ğ ı l ı m ı n ı s a ğ l ı y o r .


BMW 5 Serisi

B o ru s a n O to m o tiv B M W G ro u p D is tril B ayi b ıltji h a ttı:

The Ultimate Driving Machine

Y e n i B M W 5 S e r i s i ' n d e g ö v d e d e de d e ğ i ş i k l i k l e r v a r . Ön b ö b r e k , M 5 ' t e k i g ib i d a h a g e n i ş k r o m ç e r ç e v e l i . O t o m o b i l i n ç e v r e s i n d e k i ş e r i t a r t ı k g ö v d e r e n g i n d e . A l ü m i n y u m j a n t l a r s t a n d a r t . 5 4 0 da B - d i r e ğ i , a y n a ü ç g e n l e r i ve c a m ç e r ç e v e l e r i p a r l a k s a te n k r o m , b ö b r e k t e k i d i k e y ç u b u k l a r ve o t o m o b i l i ç e v r e l e y e n ş e r i t k r o m k a p l a m a l ı . B ö y le b e n z e r s i z b ir o t o m o b i l i n p a r k e d e r k e n z a r a r g ö r m e s i n i is t e m e y i z . Bu n e d e n l e a rk a p a r k s e z i c i l e r i n e ş i m d i ön p a r k s e z i c i l e r i n i de e k le d ik . H a v a y a s t ı k la r ı n ı n s a y ıs ın ı t o p l a m o n a ç ı k a r d ı k . S ü r ü ş z e v k i n i g ü v e n l e y a ş a y ı n d i y e . T ü m bu ö z e l l i k l e r i g ö z ö n ü n e a l a r a k , t e k r a r d ü ş ü n e l i m , d a v e t t e k a lır m ı y d ı n ı z ?


Eski Şark Eserleri Müzesi yeniden açıldı

Museum of the Ancient Orient reopens T he building which today houses the Museum o f the Ancient Orient was built in 1883 to house the Academy o f Fine Arts fo u n d ed by Osman Hamdi Bey. After two y ea rs o f restoration fin a n c e d by Garanti Bankası, the museum has now reopened. The building was designed by the celebrated archi­ tect A lexandre Vallaury in neo-renaissance style, a nd an extension later built in neo-Greek, style. When the A ca dem y o f F in e Arts m oved to new premises in Cağaloğlu in the early 20th century, the old building was converted into a museum by Halil Edhem Bey to exhibit fin d s from the ancient cul­ tu res o f th e N e a r Hast. G e rm a n m useo lo gist E ck ha rd Unger, who w orked at the m useum in Su mermerinden yapılma heykel bajı. Güney Yemen, MÖ I. yüzyıl (solda). Kadej Antlaşması metni, Boğazköy, MO I269 (altta). / Carved head from an alabaster statue, South Yemen, 1st century BC (left). Text of the Kadesh Treaty, Boğazköy, 1269 BC (below).

Güzel Sanatlar Akademisi (Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi) olarak 1 8 8 3 yılında O sm an H»m di B ey tarafından yaptırılan Eski .Sark Eserleri Mü­ zesi, Garanti Bankası tarafından iki yıl boyunca destek len en onarım ve yenilem e çalışm aları so ­ nucunda, ziyarete yeniden açıldı. Tarihi bina, dönem in en tanınmış ve önem li mi­ marı A lexan d re V allaury’nin (1 8 5 0 -1 9 2 1 ) eseri. İlk bina N eo-R önesans tarzında, son rad an yapı­ lan ek bina ise N eo-G rek üslupta yapılır. Daha sonra bu iki bina birleştirilerek, bir ek kısım da­ ha inşa edilir. Sanayi-i Nefise M ektebi nin C ağaloğlu ’na taşın­ m asından sonra bina, Halil Edhem B ey tarafın­ dan Y akındoğu ülkelerinin eski kültür belgeleri­ nin sergilenm esi için m üze haline getirilir. 19171919 ve 1 9 3 2 -1 9 3 5 yılları arasında m ü zed e çalı190 S K Y L I F E E K İM

O CTOBER 2000


Yazıtlı ve kabartmalı levha, su mermeri, Yemen, MS 2. yüzyıl (solda). Adap kralı Lugal Dalu'nun heykeli, kireçta|i, MÖ 3. binyıl (altta). A la b a ste r panel w ith inscription and relief carv­ ing, Yemen, 2nd centrury AD (left). Limestone statue portraying King Lugal Dalu of Adap, 3rd millenium BC (below).

şan Alman uzm an Eckhard U nger d e, m üzenin teşhirini tam am lar. 1963 filında b aşlayan o n a rım larla, b inanın m erd i­ venli girişi kaldırılarak, iç yapıda bazı değişiklikler yapılır v e 1 9 7 4 ’te tek rar

1 917-1919 ancl 1932-1935, arranged the exhibits. During repairs which began in 1963 the porch was d e m o lis h e d a n d so m e structural ch a n ges m ade to the interior. The muse­ um reopened in 1974. O ver r e c e n t y e a rs this m u s eu m a n d its sister in stitu tio n Is ta n b u l A rch a eo lo g ica l M useum have adopted a contempo­ rary approach to ex h ib i­ tion design, a n d both the old building a n d the dis­ plays have been reorgan­ ised. As a resu lt they re c e iv e d th e C o u n c il o f E u ro p e’s M useum Aw ard in 1993■ The M useum o f the Ancient Orient 's collec­ tions consist o f pre-Islamic works fro m the A ra b ia n p e n in s u la , Egypt, M esopota m i a and Anatolia. A large propor­ tion o f th e P re-Isla m ic A ra b ia n co llectio n (4th century BC - 1st century’ AD) com e fro m southern A ra b ia , with a sm a lle r n u m b er fro m Nahatea in n o rth e rn A ra b ia . They mainly consist o f inscrip­ tions, relief panels, tomb­ sto n es a n d votive f ig -

ziyarete açılır. Son yıllarda, İstanbul Ar­ keoloji Müzeleri genelin­ d e çağ d aş m üzecilik an ­ layışı k ap sam ın d a, sergi çalışm aları sürdürülüyor. Eski binanın ve serg ile ­ n e n e s e r l e r i n y e n id e n d üzenlenm esi konuların­ da yapılan bu çalışm alar, m üzeye 1993 yılı Avrupa K onseyi M üze Ö d ü lü ’nii kazandırdı. M üzede İslamiyet Ö ncesi Arap Y arım ad ası e se rle ­ riyle, Mısır, M ezop o tam ­ ya v e A n ad o lu e s e rle ri s e r g ile n iy o r . M ü zed ek i İ s la m iy e t Ö n c e s i A rap Y arım adası Eserleri (M Ö 4.-1. yüzyıl) koleksiyonu­ nun büyük bir bölüm ünü G üney Arabistan’dan g e ­ len e s e rle r o lu ştu ru y o r. A y rıca e s e r le r a ra sın d a Kuzey Arabistan’ın Nabate a b ö lg e sin d e n g e tiril­ miş eserler d e yer alıyor. Eserlerin büyük bölüm ü191 S K Y L I F E E K İM

OCTOBER

2000


Taş üzerine eski yazı örneği (Sümerce), Lagaş, MÖ 3. binyıl başı (sağda). Hiyeroglif yazıtlı kapı aslanı, bazalt, Maraş, MÖ 7. yüzyıl(üstte). / Stone inscription ın Sumerian, Lagaş, early 3rd millenium BC (rightj. Lion with hieroglyphıc inscription carved from basait, Maraş, 7th century BC (above).

nü yazıtlar, kabartmalı levhalar, m ezar taşları ve adak heykelcikleri oluşturuyor. Mısır Eserleri (M Ö 2575-M S 1. yüzyıl) koleksiyo­ nunu kazı buluntuları, özel koleksiyonlardan g e ­ len eserler ve rastlantı son ucu keşfedilen eserler oluşturuyor. Müzedeki Mısır Eserleri konularına g ö re; sfenksler, steller, sunaklar, lahitler, m ezar ve tapınak buluntularıdır. Eski Şark Eserleri M üzesi ndeki M ezo p o tam y a Eserleri (M Ö 5. binyıl-6. yüzyıl) koleksiyonunun en büyük bölüm ü, Birinci Dünya Savaşı öncesi Dicle ve Fırat nehirleri arasında yapılan kazılar­ da ortaya çıkarılmış eserlerd en oluşuyor. Kuzey

urines. The Egyptian collection (2 5 7 5 BC - 1st century AD) comprises fin d s fro m excavations, pieces donated fro m private collections, a n d ch a n ce fin ds, a n d includes sphinxes, steles, altars, sarcophagi, a n d fin d s from tombs a n d temples. The Mesopotamian collection (5 0 0 0 - 6th century BC) consists largely o f fin d s from excavations ca r­ ried out between the Tigris a n d Euphrates rivers prior to the First World War. 'Ihere are also some im portant c h a n c e f in d s fro m Sab in n o rth ern M esopotam ia, H a d a tu south-w est o f Urfa, P ir Hüseyin n ea r Diyarbakır, a n d Tel Abta west o f Nineve. The Anatolian collection (4 0 0 0 -1 0 0 0 BC) includes fin d s fro m excavations p rio r to the First World War, such as those carried out by German archae­ ologists between 1 8 8 2 a n d 1894, a n d at the Hittite capital Hattusas in central Anatolia in 1907-1912. Some o f the objects were also purchased from p ri­ vate collections. This collection represents the Late Chalcolithic Period, Early B ro n z e A ge H aitian Culture, Middle Bronze Age Colony Period settle­ ments, Old Hittite, Hittite Empire a n d Late Hittite Kingdoms. •

M e zo p o tam y a’da Sab, U rfa’nın gü n eyb atısın d a H adatu, Diyarbakır yakınında Pir Hüseyin, Ninev e ’nin batısında Tel A bta’da rastlantı sonucu bu­ lunmuş önem li eserler de koleksiyona dahildir. Anadolu Eserleri (M Ö 4.-1 . binyıl) koleksiyonu­ nun bir bölüm ünü, Birinci Dünya Savaşı ön cesi yapılan kazılarda b ulunan e se rle r olu ştu ru yor. A y rıca, 1 8 8 2 -1 8 9 4 yılları a ra sın d a A lm an ların yaptığı kazılarda ortaya çıkarılan buluntular da y er alıyor. Koleksiyonda 1 9 0 7 -1 9 1 2 yılları arasın­ da Orta A nadolu’da, Hititlerin başkenti Hattuşaş yakınlarında yapılan kazılarda b ulunan eserler d e bulunuyor. Bunlara ek olarak, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüz­ yıl başlarında A nadolu’da Avrupalı biliminsanları tarafından bulunm uş eserler de var. Ayrıca özel koleksiyonlardan satın alınmış eserler de kolek­ siyona dahil. Anadolu Eserleri koleksiyonu ise, Son Kalkolitik D önem , tik T un ç Çağı Hatti Kültürü, Orta T unç Çağı Koloni Dçvri yerleşm eleri, Eski Hitit, Hitit İm paratorluk ve .Geç Hitit Krallıkları’na ait ese r­ lerden oluşuyor. • 192 S K Y L I F E E K IM

O CTOBER 2000


G r a f v o n Fa b e r - C a s t e l l

Fountain pens: R edd ish -b row n p em am b u co w ood, deep b lack eb ony, m assiv e silver plating or solid sterling silver; 1 8 -ca ra t tw o -to n e nib; cartrid g e -co n v e rte r system .

A n a d o lu G rubu

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ankara Asfaltı Soğanlıkköyü Karşısı Kartal 81420 İstanbul Tel: (0 216) 389 58 84 (pbx) Fax: (0 216) 389 60 79, www.adel.com.tr


city scope m

V filer Belen

_____________ -

pier Belen / Galeri Sanat Yapım 9 Ekim-4 Kasım Tel: [0312] 22219 06 Ç iler Belen yaşam ı ko lay­ la ş tırm a k la b irlik te h ız la n ­ d ıra n , b ire y le ri y a ln ız la ş tı­ ran, y a b a n c ıla ş tıra n te k n o ­ lo jin in zam anla öğüttüğü k ü ltü re l d e ğ erle re , doğaya d ik ka t çekmek is tiy o r. Sa­ natçı kıl te la , ham keten, ham ipek gibi el dokuması

yapm ış Türk ve Japon s a n a t­ ç ıla r son dönem ça lış m ala­ rıy la o rta k b ir sergi a ç ıy o rla r. Ankara O ranşehir'deki Japon-Türk K ültür M erkezi'nde “A nadolu R üzg ârı" a d ıy la 13 Ekim ta rih in d e açılacak se r­ g iy e Japonya'dan Asada, Azechi, Fujioka, K obayashi, Maeda, M iyake, Murakam i, M urata, Takeuchi, Yokoyam a, T ü rk iye 'd en Bay­ rı, H ızal, Özşen ve Sesalan k a tılıy o rla r.

Çi1er Belen uses te x tile paints and the techniques she has developed h e rs e lf to do paintings on hand woven fa b ric s such as hair interfacing, raw linen and raw silk. H er aim is to draw atte n tio n to cultural values and nature a t a tim e when they are stead ily being eroded by technology, which alienates individuals, and in the course o f making life easier sim ultaneously accelerates it.

Kobayashi Ryousuke

Gülcan Karadağ ,*

Anatolian lUind

Coşku Sanat Galerisi 3 Ekinı-3 Kasım Tel: 10232] 422 El 58

Jananese-Turkish Cultural Centre. Ankara 13 October-1 Houernber Tel: [0312] 4 911 /55

MS Ü n iv ersite si Güzel

Anadolu Rüzgârı Japon-Türk Kültür Merkezi 13 Ekim-1 Kasım Tel: (0312] 4 911 /55 Japonya-Fujino ve T ü rk iy e D eğirm endere, Avşa ve İz m it sem pozyu m larında heykel

/

Sanat Yawm Galleru 9 October-4 Houernber Tel: 103121 22219 06

y ü ze y le re , te k s til boyası ile g e liş tird iğ i te k n ik le ri uygu­ la y a ra k ü re ttiğ i y a p ıtla rın ı s e rg iliy o r.

ÜUÜ

S a n a tla r A kadem isi Resim Bölümü m ezunu olan Gülcan K aradağ, 3 Ekim ta rih in d e İz m ir Alsancak Coşku Sanat G a le ris i’nde 8. kişisel sergisi ile s a n a ts e v e rle rle buluşuyor. 5an atçın ın önceki s e rg ile rin d e gördüğüm üz m üzik ve doğa te m a lı konu­ lar, bu serg isin d e de kendine has yorum u ile bazen coşkulu bazen dingin yeni renk p a le ti ile tu v a l­ lerinden s a n a ts e v e rle re u la şıy o r.

Turkish and Japanese sculptors who pa rticipated In symposiums held in Fujino in Japan and in Degirmendere, Av§a and iz m it in Turkey, are now showing th e ir work a t a jo in t exhibition being held a t the Japanese-Turkish Cultural Centre in Orançehir, Ankara. E n titled Anatolian Wind, the exhibition fe a tu re s work by Japanese artis ts

194 S K Y L I F E E K IM

O CTOBER 2000

Asada, Azechi, Fujioka, Kobayashi, Maeda, Miyake, Murakami, Murata, Takeuchi, and Yokoyama, and Turkish a rtis ts Bayri, Hizal, Özşen and Sesalan.

Gülcan Karadağ / Cosku Art Galleru 3 October-3 Houernber Tel: 10232] 422 61 58 Gülcan Karadağ graduated fro m Mimar Sinan U niversity Academy o f Fine Arts. This exhibition a t Coşku A rt G allery in Alsancak, İzm ir, is her eighth oneperson show. The themes o f music and nature which characterised her ea rlie r exhibitions fe a tu re again in her la te s t paintings, representing in her unique in terpretation and a new colour p a le tte which is sometimes exuberant and


scope m

Sabri Berkel /

Semra Özümerzifon /

Sabri Berkel /

Semra Oziimerzifon /

Galeri Artist 22 Ekim-12 Kasım Tel: [0212] 227 68 52

Galeri d'art 28 Eulill- 25 Ekim Tel: 1022] 700 25 43

Artist Gdlleru 22 October-12 Houember Tel: [0212] 227 68 52

Galerie d'art. Geneua 28 September-25 October Tel: [022] 700 25 43

Sabri B erke l’in resim s e rg i­ si, ZZ Ekim ta rih in d e G aleri A r tis t’te ka ta lo ğ u y la b irlik ­ te s a n a ts e v e rle rin b e ğ en i­ sine su nuluyor. Y urtiçi ve yu rtd ış ın d a düzenlenm iş pek çok s e rg iye k a tıla n sa­ n a tç ı, çe şitli ya rış m a la rd a n ö d ü lle r de ald ı. 1991 yılın d a D e v le t S anatçısı seçilen B erkel, 1993 y ılın d a h ayata

Sem ra Ö züm erzifon’un Ce­ ne vre G alerie d’a r t ’ta k i s e r­ gisi bizi özel b ir dünyaya d a v e t e d iyo r. S anatçı, renk ve ışık harm onisini d e rv iş ­ le rin h a re k e tle rin e y a n s ıtı­ y o r. Sem ra Özüm erziFon’un s e rg is i, 25 Ekim ta rih in e ka d ar g ö rü le b ilir.

Semra Ozümerzifon's exhibi­ tion a t Galerie d’a rt in Geneva draws us into a private world where the a rtis t reflects the harmony o f colour and light onto the movements o f the dervishes. The exhibition can be seen until 25 October.

Türkiye'den Coca-Cola Şişeleri

An exhibition o f paintings by the late Sabri Berkel opens a t the A rtis t G allery on 22 October. A book about the a rtis t is being published f a r the occasion. Berkel fre q u e n tly exhibited in Turkey and abroad, and received m any com petition awards. He was given the status o f s ta te a rtis t in 1991, two years before his death.

Yıldız Saram 14 Eulül-31 [kim Tel: 10212] 2 /4 56 68

Istanbul Stock Exchange exhibitions

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası sergileri 26 Eulül-14 Kasım Tel: [02121208 2100 İstanbul Menkul K ıy m e tle r Borsası, k ü ltü r ve s a n at e tk in lik le rin e d esteğ in i iki s e rg iy le devam e ttir iy o r . ZaF erS arı'n ın heykel s e r­ gisi, M ahm ure Ö zçelik'in de resim se rg isi, ¿6 Eylül ve 14 Ekim ta r ih le r i arasınd a Borsa’da s a n a ts e v e rle rin b eğenisine su nuluyor.

26 September-14 October Tel: [0212] 2082100

Coca-Cola T ü rk iye 'n in “T ü r­ kiye'den Coca-Cola Ş iş e le ri” projesi kapsam ında, T ü rk i­ ye 'n in ye d i bölgesinden yedi y e re l ustanın geleneksel el s a n a tla rın ı ku llan arak dev b o y u tla rd a ü re ttik le ri CocaCola şişeleri arasınd an “ iğne o y a la rın d a n " o lu ş tu ru la n şi­ şe, u lu s la ra rası Coca-Cola ş iş e le ri sergisinde T ü rk iy e 'y i tem sil etm ek ü zere se çil­ di. “T ürkiye'den Coca-Cola Ş iş ele­ r i” se rg isi ise, 14 E ylül-31 Ekim ta rih le ri arasınd a İs ta n ­ bul Y ıld ız S arayı'nda g ö rü ie b ilir. 5e rg i daha son­ ra tüm T ü r­ kiy e 'y i dolaşacak.

Istanbul Stock Exchange is hosting two a rt exhibitions until mid-October. Visitors can see sculpture by Z afer Son and paintings by Mahmure O zçelikfrom 2b September.

Zafer Sari

195 S K Y L I F E E K IM

OCTOBER 2000

Coca-Cola bottle exhibition Yıldız Palace 14 September-31 October Tel: 102121 274 56 68 Seven craftsmen from differ­ ent regions o f Turkey were invited to participate in the Coca-Cola Bottles from Turkey project organised by CocaCola Turkey. They created giant Coca-Cola bottles using different handcrafts, one o f which has been selected to represent Turkey in an in ter­ national Coca-Cola bottle exhibition. The winning bottle is made from needle lace, and a ll the bottles can be seen a t Yıldız Palace in Istanbul from 14 September to 31 October, a fte r which the exhibition w ill tour Turkey.


Çok çalışıyorsunuz... İki saatinizi de kendinize ayırsanız... Sağlığınızın teknolojik resm i çekilse... “Her şey norm al,” dense... -Ne mutluluk... “Normalden farklı” ise, yaşam tarzınızda biraz değişiklik yapsanız... (Hastalık riski %38 azalabiliyor!)

Vücudunuzun sürpriz yapm asına engel olsanız... Check-up yaptırsanız.... Siz buna değersiniz!

11. Kısım, Karanfil-B Blok, Kat 1 (Olimpiyat Evi’nin gilney karşısı), 34710, Ataköy / İSTANBUL İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr.Hasan Doğar yönetiminde check-up ile ilgili bilgi, broşür ve randevu için: Tel: (0212) 661 84 85( pbx) Fax: (0212) 559 95 27 e-mail: dogar@ siiperonline.com web site: www.kalp.gen.tr


scope FKHIRITİIHS

sehe L Funda Karadağ

Gaétan Gauuin /

Beulerbeui Saraui 7-14 Ekim Tel: [0216] 32103 20

flltam ira Sanat Galerisi 17-26 [kim Tel: [0324] 233 03 12

Beulerbeui Palace 7-14 October Tel: [0216] 32103 20

G aetan G auvin, “ Pek Eski Z a m an lard a” konulu ilk k iş i­ sel se rg isin i Ş ubat 20 00 'd e Çırağan S a ra y ı’nda aç tı. 7 -

Bugüne kadar se kiz kişisel sergi açıp, birçok karm a sergi ve e tk in liğ e k a tıla n Funda Karadağ’ın “ Bedendeki K im liğin □ ili” b aşlık lı se rg isi, 17-2G Ekim ta rih le ri arasınd a M ersin'deki A ltam ira 5 a n at G alerisi'nde g ö rü le b ilir. B irleşm iş R essam lar ve H e y k e ltra ş la r D erneği üyesi olan sanatçı, halen bu d ern eğin Genel S e k re te rlik g örevini y ü rü tü y o r.

Gaétan Gauvin held his firs t one-person show entitled ‘A Long Time Ago ’ in February 2OOO a t Çırağan Palace. This second exhibition in the series, ‘A Long Time Ago II', is being held a t Beylerbeyi Palace. The artist's starting point is Greek and Roman art, and he is also inspired by Byzantine and Ottoman culture.

Gaétan Gauuin

/

14 Ekim ta rih le ri arasınd a B e y lerb e yi S a ra y ı’nda se r­ gilenecek “ Pek Eski Zam an­ lard a ll"d e, sanatçının çıkış n o k ta ­ sını Roma ve Yunan s a n a tı, Bi­ zans ve Os­ m anlI kü l­ türü n d en aldığı y a p ıtla rı y e r a lıy o r.

Ferit Öngören Schnejdertempel Sanat Merkezi 12-30 [kim Tel: [0212] 252 21 57 İstan b u l'u n çok kü ltü rlü geçm işinin odak n o k tala rın d an G alata'da o lu ş tu ru la n Scheidertem pel S an at M erkezi’nde, yeni dönem inin ilk se rg isi F e rit Ö ngören’e a it. “ Corn d'O r Ç izg ilerle H aliç’te G ezin ti" a d ıy la açılan sergide Öngören, o tu z y ıld ır sürdürdüğü kıyı kıyı İs tan b u l çalışm ası kapsam ı içinde y e r alan ve H aliç'in iki ya ka sın ı çizg iley en 26 e s e riy le ilk kez s a n a ts e v e rle rle buluşuyor.

Ferit Öngören Schneidertempel Art Centre 12-30 October Tel: 10212] 252 21 57

Thomas Sully / Metropolitan Müzesi. Hem York M i l l 2000-7 Ocak 2001 Tel: [0212] 570 30 51

Schneidertempel A rt Centre is situated in Galata, one o f the nuclei o f Istanbu l’s m ulti-cul­ tural past. The f ir s t exhibi­ tion o f the season is Journey Along the Golden Horn, fe a ­ turing works by Ferit Öngören, an a riis t who f o r th irty years has been draw­ ing and painting the shores o f Istanbul. The EG works in this exhibition depicting both shores o f the Golden Horn are being seen by the public f o r the f ir s t time.

19. y ü zy ılın en başarılı Ame| rikalı p o rtre ressam larından Thomas Sully'nin yaklaşık otuz eseri, 19 Eylül 20 0 0 -7 Ocak 2001 ta rih le ri arasında, ünlü M etropolitan Müzes i’nde san ats ev erlerin beğe| nişine sunuluyor. M etropoli] tan Müzesi koleksiyonunda y e r alan bu eserler, san atçı­ nın kariyerin d eki en ve rim li dönem olan 1810 ve 1840 y ılla rı arasına a it. Aynı sergi bünyesinde 31 A ralık'a dek sürecek “ Queen V ic to ria and Thomas Sully" başlıklı b ir sergi daha düzenleniyor. Bu sergide ise sanatçının 1838 yılın d a ya p tığ ı Kraliçe Victo­ ria ’ya a it portrenin doküm en tar n ite lik li yaklaşık 35 çalışm ası y e r a lıyo r.

Funda Karadağ / flltam ira Art Gallery 17-26 October Tel: 10324] 233 03 12 Funda Karadağ has so f a r held eig ht one-person exhi­ bitions and participated in

197 S K Y L I F E E K İM

many mixed exhibitions and a r t events. H er la te s t exhibition e n title d ‘Language o f the Id e n tity in the Body’ can be seen a t A ltam ira A rt G allery between 17 and 26 October. A m ember o f the Association o f U nited Painters and Sculptors, Karadağ is currently general secretary o f the association.

OCTOBER 2000

Thomas Sully / Metropolitan Miiseiim. Hem York IQ Sentemper 20007 January 2001 Tel: 10212] 570 30 51 N early 3 0 paintings by Thomas Sully, America's g reatest 19th century p o rtra it painter, w ill go on show a t the Metropolitan Museum betw een 13 Septem ber 2000 and 7 January ¿001. The paintings, which belong to the muse­ um ’s own collection, repre­ sent his m ost productive period betw een 1810 and 1840. A re la te d exhibition e n title d Queen Victoria and Thomas Sully consisting o f 35 studies f o r the p o rtra it o f Queen Victoria which he exe­ cuted in 1830, w ill la s t u ntil 31 December.


markan覺z*


sinemada b端y端r


city scope m

m

Mehmet Güler /

flrt-Kart

Galeri Binuıl 3-28 [kim Tel: [0212) 280 9441

Galeri flnel 1/Ekim -1/K asım Tel: 10212] 292 72 36

1997 yılından itibaren Almanya Kassel'de yaşayan Mehmet Güler'in yakın zamanda ya p tığ ı eserleri, Galeri Binyıl'da pazar günü hariç her gün görülebilir. Ünlü Alman eleştirm en Dirk Schwarze, "renklerin böylesine tok, berrak ve parlak geliştiği b ir ikinci ressam bilm iyorum ,” diye tan ım lıy o r Mehmet Güler'in eserlerini.

Bankalar Caddesi: OsmanlI'dan Günümüze Uoguodd Caddesi Osmanlı Bankası 26[kim -11 Şubat T el [02121 233 22 38 Osmanlı Bankası’nın, Tarih VakFı’nın iş b irliğ iy le gerçek­ le ş tird iğ i "B ankalar CaddesiO sm anlı’dan Günümüze Voy­ voda Caddesi" sergisi, 26 Ekim ta rih in d e Osmanlı Bankası’nın Voyvoda Cadde­ sin d e k i binasında açılacak. Sergide, Osmanlı im p arato r­ luğu ile Türkiye Cum huriyet i ’nin m ali ha­ yatın d a önemli b ir rol oynayan caddenin tarih sel süreçteki değişim i ele alın ıy o r.

gı, sa­ n a tç ıla ­ rın özgün y a p ıtla rın d a n oluşan b ir k a rt sergisi. Y a p ıtla rın her b irin in arkasına g a leri ta ra fın d a n 20 00 y ılın ı b e lirte n özel sergi mührü basılacak. Gelişen te k n o lo ji ile ile tiş i­ min h ızla n ış ın ın y a ra ttığ ı ta rtış m a y a d ik ka t çekmek am acıyla düzenlenen se rg iy e , pek çok değerli sanatçı e s e rle riy le katkıda bulunuyor.

Mehmet Güler /

flrt-Card ,*

Binuii GaUeru 3-28 October Tel: [0212] 280 94 41

Opel Gallery 17 October-17 Houember Tel: [0212) 292 /2 36

Since 1337 Mehmet Güler has been living in the German town o f Kassel. His recent work can be seen a t the Binyil Gallery every day except Sundays. Famous German a rt critic Dirk Schwarze has said o f Mehmet Güler, 7 do not know another p a in te r whose colours are so fu ll, clear and bright. '

The A rt-C ard exhibition a t Apel G allery consists o f cards w ith original designs by a rtis ts . Each one w ill bear the special exhibition stamp and the y e a r ZOOO on the back. The exhibition is designed to draw a tte n ­ tion to the debate created by the rapid advance in technology and communi­ cations, and includes works by many well-know n a rtists.

Bankalar Caddesi: Uoyuoda Caddesi from Ottoman limes to the Present Day Ottoman Bank 26 October-11 February Tel: [0212) 233 22 38

Rıfat Koçak /

Ottoman Bank has organised an exhibition e n title d ‘Bankalar Caddesi: Voyvoda Caddesi fro m Ottoman Times to the Present Day' in cooperation with the H istory Foundation. The exhibition opens a t the Ottoman Bank building on Voyvoda Caddesi on 2G October, and displays the changes undergone by this street, which played such an im portant role in the fin a n ­ cial life o f both the Ottoman Empire and the Turkish Republic.

Girgin Pıuano ue Sanat Galerisi 4-31 Tkım Tel: [0212] 22/ 03 28 R ifa t Koçak’ın son dönem tu v a lle ri, 4-3 1 Ekim ta r ih ­ leri a ra sın d a, G irgin Piyano ve Sanat G alerisi'nde s e rg ile n iy o r. Sanatçı e s e r­ lerin d e, m ekânın kim liğ ini yo k sa yarak, figürün duruşundan, esasından, desen ve boyanın b irb iri içinde e rim işliğ in d e n y a r a r ­ lan arak b e lli b ir etki y a r a t­ m aya ça lış ıyo r. 200 S K Y L I F E E K İM

^

OCTOBER 2000

Rifat Koçak / Giroin Piano and Rrt Gallery 4-31 October Tel: [0212) 22/ 03 28 The la te s t paintings on canvas by R ifat Koçak can be seen a t the Girgin Piano and A rt Gallery between 4 and 3 1 October. The a rtis t dismisses the id e n tity o f place in his work, focusing instead on the a t t i­ tude and essence o f his f i g ­ ures, and the fu s io n o f drawing and p a in t to create the e ffe c t he seeks.


city scope T ^ rV

m

Cansen Ercan /

Kezban flrca Batıbeki /

Cansen Ercan

Kezban Rrca Batıbeki

Harmonıı Sanat Galerisi 30 Eulül-25 Ekim Tel: Î0216] 333 21 6/

PG Jl! 3Ekim -4 Kasım Tel: [0212] 263 33 90

Harmonu Art Gallery 30 S ep tem b er^ October Tel: 10216] 333 21 6/

PGM 3 October-4 Houember Tel: 10212] 263 33 go

M im ar Sinan Ü n iv ersite si Güzel S a n a tla r Fakültesi Resim Bölüm ü'nden 1987 y ılın d a m ezun olan Cansen Ercan, 11. kişisel sergisini H arm ony Sanat G alerisi'nde g e rç e k le ş tiriy o r. S anatçının y u rtiç i ve y u rtd ış ın d a k i çe şitli ko leksiyo n lard a ça lış m aları bulunuyor. S an atse ve rler, Lansen Ercan’ın se rg isin i 25 Ekim ta rih in e kadar g e z e b ilirle r.

Kezban Arca B atıb e ki’nin “ O yun-G am e" b aşlıklı kişisel se rg isi, PG A rt’ta g e rç e k le ş tiriliy o r. G aleride B a tıb e k i’nin 20 00 y ılın d a tam am lad ığ ı y a k la ş ık otuz es er sergilenecek. Tuval ü zerin e a k rilik ve karışık te k n iğ in uygulan dığı son dönem e s e rle rin in arasınd a sanatçının üç boyutlu ça lış m aları da y e r alacak.

Cansen Ercan graduated fro m the Painting D epartm ent o f Mimar Sinon U niversity Faculty o f Fine Arts in 1387, and this is her 1 1th one-person show. Her works are in numerous collections both in Turkey and abroad. This la te s t exhibition is open u n til 25 October.

Osman

İsrail Çağdaş Resim Sergisi /

Galeri Heu 6 October-7 Houember Tel: 10212] 2 3 1 6 /6 3

Yıldız Saram 3 -1 /Ekim Tel: [0212] 233 22 38

Osman

Ecole N atio n ale des B eauxA rts ’da ö ğ re tim ü y e liğ i de

4

G aleri Nev, 2 0 0 0 -2 0 0 1 sergi sezonunu, ça lış m aların ı Fransa'da sürdüren heykel sanatçısı Osman’ın y a p ıtla rı ile aç ıyo r. Bourges şehrinde

Nev G allery is opening the ¿000-2001 season with an exhibition o f work by the Turkish sculptor Osman who lives in France. Osman is a teacher a t the Ecole N ationale des Beaux-Arts in the c ity o f Bourges, and his work is in numerous im por­ ta n t collections. He m ainly works in iron, and occasion­ a lly makes use o f glass.

İs ra il s a n atın ın en seçkin e s e rle rin i kapsayan Phoenix K oleksiyonu’na a it resim ve FotoğraFlardan oluşan İs ra il Çağdaş Resim Sergisi, Y ıld ız Sarayı Has A h ırla r’da açılacak. Joseph Hackmey taraFından olu ş tu ru la n ko leksiyonda, 25 sanatçının ça lış m aları y e r a lıy o r. İs ra il resim ve FotoğraF san atın ın geniş kapsam lı b ir p o rtres in i çizen se rg i, p a za rte s i ve p erşem be hariç, h e r gün 1 0 :0 0 -1 7 :0 0 s a a tle ri arasınd a ge zile b ile ce k.

Galeri Heu 6 Ekim -/ Kasım Tel: [0212] 2 3 1 6 /6 3

.

? ..

\

yapan sanatçının es e rle ri önem li ko lek siy o n la rd a y e r a lıy o r. M alzem e o larak

* -1

' '' '

g e n e llik le dem iri kullanan Osman, y a p ıtla rın d a zam an zam an cama da y e r v e riy o r. 201 S K Y L 1 F E E K İM

This la te s t exhibition o f paintings by Kezban Area B atibeki is e n title d Game, and consists o f nearly 3 0 works a ll dating fro m 2000. As well as acrylic and mixed technique on canvas, the works include three dimensional pieces.

O CTOBER 2000

Contemporary Art from Israel / Yıldız Palace 3 -1 /October Tel: 102121 233 22 38 The Contemporary A rt fro m Israel exhibition brings paintings and photographs belonging to the Phoenix Collection, which comprises some o f the fin e s t works o f Is ra e li a rt collected by Joseph Hackmey. The exhibition is being held in the Royal Stables a t Yıldız Palace in Istanbul, and presents the work o f 25 Is ra e li a rtis ts and photographers. Except f o r Mondays and Thursdays the exhibition is open daily fro m 10:00 u n til 17:00.


city scope LİUİL

m

/

Mehmet Arpacık ,• Galeri Oda 17Ekim -4 Kasım Tel: [0212] 259 22 08 O tantik kim liğ ini korum akla b irlik te , "yaşadıkça öğren­ m ek” gibi b ir doğa kanununu sanatına rehb er kabul ederek üreten Mehmet Arpacık, doğayı ve çok sevdiği İs tan b u l’u otuz y ıld ır resm ediyor. Tuval üzerine yağ lıb o ya çalışm alardan oluşan on dokuzuncu ser­ gisinde Arpacık’ın yaklaşık otuz y a p ıtın ı izleyeb ileceğ iz.

Seuil Saygı

/

I \

Mehmet flrpacik /

"Mercek-Mercimek fotoğraf sergisi

Oda Galleru 17 October-4 Houember Tel: [0212] 259 22 08

Kasa Galeri 19 Ekim-10 Kasım Tel: [0212] 29240 39

In his a r t Mehmet Arpacik takes as his guide the principle o f learning by experience'. While preserving his authentic id e n tity he has been painting landscapes and his beloved Istanbul f o r th irty years. This, his nineteenth exhibition, consists o f nearly th irty paintings in oil on canvas.

Sabancı Ü niversitesi Kasa G aleri'de yeni sezonun ilk sergisi, fo to ğ ra f sa natçılarının çalışm alarından oluşuyor. M ercek-M ercim ek başlıklı sergide A hm et Elhan, N azif Topçuoğlu ve xu rb an.net Grubu'nun çalışm aları sergilenecek. Sergi, 10 Kasım ta rih in e kadar izlenebilecek.

% I \

The f ir s t exhibition o f the season a t Sabanci U niversity's Kasa G allery is devoted to photographs by Ahmet Elhan, N a zif Topçuoglu and the xurban.net group. E ntitled le n s and Lentil', the exhibi­ tion is open u n til 10 November.

Urart Art Gallery 14-24 October Tel: « 321 48 85

Sevil S ay g ı’nm “T a b le tle r II" adlı resim sergisinde, eski

■ H M tosS S roiS

Kasa Gallery 19 0ctober-10 Houember Tel: [0212] 292 49 39

GürolSozen

Karaca Sanat Galerisi 2-31 [kim Tel: 10312) 418 78 73 u y g a rlık la rın , to p lu m la rın tan ın m a sın d a önem li katkı sağlayan ve ilk y a z ılı b elg e­ le r olan ta b le tle rd e n e s in le ­ nerek oluşturduğu y a p ıtla rı y e r a lıy o r. Y azının önem li b ir ile tiş im aracı olduğunu vu rg ulam ak is teye n sa n atç ı­ nın se rg isi, A nkara’daki Karaca 5 a n a t G a le ris i’nde, 31 Ekim ta rih in e kadar görülebilecek.

"lens and Lentil" Photography Exhibition

Seuil Saygı / Karaca Art Gallery 2-31 October Tel: 103121 418 78 73

Gürol Sözen

This exhibition o f paintings by Sevil Saygı e n title d Tablets II comprises works inspired by the clay tablets which were the f ir s t w ritten documents o f ancient civilisations, and which have revealed so much about them. The a rtis t focuses an the importance o f w riting as a vehicle o f communication in her work, which can be seen a t Karaca A rt G allery in Ankara u n til 3 1 October.

Urart Sanat Galerisi 14-24 [kim Tel: [0216] 321 48 85 Ressam ve h e yke ltraş Gürol Sözen, dökümü U ra rt Sanat A tö lye leri'n d e yapılan hey­ ke lle rin i, U ra rt Sanat G aleri­ si’nde s e rg iliy o r. Sözen'in son d ö rt y ıl içinde mum ça­ lışma ile g e rç ek leş tird iğ i, bronz ve güm üşten dökümü yapılan “ Denge” başlıklı d i­ z iy e dahil e s erle rin in tümü bu sergide y e r alıyo r. 202 S K Y L I F E E K İM

^

OCTO BER 2000

P ainter and sculptor Gurol Sozen is exhibiting his sculpture cast a t the U rart A rt Studios. The exhibition includes works o f wax, bronze and s ilv e r produced over the la s t fo u r years, and his en tire series e n title d Balance.


G ö r m e k isteyen g ö rü r! Ü retm ek z o r ve dertli bir iştir. Üreten bilir. Satışı yapar, sevinirsiniz! iş, hakkınız olan ödem enizi almaya gelince, gören gözler görm ez olur! Sizin, sert piyasa koşullarında sağlam bir nakit akışına sahip olmanız için biz varız. Etkili ve gerçek istihbaratta, garantili alacaklar konusunda, finansman ve satışta gerçek partner arayanların doğru adresi hep Pamuk Factoring oldu. Siz de kredi limitleri ve tem inat arayışlannda Pamuk Factoring farkıyla tanışın.

PAM UK ^

P a m u k F a c to r in g h e r d ö n e m d e d ü z e n li n a k it akışı d e m e k tir . P a m u k F a c to r in g g ü ç o rta ğ ı d e m e k tir . C u m h u r i y e t C a d d e s i, E lm a d a ğ H a n N o : 8 K : I

8 0 2 0 0 E lm a d a ğ - İs t a n b u l

FACTORI NG

T e l: ( 0 2 1 2 ) 2 3 0 5 4 4 0 p b x - ( 0 2 1 2 ) 2 9 6 8 5 0 5 p b x

F a x: ( 0 2 1 2 ) 2 3 4

13 9 8


city scope ran. 6. Uluslararası Eskişehir Festiuali

Sixth International Eskişehir Eestiual

7-15 Ekim Tel: Í0222] 2372745

7-15 October Tel: 10222] 237 27 45

V iy an a Filarm onya Oda Or­ ke s tra s ı, 7 Ekim Cum artesi akşam ı vereceği konserle, dokuz gün sürecek olan 6. U lu s larara sı Eskişehir F e s tiv a li'n in aç ılış ın ı y a p ıy o r. Es-

The Sixth In ternational Eskişehir Festival opens on S aturday 7 October w ith a concert by the Vienna Philharmonic Chamber Orchestra. The nine-day

n

Erkan Oğur £>İsmail Değirmencioğlu

k iş e h ir F e stiv ali'n in klasik m üzik program ında Viyana K larin et Connection'un 1D Ekim akşam ı vereceği “ Kla­ r in e t K arnavalı" ad lı konse­ ri, A nadolu Ü n iv ersite si Gençlik 5enfoni G rk e s tra s ı’nın 15 Ekim Pazar akşamı vereceği kapanış konseri y e r a lıy o r. Bezm ara Toplulu­ ğu da, Ali UFkî’nin "M ecm ûai Sâz ü 5ö z” ünden seçilm iş sözlü ve sözsüz e s e rle rin ­ den oluşan K lasik Türk M üzi­ ği Konseri ile 14 Ekim’de ko­ nuk olu yo r. 11 ve 13 Ekim ta rih le ri arasınd a ise Ayşe Tütüncü P iyano-P erküsyon Grubu, Free Key Trio ve Trio Mrio caz ko n serleri Eskişe­ h ir Hayal Kahvesi’nde ger­ çekleşecek. A rja n tin ve Türk ta n g o ların d an es in le n ere k ye n i d ü zen lem e ler yapan B and-O -N eon Grubu, 14 Ekim akşam ı 6. U lu s larara sı

Eskişehir F e stiv ali'n e konuk olacak. Grup ilk Türk tango bestecisi Necip Celal Antel ve dünyaca ünlü A rja n tin li b e s te c ile rin değişik dönem ­ le re a it e s e rle rin i s e sle n d i­ recek. Türk Halk M üziği kon­ s e rle rin e de y e r a y ıra n Eski­ ş e h ir F e stiv ali, 10 Ekim'de Bengi B ağlam a Üçlüsü'nü, 12 Ekim 'de Erkan Oğur ve İsm ail D em ircioğlu’nu ağ ırlay aca k. 6. U lu s larara sı Eskişehir F e stiv ali, “Çocuk E tk in lik le ­ ri" bölüm ü ile çocuklara da ö zen le h a zırla n an b ir prog­ ram su nuyor. Çocuklar fe s ti­ v a li hem seyirci hem de k a tı­ lım cı o la rak izley eb ilec ekler; ç e şitli s a n at a tö ly e le rin d e çalışabilecek, g ö s te rile r iz ­ leyip resim s e rg ile rin i g e zeb ilec ek ler.

fe s tiv a l's classic music programme continues on 10 October w ith the Vienna Clarinet Connection's concert e n title d Clarinet Carnival, and the closing concert on Sunday 15

204 S K Y L I F E E K İM

—J » -

O CTOBER 2000

October by Anadolu U n iv e rs ity ’s Youth Symphony Orchestra. The Bezmara Ensemble presents a concert o f classical Turkish music, both instrum ental and choral, fro m A li Ufkf's 17th century Manual o f Instrum ents and Lyrics, on 14 October. On 11 and 13 October there are ja z z concerts by the Ayşe

Tütüncü Piano and Percussion Group, Free Key Trio and Trio Mrio a t Eskişehir Hayal Kahvesi. Band-O-Neon, whose music is inspired by Argentinian and Turkish tangos w ill play on 14 October, presenting arrangem ents o f pieces by the f ir s t Turkish tango composer Necip Celal A ntel and world fam ous Argentinian composers fro m d iffe re n t periods. Turkish f o lk music is represented a t the fe s tiv a l by the Bengi Bağlama Trio on 10 October and Erkan Oğur and Ism ail Demircioğlu on 12 October. There is also a children's programme o f events f o r children to particip ate in as w ell as watch, including various a r t workshops and exhibitions.


city scope mm

__________

Antalya Altın Portakal Film Festiuali başlıyor A n taly a A ltın Portakal Film F e stiv ali bu y ıl 3 7 . yaşın ı k u tlu y o r. Festival 37. y a ­ şında yeni bin y ıla sanatın evrensel d ili ile s e sle n iy o r. “ B arış" bu y ıİk i fe s tiv a lin ana tem as ın ı o lu ş tu ru yo r. Bu evrensel tem a ekseninde şe killen en Festival, p ro g ra­ mı ile m ilenyum a "U zlaşı K ültürü"nün y e rleş m es in e katkıd a bulunm ayı h e d e fli­ yo r. 1 -5 Ekim ta rih le ri a ra ­ sında g e rç e k le ş tirile c e k olan A n taly a Film F e stiv ali, program ında dostluğun, ka rd eş liğ in ve se vginin, kı­ sacası hoşgörü ile b a kab il­ me, güzeli g ö re b ilm e y e ti­ sinin tüm in s an lığ ın o rtak duygusu olm asını am açlı­ yo r. Ayrıca M anavgat Ş e la le s i’nde, dünyadaki yaygın tan ım ı ile Barış 5uyu'nda b ir ta rih i buluşm a gerçek­ le ş tirile c e k : Barış Buluşm a­ sı. Türk ve Yunan d ö rt kadın p a rla m e n te rin oluşturduğu

Antalya Golden Orange Film Festiual

“ B arış G irişim i” ü y e le ri, sa­ natçı, b ilim insanı ve s iy a ­ s e tç ile rd e n oluşan grubun ka tıla cağ ı bu tö ren d e tüm dünyaya "5onsu za Kadar B arış" sözü ve rilec ek . Türk ve Yunan dostluğunun ön plana çık a rıld ığ ı fes tiva l program ında, Yunan S inem ası’nın 1 9 6 0 'lı y ılla r a ka­ d a r uzanan d ö rt film i de s in e m as ev erlerle buluşacak. A n taly a A ltın Portakal Film F e stiv ali'n in program ında, 6. U lu s larara sı Kısa Film /Video Y arışm ası, Ulu­ sal Uzun M etraj Film Yarış­ m ası, Ödül K a te g o rile ri, Ba­ rış K o rteji, A çılış Filmi "Ka­ y ık ç ı” Gala, Yarışm a F ilm le­ ri 5 in em ala rd a, Köyde Sine­ ma Şen liği, S e rg ile r, U lus­ la ra ra s ı P a n e l“ S an at ve B arış” , Tüm Yönleri ile Y ıl­ m az Güney G erçeği, U s ta la ­ ra S aygı, R etro s p ektif, Özel G ö ste rim le r, S an atta Ve­ rim lilik , Yaşam Boyu Onur Ö dülleri S erem onisi, 2. Sa­ n a t El S an atla rı ve Kitap Fu­ a rı, Barış Buluşm ası, Kapa­ nış ve Ödül Töreni gibi baş­ lık la r y e r a lıy o r.

The 3 7th Antalya Golden Orange Film Festival is being held this year, and welcomes the new

m illennium with the universal language o f art. Peace is the main theme o f this year's fe s tiv a l, which aims to contribute to ‘conciliation culture,' encouraging shared concepts o f friendship, fra te rn ity , love, tolerance, and appreciation o f the beautiful among all humanity. The fe s tiv a l takes place this y e a r between I and 5 October. The fe s tiv a l w ill fe a tu re an event called Peace Encounter a t Manavgat Falls on the ‘Peace River'. Four women parliam entarians fro m Turkey and Greece, members o f the Peace In itiative, 205

S K Y L I F E E K İM

O CTOBER 2000

w ill participate in a ceremony together with artists, academics and politicians, a t which a ‘Peace Forever' pledge will be made to the entire world. Turkish and Greek am ity w ill also be touched upon a t the fe s tiv a l, which fe a tu re s fo u r

Greek film s, the oldest dating fro m the 1950s. This y e a r the programme sections include the Sixth International Short FilmA/ideo Competition, the National Feature Film Competition, Prize Categories, the Peace Cortege, Gala f o r the Opening Film ‘The Boatman', Competition Films a t the Cinema, Village Cinema Festival, Exhibitions, an international panel an A rt and Peace, The Truth about Yılmaz Güney in Every Dimension, Tribute to the Masters, Retrospective, Special Showings, Productivity in Art, Lifelong Honorary Awards Ceremony, Second A rt and Craft Book Fair, Peace Encounter, Closing and Award Ceremony.


scope JÄ Babylon'da ekim konserleri Tel: Í0212] 2 9 2 /3 68 Babylon'da 6 Ekim akşamı B ollyw ood Funk N ig h t W ith | Badm arsh, A reFand JCool sahne alacak. M ü zikseverler 7 Ekim'de London E le k tricity , 12 Ekim'de ise Sigi Fin­ kel & AFrican H e a rt'ı d in le ­ y e b ile c e k le r. B abylon’da sahne alacak g ru p la r a ra s ın ­ da, Jimmy Bosch “ 5alsa Du­ ra" (13 Ekim), James C arter E lectric "G roove” Band (2 7 28 Ekim], Kyoto Jazz M assi­ ve (11 Ekim], Replikas (5 Ekim], Fiesta Latina (20 Ekim), Radio O xi-G en Urban Grooves P arty (26 Ekim) bulunuyor.

Æ

SL Babylon's October concerts

s ta rt alacak olan Festival, ül­ ke içinde İzm ir, Mersin, Ada­ na, İstanbul, Eskişehir, Bursa, A ntalya, Samsun, Trabzon, Di­ yarbakır, G aziantep, y u rtd ışında ise Bükreş ve Mosko­ va’da m üzikseverleri blues'a doyuracak. EFes Pilsen Blues Festival 11, bu yıl blues’un bugüne kadar gizli tutulm uş cevherlerinden usta g ita ris t ve çok iyi bir şarkıcı Long John Hunter; y ıl­ la rd ır d ö rt kıtada üstün p e rFormans sergileyen The Holmes Brothers; ve zydeco yo ­ rum larında sın ır tanım ayan akordiyon ustası Lil' B rian'dan oluşan y ıld ız la r to p lu ­ luğunu m üzikseverlerle buluşturacak.

Tel: [0212] 292 73 68 Babylon's programme f o r the month begins on 6 October w ith Bollywood Funk N ight W ith Badmarsh, a n d A re fa n d J C o a l. This is fo llo w e d on 7 October with London Electricity, and on 12 October by Sigi Finkel and African Heart. O ther events are Replikas on 5 October, Kyoto Jazz Massive on 11 October, Jimmy Bosch ‘Salsa Dura’ on 13 October, Fiesta Latina on 2O October, Radio Oxi-Gen Urban Grooves P arty on 2G October, and James Carter Electric ‘Groove' Band on 21 and 28 October.

British Deep Beat geceleri

News Blues Band, the Holmes Brothers and Lil' Brian and The Zydeco Travelers, bringing a storm o f fu n and dance. The fe s tiv a l begins in Ankara, and travels to Izmir, Mersin, Adana, Istanbul, Eskişehir, Bursa, Antalya, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, and Gaziantep, and then abroad to Bucharest and Moscow. Long John Hunter is one o f blues'best kept secrets, both m aster g uitarist and excellent singer; The Holmes Brothers have performed spectacularly on fo u r continents over the years; and L il' Brian is a talented accordion player whose interpretations o f zydeco know no bounds.

Dulcinea 2 Ekim-30 Kasım Tel: [0212] 24510 39

Efes Pilsen Blues Festiual 11 /Ekim-11 Kasım Tel: [0212] 252 51 67 “ Efes Pilsen Blues Festival 11” , 7 Ekim-11 Kasım ta rih le ri arasında on d ö rt ilde, gerçek­ leştireceği blues m aratonun­ da sahne alacak olan ünlü sa­ n a tç ıla r Long John H unter E, The Bad News Blues Band, The Holmes Brothers ve L il'B rian j 6 The Zydeco Travelers'ın m ü -1 zikle ri eşliğinde eğlence ve dans Fırtınası estirecek. 7 Ekim tarih in d e Ankara’dan

“ B ritish Deep B eat” m üzik geceleri, Ekim ve Kasım a y la rı boyunca D ulcinea CaFe-istan bul ve The Club 2 0 A nkara’da B rita n y a ’nın genç ve ye n ilikçi OJ’le rin i m e ra k lı­ la rıy la b u lu ştu ru y o r. E lekt­ ronik m üziğin önde gelen çağdaş is im le rin d e n H e rb a lis e r DJ Set, Brun oF Sw ayzak, DJ ShuFFve Vince W atson bu o rganizasyonun ilk d a v e t-

British Deep Beat Nights Dulcinea Efes Pi Isen Blues Festiual 11

2 0ctober-30 Houember Tel: 10212] 245 10 39

7 October-11 Houember Tel: [0212] 252 51 67

British Deep Beat music nights bring together Britain's young and innovative DJs a t Dulcinea Café in Istanbul and The Club 28 in Ankara. Leading contemporary names o f electronic music, Herbaliser DJ Set, Brun o f Swayzak, DJ Shuffand Vince Watson are the f ir s t guests o f this event which lasts through October and November.

Efes Pilsen Blues Festival 11 is a blues marathon through 12 Turkish provinces and two foreign capitals between 1 October and 11 November. Thefe s tiv a l fe a tu re s many famous musicians, including Long John Hunter and the Bad

206 S K Y L I F E E K İM

OCTOBER 2000


We are proud to be among Turkey’s 5 0 0 m ajor industrial enterprises, chosen by Istanbul

i^ip'iis®;!.?3:.

Cham ber of Industry. As a com pany exporting to 2 5 countries in 5 continents, with our client oriented approach and innovative services, we are ready for the challenges ahead. We w ould like to thank all our cu stom ers and suppliers for their p a rt in o u r success. We couldn’t have done it without you.

C O LD A w w w .g o ld a s .c o m

5

*


scope KİTAP İstanbul Bir Kent Tarihi Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul Doğan Ruban Tarih ilakfı Yurt Yanınlar) T a rih in a n ıla rın ı ve b ü y ü le­ yici o rtam ın ı sunan b ir k e n ttir İs tan b u l. K işiliğini ta rih s e l D oğu-B atı ik ilem in ­ de bulan b ir kent. Prof. Do­ ğan Kuban k ita p ta , S ep timus Severus'un su rların ın içindeki küçük y e rleş im d e n , Evliya Çelebi’nin renkli dün­ yasın dan, İs ta n b u l’un bu­ günkü ka o tik m e g a-k en te dönüşüm ünün hikâyesini a n la tıy o r.

Hükümet Kapısı Bâb-ı Âlî H. Herini Haskan Çelik Gülersou [elik Gülersou Uakfı Yaoını H üküm et Kapısı, sadece hü - j kû m etin değil, d e v le tin de toplu m un da tam b ir "en­ dam a y n a s ı” , iki y ü z y ılı aş­ kın zam an boyunca bütün debdebe ve de bütün h a sta­ lık la r ona ya n sıd ı durdu. M. Nerm i Haskan ve Çelik Güle rs o y, 32 0 s a y fa lık bu ki­ ta p ta , Osman­ lI'daki “ kapı" kavram ı ve geleneğinden B âb-ı Â lî'nin günüm üzdeki durum una ka­ dar, tüm yö n­ le riy le Bâb-ı Â lî ta rih in i ele a lıy o rla r.

Binbir Gün Binbir Gece OsmanlI'dan Günümüze İstanbul'da Eğlence Yaşamı

Istanbul History of a City Byzantium, Constantinople, Istanbul

flkbauar DenizBank Yatımları

Doğan Roban History Foundation Publications Istanbul is a c ity o f fa s c i­ nating memories and m agi­ cal atmosphere, whose character derives fro m its historic E ast-W est duality. In this book Professor Doğan Kuban tells the sto ry o f Istanbul fro m the tim e o f the tin y se ttle m e n t within the walls o f Septimus Severus to th a t o f the colourful 17th century world o f Evliya Çelebi, and through to the chaotic m ega-city o f today.

İstanbul ta rih boyunca eğ­ lence kü ltü rü açısından d i­ ğ e r büyük k e n tle rd e g ö rü l­ m eyen b ir olgunluğu ve z e n g in liğ i te m s il ed iyor. Kent 14 5 3 ’te T ü rk le r t a r a ­ fından fe th e d ild ik te n sonra tam 4 7 0 y ıllık b ir dönem de kü ltü rel kim lik açısından özgün b ir süreç yaşam ış. G eçm işteki eğlence d ü n y asına ışık tu ta n kitap, dün ve bugünle Ölnu-ı,'duıCunOmu»« İ*K ilg ili V\ kıyas­ la m alar yapm ak I için eşi bulun­ maz b ir belgesel.

The Sublime Porte H. Hermi Haskan Celik Gillersou [elik Gülersou Foundation Publication

İstanbul'da Yeme İçme Sanatı

The Sublime Porte, o r Bâb-ı Âlî, was the central in s titu ­ tion o f Ottoman governm ent f o r over two centuries, and a m irro r o f s ta te and soci­ ety, reflecting a ll th e ir magnificence and weak­ nesses. In this 3 2 0 page book, M. Nermi Haskan and Çelik Bülersoy examine the concept o f the ‘ga te ' among the Ottomans, and the his­ to ry o f the Sublime Porte in a ll its aspects.

lnterm edia Kitap İs tan b u l’un en seçkin re s to ra n la rın ı, cafe ve bar­ la rın ı, m eyhanelerini, gece ku lü p lerin i, fa s t food res to ­ ra n la rın ı, p astan elerin i ve catering firm a ların ı ta n ıtı­ yo r. 1400 seçkin adresin y e r aldığı kitap, İs tan b u l’u 21 yem e içme bölgesine a y ıra ­ rak, adres ve telefo n gibi ulaşım b ilg ile ri de ve riyo r. 208 S K Y L I F E E K İM

O CTOBER 2000

0 Thousand and One Days and Nights Entertainment in Istanbul from Ottoman Times to the Present Day Hecdet Sakaoôlu Huri Rkbauar DenizBank Publications Throughout its histo ry Istanbul's entertainm ent culture has displayed a sophistication and d iversity unmatched by any o th e r city. Over the 4 7 0 years since the Turkish conquest o f 14S3, the c ity has enjoyed a unique cultural id e n tity with a constantly changing entertainm ent profile. ‘One Thousand and One Days and N ights' takes us on a m arvellous docum entary jo u rn e y through this w orld o f entertainm ent, making comparisons betw een past and present.

The Art of Eating and Drinking in Istanbul Interm edia This book is an essential guide to Istanbul's best restaurants, cafés, bars, taverns, nightclubs, fa s t fo o d restaurants, p astry shops and catering firm s . It includes the addresses and telephone numbers o f 1400 establishm ents in 11 d iffe r­ e n t areas o f the city.


Network çözümlerinde ileri teknoloji, güvenceyle buluştu. Dünya network devi Enterasys ile yaptığımız işbirliğiyle, network çözümlerinde ileri teknolojiyi, 55 yıllık birikim, mükemmel hizmet anlayışı ve KoçSistem güvencesiyle buluşturuyoruz. KoçSistem, Dünya’nın en iyileriyle, en iyi çözümleri üretmeyi sürdürüyor.

ENTERASYS NETWORKS

KoçSistem


city scope m

fft

_____________

10. İstanbul Sanat Fuarı

Transeurasia 2000

Tenth Istanbul Art Fair

Transeurasia 2000

Tepebdsı Tliuap Fuar Ulam 10-15 Ekim Tel: E0212] 2123100

Dünud Ticaret Merkezi 25-28 Ekim Tel: 10312] 468 68 71

Tenebası Tüuap Fair Centre 10-15 October Tel [0212) 212 31 00

IDorld Trade Centre 25-28 October Tel: [0312) 468 68 71

A R T-İ5T 20 00 10. İstanbul S an at Fuarı, 1 0 -1 5 Ekim t a ­ rih le ri arasınd a Tepebaşı Tüyap Fuar alan ın d a gerçek­ le ş tirile c e k . T ü rk iye 'n in tek s a n at Fuarı olan ART-İST EOOO'e y e ril ve yabancı sa­ n a t g a le rile rin d e n 215 sa­ natçı katılacak. Fuarın y e t­ k ili k u ru lla rı bu y ıl Sanatçı Onur Ödülü'nü N eş et 6 ü n a l’a, E leştirm en Onur Ödü­ lü'nü Jale Erzen'e, S an atse­ v e r O nur Ö dülü'nü E avit A rm ağan’a, S an atse ve r Kurum Onur Ö dülü’nü TR T2'ye, Sa­ n a t G alericisi O nur Ödül ler i’ni Kile San at G alerisi, Ü m it Yaşar 5 a n a t G alerisi ve G aleri Lebriz'e v e rilm e ­ sini k a ra rla ş tırd ı. Pek çok s a n a t g a le ris in in sanatçı k a d ro la rıy la k a tıld ığ ı fu a r­ da konFerans, sö yle şi, panel ve Film g ö s te rile ri de dü­ zenlenecek.

T ü rk iy e ’nin ilk n a kliy e, lo­ jis tik , m alzem e, sevk ve na­ kil konulu Fuarı T ran seu ra­ sia 20 00 , 2 5 -2 8 Ekim ta r ih ­ le ri arasın d a, A nkara'da Dünya T ic a re t M erkezi'nde g e rç e k le ş tiriliy o r. Rusya, U krayna, Rom anya, A lm an­

The ART-IST 2000 Tenth Istanbul A rt Fair takes place between 10 and 15 October a t the Tepebaşı Tüyap Fair [e n tre . ART-I5T is Turkey's only a rt fa ir, and ¿15 a rtis ts fro m both Turkish and fo re ig n a rt galleries w ill particip ate this y e a r. N eşet Günal w ill be presented with the A rtist's Honorary Award, Jale Erzen with the Critic's Honorary Award, Cavit Armağan w ith the A rt Lover's Honorary Award, CRT 2 w ith the A rt Lover In stitu tion's Honorary Award, and the Kile, lim it Yaşar and Lebriz a rt galleries with the A rt Gallery Honorary Awards. The f a i r includes a programme o f lectures, discussions, panels and film shows.

y a , Fransa ve İta ly a gibi ü l­ ke lerin de k a tıld ığ ı Fuarda | n a kliy e, lo jis tik , m alzem e [ sevk ve depolam a ekipm an­ ları s e k tö rle ri b ir a ra ya ge­ lecek.

I İ M

1

________________

flksanat Prodüksiyon Tiyatrosu Türkiye'yi dolaşıyor Tel: [02121 252 35 00 A ksanat Prodüksiyon T iy a t­ rosu, E E y lü l-2 6 Ekim ta r ih ­ le ri arasınd a on üç ili kapsa­ yan T ü rk iye tu rn e s in e çıkıy o r. Oyuncu kadrosu Cüneyt T ü re l, T ilb e Saran ve Koksal Engür’den oluşan ve pek çok ilginç p ro je ye İm za ata n Ak­ sa n at Prodüksiyon T iy a tro ­ su, uzun y ılla r sonra ü lke­ m izin doğu b ö lg e le rin e tu r ­ ne yapan ilk tiy a tr o grubu olacak. T iy a tro ; A ugust S trin d b e rg ’in “A la c a k lıla r” , Brlan F rie l’in “ M olly S.", Ronald Duncan’ın “A belard ve H elo ise” ve Bilge K ara­ su'nun “S evilm ek” adlı o y u n ların ı sahneleyecek.

210 S K Y L I F E E K IM

O CTOBER 2000

Transeurasia 2000, Turkey's f ir s t f a i r specialising in transportation, logistics, and m aterials shipment, w ill take place a t the W orld Trade Centre in Ankara on 2 5 -2 8 October. P articipating countries include Russia, Ukraine, Romania, Germany, France and Ita ly , and the f a ir brings to g e th e rfirm s specialising in transportation, logistics, m aterials shipment and storage equipment.

«aiFRE flksanat Production Theatre to u T S Turkey Tel: [0212] 252 35 00 Aksanat Production Theatre is touring thirteen Turkish provinces betw een 6 Septem ber and 25 October. The theatre, whose actors are Cüneyt Türel, Tilbe Saran and Koksal Engür, is known f o r the many interesting projects it has undertaken. The company w ill be the f ir s t to tour the eastern regions o f the country f o r many years, and w ill stage August S trindberg’s Creditors, Brian Friel's Molly S., Ronald Duncan's Abelard and Heloise, and Bilge Karasu's To Be Loved.


Yeni bir aşk yaşayın

w w w .s e r a y .c o m .t r

Yüksek kaliteli, doğa dostu, uzun ömürlü ve temiz malzemeleri istek ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek tasarımlarla usta ellerde büyük bir titizlikle sizin için bütünledik. Sera/ın mobilya dünyası yaşam kültürünüzün aynası. Evinizin ihtiyacı olan ürünler isteklerinize göre şekilleniyor. Seray'ın mobilya dünyası ile tanışın! Tel: (0.312) 8 4 7 52 7 0 Fax: (0.312) 8 4 7 52 79 e-mail: info@seray.com.tr


city scope TİYHTBD İstanbul Deulet Tiyatrosu'nda yeni sezon Tel: M

2923900

İstanbul D ev let T iy atro su 2 0 0 0 -2 0 0 1 tiy a tr o sezonu re p e rtu v a rın ı b e lirle d i. Se­ zonun ilk p rö m iyeri 10 Ekim’de Taksim Sahnes i’nde “Şapka” ad lı oyunla g e rç ek leş iyo r. Aynı gün AKM A ziz Nesin Sahnesi'nde sahnelenen oyun ise “M at” . 17 Ekim’de "Ih la m u r A ğacı” AKM Dda T iy a tro su'nda sa h n e len iy o r. AKM Büyük Sahne Kasım ayında “ C aligula” ile a ç ılıy o r. Tak­ sim Sahnesi’nde “Sol A ya­ ğım ” , “Kaktüs Çiçeği" ve “ K u a rte t” p rö m iy e r y a p ı­ yo r. AKM A ziz Nesin Sahne­ s i’nde h a z ırlık la rı ya p ıla n oyunlar: "T ro y alı K ad ın lar” ve "Küçük Adam Ne oldu Sana?", “ iguana Gecesi” ise AKM Oda T iy a tro s u ’nda.

»m

Liaren

m

Armoni Sanat Galerisi Sanat Fııarı'nda

Neuu season at Istanbul State Theatre

Armoni Art Gallery at the Art Fair

Tel: 10312] 42 / 35 52

Tel: 102121 292 39 00

Tel: 103121 42 / 35 52

Armoni Sanat G alerisi, 10-15 Ekim ta rih le ri arasında Tepebaşı Tüyap Fuar alanında gerçekleştirilecek olan ART­ İST 2000 10. İstanbul Sanat Fuarı’na Yalçın Gökçebağ’ın ta b lo la rı ile k a tılıy o r. ODTÜ Güzel S an atlar Bölümü Öğre­ tim G örevlisi olarak çalışm a­ larını sürdüren Gökçebağ, 1 9 6 7 -9 9 y ılla r ı arasında pek çok kişisel sergi açtı. Çeşitli yarışm alard an alınm ış ödül­ leri de bulunan sanatçı halen Ankara'da y a şıy o r.

The f ir s t prem ière o f Istanbul S tate Theatre’s 1000-2001 season is The H at on 10 October a t Taksim Sahnesi theatre. The same day Checkmate is being staged a t A tatürk Cultural Centre's A ziz Nesin Theatre. On 17 October Linden Tree is being staged a tA ta tü rk Cultural Centre's Chamber Theatre, and the main th e a tre a t the centre opens the season in November with Caligula. Taksim Sahnesi th e a tre w ill stage three more prem ieres; My Left Foot, Cactus Flower and Quartet. Aziz Nesin Theatre w ill stage Women o f Troy and L ittle Man W hat Happened to You?, while Iguana N ight w ill be perform ed in the Chamber Theatre.

Armoni A rt G allery is participating in the 10th Istanbul A rt Fair, ART-IST ¿000, which is being held a t Tepebaşı Tüyap Fair Centre between 10 and 15 October, w ith paintings by Yalçın Gökçebağ. A lecturer a t Middle East Technical University's D epartm ent o f Fine Arts, Gökçebağ has held m any one-person exhibitions since 1357 and has won awards in numerous competitions.

Tarihi keşif başladı Tel: 10212] 233 52 51

Discouering history Tel: 102121 233 52 51 Hew lett-Packard is the principal s p o n s o rfo r a documentary project e n title d On The 5hores o f Discovery aim ed a t documenting and rescuing the archaeological sites which w ill be submerged beneath the waters o f the Karkamış and llisu dams. The series o f documentary film s w ill be produced jo in tly b y Atlas Multim edia and Middle East Technical U niversity's Historic Research Centre. Filming began in September.

I H ew le tt-P a ck ard , Karkam ış ve llisu b a ra jla rın ın su lar al­ tın d a bırakacağı ark e o lo jik kü ltü rel v a rlık la rın b e lg e le n ­ mesi ve k u rta rılm a s ın a yö n e­ lik “ KeşFin K ıyısında" adlı belgelem e p ro je sin in ana sponsorluğunu ü s tlen d i. A t­ las M u ltim edia ve ODTÜ-TAÇDAM (O rtadoğu Ü n iv ersite si Tarihsel D eğerleri A raştırm a M erkezi) iş b irliğ iy le h a z ırla ­ nacak belgesel Film lerin çe­ kim le rin e Eylül ay ı içinde J başlandı.

2 1 2 S K Y L I F E E K İM

O CTOBER 2000


■MKS

fe e 1 r

Al 84 |0822OB t < ti c , V » 1

Döviz birikimlerinize yüksek getirinin yanında sağlık, kasko, ev, hayat ve ferd i kaza sigortası h e d iye le ri sadece Fin an sb an k'ta var! F in a n s b a n k 'ta a ç t ır a c a ğ ın ız d ö v iz h e s a b ı siz e ç o k f a r k lı a v a n t a jla r su n u y o r. S ig o r t a lı H e sa p, y ü k se k fa iz in yan ı sıra size te rc ih in iz e g ö re sa ğ lık , kasko, ev, h a y a t ve fe rd i k a za s ig o rta p a k e tle rin i h e d iy e e d iy o r. D ö v iz b ir ik im le r in iz i F in a n sb a n k g ü v e n ce s i ile d e ğ e r le n d ir ir k e n a la c a ğ ın ız s ig o rta h e d iy e le rin in ç e ş it liliğ i ve k a p sa m ı, m e v d u a t h e s a b ın ız ın b ü y ü k lü ğ ü n e ve v a d e s in e g ö re a rtıy o r.

Sigortalı Hesap

F i n a n s b a n k

Ş u b e l e r i ' n e

m u t l a k a

u ğ r a y ı n .

Finansbank'ın mevduat hesapları güvenli bir gelecek sağlar.

Finansbank İ l g i : ) ) İ ş l e m Merkezi www.finansbank.com.tr

444 0 900 Finansbank bir Fiba Holding A.Ş. kuruluşudur.

İ L E R İ

B

A

N

K

A

C

I

L

I

K


city scope m

___

Erol Kerim flksoy Uakfı IEKHU) Sanat Galerisi Tel: 10212] 336 10 46 Erol Kerim Aksoy VakFı (EKAV) Avrupa ve Am erika H oldin g’in E sentepe'de inşa e ttird iğ i yen i b in a sı­ nın b ir kısm ını S an at Ga­ le ris i o la rak h izm e te su­ nuyor. G aleri 20 Ekim’de ünlü ressam Fahr el Nissa Zeid'in s e rg is iy le aç ılıy o r. Sergi 2 A ralık ta rih in e ka­ dar g e zile b ile ce k. EKAV Sanat G a le ris i’nde resim se rg ile rin in yanı sıra k o n s e rv e ko nFeran slardan oluşan b ir program uygulanm ası da düşünü­ lüyor. G aleride ayrıca, genç s a n a tç ıla rı d e stek­ lem ek için resim ve h e y­ kel s e rg ile ri de düzen­ lenecek.

FahrelNissaZeid

Bağdat'ta TüTk rüzgârı 1-10 Kasım Tel: [0312141910 32 T ü rk iy e B ağdat 33 . U lu sla­ ra ra s ı F u a rîn a 50 00 m e t­ re k a re lik b ir ala n la k a tıla ­ rak B ağdat’ta Türk rüzg ârı

m e s tirec ek. Fuarın T ü rkiye k a tılım organizasyonu Fo­ rum Fuarcılık ve G e liş tir­ me A.Ş. taraFından ger­ ç e k le ş tiriliy o r. ith a la t ka­ p asitesi yü zd e y ü z a rta n s ın ır kom şum uz Ira k 'la t i ­ cari iliş k ile rim iz i güçlen­ dirm ek için çok iyi b ir Fır­ s a t olan Fuara BMC, Yapa Dış T ic a re t, Ram Dış Tica­ re t, TekFen Dış T ic aret, Kale Seram ik, MarSa, Aksa Je n era tö r ve STFA gibi Fir­ m a la r k a tılıy o r.

• Erol Kerim flksoy l Foundation Art Gallery I 9 •

• • • •

m

F00DTEC-2000 Uluslararası Gıda ııe Gıda Teknolojileri Fuarı Rltınpark EHPO CEHTEH Ankara 13-16 Ekim Tel: [0312] 468 75 13 B irleşm iş M ille tle r Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), T.C. Tarım ve K öyişleri Bakanlığı ve ü n iv e rs ite ­ le rim izin d e s te ğ iy le Com a rt In te rn a tio n a l Fair O rg an izatio n Services t a ­ rafın d an düzenlenen Foodtec 20 00 U lu s larara sı Gıda ve Gıda T e kn o lo jile ri F u a rîn d a , gıda ve gıda sanayi te k n o lo jile ri Fir­ m aları en son ürün ve h iz m e tle rin i s e rg ile y e ­ cek. Fuarda a y rıca , yeni b in y ıld a değişen g lo b al­ leşm e ak ım la rın ı e tk ile ­ yen “ Bölgesel Gıda Gü­ vencesi" gibi ye n i kav­ ra m la r ilk kez ulus­ la ra ra s ı düzeyde ve uz­ m anlarınca ta r tış ılıy o r .

• • • • • •

Teü [0212] 336 10 4 6 ...... On ¿0 October Erol Kerim Aksoy Foundation 's a rt gallery opens in the new building constructed in Esentepe by Avrupa ve Amerika Holding. The f ir s t exhibition w ill be o f works by the celebrated p a in te r Fahr el Nissa Zeid, and continue u n til I December. /Is well as exhibitions o f work by fam ous artis ts , the foundatio n plans to exhibit pictures and sculpture by young artis ts , and to hold conferences and lectures in the gallery.

flltınnark EHPO-CEHTEfl [inkara 13-16 October Tel: [0312) 468 75 13 foodtec-2°°° Inltmauon*! Food •«! Food T*et>no*og>M

SMXUJW

• Turkish firms in • Baghdad •

1-10 Houember

I

Tel: 10312) 419 19 32

• • • • •

A t the 3 3 s t Baghdad In ternation al Fair Turkish firm s w ill have stands covering a to ta l area o f 5000 square metres. Forum Fuarcılık ve Geliştirm e A.Ş. is organising Turkish participation in the fa ir, which is a m ajor opportunity to expand Turkey's trade relations with h e r neighbour Ir a q , whose im port capacity has now doubled. Participating firm s include BMC, Yapa Dış Ticaret, Ram Dış Ticaret, Tekfen Dış Ticaret, Kale Seramik, MarSa, Aksa Jeneratör, and STFA.

0

0 • • • •

9 •

2 1 4 S K Y L I F E E K İM

F00DTEC-2000 International Food and Food Technology Fair

O CTOBER 2000

Foodtec <?OOO In tern atio n al Food and Food Technology Fair is being organised by io m a rt In ternational Fair Organisation Services w ith the support o f the U nited Nations Food and A griculture Organisation (FAO], the Turkish M inistry o f Agriculture and Rural Affairs, and Turkish universities. Companies in the fie ld o f fo o d and fo o d industry technologies w ill exhibit th e ir la te s t products and services, and the f a ir w ill also fe a tu re discussions by in tern atio n al experts on new concepts such as Regional Food S afety which w ill influence globalisation trends in the new millennium.


city scope M il Euin Sanat Galerisi'nden haberler

Cenajans Grey'den turizm kampanyası

Heuus from Euin flrt Gallery

A rtis t 2000 10. İs tan b u l Sa­ n a t Fuarı’na, Evin 5 a n a t Ga­ le ris i güçlü sanatçı kadro­ su yla k a tılıy o r. S an atse ve r­ le r Nuri iy e m ’i p o rtre le ri, Neş'e Erdok'u o to p o rtre le riy le , N aile A kıncı'yı İstanbul p e y z a jla rıy la , N e d re t Sekban’ı ise deniz tem as ın ı ele ald ığ ı ta b lo la rıy la iz le y e b i­ lecekler. A yrıca Kemal İsken­ der, İrfan Okan, Tem ür Ko­ ran, A hm et U m ur D eniz, Mus­ ta fa Ö zel, N esrin Sağlam ve Nasip İy e m ’in e s e rle ri de gö­

Cenajans Grey, 30. kuruluş y ı­ lı kapsamındaki etkin likleri çerçevesinde, Türkiye’nin ta ­ nıtım ı için hazırladığı kam­ panyayı, Türkiye Cumhuriyeti Hüküm etl’ne armağan edece­ ğini bildirdi. Yönetim Kurulu Başkanı M. Nail Keçili’nln Tarab y a’daki Cenajans merkez binasında b ir basın to p la n tı­ sıyla açıkladığı kampanya, ta ­ mamen gönüllü olarak hazır­ landı. Türkiye’yi Türkiye'ye yerleşm iş yabancıların tan ık­ lığ ıyla anlatan kampanya İçin yu rtdışınd a yoğun pazar ve kamuoyu a ra ştırm a ları y a p ıl­ dığını belirten Keçili, elde edilen sonuçlara göre en e tk i­ li yolun "te stlm o n al” olduğu­ nun o rtaya çıktığını söyledi. Bunun üzerine bütün Türkiye taranarak ülkem ize tem elli yerleşen yabancılarla tem as

Evin A rt G allery is participating with the works o f leading Turkish a rtis ts in A rtis t ¿000, the IOth Istanbul A rt Fair. This w ill be the chance to see p o rtra its by Nuri iyem, s e lf-p o rtra its by Neş'e Erdok, Istanbul landscapes by Naile Akıncı, and seascapes by N edret Sekban, as well as works by Kemal İskender, irfan Okan, Temür Koran, Ahmet ilm ur Deniz, Mustafa Özel, Nesrin Sağlam and Nasip iyem.

rülebilecek.

fllmelek Sanat Galerisi'nden haberler 10. İs tan b u l San at Fuarı’na h e r y ıl düzenli o la rak k a tıl­ m akta olan A lm elek Sanat G alerisi, bu y ıl M oiz Benez­ ra, Z e rrin B ölükbaşı, Roberto F erru zi, C ahit G üraydın, Zey­ nep San ve Türkan Torum ta y 'ın e s e rle rin e y e r v e ri-

News from fllmelek flrt Gallery Alm elek A rt Gallery is a regular particip an t in the annual Istanbul A rt Fair, and this y e a r presents works by Moiz Benezra, Zerrin Bölükbaşı, Roberto Ferruzi, Eahit Güraydın, Zeynep San and Türkan Torumtay.

kuruldu ve onların izlenim leri ses ve görüntü olarak kayde­ dildi. Bu belgelerden seçilmiş örneklerle gerçekleştirilen beş ayrı kısa film , basın ve dergi İlanları, a fiş le r ve b illboardlar, “Türkiye'nin sundu­ ğu tüm bu güzelliklerden y a ­ rarlanm anız için ille de bura­ ya yerleşm enize gerek yok. Ama b ir gelin, cennet gibi bir ülke, taze ve sağlıklı yiyecek­ ler, içinizi ısıtan güneş, tarih , doğa ve sevecen insanları keşfedin,” tem asını işliyo r. T ürkiye’nin tan ıtım ın ı b ir mis­ yon olarak benim sediklerini bildiren Keçili, bu konuda her­ kese görev düştüğünü, bu bi­ linçle h azırlad ıkları kampan­ yanın da dünya m ecralarında yayım lanacak n ite lik te oldu­ ğunu b e lirtti.

Cenajans Grey donates its tourism campaign to the gouernment As p a rt o f the programme celebrating its 3 0th year, Cenajans Grey has announced th a t it is donating its publicity campaign f o r Turkish tourism to the government. Company president M. Nail Keçili made the announcement a t a press conference in the Cenajans

215 S K Y L I F E E K İM

O CTOBER 2000

head office in Tarabya. The campaign describes Turkey through the eyes o f fo re ig n e rs living in the country, and is based on extensive m arket research and public opinion surveys held abroad which revealed th a t firs t-h a n d testim onials are the m ost effective means o f influencing the general public. Therefore the company s e t about making contact with fo reig n ers who have s e ttle d in Turkey, and making audio and video recordings o f th e ir impressions. Selected excerpts fro m these were used f o r f iv e sh ort film s , press advertising, posters and billboards whose central concept is th a t to enjoy a ll the beauty th a t Turkey has to o ffe r there is no need to s e ttle in the country, but th a t people should come to discover the fre s h and healthy food, warm sun, history, scenery and warm hearted people o f this wonderful country. Keçili explained th a t his company regards publicising Turkey as its mission, and th a t everyone has a contribution to make in this fie ld . He added th a t the campaign designed in this s p irit was o f a guality appropriate f o r employing a ll over world.

holiday


gibi v illa la r sizi b e k liy o r... •150 Metre Kumsal «Özel Plaj «Yüzme Havuzu «Su Kaydırağı «Helikopter Pisti •Anfitiyatro «Tenis Kortu «Basketbol Sahası «Çocuk Parkı •Yürüyüş Parkuru «Restaurant «Market

inş nşaat

seba » Ahi Evren Cad. No: 1 A ta C e nter iş M erkezi Kat: 5 M aslak - İstanbul Tel: 0.212 286 67 67 (pbx) Fax: 0.212 286 67 76 e-m ail :seb a @ se b a te kn ik.com


O R H A N K E Ç E L İ Ş İR K E T L E R G R U B U K U R U L U Ş U D U R .


,

jS T A N B U L

y O | t 1 / jV / o —' M ( W t -

T e le p h o n e : International code for Turkey: 90, Istanbul area codes: European side 212, ,Vsian sidt' - l(’- For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area codc, and then the local number. For international calls first dial "(H)".

Güneş (****) Merter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08 Hilton İstanbul (” ***) Harbiye, Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 65 Police Holiday Inn ( *) Tel: 155 (AU over Turkey) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza (**” *) Fire I Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Tel: 110 (All over Turkey) Hotel Airport Inn Tourism police Yeşilköy, Marina Tel: 527 4503 Tel: 663 78 59 (3 hat) Fax: 663 78 62 Gendarme Hotel İstanbul Conti (*“ *) Tel: 156 (All over Turkey) Mecidiyeköy T O U R IS M IN F O R M A T IO N S Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05 Hotel Konak (*"*) TU R İZ M D A N IŞ M A j Cumhuriyet Caddesi, Harbiye Atatürk Airport [ Tel: 225 82 50 Fax: 232 42 52 Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Hotel Yiğitalp (****) Tel: 663 0793 Gençtürk Caddesi, Laleli Tel: 512 98 60 Fax: 512 20 72 Hilton Hotel Arcade Tel: 233 05 92 Hyatt Regency (“ ***) Karaköy Sea Port / Karaköy Limanı Taksim Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 Tel: 249 57 76 Inter Hotels, Mim (***•) Sirkeci Tourism Inform ation Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü İstanbul Hilton (****) Tel: (0212) 511 58 88 Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 İstanbul Princess Hotel (***” ) Sultanahmet Square Maslak, Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 51 Sultanahmet Meydanı Tel: 518 1802 İstanbul Savoy Hotel (” **) The Turkish Touring and Automo­ Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 bile Club Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Kalyon (“ ” ) Sultanahmet Tel: 517 44 (X) Fax: 63811 11 (Head Office - Merkez) Tel: 282 81 40 Keban C“ *) H O T E L S / OTELLER j Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 Kervansaray (*“ *) Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78 Aden (” **) Klassis (*"**) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Akgün Hotel (**” *) Kumburgaz Princess Hotel (*“ **) Vatan Caddesi 34910 Kumburgaz, Tel: 534 48 79 Fax: 53491 26 Tel: 885 90 00 Fax: 884 05 30 - 31 Askoç Otel (“ **) Maçka Hotel (****) Sirkeci, Tel: 511 80 89 Fax: 51170 53 Teşvikiye, Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 Büyük Sürmeli (•“ ••) The Marmara İstanbul (***“ ) Gayrettepe, Tel: 2721160 Fax: 266 36 69 Taksim, Tel: 251 46 96 Fax: 244 05 09 Ceylan Inter-Continental İstanbul Merit Antique İstanbul (*'*'*) Askerocağı Cad, Taksim laleli,Tel:5139300 Fax: 512 63 90 Tel: 231 21 21 Fax: 231 21 80 Mega Residence İstanbul Color Hotel (*” *) Teşvikiye,Tel:2313l6l Fındıkzade Nippon (****) Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Conrad Istanbul (***“ ) Ortaköy Princess Hotel (***” ) Beşiktaş Tel: 227 30 (X) Fax: 259 66 67 Oılaköy, Tel:2276010 Fax:260 2148 Çınar Hotel (“ ***) Olcay’(” " ) Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18 lines/hat) I Topkapi, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Fax: 663 29 21 Pera Palas (****) Çırağan Palace Kempinski (**“ *) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 Çııağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 The Plaza Hotel ("i'‘ <u") Dedeman Istanbul Escntepe Tel: 274 88 (X) Fax: 275 11 00 Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 Dilson (*"*) Park Plaza (****) Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77 Taksim, Tel: 254 5100 Fax: 256 92 49 Divan (•**” ) Polat Renaissance HoteK’“ " ) Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 27 Yeşilyurt, Tel: 663 17 00 Fax: 663 17 55 Eresin (****) President (****) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 j Beyazıt,Tel: 516 69 80 Fax: 5 1 6 6 9 9 9 Eresin Hotel Istanbul (...... ) Prestige (” **) Topkapi, Tel: 631 12 12 i I^ücli, Tel: 518 82 80 Fax: 518 82 90 Fax: 631 3702 Hotel Mercure İstanbul (“ **) Eysan Otel (****) Tepebaşı, Tel: 251 46 46 Fax: 249 80 33 Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Radisson SAS ("**•) Four Seasons Hotel Istanbul (“ *'*) Sefaköy Tel: 425 73 73 Fax: 425 73 63 Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Richmond (****) Fax: 638 82 10 Beyoğlu-Tiinel Grace Hotel (**•*) Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07 Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı | R iva(” ” ) Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Grand Tarabya Hotel (**” *) Swissotel the Bosphorus (“ “ ') Tarabya, Tel: 262 10 00 Maçka, Tel: 326 11 00 Fax: 326 11 22 Fax: 262 22 60 EM ERGENCY

HOTELS

Rahmi M. Koç Industrial Museum

Ambulance Tel: 112 (All over Turkey)

( H O U S E D IN R E S T O R E D

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi

H IS T O R IC B U IL D IN G S )

Arena Otel Büyükdere Caddesi, 27-29 Sultanahmet Tel: 458 03 64 Sanyer Tel: 242 38 13 Avicenna The Aşiyan Museum S.Ahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Aşiyan Müzesi Ayasofya Pansiyonlar Bebek Tel: 2 6 3 6 9 8 6 The City Museum S Ahmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 36 69 Şehir Müzesi { Blue House - Mavi Ev Yıldız Tel: 258 53 44 S Ahmet Tel: 638 90 10 Fax: 638 90 17 The Museum o f Citadel Caricature and Humour Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84 Karikatür ve Mizah Müzesi Hıdiv K asn (The Khedive's Fatih Tel: 521 12 64 Summer Palace) The Tanzimat Museum Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Tanzimat Müzesi Hotel Amber Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 S.Ahmet Tel: 518 48 01 Fax: 518 81 19 Topkapı Palace Museum Hotel Ararat Topkapı Sarayı Müzesi S.AhmetTel: 51604 11 Fax: 518 52 41 Sultanahmet Tel: 512 04 80 Women's Library and Hotel Armada Inform ation Center Foundation Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 j Kadın Eserleri Kütüphanesi Hotel Cartoon ve Bilgi Merkezi Taksim Tel: 238 93 28 Fax: 238 52 01 Haliç, Tel: 53495 50 Hotel Historia Yddız Palace Museum S Ahmet Tel: 517 74 72 Fax: 516 81 69 Yıldız Sarayı Müzesi [ Hotel Türkoman Beşiktaş Tel: 258 30 80 S Ahmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İbrahim Paşa Hotel P A L A C E S / SARAYLAR SAhmet Tel: 5 1 8 0 3 9 4 Fax:51844 57 Kariye Beylerbeyi Palace /Beylerbeyi Sarayı Edimekapi, Tel: 534 84 14 Fax: 52166 31 Çayırbaşı Durağı, Beylerbeyi San Konak Oteli Tel: 321 93 20 Mimar Mehmet Ağa C. 42-46 S Ahmet Tel: 638 62 58 Fax: 517 86 35 Dolmabahçe Palace Sultanahmet Sarayı Otel Dolmabahçe Sarayı Tonın Sok. No: 19 S.Ahmet Beşiktaş Tel: 258 55 44 Ihlamur Kasir / Ihlamur Kasrı Tel: 458 04 60 Fax: 51862 24 Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Splendid Palace Tel: 261 2991 Büyükada (Prince Isl.) | Maslak Kasirs /MaslakKasırları Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 \Büyükdere Caddesi Vardar Palace Hotel Maslak Tel: 276 10 22 Taksim Tel: 252 28 88 Fax: 252 15 27 Yddız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yeşil Ev Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır [ S.Ahmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80 Yıldız Parkı Tel: 276 10 22 Yusufpaşa Konağı CHURCHESAND S.AhmetTel: 458 00 01 Fax: 458 00 09 SYNAGOGUES MUSEUMS / MÜZELER

Archeological Museum

Arkeoloji Müzesi

Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantine Great Palace Mosaic Museum j

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, S.Ahmet Tel: 518 12 05 (alligraphy Museum

Hat Sanatları Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 Cliurch o f St. Saviour in Chora

Kariye Müzesi

Edimekapı Tel: 523 30 09 Haghia Sophia /Ayasofya Müzesi Sultanahmet Tel:522 09 89-5221750 Military Museum /Askeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98 Museum o f Painting and Sculpture

Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 Museum o f Turkish and Islamic Art

Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 0 5- 06

218 S K Y L I F E E K İM

Hasköy Tel: 25671 5 3-54 Sadberk Hanım Museum

Sadberk Hanını Müzesi

O CTOBER 2000

St. Mary's Cathedral (Armenian Patriarchate) Şarapnel Sok. No:3 Kumkapi Tel: 516 25 17 Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday service in English. Neve Shalom (Synagogue) Büyiik Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 09 35 Sunday service in English, Italian, Polish St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday service in French, English. Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 am.


Parm ak gitti, bankac覺l覺k bitti mi?


Büyükte)

MAIN ROADS

™ ■

THY OFFICE

SEA BUS LINES

Yeşilköy Br.

B A Ğ C I Lj^Rs!

Çanarlıhar

FERRY BOAT LINES

RAILWAY

STREETS

MOTORWAYS

= S S

KEY TO SYMBOLS

İ

UKSU

Yarım!

ArışkıranA

A m avutköy

' -Yıldıztabv^ İ H ^ j y

Canef» ŞangoCJJ ENLERK)9 1

m

0(216 )3 49 0 1 41

#,

Yeşılpınatâ|fSİj

/ K a ra b e k irK a fa ë o W i^ li

I K I NOKTA

Habibler

KEMERBURi

ARUAVUTK(,

"'N^tıye

Kültürj

LEVÇrfrB

Boyacıköy

Pınar fmirgı LEVENT KS

'O Y

V

fdiıku

'fy

üc e Yavuztürk

Güzeltepe

Kazım Karabel

BEYKOZ

Kinah Ada

jfr u o L O L -

" v \ Bulgurlu \ \

B..rh;we

(rahevl

Istinye ,

MASLAK

K><rburr:u

Büyükdere

Aydınevler

iANADOLU İCTOYOLl/ı

Soğanlık

B aşı büyük

iordonl

Esentepe Karliktepe

\\R a h m a n la r

Tamirhane^

Kıvırcık

Sangazi

Çekmeköy

Taşdelen

Dutdere

Yunus

Şam andıra

Ş endik i f

Dolayobcu

Hürriyet

Yakacık

Büyük B akkalköy

Alem dağ

P olonezköy

Cum huriyetköy

İS T A N B U L


Palm ile bankacılık Iktisat’ta!

İk tis a t B an kası

Memnuniyetle YatinmRtarlan - Şube & fl.T.M

Üfünlenmis - Vef'.gi.Odemeİen Ulaj!m - Şehir. Rehberi - Haberler Gerekli Bijçıiler - Bişe UJaş.ın opyright © 2000 İktisat Bankası ft

!

~n

| P a r m a ğ ın ız ı b ile d e ğ d ir m e d e n b a n k a c ılık T ü r k iy e 'd e ilk d e fa Ik tis a t’ta .

3

i

İktisat, telefon, internet ve W AP b a nkacılığından sonra Palm ile bankacılığı da

| k u lla n ım ın ız a s u n a ra k kesintisiz h izm e t a n la y ış ın ı d a h a d a genişletti. B an k ac ılık

4440999.com

4440999

İK TİS A T D İ R E K T 4 4 4 0 9 9 9

.com

iş le m le rin izi h e r k o ş u ld a , h e r k a n a ld a n , k e s in tiy e u ğ ra m a d a n y a p m a n ız için.

İKTİSAT M e m n u n i y e t l e


A N K A R A

W

LllClC

T e le p h o n e : International code for Turkey: 90, Ankara area code 312. For intercity calls within Turkey lirM dial "0 ". then the area code, and then the local number. For international calls first dial "(H) ".

E M E R G E N C Y _______________________

M U S E U M S /MÜZELER

Ambulance Tel: 112 (All over Turkey)

Museum o f Anatolian Civilisatioas

Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey)

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Tourism police Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) TO U R IS M T U R İZM

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 31 61 Open daily / Hergüıı. 08.30 -17.30 Atatürk's Mausoleum

Brasil /Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20

Netherlands / Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70

Bulgaria / Bulgaristan Kavaklıdere Tef 467 28 39 Canada / Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75

| New Zealand / Yeni Zelanda Kavaklıdere Teİ: 467 90 54

The People's Republic o f China / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 06 28

Anıtkabir Müzesi

Anıtkabir Komutanlığı Amttepe Tel: 231 7975 Open daily /Hergün. 09.00 -16.30

Chile IŞili Çankaya Tel: 447 3582

Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma - Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 - 488 70 07 Fax: 231 55 72

Derlet Kesim ve Heykel Müzesi

Croatia / Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 31

Opera-lllus Tel: 310 2094 Open daily except Mondays.

Cuba /Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62

Pazartesi dışında her gün.

Esenboğa Airport Tel: 398 03 48

08.30-12.00/13.30-17.30

Czech Republic /Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 12 44

H O T E L S / OTELLER

Etnografya Müzesi

Ador Altınel Otel (“ “ *) Tandoğan Meydanı Tel: 23177 60 Fax: 230 23 30 Ankara Dedeman Oteli (****) Büklüm Sok. 1Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14 Best Apart (****) Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli (**“ ) Atatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Bilkent Ankara Oteli (“ ***) 1. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük Ankara Oteli (” ***) Atatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 5070 Büyük Sürmeli Oteli (“ **) Cihan Sok. 6 Tel: 231 76 60 Fax: 229 51 76 Büyükhanlı Park Hotel&Residence O Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya Tel: 4415600 First Apart Hotel İnkılâpSok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton (***'*) l alının (id. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Ayma (****) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 Fax: 41918 55 İç Kale Oteli (****) Gazi Mustafa Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 2317710 Fax: 23061 33 Kent Oteli (****) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 King Apart Hotel PiyadeSok. 17. Çankaya Tel: 440 79 31 Mega Residence Ankara Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Neva Palas (****) Esat Cad. No: 32 Kiiçükesat Tel:4195888 Fax:4195825 Otel Aldino ("**) Tunalı Hilmi Cad. No: 22 Kavaklıdere Tel: 468 65 10 (pbx) Fax: 468 6517 Sergah Oteli (****) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 (X) Fax: 311 3100 Sheraton Ankara (***“ ) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36 Stad Oteli (****) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel: 3104848 Fax: 3108969 Tetra Konur Otel Konur Sok. 58, Kızılay Tel: 419 29 46 Fax: 41749 15

The Ankara State Museum o f Painting and Sculpture /Ankara

Ethnographic Museum

Denmark /Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60

Ulus Tef 311 95 56 Open daily except Mondays.

Egypt /Mısır Kavaklıdere Tel: 468 22 40

Pazartesi dışında her güıı.

Finland / Finlandiya (iaziosmanpaşa Tel: 426 19 30

08.30-12.30/13.30-17.30 Gordion Museum

Gordion Müzesi Yassıhöyük Köyü, Polatlı Tel: 622 51 52 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30-17.30

Kavaklıdere Tel: 426 5465

Hungary / Macaristan Kızılay Tel: 442 22 76

Cumhuriyet Müzesi Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 04 73 Open daily except Mondays Pazartesi dışında hergün. 09.00-17.00

India / Hindistan Çankaya Tel: 438 21 95 Indonesia / Endonezya Çankaya Tel: 438 21 90

Roman Baths Çankın Caddesi, Ulus Open daily except Mondays

Iran / İran Kavaklıdere Tel: 42 7 4 3 2 3 Iraq / Irak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30

Israel / İsrail Çankaya Tel: 446 36 05 Italy / İtalya Kavaklıdere Tel: 426 5460

War o f Independence Museum

Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 5 3 6 1 -3 1 0 7 1 40 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00-17.00 E M B A S S IE S / E L Ç İL İK L E R

Afghanistan /Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21 Albania /Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 09 Algeria/ Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentina /Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61 Australia /Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: 446 11 80

Azerbaïdjan /Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21

Bosna ve Hersek Cumhuriyeti

Kavaklıdere Tel: 426 58 87 Somalia / Somali Çankaya Tel: 427 5192 South Africa / Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea / Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain / İspanya Çankaya Tel: 438 03 92 State o f Palestine

Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan /Sudan Çankaya Tel: 441 38 85 Syria /Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 j Sweden / İsveç I Kavaklıdere Tel: 428 67 35 I Switzerland / İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand / Tayland Çankaya Tel: 467 34 09

Cumhuriyeti

Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Turkmenistan / Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63

Kuwait/Xttwyl Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76

Ukrania /Ukrayna ÇankayaTel: 439 99 73

Lebanon / Lübnan Çankaya Tel: 446 74 86

Birleşik Arap Emirlikleri

222 —

Suudi Arabistan

Turkish Republic o f Northern Cyprus / Kuzey Kıbrıs Tiirk

Morocco / Fas (iaziosmanpaşa Tel: 437 60 20

Gaziosmanpaşa Tel: ı İ6 io 90

Çankaya Tel: 439 21 22 j Saudi Arabia

Jordan / Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhstan / Kazakistan Çankaya Tel: 441 74 86 Kırgızhistan / Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08

Mexico / Meksika Kavaklıdere Tel: 446 71 54 Moldova /Moldavya (iaziosmanpaşa Tel: 446 55 27

Belgium /Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosnia and Herzegovina

The Russian Federation

Rusya Federasyonu

Tunisia / Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12

Malaysia /Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70

Bangladesh t Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50

Romania /Romanya Çankaya Tel: 42712 43

Ja p a n /Japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00

Libya Çankaya Tel: 43811 10 Lithuania / Lituanya Gaziosmanpaşa Tel: 447 07 66 Macedonia /Makedonya Kavaklıdere Tel: 4 4 6 9 9 2 8

Austria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 41904 31

Portugal / Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90

Slovakya Cumhuriyeti

Holy See / Vatikan Çankaya Tel: 43900 41

Museum o f the Republic

Poland /Polonya Kavaklıdere Tel: 467 78 24

Federal Republic o f Germany

Almanya Federal Cumhuriyeti

Greece / Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60

Resini bayram tatilleri dışında her gün. 08.30 - 17.30

Pakistan /Pakistan j Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Philippines /Filipinler Gaziosmanpaşa Tel: 446 58 31

Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic

Gaziosmanpaşa Tel: 442 65 08

Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays.

Oman / Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31

France /Fransa Kavaklıdere Tel: 468 11 54

Georgia / Gürcüstan

MTA, Natural History Museum

MIA Tabiat Tarihi Müzesi

Norway /Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50

OCTOBER 2000

United Arab Emirates Çankaya Tel: 440 84 10 United Kingdom /İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30 United States

Amerika Birleşik Devletleri | Kavaklıdere Tel: 468 61 10 I Uzbekistan / Özbekistan Çankaya Tel: 439 27 40 | Venezuela Çankaya Tel: 439 3198 Yemen / Yenum Bakanlıklar Tel: 446 17 78 Yugoslavia / Yugoslavya Kavaklıdere Tel: 426 03 54


A N K A R A


İ

Z

M

İ

R

IN A N D A R O U N D EMERGENCY

Ambulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) TO U R IS M

f

1

V _ J"U

■ »

IÛ 6

T elep h o n e : International code for Turkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for province o f Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial “0", tiıen the area code, and then the local number. For international calls first dial "00". Ephesus /Efes In the town is another interesting Within easy reach of İzmir building, the Temple of Serapis, (72 km) and Kuşadası (18 km), the J known locally as the Red Courtyard spectacular buildings and streets of due to its tiles. The town is also ancient Ephesus have an unforgettable worth visiting to see the narrow charisma. Established in 3000 BC and streets with their historic Turkish including remains from the Ionic, Lydi­ buildings and the colourful bazaar in an, Roman, Byzantine and Seljuk peri­ the old quarter. ods, Ephesus is a sight not to be İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu il| missed. In nearby Selçuk there is the j çesinde antik çağın büyük uygarlık basilica of St.John (6th century), a | merkezi Pergamon’un kalıntıları bu­ superb museum and İsa Bey Mosque. lmuyor. Görkemli bir tepedeki akroAlso in the vicinity is the House of the polis ve amfitiyatronun yanışını, ilç­ Virgin Mary, and the Cave of the Seven enin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios Sleepers. adına inşa edilen ve günümüzde

Kilim Otel (*’*) Atatürk Bulvan Tel: 484 53 40 Fax: 489 50 70 Marla Hotel (****) Kazım Dirik Caddesi 7, Pasaport Tel: 44140 00 Fax: 441 11 50 Taksim International İzmir (***) Gazipaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71

J

IN F O R M A T IO N S

T U R İZ M D A N IŞ M A

H O L ID A Y V IL L A G E S T A T İL KÖYLERİ

Adnan Menderes Airport Tel: 274 24 24 Alsancak Tel: 422 10 22 Bergama Tel: 633 1862 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 614 11 03 - 614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 ■892 63 28 H O T E L S / OTELLER İZM IR

Anba Oteli (***) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Termal Tesisleri (***) Balçova Tel: 2590102 Büyük Efes Oteli (**“ *) Gaziosmanpaşa Bulvan, 1 Tel: 484 43 00 Fax: 441 5695 Club Hotel Ephesus Princess (***” ) Pamucak Mevkii / Selçuk Tel: 893 1011 Fax: 893 10 39 Ege Palas r * * ) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 Grand Hotel Mercure İzmir (**” *) Cumhuriyet Btılvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 Grand Zeybek Oteli O Fevzi Paşa Bulvan, No:5-6 Tel: 441 95 90 Hotel Baylan (***) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 458 25 80 Fax: 458 21 80 Hotel İsmira (***) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 4456071 Hotel Kaya Prestige (*'**) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, No.7 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel Mercure Konak (****) Mithatpaşa Caddesi, 128 Tel: 489 15(H) Fax: 489 17 09 Hotel Richmond Ephesus (” **) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 67 31 Otel Anemon İzmir (****) Miirselpaşa Bulvan No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 4 4 6 3655 Otel Ege Sağlık (****) Ege Üniversitesi Hastanesi arkası/Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 İzmir Hilton (**” *) Gaziosmanpaşa Bulvan, 7 Tel: 441 60 60 Fax: 441 22 77 İzmir Princess Oteli (“ ***) 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39 İzmir Palas Oteli (***) Vasıf Çınar Bulvan, Tel: 421 55 83 Fax: 422 6 8 7 0 Kısmet Hotel (“ *) 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56

Altın Yunus Tatil Köyü (Golden Dolphin Holiday Village) Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 723 12 50 Fax: 723 22 52’ Club Cardia (Holiday Village) Çiftlikköv, Çeşme Tel: 712 U 11 Fax: 712 12 27

İzmir'den (72 km) ve Kuşadası'ndaıı bütün özellikleriyle ayakta duran (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen sağlık merkezi her gün 8.30 -18.30 olağanüstü ilginç, caddeleri ve arasında ziyarete açıktır. Berga­ yapılarıyla bugün de benzersiz bir ma nın içiiıdeki tuğlaları nedeniyle atmosfere sahip antik kent. İÖ3001) | halk arasında Kızıl Avlu adıyla biliI yıllarında kurulan ve ton, Lidya, \ nen Serapis Tapmağı da dikkat çeki­ Koma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin cidir. Ayrıca Türk kültürünün özellik­ Club Med Kuşadası Holiday Village izlerini taşıyan Efes’i gezmeye mutla­ lerini taşıyan dar sokakları ve yapıla­ Aslanbumu, Kuşadası ka vakit aytrtlmalt. Efes'in çok rıyla eski mahalleleri ile rengarenk Tel: 614 11 35 Fax: 614 12 00 yakınında St. Jean Bazilikası, çarşısı ilçeyi turistler için ilginç kılan Meryem Ana Evi, özelliklerdendir. Foça Club Med Holiday Village Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk Isa Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75 M U S E U M S /MÜZELER Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik Hanedan (Holiday Village) Archeological Museum gezi yerleri bulunmaktadır. Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51 Arkeoloji Müzesi House o f the Virgin Mary Bahri Baba Parkı, Konak Kuştur Tatil Köyü (Holiday Village) Meryem Ana Evi Bayraklıdete, Kuşadası Tel: 618 13 10 Fax: 614 88 32

The Virgin Mary came to Ephesus with St.John, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the Vatican in 1957. Mass is celebrated here every morning at 7.30 and on Sunday mornings at 10.30.

Neptün Village Büyük Akkum, Seferihisar Teİ: 745 74 55 Fax: 745 70 38 Ömer Holiday Village Yavansıı Mevkii, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax: 614 43 44 Pine Bay Holiday Village Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax: 612 22 07

|

Sunset View Holiday Village Gazibeğendi, Kuşadası Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70 Turban Holiday Village Dayanıklı Köyü, Gümüldür Tel: 742 25 48 Fax: 742 11 76 SIGH T S E E I N G / GEZİNTİ

Balçova Therm al Springs

Balçova Kaplıcaları İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just 15 km from the city centre and served by municipal buses.

İzmir çemsimle çok sayıda kaynak suyu re kaplıca bulunuyor. Bunlar­ dan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 75 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Bird Paradise /Kuş Cenneti This eight thousand hectare bird sanc­ tuary is a temporary and permanent home to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of year over 190 species of bird can be seen here.

Kentin yanıbaşmda koruma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban Imyat parkı. Adalar, sazlıklar, delta­ lar ve gözakıbildiğine uzanan düzlüklerde 190’t aşkın türde mil­ yonlarca kuş barındırdığı için dünya çapımla bir "kuş cenneti" sayılmak­ tadır.

Aziz Yuhanna He birlikte Efes’e geleıı Meryem Ana nın bayatının sön döne­ mini geçirip öldiiğii yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’de Vatikan’ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’den 80 km, antik Efes kentin­ den 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı udadır. Her sabah 7.30’da, pazar sabahlan 10.30 da ayin düzenlenmekledir. Kadifekale Fortress / Kadifekale The fortress overlooking İzmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were origi­ nally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot with pleas­ ant tea gardens, commanding a fabu­ lous view of the city.

İzmir'in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Koma ve Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlarının uzunluğu eski dönemlerde (>km'yi buluyordu, (¡ünümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamum / Bergama The ruins of Pergamum, a major centre of civilisation of the ancient world, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable state of preservation. The site is open daily hi-m een08 30 and 18.30.

224

S K Y L I F E E K İM

O CTOBER 2000

Tel: 489 07 96 Open ever)- day except Mondays. 09.00-17.30. P.tesi dışında her gün.

Atatürk Museum /Atatürk Müzesi | Birinci Kordon 148 i Tel: 421 70 26 Open every day except Mondays. 09.00-17.00. Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum /Bergama Müzesi Bergama Tel: 631 28 83 Open every day except Mondays 08.30-17.30 Pazartesi dışında hergün Ephesus Museum / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10 - 892 60 11 Open every day. 08.30-18.30 Her gün. Ödemiş Archeological Museum

Ödemiş Arkeoloji Müzesi ÖdemişTel: 545 11 84 Open every day. 08.30-17.30 Her gün. Museum o f Painting and Sculpture

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 89 45 S.Yaşar Art Museum

S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 C HU R CH ES AND SYNAGOGUES

Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St. Hélène (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka S t.Jo h n (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 463 72 63 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Notre Dame de Laurdes (Catholic) 81. Sokak, 11 Tel: 232 11 45 St. Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 Shaar Ashamayan (Synagogue) 1390 Sokak 4/2 Alsancak


A R O U N D

İZ M İR Tesa> ® B E R G A M A ^ DaÖ'Stan'

)enizköy

AVI A N M A YASAĞI ALANI

Kemikli Rr. Değirmen Ada ÇANDARl.l KÖRFEZİ Temas>

oı-kKMn •<HRB

Taslı RjS~ Ç'

I*

Kil İNÇDAĞI Gökbel

Venice

Karaköy, ^ U Z ^ B fr Y E N İFO Ç A , Ho^ Mersin T. Kozbeyli^. >

Kömür Rr.

' - , y zunU an,a r ,

Kaltnkaya Rr.

\ \

BuruncukN

cü ^

K .H acte r*"*1 B.Sümbüller

/ Çukurköy

'AYRIDAĞ

\ »Parlak

tterakılıçlı^ 30SM AN C ALI

Ç a m lıca ,

Helvam - '

jarası

.R A BU R UN

\

Samurlu 1«ç,tak V _ W j r,,ıon'<’aV|a W ’RAm nAfiı K a r a k u S * » ? " ^ , ; ,^ fA ^ r^ Ç e h ırk e m a l O tm an la r-Í^o ílak

/M a ld a m V ^ i / K . Veliler /»^kça kö y ' H i ^ 5 *K o za kl; lyaslarf İK . Belen

Iğnedere

Tekeliler A

•Salman Haykıran 3"T>ers > K Ü Ç İIK B ,

Yaylaköy Y

AKDAĞ

lEMİSALElg

M EN EM EI

•1212

c*. Eöjj

jn d e « rilí VAMwí.AR ' DAĞI . Yamanlar Kur

Günerli

'hirgut Rr.

AVLANMA f YASAĞI ALANI |

Anzak Rr.

Manist

^ ^ '"G ö k te p e Karaosn

Köseder

Emlake

V BÖIMF.ÇDAĞI

I 6) Kiraz R ^ xW Qiw^nce k^>yü

Uç R urun Top Rr. İV İ^tKSArK m * S m

gamanı İnce Rr. s v

Ka/aytaş

V

ij Çgh Rr.

m

|

¡¿MİRKÖRFEZİ İZMİR

'[.SMYRNA

,

\ İ « * a d ,o v k ,k ,iyan

V.

G tlu J I

’AlAN D.

iökdere j*Kaynaklar

\

Kurudere y k.Kızılca

:uşcular,(

^•Zeytinler :u n k u y u /

kaiA _ !ííf e íí^ ^ 2 - « B a lc o

Ilıcası I \G ü lb â l

J % a rb a ro s

AVLANMA YA1AC.I

fcwáaÍN«

h J

İhsaniye^J*y

O

ADNAN «FMJEftES

T u rû u lf 'İ - Gö|çük' ✓ ■ -•U lam ısJ

Yağcılar,

Seferhisar

•Demircili AKRKA L-i

'Dağtekej

M E N Dİ

\ Kuyucak

Çakmak

Karakuyu Helvacı

Künerlik*

/

Kızılcaoya Kokar Rr. Cılga R K ^ J

•Bulgurca lâlı Ilıcası

/

/

leke Rr.

Payamlı

/

aancaklN^

Brj.

□ D E Ğ İR M E N d E R E ' ö zbe yV V •Ç am önü \ 1 •Y em s ' i,mkikoi,<)i.is |

Irakoç Kaplıcası ■ “ '"•C lıkm e z ^ / •Gûmüldur ¡MYONNKI'.SI'S

Doğanbey Rr.

Ta;>fl?İK» A rsa lla r •lavuzbaşı

, , , ,

v“m"

>Tahrah

KARAÇAMI'.

— »Çakaltepe

CIKıf a

^

Yeniköy

ll.KBF.nOS

m H a s a n ç a v ıjş lj/

» I kS

/

Halkapır .PRANGA

KUŞADASI KÖRFEZİ

n o kta 0(216) 349 01 41

^

Jje le vi l^üçüKkale ÜzıuTjler

:i .a r o s \

Sünger Rr?

na

r

'VVEülbSldBre' ' , f f m 0«lûc,'

Acarla MERYEM A N A * (Turistik Mvk.)

imlıkhavutcul

Sultaniye

fflK U Ş A D A Ş I


A

N

T

A

L

Y

A

IN A N D A R O U N D EM ER GEN CY

Ambulance: Tel: 112 (All over Turkey) Police: Tel: 155 (All over Turkey) Fire: Tel: 110 (All over Turkey) Gendarme: Tel: 156 (All over Turkey) T O U R IS M T U R İZ M

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

Tourist Information Phone Alo Turist Hattı Tel: 0 800 51107 0 7- 0 800 511 07 08 Antalya Kaleiçi Tel: 247 05 41 - 242 18 33

Antalya

Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı'Mahallesi Tel: 513 12 40

Kas

Cumhuriyet Meydanı Tel: 8.36 12.38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15.36 H O T E LS / OTELLER A N TA LY A

Adora Golf Resort Hotel ( '" '* ) Belek/Serik Tel: 725 40 51 Fax: 725 4071 Altis Golfhotel (***") Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman (“ ***) Lara Yolu Tel: 3217910 Fax: .321 38 73 Antalya Renaissance Resort (*” ” ) Beklibi, Tel: 824 8431 Fax: 824 8 ı 30 Antbel Belek Hotel (“ ***) Belek/Serik Tel: 7254102Fax:7254268 Arum Hotel&Apartments (*“ “ ) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40 Belconti Resort Hotel Belek, Tel: 715 15 40Fax:715 1047 Cender Hotel (“ *') Işıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan Inter Continental Resort Kemer Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club Hotel Sera (“ ***) lara Yolu Tel: .349 34 34 Fax: 349 34 54 Club Justiniano (****) Alanya Tel: 527 44 47 Fax: 527 46 82 Falez Hotel (•"” ) Konyaalti Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Gloria Golf Resort (**“ *) Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side (“ *” ) Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Grand Hotel Adonis (” “ *) Eski Lara Yolu Tel: 323 44 44 Fax: 323 10 31 Hotel Alp Paşa Kaleiçi Tel: 247 56 76 Fax: 248 50 74 Hotel Ofo Antalya (***” ) Lara Tel: 349 40 00 / 15 hat Fax: 349 4016 Hotel Bilkent Kemer (“ **) Göynük/Kemer Tel: 815 15 38 /20 hat Fax: 815 15 37 Hotel Saray Regency ( " ” ') Titreyengöl Tel: 756 91 0(1 /7 hat Hotel Sultan Saray (lövnük/KemerTel:815 1480/20 hat Fax: 815 14 99 Hotel Sun Zeynep Belek Tel: 725 4180 Fax: 725 42 00 Hotel Turquoise (” ” ') Side/Sorgun Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45 Kışla Han Hotel (•***) Kazım Özalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Letoonia Golf Resort (“ “ *) Belek Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 Le Jardin Resort Otel Turizm Cad. Kiriş Kemer Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Ma Biche ( * " " ) Göynük Tel: 815 21 90 Fax: 815 21 91 Mia Resorts Belpark Palace ("**) Belek Tel: 715 1 3 « ) Fax: 715 13 17-18 Mirage Park Resort Göynük Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35

f

*

• j

V J U ia e

T e le p h o n e : International code for Turkey: 90. Antalya area code 242. For intercity calls within I urkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "(H)".

Renaissance Antalya Resort Beldibi Tel: 82484.31 Fax: 824 84 30 Royal Resort Hotel ( ' " " ) Kemer Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Golden Ring Hotel (” ” ) Güllük Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel ( ” ” ) Konyaalti Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Taksim International Alanya (**“ ) Gazipaşa (id . Göl Mevkii Tel: 514 07 00 Fax: 514 07 28 Taksim International Side Sorgun Mevkii-Manavgat Tel: 756 93 21 Fax: 756 93 20 Talya Hotel (""") Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 54 (K) Topkapi Palace Kundu Aksu Tel: 431 23 23 Fax: 431 23 22 Türkiz Hotel ("•” ) Kemer Yat Limanı Tel: 814 41 (K) Fax: 814 28 33

Club Med Palmiye Tekcıiektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 haHines) Club Méditerranée Kemer Kemer Tel: 814 1009 Fax:8l41018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis | Kemer Tel: 815 1631 Fax: 815 1637 Club Salima Bcldibi-Kcnıer Tel: 824 83 60 Fax: 824 83 73 Club Turan Prince Kızılağaç Turizm Merkezi, Side Tel: 748 72 60 Fax: 748 72 50 •51 | Club Varana Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 Club Zigana Beldibi Tel: 824 92.30 Fax: 824 83 15 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 Kemer Holiday Village I Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 1465 Mia Resorts Belpark Village Belek-Serik j Tel: 715 13 (K) Fax: 715 13 17-18 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanva Tel: 565 14 Sİ Fax: 565 14 49 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 4004 Fax: 8214040 Park Kimeros Göynük, Kemer I Tel:815 1663 Fax:815 1672 Robinson Club Pamfilya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat j Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village Çamvuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 Sol Muna Kumköv, Side Tel: 753 ^4 46 Fax: 753 1359 Turtel Side Holiday Village I Side Tel: 753 39 (H) Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamvuva, Kemer 1 Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Voyage Club Turtel Sorgun Manavgat Tel: 756 93 00 Fax: 756 93 09

S P E C I A L L I C E N S E H O T E LS Ö ZE L L İ S A N S L I O T E L L E R

Abad Hotel Hesapçı sokak. Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 32J 04 25 Argos Hotel Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 24175 57 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 244 (X) 55 Fax: 244 00 54 Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65 Naturland Hotel Camvuva / Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19 H O L ID A Y V IL L A G E S T A T İL KÖYLERİ

Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02 Blue Village Paşa Bey Konaklı Mevkii. Alanya Tel: 56515 20 Fax: 565 15 31 Club Med Beldibi. Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü, Manavgat Tel: 748 73 73 Fax: 748 73 83 Club Aquamarine Beldibi-Kemer Tel: 824 85 00 Fax: 824 80 52 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02 Club Hotel Beilis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Club Kastalia Konaklı Mevkii. Alanya Tel: 565 1.3 16 Fax: 56S 11 2,s

open-air gallery, a children's gailen- (w here children may he left) and a w ide yard. Approxim ately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council o f Europe as the Museum o f the Year in 1988.

j [ j I

Alanya Citadel /Alanya K alesi ing the rocky peninsula is walled (8 km). The “Red T o w e r” was built by the Seljuk’s Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections.

I

i I

Bizans zamanından kalma, "Kızıl Kule si 1226'da Sultan Alaaddin Keykubal tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müzedir.

| Antalya Museum /Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konvaaltı

east o f Antalya. Its magnificent amphiteatre J is the best preserved in the w orld and I

Pazartesi dışında her gün. | The province o f Antalya is endowed w ith the richest historic treasures o f Turkey. \m alva Museum covers an area o f 30,000 OCTO BER 2 0 0 0

known for its superb acoustics and is still used for concerts.

j I

Antalya nm 48 km doğusunda Antik Çağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği re iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kullanılmaktadır. Düden Falls /Düden Şelalesi A very' beautiful waterfall (1 2 k m north of the city centre).

I Kent merkezine kuzey yönünde 12 km ' uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Quarter K aleiçi The historic nucleus o f Antalya. This district I

is now restored and has became an attrac­ tive touristic centre w ith its taverns, hotels,

|

restaurants and entertainment facilities. Its

|

narrow streets lead dow n to the old harbour

j (today an international yachting marina). | Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi: | restore edilmiş hali, otel re pansiyonları, restoranları re eğlence olanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge TTıe origins o f this ancient city 18 km north­ east o f Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. I

An exceptional open-air museum.

I Antalya'nın 18 km kuzey-doğusıındaki bu antik kentin geçmişi İÖ 1000 yılma kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen re Roma dönemlerinden kalma bir açık hara müzesi. Side [

At this lively resort east o f Antalya, the hous­ es and ancient ruins are inextricably inter-

I

wined. There are tw o agoras, an amphiteatre and a museum in w hich statues

[

and other w orks o f art found here arc

I

exhibited.

| |

Antalya’nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr re burada gün ışığına çıkarılan heykel re öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Termessos

j

Perched 1050 m above sealevel. this is an

ı

ancient city and a national park northwest

I

o f Antalya. The amphiteatre is hewn out o f the living rock and the view as far as Antalya

Tel: 241 45 28 Daily except Mondays.

A major port and commercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 48 km

i This splendid Byzantine citadel surmountI

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda ¡3 teşhir salonu re bir açık hara galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezmeliler. Aspendos

I

S IG H T S E E IN G / G E Z İN T İ

¿¿26 S K Y L IF E E K İM

square metres w ith thirteen galleries, an

j j

is stupendous. There is a natural history museum at the park entrance.

I Denizden 1050 m yiiksekllikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent re doğa müzesiyle bir ulusal park.


Bugün 65 m ilyonun üzerinde kullanıcısıyla Lotus Notes ve Lotus Domino, e- posta, intranet ve iş akışı uygulamaları, müşteri takibi, bayi ağı yönetimi gibi pek çok alanda iş dünyasında en yaygın kullanılan yazılımdır. Yönetim danışm anlığı şirketlerinin % 8 0 'i, Fortune 100 şirketlerinin 8 7's i, Türkiye'nin en büyük 6 otom otiv şirketinin 5 'i iş süreçlerini yürütürken Lotus yazılımlarını kullanır. Kolay ve işlevsel ■ Arka plandaki bilgi sistemi, ticari yazılımlarınız ne kadar karmaşık olursa olsun, gerekli bilgiye en kolay en hızlı ve güvenli erişim için gerekli tüm parçalar Lotus tarafından sağlanır. Siz bir çok değişik yazılım ı öğrenm eye d e ğ il, işinizi yapm aya odaklanırsınız Kurumsal Bilgi Yönetim i Bizim için Gelecek Zaman Değil Lotus müşterileri, doküman yönetimi, bilgi bankaları, kurum içi eğitim, gerçek zamanlı iletişim sanal ortamlarda toplantılar gibi pek çok olanaktan yıllardır yararlanırlar.

L o tu s... Dünün uzak, bugünün geç, geleceğin şim di olduğunu görenler için..

Lotus An IBM Company

Bize (0 2 1 2 ) 317 17 17 no.lu telefondan ya da www.lotus.com /turkiye adresinden kolayca ulaşabilirsiniz.

I* i

J


r Tökbel 'S ın an h o ea i.

_

Jürvyaka ( £ j

\

X

\

^GERİŞ

f

Karakışla

E Kık!ö y -tÇ ım

n m j 7 DAg,

m a A ar as i

YABAN KEÇİSİ __K O R U M A VE Ü R E T M E SAHASI

S.Jarpuz

.J ^ ü s a m e ttin » -en a e re

^

Kuruçay f CCeceler ec .A l

, , . „ A k s a hap Im a s a n C. • B u c a k k ış la r JM ın a re rlı

L

K Ü P E DAĞI

^^Şusuzşahap “

kuSW,

* KlSeCJ<uran

G Ö l\Ü k \ w *«M

Maden ^»Süleymaniye ' ^••Değirm enlik

ÇAMI JİL KÖYl

İBRADI C^U7l,mdere

« s ,

rhMapt*ar^Jçlf

r

i

Joyak----

SEYDİŞEHİR

»Uğurlu

MJWfl.

B ü e ^ ^ ^ 'î s a 'f

Ş>*

«Hu«/ V J

AROUND ANTALYA


İ V

p M /M K ı)

a hm

B

a z ı '

k r e d

G A R A N T İ

m i Master

ı o*: h m

i

k

a

r t l a

r ı ,

’b

a z ı l a r ı n

a '

ö z e l d i r . . .

Size “özel” b ir k red i k a r tı su n u yoru z: E rm en egild o Z egn a Gold C ard. E rm e n e g ild o Z egn a ile G a ra n ti işb irliğ in in ü rü n ü ... B üyü k b ir giyim d ü n y asın ın özellik leri ile d ü n y a ça p ın d a b ir k re d i k a r tın ın ö zellik lerin i b ir le ş tir e n bu k a r t ı , şim d i hem İs ta n b u l M ağ azam ızd an , hem yeni a çıla n A n k a ra M ağ azam ızd an , hem de G a ra n ti’den ed in eb ilirsin iz. B izi a ra y ın . Sizi b ilgilen d irelim . "Ö zel"liginizin ta d ın ı çık a rın .

E r m e n e g ild o Z e g n a B u tik

R um eli Caddesi No: 9 N işan taşı - İstan bu l T el: (0 2 1 2 ) 2 4 1 6 5 00/01 w w w .zegnaerm enegildo.com E r m e n e g ild o Z e g n a B u tik , A n k a r a

G aziosm anpaşa, F ilis tin So k ak No: 1 Ç ankaya 0 6 7 0 0 A nk ara T el: (0 3 1 2 ) 4 6 7 31 22 G a r a n t i K r e d i K a r t ı M ü ş t e r i H iz m e tle r i

E rm

e n e g ild o

Z e g n a

0

Alo G aran ti: 4 4 4 0 3 3 3 F a k s :( 0 2 1 2 ) 6 5 7 21 10 İn te rn e t Şu besi: w w w .g-aranti.com .tr


M U Ğ L A IN A N D A R O U N D

f ’ K T M

. j C le

T e le p h o n e : International code for Turkey: 90, Mugla area code 252. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

Tel: 455 36 3349 Azka Otel (****) Eskiçeşme Mah. Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 316 89 92 J Bodrum Resort ( “ ***) Gümbet Tel: 317 28 28 j Club Marverde (“ **) Meşelik Köyü Kuyucak Mevkii, Milas Tel: 316 76 94 | Colossus Otel ( ” “ ) Gümbet Mevkii, Bodrum Tel: 316 34 19 Elegance Hotel’s (“ '**) Kemeraltı Mah. Dergah Civan, Marmaris Tel: 412 81 01 Golden Key Boutique Hotel Bodrum Tel: 313 41 06 Hisarönü-Marmaris Tel: 466 66 20 Bördübet-Marmaris Tel: 436 92 30 Hotel Ambrosia (“ **) Bitez Tel: 343 1886 Hotel Mavi (****) Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 313 03 71 Hotel S (•"*) İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 İberotel Sangerme Park (****) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 28680 31 İzer Otel Kızılağaç Köyü, Bodrum Tel: 367 19 10 Javalin Otel (***’) Yahşi Köyü, Bodnım Tel: 348 35 41 K a rîa Princess (*” **) Canlıdere Sok. No: 15, Bodrum Tel: 316 89 71

Hillside Beach Club Kalemler Köyü Mevkii, Fethiye Tel: 614 83 60 Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkii, Bodrum Tel: 316 89 80 İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 21 46 Lsis Tatil Köyü Tel: 316 95 01 Letoonia Tatil Köyü

D a ly a n This village southeast o f Muğla is named after the river w hich links lak e Köyceğiz to the Mediterranean. The channels o f the river w ind through the reedbeds o f the estuary amidst spectacular mountain scenery.

Oyuktepe Pacanz Mevkii, Fethiye Tel: 614 49 66 Lykia World Ölüdeniz Kırdak Mevkii, Fethiye

Ortaca ilçesine bağlı kiiçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölünü Akdenize bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanal­ dan alır. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harikası.

Tel: 616 60 10 Magic Life Der Club Adaköy Yalancı Boğaz Mevkii, Marmaris Tel: 412 07 00 Martı Tatil Köyü

C a u n o s / Ca u i i o s Harabeleri T h e ruins o f this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has b een traced back to 3 0 0 0 BC, and later became a provincial capital located between Lycia and Caria.

İçmeler Örencik Mevkii, Marmaris Tel: 455 3441 Metemtur Tatil Köyü Asarlık Mevkii, Bodnım Tel: 316 25 00 Ora Tatil Köyü Kızılağaç köyü, Bodrum Tel: 367 15 00 T.M.T. Tatil Köyü Atatürk Cad. No: 134, Bodnım Tel: 316 1207 Turban Tatil Köyü Marmaris

Tel: 36891 52 Belceğiz Tatil Köyü

Kızılağaç Mevkii Torba köyü, Bodrum

Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye

Tel: 36718 20

Tel: 617 00 77

S IG H T S E E IN G / G E Z İN T İ

Bodnım Park Resort (Regal Resort)

M u ğ la M us e um Mıığla Müzesi This natural history museum exhibits fossils d isc o v ere d n e a r th e v illa g e o f Ö z lü c e be lo nging to a w id e range o f creatures w hich lived 5-9 m illion years ago over an area stretching from eastern Asia to Spain.

Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkii, Bodrum Tel: 367 14 31 Club Datça Tatil Köyü İskele Mahallesi, Datça

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 9 -5 milyon yıl kadar öncesine fatihle­ nen, Doğu Asya'dan Ispanya'ya uza­ nan geniş bir alanda yaşayıp yok ol­ muş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze.

Tel: 712 88 20 Club Kadıkale Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkii, Bodnım Tel: 382 32 71 Club M Harcmtan Koyu, Bodnım

B o d ru m Castle / Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights o f Rhodes in the 15th centu­ ry. Located on the edge o f the harbour, it covers an area o f approxim ately 3 0 ,0 0 0 square metres, and has five towers known as the French Tow er, English Tow er, Italian Tow er, German T o w e r and Snake Tower.

Tel: 31661 (X) Club Müsgebi Tatil Köyü Müsgcbi Köyü Çakmaklı Mevkii, Bodnım Tel: 358 50 86 Club Tuana Vista Tatil Köyü

M.S. 15 . yüzyılda Rodos şövalyeleri ta­ rafından St Peter adına inşâa edilen kale Unuma hakim durumda. Yaklaşık J0000 ııü ’lik alana sabip olan kalede Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Kulesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule ol­ mak iizere 5 kule mevcut. 230

S K Y L IF E E K İM

Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, iassaos, Euromos gibi antik kentlerde yapılan kazılarda çıkan eserlerin seıgileııdiği lıir müze.

Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkii, Bodnım

Tel: 412 1843 Voyage Club Torba

Tel: 455 34 67-9

M ilas M us e um /Milas Müzesi Archaeological finds from ancient cities in the province o f Milas such as Labravnda, Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here.

İberotel Marmaris Park

Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkii, Bodnım

İçmeler Paımıcak Mevkii, Marmaris

Bodrum Müzesi içinde sünger avcıları tarafından ve çeşitli su altı kazılarında çıkarılmış olan eserler sergilendiği bir müze.

Hotel Ersan

Anıktur Tatil Köyü (Club Med)

Grand Yazıcı Tatil Köyü

Remarkable ancient artefacts and ships dis­ c o ve red by sponge divers and nautical a rchaeologists on th e seabed along the southwestern Turkish coast are exhibited in this museum, w hich is located in Bodrum Castle.

Marmaris Tel: 412 1171

H O L ID A Y VI L L A G E S

Çayağzı Katliç Mevkii, Fethiye

Sualtı Arkeoloji Müzesi

Armutalan- Boynuzbiikü Mevkii,

T A T İL KÖYLERİ

Tel: 633 6316

N autical A rchaeological M us e um

Halıcı Tatil Köyü

E M E R G E N C Y ___________________ La Perla Oteli (***•) Ambulance: Tel: 112 (All over Turkey) | İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 89 Labranda Otel (****) Police: Tel: 155 (All over Turkey) Güllük Sıralık Mevkii, Milas Fire: Tel: 110 (All over Turkey) Tel: 522 2911 Gendarme: Tel: 156 (All over Turkey) Laguna Azur Hotel (**“ ) T O U R IS M IN F O R M A T IO N İçmeler Kumluörencik Mevkii, Marmaris Tel: 455 37 10 T U R İZ M D A N IŞ M A Lavanta ViUage Bodrum Yalıkavak, Bodnım Tel: 385 2167 Magic Life Der Club Resort (***“ ) Banş Meydanı Tel: 3161091 Hisaröııü Köyü, Cubucak Mevkii, Dalaman Marmaris Tel: 466 64 34 Havalimanı Tel: 692 52 20 Magic Life Der Club Sangerme (•****) Dalyan Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 63 Ortaca Tel: 284 42 35 Manastır Otel (****) Datça Kumbahçe Mah. Banş Sitesi, Bodnım Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 316 28 54 Tel: 712 3163 Mares (Altmyunus) Otel (**•**) Fethiye İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00 İskele Meydanı No: 1 Tel: 612 1975 Marina Vista (Blue Otel) (****) Köyceğiz Yat Limanı Mevkii, Bodrum Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 | Tel: 316 22 69 Marmaris , Merve Park Suites Hotel İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 1035 Bodrum Tel: 316 15 46 Milas-Bodrum Munamar Vista Otel İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60 Milas-Bodrum Havalimanı Tel: 523 00 66 Resort Dedeman Bodrum (****) Muğla Bitez, Gıındönümü mevkii, Gümbet Marmaris Bul. No: 24 Tel: 214 12 61 Tel: 313 85 00 Şamara Otel (**"*) H O T E LS / OTELLER Kaynar Mevkii, Bodnım Tel: 367 16 00 MUĞLA Sea Garden (**"*) Çiftlik Köyü Yalıdağ Mevkii, B<xlnım A&B Home Otel Tel: 368 90 15 Göcek, Fethiye Tel: 645 1820 Suncity Otel (•***) Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Aries Otel (****) Tel: 617 0111 Çalış Mevkii, Fethiye Tel: 613 13 31 Turunç Oteli (****) Aqua Otel (**") Marmaris Tel: 476 70 24 Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris

OCTOBER 2 00 0

|

Antik Kent, göl ile deniz arasında, ka­ nalın kenarında kurulmuş. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanır, lykia ve Karia arasında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. K n id o s / Knidos Harabeleri Knidos at th e w e s te rn tip o f th e Datça peninsula was founded by Dorian migrants from the Aegean islands in the 7th century BC. T h e re are several tem ples, including one dedicated to A po llo and an o th e r to Venus, an amphitheatre and other buildings.

Datça'ya y j km uzaklıkta bulunan an­ tik keiıt M.Ö. 7. yüzyılda adalardan ge­ len Dorlar tarafından kurulmuş. Şehir­ de Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabet­ ler, anfitiyatro gibi kalıntılar var. F e th iy e M u s e u m / Fethiye Müzesi This museum contains many finds from the ancient cities o f the region, such as carved fragments o f mausoleums, vases and sculp ture dating from the Lycian, Roman and Byzantine periods.

1%5’de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ ları, Lykia, Korna, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ö lü d e n iz L a g o o n / Ölüdeniz W ith its clear turquoise waters this lagoon 15 km south o f Fethiye is one o f Turkey's most renowned natural sites. It is surround­ ed by sand beaches and pine woods and is a conservation area.

Fethiye’y e 15 km. uzaklıkta, Türki­ y e’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüde­ niz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çeker. M a r m a r is Lying on a large bay encircled by pine coveied hills, Marmaris enjoys one o f the most beautiful settings o f any Turkish resort. It is close to such a ncient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma.

İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kent­ ler bulunuyor.


Bu “sistemler” sizi ayakta tutacak ! Ayaklarda artık rahatlık dönemi başlıyor. Flogart taban sistemleri, ayakkabılarda hava dolaşımını sağlayarak, ayağımızın nefes almasını sağlıyor. Stres sonucu, vücudumuzda oluşan statik elektriği alıyor. Darbe etkisini minimuma indirerek, ayaklarımızı rahatlatıyor. Bütün gün ayaklara aşırı yük binmesi sonucu, meydana gelen bel ağrılarına son veriyor. Flogart ayakkabılarda, sadece sağlığı ve rahatlığı değil, aynı zamanda modayı ve şıklığı da bulacaksınız.

.Comfort System

AirCanal System

Anti-Static CDS System

Özel tasarlanm ış anatom ik m ostra, ayağı tam kavrayarak, uyum sağlar. Bu sistem sayesinde darbe etkisi minimuma iner.

Tabana ilave edilen "sirkülasyon yastıkçığı" bir boru ile valfe bağlanarak, ayakkabı içindeki havanın dışarı çıkmasını sağlıyor. Fakat valf dışarıdan hava ve su almıyor.

Bu sistemin en büyük özelliği; vücutta oluşan statik elektriği boşaltmasıdır. Ayakkabı, bunu tabana eklenen bakır teller ve metal bir parça sayesinde gerçekleştirmektedir.

Müşteri Danışma Hattı: 0212 696 14 74 • www.flogart.com.tr • E-mail: kinetix@kinetix.com.tr


AROUND MUĞLA


19700

16197

17900

>8330231

Alfa Wap Sitwl

K C E 3 K S H

Değer katan web m erkeziniz MY ALFA Alfa Online Yatırım Sitesi İntarnat üzerinden yatırım İşlemleri

H is s e S e n e t le r i :

Endeks KB-100

1 9700

E E â B ç O 1123

Son

önceki

13364

13051

1 7900 1 61 00 1 43 00 1 25 00

En aon güncelleme [31.08.2000 10:30:001

§ ) Hisse senedi işlemleri § ) Yatırım fonları § ) O tom atik repo $ ) E F T & Virm an 0

H alka arz

§ ) Finansal chat d j Piyasa ve şirket haberleri Teknik analiz

Türkiye' nin geniş kapsamlı finans sitesi alfa.com .tr'de tüm piyasa bilgilerine anında ve ücretsiz olarak ulaşabilir, online hisse senedi alım satımı yapabilirsiniz. İMKB endeksleri, dış piyasalar, fon fiyatları, repo oranları, döviz kurları, yurtdışı piyasalar ve daha birçok veri www.alfa.com .tr de. Alfa Portal sayfalarında, en yeni film lerden, en çok satan kitaplara, futboldan, DVD'ye, online rezervasyondan, galerilere kadar İlgi alanınıza giren herşeyi bulabilirsiniz. w w w .alfa.com .tr'de tüm piyasa verileri hem online hem de bedava !

ALFA MENKUL DEĞERLER

U lu s E tile r 8 0 6 0 0 İs ta n b u l • T e l: (2 1 2 ) 2 8 2 2 4 2 4 • F a k s : (2 1 2 ) 2 8 2 0 8 21


*

Dış hatlar terminali, geliş ve gidiş katı rplanı. V Arrival and departure floor plans of the international terminal.

Plğ^Mhyniğmatjgg

A t a t ü r k H a v a li

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

■'

1

ESCALATORS

MERDİVENLER

TRANSIT PASSENGER COUNTER

TRANSİT YOLCU BANKOSU

C İP LOUNGES

CİP SALONLARI

R EN T A CAR

OTO KİRALAMA

INFORMATION

DANIŞMA

LU GGAGE CUSTODY

EMANET

LO S T LUGGAGE

KAYIP BAGAJ

TOILETS

W.C.LER

FOOD COURTS

YEMEK ALANLARI

SHOPPING CENTRE

ALIŞ VERİŞ MERKEZİ

BANK

BANKA

HOTEL RESERVATION

OTEL REZERVASYON

INCOMING LUGGAGE BAND

BAGAJ ALIM BANTI

VISA OFFICE

VİZE OFİSİ

CUSTOMS

GÜMRÜKLER

PASSPORT CONTROL

PASAPORT KONTROL

ARRIVAL BRIDGE

GELİŞ İSKELESİ


ASMAKAT

LA N D SIDE MEZZANINE FLOOR

ASMAKAT

ESCALATORS TO CIP LOUNGES

CİP SALONLARINA İNİŞ

AIR SIDE M EZZANINE FLOOR

ENTRANCE SECURITY CONTROL

GİRİŞ GÜVENLİK KONTROLÜ

DUTY FREE UNITS

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ ÜNİTELERİ

C HECK-IN ISLANDS

CHECK-IN ADALARI

TICKET SALES

BİLET SATIŞLAR

BOARDING BRIDGE (WAITING LOUNGES)

GİDİŞ İSKELESİ (BEKLEME SALONLARI)

SECURITY

güvenlik

PASSPORT CONTROL

PASAPORT KONTROL

CHECK-IN AREA

CHECK-IN ALANI

ESCALATORS

MERDİVENLER

JU N IO R PASSENGER LOUNGE

ÇOCUK YOLCU SALONU

CUSTOMS DECLARATIONAND TAX REFUND OFFICE

GÜMRÜK DEKLARE VE VERGİ İADE OFİSİ

LAND SIDE SHOPS

KARATARAFI DÜKKANLAR

CD INFORMATION

DANIŞMA

PRAYER ROOM

MESCİT

HEALTH CENTRE

SAĞLIK MERKEZİ

TOILETS

W.C.LER

■ 1 FOOD COURTS

. 1YEMEK ALANLARI

•i>

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Gidiş katı D eparture

GELİŞ KATI

SERVIC E FLOOR

SERVİS KATI

AR RIVA L FLO OR


r":

H a y â tr kolaylaştıran alışkanlıklardan, yeni ufuklara açılm aktan,

çağdâş yaklaşım lardan, akıllı yatırım lardan, hele doğadan hfç vazgeçm eyenler... K e m e r C o u n t r y R e s id e h c e sizleı içini


COUNTRY

R

esidence • İstanbul’un riski en düşük bölgesinde, İstanbul’un en sağlam yapı teknolojisi • Ç ocukların huzurla büyüyecekleri güvenli bir ortam • Kesintisiz in te rn e t bağlantısı, çok kanallı uydu ve iç haberleşmeyi sağlayan intranet

• Residence sakinlerine özel fitness salonu, sauna, açık ve kapalı yüzm e havuzu, ev sineması, çocuk oyun odası • Ses geçirm ez duvarlar, özel girişler • 24 saat güvenlik, kapalı garaj, duman dedektörleri, dairelerde yangın alarmı Bütçenize uygun koşullarda, 29 0.0 0 0 U S D ’dan başlayan yatırım seçenek*®«

ayrıntılı bilgi için 2 1 2 -2 3 9 7 7 70 e v sa tis @ k em e rc o u n try .co m w w w .k e m e rc o u n try .c o m


DANIŞMA VE REZERVASYON / Information arnl Reservation

D IŞ B Ü R O L A R

BAKU

C A IR O - K A H İR E (G S A )

DÜSSELDORF

IN T E R N A T IO N A L

H u s i H a c iy e v C a d .

M u s ta fa K e m a l Sq. N o : 3

O F F IC E S

N o : 11 A z e r b e y c a n

T e l: ( 2 0 2 ) 3 9 0 8 9 6 0 -3 9 5 8 0 3 1

N o . 21 4 0 2 1 2 D ü s s e ld o r f

T e l: 0 0 9 9 - 4 1 2 9 4 2 5 0 5

G S A : Im p e r ia l T r v . C e n te r 2 6

T e l: ( 4 9 2 1 1 ) 3 7 3 0 6 2

ABU D H A B I (G S A ) S u lta n B in Y o u s u f a n d S ons G r o u n d F lo o r S u lta n B in Y o u s u f A ly o u s u f B ld g .

941943

M a h m o u d B a s s io u n y Str.

Fax: 0 0 9 9 -4 1 2 9 8 0 0 4 7

T e l: ( 2 0 2 ) 7 5 8 9 3 9 -7 6 1 7 6 9

FRANKFURT B a s e le r Sir. . « - 3 7 (,0 3 2 9

BANGKOK

(G SA)

CAPE TOW N

G u l f E x p re s s

S h e ik h M a m a d a n Str. O p p . C e n te r H o t e l N o u o te l P .O .B o x N o . 6 9 8 A b u d h a b i-U A E

G r a f A d o l f Str.

F r a n k f u r t /M a in

£>-.

S a fm a r in e H o u s e , 2 n d F lo o r

S /T e l: ( 4 9 0 6 9 ) 2 7 3 0 0 7 3 1 -

T ra n s p o rt A g e n c y

2 2 R ie b e e k S tre et

3 2 -3 3

CP. T o w e r 3 rd Level 313

8 0 0 1 S o u th A fric a

R /T e l: ( 4 9 0 6 9 )

S ilo m R o a d , 1 0 5 0 0

T e l: ( 2 7 2 1 ) 4 2 5 1 9 6 7

2 7 3 3 0 0 7 2 0 /2 1 /2 2 /2 3

T e l: ( 6 6 2 ) 2 3 1 0 3 0 0

T e l: (9 7 1 2 ) 3 0 2 6 6 9 3 - 3 0 2 6 6 9 4

C H IC A G O - Ş İK A G O (7 lin e s -h a t) 6 2 5 N o r t h M ic h ig a n A v e n u e ,

A D IS - A B A B A (G S A )

BARSELONA

E t h io p ia n A ir lin e s

A e r e p o r t o d e B a r c e lo n a

B o le A ir p o r t

B lo g u e T e c n ic o P h. 1 N o : 8

GENEVA - CENEVRE R u e d e C h a n te p o u le tN o . 1 -3

1 4 0 0 C h ic a g o , Illin o is 6 0 6 1 1

1 20 1 G e n e v a

T e l: ( 3 1 2 ) 9 4 3 7 8 5 8 ( 8 lin e s /h a t )

T e l: (4 1 0 2 2 ) 7 3 1 6 1 2 0 7 3 1 6 1 2 9

E -m a il: th y c h i@ a o l.c o m

HAMBURG

P .O B o x : 1 7 5 5

0 8 8 2 0 B a r c e lo n a

T e l: (2 5 1 1 ) 1 8 2 2 2 2

COLOG NE - KÖLN

H e r m a n n s tr 4 6 2 0 0 9 5 H a m b u r g

T e l: (3 4 9 3 ) 2 9 8 4 1 7 0

A L G IE R S - C E Z A Y İR

B E IJ IN G - P E K İN

3 0 R u e h a s s e n e B e n a m e n e Les

T r a n k g a s s e 7 - 9 5 0 6 6 7 C o lo g n e

S /T e l: + 4 9 ( 0 4 0 ) 3 2 5 8 0 5 - 3 2 5 8 0

S /T e l:

R /T e l: + 4 9 ( 0 4 0 ) 3 2 5 8 0 5 1 3 -

(4 9 0 2 2 1 ) 134443

R /T e l: ( 4 9 0 2 2 1 ) 1 3 4 0 7 1 /7 2 /7 3

C 3 0 8 , B e ijin g L u fth a n s a

V e r g e r s B ir M o u r a d Rais C e n te r . 5 0 L ia n g M a Q ia o

CO PEN H A G E N -K O P E N HAG

T e l: ( 2 1 3 - 2 ) 5 4 4 3 5 5 G S A : F o u r W in d s T r a v e l

R o a d , C h a o y a n g D is tric t

R a d h u s p la d s e n 1 6, 1

B e ijin g 1 0 0 0 1 6 , P .R .C h in a

0 1 A v e n u e P a s te u r T e l: ( 2 1 3 2 ) 7 3 7 7 2 3 -7 3 9 3 4 0

T e l:

(0 8 6 )6 4 6 5 1 8 6 7 /6 8 /6 9 /7 0

HANNOVER

1550 C o p e n h a g en V.

E r n s t-A u g u s t P la tz 6 3 0 1 5 9

S /T e l: (4 5 3 3 ) 1 4 4 0 5 5 - 1 4 4 4 9 9

S /R T e l: ( 4 9 5 1 1 ) 3 0 4 8 2 1 0

R /T e l: ( 4 5 3 3 ) 1 4 5 1 9 0

B E IR U T - BEYRUT

ALMATY

1 4 -1 5 E -m a il: tk h a m @ t- o n lin e .d e

HONG KONG (G SA)

K a z b e k B e str. N o : 8 1 - 8 3

M a z d a B u ild in g 5 th . F lo o r.

K a z a k h s ta n

A u to s tr a d e J a l El D i b

A lfa r d o s Str.

F le e t H o u s e 3 8 G lo u c e s te r Rd.

T e l: ( 7 3 2 7 2 ) 5 0 6 2 2 0 -5 0 1 0 6 7

T e l: (9 6 1 1 ) 4 0 8 0 9 6 -4 0 7 2 3 6

Ib e m Z a id u n B ld g . 3 r d FI.

T e l: ( 8 5 2 ) 8 6 1 3 1 1 1

D A M A S C U S - ŞAM

G S A : P a n A s ia tic

T e l: ( 9 6 3 - 1 1 ) 2 2 2 7 2 6 6 - 2 2 3 9 7 7 0

G e f in o r C e n tr e

G S A : A l-F a r a d e e s T . T o u r is m

R u e C le m e n c e a u

A g e n c y D a r -E l

AMMAN J a b a l A m m a n T h i r d C ir c le P .O . B o x 1 1 3 - 5 4 8 6

M o u h a n d e s e e n B ld g .

T e l: (9 6 1 1 ) 7 4 1 3 9 1 -9 2

M a y s a lo u n Str. P .O . B o x . 8 3 8 9

J I. M e g a K u n in g a n L o d 115.L K a w a s a n M e g a K u n in g a n J a k a r ta 1 2 9 5 0

AMSTERDAM

T e l: ( 9 6 3 1 1 ) 2 2 2 8 2 8 4 -2 2 3 9 7 7 0

S ta d h o u d e r s k a d e 2 , 1 0 5 4 ES

BELGRADE

2 2 3 2 1 9 0 ( 1 0 lin e s -h a t)

T R G N i k o le P asica

A m s te r d a m S /R T e l: ( 3 1 2 0 ) 6 8 5 3 8 0 1

D H A H R A N -D A H R A N (G SA)

N o : 8 / IV

T e l: ( 6 2 2 1 ) 5 7 6 1 5 2 9

J E D D A H - Cl DDE C ity C e n te r A n n e x 1 2 /1 3

A B C T r a v e l A g e n c y K in g

T e l: ( 3 8 1 1 ) 3 3 3 2 7 7 - 3 3 2 5 6 1

( 1 0 lin e s -h a t)

M e d in a R o a d . A b d iila z iz Str. P .O . B o x . 1 1 5 6 3

B E R LIN

A R JA N T İN (G SA)

A ln im r a n C o m p le x C e n tr e

In te r c o n t in e n t e S .A

B u d a p e s te r Strasse 2 8 -3 0

P .O . B o x : 7 3 9

A v e n id a S an ta F e N o : 1 1 1 4 ,

1 0 7 8 7 B e r lin

T e l: ( 6 6 3 ) 8 9 5 0 0 4 4 - 8 9 5 4 9 0 4

A lk h o b a r 3 1 9 5 2

S /R T e l: ( 4 9 3 0 ) 2 6 2 4 0 3 3 3 4 35

IP B / C -(1 0 5 9 )

DH A K A -D A K K A (G S A ) B u e n o s A ire s

B İŞ K E K

T e l: ( 5 4 1 ) 3 1 3 9 2 4 3

M a g ty m g u ly A v . 71 - 7 4 4 0 0 0 T e l: (7 3 6 3 2 ) 5 1 0 6 6 6 -5 1 1 6 6 6 512219

A T H E N S - A T İN A 10557

S /T e l: ( 3 0 1 ) 3 2 2 2 5 6 9

54 M o t ijh e e l C .A .

T e l/F a x : ( 7 3 3 1 2 ) 6 6 6 1 3 1

D O HA -QA TA R (G SA )

T e l: ( 9 6 6 0 2 ) 6 6 3 7 5 7 4

JOHANNESBURG T h e F o r u m /1 0 th F lo o r C N R

1 0 0 0 B ru x e lle s

P .O . B o x : 3 6 3

P .O . B o x 7 8 2 7 2 6 , S a n d to n ,

T e l: ( 3 2 2 ) 5 1 2 6 7 8 1 - 5 1 2 6 7 8 2

D o h a -Q a ta r C .R . N o : 4 6 6 4

2146

5 0 0 1 9 3 2 -5 1 1 7 6 7 6

T e l: ( 9 7 4 ) 4 5 8 4 5 8 -4 1 2 9 1 1

BD.

A1 N a b o o d a h T r a v e l A g e n c ie s

(4 0 1 ) 3 1 1 2 4 1 0 -3 1 1 3 2 1 0

6 3 - B S h e ik h H a m d a n B ld g .

E -m a il: th y @ m b .r o k n e t.r o

A l M a k to u m S tr., 1 2 0 0 U A E R /T e l: (9 7 1 4 ) 2 2 7 0 5 0 0

BUDAPEST - BUDAPEŞTE

2237230

1 0 5 2 B u d a p e s t,

M a n a m a -B a h r a in

A p a c z a i C s e re J a n o s u . 4

T e l: ( 9 7 3 ) 2 1 1 6 3 8

T e l:

E -m a il: tu r k a ir @ b a t e lc o .c o m .b h

2664291

T e l: ( 2 7 1 1 ) 8 8 3 3 7 71

D U B A I (G S A )

N . B a lc e s c u 3 5 -A

W .L .L . P .O . B o x 8 2 8

M a u d & F ift h St. S a n d to n , 2 1 9 6

F a x: ( 2 7 1 1 ) 8 8 3 3 5 71

BUCHAREST - BÜKREŞ

(G S A ) M a n a m a T ra v e l C o m p a n y

G u l f P la za C e n te r M e d in a R oa d T o w a rd s D o w n T o w n O p p Al

T r a n s O r ie n t A g e n c ie s

S /T e l:

B A H R A IN - BA H R E Y N

GSA : A B C T ra v e l A g e n c y

51 C a n te r s te e n ,

R /T e l: ( 3 0 1 ) 3 2 2 1 0 3 5 - 3 2 2 2 5 6 9 E -m a il: g r t u r k ® . ib m .n e t

D h a k a 1 00 0

T e l: (8 8 0 2 ) 2 4 3 0 5 9

BRUSSELS - BRÜKSEL

21425

T e l: ( 9 6 6 0 2 ) 6 6 0 0 1 2 7

B a n k S a u d i A lfra n s i

B e n g a l A ir lift Ltd.

S o v y e ts k a y a 1 3 6 C M A

A S H G A B A D -AŞKA BAT

P h ile llilo n Str. N o : 1 9

JAKARTA (G SA) M e n a r a R a ja w a la , 8 th flo o r

A . R iy a d h C e n tr e 8 th F lo o r S /R T e l: (9 6 2 6 ) 6 5 9 1 0 2 -6 5 9 1 1 2

B e st H o lid a y s L td . R m s 1 6 0 3 -4

KARACHI - KARA^I 12 A v e n u e C e n tre S tr a c h e n R o a d S /T e l: ( 9 2 2 1 ) 5 6 8 2 0 7 8

. ^

R /T e l: ( 9 2 2 1 ) 5 6 8 5 9 2 2 -

'

5 6 8 5 7 6 6 -5 6 8 5 4 8 7

D U B L IN (G S A)

(3 6 1 ) 266 42 9 9

A e r lin g u s D u b lin A ir p o r t

Im ta z P la z a 8 5

T e l: ( 3 5 3 1 ) 3 7 0 0 1 1

T e l: ( 9 2 2 1 ) 3 0 3 5 0 3 -3 0 1 0 2 9

238 S K Y L IF E E K İM

G S A : P a k tiir k E n te rp ris e s

OCTO BER 2 00 0

«


•/'

: ...

•.

'• ;

;v':- ■;

Cep te le fo n u fa tu ra la rın ı d ü ş ü r m e k is te y e n ş i r k e t l e r e iki paket hazırladık. -î

i'/i

■.

' ‘■ ‘vt,’ ı •

Şirket cep telefonu faturalarınızda % 45’e varan indirim lere ne dersiniz? Ericsson F151 Cep Term inali kullanın, ¡^yerinizdeki sabit telefonlardan cep telefonlarına yaptığınız tüm aram aların cep telefonları arası görüşme tarifesi üzerinden ücretlendirilmesini sağlayın. Faturalarınız % 45’e varan oranlarda azalsın. Hele bir de MobilSirket abonesiyseniz, indiriminiz % 55’lere ulaşır. Ayrıca, iki ayrı pakette iki ayrı hediye: 3 adet Ericsson F151 Cep Term inali alana 1 adet Ericsson R320 cep telefonu ya da 5 adet Ericsson F151 Cep Term inali alana 3 adet Ericsson T10 cep telefonu. Unutmadan, son katılım 31 Ekim 2000!

CORBUSS Bilgi H attı: (0212) 313 0 313

C R ir C C r iM

„ ^

w w w .c o rb u s s .c o m .tr

Ericsson M ü ş te ri H iz m e tle ri: (0212) 286 86 86

(pG

c o m m u n ic a t io n

PERFORMER GROUP

CORBUSS CORBUSS BİR

®TURKCELL

KURULUSUDUR.

HIZLI, GÜVENLİ, VERİMLİ İLETİŞİM


DANIŞMA VE REZERVASYON / Information and Reservation

KİEV

OSAKA

M E X IC O - M E K S İK A (G SA)

SHANGHAI

1 9 P u s k in s k a y a Str.

In te r p r o m

O c a t B ld g . 4 F , 4 -1

P O B 540

C a m p o s E lis e o s 1 0 0 B IS

M in a to m a c r i

137 6 N a n jin g X I Lu,

C o l. P o la n c o / M e x ic o

1 -C h o m e , N a n iw a -k u

S h a n g h a i, C h in a 2 0 0 0 4 0

2 5 2 0 0 1 K ie v

T e l: ( 3 8 0 4 4 ) 2 2 9 6 4 6 1 - 2 2 8 4 1 0 3

D.

KUALA LUMPUR

T e l: ( 5 2 ) 5 5 2 2 6 6 -5 0 3 8 5 5

L o t G . 0 1 - G r o u n d F lo o r, K o m p le k s A n ta ra b a n g s a ,

O s a k a 5 5 6 -0 0 1 7

R /T e l: + 8 6 ( 2 1 ) 3 2 2 2 0 0 2 2

R /S T e l: (8 1 6 ) 6 6 4 4 1 1 4 4

S /T e l: + 8 6 ( 2 1 ) 6 2 7 9 8 3 9 2

F a x : (8 1 6 ) 6 6 4 4 1 3 3 3

Fax: + 8 6 (2 1 ) 3 22 20 0 21

M IA M I

J a la n S u lta n İs m a il

P A R IS

1001 B r ic k e ll B a y D r iv e S u ite

T e l: ( 6 0 0 3 ) 4 6 6 6 1 9 9

1 R u e S c rib e 7 5 0 0 9 P aris

2 4 1 4 M ia m i F L 3 3 1 3 1 T e l: ( 3 0 5 ) 5 7 7 8 1 8 7

K U W A IT -K U V EYT (G S A )

( 7 lin e s -h a t)

A l K a z e m i T r a v e l A g e n c ie s F a h a d A l-S a le m Str.

F. 1 1 5 8 0

A ir p o r t “C e n tr e ” S im fe r o p o l C r im e a , 3 3 3 0 0 9 U k r a in e

M in ite l: 3 6 1 5 T U R K IS H

T e l: + 3 8 ( 0 6 5 2 ) 2 4 8 -1 6 3

SIN G A P O R E - S İN G A P U R

L a rg o A u g u s to 1 /A

P .O . B o x 2 3 9 5 9 1 3 1 0 0

2 0 1 2 2 M ila n o

S a fat- K u w a it

T e l: ( 3 9 2 ) 7 6 0 0 7 1 0 7

T e l: ( 9 6 5 ) 2 4 5 3 8 2 0 /2 1 - 2 4 2 2 8 8 9

76007111

(G SA) J O Y In te r n a t io n a l

N a tiv it y Str.

E -m a il:

(G e o r g e W a s s e r B Id g )

tk235air@ambox3.singnet. com.sg

M e h m e t A k if C a d . 52

R e p w o r ld In c .

T e l: ( 9 7 2 ) ( 0 2 ) 6 7 4 0 1 3 0

T e l: ( 3 9 2 ) 2 2 7 1 0 6 1 - 2 2 7 1 3 8 2

1425 B o u l R en e L e vesq u e O .

SKOPJE - Ü SK ÜP D a m e G r u e v 3 /9 A

P R A G U E - PRA G

S u ite 5 0 7 H 3 B 4 W 8

T e l: ( 3 8 9 9 1 ) 1 1 6 1 4 9 - 1 1 6 1 1 7

V a c la v s k e N a m e s ti N o : 6 2 / 5

Canada

E d ifıç io 2 5 , A e r o p o r t

S in g a p o r e 0 9 2 3 T e l: ( 6 5 ) 7 3 2 4 5 5 6 - 7 3 2 4 5 5 7

P.O. B o x 6 3 0 B e th le h e m

L IS B O N - L İZ B O N (G S A )

3 00 O rch a rd Road T h e P r o m e n a d e N o : 0 6 -1 1

T o u rs a n d T ra v e l

M O N T R E A L (G S A )

P r a g u e 1 11 0 0 0

T e l: ( 4 1 6 ) 5 9 8 5 6 0 9 E xt: 2 2 7

T e l: (4 2 0 2 ) 21 51 8 3 8 6 /9 2

L is b o n -5 T e l: ( 3 5 1 1 ) 8 9 9 1 2 1

SIM FER O PO L

T e l: ( 3 3 - 1 ) 4 2 6 6 4 7 4 0

P A L E S T IN E - F IL IS T IN

M ILA N - M ILA N O

D o w l i a h C o m p le x

LEFKOŞA

S h a n g h a i C e n tr e S u ite 211

MOSCOW - MOSKOVA

Fax: (4 2 0 2 ) 21 51 8 3 9 3

S O FIA -S O F Y A S a b o rn a Str. N o : 1 1 -A T e l: ( 3 5 9 2 ) 9 8 8 3 5 9 6 - 9 8 7 4 2 2 0

B o ls h a y a D m itr o v k a S tre e t 8 /1

P ra h a R u z y n e A ir p o r t

M o s c o w T e l: ( 7 ) ( 0 9 5 ) 2 9 2 4 3 4 5

N o : 3 3 0 2 9 H P ra g u e

1 2 5 P a ll M a il

G S A : A e r o flo t - R ussian

T e l: (4 2 0 2 ) 2 0 11 6 5 0 2

1 0 1 2 1 S to c k h o lm

Lond o n S W LY. 5EA

In te r n a t io n a l A ir lin e s

Fax: (4 2 0 2 ) 2 0 11 6 5 0 3

T e l: ( 4 6 8 ) 2 1 8 5 3 4 -2 1 8 5 3 5

S /R T e l: ( 4 4 1 7 1 ) 7 6 6 9 3 0 0 -

T e l: ( 7 0 9 5 ) 1 5 5 5 0 4 5

G S A : C z e c h A irlin e s

LONDON - LONDRA

9 7 6 17 3 8

V C e ln ic i 5, P ra g u e 1

M U N IC H - M Ü N İH

T e l: (4 2 0 2 ) 2 0 1 0 4 1 1 1 -2 0 1 0 4 3 1 0

LYON

R IY A D H - R lY A D

91 R u e B u g e a u d

M ünchen

69006 Lyon

S /T e l: ( 4 9 0 8 9 ) 5 1 4 1 0 9 3 1

K h a lid iy a B ld g . O la y a M a in Str.

T e l: ( 3 3 4 ) 7 8 2 4 1 3 2 4

51410932

P .O . B o x . 2 5 1 9 4 R iy a d h 1 1 4 6 6

R /T e l: ( 4 9 0 8 9 ) 5 1 4 1 0 9 2 0

T e l: (9 6 6 1 ) 4 6 3 1 6 0 0 - 4 6 3 2 0 8 7

(2 5 lin e s -h a t)

GSA : A B C T ra v e l A g e n c y

T o r r e d e M a d r id P la z a d e E s p a ñ a 1 8 P L T 14 O F C . 11

(S a m e a d d r e s s -a y m a d r e s ) S u n ris e T r a v e l a n d T o u r is m

T e l: (3 4 9 1 ) 5 4 1 6 4 2 6 - 5 4 1 6 8 4 9

A g e n c ie s LLC,

P la z a D e lla R e p u b lic a

E -m a il: tu r k is h @ t-id e c n e t.c o m

P .O . B o x . 3 5 4 5 R u w i, 112

55 00185

M uscat - O m a n

R o m e S /T e l : ( 3 9 6 ) 4 8 7 3 3 6 8

T e l: ( 9 6 8 ) 6 9 4 5 0 5 -5 0 3 -5 2 5

R /T e l: ( 3 9 6 ) 4 8 1 9 5 3 5

2 4 8 T o w e r R o a d , S lie m a T e l: ( 3 5 6 ) 3 1 6 6 4 5 - 3 1 6 7 0 5

MANCHESTER

SARAJEVO - SAR AYBO SNA

N E W YORK ■

4 3 7 M a d is o n A v e n u e 1 7 .B

T u r k is h A ir lin e s -T iir k H a v a

N e w Y o rk N Y 10022

Y o l la n

T e l: (1 2 1 2 ) 3 3 9 9 6 5 0

S im e M ilu tn o v ic a S a ra jlije B r: 10

T u r k is h A ir lin e s C a r g o /K a r g o

S a ra je v o

E -m a il: th y n y c @ a o l.c o m T e l: ( 1 6 1 ) 4 9 8 0 2 3 5 M a n c h e s te r T e l: ( 1 6 1 ) 4 8 9 5 2 8 9 - 4 8 9 5 2 9 0

MECCA - MEKKE (G SA)

T e l: ( 3 8 7 3 3 ) 2 0 6 2 4 1

N IC E (G SA)

T e l/F a x : ( 3 8 7 3 3 ) 2 1 4 6 8 1

S u lta n T o u r is m e

G S A : A m e g In t. S im e

2 8 , R u e M a s s e n a 6 0 0 0 N ic e

M ilu tin o v ic a N o : 9 -1 0 B o s n ia a n d H e r z e g o v in a

T e l: ( 3 3 ) ( 4 ) 9 3 8 7 7 2 0 7 A B C T ra v e l A g e n c y A l M a n s o u r Str.

NÜRNBERG

A l K h a z e n d a r B ld g .

A m P la e r r e r 8 9 0 4 2 9

T e l: (9 6 6 0 2 ) 5 4 3 4 8 8 7

N ü rn b e rg

A B C T ra v e l A g e n c y K u r b a n A l N a z il Str.

T e l: ( 3 3 3 ) 8 8 5 2 1 4 1 3 ( 3 lin e s -h a t) 8 8 2 5 0 0 1 7

9 2 9 7 2 1 2 -1 3 /1 4 /1 6

T e l: (3 8 0 4 8 2 ) 3 » 7 9 0 6 -0 7 -0 8

NSW ,

T e l: (6 1 0 2 ) 9 2 9 9 8 4 0 0 T U R K A IR A U S T R A L IA N E T A U

T A IF (G S A ) A B C T ra v e l A gency, S h u b ra Str. O p p a s ite S a u d i C a ir o P.O. B o x 2 7 4 6 T e l: ( 9 6 6 0 2 ) 7 3 2 4 7 7 7

T A IP E I (G SA) G o l d e n F o u n d a tio n T o u r s C o rp .

E .R .D .

L u n g M e h B ld g .

T e l: ( 8 8 6 ) 2 2 7 7 3 4 9 9 4

B ld g . 9 1 -1

TASHKENT - TAŞKENT

S o k o n g -D o n g J u n g -G u

N o v a y i Str. N o : 11 A

S /T e l: ( 8 2 2 ) 7 5 7 0 2 8 0

T e l: ( 7 3 7 1 ) 1 3 0 7 9 8 9 - 9 0 -9 2

R /T e l: ( 8 2 2 ) 7 7 7 7 0 5 5

E -m a il: th y ta s @ n a y to v .c o m

240 S K Y L IF E E K İM

16 B a r r a c k St. S y d n e y ,

2000

1 4 0 7 S e o u l C e n te r

ODESA

T e l: (9 6 6 0 4 ) 8 2 2 4 4 2 6 -8 2 2 1 8 2 8

L e v e l l b , S u ite 6 0 3

8 F , 1 3 4 Sec. 4 , C h u n g H s ig o

S /R T e l : ( 4 9 0 9 1 1 ) 9 2 9 7 2 0 -

2 2 P u s h in k a y a Str. O d e s a

( 7 lin e s -h a t)

S Y D N E Y - S ID N E Y

666092

SE O U L - S E U L (G SA)

B e h in d S o n y C o .

L a u te n s c h la g e r Str. 2 0 , 7 0 1 7 3 S tu ttg a rt 1

T e l/F a x : (3 8 7 3 3 ) 2 1 2 9 3 8

E & M A i r S e rv ic e C o . Ltd.

M E D IN A - M E D İN E (G SA)

2 A lle e D e La R o b e rts a u 6 7 0 0 0

T e l: ( 4 9 7 1 1 ) 2 2 5 8 2 2 2

R O M E - RO MA

2 8 0 0 8 M a d r id

A r r ig o G r o u p L im ite d

S T RAS B O U RG -S TR AS BU RG

STUTTGART

M U S C A T - M A S K A T (G S A )

M ALTA (G SA)

V a s a g a ta n 7 , P .O . B o x 7 3

S tra s b o u rg

B a y e r Strasse 4 3 D - 8 0 3 3 5

M A D R İD

STOCKHOLM - STOKHOLM

OCTO BER 2 0 0 0


O D A S I

D ü n y a n ı n e n r a h a t ,..

...t e le f o n lu b u z d o la b ı.

1

LA -Z -B O Y T ü rk iy e İth a la tçı D istribü törü Em L im ited (Em H om e) dir. Em L im ited b ir A ltın Yatak A Ş . Kuruluşudur.

W

B d 1€®1

4 -8 E kim 2 00 0 R u m e li F uar M e rke zi L ü tfi K ırd a r-ls ta n b u l

h *r

LA-Z-BOY R

A

H

A

T

L

A

T

I

R

0 8 0 0 211 70 93 w w w .a ltin -y a ta k .c o m e - m a il : ¡n fo @ a ltin -y a ta k .c o m


DANIŞMA VE REZERVASYON / Information and Reservation

TEHRAN - TAHRAN

ZAGREB

A N TA KY A (G SA)

DALAMAN, MUĞLA

O s ta d M o t a h a r i A v e n u e N o : 2 3 9

Z a g r e b A ir p o r t 1 0 1 5 0 Z a g r e b

A n t -T u r T u r iz m v e S e y a h a t

R /T e l: ( 2 5 2 ) 6 9 2 5 4 9 9

T e l: ( 9 8 2 1 ) 8 7 3 7 3 8 3 - 8 7 3 7 4 6 4

P le s o b b , C ro a tia

A c e n te s i

S /T e l: ( 2 5 2 ) 6 9 2 5 8 9 9

T e l: (3 8 5 1 ) 4 5 6 2 0 0 8

T E L A V İV

İn ö n ü C a d . R a n a A p t. 1 5 / D

D E N İZ L İ

H a y a r k o n Str. 7 8 , T e l A v iv

T e l: ( 3 2 6 ) 2 1 4 9 4 9 7 - 2 1 6 01 5 0

Z Ü R İC H - Z Ü R İH

T e l: (9 7 2 0 3 ) 9 7 1 2 6 5 5

is tik la l C a d . N o : 2 7 /B

A R D A H A N (G S A )

T a l Strasse 5 8 8 0 0 1 Z ü r ic h

E -m a il:s a le s th y @ n e tv is io n .n e t.il

T B IL IS I - T İF L İS

R /T e l (4 1 1 ) 2 2 5 2 3 2 3

K o n g re C a d . N o: 9 9 /A , A rd a h a n

T e l: BS: (4 1 1 ) 2 2 5 2 3 1 1

T e l: ( 4 7 8 ) 2 11 2 8 4 2

T e l: ( 2 5 8 ) 2 6 4 8 6 6 1 -2 6 4 8 6 7 1

D İY A R B A K IR İn ö n ü C a d . N o : 8

1 4 7 , A g m a s h e n e b e li

A R TV İN (G S A)

İÇ B Ü R O L A R

A v e n u e , G e o r g ia - G ü rc is ta n

D O M E S T IC

S /R T e l: 0 0 -9 9 5 - 3 2 -9 5 3 0 2 2 -

O F F IC E S

A c e n ta s ı, İn ö n ü C a d . N o : 16 K a r a h a n O te l G iriş i

ADANA

T e l: ( 4 6 6 ) 2 1 2 1 8 0 0

S ta d y u m C a d . N o . 32

TH E S S A L O N IK I - S E LA N İK

F a s in a n T u r i z m S e y a h a t

T e l: ( 3 0 3 1 ) 4 7 3 0 4 1 -4 7 5 5 7 8 -

A D IY A M A N (G SA)

Fax: (3 0 3 1 ) 4 71 23 4

T IR A N A - T İR A N (G S A )

A c e n te s i, K u r tu lu ş M a lı.

İn a n d ı T u r iz m v e

M e n d e r e s B u lv a r ı N o : 5 8 K a t: 1

S e y a h a t A c e n ta s ı

T e l: ( 2 5 6 ) 2 1 2 7 2 7 1 - 2 1 3 8 3 7 6

A ta tü rk B u lv a r ı, N o : 8 4

K a m In te r n a t io n a l S. H . P .K .

BATMAN (G SA)

T e l: ( 4 1 6 ) 2 1 6 1 4 3 6 / 3 7 / 3 8

B a t-A ir T u r iz m v e S e y a h a t

T ir a n a In te r n a t io n a l H o t e l-

AFYON (G SA)

B u s in e s s H a il S k a n d e r b e g

A c e n ta s ı, M e y d a n M a h .

G o ld T u r iz m v e S e y a h a t

Y e n i B e le d iy e K arşısı

T e l: (3 5 5 4 ) 23 41 85

A c e n ta s ı, C u m h u r iy e t M e y d a n ı

N o :2 2 B a tm a n ,

23 4 9 02 (E xt: 1 07 -1 12 )

A ta tü rk C a d . K at: 1

T e l: ( 4 8 8 ) 2 1 3 9 1 4 9

S q u a re T ir a n a / A lb a n ia

B A L IK E S İR (G SA)

T e l: ( 2 7 2 ) 4 4 1 5 1 9 4

TOKYO

K o n a k A r d a T u r iz m

E s k ik u y u m c u la r M a h ,

AĞRI (G S A)

M in a to -K u T o k y o , J a p a n 105

Ç o b a n o ğ lu T u r iz m S e y a h a t

T e l: ( 0 3 ) 5 2 5 1 -1 5 1 1

A c e n ta s ı

( 0 3 ) 5 2 5 1 -1 5 5 1 (R S V )

E rzu ru m C ad.

R e p w o r ld inc. 4 1 5 Y o n g e St. S u ite 1 70 4

Ç a v u ş S o k . in a l A p t. 1 5 /1

Ş e k e r b a n k K a rş ıs ı N o : 3

Ö z k a ls m T u r i z m S e y a h a t

T e l: ( 4 7 2 ) 2 1 5 7 4 3 6

A c e n ta s ı Ö z e l id a r e lş h a n ı N o : 4 T e l: ( 4 8 8 ) 2 1 3 6 7 6 5

B İT L İS (G SA)

S e y a h a t A c e n ta s ı Lise K a rş ıs ı

TRI P O LI-T R A B LU S

K: 2 D : 55 E d r e m it B a lık e s ir T e l: ( 2 6 6 ) 3 7 4 2 4 2 4

E L A Z IĞ N a ilb e y M a h . V a li F a h r ib e y C a d . 3 9

2377569

ER Z İN C A N (G SA) P o la t T u r iz m v e S e y a h a t

S ü le y m a n D e m ir e l İş M e rk e zi No: 4

T e l: ( 2 6 6 ) 2 4 3 7 5 7 5

B İN G Ö L (G S A )

1-A k s a r a y T u r i z m v e

T e l: ( 4 1 6 ) 5 9 8 4 4 6 4

D e n i z e r Iş M e r k e z i

T e l: ( 4 4 6 ) 2 1 4 6 7 8 4

A K S A R A Y (G S A )

T o r o n t o O n ta r io H S B 2 E 7

C u m h u r iy e t M e y d a n ı

S e y a h a t A c e n ta s ı

T o r a n o m o n R a p p o r t, 4 F , 1 6 -6

TORONTO (G SA)

A c e n ta s ı

A c e n ta s ı, K ız ıla y M a h .

4415044

T o r a n o m o n 1-C h ô m e

F E R -T U R T u r iz m iş le tm e c ilik T ic . A.Ş.

S /R T e l: ( 4 2 4 ) 2 1 8 1 5 7 6 - 2 1 8 2 3 0 0

N o . l E m ir d a ğ

Fax: (3 5 5 4 ) 24 0 9 64

E D R E M İT ( G S A )

K o n a k A rd a T u r iz m S e y a h a t

A Y D IN (G S A )

S /R T e l: ( 3 2 2 ) 4 5 7 0 2 2 2

4 7 5 6 7 8 -4 7 5 7 0 7

(4 1 2 ) 2 2 1 2 3 1 4 - 2 2 2 61 4 3

T u r lıu n t T u r iz m S e y a h a t

940703 Fa x: 0 0 - 9 9 5 - 3 2 -9 4 0 7 0 4

T e l:

Ö z ta ç T u r iz m S e y a h a t A c e n ta s ı

K ü tü p h a n e S ok.

M u h a m m e d M e g a r if Str. N o : 2

D /2

N a to C a d . V a k ıf la r S itesi

C e z a y ir Sq.

T e l: ( 3 8 2 ) 2 1 3 2 3 3 2

T e l: ( 4 3 4 ) 2 2 6 9 8 9 8

ERZURUM 5 0 . Y ıl C a d . SSK R a n t T e s is le ri N o : 24

T e l: ( 4 4 2 ) 2 1 8 1 9 0 4

F E T H İY E (G S A) F e tu r T u r iz m v e S e y a h a t A c e n ta s ı F e v z i Ç a k m a k C a d . 9 /1 Y a t L im a n ı T e l: ( 2 5 2 ) 6 1 4 2 0 3 4 - 6 1 4 2 4 4 3

T e l: (2 1 8 2 1 ) 3 3 5 1 3 5 2 -5 3

BODRUM, MUĞLA

A M A S Y A (G S A ) A y ş a fa k T u r i z m v e S e y a h a t

N e y z e n T e v f ik C a d . N o : 2 0 8

A c e n ta s ı

R /T e l: ( 2 5 2 ) 3 1 3 3 1 7 2 - 1 7 3

Q u ie t H a ffo u z ,

M u s ta fa K e m a I Pasa C a d .

M ila s T e l: ( 2 5 2 ) 5 3 6 6 5 9 6 /9 9

2 E m e E ta g e T u n is

K ılıç A p t. N o :

T e l: (2 1 6 1 ) 7 8 6 4 7 3 -7 8 7 0 3 3

Ş e k e r b a n k Ü stü

T U N IS I A - T U N U S C o m p le x e E l M e c h te l B o u le v a r d

V A N C O U V E R (G S A ) R e p w o r ld In c . 1 1 6 6 A lb e m i Str. S u ite 1202

T u g ta ş İş M e r k e z i N o :7 3 1 2 /E T e l: ( 2 2 4 ) 2 2 1 1 1 6 7 - 2 2 1 2 8 3 8

A ta tü r k B u lv a r ı N o : 154 K a v a k lıd e r e ,

Ç a v ıış o g lu T u r iz m v e S e y e h a t

G S A : Ç a v u ş o ğ lu T u r iz m v e

A c e n ta s ı

S e y a h a t A c e n ta s ı, A n k a ra C a d . Ç a v u ş o ğ lu S o k .

A c e n ta s ı A ta tü rk B u lv a r ı N o : 3 3 / A

O ğ u z k u r t T u r iz m S e y a h a t

G a z i C a d . N o : 2 2 K at: 3

A c e n ta s ı, B u lv a r C a d . O ğ u z k u r t A p t. K a t : l

S u d a la r T u r iz m v e T ic . A . Ş.

ANTALYA

HA K K A R İ (G SA)

T e l: ( 3 6 4 ) 2 2 4 3 9 2 8

Ç A N A K K A L E (G S A )

T e l: ( 3 1 2 ) 6 8 7 2 3 8 3

R e fo r m P la z a , A l J e r o z o lim s k ie 1 2 1 -1 2 3 (9 . P ie tr o )

C o ta n a k T u r iz m S e y a h a t

ÇORUM (G SA)

Kat: 1 N o : 1, Ş e re flik o ç h is a r

W ARSAW - VARŞOVA

G İR E S U N (G S A )

T e l: ( 4 5 4 )2 1 2 4 8 8 0 T e l: ( 3 1 2 ) 4 2 8 0 2 0 0

T e l: ( 4 3 1 ) 5 8 6 2 0 2 4

M a ş iın Iş c a n C a d .

ANKARA

C a n a d a T e l: ( 6 0 4 ) 6 8 3 7 8 2 4

O p e r n g a s s e 3 1 0 1 0 W ie n

S /T e l: ( 3 4 2 ) 2 3 0 1 5 6 3 -6 4

BURSA D o ğ an Bey M ah.

V a n c o u v e r B .C . V G E 3 2 3

V IE N N A - V İYA N A

A ta tü rk B u lv a r ı N o . 3 0 / B

R /T e l: (3 4 2 ) 2 3 0 1 5 6 5 -6 6

»7/3

T e l: ( 3 5 8 ) 2 1 2 7 6 6 4

I

G A Z İA N T E P

K e m a lp a ş a M a h . K a y s e r ili

T e l: ( 4 5 8 ) 2 1 1 5 2 5 7 -2 1 1 1 6 0 1

İĞ D IR (G S A ) E g e r T u r iz m S e y a h a t

0 2 -0 1 7 W a rs a w

C u m h u r iy e t C a d .

A h m e t Paşa C a d .

T e l: ( 4 8 2 2 ) 5 2 9 7 7 0 0 -0 1

Ö z e l İd a r e İş lıa n ı A ltı S /R

A n a fa r ta la r O te li

B e le d iy e P a rk ı K a rş ıs ı N o : 1 7 9

F a x: ( 4 8 2 2 ) 5 2 9 7 9 8 0

T e l: ( 2 4 2 ) 2 4 3 4 3 8 3

T e l: ( 2 8 6 ) 2 1 2 3 3 6 6 / 2 1 7 2 6 2 2

T e l: ( 4 7 6 ) 2 2 7 9 4 3 5

242 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0

A c e n ta s ı


Y e ş il d o ğ a n ı n g ü z e l l i ğ i y l e b ü t ü n le ş e n K e m e r b u r g a z 'd a , g ü v e n li v e s e ç k in

auJeh İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.J. Fulya Sitesi A Blok Kat: I D.6/8 80700 Ihlamur ■ Bejiktaj / İST. Tel : 0 212 261 6903 Fax: 0 212 260 7805 www.aytek.com aytekcon@superonline.com

b ir y a ş a m

b a ş lıy o r ...

ı* ı

/ / i 4

Modem re kullanışlı tasarımıyla 125 mJ’den başlayan dairelerde yaşamınızı güzelleştirecek her türlü konforu bulacaksınız. SATIŞ OFİSİ: Merkez Mahallesi Göktürk Köyü Ay-tek Şantiyesi Kemerburgaz

•Şömine imkanı

•Kulüp binası

•24 saat korumalı güvenlik sistemi

• Ka/kilı otopark

• Tenis konu

•24 saat bazır teknik tamir ekibi

•Say al ve sportif tesisler

•Koşu - bisiklet parkuru

• Cünliik temizlik ekibi

• Yaz-kış kullanımlı yüzme havuzu

• Toplantı odası

• Ortak alanlara ve dairelere jeneratör

Tel : 0 212 239 9180

Biz özlediğiniz bir evin kapısını aralıyoruz. Uygun fiyatlar ve ödeme koşullarıyla Kemerburgaz Göktürk Ay-tek Evleri’nde mutlaka size de ait bir yer var... ı ı


DANIŞMA VE REZERVASYON / Infonnation and Reservation

KAYSERİ

İS P A R TA (G SA)

M E RS İN

S İV A S (G SA)

A k ita T u r iz m S e y a h a t A c e n ta s ı

S a h a b iy e M a h .

İs tik la l C a d . 2 7 . S o k .

S iv a s T u r iz m v e S e y a h a t

İs t ik la l M a lı. İs ta s y o n C a d .

Y ıld ır ım C a d . N o . 1

Ç e le b i Iş h a n ı N o : 7

A c e n ta s ı İs ta s y o n C a d . 5 0 .Y ıl

T e l: ( 3 5 2 ) 2 2 2 3 8 5 8

T e l: ( 3 2 4 ) 2 3 1 5 2 3 2

S ites i, N o : 7 - 8

2321278

T e l: ( 3 4 6 ) 2 2 1 1 1 1 4 - 2 2 4 4 6 2 4 -

Ç a ğ la r A p t. N o : 2 3 /1 T e l: ( 2 4 6 ) 2 3 2 2 5 9 2

K IR K L A R E L İ (G SA)

2213687

İS K E N D E R U N (G S A )

K o ru r T u r iz m v e S eyahat

R e n d e T ia T o u r S e y a h a t A c e n ta s ı M a re ş a l F e v z i Ç a k m a k C a d .

M İL A S (G S A )

A c e n ta s ı, İs ta s y o n C a d .

E u r o m o s G e n e l Satış

K ü ltü r M d . Y a n ı K a t : l

A c e n ta s ı

K a lir u T u r iz m v e

T e l: ( 2 8 8 ) 2 1 2 2 0 6 6

is m e t P aş a M a h .

S e y a h a t T ic . AŞ

H a lil B e y B u lv a r ı N o : 1

S a ra y ö n ü C a d . N o : 7 4 / A

K ilis e D ü k k a n la r ı N o : 21

K IR Ş E H İR (G S A )

T e l: ( 3 2 6 ) 6 1 3 8 3 8 3 - 6 1 3 4 4 9 5

Ş A N L IU R F A (G SA)

T e l: ( 2 5 2 ) 5 1 3 3 7 1 4 - 1 5 -1 6

Ç a v u ş o ğ lu T u r iz m

K ö p rü b a ş ı T e l: ( 4 1 4 ) 2 1 5 3 3 4 4

İS T A N B U L

v e S e y a h a t A c e n ta s ı.

- 2154548

M UŞ (G SA)

A . İs ta n b u l S atış M ü d ü r lü ğ ü

A n k a ra c a d . N o : 7

M u ş o v a s ı T u r iz m S e y a h a t

C u m h u r iy e t C a d .

T e l: ( 3 8 6 ) 2 1 2 1 1 7 2 - 2 1 2 1 7 1 8

A c e n ta s ı,

R ü z g â r T u r iz m S e y a h a t A c e n ta s ı

İs ta s y o n C a d .

C u m h u r iy e t C a d .

V ila y e t k arş ısı

T e l: ( 4 8 6 ) 2 1 6 3 6 7 0 - 2 1 6 3 9 5 7

N o . 1 9 9 -2 0 1 K at: 3 H a r b iy e

KONYA

R /T e l: ( 2 1 2 ) 6 6 3 6 3 6 3

Ş IR N A K (G SA)

S /T e l: ( 2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6

A la a d d in C a d . N o . 2 2 K a t 1 /1 0 6

S atış B ü r o la r ı - S ale s O ffic e s

T e l: ( 3 3 2 ) 3 5 1 2 0 0 0 - 3 5 1 2 0 3 2

1. K a d ık ö y , B a ğ d a t C a d .

1. (G S A ) V a t a n S e y a h a t A c e n ta s ı

N o : 2 7 K ız ılto p r a k ,

A n k a ra C a d . A y v a z P asajı

A r g e u s T u r i z m S e y a h a t A c e n ta s ı

T e l: ( 2 1 6 ) 4 1 8 4 4 8 6

N o : 41 C ih a n b e y li

3 5 0 E v le r M a h a lle s i T ü r b e S o k.

No: 8 8 /A

2. H a r b iy e , C u m h u r iy e t C a d .

T e l: ( 3 3 2 ) 6 7 3 2 3 0 6 - 6 7 3 1 3 6 7

C B lo k N o : 4 N e v ş e h ir

T e l: ( 2 8 2 ) 2 6 1 8 4 3 8 - 2 6 1 8 4 3 9

N o : 1 9 9 /2 0 1

2 . (G S A ) O r h a n g a z i Y ıl d ı z

T e l: ( 2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6

S e y a h a t A c e n ta s ı, A ta tü r k C a d .

( 6 L in e s -h a t)

N o . 1 0 /A , K u lu

S o lx ;k T u r iz m S e y a h a t

A c e n ta s ı

3 . T a k s im ,

T e l: ( 3 3 2 ) 6 4 1 6 3 5 0 - 6 4 1 6 7 1 0

A c e n ta s ı

G a z io s m a n p a ş a B u lv a r ı

İs ta s y o n C a d . N o : 6 7

S iv a s C a d . N o : 4 8

T e l: ( 3 8 8 ) 2 1 3 2 1 1 7 - 2 3 2 1 5 0 7

T e l: ( 3 5 6 ) 2 1 4 7 2 5 4

S /R T e l: ( 4 3 6 ) 2 1 2 8 6 8 2 ( 3 H a t )

N E V Ş E H İR (G SA)

T e l: ( 3 8 4 ) 2 1 4 2 8 0 0 - 2 1 4 2 7 5 0

N İĞ D E (G SA)

G e z i D ü k k a n la r ı N o : 10

KU ŞADA SI (G SA)

T e l: ( 2 1 2 ) 2 5 2 1 1 0 6

O s m a n T u r iz m

( 6 L in e s /h a t)

ORDU (G SA)

S e y a h a t A c e n ta s ı

İZM İR

T E K İR D A Ğ (G S A) T r a k y a T u r i z m S e y a h a t A c e n ta s ı A ta tü rk B u lv a r ı Y ıl d ı z A p t.

TOKAT (G SA) A y Ş a fa k A ir T u r iz m S e y a h a t

TRABZON

S a ğ lık C a d . Ö ğ e S o k . A k d a ş

C o t o n a k T u r iz m S e y a h a t

K e m e rk a y a M a h .

G a z io s m a n p a ş a B u lv a r ı

İş lıa n ı N o : 6 3 K u ş a d a s ı A y d ın

A c e n ta s ı, B e le d iy e G a r a jı A ltı,

M e y d a n P a r k ı K arşısı

N o : 1 /F

T e l: ( 2 5 6 ) 6 1 4 4 2 0 5 - 6 1 4 9 3 8 2

No: İ/A

T e l: ( 4 6 2 ) 3 2 6 6 4 3 3 -3 4

B ü y ü k E fe s O t e li A ltı

T e l: (*454 ) 2 2 5 2 0 5 4

MALATYA

R /T e l: ( 2 3 2 ) 4 4 5 5 3 6 3

O S M A N İY E (G SA)

K a n a lb o y u C a d . N o : 10

S /T e l: ( 2 3 2 ) 4 8 4 1 2 2 0 ( 5 lin e s -h a t)

O r d u e v i K a rşıs ı

O s a ir T u r iz m S e y a h a t

T e l: ( 4 2 2 ) 3 2 1 1 9 2 0 -3 2 1 1 9 2 2

A c e n ta s ı

K A H R A M A N M A R A Ş (G S A ) R a h im a H a tu n M a h . Lise C a d .

M A N İS A (G SA)

D ö n g e l T u r iz m S e y a h a t A c e n ta lığ ı

Y o l T u r iz m S e y a h a t A c e n ta lığ ı

T ra b z o n C ad . N o : 6 6 /A

A n a fa r ta la r M a h .

T e l: ( 3 4 4 ) 2 2 3 4 1 8 1 - 2 2 5 4 0 3 7

G a z io s m a n p a ş a C a d . M e r k e z

K :1 N o :9 T e l: ( 3 2 2 ) 8 1 4 9 2 2 9 - 8 1 3 3 4 0 4

R İZ E

Iş h a n ı N o : 5 4 /1 3

K A R A M A N (G S A)

K a z d a l C a m ii Y a n ı B e le d iy e

H ıd ır b a b a T u r i z m v e S e y a h a t A c e n ta s ı M o ğ u lt a y M a h . G ü n e l S o k. Ç a ğ la r İş lıa n ı N o : 1 T u n c e li T e l: ( 4 2 8 ) 2 1 2 6 3 9 3

UŞAK (G SA) V a t a n S e y a h a t A c e n ta s ı D u r a k M a h . F a tih C a d . N o : 1 2 /A

T e l: ( 2 3 6 ) 2 3 4 6 3 1 1

S o sy a l H iz m e t le r B in a s ı K a t: 1

C itu r v e S e y a h a t A c e n ta s ı

T e l: ( 2 7 6 ) 2 1 5 2 0 3 3 - 2 1 2 5 1 2 9 T e l: ( 4 6 4 ) 2 1 3 0 5 9 1 - 2 1 3 0 5 9 2

M A R D İN (G S A )

O r m a n İş le tm e s i K a rşıs ı

P

K o n y a C a d . N o . 55

B ile m T u r i z m v e D ış T ic a r e t AŞ.

S AKARYA (G SA)

K a r a y o lla r ı K a rş ıs ı, Y e n iş e h ir

T e l: ( 3 3 8 ) 2 1 2 0 6 8 0

KARS (G SA) S ın ır T u r iz m v e S e y a h a t A c e n ta s ı

T U N C E L İ (G SA)

S a k a ry a T u r v e S e y a h a t

T e l: ( 4 8 2 ) 2 1 3 0 3 1 5 - 2 1 2 2 5 7 5 I

A c e n ta s ı

M A R M A R İS

VAN E n v e r P e r ih a n o ğ lu

İş M e r k e z i

C u m h u r iy e t C a d . N o : 1 96 T e l: ( 4 3 2 ) 2 1 5 5 3 5 4 - 2 1 5 5 3 5 5

U zu n ç a rş ı N o : l

A ta tü r k C a d . N o : 1 4 8

A ta tü r k C a d . N o : 2 6 -B

T e l: ( 4 7 4 ) 2 1 2 3 8 3 8 ( 4 h a t)

T e l: ( 2 5 2 ) 4 1 2 3 7 5 1 - 4 1 2 3 7 5 2

T e l: ( 2 6 4 ) 2 7 4 9 6 8 8

YALO VA (G SA) O b a T u r iz m v e S e y a h a t A c e n ta s ı

SAMSUN K a z ım p a ş a C a d . N o . 18

H u z u r S o k . B a lk a n Iş h a n ı 1 9 /B T e l: ( 2 2 6 ) 8 1 4 1 3 4 2

R /S T e l: ( 3 6 2 ) 4 3 1 3 4 5 5 4315065

Y O ZG A T(G S A ) Ç a v u ş o ğ lu T u r i z m S ey . A ct.

S İİR T (G SA) B A T -A IR T u r iz m

Lise C a d . N o : 16, T o n o s A p t. T e l: ( 3 5 4 ) 2 1 2 9 1 9 3 - 2 1 2 3 9 4 6

S e y a h a t A c e n ta s ı

T U R K IS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI

C u m h u r iy e t M e y d a n ı, E r d e f O t e li a ltı, N o : 2 T e l: ( 4 8 4 ) 2 2 3 7 5 7 4 2237584

244 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0

R

: Rezervasyon / Reservation

S GSA

: B ile t S atış / T ic k e t S ales : G e n e l Satış A c e n ta s ı G e n e r a l S ale s A g e n c y


Çok marifetli kredi kartı!

m

Herhangi bir Koçbank kredi kartı sahibiyseniz, işiniz çok kolay:

Doktor, ambulans, çilingir, camcı, tesisatçı, elektrikçi ya da her türlü seyahat organizasyonu için yardıma ihtiyacınız olduğunda telefon edin, Koçbank’ın destek hizmetlerinden hemen yararlanın! Koçbank kredi kartı sahipleri için yeni hizm etlerim iz, önümüzdeki günlerde artarak devam edecektir.

Asistans Hattı:

,j g r

(0 2 1 2 ) 2 1 3

5 3

6 3

i

. Seyahat Hattı: (0 2 1 6 ) 4 7 4

1 0

3 6 - 3 7

Ferdi Kaza Sigortası Hattı: (0 2 1 2 ) 2 1 3

5 3

6 3

T e m in a t k a p s a m ın d a v e h a ric in d e b u lu n a n d u ru m la rı ö ğ re n m e k iç in , lü tfe n y u k a rıd a k i n u m a ra la ra te le fo n e d e re k b ilg i alınız.

â *

D inersChıb . International

MIGROS 1

FONCBANK 4 4 4 O 555 www.kocbank.com.tr

1

^»KOÇBANK

REKLAMCILIK

$ > /

n fS İ


T U R K IS H A I R L I N E S INFORMATION

YAPMAYIN! / DON’T! UÇAK İÇER İSİN D E, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQUIPMENT WHICH IT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT

Sayın Yolcularım ız,

D e a r P assen g ers,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekle ve uçuş em­ niyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımız­ da uçuş emniyeti ve can güvenliği açı­ sından cep telefonlarının kapalı tutul­ ması gerekmektedir.

Mobile phones interfere with the flight instruments and have a negative effect 011 flight safety. Therefore they must be switched off during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

Ladies and Gentlemen

Sayın yolcularımız,

For safety reasons, it is forbidden to use any elec­ tronically operated device such as portable radios, cassette/com pact disc players, elec­ tro n ic e n te rta in ­ ment devices and laptop computers, d u r in g ta k e -o ff, la n d in g or w hen th e " fa s te n s ea t belt" sign is on.

U çuş e m n iy e ti için; inişte, kalkış­ ta veya “Kemerle­ rinizi Bağlayınız” ik a z ış ık la r ı y a ­ narken; her türlü taşın ab ilir radyo, kaset çalar, compact disc player, e le k tro n ik oyun­ lar, laptop kompüt e r ve b e n z e ri elektronik cihazla­ rın k u lla n ılm a s ı yasaktır.

Ladies and Gentlemen

During the entire flig h t, the o p e ra ­ tio n o f c o m p a c t disc players, radio and TV rccievers, m o b ile p h o n e s and walkie talkies is strictly prohibit­ ed.

Sayın yolcularımız,

Tüm uçuş boyun­ ca, com pact disc player, radyo ve televizyon alıcıları ile taşınabilir tele­ fonlar ve telsiz cihazları yolcular tarafından kesinlik­ le kullanılamaz.

Ladies and Gentlemen

Sayın yolcularımız,

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz. 246 S K Y L IF E E K IM

OCTOBER 2 00 0


T Ü R K HAVA Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN

le p , r e z e r v a s ­ y o n s ır a s ın d a ve ta r ife li k a lk ış s a a tin d e n e n a z 24 saat önce y a p ılm a lıd ır . Cam

kavanoz

iç in d e y ü k le n e n m a m a la r , s e b z e li v e m e y v e li o lm a k ü z e re iki ç e ş ittir. K a b in g ir iş in d e , s a ğ , sol v e y a o r ta sı­ r a k o lt u k la r ın ö n ü n d e s a d e c e d iiz u ç u ş s ıra s ın d a d u v a ra m o n te e d ile b i­ le n p u s e tle ri k u lla n m a k iç in , y e r n u ­ m a r a n ız ı a lır k e n , b e b e ğ in iz o ld u ğ u ­ n u v e ö n d e o tu r m a n ız h u s u s u n u h a ­ tır la tm a lıs ın ız . B e b e ğ in a ltın ı d e ğ iş tir m e k iç in , k a ­ b in d e k i k o ltu k la r y e r in e , b u iş le m i k o la y la ş tıra n ö z e l m o d ifik a s y o n lu tu ­ v a le t le r i d e n e m e n iz i ta v s iy e e d iy o ­ ru z .

INFANT PASSENGERS B a b y fo o d is a v a ila b le if r e q u e s te d in advance un d er T H Y ’s S p e c ia l D ie ta ry R e q u e s ts fo r in te r n a tio n a l _ flig h ts . T h e re q u e s t m u s t be s u b m itte d a t th e tim e o f b o o k in g a n d a t le a s t 2 4 h o u rs in a d v a n c e o f s c h e d u le d flig h t d e p a r tu r e tim e . B a b y fo o d s a r e in g la s s ja r s a n d a v a ila b le in tw o v a rie tie s : v e g e ta b le a n d fr u it. To u s e th e c rib s , w h ic h c a n b e h u n g o n ly w h ile th e a ir c r a ft is c ru is in g on th e w a lls a t th e e n tr a n c e to th e c a b in in fr o n t o f th e r ig h t, le ft a n d c e n tra l ro w s o f s e a ts , y o u m u s t s p e c ify th a t y o u h a v e a n in fa n t w ith y o u a t c h e c k ­ in s o th a t y o u c a n b e p la c e d in th e fr o n t ro w o f s e a ts . To c h a n g e y o u r b a b y ’s n a p p y w e s u g g e s t th a t y o u try u s in g th e s p e c ia lly m o d ifie d la v a to ­ r ie s w h ic h fa c ilita te th is ta s k , r a th e r th a n th e c a b in s e a ts .

Hasta yolcu için bilet alınırken "Hasta Yol­ cu Form u'' d ü zen len erek bilet kapağına m utlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcu­ nun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 1 0 günden eski o la m a z. H asta y olcu, b e ra b e rin d e doktor raporu getirem ezse, D HM İ Genel M üdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan dok­ torundan uçabileceğine d a ir onay alınır. Bakım a m uhtaç derecede hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirm ezse uçurulmaz. A y r ıc a , ta le p e d ild iğ i t a k d ir d e , b a y a n y o l­ c u la rım ız iç in h ijy e n ik b a ğ b u lu n d u ru lu r. Bu k o n u d a lü t f e n h o s ­ tesinize başvurun. H am ile yolcu, yolcunun kendi doktorun­ dan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekim liği Meydan doktorundan “Uçak ile s e y a h a tın d a s a k ın c a y o k tu r ” ş e k lin d e rap o r ibraz etm esi halinde ııç u ru iu r. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SICK PASSENGERS AND EXPECTANT MOTHERS W hen purchasing th e ir ticket sick pas­ sengers should fill in a Sick Passenger Form , w h ic h m ust be a tta c h e d to the c o v e r o f the tic k e t. A d o c to r’s re p o rt specifying the n ature of the illness from w h ic h the p a s s e n g e r is s u ffe rin g and declaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also req u ire d . This rep ort m ust not be dated m ore th an 1 0 days p rio r to the flig h t d a te . If th e s ic k p a s s e n g e r is unable to subm it a m edical report, then the State Airports Adm inistration Medical Office w ill consult the passenger's physi­ cian for confirm ation that the passenger is fit to fly. Passenger whose illness is severe enough to req uire care cannot fly unaccom panied. P lease ask o n e o f the hostesses if you n e e d s a n ita ry pa d s , w h ic h a re a v a il­ a b le fo r w o m en passengers. E xpectant m others a re perm itted to fly upon subm is s io n of a m e d ic a l re p o rt from th e ir own doctor o r the State Air­ p o rts A d m in is tr a tio n M e d ic a l O ffic e declaring that there are no objections to th e ir travelling by a ir. This rep o rt m ay not be dated m ore than 7 days p rio r to the flight date.

247 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0

EVCİL HAYVANLAR İÇİN C a n lı evcil hayvan için rezervasyon ge­ re k ir. Y olcu ya bilet ko n tro lü s ıra s ın d a v e rile n veya yolcu ta ra fın d a n g e tirile n evcil hayvan uygun b ir ku tu iç in d e ka­ b in e a lın ır. Y olcu ta ra fın d a n g e tirile n m u h a fa z a , C heck-In s ıra s ın d a istasyon g ö r e v lis i t a r a ­ f ın d a n

uygun

g ö r ü lm e z s e h a y v a n ın ta ş ın ­ m ası ka b u l ed il­ m ez. K utu iç in d e ka­ b in e a l ı n a c a k c a n lı e v c il h a y ­ v a n ın g e ç e r l i b ir s a ğ lık belge­ s i, k im lik c ü zd an ı, aşı ka ğ ıd ı yolcu be­ ra b e rin d e m evcut o lm a lıd ır. Evcil h a y v a n la r k a b in d e o ld u k la rı s ü re iç in d e b u lu n d u k la rı m u h a fa z a la rı te rk e d e m e z le r ve m u h a fa z a la r, s a h ip le ri­ nin o tu rd u k la rı k o ltu k la rın ö n ü n d e ka­ bin için d e k i g idiş ve g elişe engel o lm a ­ y a c a k ş e k ild e y e rle ş tirilir. Yolcu k a b in in d e ta ş ın m a s ı m ü m k ü n ol­ m a y a n ve y o lc u b e ra b e rin d e s e y a h a t e d e n evcil h a y v a n lar, yolcu ta ra fın d a n g e re k li ş a rtla ra u y g u n m u h a fa z a la rın için d e , k a rg o k o m p a rtm a n ın d a ta ş ın ır.

DOMESTIC PETS R eservations a re re q u ire d fo r d om es­ tic pets. The a n im a l can only be taken on b o a rd in s id e a s u ita b le c o n ta in e r provided at ch eck-in o r b ro u g h t by the p a s s e n g e r. If the c o n ta in e r b ro u g h t by p a s s e n g e r is not foun d to be s u ita b le by th e station o ffic e r a t check-in, th en th e a irlin e res erves th e rig h t to refu s e to c a rry the a n im a l. D om estic a n im a ls fly in g in th e passen­ g e r c a b in m u s t p o ssess a v a lid a n d up-to-date re c o rd of h e a lth and vacci­ n a tio n . W h ile on th e a ir c r a ft d o m e s tic p e ts m a y not be allo w ed o u t o f th e ir c a rry ­ ing c o n ta in e rs , w h ic h m u s t be placed in fro n t of the o w n e r’s seat so as not to o b s t r u c t m o v e m e n t w it h in th e ca b in . D o m e s tic pets a c c o m p a n y in g pas s e n ­ g e rs a n d w h ic h c a n n o t be c a rrie d in th e ca b in can be c a rrie d in the hold in a p p r o p r ia t e c o n ta in e r s s u p p lie d by th e ir o w n ers .


fi

m

RK HAVA Y O L L A

TURKISH A IR L INE S INFORMATION

TELEFON H İZM E TLE R İ

TELEPHONE SERVICES

Uzun ha tla rd a uçan GÖKSU, MERİÇ ve DALAMAN adlarındaki üç adet A-310 ve A-340 uçaklarımızın hep­ sinde telefon bulunmaktadır. A-310 uçaklarının Eco­ nomy Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A-340 uçaklarının Economy Class kabininde ise 4 adet telefon mevcuttur. Eğer Skyphone’uıı kullanma koşullarını öğ­ renmek isterseniz kabin memurundan yardım isteyebi­ lirsiniz.

Telephones are available on three of our A-310s - the GÖKSU, the MERİÇ, the DALAMAN - and all our A-340 aircraft, which fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-310s has two telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four. If you wish to know further details about using Sky­ phone please ask the flight attendant.

N a s ıl k u lla n ılır ? a) Telefonu kaldırın. b) İngilizceyi seçmek için “1” tuşuna basınız. c) Türkçeyi seçmek için “2 ” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen menü­ den “1”i seçiniz. e) Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına baka­ cak şekilde yerleştiriniz ve si­ ze doğru kaydırınız. Ekranda “kart kabul edildi” yazısını gö­ receksiniz. Bu kartınızın ka­ bul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Sonra “+” tuşuna basın, ara­ ma başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazısını gördüğünüz zaman telefonu kulağınıza koyunuz. Görüşmeniz bittikten sonra “End Call” tuşuna basın. Baş­ ka bir numarayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. “End Call” tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti duracaktır.

In s t r u c t i o n s a) Lift the handset b) To choose English press 1 c) To choose Turkish press 2 d) Select 1 from the menu on the screen e) Place your credit card with the m agnetic strip facin g left, and slide it towards you. When you see the m essage “Card accepted” on the screen, e n te r the n u m b e r you wish to call. Then press the *+’ key. When the message “Call connected” appears on th e s cre en place the re c e iv e r to y o u r e a r. When the call is complete press the End Call button. To place additional calls there is no need to rein­ sert your credit card. Merely enter the new number and press the *+’ key again. Charging stops when the handset is returned to the cradle.

G e ç e r li K r e d i K a r t la r ı American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 USD’dir.

C r e d it C a r d s a n d C h a r g e s American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a call is USD 9 .9 0 per minute or part thereof.

Y a r d ım Eğer telefonla görüşmek için herhangi bir problemle karşılaşırsanız 6 8 # ’i tuşlayınız. Bu durumda Skyphone Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.

A s s is ta n c e If you encounter any difficulty with your call you may dial 6 8 # , which will connect you to Skyphone Cus­ tomer Services Centre. There is no charge for this call.

Sayın yolcularımız,

Dear Passengers,

Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer similar inconvenience. 248

S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0


Kolay mı? Hergün 80.000 ekmek, 4 ton karpuz, 3 ton soğan, 1 5 .0 0 0 yumurta, 2 .7 0 0 litre sıvı yağ, 0,3 ton zeytinyağı Eurest’in kapısından giriyor. Hem lezzet, hem tazelik, hem hijyen, hem kalite... Eurest’in “hem ’İeri de diğer rakamlar gibi satırları zorluyor.

Eurest'te bugüne bir önceki günden hiçbir şey kalmıyor. Türkiye’nin 8 bölgesinde 2 4 6 ’d an fazla mutfakta. İşçisi, iş adamı, memuru, öğrencisi hergün aynı masaya oturuyor. Nerede mi? îş merkezlerinde, fabrikalarda, okullarda, hastanelerde ....

SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş. w e b :w w w .e u re s t.c o m .tr e -m a il: s o fra @ s o fra y e m e k .c o m .tr T el: (0 2 1 6 ) 3 2 7 6 7 2 0 F a k s : (0 2 1 6 ) 3 2 7 6 7 7 2


T U R K IS H A I R L I N E S INFORMATION FAX HİZMETLERİ

FAX TRANSM ISSION

B a ş la m a d a n ö n c e fa x ç e k e c e ğ in iz k a ğ ıt ü z e r in d e k i k lip s le ri,

F irs t re m o v e a n y c lip s , s ta p le s o r o th e r p a p e r a tta c h m e n ts

z ım b a te lle rin i ve d iğ e r k a ğ ıt tu tu c u la r ın ı ç ık a r ın . K a ğ ıd ın

fr o m th e s h e e ts y o u w is h to fa x . C h e c k th a t th e p a p e r is d ry

k u ru o ld u ğ u n a ve ü z e r in d e y iy e c e k , iç e c e k v e y a y a p ış k a n

a n d c le a n . M a k e s u r e th a t th e p o w e r s w itc h a t th e b a c k o f

m a d d e le rin o lm a d ığ ın a d ik k a t e d in . F a x c ih a z ın ın a rk a s ın ­

th e fa c s im ile m a c h in e is in th e ON p o s itio n .

d a k i P o w e r a n a h ta r ın ın “ O N ” k o n u m u n d a o ld u ğ u n d a n e m in

1.

H o ld th e p a p e r fa c e d o w n w a rd s a n d p la c e it in th e p a p e r

o lu n .

g u id e . W h e n c o rre c tly p o s itio n e d

1 . K a ğ ıd ı ö n y ü z ü y e re b a k a c a k ş e k ild e , te r m in a l o n u

th e te r m in a l w ill g r ip it.

tu tu p k a v ra y ın c a y a k a d a r k a ğ ıt k ıla v u z u n a y e rle ş tir in .

2 . P la c e y o u r c re d it c a r d in th e

2 . K re d i k a rtın ı m a n y e tik k ıs m ı s a ğ ta r a fa b a k a c a k şe­

s lo t w ith th e m a g n e tic s tr ip fa c ­

k ild e k r e d i k a r t ı o k u y u c u s u n a y e r le ş t ir in v e a ş a ğ ıy a

in g to th e r ig h t a n d s lid e d o w n ­

d o ğ ru k a y d ırın .

w a rd s .

3 . K re d i k a rtın ız g e ç e rli ve fa x te r m in a li ta r a fın d a n k a ­

3 . If y o u r c re d it c a rd is v a lid a n d

b u l e d ild iy s e “ PLEASE W A IT ” ış ığ ı y a n a c a k tır . Ç e v ir sesi

a c c e p te d th e PLEA S E W A IT lig h t

ile b irlik te “ ENTER N U M B E R “ ış ığ ı y a n ıp s ö n m e y e b a ş la ­

w ill g o o n . W h e n th e d ia llin g to n e b e g in s a n d th e E N TER N U M B E R

y ın c a , 0 0 + iilk e k o d u + a la n k o d u + fa x n u m a r a s ın ı tu ş la y ııı.

lig h t s ta r ts fla s h in g e n te r 0 0 + c o u n try c o d e + a r e a c o d e +

Not:

fa x n u m b e r .

a ) E ğ e r k a rt g e ç e rs iz is e , k a b u l e d ilm e m iş s e v e y a c ih a z o n u

Notes:

o k u y a m ıy o r s a “ E R R O R ” ış ığ ı y a n a c a k t ı r . B u d u r u m d a

a ) If y o u r c a rd is in v a lid , n o t a c c e p te d o r u n r e a d a b le th e

“S T O P /C ” tu ş u n a b a s a ra k y e n id e n d e n e y in iz .

E R R O R lig h t w ill c o m e o n . In th is c a s e p re s s th e S T O P /C

b ) M e ş g u l s in y a li d u y u lu y o r s a “ S T O P /C ” tu ş u n a b a s a r a k

b u tto n .

y e n id e n d e n e y in iz .

b ) If th e n u m b e r is e n g a g e d p re s s S T O P /C b u tto n a n d try

4 . B a ğ la n tı s a ğ la n ın c a y e ş il “ PLEA SE W A IT " ışığ ı y a n a c a k ve

a g a in .

g ö n d e r m e b a ş la y a c a k tır.

4.

F a x g ö n d e r m e k is te rs e n iz , lü tfe n k a b in m e m u r u n u ç a ğ ırın ,

c o m e o n a n d tra n s m is s io n b e g in .

W h e n th e c o n n e c tio n is m a d e th e PLEA SE W A IT lig h t w ill

s ize y a rd ım c ı o la c a k tır.

Y ou m a y c a ll th e flig h t a tte n d a n t to a s s is t y o u if n e c e s s a ry .

INTERNET

INTERNET

v \e b a d r e s le r im iz : h t t p : //w w w .t u r k is h a ir lin e s .c o m

O u r w e b s ite a d d r e s s e s : h t t p : //w w w .t u r k is h a ir lin e s .c o m

T H Y ile ilg ili tü m b ilm e k is te d ik le rin iz e

E v e ry th in g y o u n e e d to k n o w a b o u t T H Y is

w e b s ite m iz d e n e r iş e b ilir s in iz . T H Y ’n in

a v a ila b le a t o u r w e b s ite . In fo rm a tio n in c lu d e s

ta r ih ç e s i, filo y a p ıs ı, u ç tu ğ u m u z n o k ta ­

a h is to ry o f th e a irlin e , th e c o m p o s itio n o f its

la r la ş e h ir ve h a v a a la n ı b ilg ile ri, s a tış ve

fle e t , f lig h t d e s t in a t io n s a n d in f o r m a t io n

re z e rv a s y o n o fis le r im iz in a d r e s , te le fo n ve fa k s n u m a r a la r ı; ö zel y o lc u p r o g r a m ­

a b o u t th e s e c itie s a n d a irp o rts , a d d re s s e s of

e- w \ ^ i l_ c o iM

M -C T

.

o u r s a les a n d re s e rv a tio n s o ffic e s w ith th e ir

la r ı; ik r a m s e r v is im iz ; B u s in e s s C la s s

te le p h o n e a n d fa x n u m b e r s , fr e q u e n t fly e r

h iz m e t le r im iz , h a s ta , ç o c u k v e ö z ü r lü

p r o g r a m m e s , c a t e r in g s e r v ic e s , B u s in e s s

y o lc u ta ş ım a c ılığ ım ız la ilg ili d iğ e r h a b e r ­

C la s s s e rv ic e s a n d s e rv ic e s fo r s ic k , in fa n t

le rin y a n ıs ıra o n -lin e ta r ife ve iç h a t re ­

and

—1

d is a b l e d

p a s s e n g e rs .

Our

o n l in e

ze rv a s y o n s a y fa la r ın a d a y in e b u a d r e s ­

tim e ta b le a n d d o m e s tic flig h t r e s e r v a tio n s

te n e riş m e n iz m ü m k ü n .

p a g e s c a n als o be re a c h e d a t th is a d d re s s .

h ttp ://w w w .tu r k is h -fltb o o k in g .c o m

h ttp ://w w w .tu r k is h -fltb o o k in g .c o m

h ttp ://w w w .th y .c o m

h ttp ://w w w .th y .c o m

T H Y ’n in tü m s e fe rle r in in ta r ife s in i o n -lin e o la r a k g ö rü n tü le ­

Y ou m a y s e e th e tim e ta b le fo r a ll TH Y flig h ts o n s c re e n , a n d

y e b ilir ve iç h a t r e z e rv a s y o n la rın ız ı k e n d in iz y a p a b ilirs in iz .

m a k e y o u r o w n d o m e s tic flig h t re s e rv a tio n s .

e -m a il (e le k tr o n ik p o s ta ) a d re s im iz : tu rk is h a irlin e s @ th y .c o m

O u r e -m a il a d d re s s : tu r k is h a irlin e s @ th y .c o m

T H Y w e b s ite s i ile ilg ili g ö r ü ş le rin iz iç in b iz e b u a d re s te n

W e w e lc o m e y o u r v ie w s o n th e T H Y w e b s ite , a n d r e q u e s t

u la ş a b ilirs in iz .

th a t y o u s e n d th e m to th e a b o v e a d d re s s .

TH Y h iz m e tle r i ile ilg ili ö n e ri ve ş ik a y e tle r in iz iç in ise a d r e s i­

F o r y o u r s u g g e s tio n s a n d c o m p la in ts r e g a r d in g T H Y s e r ­

m iz: c u s to m e r@ th y .c o m

v ic e s p le a s e w r ite to: c u s to m e r@ th y .c o m

250 S K Y L IF E E K IM

OCTO BER 2 0 0 0


W e a re A D R E A M

FACTORY T he

m o m e n t we m ake

our dream

come true,

OTHERS START MAKING UP

w

Paris, Texw orld, O cto b e r 4 - 7 Istanbu l, ITS 2000, O ctob er 1 3 - 1 5

Tel:

( + 90

224)

441

1330

http://w w w.saydam .com .tr

A

Y

A

B

(pbx)

Fax:

D A R

( + 90

I

224)

M C

S

441

1335

e-mail: saydam @ saydam .com .tr


G ÖÇM EN Y Ö N E TM E LİĞ İ / IMMIGRATION REGULATIONS A B D ’ye u ç a k la g id e n b ü tü n y o lc u la rın (y a d a h e r a ile y i te m -

If you a re flying to the United States, please note that all passengers

s ile n y a ln ız c a b ir k iş in in ) G ü m rü k D e k la re F o rm u d o ld u rm a ­

(o r one passenger p er fam ily) must com plete a Customs D eclara­

sı g e r e k m e k te d ir. A B D v a ta n d a ş la rı, ik a m e t k a rtı (y e ş il k a rt)

tion Form . II.S . citizens, holders of a resident card (g re e n c a rd ),

s a h ip le ri, K a n a d a v a ta n d a ş la rı y a d a y e n i g ö ç m e n le rin fo rm d o ld u rm a s ı g e re k m e m e k te d ir. E ğ e r A B D v a ta n d a ş ı o lm a y ıp

Canadians o r new im m igrants a re not req uired to fill out an im m i­ gration form . If the preceding does not apply to you, you must com ­

d a g e ç e rli b ir A B D vizesi s a h ib iy s e n iz ve son v a rış n o k ta n ız

plete one of the form s provided. The w hite 1 -9 4 form must be com ­

A B D ise y a d a A B D ’n iıı d ış ın d a k i b ir ü lk e d e tra n s it y o lc u y s a ­

pleted if you are not a U.S. citizen but a re in possession of a valid

n ız, b e y a z re n k li 1-94 fo rm u n u d o ld u rm a n ız g e re k iy o r. A şağı­

U.S. visa and your final destination is the United States or you are in transit to a country outside the United States. The green 1 -9 4 W

d a ad ı g e ç e n ü lk e le rd e n b irin e a it b ir p a s a p o rt ta ş ıy ıp g iriş ra m ı a ltın d a ) tra n s it y o lc u g ib i k o n a k lıy o rs a n ız yeşil re n k li 1-

form must be com pleted if you hold a passport to one of the follow­ ing countries: Andorra, A ustralia, Austria, Belgium , D enm ark, Fin­

9 4 W fo r m u n u n d o ld u ru lm a s ı g e re k m e k te d ir. Ü lk e le r: A n d o ­

land, France, G erm any, Great B ritain, Iceland, Italy, Japan, Liecht­

ra , A v u s tra ly a , A v u s tu ry a, B e lç ik a , D a n im a rk a , F in la n d iy a , Al­

enstein, Luxem bourg, M onaco, Netherlands, New Zealand, Norway, San M arino, Spain, Sweden o r Sw itzerland, and are e ith er entering

y a p ıy o rs a n ız y a d a A B D v izesi o lm a d a n (v ize m u a fiy e t p ro g ­

m a n y a , B ü y ü k B rita n y a , İz la n d a , İta ly a , J a p o n y a , L ie c h te n s ­ te in , L ü k s e m b u rg , M o n a k o , H o lla n d a , Y eni Z e la n d a , N o rveç,

the United States o r m aking an interm ediate stop there as a transit passenger w ithout a U.S. visa under the visa w aiver program .

S an M a rin o , İs p a n y a , İsveç ve İs v içre .

WELCOME TO THE UNITED STATES

01

CUSTOMSUS* * * -

_ ,

3 b *t3 Q b n 2 8 CUSTOMS DECLARATION

W elcom e t o th e U n ite d States

os

. ■ . I ........................ l-*4 Arrital/Dcparluir Krcord ■Imlructi hecompletedby all pcr\on\cıccpt ' S <.iti/rnv returning trodrni ılı immigrant nut. anti Canadian Cilifrnt Mailing or in I'anMt pMy »ıthpenin ALL CAPITAL 1.MTFRS I »eInglivh Di 4 ol ihn form h the Arrival Rccor.l «Im

3b430b1B8 -■

252 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 0 0 0

, 1

08

.....................................


Evet evet, ofisiniz eviniz gibi olmuş. Oradan bir türlü kopamıyorsunuz. Mecburen... İşleri yetiştirem em ekten kendinize, ailenize zaman ayıramıyorsunuz.

/ijc r o s p T t

Ofnce2000®

Artık dertleriniz bitiyor. İşlerinizi daha hızlı, daha düzenli ve kolayca yapmanızı sağlayacak çok akıllı bir program var: Microsoft Office 2000. Yeni ofisimiz hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Kullandığınız programlar arasındaki uyumu hiç sorun çıkarmadan sağlıyor, programları kendisi onarıyor. Üstelik Internet'le ilişkileri çok sıkı, belgelerinizi Internet'e taşımanıza, web sayfası yapmanıza yardımcı oluyor. Akıllı menüleriyle de size inanılmaz bir kullanım kolaylığı sunuyor. İşleriniz sorun yaratıyorsa, çözümü hazır: Office 2000.

Verim liliğin yeni ta n ım ı

w w w .m ic ro so ft.c o m /tu rkiy e /o ffic e /

Microsoft İletişim Hattı: (0212) 33 66 999

M icrosoft


T U R K IS H A I R L I N E S INFORMATION

E@sy Check-in Değerli yolcularımız, iş dünyasında başarının en önemli kıstası olan zaman artık uçuşlarınızda sizin için sorun olmaktan çıkıyor! Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcularımız için fax ve e-mail check-in hizmetini başlatıyoruz.

Dear passengers, Time, which is the most determent criteria for your success in your business, will not be a problem for your travel. Because we are starting to offer fax and email check-in for business class passengers departing from Istanbul.

Bu hizmet size neler kazandıracak?

■ En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun sezonlarda kalaba­ lık terminalde işlem yaptırmak için kuyruklarda uzun süre beklemek zorunda kalırsınız. Bunu bildiğiniz için terminale erken gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate aldığınızda havada geçirdiğinizden daha fazla süreyi terminale gelirken yolda ve işlemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunları düşünmenize gerek yok. işlem­ lerinizi yaptırmanın verdiği rahatlıkla uçağınızın kalkmasına sadece 35 dakika kala terminale gelip, özel kontuardan boar­ ding kartınızı alabilecek ve bagajlarınızı teslim edebileceksi­ niz. ■ Overbooking nedeni ile u ç a m a m a ih tim a lin iz i o ld u k ç a a z a l­ tacak. ■ Havalimanında bu hizmet için özel olarak eğitilmiş C İP per­ soneli size yardımcı olacak. ■ Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin için ayrılmış E@sy Check-in kontuarlarında beklemeden tamamlayacaksı­ nız.

What are the benefits of this service?

■ The most important thing is that you will not have to waste time at the airport. Especially in peak seasons, you have to wait in long lines for your check-in. For that reason, you come to terminal early. Considering the traffic jam in city, you waste more time to come to terminal and do your check-in than being airborne. But you do not need to worry about this any further. You can come and pick up your boarding pass from special check-in counter prior to 35 minutes before your flight. ■ The risk of not being able to travel due to overbook­ ing will be reduced, ■ You will be welcomed and assisted by specialized CIP staff at the airport, ■ You can collect your boarding pass and at E@sy Check-in counters without waiting long lines. Service Procedures

■ Fax and e-mail requests will be accepted between 07:00 a.m. and 22:00 p.m. ■ Fax ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 07:00 ile ■ All forms must reach us from the previous day of the flight to two hours prior to scheduled departure of your 22:00’dir. ■ Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün önce ve en flight. ■ You can send your fax to (0 2 1 2 ) 663 25 45. Fax geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize ulaşmış olmalıdır. ■ Fax check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faxa çekerek ya­ check-in forms can be obtained from the Business pabilirsiniz. Fax check-in formunu Türk Hava Yolları Business Class counters and CIP Lounges of Turkish Airlines. ■ For e-mail check-in process; after connecting Turkish Class kontuarlarından ve CİP salonlarından elde edebilirsiniz. ■ E -m a il c h e c k -in b a ş v u ru n u z u ise Türk Hava Y o lla r ı’n ın w e b Airlines web site, you will see E@sy Check-in button. s ite s in e b a ğ la n d ık ta n s o n r a E@ sy C h e c k -in s e ç e n e ğ in i k u lla ­ From this section you can fill the check-in form and n a r a k k a rş ın ız a ç ık a n fo r m u d o ld u r u p y a p a b ilirs in iz . complete your application. ■ Fa x v e y a e -m a il a ra c ılığ ı ile c h e c k -in y a p tır d ığ ın ız d a b o a r­ ■ You should proceed to E@sy Check-in counter prior to 35 minutes before your flight in order to pick up ding k a rtın ız ı a lm a k ü z e re E@ sy C h e c k -in k o ııtu a r ın a u ç a ğ ın your boarding card. ta r ife li kalkış s a a tin d e n e n g e ç 3 5 d a k ik a ö n c e b a ş v u rm a lıs ı­ ■ If you want to cancel your fax or e-mail check-in, first nız. you should call us at (0 2 1 2 ) 6 63 25 46 to inform ■ Fax veya e -m a il ile c h e c k -in y a p tır ıp d a h a s o n r a u ç u ş u n u z ­ about your decision and dan vazgeçtiğiniz ta k d ir d e , b u k a ra r ın ız ı after that you should önce (0212) 663 25 46 n o ’lu n u m a r a ­ Fa x c h e c k -in iç in fa x no: ( 0 2 1 2 ) 6 6 3 2 5 4 5 cancel your reservation. ya bildirmeniz daha sonra da rezervas­ F a x n u m b e r fo r fa x c h e c k -in : ( 0 2 1 2 ) 6 6 3 2 5 4 5 ■ II you have any prob­ yonunuzu iptal ettirmeniz gerekmekte­ E -m a il c h e c k -in iç in in te r n e t a d re s im iz : lem within your check­ dir. O u r w e b s ite s fo r e -m a il c h e c k -in : in processes, you can ■ işlemleriniz sırasında herhangi bir so­ w w w .th y .c o m .tr / w w w .tu r k is h a ir lin e s .c o m call us at (0 2 1 2 ) 663 runla karşılaşırsanız bize (0212) 663 w w w .tu r k h a v a y o lla r i .c o m .tr 25 46. 25 46 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. Hizmetin esasları:

254 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER 2 00 0


T U R K IS H A I R L I N E S INFORMATION

Amerika Giimriigii’nde beklemeye son... / No more waiting in the US Custom... APIS (Advanced Passenger Information System)

US Custom ile yapılan APIŞ anlaşmasının yürürlüğe girme­ si ile birlikte Amerika seyahatlerinizde pasaport bilgileri­ niz, siz daha yolda iken Amerika’ya ulaşacak. Artık Ameri­ ka gümrüğünden geçerken sorgulama için beklemeyecek, Blue Lane’i (Mavi Hat) kullanarak hızlı geçiş yapabileceksi­ niz.

With the execution of the APIS agreement signed between US Customs and Turkish Airlines, the pass­ port information of our passengers travelling to Unit­ ed States will be sent to US Customs online while they are on the way. From now on, you don’t need to wait for inspections and you will be able to pass through the Customs easily by using the Blue Lane.

Sistem nasıl çalışır?

■ APIS’e üye olan havayolları, yolcuların biyografik ve uçuş bilgilerini (soyadı, adı, cinsiyeti, doğum tarihi, seya­ hat dokümanında kayıtlı uyruğu, seyahat dokümanının nu­ marası, havayolu, çıkış noktası,varış noktası, uçuş tarihi, uçuş numarası) uçak Amerika’ya hareket etmeden toplar.

How does it work?

■ The member airlines of the APIS collects the bio­ graphic and flight information (surname, name, gen­ der, date of birth, nationality in travel document, travel document number, airline code, origin, desti­ nation, date, flight number) at check-in.

■ Türk Hava Yolları adına bu işlem biniş kapısında Ameri­ ka uçuşlarımızda bize güvenlik hizmeti veren Gözen Hava­ cılık tarafından yürütülmektedir.

■ This service is provided at the boarding gate by Gozen Aviation, which provides security service for Turkish Airlines’ US flights.

■ Veri toplama işleminde özel pasaport okuyucuları kulla­ nılır. ■

■ Special passport readers are used for information collection procedures.

IJ ç a k A m e r ik a y o lu n d a ik e n b ilg ile r A m e r ik a G ü m r ü k

■ While the aircraft is on the way to US, information is sent to US Custom Services.

H iz ın e tle r i’ n e u la ş tır ılır .

■ Gümrük, bu bilgileri şüpheli veya yüksek riskli yolcuları ayırt etmekte kullanır.

■ US Customs uses this information for distinguish­ ing the suspicious and risky passengers.

■ BU SİSTEMDEN GEÇİP AMERİKA’YA SORUNSUZ GİRİŞ YA­ PAN YOLCULARIN SEYAHATLERİNDE BELİRTİLEN ÜLKEYE ÇOK DAHA ÇABUK VE BEKLEMEKSİZİN GİRİŞ YAPMALARI, SİSTEMİN YOLCULARIMIZA GETİRECEĞİ EN BÜYÜK KOLAY­ LIK OLACAKTIR.

■ PASSENGERS ENTERED IN U.S. WITH THIS SYSTEM WITHOUT ANY PROBLEM WILL ENTER MORE EASILY. THIS IS THE MOST IMPORTANT BENEFIT FOR THE PASSENGERS. 255

S K Y L IF E E K İM —j~ - O C T O B E R 2 0 0 0


U Ç U Ş İKRAM BİLGİ

NFLIGHT CATERING INFO

TÜRKİYE ÇIKIŞI EKİM AYI Y/C KAHVALTI MÖNÜSÜ

Y/C BREAKFAST MENU FOR OCTOBER OUT OF TURKEY T ill L o c a l 1 0 . 0 0 a .m .

S a a t 1 0 . 0 0 L o k a l’e k a d a r

C a lo r ie s = 7 0 9 c a l

K a lo r i= 7 0 9 c a l

F r u it s a la d

M e y v e s a la t a s ı

S c r a m b le d e g g s o n to m a to s a u c e

K a ş a r r e n d e s i ile b e z e n m iş

t o p p e d w it h g r a t e d K a s h a r c h e e s e

ç ı r p ıl m ı ş y u m u r t a d o m a t e s

g a r n i s h e d w it h c h ic k e n s a u s a g e a n d

s o s u n d a , ı z g a r a t a v u k s o s is i v e

m in i p o t a t o b a lls

m in i p a t a t e s t o p l a r ı ile

B u t t e r , c h e e s e , o liv e s a n d j a m

T e r e y a ğ ı, p e y n ir , z e y t in v e r e ç e l I s ıt ıl m ış e k m e k

H o t r o lls

K ahve veya çay

C o ffe e o r te a

Y/C LUNCH & DINNER MENU FOR OCTOBER OUT OF TURKEY

TÜRKİYE ÇIKIŞI EKİM AYI Y/C YEMEK MÖNÜSÜ

A fte r L o c a l 1 0 . 0 0 a .m .

S a a t 1 0 . 0 0 L o k a l’d e n s o n r a

C a lo r ie s = 8 2 0 c a l

K a lo r i= 8 2 0 c a l

S e a s o n a l s a la d

M e v s im s a la t a s ı C h ic k e n o n v e g e t a b le c r e a m s a u c e K r e m a l ı s e b z e s o s u n d a t a v u k , m e v s im

s e r v e d w it h s e a s o n a l v e g e t a b le s a n d

s e b z e l e r i v e g ö k k u ş a ğ ı e r iş t e s i ile

r a i n b o w n o o d le s

T e r e y a ğ ı, p e y n ir , k r a k e r v e s ıc a k

B u tte r, c h e e s e , c ra c k e r s

ekm ek

a n d h o t r o lls

V iş n e li m u h a l l e b i

M ilk p u d d in g w it h s o u r c h e rr ie s ^

K ahve veya çay

C o ffe e o r te a

Zorunlu hallerde mönüde değişiklik yapılabilir. / Menus may be changed under unavoidable circumstances. Uçuştan en az 24 saat öncesinde rezervasyon sırasında bildirilmesi koşuluyla; dini yemekler, tıbbi diyet mönüleri, doğum günü/evlenme yıldönümü/balayı pastası, bebek maması, çocuk kahvaltısı, çocuk yemeği gibi özel mönüler sunuyoruz. Special meals meeting religious or medical needs are available, as are birthday, anniversary or honeymoon cakes, baby food, children’s breakfasts, children’s meals and the like, if ordered up to 24 hours prior to flight time when making one’s reservation.

Sunduğumuz “ikram” hizmeti ile ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi lütfen bize bildiriniz. Fax: (0 2 1 2 ) 573 76 96 e-posta: catering@thy.com We welcome your opinions of our catering service and your suggestions by fax or by e-mail: Fax: (0212) 573 76 96 e-mail: catering@thy.com 256 S K Y L IF E E K İM

^

OCTO BER 2 00 0


TH Y Y E N İ U Ç U Ş N O K TA LA R I / THY’s New Flight Destinations

SHANGHAI_____

__________P R A ft

PRAGUE

ilk uçuş tarihi: 19 Ocak 2 0 0 0 Salı-Çarşamba-Cumartesi: İstanbul/Beijing/Shanghai Çarşamba-Perşembe-Pazar: Shanghai/Beijing/İstanbul

İlk uçuş tarihi: 18 Eylül 2 0 0 0 Non-stop Pazartesi-Perşembe-Pazar: İstanbul/Prag/İstanbul

First flight: 19 January 2 0 0 0 Tuesdays-Wednesdays-Saturdays: Istanbul/Beijing/Shanghai Wednesdays-Thursdays-Sundays: Shanghai/Beijing/İstanbul

First flight: 18 September 2000

Non-stop Mondays-Thursdays-Sundays: Istanbul/Prague/Istanbul

ilk uçuş tarihi: 1 Haziran 1999 Non-stop Salı-Perşembe-Pazar: Istanbul/Miami/lstanbul

________ VARŞOVA WARSAW

First flight: 1 June 1999 Non-stop Tuesdays- ThursdaysSundays: Istanbul/Miami/Istanbul

İlk uçuş tarihi: 2 Ekim 2 0 0 0 Non-stop Pazartesi-Çarşamba-Cuma: İstanbul/Varşova/İstanbul First flight: 2 October 2 0 0 0 Non-stop Mondays-Wednesdays-Fridays: Istanbul/Warsaw/lstanbul

SEOUL

B ank/

İlk uçuş tarihi: 26 Mart 200 0 Perşembe Non-stop: İstanbul/Seul Cuma: Seul/Osaka/istanbul Pazar: İstanbul/Osaka/Seul Pazartesi Non-stop Seul/İstanbul First flight: 26 March 2 0 0 0 Thursdays Non-stop: Istanbul/Seoul Fridays: Seoul/Osaka/lstanbul Sundays: Istanbul/Osaka/Seoul Mondays Non-stop Seoul/istanbul

KİŞİNEV KISHINEV ilk uçuş tarihi: 12 Ekim 2 0 0 0 Non-stop Pazartesi-PerşembeCumartesi: İstanbul/Kişinev/İstanbul First flight: 12 October 2 0 0 0 Non-stop Mondays-ThursdaysSaturdays: Istanbul/Kishinev/lstanbul


U Ç A K F İL O S U

The F le e t

A 3 4 0 -3 1 1 /3 1 3 MUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI: İSTANBUL/İSPARTA/ANKARA/İZMİR/ADANA/HAKKARİ/AYDIN MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 257.000-2(>2.000 kg WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 60.304 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 63.689 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 16.99 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: S90 km/lı SEATING CAPACEIY/KOLTUK ADEDİ: 271 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 945 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 16.000 kg.

A 3 1 0 -3 0 4 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI:ARAS,ÇORUH/ERGENE/AKSl /GÖKSU

İHç/DALAMAN MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 153.000-157.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.94 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRAIİ: 860 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 182-210. MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 900 km/lı MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8.100 kın CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9.000 kg.

T U R ----------K I S[ ( H J J H

A 3 1 0 -2 0 3 /2 1 1 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: fi NAMES ADI ARI: SEYHAN/CEYHAN DİCLF KIZILIRMAK/YEŞİLIRMAK/SAKAIIN A MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 142.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 ın LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.94 m CRUISING SPEED NORMAL SEYİR SÜRATİ: 860 km/h SEATING CAPACIIY/ KOLTUK ADEDİ: 225-246 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/ AZAMİ SÜRATİ: 900 km/h MAXIMUM RANGE/ AZAMİ MENZİL: 6.480 km CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASİTESİ: 9.000 kg.

R 7 3 7 -8 0 0 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 22 NAMES/ADLARI: DİYARBAKIR/RİZE/HATAY/AFYON/SİVAS/Iğ DIR/MARDİN/Ağ RI ZONGl LDAK/ ORDU/MĞDE/BİTÜS/BATMAN/AMASYA/GİRESI N/KASTAMONl 11-AZIĞ MANISA/TUNCELİ/MALATYA/ESKİŞEHİR/BOLU MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 79.015 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 34.3 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 39.5 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 12.5 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 858 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 155 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12.497 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 902 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 4.755 km. CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.700 kg.

T U R K IS H

.

B 7 3 7 -5 0 0 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 2 NAMES ADLARI: TRAB/ON/BURSA MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 60.702 WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31.01 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 797 km/sual SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/lı MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.865 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg.

RJ 7 0 NUMRER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 3 NAMES/ADLARI: ERZİNCAN/UŞAK/MUŞ MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 40.823 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 26.16 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.61 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/lı SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 500 kg.

;

R 7 3 7 -4 0 0

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: Ifi NAMES 41)1 ARI: KEMER 'AH Al IK MARMARİS/AMASRA 1 IM.L P ALANYA/AMA1V4 FETHİM MIĞLA ÇANAKKALE KAVSİ Hl EFES/SİDE/BERGAMA GELİBOLU, ASAD011 MAXIMUM TAKE 0F1 Wl IGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 68.038 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 36.40 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 797 km/lı SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 150 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.350 km ( ARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 3.800 kg

T U R K IS H

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 9 NAMES/ADLARI: DENİZLİ/ERZURUM KONYA/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KÜTAHYA/SİİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.039kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30.99 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.59 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/lı SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1.000 kg.


U Ç U Ş B İLG İLE R İ Flight Information M E S A F E L E R

F L IG H T

D IS T A N C E S

İstan bu l'd an / From İstan b u l

Km

N. M iles

ALMATY A L A

4 2 2 3

2 2 8 0

AMMAN A M M

1 7 6 0

9 5 0

AMST ERD AM A M S

2 3 2 1

1 2 5 3

A Ş K A B A T / ASH GA BAD A S B

2 8 0 8

1 5 1 6

6 4 6

ATİNA / A T H E N S A T H

Km MIAMI M I A

1 0 0 8 2

MILANO / MILAN L I N

1 8 2 8

9 8 7

MOSKOVA / MOSCOW M OW

1 9 0 4

1 0 2 8

/MUN IC H

5 4 4 2

17 0 4

9 2 0

NEW YORK N Y C

8404

4 5 3 8

MÜN İH

3 4 9

N. Miles

MUC

I 1 101

BAHRAIN B A H

3 1 4 3

1 6 9 7

NICE N C E

2039

BAKÜ B AK BANGKOK B KK

1 9 0 8

1 0 3 0

1 7 5 6

7 8 0 6

4 2 1 5

N U RE N B E R G N U E OSAKA K I X

BARCEL ONA B C N

2 2 9 4

1 2 3 8

O DE SS A O D S

680

367

BASEL B S L BERLIN S X F B EY R UT / BEI RU T B EY

1 9 3 7

1 0 4 6

PARIS / ORLY O R Y

2365

12 7 7

1 8 3 7

9 9 2 5 6 6

PEKİN BEIJING B JS P R A G / PRAGUE PRG

7704 16 1 7

41 59

1 0 4 8

BİŞKEK / BISKEK F R U

4 0 5 2

2 1 8 8

R I Y A D / RIYADH R U H

3087

16 6 7

B R Ü K S E L / B R US SE L S B R U

2 2 7 1

1 2 2 6

ROMA(ROME)

15 5 4

839

B U D A P EŞ T E / B U D AP ES T B U D

1 1 3 7

6 1 4

SARAYBOSNA

1714

92 6

5 6 5

3 0 5

SELANİK

B Ü K R E Ş / B U C H A RE ST B U H

9856

/

/F IUMICINO F C O /SARAJEVO SJJ

/T HESSALONI KI

/S E O L S E L

SKG

51 9

868

280

9089

4 9 0 8

SE UL

C E N E V R E / G E NEVA G V A

2093

1 13 0

S I MFER OPO L S I P

CEZAYİR / ALGIERS A L G

2450

13 2 2

8904

C İ DD E / J E D DA H J E D

2604

1 4 0 6

SİNG APUR S I N SOFYA / SOFIA S O F

DUBAI D X B DÜSSELDORF DU S

3295

1 7 7 9

ST OC KHO LM A R N

2 3 8 9

1 2 9 0

2148

1 16 0

1073

1935

10 4 5

S T RASB OU RG S X B S TU T TG AR T S T R

1 9 8 7

F RA N K F U R T F R A

1 8 5 9

HA MBUR G H A M

2180

1 177

ŞAM / DAMASCU S DAM

1 5 4 5

999 834

H A N N O V E R HA J JO H A N N E S B U R G J N B

2145

1 158

ŞANGAY / SHANGAI S H A

8 8 6 3

7930

4282

ŞİKAGO

CA PE TOWN

CPT

/CAIRO C A I

/CHICAGO

8815

9 4 8 5 3 2 2

80 7 502

ORD

4760 435 4808 2 7 1

4785

9 1 6 4

4948

12 9 8

701

T A H R A N / T EH R A N T H R

2222

1200

KARAÇİ / KARACHI K H I

4065

2195

T AŞ KE N T T A S

3 5 9 8

19 4 3

K O P E N H A G C O P E NH A G EN C P H

21 19

1 144

TELAVIV T L V

1 2 7 4

68 8

735

396

TİFLİS / TBILISI T B S

1 4 4 6

781

KİEV I E V

1 163

628

T İRAN T I A

8 7 6

473

KÖLN / C O L OG N E C G N

2085

1 126

TOKYO N R T

9799

5291

KUALA L U M P UR K U L

5 7 4 1

3100

TRIPOLI T I P

1 8 1 4

97 9

KUVEYT K W I

2972

16 0 5

TUNUS

1822

9 8 4

60 9

3 7 9

KAHİRE

/

KİŞİNEV / KI SHINEV K I V

/T U NU S I A T U N

Ü S K Ü P / SKOPJE S K P

8 4 5

4 5 6

2 6 3 5

1 4 2 3

VARŞOVA / WARSAW W A W

1 5 6 0

8 4 2

LYON L Y S MADRID M A D

22 4 1

1210

VİYANA / VI EN NA V I E

1 3 8 5

7 4 8

2 8 9 7

1 5 6 4

ZAGREB Z A G

1 7 5 4

9 4 7

M AN C HE ST E R M A N

2 8 3 8

1 5 3 4

ZÜRİ H / ZU RI CH Z R H

1 8 5 2

1000

LEFKOŞA E C N L O N D R A / L O N DO N L H R

- Dergimizin bu sayfasında yayınlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir. / T h e d is ta n c e i n k ilo m e t r e s a n d n a u t i c a l m ile s i n th e t a b le o n th is p a g e is th e p r o je c t e d d is ta n c e o n th e g r o u n d f o r th e r o u t e f l o w n b y th e a i r c r a f t .

- Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / T h e f i g u r e s h o w n o n th e c a b in m o n ito r s g iv e th e a c t u a l d is ta n c e f l o w n b y th e a i r c r a f t th r o u g h th e a i r , in c lu d in g a d ju s tm e n ts o f d ir e c t io n to c o m p e n s a te f o r w in d , a n d o t h e r w e a th e r c o n d itio n s .

- Özel Yolcu Programlarımızda (Qualiflyer-Frequent Flyer Program) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nın ( 1ATA) yayınlamış olduğu rakamlardır. / T h e d is ta n c e i n n a u t i c a l m ile s u s e d b y th e Q u a li f l y e r - F r e q u e n t F ly e r P ro g r a m m e s a r e th o s e p u b lis h e d b y th e I n t e r n a t i o n a l A i r T r a n s p o r t A s s o c ia tio n (IA T A ). _______________________________________________________________________________ T H Y

U Ç U Ş L A R I

M E S A F E L E R

/ F L IG H T

/ T H Y

F L IG H T S

D IS T A N C E S

A n k a ra 'd a n ( k m ) / F ro m A n k a ra (k m )

İs ta n b u l’d a n (k m ) / F ro m (k m ) ADANA ADA ANKARA ESB ANTALYA AYT BATMAN BAL B O D R U M BJV DALAM AN DLM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O ERZURUM ERZ E S K İŞ E H İ R A O E G A Z İA N T E P G Z T İ S P A R T A İS E İZ M İR A D B KAYSERİ ASR KO NYA KYA M ALATYA M LX N E V Ş E H İR N A V SAM SUN SSX TRABZO N TZX UŞAK USQ VAN VAN

787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 460 430 706 537 874 675 691 989 425 1345

ADANA ADA A D IY A M A N A D F AĞRI AJI AN TALYA AYT B A L IK E S İR B Z I BATM AN BAL B O D R U M / M İL A S B J V D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E L A Z IĞ E Z S E R Z İN C A N E R C ERZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İ S T A N B U L İS T

443 508 848 441 514 772 669 439 695 596 593 720 637 420

İZ M İR A D B KAHRAM ANM ARAŞ KCM KARS KSY KAYSERİ ASR M A LA TY A M LX M A R D İN M Q M

633 509 895 298 502 772

259 S K Y L IF E E K İM

OCTO BER

200C

M U Ş MSR SAM SUN SSX S İİ R T S X Z S İN O P S IC S İV A S V A S Ş A N L IU R F A S F O TO KAT TJK TRABZO N TZX VAN VAN

İzm ir'd e n (k m ) / From İz m ir (k m )

ADANA

ADA

806 309 824 274 350 757 476 606 935


1 :6 5 0 0 0 0 0

\Karpath(

C y p ru s

KIBRIS

.imassol

ızımağusa

I 2 lamastus

‘adgairtPalmyra)

lavNândöz

S K iro v a b a d

l ea o f Mar/A

IStûrkOam

a ? ERBAVT

N o v o ro s s ıjs l

ISTANBUL

Sevastopol'


MERKEZ / HEAD OFFICE: Çetin Emeç Bulvarı 8. Cad. No: 20 Öveçler ANKARA T e l: (312) -»79 51 31 Fax: (312) 479 51 45-46 MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Levent Caddesi No:44 Levent İSTANBUL T e l: (212) 283 54 00 pbx F ax: (212) 283 58 01 EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Teknik Malz. Merkezi 1201 Sok. 17/A Yenişehir İZMİR T e l: (232) 458 53 23 Fax: (232) 458 62 22 AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Yeni Lara Yolu, T e v fik Çim en St. A Blok Kat:1 ANTALYA T e l: (242i 323 42 34 Fax: (242) 323 54 48 ÇUKUROVA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Cemalpaşa Mah. Vali Yolu 6. Sk. Nezih Apt. N o :34 K a t:2 ADANA T e l: (322) 459 59 72 Fax: (322) 459 59 73


Och MotW

tanem-

° B o s t o c l ( ’f'-i ,

imar

gUR/A/v

K! NeubfandenbiîJ

^ nCOna - » "°Mice’,ıra

Campgbassoo,

HENiAN

ty r r

SEA

ta »

'

Pantel/erıa m alta

1¿O/end , \J\ Meq

joumr Souq

^O/erba

Gharyâno ' / Na/usa

Bordı Messouda

Tartıûna


¿Ono/

a \

v

r V

o S ia u lia t

_,Panev«VS

A K

1

to tla w e k '

>6jk''MV< y ^ y * 010* / oftamo

oZamoVc

I

WM

ietrtvCw °

ihmeVnyck'fl

\

o

\jynnyc|a

KJAi

KdlicepJ

o U 2 h o ro d > 1Cernivci

>o$«v Mar?

Pm^eR sLsw ' \o

JCraguievai

Aigojibfcoff^-^ MinihoVft'

K ithira

« K r it i iC re te )

l« M £ » H t* * NoW* P ^

BANGHAZI o

Oartanhuf II o t Sirte

t\W a m e > n °

/arsa ai Uwayia

Al ja^nut)

'a

O \smaW*


^STOCKHOLM

idurecensk^

Tallinn ^ .

fiiUlfiiiwi

<Æ $TQ eJ£R>V

'Xotkasrags j

. ¡G o tla n d ^ ¡ ^ i l s

Kostrom a

iMogodn

ZHNIr J05oM' Klaipeda*

NOVGOROD

sk'İ SadnnsV ETABINSK ■;

Cistopot

Kqbysevsiofc

°K o p e js k

,

iJroick^Y

,V0f/odmni/isi?e ,

TnÂKC^ÉlVOSIBIRSK1

^ ıllr a lın s k nml/anstoje

jol"

Novorossiji

SocTCk Suchurm >amtuo ^

R K M E N I : TA K L IM A K A N S H

ii& J H K A B A D

Chache

Kalamar

K r ¡ ti (Crete)

'Bahswalpur

AidíiV

>y<

Dhahranoa BAHRAltok. o

AL KUFRA

*

-QATAR

° A I Jawf

5415

Jodhpur.

f^ l

DHA»' UNITED*ARAB’' 1 EMIRATES#

Muscat

Porbandar'

lh (Mecca)

I

^

„OA k ïs Iiî I

(mi Koussi Am Gaijka fa vBlarpati

Mukalla / ° A I fasiw

M angalore . Ç Guardatu/

Laccadive Is.

<md) Cali AlleppeyOtTgrc^ , T riv and rum ^ ' Uticons

ATrincomale

Gale M A L D IV E S ISLA N D S

JttWalinfli

®Mombasa \Pem ba

A m ira n te Is

SE Y C H E L L E S

.*

Á Id abra ) i C ert t. tSeych.)

Cap d'Ambre

MahoréfFrJ

Farquhar Is. (Seych.! neserana

SR I

LAN KA


OKHOTSK Mys Ehiavtty

Sahal/n

, / / Iturup £

Shikotan-tö

Shibotsu to

Kushiro

Hokkaido C h ö n g jin Hachinohe lo rio k a

H üngnám JAPAN

NO RTH

* Kamaishi

ILK O R E A

YELLOW >tja nyunqang

Haiytn Naga&kit? K y u s h u fy Kagoshim

Shikoku

<B T um am oto

^Miyazaki Izushichita

(] Tanega

EAST CHINA SEA

HA,

^W enzhou

\

/t Okinawa

Taipei

S hantou *

Oaito Is

I N8nS! pcn«n^tf

\ p ■Ouamoy

\

Kazan Is (Volcano IsI

T A IW A N

'

Okmo Tori (Jap.) Babuyan Is.

NORTHERN M A RIA N A

Guguan

Luzon ISLA N D S

Mindoro f

*#i|a I rang PtjanRang

M argui o

Samar

U N H VILLE (S A IG O N )

Archipelago. N icob a r/s.c

/mi

SULH

SEA

Mindanao

b e l a u

k

Palau Is o

Zamboanga

u ja Trengganu iT kaman M

A

Natu .

Undo,

AVS I

L

F E D E R A T E D STA T ES O F M IC RO N ESIA

SINGAPORE

Halmahera

Bangka ^JKO k

Behtung

w i” W idar Lampung J A \

JAKARTA

A dm iralty Is. '

[

(A B A J A «íaniuwangi Sum bawa

lAustrI

Christmas!.

PAPUA

U d ju n g P a n d a n g , (M a k a s a r)

Britain

W etar Tanimbar

G U IN E A

Melville I TIMOR

SEA

Smote

■ylandt


S p itzb e rg e n

G rönland

(DanmarkJ

K a laallit

N unaat

FOXE B A S IN

HUDSON

BAY

. •“

L A B R A D O R

SEA

Churchill

'□ ST. PETERSBURG

JiST ON IA .

. H

U t v .a

V

K ISSiA

! ,« « « !

l^ T H U AN IA

GREAT IW ïA lN

B Y E L O R U S S IA

tshndof

UKRAI NE M O LD

ĞERNOE MORE KARA DENİZ

Açores

Be(U rmKud)as

Madeira

Canary Is. (Sp.) „

GULF OF

ALGERIA L I B Y A

SAU

J

MCXICOLíüibana

Tropicol Cancer CWÍA

I

Beliijopar

^ in v v°!0*,,N,CAN

ANTIGUA AND BARBUDA

M a u r i t a n i a

Nouakchott o

"DOMINICA EL SALVADORS « f f

COSTA Rl

* ST. LUCIA GRENADA BARBADOS

N £ Z u;

Georgetown ® n Paramaribo

Archipiélago de Cotón (Galápagos Is) ¡ fc u !

CHAD

N I G E R

ÜAMBİJ jN£GAL GU1NÉBISS/

S U D A N

Sierra leoi& ÍM K R O O N a.EQUATORIAL GUIÑE#

G ULF

SÂO TOME

ZAÏRE

K\

G U IN E A

AN G

PA C IFIC

ZIM B A B W E

BO TS W A i

GJtjroneo,p| u

O C EAN

\ r\i* tü o rA í

6 N TJM A

Falkland Is IIslas Malvinas)

£>Canalu*>•

Ben*

Capetown


Ankara'da buluşalım! Internet dünyasının lideri Cisco Systems, bir tam gün boyunca yeni Internet ekonomisinin tüm boyutlarıyla tartışılacağı ve çözümlerinin sergileneceği bir platforma bu kez Ankara'da ev sahipliği yapıyor. Internet teknolojileri ve yeni ekonominin ülkemiz için önemi, Cisco Systems ve çözüm ortaklarınca kamu ve özel sektör kuruluşlarına farklı boyutlarda aktarılacak. Siz de Cisco Expo Ankara'ya katılarak In te r n e t

teknolojileri

ve

yeni

ekonomi

konularında

bilgilerinizi

günce ll eşt i ri n.

Tarih: 17-Ekim-2000 Yer: Sheraton Hotel, Ankara Bilgi için: www.cisco.com/tr

CiscoExpO

Cisco Systems

E m po w er in g th e In t e r n e t G e n e r a t io n “

2 0 0 0

A N K A R A


P rince

801 Upernavık

o. )

W a le s

BEAU FO RT

Victoria. Island

SE A A M U N D S E N GULF

CORONATION G U Lf\,. }■

Prince Charles ISisimiuic

FOXE

Bathurst

(Holstenb

B A SIN

Bur Lake

C oatsI

H U D SO N

BAY

Churchill

GULF OF Wintsko

ALASKA

C. Harrison

Saskatj Q u ee n -] C h a rlo tte Is?

C. St. James

fc'ZjSTLAX *

* ■ ^Sydney

s , - r « m C. et Miquelon

'Scotia C Sable

f^Halteras

LOS AN G H LES

i f to Ğeorgiao, M ontgom ery

-

© J a c k s o n v ille V Orleans F l o r i d a Tampa o £ Irtaiao C Canaveral (C. Kennedy) St. P etersburg® ^ o /v e s t Pelm Beach F M IA M I I

Key West

Cayman Is

<UKÛ^

Manzanillo1

Pta. Gallinas j

PA C IFIC

B arranq uilla Sta M a ito Q * C a r ta g e n a ^

OCEAN Pta. Naranjas

Buenaveniuia

A rch ip ié la g o d e C olón ( Galápagos Is.) /Ecu.} » Isabela > ' .*

Pta. Par¡ñas

Eibo 10*

NukuHirà * ‘ lies Tahua». •Jirva Oa

Marquises (Fr.j

lies T u a m o t u ( F r.j ■W

' Poksrua

Ramseier Beme

A T LA N T IC OCEAN


B

u

r ü

z

a

r k

a

ı z

y

o

r u

n

g

l m

a

r ı

a

a

a

z

s

l ı n

ı n

,

ı z

!

F in a n s L e a s in g ile y o r u lm a z s ın ız . R e k a b e t o rta m ın d a s iz i g ü ç lü k ıla c a k s a b it v a rlık y a tırım la r ın ız ın fin a n s m a n ı iç in F in a n s L e a s in g ’e g e lin . A k ılc ı fin a n s m a n ile iş le tm e n iz in fin a n s a l b ü n y e s in i y o rm a d a n , le a s in g a v a n ta jla rın d a n y a r a r la n ın . V e rim i, k â rlılığ ı g e rç e k le ş tirin . G ü ç le n in .

m

FİNANS LEASING “Akılcı

Finansman”

G enel M ü dürlük Nispetiye Caddesi Akm erkez B Kulesi Kat:10 80600 E tiler - İstan b u l Tel: (0 2 1 2 ) 2 8 2 10 90 Faks: (0 2 1 2 ) 2 8 2 10 40 Ankara Tel: (0312) 231 00 40 Faks: (0312) 232 27 91 İzmir Tel: (0232) 489 20 00 Faks: (0232) 445 15 12 Adana Tel: (0322) 457 79 58 Faks: (0322) 4 5 9 52 62 B u rs a Tel: (0 2 2 4 ) 2 2 4 91 20 Faks: (0 2 2 4 ) 2 2 4 91 30 E s k i ş e h i r T e l: ( 0 2 2 2 ) 2 2 0 1 7 7 7 F a k s : ( 0 2 2 2 ) 2 3 0 4 0 3 4 Gaziantep Tel: (0342) 220 57 50 Faks: (0342) 220 81 45 Kayseri Tel: (0352) 2 2 2 00 78 Faks: (0 3 5 2 ) 2 2 2 03 61 K o n y a Tel: (0 3 3 2 ) 2 3 7 77 50 Faks: (0332) 237 77 61 Malatya Tel: (0422) 323 22 11 Faks: (0422) 323 23 80 e -p o s ta :in fo @ fin a n s le a s in g .c o m .tr

w w w .fin a n s le a s in g .c o m .tr

Finans Leasing, Fiba Şirketler Grubu üyesidir.


BULMACA

Dağ kırlangıcı Maneviyatı güçlendirme, eğitme

ispermeçet Y balinası Az kaynatılmış yumurta

Y

>►

Bir burç adı Sıkıntı, çarpıntı

a r t iz c k a @ h o t m a il. c o m

Evli olmayan Boyacılıkta kullanılan astar zamkı

T

ilgi çekici, değişik kimse

Y

Belirli bir tonda yazılmış müzik parçasının niteliği

Y

Y

f

içinde mizah bulunan Küçük ve sevimli

Erzincan'ın bir ilçesi Kalite, vasıf

Radyoaktif bir element ►

Y

Ekmek

>►

>►

Santral (kısaltm a) Ok atar

Saçları olmayan Hektolitre (kısaltma)

> -

Su Erbiyumun simgesi

En kısa zaman süresi

Göçebe çadırı

Eski olmayan Karşılaşmak, tesadüf etmek

Y

Y

Y

Bitki Kısmi, cüzi

► Y

> -

İzmir'in merkezi alrçverç yen ► Bir otomobil akşamı

Y

Y

> -

Fakat, lâkin Suçu bağışlama

Cam veya nay­ lon kaplı seb^g yetiştirilen yer Temel olarak

Y

Y

Hedefi tutturamama

>► Kalayın simgesi

Kiloamper (kısaltma) Eksiksiz Süslü cadde kemeri Yanlışlık, yanılgı

Tuzak, kapan

Y

Babanın kız kardeşi Volkan püskürtüsü

Yaşamsal sıvı

Bir tür mürekkep balığı Bir nota

Y

Eşlik etme, birlikte bulunma

Y

Bir göz rengi

Y

Y

Ağlayan, inleyen ► Savaşta kazanılan başarı, utku

Y

Gelecek Meydan, saha

Y

İtalya'da Lanum ► bobes hakndan olan kimse Eğer

Acınma, yerinme Köpek

Yarı açmak

Y

Y

İlkel toplumlarda tapınılan nesne, sanem

Hamamböceği Kenya’nın ulus­ lararası kodu

Beyaz Fazla bön, avanak

İskambilde birü Makina Kimya Enstitüsü (kısaltma)

Y

Dağcılık Genişlik

Antlaşma

Y

i

Y

Y

Vakit

Notada duraklama işareti ► Biiyiik balıkçı kayığı

Demiryolu

r

>►

Harman dirgeni, yaba

Y

Y

Y

Odalım

Afrika’da bir ırmak Bir deniz tanıtı türü

Y

Gemideki sandal > “ .....filan” önem verilmeyen şey

Cevizli bir meze türü Kavrama yeteneği

Bir nota Eski Mısır’da güne; tanrısı

Y

Çok eski bir tarihi anlatır

Bir tür kaldıraç

maadelerin ortak adı

Asker

Y

Saka “ Badananın ünsüzleri

Penisili.n, steptçmısın

Duygu Simgesi “ Ne olan element Sümerlerde su tannsı I f o l Su, Elek­ trik” (kısaltma)

Y

Y

> -

Kimileri uğur sayar

f

Y

Jarioda her kıtadan sonra tekrarlanan parça

Y

Y

Y

Y

Fas’ ın plaka işa re ti

Y

► Orta

Çözümü 6 s a y fa ileride

270 S K Y L IF E E K İM

O CTO BER 2 0 0 0

(1 ^ ^


4NNÂŤM'

W

o rk in

o f a r t a n d te x tile

fo r

te c h n o lo g y 7 5

v e a rs .

W o o l a n d w o o l h lr iu l fa b r ic s

(X R A

m

rrm

ri

W O O LM AR K

Head Office: Kodaman Sokak 69/71 80 2 2 0 Ni$antasi-istonbul/Turkey Phone: (+90212) 225 71 76 (Pbx) Fax: (+902121 248 85 51 vsrww.ipekis.com.tr / ipekis@ipekis.com.tr Factory: Stadyum Cd. No: 7 16190 Bursa/Turkey Phone: (+90224) 233 95 10 (Pbx) Fax: (+90224) 236 89 66


artlzeka@hotmail.com

OYUNLAR / PUZZLES

CROSSWORDS c A S T A R C H P E R U I M G A B B R I B I D L E N E E D S O H O R E P O A R E A L E N T

P E A Y E A R

1

D E W 1 D A E 1 G T E D S 1 L M A R B O A C N D T E R E L 1 D 1 D

F A Í D H T E E S A T L A S C U A R L E V A L 1 E V C O T R

1

R E E L T R U E

M ACROSS 1. Set of actors, 5. Early morning moisture, 6. Cow’s home, 12. Foot A part, 13. Nymph, 14. Notion, 15. Lima's land, 16. Minimum voting age, Devilish one, 20. Golfer's gadget, 21. Crafty, 22. Talked on and on, N 18. 25. Gained a lap, 27. Barbecue Item, 28. Upset, 3 0 . Endures, Y 34. Out of action, 3 6 . Impair, 3 8 . Sickness stopper, 39. Poor, 41. 48. 57. 63.

Feathery sca rf, 43. Regret, 44. Body o f w ater, 4 6 . W itty, Cry of triumph, 51. Additionally, 53. Boxing legend, 54. News pro, Malicious, 6 0 . Locale, 61. A high priest of Israel, 62. Middle, Fasting period, 64. Performed, 65. Oak or maple.

S E E DOWN I. Head topper, 2. Exist, 3. Scrawl, 4. Hitcher’s digit, 5. Pass on, R 6. Adapt, 7. Salary, 8. Suitable, 9. Fruit drinks, 10. Fishing device,

1 L R E E E

II. Umpteen, 17. G e t b e tte r, 19. Pod veggie, 22. Broad smile, 23. Assistant, 24. Not very bright, 26. Tic-toe link, 29. Discovery room, 31. Alive, 32. Factual, 33. Clairvoyant, 35. Ames and Asner, 37. A fabulous bird of Arabia, 40. Calendar period, 42. A wing like pro­ cess o r p a rt, 4 5 . Fed th e k it t y , in poker, 47. V ote fo r, 48. By mouth, 49. In this spot, 50. Revealing, 52. Sandwich shop, 55. Cereal grain, 56. Free, 58. Make angry, 59. Actor Marvin.

SATRANÇ / CHESS

B R İÇ

*

y

*

♦ 432 y D8 2 ♦ 10 8 7

Beyaz oynar, iki hamlede m at eder.

*R

D5 4

K White to p lay and m ate in two moves.

G

Kontrat: 6 é B a tın ın a ta ğ ı ♦ vale. S ıra sizde...

4 A R 10 9 7 6 VA 4 3

4A R D «j» A

FARKI BULUN / LITTLE BIT OF DIFFERENCE İki resim arasındaki yedi fa rkı bu la b ilir m isiniz? There a r e seven d ifferen ces betw een th e two cartoon s. Can you s p o t th em ?

Çözümler 4 sayfa ileride / Solutions 4 pages fu rth e r on (\ 27 2 S K Y L IF E E K İM ^

OCTO BER 2 0 0 0


SIEMENS

E n te g re M o d e m

İstanbul: (0212) 287 17 17 (100 hat) A nkara: (0312) 424 00 77 U F * ®

İzm ir: (0232) 446 93 93

a

Y

a

H

q

Q ! , d e s te k li W A P

|

S e s le A ra m a

Î TURKCELL

|

Y e n i S ie m e n s S 3 5 i

b e in s p ir e d

In fo rm atio n and C om m unications


OYUNLAR / PUZZLES

a r tiz e k a @ h o tm a il.c o m

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM Ilık sonbahar güneşini sıcak yaz günlerine tercih eden beş yaşlı Ingiliz tu ris t, term al tesislerinden de yararlanmak amacıyla Bursa'dakl Kervansaray Hotel'e gelmişlerdi. Sîzlerden bu tu ristle rin yaşlarını, geldikleri şehirleri ve kaç gündür hotelde olduk­ larını bulmanızı istiyoruz. Five British visitors who chose to visit Turkey in the gentle warmth o f autumn have come to stay a t Kervansaray Hotel in dursa to bathe in the mineral springs. We want you to work out their ages, the cities where they live, and for how many days they have been staying a t the hotel

Yaşı / Age

Şehir / C/ty

Günler / Pays

İPUÇLARI: 1. B irm ingham 'dan gelen 5 9 ya şın d a ki t u r is t , 6 3 y a ş ın d a k i t u r is t t e n da ha uzun s ü re d ir h o te ld e kalıyordu. 2. S am a ntha Llverpool'dan g e lm işti ve 5 7 yaşında değildi.

IGreta Julia Samantha

E

3

3. Londralı t u r is t 10 gündür hoteldeydi. 4. Robert 6 3 yaşında değildi. 5. Manchesterlı olmayan 6 0 yaşındaki G reta, Samantha'dan 4 gün sonra hotele gelmişti.

Robert Dustin

6. Julia 6 gündür hoteldeydi.

2 gün / 2 days 4 gün / 4 days

I

CLUES:

6 gün / 6 days

1. The 59 year old from Birmingham has been staying a t the hotel for longer than the 63 year old. 2. Samantha comes from Liverpool and is not 57. 3. The visitor from London has been staying a t the hotel for 10 days. 4. Robert is not 63. 5. Greta is 6 0 but she does not come from Manchester. She arrived a t the hotel 4 days after Samantha. 6. Julia has been staying a t the hotel for 6 days.

gün / <9days 10 gün / i<9 days Liverpool Aberdeen Manchester Birmingham Londra

Y aşı / Age

Adi / Nam e

K

İ R

R

İ T

Ç

Ö

P

I

F R

I

/

M

A

T C

H

S

T I C .*

.*

Y a n d a g ö rd ü ğ ü n ü z ş e k ild e 12 k ib r it ç ö p ü n ü n y e r in i d e ğ iş tire re k , 9 e ş i t b ü y ü k lü k te k a re e ld e e d e b ilir m is in iz ? O lu ş a c a k ş e k il a y n ı z a m a n d a s im e trik o lm a lıd ır. C an y o u a lt e r th e p o s itio n s o f 12 m a tc h s tic k s in t h is p a t t e r n t o fo rm 9 e q u a l s iz e d s q u a re s in a s y m m e t­ ric a rra n g e m e n t?

t*

m

G e l d i ğ i Ş e h i r / C ity

K

G ü n l e r / Daye>

S •

.*

A l t t a g ö rd ü ğ ü n ü z ş e kild e n 6 k ib r it çö p ü n ü a la ra k e ş it b ü y ü k lü k te ve b irb iriy le b a ğ la n tılı 10 k a re e ld e e d e b ilir m is in iz ? 3 y re m o v in g 6 m a tc h s tic k s fro m th e p a t t e r n below, c a n y o u fo rm 10 e q u a l s iz e d to u c h in g e ^ u s re e ?

, •

, «

• *

• *

---------- ,

t*

m

f

» •

1 *

~

*

m

^ • *

•*

1

• •

. •

„ •

_

v

• • ------------- .

••

••

• _

_

_

v

Çözümler 2 sayfa ileride / Solutions 2 p a g e s fu rth e r on 274 S K Y L IF E E K İM

O C TO BER 200C

'


4

-

ADO PEN

PVC PENCERE ve KAPI SİS TE M LE R İ

w

c -

www.adopen.com.tr

Ç a ğ la r Plastik San. A.Ş : H avaalanı Yolu 1 1 .km P.K 5 0 3 ANTALYA • Tel: 0 .2 4 2 .3 3 0 32 0 0 • Fax : 0 .2 4 2 .3 3 0 35 2 4


ÇÖZÜMLER / SOLUTIONS

a r tiz c k a @ h o t m a il.c o m

BULMACA

BRİÇ Kontrat 6 é, Batırın atağı 4 valeydi.. Önce oynanan elleri veriyoruz: 1. el: Atak ♦ valeye elden as. 2. el: ♦ asla eldeyiz. 3. el: ♦ rua ile eldeyiz. 4. el: 4 asla eldeyiz. 5. el: # rua ile eldeyiz. 6. el: V as İle eldeyiz. 7. el: Elden küçük bir V , Batı rua oynar, yerden küçük bir kâğıt. 8. el: Batının ♦ onlusuna yerden rua. 9. el: Yerden ♦ yedili, elden dam. Geriye kalan dört el kozla kontrat tamamlanır. Oyunun çıkarı koz dağılımının dergeli olmasına bağlıydı. Güney 4. ve 5. ellerde koza girip rakip kozlarının 2 - 2 olduğunu ve bittiğini gördükten sonra rahat bir n efes aldı. Eğer koz dağılımı 3 - 1 olmuş olsaydı bir el buradan, bir el de ♦ ’dan verdiğinden oyun bir batıyordu. 7. elde ♦ rua Batıdan çıkınca oyunun batarı kalmadı. Güney atak

valeyi aldıktan sonra 2. ve 3. ellerde ♦ çıkacağına, önce

kozları bitirip ardından hemen V y a yönelseydi, V dağılımının da arzu ettiği gibi olduğunu görecek ve böylesine soğuk soğuk terlemeyecekti. * 432 V DÔ2 ♦ 10Ö 7 * K D5 4 ♦ DV

« 8 5 V R10 ♦95432

K B

» V9765 ♦ V6

D

&

*£>732

♦ V 10 9 6 * A R 10 9 7 6 *A 4 3 ♦ ARD

KİBRİT ÇÖPLERİ / MATCHSTICKS SATRANÇ CHESS

FARKI BULUN / UTTLE BIT OF DIFFERENCE

b)

......:

:

1 - gh + 2 - Fg6

Axh5 m at

1 - gh+ 2 - Bg6

Nxh5 mate

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM Adı / N a m e

Yaşı /

G eld iği Ş e h i r /

Cit-y

(3 ü n i e r / P a y s

(3 r e t a

6 0

A berdeen

Ju lia

5 9

B irm in g h a m

5 am an th a

61

L iv erp o o l

R obert

5 7

Londra

10 g ü n / 7£2 d&y&

P u s tin

6 3

M a n c h e s te r

2 gün / 2 days

276 S K Y L IF E E K İM

O CTO BER 2 0 0 0

•4- g ü n / -4 ¿ / a y s

6

gün / 6

daye>

6> g ü n / «3


1 / M OO M,

2 /M D O

KU R T S P IN N IN G M ILL ( O PEN EN D )

3 /M D O

S P IN N IN G M ILL ( O P E N E N D )

4 / M D O W EA VING M IL L ( FLAT W EA VING )

5 / M D O TO W EL M ILL

6 / M D O K N IT T IN G M IL I

& D Y E IN G M ILL

V

8 / MCJT3 S T N C H IN G M ILL

9 / M D O S T IT C H IN G M ILL

V EV ITA H O M E C O L L E C T IO N IS A B R A N D O F '

/14UD DEĞİRMENCİ G RO U P HEAD OFFICE:ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ / DENİZLİ • TEL: +90.258 269 11 35 (PBX) •

FAX: +90.258 269 11 34

ISTANBUL OFFICE:TEKSTIL MERKEZİ (KERESTECİLER SİTESİ) FATİH CADDESİ NO:43 MERTER • TEL: +90.212 637 22 11 (P B X )*F A X : +90.212 637 44 66 http://e-mail:mdogroup@ mdogroup.com.tr

www.mdogroup.com.tr


T H Y VİDEO PRO G RAM I /

F L IN T S T O N E S V IV A ROCK VEGAS

K E E P IN G T H E F A IT H

FREQUENCY OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

M ark Addy, S te p h e n B ald w in, J a ­ n e K rak ow sk i, K risten Jo h n s to n .

Edw ard N orton, B e n Stiller, Je n n a

D e n n is Q uaid . Ja m e s C aviezel. A n­

Elfm an

dre B rau g h e r

J o a n C ollins

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

E dw ard N orton

G reg o ry H oblit

İngilizce / English Ja p o n ca altyazılı / Ja p a n e se subtitles

T ürkçe altyazılı

Çince altyazılı / C hinese subtitles

B ir fe n o m e n so n u cu n d a 1969 da ö-

T ürkçe altyazılı / Turkish subtitles

len b ab asıy la ko n u şm ay a b aşlay an

YÖNETMEN / DIRECTOR B rian Levant İngilizce / English T ürkçe altyazılı / Turkish subtitles K ü ç ü k b ü y ü k h e r k e s in fa v o r is i

İngilizce / English Turkish subtitles

T aş D evri A ilesi, zam an d a g e ıi gi­

Ç o cu k lu k tan ark ad aş o lan H aham

p olis m em uru , b ab asın ın ö lüm ü nü

d ere k Fred v e W ilm a n in tanıştığı

J a c o b Sch ram ve P e d e r B rian Finn,

g ü n le re d ö n er. En yakın arkad aşı

işle rin d e k i b a ş a rıla rın d a n d o la y ı,

ö n le m e y e ve a n n esin in katilini b u l­ m aya çalışır.

B a ın e y ve o n u n ilerid eki nişanlısı B e tty 'le ro m a n tik b ir h afta s o n u

N ew Y o rk un p o p ü le r s im a la r ın d andıı Am a, esk i arkadaşları Anna

g e ç irm e k ü zere kıtan ın e n p o p ü ­

Reilly şeh re geri d ö n d ü ğ ü n d e Ja k e

ler tatil b eld esi o lan R ock V eg as a

v e B ria n ın h a y a tla rı iy id e n iyiye

gid erler.

karışır.

This lim e the story introduces ever­ yon e's fa v o rite Stone Age fa m ily , taking a step fu rth er b a ck in time when Fred Flintstone. the hoy from the wrong side o f the rocks, courts the beautiful, young heiress Wilma Slaghoople. Along with best fr ie n d Barney Rubble a n d his future f i a n ­ cee Betty. Fred a n d Wilma h ea d o ff f o r a rom an tic w eek en d in R ock Vegas, the hottest rock resort on the continent.

Best fr ie n d s sin ce they w ere kids. J a c o b S chram a n d fa t h e r B rian Finn a r e d y n a m ic a n d p o p u la r young men living a n d working on New York’s Upper West Side. When A nna Reilly, on ce their childhood f r i e n d a n d n ow g ro w n in to a beautiful corporate executive, sud­ denly returns to the city, she reen­ ters J a k e a n d B r ia n 's lives a n d hearts with a vengeance. Sparks fly a n d an unusual a n d com plicated love triangle ensues. 278 S K Y L IFE EKlM

O CTOBER 2 0 0 0

In frequency, a stellar phenom enon enables a p olice officer to com m u­ nicate back to 1969 with his d ea d fath er. Through these unique con ­ versations between a long lost f a t ­ h er a n d son, h e attempts to prevent his fa th e r ’s death a n d track down his mother 's killer.


T H Y VİDEO PROGRAM I /

SHANGHAI NOON

G O N E IN 6 0 S E C S

A N Y G IV E N S U N D A Y OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

J a c k ie C h an . O w e n W ilso n , Lucy

N icolas C ag e, A ngelina Jo lie , G io ­

Al P acin o , C am ero n D iaz, D en n is

Liu, B ran d o n M errill, R o g er Y u an ,

v a n n i R ib is i, R o b e r t D u v a ll, T i ­

Q u aid , Ja m ie F o x , LL C ool J

X a n d e r B erk e le y

m oth y O lyp h an t, D elro y Lindo

YÖNETM EN / D IR E C T O R

YÖNETM EN / D IR E C T O R

YÖNETM EN / D IR E C T O R

T o m D ey

D o m in ic Sena

İngilizce / English

İngilizce / English

Jap o n ca / Jap an e se

Türkçe altyazılı / Tıırkish subtitles

Çince altyazılı / Chinese subtitles

O liv er S to n e İngilizce / English T ürkçe altyazılı / Turkish subtitles Arka planını A m erikan fu tbo lu n u n

H a p iste n y e n i ç ık a n a ra b a hırsızı

o lu ş tu r d u ğ u b u film , g ü n ü m ü z

R an dall “M e m p h is” R ain es, kü çü k

A m erik a’sının bir kesitini in celiyor.

B ir 19. y ü zy ıl im p a ra to rlu k g a rd i­

k a rd e ş in in b o rc u n u ö d e m e k için ,

A re n a n ın m o d e rn g la d y a tö r le r in ­

y a n ı o la n C h o n W a n g , k a ç ır ıla n Ç in li p r e n s e s i b u lm a k ü z e r e

arkad aşlarıyla, b ir g e c e d e 50 araba çalm aya m e cb u r edilir.

d e n a n tr e n ö r le r e , a ile le r in e , m a ç g e lirle rin i k o n tro l e tm e y e ç a lış a n

Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

“V a h şi B a t f y a g id e r. Y o ld a ta n ış ­

zen g in takım sah ip le rin e ve bü y ü k şirk e tle re , h a b e re a ç sp o r m ed y ası­

tığı tre n h ırsızıy la b e r a b e r k a n u n k a ç a k l a r ıy la s a v a ş a r a k p r e n s e s i

na k ad ar tüm a çıla rd a n g ü n ü m ü z

k u rta rm a y a ça lışır.

A m erikan halkını anlatıyor.

Im a g in e , i f y o u w ill, a c r o s s betw een Wild West a n d D runken M aster. A 19th-century im p erial g u a rd Chon Wang, who jou rn eys to the Old West to rescu e a k id ­ napped Chinese princess. He p art­ ners with a train robber, a n d the d u o g ets its k ic k s ( lite r a lly ) by romping a ro u n d the lawless b a d ­ lands, where a m an s six-shooteror his spin kick is his best m eans o f ensuring that justice prevails.

Although professional football p ro ­ vides the a ction -p acked backd rop o f 'Any Given S u n d a y ," the film takes a sim u ltan eou sly ep ic a n d intim ate look at a cross-section o f contem porary Americans, in clu d­ ing m odern -day gladiators o f the gridiron, their coach es a n d oftenbeleaguered families, the m oneyed tea m o w n ers a n d c o r p o r a tio n s attempting to control the g a m e as big bu sin ess, th e h u n g ry sports m edia, a n d the hangers-on trying to get a taste o f the glam our.

Reform ed c a r th ief Randall "Mem­ p h i s ' R a in e s a n d h is g a n g a r e f o r c e d to s te a l 50 a u to s in o n e night in ord er to p a y o f f his little brother's debt to a m ob boss.

Video gösterim leri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarım ızda, uzun mesafeli uçuşlarım ızda yapılm aktadır. Video film s a re only show n on lon g distance flig h ts an d on ou rA -340, A -J IO a n d B oeing 737-800 a ircra ft.

279 S K Y L IFE EKİM

OCTOBER 2 0 0 0


Geçmiş Zam an Olur ki / ONCE UPON A TIME

By N E C D E T S A K A O Ğ L U

î •>

C o n s t a n t in o p le

U a t e n te Im p é ria le a u , g ra n d e s M a n o e u v re s à S e ,d ie ,

O sm a n lı p a d işa h la rı s e ­ fere çıktıkların d a, av lan ­ m ak veya b aşk a b ir k e n ­ te g itm e k ü z e r e İ s ta n ­ b u l’d a n a y r ıld ık la rın d a , y o lcu lu k b o y u n c a k o n ak y erlerin e, d o n anım larıyla

When the Ottoman sultans went on campaign, on bunting expeditions, or travelled to another city, enormous tent palaces were erected at all the halting places. These magnificent tents had all the comforts o f a real palace, and were m ade o f thick red fa bric, with gold braid an d fringes. Known as otağ-ı hümayun, they were erected and dis­ mantled by a special division knoivn as hayme mehterleri. Each tent had seven poles, and were used fo r meetings and audiences, as well as sleeping and eating, and included service quarters. The gallery from which the sultan observed the sessions o f the council was linked by a corri­ dor known as zokak to the tent o f the Imperial Treasury, which had a canopy in front. Around the royal tent com­ plex were service tents and those fo r the sultan’s janissary guards. Two separate imperial pavilions were always car­ ried, so that while the sultan was using one, the other could be loaded on camels and carried to the next stop under the supervision o f the konakçıbaşı, otakçıbaşı and çadır mehterbaşısı. Here it would be erected in a safe wooded spot ready fo r the sultan’s arrival. The sultan’s standard with seven horsetails would be erected in front, and cannons fired. If the sultan did not go on campaign personally, his grand vezir would take command on his behalf under the title serdar-i ekrem (commander in chief). The sultan would present him with his horsetail standard, one o f the aigrettes from his turban, the Holy Standard o f the Prophet, and his imperial pavilion tent. During the period o f the Second Constitution from 1908 onwards, form er traditions such as the military mehter band were revived, and Sultan Mehmed VReşad (1909-1918) once again began to use an imperial pavilion fo r watching military manoevres.

Im perial Pavilion Tent

OTAĞ-I HÜMAYUN

saray k o n foru n u aratm a­ yan b ü y ü k çad ırlar ku ru­ lurdu. Al renkli kalın ku m aştan, sırm a şerit v e sa ­

çaklarla d ese n li o lan bu çadırlar, K apıkulu o c a k la ­ rından “H aym e M e h terleri”n c e ku ru lu p kaldırılırdı. O tağ -ı h ü m ay u n d en ile n bu g ö rk em li çadırlar, yedi d irekli o lu p top lantı, k ab u l, istirahat v e h izm et b ö ­ lü m lerini içeriyo rd u . A yrıca, p ad işah ın d ivan o tu ­ rum larını iz le m esin e ö zgü galerisi, “z o k a k ”la (k o ri­ d o r) g e ç ile n h azin e-i hü m ay u n çadırı, ö n ü n d e d e “s a y e b a n ”ı (g ö lg e lik ) vardı. O tağ ın ç e v re s in d e ise servis çadırları ile yakın ko ru m a g ö rev i y ap an y e ­ n içerilerin ç erg e leri y er alırdı. İki ayrı o tağ -ı h ü m ay u nd an, kurulu o lan ın d a p ad i­ şa h k alırk en , d e v e le re y ü k le n e n d iğ e r takım , ko n ak çıb aşı, o ta k çıb a şı v e çad ır m eh terb aşısı k o m u ­ tasınd a

b ir so n rak i

k o n a k y erin e götü rülü r; a ğ a ç ­

lık v e gü v en li b ir n ok tad a kurulur; ö n ü n e p ad işa­ hın yed i tuğu dikilir; to p lar atılırdı. K en d ileri s e fe re çık m ay arak “serd ar-ı e k r e m ” (b a şk o m u ta n ) sanıyla sadrazam ları c e p h e y e g ö n d e re n pad işahlar, tuğları­ nı, sarıkların d ak i sorg u çlard an birini, S a n ca k -ı Ş e ­ r ifi v e otağ-ı hü m ayunu da sad razam a verirlerdi. II. M eşru tiyet D ö n e m i n d e, M e h te rh a n e (O sm a n lı b a n d o s u ) g ib i, u n u tu lm u ş k im i e s k i g e le n e k le r can lan d ırılırk en , askeri m an evraları izle y en Sultan V. M eh m ed R eşad (1 9 0 9 -1 9 1 8 ) için otağ-ı hüm ayun ku ru lm ası da âd et olm uştu.

280 S K Y L IFE EKİM

OCTOBER 2 0 0 0


KAPTANIN SEYİR TELEFONU.

t

SUYA, ŞOKA, TOZA DAYANIKLI YENİ R 310. Macera başlıyor, karşınızda adrenalin bağımlılarının resmi cep telefonu. Süper dayanıklı kauçuk çerçevesi şoku emer. Silikon contaları suyu geçirmez. Esnek anteni darbelere dayanır. Kırılmaz magnezyum çerçeve ve Gore kaplamasını da eklersek, açık denizin büyük dalgalarına bayılır. Yeter ki, sizi deniz tutmasın. SESİNİ DUYUR. Bekleme sûresi 6 gün. Boyut 131x53x25 mm. Ağırlık 170 gr.

www.ericsson.com.tr/r310

ERICSSON

$

2000 10  
2000 10  
Advertisement