Page 1

TURKISH

AIRLINES


R e l a x ... Comfort is again in the front plane in the vveekend wear o f the SARAR gentleman. Corduroy trousers, tricot sweaters and short overcoats vvhich are very popüler this winter, symbolize a plane and free life style.

Unexaggeroted cuts, plane models couse the SARAR gentleman to live an elegant and a camfortable vvinter. Even on holidays...

SARAR

SARAR İ s t a n b u l : ( 9 0 - 2 1 2 ) 2 3 1 7 7 9 9 SARAR E s k i ş e h i r : ( 9 0 - 2 2 2 ) 2 3 6 0 4 0 0

------------------

—T.■-

*

»TT; t İ i j j j r ; i,: .funr-'k

SARAR R u m e l i : ( 9 0 - 2 1 2 ) 2 3 2 0 8 0 4 - SARAR F l o r y a : ( 9 0 - 2 1 2 ) 6 2 4 6 4 6 4

SARAR İ z m i r K a r ş ıy a k a : ( 9 0 - 2 3 2 ) 3 8 1 5 0 51

SARAR M e r s i n : ( 9 0 - 3 2 4 ) 2 3 7 2 6 2 6


YIL / Year 16

SAYI / N um her 172

Bir Zamanlar

İZ M İR Y Ö N E T İM

6

Yönetim Kurulu Başkanı /

2

Once Upon a Tiıne İzmir

Chaim ıan o f the B oard C E M M. K O Z L U

By ÇINAR A IA V

Türk Hava Yolları Adına Sahibi /

P ublisberou b eb a lf o f THY

Kapadokva'daıı Cenııel Bir Köşe

Genel Müdür i Presideııt a n d CEO Y U S U F B O L A Y IR L I

S U L T A N S A Z L IĞ I

76

Y A Y IN G enel Koordinatör

A nalure reserve in Cappadocia

G en eral C oordin ator

B y TURGAY TUNA

Ü M İT U M A R Yayın Koordinatörü /E ditorial C oordinator A D N A N B O S T A N C IO Ğ L U Yazı İşleri Müdürü / M aııaging Editör E N G İN Ö K T E M E R

Kapak / Cover

Sanat Y önetm eni / Art D irector LALEH AN UYSAL

N E D İM ERİNÇ

Fditör / Editör B A R IŞ D O Ğ R U

SA VA RO N A

Englisb Editorial

4

M A R Y IŞ IN

Atatiirk’s Yacht, the Savarona

Fotoğraflar / Pbotos Ö N D E R D U R M A Z (Editör) E R D A L A LO K

By ESER EUEEL

Eski Bir Tanıdık

KUŞKO N M AZ

90 Aıı old frieııd, Asparagus

Grafik / G rapbic TA N E R KUTLAY KEN AN Ö ZKAN

:

By A l I CSAI) GÖKSTT

Reklam / Adverlising DU YG U TAM ER Y U R D A G Ü L A L T IN Ö Z Tel: (0 2 1 2 ) 6 6 3 6 3 00 (F.xt) 1184/1185 Reklam Koordinatörleri / Adıvrtising

C oordiııators NU R H AYAT KASABALI HÜLYA ÇAPRAZ Tel: (0 2 1 2 ) 6 6 3 63 00 (E x t) 1174

A Y Ç İÇ E Ğ İ

Adres / Address Türk Hava Yolları G enel Y önetim Binası Atatürk Hava Limanı 3 4 830 İSTANBUL

20 The Sunfkmer

Yapım / Production

B y B AR IŞ DOĞRU

CENAJANS GREY

Süsleme Sanallarında

Reklam cılık A.Ş. Hacı O sm an Bayırı No: 64

BOZCAADA

809 0 0 Taralıya - İSTANBUL T el: (0 2 1 2 ) 223 9 6 00 (2 0 hat) Fditoryal Üretim

Editorial Production

ARABESK

9

6

30

Arabesque Decoratiorı

Bozcaada Island

B y SABAHAETİN E L R K O Ğ L t

B y OKTAY CİHANGİR P R İN T LTD. Ş İ İ

t

İnönü Cad. Güm üşkonak Apt. No: 44. Kat: 2. Daire: 6 800 6 0 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (0 2 1 2 ) 2^5 26 28-29-30. 245 26 93 E-Mail: um itıımar @ superonline.com Faks: (0 2 1 2 ) 245 26 94

2 4

C IT Y SC O P E 1 7 0

DLITY FR EE ON B O A R D

r

Baskı-Cilt / Printing-Binding

1 7 6

IN FO RM A T IO N & R E SER V A TIO N

Hürriyet Ofset M atbaacılık ve Gazetecilik A.Ş. 34625 Sefaköy - İSTANBUL Tel: (0 2 1 2 ) 69 8 58 5K Faks: (0 2 1 2 ) 698 98 28-29

200

Renk Ayrımı / C olour Separation S T A O îp A Tel . (0212) 235 98 95 Faks: (0212) 235 99 59

Crasfield Studiollnk sislenil ile yapılmıştır.

itergimi&Joytıynıiaııaııyazt vefotoğraflardan kaynak bolirtilmcden tam iv (izet alıntı yapılamaz. SKMJFE, Tin tarafından ayda bir yayımlanır.

O Y L N L A R /P L Z Z L E S

48

VİDEO

Glass Galore at Dolmabahçe

SLvHfc- ispublisbed ıııanıhly by n/y

B y ÖNDER K Ü Ç Ü K tR M A N

206

20 H K A R T P O S rA L / P O S H İA IID

THY In tern e t A dreslen i İH Y IM vm el A d r a a e s

w w w . tu rk ish airlin cs.

D olm abahçe S a ra y ı ve Ünlü K ristalle ri

om

/ w w w .tu rk is h a ir.c u in / < v w w .,„ rhi, h . n . 0 „ „ l «

.t o ııı


S

ayın Y o lcu la rım ız ,

e a r Passengers,

1 9 9 7 -1 9 9 8 K ış T a ­

Tbe 1997-98 irin ler

rife d ö n e m in e 2 6

tim eta b le ıvent iııto

E k im g ü n ü b a ş la ­

e ffe c t o n 2 6 O cto-

d ık. Ç o k y o ğ u n g e ç e n

b e r . We a r e t a k in g a l i

1 9 9 7 y a z d ö n e m in d e

m easu res tu en sııre tbat

k a r ş ıla ş tığ ım ız

bazı

tb e p ro h lem s fa c e c l dıır-

o lu m su z lu k la rın te k ra r­

iııg the bıısy 1997 sıım -

la n m a m a s ı iç in g e r e ­ k e n b ü tü n ö n l e m l e r i

m e r s e a s o ıı repeated.

a lıy o a ız .

Witb the introdııction o f

Y e n i ta rife d ö n e m im i­ zin ö z e llik le rin d e n biri

tıeıv tim etab le the nttınber o f destinations serıvd

d e , T ü rk H av a Y o lla -

b y T u r k is b A ir lin e s is

r ı'n ın h i z m e t v e r d iğ i

ııo ır o n e h u n d red , con -

hat

s a y ıs ın ın

1 0 0 'e

are

not

sistiııg o f 69 in tem ation -

u laşm ası. T H Y artık, 6 9 dış

a l a n d 31 dom estic destinations.

v e 31 iç hat o lm a k ü z e re

THY's in te r n a tio n a l J lig b t net-

1 0 0 h atta h izm e t veriy or.

ır o r k e x t e n d s to f o u r o f th e

D ü n y a ü z e rin d ek i b e ş k ı­

u 'o r ld ’s f i v e i n b a b i t e d c o n t i-

ta d a n d ö r d ü n e y a y ılm ış

nents. Neıe d estin ation s u n d er

o la n , T H Y ’nin dış h a t a ğ ı­

tb e 1 9 9 7 -9 8 u’in ter tim eta b le

na, 1 9 9 7 -9 8 Kış T a rife d ö ­

a re K azan, ca p ita l o f Tataris-

n e m in d e T a ta rista n ’ın b a ş ­

ta n , t b e B u lg a r ia r ı c a p i t a l

k e n ti K azan , B u lg a rista n ’ın

Sofia, tbe South K orean Capi­

b a şk e n ti So fy a , G ü n e y K o ­

tal SenI. a n d C ape Toıvn, on e

re 'n in b a şk e n ti Seu l v e G ü ­

o f South A frica’s m ajör cities.

n e y A frika C u m h u riy e ti’nin

W itb tb e a d d it io n o f tb e s e

e n ö n e m li k e n tle rin d e n C a­

fo ı ı r Jlig b t destin ation s , oıır

p e T o w n k a tılıy o r. 6 5 o la n

in t e r n a t io n a l d e s tin a tio n s

d ış h at say ım ız, b u 4 n o k ta

han e risen fr o m 6 5 1o 69. A rıeıv a d d i t i o n to o ıır

ile 6 9 ’a u la şa ca k . B u arad a iç hatlarım ıza da b ir

dom estic Jligbt destinations

y e n is in i k a tıy o ru z : E sk işe h ir. B ö y l e c e iç h a t s a y ım ız 31 ’e

is E s k iş e h ir , r a is ir ıg t b e

y ü k s e le c e k .

total fr o m 3 0 to

31-

T ıtrkisb A ir lin e s a lır a y s

Siz y o lcu la rım ız ın te rc ih le rin i,

Y o lla rı, b u y e n i h a tla rı da s iz le rd e n g e le n

gires priority to the preferen ces o f o ıır passen gers in its p lan n in g operatioııs, a n d tb ese n ew d estin a tio n s b a v e h eeıı

ta le p ü z e rin e a ç ıy o r. B u y e n i h a tla rım ız d a

in tro d ııced in resp oııce to pcıssenger d em a n d .

d aim a ö n p lan d a tu tarak ça lış­ m a la r ın ı s ü r d ü r e n T ü r k H a v a

We a r e c o ııfid e n t tba t tb ese

d a, g e n e sizlerin te v e cc ü h ü v e ilgisi ile b a şa rıy a u la ş a ­ ca ğ ım ız d a n e m in iz . 1 9 9 7 -9 8 K ış T a rife s i d ö n e ­ m in d e d e, sizin h a v a y o lu -

YU SU F BOLAYIRU

n eıe roııtes ıvill he a sııccess as

Genel Müdür

a resıılt o f y o ıır loy alty a n d

President atul CEO

iııteıvst. I w isb y oıı a li h ap p y flig h ts

y o lcu lu k la r dilerim .

ıvitb y o ıır airlin e THY during tbe com ing irin ler seasoıı.

Say gılarım la.

Yoıırs sincerely,

n u z o la n T H Y ile m u tlu


Atatürk’ün 5 4 gün geçirdiği yat

SAVARONA Atatürk’s Yacht, the Savarona By E S E R T U T E L *

-


1930’lu yılların başında Almanya’nın ünlü Blohm und Voss tezgahlarında yapılan ve 1938 yılında Türk hükümeti tarafından Atatürk’ün kullanımı için satın alınan Savarona yatı beyaz bordası ve sarı bacaları ile döneminin en güzel yatlarından biriydi. / The Savarona vvas purchased fo r A ta tü rk’s use by the Turkish governm ent in 1938. This yacht w ıth its vvhite hull and yellovv funnels had been bu ılt by the famous German shipbuilders Blohm und Voss in the early 1930s, and vvas one of the loveliest yachts of its tim e.

W b eıı Atcıtiirk. tb e f o n n eler o f nıoclerıı Turkey. fell serionsly ili in 1938, h is d o cto rs recom m eııded sea cıir. a n d it was d ecid ed to buy cı yacht. Iıırestigatioııs to fine! on e o f a s iz e a n d e le g a ııc e appropriate f o r a b ea d o f State discovered tbe S araran a. One o f tbe fi n e s t y a c h t s o f its time, it is stili a d m ireci ö r e r six d e c a d e s on. ıcith its g r a c e fu l s ü ­ hu n ette, ır h ite h ııl! a n d yelluır funnels. It ıras six years uld ırhen p u rch ased a n d has n oır b een fly in g th e Turkish fla g f o r nearly sixty years. The S a v a r o n a ıra s c o m m iss i o neci J'ro m tb e fa m o u s G erm an

Yalnız yapıldığı dönem ­ de değil, günümüzde de dünyanın en güzel yatla­ rı arasında sayılan Savaro n a ’d a, 60 yıla y akın bir zamandan beri Türk b a y ra ğ ı d a lg a la n ıy o r . Atatürk hastalandığında, deniz havasının iyi g ele­ ceği düşüncesiyle bir yat satın a lın m a sın a karar verildiği zaman, bıı gü­ zel gem i henüz altı ya­ şında ve dönem inin en b üyük yatıydı. Milletin Atatürk'e armağanı olan, s o n ra da A ta tü r k 'te n millete yadigar kalan bıı z a rif g e m i, su larım ız a girdiği günden beri na­ rin s ilu e ti, b e m b e y a z bordası, sarı bacaları ile her denizcinin gönlünde taht kurmuştur. Savarona, 1930'da Cadvvalader adında, büyük

6 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


Norstar, işinizi kolaylaştırır.

E f f i c i e n t work t hr ough N o r s t a r c o n v e n i e n c e

Norstar...

Yoğun

haberleşmenin

en

temposunda

kolay

çözümü.

Norstar...

The

most

telecommunications

convenient solution

in

B u g ü n d ü n y a n ın d ö rt b ir y a n ın d a , m ily o n la rc a

an

iş a d a m ı N o rs ta r k u lla n ıy o r... B e y a z S a ra y ve

M illions o f b u sin e ssp e rso n s a ro u n d the w o rld to d a y

Ç a n k a y a d a d a h il, te le fo n tr a fiğ in in en y o ğ u n

use Norstar. İn im portant pre sid e n tia l p a la c e s tike the

olduğu yerler Norstar'ı tercih ediyor. Çünkü Norstar,

White H ouse it's through N o rsta r that vital m essages

h a b e rle ş m e d ü n ya sın ın d e v le rin d e n ve N etaş'ın

a re com m unicated. N orstar is a h ig h -te ch p ro d u c t o t

ana ortağı N orthern T ele co m 'un ileri te kn olojisin in

N o rth e rn Telecom (N ortel), o n e o f the g ia n ts o f the

bir ürünü... Ve h aberleşm eyi kolaylaştıran pek çok

w o rld o f te le co m m u n ica tio n s a n d m a jö r p a rtn e r o f

ö z e lliğ i var... N orstar, esnek tuş yapısına sahiptir,

Netaş. İts m any features p ro vid e a sm ooth, effortless

d ile d iğ in iz tu şu na d ile d iğ in iz gö re vi ve re b ilirsin iz.

a n d p ro b le m -fre e telecom m unications. For instance,

N o rs ta r, p ra tik b ir y a rd ım c ıd ır. T e le fo n s e ti

N orstar has flexible set o f keys: y o u can p ro g ra m any

g ö s te r g e s in d e b e lire n m e s a jla r, y a p a c a ğ ın ız

k e y fo r a n y fu n ctio n . İt's a v e ry p ra c tic a l aid. The

iş le m le r için sizi adım adım y ö n le n d irir. N orstar,

m essages a p p e a rin g on the liq u ıd c yrsta l d isp la y will

d e ğ iş im e

s a h ip tir . Y a z ılım

g u id e yo u s te p b y s te p through N o rsta r s features. İt

k a rtu ş u n u n d e ğ iş tirilm e s iy le y e p y e n i ö z e llik le r

has a fu ture-oriented stru ctu re a n d ca n b e furnished

kazanır. Farklı k a p a s ite le rd e k i d ö rt m o d e liy le , 2

w ith a d d itio n a l fe a tu re s b y c h a n g in g th e so ftw a re

a b o n e d e n 120 a b o n e y e ka d a r h e r b ü y ü k lü k te k i

ca rtrid g e. With its four diffe re n t m o d e ls ra n g in g from

k u ru lu ş a u y g u n d u r. N o rs ta r, s iz in de y o ğ u n iş

a c a p a c ity o f 2 to 120 s u b s c rib e rs , N o rs ta r is the

hayatınızı ko la yla ştırm a k, iş ye rin izd e ki ve rim liliğ i

p e r fe c t te le c o m m u n ic a tio n s a id fo r a li s iz e s o f

artırm ak için sa b ırsızlıkla bekliyor.

business. G et a Norstar. W atch yo u r p ro d u ctivity rise.

a ç ık

b ir y a p ıy a

business

environment.

H e ta s

■ ★■ i P • R* ■^ ° Z E 1 9 9 5 T Ü S İA D K a ld e r O u a lily A w a r d W m n e r

active

1 9 9 6 N E T A Ş

İLETİŞİMDE

30.

YIL

3 0 YE AR S İN T E L E C O M M U N İC A T İO N S


sh ip y a r d B lohm u n d Voss by a n A m erica n heiress n am ed Mrs. C adıralader in 1930. Constrııction begatı on 29 July 1930 a n d ıras comp leted on 28 February 1931■ In ju ly tbe y acbt u m lau n cbed with a cerem ony appropriate f o r a ressel ırhich h a d cost tbe fabu lou s sum o f 10.4 million dollars. Hou’ever Mrs. C adıralader ıras not destined to enjoy her beaııtiful new acqııisitiorı. Tbe US govem m ent ıras angered tbat sbe h a d h a d it built in Germ an y , a n d d id its servet sahibi Ameri­ ııtm ost to p r e r e n t the kalı bir kadın tara­ y a c b t b ein g a d m itte d fından, Almanya’da­ into American territoriki ünlü Blohm und a l ıvaters, by dem arıdV o ss te z g a h la rın a ing cu sto m s d ııtie s ısmarlanmıştı. nearly ec/ııiralent to tbe O m urgası 29 T em ­ yacbt's cost. A long legal muz 1930 günü tö­ tussle ensııred. Despite renle kızağa konan h e r o b je c t io n s tb e Savarona'nın tekne­ aııth orities stood fi mı. si 28 S ııb a t 1931 a n d fin a lly Mrs. C adgün ü tam am lan d ı. Savarona’nın yemek salonundan kütüphanesine, kamaralarından dinlenme salo­ ıralad er ıras obliged to Aynı yılın Tem m uz nuna kadar her köşesinde bir gemiden çok ev havası hakimdir. / İn the offer tbe y acb t f o r sale. a y ın d a da tö r e n le Savarona's elegantly furnished dining room , draw ing room , lib ra ry and cabins it fir s t in H am bu rg a n d denize indirildi. G e­ was hard to believe th a t one vvas aboard ship. then in S oııtbam pton . mi. o zamanın para­ The G erm aııs d id not ıvant the S av aron a to be sıyla 10.4 milyon dolara mal olmuştu. bought by foreigners a n d p laced a ırarrant o f disYatın Almanya'da inşa ettirilmesine kızan AHİ) hü­ traiııt on it. kümeti. türlü yasal bahanelerle geminin ülke karasu­ Wben President Roosevelt larına girmesini en g el­ heard o fT u rk ey s ırish to ledi. Hükümet, tek n e­ bııy the yacht. he stepped nin sahibesinden nere­ iıı on h e r b e b a lf. R oodeyse yatın maliyetine s e r e lt b e ld A ta tü rk in varan bir gümrük se r­ h ig b reg a rd a s a g r e a t gisi istedi. Sahibesi iti­ statesman, a n d regretted raz e d in c e de ortaya n ev er h a v in g h a d th e ç ık a n a n la ş m a z lık , opportunity to meet hiııı. ö d e n m e y e n g ü m rü k İıı resp on se to the Gervergisi nedeniyle Savam atı m o r e , the US govrona’nın ABD sularına ern m en t t b r e a t e n e d to g irm e sin in y a s a k la n ­ p la c e a ıra rra n t o f dismasıyla sonuçlandı. Sonunda çaresiz kalan Bayan Cathvalader, yatını ön ce Hamburg'da, sonra da Southam pton'da satılığa çıkarm ak zorunda kaldı. Almanlar bu güzel gemiyi baş­ ka ülkelere kaptırmak istemedikleri için üzeri­ ne haciz koymuşlardı. Ama Atatürk'e büyük sem patisi olan A BI) Başkanı F. Roosevelt'in gönlü Savarona’yı Türkiye’nin almasından ya­ naydı. Nitekim, o günlerde ABD hüküm eti­ nin. New York limanına giren bir Alman tran­ satlantiğine Savarona'nın karşılığı olarak haciz konulabileceğini bildirmesi üzerine, Almanya, bizzat Hitler’in özel talimatı ile yatın üzeıindeO 8 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


CITIZEN . HOW THE WORLD TELLS TIME.

CITIZEN

THE L IG H T -P O W E R E D W A T C H

NEVER N EED S A BATTERY CHAN G E

• Powered by any light source • Runs for 5 months on full charge •S u p e rio r accuracy: ±10 seconds/year • Non-stop second hand motion for perfect changes between tim e zones • One-piece Fine Titanium case •S a p p h ire watch glass • VVater resistant to 100 meters

E co -D rive S ign atu re


Mercedes-Benz A-Serisi


A-aaaa! Genç Mercedes! Mercedes-Benz yenilikleriyle, sürprizleriyle şaşırtm aya devam ediyor. Mercedes’in en gencini, Mercedes-Benz A-Serisi’ni gördüğünüzde sizin de dudaklarınızdan “A -a a a a !” nidası d ö k ü le c e k ! İçine girdiğinizde ise bu şaşkınlığa yenileri e k le n e c e k ! Mercedes-Benz A-Serisi, gerçekten bir küçük dev. Boyu yalnızca 3.60 m. Fakat motoru yatık konumda yerleştirildiği için ayakların olabildiğince ileriye uzatılm asına olanak veriyor. Yüksekliğiyle Mercedes’e özgü o konforu sunarken, görüşü de daha m ükem m el kılıyor. Classic, Elegance, Avantgarde olmak üzere üç versiyonda üretilen Mercedes-Benz A-Serisi küçüklüğünden beklenm eyecek genişlikte bir iç hacime sahip: Ön sağ koltuk ve arka koltuklar katlanabiliyor, ileri-geri hareket edebiliyor, gerektiğinde yerinden sökülebiliyor. 390 İt hacim li bagaj, arka koltuklar çıkarıldığında 1340 İt hacime ulaşıyor.

ANA

1.4 ve 1.6 İt benzinli seçenekleriyle sunulan Mercedes-Benz A-Serisi’nin güçlü bir çekişe sahip motoru ortalama 7.9 İt yakıt tüketiyor. Bu güçlü motor aynı zamanda darbe anında kabine girm eyecek ve otomobilin altına doğru eğim kazanabilecek şekilde tasarlandığı için güvenliği artırıyor. Mercedes-Benz A-Serisi kendi sınıfındaki otomobillerde rastlanm ayan önem li güvenlik unsurlarını da standart donanım da sunarak, güvenliği diğer Mercedes’lerin düzeyine çıkarıyor: A k tif em niyet kem erleri, ön ve yan hava yastıkları bu unsurlardan sadece bir kaçı. Bu güvenlik kavram ı sayesinde daha da yükselen oturma pozisyonuyla, yolcular yandan gelebilecek tehlikelerden daha az etkileniyor. Bugünlerde bütün dünya “A -a a a a !” diyorsa, bu ‘Genç Mercedes’e duyulan hayranlığın ifadesinden başka ne olabilir?

Mercedes-Benz M ercedes-B enz Türk A.Ş.

B A Y İ L E R » ADANA Akdeniz Motorlu A raçlar Tic. ve San. A.Ş. (0 -3 2 2 ) 34 6 2 5 0 0 »A N K A R A Ankara Motorlu A raçlar Tic. ve San . A.Ş. (0-312) 341 21 26 Koluman Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (0-312) 28 5 78 13 • ANTALYA Hastalya Otomotiv Yatırım ve Paz. A.Ş. (0-242) 340 0 8 82 • BOLU Hasmer Otomotiv Yatırım ve Paz. A.Ş./Düzce (0 374) 514 76 2 5 • B U R SA Bursa Motorlu A raçlar Tic. ve San . A .Ş. (0 224) 25 7 0 8 73 • D EN İZLİ A balıoğlu O tom obilcilik Tic. ve San. A.Ş. (0 -2 5 8 ) 2 6 4 2 9 15 EDİRNE Trakya Motorlu A raçlar Tic. ve San. A.Ş. (0-284) 235 05 90 • ERZURUM Haskava Motorlu Vasıtalar Tic. ve Şan. A.Ş. (0-442) 235 21 75 • E SK İŞEH İR Hases Otomotiv Yatırım ve Paz. A.Ş. (0-222) 228 0 3 01 • GAZİANTEP Koluman Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (0-342) 321 18 33 • İSTA N BU L Has Otomotiv Yatırım ve Paz. A.Ş. (0-212) 6 9 5 91 67 M engerler Tic. T.A.Ş. (0-212) 274 45 87 • İZM İR 1-gemer Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (0 -2 3 2 ) 251 21 II • İZM İT İstanbul Motorlu A raçlar Tic. ve San. A.Ş. (0-262) 371 32 57 KAYSERİ Bayraktarlar Merkay Motorlu Vasılalar Tic. ve San. A.Ş. (0-352) 331 31 90 • KONYA Bayraktarlar Merkon Orta Anadolu Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş. (0-332) 248 23 81 M ERSİN Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş. (0-324) 651 42 42 • SAMSUN Karadeniz Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş. (0-362) 25 6 21 00 • SİVAS Sivas Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş. (0-346) 2 2 6 17 87 • TRABZON Hassov Motorlu Vasıtalar Tic. ve San. A.Ş. (0-462) 321 13 67 • Y E T K İ L İ B A Y İ L E R • ANKARA Aska Otomotiv (0-312) 3 9 9 02 62 C engizler Oto (0-312) 212 67 6 0 • Ç akm aklar Otomotiv (0-312) 212 72 03 • Ya$ar Otomotiv (0-312) 373 13 13 ANTALYA Bavırlı Otomotiv/Alanya (0-242) 512 12 51 D İY A R BA K IR M uzaffer Oto (0 4 12) 221 37 6 7 - İSTA N BU L A rabacı Motorlu A raçlar (0-212) 281 57 5 7 * Baran Oto (0 212) 2 6 9 59 83 • Birollar (0 -2 1 2 ) 591 19 85 K ıroğlu (0 -2 1 2 ) 2 2 7 7 5 47 • O tpa Ltd. (0 -2 1 2 ) 5 4 4 14 71 • İZ M İR İzın er Ltd. Ş ii. (0 - 2 3 2 ) 4 6 3 4 5 55 • ŞA N L IU R FA T e b erle r O tom otiv (0 414) 314 0 0 56 TUNCELİ Feniş Ltd. (0-428) 212 15 00


traint on a German transatlcıntic liner tben in Neu> York barbour. On Hitler's personeli orders tbe ıvarrant on tbe Savarona ıvas lifted, a n d the sale ıvent bir efsane kuşudur; dendiğine göre, biraz martıya, ahead. biraz da pelikana benzem ektedir... Hindistan’a mah­ The nam e Savarona ıvas a com hination o f a mytbisus siyah bir kuğu türü olduğunu söy ley en ler de ca l hird, tbe sava, a n d Rona, Mrs. C adıvalader’s vardır. Tıpkı bizdeki, Anka veya Huma kuşu gibi, first name. Tbe sava ıvas supposed to be sometbing adı olup da kendi olmayan bir kuş... “Rona” da Ba­ betıveen a seagull a n d a pelican, a n d to live in the yan Cadwalader’in genç kızlık adıdır... İkisini birleş­ Atlantic O ceaıı; or altem atively to he a variety o f tirince ortaya Savarona gibi, aslında hiçbir dilde yer black sıvan from İndia. Mrs. Cadtvalader is said to almayan bir sözcük ortaya çıkmıştır... Zaten Türkiye have requested tbat tbe nam e not be cbanged, an d tarafından satın alındığı zaman da Bayan Cadwalaaccording to som e refused to seli unless this condider’in, geminin özellikle adının değiştirilmemesini ri­ tion ıvas met. ca ettiği söylenir. Hatta, bazılarına göre de şaıt koş­ The hallast co n ta in ed m ercury so tbat the y a ch t tuğu... ıvould not sirık ımless it keeled över by 90 degrees. Safrası cıvalı olduğundan 90 derece yatmadıkça bat­ The interior, ıvhicb consisted ofd in iııg room, draıvmayacak şekilde inşa edilen Savarona’nın yem ek sa­ ing room, private suites, a n d cabins, was fitted oııt lonuna, kütüphanesine, dinlenm e salonuna, özel da­ to resemble a house ratber Ihan a ship. irelerine, kamaraları­ The centrepiece o f tbe na, koridorlarına, kı­ draıving room ıvas a yısına, bucağına, her m a g n ific e n t f i r e k ö ş e s in e , g e m id e n p la c e , ıv h ich Mrs ç o k , b ir ev h a v a sı C a d t v a la d e r had verilm eye çalışılm ış­ se e n in a b is to r ic tı. ch atea u in Portugal Y atın en ilgi çe k ici a n d o ffe r e d to buy. yerlerinden biri, bü­ W ben th e oıvn ers yük sa lo n d a k i g ö r­ r e fu s e d s h e hou ght k e m li ş ö m in e y d i. tb e eritire c h a t e a u B a y a n C a d w a la d e r a n d h a d the firep lace bu şöm in eyi P o rte ­ rem o v ed a n d fit t e d kiz’e yaptığı bir gezi irıto tbe yacbt, which sıra s ın d a ta rih i b ir ıvas then in tbe proşatoda görm üş; çok cess o f construction. beğenm iş. Kendisine Atatürk, hayatının son döneminde 54 gününü çok sevdiği Savarona yatında geçir­ T be rest o f tb e mişti. / During his last illness A tatürk spent 54 days on the Savarona. satm aları önerisind e S avaron a ’s draıving b u lu n m u ş. R e d d e t­ room ıvas alm ost as meleri üzerine, ö n ce şatonun tamamını satın almış, spectacular, a n d con tain ed a iveli stocked library sonra da şöm ineyi söktürüp, o sıralarda inşa edil­ a n d a neıv- fa n g led pbonograph with a collection m ekte olan yatına m onte ettirmiş. o f classical records large enough to satisfy tbe most Savarona’nın dinlenm e salonu da bütün özellikleri dem anding guest. Tbe other rooms ıvere fu rn isbed ve ayrıntılarıyla gerçek bir şaheserdi. Zengin bir kü­ in correspon din g siyle. The din in g tah le sea ted tüphane, o günlere göre modern bir müzik seti ve tıventy people comfortably, the gkısses ıvere custom büyük bir klasik müzik plak koleksiyonu en müşkül­ m a d e o f B o h e m ia n cry sta l en g r a v e d ıvith tb e pesent misafirleri bile memnun edecek nitelikteydi. Savaron a’s coat o f arms, a n d tbe porcelain dinner Böylesine görkemli bir yatın, elbette ki mobilyaları service ıvitb a p a le green design ıvas o f tbe fin est da, mutfak takımları da o dönemin ihtişamını yansı­ quality. tacak değerdeydi. Y em ek salonunda ortadaki masa The Savarona ıvas pu reh ased by tbe Turkish gov20 kişinin rahatça yem ek yiyebileceği büyüklüktey­ em m ent orı 1 March 1938, a n d ıvhen the Turkish di. Bardak takımları gerçek Bohem ya kristalinden ıs­ ca p ta in Sait Ö zeğe took ch a rg e o f the y a c b t in marlama yapılmış, üzerine Savarona Yatı'nın arması Southampton barbou r ıvitb his creıv o f 45 men on işlenmişti. Porselen tabaklar, açık yeşil renteki ince 24 March the Turkish fla g ıvas hoisted at tbe mast. desenlerle tezyin edilmişti. Tbe yacht first sailed to Hamburg, arriving on 12 1 Mart 1938 günü Türk hükümeti tarafından satın alı­ April to be overbauled at tbe shipyard ıvbere it bacl nan Savarona’ya 24 Mart günü Southam pton limabeen bııilt. It then m ad e the voyage through tbe ki haczi kaldırdı. Böylece Savarona'nın Türkiye tara­ fından satın alınması mümkün oldu. “Sava”, rivayete göre Atlantik’te yaşadığına inanılan

12 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


Yeşilşehir, eksiksiz ve mükemmel teknik alt

a

yapısı ile sizlere hiçbir sorun yaratmayacak. Isınma, telefon, elektrik ve kablo TV gibi kamu hizmetleri, Yeşilşehir'e özel içme suyu projesi, sulama projesi, atık ve yağmur suyu drenaj projesi gibi bir çok teknik altyapı tesisleri ayrıntılı bir şekilde planlandı. Si z d e T a n ıtım v e P a z a rla m a O fis im iz e g e lin . Ö rn e k d a ire m iz i g e ze re k 2 1. y ü z y ılın d ü n y a s ta n d a rtla rın d a k i Y e ş ilş e h ir'i d a h a y a k ın d a n ta n ıy ın İlk e ta p k o n u tla rın ın s a h ib i o lm a a v a n ta jın ı y a k a la y ın .

N ergis inşa at ve N ergis P azarlam a, N ergis G rubu şirketleridir.

B U R S A ’N I N G Ö Z B E B E Ğ İ Eski Yalova Yolu 6.km Demirtaş/BURSA Tel: (0224) 257 3800 (5 hat) Faks: (0224) 257 3809


Atatürk’ün ölümünden sonra, bir süre Cumhurbaşkanlığı yatı olarak kullanılan Savarona, 1951 yılında Deniz Kuvvetleri’nin emrine verildi ve Deniz Harp Oku­ lu öğrencilerinin eğitim gemisi oldu. Halen turizm amaçlı kullanılmakta olan yat, kış aylarını İstanbul’da, yaz aylarını ise Cote d’Azur kıyılarında geçiriyor. / After A tatürk’s death the Savarona was used as the presidential yacht for some years, before becoming a training ship for naval cadets. Today it is owned by a tourism company and spends the summer on the Cote d’Azur and the w inter in İstanbul.

M editerranean a n d A egean to İstanbul, tebere it aııcb ored o ff D olm abahçe P alace at tbe mouth o f the Bosphonıs on the aftem oon o f 1 Jtıne. Atatürk a n d ere iyon e else ıvho saıv the yacht thcıt day ıvere impressed as it kıy at ancbor, ıvitb its yelloıv fu n ­ nels, ıvooderı pan elled bridge a n d ıvhite bitil painted red beloıv tbe ıvaterline. Atatürk ıvent ab o ard tbe Savarona f o r the first time a cco m p a n ied by prim e m inister Celal Bayar. his first secretary Hasaıı Rıza Soyak. J'irst aide-de-cam p Celal Tolgay, m em ber o f parliaın en t Kılıç Ali. his frieııds Cevat Abbas a n d Salih Bozok, a n d govem or o f İstanbul Muhittin Üstündağ. He rem ained to stay

nında ay-yıldızlı bayrağım ız çekild i. Süvarisi Sait Ö zeğe ve Türkiye’den gelen 45 kişilik mürettebatına Türkiye’ye götürülmesi için teslim edilen gem inin, Southam pton’dan ayrıldıktan sonra ilk durağı 12 Nisan’da Hamburg oldu. İnşa edildiği tersanede bakı­ mı ve onarımlan yapılan gemi, çalışm alar sona erin­ ce, Cebelitarık üzerinden İstanbul sularına gelip 1 Haziran sabahı Florya önlerinde demirledi. Savarona'nın B o ğ aza girip D olm abahçe Sarayının önünde d em irlem esi öğleden sonrayı buldu. Atatürk gibi, herkes daha ilk görüşte bu geminin güzelliğine hay­ ran kaldı. Yumurta sarısına boyanmış iki bacası ve lambri kaplı seyir dairesi çok hoş bir uyum sağlıyor­ du. T e k n e n in suyun için d e kalan kısmı kırmızıya boyan­ mış; beyaz bordayı bu kırmızı ren k ten in ce siyah bir çizgi ayırıyordu. Atatürk, beraberinde Başvekil Celal Bayar. Cumhurbaşkanlı­ ğı Başkatibi Haşan Rıza Soyak, B a şy a v e r C elal T o lg a y , m e ­ buslardan Kılıç Ali, yakınların­ dan Cevat Abbas, Salih Bozok ve İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ ile ‘Acar’ motoruna bi­ nerek yatı gezm eye gitti. Savarona’yı çok beğenen Atatürk o geceyi ve daha sonraki günle­ ri burada geçirm eye başladı. Atatürk, Savarona’da, giderek

14 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


T ü rk iy e G enel D is trib ü tö rü : D o ğ u ş O to m o tiv S a n a y i v e T ic a r e t A .Ş . Eski B üyükdere C addesi Ayazağa Yolu No: 23 80670 A yazağa-M aslak / İstanbul Y e tk ili S a tıc ıla r ve S e rv is le r: Adana Aykan (0322) 421 63 08 • A nkara Ere (0312) 287 42 42 • A n ta lya Başaran (0242) 323 08 45 * Bursa S önm ez (0224) 261 08 38 • D enizli Batı (0258) 371 05 16 • Eskişehir llgazlar (0222) 221 24 75 • G aziantep Şahintaş (0342) 339 48 00 (3 hat) • İstan bu l Ersoy (0216) 411 62 80 • İstanbul G enoto (Kartal) (0216) 377 43 90 • İstanbul G enoto (M aslak) (0212) 276 50 27 • İzm ir Gönen (0232) 463 80 64 • İzm it A rko to (0262) 325 87 88 • Kayseri Öz-Sa (0352) 223 68 78 • M ersin O pal (0324) 359 46 98 • O rdu Ş ahin (0452) 233 41 69 • S am sun Ozon (0362) 445 24 24 • Trabzon Bahadır (0462) 322 10 71 A u d i vveb site : h ttp ://w w w .a u d i.c o m .tr

Kendisini çevreleyen dört duvarı, dünyayı yönlendiren bir ofise dönüştürmek o denli zor mudur? İşte Audi A6. Başarı ölçülerini, kişinin seçimlerine bakarak belirleyen bir dünyada, geleceği belirleyen ‘‘yeri i”,değeriir. .Audi A 6'yı seçenler geleceği görür, kullananlar

Bir o to m ob il her zam an o to m o b ile benzem eli mi? Yeni Audi A6. Değişim sorularla başlar.

D O Ğ U Ş O T O M O T İV BİR

HHID O Ğ U Ş H O LD İN G

KU R U LU ŞU D U R.


daha fazla rahatsızlık verm eye başlayan hastalığına rağmen yine de mutlu olmaya çalıştı. Sık sık üst gü­ vertede yem ek yiyor; yakınlarıyla sohbetlerini bura­

the night, a n d thereafter sperıt m uch o f his time a h oard the yacht. Despite increasing p ain fru m liver disease he d id his hest to enjoy life on the Savarona. cfterı eating meals on the upper deck a n d receiving guests to dinııer. On 9 Ju ly b e held a three hoıır meeting on board with a parliam entary delegation to discuss pressing issues o f domestic a n d foreig n policy, particıılarly the c/uestion o f Hatay, the southeastern provin ce ceded to Syria by the French a n d subsecjııently to be retum ed to Turkey after a referendum. The folloıving dcıy h e ııvnt asJ'ar as Florya on the ıvestem oııtskirts o f İstanbul on the ship 's boat, a n d then on an excursion up the Bosphorus. But he h a d over-taxed his fa ilin g strength , a n d his c o n d it io n d e c lin e d ra p id ly thereafter. On 23 July his doctors decided tbat the tenıperature o f up to 3 0 degrees Centigrade on the S a v a r o n a ıvas h a v in g a n a d v erse e ffe c t on his h ea lth a n d advised him to move back. to D olm abahçe Palace. He ıvcıs never to b o a rd tbe S avarona again, a n d died three months lateron 10 Novemher. Follotving Atatiirk s deatb tbe S a v a ro n a ıvas reg istered at İstanbul H arbour in tbe nam e o f tbe Treasury. Tbroughout th e S e c o n d W orld W ar th e y a c b t ıvas k ep t n ıo o r e d a t K a n lıc a to p rev en t it b ein g d a m a g e d in tbe event o f an a ir raid . İt ıvas u sed cıs the p resid en tia l y a c b t ııntil Ju ly 1951. ıvhen it ıvas allocated to the navy as a training ship fo r N aval C ollege stııdeııts. Until 1976 every n a v a l cad et o h tain ed their first ex perien ce o f open sea sailing on the Savarona. On 3 October 1979fir e hroke out a n d hlazed f o r 24 hoıırs , causing serious dam age, particıılarly in the stern. A fter se v e r a l m on ths o f reııo v a tio n , tb e Savarona ıvas again m ade seaıvorthy, hııt much o f the o r ig in a l fittin g s a n d d e c o r a tio n h a d been destroyed. İn recent years the Savarona ıvas sold to a tourism com pany a n d now spends the ıvinter in İstanbul a n d tbe su m m er on tb e Cote d Azıır. A tatürk s cahin is stili pıvserved ıvitb its original fu m isbin gs as a mııseum in memory o f tbat great statesman. •

da yapıyordu. 9 Temmuz günü Vekiller Heyeti’ni Savarona'ya davet ederek üç buçuk saat kadar süren önemli bir toplan­ tı yaptı; onlarla iç ve dış konuları, özellikle Hatay m eselesini görüştü. Ertesi gün de Acar motoruna bi­ nerek ö n ce Florya’ya kadar uzandı, sonra da B oğ az’da gezinti yaptı. Ne var ki, hayli yorulmuştu; hastalığı bu geziden sonra birden arttı. Savarona’da sıcaklık zaman zaman 30 dereceyi bul­ duğundan, 23 Temmuz günü, doktorlar Atatürk’e da­ ha serin olacağı düşüncesiyle D olm abahçe Sarayı’na geçm esini önerdiler. Acar m o to ru y la D o lm a b a h ç e ’y e n a k le d ile n A ta ­ türk’ün, Savarona günleri de sona ermiş oldu. A ta tü rk ’ün ö lü m ü n d e n sonra Savarona’yı, Müna­ kalât V ekaleti’nin em riy­ le, Hazine adına İstanbul Limanı Gemi Sicil Defteri’ne 2.051 num arası ile kaydettiler. İkinci Dünya Savaşı yılları boyunca ha­ va saldırısına uğramaması için K a n lıc a ’d aki B a h a î k örfezind e bağlı tutulan gem i, bir süre Cum hur­ b a ş k a n lığ ı y atı o la ra k kullanıldıysa da 2 T em ­ m u z 1951 g ü n ti D e n iz Kuvvetleri Kumandanlığı em rine verildi. Artık D e­ niz Harp O kulu’nun ö ğ ­ re n ci e ğ itim g em isi o l­ m uştu S a v a ro n a ... 1976 yılına kadar her deniz subayı ilk açık deniz seferini Savarona ile yaptı, ilk uzun yol tecrübesini Savarona ile edindi. 3 Ekim 1979 sabahı bilinm eyen bir nedenle çıkan yangında geminin önemli bir bölümü alevler arasın­ da kaldı. 24 saat süren facia boyunca pek çok eşya yandı, yok oldu. Hizmet dışı kalan teknede en bü­ yük hasar, kıç taraftaydı. Aylarca uğraşıldı, çalışıldı, sonunda Savarona baştan sona yenilendi. Halen turizm amaçlı olarak kullanılmakta olan yat, kışlarını İstanbul’da; yazlarını ise yatçılığın popüler m ekanlarınd an C ote d ’Azıır kıyılarında g eçiriy or. Atatürk’e ait oda ise müze olarak, aslına uygun bi­ çim de muhafaza ediliyor. • * Eser Tutel, araştırmacı yazar.

*

Eser Tutel is a researcher atıd illiler.

16 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


Yeşilşehir, şehrin sorunlarından uzak, yepyeni bir yaşam alanı olacak ve sakinlerine aradıkları huzur ortamını sunabilecek. Planlamasında insana ve çevreye saygı ön planda tutulan Yeşilşehir’de çevre düzenlemesi deneyimli görevlilerce gerçekleştirilecek ve bakımları düzenli olarak yapılacak. S iz d e T a n ıtım ve P a z a rla m a O fis im iz e g e lin . Ö rn e k d a ire m iz i g e z e re k 2 1. y ü z y ılın d ü n y a s ta n d a rtla rın d a k i Y e ş ilş e h ir'i d a h a y a k ın d a n ta n ıy ın . İlk e ta p k o n u tla rın ın s a h ib i o lm a a v a n ta jın ı y a k a la y ın .

N ergis in şa a t ve N ergis P azarlam a, N ergis G rubu şirketleridir.

B U R S A ’N I N G Ö Z B E B E Ğ İ Eski Yalova Yolu 6.km Demirtaş/BURSA Tel: (0224) 257 3800 (5 hat) Faks: (0224) 257 3809


v

boy. ön hava yastıklarının yanı sıra yan hava yastıklarıyla, toplam 4 hava yastığı. A B S İren sistemi. ,is Kontrolü. Elektronik İıı/. sabitleyici. Elektrik kumandalı yükseklik ayarlı ve ısıtmalı ön koltuklar, bilgi ekranı. Elektrik kumandalı arka güneşlik. Polen filtresi ve elektronik iklim kontrollü klima, •rke/.i kilit ve alarm. Yükseklik ayarlı direksiyon. Direksiyondan kumandalı CIVradyo/kasetçalar. Ahşap görünüm lü kaplamalar. Aktif gergili emniyet kemerleri. Ve daha pek çok birinci sınıf özellik... Opel, otom ob ille rin in model, te knik öze llik ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar Fotoğrafta görülen renklerle gerçek renkler fa rklılık gösterebilir.


edim Erinç

Y a 7. aylarında yolunuz T rakya’ya d ü şerse, bir tarafını d en izin ku­ şattığı y olu n d iğer yanınd a Van G o g h sarısı b ir başka d en iz g ö ­ rürsünüz. G özalabildiğine uzanan lııı sarı deniz, ayçiçeği veya onu en iyi tanım layan adıyla giin ebakan tarlaların d an b a şk a b ir şey değildir. G ü n eb akan , sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başını gökyüzü­ ne kaldırır ve akşam çö k ü p , gü­ neşin ışıkları s ö n e n e kad ar onu takip eder. Bu bitimsiz yolculuk, e k im in in y a p ıld ığ ı N isan -M ay ıs aylarından başlayarak, Ekim ayın­ d aki h asat zam an ın a k a d a r d e ­ vam eder. A yçiçeğinin anayurdu esas olarak O rta Am erika. 16. yüzyılın ikinci y arısın d a F ra n s a ’ya g e tirile n ve oradan tüm Avrupa’ya yayılan ay­ çiçeğ i, g ö z e h oş g e le n g ö rü n tü ­ süyle ö n celeri sa d ece süs bitkisi o la ra k y etiştirilm iş. D ah a so n ra bu sarı çiçeğin küçük kara m ey­ velerinin içerdiği yüksek yağ ora­ nı farked ilm iş ve yağ ü retim in e d önük tarımı başlam ış. D ünya ku ru lalı b eri T ra k y a ’nın verim li to p ra k la rın ı ışığa b o ğ a r gibi görünen ayçiçeğinin bu top-

/ / y o u d riv e tvestıvards fr o m İsta n b u l d u rin g tb e su m m er m otıths you ıvill f i n d y o u rself on a road ıvitb tbe bine sea on o n e s id e a n d a n o t b e r s e a o f Van Gogb yelloıv on tbe otber. Tbis yelloıv sea billoıving into tbe distance is m ile upon mile o f sunjloıvers. At tbe J'irst ligbt o f daıvn tbe sunfloıver lifts its b e a d to tbe sky a n d folloıvs tbe sun urıtil it sinks över tbe boriz o n . Tbis p e r p e t u a l jo u r n e y begins in April a n d May, a n d c o n tin u e s u n til tb e O cto b er barvest. Tbe su n flo ıv er is a n ativ e o f C e n tr a l A m e r ic a a n d w a s in tr o d u c e d to b'rance in tb e seco n d b a l f o f tbe 16tb century. F rom t b e r e it s p r e a d tbrougbout Europe, but at first tvas groum only f o r its o rn a m en ta l q u a lities. Only tvben tbe bigb oil content o f its sm all black seeds tvas discovered d id co m m ercia l cultivation o f tbe sunfloıver begin. So a lt b o u g b t b e s u n flo ıv e r seenıs so a t bonıe on tbis fertile soil, in fa c t it is a very recent


5.ULUSLARARASI DERİ, DERİ ÜRÜNLERİ VE YAN SANAYİ FUARI

5th INTERNATIONAL FAIR OF LEATHER, LEATHER PRODUCTS AND SUB-INDUSTRY 9-10-11 JANUARY 1998 BEYLİKDÜZÜ TÜYAP FAIR ÇENTER İSTANBUL-TÜRKİYE

DERİ 'V G ÜNLERİ'98 EUROPE - ASIA LEATHER FAIR

^

e z g i ajans ^

FUARCILIK ve TİCARET LTD. ŞTİ. Mollafenari Sokak Ağaoğlu Apt. 3 7 /2 Cağaloğlu/İSTANBUL-TÜRKİYE Phone: (90 -212) 5 2 7 0 7 20 - 527 0 7 28 Fax: (90-212) 512 62 8 1 - 5 1 3 60 49

TURKISH AIRLINES


raklardaki tarihi, aslında oldukça yeni. 1 9 3 0 ’laıdan son ra B u lg aristan ’dan g e le n g ö ç m e n le r getirm iş ayçiçeğini T ü rkiy e’y e... Zam anla tüm A nadolu’ya yayılan ay çiçeğ i ile T rak y a’nın verim li toprakları arasındaki aşk çok hızlı gelişm iş. Tabii bunda b ö l­ genin nem li havasının büyük payı var. T rakya’ya ilk ek ilen ay çiçek toh um lan am ansız bir hastalığın p en çe sin e d üşü nce, A m erika’dan hibrid tohum getirilir. B ugü nkü ay çiçek leri, döl verm e­ yen bu m elez tohum u n ürünleri. Y ağ oran ı ço k y ü k sek olan bu to h u m d an bü y ü y en a y çiçek leri, bildiğim iz çerezlik türünden old ukça farklı. Bu kü­ çü cü k ve yağ oranı yüksek ayçiçekleri, evlerim iz-

neıvconıer. Im m igrants fro m B u lgaıia irıtroduced tbis crop to Turkey in tbe I930s, a n d soon it mas being u’idely cultivated. But nou’bere was it groıvn as exterısively as in tbe nortbeastem provinces o f T ra k y a , th e a n c ie n t ea stern T brace, tvbere it thrived in the dam p clim ate. Wben the early variety tvas attacked by disease a neıv h y bıid tvas im ported fro m America. The seeds o f tbis bybrid a re extremely ricb in oil, a n d very different fro m tbe seeds o f tbe older variety ıvhich the Tıırks a re so fo n d o f nibbling. Tbese seeds are sınailer, a n d ıvherı ripe a r e processed in Trakya ’s m od em factories to extract oil ıvhicb is used not


Experience the cream of Turkish hospitality D f.DEM AN H o t e l s ARETHE FIRST NAME in T u RKISH HOSPİTALİTY. With several locations throughout Turkey. they aıe ıenowned for the gracious. attentive service of their well-trained staff. They also offer a variety of accommodations that include an international conference hotel in Cappadocia and Antalya and winter tourism resorts in Eastern and Central Anatolia. VVhat's more. many locations provide access to A T& T DirectSMService from every room. AT&T provides fast connections with the clearest sound quality* on calls back to the U.S. It also

——

nıakes it easy to cali över 210 other countries, ali at competıtıve rates.

AT&T

DEDEMAN HOTELS

& RESORTS

For reservations at one o f D edem an’s Tıırkish locations, dial toll-free from Turkey 0 8 0 0 211 4 4 4 4 . To a ccess AT& T D ire c tSMService from Turkey. ju st dial 0 0 -8 0 0 -1 2 2 7 7 .

'B a s e d o n 1 997 c u s to m e r p re fe re n c e s tu d y c o m p a re d to o th e r U .S . c a rrie rs . © 1 9 9 7 AT&T. A li R ig h ts R e s e rv e d .


V Eriı ı ç

de kullandığım ız sıvı yağa, s a b u n ve y a ğ lıb o y a k a tk ı m a d d e le r in e d ö n ü ş ü y o r Trakya'nın m odern fabrika­ larında. A y çiçe ğ in in h a sa d ı da o l ­

only fo r cooking, bul also as a raıv m aterial in tbe m anufa c tıır e o f soap a n d paint. M ethods o f barvestirıg h av e cbarıged drastically över tbe years. In tbe past fa m ı ıvorkeıs cııt o ff tbe b ea d s by b a n d a n d tbresbed tbem to remove tbe seeds, ıv bicb ıvere tben sp rea d oııt o ıv r the g ro u ııd to dry in tbe sıııı. Today tbis la b o rio u s m etb o d b a s been r e p la c e d by tb e c/uiet synıp b o n y o f m o d ern c a n ib in e b a r v e s te r s , ıv b ic b sıv eep across tbe vasi J'ields gatbering tbe seeds a n d leaving tbe dry stubble bebind. Tbe disc a r d e d b ııs k s a n d J lo ıv e r b e a d s a r e u sed a s a n im a l fe e d . A n n ııa l su n flo ıv er p ro d ııc tion in Turkey ranges fr o m 750.000 to 900,000 tons. o f ıvbicb T rakya a cco ıın ts J'or 60%. Tbe provin ce o f Tekir­ dağ , ıvbose so il is tbe most fe r t ile in tbis region, a lo n e

d u k ça d e ğ işm iş bu a ra d a . E sk id en tek tek k o p a rılıp , vura vura taneleri ayıklanan ve g en iş arazilere d ökü lü p kurutulan o zahm etli h a şa ­ tın yerini m o d ern b iç e rd ö ­ verlerin sessiz sen fon isi al­ mış. Sapsan ayçiçek tarlala­ rının için d e ile rley e n , tüm ürünü b iç e n , ta n e lerin i ve küspesini ayıran b içerd över­ lerle, çiftçilerin işi eski d ö ­ nem lere göre artık ço k k o ­ lay. A yçiçeklerinin sad ece ta n e ­ lerind en yararlanılm ıyor. O h er biri ateş topuna b en z e ­ yen a y ç iç e ğ i k afala rın d a k i tan elerin yağı çık arıld ık tan sonra kalan küspesi de hay­ van yem i o la ra k k u lla n ılı­ yor.

26 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


3uug v T ü r k iy e ’d e k i a y ç iç e k üretim i yıllara g öre 7 5 0 bin ile 900 bin ton ara­ sında d eğişm ekte. Ay­ çiçeğ i üretim ind e Tür­ kiy e’nin T o sca n a ’sı sa ­ y ıla b ile ce k olan T ra k ­

p r o d u c e s o n e tb ir d o f the total oııtput. B u t so m u c h s u c c e s s does not g o to the modest sunfloıver’s head. As it has d o n e f o r thoıısa n d s o f years, it con tinues to Jblloıv the sun fr o m d a y h rea k to sunset, a n d when darkness fa lls hangs its h e a d a n d ıvaits patiently fo r an other day. •

ya, ülke top lam üreti­ minin % 6 0 ’ını g erçek ­ le ş tiriy o r. T r a k y a ’n ın en verimli topraklarına s a h ip o la n T e k ird a ğ , k e n d i b a ş ın a to p la m ü r e tim in ü ç t e b ir in i karşılıyor. S o f r a la r ım ız a k a ttığ ı l e z z e t i y le , s a b u n v e y a ğ lıb o y a ü r e t im in e sağ lad ığ ı k atkısıyla ve T ek ird ağ ’ın olağanü stü le z z e t li k ö f t e l e r in in kaynağı olan hayvanla­ ra yem olan küspesiyle hiç şım arm az A yçiçeği. G ü n eb akan , gündöndii v e y a b ilim s e l a d ıy la H e lia n th u s a n n u u s ', son su z bir sabırla, g ü ­ n e şin u fu k tak i turunu izler g ü n b o y u . A kşam olu p da g ü n eş yüzünü ond an ve tüm doğadan esirged iğind e ise, b aşı­ nı hafifçe eğ er ve g e le ­ ce k günü b ek ler sakin­ ce. •

28 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


http://www.vakko.com.tr

İstanbul: Vakko Beyoğlu İstiklâl Cad. 123-125 Tel: (212) 251 40 92 Vakko Suadiye Bağdat Cad. 422 Tel: (216) 46 7 42 05 Vakko Akmerkez Nispetiye Cad. Etiler Tel: (212) 282 06 95 Vahko Ankara Atatürk Bulvarı, 113, Bakanlıklar Tel: (312) 425 22 85 Vakko İzmir Atatürk Bulvarı, 226, Alsancak Tel: (232) 421 65 90 Vakko Antalya Cumhuriyet Cad. 80/C Tel: (242) 241 11 90 Vakko Bursa Çekirge Cad. lntam/101 Tel: (224) 233 33 77 Vakko Akmerkez will be at your service from 10:00 to 22:00 everyday, including Sundays. Vakko Suadiye will be open from 10:00 to 20:00 everyday from Monday to Saturdays and between 13:00-19:00 on Sundays.


M

El

B o z c a a d a is l a n

ö l ’ O K T A Y C İH A N G İR * Photos Ö N D E R D U R M A Z

D


w

We b o a rd ed tbe ferry b o a t a t Yeni Yükyeri p ie r at Geyikli, a sm all toıvn n ea r Ezine. It u>as only early O ctober but unlike the M editerranean the sum m er season was alread y över in the nortb Aegean. Ferryboat services h a d been red u ced to ttvo a day, a n d even tben tbere u>ere hardly an y passengers, a n d most o f tbose lo c a l islanders. H a lf a n h ou r later ive arrived at B o z ca a d a . Tbe sun ıvas disapp earin g över tbe low bills, a n d even before ive set fo o t on latıd tbe islarıd’s trancjuil atm osphere h a d enveloped us. The old castle next to the q u ay was the first sight ıvbicb caugbt ou r eyes. We were surprised to fin d sucb a m agnificent a n d imposing fortification on so sm all a n island, but tberı ive rem em bered its strategic location at tbe e n tra n c e to Ç a n a k k a le strait, the an cien t D ardan elles. Throughout its history tbis location bas d i c t a t e d t b e i s l a n d ’s c b a n g in g fo r tu n e s . In antic/uity it ıvas ru led by tbe lo n ia n s a n d Persia n s, fo llo ıv e d by th e B y za n tin es, V enetia ns a n d Genoese. Seen a s a v a lu a b le m ilitary base, it b a s been tbe scen e o f c o u n t le s s b a ttle s a n d

Ezine yakınlarında kiiçiik bir yerleşim olan Geyikli’deki Yeni Ytikyeri iskelesinden feribota bindik. Yaz sezonu sona erdiği için adaya yapılan feribot seferleri ikiye in­ miş. Feribotta az sayıda yolcu var; neredeyse tamamı adanın yerlisi... Belli ki turizm sezonu, burada Akde­ niz’e göre daha erken bitiyor. Yarım saatlik bir deniz yolculuğunun sonunda Bozca­ ada’ya ulaştığımızda güneş, adanın pek de yüksek ol­ mayan tepelerinin ardında kaybolmak üzereydi. Daha karaya ayak basmadan bu boz renkli kara parçasının sakin, telaşsız havası insanı kuşatıveriyor. Adada ilk göze çarpan yapı, iskelenin hemen yanılmı­ şındaki tarihî kale. Böyle küçük bir adanın bu denli görkemli ve muhkem bir kaleye sahip olması, insana ilk anda şaşırtıcı geliyor. Ama Bozcaada’nın Çanakkale b o ğ azın ın g irişin i tutan stratejik konumu düşünül­ düğünde durum anlaşılı­ yor. Zaten tarih boyunca da ad anın kad erin i bu coğrafi konumu belirlemiş. Antikçağ’dan bugüne uza­ nan serüvenind e B o z c a ­ ad a; ö n c e Io n ia lıla r ve Persler, ardından Bizans hakimiyetinde olduğu dö­ nemde Venedikliler ve Ce­ nevizliler arasında hep el­ de edilmesi gereken bir üs olarak görülmüş ve sayısız

32 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


'MU

SSK primleriniz ve telefon, faks, teleks, cep telefonu, mobil telefon, elektrik, kablolu tv. * aturalarınızla artık edalaşacaksınız:

,r.M \4\

}

V

Otomatik Ödeme, Faturalı, Faturasız Ödeme. Kentbank'ın yurt çapındaki 40 şu b esin d en birine gelin, Otomatik Ö d e m e talimatı verin. SSK primlerinizi v e telefon, faks, teleks, c e p telefonu, mobil telefon, elektrik, kablolu tv. faturalarınızı ö d e m e zahm etinden kurtulun. Ya da faturanız yanınızda olsun olmasın Kentbank’a uğrayın, b ek le m e d e n faturanızı ödeyin...

K e n t l i o lm a n ın a v a n t a jla r ın d a n siz d e y a r a r la n ın .

KENTBANK

Genel Müdürlük: Tevfik Erdönmez Sokak 18 8 0 2 8 0 Esentepe - İSTANBUL Tel: (0212) 274 89 0 0 Faks: (0212) 274 8 9 20 İ S T A N B U L M e rfe z T el. 102121 288 33 0 0 Fafc: (02121 288 33 97 B a& fejeliir T ri: 102121 669 2? 00 Fafc: (02121 6 6 9 23 11 A m lu r T fl: [02121 695 86 76 Fafc: (02121 695 8 ! 66 Bayrampaşa Tel: 10212) 612 58 95 Fafe: {0212) 612 57 99 Brşiübı; Tel: (0 2 1 2 )2 2 7 70 65 Fafc: (0 2 1 2 )2 3 6 0 9 94 B e s te m M 102)6) 416 56 56 Fafe: 1 0 2 1 6 )4 1 6 56 65 Em/dönü Tel: (0 2 1 2 1 5 )4 I ) 5 ) Fafe: (02)21 5 ) 4 1 1 61 Esenlere Tel: (0 2 )2 ) 274 89 I I Fafe: (02121 274 89 20 E M e rT e t (02121 2 8 7 12 18 Fafc: (02121 28 7 23 58 F e m y o lu T ri: (02161 346 48 16 Fafc: (02161 349 79 9 5 G ü u ^ T r i : 102121 630 80 52 F a fe :l0 2 l2 | 6 3 0 80 58 K a r a tty Tel: (02121 251 69 89 Fafc: (0212) 243 19 96 KazasDrr Tel: (0216) 410 85 90 Fafc: 10216) 4 ) 0 85 89 Koıyatağı Tel: (02161 4 6 7 38 8 8 Fafe: (02161 467 38 98 M altepe Tel: (02161 441 88 43 Fafc: 102)61 4 4 ) 93 64 M eya Çenter Tel: 102 )2 ) 6 4 0 71 91 Fafo: 102 )2 ) 6 4 0 71 9 0 M e rle rT e l: (0 2 1 2 ) 6 3 7 47 15 Fafe: (02121 6 3 7 4 7 32 S u a % e T r i: (0 2 16 ) 4 1 1 73 53 Fafe: (0 21 6) 4 ) I 74 5 7 Ş lr lu n k r T r i: (0212) 503 60 86 Fafe: (0212) 551 55 60 T afeim T ri: 102)21 293 52 10 Fafe: 102)2) 249 60 2 ) Yejillii'y T r i: (021 2 1 6 6 3 95 06 Fafe: (02 1 2 1 6 6 3 95 15 Z e y lln fa ln u Tel. (02 1 2 1 6 7 9 20 75 Fafe: (02121 6 7 9 2 0 8 0 A D A N A Tel: (03221 4 5 7 6 9 0 0 Fafe: 103221 454 42 61 A N K A R A T r i: (03121 4 6 8 59 13 Fafe: (03121 4 6 8 5 0 21 K ızılay T r i: 103(21 435 76 00 Fafe: (03121 4 3 3 63 00 A N T A L Y A T r i: (0 2 4 2 ) 243 20 60 Fafe: 102421 24 3 75 33 H a l Tel: (02421 338 08 30 F afe: (02 4 2 ) 338 0 8 35

B U R S A T r i: (02241 223 81 30 Fafe: 102241 223 I ) 01 D E N İ Z L İ T r i: 102581 241 23 0 0 Fafe: (02581 241 22 19 E S K İ Ş E H İ R T ri: 102221 221 04 4 )

Fafe: (02221 221 33 15 G A Z İ A N T E P Tel: 103421 230 75 50 Fafe: (03 4 2 1 2 3 0 87 8 2 Ş riu t K am il T ri: (03421 220 93 60 Fafe: (03421 231 44 89 İ Z M İ R T r i: (02321 445 11 36 Fafc: 102321 445 16 35 Bornova T ri: 102321 373 67 00 Fafe: (02321 3 7 3 3 8 5 0 Gıda Ç a rjis ı T r i: 10232) 4 6 9 75 8 5 Fafe: 10232) 449 18 60 İ Z M İ T Tel: (02621 321 73 00 Fafe: (02621 321 73 59 K A H R A M A N M A R A Ş T ri: 103441 2 2 5 22 37 Fafc: (03441 225 48 63 K A Y S E R İ T r i: (03521 222 92 00 F a fc : ( 0 3 5 2 ) 2 2 2 92 I I

K O N Y A T e l: 1 0 3 3 2 ) 2 3 7 32 5 0 F a fc : 1 0 3 3 2 ) 2 3 7 32 61 M A L A T Y A T e l: ( 0 4 2 2 ) 3 2 5 42 6 2 F a fc : 1 0 4 2 2 ) 3 2 5 4 8 0 7 S A M S U N

T r i: ( 0 3 6 2 ) 4 3 2 9 9 8 8 F a fc : 103621 4 3 2 8 9 6 8


Çevresi yaklaşık 35 km olan Bozcaada’da sahil şeridi boyunca denize girmeye elverişli çok sayıda koy ve doğal plaj var. / There are many coves and beachs along the 35 km coastline of Bozcaada.

savaşın, çatışmanın nedeni olmuş. Fatih döneminde Osmanlı topraklarına katılan Bozcaada. Çanakkale Sa­ vaşı sırasında işgal kuvvetleri tarafından hava üssü ola­ rak kullanılmış; Kurtuluş Savaşı'nın ardından da Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalmış. Bugün Bozcaada’nın ikibin civarındaki nüfusu Tiirklerden ve Kumlardan oluşuyor. Ancak Rum nüfus, geçmiş yıllara oranla hayli azalmış. Bununla birlikte Bozca­ ada'dan göç etmiş Rumların bir kısmı, adayla bağlarını bütünüyle kesmemişler; her yıl Temmuz ayında düzen­ lenen Ayazma Panayırı na katılmak için adaya gelmeyi ihmal etmiyorlar. Adadaki iki farklı kültürün varlığı, özellikle sivil mimaride kendisini hissettiriyor. Akde­ niz’e özgü dar sokakların iki yanında, cumbalı, ahşap Türk evleriyle taş Rum evleri omuz omuza vermiş ııza-

Bugün sayıları hayli azalmış olan Rum cemaate halen hizmet veren tarihi kilise. / The historic church, vvhere the small rem aining Greek com m unity attend services.

p o litica l squ abbles. B o z c a a d a ıvas laken by the Otlaman Turks in the 15th centıııy, a n d ıısed as an a ir base by the Allies dııring the GaUipoli cam paigrı. İt ıvas restored to Tıırkey ttnder the Laıısa n n e Treat )'folloıı'in,ı> the War o f Iııdependence. Today its tıvo tboıtsand inhabitants incin de both Turks a n d G reeks, a lth o ııg h th e la tter a r e f a r J'eıver ıh an in the past. Bu! m any o f the Greeks

34 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


“Sabah saat 9 ve ben 2 0 dakika önce evdeydim../'

iT ^ T iTr

COUNTRY


C em M e rg en , işadam ı; L e ven t’deki işyerine yeni yo ld a n 2 0 dakikada ulaşıyor.


Yalıkonaklarda yeni bir imkan... K em er Golf & C ou n try Club ve Hisar Eğitim Vakfı Okulu’nun yanıbaşında, 5 0 . 0 0 0 m 2bir gölün kıyısında, 1 5 0 m 2’den 3 8 0 m 2'ye kadar Konaklar. 3 5 0 . 0 0 0 . - $ ' d a n başlayan fiyatlarla. Özel sek törde ilk defa 6 yıla kadar k onut kredisi. Oyakbank - K em er C o u n try işbirliği ile.

Keyifli bir komşuluğu s ü r d ü r m e k ... Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. Tel: (0 2 1 2 ) 2 3 9 7 7 70

YALIKONAKLAR


Vaktiyle Bozcaada’dan göçetmij Rumların bir kısmı her yıl Temmuz ayında Ayazma’da (üstte) düzenlenen panayıra katılmak için adaya geliyorlar./ Some of the Greeks who have em igrated from Bozcaada return each July fo r the festival at Ayazma (above).

yıp gidiyorlar. Bozcaada, Akdeniz bölgesinin çok bilinen tatil mekan­ ları kadar popüler olmasa da, turizm açısından bu tür yerlerin sahip olduğu doğal özelliklerin birçoğuna sa­ hip. Adanın çevresi yaklaşık 35 km ve sahil şeridi bo­ yunca denize girmeye elverişli çok sayıda koy ve doğal plaj var. Bunların başında da adanın batısında yer alan Ayazma plajı geliyor. Ayrıca Tuzburnıı, Ayana, Sulubahçe ve Habbeli koyu da “deniz, kum ve güneş" di­ yen tatilcileri memnun edecek güzellikte. Burada hemen belirtmeliyiz ki, Bozcaada'yı Akdeniz’in ünlü tatil mekanlarından ayıran önemli bir detay’ var. Günboyu güneş altında bronzlaşan bedenlerini, gecele­ ri neon ışıkları altında canlı, kıpır kıpır bir müziğin rit­ mine bırakmayı hayal edenler Bozcaada’da aradıklarını bulamayacaklar. Adanın gece hayatı, mendirek civarın­ da sıralanan mütevazı lokantalarda yenecek akşam ye-

ırbo h av e le f t sİ iII ıvlıını ea ch Ju ly J o r the A yazm a (S acred Spriııg) Festival. The coexisterıce u f tim cııltııres is evident particukırly in the loca! arcb itectıtre. the narroıv streets heing lin ed hy a mixlııre o f ıi'ootleıı Turkish houses u>ith jııtting hays a n d stone G reek houses shoıılder to shoulder. B o z ca a d a is hy no m ean s as iveli knoıvn as other A egean resorts, but the initiated a re draum h a ck y e a r a fte r y ear. The 3 5 km coastlin e b a s m a uy b each es a n d hays sııitahle f o r sw im m ing, the hest knoıvn heing A yazm a B ea cb at the ıvestem end. İn a d d i t i o n th e h a y s o f T u z b u r n ıı, A y a n a , S u lu habçe a n d H abbeli a r e p erfect f o r erıjoying the "sea, s a n d a n d s u n ” com hination o f the tradition al boliday. One sig n ifican t d eta il ıvhich distinguisbes B o z­ c a a d a fro m nıore fa ın o ııs resorts is tbe ah sen ce o f


Bu gömleği

eskitmek istiyorsanız, AIDS’den korunun.

Gömlek: 9.250.000.Kraval: 6.700.000.-TL Kol düğmesi: 3.750.000.-TL

Prezervatif, AIDS' den korunmada en etkili silahlardan biridir.

d K

'in k a tk ıla r ıy la .

Bayform m ağazalarında AIDS'le Savaşını D ern eğ in e ait bağ ış kutuları bulunmaktadır.

Y ö n e tim ve T a s a rım M e rk e z i: Tel: (O 212) 575 16 64 - 642 59 23 - 642 59 34 - 642 59 70 Faks: (O 212) 556 31 12 - 642 59 23 - 642 59 34 - 642 59 70

• Bayform G a lleria Ataköy • Bayform Carousel Bakırköy • Bayform M erter • Bayform Grand House Maltepe • Bayform G ulfstar İzm it • Bayform O utlet Çenter İzm it • Bayform A vantaj O uflet Çorlu


Tarih boyunca bir çok ulus arasında el değiftiren Bozcaada’nın görkemli bir kalesi var. İçkale’deki küçük müzede kazı ve dalışlarda çıkarılan tarihi buluntular sergileniyor. / Bozcaada has a m agnificent castle reflecting a strategic im portance disproportionate to the island's size. Fınds from excavations and undervvater exploration are exhibited in the small museum here.

ineği ile sınırlı. Tabii akşam yemeği’ deyip geçmeye­ lim... Halkının bir bölümünün balıkçılıkla geçindiği Bozcaada, taze ve lezzetli balıkları ve kalamarı ile meş­ hur. Bu lokantalarda sizin özel bir seçim yapmanıza gerek kalmadan, mevsim balıkları içinde en taze olanı­ nı hemen öneriyorlar. Bozcaada denince akla ilk gelenlerden biri de kuşku­ suz üzüm ve şarap. Yüzölçümü 40 kilometrekare olan

a vibrant neon-lit ııigbt life , so B o z c a a d a is not f o r those ıvho divanı o f letting their bron zed bodies be carried aıvay by rbytbm ic nnısic until the early bours. Nigbt life b e r e is liınited to eatin g dirıner in o n e o f tbe m odest restaurants a ro u n d tbe barbou r. But tbis is no ordin ary dinner, ive sbou ld ad d . B o z c a a d a is fa m o u s fo r itsfresb a n d delicioııs J'isb a n d sc/uid, cau gbt by local fisb er-

Adadaki iki farklı kültürün izleri özellikle sivil mimaride kendini hissettiriyor. / The presence of two cultures is reflected in the architecture.


Bu ayakkabıyı eskitmek

istiyorsanız, AIDS’ den korunun.

Ayakkabı: 14.500.000.-TL Kemer: 3.900.000.-TL

AIDS kan yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Çocuklarınızı arkadaşlarıyla kan kardeşi olmamaları için uyarın. \ J.

IV.

'in k a tk ıla rıy la .

Bayform m ağazalarında AIDS'le Savaşım Derneği'ne ait b ağ ış kutuları bulunmaktadır.

Y ö n e tim ve T a s a rım M e rk e zi: Tel: (O 212) 575 16 64 • 642 59 23 • 642 59 34 - 642 59 70 Faks: (O 212) 556 31 12 - 642 59 23 - 642 59 34 - 642 59 70

• Bayform G a lleria Ataköy • Bayform Carousm Bakırköy • Bayform Merter • Baytorm Grand House Maltepe • Bayform G ulfstar İzm it • Bayform O utlet Çenter İzmit • Bayform Avantaj Outlet Çorlu


sürpriz oluyor. Bozcaada'ya daha önce gelenlerin sıkça sözünü ettik­ leri güzelliklerden biri, adanın batı sahilinden gün­ batımını izlemenin keyfi. Gerçekten de denize batan güneşin son ışıkları belki biraz hüzünlü ama hayli çar­ pıcı... Ama ben size başka bir şey daha önereceğim: Bozcaada da gü ndoğu mu. Güneşin, Anadolu üzerinden ilk ışıklarını Ege'ye gön­ dermeye başladığı saatlerde uyanın ve ufka bakın. Kır­ mızıdan mora ve laciverte uzanan bir renk armonisi içinde sanki bütün bir Anadolu yarımadasının tutuşup yandığını sanacaksınız. İhtimal ki, kendi kendinize “biiyü denilen şey bu olmalı" diyeceksiniz. Evet, bu toprakların büyüleyici bir tarafı var. İnsan ‘dışardan’ baktığında bunu çok daha iyi anlıyor. • * O k ta y C ih an gir, gazeteci.

eli es. In the high cıreas the vineyards rnake ıvay f a r w oods o f red p in e (Pinus brutia), ıvbicb belie the is la n d ’s so m eıv h a t h a re a p p e a r a n c e ıvhen cıpproacbing by sea. S u n set on B o z c a a d a h a s its oıvn sıv eet a n d m ela n ch o ly bedu ty , p a rtic u la rly striking ıvhen yon ıvatcb the sim sink. into the sea fro m the ıvestern shore. But ıvhile there you shoıtld also try to ıvake in tim e to see the sunrise at least önce. As y o u lo o k to ıv a rd s th e h o r iz o n a n e x u b e r a n t p a le t te o f reci, b lu e a n d violet p o u r s ö v er the m ainland, ıvhich seem s to hav e been set aligbt by the sun. It is a spellbinding sight, a n d in d eed tbis is la n d ’s tou ch o f en ch a n tm en t ıvill lin ger long a ftery o ıır retum hom e. • *

Oktay Cihangir is a joumalist.

rauHBHT

£


Biz bankacıyız; a m a her zam an paradan üstün d eğ erlerin varlığın a inandık. V e sa d e c e , bizim le aynı fikri paylaşan larla çalıştık.


Glass Galore at Dolmabahçe Palace

DOLMA

A f_ D /v jn \

<-j %

- ‘I

j

cvı N

j

j

U

i r

By Ö N D E R K Ü Ç Ü K E R M A N *

D o lm a b a h ç e P a la c e in İstanbul w as constructed in t b e 1 8 5 0 s ıv itb n o exp en se sp a red a n d in c o r p o r a tin g tb e m ost a d v a n c e d tech n iq u es o f tb e tim e. Tbe b u ild in g w as in ten d ed to im press a t a tim e ıvben industria l a c b i e v e m e n t tvas e x c it in g in te r e s t to a d e g r e e p e r h a p s h a r d to im agin e today. G la ss ıv as e x t e n s iv e ly u sed in its fittin g s a n d fu r n is h in g s , a n d t b e s e p r o v id e a v a lu a b le r e c o r d o f th e E u ro p ea n g la s s in d u s tr y o f 1 5 0 y ea rs ago. C om pleted in 1855 fo r S u lta n A bd ü lm ecid , tb e p a l a c e is today a museum open to th e p u b l i c , a n d in m a n y ıv a y s m ig h t b e c a lle d a m u seu m o f in d u s t r ia l b isto ry . The glass used in this p a la c e mas p ro d u ced specially by tbe most fa m o u s glass m a n u fa ctu rers o f tb e time, a n d in clu d es B a ccarat crystal, Venetian glass, B o h em ian ch an d e-

İ s t a n b u l ’d a k i D o lm a ­ b a h çe Sarayı, 18501i yıl­ ların en ileri teknikleriy­ le ve büyük bir ö zen le inşa ed ilm iştir. Bu n e ­ d e n le s a r a y ın ç e ş it li m ek a n la rın d a b u lu n a n ç o k ö z e l ca m e s e r le r , bu ö n e m li y a p ıy a , b ir anlam da 150 yıl ön cek i A vru pa ca m s a n a tın ın ve sanayiinin ö ze llik le ­ rini sergileyen bir müze g ö r ü n ü m ü k a z a n d ır ­ m aktad ır. 1855 yılında yapım ı tam am lan an ve bu gü n TBM M Milli S a ­ r a y la r B a ş k a n l ı ğ ı ’na bağlı D olm ab ah çe Sara­ yı, sa h ip old u ğ u ö z e l­ likler g ö z ö n ü n e alın d ı­ ğ ın d a “S a n a y i T a r ih i M üzesi” olarak da isim- = lendirilebilir. Sarayda kullanılan cam - ■g, lar, d ü n y a n ın e n ünlü î ü re ticile rin in ö z e l o la - <§ rak hazırlad ıkları e s e r ­ lerdir. Bunlar arasında “B a cca ra t” kristalleri, V en e ­ dik cam ları, A lm an-Ç ekoslovak “B o h e m ” avizeleri, ve İngiliz kristalleri bulunm aktadır.

49 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


%

<

Dolmabahçe Sarayı’nın önemli cam uygulamalarından birisi, “ Camlı Köşk” tür. Bu yapı, dönemin cam teknolojisinin bütün yorumlarının bir arada izlene­ bildiği bir sergi gibidir. / One of the m ost fascinating room s in the palace is the Camlı Köşk conseıvatory, vvhere virtually every applıcation of m odern glass technology is displayed in a single space.

liers a n d E n glisb crystal. L arg e q u a n tities o f g lasstvare ıvas a lso p u r c b a s e d f o r D o ln u ıb a b ç e P a la c e , then u n d e r con stru ctio n , at tbe G reat E xhibition o f tbe Work o f Indııstıy o f Ali Nations h eld in London in 1851. M u cb o f t b e g la s s a n d so m e o f tb e fu r n is b in g s ıvere ordered fr o m fa cto ries a n d s b o p s in E u r o p e th ro u g b tb e a g e n c y o f Ahmet Fethi Paşa, tvho ıvas O ttom an a m b a s s a d o r to Paris at tbe time. Wishing to en cou rag e m odern glass m a n u fa c t u r e in h is oıvn country, Ahmet Fethi P aşa a lso e s ta b lis b e d a fa c t o r y in B e y k o z , ıv h e r e s m a ll s c a le glass tvorkshops h a d th riv ed a t tb e turn o f tb e 19th cen tu ry . K n otvn a s

tik kez Londra’da 1851 yı­ lında açılan “G reat Exhibitio n o f th e W o rk o f Industry o f Ali N ations" ser­ gisinden ve yine o yıllarda a ç ıla n d iğ e r u lu sla ra ra s ı sanayi sergilerinden, inşa­ a tı ta m a m la n m a k ü z e re o la n D o lm a b a h ç e Saray ı için ç o k s a y ıd a e s e r ve cam satın alınmıştır. Sarayın cam eşyalarının ve bazı m obilyalarının Avru­ p a 'd a k i fa b rik a la rd a n ve m ağazalardan getirilm esin­ d e e tk ili o lm u ş k işile rin b aşın d a d ö n e m in T o p h a ­ ne Müşiri Ahmet Fethi Pa­ şa gelm ekteydi. Paris sefir­ liği g ö re v in d e d e b u lu n ­ muş olan Ahm et Fethi Pa­ şa, ço k özel cam ları D ol­ m ab ah çe Sarayı için Avru­ pa'dan getirtirken, bir yan­ dan da B ey k o z bölgesin d e

İt 50 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


maersk

tu MAERSK

CATERPILLAR FORKLİFT

SS BORUSAN GÜÇ SİSTEMLERİ Genel Müdürlük Tel: (212) 251 34 10 Faks: (212)29388 82

İstanbul Bölge Müdürlüğü Tel: (262)653 92 21-25 Faks: (262)653 92 16-18

Ankara Bölge Müdürlüğü Tel: (312) 447 5710 Faks: (312)447 57 13

İzmir Bölge Müdürlüğü Tel: (232) 339 07 66 Faks: (232)343 03 64

Adana Bölge Müdürlüğü Tel: (322) 45811 20 Faks: (322)4594846

Azerbaycan Tel: (99 412) 90 67 88-90 Faks: (99412)90 6787

Gürcistan Tel: (99 532)292 582 Faks: (99 532)292 582


th e Im p e r ia l P o rc ela itı a n d Crystal F actory it p r o d u c e d th e B ey k o z g la s s u 'hich is t r e a Billur Fabrika-i H üm ayunu”nun kurulm asına ö n a ­ yak oldu. Bu yeni fabrika, bugün çeşitli m üzelerin su red by mcıny musee n ö n e m li e s e r le r i a ra s ın d a b u lu n a n “B e y k o z ıım s to d a y , and C am ları”nı yaratm ış, hatta aynı yıllarda katıldığı u’h ich won m edals in uluslararası sanayi sergilerinde m adalya kazanm ış­ in te r n a tio n a l in du stır. Ama bu cam lardan hiçbiri D o lm a b a h çe Saratrial exhibitions o f the yı'nda kullanılam am ıştır. Çünkü Ahmet Fethi Faşa, tim e . U n fo r t u n a te ly sarayın yapım ının tam am landığı yıllarda, g en ç ya­ n o n e o f this g la ss w as şında ölm üştür. u sed a t D o lm a b a h ç e D o lm a b a h çe Saray ı’nın ön em li cam uygulam alaPalace, becau se deprivecl o f A h m e t F eth i P a ş a ’s enthusiastic backin g uporı his p rem atü re d eath the enterprise ıvithered aıvay. O ne o f th e m ost fa s c in a tir ıg a p p lic a t io n s o f g la s s a t th e p a l a c e is th e C am lı K öşk, a conservatory on the first flo o r overlooking the high ıvalls, the only p a rt o f the p a la c e to open on to th e ou tsid e. H ere ev ery interpretation o f glass technology is d is p la y e d in a sin g le s p a c e . The light stru ctu re o f the g lcızed con servatory co n trasts vividly with the massive stone architectu re o f the rest o f the building. The conservatory corıtains a firep la c e, show ing that it u>as u sed in ıvinter a s iveli a s sum m er. The ıvalls a n d r o o f a r e o f g la s s in a n iron J'ra m e. It is f u r n i s h e d ıvitb c r y s t a l c h a n d e l i e r s , ıv a ll la m p s , a c ju a r iu m s , and torcheres o r fl o o r c a n d e la b r a o f co lo u red glass in Jcın tast ic d esig n s o f f m it , flo ıv e r s a n d b ird s. The p l a y o f c o lo u r e d light m ak.es the co n serv a to ry an extrav ag an za o f 19th cerıtury glass m aking. A c r y s t a l p i a n o m a d e by G aveaıı o f Paris is a shoıvpiece o f the room . The p ia n o m ech aDolmabahçe Sarayı’nın en önemli mekanlarından olan ve özel törenler için kullanılan “ Muayede Salo­ tıism h a s been en ca sed in crys­ numda kubbeye asılı olan avize, döneminin en ünlü eserlerinden biridir. Sarayın dekorasyonunda kul­ ta l g la s s f o r n o c o n c e iv a b le lanılan cam ejyalardan çoğu, bir dönem Paris sefirliği de yapan Ahmet Fethi Paşa (üstte) tarafından fu n c tio n a l motive, p resu m ably Avrupa’dan özel olarak sipariş edilmişti. / The great 4.5 ton chandelier in the Muayede Hail or throne room is one of the most am bitious products of the new design concept generated by the industrial a s a n ex p erim en t in len d in g revolution. Mııch of the glass and some of the furnishings were ordered from factories and shops in the transparency a n d lightness Europe through the agency of Ahm et Fethi Paja (top), who vvas Ottom an ambassador to Paris at the o f glass in architectu ral applitim e. I I I . Selim d önem ind e kurulup sonra kapanan eski cam atölyelerini fabrikaya dönüştürm e uğraşı için­ deydi. N itekim bu çab aların ın sonu n d a “Çini ve

54 S K Y L IF E

K A S IM

— J» .

NOVEMBER

1997


Hiç b ir cep tele fo n u P h ilip s G enie” k ad ar küçü k ve b ö y le sin e y ü k sek p e rfo rm a n sa sa h ip değildir. 9 9 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif cep telefonu Philips Genle? aynı zamanda güçlendirilmiş bataryasıyla dünyanın en uzun beklem e süresine sahip tek ce p telefonudur.1 Genie™'nin Sesle Arama'"özelliği sayesinde aradığınız kişiye sadece adını söyleyerek ulaşabilirsiniz. Herhangi bir probleminiz olduğunda First C hoice Global Exehange Service"* hizmetiyle Philips nerede olursanız olun arızalı cep telefonunuzu yenisiyle değiştirecektir. Gördüğünüz gibi Philips Genie” ile avantajlar her zamankinden daha büyük. http ://w w w .ph ilips.com /pcc


r ın d a n b ir is i, “C a m lı K ö şk ”tiir. Bu yapı, d önem in cam teknolojisinin bütün y o­ rum larının bir arada iz le n e ­ b ild iği b ir serg i g ibid ir. Bu k öşk, sarayın dışa açık olan tek m e k an ıd ır. K ö şk ü n m i­ m arisinin ağır ve kapalı ana yapısına karşılık, hafif yapılı “S e r a ” k ısm ı, sa n k i iki ayrı m im ari te k n iğ in e n ç a rp ıc ı biçim de, yanyana getirilip kı­ y a slan m ası için tasa rla n m ış gibidir. “S e ra ” kısm ında b u ­ lunan şöm ine, buranın kışın da kullanıldığını g ö sterm ek tedir. Bu cam örtünün yapı­ m ın d a d e m ir ta ş ıy ıc ıla r ve düz cam kullanılm ıştır. Köşkün içinde kristal şam danlar, a p lik le r , a k v a r y u m la r v e renkli cam ların olağa­ nüstü u stalıkla k u lla­ nıldığı m ad eni ayaklı lam balar bulunm akta­ d ır. C a m lı K ö ş k ’ün içindeki renkli ışıltılar, ad eta 19. yüzyıl cam s a n a t ın ın e t k ili b ir gösterisidir. “Cam lı K ö şk ”te b u lu ­ n a n “G a v e a u - P a r is ” yapım ı kristal piyano, | g e ç e n y ü z y ılın c a m I sanatının ço k özel bir 5 ö rn eğ id ir. B ir p iy an o m e k a n iz m a s ın ın k r is ta lle k a p la n m a s ı s u r e tiy le im al ed ilen b öyle bir m üzik aleti­ nin yapılm asının ned eni tam olarak belli değildir. Ama g e ­ çen yüzyılda, cam ın özellikle m im ariye getirdiği “sayd am ­ lık ve hafiflik” düşü ncesinin ö z e l b ir p iy a n o d a k i ç a rp ıcı yorumu olarak kabul ed ileb i­ lir. B u n a k a r ş ılık p iy a n o n u n cam d an yapılm ış olan iskem ­ lesi ise, b am başka bir tek n ik ­ le biçim lendirilm iştir. Bu is­ kem le de yine d önem in tek ­ nik olanakları ile kesm e kris­ tal cam larla yapılm ıştır. M a­ deni bir taşıyıcı üzerine geçi-

*r ^

l|-İ,

1

catiorıs to a p ie c e o f Ju r n iture. Even the p ia n o stool is n ıacle o f g la s s , a lt h o u g h förm eci hy a cjuite d ifferen t technic/ue, this tim e cutting. The shim m ering effect o f the cut fa c e ts m akes it a n interesting ohject. A not h e r strikin g u se o f g la s s at D o lm a b a h ç e P a la c e is th e crystal staircase in the Medh a l R oom a t th e e n tr a n c e . E ach baluster is m a d e o f seve r a l p i e c e s o f c u t g la s s m o u n te d o n to a m eta l ro d through the centre. The stair­ case is a n outstanding m anif e s t a t i o n o f th e c o m b in e d p oıv er o f art a n d tecbnology, b ec a u se although it ıvas not tec h n ic a lly d iffic u lt to p r o d u c e t b e g la s s c o m p o nents them selves, to conceive such a nem application in the a rc b itec tu ra l context ıvas a sp ectacu lar design achievem ent. n e most a d v a n c ed lighting tecbnology o f tbe tim e ıvas used a t D olm aba h çe P a la ce, a b o v e a li in tbe M u ay ed e H ail o r tb ro n e room . The g rea t ch a n d elier a ttra c ted interest in E n g la n d ev en b e fo r e it ıvas sb ip p ed to İstanbul, a s o n e o f th e m ost a m b itiou s p r o d u c ts o f th e neıv design con cept g en era ted by the industrial revolution. To b a n g this 4 .5 ton c h a n d e lier sa fely fr o m the ceilin g d e m a n d e d c o m p lic a te d e n g in e e r in g sk ills, ıv h ose p r o o f ıvas tested by a violent eartbcjuake at the en d o f the c e n tu r y . O r ig in a lly th e ch a n d elier h a d 664 sconces f o r ca n d les, bu t ıvas la te r c o n v e r t e d to g a s a n d in 1910 to electricity, holdin g 750 light bıılbs. Tbis c h a n ­ d e l i e r ıv as d e s ig n e d a n d p r o d u c e d by F r e d e r ic k R ixorı o f H a n c o c k , R ixon

c

c

o


th e ankara hotel & tovvers

□ □ □ □ □ □ □

casıno

alm aty

İstanbul hilton parksa hilton İstanbul kiriş m agic vvorld hotel svvissotel İstanbul sheraton ankara m övenpick İstanbul polat renaissance İstanbul

□ □ □ □ □ □ □

conrad İstanbul conrad brussels the g loucester london hyatt regen cy İstanbul hyatt regen cy gibraltar hyatt regen cy israel sheraton heliopolis cairo

design by graham -kim Itd.

□ □ □ □ □ □ □

king david hotel jeru salem carm el fo rest hotel israel the ankara hotel & tovvers alm aty inter-continental tashkent arum hotel side rihga royal hotel tokyo rihga royal hotel osaka

FURNITURE - INTERIORS • CONTRACT INC

ANKARA: (312) 847 50 40 FAX: (312) 847 50 45 ISTANBUL:(216) 306 49 40 FAX:(216) 389 44 88


r ile n k e s m e c a m la r ın ışıltılı görünü şü , isk em ­ leyi g e rçek ten etkileyici bir ürün haline getirm iş­ tir. D o lm a b a h ç e S ara y ı'n ın g iriş b ö lü m ü n d e b u lu ­ nan “M e d h a l S a lo ­ n u m u n d e v a m ın d a k i m e r d iv e n le r in k r is ta l c a m la r d a n y a p ılm ış trabzan ayakları da, kes­ m e te k n iğ iy le işle n m iş çeşitli cam parçaların bir

lojisinin ve sanatının gü­ cü n ü b e lirtm e si a ç ıs ın ­ d an o ld u k ça çarp ıcıd ır. Ç ü n k ü te k n ik y ö n d e n b öyle bir taşıyıcı ayağın, p a rça p a rç a y a p ılm a s ı ç o k z o r d e ğ ild ir. Am a b u u y g u la m a d a a s ıl önem li olan, o gün için

DohntiİHibçe Sanıyı Arşiri

araya g e tirilm e siy le b i­ çim lendirilm iş olup, g e ­ çe n yüzyılın cam te k n o ­

Camlı Köşk’te bulunan “ Gaveau-Paris” yapımı kristal piyano, geçen yüzyılın cam sanatının çok özel bir örneği­ dir. Piyanonun iskemlesi de dönemin teknik olanakları ile kesme kristal camlarla yapılmıştır. / A crystal piano made by Gaveau of Paris is a showpiece of the Camlı Köşk. Even the piano stool is made of cut glass.

b ö y le bir cam tasarım ı­ n ın , m im ari m e k a n la ra yeni yorum lar g etirebile­ c e k ş e k ild e ta s a rla n ıp , ç o k ilg in ç b ir b iç im d e uygulanm ış olmasıdır. D o lm ab ah çe Sarayı’nda, d önem in en gelişm iş ay­

a n d D un t a t 1 C’o c k sp u r Street L on d on in 1853, cıs ire learn fro m the m aker's p laq ııe. A part fr o m this g ian t, the p a la c e ıvas lit by 82 c h a n d e lie r s -5 2 crystal a n d 3 0 h ron ze, 142 p e n d a n t ceilin g lights, a n d n ea rly f o u r h u n d r e d S ta n d a rd c a n d e la b ra -6 0 o f crystal a n d 3 3 4 o f other m aterials. So n ıan y light fittin g s tvould h av e su fficed f o r a glass industry exbibition in tbe 1850s. H uge p ie r m irrors a r e a n o th er ııse o f glass at D o lm a b a h ç e P a la c e . They ıvere not m erely in ten d ed f o r p e o p le to look a t their reflections, b u t ıv ere t b e in s tr u merıts o f a new spatial con cept, illu strated by tb e w a y tb e p a n e ls o f cu t g la s s a n d m irrors

dınlatma teknolojisi kul­ lanılm ıştır. Ö z ellik le sa ­ rayın en önem li m ekan­ larından olan ve özel tö­ r e n le r iç in k u lla n ıla n “M u a y e d e S a l o n ı f ’n d a k u b b eye asılı olan avize, d önem inin en ünlü e ser­ le rin d e n b irid ir. M etal askılar ve kesm e kristal c a m la rla y a p ılm ış o la n b u a v iz e , b ir a n la m d a Sanayi D evrim i'nin d es­ teklediği yeni bir tasarım d ü şü n cesin in en iddialı ürünlerinden biridir. Bu a ğ ır a v iz e n in k u b b e y e asılm ası için bile, d ö n e ­ min karm aşık çözüm leri k u lla n ılm ış ve s o n u ç ta g erçek ten en çarpıcı et-

58 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


ANTIQUE Laleli - İstanbul

MERİT HALKI PALACE Heyheliada

-

İstanbul

MERİT ALTINEL Tandoğan - Ankara

MERİT MERSİN Mersin

MERİT GRAND AZUR M armaris

MERİT ARCADIA Belek - Antalya

’h ether you are travelin g to T urkey for recreation a n d entertainm ent or just for busirıess, M e rit In tern a tio n a l vcill a lw a y s m ake you fe e l welcom e. To m ake

MERİT SUNSET Kuşadası

the most o f your time in T u rkey ask . your secretary or travel agent to m ake your reservation in one o f the eight M erit In ternation al H otels. F o r r e s e rv a tio n s : Spor C addesi N o : 97, A karetler 80860 Beşiktaş İstanbul Tel: +90 212 227 91 72 Fax: +90 212 227 91 79

INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS

MERİT ALTINEL Bodrum


kinliğe ulaşılmıştır. İlk yıllarda aydınlatm a için "k an ­ d il’' kullanılan avizenin üzerinde top lam 6 6 4 m um luk b u lu n m a k ­ tayd ı. D aha s o n ra h a v a g a z ı ile çalışır duruma getirilmiş; 1910 yılında sarayda elektrik kul­ lanılm aya h aşlan m asıy la birlikte avizenin d onanım ları d eğ iştirile­ rek, am puller takılm ıştır. Bu ha­ liy le a v iz e n in a ğ ırlığ ı 4 .5 to n a ulaşm ıştır ve ü zerin d e 7 5 0 adet am pul bulunm aktadır. Bu büyük avize, üzerinde b ulu­ nan bir etiketten anlaşıldığına g ö ­ re 1 8 5 3 y ılı H a z ira n a y ın d a , L o n d ra ’da C o c k s p u r S tre e t No l ’d e b u lu n a n “H a c c o c k , R ix o n and D u n t” firm asında Fred erick R ixon tarafın d an tasarlan m ış ve üretilmiştir. D iğer yandan, sarayda 52'si kris­ tal, 3 0 ’u b ronz toplam 8 2 avize, 142 ad et çeşitli tavan ask ısı. 60 kristal ve 334 adet de çeşitli m al­

daki aydınlatm a aracı ile, 1 8 5 0 ’li yıllarda bir cam sanayii sergisi b i­ le açılabilirdi. D olm ab ahçe Sarayı nın m ek an la­ rında kullanılm ış bulunan, ekme­ m in en b ü y ü k ay n aları, s a d e c e in sa n la rın k e n d ile rin i g ö r e b ile ­ cekleri birer yansıtıcı yüzey değil yeni bir m ekan düşüncesinin y e­ ni ürünleridir. Ö rn eğ in “M edhal S a lo n u ”nda, şö m in elerin ü zerin ­ d e bulunan k esm e cam lar ve ay­ nalarla yapılm ış özel yansıtıcı pa­ nolar birbirleri üzerindeki yansı­ m alarla, sarayın ilk giriş m e k a ­ nınd a ç o k ilg in ç b ir e tk i y a ra t­ maktadır. S on u ç olarak D o lm a b a h çe Saray ı’n d aki b ü tü n bu d ev b o y u tlu cam ların, avizelerin, şam danların, a p lik le rin , k ıs a c a s ı, o d ö n e m in en gelişm iş tek noloji birikim leri­ nin ü lk e d e k i san ay iin g e liştiril­ m esi için, bir tür sanayi fuarı rolü oynadığı bugün daha iyi anlaşıl­ m aktadır. •

l'kAnıalmhçe Sarayı Arşivi

zem elerd en yapılm ış şam dan bu­ lunm aktadır. Bu kadar ço k sayı­

Dolmabahçe Sarayı, “ Medhal Salonıfnun devamındaki kristalli merdivende kullanılan camların üretim ilkeleri, dönemin cam kesme tekniklerinin en özenli örneklerindendir./ The cut glass balusters of the crystal staircase in the Medhal Room a t Dolmabahçe Palace.

cıb o v e th e f i r e p l a c e s in th e M ed h a l R oom reflec t im a g es inlo o n e an oth er to fa scin a tin g effect. Today ive ta ke industrial produ ctiorı so m u ch f o r g rarıted that it is difficult to appreciate th e ıv on d er ıvith ıvhich these uses o f glass ıvere reg arded at the time. F or the 19th cerıtury oh serv er D o lm a b a h ç e P a la c e ıvas a m onum erıt not so m uch o f architectu ral bııt o f teehnological achievem ent a n d innovation, a n d it is only by trying to see it througb those eyes that the p a la c e ca n b e truly appreciated. •

* Prof. Dr. Önder Küçiikerman. MSİI Mimarlık Fakültesi. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı.

*Pn>J'. Dr. Önder Küçiikerman is Head o f the Department o f industrial Design at Mimar Sinan University.

60 S K V L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


X

Biraz süt, biraz zeytinyağı, anne sütü kadar yararlı. ‘Tüm sıvı yağlar içinde tartışmasız en sağlıklı olan '"‘Tabiatın ‘Mucizesi" zeytinyağı, anne sütüne eş miktarda linoleik asit içerir. Bebeğinize anne sütü veremiyorsanız, bir fincan yağsız inek sütüne bir çay kaşığı zeytinyağı ilave edin. Bebeğiniz anne sütünün besleyiciliğinden yoksun kalmasın.

Ç o cu k la ra da zeytin ya ğ ı... Çünkü zeytinyağı, gelişme çağında, beynin gelişimini hızlandırır, kemikleri güçlendirir. İçerdiği E, A, D ve K vita­ minleri sayesinde hücreleri yeniler, doku ve organların yaşlanmasını geciktirir. Beynin daha uzun süre sağlıklı ve zinde kalmasını sağlar.

jjjk Aynı şekilde, bağırsak, idrar yolları

ve safra kesesi rahatsızlıklarının azaltılmasında da etkilidir.

S a ğ lık lı beslenm ede zeytinyağının y e ri dünyaca onaylı. 1993 yılında ABD'nin Boston kentinde Harvard Üniversitesinde d ü z e n le n e n b ilim s e l b ir konferansta, bilim adamları, tarihçiler, doktorlar ve yemek uzmanlan, sağlıklı yaşam için "Geleneksel Akdeniz Beslenme Modeli"nin uygulanması gerektiği konusunda birleşm işlerdir. Bu beslenme modeline göre, her öğünde bulunması gereken besinlerin başında zeytin ve zeytinyağı gelmektedir.

Zeytinyağının sağlığa fa yd a la n saymakla bitmez. Zeytinyağı mucizedir! Ömür boyu sağlıklı yaşam için mutlaka tüketilmesi gereken bir besindir. Tüm katı ve sıvı yağlar arasında hazmı en kolay yağ olarak bilinen zeytinyağı, mideyi ülsere karşı korur. Ayrıca kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürerek, kalp krizi riskini azaltır.

SAĞLIĞINIZ

İÇİN

ZEYTİNYAĞLI

ÖNERİLER

•A dale a ğ rıla rın ız ı g id erm ek için, biberiye ile zeytinyağını karıştırıp, ağrılı bölgeye masaj yapın, • G ü çlü d iş e t l e r i İç in , arad a bir a ğ zın ızı ze y tin y a ğ ı ile ç a lk a la y ın , • Pırıl pırıl s a ç la r için, şampuandan sonra bir m iktar zeytinyağı, yumurta sarısı, limon suyu ve biraz bira karışımını saçınıza siirün. Beş dakika bekletip ılık suyla durulayın, • K ep eklerd en ku rtu lm ak için, bir m iktar zeytinyağı ve kolonyayı saçlarınıza sürün, ılık suyla durulayın, • Alkol alm ad an ö n ce birkaç çay kaşığı zeytinyağı için, alkolün etkilerini azaltın.

K

g

m

ili

M


19.

Yüzyıl Fotoğrafları

Bİ R ZAMAN LAR

İZMİR

Bir süre önce, Suna ve İnan Kıraç’m girişimleri ile kurulan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü tarafından, İzmir’in 19. yüzyılın ikinci yarısında nereden nereye geldiğinin belgesi olan bir fotoğraf koleksiyonu oluşturuldu. 7 Kasım’da İzmir’de İZFAŞ Sergi Salonunda “19. Yüzyıl İzmir Fotoğrafları” adı ile sergilenecek olan bu geniş koleksiyon içinde kentin şimdiye dek yayınlanmamış pekçok görüntüsü yer alıyor. Ayrıca, serginin kalıcılığını sağlamak amacıyla, günışığma çıkarılan resimleri içeren “19. Yüzyıl İzmir Fotoğrafları Albümü” hazırlandı. Sergide ve albümde yer alan fotoğraflardan bir kısmına Skylife sayfalarında yer veriyoruz. Prof. Dr. Çınar Atay, 19. yüzyıl tzmiri’ni ebedileştiren bu görüntülerin gerisindeki serüveni okurlarımız için yazdı. —

»

ö2 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


ONCE UPON ATİME İZMİR On 7 N o v em b er a m ajör exhibitiorı o f photographs of 19th century İzm ir opens. M any o f these photographs will be published f o r th efirst time in an albüm published fo r the exhibition. This m agnificent photograph collection d ocum enting this A egean port över the last fifty y ea rs o f the 19th century has been ga thered by the M editerra nean Civilisations Research Institute, fou nd ed by Suna and İnan Kıraç. İn this issue o f Skylife we b rin g y o u a seleetion o f photographs Jro m the exhibition and the albüm , together with an account by Prof. Dr. Ç ın a r Atay.

63 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


K end isine duyulan derin öz­ lemlere konu olmuş bir kente gid iyoru z bu kez; İzm ir’e ... Hiçbir zaman başkent olam a­ yan İzmir, buna rağm en her daim ön planda olmayı başar­ mıştır. Ö zellikle Osmanlı d ö­ nem inde idari açıdan olmasa bile ekonomik açıdan İmpara­ torluğun dışa açılan en önemli penceresi olmuştur. Bu neden­ ledir ki, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra insan manzaralarındaki çeşitliliği ile dikkat çekm iş ve A kdeniz’in heyecanına Doğu’nun mistisiz­ mini de katarak dinam ik bir yaşam sürmüştür. 1847’de albüminle duyarlı hale getirilen cam negatiflerin kul­ lan ıld ığı fo to ğ ra f te k n iğ in in yaygınlaşması, Batı’da pek çok insanı gravür ve resim lerden öğrendikleri Doğu nun mistik topraklarını görüntülemek için

İÇ LİMAN VE PASAPORT Bu görüntü ile verilmek istenen özel bir mesaj bulun­ mamakta. Zira görüntü büyük ihtimalle, limana demir­ lemek için giren bir yolcu gemisinden amatör bir kişi tarafından alınmış. Güney kapısından limana girmiş olan bu gemiyi karşılamaya otel komisyoncularının bir kısmı sandallarla çıkarken, bir kısmı da kıyıda bekle­ mekte. Ayrıca büyük bir grup seyirci de, geminin nasıl yanaşacağını ve içinden ne tür insanların ineceği me­ rakı ile çevreye toplanmış. Bir öğlenden sonra İzmir’e gelen gemiyi karşılamaya heyecanlı kişilerin gelmesi, gemide bulunan bir amatör fotoğrafçıyı harekete ge­ çirmiş olmalı ki, özellikle denizi ve kayıkların hummalı faaliyetini görüntülemek istemiş. m e HARBOUR AND PASAPORT This photograph has no particular message, and was probably laken by an amateur photographer arriving by passenger ship. The ship has entered through the south entrance, and is being met by hotel agents in rowing boats come to tout for custom. Crovtds wait expectantly on the shore to watch the ship berth and its passengers disembark. The bustling activity on sea and shore must have aroused the photographer's interest.

64 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997

T b is m on tb u>e a r e in İzmir, tbe ancient Smyrna, a city ıvbicb bas aroıısed strong bonds o f affection in many people örer tbe centuries. Despite never being a c a p ita l city, İz m ir h a s alıvays retain ed it importan ce. in Ottomarı tim es İzmir ıvas tbe em pire’s econ om ic ıvindoıv on to tb e ıvorld, u’hicb is ıvby people o f sucb diverse origin ıvere draıvn here. To tbis fa scin a tin g h u m a n k a le id o sc o p e ıvas a d d e d the v ib ra n t M ed iterra n ea n atm osp bere a n d orien tal mysticism. With tbe spread o f p h otography folloıvin g the discovery o f light sensitive album in coated glass plates in 1847, Europeans m shed to record the Orien­ tal lands already fa m ilia r

£


Bırakın, fikirleriniz bir yere tutunsun! Diyelim ki aklınıza muhteşem bir fikir geldi. Ya uçup gitmesine izin vereceksiniz ya da EasyFlip kullanacaksınız.

Nerede olursanız olun!

Yazını yaz

Üstün kalitesi ve mükemmel tasarım ıyla o, hep sizin ve fikirlerinizin yanında olacaktır.

Çünkü EasyFlip'i omuzunuzda taşıyabilirsiniz! Sunum mu yapacaksınız? EasyFlip'i her yere rahatça asabilirsiniz. Kapıya bile!

Çünkü EasyFlip askı sistemine sahiptir! Ne bir yapıştırıcıya, ne yapıştırıcı bantlara, ne de raptiyelere ihtiyacınız var. Çünkü EasyFlip folyoları her yere statik elektrikle tutunur!

le itz

.f

i il

9

Leitz-Manu Kırtasiye Sanayi ve Tic. A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2. 80670 Maslak-İstanbul Tel: (0212) 286 26 30 (pbx) Fax: (0212) 286 26 28 - 286 17 08 Internet: http: // www.leitzmanu.com.tr. E-mail: info @ leitzmanu.com.tr

0

*

9

Kolayca yapıştır


İZMİR (1860-1865) Limanı ve rıhtımı olmayan İzmir'e gelen gemiler açıkta bekler ve ço­ ğu kez mallarını iskeleye yanaşma­ dan boşaltmak ve almak zorunda kalırlardı. Zira iskelelerin bulundu­ ğu yerdeki su derinliği, buharlı ye­ ni gemiler için yeteHi değildi. Bu nedenle İzmir limanının açığı her zaman dolu oluyordu. Kıyı da gü­ nümüzde olduğu gibi denize para­ lel bir yol olan Kordon gibi uzanı­ yordu. Bu yolun adı Sultaniye Cad­ desi idi. İzmir, fotoğrafın çekildiği yıllarda adeta kolonyal bir kent havası taşıyordu. Limanı olmayan, ancak iç bölgelerin mallarını dışa vermeyi kabul etmiş bir kent ola­ rak görünüyordu. Kıyıdaki düzen­ sizlik, ancak deniz trafiğinden elde edilen kazancın artması sonucu in­ şa edilen liman ile giderilecekti. Aynı yıllarda çekilmiş bazı görüntü­ lerden farklı olarak, burada Sarı Kışla’nın talim alanından denize uzanan bir kameriye dikkat çek­ mektedir. Kentin görüntüsü Uzak­ doğu'da Avrupalılarca kurulup ge­ liştirilen kentlerden farklı değildir. Sarı Kışla’nın ağır ve statik yapısı limanın dinamizmi ile kendine öz­ gü bir kontrast yaratmaktadır. Sa­ nırım burada verilmek istenen ana mesaj da budur. Boş görüntülü bir Sarı Kışla’ya karşın dolu bir deniz ve liman (konunun ilk sayfasındaki büyük fotoğraf). İZMİR (1860-1865) Until the construction o f Izmir's harbour and docks ships would anchor offshore and unload their cargoes onto small boats, because the water was not deep enough for the new steam ships to come into shore. The sea was therefore futl of anchored ships. The road which runs aiong the m terfront is Sultaniye Caddesi, and a feature which does not appear in other contemporary photographs is the arbor extending into the sea at the edge o f the Sarı Barracks parade ground. The city has a colonial air and is similar to many cities developed by Europeans in the Far East a t this time. The contrast between the heavy, static barracks building and the busy confusion o f the harbour has clearly attracted the attention of the photographer (large photograph on first page of article).

66 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


Pave Bangle M e tal

18 carat vvhite gold

Gem

Total 13.48 carat round-cut brillant

Pave Bracelet M etal

18 carat white gold

Gem

Total 5.66 carat round-cut brillant

Pave Earrings

İstanhul/A/cm crkc'Z. Ç

ak, Antalya/Kı

M e tal

18 carat white gold

Gem

Total 5.07 carat round-cut brillant

:rlcss jcwcllcry is haııdcraftcd vvirlı gcınstones th;ıt natıırally vary from piccc to piccc. aser is always issucd with a ccrtificate şpecifying the carat o f ınatcrials employcd. Ycar's hrochıtrc. please coııtac» our customer scrviccs deparuncnl: T el (0-212) 519 3


harekete geçirmiş­ ti. İşte bunlardan bir grubu da Osmanlı topraklarına ve İzm ir’e g e ld i­ ler. İzmir’in, bu heye­ can içinde ç e k il­ miş ilk fotoğrafla­ rın ın p ek ço ğ u bugüne kadar gün ışığın a çık a m a ­ mıştır. Bilinen ilk g ö rü n tü İn g iliz Rıhtımı adı ile anı­ lan yöredeki İngi­ liz K o n so lo s lu ğu’na aittir ve bu kadraj 1854-1856 y ılla rı a ra sın d a C h arally o n ta ra ­ fından alınmıştır. Kentin A kd eniz’de zirvelere yükseldiği dönemlerin görün­ tüleri olan bu belgeler arasın­ da, kendileri hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz Rubellin ve Oğlu, Efes Harabeleri’ni en çok görüntüleyen fo­ toğrafçılardır. Ayrıca yaşadık­ ları dönemde İzmir Limanı ve Rıhtımı inşa edildiği için, kıyı­ nın önceki halini de bize ak­ taran önemli görüntüleri kad-

1873, Zeybekler ve Aydınlı esnaf. / 1873, Zeybeks in local costume and tradesman from Aydın.

rajlarına almışlardır. 1885 yı­ lında İstanbul’da sefalet içinde ölen Guillaume Berggren; Ak­ deniz'in doğusu ile Ege adala­ rı üzerinde çalışırken İzmir’in panoram ik görüntülerini de almayı ihmal etm eyen babaoğul Felix ve Adrien Boftis; Anadolu’nun efsane kentlerin­ de çalışan ve buralardan elde ettiği pitoresk görüntüleri 20 planşlık “The Seven Churches o f Asia” adlı albümde topla­ yan Bağdat doğum lu M acar asıllı A lexander Sandor Svoboda; Abdullah Kardeşlerden sonra İstanbul üzerine en çok klişeyi yapmış fotoğrafçı olan Polycarpe Joallier, İzmir’e iliş-

68 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997

from engravings a n d paintings, a n d m a n y c a m e to İzm ir. Tbe earliest ph otograph o f the city to survive depicts the British Consulate in tb e a r e a kn ou m as E n glish Q uay, a n d wa s ta k e n by C h a ra lly o n betıveen 1854 an d 1856. Two photographers, Rubellin a n d his son, ab ou t ıvbom very little is knoıvn, took m ore p b o to g r a p h s o f the n e a r b y ru in s o f E pbesııs than any o f tbeir contemporaries, a n d tb eir vieıvs o f İzmir prior to construction o f th e netv b a r b o u r a n d q u a y a r e o f c o n sid era b le historic im portance. Other photographers o f this period ineluded Guillaume Bergg-


D ile b e n d e n ne d ile rs e n

A lm an ın zevki ayrıdır, v e rm e n in k i a p a y rı. O na d ü n y a la rı v e rm e k iste d iğ in iz d e, h a tta b u b ile size y e tm e d iğ in d e M asterC ard sizin le.

MasterCard. ;


<

kin paha biçilmez görüntüle­ rin altına imza atan isimler­ den bazıları... Kent görüntülerinin ötesine geçilerek stüdyo fotoğrafçılı­ ğının gün dem e g elm esiyle birlikte yeni isimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar içinde hiç kuşkusuz ilk akla gelen isimlerden biri Pascal Sebah. Sebah, T ü rkiy e’de yayınla­ nan ilk “p h o toty p ie” baskı olan ve Osman Hamdi Bey ile Maıie de I.auney tarafın­ dan hazırlanan “Osmanlı Imparatorluğu’ndaki Halk Giy­ sileri” kitabında yer alan fo­ to ğ ra fla rı çe k m iş tir. Tüm sancaklardan mahalli giysiler getirilerek mankenlere giydi­ rilmiş ve b öylece kapsamlı bir külliyat elde edilmiştir. G iysiler V iyana’da k a y b o l­ muş ancak, önemli bir belge o la n bu k ita p s a y e s in d e ölümsüzleşmişlerdir. Kentler, yaşam süreçleri için­ de, doğal olarak değişmeye

İNGİLİZ VE AVUSTURYA-MACARİSTAN KONSOLOSLUKLARI Charallyon bu görüntüsü ile, Türk mimarisinden iki farklı örnek vermektedir. Soldaki yapı, avlusunda kan­ çılaryanın da yer aldığı bir tarzda yapılmış. Ancak, cephe görüntüsü İzmir’in görkemli dönemine ait han­ larının çizgilerini taşımakta. Kemerli giriş kapısının üzerinde yapıyı koruyan kavasın oturduğu kısım bulu­ nuyor. Diğer yapı ise, payandaları ve cumbası ile, Türk konağı mimarisinin ana hatları esas alınarak inşa edilmiş. 8u yapılardan solda olanı İngiliz, sağdaki ise Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nun konsolosluk binası. İngiliz Konsolosluğu’nun solunda yeralan ve ka­ renin dışında kalan yapıda da İtalyan Konsoloslu­ ğu’nun yer aldığını bilmekteyiz. Avusturya-Macaristan Konsolosluğu’nun arkasında, Sultaniye Caddesi’ne cep­ heli olarak ‘Çerde Europeen’ bulunmakta. Aynı zaman­ da Frank Sokağı olarak anılan bu üst düzey kulübe, kentin ileri gelenleri, yabancılar ve levantenler üye olabiliyordu. BBITISH AND AUSTRO-HUNGARİAN CONSULATES This photograph by Charallyon shorn two different examples of Turkish architecture. The bııilding on the left has the magnilicent façade of I9th century commercial buildings. İn the courtyard is the chancellery. A guard sat in the room över the arched entrance. The second building, with its overhanging bay and struts is a typical Turkish mansion. These buildings housed the British and Austro-Hungarian consulates respectively. Next door to the British Consulate was the Italian Consulate, although that cannot be seen here. Behind the Austro-Hungarian Consulate was the Çerde Europeen, an exdusive dub frequented by foreign merchants and rich Levantines.

ren, ıvbo died in poverty in İstanbul in 1885, Felix an d A drien Boftis, f a t h e r a n d son, ıvbo took p a n o r a m ic photographs o f Izınir in the course o f photographing the ea stern M ed iterra n ea n coasts a n d Aegean islands, A lexander Sandor, a Hung a r ia n born in B ag h d ad , ıvbo co llec ted tıventy p ic turesque scenes o f A natolia’s legendary cities in his albüm The Seven Cburches o f Asia, a n d P o ly c a r p e J o a illie r , fa m e d f o r his m an y p h o ­ tographs o f İstanbul. As pbotographic tecbniques im proved studio photograpby emerged, bringing neıv Jd m ou s nam es. One o f the fo rem o st stu dio p h oto g ra pbers ıvorking in 19th cen ­ tury T urkey ıvas P a sc a l Sebah, ıvbo took. the p h o ­ tographs fo r Local Costumes o f tbe Ottoman Empire. This albüm, prepared by Osman H am d i a n d M arie d e

<


Elektrik!

SUPER-L®

ÇJ 30P

G ü n d ü z v e g e c e , e v lerd e, iş y e rle rin d e , y e rle şim a la n la rın d a , k ıs a c a h er y e rd e y a şa m ın ışıltısın ı y a n sıta n , a n c a k ö z ellik le ö n ü m ü z d ek i g ü n le rd e s ık ç a o n s u z k a la c a ğ ım ız e n e r ji k a y n a ğ ı. Ü zü lm ey in! Ç u k u ro v a 'd a h e r şe y in ç a r e s i var! Ç u ku ro v a S u p e r-L in e J e n e r a tö r (elektrik k e sild iğ in d e , a n ın d a v e s e s s i z c e d e v re y e g ire re k y a şa m ın ışıltısın ı k e sin tisiz y a şa m a n ız ı s a ğ la r . S iz , en iyisi Ç u ku ro v a S u p e r-L in e je n e ra tö r ü ,

H S ü per sessiz / T am otom atik ■i 15-30 kVA arası ■

Dizel m otorlu

Ç ukurova güvencesin de, yaygın yedek parça ve servis ağı

ç o k u y gun fiy a t v e ö d e m e k o şu lla rıy la h e m e n alın, y a şa m ın keyfin i, k e s in tis iz çık a rın .

Çukurova

Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş. ADANA: Tel: (322) 435 11 47 (5 hal) • Fax: (322) 435 16 59 ANKARA: Tel: (312) 447 25 06 (6 hat) • Fax: (312) 446 09 55 DİYARBAKIR: Tel: (412) 251 21 90 (9 hat) • Fax: (412) 251 21 88 İSTANBUL-KARTAL: Tel: (216) 395 34 60 (5 hat) Fax: (216) 395 23 75 İSTANBUL-TOPKAPI: Tel: (212) 567 88 18 (30 hat) • Fax: (212) 567 93 67 İZMİR: Tel: (232) 388 24 75 • Fax: (232) 388 24 79 BURSA: Tel: (224) 271 86 93 • Fax: (224) 271 86 94


'■ mahkumdurlar. Zamanın etki­ siyle göreceli olarak güzelleşir veya çirkinleşirler. D önem ler itibarı ile hu değişim bazı hal­ lerde kentte yaşayan kişilerin algılayamadıkları bir biçimde, h isse d ilm e d e n olu şu r. B azı durum larda da bu d eğişim e esas olan olaylar o denli ani olur ki, kentte yaşayanlar dahi buna engel olamazlar. İşte İz­ mir kenti de bu değişim süreç­ lerind en g eçm iş bir kenttir. Ö nce 19. yüzyılın o acımasız Endüstri Devrimi’nin etkisi ile k a rşıla şm ış; d aha so n ra la rı 1922 yılında dörtte üçlük bir kısmını yangında kaybetmiştir. Bu tür bir kentin değişmemesi mümkün de değildir. Ancak, ilk d e ğ iş im in g ü n ü m ü z d e olumlu sayılan pek çok çizgisi kentin doruklara çıktığı d ö ­ nemlerde olmuştur. Bu döne­ min belgeleri arasında, çoğun­ luğunu yukarıda belirttiğimiz fotoğrafçıların gözlemleri, sü­ reci bütün gerçekliği ve çıp ­ laklığı ile gözler önü ne ser­ mektedir. •

»

+

I M I

Rıhtımda yer alan yapıları görüntüleyen, ancak denizi almayan bu fotoğrafta da alandaki oturmamışlık vur­ gulanmakta. Sanırız amaç rıhtımın yaşadığı bu düzen­ sizliği belgelemek (küçük resim). Rıhtımda yer alan bi­ nalar arasındaki eşitsizlik daima süregelmiştir. Zira bu­ rası kendi içinde de dengelerini kuramamış; her tür­ den işin yapıldığı, özellikle marjinal sektörün rağbet ettiği bir yöre idi. Gemiciler kendileri için yabancı olan bu kentin iç kesimlerine girmek istemedikleri için, gemileri limanda kaldığı sürece tüm zamanlarını burada geçirirlerdi. Dolayısı ile burası, gemicilerin de isteklerine cevap vermek için kendini örgütlemek zo­ rundaydı. Gemilerin demirlediği ve Gümrük depoların­ dan uzakta kalan kıyıda da konaklama ve eğlence te­ sisleri hakimdi (büyük resim). Here the photographer seems to have set out to document the disorderliness of the quay. Buildings have been erected higgledy piggledy in response to urgent needs (small photograph). The buildings along the quay reflected the diversity and inequality of this area, where the poor flocked to find work and the rich to make their fortune. Work o f ali description was carried out here, and foreign sailors on shore leave found entertainment and accommodation on that section of the shore av/ay from the docks and customs warehouses (large photograph).

» • ■ + » ■+ 72 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997

Laurıey, ıvas th e fir s t example ofphototype printing in Tıırkey. Models tvere d ressed in coştu mes collec ted J'rom a li Tıırkey's provinces. These costumes ıvere later lost in Vienna, ıvbere tbey h a d been displayed at an intem ational exposition, but fortunately theirphotographs rem ain. Cities a re naturally in a s ta te o f flu x , b ec o m in g eith er m ore b ea u tifu l or more ugly ıvitb the passage o f tim e. S om etim es tbis cbange is too gradual to be n oticed at the time, a n d so m etim es su d d e n a n d dram atic. The latter was the case ıvitb İzmir, ıvhich was first tran sform ed by the industrial revolution, a n d then alm ost entirely destroyed by fir e in 1922. These p h o tog rap h s sboıv the earlier cbanges ıvhich a cco m p a n ied flo u risb ing commerce an d prosperity .•


ugürıden yarına uzanan bir 21. yüzyıl klasiği.

dinler misiniz?..

Yılcicı b ir m evsim değil, d ört m evsim d in le y in ...d ö r t m evsim d in len in !

y am başın ızd aki denizde serinleyin, kışın doğadaki hareketi

iz le y in ... H er m evsim f a r k l ı b ir c o ş k u y la y a ş a y a c a ğ ın ız bu s e n fo n i,

hem en yanıbaşınızda yükseliyor. Sinan Ville evleri, İstanbul’a 3 5 kilometre yakınlıkta,

d o ğ a n ın p ır ıl p ır ıl d e n iz le ku caklaştığ ı M im ar S in a n ’da, d ü şlerin izd eki m im ariyle..

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından Uzel Holding bünyesindeki ln ko İnşaat tarafından * * 1: gerçekleştiriliyor. SinarıV ille’in m ü ziğ in e k u la k verin.

F

2 3

1 İNKO İ n ş a a t’a gelin, bu ayrıcalığ ı y a ş a y a c a k 2 2 a iled en biri siz olun...

İNKO İNŞAAT, TURİZM ve TİCARET A.Ş.

K o r e ş e h itle r i C a d d e si S e ç k in tş M erk ez i 11/4, 8 0 3 0 0 Z in c ir lik u y u -ls ta n b u l T e l: 0 2 1 2 - 2 1 2 32 8 7 P az a rla m a H iz m etle ri D e p a r tm a n ı T e l: 0 2 1 2 - 2 1 2 3 2 8 7 F a k s : 0 2 1 2 - 2 1 2 3 2 95 B i r (jZ E L H O L D İ N G K u r u l u ş u d u r .


stre tc h y o u r C r e a tiv e h o r iz o n s '

Turkey

Ö zbucak S a n . Tic. A.Ş. Mersin Yolu, Şakirpasa Mevkii, P.K. 270. 0 1 1 9 0 Adana Tel: (90 322) 421 54 4 9 (4 Lines) Fax: (90 3 22 ) 421 5 3 8 3 - 4 2 1 52 85 U K & Ireland

Benbovv & Co. 3 2 Nevvman Street, London W IP 3PD Tel: 01 71 637 0111 Fax: 0171 580 6 374 H olland Gustav C. VVeber B.V. W F C Kon. VVİlhelminaplein 13 C ode 20605, 1062 HH Amsterdam Postbus 6 9 2 5 5 , 1 060 C H Amsterdam Tel: 20 6 1 5 9 666 Fax: 2 0 615 1771


E P S İL O N

As time goes by everything in this picture will crease, wrinkle and show the effects of time... Except the fabric.


SULTAN SAZLIĞI Kapadokya’dan cennet bir köşe B y T U R G A Y T U N A * Photo C Ü N E Y T O Ğ U Z T Ü Z Ü N - A T L A S


K a p a d o k y a d e n in c e , a la b ild iğ in e u z a n a n ren k re n k ttif ta b a k a la rın ın k a p la d ığ ı v a d ile r için d e m antar gibi y ü k selen peri b acaları; g eçm işin tari­ hini b iz le re y a n sıta n içle ri b irb irin d e n d eğ işik zeng in fresk lerle süslü kayalara oyu lm uş kiliseler; y e r y e r p a ta te s s o ğ a n ta rla la rı, k a y ısı ve iğ d e

Önder D urm az

ağaçlarıyla b ezen m iş kıraç ve kurak bir yeryüzü g ö rü n tü sü g e lir a k lım ız a . O y sa k ilo m e tr e le r c e uzayıp giden bu çorak b ö lg en in kıyısında, k ö şe ­ sin d e gizli kalm ış, adeta kendisin i g ö sterm em ek için d irenen “ce n n e t g ib i” k ö şeler d e vardır. B u n ­ lardan biri d e eski bir volk an olan; Orta A nado­ lu’nun en y ü ksek dağı E rciy es’in (3 9 1 7 m ) gün ey etek lerin d ek i d ünyaca ünlü Sultansazlığı’dır.

C ap p ad o cia brings to m ind strange form ation s o f tufa rock, ıvindirıg valleys, a n d rock cburches ıvitb coloıırful frescoes; a beautiful but a n d landscape, interspersed untbfields o f onions a n d potatoes, apricot a n d unld olive trees. Yet on the edge o f this dry region, little knoıvn o r n oticed in the sbad oıv o f Cappadocia ’s other claim s to faın e, a re com ers out o f p a r a d is e . One o f tbese is S ultansazlığı at the Southern Jbot o f Mount Erciyes, an extincl volcano ıvbicb a t 3 9 1 7 metres is Central T urkey’s bigbest m o u n ta in . S u lta n sa z lığ ı is 1 7 ,2 0 0 b e c ta r e s o f m arsblan d 70 km fr o m Kayseri a n d 60 km fro m Ürgüp. Under tbe international Ram sar Convention designed to protect tbe ıvetlands ıvbicb are cn ıcial


tim kadrosu, çok süratli istihbarat y a p a ra k

|î "

Bir Universal Holding kuruluşu olan

kısa sürede ve gereken m iktarda nakit

Era Factoring, 2.1 trilyon TL'lik sermayesiyle,

sağlayabilecek güçlü örgütüyle, özellikle

E R A FACTORİNG

en büyük sermayeli factoring kuruluşudur...

KOBİ'lerin nakit sorunlarını çözümler.

" D a h a ç a b u k ...D a h a ç o k "

UNİVERSAL HOIDING Era Fin ans Factoring Hizmetleri A.Ş. Büyükdere Cad. Maya Akar Çenter No:100-102 Kat: 24 Esentepe 80280 İstanbul Tel: (0-212) 212 35 20 (4 Hat) Faks: (0-212) 212 35 29 İzm ir B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü : Hürriyet Bulvarı, Yusuf Dede İş Merkezi No: 3/1 Kat: 6 Daire: 602 Çankaya 35210 İzmir Tel: (0-232) 445 65 59 - 445 64 08 Faks: (0-232) 445 68 23 B u r s a B ö lg e M ü d ü r lü ğ ü : Fevzi Çakmak Cad. Famora Meydanı Aytı Plaza Kat: 2 No: 33 - 34 Bursa Tel: (0-224) 223 72 52 - 223 80 33 Faks: (0-224) 223 79 01

EF 97051

sizin için çok geç olabilir.

Finans sektöründe deneyim li, uzman yöne­

Bozell Poyraz

Bugün nakde ihtiyacınız varsa, yarın


Sultansazlığı, 1 7 .2 0 0 hektarlık bir alana yayılm ış olup ; D eveli, Y ahyalı ve Y eşilh isar ü çg en i içind e, K ayseri’y e 7 0 km , Ü rgiip’e d e 6 0 km uzaklıktadır. Ö zellik le su kuşlarının yaşam a ortam ı olan sulak a la n la rı k o ru m a y a d ö n ü k U lu sla ra ra sı R a m sa r Sözleşm esi ile ‘A sınıfı’ sulak alanlar için e alınm ış; M armara b ö lg esin d ek i M anyas Kuş C en n eti’nden so n ra d ü n y a n ın say ılı ku ş h a v z a la rın d a n birisi o la ra k k a b u l e d ilm iş tir. H e m e n h e m e n b ü tü n alanları saz, kam ış ve kındıralarla kaplı ikisi tuzlu (Y a y ve Çöl g ölleri), biri tatlı (S ö b e G ö lü ) ü ç ayrı g ö ld en m eyd ana g elen Sultansazlığı’nda 264 d e ­ ğişik kuş türü barınm akta, bir o kad ar da farklı türde hayvan yaşam aktadır.

f o r the survival o f ıra ter birds in particular, Sııltcuısazlığı is classifietl as a g rad e A ıvetland. Along ıvitb the Manyas B in i Sanctuary in ıvestem Turkey it is on e o f the ıvorld’s forem ost hird habitats. The marsh includes three separate lak.es, tıvo containing salt w ater (the Yay a n d Çöl kıkes) a n d on e (Söbe Lake) containing fresh ıvater, a n d is almost entirely covered by reeds, rushes a n d sedges. Sultansazlığı is h om e to 264 differen t species o f bin I a n d a s m any different an im als. Every y e a r orn ithologists a n d zoolog ists fr o m Turkey a n d a rou n d the tvorld visit Sultansazlığı, ıvhere jo in t projects to protect the ıvetland, study ils ecology, a n d introduce controlled tourisnı are being under-


- £?”

j g g g Ş g » -.r. ,-i

g| ğ

£

'

A Golden Memory from Turkey... Atasay, the greatest gold jewellery producer of Turkey, presents a golden opportunity to make your trip to Turkey unforgettable. Cali at the nearest jevvellery and choose an Atasay product from the rich and matchless collection with supreme quality, perfect design, karat guarantee and retum to your country with the golden memories...

Atasay

Gold

GOLD


H er yıl, dünyanın d eğişik ü lk elerin d en g e le n o r­

Turgay Tuna

n ito lo g (k u ş b ilim c ile ri) v e z o o lo g la r ta ra fın d a n araştırılıp in ce le n e n Sultansazlığı'nda D oğal H aya­ tı Korum a D ern eği, O rm an B ak an lığ ı Milli Farklar v e A v -Y aban Hayatı K orum a G e n e l M üdürlüğü, Kayseri Valiliği gibi özel ve resm i kuruluşlar tara­ fından da araştırm a, turizm e kazandırm a çalışm a­ larına başlanm ış, burad an yola çıkılarak büyük bir “k oru m a şe m s iy e s i” altına alınm ıştır. H em tuzlu h em de tatlı su ekosistem lerin i birarada b ulund u­ ran bu eşsiz sulak alanın d örtbir yanınd an dağlar­ la çevrili olm ası ve g ö ç m e n kuşların g ö ç yolları ü z e rin d e b u lu n m ası S u lta n s a z lığ fn ı ç o k z en g in bir “kuş c e n n e ti” h alin e d önü ştürm üş; dünyanın sayılı kuş havzalarından biri halin e getirm iştir. Su ltan sazlığ ı, g öl a lan ı 3 6 5 0 h ek ta r; sazlık alan 5 2 0 0 hektar; göl çev resin i kap lay an yeşillik alan

tcıken by tbe Society f o r tbe Protection o f Wildlife, the Ministty o f Forests Department o f N ational Parks a n d the Protection o f Garne a n d Wildlife, Kayseri G ovem or’s Office a n d other related organisations. Sultansazlığı is sıırrou n ded hy m oım tains on a li fo ıır sides, a n d its location on orıe o f the m ajör bini migration roııtes plııs the com bination o f both salt a n d fresh ıvater ecosystems are principal factors in the large nıım ber o f bin i species. Sultansazlığı 's lakes corer an arca o f 3650 heetares. its reed beds 5200 heetares, a n d tbe surrounding a rea o f vegetation 8350 heetares. The ıvetlarıd first carne to international attention as a reşitli o f a cadem ic studies o f the lake carried oııt by Turkish scieııtists İsmet Özer a n d Nihat Turan, a n d om othologist Tansu Gürpınar, a n d in 1971 hunting here ıras forbid d en hy the Mirıistry o f Forests, ıvbicb declared


1998’in en iyi yol m anzarası

H O N D A

Şimdi yollarda bütün gözler 1998 model Honda Civic 4 Kapı'nın üzerinde! Dünyada 12 milyon kullanıcının tercihi Honda Civic, Konforu ve dinamik sürüşüyle, otomobil kullanmayı keyifli bir yolculuğa dönüştürüyor... Honda, Formula I yarışlarında kullandığı ve geliştirdiği teknolojisini Civic 4 Kapı ile, otomobil kullanıcılarının hizmetine sunuyor. En önemlisi; PGM-FI enjeksiyon sistemiyle yakıt tasarrufu sağlıyor. Üstelik 1.6 İt versiyonunda standart olan DOHC VTEC motoru ile yarış pistlerinin heyecanını caddelere taşıyor. Siz de Honda bayilerinden birine gelin, test sürüşü yapın ve otomobil kullanmanın keyfini yaşayın.

Honda Civic 4 Kapı, tüm Honda ’lar gibi iki yıl sınırsız kilometre garantisine sahiptir.

A n a d o l u G r u bu Anadolu H onda O tom obilcilik A.Ş. b ir Anadolu G rubu ve H onda M otor Co. Ltd. ortaklığıdır.

• • • • •

1.4 İt SOHC, 16 V, 90 PS /1 .6 İt DOHC VTEC, 16 V, 160 PS PGM-FI • ABS • Çift hava yastığı • Çift salıncaklı süspansiyon sistemi Kapı içi koruyucu barlar • Immobilizer • Yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon Arka emniyet kemerleri ve kafalıklar • Elektrikli camlar ve aynalar Klima • Radyo kaset çalar

YENİ HONDA CMC 4 KAPI M u tluh an F e n e rb a h ç e -İS T A N B U L Tel: (0216) 418 37 40 Z ive rb ey -İS T A N B U L Tel: (0216) 418 37 44 Ç iftk u rtla r M a slak -İS T A N B U L Tel: (0212) 276 44 16 A y ış ığ ı A ltu n iz ad e-İS T A N B U L Tel: (0216) 474 05 00 w w w.honda.com .tr

D am la E ren k ö y -İS T A N B U L Tel: (0216) 416 78 02 - 03 K a v a c ık B c yk o z -İS T A N B U L Tel: (0216) 425 10 60 - 69 P a rk G ü n o şli-İS T A N B U L Tel: (0212) 693 94 10 • 18 Y a z e k s T ak sim -İS T A N B U L Tel: (0212) 232 98 66 Y e ş ilk ö y Y e n ib o sn a -İS T A N B U L Tel: (0212) 654 66 60

B ora-A N K A R A Tel: (0312) 286 83 83 Ş en o ğ lu -A N T A L Y A Tel: (0242) 340 14 54 Y ılm az -B A LIK ES İR Tel: (0266) 221 58 00 İn allar-B U R SA Tel: (0224) 255 26 38 K aan-D EN İZ Lİ Tel: (0258) 268 24 98

C ih an -G A Z İA N T E P Tel: (0342) 321 33 70 T erak k i-İZ M İR Tel: (0232) 343 38 38 Uzuner-İZM İT Tel: (0262) 335 37 05 S u s a l-K A Y S E R İ Tel: (0352) 222 11 92 K a r o tS A M S U N Tel: (0362) 438 30 00


Turgay Tuna

£

ise 8 3 5 0 h e k ta r o la n b ü y ü k b ir su la k a la n d a n oluşm aktadır. İlk defa Türk bilim adam ları İsm et Ö zer, Nihat Turan ve kuşbilim ci Tansu G ürpınar tarafından yapılan çalışm alarla kapsam lı bir şek il­ d e araştırılıp dünyaya tanıtılm ış, 1971 yılında kara avcılığı yasasına dayanılarak O rm an ve Köyişleri B ak an lığ ı’nca “Su K uşlan Korum a ve Ü retm e Sa­ h ası”; 1988 yılında “D oğayı K orum a A lanı”; son olarak da 1993 yılında Kültür ve T ab iat V arlıkları­ nı Korum a Kurulu nca “B irinci D erece d en D oğal Sit A lanı” ilan edilm iştir. Sulak alan ın bulund uğu b ö lg e d e yıllık ortalam a yağış 363 mm olu p kurak g e çen T em m uz-A ğustos aylarında sıcak lık 3 5 -3 6 d erece y e kad ar y ük­ s e lm e k te ; so ğ u k kış ay ların d a da -3 0 d e r e c e y e kadar d üşm ektedir. Y ıllardan beri, g ölü n kıyısın­ da k u ru lm u ş o lan O v açiftliğ i köyü sa k in le rin in

it to be a sanctuary a n d breeding g m u n d fo r ıvater birds. In 1993 it ıvas given the statııs o f a G rade I Nature Reserve by the B oard f o r the Protection o f Cultural a n d Natural Sites. Average precipitation in the a rea is 363 mm, a n d in the d ıy months o f July a n d August the temperature rises to 35-36 degrees Centigrade, dropping to minus 3 0 degrees Centigrade in mid-unnter. The inhahitants o f Ovaçiftliği village on the lake sbore h a v e rights to con trolled cropping o f reeds a n d rushes, ıvhich are ıısed to m ake mats, baskets a n d rııshu’ork ch air seats. İn the village are a mııseum. observation toıvers f o r researchers a n d pbotographeıs, a n d the nattıre reserve offices. Studies o f local flo r a have fo u n d m any species o f the P a p a v era cea e (poppy), N y m phaeaceae (lily), R a n u n c u la cea e (buttercup), C om positae, A rali-


••

••

BUYUME YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ ve Yapı Kredi Leasing Büyümek, yatırım yapmak isteyen tüm kuruluşlara mükem mel finansm an çözümleri sunuyoruz. Y a tırım k a r a rla r ın ız ı ö z k a y n a k la n n ız la sınırlandırmayın. Yatırımlarınızı ertelemeyin. Gün bugündür. Yapı Kredi Leasing ile yatırımlarınızı anında gerçekleştirin.

Yapı Kredi Leasing'e gelin... Kuruluşunuzu büyütecek yatırım kararınızın stratejisini birlikte oluşturalım.

YAPI x8TKREDİ LEASİNG Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Şehit Muhtar Caddesi 5 Taksim 80080 İstanbul Telefon: (0212) 253 04 40 - 254 69 00 Faks: (0212) 256 22 82 - 250 12 60

______________ Yapı Kredi Leasing bir Yapı Kredi kuruluşudur.______________

YORDAM

Yatırımcı ile yatırım malı üreticileri/satıcıları arasında finansm an engelini aşan, karşılıklı hedefleri gerçekleştiren işbirlikleri yaratıyoruz... Leasing sektöründe en çok finansman sözleşmesini gerçekleştirebilen; yetenekli, uzman, deneyimli kadroları içeren etkin organizasyonu, kaliteli hizmet anlayışı, fon yaratma yeteneği ve bir Yapı Kredi kuruluşu olm anın verdiği güçle, tam zamanında, profesyonelce...


ö n em li g e çim k ayn ak ların d an biri « la n saz ve kam ış, kontrol altında ve düzenli bir şek ild e g ö ld en top lan m akta; hasırcı­ lık. se p e tçilik ve m o b ily a cılık ta d e ğ e r­ lendirilm ektedir. O vaçiftliği k öyü nd e de

$

b ir m üze, araştırm acılar ve fotoğrafçılar için gö zlem kuleleri, ayrıca idare b in ala­ rı bulunm aktadır. Sultansazlığı'ndaki bitki örtüsünün çe şit­ liliği d e, b ö lg e d ek i fauna kad ar büyük b ir z e n g in lik g ö s te rm e k te d ir. Y a p ıla n a ra ştırm a la rd a 5 0 ’d en fazla alg ç e ş id i sa p ta n m ış G e lin c ik g ille r, N iliiferg ille r, D iiğ ü n çiçeğig iller, Bileşikgiller, lpeklitohum giller, Sarm aşıkgiller, Ç u haçiçeğigiller, K ızılkantarongiller, Küskiitgiller, H o­ d angiller ve Patlıcangiller fam ilyasından bitkilerin varolduğu görülm üştür. A ncak sulak alanın e n büyük zenginliğini için­ d e b a rın d ırd ığ ı k u şla r m e y d a n a g e tir­ m ektedir. Sık sazlarla kaplı, b esin b a k ı­ m ından old u kça zengin tatlı sıılu küçük g ö ller su kuşlarının y em len m esi ve b a ­ rınm ası için ideal bir alan oluşturm akta; buraya g e le n kuşların b üyük bir kısm ı y u m u rtlay arak k u lu çk a y a y a tm a k ta d ır­ lar. Kışı burada g e çire n kuşlar da m ev­ cuttur. G ö llerd e yoğu n olarak b u lu n an kurbağa, sem en d e r ve kü çü k balıklar, sulak alan ­ da yaşayan kuşlar için en gü zel gıdayı teşkil e d e r­ ler. G ölleri kaplayan sazlar boylu ve sık old u ğ u n ­ dan pelikanlar, karabataklar, su tavukları, ö rd e k ­ ler, kazlar, b alıkçıllar ve kaşıkçı kuşları yuva y a ­ pacak yer ve m alzem eyi kolayca bulm aktadırlar. Suyu tuzlu o lan Yay G ölü ise flam ingoların, m ar­ tıların , k ılıç g a g a la rın ve b a z ı çu llu k tü rle rin in kuluçka alanını teşkil etm ektedir. Sultansazlığı’nda yaşayan balık türleri d e old ukça z e n g in d ir. B u n la rın b a şta g e le n le ri S a z a n g iller, D işlisazangiller, T aşy iy en ler ve Zar K anatlılardır. T ab ii ki, Sultansazlığı ve çevresin in fauna zen g in ­ liği yalnızca kuşlar ve balıklarla sınırlı değildir. Bu b ö lg e d e yaşayan ötek i hayvan türleri d e old u k ça zen g in d ir. B u n la r a rasın d a k e m irg en ve e to b u r m em eliler, sü rü n g en ler, am fibiyu m lar, y u m u şak ­ çalar. b ö c e k türleri ve k e le b e k le r sayılabilir. S o n y ılla r d a a l t e r n a t i f tu r p r o g r a m la r ıy la K a p a d o k y a b ö lg e s in e g e le n a ma t cır fo to ğ ra fç ı, kuşbilim ci ve zoo lo g lard an olu şan gruplar Sultans a z l ı ğ ı 'n ı d a g e z ip g ö r m e y e b a ş l a m ı ş la r d ı r . K ap ad ok y a’nın bu ce n n e t k öşesin i g örm em iş olan d o ğ a tu tk u n ların a m u h a k k a k g id ip g ö rm e le rin i öneririz. •

acecıe (climhers), Prim ulaceae , G erıtianaceae (,(‘eri­ tici n s), C u s c u ta c e a e , B o r a g in a c e c ıe , cinci Solcınaceaefam ilies, cinci overfifty types ofcılgae. The thickly reecled J'resh ıvcıter pools o f the marshes provide cırı ahunclant range o f fo o d f o r the ıvater hirds, sıı eh cıs frogs, scılcim cin ders a n d smcıll J'ish. The reeds offer hoth proteetion fro m predators cınd nesting m aterial, cınd ınost o f the species hreecl here, sııch as pelican s, corm orants, coots. geese, herons a n d spoonhills. Som e also pass the irinler. M eanu’hile the scılt ıvater Yay la k e is a hreeding g ro ıın d f o r fla m in g o s, gulls, a v ocets cınd so m e ıvoodcock species. Many species o f J'ish inhahit the mcırshes, particuIcırly ccırp, pike, cinci Hymenoptera. Other fa ıın a o f Sultansazlığı also in cin de m ım eroııs o f rodents, ca m iı erous mcımmals. reptiles, amphihicıns sııch as tocıds. frogs cinci neıvts, a n d molluses. Increasing numhers o f amateurphotogrcıphers, birci ıi’cıtchers a n d natııre lovers noır risit Sultansazlığı cıs pcırI o f tours to C appadocia, ıvhich is ıvhy the p ro i’ision o f accom m odation ıvithoııt affeeting the local ecologv is cı prim ary concern f o r the orgarıisations involvecl in the proteetion o f this spectacıılar ncıtııre reserıv. •

* Turgay Tuna, turizmci.

* Turgay Tuna is a toıır opercıtor.

86 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


C ioldaş j e v v e lle r y is d istin gu ish e d hy fine d e s ig n s and s u p r e m e quality. F o r y e a r s , o u r e x q u is it e p ie ce s h a v e heen sold in the fin e st sto re s a r o u n d the \vorld. Y o u r trip to T u r k e y is a un iq u e o p p o r tu n it y to huy #*old je \ v e ll e r y o f s u p e r i o r quali ty. \Yhen y o u see the Cîoldaş n a m e on a pieee o f fine gold jevvellery, kno\\ it s t a n d s fo r e r a f t s m a n s h i p , tre n d -se ttin g style, la s tin g h e a u t y and u n s u r p a s s e d q u a lity \Vith so m a n y he au tifu l s t y le s to c h o o s e from , ali y o u h a v e to do is m a k e up y o u r mind \vhich o n e y o u like hest.

ı t y

ıs

a

www.goldas.com


ve aksesuar değişikliği hakkı saklıdır. belirtmeden m odel, renk, teknik özellik, ekipman firm anın, önceden

Kim demiş em niyet arttıkça sürüş zevki azalır diye? M egane size b ir o to m o b ild e aradığınız b ü tü n e m n iy e t unsu rla rın ı g e tird i. Ü stelik yüksek pe rfo rm a n s, e tk ile y ic i dış görünüş, e rg o n o m ik tasarım , yüksek k o n fo r d ü ze yiyle b irlik te ...

Megane, o to m o b il kavramını değiştirdi.

y e n i tasarım m o to ru n u n g ü cünü avuçlarınızda hissediyorsunuz. H id ro /ii direksiyon, yüksektik ve eğ im ayari

Renau


•iicü koltuğu, "akıllı " silecekler sürüş kini doruğa çıkarıyor. M egane'ın üstün n iye t u nsurları ise bu m ükem m el ab lo yu ta m a m lıy o r: göğüs ka fe sin izi ko ru ya n "e m n iy e tli" e m n iy e t kam erleri... o to m o b ilin taşım akta olduğu

1 *1

M

egane

a ğ ırlığ ı kilosu kilosuna hisseden b ir sistem in sağladığı “sü p er kısa" fren

mesafesi... yolcu hava yastığı... ABS... kaza anında y a k ıt akışını kesen sistem... çalınm aya karşı m o to ru n çalışmasını önle ye n "im m o b ilize r“...

R e n a u lt M e g a n e ile ilgili a y rın tılı b ilg i için B İL G İ R E N A U L T - M A İ S ' in (0 2 1 2 ) 2 9 3 2 6 2 6 n u m a r a lı t e l e f o n u n u a ra yın , sıra sıy la 1-1 -9 n u m a r a lı tu ş la r a b asın .

RENAULT


Eski bir tanıdık

KUŞKONMAZ ASPARAGUS An oldfriend ISy A L İ E S A D G Ö K S E L Pholos Ö N D E R D U R M A Z

.Sonbahar-kış arasında kuşkonm azlardan bahsetm ek biraz ilkbahara serenad gibi... En azından bizim de bulunduğumuz yarım kürede “Asparagus officinalis”, gelecek ilkbahara kadar özlem le bekleyeceğim iz bir mahsiil... Tiirkçede “kuşkonm az” diye adlandırdığımız ‘asparagus'un orijini, “Encyclopedia o f Food and Nutritio n ”da Doğu Akdeniz ve Anadolu olarak gösteriliyor. Mısır ve Romalıların da itibar ettiği kuşkonmazı, Yu­ nanlılar doğadaki tabii haliyle yerlerken, Romalılar özel olarak yetiştiriyorlardı. Kuşkonmazın Avrupa’nın mutfak başkenti Paris’e ilk gelişi, bu ürüne büyük bir m uhabbet duyan XIV Louis dönem inde... O radan da Avrupa’nın diğer sa­ raylarına h em en dağılıyor. Büyük b ir m utfak m o­ d a s ın a d ö n ü ş ­ mesi de bu yıl­ lara rastlar. İlk z a m a n la r, a ğ ız tad ı m e ra k lıla rı için v azg eçilm ez lezzet ve b e n z e r­ siz k o k u su n a rağ­ m e n , n e tu h a f k i, 1 karmaşık soslarla ser\ vis oluyordu. Kuşkonmaz neredeyse 2 0 0 0 y ıld ır k e n d is in e atfolunan sıhhi faydalar

T a lk o f asp arag u s in au tu m n is like a p rem atü re s e r e n a d e to spring, ıvitb m on th s to g o b e fo r e fr e s b A sp arag u s o ffic in a lis ıvill b e a ro u n d , a t least in o ıır bem ispbere. Tbe E ncyclopedia o f F o o d a n d Nutrition gives tbe Eastern M editerran ean a n d Turkey a s tbe origin a l b o m e o f th is p la n t , ıv b ic b in T u rkish is r ıa m e d k o ş k o n m a z , “b ird s d o n o t p e r c b ”, in g r a p b ic r e fe r e n c e to its fe a t h e r y stem s ıv b icb ca n n o t support even tbe ligbt w eigbt o f a bird. A sparagus ıvas g a th ered ıvilcl by tbe Greeks a n d cultivated by tbe Rom ans. İt ıvas a fa v o ıırite vege ta b le o f botb R om an s a n d Egyptians, but d id n ot f i n d a d b e r e n t s in n o rtberrı E u ro p e urıtil m u cb later. İt arriv ed in P aris during tbe reign o f L ou is XIV, ıvbo (juickly a cq u ired a ta ste f o r this n ew vegetable, a n d fr o m tbere sp rea d rapiclly to tb e courts o f o tb er E u r o p e a n c o u n t r ie s . A lthough the p o p u la rity o f th e a s p a r a g u s wa s b a s e d o n its d e l i c a t e fla v o u r a n d fr a g r a n c e , c ıılin a r y fa s h io n d ic ta te d t b a t it b e s m o t h e r e d in strongly fla v o u r e d sauces. A sparagu s is a lso kn oıvn f o r its h ea ltb giving properties, a s


YEŞ İL K U Ş K O N M A Z KREMALI PO R T ŞARABI SOSU İLE... a d iu r e t ic a n d la x a t iv e , g o o d f o r t b e ey es, tootfrache, a n d so on. Nutrition experts recom m en d it a s a ricb sou rce o f vitam in e A a n d C, ıv bile b ein g con ıp letely f r e e o f c a rb o b y d ra tes, cbolesterol a n d fa ts. Tbere a r e three m ain varieties o f asparagas, a li o f ıv b icb b e c o m e a v a ila b le betıveen M ay a n d Ju n e: the ıvhite, p u rp le a n d green . Tbe ıvhite is barvested a s soon a s it ap p ears a b o v e tb e g r o u n d a n d b a s tbe ad v an tag e o f being early but h a s tbe least fla v o u r. Tbe p u rp le is alloıved to groıv higbe r a n d b a s a fu ll, d eliciou s fla v o u r. Finally tbere is tbe green, u’b ic b is alloıv ed to groıv to a b o u t 1 5 cm a n d is g en erally reg a rd ed as bavirıg tbe fin est fla v o u r o f ali. A sparagas is noıv m akin g a com eb a c k in its bom elan d , ıvbere it b a s n ever been ıvidely used. F or tbe p ast fiv e y ea rs o r so, boıvever, fa r m e r s h a v e begu n grounng a s p a r a g u s a r o u n d B u rsa on tbe M arm ara Sea, a n d alon g tbe A egean coast. So a t la s t T u rk ish

4 K işilik 2 kg soyulmuş ve temizlenmiş yeşil kuşkon­ maz, 1 dİ port şarabı, 1 adet doğranmış arpa­ cık soğanı, 2 dİ krema, 50 gr tereyağı, 1 adet doğranmış pırasa H a z ırla n ış ı

Kuşkonmazları kaynar suda pişirin. Port şarabını arpacık soğanları ile inceltip, kremayı ilave edin ve 2 dakika kaynatın. D aha kü çü k bir kapta karıştırm aya devam edin. Pırasaları tereyağı ile çok yavaş pişirin. Pırasaları servis tabağının ortasına ve kuşkon­ mazları da üzerine yerleştirin. Sosu pırasa ve kuşkonm azın etrafına dökün.

G R E E N ASPARAGUS VVİTH PORT W IN E CREAM SAUCE Serves 4

2 kg green asparagus peeled a n d clean 1 dl port wine 1 shallot chopped 2 dl cream 50 g r butter 1 leek. chopped ile de anılır: diiiretik, laxative, gözlere iyi gelişi, diş ağrılarına deva oluşu ve diğerleri... Nutrisyenlerin tahlilleri için de fevkalade makbul: karbon­ hidrat, kolestrol ve yağ yok, enerjisi düşük, A ve C vitaminleri fevkalade yüksek... Mayıs ayından Haziran ayı sonuna kadar, yem ek m e­ raklılarının bulunduğu her yerde huzura gelişi coşku ile karşılanan kuşkonmazın başlıca üç çeşidi bilinir:

Method

Cook tbe asparagus in boiling ıvater. Reduced the port ıvine ıvith shallot a d d tbe cream, boil 2 minutes a n d blend. Cook tbe leeks ıvith tbe butter very sloıvly. Arrange y ou r leeks in the m iddle o f tbe plate, tbe asparagus on top a n d the sau ce arou n d tbe plate.

92 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


B üy ü m e n iz, b ü y ü k işle r b a ş a rm a n ız a rtık ço k

m e p la n la rıy la size k ira lıy o ru z ... Y eter ki siz, he r­

ko la y... S iz sadece h a y a lle rin iz e , ta sa rıla rın ıza

h a n g i b ir a la n d a ya tırım y a p m a k veya m evcut ya tı­

sa hip çıkın; ge rekenlerin ne o ld u ğ u n a k a ra r ve rin,

rım larınızı genişletm ekte ka ra rlı o lu n ... K onusunda

ye te r... Ö z k a yn a kla rın ız sınırlıyken, n a kit sıkıntısı

en d e neyim li ve uzm a n k a d ro y a sa hip o la n Era

çe kiyorken b ile h a y a lle rin iz i b ir b ir gerçekleştirecek­

Leasing, b irç o k küçük ve o rta b o y işletm eyi he def­

siniz... M a k in e , teçh izat, a ra ç - gereç, ye ni tesis,

le rin e ulaştırd ı; sizi d e ula ş tırm a y a h a zır... A ld ığ ı

te kn o lo ji... Y atırım p ro je n iz için ne ge rekiyorsa,

IS O 9 0 0 1

tüm ünü b iz satın a lıy o ru z ; ka za n cın ız a uygun öde-

Leasing'le, bırakın ha ya lle rin iz hemen gerçek olsun...

'^ U N IV E R S A L HOLDİNG Era Finansal K ira lam a A.Ş. Büyükdere Cad. Maya Akar Çenter No:100-102 Kat: 24 Esentepe 80280 İstanbul Tel: (0-212) 212 79 30 - 275 50 58 (PBX) Faks: (0-212) 212 79 40

Bozell Poyraz

ERA LEASİNG

EL 97040

Belgesi ile ka lite sin i k a n ıtla y a n Era


TAVADA KIZARTILM IŞ LEVREK, K U Ş K O N M A Z VE " C E P E S ” M A N T A R I İLE...

afficiotıados o f tbis delightful vegetable can lookforıvard to an asparagus filled spring. İn fa c t asparagus ıvas J'irst cultivated in Turkey at tbe request o f Atatürk arou n d the 1930s. According to Ali Kıza Kardüz, asparagus seeds were importedfrom Europe an d culti­ vated at Yalova State Farın. Even i f as yet asparagus is to b e fo u n d largely in lııxury restaurants rather than greengrocers, Turkey’s gastronomes owe a debt o f thanks to those ıvho have hroketı dotvn yet another wall in o m culin ary fo r tific a tio n s , a n d reu n ited us ıvith a n o ld friend. •

4 K iş ilik 600 gr levrekten çıkarılmış fileto (derisi üzerinde) Soyulmuş ve temizlenmiş 800 gr kuşkonmaz Tem izlenm iş ve dilim lenm iş 400 gr Cepes mantarı 1 dl zeytinyağı 5 cl konyak 2 dl et suyu (dana) 100 gr tereyağı 1/2 dem et doğranmış taze kişniş H a z ır la m ş ı

'Ali Esad Göksel, food-critic.

L ev rek leri zey tin y a ğ ı ile tavada kızartın. K u ş k o n m a z la rı tu z lu kaynar suda pişirin. C ep es m antarlarını zey ­ t in y a ğ ın d a k ı z a r t t ık t a n sonra bir kenarda bekletin. Konyak ve et suyunu ağır ateş­ te kaynatın; 5 dakika incelttikten sonra 50 gr tereyağını ilave edin. Kuş­ konm azları da tereyağı ile tavada kızarttıktan sonra kişnişi ekleyin. Levreği tabağın ortasına, cep es mantarı ile kuş­ kon m azları da on u n etrafın a y erleştird ik ten sonra sosu döküp servisi yapın.

F R I E D F IL L E T O F SEABASS W ITH ASPARAGUS A N D CEPE MUSH ROOMS Serves 4

600 g r seabass fillet cut in 4 pieces ıvith tbe skin on 800 g r green asparagus peeled a n d clean ed 400 g r cepe mushrooms clearı a n d sliced 1 dl olive oil 5 cl Cogtıac 2 dl veal stock 100 g r butter 1/2 bunch fresh corian der chopped

* Yemeklerin hazırlanmasında yardımcı olan SWISSOTEI. ve sayın Richard Appelbaum’a teşekkür ederiz.

Beyazı (erken hasat Argentluil) Alsace Bölgesi, Belçi­ ka’da ve Kuzey Afrika’da yetişir. Yeşil kuşkonmaz, Fransa’da Rhone bölgesinden; mor olanı ise Aquitaine’den, Loire’dan ve İtalya’dan gelir. Büyük bir hasret­ ten sonra kuşkonmaz ilk görüldüğü topraklara kesin dönüş olmasa bile yumuşak bir geçişle kavuştu. Son 56 yıldır Bursa ve Ege’de müteşebbis müstahsiller kuş­ konmaz yetiştirmeye başladılar. Anık her bahar geldi­ ğinde, bizleri de tatlı bir heyecan kaplıyor, kuşkonmaz mevsimi geldi çattı diye. Aslında kuşkonmazın ülkemiz­ de ilk kez yetiştirilmesi, Atatürk’ün çabaları ile gerçek­ leşmiştir. Ali Rıza Kardüz'iin aktardığı bilgilere göre, Atatürk’ün isteği üzerine Avrupa’dan kuşkonmaz tohu­ mu getirilerek ilk üretim Yalova Devlet Çiftliği nde ya­ pılmıştır. Şimdilik daha çok “yıldızla mücehhez” resto­ ranlarda bile olsa, taze kuşkonmazın günlük hayatımıza girmesini sağlayanlara gastronomi dünyamız adına te­ şekkür borçluyuz. •

Method

Fry the seabass in olive oil, boil the asparagus in salted ıvater. Fry tbe cepes in olive oil, set aside prepare tbe s a u c e by d eg la z in g ıvith C og n ac a n d veal stock, reduce f o r 5 minutes a n d a d d the butter (50 gr). Fry the asparagus in butter a n d a d d tbe fresh coriander. A rrangeyour asparagus a n d cepes arou n d the plate, tbe seaba ss on tbe m iddle a n d sa u ce around. * We than k SWlSSOTEL a n d R ichard A p p elbau m for their assistance in preparing the disbes.

* Ali Esad Göksel, food-critic.

9 4 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


Bazı lüks otomobil üreticilerinin lüks otomobil üretirken gözden kaçırdıkları bir şey var: Lüks.

Toyota Camry Hayatınızın en konforlu yo lcu lu ğ u n a


Süsleme sanatlarında

By S A B A H A T T İN T Ü R K O Ğ L U *

A rabesque ıvas the suhject o f this y e a r ’s confererıce o r g a n is e d hy tb e İs ta n b u l b a s e d In stitu te f o r R esearch into Isla m ic History Art a n d C ultııre (IRCICA ) in D amascus. The word arabesqııe ıvas coin ed in France to m ean “in A rab siyle", a n d bas been used in m any fields, including hallet a n d cırt since tbe I6th century. Users som etim es a scrib ed a n A rab origin indiscrim inately to things ıvbicb seem ed to coine froın tbe M iddle a n d N ear East, so tbe w ord b a s not alıvays been con fin ed to its literal meaning.

M erkezi İstanbul’da bulunan IRCICA (İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma M erkezi) organizatörlü­ ğünde Şam ’da yapılan bu yılki etkinliklerin konusu arabesk idi. Ansiklopedik karşılığı aranırsa haleden resim sanatına kadar birçok yerde arabeskin değişik anlamlarda kullanıldığını görürüz. Hatta 16. yüzyıl­ dan sonra etim olojik sınırlarını aşan anlamlar veril­ miştir. Bu kelim e genellikle doğu sanatlarının büyü­ lü motifleri ve onların oluşturduğu kom pozisyonlar için kullanılır. D ekoratif sanatlar konusunda uzman Fransız P. Lecom pte bu kom pozisyonları şöyle ta-

96 S K Y L İF E

K A S IM

- - |k

NOVEMBER

1997


Yatırımınızın verimli ve güvenli alanlarda değer kazanması, çalıştığınız aracı kurumun uzmanlığına, gücüne bağlıdır. Borsa işlem lerinizde İstanbul Yatırım la çalışın. Gözünüz ileride olsun.

İSTANBUL YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. İstanbul Yatırım, devlet tahvili, hazine bonosu, portföy yönetimi, repo, ters repo, halka arz, hisse senedi, kredili menkul değerler gibi borsa işlemlerinde size uygun çözümler sunar. İstanbul : Cumhuriyet Caddesi 255/2 Harbiye 80230 Tel : 0212 296 75 00 İzmir : 1725 Sokak, 18/2 Karşıyaka 35530 Tel : 0232 364 00 64 in te rn e t: www.istanbulyatirim-as.com.tr e-mail: istyat@ibm.net "İstanbul Yatırım bir K a ra m a n c ı

Holding

kuruluşudur"


ı

M

İS İ2 I§ 5 & !

Arabesk etkili tavan süslemeleri (Yıldız Sarayı). / Ceiling decoration with arabesque at Yıldız Palace.

Lecompte, a French expert on the clecorative arts , defines the oriental motifs described as arabesc/ıte in the follouHng ıvords: “We are aıvare o f the skiII ıvitb ıvhich orientals use geom etric form s, a n d p a r ticularly polygons. İt is not easy to fin d the key to these original a n d capricious compositions. A centrally p la c e d hexagon can fo rm the starting point ler önünde dans ederek canlanıyorm uş gibi olur ve f o r innum erable geom etric patterns, u’hich ceaseinsan onları yöneten formülü boşuna arar durur. Bu lessly multiply a n d d a n ce hefore the ey es as i f they çizgiler sanatının yaratıcıları Araplardır d en m ek te­ h a d cotne alive. One seeks the fo rm u la ıvhich rııles dir..” G erçekten de ara­ thern to no avail. These patterns are besk sanatında ba­ said to have been zı kom pozisyonlar in v e n t e d by th e b a ş la n g ıç n o k t a ­ Arabs. " sından sonsuzluğa The impression o f d o ğ ru g id e n b ir e x te n d in g in to hareketi gösterir. infinity is a charBu bağlamda, süs­ acteristic o f m any lem e sanatlarınd a c o m p o s it io n s in a ra b e sk d en ild iğ i zaman, belirli form a r a b e s q u e siyle. İn t h is resp ect ve biçim lere sahip ıvheıı ıı e speak o f bir bezem e anlayı­ arabescjııe, ive a ıe şın ın y an ışın ı s a ­ not referring oııly n a tta fe ls e fi b ir to a style o f deco ­ a k ım ı ve A rap d ü n y a sın d a n ço k ration ıvitb specifİslam d ü n y a sıy la ic form s a n d conArabesk etkili tavan süslemeleri detayı (Yıldız Sarayı). / Ceiling decoration with arabesque bütünleşmiş bir sa­ stnıctioıı, bııt to a at Yıldız Palace. n at o la v ın ı a n la p h ilosop h y o f art nımlıyor “Doğuluların geom etrik şekilleri ve özellik­

le çokgenleri ne büyük bir ustalıkla kullandıklarını biliyoruz. Bu orjinal ve kaprisli kom pozisyonların anahtarını bulmak kolay değildir. Merkeze yerleştiri­ len bir altıgen sayısız geom etrik şekillere çıkış nok­ tası oluşturabilir. Durmadan çoğalan bu şekiller göz­

98 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


YARN ■ F le x ib ility - Delivery o f quantities from 45 to 600 kgs.

■Choice 100% dyed C otton a n d “mixtures. W oolen: Lambsvvool, Angora, Cashmere & mixtures. W orsted: M erinow ool and various mixtures.

■S a fe ty Extra fine W ool H igh technology, environm entally frie n d and com pletely integrated production

F A B lU f S

K n itte d Fabrics» Soft-touch ^U ni and m elange effects Special finfshings Environm entally sound p ro duction vvithoul cancerogenic dyes anc chemicals hazardous to hum an health Flexible delivery terms -

p u a lıty "If it's a b o u SERFIL Fatih Cad. NO. 46 Güneşli 4 5 4 0 İSTANBUL / TURKEY Tel. +90 - 21 2 - 51 5 46 15 Fax: +90 - 21 2 - 6 5 1 62 62 Tlx. 28503 muse tr


3

Jale Köjkli’ne ait arabesk etkili sütun ve tavan geçişleri. / Arabesque columns ın the Jale Pavilıon.

mamız gerekir. Zira arabesk olarak tanım lanan plas­ tik g ö rü n tü ler için d e k ısm en de o lsa O rta Asya, Hint, İran ve Türkm en unsurlar bulunmaktadır. Nitekim, arabesk nitelem esinin Batılılar tarafından daha çok Doğu sanatlarının tanımı için bulunan bir formül olduğu gözlenm ektedir. Elbette bunun içinde Arap sanatı ağırlıklı olarak kendisini hissettirir. Diğer taraftan Bizans sanatının bu sanat ile karşılıklı etkile­ şim içinde olduğu kanıtlan­ mıştır. Ç ağdaş araştırm acılar, arabeski İslam uygarlı­ ğının en ilgi çekici b o ­ yutlarından biri olarak görmektedirler. Sanatçı­ n ın m istik d u y g u ve düşüncelerinin bir ifade tarzı olarak arabesk, ge­ ometri ve ritmin maddî ve ruhsal anlam da bir­ le ş m e s iy le o rtay a ç ık ­ maktadır. Ö yle ki, duy­ gu yüklü ritm ler süsle­ m e k o m p o z isy o n la rın ı yaratan çizgilere d önü­ şürler. Türk sanat ese rle rin d e a r a b e s k u y g u la m a la r,

ıvbicb p rev a iled in tbe Islam ic ıvorld as a tvbole ratber tban tbe Arab ıvorld in particular. This art includes elements o f Central Asian, Indian, Persian a n d Turcoman origin, altbougb tbe A rabic influen ce is certainly strong. Indeed, reciprocal influen ces ca n also be fo u n d betıveen B yzan tin e art a n d arabesque. Modern researcbers vieıv arabesc/ue


"Şimdi indik... i 3 dakika sonra oradayız, toplantı salonunu hazırlayın!" I

a avaalanı?... Toplantı?... 3 dakika?...

inanılm az gibi geliyor değil mi? Ş im dilik öyle! Ancak inşaatı başlayan ...

EGS Business Park - Yeşilköy açıldığında bu konuşm alar gerçek olacak! Çünkü EGS Business Park-Yeşilköy; • Havaalanına yürüyüş mesafesinde, • Dünya Ticaret Merkezi bünyesinde, • Çevre yollarına ve Sahil Yolu'na doğrudan bağlantılı, • Geniş b ir otoparka sahip ve • 21. yüzyıl standartlarında teknik ekipm an ve güvenlik sistem iyle donatılm ış olacak.

EGS Business Park-Yeşilköy tüm bu avantajlarıyla iş dünyasının "Doğru Adresi" olacak.

*\

v

M I----------------------------------------------

Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 1 2,80620

'

Levent-istanbul

S * ,m a y « a ! 3 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 TL.

Tel: (0212) 284 10 94 (Pbx) Fax: (0 2 1 2 )2 8 0 08 34-280 64 68 Şair Eşref Bulvarı Tuzcuoğlu İş Merkezi No 48/3 M ontrö-izm ir | g | . (0232) 445 29 22

G A Y R İ M E N K U L Y A T I R IM O R T A K L IĞ I

Fax: (0232) 445 25 82 E -m ail: egsgg@ m ail.egsgg.com .tr. internet page: http://wwvi.egsgg.com.tr. IS

Gayrimenkul

Yatırım

Ortaklığı

A.Ş.;

Ege

Giyim

Sanayicileri

Grubu.

Vakıfbank

ve

Güçbirliği

Holding

iştirakidir.


Arabesk unsurlarla yorumlanmış bir oturma bloku ve (altta) arabesk bezemelerle dekorlu bir taht (Yıldız Sarayı Müzesi) / A seating u n it vvith arabesque elements, and (below) a throne vvith arabesque decoration (Yıldız Palace Museum)

Orta Asya'nın zengin sü sle­ m e te k n ik le r iy le k a rış m ış olarak varlığını sürdürm üş­ tür. Selçu klu lar dönem ind e A nadolu’da yaygın hiçim de rastlanan hu bezem elere 'rûmi’ denilmektedir. Rûmi süs­ lem e motifleri, arabesk tekni­ ğinden kısm en farklı olm akla b irlik te, S elçu k lu la ra ait sanat eserlerinde karakteristik arabesk kıvrım lar da çok kullanılmıştır. G erek taş eserlerde gerekse ah­ şap ve çinilerde bu motifler sık sık tekrar edilmişlerdir. Orta As­ ya k ü ltü rleriy le yüklü o la ra k Anadolu’ya gelen Türklerin tslam iy eti k a b u lü n d e n son ra Arap-İslam sanatı öğeleriyle tanışm ış ve onları b en im ­ sem iş olmaları doğaldır. Arapkir arabesk ve b e z e ­ m elerin ortaya çık ışın d a Arap yazısının ve bunun özellikle ustaca yazılması sonucu ortaya çıkan “hat sanatf’nın da rolü olduğu­ nu belirtirler. G ene hat sa-

as on e o f the most fascin atin g asp ects o f Islanı i c civ ilisa tio n . II is a m etlin m o f e x p r e s s io n f o r th e a rtist's m y stic e m o t io n s a ıu l thoughts, com bining geometry a n d rhythm on botb the pbysic a l a n d spiritual plarıes. Emotio n a lly c b a r g e d rhytbm s a re tra n sfo rm ed into tb e lin es o f d e c o r a t iv e c o m p o s itio tıs . İn T u rkish a rt a r a b e s c /tıe ıvas incorporated into the ricb d eco ­ ra tiv e tecbn ic/u es o f C en tral Asia. After the Turkish p eo p le ıv ere c o n v e r t e d to İsla m aro u n d the 9tb century, their ow n C en tral A sian tra d itions ıvere strongly influe n c e d by A r a b ic a n d ls la m ic art. in Seljıık. T u rkish a rt, fo r in sta n ce, this p r o c e s s p r o d u c e d th e siy le o f d e c o r a tio n kn oıvn as rıımi, u'hicb ıvas ıvidely used in A n atolia dııring the 12th a n d IJth


p urası EGS Business Park - Yeşilköy! Burada tra fik derdi ve park problemi yaşanmayacak! İnşaatı başlayan EGS Business Park-Yeşilköy çağdaş b ir iş merkezinden bekleyeceğiniz her türlü konfor ve avantajı b ir arada sunacak. Çünkü EGS Business Park-Yeşilköy;

• Havaalanına yürüyüş mesafesinde, • Dünya Ticaret Merkezi bünyesinde, • Çevre yollarına ve Sahil Yolu'na doğrudan bağlantılı, • Geniş b ir otoparka sahip ve • 21. yüzyıl standartlarında teknik ekipm an ve güvenlik sistem iyle donatılm ış olacak.

EGS Business Park-Yeşilköy tüm bu avantajlarıyla iş dünyasının "Doğru Adresi" olacak.

Yapı Kredi Plaza C Blok Kat: 12, 80620 Levent-lstanbul Tel: (0212) 284 10 94 (Pbx) Fax: (0212) 280 08 34-280 64 68 Şair Eşref Bulvarı Tuzcuoglu İş Merkezi No: 48/3 M ontrö-izm ir S e r m a y e » ! 3 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 TL.

Tel: (0232) 445 29 22 Fax: (0232) 445 25 82 E -m ail: egsgg@ m ail.egsgg.com .tr. In te rn e t page: h ttp ://w v ra .e g s g g .c o m .tr.

u,

Vakıfbank

ve

Güçbirliği

Holding

iştirakidir.


Şam iji bir koltuk A Damascus work chair

n a tın ın

İs la m

dünyasında en yüksek sevi­ y esin e başta İstanbul olm ak ü z e r e , O s m a n lı İm p a r a to r lu ğu’nun önem li kültür merkezlerinde eriştiği bilinen bir gerçektir. Bu anlamda, Osm anlı sanat çevresinde Selçuklu dönem i kadar arabesk uygulamalar yoksa da, bu sanata Osmanlı hat ustalarının katkısı olmuş­ tur. D aha henüz O sm anlı sınırları içind eyken Şam ve K ahire’de el sanatlarının yeniden değerlendirilm e­ siyle eski gelenekler ve arabesk kom pozisyonlar ya­ şatılm aya çalışılm ıştır. B ir sanayi dalı halinde seri üretim yapan bu m erkezler, ürettikleri ahşap, ma­ den, cam vb. gibi ürünleri ihraç etm eğe başlamış ve o zam anlar yeni yeni başlayan uluslararası fuar ve sergilere katılmışlardır. Üretilen ürünler önceleri geleneksel Arap zevkine uygun iken, çeşitlerini Avrupalının ve İstanbullu O sm an­ lI’nın da h oşu n a g id e b ilece k yeni form larla zenginleştirmişlerdir. B öylece koltuklar, rahle­ ler, dolaplar, avize ve şamdanlar gibi pekçok eşya Batı’ya da yayılmıştır. Bu tür objeler gerek Avrupa ve gerekse Türki­ ye’de, arabesk veya Arapkâri adıyla anılmış ve tanınmıştır. •

* Sabahattin Tiirkoğlu, araştırmacı.

centuries, freq u etıtly ap p earin g on Seljuk stone carving, ıvoodıvork a n d tiles. Although rûmi decoration differs in som e respects from arabesque, it displays tbe cbaracteristic scrollıvork. The A rabic script a n d the calligrapbic art ıvhich derived from it p lay ed a m ajör role in the development o f arabesqııe decoration. At tbe sam e time Islam ic calligraphy attain ed its h e ig h t o f p e r fe c t io n in O tto m an T u rkey. So although arab esq u e decoration ıvas not used to tbe sam e extent as in earlier Seljuk art, Ottoman calligraphers con tribu ted to the developm en t o f arabesque. In tbe late Ottoman period, ıvhile D am ascus a n d Cairo ıvere stili p art o f the empire, attempts were m ad e to p resem e tradition al art a n d arab esq u e decoration in the f a c e o f increasingly strong ıvestern influence. With tbe developm ent o f industry goods m ade o f ıvood, metal, glass a n d otber materials in tbese Ottoman cities began to be exported, a n d ıvere exhibited at in tem ation al fa ir s during the 19th century. W hile ea rlier p ieces com p lied ıvith tradition al A rab tastes, fa cto ries ıvere soon producing designs intended to appeal to European a n d Turkish tastes. Cbairs, book rests, cupboards, ligbt fittings, can d elab ra a n d m any otber objects ıvere exported to Turkey a n d ıvestern E urope at this time, a n d it is tbese m odified designs ıvhich ıvere term ed arabesqu e in Europe a n d A rapkâri in Turkey. As a borroıving therefore, filtered through tbe cultures o f the borroıvers, arabesqu e is a term ıvbich cannot be used as a synonym f o r A rabic art. • * Sabahattin Tiirkoğlu İsa researcher.


DORTM UND

ANTALYA

DU SSELDORE

İSTA N BU L

NEW YORK

W A S H lN G T O N D.C.

DALLAS

l’ A R I S VI ENNA •

It really to o k 5 m inutes from the airport.

What an exciting city.

(A

i?

f

Our favourite for anniversaries.

HAMBURG

Open buffet was superb.

^APPORO

ZÜRİ CH

S PR !NC

HE

C Hİ CAGO

See you at the next meeting.

MM

M

P R AGUE

M,

IO N H )M d N

The convention w as lik e a holiday.

A N l. H

hs

fe el m y body getting fit. /

LOS •

J AMAİ CA

Let's go to the p o o l m om .

S ANDAKAN

i IL İD t L H L R c ,

There is another shop över there pa!

GRENADE

HüNu

h O N l.

Y O U SH O U LD A LSO FEE L IT!

ARLI NGTON

Let's discuss it at the clu b room.

It really is a "Health C lu b"

My room

was lik e a süite.

LEIPZIG

w

■■

OKI NAWA

U SSLLS

• •

Turkish cuisine is m y favorite.

DÖMI NI C AN

POLAT RENAISSANCE İSTANBUL HOTEL

Let's w alk by the sea honey.

ALEXANDRIA

KARLSRUHE

JERUSALEM

In te r n e t : h ttp :/ / w w w .r e n a is s a n c e -h o te ls .c o m / r e n a is s .h tm l

AMSTERDAM

MOSCOW

COA

VANCOUVER

ATLANTA

REPUBLIC

S a h il C a d d e s i 3 4 8 0 0 Y e ş ily u r t - IS T A N B U L / T U R K E Y P h o n e : (9 0 -2 1 2 ) 6 6 3 17 0 0 F a x : (9 0 -2 1 2 ) 6 6 3 17 5 5


fe .

Yarının çizgileri

Yarının konforu

İşte Italyan estetiğinin son aşaması Marea. G erçek

M area size evinizdeki rahatlığı aratmayacak, geniş

ihtiyaçlardan yola çıkılarak geliştirilmiş, sağduyulu bir

ferah bir otomobil. Özel olarak geliştirilen ses yalıtı

tasarım. Yumuşak dış hatları, yolu tam kavrayan,

sistemlerinden ergonomik koltuklarına, polen filtreli ta

dengeli

H em

otomatik klimasından ön panele entegre radyo-teybin

dinamik, hem de güven verici. Güzellikle mantığın

M area sizin ve ailen izin y olcu lu k keyfi için h

bir arada olabileceğinin en somut kanıtı.

donanıma sahip.

yapısıyla

görkem li

bir

görünüm .

G e le c e ğ i n aile otom obili M a re a ile m u tlaka tan^j:


a rın ın te k n o lo jis i

Y a rın ın g ü v e n lik s ta n d a r tla r ı

larea, siz e fark lı iki y e n i m o to r s e ç e n e ğ i su nu y or,

M a r e a A v ru p a

'ile rse n iz , 1.6 litr e lik 16 v alflı m o toru y la M a rea E L X

g ü v e n lik stan d artların ı ö n c e d e n y e rin e g etiriy or. Ç e lik

:ya 2.0 litrelik 20 valflı 5 silindirli motoruyla M area H L X .

g ü v e n lik k a fe si, dört sen sö rlü A B S fre n siste m i, M area

g ir e c e k

u m o to rların h e r ik isi d e y ü k s e k p e rfo rm a n slı, y a k ıt

H L X ’te ön y o lcu

ık e tim in d e tu tu m lu ve ç e v re y e saygılı.

e k s ik s iz g ü v e n lik ö n le m le riy le size v e a ile n iz e tam

için ik in c i b ir hava yastığ ı g ib i

k o ru m a sağlıyor.

*^rea ile y e p y e n i m ut l u lu k l a r ya şayacaksınız.

a n a n

SANATLAR

y e n i y ü rü rlü ğ e

GÜZEL

B ir liğ i’n in


A lakan M onastery High in the Toros Mountains

ALAHAN MANASTIRI Ş A Ş I R T I C I

By N E D İM E R İN Ç -

BİR

H A R A B E

Photos A L İ İH S A N G Ö K Ç E N

M a n y o f T u r k e y ’s b is t o r ic ruins ıvere origin ally discovered by c h a n c e travellers, a n d th e ir a cco u r ıts o f th ese sites a r e d o cu m en ts o f interest to a r c h a e o lo g is ts . O ne su ch ex am ple is A lahan Monastery, f i r s t r e c o r d e d by a F ren c h m an, Leon Com te d e L aborde 150 y ears ago. The m o n a stery w as bu ilt in th e 4th c e n tu r y on a steep m o u n t a in s id e 1 3 0 0 m etres a b o v e s e a lev el in the Toros m o u n t a in s . İn L a b o r d e ’s m em oirs o f his travels there is a n e n g r a v in g o f A la h a n M onastery, ıvhich is described a s “a n astonishing ru in ”. The M onastery is in d eed rem arka b le , ıvith its c a r v e d o r n a m en tation a n d d ep iction s o f bihlical scenes. A lahan must h a v e p la y ed a n im portan t role in the sp rea d o f C h ristia n ity in A n a t o lia a n d by m ed ia ev a l tim es h a d beco m e a religious centre. The m onastery w as first studi e d in d e t a i l by A r th u r C. H eadlam in 1890. Över h a lf a cen tu ry la te r a rc h a e o lo g is ts

A nadolu’daki tarihi eserlerin b ir k ısm ı y e rli v e y a b a n c ı gezginler tarafından keşfed i­ lere k d ünyaya tan ıtılm ıştır. Her ne kadar mektepli olm a­ salar da, bu gezginlerden ba­ zılarının gözlem lerini ak tar­ d ık la rı b e lg e le r , a r k e o lo ji d ü ny asınd a re fe ran s o la ra k yerlerini almışlardır. Toros dağlarında, 1300 metre yükseklikte, 1600 yıl önce ku­ rulan Alahan Manastırı ndaki ilk incelem eleri, bundan yak­ laşık 150 yıl ö n ce Fransız Leon C om te de Labord e y a p ­ mış. Bir gezgin olan Laborde, daha sonra yayınladığı kita­ bın d a “şa şırtıcı b ir h a ra b e ” olarak tanımladığı Alahan Manastırı'na bir m akale ve bir gravür ile yer vermiş. Süsle­ meleri, hikayeler, anlatan gra­ vürleri, yapısı ve Anadolu’da Hıristiyanlığın yayılmasındaki önemi ile gerçekten ayrıcalıklı ve şaşırtıcı özellik lere sahip Alahan Manastırı. O rta ça ğ ’da d inî b ir m erk ez olan Alahan M anastırımla ilk kapsam lı çalışm alar 1890'da İngiliz Arthur C. Headlam ta-

109 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


“Tamek’se koy sepete”

Tamek doğanın seçkin ürünlerini size sunuyor. Üstelik gerçek besin değerlerini ve doğal tatlarını koruyarak. Tamek Meyva Suları gibi... Özenle seçilen meyvalardan üretilen Tamek vişne, portakal, şeftali, kayısı ve elma suları yaşamınıza doğanın sağlığını ve saflığını bir arada katıyor. Siz de sofralarınızda doğanın sağlıklı tatlarına yer açın.

“ T a m e k ’ se k o y s e p e t e ”


Toros dağlarında 1600 yıl önce kurulan Alahan Manastırı, mimari süslemeleri ile Ortaçağ ballarında Anadolu’daki hakim akımı gösteren değerli bir örnek. / Alahan Monastery was founded in the Toros m ountaıns sixteen centuries ago. Its ornam ental carving is in early mediaeval style.

rafından yapılmış. Bu ça­ lışmadan tam 62 yıl son­ ra A n k ara-İn g iliz A rke­ oloji Enstitiisü’nden Prof. Michael Gough, ardından

a g a in tu r n e d tb e ir a tt e n t io n to t b e sile, ıvhicb w as investigated in 1 9 5 2 b y P ro f. M ich a el G ough o f tb e B r itis h I n s tit u te o f A r c h a e o lo g y in An kartı, an cl in 1955 hy t h e I t a l i a n P ro f. P a o lo V erzan e o f İ s t a n b u l T e c h n ic a l U n iv ersity . F in a lly ex cav a tio n s ıvere cond u c t e d b e r e hy th e ren ou m ed T ıırk ish a r c h a e o l o g i s t P r o f. S em avi E yice bettveen 1964 a n d 1967. A lah an M onastery>lies 50 kilom etres southeast o f K a r a m a n . L ea d in g o f f th e m a in M ersin ro a d is a steep narroır tr a c k u’in d in g ııp the bili f o r 2 kilom etres. İt p assses B y z a n t i rı e to m b s, s o m e c a r v e d

da 1955'te İstanbul T ek ­ nik Üniversitesi nde öğ­ retim üyeliği yapan İtal­ yan Prof. Paolo Verzane tarafından incelenen yapı grubu, son olarak 19641967 yılları arasında Prof. Dr. Semavi Eyice’nin ça­ lışmalarına konu olmuş. Karaman-Mersin karayo­ lu üzerinde, Mut’un kuz e y -d o ğ u s u n d a , K a ıa m an ’a 50 km uzaklıkta yer alan erken Hıristiyan­ lık dönem ine ait bu yapı topluluğu, Konya ve İçel bölgesini gezen turistle­ rin önem li uğrak y erle­ rin d e n b iri. E y ic e 'n in araştırm alarına göre bu­ rada Roma İmparatorluk devrinin gittikçe zengin-

111 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


K B H İH Alahan Manastırı, Ortaçağ boyunca Anadolu’daki en önemli Hıristiyanlık merkezlerinden biri olmu§. / Throughout the mıddle ages Alahan was one of Anatolia's foremost monasteries.

out o f th e ro c k a n d o tbers in tb e fo r m o f sarcop h ag i. Tbe m on astery stan ds on a terrace in tbe m ou n tain sid e , a n d consists partly o f b u ild ­ ings a n d partly o f cb am b ers betvn fr o m tbe rock. Tbe Ma hora te siyle o f tbe carvirıg h a s a b a roq u e cbaracter, a n d is a lo ca l synthesis o f late K om an a n d Christian motifs dating fr o m tbe early m iddle ages. There is a fu n e r a l cb a p el ıvitb an apse, a basilica d ed ica ted to tbe gospel u’riters, a baptistry. nıain

leşen ve antik süslem e sanatına adeta Barok bir ka­ rakter veren ağır motifleri canlı olarak mevcut. Bu İlk Çağ motifleri. Hıristiyan unsurları ile birleştirile­ rek mahalli bir üslupta ifadesini bulmuş. Mimari süs­ lem e bakım ından Alahan, O rtaçağ başlarında Ana­ dolu’da hakim olan akımı gösteren çok değerli bir örnek. Arkeolojik bulgulara göre manastır, batıdan doğuya uzanan bir teras üzerinde dağın güney yamacı oyu­ larak inşa edilmiş. Manastıra çıkan 2 km ’lik yolun

112 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


Taşımacılık işinde ihtiyaç duyduğunuz çözüm.

D ü n y a n ın en g e lişm iş, en g ü v e n ilir ve en yü kse k s ta n d a rtla rın d a k i d e m iry o lu a ğ la rın a sa h ip ü lke le rin d e n (A .B .D ., Fransa, B elçika ve Lüksem burg) BB 3 6 0 0 0 sınıfı a se n kro n c e r lo k o m o tifi için b u g ü n e k a d a r 1 5 0 'd e n fa z la s ip a riş a ld ık . S izce , b a ş k a b ir g a ra n tiy e g e re k v a r mı?

Liaison O ffic e for Turkey Turan Em eksiz S okak, 7 b / 3 0 6 7 0 0 G O .P .-A n k a r a Tel: (9 0 -3 1 2 ) 4 6 7 2 6 3 1 - 4 6 7 2 6 3 2 Fax: ( 9 0 -3 1 2 ) 4 2 6 12 5 4

G E C A L S T H O M TR A N S PO R T 4 8 Rue A lb e rt D halenn e 9 3 4 8 2 S aint O u en -P aris Tel: 01 4 1 6 6 8 6 1 8 Fax: 01 4 1 6 6 8 9 3 0

GE C

ALSTHOM TRANSPORT


çevresind e Bizans m e­

cbu rch, a n d ro ck cells J'or th e m orıks. A long the f a ç a d a is a colon n a d e d p ro cess io n a l p a th . The e n tr a n c e to t h e m a in c b u r c h is r ic h ly c a r v e d , a n d d e p ic ts th e a n g e ls G a h r ie l a n d M ic h a e l d es tray i ng se ve ra I m o nst ro us c r ea tıı res. ıv h ich p r o h a h ly sy m h o lise a n c ie n t p a g a n deities sııch a s /sis a n d Cyhele. An in seription discove r e d in th e h a p tistry h a s th ro ıv n lig h t o n th e o r ig in s o f th e m o n a s te r y . /t r e a d s . “H ere lies T araş is, ıv b o se m em o ry is hlessed, fo u n d e r o f this m onastery. H e d ie d durirıg the J'irst ıveek o f Letıt, on Tuesday, 13 F ehru ary o f

z a rla rın a ra s tla n ıy o r. Bunların bir kısm ı ka­ yalara oyulmuş, bir kıs­ mı da lahit biçim inde. Apsisli bir mezar şapeli, İncil yazarlarına adan­ dığı ileri sürülen bir ba­ zilika, vaftiz binası. Bü­ yük Kilise ve kayalara oyulmuş keşiş hücreleri m anastır yapı toplu lu­ ğunu oluşturuyor. Ayrı­ ca tüm yapılar boyunca uzanan sütunlu bir tö­ ren yolu var. Üç neften oluşan ana m ekan ka­ p ısı, A lahan M an astırı'n ın e n ilg in ç y an ı. Kapı sü slem elerin d ek i kabartmalarda, Cebrail ve Mikail oldukları kabul edi­ len iki meleğin bir takım sim gesel yaratıkları ezdiği görülüyor. Bu sim gesel yaratıkların, A nadolu’nun

1 14 SKYUFE

K A S IM

■<+»

NOVEMBER

1997


Ü lkem izde ilk sig o rta p oliçesin i

4 9 7 m ily a r USD a k tifle r top lam ıyla

su n m u ş, ik i kök lü ş irk e tin

dünyanın b ir nu m aralı, 6 4 .8 m ilyar

b irle şm e sin d e n doğan N o rd stern

USD p rim geliriyle de ik i n u m a ra lı

îm ta ş , T ü rk iy e sig o rta se k tö rü n ü n p a rla y a n yıld ızı olduğunu b ir kez

gru bu n u n ü y e si o lm a k ta n g u ru r

d ah a gösterd i.

6 0 ’dan fa z la çağdaş sig o rta ü rün ü,

B ağ lı olduğu UAP gru bu n u n A XA g ru b u y la güç b irliğ in e g itm esiy le, 5 k ıta d a h iz m e t ağı olan ,

d ü n ya s ta n d a rtm d a ü s t düzey h izm eti, e s n e k çözü m leri ve

1 3 0 . 0 0 0 ’den fa z la ç a lış a n a sah ip ,

d u yan N o rd stern İm ta ş , sunduğu

8 0 y ıllık d eneyim i ile d ü n y an ın te crü b e sid ir.

Nordstern Imtaş 1918 N o r d s t e r n İ mt a ş S i g or t a A. Ş. ( 0 2 1 2 ) 27 4 70 0 0/ 2 0 Hat N o r d s t e r n I mt a ş H a y a t S i g o r t a A. Ş. ( 0 2 1 2 ) 245 14 0 0 /1 0 Hat


binlerce yıllık geçmişindeki inançlarda kutsal kabul edi­ len varlıklar (İsis ve Kibele) olduğu ileri sürülmekte. Ka­ zılar sonucu ortaya çıkarılan bulgularda, m anastırın ku­ ru cusun un T arasis adında bir rahip olduğu b elirtili­ yor. V aftizhanede bulunan bir kitabenin tercüm esi ise

t b e 1 5 th y e a r o f t b e in d ictiorı ( a fift e e n y e a r c y c l e u s e d in s o m e c ın c ien t c a le r ıd a r s ) J'ollo ıv irıg t b e c o n s u l a r term s o f Flarius Severin us a n d F la v iu s D a g a l a i pbu s. ” C alcu lation s shotv tb a t T arasis f o u n d e d bis m a g n ific e n t m o n a s te r y 1 6 0 0 y ea rs ago. P e r c h e d b ig b a b o v e tb e m a in road, tb e m on astery attracts m an y c b a n c e v is it o r s ıv b o b r e a k t h e i r j o u r n e y to m a k e t b e c lim b . T b e s e b a ıın tin g rııins ıvitb tb eir m a g n ific e n t c o lu m n s lo o k ıvistfully dow n fr o m tbe heights o f the Toros. F o r a b r ie f tim e the em pty n av e, clo isters a n d cells rin g ıvitb h u m a n v o ices o n c e a g a in . •

şöyle; “Burada çok mümtaz Flarius Seveıinus ve Flavius D agalaip h u s’un konsüllüğünden sonra Indiktion'un 15. y ılın ın 13 Ş u b a tın d a , kutsal oruçların ilk haftasın­ da Salı günü ölm ü ş olan , hatırası m u kadd es kurucu Tarasis yatıyor”. Rahip Tarasis’in 1600 yıl önce Torosların görkem ine yaraşır bir şe­ kilde inşa ettiği Alahan Ma­ nastırı, bugün bile görenleri şaşırtacak kad ar ilg in ç ve çarpıcı.

' Nedim Erinç, photograpber.

* N e d im E rin ç, fo to ğ r a f sanatçısı.

1 16 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


GREY G en e l D a ğı t ım : E l m o r T e s i s a t M a l z e m e s i Ti caret A.Ş. M e r k e z : K e m e r a l t ı C a d . Ü m m e h a n 71/2 K a r a k ö y - i s t a n b u l Tel : ( 0 2 1 2 ) 2 5 1 7 0 0 6 (6 Hat ) F a k s : (0 2 1 2 ) 2 4 9 9 0 91


KİTAP / B O O K REVIEVV

TURKISH ODYSSEY “Turkish Odyssey”

“Turkish Odyssey”

By Ş e r if Yenen 560 p a g e s Orders t<>: PK 14, A cıb a d em 81020 İstan bu l İn tern et Address: “ıvırw. tu rkishodyssey.com ”

Şerif Yenen 560 sayfa Yazışma Adresi: PK 14, Acıbadem 8 1 0 2 0 İstanbul İnternet Adresi: “www.turkishodyssey.com”

Ş erif Yenen bas ıvorked as a tourist guide fo r many years. His Turkish Odyssey is an in valu able ıvork in Englisb a b ou t tbe history, culture, geograpby, customs and daily life o f tbis a n c ie n t la n d . Tbousands o f years after tbat first long journey was recorded by Homer, tbis book is a fresb look at tbe setting o f tbat epic story. Yenen has learnt by experience what most interests foreign visitors to Turkey, a n d presents a comprehensive map o f Turkish culture. The b o o k open s ıvitb tbese Jam ous words by the 6th centııry BC philosopher Heracleitus, “Everything floıvs a n d nothing stays”, an d continues with a q u o ta tio n J'rom Bozkurt Güvenç entitled “We Turks!... Wbo a re ive? ”, so in trodu cin g read ers to tbe enigmatic process o f cbange ıvhich runs througb tbe history o f Turkey an d tbe Turks. As home to so many civilisations, cultures an d religions över the millenia, Anatolia's history is an ever shifting kaleidoscope. Turkish Odyssey is successjully built on tbe metapbor o f a journey througb tbis ever cbanging landscape, illus-

Uzun yıllar profesyonel turist reh b eri o larak ça lışa n Ş e rif Y e n e n ta ra fın d a n İn g iliz c e o la ra k h a z ırla n a n “T u rk ish O d y ssey ”, A nadolu tarihini, kültürünü, coğrafyasını, g ele­ neklerini ve gündelik yaşamı­ nı, içerden bir bakışla yaban­ cılara anlatm ayı h e d efle y en bir başvuru kitabı. “Turkish Odyssey”, tarihteki ilk büyük yolculuk olarak bilinen Hom ores’un O dyssey destanının geçtiği topraklara binlerce yıl sonra yenid en bakış d en e ­ mesi olarak da kabul edilebi­ lir. Y a b a n cı b ir gözü n T ü rk iy e hakkında neler sorab ileceğ i­ ni, neyi merak edeceğini sek ­ tördeki d eneyim lerine daya­ narak saptayan Şerif Y en en , T ü rk k ü ltü rü n ü n o ld u k ç a kapsamlı bir haritalandırmasını gerçekleştirm iş. H erak litu s’un “H erşey akar, değişir; hiçbir şey sabit kalm az” epigıafıyla açılan ve Bozkurt G üvenç’in “Biz Tiirkler! Kimiz biz?” alıntısıy­ la devam eden kitap, daha baştan A nadolu’yu ve Türk kimliğini değişen, d önüşen tarihsel bir süreç olarak ele alacağının ipuçlarını veriyor. G erçekten de binyıllardır çok çeşitli uygarlıkların, kültürlerin,

1 18 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


Ç O G O G lv

ü> DemirDöküm Türk D e m ir D ö k ü m F a b rik a la rı A .Ş. Y a p ı Ü rün le ri M ü d ü rlü ğ ü : Ç a m lıc a İş M e r k e z i B 2 Blok Ü n a la n M a h . A y a z m a C a d . 81 1 9 0 Ü sküdar-İstanbul

Tel: (0216) 317 64 14 • Faks: (0216) 315 94 76 A ltu n izade S h o w Room : (0216) 474 03 30 - 4 74 03 31 G öztepe Sh o w Room : (0216) 411 14 19 - 20 İnternet: demirdokum.com.tr


KİTAP / B O O K REVIEVV dinlerin evsahipliğini yapan A nadolu’yu, sabit bir nokta, durağan bir an yerine, sürekli yenilenen bir kolaj olarak görm ek işi kolaylaştırıyor. Böylesi de­ ğişken bir kolajı da, bir yolculuk metaforu üzerin­ den anlatm ayı b ece re b i­ len “T u rk ish O d y sse y ”, 2 5 0 ’d en fazla p ro fesy o ­ nel fo to ğ raf, 3 boyutlu bilgisayar animasyonları, ö z g ü n h a rita ve ş e h ir p la n la rı ile d eta y lı b ir sözlü kçenin kullanıldığı titiz bir çalışma. T arih, co ğ rafy a, nü fus, devlet politikaları, Ana­ d olu kültürü, İstan b u l, Marmara, Ege, Akdeniz, O rta A nadolu gibi b ö ­ lümlerden oluşan gezin­ ti yerleri, faydalı bilgiler iistbaşlıklarından oluşan kitap, Türk kültü­ rü ve y a ş a n tıs ın ı

__n llA R A

sergileyen ayrıntı­ lar ile ilm ik ilm ik 1j işle n m iş. Son b ö ­ lü m d e is e te m e l T ü rk çe k e lim e le r­ den sözlüğe, şehir­ ler arasındaki mesa­ felerd en farklı ölçü sistem i kullanan ül­ kelerin insanları için ölçü çevirim tablola­ rına ve Anadolu tari­ h in in k r o n o lo jis in e k ad ar, ö z e llik le y a ­ b a n c ıla r ın ih tiy a ç d u y a b ile c e ğ i b irç o k b ilg i b u lu n u y o r. “T u rk ish O d y sse y ”in önem i de zaten, hem gerekli b ilgilere ulaşmayı sağlayan bir gezi rehberi hem de Anadolu kültürünü anlamaya yöne­ lik d ü ş ü n s e l b ir ü rü n o lm a s ın d a

trated by över 250 pmfessional photographs, 3D Com­ puter animations, original maps an d city plans, and a substantial glossary. Broıvse through subject sections ranging from bistory, g eo g rap b y , a n d d em og rap h y , to PEOPLE state policy, Anato«I lian culture, a n d regional tours. <45 iveli as fascinating facts this ıvebsite is packed witb useful in fo rm a tio n f o r everyone, sucb as distances betıveen la rg e toıvns, ıveigbts an d tneasu res con version tables, a n d a c b ro n o lo g y of Anatolian bistory. İS T A N B U L It is this com bination ıvbicb mak.es Turkish Odyssey iveli ıvortb loo kin g out for. For the past five montbs it has been available as a ıvebsite, an d has noıv a lso b een p u b ­ lished as a book.. Whetber on paper or screen, this is tbe perfect ıvay to p r e p a r e f o r tbe real thing.

yatıyor. Yaklaşık beş aydır w eb sayfalarından da ulaşılabilen “Turkish O dyssey”, bu yaşlı am a e n e rjik to p rak lard a ku şe kağıt veya sanal ortam larda g erçek bir yolculuğa çıkm ak isteyenler için ideal nitelikte.

S K Y L İF E

K A S IM *

NOVEMBER

1997


Faizsiz yüksek kazanç TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

B30 177125

BEŞ MİLYON T Ü R K B İR A S I

8 İhlas Finans "Fai zsi z Bankac ı l ı kt a Ön c ü "


MAXIMA Q X = iV 6 ı= 3

V tipi, 2 . 0 İt, 6 silindirli, 2 4 supaplı m otor, 1 5 5 PS m a k s im u m güç, ABS, s ü r ü c ü , y o l c u v e y a n h a v a y a s t ı k l a r ı , ta m o to m a tik d ijita l k lim a , dijital

radyo-teyp ve 6 hoparlör, alarm, Superlock kilit sistemi, Immobilizer, ön konsolda ahşap kaplam a, alüminyum alaşımlı jantlar, çok fonksiyonlu uzaktan kum anda,


N issan m ü h e n d is le rin in size ne k a d a r s ayg ı duyduğunu a n la m a n ız için , M a x im a ’nın k a p ıs ın ı a ç m a n ız y e te rli

deri d ö ş e m e (LTD), e le k tr ik k u m a n d a lı ve ısıtm alı ön k o ltu k la r (LTD), elektrik kumandalı sunroof (LTD). Ve tüm bunların yanında her yolculuğu bir başka zevke dönüştüren “Nissan teknolojisi”.

II

A y r ıc a lık H a k k ın ız


Guide: Hotels, Special License Hotels, Holiday Villages, Museums, Sightseeing, Embassies

Atatürk için düşünmek İKİ ESER, İKİ MİMAR TW 0 BUILDINGS, TW 0 ARCHITECTS Thinking for Atatürk Mııstcıfa Kem al Atatürk, f o n n e le r o f ın o clern Turkey, is bein g com m em orated throughout November by a series o f eveııts organized by tbe M illi R e a s ü r a n s Art Gallery in conjunction witb İstanbul Technical U n iv e r s it y F a c u l t y o f A rcbitectu re, Constan za University Institut'e o f Oriental Studies, a n d tb e G erm an Cul-

T ü rk iy e C u m h u riy e­ tinin kurucusu Musta­ fa Kemal Atatürk, Ka­ sım ayı boyunca ITÜ M im arlık F a k ü lte s i, Konstanz Üniversitesi, D oğu

A ra ştırm a la rı

E n stitü sü ve A lm an Kültür Merkezi'nin işbirliğiyle, Milli Reasü­ rans Sanat Galerisi ta­ rafından organize edi­ len bir dizi etkinlikle anılıyor.

Anıtkabir’de İlhan Koman tarafından yapılan rölyefler: “ Sakarya Meydan Sava§ı” . / Reliefs by ilhan Koman at A ta tü rk ’s Mausoleum: Battle of Sakarya.

12 4 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


cityscope

"Ü"Codes: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, Iznıir 232, Antalya 242

tu ra l C entre. Entitle d T b in k in g f o r A ta tü rk th e p r o ­ g ram ine consists o f exhibitions, sym posiums, docum entary film s a n d concerts, as iveli as tıvo books. The scientific directo r is P rof. A fife Batur

“A tatü rk İç in D ü ­ şünm ek” üstbaşlığını taşıyan ve bilim­ sel y ö n e tm en liğ in i Prof. Afife Batur’ıın üstlendiği etkinlikler k ap sam ın d a s e r g i­ ler, sem pozyum lar, b e lg e s e l film le r, konserler ve iki ki­

Bruno Taut tarafından hazırlanan katafalkın eskiz çalışması. / Bruno Taut's sketch for tap yayımı bulunu­ the Sarcophagus. y o r. T ü rk ça ğ d a ş One exhihition fea mimarisinin kurucuları arasında yeralan ve Atatürk’ün tııres the ıvork o f Prof. Emin Onat, a rch itect o f naaşının yerleştirildiği Anıtkabir’in mimarı Prof. Emin Atatürk's m au soleu m a n d a p io n e e r o f Turkish Onat ve katafalkın tasarımcısı Prof. Bruno Taut için modern architecture, a n d the designer o f A tatürk’s bir sergi düzenleniyor. Sergi çalışmaları sırasında ya­ sarcophagus Prof. Bruno Taut. A book based on the pılan incelem elerin sonuçları bir kitapta toparlandı. research carried out in preparation fo r tbe exhibiProf. Doğan Kuban’ın tanıtım yazısıyla sunulan kitap­ tion is also heing p u b lish ed U’ith a fo retv ord by ta bu iki önemli yaratıcının eserleri ve biyografilerinin Prof. Doğan Kuhan. It exam ines the lives a n d ıvork ayrıntılı birer incelem esi o f these lead in g a rc b ide yeralıyor. Ayrıca “Bru­ tects. A nother exhibition n o T au t ve D ö n e m i”ni entitled Bruno Taut a n d konu alan, onun Alman­ h is T im e e x a m in e s ya’daki çalışmalarını tanı­ Taut’s work in Germany tan b ir b a şk a s e rg i de a n d is b e in g h e ld a t İTÜ M im arlık F a k iilte İstanbul Techniccıl llnis i’nde açılıyo r. Y in e e t­ versity Faculty o f Archi­ kinlikler kapsamında, 5-7 tecture. Bettveen 5 a n d Aralık tarihleri arasında 7 D ecem ber the ContriDoğu Araştırmaları Ensti­ b u tio n s o f G erm a n tüsü tarafından düzenle­ S ch o la rs to University nen sem pozyumda “Tür­ Reform in Turkey tvill be k iy e’deki Ü niversite Re­ d iscu ssed a t a sym poformunda Alman Biliınasium o rg a n iz ed by the damlarının Katkıları” tartı­ In stitu te o f O rien ta l şılacak. Atatürk’ün ölüm Studies. yıldönümü için düzenle­ The exhibitions tvill fe a -

ture music by Paul Hin­ d em ith , ıvbo f o u n d e d the M usic D epartm en t at A nkara State Conser­ v atory , B e la B a r t ok, ıvbo cam e to Turkey in 1936 to stııdy Turkish f o l k m u sic, a n d tb e fa m o u s Turkish compose r A hm et A d n an S ay­ gım .

nen bu anlamlı etkinliğin sergi b ölü m lerin d e, An­ kara Devlet Konservatuarı Müzik B ölüm ünü kuran Paul Hindemith, 1936 yı­ lında Türkiye’ye gelen ve bir süre kalan Bela Bartok ve ünlü Türk müzis­ yeni Ahmet Adnan Saygun’un müzikleri kullanı­ lıyor.

Milli Reasürans Sanat Galerisi, Milli Reasürans Art Gallery TeU (0212) 230 19 76

12 5 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


’odes: Turkey' 90, Ankara 312, İstanbul: Eııropean Side 212, Asiaıı Side 216, lznıir 232, Antalya 242

Efes Pilsen Blues Festivali Efes Pilsen Blues Festival The eighth Efes Pilsen Blues Festival is seheduled fo r 7-25 November this yea r an d britıgs another galaxy o f ıvorld fam ou s names to Turkey. Orgatıised by Po­ zitif the festival m il tour İstanbul, İzmir. Ankara, Mersin an d Antalya. This yccır’s gııests are F.ddie Kirkland, who rose to Ja m c with John Lee Hooker in the 1950s as both powerful singer an d talented guitarist, with his Energy Band; Nappy Broıvn, u’hose big body a n d superlative vocals have earn ed him the n icknam e Matıpoıver, Bu yıl sekizincisi düzenlenen Efes Pilsen Blues Festivali, ‘blues’un dünyaca ünlü isimlerini 7-25 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye getiriyor. Festivalin bu yılki konukları arasında 1950’li yıllarda John Lee Hooker ile beraber üne ka­ vuran, hem güçlü bir şarkıcı hem de usta bir gitarist olan ve blues tarihinin birçok önemli albüm üne imzasını atan Kddie Kirkland ile grubu the Energy Band; iri fiziği ve olağanüs­ tü güçlü vokalleri ile “Manpovver” olarak anı­ lan ve caz dünyasının birçok ünlü ismiyle or­ tak çalışmalar yapmış olan Nappy Bıovvn ve grubu Electric City Band; gizemli sesi ile kla­ sik cazdan fusiona kadar değişik türlerde gezi­ nen Allison King yeralıyor. Festival kapsamında, uluslararası üne sahip


IEC< <

K

U

C

U

K

C

A

L I K

We do business with every city this aircraft can fly.

he W orld of textile m eans a lot of travelling. Küçükçalık g r o u p of com pan ies w ith it's three factories and seven years of experience has been visiting ali a ro u n d the vvorld vvith it's variety of products a n d expertise. The fact is, vvherever y o u 're flying now , ou r products are already there. İn fact, there is not a single stop o n this airline's list that w e haven't been before. If y o u 're in the business of textile speak to us. VVherever y o u are. Y ou will find it easier to d o business vvith us.

O rg a n ize Sanayi Bölgesi 3, C adde İn e g ö l - Bursa - Turkey Phone : (+90) 224 7 14 80 85 (4 lines) Fax : (+90) 224 7 14 82 55 e-mail: kdt010superonline.com .

PREMIER

İ M


scope

-SY ocies: Tıırkey 90. Ankara 312. İstanbul: F.ıımpean Side 212, Asian Side 216, İzmir 232. Antalya 242

c

an d ıvho has u’orked with m any fam ou s nam es in the ja z z ıvorld, a n d the Electric City Band; an d Allison King, ıvho takes his versatile v oice tbrough idioms rangingfrom classical ja z z to fusion. For the first time this y ear a Tıırkish blııes band irili take the stage along ıvitb International masters o f ja z z an d blııes. İstanbul Blues Company set out in 1993 ıvitb blues roots. but increasingly com bined these form s ıvith fo lk mıısic from the Middle East. Asia an d West Africa to create a unique soıınd. They ıvill play netv composi­ tions as iveli as tracks from their first albüm Kökler (Roots).The fes­ tiv a l ıvill b eg in at A n k a ra Hiltorı orı 7-9 November, moving to İstanbul Hilton Conven­ tion a n d Exhibition Cerıtre on 1 2 -1 5 N ovem ber. to İz m ir Hilton on 17-19 November. A ntalya S heraton on 2 1 -2 2 Novenıher, a n d fi n a lly to Mersin Hilton on 24-25 November.

caz ve blues ustalarının yanında, ilk kez bir Türk blues grubu da bu yıl sahne alacak: İstanbul Blues Kumpanyası. 1993 yılında kurulan, b aşla n g ıçta b lu e s ’un k ö k e n leri çevresind e dolaşan, giderek bu formları Orta Doğu, Asya ve Batı Afrika halk müzikleri ile birleştire­ rek yeni bir sounda yönelen grup, festival repertuarında, ilk albüm­ leri “Kökler”de yeralan parçaların yanısıra yeni çalışmalara da yer verecek. 7-9 K asım ’da Ankara H ilton’da başlayacak olan Festival, 12-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Hilton Convention & Exhibition C enter’de, 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir Hilton Oteli nde, 21-22 K asım ’da Antalya Sheraton’da devam edecek. Efes Pilsen Blues Festivali, 24-25 Kasım ’da Mersin Hilton Oteli’nde yapılacak konserlerle son bulacak. Nappy

3


1 ? e ;f W v t

E u r o m o n e y has selected G a r a n t i as the best b a n k o f T u r k e y for 3 co n se cu tiv e years. W o u l d n ’t you like to w o r k with a b an k w hich is “ T h e best b a n k o f T u r k e y

& GARANTİ BANK


scope

Codes: Turkey 90, A nkara 312, İstanbul: European Side 212, A skın Side 216, İz m ir232, Antalya 2 4 2 "ÎÜ T

16. İstanbul Kitap Fuarı / l6th İstanbul Book Fair

KİTAP GÜNLERİ Y ay ın cılar ve fuar da­ nışma komitesinin işbir­ liği ile hazırlanan 1 6 . İs­ tanbul Kitap Fuarı, 31 Ekim ’de T ep eb aşı TÜYAP İstanbul Sergi Sa­ rayında açıldı. Bu yıl ana teması “ifade ve Yayınlama Özgürlü­ ğ ü ” o la ra k b e lirle n e n fu a rın o n u r k o n u ğ u , uzun yıllardır ülkem iz ed eb iy atın a yazar, ya­ yıncı ve çevirm en ola­ rak hizmet veren Vedat Giinyol. Fuar kapsamın­ d a, V ed at G ü n y o l’un Türk düşün h aya­ tında tem sil ettiği a y d ın la n m a n d ü ­ şüncenin ele alına­ cağı bir dizi etkin­ lik düzenleniyor. Ayrıca, fuarın ana teması olarak belir­ lenen “İfade ve Ya­ yınlam a Ö z g ü rlü ­ ğü" k o n u su n d a yerli ve yabancı ya­ yıncıların katılacağı bir dizi panel dü­ zenleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fu ara uluslararası üne sahip pek çok k o ­ nuk yazar katılacak. İngilizce yazan en önemli sanat eleştirmeni ve yazar­ lardan biri olan Jo h n Berger; Orta Doğu ve Akdeniz kültürlerinin söy­ lencelerini işlediği romanlarıyla tanı­ nan Lübnan doğumlu Amin Maalouf; 11. Dünya Savaşı sonrası gelişen Fran­ sız şiirinde önemli bir yeri olan Philippe Jaccottet; çağdaş İngiliz şairle-

The sixteenth İstanbul Book Fair, organised jointly by publisbers a n d tbe fa ir consultancy comm ittee o p e n e d at tb e TÜYAP Exbibition Centre in Tepebaşı on M October. Tbis y ea r’s theme is “Freedom o f Expression an d Pııblisbing ", and guest ofhon ou r is Vedat Giinyol, wbo fo r many years bas been at the J'orefront o f Turkish literatüre as ıvriter, publisher an d critic. The f a i r in elu d es a series o f events focusing on enlightening thougbt as represented by Vedat Giinyol in Turkish thougbt. bı addition a series ofpanels on 'Freedom o f Fxpression an d Pııblisbing” ıvill be attented by Turkish andforeign publisbers. Many ıvnters o f intemational repute ıvill be guests at this y e a r ’s fa ir as usual, ineluding John Berger; one o f the most important Fnglish language ıvriters and critics, Amin M aalouf o f Lebanese birth, knoum fo r his novels based on Middle Fasterrı a n d M editerranean legends,

e


m W yM )

M a f t jP k ı ü e Ş l lb J f o ^ r lP .

ü z e rin iz d e n a tm a k , sağlıklı v e z in d e o lm a k için y e te r li. B ö yle bir ilgiyi k e n d in iz e ç o k görm e yin...

TOPRAK SERAMİK

T e l: 0212 296 29 6 6 .5Hat Telefaks: 0212 24142 32

select B I) I) I*

T o p ra k Masajlı K ü v e t'te 10-15 dakika, g ü n ü n tü m g e rginliğin i


R

S w is s H o te l/ İstanbul S ire n a H o te l/ Antalya C o n ra d H o te l 1 İstanbul D e d e m a rı H o te l / İstanbul M ö v e n p ic k H o te l / İstanbul R a m a d a H o te l / Mersin S ea G a rd e n H o te l / Bodrum

E

F

E

R

E

N

C

H y a tt R e g e n c y H o te l / İstanbul H y a tt R e g e n c y H o te l / Baku H y a tt T o w e r & C a s in o / Baku G a s p ro m C o m p le x l Moscovv Irıte r H o te l P e tro g ra d St. Petersburg

E re s in H o te l / İstanbul H ilto n H o te l / İstanbul

E

S

.. ■■-_:

P la n e ta H o te l/ Crim ea G a s p ro m H o te l/ Sochi F o u r S e a s o n s H o te l / İstanbul In te rc o n tin e n ta l / Tashkent A n k a ra Hofe//Almaty T u rq u o is e H o te l/ Sid e - Antalya H ilto n H o te l/ Bucharest


Casin o - Hyatt Tower & Regency Casino - Baku

FEKAO A R C H I T E C T U R A L C O N S T R U C T I O N & T R A D E IN C .

Atatürk C a d . N o: 17 Zümrütevler M a lte p e - İstanbul - TÜRKİYE Phone: (9 0 -2 1 6 ) 3 0 5 7 5 5 0 (4 lines) 3 8 3 7 5 8 6 (7 lines) F a x :(9 0 -2 1 6 ) 371 19 8 6 M oscow O ffice: Kutuzovsky PR.26 K B .330 Phone: 7 (0 9 5 ) 2 4 9 0 7 6 0 - 5 6 4 8 0 3 0 Fax: 7 (5 0 2 ) 2 2 4 2 0 3 0 E-Mail Address:fekaarcconsinc@ superonline.com.


cityscooe

"jÛTCodes: Turkey 00. Ankara 312, İstanbul: V.ııropean Side 212, Asiatı Side 216, İzmir 232, Antalya 242

rintleri Jo h n Ash; genç Fransız kadın yazarı Agnes M ichaux; romandan biyografiye, tarihten gezi kitaplarına kadar çok farklı türlerde e se rle r üreten İngiliz Paul Strathern; 20. yüzyıl İtal­ yan şiirinin en önemli isimlerin­ den Mario Luzi; çağdaş İngiliz şiirinin ustalarından Peter Porter; Alman g azeteci W olfgang Koydl; yazar, oy u n cu ve reji asistanı Thorsten B ecker; New Left Revievv dergisi editörü Ho­ bin Blackburn, fuarın bu yılki konukları arasında. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında birçok ödül töreni de bulunuyor: TÜYAP Onur Ödülü (Vedat Giinyol), Gençlik Kitabe­ yi Öykü Yarışması, Bu Yayınevi Çocuk Edebiyatı Öy­ kü Yarışması, Alman Kültür Merkezi, Dünya Kitap,

Phillipe Jaccoltet, ıvho plays a key role in post-ıvar French poetry, tbe m odern Britisb poet, Jo h n Ash, the you Kg F ren ch tvriter Agnes Michaux, the Britisb teriler P au l Strathern, w bo h a s ıvritten a ıvide ran g e o f hooks jrom novels to biograp h ies a n d histories, Mario Luzi, a top n am e o f 20th century Italian poetry, the contem porary Britisb poet P eter Porter. the G erm an joıırnalist Wolfgang Koydl. the playıvright, a c to r a n d assistant director Thorsten Becker, a n d Rohin B la ck ­ burn, editör o f tbe New Left Revieu\ At tbe aıvard ceremony tbe folloıviııg prizes ıvill he preseııted to this year s u’inners. tbe TÜYAP Ali cini ofH onoıır ( Vedat G iinyol), G en çlik Bookshop Stoıy Competition, German Cultııral Centre, Dünya Book. Çınar Press, Ilelman-llammett Freedom o f Fxpressioıı, an d the Writers Association Aıeard o f Honour Gold Medal. Tıırkey’s largest book fa ir ıvill be open ııntil 9 Novem­ ber, bringing together readers, ıvriters an d publisbers in every field.

Çınar Yayınları, Helman-Hammett İfade Özgürlüğü, E debiyatçılar D erneği Onur Ödülü Altın Ma­ dalyası fuar süresin ce sahiplerini bulacak. 9 Kasım a kadar süre­ c e k olan T ü rk iy e ’nin bu alandaki en büyük organizasyonu İstanbul K itap F u a rı, g e re k uluslararası konu k lan g e re k s e de oku yu cu yayıncı-yazar üçgenini biraraya getirmesi a çı­ sın d a n b ü y ü k ö n e m taşıyor.

TÜYAP, Tel: (0212) 252 50 70

13 4 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


20 0 0 'U YILLAR İÇİN YATIRIM YAPANLAR

L E A S I N G ’İ

L

E

A

SEÇİYORLAR

S

I

S E Ç İY O R HALK LEASİNG

HİZMET AĞINI GENİŞLETİYOR

İ S T A N B U L , A N K A R A ve İ Z M İ R ' D E N ŞİMDİDE

SONRA

ADANA'DA,

A K D E N İ Z ve G A P B Ö L G E S İ Y A T I R I M C I L A R I N I N

HİZMETİNDE...

H A L K L E A S İN G H İS T A N B U L

F İ N A N S A L ANKARA

Head Office

19 Mayıs Cad. N o:l Golden Piaza K.2 80220 Şişli - İstanbul Turkey Phone : 90-0212-230 92 48 - 234 48 79 Fax:90-0212-230 46 69

1

Cifınah Cad. No 102' 4 Çankaya • Ankara Turkey Phone : 90-0312-440 55 82 Fax:90-0312-440 65 37

K İ R A L A M A İZ M İR

Hürriyet Bulvarı Kavala Plaza No:4/l 208. Büro Konak-İzmir Turkey Phone:90-0232-484 11 20 Fax:90-0232-484 12 49

A . Ş . A D AN A

'

Turan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler I5 Merkezi No: 76 K. 7 - D. 19 Adana Turkey Phone:90-0322-458 65 01


En uzun koşu: Ericsson GF 768!

He r yere gidecek kadar küçük. G öm lek cebinde taşınacak kadar hafif. Fonksiyonları çok ileri, kullanım ı çok kolay. Birbirinden çekici dört farklı renkte Ericsson G F 7 6 8 ! K .V .K . T e l: 0 2 1 6 4 1 0 8 5 0 0 (p b x ) • G E N -P A T e l: 0 2 1 2 2 8 7 17 17 / 1 0 0 hat (p b x)


.ertcssonew.com


cityscope

S CoıİL-S: Turkey 90, Ankara 112. İstanbul: /îıtra/ıeaıı Side 2/2, Asiaıı Side 216, İzmir 2J2, Arılalya 242

Cemal Reşit Rey’de müziğin her rengi Music of ali colours at Cemal Reşit Rey

K asım ayı b oyu n ca C em al Reşit Rey K o n ser S alo­ nu m üziğin her renginin içind e bulunduğu yoğun ve keyifli bir program sunu yor m üzikseverlere. İs­ tan b u l B ü y iik ş e h ir K ent O rk e stra s ın ın v e re c e ğ i kon serlerd en , bariton Mesut İktıı ve kanuni T ahir A ydoğdu’nun ortak perform anslarına, “Türk D ün­ y a sın d a n S e s le r ” b a şlığ ı a ltın d a s e s le n d ir ile c e k o lan farklı co ğ ra fy a la rın ö z g ü n Tü rk m üziği ö r ­ neklerin d en . D o n izetti’nin “Aşk İksiri” op erasın a, İsrail'in en başarılı etn ik m üzik grubu olarak g örü ­ len Y air D alal ve ALOl, m üzik topluluğunun “Ka­ inatın Ş a rk ısı; B a rış ” k o n s e rin d e n , “S c h in d le r’in Listesi” film inin m üziklerinin usta yorum cusu tîloria ve D örtlüsü nün ço k farklı tü rlerd e g e z in e n m ü ziklerine kadar, dünyanın tüm renk leri­ ni ve s e s le rin i y a n y a n a g e tiriy o r C em al

T b r o u g b o u t N ov em ber C em a l Reşit Rey C oncerl H ail in İstan bu l is the verine f o r a n interısive a n d e n jo y a b le p ro g ra m m e offering m usic o f ınany traditions. There a re concerts by İstanbul M etropolitan City O rc b estra , p e r fo r m a n c e s by b a r it o n e Mesut iktu a c c o m p a n ied by k a n u n p la y er T a b ir A ydoğdıı, o rig in a l Turkish m usic J'rom differen t p a rts o f tbe Turkic ıvorld, D on izetti’s op era Hlixir o f Love, a corıcert en titled Song o f tb e Universe: P e a c e by Israel's most sııccessful etbn ic siııger Yair D a la l a n d tb e ALOL b a n d , a n d G loria, ıvbo san g tbe songs in S cb in d ler’s List, a c c o m p a ­ n ied by h er c/uartel. A n o th e r m a jö r ev en t a t C em a l Reşit Rey this m o n tb is tb e s e c o n d In te r n a tio n a l F estival o f Mystic Music betıveen 2 0 a n d 2 9 November. Tbe festiv a l Jea tu res Q aw ali a n d sufi m usic fr o m the S abri Brothers, hym ns sııng by tbe Syriaıı Ortbod o x K adim a n d O rtbodox C hu rcb choirs, Russian O rtbodox sa c ra l m usic a n d p r o fa n e com pos itio rıs hy t b e U n ija M en 's C b a m b e r C b o ir, B ektaşi prayers a n d cbanls, a n d İslam ic tasavvu f m u sic. This d in erse p r o g r a n ım e tvill c a li f o r frierıdsbip a n d b rotb erb oo d betıveen tbe peoples o f d ifferen t rel ig io ns.

Reşit Rey K o n ser Salonu. Cem al Reşit R ey’in Kasım ayı içind eki en ö n e m li o r g a n iz a s y o n la r ın d a b iri d e 2. U luslararası Mistik Müzik Festivali. 2 0 -2 9 Kasım tarihleri arasında g e rçek le ştirilece k Festival, Sab ıi B ro th e ıs ’ın Q aw ali ve sufi m üziğini, Süryani Kadim ve O rto d o k s Kili­ selerinin korolarının seslen d ireceğ i ilahile­ ri, Unija E rk ek ler O da Korosu nun Rus ki­ lisesinin dini ve profan form lardaki e s e r­ lerinin yorum larını, B ek taşi dua ve zikir­ lerini ve tasavvuf m üziğini birarada b arın­ dıran çeşitliliği ile farklı halkların dostluk ve kardeşlik çağrılarını ulaştıracak izley en ­

A

A

Hr - - J *

lere.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Cemal Reşit Rey Concerl Hail Tel: (0212) 246 06 96

138 S K Y L İF E

K A S IM

--J **

NOVEMBER

1997


YAPI ’97 İZMİR / T U R K E Y B U IL D '97 Yapı Sektörünün Ege'deki En Büyük Uluslararası Fuarı

y a p ı-e n d ü s tr i m e rk e z i

YHPI i ml i ' 9

7

TURKEYBUILD‘97 K Ü L T Ü R P A R K E N T E R N A S Y O N A L FU A R A LA N I

K Ü L T Ü R P A R K IN T E R N A T IO N A L FA IH A R E A

19-23

KASIM1 9 9 7

IZ F A Ş A Ş İŞ B İR L İĞ İY L E İN COLLABORATION W IT H İ Z F A Ş

y a p ı- e n d ü s t r i T h e B u ild in g & Ind 3 0 th A n n iv e r: U LUSLARARASI YAPI MERKEZLERİ BİRLİĞİ (UICB) ÜYESİ / İNŞAAT M ALZEMESİ SANAYİCİLERİ DEI MEMBER OF THE INTERNATIONAL UNION OF ASSOCIATE MEMBER OF THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR B U U ___________ MEMBER OF THE ASSOCIATION OF TURKISH BUİLDİNG MATERIAL Cumhuriyet Cad. 329 Harbiye 80230 İstanbul / Türkiye Tel: (0212) 247 41 85 b: www.yem.net

Largest International Building Fair of Aegean Region


lerliyoruz Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş Türkiye için çalışıyoruz.

MUTLULUĞUN BAŞKENTİ

EM LAK B A N K A S I Emlak Bankası Genel M üdürlüğü Emlak Pazarlam a M üdürlüğü Tel: (0 2 1 2 ) 2 7 6 5 8 3 4 • 2 7 6 5 6 48 Tüm Emlak Bankası şubeleri ve yurtdışı temsilcilikleri hizm etinizdedir.

Bahçeşehir Pazarlam a ve Tanıtım O fb i Tel: (0 2 1 2 ) 6 6 9 0 0 10 6 6 9 0 0 11 F a x :( 0 2 1 2 ) 6 6 9 0 0 0 9 - 6 6 9 0 6 0 4 Tel: (0 2 1 2 ) 2 8 8 7 6 18 / 6 H at, Fax: (0 2 1 2 ) 2 7 4 6 9 2 3 A ta k ö y , G a ile ria Em lak P a z a rla m a O fis i Tel: (0 2 1 2 ) 5 6 0 4 5 4 3 - 5 5 9 4 6 7 2 F a x :( 0 2 1 2 )5 5 9 3 8 0 8

MTR

EMLAK PAZARLAMA, PROJE YÖNETİMİ VE SERVİS A.Ş.


7 5 Cock-s: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul- Rumpoan Side 212, Asimi Side 216, İzm ir232, Antalya 242

Bir usta, bir dünya / A m aster and a world F ü rey a

K oral wa s T u r k e y ’s f i r s t c e r a m i c a r tis t, a n e l t b e “O n e Artist. O ne Worlcl" ex bib it io n o p e n in g o n 23 O c to b e r a t Y apı K r e d i C ııltural Centre s Sermet Çifter Lihrary is design ed to tbroıv ligbt un h er life a n d ıvorks. K oral ıvas born in İstan­ bul in 1910, a n d g rad u a ted in p bilosopby before going to L aıısan ııe ıvbere b e r interest in cera m ic s began. With tbe en cou ra g e m e n t o f th e J'am ou s French ceram icist Setre, sb e p u rsu ed h er w ork in th is J'ield. a n d o p e n e d h e r J'irst e x h ib it io n in Paris in 1951. Later sb e r e t u r n e d t o T u rkey , ıv b e r e d e s p it e a l i th e t e c b r ıic a l d e fic ie n c ie s , s b e p i o n e e r e d tb e p r o d ııc t io n o f d e c o r a t i v e c e r a m i c d e s ig r ıs a n d ıvall p a n e l s a n d d ev elo p ed a rem a rk a b le syrıth e s is o f ıv esterıı a n d e a s te r n a rt fo r m s . S h e b eld ov erfifty exbibitions o f h e r w o rk , ıv h ic b receiv ed m an y in tern a tion al aıvards. Tb is c o m m e m o r a t i ı>e exbihition o f a very great artist consists o f Füreya K o r a l ’s p b o t o g r a p h s , ıv ritin g , a n d p e r s o t ıa l p o s s e s s io n s . İt ıv ill r e m a it ı o p e n ıın t il 5 D ecem ber.

Türkiye'nin ilk kadın sera­ mik sanatçısı olarak tanınan Füreya Koral in hayatına ve yapıtlarına ışık tutmak ama­ cıyla düzenlenen "Bir Usta, Bir Dünya” sergisi 23 Kkim tarihinde Yapı Kredi Kültür Merkezi, Sermet Çifter Kütiiphanesi’nde açıldı. 1910 yılında İstanbul'da d o­ ğan Füreya Koral, seram i­ ğe, fe lse fe eğitim ini bitir­ d ik te n s o n ra g ittiğ i L o­ zan 'd a b a şla d ı. D önem in ünlü F ran sız s e r a m ik ç is i Serre'nin desteğiyle başladı­ ğı çalışmalarının ilk ürünle­ rini 1951 y ılın d a P a ris’te sergiledi. Daha sonra Türki­ ye'ye dönerek, tüm teknik olanaksızlıklara rağmen se­ ramik çalışm alarına devam etti. Türkiye'nin ilk kulla­ nım ve dekorasyon amaçlı seram ik tasarımları ve du­ var panolarını gerçekleştire­ rek bu alanda öncülük ro­ lünü üstlendi. 50 nin üze­ rinde kişisel sergi açan Ko­ ral, D oğu ve B a tı sa n a t formlarını başarıyla sentezled iği ürünleri n e d en iy le birçok uluslararası ödüle la­ yık bulundu. Füreya Koral in fotoğrafları, elyazıları ve kişisel eşyala­ rından örneklerle düzenle­ nen ve 5 Aralık tarihine ka­ dar açık kalacak olan sergi, 1997 yılında kaybettiğim iz bu büyük sanatçımızın yeni k u şaklara tan ıtılm ası gibi ö n e m li b ir işle v i y e rin e getiriyor.

Yapı Kredi Kültür Merkezi, Yapı Kredi Cııltural Centre, Tel (0212) 298 08 24

142 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


Her modeli bir klasik... I. K I.A S S İ:

M ercedes o to m o b ille r sizi daim a zamanın önünde yaşatır, Alıştığınız gibi... M e rced e s’in bütün m odellerinde üstün kalitesini ve konforunu yeniden keşfedersiniz, Beklediğiniz gibi... M ercedes ile her zam an farklı duygular yaşar, ye n ilikle rle tanışırsınız, Özlediğiniz gibi... Tasarımıyla, estetiğiyle ve benzersiz te kn o lo jisin in yarattığı güven duygusuyla M e rced e s’in öncülüğü devam ediyor. Bütün m odellerinde olduğu gibi... SL, S-Klasse, SLK, C-Klasse, CLK, E-Klasse, CL, V-Klasse modelleri Koluman’da sizleri bekliyor.

M ercedes-Benz K olum an M o to rlu A ra ç la r Tic. ve San. A.Ş.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Ana Bayi Ankara Bölge:Konya Yolu No: 221 06520 Balgal/ANKARA Tel: (0312) 285 78 00 pbx Fax: (0312) 284 17 50 Gaziantep Bölge:ipek Yolu Şehir Girişi Gaziantep Tel: (0342) 321 04 29,321 76 81,321 18 33 Fax: (0342) 321 34 40 Mersin Bölge:Tarsus Otoyolu Çıkışı Yenice/MERSİN Tel: (0324) 651 42 42 pbx Fax: (0324) 651 42 45


cityscope

1ÜT Codes: Turkey 90. Ankartı 312. İstanbul: Euıvpean Side 212, Asian Side 216, İzmir 232, Antalya 242

Bizden ve O nlardan 12 From Us and Tlı e m 12 T e k Art G a llery o p en ecl tb e n eıv s e a s o n o ıı 9 O ctoher with a n in tem a tio n a l exhibition o f origin al prirıts entitled From Us a n d Tbem 12. Tbis is tbe tıvelfth o f tbese arım ıa l e x b i b i t i o n s ıv b ic b b r in g t o g e t b e r a r t is t s fr o m a li a r o ıın d tb e ıvorld. Tbis ex b ib itio n is o n e o f t b e b e s t ıv a y s to s e e u’b ere Turkisb artists a re to d a y , a n d t o k e e p in to ııcb ıvitb tb e latest in in te m a tio n a l art. It will r e m a in o p e n m it il 12 November.

Tek Sanat Galerisi, yeni sezonu "Bizden ve Onlardan 12” adlı uluslararası özgün baskı sergisi ile 9 Ekim tarihinde açtı. G alerinin hu vıl onikincisini g e rçe k le ştird iğ i ve g e le nekselleştirdiği sergi, dün­ yanın dörtbir yanından sa­ natçıların ürünlerini biraraya getiriyor. Hem ülke­ miz sanatçılarının eriştik ­ leri düzeyi g ö rm ek hem d e u lu slararası d ü z ey d e ça ğ d a ş s a n a t ü rü n le rin i yakından tanım ak a çısın ­ dan büyük ö n em e sahip olan sergi, 12 Kasım tari­ hine kadar açık kalacak.

Tek Sanat Galerisi, Tek Art Gallery TeU (0212) 247 08 99

Brezilyalı Naillerden Esintiler Glimpse of Brazilian Naive Artists B r a z il epitom ises tbe vibrant life o f S o u th A m e r ic a , its diversity o f elim ate aeross a g eog rap by nınging fr o m tbe A m a z o n r a in f o r e s t a n d c o c o a a n d c o ffee plan tation s to tbe A tlantic coast, a n d its m ultietbnic culture, com bin in g A fr ic a n , n a t iv e a n d E u r o p e a n e le m e n t s in a s p e c t a c u l a r s y n tb e s is . An ex b ib itio n ıvbicb o p e n e d a t A p b ro d ie Art C en tre on 2 7 O ctob er rejleets life in tbis m a g ica l country tbroııgb tbe naive p ain tin gs o f B ra z ilia n artists. Tbe universal dim en s io n o f n a i v e a r t is a l s o d e m o n s t r a t e d in t b e s e ıvorks by a rtists o f in tem a tio n a l renoıvn.

B rezily a, G ü n ey A m erik a’nın coşkulu yaşamını en iyi yansı­ tan ülkelerden birisi. Amazon ırm ağ ın d an k a k a o ve k a h v e tarlalarına, yağmur ormanların­ dan O kyanus kıyalarına kadar çok çeşitli iklimi; Afrika, yerli ve Avrupa kökenlilerin karışı­ m ından olu şan coşk u lu Latin kültürüyle büyülü bir ülke. 27 Ekim ’d e A phrodie Sanat Merkezi’nde açılan sergi, bu büyü­ lü ü lken in d eğişik yaşam ının izlerini taşıyan, Brezilyalı res­ samların naif resimlerini tanıtı­ yor ülkem iz san atsev erlerin e. Uzak, farklı ve sıca k bir ikli­ min. ünleri ülkelerini aşan naif ressam larının eserlerin in izle­ nebileceği bu sergi, naif resim geleneğinin evrensel boyutlarını gözler önü ne sermesi açısından da oldukça ilginç.

Aphrodie Sanat Merkezi, Aphrodie Art Çenter Tel- (0232) 482 33 02

144 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


Eskihisar Gümüş Vadi Villaları

A

ı 1111

e l

: ı

r

1111111

t

ı

d

e

ğ

e

r


cityscope

"S" Codes: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212, Asiarı Side 216, İzm ir232, Antalya 242

Sema İlgaz Temel’den “izdüşümler” “Projections” by Sema İlgaz Temel S e m a İlg a z T e m e l’in m o n o ty p e b a sk ıla r ve ak rilik ç a lışm a la rın ­ dan o lu şan sergisi, 4 K asım ’dan itib a r e n V a k k o B e y o ğ lu S a n a t G alerisi’nde. Sanatçın ın “yeni ya­ şantıların g ö rsel an latım ı”nı b u l­ m ak için b ir y olcu lu k olarak ta­ nım ladığı resim serü v en in in ana tem aları, resim le şiirin, d üşle g er­ çeğ in , b ilin çle bilinçaltının b u lu ş­ m ası. G e r ç e k liğ in v e rili a n la m la rın ın

An exhihition o f monotype prints

an d acrylic studies by Sema İlgaz Temel can he seen at Vakko Beyoğlu Art Gallery from 4 November onıvards. The main themes o f her ıvork-, which she describes as a journey in search o f “visual expression o f neıv lives” are the encounter hetıveen painting an d poetry, dream an d reality, consciousness an d suhconsciousness. Her pictures crossexam ine the data filled meanings o f reality an d underscore the sense o f timelessness. This exhibition ıınll be open till 29 November.

s o r g u la n d ığ ı v e z a m a n d ış ılık duygusunun vurgulandığı resim ­ lerd en olu şan sergi, 29 Kasım ta­ rihine kad ar açık kalacak.

Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi, Vakko Beyoğlu Art Gallery Tel (0212) 245 40 99

13. İstanbul Antika ve Dekoratif Sanat Fuarı 13th İstanbul Antiques and Decorative Arts Fair This y ea r the Foundation f o r the Conservation an d Promotion o f Culture an d Art is organizing the thirteenth İstanbul Antiques an d Decorative Art Fair at the Miiitary Museum ’s Ahmet Fethi Paşa Rootns.

Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı (KÜSAV) tarafından bu yıl onüçüncüsü düzenlenen İs­ tanbul Antika ve Dekoratif Sanat Fuarı, Askeri Müze Ah­ met Fethi Paşa Salonları’nda gerçekleştiriliyor. Kültür ve sanat varlıklarının koruma altına alınması ve bilinçli ko­ leksiyonculuğun yaygınlaştırıl­ ması amacı ile düzenlenen fu­ ara, pekçok yerli ve yabancı antika kuruluşunun yanısıra bilimadamı, koleksiyoner ve sa­ natseverin katılması bekleniyor. Bu seneki fuar kapsamında, daha önce teşhir edilmemiş özel koleksiyonlardan derlenen “Osmanlı Sanat Eserleri Özel Koleksiyonlar Sergisi” de bulunuyor. Ayrıca 15 Ka­ sım tarihinde Askeri Müze Harbiye Kültür Sitesi Yeşil Salon’da yapılacak müzayedede, 17. ve 19. yüzyıla tarihi­ lendirilen çok değerli Osmanlı antikalarının yanısıra, Os­ m a n lI için özel olarak üretilmiş Avrupa ve Çin kökenli antikalar da satışa sunulacak. 13-17 Kasım tarihleri arasında Elit Fuarcılık tarafından organize edilen fuar programında konferans ve konser­ ler de yeralıyor.

Organized ıvith the ohject of encouraging knotvledgeable collecting and the conser­ vation o f cultural and art ıvorks, the fair is expected to attract scholars, collectors and art lovers as well as many Turkish and foreign antique dealers. This year’s fairfeatures an exhibition o f objects from private collections tvhich have never been on public view before. At the auction on 15 Novem­ ber ıvhich u’ill be held in the Green Room at the Miiitary Museum Cultural Centre in Harbiye valuable Ottoman antiques datingfrom the 17th to 19th centuries mil go under the hammer, along ıvith European and Chinese pieces ıvhich were specially produced for the Ottoman market. The fair, which takes place betıveen 13 and 17 November, ıvill also feature a programme o f lectures and concerts.

KÜSAV Tel: (0212) 260 77 00

146 S K Y L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


A w ith

d is t in g ııis h e d h o t e l c h a in ,

th ir ty y e a r s e x y e r ie n c e , o n

M

a

r t ı

th e tu r q ııo is e c o a s t:

H o t e l s

fila ç tt'fto tc ls ; w t t lr it ^ ^ c e t ie ît t j^ h H t y ,^ e r İ 0ss c ttis b je ^ tıird ^ \m d ^ ^ n g c ~ ö f s y o rtrâctTVİtics^ftrcscıfls yoli' thrcc tH ffcİ'vut altçtrUrttrvûs'fbr "tlfbTtolutnyS o f.y o u r rtrc m ıfs K > P u. fjp İtfc h o fT tıe m y o i\w t l e itjo y tltis sıttnıttpr^ ’

^ İÇ M

l-

v

E L E ^

'2 '^

M

A

jÛ Ü S & ^ n

R

M

<

p t ^ ^

-

^

\

»

^

T ^ K tlf'D

\

» -

JL

. *

||

C v O

V

*

ÂV ^R E »

İ

^ S

£

I? W rA I j

't -

,

. "T

tV^“”'*->

C iâ v

MARTI HOTELS Rezervasyon Bürosu: Koşu Yolu Aksu Cad.. No.3. Bakırköy 34730 İSTANBUL Tel: (02121 543 60 50 (P b ı|. Faks: (0212) 572 09 16. http://www.m arti.com .tr, E-m ail: M arti® escortnet.com


z

,

o < a


T ek o l a n , b a ş k a l a r in d a o l m a y a n , ö z g ü n B İR Ş EYİN TE K O LAN YA N I, O N U

o l a n

...

D İĞ E R L E R İN D E N AYIRIR,

FA R KLILA ŞTIR IR, B E N Z E R S İZ YAPAR. B u g ü n , d ü n ya d a k İ tü m HEMEN

HEMEN

b a n k a l a r

m ü ş t e r

İl e r İn e

AYNI Ü R Ü N LE R İ,

AYNI H İZM ETLER İ SUNARLAR. B A N K A L A R I B İR B İR İN D E N A Y IR A N İSE BU Ü R Ü N VE H İZM E TLE R İ SUNU ŞTAKİ K U R U M SA L F E L S E F E L E R İD İR . T E K F E N B A N K ’ IN İL K E S İ, T Ü M

M Ü Ş TE R İLE R İN E

EN Y Ü K S E K K A L İT E D E H İZ M E T V E R M E K VE B U N U S Ü R E K L İ K ILM A K TIR . İŞTE T E K F E N B A N K ’I TEK KILA N, O N U

D İ Ğ E R L E R İ N D E N A Y IR A N DA

BU Ö ZE LLİĞ İD İR . G E L İ N T E K F E N B A N K ’A, T E K O L M A N I N A Y R I C A L I Ğ I N D A N SİZ DE Y A R A R L A N IN .

S U N U L A N URUN VE H İ Z M E T L E R MENKUL KIYMETLER REPO HAZİNE BONOSU DEVLET TAHVİLİ YATIRIM FONLARI DÖVİZ

TEKFENBANK

MERKEZ ŞUBE TEKFEN SİTESİ D BLOK ET İL ER 8 0 600 İ S T A N B U L S A N T R A L : ( 2 1 2 ) 28 7 00 00 P B X F A K S : ( 2 1 2 ) 2 5 7 7 7 77 T E L E K S : 3 9 1 7 7 T Y F B TR 3 9 1 7 8 T Y F B TR

KURUMSAL BANKACILIK KREDİLENDİRME DIŞ TİCARET FİNANSM AN I LEASING FİNANSM AN DANIŞM ANLIĞI

AT T


İAltınşehir

MAIN ROADS

STREETS

•j = = = :

Om

Q

25%

THY OFFICE

5000

At

Oy

HASDAL,

rM I R K i 9

İKİ NOKTA 0(216) 3490141

M A R M A R A

Oâöal

Kocatepe\Vy\-<'— < (

İA Y R A M P A Ş * .

D E N İ Z İ

Yeşılpınar^çsaji

kazm . «w ev«ov Karabekir KaraHotapr " r t j

KFMFRBURGAj'iÇ

'■ic'mı; V ¥ndıztaby£ İanat te j» SauaöL5

A QKû^\\&r(a\tepf

Habibler

Pirinçci

Yeşilköy Br.

ia k ih k

Çanarlıhah

FERRY BOAT LINES

SEA BUS LINES

---------------- RAILVVAY

motorvvays

£ 1 ;:::::::::

KEY TO SYMBOLS

İUKSU.

^•âfrako.

Yarımburgsz

Arışkıran

Arnavutköy

Kefelilcoy

■N ER BA H Ç B

-A Ç IB A D C M '

Gümü^şiiyu

Bahçe

rV

J)

\ Yİ

B ü yü k A d a

))

i ' / s

Soğanlık

Başıbüyük

tordonbo^

v Rahmanlar. ' SN'. Esentepe n *, . Karlıktepe

Tamirhane*^^^

Vtışokulu

Kıvırcık Karakolu..

'Kayışdağ^'

Aydınevler

KçBakkalköy

\ X ^ 'x t o y o l u ; M

(OZrAfAÜTKt'Ö'

E s a rX . . :

K ın a lı A d a

53J

Sarıgazi

Çekmeköy

Taşdelen

Cumhuriyetköy

Yunus

TENDİK ,/ /

Dolayoba.

Hürriyet

Yakacık

Büyük Bakkalköy

Alem dağ

Polonezköy

Dutdere

^ s r k ^ ^ A N ÎT . F l F ^ - Aş D u d u J lu jIS V, Bulgurlu \ \ ,// l | "—7 f f

3 J * ı a ı ı »mİİ/CT'*"

;

\j /,

v

BEYKO Z

Akbaba ; i

rfÇ^âşabatıçe # Ukl^ a ;

\

L\ Ortaçeşmç,

LİBAOlYt

vBurtjaniye

^^Ğ.arbaîrö

Büyükderş,

İS T A N B U L


/ İnsanoğlu asırlardır rahatlama ve terapi amacı ile termal enerjiden faydalandı. Sauna geleneğinin köklü bir geçmişe sahip olması da bu yüzden... Çepeçevre bir sıcaklık, sıcacık taşların üzerinde buharlaşan suyun sesi, ahşabın dinlendiren kokusu... Yoğun bir iş gününün ardından sauna ya da buhar odasında geçireceğiniz birkaç dakika kaslarınızı gevşetir, zihninizi tazeler, yorgunluğunuzu giderir ve stresten arındırır. Bu keyfi evde yaşamak da cabası... Tylö ayrıcalığıyla!

r v t o

S A U N A S & S TE A M BATHS

Türkiye Genel Distribütörü: AYHAVUZ Ltd. Şti. M aç Sokak No:15 Taksim, İstanbul • Tel: (0212) 293 1113, Faks: (0212) 252 42 65


İS T A N B U L

G u id e

EMERGENCY

A m bulance Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u risn ı poliçe Tel: 527 45 03 G endarm e Tel: 156 (Ali overTurkey) TO U R IS M TU RİZM

İN FO R M ATI ON S

DA NIŞM A

A tatürk A irp o rt

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 H ilto n H otel A rcade Tel: 233 05 92 K a r a k ö y Sea Port / Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 S irke ci T o u ris n ı In fo rm a tio n

Sirkeci Turizm Damşnuı Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahm et Square

Sultanahmet Meydanı Tel: 518 1802 T h e T u r k is h T o u rin g and A u to m o b ile C lu b

T c lc p h o ııe : International c o d e tor T urkey: 90, İstanbul arca codes: Eu ro p ean side 212, A sia n side 216. Local n u m b e rs o n the Eu ro p ea n side began w ith 2, 5 o r 6, those o n the Asiarı side w ith 3 o r 4. F o r intercity calls w ith in T u rk e y fırst dial "0 ”, then tlıe area code, and tlıen the local num ber. F o r intem ational calls First dial "00".

Harbiye. Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 65 H o ü d a y In n (****) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 H o lid a y I n n Crovvne P laza (“ ***) Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 H otel A irp o rt In n Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Fax: 663 78 62 H otel E m p e rya l (“ **) Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 396 1 Fax:252 43 70

C e yla n İn ter-Continental İstanb u l Askerocağı Cad, Taksim Tel: 231 21 21 Fax: 231 21 80 C o lo r H otel (•“ *) Fmdıkzade Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 C o n ra d İstan b u l ("***) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Ç ın a r H otel ( " ” *) Yeşilköy Tel: 663 29 (X) (18 lines/lıat) Fax:6632921 Ç ıra ga n Palace K e m p in s k i (*“ **) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 D e d e m a n İsta n b u l (*“ *•) Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 11 00

A ya sofya P a n siy o n la r Soğukçeşme Sokak Sultanahmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 36 69

Şehir M üzesi Yıldız Tel: 258 53 44 T h e M u se u m o f Caricature a n d H u m o u r

K arikatür ve Mizah M üzesi Fatih Tel: 521 12 64

İsta n b u l S a v o y H otel (” **) Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10

W o m e n ’s L ib ra ry and In fo rm a tio n Çenter F o u n d a tio n

K a ly o n (****) SultanahmetTel:5174400 Fax:63811 11 K e b a n (*” *) Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 3310 K e rv a n sa ra y (*“ *) Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78 K la ss is (**"*) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49

M a ç k a H otel (****) Teşvikiye, Tel: 234 32 (X) F;ıx: 240 76 94 T h e M a rm a ra İsta n b u l (**” *) Taksim, Tel: 25146 96 Fax: 244 05 09 M erit A ııtique İstan b u l (***” ) Laleli,Tel:5 139300 Fax:5126390 M im (****) Beşiktaş, Tel: 246 55 07 Fax: 230 73 77 İsta n b u l P rin c e ss H otel (**” *) Maslak, Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 51 O rta k ö y P rin c e ss H otel (*” **) Ortaköy, Tel: 227 60 10 Fax: 260 2148 N ip p o n (“ **) Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 O lcay (” **) Topkapı, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05

H otel A rm a d a Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 H otel H isto ria Amiral Tafdil Sokak 25, Sultanahmet Tel: 517 74 72 Fax: 51681 69 İb ra h im Paşa H otel Terzihane Sokak, Sultanahmet Tel: 5 1 8 0 3 9 4 Fax: 5 1 8 4 4 57 K a riye Edimekapı Tel: 534 8414 Fax: 52166 31 Sp le n d id Palace 23 Nisan Caddesi, Büyükada (Prince İsi.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 V a rd a r Palace H otel Sıraserviler Caddesi 54 / 56, Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 15 27 Y e şil E v Sultanahmet Tel: 517 67 85 Fax: 5 1 7 6 7 8 0

Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk M u se u m I Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 2 4 0 6 3 19

Hat Sanatları Müzesi

H a ghia So p h ia / Ayasofya Müzesi Sultanahmet Tel: 522 09 89 -5 2 2 1 7 50

H otel M e rc u re İsta n b u l (****) Tepebaşı, Tel: 251 46 46 Fax: 2 4 9 8 0 3 3 R ic h m o n d (” '*) İstiklal Caddesi. Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07 R iv a (****) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sw issö te l the B o s p h o n ıs (**” *) Maçka Tel: 259 01 01 Fax: 259 01 05

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi M erkezi Haliç, Tel: 534 95 50 Y d d ız Palace M u se u m

Yıldız Sarayı M üzesi Beşiktaş Tel: 258 30 80 P A LA C E S / SARAYLAR

Beylerbeyi Palace / Beylerbeyi Sarayı Çavırbaşı Durağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 D olın a b a h çe Palace

Dolınabahçe Sarayı Beşiktaş Tel: 258 5 5 4 4 Ih la m u r K a s ir / Ihlam ur Kasrı İhlamur (haddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91

Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22 C H U R C H E S A N D SY N A G O G U ES

C a llig ra p h y M u se u m

T h e Plaza H otel ( " * “ *) Barbaros Bulvan, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90

E y sa n O tel ("**) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329

Sultanahmet Tel: 512 04 80

Y ıld ız K io sk s: Şale, Malta a n d Ç adır

Kariye M üzesi

E re sin (” **) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47

Topkapı Sarayı M üzesi

A rc h e o lo gic a l M u se u m

Arkeoloji M üzesi

Pera Palas (**” ) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89

Prestige (****) laleli. Tel: 518 8280 Fax:518 8290

Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84

M USEUM S / MÜZELER

Beyazıt Tel: 527 58 51

P resident (****) Beyazıt Tel: 5 1 6 6 9 8 0 Fax: 5 1 6 6 9 9 9

Tanzimat M üzesi

M a sla k K a s ir s /M aslak Kasırları Büviikdere Caddesi Maslak Tel: 276 10 22

P arksa H ilto n (**") Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95

D iv a n (’*"• ) Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 27

G ü n e ş (••**) M erter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08 H ilto n İstan b u l (**“ *)

T lıe C ity M u se u m A v ice n n a Amiral Tafdil Sokak 31, Sultanahmet Tel: 5 1 7 0 5 50 Fax: 51 6 6 5 55

H otel A m b e r Sultanahmet Tel: 5 1 8 4 8 0 1 Fax: 51881 19

PolatRenaissance H otel(“ *“ ) Yeşilyaırt Tel: 663 17 (X) Fax: 6 6 3 1 7 55

G ra n d Tarabya H ote l (**“ *) Tarabya, Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60

Bebek Tel: 263 69 86

H ıd iv K a s rı (T he K h e d iv e 's S u m m e r Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34

D ils o n (*“ •) Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77

F o u r Seasotıs H otel İsta n b u l (*” **) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Fax: 638 82 10

H IS T O R IC B U IL D I N G S )

Aşiyatı M üzesi

Hyatt R egen cy Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00 Fax:225 70 07

K u m b u rg a z P rin c e ss H otel (**'**) 34910 Kumbuıgaz, Tel: 885 90 00 Fax: 884 05 30 ■31

B ü y ü k S ü rm e li (” “ *) Gayrettepe, Tel: 272 1 1 6 0 Fax: 266 36 69

RESTORED

T o p k a p ı Palace M u se u m

H O T E L S / OTELLER

A sk o ç O tel (“ **) İstasyon arka Sok. Sirkeci Tel: 511 80 89 Fax:511 70 53

T h e A şiy a n M u se u m İN

Citadel Kennedy Caddesi 52, Ahırkapı Tel: 510)23 13 Fax: 516 13 84

H otel İsta n b u l C o n ti (*"*) Mecidiyeköy Tel: 288 1642 Fax: 272 95 05

Türkiye Tııring ve Otomobil Kıırıınııı (Head Office -Merkez) Tel: 282 81 40

A k g ü n H ote l (**“ *) Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26

(HO USED

T h e T anzim at M u se u m

K la ss is P a rk H otel (“ *“ ) Sefaköy, Tel: 624 23 37 Fax: 598 96 11

A d e n (****) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67

HOTELS

C h u r c h o f St. S a v io u r in C h o ra Edimekapı Tel: 523 30 09

M ilita ry M u se u m / Askeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98 M u se u m o f P a in tin g a n d Sculpture

Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 M u se u m o f T u r k ish a n d Isla m ic Art

Türk ve İslam Eserleri M üzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 1 8 0 5 -0 6 R a h m i M. K o ç In d u stria l M u se u m

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi Hasköy Tel: 256 71 53 - 54 Sa d be rk H a n ım M u se u m

Saılberk Hanım M üzesi Biiyükdere Caddesi, 27-29 Sarıyer Tel: 242 38 13

A y a T ria d a (G reek O rth o d o x ) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (U nion Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday Mass in English. Neve S h a lo m (Syn a gogu e) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 Sa n A n t o n io d i P a d ova (C a th o lic) İstiklal Caddesi 325, Bey oğlu Tel: 244 0 6 3 5 Sunday mass in Italian. St. E sp rit (C ath olic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday mass in French. C h rist C h u rch , (A n g lic a n ) T he C rim e a n M e m o rla l Scrdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Belıind the Svvedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 am.


DÜNYA ÇAPINDA EN GÜVENİLİR KURYE ŞİRKETİNİ ARAYANLAR ICIN BİR REHBER. M

Amerika 68.758 A raç 301.116 P ersonel

Ingiltere 1 3 0 0 Araç 2.800 P ersonel

Almanya 5.087 A raç 15.500 P erson el

Fransa 900 A raç 1.600 P ersonel

K anada 1.506 A raç 5.724 P ersonel

İtalya 600 A raç 900 P ersonel

Tayvan 79 A raç 412 P erson el

M eksika 399 Araç L 0 9 3 P erson el

Ispanya 450 Araç 1.100 P ersonel

Hong-Kong 97 A raç 484 P erson el

Porto Riko 255 Araç 642 P ersonel

Eğer gerçekten gü v e n e b ile c e ğ in iz uluslararası

T ü rk iy e 254 A ra ç 521 P e rso n e l

binaya ve kendini işine adam ış d aha ç o k personele

b ir k u ry e se rv isi a rıy o rs a n ız , işte s iz e d ik k a te

sahiptir.

a lm a n ı z g e r e k e n ç o k ö n e m li b ir k a ç b ilg i.

B ir d a h a k i se fe re , ö n e m li g ö n d e r i n i z i n

U P S d ü n y a n ın her yerinde, d iğe r uluslararası

is te d iğ in iz yere, tam z a m a n ın d a v a r d ığ ın d a n

k u ry e şirketlerin e o ra n la d a h a ç o k ö z e l taşım a

kesinlikle

a ra c ın a , e n u y g u n ş e k ild e s e ç ilm iş d a h a ç o k

olmanız

için...

UPS.

Teslim oldu bilin.

in te rn e t: h ttp ://w w w .u p s .c o m

İstan b u l : 0 -2 1 2 5 4 7 12 2 0

A n ka ra

Adana

A n ta ly a : 0 -2 4 2 2 4 8 8 9 8 0

: 0 -3 2 2 4 5 4 0 3 76

emin

N e d e n b a şk a b ir şirk e tle g ö n d e r e s in iz k i?

: 0 -3 1 2 3 1 8 6 7 2 9

Bursa

: 0 -2 2 4 2 5 6 65 0 0

D e n iz li : 0 -2 5 8 2 6 4 85 4 2

E skişehir

: 0 -2 2 2 2 3 6 0 7 0 5

M e rs in : 0 -3 2 4 2 3 2 2 0 78

İz m ir

: 0 -2 3 2 4 8 2 0 4 4 9

İz m it

: 0 -2 6 2 331 0 8 30


Yeni Yılınız M a li P e rfo rm a n sla İlg ili S e ç ilm iş R a k a m la r 30.09.1997 ve 30.09.1996 itibarıyla

A k t i f l e r (Milyar TL)________ 1 9 9 7

19 9 6

Likit Değerler Menkul Kıymetler Krediler, Net Aktif Büyüklüğü

33,116 11,190 39,255 87,680

15,785 7,517 19,409 40,934

P a s i f l e r (Milyar TL)

19 9 7

19 9 6

Mevduatlar Özvarlıklar Dönem Kârı Dış Ticaret Hacmi

55,769 8,611 3,107 (Milyon usdi 1,833

D e ğ iş im

% 110 %49 % 102 % 114 D e ğ iş im


Bank

Ekspres,

zamanın

önünde

gidiyor:

Kutlu Olsun Bir banka için, perform ans kalitesinin en önem li göstergesi bilanço rakam larıdır.

V e rim liliğ e , bankacılık işle m leriyle ulaşm ayı hedefleyen Bank Ekspres; 1997'nin

9'uncu ayında, 88 trily o n liralık b ir bilanço b ü yüklüğüyle yıl sonu hedeflerine

şim diden ulaştı. D inam ik aktif-pasif y ö n e tim i, yüksek likid ite si, m evduat ve

krediler arasındaki dengeli gelişme çizgisi ile g ü v e n ilirliğ in i sürdürdü. Sağlıklı

büyüm eyi destekleyen 9 trily o n liralık özvarlığıyla gücüne güç kattı. ISO 9001

Sertifikası ile, hizm et kalitesine sü re klilik kazandırdı. Başarısını, Bank Ekspres ile

ç a lış a n la ra , " m ü ş te r i m e m n u n iy e ti" o la ra k y a n s ıttı. B ank E k s p re s 'in

" Y e n i H izm et K ü ltü r ü "y le m u tla k a ta n ış ın ... "F in a n s a l S ü p e r m a r k e t " in

y a ş a m ı k o la y la ş tır a n z e n g in o la n a k la r ın d a n h e m e n siz de y a r a r la n ın !

& 4 /w r £ K S P R E S " D ü n y a K a l i t e s i n d e F i n a n s a l H i z m e t 1^

/,


ANKARA

CUMHURİYET MÜZESİ TENİS KULÜBÜ

/

ATAÜRK KAPALI SPOR S A L O N U /

£ P |\^ merke: P J ğ kau n azc £ BANK. [ P lt r : M S ( ,\ %ZİRAIT 1 E

/

Cj

19 M AYIS STADYUMU

T | BELEDİYE Yjjrtİ ^^ızılbey \

H İSA R

BAN c V e k e l * K A LK IN M / IM D * BAN KASI —l | M U ' 0 «/> S m lak^

AD LİYE ANADOLU M ED.M UZ.

GENÇLİK PARKI

AŞTIRMA

CAMİ EC ZAC ILIK FAKÜLTESİ

OPERA

S AMAN PAZARI

FEN F A K Ü L T E S İ t f c G .ORDU PAZARI

El

RESİM HEYKEL

TİCARET fi a k a n .

SELİM SIRRI SPOR S A iO N U

ETNOGRAFYA "M Ü Z E S İ THK & NUMUNE RADYO o HASTANESİ EVİ İ,

KONSER SALONU

% M A LT E P fr- %

HEMŞİRE OKULU HACETTEPE

İS M E T P A Ş A K IZ M E S L E K Kızılay S L İS E S İ

#

ADLİYE SARAYI

_________________

ÖĞRENCİ YURDU

== o Dilek Tepe S

Y Ü K S E K İH T İS A S T IP FAKÜLTESİ u actam ccİ lİflA fr1

HACETTEPE HASTANESİ

TREN İST. W .\ A \ r) )

ABD İ İPEKÇİ PARKHW

S

.

/S W

A NITKA BİR

SPOR TESİSLERİ

I/YSEAN Hİ N E .^o

z

\

,,

TED

^

r

/

VAKIFLAR GEN.MUD

KANSER HAST

K IZ I <£

DEVLET MALZEME OFİSİ

STANDARTLAR

KARAYO LLARI J3JENELMUD.

i.İN Ö N Ü B U L V A R I

CAM İ

^ Tuzcular S

VETERjN ERO BAŞ M Ü D . İLK O K U L

N AM IK c KEMAL ^ ORTAOK

ORTAOKUL

.s

J

C ft \

FRANŞIZ KULTUR^ KAPALI YÜZME HAVUZU

LUŞ^

KREDİ YURTLAR

o topark

^

Ş

8 U 2 PATEN SAH. KURTULUŞ PARKI

■#''

kent

HUKUK FAK.

GÜFtSEL C

\

f e i^ S S K

A N IT T E P E

CEMAl

BEFİK SAYDAM HIFSİSIH A ENST.

V

’S & J

S b °ZKURTc

y<.a\\MTOaKS

h -a . y û c e l c

KOCATEPE S C A M İİ |

KOCATEPE

İSTATİSTİK GN.MD.

.TESİSLERİ

ODALAR BİRLİĞ İ

GENEL KUR.BAŞ.

DİSPANSER Olgunlar S METROPOL

HAVA KUVVETLERİ DENİZ KUVVETLERİ

DEDEMAN

*PTEL

S.B A Ğ L A R I

M A LİYE BAK,

n ı.

T,C.

b u Y u k m i l l e t m e c l is i

M ECLİS M ECLİS İD. KÜTÜPHANESİ BİNASI

V b e s t o T eI Ç AS IN YAY.

KEY TO SYMBOLS Z

Z

=

MAIN ROADS STREETS ■ m -m =

PAZAR

MOTORWAYS

RAILWAY

^

BAYIN D IR LIK BAKANLIĞI DEMONTRASYON SAHASI

HOTEL

MUSEUM S : L:.; MOSÛUE HOSPITAL

SCHOOL

*H A S T .

GÜVEN HAST.

GökdereS ■Yayla Gül S

THY OFFICE Q

Ç ankaya

t

TezelS

c/>

&çl S

MvüedeS.

p\

^ ™ * r lf | c A R İ ,„w 5

Tomurcuk S

BULGARİSTAN H \ SEF. M ISIR 'K A

D#'S

V a a n b 'S

B

K A V A K L ID E R

; p a Sk u s h e r a t o n # l V0L0N YA%

& » ,« HİLTON IRAN

g


Bu işe bir tarif gerek...

Ektrans, tüm Avrupa'yı kapsayan hunisi] pıifzlysi seferlerinde tam zamanında kalkmayı ve süresinde varmayı taahhüt eder. Geniş araç parkı, her tür ürünü taşıyabilecek donanımlı araçları; depolama, ambalajlama, etiketleme hizmetleri; uydu takip sistemi, kapıdan kapıya teslim kuralı, ISO 9002 kalite güvence sistemiyle iıım a J l taşımacılığında da öncü olması gerektiğini biliyor. Yük çok az da olsa, ürün çok hassas da olsa, Ektrans garantisiyle zamanında gidiyor. Merkez: E5 Karayolu üzeri, Aydıntepe mevkii, Tuzla Tersane Kavşağı, Tuzla 81700 İstanbul Tel.: 0216.392 99 17, Faks: 0216.392 10 93 - 493 00 47, Teleks: 36642 eunk tr - 36652 euar tr, e-mail: ektrans ® sim.net.conn.tr Bursa: Tel: 0224. 245 26 60 (4 hat), Faks: 0224. 246 77 21, İzmir: Tel: 0232. 463 91 91 pbx, Faks: 0232. 463 99 24, Denizli: Tel: 0258. 263 75 54, Faks: 0258. 241 80 77, Mersin: Tel: 0324. 237 97 40 (3 hat), Faks: 0324. 237 97 43, Ankara: Tel: 0312.425 20 1 9 -4 2 5 00 82, Faks: 0312. 425 91 75

EKTRANS

ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.

"D a im a ö n cü , d a im a ö n d e " E K TR AN S A.Ş. bir EKİNCİLER H O LD İN G A.Ş. kuruluşudur.


T e le p h o n e : International co d e fo r T urkey: 90, A n k a ra area co d e 312. For intercity calls w ithin T u rk e y fırst dial "0", then the area code, and the n the local num ber. F o r intem ational calls fırst dial "00".

ANKARA EMERGENCY

M U S E U M S / MÜZELER

A m b u lan ce Tel: 112 (Ali över Turkey)

M u se u m o f A natolian Civilisations

Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey)

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 3161 Open daily except Mondays Pazartesi dışında hergürı. 08.30 -17.30

T o u rism poliçe Tel: 341 65 30 G endarm eTel: 156 (Ali overTurkey) T O U R İS M TU R İZM

IN FO R M A TIO N

DA NIŞM A

A tatürk's M au so le um

Anıtkabir Müzesi Anıt Caddesi, Tandoğan Tel: 23! 79 75 Open daily except Mondays.

B ra sil /Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20

N ew Z ea land / Yeni Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54

Bulgaria / Bulgaristan Kavaklıdere TeE 426 74 55

N o rw a y / Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50

C anada /K ana da Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75

O m a n / Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31

T he P eople's Republic o f C h in a / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 85 43

P akistan / Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10

T u riz m B a k a n lığ ı - B ahçelievler İsmet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55

Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

Chfte / Şili Çankaya Tel: 438 9 4 4 4

T he A n k a ra State M u se u m o f P ain ting a n d Sculpture / Ankara

Croatia / Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 4 3 6 6 2 12

T u riz m D a n ışm a • T a n d o ğa n Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 - 488 70 07 Fax: 231 55 72

Devlet Resim ve Heykel Müzesi

C ub a / Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62

E se n b o ğa A irp o rt Tel: 398 03 48

Opera Meydanı Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays.

C zech R epublic / Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 12 44

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.00/13.30-17.30

H O T E L S / OTELLER

A n k a ra D ed em an Oteli (**’*) Büklüm Sok. 1 Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14 Best A p a rt (****) Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli (*“ *) Atatürk B u l™ 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 B ilken t A n k a ra Oteli (**” ) 1. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax:2664679 B ü y ü k A n k a ra Oteli (” ***) Atatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 B ü y ü k S ü rm e li Oteli (****) Cihan Sok. 6 Tel: 23176 60 Fax: 229 51 76 Büyükhanlı Park Hotei&Resklence (**“) Simon BolivarCad. 32, Çankaya Tel: 4415600 First A p a rt H otel İnkılâp Sok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75 H ilto n (•— ) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 H otel A y m a (**” ) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 Fax: 419 18 55 İç K ale Oteli (“ **) Gazi Muştala Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 231 77 10 Fax: 230 6133 K e n t Oteli (****) Mithatpaşa Cad 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 K in g A p a rt H otel Piyade Sok. 17, Çankaya Tel: 440 79 31 M e rcure I n n A n k a ra (***) Atatürk Bulvan. 80, Kızılay Tel: 417 85 85 Fax: 41785 92 M erit A ltın el Otel (•****) Tandoğan Meydanı Tel: 231 7760 Fax: 230 23 30 N eva P alas (” '*) Esat Cad. No: 32 Küçiikesat Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25 O m n i R esidence (Apart-Hotel) Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Sergah O teli (”*” ) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00 Fax. 311 3100 She raton A n k a ra (**“ *) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36 Stad Oteli (**” ) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel: 310 48 48 Fax: 3108969 Tetra K o n u r Otel Konur Sok. 58, Kızılay Tel: 419 29 46 Fax: 4174915

D e n m a r k / Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60

E th n og rap h ic M u se u m

Etnografya Müzesi

Egyp t / Mısır Kavaklıdere Tel: 426 64 78

Ulus Tel: 311 95 56 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün.

F in la n d / Finlandiya Farabi Sokağı Tel: 426 49 64

08.30 -12.30/ 13.30 -17.30 G o rd io n M u se u m ( M m Müzesi Yassıhöyük Köyü, Polatlı Tel: 622 51 5 2 ' Open daily except Mondays. Pazartesi dışında hergiiıı. 08.30-17.30

F rance / Fransa Kavaklıdere Tel: 468 11 54 Federal R ep u b lic o f G e rm a n y

Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere. Tel: 426 54 65

Georgia / G ü rcüsta n

MTA, Natural H isto ry M u se u m

Gaziosmanpaşa Tel: 447 17 21

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

Greece / Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60

Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holiclays.

P o la n d / Polonya Kavaklıdere Tel: 4 2 6 1 6 9 4 Portugal / Portekiz Çankaya Tel: 4 4 6 1 8 90 R o m a n ia / Romanya Çankaya Tel: 427 12 43 T h e R u ssia n Federation

Rusya Federasyonu Çankaya Tel: 43921 22 Saudi A ra b ia

Suudi Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 S lo va kia R epublic

Slovakya Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 58 87 S om a lia / Somali Çankaya Tel: 427 51 92 S o u th A frica / Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 S o u th K o re a / Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 S p a in /İspanya Çankaya Tel: 4 3 8 0 3 92

Resmi bayram tatilleri dışında her gün. 08.30 -17.30

H o ly See / Vatikan Çankaya Tel: 439 0 041

M u se u m o f th e R e p u b lic

H u n g a r y / Macaristan Kızılay Tel: 418 92 38

Filistin Devleti

Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 04 73 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

İn d ia / Hindistan Çankaya Tel: 438 2 1 9 5

Sud a n / Sudan Çankaya Tel: 441 38 85

In d o n e sia / Endonezya Çankaya Tel: 438 2 1 9 0

S y r ia / S K n y e Çankaya Tel: 438 87 04

R o m a n Baths Çankın Caddesi, Ulus, Closed Mondays.

Ira n U ra n Kavaklıdere Tel: 427 43 20

S w cd e n / İsveç Kavaklıdere Tel: 4 2 8 6 7 35

Pazartesi dışında her gün.

Ira q / İrak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21

Sw itzerland / İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55

Isra el / İsrail Çankaya Tel: 426 49 93

T h a ila n d / Tayland Çankaya Tel: 440 66 81

Italy / İtalya Kavaklıdere Tel: 426 5 4 6 0

T u n isia / Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12

Cumhuriyet M üzesi.

08.30-12.30/ 13.30-17.30 W a r o f In d ep e nd en ce M u se u m

Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 53 6 1 -3 1 0 71 40 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00-17.00

J a p a n /Japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00

State o f Palestine Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23

T u r k is h R ep u b lic o f N o rth e rn C y p ru s / K uzey Kıbrıs Türk

EM BASSI ES / E L Ç İL İK L E R

J o rd a n / Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54

A fgh an istan /Afganistan Çankaya Tel: 43811 21

K a za k lıista n / Kazakistan Çankaya Tel: 441 23 01

A lb a n ia /Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 05

K ırg ız h ista n / Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08

A lg e ria /C ez a y ir Çankaya Tel: 427 83 85

Kuvvait Kuveyt GaziosmanpaşaTel: 445 05 76

A rg e n tiııa / Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61

L e b a n o n / Lübnan Çankaya Tel: 426 37 29

A ustralia /Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: 446 11 80

Libya Çankaya Tel: 438 11 10

U nited K in g d o m / İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30

M a ced on ia / Makedonya Kavaklıdere Tel: 4 4 6 9 9 28

Amerika Birleşik Devletleri

A u stria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31

M alaysia /M alezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70

A zerbaidjan /Azerbaycan Çankaya Tel: 441 2621 B an glad e sh / Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 B elgilim / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 B o sn ia a n d H erzego vina

Bosna ve H ersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: *46 1090

K A S IM

— j~ -

Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 T ü rkm e n ista n / Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 U k ra n ia / Ukrayna ÇankayaTel: 4 3 9 9 9 7 3 U nited A ra b Em irates

Birleşik A rap Emirlikleri Çankaya Tel: 440 84 10

U nited States Kavaklıdere Tel: 468 61 10

M e x ic o / Meksika Kavaklıdere Tel: 467 50 56

Iz b e k is ta n / Özbekistan Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya Tel: 439 27 40

M o ld o v a / Moldovya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27

Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98

M o ro c c o / Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20

Y e m e n / Yemen Bakanlıklar Tel: 446 17 78

N etherland s /Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70

Y u go sla via / Yugoslavya Kavaklıdere Tel: 426 03 54

15 8 SKYUFE

Cumhuriyeti

NOVEMBER

1997


Before you set off to explore this fascinating and hectic city...

T h re e restaurants

Patisserie Tvvo bars Tennis C o u rt Seavvater svv im m in g pool H e a te d in d o o r seavvater svv im m in g p o o l, ja c u z z i Health clu b and sauna J o g g in g a lo n g the coa st M e e t in g a n d co n fe re n c e ro o m s C a s in o S h o p p in g arcad e B a rb e r a n d b e a u ty p a rlo u r 5 m in u te s from the airport

Rcprcscnied by (Ş R S i STEIGENBERGER RESERVATION SERVİCE

...First get settled down at Çınar Hotel, only 5 km from the airport, overlooking the Marmara Sea. VVe'll make you perfectly comfortable during your stay in İstanbul, in a vvarm, friendly and peaceful atmosphere. Just like in your ovvn cosy home... We look forward to meet you at Çınar.

<Ş$-

ÇINAR HOTEL Fener M evkii 34800 Yeşilköy-İSTANBUL Tel: (0212) 663 29 00 (18 hat) Faks: (0212) 663 29 17 - 663 29 21


A R O U N D İ Z Mİ R

Hanfî> URr


I^IVIIK

Ş İF A T IP M E R K E Z İ Bütün dallarda verdiği hizmetlerini son teknolojik cihazlarla sunan Şifa Tıp Merkezi yılda 130.000 civarında hastaya hizmet verirken, her türlü tıbbı" teknolojik gelişmeyi, halkımızın hizmetine sunuyor. O O O

H er d alda poliklinik v e Laboratuar hizmetleri, (Biyokimya, Bakteriyoloji, Patoloji, Odyometri, vs.) Spiral Bilgisayarlı Tom ografi (3 Boyutlu), M am m ografi v e M e m e Ultrasonografisi, Ultrasonografi (K onvansiyonel, Endokaviter, D oppler U S ),

O

Video-Endoskopi (G astroskopi),

GÛZ TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ Göz Anjiografisi ve Ultrasonografisi, Fundus Kamera, Bilgisayarlı Görm e Alanı, Laser Tedavisi, Biometri Uygulamaları. E r iş k in

v e

Ç o cu k

KARDİYOLOJİK TANI VE TEDAVİ MERKEZİ Eforlu EKG, Holter EKG (24 saat EKG takibi), G eç Potansiyel Tetkiki,

HP SO N O S %

5500.

D Ü N Y A ’N IN E N G E L İ Ş M İ Ş R E N K L İ D O P P L E R E K O K A R D İY O G R A F İ C İH A Z IN I A V R U P A 'D A İL K DEFA, TIBBIN HİZMETİNE SUNUYORUZ.

KORONER ANJİOGRAFİ [Erişkin ve Çocuk] Kalp Kateterizasyonu, Anjioplasti-Stent Uygulamaları, Valvuloplasti, Balon Atrial Septostomi, Tüm Vücut Anjiografisi, Kalp Pili Uygulamaları, E R İŞ K İN

V E

Ç O C U K

K A R D İY O V A S K Ü L E R

CERRA H İ

O

KO RO N ER YOĞUN

B A K IM Ü N İ T E S İ v e Y O Ğ U N B A K IM Ü N İ T E L E R İ

O

C h e c k - U p T a n ı v e T e d a v i M e r k e z i- H e m o d iy a liz Ü n ite s i -O r to d o n ti v e h e r ç e ş i t d iş te d a v ile r i- Y e n i D o ğ a n Ü n ite s i,

MİNİMAL İNVASİV CERRAHİLER O

L a p a r o s k o p ik C e r r a h i (K a p a lı S a f r a

O

A r tr o s k o p ik M e n is k ü s A m e liy a tı,

K e s e s i 2 0 0 0 ’d e n f a z l a y a p ılm ış tır .v s )

O

E n d o s k o p ik S i n ü s C e r r a h is i,

O

E n d o s k o p ik L a s e r li P r o s t a t A m e liy a tı,

ACİL AMBULANS HELİKOPTER PİSTİ’miz mevcuttur. E riş k in

Ç o c u k A n jio g ra fi v e A ç ık K a lp C e r r a h is i n d e , B A Ğ - K U R , E M E K L İ S a n d ı ğ ı , S S K ile a n l a ş m a m ı z v a r d ır. A n la ş m a lı O ld u ğ u m u z S i g o r t a Ş ir k e t le r i; M E D -N E T H a y a t S i g o r t a s f n ı n a n l a ş m a l ı o ld u ğ u s ig o r t a ş ir k e tle r i ile B a y ın d ır , O y a k v e A n a d o lu H a y a t S i g o r t a l a r ı y l a a n l a ş m a m ı z v a r d ır .

İzmir’den Başka Hiç Bir Yerde Şubemiz Yoktur. F e v z i p a ş a B u lv a rı N o : 1 7 2 / 2 B a s m a n e / İZ M İ R T e l: 9 0 .2 3 2 .4 4 6 0 0 8 8 0 - 4 4 6 3 7 3 8 P b x F a x : 9 0 .2 3 2 .4 4 6 0 7 7 0 h ttp :/ / w w w .sifa tip .c o m .tr e -m a il: s i f a @ s i f a t i p .c o m .t r


İ

Z

M

İ

R

/

İN A N D A R O U N D

'

.

,

Tclephone: International code for Tuıkey: 90, İzmir areacode 232, Kuşadası (areacode for province of Aydın): 256. For intercity calls vvithin Tuıkey first dial "0", then the arca code, and t h e n the local num ber. F o r In te rn a tio n a l calls firs t dial "OO".

EMERGENCY

H O L I D A Y VI L L A G E S

A m bulance Tel: 112 (Ali över Turkey)

TA TİL KÖYLERİ

Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) G endarm e Tel: 156 (Ali över Turkey) TOURISM TURİZM

INFORM ATION S

DANIŞM A

ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BC and including remains from the Ionic, Lydian. Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be missed. In nearby Selçuk there is the basilica of St.John (6th century), a superb museum and İsa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

A ltın y u n u s Tatil K ö y ü (G o ld en D o lp h in H o lid a y Village) Kalembumu, Bovalık Plajı, Çeşme Tel: 713 12 50 Fax: 713 22 52 Club Cardia (H oliday Village) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 712 11 11 Fax: 712 12 27 C lu b M e d K u şa d a sı H o lid a y Village Aslanbumu, Kuşadası Tel: 614 11 35 Fax: 614 11 25 Foça Club Med Holiday Village Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75

A d n a n M enderes A irp o rt Tel: 274 24 24

H a n e d a n (H o lid a y Village) Foça Tel: 812 24 41 Fax:812 24 51

A lsancak Tel: 422 10 22

K u şt u r Tatil K ö y ü (H o lid a y Village) Bayraklıdere, Kuşadası Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32

Bergam a Tel: 633 1862 B ü y ü k Efes Oteli Tel: 484 21 47 Ç eşm e Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 K u şad ası Tel: 614 11 03 - 614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 - 892 63 28 H O T E L S /OTELLER

İZMİR A n b a Oteli (***) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 4 3 8 0 Balçova K ap lıca Tesisi (*'*) Balçova Tel: 285 48 50 B ü y ü k Efes Oteli (” **') Gaziosmanpaşa Bulvan, 1 Tel: 484 43 00 Fax: 441 5695 Ege Palas (***•) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 8 1 0 0 G ra n d Hotel M ercure İz m ir (“ *“ ) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 4 0 9 0 Fax: 489 40 89 Hotel İsm ira (*“ ) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 94 93 H otel K a ya Prestige (****) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, No.7 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel M ercure K o n a k (*” *) Mithatpaşa (iıddesi, 128 Tel: 489 15 00 Fax: 4 8 9 1 7 0 9 Hotel R ic h m o n d E p h e su s (****) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 67 31 İz m ir H ilto n (**"*) Gaziosmanpaşa Bulvan, 7 Tel: 441 60 60 Fax: 441 22 77 İz m ir Princess Oteli (*“ **) 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39 İz m ir Palas Oteli (*“ ) Vasıf Çınar Bulvan, Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 K ısm e t H otel (“ *) 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax:42l 48 56 M a rla H otel (*") Kazım Dirik Caddesi 7, Pasaport Tel: 441 40 00 F a x : 4 4 l l l 5 0

N e p tü n Village Büyük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 7 0 3 8

İzmir'den (72 km ) ve Kuşadasından (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. İÖ 3000 yıllarında kurulan ve ton, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes’i gezmeye mutla­ ka vakit ayınlmah. Efes’in çok yakınında St.Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası. Selçuk Isa Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik gezi yerleri bulunmaktadır. H o u se o f the V irg in M a ry

Ö m e r H o lid a y Village Yavansu Mevkii, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax:614 4 3 4 4

Meryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus with St.John, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the piace where she died was recognised as a shrine by the Vatican in 1957. T he house is 80 km from İzmir and 7 km from Ephesus on Bülbül Dağı, a hill forested with pines, planes and olive trees. Mass is celebrated here every m om ing at 7.30 and on Sunday m om ings at 10.30.

P in e B a y H o lid a y Village Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 F a x :6 l2 2 2 0 7 Sun se t V ie w H o lid a y Village Gazibeğendi, Kuşadası Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70 T u rb a n H o lid a y Village Dayanıklı Köyü, Gümüldür Tel: 742 25 48 Fax: 742 11 76 S IG HTS EEING / GEZİNTİ

B alçova T h e rm a l S p rin g s

Balçova K aplıcaları İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just 15 km from the city centre and served by municipal buses. Know n in antiquity as the Agamemnon Thermal Springs, Balçova has been a therapeutic centre for thousands of years.

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Antik dönemde Agamemnon Kaplıcaları denilen bu yer çağlar boyunca bir "şifa yurdu" olarak kullanılmış. B ird Paradise / Kuş Cenneti This eight thousand hectare bird sanctuary is a temporary and permanent home to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of year över 190 species of bird can be seen here.

Kentin yantbaşmda koruma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, delta­ lar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190'ı aşkın türde mil­ yonlarca kuş barındırdığı için dünya çapında bir "kuş cenneti" sayılmak­ tadır. E p h e su s / Efes W ithin easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of

Aziz Yuhanııa ile birlikte Efes'e gelen Meryem Ana nın hayatının sön döne­ mini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’de Vatikan 'ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve Kilisesi İzmir'den 80 km, antik Efes kentin­ den 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı ’ndadır. Her sabah 7.30'da, pazar sabahlan 10.30'da ayin düzenlenmektedir. Kadifekale Fortre ss / K ad ifekale The fortress overlooking İzmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were originally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of the city.

İzmir’in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlarının uzunluğu eski dönemlerde 6 km'yl buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla ünlü bir gezinti yeri. P e rga m u m / Bergam a The ruins of Pergamum, a majör centre of civilisation of the ancient world, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskirts o f the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable State of preservation. The site is open daily between 08.30 and 18.30.

162 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997

In the town is another interesting building, the Temple of Serapis, know n locally as the Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrovv streets with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter.

İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon’un kalıntıları bu­ lunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfitiyatroııun yanısıra, ilç­ enin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 -18.30 arasın­ da ziyarete açıktır. Bergama’nın için­ deki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapı­ nağı da dikkat çekicidir. Ayrıca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokakları ve yapılarıyla eski mahalle­ leri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özelliklerdendir. M U SE U M S / M ÜZELER

A rche ologica l M u se u m

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 425 49 29 Open every dav exccpt Mondays. 09.00-17.30. P.tesi dışında her gün. Atatürk M u se u m /A tatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 4 2 1 7 0 26 Open every day except Mondays. 09.00-17.00. Pazartesi dışında her gün. Bergam a M u se um / Berganuı Müzesi Bergama Tel: 633 10 96 Open every day. 08.30-17.30 Her gün. E p h e su s M u se u m / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10 - 892 60 11 Open every day. 08.30-18.30 Her gün. Ö d em iş A rche ologica l M u se u m

Ödemiş A rkeoloji Müzesi ÖdemişTel: 545 11 84 Open every day. 08.30-17.30 Her gün. M u se u m o f P a in tin g a n d Sculpture

İzm ir Resim ve H eykel Müzesi Tel: 484 89 45 S.Yaşar A rt M u se u m

S. Yaşar Resini Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 CH U RCH ES

AND

SYN AGOGUES

Bet Isra e l (Syn a gogu e) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St. H elene (C ath olic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka S t.J o h n (A n g lic a n ) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 4 6 3 6 6 0 8 Santa M a ria (C atholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 N ötre D a m e de Laurdes (C atholic) 81. Sokak, 11 Tel: 232 11 45 St. P olicarp e (C atholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 S h a a r A sh a m a y a n (S yn a gogu e) 1390 Sokak 4/2 Alsancak


0(216) 349 01 41

İKİ NOKTA

A R O U N D ANTALYA


T h e R o ad to In tern ation al Q u a lity is P a v e d b y G ü m ü ş s ü y ü .

Güm üşsüyü C arpets is the first and only Turkish C arpet Manufacturing C om pany to have been avvarded the internationally adjudicated IS O 9001 Ouality A ssurance Certificate. İn receiving this significant aw ard, Güm üşsüyü takes its place am ong an elite group of worldwide carpet manufacturing com panies.

G ÜM ÜŞSÜ YÜ G Ü MÜ Ş S Ü Y Ü HALI VE Y E R KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A. Ş.

Güm üşsüyü C arpets has won this acclaim ed certificate as a result of its consistent com m itm ent to the “Total Ouality C on cep t” and it is another m ilestone in the com pany’s 4 5 year story of excellence and success.

Gümüşsüyü is Turkey's first and only carpet manufacturing company that has been awarded with the intemational IS O 9001 quaiity certificate.


A N T A L Y A ....

.

. n M > > u n

İN A N D A R O U N D

I

I

EMERGENCY

T c k , , h o „ c : International co d e for T urkey: 90, Antalya area c o d e 242. F o r intercity calls w ith in T u rk e y first dial "0", theıı the arca code. and then the local n u m b c r For intem ational calls first dial "(K)"

SPECIAL LICENSE HOTELS ÖZEL LİSANSLI

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey)

Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey)

Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) TO U RISM TURİZM

U IC İ6

IN FO RM A TIO N

DA NIŞM A

A ntalya Kaleiçı Tel: 24705 41 -242 18 33 A ntalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 A lanva Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40

Kaş Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kem er Belediye Binası Tel: 814 15 36 H OTELS /O TELLER ANTALYA

A d o ra G o lf R esort H otel (***“ ) Belek/Serik Tel: 725 40 51 Fax: 725 40 71 A ltis Golfhotel (***“ ) Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 A nta lya D e d e m a n (*” **) Lanı Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 A ntb el B elek H otel ("***) Belek / Serik Tel: (242 ) 7254102-05 Fax: 7254268-70 A r u m H otel& A p artm ents (*“ **) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40 C e n d e r H otel (****) Işıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 C lu b H otel Sera ( '" * * ) Lata Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Falez H otel ( ” ***) Konyaaltı Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 G lo ria G o lf R esort (*“ ” ) Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 G ra n d Prestige H otel S ide ( “ *” ) Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 756 90 60 F a x :7 5 6 9 0 81 H otel O fo A ntalya (**'**) Lara Tel: 349 40 00 /15 hat Fax: 349 40 16 H otel B ilken t K e m e r (****) Göynük-Kemer Tel: 8151538/20 hat Fax: 815 15 37 K ış la H a n H otel (*•**) Kazım Özalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 O ranj H otel (**“ ) Lara Yolu, Şirin Yalı Mahallesi Tel: 323 12 71 P rin c e H otel A ntalya (****) Lara Yolu, Karpuz Kaldıran Mevkii Tel: 323 30 70 Fax: 3 2 3 3 0 41 R o ya l R esort H otel ( " '* * ) Göynük / Kemer Tel: 815 23 7 0 Ptx Fax: 815 16 27 G o ld e n R in g H otel ( " “ ) Güllük Cid. No: 71 Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 She ra ton V o ya ge r A ntalya ( * '” *) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sun se t H otel (“ **) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 T alya H otel Fevzi Çakmak Caddesi 30 Tel: 248 68 00 Fax:241 5 4 0 0

OTELLER

A b ad Hotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax:323 04 25 A rg o s Hotel Opposite of Atatürk Highschool, Kaleiçi Tel: 247 20 12 F a r 24175 57

P a rk K im e ro s Göynük, Kemer T el:815 1 6 6 3 Fax:815 1672 R o b in so n C lu b P am filya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 7 5 6 9 3 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14

A sp e n Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 Karyatit H otel Kaleiçi Tel: 241 1449 Fax: 242 7749

Sim e n a H o lid a y Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 F a x:8 2 4 6 3 81 Sol M una Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59

M a r in a H otel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 1765 T u rb a n A d alya H otel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51

Turtel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax:725 4 3 0 0

T u van a Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 1981

Turtel Side H o lid a y Village Side Tel: 753 20 24 Fax: 753 20 25 T urtle's C lu b M a rc o P olo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 F a x:8 2 4 6 3 46

Tütav T ürke vleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 2 4 1 9 4 19

U lu so y Tatil K ö y ü Göynük, Kemer Tel: 815 14 50 F a x:8 1 5 1 2 72

H O L I D A Y VI L L A G E S TA TİL KÖYLERİ

V a ra n H o lid a y Village Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25

Attaleia H o lid a y Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02

S IG H T S E E IN G / GEZİNTİ

C lu b A ld a Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59

A lanya Citadel / Alanya K alesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is vvalled (8 km). The “Red Tower” was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections.

C lu b A ld ian a Titreven Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 7 5 6 9 2 67 C lu b A li B ey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 753 22 20

Bizans zamanından kalma, "Kızıl Kule "si 1226 da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müzedir.

C lu b Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02 C lu b Kastalia | Konaklı Mevkii, Alanya I Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28

Antalya M u se um /A ntalya M üzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily except Mondays.

C lu b M e d P alm iye Tekerlektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 hat-lines)

Pazartesi dışında her gün.

C lu b M editerranee K e m e r Kemer Tel: 81410 09 Fax: 8141018

The province of Antalya is endowed with the richest historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000 square metres vvith thirteen galleries, an open-air gallery, a children’s gallery (where children may be left) and a wide yard. Approxi-mately fıve thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988. The spectacular Gallery of the Icons and Gallery of the Emperors are especially worth to seeing.

C lu b M e ga Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 C lu b T u ra n P rince Kızılağaç Köyü, Side Tel: 748 24 00 (8 hat-lines) | Fax:748 2 4 0 9 - 10 F.HA H o lid a y Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 E id a ra d o r Phase lis Kemer Tel: 815 1631 Fax: 815 16 37 H a m d u lla h Paşa Konaklı Mevkii, Alanva Tel: 565 15 20 Fax: 565 15 31 K e m e r H o lid a y Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 1465 O a sis B each C lu b Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19 | Palm ariva H o lid a y Village I Tekirova, Kemer I Tel: 821 40 04 Fax:821 40 40

K A S IM

Antalya’nın 8 km doğusunda Antik Çağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kul­ lanılmaktadır. Damlataş Cave / D am lataş M ağarası This bewitching cave in Alanya is full of stalactites and stalagmites.

Sarkıt ve dikitlerden oluşan, olağanüstü görüntüsüyle ünlü, Alanya yakınlarında bir mağara. D üden Falls / Düden Ş elalesi A very beautiful vvaterfall (12 km north of the city centre).

Kent merkezine kuze}’yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. O ld Quarter / K aleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre with its tavems, hotels, restaurants and entertainment facilities. its narrow streets lead down to the old harbour (today an intemational yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The origins of this ancient city 18 km northeast of Antalya go back to KKK) BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptionai open-air museum.

Antalya’nın 18 km kuzey-doğusundaki bu antik kentin geçmişi İÖ 1000 yılma kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönem­ lerinden kalma bir açık hava müzesi. Side At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient ruins are inextricably interwined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of art found here are exhibited.

Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Term essos Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park northwest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history museum at the park entrance.

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda I J teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müze)'i tarih meraklıları mutlaka gezmeliler.

Denizden 1050 m yüksekllikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.

A spendos A majör port and commercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 8 km east of Antalya, its magnifıcent

Antalya'nın sembolü olan bu minare Selçuklulardan kalma bir Ij.yy. yapısıdır. Koyu mavi ve turkuvaz çinil­ erle süslenmiştir.

166 S K Y L IF E

amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acousties and is stili used for concerts.

NOVEMBER

1997

Y ivli (fluted) Minaret and M osque

Yivli M inare The Symbol of Antalya. This 13th century fluted minaret built by the Seljuck is decorated with dark blue and turquoise tiles.


150 yıllık teknolojik birikim gündelik hayata nasıl yansır?


S IE M E N S


Bu çam aşırlar az önce, S ie m e n s'e özel 3-D duşlam a sistem i sayesinde dünyanın en ge lişm iş ve h a ssa s yıkam a teknolojisiyle tanıştı. Dünyanın yıllardır yaşadığı bu teknoloji, şimdi sizin parmaklarınızın ucunda. Ardındaki 150 yıllık teknoloji birikimiyle Siem e n s beyaz eşya, dünyanın önde gelen birçok ülkesinde akla gelen ilk marka, işte bu yüzden, "E v Teknolojisi" denildiğinde; A k s a n la r farklı da olsa... D ü n y a aynı dili k o n u şu y o r.

■■■m

Siemens "Ev Teknolojisi

rr


DUTY FREE

OU

BOARD

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI

DUTY Eau de Toilette Spray 5 0 m i. 5 6

D M

TENDRE P O ISO N

F A H R E N H E I T

Eau de Toilette Spray 50 m i 4 8

T E N

D

R

E

D M

P O I S O N

Eau de Toilette Spray 5 0 m l. 5 6

D M

Dior C H R I S T I A N

D I O R

Make-Up Set 6 0

C H R I S T I A N

D M

D I O R

M IN IA T U R E "L E S e s p r it s D E D IO R " 5

5 4

D M

DUNE P O IS O N - TENDRE P O IS O N

D IO R IS S IM O


DUTY FREE

OU

BOARD

D A V ID O FF C O O L WAT ER MAN

Eau d e Toilette Spray 50 ml.

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI

55

DM

DUTY POLO SPO R T

Eau d e Toilette Spray 75 mİ 41

DM

POLO SPO R T VVOMAN

Eau d e Toilette Spray

100 ml 54

DM

LAN CÜ M E MJUİ PARFÜM

50 mi

l

POEM E

Eau d e Parfüm Spray 50 ml 63

DM

A C O U A Dİ G I Û

Eau d e Toilette Spray 50 ml

V

U \CU1

u . u \ di

48

\

DM

A C O U A D IO PO UR HOMME Dİ

( il( ')

VRM\M

Eau d e Toilette Spray 50 ml 48

DM

I'.KHiUO \HM\M

T R tS O R

GIORGIO ARMANI

Eau d e Parfüm Spray 50 ml. 65

DM


DUTY FREE

0 )1

BOARD

P A R F Ü M D 'E T E Eau d e Toilette Spray 50 tnl. 6 6 DM

KENZO EA U

DE T O İL E T T E

KENZO POUR HOMME Eau d e Toilette Spray 50 mi. 4 4 DM

N

5

CHANEL

L 'E A U P A R K E N Z O Eau d e Toilette Spray 50 mİ. 4 2 DM

\zAPO.tı*;ATI v... Aöl.fc

C H A N E L NO 5 Eau d e Toilette Spray 50 mi. 6 8 DM C H A N E L P L A T İN U M Eau d e Toilette Spray

100 mİ. 71 D M C H A N E L ALLUR E Parfüm Spray 7.5 mİ. lO O D M

L 'E A U D 'I S S E Y O F IS S E Y M IY A K E Eau d e Toilette Spray 50 mİ 7 4 DM

S

I.’»M

ESTEE LAUDER PLEASU R ES

Eau d e Parfüm Spray 50 mİ 5 8 DM I _ J I K

l 'M I I I M

İM

K

M

IH S I N

M l\

\ K I

ESTEE L A U D E R


DUTY FREE

OU

BOARD

G U C C I NOBILE Eau d e Toilette Spray 60 ml

C UC C I

5 3 DM

parlum s

G U C C I E NV Y Eau d e Toilette Spray 50 ml ♦

6 7 DM

CLCCI

«om *

VAKKO Eşarp, Scatves 12 0 D M

VAKKO O T T O M A N A R T C O L L E C T IO N

l a k e home 7 0 0 years o f h is to ry , in p u r e s i l k .

(*)\ Akk() M IS A K I JAPANESE PEARLS Büyük İnci 2 5 0 DM Kolye - Küpe 1 00 DM

GUESS Saat/ Watches B ayan / Lady 1 80 DM B a y / Gentleman 2 2 5 DM


DUTY FREE

Of i

BOARD

LUPERLA

İnci / Pearl 2 7 5 DM

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI U

DUTY FREE CROSS B A L L -P O IN T P E N

Bitte, Green, Roseıvood Lacquer 8 8 DM CROSS B A L L - P O IN T P E N

10 Cıırııt Colıl 7 5 DM CAMEL TROPHY S a a t / Watcb M E R ID IA N 19 0 D M M E R ID IA N CHRONO 3 3 0 DM

J O H N N IE VV A L K E R RED LA B E L

Scotch VC'bisky 100 cl. 2 5 DM J.B .

Whiskv 2 5 DM B A L L A N T IN E 'S

Wbisky 2 5 DM


p jT N Ğ R O U P E v re n M a h a lle s i, G ü lb a h ı C a d d e s i N o : 56 3454(^ R jü n e ş li / B a ğ c ıla r - i s M fehone: (0212) 550 40 ‘fl§ |

|Fax:

(0212) 630 79 35 n (0212)550 30 95 (0212)550 31 44


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Inform ation andReservution

D IŞ B Ü R O L A R

DAMASCUS-ŞAM

BEIJING-PEKIN

Alfardos Str. Ibem Zaidun Bldg. 3rd Fİ. Tel: (963-11) 2227266 - 2239770 GSA: Al-Faradees T. Tourism Agency Dar-El Mouhandeseen Bldg. Maysaloun Str. P.O. Box. 8389 Tel: (963-11) 2228284 - 2239770 2232190 (10 lines-hat)

CAAC Beijing Sales Office 117 Dongsi West Street.

IN T E R N A T IO N A L O FF IC E S

Tel: (665) 558861 - 551031 BEI R U T-BEY RU T

ABU DHABI (GSA)

Mazda Building 5th. Floor.

Sultan Bin Yousuf and Sons

Autostrade Jal El Dıb Tel: (961) (1) 408096-407236

Ground Floor Sultan Bin Yousuf Alyousuf Bldg. Sheikh Haıııadan Str. Opp. Çenter Hotel Nouotel P.O.Box No. 698 Abudhabi-UAE Tel: (971-2) 3026693-3026694

(GSA) Pan Asiatic Gefınor Centre Rue Clemenceau

DHAHRAN-DAHRAN (GSA)

ABC Travel Agency King

P.O. Box 113- 5486 Tel: (961) (1) 741391-92

Abdülaziz Str. Alnimran Complex Centre

BELGRADE

A DIS-ABABA (GSA)

TRG Nikole Pasica No: 8 / IV Tel: (38-11) 333277- 332561

Ethiopian Airlines Bole Airport P.O Box: 1755 Tel: (251-1) 1H2222

BERLİN

ALMATY

Kazbek Be str. No: 81- 83

Budapester Strasse 8 10787 Berlin

Kazakhstan Tel: (7) (3272) 506220 - 501067

S/R Tel: (49) (30) 2624033/34/35

Al-Rayan Travel Agency P.O. Box: 363

BRUSSELS-BRU KSEL

Tel: (974) 412911 - 412912

51 Cantersteen, 1000 Bruxelles S/Tel : (32-2) 5020711 R/Tel: (32-2) 5126781 - 5126782-

Amsterdam S/R Tel: (3120) 6853801

63-B Sheikh Hamdan Bldg. Al Maktoum Str. P.O. Box: 1200 UAE R/Tel: (971-4) 270500 - 237230 -

BUCH AREST-BÜ KREŞ

BD. N. Balcescu 35-A S/Tel: (401) 3112410-3113210

ARJANTİN (G SA J

Intercontinente S.A suipacha No: 1087 piso 5A Buenos-Aires Tel: 54-1-3139243

285827 Aerlingus Dublin Airport

1052 Budapest,

Tel: (736) (32) 510666-511666-

Tel: (3531) 370011

Apaczaı Csere Janos U.4

Magtymguly Av. /I - 744000

DUSSELDORF

Tel: (361) 296 80 79

Graf Adolf Str. No. 21 40212

CAIRO - KAHİRE (GSA)

Dusseldorf

Imperial Trv. Çenter 26

512219 Philellilon Str. No: 19 10557 Athens

Tel: (20-2) 758939

BAKU

Husi Hacıyev Cad. No: 11

(GSA)

Gulf Express Transport Agency CP. Tower 3rd Level 313

RECA Handels Gm bh und REİSEACENTUR Centralbahn Str.7

FRANKFURT

625 North Miclıigan Avenue, 1400 Chicago, Illinois 60611

Baseler Str. 35-37 60329 Fıankfurt/Main

Tel: (312) 943 7858 (8 lines/hat)

S/Tel: (49) (069) 27300731/32-33 R/Tel: (49) (069)

COLOGNE-KÖLN

273300720/21/22/23

Trankgasse 7-9 50667 Cologne S/Tel: (49-0221) 134443 R/Tel: (49-0221) 134071 72/73

GENEVA-CENEVRE

Rue de Chantcpoulet No. 1-3 1201 Geneva \ Tel: (41-022) 7316120 - 73161297387796

COPENHAGEN-KOPENHAG

Ved Vesterport 6 1612 Copenhagen

Silom Road, 10500 Tel: (66-2) 2310300 (7 lines-hat) B A S E L (GSA)

Tel: (02) 6740130

Tel: (27-21) 4108702-03 CHİCAGO - ŞİKAGO

Tel: (0973) 211896

Azerbeycan Tel: 0099-412 942505-941943 Fax: 0099-412 980047

JO Y International Tours and Travel Manger Square (George Wasser Bldg) P.O. Box 630 Bethlehen

Safmarine House 22 Riebeek Street, 3rd Floor 8001 South Africa

BAHRAIN - BAHREYN (GSA)

Manama Travel Company \V.L.L. P.O. Box 828 Manama-Bahrain

FİLİSTİN (GSA)

C A P E TOWN

S/Tel: (30-1) 3222569 R/Tel: (30-1) 3221035-3222569

S/Tel: (45-33) 144055 - 144499 R/Tel: (45-33) 145190

HAMBURG

Hermannstr 46 20095 Hamburg

DALLAS (GSA)

C H 4051 Basel Switzerland Tel: (061) 2059660-(06l) 2059661

S/Tel: (49) (040) 325805-0 / 325805-11-12

AMR GSA Services 5470 LBJ Freeway Sııite 900

R/Tel: (49) (040) 325805 13-14-15

Dallas TX Tel: (1) (800) 2882520

HANNOVER

Ernst-August Platz 6 30159 S/RTel: (49) (511) 3048210 (4 lines-hat) HONG KONG ( G SA )

Best Holidays Ltd. Rms 1603-4 Fleet House 38 Gloucester Rd.

T U R K İ S H

B US I NE S S A I R L I N E S

Tel: (852) 8613111

C: LAS S ■

HOUSTON(GSA)

1300 Lamar (Four Seasons Hotel) Houston TX Tel: (1) (800) 2882520 176

S K Y L IF E

JOHANNESBURG

The Forum/lOth Floor CNR Maud&Fifth St. Sandton, 2196 P.O. Box 782 726, Sandton, 2146 Tel: (27) (11) 883 37 71 Fax: (27) (11) 883 35 71 KARACHI-KARAÇİ

12 Avenue Centre Strachen Road S/Tel: (92) (21) 5682078

K A S IM

5685766 - 5685487 GSA: Paktürk Enterprises İmtaz Plaza 85 Tel: (92) (21) 303503 - 301029

NOVEMBER

KİEV

4 Kari Marks Str. No: 4 Apt: 22 252001 Kiev - Ukraine Tel: (380) (44) 2284103 - 2291550 - 2749978

Fahad Al-Salem Str. Dowliah Complex P.O. Box 23959 13100 Safat- Kuvvait Tel: (965) 2453820/21 - 2422889 LEFKOŞA

Tel: (49) (211) 373062

Mahmoud Bassıouny

A T H E N S - ATİNA

P.O. Box. 11563 21425 Tel: (966) (02) 6600127

KUWAİT-KUVEYT (GSA)

DUBLİN (GSA)

BUDAPEST-BUDAPEŞTE

ASHKHABAD - AŞKABAT

City Çenter Annex 12/13 Medina Road.

DUBAİ

5140453 - 5117676

(10 lines-hat)

JEDDAH-CIDDE

R/Tel: (92) (21) 5685922 DOHA-KATAR (GSA)

R.Tel: 007-3312- 660008-9 Fax: 007-3312- 621580

Stadhouderskade 2, 1054 ES

BANGKOK

Bengal Airlift Ltd. 54 Motijheel C.A. Dhaka 1000 Tel: (880) (2) 243059

Sovyetskaya 136 CMA

AMSTERDAM

PT Angkasa Cahaya Cemerlang World Trade Çenter I6th floor JL Jend Sudırman Kav 29-31 Tel: (6221) 5211360

DHAKA-DAKKA (G SA )

BİŞKEK

AMMAN

Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor S/R Tel: (962-6) 659102 - 659112

P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Tel: (66-3) 8950044 - 8954904

JAKARTA(GSA)

1997

Mehmet Akif Cad. 52 Tel: (392) 2271061-22713822277124 LISBON-LİZBON (GSA)

Edificio 25, Aeroport Lisbon-5 Tel: (3511)899121 LONDON-LONDRA

125 PalI Mail London SWI.Y. 5EA S/R.Tel: (44) (171) 766 93 00976 17 38 LOS ANGELES (GSA)

AM R GSA Services 6053 W Centruy BIvd. Sııite 1157 Los Angeles. CA 90045 Tel: (1) (310) 6465214 LYON

91 Rue Bugeaud 69006 Lyon Tel: (33) (4) 78241324 MADRİD

Torre de Madrid Plaza de Espana 18 PLT 7 OFC. 7 28008 Madrid Tel: (341) 5416426 - 5416849 MALTA(GSA)

Arrigo Group Limited 248 Tovver Road, Sliema Tel: (356) 316645 - 316705 MANCHESTER

Turkish Airlines Cargo/Kargo Tel: (171) 499 44 99 Manchester Tel: (161) 489 53 02


Can

^ou

f e e t

th e p a s s i o n t Rat

w c n t into

e v e r y

c u r v e Ç

 li S tra d iv a riu s dicl was pour his t e s t in to lıis c ra ft. B u t tlıe 6 5 0 or so o f lıis 1 8 tlı cen tu ry m asterpieces tlıa t survived to our day now secures lıis place in lıistory. A s m uclı a p erfectio n ist as Stradivarius, Yiınsa lıas for vears be en

m aııu factu ring a riclı arrav o f quality

fabrics to satisfy every individual witb ^

. a sense o f sty le. T lıe m a ster's lab

finds its reward in eaclı passionate cry

of tlıe violiıı. W e find ours in tlıe smile

İ o f pride and c o n te n tm e ııt tlıa t lig lıts up your fa ce as you put on a suit m ade o f ou r fa b rics.

Y Ü N © © Y ü n s a is o n e o f t b e Ic ır g e st ıv o o l f a b r i c p r o d u c e r s in T u r k e y , c a r r y i n g o u t m o r e e x p o r t s t b a n t h e t o t a l o f n a t i o n a l ıv o o l f a b r i c s e c t o r . İSTANBUL (212) 278 72 42 FAX: 282 50 6 8 / NEVVYORK (212) 307 65 22 FAX: 307 67 1 0 / DUSSELD0RF (211) 720 60 FAX: 720 51 5 0 / L0ND0N (171) 487 39 89 FAX: 487 51 7 9 / H0NG K0NG (2) 3 6 7 7 0 7 5 FAX: 3 1 10 5 89

Y

Ü

N

©

©

is a m em ber o f Hacı Ö m er S aban cı H o ld in g .


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N I Inform ation andReservation

MANİLA

Deks Air Inc. 7701 Golden Rock Bldg. 168 Salcedo Str. Legaspi Village Makati Metro Tel: (63-2) 8121455-81214528123865

TASHKENT-TAŞKENT

PARİS

1 Rue Scribe 75009 Paris Tel: (33-1) 42664740

Tel: (7-3712) 561563 TEHRAN-TAHRAN

PR AGUE-PRAG (GSA)

Czech Airlines

Ostad Motahari Avenue No: 239

V Celnici 5, Prague 1 Tel: (42) (2) 20104111 - 20104310

Tel: (98) (21) 8737383 - 8737464 8748450-8747451

MECCA-MEKKE (GSA)

ABC Travel Agency Al Mansour Str. Al Khazendar Bldg. Tel: (966) (02) 5434887 MEDINA-MEDİNE (GSA)

ABC Travel Agency Kurban Al Nazil Str. Behind Sony Co. Tel: (966) (04) 8224426 - 8221828 8224106 MI AMI ( G S A )

800 Brickell Avenııe Süite 1109 Miami, FL Tel: (1) (305) 3741956

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str. P.O. Box. 25194 Riyadh 11466

Largo Augusto 1/A 20122 Milano

TIRANA-TİRAN

GSA: Kam International S. H. P.K. Tirana International HotelBusiness Hail Skanderbeg Square

Plaza Della Republica 55 00185 Rome S/Tel : (39) (6) 4873368 R/Tel: (39) (6) 4819535

Tirana / Albania Tel: (355) 42 34l85(Ext: 107)

51 O'Farrel Str. San Francisco. CA

TOKYO

Tel: (1) (800) 2882520 S AR AJ EV O-S ARA YB OSN A (GSA)

Repvvorld Inc. 1250 Rene Levesque, Süite 2200 Quebec H3B 4W8 Tel: (514)9893110 MOSCOVV - M O S K O V A

Bolshaya Dmitrovka Street 8/1 Bııilding 5. Moscovv Tel: (7) (095) 2924345-2925121 GSA: Aeroflot Fruzenskaya Naberezhnaya 4 Tel: (7) (095) 2466996 MU N IC H - MÜNİH

Bay er Strasse 43 D-80335 München S/Tel: (49) (089) 51410931/51410932 R/Tel: (49) (089) 51410920 (25hat/lines) MUSCAT-MASKAT (GSA)

Ameg International Services Ferhadiye 21 Tel: (387) 71440882

K&M Air Travel Services Co. Ltd. 1102 Baeknam B/D, 188-3 Euıjıro-IGA Jung - Gu Tel: (8-22) 7777055-7777080

Ginza Chuo-Ku Tokyo, Japan, 104 Tel: (03) 3543-9781 (81)

300 Orchard Road

STOCKHOLM-STOKHOLM

Vasagatan 7, P.O. Box 73 10121 Stockholm

Tel: (33) (4) 93877207 NURNBERG

Complexe El Mechtel Boulevard Qulet Haffouz, 2 Eme Etage Tunıs

STRASBOURG-STRASBURG

Tel: (216) (1) 786473 - 787033

2 Allee De La Robertsau 67000

VANCOUVER(GSA)

Repvvorld Inc. 1166 Alberni Str. Süite 1202 B.C. V6E 323 Tel: (604) 6837824

STUTTGART

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart 1 Tel: (49) (711) 2258222 (7 lines)

VI E N N A- V İ Y A N A

Operngasse 3 1010 Wien Tel: (43) (1) 5862024 ZÜRİCH-ZÜRİH

S Y D N E Y - S İ D N EY

Tal Strasse 58 8001 Zürich

Level lb, Süite 603 16 Barrack St. Sydney, NSW, 2000

Tel: Rez: (41) (1) 2252323 Tel: BS: ( 4 1 ) 0 ) 2252311

ODESA

Turkish Airlines Tel: (380) (482) 490100 OSAKA (GSA)

GSA: Higobashi Nittai Bldg 4F Kdobori 1-10-2 Nıslıı-Ku Osaka R/Tel: (81) (06) 441 86 90/91 S/Tel: (81) (06) 441 87 69

TAIF(GSA)

A BC Travel Agency, Shubra Str. Oppasite Saudi Cairo P.O. Box 2746 Tel: (966) (02) 7324777

Atatürk Bulvarı No: 125 Kat: 2, 3, 5. Tel: (312) 4192825 REZ Tel: (312) 4192800 (15 lines-hat) Şehir Ofisi-Tovvn Office: Atatürk Bulvarı 231/3 Kavaklıdere, Tel: (312) 4687340 GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok. Kat: 1 No: 1.

ANTALYA

Cumhuriyet Cad. Özel idare lşhanı Altı S/R Tel: (242) 2434383 ANTAKYA (GSA)

Ant-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi İnönü Cad. Rana Apt. 15/D Tel: (326) 214 9497-216 01 50 ARDAHAN (GSA)

Kongre Cad. No: 99/A, Ardahan Tel: (478) 211 28 42 ARTVİN ( G SA )

Tıırhunt Turizm Seyahat Acentası İnönü Cad. No: 16 Karahan Otel Girişi Tel: (466) 2121800 BATMAN (GSA)

Bat-Air Turizm ve Seyahat Acentası, Diyarbakır Cad. Illihan Oteli altı. No:75 Batman, Tel: (488) 2139149

İÇ B Ü R O L A R

Konak Arda Turizm

D O M E S T IC O FF IC E S

Seyahat Acentası Eskikuyumcular Mah, Çavuş Sok. İnal Apt. 15/1 Tel: (266) 2437575

ADANA

Stadyum Cad. No. 32 S/R Tel: (322) 4570222 ADIYAMAN (G SA )

TAIPEI (GSA)

Golden Foundation Tours Corp. 8F, 134 Sec. 4, Chung Hsigo E.R.D. Lung Meh Bldg. Tel: (02) T733266

K A S IM

BİN GÖL (GSA )

inandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bu varı.

Özkalsın Turizm Seyahat Acentası

Emniyet Yanı, No:l Tel: (416) 216 14 36/37/38 M. Kemal Cad. Emniyet KarşısıNo: 46/C Kahta Tel ( ıl6 l - 2 V - O S 06

Tel: (426) 2786765

178 S K Y L İF E

ANKARA

BA LIK ESİR (GSA)

Tel: (61) (02) 9299 8400

Am Plaerrer 8 90429 Nurnberg S/R Tel: (49) (0911) 929720 9297212-13/14/16

No: 1 Ortaköy Tel: (382) 3518462-3513471

Şereflikoçhisar / Ankara

TUNISIA-TUNUS

Tel: (46) (8) 218534 - 218535

Tel: (382) 2132332 2-Aksaray Seyahat Acentası Zafer Mah. Devlet Hastanesi Karşısı

Tel: (312) 6872383

Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq. Tel: (218) (21) 4448798-3338236

Tel: (359) (2) 883596 - 874220

1-Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karsısı Kütüphane Sok. D/2

Repvvorld Inc. 372 Bay Street,

TRI PO LI-TR A BL U S

Saboma Str. No: 11-A

Tel: (472) 2157436 AKSARAY(GSA)

Süite 405 Ontario M5H 2W9 Tel: (955) 8591

S OFİ A-SOFYA

Tel: (33) (3) 88 521413 (3 lines-hat) 88 250017

Sultan Tourisme 28, Rue Massena 6000 Nice

TORONTO (GSA)

The Promenade No: 06-11 Singapore 0923 Tel: (65) 7324556 - 7324557

P.O. Box. 5490 Ruvvi, Muscat Tel: (968) 707303-707310

NİCE (GSA)

(03) 3543-9785

SI NG A P O R E -S İ NGAPU R

Strasbourg

437 Madi.son Avenue 17.B Nevv York N Y 10022 Tel: (1) (212) 3399650 - 3399661

Toranomon Rapport, 4F, 16-6 Toranomon 1-Chome Minato-Ku Tokyo, Japan 105 Tel: (03)-5251-1511 (03)-5251-1551 (RSV) GSA: Kindai Air System Co. LTD. G M Bldg. 8F 10-10

SEOU L-SEU L (GSA)

A Z D Travel and Tourism Agencies LLC,

NEW YORK

Seyahat Acentası Cumhuriyet Cad. No: 32

S/R Tel: 00-995-32-953022-940703 Fax: 00-995-32-940704

Tel: (39) (2) 76007107 - 76007111 MONTREAL(GSA)

Çobanoğlıı Turizm

147, Agmashenel^eli

ROME-ROMA

Tel: (272) 4415194 - 4415044

Hayarkon Str. 78 zip code 63432

Avenue, Georgia - Gürcistan

(Same address-aynı adres) Tel: (966) (1) 4642667

Atatürk Cad. Kat: 1 No.l Emirdağ

Tel: (972) (03) 5172333/34/35 TBILISI-TİFLİS

Tel: (966) (1) 4631600 - 4632087 GSA: ABC Travel Agency

Gold Turizm ve Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı

AĞRI ( G S A )

TELAVIV

RIYADH-RİYAD

SAN FRAN CİSCO (GSA) M I L A N - M I L A NO

AFYON (GSA)

Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 24

NO VFM BFR

1997

Özel İdare Işhanı No: 4

BİTLİS (GSA)

Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Sitesi Tel: (434) 2269898


:> 1 hiç 5 uyumayan î sigorta

A G F Garanti Sigorta, şimdi g ü nü n 24 saati kesintisiz hizmet veriyor. N er e d e ve ne z am a n ihtiyacınız olursa, A G F Garanti Sigorta, h a fta n ın 7 g ü n ü , g ü n d e 24 s a a t

bir telefonla yanınızda. Tıpkı g e r ç e k bir dos tun olması gerektiği gibi.

GARANTİ S İG O R T A

"A G F G A R A N T İ S İG O R T A D O Ğ U Ş H o ld in g v e A G F I n t e r n a t i o n a l ’ in o r t a k k u r u l u ş u d u r . "

G e n e l M ü d ü rlü k : B ü y ü k d e r e C a d . No: 3 2 M e c id iy e k ö y 8 0 2 9 0 İs ta n b u l Tel: (0 2 1 2 ) 2 8 8 7 8 3 0

I

274 67 04

Fax: (0 2 1 2 ) 2 7 4 6 7 08


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Inform ation andReservation

BODRUM,MUĞLA

KONYA

İĞDIR (G SA )

SAKARYA (GSA)

Neyzen Tevfik Cad. No:208

Eğer Turizm Seyahat Acentası

Alaaddin Cad. No. 22 Kat 1/106

Sakarya Tur ve

R/Tel: (252) 313 3172-173 Milas Tel: (252) 5366596/99

Atatürk Cad. Sular Sok. Nö: 21

Tel: (332) 3512000 - 3512032

Tel: (476) 2279435

1. (GSA) Vatan Seyahat Acentası Ankara Cad. Ayvaz Pasajı No: 41

Seyahat Acentası Ankara Cad.

BURSA

Doğan Bey Mah. Haşim Işcan Cad. Tugtaş İş Merkezi No:73 12/E Tel: (224) 2211167- 2212838 ÇORUM (GSA)

Çavuşoğlu Turizm ve Seyehat Acentası Gazi Cad. No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 ÇANAKKALE(GSA)

Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş. Kemalpaşa Mah. Kayserili Ahmet Faşa Cad. Anafartalar Oteli Tel: (286) 2123366/ 2172622 DALAMAN, MUĞLA

R/Tel: (252) 6925-499 S/Tel: (252) 6925899 DENİZLİ

İstiklal Cad. No: 27/B Tel: (258) 2648661-2648671 DİY ARBAKIR

İnönü Cad. No: 8 Tel: (412) 2212314 - 2226143 EDİR NE (GSA)

Sedan Turizm Seyahat Acentası Bedesten Dış Dükkanları No: 25 Tel: (284) 2120761 ELAZIĞ

Şehit ilhanlar Cad. No: 26/D S/Tel: (424) 2183730 R/Tel: (424) 2181576 - 2182300 ERZİNCAN (GSA)

Polat Turizm ve Seyahat Acentası Hükümet Cad. 13. Tel: (446) 2146784 ERZURUM

50. Yıl Cad. SSK Rant Tesisleri No: 24 Tel: (442) 2181904 FETHİYE (GSA)

Fetur Turizm ve Seyahat Acentası

İSPARTA (GSA)

Akita Turizm Seyahat Acentası

Cihanbeyli

istiklal Mah. İstasyon Cad.

Tel: (332) 6732306 - 6731367 2. (GSA) Orhangazi Yıldız Seyahat

Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 232 25 92 Rendetia Tour Seyehat Acentası Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 5

Cotanak Turizm Seyahat Acentası

Atatürk Bulvarı No:33/A Tel: (452)212-1880 HATAY(GSA)

Ant-Tur, Antakya Turizm ve Seyahat Acentası. İnönü Cad. No: 15/D Antakya-Hatay Tel: (326) 2157532 - 2157252

Tel: (484) 2237574-2233069 SİVAS (GSA)

MALATYA

Cumhuriyet Cad. No. 199-201

Sivas Turizm ve

Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi

Kat: 3 Harbiye

Seyahat Acentası

Karşısı Tel: (422) 3211920-3211922

R/Tel: (212) 6636363 S/Tel: (212) 2250556 Satış Büroları - Sales Offices

İstasyon Cad. 30.Yıl Sitesi,

MANİSA (GSA)

No: 7-8 Tel: (346) 2211147-2213687-

Yol Turizm Sey. Act.

1. Kadıköy, Bağdat Cad. No: 27 . Kızıltoprak, Tel: (216) 4184486 2. Harbiye, Cumhuriyet Cad. No: 199/201 Tel: (212) 2250556 (6 Lines-hat) 3. Taksim. Gezi Dükkanları No: 10 Tel: (212) 2521106 (6 Lines/hat)

Anafarta Mah. Gaziosmanpaşa Cad. Merkez İş Hanı,

2244624

Tel: (236) 2346311

Kaliıu Turizm ve Seyahat Tic. AŞ Sara yönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344 - 2154548

MARDİN ( G SA )

Bilem Turizm ve Dış Ticaret AŞ. Karayolları Karşısı. Yenişehir

ŞIRN AK (GSA)

Rüzgâr Turizm Sey.Act.

MARMARİS

Cumhuriyet Cad.

Atatürk Cad. No: 50-B Tel: (252) 4123751-4123752

No: 162 Kat: 6 Tel: (212) 5119222-23 5117860-5117978 Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1/F Büyük Efes Oteli Altı R Tel: (232) 4258280 S Tel: (232) 4841220 (5 lines-hat) KAHRAMANMARAŞ(GSA)

Döngel Turizm Seyahat Acentalığı Trabzon Cad. No: 66/A

Tel: (486) 216 36 70-216 39 57 TEKİRDAĞ (GSA)

MERSİN

İZMİR

istiklal Cad. 27. Sok. Çelebi lşhanı No: 7 Tel: (324) 2315232-23212782330100-2330274

Trakya Turizm Sey. Act. Atatürk Bulvarı Yıldız Apt. No. 88/A

TRABZON

Kemerkaya Mah. Meydan

MUŞ (GSA)

Parkı Karşısı

Muşovası Turizm Sey. Act. istasyon Cad. Vilayet karşısı

Tel: (462) 3266433-34 UŞAK (GSA)

Tel: (436) 2123070

Vatan Seyahat Acentası Ismetpaşa Cad. No: 85 Kat: 2

Argeus Turizm Seyahat Acentası

KARAMAN ( G SA )

istiklal Cad. No: 13 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207

Tel: (276) 2152033 - 2125129 VAN

NİĞDE ( G SA )

Enver Perihanoğlu Iş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2161019- 2161241

Sobek Turizm Sey. Act. İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388) 2132117- 2321507

KARS (GSA)

Sınır Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838 (4 hat)

YOZGAT(GSA)

ORDU (GSA)

Çavuşoğlu Turizm Sey. Act. Lise Cad. No: 16, Tonos Apt. Tel: (354) 2129193 - 2123946

Cotonak Turizm S e y ah at A centası

KAYSERİ

Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No. 1 Tel: (352) 2223858 KIRŞEHİR(GSA)

Şarkiye Mah. Belediye Binası Altı Tel: (452) 2252054 RİZE

Kazdal Camii Yanı Belediye Sosyal Hizmetler Binası Kat: 1

Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Atatürk Cad. No: 7/2 Tel: (386) 2121172 - 2121718

Tel: (464) 2130591 - 2130592

R

: Rezervasyon / Reservation

S

: Bilet Satış / Ticket Sales

G S A : Genel Satış Acentası

General Sales Agency

Dear Passengers,

Sayın Yolcularımız,

Portable phones interfere vvith the flight instruments and lıave a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched off during the entire fligth to provide peısonal and aircraft safety.

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir.

180 S K Y L IF E

K A S IM

NO VEM BER 1 9 9 7

t

Tel: (282) 2618438 - 2618439

NEVŞEHİR (GSA)

Tel: (34^) 2234181-2254037

g

ŞA N LIU R FA (GSA)

Tel: (482) 2 130315-21225^5

B. Aksaray Satış Müdürlüğü Atatürk Bulvan. Gülpalas Apt.

Konya Cad. No. 55 Tel: (338) 2120680

BAT-AIR Turizm Sey. Act. Cumhuriyet Meydanı, Erdef Oteli altı. No: 9/B

Tel: (256) 6144205 - 6149382

A. İstanbul Satış Müdürlüğü

Tel: (252) 6142034-6142 »ı3

SİİRT (GSA)

Osman Turizm Ticaret AŞ İnönü Bulvarı No: 18/A

Tel: (326) 2149497-2160150

Orman İşletmesi Karşısı

GİRESUN (GSA)

Kazımpaşa Cad. No. 18 R/S Tel: (362 ) 4313455 - 4315065

KUŞADASI (GSA)

İS TA NBU L

Cic i Tur ve Seyahat Acentası

S/Tel: (342) 2301563-64 R/Tel: (342) 2301565-66

No. 10/A, Kulu Tel: (332) 6416350 - 6416710

İS KENDERUN (GSA)

Kordon Boyu No: 33/A

Atatürk Bulvarı No. 30/B

SAMSUN

Acentası, Atatürk Cad.

Funya Motel altı,

GAZİANTEP

Işbankası karşısı No:l Tel: (264 ) 2749688

^


B u güç, tüm birim leriyle tüm hizm etlerini bir tek kişiye sunar... Size.


Çin, yalnızca Turkcell’le kapsama

Ç i n ’d e

e n

ç o

d u y a c a ğ ı n ı z

i l i

Şimdi T u r k c e ll’le Ç in ’in 3 1 bölge ve 2 0 0 ’den fazla ili k a p sa m a alan ın d a . Ç ü n k ü artık C h in a T e le co m ( D G T M P T ) , T u r k c e ll’in u luslararası d o laşım o rta k la rı arasın d a . Ç i n ’e giderken T u rk cell k artlı cep telefon u n u zu yanınıza alm a y ı u n u tm a y ın , kesintisiz iletişimin o la n a k la rın d a n Ç i n ’de de so n u n a k a d a r y ara rlan ın . Biliyorsunu z T u rk cell 2 4 sa a t çalışıyor, iletişiminizi 6 0 ’a y a k ın ülkede kesintisiz ve kaliteli sürdürüyor. China Telecom’un sunduğu hizmetler arasında ca^rı yönlendirme ve caprı kısıtlama ver almamaktadır.


TURKCELL 0 5 3 2 Kesintisiz iletişim kaynağı

w w w . t u r k c e ll. c o m . t r

TÜRK TELEKOM


İSTANBUL

1 :6 5 0 0 0 0 0

Karpatht

oRazgraıj

Ruse

C y p ru s

KIBRIS

.ım a sso l

fnam ur

K aram an

Sevastopol'

La m a c a

Ktffiağüsa-

°Kastamoruıt

bımtşTOpol Novorossıjsl

irl^almyra],

MALATY,

Batumı

vrs

^

; g

SKuovab

A Z .E R B A

Ra\Nândüz

L etM ^ an

irdîon'Vodze


Banyonuzda "Çıplak" Kalmayacaksınız?!. Ç ü n k ü C o s m i c ürü n le ri m ü ke m m e l tasarım la rı ve z e n g in düşsel e s t e t i ğ i ile b anyola rın ız ı içinden çıkılmayacak m e k a n la ra d ö n ü ş t ü r ü y o r . C o s m i c ürü n le ri R a k o n 'u n m ü k e m m e llik arayışı ile Isp an ya'd a n ithal e d iliy o r. H a y al g ü c ü n ü z ü g e r ç e ğ e d ö n ü ş t ü r e c e k k a d a r gü z e l ve farklı modelleri ile b any o nuzd a çıplak kalma o la s ılığ ın ız y o k . C o s m i c ü rü n le rin in ru hu b a n y o n u z u n h e r yerini sa rıy or. B ir s e n f o n in in m e lo d ile ri g i b i ... S u y a s e n f o n i; C o s m i c . . .

COSMİC B

A

T

H

&

D

E

S

I

G

N

İ n ş a a t , P r o j e G e l i ş t i r m e ve T e m s i l c i l i k F ik ri A k şit İş h a n ı No: 2 2 / B Y e ş i I ç i m e n C ad. (Otim'in Karşısı) Fulya 8 0 7 0 0 Beşiklaş-lstanbul / TÜRKİYE Tel: ( 0 . 2 1 2 ) 2 59 81 8 6 - 2 5 9 82 89 Faks: ( 0 . 2 1 2 ) 2 59 7 9 94 E-mail:

r a k o n @ s e r v i c e . r a k s n e l . c o m . İr


U Ç U Ş B İ L G İ L E R İ Flight In form ation M E S A F E L E R

FLİGHT

DISTANCES

İstanbul'dan / From İstanbul

Km ıV. Miles

ALMATY A L A

4223

2280

AMMAN A M M

1760

950

A BU DHABİ /A BU DHABl A U H

3426

AMSTERDAM A MS

2321

A Ş K A B A T /ASHKHABAD A S B

2808

ATİNA / A T H E N S A T H

646

BAHRAIN B A H

3143

Km N. Miles LY ON L Y S

2241

1210

MADRİD MAD

2897

15 6 4

1850

M A N C H E S T E R MAN

2838

15 3 4

1253

M İ L A N O / MI L A N L I N

1828

987

1516

M O S K O V A / MO S C O V V M O W

1904

1028

349

MÜNİ H / M U N I C H M U C

17 0 4

920

1697

NEW YO R K N Y C

8404

4538 1 101

BAKÜ B A K

1908

1030

NİCE N C E

2039

BANGKOK B K K

7806

4215

NURENBERG NUE

1756

948

BASEL B SL

1937

1046

OSAKA K İX

9856

5322

BERLİN S X F

1837

992

ODESSA ODS

BEYRUT /BEIRUT B EY

1048

566

PARİS /ORLY O R Y

BİŞKEK /BISKEK FR U

4052

2188

P R A G /PRAGUE PRG

1602

865

BRÜKSEL/BRUSSELS BRU

2271

12 2 6

RIYAD / Rl YADH R U H

3087

1667

BUDAPEŞTE /BUDAPEST BU D

1 137

614

R O M A ( R O M E ) / FIUMICINO F C O

15 5 4

839

565

305

SARAYBOSN A /SA R A JE V O S J J

1714

926

B Ü K R E Ş /BUCHAREST BUH C A PE TOWN

CPT

680

367

2365

1277

9089

4908

SAR AY BOSN A /SA R A JE V O S J J

1714

926

C E N E V R E /GENEVA GVA

2093

1 13 0

SEU L /SEOU L S E L

8993

4856

C İ D D E /J E D D A H J E D

2604

1406

SİN GAPUR S IN

8904

4808

DUBAİ D X B

3295

1779

SO FY A /SOFlA S O F

DÜSSELDORF DUS

2148

1 16 0

FRANKFURT FRA

1935

H A M B U R G HAM

2180

HANNOVER H A J

502

271

STOCKHOLM ARN

2389

1290

1045

STRASBOURG S X B

1987

1073

1 177

STUTTGART S TR

1859

999

2145

1 15 8

ŞAM / D A M A S C U S DAM

15 4 5

834

KAHİRE /CAIRO CA I

1298

701

ŞİKAGO /CHİCAGO O R D

9164

4948

KARAÇİ / KARACHI K H I

4065

2195

T A H R A N /T E H R A N T H R

2222

1200

KAZAN K HI

2681

1449

TAŞKENT T A S

3598

1943

KOPENHAG /C OPEN HAGEN C PH

21 19

1 144

TİF Lİ S /TBILISI T B S

1446

781

K İ E V 1E V

1 163

628

TELAVIV T L V

1274

688

KÖLN /C O L O G N E C G N

2085

1 126

876

473 5291

KUVEYT KWI JAKARTA C G K JOHANNESBURG J N B LEFKOŞA ECN L O N D R A /LONDON L H R

TİRAN T l A

2972

1605

TOKYO N RT

9799

10893

5882

T U N U S /TU N U S IA T U N

1822

984

7930

4282

Vİ YANA / V l E N N A V I E

1385

748

845

456

ZÜRİH /ZURlCH Z R H

1852

1000

2635

1423

Dergimizin bu sayfasında yayınlanan km ve mil (deniz m ili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz dü şü m ü n ü n ölçülen mesafesidir. / The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected distance on the ground fo r the

route flotvn by the aircraft. Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The figüre shoıı n on the cabin monitors gire the actual distance flou'n by tbe aircraft through the air, including adjustments o f direction to compensate fo r ıvind, and other ıveather conditions. Özel Yolcu Programlarımızda (Frequent Flyer - M ilage C lub) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nın (IATA) yayınlam ış olduğu rakamlardır. / The distance in nautical miles used by the Frequent Flyer - Mileage Club Progranımes are those published by the International Air Transport Association ( IATA). i,_____ T H Y

U Ç U Ş L A R I

/ T H Y

F L IG H T S

M E S A F E L E R / FLİG H T D ISTANCES

Ankara'dan (km) / FromAnkara (km)

İstanbul'dan (km)/ From(km) A DANA A DA A NK AR A E S B A NT AL Y A A Y T B AT MAN B A L B ODRUM BXN DALAMAN DLM DENİ ZLİ D N Z Dİ Y AR B AK I R DIY EDREMİT EDO ERZURUM E RZ GAZİ ANTEP G Z T İSPARTA İSE İZMİR A D B KAYSERİ A S R KONYA KYA MALATYA MLX S AMSUN S S X TRABZON TZX VAN VAN

787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 1019 460 430 706 537 874 691 989 1345

ÖADANA ADA AĞRI AJ I ANTALY A A Y T B AT MAN B A L B O D R U M / Mİ LAS B X N DENİ ZLİ D N Z Dİ Y AR B AK I R DIY E LAZI Ğ E Z S E R Z İ NC AN E R C ERZURUM ERZ G A Z İ A NT E P G Z T İSTANBUL İST İZMİR A D B K A HR A MA NMA R A Ş K C M KARS KS Y KAYSERİ A S R MALATYA MLX M U Ş MS R SAMSUN S S X

443 848 441 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502 806 309

186 S K Y L IF E

K A S IM

NOVFM BFR

19Q 7

S İİRT S X Z SİNOP SIC SİVAS VAS ŞANLIURFA S F Q TOKAT T J K TRABZON TZX VAN VAN

İ z m ir ' d e n ( k n ı) / F r o m İ z m i r ( k m )

ADANA ADA

824 274 350 757 476 606 935


B İR

B A Ş A R I I

©

1997... D ü n y a d a ve T ü r k i y e ’

GERÇEK D Ü N Y A T E R C İH İ VESTEL, ■ ■ ■ r Î H R A C A T T A D A L İD E R .'I Üretim inin d ö rtte üçünü başta Avrupa Topluluğu ülkeleri olmak üzere 75’e yakın ülkeye ihraç ederek gerçek b ir “ dünya te rcih i" olduğunu herkese kanıtlayan Vestel, 1996 yılında yaptığı 170 milyon dolarlık dış satış ile alanında ihracat lideri olurken, 1997 yılının ilk yarısında gerçek­ leştirdiği 300 milyon dolarlık ihracatla da şimdiden birinci sıraya yerleşti. Türkiye genelindeki tüm sektörleri kapsayan sıralamada 10. basamağa, 500 büyük ş irk e t sıralamasında ise 47. sıraya yükselen V estel, 1998 yılındaki ihracat hedefini de ikiye katlayıp tam 600 milyon dolara çıkardı.

M anisa’ da 150 bin m e tre k a re alana k u ru lu m o d e rn tesislerinde, 2600’ü aşkın deneyim li personeliyle kurulduğu günden beri birçok ilke imza atan Vestel, bugün Z o rlu

H o ld in g yö n e tim in d e başarıdan

başarıya koşuyor.

ÜRETİMDE

LİDER!

1993 yılı sonlarında 393 bin adetle sınırlı olan üretim ini 1996 yılında Z o rlu H o ld in g ’in dinam izm iyle I m ilyon adete ulaştıran Vestel, 1997 yılında hedefini 2 milyon adede çıkardı. T ürkiye’nin toplam televizyon ü r e t i­ DİĞER Ü R ET İC İL ER m in in % 40’ ından fazlasını oluşturan M ' 1rOPLAM %6< i bu dev ü re tim le bile yetinm eyen Vestel, yeni yatırımlarla üretim kapa­ %40 sitesini daha da artırdı. Ve 1998 yılı için ü re tim h e d e fle rin i ikiye katladı: 4 m i l y o n t e l e v i z y o n ile I m ily o n b ilg is a y a r ve m o n it ö r .

> •

VESTEL

V

Yapılan anlaşmalar sonucu, Vestel ürünleri, a rtık çok uluslu mağaza zincirlerinin dünyanın d ö rt bir yanına yayılmış I000’e yakın satış nokta­ sında da sergilenecek ve satılacak. i D ü n y a V e s t e l ’e t e r f i e d e c e k , r a h a t e d e c e k .

V e s t e l ’ e

t e r f i

e d e n l e r e


K U Ş U :

V E S T E L

de V e s t e l ’e terfi yılı oldu!..

I

V E S T E L , D A İ M A EN İ Y İ Y İ VE e n Y E N İY İ S U N A R . V E S T E L T E K N O L O JİS İN D E N T Ü R K İY E ’N İN İL K L E R İ • Uzaktan kumandalı ilk televizyon • İlk VH S video • İlk video player • C D ’li ilk müzik seti • İlk digital televizyon • İlk mikrodalga fırın • İlk yerli bilgisayar monitörü • Sinemaskop yayma uyumlu, 16:9 ekran oranlı ilk televizyon

VI

• IS O 9001 standartlarında ve fabrika ortamında seri olarak üretilen ilk yerli bilgisayar. • İlk Internet T V • İlk 100 H z televizyon • İlk tam dijital m onitör

- ‘|(â Jk j ' 1m İl,T

K u ru ld u ğu günden bugüne T ü rk tüketicisine her zaman en iyiyi ve en yeniyi sunma çabasıyla T ü r k iy e ’ nin ilk le r in i ü re tip sunan Vestel, 1997 yılında da ^ s/ ''' *-vy* <”f t u geleneği bozmadı. / / Türkiye’nin fabrika orta~n ■/ / . . > mında seri olarak üretilen ilk bilgisayarı Vestel Asteo’yu, ilk m onitörü ve 16:9 sinemaskop yayına uyumlu ilk televizyonu "lmagination” ı ü re tti. Ardından Internet TV ve 100 Hz televizyonu üreten Vestel, son olarak da elek­ tro n ik dünyasına T ürkiye’nin ilk tam dijital bilgisayar

1996 yılında televizyon üretim inde adları dayanıklı tü ke ­ tim malları ile özdeşleşmiş geleneksel markaları geride bırakarak zirveye yerleşen Vestel, bu başarıyla da yetinmedi. Ve tüketicisine sunduğu ürün yelpazesini g e liştirm e k amacıyla önemli b ir adım daha attı.

VESTEL BLACK&

Bir yandan beyaz eşyada, dünya­ nın önde gelen üreticileriyle işbirliği yaparken, diğer yandan da küçük ev aletlerinde dünyaca ünlü bir marka olan Black & D ecker’la anlaştı... A m a ç , koşu lsuz ve eksiksiz V e ste l m utluluğu...

fİH

m onitörünü sundu.

s o n s u z

t e ş e k k ü r l e r

VESTEL


Vestel Elektronik A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Tel: (236) 233 0131 Faks: (236) 233 25 81

Vestel Dayanıklı T ü k e tim M alları Pazarlam a A.Ş. Am barlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 34840 Avcılar, İstanbul Tel: (212) 690 76 00 (30 Hat) Faks: (212) 690 76 73

Vestel Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Am barlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 34840 Avcılar, İstanbul Tel: (212) 690 76 00 (30 Hat) Faks: (212) 690 66 35

V estelkom E lektronik Haberleşm e Cihazları im alat ve Tic. A.Ş. lige Serbest Bölgesi N ilüfer Sok. N o :l I 35410 Gaziemir, İzm ir Tel: (232) 2 5 1 72 90 Faks: (232) 251 73 13

Vestel Dış T ic a re t A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Tel: (236) 233 01 31 Faks: (236) 233 25 84

Vestel Hollanda BV lnnsbruckweg 49, 3047 AG Rotterdam, Hollanda Tel: (31) 10415 22 20 Faks: (31) 10415 52 69

Veseg G m b H An D e r VVindmühle 9-1 I 66780 Rehlingen Siersburg, Almanya Tel: (49) 6835 50000 Faks: (49) 6835 7855

Vestel Fransa S.A. 16-18 Rue des O liviers 94657 Thiais Senia 704 Paris, Fransa Tel: (33) I 4676 00 39 Faks: (33) I 4180 99 31


T H Y Y E N İ U Ç U Ş N O K T A L A R I / THY’s Neıv Flight Destirıations

SEIJL SEOUL İlk uçuş tarihi: 29 Ekim 1997 Non-stop Salı-Çarşamba-Cumartesi: İstanbul/Seul/İstanbul First flight: 29 October 1997 Non-stop Thursdays-YVednesdays-Saturdays Istanbul/Seoul/lstanbul

MANCHESTER İlk uçuş tarihi: 15 Haziran 1997 Non-stop Sal ı-Perşem be-Pazar: İstanbul/Manchester/İstanbul First flight: 15 June 1997 Non-stop Tuesdays-Thursdays-Sundays: İstanbul/Manchester/İstanbul

ilk uçuş tarihi: 27 Ekim 1997

First flight: 27 October 1997 Non-stop Mondays-Fridays: Istanbul/Johannesburg/Cape Tovvn/ Johannesburg/lstanbul

İik uçuş tarihi: 7 Mayıs 1997 Non-stop Çarşamba-Cuma-Pazar: İstanbul/Chicago/İstanbul First flight: 7 May 199 7 Non-stop VVednesdays-Fridays-Sundays: Istanbul/Chicago/lstanbul

BUDAPEŞTE BUDAPEST

İlk uçuş tarihi: 6 Haziran 199 7 Non-stop Pazartesi-Çarşaın ba-Cu ma: İstanbul/Budapeşte/İstanbul First flight: 6 June 1997 Non-stop Mondays-VVednesdays-Fridays: Istanbul/Budapest/lstanbul

Gültekin Çizgen

Non-stop Pazartesi-Cuma: İstanbul/Johannesburg/Cape Tovvn/ Johannesburg/İstanbul

____________ IAKARTA İlk uçuş tarihi: 3 Temmuz 1997 Perşembe-Pazar: İstanbul/Bangkok/Singapur/Jakarta Cuma-Pazartesi: Jakarta/Singapur/Bangkok/İstanbul First flight: 3 July 1997 Thursdays-Sundays: Istanbul/Bangkok/Singapore/Jakarta Fridays-Mondays: Jakarta/Singapore/Bangkok/lstanbul


n e r zaman m

elinizin alt覺nda

'Coca-Cola" Tr覺aBod


U Ç A K F İL O S U TheFleet

A 340-311 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 5 NAMES/ADLARI: ISTANBlllylSPARlA/ANKARA/IZMlR/ADANA MAXIMUM TAKE OEF VVLIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 2 5 7 .0 0 0 (2 5 8 .0 0 0 ) kf>. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 6 0 .3 0 4 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 6 3 .6 8 9 m HEIĞHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 6 .8 2 8 m CRUISING SPEED/NORMAL SEVİR SÜRATİ: 8 9 0 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 271 MAXIMUM CRUISING ALTHUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 4 2 6 8 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 9 4 5 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 1 1 .9 5 2 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1 6 .0 0 0 kg

TURKİ S H -

A 310-203 NUMBER OF PlANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI: SEYHAN/CEYHAN/OK I I I I R A I KIZIIIRMAK YEŞİI IRMAK SAKARYA MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 142.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 4 3.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 nı HEIĞHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.81 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 8 60 km /h SEATING CAPACITV/KOLTUK ADEDİ: 225 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14 26 8 Ilı MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: <100 km /h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 6.480 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: <1.000 kg.

B 737-500 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 2 NAMES/ADLARI: TRABZON/BURSA MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 6 0 .7 0 2 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 8 .8 9 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 1 .0 1 m HEIĞHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 1 .1 5 m CRUISING SPEED/NORMAL SEVİR SÜRATİ: 6 9 8 km/saat SEATING CAPACITV/KOLTUK ADEDİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 2 8 7 6 MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 5 6 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3 .8 6 5 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 5 0 0 kg.

A 310-304 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI:ARAS/ÇORUH/ERGENE/AKSU/GÖKSU MERİÇ/DALAMAN MAXIMUM TAKE OFF YVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: ARAŞ/ÇDRUHERGENE/AKSU 153.000 kg.. GÖKSU/MERİÇ/DALAMAN 1 57.000 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 4 3.9 0 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 4(>.6(> nı HEIGIIT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.81 ın CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 860 km /h SEATING CAPACITV/KOLTUK ADEDİ: AIİAS/ÇORUH/ERGENE/AKSU 210, GÜKSU/MERİÇ/DALAMAM 176 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 900 km /h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: S.100 kın CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9 .0 0 0 kg.

R 737-400 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 28 NAMES/ADLARI: KEMER/AYVAl IK MARMARİS/AMASRA I Ilı , i l' ALANYA/ANTALYA/FETHİYE KUŞADASI/BODRUM/ ÇEŞME/GÖREME SİLİFKE/TEKİRDAĞ/ ARTVİN BALIKESİR/BOLL MUĞLA/ESKİŞEHİR ÇANAKKALE KAYSERI/EFES/SİDE BFRGAMA/MAIATYA/GELİBOI l ANADOLU/TRAKYA MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 6 8 .0 3 8 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 8 .8 9 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 6 .4 0 nı HEIĞHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 1 .1 5 ın CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 6 9 8 km lı SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 150 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 2 8 7 6 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 5 6 kın lı MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3 .3 5 0 kın CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1 .0 0 0 kg.

T U R K IS r t

ı a t

R.l 70 NUMRER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 4 NAMES/ADLARI: ERZİNCAN/UŞAK/KAHRAMANMARAŞ/MUŞ MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 4 0 .8 2 3 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 6 .3 4 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 2 6 .1 6 m HEIĞHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.6 1 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 7 2 0 km /h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 7 9 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 20 km /İl MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 kın CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg.

B 727-200 F

CARGO_____

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 3 NAMES/ADLARI: EDIRNE/KARS/SİNOP MAXIMUM TAKE OFF WEIGIIT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 86.409 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 3 7 .5 8 4 ılı LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 5 4 .8 1 3 m HEIĞHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11 .8 3 2 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 8 6 2 km/h MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14616 ın MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3 .4 5 0 kın CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1 9 .3 0 0 kg.

T U R K İS H C A R G O >

J

R.l 100 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 10 NAMES/ADLARI: DENİZLİ/ERZURUM KONYA/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/ŞANLIURFA/KÜTAHYA/SİİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 4 6.039k g . VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 6 .3 3 9 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 0 .9 9 5 m HEIĞHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8 .5 8 5 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 7 2 0 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 9 9 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 0 7 8 8 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 2 0 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2 .2 5 9 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 3 .8 0 0 kg.


Tilnsıad

3

ımeuR;

GUR/AH

?ıjfenrtrc'*s«%<

^ncona

Çamgotassı^O

ryRRHENlan SEA

ftanıssetıa

■9Catania

v/ !

.m a l t a

Gollede Gabes " Ojend , C/î Medenine

M«Moud

Bordı

Messouda

'


✓v

f

E STO f 1

c ^N ^O H a apsalu

/

j

( »Cudskoe

^

■ 0?s”

>?:v

6ffland P

'Burçsak (W

v ot**’* *

; î ^ aya#»**

Suw a<k>O o Biaİystok

oBıelskıVtoct ıwek’

oVvOnovûj ORadam 0

_ \

o ^ *1

#. , « a ş .■ uck kO»“- \ oZam öie O OBlum T - y ^'M / A J J »„„»» rakW Rj»sı4«M-----kÎA p° mJ / oUiv \

fetd'fCN ° OK0H»Hn

* * *

O, ® la v > 0t

?Vj k T ^ r x > 3 &

©,

V

0 cm S o ^ . f ^ N

6 Ege' y <£_ o saiu Mare O DebrecerK .

?

v ^ #A

7*

-CM5L

-

. ” ^ıŞM" °

^ o ) " " 14" '

 Jİn M A fi^ .

PnesVo

-ö w

Nu^eM l*VO^jşj^ö/

”v v

! oJ

Oploeştı ftBUCHAREŞI

)

o TottwM

o\|alna

fuphrifesf-

Rödos

CTmron [) Kfthİra

« Kriti (Crete)

ALtXANOR'^p ^

BANG HAZI o

.

Oamanhut

'o y Mam

Q\swa*V»a

y 'MameınO

oAıöâbıya A lJaghbûb

30Ö

SKYLİFE®


ST O C KH O LM

îemjansnüjj

Tal,ınn

O N\‘ l A 'İudW Saacqrhdft\ o •

J j » \ P*m A

İUb°'i ı ctfolkasrags| ttfcnÇ / ' M/ %otl,tnd ***■ ı iyvt-v JlN *! &

JoSkar Q|a

Klaıpeda* CKopejsk

Jroıck

_>

® ^ı,w» \ Oım Setetytem/

Uspenşfcjl ’/ansko/e

SimferöpOf S e v J f iJ p o T

Novorossıji

SoCİ^k

^

SevCçnko

Suchurm

Trabson

K r iti IC rete)

’Maımaaa i

jğ f)

KUWÎ

O AL KUFRA

°Man

°AlJawf

KARACHI

Jamnag^f/ Porbandar^

ıh (M e cç a )

| j0QaiavJi£iaf'

Orndurnıaıv

M angalore T o D j ıb o u t i G C / L P

,( Guırdafuı

MADRAS

La c c a d iv e Is '* * " Cali lanjavur

U JBO U T I

•H argeysa

JflenderBayla

Alleppeyo^ Trivandrum

M A LD I VES ISLANDS

-^ M o ga d ish u

Kısm ayu lombasa

AmıranieIs

M.,»,, f^ e D A R -E S -S A L A A M

Aldabra)s CipdAmbre Mahore/Fr)

Cerf/.ISeych) FarqfS uhey archIsJ.

im eseıana

SRİ

LAN K \


S f/4

0KH0TSK

f ( p'fiv k

0 /=

M ys[lı/avety

i'V

î

d*

^ KÎ

fiS * 0ha

3

'

8

w

t:

IfulurıMr

Blegorsk JjNıınskıı

Tseısarteg

B İN ,

' /

H u

< S ‘*

-

^

O^^İ5 ^Vr

Dalantadgad

to/î

O

{ s H fN /d j^ ;

* ^ Zhangjü

^ohHbt

4»^*'

H

U:T \ -

Hokkaido

j^ H a k o îâ i nÇl

A

S f/I

JAPAN

fM C O R E A s * .

PHachinohe

O f

Morioka

^Hüngnam Nünsan NORT

v^a^ye

LS O U T II .

^

rKamaıshı

^

eW İ

O K anazavv^fl

J flfts u e

■ > * -« .A - '; ' ’

_

\ #.

Corsakou

} i E C h öngjin

* J W jM ( iı „ c h - . . k

1

SımuSır o

^ J u în o Sahalınsk

. P p '’

rSrfsMu^'Ç) ^

-

Jjanyungang

A n

^

a,yl"

c » » ,.z w *>

Orta /STîtfchi

Fuk. N agasakf*

K yu sh u -X

J»*1* ' SH AN G H AI

K a g o s fiı*

ıgzhou

5 Hİ

Sh ikoku

Kumamoto jM iyazaki (] Tanega

TUNG

f-Ningbo

\i ı'>ı"irıf’Wsn2h"u

°

C

Ogasamara Is.

0Hahai

F

T'aipei

?$tıantou *= ■ K a o h s iu n g

N

H O N G KONG

l'CŞhanjiang lA k y a ö S M

Laoag

Cheduba l ^ ~ S

B A 0i

N O R T H ERN P H

Htniha

L /

P P I

N

M A R IA N A ISLA N D S

^

N

• /

A

PH IL IPPIN ES

M A N lt

N

*

<o G“ 9ua" c

Nahg

G

0 Pag3n

E

ftltı e ır

•I | T N A M

E N

/

y

“ „C os« ; Saıpan

Bjnaft& an§

İO \ [

W \Jn 4 M tn fta . r-& tta y o g

T ı

7

Palawaıı^ii’

• '/ > (r'fr>„ ı. L e v le

M in d a n a o

P alan

Is

o

Û

° ftT

,j,ilrdor m

•.

4 « n i, Ü

N

fr

a l

a v s

/ / (u s A i

Is

n

i

AnaPnbas °

£

V îIN G A P O R E - w

6 $ Morotdı

F E D E R A T E D STATES O F M IC R O N E S IA

f A lalmahera

. lu * u k

Siberut ^

ch|

\ ~

Jp ? ^1 A d m ıra lly /s

ffo

re» ?

K e P

J A V A

N

r^ S E A ^

o

^ B u ru 'O f-

U d ju n g Pandang _

0

(M a k a s a r]

N v

A BA JA jj^ ^ a n ıu v » a n g ı S u rn b a v va

S e ra rtr'

ı *

® 4 s- r 9 « —

E ' ..

j r

u

A

. /V e v v B rita in

F lo fe s c

GU IN EA

Java ( D Cana Luthı + Ramseıer Berne T /M O R

©

v Ire la n c f'

’• Jtü

y % h

°

S £A


; . V S p itz b e rg e n

G r o n la n d (D a n m a rk )

B A S IN

PETERSBU RG

ESÎO N IA . LATVIA

GREAT

>V

'■

R U Ş S IA

I^ H U A N IA

dkK m a r k

P O lA N f)

B Y E L O H U SS IA

i P A R IS D

U K R A İN E

B/

Volgr~

MOLD

1RANCK

L GE« vt ĞERNOE MORE KARA DENİZ

lil İ .(i ARI A

-

MALTA

iris -..:

'

S Y R I A

}, LEBAN N

0

■»AEijLp*' IR

« S a le m O ^ A M M A N

W EST SA H A R A

JNICAN JAMAICA

EL SALVADÜR -

V'\

«. ANTIOUA \ ANDBARBUDA tboMINICA

' ST. LUCIA GRENADA BARBADOS

1

TRIN DAD AND TOBAGO COSTA R IC ^

^ ^ Î eNE6AİN t NV

GAMBIA^ ^ ' BŞfP^RO© G U IN İ B SSAU- ' ( R IN İ T Cv , C orıakrv ® 1v '

1

BURKINA /ÇASfiJ

CfHNTR^L

SİERRA LEOf

A F R I^ A N

REP.

n Paramaribo A rchıpielago d e Colön (G alâpagos I s )

G U LF

J*b ı ___

EQUATOWAL GUINEA Ol ihrouillo AND PRINCIPE

Ltorevme^

( 'İ A B O N

o

G U IN E A

ANOOLA

j )f Z İM B A B W E

P A C IF IC

1 . .:

N A M IB IA BOTSVVA^

PARAGUAY//

'<• - o pr

OCEAN

C a p e to vv n M o nte vide o


S A Ğ L I Ğ I N I Z K A N A T L A R I M

° E G üven Air. a n la ş m a lı o ld u ğ u ö z e l h a s t a n e le r in iş

I Z I N

A L T I N D A

S E R V »c

T a m d o n a n ım lı s a ğ lık e k ib i, h e lik o p t e r v e u ç a k la ­

b ir liğ iy le k a z a , y a r a ­

rıy la , e n k ıs a z a m a n -

la n m a v e h e r tü r lü

d a ve g ü v e n iç in d e

a c il s a ğ lık

u la ş ım s a ğ la r. S ağ -

p ro b -

Ie m le rin iz iç in 2 4 s a a t a r a lı k s ı z o la r a k , A ir A m b u la n c e 's e r v is i s u n a r .

7 te h d it e d e n e n

ö n e m li e tk e n i... z a m a n k a y b ın ı o r t a d a n k a ld ı r ı r .

G Ü V E N H A V A Y O L L A R I A . Ş . Çatal Sokak A l Blok No.5 Florya 3 4 8 1 0 İstanbul T f f ^ - 2 1 2 ) 662 03 62 (PBX) Faks: (0-212) 662 02 61 - 573 12 14 e^mail: guvenair@guvenair.com.tr http://www.guvenair.com.tr

G ü v e n A ir AIR

AMBULANCE

" Z a m a n ı G ü v e n le A ş ın "


OYUNLAR / PUZZLES Telli b ir çalgı

M eneviş

Resimdeki oyuncumuz Fransız oyuncu

B ir tür çörek Bir nota

Aşk ateşi Fas'ın başkenti

Bir malın getirisi

Sarhoş b a ğırm ası Yabancı

B ir fo k cinsi A B D ’de eyalet

Sıradan,

Nem li, ıslak Mezbaha

Soyundan gelinen kim se U tan m a

D a yan ıklılık

. Necatigil'in şiir kitabı Ç am ın yap rağı

_Ü*s_ Tanrıbilim

T

t o im

T Bir nota Altının sim gesi

r-

Bir ilim iz Tarla sınırı

Teknik bilgi

Fransız oyuncu

Çalgıç, m ızrap

Soyluluk Karikatür sanatçım ız

Özdeyiş

Sergen Yükseklik korkusu

Yunan rakısı

Beslem e, b akm a

Yeryüzü Tehlike işareti

Bir gıd a m addesi

A rgod a esrar Bir tür cetvel

Deriden sızan

İlkel benlik S. A rab istan ’ın başkenti

Güney A n ado lu 'd a an tik kent

Shakespeare’in oyunu Bir strateji oyunu M aksim G o rki’nin kitabı Bir renk

Parlak deri Ensiz

Eski dilde dem ir Hasta

N o tad a durak işareti

Erden çavuşa ka d a r olan askerler

iyi, güzel

Bir ressam ım ız

Yıpranm ış Hollanda’nın plakası

Kayak

8ir »«»i

Kivi de denilen kuş

İri taneli zeytin Gelir getiren mülk Gözleri görm eyen

—w ~

Başarısız

Özel gezinti gem isi Bir meyve

r kuş Em zikli süt şişesi Güzel bir koku Bir A frika ağacı

B ir bağlaç

~1~

Kullanışlı Istan bu l’ur ilçesi

~ r

Mesaj

Et kesm e bıçağı

Kafiye

Bir soru eki

Bir tür fisto Radyum un sim gesi

Belirti

Uçurum Şarkı, türkü

Artvin'e özgü halk oyunu

Lityumun simgesi Boru sesi

Verme, ödeme Büyük kardeş, ağabey

Müşterek

En kısa zam an süresi

Soyaçekim

Ç ö z ü m ü 4 s a y f a ileride

200 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997


Double « R » standart.

Rover 600 A Choice of Excellence Rover 6 0 0 'e sahip olduktan sonra yaşayacağınız sürüş zevkini, hiçbir şey

h

mm

D o u b le « R » kadar iyi tamamlayamaz. İlk sürüşünüzden sonra torpidoyu açın. Orada bir tane bulacaksınız.

jİBoronktnj

R E L A X , I T 1S A R O V E R

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ: BORONKAY OTO TİC. ve SAN. A.Ş. Merkez Mah. Çınar Sok. No: 8 34530 Yenibosna/lstanbul Tel: (0212) 6 S 4 17 07 (pbx) Faks: (0212) 551 25 25-652 97 67 • BORONKAY (Etiler) Tel: (0212) 282 73 51 - 282 79 98 - 269 40 25 • BORONKAY (Göztepe) T e l: (0216) 467 01 26 - 27 YETKİLİ BAYİLER: ARAÇ TİCARET (Balmumcu) T e l: (0212) 266 06 96/97 - 275 12 62/63 • ARAÇ TİCARET (istinye) T e l: (0212) 229 5410/11 • Ba-0 (Altunizade) T e l: (0216) 391 88 83/84 • ERSU (Topkapı) T e l: (0212) 534 69 16/17 • GÜRSOY (Bahçelievler 1) T e l: (0212) 642 32 47 - 642 32 99 • GÜRSOY (Bahçelievler 2) T e l: (0212) 557 51 56 - 557 50 90 - 556 66 46 - 556 55 04 • DERMANCI (Ankara/Çankaya) T e l: (0312) 441 37 00 (pbx) • DERMANCI Ankara/Balgat) T e l: (0312) 285 67 67 (pbx) • ROD-KAR (İzmir/Bayraklı) T e l: (0232) 461 06 82/83 • ROD-KAR (İzmir/Alsancak) T e l: (0232) 422 51 81 • A-KOÇ (Adana) Tel: (0322) 457 49 69 - 453 03 98 • ÇEÜKKANAT (Bursa) Tel: (0224) 253 93 85-254 11 11254 11 32 • SABUNCUOGLU (Eskişehir) T e l: (0222) 230 77 66 - 230 71 11 - 231 70 73 • ROVCAR (Gaziantep) T e l: (0342) 3 2 2 11 90 (7 hat) • R OTOMOTİV (Antalya) T e l: (0242) 323 05 55 - 323 23 59 • ÖZTÜRK (Trabzon) Tel: (0462) 230 40 01/02/03


OYUNLAR / PUZZLES

CROSSVVORDS ACROSS 1. Ask for, 5. Overeat, d. Corn crop, 9. Kenew, repeat, 10. Like Etna, 11. Good person, 12. 5 eparate, 14. Went by, 13. Web-footed amphibians, 20. Carrion bird, 22. Out o f the ordinary, 23. Travels on horseback, 24. Name associated with Miller, 25. Withstands.

DOWN 1. Taken away, 2. large feather used as a pen, 3. Precious stone, 4. Dullness, 5. 5 tares, 6. Dried qrapes, 7. Vote in, 13. dluish purple flowers, 15. Attracted, 16. Frocks, 17. Develop, 1&. Merged, 19. Polished, 21. Below. S o lu t io n s 2 p a g e s further on

SATRANÇ— CH FS S BİR TERS BEŞ DÜZ / BACKHANDER B e y a z o y n a r üç ham lede m ateder.

White to play and mate in three moves. Satranç sorusu İstanbul Satranç Derneği tarafından hazırlanmıştır. Chess problem set by İstanbul C hess öociety. Tel: (0212) 2 4 4 27 35

Çözüm ler 2 sayfa ileride / S o lu t io n s 2 p a g e s further on

BRİÇ

* * * ♦

* AR876 V A 9 5 4 3 ♦ D V4

6 karo oynuyorsunuz.

B e ş r e si m d e n h a n g i s i sol ü s t köşedek i

Batı trefl asını çıkar.

k ema n c ı nı n ö nden g ö r ü n ü ş ü ?

Nasıl devam edersiniz? * 5 3 2

IVhich one of the five vio lin ists in s een

V I?

from behind in the top left - hand c o rn e r?

♦ A R7 6 5 ^

R 10 6

2

Çözüm ler 2 say fa ileride S o lu t io n s 2 p a g e s furth er on

Çözümler 2 say fa ileride / S o lu t io n s 2 p a g e s furth er on

202 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997

^


©© ©, © © © ©©

(İg @ (£ ©

Şimdi cep telefonunuz kapalı ama... 12 ay taksitli sağlık sigortalarımızın tüm ayrıcalıklarından yararlanmak için iner inmez bizi arayabilirsiniz. * İSTANBUL (0212) 258 82 22

ANKARA (0312) 468 89 81

İZMİR (0232 ) 483 93 40

Universal H a y a t S ig o rta bir Türkpetroi Holding kuruluşudı

UNİVERSAL HAYAT SİGORTA e-mail:

u n ih a y a t @ y o r e . c o m . t r ,

Internet:

h tt p :/ / w w w . u n iv e rs a lh a y a t .c o m . t r


INFORMATION

ÇÖZÜMLER

YAPMAYIN! DON'T!

C R O S S Y V O R D S A C R 0 5 5 : 1. Kequee t, 5. Gorqe, &. M a ize, 9. Kepriee, 10. Volcano, 11. 5 a in t, 12. Pivide, 14. Faeeed, 13. Froge, 2 0 . Vulture, 22. öpeciai, 23.

K AK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA VE TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR

Ridee, 24. Duöty, 25. Enduree. DOW N: 1. Kemoved, 2. ûuill, 3. Emerald, 4. Torpor, 5. Gapee, 6. Raisine, 7. Elect ,13. Violetö, 15. Allured, 16. Dreeeee, 17. Evolve, 1&. Fueed, 19. öhiny, 21. önder.

EQUIPMENT VVHICH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLİGHT Sayın Yolcularımız Uçuş emniyeti için; inişte, kalkışta veya "Kem erlerinizi Bağlayınız" ikaz ışıkları yanarken; her tü rlü ta ş ın a b ilir radyo, kaset çalar, com pact disc player, elek­ tronik oyunlar, laptop kom püter ve ben­ zeri elektronik cihazların kullanılm ası yasaktır. Ladiee and Gentlem en F o r s a fe t y reaso n s, it İ S forbidden to u se any electronically operated device s u c h a s p orta ble radios, c a s s e t t e / com p act d isc players, electronic entertainm ent device s and laptop co m p u ters, during take-off, landing or when the "fasten se a t beit" sign is on.

S A T R A N Ç 1. F h 3 ,

Sayın Yolcularımız Tüm uçuş boyunca, com pact disc play­ e r, ra d y o ve te le v iz y o n a lıc ıla r ı ile taşınabilir telefonlar ve telsiz cihazları, y o lc u la r ta r a fın d a n k e s in lik le kullanılamaz. Ladies and Gentlem en During the entire flight, the operation o f c o m p a ct d isc players, radio and TV recive rs, m ob ile p h o n e s a n d walkie talkies is strictly prohibited.

a5

1. B h 3 ,

2. V a6, Şxa6 3. F c&+ MAT

B

R

İ

başka el vermezsiniz. Kozlar daha normaI bir şekilde dağılmışsa, beşinci elde bir köre küçük çakın, son kozu çekip yerden bir pik atın, pikle yere geçin ve kör asını çekerek elden bir tre fl kaçın. İki ta r a f da uyarsa bir köre daha çakarak yerin beşinci körünü sağlayın, tre fl ruasını çekip yerden bir pik daha kaçın ve böylece 12 el yapın: altı karo, bir tre fl, üç kör ve iki pik. Körler 5 -2 ise, kör asına yine bir tre fl kaçın, fa k a t bu kez kör sağlamaktan vazgeçerek dikkatinizi piklere çevirin, dir pik bağışlayın ve piklerin 3 -2 dağılımına bel bağlayın. Pikler 3 -2 ise yine 12 eliniz vardır: altı karo, bir tre fl, iki kör ve üç pik.

♦ D 10 9 4

* V D 10 b 7

* 10 3 2 * A V 9 7 6

BİR TERS BEŞ DUZ / 5

entire flight.

Değerli Yolcularımız, O tu rd u ğu n u z koltuklar b a şta olm ak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Dear Passengers, Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, s o that passengers on subse^uent flights do not suffer simiiar incomenience.

Now you can speak to us 365 days of the year and 24 hours a day.

204 S K V L IF E

K A S IM

a5

Ç

Please refrain from sm oking pipes and

Artık bizimle 365 gün 24 saat kesintisiz konuşabileceksiniz.

C H E S S

2. Q a6, Kxa6 3 . d c & + MATE

Sayın Yolcularımız Tüm uçuş boyunca, lütfen pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

cigars -

/

Trefle y erden küçük çakın, kör ruasını ve DV karoyu çekin. Karolar 4-1 ise, küçük bir köre çakın, AR karoya iki kör atın ve bir pik bağışlayın. Pikler 3 -2 ise

r

e

/ SOLUTIONS

NOVEMBER

1997

V V 6 2

♦ 9 0 ♦ P 5 4 3

BACKHAIMDER


K azanma fNl

yENI

HAFTALIK EKONOMİ V AKTÜALİTE DERGİSİ

O , ç o k fA R İd ı... G R A f i k l m İ E o k ll R lIN U N b A Ş IN I d Ö N C İÜ R Ü p A k lım ı k A R IŞ F IR M A y A C A k . .. H A b t R c İE id d iA İı, A N A İİz lE R İy İE O İA y y A R A IA C A k . H A f l A N I N C(Ü M dEIV IİN dEIN d ü Ş E N İE R , y ü k s E İE N İE R , Ü N İÜ Ü N SÜ Z

h A f lA N IN y Ü Z İE R İ...

Ş İR k E T İE R d E N Fa r I<II h A b E R İE R , q E Z İ, M o d A , SACjllk, y A Ş A M , s ı i l ... Ö z E l l i k İ E d E y A T IR IM d ü lN y A S IN I

A N A İİZ E d E N

P İA T İN İİR A b ö l Ü M Ü y lE EŞSİZ b İR h A f t A İık d E R q i. . . O , S A d E C E b İR E k o N O M İ d E R q is i d E q il . . . K i p i R k ip iR , h A y A T d o l u , E C jİE N C E İİ... Ko

nu

ne

o

Iu r s a

o Is u n

o k ıiR iıy İA A yN i

d i l i k o N U Ş A N b İR İŞ d Ü N y A S I R E h b E R İ. . .

İçERİCjİylE, b A k lŞ A Ç ISiyİA İŞ d Ü N y A S IN I S A R S A C A k y E p y E N i b İR Ih a F iA İık dERCji:

PLATİN

O


TH Y VİDEO PROGRAM I /

L IA R L IA R OYUNCULAR / CAST

E N G L İS H P A T IE N T

N O T H IN G T O L O S E OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

J im C a rre y , M au ra T ie r n e y , J u s tin

R a lp h F ie n n e s , J u lie t t e B in o c h e ,

M artin L a w r e n c e , T im R o b b in s ,

C o o p e r , C ary E lw e s , A n n e H a n e y .

W ille m D a f o e , K ristin S c o tt

J o h n C. M c G in le y , G ia n c a r lo

J e n n if e r T illy , A m a n d a D o n o h o e ,

T h o m a s , N a v e e n A ndrevvs,

E s p o s ito , K elly P re s to n

J a s o n B e m a r d . S w o o i.se K u rtz,

C o lin Firth

M itc h e ll R y an

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

S te v e O e d e k e ık

A n th o n y M in g h e lla

İn g iliz ce / E nglish

T om Shadyac

İn g iliz ce / E nglish

T ü rk ç e altyazılı / T u rk ish su b titles

İn g iliz ce / E nglish

T ü rk ç e altyazılı / T u rk ish su b titles

R eklam m üdürü N ick B ea m , hay atın­

J a p o n c a / Ja p a n e s e

“A m a d e u s ” v e “G u g u k K u ş u ” film ­

d aki h erşey in k ö tü y e gittiğini d ü şü n­

T ü rk ç e altyazılı / T u rk ish su h titles

le rin in a k a d e m i ö d ü llü y a p ım c ıs ı­

m ekted ir. T rafik te arab asın d a b e k le r­

Ç ok iyi bir avukat olan F letch er Reid'in değişik b ir ahlak anlayışı vardır: G e rç e k pazarlık ed ileb ilir. G erçeğ i saptırm a kon usund a, on un la rek ab et e d e b ile c e k k im se yoktur. Aynı zam an­ da da kronik b ir yalancı olm ası on u iyi bir avukat fakat kötü bir b a b a yapar. O ğlun un d oğum günüdür, fakat baba ortalarda yoktur. Bu durum a ço k üzü­ len oğlu Max, d oğum günü dileği o la ­ rak bab asın ın 1 gün için dürüst birisi o lm asın ı diler. M ucize gibi bu dilek yerine gelir ve F letch er’in en büyük silahı on u n e n bü yük d ezavantajı olur.

n ın , M ic h a e l O n d a a tje 'n in u lu sla ra ­

k en , m akin eli tü fek gibi hızlı k on u şan

rası

T . Paul adında b ir hırsız on u soym aya

Fletcher Reid, a hotshot attomey ıvitb an appetite Jb r tbe good life, serves justice accordirıg to a unique code o f ethics: In the courtroom, trutb is negotiable. Never one to let thefacts get in the ıvay o f a g ood argument, Fletcher is ıvithout peer u'hen it comes to exaggerating, distorting an d bending the trııtb. H e’s smooth, utterly convincing-and a bahitual liar. Wbat makes Fletcher a good laıvyer also mak.es him an unreliable father. It 's his son ’s birtbday an d once again Dad, having promised to he there, is a noshou\ Max Reede stares at the candles on his hirthday cake an d makes a ıvish in a voice only we can bear, "I ıvish, f o r just one day. Dad couldn’t teli a lie." Miraculously Max's ıvish comes true a n d fo r the next 24 hours Fletcher can ’t teli a He to save his life.

b e s t s e lle r in d e n

u y a r la d ığ ı

9

O s k a r lı b u s in e m a b a ş y a p ıtın d a . II.

çalışır.

D ü n y a S a v a şı s o n la r ın d a İta ly a 'd a

N ick hırsıza bağırır, çağırır v e bu k işi­

b ir

ve

yi esir alır. Hızlı takipler, hatalı kim lik­

h a s ta ­

ler v e intikam duygularıyla d olu bu

h a s ta n e d e

ö lü m le

y a tm a k ta

p e n ç e le ş e n

o la n

g iz e m li

Sinir

krizinin

eşiğ in d e

olan

k o m ed i film inde, hayattan um udunu

n ın h ik a y e s i a n la tılıy o r .

k esm iş Nick v e şaşk ın hırsız arasında başlay an dostluk anlatılıyor.

From the Academ y Aıvard-ıvitıning p ro d u cer o f A m adeus a n d One Fleıv Över the Cuckoo s Nesi comes this passionate rom ance hased on the internationally acclaim ed hestseller hy M ichael Ondaatje. Set at the close o f World War II, the tale o f a mysterious patient utıfolds as he lies critically injured in a makeshift hospita! in Italy. 206 S K Y L İF E

K A S IM

NOVEMBER

1997

Just ıvhen advertising executive Nick Beam (Tim Robbins) thinks his life bas bit bottom, it gets worse. Waiting fo r a stopligbt to change, contemplating tbe revelation that b e ’s been living a total lie, Nick is shocked ıvhen a fast-talking car-jacker nam ed T. Paııl (.Martin Laıvrence) leaps into his ca r an d attempts to rob him. Already on the verge o f a nervous hreakdoum, Nick snaps, lashes out, an d tums the tables on his mugger. Taking Paul hostage while he contemplates his next move, Nick tries to decide bou; to get his life back on track. Gradııally, the burntoııt executive a n d his surprised hostage fo rm a tentative bon d o f friendship in this m ad-cap comedy o f high-speed cbases, mistaken identities a n d revenge.


TH Y VİDEO PROGRAM I /

S P E E D 2: C R U IS E C O N T R O L

M E N İN B L A C K

DOUBLETEAM

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

L in d a F io r e n tin o , T o m m y L ee

J e a n C la u d e V a n D a m m e ,

J o n e s , W ill S m ith

D e n n is R o d m a n

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

B a rry S o n n e n f e ld

T su i H ark

İn g iliz ce / English

İn g iliz ce / E ng lish

T ü r k ç e altyazıh / T u rk ish sııh titles

J a p o n c a / Ja p a n e s e

O n la r e v re n in e n iyi sa k la n m ış sırla­ rıdır. K (T o m m y L ee J o n e s ) ve J (W ill

T ü r k ç e altyazıh / T u rk ish su b titles

Sm ith ), y ü k se k b ü tç e y e sa h ip fakat gayri resm i k u ru lm u ş b ir h ü k ü m et b ü ro su n d a çalışm a k ta d ırlar. D ü nya d ışı b ü tü n y a ra tık la rın g ö ç m e n lik

J a c k Q u in n (V a n D a m m e ) artık b u

b aşv u ru ları v e d iğ e r tüm so ru n ları ile o n la r ilg ile n m e k te d ir. K v e J , g izli ç a ­ lışırlar v e siyah giyinirler.

OYUNCULAR / CAST S a n d ra B u llo c k . J a s o n P a tric, W ille m D a f o e

YÖNETMEN / DIRECTOR Ja n D e B on t İn g iliz ce / English T ü rk ç e altyazıh / T u rk ish su b titles

ister.

Annie (Sandra B u llo ck ) ve yeni erkek arkadaşı Alex (Patric), Karayiplere yap­ tıkları bir gem i gezisi sırasında k en d ile­ rini durdurulam az bir tehlike içinde b u ­ lurlar. Lüks yolcu gem isi, G eig er tara­

F a k a t s o n g ö r e v in d e h e d e fin i, te h li­

fından ele geçirilir ve ço k güzel başla­

k eli v e a n la ş ılm a z te rö ris t S ta v r o s’u

yan bu tatil bir anda kâbusa döner.

Ü lk e n in

en

c a s u s lu k

iyi

a n ti-te rö risti

oyununu

o la n

b ıra k m a k

( M ic k e y R o ıtrk e ) e lin d e n k a ç ırır v e b ir a n d a h e rşe y in i k a y b e d e r v e k e n ­ d in i,

o rta lık ta

d o la ş m a k

için

ço k

te h lik e li, fa k a t ö ld ü rü lm e k için ç o k d e ğ e rli

ca su sla rla

b u lu v erir.

Şim d i,

d o lu k arısı

C o lo n y ’d e ve

d ah a

d o ğ m a m ış o ğ lu , S tra v ro s’u n h e d e fi

viNDicr n

k o n u m u n d a d ır. Q u in n 'in g eri d ö n ­ m e s in e y ard ım e d e b ile c e k te k ad am ise, silah sa tıcısı Y a z ’dır.

A nnie (Bullock) a n d her boyfriend A lex ( P a tr ic ) f i n d th em selv es hurtling toıvard unstoppable disaster whilst taking a cruise boliday to tbe Carihhean. The luxury liner is taken över by tbe evil Geiger (D afoe) a n d ıvbat hegan as the perfect boliday tum s into a nightmare. N A T IO N A L G E O G R A P H IC BELGESEL İn g iliz ce / E nglish T ü rk ç e altyazıh / T u rk ish su b titles

'/bey a r e tbe best kept secret in the urıiverse. W orking f o r a bigblyfu r ıd e d yet u n o fficia l g ov em m en t agetıcy, K (Tom nıy Lee Jo n e s ) a n d j <Mili Sm ith) a r e tb e Men in B lack, p roviders o f im m igration services a n d regulators o f a li tbings a lien on earth. They a r e o u r best. last, a n d on ly lin e o f d efen se uıhen close en cou n ters get ugly. They ıvork in secret a n d they dress in black.

Tbough be's tbe nation ’s top counterterrorist, J a c k (Jııinn ıvants to get oul o f tbe spygam e. But on tbe eve o f his fin a l nıission, b e misses his taıget -tbe dangerous terrorist Stavros- a n d loses everytbing in a split-second. He ıvakes up in tbe Colony. a tbink tank f o r spies wbo are too dangerous to roam the ıvorld, but too valuable to be killed. Noıv, his ıvife a n d unborn son b a v e b eco m e tbe larget o f Stavros's letbal verıgeance a n d tbere's only on e m an ıvho can belp put Quinn b a ck in tbeg a m e. 2 0 7 S K Y L IF E

K A S IM

-»j»-

NOVEHBER

1997

B irbirinden farklı ve ilgi çe k ici doğa hikayelerinin ek ran a taşındığı bu b e l­ g e se lle r, d o ğ a n ın ren k li, b ilin m ed ik ve m acera dolu y aşam ını g ö zler ö n ü ­ n e seriyor. İzleyenleri küresel bir d o ­ ğa, çev re, tarih ve kültür yolcu lu ğuna çıkarıyor.

Tbese National Geograpbic documentaries hritıg interesting, colourfııl an d ex itin g n a tu r e h isto r ies on y ottr sereen an d takes you on global explorations o f nature a n d the environment. technology, history. hum an adventııre. people, places an d cultures.


Geçm iş Zaman Olur ki / ONCE UPON A TIME

Tbis monumerıtal building fo u n d e d by S u ltan Süleyman tbe Magnificeıtl is tbe laıgest o f tbe tvorks by tb e g r e a t O ttom arı a r e b i t e d M im ar Sineni, ıvbo died in 1588. Arourıd tbis royal mosque is a com plex o f six medreses, an abus bönse, p u blic kiteben, m ental bospital, ham am (Turkish bath), sebool. lombs a n d sbops ırbose rents provided ret'eııtte f o r tbe e.\pense o f ttpkeep. Tbe 17tb çenttiry teriler Evliya Çelebi tem le Ibat tbis m agn ificen t com plex teas fin a n c e d by spoils o f ır a r fr o m B elg rad e, M alla a n d Rbodes. Travellers a n d m erebants tebo cam e to İstanbul cottld stay in tbe k e rv a n sa r a y a n d e a t in tb e p u b lic kiteben. Tbe sbops irere leased to sboemakers, buttan inakers a n d jeıeellers hı tbe tıeo richly decorated tombs !ie Sııltaıı Süleym an, b is cb ild ren , a n d bis ırife H ürrem Sultan. Tbe m osque op en ed to teorsbip on 4 O ctober 1557. İts donte slıınds 53 metres in beigbl a n d bas a diam eter o f 2 7 ınelres. Tbe minarels a re 74 metres bigb, a n d h are ten balcotties in ali to syıııbolise the fa c t Ibat Süleyman teas the tentb Ottoınaıı sultan. İn bis ıııemoirs. Ibe T ezkirelül B ünyan. M im ar Sinan recorded Ibat tbe fo ıır porpbyry cohtm ns 9.2 metres in b e ig b l ire re b r o tıg b l b e r e J r o m B y z a n tin e rııin s in A lex aııd ria. B a a lb ek a n d İstanbul. They irere erec led ıısiıtg ropes as Ibick as a m an s teaisl. Steel pıılleys. galley ıııasls. aıu l teinebes tike trbeels o f f a te by the strongest htbourers. tebo sboııted Allah. Allah as they beaeed. He also notes Ibat tbe ca p lain tebo Iransported tbese great colıııtıns teas reteardedgenerously by the sultan. •

A dını K an u n î Sultan Sü ­ ley m a n ’dan alan bu anıt­ sal yap ı. M im ar Sin an'ın ( ö l i im ü

1588)

İs ta n ­

M .

By N E C D E T SAKAO Ğ LU

ey m an ıy e

b u l'd a k i e s e r le r in in e n büyüğüdür. Selâtin cam ii ile çev resin d ek i altı m ed ­ re se . ta b lıa n e . d artizziy afe. b im a rh a n e . d ariişşifa, ha­ m am . m ek tep , tü rb eler v e sultan çarşısı. Sin an 'ın K iilliy e si'n i olu ştu rm a k tad ır. Kvliya Ç e le b i. K an u n î nin bu e şs iz eserin i, B elg rad , Malta v e R odos g an im etleri ile yaptırttığını; k ü lliyeye "e b c e t" (e lifb a ) o k u y an ço cu k la r için ok u l. İstan bu l'a g elen y olcu lar v e iş sah ipleri için k ervan saray v e ziyafet evi. hastalar için sağlık yurdu, e sn a f için kavaf, d ü ğ m eci v e kuyum cu çarşıları ile, eşi Hürrem Sııltan'la k en d isin e b irer tü rb e eklettiğin i b e lir­ tir. 4 Ekim 155 7 'd e ibad ete a çılan cam i, O sm an lı kültürü­ nün sim g elerin d en sayıldığı gibi, külliyenin m im arî vur­ g u la m a sı da ca m id e y o ğ u n la şm ıştır. C am in in k u b b e y ü k sekliğ i 53 m etre, k u b b e çap ı 27 m etre, m in are b o y ­ ları 74 m etredir. M inarelerin top lam 10 şerefesi. K anunî'nin o n u n cu pad işah old uğun u sim geler. S in an'ın anılarını içeren T ezk iretii'l B ünyan adlı kitapta, cam in in k u b b e sin i taşıyan 9 ,2 0 m etre bo y u n d ak i dört p o rfir sü tu n u n , İsk en d eriy e, B a a lb e k v e İstan b u l'd ak i Bizan s h a ra b e le rin d en getirildiği; bu nların, bel kalınlı­ ğında halatlar, çelik m akaralar, kadırga d irekleri, güçlü ırgatlar, “çarlı-ı felek g ibi" d olap lar ile v e "Allah Allah! " n id alarıy la d ik ild iğ i y azılıd ır. Kvliya Ç e le b i ise p o rfir sütunları M ısır'dan g em ilere yükleyip İstan bu l'a getiren K arınca K aptan ın, p ad işah taralın d an öd ü llend irilisin i anlatır.

208 S K V L IF E

K A S IM

NOVEMBER

1997

j [

\ j i


1997 11  
1997 11  
Advertisement