Page 1

5 /9 8

• T H Y 'N İN A Y L IK D E R G İS İD İR • A L A B İL İR S İN İZ •

M

_

Y O U R C O M P L IM E N T A R Y C O P Y

TURKİSH

AIRLINES

_

-|

THY C E L E B R A T E S 6 5 YEARS İN TH E SK IES

The Qualif\yerGroup swissair

. AUSTR1AN A irlin es >

sabena

o

'3 1 0 air € jy portugal

/T \ tu r k is h a ir u n e s

x

jS C M I


SARAR


YIL 1 l'ear 17

SAYI /Number 178

Tekne Ustalan Oiya n

KURUCAŞiLE

YÖNETIM YönNim

Kunılu B.tikanı

78

1

Cbtlinuau of the Bottrd

The Land of Boat Bııild ers

CEM M . KOZLU

By ERDAL YAZlCI

TOrk H.:ıv:ı Yollan Adımı &ıhibi 1 l'uh/isber 0 11 hebalf of17lY Genel Müdür 1 Presideut aıtd a~"O

/...,:

YUSUF BOLAYIRLI

i;"'#~

YAYlN Genel Koordinarör

*.ıt-*

General Coordinator ÜMIT UMAR Y~ıyın Koord inatörü

1EdUoritlf Coordiuator

Dilbaliği

86 Sol e By All ESAD GÖKSEL

The Qua/iflyerGroup

ADNAN BOSTANCIQ(:;LU Yazı

1·leri .Müdü rü 1 Mmwging &Jitor

E NG IN ÖKTEMER K a 1ıak

San:H Yönermeni 1 Arl Director LALEHAN UYSAL

Tlll'

Kilikya'mn Foklari

Editörler 1 Edilors BARIŞ DQ(:;RU BAHAR KALKAN

4

Euglish Htlitorittl

Seals of Cil icia

IŞIN

M ARY

Foto~r.ınar

1 Cm ct·

!Jtlltftll~ cr <..ıınıp

By AU CEMAL GÜCÜ

1 Pbotw;

ÖNDER DURMAZ (Editorl ERDALALOK Gr:ıfık

1 Graphic

Sinop ve Antik Amfora Atölyeleri

ÖZLEM SARAR KENAN ÖZKAN l~ e kl am

1 Adırcnisiug

94

DUYGU TAMER YU R DAGÜL ALTINÖZ

Tel , (02 12) 663 63 00 (Extl 1ı &i / 11 85

Sinop and its aınpho m potteries

Reklam Koordina törleri 1 Advertisiug

Coordinators

Deniz Müzesi

NURHAYAT KASABALI HÜLYA ÇAPRAZ

Adre> 1 Addrtill Türk Hava

Yo ll a rı

Gt:ncl YöneLim

Limanı

Atatürk llava

Ya lnız

20

Tel ' (0212) 663 63 00 (Ext) 11 74 Bin:ı~ı

3·1M30 ISTANBUL

By DOMINIQUE SELIN TUGÖR

Bir

Ya n a rda ğ

HASANDAG

Naval Mıı seıını By MEHMET TANJU AKAD

106 A lonely volcano

R ek lamc ılık A .Ş.

ll acı Osm:ın ll:ı y ırı

o: 64 80900 Tarahya - lSTAN BUl. Td (02 12) 223 96 00 (20 haı l

R"l

Ankara Kalesi

By HALDUN AYDINGÜN

36

Türk Afiş Sa n atının Büyük Ustası

ihap Hulusi

Ankara Caslle By FEVZIVE SAVILAN

Üreıiın 1&/itotinll'rodııclioıı

Sedefkarlik

PRINT LTIJ. şıi . Jnö nü Ca d. Gümüşkonak Apt. No: -ii , K~u : 2, Daire: 6 80060 Güınü · uyu • ISTANHUL

Tel, (02 12) 24'; 26 28-29-30, 245 26 93 E·ı\lail : uıniluınar @

48 The Al't of Mother of Pearl By MEIIM ET ZEKI

'128 Decnı·ation

K UŞ O CLU

superon linc.cum

1 Prillling-Bindiug

~~ ~

INFORMATION & RESERVATION

Ofset

YayıncıiLk

\'C M:ııb:ıacılık

A . Ş.

212

.!4625 Sefaköy - ISTANBUL Td, (02 ı2 ) 698 S8 S8 Fak" (0212> 698 98 28-29

Hen k

Ayrıını

STAffiPA

1 Colour Separa/ioll

:~~' ~ ~~~~~~ ~~~: ~~

Cın.:ifield ~rıu/ıolıuk

sistemi ile

rapılmı~tır

Ot·ı~fmiztlt• ı·arıulmmll IYIZIIA'./01of!mj1aliltm

/...wyımk lx11;,ilmed('ıı wiu l't' O:tt'l a/mlıJ'fıfııkımaz l!i/ı.'YLIFJ:.:

174

178

liiii1mmr.;.m Do~an

CITYSCOPE

DUTY FREE ON BOARD

Fak" (0212) 245 26 9-1 Bask ı -Cilt

120 Master of Tıırkish Post er Art

17/l Ulrafiıultm aı'fla hıryaymılmnr

Skylijl• i$ publislıı..'llmoı/IIJ(V lu•'I Hr.

0\'UNLAR/PUZZLES

Bebek'te Kavafyan Konaği

221

64

ViDEO

Kavalyan House in Bebek

224

By NECDET SAKAOCLU

KARTPOSTAL / POSTCARD


~ıyın Yolcu\anmız 20 tlb\'1.-, 199H ta rihinde Türk lla1 ·: ı Yollan 6'i. kurulus , · ıld ö nümünü id r~ık edi\'or. (ı 'i yıldır giiklcrde hayrağımızı gururla tasıpn . ~iz değerli yolnılanıııızın bt kıl ~ ırıy\a gl'lbl·n. hü\'Ü yen. dünyanın güclü

ear Pa.ssenp,e.rs

20 .\lay 1998 nwrks

S

lıa1 · a\'<ılları

D

the 65th tlllllil'er-

<J/ Turkish Airli11es. For 65 years Tiu'kish Airlines has sarı •

heen jJIWidl)' .Jll'inp, u11r .flap, i11 Ibe skies. c111d has det •eloped and .~m /1 ' 11 u·itb the suppurl ofyou. 011 r es/eemed passe11gen.

ara~ında

lu ea m a place C/11/UII,~ Ibe 1/'o rld 's hes/

haklı

1·erini alan Türk 11 :1\·a Y o lları . n:·ni hir atılım d:ılıa gerçeklestirdi.

jJelj(mning airlines. And this year 011r airline has token yel all Ol her lle//' inilictlit•e. ·rurkisb Airlines has ju ined 11/J 1/ ' İib SII'İI::erlaucl's SAir()rolljJ. 13e~~itllll ·s Sahena. Auslritt's Austrian .-lirlines. 1 / ortugar,· TAP and Frau ce\ AOJII air/ine lojörm

Ortaklığııııız. İs1 · ine ' nin

SAirGroup. lkk'ib ' nın Saben : ı. Anısturya · nın Anıstun ·a

lla1·a Yolları. Porteki z'in TAI' l'l' Fransa ' nın A0,\1 ll : l\ ·; 1\'(ılu ~ir­ ketleri ile " Tiıe Qua!tlh'l'r Croup .. adı altında lıiz ­ nıetll: rini birbtirdi. Bu lı~l\ ·:1\'(ılu .-,irketleri ile \· aptığımız anla~ma. satın almadan m i n ı hi zmetlerine bd:ır pek cok Lıaliye­ ti içenıı ektL' olup. Türk 11:1\·a Yollan'nı Anup : ı 'da ıOO'ü a~kın uça ğ ı hulunaıı . düm ·: ıd:ı 'iO(J'e yakın n ok t : ıya u cın bir l'ilonun ittifakı haline getirdi. "Kalit e Crubu" ol:ı rak adl:ıııd ın l : ın ü1 · e~i o ldu ğu muz "The Qll a/ill\'L·r Group ... bii\·lcs ine bü -

Tlıe

Q11altllyer Croup.

'Ibe agreemen/ signed u •ilh these airliue COIIIjJCIIIİeS ei/COIII/JCISSC'S a II ' İde 1'(1/l,~e r!f'aciİI 'İ/İes ji·ont purchasing lo Jıassen .~er serl'ices . and IIIC'CIIIS thal 'Ji1rkish Airlines is 11011 ' partner i11 a j o iul !:'u rojJean .Jleel o/ ot •er 400 aircrc!fi flyilt,~ lo nearly 500 des/iltaliolis

~

yük !'ilo 1· apı~ı\'la 'iO milvona \'akın \'Oinı kapasitesini if:ıde edL·n Anupa'nın eıı bü1·ük sil·il h:l\ · a c ılık illifa kını o lu~ ­ tunııakıadır. l)üııya si1·il lı :l\·~ ı ıasıııı : ı c ılı ğ ınııı 1·üzde (ıO' ını k:ıp~a1·: ııı

jleel represents a capacity of 50 million j)({ssengers. 'IZ1e Cm11jJ is o ne (~/ four su c h alliauc es rt cCO tiii/İIIg j(ır 60 percent

u •o rldll'id e

ı ittiLıktan biri~i

/rCI/ISfJOrl .

ol~ııı

Birlik . Ü\'l' h:l\ ·; 1\'(ıllan ~ı ra c ılı ğı\'l:ı. Türkiyc\·e yiiıwlik ~erer­ lerde iinc ıııli bir :ını~ ~:ığl:ıy:ıcı k . C'lkcıııizin d" düm·a ilc b:ığ­ lantı ;. ıııda

yeni

1 L'

ik ri hir

~ ıdııııııı if:ıtk·si

olan bu illi Lık. Türkiye'nin turi zm

~ ıl : ınındaki konuıııuııu d:ılı~ı TIIY'ııin.

Ilirlik

around the tmrld . Tlıe Qualiflyer Group is l:'urope·s lcll :~e sl c il'il cn·ialion alliauce. u•h ose /(fl ;~e

*

Cl/Id

(!/

at •iali o n

COO/J e rct/İ0/1

hetu •ee11 lllelliher airlines ll 'ill resul! in a si,~ nij'icclltl İllerettse in jl~~hls lo 'Ji1rke)'. 'IZ1is alliance is a 11el/'

The QualiflyerGroup

c111d

fJm.~ ressit • e

step i11

'li1rkey:~ liul?s ll 'ilb the res/

<~/ Ibe u •o rld. and ll 'ill jitr!her rei'!/orce '! i1rkey's Jıosil i on in the lu// rism see/ur.

da glicll'ndi rccl'kti r.

ÜI ' L'~i olııı:ıkl:ı ,-, : ığl:ıdı ğ ı bz:ınıııılar

Tl lY \'O i n ıl:ırı düny:ıd:ı ı OO noktay:ı cok iizel ücretler l 'l' genis tarifc ~L'Cl'nek leri ile uçııı:ı iııık:ıııııı:ı k:ını.-,ıııustur. Ilirlik ü1·e~i 'i lı :11·ayolu icin tek bir frequcnt lh·er .-,i~teıııi cok yakınd:ı dl'\Te\'l' girecl'k n· biil'iclikll' ortak programın Lii·L'kri. " Tiıe Qua/ilh'L'r (;roup .. ü~ ·L·~i lı:ı\ ·a­ yoll:ırındaıı lıerlıaıı gi biriyil' uctukl:ırıııd:ı ıııil k:ız:ı-

Tlıese are uul Ibe only adt •anlag es r!l 'f'l/) "s memhersbijJ r!f· the Group. 'f'lf)' jJassengers are

bunl : ırl:ı sınırlı değ il.

nuu· ah/e lo Pl' lu 400 des/İIICI/İul/s CilWl/Id Ibe tmrld al cer)' allmclit •e prices and u •itb Cl ll 'ide

1

c ho i ce c~l.fli.~bls . A silt,~ l e .fi'eqtle/1/ Fl'er u/ the Group -........ _..

.~ı·sl e m jiJr all si.\· mem1Je1:1·

ll ' ill sbortly he İlllrodll ced. so thal nt emhers of' Tl!) " s frequenl }/yer

2

SKYLIFE

c it •il

MAYI S

+

MAV 1998


n ab ilecek ler ve ka­ p ro g ra m m e ıvill be zandıkları milleri üye able to eam and buru havayolları uçuşların­ m ileage on m em ber da kullanabilecekler­ airlinesflights. The Q//fl//îlyer Group dir. Skylife dergisinin ka­ logo on tbe cover o f pağında yer alan, kü­ Skylife magazine, tvitb its blue clesign symboresel hava ulaşımını simgeleyen mavi de­ lisi)ig g lo b a l a ir seni ve Birlik'in güçlü i)'an spor t a n d stars Avrupa kökenlerini u n d ersco rin g tbe vurgulayan yıldızla­ strong European roots Türk Hava Yolları’ nın SvvissAir, Avusturya Hava Yollan, Sabena, Portekiz rıyla “The Q u a lilyer o f tbe Group, a t the Hava Yolları (TAP) ve Fransız AOM şirk e ti ile oluşturduğu “ The Ç ua//flyer G ro u p ” logosu, sam e time symholises G roup” adı verilen işb irliği, 30 M art 1998’de Zurih’ te, söz konusu havayol­ THY’nin gerçek bir THY’ s true identity as larının Yönetim Kurulu B alkanları ve Genel M üdürlerinin katıldığı b ir töre n­ le açıklandı. (Fotoğraf, Cevdet Akyol) / The Ç ualifly e r Group form ed by ‘dünya h a v ay o lu ’ a “u’o rld a ir lin e ". Turkish Airlines, SwissAir. Austrian A irlines, Sabena, Portuguese Airlines kim liğinin de tescil Turkish A irlines, (TAP) and the French AOM company was announced on 30 March 1998 at ed ilm esi anlam ına ıvhich has m a de a ceremony in Zürich attended by the presidents of each airline and th e ir gelmektedir. majör contributions to general directors. (Photo, Cevdet Akyol) 65 yıldır ülke ekono­ the national economy misine önemli katkı­ J'or the past 65 years. YUSUF BOLAYIRLI larda bulunm uş olan Türk Hava is p r o u d to be ca rry in g tbese G en el Müdür Yolları bu anlaşma ile katkılarını contributions into the nnllennium P r e s id e n t a n d CEO 21. yüzyıla taşımanın gururunu ya­ through this agreement. şıyor. We look fo rıvard to m any more Sizlerle birlikte nice mutlu, nice happy a n d successful 65 years başarılı 65 yıllara... with yon. Saygılarımla. Yours sincerely,

The Quali flyerGroup -

47.5 milyon yolcu / milliotı passengers 569 uçuş noktası / destinations 407 uçak / aircrajl

sabena "

ff

^BAAIR C PORTUGAL

s v v is s a ir jJ ^

I

İ l

Aumkian AIRIINFS»

TURKİSH AIRLINES (J)

Kuruluş Founded

1992

1957

1923

1931

1945

1933

Merkez Uub

Paris / Orly

Viyana / Vienna

Brüksel / Brussels

Zürih / Zürich

Lizbon / Lisbon

İstanbul & Ankara

Uçak sayısı Number o f Aircraft

23

81

66

135

31

65

7.0

6.9

15.9

4.3

10.4

13 ülkede 17 uçuş noktası

62 ülkede 110 uçuş noktası

44 ülkede 94 uçuş noktası

83 ülkede 197 uçuş noktası

30 ülkede 54 uçuş noktası

45 ülkede 97 uçuş noktası

17 destinations in 13 countries

110 destinations in 62 countries

94 destinations in 44 countries

I9 7 destinations in 83 countries

54 destinations in 30 countries

97 destinations in 45 countries

Çalışan sayısı Etnployees 1997

2 833

6 300

11300

39 967»

8 (MM)

8 958

Konsolide gelir (milyon Dolar) Consolidated Revennue (USD m iU io n )m i

637

1 800

1 943

7 350*

1 070

1 454

Yolcu (milyon) 3.0 Passengers (milliotı) 1997 Uçuş noktası Destinations 1997

_

'JtÇ f

c

yı l

* SAirGroup

3 S K Y L İF E

M A Y IS

M AY

1998


Seals of Cilicia

KİLİKYA’NIN FOKLARI By A L İ C E M A L G Ü C Ü *

* m m

S elim D ed e, a d a n ın d o ğ u k ısm ın d a k i m ağaraya u la ş m ış , m a ğ a ra n ın a ğ z ın d a k i k u m lara y a tıp u yk u ya v a rm ış. B üyük bir d e n iz ş ıp ır tıs ıy la u y a n m ış. D o n u k ışık ta b irço k fok u n m ağaraya g ird iğ in i görm ü ş. M a ğ a ra n ın k u m la r ın ın ü z e r in e g e lin c e , fo k la r g ö v d e le r in d e k i kürk d e r ile r in i ç ı­ karm ışlar. O kürklerin altında Selim D ede n e görm ü ş b eğen irsin iz? T ıpkı b izim gib i in sa n d e ğ ille r m iym iş? B ab am ın d e d e si a d ın ın S elim D ed e o ld u ğ u n u s ö y le d ik ah iç ses çıkarm am ış. Ta, y a n ı başın d a uyu­ y an k ızın başucun a bıraktığı kürk d erisin i yavaşça alm ış, k ö şe sin e getirm iş kum ların altına g izlem iş. Şafağın ağartısıyla beraber fo k la r u y a n ıp d e r ile r in i g iy d ik te n so n ra , b irer ik işe r d e n iz e açılm ışla r. Y alnız, Se­ lim D ed e’n in d erisin i çald ığı kız y o k m u, o işte d e r isin i ararm ış tararm ış, b u lam ayın ­ ca da ötek i foklara -onu da beraberlerind e alsın lar diye- yalvarıp yakarm ış, am a fo k ­ lar kulak a sm a m ışla r. D e n iz k ızı iç li iç li ağlam aya k oyulm uş. D en iz kızı ço k gü zel­

m iş, saçları ocakta harıl harıl yan an p ırnal aleviym iş, g ö zleri iki durgun m avi göl, ba­ ca k la rı ç ift ak an gü r p ın a r ın su la r ıy m ış sanki. Selim D ede tatlı tatlı k on u şm u ş, on u avutm uş. Selim D ede fo k kızı ya da d en iz k ız ın ı k ayığıyle k öye götürm üş. E vlenm iş o n u n la. K ızdan iki nur top u gibi çocu k o l­ m uş. “Selim D ede, k ızın kaputunu e v in in taban tah taların ın altına g izlem iş. Ama e sk i old u ­ ğu için tahta k ırılm ış. Kadın kaputunu g ö ­ rü n ce, a lıp d e n iz k ıy ısın a k o şm u ş. Orada d e r iy i g iy in c e , y a lla h d e n iz e d a lm ış. Ge­ c e y m iş . S e lim D ed e a r k a sın d a n k o şm u ş, am a açılm akta o lan kızdan k e n d isin e d oğ­ ru bir yıld ız k ayıyor sa n m ış. Y ıldız değil, S e lim D e d e ’n in k ız la e v le n d iğ i z a m a n k ızın parm ağına taktığı güm üş yüzükm üş. H ızla u za k la şm ış, uzakta ay ışığ ın d a k ay­ b o lm u ş d e n iz k ız ı. S e lim D e d e , b ab am a h e p ‘Sakın fokları öld ü rm eyin . Çünkü o n ­ lar b iz im g ib i in sa n la r d ır , d e n iz y o ld a şlarım ızdır’ d erm iş.”


Selim Dede reached the cave at the ea stem e n d o f th e isla n d , a n d lying d o u ’tı on th e sa n d at its m outh fe ll asleep. H e was awoken by noisy splashing , and in the drab light sau' severa l seals entering th e cave. When they reached the sa n d o f the cave the seals rem o ved th e f u r c o a ts f r o m th e ir bodies, and u>hat d o y o u th in k Selim saıv? They were people ju s t like us! My fa t h e r ’s g ra n d fa th er ıvho as I have sa id w as called Selim Dede nıade not a sound. Gently he to o k th e p e lt w hich the g irl sleeping beside him h a d laid at her head, fe tc h e d it to h is c o m e r and h id it beneath the sand. At d a yb rea k a fte r the seals h a d u’oken tıp and p u t on th eir pelts, in ones and tw os they sıvam out to sea. Only th e g ir l ıvhose p e lt Selim D ede h a d stolen h u n te d f o r it high a n d low, a n d w hen sh e c o u ld not f i n d it p le a d e d u>ith th e o tb e r seals th a t they take h er w ith them, but they p a id no atten tio n . The m e rm a id began to ıveep bitterly. She w as very bea u tifu l, h er h a ir like fla m e s o f holly oak blazing in the

hearth, h er eyes like tıvo calrn blue lakes, h er legs like tıvo strea m s o f w a ter fr o m a gushitıg spring. Selim Dede sp o ke kindly to her, co m fo rtin g her. Selim D ede to o k th e seal g irl o r m erm aid by his boat to the village. He m arried her. She bore him tıvo lovely children. “Selim Dede concealed the g ir l’s cape under the flo o rb o a rd s o f his house. But it w as old a n d th e b o a rd s broken. W hen th e u'om an saw h e r cape sh e se iz e d it and ran to the edge o f th e sea. There sh e p u t on th e p e lt a n d le a p t in to th e sea. It w a s n ig h t time. Selim D ede ra n a fte r h e r , b u t a s th e g ir l sw am out to sea it seem ed as i f a shooting s ta r plu n g ed tow ards him. It u'as not a star, but th e silv e r ring ıvhich Selim D ede h a d p la c e d on h e r fiııg e r u'hen th e y m a rried. R apidly she sıvam au'ay and d isa p p ea red in th e d is ta n c e u n d e r th e m o o n lig h t. S elim Dede altvays told my fa th e r , ‘N ever kili the seals, because they are peo p le like us, they are o u r com panions o f the s e a ’. ”


Dünya Doğa Vakfı (WWF Intern atio nal) tarafından desteklenen ve O rta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilim leri Enstitüsü tarafından 1995 yılından bu yana sürdürülm ekte olan Kilikya Bölgesi Akdeniz Fokunu Koruma Projesi, bu sevimli canlıların yokolup gitm em eleri için gerçekle§tirilen önem li çabalardan b iri. / The Nediterranean Seal C onseratıon Project launched in 1995 by Middle East Technical üniversity's Marine Sciences Institu te and supported by the WWF International ıs a forem ost pa rt o f the effort to save this endangered m ammal from extinction.

T h e a b o v e p a s s a g e is fr o m a story by Cevat Şa­ k ir Kabaağaçlı. alias the F is b e r m a n o f H a lic a r nassııs. it is basecl o>ı a fisb e rn ıe ıı’s lale told bini in t b e 19.1 Os ır b ile h e u>as lirin i’ oıı the shores o f th e M e d i t e r r a n e a n . U ntil .10 y ea rs ago these d e lig h tfu l fr ie n d ly creatııres ıvere co m m o n , bul the cbaııce o f seeing one today is lillle betler than e n c o ıın te r in g a m erm aid. The M e d ite rra n e a n seal önce in h a b ited a n exteıısire region en co m p a ssin g no! orıly tbe M editer­ ranean. bul tbe A eg ea n , the B lack Sea as J d r as O d essa a n d th e tve slern p a r ts o f tb e A tla n tic O c e a n b e tıv e e n M a ı ı r i t a n i a a n d G ib r a lta r . iııclnding M adeira a n d the C a n a ıy Islands. From the I9 5 0 s onırards indııstrialisation a n d toıırisırı rapidly depleled the seal popıılation, u n til to d a y the oııly surınving colonies a re in Greece, Tıtrkey, a n d the A tlantic coast o f North A/rica. Allogether t here a re o n /y a n esi i m a te d .100 M ed iterranean seaIs left loday. a n d if the p a c e o f decline contin-

G iriş te k i m e tin H a lik a rn a s Balıkçısı'nın (Cevat Şakir Kabaağaçlı) bir eserin d en alıntı. Yazarın A kdeniz sah illerinde yaşadığı 1930'lıı yıllara ait bir b a lık ç ı h ik a y e si. G e rç e k te n de, çok değil b u n d a n 30 yıl ö n ce A kdeniz'in h er köşesin­ d e b u s e v im li, c a n a y a k ın canlılara rastlam ak m ü m k ü n ­ d ü . B u g ü n is e A k d e n iz ’d e A kdeniz Fo k u ’nu g örm e ola­ sılığı n eredeyse bir d eniz kızı görm e olasılığına yakın. A kdeniz Foku A kdeniz'e ö z ­ gü bir tür. Yaşam alanı bir za­ m anlar tüm A kdeniz'i ve Ka­ ra d e n iz 'd e O d e s s a 'y a k a d a r olan sahilleri, Atlantik O k y an u su ’nda M oritanya Cebelitarık arası ile Madeira ve Kanarya Adalaıı'nı kapsam aktayken. 1950'lerden sonra bu alan, geli­ şen sanayileşm e, turizm gibi etk en ler so n u cu n d a büyük bir hızla daralm ıştır. Sonuçta b u g ü n sadece Y unanistan, Türkiye ve Kuzey Afrika'nın Atlantik sahillerinde yaşam ını sü rdürebilen 300 kadar bi­ rey kalmıştır. Y okolm a hızı dikkate alındığında bu türün 20()()'li yılları görebilm esi yanlızca o n u bu durum a getiren insanoğlunun göstereceği çabala­ ra bağlı.

6 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

I 998


Cep t e le f o n u n u z la k o n u ş u r k e n n e le r y a p a b il i y o r s u n u z ?

Evinizde, ofisinizde, otomobilinizde... Kısaca her yerde, artık ellerinizi kullanmadan cep telefonunuzla konuşabilirsiniz. Hem de hiçbir aksesuara gerek duymadan. Siz sadece aradığınız kişinin adını söyleyin! Planet 993 arar, bulur, bağlar, konuşturur. Özel algılayıcısı sayesinde, telefona olan uzaklığınızı belirler ve ses alışverişini otomatik olarak ayarlar. Planet 993’le konuşmak, sizi diğer islerinizden alıkoymaz.

P la p te t AR TIJCJ j H ^ E L IN İZ V A R !

b te Planet 993’lln d i t » büyük yetenekleri: • Sesle aramada, aranan kişinin adını tekrar etme ve ekranda gösterme • 3,5 saat kesintisu konusabilme ve 8 gün bekleme süresi • 5 satırlık, geniş grafik ekran • Veri ve faks gönderip ala­ bilme • Çağn bekletme ve 5’ti konferans • Zil kapalıyken gelen çagn için ışıkla uyarı • Sabit arama listesi ve çağrı ücret bilgileri • Yüze uyumlu ergonomik dizayn

Netaş

PLANET 993. SİZE NETAS GÜVENCESİYLE VE TÜRKİYE'NİN EN YAYGIN YETKİLİ SAT1CI-TEKNİK SERVİS ACIYLA SUNULUYOR. SİZE EN YAKIN PLANET 993 SATIS NOKTASINI ÖĞRENMEK İÇİN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. İSTANBUL: ( 0 2 u ) 274 34

112) 466 10 20 İZMİR: (0232) 489 33 33 ANTALYA: (0242) 248 50 50


Akdeniz foklarının yaşam ları hakkında fazla bilgi olm am akla b irlikte , son yılla rd a yapılan araştırm alar, fokların kim i davranışları konusunda daha çok şey bilm em izi sağladı. Örneğin, eşine ku r yapm ak isteyen b ir fokun suyun dışına sıçradığı gözlem lendi (üstte). Mağaralarda barınan fokların günlük yaşamları, buralara yerleştirilen kızılötesi m onitörlerle takip edilm ekte, fotoğrafla rı çekilm ekte. / Research över recent years has revealed some of the habits of this relatıvely little l<nown creature. For instance, when a Mediterranean seal w ants to a ttra c t a mate it flings itself out of the w ater ın a display designed to impress (above). They live in colonies in sea caves, and ınfrared m onıtors placed inside have enabled scientists to vvatch and photograph them ın the course o f th e ir daily lıves.

Tahsin Ceylan

WWF International (W orld W ide F ounda­ tion for Natııre / D ünya Doğa Vakfı) tara­ fından d estek len en ve O rta Doğu Teknik Üniversitesi D eniz Bilimleri Enstitüsü ta­ rafından 1995 yılından bu yana sü rd ü rü l­ m ekte olan Kilikya Bölgesi A kdeniz Fo­ kunu Koruma Projesi de işte bu çabalar­ dan biri. Kilikya, A nadolu yarım adasının büyük bölüm ü Mersin ili sınırları içinde olan g ü n e y kıyılarına antik d ö n e m le rd e verilen ad. Mersin sahilleri yakın geçm işe kadar fokların özgürce yaşadıkları uçsuz bucaksız kum sallar, koylar içerm ekteydi. Kıyılara olan ilginin artm ası ve yapılaşm a n ed en iy le fokların yaşam alanları daral-

ıw/X,r) ııısifi)/

ııes a t tbe presen! rate they ıvill sootı be extinct. Their o n ly ch a n ce o fs u r vival into the n ext c en tu ry depends on the efforts o f the h u m a rı beiııgs ıvho h a re hrougbt them to the rerge o f extinction. O ne sıtch e n d e a v o u r is the CiHcia Kegion M editerranean Seal Coııservation Project la u n c h e d in 1995 by M id d le E ast T e c h n ic a l U n iversity In stitıtte o f M a vin e Sciences, a n d supported by tbe WWF In tern a tio n ­ al. CiHcia is tbe a n c ie n t n a m e f o r a r e g io n o n tb e E a s te r n M e d ite r ­ ra n ea n coast o f Turkey correspond8 S K Y L İF E

M A Y IS

MAY

1998


Festaurant bar Uiscotheque Pool 29 Antalya. Kalei癟i Yal Liman覺, Antalya Tel: (0242) 241 62 60

ANTALYA


Bölgede yapılan araştırm alarda öncelikle fo kla r çe jitli özelliklerine göre tanım lanm akta ve herbirine b ir isim verilm ekte. Üstte solda ‘Arap’, sağda ‘ Ferit Jr.’ görülüyor. Mersin sahilinde ta til yapanların istemeyerek de olsa foklara zarar verm em eleri konusunda tüm kıyıda uyarı panoları bulunuyor (a ltta). / The researchers have given descriptive names to each seal. Above left w e see Arap and above rig h t Ferit Jr. Panels have been erected along the coast at Mersin w arning holidaym akers of the presence o f the seals and how to avoid causing inadvertent harm to the colonies (below).

mıştır. G ü n ü m ü zd e foklara ancak ulaşımı zor olan sarp kayalık bölgelerd e rastlanm aktadır. Fok K orum a Projesi 1994 yılında hu sa h ille rd e p ek çok fokun balıkçılar tarafından öldürülm esi sonucu başlatılmıştır. Projenin ilk aşam asında y ö ­ redeki küçük kıyı balıkçılarıyla görüşülm eye h aş­ lanmış; fokları, ağlarına ve yakaladıkları haliklara verdikleri zararın artık karşılanam az durum a gel­ mesi nedeniyle öldürdükleri ortaya çıkmıştır. Ö te taraftan yıllardır birlikte yaşam ayı başaran fok ve balıkçıya koca A kdeniz'in dar gelm eye haşlam ası­ nın başlıca n ed en i ise yöredeki yanlış avlanm a bi­ çimleridir. Çeşitli olum suz etk en ler so n u cu n d a balık stokları aşırı d ereced e yıprandığı için artık ne kıyı balıkçı­ sı ne d e tem el besini halik ve yum uşakçalar olan foklar yeterli av bulabilm ekte; aç kalan foklar b a­ lıkçıların ağlarına yakalanan balıklarla b eslen m ek ­ te; bu arada da ağlara zarar verm ekteler. Zaten geçim ini sağlayacak kadar balığı yakalayam ayan balıkçı bir de fokun verdiği zararı kaldıram az dıı-

ing largely to the p ro virıce o f M ersin. Tbe long s a n d heaches a n d deserted coves along the coast here irere h om e to a thriving se a lp o p u la tio n ım til recent years. B u t the rising p o p u la rity o f seaside h o lid a y s a n d c o n se q u e n t rash o f h u ild in g ha s s te a d ily e n c r o a c h e d o n th e h a h ita t o f th e se a l u n til today they are o n ly to h e fo u n d in inaccessihle rocky areas o f shoreline. The Seal Conservation Project took o ff after loca! fis h e r m e n b e g a n k illin g sea ls in c o n s id e r a b le num bers in 1994. The project began by intervietvin g tb e s m a ll- s c a le irısh o re f i s h e r m e n o f tb e region, revealing tb a t they h a d began to kili the seals ıvhen tbe d a m a g e they were causing to their ııets a n d catcbes began to tb re a ten th e ir livelihoocl. B e h in d this ch a n g e in relations betıveen the seals a n d tbe fish erm en , ırho h a d coexisted peaceJ'ully f o r centuries. k ıy d e trim e n ta l fis h iııg technicjues ırhicb h a d reduced fisb p o p ulations in the region u n til there w as not enough to go round. A s a consequence o f tbese a n d other contributory fa c t o r s f i s b sto c k s h a d fa l l e t ı to s ııc h a d e g r e e t b a t n e i t b e r tb e in sb o re fis h e r m e n n o r tb e se a ls, ırh ic b lire p rin ıa r ily o n fis h a n d molluscs, c o u ld catcb sııfficient f o r th e i r n e e d s . T h e b u n g r y s e a ls b e g a n to m a k e a m e a l o n f i s b caııgbt in tbe nets, d a m a g in g tbenı in tbe process. The fisherm en, ırho ıvere tb e m s e lv e s b a v in g tr o ııb le m a k in g a living, c o u ld no lo n g er t ıır n a h l i n d e y e t o th e lo sse s ca u sed by the seals. The o n ly so lu tio n to tbe pro b lem s fa c in g fis b e r m a n a n d seal alike is to restore fis b p o p u la tio n s to their 10

S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


Alacaklarınıza... Güncel Çözüm Faktoring H em en nakit için. .,‘5

Kapsamlı istihbarat ıçm...

Sıkı rekabet Çağdaş işletmelerin gündeminde; a la c a k h e s a p l a r ı n ı n y ö n e t i m i n i ü s t l e n e n , alacakları istihbaratla aydınlatan, sigortalayan, i ş l e tm e s e r m a y e s i , d ü z e n l i n a k it a k ış ı v e satışta rekabet gücü sağlayan bir finansal yöntem; g ü n c e l ç ö z ü m ... F a k to rin g var. Güncel Çözüm Adresleri: «Aktif Finans «Başer Factoring •B e s t F a c to rin g « D e m ir F a c to rin g « D e s te k F in an s •D e v ir Factoring «Dış Factoring «Ege Factoring «EGS Factoring •E ra Fa c to ring «Es Fa c to ring «Euro Fa c to rin g «Fa cto Finans •F iba Facto ring «GSD Fa ctoring «ilke Fa cto rin g «iş Factoring •K F a c to rin g « K a p ita l F a c to rin g « K e n t F a k to rin g • O p tim a F acto rin g « P a m u k F acto rin g « S ü m e r Factoring •T E B F a c to rin g «T ekstil F a c to rin g « T ic a re t F a c to rin g • T o p r a k F a c to r in g «Yapı K re di F a k to r in g « Y a ş a r F a c to r in g

FACTORİNG DERNEĞİ Süm bül Sokak N o.59 2.L event 80620 İstanbul T el:(0 2 1 2 ) 281 97 81

Fax:(0212) 281 97 82


12 S K Y L IF E

M A Y IS

--J **

M AY

1998

Şevket Avcı

J'onner h ea ltb y sustaincıble level. ıvhicb iıı tu ru rec/ııires tackling a ıv id e r a n g e o f f a c t o r s c a u s in g d a m a g e to the environm ent. Z o o lo g ists k n o ıv little a b o u t tbe M e d ite r r a n e a n se a l, p a r t l y b e c a u se tb e re rem a irı so f e w o f them to study, a n d p a rtly because they are not gregarious a n d disperse över a w ide area. C ounting th e seals b a s been o n e object o f the project, a n d observations are carried o u t in places a n d at tim es u ’herı tb e seals a re to be sig h ted n ıo st f r e c j u e n t l y . So a s n o t to c o u n t the sa m e sea l tünce, eacb seal's d işti n g u isb in g fe a tu r e s are noted. These m ight be a scar, disAkdeniz’ i yıllarca payla|abilen balıkçılarla fo kla r arasındaki ‘sorun’, fokların balıkçı ağlarını parçala­ tin c tiv e c o lo ıırin g o r m a rk in g s, m aları ile başlamış. Bu gelişm enin gerisindeki asıl neden ise yanlış avlanm a sonucu balık stoklarının size , o r tb e s h a p e o f th e h e a d . azalması. / After peacefully sharıng the bounty of the Mediterranean fo r centuıies seals and fısherÖ n c e th e se fe a tu r e s b a v e b een men are today at odds. As a result of depleted fish stocks due to overfıshing the seals rip the nets recordecl a n a m e is g iv en to the in order to get at the catches. seal. So f a r o n ly ten seals b a v e rum a gelmiştir. Balıkçı ve fokların ortak sorunları­ been so described a n d n a m e d in tbis region. nın tek ç ö z ü m ü b alık sto k la rın ın eski sağlıklı, Caves are a c ru c ia l fa c to r in the su rviva l o f tbe ü re tk e n d u ru m u n a g etirilm esi, kısacası sayılan M editerranean seal. The s a n d beacbes ıvhicb are tüm olum suz etkenlerin kaldırılmasıyla m üm kün­ tbeir n a tu ra / h a b ita t are no longer ava ila b le to dür. them ıvith the com ing o f holidaym akers a n d boliBu nadir türün yaşamı hakkında pek fazla bilgiye d a y hom es. Tbey b a v e a b a n d o n e d th e beacbes sahip değiliz. B unun başlıca nedeni de sayılarının a n d coves a n d retreated to d ista n t caves f a r fro n ı son derece az olması ve bireylerin birbirlerinden p r y i n g e y e s. A s d e s c r ib e d in C e v a t Ş a k i r ayrı, dağınık olarak yaşam aları. Bu, gerçek sayıla­ K a b a a ğ a çlı's story, they sperıd tbe night in caves, rının tespitinde karşılaşılan en büyük sorun. Y apı­ ıvbere they give birth to tb e iry o u n g a n d fe e d tbenı lan araştırm alarda izlenen yöntem ise oldukça b a­ u n til they are ready to fe r ıd f o r them selves. Tbe sit; b ö lg ed e yaşayan foklar tek tek sayılıyor. Aynı y o ıın g seals m u st be ta u g b t to sıvim , a n d ta k e bireyin tekrar tekrar sayılm am ası için o bireye ait tb e irfirst lessons inside tbe caves. O nly after severtanım layıcı ö zellik ler belirleniyor. Bu ö zellik ler a l m o ııth s' p ractice are tbey able to venture into bazen vücuttaki bir yara izi. bazen renk farkı, b ü ­ the sea outside. Tbis m e a n s tb a t the n u m b e r o f yüklük, leke, bazen d e kafa biçi­ mi olabiliyor. Bu özelliklerin b e ­ lirlen m esi için ise fo k ların sık görüldükleri yerlerde ve .saatler­ d e gözlem yapılıyor. Bir bireyi diğer foklardan ayıracak özellik­ leri ta n ım la n d ık ta n so n ra foka b ir isim v e riliy o r. B ö lg e d e bu g ü n e k ad ar 10 fok tanım lanm ış ve isimlendirilmiştir. A k d en iz F oku n u n y aşam ların ı s ü rd ü re b ilm e si için ö n em li bir faktör d e m ağaralar. Foklar kıyı­ lardaki yapılaşm a ile artan insan etkisi so n u c u n d a d o ğ a l y aşam a la n ı o la n k u m s a lla rı, k o y la rı terked erek g ö zd en uzak m ağara­ lara çe k ilm işle rd ir. Y u k arıd ak i


Londra’da tanıdık bir İngiliz bankası:

Sabancı Bank Londra... Avrupa'nın önemli kültür, sanat, tarih ve eğlence merkezlerinden biri... Londra... Sağlık, eğitim ve alışveriş merkezi...

Aıiık olacak. Hem de, diinya standartlarında çalışan, bizden bir bankada: Londra'daki Sabancı Bank'ta.

Ve Londra, Avrupa'nın çok önemli bir iş merkezi. Sabancı Bank, bir İn giliz b ank asıd ır. İngiltere Merkez

Siz, yurtdışı seyahatlerinizde muhakkak Londra'ya ıığruyorsıınuz. Ama Londra'da tanıdık bir bankada hesabınız yok.

Bankası'nın denetiminde faaliyet gösterir. Siz de, Sabancı Bank’ta kolayca bir hesap açtırın, rahat edin.

Guernsey’de tanıdık bir offshore banka:

Sabancı Bank Guernsey Sabancı Bank Guernsey, dünyanın en güvenli ve istikrarlı finans merkezlerinden Guernsey'de offshore bankacılığı hizmeti sunuyor.

Vadeli mevduatınıza Sabancı Bank Guernsey ele yüksek kazanç var! Yerel gelir vergisi, miras vergisi, sermaye kazanç vergisi yok!

Siz de, Offshore Yatırını Hesabı açtırın, cazip oranlarda sum dan faizden yararlanın.

Q

©

B A IM C I

0

©

B A N C I

B A N K

B A N K

LONDRA

GUERNSEY

Sabancı Bank ya da Sabancı Bank Guernsey de hesap açtırmak için y ü z yü ze ya da telefonla hemen görüşebileceğiniz isimler. • Reşat Bilgin (0044) 171 814 72 6S • Cem Bayar (0044) 171 382 09 11 S a b a n c ı B a n k p 1c . 1 0 F i n s b 11 r y S q u a r e , L o n d o n F. C 2 A 1 11 E E n g 1 a n d F a x : ( 0 0 4 4 ) 1 7 1 6 3 H 2 0 3 7 S a b a n c 1 B a n k G u e r n s e v : W e i g h b r i d g c* II o u s e R 11 e d 11 1’ r e G u e r n s e y G Y 1 3 N S F a x : ( 0 0 4 4 ) 1 i 8 1 7 1 6 0 1 2


Trol balıkçılığı, Akdeniz'de balık popülasyonu üzerinde olumsuz e tkile r yaratan başlıca avlanm a türlerinden b iri (solda). Bu tü r avlanm aya karşı mücadele için, trollere yasak olan bölgelere " tro l kapanları” b ıra kılıyo r (sağda). / Trawling is one of the m ain causes o f falling fish populatıons in the M editer­ ranean (left). Trawl traps are one means of preventing tra w lin g in areas where it is forbidden (rig h t).

ö y k ü d e d e anlatıldığı gibi m ağ aralard a d in le n ­ m ekte, bu m ağaralarda yavrularını dünyaya geti­ rip, beslem ekte ve büyütm ektedirler. Yavru foklar doğduklarında yüzm eyi dahi bilm ediklerinden ilk dalışlarını b u m ağaralarda yapm akta ve an cak bir­ kaç ay sonra bu m ağaraların civarında dolaşabile­ cek beceriyi kazanabilm ektedirler. Bu n e d en le bir b ö lged e fokların insan etkisinden uzak, üç m etre­ ye varan iri gövdeleriyle, içinde yaşabilecekleri ve yavruların ilk gelişim ev relerin i tam am lay ab ile­ cekleri m ağaraların sayısı o bölg ed ek i fok sayısını sınırlayan bir faktör olm uştur. Y ürütülm ekte olan araştırm ada uygu lan an diğ er bir y ö n tem d e fok m ağaralarının belirlenm esidir. Bu am açla sualtınd an ve su ü stü n d en tüm kıyı şeridi b o y d an boya taranm akta ve m ağara envanteri çıkartılm aktadır. Aktif o larak kullanılan m ağaralardaki fokları ra­ hatsız etm ed en izleyebilm ek için m ağara içine kı­ zılötesi m o nitörler yerleştirilm ekte, b u yolla m a­ ğaraya giriş çıkış saatleri kaydedilm ekte ve fotoğ­ rafları ç e k ilm e k te d ir. 15u v e rile r y o lu y la tü rü n davranışları h a k k ın d a ö n em li bilgiler e ld e ed il­ m ektedir. Bu bilgilerin en çarpıcısı fokların davra­ nışlarını sahildeki insan y oğunluğuna göre değiş­ tirm elerid ir. T urizm s e z o n u o la n yaz ay ların d a gündüzleri g ö zd en ırak, m ağarada tetikte b ek le­ yen foklar, g ü n batım ı ile dışarı çıkm akta ve yine gün doğum uyla m ağaralara geri dönm ektedirler. Kışın ise sakinleşm ekte, geceleri uyum akta ve g ü ­ neş d o ğ d u k tan sonra m ağaralarını terk etm e k te ­ dirler. Bu cihazlar say esin d e p o p u la sy o n u n b ü ­ yüklüğü d e doğru olarak tespit edilm ektedir. Ö r­ neğin bu yöntem le bölg ed e h en ü z tanım lanam ayan 10 k ad ar daha bireyin yaşadığı anlaşılmıştır. Türün korunm asına yönelik çalışm alar ise eğitim v e y e r e l h a lk ın b i lin ç le n d ir ilm e s i ş e k l i n d e yürütülm ektedir. Fokları tanıtm ak, benim setm ek, sevdirebilm ek ve yerel halkın bölgelerindeki fok­ ları sa h ip le n m e le rin i sa ğ la m a k için b ir irtib at

seals ıvhich ca n live in a region is lim ited by tbe availability o f caves in ıvbicb to rear their yourıg a n d rest by nigbt, rem ote e n o u g h fro m b u m a n interference, a n d laıge en ougb to a cco m m o d a te a fa m ily o f creatures u ’bicb c a n groıv to a n y tb in g tıp to three metres in lengtb. Identification o f tbese caves is a n o tb e r p a rt o f tbe project. Team s are stili in tbe process o f searcbing tbe coast botb above a n d beloıc ıvater to discover tb e o p e n in g s to c a ve s u s e d b y tb e seals. Ö n ce fo ıın d in fra red m onitors are installed inside so as to observe the seals ıvithout d istu rb in g them . B y tbis m eans the tim es a t ıvhich they leave a n d en ter tbe cave ca n he recorded a n d photograpbs takeıı. The d a la gath ered in tbis ıvay bas p ro d ııced valııable insigbt irıto tbe habits a n d beb a vio u r o f the seals. O ne o f the most interesting fin d in g s is that tbe seals va ry th e ir b e b a v io u r a cco rd iııg to tbe b u m a n p o p u la tio tı o n tbe shore. In the s u m m e r m o ııth s a t th e b eig b t o f th e b o lid a y se a so n the seals are ca reful to rem ain o u t o fs ig b t by d a y in their caves, a n d even then they are alıvays on the alert f o r intnıders. O nly at su nset d o they emerge, re tu m in g to their caves a t sunrise. In ıvinter, on the other barıd, they are m ore relaxed, sleep a t nigbt, a n d leave their caves a fter the s u n com es tıp. T h a n ks to tb e m o n ito rs the tru e s iz e o f tbe p o p u la tio n b a s been d e te rm in e d . revea lin g ten a d d itio n a l seals ıvbicb h a d n o t y e t been identifie d . The conservation ıvork u n d erta ken by the project fo cu ses on e d ııc a tio n a l a c tivities a n d a ro u sin g aıvareness a m o n g the loca! people. A liaison office bas been establisbed to p rovide in fo rm a tio n cthout the seals, encourage ajfection Jb r tbese creatures. a n d so p e rsu a d e local people to C ham pion their c a u s e . in fo r m a tio n p a n e ls a r e set u p o n th e b eacbes d u r in g th e b o lid a y season, e x p la in in g how people ca n barın the seals inadvertently. Pro-

14 S K Y L İF E

M A Y IS

MAY

1998


I9

BU SERİNLİK D O Ğ R U YlıRDEN

GEZ3 !

ADANA ANKARA ANTALYA İSTANBUL Anadolu Yakası Avrupa Yakası İZMİR

T E M

0 0

Tel: (03 2 2 ) 3 2 4 43 12 (8 Hat) Tel: (03 1 2 ) 231 7 8 71 (2 Hat) - 2 3 2 18 23 (2 Hat) Tel: (0 2 4 2 ) 3 1 2 0 2 1 3 ( 3 Hat)

Fax: (03 2 2 ) 3 2 4 4 3 21 Fax: (03 1 2 ) 231 50 62 F a x : (0 2 4 2 ) 3 1 2 0 2 1 6

Tel: (02 1 6 ) 4 4 2 0 5 0 0 (1 0 Hat) Tel: (0 2 1 2 ) 6 7 9 5 2 0 7 (2 Hat) - 6 7 9 60 71 Tel: (0 2 3 2 ) 4 6 3 6 8 23 4 2 2 4 9 60

Fax: (0216) 4 4 2 0 5 15 F a x : (0 2 1 2 ) 6 7 9 60 72 Fax: (02 3 2 ) 421 8 2 02

M IT S U B IS H I

HEAVV INDUSTRIES. LTD.

b ir H .Ö . 0 Q

B A N C I

H o ld in g K u r u lu ş u d u r .

K L İ M

A


Fok Koruma Projesi’ nin asıl amacı, fokların karşı karşıya oldukları problem lerin, çok yakın b ir gelecekte, o bölgede yaşayan insanları da etkileyecek ekolojik tehlikelerin habercisi olduğunu anlatabilm ek. Proje kapsamında yürütülen çalışm alar, gerek kıyıdan gerekse m ağaralarda sürekli b ir izleme ve k o n tro lü de içeriyor. / The principal objective o f the Seal Conservation Project is to make local people aware of the adverse effects on themselves o f the same ecological dangers facing the seals. The project also involves continuous m o n itoring and observation from the shore and in the caves.

b ürosu kurulm uştur. Turizm m evsim inde kum sal­ lara ilan panoları yerleştirilm ekte ve insanların is­ tem ed en foklara verebilecekleri zararlar hakkında bilg ilen m eleri sağ lan m ak tad ır. B alıkçılara, karşı karşıya oldukları problem in tem elindeki gerçekler anlatılm aya çalışılm akta, hem fokları hem d e kıyı b alık çısın ı te h d it e d e n b alık sto k la rın d a k i ta h ­ rib atın u laştığı b o y u tla r ve b alık çılarla b irlik te ü re tile n ç ö z ü m ö n e rile ri ilgili b a k a n lık la ra ve kurum lara iletilm ektedir. Sahil k enarında yaşayan ö ğ ren cilerin ço ğ u n lu k ta old u ğ u ilköğretim o k u l­ la r ın d a e ğ itim ç a lış ­ maları sürdürülm ektedir. Bu ç a lış m a la r d a a m a ç a s lın d a f o k la r ın k a rş ı karşıya o ld u k la rı p ro b ­ le m le rin ç o k y ak ın b ir g e l e c e k t e o b ö lg e d e yaşayan insanları da e t­ kiley eb ileceğ in i; b u g ü n y o k o la n f o k la r ı y a rın ^ b a lık la rın , k u ş la rın v e | d iğ e r c a n lıla r ın iz- >leyeceğini genç nesillere an latab ilm ek tir. P rojenin en ö n d e g elen görevi A kdeniz Fokıı'nun yok olm asını önleyerek, onları sonraki kuşaklara miras bırakabilm ektir. •

ject m em bers tıy to explain to the fish e rm e n thııt the problem th ey fa c e lies not ıritb the seals but ıritb ıınderlying enviro n m en ta lp ro b lem s. M in is tr ie s a n d i n s t i t ı ı t i o n s c o n c e r tıe d a r e in fo r m e d o f tb e sc a le o f d a m a g e to fis b sto cks ırhicb is a tb rea t to seals a n d s m a ll fis b e r m a n alike, a n d o f proposed solııtions developed in consııltation ıritb the fish e rm en . Visits are also m ade to local p rim a ry schools, ir here the m a in object is to explaiıı tbat the problem s the seals are n o ır f a c ­ in g m a y so o n be a ffe c tin g tbe p e o ­ p le lir in g in tb e reg io n . a n d tb a t tbe disappearance o f seals tod a y iril! b e fo U o u ’e d b y b ir d s a n d o t h e r ırildlife tomorroır. So in th e p ro c ess o f its ır o r k tb e project is addressin g r e r y b r o a d e ıır ir o n m e n ta l issııes. Yel its Cen­ tral g o a l re m a in s saviııg tbe M editerrarıean seal fr o m extin c tio n , so th a t fu tıır e g e n e n ıtio n s m a y en jo y tbis fa s c in a tin g m a tin e m a n ım a l. •

* Doç. Dr. Ali Cem al G ücü. O rta D oğu T eknik Ü niversitesi I ten iz Milimleri Enstitüsü öğretim üyesi.

" Associale Prof. Dr. Ali C em al Gücü, Micldle Hcısl Tecbııic a l i n iıv rsily lııstitııle o f M arine Sciences.

16 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


Sızma Zeytinyağı Ö zel k o k u su y la tan ın an “D efn e” (Lcıunıs\ ye m ek lere m ü th iş b ir lez ^ ^ ve koku veren “K e k ik ” fg m n ı ı s Vulgcıris)ve so fra la rın mjfânn ısu z ta d ı “B iber” (Capsicıımj Wmi(t^Komili S ızm a Z eyt in yağı ’y la Ü stelik z a r i f ş iş e s iy le m m a ra tın y a ln ızc a d o ğ a l ffitzzeliııi değil, ya p ra ğ ıyla , dalıyla W £rtdisini d e su n u yo r! K a m ilin in y e n i le z z e tle r i m ıçİm saklı, K e k ik li ve K a r ış ık ^Baharatlı S ızn ıa Z eytin ya ğ la rı, zffîrif şiş e le riy le so fra n ızı, ı^ s e tle r iy le k a lb in izi feth ed ecek . T atlına varın!

S arım sak lı

K a rışık B ah ara tlı


O rta ölçekli işletm enize büyük ölçekli fi

İş ve İnşaat M akineleri: İş yükünüz ne kadar ağır olursa olsun, İş Leasing (*) sayesinde sahip olabileceğiniz vinç, forklift ve ekskavatörlerle bu yükü hafifletebilir; işletmenizi daha da büyütebilirsiniz.

(*) Iş Leasing, en uzun finansal kredi portföyüne sahip, yurtdışı piyasalardan sendikasyon kredisi sağlayan ilk ve tek leasing firmasıdır. İş L e a s in ff h i r T Ü R K İY E İŞ B A N K A S I ku ru lu ş u d u r.


İS L E A S İN G ♦

T e le fo n : (0212) 2SS 90 90 F a k s : (0212) 2SS 95 OO w w w .is b a n k .c o m .tr/is lc a s in g /d e fa u lt.h tm e .m a il: is le a s in g @ m a il.is b a n k .c o m .tr H üy ük clere C a d . 100-102 IVfaya A k a r Ç e n te r K a t I 1 80280 E s e n te p e - İ s ta n b u l


d e n iz m端zesi

NAVAL MUSEUM By M E H M E T T A N J U A K A D *

W S m


B eşiktaş’taki D eniz M üzesi ile ilgili bir yazı sözkon u su olunca niçin sevindiğim i, yıllar sonra tekrar ana b inaya adım atark en farkettim . U çakları da g em iler k ad ar sevdiğim h alde Y eşilköy'deki H a­ vacılık M üzesi’n d e b u lunm ayan bir atm osfer, bir zenginlik vardı burada. Havacılık yeni ve başka bir dünyadır. D eniz M üzesi ise tarih içerir. Ancak sad ece denizle ilgili güzelim objelere sinm iş anı­ lar değil, bir y an d an da sayısız sanatçının eseri ve birikim iydi burayı özgün kılan. Gerçi evet, sadece Halil Paşa’nın, Ayvazovski’nin, D uran ın, O nat'ın, T engiiz’ün, T ollu'nun ve u zun bir liste oluşturan nice ressam ın değerli tabloları için gelinm iyor bu-

W beıı 1 w as a ske d to u r ite a n a rticle cıbuıtt the Narcıl Mitselini in Beşiktaş, I only realised ıvby I u m so d e lig b te d ıvhen I e n te re d th e m a in b ııild in g again after cııı iııterval o f m a n y years. Despite tbe fa c t that 1 love aeroplanes as m ııcb as sbips. tbere is cııı atmosphere a n d ıvealth o f m aterial here lacking at the A viation M ııseum in Yeşilköy. A viation is cı ııew cınd less fa m ilia r world, ıvbile tbe N aval Mitse­ lim rejleets bistory in m a n y dim ensions. Not oııly does the mııseıım contain objects associated ıvith tbe seci, hııt innıım erable uorks o f art. It is true tbcıt visitors do not come pıırely to see tbe fin e paintings by a loııg list ofaıU sts inciticiiııg H alil Paşa. Ayvazovs-


Kayıklar galerisinin girişi. A ltta 1916 yılında Karadeniz’ de batan Alman U46 denizaltısının kalıntıları ve ta rih i to p la r. / Entrance to the G allery of Caiques. Below, the renıains of a German U46 submarıne which sank ın the Black Sea in 1916, and historic cannon.

ki. D uran , Onat. Teııgiiz a n d Tollıı, bııl ıva lid e ri ııg a r o m ıd th e room s tbese p a iııtin g s bring b isto ıy to life a n d captııre tbe magic o f tbe sea a n d sea f a ring. They fo r m a little recogııised but ıvonderful collection. T urkey's S a r a ! M useıım o p eııed in 1897, a n d changed b o m e sfo u r tiıııes before fin a lly settling in tbe preseni bu ildi ng in 1961. The nıı/seıını bas c o n s ta n tly g ro ıvıı, d e v e lo p e d a n d reııeıred itself reflecting corresponding cbanges in tbe Tıırkisb N aıy. Tbe nıaiıı bııilding bas 17 rooms a n d galleries on tbree storeys. Tbe large raya, am a b u n lar tarihi daha canlı, denizi daha mavi yapıyor ve tekrar g ö rm e sevin­ cini uyandırıyor. D eniz Müzesi, aynı za­ m anda önem li bir resim m üzesidir de. 1897’d e açılan ve 196 İ de şim diki yerine gelin cey e k ad ar dört kez y er d eğiştiren m ü z e n in ö n em li b ir özelliği d e sü rek li büyüm esi, gelişm esi, kendini yenilem esi­ dir. Ama sürekli yenilenm e d onanm aların da en tem el ö zellik lerin d en b irisidir ve D eniz K uvvetlerim iz değişim i m ü zesin e yansıtıyor. Ana teşhir binası, üç katta onyedi oda ve salo n a sa h ip . K ayıklar G alerisi ise p ek çok kişinin favorisi. Ayrıca açık teşhir yer-

22 S K Y LJFE

M A Y IS

MAY

1998

J '


V eri m e r k e z in d e , g e le c e k te k i iş f ır s a tla r ın ın a n a h ta r ı sa k lı! V e rile rin iz i a k ıllıc a k u lla n m a k s a , s iz in e lin iz d e ... T a b ii, H P 9000 V -S ın ıf K u ru m s a l S u n u c u la r ile k a r a r ve d e s te k s e r v is le r in iz e y ö n v e r e n k u r u m s a l v e r i s a k la m a ç ö z ü m le r in in y a r d ım ıy la ... G e le c e ğ i, ş im d id e n g ö r ü n . A y rın tılı b ilg i için : w w w .h p .c o m /g o /u n ix

M

r

FRANCE 9H

Rider-VVaite Tarot D eck, U.S. Games Systems, In c .'in te s c illi m arkasıd ır © 1971. UNIX. A.B.D . ve d iğ e r ü lk e le rd e , T he Open Group un te s c illi m arkasıdır. © 1998 H evvlett-P ackard Company


leri, Ar.şiv ve K ütüphane binası ve Sanat Galerisi­ ne sahip olan D eniz Müzesi, B arbaros Hayrettin Paşa Türbesi nin de sorum luluğunu taşıyor. Müze böylece d estek binalarıyla birlikte bir külliye oluş­ turuyor. K ü tü p h an esin d e denizciliğe h er açıdan b ak an 23 bin kitap, 25 m ilyon arşiv belgesi, 10 bin film ve fotoğraf ile 900 kadar atlas ve harita var. Ö nce ana binaya bir göz atalım. Ben, vakit çok d ar değilse m üzeleri iki tu r dolaşm ayı tercih e d e ­ rim: çünkü ilk seferde n ered e ne varmış, önem li bir şey kaçırm ayayım telaşı olur. İkinci tur ise d a ­ ha rahat ve keyiflidir; hoşlandığım ız şeylerle iste­ diğim iz k a d a r ilgileniriz. Ö rneğin bu kez Y avuz'un saatinin doğru çalışıp ça­ lışm adığını tetkik etm ek; a n a b a ta r y a s ın ın h e sa aletin i in c e le m e k ve dırgaların faydalı y ü k ü n ü tahm in etm ek gibi şeyler­ le uğraştım . Evet, Y avuz için ayrı bir oda var. Ma­ ketinin yanışını d o n an m a­ mızın bu en tanınm ış g e­ m isinden çıkartılmış eşya-

a n n e x behitıcl it consisting o f a single hail hoıısing royal barges ancl caicjııes is a fa vourite o f m any visitors. Field g u n s a n d oth er large e x h ib its J'ill the grounds. In a d d itio n the m useum has aıı arehive a n d lihrary hnilding a n d a n art gallery. The nearhy 16th cen tu ry tom b o f B arbaros H ayrettin Paşa is also ıı ııder the auspices o f the m itselini. The library contains a collection o f 2 3 ,0 0 0 books on ali aspects o f the sea a n d ships, 2 5 million arehive documents, 10,000film s andphotographs, a n d 900 atlases aııd charts. Let u sfırst take a look at the m ain building. l f tim e is not short I like to go tıvice a ro u n d a museıım, the J ir s t to see ıv h a t is ıvhere, so that 1 do not m iss a n y th in g of importance on the seco n d r o ıın d , ıv h ic b 1 ta ke sloıvly, sp eııd in g as m uch tim e as 1 like on those exhibits ıvhicb m ost in te re st ine. On tbis occasion / ex a m in e d th e c lo c k o f th e ıvarsbip Yavuz to see if it ıvas ıvorkiııg a ccıı-

Osmanlı saltanat kayıklarının herbirisi eşsiz b ire r sanat eseridir. Boğaziçinde kuğu gibi süzülen bu kayıkların çizgilerindeki zerafet başka h içb ir deniz vasıtasında yo ktu r. / Each of the O ttom an im perıal caiques is a vvork o f art. These vessels skımmed över the waters of the Bosphorus like svvans, and their gracefulness was unmatehed by any other vessel.

24 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


Ankara’nın en seçkin 20 ailesine...

Burası, Ankara'daki seçkin yaşamın yeni adresi: Işıklar Incek Villaları... 900 n f'lik bu görkem li tripleks v illalar tasarlanırken, Avrupa ve Amerika'daki en seçkin ailelerin standartları esas alındı. Garaj kapısından saunasına, havuz aydınlatmasından şöminesine her ayrıntı için tek tek yalnızca Türkiye'deki değil, dünyadaki en iyi m alzem eler seçildi. Işıklar Holding'in uluslararası deneyim i ve güvencesiyle yaratılan bu m uhteşem villaların bir benzerini bu lm akta oldukça zorlanabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak, villalarımızı ziyaret etmek için

ı m

m

ıncek villaları

Didem Özler'i arayabilirsiniz. Q ^ ' | 2

2 3 1

4 0

6 4


rately a n d the instrıım ents on its m u in b a ttery , cınd tried to guess the usefııl load o f galleys, a n d so on. The Yavıız has a separate room al! to its e lf c o n ta in in g a model a n d fittin g s removed f r o m tb is f a m o ı ı s sh ip . Despite being nearly a cerıtu ry old the clock fro m the c a p ta in ’s b rid g e revea led its e lf to be m ore a cc ııra te tb a n m y o w n ıvcıtcb. / itched to move the levers o f th e tr a je c to r y a lig n m e n t in strıım ent, a m e c h a n ic a l C om puter ıvhich is stili in lar burada. Artık n eredeyse asırlık olan k aptan köprüsü saati d e benim kolum dakind e n daha doğru çalışıyordu. M e k a n ik b ir e r b ilg is a y a r olan batarya atış hesaplam a aletinin kollarıyla o y n am ak isterdim -çünkü çalışıyorlar­ dı- a m a d o k u n m a k y a sa k olduğu için yapm adım . Ya­ vuz'la K aradeniz’d e dolaşır­ ken an id en kendim i Halim Sıtkı ta ra fın d a n y ap ılan ve çoğum uzun ilkokul kitapla­ rından veya okul koridorla­ rına asılan tıp k ıb a sım la rın ­ d an hatırladığım ız “Ş ehzade Süleym an'ın 'Sallarla' Rum e­ li’y e G e ç iş i” t a b l o s u n u n

Osmanlı saltanat kayıklarından detaylar. Ne yazık ki m o to r devri gündelik hayatın neşeleriyle b irlik ­ te eşyaları da sıradanlaştırdı. A rtık ne bu ka yıkla r ne de bunları yapacak ustalar var. / Details from the O ttom an im perial caiques in the museum. Sadly the age of engine power has deprived us of the decoration vvhıch once delighted the eye. N either caiques no r craftsmen able to make them exist today.

26 S K Y L İF E

M A Y IS

- - j» »

MAY 1 9 9 8

ıvorking order, but h a d to refrain as toııching is not alloıved. A t o n e p o in t Ifo ıın d m yself in fro n t o f H alim Sıtkı ’s ' Ş e h za d e S ü ley ­ m a n C ro ssin g to R u m e lia on Rafts", reproductions o f ıvbicb ıısed to h a n g in school corridors a n d illustrate history textbooks. İt gave rise to one o f the grecıt fallacies o f T urkish h isto ry , s in c e in f a c t o f coıırse tbe a rm y crossed in boats not rafts. Who knoıvs ıvbat m ood o f neıvly a ıv a k e n in g n a tio n a lis t feeliııg h a d fir e d the artist's imaginatiotı. In the 1 Ith cerıtury Çaka Bey h a d led a fle e t into tbe Aegean. a n d U m ur Bey h a d established a


ffv r m

Japonya’da batan E rtuğrul firka te y n in in m aketi,

13 19’dan beri şe hit olan Türk de nizcilerinin anıldığı plaketlerin önünde duruyor. A ltta, ortaçağın

sonlarında yapılmış bu usturlap güneşin eğim ine göre navigasyon b ilg ile ri sağlıyordu. / The model of the frigate Ertuğrul whıch sank off Japan stands in fro n t o f a plaque listing ali the known Turkish sailors w ho have died a t sea since 1319. Below, an astrolabe used to measure the angle of the sun for navigation purposes.

large n a va l fle e t ju s t a fe w y e a rs p rio r to S ü le y m a n Ş a b ’s Crossing o f tbe Dcırclanelles. Ih e Ottomans on tbe ot h e r h a n d u se d t o som etim es rerıt ships fro m tbe Genoese. Tbe M em orial Room is d e d ic a te d t o tb e m e m o ry o f T ıırkisb seam en ıvbo lost their lives at sea, som e o f u'bose n a m e s go bacle as f a r as 1319 a n d m a n y more ıvbo are nameless. Leaving tbe in n u m era b le a n d ıvorıderful models, sta n d a rd s, m edals, ıva r m em entos, lam ps, a n d roonıs dedicated to beroic sailors sııch as Barbaros H ayreddin Paşa to R a u f Orbay, a n d com ers devoted to the Savarona a n d Atatürk, fo r tbose visiting the nıuseum fo r tbe first tim e, I ıvent out o f the m ain building a n d beaded f o r tbe gallery o f royal barges a n d caiqııes. n e caicjue m ust be tbe most graceful fo rm o f roıviııg vessel ever created anyıvhere in tbe ıvorld. Once the Golden Horn a n d tbe Bosphorus ıvere filled ıvitb tbese co lo ıırfu lly decorated, long narroıv boats, ıvbicb ski m m ed across tbe ıvater. Today they are a th ing o f the past, a n d even tbe Bosphorııs fisb er-

ö n ü n d e b u ld u m . Bu tarihim izdeki büyük ef­ san elerd en birisiydi ve o n la r tab ii ki sa lla rla değil gem ilerle geçm iş­ le rd i. R e s s a m , m illi uy an ış d ö n e m in in h a ­ vası içerisinde, kim bilir han g i d ü ş ü n c e y le b u ­ n u h a y a l e tm iş ti. N e olursa olsun, d ah a 11. y ü z y ıld a Ç a k a B ey E g e ’ye çık m ış, S ü ley ­ m an Şah ın R u m eli’ye geçişinden h em en ö nceki yıllarda da U m ur Bey önem li bir d o n an m a kurm uştu. O sm anlılar ise b a ­ zen parayı sayıp C enevizlilerden gem i kiralarlardı. Şehitler odasında, 1319’d an beri kayıtları tutulm uş kaybettiğim iz denizcilerim izi ve kayıtları dahi ol­ m ayan nice diğerlerini saygıyla anarak devam et­ tik. M üzelerin bir görevi d e d ü şü n d ü rm e k değil midir? M üzedeki sayısız harika m aketi, bayrakları, nişan­ ları, savaş hatıralarını, fenerleri. B arbaros’tan Rauf O rbay’a kadar kahram anlara ait odaları, Savarona ve Atatürk köşelerini ilk kez gezecek olanlara bı­ rakıyor ve baştan beri aklım da olan kayıkhaneye yöneliyorum . İnanıyorum ki dünyanın hiçbir yerinde kayığa bu kad ar güzel bir form verilmem iştir. Hiçbir kürekli

28 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


Rekabet Ortam覺nda... -


m e n ’s roıving boats are te k n e b o ğ a z d a a d e ta n o t u>hat tb e y ıvere. I uçar gibi süzülüp giden saıv tbe last alam ana, or Türk kayıkları kadar za­ fisb in g smack, rotting on rif olmamıştır. Ama artık tbe sbore at B e yk o z fify o k la r . Bu g e le n e ğ in teen y e a r s ago. I f tb is son uzantıları olan Bo­ m ııseıtm h a d n o t been ğaziçi balıkçı sandalları e s ta b lis b e d n o tb in g bile eskisi gibi yapılm ı­ ıvould bave been saved. yor. Son alam anayı onW bat i f tbe ca rved fig beş yıl ö n ce Beykoz kı­ u re b e a d o f the A z iz iy e yılarında çü rü rk e n g ö r­ frigate h a d been alloıved düğüm üzü hatırlıyorum . to d is a p p e a r lik e so Ya bu m ü z e d e o lm a ­ mtıch else? saydı? Ya Aziziye FirkaTbe disadvantage o f tbe teyni’nin kuş figürlü n e­ e m p h a s is o n ro ıv in g fis baş oym aları da d i­ p o ıv e r ıvas tb a t it ğerleri gibi yitip gitsey­ dela yed the use o f sail. di? In o th e r ıvo rd s th e Bu harika kürekli tek n e­ caic/ues a n d galleys reple r a y n ı z a m a n d a işin resent a long p e rio d o f o lu m s u z y a n ın ı, y a n i inertia in Turkish nautiyelken d ö n em in e geçiş­ cal bistory. Galleys h a d tek i g ecik m em izi; yani th e a d v a n ta g e of denizcilikteki eski uzun m anoeuvering ability in duraklam ayı sim geliyor. the Aegean a n d Adriatic, Kadırgalarla Ege ve Ad­ b u t p r e v e n te d T u rkish riyatik gibi iç denizlerde sbips venturing into the m anevra üstünlüğü sağ­ oceans. Tbe I6tb centuıy lıyor; b u n d a n m e m n u n O tto m a ıı a d m ir a l a n d oluyor, fakat O kyanusla­ c e le b ra te d m a p m a k e r ra çıkam ıyorduk. Ö rn e ­ P iri R eis ıvas a b le to ğin Piri Reis kadırgalarla resist the P ortuguese in K ızıldeniz’d e P ortekizli­ the Red Sea, but his sbips le r le p e k a la b a ş a b a ş ıvere too low to perform m ü c a d e le e d e b ilir k e n , iveli in tbe rough seas o f bu yeterince yüksek o l­ the In dian Ocean. m ay an te k n e le r le H int Tbe royal galley belongO k y a n u s u ’n u n sert d e ­ Donanm ada hizm et eden gem ilerin son hatıraları, isim levhaları ve san­ ing to M ehm ed IV (1648n iz le rin e d a y a n a m ıy o r­ cakları müze koleksiyonlarını zenginleştiriyor. / Name plates, standards 1687) is perbaps the star du. M üzenin belki d e in­ and other mementos of Turkish naval shıps are pa rt of the vast colleco f the m u seu m . It is 40 cisi o la n V. M e h m e d ’e tio n of exhibits ın the Naval Museum. . Jeet long a n d 5.7 metres (1648-1687) ait kadırgayı ıvide, a n d ıveighs ju st 140 torıs. The area o f tbe sininceleyelim : 40 m etre b oyunda, 5.70 m etre en in ­ gle deck is approxim ately 200 scjuare metres. It ıvas deki bu güzel tekne, sadece 140 tonluktu ve tek g ü v ertesin d ek i brüt alanı yaklaşık 200 m etrek a­ propelled by 24 pairs o f oars, eacb with 3 rou’ers, reydi. 24 çift kürekle hareket ediyordu. D em ek ki m aking a total o f 144 roıvers in tbat narroıv space. her kürekte 3 kişiden 144 kürekçi bu daracık m e­ I f yoıı tb in k o f the a m o u n t o f ıvater a n d fo o d needkanda barınm ak zorundaydı. Bunların yiyecek ve ed f o r so m a n y people, it is obvious boıv sm all its su ihtiyacı hesab a katıldığında, faydalı y ü k ü n ü n u seful load ıvas ıvhen fa c e d ıvitb a three m asted üç direkli kalyon karşısında ne kadar az olduğu galleon, a n d ıvhy Ottomaıı suprem acy at sea lasted açıktır ve O sm anlı deniz üstünlü ğ ü n ü n niçin sa­ only ju s t över h a lf a c en tu ıy . W hen the Genoese d e c e y arım y ü z y ıld a n b iraz fazla sü re b ild iğ im ıvere fo rced out o f the Eastern M editerranean tbey açıklar. Cenevizlileri Doğu A kdeniz’d en uzaklaştı­ entered tbe service o f tbe Spanisb a n d Portuguese rınca onlar da İspanya ve Portekiz krallarının em ­ kings a n d began to explore the oceans. Tbeir discovrine girip okyanuslara açıldılar. B uralardan o kaeries m ade tbose countries so rich tbat it ıvas tıvo

30 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


Fark Burada!

Geçtiğimiz yıl 1700’ün üzerinde sözleşmeyle projelerine 40 trilyona varan finansman desteği verdiğimiz firmalar, kendi sektörlerinde fark yarattılar. Yapı Kredi Leasing, uluslararası ilişkileri ve dış kaynaklı fon yaratma başarısıyla yatırımlarınızın gerçekleşmesinde sizin için fark yaratır.

YAPI

KREDİ

LEASİNG «>

Yapı Kredi Finansal Kiralama A .O .

c■

oh^ra |it,l(|C f f (315!) 43 7 !R !K >

ı ~J ıı

C ll lo k K u l: 1 liıiy ü K d c ı f ( a t i . le v e n t flO fiZO İs i a r itm i İ d : (üiy.) :« !> 1’/ !•(! ('/-O Iln t 4 r l

ı,ı n, I 43 '/! .’/ 15! lak'.: (315!) 4 3 7 7 7 0 4

fıim ty Bölge Tcnftlklllj)i - Adana: İH : (335!) 303 1 0 ! » ( 3 Hat) l'akf.: (3 3 3 )3 6 3 1 861

Marmara linkle 'lemslkllifjl-Kıırsn: Tel: (3 3 4 )3 7 1 -I!)73 (3 Hal) Iak-.: (3 3 4 )3 7 1 4 9 7 6

* X) 33N \ ‘f. 7 0

I-<|f llolçıf '[(-msllıllltyl • l/m ir: < ,'lel: (3 3 3 )4 1 1 30(1 3 411 01 1 7 l*k < : (3 3 3 )4 4 1 01 1


■ Bu taş baskı ka lıp la r Bahriye Matbaasında basılan eserlere ait. Bahriye, ülkem ize sadece en eski m atbaalardan b irisini değil, aynı zamanda en eski üniversite olan Mühendishane-i B ahr-i H üm ayün’ u da hediye etm iştir. / These lithographıc plates belong to books prin te d a t the Naval P rin ting W orks, one o f the oldest in Turkey. The Navy also established the Im perial Navy College o f Engineering, vvhich was the co untry’s first m odern university.

dar b ü y ü k zenginlikler eld e ettiler ki, biz denizci­ lik yarışında tekrar atılım yapacak hale gelinceye k a d a r ik iy ü zelli yıl b e k le m e k z o ru n d a k ald ık. Ama, b u g ü n Türkiye birçok alanda ilk kırk ülke arasın d a y er alırken, d en izcilik te d ü n y a d a k i ilk yirmi arasında giderek yükselen bir yere sahipse, kimisinin adları bile m üzenin plaketlerinde yer al­ m ayan nice denizcinin h ep sin e birşeyler b orçlu­ yuz. E sk id en g e m ile rin p ru v a la rın a k o n u la n arslan, kaplan, kartal veya at şeklindeki oym alı tasvirler­ den birer ö rn ek b u g ü n m üze­ nin en h oş eserleri arasın d adır. K uşkusuz ki, b u n la r çok * * a«oa daha eski çağlara dayanan ve g em ile re b ire r ru h v e rd iğ in e inanılan p a g an sem bolleridir. B ug ü n artık k ö p ü k le rin ü z e ­ ■ı •*' « * ' rinde uçam ıyorlar am a ruhları hâlâ denizcilerim izi b ek liy o r­ sa, h erh ald e en neşeli günleri her yıl 1 T em m uz’da m üzenin ö n ü n d e k u tla n a n D en izcilik Bayramı olmalı. Bu bayram resm î tö re n d e n çok, vaktiyle kimi kıyı k entlerim izde o ld u ğ u gibi bir halk co şk u su y la kutlan d ığ ı zam an, B arb aro s’un şahsın d a denizcilerim izi sim g eley en anıtın d aha bir ışıklanacağını görür gibiyiz. •

h u n d re d a n d fifty years before Turkey could f i n d her w ay into tbe race fo r naval poıver again. Today i f Turkey is am otıg the first fo rty cou ntries in m any areas, ıvhile in the first tw enty in terms o f her naval a n d m erchant fleets, she oıves it to ali the thousands o f sailors ıvhose nam es do not appear on tbe museum placjues. The ca rved fig u re h e a d s o f lions, tigers, eagles or horses ıvhich once decorated the p ro u ’s o f Turkish sbips are noıv represented by one exam ple each in the m u seum . These delightful pieces u n d o u h ted ly h a v e th e i r ro o ts in a n c ie n t p a g a n sym b o ls a n d ıvere b e lie v e d to z * tim :: = ft-.'M instill the ships ıvitb the spirit o f these creatures. They c a n n o lo n g e r f l y ö v e r th e f o a m y ıv a v e s today, but i f their spirits a r e s ti l i a ıv a itin g o u r sa ilo rs, p r o b a b ly th e ir m o st j o y f u l d a y is tb e N aval Festival celebrated on the q u a y in fr o n t o f the m useu m on 1 Jııly every year. This cheerful event attracts large croıvds on this p a rt o f the Bosphorus, doıvn w hich ships fro m a m yriad countries stili sail, as they have done fo r centuries. •

* M ehm et T anju Akad, araştırm acı-yazar.

* Mehmet Tanju Akcııt is a teriler a n d researcber.

t

32 S K Y L İF E

M A Y IS


V4 Full Time

4X覺

0216 399 99 88

繚.

TOYOTASA BI LGI MERKEZI

TOYOTA S A

Kalite

haya~覺 1


••

Ç•k. In. Uç. Kaç! RAV4, 5 kapı. .. Şehrin konforunu araziye, arazinin gücünü şehre taşıyan yepyeni bir kavramın öncüsü. Full -ti me 4X4 ve merkezi diferansiyel özelliğiyle

her koşulda mükemmel

yol tutuş ve sürekli bir sürüş güvenliği sağlıyor ...

Ayrıca:

128 beygir gücünde, 16 supap, üstten çift eksantrikli EFi motor. ABS fren sistemi. Sürücü ve yo lcu tarafında hava yastığı. Aktif gergili ve kuvvet kontrol sistemli emniyet kemerleri. Yüksekl ik

ayarlı

hidrolik direksiyon .

Elektrikli, iki kademeli açılır tavan. 645 litreye varan

geniş

bir

bagaj kapas itesi .. . RAV4'ü daha istiyorsanız

yakından tanımak

vakit geçirmeyin,

RAV4 To yota Plaza'tarda.. .

I~V4

1'

Jz• ı

değiştirir!

@ TOYOTA


Bugün 42 kuleli iç kaleden oluşan Ankara Kalesinin 20 kuleli dış kalesinden günümüze pek az iz ulaşm ıştır. (Fotoğraf, Mehmet Bayramoğlu)

Ankara Citadel has an inner wall with 42 towers and used to have an outer wall with 20 towers, but few traces remsin o f the latter today. (Photo, Mehmet Bayramoğlu)


Eski Kral Y olu ü z e rin d e b u lu n a n A nkara, R om a d ö n e m in d e n b u y an a A n a d o lu ’n u n ö n e m li ticarî ve a sk erî m e rk e z le rin d e n biri o lm uştur.

A tıktım /ay on tbe aııci en t Kiııgs Road, a n d since Rom an tiınes bas been a m ajör com m ercial a n d m ilitary centre.


P e k ço k k en tin kalesi şe h re girişte in san ı k arşılar. A nk ara k a le si ise m e tro p o lü n o rta y e rin d e k a y b o l­ m uştur. Şehrin en y üksek te p e sin ­ d e du rm asın a rağ m en , h e r zam an h er n o k ta d a n g ö re m e z sin iz , a ra n ıp b u lu n m a y ı bekler. B ugün Ankara Kalesi denilen yer, 850 m etre y ük­ seklikte, 42 kuleli iç k a le d e n o lu şm ak tad ır. 20 kuleli dış k aleden g ü n ü m ü ze pek az iz kalmıştır. Kale, tarih boy u n ca defalarca el değiştirm iş, yıkıl­ mış, onarılm ış ve çeşitli am açlara yönelik olarak kullanılm ıştır. MÖ 25 yılında G alatya’nın R om a’ya b ağ la n m a sıy la A nkara, A n a d o lu ’da ö n e m li b ir Roma ili olm uş; d ah a son ra da B izans’ın güçlü askerî m erk ezlerin d en biri haline gelm iştir. Eski K ral Y o lu ü z e r in d e b u lu n a n A nkara, d ö ­ nem in ö n em li b ir ti­ carî ve askerî m erk e­ zi o la ra k , P e rs le rin , Arapların ve Sasanileıin is tila la rın d a n ve A n a d o lu 'y a a k ın e d e n k a v im le r g ö ­ çü n d e n d o ğ ru d a n e t­ k ile n m iş tir . G o r d io n ’u a la n İ s k e n d e r , k a le y i g ö rm e d e n

Tbe ıvalls o f A nkara Castle ıvbicb önce enclosed tbe fortified city proper are now losl in tbe c e n tre o f tbe s p r a u iin g metropolis. Altboııgb they encircle tbe city's bighest bili they are not visible from ereıy point bııi ıvait to be discovered by tbe disceming eye. Tbe iımer ıvalls have 42 towers. Only a feıv scattered tnıces remain o f the outerwalls ıvitb their 20 touvrs. Tbe citadel cbanged bands time after time tbroughout its bistoıy, aıul was sııccessively razed an d repaired again. Wben the ancient land o f Galatia ıvas incorporated into the Roman Empire in 2 5 BC Ankara became a Roırıaıı stmngbold o f strategic importance. II continıı e d to he a prom iııent m ilitary garrison under tbe Byzantiııes o f tbe Eastenı Roman Empire. Lying on the a n c ie ııt K ing's Road, A n k a ra ıvas also o f key commercial importance. İt ıvas in the path o f tbe Persians. Arab a n d Sassanid invasions, and o f tbe nuıny tribes ıvbicb migrated into Anatolia. When Alexander tbe Great took Gordioıı to tbe ivesi he d eto ııred throııgb A n k a ra before proceeding un his march o f conqııest. Dııring B yzan-

38 S K Y L İF E

M A Y IS

MAY

1998


İŞİMİZİN

"-

itti BİLEN BİR ORTAK! ...

Paşabahçe, 104 ülkeye yaptığı 130 m ilyon dolara ulaşan

her an İZLEME ve K O N T R O L altında tutm a ayrıcalığına sahip.

ihracatıyla, Şişe C a m G ru b u ’nun en güçlü ku ruluşların­

DH L m üşterilerine bu güveni sağlamak için, uzman kadrosuyla

dan b iri. Paşabahçe Y u rtd ış ı S a tış la r M ü d ü rü F atih

yılın 365 günü, 24 saat görev başında.

Erkan, ih rac at ham lesinin başladığı 8 0 ’li yılların başından

4 4 DHL’in ilgili birim leri yaptıkları ziyaretlerle olsun, telefonla

b eri, D H L ile ilişkilerinin a rta ra k sürm esinin ned en lerini

olsun bize o kadar yakınlar ki... bizim aileden biri gibi oldular.

anlatıyor:

Ürünlerimizin özelliğini biliyorlar... özen gösterilmesi gerektiğini...

4 4 D H L dünyadaki tüm temsilci, distribü tö r ve m üşterilerim i-

olayın hassasiyetini!”

ze ürün yelpazemizdeki ürünlerin ve yeniliklerimizin örneklerini;

Hız ve GÜVENİLİRLİK açısından doğru ortağı arayanlar, yıllardır

ihracatımız ile ilgili değerli evraklarımızı taşımaktadır. Sektörü­

dünyanın I NU M ARALI hızlı hava taşımacılığı şirketi DH L’İ

müzdeki en önemli kıstaslardan biri, özellikle ürün örneklerinin

seçiyorlar.

kanallara en HIZLI ve güvenli şekilde ulaştırılabilmesidir. DHL, bu ihtiyacımızı gerek hız, gerek teslimatla ilgili bilgi akışı düzeyinde, KUSURSUZ bir şekilde karşılamaktadır.” Dünyanın I NUM ARALI hızlı hava taşımacılığı kuruluşu DHL, 227 ülkede, 2381 hizmet merkezindeki 53.222 çalışanı ile, özel­

Bu o r ta k lığ a h e m e n b a ş la m a k için, (0 2 I 2 ) 275 08 00 n u m a ra lı te le fo n d a n D H L M ü ş te ri H iz m e t le r i B ö lü m ü ’ne b a ş v u ra b ilirs in iz .

likle ihracat konusunda büyük hedefleri olan şirketlerin en büyük çözüm ortağı olmuştur.

4 4 32.000 farklı ürünümüz var. Bu ürünleri dünya pazarlarında tanıtmanın yolu, numune göndermekten geçer. I saat bile geciksek o şansı kaçırabiliriz. Başlıca rakiplerimizin Avrupalı olduğunu düşünürsek, biz nispeten uzak sayılabiliriz. Bu yüzden bizim için hız çok önemli... Bir kere, gümrüklerde DHL’e bir GÜVEN var. G önderim iz gümrükte takılıp kalmıyor. DHL’İ kullanarak zaman­ W O R L D W /D E E X P R E S S

dan kazanıyoruz, zahmetten kurtuluyoruz. ” Her müşteri, DHL’in teknolojik olanakları sayesinde, gönderilerini

imm

mm

mm

mm

mm

Soz unuz = S ozum uz


tine times the Arab leaıler Hanımı Reshid a n d in la te O ttom an tim es tbe rebel viceroy o f Egvpt Mehmet Ali Paşa made unsuccessfııl efforts to capture the city ancl its castle. When the Tıırkisb Sultan Beyazıt I lost tbe Battle o f A nkara in 1402. he tırıs im prisoned in A nkara Castle by Tim ur f o r several ıveeks. 'Ihere are conjlicting vieıvs aboııt ıvhen the castle ıvalls irere originally bııilt a n d to ıi'bich eni the surviving walls belong, bul in design at least tbe i tiner walls are typical o f Byzaııtine fortifications. Tbere has been ıı settlenıent here since Hittite tinıes. an d pıvbably afortress here since the toıvn was first founded. Archaeologists

ed em e m iş; H aru n Reşid ve Mısırlı M ehm et Ali Paşa da şehri ve kaleyi ele geçirm ek için y o ğ u n çaba sarfetm işlerdir. Sultan Beyazıt ise An­ kara savaşını kaybedince, Tim ur ta­ rafından bir stire b u k aled e tutulm uştur. K alenin tarih in e ilişkin farklı g ö rü şle r olm asına rağm en , b u g ü n ayakta k alan iç k alen in B izans askerî anlayışını yansıttığı görülm ektedir. Kalenin tarihini kentin tarihine k ad ar g ötürm ek m üm kün. Ç ünkü A nkara’nın H ititler’d e n beri bir yerleşim yeri olduğu biliniyor. Nitekim , özellikle kale ve y ö re sin d e Roma ö n cesi d ö n e m e ait ço k sayıda arkeolojik kalıntı bulu n m u ş. Ancak k aled en geri-

Ankara Kalesi içinde kalan bölge, b irinci derece SİT alanı haline g e tirilm iş, ta rih î yapıyı korum aya dönük projeler gündeme gelm iştir. Üstte, bu projelerden b iri, Kınacılar Evi. / The area w ith ın the cıtadel has been transform ed into a conservation area, and projects launehed to save the historıc buildings here, among them Kınacılar House seen above.

ye

I H M R i$ £ 9 İ to

k a la n la r bizi a n c a k

K o m a ya k a d a r g ö t ü r ü yor.

» Ç

R om alılar d ö n e m im le . v e r l e s i m i n iç s u r l a r ı n ılıte p e d e ıı doğru

fHKjs

Çf c - 7- i-i;

^

yayıldığı,

h alin e getirildiği, an cak

ı£ |* Ö

h a ve d isco v ere d ıııaııy reıııaiııs dating from tbepreKoma ıı jıeriod. particıılarly < n ı ^ (ironin! the castle. a lth o u g h the ıvalls tbeıııselves ılate back 110 earlier tbaıı tbe Roıııaıı period. ^

ıvalls doınıbill toıccmls tbe

40 S K Y L IF E

M A Y IS

- - j^

MAY

1998


r Rra

oureyi Sanicor ürünleriyle tanışan herkes, banyosunun yalnızca bir köşesini kaplayan bu çözümlerle düşlediği konfora kavuşuyor. Ve yaşadığı hazzı tanımlamakta güçlük çekiyor. Banyonun yıkanma köşesini farklılaştıran Sanicor, birbirleriyle uyum içinde olan Coret küvet, hidrom asajlı küvet ve duş tekneleri ile Corin duş ve küvet kabinleri ve dikey hidronıasaj sistemlerini üretiyor.

a r a fa c a ö ı

lo u v ıc o r u n


d a n k o ru n m ak için dış surların ya­ pıldığı sanılm aktadır. Dış surlardan geriye, hangi b ü yük şehrin yoluna açılıyorsa o n u n adını alan su r k apı­ larının adı kalmıştır. K itabelerde sözedilen , kale içindeki Z eus T apınağı, D ionizos şenliklerinin yapıldığı b ü y ü k tiyatro, gym nasium , hipodro m ve agora gibi yapılardan b u g ü n geriye s a d e c e A u g u stu s T a p ın a ğ ı k a lm ıştır. A yasofy a ’dan d ah a eski olduğu bilinen St. C lem ent Kili­ sesi ise tam am en h arap durum dadır. İstila, işgal ve b u yüzyılın b aşın d ak i üç b ü y ü k y angın d an geriye kalan surlar, taşlarında kendi tarihini saklam aktadır. Bugün iç kale olarak bili­ n e n b ö lü m O sm an lı d ö n e m in d e , ö z e llik le 16. yüzyıldan itibaren y o ğun bir yerleşim yeri olarak k u llan ılm ış, g ü n ü m ü z e k a d a r da bu ö zelliğ in i s ii r d ü r m ii ş t ü r . B irin c i d e re c e SİT alanı h alin e g e tirile n b ö lg e d e tarih î yapıyı korum a ve geliş­ tirm e p ro jeleri yapılm ış ve h alen yapılm aktadır. B öylece A nkara’nın b aş­ k e n t o lm a sıy la b irlik te başlayan süreçte, şehrin g e n iş le y ip y a y ıla n m o ­ d e rn d o k u s u iç in d e g i­ d erek önem ini yitiren ve

city sim ila r to tbe a n cietıt Greek city states, but subsequently tbe outer ıvalls ıvere constructed as protection against tbe Persians an d Arabs. Only tbe names o f tbe city gates, named after the majör cities to u’b icb eacb road oııt o f the city led remind us o f the e.vistence o f these ıvalls. Nothing remains but the stone inscriptions o f the Tertiple o f Zeus, tbe laiğe tbeatre tebere tbe Dionysian revels ıvere beld, tbe gymnasi­ um, bippodrome, agora and other buildings inside tbe castle. ıvhicb bave ali disappeared ıvith tbe exception o f tbe Temple o f Augustus. The Church o f St Clement, ıvhicb is even older tban Haghia Sophia in İstanbul, is completely in rıtins. Those parts o f tbe inner ıvalls left standing by invaders and three great fires at tbe ttim o f tbis çenttiry conceal tbeir history in tbeir stones. Tbe area ıvitbin tbe castle ıvalls became densely packed ıvith hoııses during Ottoman times, particularly from the I6th centııry onıvards, a n d today this area o f old ıvooderı hoııses a n d narrou’ streets is a co n serva tio n aıva. After Ankara ıvas proclaimed tbe Turkish capital in 1923 tbe heart o f the city moved atvay, leaving tbe old city in and aroıınd tbe castle

Ankara Kaleiçi’nde yürütülen restorasyon çalışm aları, ta rih î m irasın korunm asının yanısıra turizm e yö nelik özellikler de taşıyor. / The old houses ın Ankara Citadel are being restored and turned into restaurants and hotels which a ttra c t both local and foreign visitors to this fascinating district.

42 S K Y L IF E

M A Y IS

j- .

MAY

1998


İ nsana

i s,

i se

i nsan

"D e ğ e ri"

içinde

saklı! 'İn c i, en d e ğ e r li ta ş la rd a n s a y ılır. B iç im le rin in k u s u rs u z lu ğ u ve p a rla k lık la rın ın d e r in liğ i ile d e ğ e r le ri ö lç ü lü r. B irç o k in c i re n g i o ld u ğ u g ib i,e n d e ğ e r lile ri p e m b e in c ile rd ir . İn c i, d ü n y a n ın b e lli b a ş lı k ö rfe z le rin d e ve k ıy ıla rın d a , d a lm a y e te n e ğ i ve b e c e ris i o la n u z m a n d a lg ıç la r c a ç ık a rılır.

H İZ M E T V E R D İĞ İM İZ B A Z I K U R U L U Ş L A R «HEWLETT PACKARD •PROCTER & GAMBLE •CITIBANK «DOĞUŞ HOLDİNG «KARMA INTERNATIONAL • LİNK YAZILIM

«FİNANSBANK

«BANKALARARASI KART MERKEZİ

•CARGILL «ASEA BROWN BOVERI «SIEMENS 8, NIXDORF«ESCORT «PAMUKBANK •U N IL E Y E R •NCR • B A U H A U S - A R E N A - L E V I'S » S U P E R O N L IN E » X E R O X * D H L

DATA E X P E R T

" H u m a n R e s o u r c e s T e c h n o lo g y & M a n a g e m e n t C o n s u lt a n c y "

S e ç* m e k ,# u z m a n l ı k i s t e r . İstanbul Tel: (0212) 288 72 73 (pbx) Ankara Tel: (0312) 447 59 40 (pbx)

Faks: (0212) 274 96 70 Faks: (031 2) 447 59 42


u n u tu lan eski A nkara'nın kıyısında­ ki kale, te k ra r k en tin k ü ltü rel ve sosyal bir parçası olm a im kanını el­ d e etm iş görü n ü y o r. H er ne kadar restore edilen evler ve d ü z e n le n e n çevre, b u g ü n asıl olarak turizm e yönelik g ö rü n ­ se de... Birgün y o lunuz buraya d üşerse, m utlaka güney surlarının üzerine çıkın. G üneşli bir g ü n d e kenti en iyi b u ra d a n g ö re b ilirsin iz . E ğer b u lu tsu z , açık bir g eceye rastlarsanız, tarihi hissedip yıl­

a rıeglected backıvater. No w boıvever tbe area it is becoming a centre o f cultural a n d social life once more, as the old hoııses are restored a n d the streets cleaned ıtp a n d repaired. The historic interest o f this area, heigbtened stili fıırtber by the pres­ ence o f the Museum o f Anatolian Civilisations, attract tourists and localpeople alike. When yoıı risit Ankara next make sure tbat yon clinıb tbe south ıvalls, ıvhicb on a clear day offer tbe finest vieıv över the city. A nd if yoıı are there on a cloudless

C um huriyet dönem inde şehrin genişleyip yayılan m odern dokusu içinde eski önem ini yitire n Kaleiçi, günümüzde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonucu hizm ete giren tesislerle, Ankara’ nın sosyal yaşam ında yeniden yer ediniyor. / As the city spread in diffe ren t directions a lte r Ankara became the capital of the new Turkish Republic, the old city around the citadel lost its form er im portance. But now this area is finding a new role in the c ity ’s cu ltural life.

dızların nasıl o lu p da şe h ­ rin ışıklarıyla içiçe geçtiği­ ni a n la m a y a ç a lış ır k e n , taşlarda aşağıdaki şenliğin se s le rin in y a n k ıla n d ığ ın ı d u y a c a k s ın ız ; k im b ilir belk i d e k u lağ ın ıza, çok u za k la rd a n b ir g ram o fo n sesi bile çalınabilir... •

night the tvay the stars in the high dom e o f the sky seem to intermingle on the horizon ıvith the lights o f the city is a sighl not to he missed. Distant nıusic and other soıınds o f modern city life ıvaft ııp to the a n c ie n t ıvalls ıvbose stones bave seeıı so many cbanges över tıvo millenia. •

•F e v ziy e Sayılan, G azi Ü niver­ sitesi öğretim görevlisi.

* Fevziye Sayılan is a te d u re r at G azi University.

44 S K Y L IF E

M A Y IS

M AY

1998


Yeni ufuklara açılırken siz de Kent’li olmanın ayrıcalığından yararlanın Kent Leasing hizmetlerinden yararlanarak kiralama yöntemi ile makina parkınıza katabileceğiniz yatırım araçlarından bazıları: Bilgisayar donanımı Otel/Ofis donanımları Endüstriyel mutfak donanımları

mv

Tekstil/Konfeksiyon makineleri K ara nakil araçları Matbaa makineleri

*

Havalandırma gruplan

T '**.*"•

Tıbbi cihazlar

i

İnşaat makineleri.

s

. « -• (

Hastane donanımları • Tflfom tezgahlan

.

, •

Ambalaj makinalarr

m KENT LEASİNG

■ S İK e n t

Finansal

' k e n t b a n m .Ş -^ e

süzer

Kent Finansal Kiralama A iT T

Kiralama

A.Ş.

H o ffiW Ç T flı^ J tu |O T tifR *

•’

Tomurcuk Sokak Vursanlar İş* M erkezi^ Btok,Kat96Q ffi|


c

Türkiye'de Birikim...uzman personel...

CNC teknolojisi ile tamamen bilgisayar destekli (CAD/CAM) tasarım ve liretim;

Cevher var.

yani, yüksek teknoloji...

İş te , C evher Grubu ö z e tle y e n 3 önemli fa k tö r. Teknolojiye olduğu kadar, Ar-Ge ve insan kaynaklarına da büyük yatırımlar yapan, benimsediği Toplam Kalite Felsefesini "uluslararası bir kimliğe" ve "mutlu müşterilere"

GM OPEL (V 6) M anifold

dönüştürme başarısını gösteren Cevher Grubu, OEM * üretimleriyle yarınları şekillendiren gücünü, dünyanın en ünlüleri ile paylaşıyor.

* G M W orldw ide (Almanya, İngiltere, Belçika, Brezilya, Avustralya) • Opel A G • Ford • Fiat • Reggie Renault • LUK GMBH • ZF A G • Teksid SPA • Tofaş • Oyak/Renault • Otosan • GM-Türkiye • O toyol • Bosch • Pancar M otor • Uzel • Egemosan


Dünyada

Cevher var.

FIAT Marea Silindir Kapağı

1955 yılında Döküm Sanayii nde başlattığı serüvenle...

CMS 141

Tarihini başarılar ve ilklerle yazan Cevher Döklim, 43 yıllık birikimini aldığı uluslararası ödüllerle somutlaştırıyor.

(Cevher Döklim, ISO 9001 Kalite Sistem Yönetim i ve QS 9000 Kalite Sistem Belsesi'nin Türkiye’deki ilk sahibidir.)

1985 yılında H afif Alaşımlı Alüminyum Jant S ektörü’nde yarattığı ışıkla...

Ü rettiği 3.000.000 döküm parçasının 2.000.000'unu ihraç eden b ir kuruluş olarak, dünyaya yayılan ününü, teknolojisi ve insan kaynaklarındaki gücü ile yaratan Cevher Döküm, Türkiye'deki cevheri yurtdışına taşıyor.

Gençliğinin dinamizmini uluslararası b ir marka olma başarısına dönüştüren CMS, yılda 1.200.000 adet janta imzasını atıyor. Üretkenliğini % 60’lık ihracat performansıyla sergileyen "135 janf'ın yaratıcısı CMS, geniş ürün yelpazesinin yanı sıra OEM * ürünleriyle de gücünün sırrını açıklıyor: kalite ve e s te tik !

CMS, 1997 yılından itibaren bu sırrını A vrupa ülkeleri ile daha hızlı paylaşmak üzere kurduğu Hus»Ton (Almanya) şirketiyle gelecek hedeflerinin de ipuçlarını .veriyor.

CMS 95

(Cevher Makina, ISO 9000 Kalite Yönetim i Standardı Belsesi sahibidir.)

CEVHER GRUBU Tel: (232) 479 10 00 PBX Faks: (232) 479 11 07 E-Mail: Cevher.Makina@service.raksnet.com.tr

CEVHER

CEVHER

.CEVHER

.CEVHER

HUS »TON

DOKUM SANAYİİ A.S-

MAKİNA SANAYİİ A.S.

“ J A N T ve MOTOR TİCARET A.S.

f OTOMOTİV OIS TİCARET ve SANAYİİ A.S.

TRADING GmbH

A U T O M O T IV E


The Art of Mother of Pearl Decoration — ı

-

D

I i

lly M E H M E T Z E K İ K Ü Ş O Ğ L U *

S helis could be regarded as a symbol o f longevity since they survive fo r millions ofyears as fossils. At the same time certain mollusc sbells, principally tbe pearl oyster but also m any others species are tbe sotırce ofpearls a n d mother o f pearl, tbe iridescent in n e r layer beloıv the horny exterior. Tbe large sbells o f u>arm seas produce the thickest layers o f mother o f pearl. Its use in the decorative arts is tbougbt to bave originated in the lands o f the Near

Sedefin aslı, bilindiği gibi deniz yumuşakçalarının kabuklarıdır. Uzun ömrün sem bolü sayabileceği­ miz bu kabuklar, milyonlarca yıllık fosiller halin­ de karalarda da görülür. Sıcak denizlerin yetiştir­ diği çok iri yumuşakçaların kabuklan, zengin se­ def kaynaklarıdır. I Iammaddesinin sıcak denizler­ den sağlanması dolayısıyla sedefkârlığın Doğu'da başladığı tahmin edilmektedir. Sümer mezarların­ da rastlanan ilk sedef işçiliği örnekleri de bu iddi-

48 S K Y L IF E

M A Y IS

- -J * »

M AY

1998


Cesaretiniz şaşırtıcı gelebilirdi...

Koçlease gücü yanınızda olmasaydı. Yatırım dünyasında cesur o lm ak ö nem li. Fakat en az o nu n kadar öne m li olan b ir 'gerçek' var: Finansm an. Büyüm ek, rekabet g ücün üzü artırm ak için şim di Koçlease gücü yanınızda. Koçlease, ticari araçtan enerji santraline kadar küçük ya da b ü y ü k , h e r sektörde n p roje yi d e ste kliyo r. İşlem lerinizi en kısa zam a nd a ta m a m la yıp , yatırım la rınıza % 1 0 0 fin a n s m a n s a ğ lıy o r. R e k a b e t k o ş u lla rın ı le h in iz e ç e v irm e k iç in c e s a re tin iz i K oçle ase g ü c ü y le b irle ş tirin .

İm kanlarınızın sınırı, fikirlerinizin büyüklüğüne ulaştı.

KOÇLEASE B a rb o ro s B u lv a rı, M o rb a s a n S o k a k, K oza İş M e r k e z i. B a lm u m c u 8 0 7 0 0 İs ta n b u l T e l: (0 2 1 2 ) 2 7 4 7 8 7 8 Faks: (0 2 1 2 ) 2 7 4 9 5 9 6


Abanoz zemine sedef ve maden kakılm ış b ir ayet (M. Zeki Kuşoğlu). A ltta, sedef kakm acılıkta kullanılan değişik sedef çeşitleri. / A verse from the Koran inlaid in m other of pearl and m etal on ebony (M. Zeki Kuşoğlu). Belovv, diffe ren t types of m other of pearls used in inlay.

ayı giiçlendirmektedir. Çin, Hindistan, Siyam gibi Uzak Doğu nun “sanatı ve sanatkârı bol” ülkele­ rinde doğan sedefkârlık, Orta Asya Tiirkleriyle beraber Anadolu’ya gelmiştir. Çabuk kırılabilen 'nazlı" bir malzeme oluşu ve genellikle ahşap üzerine uygulanması nedeniyle, çok eski sedef işçiliği örneklerine ne yazık ki ye­ terince sahip değiliz. Ancak gerek Marko Polo ve gerekse Türklerle ilişkisi olan bazı

Rast, since the earliesl knoum examples o f ınotber o f pearl decoration bave heeıı discovered in Sumerian tom hs. The use o f m o th e r o f p e a r l w as also tvidespread in China, India a n d Thailand, a n d is Ihoııght to have passed from there to the Turks o f Central Asia, ıvho carried the art into Anatolia. This delicate suhstance was particularly favoured as an inlay material on ıvood, ıvhich is ıvhy sofeıv early examples have survived. But from Marco Polo

50 S K Y L IF E

M A Y IS

. «j» -

M AY

1998


T h e W idest Quality E ducational

Choices For In te rn ation al Fam ilies In İ s t a n b u l F R IE IN D LY , C A RİNG ATMÖSPHE HE

C hoice o f 3 locations

A rjlSCIPjLlN E D , P U K P O S K U L,

♦ L ev en t fo r stu d e n ts 2“ - 6 y ea rs o f age E tile r fö r stu d e tıts 2 'J - ] 1 y e â ts o f age Z ek eriv ak ö y fö r stu d e n ts

2m -

E E i^ V IH O N M E N 'I

18 y ears o f age

; ♦ V e ü 're s o u rs e d /P u p il te a c h e r ra tio averages

*

14-1 a n d 6-1 in se co n d a ry

Irıtısl

♦ Ali te a c h in g by fu lly q u alified m o th e r tong u e

lnt< rılatioina l Scfac><>1 İsta n b u l

sp e ak e rs o f E nglish ♦ TJCLES, IG C S E , SATS a n d In te rn a tio n a l B accalaüireate D iplom a ♦ Ali inclusive fees, fam ily/com pany d isc o u n ts ♦ E stab lish ed 1985, ö v er 570 stu d en ts, m ore th a n 50 n atio n alitie s

,M«‘ m b e r

Srlıool (F o rfu rth er inform ation cali S h irley on 0 212 265 25 58)

. İMem h e r o f th e K ıiro p e u n C o u n e il o f lııte rn a lio rıa l Sclıod


c

L.

yapım ında usta oldukları­ nı...” öğreniyoruz. O sm an lı d e v rin d e ilk sedef süslem e işlerine, E d irn e 'd e k i İk in ci Beyazıd Camii ka­ pı k a n a tla rın d a rastlam aktayız. S o n ra la rı O sm an lı ü lk e s in d e h u sa n a t ö y le sin e rağbet gördü ve geliş­ ti ki; Kur an mahfazala­ rından sultan kayıkları­ nın k ö şk le rin e ; y en içeri yatağan kabzasından, hatta­ tın h o k k a ta k ım ın a ; Ç e le ­ b in in kavukluğundan, Hanımefendi'nin nalınına k adar hem en her yerde sedef kulla­ nıldı. Öyle ki, Hocazâd e Saadeddin. Fatih Sultan M ehm ed’in cena­ ze tö r e n in d e n bahsederken, “T a b u tu n so m sedeften yapıl­ m ış o ld u ğ u ­ n u ” b ild ir ­ mektedir ( k a n a a tim iz ­ ce burada “se­ d e f k a p la m a lı bir ta b u t tarif ed ilm e k te d ir). 15. y ü z y ıld a Topkapı Sarayı d a h ilin d e b ir se d e f atö ly esi k u r u l d u ğ u ve burada sedefçi­ lik ö ğ re tild iğ i kaydedilir. Sedefkârlık her şey d en önce bir “çizim , ölçü ve estetik san atı" o ld u ­ ğ u n d a n m ıd ır b ilin m ez, saraydan yetişen ünlü mi­ m arlardan pek ço ğ u n u n aynı zamanda bu sanatın ehli olduğu-

işi tavla ve mücevher kutusu. / Top, jewellery box veneered in various m aterials (M. Zeki K u ş o ğ lu ).

C e n tre

an d

b e lo w ,

İs ta n b u l w o rk

backgam m on set and jevvellery box in ebony, ivory and m other of pearl.

53 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998

to th e T ıırkisb larııis ive leam tbat tbe Turks ıvere skilled in tbe art o f ıvorkin g m o th e r o f p e a rl an d in makitıg items d e c o ra te d w ith mother o f pearl '. The ea rliest e x a m p le of Ot tornan p e rio d m o th e r o f p e a rl inlay are the doors o f the Mosque o f Beyazıt II in E d irn e. Ö ver the centuries m other o f pearl ıvas tısed to embellisb a ıvide variety o f objects, from Koran cases to the can o p ied p a v ilio n s o f royal barges, fro m ja n issa ıy sıvord bilts to calligrapbers’ ıvriting sets. a n d fro m tıırhan stands to the wooden pattens o f g ra n d ladies. According to H o c a zâ d e S a a d e d d in in h is accoını t o f the funeral o f Sultan Mehmet th e C o n q u ero r <1451-1481), th e c o ffin ıvas m a d e o f so lid mother o f pearl ', although presıım ably this m e a n s tb a t it ıvas veneered. A mother o f p e a rl ıvorkshop ıvas set up in Topkapı P a la ce in th e 15tb centuıy, a n d the art taught to apprentices. P erh a p s b ec a u se ıvo rkin g m o th e r o f pearl is an art rec/uiring careful measuring an d a sense o f scale to show the m aterial to best effect. a disproportionate num ber o f the fa m o ııs architects educated at the Ottoman palace ıvere also m other o f pearl crafts-


Üstte, sedef kakm acılıkta kullanılan ham sedef çeşitleri. Altta, abanoz zemine sedef, fildişi ve bağa kakılm ış 19. yüzyıla ait kavukluk; en altta , yine 19. yüzyılda yapılmış İstanbul işi sedefli kanun. / Above, unpolished m other of pearl used fo r inlay. Centre, a I9 th century ebony turban stand inlaid w ith m other of pearl, ivory and tortoiseshell. Below, an İstanbul w ork kanun inlaid w ith m other of pearl dating from the I9 th century.

mı görüyoruz. 16. ve 17. yüzyıllar, sedefli eşya kullanm anın İstanbul’da bir m oda haline geldiği çağlardır. Ayrıca sedef, mi­ marî unsurların süslem esine de alabildiği­ ne girmiştir. Üçüncü Murad ın Ayasofya Camii hâzinesindeki türbesinin kapı ka­ natlarına Dalgıç Ahmed Ağa; Sulta­ nahmet Camii’nin pencere ve cüm­ le k ap ısı k a n a tla rın a da M im ar Mehmed Ağa gibi ünlü yapı usta­ ları tarafın d an se d e f kakm alar yapılmıştır. Evliya Çelebi, Dör­ düncü Murad devri sedefkârlarından bahsederken şöyle diyor: “100 d ü k k ân . 500 neferdürler. Pirleri Şuayb-i Hindi’dir...” 19. yüzyıla girerken, sedefkûrlık geçm iş d ö n e m le rd e k i ilgiden yoksun kaldığı için giderek ge­ rileyen bir sanat olmuştur. 19. yüzyılın sonunda, tıpkı sönmek üzere olan bir m um un son pa­ rıltısı gibi, sedefkûrlık vadisinde iki ışığın parladığını görüyoruz: Sultan İkinci Abdülhamid ve Sedefkûr Vasıf (Sedef)... Esaslı b ir “in ce m a ra n g o z ” o lan İkinci Abdülhamid, Yıldız Sarayı’nda kurduğu Sedefhane’de kendisi de bizzat çalışarak latif eserler vermiştir. Vasıf Hoca’ya gelince... 1876 Beşiktaş doğum lu bu sa­ natkâr, Mekteb-i Bahriye’nin Marangoz ve Oyma cılık Bölümii’nden 22 yaşında mülâzım (teğ­ m en) rütbesiyle m ezun olmuş; 1912 yılında, yani 36 yaşınd ay k en binbaşı rütbesiyle em ekli­ ye ay rılarak B eşik taş’ta

men. Tbe I6tb a n d 17tb centuries ıvere a time ıvhetı objects o f personeli tise a n d domeslic fu rnishitıgs decorated ıvith mother o f pearl were tbe height offasbion in İstanbul. It continued to be used in tvorks o f arebiteeture. exceptional exam ples in clııding tbe m otber o f pearl inlay fo r the doors o f M urad IlI’s tomb at H agbia Sophia M osque ex e c u te d by Dalgıç A hm ed Ağa. a n d the tvindoıv fram es a n d m ain doors o f Sultanah­ met Mosc/ue executed by the arebitect Mehmed Ağa. 'The 17th century ıvriter a n d traveller Evliya Çelebi, ıvriting in the reign o f M urad IV, recorded that the m otber o f pearl craftsmen num bered 500 a n d had 100 shops in İstanbul, a n d says that th e ir p a tr o n s a in t w as Ş u a y b -i Hindi. Tbe 19th century saw tbe decline o f m otber o f pearl ıvork, a n d by the eııd o f the 19th century ive fin d just tıvo gloıving sparks in the guttering catıdle o f tbe art: S u lta n A b d ü l­ ham id II an d Sedefkâr Vasıf A b d ü lh a m id II (1 8 7 6 -1 9 0 9 ) ıvas cı skilled cahinetmaker,

54 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


aç tığ ı a tö ly e s in d e çalışmaya başlam ış­ tır. Türk sedefkârlığının literatü re g e­ ç e n e n s o n ''m ü ­ kemm el’' eseri, Vasıf S e d e f in y a p tığ ı, T opkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi ndeki kapı­ lardır. 1936 yılında Güzel Sanatlar A kadem isi ndeki Şark T e z y in a tı Ş u b e ­ s in d e bir “Sedefk â rlık k ü r s ü s ü ” kurulmuş ve Vasıf Sedef bu kürsünün öğretim ü y eliğine getirilmiş, ölüm üne k a d a r (1 9 4 0 ) bu g ö re v in i s ü r d ü r ­ müştür. Sedefkârlık sanatını omuzlayıp 20. yüz­ fildişi ve bağa kaplam a h a tta t sandığı. Ortada, yılın ortalarına doğ­ sedeflerin yanyana getirilm esi ile yapılm ış 18. yüzyıla ait ru g etirm ey e ç a lı­ mücevher kutusu. Altta, 19. yüzyılda yapılm ış sedef, fildişi, bağa ve abanoz kaplı İstanbul işi sehpa. / Above, an şan Vasıf Hoca dan I8 th century calligrapher’s chest veneered in m other of b aşk a , bu sa n a tın pearl, ivory and tortoiseshell. Centre, an I8 th century jew ellery son ustası, 1982 yı­ m other o f pearl. Below, a I9 th century ebony table inlaid w ith lında kaybettiğim iz N erses Sem ercioğlu’dur... Sedefçilik sana­ tın ı 1 9 8 0 'le rin b a şın a kadar g etiren son p ro ­ fesyonel kişi olan Nerses Semercioğlu, “yeniden keşf e d ilir c e s in e ” 1950’le rd e n sonra değer kazanmaya baş­ layan bu sa n a tla g eçim in i sürdürm üştür. Ancak g ü n ü ­ m üzde kendi çabası ile bu sanatı üst düzeyde icra eden birkaç ustanın da b u lu n d u ­ ğunu söyleyebiliriz. Sedef işçiliği, Göm m e (veya Kakma), Kaplama ve Macun­ lama teknikleri olmak üzere üç değişik tarzda yapılagelmiştir. Ayrıca, sedef işçiliği, gerek motif özellikleri ve ge­ rekse kullanım sahaları ve tarzları b a k ım ın d a n 4 ana grupta toplanm aktadır; Eser-i

56 S K Y L İF E

M A Y IS

M AY

1998

and e n jo y e d ıvo rkin g in the m o th e r o f p e a rl ıvorkshop ıi'bicb he established at Y ıld ız P alace, p ro d ııc in g s o w e lo vely p ie c e s o f ıvork. S e d e fk â r V a s ıf w as born in Beşiktaş in 1876, a n d studied c a rp e n try a n d c a rv in g a t tbe N a v a l College, fr o m ıvbicb he g r a d u a te d ıvith the rank o f lieııtenant ut the age o f 22. hı 1912. at the age o f 36. he retired ıvith tbe ra n k o f co lo n el a n d opened a ıvorkshop in Beşiktaş. The last o 111s t a 11 d i n g pieces o f Turkish m o th e r o f p e a rl box veneered w ith in i a y a re tbe m other o f pearl. doors ıvhich he m a d e f o r the Apartment o f the Holy Mantle at Topkapı Palace. lıı 1936 a mother o f pearl ıvorkshop ıvas e sta b lish e d a t the Academy o f Fine Arts a n d Vasıf Sedef (ıvho h a d taken the surnam e Sedef meavıing mother o f p e a r l) ıvas a p p o in te d as the instrııctor. a post ıvhich be behl u n til his d ea th in 1940. His o n ly sııccesso r ıvas Nerses Semercioğlıı. tbe last professiona l Tıırkish m o th e r o f p e a r l craftsm an, ıvho died in 1982 a n d ıvith the “rediscovery” o f tbe art in tbe 1950s h a d been able to make a livitıg from his skill. Today tbere are a feıv selftaught craftsmen o f calibre. Apart from inlay the tıvo other technicjııes ıısed in Tıırkish mother o f pearl ıvork are veneer


V

Paranız TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ın.* 100.000 "*T'

olmadan...

© D E M İR F A C T O R IN G Demir Factoring bir Cıngıllı Holding kuruluşudur,

Factors Chain International (FCI) üyesidir.

FLNC

Tel: 0.212. 288 68 00 Faks: 0.212.288 68 35 Factoring Derneği üyesidir.


İstanbul. Şam i.şi. Viyana i.şi ve Kudüs işi... Bunlardan ilk ikisi tam am en a n d m a c u n la m a , tbe O sm a n lı k a ra k te ri ta şırla r; latter a process by ıvhicb gömme veya kaplama tekniğiy­ pieces o f m o th er o f p ea rl le hazırlanan “İstanbul işi” eserler­ are pressed into a soft paste. de fildişi, bağa (kaplum bağa kabu­ givitıg tbe effect o f inlay. Where ğunun inceltilmişi) ve the style, m o tif s a n ıl kem ik gibi yardım cı a p p lic a tio n s o f the Üstte, (soldan sağa) Kudüs işi Mescid-ül Aksa; sedef üzerine altın u n s u r la r k u lla n ılır. oyma tuğra şeklinde ayet; Kudüs işi sedef kemer tokası ve Osmanlı arması. ıvork are concerned, A ltta, tezhibi R ikkat Kunt, sedef kakması Vedat Tanca tarafından yapılmış B ağanın altına "altın mother o f pearl ıvork is son döneme a it b ir tablo. / Above (from left to righ t) a Jerusalem w ork varak” yapıştırılır. Se­ cliviclecl into J'oıır clifcarving of the Mescid-ül Aksa, a verse from the Koran in the form of an d e f ve d iğ e r m alze­ ferent categories: İstan­ ım perial m onogram in gold openwork on a m other of pearl ground, a m e n in d a h a z iy a d e b u l ıvork, D am ascus jerusalem w ork m other of pearl buckle, and an O ttoman geom etrik biçim lerde arm orial device. 8elow, a 20th century panel w ith illum ination ıvork, V ie n n a ıvork by Rikkat Kunt and m other of pearl inlay by Vedat Tanca. kullanıldığı bir işçilik a n d Jerusalem ıvork. şeklidir. The first tıvo o f these Bir z a m a n la r O sare entirely Ottoman m an lı D ev leti nin Turkish in character. b ir v ila y e ti o la n Istanbul ıvork. ıvhicb Şam’da ortaya çıktı­ employs eitber inlay ğı için Şam işi ola­ or veneer. cılso nıakes rak a d la n d ırıla n ııse o f tortoiseshell, te k n ik d e y in e ivory. horn a n d simig ö m m e (k a k m a ) lar materials in cond en ilen tarzda h a­ junction ıvith mother zırlanır. Şam işinde o f pearl. Gold le a f is “taş se d e f” d ed iğ i­ laid beneath tbe tormiz kalın ve beyaz toisesbell. a n d the sedefin sa d e c e bir m other o f pearl a n d yüzü düzeltilir; d i­ o th er m a teria ls are ğer yüzü kaba bıra­ m a in ly arranged in k ıla ra k a ğ a c a g ö ­ geometric designs. mülür; sedefin çev­ D a m a sc u s ıvork, resine 1 mm geniş­ ıvhicb rnade its lik ve 1 mm derin­ a p p ea ra n c e in tb a t likte k u rşu n -k alay c ity dit rin g tb e karışımı teller çakı­ O tto m a n era, also lır. m akes ııse o f iıılay. Viyana işi ise, “BoHere only one side o f ııle” adı verilen me­ tbe tbick u'hite moth­ tal kaplama tekniği­ er o f pearl knoıvn in nin yanında düzen­ Turkish as taş se d ef siz olarak yerleştiri­ ıvhicb coınes fronı tbe len s e d e f p arçalapea rl oy ster, is

58 S K Y L IF E

M A Y IS

—J - .

M AY

1998


Gilan Akmerkez / İstanbul - 282 05 76 Gilan Çırağan Sarayı / İstanbul - 236 21 83 Gilan Nuruosmaniye / İstanbul - 519 30 10 Gilan Alsancak / İzmir - 464 25 42 Gilan Kemer / Kemer - 814 18 26 Gilan Göynük / Göynük - 815 11 26 Gilan Mirage Otel / Göynük - 815 22 44

T h e G ila n je w e lle r y is p e e r le s s a n d u n iq u e a s e a c h g e m h a s a d if f e r e n t c a ra t. A n d a s p e c ia l c e rtific a te p r e s e n te d to its

Gilan Residence / İstanbul - 282 16 90

o w n e r te s tifie s to th is p riv ile g e .


rından meydana gelir. Daha ziyade, "arusek” ismi verilen veya "çöp" diye bildiğimiz renkli cins se­ deflerin kullanıldığı yerler; masa, kanepe, kom o­ din, büfe, ayna gibi eşyalardır. Kudüs işine gelince... Bu teknik mobilyada veya diğer küçük eşyada kullanılan bir teknik değildir. Sedef kabuklar üzerine yapılan cami ve benzeri maketler, bitki ve hayvan motifleri olarak kendisi­ ni gösterir. •

smoothed a n d pulished, the rougb underside o f the shaped pieces being laid into tbe ıvood. Wire stringiııg 1 mm square in section made from an alloy o f lead a n d tin is ham m ered into place around the mother o f pearl. Vienna ıvork is the use o f mother o f pearl arranged irregularly in conjunction ıvith boulle marquetry. Tbis ıvork, using the iridescent green or rose red m otber o f p e a rl ktıoıvn as arusek, ıvas m a in ly applied to tables, couches, cupboards, sideboards a n d otberJumiture. Jerusalem ıvork is tbe art o f carving motber o f pearl into two-dimensional models o f ıııosc/ues a n d otber figıırative motifs, or designs o f flora! a n d anim al motifs. İts craftsmen do not use inlay to embellisb fu m itu re or artefacts. •

Prof. Dr. Mehmet /.eki Kuşoğlıt, M armanı Üniversitesi öğ­ retim üyesi.

I’ıvf. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu teaches at Marmara IIniversity.

Üstte solda, abanoz zemin üzerine sülüs hattı ile yazılmış sedef kakm a ayet; sağda, Jam işi ile orta k yanları olan 18. yüzyıla a it İstanbul işi b ir kanepe. A ltta solda, 18. yüzyıla a it İstanbul işi b ir yazı masası; sağda, yine Şam’da yapılan çalışm alarla birçok orta k noktası olan 18. yüzyıl işi ko ltu k. / Top left, a sülüs inscriptıon in m other of pearl inlay on ebony. Top rig h t an I8 th century couch in İstanbul w ork, which is sim ilar ın many respects to Damascus w ork. Below left, an I8 th century İstanbul w ork desk. Below righ t, an I8 th century chair, again sim ilar in many ways to Damascus work.

60 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998

Ü


C î j ' ^ r p j ) . k

o

JJ

r

Z & 'jn s i n i z i n

ju

jü z z iz n

ın a M ü ş te ri D e s te k Hi ış m ak ın a n ız ın k o ru y u c u p e riy o d ik bah a rtırıp , m aliy etin d ü ş ü k o lm a sın ı s a ğ la

İş İn lz h j

ahssiJTJsisjnj

h ig

a ır z u

b ir n b ü iğ ln iz i

bjJjyoruz.

D b s ib ı'. AnJîişr/jîiSj'/jî! îrisısşıyjnız bir irrız z ı, ı i's jr u n r m & m ij h a m İşi/jizin J b n rn ırn

koruyucu panyodiJ'. ssdjJjr , orjj]rj£d OA'Pya: yad

2 0 0 0 s a a t ü z e r in d e n e s a s a lın a n , 2 5 ız, u z m a n e k ib im iz v e ileri te k n o lo ji u sü re k li verim li ç a lış m a s ı s a ğ la n ır. C a te rp illa r iş m a k in a la rı, B o r u s a n M a k in a M için lü tfe n bizi a ra y ın ız . B o r u s a n M a k in a ^

d p ş ü r j îj r j b i r sırjJ ' ? ü d & sırirİJC *

gireri ı ■iîirjjşrrjsık j5/'=jc=îksjnîz.

^ BORUSAN MAKİNA Genel Müdürlük Tel: (212) 251 34 10 Fax: (212) 293 88 82-83

İstanbul Bölge Müdürlüğü Tel: (262) 653 80 70-653 85 01 Fax: (262) 653 80 75

Azerbeycan Şubesi: Tel: (99 412) 90 67 88-90 Fax: (99 412) 90 67 87

Gürcistan Şubesi: Tel: (99 532 ) 292 582 Fax: (99 532) 292 582

Ankara Bölge Müdürlüğü Tel: (312) 446 85 10 Fax: (312) 446 85 13

Adana Bölge Müdürlüğü Tel: (322) 458 11 20 Fax: (322) 458 02 05

İzmir Bölge Müdürlüğü Tel: (232) 339 07 66 Fax: (232) 339 07 61


Bazen güzel bir manzaradır insanı güne mutlu başlatan,

1.6 litrelik 120 PS gücündeki m otoruyla sınıfının en güçlü otomobili. Honda Civic 4 Kapı, performansının yanı sıra tasarımıyla da göz kamaştırıyor. 1.6 litre sınıfında, Türkiye'de üretilen sedanlar arasındaki en güçlü motora sahip olan Civic 4 Kapı; sürücüsüne üstün performans ile konforu bir arada sunuyor. Siz de bayilerimizden birine gelerek test sürüşü yapın. Civic 4 Kapı ile hak ettiğiniz otomobili kullanmanın keyfini yaşayın. Honda Civic 4 Kapı, tüm Honda ’iar gibi iki y ıl sınırsız kilometre garantisine sahiptir.

A n a d o lu G ru b u

Anadolu Honda O tom obilcilik A.Ş. bir Anadolu Grubu ve Honda Motor Co. Ltd. ortaklığıdır.


Honda:


BEBEK'TE KAVAFYAN KO N AĞ I Uy N E C D E T S A K A O Ğ L U * l ’botııs Ö N D E R D U R M A Z


Uzunca bir dönem İstanbul'un simgesi olan lâle, Osmanlı yönetiminin İstanbul'a yaşattığı 12 yıllık (17181730) aydınlanma, imar ve açılım dönemine de adını vermiştir. Sultan III. Alımed’in (1703-1730) son salta­ nat evresi olan Lâle Devri; Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın. Kâğıthane m esiresinde padişaha verdiği muhteşem kır ziyafetiyle başlamış; yazık ki, kı­ sa bir zamanda başarılan tüm yenilik ve güzellikleri yakıp yıkan, kenti teröre boğan Patrona Halil Ayaklanmasıyla kapanmıştır. İstanbullulara yaşama sevincini ve özgürlüğü tattıran; matbaadan itfaiyeye değin bir dizi yeniliğin: bu arada Avrupa’dan getirtilen projelere göre park-bahçe dü­ zenlemelerinin ve imar uygulamalarının başarıldığı Lâ­ le Devri nde, ilk kez yerleşime açılan bir İstanbul

T h e lııli/> ıırıs a sym bol o f İstanbul fo r m any years. a ıu l len t its n a m e to a ttvelve y e a r p e rio d o f the Ottoman Empire betıreeıı 17İS a n d / 730, a tim e o f e n lig b te n ın e n t. g r a c e fııl a r e b ite e tu r e a n d innoration. The Tıdip Era corresponds to the lası h a lf o f the reigıı o f S u lta n Al.ımeıl III (1703-1730>■ U opened ıritb a m agnificent opeıı-air hain/net held in bonoıtr o f the sultan at K ağıthane Park by Grarıd Vezir Seı şebirli Daınat İbrahim Paşa, but eıuled on a tragic note ıritb tbe Patrona llalil Uprising, ırhicb sırept terror tbrough the city a n d in a sh o ıi tim e redııced ali innovations a n d beautifııl neti- buildings to ashes. The Tıdip Era ıı as nıaıked by a series o f iıınorations raııgiııg fro m the printing press lo the fir e brigade, a


Lâle D e v riyle b irlik te İstanbul’ da başlayan im a r faaliyeti Bebek’i kentin en gözde seçkinler semti haline ge tird i. O dönem den günüm üze ulaşan iki tanıktan b iri kıyıdaki Bebek Camii; diğeri ise aynı zamanda İstanbul’un en eski birkaç ahşap mekânının başında yer alan Kavafyan K on ağfdır. / The Tulip Era was m arked by a spate of new bu ilding vvhich made Bebek the ınost exclusive dıstrict on the Bosphorus. Only two witnesses to this golden era in the history o f Bebek have survived to the preseni day. One ıs Bebek Mosque next to the sea, and the other is Kavafyan Konak, one of the earliest surviving tim be r buildings in İstanbul.

semti de Bebek’tir. Arnavııtköy ile Kümeli Hisarı ara­ sındaki yamaçlarla kıyıdaki Bebek Çelebi Has Bahçesi’nde başlatılan proje uygulamasını, Vak'anüvis Küçükçelebizade, 1725 yılı olayları arasında vermektedir. Tarihçinin açıklamalarına göre, III. Ahmed’in buyruğu üzerine, Rumeli Hisarı nın yambaşındaki bu lâtif ve güzel havalı yerde, kendisi için IIiimayunâıbâd Kasrı, ayrıca bir cami ve m ektep ile hamam, çeşme ve değirmen; ayrıca bir dizi dükkânın yer aldığı küçük bir çarşı yapılmış; “Kayalar Kö­ yüne ve Haşan Halife Yalısına varıncaya dek sahil ve cebel (dağ) tarafları" da parsellene­ rek yalı ve konak yapmak iste­ yenlere satılmıştır. Bebek'i, Boğaziçi’nin en gözde seçkinler semti konumuna ge­ tirecek imar faaliyetlerinin, bir­ ikiriyle yarışır form ve güzellik­ lerdeki yeni yapıların inşasıyla Lâle Devri ni izleyen yıllarda da sürdüğü biliniyor. Kıyıdaki neoklasik veya Türk Baroku üsluplu yalılara karşılık, ya­ maçlarda da Türk tarzı büvük

magic tim e o f ııeıv happiness a n d freedonı fo r the people o f İstanbul. Western influence in architecture a irireci J'or tbe Jirsi time, bringing not only a netv a r c h ite c tu r e b u t cı n e ır c o n c e p t in p a r k s ancl gcırd en s a c c o r d in g to la n d s c a p e clesigns fr o m Hıııope. D uring this tim e the f i r s t set t le ine ıı t b e g a n cıt Bebek on the liuropean shoıv o f th e B o sp h o ru s, b e tıre en A r n a r ııtk ö y a n d R u m e li llisarı. Courl historiographer Kii ç ii k ç e le b iz a d e re co rd s am ong the events o f 1725 the c o n s tr ııc tio ıı o f n ıın ıe ro ııs buildings iıı the Çelebi Royal B a rk in B eb ek. İn th is beciti! f u l park on the hillside o re ıio o k iııg th e Bosphorus. Sııllan A hıned III orclered the c o n s tr ııc tio ıı o f a sıııııin er pcılace. the H ü m a y u n â b ü d Kcısır. a ınoscpıe, sch o o l, hcım cım . p ııb lic f o ııııta in , f l o ı ı r ınill. a n d a s m a li bazcıar coıısisting o f one roır o fshops. The Icıııd along the shoıv a n d billsicles as J'ar cıs the rillcıge o f Kcıycılar a n d the 66

S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


He r k e s i n

bir

rüzgarı

vardır

s_J

(Gal1eria-Karum). (Manavgat) (Erenköy). (Maltepe).

(Karum),

(Eryaman). (Ayvalık) (N işa n ta şı). (G (Şirinevler). (Caalleriarrefour-

-ADANA: S h o e w o rl d .ADAPAZARI: Şengül Sp o r -AFYON: Ö / d i l e k .ANKARA: B at a B eğ e n dik. C lub Verde H o ş ta S port& S port K o n a k . YKM .ANTALYA: Anka S p o r . YKM, Taş K u n d u ra .A Y D IN : O l i m p i k S p o r - B A L I K E S İ R : H a t ı r l ı • BURSA- îGS M e t r o p o l . K o r a y S p o r Özd i 1ek -ÇORLU: S hoe vvo rl d .E S K İ Ş E H İR : H a t e m o g l u .İ ST A NB UL : A ksu Sp o r Bata B elinda Cabin Ca n-Mer C o r n e r Shop Çarşı „ r .............. „ . , .. ~ n-ı / 1/ - J . I . ı'i__-7 İ „• - 1_____________ \ 1 11. . , m / /m 1/ î m o l/ r i urnı l'H on û )

(Kızılay-Bilkent).'<eni (Kızılay) (A Capitol-Akmerkez-Carousel-Carrefour-ltıp Erea nrm köya)k). Ha te m o q I u •MERSİNT'~YKM" «MUĞLA: T ü rk iy e Genel T e l : 021 2 275

C Ö rn e rl4

(Caddebostan).

(Marmaris).

D i s t r i b ü t ö r ü : M a rin A .Ş . 90 65 Pbx F a k s : 021 2 2 66

S ta r

Maya A k a r 83 54

İş

S por‘

(Marmari s),

M rk.

B iiy ü k d e r e

V a lle ro Cad.

(Oasis/Bodrum)

100-102

B B lo k

«TRABZON:

K at:

Lamode

22 E s e n t e p e

4 No: B. R | N a.. . 0

/ İs ta n b u l a n k u r t a ™ ho. din, »ur u, „ i u dur


■J Aile ta rih le rin i bu konakla bütünleştiren Kavafyanlar’ ın, kuşaklar boyu yaşantılarından kesitleri, anıları; ailenin günüm üzdeki tem silcileri güleç yüzlü, iyim ser ve içten Samuel-Beatris Kavafyan çiftinden dinlem ek, konağın e tkileyici atm osferi içinde insanı adeta b ir rüya alem ine gö tü rüyor. / The hıstoıy of successive generations of Kavafyans över two and a half centurıes echoes through the house, which today ıs lıome to Samuel and Beatris Kavafyan, a snıiling, warm hearted couple whose account of th e ir fam ıly history ıs m oving in this evocative setting.

konakların yükseli,şi. yüzyıl kadar devam etmiştir. Elmaspaşazade. Melekpaşazade aileleri, Himmetzadeler. Dürrizadeler, Şeyhülislam Ataullalı Efendi, Rumeli Ka­ zaskeri Mehmed Efendi, diplomat Resmî Ahmed Efen­ di, Hazine Kethüdası Ali Efendi. Tersane Emini I lameli Efendi, Kaftan Ağası Mehmed Ağa. gayrimüslim zen­ ginlerden Delibeyzade Dimitraki ve Yorgakiler. Stavraki ailesi görkemli yalıları ve konakları ile 18. yüzyı­ lın ikinci yarısına doğru Bebek'i şenlendirenlerin ilk akla gelenleridir. Bu dönemin sonlarında. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi de ünlü botanik bahçesi ile ko­ nağı ve yalısı için Bebek'i seçmiştir.

yalı (ıvatevfvont house) o f Hascııı llalifc ıvas dit icleıl into plots a ıu l sold to those ırishiııg to hııiltl hoııses. Iıı this ıvtıy liehek beccııne the ıııost exchısire distvict on tbe Bosphovııs, attvacting ıvealtby neıv vesidents ıvho b ııilt elegeıııt o ııt-o f-to ıv ıı ıııa n s io n s fo v tbeınselıvs beve dııviııg the 'Dilip liva a n d Jov seı eval d e c a d e s aftevıvavds. H"bile tb e ıra te vfv o n t yalıs tended to neoclassical ov Tııvkisb bavı>qııe siyle, the lavge ıııansions on tbe slopes above vemained ınove faitbful to tvaditional Tııvkisb siyle. Iıı tbe mid-lHth ceııtıııy tbe iveli kııoıvn Tııvkisb fanıilies a n ıl State d ig ııita v ie s ıvith hoııses in B ebek in c lııd e d the 68

S K Y L İF E

M A Y IS

M AY

1998


K O R A Y ’dan, geleceğin fotoğrafı! “A k b a n k 2 0 0 0 ” p ro jesi ç e rç e v e s in d e ye n ile n en ş u b e le r : ADANA -

A t a t ü r k C a d d e s i • K ü ç ü k sa a t • Y ü z e v le r

A D A P A Z A R I - M erkez A N K A R A - Bahçelievler • Bakanlıklar • Cebeci • Çankaya • Dikm en • Gimad • Kavaklıdere • Kızılay • M altep e • O s t im

• Tandoğan

• U lu s • Y e n iş e h ir

A N T A L Y A ~ Merkez • Alanya B U RSA - Altıparmak • H ürriyet • G em lik Ç O R U M - D E N İZ L İ - E D İR N E - M erkez • Havsa ESK İŞ EH İR ~ G A Z İA N T E P - İS T A N B U L - Akatlar • Aksaray • A rn a vu tk ö y • A ta k ö y • Ayazpaşa • Bağcılar • Bağlarbaşı • Bahariye • Bahçekapı • Bahçelievler • Bakırköy • Barbaros • Bayrampaşa • Bebek • Beşiktaş • Beyazıt • Büyükçekm ece • Caddebostan • C ih an g ir • Dalyan • Eminalipaşa • E tile r • Ferikö y • G ö ztep e • H arbiye • Imes

• Istinye • K adıköy

• K a rta l • K e r e s te c ile r S ite si • K ız ılto p ra k • Ku yub aşı • Levent • Mahmutpaşa • M altepe • M ecidiyeköy • M erter

AKBANK 2000

• Moda • Nişantaşı • O rtakö y • Osm anbey • Pangaltı • Pendik • R u m e li C a d d e s i • S a h ra y ıc e d it • Se fakö y • Suadiye • S u lta n h a m a m • Şaşkınb akkal • Şehrem in i • Ş e n e v ler • Şişli • Taksim • Tarabya • Ü m raniye • Üsküdar • Yeşilköy • Y e ş ily u rt • Z in c irlik u y u

İZ M İR - A lsan cak • Bergama

• Bornova • Cum huriyet Bulvarı • Konak • Kordon • Kuşadası • Ü çkuyular İZ M İT ~ K A Y S E R İ - K O N Y A - Zaferm eydanı M ERSİN ~ M U Ğ LA - Bodrum • Marmaris SAM SUN - Merkez

T ü rk bankacılık s e k tö rü n ^ İ, altın harflerle yazılmış 50 yıllık geçmişiyle güven® simgesi A k b a n k ve inşaat sektörüniyı öncülerinden K o r a y ... Bu iki dev kuruluş, Birlikte geleceğin I

m

1

9

fo to ğ ra fın ı y a ra ttıla r: “A k b a n k 2 0 0 0 ”. Yeni kurumsal kimliğe uygun düzenlemeleri kapsayan bu projenin, mimari tasarımdan anahtar teslimine kadar her aşaması A k b an k ve

r a y ’ın

yüksek kalite anlayışını yansıtıyor. Akbank 2000 ile Ti|rkiye, 21. yüzyıla bugünden "merhaba" diyor.

• Ç iftlik

SİV A S ~ T E K İR D A Ğ - T R A B Z O N ~ Y A L O V A


Kavafyan Konağı’nda, eski İstanbul yaşamının başlıca tercih le ri olan; geniş orta sofalar, sedir pencereleri ile Boğaz’ ın ve doğanın güzelliklerine bakan ve bol ışık alan köşe odaları, yüksek tavanlar, ahşap a ğ ırlıklı sade dekorasyon olanca inceliğiyle hemen farkediliyor. / Kavafyan House reflects the prıorıtıes of old İstanbul life: large well lit Central halis known as sofa, tali wındows comm andıng m agnificent views över the Bosphorus and its shores, and abundant lıg h t and sunshine. The ceilings are hıgh, and the m ainly vvooden decoration graceful and restrained.

Elm aspaşazades, M elekpaşazııdes, H im m etzades, D ürrizades, Şeyhülislam A la u lla h Efendi, Rum eli K a za sk eri ( M ilita ry Jııd g e o f R u m e lia ) M ehm ed Efendi, the diplom at Resm î A hm ed Efendi. H azine K ethüdası (S te ıva ıd o f th e Treasury) A li E fendi. Tersane E m in i (G o v en ıo r o f the Im perial D ocks) H a m d i E fen d i a n d K a fta n A ğası (K eeper o f the Wardrohe) M ehmed Ağa. Rich non-Mııslim fam ilies a lso h a d h o u se s here, sııc h as D e lih e y z a d e Diınitraki. the Yorgaki faıııily, a n d Starnıki fam ily. Toıvards the e n d o f the century H ekim başı (Royal P hysician) M ustafa Behçet Efendi chose Bebek t o bu ilil his m ansion, yalı a n d fa n ıo u s botanic garden. Oııly tııi) ıı itııesses to this goklen era in the history o f Bebek hare sıırviıvd to the preseııt duy. One is Bebek Mosc/ne ııext to the sea. a n d the otber is Kara/yaıı Koıuık. oııe o f the earliest surriring tim ber bııiklings in İstanbul. Ih is konak or m ansion ıras bu ili in 1751 Jbr Eğinli B a lk a p a n lı A m ir a . İt is a s tr ik in g excım ple o f ratioııal a n d aesthetic solııtioııs to the creation o f liriııg space. a n d represeııts tbe Tıırkisb baroıpıe architeclııral siyle ırhicb succeeded the Tıdip Era. The house is a respoııse to the clinıate a n d tie o f the laııd. a n d lo a ıvealthy J'anıily's ex p e c ta tio n s o f conıfort a n d sense o f space. The boııse lies on a steep in d in e a n d has three sloreys. tbe loırest consisting o f stables a n d coach hoııse. ıritb rooms fo r serraııts a n d grooıııs. The living Jloors above hare large ireli lit ceııtrııl halis knoıvn as sofa, from ırhicb doors leacl iııio to the individual rooms. Tbe carı/er rooms

Özetlenen bu kuruluş öyküsünden sadece iki tanık günümüze ulaşmış bulunuyor: Biri kıyıdaki Bebek Ca­ mii. diğeri, aynı zamanda İstanbul'un en eski birkaç ahşap mekânının basında yer alan Kavafyan Konağı. 1751’de yapılan ve ilk sahibi Eğinli Balkapanlı Amira olarak bilinen bu konağın ikinci önemli (izciliği; Lâle Devri’nden sonraki Türk Baroku döneminin; yaşamla mekânı, en akılcı ve estetik çözümlerde buluşturması­ na çarpıcı bir örnek oluşudur. Yapının tasarımında ik­ lim ve arazi durumu ve ana malzemenin ahşap oluşu yanında, varsıl bir ailenin ferahlık ve konfor içinde ya­ şam ası da d ü şü n ü lm ü ştü r. Yerleştiği dik araziye uyumlu olarak üç katlı olan ve alt katı at-araba ahırı ile usak-sevis odalarına ayrılan konağın orta ve üst katlarında, eski İstanbul yaşamının başlıca tercihleri olan: geniş ve aydınlık orta sofalar, sedir pencereleri ile Boğaz ın ve doğanın güzelliklerine bakan ve bol ışık alan köşe odaları, yüksek tavanlar, ahşap ağırlıklı sade dekorasyon, olanca incelik ve seçkinliğiyle fark edilmektedir. Doğal ki bu saptamalar günümüze ula­ şan Harem Dairesi için sözkonıısu olup daha görkem­ li olması gereken Selamlık Dairesi yıkılmış bulunmak­ tadır. Konut anlayışı yönünden aynı dönem in müsliiman konaklarından herhangi bir farkı olmayan İç Bebek'te­ ki bu tarihî ahşap binada oturanların; I. Mahmud dan (1730-175-4) başlayarak Osmanlı padişahlarının, göste­ rişli saltanat kayıkları ile Bebek Çemenzarı'na ve 1lümayunabad Kasrı ııa gelişlerini gidişlerini, Bostancıbaşıların Boğaziçi denetimlerini, ay ışığına boğulmuş yaz gecelerinde koylardaki sazlı sözlü mehtap âlemlerini 70 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

,9 9 8

^


SIEMENS

G igaset ailesinin yeni ürünü:

Gigaset 1015

• D EC T s t a n d a r t l a r ı n d a gizlilik, güv e n ilir lik • P ar a le l t e l e f o n y e r i n e ila v e el c ih a zla r ıy la 6 da hili a b o n e y e g e n i ş l e y e b i l m e • K a s e t s iz d i j i ta l t e l e s e k r e t e r • H a r e k e t h a l i n d e y k e n k a lıcı y ü k s e k ses k a l i t e s i • A r a y a b a ş k a s e s in g i r m e m e s i • G e l e n m e s a j l a r ı n gü n v e s a a t o l a r a k T ü r k ç e b e lirtilm e s i

SİMKO Ticaret ve Sanayi A.Ş. S IE M E N S AG T ü rk iy e G e n e l M ü m e s s ili Ö zel H a b e rle ş m e S is te m le ri Tel: (021 2) 251 64 76

Ö n e m li

g ö rü ş m e le rin

k a y d ın ın

y a p ıla b ilm e s i • G ü v e n lik

k ilid i

• S a t ı ş s onra sı S I E M E N S g ü v e n c e s i

ADA N A ABEL (0322) 459 38 88 • DÜŞM EZ PAZARLAMA (0322) 459 00 69 • Y ILDIRIM TELEFON (0322) 359 4 5 95 ADAPAZARI TESFA (0264) 279 76 97 ANKARA ANTEL (0312) 426 73 28 (2 HAT) • FLAŞ (0312) 231 65 09 ANTALYA SÖZ ER (0242) 746 60 21 B U R SA DİBEK (022 4) 362 00 00 • S M C (022 4) 251 00 00 DENİZLİ ALTINEL (0258) 265 46 57 ESKİŞEHİR LİNK (022 2) 220 24 00 GAZİANTEP EKSAN (0 3 4 2 ) 2 3 0 5 2 30 İST A N B U L AYKA (0 2 1 2 ) 2 5 6 62 50 (2 HAT) • BALKAN (0 2 1 2 ) 5 3 8 9 9 03 • BESTCOM (0 2 1 2 ) 6 3 5 20 50 • CESA (0 2 1 2 ) 2 1 3 4 2 8 5 (3 HAT) • ÇAĞRI (0216) 412 37 05 (2 HAT) • İNTERCOM (02121 272 55 43 • İNTERKOM (0 2 1 2 )2 5 1 97 92 • 0 R C 0 M (0212) 284 50 50 • ÖZTELKUM (0212) 251 37 10 • SELKOM (0212) 639 48 10 (2 HAT) • Ş A H İN (0 2 1 6 ) 345 57 23 (3 HAT) • TELTEKS (0 2 1 2 ) 2 4 9 66 20 • TESA N (021 2) 254 88 54 »TEST (0 2 1 2 ) 227 5 0 4 5 • U Z M A N (021 2) 227 71 13 (2 HAT) İZM İR ATAÇ (0 2 3 2 ) 3 6 9 92 93 • EGESAN (0 2 3 2 )4 4 1 4 6 59 • TÜR (0 2 3 2 ) 4 2 5 50 20 KONYA C İN C İN (0 3 3 2 ) 3 2 2 19 56 RİZE SEFER (0 4 6 4 ) 2 1 4 16 16 TEKİRDAĞ M ER T (0 2 8 2 ) 6 5 2 73 16


Meslekleri m atbaacılık, kitapçılık, saatçilik, m üzisyenlik olan Kavalyanlar'ın aydınlık sanat dünyalarından geriye kalan yığınlarla kitap, nota defteri, hâlâ çalışan eski saatler, piyanolar; aile büyüklerinin fotoğrafları, bu ta rih î mekânla birlikte İstanbul kü ltürünün en anlamlı ve doğal müzesini oluşturm uş. / The Kavafyans made a lıving as printers, publîshers, docknıakers and musicians and have left th e ir own reminders of a bright art-filled vvorld: piles of sheet music and books, old clocks stili in vvorking order, pıanos, and sepia photographs, making Kavafyan House a museum of past İstanbul life and culture.

V'seyrettiklerini düşünerek geçen zamanın boyutlarını algılamak veya aile tarihlerini bu konakla bütünleşti­ ren Kavalyanlar'ın, kuşaklar boyu yaşantılarından ke­ sitleri. anıları: bir asra yaklaşan ömürlerini bu konağa adamış, ailenin günümüzdeki temsilcileri güleç yüzlü, iyimser ve içten Samuel-Beatris Kavafyan çiftinin, mutluluklarla acıları kaynaştırarak anlatışlarından din­ lemek ne kadar duygulandırıcı­ dır... Gerçek o ki. zaman ve devirler akıp gitmiş; bu konakta doğan­ lar. bu konağa gelin gelenler nice öykülerle birlikte, kutsal bir emanet gibi korudukları bu m ekânda kendilerini unuttur­ mayacak izler, hatıralar bırak­ mışlar: Balkapanlı Amira, bir zamanlar Bebekli komşuların. Hekimbaşı Abdülhak Molla nın, Alımed Vefik Pa.şa'nın. şair Nigâr İlanım ın, Tevfik Fikret'in kahve içtikleri başodada asılı yağlıboya portresinden, şimdi­ lerde yeni bir yüzyıla merhaba diyor; Hovseblerin. Hırantların, Eftiklerin. Sofilerin. Esterlerin. Arşamların, Yenokların. hatta buradaki anılarıyla Amerika'ya göçen Ayda ve Ani Kavafyan'ın bıraktıkları öteberi: meslekleri matbaacılık, kitapçılık, saatçilik,

have tali unııdoıvs above tbe seats ruııııing along tbe ıvalls, co m m a n d irıg m a g n ific e n t vieıvs över tbe Bosphorus anel its shores, a n d adm itting abu n d a n t light a n d sıınshine. The ceilings are bigh, a n d the m a in ly ıvo o d e n d e c o r a tio n is g r a c e fn l a n d restrained. Only the harem ıving o f the house has survived to the preseni day, a n d there can be no d o ubt tbat the selam lık ıvould bave been eren more spleııdidly decorated. Althoııgh this hoııse belonged to a Christian fa ın ily. neither in plan nor spatial concept does it v a ıy ıvbatsoever fro m tbose u f M ü slim fa m ilie s o f th e sa m e period. Successive generatioııs o f Kavafyans ıvbo lived in this historic ıvooden ınansion J'rom the reign o f M ahm ıtd I <17301 7 5 4 ) o n ıv a r d s ıvo ııld h a v e seeıı th e O tto m a n s u lta n s in their m agnificent royal barges coıning a n d goiııg to Ç em enzar a n d H ü m a yu n â b â d Kasır, tbe B o sta n c ıb a şı o n h is to ıırs o f in s p e e tio n . a n d on m o o n lit s u ın m e r n ig h ts g r o u p s o f rev ellers a c c o m p a n ie d by m u s ic ia n s sin g in g p o ig n a n t songs as they drifted in caiı/ues aeross the calm ıra ter. ız

S K Y L IF E

M A Y IS

—J~.

MAY 1 9 9 8


Bizim burada harika!

Split klima

Pencere tipi klima

Dış ünite

Salon tipi klima

Te kn ol oj is i ve est eti k t as ar ı mı yl a da ü s t ü n l ü ğ ü n ü f ar k edeceği ni z D e m i r D ö k ü m k l i ma l a r size yıl l arca k on f o r u sunar. Yur t çapında yaygın yetki li servisler, anaht ar t es l imi ücret si z mo nt aj la başlayan hizmet lerini , sadece bir tel ef onunuzl a h a f t an ın 7 g ü n ü k e s i n t i s i z s ü r d ü r ü r . K ı s a c a s ı i k l i m l e n d i r m e u zma nı D e m i r D ö k ü m k l i m a l a r s o r u n s u z y a ş a t ı r !

7GÜN

# se rv is

I S I T MA SOĞUTMA HATTI

^ v 2 4 saat « m TÜ K ETİC İ

DANIŞM A SERVİSİ

0 800 261 1847 0 800 261 1848

0 8 0 0 261 1 9 5 0 0 8 0 0 261 1951

T ü rk D e m ir D ö k ü m

F a b r i k a l a r ı A .Ş . P a z a r la m a v e S a t ış G ru b u : Tel: (0 2 16 ) 4 5 4

16 24

Faks: (0 2 1 6 ) 45 4 15 16 İsta n b u l S ho w ro om : Tel: (0 2 1 6 ) 474 03 30 A d a n a Blg. Satış M d.: Tel: (0 3 2 2 ) 459 3 0 96

97 - 98 A n k a ra Blg. Satış M d.: Tel: (0 3 1 2 ) 425 43 20 -22 Bursa Blg. Satış M d.: Tel: (0 2 2 4 ) 257

36 10/7 Hal İzm ir Blg. Satış M d .: Tel: (0 2 3 2 ) 458 58 58 Sam sun Blg. Satış M d .: Tel. (0 3 6 2 ) 435 10 52

İnternet: dem irdo kum .co m .tr

Q> DemirDöküm


1751 ’de yapılan ve ilk sahibi Eğinli Balkapanlı Am ira olarak bilinen Kavafyan Konağı'nın önem li özelliklerinden b iri de, Türk Baroku dönem inin yaşamla m ekânı en akılcı ve estetik çözüm lerde buluşturm asına çarpıcı b ir örnek oluşudur. / Kavafyan Konak was b u ilt in 1751 for Eğinli Balkapanlı Amira. İt is a strikin g example of ratıonal and aesthetic solutions to the creation of livin g space, and represents the Turkish baroque architectural style.

müzisyenlik olan Kavafyanlar'ın aydınlık sanat dünya­ larından geriye kalan yığınlarla kitap, nota defteri, hâ­ lâ çalışan eski saatler, tuşlarına dokununca uyanan organonı, organola ve piyanolar; aile büyüklerinin, du­ vaklı gelinlerin, redingotlu damatların duvarlardaki fo­ toğrafları... Tüm bunlar, tarihî mekânla birlikte İstan­ bul kültürünün en anlamlı ve doğal müzesini oluştur­ muş. Kısacası kurulduğu Boğaziçi sırtlarından 247 yıldır Be­ bek koyuna bakan Kavafyan Konağı nda herşey. geç­ miş zamanlara yolculuğun heyecanını yasatıyor. • Necdet Sııkaoölıı, ;ınıştırmacı-v:ı/ar.

Tbe h isto ry o f tıvo a n ıl a h a l f c e n tu rie s echoes thruugh the rooms o f the house, a n d ıvithin it the private history o f the K avafyan fa m ily . Today the house is bom e to Sam ıtel a n d Beatris Kavafyan. a sın ili ng, ıvarm hearted coıtple ıvho have lived here Jbr not fa r o f f a century. İt is moving to bear their account oftb ep a st. a story interıvoven ıvith bothjoys a n d sorroıvs. liacb genenıtion horu iıı this house has treasııred il a n d lefl traces by ıvbicb they are stili renıeıııhered. Balkapanlı A m ira looks doıvıı J'rom his poıirait on tb e ıvtıll o f tb e re c e p tio n roonı ıvb e re fa m o ııs ııeigbboıı rs sııcb as H ekim başı A b d iılb a k Molla. A bm ed Vefik Paşa, thepoetess Nigâr İlanım a n d the poet TevJ'ik Fikret d r a n k coffee. ıııııl prepares to tvelcom e iıı y e t a n o th e r ce n tu ry . A y d a a n d A n i K avafyan ııb o enıigrated to A m erica lefl som e o f their possessions behiııd as mementos. a n d a/l tbe ol h e r m e m h e rs o f tb e J a n t ily. tb e H ovsebs, th e Hırants, the Fftiks. the Sofis, the Fsters. tbe Arşaıııs a n d tbe Yeııoks ıvho m aile a livin g as priııters. pııhlisbers. clockııuıkers a n ıl m u sicia n s have lefl their oıvn rcminılers o f a hrigbt art-filled tvorld: piles ofsbeet ıınısic a n d books, old clocks stili iıı ıvorking ord er. cııı o rg a n o la a n d picıııos. a n ıl sepici pbotographs o f veiled hricles a n d grooıns in fro c k coats. K avafyan lloııse is a m ıtseımı o f pas! İstanbul life a n d cııllııre ıvhich J'or 2 4 7 years bas lookeıl doıvıı ö v e r B e b e k bay. a n d c a r r ie s tb e v is ito r oıı a deligblfııl jourııey hack in lime. • * \c c ılc l Sakaıığlu is ıı rcscııırhcr ıııııl iniler.

L IF E

M A Y IS

M AY

1998


USM F u r n itu r e S y s te m

s

v

m o d e r n

d ü ş ü n ü p ,

m o d e r n

y a ş ı y o r s a n ı z

ALTAN ERBULAK SK MAYA İ Ş H A N I , 10/1 f

»

f

m m,

f

jj F

GAYRETTEPE İSTANBUL

jğ r .J f

0212 288 96 91 (4H! 0212 274 59 98 (2H)


Xenon farlar. 4 hava yastığı. ABS. Elektronik çekiş kontrolü. Ahşap görünümlü kaplama. Elektrik kumandalı, yükseklik ayarlı, deri döşemeli ve ısıtmalı ön koltuklar. Elektronik iklim kontrollü klima. Check control. Elektrikli açılır tavan (Sunroof). Elektrik kumandalı arka güneşlik. Direksiyondan kumandalı CD/radyo/kasetçalar. Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi. Elektronik şifreli devre kesici (Immobilizer). Kısaca, lüks bir otomobilden beklediğiniz herşey. Ve ötesi...

OMEGA

w w w .w c9 8 .co m

Opel, otomobillerinin model, (cknık özellik, donanım »c tetiklerinde dcgıjıklık yapma hakkım saklı tular Fotogratta ganilen renklerle gerdek renkler farklılık gösterebilir. Omega’nın standart alüminyum lamları yanda goruleıı iantlardan larklılık gösterebilir.


Tekne ustaları diyarı

KURUCAŞILE KARADENİZ lYANCIK

İJRUCAŞİLE

'A B A T

SA FR A N BO LU

KURUCAŞILE


Sabah saat 6.00. Çadırımızın etrafında sesler çoğaldı. Bu saatte mesai başlamadığına göre, bu telaşla gezinenler kim ola ki? Çadırdan çıkıp baktığımızda olay aydınla­ nıyor; etrafımızda pazar ku­ rulmakta. Kurucaşile’de Cu­ ma günleri kurulan bu pa­ zarın bir özelliği, malların doğrudan üreticisinden sa­ tın alınması; hem taze, hem de ucuz. Pazarcıların ço­ ğunluğu kadın. Sergilerde ne ararsanız bulmak olası; süt, yoğurt, peynir, tereya­ ğı, taze meyva ve sebze­ ler... Kurucaşile üç bine yaklaşan nüfusuyla daha önce Zong uldak’a bağlıyken şimdi Bartın sınırları içinde kalmış şirin bir kıyı ilçemiz. Yazlık­ çılar tarafından yeni yeni keşfediliyor. G ürültüden uzak, yeşille mavinin kay­ naştığı huzur verici bir or­ tam. Yakın çevresindeki do­ ğal plajlar da Kurucaşile’nin

Batı Karadeniz’ in önem li tekne yapım m erkezlerinden olan Kuruc a jile'd e her Cuma kurulan pazara, taze meyve ve sebzeler çevre köylerden g e tiriliy o r. / Fresh fru it and vegetables from the surrounding villages are sold at the Friday m arket in Kurucaşile, one of the forem ost bo atbuild in g centres on Turkey’s Black Sea coast. 80 S K Y L IF E

M A Y IS

M AY

1998

I t ıvas only six o'clock in tbe moming, bııt tbe noise arouncl our tent ıvas getting louder and loııder. Wbat could be going on at su cb a n ea rly b o u r? Wben ive peered out o f tbe tent flap tbe mystery was explained. A m a rket ıvas being set ııp around us. The Friday market in K u ru ca şile is sp ecia l because ali the food sold here is supplied directly by local farm s an d dairies, so it is botb fresh a n d cheap. A nother unusual characteristic is tbat most o f the stall bolders are ıvomen. Their ıvares are delicious an d diverse: milk, yoğurt, cheese, butter, fresh fr u it a n d vegeta­ bles o f ali kinds. With its population o f nearly three thousand, Kurucaşile is a p leasant Coastal toıvn in the Black Sea province o f Bartın. Sum m er holiday makers bave only just begun to discover this q u ie t p e a c e fu l p la c e ıvhere green shore embraces the blue sea. The fin e sand beacbes in


önemli B ir e lin u s ta o lm a s ı y ıllar s ü re r . S a b ırla , ö z e n le , is te k le y ılm a d a n ç a lış m a y ı g e re k tirir. H a rc a n a n e m e ğ in tek karşılığıysa üretilenin p aha biçilmez d e ğ e rid ir. PAKPEN y ıllard ır p e n c e r e ­ le riy le p a h a b iç ilm e z d e ğ e r le r s u n a r a k , y a ş a m la rı u s ta e lle re d u y u la n g ü v e n le b u lu ş tu ru y o r. Kaliteyi; h er g e ç e n g ü n g e liş tire r e k ü re ttiğ i p ro fille rin i p e n c e re y e d ö n ü ş tü re n yurt ç a p ın d a k i 400 u s ta e lle y a ra ta n PA KPEN , ş im d i b u n u b e lg e le ­ y e re k , tü k e tic is in in g a ra n tis in i


Tüm insanlar hür doğar ve hür yaşar. İnsanların seyahat hakları kısıtlanamaz, engellenemez. (İnsan Hakları Bildirisi)

Tümüyle yerli sermaye’ye dayalı, yurt sathında 24 dolum tesisi, 155 TIR’dan oluşan nakliye filosu, 2800’ü aşan bayisi, 10000’i aşkın tali bayisi, 36 yıllık güvenirlik ve sarsılmaz hizmet anlayışı, tüplerinizde sigorta güvencesi ve nitelikli insan gücü ile her zaman yanınızda ve size değer veren bir gücün desteği ile GÖZÜNÜZ ARKADA K A L M A SIN ...

L İ K İ D GAZ

NjjajMjaz

Mitesı

M U TFA K G A Z

Ş iş h a n e Y o k u ş u D e m ir ö r e n H a n N o : 2 A z a p k a p ı - İs t a n b u l T e l:0 .21 2 . 2 5 4 0 2 1 5 - 2 5 4 01 9 8 - 2 3 5 01 9 8 F a x : 0 . 21 2 . 2 5 3 7 4 3 6


Kurucaşile’ nin en önem li özelliği her ev önünün, bahçe içinin b ire r “ tersane” olması. Kıyı şeridinde ve kıyıya yakın bahçelerde istenilen çeşit ve bü yüklükte ahşap tekn e le r ya p ılıyo r. / The gardens in fro n t o f every house near or on the vvaterfront in Kurucaşile are each a small boatyard. Boats o f ali sizes and kinds are constructed here.

tbe viciııity are another attraction. Tbe m unicipality rııns an extrem ely good botel, the Belediye, or altematively try tbe Elmacı Hotel orone o f tbe m any pensions in tbe totrn a n d surıvunding area. One o f tbe fasciııating aspects o f Kııntcaşile is that almost everyone has a hoaty a r d in their garden. Iıı tbe gardens hehind tbe houses along tbe ıvaterfront an d near to tbe sbore cıre ıi’ooden boats o f ali sbapes a n d sizes ııtıder construction. Iıuleed Kurucaşile and the neighhoııring Kapısıı are rightly called tbe land o f boa t bıtUders. u'hose craft bas been passed doıın froııı generation to generation örer tbe centuries. Boats al eıvıy stage o f construction from skeleton to fin isbing touches can he seen everyıvhere. We fo tın d İsmail Usta making a 12 metre fish i ııg boal. Under his skilled bands the chestnııt wood timbers seemed to melt into shape. The boal ıvas nearly finisbed. He explained tbat be received orders fo r boats from m any parts o f the Mediterranean and the Aegean. When ive asked him if he had studied boal buUding, be replied, “Our scbool is the ırorkshops o f our fatbers, grandfathers, an d their

o

o

cazibesini bir kat daha artırıyor. Amasra’ya 45, Bartın'a 60 km uzaklıkta olan Kurucaşile’de, belediyeye ait çok güzel bir konaklama yeri var: Belediye Oteli. Ayrıca Klnıacı Oteli nin yanısıra yörede pansiyonculuk da olduk­ ça yaygın. Kurucaşile’nin diğer ilgi çekici bir özelliği de her ev önünün, bahçe içinin birer “tersane" olması. Kıyı şeri­ dinde ve kıyıya yakın bahçelerde istenilen çeşit ve bü­ yüklükte ahşap tekneler yapılıyor. Kısacası, Kurucaşile ve bitişiğindeki Kapısıı. "tekne ustaları diyarı"... Yöre halkı, dedelerinden, atalarından kendilerine "intikal eden” bu zanaatı halen sürdürüyorlar. Atölye önleri is­ keleti kurulmuş, tamamlanmak üzere olan teknelerle dolu. İsmail Usta yı da atölyesinde 12 metrelik bir ba83 S K V L IF E

M A Y IS

MA Y

1998


lıkçı teknesi yaparken buluyoruz; kestane ağacı ustanın elinde eriyip şekilleniyor. Teknenin bitimine az kalmış. Akdeniz'den Ege’ye birçok kıyı bölgesinden sipariş al­ dıklarını söylüyor usta. Bu işin okulu olup olmadığını soruyoruz. "Okulu atalarımızın, dedelerimizin tezgahla­ rı. Çıraklıktan bugüne geldik; aletlerimizin çoğu dededen-babadan kalma. Bize şekli tarif edilsin yeter; veya fotoğrafını versinler istenilen tekneyi yapalım...” Çıkarken sıkı sıkı tembih ediyor usta: “Cide'ye giderken Kapıştı'ya uğramadan geçmeyin, ustaların bir kısmı da orada..’’ Kapıştı, Cide yolunda Kurucaşile’ye bağlı bir köy; gör­ kemli doğal koyuyla büyülüyor insanı. Eşsiz güzellikte­ ki kumsalının bomboş olması şaşırtıyor bizi. Ağır ağır köye iniyoruz; iş zamanı olduğundan köylüler tarlada, bahçede... Kapısulular, yazlıkçılarla ya­ kın zamanda tanışmaya baş­ lamışlar. K apısu'nun doğal plajına daha çok çevreden gelen "günübirlikçi turistler” uğruyormuş. Kapıstı’da da, Kurucaşile’de olduğu gibi kıyı şeridinin ar­ ka yüzünde “tersaneler” var; en büyükleri de "Hayrettin Tok Tersanesi”, içinde 20-25 işçi çalışıyor. Atölyenin arka­ sındaki bahçede, aynı anda çeşitli tiir ve b ü y ü k lü k te 20’ye yakın tekne yapım ha­ linde... Bunlar Çektirme, Gu­ let, Kotra, balıkçı tipi tekne­ ler. Yurtdışına da siparişle tekne yaptıklarını belirtiyor Hayrettin Tok: “Geçenlerde Almanya’dan iki sipariş aldık; teklif vereceğiz; yakında da yapımına başlayacağını... " Ya planları? "Onlar planlarını da gönderiyorlar; biz bu plan üzerinden tekneyi inşa ediyoruz. Yerli müşterilerimiz ise daha çok Egeliler...” Kuruca.şile'ye, özel otoyla Gerede yolundan gelirseniz, Safranbolu'nun eşsiz, güzellikteki evlerini, eski kayma­ kam konağını, Hıdırlık'ı görmeden geçmeyin. Ardından Amasra'da tarihî ve doğal dokunun iç içe geçtiği bir or­ tamda kısa bir mola vermek keyifli olabilir. Amasra'dan önce ise. Bartın'da ufak bir tur atıp geçmiş onyılların zaman tünelinde kısa bir yolculuk yapmak ilginç ola­ caktır. Bartın'ın eski evleriyle ünlii olduğunu hemen belirtelim. Ayrıca Bartın yakınlarında tnkıımıı ve Bo­ ğazda da kısa bir yolculuk yapılabilir. •

aııceslors before them. I started o ff as an apprentice. Most o f m y tools irere made by m yfather or my grandfatber. AH yoıı bave to do is describe ıvbat type o f boa t yoıı ıvaııt or give ıııe a photograph and 1 ıvill constnıct ıvbatever boat yoıı ıvaııt." A v ive took oıtr leave İsmail I sta iıısisted tbat ive visit Kapısıı on oıır ıvay to Cide to see tbe boat bııilders there. Kapısıı is a village on tbe Cide road. set on a spectacularly beaııtifııl bay. We ıvere sıııprised to see tbat tbe beaııtifııl saıuly beacb ıvas coınpletely deserted as ive sloıvly descended the ıviııding road to tbe village. İt ıvas not yet time to go hoıııe and everyone not etıgaged in boat bııilding ıvas oııt ıvorking iıı the Jıelds and market gardeııs. The people o f Kapısıı bave oııly recently made tbe acqııaintance o f toıırism in tbe fo r m o f peo p le J'rom ııearby tou ııs ıvbo coıııe to speıul the day on tbe beacb. At Kapısıı. cıs al Kurucaşile. theıv are boatyards bebind the bııildings ali along tbe ıvaterfr o n t. Tbe largest o f these belongs to Hayrettin Tok. ıvbo eınployees tıventy to tıventy-five men. İn tbe garden bebind tbe ıvorksbop are nearly tıveııty boats o f ali shapes and sizes in the process o f constrııctioıı. These are boats o f tbe types kııoıvn as çektirme t boat ıvith sails a n d oars traditionally ıısed f o r ca rry in g freig h t), gulet (a type o f fish iııg boat ııoıv popular J'or yacbting in the A egeaııt. kotra (cu tter) and the Black Sea type J'ishing boats. The m a jo rity o f his Turkish cııstoıııers aıvfrom tbe Aegeaıı coast. bııt Hayrettin Tok telis ııs proııdly tbat his yarıl gets onlers from abroad to bııikl boats according to designs sııpplied by tbe custonıer. "Tbe other dııy ive gol tıvo onlers fronı Germany. I ıvill pıvpaıv estimates J'irst and tbeıı begiıı constrııctioıı. " [f yon travel to Kurucaşile by car via tbe Gerede road. tbis is also tbe perfect opportıınity to stop by Safranbolu to see its sııperb old tim ber hoııses. The uext stop is Amasra, aııotber Coastal toıvıı ıvhere bistoıy and lovely scenery combiııe. Tının Amasra il is easy to pııy a visit to iıılaııd Bartın, also fam oıts for its old hoııses. Tbe ıvell-kııoıvıı sıımıııer resorts o f İnkıımıı an d Boğaz are otherplaces to visit iıı this attnıclive region ofTıtrkey. •

* Erdal Yazıcı, fotoğraf sanatçısı.

* Unlat Ytızıcı is ıı pbolojınıpbiT.

84 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998

S/'-

V


Colgate Sensation W hile' t seçin. Çiinkii Colgate Sensation W bite, d iş le rin iz d e k i lekeleri yok eder ve diş m in elerin izi p a r l a t ı r . * Böylece d iş le r in iz doğal b eya zlığ ın a kavuşur. A y rıc a bütiin Colgate diş macunları g ib i d iş le r i n iz i çürümelere ka rşı korur, a ğ z ı n ı z d a eşsiz naııe f e r a h lığ ı bıra kır.

C o/ ga t e Sensa t i on

\V' h i t e :

b e m b ey a z

d i ş ter.

m n h t e ş e m g ii l ii ş l e r .

Şemail»» «i'bıie'ı» >aJeee < >baftaJa Ji{/crtnizJcti ideleri» ’AMftini y l

1

emRi ilmik »/arat la» 1la»mı ılı r.


ÖV ALİ E S A D G Ö K S E L *

Photos Ö N D E R D U R M A Z

20. yüzyılın en medyatik, u lu slararası şöhrete* sah ip aşçısı P au l B o cııse “S olea Vulgaris” için yassı balıkların en lezzetli olanıdır diyor: “Eti beyaz, diri am a narin; üstelik de sindirimi kolay...” Sadece Bocuse değil bu balığa m e­ raklı olan, çoğu lezzet d ü şk ününün en ö n d e gelen favorilerindendir Solea Vulgaris; halk arasındaki ismi ile "dilbalığı”. M uhtem elen g örünüşüne atfen kavuştuğu ismi ile dilbalığının etrafımızdaki denizler­ d e birkaç tü rü n e rastlanır: Solea-Lutea. Vulgaris, Lascaris. Yanm ayı andıran ağzı, balığın k en d in e oranla m inyon olan kafa bölüm ünün yan tarafında yer alır. Dilbalığı genellikle sol tarafının üstüne yatar, sıcak ya da ılık d e­ nizlerin sahilinde derin olm ayan çam urlu

The lıverıtieth century’s most celehrated ehef o f intematiorıa l fa m e , P a u l Bocuse, proclaimed Solea vulgaris to he the most flavoursome o f the fla t fish. "Itsflesh is ıvhite, firm but delicate-, and moreover it is easily digestihle”. Bocuse is not the only onefo n d ofthis J'ish. İt is a favourite unth most people ırho enjoy tasty food. Apart from Solea vulgaris tıvo otber varieties o f sole are fo u n d in Turkey’s seas: Solea lutea a n d Solea lascaris. Tbe Tıırkisb name is dilbalığı, literally "tongue fis h ”, presumably in reference to the shape. İts h a lf moon shaped moııth is on the side o f the head, ıvhich is small compared to the body. Sole generally !ie on their left side on m uddy or sandy seabeds in sballou’ ıvaters during summer. but in unnter they ınigrate to deep ıvaters. Iıı spring they return to Coastal ıvateıs to spaıvıı. They

86 S K Y L IF E

M A Y IS

- - j^

MAY

1998


Yeni ofisiniz 0.017m 2

Yeni Ericsson MC 16 sayesinde, artık ofisiniz cebinizde. In te rn e t, e -m a il, faks, SM S, W o rd , E xcel, P ow er P o in t, a ja n d a , a d res d e fte ri... H e p si E ricsson M C 1 6 'n ın için d e. Y eni E ricsson M C 16, a v u c u n u z a sığ acak k a d a r k ü ç ü k b ir b ilg isa y a r. E ricsson c e p te le fo n u n u z la ta m u y u m lu . İç in d e k i in fra-re d m o d e m sa y esin d e, te le fo n u n u z la k ab lo y a g e re k k a lm a d a n b a ğ la n tı k u ru y o r. T e k b ir h a re k e tle e -m a il, faks, SM S a lıp g ö n d e re b iliy o r. O fisin iz d e k i b ilg isa y a rla se n k ro n iza sy o n sa ğ lıy o r, ikisi a ra sın d a dosya tran sferi yap ıy o r. T ü m b u n la r için g e re k li p a rça ve a k se su arla r, M C 16 p a k e tin in için d e . Y eni E ricsson M C 16, E ricsson b a y ile rin d e sizi b e k liy o r. İs te d iğ in iz z am an , iste d iğ in iz y erd e, iste d iğ in iz h e r şeyi y a p a b ilm e n iz için.

T ü rk iy e Y etkili D istribütörleri: K .V .K . Tel: 0 2 1 6 4 1 0 X 5 0 0 <pbx) G K N -P A Tel: 0 2 1 2 287 17 17 / 100 h a t (pbx)

ERICSSON


ya da kum luk bölgeleri seçer. Kış mevsimini göç ettikleri derin sularda geçiren dilbalıkları, yum urt­ lamak için ilkbaharla birlikte tekrar sahillere, sığ sulara dönerler. H er dişi dilbalığı ortalam a 500 bin yum urta (b e h e ­ rinin çapı 1.25 m m ) bırakır. Y um urtadan 4 mm olarak çıkan yavrular 18 m m 'e ulaşınca gövdenin eşkali de belirm iş olur: “Yassı yavru" d ib e iner, yerleşir, 20 seneye ulaştığı sanılan bir öm rü vardır. B üyüyünce boyu 30 cm ’e kadar çıkar. "Soleidae” ailesinin 10 u aşkın türünden çevrem iz­ deki denizlerde rastladığımız iki-iiç türü içinde b a­ harda K aradeniz’e çıkan, yaz bitince tekrar Marma­ ra'ya dönen ler “Marmara Dili” diye bilinirken (es­ kilerde bu iç denizinkiler en m akbulü kabul olu­ nurdu), şim dilerde Ege Denizi nde Güllük Körfez i’n d e k ile r e g ö z ü m ü z ü

arefoıııui in both ırcırnı anıl temperate seas. Eachfemale sole lays an average o f 500.000 eggs. each 1.25 mm in diameter. The yo u n g fish are 4 mm long ıvhen they hatch, a n d by tbe time they are 18 mm in length tbe body bas laken on tbe typical sole sbape. At tbis stage they desceııd to tbe bottom an d settle tbeıv. Tbe sole groırs to a maximıım length o f 30 centimetıvs and is thought to have a life span o f ıtp to 20 yeaıs. O f tbe över 10 varieties o f tbe Soleidae fam ily. three inbabit tbe seas around Turkey. Those ıvbicb migrate to tbe Black Sea in sprirıg and retıım lo the Marmara Sea in autum n are knoum as Marmara dili (Marmara sole) a nd in tbe past tbe sole caugbt in tbese iııland seas ıvas reckoned thefinest. But today ive have set oıırsights on Sole from tbe Gulf o f Güllük in the north Aegean, and fo r tbe most paıi ive mııst be content ıvith those. Sole spend most o f the

d ik m iş d u r u m d a ­ yız. Daha çok bunlarla iktifa ediyoruz. Dilbalığı gün boyunca zam anının büyük kısmını dipte kum a göm ülerek geçirir. K endisine yatacağı bir çukur hazırlarken havalandırdığı kum lar üstünü örter ve balığı saklar. Dilbalığı daha ziyade gecele­ ri (ya da g ündüzleri, ancak kapalı havalarda ve bulanık sularda) dipte dolaşır, yiyecek arar. G özle­ ri zayıf ve küçüktür. Buna karşılık koku alma d u ­ yusu gelişmiştir, avını koku takip ederek arar. G e­ nellikle dipte bulunan küçük kabuklu solucan ve yum uşakçalarla beslenir. Dilbalığı avı esasen trol ağları ile yapılır; dalyanlar­ da tutulduğu da olur. Türk Mutfağı nda daha ziyade ızgara ve tava, nadi­ ren haşlama ve buğulam ası yapılır. Çok lezzetli ve

day lying bııried in tbe sa n d on tbe sea bottom. They prepare a hollotv to lie in. an d then ıvaft sand ııp into the ıvater. Av it settles the sand conceals them. Only on gloomy days or in tıırbid ıvater do they lake tbe risk o f moving around by dav. At nigbt they stvim ahoııt oıı the bottom bunting fo rfo o d . Their eyes are ıveak and small, but to compensate fo r this their sense o f smell is stıvııg, and leads tbeııı to their prey. ıvbicb is primarily small worms an d molluscs. Sole is mainly caııgbt by traıvl nets, but sometimes by the inshore fisheries knoum as dalyan corısisting o f nets tied to posts sıınk in the seabed an d pulled ııp ıvhen a shoal sıvims över. Grilling and frying are tbe main ıvays o f cooking sole in Turkish etlisine, boiling an d steaıning being rare.

88 S K Y L İF E

M A Y IS

MAY

1998


ZEYTİN DALI ŞİŞTE DİL BALIĞI

SOLE ON OLIVE BRANCH SKEWERS

Zeytinli sos ile (2 kişilik)

With olive sance (Serves 2)

2 orta boy dilbalığı, fileto çıkarılmış 20 tane zeytin, çekirdekleri çıkarılmış 1 orta boy soğan, yarısı ince kıyılmış, yarısı piyaz doğranm ış 2 diş sarım sak, ezilmiş 2 orta boy dom ates, ince kıyılmış 1 çorba kaşığı sirke Yarım b ard ak beyaz şarap 1 defne yaprağı Bir tutam tuz, biber, kekik 2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 m e d iu m sole, fillete d 2 0 stoned black. olives 1 m e d iu m onion, h a lf ch opped fin e ly , b a lf sliced in rings 2 cloves o f garlic, crusbed 2 m e d iu m to m a to es,fin e ly chopped 1 tablespoon o f vinegar H a lfa cup o f ıvhite w ine 1 bay le a f P inch o f salt, pepper, thym e 2 tablespoons o f olive oil

Filetoları 10 d ak ik a piy az soğ an , sirk en in yarısı zeytinyağı, tuz ve bib ere yatırıp marin e edin. Filetoları tersine rulo yapıp, şişlere takın, ızgarada pişirin. Soğanı, ezilm iş sarm ısağı zey tin y ağ ın d a so te ed ip , zeytinleri katıp 3 dakika sonra şarap ve sirkeye yatı­ rıp, yarı yarıya çek in ce kıyılm ış dom atesi, kekik, defne, tuz, biberi ekleyip kısık o cak ­ ta pişirin. Balığın yanına veya ü stüne d ö k ü p servis yapın.

Marinade the fillets fo r 10 minutes in the onion rings, half a tablespoon o f olive oil, salt and pep­ per. Roll up the fillets, thread them on skeıvers and grili. Saute the chopped onion and crushed garlic in the remaining olive oil, add the olives, a n d three minutes later the mine a n d vinegar, and cook until the liquid is reduced by half. Then add the chopped tomatoes, thyme, bay leaf salt and pepper, and cook över low heat. Serve ıvith the fisb, eitber at one side or poured över tbe top.


SOLE ROLL VVITH SHRIMPS

KARİDESLİ DİLBALIĞI RULO

With mustard mıd fenneI sauce (serves 2)

H ardal v e rezen e s o s u ile (2 k iş ilik )

(

V

2 tane orta boy dilbalığı, fileto edilmiş 8 parça 8 adet karides 1 kahve kaşığı hardal 1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan 1 çay kaşığı rezene 1 tutam beyaz karabiber, tuz 1 çorba kaşığı un 1 çorba kaşığı krem a 1 yum urta sarısı 1 bardak beyaz şarap veya m antar suyu 1 bardak balık suyu veya su

2 medium sole, divided into eigbt fillets 8 praums 1/2 teaspoon o f mustard 1 tablespoon onion, fin ely chopped onion 1 teaspoon fennel t pinch white pepper, salt 1 tablespoon Jlour 1 tablespoon cream 1 eggyolk 1 cup white ıvine or musbroom stock 1 cup fish stock or ıvater

Tem izlenm iş karideslere dilbalığı filetolarını sarınız. D üz bir tavaya kıyılmış soğanları atıp üzerine balıkları döşeyip, şarap, balık suyu, re z e n e , k a ra b ib e ri, tu zu k atıp ağzını k a p ­ atarak kısık ateşte 7-8 dakika pişiriniz. Tavada tereyağı, un, hardalı karıştırın, krem a v e y u m u r ta s a r ıs ın ı k a y n a tm a d a n s o s a yediriniz. Sosu balıkların üzerin d ö k ü p ser­ vis yapınız (İsterseniz 1-2 dakika salam and­ rada tu tu p öyle servis yapılabilir). G arnitür olarak az sote edilm iş rezene ve hardal otu ekleyiniz.

Roll up each praıvn in one o f the sole fillets. Spread the chopped onion in a frying pan, place the sole rolls on top, add the fish stock, ıvine, fe n ­ nel, pepper a n d salt, cover a n d cook över lou> heat fo r 7-8 minutes. Blend together the butter, Jlour a n d mustard a n d stir in the cream a n d egg yolk. Add to the frying pan without allotving the juice to boil. Serve the fish ıvith tbe sauce poured över the top ( if preferred it may be warmed över a salam ander stove fo r 1-2 minutes before serving). Garnish unth slightly sauteed Jennel a n d fresh mustard.

(Y em ekler için B odrum Antik Tiyatro O teli’ne, Prof. Dr. Zafer Başak ve Arif Çeneli Usta’ya teşekkür ederiz.)

( We tharık B odrum A n cien t Theatre Hotel, ProJ. Dr. Z afer B aşak a n d A rif Çeneli Usta f o r the recipes.)

90 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZ KONFORU

Isıcam

Kış g e lin c e e v in iz in b ü t ü n ü n ü d o y a d o y a yaşayabilmek için Isıcam S'e güvenin. Isıcam S özel

Low E ısı kontrol kaplaması sayesinde tek cama göre %69, kaplamasız Isıcam'a göre %36 oranında daha etkin yalıtım sağlayarak konforlu ortamlar yaratır.

Camtaş Düzcam Pazarlama A.Ş. Büyükdere Caddesi, No: 37 80670 Maslak/İstanbul Tel: 0(212) 285 10 00 Faks: 0(212) 285 44 63 Danışma Hattı: 0800 211 08 33

ŞİŞECAIV Ş İŞE C A M Bir T Ü R K İY E İ Ş B A N K A S I Kuruluşudl


Tbe delicate and delicious ıvhite flesh goesperfectly ıvith many other ingredients, making it extremely versatile. Divided into fillets it can be cooked alone or matcbed ıvith shriınps and a variety o f vegetables. It is uftcn thought tbat fish a n d seafood are not traditional elements o f Tıırkish etlisine, bııt palace docıınıents cited by Prof.Süheyl Ünver in his book on Tıırkish Jbod during the reign o f Sultan Mehmed II <1451-1481) disprove this assıımption. Sole is among the numerous fish and seafood mentioned. Seıv iııstallments in the story o f Turkish sole cooking are being ıvritten not jııst by our large city restaurants, but ııear tbe sole’s source, at addresses in Bodrum on the Aegean coast discovered among others by the New York Times. •

çeşitli “izdivaçlara” açık bitaraf eti ile mutfaktakilere sayısız imkân sunar. Fileto olarak tem izlendikten sonra tek başına ya da karides veya çeşitli mahalli sebzelerle birlikte hazırlanılan ilgi çekici tariflerin Türk Mutfağı’ndaki geçmişi sanılanın tersine yeni değildir. Prof. Süheyl Ü n v er’in Fatih d ö n em i yem eklerini konu ed in en risalesi ve saray belgeleri Osmanlı nın Sultan II. M ehm ed dönem ine kadar uzanan deniz mahsulleri ve balıklarla bezeli lezzet tarihinin "dilbalığı faslım” da kaydederler. Bu fasiktiliin yeni sahifeleri sadece büyük şehirleri­ m izde değil, balığın k ay n ağ ın d a, Ege sahilinde. Bodrum ’da New York Times'ın dahi keşfettiği ad ­ reslerde yazılmakta... •

'A li Esnet Göksel is a food critic.

* Ali Ksad G öksel, food critic.

ANTİK TİYATRO USULÜ DİLBALIĞI

ANCIENT TH EATRE STYLE SOLE

I s p a n a k v e m a n ta r ile (2 k iş ilik )

With spinach and m ushroom s (Se rve s 2)

2 orta boy dilbalığı 100 gr. m antar 100 gr. haşlanm ış ıspanak, kıyılmış (B odrum Y arım adası/Ç intar) Yarım bardak beyaz şarap ve şam panya Yarım b ard ak balık suyu veya m antar suyu 1 orta boy soğan, ince kıyılmış 2 diş sarım sak 30 gr. tereyağ 1 yum urta sarısı Hint cevizi ren d e m uskat Tuz, biber 1 kaşık un 2 çorba kaşığı krem a

2 m e d iu m sole 100 g m ushroom s 100 g boiled a n d ebopped spinach H a lfa cııp o f ıvhite ıvine a n d ch a m p a g n e H a lfa cup o f fis h stock or m ushroom stock 1 m e d iu m o n io n , f i n e l y chopped 2 eloves garlic 3 0 g butter 1 e g g yo lk G rated n u tm eg Salt, pepper / tablespoon flo u r 2 ta b le s p o o n s o f cream

Balıkları tem izleyiniz. Ortasını açınız. Tuzla­ yıp, biberleyiniz, bir fırın kabına koyunuz. Y ağın y arısın a s o ğ a n , sarm ısak so te e d ip m antarı ilave yapıp, kısık ocakta kendi suyıtyla pişiriniz. Ispanağı ilave edip, tuz. b i­ b e r katarak karıştırınız. Balığın içini d o ldurup, kalanını un, yum urta sarısı, şarap , m an tar suyu veya b alık suyu mııskatlı beyaz sos hazırlayın. Fırın tepsisin­ d e balığın altına ve ıspanağın ü stü n e katıp 170 d e re c e d e 10 dakika pişirip servise su ­ nun.

C lean th e f is h a n d split it open d o ıv n tbe ceııtre. S p rin kle ıvith sa lt a n d p e p p e r a n d p la c e d o n a b a k in g dish. S a u te tbe o n io n a n d garlic in b a lf the bııtter. a d d the m u sh ­ rooms a n d cook över a low heat in its ounı jııice. A d d tbe spinach, salt anelpepper. S tu ff tbe fis h ıvith tbis m ixtu re. Prepare a ıvhite sa ııce ıvith the flo u r, egg yolk, ıvine, jııic e fr o n t th e c o o ke d m u sh ro o m s o r fis h stock, a n d nutm eg. P our tbe ıvhite sa uce u n d e r the fis h a n d över tbe spinach stujfing, a n d hake f o r 10 m in u tes a t 1 70 degrees Centigrade.

92 S K Y L İF E

M A Y IS

- « j» -

MAY

1998


Ülkemizde ilk sigorta poliçesini su n m u ş, iki köklü şirk e tin birleşm esinden doğan Nordstern İmtaş, Türkiye sigorta sektörünün parlayan yıldızı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bağlı olduğu UAP grubunun AXA grubuyla güç birliğine gitmesiyle, 5 k ıta d a h iz m e t ağı o lan , 130.000’den fazla çalışana sahip,

497 m ilyar USD aktifler toplamıyla dünyanın bir numaralı, 64.8 milyar USD prim geliriyle de iki num aralı grubunun üyesi olm aktan gurur duyan N ordstern İm taş, sunduğu 60’dan fazla çağdaş sigorta ürünü, d ü n y a s ta n d a r tm d a ü s t d ü zey h iz m e ti, e s n e k ç ö z ü m le ri ve 80 yıllık deneyimi ile dünyanın tecrübesidir.

Nordstern İmtaş Sigorta A.Ş. (0212) 274 70 00/20 Hat Nordstern İmtaş Hayat Sigorta A.Ş. (0212) 292 58 00/9 Hat

Member of AXA Colonia Konzern


T b e sm a ll a n d ch arm ing town o f Sinop, ıvitb itsfishing harboıırs is surrounded by botb sea a n d g reen coııntryside. It was one o f the firs t colorıies fo u n d e d on tbe Black Sea by ancient Greeks fro m Miletos in tbe second cjuarter o f the 8tb centııry BC, or in tbe sec­ ond h a lf o f tbe 7th century> BC, according to different sources. Sinop has been prosperous th ro u g h o u t its bistory. It became capital o f tbe Pontic Kingdom at tbe end o f the 2n d century BC} a time o f expansion o f the Black Sea te rrito rie s ru le d by M ith rid a tu s VI E upator, w ho w as born in S in o p a ro u n d 135 BC a n d was b u rie d there. He em bellisbed the city u ’itb temples a n d monuments, an d built facilities fo r the harboıırs. S in o p b ec a m e a R om an colony in 47 BC an d henefited from tbe Roman peace hy groıving eveıı richer. Located on the isthmus o f a peninsula, ıvitb a harbour on either side, it ıvas consid e re d th e orıly sa fe anchorage o f tbe Tıırkisb Black Sea coast. wbich ıvas notoriously dangerous a n d called Pontus Eıvcinos, “the hospitable sea ”, to ıvard o ff tbe evi! eye. İts location ıvas u nique, in the m id d le o f tbe Southern coast o f the B la c k Sea. Used as a n em porium or com m ercial harbour, it ıvas a transit point fo r ali goods coming in by la n d fo r export by sea. Because ofthis exceptional situation, Sinop bas been descrihed as tbe Venice or the Carthage o f the Black Sea! Tbe toıvrı ıvas surrounded by 30 square kilometres o f green fertile land, well ıvatered by tbe frequent rains. İts natural resoıırces ıvere marıy: according to Strabon (the geograpber born close by in Amasya around 58 BC) tbe peninsula ıvas a market-garden. It was tbe

Küçük ve sevimli liman kenti Sinop, deniziyle ol­ du ğ u k a d a r yeşiliyle d e ünlü bir k ent. K arade­ niz’deki Miletoslu tüccar göçm enler tarafından ku­ rulan kolonilerden biri belki de ilki olan Sinop’tın, farklı rivayetlere göre MÖ 8. yüzyılın ikinci çeyre­ ğinde ya da MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısında kurul­ duğu sanılıyor. İlk yerleşim izlerinin Tunç Ç ağına kadar uzandığı 95 S K Y L IF E

M A Y IS

M AY

1998


Karadeniz’ in her iki tara ftan çevirdiği b ir yarım adanın anakaraya bağlanan kısm ında kurulan Sinop, a n tik dönemde b ir ticare t kolonisi olm asının yanısıra, önem li b ir am fora üretim m erkeziydi. / Sinop lies on the narrow isthmus of a peninsula on the Black Sea, the ideal location fo r a trad in g colony. Sinop vvas also an im p o rta n t centre of am phora production.

Sinop, bir ticaret kolonisi olarak k u ru lu şu n d a n so n ra, MÖ 2. y ü z y ıl s o n u n d a Pontıts Kralı M ithradates II tarafından ele geçirile­ ne kad ar, sırasıyla Lydia, Pers ve M akedon­ yalIların egem enliği al­ tında yaşadı. Ö zellikle, MÖ 135 yılında Sinop’ta doğan ve burada göm ü­ len M ithradates VI za­ m anında genişleyen şe­ hirde m abetler, anıtlar, te rsa n e le r yapıldı. MÖ 47’de Roma kolonisi ha­ line gelen Sinop, barış­ tan faydalanarak daha da zenginleşti. Şehir, Karadeniz’in h er iki taraftan çevirdiği yarım ada­ n ın a n a k a r a y a b a ğ la n a n kısm ında kurulm uş. T ehli­ keli bir deniz olarak anılan K arad en iz, k ö tü g ö z le rd e n k o ru m ak am acıyla “m isafir­ perver deniz” anlam ına gelen ‘Pontus Euxinos’ diye adlandı­ rılırmış o zam anlar. Sinop da

he s t plcıce to catcb tbe m ullets a n d bonito ıvhicb spaumed in tbe Sea o f Azov a n d migrated through tbe Bosphorus. It ıvas fa m o u s fo r its walnuts a n d other nuts as ireli as cattle. Timher ıvas another o f its impor­ tant resources, an d already at the time o f the military expedition o f Xenophon iıı 400 BC\ Sinop supplied tbe a rm y ıvith sbips. U nder the O tto m a n E m pire it rem aiıted one o f the m ain shipbuilding centres fo r construction o f naval a n d mercbant vessels. Sinop ıvas tbe birth place o f tbe philosopher Diogenes the Cynic (413-323 BC) a n d o f tbe bıım orous poet Dipbilos (360?-275? BC), but the remains o f antiquity are scarce today. except the beaııtifııl fortress ıvhicb is iveli preserved. Tbe ıvalls contain mucb re-ıısed nıaterial, such as coluınns, capitals andfragm ents o f sculpture. It is also possible to see in tbe garden o f the Muse­ um o f Sinop the fo u ndations o f a temple o f the 2nd century BC dedicated to the Graeco-Egyptian god Sarapis, a n d fu r t her east to ıvalk along ıvalls ıvhicb rnay belong to tbe palace o f Mitbridate a n d enclose the remains o f the Byzantine church ofBalat. Sinop is knoıvn to have been the most important centre o f a m p h o ra p r o d u c tio n in tbe region, a n d ils amphoras have been discovered ali around the Black Sea (Bıılgaria, Romania, Ukrania, Kussia a n d Georgia), evideııce o f in tensive İrade adivity. A Turco-French team decided to tbroıv light <»ı tbis aspect o f Sinop 's past. a n d to look fo r tbe potteries ıvhere tbe amphoras ıvere made. Dııring a preliminary 96

S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


150 M.'LİK ÖZEL İSKELE • AKVARYUM BAR VE RESTAURANT •


1993 yılında, T ürk ve Fransız arkeologlardan kurulu b ir ekibin Sinop ve yakın çevresinde yü ­ rü ttü ğ ü kazı ça tılm a la rının so­ n u c u n d a , ço k sa yıda a m fo ra atölyesi günıjığına çıkarıldı. Ka­ radeniz sahillerinde bulunan Si­ nop yapım ı a m fo ra la r, kırm ızı kilden uzun ve da r boyunlu, in ­ ce gövdeli ta sa rım la rıyla ken­ dilerine özgü çizgilere sahipler.

A team

of Turkish and French

archaeologists have been cond u c tin g

e x c a v a tio n s

around Sinop since

in

and

1993 and

discovered num erous am phora potteries. Sinop's amphoras are characterised by th e ir red clay, long tapering bodies and narrow necks.

iki lim anıyla K aradeniz'in tek g ü v e n li sığ ın ağ ı olarak bilinirmiş. S in o p , K a ra d e ­ niz'in güney kıyı­ s ın ın o r ta s ın d a , b e n z e rs iz k o n u ­ m u ile tüm belli başlı sahil liman­ ları için ö n e m li bir kerteriz n o k ­ tasıydı. Ticarî bir liman olarak kulla­ nılan kent, gem ile­ rin ö n em li b ir u ğ ­ rak n o k ta sı h a lin e geldi. Hu özel konu­ m undan dolayı, Kara­ d e n iz 'in V e n e d ik 'i, K artaca’sı o larak a d ­ landırılırdı. Hol yağm urların say e­ sinde yeşil ve bereketli topraklar ve tepelerle 30 k ilo m e tr e lik g e n iş b ir a la n a y a y ıla n k e n t p e k çok doğal kaynağa sahip­ ti. MÖ 58 d e Amasya ya­ kınlarında doğan ünlü coğ­ rafyacı Stıabon a göre yarı­ m ada. y e tiştirile n ü rü n le r açısından bir pazar yeri gö­ rünüm ündeydi. Azak I)en iz i'n d e d o ğ u p B oğaz a göçen ketalleri ve pala-

s ıııv e y in 1993 i» a n d a ro u n d Sinop ıvitbin a radiıts o f 2 0 kilometres. eren o ııe ıreek u m en oııgb to locate eigbt potteries.

Since tbeıı. three potteries from tbe I tellen istic period ha re been e.vcarated on tbe Boztepe p en in su la at Sinop. Kilıts bave been Jbııııd. a n d aıııpboras bearing a stam p on oııe ham ile ıritb tbe nam e o f tbe potter a n d o f tbe magistrate ıvbo belci ojfice tbat year. sometimes ıritb tbe symbol o f aıı eagle on a dolpbiıı. ırbicb 98

S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


MÖ 8. yüzyıla uzanan ta rih iyle Sinop, Karadeniz sahilinin en eski yerleşim m erkezlerinden b iri. Solda-üstte, Bizans dönem inden kalm a B alatlar Kilisesi’ nin duvarla rı; a ltta , am fora atölyelerini araştırırken ortaya çıkarılan, iri taşlar­ dan inşa edilm iş ta rih î b ir yapının ka lıntıları. Üstte, am fo­ raların da sergilendiği Sinop Müzesi. / Sinop is one of the oldest settlem ents on the Black Sea, datıng back to the 8th centu ry

BC. Above left, the walls of t b e lo w ,

ı

building made of large stones uncove

d

B y z a n tın e

B a la tla r C hurch;

du ring excavations of the am phora pot teries; above, Sinop Museum where the amphoras are exhibited.

n also occıırs on local coiıts. One potleıy is situatecl in a cjııaıry o f volc a n ic sto n e ıvhicb hcıcl been ıvorked before tbe coıırersion o f ibe site in to a polteıy. a n d tbe ıvalls shoıv tbe traces o f carved ou t blocks. Another bııge polteıy exteruls ııearly o n e kilo m etre a long tbe sbore at Demirci. !,] km east o f Sinop. Tbanks to a magnetic survey. il has been possible to spot tbe exact locatioıı o f more Ihan ten kilns ıvhicb bave noıv been brnugbt to lifibt. A large building ıvith a pavemerıt o f sİabs bas also been discov ered. Tbis polteıy ıvas in production froın tbe 3rd centuıy an d possibly earlier ııntil tbe 7th centuıy AD. Seveıal types o f amphoras can ııoıv be ideııtified a s "m a d e in S in o p ", as f o r example the so-called carrotam phoras m ade o f a red-

mutları yakalam ak için en ideal yerdi. Yaygın hi­ çim de hayvancılık yapılan bölgenin ceviz ve fındık gibi kuru meyveleri ünlüydü. Bir diğer önemli ge­ çim kaynağı da kerestecilikti. MÖ 400'de Xenoph o n 'u n askerî seferleri zam anında Sinop, orduya, tersanelerinde inşa edilen gem ilerle destek vermişti. O smanlılar dönem inde de önem ini koruyan şehir, İm paratorluğun askerî ve ticarî gem ilerinin yapıldı­ ğı başlıca tersanelerden biri olmuştu. Antik Çağın ünlü düşünürlerinden D iogenes (MÖ 413-323) ile şair ve tiyatro yazarı D iphilos’un (M.Ö. 360?-275?) doğduğu şehir olan Sinop'ta antik yapı­ lardan bug ü n e fazla birşey kalmamış; ancak Pontuslular tarafından yaptırıldığı sanılan; Roma, Bi­ zans, Selçuklu, Candaroğıılları ve O sm anlılar zam a­ nında onarım dan geçen kale iyi korunm uştur. Kale duvarlarının büyük bölüm ü, sütunlar, siitun başları, heykellerin kırılm ış parçaları gibi (inceden farklı amaçlarla kullanılmış m alzem eden yapılmıştır. Yunan-Mısır tanrısı Saıapis için MÖ 2. yüzyılda yapı­ lan tapınağın kalıntılarını Sinop Müzesi’nin bahçe­ sinde görm ek m üm kün. Doğuya doğru Mithradates’in sarayına ait olduğu sanılan duvarlar boyunca ıo o S K Y L IF E

M A YIS

MAY 1 9 9 8

H


H ata yapm aktan korkma.

Bugün, dünyadaki mobil iletişimin yüzde kırkı Ericsson sayesinde gerçekleşiyor. Cep telefonu, data, çağrı cihazı ve telsiz telefon yoluyla, Ericsson size sesirtizi duyurma gücü veriyor. İstediğiniz yerde, istediğiniz anda. 120 yıldan beri yapmaya çalıştığımız tek şey, insanların birbirlerini duymalarını sağlamak. Gerisi, sadece teknoloji. T ü r k iy e Y e tk ili D is tr ib ü tö r le r i: G E N - P A T e l: 0 2 1 2 2 8 7 17 17 / 10 0 h a t (p b x ) K .V .K .. T e l: 0 2 1 6 4 I O N 1) 0 0 (p h x )

ERICSSON


yüründüğünde, Bizans dönem inde yapı­ lan Balatlar Kilisesi’nin kalıntıları göze çarpar. Sinop, am fora ü retim in in yapıldığı en önem li m erkezlerden biri olarak tanınır. Karadeniz’in çevresinde (Bulgaristan, Ro­ m anya, U krayna, Rusya ve G ü rcistan ) bulunan Sinop amforaları, bu topraklarda yaşanan yoğun bir ticarî faaliyetin de ka­ nıtlarıdır. 1993 yılında, Türk ve Fransız arkeologlar­ dan kurulu bir ekip, Sinop tarihinin bu bölüm üne ışık tutm ak amacıyla am forala­ rın yapıldığı atölyeleri araştırmaya girişti. Fkip, Sinop ve çevresindeki 20 kilometre çap ın d a bir arazide yaptığı bir haftalık çalışma ile 8 atölyenin yerini buldu. O z a m a n d a n b eri B o z te p e Y arım adası’nda yapılan kazılarda Helen dönem ine ait 3 atölye tarihin derinliklerinden çıkar­ tıldı. Fırınlar, bir kulbunda çöm lekçinin veya şehrin hakiminin adını taşıyan dam ­ galı am foralar bulundu. Bazılarında, p a­ raların üzerinde de görülen yunusun üs­ tü n d e kartal sem bolü vardı. B unlardan biri a tö ly e y e d ö n ü ş tü r ü lm e d e n ö n c e ocak olarak kullanılan yere yerleştirilmiş­ ti. V olkanik taştan yapılan duvarlard a, oyuk izleri görülebiliyordu. Diğer büyük bir atölye de, Sinop’un 13 Karadeniz’e hakim ta rih î kalesi ile tanınan Sinop, deniziyle olduğu ka dar yeşiliyle de ünlü kilom etre d o ğ u su n d a b u lu n an Demirci b ir kent. / Sinop's castle overlooks the Black Sea. The town is famous fo r its spectaculaı Lim anı’n ın d a y d ı. Bu a tö ly e n in MÖ 3location and green setting. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar faaliyette ol­ duğu sanılıyor. Sözünü ettiğimiz önemli araştırma­ elisb elay a n d featııring a long neck aııd slim body, as lar sayesinde 10'dan fazla fırının yeri tam olarak iveli as others o f a light elay, ıvith a narroıv neck a n d belirlenerek gün ışığına çıkartıldı. a sborter body ıvitb a convex base. Similar ampboras Pek çok amfora çeşidi şimdi “Sinop yapım ı” diye are preserved in tbe Mitselini o f Sinop, ıvbose collecayırdedilebiliyor. Ö rneğin “havııç-am fora” olarak tioıı is like an inventory book o f the types prodııced adlandırılan kırmızı kilden yapılmış, uzun boyunlu, bere. ince gövdeli ve daha az yoğunluktaki kilden dar The excavations o f the 1997 seasoıı have also broııght boyunlu, daha küçük gövdeli, dışa doğru yuvarlak to light tbree screıv ıveights fo r presses, most probably tabanlı am foralar Sinop i.şi olarak tanımlanabiliyor. fo r olive oil, shoıving tbat at least one part o f tbe site Sinop M üzesi n d e serg ilen en bu tü r am foralarla ıvas recorıverted fo r anotber purpose. \Ve knotv from bölgede üretilen çeşitleri bir koleksiyon olarak bi­ ancient ıvriters tbat Sinop an d tbe area to tbe east had ramda görm ek müm kün. abıındarıt olive trees. Bu k azılar bilim ç e v re le rin in ilgisini çek m e n in Beyond their scientific interest, these excavations ıvill yanında, Sinop’u turistik açıdan da cazip kılıyor. contribııte to the toııristic developmerıt o f Sinop ıvhich Aslına bakılırsa; kale, cami, medrese, hamam, Osbas begıın in recent years. Beside tbe historical monumanlı dönem inden kalma kamu binaları gibi tarihî m ents, in clııd in g tbe fortress, mosıpıes, medrese, y a p ıla rın y a n ın d a , b u a r k e o lo jik b u lg u la r ve banının an d pııhlic bııildings o f tbe Ottonıan peri od. m üzede sergilenişleri ve açık hava müzesi olarak tbe archaeological fin d s displayed in tbe museum, as korunan yıkıntılar K aradeniz’in bu sevimli kentine iveli as tbe sites preserved as opeıı-air nıuseıınıs, add yeni çekicilikler kazandırıyor. • fıırtber interest to this charming Black Sea city. • * I)r. I)omini(|iıc Selin Tczgör, arkeolog.

* Dr. Donıinûfue Selin Tezgör is a n arebaeo/ogist.

102 S K Y L İF E

M A Y IS

MAY

1998


M ARTI RESORT

DE

LUXE

M ARM ARİS / İÇMELER / TURKEY

A five star holiday pleasure w hich offers every comfort in a perfect w ay. Unforgettable days aw ait you w here the Aegean and the M editerranean Seas meet.

MARTI

KEMER / TEKİROVA / ANTALYA / TURKEY

A holiday paradise, so free, so integrated w ith the unique nature of Kemer. Ali the details have been considered for a first class holiday.

MARTI

ROMANCE

RESORT

MARMARİS / İÇMELER / TURKEY

An ideal choice for a rom antic holiday at the edge of pine forests. The gentleness and hospitality of Martı will entertain you at La Perla in the best way.

MARTI HOTELS Head Office (for reservation and further information): Koşu Yolu Aksu C ad .. N o .3. Bakırköy 3 4 7 3 0 İS T A N B U L ' T U R K E Y Phone: (90 -2 1 2 ) 5 4 3 6 0 50 (Pbx) Fax: (9 0 -2 1 2 ) 5 7 2 0 9 16 h ttp : //w w w .m a rti.c o m .tr e-m ail: m ar1i@ esco rtn e t.co m


's t r e t c h y o u r C r e a t iv e

horizons'

Turkey Özbucak San. Tic. A.Ş. Mersin Yolu, Şakirpaşa Mevkii, P.K. 270, 01190 Adana Tel: (90 322) 421 54 49 (4 Lines) :ax: (90 322) 421 53 83 - 421 52 85

UK & Ireland B e n b o vv & C o .

I2 Newmarı Street, London WIP 3PD Tel: 0171 637 0111 Fax: 01 71 580 6374

Holland G u s ta v C . W e b e r B .V .

WFC Kon. Wilhelminaplein 13 Code 20605, 1062 HH Amsterdam ’ostbus 69255, 1060 CH Amsterdam Tel: 20 615 9666 Fax: 20 615 1771

S nuffbottle carved out o f a single ofsm oothlypolh malachite. An object ofcontem plation. m


EPSİL

JUSTICE

is the integral balance. İt is about the consistently chaotic side of life. Inspires a light that sheds upon our way vvithout slightly dazzling us.

CONFIDENCÇ in TEXT1LES <

LYCRA


Yalnız bir yanardağ

HAŞAN DAG A lonely volcano Uy H A L D U N A Y D IN G Ü N *


B üyük dağ sistem leri içindeki y ü k sek doruklar, çevrelerine dağılm ış daha alçak gönüllü zirvelerin arasında, m aiyetleriyle dolaşan krallara ya da bey­ lere benzerler. H em kendi yüksekliklerinden güç alır gibidirler hem de yanlarındaki diğ er dağlar­ dan. Oysa yanardağlar çoğunlukla böyle değildir. G öze çok d ah a güzel g ö rü n ü rle r (Ja p o n y a ’daki Fujiyam a dağ ın ı kim bilm ez?). A ncak ne k ad ar yüksek olurlarsa olsunlar, yapayalnızdırlar. U zak­ tan bak ark en de, dağın içinde dolaşırken d e bu gerçeği hissedersiniz. H ele hele gittiğiniz dağ Hasandağ ise yalnızlığı çok yoğun olarak yaşarsınız. Batı’dan baktığınızda d ü m d ü z Orta A nadolu pla­ to sund an dikilen tek ve kusursuz bir konidir. An­ kara y ö n ü n d en gelirken ise, eğ er hava yeterince açık ise 60 kilom etreden rahatça görülür. Yaklaş­ tıkça da inanılm az d e reced e etkileyici bir hal alır. A nkara-A dana karayolu ü zerinde, A ksaray ilinin hem en g ü n ey in d e dikilen bu m uhteşem dağa çık­ mayı u zu n zam an d ır p lan lıy o rd u k ve bir m ayıs günü bu isteğimizi gerçekleştirdik. Mayıs ayı belki d e tüm Türkiye için en güzel za­ m an dilimidir. Kışın çok soğuk, yazın ise çok sı­ cak olabilen A nadolu platosu, bu kısa d ö n em d e en göz alıcı şekline kavuşur. Boz rengine alıştığı­ mız uçsuz bucaksız düzlükler yem yeşildir. Araba­ d an indiğim iz Y ukarı D ikm en köyü böylesi bir yeşilliğin içindeydi. Üç arkadaş 1700 m etre civa-

H igb peaks u’itbin large mountain systems, set amidst a sccıttering o f more humble summits, are like kings or lorcls surrouncled by their retinues. But most volcanos cıre not like tbat. In tbeir solitary splendour tbey are fa r more striking, as anyone wbo bas seen a pbotograpb o f Fujiyama in lapan ıvill knouı Hotveverbigb tbey migbt be, tbey are always alone, an d yoıı can feel this J'act ıvbether lookiııg upon them from afar or climbing on tbe mountain itself. A nd ıvhenyou go to Hasandağyou J'eel tbis loneliness u'itb extraordinary intensity. Lookiııg from the west tbe m ountain rises in a single a n d perfect cone fro m tbe J'lat Central A n a to lia n plateau. Approacbing from Ankara to tbe north-ıvest on a sujficiently clear day tbe mountain is visible from a distance o f 60 kilometres, a n d as yoıı draıv nearer tbe view becomes irıcreasingly spectacular. We bad been planning to climb tbis magnificent mountain just south o f Aksaray on the A nkara-Adana Road for a long time, and one May day we set out. Tbe month o f May is probably the loveliest time o f year everyıvhere in Turkey, but fo r the Anatolian plateau ıvith its freezing ıvinters and hlazing bot summers, tbis month is undoııbtedly tbe loveliest, an exquisite interval tvhen the grey-broıvn steppe rolling into the distance is transformed into a brilliant green. We got out o f our car at tbe village o f Yukarı Dikmen amidst jııst sııch greeneıy. At an altitude o f around 1700 tbe three o f us p u t on our backpacks an d began 108

S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998

V


Club Med C lu b M e d B o d ru m

C lu b M e d P a lm iy e

C lu b M e d Kem er

C lu b M e d Foça

C lu b M e d K uşadası

B ü y ü k d e r e C a d . B e y te m P la z a K a t: I Ş i ş l i / İS T A N B U L T e l: ( 0 2 1 2 ) 2 4 6 10 30 / R e z e r v a s y o n : T e l: ( 0 2 1 2 ) 2 4 6 71 4 7 / 4 8 - 2 3 3 1 1 82 F a k s : ( 0 2 1 2 ) 2 3 3 85 17

C lu b M e d U ç h is a r


.. . F

a r k l ı

b i r y a ş a m

. ..

COUNTRY HOMES: Adres: Cemil Topuzlu Cad. N0:97 Caddebostan / İST. Tel: (0.216) 411 70 64 Fax: (0.216) 411 70 64 Adres: Bağdat Cad. N0:501 Suadiye Tel: (0.216) 356 22 14 Fax: (0.216) 478 35 06 Adres: Bağdat Cad. Selvili Sok. Sedir Ap. N0:1 K:3 D:9 Suadiye Tel: (0.216) 369 37 84 Fax: (0.216) 368 36 57 DEPO: Tel: (0.216) 364 05 08


2000 m etrenin hemen altın daki yaylada, çobanlar ve keçileri bize arkadaşlık ediyorlardı. / On the alpine pasture at alm ost 2000 metres shepherds and their goats kept us company.

rında, sırtım ıza çantalarım ızı v u ru p , bir sü re p eşim izd en gelip bizi u ğ urlam akta ısrar e d e n köylü çocuklarla birlikte y ürü­ y ü şe b a şla d ık . 2000 m e tre y i g e ç tik te n sonraysa dağım ızla başbaşaydık. Y ükseldikçe aşağıların yeşili yerini yavaş y av aş d a ğ ın v o lk a n ik ta şla rın a b ırak tı. A ğaçlar ö n c e seyrelip, sonra iyice k üçüle­ rek birkaç ota dönüştü. Akşam 2600 m et­ re yüksekliğe ulaştığım ızda artık iyice ta­ nıdık olan dağ ortam ındaydık. Kampımızı ku ru p , bulutların arasından sıyrılan g ü n e ­ şin batışını seyrederken, gerçekten y ap a­ yalnız bir yanardağda olm anın ne d em ek o ld u ğ u n u anlıyorduk. Batıya d o ğ ru göz alabildiğine uzayan bir düzlü k altım ızda seriliyor­ du. Sanki uçaktan aşağı bakıyor gibiydi. D ünya­ nın en eski şeh irlerin d en sayılan Ç atalh ö y ü k’de (MÖ 8000) b u lu n an bir d uvar resm i aklım a geldi. D oğudaki ikinci zirvesiyle birlikte açıkça Hasand ağ çizilmiş ve zirvesinden d u m an çıktığı tasvir edilmişti. Bu sakin dağın, atalarım ızın bile hatırla­ yacağı bir geçm işte ateşler saçtığını d ü şü n em iyor­ dum . İkinci g ü n ü m ü z güneşli bir havayla başladı. Hasa n d a ğ ’ın batı y ü zü n d e old u ğ u m u z için ö n ce üç­ g en şeklindeki dağın gölgesinin ovaya boylu bo-

ıvalking. A croıvd o f childrerı from the village insisted on a c c o m p a n yin g ııs f o r a ıvhile hefore b id d in g fareıvell. At 2000 metres ive ıvere alone ıvith our rnoııntain. Av ive ascended. the greenery o f the loıver slopes gradually mcıde ıvayfor volcanic boulders. The trees thinned oııt a n d became steadily sınailer until finally nothing but a feıv spik.es o f grass remained. By evening ive had reached a height o f 2600 metres and the landscape ıvas a trıdy fa m ilia r mountainous one. We set ııp camp an d then ıvatched the sun sink betıveen the clouds. realising u'hat it meant to be on a 1 11

S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


yunca

düşüşünü

A r d ın d a n h a r ın

g ü n d ü z

e r iy ip ,

truly lonely vokano. Toıvards the west the plain fa r heloıv stretched out as fa r as the eye could see. İt ıvas tike looking doıvrı from an aeroplane. / ıvas remirıded of a ıvall painting found at Çatalhöyük, oııe of the oldest cities in the ıvorld dating fro m 8000 BC, in ıvhich Hasandağ, together ıvith its secondary peak to the east, is depicted ıvith smoke emerging from the summit. İt was hard to believe that this serene m ountain had stili been erupting at a time tvhen our prehistoric aııcestors ıvere around to ıvitness the event. The second day began ıvith sunshine. Since ive ıvere on the ıvestem face of Hasandağ ive ıvatched its triangıılar shadoıv J'all on the plain. Theıı ive p a cked up a n d began to trek över tbe snow, ıvhich each duy melted in the ıvarmth o f the spring sımshine and then froze över once again at night. Toıvards noon it clouded över and the indine became steep. We no longer felt like mountain hikers but noıv faced the business o f serious mountaineering. At oııe point ive eveu considered getting the ropes out, but before long

s e y r e ttik .

to p a r la n ıp ,

ilk

ba­

s ıc a k la r ıy la

g e c e le r in d e

donan

k a rla rı ü z e r in d e y ü k s e lm e y e b a ş la d ık . Ö ğ le y e d o ğ r u h a v a k a p a tır k e n ,

e ğ im d e

d ik le ş iy o r d u .

A r tık

iy ic e

k e n d im i­

z i b ir d o ğ a y ü r ü y ü ş ç ü s ü g ib i d e ğ il,

c id d i

b ir

dağcı

g ib i

h is s e tm e y e b a ş la m ış t ık . H a t ­ ta b ir n o k ta d a m ayı m eden

is e

s e k lik t e k i A s lın d a dah a

3260

Ç ok

geç­

m e tre

yük­

z ir v e y e

ç ık m ış tık .

ş a n s lı o ld u ğ u m u z u

s o n ra

Y a k la ş ık o la n

ip i b ile ç ık a r ­

düşündük.

b ir

a n la y a c a k tık .

500

m e tre

k r a te r in ,

çapı

b ilm e d e n

e n y ü k s e k n o k ta s ın a v a r m ış ­ tık . T ü r k iy e b ir

d a ğ la r ın d a

g e le n e ğ e

u y a ra k

d e fte r in i b u lu p , m ız la

ilg ili

K im s e n in

iç in e

b ilg ile r

o la n z ir v e ç ık ış ı­

y a z d ık .

g e lm e y e c e ğ in i

sa­

n a c a ğ ın ız b ir n o k t a d a b ir k a y ıt d e f t e r iy le k a r ş ıla ş ­ m ak

a s lın d a o l d u k ç a

s iz in

k a d a r 'ç ıl g ı n ' b a ş k a

ilg in ç . A y n ı n o k t a y a g e lm iş , in s a n la r ın a n ıla r ın ı o k u ­

y u p , d a h a s o n r a g e le c e k o la n la r iç in r ın ız ı b ır a k ıy o r s u n u z .

E s k i ç a ğ la r ın

k e n d i a n ıla ­

ö n e m li r itü e l-

le r in d e n b ir in i y a p ıy o r m u ş g ib i ü ç ü m ü z d e d e fte r i

Aşağıların yeşillikleri, 2000 metrenin üzerinde mayıs ayının sert karma dönüşüyor. / The green vegetation at lower altitudes made way for the hard of May at above 2000 metres.

112 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

19 9 8


“Zirve”de yerinizi alın!.. Başkenttesin, Çankaya'da. Cumhurbaşkanlığı Köşkü, devlet konutları, büyükelçilikler arasında... Zirvekent Konutları ndasın. Konforun kültürle, insanın doğayla buluştuğu seçkin ve güvenli bir yaşam adasındasm. Yaşama dair her şeyin yeniden tanımlandığı yerde, zirvedesin,- Zirvekent te...

Z İR V E K E N T K O N U T L A R I

Satış Ofisi ve Shovvroom: Yıldız Kavşağı Muhabere Birliği yanı 06650 Çankaya ANKARA Tel: 0312 441 50 77 pbx Faks: 0312 495 34 40 Oyak İnşaat Merkez : E sk işe h ir D evlet Yolu No: 6 06520 Beştepe ANKARA Tel: 0312 286 53 10 pbx Faks: 0312 286 49 96 e-mail: oyins@maiI.oyak.com.tr

Oyak İnşaat A.Ş. bir Oyak kuruluşudur.


Doğudaki ikinci bir kütleye tırmanırken, Hasandağ arkamızda kalmıştı (üstte). Hasandağ’ın zirvesine sonunda oldukça zorlaşan bir kulvardan ulaştık (altta). As we dimbed another rocky height to the east, Hasandağ towered över us from behind (above). We finally reached the summit via a difficult route (below). im z a la m ış tık . İk in c i g ü n d e a k ş a m

ive ıvere at the 3260 metre summit. Lcıter we realiseıl tbcıt ive had been lııcky, mıcl unknounngly reached the highest point of a crater whose diameter was approximately 500 metres. Folloıving a tradition on Tıırkish mountains u>e fo u n d the summit book and recorded notes about our climb. It ıvas curious to coıne across a notebook at a point no one else tvould be likely to find, and to read the account of others as mad as yourself and ıvrite your otvn account fo r others ıvho coıne after you. Witb ali the solemnity o f an ancient ritual o f antiquity the three o f us signed the book. A v evening was falling on the second day we noticed a patch of snoıvless ground on an interesting ridge in the centre o f the crater. We mountaineers boast about canıping in the most serere conditions, but stili do our best to fin d the most comfortable canıping place. Thousands of years ago the obsidiaıı rocks ıcbicb might be described as natural volcanic glass ıvere extremely important materials, usefııl for much more tbaıı making decorative omaments fo r the mantlepiece. Iıı the stone age before metals ıvere discovered, the shaıpest knives, arroıv beads, and even mirrors ıvere made o f obsidian, and the highest quality, least Jlaıved obsidian in Anatolia and the surrounding region ıvas to be found at Hasandağ. / İ v early as 7000 BC this precious mineral is knoum to have been carried on people’s backs to seli at places hundreds of kilometres aıvay. What do three mountaineers talk about ıvhen

o lu y o r d u . K r a t e r in o r ta s ın d a ­

k i ilg in ç b i r s ır t h a t tı ü z e r i n d e k a r s ız b i r a la n g ö r ­ dük.

B iz

y a p m a k la

d a ğ c ıla r , e n

a ğ ır k o ş u lla r d a

ö v ü n ü rü z

düzgün

am a,

b ile

kam p

b ir k a m p

y e ri

b u lm a k iç in d e e lim iz d e n g e le n i y a p a r ız . B u n d a n b in le r c e y ıl ö n c e , v o lk a n ik d o ğ a l c a m

d i­

y e ta n ım la y a c a ğ ım ız o b s id y e n le r , m e r a k lı in s a n la ­ rın e v le r in d e s ü s o lm a k t a n ç o k d a h a b a ş k a

iş le r e

y a r a y a n , ç o k ö n e m li m a d d e le r d i. M e t a lle r in

b ilin ­

m e d iğ i ilk e l ç a ğ la r d a , e n k e s k in b ıç a k la r , o k u ç la ­ rı, h a tta a y n a la r o b s id y e n d e n y a p ılıy o r d u . A n a d o ­ lu v e y a k ın ç e v r e s in in e n k a lit e li, e n t e m iz o b s id y e n le r i d e H a s a n d a ğ c iv a r ın d a b u lu n u y o r d u . H a t ­ ta M Ö

7 0 0 0 g ib i y ılla r d a , b u d e ğ e r li m a d d e n in

in -

1 14 S K Y L İF E

M A Y IS

- - j^

MAY

1998

s,


P

0

G?

d

0

0

T h e u s e o f f i r s t c la s s s h i r t f a b r i c in s h i r t p r o d u c t io n is v e ry

im p o rta n t, b e c a u s e 9 8 %

o f a s h irt is t h e f a b r i c its e lf. If y o u r b u s in e s s re q u ire s t h e use o f firs t c la s s s h irt fa b r ic s , y o u h a v e c o m e to th e rig h t ad d ress. O u r 1 0 0 % c o t t o n f ir s t c la s s s h irt f a b r ic s a r e m a d e f r o m th e fin e s t ra w m a te ria ls a v a ila b le , a n d a re p r o d u c e d b y u s in g t h e la t e s t t e c h n o l o g y a n d m a c h in e r y .

V/OVEN FABRİC MILL INC., İSTANBUL, TURKEY TE L: + 9 0 - 2 1 2 - 6 5 1 77 96 FAX: + 9 0 - 2 1 2 - 6 5 1 62 62


croıvded in a single tent inside the crater of an extinct s a tıld ığ ın ı b iliy o r u z . volcano? Actually tbe topics S ö n m ü ş b ir v o lk a n k o n is i­ of conversation are not much n in iç in d e , t e k b ir ç a d ır a different from tbose of people d o lu ş m u ş ü ç d a ğ c ı n e le r in the cities. The real differk o n u ş u r? A s lın d a k o n u la r ence lies in the speed o f ş e h ir d e k ile r d e n ç o k fa r k lı speech. Within tbis rıarroıv d e ğ ild ir . E n ö n e m li fa rk space the speed o f life is reguk o n u ş m a n ın h ız ın d a d ır . lated by the flame o f the tiny D a r a c ık b ir m e k a n ın iç in ­ butane stove. The snotv sloıvd e , y a ş a m ın h ız ı k ü ç ü k b ir ly melts, the tea sim m ers b ü t a n o c a ğ ın ın a le v iy le b e ­ tranquilly, and the saıısages lir le n ir . K a r y a v a ş y a v a ş broıvn ever so gradually. You e r ir , ç a y s a k in b ir t e m p o d a are not in a hurry to get anyk a y n a r , s o s is le r h a f i f h a f i f u’here and tbere is no urgent k ız a r ır . N e b ir y e r e y e tiş ile business to be done. The presc e k tir , n e d e a c e le y a p ıla ­ sure o f time ıvbich pursues b i l e c e k b i r iş v a r d ı r . Ş e h i r ­ yo u fu rio u sly in the city d e ü z e r im iz e b ir ille t g ib i evaporates here overnight. s in e n z a m a n ın b a s k ıs ı b ö y ­ This is a marvellous reıvard le b ir g e c e d e ü z e r in iz d e n for the trouble of climbing so b u h a r o lu p u ç a r. B u , bigh carrying a load s ır tın ız d a y ir m i k ilo ­ o f 22 kilos on yo u r lu k ç a n ta y la o r a la r a back. ç ık m a n ın in a n ılm a z At daybreak on the b ir ö d ü lü d ü r . third day we set o ff Ü ç ü n c ü g ü n e b a ş la r ­ eastwards. From this k e n p r o g r a m ım ız g e ­ direction Hasandağ re ğ i d o ğ u y ö n ü n d e does not presene such ile r le m e y e d e v a m e t ­ a perfect conical tik . B u y ö n d e n b a k ıl­ shape. Several secd ığ ın d a , H a s a n d a ğ o ondary summits can k a d a r d a k u s u rs u z b ir be seen, and heyond k o n i g ib i d u r m u y o r ­ tbem another mass d u . B ir ta k ım y a n te ­ wbich almost deserves p e le r g ö z e ç a rp ıy o r­ to be called a separate Bir iki ay içinde tamamen kuruyacak küçük bir gölün keyfini çıkarıyorduk (üstte). d u . B ira z ile r d e d e , mountain. DescendZirveye vardığımızda, Kapadokya altımızda uzayıp gidiyordu (altta). / We enjoyed n e r e d e y s e b a ğ ım s ız ing rapidly we piled the view över a small lake that vvould dry out within a couple of months (above). b ir d a ğ s a y ıla b ile c e k up our cam ping From the summit Cappadocia stretched out into the distance far belovv us. b a ş k a b ir k ü tle v a rd ı. equipm ent betıveen H ız la in ip ik i d a ğ ın a r a s ın a k a m p m a lz e m e le r im i­ the two mountains. So as to enjoy the hard snow of tbe z i y ık t ık . S a b a h ın s e rt k a r ın ın ta d ın a v a r a b ilm e k early hours to the fu ll ive took only our ice axes and iç in s a d e c e k a z m a v e k r a m p o n la r ım ız ı a lıp , e n crampons and set off to climb the second mountain, d ik o ld u ğ u n u d ü ş ü n d ü ğ ü m ü z b ir k a r k u lv a r ın d a n taking a snouy route ıvhicb seemed to be tbe steepest. ik in c i d a ğ a d a tır m a n d ık . Z ir v e y e v a r ıp k u z e y e Wben we reached tbe summit and looked northıvards b a k tığ ım ız d a , tü m K a p a d o k y a a y a k la r ım ız ın a ltın ­ ali of Cappadocia was spread out beloıv our feet. Perd a y d ı. Y ö r e n in d a r a c ık v a d ile r in e g iz le n m iş g ü ­ baps we would never get the opportunity to see the hid­ z e llik le r in i b u k a d a r y ü k s e k le r d e n g ö r m e ş a n s ı­ deti beauties of the region ’s narroıv valleys from such a m ız b e lk i d e b ir k e z d a h a o lm a y a c a k tı. B iz d e s a ­ beigbt ever again. We just stood and watched. Half an d e c e s e y r e tm e k le y e t in d ik . Y a r ım s a a tin s o n u n d a hour later our visit ıvas över, and we set out downz iy a r e t im iz b it m iş t i, in iş e g e ç t ik . H a s a n d a ğ s a n ­ ıvards again. Hasandağ hadproved fa r more fascinatd ığ ım ız d a n ç o k d a h a ilg in ç b ir d a ğ ç ık m ış tı. • ing than eren ive had imagined. • san

s ır tın d a

m e tre

y ü z le r c e

u z a k la r a

k ilo ­

g ö tü rü lü p

* Haldun Aydıngün, yazar.

'H a ld u n A ydıngün is a u’riter. I 16 S K Y L IF E

M A Y IS


İLETİM YAYINCILIK - FUARCILIK REKLAM’-v&^yfNITIM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi A yazağa Kampusu Maslak / İstanbul Z iy a r e t Saa tleri: 11:0 0 -20:00

M ü h ü r d a r Cd. İ l t e r E r t ü z ü n S o ka k N o : 4 D :6 81 3 0 0 K a d ı k ö y /İSTA NB UL T e l : 0 . 2 1 6 . 3 4 9 91 75 / 76 - 349 10 09 F a x : 0 . 2 1 6 . 3 4 6 41 12


_____________________ D o ğ u ş m o t o r B H İ P

; >u;'; / , ■ıo.

m . w. ,!

,: t. ih

T ü rk iy e G en e l D is trib ü tö rü : D o ğ u ş m o t o r Fskı B üyü kd ere Cad A yazagaköy Yolu No: 23 80670 M aslak İSTAN B U L Tel: (0212) 2 76 80 30 (pbx) Faks: (0212) 276 80 39 Y e tk ili S a tıc ıla r ve S e rv is le r: A d a n a A y k a n (0 3 22 ) 421 6 3 0 8 • A n ka ra Ere (0 3 12 ) 2 8 7 4 2 4 2 • A n ta ly a B a şa ra n (0 2 42 ) 3 2 3 0 8 4 5 • B ursa S ö n m e z (0 2 24 ) 261 5 8 4 5 • D e n iz li B atı 102581 371 4 6 62 • E s k iş e h ir llg a z la r (02221 221 2 4 75 • G a z ia n te p Ş a h ın ta ş 103421 3 3 9 4 8 0 0 (3 h a il • ' İs ta n b u l D o ğ u ş m o to r (0 2 1 2 ) 2 7 6 5 0 27


Y o lla rd a sıkça ra s tla d ığ ın ız , h e rk e s in k u lla n d ığ ı, g id erek s ırad a n laş a n lüks o to m o b ille ri k u lla n m a k zo ru n d a mısınız? S iz h erke s d e ğ ils in iz ... S izin o to m o b ilin iz A u d i o lm a lı! Lüks o to m o b il s ın ıfın d a , k u lla n ılm a s ı h âlâ b ir lüks o la n A u d i, h e rş e y iy le s ıra d ış ı... H e r tü r lü y o l k o ş u lu n d a y e re s a ğ la m b asan q u a ttro ö z e lliğ i (4 te k e rd e n çekiş), o to m a tik v e m a n u e l s e ç e n e k s u n a n tip tro n ic v ite s i, s ü rü c ü n ü n s ü rü ş te k n iğ in e g ö re o to m a tik o la ra k v ite s d e ğ iş tire n D S P (D y n a m ic S h ift P ro g ra m ), k o n fo rlu iç h a c m i, 12 yıl P a s la n m a z lık G a ra n tis i (en y a k ın ra kib i 6 y ıl), d a rb e e n e rjis in i a z a lta n g e liş tirilm iş e m n iy e t s is te m le ri, 1.6 m o to rd a 101 H p 'd e n 4 .2 m o to r d a 3 0 0 H p 'y e g ü ç s e ç e n e k le ri ile, A u d i h e r a ç ıd a n fa rk lı.

jfcssgMau

A u d i... Lüks o to m o b il s ın ıfın d a b ü y ü k y o l a y rım ı!

Yollarımız burada ayrılıyor!

Audi

V o r s p r u n g d u r c h T e c h n ik

• İsta n b u l E rsoy (0216) 411 62 80 • İs ta n b u l G e n o to (0 2 1 6 ) 3 7 7 4 9 79 » İz m ir G ö n e n (0 2 3 2 ) 4 6 3 8 0 6 4 • İzm it A rk o to (0262) 3 2 5 87 88 • K ayseri Öz-Sa (0352) 2 2 3 68 78 • M e rs in O pa t (0324) 3 59 4 6 9 8 • O rdu Şahın (0452) 233 41 69 • S am sun O zon (0362) 4 4 5 24 24 • Trabzon Bahadır (0462) 3 22 10 71 • A u d i w e b site : h tt p ://w w w .a u d i.c o m .tr


M a s te r o f T u r k is h

P o s te r A r t

T ü r k A f iş S a n a tın ın B ü y ü k U s ta s ı

i

T ü rk ve

k

, v

m

İ hap Hulusi Görey launched the art o f the poster in Turkey, and remains its greatest name. 1998 is the centenary o f his hirth, ıvhich ıvill he marked hy a series o f conımemorative events. İhap Hulusi ıvas born in Cairo in 1898, a n d com pleted his p rim a ry and secondary education at the British School in Cairo. His fa th e r A hm ed Hulusi ıvas a famous architect, a n d his hrother Yavuz Görey one o f Turkey's hest knoıvn sculptors. His other hrother N ihat Görey hecam e one o f Egypt's leading m useum curators. In 1920 İhap Hulusi ıvent to M unich, ıvhere he studied in the Heiman Schule fo r fo u r years. Över the same period he studied graphic art fo r three years under the ıvorld famous poster artist Ludıvig Hohlıvein at the Kunstıverbe Schule. Six posters ıvhich he had painted in Germarıy ıvere shoıvn at the Galatasaray Exhihition ıvhich opened in 1923■ These ıvorks attracted the attention o f Abdiilmecid -who ıvas younger brother o f the last reigning Ottoman Sultan and became caliph after the dissolution o f the monarchy- and he invited İhap Hulusi to Dolmahahçe Palace. Excited by the reforms introdııced by Atatürk he retıırned to Turkey in 1925. For the next 56 years he ıvorked in Turkey, achieving recognition fo r the graphic arts. He designed tickets fo r the National Lottery, and posters fo r Sümerbank, Ziraat Bankası, the Tıırkish A viation Association a n d the State Monopolies, and labels fo r many products. His cartoons ıvere published in humorous magazines

a f iş s a n a t ı n ı n k u r u c u s u

en

ö n e m li

is m i s a y ıla n

İh a p

H u lu s i G ö r e y .

ğum

y ılı o la n

100. d o ­

1998

y ılın d a

b ir d iz i e t k in lik le te k r a r g ü n ­ dem e

g e liy o r .

K a h ir e 'd e

1898

doğan

y ılın d a

İh a p

H u lu ­

s i, i l k v e o r t a ö ğ r e n i m i n i K a h i r e ’d e k i

İn g iliz

O k u lu n d a

ta m a m la d ı.

Babası A hm et

H u lu s i ü n lü

b ir m im a r , k a r ­

deşi

Y avuz

G ö re y

y e 'n in

en

ü n lü

r ın d a n

b iri v e

N ih a t G ö r e y d e g e le n

T ü r k i­

h e y k e ltr a ş la d iğ e r k a rd e ş i

is e , M ı s ı r ı n ö n ­

m ü z e c ile r in d e n

rid ir.

İh a p

H u lu s i,

re s im

e ğ it im i iç in

m a n y a 'n ın

M ü n ih

b i­

1 9 2 0 'd e

g itt iğ i A l ­ k e n tin d e

d ö r t y ıl H e i m a n S c h u le a t ö ly e s in d e ç a lış t ı. B u d ö ­ n e m d e , K u n s t w e r b e S c h u l e ’d e d ü n y a c a ü n l ü a f iş re s s a m ı L u d w ig H o h h v e in y ö n e tim in d e ü ç y ıl g r a ­ fik

e ğ it im i a ld ı.

1 9 2 3 't e a ç ı l a n G a l a t a s a r a y S e r g i -

s i ’n e A l m a y a ' d a y a p t ı ğ ı a l t ı a f i ş i y l e k a t ı l a n s a n a t ç ı, b u ç a lış m a la r ı ile k e n d is i d e re s s a m o la n A b d iilm e c i d ' i n i l g i s i n i ç e k m i ş , S a r a y ’a ç a ğ r ı l m ı ş t ı . K e n d i d e y iş iy le

‘A t a t ü r k

1 9 2 5 y ılın d a

re n , T ü r k iy e 'd e a f iş s a n a t ın ı n

D e v r i m l e r i ’n i n

T ü r k iy e 'y e

g e ld i. B u

heyecanı ta rih te n

ile

itib a ­

5 6 y ıl a r a lık s ız ç a lış tı, g r a f ik

ve

t a n ın m a s ın ı s a ğ la d ı. M il l i P iy a n g o

İd a r e s i'n in b ile t le r in i r e s im le d i, S ü m e r b a n k , Z ir a a t B a n k a s ı , T ü r k H a v a K u r u m u v e T e k e l İ d a r e s i ’n i n a f iş le r in i h a z ır la d ı; ü r ü n le r in in C em

ve A kbaba

g ib i m iz a h

e t ik e tle r in i y a p tı;

d e r g ile r in d e

k a r ik a ­

tü r le r i y a y ın la n d ı. Y u r t iç in d e k i b u ç a lış m a la r ın a k o ş u t o la r a k u lu s la ­ ra ra s ı a la n d a d a ta n ın d ı v e B a y e r . M ıs ır T e k e l İd a ­ r e s i, ü n l ü

İ n g i l i z v is k is i J o h n

I la iğ in

a f iş v e e t i -

120 S K Y L İF E

M A Y IS

MAY

1998


Im ş u m

Karya Evleri, çevreyle barışık Karya Evleri, Gümüşlük’te, yüksek ağaçlarla bezenmiş, denize sıfır

dost bir ortamda nesiller boyu anfı-topoğrafyada, bölgede izin verilen yaşamayı öneriyor. son yerleşim. Tümü deniz gören, tam tefrişli 50 villa/ daire, eksiksiz sosyal tesisler ve beş yıldızlı otelden oluşan birproje. Akılcı ve estetik çözümleriyle, düzeyli, kalıcı ve sıcak dostlukların kurulacağı, yaz-kış yaşanabilir bir tesis.

Kana evleri, G üm üşlü k’e 2, B o d ru m ’a 21, havaalanına 40, Yalıkavak’a 4 k ilo m e tre uzaklıkta.

• TÜ R KBÜ KÜ * .. GÖLKÖY

Kızıl Burun

TO R BA •

Türkiye’de ilk kez, Karya Evleri’nde sunulanları beklentilerinizin çok ötesinde bulacaksınız. Yaşantınıza her yönüyle değer katacak bu yatırım için en uygun ödeme koşulu ile, dilerseniz banka kredisi olanaklarıyla, kalan az sayıdaki evlerden birini seçin; tapunuzu hemen sunalım.

BODRUM

.

G Ü M BE T

M e rk e z O fis: S e rencebe y, M e h m e t A li Bey S o k a k K ıım rııo ğ lıı A p. No: 1 0 /3 (C o n ra d O te li y a n ı) Beşiktaş 8 0 7 0 0 İstanbul T e l: ( 2 1 2 ) 2 2 7 9 0 8 8 p b x

E V İN İZ D E N E L E R V A R ? .. • Salon o tu rm a g ru b u , s e h p a la r • Y a ta k la r, y a la k ta k ım la rı ve p e rd e le r • A ç ık m u tfa k , y e m e k g ru b u • Ş ö m in e , b a rb e k ü • Y e m e k ta k ım ı • B u z d o la b ı, o c a k , fırın , a s p ira tö r • B a lk o n m o b ily a g ru p la rı • D o la p la r • D a h ili te le fo n • D uş k a b in i, te rm o s ifo n • S a n tra l sis te m i • M e rk e z i u ydu a n te n siste m i

B o d ru m O fis: Ç u k u r b iik M e v k ii G ü m ü ş lü k , B o d ru m T e l : (0 2 5 2 ) 3 8 8 6 2 9 4 -9 5 Fax: ( 0 2 5 2 ) 3 8 8 6 3 16

KARYA EVLERİ. KARAVELİOĞLU Şirketler Topluluğu’nun iştiraki olan, kuruluşudur.

rarrrm

mm

1

İs te ğ e B a ğ lı D o n a n ı n ı : • K lim a • K işisel te le fo n • TV • T ü m m u tfa k a le tle ri • B u la ş ık ve ç a m a ş ır m a k in e s i • M ik ro d a lg a fın ıı T E S İS T E N E L E R V A R ? .. • Ö zel p la j ve is k e le • Yatay ve d ik e y a s a n s ö r • 5 0 0 - k iş ilik k o n fe ra n s s a lo n u ve s in e m a • 7 0 0 k iş ilik a ç ık , 6 0 0 k iş ilik k a p a lı re s ta u ra n t • 5 0 0 n r havuz, 4 0 ıt> ? ç o c u k h a vu z u • S n a ck ve K um sal B a r • F u tb o l, b a s k e tb o l, v o le y b o l sa h a la rı • T e n is k o r tla r ı • M e rk e z i u y ttti a ıfle ıı sis te m i • M asa te n is i, b ila rd o , o yun s a lo n la rı • Su s p o rla rı • A m fi-tiy a tro • S atm a, fitn e s s ç e n te r, m a sa j s a lo n u • B iir o h iz m e tle ri m e rk e z i • M a rk e t • H e lik o p te r p is ti, o to p a r k la r • H o u s c -k e e p in g « 4 0 0 to n lu k su d e p o su • B iy o lo jik a n tıııa F o to ğ ra f: K a r y a E vi b a lk o n u n d a n g iin b a tım ı. O ca k 19 97


BCJGAZ O L M A M A K

ıÇ Z 'lN

such as Cem and Akbaba. His work in Turkey won bim an international reputation, and e t ik e ti ö r n e ğ in d e o ld u ğ u be designed posters and la beis g ib i h a le n k u lla n ılm a k ta ­ f o r tbe B ayer com pany, the d ır . Egyptian State Monopolies, and S e s s iz v e d e r i n d e n g e le n Jobıı Haig ıvhisky. Some o f his b ir g r a fik e m e k ç is i o la n designs, sucb as tbe label fo r tlıa p H u lu s i’n in 1 0 0 . d o ­ Kulüp Kakı are stili heing used ğ u m y ılı m ü n a s e b e t iy le M i ­ today. m a r S in a n Ü n iv e r s it e s i, Tbe centenary program m e is R e k la m c ıla r D e r n e ğ i v e being orgatıised jo in tly by G r a fık e r le r M e s le k K u r u lu M im ar Sinan Urıiversity, the ş u ’n u n o r t a k o l a r a k d ü z e n ­ Associatiorı o f A dvertising le d ik le r i " M iis e le s te n ü ç g e ­ Agencies. and the Associatiorı of n e ... Ih a p H u lu s i 1 0 0 Y a ­ Grapbic Artists. Events include s ın d a " b a ş lık lı e t k in lik le r the publication o f biograpbical k a p s a m ın d a s a n a tç ın ın h a ­ ıvorks. exhibitions o f his ıvork. in y a t ın ın t a n ıtıla c a ğ ı b iy o g ­ İstanbul. M unich a n d Cairo, r a fik y a y ın la r , y a ş a m ın ın PflH lfil ü ç a y r ı e v r e s in i te m s il conıpetitions a n d discııssions. M ARTI G İB İD İR e d e n İs ta n b u l, M ü n ih v e An arcbive o f bis ıvork a n d a iÇL£RiNESUGHÇİRWf2 K a h i r e ’d e s e r g i l e r , y a r ı ş ­ docum entary film are in tbe process o f preparation. m a la r , t o p la n t ıla r , ç a lış m a la r ın ın to p la n a c a ğ ı a r ş iv v e b ir d o k ü m a n t e r film h a z ır la n a c a k . Hulusi ıvas an artist ıvbo represented tbe ideals o f B u e t k in lik le r , C u m h u r iy e t id e a lle r in in a d e ta g ö r ­ tbe Turkish Republic a n d the modern society to s e l t a s a r ım c ıs ı v e y e n i o lu ş a n s o s y a l y a ş a m ın a y ­ ıvhicb it gave rise. and these events are o f great n a s ı o la n b u b ü y ü k u s ta n ın g ü n ş ığ ın a ç ık a r ılm a s ı significance in throıving light on his life and ıvork., a ç ıs ın d a n b ü y ü k ö n e m ta ş ıy o r . • and his contribution to Turkish art. • k e t le r in i h a z ır la d ı. Y a p t ığ ı

ç a lış m a la r ,

K u liip

SOMER

*****

R a k ıs ı

I 22 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


Bir

daha düşünün... .. . a l a b i l i r m i s i n i z ?

Y eni

n e s il

G o lf,

n e s ille r i

b ir le ş tir iy o r ,

k a ld ır ıy o r .

s ın ır la r ı

Ö z g ü r lü ğ ü n e

d ü ş k ü n G o lf tu tk u n la n , ş im d i

4.

N e s il G o l f ’le

H a y a t

ta n ış ıy o r .

t a r a f ı n d a n

y ö n le n d ir ilm e k y e rin e , h a y a tı

y ö n le n d ir m e y i te r c ih e d e n ...

K e n d in i g e liş tir m e y e , y a ş a m ı

s o r g u la m a y a

k ü ltü r le r e z a m a n

ve

fa r k lı

a y ır a n G o lf

n e s li, 1 9 7 4 y ı l ın d a n b u y a n a G o l f ’t e n v a z g e ç m i y o r .

G e l i n , s i z i d e Y e n i n e s i l G o l f ’l e

ta n ış tır a lım ,

ne ka d ar

k

e

n

d

i n

i z

e tk ile y ic i

ö z g ü r lü ğ ü n

o ld u ğ u n u

g ö r ü n .


12

g

a

yıl

p a s la n m a z lık

r

a

4

h a v a

S ta n d a rt

n

t

i

s

H oş g eld in

i

y a s tığ ı.

P ir o te k n ik e m n iy e t k e m e r le r i.

AB S

ve

E B D

(e le k tr o n ik

fr e n b a s ın ç d a ğ ılım ı) s is te m i.

Ç e v r e y e

v e rm e y e n

z a r a r

m o to r.

Ö n

ve

a r k a d a d is k fr e n . Y ü k s e k lik

ve

d e r in lik a y a r lı h id r o lik

d ir e k s iy o n .

M a v i

a y d ın la tm a lı

to n

g ö s te rg e

p a n e li. A rk a k o ltu k la r d a ,

ç o c u k k o ltu ğ u

iç in

Is o fix

S is t e m i. E r g o n o m ik , g e n iş

h a c im .

Y a ğ m u r d a

s i l e c e k l e r i

o t o m a t i k

D o ğ u ş O to m o tiv S a n a y i v e T i c a r e t A .Ş . : G e n e l M ü d ü r lü k

T e l: ( 0 2 1 2 ) 2 8 5 4 0 9 0

V o lk s v v a g e n T ü r k iy e D i s t r i b ü t ö r ü D o ğ u ş O t o m o t i v 'd i r .

D O Ğ U Ş O T O M O T İV

B İR


"eııi n e s il Golf!

D O Ğ U Ş H O L D İN G K U R U L U Ş U D U R .

D o ğ u ş O t o m o t i v ; V o l k s w a g e n o t o m o b i l l e r i n i n m o d e l , t e k n i k ö z e l l i k ve r e n k l e r i n d e d e ğ i ş i k l i k y a p m a h a k k ı n ı s a k l ı tutar.


G uide: H o te ls , Special License H o te ls , H o lid a y Villages, M useum s, Sightseeing, Embassies

1

. U lu s la ra ra s ı İs ta n b u l T iy a tro F e stiva li

0

10th International İstanbul Theatre Festival T he tenth International İstan­

İs ta n b u l K ü ltü r v e S a n a t V a k f f n ın d ü z e n le d iğ i

1 0 . U lu s la ra ra s ı İs ta n ­

b u l T iy a tr o

F e s tiv a li, d ü n y a

ro s u n u n o ld u ğ u

ü n lü

tiy a t­

is im le r in in d e d a h il

k a p s a m lı b i r p r o g r a m la ti-

y a tr o s e v e r le r e m e r h a b a d iy o r . 1 9 24

M a y ıs

ta r ih le r in d e

rile c e k o la n

g e r ç e k le ş ti­

fe s t iv a l p r o g r a m ın d a ,

A lm a n y a , F ra n s a , J a p o n y a v e y a 'n ı n n ın

s e ç k in

tiy a tr o

y a n ış ın ı

İta l­

to p lu lu k la r ı­

T ü r k i y e ’d e n

de

9

o y u n b u lu n u y o r . G ö s te ri

m e k a n la r ı o la r a k

A ta tü rk

K ü lt ü r M e r k e z i B ü y ü k S a lo n , L iit fi K ır ç la r

K o n g re

T a k s im

S a h n e s i,

E r tu ğ r ııl

ve

S a h n e s i,

S e rg i

S a r a y ı,

I la ıb iy e

M u h s in

K e n te r T iy a tr o ­ JSZ5. uSL. IB X

s u , A k s a n a t v e A z iz N e s in S a h n e s i'n in

s e ç ild iğ i fe s t iv a lin

P ic c o lo

T e a tro

ü n lü

k o n u k la r ı a r a s ın d a ,

d i M ila n o , T a n z th e a t e r W u p p e ıt a l

P in a B a u s c h , D e s c a m p s e t D e s c a m p s , C e n t r e D r a m a t ic jiıe

N a t i o n a l d ’O r l e a n s

ve

S uzuki

C om pany

o f T o g a ( S C O T ) g ib i t iy a t r o s a n a tın d a ç ığ ır a ç m ış , e k o l o lu ş tu r m u ş tiy a tr o g r u p la r ı b u lu n u y o r . O r t a k b ir p r o je d o la y ıs ıy la b ir a r a y a g e le n ve

ta n ın m ış

A m e r ik a lı

S o n ta g , A lm a n y a 'n ın la r ın d a n

G is e la

ru m c u s u

M ilv a

Susan

ö n d e g e le n B re c h t y o r u m c u ­

M ay, ve

R o b e r t W ils o n

s a n a t e le ş tir m e n i

İ t a l y a ’n ı n

D o m in it ju e

ü n lü

B re c h t y o ­

Sanda da

f e s t iv a lin

bul Tbeatre Festival organised by İsta n b u l F oundation o f Culture and Art greets tbeatre goers ıvith a comprebensive program ine ırbicb includes fam ous names from ıvorld the­ atre on 19-24 May. leading theatre companies from Germ a n y , France. Japaıı a n d Italy, as iveli as nine plays by Tıırkish companies are on this year's programme. Venues are Atatürk Cultural Centre Main Auditoriıını, Liitfi Kırdar Convention and Fxhibition Centre, Taksiın Sahnesi, v _v Harbiye Muhsin Frtuğnıl Sah­ nesi. Kenter Theatre. Aksaucıt and A ziz Nesin Sahne­ si. Gııest com panies inclıule Piccolo Teatro di M ilano. T aııztheatre W uppertal P ina Bausch, Descamps et Descamps, Centre Dramatic/ue National d ’Orleans and Suzuki Company o f Toga, aü o f ıvhich have broken ııew ground iıı the art o f theatre. Robert Wilson and ıvell-known American art critic Susaıı Sontag. ıvho have come together to ıvork on a joint project, Gisela May, one o f Germany 's leading Brecht performers, too more fa m o u s Brecht performers, Italy s fam ous Milva and Dominic/ııe Sanda, are the

128 S K Y L İF E

M A Y IS

--Ih -

M AY

1998


scope

“ZT Codes: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212, Astarı Side216, lznıir 232, Antalya 242

otberfestival gııests. The Aıvards o f Honour given by the International İstanbul Theatre Festival to those ıvbo have rnade important contribııtions to tbe art o f tbeatre throughoııt their careers, go t his y e a r to M elih Cevdet Anday, a playıvright fam ous f o r p la ys o f u n iversa l relevance, a n d to Yıtri Lubimov

d iğ e r k o n u k la r ı. U lu s la r a r a s ı

İs ta n b u l T iy a t r o

F e s t iv a li’n in

tiy a tr o

yaşam

ö n e m li

da

boyu

b u lu n a n

v e r d iğ i

tiy a tr o

O n u r

s a n a tın a k a tk ıla r ­ u s t a la r ın a

Ö d ü lle r i'

bu

y ıl, y a z d ığ ı e v r e n s e l n it e lik t e ­ ki

o y u n la r ıy la

s a h ip day

o la n

ve

h a k lı

M e lih

r e ji a n la y ış ıy la

tiy a tr o s u n d a

b ir

üne

C evdet A n­ dünya

b ir e k o l y a ra ta n

Y u r i L u b i m o v ’a v e r i l i y o r . P in a

B a u s c h ’t a n

y ö n e tm e n J o h a n n

K r e s n i k ’e

ve

S a c h a W a lt z 'a k a d a r b ir d iz i s a n a tç ın ın ç a lış m a la r ı­ n ın y e n ild iğ i

D a n s T iy a t r o s u ’ s e rg is i; T a d a s h a S u -

z u k i ’n i n

'S u z u k i M e t o d u ’ a t ö ly e s i v e

ü n lü

'D e n iz ­

d e n G e le n K a d ın ’ o y u n u ile fe s t iv a le k a t ıla n S u s a n S o n t a g ’ın

v e re c e ğ i

k o n fe ra n s ,

fe s tiv a lin

d iğ e r e t­

k in lik le r i. S p o r s o r lu ğ u

T ü rk

H e n k e l A . .S . ’ n i n

ü s tle n d iğ i

tiv a lin b ile tle r i, 9 M a y ıs ta n itib a r e n A K M

fe s ­

g iş e le r in ­

d e s a tış a s u n u lu y o r .

ıvbose concept o f directing has hecome a school o f its oıvn in ıvorld theatre. The exhibition o f Dance Theatre featuring tbe ıvork o f many artists from Pina Bausch to directorJohann Kresnik and Sacha Waltz, Tadasha Sıızııki's celebrated Suzuki Metbod ıvorkshop, and a lecture by Sıtsan Sontag ıvho is participating in the festival ıvith her play Woman from tbe Sea are the otber events. Sponsored by Türk Henkel A.Ş., the festival tickets are on sale from 9 May onıvcırds at Atatürk Cultural Centre. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul Culture and Art o f Foundation

T el (0212) 293 31 33 130 S K Y L IF E

M A Y IS

--J *-

M AY 1 9 9 8


Bazı lüks otomobil üreticilerinin lüks otom obil üretirken gözden kaçırdıkları bir şey var: Lüks.

To yota C a m ry Hayatınızın en konforlu yo lcu lu ğ u n a hazır mısınız?

<n r 0 Y 0 T E i >

<&> 0216 399 99 88

TO YO TA S A

K a lite h a y a tın ız ı d e ğ iş tirir!

®TOYOTA


scope

• a - Codes: Ttırkey 90, Ankara 312, İstanbul: Eumpean Side 212, Asian Side 216, İzmir 232, Antalya 242

15. Uluslararası Ankara Müzik Festivali

Ankara’da Müzikli Bahar A Music Filled Spring Season in Ankara 15th International Ankara Music Festival A n k a r a ’y a

bah ar

on-

b e ş y ıld ır s a d e c e

ç iç e k

ve

d e ğ il

k e le b e k le r le

m ü z ik le Ç ünkü r a ’d a

de

g e liy o r .

1 5 y ıld ır A n k a ­ u lu s la r a ra s ı n ite ­

lik t e b i r m ü z i k fe s t iv a ­ li v a r . B u

y ıl

k u tla y a n

U lu s la r a r a s ı

A n k a ra li,

1 5 . y ılın ı

M ü z ik

F e s tiv a ­

C u m h u r iy e tin

y ılın a

adanan

O ra to ry o s u s e ri

ile

a ç ılış

19

b a ş la d ı.

75.

A ta tü rk kon­

N is a n

da

15.

U l u s l a r a r a s ı A n k a ra

M ü z ik

F e s tiv a li

p ro g ­

r a m ın d a ,

dün­

yaca

ü n lü

10

o rk e s tra , 3

ba­

le

m

to p lu lu ğ u ,

k o ro , o d a z iğ i,

caz

m ü­ g ru p ­ “ A n k a r a b a h a rı m ü z ik le tla h a g iiz e V '

la r ı, ş a n , g ita r , p iy a n o m an

ve

ke­

r e s ita lle r i,

b a n d o la r , d a n s ve

m im

ç ıla r ı

s a n a t­

b u lu n u ­

y o r. A y r ıc a

fe s t iv a l

s ü r e s in c e , s a lo n

ana

o la r a k

k u l l a n ı l a n M EB yen

Ş u ra

S a l o n u ’n d a

fe s t iv a lin

15

y ılın ı ö z e tle ­

F e s tiv a l A f iş le r i S e r g is i d ü z e n le n iy o r . S e v d a -

C enap

And

M ü z ik

V a k fı

ta ra fın d a n

d ü z e n le n e n

f e s t i v a l 1 8 M a y ı s ’a k a d a r s ü r e c e k .

F o r tbe p a s t 15 y e a r s spring in A n ka ra has b een u s b e r e d in b y mıısic as iveli as flow ers a n d b ııtte rflie s, tb cın ks to tb e c ity 's in te r n a tio rı a l m u s i c festival. Tbis year's fe s ­ tiv a l o p e n e d o n 19 A p r il ıvitb a p e r fo r m a n c e o f tbe A ta tü rk Oratorio com posed in com memoration o f the 751h a n tıiv e r s a r y o f the Turkish Republic. Tbe festival features 10 ıvorld fa m o u s orchestras, three hallet com panies, choral music, chanı her m usic, j a z z e n s e m hles, sin g ers, gııitar, pia n o a n d viol i n rec ita Is, b a n ds, d a n c e g ro u p s a n d m im e artists. In addition a n exhihition o f fe stiv a l posters över the 15 years since the fe s tiv a l’s inception c a n be se e n in th e Ministry o f Education 's Şura Salon, ıvhicb is the m ain venue fo r fe s ­ tival events. Organised b y tb e S ev d a a n d C en a p A n d M u sic F oundation, the fe s ti­ val continııes until 18 May.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Sevda and Cenap And M usic Foundation T el (0312) 427 08 5 5

132 S K Y L IF E

M A Y IS

M AY

1998


Swiss H ofe//lstanbul S i ren a Hotel/ Antalya Conrad H ofe//lstanbul Dedeman H ofe//lstanbul Mövenpick Hotel / İstanbul Ramada Hotel/M ersin Sea Carden Hotel/Bodrum Hyatt Regency H ofe//lstanbu! Hyatt Regency Hotel / Baku Hyatt Tovver & Casino / Baku Gasprom Complex / Moscovv Inter Hotel Petrograd St. Petersburg Eresin H ofe//lstanbul

Hilton H o tel/İstanbul Planeta H ofe//C rim ea Gasprom H ofe//S ochi Four Seasons Hotel İstanbul Intercontinental Tashkent Ankara H ofe//A lm aty

Hilton Hotel - B u c h a re s t

Turquoise Hotel Side - Antalya Hilton H ofe//Bucharest Migdalot /Israel Çıragan Palace Hotel Kem pinski/ İstanbul

ARCHITECTURAL CONSTRUCTION & TRADE INC.

R

Atatürk Cad. No: 17 Zümrütevler K. Maltepe - İstanbul - TÜRKİYE Phone: (90-216) 305 75 50 (4 lines) 383 75 86 (7 lines) Fax:(90-216) 371 19 86 Moscow O ffice: Kutuzovsky PR.26 KB.330 Phone: 7 (095) 249 07 60 - 5 6 4 80 30 Fax: 7 (502) 2 2 4 20 30 E-Mail Address:fekaarcconsinc@superonline.com.


cityscope

Codes: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242

Voyager 2. İstanbul Tatil ve Eğlence Fuarı 2nd International İstanbul Holiday & Entertainment Exhibition T o u r is m in T u rk e y h a s a d v a n c e d w ith g ig a n tic steps över recent years, to becom e o n e o f the c o u n tr y ’s m ajör econom ic sectors. N e v e rth e le ss ıvith everything fro m long sa n d beaches to some o f the most a n cien t bistorical sites in the ıvorld, a n d snoıv covere d m o u n ta in p e a k s to in t e r n a t io n a l S ta n d a rd hotels a n d facilities, m uch o f Turkey’s potential as yet re m a in s u n ta p p e d . E kin Y a z ım M e rkezi, T urpres a n d TÜRSAB are organisin g the s e c o n d Voyager.İs ta n b u l H o lid a y a n d E n terta in m en t E xbibition at TÜYAP Exhibition Centre in İstanbul, in recognitio n o f th e f a c t th a t this se c to r d e m a n d s fla ıv le ss o rg a n isa tio n a n d tireless promotion. The exhibition includes a p ro g ra m m e o f 10 discussion p a n e ls fe a tu r in g leading nam es in the tourism sector, nearly 5 0 slide a n d video shoıvs, displays by local a n d foreig n a n im a tio n g ro u p s, m o u r ıta in e e r s a n d cyclists, a n d a n exuberant a n d festive rally on İstiklal Caddesi ıvith över 3000 participants. The organisers o f this y e a r ’s Voyager 9 8 are determ ined that the exhibition ıvill be even more meınorable this year, a n d that a n even greater num ber o f visitors ıvill be a ttr a c te d to its sta n d s a n d events. Voyager 9 8 ıvill begin ıvith a n opening festival in Taksim Square on 7 May, a n d f o r fo u r days both the e x h ib itio n area a n d istik la l C addesi ıvill bring together hotels, tour operators, travel agents a n d tbe consum ers o fT u rkish tourism.

T u r iz m , ü lk e m iz in s o n y ılla r d a d ev

a d ım la r la

g e liş e n

en

ö n e m li s e k tö r le r in d e n b ir i. Y i ­ ne

de, uçsuz

b u c a k s ız

kum ­

s a lla r d a n d ü n y a n ın e n e s k i ta ­ r ih î k a lın tıla r ın a , k a r lı d a ğ d o a ık la r ın d a n

dünya

r ın d a k i e ğ le n c e te s is le r in e

s t a n d a r t la ­

ve

d in le n m e

k a d a r tü m

tu r iz m

o la n a k la r ın a s a h ip o la n T ü r k i ­ ye , g e rç e k

p o t a n s iy e lin i o r ta ­

ya

k o y a m a m a k ta d ır .

ve

e ğ le n c e

T u r iz m

s e k tö rü n ü n

aynı

z a m a n d a m ü k e m m e l b ir o rg a ­ n iz a s y o n

ve

o ld u ğ u n u

a k ıld a n

E k in ve

Y a z ım

TÜRSAB

ta n ıtım

e t k in liğ i

ç ık a r m a y a n

M e r k e z i, T u rp re s y e tk ilile r i,

geçen

y ıl ilk in i d ü z e n le d ik le r i V o y a g e r -ls ta n b u l T a til v e F u a r ı ’n ı n ta n b u l

E ğ le n c e

İk in c is in i T Ü Y A P

S e rg i

S a ra y ı n d a

İs ­ d ü ­

z e n liy o r la r . S e k tö r ü n ö n d e g e le n is im le r i­ n in

k a tıld ığ ı

y a k ın

d ia

y e r li v e

ve

10

p a n e l,

v id e o

yabancı

5 0 ’y e

g ö s te r is i,

a n im a s y o n

g r u p la r ın ın , d a ğ c ıla r ın , b is ik le tç ile r in g ö s te r ile r i v e 3 0 0 0 ’i n

ü z e rin d e

k a tılım c ın ın

is t ik la l C a d d e s i'n d e

d ü z e n le d ik le r i c o ş k u lu v e ş e n lik li b ir m it in g in g e r ­ ç e k l e ş t i r i l d i ğ i V o y a g e r ‘9 7 , b u g i b i o r g a n i z a s y o n l a ­ rın

s e k tö rü n

g e liş im i a ç ıs ın d a n

b ir ih tiy a ç o ld u ğ u n u

ne

k a d a r ö n e m li

g ö s te r d i. G e ç e n

y ılın

v e rd iğ i

c o ş k u i l e V o y a g e r ‘9 8 ’i h a z ı r l a y a n f u a r o r g a n i z a t ö r ve

k a tılım c ıla r ı,

e tk ili v e

bu

y ılk i o r g a n iz a s y o n u n

re n k li g e ç m e s i v e

daha

z iy a r e t ç i s a y ıs ın ın

da a rt­

m a s ı iç in fa a liy e t le r in i y o ğ u n la ş tır d ıla r . 7 M a y ı s ’t a T a k s i m

M e y d a n ı ’n d a d ü z e n l e n e c e k a ç ı­

l ış ş e n l i ğ i i l e b a ş l a y a c a k boyunca,

o l a n V o y a g e r ‘9 8 , 4 g ü n

s e rg i a la n ın ı v e

i s t i k l a l C a d d e s i ’n i t u ­

r iz m c ile r in , tu r o p e r a t ö r le r in in , s e y a h a t a c e n ta la r ın ın

ve

T ü rk

tu r iz m

tü k e t ic ile r in in

b u lu ş m a

y e ri

h a lin e g e tir e c e k .

TÜYAP, Tel: ( 0 2 1 2 ) 2 5 2 5 0 7 0

134. S K Y L IF E

M A Y IS

- - j* .

MAY

1998


“MITSUBISHI FARKINI SİZ DE YAŞAYIN...”

;M 0

SATIŞ

Q >

DİREKTÖRLÜĞÜ

'■ — :

Ankara Asfaltı, Yakacık Yanyol T e l : ( 0 2 1 6 ) 3 7 7 17 7 0 ( 1 6 H a t T E M 0O

MITSUBISHI

Üzeri No:25 / Dafı.226)

M its u b is h i M o to rs C o rp o ra tio n T ü rk iy e D is trib ü tö rü ve Lisanslı Ü re tic is id ir.

81450 Kartal/İSTANBUL F a x : ( 0 2 1 6 ) 3 7 7 0 1 81

TEM © ©

b ir H .o

© © BA N CI

H o ld in g K u ru lu ş u d u r.

A

MITSUBISHI MOTORS


Istarıbul’da İstanbullu ••

Ardıçlı Evler: Özlediğimiz kent

İsta n b u l’u sa v u n a n bir k e n t : Ardıçlı Evler, doğayla iç içe, doğayla uyumlu... insana saygılı, yaşamı en ince ayrıntısına kadar düşünen bir yapılanma...

D oğa iç in d e , k en tli bir ya şa m : Ardıçlı Evler, dubleks ve tripleks konutlarıyla uygarca yaşamak için tasarlanmış yeni bir kent. Sosyal yaşam için planlanan alanlar, parklar, spor tesisleri, alışveriş ve ticaret merkezleri, tüm kente yay yeşil alanlar, yeşil yollar

Eston İn ş a a t K a lites i,

B esbank K o n u t K re d isi.

E s to n İ n ş a a t , Z e y t i n o ğ l u H o ld in g k u r u lu ş u d u r .

Ardıçlı

E vler'e

özel

E s ba nk

Konut

Kredi si ’n in

uygun

ödeme

koşullarını

Eston

M e r k e z : İstiklal C a d . O d a k u le B inası K at 1 1 B eyoğlu 8 0 0 5 0 İstan bu l T e l : ( 0 - 2 1 2 ) 2 5 2 7 0 4 0 F a k s : (0 -2 1 2 ) 25 2 7 0 49

Düşünülmüş

evler.


bir yaşam başlıyor. ortamına kavuşmak için...

A rd ıç yeşili dört m e v s im ... Ardıçlı Evler’in havası tertemiz- •• Yollar, sokaklar, çevre düzenine uyumlu doğal malzemelerle kaplanmış... Ekolojik mimari anlayışıyla doğal kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak, çevreye ve insana saygıyla

ta s a r la n m ış .

A rdıçlı E v ler’de yeni bir kent modeli yaratılıyor. V e Istan b urda İstanbullu

bir yaşam, burada başlıyor.

i n ş a a t

P a z a r l a m a

M ü d ü r l ü ğ ü

ve

tüm

E s b a n k

ş u b e l e r i n d e n

ö ğ r e n e b i l i r s i n i z -

Pazarlama Ofisi: Eston Ardıçlı Evler B a h çeşeh irİsta n bu l Tel: (0 *2 1 2 ) 6 2 0 71 71 -72-73 - 62 0 61 4 0 Faks: (0-21 2) 62 0 61 41

üşünülmüş

kentler.

m im fuiEk


city scope

*İÜTC'odes. Turkey 90, Ankara 312. İstanbul: Hıtnpetnı Side 212. Asiaıı Side 216, İzmir 232. Aıılalya 242

Bir ustanın ardından / In memory of a master

Özer Kabaş Sergisi / Paintings by Özer Kabaş 30

O cak

n ii

y itir d iğ im iz

ğ e r li

1 9 9 8 g ıi-

s a n a tç ı

K a b a ş 'ın

de­

Ö zer

son

re ­

s im le r i. Y a p ı K r e d i K a z ım

T a ş k e n t Sa­

n a t G a le r is i'n d e N is a n d a n

17

itib a r e n

s e r g ile n iy o r . Ö zer

K ab as ı “Y a ­

p ıtın ın

k u r u lu ş u ,

b iz e d o ğ r u y a y ılış ı, ana

te m a la r ı, ö z e l­

likle

ilk

bakışta

a la b ild iğ in e

n u ite -

v a z i. s ın ır b o y la r ın ı s e ç m iş g ö r ü n e n s a n a t e r i. B u g ö r ü n ü ş o y s a a l d a t ı ­ c ı; o

yum uşak

tu tk u n u

ve

o ld u ğ u

suskun

d e n iz

d u ru ş u n

g ib i,

a ltın d a

h e s a p s ız

b ir

tıp k ı

k a s ır g a

b e k liy o r . 1l e r a n k a b a r m a y a a d a y , a k ın t ıla r ın a ç e ­ k e n . k u y tu g ir d a p la r ın a d o la y a n , b iz i k ıy ıd a n ğa,

zam an

zam an

b ir

d u y a r lılık "

E v e t. Ö z e r B o ğ a z ın ,

ıs s ız

s ö z le r iy le

Kabaş

hep

k e n liğ in e

ve

Y u r tiç i açan, baş.

ve k ıs a

r e s im

ta n ım lıy o r

K n is

o ld u ğ u

te k n e le r in

gücüne,

hayal gücünü

a ç ı­ a ta n

H u tu r.

d e n iz in .

r e s m in i

v e r d iğ i

a c ım a s ız

s ın ır ta n ım a z lığ ın a "

d e ğ iş k e n liğ i ile

e ş iğ in e

y a p tı.

v e s ü r e k liliğ in i, " D e n iz in m it o lo ­

u m u r s a m a z lığ ın a ,

s e v g iy e ,

a d a la r ın

tu tk u n u

b a lık ç ıla r ın ,

R e s m in in ö z ü n ü jik

da

k o rk u

c o ş tu ra n y a s la d ı.

ve

d e ğ iş ­ D e n iz in

in s a n e y le m l e r in i b i ıa r a y a g e t ir d i.

d ış ın d a

b ir ç o k

film le r ç e k e n , e ğ itim in i

k a rm a tiy a tr o

Y a le

ve ile

k iş is e l s e rg i ilg ile n e n

Ü n iv e r s ite s i n d e

K a­ a ld ı.

1 9 0 2 d e ü n iv e r s ite y ılla r ın d a d e s e n d a lın d a e n b a ­ ş a r ılı ö ğ r e n c i, d a lın d a

ü lk e m iz d e

"E n İy i T ü r k

is e

1966

y ılın d a

S a n a tç ıs ı” ö d ü l ü n e

g ra v ü r

la y ık g ö ­

r ü ld ü . Ö z e r K a b a ş . t u v a l le r i n d e k i d e n iz g ib i , s e s s iz a m a d e r in d e n

s ü rd ü rd ü ğ ü

sanat

b ır a k t ığ ı e s e r le r i ile T ü r k

y a ş a m ın ın

re s im

a r d ın d a n

s a n a tın ın

u n u tu l­

m a z la r ı a r a s ın d a k i y e r in i a ltlı. Y a p ıt la r ın ı, s a b ır s ız lık la d e fa

b ıra k a n

bu

b e k le d iğ im iz

b ü yü k

r ıh t ım a

s a n a tç ın ın

son

s e r g is i.

9

M a y ıs a k a d a r a c ık k a la c a k .

T be Icıst paiııtiııgs by Ö ze r K abaş, ıvbo c/iecl ou 3 0 J a n u a ry 199iS’ are on e.\bibit at tb e Yapı K red i K a zım Taşkent Art (îa lle r y f r o m 17 April onıvanls. T ıı is B at u r s a id o f Ö zer Kabaş s ıvork: "Tbe conıposition o f tbe ıvork, its developn ıe n t to ıv a rd s us. a n d its nıaiıı tbeıııes, at first sight appear to be the Vision o f a nıaster ıvbo has seleeted linıits ıvhich are nıodest to the kist degree. Bııt this appearance is deceptive. Beueath tbat gentle a n d sileni surface lies a storın as ıınpredictable as tbe sea ıvhich he loved so passionately. A sensitivity ready to sıvell tıp at a uy moment, draıviııg us into its cıırreuts, getting eııtangled in hidden ıvhiıipools. dragging ııs out to sea, a n d soınetiınes tossing ııs orıto tbe shores o f deserted islands. " Yes, Özer Kabaş paiuted the sea. tbe Bosphorıts, the fis h e r m e n a n d boats ıvhich he loved. The esseuce a n d continuity o f his painting rested on "the nıythological iııdifference o f the sea. its poıver. the fecir ancl lore ıvhich it instills, its chaugeahility a n d disregarel fo r a n y boıtnclaries ıvhich rentorselessly stir tıp our inıagiııcıtiou". He jnxtaposed the unpredictahility o f the sea ıvith bıtmcıu aetions. Ö zer Kcıbcış belci nıa n y m ixed a n d oıte-person exbihilioııs both at boıııe cınd ahroacl, prodııced short filıııs. cuıcl ıvas interestecl in the theatre. He stucliecl cırt at Yede Uuiversity. comiııg top o f the draıviııg clcıss iıt 1962. a n d ıvim ıin g the Best Tıırkisb Artist cttvard Jbr eugraving in 196 6 . l.ike the seci o f his canvases. Özer Kabaş s cırt ceıreer ran sileııl but deep. his ıvoıks pııtting hiııı aıııoııg tbe greatest o f coıılenıporcııy 'Tıırkisb artists. His Icıst paintings. left on the ip tay ıvbere tıv ııaited impatiently, can heseen until 9 May.

Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, Yapı K re d i K a zım Taşkent A ri G attery Tel: (02 1 2 ) 293 08 24

138 S K Y L IF E

M A V İŞ

MAY

1998


0 0

o^-

\ | £

\3 ^

D e p la s m a n m açı d a h a z o r , p u a n la r ç o k d a h a d e ğ e r li. B ilg i

ve

Tek

hareketle

İşte

Yapı

h ız

ç a ğ ın d a

K redi

işi

k a y b e tm e y e bitirm ek

F a k to rin g

bunu

yer

yok.

gerek.

y a p ıy o r.

Tek hareketle, faktoringle, sürekli deplasmanda çalışan ihracatçılara geniş istihbarat, sigortalı alacaklar, finansman ve satışlarda rekabet avantajı sağlıyor. Alacaklarınızın işlevi değişiyor. Kredi limitleri, teminat arayışları elinizi kolunuzu bağlamıyor. Alacaklarınız dosyalarda bekleyip, erimiyor. Siz v a rlık içinde y o k lu k çekerek "Çarkı nasıl döndüreceğim ?" endişesinden k u rtu lu yo rsu n u z. Tek hareketle hem ra k ip le rin iz i kolayca

çalımlıyor,

h e m de m a ç ı

kazanıyorsunuz.

En iyisi... Gelin Yapı K redi F a kto rin g ’e.

Y A P I'C K R E D i FAKTORİNG Genel Müdürlük: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:4 Levent 80620 İstanbul Telefon: (0212) 325 16 26 pbx Faks: (0212) 325 16 36 Ege Bölge Müdürlüğü; Cumhuriyet Bulvarı Ataman Erman İş Merkezi 90/10 35210 İzmir Telefon: (0232) 441 2071 -4 8 9 0 8 1 6 F aks:(0232)4892039 Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü; İnönü Caddesi No:73 Yapı Kredi Han Kat:4 01010 Adana Telefon: (0322) 363 19 80 - 363 19 81 Faks:(0322)36319 82

^ Fcı> Facto rs Chain In tern a tio n a l Üyesi.

0

Facto rin g D erneği Üyesi.


scope

"Ü T Codes: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212, Asiarı Side 216, İzm ir232, Antalya 242

Selma Gürbüz Resim ve Desen Sergisi Paintings and Drawings by Selma Gürbüz O il p a in tin g s , a n d p a s te l a n d ink draıvings by Selma G ü rb ü z ıvent on exbibit at the Tem A rt Gallery on 23 April. G ürbüz held her first exbibition in 1986 a n d since then has p a r tic ip a te d in m a n y m ix e d a n d o n e -p e rso n shoıvs. Today she divides her tim e betw een F ra n ce a n d Turkey. This latest exhibition is e n title d D a y d r e a m in g ıvith th e Z o d ia c , a n d its them es centre a ro u n d f a n tastic motifs. The exhibition ends on 20 May.

t ü r ü y o r . S e r g i, 2 0 M a y ıs t a r ih in d e s o n b u lu y o r .

Gürhan Yücel Resim Sergisi / Gürhan Yücel Exhibition

Res(imlerim) / My Paintings, My Symbols T h is ex h ib itio n o f p a in t­ in g s by G ü r h a n Yücel, ıvbo delves into the meaning which people attribute to objects or fin d in these objects, opens at the Tem A rt G a llery on 2 3 M ay. Since his fir s t e x h ib itio n based on the concepts o f “Time, Place, a n d H om o S a p ie n s ” in 1993, Yücel has participated in marıy m ixed shoıvs. This exhibitio n c o n s is ts o f ıvorks ıvb ich h e h a s p r o d u c e d ö ver tb e p a st f i v e years, a n d in them it is possible to see tbe silhouettes o f his oıvn personal history, a n d the searchings o f a n artist. Tbe exhibition will rem ain open until 2 0 June.

R e s im le r in d e , in s a n ın v a r ­ lık la r a

v e r d iğ i

v a r lık la r d a

ya

da

b u ld u ğ u

m ı a r a ş tır a n

bu

a n la ­

G ü rh a n

Y ü-

c e l ’in s e r g is i 2 3 M a y ı s t a r i ­ h in d e

Tem

s i'n d e

a ç ılıy o r .

da

'Z a m a n

Sanat

M ekan

k a v r a m la r ın d a n ra k

G a le r i-

1 9 9 3 y ılın ­ İn s a n ’

y o la

ç ık a ­

g e r ç e k le ş tir d iğ i

s e r g is in in k a rm a

a r d ın d a n

s e rg iy e

ilk

b irç o k

k a tıla n

Y ii-

c e l ’in s o n b e ş y ı l d a ü r e t t i ­ ğ i e s e r le r in d e n s e rg is in d e k i s a n a tç ın ın

o lu ş a n

bu

re s im le r d e ,

k iş is e l ta r ih in in

s iliie t le r in i g ö r m e k

m üm ­

kün. 20

H a z i r a n ’a

k a la c a k

o la n

kadar s e r g i,

a ç ık yeni

a r a y ış la r iç in d e k i b ir

r e s s a m ın ç a lış m a la r ın ı g ö z le r ö n ü n e s e r iy o r .

T em Sanat G alerisi, Tem A rt G a lle ry T e l (0 2 1 2 ) 2 4 7 0 8 9 9

140 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998


İ s t a n b u l ' u n S o y a k

K a n d i l l i

g ö z d e

A y ı ş ı ğ ı

a d r e s i : V a d i s i

E v l e r i .

Soyak, 40 yıla yaklaşan deneyimini, modern konutlaşmaya yepyeni çözümler getiren Kandilli - Ayışıgı Vadisi Evleri ile zirveye taşıyor. Müstakil girişleri olan 385 nT'lik dubleks villalar ve 455 m''lik tripleks villalar; tümüyle ithal mutfakları, ankastre ithal beyaz eşyaları, banyoları, özenle hazırlanmış bahçe peyzajı ve özel havuzbaşı düzenlemeleriyle 22 adet yüzme havuzu, kapalı ve açık otoparkları ile en ince ayrıntısına kadar estetik duyarlılık ve teknik güncellik içinde gerçekleştiriliyor. Bu proje, çağdaş konutlaşmanın çizgilerini belirliyor. Ayışıgı Vadisi Evleri Boğaziçi'nde, Kandilli bahçeleri içinde. Aynı zamanda köprülerin tam ortasında, ikisine de 2 dakika mesafede. Ayışıgı Vadisi Evleri'yle ilgili bilmeniz gereken daha pek çok keyifli ayrıntı var.

V a d i s i

Örnek villamızı gezip görmeniz için telefonunuzu bekliyoruz. acente

A y ı ş ı ğ ı

S o y a k - K an d illi "Çağdaş

yaşam

çizgisi"

RASATHANE C AD D ESİ. PERAKENDE SO KAK, K A N D İLLİ / İSTAN B U L TEL: (0 2 1 6 ) 308 86 13 - 332 24 09 FAKS: (02 1 6 ) 308 86 13 Satış b ü ro m u z C u m a rte s i, Pazar d a h il her gün 1 9 .0 0 'a k a d a r h iz m e tin iz d e d ir.

h ttp ://w w w .s o y a k .c o m .tr.


ö

o

o

l

r

v

m

öoarum a aşık olmak için artık bir nedeniniz daha var...

jk

ALIŞVERİŞ KULTUR VE EĞLENCE MERKEZİ

1

1 r -

s

S

C/ S

ıS S

s A

PAZARLAMA OFİSİ: G Ü M B E T KAVŞAĞI KARŞISI / B O D R U M TEL: (0252) 3 13 12 81- 82


O

a

s

vo)r a r h f c

k

1

uyumlu, İhata n m i m a ili .,, , ®

. İM

l ;

p i|gf yepyeni m B

(c ö ttü rf

k a la n d ıran K ü ltü r M e r k I H seçkin markalarla kaliteli ahşv< m m

ve yepyeni eğlence olanakları ^

.

n

I

h

A

O a s ıs Bodrum un

kalite anlayışını değiştin p i l l iİ W- $s$S

#§iiBuyaz tati*Sll ° asi

p lH ın

■ ■

© e n iz ve güneşten sonr; Bodrum'daki en güzel ısis'te geçireceksini

PI$İŞ


cityscope

'Q ~ Codes: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242

Geleneksel Türk Sanatlarında Tezhib, Minyatür ve Ebru Sergisi Traditional T\ırkish Arts Exhibition: Illumination, Miniature Painting and Marbling T ü rk o la n

e l s a n a tla r ı a r a s ın d a

ö n e m li b ir y e re

te z h ib , m in y a tü r v e e b r u n u n

Illum ination, m iniature painting a n d marbling are am ong tbe forem ost Turkish arts, ıvith a his­ tory going hack a ro u n d one th o u sa n d years. Encouraged by groıving interest in the themes a n d styles o f the past displayed ali a ro u n d the ıvorld by m odern a rt m ovem ents, the arts o f m iniature, illu m in a tio n a n d m arbling ıvhich enjoyed th eir golden age in the O ttom an p erio d are noıv beginn in g to f i n d th eir ıvay into the ıvork o f c o n te m p o ra ry T urkish painters. The E x h ib itio n o f T r a d itio n a l Turkish Art s: Illumination, M inia­ tu r e P a in tin g a n d M a rb lin g , ıvhich ıvill take place hetıveen 18 a n d 3 0 May, presents the ıvorks o f M eral Aşan, A h m et Ç oktan a n d Ekrem Çoktan, ıvho take these tra­ ditional arts as their starting point to create ıvorks ıvhose aesthetic concept is m odem . Ali three artists have held exhibitions a n d given lectures in Şive­ den, the Netherlands, Australia, B r ita in , M a lta a n d J a p a n , in o rd e r to acquaint the ıvorld ıvith these traditional Turkish a rts. The e x h ib itio n ıvhich th ey h e ld a t the K a s h iıv a z a k i T u rkish Cııltural Toum in 19961997 ıvas visited by över 5 0 0,000people. T his la te st e x h ib itio n ıvhich could be regardecl as a bridge between the a rt o f p a st a n d preseni c a n be seen a t Taksim Art Gallery.

s a h ip

g e ç m iş le r i ç o k

e s k i ta r ih le r e , y a k la ş ık b in y ıl ö n c e s in e d a y a n m a k ­ ta d ır . Ç a ğ d a ş r e s im a k ım la r ın ın tü m m iş t e m a ra k ,

ve

b iç e m le r e

O s m a n lı

a rta n

d ö n e m in d e

dünyada geç­

ilg is i ile

a ltın

k o ş u t o la ­

d e v r in i y a ş a y a n

m in y a t ü r , te z h ip v e e b r u , ç a ğ d a ş T ü r k r e s s a m la r ı­ n ın ç a lış m a la r ın d a y e r b u lm a y a b a ş la d ı. 1 8 -3 0

M a y ıs

ta rih le ri

g e r ç e k le ş tir ile c e k

a r a s ın d a

G e le n e k s e l

T ü r k S a n a tla r ın d a T e z h ib , M in ­ y a t ü r v e E b r u S e r g is i n d e M e r a l A ş a n , A h m e t Ç o k ta n v e E k re m Ç o k t a n ’ın g e ç m iş e y o la

bu

s a n a tla r ın

u zanan

ç ık a r a k ,

z e v k le r i ile

ç iz g is in d e n

bugünün

ü r e tt ik le r i

e s te tik ç a lış m a ­

la r ı s e r g ile n iy o r . İs v e ç ,

H o lla n d a ,

İn g ilte r e , M a lta

A v u s tu r a ly a ,

v e J a p o n y a ’d a

s e rg i v e k o n fe r a n s la r d ü z e n le ­ y e re k ru

te z h ib , m in y a tü r v e

s a n a tla r ın ın

tılm a s ı iç in

çaba

n a tç ıla r ın y a ’d a

dünyaya

h a rc a y a n

sa­

J a p o n ­

1 9 9 6 -1 9 9 7

la r ın d a

eb­ ta n ı­

y ıl­

K a s h iw a z a k i

T ü r k K ü ltü r K a s a b a a ç tık la r ı

s e r­

g iy i, 5 0 0 .0 0 0 ’in

s ı’n d a

üze­

r in d e

gez­

z iy a re tç i

m iş ti. G e ç m iş a r a s ın d a

ve

b u g ü n

sanat

lu y la

k u r u la n

k ö p rü

o la r a k

n ü le b ile c e k

y o ­ b ir

düşü­

bu

s e r­

g i T a k s im

Sanat G a-

l e r i s i ’n d e

d ü z e n le ­

n iy o r .

T aksim Sanat G alerisi, T a k sim A r t G a llery T e l (0 2 1 2 ) 2 4 5 2 0 68

144 S K Y L İF E

M A Y IS

- - j» -

MAY

1998


h e p im iz bazen kapıyı kilitlem eyi un uturuz

G e c e ve g ü n d ü z , 7 g ü n 24 s a a t , hırsızlığa, y a n g ın a , k a z ala r a ve tüm risklere karşı y a ş a m ın ız d a A G F G A RAN Tİ S İG O RTA g ü v e n c e s i var. O yüz de n , siz rahat u y u y u n . I

i

!

GARANTİ S İG O R T A " A G F G A R A N T İ S İ G O R T A D O Ğ U Ş H o l d i n g ve A G F I n t e r n a t i o n a l ’in o r t a k k u r u l u ş u d u r . "

Genel M üdürlük: B üyükdere C ad. No: 32 M e cid iy e k ö y 80290 İstanbul Tel: (0 212) 288 78 30 / 274 67 04 Fax: (0 212) 274 67 08

5


Fotoğraftaki kuvars minerali Çimstone'a hayat verdi.

devrine

Yer ve duvar kaplama malzemelerinde yeni teknoloji şimdi Türkiye'de... Ç İM STO N E binaların iç ve dış yüzeylerine taşın dayanıklılığını ve estetiğini getiriyor. Kuvarsın sağlamlığı ÇİMSTONE’la güzelliğe dönüştü. ■


Ç im s to n e ’la y a p ıla r te k r a r ta şa k av uşuy o r.

S a ğ la m d ır: Ç İM S T O N E 'u n % 95'i doğanın en sert taşlarından biri olan kuvarstır. Bu y ü zd en Ç İM S T O N E , yoğun kullanım alanlarında bile aşınmaya ve çizilm eye karşı dayanıklıdır. Su em m e katsayısı düşük olduğu için bünyesine sıvı kabul etnıez. Yüksek basınç ve eğilm e dayanım ı ile k ırılm a z , d eform e olm az. A sit ve bazlara karşı dirençlidir.

YKM

İstanbul

Picrre Loti O teli

İstanbul

E ste tik tir: 120x180 cm. levha olarak istenilen renk ve dokuda farklı kalınlıklarda üretilir. Talep edilen boyut ve şekilde ebatlanır. Kumlanm ış veya değişik parlaklıktaki yüzeyler farklı alanlarda kullanıma olanak sağlar.

Tansaş

Marmaris

Ycnkur M obilya

Iznıi,

H ijy e n ik tir: K om pakt yapısı nedeniyle bünyesinde kılcal çatlak ı>e damar olmadığı için bakteri barındırmaz. Pürüzsüz yüzeyi , tem izlik ve kıılllanım kolaylığı sağlar. leke tutmaz.

K o n u t B ursu

KNKA A n a o k u l u İsta n b u

ÇİMENTAŞ İZM İR ÇİM ENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. D O Ğ A L K O M P O Z E TAŞ İ Ş L E T M E L E R İ $M İN TA Ş t o p lu lu ğ u

işletmesidir

Fabrika K em alp a şa C a d . N o .2 3 Işık k e n t 3 5 0 7 0 l / m i r Tel: (0 2 3 2 ) 4 3 6 29 6 i p b x Faks: (0 2 3 2 ) 4 3 6 2 9 72 B ö |j,e 5 ^ M üdü rlü k leri: Ege Bölge T e l:(0 23 2) 4 16 24 8 7 Faks:(02 12) 4 3 6 2 5 12 M a rm a ra Bölge Tel: ( 0 2 16) 411 6 4 0 5 Faks:(02 16) 4 I I 6 0 72 I İç A nadolu Bölge Tel4 0 3 1 2 ) 481 5 0 5 0 F a ks:(03 1 2) 481 9 3 9 i A n ta ly a Büro T e l:(0 2 4 2 ) 3 2 2 64 8 4 Faks:10242) 3 2 2 3 4

88


cityscope

"Ü " Codes: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212, Asiaıı Side 216, İzmir 232, Antalya 242

Resme adanan bir ömür: Nuri İyem A Life Dedicated to Painting: Nuri İyem 1915

d o ğ u m lu , T ü r k

m in d e önde

g e le n

a r a s ın d a

te m s ilc ile r i

y e r a la n

A rb a ş , A g o p T u ra n

N uri İyem ıvas boın in 1915 and became one o f tbe lead­ ing m em bers o f tbe New Painters movement in Turk­ ish art, a lo n g ıvith A v n i Arbaş, Agop A rad, Selim T uran a n d A b id in Dino, ıvho p r o d u c e d ıvorks o f social realism. His ıvork can be seen on 5-27 M ay at Türkiye İş Bankası’s Ankara A rt G allery. He is best knoum fo r his paintings o f ıvomen from every ıvalk o f life, a n d bence dubbed tbe P a in te r o f tbe A n a to lia n Woman. A book about the artists’s life and ıvorks is beirıg publisbed to coirıcide u’itb tbe exhibitioıı.

re s ­

‘Y e n i l e r ’ a k ı m ı n ı n

ve

Avni

A r a d , S e lim

v e A b id in

D in o

ile

b ir lik t e to p lu m s a l g e r ç e k ç i ç iz g id e N u ri

y a p ıtla r

İy e m

in

ü re te n

r e s im le r i 5 -

2 7 M a y ıs t a r ih le r i a r a s ın d a T ü r k i y e İş B a n k a s ı A n k a r a S a n a t G a le r is i n d e s a n a ts e ­ v e r le r le b u lu ş u y o r . T u v a li­ n e y a n s ıtt ığ ı h e r k e s im d e n k a d ın

f ig ü r le r i ile

‘A n a d o ­

lu K a d ı n ı n ı n R e s s a m ı’ o l a ­ ra k

ta n ım la n a n

N u ri

l y e m ’in s e r g is i ile

b ir lik te

s a n a tç ın ın

y a ş a m ı n ı t a n ı t a n b i r k i t a p d;

e s e r le r in i v e

y a y ın la n ıy o r .

Türkiye İş Bankası Ankara Sanat Galerisi, Türkiye İş Bankası A nkara Art Gallery

Tel: (0312) 418 67 97

G eleneksel ve Çağdaş / Traditional and Modern

S e rp il A k y ıl R esim S e rg is i / P a in tin g s by S e rp il A k y ıl Serpil Akyıl graduated from the Academy o f Fine Arts in 1966 after studying in the studio o f Bedri Rahmi Eyiiboğlu. Her latest ıvork can be seen betıveen 19 April and 16 May at Galeri İki May­ mun. Akyıl currently teacbes paint­ ing at the Education Faculty o f A nadolu University. Her ıvork. com bines elem ents o f modern painting ıvith tradi­ tio n a l cultııral ınotifs. She bas p a rticip a te d in nearly fifty m ixed sboıvs a n d held 30 one-person sboıvs altogether. The m ain tbem e o f tbis latest exhibition is tbe legendary cbaracter Şahmaran, ıvho frequently figures in tra­ ditional glass painting.

1 9 6 6 ’d a D e v l e t G ü z e l S a n a t l a r A k a d e m i s i Y ü k s e k R e s im

B ö lü m ü , B e d r i R a h m i E y iib o ğ lu a tö ly e s in ­

d e n m e z u n o la n S e r p il A k y ıl'ın s o n d ö n e m

ç a lış ­

m a la r ı, 1 9 N i s a n - l6 M a y ıs ta r ih le r i a r a s ın d a G a le r i İ k i M a y m u n ’d a s e r g i l e n i y o r . H a le n

A n a d o lu

E ğ itim

F a k ü lt e s i R e s im

m ü ’n d e ö ğ r e t i m

Ü n iv e r s ite s i B ö lü -

ü y e liğ i y a p a n

s a n a tç ın ın ç a lış m a la r ın d a ç a ğ ­ d a ş r e s im

ö ğ e le r i ile g e l e n e k ­

s e l k ü lt ü r m o tifle r i

iç iç e

geç­

m e k t e d i r . Ş i m d i y e k a d a r 5 0 ’y e y a k ın

k a rm a

s e r g iy e

k a tıla n

v e 3 0 k iş is e l s e rg i a ç a n A k y ıl, bu

s e r g is in e a n a te m a o la r a k ,

g e le n e k s e l c a m ü s tii

r e s im

sa­

n a t ın d a s ık s ık k u lla n ıla n , m a ­ s a l k a h r a m a n ı Ş a h m a r a n ’ı s e ç ­ m iş .

Galeri İki Maymun, Tel: (0216) 350 26 24

148 S K Y L İF E

M A Y IS

- - j* *

M AY

1998


E a c h th re a d p ro d u c e d

a t S a y d a m c n d s its jo u r n c y

N a v ig a tin g

as s t r e t c h v i s c o s e f a b r i c s , l i n i ı ı g ,

the high seas

fabriç..

fa n c v fa b r ic s , b r id a lw e a r

o r v v o m c n ’s o u t c r a n d in n c r w e a r .

S a v d a n ı T e k s t i l is t h e I c a d i n g a c e t a t c

b a s e d fa b ric s p r o d u c e r in T u r k e y

\v ith a 9 0 % m a r k e t s h a re .

S a y d a m fa b ric s n a v ig a te t h r o u g h o u t

th e v v o r ld ’ s p r o m in e n t m a r k e ts .

E a c h j o u r n e y is a n e v v c o n q u e s t

in t e \ t i l e f o r S a y d a m .

F

SAYDAM

A

B

R

İ

C

S

T E K S T İL S A N A Y İİ v e T İC . A .Ş . İ z m ir C a d d e s i N o : 2 8 2 , 161 10 B u rs a

TURKEY

T e l: ( + 9 0 2 2 4 ) 4 4 1

1330

Fax: (+ 9 0 2 2 4 ) 441

133


scope

'E c o d e s . Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242

Jale Yılmabaşar’dan Torkom İdolleri Torkom Idols by Jale Ydmabaşar M a rm a ra

G ü z e l S a n a tla r F a k ü lt e s i Ö ğ r e t im

s i P r o f . D r . J a l e Y ı l m a b a ş a r ’ı n s o n d ö n e m ç a lış m a la r ı İs ta n b u l

İs tin y e M e n k u l

K ıy m e tle r Sanat

B o rs a s ı

G a l e r is i ’n d e

s e r g ile n iy o r . o la r a k

Esas

s e r a m ik

lış m a la r ıy la nan

ve

dan

b e ri

ça­

ta n ı­

1984

y ılın ­

de

r e s im

ç a lış m a la r ın ı d ü re n ris ,

s ü r­

s a n a tç ı,

N ew

ve

ü n lü

g a le r ile r in d e r e s im

a ç tı.

Pa­

Y o rk

İs v iç r e ’n in

ço k

P a in tin g s by Prof. Dr. Jale Yılm abaşar, w ho teacbes at M arm ara University Faculty o f Fine A r t s, a r e on e x h i b itio n at İ s t a n b u l S to c k E xc h a n g e A rt G allery on 7-26 May. Knoıvn prim a r ily f o r h e r ceranıic art, sbe h a s a lso b e e n p a i n t i n g s in c e 1984, a n d exhib itio n s o f h e r w ork h a v e been b e ld in le a d in g g a lle r ie s in Paris, Ne w York a n d Suntzerland. H er p a in tin g s g e n e ra lly in co rpo ra te traditional motifs such as roosters, bridges a n d eyes. The p aintings in this Icıtest exhibition are inspired by idols sym bolisin g g o o d f o r tım e a n d fertility d a tin g fr o m 6000 BC discovered in exca va tio n s o f s e ttle m ent m ounds a r o u n d A n a to lia. Tbese largesc a le p a in tin g s o f idols, knoıvrı a s tb e T orkom Idols are soon to be exbibited in Neıv York, a n d Paris in conjunction ıvith the paintings o f Miro a n d Picasso.

Ü ye­ r e s im

b ir ­

s e r g is i

Y ılm a b a ş a r

r e s im le r in d e n e llik le , k ö p rü

ve

göz

g e le n e k s e l le r d e n

g e ­

h o ro z, g ib i

m o tif­

y a r a r la n ı­

y o r. S a n a tç ı, 7 - 2 6 M a y ıs ta r ih le r i

a r a s ın d a

a ç ıla c a k

bu

s in d e k i is e ,

s e r g i­

re s im le r d e

A n a d o lu ’n u n

ç e ş itli y e r le r in d e k i höyük

k a z ıla r ın d a

b u lu n a n m iş le r i

ve

g e ç ­

M Ö

6000

y ılla r ın a

ka d ar

u z a n a n

u ğ u r

b e re k e t

s e m b o lü

i d o l l e r i n i e s in n a ğ ı o la r a k m ış . le r i

d ır ıla n boy

bu

id o l

Y o r k ’t a v e

kay­

k u lla n ­

T o rk o m o la r a k

ve

İd o l­ a d la n ­ b ü yü k

ç a lış m a la r ı,

y a k ın

P a r i s ’t e M i r o

ve

b ir

zam anda

N ew

P ic a s s o r e s im le r i ile

b ir lik t e s e r g ile n e c e k .

İMKB Sanat G alerisi, İM K B A r t G a lle ry T e l (0 2 1 2 ) 2 9 8 2 5 11

150 S K Y L IF E

M A Y İS

MAY

1998


P ro je le ri b ü y ü t m

e k . . .

...onları nasıl beslediğinize bağlı. Rant Leasing size güvenli bir işbirliği öneriyor. Bilgisayardan uçağa, tıbbi cihazdan komple fabrikaya kadar her türlü makina ekipman için Rant Leasing'i arayın. Rant Leasing'in "karşılıklı güven '1 ilkesine dayalı, dürüst ve nitelikli hizmetleriyle tanışın.

(İSI)

R a n t L e a s in g R A N T F İN A N S A L KİRAL AMA A.Ş. GSD BİNASI, EM İRHAN C A D . 139 80700 D İK İLİT A Ş - İSTAN BU L TEL: (0 2 1 2 ) 236 35 10

FAKS: (0 2 1 2 ) 2 36 49 99 - 236 49 94

A N K A R A BÖ L G E M Ü D . (0 3 1 2 ) 441 3 3 90 • İZ M İR B Ö L G E M Ü D . (0 2 3 2 ) 441 21 10 B U R S A B Ö L G E M Ü D . (0 2 2 4 ) 2 2 2 41 72 ■ 2 2 3 32 44

• A D A N A B Ö L G E TE M S .

( 0 3 2 2 ) 4 5 9 3 2 3 2 / 3 3 • A N T A L Y A B Ö L G E T E M S . ( 0 2 4 2 ) 2 4 8 92 3 5 / 36


cityscope

7 ı Codes: Turkey 90. Ankara 312, İstanbul: European Side 212. Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242

Okyanuslar Geleceğe Miras / Our future heritage, the oceans

EXPO Dünya Fuarı / EXPO World Fair 1 9 5 8 ’d e s e l ’d e ,

T b e EXPO W orld Fair, ıvhich ıvas beki in Brussels in 1958, in O sa ka in 1970, agcıin in Ja p a n in 1985, this tim e in Tsııkııba, a n d in Seville in 1992, is being belci this tim e in Lisbon a n d opens on 2 2 M ay. 1 9 9 8 is th e 5001b a n n iv e r s a r y o f the Portuguese explorer Vasco de G a m a ’s discovery o f the sea route to Inclia via the C ape o f Goocl H ope, s o linking East a n d West via the sea f o r the fir s t time. T h erefo re tb e T ıırkisb P a v ilio n ta k e s ııp th is them e in its exbibitions, ıvitb lectures o n varioııs aspects o f Turkey's ııailti­ ca ! b isto ry , a n d th e role o f its seeıs a n d f straits in past a n d pre­ sen t. Worlcl f a ir s h a v e b een im p o r ta n t i n t e r n a t io n a l m e e tin g places, bringing countries to g e tb e r f o r n e a r ly tıvo hundredyears noıv. Turkey has sinıilarly been a bridge betıveen East a n d l Vest fo r m a n y centuries. Events at tb e T ıırk isb P a v ilio n include demonstreıtions o f Tıırkisb eltisine, a n exhibition o f a seleetion o f ıvorks o f art fro m several Tıırkisb m useum s, displays o f fo lk d a n c in g a n d the M evlevi “ıvh irlin g ” dervishes, a n d fashion shoıvs. ö n c e again EXPO ıvill be a platform fo r fu rtb e rin g a m ica b le releıtio n s b etıveen tb e m a n y countries p a rticip a tin g in this spectacıılarfair.

B e lç ik a -B r ü k 1 9 7 0 ’d e J a p o n -

y a - O s a k a ’d a ,

1 9 8 5 ’te

J a p o n y a -T s u k u b a 1 9 9 2 ’d e

ve

Is p a n y a -S e v il-

l a ’d a d ü z e n l e n e n E X P O D ünya

F u a r ı,

e tk in liğ in i

1998

22

y ılı

M a y ıs 'd a

P o r t e k i z - L i z b o n ’d a

dü ­

z e n le n iy o r . B ilin d iğ i

g ib i

P o r te k iz li

d e G a m a ’n ı n n u ’n u

1998

y ılı

k a ş if V a s c o Ü m it B tır -

a ş a ra k

H in d is ­

t a n ’a d e n i z y o l u y l a m e s in in B a tı v e

ve

D oğu

a r a s ın d a ­

k i d e n iz y o lu nün

g it­

d o la y ıs ıy la

k ö p rü s ü ­

k u r u lm a s ın ın

500.

y ıld ö n ü m ü . B u n e d e n le P o r t e k i z ’d e d ü z e n l e n e n fu a rd a , T ü r k iy e 'n in n iz le r i v e nün

de­

k ü ltü r ü ­

ta n ıtıla c a ğ ı

b ir

P avyo n u

da

T ü rk

b u lu n u y o r . D ünya

fu a r la r ı b ilin d iğ i

g ib i, ik i y ü z y ıld ır ç e ş itli u lu s ­ la r ın

k a r ş ılık lı ta n ış m a s ı, b ir a -

ra y a

g e lm e s i iç in

lu ş m a

ö n e m li

n o k ta la r ı o lu y o r .

bu­ Ç ağ­

la r b o y u B a tı ile D o ğ u a r a s ın ­ da

b ir

k ö p rü

T ü r k i y e ’n i n

v a z ife s i g ö r e n

yem ek

k ü ltü r ü n ­

den

ç e ş itli

m ü z e le r d e n

s e ç i­

le n

ta r ih î

e s e r le r in e ,

h a lk

d a n s la r ın d a n , m o d a d e f ile le r i­ ne,

sem azen

film le r e m iz in

ve

T ü r k iy e ’n in

b o ğ a z la r ın ı ile

g ö s te r ile r in d e n

d e n iz

a n la ta n

ç e ş itli

b ilim c ile r i­ d e n iz

ve

b o y u tla r ı

b ild ir ile r in in

s u n u la c a ğ ı T ü r k P a v y o n u n u n da

y e ra ld ığ ı

EXPO

'9 8

F u a r ı,

u lu s la r ın k a r ş ı l ık lı d o s t lu k iliş ­ k ile r i a ç ıs ın d a n d a ö n e m li b ir g iriş im .

I 52 S K V L IF E

M A Y IS

MAY

1998


V

(

V

Vere ce k ...

Vermeyecek...

ö S e & frS &

^ h S & 2 S S !fi

Vermeyecek.

EURO RSCG* KLAN

V e r e c e k ...

V e re c e k !.. 106'nın anahtarını verecek!

İlk k e z , e r k e k l e r e ş le r in in o to m o b ili iç in d e li olu yo r.

PEUGEOT Size en yakın Peugeot Bayii için arayınız: (0216) 463 23 70 (15 hat)


T u r k c e l l ’i n

A m e r i k a

ç ı k a r m a s ı

d e v a m

e d i y o r

sam a alanında T u r k c e l l ’le 6 0 ’t a n fazla ülke, N e w Y o r k , N e w Jersey, P hiladelphia ve B a lt i m o r e ’d a n s o n r a şimdi de Bost on ve W a s h i n g t o n D .C . k a p s a m a a la n ın d a . Yalnızca Turkcell a b oneleri, ki ra ladıkları cep telefo n u n a T u rkcell ka rtlarını t a k a r a k , Boston ve W a s h i n g t o n D . C . ’de diledikleri gibi iletişim k u r u y o r . T u rkcell ç ağd a ş ve kaliteli h izm et verm eye d e v a m ediyor.

PCS 1900 cep telefonu kiralayan servis: Hirefone USA Inc. 140 Broadvvay 46rh Floor New York NY 10005 Tel: +1 888 447 38 72 (ücretsiz) / +1 212 858 75 31 Faks: +1 212 858 76 69 www.hirefone.com E-mail: services@hirefone.com


TURKCELL

CJ 3

0 532 Kesintisiz iletişim kaynağı


TEKFENBANK E m n iy e tli B a n k a c ılık

M ERKEZ TEKFEN SİT ESİ D BLOK ETİLER 80600 İ S T A N B U L S A N T R A L : ( 2 1 2 ) 2 8 7 00 0 0 P B X F A K S : ( 2 1 2 ) 2 5 7 77 7 7 T E L E K S : 3 9 1 7 7 T Y F B TR 3 9 1 7 8 T E Y B TR


İS T A N B U L

G 11i d e

EMERGENCY

Ambulance Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey) TO U R İS M

INFO RM A TIO N S

Telephone: International code for Turkey: 90, İstanbul arca codes: European side 212, Asian side 2 16, Local numhers on the European side began with 2, 5 or 6, those on the Asiaıı side with 3 or 4. For intereity calls vvithin Turkey first dial "0", theıı the arca code. and then the local nunıber. For internatioııal calls first dial "00".

■Hlilton İstanbul (*“ **) Harbiye, Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 65 _ l Holiday Inn ("**) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 - Holiday Inn Crowne Plaza (**"*) Ataköy Tel: 560 81 (X) Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy, Maritıa Tel: 663 ’ 8 59 (3 hat) Fax: 663 78 62 ■fHotel Emperyal (****) Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 3961 Fax: 252 4370

Mecidiveköv Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05 Atatürk Airport •jj-Hyatt Regency ("“*) A tatü rk H avaalanı (Y eşilk ö y) Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 663 07 93 Tel: 225 II («) Fax: 225 70 07 Hilton Hotel Arcade Tel: 233 05 92 ■^■İstanbul Savoy Hotel (**“ ) Karaköv Sea Fort / K a ra k ö y U m anı TaksimTel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Tel: 249 57 76 j„ , rKalyon ( ) Sirkeci Tourism information Sultanahmet Tel: 517 44 (X) F;ıx: 63811 11 Sirkeci Turizm D anışm a M iidiirlüğii -i-Kekan Tel: (0212) 511 58 88 TaksjmTd; 2505 Fax: 243 33 10 Sultanahmet Square ^-Kervansaray (~ *) Sultanahm et M eydanı lel: M8 18 02 Taksjm Td: , () ()|| Fax: # 78 The Turkish Touring and 1/ Klassis ("***) Automobile Club Silivri. Tel: ~ T 40 50 Fax: ~2~ 40 49 Türkiye Tııriııg re Otomobil Kurum u .Klassis Park Hotel (***") (Head Office -Merkez) Tel: 282 81 40 Sefaköy, Tel: 624 23 37 Fax: 598 96 11 H O T E L S / OTELLER '-J-Kumburgaz Princess Hotel (*”**) ■Aden (****) * 34910 Kumbuıgaz, Kadıköy Tel: 345 10 (M) Fax: 346 25 6‘ Tel: 885 90 (X)Fax: 884 05 30-31 " Akgün Hotel (*”**) ■f-Maçka Hotel (**” ) Vatan Caddesi j Teşvikiye, Tel: 234 32 (X) Fax: 240 76 94 Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26 The Marmara İstanbul (“*’*) Askoç Otel (****) Taksim, Tel: 251 46 96 Fax: 244 05 09 Sirkeci, Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 ~l Merit Antique İstanbul (**”*) H5 4 Büyük Sürmeli (*****) laleli. Tel: 513 93 (X) Fax: 512 63 90 Gayrettepe. Tel: 2~2 11 60 Fax: 266 36 69 -j-Mim (****) +- Ceylan İnter-Continental İstanbul Beşiktaş. Tel: 2 16 55 o” Fax: 230 '3 ~ Askerocağı Cad, Taksim İstanbul Princess Hotel (*“**) Tel: 231 21 21 Fax:2.312181) [ Maslak, Tel: 285 09 00 Fax:285 09 51 Gj -Color Hotel (”**) I Ortaköv Princess Hotel (**"*) Fındtkzade Ortaköy. Tel:2276010 Fax:260 2148 Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 4-Nippon (****) v ^ t Conrad İstanbul (***“ ) Taksim Tel: 254 99 (X) Fax: 250 45 53 ^ Beşiktaş Tel: 12" 30 (X) Fax: 259 66 6” <4olcay (****) j •, Çmar Hotel (*”**) Topkapı, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Yeşilköy Tel: 663 29 (K)(18 lines/lıat) İTParksa Hilton (“ ”) Fax: 663 29 21 £ Maçka. Tel: 258 56 74 Fax:258 56 95 + Çırağan Palace Kempinski (“*“ ) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 8" ^ i* Pera Palas (****) fi. Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 t- Dedeman İstanbul (*“**) Esentepe Tel: 274 88 (X) Fax: r 5 11(XI 4-1'he Plaza Hotel Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 +-Dilson (*•**) Polat Renaissance Hotel(*“” ) Taksim Tel: 252 96 (X) Fax: 249 70 t Yeşilyurt. Tel: 663 17 (X) Fax: 663 17 55 -i- Divan ("*•*) Presideııt (’*•*) Taksim, Tel: 231 41 (XI Fax: 248 85 27 Beyazıt. Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 1-Eresin (****) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 4 ' -f-Prestige (”**) ^Eresin Hotel İstanbul (**"*) * * li' Tcl: 518 8280 Fax: 5188290 ‘ Topkapı. Tel: 631 12 12 Fax:631 37 02 4- Hotel Mercure İstanbul (*”*) Tepebaşı, Tel: 25146 46 Eysan Otel (****) Fax:24980 33 Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3 472329 -f Four Seasons Hotel İstanbul (*"**) „ Jlichmond (*'**) Beyoğlu-Tüncl Sultanahmet. Tel: 638 82 (X) Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07 Fax: 638 82 10 İ R i v a (***«) Grand Tarabya Hotel ("“ *) Taralıya. Tel: 262 10 (X) Fax: 262 22 60 Taksim. Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 -f- Svvissötel the Bosphorus (*'“*) -4 Güneş (*“*) Maçka, Tel: 259 01 01 Fax: 259 01 05 Merter. Tel: 555 24 41 Fax: 554 -il 08

The Aşiyan Museum A şiyan M ü zesi

H IS T O R IC B U IL D IN G S )

^ H()td istanbu| (

T U R İZ M D AN IŞM A

HOTELS ( H O U S E D İN R E S T O R E D

Avicenna Sultanahmet Tel: 51705 50 Fax: 51665 55 Ayasofya Pansiyonlar Sultanahmet Tel: 513 3660 Fax: 513 3669 Citadel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 1.384 Hıdiv Kasrı (The Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber Sultanahmet Tel: 518 48 01 Fax: 518 81 19 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Cartoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax: 238 52 01 Hotel Historia Sultanahmet Tel: 517 74 72 Fax: 51681 69 Hotel Türkoman Sultanahmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İbrahim Paşa Hotel Sultanahmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 Kariye lilimekapı. Tel: 534 84 14 Fax: 521 66 31 Splendid Palace Biiviikada (Prince İsi.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80 MUSEUMS / MÜZELER

M A Y IS

The City Museum Şehir M ü zesi

Yıldız Tel: 258 53 44 The Museum of Caricature and Humour K a rik a tü r ve M izah M ü zesi

Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzimat Mııseunı Tanzim at M ü zesi

Gülhane Parkı. Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum T opkapı S arayı M ü zesi

Sultanahmet Tel: 512 04 80 Women’s Library and information Çenter Foundation K atlın E serleri K ü tü ph an esi ve Bilgi M erk ezi

Haliç, Tel: 534 95 50 Yıldız Palace Museum Yıldız S arayı M ü zesi

Beşiktaş Tel: 258 30 80 P A L A C E S / SARAYLAR

Beylerbeyi Palace / Beyleıi>e)'i Sarayı Çayırbaşı Durağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace D olıııabahçe S arayı

Beşiktaş Tel: 258 55 44 Ihlamur Kasir / Ihlam ur K a srı Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs / M aslak K a sırları Biıyııkdere Caddesi Maslak Tel: 276 10 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız K öşkleri: Şale, M alla ve Ç adır

Archeological Museum

Yıldız Parkı Tel: 276 10 22

A rkeoloji M ü ze si

Sultanahmet Tel: 520 7"7 40 Atatürk Museum /A ta tü rk M üzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 • Calligraplıy Museum H al S an alları M ü zesi

Beyazıt Tel: 52- 58 51 Chıırch of St. Saviour in Chora K a riy e M ü zesi

Edimekapı Tel: 523.30 09 Haghia Soplıia / A yasofya M üzesi Sultanahmet Tel: 522 09 89 -522 r 50 Vlilitarv Museum / A sk e ri M üze Harbiye Tel: 2.32 16 98 Museum of Painting and Sculpture R esim ve H eykel M ü ze si

Beşiktaş Tel: 261 42 98 Museum of Turkish and Islamic Art Tiirk ve İslam E serleri M ü zesi

İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 1805 -06 Rahmi M. Koç Industrial Museum R ahm i M. K oç S an ayi M ü zesi

Hasköy Tel: 256 71 53 - 54 Sadberk Hanım Museum Sadh erk H am ın M ü ze si

Büyükdere Caddesi. 2— -29 Sanvcr Tel: 242 38 13 t 58

S K Y L İF E

Bebek Tel: 263 69 86

MAY

1998

C HU RCH ES AND SYNAGOGUES

Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Ihiteli Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dııtdı Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sundav Mass in Englislı. Neve Shalom (Synagogue) Biiyiik Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 8 "195 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Bevoğlu Tel: 244 06 35 Sıınday mass in Italiaıı. St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sııııday mass in Frendi. Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdarı Ekrem Sok. No:82. Tünel Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 am.


3M’den sunumlarınız için elektronik çözümler

3M™ 8640 MULTIMEDYA PROJEKTOR 650 ANSI lümen

Göz Kamaştırır. M P 8640 m ultim edya projektörü ile ilgili detaylı bilgi ve örnek sunum için 1 itfen aşağıdaki kuponu d o ldurup 3M S a n . ve T ic . AŞ N isp e tiy e C a d .

Gerçek SVGA (800x600) çözünürlük Kolay taşınabilir 8,2 kg ağırlık

r

4 adet ekranda görünen sunum aracı

A k m e rk e z B lok 3, K a t: 5-6 E tile r 80600 İ sta n b u l adresine postalayınız.

'Sanal fare’li komple uzaktan kumanda

Adı ve S o y a d ı:..................................................................................................................... Ş irk e t A d ı : ............................................................................................................ ( iö r e v i:................................................................................................................................... A d re s :.....................................................................................................................................

650 lümen ışık gücü ile MP 8640. yüksek çözünürlüklü görüntüler için, üstün 3M teknolojisini mükemmel performans ve kolay kullanım özellikleriyle birleştiriyor.

..................................................................................

F o sta K odu:

Bilgisayar ve video sinyalleri için 4 giriş kanalı Ankastre hoparlör ve harici hoparlör bağlantısı için ses girişi

MP 8640: video, CD-ROM ve internet bazlı görüntüleri evde, toplantı odası veya büyük bir

I e le fo n :............................................................................................................................ S

Ekran görüntüsü boyutu (diagonal): 52 cm ile 762 cm arası

salonda kusursuz biçimde yansıtıyor.

1“ > M ultim edya sunum larınıza 3M boyutu katın!

:3M ( iö rsel S u n u m Sistem leri 3 M S a n . ve Tic. AŞ Nispetiye Cad. A km erkez, Blok 3, ^ at:5-6 Etiler 8 0600 İstanbul Tel: (2 1 2 )2 8 2 23 82 Faks: (212) 282 17 42

3MIrırıovation


ANKARA

\RŞI3I^2 a n a k e n t y ; i | BELEDİYE

jftS hjüaJbejı'Sv \

HİSAR

>.T E Ğ .K A U N A ZC

ATAÜRK KAPALI SPOR SALONU

PTT

Pul S

...

19 M AYIS STADYUMU

ı

%

\

FEKEl: %

H a MLAKc

%

ADLİYE ANADOLU MED.MUZ.

GENÇLİK PARKI

AŞTIRMA

DTO

«o

CAMİ

<

***£ 4 ECZACILIK.

'BAN.GEN.M.

FAKÜLTESİ

.L E R ^ ' ANK.

OPERA

^

# /

FEN F A K Ü L T E S İ

S AMAN PAZARI

J (j^ :. RE.SIMHEYKEL SELİM SIRRI SPOR SALONU KONSER SALONU

\

MAJLTEPI

\•\

C \ \% \ VT

,c

\

\

V%

\

V\

\

^

\ \

^

ADLİYE. - - ‘"V. SARAYI

\ko1c ÖGfl e\ c i YUfiDfcİ

J ’

HAVAGAZI

- ^ T------10,05 S

'5 L

7Z?

\

HUKUK FAK.

\ f f l RK^ V sETDİYEQBOl)EVl/z»

%r

(y ^ 7

ÖTOPARK

„ r

SAHNEMİ %

KAPALI YÜZME HAVUZU

NAMIK KEMAL >■ ORTAOK

Z*İ

SANDIĞI

£

D.P.T GENEL KUR.BAŞ.

V E T E R tN E R O ,

. ■*' I M { T. I

ı Ip

‘vh iş S BAŞBAKANLIK

İSTATİSTİK GN.MD.

Tuzcular S

T.M.O GÜVENPARK J

emeklT ; / / - '

STANDARTLAR

/ c VAKIFLAR' GEN.MUD

KANSER HAST 0

K IZ IL A Y /

OFİSİ

v

ku r t u lu ş

\ A

# ive1™

KARAYOLLARI ~-_@ENELMUD.

BUZ PATEN SAH.

c

ja V

¥ E N İ\

TESİSLERİ

DEVLET MALZEME

CEU/İ>-GÜRSEL C

.PARKI

SAĞLIK I BAKANLIĞI

vV e n t > ayd.i?TELI İTELİ SSK SPOR

ENST-

*S

GEN.MUD

A NITKA BİR

ANITTEPE

HACETTEPE HA STA N E Sİ

REFİK SAYDAM HIFSISIHA

G E N .M U &

A >

Dilek Tepe S

,

1 S I H H İ Y E

\

o

Y ö \ YÜKSEK İHTİSAS T|P FAKÜLTESİ MACTAMCgl BikÂCl

r"

Vtopark

ÖĞRENCİ YURDU

ğ \T D C F

^ Ü ^ H A lK B A t a .

\

V \

_

¥>■

S3=

İSM ET PAŞA KIZ MESLEK Kızılay S LİSESİ

>\

° & S

V

ETNOGRAFYA ____ ''-MÜZESİ . g HEMŞİRE THK NUMUNE . 5 OKULU , RAPYO ^HASTANESİ hast ^ HACETTEPE EVİ g, \

;,B

\ \

V

KÖ CATEPE8 c a m ii %

ILMJnUL

^■BOZKURTq HAVÛCElo

tt E G İT IfyT % , ls ,T E S İS L E R İ^

KOCATEPE

AOALET E AK YARGITAY

in ic BAYINDIR IK BAK VE ISK.BAI . JAND. ‘— _^G N.KMT

DİSPANSER Olgunlar S

METROPOL E S A TC _

DENİZ KUVVETLERİ

GutleS PET.OF. >GN MD

DEDEMAN J>TEL

S.BAĞLARI BÜYÜK M İLLE T M ECLİSİ

KEY TO SYMBOLS

ZH H H

MOTORVVAYS ^

MAIN ROADS

Ç ankaya ^ HAST.

GÜVEN

STREETS RAILWAY

O

HAST.

SAHASI

HOTEL

Tezeis

MUSEUM

MOSÛUE

VçiŞ

HOSPITAL

SCHOOL

THY OFFICE

İTALYAN SEF

Cûkderes

1ERATON. Tomurcuk S


Doğru ham le...

İş d ü n ya sın d a doğru h am le her za m a n kazandırır. Dem ir L easin g yatırım fin an sm a n ın ıza doğru çözüm ü, tam za m a n ın d a sunar.

® D E M İR LE A S İN G “günü y a k a la y ın ”

Büyükdere Caddesi No: 122 B Blok Özsezen İş Merkezi Kat: 3 Esenlepe 8 0 2 8 0 İstanbul Tel: (0212) 2 8 8 05 65 Faks: (0212) 2 7 5 9 0 45

@ CINGILLI liCLLUNG


Telephone: International code for Turkey: 90, Ankara a r e a code 312. For intercity calls vvitlı-

ANKARA EM E R G E N C Y _______________________

Ambulance Tel: 112 (AUöver Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) T O U R İS M T U R İZ M

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma - Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 - 488 70 07 Fax: 231 55 72 Esenboğa Airport Tel: 398 03 48 H O T E L S / OTELLER

Ankara Dedeman Oteli (****)

in Turkey f ı r s t dial "0", t h e ı ı the a r e a code, and theıı the local number. For I n t e r n a t i o n a l calls tîrst dial ”00". MUSEUM S / MÜZELER

Maseum of Aııatolian Civilisations A nadolu M edeniyetleri M üzesi

Kadife Sokak, HisarTel: 324 31 61 Open daily except Motıdays Pazartesi dışımla her nün. 08.30 -17.30 Atatürks Mausoleum A nıtkabir M ü zesi

Anıt Caddesi, Tandoğan Tel: 231 79 75 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her güıı. 09.00 • 17.00 The Ankara State Museum of Painting and Sculpture/A n k a ra D evlet R esim ve H eykel M ü zesi

Opera Meydanı Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her giiıı.

08.30-12.00/13.30-17.30 Ethnographic Museum Etnografya M ü zesi

Büklüm Sok. 1 Tel: 417 6 2 0 0 Fax: 4 1 7 6 2 14

Ulus Tel: 311 95 56 Open daily except Mondays.

Best Apart (****)

Pazartesi dışında her niin.

Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa

08.30-12.30/13.30- 17.30 Gordion Museum

Tel: 4 4 6 8 0 8 0

Best Oteli (****)

G ordion M ü zesi

Atatürk Bulvan 195. Kavaklıdere

Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79

Yassıhöyük Köyii, Polatlı Tel: 622 51 52 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30-17.30 MTA, Natural History Museum

Büyük Ankara Oteli (*“**)

MTA, Tabiat Tarihi M ü zesi

Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85

Biikent Ankara Oteli ('***) 1. Cadde, 06533, Bilkeııt

Atatürk Bulvan. 183. Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70

Büyük Sürmeli Oteli (****) Cihan Sok. 6 Tel: 231 76 60 Fax: 229 51 76

Büyükhanlı Park Hotel&Residence (****) Simon BolivarCad. 32, Çankaya Tel: 4415600

First Apart Hotel İnkılap Sok. 29, Kızılay Tel: 425 75 "5

Hilton (*“**) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09

Hotel Ayma C***) Meşnıtivet <Jd. 25 Tel: 425 46 00 Fax: 4 1 9 1 8 55

İç Kale Oteli (*“*) Gazi Muştala Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 2.3177 10 Fax: 230 61 33

Kent Oteli (****) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57

Kiııg Apart Hotel

Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays. Resmi bayram tatilleri dışında her' gün. 08.30 -17.30

Museum of the Republic C um huriyet M üzesi

Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 0473 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 09.00-17.00 Roman Baths Çankın Caddesi, Ulus, Closed Mondays. Pazartesi dışında her nün.

08.30-12.30/13.30-17.30 War of Indepeııdcnce Museum K urtuluş Savaşı M ü zesi

Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 3 1 0 5 3 6 i -31071 40 Open dailv exeept Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00-17.00 E M B A S S I ES / E L Ç İ L İ K L E R

Piyade Sok. 17. Çankaya Tel: 440 79.31

Mercure Inn Ankara (***)

Tetra Konur Otel

Afghanistan / A fganistan Çankaya Tel: 438 11 21 Albania / A rnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 05 Algeria /C e z a y ir Çankaya Tel: 4Z183 85 Argentina / Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61 Australia / A vu stralya Gaziosmanpaşa Tel: t46 11 80 Austria /A v u stu ry a Kavaklıdere Tel: 41904 31 Azerbaidjan / A zerb a yca n Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh / B angladeş Çankaya Tel: 439 T 50 Belgium / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosnia and Herzegovina

Konur Sok. 58. Kızılay Tel: 419 29 46

Bosıuı ve H ersek C um huriyeti

Fax: 417 49 15

Gaziosmanpaşa Tel: İ46 40 90

Atatürk Bulvan. 80. Kızılay Tel: i 1" 85 8S Fax: 417 85 92

Merit Altınel Otel (***“) Tandoğan Meydanı Tel: 231 7 7 6 0 i;ax: 230 23,30

Neva Palas (****) B at Cad. No: 32 Kıiçükesat Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 2S

Mega Residence (Apart-Hotel) Tahran Cad. 5. Kavaklıdere Tel: 468 54 00

Sergah Oteli (****) Çankın Cad. 481 lus Tel: 310 85 (X) Fax: 311 31 00

Sheraton Ankara (****•) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36

Stad Oteli (***•) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel: 310 48 48 t a : 310 89 69

Brasil / B rezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20 Bulgaria / Bulgaristan Kavaklıdere Ter 426 74 55 Canada / K an ada Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The Peoples Republic of China / Çin H alk C um huriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 85 43 (hile / Ş iti Çankaya Tel: 438 94 44 Croatia / H ırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 12 Cuba / K üba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic / Çek C um huriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 12 44 Denmark / D anim arka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60 Egypt /M ıs ır Kavaklıdere Tel: 426 64 78 Finland / Finlandiya Farabi Sokağı Tel: 426 49 64 France /F ra n sa Kavaklıdere Tel: 468 11 54 Federal Republic of Germany Almanya F ederal C um huriyeti

Kavaklıdere Tel: 426 54 65 Gürcüstan Gaziosmanpaşa Tel: 447 17 21 Greece / Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 Holy See / Vatikan Çankaya Tel: 43900 41 Hungary / M acaristan Kızılay Tel: 418 92 38 India / H indistan Çankaya Tel: 438 21 95 Indonesia / E ndonezya Çankaya Tel: 438 21 90 Iran / İran Kavaklıdere Tel: 427 43 20 Iraq / Irak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21 Israel /İ s r a il Çankaya Tel: 426 49 93 Italy / İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 Japan / J a p o n y a Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan / Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhistan / K a za k ista n Çankaya Tel: 441 23 01 Kırgızhistan / K ırg ızista n Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuwait/ K u veyt Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76 Lebanon / Lübnan Çankaya Tel: 426 37 29 Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Macedonia / M akedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28 Malaysia / M alezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70 Mexico / M eksika Kavaklıdere Tel: 467 50 56 Moldova / M oldovya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27 Morocco / Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands / H ollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70 G eorgia /

162 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY

1998

New Zealand / Yeni Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Norway / N orveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50 Oman / Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31 Pakistan / P akistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Poland / Polonya Kavaklıdere Tel: 426 16 94 Portugal / P o r te k iz Çankaya Tel: 446 18 90 Romania / R om anya Çankaya Tel: 427 12 43 The Russian Federation R u sya F ederasyonu

Çankaya Tel: 439 21 22 Saudi Arabia Suudi A rabistan

Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic Slovakya C um huriyeti

Kavaklıdere Tel: 426 58 87 Somalia / Som ali Çankaya Tel: 427 51 92 South Africa / Güney A frika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea / Güney K ore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain /İ s p a n y a Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine Filistin D evleti

Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan / Sııdan Çankaya Tel: 441 38 85 Syria / Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Swedetı / İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Switzerland / İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand / Tayland Çankaya Tel: 440 66 81 Tunisia / Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cyprus /K u z e y K ıb rıs Türk C um huriyeti

Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Türkmenistan / Türkm enistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania / U krayna ÇankayaTel: 439 99 73 United Arab Emirates B irleşik A r a p E m irlikleri

ÇankayaTel: 44084 10 United Kiııgdom / İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30 United States A m erika B irleşik D evletleri

Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan / Ö zbekistan Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya Tel: 43927 40 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen / Yemen Bakanlıklar Tel: 446 17 78 Yugoslavia / Yugoslavya Kavaklıdere Tel: 426 03 54


Trio Konutları’nda hayatın standartlan İs t a n b u l'u n ta m m e r k e z in d e , K o z y a t a ğ ı T r i o K o n u t l a r ı ’ n d a n a s ü b i r h a y a t s t a n d a r d ın a s a h ip o la c a ğ ın ı b ile n p e k ç o k k iş i k a r a r ın ı v \ 1 “

v e r d i. S iz d e f i k i r e d in m e k is t iy o r s a n ız iş te b ir k a ç ip u c u ... T r i o K o n u t la n ’ n d a d a ir e le r 4 y a ta k o d a lı v e b r ü t 2 8 5 m 2 b ü y ü k l ü ğ ü n d e .

Y e r d e a h ş a p p a r k e , g r a n it s e r a m ik v e ith a l h a lı k u l l a n ı ld ı. S e s v e ıs ı y a l ı t ı m ı m ü k e m m e l. B a n y o d a g ü n ü n tü m y o r g u n lu ğ u n u a ta b ile c e ğ in iz m u h te ş e m b ir ja k u z i v a r.

M u tfa k ve

b e y a z e ş y a la r d ü n y a n ın e n iy i m a r k a la r ın d a n ... T a b ii b u n u n la d a k a lm ıy o r . P a r k v e g e z i b ö lg e s i o la r a k d ü z e n le n m iş 1 5 d ö n ü m lü k y e ş il a la n , a l ı ş ı lm a d ı k k a lit e d e b i r a lt y a p ı o r g a n iz a s y o n u , 1 7 .0 0 0 m : 'l i k d a ir e b a ş ın a ik i o t o m o b il y e r i a y r ıla n k a p a lı o t o p a r k , ö z e l g ü v e n lik s is t e m i, p r o fe s y o n e l s e r v is e k ib i, v e iş le t m e s in i H i l l s i d e ' ı n y a p a c a ğ ı, K a d ı k ö y y a k a s ın ın e n g e liş m iş s o s y a l v e s p o r te s is i H ills id e C it y C lu b T r io , d iğ e r T r io a v a n ta jla r ın d a n b a z ıla r ı. S iz d e b ö y le b ir h a y a t s ta n d a r d ın a u la ş m a y ı d ü ş ü n ü y o r s a n ız , lü tfe n b iz i a r a y ın .

TRI

T rio K o n u tla rı'n a F in a n s b a n k 'ın sa ğlayacağı çok özel

KONUT

k re d i k o ş u lla rın d a n y a ra rla n a ra k sa lıip o la b ilirs in iz .

# F ,I N A N S B A N K H a lk C a d . N o : 9 9 Y e n i S a h ra . K o z y a t a ğ ı. X I 1 0 0 İ s t a n b u l T e l: (0 2 1 6 ) 4 7 2 3 9 5 2 - 5 3 . 4 7 2 2 2 8 3 - 8 4 M al

Sahib i

Zt TEKSER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ve

İnşaat:

cu™ °va BAYTUR

İN ŞA A T TAAHHÜT A.Ş.

h jlls id e clî/b

'•

H


A R O U N D

İZ M İR


şifa tip m e r k e z i ŞİFA MEDICAL ÇENTER d a ld a n h iz m e tle ri son teknolojik cih a z la rla s u n a n Şifa Tıp M erkezi, g e ç e n yıl 1 4 0 .0 0 0 h a sta y a sa ğlık h izm eti s u n m u ş tu r. Fa rk lı h iz m et a n la y ışı, d en ey im li k a d ro su ile h a sta la rım ız ra n d ev u alm a y a g e re k d u y m a d a n , b ek lem ed en m u a y en e ve g ü v e n ilir la b o ra tu a r h iz m e tle rim iz d e n y a ra rla n m a k ta d ırla r.

ENDOSKOPİK-MİKROİNVAZİV GİRİŞİMLER (ENDOSCOPIC- MICROINVASIVEPROCEDURES) 1 Laparoskopik Cerrahi (2000'den fazla kapalı safra kesesi ameliyatı) "1 Video-Endoskopik Ürolojik Girişimler (TUR, Vaporizasyon, Lazerle Prostat Ameliyatı) 1 Artroskopik Cerrahî, Endoskopik Sinüs Cerrahisi “ i Video- Endoskopi (Gastroskopi, Duodenoskopi, Kolonoskopi) TIBBÎ GÖRÜNTÜLEME VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ MERKEZİ

(NONINVASIVEANDINVASIVERADI0L0GYUNITS) 1 Ultrasonografi (Konvansiyonel, Endokaviter, Doppler US, Transrektal-Transvajinal) "I Spiral Bilgisayarlı Tomografi (3 boyutlu C.T.) 1 Dijital Periferik Anjiografi (Tüm Vücut Anjiografisi) ~l MEME KANSERİ TARAMA VE TEŞHİS MERKEZİ (Mammografİ. D oppler US. Sitoloji) □ YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE CHECK-UP PROGRAMLARI- KARDİYOLOJİK CHECK-UP H Göz Anjiografisi ve Ultrasonografisi, Fundus Kamera, Bilgisayarlı Görme Alanı, Laser Tedavisi, Biometri Uygulamaları

BİOCHEMISTRY AND MİCR0BI0L0GY LABORATORIES Tüm biyokimyasal ve mikrobiyolojik tetkikler, ilaç-kan düzeyleri, hepatit ve tümör markerleri, hormon tetkikleri, anomalili bebek doğumuna neden olabilen bulaşıcı hastalıklarla ilgili tetkikler TORCHES ve Down Sendromu tetkikleri çalışılmaktadır..

ŞİFA KALP MERKEZİ Ş İF A H E A R T Ç E N T E R ERİŞKİN VE ÇOCUK KARDİYOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ (ADULT AND PEDIATRIC CARDIOVASCULAR DIAGNOSTIC AND INTENSIVE CARE UNITS) ~1 Renkli Doppler Ekokardiyografi luıtraband transduser, frekans füzyonu ve 3 boyutlu görüntüleme, Transesofageal, karotis ve entegre stres ekokardiyografil

“ 1 Holter EKG (24 Saat EKG takibi) "I Eforlu EKG (Treadmill) Koroner Anjiografi, “ I Anjioplasti-Stent Uygulamaları, 1 Valvuloplasti-Balon Atrial Septostomi, 1 Geçici-Kalıcı Kalp Pili Uygulamaları, □ Kalp Kateterizasyonu, n Geç Potansiyel Tetkiki,

M ERKEZİ

ERİŞKİN VE ÇOCUK KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ (ADULTAND PEDIATRICCARDIOVASCULARSURGERY) #

K o ro n e r B y-Pass,

#

H e r çeşit k a p a k a m e liy a tla rı,

#

Ç alışan K a lp te By-Pass,

K a lp Pili U y g u la m a la rı,

© H A S T A N E M İ Z D E T E L E F O N L A P A C E M A K E R (KALP PİLİ) TAKİBİ Y A P I L M A K T A D I R . ANJİOGRAFİ, AÇIK KALP CERRAHİSİ ve HEMODİYALİZDE, SSK, BAG-KUR, EMEKLİ SANDIĞI ile anlaşmamız vardır Ayrıca, tüm branşlarda TBMM, birçok büyük şirket ve MED-NET'e bağlı sigorta şirketleri ile Bayındır, Oyak, Anadolu Hayat, Halk Yaşam Sigortalarıyla anlaşmamız bulunmaktadır.

İ z m i r ’ d e n Başka H i ç b i r Y e r d e Ş u b e m i z Y o k t u r . Fevzip aşa Bulv. No: 172/2 Basm ane/ İZMİR Tel: 90.232.446 08 80-446 37 38 Pbx h ttp ://w w w .sifa tip .co m .tr. E-m ail:sifa@ sifatip .co m .tr.

Fax: 90.232.446 07 70


İ

Z

IN

AND

M

İ

R

AROU

f

. .

Telcphone: International code tor Turkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for

EMERGENCY

H O L İ D A Y VI L L A G E S

Amhulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Aü över Turkey) Gendamıe Tel: 156 (Ali overTurkey)

T A T İL KÖYLERİ

TO U R İS M

İ N F O R M A T I ON S

T U R İZ M D A N IŞ M A

Adnan Menderes Airport Tel: 274 24 24 Alsancak Tel: 422 10 22 Bergama Tel: 633 18 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 614 11 03 - 614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 • 892 63 28 HOTELS / OTELLER İZ M İR

•V Anba Oteli (***) Cumhuriyet Bulvarı 124 Tel: 484 43 80 l Balçova Kaplıca Tesisi (***) Balçova Tel: 285 48 50 *T" Büyük F.fes Oteli (“***) Gaziosmanpaşa Bulvan, 1 Tel: 484 43 00 Fax:44l 5695 Club Hotel Ephesus Princess (***“) Pamucak Mevkii / Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 — Ege Palas (****) Cumhuriyet Bulvan. 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 8100 -j-Grand Hotel Mercure İzmir (”***) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax:48940 89 Hotel İsmira(***) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 94 93 - t . Hotel Kaya Prestige (****) I Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, No.7 tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 •V Hotel Mercure Konak (****) Mithatpaşa Caddesi, 128 Tel: 489 15 (X) Fax:48917 09 Hotel Richmond Ephesus (**”) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 67 31 4—-Otel Anemon İzmir (****) ' Mürselpaşa Bulvan No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 *V Otel Ege Sağlık (”’*) Ege Üniversitesi Kampüsü / Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 -f-İzmir Hilton (***•*) Gaziosmanpaşa Bulvan, i Tel: 441 60 60 Fax: 441 22 77 _ jzm ir Princess Oteli (***") 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39 J j-İzmir Palas Oteli (***) '-s ■Vasıf Çınar Bulvan, Tel: 421 55 83 u Fax: 422 68 70 | ~ 4- Kısmet Hotel (***) ^2 1377 Sokak, Alsancak î) Tel: 463 .38 50 Fax: 421 48 56 ■•\f' \ ■Marla Hotel (***) Kazım Dirik Caddesi 7, Pasaport rk Tel: 441 40 00 Fax: 441 11 50

t

1

ND K j ı ı ı c l e p r<»'ince of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and theıı the local number. For intemational calls first dial ”00".

Altınyunus Tatil Köyü (Golden Dolphin Holiday Village) Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 713 12 50 F k 713 22 52' Club Cardia (Holiday Village) Çiftlikköv, Çeşme Tel: 712 11 II Fax:'12 12 27 Club Med Kuşadası Holiday Village Aslanbumu, Kuşadası Tel: 614 11 35 Fax: 614 11 25 Foça Chıb Med Holiday Village Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75 Hanedan (Holiday Village) Foça Tel: 812 24 41 Fax:812 24 51 Kuştur Tatil Köyii (Holiday Village) Bayraklıdere, Kuşadası Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32 Neptün Village Büyük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: T45 70 38 Ömer Holiday Village Yavansu Mevkii, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax: 614 43 44 Pine Bay Holiday Village Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax: 612 22 07 Sunset Vievv Holiday Village Gazibeğendi, Kuşadası Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70 Turban Holiday Village Dayanıklı Köyü, Giimüldür Tel: 742 25 48 Fax: 742 11 '6

ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BC and ineluding remains from the Ionic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be missed. Iıı nearbv Selçuk there is the basilica of St.John (6th century), a superb museum and İsa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Man1, and the Cave of the Seven Sleepers. İzmir'den C2 km) ve Kuşadası iıdan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü iİginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik keııt. İÖ 3000 yıllarında kurulan ve İon, Lidya, Roına. Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşı yan Efes'i gezmeye mutla­ ka vakit ayırılmalt. Efes'in çok yakınında St.Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Cdınii gibi başka tarihsel turistik gezi yerleri bulunmaktadır.

House of the Virgin Mary M eryem Ana Evi

The Virgin Mary came to Ephesus with St.John, aıid spent the remainder of her life here. The house bııilt in the 4th century at the place vvhere she died \vas recognised as a shrine by the Vatican in 195"7. The house is 80 km from İzmir and 7 km from Ephesus on Bülbül Dağı, a hill forested vvitlı pines, planes and olive trees, Mass is celebrated here every moming at 7.30 and on Sundav momings at 10.30.

İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just 15 km from the city centre and served by municipal buses. Known in antiquity as the Agamemnon Thermal Springs, Balçova has been a therapeutic centre for thousands of years.

Aziz Yuhamıa He birlikte Efes'e gelen Meryem Ana nın hayatının sön döne­ mini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957de Vatikan'ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve Kilisesi İzmir'den 80 km, antik Efes kentin­ den 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı’udadır. Her sabah 7.30'da, pazar sabahları 10.30'da ayin düzenlenmektedir.

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu re kaplıca bulııııııyor. Bunlardan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi tııplıı taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Antik dönemde Agamemııoıı Kaplıcaları denilen bu yer çağlar boyunca bir "şifa yurdu " olarak kullanılmış.

Kadifekale Fortress / K adifekale The fortress overlooking İzmir has seetions datiııg from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were originally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot vvitlı pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of the city'.

Bird Paradise / K u ş Cenneti This eight thousand heetare birtl sanctuary is a temporary and permanent lıonie to millions ofbirds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of vear över 190 species of bird can be seen here.

İzmir’in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlarının uzunluğu eski dönemlerde 6 krn’yi buluyordu, dünümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla iıntü bir gezinti yeri.

Kentin yanıbaşmda koruma altına alınmış 8 bin hektarlık der bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, delta­ lar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde l'JO'ı aşkın türde mil­ yonlarca kıış barındırdığı için dünya çapında bir "kuş cenneti" sayılmak­ tadır.

Pergamum / B ergam a The nıiııs of Pergamum, a majör centre of civilisation of the ancient vvorld, are situated 105 km from İzmir. The aeropolis and amphitheatre perehed on a tovvering hilltop, and on the outskirts of the tovvn of Bergama the Asklepion or healtlı centre dedicated to Asklepios the god of healtlı are in a remarkable state of preservation. The site is open daily betvveen 08..30 and 18.30.

SI GH TS EEI NG / GEZİNTİ

Balçova Thermal Springs B alçova K a p lıca la rı

Ephesus / Efes Withiıı easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of 166 S K Y L İF E

M A Y IS

--J *.

MAY

1998

In the tovvn is anotlıer interesting building, the Temple of Serapis, knovvıı locally as tlıe Red Courtyard due to its tiles. The tovvn is also vvorth visiting to see the narrovv streets vvitlı their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter. İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon'un kalıntıları bu­ lunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfitiyatronun yantsıra, ilç­ enin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına iıışa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta dııraıı sağlık merkezi her gün 8.30 -18.30 arasın­ da ziyarete açıktır. Bergama ’nın için­ deki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapı­ nağı da dikkat çekicidir. Ayrıca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokakları ve yapıları yla eski mahalle­ leri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özelliklerdendir. MUSEUM S / MÜZELER

Archeological Museum A rkeoloji M ü zesi

Bahri Baba Parkı. Konak Tel: 425 49 29 Open every day except Mondavs. 09.00-17.30. P.tesi dışında her gün. Atatürk Museum / A tatürk M ü zesi Birinci Kordon 148 Tel: 421 70 26 Open every day except Mondays. 09.00-17.00. Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum / Bergama M üzesi Bergama Tel: 633 10 96 Open every day. 08.30-17.30 Her gün. Ephesus Museum / Efes M ü zesi Selçuk Tel: 892 60 10 - 892 60 11 Open every day. 08.30-18.30 Her gün. Ödemiş Archeological Museum Ö dem iş A rkeoloji M ü zesi

ÖdemişTel: 545 11 84 Open every' day. 08.30-17.30 Her gün. Museum of Painting and Sculpture İzm ir R esim ve H eykel M iizesi

Tel: 484 89 45 S.Yaşar Art Museum S. Y aşar R esim M ü zesi

Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 CHURCHESAND SYNAGOGUES

Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St. Helene (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka St.John (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 463 72 63 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Nötre Dame de Laurdes (Catholic) 81. Sokak, 11 Tel: 232 11 45 St. Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 Shaar Ashamayan (Synagogue) 1390 Sokak 4/2 Alsancak

r


G ü n e ş batarken

Tripleks + T e ra s

Zeytinliklerle bezer yeşillikler arasın d a Duvarlar saten

BOĞAZİÇİ VİLLALARI Otomotiv Turizm Tic. San. Ltd. Şti İstanbul İrtibat Tel: 0(216) 348 48 22 - 338 95 18

,

J L v *

Lütfen f t o ş ü r isteyiniz.

• 1


A R O U N D AN TALYA


V V h e n e v e r

y o u

n e e d

a

b a n k

in

T u r k e y

W

-

CASH A D V A N C E -TR A V E LLE R ’S C H E Q U E S *C H A N G E *E X C H A N G E -M O N E Y TRANSFER

M aestro

u r c x : a f io

VISA

VISA

« İM İ

T O U S

E le ctro n

I Thom as

Cook

Travellers Cheques

Cırrus

El

ESBANK


A

İN

N

T

A

AND

L

Y

A

/ ^

A ROU N D

E M ER G EN C Y

A m b u la n c e : Tel: 112 (A li öv e r Turkey) P o liçe : Tel: 155 (A li öv e r Turkey) F ire : Tel: 110 (A li ö ver Turkey) G e n d a rm e : Tel: 156 (A li över Turkey) T O U R İS M T U R İZ M

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

A n ta ly a Kaleiçi Tel: 2 4 '0 5 41 -2 4 2 18 33

A n ta ly a

. t İflC ıd

T c k p h o n e : In te rn a tio n a l c o d e f o r T u r k e y : 9 0 , A n ta ly a area c o d e 2 4 2 . F o r in t e r c it y c a lls w it h in T u r k e y tir s i d ia l "0 ", th e n th e area c o d e , a n d th e n tlıe lo c a l n ıım b e r. F o r In te rn a tio n a l c a lls tlrs t d ia l "(K)M.

S P E C IA L L IC E N S E HOTELS

P a rk K im e ro s

Ö ZEL L İS A N S L I

G öynük, K em er Tel: 815 1 6 6 3 F ax :8 1 5 1 6 7 2

OTELLER

A b a d H o te l

R o b iııs o n C lu b P a m fıly a

H esapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25

Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 7 5 6 9 3 58

A rg o s H o te l Opposite of Atatürk Highschool, Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 2 4175 57

A s p e n H o te l Kaledibi Sokak 1(>. Kaleiçi Tel: 2 4 " "M ” 8 Fax:241 3.3 64

S im e n a H o lid a y V illa g e

Cum huriyet Mahallesi Tel: 241 17 47

Kaleiçi Tel: 241 1449 Fax:2427749

M a r in a H o te l

Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40

M ermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 F ax:241 17 65

Kaş C um huriyet M eydanı Tel: 836 12 38 Kem er

T u r b a n A d a ly a H o te l

Belediye Binası Tel: 814 15 36

T u v a n a H o te l

A N T A L Y A

A d o ra G o lf R e s o rt H o te l (*“ **) Belek/Serik Tel: 725 40 51 Fax: 725 40 71

A ltis G o lfh o te l ( * '“ *) Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34

A n ta ly a D e d e m a n (*“ “ )

T u r te l B e llis

T u r te l S ide H o lid a y V illa g e

Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 1981

Side Tel: 753 20 24 Fax: 753 20 25

T u r tle s C lu b M a rc o P o lo

T ü ta v T ü r k e v le r i

U lu s o y T a til K ö y ü H O L İD A Y V I L L A G E S

G öynük. K em er Tel: 815 14 50 F ax :8 1 5 1 2 7 2

T A T İL K Ö Y L E R İ

V a ra n H o lid a y V illa g e

T aşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02

A r u m H o te l& A p a rtm e n ts (*'•**)

C lu b A ld a

C lu b A ld ia n a T itreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: ", 56 92 ö -7

I.ara Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54

Fale/. H o te l (***” ) Koııyaaltı Tel: 248 50 (M> Fax: 248 50 25

A la n y a C ita d e l / Alanyıı Kalesi

Beldibi, K em er Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59

C e n d e r H o te l (****) C lu b H o te l Sera ( “ *“ )

Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 S IG H T S E E IN G / G E Z İN T İ

Side, Tel: 753 45 60 F:ıx: 753 41 40 Işıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 8"

Çamyuva, K em er Tel: 824 63 .36 Fax: 824 63 46

M ermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19

A tta le ia H o lid a y Y illa g e

Belek / Serik Tel: (2 4 2 ) 7254102-05 Fax: 7254268-70

Akınlar Kövii, Serik Tel: "25 42 80 Fax: " 2 5 43 (M)

Kaleiçi Tel: 24,3 47 56 Fax: 243 47 51

A n ta ly a R e n a is sa n ce R e s o rt (**” *) A n tb e l B e le k H o te l (■” *’ )

Sol M una Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59

Lanı Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Beldim, Tel: 824 84.31 Fax: 824 8 İ 30

Çamyuva, K em er Tel: 824 6 3 63 F a x :8 2 4 6 3 81

K a r v a tit H o te l

A la n y a

H O T E L S / OTELLER

S id e lya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 6 8 01 F a x :7 6 3 6 l 14

This splendid Bvzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 knı). The "Red Tmver" was btıilt by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small m useum containing etnographical eollections.

C lu b A li B ey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: "5 3 22 20

C lu b A s te ria

Ü çüncü Kum T epesi Mevkii Belek, Serik Tel: 715 15 20F ax: 715 15 2 ^ Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02

G lo ria G o lf R e s o rt (****')

G ra n d P re s tig e H o te l S ide ( ’ ” **)

C lu b K a s ta lia

Titrcyengöl, M anavgat, Side Tel: 7 5 6 90 60 F ax :7 5 6 90 81

Konaklı Mevkii, Alanva Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28

H o te l O fo A n ta ly a (*“ “ ) Lara Tel: 349 40 00 / 15 hat Fax: 349 40 16

H o te l B ilk e n t K e m e r (****) Göynük-Kemer Tel: 8151538 / 20 hat Fax: 815 15 37

Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily ex cep t Mondays.

Tekeriektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 hat-litıes)

Pazartesi dışında her giin.

C lu b M e d ite rra n e e K e m e r

K ış la H a n H o te l (****_) Kazım Ö zalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97

C lu b M ega S aray

Lira Yolu, Şirin Yalı Mahallesi Tel: 323 12 71

P rin c e H o te l A n ta ly a (*“ *) U ra Yolu, K arpuz Kaldıran Mevkii Tel: 323 30 70 F ax :3 2 3 30 41

R e n a is s a n c e A n ta ly a R e s o rt B eldibi/ K em er Tel: 824 84 31 Fax: 824 84 30

R o y a l R e s o rt H o te l ( " • * * ) G öynük / K em er Tel: 815 23 70 Ptx Fax: 815 16 27

G o ld e n R in g H o te l (**” ) Güllük Cad. No: 71 Tel: 243 15 15 F ax :2 4 3 15 22

S h e ra to n V o y a g e r A n ta ly a (**•“ ) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62

S u n se t H o te l (*” *)

A n ta ly a M u se u m /Antalya Miizesi

C lu b .Vled P a lm iy e

Kemer Tel: 8 1 4 1 0 0 9 F ax :8 1 4 1018

O ra n j H o te l ('** *)

Bizans zamanından kalına, "Kızıl Kule’si 1226 da Sultan Alaaıldiıı Ke)’kubat tarafından iıışa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kule bııgûıı etnografik eserlerin sergilendiği kiiçük bir müzedir.

The province o f Antalya is endovved w ith the richest historic treasures of Turkey, Antalya Museum covers an area o f 30,000 square m etres vvith thirteen galleries, an open-air gallery, a child re ııs gailen- (vvlıere children may be left) and a w ide yard. Approxi-mately five thousand archeological vvorks are displaved in chronological order. The museum receive an award from the Council of Etırope as the Museum of th e Year in 1988. The spectacular G ailen- o f the Icotıs and Gallery o f the Emperors are especially w o n h to seeing.

Ü çüncü Kunt Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: "25 40 26 Fax: 725 40 49

C lu b T u ra n P rin c e Kızılağaç Köyü, Side Tel: ’ 48 24 Ö0(8hat4ines) Fax: 748 24 0 9 -1 0

F.HA H o lid a y V illa g e Titreveıı Göl, M anavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52

F ld a r a d o r P lıa s e lis Kemer Tel: 815 1631 Fax:815 1637

H a m d u lla h Paşa K onaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 15 20 Fax: 565 15 31

K e m e r H o lid a y V illa g e G öynük, K em er Tel: 815 14 30 F ax:815 1 4 6 5

O a s is B e a d ı C lu b

Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89

Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19

T a ly a H o te l (" * * * )

P a lm a riv a H o lid a y V illa g e

Fevzi Ç akm ak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 F ax:241 54 00

Tekirova, K em er Tel: 821 4 0 0 4 F ax:821 40 40

This b e vvitdıing cave in Alanya is full o f stalactites and stalagmites.

Sarkıt ve dikitlerden oluşan, olağanüstü görüntüsüyle ünlü, Alanya yakınlarında bir mağara. D ü d e n F alls / Diideıı Şelalesi A very heautiful «a te rfall (12 km north o f the City centre).

Kent merkezine kuzey yönünde 12 kın uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. O ld Q u a rte r /Kaleiçi The historic nucleus o f Antalya. This distric t is now restored and has became an attractive to u ristic centre vvith its tavems, hotels, restaurants and entertainm ent facilities, its narrovv streets lead dovvn to the old harbour (today an intem ational yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir ınarina. Perge The origins o f this ancient citv 18 km northeast o f Antalya go back to 1000 BC, but ıhe surviving rcıııains are H ellenic and Roman. A11 cxceptioııal open-air museum.

Antalya'nın IH km kuzey-doğıısuııdaki bu antik kentin geçmişi İÖ 1001) yılma kadar uzanıyor. Aııcak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönem­ lerinden kalma bir açık bava müzesi. Side A t this lively resort east o f Antalya, the lıoııses and ancient ruins are inextricably intervvined. There are tw o agoras, an am phiteatre and a m useum in w h ic h statues and o tlıe r vvorks o f art found here are exhibited.

Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada giin ışığımı çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir ınüze. T erm essos Perched 1050 m above sealevel, this is atı ancient c ity and a national park northvvest o f Antalya, The am phiteatre is hevvtı out o f the livin g ro ck and the vie w as far as Antalya is stupendous. There is a natur.il history m useum at tlıe park entrance.

Denizden 1050 ın yiiksekUikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir uhısal park.

A sp end os

Antalya'nın sembolü olan bu minare Selçuklulardan kalına bir l.lyv. yapısıdır. Koyu mavi ve turkuvaz çinil­ erle süslenmiştir.

A majör port and com mercial cem re in antiquity, Aspendos today lics inland, 48 km east o f Antalya. Iıs magnifıcent

M A V İŞ

Antalya'nın 48 kın doğusunda Antik Çağın öneınli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kul­ lanılmaktadır. D a m lataş Cave / Damlataş Mağarası

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda l.i teşhir saloıııı ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir saloıı bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezmeliler.

17 0 S K Y L IF E

am phiteatre is the best presen ed in the vvorld and kn ow n fo r its superb acoustics and is stili used fo r concerts.

MAY 1 9 9 8

Y iv li (flu te d ) M in a re t a n d M osque

Yivli Minare The Symbol o f Antalya. This 13tlı century fluted m inaret b u ilt by the Seljuck is decorated vvith dark blue and turquoise tiles.


IB e y

k o z

M

pC O N A K L A R I1 TEPE

G R U B l.1!

İ s t a n b u l ’u n e n g e n i ş s o s y a l o la n a k la r ın a s a h ip y e r le ş im

p ro jesi

t f l jEYKOZ KONAKLARI • Üç a y rı tip iy le İ s t a n b u l 'u n k ü l t ü r e l d e ğ e r l e r in i ç a ğ d a ş y a ş a m ta r z ıy la b i r l e ş t i r e n k o n a k l a r • A lış v e riş m e r k e z i, h e r ti ir lü s p o r im k a n ı, te e n a g e b a r , g ü z e llik m e r k e z i ve ö z e l s in e m a s ıy la s o s y a l y a ş a m ın b ü tü n g e r e k s i n im l e r i • Z a m a n ın e n iyi ş e k i l d e d e ğ e r l e n d i r i l m e s i iç in d ü z e n le n e n s o s y a l v e s p o r t i f e t k i n l i k l e r

B eykoz. K o n a k la r ı; a s ı r l ı k a ğ a ç l a r iç in d e k i k o r u - p a r k v a ş a ın ı, s ıc a k k o m ş u lu k il iş k ile r i, ç o c u ğ u n u z iç in g e n i ş e ğ itim o la n a k l a r ı v e ç o k y a k ı n d a h iz m e te g i r e c e k o la n v iy a d ü k tü y o lu y la s a ğ la n a c a k u la ş ım k o la y lığ ı ile

id e a l b i r y a ş a m t a r /.ı iç in b e n z e r s iz b i r ö r n e k .

T E P E

İ NŞAAT B e y k o z T a n ıtım O fis i : Tepe (îrubıı Beykoz Konakları Paşabahçe-İstanbul T e l: (0 216) 413 82 90 (Pbx-9hat) F a k s : (0 216) 413 73 96

h ttp ://w w w .b e y k o z k o n a k la ri.c o m .tr


YATIRIMDA YENİ bir m o d e l İS T A N B U L

Ç A T A L C A 'D A

I

N

N

E

I

BÖ LG E

İSBAŞ

U

A

SERBEST

N

W

M

V

E

S

O

T

D

M

E

E

,

N

L

T

FREE TRAD E Z O N E I N İSTA N B U L Ç A T A L C A

Oztek

İS B A Ş b i r Ö z l e k Ş ir k e t le r T o p l u l u ğ u k u r u lu ş u d u r . İS B A Ş I N C . , a n Ö Z T E K G r o u p o f C o m p a n y .


İD E A L K O N U M

İD E A L L O C A T İ O N ÇATALCA

ÇATALCA

The İstanbul Thrace Free Zo ne located at Çatalca area within the boundaries of İstanbul, on 387.500 square meters, provides an ideal location with regard to accessibility and human resources. İt is 3 km. from the TEM Motorway, 12 km. from the E-5 Highway and 20 minutes to the Atatürk airport.

İstanbul'a bağlı Çatalca yöresinde yer alan İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, ulaşım ve insan kaynakları itibariyle ideal bir konum sunmaktadır. TEM otoyoluna 3 km., E-5 karayoluna 12 km., Kozyatağı-Selimpaşa E-5 bağlantı yoluna 4 km. uzaklıkta bulunan, 387.500 m2'lik Serbest Bölge arazisinde konumlanmıştır.

İD E A L IN F R A S T R U C T U R E

İD E A L A LTYA PI

M O D ERN TECH N O LO G Y

İLERİ TEKNOLOJİ

İSBAŞ provides the best opportunities for the establishment of a high technologic infrastructure to ensure the comfort and efficiency of the investors. İt thus paves the way to a secure investment model with a correct combination of technical facilities.

İSBAŞ; yaşam kalitesini ve işgücü faaliyetlerini arttıran ve sorunsuz ilerlem esini sağlayan doğru te kn ik ve sosyal altyapıyı, profesyonel ve çağdaş b ir yaklaşım dahilinde gerçekleştirmektedir.

İD E A L SOSYAL Y A Ş A M

İD E A L S O C IA L L IF E

EKSİKSİZ DÜZEN

M O D E R N E N V IR O N M E N T

The social set up foreseen by İSBAŞ covers health, security, transportation, maintenance/repair and general services which will satisfy ali the needs of the future investments.

İSBAŞ; sağlık, güvenlik, ulaşım-taşımacılık, bakım-onarım hizm etleri ve genel hizm etler ile geleceğin yatırım alanlarının gerektirdiği eksiksiz düzeni kurmaktadır. VE TÜRKİYE'DEKİ SERBEST BOLCELER ARASINDA BİR İLK:

A N D FO R THE FIRST T IM E A M O N G THE FREE ZO N E S //V TURKEY:

"S A TIN AL, S A H İP OL" İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, arazi ve bina m ülkiye tlerin in sahibine kalması, istenildiğinde devredilm esi, kiralanması ve satılması imkanı verm ektedir.

" P U R C H A S E İ T A N D O W N İT "

İ- *• '

^

— — *

SERBEST B Ö L G E N İN A V A N T A JL A R I

A D V A N TA G ES O F

İSBAŞ, sunduğu Ö zel Serbest Bölge Statüsü ile tüm yatırım cılar için güvenli b ir dayanak ve benzersiz bir yatırım alanı oluşturm aktadır: TAPU, KO N U M ve ALTYAPI ayrıcalığının yanısıra • % 100 K urum lar Vergisi M uafiyeti • % 100 G e lir Vergisi M uafiyeti • G üm rük Vergisi M uafiyeti • U cuz İşçilik • Düşük Faizli Banka Kredisi • KDV M uafiyeti • Serbest Kar Transferi • 10 Y ıllık Grev ve Lokavt Engeli • M in im u m Bürokrasi im kanlarını verm ektedir.

TH E FREE Z O N E

with its "Private Free Zo ne Status" offers secure and incomparable investment model for every local and International business sector. İts advantages are: İSBAŞ,

a

TITLE-DEED OVVNERSHIP İDEAL L O C A T İO N EXCELLENT İNFRASTRUCTURE % 1 0 0 corporate tax exem ption % 1 0 0 incom e tax exem ption Exemption from im p o rt duties Low lab ou r costs Lovv-interest bank credits V A T exem ption Free transfer o f profits 10 year strike an d iockout ban M in im u m Bureaucracy

İD E A L SEÇENEKLER KAPALI ve A ÇIK ALANLAR İSBAŞ tarafından yaptırılan üretim tesisleri, depo ve bürolar yatırımlarını bu yolda belirleyen sektörler için en ileri teknoloji ve çağdaş m imari çizgisinde hazırlanmıştır. Tesislerini kendileri inşa etmek isteyen yatırımcılar için aynı alt yapıya sahip açık alanlar ayrılmıştır.

Sizi suıır ta n ım a z b ir geleceğe taşıyacak bu yeni y a tırım m odeli içinde yerinizi alm aya davet ediyoruz.

A y a z m a

0 2 1 2 - 2 2 5

1 6

17

Y o l u ( p b x )

O k u l F a x :

İSBAŞ offers readily built prod uction facilities, warehouses and offices, which have been designed

with the most advanced technology and modern architectural style and also open spaces with the same infrastructure, for investors who wish to built their own facilities.

This organization for a collective lifestyle, will beguararteed by YAPI MERKEZİ and ICF KAISER (USA) in relation to the buildings and the project; and İSBAŞ A.Ş. in relation to the investments.

Y a ra tıla n o rta k y a şa m d ö n g ü s ü iç in d e k i b u d ü z e n y a p ı v e p r o je a la n ın d a Y A P I M E R K E Z İ v e ICF K A IS E R (U S A ), y a tırım a la n ın d a ise İSBAŞ A.Ş. g a ra n tis iy le s a ğ la n a c a k tır.

Te l :

x

İD E A L A L T E R N A T IV E S C O V ER ED A N D O PEN SPACES

W c inviteyou to take your place in this new investment model which w ill carty you to a future m thout boundaries.

S h o v v r o o m :

is the first and only Free Zone of Turkey that provides the investors with the opportunity to own the land and the building; to lease and to seli to other investors during and after the 30-year Free Zone Status, which is offering a unique investment security. İstanbul Thrace Free Zone,

S o k . 0 2 1 2 - 2 2

N o : 7 / 2 5

24

08

Ö Z T E K

Ç E N T E R

8 0 3 5 0

e. m a i I : i n f o © ı s b a s . c o m . t r

K a ğ ı t h a n e

-

İ S T A N B U L

h t t p : / / w w w . i s b a s . c o m . t r


DUTY FREE

OH BOARD

D i o r TU R K İS H A IR LIN E S TÜ R K H A V A YO LLAR I

DUTY Kaıı\

DUNE ile!te Spray SO ıııl.

6 DM

TENDRE FAHRENHEIT Han d e T

PÜ 1SO N

T E N D R E POI Toilette Spray 50 mİ.

5 6 DM

TU R K İS H A IR LIN E S T Ü R K H A V A YO LLAR I

DUTY Tl A N D I O R Make-Up Set

* p DM


D UTY FREE

O f2 BOARD

DAVIDOFF C O O L VVATER VVOMAN

TU R K İS H A IR LIN E S T Ü R K H A V A YO LLAR I

DUTY POLO SPO RT Eau de Toilette Spray

75 mİ. 4 1 DM POLO SPO R T VVOMAN Han de Toilette Spray 100 mİ.

R A IP H L A U R E N

4 6 DM

W O

M

A

P O f .M E Han fyTtyıfum Spray 50 /K

N

63

IH (;ıo v ro ı \ nı

ACI.» \ 1)1

C r ^ İ^ O

A C O U A Dİ G I Ö Eau de Toilette Spray 50 mİ r\Q

4 8 DM Wa P O U R HCjMME Eau de Toilette Spray 50 mİ a c q

4 1 DM

(H O R C U ) \ H M \ \ I

GIORGK) ARMANI

TR£SOR Eaıı de l'arfınn Spray

50 m C 65/


D UTY FREE

OTl B O A R D

L’E A U D ' I S S E Y OF ISSEY MIYAKE Ecıu de Toilette Spray 50 mİ

T U R K İS H A IR LIN E S

7 4 DM

T Ü R K H A V A YO LLAR I

DUTY lö k ı ı.

r v ıtr i

M

im

ıt

ı» ı s s ı : \

m i n v k i

VAKKO Eşarp / Sea rı >es

1 4 0 DM

T U R K İS H A IR LIN E S T Ü R K H A V A YO LLAR I

M I SA KI JAPANESE EARLS

DUTY


S iz m

n e y le

k arşı

k a r ş ıy a

o ld u ğ u n u z u n fa r k ın d a

m ıs ın ız ?

Y e n i S ta r e x F a r k E ttir e c e k ! 0 bir Hyundai Starex. İş ve özel yaşamınızın hızlı ritm ine performansını kaybetmeden ayak uyduracak, çok yönlü ihtiyaçlarınıza şık ve pratik çözümler getirecek, size her dansta eşlik edecek b ir partner. 12 kişilik Business Class salonunda iş b itirip el sıkışacağınız gibi, özel konuklarınızı da ağırlayabileceksiniz. İsterseniz Starex'e özel konforun getireceği sürüş keyfiyle aileniz ve siz hafta sonlarını da renklendireceksiniz. Zekâ performansla, ergonomi konforla tek vücut oldu. Starex class'ınıza yakışır b ir ayrıcalığın simgesi. İç e ri b u y ru n lü tfe n !

< & >

H Y unnnı B e k l e n t i

d e ğ i l ,

g e r ç e k


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Inform ation a n d Reservation

D IŞ B Ü R O L A R

BANGKOK

IN T E R N A T IO N A L O FF IC E S

(GSA)

COLOGN E-KÖLN

Trankgasse 7-9 50667 C ologne

Ernst-August Platz 6 30159

CP. Tow er 3rd I^vel 313

S Tel: (49-0221) 134443

Silom Road, 10500

R/Tel: (49-0221) 134071/72/73

S/RTel: (19) (511) 304H210 (4 lines-hat)

Tel: (66-2) 2310300 (7 lines-hat)

ABU DHABI (GSA)

Sultan Bin Y ousuf and Sons

HANNOVER

Gulf Express Transport Agency

COPENHAGEN-KOPENHAG

R adhuspladsen 16, 1

B A S E L (G S A )

1550 C openhagen V.

Alyousuf Bldg.

REİSEACENTUR Centralbahn Str.7 CH 4051 Basel Svvitzerland

S/Tel: (45-33) 144055 - 144499

Sheikh H am adan Str.

B EIRUT-BEYRUT

Tel: (971-2) 3026693-3026694

A utostrade Jal El Dıb

Tel: (963-11) 2227M

(GSA) Pan Asiatic

P.O Box: 1755

Gefınor Centre

Tel: (251-1) 182222

Rue Clemenceau

Agency Dar-EI M oııhandeseen Bldg.

P.O. Box 113 - 5486

ALMATY

- 2239770

GSA: Al-Faradees T. Tourism

Tel: (961) (1) 408096-407236

Etlıiopian Airlines Bole Airport

World Trade Çenter l 6th floor JL

Ibem Zaidun Bldg. 3rd Fİ.

Mazda Bııilding 5th. Floor.

ADIS-ABABA (GSA)

PT Angkasa Calıaya Ceıııerlang

Alfardos Str.

Abudhabi-UAE

Kazakhstan Tel: (7) (3272) 506220 - 501067 AMMAN

Jabal Aınıııan Third Circle

10787 Berlin

S/R Tel: (962-6) 659102 - 6591 12

Bengal Airlift Ltd. 54 Motijheel

Sovyetskaya 136 CMA

C.A. D haka 1000

R.Tel: 007-3312- 660008-9 Fax: 007-3312- 661580

S/R Tel: (3120) 6853801 (10 lines-hat)

Tel: (880) (2) 243059 DOHA-KATAR (GSA)

BRUSSELS-BRUKSEL

Al-Rayan Travel Agency

51 Cantersteen, 1000 Bruxelles

A RJAN TİN (GSA)

Intercontinente S.A suipacha

S /T e l: (32-2) 5020711

No: 1087 piso 5A

R/Tel: (32-2) 5126781 - 5126782-

P.O. Box: 363 Tel: (974) 412911 -412912

Tel: 54-1-3139243

63-B Sheikh H am dan Bldg.

BUCH AREST-BÜKREŞ

P.O. Box: 1200 IIAE

S/Tel: (401)3112410- 3113210

Magtymguly Av. 71 - 744000

R/Tel: (971-4) 270500 - 237230

E-mail: th y @ m b .ro k n et.ro

Tel: (736) (32) 510666-511666-

D UB LİN (GSA) BUDAPEST-BUDAPEŞTE

512219

Aerlingus Dublin Airport

1052 Bııdapest, Apaczaı Csere Janos U.4

ATHENS - ATİNA

Philellilon Str. No: 19 10557

Tel: (3531)370011 DUSSELDORF

Tel: (361) 2968079 - 2664269

S/Tel: (30-1) 3222569

CAIRO - KAHİRE (GSA)

R/Tel: (30-1) 3221035-3222569

Mustafa Kemal Sq. No: 3

E-mail: grtıırk@.ibm .net

Tel: (20-2) 3908960 - 3958031

Manama Travel Com pany W.L.L.

M ahmoud Bassıouny Str.

P.O. Box 828

Tel: (20-2) 758939 - 761769

E-mail: tuikair@batelco.com.blı BAKU

Sat/Rez.: 007-8432-379863 Fax-Tel: 007-8432-729144 KİEV

4 Kari Marks Str. No: 4 Apt: 22 252001 Kiev - Ukraine Tel: (380) (44) 2284103 - 2291550 2749978 KUVVAIT-KUVEYT (GSA)

Tel: (49) (211) 373062

P.O. Box 23959 13100 Safat- Kuwait Tel: (965) 2453820/21 - 2422889 LEFKOŞA

(G eorge W asser Bldg)

M ehm et Akif Cad. 52

P.O. Box 630 Betlılehen

Tel: (392) 2271061-2271382

Tel: (02) 6740130 Baseler Str. 35-37 60329 Frankfurt/Main

CHİCAGO - ŞİKAGO

No: 11 Azerbeycan

Imtaz Plaza 85 Tel: (92) (21) 303503 - 301029

Falıad Al-Salem Str.

FRANKFURT

Tel: (27-21) 4108702-03

Husi Hacıyev Cad.

5685766 - 5685487 GSA: Paktiirk Enterprises

I)ow liah Complex

Travel Manger Scjuare

Safmarine House 22 Riebeek Street, 3rd Floor 8001 South Africa

Tel: (0973) 2118%

R/Tel: (92) (21) 5685922 -

No. 21 40212 D usseldorf

JOY International Tours and

CAPE TOVVN

Manama-Balırain

S/Tel: (92) (21) 5682078

G raf Adolf Str.

F İL İS T İN (GSA)

GSA: Imperial Trv. Çenter 26

BAHRAIN - BAHREYN (GSA)

12 A venue Centre Strachen Road

Al M aktoum Str.

Bl). N. Balcescu 35-A

ASHGABAD - AŞKABAT

Fax: (27) 0 1 ) 8 8 3 35 71 KARACHI-KARAÇİ

KAZAN DUBAİ

5140453 - 5117676

Buenos-Aires

P.O. Box 782 726, Sandton. 2146 Tel: (27) 0 1 ) 8 8 3 37 71

DHAKA-DAKKA (GSA)

BİŞKEK

Amsterdam

Maud&Fiftlı St. Sandton, 2196

Alnimran Complex Centre

Tel: (66-3) 8950044 - 8954904

S/R Tel: (49) (30) 2624033/34/35

Stadhouderskade 2, 1054 ES

The Forum /lOth Floor CNR

A lkhobar 31952

Bııdapester Strasse 28-30

AMSTERDAM

JOHANNESBURG

Abdülaziz Str. P.O. Box: 739

BERLİN

Riyadh Centre 8th Floor

M edina Road. P.O. Box. 11563 21425

ABC Travel Agency King

Tel: (38-11) 333277- 332561

City Çenter Annex 12/13

Tel: (966) (02) 6600127

2232190(10 lines-hat)

TRG Nikole Pasica No: 8 IV

Tel: (6221) 5211360 JEDDAH-CIDDE

Tel: (963-11) 2228284 - 2239770 -

DHAHRAN-DAHRAN (GSA)

BELGRADE

Jen d Sudırman Kav 29-31

Maysaloıın Str. P.O. Box. 8389

Tel: (961) (1)741391-92

Kazbek Be str. No: 81- 83

Tel: (852) 8613111 JA K A R T A (G S A )

DAMASCUS-ŞAM

(061) 2059661

P.O.Box No. 698

A.

R/Tel: (45-33) 145190

Tel: (061) 2059660

O pp. Çenter Hotel N ouotel

HONG KONG (GSA)

Best Holidays Ltd. Rms 1603-4 Fleet H ouse 38 G loucester Rd.

G round Floor Sultan Bin Yousııf

RECA H andels G m bh und

LIS BO N -LİZB O N (GSA)

Edificio 25, Aeropoı t Lisbon-5 Tel: (3511)899121 LONDON-LONDRA

125 PalI Mail

625 Nortlı Michigan Avenue,

S/Tel: (49) (069) 27300731/32-33

Tel: 0099-412 942505 9 *19 *3

İ400 Chicago. Illinois 60611

R/Tel: (49) (069)

London SWI.Y. SEA

Fax: 0099-412 980047

Tel: (312) 943 7858 (8 lines/hat)

273300720/21/22/23

S/R.Tel: (44) 0 7 1 ) 7 6 6 93 00-

GENEVA-CENEVRE

Rue d e ChantepouletN o. 1-3

TURKISH

1201 Geneva

91 Rue Bugeaud 69006 Lyon

Tel: (41-022) 7316120 -7316129

Tel: (33) (4) 78241324

HAMBURG

B U S I N E S S

CLASS

I R

L

I N

E

H

a

n

Torre de Madrid Plaza de

S Tel: (49) (040) 325805-0

Espana 18

M A Y IS - - j ^

PLT 14 OFC. 11 28008 Madrid

R/Tel: (49) (040) 325805 13-İ4-1S

Tel: (341) 5416426 - 5416849

F.-mail: tkham @ t-online.de

E-mail: turkish@ t-idecnet.com

178 S K Y L IF E

MADRİD

H erm annstr 46 20095 H amburg 325805-11-12

A

976 17 38 LYON

MAY 1 9 9 8


K iralayın! T e k stild e “ dü n yalı" o l m a k için siz e “dünyanın

kapasitesi" laz ım ... Hem de “dünya kalitesi" nde! G a r a n t i L e a s i n g bu d ü n y a y ı iyi biliyor. Türkiye'nin, tekstil sektöründe uzman ilk ve tek leasing şirketi, deneyimi ve bilgisiyle hem yatırımlannız için güçlü bir kaynak, hem de g ü v e n ilir d a n ış m a n ın ı z . Kiralayın, yararlanın!

GARANTİ LEASİNG

W "K ira la yın " GENEL MÜDÜRLÜK (0-212) 290 28 28 TEKSTİL GRUBU (0-212) 505 36 76 ÇUKUROVA ve GÜNEYDOĞU BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ (0-322) 363 25 37 GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ (0-342) 230 63 80 EGE BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ (0-232) 489 85 70 GA R A N T İ LE A SİN G b it

DOĞUŞ HOLDİNG kuru lu şud ur.


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Information andReservatiorı

M A L T A (G S A )

OSAKA (GSA)

TA IF (GSA)

Arrigo G roup Limited

GSA: Higobashi Nittai Bldg 4F

ABC Travel Agency,

İÇ B Ü R O L A R

248 Tow er Road, Sliema

Edobori 1-10-2 Nıshı-Ku Osaka

Shubra Str.

D O M E S T IC

Tel: (356) 316645 - 316705

R/Tel: (81) (06) 441 86 90/91

O ppasite Saudi Cairo P.O. Box 2746

ADANA

MANCHESTER

Turkish Airlines

S/Tel: (81) (06) 441 87 69

Tel: (966) (02) 7324777

PARİS

Cargo/Kargo

1 Rue Scribe 75009 Paris

Tel: (161) 4980235

Tel: (33-1) 42664740 Minitel: 3615 TURKİSH

M anchester Tel: ( 161) 4895289 - 4895290 M EC C A -M EK K E(G SA )

TA IPEI (GSA)

G olden Foundation Tours Corp. 8F, 134 Sec. 4, Chııng Hsigo E.R.D. Lung Meh Bldg. Tel: (02) 7733266

PRAGUE-PRAG (GSA)

Czech Airlines

TASHKENT-TAŞKENT

ABC Travel Agency

V Celnici 5, Prague 1

Al M ansour Str.

Tel: (42) (2) 20104111 - 20104310

Al K lıazendar Bldg. Tel: (966) (02) 5434887

O stad Motahari Avenue

Tel: (966) (1) 4631600 - 4632087

Tel: (98) (21) 8737383 - 8737464

GSA: ABC Travel Agency (Same address-aynı adres)

Tel: (966) (04) 8224426 - 8221828

Tel: (966) (1)4642667

M ILA N -M ILA N O

Largo Augusto 1 A 20122 Milano Tel: (39) (2) 76007107 76007111 M O N TR E A L (G S A )

Repvvorld Inc. 1250 Rene Levesque, Süite 2200 Q u eb ec H3B 4W8 Tel: (514) 9893110 MOSCOVV -MOSKOVA

Bolshaya Dmitrovka Street 8/1 Building 5. Moscovv Tel: (7) (095) 2924345-2925121 GSA: Aeroflot Fruzenskaya N aberezhnaya i Tel: (7) (095) 2466996 M UN ICH -M Ü N İH

Bayer Strasse 43 D-80335 M ünchen S/Tel: (49) (089) 51410931 51410932 R/Tel: (49) (089) 51 »10920 (25hat/lines) M USKAT-MASKAT (GSA)

SI ’NRISK Travel and Tourism Agencies LLC, P.O. Box. 5490 Ruvvi, Muscat Tel: (968) 707303-707310

TELA VIV

H ayarkon Str. 78 zip code 63432 Tel: (972) (03) 5172333/34/35 E-mail: markthy@ netvision.net.il

ROME-ROMA

437 M adison Avenue 17.B New York NY 10022 Tel: (1) (212) 3399650 3399661 E-mail: thynyc@ msn.com N İC E (GSA)

Sultan Tourism e 28, Rue Massena 6000 Nice Tel: (33) (4) 93877207 NURNBERG

Anı Plaerrer 8 90429 N urnberg S R Tel. M 9)( 0911)9297209297212-13/14/16

AFYON (GSA)

Gold Turizm ve Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı Atatürk Cad. Kat: 1 N o.l Emirdağ Tel: (272) 4415194 - 4415044

T B IL IS I-T İF L İS

Plaza Della Republica 55 00185

147, Agmaslıenebeli

AĞRI (GSA)

Rome S/Tel : (39) (6) 4873368

Avenue, G eorgia - Gürcistan

Ç obanoğlu Turizm

R Tel: (39) (6) *819535

S/R Tel: 00-995-32-953022-940703 Fax: 00-995-32-940704

Seyahat Acentası Cum huriyet Cad. No: 32

SARAJEVO-SARAYBOSNA (GSA)

Sime Milutinovica No: 9&10

T IR A N A -TİR A N (GSA)

GSA: Kam International S. H. P.K. Tirana International HotelBusiness Hail Skanderbeg Square Tirana / Albania Tel: (355) 42 34l85(Ext: 107-112)

Bosnia and Herzegovina Tel: (387-71) 666092 Tel Fax: (387-71) 214681 Tel: (387-71) 463198 SEO UL-SEUL (GSA)

TOKYO

E&M Air Travel

T oranom on Rapport. iF. 16-6 Toranom on 1-Chome

Services Co. Ltd. 202 Baek Nam Bldg (President

Minato-Kıı Tokyo, Jap an 105

Hotel) 188-3 Euljıro.lGA, Jung-Gu Tel: (8-22) 757-0280

Tel: (03)-5251-1511 (03)-5251-1551 (RSV)

7777055

GSA: Kindai Air System Co. LTD.

.

GM Bldg. 8F 10-10 SI NGAPORE-Sİ NGAPU R

300 O rchard Road The Prom enade No: 06-11 Singapore 0923 Tel: (65) 7324556 - 7324557 E-mail: tk235air@ ambox3.singnet. com .sg SOFİ A-SOFYA

Sabom a Str. No: 11-A Tel: (359) (2) 883596 - 874220

2 Allee D e La Robertsau 67000 Strasbourg

Repvvorld Inc. 372 Bay Street,

GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat

Süite 1202 B.C. V6E 323 Tel: (604) 6837824 VIE N N A - VİYANA

O perngasse 3 1010 Wien

SYDNEY-SİDNEY

Tel: (43) (1) 5862024

Level lb , Sııite 603

Bulvarı 231/3 Kavaklıdere, Tel: (312) 4687340 Acentası, Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok. Kat: 1 No: 1, Şereflikoçhisar / Ankara Tel: (312) 6872383

Repvvorld Inc. 1166 Alberni Str.

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart 1 Tel: (49) (711) 2258222 (7 lines)

Atatürk Bulvarı No: 125

Tel: (955) 8591

V A N C O U V E R (G S A )

STUTTGART

ANKARA

Süite 405 O ntario M5H 2W9

Tel: (216) (1) 786473 - 787033

Tel: ( 3 3 X 3 )8 8 521413 (3 lines-hat) 88 250017

No: 1 O rtaköy Tel: (382) 3518462-3513471

Şehir Ofisi-Tovvn Office: Atatürk

C om plexe El Mechtel Boulevard Q ulet Haffouz, 2 Eme Etage Tunıs

STRASBOURG-STRASBURG

Tel: (382) 2132332 2-Aksaray Seyahat Acentası Zafer Malı. Devlet Hastanesi Karşısı

(03) 3543-9785 TORONTO (GSA)

TU N ISI A-TU N US

Tel: (46) (8) 218534-218535

1-Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı K ütüphane Sok. I)/2

Ginza Chuo-Ku Tokyo, Japan, 104 Tel: (03) 3543-9781 (81)

M uhamm ed Megarif Str. Cezayir Sq. Tel: (218) (21) 4448798-3338236

Vasagatan 7, P.O. Box 73

Tel: (472) 2157436 A K S A R A Y (G S A )

Kat: 2, 3, 5. Tel: (312) 4192825 REZ Tel: (312) 4192800 (15 lines-hat)

T RIPO LI-TR A BLU S

STOCK HOLM-STOKHOLM

10121 Stockholm NEW YORK

Emniyet Yanı, N o:l Tel: (416) 216 14 36/37/38 Emniyet KarşısıNo: 46/C Kahta Tel: (416) 7257705/06

TEHRAN-TAHRAN

No: 239

Kurban Al Nazil Str.

İnandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Buvarı,

M. Kemal Cad.

ABC Travel Agency Behind Sony Co.

ADIYAMAN (GSA)

Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 24

Rl YADH-Rİ YAD

Klıalidiya Bldg. Olaya Main Str.

Stadyum Cad. No. 32 S/R Tel: (322) 4570222

Tel: (7-371) 152 52 52/53/54

P.O. Box. 25194 Riyadh 11466

M ED IN A -M ED İNE (GSA)

O F F IC E S

Z Ü R İC H -Z Ü R İH

ANTALYA

C umhuriyet Cad. Özel İdare Işlıanı Altı S/R Tel: (242) 2434383 ANTAKYA (GSA)

Ant-Tıır Turizm ve Seyahat Acentesi İnönü Cad. Rana Apt. 15/D Tel: (326) 214 9497-216 01 50 ARDAHAN (GSA)

K ongre Cad. No: 99/A, Ardahan Tel: (478) 211 28 42 ARTVİN (GSA)

Turlıunt Turizm Seyahat Acentası

16 Barrack St. Sydney, NSW, 2000

Tal Strasse 58 8001 Zıırich

İnönü Cad. No: 16

Turkish Airlines

Tel: (61) (02) 9299 8400

Tel: Rez: (41) (1) 2252323

Karahan Otel Girişi

Tel: (380) (482) 490100

TURKAIR A l;STRALIA NET Ali

Tel: BS: (41) (1) 2252311

Tel: (466) 2121800

ODESA

180 S K Y L İF E

M A Y IS

MAY 1 9 9 6


T ^ tV

< •s v

rı V

C o şkunun renkleri yaşıyor şim di d u varlarda. Düş gücünün

ve sevginin d e rin liğ in i yansıtan karolar, her b a n y o d a I m u tlu film k a re le rin e dönüşüyor. Sonsuz g ü z e lliğ in simgesi Serapis, Top rak S e ra m ik 'in Studio Line serisinden. 2 5 x 3 3 .3 cm; b eyaz, p e rg a m o n , k ız ıl ve tu rk u a z re n k le rc e .

TOPRAK SERAMİK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Tel : (0212) 232 31 00 (12 HAT) Faks : (0212) 230 42 12 e-m ail: serpaz® toprak.com .tr İnternet: http: //w ww .toprak.com.tr


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Information andReservatiorı

BATMAN (GSA)

Bat-Air Turizm ve Seyahat Acentası, Diyarbakır Cad. Illihan Oteli altı, No:75 Batman, Tel: (488) 2139149 B ALIKESİR (GSA)

Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Eskikuyum cular Malı, Çavuş Sok. İnal Apt. 15/1 Tel: (266) 2437575 BİNGÖL (GSA)

Özkalsın Turizm Seyahat Acentası Özel İdare Işhanı No: 4 Tel: (426) 2786765 B İT L İS (GSA)

Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Sitesi Tel: (434) 2269898 B O D RU M ,M U Ğ LA

FETHİYE (GSA)

RİZE

KARS (GSA)

Fetur Turizm ve

Sınır Turizm ve Seyahat Acentası

Kazdal Camii Yanı

Seyahat Acentası

Atatürk Cad. No: 80

Belediye Sosyal H izmetler Binası Kat: 1

Tel: (»74) 2123838 (4 hat)

Funya Motel altı,

Tel: (464) 2130591 - 2130592

KAYSERİ

Kordon Boyu No: 33/A

Salıabiye Mah. Yıldırım Cad. No. 1

Tel: (252) 6142034-6142443

Işbankası karşısı No:l Tel: (264) 2749688

Acentası, Atatürk Cad. No: 7/2

R/Tel: (342) 2301565-66

Tel: (386) 2121172 - 2121718

GİRESUN (GSA)

Cotanak Turizm Seyahat Acentası

SAMSUN

KONYA

Atatürk Bulvarı No:33/A

Alaaddin Cad. No. 22 Kat 1/106

Tel: (452)2124880

Tel: (332) 3512000 - 3512032

Kazııııpaşa Cad. No. 18 R/S Tel: (362) 4313455 4315065

1. (GSA) Vatan Seyahat Acentası

İĞDIR (GSA)

Ankara Cad. Ayvaz Pasajı No: 41

Eğer Turizm Seyahat Acentası

S İİR T (GSA)

BAT-AİR Turizm

Cihanbeyli

Atatürk Cad. Sular Sok. No: 21

Seyahat Acentası

Tel: (332) 6732306 - 6731367

Tel: (476) 2279435

Cumhuriyet Meydanı,

2. (GSA) O rhangazi Yıldız Seyahat

İSPARTA (GSA)

Erdef Oteli altı.

Acentası, Atatürk Cad.

No: 9 B

No. 10/A, Kulu Tel: (332) 6416350 - 6416710

R/Tel: (252) 313 3172-173

Çağlar Apt. No: 23/1

Milas Tel: (252) 5366596/99

Tel: (246) 232 25 92

No:73 U /E Tel: (224) 2211167 - 2212838

Seyahat Acentası Ankara Cad.

Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat

S/Tel: (342) 2301563-64

istiklal Malı, istasyon Cad.

Haşim Işcan Cad. T ugtaş İş Merkezi

Sakarya Tur ve

K IR ŞEH İR (GSA)

Atatürk Bulvarı No. 30/B

Akita Turizm Seyahat Acentası

Doğan Bey Malı.

SAKARYA (GSA)

Tel: (352) 2223858

GAZİANTEP

Neyzen Tevfik Cad. No:208

BURSA

|

KUŞADASI (GSA)

Tel: (484) 2237574-2233069 SİVAS (GSA)

Sivas Turizm ve

O sm an Turizm Ticaret AŞ İnönü Bulvarı No: 18/A

İSKENDERUN (GSA)

Rendetia T our Seyehat Acentası

Seyahat Acentası İstasyon Cad. 30 Yıl Sitesi,

Tel: (256) 6144205 - 6149382

No: 7-8

MALATYA

Mareşal Fevzi Çakm ak Cad.

Tel: (346) 2211147-2213687-

Kanalboyu Cad. No: 10 O rduevi

Kilise D ükkanları No: 5

2244624

Karşısı Tel: (422) 3211920-3211922

Tel: (326) 2149497-2160150

MANİSA (GSA)

İSTAN BU L

/

ŞA N LIU R F A (GSA)

A. İstanbul Satış M üdürlüğü

Yol Turizm Sey. Act.

Kalirıı Turizm ve

Çavuşoğlu Turizm ve Seyehat Acentası Gazi Cad.

Cumhuriyet Cad.

Seyahat Tic. AŞ

No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928

No. 199-201

Anafarta Mah. G aziosm anpaşa Cad. Merkez Iş Hanı,

Kat: 3 Harbiye

Tel: (236) 2346311

ÇORUM (GSA)

Ç A N A K K A L E (G S A )

Sudalar Turizm ve Tic. A. S. Kemalpaşa Malı. Kayserili Ahmet Paşa Cad. Anafartalar Oteli Tel: (286) 2123366/ 2172622 DALAMAN, MUĞLA

R/Tel: (252) 6925499 S/Tel: (252) 6925899 D EN İZLİ

İstiklal Cad. No: 2" B Tel: (258) 2648661-2648671 DİYARBAKIR

İnönü Cad. No: 8 Tel: (412) 2212314 - 2226143 EDİRNE (GSA)

Sedan Turizm Seyahat Acentası B edesten Dış Dükkanları No: 25 Tel: (284) 2120761

Şehit ilhanlar Cad. No: 26/D

Bileni Turizm ve Dış Ticaret AŞ. Karayolları Karşısı, Yenişehir Tel: (482) 2130315-2122575

S Tel: (212) 2250556 Satış Büroları - Sales Offices 1. Kadıköy, Bağdat Cad. No: 27 Kızıltoprak,

Atatürk Cad. No: 50-B

2. Harbiye, Cumhuriyet Cad.

(6 Lines-hat)

İstiklal Cad. 27. Sok. Çelebi tşhanı No: 7

3. Taksim, Gezi D ükkanları No: 10

Tel: (324) 2315232-23212782330100-2330274

Tel: (212) 2521106

H üküm et Cad. 13.

Muşovası Turizm Sey. Act. istasyon Cad. Vilayet karşısı Tel: (436) 2123070

B. Aksaray Satış Müdürlüğü Atatürk Bulvarı, G ülpalas Apt. No: 162 Kat: 6

Trakya Turizm Sey. Act. Atatürk Bulvarı Yıldız Apt. No. 8 8 /A Tel: (282) 2618438 - 2618439 TRABZON

Keıııerkaya Mah. Meydan Parkı Karşısı Tel: (462) 3266433-34 UŞAK (GSA)

Vatan Seyahat Acentası Ismetpaşa Cad.

N E V Ş E H İR (G S A )

Tel: (212) 5119222-23 5117860-5117978

No: 85 Kat: 2

Argeus Turizm Seyahat Acentası İstiklal Cad. No: 13 Ürgüp T el: (384) 3414688-3415207

İZMİR

Tel: (276) 2152033 - 2125129 VAN

NİĞDE (GSA)

Enver Perihanoğlu

Sobek Turizm Sey. Act. İstasyon Cad. No: 67

Büyük Efes Oteli Altı R/Tel: (232) 4258280

İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196

Tel: (388) 2132117 - 2321507

Tel: (432) 2161019 - 2161241

ORDU (GSA)

K A H R A M A N M A R A Ş(G S A )

Döngel Turizm Seyahat Acentalığı Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037

Cotonak Turizm Seyahat Acentası Şarkiye Mah.

Çavuşoğlu Turizm Sey. Act. Lise Cad. No: 16. Tonos Apt. Tel: (354) 2129193 - 2123946

OSMANİYE (GSA)

KARAMAN (GSA)

Citur ve Seyahat Acentası

Osair Turizm Seyahat Acentası

Orman işletmesi Karşısı

Rahima Hatun Mah. Lise Cad. K:1

Konya Cad. No. 55

No:9

No: 24 Tel: (442) 2181904

Tel: (338) 2120680

Tel: (322) 8149229 - 8133404

182 S K Y L IF E

Y O ZG A T(G SA )

Belediye Binası Altı Tel: (452) 2252054

50. Yıl Cad. SSK Rant Tesisleri

ERZURUM

Tel: (486) 216 36 70-216 39 57 TEKİRDAĞ (GSA)

MUŞ (GSA)

(6 Lines/hat)

S/Tel: (232) 4841220

Tel: (446) 2146784

Rüzgâr Turizm Sey.Act. Cumhuriyet Cad.

MERSİN

Tel: (212) 2250556

(5 lines-hat)

Seyahat Acentası

ŞIR NA K (GSA)

Tel: (252) 4123751-4123752

No: 199/201

R/Tel: (-424) 2181576 - 2182300

Polat Turizm ve

Tel: (414) 2153344 - 2154548

MARMARİS

Tel: (216) 4184486

S/Tel: (424) 2183730

ERZİNCAN (GSA)

No: 74/A Köprübaşı

MARDİN (GSA)

R/Tel: (212) 6636363

G aziosm anpaşa Bulvarı No: l/'F ELAZIĞ

Sarayönü Cad.

M A Y IS

MAY 1 9 9 8

R

: Rezervasyon / Reservation

S : Bilet Satış / Ticket Sales GSA : Genel Satış Acentası

G eneral Sales Agency


(J)iinya ^ ir v e s in in (En Yakın cJan ıkfarın dan ız

<-\\k (Wıttıcss (Wbrfd (Events from a ((Jnique ÇPerspective

Dünya ekonomisinde, politikasında ve kültüründe yaşananların

H ow ’s that? Yünsa know s no borders. W e are p art o f the

çoğuna biz de tanık oluyoruz. Nasıl mı? Bugün Yünsa olarak

w o rld ’s « o n o m y , cu ltu re an d politics. Y ünsa su p p lies

Türkiye'deki toplam yünlü kumaş ihracatından daha

Ş&Ş&S?'»İt ît sİH şS i& i

so m u c h fin e w ool fab ric to w ell-k n o w n international labels that our exports exceed those

fâzla ihracat yaparak yurtdışında birçok farklı, kaliteli of tlıe rest of the Turkish textile industry combined. m arka altında Yünsa'yı tercih eden ve dünya

So it’s n ot surprising that we and our esteemed

gü n d em iyle y ak ın d an ilgilenen çok değerli

colleagues are in to u c h vvith th e rh y th m s

dostlarımızla birlikte zirvenin en yakın tanıklanndanız.

o f today and tomorrovv, ali aro u n d the world.

YÜ N 0© y ü n s a is o n e o f T u r k e y 's la rg est w o o l f a b r i c p r o d u c e r s a n d e x p o r ls m u r e U’o o l f a h r i c Ih a n th e rest o f th e T u r k ish u’o o l f a b r i c in d u s tr y c o m b in e d . İSTANBUL (212) 278 72 42 FAX: 282 50 68/ NEVVYORK (212) 307 65 22 FAX: 307 67 10/ DUSSELDORF (211) 720 60 FAX: 720 51 50/ LONDON (171) 487 39 89 FAX: 487 51 79/ HONG KONG (2) 3677075 FAX: 3110589

Y Lİ M 0

^

is a member of the Hacı Ömer Sabancı Holding group of companies. E-mail: yunsa.com .tr


İstanbul Akmerkez • İstanbul Bağdat Caddesi • İstanbul Rumeli Caddesi • İstanbul Galleria • İstanbul Kadıköy • Ankara Tunalı Hilmi • Antalya Konyaaltı Caddesi • Bursa Çekirge


T U R K İ S H A I R L I N E S IN F O R M A T I O N

YAPMAYIN! / DONT! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQUIPMENT YVHICH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURİNG TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT

Sayın Yolcularımız,

Dear Passengers,

Cep te le fo n la rı uçağın uçuş a le tle rin i olumsuz yönde etkilem ekte ve uçuş em­ n iyetini tehdit etm ektedir. Uçaklarım ız­ da uçuş em niyeti ve can güvenliği açı­ sından cep tele fon ların ın kapalı tu tu l­ ması gerekm ektedir.

P o rta b le p h o n e s in te r fe r e vvith th e flig h t in s tru m e n ts and have a negative e ffect on flig h t safety. T h e re fo re they m ust be svvitched o ff d u rin g the e n tire flig th to p rovide personal and a irc ra ft safety.

Sayın yolcularımız,

L a d ie s a n d G e n tle m e n F o r s a fe ty re a s o n s , it is fo rb id d e n to u se a n y e le c tro n ic a lly o p e ra te d d e v ic e s u c h as p o rta b le ra d io s , cass e tte /c o m p a c t d is c p la y e rs , e le c tro n ic e n te rta in m e n t d e vice s a n d la p to p c o m p u te rs , d u r in g ta k e -o ff, la n d in g o r w h e n th e " f a s t e n s e a t b e lt " s ig n is o n.

U çuş e m n iy e ti iç in ; in iş te , k a lk ış ta ve­ y a “ K e m e r le r in iz i B a ğ la y ı n ı z ” ik a z ı ş ık la r ı y a n a r k e n ; h e r tü r lü ta ş ın a b i­ l ir ra d y o , k a s e t ç a ­ la r , c o m p a c t d is c p la y e r, e le k tr o n ik o y u n l a r , la p t o p k o m p ü te r ve b e n z e ri e le k tro n ik c ih a z la rın k u lla n ılm a ­ sı y a s a k tır.

Ladies and Gentlemen D u r in g th e e n t ir e f l i g h t , th e o p e r a t io n o f c o m p a c t d is c p la y e rs , ra d io a n d TV r e c ie v e r s , m o b ile phones and w a lk ie ta lk ie s is s tr ic tly p ro h ib ite d .

Sayın yolcularımız, Tüm u çu ş b oyun ca, c o m p a c t d is c p la yer, ra dyo ve tele ­ vizyon a lıc ıla rı ile ta ş ın a b ilir te le fo n la r ve telsiz cih a zla rı y o lc u la r ta ra fın d a n k e s in lik ­ le k ulla nılam az.

Sayın yolcularımız,

L a d ie s a n d G e n tle m e n P le a s e r e f r a i n fro m s m o k in g p ip e s and c ig a ı s d u rin g th e e n tire flig h t.

T ü m u ç u ş b o y u n c a , lü tfe n p ip o , p u ro ve s ig a r illo iç ­ m e yin iz .

Sayın yolcularımız,

Dear Passengers,

O tu rd u ğ u n u z k o ltu k la r b a ş ta o lm a k ü ze re y o lc u k a b in in d e k a rş ıla ş tığ ın ız u ç a k ile ilg ili h e r tü r lü s o ru n u n u z u , s iz d e n s o n ra k i y o lc u la rım ız ın d a y aş a m a m a s ı iç in lü tfe n k a b in m e m u ru n a ile tin iz .

P le a s e in fo ım th e c a b in s ta ff a b o u t a n y p ro b le m y o u e n c o u n te r d u rin g y o u r flig h t, vvhether it c o n c e rn s y o u r seat o r a ny o th e r p a rt o f th e a irc ra ft c a b in , so th a t p assen ge rs on su b s e q u e n t flig h ts do n ot s u ffe r s im ila r in co n ve n ie n ce .

186 S K Y L İF E

M A Y IS

MAY 1 9 9 8


O

m

l o

t y

u

n

f n

C O L D A S _o

A yA

Q u a I i t y is a fa c t . wwwgoldas.com

c

t -


T U R K İ S H A I R L I N E S IN F O R M A T I O N BEBEKLER İÇİN B ebek M am ası Rezervasyon sırasında talep edilmesi halinde, uçakta cam kavanoz içinde %40 sebzeli, %60 m e y v e li m am a (b a b y m e a l) bulun d uru lu r. n r S / .T ? m i» v i'. İJ T

Bebek Ç antası 0 r,a m enzilli uçuşlarda iç in d e ıslak m e n d il, p u d ra , bez, önlük, krem ve bebek yağı bulu­ nan “ Baby K it” bebeğiniz için hazır bulundurulm aktadır. Uzun m enzilli uçuşlarda Bebek Çan­ tasına (Baby K it) ilaveten, uçakları­ mızda bebekler için bez beşik (Basinett) ve biberon da bulunm aktadır. A yrıca u ça k la rım ız d a b e b e k le rin iz için, yastık, battaniye ve süt de bula­ bilirsiniz. Bütün uçaklarımızın tuvaletinde, be­ b e k le rin a ltla rın ı d e ğ iş tirm e k için özel yerler bulunm aktadır. Sayın an­ nelerden, b ebeklerinin a ltla rın ı, bu özel yerlerde d eğ iştirm e le rin i rica ederiz.

INFANT PASSENGERS B a b y F ood İf n o tic e is g ive n at the tim e o f makin g y o u r re s e rv a tion s glass ja rs o f baby food conta in in g 4 0% vegetables and 60% fru it vvill be m ade available. B aby K its On medium and long distance flights Baby Kits are available, con tain ing w et tissu e vvipes, povvder, disposable nappies, bib, cream and baby o il. On lo n g d is ta n c e f lig h t s basinettes and feeding bottles are also a vailable. İn a d d itio n to this, o ur a ircra ft provide pillovvs, blankets and m ilk fo r your baby. Ali o u r a ir­ craft have baby changing facilities in th e la v a to rie s , and m o th e rs are k in d ly re q u e ste d to m ake use o f these vvhen ch a n g in g th e ir baby’s nappies.

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN Hasta yolcu için bilet alınırken “ Has­ ta Yolcu Formu” düzenlenerek bilet ka­ pağına m utlaka iliş tirilm e s i gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine d air b ir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor rapo­ ru getiremezse, DHMİ Genel Müdürlü­ ğü işletme Hekimliği Meydan doktorun­ dan uçabileceğine dair onay alınır. Ba­ kıma muhtaç derecede hasta olan yol­ cu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. H am ile yolcu, yolcunun kendi dok­ torundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü işletme Hekimliği Mey­ dan d o k to ru n d a n “ Uçak ile seyahatında sakınca yoktur” şeklin­ de rapor ibraz etmesi halinde u çu ru lu r. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SICK PASSENGERS AND EXPECTANT MOTHERS VVhen purch asing th e ir ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor’s report specifying the nature of the illness from which the passenger is suffering and declaring that there are no reasons vvhy the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. İf the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office vvill consult the passenger’s physician for confirm ation that the passenger is fit to fly. Passenger whose illness is severe enough to re q u ire care cannot fly unaccompanied. Expectant mothers are permitted to fly upoıı submission of a medical report from their ovvn doctor or the State Air­ ports A dm inistration Medical Office declaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date.

1 88 S K Y L İF E

M A Y IS

M AY 1 9 9 8

EVCİL HAYVANLAR İÇİN Canlı evcil hayvan için rezervasyon ge­ rekir. Yolcuya bilet kontrolü sırasında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu içinde ka­ bine alınır. Yolcu tarafından getirilen muhafaza, Check-in sırasında istasyon g ö re v lis i ta ra ­ fın d a n u ygun g ö r ü lm e z s e hayvanın taşın­ ması kabul edil­ mez. Kutu içinde ka­ b in e a lın a c a k canlı evcil hay­ van ın g e ç e rli b ir sağlık belge­ si, kim lik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu be­ raberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazaları terk edemezler ve muhafazalar, sahipleri­ nin oturdukları koltukların önünde ka­ bin içindeki gidiş ve gelişe engel olma­ yacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün ol­ mayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

DOMESTIC PETS Reservations are required for domestic pets. The animal can only be taken on board inside a suitable Container provided at check-in or brought by the passenger. İf the Container brought by passenger is not found to be suitable by the station officer at check-in, then the airline reserves the right to refuse to carry the animal. Domestic animals flying in the passen­ ger cabin must possess a valid and up-to-date record of health and vaccination. VVhile on the a irc ra ft dom estic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner’s seat so as not to o b s tru c t m o vem ent vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passen­ gers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in a pp ro pria te containers supplied by their ovvners.


I w

©■JOTUN

günbatımında seç D o ğ a n ın en özel rengini e vinizde g ö r m e n iz hiç z o r değil. A rtık T ü rk iy e'n in , 1 6.00 0

renk seçeneği sunan bir boya markası var: J o t u n !

Avrupalı boya Jotun, M ulticolor Bilgisayar Sistemi ile renk sorununa son veriyor, g erçek

a n la m d a

su

b a z lı

iç v e

dış

cephe

b o y a la rın ı

sunuyor.

&J0TUN iJ c m iN G A R DEXİ) J o tu n B oya S anayi v e T icaret A.Ş. Merkez: Yeni Çamlık Caddesi, Ayaz Sokak, No: 2 Kat:4 4. Levent, 80660, İstanbul Tel: (0212) 279 78 78 Faks: (0212) 279 25 49


T U R K İ S H A I R L I N E S IN F O R M A T I O N TELEFON HİZMETLERİ

TELEPHONE SERVICES

Uzun h a tla rd a u ça n A -3 10 ve A -3 4 0 u ça kla rım ızın First ve B usin ess C lass k o ltu k la rın ın h e r b irin d e , E conom ic Class k a b in in d e ise uçağın en a rk a kısm ın da iki adet, ön ta ra fta da iki adet o lm a k üzere to p la m d ö rt adet tele ­ fo n m e vc u ttu r. Eğer S kyp ho n e ’un k u lla n m a k o ş u lla rın ı ö ğ re n m e k is te rs e n iz kab in m e m u ru n d a n y a rd ım isteye­ b ilirs in iz .

On lo n g d is ta n c e flig h ts e ach o f th e F irs t a n d B u s i­ n e s s C la s s s e a ts in o u r A -3 1 0 a n d A -3 4 0 a ir c r a ft have h a n d s e ts . E con om y C lass c a b in s have tvvo h a n d sets a t th e fro n t a n d b a c k o f th e c a b in m a k in g fo u r in a li. If y o u vvish to knovv fu r th e r d e ta ils a b o u t u s in g S ky­ p h o n e p le a se a sk th e flig h t a tte n d a n t.

Nasıl kullanılır?

Instructions a) b) c) d) e)

L ift th e h a n d s e t a ) Telefonu ka ld ırın . To ch o o s e E ng lish p re s s 1 b ) İng ilizce yi seçm ek iç in “ 1 ” tu ş u n a basınız. To ch o o s e T u rk is h p re s s 2 c ) T ü rkçeyi seçm ek iç in “ 2 ” tu ş u n a basınız. d ) E kran üstü ne gelen m enüden “ 1 ” i seçiniz. S ele ct 1 fro m th e m e n ü on th e s cre e n P lace y o u r c re d it c a rd vvith th e m a g n e tic s trip fa c e) K artınızı, m a n ye tik kısm ı tele fo n u n sol ta ra fın a baka­ cak şekilde y e rle ş tirin iz ve size in g le ft, a n d s lid e it to v v a rd s d o ğ r u k a y d ır ın ı z . E k ra n d a y o u . W h e n y o u s e e th e m e s s a g e “ C a rd a c c e p te d ” o n th e “ k a rt kabul e d ild i” yazısını gö­ re ceksiniz. Bu ka rtın ızın kabul s c re e n , e n te r th e n u m b e r y o u r x 3=7 ( C = 3 vvish to c a li. T hen p re s s th e “+ ’ e d ild iğ i a n la m ın a g e lir. Telefon / a ı n u m a ra s ın ı tu ş la y ın ız . S o n ra key. LCC “ + ” tu ş u n a basın, a ram a başla­ VVhen th e m e s s a g e “ C a li c o n LL.L yaca ktır. n e c te d ” a p p e a rs o n th e s cre e n V- U t . p la c e th e re c e iv e r to y o u r e a r. E kranda “ tele fon b a ğ la n d ı” ya­ zısını g ö rd ü ğ ü n ü z zam an tele ­ VVhen t h e c a li is c o m p le t e p re s s th e End C a li b u tto n . To fo n u k u la ğ ın ız a k o y u n u z . Gö­ S rü ş m e n iz b ittik te n s o n ra “ End p la c e a d d itio n a l c a lls th e re is V___________ ' no need to re in s e rt y o u r c re d it C a li” tu ş u n a basın. B aşka b ir c a r d . M e r e ly e n t e r th e nevv n u m a ra y ı d a h a a ra m a k is te r­ seniz kartınızı te k ra r k u lla n m a ­ n u m b e r a n d p re s s th e *+’ key nıza g e re k y o k tu r. “ End C a li” a g a in . C h a r g in g s to p s vvhen th e h a n d s e t is re tu rn e d to th e c ra d le . tu ş u n a b astıktan so n ra g örü şm e ü c re ti d u ra c a k tır.

r f«

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

A m e ric a n E xpress, Visa, D in e rs C lub , JBS ve M asterc a rd /E u ro c a rd . Telefon g ö rü ş m e s in in d akika sı 9 .9 0 USD’d ir.

A m e ric a n E xpress, Visa, D in e rs C lu b , JBS a n d Maste rc a rd /E u ro c a rd a re a cc e p te d . The c h a rg e fo r a c a li is USD 9 .9 0 p e r m in u te o r p a rt th e re o f.

Yardım

Assistance

E ğer te le fo n la g ö rü ş m e k iç in h e rh a n g i b ir p ro b le m le k a rşıla şırsa n ız 6 8 # ’ i tuşlayınız. Bu d u ru m d a S kyphone M ü ş te ri H iz m e tle ri M e rk e z i’ne b a ğ la n m ış o la c a k s ın ız . Bu a ra m a iç in h iç b ir ü c re t ö de m eyeceksiniz.

If you e n c o u n te r any d iffic u lty vvith y o u r c a li you m ay d ia l 6 8 # , vvhich vvill c o n ııe c t y o u to S k yp h o n e Custo m e r S e rv ice s C e n tre . T h e re is no c h a rg e fo r th is c a li.

ALO FLİGHT

ALO FLİGHT

2 4 s a a t h iz m e tin iz d e o la n b u s e rv is le te le fo n u n t u ş la r ı n ı k u lla n a n M ile a g e C lu b ü y e le r im iz to p la m v e y a k a la n p u ­ a n la r ın ı ö ğ r e n e b ilir , u ç u ş h e s a p d ö ­ k ü m le r in in fa k s la n m a s ın ı is te y e b ilir ­ le r.

O u r M ile a g e C lu b m e m b e rs c a n fin d o u t th e ir m ile a g e to ta ls a n d re m a in in g p o in ts , o r re q u e s t a fa x vvith th e ir flig h t c a lc u la tio n s a n d p o in ts , ju s t b y p re ssin g t h e t e le p h o n e k e y s . T h e F ly e r P ho n e is a v a iia b le 2 4 h o u rs a day.

190 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY 1 9 9 8


Z A M A N I N KI SA TARİ Fİ

ÛUANTUM Z 951 M asif komple çelik, 200 metre derinliğe kadar su geçirmez, döner çerçeve, takometre, 1/20 kronometre, vida kilitli kurma mekanizması, e m n iy e t k e le p ç e li b ile z ik , fo s fo rlu k a d ra n , 2 yıl g a ra n ti.


T U R K İ S H A I R L I N E S IN F O R M A T I O N FAX HİZMETLERİ

FAX TRANSIM ISSION

Başlamadan önce fax çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba telle rin i ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olm adığına dikkat edin. Fax cihazının arkasın­ daki Power anahtarının “ ON” konum unda olduğundan emin olun. 1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, term inal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şe­ kilde kre di kartı okuyucusuna y e rle ş tirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve fax term inali tarafından ka­ bul edildiyse “ PLEASE YVAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başla­ yınca, OO+ülke kodu+alan kodu+fax num arasını tuşlayın. a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu o ku y a m ıy o rsa “ ERROR” ışığı y a n a c a k tır. Bu d u ru m d a “ STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “ STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “ PLEASE VVAIT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Fax göndermek isterseniz, lütfen kabin m em urunu çağırın, size yardımcı olacaktır.

First remove any elips, staples o r o ther paper attachm ents from the sheets you vvish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the povver switch at the back of the facsim ile m achine is in the ON position. 1. Hold the paper face dovvnvvards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the term inal w ill g rip it. 2. Place your credit card in the slot w ith the m agnetic s trip facing to the rig ht and slide dovvn­ vvards. 3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light vvill go on. VVhen the dia lling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 0 0 + country code + area code + fax num ber. N otes: a) If your card is invalid, not accepted o r unreadable the ERROR light vvill come on. İn this case press the STOP/C button. b) If the num ber is engaged press STOP/C button and try again. 4. VVhen the connection is made the PLEASE VVAIT light vvill come on and transm ission begin. You may cali the flig h t attendant to assist you if necessary.

INTERNET

INTERNET

w eb a d re sle rim iz: h ttp ://w w w .tu rk is h a irlin e s .c o n i

O ur w ebsite addresses: h ttp ://w w w .tu rk is h a irlin e s .c o m

Not:

Everything you need to knovv about THY is available at our vvebsite. Information ineludes a history of the airline, the composition of its fleet, flight destinations and inform ation about these cities and a irp o rts, addresses of o ur sales and reservations offices with their telephoııe and fax numbers, frequent flyer program mes, catering services, First and Busi­ ness Class services and services fo r sick, infan t and disabled passengers. O ur o nliııe tim eta ble and dom estic flig h t reservations pages can also be reached at this address.

THY ile ilg ili tüm bilm ek istediklerinize vveb sitem izden e riş e b ilirs in iz . THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğum uz nokta­ larla şehir ve havaalanı b ilgileri, satış ve rezervasyon o fislerim izin adres, telefon ve faks num araları; özel yolcu program ­ ları; ikram servisimiz; First ve Business C lass h iz m e tle rim iz , h asta, çocu k ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilg ili diğer ha b e rle rin yanısıra on-line ta rife ve iç hat rezervasyon sayfalarına da yine bu adresten erişm eniz mümkün. http://w w w .turkish-fltbooking.com http://w w w .thy.com

http://w w w .turkish-fltbooking.com http://w w w .thy.com

THY’nin tüm seferlerinin tarifesini on-line olarak görüntüle­ yeb ilir ve iç hat rezervasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

You may see the tim etable fo r ali THY flights on sereen, and make your owıı dom estic fligh t reservations.

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@ thy.com THY v*eb sitesi ile ilg ili görü şleriniz için bize bu adresten ulaşabilirsiniz. THY hizm etleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: customer@ thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@ thy.com VVe welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For y o u r suggestions and com plaints re ga rd ing THY ser­ vices please w rite to: customer@ thy.com

192 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY 1 9 9 8


a

ı/u

s o n

/s /if/t /u

y o

lc a

y

t/a

la

z m

J O

t

Z *

S e n e y e ilkyazda yine pırıltılı ziyafetler, görkemli eğlenceler bekliyor onları. Sizlere cömertce sunulan o deli yaz yerini kırağılı, bilge bir kışa bırakıyor...

'O

f'

y v /ı, V . v ' ' KKSOR,HorK 1* ★ ★ ★ ★ ★ h/ iii G Ö Y N Ü K

y\(< •

KEM ER

A N T A LY A

,

z


° Pınarbaşı

4

j

^

1:6500000

Karpathos

of MarJı

fSTANBUL

frAhtopol

^ grfurgas

/ - v

Rodos

ıramltale - .

v

) oTolbuhıl

/

Sumen ® Varna

^^öCarıakjça/e^

^ilrovg L

p ^ lıv e n ^ i

jm.

o îjfyoyo

oRazgrad

v -^ o R u s e

Constanta

(hamur

Karaman o

Sevastopol'

ızımoğuseLamaca

ojdlıb oE^Bahluiıye

adoıCTt^almvra)

'Al Ûaryatain

\

Giresun

m alaty^

^ılskendtfjn yO . , El E

Novorossıjsl

Batumı

Pawândüz

iM io n * 'dze


ITesisie*i

k o le k s iy o n

B a zıla rı ofisini sever...

o f is s e r İs i

Longa ofis programı üç bin birim parçasıyla size ait m ekânlarda sonsuz sayıda kurgulara olanak sağlar.

İSTANBUL

İZ M İR

M ERKEZ

M ERKEZ

H a c ı O s m a n B a y ır ı B ü y ü k d e r e S a r ıy e r

35

80890 İ s t a n b u l T e l: ( 0212 ) 223 1320 p b x F a x : ( 0212 ) 299 1745

K ü l t ü r M a h a l l e s i 1444 S k . A l s a n c a k 36220 İ z m i r T e l: Fax:

( 0232 ) ( 0232 )

TEKİRDAĞ F A B R İK A V E S A T IŞ M E R K E Z İ B Ü R O M O B İ L Y A L A R I S A T IŞ M E R K E Z İ

A t a t ü r k B u lv a r ı 2 37/13 K a v a k l ıd e r e 06690 A n k a r a T e l: ( 0312 ) 467 6951 F a x : ( 0312 ) 426 2185 E V M O B lL Y A L A R I S A T IŞ M E R K E Z İ

A t a t ü r k B u lv a r ı 199 / C K a v a k l ıd e r e 06690 A n k a r a T e l: ( 0 3 1 2 )4 2 6 9 5 8 8 F a x : ( 0312 ) 426 8744

6

4 2 2 5 2 1 7 ,4 2 2 7 1 4 3 463 3001

M a l k a r a Y o lu 6 . Km 59160 T e k ir d a ğ T e l: ( 0282 ) 229 2014 F a x : ( 0232 ) 229 2013


U Ç U Ş B İ L G İ L E R İ Flight Information M E S A F E L E R F L İ G H T D IS T A N C E S

İstanbul'dan /From İstanbul

Km

N.

Miles

ALMATY A LA

4223

2280

AMMAN AMM

1760

950

ABU DHABİ / ABU DHABı A U H

3426

AMSTERDAM A M S

2321

A ŞK AB AT/ ASHGABAD ASB

2808

1516

ATİNA / ATHENS ATH BAHRAIN BAH

Km

N. Miles

LYON LYS

2241

1210

MADRİD M AD

2897

1564

1850

M ANCHESTER MAN

2838

1534

1253

MİLANO / M İLAN L IN

1828

987

MOSKOVA / MOSCOVV MOW

1904

1028

646

349

MÜNİH / MUNICH M UC

1704

920

3143

1697

NEW YORK NYC

8404

4538 1 101

BAKÜ BAK

1908

1030

NİCE N C E

2039

BANGKOK BKK

7806

421 5

NURENBERG N U E

1756

948

BASEL B SL

1937

1046

OSAKA K 1X

9856

5322

BERLİN S X F

1837

992

ODESSA ODS

BEYRUT / BEIRUT BEY

1048

5 66

PARİS / ORLY ORY

680

367

2365

12 7 7

BİŞKEK / BISKEK FR U

4052

2188

P R A G / PRAGUE PRG

1602

865

B R Ü K S E L / BRUSSELS BRU

2271

1226

RIYAD / RlYADH R UH

3087

1667

B UDAPEŞTE / BUDAPEST BU D

1 137

614

ROMA(ROME) / FIUMICINO FCO

15 5 4

839

565

305

SARAYBOSNA / SARAJEVO SJJ

1714

926

B Ü K R E Ş / BUCHAREST B UH

9089

4908

SEU L / SEO UL S E L

8993

4856

C EN EVR E / GENEVA GVA

CAPETO W N

CPT

2093

1 130

SİNGAPUR S IN

8904

4808

C İD D E / JEDDAH JE D

2604

1406

SOFYA / SOFlA SO F

DUBAİ DXB

3295

1779

D ÜSSELDO RF D U S

2148

FRANKFURT FRA

1935

HAMBURG HAM

2180

502

271

STOCKHOLM A RN

2389

12 9 0

1 160

STRASBOURG S X B

1987

1073

1045

STUTTGART STR

1859

999

1 177

ŞAM / DAMASCUS DAM

15 4 5

834

HANNOVER HAJ

2145

1 158

ŞİKAGO / CHİCAGO O R D

9164

4948

JO H A N N E S B U R G JN B

7930

4282

T A H R A N / TEHRAN T H R

2222

1200 1943

KAHİRE / CAIRO C A I

1298

701

TAŞKENT T A S

3598

KARAÇİ / KARACHI K H I

4065

2195

TİFLİS / TBILISI TBS

1446

781

KAZAN K H I

2681

1449

TELAVIV T L V

1274

688

K O P E N H A G / COPENHAGEN C PH

21 19

1 144

TİRAN T l A

KİEV 1EV

1 163

628

KÖLN / COLOGNE CGN

2085

KUVEYT K W I

2972

LEFKOŞA ECN L O N D R A / LONDON L H R

876

473

TOKYO N R T

9799

5291

1 126

T U N U S / TUN U SIA T U N

1822

984

1605

VİYANA / VlENNA V IE

1385

748

845

456

ZÜRİH / ZURlCH ZRH

1852

1000

2635

1423

- Dergimizin bu sayfasında yayınlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen

The distance in kilometres and nautical nıiles in the table on this page is the projected distance on thegroıınd fo r the route floıvn by the aircraft. - Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The figüre shoıvn on the cabin monitors gire the actual distance floıvn by the aircraft through the air, including adjustments o f direction to compensate fo r tvind, and other ueather conditions. mesafesidir. /

- Özel Yolcu Programlarımızda (Frequent Flyer - Milage Club) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nın (IATA) yayınlamış olduğu rakamlardır. / The distance in nautical miles used by the Frequent Flyer - Mileage Club Programnıes are those published by the International A ir Transport Association (IATA). THY

UÇUŞLARI / THY

F L IG H T S

M E S A F E L E R / F L İG H T D IS T A N C E S

İstanbul dan (km) / From (km) ADANA ADA ANKARA ESB ANTALYA AYT BATMAN BAL BODRUM BXN DALAMAN DLM DENİZLİ DNZ DİYARBAKIR DIY EDREMİT EDO ERZURUM ERZ ESKİŞEHİR ESK GAZİANTEP GZT İSPARTA İSE İZMİR ADB KAYSERİ ASR KONYA KYA MALATYA MLX SAMSUN SSX TRABZON TZX VAN VAN

Ankara'dan (km)/ From Ankara (km) 787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 460 430 706 537 874 691 989 1345

ADANA ADA AĞRI AJI ANTALYA AYT BATMAN BAL BODRUM / MİLAS BXN DENİZLİ DNZ DİYARBAKIR DIY ELAZIĞ EZS ERZİNCAN ERC ERZURUM ERZ GAZİANTEP GZT İSTANBUL İST İZMİR ADB KAHRAMANMARAŞ KCM KARS KSY KAYSERİ ASR MALATYA MLX MUŞ MSR SAMSUN SSX

443 848 441 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502 806 309

196 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY 1 9 9 8

SİİRT SXZ SİNOP SIC SİVAS VAS ŞANLIURFA SFQ TOKAT TJK TRABZON TZX VAN VAN

824 274 350 757 476 606 935

İzmir'den (km)/ From İzmir (km) ADANA ADA

863


Mücevhe r Mağazaları Zinciri M ü c e v h e r d ü n y a m ız ın e n k ö k lü , e n s a y g ın k u r u lu ş la rın d a n S ü m e r K u y u m c u lu k , T ü rk iy e 'd e ilk kez, "m ü c e v h e rd e fr a n c h is in g " ç a ğ ın ı h a ş la ttı. Y a ln ız ö z g ü n ta s a rım lı, d e ğ e ri, k a lite s i s e r tifik a lı m ü c e v h e rle ri s u n a c a k S to r k 's M ü c e v h e r M a ğ a z a la r ı Z in c ir i, k a p ı la r ı n ı a ç tı. S to rk 's ... K re a s y o n la rı ü rü n d e ğ il, e se r. T a k ı d e ğ il, h e p s i ö z g ü n h ir e r m ü c e v h e r. S ü m e r k u y u m c u lu k , S t o r k 's M ü c e v h e r M a ğ a z a la r ı Z in c ir i'n e k a t ı lm a k İ s te y e c e k g ir iş im c ile r le g ö rü ş m e k te n m u tlu lu k d u y a c a k tır .

SÜMER

K U Y U M C U L U K SANAYİ V E TİCARET A.Ş. M e r k e z : A t ik M e d re s e S o k . N o : 1 7 3 4 4 1 0 Ç e m b e r llt a ş /I S T A N B I L T e l: (0 2 1 2 ) 5 1 4 0 9 4 1 ( 3 h a t) - 5 1 4 0 9 2 9 F a k s : (0 2 1 2 ) 5 1 2 6 2 91 K a d ı k ö y : S ö g ü l lü ç c ş m e C a d . \ o : 4 9 8 1 3 2 0 K a d ı k ö y / İ S T A N B I L T e l: (0 2 1 6 ) 4 1 4 3 3 2 3 - 4 1 4 3 3 2 4 C a p i t o l : T o p h a n e l lo g l u C a d . C a p l t o l A l ı ş v e r i ş M e r k e z i K a t : 2 \ o : 9 2 8 1 1 3 0 A l l u n l z a d e / İ S T A N B l 'L T e l: (0 2 1 6 ) 3 9 1

18 9 0 / 9 1

3


Finansbank yepyeni, ileri bir ürün sunuyor

T

ö

U

^

ı

Lu

G E N E L M Ü D Ü R L Ü K ( O 2 1 2 ) 2 7 5 2 4 5 0 • F İN A N S B A N K M E R K E Z ŞU B E ( O 2 1 2 ) 2 7 5 2 4 7 5 • F İN A N S B A N K A D A N A ( O 3 2 2 ) 4 5 9 5 2 5 2 • F İN A N S B A N K A N K A R A ( O 3 1 2 ) 4 6 8 4 5 6 0 • F İN A N S 6 A N K A N K A R A . G A Z İO S M A N P A Ş A ( 0 3 1 2 ) 4 4 7 5 8 6 1 • F İN A N S B A N K A N T A L Y A ( O 2 4 2 ) 2 4 3 0 8 61 • F İN A N S B A N K B O D R U M ( 0 2 5 2 ) 3 1 3 5 8 5 8 • F İN A N S B A N K B U R S A ( O 2 2 4 ) 2 2 4 9 1 2 0 • F İN A N S B A N K D E N İZ L İ ( 0 2 5 8 ) 2 4 1 0 4 6 0 • F İN A N S B A N K

68 4 4 • F İN A N S B A N K A T R İU M ( O 2 1 2 ) 5 6 0 9 0 6 0 • F İN A N S B A N K 86 1 8 • F İ N A N S B A N K B A K IR K Ö Y ( O 2 1 2 ) 5 7 1 4 4 0 4 • F İ N A N S B A N K B A Y R A M P A Ş A ( O 2 1 2 ) 5 0 1 7 8 0 0 • F İ N A N S B A N K B E B E K ( O 2 1 2 ) 2 5 7 5 5 3 0 • F İN A N S B A N K B E Ş İK T A Ş

D İY A R B A K IR ( 0 4 1 2 ) 2 2 8 8 7 0 0 • F İN A N S B A N K G A Z İA N T E P ( O 3 4 2 ) 2 2 0 5 7 5 0 • İS T A N B U L • F İN A N S B A N K A H L S E R B E S T B Ö L G E ( O 2 1 2 ) 6 6 1 A V C IL A R

( O 212 ) 694

( O 2 1 2 ) 2 3 6 2 3 4 6 • F İN A N S B A N K Ç İF T E H A V U Z L A R ( O 2 1 6 ) 3 0 2 0 0 5 7 • F İN A N S B A N K E L M A D A Ğ ( O 2 1 2 ) 2 3 3 11 5 0 • F İN A N S B A N K E T İL E R ( O 2 1 2 ) 2 8 7 2 8 2 4 • F İN A N S B A N K F L O R Y A

( O 2 1 2 ) 6 6 2 19 8 0


I K İ N C |7 0 y IL İ L E R İ

B A N K A C I L I K

ile ri b a n k a c ı l ı k h i z m e t l e r i s u n m a ilk e s iy le ç a lış a n F i n a n s b a n k , 'ik in c i 10 Y ı l ' ı n d a t ü m a n n e - b a b a la rı y a k ın d a n ilg ile n d ir e n y e p y e n i, a k ıllı b ir ü rü n s u n u y o r : " O k u llu H esap ". O k u l l u H e s a p , ç a ğ d a ş b ir e ğ i t i m için ç o c u ğ u n u z u n o k u l h a r c a m a la r ı n ı k a r ş ıla m a y ı a m a ç lıy o r . A k ıllı b ir y a t ı r ı m o l a n O k u l l u H e s a p , a y lık 2 5 0 - 5 0 0 ya d a 1 0 0 0 d o l a r lı k s e ç e n e k le r le a ç ıla b iliy o r. O k u l l u H e s a p t a k i b i r i k i m l e r i n i z e y ü k s e k f a i z o r a n l a r ı h e m e n u y g u l a n ı y o r , ü s te lik b u o r a n l a r h e r yıl y a r ı m p u a n a r t ı y o r . Y a n i b i r i k i m i n i z ç o ğ a l d ı k ç a d a h a ç o k k a z a n ıy o r ve

d ile d iğ in iz

zam an

y a tırım ın ız d a n

v a z g e ç e b iliy o rs u n u z .

A y r ıc a , O k u l l u H e s a b ı a ç t ığ ın ı z a n d a n i t i b a r e n , a y lık t a s a r r u f t u t a r ı n ı z ı n 1 0 0 k a tı k a r ş ılığ ı b i r h a y a t s ig o r t a s ı s a h ib i o l u y o r s u n u z . B u s a y e d e , y e d i y ılın s o n u n d a b i r i k i m i n i z i n u l a ş a c a ğ ı b ü y ü k l ü k o r a n ı n d a b ir t e m i n a t ı ilk g ü n d e n y a k a l a y ı p , ç o c u ğ u n u z u n e ğ i t i m i n i g ü v e n c e a l t ı n a a l a b ili y o r s u n u z .

O k u l l u H e s a p , s iz i y e d i y ı l ı n s o n u n d a , aylık y a t ır ım ın ız ın 100 k a tın ı aşan b ir fo n u n s a h ib i y a p ıy o r.

B irik im in iz in y ıllık

faiziyle ister ço c u ğ u n u za ileri b ir e ğ itim im k a n ı sunabilir, ister tü m b ir ik im in iz le b ir başka p r o je n iz i g e rç e k le ş tir e b ilir s in iz . Y a n d a k i ö rn e k ta b lo y u in c e le y in , ç o c u ğ u n u zu n çağdaş e ğ itim i için R S C G J fK L A N

ile ri b ir k a r a r verin.

EURO

A y r ın t ıl ı b ilg i is t e y e n le r için, F i n a n s b a n k b i r a z ile r id e .

^ •i F İN A N S B A N K G Ü N E Ş L İ

( 0 2 1 2 ) 6 5 6 8 1 0 0 « F İN A N S B A N K K A L A M IŞ ( 0 2 1 6 ) 4 1 8 8 5 3 4 • F İN A N S B A N K

F in a n s b a n k

KAZASKER ( 0 216 ) 4 78 05

1 0 • F İN A N S B A N K K O Z Y A T A Ğ I ( 0 2 1 6 ) 3 0 2 9 9 5 0

» F İ N A N S B A N K L E V E N T ( 0 2 1 2 ) 2 8 3 5 7 9 7 F İN A N S B A N K M A L T E P E ( 0 2 1 6 ) 4 4 2 8 8 0 0 • F İN A N S B A N K M E C İD İY E K Ö Y ( 0 2 1 2 ) 2 1 6 0 4 3 7 • F İN A N S B A N K M E R T E R ( 0 2 1 2 ) 6 3 7 7 2 0 0 • F İN A N S B A N K N İŞ A N T A Ş I 2 1 2 ) 2 3 3 2 2 5 0 • F İN A N S B A N K P E N D İK ( 0 2 1 6 ) 4 8 8 2 6 3 0 • F İN A N S B A N K S U L T A N H A M A M ( 0 2 1 2 ) 5 2 0 8 5 2 5 • F İN A N S B A N K Ş A Ş K IN B A K K A L ( 0 2 1 6 ) 3 6 9 17 0 0 • F İN A N S B A N K Ü M R A N İY E ( 0 2 1 6 ) 3 4 4 2 1 3 1 • N A N S B A N K Ü S K Ü D A R ( 0 2 1 6 ) 4 9 2 6 5 1 8 • F İN A N S B A N K Y E Ş İL K Ö Y ( 0 2 1 2 ) 6 6 3 9 8 4 0 • F İN A N S B A N K İZ M İR ( 0 2 3 2 ) 4 8 9 2 0 0 0 • F İN A N S B A N K İZ M İR , A L S A N C A K ( 0 2 3 2 ) 4 6 3 9 2 6 0 • F İN A N S B A N K İZ M İR , K A R Ş IY A K A 0 2 3 2 ) 3 6 9 9 5 0 0 • F İN A N S B A N K K A Y S E R İ ( 0 3 5 2 ) 2 2 2 0 0 7 8 • F İN A N S B A N K K O N Y A ( 0 3 3 2 ) 2 3 7 7 7 5 0 • F İN A N S B A N K M A L A T Y A ( 0 4 2 2 ) 3 2 3 2 2 11 • F İN A N S B A N K M A R M A R İ S ( 0 2 5 2 ) 4 1 3 8 1 01


T H Y Y E N İ U Ç U Ş N O K T A L A R I / THY’s N ew Flight Destinations

KA7AN

SARAJEVO İlk u çu ş ta r ih i: 2 4 K asım 1 9 9 7 N on-stop P a za rte si-S a lı-Ç a rşa m b a P e rş e m b e -C u m a P azar: is ta n b u l/S a ra y b o s n a /is ta n b u l

İlk u ç u ş ta rih i: 5 M a rt 1 9 9 8 N on-stop P a z a rte s i-P e rş e m b c ,.^ İs ta n b u l/K a z a n /ls ta n b ııl

F irs t flig h t: 2 4 N ovem be r 1 9 9 7 N on-stop M ondays-Tuesdays-VVednesdays T h u rsd a ys-F rid a ys-S u n d a ys: Is ta n b u l/S a ıa je v o /ls ta ııb u l

F irs t flig h t: 5 M a rc h 1 9 9 8 N on-stop M o n d ays-T h ursd a ys: İs ta n b u l/K a z a n /ls ta n b ııl

CAPE TOWN___ İlk u ç u ş ta r ih i: 2 7 E kim 1 9 9 7 N on-stop P aza rtesi-C u m a: İs ta n b u l/J o h a n n e s b u rg /C a p e Tovvn/ J o h a n n e s b u rg /is ta n b u l

İM

F irs t flig h t: 2 7 O c to b e r 1 9 9 7 N on-stop M o nd ays-F rida ys: İs ta n b u l/J o h a n n e s b u rg /C a p e Tovvn/ J o h a n n e s b u rg /is ta n b u l

MANCHFSTFR ilk u ç u ş ta r ih i: 1 5 H a z ira n 1 9 9 7 N on-stop S alı-P erşe m be -P a zar: is ta n b u l/M a n c h e s te r/is ta n b u l

İlk u çu ş ta r ih i: 7 M ayıs 1 9 9 7 N on-stop Ç arşa ın b a -C u m a -P a za r: İs ta n b u l/C h ic a g o /İs ta n b u l

F irs t flig h t: 1 5 J u n e 1 9 9 7 N on-stop T u e sd a ys-T h ursd ays-S u nd ays: İs ta n b u l/M a n c h e s te r/is ta n b u l ^

F irs t flig h t: 7 M ay 1 9 9 7 N on-stop W ed nesdays-F rid ays-S u ndays: Is ta n b u l/C h ic a g o /ls ta n b u l

m m İlk u ç u ş ta r ih i: 6 H a z ira n 1 9 9 7 N on-stop P a z a rte s i-Ç a rş a m ba-Cu m a: İs ta n b u l/B u d a p e ş te /İs ta n b u l F irs t flig h t: 6 Jun e 1 9 9 7 N on-stop M ondays-VVednesdays-Fridays: Is ta n b u l/B u d a p e s t/ls ta n b u l

k

|


W e have created a difference with technology, training and guality...

The foundation of our success, a fruit of our experience of 65 years, has been the implem entation of

M E B A L

production

a program based on International

consisting of 30 m illion mt. / year

W e have confirmed the value we

technology, training and continuous

fabric dyeing, printing and finishing,

attach to the Turkish people and

improvement to guarantee our

12 m illion mt. / year vveaving,

the Turkish econom y through

standards of production, quality

6000 tons / year yarn and

an ISO 9001 QUALITY SYSTEM

and service. The value we attach

750.000 units / year apparel is

CERTIFICATE.

to the future expectations of our

under the guarantee of high quality

customers is evident in our

standards.

investm ent in technology and training.

IITO \

-

MEBAL

TEKSTİL İŞLETMESİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TEXTILE ENTERPRISE IND. AND TRADE INC.

HEAD OFFICE: General Ali Rıza Gürcan Cad. Piyale Fabrikası Yanı Emintaş Merter iş Merkezi No:7 34010 MERTER - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 90(212) 482 23 27 (pbx) Fax: 90(212) 482 23 29 - 482 23 30 Web: www.me-bal.com.tr E-Mail: mebal@me-bal.com.tr FACTORY: E-5 Karayolu Misinli Köyü Kavşağı PK.14 59850 ÇORLU / TÜRKİYE Tel: 90(282) 672 22 57 (4 Lines) Fax: 90(282) 672 22 61


U Ç A K F İ L O S U The Fleet

A 340-311 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 5 NAMES/ADLARI: İSTANBUL/İSPARTA/AN KARA/İZMİR MAXIMUM TAKE OFF YVElfiHT, AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 2 5 7 .0 0 0 (2 5 8 .0 0 0 ) kg. W INC SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 6 0 .3 0 4 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 6 3 .6 8 9 m HEIG HT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 6 .8 2 8 m CRUISING SPEED/NORMAl. SEYİR SÜRATİ: 8 9 0 hm /h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 271 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 4 2 6 8 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAM İ SÜRATİ: 9 4 5 km /h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.9 52 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1 6 .0 0 0 kg.

TURKİSH

A 310-203 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI: SEYHAN/CEYHAN/DİCLE/FIRAT/KIZILIRMAK/YEŞİLIRMAK/SAKARYA MAXIMUM TAKE OFF W EIG HT/AZAM | KALKIŞ AĞIRLIĞI: 1 4 2 .0 0 0 kg._____________ »VING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 4 3 .9 0 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 4 6 .6 6 m HEIG HT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.81 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 8 6 0 kıtı h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 2 2 5 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 4 2 6 8 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 9 0 0 kın lı MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 6.4 8 0 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9 .0 0 0 kg.

A 310-304 ~ NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI:ARAS/ÇORUH/ERGENE/AKSU/GÖKSU MERIÇ/DALAMA\ MAXIMUM TAKE OFF »VEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: ARAS/ÇORUHERGENE/AKSU 1 5 3 .0 0 0 kg.. GÖKSL/MERİÇ/DALAMAN 1 5 7 .0 0 0 kg. »VING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 4 3 .9 0 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 4 6 .6 6 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.81 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 8 6 0 km h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 4RAS/Ç0RUH/ERGENE/AKSU 2 1 0 , GÖKSU/MERİÇ/DAUMAN 176 MAXIMUM CRUISING A LTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 4 2 6 8 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 9 0 0 km h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8 .1 0 0 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9 .0 0 0 kg.

R 737-400

r ı ın ıs ıtz i- t

B 737-500 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 2 NAMES/ADLARI: TRABZON/BURSA MAXIMUM TAKE OFF »VEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 6 0 .7 0 2 kg. »VING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 8 .8 9 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31.0 1 m HEIG HT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 1 .1 5 m CRUISING SPEED/NORM AL SEYİR SÜRATİ: 6 9 8 km/saat SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 2 8 7 6 MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAM İ SÜRATİ: 8 5 6 km /h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3 .8 6 5 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg.

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 28 NAMES/ADLARI: KEMER/AYVALIK» MARMARİS/AMASRA ÜRGI AU\YA/ANTALYA/ FETHİYE KUŞADASI/BODRLM ÇEŞME/GÖREME SİLİFKE/TEKİRDAĞ/ARR İN ’ BALIKESİR /B O l L

MUĞLA/ESKİŞEHİR ÇANAKKALE KAYSERİ/EFES/SİDL BERGAMA/MALATYA/GELİBOl U ANADOLU/TRAK» A MAXIMUM TAKE OFF »VEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 6 8 .0 3 8 kg. »VING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 8 .8 9 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 6 .4 0 m HEIG HT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11 .1 5 ıl CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 6 9 8 km h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 1 5 0 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAM İ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 2 8 7 6 n MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAM İ SÜRATİ: 8 5 6 km İl MAXIM UM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3 .3 5 0 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 3 .8 0 0 kg.

tu r k iv k

« İt

RJ 70 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 4 NAMES/ADLARI: ERZİNCAN/UŞAK/KAHRAMANMARAŞ/MUŞ MAXIMUM TAKE OFF »VEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 4 0 .8 2 3 kg. W ING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 6 .3 4 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 2 6 .1 6 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.61 ın CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 7 2 0 km /h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 0 7 8 8 MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAM İ SÜRATİ: 8 2 0 km /h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2 .4 0 7 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 5 0 0 kg.

B 727-200 F CARGO NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 3 NAMES/ADLARI: EDİRNE/KARS/SINOP MAXIM UM TAKE OFF »VEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 8 6 .4 0 9 kg. »VING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 3 7 .5 8 4 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 5 4 .8 1 3 m HEIG HT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 1 .8 3 2 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 8 6 2 km /h MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 4 6 1 6 m MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3 .4 5 0 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1 9 .3 0 0 kg.

-

T U R K İS H

CARGO

ry »

RJ 100 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: <1 NAMES/ADLARI: DENİZLİ/ERZURUM KONYA/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KÜTAHYA/SIİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF »VEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.0 39kg . »VING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 6 .3 3 9 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 0 .9 9 5 m HEIG HT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8 .5 8 5 m CRUISING SPEED/NORM AL SEYİR SÜRATİ: 7 2 0 km /lı SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 9 9 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 0 7 8 8 m Ilı/'*' MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAM İ SÜRATİ: 8 2 0 km/l MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2 .2 5 9 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1 .0 0 0 kg

IV

THY


A l o G a r a n t i ’d e h a v a le b e d a v a , e .f.t. b e d a v a ! Bütün işlemler bedava.

jeton hariç.

R e p o . D ö v i z a lım s a t ım ı. H a z i n e b o n o s u a lım s a t ım ı. Y a t ı r ım fo n ıı a lım s a t ım ı. V a d e l i , v a d e s iz m e v d u a t h e s a b ı a ç m a . K red i k artı ö d e m e l e r i . K r ed i k a rtı e k s t r e is t e ğ i . E l e k t r ik , t e l e f o n su f a t u r a ö d e m e l e r i . U z m a n g ö r e v l i l e r i n y a r d ı m ı , g ü l e n ses. H e p s i b e d a v a . Y ılın h er g ü n ü , g ü n ü n her sa a ti. Bir t e le f o n la . Bireysel işle m le r in iz için: ( 0 2 1 2 ) 6 3 0 3 0 3 0 Ş irk etin izin işlem ler i için: ( 0 2 1 2 ) 6 3 0 4 0 4 0

3 $ GARANTİ

Ş u b eS iz@B a n k a c ılık B a ş k a bir a r z u n u z ?


'

T

R o s to c k^^

° V fıs m a r

IÂM BU Rİ

K i:

««•»Mfenbu^r

îczecin

ojıaıgard i S/crecıns

lA N Û s S jfo i'b u r g ^ Bra m$n Irıenberge

ÎN H L lC

Gu r / a n

Tyrrhen/an SEA

Pantelleria

m alta

Joumt Souq

}»! D/end

Medenine

Messaoud

' D/erba


K la ıp e d a ı

Q B ia h r ç to k

„ili I

>°V \

oB ıelsk-

,-oK0(0SW

O R ado)

r

Öffiwno

o K ıe lc e ^

c« v t c j" K a t

'«4 ° -

P rzem fS tı

-/©Ostr^/a

TbtiU iV 9 ı \OMt«Vn\(ckN\

nmj,.

O l W ^ o» |S o Uîhorod C e rn iv c ı

O O e b re c e r

j6 W

H*C

Pneşno

w

ı

■ BUÇH^Şî

)

oConSin\a|

oTolbuM O v ja tn a

[upürareSf vNâxos WAN

SEA flRoûos Ibnûos CTinıron

KfthirB .Karpathos

C y p ru s /

*3 KritUCrete)

BANGHAZI ,o

HSU*W'*v s w /0aı«an''uT

y'Namem o

o Aıdabıya ;ü qa y |»^'

O \sma*a

, T

V

V'

SKYLİ FE®


TcKo/tasragsl * K

Â

/ ,Bnu

K ostrom a

Klaıpedal

rskii "latJrmsf' ELABINSK i

o.K olom na G rodno

rsıoko 0

MİNSK0

"

^«/Sntolensk ıM ogilev,

' j

Cısıopol ' {

^ O K opejsk .

Kiqbritvskw,. |

oN ovom oSkovsk

^B««noviCı • BYELO RU SSI A

, Vodochm/hlCe

}

T « » \ c ^ i ; K O V O SIBIR SK 0

LTroick

.

^le pn ak

,

S evaj*8poT

Novorossijsfcw

<

f orr §â«Cen|te'

:ha£kala

kKU

^asnovods* \

T A K L İM A K A N

K riti tCretel

Maım^pa

ALEXANDRIA

8ahawaipur

s a u d o

^Al M adinah

AL KUFRA

f^Sukkur

\ ^

DhahranoV BAHRÎM

R IY A D H

J o d h p u r.

AIHufu.0

QATARBU DHA^

°AI Jaw*

V A İA K U N 1T E ^ X R A B

!

E M IR A T E S ^

UJEDOAH

Aytı al Gha/âfo

® © M a k k a h (M e cc a )

-ûar* Aın Galaka

OI

Fayb Larjeau

>Aba Saud

K o lh a p u r ^ N \

Ra» Dashsn 4620 J

M angaloreç 4 “ T o D jib o u ti G U İF

C Guardtfuı

La c c a d iv e Is.

\

)JWBOUTI

tanjavur

A lle p p e y O »TfincomBlee

Trivandrum

C o fo m b o ^ Gaile

M A L D IV E S IS L A N D S Mangbere

Kısmayu

7

\P em ba

A m ira n te Is. °

^ianıibar

SE yC H E L L E S

D A R - E S -S A L A A M

Aldabra )». C art LfSaychJ

Cap d'Ambte

M a h orf/fr.j

Farçuhar Is. (Seych.) Mmasarana

S R İ

LA N K A


O KHOTSK Mys [h/ivety Skovorecflno

jrovsk l)owskoıe

S ah a/in

ÎN iiıukii h j u î n o Sahalınsk

®S h u a n g y""" ı), ashan

'Korsakov

GOfnosavet

Kunashm : £ / Iturup

Wakkafıaı Dat'negorsk

g

Oalandzadgad

Shıkoran-tû

Shibotsu-tû

Kushiro Hokkaido

Nakhodka

Chöngjin 'Kimch'aek lorioka

Hüngnam ft/önsan N O R T H

’ Kam aıshı

Yinchuar

,lK O R E A Kanazavwi2jl

janyutıgang

S hikoku Sumısu hushichito

E A S T CHIN A SEA

\

HA! Ok ma w a

Katan Is I Volcano Is ) -Ovemoy

T A IW A N

Shantou c 1

Babuyan Is. NORTHERN

Chedubo /.«d* M A R IA N A

Luzon

>

îzon City

IS L A N D S

Mindoro (

M argui A rchip e la g o J

P«l»wan j / >" * t h a il \ n d

BELAU

'su m SEA

Mindanao

Palau Is ç

Pulap Is.

Zamboanga

tuala Trengganu A am an M

A L

Natu

A ^ S

Sen Bega*an

I

« ım p u r t£> o k~L *. A n a fn b a s

F E D E R A T E D S T A T E S O F M IC R O N E S IA

0 «

Manadoc Kudinlany J

Halmahera

Adm ıra İty Is.

Sibarut

Jaıapura

Belıtung

PA PU A U djun g P a n d a n g 5 ( M a k a sa r ) Babar

W etar Sum bawa

Tanımbar

piofes

G U IN E A Merauke*

Sum ba' © Carta Luthı ♦ Ramseıer Beme

Cocos İl. IAutİr /

Tunor T/MOR

SEA ^£ § h u lu n b u y GULF Croote nf Eylandl 0F CARPENTARIA


; : \ 1' S p itzb e rg e n

G r o n la n d (Danm ark)

K a l a a İl i t

N u n a a t

B A S IN

HUD SO N

BAY fŞ *Q N lA A

l /J t v i a

İTH UA n İ A "

G REAT

Bordeaux'Q

İP®

ĞERNOE m o r e K A R A D E N İZ

rpnrt1

A ç o res

r NEW YORK

MALTA

sı Dilli»

Bermudas

tU.K i t -

ALGERIA °la'youfle

GULF OF

W EST Troptc ol C»ncer

M E X I C O I t H ıb r o a '

' ;* c u

M a u r i t a n i a

aNtioua

JAMAICA *.*{.<

Nouakchott o

AND BARBUDA

N I G E R

DOMINICA

lusttm?!.©. V

fek sr® , :N E G A L I M Bam akoo g u i n £ b i s s a Û. p - g u in e e ..

f

j

N E

,U >

I. O V

(

■ /

B 1A

OAMBI a

G eornetow n

SU ) AN

B U R K IN A O /ça so 2 r > : C E İ'IT R ,

SİE R R A LEOf

A F R IC A N

oE^raıı

fğ m m m b l.

C H A D

»•

sr. lucia BARBADOS

EL SALVADOR i r

A r c h ip ie la g o d e C o lö n (G a U p a g o s I s ) ffc u l

SAHARA

Ba

J ™ - Bınaujç ç

m

IEROON o .T

c

•/

SÂO tome , AND PRINCIPE

o l iKtevj||e GABON

C O

GUINEA

A N G O L ,'.

PACIFIC

Z11M

Z İM B A B W E k .N İlB I A p a r a g u a

a 4

-

OCEAN

,

BO TSW AI

@fi£tfine O’ Pı

URUGUA* C a p e to w n 1 M o n te v id e o

^ E N J T jH A

F o lk la n d Is. Ils la s M a lv in a s )

SKYLİFE®


BU, O R M A N D A YÜRÜYÜŞE G İT M E N İN BlR YOLU


BU DA, BİR D İĞ ERİ.


BURASI KEMER COUNTRY. O r m a n la , y e ş ille h asre t g id e rm e k iç in h in h ir ç ile çekm enize gerek kalm a dı. K em er C o u n try ’de e v in iz in kapısı orm ana açılıyor. Burada yeşile lıasret d u y u lm u y o r ç ü n k ü doğanın k o y ııu n d a yaşanıyor.

Hayata bakışınızı değiştirin. Sadece evinizi değiştirerek! K e m e r C o u n tr y n in son m a h a lle s i Y a lık o n a k la r 1 5 0 m ^ 'd e ıı 3 0 0 m ^ 'y e k a d a r k o n a k d a ire le ri ve to x v n -h o u s e la rd a n o lu ş u y o r ... G ö l k ıy ıs ın d a k i 'l a lık o ııa k la r, a n a h ta r te s lim 3 8 0 .0 0 0 U S D dan haşlayan fiy a tla rla ve 6 y ıllık O y a k h a n k k re d is iy le s a h ip le rin i h e k livo r.

K e m e r Ya p ı ve T u r i z m A . Ş . Göktürk Beldesi 34993 İstanbul Tel: (0212) 239 77 70 Faks: (0212) 239 77 76 http:Wwww.kemercountiy.com E-mail: evsatis0kemercountry.com


O Y U N LA R / PU ZZLES Dökme de m ir

oyuncu Bir ressamımız

Uzak

Eski dilde su

İştirak

Tek başına

Bir tü r bisküvi

Mantoya benzer giysi

Küba’nın

Katliam

Bir nota

yabama

r ş airim iz

başkenti

B ir renk B ir ilim iz

Saçma sapan Erkek keçi

Gereksiz

söz

Meyve kurusu

Fiyat

Büyük d e lik li k albur

T"

Derviş hırkası

Hamam

B ir tür

Fransız

kumaş

romancı

T

Az g ö rü lür

Büyük kayık

Kadın

Kira getiren

oyuncum uz

mülk

FT

Kim ileri uğur sayar Otsu b ir bitki

Büyük, ulu

Gemi odası

Kalın sicim

Uçurum

Hile, düzen

Özel gezinti

B ir fotoğrafçımız

İçi boş olan

teknesi

Toprağın

B ir cetvel tü rü

Sulak yer İstenç

Asker

Uçan T okat’ın

ilk insan Dogma

ilçesi

Süsüne düşkün

B ir nota

kadın Müstahkem

J!L

B ir balık

Yapmacıklı

B ir su kuşu

davranış D em irin Biçimsiz

simgesi

Orme kumaş

Kaba b ir

Sıvı

rr

~T Yıllık

Kahveye benzer b ir

Jöhret

b itk i

kumaş Bir dokuma

Kısa çizme

bitkisi

Küçük su

Düjünce

kanalı

~T~

Mora çalan Taviz

r r

Yankı

kırm ızı

Japon lirik

Muğla’nın

dram ı

ilçesi

~~T~

Radonun

B ir zekâ

simgesi

oyunu

B ir döğüş

B itk i

Vilayet

s pw u Çok ir i b ir

Gelenek

yılan

Güreşte b ir oyun

B ir uzunluk ölçüsü John Büyük kent

Steinbeck’in

serserisi

romanı B ir halk

~T~

Türk müziğinde

İlave

makam

Avuç içi

İşaret Bölüm, tane

Satrançta b ir

Lityum un

ta}

simgesi Akdeniz Bölgesi'nde akarsu

Yabancı

Yokuşun karşıtı

Yayla

Ç özüm ü 4 s a y fa ile rid e 212 S K Y L IF E

M A Y IS - - j ^ .

MAY 1 9 9 8


U çu ş korkusuduğu Rover... U çak yolculuğunun güven ve keyfini ye rd e de sürdürm ek isteyen ler için.

^ B o ro n k tn j TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ! BORONKAY OTO TİC. ve SAN. A.Ş, M e t e M ah. Çınar Sok. No: 8 34S30 Yenibosna/istanbul T e l: (0212) 6S4 17 07 (pbx) F a k s : (0212) 551 25 25-652 97 67 • BORONKAY (E tiler) T e l: (0212) 282 73 51 • 282 79 98 • 269 40 25 • BORONKAY (G öztepe) T e l: (0216) 467 01 26/27 YETKİLİ BAYİLER: ARAÇ TİCARET (Balm um cu) T e i: (0212) 266 06 96/97 275 12 62/63 • ARAÇ TİCARET (istinye) T e l: (0212) 229 5410/11 • AV-CAR (Avcılar) T e l: (0212) 421 33 70-71 • B a-0 (A ltunizade) T e l: (0216) 391 88 83/84 • B a-0 (Kazasker) T e l: (0216) 362 58 88 - 361 6 4 51 • ERSU (T o p k a p ı) Tel : (02 1 2 ) 53 4 69 16/17 • O Ğ UL (B a h ç e lie v le r) Tel : (02 1 2 ) 554 75 55/56 • DER M AN C I (A n k a ra /Ç a n k a y a ) Tel : (0312) 441 37 00 (pbx) • DERMANCI (A n kara /B alg a t) T e l: (0312) 285 67 67 (pbx) • ROD-KAR (İzm ir/B ayraklı) T e l: (0232) 461 06 82/83 • ROD-KAR (Izm ir/Aisancak) T e l: (0232) 422 51 81 • A-KOÇ (Adana) T e l: (0322) 457 4 9 69 - 4 5 3 03 98 • Ç ELİKKA N AT (B u rs a ) T el: (02 2 4 ) 253 93 8 5 -254 11 11-2 5 4 11 32 • SAB UNCU O Ö LU (E s k iş e h ir) Tel : (02 2 2 ) 230 77 66 - 2 3 0 71 11 - 231 70 73 • ROVCAR (Gaziantep) T e l: (0342) 3 2 2 1 1 9 0 (7 hat) • R OTOMOTİV (Antalya) T e l: (0242) 323 05 55 - 323 23 59 • ÖZTÜRK (Trabzon) Tel: (0462) 230 40 01/02/03 • BERKAN (Tekirdağ) T e l: (0282) 261 40 88

R E L A X , IT ' S A R O V E R


O Y U N LA R / P U ZZLES

CROSSVVORDS

____________________________ ACROSS 1. Girl, 5. Funny sto ry , &. A ncient Egyptian ruler, 9. A t liberty, 11. Eniştence, 13. Pay a fte r yesterday, 15. G round wheat, 16. Pixie, 17. Damp, 1&. Vigour, 19. İn fro n t, 21. d e ­ ğin, 23. Happen again, 2 6 . Dam acro55 a river, 2 3 . F a rt o f th e face, 29. Marine mammal, 3 0 . Produced a c u rre n t o f a\r, 31. Thaw.

DOWN 1. A ttic , 2. Moved fa s t, 3. dundle o f corn, 4. Noah's ship, 5.

Cheerful, 6. US S tate, 7. A\ways, 10. Gymkhana prize,

12.

Angry, 14. Sailinig boat, 15. Monk, 19. A rch e r’s missile,

2 0 . S tro n g c o tto n cloth, 21. Mop, 22. A s s ie ta n t, 24. F ir-tre e seedcase, 25. Remainder, 27. S e c re t agent.

SATRANC_CHFSS.

BRİÇ

B eyaz oynar, iki ham lede m a te d e r. W hite t o play and m a te in t wo moves.

G 1V

S a tra n ç sorusu İstanbul S a tra n ç Derneği tarafından hazırlanm ıştır. Chese problem eet by İstanbul Chess Society. Tel: (0212) 2 4 4 27 3 5

e 2 ♦

K 4 V

£_ Fa ss

3 a t ı 4 1 0 a t a k eder.

3

N a s ıl o y n a rs ın ız ? H a z ır la y a n : E r c a n K.URU

D Ö R T T E D Ö R T / FOLIR B Y FO U R

Â

\

S lU f R esim leri görüleren objelerin sade ce d ö rd ü , d ö r t k u tu d a d a b u lu n m a kta d ır. B unları b u la bilir m isiniz ?

®

l si = §

& .-< â

There a re only fo u r o b je c ts vvhich a p p e a r in ali fo u r boxes. Which fo u r o b je c ts a re th e y ? Çözümler 2 sayfa ileride / S o lu tio n s 2 p a g e s fu r t h e r on ^

214 S K Y L IF E

M A Y IS

MAY 1 9 9 8


T H E YEAR 1 9 5 8 . . . BRASIL FO O TB A LL TEA M W IT H PELE A N D D ID I W O N T H E W O R L D FO O TB A LL CHAM PIO NSHIP.

Ç ın a r H o t e l is c e le b r a t in g its 4 0 t h anniversary. Yes, it w as exa c tly 4 0 years a g o w h e n İstanbul an d Ç ı n a r H o t e l first m e t . E s t a b l i s h e d vvith l o c a l Capital, it w a s o n e o f t h e m o s t m o d e r n b u il d in g s sanatevi

in t h e city. From th a t t im e o n , Ç ın a r H o t e l has b e e n u n s u r p a s s e d as a l e a d i n g ç e n t e r o f İstanbul s o c ia l life a n d h a s le ft u n f o r g e t t a b l e m e m o r i e s in t h e m in d s o f an e n t ir e g en er a tio n . Ö v e r th e years th e h o te l has b e e n re n e w e d a c c o r d in g t o t h e c h a n g i n g t im e s a n d has alw a y s u n d e r s t o o d t h e m e a n i n g o f p erfe ct service. T o d a y as Ç ın a r c e le b r a te s its 4 0 t h anniversary it is stili p ro u d ly serv in g t h e Turkish tourism

Fener M evkii 3 4 8 0 0 Yeşilköy - İstanbul TURKEY Phone: + 9 0 (212) 663 2 9 0 0 (18 lines) Fax: + 9 0 (2 1 2 )6 6 3 2 9 1 7

sector. Repn-senled by

ÇINAR HOTEL % % ***

SR£

STEIGENBERGERRESERVATİO N SERVİCE


Ç Ö ZÜ M LER / S O L U T IO N S

CROS SWO RD S

BRİÇ

2 4 K 1+

ve 1 ^ o lm a k ü ze re 4 kayb ınız g ö z ü k m e k te d ir. Tek ç a re n iz B a tıy a k a rş ı

b ir oyu n so n u h a z ırla m a k tır. B u ra d a d ik k a t e d ilm e s i ge re ke n n o k ta D oğu nun oyun b o yu n ca el tu ta m a m a s ıd ır . Bu nede nle ^

a ta ğ ın ı elden a lıp hem en

oyn a yın .

■ ^ A s ı e ğ e r D o ğ u d a ise ya p a b ile c e ğ in iz pek b ir ş e y y o k tu r , bu n ede nle a s ın b a tıd a o lm a s ı o y u n u y a p a b ilm e n iz iç in z o r u n lu d u r. E li a la n B a tı

d ış ın d a b ir re n k

d ö n e c e k tir. D ö n ü ş ü a lıp küçü k ^ ‘nu zu y e re ç a k tırın ve i l e r i n i z i oyn a yın . E ğ e r b a tı i l e r i n i ç a k a r ise, *0? o y n a m a k ta n b a ş k a b ir se çe n e ğ i kalm a z. E ğ e r B a tı ^ ‘le re ç a k m a z ise , is te d iğ in iz z a m a n V

SATRANÇ / CHESS

ile eli v e rip y a tır a b ilir s in iz .

Peki D o ğ u -B a tı o yu n u b a tır a b ilir m iyd i? E ğ e r B a tı s a id i, o yu n u n çık a rı k a lm a y a c a k tı. ile ç ık a c a k ve h iç b ir z a m a n ^

d e n 2 l i ^ a ta k e tm iş o l­

ile el t u t t u ğ u z a m a n ^ R ’y i ta h s il e d ip o y n a m a k zorunda k a lm a y a c a k tır.

1. K c5, A x c5

1. C c5, N x c 5

2. K q\, ++MAT

2. Cç}1 ++ MA TE

DÖRTTE DÖRT/ FOURBYFOUR BULMACA

KAZANANLAR BELLİ OLDU / VVINNERS ANNOUNCED T H Y 'n i n h iz m e t k a lit e s in i d a h ;ı d a i y i ­ le ş t ir e b ilm e k a m a c ıy la d ü z e n le d iğ im iz a n k e t e 1 -2 8 Ş u b a t t a r i h l e r i a r a s ın d a k a t ı la n 2 7 7 5 y o lc u a r a s ın d a y a p ı la n ç e k iliş s o n u c u Is ta n b u l- J o h a n n e s b u r g C a p e T o v v n - ls ta n b u l h a ttın d a i k i k i ş i ­ l ik b ile t k a z a n a n ü ç y o lc u m u z u n k ı n a n u m a r a la r ı y la b i r l i k t e is im v e a d r e s le r i ş u n la r d ır :

Wimters o f tbe draw ctınong 2775pas­ sengers ıvbo betıreen 1 and 28 Februa ry responded to o tır cfuestionnaire aimccl at improt’ing THY services bave each teori tickets fo r tıeo oıı o ur Istaııbttl-Jobannesbıırg-Cape Toum-lstanbıd roııte Tbe ııames ın ıd addresses o f tbese u’iıın ers a n d tbeır draw numbers can be seeıı oıı tbe rigbt.

1. Sevcan KILIÇ

( 2626) O D T Ü Y u r t la r ı , 5 . Y u rt, O d a N o : 20 6 ANKARA T e l: ( 0 3 1 2 ) 2 1 0 11 3 5 2 . G e o rg e B E S İ (2 3 1 ) Y a s e m io n 1 , E k a li . G r 14566 T e l: 8 1 3 1 7 8 8

3. Mahmut AYKUT (2 7 7 ) PO B o x. 27675 A b u - D h a b i, U A E T e l: 3 3 4 5 1 3 2 1 1 2 3 0

216 S K Y L IF E

M A Y IS - - j * *

MAY 1 9 9 8


VLlCİt

( İtL lL l C lt : i

Ll

Cj

LtfClLL

Cî_u Ci-

ANTEKS

ANTEKS SPINNING MILL: Yunus Emre Cad. Orta Moh. No:98 P i l 6 ALTINOVA/ANTALYA "starts f r o m t h e c o t t o n " Tel: (0242) 340 10 20 (5 lines) Fax: (0242) 340 10 29 Telex: 56297 Anen Tr. ANTEKS is a subsidary of ATAÇ A.Ş. http:// www.atac.com.tr

K• M ET

İf your shirt is made from ANTEKS NON-IRON, you don't need to iron it. Because with ANTEKS NON-IRON 100%cotton fabrics, the hassle of ironing finally comes to an end... You just wash it, dry it and wear it.

ANTEKS VVEAVING MILL: Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi P.K./62 YENİKÖY/ANTALYA Tel: (0242) 258 10 10 (10 lines) Fax: (0242) 258 10 20 Telex: 56632 Ahao Tr.


Yarının çizgileri

Yarının konforu

iş t e Italyan este tiğin in son aşaması Marea. G erçek

Marea size e v in iz d e k i rahatlığı aratmayacak, gen iş ve

ihtiyaçlardan yola çıkılarak geliştirilmiş, sağduyulu bir

ferah bir otom obil. Ö z el olarak geliştirilen ses yalıtım

tasarım. Y u m u şa k dış hatları, yolu d en g eli

ya p ısıy la

g ö r k e m li

bir

tam kavrayan,

görünüm .

sistemlerinden ergonomik koltuklarına, polen filtreli taı«-

Hem

otomatik klimasından ön p anele entegre radyo-teybine,

dinam ik, h e m d e g ü v e n verici. G ü z e llik le m antığın

M a r ea s iz in v e a i l e n i z i n y o l c u l u k k e y f i iç in her

bir arada o lab ile ce ğin in e n som u t kanıtı.

donanım a sahip.

G e l e c e ğ i n aile o to m o b il i M a r e a ile m u t l a k a tanışın.


Yerinin teknolojisi

Yarının g ü v e n lik stan dartları

Marea, size farklı iki y e n i motor s e ç e n e ğ i sunuyor.

M area Avrupa

D ile r se n iz , 1.6 litrelik 16 valflı m otoruyla Marea E L X

g ü v e n lik standartlarını ö n c e d e n yerin e getiriyor. Ç elik

~_<ya 2.0 litrelik 20 valflı 5 silindirli motoruyla Marea HLX.

g ü v e n lik kafesi, dört sensörlü A B S fren sistem i, Marea

B u motorların her ikisi d e y ü k s e k performanslı, yakıt

H L X ’te ön yolcu için ikinci bir hava yastığı gibi

t ü k e t im in d e tu tu m lu v e ç e v r e y e saygılı.

e k sik siz g ü v e n lik ö n lem le riy le size v e ailenize tam

B irliği’nin y e n i y ü rü rlü ğ e gir e c e k

koruma sağlıyor.

M a r e a ile y e p y e n i m u t l u l u k l a r yaşayacaksınız.

anan


T i t r e ş i m

ve

ses

k a y ı t

ikisi

birden

sadece

P a n a s o n ic

G 6 OO ’d e

ra c b O) G SC 9C9 0 ) ®

■ Sabit anten / 4 farklı renk se ç e n e ğ i ■ Ağırlık: 1 2 9 gr. ■ Stand-by süresi: 60 saat ■ T itreşim m odu ■ Ses kayıt (50 sn. se s kaydı) ■ N avigatör tuşu* ■ Grafik ekran (5 satır)

Bersay/Kesişim

* T ek tu ş la 4 y ö n d e k u lla n ım

Herkese “Özel Banka Kredisi” ile

TEKOFAKS İSTANBUL(0212)2747515(11 Hat) ANKARA(0312)4672610(6Hat)İZMİR(0232)421 8299 BURSA(0224)2207968ADANA(0322)4535250 ANTALYA(0242)2432370 TRABZON(0462)3223362 DİYARBAKIR(0412)22371 16


T H Y V İD E O PROGRAMI /

FOR RICHER OR POORER

THE REPLACEMENT KIL LERS

MOUSEHUNT

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / ( A S I

T im A ilen. K iıstie Alley, Ja y O . S an d ers, M ichael L ern er

N a th a n Lane, Lee E vans, Vicki Levvis

C h o w Y un-F at, M ichael R ooker, Mira S o rv in o

YÖNETM EN / DIRECTOR

YÖNETM EN / DIRECTOR

YÖNETM EN / DIRECTOR

B ryan S p icer İngilizce / E nglish Ja p o n c a / Jap an ese T ü rk ç e altyazılı / T u rk ish su b titles

G o re V erb in sk i İn g ilizce / E nglish Ja p o n c a /J a p a n e s e T ü rk ç e altyazılı / T u rk ish su b title s

A n to in e F u q u a İn g ilizce / E nglish T ü rk ç e altyazılı / T u rk ish su b titles

N ew Y o rk ’u n elit ta b a k a s ın d a n b ir çift o la n B rad v e C aro lin e, d ü rü s t b ir m u h a s e b e c i v e iyi b ir evlilik d ı­ şın d a h e r şe y e sa h ip le rd ir. B o şa n ­ m a n ın v e e k o n o m ik krizin eşiğ in d e y k e n p e şle rin e verg i m ü fettişleri d e takılır. B rad v e C aro lin e A m eri­ k a ’d a m e d e n iy e tin tü m im k an ların ı re d d e d e n A m ish k ö y lü le rin in arası­ n a k a rışırla r. B u a ra d a a v u k a tla rı d a k e n d ile rin i d o la n d ıra n s a h te k a r m u h a s e b e c il e r in i n iz in i s ü r m e k ­ tedir.

B a b a ların ın ö lü m ü n d e n so n ra sicim fab rik aları d ah il tü m işleri k ö tü g it­ m e y e b a ş l a y a n F .rn ie v e L a rs S m u n tz , k u rtu lu ş u b a b a d a n k a la n e sk i e v e k a ç m a k ta b u lu rla r. N e y a­ zık ki b u e v d e y a şa y a n b ir fare y e ­ n i g e le n l e r d e n h iç m e m n u n k a l­ m az; iki k a rd e ş v e in atçı fare a ra ­ sın d a k ıyasıya b ir sa v a ş b aşlar. Bu a r a d a b ir m im a rlık h a r ik a s ı o la n ev in b a şın a d a g e lm e y e n kalm az.

Brad an d Caroline ıvere tbe toast o f Neıv York. They had everything in the u’orld tıvo people could ıvant - except a loving marriage and an honest accountant. But ıvhen an İRS aııdit fin d s them otving the govem m ent millions in hack taxes, a n d tbeir dishonest a c c o u n ta n t skip s toıvn, the estranged couple flee M anhattan. Desperate to shake o ff tıvo highly aggressive İRS agents, they ıvind ııp in a pastoral Amish community in Pennsylvania, ıvhere they pose as the long-lost relatives o f a local farm ingfam ily.

Ipon the death of theirJ'ather. doıi'non-their-luck brothers Emie and Lars Smuntz are surprised to leanı that their inheritance is a crumhling old mansion that hoth assume is ıvorthless. But they c o u ld n ’t he more ıı rong. In fa ct. the dilapidated homestead in a architectural masterpiece and ıvorth millions. Bııt jııst as the hapless Smııntzes are ali set to cash in, they discover there's one very small problem keeping them froın life on Easy Street - the house is occupied by a tenacioııs moııse. ıvho bas no intention o f vacating the premises. Tıvo groıvn men versııs one teensy, ıveensy mouse. I t’s no contest... fo r the mouse. From ferocious feline to deranged exterminator... the only tbing Emie and Lars migbt catch in tbeir "betler mousetrap " is tbemselves. The broth­ ers are about to leanı tbat "Are you a man or a mouse?" is a trick c/ııeslion as tbev engage in a battle o f u'ills ıvith the ıvily little rodent tbat may jııst bring doum the boııse. 221 S K Y L İF E

M A Y IS

MAY 1 9 9 8

Ç in li g ö ç m e n J o h n L e e ’n in k a n lı g e ç m iş i o n a s a d e c e ü z ü n tü g e ­ tirm e k te d ir. Ş im d i d e s u ik a s tç ilik y a p m a y a z o rla n m a k ta d ır. A ilesinin g ü v e n liğ i için yeraltı d ü n y a sın ın li­ d e r le r in d e n B ay W e i'n in b ir işini g ö rm e lid ir. Lee, B ay W ei n in , d e ­ d e k tif Z e d k o v ’la o la n d a v a sın ı te ­ m izley ecek tir. K e n d isin e ters g e le n b u g ö re v y e rin e . B ay W ei d e n inti­ k a m a lm a y a k a ra r verir. Lee, s a h te e v ra k d ü z e n le y e n M eg C o b u rn u n y a rd ım ı ile z a m a n a ve W e i'n in a d a m la rın a k arşı ç e tin b ir sa v a şa girişir.

Tbe story centers on Chinese intmigrant John Lee, ıvhose violent past as a professioııal killer brings him only remorse. but also makes hini the ideal assasin. Irı exchange fo r his fanıily s safety. Lee is forced to take a jo h ıvith poıverfıtl underıvorld Jigııre Mr. Wei. He ıvanls Lee to settle a deadly veııdetta against poliçe detective Stan Zedkov. The a ssig n m en t. hoıvever, is so ııııspeakable that Lee ıvoııld ratber hra ve Wei's vengeance th a n go through ıvitb it. VZitb tbe aid o f docunıent forger Meg Cobıtrıı, ıvho in helping hini becomes an ıınıvitting taıget hersef, Lee races agcıinst time to oııtrıın and oııtsmcırt Wei's army o f killers. He also mııst slrıtggle to prevent a tragic murder that strik.es Jar too close to home.


T H Y V İD E O PROGRAMI /

A S G O O D A S İT G E T S

MR M A G O O

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

H e le n H u n t, G reg K innear, Ja c k N ich o lso n

Leslie N ielsen . K elly Lynch, M att K eeslar, E rnie H u d so n

YÖNETM EN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

Ja m e s L. B ro o k s İngilizce / E nglish T ü rk ç e altyazılı / T u rk ish su b title s

S tan ley T o n g İn g ilizce / E nglish T ü rk ç e altyazılı / T u rk ish su b title s

M elvin U dall, b azı a ıh s a l so ru n la rı o la n p o p ü le r b ir yazard ır. H iç k im ­ seyi in c itm e k te n ç e k in m e y e n v e iğ­ n eley ici laflarıyla p e k ç o k d ü şm a n k a z a n m ış b irid ir. K e n d is in e d a y a ­ n a b ile n te k in san o la n g a rs o n Care n 'd ır ve tek b a şın a astım lı o ğ lu n u b ü y ü tm e y e çalışm ak ta d ır. M elvin'in ilginç k o m ş u su y ete n e k li sa n a tç ı Sin ıo n d a o n u n sivri d ilin d e n n a sib i­ ni alm ak tad ır. Y aşadıkları c e h e n n e m in için d e g e r­ ç e k m u tlu lu ğ u b u lm a ş a n s la rı h iç y o k g ib i g ö z ü k e n b u ü ç N e w Y o rk lu n u n k a d e ri, h a y a tla rın a g i­ re n V e rd e ll isim li ç irk in k ö p e k le birlik te kesişir.

G ö z le r i p e k iyi g ö r m e y e n ilg in ç m ily o n e r B ay M agoo, b ir k a z a s o ­ n u c u n d a ç a lın a n d e ğ e rli b ir ta ş a s a h ip o lu r. A cım asız h ırsızlar, b u taşı g eri a la b ilm e k için h a in p la n la r y ap a rlar. Mr. M ag o o , y e ğ e n i W ald o v e sa d ık k ö p e ğ i A n g u s ile b e ra b e r k u ru la n b ü tü n tu z a k la rd a n şa n s e seri k u rtu lu r v e k a h ra m a n o lur.

Melvin Udall is tbe most dysfunctional o f men, an acid-tongued romance novelist ıvbo suffers from ohsessivecompulsive disorder. Tbe only ıvaitress tvilling to stand tıp to bis sarcastic tirades is Carol Connely, a single mother struggling to raise ber cbronically asthmatic son. Simon Nye bas tbe distinct misfortııne of living across tbe hailfrom Melvin in their West Village apartment building in doumtoıvn Manhattan. A talented contemporaıy artist. Simon is a current darling o f the Neıv York art tvorld, reason enougb to d ra iv Melvin's verbal fire. These tbree Neıv Yorkers - none o f ıvbom appears to have a cbance in beli of finding real happiness - discover tbeir fates intertıvined because of the foıırtb complicated character in the piece, an ugly dog named Verdell.

When nearsighted eccentric millionaire Quincy Magoo unıvittingly comes into possession o f a priceless stoletı gem, the ruthless thieves hatch a sinister plot to steal the jetvel back. The evil culprits repeatedly target tbe millionaire fo r disaster, bu t tbe b u m b lin g Magoo escapes eacb attempt unharm ed, ohlivious to the dangers aro u n d him. IVith the help o f bis nepbeıv W aldo a n d bis tru sty hulldog Angus, Magoo m ay ju st turn the tables on the villains a n d prove himself a hero! THE JACKAL OYUNCULAR / CAST B ruce W illis, R ichard G ere, S id n ey P oitier, D ia n e V en o ra YÖNETM EN / DIRECTOR M ichael C ato n -Jo n e s İngilizce / English T ürkçe altyazılı / Turkish subtitles

222 S K Y L IF E

M A Y IS —)•»

MAY 1 9 9 8

FBI m ü d ü r y a rd ım c ısı m e s le k h a ­ y atın ın e n z o r işi ile k arşı k a rşıy a ­ d ır. R us p o lis m e m u ru V a le n tin a K oslova ile b e ra b e r so ğ u k k a n lı k a ­ til. Ç a k a l'ın p e ş i n e d ü ş e r le r . Ç ak al'la m ü ş te re k g e çm işi o la n m a h ­ k u m D e c la n M u lq u e e n ’in d e y a r­ d ım la rıy la Ç ak al ı d u rd u r m a k için m ü c a d e le y e atılırlar.

Tbe FBI’s Deputy Director (Sidney Poitier) faces the biggest challenge o f his career. İn order to track doum this cold-hlooded killer, he a n d R ussian officer V alentin a Koslova (Diane Venora) enlist the a id o f a n im p riso n e d u n d e rg round operative, D eclan Mulqueerı (R ichard Gere), who has his oıvn history ıvith The Jackal (Bruce Willis). Together these unlikely allies enter a global race against the clock. to stop the Jackal before he can conıplete his deadly assignment. NATIONAL GEOGRAPHIC DO CUM ENTARY

İngilizce / English T ürkçe altyazılı / Turkish subtitles B irb irin d en farklı v e ilgi çek ic i d o ­ ğ a h ik a y e le rin in e k ra n a ta ş ın d ığ ı b u b e lg e se lle r, d o ğ a n ın renkli, b i­ lin m ed ik v e m ac e ra d o lu y aşam ını g ö z le r ö n ü n e s e riy o r. İz le y e n le ri k ü re s e l b ir d o ğ a , ç e v re , ta rih v e k ü ltü r y o lc u lu ğ u n a çıkarıyor.

These National Geographic docıtm en ta ries bring interesting, coloıırful and exiting nature histories to your screen and take you on global explorations o f nature and the environment, technology, histo­ ry, b u m a n a d ve n tu re , people, places and cııltures.


ÜICK

RESPONSE

N IQ U E

A

CREDITED

DESIGNS

LABORATORY

,E A R S

O FAE X P E R I ENCE

IN

I LES OYALTY

TO

NATURE

Our Product Portfolio: Yarns: Cotton, Linen Polyester-Viscose Fabrics: 100 % Cotton,

OMORROW' S

TECHNOLOGY

TODAY

C otton-Lycra, Polyester-Cotton,

MEDYAEVİ & TIME ART

Polyester-Viscose, P olye ster-V iscose -Lycra , C ordroy Special Blends: Tencel, Modal,

NNOVATIVE

APPROACH

Ready-made Garments

mensa

I N T E C R A T

M e rsin A sfaltı 14. km. P.K. 560

E D

Q U A

L I T Y

01323 ADANA TURKEY Tel: +90.322. 441 00 47 (P bx) Fax: + 90.322. 441 01 00

http: / / w w w .m ensa.com .tr


Geçmiş Zaman Olur ki / ONCE UPON A TIME

G a la ta K u lesi ile yaşıt o la n h ıı O r ta ç a ğ s o ­ kağı; K ule m e y d a n ın ­ d a n lim a n a in e n b iri­ c ik y o l d u v e G a la ta

This mediaeual Street as old as Galata Tower ıvas originally tbe only Street leading doıvn fro m tbe sc/uare aroıınd tbe toıver to tbe barboıır, and linked Küçükkıde Gate in tbe Galata ıvalls to Kemeralh. lıı former times Yüksekkaldırım resembled tbe streets o f Genoa, n ot suprisingly since tbe Genoese possessed this toıvn fa cin g İstanbul över tbe Golden Horn ııntil tbe mid-15tb century. Itsproximity to the barboıır made it a baıınt o f sailors and brothels a n d drinking houses fille d its side streets. Tbe steep Street ıvas cobbled to enable pack a nim als to keep their footing. Until tbe sbort stretcb o f undergroııııd fıınicıılar railıvay knoıvn as Tünel ıvas bııilt from tbe top to tbe bottom of tbe bili in 1875 an average o f40,000 people. tbe ec]iıivalenl o f 4 per ceııt of lstanbıd's population at tbe time, used Ibis Street A Century Ago every day. making il Ibe busiest in tbe en tire cily. Tbe Tıırkisb ıtriler Serrnet ı n m M uhtar Alus dese r i be s Yüksekkaldırım as a bıtb of İstanbul life at the turu o f the century, tbe ec/uivalent o f Mabmutpaşa Hill in İstanbul proper. Yüksekkaldırım ıvas liııed ıvith tiny shops o f ali kinds, selling everytbing from bats to books, and tbe pavements ıvere crou ded ıvitb Street vendors, their ıvares on barroıvs or laid out on tbe pavement. Tbe J'amous Çardaklı Coffee Hoııse a n d M ax Friibterman's posteard shop ıvhose besi aıstomers ıvere toıırists and artists have long since been forgolten. İn 1940 Ibe cobbles ıvere replaced, but u’ben Ibe sıırface again deteriorated they ıvere replaced by aspball in 1956. y ü k s e k

s a l u t

s u rla rın ın k a p ıla rın ­ d a n K ü ç iik k u le K apısı ile K e m e r a ltı'n a b a ğ ­ la n m ıştı. Y iik s e k k a ld ırım e sk i m a n z a ra s ı ile C e n o v a s o k a k la rın ı a n ­ d ırıy o rd u . K u ş k u s u z s o k a ğ a b u e sin tiy i v e ­ re n le r d e 15. y ü zy ıl o r ­ ta la rın a d e ğ in G a la ta ’yı e lle rin d e tu ta n C e n o v a lı l a r d ı . A y rıc a li m a n a y a k ın lığ ın d a n d o la y ı g e m ic ile rin d o lu p b o ­ ş a ld ığ ı b a ta k h a n e le r , m e y h a n e le r Y ü k s e k k a ld ır ım ’a b a ğ lı a ra s o k a k ­ la rd a y d ı. Bu ilginç s o k a ğ ın k lasik d ö ş e m e s i y ü k h a y v a n la ­ r ı n ın d a i ş l e y e b i l e c e ğ i b iç im d e b a s a m a k lı k a ld ı­ rım dı. 1875 te T ü n e l s e r­ v ise g irin c e y e k a d a r g ü n ­ d e o r ta la m a 4 0 b in k işi, b a ş k a b ir d e y im le İs ta n b u l

Yüzyıl önce /

n ü f u s u n u n 1 /2 5 'i b ıı s o k a ­ ğı k u ll a n d ığ ı iç in , k e n ti n e n k a la b a lık so k a ğ ıy d ı. Y ü k s e k k a ld ırım ’ın İs ta n b u l y a ş a m ın d a k i y e rin i v u rg u ­ la y a n v e y ü z y ıl b a ş ın d a k i iş le v in i a n la ta n S e rrn e t M u h ta r A lus b u ra y a ‘B e y o ğ lu y a k a s ın ın M a h m u tp a şa Y o k u ş u ” d e r. A n c a k o z a m a n k i d a ra c ık d ü k k a n ­ la r d a n , y a y m a c ıla r d a n , m e z a tç ıla rd a n , iş p o r ta c ıla r ­ d a n ; ş a p k a c ı, k ita p ç ı, p la k ç ı, fo to ğ ra fç ı, ç e rç e v e c i

Yük

e s n a f ın d a n g ü n ü m ü z e k a la n g e le n e k le r d e n s ö z e d i­ le m e z . D o ğ a l o la r a k ü n lü Ç a rd a k lı K a h v e , tu r is t­ lerin . re s sa m la rın u ğ ra ğ ı M ak s F rü h te rm a n ’ın o n b in ie rc e k a rtp o s ta lın p a z a rla n d ığ ı d ü k k a n ı d a u n u tu l­ m u ş tu r. K ald ırım la rı 1 9 4 0 ’ta y e n ile n e n Y iik s e k k a ld ırım ın b u ta rih se l d ö ş e m e s i 1 9 56 ’d e b o z u lm u ş v e asfalt k a p la n m ış tır.

224 S K Y L IF E

By N E C D E T S A K A O Ğ L U

M A Y IS - - J ^

MAY 1 9 9 8

— k a l d £ r im .


1998 05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you