Page 1

3 /9 8

• T H Y 'N İ N A Y I

:C O M P U M E N T A R Y C O P Y

'Tohumdan ipeğe giç£ From eggs to sil T H E

S 1L K W (

’ l y E R D A L YAZICI


ARAR İ s t a n b u l : ( 9 0 - 2 1 2 ) 2 3 1 7 7 9 9

SARAR R u m e l i : ( 9 0 - 2 1 2 ) 2 3 2 0 8 0 4 - SARAR F l o r y a : ( 9 0 - 2 1 2 ) 6 2 4 6 4 6 4

SARAR İzmir Karşıyaka: ( 9 0 - 2 3 2 ) 381 5 0 51

SARAR Mersin: ( 9 0 - 3 2 4 ) 2 3 7 2 6 2 6

SARAR Eskişehir: ( 9 0 - 2 2 2 ) 2 3 6 0 4 0 0

SARAR Sam sun : ( 9 0 - 3 6 2 ) 2 3 0 7 5 18 SARAR Kıbrıs: ( 9 0 - 3 9 2 ) 2 2 7 2 3 15


Y IL t Year 17

S A Y I / Number 176

SKY Y Ö N E T İM Yönetim Kurulu Başkam / C baim ıan o f tbe Boarcl CEM M. KO ZLU

Türk Hava Yollan Adına Sahibi / Pubtisberon behalfofT H Y Genel Müdür i President a n d CEO

D ünyanın d am ı NEPAL

Y U S U F B O L A Y IR L I

40

Y A Y IN Genel Koordinatör G en eral C oordin ator

Roof of fhe YVorld: NEPAL By A H M ET ARPAD

Ü M İT U M A R

Yayın Koordinatörü /EditoriaI C oordinator A D N A N B O S T A N C IO Ğ L U

Yazı İşleri Müdürü / M anaging Editör E N G İN Û K T E M E R

Sanat Yönetmeni / Art D irector LALEHAN UYSAL

Editörler / Editors B A R IŞ D O Ğ R U BAH AR KALKAN

English E ditorial

Kapak / Cover E R D A L Y A Z IC I

İp ek b öceği

4

M A R Y IŞ IN

The Silkvvornı

Fotoğraflar / Photos

B y E R D A L YA Z IC I

Ö N D E R D U R M A Z (Editör) ER D A L ALO K

SARIKAMIŞ

5

2

Grafik / G raphic

Land of dazzling snovv: Sarıkamış

ÛZLEM SARAR KEN A N Ö ZKAN

By BAH AR KALKAN

Reklam / Advertising D U YG U TAM ER Y U R D A G Ü L A L T IN Ö Z

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1184/1185 Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators N U R H A Y A T KASABALI HÜLYA ÇAPRAZ

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1174 Adres / Address Türk Hava Yollan Genel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 34830 İSTANBUL

G e le n e k se l K adın G iysileri

12 Fashioııs of Yesteryear B y G Ü L F İL İZ TA N M A N

Yapım / Production

C ENA JAN S GREY Reklamcılık A.Ş. Hacı Osman Bayın No: 64 80900 Tarabya - İSTANBUL Tel: (0212) 223 96 00 (20 hat) Editoryal Üretim /E d itorial Production

Menteşe Beyliği’nin Başkenti

BEÇİN

24

S o ğ a n D o lm ası

62 Onion Dolma B y S E D E F A TA M

The Capital of the Menteşe Principality: Beçiıı B y B A H M İ H Ü S E Y İN Ü N A L

D p rin t

7 0 BOOK REVIEYV

PRİNT LTD. ŞTİ. İnönü Cad. Gümüşkonak Apt. No: 44, Kat: 2, Daire: 6 8O06Ü Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (0212) 245 26 28-29-30, 245 26 93 E-Mail: umitumar @ superonllne.com Faks: (0212) 245 26 94

7 4 CITYSCOPE

1 0 6 DLITY FREE ON BOARD

Baskı-Cilt / Printing-Binding

1 1 2 Doğan O fset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. 34625 Sefaköy - İSTANBUL Tel: (0212) 698 58 58 Faks: (0212) 698 98 28-29 Renk Aynmı / C olour Separation S T A C P p A . Tel : (0212) 235 98 95 Faks : (0212) 23S 99 59 Cm şfieU Studiotink sistemi ite yapılmıştır

D ebim izde yayınlanan yazı ve fotoğraflardan kaynak belirtilmeden tam iv özet alıntı yapılam az. SKYLIFE, THY tarafından ayda hiryayımlanır. Skyllfe is ptıblished monthly hy THY

INFO R M A TIO N & RESERVATION

1 4 2 Türk Film Afişleri

OYU N LA R / P IJ 7 /I l S

“ P e k Y a k ın d a Bu S in e m a d a ”

1 4 8

32

VİD EO

Turkish Film Posters B y S EV İN OKV AV

1 5 2 K A R TP O S T A L / POSTCARD


S

ayın yolcularımız, Bu ay sizlere çok güzel bir haber ver­ mek istiyorum.

ear passengers, Tbis m onth I a m pleased to announce some verygood neırs. Turkish A irlines is G loballeşen Ttirk becoming increasingly globHava Yollan, bu yöndeki alised, and bas now laken a atılımlarına bir yenisini da­ neıv itıitialive in Ibis direclla ekleyerek, dünyanın en tion by signing a Strategic büyük havayollarından biri Alliaııce Agreemerıt ıvitb tbe olan SvvissAir Grubu ile SıvissAir Group, one o f tbe Stratejik İşbirliği Anlaşması u’orld ’s largest airlines. imzaladı. Tbe agreemerıt tvas signed 24.1.1998 tarihinde Anka­ at a cerem on y b eld in ra’da Başbakanımız Mesut A n kara on 24 fa n u a r y Yılınaz'ın da katılımı ile ya­ 1998 a ile n d e d by Prinıe pılan törende anlaşmayı, Minister Mesul Yılmaz. SigSvvissAir Grubu adına Yö­ natories to tbe agreement on netim Kurulu Başkanı Hanbeb alf o f tbe Su’issAir Group nes Goets ile Genel Müdür irere Cbairman o f tbe Board Hanrıes Goets and PresiPhilippe Bruggisser, THY adına ise Yönetim Kurulu dent an d CEO Philippe Brııggisser, an d on b eb alf o f Başkanı Cem M. Kozlu ile Genel Müdür Yusuf BolaTHY Cbairman o f tbe Board Cem M. Kozlu and Presiyırlı imzaladılar. detıt and CEO Yusuf Bolayırlı. Tbe agreement etıcomİmzalanan bu anlaşmayla yolcu ve kargo taşımacılığı, passes botb passenger and cargo transportation, special özel yolcu programları ve yer hizmetleri konularında passenger programmes and ground baniki havayolu arasında işbir­ dling services, tbe areas in ıi’bicb tbe liği yapılacaktır. lıro airlines plan to cooperate. Sizleri yakından ilgilendiren Tbe most important aspect o f tbis ve arzu ettiğiniz yere daha cooperation wbicb ıvill bave sigkolay ulaşmanızı sağlayacak nificant impact fo r yon, our işbirliğinin en önemli boyutu­ passengers, enabling yoıı to nu code-share uçuşlar oluştur­ reacb tbe destination o f maktadır. Bu konuda yapılan an­ your desire more easlaşmalar ile Türkiye ve İsviçre ara­ ily, is tbe cod esındaki tüm Svvissair ve Tiirk Hava sbare fligbts. Yolları uçuşları ortak kodla icra edi­ IJnder Ibe agreement ali Sırissair and Turkish Airlines lecek, uçuş tarifeleri senkronize edilerek İstanbul ve fligbts betıreen Tıırkey and Sırilzerland irili hare a joint Zürih’deki bağlantılar kuvvetlendirilecektir. Bu şekil­ code, an d Jligbt timelables irili he syncbronised, so de, THY’nin Güney Amerika ve Afrika’ya. Swissair’in tigbtening links betıreen İstanbul and Zürich. By this ise Orta Asya ve Kafkaslara satış imkanı artırılacaktır. means THY irili be able to offer more fligbts lo South Özel yolcu programları alanında yapılacak anlaşma­ America and AJ'rica, u’h ile Sırissair ıvill do so fo r Cen­ lar ile gerek THY’nin frequent flyer üyeleri, gerekse tral Asia and tbe Caııcasııs. Swissair, Austrian Airlines ve Sabena’nın ortak prog­ Agreenıeııts in thearea o f special passenger programmes ramı olan Qualiflier üyeleri, bu dört taşıyıcının sefer­ ıi'ill enable THY’s Freqııeııt Flyer members o f Qualifliers, leriyle yaptıkları seyahatlerde mil kazanabilecekler. tbe joint program ine o f Sırissair. Austrian Airlines and Ayrıca bu miller karşılığında kazanacakları ücretsiz Sabena lo irin mileage points fo r joum eys on tbe fligbts biletleri dört taşıyıcının seferlerinde de kullanabile­ o f ali tbese foıır carriers. lıı addition free tickets on tbe ceklerdir. hasis o f tbese mileage points ıvill he Anlaşma ayrıca THY’ye, SvvissAir YUSUF BOLAYIRLI vatid forfligbts o f ali foıır airlines. Grubu nun işbirliği içinde olduğu or­ Genel Müdür The agreem erıt also provides f o r takları Delta, Austrian Airlines ve SaP resident a n d CEO THY lo enter into cooperation u’itb bena ile de işbirliğine girme imkanla­ SırissAir Groııp's otber cooperation rı yaratacaktır. parlners, Delta, Australian Airlines Gayretlerimizin hedefi modern hava­ and Sabena. The object o f this procılık sektörünün getirdiği imkanları ject is to ensıtre that our passengers yaygın biçimde sizlere sunmaktır. can lake fitil advatıtage o f facilities Saygılarımla. provided by modern avialion sector.


Tohumdan ipeğe giden yol

I

• •

a n d ph o lo s E R D A L Y A Z IC I*

v

ı

IPEKBOCEGI

Bursa’da ipeğin serüveni baharın ortasında başlar, T em m uz ayının ilk haftasında noktalanır. Sonra yaratıcı eller, umutları, özlemleri dile getirir Bu ld an’m bezinde, B ü n y an ’ın halısında... T oh um dan ipeğe giden bu dört aylık yolda, el em eğinin, alın terinin yanısıra, üreticinin ipek bö ceğ ine sevgisidir ipeği yaratan...

From eggs to silk

THiSILKWORM In Bursa the story o f the silkw orm begins in early April and ends in the first w eek o f July. Then it is the turn o f the Creative craftsm en to express loves and hopes in the Buldan fabrics o f Denizli and the silk carpets o f Bünyan. This four month jou rn ey from eggs to silk thread is one o fh a r d w ork, skill and love o f this fascinating insect.

5 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


Tohum dan ipeğe giden yolu katetm ek sanıldığı kadar kolay mıdır? Mankenleri süsleyen ipek giy­ siler, evimizin köşesine serdiğimiz paha biçilmez ipek halı. “uzun, ince bir yolun", el em eğinin, alın teri ve göz nurunun ürünleridir. Bunu anlam ak için Bursa’nın Tahtalı Köyü ipek üreticilerinden Hüseyin Uslu nun dilim dilim yarılmış nasırlı elle­ rine bakmak yeter de artar bile. “Alın teri yeterli mi ki? Seveceksin sevecek... Çocuğun gibi, toru­ nun gibi böceği besleyeceksin ki ipek m ayalan­ sın" diyor Hüseyin LLslu. Bursa’da ipeğin serüveni baharın ortasında başla­ yıp Temmuz ayının ilk haftasında noktalanır. Kı­ sın bitimi, baharın içi ısıtan sıcaklığının başlama­ sıyla üretici işe koyulur. Yatak odaları, hatta misa­ fir odaları bile boşaltılıp ipekböceğine terkedilir. Evlerde, ipekböceği için özel sekiler, asma ranza­ lar hazırlanır. Odalara baharın olası soğuklarına karşı sobalar kurulur; “ya tohum üşür de hastala­ nırsa..." diye. Yoksa tüm em ekler boşa gider. B u rsa’da hâlâ ip e k b ö c e k çiliğ i yapılan evlerd e gündelik yaşam , üretim süresi boyu nca alt-üst olıır; ipekböceğiyle soluk alınır, adeta onunla ya­ tılır, onunla kalkılır. İpekböceği yumurtalarının te­ miz. hijyenik ortamlarda ve belli bir ısıda korun­ ması gerekir. İpekböceği yetiştirilen odalara soba­ lar kurulur: pencereleri kalın örtülerle fazla ışık­ tan korunur. Tohumlardan 11-14 gün sonra kın a­ lar (tırtıllar) çıkmaya başlar. Bu süreç içinde balı-

Mcıking silk is a complicalecl a n d loııg pmcess. The silk garments ırhicb eteiorn ınodels o f desigııer clotbing on the podium a n d precioıts silk carpets glou'ing likejetvels oıı Jloors o r ıralls. cıre the results oflah o rious ıvork. Yon h a r e oııly to look at the callotısed gnarlecl haııds o f Hüseyin Uslıı. oıte o f the silk producers iıı liıırsa s Tablalı rillage to see jııst hoıv lahorioııs. And ıi’hcıt is m ore this is a task o f love cııul skill. Hüseyin t slıı explains thcıt yon ımıst look after the silk ıvornıs as i f they irere yoıır oırn child, you r oırn graııdchild, i f the silk is to he o f fin e tjuality. The J'irsl par! o f the pm cess o f prodııciııg silk hegitıs in Bursa in mid-spriııg a n d contiııııes ııntil the first ıreek offııly. When irinler is oı er a n d the ırarmth o f spring hegins. the silkıronn producers sel to ırork. Ali the hedrooıns in the hoııse. eren the gııesl rooms. a re eın ptied to m a k e ırcıy fo r the silkırornıs. S p ecial shelres are sel tıp to hold theın. a n d slores lil lo keep the rooms ıram ı in the ereni o f a cold spell. so tbal the ccıteıpillcırs do not gel a chill a n d fa il ili. ırbich ıroııld inecin tbcı! ali the ırork ıroulcl h a re heen cı ıraste o f time. Daily life in those honıes in Bursa ırbere silkırorın p rod ııctio ıı is slill c a r r ie d oııt is İnmeci ıipside doırn dııriııg the seasoıı. Hreıylhing is organised cıccording to the tıeeds a n d comfort o f the tboıısands o f iıısects dııriııg theirpıvcess o f nıetaınorphosis. They nıle the clcıity nm line eıılirely. Silk ırontı eggs ırıııst be kepi in cı clecııı hygieııic enrim nnıent cııul a l a sleacly temperatnre. Thick haııgings a irer 6

S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


çelerd eki dutlar da filiz­ lenm eye başlamıştır artık. İşin en zor ve zahm etli yanı bu gü n lerd e başlar. Tahtalı Köyü üreticilerin­ den İbrahim Sansar’dan, b ir p ak et tohu m d an ç ı­ kan tırtılların bir sez o n b o y u n c a 5 0 0 k ilo g ra m dut y ap rağ ı y e d ik le rin i duyunca şaşırıyoruz doğ­ rusu. “B azen bu miktarı da aşarız; çekirge gibi ta­ lan ederler ortalığı...” Yan tarafta eşi Mediha Sansar ise işbaşında, yeni kopar­ dığı dut yapraklarını b ö ­ ceklere özenle hazırlıyor. Ya böcekler nerede? ‘ Ta­ bii ki kara perdenin arka­ sında. Nazar değer de!...” Perdenin üstüne büyükçe b ir nazar b o n cu ğu asıl­ mış, bö ceklerin kem gözlerden korunm ası için. “Misafir hatırı için” kara perdeyi kaldırıp bir hafta­ lık böceklerini gösteriyor. Tırtılları ilk dönem lerin­ de günde 3 öğün besled iğini söylüyor Mediha

tbe unndoıvs so that excess lig b t d o e s nut e n le r tb e room. Tbe eggs htıtcb in 11 to 14 days, by ıvbich time tbe eıırly leaves un tbe mulberry trees in tbe o rcb ard are ready. Notu tbe bardest a n d most dem anding p a n o f tbe process begins. İbrahim Sansar explain s that tbe caterpillars ıvbich emerge from on e packet o/eg g s e a tfiv e hıındred kilograms o f mulberry leaves before spinning tbeir cocoons. I ıvas aston ished th a t sııc h tin y c r e a tu r e s co u ld con su m e sııch hnge quantities. “Sometimes even th a t is not e n o u g h , ” b e ad d ed . “Tbey a re as vorac io ııs a s lo c u s ts ”. B esid e him his ıvife M ediha Sansar is b a n i at tvork cutting tıp tbe neıvly picked mulberry leaves f o r tbe htıngıy larva. I ıvas curioııs to see them fo r myself. \Vbere are tbey? "Bebind the dark curtairı o f coıırse, to protect them fro m tbe evil eye! " i ıvas

7 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


Sansar: “tleriki dönem lerde ise öğün sayısı 4-5'e çıkar. Tohum dan tırtıl haline dönüştükten sonra 25-30 günlük bir beslenm e dönem inde t defa uy­ kuya yatarlar. Hu uyku süresinde bö cek yem ye­ mez; başını diker ve bekler. Uyku bitiminde ipekböceği tutunacak bir dal arar...." Artık ipek salgı­ lamaya başlamıştır böcekler. Belki de üretici için en heyecanlı ve keyifli anlar başlamıştır. Bu işte tp ek b öcek çiliği Enstitüsü nden sağlanan askılar veya hardal, su selvisi, funda, püren, pınar, katır tırnağı gibi bitkilerin dalları kullanılır. Bursa, Kayapa Köyü üreti­ cilerin d en Fatma ve Haşan Ege, 50 yıllık ip ek b ö ceğ i üreticisi. Son yıl­ larda ise üretimle­ rini en az seviye­ de 1-2 paket ip ek b öceğ i tohu ­ muyla sınırlandır­ mışlar. “Artık yaş k em ale erdi; eh , koza da para e t­ m iyor, e ğ le n iy o ­ ruz bu kadarla..." d iy o rla r. H aşan E g e 'n in tırtılla rı b e s le n m e d ö n e ­ mini bitirmiş, ko-

lolıl. On the cıırtain is hung a laıg e eril eye beıul. But cıs a guest my ıvisb to see them canııot be refıısed. a n d pulling tbe curtaiu aside t anı shoını tbe ıveek old caterpillars. İn tbe J'irst J'eır days tbey a re J'ed tbree times a dety, M ediba Sansar explains, but later on tbey ıvill ııeed Jb ıır to f ir e meals a day. During tbe 25 to 30 days ırb ic b tbey sp eııd as caterpillars, tbey sleep J'oıır tinıes, a n d ıvbile cısleep eat nothing, but oııly b o k l tbeir bead s ııp a n d He motionless. Finally tbey are ready to spin tbeir cocoons a n d at tbis stage tıvigs are p rovided f o r them to eling to. B rancbes o f varioııs ırild sbn ıbs a n d busbes sucb as b ea tb er a n d spartiıım a re g atbered J b r tbis pıırpose, or alternatively som e people prefer tbe specicıt trellises provided by tbe Silkıvorm Cııltivation lnstitute ıvbicb a re p la ced över tbe trays. The moment ıvben tbe caterpillars begin to spin tbe silk is the most exciting a n d satisfying moment f o r tbe cultivator. Haşan F.ge a n d his ıvife Fatm a J'rom Kayap a village in Bursa have beeıı groıving silkıvorms f o r 50 years. İn recent years tbey have cııt hack tbeir produetion to just on e or two packets o f eggs. “We are not getting any yoıınger, a n d moreover the cocoons seli J'or so liltle todııy. so ive rectlly carıy on oııly J'or tbepleasu ıv o f it, ” tbey teli nıe. Tbeir caterpillars have ııoıv stopped eating a n d begıın to spin tbeir cocoons. Tboıısands o f cateıpillars ıveave tbeir cocoons ıvitb tbe de.yterity o f experts. Fveıı after tbey a re iınprison ed inside tbey continue to spin busily. The cocoons

8 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


Norstar, işinizi k o la y l a ş t ı rı r . E f f i c i e n t work t hr ough N o r s t a r c o n v e n i e n c e

Norstar...

Yoğun

haberleşmenin

en

temposunda

kolay

çözümü.

Norstar...

T he

most

telecom m unicatiorıs

in

an

iş a d a m ı N o rs ta r k u lla n ıy o r... B e y a z S a ra y ve

M illio n s o f b u sin e ssp e rso n s a ro u n d the w o rld to d a y

Ç a n k a y a d a d a h il, te le fo n tr a fiğ in in en y o ğ u n

use Norstar. İn im p o rta nt p re sid e n tia l p a ta ce s tike the

o ld u ğ u yerler Norstar'ı tercih ediyor. Çünkü Norstar,

W hite H ouse it's through N o rsta r that vital m essages

h a b e rle ş m e d ü n y a s ın ın d e v le rin d e n ve N e ta ş’ın

a re com m unicated. N orstar is a h ig h -te ch p ro d u c t o f

ana ortağı N orthern T e le c o m ’un ileri tekn olojisin in

N o rth e rn Telecom (N ortel), o n e o f the g ia n ts o f the

bir ürünü... Ve h a b erle şm e yi kolaylaştıran pek çok

w o rld o f te le co m m u n ica tio n s a n d m a jö r p a rtn e r o f

ö ze lliğ i var... N orstar, esnek tuş ya p ısına sa h ip tir,

Netaş. Its m a n y features p ro vid e a sm ooth, effortless

d ile d iğ in iz tu şu na d ile d iğ in iz g ö re vi ve re b ilirsin iz.

a n d p ro b le m -fre e telecom m unications. For instance,

N o rs ta r, p r a tik b ir y a rd ım c ıd ır. T e le fo n s e ti

N orstar has flexible s e t o f keys: yo u c a n p ro g ra m any

g ö s te r g e s in d e b e lire n m e s a jla r, y a p a c a ğ ın ız

k e y fo r a n y fu n ctio n . It's a v e ry p ra c tic a l a id . The

işle m le r iç in sizi adım adım y ö n le n d irir. N orstar,

m e ssag e s a p p e a rin g on the liç u id cyrsta l d is p la y will

d e ğ iş im e

s a h ip t ir . Y a z ılım

g u id e y o u s te p b y ste p through N orstar's features. İt

k a rtu ş u n u n d e ğ iş tirilm e s iy le y e p y e n i ö z e llik le r

has a futu re -o rie n te d structure a n d c a n b e fu rn ish ed

ka za n ır. Farklı k a p a s ite le rd e k i d ö rt m o d e liy le , 2

w ith a d d itio n a l fe a tu re s b y c h a n g in g th e so ftw a re

a b o n e d e n 120 a b o n e y e k a d a r her b ü y ü k lü k te k i

ca rtrid g e. With its fo u r d iffe re n t m odets ra n g in g from

k u ru lu ş a u y g u n d u r. N o rs ta r, sizin d e y o ğ u n iş

a c a p a c ity o f 2 to 120 s u b s c rib e rs . N o rs ta r is the

hayatınızı ko la yla ştırm a k, iş ye rin iz d e k i v e rim liliğ i

p e r fe c t te le c o m m u n ic a tio n s a id fo r a li s iz e s o f

artırm ak için sabırsızlıkla be kliyo r.

business. G et a Norstar. VVatch yo u r p ro d u ctivity rise.

b ir y a p ıy a

business

solution

B u g ü n d ü n y a n ın d ö rt b ir y a n ın d a , m ily o n la rc a

a ç ık

active

convenient

environment.

Netaş


zalarını (irmeye başlamışlar bile. Binlerce tırtıl bir dokuma ustası titizliğiyle kozalarını örüyorlar, bir­ çoğu k end isini k ozasına h apsetm iş, ama koza içinde hâlâ çalışıyorlar. B ö ce k ler kozalarını 2-3 gün içerisinde örüp bitirecekler. Haşan Dede, 3-5 gün sonra da kozaları dallardan söküp satacakla­ rını söylüyor. 1995 yılına değin ya.ş koza alımlarının yapıldığı Koza Han'da -son yıllarda üretimin düşmesiyle birlikte, artık koza alım-satımı yapıl­ mıyor. Adım ip ek böceğ i kozasından alan Koza Han şimdilerde turistik amaçlı eşya satanların bu­ lunduğu bir mekana dönüşmüş İpekböceği kozasından iplik elde edilmesi de o l­ dukça zahmetli bir iş. Yaş kozalar içindeki "kıizalit’Merin 12-14 gün sonra kozayı delip kelebek ha­ line dönüşm em eleri için sıcak 'islim od alan ’nda "boğulm aları sağlanıyor". Sonra da atölyelerd e kaynayan su kazanlarında iplikleri sökülüyor. İpekböceği kozasından ipek iplik elde edilmesiy­ le iş bitmiş midir dersiniz? Artık iş yaratıcı eller­ d e d ir, h alı d o k u y a n , k u m aş d o k u y a n , b e z d oku yan y aratıcı e lle rd e ... D en izli’nin Buldan bezleri, Bünyan’ın ipek halıları bu yaratıcı ellerin ürünleridir. Nasırlı ellerde sevgiyle yumak haline gelen ipek, tezgahlarda nice sevgileri, özlemleri ve um utları y oğ u rarak d ese n olu r, d ile g elir. Desenlerin dili olsa da anlatsa bir sevgi yumağı olan ipeğin öyküsünü... •

lake tır» or three clays to complete. I kısan Dede says that three to fi ve ciays later tbey ıvill rem ove tbe cocoon s fr o m the tıvigs an ıl seli them. Unlil 1995 trading in J'resb cocoon s took p la c e in Koza İlan, literally tbe Cocoon Rxchange, a solicl old stone bililding in Butsa. Bııt as production has [ailen in receııi y ea ıs tbis İrade bas com e to balı, a n d Koza lia ıı is ııoıv occııpied only by sbops selling soıııvııiıs. The process o f unravelling tbe silk tbread fro m tbe cocoons is aııotber stoıy. Tbe cocoons are p kıced in an öven ıvitb a gen İle b ea l ıvbich kills the enclosed chrysaiises. othertvise tbey ıvoııld p erfora te by the nıatured iıısect eating through. IJ'allowed to deveiop the cbrysalis turııs into a m otb in abo ııl 12 to 14 days. ’l b e cocoons are tben tossed into cauldrons o f hoiling ıvater a n d the loose tbreads p ick ed ııp a n d ıvoııııd o ff on to reels. That is the second par! o f tbe story o f silk. ıvbich does not en d tbere eitber. Tinally it is tbe turu o f the Cre­ ative c r a f ismen to ıveave carpets a n d fa b ric s. Tbe B u ldan J'abrics o f D enizli a n d tbe silk carpets o f Bünyan otve tbeir fa ıııe to the beautifııl texture an d coloıııs o f tbis uııu/ue fibre. Tbe silk tbread producecl by calloused baııds is dyed into tbe gloıi'ing coloıııs ıvbich oııly silk atlaiııs a n d ıvoveıı on loonıs iıılo designs expressing loves a n d hopes. I f tbe patterns h a d tongues ıvhal stories tbey coııld teli abou t tbe adventures o f silk. *

* Krdal Y a z ıc ı, fo to ğ ra f sa n a tçısı.

*

En lııl ) ıızıa is tı pbolofirapher.

ıo S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


Bizim burada harika!

S p lit klim a

P en cere tipi klim a

Dış ünite

Salon tipi klim a

Te kn ol oj i si ve est eti k t as ar ı mı yl a da ü s t ü n l ü ğ ü n ü f ar k edeceğiniz D e m i r D ö k ü m k l i ma l a r size yıl l arca k on f o r u sunar. Y ur t çapında yaygın yetkili servi sler, anaht ar t esl i mi ücret si z mo nt aj la başlayan hizmet l erini , sadece bir telef onunuzl a h a f t a n ı n 7 g ü n ü k e s i n t i s i z s ü r d ü r ü r . K ı s a c a s ı i k l i m l e n d i r m e u zma nı D e m i r D ö k ü m k l i m a l a r s o r u n s u z y a ş a t ı r !

7GÜN

#

s e rv is

I SI TMA S O Ğ U T M A HATTI

« W 24 saat W TÜKETİCİ

D ANIŞMA SERVİSİ 0 800 261 1950

0 800 261 1847 0 800 261 1848

0 800 261 1951 T ü rk

D e m ir D ö k ü m

F a b r ik a la r ı

A .Ş .

P a z a r la m a

ve

S a t ış

Faks: (0 2 1 6 ) 4 5 4 15 16 İs t a n b u l S h o w ro o m : Tel: (0 2 1 6 ) 4 7 4 0 3 3 0 459 30 96

m ' (nrî

\

97

G r u b u : T e l:

(0 2 1 6 )

454

16

24

A d a n a B lg . S a t ış M d .: Tel: (0 3 2 2 )

9 8 A n k a r a B lg . S a tış M d .: Tel: (0 3 1 2 ) 4 2 5 4 3 2 0 22 B u r s a B lg . S a tış M d .: Tel: (0 2 2 4 ) 2 5 7

3 6 1 0 / 7 H at İz m ir B lg . S a t ış M d .: Tel

İn te rn e t: d e m ir d o k u m .c o m .t r

(0 2 3 2 ) 4 5 8 5 8 5 8 S a m s u n B lg . S a t ış M d .: Tel: (0 3 6 2 ) 4 3 5 10 5 2

D) DemirDöküm


Fashions of Yesteryear

A 1 K f r' 1 r v c ı JxAI J\ .1 1 u , I JJ

— ( 1 — fD T

P h o lo s Ö N D E R D U R M A Z - S E R H A T Ö Z Ş E N

Emel Aksoy, 19. ve 20. yüzyıla ait Osmanlı kadın kıyafetlerini yıllara dayanan bir emeğin ve çaba­ nın sonucunda derlemiş, bir araya getirilmiş. Aksoy’un eski giysilere merakı, çocukken annesinin sandıklarını karıştırırken başlamış. Sonraları, eşi ile yurtiçinde veya yurtdışında Türkiye’yi temsil ettikleri davetlerde kıyafet olarak “aile yadigarı” elbise ve takıları tercih edince, özellikle yabancı­ ların ilgi ve sorularıyla karşılaşmış. Bu durum Aksoy’u araştırma ve derlemeye yöneltmiş. Bugün Emel Aksoy’un koleksiyonunda, Anadolu’nun çe­ şitli yörelerine ait şehirli-köylü, günlük ve yaban­ lık çok sayıda kıyafet ve takı var. Aksoy’un ama­ cı, artık kullanılmadıkları için sandıklarda unu­ tulan bu güzellikleri genç kuşaklarla paylaş­ mak. Geleneksel kıyafetleri “Anadolu ka­ dınının doğadan aldığı esini zevk ve kişiliği ile birleştirerek yarattığı bir sanat” olarak gören Emel Ak so y , “İd e alim duydu­ ğum heyecanı gençlere aktarmak. B öylece ne­ siller arasında bir köp­ rü olmak” diyor. D e file le r in d e , k o le k s i­ y o n u n d a k i b in d a llı e l­ b is e v e c e k e tle r , g ü n ­ d e l i k v e y a d ü ğ ü n -d e r n e k ü ç e t e k le r i, g e lin ­ l i k l e r i l e R u m e li d o la ­ m a la r ın ı g e n ç k ız la r , ç o c u k la r , h a tta o r ta y a ş lı h a n ım l a r g i y e r e k m e r a k l ıla r a s e r g i l i y o r ­ la r . A k s o y ’u n S k y life o k u r la r ı ile p a y la ş m a k is te d iğ i k o le k s iy o n a ait k ıy a fe t v e t a k ıla r ı G ü lf iliz T a n m a n ’ ın s u n u ­ şu y la b u la c a k s ın ız .

Emel Aksoy has been a collector o f Ottoman ümmeti’s costumes o f the l'Jtb an d 20tb centuries f o r matıy years. Her interest in bistorical costume began as a cbild tvben sbe discovered clotbes belonging to her mother put aıvay in cbests. In later years sbe began to tvear tbese dresses cındjeıvellery tvbicb sbe had inberited from her fatnily ıvhen attending receptions ıvith her busband botb in Turkey and abroad. Foreigners tvere particularly interested in tbese outfits an d plied her ıvith questions. This prom pted Aksoy to researcb the subject and also to expand her collection. Today Emel Aksoy possesses a ıvide variety o f garments and accessories from different regiotıs o f Turkey. They belonged to ıvotnen in botb cities and villages, and represent botb d aily a n d sp ecia l occa sion tvear. Her objective is to share this fascinating herita g e tvbicb ö n ce lay hiddeti in dotver cbests, unused, ıvith neu> generations. According to Emel Aksoy tbese historic an d traditional costumes “a re an art tvbicb Anatolian tvomen bave created, inspired partly by nature a n d partly by their oıvn tastes and personality”. “My ideal is to convey my otun entbusiasm to yotıng people, ” sbe explains, "and so a ct as a brid g e betıveen gen eration s.” Emel Aksoy organises bistorical fashion shows in ıvhich her collec­ tion is m o d elled by tvomen, you n g girls a n d Rumelili Genç Kız: İnce yünden dokunan “ yandım alamadım” desenli children. Gülfiliz Tanınan jalvar. Belde sim i|lemeli uçkur ve savatlı gü'müj kemer. / Voung Girl describes tbese clotbes and from Rumelia: The Şalvar are of fine wool woven in the “ yandım ala­ madım" design. At her waist is a saçlı embroided in silver and a accessories fo r Skylife readniello belt. ers.

13 S K Y L İF E

MART

-«J^ -

MARCH

1998


A II ö v e r t h e O tto m a n E m p ir e Osmanlı imparatorluğu nun hangi köşe u’om en ’s coştum es ıvere sim ilar in sinden olursa olsun, kadın kıyafetleri m a n y respects. ü n e o f th e m ost bazı özellikleri paylaşır. Bunlardan baş im portan t elem en ts wcıs the heacl süslemeleri en önemli unsurlardan biri­ dress. As soon a s a hahy ıvas h o m dir. Bebek doğar, annesinin eliyle ha­ it ıvas im m ed iııtely d ressed in a zırladığı başlık hemen giydirilir. Kentli­ c a p em h ro id ered by the mother, nin başlığında işlemeler arasında altın cinci to ıv h ich ıvas a t t a c h e d a maşallahlı mavi boncuk eksik olmaz. g o h l m a ş a l l a h <th e f o r m ı ı l a Köylü bebenin başlığında ise düğme­ "May G odprotect") a n d a hlue ler, deniz kabukları mavi boncukların h e a d . The c a p o f th e ru r a l arasına serpilidir. Güzel kokması için hahy ıvas cıdorned ıvith hııtbirkaç karanfil tanesi dikerler. ton s. s e a s h e lls a n d h lııe Anadolu kadını iğne oyalarından çi­ hecıds. ıvith a J'eıv clov es so çekler yapar. Arada sahici bir çiçeği that it ıvould sm ell frag ratıt. de saçına takıverm eyi ihmal etm ez. T ıırkish ıvonıen sp en t lon g Gelin olunca, çeyizindeki altın, gümüş Mudurnu Gelini: Bindallı elbise, altın paralar dizili bajlık üzerine h o u rs p a tien tly m a k in g n eed le paraları yanyana keçe başlığının kenarına oyadan bir gül dalı ile al duvaklı la c e flo ıv ers f o r a d o rn in g tb eir diker veya Trabzon gelini gibi altın paraları gelin başı. / Bridal Costume from h a ir a n d h ead d ress. Orıce tbey d ö n d ü re d ö n d ü re Mudurnu: Dress with bindallı ıv ere e n g a g e d t o b e m a r r i e d dizer de göz ka­ design. The headdress consists of y ou n g girls set a b o u t seıving a li m aştıran b ir neddle lace roses and rows of gold coins, with a red veil. the g o ld a n d silver coin s in tbeir başlık y ap a­ doıvries to th eirfelt caps, so that rak servetini tbey literally ıvoıv tbeir fortu n es on tbeir heads. Iıı başında taşır. T ra b z o n th e g o ld c o in s ıvere Eski Tiirklerde soıım in spirals to d a z z liııg 1in se m b o lü effect. d u v a k 'tı. Köylü Iıı the past a li a red veil şehirli her gelin s y n ıb o lis e d a T u rkish süslenm iş başı­ brid e, ıv h eth er u rb a n na mutlaka pul­ o r rural. E m broideretl larla işli al du­ ıvith sec/ııins, it co v v ağ ın ı ö rte r. e r e d tb e ir J'aces m itil Düğünden son­ tbey lifted il J'or tb e ir ra, kına e ğ le n ­ n eıv h ııs b a n d s . At c e le r i, b ay ram the festivities folloıvgibi özel günlerde in g t b e ıv e d d in g b a şa k o n a n g ü ­ proper, a n d a t relimüş veya altın te­ giou s festivals silver p elik ler y öreye o r g o l d t e p e lik s g ö re şek illen ir. (p a r t o f a h e a d ­ O rta A nado­ dress in the fo r m lu'dan D oğıı'ya o f a s k u llc a p ) g id ild ik ç e g ü ­ ıvere ıvorn, varymüş te p e lik le Rumeli Dolaması: ipek bürüm cük gömlek ve şalvar. Bordo rengi ipek kadife uzun ce­ ket. / Rumeli Dolama: This magnificent long ja c k e t is of w ine coloured silk velvet. İt is worn över a silk blouse and şalvar.

İstanbul G elini: Pembe ipekli saten üzerine bin­ dallı sim işlemeli etekbluz. Gümüş pullu tül duvak. / İstanbul Wedding Dress: The sk irt and blouse in pink silk satin are embroidered in silver with a bindallı design. The muslin veil has silver sequins.

' 9 4HHHM

S KYLIFE

MART

M A R C H 1998


KO N AKLARI

İstanbul’un ulaşımı en rahat yerleşim projesi • İstanbul'un kargaşasından uzak, kendine has güzelliklerinin içinde bir atmosfer • Yeşillikler içinde manzaralı, keyifli bir yol • Çok yakında hizmete girecek ve Fatih Köprüsü gişelerine sadece 5 km, uzaklıktaki viyadiiklü yol ile sağlanacak ulaşım kolaylığı

B e y k o z K o n a k la rı; asırlık ağaçlar içindeki koru-park yaşamı, sınırsız sosyal yaşam imkanları, sıcak komşuluk ilişkileri, çocuğunuz için geniş eğitim olanakları ile

id eal b ir y a ş a m ta rz ı iç in b e n z e r s iz b ir ö r n e k .

TEPE İ NŞ AAT

B e y k o z T a n ı t ı m O f i s i : Tepe Grubu Beykoz Konakları Paşabalıçe-lstanbul Tel : (0 216) 413 82 90 (Pbx-9hat) F a k s : (0 216) 413 73 96 http://wuAv.beykozkonaklari.com


rin gösterişinin arttığını görürüz. ing in style a c c o r d in g to tb e region . Şehirlerde, konak hanımları altın veya gü­ T b ese t e n d to b e c o m e p a r t ic u la r ly müş tepeliğin yanısıra ipek iplikle iğne o r n a t e in tb e ecıstern pcırts o f t b e oyasından sümbül, karanfil, yasemin, gül country. gibi çiçeklerle bezenm iş “çelenk h otoz” In tbe cities upper class tvomen ıvore a veya “başlık h o to z’u başlarına hafif eğik h ead d ress knoıvn a s a çelen k h otoz, koyarlar; araya da elmas hotoz iğneleri ıvbich consisted o f a J1a t ca p deco ra ted ıvitb n eed le la ce flotvers serpiştirirlerdi. G iyilen ipek “bürüm cük” göm leğin ıvorked in silk tbread, su cb as yakası oyuktur; yeni gelinler külçe byacintbs, cam a tio n s, ja sm in e incilerini, altın paralarını, gerdanlık­ a n d roses, o r a d o m e s b a p e d larını sergilesinler diye... Köyde bü­ c a p krıoıvn a s b a ş lık b o to z , rüm cük göm lek yerini “m intan ”a ıv b ich ıvas tvorn s la n tin g to bırakır ama kadının boynunda altın o n e s id e a n d a g a in ıv o u n d ve gümüş takıları hep görürüz. a b o u t ıv itb l a c e f lo ıv e r s . Çanakkale Biga Gelini: P ullar ve boncuklarla i§lenGümüş ve altından kemerler giy­ A m id st t b e f l o ı v e r s tb e y miş üç etek. Alında d izili a ltın lar ve başlığın üs­ silerin bel kısmını yıpratmasın di­ a r r a n g e d d ia m o n d b o to z tünde sıvama pullu al duvak. / Bridal Costume from Biga ın Çanakkale: The üç etek dress is em­ ye uçları işli “uçkur”un üzerine pins. broidered w ith sequins and beads. Across the takılır. Yöresinin karakterini yan­ B e n e a tb th e d resses b lo u ses forehead are rows of gold coins, and the veil is sıta n k e ­ m a d e o f bü rü m cü k (a k in d o f sequinned. m e r le r silk a n d cotton m ix seersu ek­ “telk ari” veya “savatlı” e r ) a n d tro u sers ıv ere ıvorn. T be b lo u s e s h a d ise ince; yünden kem e­ s c o o p e d n ecks to rev ea l the strings o f ri tutan toka şeklinde pearls, golcl coins o r n ecklaces o f the ise iri ve g ö s te riş li neıv bride. İn villages the silk blouse olurlar. w a s r e p l a c e d by a c o t to n sh irt, H er k ıy a fe tin altın a a lth ou g h revealin g th eir g o ld a n d mutlaka “şalvar” giyi­ silver jeıvellery ıvas stili important. lir. Giyim tarzına gö­ The trousers ıvere knoıvn a s şalvar re bollu ğu değişir, a n d usually m ad e o f f i n e silk fa b paçası daralır, kısa­ ric. Tbey ıvere ıvorn u n d er every lır veya uzar. “Ya­ type o f dress, a n d v a r ie d in ban lık” şalvarlar ıvidth a n d leg lengtb. dökiimlü, doku­ S ilv er a n d g o ld belts ıvere m asın d a ip e k ıvorn över a Ja b r ic sash with ip liğ in ışıltıs ı em broid ered en d s so a s not olan kum aşlar­ to c la m a g e t b e e lo t b in g dandır. b e n e a t b . T bey v a r ie d in Son iki yüzyılda d e s ig n f o r e a c h r e g io n , kum aştaki renk in e lu d in g n a r r o ıv b e lts ve desende, zev­ m a d e o f silver filig r e e or kin modaya göre n iello a n d ıv id e ıvoven d eğ iştiğin i göreıvoollen belts ıvitb large

Gaziantepli Yeni Gelin: Güneydo­ ğu Anadolu’nun tip ik renklerinde ipek kutnu uzun ceket. Başta gümüş tepelik ve gümüş zülüfbastılar. / Newly-Wed from Gaziantep: The long jacket in a silk fabric known as kutnu is in co lo u rs ty p ic a l of south-eastern Anatolia. On her head is a silver tepe­ lik, vvith silver züîüfbastı hanging at the temples.

Özbek Gelini: İç entari bü­ rüm cük, üst entari “ ik a t” ipekli kum a;. Belinde ipek şal ve savatlı kemer. / Bride from Uzbekistan: An underdress of silk bürümcük and overdress of s ilk ik a t. Around the waist is a silk shawl and niello belt.

16 S K Y L İF E

MART

MARCH

1998


Atasay Gold, embodies the past and the present of Anatolian Civilizations in an exquisite coîlection of goldjewelry.

»«1 VVith its team o f designers, most recent technologies and enorm ous capacity Atasay G old is the largest m anufacturer and the

best known brand o f fin e jew elry in Turkey. Its vvelî deserved reputation in the glob al m arkets is only a p ro o f o f the highest quality standart it m aintains despite the large quantities it manufactures. A tasay G old put s its designs in 9-10-14-18 and 22 K arats in order to serve various parts o f the in tem ation al m arkets. Its unique designs reflect imprints o ffo r m e r civilizations o f the Hitites, Asians, Romans, By zan tine, Islam ic and Turkish ali o f which flou rished on the sam e land known as A natolia. it is this golden bridge between the past and thefu tu re that m arks Atasay's continued success and satisfied customers. P lease visit us, March (5-8) Rotaforte, 8th International Jew elry Fair, A tasay Stand, World Trade Center-lstanbul/Turkey Ju n e (5-9) JC K Las Vegas International Jew elry Shovv, Booth No: FF 591 Ju n e (13-18) Vicenzaoro 2 '98 ltaly

2 W!est 46th S treet Süite 1010, N.Y. 10036, Nevv York USA P h on e: (2 1 2 ) 768 0 0 4 8 e-m ail: ATASAY@msn.com M erk ez M ah. Ali D uran C ad. S ed ir S ok. 3 4 5 3 0 , Y enibosn a-İstan bu l TURKEY P hone: (0 0 9 0 -2 1 2 ) 6 5 4 2 0 9 5 F ax : (0 0 9 0 -2 1 2 ) 6 5 3 9 9 8 9 w wfw.atasay.com

e-m ail: ak ih racat@ su p ero n lin e.co m

î


biliyoruz. Fakat, şalvarın üstüne giyilen “üç etek”, “uzun cek et", “ce p k e n ” .şekil o larak h ep aynı kalmış. 1800’lii yıllarda se ­ v ilen b ir d e se n o la n “y an d ım a la m a d ım ” ço k ince yünden do­ kunm uş günlük şalvar kumaşıdır. Yine aynı yılların gözdesi, altın ve gümüş renkli ip­ Edirneli Genç Kız: Bindallı kadife şalvar ve liklerle dokunan cepken. Çiçek oyalı bürüm cük gömlek. Oyalı yemeni ve taze karanfiller. / Cos"elmasiye”, gelin­ tume of a Young Girl from Edirne: Bindallı lik ve y a b a n lık velvet şalvar and cepken. The silk bürüm­ g iysilerd e tercih cük blouse has needle lace flovvers. She is e d ilm iş. So n ra vvearing a scarf edged w ith needle lace "bindallı” kadife­ and has carnations in her hair. den elbiseler gö­ rüyoruz. İpek kadife üzerine gümüş, altın metal ip­ liklerle çiçekler, dallar ve şekillerle bezenmiş. 1900’lerde ise Avrupa’nın açık renk g e­ linlik m odasına uyulunca, bindallı işleme ipek satende daha ince ve zarif olmuş. Duvak artık krem tül­ den ama üstünde pulları, kırma gümüş telleri yine var. Osmanlı köylü kadını evinde ve tarlada en rahat hareket edebile­ ceği kıyafeti yaratmış. Eliyle do­ kuduğu yün atkıyı beline sarmış; yün örgü çorabın deseniyle, atkı­ sının püsküllerindeki mavi b o n ­ cuklarla, yem enisinin oyalarıyla, yanaklarına inen zülüfbastılarla. alnını çevreleyen paralarla kı­ yafetini tamamlamış. Anadolu kadını böylece birkaç amaca birden ulaşır: tğirdiği yünle dokuduğu kumaşta elbecerisini ve zevkini vurgu­ lar; o y ad an ç iç e k le r le yüzünü sü sle y e re k ise kadınlığını... Güzel kok­ mak için kuru karanfille­ ri dizer, takar boynuna. O nca oyanın yanına sa­ pınd an k o p a rıp bir de h akik isini takar. Konak h an ım ı ip ek b ü rü m cü k göm leği ile yabanlık bin­ dallı kadife şalvar ve cep-

sb o u y bitekleş. F a s b io n s in c o lo u r a n d design ch a n g ed ö v e r t b e tıvo c e n tııries co v ered by tbe c o lle c t io n , b ııt tb e fo r m s o f tb e g a rm eııts r e m a ir ıe d th e s a m e . Tbese in clııd ed dresses kn ou m a s ü ç etek tbree skirts - becaıtse tbe skin ıvas split ııf> to t b e ıv a ist in to tb r e e seetio n s, o n e at the b a c k a n d tıvo a t th e J'ront. lo n g ja c k e ts knoum as Bodrum Gelini: Fesin etrafına oya d o l a m a r e a c h iııg çiçekli yemeni dolanmış. Üzeri pullu d o ıv n to tb e k n e e s al duvak ve taze çiçeklerle süslen­ a n d sh ort ja c k e ts miş gelin başı. / B ridal Costume kııoıvn a s cepken. from Bodrum : Around the fez is »vound a yemeni edged w ith needle Iıı the ea rly f a r t o f lace flowers. Real flovvers and a seth e 19th cen tııry a quinned red veil complete the head­ f i n e ıvoollen fla n n e l dress. ıvith a d e s ig n kııoıvn as y an d ım a la m a d ım ıvas p o p u ­ la r f o r şa lv ar f o r daily ıvear, ıvhile f o r h rid al dresses a n d other sp ecial occa sion ıvear b r o c a d e m a d e o f g o ld a n d silk th rea d ıvas pop u lar. Sııbsequently velvet em broid ered ıvith a design o f f l o ­ ra! sprigs kııoıvn as bin dallı c a m e into fa sb ion . This design ıvas em broid ered in silver a n d g o ld m etal thread on silk velvet. The dresses kııoıvn a s ü ç etek ıv ere o ft e n e m b r o i d e r e d ıvith a design represen tin g th e tree o f life, a m o tif ıvhich ap p ea red frequ en tly in Turkishart, in e lu d in g tiles, c a r p ets. m a ııu s c r ip t iliıı m i n a t i o n a n d e m b r o idery. A roım d 1900 Hurope an Sivas Divriğili Yeni Gelin: Şalvar, Gürün şal desenli mintan ve sırmalı cepken, kilim önlük. / Newly-Wed from Divriği in Sivas: She is dressed in şalvar and a shirt ın the Gürün design. Över these is a gold embroidered cepken. The apron is of kilim weave.


Ifyou stili hav e not discovered us... You are about to lose your edge över your competition!

We are the largest manufacturer o f "50.000 products under one roof" in the world. Ify o u are a m ajör buy er and w ant to w ork direct, p lea se visit us, \4arch (5-8) Rotaforte, 8th International Jew elry Fair, Atasay Stand, World Trade Center-Istanbul/Turkey Ju n e (5 -9 ) J C K L a s Vegas In tern atio n a l J e w e lr y Show, B o o th N o: F F 591 June (13-18) Vicenzaoro 2 '98 Italy

2 West 46th Street Süite 1010, N.Y. 10036, Nevv York USA Phone: (2 1 2 ) 768 0 0 4 8 e-m ail: ATASAY@msn.com M erkez M ah. Ali D uran C ad. S ed ir Sok. 3 4 5 3 0 , Y enihosna-İstanbul TURKEY P hone: (0 0 9 0 -2 1 2 ) 6 54 2 0 9 5 F ax : (0 0 9 0 -2 1 2 ) 6 53 9989 w w w .atasay.com

e-m ail: a k ih racat@ su p eron lin e.com


Ege Türkmen Gelini: Başta çene altından geçerek tepede düğümle­ nen ipek ve pamuklu dokumadan beyaz yemeni, alna dizili altın paralar mavi boncuklarla ya­ naklara uzatılmış. / Aegean Türkmen B ridal Costume: The white scarf of silk and c o tto n m ix is wound under the chin and kn o tte d on the top of the head. Rows of gold coins cover the fo re h e ad and more coins and blue beads hang down the side of the cheeks.

fa sh io tı exerted its irıflnence över Turkish b rid a l dresses ıvbich n o w fa v o u red pastel c o lo u r s o f s ilk sa tin , on ıv b ic h th e b in d a llı d e s ig n s ıv ere e m h r o idered. Red ıvas rep laced by cream a s tbe colo u r f o r brid al veils, but the s e c ju in s a n d s ilv e r tb read w ere retained. Tbe volu m in ou s şa lv a r o f r u r a l ıv o m e n ’s d ress a llo ıv e d f r e e d o m o f m o v em en t f o r ıvorkin g in h o u s e a n d f i e l d s . A rou n d the waist tbey kenini giyer. Rengarenk uçlu Trabzon G e lin i: ip e k b ü rü m cü k ıvound a tbick ıvoollen uçkurunun üstüne savatlı gü­ gömlek, yakasında külçe inci ve al­ sash ıvitb blu e b ea d ed müş kemeri takar. Dans eder­ tın para. Oyadan çiçekler üzerine f r i n g e s . T b e ir t h ic k se elinde sallayacağı işlemeli 210 adet altın para ile yapılmış bir tepelik ve al duvak. / Bridal Cos­ h a n d k n it t e d s o c k s m endili de unutm az. G en ç tume from Trabzon: The silk seerh a d b r ig h t in t r ic a t e kızın saçını oyalı çiçekler­ sucker shirt has pearls and gold d e s ig n s , t b e ir h e a d den bir dal süsler. coins around the neck. The head­ s c a r f s ıv ere e d g e d Diğer bir giysi, elmasi­ dress is decorated with 210 gold u’itb n e e d l e la c e , ye “hayat ağacı” de­ coins över needle lace flowers, and the veil is red. a n d silver jeıvellery seni ile üç e tek ­ kn oıv n a s z ü lü ftir. . T ü r k le r , bastı hu n g doum on eith er sid e o f tb eir fa c e s . Roıvs o f coin s atta ch ed to tbeir headdress a n d covering their fo r e h e a d s com pleted the decorative effect. Tbis co stu m e e x h ib ite d tb e ıv o m a n ’s sk ill a t ıveavin g using ıvool u’h ich s h e spun h erself at m akin g tbe needle la c e flow ers ıvbich en h a n c e d h e r fem in in ity, a n d a t knitting the socks ıvhose designs ıvere fu ll o f hidderı m eanitıg. İn p la c e o f p e r fu m e villag e ıvomen ıvore strings o f cloves a ro u n d their necks, o r Jv ced a r e a l flo ıv e r a m o n g th o se m a d e o f needle lace. The city ıvom an ıvore a silk b lo u s e w itb v elv et ş a l v a r e m b r o id e r e d w ith th e bin dallı p a ttem , a n d över it a short cepken ja ck et. On top o f h e r sash ıvitb its colou rfu lly e m b ro id ered en d s sh e İstanbul Konak Hanımı: Çizgili ipek bürümcük şalvar, ipek gömlek ve uçkur. Mor ipek üzerine altın ve gümüş renkli iplikle dokunmuş “ kaftan” desenli uzun ceket. Başta “ başlık hotoz” rengarenk oya çiçeklerden. ıvore a silver belt d eco ra ted Costume of an İstanbul Lady: Striped şalvar, sash and blouse of silk bürümcük. The long jacket has a kaf­ w itb n ie llo ıv ork, a n d to tan design woven in gold and silver thread on purple silk. Her headdress is the başlık hotoz type with d a rıce sh e d id not fo r g e t to needle lace flowers of many colours.

20 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


Ankara Gelini (üstte solda): Kırmızı kadife bindallı gelinlik. Altın paralar dizili başlığın üzerine “ ay-yıldız” mo­ tifi işlenmiş. Konak Hanımı (üstte sağda): Mor kadifeden bindallı şalvar ve üç etek. İpek bürümcük gömlek ve başta m or çiçekli çelenk hotoz. Kütahya Simav Gelini (yanda): Simle dokunmuş ipek elmasiyeden üç etek ge­ linlik, belinde savatlı gümüş kemerin altında simli uçkur. / Bridal Costume from Ankara (upper left): Red velvet wedding dress with a bindallı design. She has rows of gold coins on her headdress, which is embroidered with the star and crescent motif. Costume of an Upper-dass Lady (upper rıght): Purple velvet şalvar embroi­ dered with a bindallı design beneath an. üç etek dress. Her blouse is of silk bürümcük and on her head a çelenk hotoz with purple flowers. Bridal Costume from Simav in Kütahya (right): The üç etek is made of silk elmasiye fabric with silver thread. Around the waist is a silver niello belt över a sash with silver thread.

hayat ağacı motifini tekstilde olduğu kadar çini, halı, hat sanatı ve işlem ede de sıkça kullanmışlar­ dır. Hangi zaman diliminde yaşadığı önemli değil. Ka­ dınımız, dün gibi bugün de evi, ailesi ve sorumlu­ lukları arasında kurulu bir düzen içinde. Anneden kızına geçerek nesilleri birbirine bağlayan bir ha­ yat anlayışı, gelenek-göreneklerim izle devam edi­ yor: Köylümüzün şalvarındaki renklerin neşesin­ de, saçm a iliştirdiği bir karanfilin cilvesinde, şehir­ limizin boynuna doladığı bir eşarbın kıvraklığın­ da, takı sevgimizde... •

h o ld a n e m b r o id e r e d h a n d k e r c h i e f in o n e hand. O ne c a n only regret that th ese fla tte r in g costu m es a r e n o l o n g e r ıv o rn in cities, a n d a r e becom in g rare even in rn ral a rea s today. Fasbion s h a v e ch a n g ed , but collection s su cb a s that o f Em el Aksoy preserve the surviving ex a m p les o f historic Turkish costu m e to d elig b t a n d en ch a n t us today. •

Tepelik: Circular g o ld o r süver cap över felt. Hotoz: Type o f headdress. Bürümcük: Fine silk cınd cotton seersucker. Niello: İnlcıy on silver ıvith a black en am el alloy. Üç etek: Long ro b e ıvith a skirt divided into three sectiorıs, on e a t the b a c k a n d tıvo a t the sides.

Yabanlık: Ö zel günlerde giyilen süslü giysi. Tepelik: K e çe başlık üzerine y erleştirilen altın veya güm üş, daire şeklinde süs. Hotoz: Bir tür baş örtm e şekli. Bürümcük: İpek ve pam uk ipliği ile ço k in­ c e dokunm uş kumaş. Uçkur: Organze veya in ce pam ukludan b e­ le bağlanacak uzunlukta, uçları işli kumaş kem er. Savatlı: Kafkasya kökenli güm üş üstü ne ka­ ra kalem süslem elerle yapılan takı. Üç etek: Arkada bir, yanlarda iki parça, kalçaya kadar yırtm aç­ lı uzun giysi. Cepken: Yakasız, kollan uzun ve boyu beld e biten kısa cek et. Zülüfbastı: Alna düşen saç, bukle üzerine takılan ve yanaklara doğru inen baş süsü.

Cepken: Short jacket. Zülütbastı: H air decoration attached to the ' side o f the h e a d a n d hanging doum the cheeks. Dolama: Type o f long jacket. 21

S K Y L İF E

MART

MARCH

1998


OZBUCAK ‘stretch your Creative horizons’

Turkey Ö zb u c ak San. Tic. A.Ş.

Mersin Yolu, Şakirpaşa Mevkii, P.K. 270, 01190 Adana Tel: (90 322) 421 54 49 (4 Lines) Fax: (90 322) 421 53 83 - 421 52 85 U K & Ireland Benbovv & Co.

32 Newman Street, London VVIP 3PD Tel: 0171 637 0111 Fax: 0171 580 6374 H ollan d Gustav C. W e b e r B.V.

WFC Kon. Wilhelminaplein 13 Code 20605, 1062 HH Amsterdam Postbus 69255, 1060 CH Amsterdam Tel: 20 615 9666 Fax: 20 615 1771

[S n e a k p re v ie v /j


E P SİLO N

Our fabrics speak for themselves; that’s why we don't. C h eck o u t l'm ALPHA & OM EG A , o u r S p rin g - S u m m e r '9 9 C o lle ctio n , a t In tex p o in İstan b u l from M arch 2 0 -2 2 1998. S tre tc h you r Creative h o rizo n s w ith la stin g beau ty ... Ö zbucak!

DCRA


Capital of the Menteş e Principality /~J' R A H MI HÜSEY IN ÜNAL*

24

SKYLJ FE

MART

+

MAR CH 1 99 8


I f y ou a r e readin g tbis article on the a ircraft a n d i f hy c o in c id en ce y ou a r e to la n d a t Milas airport n e a r B o d r u m th en y o u a r e lu ck y . W hen y o u r a ir c r a ft h eg in s to lo se a ltitu d e 1 suggest that y o u look. out o f the ıvindoıv. A fe w m in u tes b e fo r e la n d in g on th e ru n ıv ay y o ıı ıvillfly över B eçin Castle. I f y o u a r e not sitting hy the ıvindoıv it is ıvorth disturhing y o u r fe lloıv p a ssen g er in ord er to ta ke a lo ok out. The sp ecta cu la r vieıvs ıvill he ıvorth it. B eçin today is a village ıvhose hou ses lin e the m ain r o a d hetıveen M ilas a n d Ören six kilom etres fr o m M ilas. N one o f its fo r m e r splen d o u r in p a s t cen tu ries rem ain s. The a n c ie n t city lies o n e kilom etre aıvay. Only three o f the h o u s e s in s id e th e c a s t le ıv alls ıv h ich w ere in h a h i t e d u n t il o u r oıvn c e n t ıır y r e m a in standing, a n d these a r e noıv derelict. Finds discovered in the a r e a shoıved that there ıvas a settlem ent in B eçin a s early a s the 8th c en tııry BC. The toıvn ’s r a p id d e v e lo p m e n t b eg an in the last q ııa rter o f the 13 th centııry ıvhen the em ir o f M enteşe co n q u ered the region a n d m a d e B eçin cap ita l o f the principcılity. So it r e m a in e d th r o u g h o u t th e 14th cen tııry , ıv h en a g r e a t d e a l o f n eıv b u ild in g tra n sfo r m e d this o n ce m in ör toıvn. Tbe ruins cover a n a r e a o f 2 x 2 kilo m etres soııtb o f the castle, a n d a r e sileni ıvitnesses to the toıvn ’s m agnificen c e du rin g the Menteşe p eriod. A rch aeolog ical research a t the toıvn w as begun by Prof. Dr. A şkıdil A karca, a n d ex cav ation s ıvere c a r r ie d out h ere hy Prof. Dr. Oluş A rık hetıveen 1974 a n d 1984, throw ing light on the toum's histoıy a n d s o c ia l life. Since 1995 Ege U n iv e r s ity ’s a r t b is t o r y d e p a r t m e n t h a s resu m ed ex cav ation a n d research a t Beçin. Most o f the surviving huildings in B eçin d a te fr o m the p e r io d o f the toum ’s g rea test splend o u r during the 14th a n d first cjuarter o f the 15th centııry. The Sm all B yzan tin e Chapel, the ru in ed tem ple in the castle, a n d the R om an C h a m b er T om b a r e a m o n g th e p r in c ip le rem a in s o f th e pre-T ıırkish p erio d . The m ost im posing o f the M enteşe p e r io d huildings is the A hm ed G azi M edrese built in 1375. The tom b o f A hm ed G azi is in tbe eyvan o f tbis m edrese. Tbe city ’s only building f a c e d in cııt stone, tbis m e d r e s e is cu rr en tly b e in g r e p a ir e d by tb e Ministry o f Culture. Evliya Ç elebi visited B eçin in the seco n d h a l f o f th e 17tb cen tııry a n d r e c o r d e d th a t tb e city ıvas a qu iet hackıvater. Yet ex cav a tio n s h a v e

Bu yazıyı uçakta okuyorsanız ve iyi bir rastlan­ tı sonucu Milas (B od ru m ) Havaalanı na ine­ cekseniz şanslısınız. Uçağınız inmek üzere al­ çalm aya başlad ığın da, p e n cered en d ikkatle bakm anızı öneririm . Alana in m enize birkaç dakika kala, Beçin Kalesi’nin üzerinden g eçe­ ceksiniz. Pencere kenarında oturmuyorsanız, yanınızda oturan yol arkadaşınızı biraz rahat­ sız etm ek pahasına da olsa aşağıya bir göz at­ maya çalışın. G öreceğiniz muhteşem manzara buna değer. Milas - Ören karayolunun iki kenarına sıralan-

25 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


Menteşe Beyliği’ nin başkenti Beçin, Milas Ovası’na hakim bir plato üzerinde yer almaktadır. Doğal kayalar üzerinde yükselen iç Kale, yer yer yıkılmış surlarıyla, bir kartal yuvası gibi bütün Milas Ovası’na hakimdir. Kale içindeki evlerin büyük bir kısmı yıkılmış olsa da, bu­ gün ovaya taşınmış olan Beçin Köyü’ndeki yaşlılar, kalede geçen çocukluklarını özlemle a n ım s a m a kta d ırla r. / The ca p ita l of the Menteşe principality, Beçin, is situated on a plateau overlooking Milas plain. The castle perched on a rocky crag like an eagle’s eyrie is a landmark that can be seen for many kilometres. Most of the houses vvithın its partially ruined vvalls are themselves in ruins, and the former inhabitants have moved to the new village on the plain. Only the elderly remember with nostalgia life in the old walled castle.

mış evleriyle küçük bir belde olan Recin, Milas ilçe m erke­ zine 6 km uzaklıkta. Kentin geçm iş yüzyıllardaki pırıltısın­ dan eser kalmamış. Bugünkü yerleşim in 1 km uzağındaki eski kent tam am en terked il­ miş durumda. Yakın zam an­ lara kadar kullanılan İç Ka­ le’deki evlerin bugün sadece üçü ayakta kalabilmiş. Onlar da içinde barınılamayacak ka­ dar harap. Civarda ele geçen buluntular B e ç in ’de, MÖ 8. yüzyıla ka­ d ar u z a n a n b ir y e rle ş im in varlığını kanıtlamakta. Ancak B eçin ’in hızlı gelişimi. XIII. yüzyılın son çey­ reğine doğru, Emir M enteşe nin yöreye hakim olmasıyla başlar. Beçin. XIV. yüzyıl boyunca, M enteşe Beyliği’nin başkentidir. O zamana ka­ dar küçük bir yerleşim yeri olduğu anlaşılan kentte yoğun bir imar faaliyeti başlar. İç Ka­ le'nin güneyinde, 2x2 km ’lik bir alana yayılan örenler, kentin M enteşe Beyliği dönem indeki görkem inin sessiz tanıklarıdır. Kentle ilgili bilimsel araştırmalar Prof. Dr. A.şkıdil Akarca tarafından başlatılmış. Prof. Dr. M. Oluş Arık. 1974-1984 yılları arasında yürüttüğü kazı çalışm alarıyla. keAntin tarihine ve top ­ lumsal hayatına ışık tutmaya çalışmış. 1995 yı­ lından bu yana. Ege Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü elemanları, B eçin ’de kazı ve araştırma yapıyorlar. B eçin ’de, bugün ayakta kalabilen yapıların bü­ yük çoğunluğu, kentin en parlak dönemini ya­ şadığı XIV. yüzyıla veya XV. yüzyılın ilk çeyıe-

revealed the rıtins o f no less th an fiv e Turkisb balbs, in clııdin g the B üyük o r I.arge Ila m a n ı ıvhich ıvas c le a n e d out last sıım m er, iııdicatitıg that it ıvas o n c e a iveli p o p u la ted city. \Vith its d e c o r a te d dom es, flo o r in g o f m a rh le slahs ta k en fr o m a n c ie n t h u ild in g s a n d fo ıın t a in ca rv ed fr o m solid nıarhle, the Büyük H am am rivals the largest Turkisb haths o f the eızı. A s a c r e d fo u n t a iıı lying 100 m etres soııth o f A h n ıed G a z i M edrese is kn oıv n to th e lo c a l p e o p l e a s th e D o m e d F o ıın t a in o r D o m e d H am am . The ıvaters o f th e fo u n ta iıı flo ıv f o r e ig b t o r n in e m o n tb s o f th e y e a r a n d a r e h eliev ed by lo c a l p e o p le to ettre ıvoıınds a n d sores. Kızıl H an 100 m etres east o f the D om ed Fountain is a kervansaray, a k iııd o f inıı providing a ccom m o d ation , stabling a n d oth er am en ities f o r travellers a n d m erebants. fu s t a fe ıv bu n clrecl m etres a ıv a y is a ııo t h e r k e r v a n s a r a y knoıvn locally a s Deve D amı, ev id en ce o f the

26 S K Y L İF E

MART

MARCH

1998


ğ in e ta r ih le n iy o r . Küçük Bizans Şape­ li, tç Kale’deki tapı­ nak kalıntısı ve Ro­ ma Oda Mezarı gibi sayılı birkaç kalıntı, kentin Türk dönemi ö n c e s in d e n k a la n a n ıla r. K e n tte k i M enteşe dönem i ya­ pılarının en görkem ­ lisi 1375 yılında inşa edilen Ahmed Gazi M ed re se si. A hm ed Gazi nin mezarı da, bu m edresenin tür­ b e y e d ö n ü ştü rü len ey v an ı iç in d e . B e çin'in, duvarları kes­ me taşlarla kaplı tek yapısı, halen Kültür Bakanlığı tarafından onarılıyor. 17. y ü zy ılın ik in c i yarısı içinde B eçin ’i ziyaret ed en Evliya Çelebi, kentin canlı bir kent olm adığını v u rg u lu y o r. O ysa ki, 1997 yılı yazında içi te m iz len e n B ü ­ yük H am am ’la bir­ lik te, bu gü n 5 h a­ m am ın ö r e n le r i m evcut. Süslü k u b ­ b e le r i, d e v şirm e m e rm e r p la k a la rla kaplı zemini ve yek­ pare mermerden fıs­ kiyesi ile Büyük Ha­ m am , d ö n e m in in bü yü k boyu tlu h a ­ m am larıyla boy ö l­ çü şebilecek nitelikte bir yapı. K azılar so n u cu n d a Ahmed Gazi Medresesi nin 100 m k a­ d ar g ü n e y in d e k i Kubbeli Ç eşm e v e­ ya halk arasın d ak i a d ıy la H am am ın, b ir a d a k ç e ş m e s i.

EGE D EN İZİ

M İL A S (B O D R U M ) f \H A V A A L A N I

GÜVERCİNLİ*

Kopren^

M U V Cu’D U çS^ BARAJI KARAOVA

Günümüzde, oteller ve iş merkezlerinin kentlerin ticaret yaşamında oyna­ dıkları a ktif rolü, ortaçağda hanlar üstlenmekteydi. Kızıl Han, iki katlı yapısıyla, Beçin’in 14. yüzyılda önemli b ir kent olduğunu gösteriyor. Hans combined the roles which hotels and office blocks play today in the commercial life of cities. Kızıl Han was a two storey building shovving that Beçin was an im portant trading city in the I4th century.

Menteşe Hanedanı’nın en ünlü beyi Ahmed Gazi tarafından 1375’te inşa ettirilm iş olan Ahmed Gazi Medresesi, plan şeması açısından döneminin ilginç örnekleri arasındadır. Gotik yapıları anımsatan görkemli taçkapısı, kentin meydanına bakmaktadır. Ahmet Gazi’ nin mezarı, türbeye dönüştü­ rülen ana eyvanın içindedir. / Ahmed Gazi Medrese built in 1375 by Ahmed Gazi, lord of the Menteşe principality has an unusual design. Its grandiose portal in almost Gothic style overlooks the main square. The eyvan has been converted into a tomb for Ahmed Gazi.

27 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

im p o r t a r ıc e o f t b e to ıv r ı’s c o m m e r c i a l life in p a st centuries. K ız ı! H a n is a tw o sto rey b u ild in g . U n fo r tu n a te ly b o tb f l o o r s a n d c e ilin g s h a v e c o lla p s e d . Tbe loıver J lo o r is a single l a r g e s p a c e ıv b ic b p ro v id ed stahling f o r pack. a n d riding a n imals. The two st/ııare ro o m s o n th e u p p er J lo o r ıvere origin ally dom ed, a n d access ıvas by a ston e stairc a s e ıv b o s e t r a c e s c a n stili b e seen on the fa c a d e . K ep ez M evkii a t the ea stern e n d o f th e toıvn ıvas a sep arate n e ig h h o u r h o o d oııts id e th e c ity ıvalls. T be M en teşe p e r io d cem etery co v ers a la r g e a r e a b etıv eeıı this d istrict a n d the toıv n c e n t r e . T h e c e m e te r y is en tirely overgroıvrı by shn tbs today, con cea lin g tbe h e a ı ı t i f u l M e n te ş e tom bstones ıvith tbeir p l a i n o r s p ir a llin g c o lu m n s a t e i t b e r side, p a l met te fin ials, and m a s t e r fu lly c a rv ed iı ıscrip tio ns, g iv in g th e m tb e ıv arm tb o f ıvorks o f a rt r a th e r th a n a co ld associatioıı ıvith death. O f the tbree bıı ildings stili p artia U y sta n d ing a t K ep ez Mevkii. Yelli M osqııe is in the b est c o n d it io n . T he s m a ll s in g le d o m e d ınosc/ııe h a s a p ortico ıvith two bays. There


Beçin’deki 5 hamamdan biri olan Biiyük Hamam’ın içi ve çevresi, 1997 kazı sezonunda temizlenmiştir. Mermer taban döşemesi, zengin mukarnas dolgulu kubbe geçişleri ve üç eyvanlı plan şemasıyla, Türk hamam mimarisinin önemli örneklerindendir. Hamamın ılıklık bölümünde bulunan mer­ mer fıskiye havuzu, bugün Milas Müzesi’nde sergilenmektedir. / The interıor and surroundings of the Biiyük, one of (ive in Beçin, were cleared in the 1997 excavation season. With its marble floors, richly carved stalactites linking dome to walls, and its triple eyvan plan, this is a majör example of Turkish hamam architecture. The marble pool with its jet fountain which vvas situated in the tepidarium is today in Milas Museum.

bir tür ayazma olduğu anlaşıldı. Yılın 8-9 ayın­ cıre Icırge cra cks in the m ain dom e, cınd h a l f o f da akan bu çeşm enin sularının, vücuttaki yara­ t h e p o r t i c o is in r u in s . T h e n e a r b y Y elli ları iyileştirdiğine inanıyor yöre halkı. M edrese is little m o re tharı a h e a p o f stones, Kubbeli Ç eşm e’nin yaklaşık 100 m doğusunda a n d the Yelli H am am is iti a sim ila r State. yer alan Kızıl Han bir kervansaray. Yolcular ve K ara P aşa M edrese in the south p a rt o f Beçin tüccarlar için inşa edilmiş bir tür motel. Yapı­ h a s n early d isap p ea red altogether. The roofs o f nın birkaç yüz m etre uzağında, D eve Damı the student cells a n d the m ain eyvan h a v e coladıyla anılan ikinci bir kervansarayın varlığı, lapsed. This bu ildin g is tbought to h a v e heetı M enteşe dönem inde, kentin tic a r e t h a y a tın ın n e d en li canlı olduğunun kanıtı. Kızıl Han iki katlı bir yapı. Ne ya­ zık ki her iki katın da iist ör­ tüleri g öçm ü ş. T ek m ekan halindeki alt kat, yük ve bi­ nek hayvanlarının barındığı ahır. K u b b elerle örtülü o l­ dukları anlaşılan üst kattaki iki kare m ek an a, ce p h e d e hâlâ izleri görülebilen bir taş merdivenle çıkılıyormuş. Kentin doğu ucundaki K e­ pez Mevkii, kent surlarının dışında ayrı bir mahalle imiş. O ldukça geniş bir alanı kap­ layan M enteşe dönem i m e­ zarlığı, bu m ahalle ile kent merkezi arasında yer alıyor. B ugün tam am en m ak ilerle Kentin doğu ucunda, Kepez Mevkii olarak bilinen bölgede, ancak birkaç yapı kalıntısı günümüze kaplı bu mezarlıktaki Mente­ ulaşabilmiştir. Bunların içinde en sağlam olanı Yelli Cami’dir. Küçük, ama yeşil b ir vadiye bakan şe dönem i m ezar taşlarının cami, büyülü manzarayı seyre dalmış, yıkılmamak için adeta direnmektedir. / At the eastern end h er biri ayrı bir gü zellikte. of the town, in the area known as Kepez Mevkii, only a few huildings have survived to the pre­ İki yanlarında burmalı veya sem day. That in the best State of preservation is Yelli Mosque. This mosque looks över a small green valley, and as if enchanted by the scene it continues to resist crumbling into rubble. düz siitunçeleri. palm et for-

^a S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


ÇÜNKÜ KENTYATIRIM SİZİ D Ü ŞÜ N Ü Y O R ! HİSSE S E N E D İ İŞ LE M L E R İ-K U R U M S A L F İN A N S M A N -P O R T F Ö Y Y Ö N E T İM İSABİT G E TİR İLİ M E N K U L KIYM E TLE R -A R A Ş TIR M A .

Siz d e Kent’li olmanın ava n ta jla rın d a n yararlanın!

S KENTYATIRIM B üyiikdere C addesi N o: 100/102 Kat: 2 (M a ya A k a rC e n te r i 80 2 8 0 E se n te p e-istan b u l Tel: {02121 27 4 13 55 Faks: (0212 ) 288 67 82


Beçin’in ilgi ve onarım bekleyen b ir diğer yapısı da Kubbeli Çeş­ me’dir. Bir adak çeşmesi, b ir ayazma olduğu anlaşılan çeşmenin suyu kış aylarında hâlâ akar. / Another building in Beçin awaiting attention is the Domed Fountain or Kubbeli Çeşme. Constructed över a sacred spring the fountain stili flovvs during the vvinter months.

ınıında tepelikleri ve usta ellerden çıktığı belli olan yazılarıyla mezarın soğukluğuna değil sa­ natın sıcaklığına yakın. Kepez Mevkii’nde kısmen ayakta kalabilen üç yapıdan en iyi durumda olanı Yelli Cami. Tek kubbeli bu küçük caminin iki birimli bir son cem aat yeri var. Ana kubbede büyük çatlaklar oluşmuş. Son cem aat yerinin ise yarısı yıkık. Yelli Cami'nin birkaç m etre uzağındaki Yelli Medrese neredeyse bir taş yığınına dönüşmüş. Hem en yakınındaki Yelli Hamam ın durumu da medreseden pek farklı değil. Beçin örenlerinin güney ucunda yer alan Kara Paşa Medresesi de yok olmak üzere. Öğrenci hücreleri ile ana eyvanın üst örtüleri göçmüş. Meskun alan sınırında yer aldığı tahmin edilen bu yapının yakınında yöresinde başka yapı iz­ lerine rastlanmasa da Beçin kentinin buralara elek uzandığı kesin. B eçin ’le ilgili araştırma ve kazılar bugün kısıtlı olanaklarla sürdürülmeğe çalışılıyor. Yaklaşık 4 kilometrekarelik bir alanı kaplayan kocam an bir Ortaçağ kenti. Batı Anadolu'nun ünlü Men­ teşe Beyliği’ne başkentlik etmiş olan B eçin ’de­ ki arkeolojik çalışmaların bugün sağlıklı bir bi­ çim de yürütülebilmesi konuya ilgi duyan kıırıımların ilgi ve yardımına bağlı. Sonuç olarak, bugünkü görünümüyle bile olsa Beçin'i ziyaret edin; zahmetinize değecektir. •

1995 yılında, yeniden başlayan kazılarda, kap-kacak, sikke, cam eşya parçaları, yüzük ve yüzük kaşları, kemer tokaları ve m im arî parçalar gibi çok sayıda küçük buluntu ele geçmiştir. / Excavations recommenced in 1995 and have unearthed pottery, coins, fragments of glass ware, rings, buekles, pieces of architectural decoration and much else.

r ..... * W

l o c a t e d o n th e p e r ip h e r y o f th e settlem etıt h ecau se traces o f no oth er huildings h a v e heerı fo ıın d in the vicinity. E xcavations at B eçin a r e continuitıg on a tight hııdget. This la rg e m ed iev a l city coverin g an a r e a o f a r o u n d f o ı ı r sıp ıa re kilom etres ıvbich ıvas ca p ita l to the Turkish M enteşe prin cipality iıı ıvestern A n atolia h a s m u ch stili to reveal, a n d is a lrea d y a fa s c in a tin g sight iveli ıvorth visiting. • * l'rtıfessor Dr. Rahm i H üseyin Ü nal teaches at Ege Vnirersily.

* P rof. Dr. R ahm i H ü sey in Ü n al, lig e Ü n iv ersitesi ö ğ r e ­ tim ü y esi.

30 S K Y L IF E

MART

t

MARCH

1998


hepimiz bazen saati kurmayı unuturuz

G ece ve g ü n d ü z , 7 g ü n 24 sa a t , h ırs ız lığ a , y a n g ın a , k a z a la ra ve tüm ris k le re karşı y a ş a m ın ız d a b ir uzm anın g ü v e n c e s i var. O y ü z d e n si z r a h a t u y u y u n .

GARANTİ S İG O R T A " A G F G A R A N T İ S İ G O R T A D O Ğ U Ş H o l d i n g v e A G F I n t e r n a t i o n a l ’ in o r t a k k u r u l u ş u d u r . "

G e n e l M ü d ü rlü k : B ü y ü k d e re C a d . N o : 3 2 M e c id iy e k ö y 8 0 2 9 0 İs ta n b u l T e l: (0 2 1 2 ) 2 8 8 78 30 / 2 7 4 6 7 0 4 F a x : (0 2 1 2 ) 2 7 4 6 7 0 8 E -m a il: a g f@ tu rk .n e t


Türkan Şoray kırmızı bir tuvalet giymiş, dekoltesi yerinde, mikrofonu elinde. Sol yanında g elenek­ sel kötü adam tiplemesiyle Ekrem Bora, sağında neredeyse tıfıl bir Cüneyt Arkın: "Sürtük". G ene Şoray, mavi dekolte tuvaletli, elde sigara. Saçları bu filmde, yani “Vesikalı Yarinı 'de sarı ama, renk­ li afişte kızılımsı olmuş. “Bir Dağ M asalfm n afişin­ de ise. bu saçlar simsiyah ve dağınık halde. Önüm de eski Türk filmlerinin afişleri dizili. İçle­ rinde TV'de izlediğimiz, çoğu siyah-beyaz filmler de var. Ama afişler renkli. Başka dünyalara açılan

T ü rk a n Ş oray ıvearin g a rev ealin g red ev en in g dress, ıvith m ic r o p h o n e in h a n d . To h e r left is Ekrem B ora, the type-cast h a d m an, a n d to h er right Cüneyt Arkın in his y o u n g er days. It is the poster f o r "Slııt ". Şoray ag ain , this tim e in a loıv n eck ed hlııe evening dress, cigarette in h a n d . in this film - "My B eloved W hore” - sh e h a s hlotıde hair. bııt in the p o ster it looks a reddisb colour.

32 S K Y L İF E

MART

MARCH

i998


y ılım ı* g fiııc y ~ f iliz a k ın

<\.,r

AYŞECİK y i'S E Y T A N H ÇEK İCİ

AHMgT TAMİK T İ K Ç E - H ULUSİ KENTMEN A Y FgR t-1 HAY v e A U v e ROMA

tek karelik kapılar. Onlarca yıl öncesinden kalma nice afiş, Türk filmleri ile bu filmlerin seyircileri arasındaki aşkın duygusal anlarını hatırlatır gibi. Ben aslında daha çok yabancı filmlere götürülen bir çocuktum. Çocukluktan çıkınca şahsî tercihim de o yönde oldu. Ne var ki, o bereketli Türk filmi ikliminde, onlardan uzak kaldığımı söylem ek de zor. O günlerden bugüne, hayal perdesinden zih­ nime vuranlar sadece şimdiki aklımla "iyi” dedik­ lerim değil, her türlüsü. Kiminin resimleri önüm ­ de, kimininki kendi hayal perdemde. “Bitmeyen Y o l”, örneğin. Duygu Sağıroğlu, tıpkı daha eski tarihli (ve gene iyi) “Gurbet Kuşları”nda Halit Refiğ’in yaptığı gibi, iç göçü, parçalanmış bir aileyi anlatıyor. O nda Tanju Giirsu, Filiz Akın, Pervin Par, Cüneyt Arkın vardı, ilginç kadın port­ releri olan bir filmdi, ciddi anlamda ilk İstanbul’a g ö ç filmi. “Bitm eyen Yol ’da ise işsiz Fikret Ha­ kan, öğrenci Selma Güneri, zengin evde hizmetçi­ lik yapan gelin Ayfer Feray var. Bir de, çok daha belirgin bir sınıf farklılığı teması. “U m u tsu zlar” bugün b ile yüreğim i bu rkan bir filmdir. Balerin Çiğdem’le gangster Fırat’ın hika-

Then f o r “A M ountain T ale” h er h a ir is ebon y hlack a n d clishevelled. Posters o f old Turkish film s a re la id oııt before me. Amorıg them there a r e h lack a n d white film s ıvhich / h a v e seen on television, but the p osters a r e in colour. They a re single doors, ea c h opening onto a . different ıvorld. These posters fro m d ecad es ag o a re rem in d ers o f the em o tio n a l b o n d s betıveen film s a n d their audiences. As a ch ild I ıvas usually taken to fo reig n film s. Only m uch later d id I m a k e my own ch oice in fa v o u r o f Tıırkish film s. But in th a tfertile clim ate o f Turkish film s I c o u ld not b e s a id to h a v e a v o id e d tb e ir sphere o f in flu en ce altogether. It is not just those film s ıvhich my critical ju dgem en t today cılloıvs to b e "g o o d ” ıv h ich reflec t on m y m in d J'ronı th e m agic screen o f those days, but al! k.inds. Som e a re posters in fr o n t o f me, a n d others con tin u e to p la y on the screen o f my im agination. “Unending R o a d ”, f o r exam ple. Ju st a s Halit Refiğ

33 S K Y L IF E

MART

't t '

MARCH

1998


b a ı l c a r l ı e r d o n e in “M ig ra ııt B ird s" , Duygu Sağıroğlu told o f rııral m igration a n d a f a m i l y torn a p a r t. , T he c a s l i n c l u d e d T a n ju G ü rsıı, F iliz Akın, Perınn P a r a n d Cüneyt Arkın. İt b a d som e interesting portraits o f tvomen, a n d ıvas tbe first film to treat migration to İstanbul serioıtsly. An unenıployed Fikret H akan in “Unending R o a d ”, ıvitb s c b o o lg ir l Sel m a G ü n eri, a n d Ayfer Feray a s a m a id in a ricb fam ily , tak.es up tbe tbem e o f sbarply dratvn class differences. "Tbe Despairing ” ıvas a film tvbicb stili today b a s tbe poıver to tvrencb my beart. Tbis story o f a hallet dancer. Çiğdem, a n d a gangster Fırat, ıvas f o r m e o n e o f tbe first exam ples o f tbe “fa t e d love a ffa ir ”, altb o u g b not tbougbt m u cb o f by Yılm az G üney fa n s . I am a fr a id that ıvbat I liked abou t it ıvas not so m ucb tbe pbotograpby, p oetic realism a n d use o f co lo ıır <a n x io u s blııes, su ffocatin g p in ks) but tbe ıvay Firat ıvas p rep ared to pu t doıvrı b isg u tı f o r tbe w om an b e loved, knoıving tbat it tvould result in bis deatb. “Hope" b a s a s p e c ia lp la c e in my beart. Above a li I c a n n ev er fo r g e t tb e f i n a l s c e n e o f d erv isb -lik e ıvbirling a s the ca m era rises. Güney is transfixed in my m in d ıvitb A k a d ’s “Law o f tbe Frontier” a n d “Seyyithan ”. He b a d becon ıe a ban dit a n d by mista k e killed Heje. tbe girl h e loved, ıvbo h a d been captu red a n d bid d en ben eath a basket. A notber o f my fa v o u rite GüneyJ'ilms is “As I Die I Live” directe d by D uygu S ağ ıroğ lu . A n ig b tc lu b bodygu ard o f rııral origin tryiııg to resc u e a y o u n g belly d a n c e r (p la y e d b e Selm a G üneri) fro m prostitııtion, a city tvbicb sıvalloıvs up everyoııe, a m other searcb iııg f o r h e r son in the croıvds o f Em inönü Sc/nare, a n d a disturbing eııd. Tben tbere is Metin Erksaıı's "Waterless S u m m er” w hicb ıvon a Golden B ear in Berlin, a m asterfııl ad aptation fro m the novel, ıvitb m e m o r a b le fe t is h sceııes. Tben aııo th er film abou t village life fronı E rksati: “The \Vell is a n u n in h ib ited film abou t obsession by a director bin i­ şe fo b s e s s e d by perverted passions. Hay-

y e s i, Y ılm a z G üney hayran­ larınca pek s e ­ vilm ese de b e ­ nim iç in “im ­ kansız aşk" d e­ n en ş e y in ilk ö r n e k le r in d e n biriydi. K o rk a­ rım b e n i a sıl v u ra n , film in g ö rsel estetiğ i, şiirsel g erçek çi­ liği ve renk kul­ lanımından çok (tedirgin maviler, boğucu pem be­ ler), Fırat’ın sevdiği kadının hatırı için, öleceğini bile bile silahını bırakması olmuştu. “Umut”un da kalbimde ayrı bir yeri vardır. Hele finalde kamera y ü k selirk en o dervişim si d ö n ü ş sah n esin i hiç unutamam. Güney, Akad’ın filmi “Hudutların Ka­ nunu” ve “Seyyithan "la da zihnim de yer etmiş. Eşkıya olmuş, sepetin içindeki sevdiği kız H eje’yi bilm eden öldürmüş. Bir başka Güney filmim de, aynı zamanda bir başka Duygu Sağıroğlu filmi. Körpe dansözü (Selma G ü n e ri) b a ta k ­ tan kurtarmaya çalı­ şa n k ö y lü p av y o n fedaisi, herkesi yu­ tan şehir ve Eminö­ nü Meydanı kalaba­ lığında oğlunu ara­ yan an ay la, sarsıcı b ir fin al: "B e n Ö l­ dükçe Yaşarım”. Sonra Berlin’de aldı­ ğı ‘Altın Ayı’ ödülüy­ le M etin E rk sa n ’ın “Susuz Y a z ”ı. Fetiş s a h n e le r le b e z e li saygın bir ed ebiyat u y a rla m a sı. G e n e E rksan’ın bir başka “köy” filmi: “Kuyu”. S a p la n tılı a şk la rı pek sev en Erk-

34 S K Y L İF E

MART

MARCH

1998


san’ctan gözükara bir tutku filmi. Hayati Hamzaoğlu, “Kuyu”nun gösterim e gir­ m esinden kısa süre sonra gen ç yaşta barsak d ü ğ ü m lenm esind en ö len Nil G öncü ’yii tutkuyla sever, kız isteme­ diği halde, onu üç kez kaçırır. Ağaca bağlı kız, taşlarla kuyuya göm ü len adam gözüm ün ö n ü n d e hâlâ. Erksan’ın tutku filmleri içinde en çarpıcı­ larından biri de, surete duyulan aşkı anlatan, estetiği sağlam, aşk hikayesi tasavvufî “Sevmek Zamanı”dır. Sonra Atıf Yılm az’dan melodramlı bir köy filmi, “Murad’ın Türküsü”. Fikret Hakan aşktan eşkıya olm uş, Pervin Par ağanın kızı. (G en e Hayati Hamzaoğlu var). Nedense pek içlenmiştim. İlk kez “Durand Bulvarı”yla ti­ yatroda gördüğüm Hakan’ı çok ya­ kışıklı bulurdum. Şehre inm eden, bir köy filmi daha: “Erkek Ali”. Bu da Atıf Y ılm az’ın. “Ya benim sin, ya toprağın esprisi üzerine kurulu bir film. Aşkı çeken m eşum dul Sevda Ferdağ, aşkı çekilen ise Eşref Kolçak. Şiirsel, hoş bir film. G ene öyle bir film de Atıf Yılmaz ın yönet­ tiği “Utanç”. Ayşe Şa- sa ’nın senaryosu, ka­ rakterleri dantel gibi işlemiş. Bir de, kum­ ral saçlarla ve m ak­ yajsız olarak köyden gelm e kızı oynayan Filiz Akın. Ş aşırta­ c a k , h atta y ö n e t­ meni Yılm az’a son­ radan “Biz Filiz’i iyi film lerim izd e k u l­ lanm adık” itirafına zorlayacak bir per­ fo rm an s. N işanlısı K em al’e “Ö ldür b e ­ SEVDA FERDAĞ ni, öldür b e n i” diye StVDA NUR yalvaran Bahar. Sonra, Orhan Kemal in “K a ç a k ”ınd an yap ılan uyarlamalar arasında en sevdiğim, Liitfi O. Akad imzalı “Üç Tekerlekli Bis ik le t”, S e z er Sezin ile A y h an Iş ık . Ç a m a şırcı H acer’le yakışıklı kanun kaçağı. Son derece duyar­ lı bir m inör film. Işık la A k ad ’ın takvim i ça k ış-

m etin e rk sa n

a t i H a m z a o ğ lu is passion ately in love tvith N il G ö n c ü ( ıv h o d i e d sh u rtly a / t e r t b e film ıvas r e le a s e d ), a n d k id naps h er against h er KADINLARA ıvill three times. I can FİLİKLE “ a v r a n in stili see the girl tied to a tree a n d th e m a n b e in g h ttr ie d u n d e r th e s to n e s s h e th reıv in to th e tvell. O n e o f ih e m ost u n forgettable o f Erksan ’s film s on the p a s s io n t h e m e is t b e mystic “Time f o r L ov e”, ıvbich h a d a sou n d aesthetic. T b en t h e r e is A t ıf "”•»^rK IU ° * » f , ^ Yıl m a z ’s m e l o d r a m a a b o u t village life, “Song o f M u rad ”. Fikret H akan h a d h eco m e an outlatv as a resıılt o f a n u n san ction ed love a ffa ir ıvitb Pervin Par, the dau g h ter o f tbe lo c a l la n d lord (H ayati H am zaoğlu ag ain ). F or som e reason I ıvas very moved. / used to tbin k that H aka n ( ıvhom / saıv f o r tbe first lime in “D u ran d B ou lev a rd ”) ıvas very good ooking. A nd hefore going on to film s in the urban context I must m ention jııst on e m ore film ab o u t ru ral life, “Ali the M an ”, a n o th er A tıf Yılmaz film . This ıvas a film on tbe th e m e o f "you ıvill e it h e r h e m in e o r d e a d ”. Tbe ohject o f love is the ill-starred u’idou' S ev d a F erd a ğ a n d tb e lo v er is E şref K olçak. A poetic, deligbtful film . A n o th er film a lo n g th ese lin es is A tıf Y ılm az’s “S b a m e ”. Ayse Şasa 's scen ario gives som e fin ely ıvorked cb a ra c ter p ortraits. Filiz Akın plays a village girl tvith ch esn u t h a ir a n d no m a ketıp ıvitb a virtuosity u’b ic b ıvas to m a k e d irector Yılm az la ter con fess that h e h a d not given h erp a rts in his hest film s. B a h a r hegs h er fia n c e K em al to kili her. Among the screen versions o f Orhan K en ta l s n o v e l "The F u g it iv e ” m y fav oıırite is Lütfi Ö. A k a d ’s “The Tric y c le ” with S ezer Sezin a n d A yhan Işık a b o u t th e la u n d ry g irl H a c er a n d a b a n d so m e m an on the run. This is a very em otive m in ö r film . W hen Işık, a n d A k a d 's c o m m itm e n ts cla s b e d , M em dııh Ün ıvas o h lig e d to step in to k


direct the rest o f the film . Years la ter Ün directed a m ore realistic bııt insensitive version o f “The h'ııgitive". Speakiııg o f M em duh On. hoıv coııld I forg et "Tbree Friends ’? I cried so m uch that my m other ıvas em b a rassed , a n d the filn ı g a v e m e my first id ea o f ıvhat a “supporting role" ıvas. Bııt let ııs return to Ayhan Işık. Irı those days I thought I d id not like him much, yet so m any o f his film s have r e m a in e d in ıııy m in d, a b o v e a li "M u stafa the D rifter”, a n d in seco n d p la c e "Bitter Life". His fo ıır ıınlucky heroes a re stili am on g my favourites. Hoıv ınaııy Metin Erksan film s I liked. “Bitter L ife” ıvas o n e o f them. a n d [irjnSB "The Gııilty Amongst ~H Vs” another. This Erk® san film h as superlativ e p h o t o g r a p h y .

m ayınca film i tam am lam ak durum unda kalan Memduh Ün, yıllar sonra daha gerçekçi ama du­ yarlılıktan uzak “K açak”ı yapmıştı. Memduh Ün deyince, “Üç Arkadaş”ı nasıl hatırlamam? Hem an­ nem e utanç verecek kadar ağlamış, hem de “yar­ dımcı oyu n cu ”luk m üessesesi hakkında ilk kez bir fikir edinmiştim. Ama gene Ayhan Işık’a döne­ lim biz. O vakitler sözde pek beğenm ezdim ; oysa ne çok filmi kalmış aklımda. En çok da “Avare Mustafa”, sonra "Acı Hayat”. Bahtsız dört kahra­ manı hâlâ favorilerim arasındadır.

KADİR İNANIR

Ne çok Metin Hık­ san filmi sevmişim. "Acı Hayat” gibi “Suçlular Aramız­ da” da onun çünkii. Görsel estetiğinin doruğunda bir Erksan bu. Bir de Erksan’ın son filmi “Sensiz Yaşayam am ” var. Kanserli işkadını ile kiralık kati­ lin, Kıbrıs’ta boş mekânlardaki ölümcül aşkı. Me­ ral Taygun'ıın nefis seslendirmesi ve etkileyici bir görsellik. G ene afişlere dönelim: "Askerin D önüşü”. Bir ka­ çakçıyı öldüren askerin elinde onun fotoğrafıyla kasabasına gidip, okulda hademelik yapan karısı­ nı bulması. Sonra TV’de de sık sık izlediğimiz bir başka Zeki Ökten filmi "Bir Demet M enekşe”. Ke­ nar m ahalle kızı Nesrin’de Hale Soygazi, koket kadın Lale Belkıs, işadamı Kartal Tibet ve bir de

'Ihen there is his last film , "I Ccın t Live Without Yon ”, ab o u t th efatecl love betıveen a ıvom an dying o f c a n c e r cınd a h ired killer set in empty spaces in Cypnıs. M eral Taygıın s dubbing is ınarvellous a n d the photography is compelling. Noıv b a c k to the posters, a n d “Return o f the Sold ie r ”, in ıvhich a sold ier ıvho h a s killed a smuggler, a n d ıvith photograph in b a n d goes t o fin d the d e a d m an ’s tvife, ıvho is ıvorking as a clea n er in a s c h o o l. Then th ere is a n o t h e r Z ek i Ö kten film ıvhich h a s been shoıvn frequ en tly on televisiorı, “A B ıtncb ofV iolets ”, ıvith H ale Soygazi as Nesrin, the p o o r city girl, Lale B elkıs as the coc/ııette. K artaI

36 S K Y L IF E

MART

SELMA GÜNERİ

MARCH

1998


unutulmaz teyzeler: Reha Kral ile G üler Ö kten. Dokunaklı bir a.şk hikayesi. Sonra sinemamızın ilk ciddi dönem filmi, Halit Refiğ'in "Haremde Dört Kadın”ı. Harem İd o strofo bi’sini bize de bulaştırmıştı. İliç unutamadığım “Yalnızlar Rıhtımı”. Bir li­ man m eyhanesinde deniz subayı Sadri Alışık, Tur­ gut Özatay, Osman Alyanak. Hepsinden öte, çare­ siz bir beğeni, abes bir kıskançlığın hedefi: Çolpan Ilhan (Senaryo da, Ali Kaptanoğlıı nam-ı ıuiisteaılı, Attila İlhan ın). En sevdiklerimden biri de, Atilla Tokatlı nın "D e­ nize İnen Sokak ). İlk varoluşçu film, küçük in­ sanların hayatı, kahramanların yerine karakterler. Ulvi Uraz’la Ayfer Feray. Gizli kalmış adamakıllı iyi bir film. Feyzi Tuna’nın "Seninle Son Defansın­ da ise dış etkenlerle yok edilen aşk var. O zaman

Tibet a s tbe businessm an, plu s tbose unforgettahle a u n ts, R e h a K r a l a n d G ü le r Ö kten . This is a p oig n an t love story. The first serious p erio d film o f Turkisb cinem a, Halit ReJ'iğ’s “F oıır Women in the H a r e m ", in fected m e ıvitb the cla u stro p h o b ia o f harem life. “Q uay o f the L on ely ” is a film 1 h a v e never been a b le to forget. N aval o fficer Sadri Alışık, Turgut Ö zatay a n d Osman A lyanak a r e in a harbo u r tavern ıvitb Çolpan Ilhan, victim o f unrec/uited love a n d fe a r fu l jealou sy. The screen play is hy Attila İlhan, alia s Ali K aptanoğlıı. A nother o f m yfavou rites is Atilla Tokatlı's “Street hy the S e a ", tbe first existentialist film abou t the lives o f in s ig n ific a n t p e o p le , c h a r a c t e r s in s t e a d o f heroes, ıvith Ulvi IJraz a n d Ayfer Feray. This is a rea lly g o o d film ıv bich h a s g o n e u n recog n ised . Feyzi Tıına ’s “Last E ncounter” is abou t love exting ııish ed hy ex tem a l | factors. At that time ive a s s u m e d t h a t w a s t b e o n ly w a y lo v e c o u ld be d e s t r o y e d . T hen c a m e a film ah oııt

a ş k la r s a d e c e bu yüzden biter sanır­ dık. Sonra, bir “aş­ kın k a çıp g itm e s i” film i: “Son Kuşlar”. Ayşe Şasa’dan bir başka ince işlenmiş senaryo. Kentin kenar mahallesi, ek ono­ mik imkanı kıt aile, en iyi oyunlarından birini ve­ ren Ediz Hıın ve masumiyetin simgesi Selma Gü­ neri. Bu yaşa gelip de makûl miktarda Türk filmi gör­ müş bir Türk seyircinin hayal perdesine Türkan Şoray filmi kazınmamış olması mümkün mü? Da­ ha seçkin, saygın filmleri bir yana, ben onu en ço k “Sü rtü k ”le h atırlıyoru m . Ertem E ğ ilm ez’in

love ıvbich dies aıvay, “Last B ird s”, agairı ıvith a p ro fou n d screenplay hy Ayse Şaşa, ahoııt a Ja m ily in a p o o r district. Here Ediz Hıın gives on e o f his best p erform an ces ever, ıvith that epitom y o f innocence, Selm a Güneri. No on e ıvho has ever ıvatcbed Turkisb film s carı f a i l to h a v e a t least o n e Türkan Şoray film etch ed in tbeir m em ory. Apar! fr o m h er hetter qu ality film s my most vivid m em ory o f h er is in “Slut ", directed by Ertem Eğilmez - o r p erb ap s I shou ld say that by

37 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


M ahm ut Yesari? This film h a s m ore re-m akes Ih an a n y other. fu s t a y e a r a g o it ıvas p rod ııc e d y et a g a iu , a u cl ıvith th e s a m e c a s t <T ıirka u Ş oray, E krem B o ra . ın ıd C üneyt Arkın, ıvith the exception o f Ülkü E rakalm in p la c e o f Ertem Eğilmez. On this o cca sio n it ıvas entitled “Eyes Worth a Life". At the e n d the p ian ist returns, Şoray sees hini, goes up to him , a n d ıvith shining eyes a n d fluttering h eart says "Darling ". Love is victorioııs, a n d a n y t h in g is p o s s i h l e . In "My B e l o v e d W h o r e ” Ş o ra y p la y s a selfless ııig h tclııh hostess w ho lets the g r o c e r (tzzet G ü n ay) ıvho h a s fu llen in love ıvith h e r g o h a ck to his fa m ily . This is the film ab o u t fa t e d love by I.ütfi A kad ıvhich I rem em ber best. Most o f them a r e g o o d film s, but even i f they ıvere not ıvould it matter? The p oin t is that they h a v e p la y e d on the screen o f m y m in d a n d e tc h e d th eir m a rk th ere. A b a n d f ı ı l o f posters sudderıly tran sports m e d ecad es back. Wbat day s they ıvere, a n d ıvhat film s! • “S ü r tü k ”ü y le . V ey a Mahmut Yesari’nin mi ’ S erin O kyay is a ıi’riter. demeli? En çok türevi çekilmiş film, hatta bir yıl ö n ce aynı kadroyla (T ü rk an Şo ray , Ekrem B o r a , C ü n ey t A rk ın ) ama bu kez Ertem Eğil­ m ez yerine Ülkü Erakalın’la bir kez daha çevril­ miş: Bu sefer adı, “G öz­ leri Ömre B ed el”. Sonra­ kileri hiç saymıyorum. Piyanistimiz finalde geri gelince Şoray’ın onu görmesi, yanı­ na gidip, gözleri ışıl ışıl, ağzı yüreğinde “Ca­ nım” dem esi yok mu? İşte aşkın zaferi, dünya­ da her şey olabilir. “Vesikalı Yarim ”de gerçi Şoray fedakar konsom atris olarak kend isine aşık m anav İzzet G ü n ay ’ı a ilesin e bağ ışlar ama, Liitfi Akad’ın bu imkansız aşk filmi de hatırımda. Çoğu iyi filmler, evet ama o kadar iyi olmasa EJISÖR ' | da ne gam? Maksat zihnin hayal perdesine -ERDOĞAN TOK vurm uş, hatta k azın m ış o lm aların d a. Bir avuç afiş onlarca yıl öncesini bir çırpıda geri getirdi işte. Ne günlermiş, ne filmlermiş... • •Sevin O kyay, yazar.

SENARYO A V 5E Sa s a

38 S K Y L İF E

MART

MARCH

1998

efes

film


"Zirve ”de yerinizi alın!.. Başkenttesin, Çankaya'da. Cumhurbaşkanlığı Köşkü, devlet konutları, büyükelçilikler arasında... Zirvekent Konutları 'ndasın. Konforun kültürle, insanın doğayla buluştuğu seçkin ve güvenli bir yaşam adasındasın. Yaşama dair her şeyin yeniden tanımlandığı yerde, zirvedesin,- Zirvekent te...

ZİRVEKENT KONUTLARI

Satış Ofisi ve Shovvroom: Yıldız Kavşağı M u h ab ere Birliği yanı 0 6 650 Çankaya ANKARA Tel: 0312 441 50 77 p bx F ak s: 0312 495 34 40 Oyak İn şa a t M erk ez : E s k iş e h ir D e v le t Y olu No: 6 0 6 520 B e ş te p e ANKARA T el: 0312 286 53 10 p bx F ak s: 0312 286 49 96

%

3-m ail: o y in s@ m a il.o y a k .co m .tr

I

O yak İn şaat A .Ş. b ir O yak kuruluşudu r.

J


AıfKid

Dünyanın damı

By A H M E T A R P A D '

Pbotos G Ü L T E K İN Ç İZ G E N - A H M E T A R P A D

R oof o f the World

40 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


(. izf>en

NEPAL

3

T A C İK İS T A N i

YENİ DELHİ

Indıan Ocean

41 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


K

“Eğer Lukla havaalanı hııgiin de açılmazsa daha fazla beklemeyin" diye konuştu siyah deri ceketli adam. Nepal'in başkenti Katmandu'nun havaalanındaydık. Pilot Tseng'le pistin kenarında bir aşağı, bir yukarı dolaşıyorduk. Niyetimiz Everest dağı yakınlarında, 3200 metre yükseklikteki Lukla'ya uçmaktı. Dağlar arasına sıkışmış Lııkla elan da yedi günlük bir yiirtişle Everest kampına varacaktık. Namclıe Bazaar, Thame, Kumjung, Tengpoche, Pangpoche ve Pheriche’yi izle­ yen güzergah kiiçiik köyler ve büyük manastırlar ara­ sından geçiyordu. Ancak yokuş yukarı toprak pisti dimdik bir kayanın altında sona eren Lııkla’ya sis ve ters rüzgarlar nede­ niyle uçak ini.ş-kalkısları iki gündür iptal edilmişti. “Bugün de gidemezsek, yürüyüşü Annapurna yöresi­ ne yapın" diye devam etti pilot Tseng. “Saat 13’de buradan kalkış izni vermezlerse, saat 14’de Pokhara seferini yapacağım. Gelin sizi oraya götüreyim.” Birkaç saat sonra havadaydık. İ t kişilik küçük uçağı­ mızın pencerelerinden Ilimalaya sıradağlarının inanıl­ maz güzellikteki 7000-8000 metrelik karlı dorukları görünüyordu. Pilotumuz Tseng, batı yönünde uçu­ yordu. Lukla seferi ne yazık ki iptal olmuştu. Pokhara’ya gidiyorduk. Kırk dakikalık uçuş süresince gözlerimizi bir kolyenin bembeyaz incileri gibi yanyana sıralanmış Ilimalaya doruklarından ve 3000 metre aşağıda pirinç ekili yemyeşil basamaklardan alamadık. Uçağımızın tekerlekleri Pokhara’nın engebeli toprak pistine konarken, az ötede canları sıkkın otlayan inekler başlarını şöyle bir çevirip baktılar. Yerleştiğimiz otelin kocaman bahçesi rengarenk çi-

“I f Lukla does not open today, don't ıi'cıit any longer” said tbe man in tbe leatherjacket. We irere at tbe airport in Katmandu, Capital o f Nepal, pacing ııp a n d doıvn at tbe edge o f tbe runtvay ıvith Pilot Tseng. Our intention ıvas to Jly to Lukla at 3 2 0 0 metres n ear M oıınt Everest. From h ık la scjııeezed betıreen the m ou n tain s it w as a sereıı d ay tıvk to the Everest camp, a roııte via Nanıche Bazaar, Thame, Kumjung, Tengpoche, Faııgpocbe a n d Pbericbe, past sınalI villages an d kırge monasteries. The runtvay at Lukla is rnade o f beateıı eartb a n d rises ııphill to stop sbort at th efoot o f a sheer cliff. Fog a n d ıvinds from the ıvroııg direetion h a d meant that the airport h a d been elosed f o r the past tıvo days. “I f ive can i go today then hike to Annapurna iııstead, ” continued Pilot Tseng. “I f tbey d o n ’t gire permission fo r take-off from here by 13-00 hoıırs. then I ıvill Jly to l’okbara at 14.00 hoıırs. Come an d let me take yon there. " A J'eıv bours later ive ıvere in the air. From the ıvindoıvs o f our tiny foıırteen seater p laııe could he seen tbe ex trao rd in arily b ea u tifııl snoıvy p e a k s o f the H im alayas risiııg to 7000-8000 metres. Our pilot Tseng ıvas Jlyirıg in a ıvesterly direetion. We ıvere trying to gel över otır disappointment över the cancellation o f tbe Lııkla Jlight. obliging us to go to Pokhara iııstead. Throıtgbout the 40 minutes o f the fligbts ive could not take ou reyes ojj'the Himalayan peaks arrayed side by side tike a n ecklace o f tvhite pearls, looking doıvn ııpon em erald green terraces o f p a d d y field s 3000 metres beloıv. 42

S K Y L IF E

MARI

MARCH

1998


(Jilan Akm erkez / İstanbul - 282 05 76 Gİilan Ç ırağan Sarayı / İstanbul - 236 21 83 Gjilan N uruosm aniye / İstanbul - 519 30 10 Gjilan A lsancak / İzmir - 464 25 42 Oilan Kem er / Kem er - 814 18 26 Gilan Göynük / Göynük - 815 11 26 Gilan M irage Otel / Göynük - 815 22 44 ilan Residence / İstanbul - 282 16 90

The Gilan jevvellery is peerless and unique as each gem has a different carat. And a special certificate presented to its owner testifies to this privilege.


çekler ve yüksek bitkilerle süslüydü, işletenler Tibet’liydi. Çin'in baskısından kaçan çok sayıda insan, 30-40 yıldır bu yörede yaşamakta. Annapıırna dağla­ rında yapacağımız trekde bize eşlik edecek rehberi otel müdürü buldu. Rehberimiz Chyangba da bir Ti­ betliydi. O, yürüyüş izni için işlemlerimizi yaptırır­ ken, biz iki bisiklet kiralayıp, Pokhara’yı gezdik. Tibet’li göçmenlerin yaşadığı köyleri gördük, kayalar arasından dökülen şelalede serinledik, şirin Fewa gö­ lünün sakin sularında kürek çektik, küçücük adalar­ daki tapınaklarda mum yaktık. Ertesi sabah erken çıktık yola. Nehir kıyısından yürü­ yüp, Phedi’ye vardık. Kısa bir limonlu çay molasın­ dan sonra 900 metreden 1800 metreye tırmanış başla­ dı.. Tepeye vardığımızda karlı doruklarla gözgöze geldik. Dünyanın en yüce dağları gökyüzünün mavi­ sini deliyordu. Annapıırna South (7200 m), Hinnchııli (6400 m). Machhapuchare (7000 m)... Fislı Tail (balık kuyruğu) adını da taşıyan Machhapuchare, Nepal in­ sanı için kutsaldı. Bugüne kadar hiç bir dağcı doru­ ğuna ulaşamamıştı. Yörenin tahta evleri, yeşil pirinç tarlaları ve uzun mısırları arasından insanı büyüleyen bir görünümü vardı. Yemek molasını Dhampus’da verdik. Chyangba pi­ rinç ve mercimek ısmarladı kendine. Yanına da biraz sebze. Nepallinin en sevdiği yemek. Kış olmasına karşın hava güzel ve ılıkdı. Tavuk çorbası içip, pey­ nirli pide yedik. Sonra da güneşin altında biraz kestir­ dik. Tekrar yola koyulduğumuzda Chyangba’nın çenesi açıldı. Kendinden sözetti. Tibet’ten kaçıp Nepal’e gel­ diği günden bu yana dağlarda trek yapanlara ıehber-

tbe ıvheels o f o u r p la n e touchecl doıvn on tbe bumpy eartb runıvay at Pokhara bored cotvs grazing cı little ıvay offlifted their heads to stare at us. Tbe large gürden o f tbe botel ıvbere ive ıvere to stay ıvas filled ıvitb colourfulfloıvers a n d tali plants. İt ıvcıs run by Tibetans. Many people fleeing Cbinese oppression bave been living in tbis region o f Nepal fo r tbe past JO to 40 years. an d the guide fo u n d by the botel m anager to accom pany us on our trek into the Annapura mountains u m also a Tibetan nam ed Chyang­ ba. Wbile b e arranged fo r tbe perm its ive needed to bike in the mountains, ive rented tıvo bicycles a n d ıvent arou n d Pokhara. We sau} villages inhabited by Tibetan refugees, ive cooled o jf in a ıvaterfall pouring fr o m am on g rocks, ive ıvent roıving on tbe calm ıvcıters o f tbe deligbtful Lake Fetva, an d ive lit carıdles in tbe temples on its thıy islands. Tbe next morning ive set out early. We walk.ec! along tbe river until ive cam e to Phedi. After a short halt to drink lemon tea ive began tbe climb from 900 metres to 1800 metres. When ive reacbed tbe top ive fo u n d ourselves eye to eye ıvith tbe snoıvy peaks. Some o f bighest mountains in tbe ıvorld pierced the blue o f the sky: Annapıırna South <7200 m), H innchııli (6400 m), a n d M achhapuchare (7000 m). Also knoıvn as the h'ish Tail. M achhapuchare is held sacred by the Nepalese. No m ountaineer has ever yet rea cb ed its summit ıvhich rose in spectacıılar grandeur behind the ıvooden houses, green rice fields a n d tali stalks o f maize. We stop p ed f o r a m ea l in D ham pu s. C h y an g ba ord ered rice a n d lentils f o r h im self ıvitb a sm all 44

S K Y L İF E

MART

MARCH

1998


Çünkü onlar;

kaliteli hizm et, oturm uş altyapı,

sektörel bilgi, zamanında teslim,

ISO 9002 kalite güvence sistemini

bugünlerde

arıyor ve onlar,

bazıları

n

nakliye sektörünün

dev ismi

Ektrans'ın

0212. 284 71 22 Tarifeli Parsiyel

numara

num arasını çeviriyor!

çeviriyor!

M e rk e z: Büyükdere Caddesi No: 197, Levent 80794 İstanbul Tel.: 0212. 284 71 22 -2 9 pbx., 0212 284 72 97 - 99 pbx., Faks: 0212. 283 41 44 -4 6 , e-mail: ektrans @ ektrans.com .tr Bursa: Tel.: 0224. 245 26 60 (4 hat). Faks: 0224. 246 77 21, İzm ir: Tel.: 0232. 463 91 91 pbx, Faks: 0232. 463 99 24, D en izli: Tel.: 0258. 263 75 54, Faks: 0258. 241 80 77, M ersin : Tel.: 0324. 237 97 40 (3 hat), Faks: 0324. 237 97 43, A n k a ra : Tel.: 0312. 425 20 19 425 00 82, Faks: 0312. 425 91 75

EKTRANS

ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş

"Daima öncü, daima önde" EKTRANS A .Ş. bir EKİNCİLER HO LDİN G A.Ş. kuruluşudur.


lik ediyor, yüklerini taşıyordu onbeş yıldır. Doğru dü­ rüst bir iş bulamamıştı. Okuması yazması yoktu. Tek odalı evinde karısı ve üç çocuğu eline bakıyordu. Güzel köylerden geçtik. Yol burada pek yormuyordu. Düzdii. Pirinç tarlalarında çalışan, bambu kesen canayakın insanlarla sohbet ettik. Kocaman ağaçların göl­ gesinde yürüdük. İki saat sonra Landrug’a vardığımız­ da akşam olmaktaydı. Güneş Annapurna South’un ar­ dında kayboluyordu. Hava çabuk karardı. Lodge de­ nen tahta dağevinin alt katında, büyük masanın çev­ resinde diğer müşterilerle bir araya geldik. Lüks lam­ bası ve mum ışığında yemeğimizi yedik, çene çaldık. Annapurna yöresinde dağevleıinde elektrik yok. Tu­ valetler, yıkanacağınız çeşmeler bahçede. Tahta ya­ taklarda uyku tulumlarına girip, gözlerinizi kapatıyor­ sunuz. Dışarda buz gibi bir dağ gecesi başlıyordu. Dolunay karlı buzulları gündüze çevirmişti. Annapurna South 7200 metrede, gecenin karanlığında bembeyazdı. Gündoğumunda ise kıpkırmızı bir dağ vardı karşımız­ da. Doğan güneşin renklerine bürünmüştü. O gün yolculuk Chomrong’a (2000 m) idi. Önce nehir vadi­ sine inecek, sonra yine yükselecektik. Zorlu bir yürü­ yüşe koyulduk. Karlıtepelerden düşen çağlayanların altından geçtik, kocaman ağaçlarda daldan dala atla­ yan maymunları seyrettik, köpüre köpüre akan neh­ rin kıyısında mola verip dinlendik. Akşamüstü Chom­ rong’a tırmandığımızda bitkin, fakat mutluyduk. Yeni gün, renk cümbüşü ile başladı. Annapurna ana-

quantity o f vegetables. We ıvere to fi)ıd that tbis was tbe most popular dish in Nepal. Altbough it was irin­ ler tbe ıveatber ıvas sıınny a n d nıild. We ord ered cbicketı soııp an d pide bread ıvitb cbeese on top. Tben ive d o z e d fo r a ıvhile in tbe sunsbine. Wben ive sel out again Chyangba becam e chatty. He spoke o fb im self boıv b e h a d run aıvay from Tibet fifteen y ea rs a g o a n d sin ce arrivin g in N epal h a d w orked a s a g u id e a n d p o rter f o r trekkers in the mountains. He h a d been unable t o fin d a betler jo b because he ıvas illiterate. He lived in a on e room ed bouse ıvitb his ıvife an d three childreu. We passed through pretly vülages. The ıvay ıvas Jlat here so it ıvas not tiring. We chatted ıvith thefriendly people u’orking in tbe rice paddies a n d cutting banıboo. IVe ıvalked beneatb the shade o f enormous trees. Wben ive arrived at Landnıg tıvo bours later il ıvas lale in the aftem oon. The sun ıvas descending behirıd A nnapurna South, a n d soon it ıvas dark. On the groıınd flo o r o f tbe ıvooden bul ive galbered togetber ıvith the other gııests around tbe big table. \Ve ate oıır dinııer by tbe ligbt o f larnps an d candles a n d talked. 7here is no eleclricity in tbe mountain lodges around Annapurna. Tbe lavatories an d ta p sfo r ıvashing are in the garden. Yoıı snııggle doıvrı into yoıır sleeping bag ou one o f the ıvooden bedsteads an d close your eyes. A freezing cokl mountain night ıvas beginning outside. The fu l! nıoon lit tıp the glaciers as ifit ıvere dcıy,

46 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


's

a n d A nnapurna South g leam ed ıvhite again st the night sky. At dawn ive looked out to see a bright red m ou n tain , d y ed by tbe rising sun. That d a y ive plan n ed to ıvalk as f a r as Chomrong at 2000 metres. First ive ıvere to descend into tbe river valley a n d then climb out again, so it ıvould be a dem anding ıvalk. We passed beneath ıvaterfalls pouring doıvn from the snoıvy heig bts, ıv a tch ed m o n key s lea p in g fr o m branch to branch in the buge trees, a n d took a break. on the banks o f a foam in g river. The climb ııp Chom­ rong left us exhausted but happy. The neıv day began ıvith a not o f colour. We set out fo r the Annapurna main camp. We clim bed to 2500 metres am ongst rice p ad d ies. In K huldi ıvhere ive stopped to eat the mountain poliçe ıvam ed us to go no fa rth er than Hinku, because an av alan che h a d closed the path to the camp. We ıvalked fo r another three hours an d then decided to halt. At breakfast the next morning ive looked out to see three peaks, ali över 7000 metres, soartng into the sky. Tbey ıvere so clear that it seem ed that i f ive stretched out our hands ive could touch them. This ıvas as f a r as ive could go. The time h a d com e to begin the return journey. We ıvalked to F hedi via Ghandrug (1900 m) a n d Chandrakot (1500 m), ’l hat day there ıvere mide trains al! along our roııte. Hurıdreds o f ıvhite mules ıvith packs on tbeir backs ıvere climbing into the mouııtains to the ııortb-ıvest. Tbey ıvere h ea d in g fo r the Kingdom o f Mustang on Nepal's

kampına doğru yola koyulduk. Pirinç tarlaları arasın­ dan 2500 metreye yükseldik. Yemek molası verdiği­ miz Khuldi’de dağ polisi, Hinku’dan öteye gitmeme­ mizi önerdi. Kampa ulaşan yola çığ düşmüştü. 3 saat daha yürüyüp, konaklamaya karar verdik. Ertesi sabah kahvaltıda, yüce Himalayaların gökyü­ zünü delecekmiş gibi duran, 7000 metrenin üzerin­ deki üç doruğu ile burun burunaydık. Ancak bura­ dan geri dönmek zorundaydık. Ghandrug (1900 m) ve Chandrakot (1500 m) üzerinden Phedi’ye yürü­ dük. O gün tüm yol boyunca katır kervanlarına rast­ ladık. Yüzlerce beyaz katır, sırtlarında yük torbaları kuzey­ batı yönünde dağlara tırmanıyordu. Nepal'in Tibet sı­ nırına, Jomosom üzerinden Mustang Kraliyeti ne gidi­ yorlardı. Katırlarla dağ köylerine çeşitli mal götüren tüccarların en son durağı Mustang, Nepal sınırları içinde. Yabancıların 700 Amerikan doları karşılığı ve zorlukla aldıkları vize ile girebildiği kraliyetin baş­ kenti Mustang, surlarla çevriliydi. Sur kapıları her ge­ ce kilitleniyordu. Yedi günlük Annapurna trekimizin son konaklaması­ nı Naudanda’da (1300 m) yaptık. Ertesi sabah Pokhara’dan havalanan küçük uçakta bizden başka yolcu yoktu. Pencerelerden Himalaya sıradağlarını seyret­ meye doyum olmuyordu. Dünyanın çatısı bu yüce dağlar, Kathmandu’ya kadar eşlik etti bize. Trekten önce kaldığımız Patan Summit oteline yine indik. Dönüşe daha 5 günümüz vardı. Evlerinin tahta 48 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

s,


L Ü T FE N BİZÎ D EĞ ERLEN D İR İR MİSİNİZ? Y o lc u la r ım ız b iz im için çok önemlidir. Hizmetleri­ mizi daha da iyileştirebil, mek için bu anketi düzen' ledik. Anketim ize katılanlar arasında yapılacak çekiişte, 3 yolcum uza 2 kişi­

lik İs ta n b u l-Jo lıa n n e s b u rg -C ap e T o w n -İstan b u l h a ttı n d a ü c r e t s i z b ilet v erilecek tir. T e ş e k ­

G örüşlerinizi ( x ) işareti ile belirtm enizi rica ederiz. P le a s e mark, th e a p p ro p ria te respottse with an ( x ) . UÇUŞ ÖNCESİ P R E -FU G H T SERVİCES

Çok iyi

İyi

Excellent

Gooâ

Orta F a ir

Kötü Poor

Rezarvasyon kolaylığı

Ease o f booking a flig h t Bilet satış işlemleri

f ij

Ticketiııg p ro ced u res THY Acenta /Travel agetıt ■ Bilet-bagaj işlemleri

Check-in

kürler ve iyi şanslar. m

□ □

ü □

□ □

ü

Uçağa biniş

Boarding

PLEASE EVALUATE OUR SERVICES?

UÇUŞ SÜRESİNCE / tiURING FLIG H T ■ Kabin konforıı/temizliği

C ahin com fort/clean lin ess

Yon a re veıy im portant f o r j us. This questiorın aire has been p r e p a r e d to im p rov e the qu ality o f o u r services. There irili he a p o ll am on g th e p a r t ic i p a n t s a n cl 3 lucky p a s s e n g e r s ıvill be a ı v a r d e d e a c h u 'ith 2 f r e e t i c k e l s b e tıv e e n İstanbul -Jo h a n n es b u rg C a p e Totvn - İ s t a n b u l route. T han ky ou a n d g o o d

ikram

Catering Gümrüksüz satışlar

Duty f r e e sales

_ □

ü

J

Film ve müzik yayını

In-flight en tertainm ent Kabin ekibi

Cahin creıv Pilot anonsu

Pilot ’s an n otın cem en ts

hıck.

ü

UÇUŞ SONRASI HİZME TLER / PO ST-FLIGHTSERVİCES m

Bagaj teslim süresi

Baggage delivery 'Ö N E M L İ N O T Anket formunu, hostesleri­ m ize v e re b ile c e ğ in iz gibi u ça k ta k i p o sta k u tu su n a au bilir veya Türkiye içinde ücretsiz postalayabilirsiniz.

■ Yer ekibi

Ground staff

U

■ Fıequent Flyer Programları

l-m/uent Flyer Pmgrammes Other suggestions (please specify)

■ Önerileriniz (Lütfen belirtiniz)

im p o r t a n t n o t e

You tn a y h a n d ö v e r t h e com p leted qu estio n n aire to ıha ca h in cretv. ııse the post şbox o f the a ir e r a ft o r m a il it. (Free ıvith in Turkey).

U

Kişisel Bilgiler / P e rso n a l Det a i Is Adı Soyadı/ Name-Sumame

:

Adres/A d dress

:

Telefon No/ Telephoııe

:

Faks No/Fa.x

:

Uçuş Bilgileri / Flight Details İç Hat/Domestic □

Dış Hat/International □

rÜRK HAVA Y O L L A R I / T \

First □

rURKISH AIRLINESKL7

Business □

Uçuş Numarası/Flight N u m ber

Econom y □ : T K ...........

□ □


TAKS E Pul yapıştırmayınız

TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

Yurtiçi Posta ücreti Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödenecektir.

Türk Hava Yollan APK Başkanlığı Bilgi K ontrol ve Analiz Mel. Genel Müdürlük Y ö n etim Binası Atatürk Havalimanı Yeşilköy, 3 4 8 3 0 İstanbul - Türkiye


CATERPILLAR JENERATÖR

^ BORUSAN GÜÇ SİSTEMLERİ Genel Müdürlük

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Ankara Bölge Müdürlüğü

İzmir Bölge Müdürlüğü

Adana Bölge Müdürlüğü

Azerbaycan

Gürcistan

Tel: (212)251 34 10 Faks: (212)293 8882

Tel: (262)65392 21-25 Faks: (262)65392 16-18

Tel: (312)447 57 10 Faks: (312)447571 3

Tel: (232)339 0766 Faks: (232)343 03 64

Tel: (322) 45811 20 Faks: (322)4 5 9 4 8 4 6

Tel: (9 9412)90 67 88-90 Faks: (9 9412)90 67 87

Tel: (99 532) 292 582 Faks: (99 532)292 582


Tibetan bönler, travelling via Jom osom . Mustaııg is the last stop o f m erch an ts taking cliverse goocls to the m ountain villages by mule. The capital o f tbe tiny kingdom o f the sam e n am e is su rrou n ded by ıvalls ıvhose gates are closed at nigbt, a n d foreigtıers can only enter i f tbey obtain a visa, ıvbich is not granted easily a n d costs tbe eqııivalent o f 700 US dollars. The last hah on our trek in Annapurna ıvas in N audanda (1300 m). The next nıorning ive ıvere the only passengers on tbe tirıy air­ craft ıvbich took o fffro m Pokhara airport. İt ıvas im p o ssib le to tire o f ıv atch in g tb e H im alay as fr o m the voindoıvs. These lofty m ountains ıvbich a re the r o o f o f the ıvorld accom pan ied us as f a r as Katmandu. Önce ag aitı ive registered at tbe P atan Summit Hotel ıvhere ive h a d stayed at the outset o f our trek. We stili h a d fiv e days more, so ive d ecid ed to visit B aktapur renoıvned f o r the s u p e r b w o o d ccırving o f th e h ou ses, to Pashupatirıa, a sacred city to the Hindus an d fa m o ııs fo r its golden dom ed temple a n d cremation sites along the river, a n d to tbe Budd b is t tem p le o f S ıv a y a m b h u n a th ıvhere Tibetaıı monks live, an d ıvhere tbe protected Rhesus monkeys constantly pester visitors. We ıv a n d ered a r o u n d the n arrotv sh a d o ıv ed streets o f Patan. In the evenings ive sipped our drinks in the hotel garden, a n d ıvatched işçiliği bir elsanatı harikası olan Baktapur'a, I Iindıılar the p la in o f K atm andu covered by sm oke ıvafting için çok kutsal, altın kubbeli tapınağı ve nehir kıyısın­ from the ıvood bumirıg stoves in tbe tirıy houses. We daki ölü yakma yerleri ile ünlü Pashupatinaya. Tibetli coııld not lake our ey es o /f the mountain raııge ıvhose rahiplerin yaşadığı ve koru­ snoıv co v ered p e a k s ıvere tinged nan Rhesus maymunlarının pink. As- our visit to Nepal erıded ive Nasıl gidilir? ziyaretçilerin peşini bırakma­ th oııg h t b a c k on th e p a s t th ree Nepal’e gitmek için, Türk Hava dığı Swayambhunath budist ıveeks. We ıvould never forget this Yolları nın haftada iki gün yapı­ tapınağına bir kez daha gittik. tiny coııııtry o f spectacular natura! lan (Pazartesi ve Perşembe) PaPatan’ın dar, loş sokaklarında beauty, a n d its smiling, k.ind a n d kistan/Karaçi non-stop uçuşların­ gezindik. coıırteous people. • Akşamları otelin bahçesinde içkilerimizi yudumlayıp, kü­ çük evlerde yanan odun so­ balarından çıkan dumanların kapladığı Katmandu ovasını seyrettik. Karlı dorukları kızıla bürünen sıradağlardan gözle­ rimizi ayıramadık. Nepal gün­ leri sona ererken geçen üç haftayı düşündük. Doğası eş­ sizdi bu küçük ülkenin. İn­ san ı da ö y le; güleryüzlti, nazik ve alçakgönüllü. •

dan yararlanabilirsiniz. Karaçi ile Katmandu arasında Pakistan Ha­ va Yolları nın düzenli seferleri bulunmaktadır. Hovv to get there?

To reach Nepal you can take on e o f Turkisb Air­ lines’ tünce ıveekly Jlights (M o n d a y s a n d Thursdays) to Karachi in P ak­ istan. P akistan Ainvays b a s regu lar Jlights fro m Karachi to Katmandu.

* Ahmet Arpad. fotoğraf sanatçısı

50 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

* Ahm et A rp a d is a photographer


GREY EXPORT SALES BY ELEKS is k e le M e yd a n ı, Dam ga S k . 9 /1 K a d ık ö y 8 13 0 0 İsta n b u l - Tu rk ey P h o n e :(9 o .2 i6 ) 349 56 76 - 449 19 60 Fax: (9 0 .2 16 ) 349 58 7 7 ■ 338 14 11 E -M a il: e le k s@ e le k s.c o m .tr In te rn e t: w w w .e le ks.co m .tr

DOMESTIC SALES BY ELMOR K e m eraltı C ad . Ümmehan 7 1/2 K a ra k ö y -ls ta n b u l / Turkey P ho n e : (9 0 .2 12 ) 2 5 1 70 06 (6 Lin es) Fax: (9 0 .2 12) 24 9 90 91


Işıklı Karlar Ü lkesi

SARIKAMIŞ Land of dazzling snow By B A H A R K A L K A N Photos Ö N D E R D U R M A Z

BAKIR D.

KARS YAYLASI

A* Sallıpıııar Kilisesi A

SARIKAMIŞ


Şiıutsi M ııgeli

S a r ık a m ış is Tıırkey's Innshruck, ıvith o n e o f the lorıgest ski slopes iıı tbe u’orlcl. İt is lo ca ted 5 5 k i l o m e tr e s f r o m Kars airport, so i f yon take a THY fr o m İstan­ b u l a t 6 .30 in th e m o r n in g yoıı c a n h e skiing by 11 o ’c lo c k at th e la t e s t o n ıv h a t is a l s o o n e o f t b e m o st h ea u tifu l sk i slopes in tbe ıvorld. A n other fe a t ıır e ıvhich a ttra cts s k ie r s to S arıkam ış is the cjuality o f th e c r y s t a llin e snotv, ıvhich is p erfect f o r skiing a n d m atches th a t o f th e A lps. A lthough there is sııns h in e f o r a c o n s id e r a h le p ro p o rtio n o f the y e a r this snoıv d oes not deteriorate, bııt retains th e s a ın e c h a r a c te r is tics a s the first d a y that I it fe li, en a b liııg skiers 5 to ski safely on a glis£ tening piste. I say sa fe-

D ünyanın en uzıın ka­ yak pistlerinden birine sahip olan “Türkiye'nin In n sb u rg ’u ” Sarıkam ış, Kars havaalanına 55 ki­ lometre uzaklıkta. İstan­ b u l’dan TH Y ile saat 6.30’da yola çıktığınızda en geç 11,00’de ayakları­ nıza kayaklarınızı geçirip dünyanın en güzel pist­ lerinden birinde kayma­ ya başlayabilirsiniz. Sarıkamış’ı diğer pistler­ d en ayıran en ö n em li özelliklerin başında böl­ g ey e yağan karın cinsi ve doğal güzellikleri ge­ liyor. Kayak sporu için oldukça elverişli ve sa­ d e c e A lp le r ’d e o la n kristal kar Sarıkam ış’ta da bulunuyor. Yılın bü­ yük bir bölümünün gü­ n e ş li g e ç m e s in e r a ğ ­ m e n , k ar ilk y a ğ d ığ ı günkü özelliğini kaybet­ miyor ve kayakseverlere pırıl pırıl p arlayan bir p istte g ü v e n le kaym a zev k in i y aşatıyo r. G ii-

54 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


Tatlıdan önce yatırım fonu alır mıydınız? Dialog müşterileri diğer bankalar kapalıyken bile fon alıp satabiliyor, istedikleri bankacılık işlemini yapabiliyor.

D i a l o g şu a n açık. H e m e n ara yın.

U

di

w

BİZ BANKACILIĞI TAM SİZİN İSTEDİĞİNİZ YERE GETİRİYORUZ.

Dialog bir Pamukbank hizmetidir.

PAM UKBANK


ly, b ecau se tbere is n o d a n g er o f a v a la n c h e s on tb e S a r ı k a m ı ş s k i s lo p e s , a n d sin ce tbey a r e su rrou n d ed by J'orests o f Scots p in e tbey a r e also p rotected fr o m ıvind. T b ere a r e tıvo s k i resorts a t Sarıkam ış. One o f tbese is tbe O sman Yüce Ski Reso/1 at tbe f o o t o f Ç am u rlu D ağı ıvbich b a s a 1 4 0 b e d h o te l a n d a 9 0 0 m etre sk i lift. The p iste h ere is qııite steep a n d betler su ited to ex p erien ced skiers. Tbe seco ııd , S a rıça m , b a s a c a p a c ity o f 2 4 0 0 p e o p le p e r

56 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

ıpiiıtifj ıspıa$

venle dedim, çünkü Sarıkamış’ta b u lu n a n k ay ak p istle rin d e çığ tehlikesi yok, pistler sarı çam or­ m an larıy la çe v rili o ld u ğ u n d an rüzgara karşı da korunaklı. Sarıkamış’ta iki kayak tesisi bulu­ nuyor. B unlardan O sm an Y ü ce Kayak Tesisleri Çamurlu Dağı’nın eteğ in d e kurulu. T esiste 9 00 m uzunluğundaki bir teleski ve 140 yatak k ap asiteli bir k on ak lam a yeri m evcu t. O ld u k ça dik olan pist ise daha çok profesyoneller için. Sarıkamış’ın girişinde yer alan Sa­ rıça m K ay ak T e s is le r i, s a a tte 2.400 kişi kapasiteli, bil­ gisayar donanım lı telesi­ yej sistem i ile dünyanın ü çü n cü , T ü rk iy e’nin ise en büyük kayak tesisi o l­ ma ö z e lliğ in i ta ş ıy o r. 2.700 m yüksekliğindeki C ıbıl T e p e d e, tüm kay a k se v e rle r için uygun z o rlu k d e r e c e le r in d e 5 pistin bulunduğu iki etap yer alıyor, ilk etap 2.400 m uzunluğunda ve özel­ likle kayağa yeni başla­ yanlar için ideal bir eği­ me sahip. 2.200 m uzun­ luğa sahip ikinci etapta Sarıçam ormanlarıyla kaplı zirveden aşağı inmeye başladığı­ ise 4 p ist b u lu n m a k ta . nızda, sadece mavi, yeşil ve beyazın hakim olduğu bir iniş S a rıç a m o rm a n la r ıy la sonrası Türkiye’nin en uzun pistini tamamlamış olacaksınız. kaplı zirveden aşağı in­ The descent from the Scots pine dad summit takes you m eye başladığınızda, sa­ nearly seven kilometres down Turkey’s longest ski run, through a landscape of blue, green and white. d ece mavi, yeşil ve beya-

b o u r a n d a com pu terised c b a ir lift system, m akin g it tbe ıvorld’s th ir d a n d T u rk ey ’s la rg est sk i centre. H ere on tbe 2 7 0 0 metre big b Cıbıl Tepe tbere a r e fiv e ski slopes o f ra iy in g degrees a f dijficulty to süit a li skiers. Tbe loıver stage is 2 4 0 0 m etres long with a g e n tle i n d i n e id e a l f o r b eg in ners. Tbe ııpper stage consists o f f o u r su ccessive ski slopes. e a c h 2 2 0 0 m e t r e s in le n g th . T b e descen t fr o m tbe Scots p in e c la d s u m m it t b e r e f o r e t a k e s y o u n early seven kilom etres tbroııgb a la n d sca p e o f blue, green a n d ıvbite. W hen a t last y o u r e a c h the bottom y o u ıvill h a v e com p leted T urkey’s longest ski run. F or tbose ıvith su fficien t experie n c e a n d s e lf-c o n fid e n c e tb ere


T h e use o f f ir s t cla ss s h irt fa b ric in s h irt p ro d u c tio n is very im p o rta n t, because 98 % o f a s h irt is the fa b ric itse lf. İf yo u r business requires the use o f firs t class sh irt fab rics, you have com e to the rig h t address. O ur 100 % c o tto n firs t class s h irt fa b ric s are m ade fro m th e fin e s t raw m a te ria ls a v a ila b le , and are produced by using the la te st te c h n o lo g y and m achinery.

V/OVEN FABRİC MILL INC., İSTANBUL, TURKEY TE L: + 90- 212-651 77 96 FAX: + 90- 212-651 62 62


zın hakim olduğu bir iniş son rası, yaklaşık 7 k ilo ­ metrelik bir parkuru, yani Türkiye’nin en uzun pisti­ ni tam am lam ış o la ca k sı­ nız. Her ne kadar Sarıçam Kayak Tesisleri nde 5 pist b u lu n d u ğ u n u s ö y le s e k de, k en d in e g ü v en en ler kayak kros için de ideal olan pistlerin sayısını artı­ rabilir; o rm an lık alanda k en d ilerin e göre etaplar oluşturabilirler. İşte D oğu’nun en uç noktasında, k a rşın ız d a A lla h u e k b e r Dağları, yanıbaşınızda sa­ rıçam ormanları, yıldızla-

(

a r e also m an y eros s cou tıtry routes through the fo r est to he discovered. H ere in eastern T u rkey ’s A lla h u e k b e r M o u n ta in s sk iin g a c h ie v e s th e u ltim a te sen se o f lih era tio n , a s y o u J ly th rou g h sp ectacularly heau tifu l m ou n ­ tain scenery. A c c o m m o d a tio n n e a r S a r ıç a m i n e l u d e s th e D ed em a n O berj, con sisting o f 14 ski chalets unth a t o t a l 61 b e d s . H e r e sk iers e n jo y th e fr ie n d ly atm osphere, a n d ca n bire e q u ip m e n t a n d t a k e ıın içinde bir kayak key­ fi. Ulaşılamaz bir özgür­ lük duygusuyla başbaşa. Sarık am ış’ın kış turizmi için oluşturduğu potansi­ y e li iyi d e ğ e r le n d ir e n D ed em a n G ru bu , S a rı­ çam Kayak T esisleri’nin hem en yanında yer alan, 11 Özel ldaresi’ne ait ko­ naklama merkezini kira­ layarak h izm ete açm ış. Dedeman O berj 61 yatak k a p a site li 14 ü n ite d e n oluşan ve kayakseverlere hoş vakit g eçirecek le ri, k aynaşabilecekleri sıcak bir ortam sunuyor. D e-

■s.

Uzun yıllar Rus işgali altında bulunan Sarıkamış, o dönemden kalan askeri lojmanları (üstte), Katerina'nın Köşkü (ortada) ve kilisesi (altta) ile sizi bir anda Dr. jivago filminin atmosferine sokabilir. / Sarıkamış has been occupied by the Russians several times and buildings such as the m ilitary housing (above), the Katerina Köşk (centre) bullt by Czar Nicholas II and the church (belovv) conjure up the atmosphere of that famous film Dr. Zhivago.

58 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


YATIRIMDA Y E N İ B ÎR M O D E L İS T A N B U L Ç A T A L C A 1DA S E R B E S T B Ö LG E

İDEAL K O N U M Ç A TA LCA

SERBEST B Ö L G E N İ N AVANTAJLARI

İstanbul'a bağlı Çatalca yöresinde yer alan

İSBAŞ, sunduğu Özel Serbest Bölge Statüsü ile

İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, ulaşım ve insan kaynakları itibariyle

tüm yatırım cılar için güvenli bir dayanak ve benzersiz bir yatırım alanı oluşturmaktadır:

ideal bir konum sunmaktadır.

T A P U , K O N U M ve A L T Y A P I ayrıcalığının yanısıra

TEM otoyoluna 3 km., E-5 karayoluna 12 km., Kozyatağı-Selimpaşa E-5 bağlantı yoluna 4 km.

% 1 0 0 K u r u m la r V e r g is i M u a f iy e t i

uzaklıkta bulunan, 387.500 m 2' Iik Serbest Bölge arazisinde konumlanmıştır.

% 1 0 0 G e lir V e r g is i M u a f iy e t i

G ü m r ü k V e r g is i M u a f iy e t i

U c u z İ ş ç ilik

İDEAL ALTYAPI İLERİ TEKN O LO Jİ İSBAŞ; yaşam kalitesini ve işgücü faaliyetlerini arttıran ve sorunsuz ilerlemesini sağlayan doğru teknik ve sosyal altyapıyı, profesyonel ve çağdaş

D ü ş ü k F a iz li B a n k a K r e d is i

K D V M u a f iy e t i

S e rb e s t K a r T r a n s fe r i

1 0 L ı llı k G r e v v e L o k a v t E n g e li

• M in im u m B ü r o k r a s i imkanlarını vermektedir.

bir yaklaşım dahilinde gerçekleştirmektedir.

İDEAL SEÇENEKLER KAPALI ve A Ç IK ALANLAR

İDEAL SOSYAL YAŞAM EKSİKSİZ D Ü ZEN

İSBAŞ tarafından yaptırılan üretim tesisleri, depo ve bürolar yatırımlarını bu yolda belirleyen sektörler için en ileri teknoloji ve çağdaş mimari çizgisinde hazırlanmıştır. Tesislerini kendileri inşa

İSBAŞ; sağlık, güvenlik, ulaşım-taşımacılık, bakım-onarım hizm etleri ve genel hizm etler ile, geleceğin yatırım alanlarının gerektirdiği eksiksiz düzeni kurmaktadır.

etmek isteyen yatırımcılar için aynı alt yapıya sahip açık alanlar ayrılmıştır.

Sizi sınır tanımaz bir geleceğe taşıyacak bu yeni yatırım modeli içindeyerinizi almaya davet ediyoruz-

VE TÜRKİYE'DEKİ SERBEST BOLCELER ARASINDA BİR İLK:

"SATIN AL, SAHİP OL" İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, arazi ve bina m ülkiyetlerinin sahibine kalması, istenildiğinde devredilmesi, kiralanması ve satılması imkanı vermektedir.

İ SBAŞ Yaratılan ortak yaşam döngüsü içindeki bu düzen yapı ve proje alanında YAPI MERKEZİ ve ICF KAISER (USA), yatırım alanında ise İSBAŞ A.Ş. garantisiyle sağlanacaktır.

S h o v v r o o m : T e l :

0 2 1 2 - 2 2 5

A y a z m a 16

17

Y o l u ( p b x )

O k u l Fa x :

S o k . 0 2 1 2 - 2 2 5

N o : 7 / 2 24

08

Ö Z T E K

Ç E N T E R

İs ta n b u l

-

S e rb e s t

B ö lg e s i

T ra k y a

K u ru c u İ ş l e t i c i

A .Ş .

İSBAŞ bir O /tc k Şirketler Topluluğu kuruluşudur

8 0 3 5 0

e. m a i I : i n f o@ ı s b a s . c o m . t r

K a ğ ı t h a n e

İ S T A N B U L

h t t p : / / w w w . i s b a s . c o m . t r


eleman O berj de kayak m alzem esi kiralayabile­ ceğiniz gibi, görevli öğ­ r e tm e n le r d e n k a y ak dersleri de alabilirsiniz. Sarık am ış'ın için d e de kayak m alzem esi satın alabileceğiniz ve kirala­ yabileceğiniz yerler bu­ lunm akta. T ü rkiye’deki kayak h o ca la rın ın ç o ­ ğunluğunun Sarıkamışlı olduğu göz önüne alın­ d ığın d a, kayak h o cası b u lm ak ta zo rlu k ç e k ­ m e y e c e ğ in iz d e n em in olabilirsiniz. K ay ak ların ızd an ay rıl­ m ayı b a ş a rd ığ ın ız d a m utlaka Sarıkam ış’ı ve çevresin i g ezm elisiniz. G ö r ü le b ile c e k y e r le r hakkında yöre halkı si­ ze büyük bir konu kse­ verlik ve sıcaklıkla yar­ d ım cı o la c a k tır. Uzun yıllar Rus işgalinde ka­ lan Sarıkamış, o zaman­ la rd an k a la n k ilis e s i.

Doğu’nun en uç noktasında, karşınızda Allahuekber Dağları, yanıbaşınızda sa­ rıçam ormanları, yıldızların içinde bir kayak keyfi. / Here in eastern Turkey's Allahuekber Mountains skiing achieves the ultimate sense of liberation, as you fly through spectacularly beautiful mountain scenery.

60 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

le s s o n s J'rom th e b o t e l s irıstru c to rs. E qu ip m en t c a n also be p u rcb a setl or b ir e d in S a rık a m ış. Mas t o f T urkey s ski ir ıs t r u c to r s com e J'rom tbis fa m o ııs skiing area, so y o n ca n b e su re that y o u ıvill b e in goocl ban d s. W ben y o u ta k e tim e oııt J'rom skiing. visit S a r ı k a m ı ş a n d its e n v ir o n s . T be lo c a l p e o p le ıv ill be d e lig b te d to tel! y o ıı a b o ııt l o c a l b e a ııt y sp o ts a n d p l a c e s o f in te r e s t. S a r ık a m ış rem a in ed ıın d er Rııss ia ıı o c c u p a tio n J'or m an y years, a n d tbe cb u rcb , roads. m ilita r y h o u s in g a n d o tb e r b u ild in g s d a ting fr o m that p e r io d con ju re ııp the a tm o ­ sphere o f that Jtı m oı ıs


y ollan , askeri lojm anları ve tesisleri ile sizi bir an­ da Dr. Jivago filminin at­ mosferine sokabilir. Sarıkam ış’tan esk i Erzu­ rum yolu üzerinde bulu­ nan A cısu ’ya d oğru g i­ d e rk e n so l ta ra fın ız d a , şe h re en hakim te p e d e göreceğiniz beyaz bir ya­ pı hem en dikkatinizi çe ­ kecektir. Rus Çarı I I . Nikola’nın eşi Katerina için yaptırdığı ve yöre halkı­ nın ‘K aterina’nın K öşkü ’ dediği, tamamiyle ahşap, g e le n e k se l Rus evi FinDedeman Oberj, kayakseverlere hoj vakit geçirecekleri, kaynaşabilecekleri sıcak bir ortam sunuyor (üstte), Osman Yüce Kayak Tesisleri’nde bir teleski ve konaklama yeri mevcut (solda). / At the Dedeman Oberj skiers enjoy the frie n d ly atm osphere (above). The Osman Yüce Hotel has its own ski lift (left).

film Dr Zhivago. A s ' y o u d riv e totv ard s A cısu on tbe o k l Erzurum road, on y o u r le ft y o u ıv ill n o t ic e a ıvbite building stan din g on a b i l i o v e r lo o k in g t b e toıvn . B u ilt b y t b e R u s s ia n C z a r N ic b o la s II f o r h is ıv ife C atberine, this ıvooden bu ild ­ ing ıvas con stru cted en tirely o f tim b e r b r o u g b t fr o m F in la n d , a n d ıvithou t using a single nail, it is knoıvn locally a s K aterin a Köşk. Acısu, 4 kilom etres fr o m S arıkam ış is fa m o u s f o r its deliciou s m in eral ıvater. Three d ifferen t springs p ro v id e three differen t varieties, o n e con tain in g a con sid era b le a m o u n t o f soda, o n e ıvith a tou cb o f soda, a n d o n e stili. Tbe p lea su re o f drinking m in ­ e ra l ıvater a t its soıırce ra tber than out o f a bottle is definitely greater. S arıkam ış is u n d er snoıv f o r seven m onths o f the y ear, so it is no surprise that so m an y o f the skiers o n T u rk ey ’s n a t i o n a l t e a m c o m e f r o m b e r e . S a r ık a m ış is a ls o f a m o u s f o r its s p e c t a c u l a r scen ery a n d fr ie n d ly in h a b ita n ts ıvbo ıv elcom e visitors ıvith open arm s. W hether y o u a r e a neıvc o m e r to skiirıg o r o n e o f th o se f o r w hom it is a lrea d y a p assion S arıkam ış h a s a ski slope to suit you, a n d p ro m ises a b o lid a y to rem em ber. •

landiya’dan gelen ağaçlarla tek çivi kullanılmadan inşa edilmiş. Sa rık a m ış’a 4 k ilo m etre u zaklıktaki Acısu son derece lezzetli maden suyuyla ünlü. 3 ayrı koldan birbirinden farklı lezzette, sodalı, az sodalı ve tatlı su akmakta. Bu durum, ayrı kaynaklardan gelen suların birbirine karışmaması ve lezzetlerini kay­ betm em esi ise doğanın bize küçük bir oyunu o l­ malı. Şişed e içtiğiniz m aden suyunu doğal o r­ tam ında kana kana içm en in zevki ise sa d e c e oraya mahsus. Y ılın yedi ayını k arlar altınd a g e çire n , kayak sporunda milli takım a sayısız sporcu yetiştiren, ta r ih i, d o ğ a l g ü z e llik le r i v e d o s tlu k la r ıy la Sarıkam ış sizi h em e n avu cu na alacak tır. İster kayak sporuna yeni başlamış olun, ister bu beyaz b ağ ım lılık sizi ço k ta n p e n ç e sin e alm ış o lsu n , Sarıkamış’ta zevkinize uygun bir pist mutlaka bu­ lacak ve özgürlüğün tadını çıkaracaksınız. •

61 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


Osmanlı Boşnaklarından günümüze uzanan lezzet

A jlavour originating with the Ottoman Bosnians uy s e d e f a ta m *

Kökleri ağırlıklı olarak Osmanlı kültürüne daya­ nan Türk mutfağı, Doğu ile Batı tatlarının bir sentezidir. Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar bo ­ yunca fethettiği yerlere kendi kültürünü ve ana­ nelerini götürürken, o ülkelerin de kültürlerin­ den, dolayısıyla mutfaklarından etkilendi. Bunun neticesinde çok uluslu, çok dinli bir mutfak çıktı ortaya. O kadar ki. farklı ulusların isimleri ile anılır oldu Türk mutfağının yemekleri: Arnavut ciğeri, Çerkez tavuğu, Tatar böreği, Rum pilakisi, Papaz yahnisi, Türkmen pilavı, Şam tatlısı, Laz böreği, İzmir köftesi, M usevilerin Ispanya'dan getirdikleri İspanya ekm eği veya d iğer adıyla

The Tıırkish atisine is rootecl nuıinly in Ottoman cttltııre, an d is cı ricb syntbesis o f eastern an d ırestem Jlavours. Örer the centuries the Ottoman Tıırks carried their own cııltııre an d traditions to the lands tvhich they conquered, an d in retıını irere themselres iııflııen ced by tbe cultııres o f the nıany peoples o f the empire. inclıtding their fo o d traditions. As- a resıılt a highly cosm opolitan a tis in e em erged. This p h erıomenon is deınonstrated in the names ofm an y clisbes stili naıned after tbe people or places from tvhich they irere borrotred. such as Amavıtt ciğeri (Albanian Uıvr). Çerkeş tavuğu (Circassian chicken). Tatar böre­ ği (Tatar pastry), Rıun pilakisi (Greek pilaki). papaz

62 S K Y L İF E

MARI

MARCH

1998


pandispanya. G erek saraylarda gerekse paşa konaklarında ün­ lü aşçıbaşıların çalışmaları ile bu yem ekler daha ince bir lezzete kavuşmuş; ninelerimizin, annele­ rimizin el becerileri ile de nesilden nesile aktarıl­ mıştır o seçkin tatlar. Çok zengin bir m utfak olan Türk mutfağında dolmanın yeri ise bambaşkadır. Ortadoğu’ya ve Balkanlar’a has bir yem ek olan dolma, mutfağı­ mızda çok önem li bir yer tutar. Kıyma ile yapı­ lan ve sıcak yenilen dolmaların yanı sıra pirinç harcı ile yapılan zeytinyağlı dolmalar da vardır. Asma veya p a z ı y a p ra ğ ı, kabak, pat-

yahnisi (priest’ssteıv), Tıirkınenpilcıvi (Türkmenpilaj), Şam kıllısı (Damascus pudding), Laz böreği (Laz pas­ lıyı, İzmir köftesi (İzmir meal balls), an d pandispanya (Spanish bread). tbe latter introdııced to Tıırkey by Jeu's from Spain. Fam ous cbefs in tbe Ottoman p alaces a n d g ran d bonseholds o f important persorıages applied tbeir imagination an d skill to tbese an d hıındreds o f other disbes, acbieving a refinement o f flavour appropriate fo r the rich an d pampered. İn humbler homes, too, tvomen ’s cooking skills have passed those delicious flavours doıvn from generation togeneration. One p a rticu la rly notable category o f disbes in

lıcan, biber, domates, engi­ nar ile yapılan dolmalar ve sarmalar Türk mutfağına hastır. Üstelik sadece lezzeti ile değil, görünüşü ile de. Yaprak dolmasının par­ mak kadar ince sarılması, dom ates dolm asının dağılmaması, soğan dolmasının ise ince yapraklı olması makbuldür. Soğan dolması Boşnaklar tarafından çokça yapı­ lan bir yemektir. Bununla beraber Balkanlarda yapılan soğan dolması yaprak yaprak sarılırken.

the rich Turkish atisine is dolma, a generic term fo r stııffed disbes o f innum erable description. Tbe dolma is a speciality o f the Near East and the Balkans. İn Turkey ıvhen eaten hot vegetable dolma have a stuffing o f minced meat, rice or cracked ıvheat, herbs and spices. Those to be eaten cold an d knoum as zeytinyagli dolma, are cooked ıvith olive oil, oıvit theground meat and sometimes incinde nuts. Usııally the ingredients o f the stuffing are raıv. Among the most popular varieties o f dolma are those made ıvith vine leaves, chard, baby

63 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


marroıvs, aubergines, green belipeppers, tomatoes, artichok.es a n d cabhage. Their tempting appearance is almost as important as tbeir taste. Eacb has its oıvn demanding standards: stııffed vine leaves shoııld be neatly ıvrapped an d m ade ıvitb small tender leaves, stııffed tomatoes sboııld be cooked to a tum so that tbey keep their sbape, and stııffed onions recjııire tbin layered onions. The stııffed onions o f Turkisb eltisine originate in Bosnia, although sim ilar recipes can be fotin d elseıvhere in tbe Balkans (ıvhere tbe stuffing is rolled ııp in tbe onion layers) and in Arab cuisine (ıvhere the centre o f the onion is bolloıved). But in tbe Bosnian version tbe onions are boiled ııntil tender an d tben eacb layer carefully separated to make a separate dolma. Wben cooked tbey are served ıvith creaın ratber than yoğurt, tbcıt common accoınpaniment o f stııffed viıteleaves and some other types o f bot dolına in Turkey. •

SOĞAN DOLMASI 500 gr. beyaz soğan

Dolma içi: 400 gr. koyun eti kıyma 1 kahve fincanı pirinç tuz, karabiber, domates salçası, su

Sos için: 200 gr. çiğ krema.

Hazırlanışı Soğanların kabuklan soyulduktan sonra, kena­ rından hafifçe kesilir ve su dolu tencerede haş­ lanır. Haşlanan soğanlar tek tek, yaprak yaprak ayrılır. Kıyma, yarım bardak su ile yumuşatılır. Pirinç eklenir; tuz ve karabiber ile yoğrulur. Her yaprağın içine pirinç ve karabiber karıştırı­ larak yoğrulmuş kıyma harcından konulur. So­ ğan dolmaları fırına girebilecek bir kaba yanyana dizilir, örtecek kadar su ve birkaç kaşık sal­ ça ile fırında yaklaşık 50 dakika kadar pişirilir. Üstü kızaran d o lm alar ü zerin e çiğ krem a dökülerek servis edilir.

'S edefAtanı is ajounıatisl.

STUFFED ONİONS 500 g ıvbite onions 400 g minced mutton 1/4 cup rice salt andpepper 1-2 tablespoon tomato paste 2 0 0 g cream

Araplar soğanın ortasını oyup içine harcını katar­ lar. Bu ülkelerde yapılan dolmalar arasında sebzeler farklı olsa bile, pişirilmesinde çok da büyük fark­ lılıklar gözlenm ez. Türk mutfağında on-on beş kadar etli dolm a çeşid i yapılır. Etli dolm alara özelliğini veren harç, birkaç farklı biçim de hazır­ lanabiliyor. G enelde malzemenin çiğ kullanıldığı dolmalarda kıymaya pirinç ve soğan katılır. So­ ğan dolmasını diğer dolmalardan ayıran ise yo­ ğurt yerine çiğ krema ile servis edilmesidir •

Preparing Peel tbe onions and slice off tbe tops and tails. Boil ııntil tender in ıvater, and tben carefully separate the layers. Mix ıninced meat ıvitb balf a cııp o f ıvater. Add rice, salt and pepper and knead togetber iveli. Mix tbe minced meat, rice, and seasoning and knead togetber iveli. Fiil eacb layer o f onion ıvitb the stuffing and arrange in an oveıı disb. Dilııte tbe tomato paste ıvitb ıvater and add to tbe clisb ıvith sufficieııt ıvater to cover. Bake fo r about 50 minııtes ııntil golden broıvn on top. Pour tbe cream över and serve bot.

•Sedef Atam, gazeteci.

64 S K Y L IF E

M A R T --J » -

MARCH

1998


-

1-18 O c a k ta rih le ri a ra s ın d a ya p ıla n 1998 Paris - D a k a r R a llisi’nin en ö n e m li

1998 Paris-Cranada-Dakar Rally

Ovenall Winner

ka te g o ris in d e ilk d ö rt sırayı e ld e e d e n v e yeni b ir za fe re im za atan M itsu b ish i P ajero, d ış g ö rü n ü ş ü v e o ff-ro a d ö z e llik le riy le g e rç e k b ir s a v a ş ç ı. S a d e c e ralli d ü n y a s ın a d e ğ il, lü ks o to m o b il k o n fo ru y la s e rü v e n tu tk u s u n u y a ş a m a k is te y e n h e rk e s e ü s tü n b ir s ü rü ş k o la y lığ ı s a ğ la y a n k u s u rs u z b ir ta s a rım .

1 s t, 2 n d

&

3 rd

F o r T w o Y e a r s R u n n in g

M itsu b ish i Pajero, siz se rü ve n ve e ğ le n c e tutkunlarını d ü ş le rin iz in ö te s in d e k i is te k le rin iz e u la ş tıra c a k m ü k e m m e l b ir a ra ç.

“MITSUBISHI FARKINI SİZ DE YAŞAYIN...”

MITSUBISHI

R R JER O T EM 0Q

<£ü6uzsğtU—

SATIŞ DİREKTÖRLÜĞÜ : A n k a r a Asfaltı, Y a k a c ı k Y a n y o l Ü zeri No : 2 5 8 1 4 5 0 Kartal / İ S T A N B U L Tel: ( 0 2 1 6 ) 3 7 7 1 7 7 0 ( 1 6 Hat / Dahili 2 2 6 ) F a x : ( 0 2 1 6 ) 3 7 7 01 81 T E M

0 Q

Mitsubishi M otors Corporation Türkiye Distribütörü ve Lisanslı Ü r e t i c i s i d i r . T E M b i r H.Ö. 0 Q B A N C I

Holding Kuruluşudur.

A

MITSUBISHI

MOTORS


The Pilgrimage to Mecca

H A C

İBAD ETİ Uy M E H M ET

Hac, sıhhati ve malî imkanları yeterli müslümanların yerine getirmeleri farz kılınmış bir ibadettir. Yaklaşık olarak dörtbin seneye uzanan bir geçm i­ şi olan hac ibadeti, Hz. İbrahim (A.S.) ve oğlu Hz. İsmail (A .S.) peygam berlerin d önem inde başla­ mıştır. İnsanların yöneldiği kııtsal bir merkez ola­ rak Mekke va Kûbe. her zaman önemini muhafa­ za etmiştir. Arabistan'da tevlıid dininin terkedilerek putpe­ restliğin yaygınlaşmasıyla birlikte, Kâbe de putlar­ la doldurulm uş; hac putperestlik g elenekleriyle karıştırılmıştı. M ekke'nin fethedilm esiyle birlikte, putperestlik gelen ek leri de ortadan kaldırılmış, Tevlıid Dini'nin ruhu yeniden parlamıştır... Niha­ yet Peygamberimizin Veda Haccı sırasında, hac ibadetinin manâsı bizzat Resiil-i Hkıem'in talimatı ve uygulam alarıyla y enid en g eçerli kılınm ıştır. O n beş asırdan beri bu ibadet aynen devam etıııekte: bütün dünyayı yakından ilgilendiren ev-

NURİ YILMAZ

T b e p ilg r im a g e to M eccıı is a n cici o f ıi'orsbip ıvhich cıll Mııslinıs in g o o d hecılth an el ıvith the J'i n a n e icıl ineci ııs sh o ııld J'ıılfil. The coııcept o f p il­ g rim ag e cıs a religioııs clııty g oes bcıck cın n ın clfoıır thoıısan d years. to the tim e o f Abrcıbam a n d his soıı Ishmcıel. Mecccı a n d the Kcıcıha a r e the most s a c red p la c es o f İslam, associcıted ıvith A bra h a m a n d the m oııo th eistic Jcıitb ıvhich tb e p e o p le o f A ra b ia abcın clon ed f o r iclolatry. T benceforth the K a c ıb a ıvcıs f ille c l ıvith itlo ls a n d p ilg r in u ıg e a cc p ıired ıııcıny o f th e cııstom s o f idolcıtry. Hut ıvith the coııı/ııesl o f M ecca by M ııbam m ed cnıcl his fo llo ıv ers in (ı.iO Al), tbe m oııoth eistic fcıith ıvas revived anel iclolatry outlaıved. The folloıviııg yecır it ıvas d ec la red that p a g a n s co u ld no loııger perform tbe pilgrim age to Mecccı. cıııcl it heccııııe cı pıırely Mııslim /ir a d ic e . This b a s co n tin ııed över tb e p a st fift e e n ceııtu ries. a n d is p e r fo r m e d by Mııslinıs fr o m cıll över tbe ıvorld.

66 S K Y L IF E

MAR

MARCH

1998


K ira la y ın ! Gıda üretiminde en önemli üstünlük, "el değm em iş kalite". Maliyeti düşüren, verimi artıran, kazandıran bir teknoloji. G aranti L easing bu ihtiyacın farkında. Gıda sektöründeki uzman ekibiyle hem yatırımlarınız için güçlü bir kaynak, hem de güvenilir danışmanınız. K iralayın, y a r a r la n ın !

GARANTİ LEASİNG

"Kiralayın" G E N E L M Ü D Ü R L Ü K (0 -2 1 2 ) 2 9 0 2 8 28 T E K S T İL G R U B U (0 -2 1 2 ) 6 3 7 2 8 82 Ç U K U R O V A v e G Ü N E Y D O Ğ U B Ö L G E Y Ö N E T İC İL İĞ İ (0 -3 2 2 ) 3 6 3 2 5 3 7 G A Z İA N T E P T E M S İL C İL İĞ İ (0 -3 4 2 ) 2 3 3 15 11 E G E B Ö L G E Y Ö N E T İC İL İĞ İ (0 -2 3 2 ) 4 8 9 8 5 70 G A R A N T İ LEAS İN G b ir

\SİDOĞUŞ HO LDİNG k u ru lu ş u d u r.


Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz / Director of the Department of Religious

rensel bir olay olma özelliğini tüm canlılığıyla sür­ dürmektedir. İslam dininin diğer başka evrensel özelliklerinin ve üstünlüklerinin de belirgin olarak ortaya çıktığı bu muazzam olayın boyutları, şairle­ rimizin şiir ve ilahilerinde, yazarlarımızın anı ve seyahatnam elerinde ed ebî bir üslupla anlatılmış­ tır. Yani hac; ibadet olmanın yanında müsliimanların sosyal ve kültürel hayatları üzerinde de çok olumlu tesirler meydana getirmiştir. Şüphesiz toplumların ve milletlerin hayatına naza­ ran kısa sayılan insan öm ründe önem li ruhî ve fikrî değişimler meydana getiren bazı olaylar var­ dır. Müsbete, doğruya ve iyiye yönelm ede önemli dönüm noktası teşkil eden bu olayların başında; Hac ve Umre gibi dinî ziyaret ve seferler gelm ek­ tedir. Hac ibadeti, İslam Dini nin her zaman, dünyada, yüce bir gerçek olduğunun fiilen ispatı olduğu gi­ bi, İslam’ın öngördüğü birlik, beraberlik, kardeş­ lik ve dayanışmanın pekişmesi için de en müsait ortamdır. Dünyanın hem en her bölgesinden -sa­ d ece İslam ülkeleri değil- gelen yüzbinlerce müslüman mukaddes mekânlarda birlikte olurlar ve birbirleriyle kaynaşırlar. Ü zerlerine musallat o l­ muş kötümserlik ve gevşeklik illetinden sıyrılırlar. Hacılar, İslam’ın kendilerinden istediği güzel ah­ lak ilkeleriyle hareket ettikleri, h accın sevabını giderici veya azaltıcı yanlış söz ve davranışlardan u zak d u rd u k la rı ta k d ird e , P e y g a m b e rim iz (S.A .V.)’in: “Kim Allah için hacceder, bu esnada kötü işlerden ve Allah’a karşı gelm ekten sakınırsa -kul hakları müstesna- annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak) d ön­ e r .” (et-T âc, 2/106) m üjdesine nail olacaklarını hiçbir zaman hatırlarından çıkarmamalıdırlar. •

Tbe s c a le o f tbis ex trao rd in a r y e v e n t b a s in s p ir e d p o em s a n d bym n s, a n d M ü slim ıv r ite r s b a v e le ft accou n ts o f tb eir jo u rn ey to M ecca a n d e x p e r ie n c e s tb e r e . T b e b ı ı m a n l i f e is s b o r t c o m p a r e d to tb a t o f c o m m u n ities a n d n ation s, a n d tb e H a jj im presses on pilgrim s tbe events in tbe life o f M u b a m m e d , in ıv h o se footsteps tbey a r e folloıving, a n d by leav in g b e b in d tbe cares a n d pleasııres o fd a ily life a t b o m e eııb a n c es tbeir aıvaren ess o f G od a n d tbeir f a i t b . T be H a jj a n d o t b e r p ilg r im a g e s tb e r e fo r e Affairs Mehmet Nuri Yılmaz e n c o u r a g e believers to seek tbe trııe a n d right, a n d a t tbe s a m e tim e lends a sen se o f ıınity, fr a te m it y a n d solidarity hetıveen p e o p le j o i n e d in a c o m m o n p u r p o s e . W b etb er fr o m Islam ic cou n tries o r elseıvbere, Müslim pilg r im s tb roıv o f f t b e ir p e s s im is m a n d le tb a r g y toıvcırds tbeir religioııs duties in tbe con rse o f tb eir jou rn ey. Lapses in m orality ıvbether in ıvord o r deed, d u r­ ing tbe p ilgrim age c a n c e l out a n y hlessing tbe pilgrin ı m ight h a v e g a in e d hy p e r fo r m in g it. T be P ropbet said : "W boever ın a k e the p ilg rim ag e fo r Allah, a n d ıvbo in its cou rse refrain fr o m evil a n d fr o m d iso b ed ien c e to G od ıvill returrı p u rified o f their sitıs a s tbe d a y tbey ıvas horn o f tb eir m othe r 's ıvoınb "(et-Tac, 2/106). • P i l g r i m a g e in t h e K o r a n XXII27-29: “Tbey u’ill com e unto thee on fo o t a n d on every lean cam el; tbey ıvill com e from every d eep ravine. That, tbey m ay ıvitness things that a re o f henefit to them a n d mention the nam e o f Allah on appoirıted days över the heast o f cattle that He hath hestoıved upon them. Then eat thereo f a n d fe e d thereıvith the p o o r unfortunate. Then let them m ake an en d o f their unkemptness a n d p a y their voıvs a n d g o arou n d the ancient House. ” III 96-97: “Lo! the first Sanctııary appoirıted f o r m an kin d ıvas that at Mecca, a blessed p la ce. A g u idan ce to the peoples; ıvherein a re plain memorials; the p la ce ıvhere A hraham stood up to pray; a n d tvhosoever erıtereth it is saj'e. A ndpilrim age to tbe House is a duty unto Allah f o r mankind, fo r him ıvho ıvho c a n fin d a ıvay thither. ” (Hnglish trarıslation taken from “The Meaning o f the Glorious Koran ” hy M arm aduke Pickthall)

68 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


A’

e

.s-

i

ıl

e

n

c

Yaz tatilinde nereye gidiyorsunuz?

Şehirden uzağa diyorsunuz.

Masmavi denize, yemyeşil

ormana koşuyorsunuz...

Bu yıl yaz tatiliniz kaç gün olacak?

15 gün...ya da en fazla bir ay!

Dört mevsim denizi izleyerek

sevdiklerinizle birlikte

12 ay sürecek bir yaz tatili

geçirmek ister misiniz?

Sag yanınızda deniz,

sol yanınızda orman!

Bu keyif 12 ay sürsün diyeceksiniz.

B üyük şehirden uzakta,

12 ay ta til yapın,

12 ay ta til konforunu yaşayın!

Bir I VAH. fl()IA)IX(r' Kuruluşudur. 0 2 1 2 - 2 1 2 3 2 8 7 Faks: 0 2 1 2 - 2 12 3 2 95


K İT A P / B O O K

By BARIŞ DOĞRU

R E V IE V V

POETRY OF TH E ROCKS: C A P P A D O C IA %

%

KAPADOKYA M aestro P ress 2 2 8 pages

M aestro R eklam cılık 228 sayfa E ski çağ lard ak i adıyla Güzel Atlar Ülkesi; dünyada bir ben­ zeri daha olm ayan, doğa ile in sa n e m e ğ in in a k ıl alm az uyumundan doğan bir şahaser; halkların, dinlerin, kül­ türlerin benzersiz karışımın­ dan doğan eşsiz hazine: Kapadokya. Doğa, tarih ve sanat meraklı­ larının. fotoğrafın. ışığın gizli çekiciliğinin peşine düşenle­ rin b u lu ştu ğ u K a p a d o k y a üzerine çok sayıda incelem e, fotoğraf albümü, gezi kitabı h a z ırla n d ı b u g ü n e k a d a r. Ancak ne anlatılsa birseyler eksik kalır bu büyülü mekan konusunda. Maestro Yayıncılık'ın hazırladığı ''K apadok­ ya, Kayalardaki Şiirsellik" ad­ lı çalışma, bölgenin kültürel m ozayiğini ve doğal g ü zel­ liklerini tüm y ön leriyle ele alarak eksiklikleri gidermeyi am açlıyor. G enel yayın yö­ n e tm e n liğ in i D ev rim Y a m a n 'ın y ap tığ ı ç a lışm a n ın ana metinleri Faruk Pekin ta­ rafından hazırlanmış. Edebi­ yatçı kişiliğ iyle tanıdığım ız Tarık Dursun K.'nın metniyle a çıla n k itab ın ilk b ö lü m ü . Kapadokya'nın mimari, kül-

K n o ıv n in a n t ic ju ity a s L an ıl o f tbe B eaııtifıd Horses, C a p p ad ocia is a u n iq u e m a s t e r p i e c e c r e a t e d by n a tu r e a n d t b e h a n d o f nuın. M aııy differen t p eo p le s , r e lig i o n s a n d c ııltures b a v e m in g led h ere över the centu ries to crea t e th e e x t r a o r d i n a r y sy n th esis tvhich is C a p ­ p a d o c ia . AH th ose interes te d in n a tu re, h istory a n d a r t. a n d t h o s e draıvn by the m ysterious fa s c in a tio n o flig b t tvhich m a k e s this la n d s c a p e a nıagnet J'or the photograp h e r , J'in d c o m m o n g ro u n d bere. M aııy hooks h a v e b eeıı ıvritten a b oııt th is r e g io n a n d m a ııy a lh u m s o f p h o t o g r a p b s pu blished, bıtt n o n e h av e d o n e f u l l jııs t ic e to this p la c e o f en eh a n tm en t. " C a p p a d o c ia , P oetry o f th e R o c k s ” p u b lis h e d by M a e s tr o P ress has a tteın p ted to en c o m p a ss every aspect o f the cultura l m o s a ic a n d ııa t ıtr a l b e a u t y o f t h e r e g io n . E d it e d by D ev rim

70 S K Y L İF E

MART

MARCH

1998


K İT A P / B O O K

R E V IE V V

türel ve dinî geçm işinin genel bir anlatım ından oluşuyor. Daha sonraki bölüm de, G örem e Açık Hava Müze­ si ve çevresinde bulunan kiliselerin tanıtımının ar­ dından çevredeki vadi ve yerleşim bölgeleri. Ür­ güp ve çevresi, yeraltı kentleri. Soğanlı ve İhlara vadilerinde bulunan kiliseler yeniliyor. Son bölüm

Y am an, this la v isb ly ilh ıstra ted b o u k b a s b eeıı u ritteit by th e iveli kn otvn ıtr ile r l'a n ık P ekin, ıi'itb un introdııctory article by T an k Dursun. The first sectioıı is a g en era l a cco u n t o f the architectııre. cııltııre a n d religiotts life o f C a p p a d o cia in p ast centuries. There follotv accoıın ts o f the rock cb u rcb es in a n d a r o u t ıd th e G ö rem e valley, a n d d escrip tio n s o f

ise Kapadokya bölgesi içinde olmasına rağmen, lııı tür çalışm alarda g en ellik le atlanan Aksaray, Niğde, Nevşehir, Hacı Bektaş. Kayseri gibi yerle­ şim bölgeleri üzerine odaklanmış. Ayrıca çevrede bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, kervansaray­ lar ve bölgenin en önem li el sanatlarından biri olan dokumacılık da unutulmamış. İnsanlığın binlerce yıllık “Masal Ülkesi" Kapadok­ ya ü zerin e yapılm ış b irço k çalışm an ın için d e, "Kapadokya. Kayalardaki Şiirsellik” konuya hakim yazarların elinden çıkmış, son derece titiz editöryal hazırlığı ve görsel niteliği ile dikkat çekiyor.

t ’rgiip. tbe u n dergrotm d cities. a n d the vatleys < f Soğanlı a n d İhlara. The f i n a l sectioıı covers p laces lik e A ksaray. Niğde. Nevşehir. H acı B ekta ş a n d Kayseri, tvbicb a r e not ıısııally in clııd ed in hooks on tbe sıtbjecl. Iıı a d d itio n the h in i saııclttaıy o f S u lta n S a z lığ ı. ın e d ia e v a l k e r v a n s a r a y s , a n d ıv ea riııg . tv b ic b is o n e o f tb e m ost im p o r ta n t hundcrufts o f tbe region. h a v e not h een forgotten . "Cappadocia. Poetry in tbe Rock" stan ds oııt froın a m o n g e a r lie r hooks on tbe sııhject ıvitb its iveli ıvritten te.vt. ıneticııloııs editing cııul m ag n ificen t p botograpbs.

71 S K Y L İF E

MART

MARCH

1998


"

B

a

ş

a

r

ı

,

s

a

d

e

c

e

s

ö

z

!

ü

k

I

e

r

d

•»

Her şey o kadar açık.

©Bffîü’

Bank EksPre s' T Ü V Südvvest ta ra fın d a n v e rile n ISO 9001 K a lite B e lg e s i'n e s a h ip tir.


*

ç

a

I

ı

ş

m

a

"

d

%

n

ö

n

c

e

g

e

l

i

r

:

net ve gerçek ki... Mali Performansla İlgili Seçilmiş Rakamlar M ily a r T L ( 3 1 . 1 2 . 1 9 9 7 ) 1996

1997

% Değişim

7,957

15,300

92

Krediler, Net

24,541

39,304

60

Aktif Büyüklüğü

50,940

94,679

86

Mevduat

33,283

68,148

105

Özvarlık

3,867

9,765

153

Net Kâr

1,243

3,907

214

usdi

2,146

2,459

15

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

% 8.4

% 12.1

Net Ortalama Aktif Getirisi

% 4.0

% 5.7

Ortalama Sermaye Getirisi

% 66.4

% 103.3

Menkul Kıymetler

Dış Ticaret Hacmi

(M ilyon

£ 4 /l//TÇ=KSPRES " D ü n y a K a lite s in d e F in a n s a l H iz m e t"

G enel M ü d ü rlü k : is tin y e Y o ku şu , is tin y e 80860 İs ta n b u l T e le fo n : (0-212) 285 25 25 Faks: (0-212) 285 46 46


Guide: Hotels, Special License Hotels, Holiday Villages, Museums, Sightseeing, Embassies

Tiyatro Stüdyosu’ndan Jean Genet’nin ‘ B

a

l k

o

n

’ u

Jean Genet’s Balcony Performed by Theatre Studio Y apı K redi B m ıkası h as lent its support to Tıırkisb theatre sin ce its cultural activities irere iııitia te d hy V edat N edim Tör, a n d is co n tin u in g its c o o p e r a t i o n ıvith Theatre Studio this seas o n . T h e c o m p a n y is staging Balcony. by the E rench playıvright J e a n C erıet ıv h ic h is n ö tr reg a rd ed a s a m o n g the ckıssics o f m odern theatre. The p la y h a s b een tra rısla ted into Turkish by B a ş a r S a b u n ­ cu. ıvho is a ls o d ir e e to r . The scetıery h a s b een d esig n ed by Duygu Sağıroğlıı a n d the co ş­ tu m es by S erim Ç tıvdar. Tbe cast consists o f m a jö r n am es o f T urkish c i n e m a a n d th ea tre. Z u h a l Olcay. H alıık B ilginer. D erya A la b o ra a n d A hm et l.eren doğlu . The m ıısic h a s been c o m p o s e d by S elim A ta k a n . a n d t h e p o s t e r d e s i g n e d by B alkan N aci İslimyeli. B alcon y ıvill b e stag ed at K adıköy People's E dııcation C eııtre betıveen 7 a n d 2 9 March. a n d J'rom April oıııvards begins a long A natolian to ıır ta k in g it to A n k ara. İzm ir. B ursa. İzm it. Eskişehir. A d a n a a n d Mersin.

Tiyatroya desteğini Ve­ dat Nedim Tör döne­ minden haşlayarak bııgiine kadar sürdüren Yapı Kredi, hu mevsim de Tiyatro Stüdyosu ile işbirliğine devam edi­ yor. Bu çerçevede, çağ­ daş tiyatronun temel taşlarından biri sayılan Fransız yazar Jean Genet'nin bugün klasikler arasında sayılan Bal­ kon’ oyunu sahneye konuyor. Türkçeye çevrimini ve yöneti­ mini Başar Sabuncu nun üst­ lendiği oyunun tasarımlarını Duygu Sağıroğlu. giysilerini Sevim Çavdar hazırladı. Türk sinema ve tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Zuhal Ol­ cay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu'nun oynadığı Balkon un müziklerini Selim Atakan. afi­ şini ise Balkan Naci Islimyeli hazırlamış. 7-29 Mart tarihleri arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde sahnelecek olan Balkon'. Nisan ayından iti­ baren, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Eskişehir, Ada­ na ve Mersin'i içine alan uzun bir Anadolu turne­ sine çıkacak.

Tiyatro Stüdyosu, T h ea tre Studio T e l (0 2 1 2 ) 2 6 3 4 5 84

74 K Y L İF E

MART

MARCH

1998


i1

&

illi

/■ »

T?; ■t * J ji fi-'

yapı en d ü stri m erkezi

YAPI'98 GAZİANTEP FUARI

FA V ' .V

.

EU »-*, t

!{* < 3

Ü

İ?İV , fW JT»xj-i>• ><?** *

T U R K E Y B U I L D '9 1 GAZi ANT E P F UAR ALANI

3

BAZ i AHTEP f AİR AREA MART MARCH 1 9 9 8 2 5 - 2 9

Yapı sektörü, İstanbul, Ankara, İzmir’den son ilk kez Gaziantep’te buluşuyor. T h e b u ild in g s e c to r , a f t e r İs ta n b u l, A n k a r a , İz m ir ; w ill h a v e t h e i r f ir s t m e e t i n g i n G a z i a n t e p .

y a p ı-e n d ü s tr i m e r k e z i

m

The Building & Industry Centre ULUSLARARASI YAPI MERKEZLERİ BİRLİĞİ (UICB) ÜYESİ / ULUSLARARASI YAPI KONSEYİ (CIB) ÜYESİ İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (İMSAO) ÜYESİ MEMBER OF THE INTERNATIONAL U N IO N OF BUİLDİNG CENTRES (UIC B) ASSOCIATE MEMBER OF THE INTERNATIO NAL COUNCIL FOR BUİLDİNG RESEARCH AN D DOCUMENTATION (CIB) MEM BER OF THE ASSOCIATION OF TURKISH BUİLDİNG MATERIAL PRODUCERS (IM SAD )

30th Anniversary

Cumhuriyet Cad. 329 Harbiye 80230 İstanbul / Türkiye Tel: 90 (212) 247 41 85 pbx Fax: 90 (212) 241 11 01 e-mail: yem@yem.net Web: www.yem.net


scope F u j i F i l m

W

o r l d

Dünya müziğini, dünya kenti İstanbul’da Brooklyn Funk F.ssentials ve Ilhan Erşahin’le ya­ şayacağız. “FujiFilm World Mu­ sic Days-Volume 4 ”, 21 Mart akşamı Maslak Hangar da New York caz akşamlarını aratma­ yacak bir funk, caz ve hip-hop ziyafeti veriyor. Reggae, Latin ritmleri, funk, caz ve hip-hop’u en etkin şe­ kilde sentezleyen, Brooklyn çı­ kışlı multi-kiiltürel, acid-jazz topluluğu Brooklyn Funk Essentials, daha önce “FujiFilm W orld Music D ays-V olum e 2"de yer alarak, Türkçe şarkı seslen d irm işti. Bu k on ser­ lerinde “Üsküdar”, “Tintin Tini Mini Hanım” ve “Şiş Kebap” gibi 12 parçayı ilk defa İstan­ bul’da seslendirecek. Cazın beşiği sayılan New York’un en önemli kulüple­ rinde çalarak yeteneğini kanıtlayan Ilhan Erşahin’in kendi bestelerinden yo­ la çıkarak hazırladığı Wax Poetic projesi, iki şarkıcı, bas, davul ve trom petin yanı sıra DJ’leri de içeriyor. Konserlerin sonunda dinlenme şansınız bile yok. “FujiFilm World Music Days-Volum e 4", Brooklyn Funk Essentials ve W ax Poetic’ten sonra gecenin g e ç saatlerin e kadar devam edecek ve mü­ zikseverler ünlü DJ Gilles Pateron’un çala­ cağı müziklerle dansa do yacaklar.

C k Codes: Turkey 90, A n kara 312, İstanbul: E ııropean Side 212 A siatı Side 216, İz m ir232, A ntalya 24 2

M

u s i c

D

a y s - V o l ü m

Pozitif, T e l ( 0 2 1 2 ) 2 5 2 51 6 7

76 MART

4

F o r a n exp erien ce o f tvorld m usic in tvorld city İstan bu l ıvith B rook­ lyn F u n k E s s e n tia ls a n d I lh a n E r ş a h in , F u jiF ilm W orld M u sic Days - Volüme 4 presents a J'east o f fu n k , j a z z a n d hip-hop at M aslak H a n g a r ıv h ich ıvill s a tis fy ev en d e v o t e e s o f N eıv Y ork j a z z evenings. B r o o k ly n F u n k E s s e n t ia ls is a m u lti-c u ltu r a l, a c id -jc ız z g r o u p fr o m B r o o k ly n ıv h ic h p l a y s a r e m a r k a b le sy n th esis o f reg g ae, Latin rhythms, fu n k , j a z z a n d hiph o p . On t h e ir p r e v io u s v isit to İsta n b u l they p la y e d in FujiFilm W orld D a y s-V o lu m e Tıvo, ıvhen they also san g o n e song in Turkisb. At tb is c o n c e r t B r o o k ly n Funk. E ssen tials ıvill p la y 1 2 p ie c e s in p ııb lic f o r the first time, including Üsküdar, Tintin Tini M ini H anım a n d Şiş K ebab. S a x o p h o n is t I lh a n E r ş a h in b a s been living in Neıv York f o r the past d e c a d e a n d h a s p ro v ed his ex traord in ary ability by playin g at the leadin g clubs in Neıv York, th at c r a d le o f j a z z . H e brin g s h is W ax P o e tic p r o je c t b a sed on his ow n com positions, a n d fe a tu r ing tıvo DJs a s iveli a s two singers, bass g u itar, drıırns a n d trumpet. A nd FujiFilm \Vorld M u sic - V o lü m e 4 d o e s n o t e n d ıvith B rooklyn F u n k Essen­ tia ls a n d W ax P o etic. T bere is n o rest f o r tb e a ııd ie n c e a s tb e ev en in g c o n tin u e s ıvitb d a n c in g la t e in to t b e n ig b t ıvitb fa m o u s DJ Gilles P ateron.

Brooklyn Funk Essentials

S K Y L IF E

e

MARCH

1998


city s c o D e

T T (..«/e* Turkey 90. A nkara .V!2, İstanbul: E ıtropcan S ide 212. A siaıı S ide 216, İzm ir 232. A ntalya 242

Bilkent’te Yıldızlar Geçidi Procession of Stars at Bilkent Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne bağlı olarak 1993 yılında kurulan Bil­ kent Senfoni Orkestrası-BASSO, Mart ayı boyunca önemli sanatçı­ ları konuk edeceği bir dizi konser verecek. BASSO’nun eşliğinde ünlü piya­ nist Mihail Voskıesenski nin 3 Mart günü vereceği konserle açı­ lan etkinlikler, ünlü keman virtü­ özü Laurent Korcia’nın konuk sa­ natçı olarak katılacağı 10 Mart’taki konserle devam edecek. 17 Mart ta Suna Kan konseri ile devam edecek olan etkinlikler, 24 Maıt'ta Şef Alfred Michourine yönetiminde verilecek konserle son bulacak.

B ilk e n i S y m p h on y O rcb estra (BASSO) tt'as e s t a b lis h e d in 1993 ttııcler tbe attspices o f the D e p a r t m e n t o f M tısic a n e l Stage Arts a t Bilkeııt University. T be o r c b e s tr a tt’ill g i r e a series o f co n c erts ıvith m a jö r g ııe s t a r tis ls t h r o u g b o u t tb e m ontb o fM arcb , beginning on 3 M a r c b ıv itb a c o n c e r t by faın oıts pian ist M ihail Voskresenski. This ıvill he folloıved on 10 M a rcb by th e c e le h r a t e d v ioliııist L an ren t K o rcia a n d th e fa m o ıt s Tıtrkish v ioliııist S ım a K an oıı 17 M arcb. The fin a l concert o f the m ontb on 2 4 M arcb tvill h e c o n d ıtc te d Alfrecl M ichourine. ab Tanıtım , T e l ( 0 2 1 2 ) 2 3 3 2 2 3 8

Cumartesi Konserleri’nde Laurent Korcia, Marie Josephe-Jude İkilisi Laurent Korcia and Marie Josephe-Jude in İstanbul Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından dü­ zenlenen Cumartesi Kon­ serleri çerçevesinde, Mart ayında Laurent Korcia, Ma­ rie Jo se p h e -Ju d e İkilisi sahne alacak. Laurent Korcia, İS yaşında Paganini ödülünü alarak adından sözettiıdi. Daha 16 yaşında birçok uluslararası yarışmada ödüller alan Marie Josephe-Jude da. genç yaşta parlayan yıldızlardan. Uluslararası müzik çevrelerinde kısa zamanda parlayan bu ikilinin 7 Maıt'ta Atatürk Konser Salonu’nda gerçekleştirecekleri konser Fransız Kültür Meıkezi’nin katkılarıyla düzenleniyor.

T b e Laurent Korcia a n d M arie Josephe-Jude dıto tvill perform at Atatürk Cııltııral Centre Concert lla ll on 7 Marcb. a s p art o f the Satıırclay Concerts organised by Yapı K r e d i. Laurent Korcia J'irst entereıl th ep u b lic eye tvben b e received tbe P agan in i au>ard at the a g e o f 18. M a r ie J o s e p h e - J u d e is a n o t h e r y o u ııg s t a r o f c la s s ic a l m u sic tvb o a t jııst 16 ıvcıs ıvinning first p riz es in m aııy in tern atio n a l com petitioııs. The concert by this celehrated ılıto o f youııg m ıtsician s is sponsored by tbe Freııch Cııltııral Centre.


Akın Tekstil... The first textile exporter, the first producer of "wash and wear" fabric and the first company using the computerised cıııality control in its country, Turkey. From yarn to garment production, \ve have been serving our clients for 42 years. with our loyality on innovation that leads us to he the pioneer of our sector. We protect the “green” with our nature-friendly projects. And we get the vvorld meet vvith the quality of the Turkish textile. Our aim is to carry our deep-rooted principles to the oncoming centuries.

*

\

i

Akın T ek stil's P ro d u cts • F a b ric s : 1 0 0 % C o tto n , C o tto n -L y c ra , P o ly c s te r-C o tto n , P o ly e ste r-V isco se , P olyester-V iscose-L ycra • Special Blends: T en cel, M odal, Linen • R eady-m ade g a rm e n ts: M ostly T ro u sers

V e l i e f e n d i Y o lu N o: 4 9 B a k ırk ö y 3 4 7 3 0 İs ta n b u l - T u rk e y P h o n e: ( 9 0 -2 1 2 ) 5 4 3 64 40 • Fax: (9 0 -2 1 2 ) =>83 50 6 9 • T elu x: 2 8 7 1 2 ak ın tr

A K IN T E K S T İL


scope

- o v jııles: Turkey 90, A ukıım .M2, İstanbul: liıırop eaıı S id e212. Asiıtu Side 2K ). İzm ir232, A ntalya 24 2

Cemal Reşit Rey’de Geçmişten Sesler Sounds from the Past at Cemal Reşit Rey Cazdan klasik müziğe, flamenkodan dünya müziği­ ne kadar çok değişik tarz ve gelenekten müziklere programlarında yer veren Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Mart ayı içinde Türk geleneksel müziğinin farklı renklerinden örnek­ lerle çıkıyor müzikseverle­ rin karşısına. Bu alanda Mart ayının ilk organizasyonu, Bestekâr Sultanlar/Lale-Zar Konseri. 4 Mart taki bu konserde, birçoğu musikî ve şiirle il­ gilenmiş, Bayezıt’tan Valıideddin'e kadar uzanan Osmanlı sultanları­ nın eserlerinden örnekler verilecek. Mart ayının ikinci organizasyonu, uluslara­ rası üne sahip udî, besteci ve ses sanatçısı Cinuçen Tanrıkorur konseri. Dinî ve din­ dışı konularda söz ve saz eseri olarak 320 bestesi olan ve ud çalma stili açısından bir ekol olarak kabul edilen Tanrıkorur’un 11 Mart ta vereceği konserin ilk bölümünde son dönem sözlü eserlerini yorumlarken, ikinci bölümde Tanrıkorur Saz Topluluğu'nıın eşliğinde saz müziği formundaki eserlerini icra edecek. 15 Mart taki konserde, gerek resim, gerek musikî ve edebiyat alanında Avrupa sanatının uzun lıir dönem ilgisini çeken haremde üretilen veya icra edilen müzik eserlerinden örnekler su­ nulacak. Saray kadınlarının müzik, şiir, edebiyat ve dans gibi sanat eğitimi aldıkları bir okul işlevi de taşıyan haremde yapılan müziklerden oluşan bir repertuarın sunulacağı konser, bu gizemli dünyanın havasını yansıtması açısından da olduk­ ça ilginç. 18 Maıt'taki Ses ve Saz Musikîmizden Seçmeler konserinin ardından mahalli sanatçıların sunacağı Burdur yöresi halk müziği örneklerinin yeraldığı Burdur’da Ziyafet etkinliği 29 Mart ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

C eınııl Reşit Rey Concert Hail is a venue J'or m usic o f a li kitıds J'rom a li ö rer tbe tvorkl, J'rom J a z z to fla m e n c o . M arch hriııgs a p ro g ra m m e covering the spectrıım o f trad ition al Turkish mıısic. The fir s t even t o f the m on th is Lale-Zar, a c o n c e r t o f m ııs ic c o m p o s e d by t h e O ttom an sultans, J'rom B a y ez ıt in the I6th century to V ahideddin in the early 201b cenlıuy. M any o f tbe sultans w ere in te r e s te d in m u sic a n d p o etry , a n d com posed themselves. The seco ıu l con cert in M arch is by the u d p lay er, com poser a n d singer Cinuçen T a n rık o ru r o f iııte n ıa tio n a l fa m e . He h a s 3 2 0 c o ın p o s itio tıs, b o tb v o c a l a n d in s tr ıım e n ta l, in th e s e c u la r a n d s a c r e d g e n re, a n d his siyle o f ucl p lay iııg is reg arded a s a s c h o o l o f Us o w n . The first p a r! o f his concert on I I M arch consists o f his latesl 1 v o c a l com position s, ıvhile in tb e s e c o n d p a r t h is o r c h e s t r a ıvill p la y exam ples o f h is in s t r u n ıe n ta l mıısic. I b e concert on 15 M arch ıvill presen i p ieces co m ­ p o s e d o r p h ıy ed in the O ttom an P a la c e harem , ıvhich so J'asciııated Eııropean painters. m ıısicians a n d ıvriters öv er the centııries. Tbe h a rem a lso serv ed a s a s c h o o l o f m ıısic. poetry. literatü re, d an cin g a n d oth er a r t s fo r tbe ıvomen ıvho lived there. This co llec tio n o f m u sic J'rom tb e b a rem provides a n ıın ıısııal glim pse into tbis mysterious tvorld, as iveli a s m ıısic beaııtifu l in its oıvıı right. On 7<S’ March. there is a selection o f Turkish vocal a n d instrunıental ınıısic, Jblloıv ed on 2 9 M arch by a concert en lilled F ea stfro m Burdur, consisting o f folk, nıusic from tbe p rovin ce by local artists.

Cem al Reşit Rey K onser Salonu, Cem al R eşit Rey C oncert H ail T e l (0 2 1 2 ) 2 4 0 5 0 12

80 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


ı/uh/a/t Aa/ıltır J

so/ı f/olculauM

eneye ilkyazda yine p ırıltılı ziyafetler, g örkem li eğlenceler b e kliyo r onları Sizlere cömertce sunulan o d eli

y e rin i kırağılı.

bırakıyor tz t i f i l a v şÂ tncU ' ^ û tu n û v ,

k i i t i i i / u i n y L ş u jA A ia y e m a n e l . ..

AI. kksort i , * ★ ★ ★ ★

G Ö Y N Ü K • KEMER • AN TA LYA

\ <


s.

B ü y ü k b o y . ö n hava ya stıklarının yanı sıra yan hava yastıklarıyla, to p la m 4 hava yastığı. ABS fre n sistem i. E le ktro n ik Ç ekiş K o n tro lü . E le k tro n ik hız sa bitleyici. E le ktrik ku m a nda lı y ü k s e k lik ayarlı ve ısıtm alı ö n ko ltu k la r. D eri döşem eler. D ijita l b ilg i ekranı. E le ktrik ku m a n d a lı arka gü neşlik. Polen filtre s i ve e le k tro n ik ik lim k o n tro llü klim a . Sıınroof. l'z a k ta n ku m a n d a lı m e rke z i k ilit ve alarm . Y ü k s e k lik ayarlı d ire ksiyo n . D ire k siyo n d a n k u m a n d a lı C D /rad yo/kasetçalar. A hşap g ö rü n ü m lü kaplam alar. A k tif g e rg ili e m n iye t ke m e rle ri. Ve daha p e k ço k b irin c i sın ıf öze llik... O p e l, o t o m o b ille r in in m in ic i, te k n ik ö z e llik v e r e n k le r in d e d e ğ iş ik lik y a p ın a h a k k ın ı s a k lı tu ta r F o to ğ ra fta g ö r ü le n r e n k le r le g e rç e k r e n k le r fa r k lılık g ö s te re b ilir


city scoDe

TÜT Codes: Turkey 90, A n kara 312, İstanbul: H um pean S ide 212 A sian Siıle 216, İzm ir 232, A ntalya 24 2

“Anlat, Şehrazat” Ankara’da “Teli a Story Shehrezade” in Ankara O n e e upon a tim e in A r a b ia tb ere ıvas a su l­ tan c a lle d S b a b S b e h r iy a r , w b o k i l l e d h is ıv ife u>ben h e discovered h er infidelity. H oıveuer this f a ile d to a p p ease h is a n g e r , a n d b e beg an m arrying Virgin g i r Is and b a v in g th e m k i l l e d o n th e ıveddirıg n ight. B e fo r e lo n g t b e r e a r e n o yoıın g girls left in the lan d. His v ez ir’s daugbter, th e e le v e r S h e h r e z a d e , v o lu n teers to m arry the su ltan , a n d tise h e r c u n tıin g to s to p th e deaths. Toıvards daıvn on tb eir m arriag e rıigbt S h eh reza d e asks the sultan to g ra n t h e r o n e last ıvish, ıvhich is to teli him a story. The sultan agrees, a n d the story g oes on f o r a thou saııd a n d o n e nigbts. This story ıvithin stories fille d u’ith the m agic o f the East is a labyrinth o f characters, plots a n d a e t i o n . Noıv, o n e o f th e g reatest ıvorks o f ecıstern litera ­ türe, O ne T h o u s a ııd a n d O ne Nigbts h a s b een p r o d u c e d a s a m u s ic a l ıvitb m u sic by S e r d a r Y a lç ın a n d ly r ic s by A tilla B irk iy e. T be a d a p t a t io n is by M eh m et B ir k iy e a n d A tilla Birkiye, a n d the m u sical is d ireeted by M ehmet Birkiye. Tbe cast stars M üşfik Kenter, C a n d a n E rçetin , M eltem C u m bu l, L even t G ü n e r a n d Tunca Aydoğan. Teli a Story S h eh reza d e plays at İstanbul Atatürk Cultııral Centre on 1 a n d 2 M arcb, a n d at Yük­ seliş College in A n kara hetıveen 9 a n d 11 M arcb.

Eski çağların hü­ k ü m d a rla rın d a n Şah Şehriyar, karısı tarafından aldatıldı­ ğını öğrenince, onu öldürür. Ancak öf­ kesi dinm ez. Bu kez de ülkesindeki bakire kızlarla evle­ nir ve gerdek gece­ si evlendiği kızı öldürtür. Zaman için­ de ülkede genç kız kalmamıştır. Vezi­ rin kızı, akıllı ve bilgili Şehrazat, gönüllü olarak Şehriyar ile evle­ nip, bir kurnazlıkla ölümleri durdurmaya karar verir. Evlendikleri gece, sabaha doğru, Şehrazat, Sultan’dan son bir dilekte bulunur; o da bir masal anlatmaktır. Şehriyar izin verir, işte masal böyle başlar ve Şehrazat binbir gece sürecek oh; n o eşsiz gü zellikte, Doğu’nun gizemlerini içeren, masal içinde masallar anlatarak bir labirent oluşturan eseri dile getirir. Doğu edebiyatının en görkemli yapıtlarından Binbir G ece M asalları, şimdi de Serdar Y alçın ’ın müzikleri ve Atilla Birkiye’nin sözleri ile müzikal olarak karşımızda. Uyarlamayı Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye birlikte yapmışlar. Yönet­ menliğini Mehmet Birkiye’nin yaptığı müzikalin oyuncuları ise Müşfik Kenter, Candan Erçetin, Meltem Cumbul, Levent Güner, Tunca Aydoğan. "Anlat, Şehrazat” müzikali 1-2 Mart tarihlerinde İs­ tanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde, 9-11 Mart tarihleri arasında Ankara Yükseliş Koleji’nde seyirciyle buluşacak.

İrtibat için USEP, f o r inform ation USEP, ( 0 2 1 2 ) 2 9 6 9 2 3 0

84 S K Y L .IF E

MART

MARCH

1998


cityscope

"İLİ" Codes: Turkey 90, A n kara 312, İstanbul: E um pean S ide 212, A sian S ide 216, İzm ir 232, A ntalya 242

Marianne Angersbach Resim Sergisi

“Devinim ve Duygu” / “Motion and Emotion” Marianne Angersbach Exhibition MariannA imzasıyla tanınan Almanya doğum lu san atçı M arianne A ngers­ bach İstanbul'daki ilk kişisel sergisini 27 Maıt'ta Asmalımescit Sanat Galerisi'nde açıyor. Sanat eğitimini aldı­ ğı Almanya’da bir­ çok kişisel sergi açan ve resim leri New Y ork , W ashington ve B o s­ ton'da özel koleksi­ yonlara alınan sa­ natçının en temel izleği doğa ile insanın temasıdır. Sanat yaşamı bo­ yunca doğanın kalıplarını özümleme isteği onu Almanya’da Rhine bölgesinde bir orman kulübe­ sinde, Amerika’da Massachusetts’de bir sahil evin­ de yaşamaya yöneltmiş. Eşinin işi gereği ilk kez iki yıl önce İstanbul'a ge­ len Marianne Angersbach, burada da stüdyosunu Belgrad ormanı yakınlarındaki Tarabya’da oluş­ turmuş. Tuvallerinde, doğanın bir parçası ve onun bir yansıması olarak ele aldığı insanı araştı­ ran sanatçının sergisindeki resimler, içinde yetişti­ ği Avrupa sanatı biri­ kimiyle Türkiye yaşan­ tısının ilk buluşmaları­ nı elevermesi açısın­ dan da ilgi çekici. “Resim lıir enerji ilet­ melidir; benim de ara­ yışım resme özgü bir yolla bunu başarmak­ tır” diyen M arianne Angersbach’ın sergisi 26 Nisan tarihine ka­ tlar açık kalacak.

G e r m e m b u ru a r tis t Met ria ıı ite Aı tgersbacb (u ’b o sig n s h e r ıro rk M arian rıeA ) is o p e ııitıg h e r J'irst o n e-p erso tı e x b i b i t i o n in İstanbul on 2 7 M arcb a t A s ıtıa lım e s c it Art G a llery . H er f ı ı n d a m en ta l tb e m e is tbat o f n atu re a n d bit m an beitıgs, a n d h er desire to a s s i m i l a t e t b e n u ıtr ic e s o f n a t u r e b a s ta k e n b e r to lire in a fo r e s t but in tbe R birıe region o f G ern ıan y , a n d a b o u s e by tb e o c e a n in M assacbıısetts. S be stııd ied in G erm an y , te b e r e s b e b e ld s e r e r a l o n e-p erso n exbibitions, a n d b e r ırork b a s been p u r e b a s e d by p rira te collectors in Neır York. W asbiııgton a n d Boston. M aria n n e A ngersbach c a m e to İstan bu l f o r tbe f i r s t tim e tıro y e a r s a g o ır h e n b e r b u s h a n d hegaıı ırorking bere. Sbe b a s established b e r stııd io in T a ra b y a ııe a r tb e B e lg in d e Forest. Tbe p a in tin g s in h e r ex b ib itio n a r e a n interestirıg revelation ıvith respect to tbe en co ıın ter hetw een b e r E u r o p e a n a r t c o n s c io ııs ness a n d life in Turkey, J b r a n artist ıvbose ca tıv a ses investig a te b u m a n hein gs a s b otb a p a r t o f n a tu re a n d its reflection. P a in t in g s s b o ı ı l d c o n d u c t energy, a n d m y e n d e a v o u r is t o a c h i e v e th is b y a ın e a n s p e c ı t l i a r to p a in t in g . ” s a y s M a r ia n n e A n g e r s b a c h . H er exbibition irili b e opeıı until 2 6 April.

A sm alım escit Sanat Galerisi, Aslım escit Art Gallery T e l ( 0 2 1 2 ) 2 4 9 69 79 86 K Y I.IF E

MART

MARCH

1 CIO»


ivren Mahallesi, Gülbahar Caddesi 'Jo: 56 34540 Güneşli/ (ağcılar - İstanbul ’hone: (02 1 2 )5 50 40 50 (14 ün< 630 79 35 (4Lines) j ax : (02 1 2 )5 50 30 95 J 550 3 1 4 4 I

EZGİ AJANS

ORJIN G R O U P


city scoDe

C odes: Turkey 90, A n kara 312, İstanbul: E uıvpeau Side 212, A sian Side 216, İzm ir 232, A ntalya 2 42

Efsanenin Desenleri ve Resimleri

Fikret Mualla Sergisi Galeri Ney’de Drawings and Paintings of a Legend

Fikret Mualla Exhibition at Galeri Nev 1903 yılında doğan, 1912 yılında girdiği Galatasa­ ray Lisesi’nin ardından eğitimine yıırdışında de­ vam eden Türk resim sanatının efsane isimlerin­ den Fikret Mualla’nın desen, guaj ve yağlıboyaları Mart ayı b oyunca Ankara Galeri Nev’de sergileniyor. 1939’dan itibaren yaşamını Fransa’da sürdüren, 1967 yı­ lında yitirdiğimiz Fikret Mualla'nın sergide kullanılan de­ senlerinin kaynağı, Fransa’da­ ki sıkıntılı yıllarında koruyu­ culuğunu yapan Bayan Angles’in terekesi. Sergideki guaj ve yağlıboyalar ise, Fikret Mualla’yı 1950’lerde keşfedip yapıtlarını toplamış olan G. Colomer’in koleksiyonu. Ferit Edgü’ntin “Mualla’yı çizgileri ve boyalarıyla; yetkinliği ve acemilikleriyle; kararlılığı ve duraksa­ malarıyla yansıtmasıyla anlamlı” olduğunu belirttiği sergi, 4 Mart tan itibaren Ankaralı sanatseverlerin ilgisini çekeceğe benziyor.

F ik r e t M u alla, o n e o f th e le g e n d a r y n a m e s o f Turkisb p ain tin g , ıvas born in 1903■ After g ra d ııatin g fr o m G a la ta sa ra y H igb S ch ool h e stu d ied a b r o a d . A n e x h ib it io r ı o f h is draıvings, g o u a ch es a n d oils ca n b e seen through M arch a t G aleri Nev in A nkara. M ualla lived in F ra n ce fr o m 1939 ıın t il h is d e a t h in 1 9 6 7 . T b e draıv in g s in the ex b ib itio n b a v e b e e n l o a n e d by t b e e s t a t e o f M a d a m e Angles, ıvbo h elp ed tb e artist during his difficult y ea rs in F rance. The g o u a ch es a n d oils a r e fr o m the collection o f G. Colomer, ıvbo d isco v ered Fikret M u alla in tbe 1950s a n d collected his ıvork. Writer a n d p a in te r Ferit Edgü b a s d escrib ed the exhibition a s “signific a n t f o r its r e fle c tio n o f M u alla's lin e s a n d colours; his m aturity a n d im m aturity; his resolution a n d hesitation s”. The ex bibition is expected to attract co n sid era b le interest a m on g art lovers in A n kara fr o m 4 M arch onıvards.

Galeri Nev, T el (0 3 1 2 ) 4 3 7 9 3 9 0

Bülent Çınar’ın Heykelleri Sculpture by Bülent Çınar T h e latest ıvork by Bülent Çınar, a y o u n g T u rkisb s c u lp t o r b o rn in 19 6 8 , is b e in g e x b i b i t e d a t th e Ö zden Art G allery fr o m 4 M arch. A g r a d u a te o f M im ar S in an University D ep a rtm en t o f Scu lptu re, Ç ın a r h a s p a r t ic ip a t e d in m a n y m ixed exhibition s sin ce 1989. The e x h ib itio n ıvill b e o p en ıın til 21 M arch.

1968 doğumlu genç heykeltraşlarımızdan Bülent Çınar, son çalışmaları­ nı 4 Mart’tan itibaren Özden Sanat Galerisi’nde sergiliyor. Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bö­ lümü mezunu olan Çınar, 1989 yılın­ dan bu yana birçok karma sergiye katıldı. 21 Mart’a kadar açık kalacak olan sergide, sanatçının son dönem çalışmaları görülebilir.

Özden Sanat Galerisi, Ö zden Art Gallery (0 2 1 2 ) 2 6 0 44 2 8

88 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


We have created a difference with technology, training and guality...

The foundation of our success, a fruit of our experience of 65 years, has been the implementation of

MEBAL production

a program based on intemational

consisting of 30 million mt.7 year

We have confirmed the value we

technology, training and continuous

fabric dying and finishing,

attach to the Turkish people and

improvement to guarantee our

12 million mt. /year weaving,

the Turkish economy through

standards of production, quality

6000 tons /year yarn and

an ISO 9001 QUALITY SYSTEM

and service. The value we attach

750.000 units /year apparel is

CERTIFICATE.

to the future expectations of our

under the guarantee of high quality

customers is evident in our

standards.

investment in technology and training.

lllV \ s

______________

M EBAL

T E X T IL E E N TE R P R IS E IND. AND TR A D E INC.

HEAD OFFICE: FATİH CADDESİ, ARDIÇ SOKAK. NO.5 MERTER, İSTANBUL - Tl'RKEY PHONE: 90(212) 482 23 27 (pbx) FAX: 90(212) 482 23 30 FACTORY: E-5 KARAYOLU MİSİNLİ KÖYÜ KAVŞAĞI PK.14 ÇORLU - TURKEY PHONE: 90(282) 672 22 57 (pbx) FAX: 90(282) 672 22 61


Om

O

2500

5000

F E R R Y BO AT LIN E S

-

T H Y OFFICE

S E A BU S LIN E S

RAILVVAY

STR E E TS

M A IN R O A D S

MO TOR W AYS

-

..

KEY TO S Y M B O L S

0 (2 1 6 )3 4 9 01 41

İK İ N O K T A ’

M A R M A R A

/

S iv ri Ada

Yassı A f/a

D E N İ Z İ

Heybeli Ada

İS T A N B U L


İS T A N B U L

I

~r i / i / ] s)

V _/ / i l ( l L

EM ER GE N CY

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 5274503 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) TOURİSM

IN F O R M A T I O N S

T U R İZ M D A N IŞM A ___________

Atatürk Airport

Alatiirk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Arcadc Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port /Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Information

Sirkeci TurizmDanışınaMüdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88

Telephone: International code for Turkey: 90, İstanbul arca codes: Eııropean side 212, Asian s'c*c l-1’1'*1! numbers on the European side began with 2, 5 or 6, those on the Asian side with 3 or 4. For intereity calls vvithiıı Turkey first dial "0", then the area code, and then the local ntınıber. For intemational calls first dial "OO”.

Hilton İstanbul (•"**) Harbiye, Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 65 Holiday Inn (” **) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Iıın Crowne Plaza (**"*) Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Fax: 663 78 62 Hotel Emperyal (****) Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax:252 4370 Hotel İstanbul Conti (**” ) Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05 Hyatt Regency (**“ *) Taşkışla Caddesi. Taksim Tel: 225 ^0 00 Fax: 225 70 07 İstanbul Savoy Hotel (**") TaksimTel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (*•**) Sultanahmet Tel: 517 44 (X) Fax: 638 1111 Keban (*"*) TaksimTel: 252 25 05 Fax: 243 3310

Sultanahmet Square

Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02

Kervansaray (****) Taksim Tel: 235 50 (M) Fax: 253 43 78

The Turkish Touring and Automobile Club

Klassis (•****) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49

Türkiye Turingre Otomobil Kurumu (Heaıl Office ■Merkez) Tel: 282 81 40 H O TELS / O TELLER

Aden (****) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel (***“ ) Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26 Askoç Otel (•*“ ) Sirkeci, Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Büyük Sürmeli (*“ **) Gayrettepe, Tel: 272 1160 Fax: 266 36 69 Ceylan İnter-Continental İstanbul Askerocağı Cad, Taksim Tel: 231 21 21 Fax: 231 21 80 Color Hotel (*"*) Fındıkzade Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 Conrad İstanbul (**” *) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel (***“ ) Yeşilköy Tel: 663 29 (X) (18 lines/hat) Fax: 663 29 21 Çırağan Palace Kempinski (**“ *) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul (*” **) Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 11 00 DiLson (” *’) Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77 Divan (•****) Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 27 Eresin (****) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul (*“ **) Topkapı, Tel: 631 12 12 Fax: 631 37 02 Eysan Otel (****) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Four Seasons Hotel İstanbul (***“ ) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Fitx: 638 82 10 Grand Tarabya Hotel (*“ “ ) Tarabya, Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60 Güneş (” “ ) Merter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08

Klassis Park Hotel (•” **) Sefaköy, Tel: 624 23 37 Fax: 598 96 11 Kumburgaz Princess Hotel (*“ **) 34910 Kumbıugaz. Tel: 885 90 00 Fax: 884 05 30 - 31 Maçka Hotel (” " ) Teşvikiye, Tel: 234 32 (X) Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul (**“ *) Taksim, Tel: 25146 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul (“ "*) laleli,Tel:513 9300 Fax:51263 90

HOTELS

The Aşiyan Museum

( H O U S E D İN R E S T O R E D H I S T O R IC B U I L D I N G S )

Avicenna Sultanahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyonlar Sultanahmet Tel: 513 3660 Fax: 513 3669 Citadel Ahırkapı Tel: 516 23 13 F ax:5l6l384 Hıdiv Kasn (The Khedives Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber Sultanahmet Tel: 5184801 Fax: 51881 19 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Historia Sultanahmet Tel: 517 74 72 Fax: 516 8169 Hotel Türkoman Sultanahmet Tel: 516 29 56 Fax:516 29 57 İbrahim Paşa Hotel Sultanahmet Tel: 5180394 Fax:518 44 57 Kariye Edimekapı, Tel: 534 8414 Fax: 52166 31 Splendid Palace Büyükada (Prince İsi.) Tel: 382 69 50 Fax:382 6775 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 51767 85 Fax:51767 80

Mim (•"•) Beşiktaş, Tel: 246 55 07 Fax: 230 73 77

Yıldız Tel: 258 53 44 The Maseum of Caricature and Humotır

Karikatür ve MizahMüzesi Fatih Tel: 521 12 64

The Tanzimat Museum

Tanzimat Müzesi

Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum

Topkapı Sarayı Müzesi

Sultanahmet Tel: 512 04 80 Women's Library and Information Çenter Foundation

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç, Tel: 534 95 50

Yddız. Palace Museum

YıldızSarayı Müzesi

Beşiktaş Tel: 258 30 80 P A L A C E S / SARAYLAR

Beylerbeyi Palace /BeylerbeyiSarayı Çayırbaşı Durağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace

üolmabahçe Sarayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 Ihlamur Kasir /Ihlamur Kasn İhlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 2991

Archeological Museum

Yddız Kiosks: Şale, Malta and Çadır

Sultanahmet Tel: 520 77 40

Yüdız Parkı Tel: 276 10 22

YıldızKöşkleri: Şale, Malta ve Çadır C H U R C H E S AND SYNAGOGUES

Calligraphy Museum

Hat Sanatları Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 C h u r c h o f S L S a v io u r i n C h o r a

Kariye Müzesi

Edimekapı Tel: 523 30 09

Haghia Sophia /AyasofyaMüzesi Sultanahmet Tel:522 09 89 - 522 17 50 Military Museum /Askeri Müze Harbiye Tel: 232 1698

Polat Renaissance HoteK’' ”’ ) Yeşilyurt, Tel: 663 17IX) Fax: 66317 55 President (**” ) Beyazıt,Tel: 5166980 Fax: 516 69 99

Museum of Painting and Sculpture

Resimve Heykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98

Prestige (“ **) laleli, Tel: 518 82 80 t e 5188290 Hotel Mercure İstanbul (****) Tepebaşı. Tel: 251 4646 Fax: 24980 33

Museum of Turkish and Islamic Art

Türk ve İslamEserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 05 - 06

Richmond (****) Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07 Riva (•*“ ) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Svvissötel the Bosphonıs (**"*) Maçka, Tel: 259 01 01 Fax: 259 01 05

Rahmi M. Koç lndustrial Museum

Kahmi M.Koç Sanayi Müzesi Hasköv Tel: 25671 53-54 Sadberk Hanım Museum

Sadberk HamınMiizesi Büyükdete Caddesi, 27-29 Sanver Tel: 242 38 13 9 2

MART

The City Museum

ŞehirMüzesi

Maslak Kasirs /Maslak Kasırları Biivükdere Caddesi Maslak Tel: 27610 22

Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19

The Plaza Hotel C"',, u") Beşiktaş, Tel: 274 13 13 t e 273 15 90

S K Y L İF E

Bebek Tel: 263 69 86

M U SEU M S/ M ÜZELER

Arkeoloji Müzesi

İstanbul Princess Hotel (’“ **) Maslak Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 51 Ortaköy Princess Hotel (*” **) Ortaköy, Tel: 227 60 10 Fax: 260 21 48 Nippon (***•) Taksim Tel: 254 99 (X) Fax: 250 45 53 Olcay (“ *•) Topkapı. Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Parksa Hilton (****) Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Pera Palas ("**) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 4089

AşiyanMüzesi

MARCH

1998

Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1. Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday Mass in English. Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 06 35 Sunday mass in Italian. St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday mass in French. Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Scrdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Belıind the Svvedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 am.


Bankanızla telefonda görüşmek Telefon Bankacılığı değildir. T

e

l e

f o

n

l a

r ı

K

Telefon bankacılığı bütünüyle farklı bir sistem. Bankanızla, şubenizle telefonda konuşm aya benzem ez. G erçek anlam da telefon bankacılığı FONO&kUK. K oçbank’ın sunduğu tem el hizm etlerden, Koçbank ayrıcalıklarından biridir.

a

r ı ş

t ı r m

a

y

ı n

!

FONO&M4K sizden adınızı sorm adan, siz telefon

açtığınız anda sizi tanır, saniyeler içinde işlem inizi yapar, kazançlı öneriler sunar. Bu tem el hizm etten yararlanabilm ek için bizi a ra m a n ız , işlem yaptırabilm ek için K oçbank'ta hesabınızın olm ası yeterlidir.

• TL ve Döviz vadeli I vadesiz mevduat hesaplan açma • Repo, hazine bonosu, devlet tahvili, VDMK • Yatırım fonları alım - satımı • Döviz alım - satımı • Döviz bonosu alım - satımı • Hisse senedi alım - satımı • Otomatik fatura ödemeleri • Hesap bakiyesi bilgisi • Moneygram: uluslararası hızlı havale • Hatıra paralan • Tüketici kredisi başvuru işlemleri • Piyasalar hakkında bilgi • Bireysel bankacılık ürünleri ile ilgili tüm bilgiler • Visa, MasterCard, Diners Club kredi kartlan başvuru ve ilgili her tiirlii işlemler

2 4

O 212 212 54 54 O 8 0 0 21 1 4 3 5 0 s a a t k e s i n t i s i z !

» §

>

K

O

Ç

B

A

N

K

“T elefo n la G erçek B a n k a c ı l ı k ” FONO&MiK m kullandığı C T I (C om puter Telephone Integration) dünyanın ileri bankalarında ve T ü r k iy e 'd e ilk d efa K o ç b a n k 't a !

ELAN toıu Ki.»» ı

FO N O B M A K


ANKARA

CUMHURİYET MÜZESİ

EGO OTOBÜS fcfT M E S I

* . 4 BELEDİYE % % .4 , :lS ATAÜRK KAPALI SPOR S ALO N U /

?n

\

"KiZ.lbf.yS

%

•TEĞ.KAIINAZC

M ER KE BANK X = „Z IR A T ,j b a n

g-

. * sğ

H İS A R

**.. r f \ 0

a

KALKINM/ ^

BANKASI _ j

ADLİYE 0

AŞTIRMA

q^-

-t

GENÇLİK PARKI DTO

W

ANADOLU ' wİ - .

£ , B j

c,

m c u .M U i. MED.MUZ

-

\ \

OPERA

SAM AN PAZABI

\ ,s4

IRDU PAZARI . TİCARET

__________

‘ ".RE.SİM H EYKEL

k.

SELİM SIRRI SPOR SALONU

jeıettıS

ETNOGRAFYA ' • ' MUZESL ,BNI THK e 1NUMUNE l RADYO S HASTANESİ EVİ h

KONSER SALONU

\

% MALTEP

ı\ »\ ADLİYE SARAYI

^

^ütfcuMEVİ^H

HEMŞİRE £ OKULU S HACETTEPE ?-•

ÖĞRENCİ YURDU

g^

İSM ET PAŞA KIZ m e s l e k Kızılay S LİSESİ

<">

& \ tdcf YÜKSEK İHTİSAS T(P FAKÜLTESİ C İV HACTAMCCİ

OUJ/^1

TREN İST.

HAVAGAZI İŞ L

I

<0

REFİK SAYDAM CEMAl- GÜRSEL C HIFSISIHA BUZ PATEN SAH. ENST . ' vvV0 KURTULUŞ / «nT PARKI X /

1TOPARK

lJsEsV LU§

c ,

£ C E B E C İ YURTLAR -# kredi

OTOPARK

p/

•#

SPOR T f SİSLERİ

VAKIFLAR1

G E N .M U D

CAM İ

KANSER HAST

rem\\e^ KAPALI % YÜZME '• HAVUZU

K IZ IL A Y İLKOKUL

NAMIK KEMAL ' ORTAOK

ORTAOKUL

DEVLET MALZEME

■B°ZKURTc

^ ™ 0 GUVENPAR ( K EMEKLİ . j / SANDIĞI ^ M.Ef T »c İ S & bak

STANDARTLAR

1*YÛC£LC

.§> B A Ş BAKA N D I

OFİSİ

KARAYOUARI JŞENEL MUD

İ.İN Û N Ü B U L V A RI

Tuzcular S

İYANET

D.P.T GENEL KUR.BAŞ.

PARK

_

ADALET BAK

İSTATİSTİK GN.MD.

; B

, _ £ ? £ -T E S İS L E R İ4

K O C A T EPE. .&>,£

YARGIT\Y ic

BAYINDIRI IK VE IS K .B A I.

DİSPANSER Olgunlar S

£ & £ ^Olgunlar Sc*

JAND.

GNKMT

METROPOL

HAVA KUVVETLERİ DENİZ KUVVETLERİ

ASKERİ ALAN

DEDEMAN O TEL

S .B A Ğ L A R I

M A LİYE BAK

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

IK I N O K T A 0 ( 2 1 6 ) 3 4 9 01 41

KARA HARP 3KULU MECLİS

K EY TO S Y M B O L S Z Z Z I^ !

MOTORWAYS MAİN ROADS STREETS

■"

RAILVVAY

Ç G ÜVEN

HAST. Gökde/e S . >Yayla Gül S.

THY OFFICE O MUSEUM ^ HOSPITAL

HOTEL MOSÛUE SCHOOL

ankaya

^ ö ? HAST

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DEMONTRASYON SAHASI

VUNUS

BULGARİSTAN

Teze/S

ffç/S

^ jSEMISIR

W\DeleS

o

FT

İ *

Yazanla; S . r ®

-

Tomurcuk S

K A V A K L IP E R

SHERATON/?


As “the brand that introduced

Turkish fabrics to the world,”

E

a

c

h

i n

c

h Saydam Textile has come a long way.

w

e

w

e

a

v

e

ıs a new

jo u rn e y

Amongst a wide variety of

production, Saydam holds 90 %

of the Turkish market share in

acetate - based fabrics. An integrated

plant spread över 4 0.000 m2

and a constantly grovving

production capacity have prepared

Saydam for new journeys in textile.

A

\

Tou arc invitcd t o see our 1999 Spring/Summer collcction at

L .i ı _ g

j p

tbe G rand Hotel bctn'ccn 06-09 Mnrch 1998 in Paris

S

A

Y

D

A

M

nnd a t lntcxpo bcftvcen 20-22 Marcb 1998 in İstanbul.

S AY D A M TEKSTİL SANAYİİ ve TİC. A.Ş. İz m i r Caddesi No: 282, 161 10 Bursa - TURKEY

Tel: ( + 90 224) 441 1330

Fax: ( + 90 224) 441 1335


Teleplıone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 312. For intercity calls « itil­ in Turkey first dial "0”, tlıen the area code, and then the local nunıber. For intemational calls first dial ”00".

ANKARA E M ER G EN CY _________________

M U S E U MS / M Ü Z E L E R

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (AU över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 341 65 30 GendarmeTel: 156 (Ali över Turkey)

Museum of Aııatolian Civilisations

T O U R İSM IN FO R M A TIO N T U R İ Z M D A N IŞ M A

Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma ■Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 ■488 70 07 Fax: 231 55 72 Esenboğa Airport Tel: 398 03 48 H O T E L S / O TELLER

Ankara Dedeman Oteli (****) BüklümSok. 1Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14 Best Apart ('“ *) Uğur Mumcu Sok. 71. Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best OteU (*•“) Atatürk Bulvan 195. Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Bilkent Ankara Oteli (” '*) 1. Cadde, 06533. Bilkent Tel: 266 46 86 Fax:2664679 Büyük Ankara Oteli (” “ *) Atatürk Bulvan. 183. Kav'aklıdcre. Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli (****) CihanSok. 6 Tel: 231 7660 Fax: 2295176 Büvükhanlı Park Hotel&Residence (***) Simon BolivarCad. 32, Çankaya Tel: 4415600 First Apart Hotel İnkılâpSok. 29. Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton (” ***) Tahtan Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 2900 Fax: 468 09 09 Hotel Ayma (•***) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 Fax: 4191855 İç Kale Oteli (****) Gazi Mustafa Kemal Bulvan, 89 Maltepe Tel: 23177 10 Fax: 2306133 Kent Oteli (•***) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 King Apart Hotel PiyadeSok. 17. Çankaya Tel: 440 79.31 Mercure Inn Ankara (” ■) Atatürk Bulvan 80, Kızılay Tel: 417 85 85 Fax:4178592 Merit Altınel Otel (*” '*) Tandoğan Mevdanı Tel: 23177 60 Fax:2302330 Neva Palas (” ’*) Esat Cad. No: 32 Küçükesat Tel: 419 58 88 Fax:4195825 Mega Residence (Apart-Hotel) Tahran Cad 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Sergah Oteli (****) (jnkın Cad. 48 UlusTel: 310 85 00 Fax: 311.31 00 Sheraton Ankara (**'**) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36 Stad Oteli ("**) İstiklal Cad. 20. Ulus Tel: 310 48 48 Fax: 3108969 Tetra Konur Otel Konur Sok. 58, Kızılay Tel: 419 29 46 Fax:417 49 15

Brasil /Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20 Bulgaria /Bulgaristan Kavaklıdere Tel: 426 74 55 Canada /Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 43612 75 The People's Republic of China /ÇinHalk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 85 43 Chile /ŞtU Çankaya Tel: 438 94 44

AnadoluMedeniyetleri Müzesi

Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 31 61 Open daily except Mondays Pazartesi dışımlabergün. 08.30 -17.30 Atatürk's Mausoleum

AnıtkabirMüzesi

Anıt Caddesi, Tandoğan Tel: 231 79 75 Open daily except Mondays. Pazartesidışındahergüıi 09.00-17.00

Croatia /Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 12 Cuba /Kiiba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62

The Ankara State Museum of Painting and Sculpture /Ankara

Devlet Resimve HeykelMüzesi

Opera Meydanı Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays.

Czech Republic /Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tef 44612 44

Pazartesi dışındabergün.

08.30- 12.00/13.30-17.30 F.thnographic Museum

Denmark /Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60

Etnografya Müzesi

Egypt /Mısır Kavaklıdere Tel: 426 64 78 Finland /Finlandiya Farabi Sokağı Tel: 426 49 64 France /Fransa Kavaklıdere Tel: 46811 54 Federal Republic of Germany

Ulus Tef 311 95 56 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışındabergün.

08.30-12.30/13.30-17.30 Gordion Museum

Gordioıı Müzesi

Yassıhövük Köyü, Polatlı Tel: 622 51 52' Open daily except Mondays. Pazartesidışındabergün. 08.30 -17.30 MTA, Natural History Museum

Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 65

Georgia/ Gürcüstan

Gaziosmanpaşa Tel: 447 17 21 Greece / Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 Holy See / Vatikan Çankaya Tel: 4390041 Hungary /Macaristan Kızılay Tel: 418 92 38 India /Hindistan Çankaya Tel: 438 2195 Indonesia /Endonezya Çankaya Tel: 438 21 90 Iran Uran Kavaklıdere Tel: 4274320 Iraq /Irak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21 Israel / İsrail Çankaya Tel: 426 49 93 Italy /İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 Japan /Japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan t Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhistan /Kazakistan Çankaya Tel: 441 2301 Kırgızhistan /Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuwait Kuveyt Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76 Lebanon /Lübnan Çankaya Tel: 426 37 29 Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Macedonia /Makedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28 Malaysia /Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70 Mexico /Meksika Kavaklıdere Tel: 467 50 56 Moldova /Moldavya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27 Morocco /Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands /Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70

MTA. Tabiat Tarihi Müzesi

Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidavs.

Resmibayramtatilleri dışında her' gün. 08.30 -17.30 Museum of theRepublic

Cumhuriyet Müzesi

Cumhurivet Caddesi 22, Ulus Tel: 31104 73 Open daily except Mondays Pazartesidışındahergün. 09.00-17.00 Roman Baths Çankın Caddesi, Ulus, Closed Mondays.

Pazartesidışındabergün. 08.30-12.30/13.30-17.30

War of İndependence Museum

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 5361-3107140 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00 E M B A S S IE S / E L Ç İ L İ K L E R

Afghanistan /Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21 Albania /Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 4416105 Algeria/ Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentüıa /Aıjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61 Australia /Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: 446 11 80 Austria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31 Azerbaidjan /Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh /Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgium /Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosnia and Herzegovina

Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90

96 S K Y L İF E

MART

MARCH

1998

New Zealand / Yeni Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Norway /Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50 Oman / Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31 Pakistan /Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 42714 10 Poland /Polonya Kavaklıdere Tel: 426 16 94 Portugal /Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90 Romania /Romanya Çankaya Tel: 427 12 43 The Russian Federatıon

Rusya Federasyonu

Çankaya Tel: 439 21 22 Saudi Arabia

Sııııdi Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic

Slovakya Cumhuriyeti

Kavaklıdere Tel: 426 5887 Somalia /Somali Çankaya Tel: 427 51 92 South Africa /GüneyAfrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56

South Korea / GüneyKore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain /İspanya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine

FilistinDevleti

Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan /Sudan Çankaya Tel: 441 38 85 Syria /Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Swedeıı /İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Switzerland /İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand / Tayland Çankaya Tel: 440 66 81 Tunisla /Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cyprus /Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti

Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Türkmenistan / Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania / Ukrayna ÇankayaTel: 439 99 73 United Arab Emirates

BirleşikArap Emirlikleri Çankaya Tel: 440 84 10

United Kingdom /İngiltere ÇankayaTel: 46862 30 United States

Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan /Özbekistan Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya Tel: 4392740 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen / Yemen Bakanlıklar Tel: 446 17 78 Yugoslavia / Yugoslaıya Kavaklıdere Tel: 426 03 54


AIREX

INTERNATIONAL CIVIL A V IA T IO N A N D AİRPORT EOUIPMENT EXHIBITIO N

İS T A N B U L A T A T Ü R K A İR P O R T / T U R K E Y A P R IL 1 6 - 1 9 , 1 9 9 8

Supported By T U R K İS H STATE A IR P O R TS a n d ? TR A FFIC C O N T R O L A U T H O R IT Y SP O R TA TIO N

İt t',

Âirline^ ish Aeronautieel1 Asisociation , s** •

''

nrıriki

MINT EXHIBITION ORGANIZERS UĞUR MUMCU CADDESİ 6 5 /9 , G AZİO SM ANPAŞA, 0 6 7 0 0 , ANKARA-TURKEY T e l:+ 9 0 312 4 4 6 3 0 6 5 FAX: + 9 0 312 4 4 6 10 19 W e b P a g e : h h tp ://w w w . a ir e x . o r g


—— —

|

O r t a ö lç e k li iş le tm e n iz e b ü y ü k ö lç e k li f i k i r l e r ...

M a tb a a M a k in e le r i: İş Leasing ( * ) imkânıyla, orta ölçekli matbaanızdaki m akine parkını teknolojinin en gelişm iş markalarıyla donatabilir; Türkiye'nin önde gelen basımevlerinden biri olabilirsiniz.

(*) İş Leasing, en uzun finansal kredi portföyüne sahip, yurtdışı piyasalardan sendikasyon kredisi sağlayan ilk ve tek leasing firmasıdır.

/y L

e n s in f i h i r

TÜRKİYE İŞ BANKASI

k u r u lu ş u d u r .


I S

L E A

'T e le f o n : ( « 2 1 2 ) 2 S S

S I N

‘> 0 * > ( ) F a k s :

G

(0 2 1 2 )

2S S

‘> 5 O O

v v v v v v .is l> a n k .e o n ı.tr /is le a s in $ * /c le fa ıılt.lıtm e . ı ı ı i i i l : i s l e a s i ı i 2> ( f r , n ı a i l . i s l ) a n k . c o ı ı ı . t r K ii.v ü k d e r e

(

a d .

1 0 0 -1 0 2

8 0 2 8 0

IV Ia .v a

A k a r

Ç e n te r

K s e n t e p e -İs ta n b u l

K .a t 1 1


A R O U N D İZ M İR

g-flU « BERG AM A- 'Dı ağistan

Kocat

Dündarlı

Merdivenli K a d em li Ilıcası

Deliktaş

"»Denizköy

karadı

Yaylayurt

'

DÇANDARLI CaU>V AVI.ANMA uraııller mam »Rahmanlar

YASArtı

Kemikli Br. Değirmen AdektlcS

Venişi

ÇANDARU KÖRFEZİ

^Recepli

TemasüH

Taslı

i

Kil.İNÇ DAĞI

[Sakallı p —/

Venice

/

Ç araklar i

)W

A L İA Ğ A ^

L -: ,.

Jacıörçrerîî YKöş6p&r /Maktam f liitflh iu ır J to o ik o y • ft < ır t y f) ^ ş \ a & yeklii / K . Veliler ^ /• ^ k ç a k ö y

Karaköy

Gökbel

ıDemirci

5#Kozakli la rf . u J S £ \ Llyb*a s ^ İ K . Belen

3J (

tt&rakılıçlı^j > z g e d iğ \\^ « Ş e h ır k o m a l

Kömür lir. Ka/ıııkaya Br.

z k iiy * \ X

Çam lıca ^ o y ^

H B lv a a - '

lıp ın k r' N^ ^ H a , Un x * <v’ S ^ C « T ü r k e l i

KARABURUN

d e ! r S fç u k u r k ö y \

'AYRIDAĞ \\ K’.N*,! KLAR1S>A B u ru n c u k T » tf;hs

• P a r la k /

o tm a n la r - ^ o n a k ö y T 3H Ö S M A N C A L I

’r K . H a c f a r H

^ w

\ AVC

/ Iğnodere

G ülbahçe

î

T e k e lile r/

•S a lm a n

IURADİYE

w □ . Evrenoz

ÇÜKBAHÇÇ. Yaylaköy

^ E M İR A L E M

> 1 1 ./* !

/ - s | M an ise Karaali

//^^"GöktepeKaraosman ^Jzurl

A•1212 KDAĞ

*A s a rlık Koyundere^ -

C

Günerli

jca k

Yam anlar

G ürle Err

' Ktfrudere Gök AVI .ANMA

f

la U d ^ 1 B \ ^ •K u y u c a k

Çam altı

l/ç Bnrnn^Tofi lir.

7lJİAHÇF.KRh.

Kalay/af

f\M KSATKİ

SMYRNA

İZM İR KÖ RFEZİ I

û Denizli

/itC ESM E

Bvakljoere® | # KEMALPAŞA — fP ın a rb a ş ı K ız ılü z ü m . m Ikent ^ - \ Ç ın a r ^ * ^ \ S avandağy »

;ci,AW >MtN Vtl

/Kadıovi

^

Ilıc a sı

G ülbal

R07AIANO. / Çakmak

i-*Z e ytin le r :unkuyu feytineli

[uşcular,

KFMAlfAŞA DAĞ!

K ara belen 7VUzi«l *1042 *r 'ra^ \

Payamlı

£

^ lhs an iy e< Ç *> T y rû u lf Gölcük] Yağcılar, ' * y r / ✓ •U la m r a J Demircili jr a \ k r k \ ' • ğ r uDcürzc e jpo)arıc MUH >

, V i^ p e li_ » D e re k S y

--------_ G aziem ir

Çak^foeyli

Seferkisar

■^oğurtçı rürkmeo^*

M ENDİ

MANASTI I IIKB.

© S E F E R İH İS A

( ıTKONj SbHKRIllMR t / rKojKAi.Ksi r

A V //// H r . y ,) Y' KavF d w «

/

s

MYONNKUSIISİ

(

K arakı/lar

Saıpler

\

I

)aşı K j r u c ^ > [ ] p a 9 t o t o

l u b u 'r S T f e -

#O rh a n lı

^ C u m â lı Ilıcası / ^ am ^ / tablalı P ayam lı • B rj. DoQanbey - ^ a rak0ç Kaplıcası ( r •Ü ı'k m e z / « G öm uldur

\

^K a ra ot

SoAöy

Karakuyu Helvacı ^ '

K ü n e rlik * '

*

GÖ kdere * ( / -v # # ^ •K a y n a k la r s , Kurudere Y k.Kızılca

aya Mevki

1A V LA N M YA SA Ğ IA

SabuncuM i

•Bulgurca Kaplan^ V V \ '■*Plem0p - \VJRE ’_Bancaiifr-. m^SÂV OdEĞİRMENC ERE1 Özbey\\

(eler

•Ç a m ö n ü •Y e n i

ka ra çw a <1

\

j a / ' m k ih o p o l Is IK / I -‘ r V ^ • Ç a k a lte p e Yeniköy <

Kızılcaoytt

» Düverlik I Arıkbaşı f \ \ . . T a şk§ak + H t T 'A ^ I ^ l ^ '^ g v L İ z b a ş !

WFfc5iy

1_______

^^Bülbuidere ^, j^ ju lu m

D oğanbey B r.

G öllüc^/

^ H a s a n ç a v ıjş fa r f

Sünger B r.

I

v levi l^üçükkale

HARI HRR

H a kapınar

*ra\#;a UIRH S ELÇ U K Acarlar MERYEM A N A # (Turistik Mvk.) illkHavutçulı

^S ökçealan /ki;şadasi| ^K UŞA D ASI


ş if a

t ip

m e r k e z i

ŞİFA M ED ICA L Ç EN T ER daldan hizmetleri son teknolojik cihazlarla sunan Şifa Tıp Merkezi, geçen yıl 140.000 hastaya sağlık hizmeti sunmuştur. Farklı hizmet anlayışı, deneyimli kadrosu ile hastalarımız randevu almaya gerek duy­ madan, beklemeden muayene ve güvenilir laboratuar hizmetlerimizden yararlanmaktadırlar.

* ,/f J

E N D O S K O P İK -M İK R O İN V A S İV E G İR İŞ İM L E R (ENDOSCOPIC-MICROINVASIVE PROCEDURES) ~\

Laparoskopik Cerrahi (2000'den fazla kapalı safra kesesi ameliyatı)

“I V ideo-Endoskopik Ü rolojik G irişim ler (TUR, V aporizasyon, Lazerle Prostat Ameliyatı)

“I A rtroskopik Cerrahî, Endoskopik Sinüs Cerrahisi 1

V ideo- Endoskopi (Gastroskopi, D uodenoskopi, Kolonoskopi)

TIBBÎ G ÖRÜN TÜLEM E VE GİRİŞİM SEL RADYOLOJİ MERKEZİ (NONINVASIVE AND INVASIVE R A D I0L0G Y UNITS) “ l U ltrasonografi (Konvansiyonel, Endokaviter, D oppler Transrektal-Transvajinal) ~l

Spiral Bilgisayarlı T om ografi (3 boyutlu C.T.)

T

Dijital Periferik A n jiografi (Tüm Vücut A njiografisi)

3 MEME KANSERİ TARAMA VE TEŞH İS MERKEZİ (M am m ografi, D o p p le r U S, Sitoloji) □ YAŞA VE CİN SİYETE G Ö R E C H EC K -U P PROGRAM LARI-KARDİYOLOJİK C H EC K -U P □ Göz Anjiografisi ve Ultrasonografisi, Fundus Kamera, Bilgisayarlı Görme Alanı, Laser Tedavisi, Biometri Uygulamaları.

BİOCHEMISTRY

AND

M ICR 0BI0L0GY LABORATORIES

Tüm biyokimyasal ve mikrobiyolojik tetkikler, llaç-kan düzeyleri, hepatit ve tüm ör markerleri, hormon tetkikleri, anomalili bebek doğum una neden olabilen bulaşıcı hastalıklarla ilgili tetkikler TORCHES ve Down Sendromu tetkikleri çalışılmaktadır.

ŞİFA

KALP

M ERKEZİ

ŞİFA HEART ÇENTER E R İŞ K İN V E Ç O C U K K A R D İY O L O Jİ T E Ş H İS V E TEDAVİ M ER K EZİ (ADULT AND PEDIATRIC CARDIOVASCULAR ~S

D I A G N O S T I C A N D I N T E N S I V E CARE U N I T S )

Renkli D oppler Ekokardiyografi (Ultraband transduser, frekans

füzyonu ve 3 boyutlu görüntülem e, Transesofageal, karotis ve entegre stres e ko ka rd io g rafi)

□ H olter EKG (24 Saat EKG Takibi) □ Eforlu EKG (Treadmill) □ K oroner A njiografi □ Anjiyoplasti-Stent U ygulam aları,

M ER K EZ İ

n V alvuloplasti-B alon Atrial Septostomi □ GeçicİTKalıcı Kalp Pili U ygulam aları 1 Kalp Kateterizasyonu

ERİŞKİN VE ÇO CUK KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ ( A D U L T A N D P E D I A T R I C C A R D I O V A S C U L A R

• Koroner By-Pass

%Her çeşit kapak ameliyatları

%Çalışan Kalpte By-Pass

SURGERY)

%Kalp Pili Uygulamaları

ANJİOGRAFİ, AÇIK KALP CERRAHİSİ ve HEMODİYALİZDE, SSK. BAĞ-KUR. EMEKLİ SANDIĞI ile anlaşm am ız vardır Ayrıca, tüm branşlarda TBMM, birçok büyük şirket ve MED-NET'e bağlı sigorta şirketleri ile Bayındır, Halk Yaşam, Anadolu Hayat, Oyak sigortalarııyla anlaşm am ız bulunm aktadır

İz m ir ’den Başka Hiçbir Yerde Ş u b em iz Yoktur. F e v z ip a O a Bulv. No: 172/2 B asm an e/ D ZM O R T e l: 9 0 . 2 3 2 . 4 4 6 0 8 8 0 - 4 4 6 3 7 3 8 P b x http://w w w .sifatip.com .tr E -m a il:s i f a @ sifa tip .co m .tr

F a x : 9 0 .2 3 2 .4 4 6 0 7 7 0


İ

Z

M

İ

R

İN A N D A R O U N D

. j K jU lÜ e

EM E R G E N C Y

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) TOURİSM

I N FORM ATI ON S

T U R İZ M D A N IŞ M A

Adnan Menderes Airport Tel: 274 24 24 Alsancak Tel: 422 10 22 Bergama Tel: 633 18 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 614 1103 - 614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 - 892 63 28 H O TELS / O TELLER

İZMİR Anba Oteli (***) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi (***) Balçova Tel: 285 48 5(1 Büyoik Efes Oteli (***” ) Gaziosmanpaşa liulvan. 1 Tel: 484 43 00 Fax: 441 5695 Club Hotel Ephesus Princess (” ***) Pamucak Mevkii /Selçuk Tel: 893 U) 11 Fax: 893 10 39 Ege Palas ("**) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 Grand Hotel Mercure İzmir (*’***) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 Hotel İsmira (***) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 9493 Hotel Kaya Prestige ("**) Şair Eşref Bulvan, 13 I Sokak, No.7 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel Mercure Konak (****) Mithatpaşa Caddesi, 128 Tel: 489 15 (M) Fax: 489 l7 09 Hotel Richmond Ephesus (****) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 6 ' 31 Otel Anemon İzmir (****) Mıırselpaşa Bulvan No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 İzmir Hilton (***”) Gaziosmanpaşa Bulvan, 7 Tel: 441 6060Fax: 441 2 2 ” İzmir Princess Oteli (**“*) V5330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39 İzmir Palas Oteli (” *) Vasıf Çınar Bulvan, Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 Kısmet Hotel O 13'r’ Sokak, Alsancak Tel: 463.38 50 Fax:421 48 56 Marla Hotel (***) Kazım Dirik Caddesi", Pasaport Tel: 441 40 (X) Fax:44l 11 50

T clephone: International code for Turkey: 90. İzmir arca code 232. Kuşadası (area code for proviııce of Aydın): 256. For intcrcity calls withiıı Turkey first dial ”0", tlıen the area code, and then the local number. For intemational calls first dial ”00".

H O L İ D A Y VI L L A G E S

ancient Ephesus have an unforgettable | charisma. Establislıed in 3000 BC and j ineluding remains from the Ionic, | Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk Altınyuııus Tatil Köyü [ periods, Ephesus is a sight not to be (Golden Dolphin Holiday Village) missed. Iıı nearby Selçuk there is the Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme basilica of St.John (6th century), a Tel: 713 12 50 Fax: 713 22 52 superb museum and İsa Bey Mosque. Club ( ardia (Holiday' Village) Also in the vicinity is the House of the Çiftlikköv, Çeşme Virgin Man, and the Cave of the Seven Tel: 712 11 11 Fax:"’12 12 27 Sleepers. Club Med Kuşadası Holiday Village İzmir'den (72 kın) ve Kuşadası'ndan Aslanbumıı, Kuşadası (IH kııı) kolaylıkla ulaşılabilen Tel: 614 11 35 Fax: 614 11 25 olağanüstü iiginç, caddeleri ve yapılarıyla bııgiiıı de benzersiz bir Foça Chıb Med Holiday Village atmosfere sahip antik kent. İÖ 3000 Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 '5 yıllarında kurulan ve lon. Lidya, Hanedan (Holiday Village) Roıııa. Bizans. Selçuklu dönemlerinin Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51 j izlerini taşıyan Efes'i gezmeye rnutlaKuştur Tatil Köyü (Holiday Village) | ka vakit aytrılmalt. Efes'in çok Bayraklıdere, Kuşadası yakınında SI. Jean Bazilikası, Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32 Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Neptün Village Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik Büyük Akkum, Seferihisar gezi yerleri bulunmaktadır. Tel: 745 74 55 Fax: 745 70 38 House of the Virgin Mary Ömer Holiday Village MeryemAna Evi Yavansu Mevkii, Kuşadası Tlıe Virgin Mary came to Ephesus Tel: 614 37 00 Fax: 614 43 44 vvith St.John, and spent the remainder Pine Bay Holiday Village of her life here. The house huilt Selçuk Yolu, Kuşadası in the 4tlı century at the place where Tel: 614 93 70 Fax: 612 22 07 she died was recognised as a şiirine by | the Vatican in 1957. Tlıe house is Sunset View Holiday Village ] 80 km from İzmir and 7 km from Gazibeğendi, Kuşadası Ephesus on Biilbiil Dağı, a hill Tel: 614 45 02 Fax:6l4 45 70 forested vvith pines, planes and olive Turban Holiday Village trees. Mass is celebrated here everv Dayanıklı Köyü, Gümüldür moming at 7.30 and on Sunday Tel: 742 25 48 Fax: 742 11 76 momings at 10.30. Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e gelen S IGH TS EEI NG / GEZİNTİ | Meıyeın Ana nın hayatının sön döne­ mini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda Balçova Themıal Springs inşa edilen ev. I')5^'de Vatikan’ın Balçova Kaplıcaları onayından sonra kutsal ziyaret yeri İzmir province abounds in mineral olan Meryem Ana Evi ve Kilisesi and themıal springs, those at Balçova \ İzmir'den 80 kın. antik Efes kentin­ beiııg just 15 km from the city centre den 7 km uzaklıkla, çam, çınar ve and served by municipal buses. Kmnvıı zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir in antiquity as the Agamemnon tepe olan Bülbül Dağı'udadır. Her Thermal Springs, sabah 73<)’da, pazar sabahlan Balçova has been a tlıerapeutic 10.30 da ayiıı düzenlenmektedir. cenire for thousands of years.

T A T İL K Ö YLERİ

Kadifekale Fortress /Kadifekale İzmir çevresinde çok sayıda ka yıttık sııyıı re kaplıca bilinmiyor, The fortress overlooking İzmir has seetions dating from Hellenistic, llı/nlanlan Balçoıra kaplıcaları kent merkezine sııdece 15 km uzaklıkla ve Roman and Byzantine times. kent içi toplıı taşıma araçlarıyla The 20-25 metre high walls were origiııally 6km in lengtlı. Today the fortress ulaşm ak m iim k iin . A n tik dönemde Agaınemııon Kaplıcaları denilen bu | is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabuyer çağlar boyunca bir “şifa yurdu" olarak kullanılmış. lous view of the city. İzmir'in içinde, kente bakiın bir Bird Paradise /Kıış Cenneti tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve This eiglıt thousand heetare bird sancBizans izlerini taşır. Yüksekliği 20-2 5 tııary is a temporary and pemıanent lıome to millions of birds. Situated on | metre olan duvarlarının uzunluğu eski dönemlerde 6 km [yi buluyordu. the outskirts of the city, it consists of Günümüzde çay bahçeleri ve islets, marslıes, deltas and meadows. At olağanüstü kent manzarasıyla various times of year över 190 species ünlü bir gezinti yeri. of bird can be seen here. Kentin yanıbaşıııda koruma altına Pergamum /Bergama alınmış 8 bin hektarlık der bir yabaıı | The nıins of Pergamum. a majör Ijayat parkı. Adalar, sazlıklar, delta­ | centre of civilisation of the ancient lar ve gözalabildiğine tızaıuııı world, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitlıeatre düzlüklerde IDO’ı aşkın liirde mil­ yonlarca kuş barındırdığı için diiııya perehed on a towering hilltop, and on çapında bir "kuş cenneti" sayılmak­ the outskirts of the town of Bergama tadır. the Asklepion or healtlı centre | dedicated to Asklepios the god of Ephesus /Efes | healtlı are in a remarkable state of Withiıı easy reach of İzmir j preservation. The site is open daily (72 km) and Kuşadası (18 km), the between 08.30 and 18.30. spectacular buildings and streets of 102 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

Iıı the town is another iııteresting building, the Temple of Serapis, knovvn locally as the Red Courtvard dııe to its tiles. The town is also worth visiting to see the narnnv streets with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter. İzmir’in 105 kııı kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık merkeziPergam on’un kalıntıları bu­ lunuyor. Görkemli bir tepedeki akıvpolis ve amfitiyatronun yanısıra, ilç­ enin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adııuı inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakla duran sağlık merkezi her gün 8.30 -18.30 arasın­ da ziyarete açıktır. Bergama’nın için­ deki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapı­ nağı da dikkat çekicidir. Ayrıca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokakları ve yapılarıyla eski mahalle­ leri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özelliklerdendir. M USEU M S / M Ü ZELER

Archeological Museum

Arkeoloji Müzesi

Bahri Baba Parkı. Konak Tel: 425 4929 Open everv day except Mondavs. 09.00-17.30. P.tesi dışında her gün. Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 421 70 26 Open every day except Mondavs. 09.00-17.00. Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum /Bergaııuı Müzesi Bergama Tel: 633 10 96 Open every day. 08.30-17.30 Her giin. Ephesus Museum /Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10-892 60 11 Open every day. 08.30-18.30 Her gün. Ödemiş Archeological Museum

ÖdemişArkeoloji Müzesi

ÖdemişTel: 545 11 84 Open every day. 08.30-17.30 Her gün. Museum of Painting and Sculpture

İzmirKesimveHeykel Müzesi Tel: 484 89 45 S.Yaşar Art Museum S Yaşar Resini Müzesi

Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 CHURCHESAND SY N A G O G U ES

Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St. Helene (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka St.John (Anglican) Talatpaşa Bulvan. Alsancak Tel: 463 72 63 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Nötre Dame de Laurdes (Catholic) 81. Sokak. 11 Tel: 232 11 45 St. Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 .36 Shaar Ashamayan (Synagogue) 1390 Sokak 4/2 Alsancak


Cep Telefonunuzu Internet'ten alın!

M ü k e m m e l ve k ü ç ü c ü k b ir c e p t e le f o n u y la ta n ış m a k , b a t a r y a k a p a s it e s i s o r u n u y a ş a m a m a k , s e s li v e y a t itr e ş im li a ra n m a k ,

c e b i n iz d e g u r u r d u y a b i l e c e ğ i n i z T ü r k i y e 'n i n i l k T ü r k c e p t e le f o n u n u ta ş ım a k

2 y ı l g a r a n t i , s e r v is v e e k o n o m i k

v e h a y a t ı n ı z ı k o l a y la ş t ı r a c a k

a k s e s u a r la r d a n y a r a r la n m a k ,

d a h a n ic e t a l e p l e r i n i z i ç in . . .

ASELSAN 1919 Cep

Telefonu In te rn e t'te

w w w .a s e ls a n .c o m .tr/g s m Girin Internet'e, A S EL SA N 1919'un öze llikle rini ve fiyatlarını inceleyip, siparişlerinizi verin. Cep tele fo nuyl a ilgili görüş ve önerilerinizi bize bildirin.

ASELSAN

7979 E S f i l T Dünyayı

cebinizde

bilin!

jE N E L M Ü D Ü R L Ü K : A N K A R A : (031 2) 385 01 40 İS T A N B U L BÖLG E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü : (021 2) 281 43 70 İZ M İR BÖLG E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü : (023 2) 441 77 43 A N A B A Y İL E R : A D A N A ALTIN S O Y (322) 4 5 7 85 55 ■H/-R PU T (322 ) 363 33 00 • RS TEK N İK (322 ) 457 02 83 A F Y O N A S K O M (272 ) 213 4 6 56 A K S A R A Y SERVET (382) 212 8 4 32 A M A S Y A TEKFON 1 (358 ) 218 4 4 81 A N K A R A A K A Y (312 ) 2 3 2 31 36 • AS ELE FON (312 ) 231 77 31 « BAŞKENT (3 1 2 ) 3 1 0 42 95 • D Ö R T -A (312 ) 341 24 80 • ERA (312 ) 441 52 25 • FORS (3 1 2 ) 4 1 9 51 3 4 • M A R T -K O M (312 ) 4 1 8 38 88 • SEREN (3 1 2 ) 349 23 9 8 • T E LM A K S (312 ) 119 59 99 » YDS (3 1 2 ) 3 1 2 4 1 9 6 A N T A L Y A • A STE M (242 ) 2 4 3 14 83 • BELGE (2 4 2 ) 242 76 51 • (A L A N Y A ) ALESAN (2 4 2 ) 511 53 23 A Y D IN ASTEL (2 5 6 ) 212 18 16 • B A L IK E S İR Ç A B A (266 ) 2 4 9 68 46 • (EDRE M İT) V A R O LLA R (266 ) 373 63 26 • (A Y V A L IK ) YO LVER İNŞ. (266 ) 312 52 94 BO LU YÜCEL (374 ) 215 2 4 24 B U R S A D A Ğ (224 ) 2 2 4 11 2 7 • FORS (224 ) 250 0 0 50 • G İZE M (224 ) 225 13 33 • HT (224) !2 0 38 4 2 • P A N -K A (224) 250 4 6 96 • U Z A Y (224 ) 271 73 95 Ç A N A K K A L E Ç A N A K K A LE TELEKO M (286) 217 22 11 Ç O R U M ERA (364 ) 224 55 30 D E N İZ L İ ASTEL (258 ) 265 73 50 D İY A R B A K IR FIRAT (412) 128 51 75 • TELFAKS (412 ) 2 2 4 87 9 4 E D İR N E SE-SA (2 8 4 ) 212 0 0 79 E L A Z IĞ A T A K (424 ) 238 64 3 8 E R Z İN C A N M A Z L U M (4 4 6 ) 2 1 4 48 66 E R Z U R U M ASEN A (442 ) 233 2 0 8 2 E S K İŞ E H İR İLETİŞİM (222) !3 0 53 77 G A Z İA N T E P M E B A (342) 2 3 4 45 2 4 H A T A Y (İSKENDERUN) ECE (326 ) 614 37 77 İS T A N B U L A N A D O L U Y A K A S I: KC (216 ) 390 8 9 00 • M O B ILIN E (216 ) 411 19 70 • SİEM (216) 461 35 33 • SİSTEM 2 16) 352 19 4 7 A V R U P A Y A K A S I: • FORS (212 ) 213 6 8 88 • GİPAŞ (212 ) 251 51 57 • INTERLINE (212) 285 42 00 • M A R M A R A (212 ) 245 13 53 • M CC (212 ) 275 51 2 5 • M İB A (212 ) 534 51 63 İZ M İR ABEL 232) 445 66 85 • ABS (232 ) 4 6 3 70 0 0 • ASEL (232) 445 93 27 • B A BA O Ğ LU (232) 4 6 4 4 9 21 • BAĞ D ATLI (232 ) 4 6 4 33 23 • DÜZEY (232 ) 441 48 0 0 • İLKE (232 ) 464 01 9 7 • K O Ç A K (232 )227 81 62 « M O B ILK O M 2 32) 4 6 4 13 64 • ORCUN (232) 342 77 67 • O Z A N (232) 366 8 8 77 • TONSES (232 ) 4 4 5 03 33 K. M A R A Ş AKSU (344 ) 2 1 4 13 20 K A S T A M O N U KALELİ (366 ) 212 7 8 16 K A Y S E R İ DEN K ASAN (352) 2 3 4 56 60 (IR IK K A L E KALE (3 1 8 ) 225 16 85 K O C A E L İ (İZ M İT ) KÖRFEZ (262 ) 324 68 38 • (GEBZE) YAZIC IO Ğ LU (262) 642 62 68 K O N Y A ASTELSAN (332 ) 2 3 7 33 77 M A N İS A A S -M A R (236 ) 237 94 0 0 • (ALAŞEHİR) JLKÜ U YAR (2 3 6 ) 6 5 3 12 72 M E R S İN D ELT A (324 ) 237 55 77 M U Ğ L A H A Ş İM (2 5 2 ) 2 1 4 99 59 • (B O D R U M ) A K K A R T A L (2 5 2 ) 313 07 70 • ERGENE (2 5 2 ) 3 1 6 95 88 • (Y A T A Ğ A N ) M E -K A (252 ) 572 32 22 ■(M A R M A R İS ) VİK İN G (252) 412 62 17 NE V Ş E H İR DEN K ASAN (384) 212 60 54 O R D U BOEL (452) 225 38 18 R İZE BİRBEN (464) 214 01 52 S A K A R Y A AR A B U L (264) 275 15 91 S A M S U N BOEL (362 ) 432 4 6 66 LIR FA G Ü N E Y D O Ğ U (4 1 4 ) 3 1 5 3 7 0 4 T E K İR D A Ğ A L T A N (2 8 2 ) 2 6 0 0 0 6 0 T R A B Z O N TELS A (4 6 2 ) 3 2 6 8 6 2 0 V A N A K D A M A R (4 3 2 ) 2 1 4 03 23 Z O N G U L D A K K A R A T E L (3 7 2 ) 2 5 3 71 10


Tomol

A I

nlar S inneliA »zirgen canuvba

Hetpınar(

MANLI DAĞ —TP73

\

Yuvacık

r

YARIMADASI

•K a sa b a -

^VANKAF.

KAŞ İiIB R IS ÇAY! AV HAYVANLARINI KORUMA VE ÜR ETM E SAHASI

unğrtzı K Siıtri/iMiGÇ . aıbH

“ Armutlu Vvşar

Kuzuköy • M u rs a l*| Islam lar* Ahatlı €

—j D erel

M a c u n -/

HaCiyU^

Yapraklı

A K DAĞLAR

Yeşilbarak Kılıçlıyayla

Kayabaşı

k o ru daği

Osmankatfatar

Kırkpınar

ırmankaya

Gümüşya*

Çalptnar

K arabayır

"•»»Nebiler

ILC AD AĞ tor

l

*1278

S an m a T.

KİNİKK Kjl.KSI

•Ç ağm an ‘23X ^ C

Gökbûk]

» A rif

Atla•1n0b9eli0G.

1Göltarla

|^^ALACADAĞf

s

Dereköy*

Sûlekler •

Çığlık Yay. Yk.Karam a^

rakaçiftlik

V

^ V > ö ğ ü t 2 '28

l

7 jy a rrt T. •259 8

Civgalar

KO Z DAĞI •1507

p Doğanlar

w

.LTINYAYLA

~'V

G Ö L H İS A

^

Aşmalı /

Çamlıköy

İmamlar

Cumaalanı

Darıveren

»Kumavşarı Belkaya

Yelten

Yeşilyayla • -

Çomaklı

r\

jzovaV

Yakaköy

^ANTALYA H-IMW ATTAI.F.I.Aİ

\ V^*6Özelyalı

:AKJ^rttN% Kemerl^:

\Kurşunlu

H a tip le r

ıhtılı^ l% C ^ ^ ''^ ya4>

"""

l’HASKI.ISİ rekirova

jkurca

ASAR DAĞI

nM/M

MFRKF/4

. • BF.LFK

A k k m te t

İL .

Ç a k a İ îik *

(a ra b ü k * Etler

(E R İZ DA Ğ I •2004

r\

Tazı köy (

Ballıbucak şT ? .

Selimiye (Side)

indoğdu ^ k J I ii

c y< arabucak l K m Id a ö ') jırın r in

Ihmapınar

O t * T.

Ardıçpınar

^

Susı

V

Fug/aHr

JDkurcaalar ı v ( T î > ^ i| <) I D >AYİ

I ^Ç a k a lla r

P »

'

P y y

a

K a r g ıc a ®

0 ( 2 1 6 ) 3 4 9 0 1 41

ik i n o k t a

ju a ivk

ALANYA^EŞaköy a m y o H ^ ^ /" / . JÇ M ahmutH^,

kİ\('.\KVsl

.D ereköy

Ortakonuş

p a la / d a ğ i

nruKN

mağaram

>AMI.ATA Ş ^ fF

Yenice

J

□ G ÜZELİ

l y ^ »Güneycik

Seanyaka « U N U Gençler • / »Karabul

a

Kuruçay

s i -ğ i a

'TH O çmsi

1Muradiye

■ÜZELSU

«Sadıklar

_ . Hüsamettin Cendere

Çimiköy

Irmauın(i.

Üzümdere

>Günyaka Ç j j

♦ Ceceler

•VİZLİ

fSusuzşahap

KÜPE DAĞI

Süleymaniye ^D eğirm en lik

Maden

ğ r. «W y.OAI.ARI İV L

. çAMin kövT

kaT

S E Y D İŞ tl

A ,

\s R V n lŞ K H IR K Î?^ m |

lamlık ii.ic:m.aki

/

^

KÜ PE D ■2551 t

• \ f Uğurlu

Kuyucakı Gümüaoamla'

VirdeT >

lapı nar

ktANAVOAT ALAGEYIK KARUMA VE ÜRETME^ SAHASI T

K-"‘‘

^İBurmahan

'

Pınarbaşı

HAŞAN DAĞI

Yeşilbağ

Değirmenözû K ÖPRÜ LÜ KANYON M İLLİ PARKI

Haskızılören

'* * *

BO ZB U R U N D A Ğ I

C a n a ğ d ı T.

Beydillı

AROUND ANTALYA


V Ü P t S

1

1y

ıs

a

w w w .g o ld a s .c o m


A İN

N

T

A

A N D

L

Y

A

EMERGENCY

A m b u la n c e : Tel: 112 (AU ö ver T urkey) P o liç e : Tel: 155 (A li ö ver Turkey) F ire : Tel: 110 (A li ö ver Turkey) G e n d a rm e : Tel: 156 (A li över Turkey) T O U R İS M T U R İZ M

. »

IıUplıollf: International cinle for Turkey: 90, Antalya arta code 242. For intercity calls vvithin

A R O U N D

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

A n ta ly a Kaleiçi Tel: 247 05 41 -2 4 2 18 33 A n ta ly a C um huriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 A la n y a Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40

Kaş

C um huriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kem er Belediye Binası Tel: 814 15 36 H O TE LS / OTELLER

ANTALYA A d o ra G o lf R e s o rt H o te l (**” *) Belek/Serik Tel: 725 4051 Fax: 725 40 71 A ltis G o lfh o te l ( “ ***) Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 A n ta ly a D e d e m a n (*” **) kara Y o lu Tel: 321 7 9 1 0 Fax: 321 38 73 A n ta ly a R e n a is sa n ce R e s o rt ( “ *“ ) Beldibi, Tel: 824 8431 F a x :8 2 4 8 4 3 0 A n tb e l B e le k H o te l ( • “ **) Belek / Serik Tel: (242 ) 7254102-05 Fax: 7254268-70 A n ın ı H o te l& A p a rtm e n ts (**” *) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40 C e n d e r H o te l (*“ *) İşıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 8 ' C lu b H o te l S era ( * * * " ) lara Y o lu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 F alez H o te l ( ” ***) Konvaaltı Tel: 248 50 (M) Fax: 2-18 50 25

T u r k e y firs t d ia l "0". t lı c n th e area c o d e , a n d th e n th e lo c a l n ıım h c r F o r iııte m a tio n a l c a lls firs t d ia l "0 0 ". S P E C İA L L IC E N S E H O TE LS Ö ZEL L İS A N S L I

OTELLER

A b a d H o te l Hesapçı sokak, K aleiçi Tel: İ4 7 44 66 Fax: 323 04 25 A rg o s H o te l O ppositc o f Atatürk Highsch(x>l, Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax:241 75 57 A s p e n H o te l K aled ib i Sokak 16. K aleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 3 3 6 4 K a r y a tit H o te l Kaleiçi Tel: 241 1449 Fax:242 7 7 4 9 M a r in a H o te l M e rm e rli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax:241 1 " 65 T u r b a n A d a h a H o te l K aleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 T u v a n a H o te l T uzcular M ahallesi. K aleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 1981

T A T İL

KÖYLERİ

S ol M u n a K tım köy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 T u r te l B e llls A kın la r K öyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00

A la n y a C ita d e l / A lanya K a le si This splendid Byzantine citadel surm ounting the rocky peninsula is walled (8 km ). The "Red T o w e r” was b u ilt by the Seljuks Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing eınogtaphical collections.

C lu b A ld ia n a T itre y e n G öl, Manavgat Tel: 75 6 92 60 Fax: 75 6 92 67 C lu b A li B ey Kızılağaç K öyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 753 22 20

C lu b A s te ria Ü çü n cü K um Tepesi M evkii G lo ria G o lf R e s o rt (*” “ ) Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 2$ Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02 C lu b K a s ta lia G ra n d P re s tig e H o te l S ide ( ” ” ' ) T itreyengö l, Manavgat. Side K on aklı M e vkii, Alanya Tel: 75 6 90 60 F a x :7 5 6 90 81 Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28 H o te l O fo A n ta ly a ( ” ***) C lu b M e d P a lm iy e kara Tel: 349 40 00 / 15 hat Fax: 349 40 16 Tekerlektepe Mevkii Kemer H o te l B ilk e n t K e m e r ( * * " ) Tel: 8143260 (10 hat lines) Göynük-Kemer Tel: 8 1 5 1 5 3 8 /2 0 hat C lu b M e d ite rra n e e K e m e r Fax: 815 15 37 Kemer Tel: 8 1 4 1 0 0 9 F a x :8 l4 1018 K ış la H a n H o te l (*” *) C lu b M ega S aray Kazını Ö zalp Caddesi 55 Ü çü ncü K um Tepesi M evkii Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Belek/Serik. Tel: '2 5 40 26 Fax: 725 40 49 O ra n ] H o te l (****) Lara Y olu. Şirin Yalı Mahallesi C lu b T u r a n P rin c e Tel: 323 12 71 Kızılağaç K öyü, Side P riııc e H o te l A n ta ly a (****) Tel: 748 24 00 (8 hatJines) Lara Y olu, Karpuz Kaldıran M evkii Fax: '4 8 24 0 9 - 10 Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 4 1 E H A H o lid a y V illa g e R enaLssance A n ta ly a R e s o rt T itre y e n G öl, Manavgat B e ld ib i/ K em er Tel: 75 6 90 50 Fax: 756 90 52 Tel: 824 84 31 F a x :8 2 4 84.30 E ld a ra d o r P h a se lis R o y a l R e s o rt H o te l ( " * * * ) Kemer Tel: 815163 1 Fax:815 16.37 G ö v n iik / Kem er H a m d u lla h Paşa Tel: 815 2 3 7 0 P tx F a x :8 1 5 16 27 K onaklı M evkii, Alanya G o ld e n R in g H o te l ( " " ) Tel: 565 15 20 Fax: 565 15 31 G ü llü k Cad. N o: 71 K e m e r H o lid a y V illa g e Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 G öynük. K em er S h e ra to n V o y a g e r A n ta ly a ( ” *” ) Tel: 815 14 30 F ax:8 15 1 4 6 5 100. Y ıl B ulvan

P a lm a riv a H o lid a y V illa g e T ekirova. K em er Tel: 821 4 0 0 4 Fax: 821 40 40

S id e lya Ç olaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 6 8 01 F a x :7 6 3 6 l 14 S im e n a H o lid a y V illa g e Çamvuva, K em er Tel: 824 63 63 F a x :8 2 4 6.3 81

S IG H T S E E IN G / G E Z İN T İ

C lu b A ld a B eldibi, K em er ] Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59

T a ly a H o te l (*” *•) F erzi Çakm ak Caddesi, 30 Tel: 248 6 8 00 Fax: 241 54 00

Antalya’nın 48 km doğusunda Antik Çağın önemli limanından kalına muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kul­ lanılmaktadır.

V a ra n H o lid a y V illa g e T aşlıburun M evkii Belek/Serik Tel: '2 5 42 01 Fax: 725 42 25

A tta le ia H o lid a y V illa g e T aşlıburun M evkii, Belek/Serik Tel: 725 4 3 0 1 Fax: 725 4 3 0 2

O asis B e a ch C lu b K on aklı M evkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19

R o b in s o n C lu b P a m fily a Acısıı M evkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58

U ltıs o y T a til K ö y ü G ö vn iik, K em er Tel: 815 14 50 F ax:8 15 12 72

V IL L A G E S

Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 S u n sct H o te l ( “ “ ) Kom aaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89

am phiteatre is tlıe besi preserved in the vvorld and kn o w n lo r its superb acoustics and is stili used fo r concerts.

T u r te l S ide H o lid a y V illa g e Side Tel: 753 20 24 Fax: 753 20 25 T u rtle 's C lu b M a rc o P o lo Çamv uva, Kem er Tel: 824 63 36 F a x :8 2 4 63 46

T ü ta v T ü r k e v le r i M e rm e rli Sokak, K aleiçi Tel: 2 4 8 6 5 91 Fax:241 94 l9 H O L İD A Y

P a rk K im e ro s G öynük, Kem er Tel: 815 16 63 F a x :8 1 5 1 6 7 2

Bizans zamanından kalına, "Kızıl Kııle’si I226'da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müzedir. A n ta ly a M u se u m / A ntalya M iiz e s i Kenan F.vren Bulvan Konvaaltı Tel: 241 45 28 Daily cxcep t Mondays.

Pazartesi dışında her gün. The province o f Antalya is endovved vvith the richest historic treasures o f Turkey. Antalya Museum covers an area o f 30.000 square metres « itli tlıirteen galleries. an open-air g a ile n , a children's galleıy (vvhere children may be le ft) and a w ide yard. Approxi-m ately fıve thousand archeological vvorks are displayed in chronological order. The museum receive an avvard from tlıe C ouncil o f Europe as ıhe Museum o f the Year in 1988. The spectacular G ailen' o f the Icons and Galleıy o f the Emperors are especially vvorth to seeing.

MART

Sarkıt re dikitlerden oluşan, olağanüstü görüntüsüyle ünlü, Alanya yakınlarında bir mağara. D ü d e n F alls / Düden Şelalesi A very beautiful vvaterfall (12 km no rth o f the city centre).

Kent merkezine kuzey yönünde 12 kın uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. O ld Q u a r t e r / K a le iç i The historic nucleus o f Antalya. This distric t is novv restored and has became an attractive to u ris tic centre vv ith its tavems. hotels, restaıırants and entenainm ent facilities. İts narrovv streets lead dovvn to the old harbour (today an intem ational yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel re pansiyonları, restoranları re eğlence olanaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski Uman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The origins o f this ancient city 18 km northcast o f Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya’nın 18 km kuzey doğusundaki bıı antik kentin geçmişi İÖ i (100yılına kadar uzanıyor. Ancak bııgiin gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönem­ lerinden kalına bir açık hara müzesi. S ide At this lively resort east o f Antalya, tlıe houses and ancient nıins are inextricably intervvined. There are tw o agoras, an am phitealre and a museum in vvhiclı stalues and othe r vvorks o f art found here are exhihited.

Term essos Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient c ity and a national park northvvest o f Antalya. Tlıe am phiteatre is hevvn out o f the liv'ing rock and the vievv as far as Antalya is stupendous. There is a natural history museum at the park entrance.

Denizden i 050 m yüksekllikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent re doğa müzesiyle bir ulusal park.

A sp end os A m ajör po n and com m ercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 48 km eası o f Antalya. İts m agnifıcent

Antalya'nın sembolü olan bu minare Selçuklulardan kalma bir i.lyy. yapısıdır. Koyu mavi ve turkuvaz çinil­ erle süslenmiştir.

MARCH

199 8

^

Antalya’nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr re burada güıı ışığına çıkarılan heykel re öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından l>elki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Miizesi çok geniş bir alanda 13 teşhir saloıııı re bir açık hara galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka geznıeliler.

ıot> -KVLİFE

D a m lataş Cave / D am lataş M a ğa ra sı This bevvitdıing cave in Alanya is fiili o f slalactites and stalagmites.

Y iv li (flu te d ) M in a re t a n d M osque Y ivli M in a re

The synıbol o f Antalya. This 13th cenlury fluted m inaret b u ilt by the Seljuck is decorated vvith dark blue and turquoi.se tiles.

'v


* .

Güven A ır ^ m a m e n s iz e özel,

G ü v en A ir; tü m ü 1 9 9 6 yılı

is tek lerin iz e g ö r e, en in c e

d a üretilmiş ve katego-

ayrıntısına k a d a r tek tek

inin en iyilerinden oluşan

düşüftûlrri'Üş b ir uçu s h izm eti

v e r B

fla v a u laşım filosu yla...

D ile­

r . ..

Deneyimli pilot kadrosu

diğ in iz an , d iled iğ in iz

ve tekn ik ekibiyle... Her

y e r d e o lm a fırsa tın ı,

z a m a n çift p ilot y ö n e ­

y a şa m a k ta n büyük key if

tim inde sa ğ la & ğ ı uç

alacağ ın ız ayrıcalıklarla,

ıcesiyle... Acil sağlık

kon for içinde siz e sunuyor.

probfemleriniz için sunduğu

G e r ç e k a n la m d a b ir h a v a

Air A m b u lan ce se rv is iy le...

>aksi şir k e ti o la r a k ta sa r la n a n

3ÜVEN

2 4 sa a t, aralıksız hizm etin izde...

G

ü

v . ı. p. H

H T İO - 2 1 2 ) 6 6 2

A

V 0 3

A

Y 6 2

O

L L A

R

I

A

. Ş

.

(P B X ) F a k s : (0 - 2 1 2 ) 6 6 2

h t t p : / / w w w . g u v e n a ir . c o m . t r

Ç a ta l 0 2

6 1

S o k a k - 5 7 3

A l 1 2

B lo k

N o .5

F lo r y a

3 4 8 1 0

İs ta n b u l

1 4 # » n a il: g u v e n a ir @ g u v e n a ir . c o m . t r

v

e a

n

ı R

A t

i r a

x i

"Zamanı Güvenle Aşın"


D U TY F R E E

0 11 B O A R D

TU R K IS H AIR LIN E S TÜRK HAVA YOLLARI

DUTY DUNE Eau d e Toilette Spray 50 ml. 5 6

D M

TENDRE F A H R E N H E IT Eau de Toilette Spray 50 ml. 4 8

P O IS O N

D M

T E N D R E P O IS O N Eau d e Toilette Spray 5 0 ml. 5 6

D M

T U R K IS H A IR LIN E S TÜRK HAVA YOLLARI

DUTY C H R IS T IA N D IO R Make-Up Set 4 7

D M


D U TY F R E E

O Tl BO ARD

D A V ID O F F C O O L VVATER MAN Eau d e Toilette Spray 50 ml. 5 5

I.K

1*1 K D ’ İ S N L V

MIVAKE

L ’E A U D ' I S S E Y O F IS S E Y M IY A K E Eaıı d e Toilette Spray 50 ml 7 4

41

4 6

M

A

D M

POLO SPORT VVOMAN Eau d e Toilette Spray 100 ml.

RALPH LAUREN

O

D M

POLO SPO RT Eau d e Toilette Spray 75 ml.

Uf

w

D M

D M

POEME Eau d e Parfüm Spray 5 0 ml

t*

6 3

D M

A C O U A Dİ G IÛ Eau d e Toilette Spray 5 0 ml 4 8 4

VU.lt \l)l —7 ^

D M

-

\j.| ( i1 0 ı.ımtl.Hı \ll\l\\l

A C O U A Dİ POUR HOMME Eau d e Toilette Spray 50 m l 4 1

D M

I.K I H I , m \ I I M \ M

TRESOR

G IO R G IO

A RM A N I 6 5

D M


D U TY F R E E

0 7 7 BOARD

CK ONE E au d e Toilette Spray 100 ml

T U R K İS H A IR LIN E S TÜRK HAVA YOLLARI

DUTY

ETERNITY

6 3

D M

CK BE Eau d e Toilette Spray 100 ml 6 3

D M

Q o

I

JB O L

T İM

l

ETERNITY

H» P»®**» C«MM«ki*»

E T E R N IT Y

‘ P 'o y/va po ıiıaiau r

F o r

' 7F 10 Z 5 0 ml e

CofvnKlefl

W o m e n

Eau d e Parfüm 7 2

D M

TU R K İS H A IR LIN E S / J \ TÜRK HAVA YOLLARI

DUTY FREE

rrî ETERNITY • 0u

t o iltita

»orayAopof(|Qf#i(r

E T E R N IT Y

I.7 F IO Z 30 ml e

C o J v ın K le ın

F o r

M e n

Eau d e Toilette Spray 6 3

D M


D U TY F R E E

O Y l BOARD

VAKKO Eşarp / Scarves 1 4 0

Take home a piece of Vakko's elegaut world in püre silk.

D M

%

V

A

K

K

O

TURKISH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI

M IS A K I JAPANESE PEARLS Büyük hıci 2 5 0

D M

Kolye - Küpe 1 0 0

D M

J .B . \Vbiskv 2 5

D M

B A L L A N T IN E 'S Whisky 2 5

D M

GUESS Saat/ Watches Bayatı / Lady 18 0

D M

Bay / Gentlemarı 2 2 5

D M

DUTY i


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Inform ation andReservation

DIŞ B Ü R O L A R

BANGKOK

IN T E R N A T I O N A L O F F IC E S

(G S A )

C O L O G N E -KÖ LN

Trankgasse 7-9 50667 Cologne

Ernst-August Platz 6 30159

CP. Tower 3rd Level 313

S/Tel: (49-0221) 134443

S/RTel: (49) (511)3048210 (4 lines-hat)

R/Tel: (49-0221) 134071/72/73

Silom Road, 10500 Tel: (66-2) 2310300 (7 lines-hat)

ABU D H A B I (GS A)

Sultan Bin Y o u su f and Sons

C O P E N H A G E N -K O P E N H A G

Ved Vesterport 6 1612

B A S E L (G S A )

Groıınd Floor Sultan Bin Yousuf Alyousuf Bldg.

P.O.Box No. 698

Best Holiday,s Ltd. Rms 1603-4

Copenhagen

Fleet House 38 Gloucester Rd.

REISEACENTUR Centralbahn Str.7

S/Tel: (45-33) 144055 - 144499

Tel: (852)8613111

R/Tel: (45-33) 145190

Tel: (061) 2059660

Opp. Çenter Hotel Nouotel

H O N G KO NG (G S A )

RECA Handels Gmbh und CH 4051 Basel Switzerland

Sheikh Hamadan Str.

HANNOVER

Gulf Express Transport Agency

D A M A S C U S -Ş A M

(061) 2059661 B E IR U T -B E Y R U T

Abudhabi-UAE

Mazda Building 5th. Floor.

Tel: (971-2) 3026693-3026694

Autostrade Jal El Dıb

J A K A R T A (G S A )

IH' Angkasa Cahaya Cemerlang

Alfardos Str.

World Trade Çenter I6th floor JL

Ibem Zaidun Bldg. 3rd Fİ.

Jend Sudırman Kav 29-31

Tel: (963-11) 2227266 - 2239770 GSA: Al-Faradees T. Tourism

Tel: (6221) 5211360 J E D D A H -C İD D E

Tel: (961) (1) 408096-407236

Agency Dar-El

Ethiopian Airlines Bole Airport

(GSA) Pan Asiatic

Mouhandeseen Bldg.

P.O Box: 1755

Gefınor Centre

Maysaloun Str. P.O. Box. 8389

Tel: (251-1) 182222

Rue Clemenceau

P.O. Box. 11563 21425

Tel: (963-1D 2228284 - 2239770 -

Tel: (966) (02) 6600127

A D IS -A B A B A (G S A )

P.O. Box 113- 5486

ALMATY

Tel: (961) (1)741391-92

Kazbek Be str. No: 81- 83

D H A H R A N -D A H R A N (G S A )

BELGRADE

Kazak hstan

ABC Travel Agency King

TRG Nikole Pasica No: 8 / IV

Tel: (7) (3272) 506220 - 501067

Tel: (38-11) 333277- 332561

AMMAN

Jabal Amman Third Circle A.

2232190 (10 lines-hat) '

S/R Tel: (962-6) 659102 - 659112 Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam (10 lines-hat)

C.A. Dhaka 1000 Tel: (880) (2) 243059 D O H A -K A T A R (G S A )

Al-Rayan Travel Agency

Intercontinente S.A suipacha

S/Tel : (32-2) 5020711

No: 1087 piso 5A

R/Tel: (32-2) 5126781 - 5126782-

P.O. Box: 363 Tel: (974) 412911 - 412912 63-B Sheikh Hamdan Bldg.

B U C H A R E S T-B Ü KREŞ

Al Maktoum Str.

BD. N. Balcescu 35-A

ASHGABAD - AŞKABAT

Magtymguly Av. 71 - 744000 Tel: (736) (32) 510666-511666512219

P.O. Box: 1200 UAE

S/Tel: (401) 3112410- 3113210 B U D A P ES T-B U D A P EŞ TE

R/Tel: (971-4) 270500 - 237230 D U B L İN (G S A )

1052 Budapest. Apaczaı Csere Janos U.4

Aerlingus Dublin Airport Tel: (3531)370011

Tel: (361) 2968079 - 2664269

A T H E N S - A T İN A

Philellilon Str. No: 19 10557

DUSSELDORF

C A IR O - K A H İR E (G S A )

S/Tel: (30-1) 3222569

Mustafa Kemal Sq. No: 3

R/Tel: (30-1) 3221035-3222569

Tel: (20-2) 3908960 - 3958031

E-mail: grturk®.ibm.net

GSA: Imperial Trv. Çenter 26

B A H R A IN - B A H R E Y N (G S A )

Manama Travel Company W.L.L. P.O. Box 828

Mahmoud Bassıouny Str.

BAKU

R/Tel: (92) (21) 5685922 5685766 - 5685487 GSA: Paktiirk Enterprises îmtaz Plaza 85 Tel: (92) (21) 303503 301029

252001 Kiev - Ukraine Tel: (380) (44) 2284103 - 2291550 2749978 K U W A IT-K U V E Y T (G S A )

Fahad Al-Salem Str. Dowliah Complex

Tel: (49) (211) 373062

Tel: (965) 2453820/21

P.O. Box 630 Bethlehen Tel: (02) 6740130 FRANKFURT

Baseler Str. 35-37 60329

C H İC A G O - Ş İK A G O

4 Kari Marks Str. No: 4 Apt: 22

P.O. Box 23959 13100

(George Wasser Bldg)

8001 South Âfrica Tel: (27-21) 4108702-03

KİEV

Safat- Kuwait

Travel Manger Scjuare

22 Riebeek Street. 3rd Floor

E-mail: Tl IRKAlR@BATELCO.COM.BH

S/Tel: (92) (21) 5682078

No. 21 40212 Dusseldorf

JOY International Tours and

Tel: (20-2) 758931) - 761769 Safmarine House

Manama-Bahrain

12 Avenue Centre Strachen Road

Graf Adolf Str.

F İL İS T İN (G S A )

CAPE TOWN

Tel: (0973) 211896

Fax: (27) (11) 883 35 71 K A R A C H l-K A R A Ç İ

DUBAİ

5140453 - 5117676

Tel: 54-1-3139243

P.O. Box 782 726, Sandton, 2146

Bengal Airlift Ltd. 54 Motijheel

Sovyetskaya 136 CMA

51 Cantersteen, 1000 Bruxelles

Buenos-Aires

Maud&Fifth St. Sandton, 2196 Tel: (27) (11) 883 37 71

D H A K A -D A K K A (G S A )

B İŞ K E K

B R U S S E L S -B R U KSEL

A R J A N T İN (G S A )

The Forum/lOth Floor CNR

Alnimran Complex Centre

Tel: (66-3) 8950044 - 8954904

Berlin

R.Tel: 007-3312- 660008-9 Fax: 007-3312- 621580

S/R Tel: (3120) 6853801

JOHANNESBURG

Alkhobar 31952

Budapester Strasse 8 10787 S/R Tel: (49) (30) 2624033/34/35

AMSTERDAM

Medina Road.

Abdülaziz Str. P.O. Box: 739

B E R L İN

Riyadh Centre 8th Floor

City Çenter Annex 12/13

2422889 LEFKOŞA

Mehmet Akif Cad. 52 Tel: (392) 2271061-22713822277124 L IS B O N -L İZ B O N (G S A )

Edifİcio 25, Aeroport Lisbon-5 Tel: (3511) 899121

Husi Hacıyev Cad.

625 Nortlı Michigan Avenue,

Frankfurt/Main

No: 11 Azerbeycan

1400 Chicago,

S/Tel: (49) (069) 27300731/32-33

125 PalI Mail

Tel: 0099-412 942505 941943

Illinois 60611

R/Tel: (49) (069)

London SWLY. 5EA

Fax: 0099-412 980047

273300720/21/22/23

Tel: (312) 943 7858 (8 lines/hat)

G E N E V A -C E N E V R E

Rue de ChantepouletNo. 1-3

TURKİSH C L A S S

91 Rue Bugeaud 69006 Lyon Tel: (33) (4) 78241324

MART

M A D R İD

Hermannstr 46 20095 Hamburg

Torre de Madrid Plaza de

S/Tel: (49) (040) 325805-0

Espana 18 PLT 14 OFC. 11 28008 Madrid

R/Tel: (49) (040) 325805 13-14-15

Tel: (341) 5416426

E-mail: TKHAM@T-ONLINE.DE

5416849

112 S K V L IF E

LYON

Tel: (41-022) 7316120 -7316129

325805-11-12

AIRLINES

S/R.Tel: (44) (171) 766 93 00976 17 38

1201 Geneva HAMBURG

B U S I N E S S

L O N D O N -L O N D R A

MARCH

1998


N O N - IRON A G E

A N T E K S HAS S U C C E S S F U L Y AD O PTED T H E T E C H N O LO G Y OF N O N -IR O N FABR IC S. A S H IR T M AD E FROM A N T E K S N O N -IR O N FABR IC O N L Y N E E D S A W A S H A N D A D R Y . .. ______ A N D , İ T S S T I L L 1 0 0 % P U R E C O T T O N N İ C E , I S N ' T İT? ANTEKS SP1NNING MILL: Yunus U mre Cad. Orta Malı. N o:98 P.K. 16 A1.T1NOVA/ANTALYA Tel: (0 2 4 2 ) 3 4 0 10 20 (5 iin es) Fax: (0 2 4 2 ) .5 10 10 2İ) Telex: 5 6 2 9 7 Aııoıı Tr.

ANTEKS WEAVING Mll.L: A kden iz O rganize Saıuıyi B ölgesi P.K.762 YENİK Ö Y/ANTA i YA

Tel: (0 2 4 2 ) 2 5 8 10 10 (1 0 lin es) Fax: (0 2 4 2 ) 2 5 8 i O 2 0 Telex: 56632 A tıao Tr.

"s ta rts fro m th e co tto n " A N T E K S is J s u b s id jr y o ( A T A Ç A.Ş.


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Information andReservation

M A LTA (G S A )

T A IF (G S A )

O SAK A (G S A )

Arrigo Group Limited

GSA: Higobashi Nittai Bldg 4F

ABC Travel Agency,

248 Tower Road, Sliema

Edobori 1-10-2 Nıshı-Ku Osaka

Tel: (356) 316645 - 316705

R/Tel: (81) (06) 441 86 90/91

Shubra Str. Oppasite Saudi Cairo

M A N C H ESTER

Turkish Airlines Cargo/Kargo Tel: (161) 4980235 Manchester Tel: (161) 4895289 - 4895290 M EC C A -M EK K E (G S A )

ABC Travel Agency Al Mansour Str. Al Khazendar Bldg. Tel: (966) (02) 5434887

P.O. Box 2746 Tel: (966) (02) 7324777

S/Tel: (81) (06) 441 87 69 P A R İS

T A IP E I (G S A )

1 Rue Scribe 75009 Paris

Golden Foundation Tours Corp.

Tel: (33-1) 42664740 Minitel: 3615 TIJRKISH

8F, 134 Sec. 4. Chung Hsigo E.R.D. Lung Meh Bldg. Tel: (02) 7733266

P R A G U E -P R A G (G S A )

Czech Airlines

TA SH K E N T-TA Ş K E N T

V Celniı i 5. Prague 1 Tel: (42) (2) 20104111 - 20104310

Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 24 Tel: (7-371) 152 52 52/53/54

R IY A D H -R İY A D T E H R A N -TA H R A N

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str.

Ostad Motahari Avenue

P.O. Box. 25194 Riyadh 11466

No: 239

ABC Travel Agency

Tel: (966) (1) 4631600 - »632087

Tel: (98) (21) 8737383 - 8737464

Kurban Al Nazil Str.

GSA: ABC Travel Agency

Belıind Sony Co.

(Same address-aynı adres)

Tel: (966) (04) 8224426 - 8221828

Tel: (966) (1) 4642667

M E D IN A -M E D İN E (G S A )

M IL A N -M IL A N O

Largo Augusto 1/A 20122 Milano Tel: (39) (2) 76007107 76007111

T E L A V IV

Hayarkon Str. 78 zip code 63432 Tel: (972) (03) 5172333/34/35 E-mail: markthy@netvision.net.il

RO M E-R O M A

T B IL IS I-T İF L İS

Plaza Della Republica 55 00185

147, Agmashenebeli

Rome S/Tel : (39) (6) 4873368

Avenue, Georgia - Gürcistan

R/Tel: (39) (6) 4819535

S/R Tel: 00-995-32-953022-940703 Fax: 00-995-32-940704

SA RA JEV O -SA RAY BO SN A (GSA) M O N TR E A L(G S A )

Repworld Inc. 1250 Rene Levesque, Süite 2200 Quebec H3B 4W8 Tel: (514)9893110

Sime Milutinovica No: 9&10

Tl R A N A-Tİ R A N (G S A )

GSA: Kam International S. H. P.K. Tirana International HotelBusiness Hail Skanderbeg Square

Bosnia and Herzegovina Tel: (387-71) 666092 Tel/Fa.v. (387-71) 214681

Tirana / Albania Tel: (355) 42 34l85(Ext: 1 0 -- 1 12)

Tel: (387-71) 463198 S E O U L -S E U L (G S A )

MOSCOVV - M O S K O V A

Bolshaya Dmitrovka Street 8/1 Building 5, Moscovv Tel: (7) (095) 2924345-2925121 GSA: Aerollot Fruzenskaya Naberezhnaya 4 Tel: (7) (095) 2466996

TOKYO

E&M Air Travel

Toranomon Rapport. 4F, 16-6

Services Co. Ltd.

Toranomon 1-Chonıe

1102 Baeknam B/D,

Minato-Kıı Tokyo, Japan 105 Tel: (03)-5251-lSll

188-3 Euıjıro-IGA Jung - Gu

(03)-5251-lSSl (RSV) GSA: Kindai Air System Co. LTD.

Tel: (8-22) 777705S 7777080

GM Bldg. 8F 10-10 Ginza Chuo-Ku Tokyo.

SI N G A P O R E -S İN G A P U R M U N IC H -M Ü N İH

Bayer Strasse 43 D-80335 München S/Tel: (49) (089) 51410931/51410932 R/Tel: (49) (089) 51410920 (251ıat/lines)

300 Orchard Road

Japan, 104 Tel: (03) 3543-9781 (81)

The Promenade No: 06-11 Singapore 0923

(03) 3543-9785

Tel: (65) 7324556 - 7324557

TO R O NTO (G S A )

E-mail: tk235air@ambox3.singnet.

Repvvorld Inc. 372 Bay Street. Sııite 405 Ontario M5H 2W9

com.sg S O Fİ A -SO FY A

M U S K A T -M A S K A T (G S A )

SUNRISE Travel and Tourism Agencies LLC, P.O. Box. 5490 Ruwi, Muscat Tel: (968) 707303-707310

Tel: (955) 8591

Saboma Str. No: 11-A Tel: (359) (2) 883596 - 874220

TRI P O L I-T R A B L U S

Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq. Tel: (218) (21) 4448798-3338236

S T O C K H O L M -S T O K H O L M

Vasagatan 7, P.O. Box 73 10121 Stockholm

NEW YORK

437 Madison Avenue 17.B New York NY 10022 Tel: (1) (212) 3399650 3399661 E-mail: THYNYC@MSN.COM N İC E (G S A )

Sultan Tourisme 28, Rue Massena 6000 Nice Tel: (33) (4) 93877207 NURNBERG

Am Plaerrer 8 90429 Nurnberg S R Tel: ( »9) (0911) 929720 9297212-13 14/16

T U N ISI A - T U N U S

Tel: (46) (8) 2 18534-218S35

Complexe El Mechtel

2 Allee De La Robertsau 67000

Boulevard Qulet Haffouz, 2 Eme Etage Tums

Strasbourg

Tel: (216) (1)786473 - 787033

S T R A S B O U R G -STR A S B U R G

Tel: (33) (3) 88 521413 (3 lines-hat) 88 250017

V A N C O U V E R (G S A )

Rep\vorld Inc. 1166 Alberni Str. Süite 1202 B.C. V6E 323 Tel: (604) 6837824

STUTTGART

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart 1 Tel: (49) (711) 2258222 (7 lines)

V IE N N A - V İY A N A

Opemgasse 3 1010 Wien

S Y D N E Y -S İD N E Y

Tel: (43) (1) 5862024

Level lb, Süite 603

ZÜ R İC H -Z Ü R İH

İÇ BÜROLAR D O M EST IC

O F F IC E S

ADANA

Stadyum Cad. No. 32 S/R Tel: (322) 4570222 A D IY A M A N (G S A )

inandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Buvarı, Emniyet Yanı, No:l Tel: (416) 216 14 36/37/38 M. Kemal Cad. Emniyet KarşısıNo: 46/C Kahta Tel: (416) 7257705/06 A F Y O N (G S A )

Gold Turizm ve Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı Atatürk Cad. Kat: 1 No.l Emirdağ Tel: (272) 4415194 - 4415044 AĞRI (G S A )

Çobanoglu Turizm Seyahat Acentası Cumhuriyet Cad. No: 32 Tel: (472) 2157436 A K S A R A Y (G S A )

1-Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı Kütüphane Sok. D/2 Tel: (382) 2132332 2-Aksaray Seyahat Acentası Zafer Malı. Devlet Hastanesi Karşısı No: 1 Ortaköy Tel: (382) 3518462-3513471 ANKARA

Atatürk Bulvarı No: 125 Kat: 2, 3. 5. Tel: (312) 4192825 REZ Tel: (312) 4192800 (15 lines-hat) Şehir Ofisi-To\vn Office: Atatürk Bulvan 231/3 Kavaklıdere. Tel: (312) 4687340 GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası. Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok. Kat: 1 No: 1, Şereflikoçhisar / Ankara Tel: (312) 6872383 ANTALYA

Cumhuriyet Cad. Özel îdare Işhanı Altı S/R Tel: (242) 2434383 A N T A K Y A (G S A )

Ant-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi İnönü Cad. Rana Apt. 15/D Tel: (326) 214 9497-216 01 50 A R D A H A N (G S A )

Kongre Cad. No: 99/A, Ardahan Tel: (478) 211 28 42 A R T V İN (G S A )

Turhunt Turizm Seyahat Acentası İnönü Cad. No: 16

16 Barrack St. Sydney. NSW, 2000

Tal Strasse 58 8001 Zürich

Turkish Airlines

Tel: (61) (02) 9299 8400

Tel: Rez: (4 1 )(1 ) 2252323

Karahan Otel Girişi

Tel: (380) (482) 490100

TURKAIR Al’STRALIA NET AU

Tel: BS: (41) (1) 2252311

Tel: (466) 2121800

ODESA

.

1 14 S K Y L İF E

MART

MARCH

1998


Actros. Kral dairesi şimdi park yerinde...

Uzun yol sürücüleri için sürücü kabininin konforu bir

A c tro s 5 ayrı m o to r ve 5 ayrı fiy a t seçe n eğ in e sahip. Gelin,

aracın en önem li ö zelliklerinden biridir. Actros-M egaspace

A vru p a ’da ta şım a cılık ve tic a ri araç se ktö rü g a ze te cileri

sürücü kabini, geniş iç hacm i, yüksek ses ve ısı yalıtımı,

tarafından 1997 yılının kam yonu seçilen A c tro s ’un

geniş m alzem e bölm esi, en rahat sürüş pozisyonunu

k o n f o r u y la

sağlayan benzersiz koltukları ve enlem esine

çe kicid e n b e kle d iğ in iz h e r şey A c tro s ’ta.

b ir a n

ö n c e

t a n ış ın .

U n u tm

a y ın ,

75 santim etreye kadar uzatılabilen yatağıyla lüks b ir otel odası g ib i. A ctro s-M e g a spa ce sürücü kabininin yüksekliği 1.92 m etre, genişliği ise 2.26 m etre . M o to r yüksekliği barındırm ayan engebesiz tabanı, kulla n ıla b ilir alanı daha da büyütüyor. Ü ste lik tü m bu a va n ta jlar yakıt

M e rce d e s-B e n z

gid e rin i değil sadece konforu artırıyor.

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

k u s u r s u z

b ir


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Information andReservatiorı

B A T M A N (G S A )

Bat-Air Turizm ve Seyahat Acentası, Diyarbakır Cad. Illihan Oteli altı, No:75 Batman, Tel: (488) 2139149 B A L IK E S İR (G S A )

Konak Arda Turizm

F E T H İY E (G S A )

KA RS (G S A )

Sınır Turizm ve Seyahat Acentası

Kazdal Camii Yanı

Seyahat Acentası

Atatürk Cad. No: 80

Belediye Sosyal Hizmetler Binası Kat: 1

Tel: (474) 2123838 (4 hat)

Funya Motel altı,

R/Tel: (342) 2301565-66

Tel: (426) 2786765 B İT L İS (G S A )

Oztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Sitesi Tel: (434) 2269898 B O D R U M ,M U Ğ L A

G İR E S U N (G S A )

Cotanak Turizm Seyahat Acentası

Alaaddin Cad. No. 22 Kat 1/106

Tel: (452)2124880

Tel: (332) 3512000 - 3512032

İĞ D IR (G S A )

Ankara Cad. Ayvaz Pasajı No: 41

Eğer Turizm Seyahat Acentası Tel: (476) 2279435

S/Tel: (252) 6925899 D E N İZLİ

İstiklal Cad No: 27/B Tel: (258) 2648661-2648671 D İY A R B A K IR

İnönü Cad. No: 8 Tel: (412) 2212314 - 2226143 E D İR N E (G S A )

Sedan Turizm Seyahat Acentası Bedesten Dış Dükkanları No: 25 Tel: (284) 2120761 E L A ZIĞ

Rendetia Tour Seyehat Acentası

2244624 Ş A N L IU R F A (G S A )

Yol Turizm Sey. Act.

Kaliru Turizm ve

Anafarta Mah. Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Iş Hanı,

Seyahat Tic. AŞ

No. 199-201 Kat: 3 Harbiye

Sarayönü Cad.

Tel: (236) 2346311

No: 74/A Köprübaşı

M A R D İN (G S A )

R/Tel: (212) 6636363

Bilem Turizm ve Dış Ticaret AŞ. Karayolları Karşısı, Yenişehir Tel: (482) 2130315-2122575

S/Tel: (212) 2250556 Satış Bürolan - Sales Offıces 1. Kadıköy, Bağdat Cad. No: 27 Kızıltoprak,

Tel: (414) 2153344 - 2154548 Ş IR N A K (G S A )

Rüzgâr Turizm Sey.Act. Cumhuriyet Cad. Tel: (486) 216 36 70-216 39 57

M A R M A R İS

Tel: (216) 4184486

Atatürk Cad. No: 50-B

2. Harbiye, Cumhuriyet Cad.

T E K İR D A Ğ (G S A )

Trakya Turizm Sey. Act.

Tel: (252) 4123751-4123752

No: 199/201

Atatürk Bulvarı

M E R S İN

Tel: (212) 2250556

Yıldız Apt. No. 88/A

İstiklal Cad. 27. Sok. Çelebi Işhanı No: 7

(6 Lines-hat) 3. Taksim,

Tel: (324) 2315232-23212782330100-2330274

Gezi Dükkanları No: 10 Tel: (212) 2521106

Tel: (282) 2618438 - 2618439 TRABZON

Kemerkaya Mah. Meydan Parkı Karşısı

M U Ş (G S A )

(6 I.ines/hat) B. Aksaray Satış Müdürlüğü Atatürk Bulvarı, Gülpalas Apt.

Muşovası Turizm Sey. Act. İstasyon Cad. Vilayet karşısı Tel: (436) 2123070

No: 162 Kat: 6

Tel: (462) 3266433-34 U Ş A K (G S A )

Vatan Seyahat Acentası îsmetpaşa Cad.

N E V Ş E H İR (G S A )

Tel: (212) 5119222-23 5117860-5117978

No: 85 Kat: 2

Argeus Turizm Seyahat Acentası İstiklal Cad. No: 13 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207

İZ M İR

Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1/F

Tel: (276) 2152033 - 2125129 VAN

N İĞ D E (G S A )

Enver Perihanoğlu

Sobek Turizm Sey. Act. İstasyon. Cad. No: 67

Büyük Efes Oteli Altı

(5 lines-hat)

ERZURUM

No: 7-8 Tel: (346) 2211147-2213687-

Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı Tel: (422) 3211920-3211922

Cumhuriyet Cad.

S/Tel: (232) 4841220

Hükümet Cad. 13.

İstasyon Cad. 30.Yıl Sitesi,

A. İstanbul Satış Müdürlüğü

R/Tel: (424) 2181576 - 2 1 8 2 3 0 0 İ

Tel: (446) 2146784

Sivas Turizm ve Seyahat Acentası

Tel: (256) 6144205 - 6149382

M A N İS A (G S A )

S/Tel: (424) 2183730

Seyahat Acentası

S İV A S (G S A )

MALATYA

Kilise Dükkanları No: 5

R/Tel: (232) 4258280

Polat Turizm ve

No: 9/B Tel: (484) 2237574-2233069

Osman Turizm Ticaret AŞ İnönü Bulvarı No: 18/A

İS K E N D E R U N (G S A )

Şehit İlhanlar Cad. No: 26/D

E R Z İN C A N (G S A )

Erdef Oteli altı.

Tel: (332) 6416350 - 6416710 K U Ş A D A S I (G S A )

İS T A N B U L

R/Tel: (252) 6925499

Cumhuriyet Meydanı,

No. 10/A, Kulu

Akita Turizm Seyahat Acentası

Tel: (326) 2149497-2160150

DALAMAN, MUĞLA

BAT-AIR Turizm Seyahat Acentası

2. (GSA) Orhangazi Yıldız Seyahat

No:73 12/E Tel: (224) 2211167 - 2212838

Tel: (286) 2123366/ 2172622

S İİR T (G S A )

Acentası, Atatürk Cad.

Mareşal Fevzi Çakmak Cad.

Paşa Cad. Anafartalar Oteli

R/S Tel: (362) 4313455 4315065

Tel: (332) 6732306 - 6731367

İS P A R T A (G S A )

Haşim lşcan Cad. T ugtaş İş Merkezi

Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş. Kemalpaşa Mah. Kayserili Ahmet

Kazımpaşa Cad. No. 18

Cihanbeyli

Atatürk Cad. Sular Sok. No: 21

Tel: (246) 232 25 92

Ç A N A K K A L E (G S A )

SAMSUN

1. (GSA) Vatan Seyahat Acentası

Milas Tel: (252) 5366596/99

No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928

KONYA

Atatürk Bulvarı No:33/A

istiklal Mah. İstasyon Cad.

Çavuşoğlu Turizm ve Seyehat Acentası Gazi Cad.

İşbankası karşısı No.T Tel: (264) 2749688

Acentası, Atatürk Cad. No: 7/2 Tel: (386) 2121172 - 2121718

Çağlar Apt. No: 23/1

ÇO R U M (G S A )

Seyahat Acentası Ankara Cad.

Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat

R/Tel: (252) 313 3172-173

Doğan Bey Malı.

Sakarya Tur ve

K IR Ş E H İR (G S A )

S/Tel: (342) 2301563-64

Neyzen Tevfik Cad. No:208

BURSA

SA K A R Y A (GS A)

Tel: (352) 2223858

G A ZİA N TE P

Çavuş Sok.

Özkalsın Turizm Seyahat Acentası Özel İdare Işhanı No: 4

Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No. 1

Tel: (252) 6142034-6142443 Atatürk Bulvarı No. 30/B

B İN G Ö L (G S A )

Tel: (464) 2130591 - 2130592

KAYSERİ

Kordon Boyu No: 33/A

Seyahat Acentası Eskikuyumcular Malı, inal Apt. 15/1 Tel: (266) 2437575

R İZE

Fetur Turizm ve

İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196

Tel: (388) 2132117 - 2321507

Tel: (432) 2161019 - 2161241

ORDU (G S A )

K A H R A M A N M A R A Ş (G S A )

Döngel Turizm Seyahat Acentalığı Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037

Cotonak Turizm Seyahat Acentası Şarkiye Mah. Belediye Binası Altı Tel: (452) 2252054

YO ZG A T(G S A )

Çavuşoğlu Turizm Sey. Act. Lise Cad. No: 16. Tonos Apt. Tel: (354) 2129193- 2123946

O S M A N İY E (G S A ) K A R A M A N (G S A )

Citur ve Seyahat Acentası

Osair Turizm Seyahat Acentası

Orman işletmesi Karşısı

Ralıima Hatun Mah. Lise Cad. K:1

50. Yıl Cad. SSK Rant Tesisleri

Konya Cad. No. 55

No:9

No: 24 Tel: (442) 2181904

Tel: (338) 2120680

Tel: (322) 8149229 - 8133404 1 16

S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

R

: Rezervasyon / Reservation

S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası

General Sales Agency


D

o ğ a

v e

k o n f o r l a , b i r l e m

o l a n a k l a r ı . û a W

e

S t n V S t!A W

n m s ı_ z ,

t

f *

?

T n d i r i c i

jm r « j 4 # W i I c ı s a c a s ı f T a ş a m a j Oa s c d - û B O ö n & (|

M £ îS î< f iW S ® ıf if lf c

ANKARA BÜROSU : TEL : (0312) 41 9 62 64 Pbx FAX : (0312) 4 2 5789 3 KARANFİL SOK. 4 7 /5 Kızılay/AN KA İS TA N B U L BÜROSU , 1 İ W t ^ 0 2 1 2 ) 296 88 22 Pbx FAX : (0212) 29 6 8 9 1 3 ABDİ İPEKÇİ CAD. ARMAN PALAS « W W fM U fiO S U : '* ' ^ • T E L : (0 2 4 5 ^ 8 4 4 7 5 7 9 - 80 F A X : (0242) 82 4 75 82 P.K. 6 Ç am yuva - K E M E fy ANT/! SİMENA-VİLLALARI BİR CEYLAN HOLDİNG KURULUŞUDUR.

:m

U IL L R L B R I IAİRE:17 N işa n ta şı


^

HlfflTlIlı ' ' ’*-• ■ ■bitildi u

v


FAX HİZM ETLERİ

FAX TR A N S M IS S IO N

Başlamadan önce fax çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Fax cihazının arkasın­ daki Povver anahtarının “ON” konumunda olduğundan emin olun. 1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartım manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şe­ kilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve fax terminali tarafından ka­ bul edildiyse “PLEASE VVAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başla­ yınca, OO+ülke kodu+alan kodu+fax numarasını tuşlayın.

Not:

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal vvill grip it. 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide dovvnvvards. 3. İf your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light vvill go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 0 0 + country code + area code + fax number.

a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyam ıyorsa "ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durum da “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE VVAIT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Fax göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, size yardımcı olacaktır.

a) İf your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light will come on. İn this case press the STOP/C button. b) İf the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. VVhen the connection is ınade the PLEASE VVAIT light will come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

IN TE R N E T

IN TER N E T

web adreslerimiz: http://w ww .turkishairlines.com

Our website addresses: http://ww'w.turkishairlines.com

Notes:

Everything you need to knovv about THY is avallable at our \vebsite. Information ineludes a history of the airline, the composition of its fleet, flight destinations and inform ation about these cities and airports, addresses of our sales and reservations offices vvith their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, First and Business Class services and services for sick, infant and disabled passengers. Our online timetable and domestic flight reservations pages can also be reached at this address.

THY ile ilgili tiim bilmek istediklerinize vveb sitemizden erişebilirsiniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz nokta­ larla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaraları; özel yolcu program­ ları; ikram servisimiz; First ve Business Class hizm etlerim iz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line tarife ve iç hat rezervasyon sayfalarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün. http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

THY’nin tüm seferlerinin tarifesini on-line olarak görüntüle­ yebilir ve iç hat rezervasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

You may see the timetable for ali THY flights on sereen, and make your own domestic flight reservations.

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@thy.com THY vveb sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşabilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: costumer@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com VVe welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and compiaints regarding THY ser­ vices please write to: customer@thy.com 121

S K Y L İF E

MART

MARCH

1998


BEBEKLER İÇ İN Bebek Maması Rezervasyon sırasında talep edilmesi halinde, uçakta cam kavanoz içinde %40 sebzeli, %60 m eyveli m am a (b ab y m e a l) bu­ lundurulur.

Bebek Çantası Orta menzilli uçuş­ larda içinde ıslak m e n d il, p u d ra , bez, önlük, krem ve bebek yağı bulu­ nan “Baby Kit”bebeğiniz için hazır bulundurulmaktadır. Uzun menzilli uçuşlarda Bebek Çan­ tasına (Baby Kit) ilaveten, uçakları­ mızda bebekler için bez beşik (Basinett) ve biberon da bulunmaktadır. Ayrıca uçaklarım ızda bebekleriniz için, yastık, battaniye ve süt de bula­ bilirsiniz. Bütün uçaklarımızın tuvaletinde, be­ beklerin altlarını değiştirm ek için özel yerler bulunmaktadır. Sayın an­ nelerden, bebeklerinin altlarını, bu özel yerlerde değiştirmelerini rica ederiz.

INFANT PASSENGERS Baby Food If notice is given at the time of making yo u r reservations glass jars of baby food containing 4 0% vegetables and 60% fruit vvill be made available.

Baby Kits On medium and long distance flights Baby Kits are available, containing vvet tissue vvipes, povvder, disposable nappies, bib, cream and baby o il. On long d is ta n c e flig h ts basinettes and feeding bottles are also available. İn addition to this, our aircraft provide pillovvs, blankets and milk for your baby. Ali our air­ craft have baby changing facilities in the lavato ries, and m others are kindly requested to m ake use of these vvhen changing their baby’s nappies.

HASTA ve HAM İLE YOLCULAR İÇ İN

EVCİL HAYVANLAR İÇ İN

Hasta yolcu için bilet alınırken “Has­ ta Yolcu Formu” düzenlenerek bilet ka­ pağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor rapo­ ru getiremezse, DHMİ Genel Müdürlü­ ğü işletme Hekimliği Meydan doktorun­ dan uçabileceğine dair onay alınır. Ba­ kıma muhtaç derecede hasta olan yol­ cu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Hamile yolcu, yolcunun kendi dok­ torundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Mey­ dan doktorundan “Uçak ile seyahatında sakınca yoktur” şeklin­ de rapor ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SICK PASSENGERS AND EXPECTANT MOTHERS VVhen purchasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Pas­ senger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor’s report specifying the ııature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons vvhy the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administratioıı Medical Office vvill consult the passenger’s physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their ovvn doctor or the State Air­ ports Admiııistration Medical Office declaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date. 122 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

Canlı evcil hayvan için rezervasyon ge­ rekir. Yolcuya bilet kontrolü sırasında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu içinde ka­ bine alınır. Yolcu tarafından getirilen muhafaza, Check-in sırasında istasyon görevlisi ta ra ­ fından uygun g ö r ü lm e z s e hayvanın taşın­ ması kabul edil­ mez. Kutu içinde ka­ bine alınacak canlı evcil hay­ vanın geçerli bir sağlık belge­ si, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu be­ raberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazaları terk edemezler ve muhafazalar, sahipleri­ nin oturdukları koltukların önünde ka­ bin içindeki gidiş ve gelişe engel olma­ yacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün ol­ mayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

DOMESTİC PETS Reservations are required for donıestic pets. The animal can oııly be takeıı on board inside a suitable Container provided at check-in or brought by the passenger. If the Container brought by passenger is not fouııd to be suitable by the station officer at check-in, then the airline reserves the right to refuse to carry the animal. Domestic animals flying in the passen­ ger cabin must possess a valid and up-to-date record of healtlı and vaccination. VVlıile on the aircraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner’s seat so as not to obstruct ıııovement vvithiıı the cabin. Domestic pets accompaııying passen­ gers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold iıı appropriate containers supplied by their ovvners.


2 Jiinya

^irvesinin (En Yakın ofan ıkfarından ız

cWe cWıtness (Wortd (Eventsfrom a (CInîque cperspective

Dünya ekonomisinde, politikasında ve kültüründe yaşananlann

How’s that? Yünsa knows no borders. W e are part of the

çoğuna biz de tanık oluyoruz. Nasıl mı? Bugün Yünsa olarak

world’s economy, culture and politics. Yünsa supplies so much fine wool fabric to well-known

Türkiye deki toplam yünlü kumaş ihracatından daha

international labels that our exports exceed those fazla ihracat yaparak yurtdışında birçok farklı, kaliteli of the rest of the Turkish textile industry combined. marka altında Yünsa'yı tercih eden ve dünya

So it’s not surprising that we and our esteemed

gündemiyle yakından ilgilenen çok değerli

colleagues are in touch with the rhythms

dosdanmızla birlikte zirvenin en yakın tanıklanndanız.

of today and tomorrow, ali around the world.

V

Ü

I M

©

0

Y ü n sa is o n e o f T u r k e y ’s la r g e s t w o o l f a b r i c p r o d u c e r s a n d e x p o r ts m o r e w o o l f a b r i c t h a n th e rest o f th e T u rk isb w o o l f a b r i c in d u stry c o m b in e d . İS T A N B U L (2 12) 2 7 8 72 42 FAX: 2 8 2 50 6 8 / NEVVYORK (212) 3 0 7 65 22 FAX: 3 0 7 67 10 / D U S S E LD O R F (211) 7 2 0 60 FAX: 7 2 0 51 5 0 / LO N D O N (171) 4 8 7 39 89 =AX: 4 8 7 51 7 9 / H O N G KO N G (2) 3 6 7 7 0 7 5 FAX: 3 1 1 0 5 8 9

YÜN © O

is a m e m b e r o f th e Hacı Ö m er Sabancı H olding group o f com panies. E -m ail: y u n s a .c o m .tr


YAPMAYIN! / DONT! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR

EQUIPMENT VVHICH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURİNG TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLİGHT

Sayın Y o lc u la rım ız,

D e a r P a s s e n g e rs ,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş em­ niyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımız­ da uçuş emniyeti ve can güvenliği açı­ sından cep telefonlarının kapalı tutul­ ması gerekmektedir.

P o rta b le phones in te rfe re vvith the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Theıefore they must be svvitched off during the entire fligth to provide personal and aircraft safety.

Sayın y o lc u la rım ız ,

Ladies an d G entlem en For safety reasons, it is forbidden to use any electronically o p e ra te d device such as p o rta b le rad io s, cassette /c o m p a c t disc players, e lectro n ic e n te rta in m en t devices and laptop c o m p u te rs , d u rin g take-off, landing or w h e n th e " fa s te n s e a t b e lt" s ig n is on.

Uçuş em niyeti için; inişte, k alkışta ve­ y a “ K e m e rle rin iz i B a ğ la y ın ız ” ik a z ış ık la rı y a n a rk e n ; h e r tü rlü ta şın a b i­ lir radyo, kaset ça­ la r, c o m p a c t disc p la y e r, e le k tro n ik o y u n la r , la p t o p k om püter ve benzeri elektronik cihazların kullanılm a­ sı yasaktır.

L adies an d G en tlem en

Tüm uçuş boyunca, com pact disc player, radyo ve tele­ vizyon alıcıları ile taşınabilir telefonlar ve telsiz cihazları yolcular tarafından kesinlik­ le kullanılam az.

D u rin g th e e n tire flig h t , th e o p e ra tio n o f c o m p a c t disc players, radio a n d TV re c ie v e rs , m o b ile phones and vvalkie ta lk ie s is s tric tly prohibited.

Sayın y o lc u la rım ız ,

Ladies an d G en tlem en

Tüm uçuş boyunca, lütfen pipo, p u ro ve s ig a rillo iç­ m eyiniz.

P le a s e r e f r a i n fr o m sm oking pipes and cigars d u rin g the entire flight.

S ayın y o lc u la rım ız ,

S ayın y o lc u la rım ız ,

D e a r P assengers,

O turduğunuz ko ltu klar başta olm ak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili h e r tü rlü s o ru n u n u zu , sizden so n ra ki y o lc u la rım ız ın da yaşam am ası için lütfen kabin m em u ru n a iletiniz.

P lea se in fo rm th e c a b in s ta ff a b o u t any p ro b le m you encounter during your flight, vvhether it concerns your seat or any other part of the airc ra ft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer sim ilar inconvenience. 12 5

S K Y L İF E

M ART

MARCH

1998


îrıteraktif B ankacılık devriminin vardığı son nokta:

i

J

i


B u n d a n b ö y le , a ç a c a k s ın ız ş irk e tin iz d e k i b ilg is a y a rı; In te rn e t’e b a ğ la n ıp w w w .i s b a n k .c o m .t r a d re s in e g id e c e k s in iz v e ... k a r ş ın ız a ş u b e n iz ç ık a c a k . E v e t , ş ir k e t in iz d e k i İş B a n k a s ı ş u b e s i. B u ş u b e d e p a ra ç e k m e k d ış ın d a h e r tü rlü b a n k a c ılık iş le m i y a p ıla b iliy o r . H e m

de

d ü n y a n ın n e re s in d e o lu rs a n ız o lu n ... H a v a le le r; h e sa p b a k iy e s i k o n tro lü ; S S K , v e rg i, fa tu ra ö d e m e le ri; E F T * iş le m le ri; d ö v i z a lım s a tım ı v e ta b ii Y a t ır ı m H e s a b ı iş le m le ri.

(Biitün hu i ş l e m l e r i

İn te ra k tif T e le f o n

’d a n d a

y a p a b i l e c e ğ i n i z i h a t ır la t m a m ız a g e r e k y a k t a h ii k i.)

G ö r d ü ğ ü n ü z g ib i... d e v r im le r s ü re k lid ir. E n k ıs a z a m a n d a , m e s e la b u g ü n , ş u b e n iz e u ğ r a y ıp b ir T ic a ri In te ra k tif B a n k a c ılık

İ N T E R A K T İ F

ta lim a tı v e r in ; s iz in ş irk e tin ize d e b ir şub e a ç a lım !

B A N K A C I L I K

TÜRKİYE İŞ BANKASI * E F 'T iş le m le r in iz i İ n te r a k tif B ilg is a y a r ’ la y a p a b ilirsin iz.


1: 6 5 0 0 0 0 0

/ f .arpathi

Rodos

200 Km

^UMıurga}\^ . İstanbul

ofazgrad

Ruse

Cyprus

KIBRIS

-im assol

Karaman

Sevastopol'

'1 nr iTı m ı no u r r ıaı ny u

Lam aca

G ir e s u n

t^ a lr tıy r a )

MALATY^

Al û a rya taın

NovorossijsU

Batum ı

/

/ ° 0 lu ı

V

/

/

v l

51571 ■

'

"

tiS S S -

« N

"

-V.'

R a \w â n d ü z

v

* ,

<-

■\

c : * 'k « S

x R Jn A Z f^ jL

^

A R M

*î/a' v

^

r T ^ '^ L e m n a k a n ^ ^ KARS ) o ... # feSKirovabe

UW1 ‘

r


5 oy cık , K a n d i l l i 1d e 2 1. y ü z y ı l ı n e v l e r i n i s u n u y o r . He r

A

y

ı

ş

ayrıntıda,

ı

ğ

ı

V

a

d

i

s

düşlediğiniz

k a l i t e ve e s t e t i k l e . . .

i

Soyak - Kandilli "Çağdaş

yaşam

ç i z g i s i 1'

R A S A T H A N E C A D D E S İ. P E R A K E N D E S O K A K , K A N D İL L İ / İS T A N B U L T E L : ( 0 2 1 6 ) 3 0 8 8 6 13 - 3 3 2 2 4 0 9 F A K S : (0 2 1 6 ) 3 0 8 8 6 13 S a tış b ü r o m u z C u m a r te s i, P a z a r d a h i! h e r g ü n 1 8 .0 0 e k a d a r h iz m e t in iz d e d ir .


U Ç U Ş B İ L G İ L E R İ Flight Information M

E

S

A

F

E

L E

R

F L İ G

H

T

D

IS T A N

C E S

İstanbul'dan / From İstanbul

K/n

N. Miles

ALM ATY AL A

4223

2280

AMMAN AMM

1760

950

ABU DHABİ / ABU DHABl AU H

3426

AMSTERDAM AM S AŞKAB AT/ ASHGABAD ASB A T İN A / A T H E N S A T H

LY O N L Y S

2241

1210

2897

15 6 4

1850

M ANCHESTER M AN

2838

15 3 4

2321

1253

M İL A N O / M İL A N L I N

1828

987

2808

1516

M O S K O V A / M OSCOVV M O W

1904

1028

349

3143

____ . M Ü N İ H / M U N IC H M U C

1697

BAKÜ BAK

1908

1030

BANGKOK BKK

7806

421 5

BASEL BSL

1937

1046

s - fîE R L IN S X F

N. Miles

M A D R İD M A D

646

B A H R A IN B A H

Km

1704

920

NEW YORK N Y C

8404

4538

N İC E N C E

2039

1 101

—— N U R E N B E R G N U E O S A K A K 1X

1756

948

9856

5322

1837

992

ODESSA ODS

B E Y R U T / B E IR U T B E Y

1048

566

P A R İS / O R L Y O R Y

B İŞ K E K / B IS K E K F R U

4052

2188

P R A G / PR AG UE PRG

1602

865

B R Ü K S E L /B R U S S E L S B R U

2271

1226

R IY A D / R lY A D H R U H

3087

1667

BUDAPEŞTE / BUDAPEST BU D

1 137

614

R O M A lR O M E ) / F IU M IC IN O F C O

15 5 4

839

565

305

S A R A Y B O S N A / S A R A JE V O SJJ

1714

926

B Ü K R E Ş / BUCHAREST BUH C A P E TO W N

CPT

680

367

2365

1277

9089

4908

SEUL / SEOUL SEL

8993

4856

CENEVRE / GENEVA GVA

2093

1 130

S İN G A P U R S I N

8904

4808

C İD D E / J E D D A H J E D

2604

1406

S O F Y A / S O F lA S O F

DUBAİ DXB

3295

1779

D Ü SSELD O R F DUS

2148

1 160

1935

1045

2180

1 177

----- '“ " F R A N K F U R T F R A _______ H A M B U R G H A M --------- - W A N N O V E R H A J

502

271

STO C KHO LM A R N

2389

1290

STRASBOURG SXB

1987

1073

--------S T U T T G A R T S T R ŞAM / D A M A S C U S D A M

1859

999

1545

834 4948

2145

1 15 8

Ş İK A G O / C H İC A G O O R D

9164

JO H A N N E S B U R G J N B

7930

4282

TA H R A N / TEHRAN TH R

2222

1200

K A H İR E / C A IR O C A I

1298

701

TAŞKENT TAS

3598

1943

KARAÇİ / KARACHI KH I

4065

2195

T İ F L İ S / T B IL I S I T B S

1446

781

KAZAN K H I

2681

1449

T E L A V IV T L V

12 7 4

688

KO PENH AG / COPENHAGEN CPH

21 19

1 144

T İR A N T l A

876

473

K İE V 1E V — ------K Ö L N / C O L O G N E C G N KUVEYT KW I LEFKO ŞA ECN L O N D R A / LO ND O N L H R - D e r g im iz in

b u

s a y f a s ın d a y a y ın la n a n

k m

v e m il ( d e n iz m

1 163

628

TO KYO N R T

9799

5291

2085

1 126

T U N U S / T U N U S IA T U N

1822

984

2972

1605

V İY A N A / V lE N N A V I E

1385

748

845

456

Z Ü R İ H / Z U R lC H Z R H

1852

1000

2635

1423

ili)

d e ğ e r le r i, u ç a ğ ın

u ç tu ğ u

ir t if a d a ta k ip

e tt iğ i r o t a n ın

y e r ü z e r in d e k i iz d ü ş ü m ü n ü n

ö lç ü le n

T h e d is t a n c e in k i l o m e t r e s a n ıl n a u t i c a l m i l e s in t h e t a b l e o n t h is p a g e is t h e p r o j e c t e d d is t a n c e o n t h e g r o u n d f o r t h e r o u t e f i o ı v n b y t h e a ir c r a ft . m e s a f e s id ir . /

- U ç a k la r ım ız ın iç in d e k i m o n it ö r le r d e g ö r ü le n r a k a m i s e , u ç a ğ ı n h a v a d a k a t e t t i ğ i m e s a f e d i r . / T h e J t g u r e sh o tv n o n t h e c a b in m o n it o r s g i r e t h e a c t u a l d i s t a n c e f i o ı v n b y t h e a i r c r a f t t h r o u g h t h e a ir , in c lııd in g a d jııs t m e n t s o f d i r e e t io n t o c o r n p e n s a t e f o r u'ind, a n d o t h e r

ıv e a th e r c o n d it io n s . - Ö z e l Y o lc u

P r o g r a m la r ım ız d a

( F r e q u e n t F ly e r - M ila g e

C lu b ) u y g u la n a n

ı ıı il d e ğ e r le r i is e U lu s la r a r a s ı S iv il H a v a c ılık T e ş k ila t ı n ın

( IA T A ) y a y ın la m ış o ld u ğ u

T h e d i s t a n c e in n a u t i c a l m i l e s ııs e d b y t h e F r e q u e n t F ly e r - M ile a g e C lu b P r o g r a m m e s a r e t h o s e p u b l i s h e d b y t h e I n t e r n a t i o n a l A ir T r a n s p o r t A s s o c ia t to n (IATA). r a k a m la r d ır . /

T H

Y

U

Ç

U

Ş

L A

M E S A FE LE R / F L İ G

R H

I T

/

T H

D

IS T A N

Y

F L İ G C

İstanbul'dan (km) / From (km) ADANA ADA AN KA R A ESB ANTALYA AYT BATM AN B A L BO D R U M BXN D A LA M A N DLM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O ERZURUM ERZ E S K İŞ E H İR E S K G A Z İA N T E P G Z T İS P A R T A İS E İZM İR A D B KAYSERİ ASR KONYA KYA M A LA TY A M LX S A M S U N SSX TR ABZO N TZX VAN VAN

H

T S

E S

Ankara'clcnı (k m )/ From A n k a ra (km) 787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 460 430 706 537 874 691 989 13 4 5

ADANA ADA AĞ R I A JI ANTALYA AYT BATM AN B A L B O D R U M / M İL A S B X N D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E L A Z IĞ E Z S E R Z İN C A N E R C ERZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İS T A N B U L İS T İZ M İR A D B KAH R AM AN M AR AŞ KCM KARS KSY KAYSERİ ASR M A LA TY A M LX M U Ş MSR S A M S U N SSX

443 848 441 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502 806 309

13 0 S K Y L IF E

MARI

- - j* -

MARCH

1998

S İİR T S X Z S İN O P S IC S İV A S V A S Ş A N L IU R F A S F Q TO KAT TJK TRABZON TZX VAN VAN

824 274 350 757 476 606 935

İzmir'den (km) / From İzmir (km) ADANA ADA

863


Topraser'den yeni bir ürün: Kanyon. Doğal dokuyu her zaman, her ortamda yaşamak isteyenler için

TOPRAK SERAMİK

□ [E B 1

3

0

SER

YER KAR OLA RI / FLOOR TILES


T H Y Y E N İ U Ç U Ş N O K T A L A R I / THY’s Neıv Flight Destinations

SA RA YBO SN A S A R A JE V O İlk uçuş tarihi: 2 4 Kasım 1 9 9 7 Non-stop Pazartesi-Salı-Ç arşam ba P erşem be-C um a Pazar: istan b u l/S a ray b o s n a /is ta n b u l First flight: 2 4 N ovem ber 1 9 9 7 Non-stop Mondays-Tuesdays-VVednesdays Thursdays-Fridays-Sundays: Istan b u l/S a raje vo /ls tan b u l

____________ K A 7 A N İlk uçuş tarihi: 5 M art 1 9 9 8 Non-stop P azartesi-Perşeınbe: Is ta n b u l/K a za n /ls ta n b u l First flight: 5 M arch 1 9 9 8 Non-stop Mondays-Thursdays: Is ta n b u l/K a za n /ls ta ııb u l

C A P E T O V V N _____

.Metin I\(ti’/\iiı

ilk uçuş tarihi: 2 7 Ekim 1 9 9 7 Non-stop Pazartesi-Cum a: İs tan b u l/J o h a n n e sb u rg /C a p e Tovvn/ Johan nesburg/lstan bul First flight: 2 7 O ctober 1 9 9 7 Non-stop Mondays-Fridays: Is tan b u l/J o h a n n e sb u rg /C a p e Tovvn/ Johan nesburg/lstan bul

İlk uçuş tarihi: 7 Mayıs 1 9 9 7 Non-stop Ç arşam ba-C um a-Pazar: Is ta n b u l/C h ica g o /fs ta n b u l First flight: 7 M ay 1 9 9 7 Non-stop VVednesdays-Fridays-Sundays:

Istanbul/Chicago/lstanbul

B U D A P E Ş T E ______ B IJD A P E S T İlk uçuş tarihi: 6 H aziran 1 9 9 7 Non-stop P azartesi-Ç arşam ba-C um a: Istan b u l/B u d a p eş te /is ta n b u l First flight: 6 June 1 9 9 7 Non-stop Mondays-YVednesdays-Fridays: Istan b u l/B u d a p es t/lstan b u l

İlk uçuş tarihi: 1 5 H aziran 1 9 9 7 Non-stop S alı-Perşem be-Pazar: Istan b u l/M a n c h es te r/ls ta n b u l First flight: 1 5 June 1 9 9 7 Non-stop Tuesdays-Thursdays-Sundays: Is ta n b u l/M a n c h e s te r/ls ta n b u l


Güneş... Hep zamanında doğar... Asla gecikm ez... Küçük bir gecikm enin bedeli sandığınızdan çok büyük olabilir. Sizin güneşiniz; em eğinizin, üretim inizin, satışlarınızın karşılığı alacaklarınız, ta m zam an ın d a ödeniyor, n a k te gereksin im duyd uğunuz anda iş le tm e serm ayesi yapınızı sarsm ad an b üyü m enizi sağlıyor m u? A lacaklarınız, iyi is tih b a ra tla , ta h s ila t ris klerin d en a rın a ra k , m ü ş te rile rin iz in ö d em e ko şu llarınd aki engelleri aşarak, re k a b e t gücünüze güç k a ta ra k ilerlem e olanağı veriyor m u? Bugünü ra h a t, yarın ı p a rla k bir iş le tm e için, e tk in b ir alacak y ö n e tim i g e re k ir. D oğru ve etkin bir alacak yönetim i ile verim i, ekonomiyi, kârlılığı sağlam ak bir uzm anlık işidir. İşletm enizin re k a b e t gücüne güç k a ta ra k gelişm esi, alacaklarınızın güneş görm üş kardan adam gibi eriyip gitm em esi için, siz en iyisi uzm anlarla çalışın. En iyisi... Gelin Yapı Kredi Faktoring'e.

YAPI

KREDİ

FAKTORİNG

Genel M üdürlük; Yapı K redi F ak to rin g A.Ş. Yapı K redi Piaza C B lok K at:4 Levent 8 0 6 2 0 İstanbul Telefon: (0 2 1 2 ) 3 2 5 16 2 6 pbx Faks: (0212) 32 5 16 36 Ege B ölge M ü d ü rlü ğ ü ; Cum huriyet Bulvan Ataman Erman İş M erkezi 9 0 /1 0 3 5 2 1 0 İzm ir Telefon: (0232 ) 441 2 0 7 1 -4 8 9 0 8 1 6 Faks:(02 32)489 20 39 Güney Anadolu Bölge M üdürlüğü: İnönü Caddesi No:73 Yapı Kredi Han Kat:4 01010 Adana Telefon: (0322 ) 3 6 3 19 8 0 - 3 6 3 19 81 F a k s:(0 3 2 2 )3 6 3 1 9 82


)âprnhı Koiobr* ° R o s to c k Y 5fnar V

Neubrandenbı

°p

>

°o</a/n o '

%co

°o #

o • 5oıvA„

t»eu ı0 \

: -S-1**» F W 0le^ n°s '- % . W / S te», • «İT * s * * . * * * , N *,*w » •. »o®,, •

llienberge

°*n

X *: ° PSH ' pU JC

ro

Tr°y* C

«esaro

' ö^ncona ^ £_Mjcerai3^

7

u Mo, c,

t y r r h c n ia n

Belvedere1

S* *

't

*î de Hammtm er

r f ' Anüsse \

m a l t a

Lampedusâ Co/ht/e Gebeş Choyu ojem/ l / î Medenine

Bordj Messoude

D/erba


^STOCKHOLM

Got 'a'd

i oSİaunaoıPan*vÖ6‘ f T

H U

A ,N 1

oTamıl

,;S

®Min*k ’ ORU s s i a .; ftoblUİ*k

o B ia iy s to k

o Bnl.sk-

s r oii

o K ıe lc e -. \ liva -T S

ıNovoh«*öVc

oRovno

'OubM '

r * 0 R»vaflusiW

. OK01l*Wn

O lv iv

te’Supıl' o

G O strdva

sŞi"

öAJ

cumef»#'1'

İÛSfÂKIA. » Kö?>ce<

o W *ff O tSltfO"

V o Uîhorod

/_oChusı ’ »• k° S « u Mare O Debrecer

,

Piıeştio

© p to « *t»

S e v » *» ? 0'

l

■ B U Ç H A B İ^ )

Q C onSL a J

C raiova

oTolbuM-

Kragu;evac

ONjatna

C Tintto»

7 c. ^«M ot Rödos ■f i u nöos

^ K fthira

(l

* K r iti( C r e te )

\)f S ne

o Aıdâbıya

? 'V

SKYLİ FE®


euBi«sııu\

(MoAas)

s/ iBL/nbıaj

( qoA»S) /

y »jQ»Piy

?qıu»c

s/ o ı u e jı u jty

otaese*©

esequıo|

tnmı

nAeıusi)|

S C IN V İS I

VM N V1

IH S

S 3 A IO İV M

a||B9

ıınoam jin o

rmnoVH . K 9p

t

ÎP**P"H IV

\

^

" OM-M»

I

o

ra v-H d yOieıjtoj

f

**1*0 c

ıjeifffgrsıjto' KjepueqjOd

UmtuuiBf • S3±VÎJIW3

avHvaaıiNn avıvö 'mıHpor

anaSN^lwah

*

0e .

W iv 0

VtidD* 7F o

İthUiHVfl \OuejqBqa

) VF

11*31 m *»

/10ZPJB3 v MVİ S

•3, Vouafljfl vısbM aaz < yancın____ ıiLJiiiutr

ıuınq3ns

O^UBJMŞ ^

A 4 ^ uajw$ uoİQ O

JİISSOJOAON

J ° d # » eAaS

'OjWjOJ3}UJIS

jja ıo jp ^s la d o jfo

m v4 n^

i

- * -4 *. ,

*.«<** okAouij.ınh ıs g ! - .

r

. ^

^

|ipidwoı

, euıojıso))


OF OKHOTSK

M ysElıuvtty

Irovsk ıowskoıe

S ah a/in

Nıınskn

ulufno Sahahnsk '

Joson Buiag 0 K

M

_ |AI“ Y)

»

• .

■Ms.

'

/!

!

/ x

Dalandzadgad

&

°

» . .. Ö )E fM

• \

(* . *

' X *» *, n

1

İt

\

a l ^

-C"

V r I

,

«

rfk.

■S h u a n flc h e n g ^ *"

w

Kurılık^j *•^

W a k k a n a fti

fh k M rh m / M

f

j

r

S

c

f

J

o ^

S

İ

--^ Ç -M m g o rs k * \

\

Nakhodka

^ .

Shıkolan-tû

M

m

k i—

A fcH akodate

s..V ’

V, • • ‘ • ' S ' . -?•* , "T / | /V * " fliM ar

3

« " T " !

— a

\ * * Jr ı '

r,

*

'Kimchaek lorioka

Hüngnam

i

JA P A N

IVûnsan N O R T H -

’ Kamaıshı

"•K O R E A HU AN O jUNGDAO

Kun

Y ELLOVV S EA KW i y -Ş ftıa n v u rc a n g

/o"

ir * * ™

M,

HAI

N a n0 * a îjB W

0

Nn a g a« s akkı # 0' ShİkokU ıv }.w'» uf tmmam a m o tto

w ,m

vu„ s n uu s h - LC'-fe»j/ .; ©< ■ Mıyazakı

p SHANGHAI

^Ka^him? Kagoshıma

u

M'Va'aki

Tanega

* %

E A S T C H IN A S E A

Ny

5

f r

5

\ ^

S + t OUnmum

S

s

r ( lî w f i

i ' ,İN -N“nt < s ^ l

C

° -

* "

/O ftıth u n fc i

â

p

0 Ogasavvara Is o « "V

- Kazan Is i I V olc ano İs i

T N —A I W A A N

J h a njia ng

Ok i no Tori (Ja p ) s Babuyan Is.

Chaduba

NORTHERN

Pagan

MARIANA

Luzon

c IS L A N D S

C o Ş İ1 % ■Saıpan

f Q u i Nhon A n c 'a m a n -ls . r

ılndl

;

r M er9ui

tyo n Blaır

6J

S O U T H

a K l" r

chiha

‘ T o P lte n Ring

f.MIMH.UII IF

A rch ip ela g o -,=y i .

Nicobar w /Is. k c

V*. !

Mimtaro

Gü.ım

>'

i, w * fl

* £A

b

; S lta ito

Şam ar

/ İ ^ thail

0t < M/w;m danao &

BE LA U „ « "»

Zamboanga

Bandı A i|* * ı^ . J3İ3 Trengganu . / ^ J , “ •,ttnaon T kan-anM A L A Y S I A Übmpur p T

Meulaboh1

,po . X ’• Ahambas \

ow C EL E B E S SEA

c ~

w SINGAPORE

M a n a d ö „-

İ ■ O İj

^

Pontianak 6 l

>

. - V

/

'g / /

V VV-. LuwuJUt~,

^

F E D E R A T E D S T A T E S O F M IC R O N E S IA

/ « ' M ow f"

-J N fc fc » »

Ort^A. Sı>*^'

S ib a ru t Belıtung

lAustrl

Sum ba

{AustrI

c

N e w Ir nd /vevv ırae ulaıııu

'■ 'K

B u tu n g

W e ta r

T an ım ba r

PAPUA

R iH k f ’ l

P U IN E A

T im o r

C h ris tm a s l T/MOR

..

N e w B rita in

B abar

F io fe s

Lombok

500

*

A m bon

W ^ & -w ^ S a n iü v s a n o ı S u m b avva

C ocos Is'

.

Parepare\

^fp-SOTABAJA

© Carta Luthı + Ramseıer

A d m ira ltv la .

r*# *-^ _ o W e w a »

VA^SEA

şu

ı

Seram — i Banttjarmasîn1

SEA

^jBıulunbuyGt/if G roote . ' f vlandt

nf OF


V

•udfj iMtom♦**l’1**3 fl>

® UI I AHS

V M f jC N 3 öepıÂöfuöyy

* vq oa> ‘' r !

N V330 VNVMSlOa

DIJIDVd

3 A \H V 8 W IZ

ON V

V 3 N tn O

3M010YS

z/7/70

K ^ Vx v '

cidar 6

1*J1ospooâoffd adr/eon)pjy UÇ/O

İHVffmnj/

îh . nv3» u y

-

3N03TVHH3IS

T T İ1 M 3 D

k

v d

osv^ vNnraria

n s a V H D

^

M

J2 İLno.■ rçYvsiasw,B 9N ino vo

ootytUıtiS

neı^j0 ovı UM018ÖJ089

İ | J

L

OOVHOI qnv araiNnu soavauva

>KXjvAivsn3

vavnaao

v ıa rn ı s :

3 0

3O I M

V INIW a

vanaava anv

-

vnOUNV ’•

viNvımnvrç

-

VMUfcy.İİ?»-'-

3

V IVWVf

sv o .N .n ç ^ -fu vH, v .a n 3

VdVH VS İS 3 M

r\oo rx3 w j

o j

wok,r\Q

VA 0 I I

7n o

L

V I H H O l V

-

j 13VUSI İNVB3T

0

/MMf

SIM O

sajody

V H 3ZI0N303V 0U N H 32 i/ *V

aNV^ŞHI

viNvnHİh

1 V 3 ÎIO

®İBİh

V lA lV I

vinoiss

AF0 NOSOhH

9unasu3i3d ıs o

NISV9

i e b u n f\J

i u

/ b b / b »

( y jo u ju e g )

PUB/U0J £) ud6joqzjıds Vx

l


R E FE R E N C E S Sw iss

H o ( e / / ls ta n b u l

Sirena Hotel /

A n t a ly a

Conrad H o te l/ İ s

ta n b u l

D edeman Hotel İs ta n b u l

M övenpick Hotel İs ta n b u l

Ramada Hotel /

M e r s in

S ea Garden Hotel

Ç ır a ğ a n P a l a c e H o t e l K e m p in s k i

- İ s t a n b u l

B o d ru m

Hyatt R egen cy Hotel İs ta n b u l

Hyatt R egency Hotel B a k u

Hyatt Tower & Casino B a k u

Gasprom Complex M o s c o w

Inter Hotel Petrograd S t. P e te rs b u rg

Eresin H o tel/ İ s

ta n b u l

Hilton H o te l/ İ s

ta n b u l

Planeta H otel /Crimea Gasprom

H o fe / / S o c h i

Foıır S ea so n s Hotel İs ta n b u l

Intercontinental / Ankara Hotel / Turquoise H otel/ Hilton

T a s h k e n t

FEK A Q A R C H IT E C T U R A L

C O N S T R U C T IO N

&

T R A D E

IN C .

I

A lm a ty

S id e

- A n ta ly a

H o îe / / B u c h a re s t

M igdalot /\srae\ Çırağan P alace Hotel K em p in sk i/ İ s t a n b u l

A tatürk C a d . N o : 17 Züm rütevler K. M a lte p e - İstanbul - TÜRKİYE Phone: (90 -2 1 6 ) 3 0 5 7 5 5 0 (4 lines) 3 8 3 7 5 8 6 (7 lines) F ax:(9 0 -2 1 6 ) 371 19 86 M o sco w O ffic e : Kutuzovsky PR.26 K B .3 30 Phone: 7 (09 5 ) 2 4 9 0 7 6 0 - 5 6 4 8 0 3 0 Fax: 7 (50 2 ) 2 2 4 2 0 3 0 E-Mail A ddress:fekaarcconsinc@ superonline.com .


O YUN LAR / PUZZLES İs ta v ritin küçüğü

Resimdeki şair ve oyuncu Uğur Mumcu’nun

Yurdumuzda göl

eseri

Yabancı

Yatırım

Ekm ek

Satrançta ta;

Destan

İk az e tm e k

Za m ir

Devlet

Düşünce

H ile, d ola p

b ü y ü k le ri

T

Cariye

Aile h a lkı

Ü nlü

Deli

ressam ım ız

Kuytu yer r ay adı

H üküm dar

_M!SL

İlave

K a barık ,

Kuzu sesi

şişkin

E kin yığını

Besin

Kira

Ticari

İsyan e tm e k

o to m o b il

Gezegen

fiğ1

Güneş tan rıs ı G üm üşün

Üvey an a

Kale hendeği

r haber

Uye

simgesi

Kafiye

ajansı

T

► "T

B ir zam an

B ir oyun

Aylık

o lm ay an

b irim i

yazarım ız

B ir fır tın a

Az ış ık alan

T

D ü n ya'nın en dilsiz

yüksek dağı

G elecek

B ir ta d ı

-

D ün yan ın

Bir çeşit

uydusu

klasör

Düşürm e

T ~

Ü zü m suyu

Şube, kol Yap m a, etm e

Bağ k ü tü ğ ü

A d a n a’nın

İsabet e ttire m e m e

ilçesi

Küçük su

Kiremit rengi

Tekil ikinci

k a n a lı

Bir ağ cinsi

kişi

Dinsel tören

G özü aç ık

T ic aret eşyası

A zotlu b ir

Lan ta n ın

Yiğit.

Y öntem

simgesi

k a h ra m a n

m a dde

Telefon sözü

Asılm ış, asılı

İnce m e tal

İp e k li b ir kum aş

ip lik

Duygu

Köpek cinsi

İkinci Büyük

k a d ın eş

a ta rd a m a r

D üşm an

Çalışm a, em ek

A ntalya’nın

Taze olm ayan

b ir plajı

Yaşlı, koca

Yoksul kimse

Alüvyon

B ir bilgisayar

K ın k çıkıkçı

oyunu

Türkiye’ nin p la ka işareti

Ç özüm ü 4 s a y fa ile rid e m

14 2 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

*


Uçuş yüksekliği O feet R o v e r ...

Ufak yolculuğunun

güven ve konforundan yerde de vazgeçmeyenler

GREV

ıcın...

Boronkaıj IR KİYİ GENEL DİSTRİBÜTÖ RÜ: BO RONKAY OTO TİC. v e SAN. A.Ş. M e rk e z M a h . Ç ınar Sok. No: 8 34S30 Y e n ib o s n a /is ta n b u l T e l: (0212) 654 17 07 (pfax) F a k s : (0212) 5 5 1 2 5 25-652 97 67 • BO RONKAY (E tile r) I : (0212) 282 73 51 - 28 2 79 9 8 - 2 69 4 0 2 5 • BO R O N KAY (G ö z te p e ) T e i: (02 1 6 ) 4 6 7 01 26/27 YETKİLİ B A Y İLE R : ARA Ç TİCARET (B a lm u m c u ) T e l: (02 1 2 ) 266 06 96/97 - 275 12 62/63 • A R A Ç TİCARET tin y e ) T e l: (0 21 2) 2 2 9 5 4 10/11 » B a -0 ( A ltu n iz a d e ) T e l: (02 1 6 ) 391 88 8 3 /8 4 • B a -0 (K a z a s k e r) T e l: (02 1 6 ) 384 50 17 ■ 361 64 51 • ERSU (T o p k a p ı) T e l: (02 1 2 ) 534 69 16/17 • O Ğ U L (B a h fe lie v le r) I : <02 2) 554 75 5 5 /5 6 • DER M AN C I (A n k a ra /Ç a n k a y a ) T e l: (0312) 441 37 0 0 (p b x ) • DER M AN C I (A n k a ra /B a lg a t) T e l: (03 1 2 ) 2 8 5 67 67 (p b x ) • RO D -KAR ( İz m ir/B a y ra k lı) T e l: (02 3 2 ) 461 06 82/83 IO D -K « (Iz m ir/A ls a n c a k ) T e l: (0 2 3 2 ) 4 2 2 51 81 • A -K O Ç (A d a n a ) T e l: (03 2 2 ) 4 5 7 49 69 - 4 5 3 03 98 • ÇELİK K A N A T (B ursa) Tel: (02 2 4 ) 253 93 8 5 -2 5 4 11 1 1 -254 11 32 • S A B UNCU O Ğ LU (E skişehir) I : (0212) 2 3 0 77 6 6 - 2 3 0 71 11 - 231 7 0 73 • ROVCAR (G a z ia n te p ) T e l: (0342) 322 11 9 0 (7 h a t) • R O T O M O T İV (A n ta ly a ) T e l: (0242) 323 05 55 - 323 23 59 • ÖZTÜRK (T rabz on) Tel: (0462) 2 3 0 4 0 01/02/03

REL A X , IT'S

A ROVER


OYUNLAR / PUZZLES

CR0SSW0RDS ACR055 1. Explosive, 7. Dressmaker's aid, &. Carry, 10. Strong-smelling vegetable, 12. Manderer, 14. dehind time, 16. Melody, 17. 5 tepped, 1&. Goes by bike, 19. Expression of dismay, 21. Notion, 23. Lower in value, 26.Tree with biack berries, 2&. Depart, 30. Female rabbit, 31. Cover, 32. deer factory.

DOWN 1. Drink, 2. Workers’ organisation, 3. Conifer,

4.

Hospital

dormitory, 5. Young eel, 6. Kegret, 7. Signed as if on a later day, 9. Completed university, 11. Supervise, 13. Not indoors, 15. Track'mg device, 20. öritish snake, 22. Does busmess, 24. öecome bigger, 25. Singing voice, 27. long high shot in termiş, 29. Compete.

S A T R A N Ç — CHESS.

BRİÇ

*

y

*

Beyaz oynar, iki hamlede mateder.

A ta k : ± 6

■ White

a ■

a Û * ■

to play and

mate

in tvvo moves.

öatı

Satranç sorusu İstanbul Satranç Derneği tarafından hazırlanmıştır. Cbeeeproblemset by İstanbul

FARKI BULUN

g

F a s

P a s

P a s

3*

P a s

Güney

V4'e 5atı * 6 atak eder. Nasıl oynarsınız ?

£ f

Doğu

Chess öociety.

Tel: (0212) 244 27 35

e

Kuzey

14

h

/ T H A T L IT T L E B İ T O f D IF F E R E N C E

İki resim arasında d ö r t fa rk vardır. Bunları bulabilir misiniz? These two drawings d iffe r in fo u r small details. Which ones?

Ç ö z ü m le r 2 s a y fa ile rid e / S o lu tio n s 2 p a g e s f u r t h e r on 144 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


\ İnternet’te şube\açan /banka! G a r a n t i’nin In ternet şubelerinde; repo, E F T -E le k t r o nik F o n T ra n s fe ri (başk a bir b a n k a d a k i h esaba h a v a ­ le), hesaplar arası ve üçüncü şahıslara havale, döviz alım satım , fon alım satım , fatura ödem eleri, o t o m a ­ tik ödem eler, h esaptan kredi kartı b o rcu n u n ö d e n m e ­ si, şifre değişikliği işlemlerini yapabilirsiniz. A yrıca; hesap bakiyenizi, hesap hareketleri ile k a rto n bilgileriııizi, çek ve senet deponuzu, son dönem kredi kartı ekstrenizi, d önem içi kredi kartı işlemlerini, kredi kartı lim itin izi \

ve

k u lla n ıla b ilir

kısmını, yatırım p o r tfö ­ yünüzü görüntiileyebi-

W0

lirsiniz.

Ücretsiz İnternet şifreniz için, başvurunuzu İn ternet a r a ­ cılığıyla ya da herhangi bir G a ra n ti şubesine gelerek yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, ( 0 - 2 1 2 ) 6 5 6 9 4 0 0 n um aralı telefonu arayın.

GARANTİ Başka

bir a r z u n u z ?


ÇÖ ZÜ M LER / S O LU T IO N S

CROSSVVORDS

BRİÇ A t a k

elinde 4 KQ'dan K . ç

B a t ın ın

a k s i h a le le B a t ın ın s a y d ı

d a h a iy i b ir m

u tla k a

ta n e s in in o ld u ğ u f a z la

b e llid ir . o lu r d u

♦ Q

o ld u ğ u

v e

e m p a s

ile

b e llid ir .

D iğ e r t ü m b ir

d a

b ir o n ö r o ld u ğ u n u

P e k i d a h a

a t a ğ ıo ls a y d ı o n u

4

b a ş k a

g ö s t e r iy o r ,

b iliy o r u z ?

E ğ e r

ç ık a r d ı. Y a n i♦ A K . e lin d e o l­

ve

H a tt a

♦ o n ö r le r in d e n b ir e r

b u

ve

o n ö r le r in

k o m b in a s y o n la r d a

a ç ış ın a

n e

B a t ın ın

p u a n ı 6 ’d a n

k o n u ş u rd u . A r t ık

b iliy o r u z

e li o y n a m a k a r t ı k

h iç d e

k i, h e r ik i

d o ğ u d a d ır.

y o r u m la r ı y a p t ık t a n

A ta ğ ı A s is e

ık a rd ı.

ç ık a r d ı. D o la s ıy la

d o ğ u d a

k ırm ız ı d a m B u

sad ece

’d e n

a lıp

V

y a p ıp

k

s o n ra

. ile

e le

g e lip

k o z la r ın ı a lın .

T

s o n ra

s o n

û

z o r d e ğ ild ir .

o y n a y ın , e ğ e r Q

Ş im d i

‘ın ı d ü ş ü r m e y i d e n e y in . E ğ e r ♦

t a h s il e t t ik t e n

j ♦

g ö z ü k m e z

e m p a s ı y e r in e

te k

v e y a

k o z

ile

y e r i g e ç ip

4

A

5

V

A

9

J

ik ili is e

j ’y e

A K

ç e k ip

♦ 1 0 ’lu y u

d a

k a y ıp la r ı n ı z d a n

b ir i n i a t a b i li r s i n iz . 3 6

6

4

2 3

4 Q6

4 »

K Û

1 0 6

7

6

Q

7

*

A

J

4 Q V7 ♦9 4 K

K

4

3

4

P G

5

4 V

♦ ♦

J

8

K

J

A 1 0

SATRANÇ / CHESS

2 1 0 K

5

3

1. Ş fi, A ^4

1 0

2. V d5 ++MAT

2

FARKI BULUN THAT UTTLE BİT OF DIFFEREISICE

BULMACA

146 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

1. Kfl, N#4

2. Vd5 ++ MATE


SIEM ENS

Gigaset ailesinin yeni ürünü:

Gigaset 1

0

1

5

• DECT standartlarında g izlilik, g ü ve nilirlik • Paralel te le fon yerine ilave el cihazlarıyla 6 dahili aboneye g e n işleyebilm e • Kasetsiz d ijita l te le se kre te r • Hareket halindeyken kalıcı yüksek ses ka lite s i • Araya başka sesin girm em esi • Gelen m esa jların gün ve saat olarak Türkçe b e lir t i lm e s i ılM K O T ic a re t ve Sanayi A.Ş.

.

Ö n e m li

g ö r ü ş m e le r in

k a y d ın ın

y a p ıla b ilm e s i * G ü v e n lik

k ilid i

gat|ş S0nraS| SIEMENS güvencesi

S IE M E N S A G T ü rk iy e G e n e l M ü m e s s ili Ö zel H a b e rle ş m e S is te m le ri T el: (021 2) 251 64 76

A D A N A ABEL (0322) 459 38 88 • D ÜŞM EZ P A ZA R LAM A (032 21459 00 69 • Y ILD IR IM TELEFON (0322) 359 45 95 A D A P A Z A R I TESFA (0264) 279 76 97 A N K A R A ANTEL (0312) 426 73 28 (2 HAT) • FLAŞ (0312) 231 65 09 A N T A L Y A SÖZ-ER (0242) 746 60 21 B U R S A DİBEK (0224) 362 00 00 • S M C (0224) 251 0 0 00 D E N İZ L İ ALTINEL (025 8I 265 46 57 E S K İŞ E H İR LİNK (0222) 220 24 00 G A Z İA N T E P EKSA N (0 3 4 2 ) 2 3 0 52 3 0 İS T A N B U L A Y K A (0 2 1 2 ) 2 5 6 6 2 5 0 (2 HAT) • B A LK A N (0 2 1 2 ) 538 99 0 3 • BESTCO M (02121 6 3 5 2 0 50 • CESA (0 2 1 2 ) 213 42 8 5 (3 HAT) • ÇAĞRI (0216) 412 37 05 (2 HAT) • İNTERCOM (0212) 272 55 43 • İNTERKOM (0 2 1 2 )2 5 1 97 92 • 0 R C 0 M (0212) 284 50 50 • ÖZTELKUM (0212) 251 37 10 • SELKOM (0212) 639 48 10 (2 HAT) • Ş A H İN (0 2 1 6 ) 345 57 23 (3 HAT) • TELTEKS (021 2) 249 66 20 • TESA N (0 2 1 2 ) 254 88 54 «TES T (021 2) 227 50 45 • U Z M A N (0 2 1 2 ) 227 71 13 (2 HAT) İZ M İR ATAÇ (023 2) 3 6 9 92 93 • EGESAN (0 2 3 2 )4 4 1 4 6 59 • TÜR (0 2 3 2 ) 4 2 5 50 2 0 K O N Y A C İN C İN ( 0 3 3 2 )3 2 2 19 56 R İZ E SEFER (0 4 6 4 ) 2 1 4 16 16 T E K İR D A Ğ M ER T (0 2 8 2 ) 6 5 2 73 16


T H Y VİD EO PROGRAM I /

TOMORROVV N E V E R D IE S

MY B E S T F R IE N D 'S VVEDDING

K U L L T H E CONQUEROR

OYUNCULAR / CAST

OYUNCUIAR / CAST

OYUNCUIAR / CAST

Pierce Brosnan, M ichelle Yeolı, Teri Hatcher

Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett

Kevin Sorbo, Tia Carrere, Thomas lan Griffith

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

Roger Spottisvvoode İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

l\ |. Hogan İngilizce / English Japonca / Japanese Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

John Nicolella İngilizce / English Japonca / Japanese Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Michael ve Julianne, 9 yıl önce iki sevgiliyken sadece arkadaş olmaya karar verirler ve eğer 28 yaşlarına kadar sevebilecekleri birini bula­ mazlarsa birbirleriyle evlenecekleri­ ne dair bir anlaşmaya varırlar. 28 yaşına geldiklerinde Michael başka birine evlenme teklifi yapar. Julian­ ne, MichacTın, hayatından sonsuza kadar çıkıp gitmesine neden ola­ cak kararı verene kadar ne istediği­ nin farkında değildir. Artık Michael'ı geri almak için sadece 4 günü kalmıştır.

Mitik Valusia ülkesinin kahraman bir savaşçısı olan Kull, kaderin de yardımıyla hızla kral olmaya doğru ilerlemektedir. Fakat yanlış kraliçe seçimi, Valusia'nın geleceğini etki­ lemektedir. Kötülüğün yeniden do­ ğuşu anlamına gelen gelini durdur­ mak, bir boşanmadan daha fazlası­ na mal olacaktır. Kull un tacı geri alıp halkının özgürlüğünü kurtar­ m asını sağ lay acak tek şey Valka’nın nefesidir.

Gazetede okuduklarınıza inanma­ yın. 24 saat canlı haber yayını ya­ pan CMGN’e de. Medya baronu Elliot Carver'in felsefesine göre kötü haber gibisi yoktur. Özellikle de savaş gibisi. Carver, ihtirasları uğ­ runa 3. Dünya savaşını çıkarmak­ tan kaçınmayacak biridir. Onu ön­ le y e b ile c e k tek bir kişi vardır; Bond, James Rond...

Never belteve ırb a t y ou r ea d in pa[Jer. Or. f o r that matter, ırbat you see on CMGN, tbe new tırenty f o u r - b o ıır n eu ’s n etıvork m etlia b aro n Elliot C arver is gearin g tıp to latın cb. There's n o neıvs like h a d neıvs, a n d i f C arver b a s bis way. ırb at s hreıviııg i it the east is tbe ıvorst neıvs possihle. N olbing gets tbeir attention like ıvar. There is oııly o n e inan ca p a h le o f J'inding C arver a n d stopping a ıvar c re a ted in the n a m e o f p ro fil a n d poıver. The n a m e is B ond. J a m e s B ond...

Nine y ears ago, Ju lia n n e anel M ichael m ade that mysterious transition from lovers to just Jriends". Best frien d s since fa tefu l d ay in college. tbey nuıde a p a c t that if rıeither h a d fo ıın d soıneone to love by the ag e o f 28. tbey u’oııld ınarry ea cb other. // seenıed tike a g o o f a l the time... expect that m ay be on e o f them ıvasıı t joking. Notv it s their 28th y ea r o f life, a n d M ichael just p op p ed the qııestion. There's oııly on e problem: he hopped it to soıneone else. Ju lian n e never kneıv ıvbat sbe ıvanled m itil sbe saıv it ıvalking oııt o f her life. Noıv. she b as Jb ıır days. a n d the benefits o f a resourcefııl ( if devioııs) mind, to get M ichael back.

I 48 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998

Set in tbe ın ytbical Uınd o f Valusia. this is tbe stoıy o f a d yrıam ic ıvarrior ıvho. through a tıvist o f J a t e, (fiıickly rises to h eco m e kirıg. H ailed by his coııntrym en a s a bero. Kull b ecom es the h a te d target o f c o m ıp t n oh le relatives ıvho im m ed iately begin plolting bis dem işe. Ib o ııg b Kull is fa llin g in love ıvith the slave gir! Zareta. b e is beıv itcbed into m arria g e by tbe b eau tifııl A kivasha, ıvho h e helieves is 19 but is aclııa lly a 3000 y e a r old sorceress ıvho h as b een resurrected by his en em ies to m ıırd e r hini on th eir ıv ed d in g nigbt. N arroıvly escap in g d ea lb . Kull is J'orced to eın b ark on a periloııs jo u r n e y lo J i n d tb e oııly ıveapon p oırerfu l erıough to destroy tbe fo r c e s o fev il. Oııly by capturing the leg en d ary b reatb o f Vatka ıvill Kııll b e a b le to reclaim his croıvn a n d secııre the Jr eed o m o f bis p eo ple.


Mücevher M ağazaları Zinciri M ü c e v h e r d ü n y a m ı z ı n en k ö k l ü , e n s a y g ı n kuruluşlarından Süm er Kuyum culuk, Türkiye'de ilk kez, "m ücevherde franchising” çağını b aşlattı. Y alnız özgün tasarım lı, değeri, kalitesi sertifikalı mücevherleri sunacak S to rk's M ü cevh er M a ğ a z a la rı Z in c iri, k a p ıla rın ı açtı. Stork's... Kreasyonları ürün değil, eser. Takı değil, hepsi özgün birer m ücevher. S ü m e r k ııv ıım c ııiıık . S to r k 's M ü c e v h e r M a ğ a z a la r ı / i n c i r i n e k a t ı l m a k is le y e c e k g i r i ş i m c i l e r l e g ö rü ş m e k te n m ııtlıılıık d u y a c a k tır.

^

SÜM ER K U Y U M C U L U K S A N A Y İ V E TİC A R ET A.Ş.

M e r k e z : U l k M edrese Sok \ o : 17 3 4 4 1 0 < ;e m b e rlita ş / IS T A \ B l L T e l : ( 0 2 1 2 ) 5 1 4 ()*) 4 1 ( 3 l u ı l ) - 5 1 4 0 9 2 9 F a k s : ( 0 2 1 2 ) 5 1 2 (»2 9 1 k a d ı k ö ) : S ö g ü llü çe şm e C a d . \ o : 4 9 K 1 3 2 0 k a d ık ö y / lS T A N B l 1, T e l : ( 0 2 1 6 ) 4 1 4 3 3 2 3 •4 1 4 3 3 2 4 C a p ito l: To p h a n c lio ğ lu C a d . C a p ilo l A lış v e riş M erkezi k a l : 2 \ o : 9 2 » 1 1 3 0 A ltıın iz a d e / İS T A N B U L T e l: ( 0 2 1 6 ) 3 9 1 18 9 0 / 9 1


T H Y VİD EO PROGRAM I /

F İR E D O W N B E L O V V

S VV ITC H BAC K

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Steven Seagal, Marg Helgenberger, Stephen Lang, Kris

Dennis Quaid, Danny Glover

YÖNETMEN / DIRECTOR Felix Enriquez Alcala İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles Vahşice öldürülen iş arkadaşının ci­ nayetinin izini süren Jack Taggart, Appalachia tepelerindeki kömür madenine zehirli atıkları boşaltanla­ rı ortaya çıkarır. Araştırmasının so­ nucunda olayların arkasında bölge­ nin en güçlü ve zengin isimlerinden Hanner’in bulunduğunu keşfeden Taggart, bu ekolojik felakete engel olmak için Hanner ve adamlarıyla savaşmak zorundadır.

“F ire Doıvn B elo ıv ”folloıvs F ederal Environm erıtal Protectiorı A gency (EPA) Jack. Taggart a s b e sels ou t to averıge tbe rııthless killing o f a tnıste d colleagu e. Folloıving tbe murd ered a g e n t’s trail, Taggart travels through the tirıy ham lets that dot the hills o f A p p ala ch ia to ex p ose the p e o p le resp on sih le f o r du m p in g h a z a r d o u s ıvaste into a b o n d o rıed n ıin e sh a fts th at most residen ts ıvould ra th er forget. W bile secretly search in g f o r sbuttered c o a l mines, Taggart uncovers trouhling inform ation a b o u t loca! tycoon Orion H a n n er. T aggart n oıv struggles ag ain st H a n n er a n d bis m en top revent a n irrev ocable eco lo g ica l ca ta stropbe that ıvill t u m this idyllic la n d into a n u n in h ah ita b le ıvastela n d f o r g en eratio n s to conıe.

YÖNETMEN / DIRECTOR Je b Stuart İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Çok zeki fakat oldukça unutkan bir profesör olan Philip Brainard, kendi düğününü iki defa unutmuş­ tur. Müstakbel eşi ona son şansını verdiğinde ise, yeni bir çalışm a üzerindedir. Herhangi bir cismi ha­ vada uçuran, inanılmaz bir enerji türü bulan p ro fesö r, d eneyinin heyecanı ile yine unutkanlığına ye­ nilir.

Göziipek FBI ajanı oğlunu kaçıran cani katili bulmak için işini bırakır. Büronun emri olm asına rağmen, insan avına kedi-fare oyunu gibi devam eder. Eski bir demiryolcu­ nun ve bir otostopçunun izlerini sürer.

A relentless FBI agen t steps outside bis j o b to f i n d the brilliant serial k iller ıvho k id n a p p e d h is son. A gainst orders fr o m B u reau , b e con tin u es the m anhıınt, pu rsuing a vicious g a m e o f c a t a n d m oııse. The agen t mııst fo llo ıv the tracks o f a fo rrn er ra ilro a d m an a n d a young, m ysterious bitchhiker. One o f tbose elu sive fig u re s b old s the key to his search.

FLU BBER OYUNCULAR / CAST Hobin Williams, Marda Gay Harden YÖNETMEN / DIRECTOR Les Mayfield İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

\ S K Y L IF E

MART

50 MARCH

1998

AJter previou sly missing his oıvn W edding (tıvice), P rofessor B ra in a rd is a b o u t to d o it a g a in ! F ocu sed on bis sin g le-m in d ed ptırsuit o f a revolu tionary neıv sou rce o f energy, h e fo rg ets a li a b o u t his d a te at a lta r ıvith Sara, the presid en t o f the college. W ben bis experim en t seem in g ly g o e s aıvry, h e u n ex p ected ly crea tes flu b b e r , a m iracu lou s g o o that d efies gravity a n d en a b les a n y objects -even p e o ­ p le- to fly the a ir a t rem ark ab le speeds!

N A T IO N A L G E O G R A P H IC BELG ESEL İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles Birbirinden farklı ve ilgi çekici do­ ğa hikayelerinin ekrana taşındığı bu belgeseller, doğanın renkli, bi­ linmedik ve macera dolu yaşamını gözler önüne seriyor. İzleyenleri küresel bir doğa, çevre, tarih ve kültür yolculuğuna çıkarıyor. These N a tion al G eog rap h ic d o c u m e n t a r ie s b r in g in te r e s t in g , colou rfu l a n d exiting rıature histories on y o u r screen a n d takes y ou on g lo b a l ex p lo ra tio n s o f rıatu re a n d tbe en v iron m en t, technology, bistory, hu m arı adven tu re, people. p la c es a n d cultures.


THE YEAR 1 9 5 8 . . . HOLLYWOOD PRODUCES "BEN HUR" THE FİLM THAT MADE CINEMA HISTORY WITH 12 OSCARS.

IN TH E SAME YEAR ÇINAR H O T E L OPENED IN YEŞİLKÖY

Çınar Hotel is celebrating its 40th anniversary.

m

İÜ *,

Yes, it was exactly 40 years ago when İstanbul and Ç ın a r H o tel first met. Established with local capital, it was one of the most modern buildings in the city. From that time on, Çınar Hotel has been unsurpassed as a leading çenter of İstanbul social life and has left unforgettable memories in the minds of an entire generation. Ö v e r the years the hotel has been renewed according to the changing times and has alvvays understood the meaning of perfect service. Today as Çınar celebrates its 40th anniversary it is stili proudly serving the Turkish tourism sector.

ÇINAR HOTEL «* * % * F e n e r M e v k i i 3 4 8 0 0 Y e ş ilk ö y - İ s t a n b u l T U R K E Y P h o n e : + 9 0 ( 2 1 2 ) 6 6 3 2 9 0 0 ( 1 8 lin e s ) F a x : + 9 0 (2 1 2 ) 6 6 3 2 9 1 7


Geçmiş Zam an Olur ki / ONCE UPON A TIME

livıNECDET SAKAOĞL.U__

İstanbu l'u n sim gelerin ­ This hurcı' on aıı islet al the T h e M a i d e n ’s T o w e r den lıu zarif kule, Sala­ nıoııth o f the B osphon ıs is cak Burnu nun uzantısı o ııe o f th e la n d m a rk s o f olan sığ bir adacığın üze­ İstanbul. The toırer ıvas first rindedir. Burada, ilk ku­ hııilt here hy Alkibiatles in the 1 2 1 leyi y ap tıran A lk ib i6th çenttir)' BC, anıl aıvuncl ad es’ten (MÖ S. yüzyıl) 350 BC a Macedonian adrnisonra, M akedonyalI bir ra l hııilt a sp len d id ınaııamiralin de MÖ 350'ye doğru, ölen esi için görkem­ soleııııı fo r his d ead wife here. li bir anıt mezar yaptırdığı biliniyor. ’l h e French ııanıe Tour de lea n d re an d Turkish nam e AvrupalIların "Tour de Leandre". Türklerin “KızkuKızkıılesi both originate froın legeıtds. According to the lesi" adlarını vermeleri ise efsanelerden kaynakla­ Jirsl (ıvhich ıvas actually set on the Dardanelles rather nır: Mitolojik kahraman Leandre, sevgilisi Hero ile thaıı the Bosphonıs) the mythological hem Leaııder ıısed burada buluşurmuş; bir gece yüzerek kuleye geçer­ to ıneet here ıvith his heloved Hero, but one nigbl he ıı as ken boğulmuş; Hero da intihar etmiş... Bir başka droıvned ıvhile stvinınıing to the Toııvr an d Hero coınmitsöylenceye göre Üsküdar Tekfuru güzel kızını bu­ teıl silicide. The secoııd ıvfeıs to a stoıy about a kiııg o f rada saklarmış. Scutari (Üsküdar) ıvbo kept his beaııtiful daııgbter locked İmparator Manucl K o m n e n o s ' u n (1143-11H0) bura­ ıı/> ben-. ya ve Sarayburnu'na kuleler yaptırtıp zincir bağlata­ Tbe Byzantine emperor Mcınııel Connıenus <1143-1180) rak Boğaz trafiğini denetim altına aldığını Bizans ta­ h ad toııvıs hııilt both bere an d al the beadland soıılb o f rihleri yazm aktadır. O sm anlı Beyi O rhan Gazi tbe Ciolden Honı. m ıd cbainsJixed betııven tbe tıvo ıvbich (1326-1360) ile Bizans İmparatoru Kantakıızenos l>revented sbips enteriııg tbe Bosphonıs ıvithout penııis(1347-1354) arasındaki diplomatik görüşmelerin de sioıı. Diplomatic lalks betıveeıı the Ottoman Sultan Orhan elçiler aracılığıyla bu kulede gerçekleştirildiği bilin­ (lıızi (1 3 2 6 -1 3 6 0 ) a n d the B y z a n tin e E m peror mektedir. Cantakıızenııs (1347-1354) tire knoıvn to have laken Türklerin İstanbul'u fethinden sonra Bostancıbaşılaplace in Ihis Huver. rın denetimine geçen Kızkulesi'nde sürgüne gönde­ Follou'ing tbe Tıırkisb coıu/ııesl o f İstanbul tbe toııvr ıvııs rilecekler tutuklanıyordu. 1726’da yapılan ahşap ııseıl lo imprison tbose beiııg seni into exile. When tbe fener yanınca, kubbesi kurşunlu kârgir bir kule ıvooden toııvr bııilt in 1726 ıvas destroyetl by f tre it ıvtıs yapılmıştı. Günümüze, 183ö’daki onanında aldığı replaced by a masouıy toııvr ıvitb tı lecul dome. The pre­ barok biçim iyle ulaşan K ızkulesi, bir zam anlar seni barot/ue form o f tbis toııvr dates from repcıirs ctırried fener, karantina, tutukevi, top yeri iken şimdilerde out in 1830. hı tbe post il sen vıl varioıısly tıs lighlboııse. işlevsizdir. ı/ııtınınline statioıı. prison an d artilleıy enıplııcemenl.

Sİ&.TU

e s i

1 52 S K Y L IF E

MART

MARCH

1998


\İnternet’te şube\ açan ib a n k a ! G a r a n t i’nin In ternet şubelerinde; rep o , E F T -E le k t r o nik F o n T ra n s fe ri (başk a bir b a n k a d a k i h esaba h a v a ­ le), hesaplar arası ve üçüncü şahıslara havale, döviz alım satım , fo n alım satım , fatu ra ödem eleri, o t o m a ­ tik ödem eler, h esaptan kredi kartı b o rcu n u n ö d e n m e ­ si, şifre değişikliği işlemlerini yapabilirsiniz. A yrıca; hesap bakiyenizi, hesap h areketleri ile k a rto n bilgilerinizi, çek ve senet deponuzu, son d önem krejjŞraak

c^' k artı ekstrenizi, d ö n em içi kredi kartı işlem lerini, kredi kartı li■|

m itin izi

İT

ve

k u lla n ıla b ilir

kısm ini, yatırını p o rtfö yüniizii g ö rü n tü ley eb i­ lip

w

lirsiniz. Ü cretsiz İn ternet şifreniz

için, başvurunuzu İn ternet a r a ­ cılığıyla ya da herhangi bir G a ra n ti şubesine gelerek yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, ( 0 - 2 1 2 ) 6 5 6 9 4 0 0 n u m a ra lı telefonu arayın.

GARANTİ Başka

bir a r z u n u z f


ÇÖ ZÜ M LER / S O LU T IO N S

CROSSYVORDS

BRİÇ A t a k

K G T d a n

P a tın ın d a h a s a y d ı

m

o ld u ğ u

4

’d e n

o lu r d u

o ld u ğ u

v e

b ir 4

d a

ile

e m p a s

b e llid ir .

D iğ e r t ü m

b a ş k a

g ö s t e r iy o r ,

b iliy o r u z ?

ç ık a r d ı. Y a n i♦ A K . e lin d e ♦

E ğ e r o l­

v e 4 ö n e r le r in d e n

H a tt a

b u

o n ö r le r in

k o m b in a s y o n la r d a

a ç ış ın a

n e

B a t ın ın

b ir e r

♦ K . v e

4 ( 2

p u a n ı 6 ’d a n

k o n u ş u rd u . A r t ık

b iliy o r u z

e li o y n a m a k a r t ı k

h iç

k i, h e r ik i

d o ğ u d a d ır.

B u y o r u m la r ı y a p t ık t a n

♦ Q

b ir o n ö r o ld u ğ u n u

ç ık a r d ı. D o la s ıy la

d o ğ u d a

k ırm ız ı d a m

is e

ece

P e k i d a h a

iy i b ir a t a ğ ı o ls a y d ı o n u

b e llid ir .

A ta ğ ı A s

s a d

K. ç ık a rd ı.

u tla k a

ta n e s in in

f a z la

elinde

P a tın ın

a k s i h a ld e

a lıp

V

y a p ıp

s o n ra ile

k

e le

g e lip

k o z la r ın ı a lın .

V

j

Ş im d i

‘ın ı d ü ş ü r m e y i d e n e y in . E ğ e r ♦ Q

ta h s il e t t ik t e n

s o n ra

s o n

k o z

ile

d e

z o r d e ğ ild ir .

o y n a y ın , e ğ e r (2 ♦

g ö z ü k m e z

e m p a s ı y e r in e

te k

v e y a

y e r i g e ç ip

ik ili is e

j ’y e

A K lO

ç e k ip

’lu y u

d a

k a y ıp la r ı n ı z d a n

b ir i n i a t a b i li r s i n iz . 4

A

5

V

A

9

3 6

J

6

4

2 3

4 Q6 4 V

K Û

1 0

7

6

6

K

4

3

4

Q

7

*

A

J

P G

5 «

J

8

V

K

J

A

*

<3

Y

7

9

A

K

SATRANÇ / CHESS

2 1 0 K

5

3

1. Ş fi, A g4

1 0

2. V d5 ++MAT

4 10 2

FARKI BULUN THAT LITTLE BİT OF DIFFERENCE

BULMACA

146 S K Y L İF E

MART

MARCH

1998

1. K fi, Ng4 2. Vd5++MATE


SIEM ENS

Gigaset ailesinin yeni ürünü:

Gigaset 1

0

1

5

• DECT standartlarında g izlilik, güve nilirlik • Paralel te le fon yerine ilave el cihazlarıyla 6 dahili aboneye g e n işle ye bilm e • Kasetsiz d ijita l te le se kre te r • Hareket halindeyken kalıcı yüksek ses k a lite s i • Araya başka sesin girm em esi • Gelen m esajların gün ve saat o larak Türkçe b e lir t i lm e s i

SİMKO Ticaret ve Sanayi A.Ş. S IE M E N S A G T ü rk iy e G e n e l M ü m e s s ili Ö zel H a b e rle ş m e S is te m le ri T el: (021 2) 251 64 76

Ö n e m li

g ö r ü ş m e le r in

k a y d ın ın

y a p ıla b ilm e s i • G ü v e n lik

k ilid i

• Satış sonrası SIEMENS güvencesi

A D A N A A B E L 10322) 459 38 88 • D ÜŞM EZ PAZA R LA M A (0322) 459 00 69 • Y ILD IR IM TELEFON (0322) 359 45 95 A D A P A Z A R I 1ESEA (0264) 279 76 97 A N K A R A ANTEL (0312) 426 73 28 (2 HATI • FLAŞ (03121 231 65 09 A N T A L Y A SÖZ-ER (0242) 746 60 21 B U R S A DİBEK (022 4) 362 00 00 • S M C (02241 251 00 00 D E N İZ L İ ALTINEL (0258) 265 4 6 57 E S K İŞ E H İR LİNK (0222) 220 24 00 G A Z İA N T E P EKSA N (0 3 4 2 ) 2 3 0 52 3 0 İS T A N B U L A Y K A (0 2 1 2 ) 2 5 6 6 2 50 (2 HAT) • B A LK A N (0 2 1 2 ) 538 9 9 0 3 • BESTCO M (02121 6 3 5 2 0 50 • CESA (0 2 1 2 ) 213 42 8 5 13 HAT) • ÇAĞRI (0216) 412 37 05 (2 HAT) • İNTERCOM (0212) 272 55 43 • İNTER KOM (0 2 1 2 )2 5 1 97 92 • ORCOM (02121 284 50 50 • ÖZTELKUM (0212) 251 37 10 • SELKOM (0212) 639 48 1 0 (2 HAT) • Ş A H İN (021 6) 3 4 5 57 2 3 (3 H ATI • TELTEKS (0 2 1 2 ) 2 4 9 66 20 • TESAN (021 2) 254 8 8 54 «TES T (0 2 1 2 ) 227 50 4 5 • U Z M A N (021 2) 227 71 13 (2 H ATI İZ M İR ATAÇ (023 2) 3 6 9 92 93 • EG E SAN (0 2 3 2 ) 441 46 59 • TÜR ( 0 2 3 2 ) 4 2 5 5 0 2 0 K O N Y A C İN C İN (03321 3 2 2 19 5 6 R İZ E SEFER (0 4 6 4 1 2 1 4 16 16 T E K İR D A Ğ M E R T (0 2 8 2 ) 6 5 2 73 16


T H Y VİD EO PROGRAM I /

TOMORROVV N E V E R D IE S

MY B E S T F R IE N D 'S VVEDDING

K U LL THE CONÛUEROR

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

P ierce Brosnan. M ichelle Y eolı, Teri 1lateher

Julia Roberts. Derıııot Mulroney, Cameron Dia/.. Rupert Kverett

Kevin Sorbo, Tia Carrere, Thomas lan Griffitlı

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

Roger Spottisvvoode İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

I’ . J. H o g a ı ı

John Nicolella İngilizce i English Japonca / Japynese Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Gazetede okuduklarınıza inanma­ yın. 24 saat canlı haber yayını ya­ pan CMGN'e de. Medya baronu Elliot Carver'in felsefesine göre kötü haber gibisi yoktur. Ö zellikle de savaş gibisi. Carver. ihtirasları uğ­ runa 3. Dünya savaşını çıkarmak­ tan kaçınmayacak biridir. Onu ön­ le y e b ile c e k tek bir kişi vardır; Bond, James Bond...

Never believe ırb at yoıı retul in p ap er. Or. J'or thııt nıatter, ırbat y o ıı s e e on CMGN, tbe n ete lıreııty fo t ır - b o ıır neıvs n etıvork ınetlia b aro ıı lilliot C arver isgeıırin g ııp lo lattncb. There's n o ııeıvs like h a d neıvs. a n d i f C arver b a s b is ıvay. ıvbat's breıvinfi in tbe east is tbe ıvorsl neıvs possible. Notbinş» g/ets tbeir attention like ıvar. There is oııly o n e nıan c a p a b le o f J'iııdiıif> (.'art e r a n d stop/ring a ıvar c re a te d in tbe n a m e o f p ro fil a n d poıver. Tbe n a m e is B ond. Ja m e s B ond...

İngilizce / English Jap onca/ Jap an ese Türkçe altyazılı Turkish subtitles Michael ve Julianne, 9 yıl önce iki sevgiliyken sadece arkadaş olmaya karar verirler ve eğer 28 yaşlarına kadar sevebilecekleri birini bula­ mazlarsa biıbirleriyle evlenecekleri­ ne dair bir anlaşmaya varırlar. 28 yaşına geldiklerinde Michael başka birine evlenme teklifi yapar. Julian­ ne. MichacTın. hayatından sonsuza kadar çıkıp gitmesine neden ola­ cak kararı verene kadar ne istediği­ nin farkında değildir. Artık Michael'ı geri almak için sadece 4 günü kalmıştır.

Nine yecırs ago. Ju lia n n e a n d M ichael ntade that nıysterioııs transitionfrvnı lovers to "just J'riends". Best frieııd s sin ce fa tefııt d ay in college, tbev ıııııde tı p act that i f n eitber h a d J'oıınıl soıneone lo love by the ag e o f 2S. tbey ıvonld manry ea cb otber. II seeıııed like a ,ı><>oJ' a! the time... expect tbııt nıay be on e o f them ıvasn I joking. Aoıv it s their 2Htb yeıır o f life, a n d M ichael jııst poppeıl tbe ı/nestion. There's oııly on e problem: he hopped il lo soıneone else. Ju lian n e never kııetv ıvbııl she ıvanted nı/lil she saıv it ıvalkiııg out o f h er life. Noıv. sbe b as fo ıır dııys. a n d tbe benefits o f a resoıırceftıl ( i f devious) ıniııd. lo gel M ichael back.

14 8 S K Y L IF E

MAR I

MARCH

1998

Mitik Valusia ülkesinin kahraman bir savaşçısı olan Kull, kaderin de yardımıyla hızla kral olmaya doğru ilerlemektedir. Eakat yanlış kraliçe seçimi, Valusiaiıın geleceğini etki­ lemektedir. Kötülüğün yeniden do­ ğusu anlamına gelen gelini durdur­ mak, bir boşanmadan daha fazlası­ na mal olacaktır. Kull un tacı geri alıp halkının özgürlüğünü kurtar­ m asını sağ lay acak tek şey Valka nın nefesidir.

Set in tbe m y tbical la ıııl o f Valusia. this is the stoıy o f a d y n am ic ıvarrior ıvho. through a Itvisl o f Ja le , c/tıickly rises lo b eco ın e kiııg. lü ıiled by his conntıyıtıen a s a hem . Kııll b eco m es tbe h a ted target o f coırııpt ııo b le relatives ıvho im m ed iately begiıı plolliııg bis dem işe. Tbotıgh Kull is Jcılling in love tvilb the skıve g irl Z.areta. b e is heıvitcbed into ın arriag e by tbe b eaıtlifu l A kivasba. ıvho b e helieves is 19 bu! is actııally a J 0 0 0 year <>Ul sorceress ıvho b a s been resııırected by his eııen ıies lo m ıırd er biııı on t b e ir ıv eddin g night. N arroıvly escap in g d eath . Kull is fo r c e d to e m b a rk on a p eriloııs jo ıır ııe y lo J i n d th e oııly ıveapon p oıv erfıd en otıgb to deslroy th e fo r c e s o fev il. Oııly by ccıptııriııg tbe leg en d a ıy b reath o f Valka ıvill Kııll b e a b le lo reclaiın bis crotvıı a n d secııre th e fr e e d o m o f bis p eo ple.


M ücevher M ağazaları Zinciri M ü c e v h e r d ü n y a m ız ın en k ö k lü , en s a y g ın kuruluşlarından Sümer Kuyumculuk, Türkiye'de ilk kez, "mücevherde franchising” çağını başlattı. Yalnız özgün tasarımlı, değeri, kalitesi sertifikalı mücevherleri sunacak S tork's Mücevher M ağazaları Zinciri, kapılarım açtı. Slork’s... Kreasyonları ürün değil, eser. Takı değil, hepsi özgün birer mücevher.

S iin ıe r k ın m u m lu k . S to r k 's Müc e v h e r M a ğ a z a la rı Z in c ir i n e k a tılm a k is te y e r e k g ir iş im c ile r le g ö rü ş m e k te n n ıııilıılıık d u y a c a k tır.

^ SÜMER

K U Y U M C U L U K SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

M e r k e z : \lik Medrese Sok. No: 17 3 4 4 1 0 Çemberlitaş/İSTANBUL T e l : ( 0 212 ) 514 0 9 1 I (3 hat) - 1 4 0 9 20 F a k s : (0 212) .">12 02 91

K a d ık ö y : Söğütlüçeşıııe Cad. No:49 8 13 20 Kadıköy/İSTANBUI,

T el: ( 0 2 1 6 )4 1 4 33 23

414 3 3 2 4

C a p lt o l: Tophanelioglu Cad. Caplloi Alışveriş Merkezi

kat:2 \o :9 2 8 11 30 Mlunizade/İSTANBI I. T e l: ( 0 2 1 6 ) 3 0 1 18 9 0 / 9 1


T H Y VİD EO PROGRAM I /

F İR E D O W N B E L O W

S V V ITC H BAC K

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Steven Seagal, Marg Helgenberger, Stephen Lang, Kris

Dennis Qııaid, Danny Glover

YÖNETMEN / DIRECTOR Felix Enriquez Alcala İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles Vahşice öldürülen iş arkadaşının ci­ nayetinin izini süren Jack Taggart, Appalachia tepelerindeki kömür madenine zehirli atıkları boşaltanla­ rı ortaya çıkarır. Araştırmasının so­ nucunda olayların arkasında bölge­ nin en güçlü ve zengin isimlerinden Hanner’in bulunduğunu keşfeden Taggart, bu ekolojik felakete engel olmak için Hanner ve adamlarıyla savaşmak zorundadır.

“F ire Doıvn B elotv"Jblloıvs F ed eral E nviron m en tal Protection A gency (EPA) J a c k Taggart a s h e sets out to av en g e the ruthless killirıg o f a truste d colleagu e. Follounng the m urd e red agent's trail, Taggart travels through the tirıy ham lets that dot the hills o f A p p ala ch ia to expose the p e o p le resp on sih le f o r d a m p in g h a z a r d o u s ıvaste into a h o n d o n e d m in e sh a fts that ınost residen ts tvould rat h e r forget. W hile secretly sea reh in g f o r shu ttered c o a l mines, Taggart uncovers trouhling inform ation ah oııt lo c a l tycoon Orion H an n er. T aggart n ow struggles ag ain st H a n n er a n d his m en to prevent a n irrevocahle eco lo g ica l ca ta strophe that ıvill tıırn this idyllic larıcl into a n u n in h ah ita h le ıvastela n d f o r g en eratio n s to com e.

YÖNETMEN / DIRECTOR Je b Stuart İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Çok zeki fakat oldukça unutkan bir profesör olan Philip Brainard, kendi düğününü iki defa unutmuş­ tur. Müstakbel eşi ona son şansını verdiğinde ise, yeni bir çalışm a üzerindedir. Herhangi bir cismi ha­ vada uçuran, inanılmaz bir enerji türü bulan p ro fesö r, d eneyinin heyecanı ile yine unutkanlığına ye­ nilir.

Gözüpek FBI ajanı oğlunu kaçıran cani katili bulmak için işini bırakır. Büronun emri olm asına rağmen, insan avına kedi-fare oyunu gibi devam eder. Eski bir demiryolcu­ nun ve bir otostopçunun izlerini sürer. BA TtS

A relentless FBI agen t steps oa tsid e his jo h to J'ind the hrilliant serial k iller ıvho k id n a p p e d h is son . A gainst ord ers fr o m B u reau , h e con tin u es the m anhu nt, pu rsu in g a viciou s g a m e o f ca t a n d m ouse. The agen t must Jolloıv the tracks o f a fo r n ıe r ra ilro a d m an a n d a youııg. mysterious h itehhiker. O ne o f those elusive fig u res h old s the key to his seareh .

FLU BBER OYUNCULAR / CAST Robin Williams, Marcia Gay Harden YÖNETMEN / DIRECTOR Les Mayfield İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

I 50 S K Y L İF E

MART

MARCH

1998

A f ter pretnously missing his otvn W edding <tıvice), P rofesso r B ra in a rd is a b o u t to d o it a g a in ! F ocu sed on his sin g le-m itıd ed p u rsuit o f a revolu tionary neu> so u rce o f energy, h e fo rg ets a li a b o u t his elate a t a lla r tvitb Sara, the p resid en t o f the college. When his e.vperim en t seem in g ly g o e s aıvry, h e u n ex p ected ly cre a tes flıtb b e r , a m iracu lou s g o o that d efies gravity a n d en a b les a n y objects -even p e o ­ p le- to Jly th e a i r at rem a rk a b le speeds!

N A T IO N A L G E O G R A P H IC BELG ESEL İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles Birbirinden farklı ve ilgi çekici do­ ğa hikayelerinin ekrana taşındığı bu belgeseller, doğanın renkli, bi­ linmedik ve macera dolu yaşamını gözler önüne seriyor. İzleyenleri küresel bir doğa, çevre, tarih ve kültür yolculuğuna çıkarıyor. T bese N ation al G eog rap h ic d o c it­ m e n t a rie s b r in g in t e r e s t iııg , colou rfu l a n d exiting n atu re histories on y o ıır sereen a n d takes y oıı on g lo b a l ex p lo r a tio n s o f n a tu re a n d the environm ent, tecbnology, histoıy, h u m an adventure, people, p la c es a n d cultııres.


THE YEAR 1 9 5 8 . . . HOLLYWOOD PRODUCES "BEN HUR" THE FİLM THAT MADE CINEMA HISTORY WITH 12 OSCARS.

Çınar Hotel is celebrating its 40th anniversary. Yes, it was exactly 40 years ago when İstanbul and Ç ın a r H o tel first met. Established with local Capital, it was one of the most modern buildings in the city. From that time on, Çınar Hotel has been unsurpassed as a leading çenter of İstanbul social life and has left unforgettable memories in the minds of an entire

c|$L

generation. Ö v er the years the hotel has been renewed according to the changing times and has always understood the meaning of perfect service. Today as Çınar celebrates its 40th anniversary it is stili proudly serving the Turkish tourism

sector.

ÇINAR HOTEL *

*

*

*

*

F e n e r M e v k ii 3 4 8 0 0 Y e ş ilk ö y - İ s ta n b u l T U R K E Y P h o n e : + 9 0 ( 2 1 2 ) 6 6 3 2 9 0 0 ( 1 8 lin e s ) F a x : + 9 0 (2 1 2 ) 6 6 3 2 9 1 7


Geçmiş Zam an Olur ki / O N C t UPON A T IM E

u> necdet sakaoğlu

The Maiden’s Tower

This touvr oıı an islet cıt tbe m oııth o f tbe B osphon ıs is o ııe o f tb e la ıu lm a rk s o f İstanbul. The toııvr ıras Jhst bııilt bere by Alkibiacles in tbe 6tb centıııy BC. ıınıl around ,i50 BC a Macedonian adınira l hııilt a sp le n d id nıausoleınıı fo r bis dead ıvife bere. Tbe Frencb nam e Tour de Leandre an d Turkisb nam e Kızkulesi hotb orijin ale from leı>enıls. According to tbe J'irst (tcbicb ırııs actıuılly set ou tbe Dardanelles ratber tbcın tbe Bosphonıs) tbe ınytbolof>ical beırı Leander ıısed to meet beıv ıvitb bis beloved Hem. but one ııiı>bt be ııas droınıed ırhile sırimmiıı,ı> to tbe Toııvr an d Hem committed silicide. Tbe seconıl refers to a stoıy about a king o f Scutari Ü sküdar) ırbo kept bis hanıtiful datıgbler locketl ııp beıv. Tbe Byzantine eıııpemr Manııel Comneııııs (1 I4.İ-I ISO) bıııl toıi’ers hııilt both beıv an d at the heıııllıınıl soııth o f tbe Colılen Honı. cınd cbııinsJı.m l hetıreen tbe tıro tcbicb preıvnted ships enlerin,ı> tbe Bosphonıs ıritbout permissioıı. Diplomatic talks hetıreen the Ottomaıı Sultan Orhan d ıız i ( 1 .İ2 6 -I.İ6 0 ) ıınıl th e B y z a n tin e E m p eror Cantakuzenus ( 1.İ47-1.İ54) are knoırn to b a ıv inken place in this toııvr. l-'olloırinşı tbe Turkish conıjııest o f İstanbul the touvr ırııs ııseıl lo imprisoıı lh<>se beiıtş> sent into e.vile. Wben the ıroodeıı toırer bııilt in 1726 ırııs ılestmyeıl by fnv it ırııs ıvplııced by a ınasoıııy toırer ıi'itb ıı leaıl dome. The pre­ sen! bııiTiı/ııeform o f tbis toırer dates fırını repairs cıırried

İstan bu l'u n sim gelerin ­ den bu zarif kule. Sala­ cak Burnu nun uzantısı olan sığ bir adacığın üze­ rindedir. Burada, ilk ku­ leyi y a p tıra n A lkibiad es’ten (MÖ S. yüzyıl) sonra, M akedonyalI bir amiralin de MÖ 350’ye doğru, (ilen esi için görkem li bir anıt mezar yaptırdığı biliniyor. Avrııpalıların "Toıır de Leandre", Türklerin "Kızkıılesi” adlarını vermeleri ise efsanelerden kaynakla­ nır: Mitolojik kahraman Leandre, sevgilisi Hero ile burada buluşurmuş; bir gece yüzerek kuleye geçer­ ken boğulmuş; Hero da intihar etmiş... Bir başka söylenceye göre İJsküdar Tekfuru güzel kızını bu­ rada saklarmış. imparator Manııel Komnenos'ıın (1143-1180) bura­ ya ve Sarayburnu na kuleler yaptırtıp zincir bağlata­ rak Boğaz trafiğini denetim altına aldığını Bizans ta­ rihleri yazm aktadır. O sm anlı B eyi O rhan Gazi (1 326-1360) ile Bizans İmparatoru Kantakuzenos (1347-1354) arasındaki diplomatik görüşmelerin ile elçiler aracılığıyla bu kulede gerçekleştirildiği bilin­ mektedir. Türklerin İstanbul’u fethinden sonra Bostancıbaşıların denetimine geçen Kızkulesi'nde sürgüne gönde­ rilecekler tutuklanıyordu. 1726'tla yapılan ahşap fener yanınca, kubbesi kurşunlu kârgir bir kule yapılmıştı. Günümüze. 18.30'daki onanında aldığı barok biçim iyle ulaşan Kızkulesi, bir zam anlar fener, karantina, tutukevi, top yeri iken şimdilerde işlevsizdir.

ız m ıJ L e s ı

out in İS >0. In tbe post it <eıvetl mriaıtsly tın li^hthomc. (/ııanıitline statüm, prisoıı an ıl artilleıy m p k ıc em m . 152

S K Y L IF E

MARI

^

MARCH

1998


1998 03  
Advertisement