Page 1


[Dilimlenmiş]

[Sıkılmış]


Cep telefonunda büyük "incelik'' Netaş

inceliği! ..

sektörünün lideri

Türk

haberleşme

Netaş , dünyanın

en ince

Rahat

duruş: Netaş

Cep Telefonu son agız

derece ergonomik. Yüksekligi

- kulak

ise

ayrı

kullanımı

rahatlık.

bir

Taşımas ı

kolay,

kolay.

çapında

yaygın ,

cep telefonunu hizmetinize sunuyor: Netaş

mesafesi kadar. Bu mesafenin korun-

Yurt

taşıyor!

mamasından dolayı oluşabilecek kullanım

servis:

rahatsızlıkları

sadece "bir cep telefonu" almak degildir ...

Cep Telefonu. Çok Cep

telefonunda

2 cm:

Dünyanın

incelikler Netaş

incelikleri:

en ince cep telefonu.

GSM sisteminin bütün

avantajiarına

sahip. çıkar.

Cebinize kolayca girer, kolayca

Netaş

Cep

Telefonu'nda

aynı

yaşanmaz.

Ses kontrol:

seviyesini

Degişik

ortamlarda ses

bulundugunuz

ortama

Netaş

göre

zamanda,

cep telefonu almak,

Neraş'ın

geniş

nu'nda ses ayar dügmesi var... hemen

yararlanmak demektir.

cep telefonu. Srandart pil ile sadece

parmagınızın

Netaş

179 cm'. Cebinizde fazla yer kaplamaz.

nızdayken

Güvenli,

nizde "cep", Netaş

rahat

kullanım.

aracınızda

Cebi-

'araç" telefonu:

Cep Telefonu çok

kullanışlı.

Tek

Kısa,

kart

Cep

servis

haberleşme satıcı

ve en

desteginden

Telefonu ...

Her

cep için ideal cep telefonu!

kullanabilmeniz için .

sabit anten, standart SIM kolaylığı:

takıldı-takılmadı

Anten aç-kapa; cebe

derdi yok.

Kısa ,

sabit

spiral kordonla araç telefonu olarak da

anten her zaman , her yerele maksimum

yararlanabilirsiniz.

performans saglar.

N et a ş

teknik

yetkili

3. jenerasyon QrQnQ: Küçük hacimli

kulagı­

deneyimli

en

ayarlayabilmeniz için

telefon

ürün ve aksesuar

zenginliginden; Türkiye'nin alanında

Görünümü son derece estetik.

ucunda;

Cep Telefo-

Netaş 'ran

kusursuz

Standarı

SIM

kart

Netas-

B ö lg e S a t ı ş M Od OriOklerl : Istanbul (212) 274 34 74 A nkara (312) 417 95 OOizmlr (232) 489 33 33 A ntalya (242) 2 48 50 50


YIL/ Year 13

SAYI/ Number 151

Amt Tarihçi: Semavi Eyice

36 Historian of lstanbul's Monuments By ASU KAYABI\L

YÖNETIM Yönetim Kurulu B~kanı/ Cbuimıaıı oftbeBoord

Koca Rag1p Paşa Kütüphanesi

ERMAN YERDELEN Havıı Yollan Adına Sahibi 1 Pııblisber mı beha!f of Tf/Y Genel Müdür 1 Preslderıt aııtl CEO

Türk

42

ATILLA ÇELEBI

Koca

YAYlN

Ragıp Paşa

Ubrary

By SABAHATT1N BATUR

Genel Koordinatör

Gcmeral Coordinator

- l f-_

ÜMIT UMAR

Genel Yayın Danışmanı Etlitorial Advisor

Kapak 1 Co'cr

HILMI YAVUZ Yazı !~leri

SABIT KALfı\GIL

Müdürü 1 Muııuglııg Edilar

Nerııruı

ZIJ\t>liindC'

~Hnl>ttunu

ENGIN OKTEMER Editory.ıl

rf>ı~'~\l . . .... . ~.

Iki Ateş Dağ1

Kurulu 1Publisblng Board

6

MUSTAFA SOKMENOC;LU GÜRHAN YEC;IN FERDI PIŞKIN IJ1ıglisb

Edi/orlaf

MARY

IŞIN

Sanat Yönetmenleri

,,

~·--

Koordinatör/ Etiltorlal Coordinator

ADNAN BOSTANCIOC;LU Yayın

, . ll._ 1 ' ;

\

1 ;ı

. /' ';; 1 /.' ' tl .. \

The Sleeping Volcanoes of Van By C\HIT KAYRA

1 An Directors

Çamllk: Tren Müzesi

LALEHAN UYSAL ALP IŞMEN

52

Potoj!ranar 1 Pbotos ÖNDER DURMAZ (Etiitor) ERDALALOK

Railway Museum

Reklam 1 Advertlslııg

By BAHRI KAMIL FIII.4T

DUYGU TAMER YURDAGÜL ALTINOZ

Tel, (02 12) 663 63 00 (Exı) 1184/1185 Reklam Koordinatörü/ Advertislng Coonllnator

500 Y1ll1k Geleneksel Sanat1m1z: Ebru

NURHAYAT KASABALI

Tel, (0212) 663 63 00 (Ext) 1174 Dagıum 1 Dtstrlhutton KEREMILTER

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) ı 189 Adn.'S / Address Türk Hava Yollan Genel Yönetim

Binası

Atatürk Hava Limanı 34830 ISTANBUL Yapım

A Turkısh Art Going Back Five Centuries By CÜNEYT Tı\YLANER

1 Protluctlon

~ ~~~~JANsı

62

Osmanlı

Sok. 19 Taksim - ISTANBUL Tel: (0212) 251 74 84 (16 hat)

CITYSCOPE

Editoryal Üreli m 1Edttorlal ProdıJctlon

74 IKRAM

PRINT LID. Ş11. lnönü Cad. Güm~konak Apt. No: 44, Kat: 2, Daire: 6 Gümüşsuyu - ISTANBUL Tel: (0212) 245 26 28-29-30, 245 26 93 Faks: (02 12) 245 26 94 -Cilt 1

Prinliııg -Biruliııg

Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A .Ş.

34625 Sefaköy- ISTANBUL Tel: (0212) 698 58 58 Faks: (0212) 698 98 28-29 Renk

Aynını

1

Colorır Separatlorı

AnASGRAılı<

Crosfo..-o/d Srudio/IPıJı sislı.mi 1~ yapılmlflır.

=-~~~fln::'!:~d~:,: :;/:!"!,':f::ı~~IOZ. l«mfmdatı

ayda bir yayrmlamr. Slıylife ts pı~bllsbed mombly by 17-IY.

SKl'UFE. mY

Istanbul'da Post-Modern Bir Gün

26 1Spy Posı-Mod ernis m in Istanbul By ZERRIN IREN BOYNUDE.lJK

88 DUTY FREE ON BOARD

94 INFORMATION & RESERVATION

105 OVUNLAR/PUZZLES

Darü'l Elhan: Nağmeler Evi

110 VIDEO

30

112

The First Turkish Conservatory

KARTPOSTAL/POSTCARD

By GÖNÜL Pı\Çı\CI


Mustafa Kemal Atatürk 'li daha

sayg ı yl a anıyoruz.

aram ı zdan ayrılışının

Ve

57.

gel eceği düşünürken ,

Çünkü O'nu düşünmek,

yıl dönümünde

O 'nu

bir kez

düşünüyoruz ...

geleceği düşünmektir.

On the 57th anniversary ofMustafa Kemal Atatürk 's death, we remember this great teader with respect once again. We thinkof him when we look ahead to the future, because to think of him is to think about the future. Fotoğr.ıflar

Ali

Kırgız'ın

Pbotogrcıpbs from

özel koleksiyonundan alınmıştır. the private collection of Ali Kırgız.


ayın Yolculanmız ,

ear Passengers, Under our 1995196 Winter Timeteble, which went into elfeel on 29 October 1995 and will continue until 30 March 1996, THY has scheduled flights to 54 international and 26 domestic destinations. 7be Winter Timetab/e introduces flights to Tirana , increasing the number of THY international flight destinations to 54 . Meanwhile, preparations are underway for inifiating jlights to other new international destinations, and 1 will keep you informed on developments in this area . We are continuing our non-stop flights to four continents, i ncluding Europe, Asia, America and Africa, excluding only Australia . We will also/{ontinue to function as a bridge between these continents and the Turkic republics of Central Asia. edeceğiz . In view of the high demand for Iç hatlarda geçen yıl açtığı ­ our doıııestic flights on the mız Badrum hattındaki seferBodruııı route, which coııı­ le rimi ze, gördüğüm ü z büyük menced last year, we will continilgi üzerine , kı ş ın da devam ue to fly this route du ring the edeceğiz. Bu kararımız , Skyliwinter season. As you may have fe ' ın geçen say ı sında yayın l a­ read in the article entitled nan "Bodrum'da kış hazırlıkla­ "Bodruııı Prepares for the Winrı " yazıs ında ok umu ş ol acağın ı z ter" in the last issue qj' Skylife, gibi , bu bölgedeki bir çok turisthis decision will encourage tik tesisin , kış aylannda da açık ıııany hotels in this region to tutulmasına yol açacak. remain open through the winlç h at larımı zda, kı:;a pi:;tlere ini:;; ter montbs. kalkış yapabilen RJ 100 uçakları7banks to our Rj 100 aircraft, which are able to mız sayes inde, yeni hava alanl an aç ıldık ça, tand and take ofl from short runways, as new Anadolu 'da daha çok noktaya uçmak imkanı­ airporls open we will be ab/e to fly to an increasna sahip olacağ ı z. Bunun son örneklerinden ing number of doıııestic destinations. One of the biri de, geçtiğimiz ay larda latest examples is Tokat, where Kaptan Pilot 1 Captairı Pilot u çmaya başladığımız To the first .fl.ights began in recent ATİLIA ÇELEBİ kat'tır. ıııonths. I hope that you will find GenelMüdür Sizlere daha iyi hizmet vereour 1995196 Winter Timetable, President atıd CEO bilmek ilkesi ile hazırladığı ­ which we have prepared on the ınız 1995/ 96 Kış Tarifemizin principle of improved service for beğeninizi kazanacağını ümit passengers, ıuill ıııeet your expecederim . tations. Sayg ıl arım l a . Yours sincerely

S

1995/ 96 Kı ş Tarifemiz 29 Ek im 1995 Pazar g ünü y ürürlü ğe g ird i. 30 Mart 1996 g ünün e kadar uygulanmaya devam edecek olan Kış Tarifem izde 54 dış ve 26 iç noktaya uçacağız. Dış hatlarda, Kış Tarifemizle b irlikt e Tiran 'a uçmaya başlayacağız. Böylelikle Türkiye dı­ ş ınd a u çtuğumuz nokta · say ı s ı 54 'e ç ık acak. Bu arada, dış hatlarda baş­ ka noktalara da uçmak için devam ettirmekte o ldu ğumuz çalışma l arımız i a ilgili o larak, konular o l gunlaştıkça sizleri bilgilendireceğim. Avrupa, Asya , Ameri ka, Afrika olmak üzere Avustra lya dı ş ında 4 kıt ' aya nonstop u ç uşlarımıza devam edeceğiz. Bu kıtalarla Orta Asya Türk Cumhu riyetleri arasında köprü vazifesi yapma görevimize de devam

D


Başak Özel Sağlık Sigortası

Hoşgeldin "Başal{

Bebek" • • •

Anneni, babanı mutlu ettin. Bizim de sana küçük bir armağanımız var. Seni, Başak Sigorta ' nın güvencesi altına aldık. Ücretsiz.. . Çünkü, annen baban halen bizim sigortalınuz ...

Ve sigortalılarımızın yeni doğan bebeklerini de bizim yavrumuz kabul ediyoruz. SİGORTASI'nın geni ş kapsamlı temina tları

hastanede tedavi

ile i stediğin doktor ve

olanağı.

U lu s l ara rası

Acil Ya rdım Ağ ı GESA ASSISTA CE ' ın her türlü hizmeti senin için de geçerli. .. Annen, baban gibi. .. Eğe r sigortan yenilenirse, aile si gortas ı özel indirirnin de olacak.

Sana muLiu ve

sağ lıklı

bir ömür dileriz.

Tr ı , 1212) 231 60 00140 ll aL Fa,,f2 12) 230 76 o.ı · 05 IÇ >\\ ADOLII BÖI.GE MÜili''RI,ÜC[ Tcı , ı :mı ~li 23 19 · ~ 11 90 60 Fa, , 13121 ~ 25 52 2~ t:Gt: BÖLGt: Miioi' RLi' Gü Tcı , (232) 483 20 50 · 483 83 tt l'a,, (232) 489 14 63 Gi'~ t:Y A\A DOLLI IIÖLG E MÜDÜRLÜCÜ reı , 1322) 453 53 42 • 458 ı ı 29 Fax, 1322) 454 36 63 II URSA RÖl.GE !I ÜDÜRI,ÜC Ü Tel: (224) 22~ ~4 45 • 46 1'ax: (224) 224 44 48 A' TALYA BÖl.GE !I ÜDÜRLÜCÜ Tel: (242) 248 12 89 ·Fax: (242) 2~8 97 89

Gl: \t: ı. M( U f RIJ ~

BASAK SiGORTA • T C

ZIRAAT

BANKASI

ORTAKLIGIOIR


İki eski ve yorgun

T wo ancient and weary volcanoes sleep their silent, motionless and deep sleep on the shores of Lake Van. One is Mount Süphan at Adileevaz whose steep slopes and intimidating height seem to warn onlookers against any assumption that it might be extinct. The other is Mount Nemrud lying behind the town ojTatvan. Süphan has an altitude ofjour thousand metres and Nemrud three thousand metres. According to geologists Süphan last erupted in the Quaternary Era, perhaps in rebellion against the ice age which he/d the world in its grip. Thereajter it has he/d its peace for millions oj years. Taday, with its smail crater and two hundred metre glacier trailing down from this crater, it is dignified and tranquil. A jew remaining bear cubs roam amidst the sparse scrub which passes as vegetation on the arid slopes. The high Kıra ç yamaç l arında , peak looks out over yer yer cılız çalı örtüthe town oj Adilleri içinde, son kalan cevaz !ike an aweayı yavruları dolaşır some ancient god, ve büyük dag etkilekeeping guard over yici gÖrkemiyle Adiltimes and places. cevaz ilçesinin üstünIt was Mount Nemele bir esk i zaman rud which in 1441 tanrısı gibi mekan(around the time ların ve zamanların when the Ottomans bekçiliğini yapar. were at the gates of emrud onbeşinci Be/grade), belied its yüzy ıld a (1441) Osharmless appearance ınanlılar Belgrad Kaby spurting out tava, lesi 'ni zorlarken , eriashes and smoke miş maden lavları, with such violence küller ve dumanlar that ha(f of its high püskürdü. Ama öyleand magnificent sine bir patlayıştı ki peaks were blown yüksek ve görkemli away, leaving tepeleri n yarısı uçtu; behind great holes geriye büyük çukurwhich now contain lar içinele soguk, kacold, dark lakes. ranlık göller bıraktı. Kornmagene kralı Anti~khos 1 tarafından Nemrud dağının ulajılması zor The waters of Lake Van Gözü tuzlu detepelerinden birine M.O. 30 yılında yaptırılan kutsal anıtlar Doğu sanatının Van contain a high ği ldir . Su l arında poüslup özelliklerini yansıtıyor. 1 One of the remote peaks of M ounı Nemrud is the site of a sancıuary where in 30 BC the Commagene king Antiochus 1 level of potassium tasyum vardır ve geerecıed monuments bearing the characıerisıics of orienıal art. compounds which milerin demirleri pasprotect the ships which ply its ports from rusting, lanmaz. Dere agızları dışında balık bulunmaz. Yaz although making it impossible for fish to survive aylarının rüzgarları ılık eser. Bir akşamüstü savcı , except at the mouths of the streams and rivers lacivert-mor bir fon önüne yapı lmı ş gibi görünen .flowing into the lake. One evening the local proskoyu renkli yayvan dagı gösterdi , "bak tıpkı insan ecutor pointed out a recumbent mountain !ike a gib i" dedi. İçimden ürperdigimi duyumsadım. ateş dagı

Van Gölü 'nün üstünele sessiz, devinimsiz ve derin uykularını yaşarlar. Aclilcevaz 'cla, hala iddiası nda n vazgeçmemiş , dik ve yüksek görüntüsüyle Süphan ve Tatvan ' ın arkasında Nemrud ... Süphan dört bin, Nemrud üç bin metreye yükselir. Katmanbilime göre Süphan son kez Dördüncü Zamanda , Dünyanın buztarla örtütmesine başka l clı­ rırcasına patlamış ve sonra milyonla yıl susmuştur . Şimdi üstündeki küçük krateri ve bu kraterden aşa­ gıya sarkan iki yüz metrelik buzulu ile ağırbaşlı ve dingindir.

+ 8

SKY LIFE K AS IM

N OV EMBER

1995


Yeşim Textile, believes that quality is a

~uality

isa notion prevailing all aspects of our lives. Mankind feels a histork debt to scholars, technocrats and artists. Everything manufactured within the triangle of knowledge, technology and art serves to raise the quality of life on people.

tl

.:-... <·

Ieşi

.

~here

m Textile is an oasis o; quality, service, technology and art meet together with love. Every step of the way from thread to cloth and from sewing to delivery is marked by Yeşim Textile' s total quality control. No matter what country they are in, those who work with Yeşim Textile ·have all com e to expect nothing but top quality from each export package they receive.

'''''''"'lfll

Ye ş ian TEXTILE

"Mankind

nergis holding

is

beyond

price"

Ankara Aslaltı Gürsu Kavşa~ı 16580 Bursa - Turkey Phone:(0224) 372 SO 00 (10 Hat) Fax:(0224) 372 56 35-372 18 82 Telex:32401 YS1M TR


Neınrud Da~ı'nın görüntüsü , Tatvan'a akşa m karanlıkl arı inerken, arka üstü yatmış , kafasını ensesine çekmiş uyurken taşiaşmış bir insana benziyordu gerçekten. 1942 y ılınd ayd ık ; Büyük Savaş o lanca çirkinliğiyle sürüyordu Ertesi gün atlarla oraya çıktık . Doruktaki dik yamaçların altında setler halinde dizilen gö lileri seyrettik. Altta sınırları görü lmeyen Van Gölü . dağın yamaçlarında iki küçük göl ve daha yukarıda donmuş. koyu renkli bir büyük buz parçasına benzeyen krater gölü. Krater gö lünün uzak bir kıyısında insanlar ve hayvanlar dolaşıyorlardı. Doktor " sıcak kumlar var orada·· dedi. Yanıaçın kuytu bir yerinde durduk. Uzaklarda Reşadiye'nin yeşilliklerin i gördük. Gölün uzak köşesindeki Gevaş'ı, Edremit'i seçmeye

dark shadow againsl Ibe purplisb h/ue hackground, and dec!ared, "ll looks human". A sbiver wenl tbrougb me. lle was rigbl. As lwilighl fe// over Tatvan, Mount Nemrud did indeed look !ike a human bei11g lying buncbed on Ibe ground wbo bad been turn ed to stone in bis s/eep. 7bis was 1942. Ll'ben the Second World War was in full and dreadfu l swing. 7befollowin[!. day we lrekked up the mounlain on horsehack, visifing the crater lakes ~yin[!. 011 a series of lerraces on Ibe s teep mountain sloj;es. Be/ow us u•as the e:xpanse qf Lake Van , its far shores i11visible in the distance. Climhing past tu •o smail /akes we arrived at the craler lake, /ike a huge plate of dark ice. On the far shore we

Nemrut daŞındaki tarihi kalıntılar ilk kez Prusya ordusu komutanı Von Moltke tarafından 1839'da Osmanlı-Mısır sava}t sırasında farkedildi. Arkeologlar, Von Moltke nin raporlarından sonra bölgeye ilgi duymaya ba}ladılar. 1 The gıganııc statues on Mount Nemrud were first dıscovered by ıhe Prussian general Von Moltke durıng the Ottoman-Egyptıan war of 1839 Archaeologısts flocked to the sııe alter reading Moltke's reports. lO

S K YLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


Başak

Sigorta kask a yine ilk leri ll

ll

gerçekleştiriyor Ba şak Sigorta 'mn Süper Öz ı Oto Sigortası sizlere sunduğu avantajiara yenilerini ekli yor.

Türkiye'de ilk kez Yurt içi yolculuklarda, bir kaza anında, çekici, ambulans, konaklama gibi ihti yaç l ar ınız için günde 24 saat ASSISTANCE (Kaza yardım) hizmcli veriyor. Bunun için ayrıca pı'im a lınmı yo r . Yep e i bir olanak Art ık . sigortaya ara

verd i ğ inizd e,

ha ar ızlık teminatı ya rımı yo r . En son poliçenize uygulanan kademeden devanı ed iyor.

GE:I'Ef, ~IÜDfRJ,UK IÇ ı\~ADOJ,U BÖLGE MI1DiRı,rCt1 f:GE BÖI.GE MÜIJÜRI.f Cf Gf\1:\ A~ 1>01,1 llÖLGE MfD ÜRLCil Ü lll RSA RÖLGf; M ÜD(i Rı,tiCti \Yr\1.\A BÖI.GE M U O(Rı.CCO

Tel: 12 12) 2:11 60 00140 ll aL Fa>: (212) ı:ıo 7fi Ol · u:; Trl : (312)4172319 · 4179060f'a\ · ( :ll2ı ıı:;:; ıı4

Trl: 12:121483 20 50 · 483 8:1 ll Fa\ : 12:121 111!1 Il li:! Trl: (322)4:i3 53 42 • 458 l l 29 Frl\· W21 ı:; 1 :!6 6:1 Tel: (224) 224 44 45 • 16 Fa•: (22·11 22 1 ll -IH Tel: (242)248 12 89 • f'ax: (24212111 !17 Hfl

BASAK SiGORTA • T . C . ZIRAAT

BANKAS I ORTAKLI GIOIR


çalıştık. Aşağıda

could see human figures and anima/s grazing. The docto r explained that there were hot sands over there. We halted in the shade qf an outcrop and looked over at the green uegetation discernihle around Reşadiye, trying to see Geuaş and bareınit on the far shore of Lake Van. Below a smail tug ınanoeuvred awkwardly and rumb/ed ojf in the directian oj Ahlat. The towns of Muradiye, Van and Erciş were invisihle on the hazy horizon . The prosecutor told us ahout the huge bear which was reporteel to swinı across Lake Nazik each night to scauenge forfood in the nearby town. Further away could be seen the nıoun t ains oj Bu l anık and then the plateau of Rahua, which in sumnıer was impassahle from clouds of dust and in winter from hlizzards . "Melek Ahmet Paşa had carauanserails and wooden tıtn ne ls h u i lt along this road, ,. wrote Evliya Çelebi in the 1 7th century. Çelebi 's words nıust always he taken witb a pinch of salt, and he may have heen out to fiatter his patran hy ascrihing such puhlic works to him . It was stil! ligbt hut our borses were tired, and the irascihle warnı sumıner wind was gusting ever stronger. As we descended, we discussed the l egeııd of Nemrud or Nimrod, the antbropomorphic deities of human societies in the depths of prehistory, and the propbets seııt hy the moııotheistic God. Nemrıtel was oııe of those human gods, who according to the Islaınic version of the story wish to burıı Abrabam for preachiııg the word of the true God, but the jlames were traıısfonııed into a rose garden. When NemNemrut dağındaki Antiokhos l'e ait ka lıntılar 1951 y ılında Amerikal ı Theresa Goel ve ekibinin çalıımaları ile rıtel passed from this bütünüyle gün ıı ığına çıkarıldıla r. 1 Excavations of Antiochus l's sanctuary on Mount Nemrud were carrıed out world, did he take his by the American archaeologist The re sa Goel ın 1951.

küçük bir romorkör biçimsiz ve Ahlat'a doğru sürüklemeye çaba lı yo rdu. Muradiye, Van, Erc i ş çok uzaklarda, görünmezlik içindeydiler. Savc ı , azik Gölü 'ndeki büyük ayının her gece yüzerek yakındaki bucağa ge ldiğini ve yiyecek aradığını anlattı. Daha geri lerele Bulan ı k'ın dağları. Sonra Rahva ... Yazın toz bul u t larından , kışın kar tipilerinden geçilemeyen Rahva. "Melek Ahmet Paşa bu yol üstüne kervansaraylar ve tahtaelan koridor-tüneller yaptırd ı ". Evliya Çelebi böyle yazıyor... Belki doğrudur , belki ele Evli ya · Çelebi velinimeti Melek Ahmet Paşa ' yı hantal bir

mavnayı

12

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

.~ z

<

Every day, 1.2 rnillion passengers put their lives in the hands of our softvvare. Whose han ds is your company in?

Three seconds from touchdovvn. U nbeknown to the 236 passengers

on

board~

from

a signal is being transmitted

the copilot's touch-screen on

its

midday

"rush-hourn

schedule.

create softvvare so/utions that evolve

where -r.here

and adapt to meet your campany's

is no room for error, more than 25

changing business needs. That's why

In such situations,

airlines

araund

board, to the airline's

on

100,000 parts

central computer on

the

world,

only

one

of softvvare

-

relies

kind

our solutions last long after others become obsolete.

ours.

This approach has /ed us into

the

many fields, from airline safety. such

are checked in a the ground. A

lt

sp/it second .

signal that re-

ensures

that

right combination of

as this one,

to automobile manu-

ports the up-to-the-minute status of

parts, materia/s, personnet and know-

facturing,

over 100,000 parts on the aircraft in

how is in the right p l ace at the right

services to city administration.

a sp /it second. A

wingtip light and

auxiliary power unit have shovvn up faulty.

The ground crew set about

their tasks. to

They have 55 minutes

replace

parts

before

and the

test plane

the

time. Efficiently and above all, reliab/y, day in, day out.

our

clients

civil

Wherever robust,

emergency

reliable and

flexible softvvare is a necessity.

We at Software AG have been he/ping

from

to

make

the

new

most complicated problems sirnp/e

resumes

for over 25 years. Our philosophy is to

IMAGINE WHAT WE CAN DO FOR YOU

Cal/ us. We'/1 help you to so/ve your business problems. To put it simp/y, you cou/dn't be in better hands.

!i SOftWARE AG

For further information ca/1 +90-212-212-3141, fax +90-212-212-3157 or at h ttp://www.sagus.com


övme k için böyle söylemi~tir, diyoruz. Günler uzundu ama atlarımız yo rulmu ~t u . Ilık ve hırçın yaz rüzgarı g iderek artıyordu . Yamaçlarda rahat bir yol aradık ve yol boyunca cmrud efsanesini konu~tuk. O tarihöncesinin derinliklerineleki insanların antropomorfik tanrı inançlarından, gerçek Tanrı'nın onlara göndercligi peygamberlerden, ve lil erden sözettik . emrucl cia o InsanTanrı'landan biri değil miydi~ Gerçek Tanrı'yı anlatan lbrahim 'i ateşe at ıp yakmak istemişti de, ateş­ ler gü l bahçesine mi dönü~müştü? Nemrud dünyadan göçüp giderken, Yaroluşcuların dedikleri gibi Tanrısını da beraberinde alıp götürmü~ müyclü

gad wilh him, as the existentialists c/aimed? We slowly made the descent to Tatuan. As we separated that euening the prosecutor speculated whether theJire lit hy Nemrud might have heen theJlames of this ınountai11. 7bese are old memories. Now large ships erisscrass Lake Van, carrying goods trains from o11e shore to the other. 1 have 110 idea whether those anima/s stillliue on the 1110111/laills. Tbe plateau ofRabua is now linked to the outside world hy a main road open winter aııd suınıner, aııd Van bas grown into a large cizy with ils own ailport, sports stadiuıns, an infant 11 niversily, businessmen, politicians, tourists, teachers, students and a mass qf other urban dıuel/ers hurrying to and fro anıidst the smells aııd noises of any nıajor city. Bul Süpban and Nemrııd sleep oıı uncbanged. •

acaba~

Ağır ağır

inip Tatvan'a döndük. O ak~am ayrı lır­ bey, Nemrud 'un yakt ırdı gı ateş, bu dagın ateş l eri miyclP" diye sormuştu. Bunlar esk imi ş an ıl ar. Şimdi Van Gölü'nde büyük gemiler işliyor. Tren katarlarını bir kıyıdan öteki kıyıya götürüyorlar. Dağlardaki o eski hayvancık­ lar hala yaş ı yorlar mı, bilmiyorum. Rahva kı~ yaz i ş le yen bir yoll a Dünyaya bağlandı. Van büyük bir kent oldu. Uçaklar için havaalanı ... Sporcular için stadyumlar ... Yeni bir yavru üniversite ... Ye yıgınlarla insanlar, işadamları, politikacılar, turistler, öğretmen­ ler, öğrenciler , kentliler, köylüler, büyük ke ntin kokusu , büyük kentin g ürültüsü ... Ve Süphan'la emrucl hala derin , sessiz uykularında... • ken

savcı , "M ü fetti~

Calıit

Kayra , eski bakan, yazar,

•cahil Kayra is a fornıer researcher.

cahirıet

min ister, writer and

amştırmacı.

Be.ı katlı bir bina yüksekliğinde olan heykellerin ba,ıları, iklim ko,ıulları ve depremler nedeniyle dü,ımü,ı. 1 The colossal heads, each the heıght of a fıve-storey buıldıng, ıopplı d by storm1 nd earthquakes. ı4

S KYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

199 5


insanoğlu

çok eski çağlardan beri sahip olduklarını yitirmemek, güvenceye almak için çeşitli yöntemlere başvurmuş .

At nalının da, üzerine asıldığı yapıyı ya da eşyayı kem gözlerden inanılır.

Günümüzde bu yöntemlerin yerini, herhangi bir nedenle meydana gelebilecek hasarları karşılayan çağdaş sigortacılık güvencesi almıştır. Bayındır Sigorta, çağdaş sigortacılık anlayışı, dinamik kadroları, hızlı ve tam hasar ödeme, risk mühendisliği hizmeti ve uzmanlığıyla Türk sigartacılığında yeni bir soluktur. Bayındır Sigorta'da sizi sıcak bir aile ortamı bekliyor. Arayın Bayındır Sigorta'yı, saydam sigortacılık anlayışıyla sunulan, ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanın. Çağdaş, dinamik ve saydam sigortacılık farkını yakından tanıyın . Bayındır Sigorta' da her sigortalı özeldir.

bayındır

sigorta "Sigortalı

Sigorta"

BAYINDmSİGOBTAA.Ş. Genellllüdürıük: Ebulula Ca.ddesı No: 37 !.Levent 80620 İBTANBUL Tel: (0212) 281 27 00 (8 hat) Faks: (0212) 280 25 25 · 264 46 33 AllkaraBÖlge Müdürlüğü: Tunus caddesi No: 19/5 Kavaklıdere 06680 ANKARA Tel: (0312) 419 35 90 (3 hat) Faks: (0312) 419 35 89 İzııılrBölgeMüdürıiiğii: Cumhuriyet Bulvarı No: 140/ 1 Kat: 4 Alsancak 35210 IZMtR Tel: (0232) 421 15 05 · 421 15 35 Faks: (0232) 421 14 45

Adana Bjjlge Müdürlüğü: Turhan Cemal Beriker Bulvarı Kayahan Apt. Kat: 7 Da.ire: 27, 01120 ADANA Tel: (0322) 454 19 49 · 454 41 98 Faks: (0322) 458 03 96

Bursa Bölge Müdürlüğü: Nalbantoğlu Taşkapı Sokak Gençosman (2) lşhanı Kat: 2 SamsunİrtlbatMüdürıiiğü: Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet lşhanı Kat: 1 Da.ire:

No: 4 Heykel 16010 BURSA Tel: (0224) 224 69 90-91 Faks: (0224) 224 69 92 ll , 55030 SAMSUN Tel: (0362) 431 09 42 - 435 10 45 Faks: (0362) 432 72 78

Ba,yındır sıgorta ~ Ba,yındır Holdlng lrurul~udur.

IRA


Jı J(. ı

r

L

By CÜNEYT TAYLAN ER *

bru sanat ı , gerek tarihi , gerekse

he art of ebru, or marb/ing as it is known in English, is a mysterious art whose history and technique hold many secrets. By whom, when or how ebru was discovered is unknown. However, researchers agree that it originated in the city of Bukhara in Turkistan, and from here spread via 1he Silk Road to Persia, l ndia and Anatolia. One of the greatest masters of ebru, Ethem Efendi (18291904), was the son of Sadık Efendi of Bukhara (?-1846), şeyh of the Özbekler

E

tek ni ği sır l a rl a

dolu esra rengiz bir sanattır. Bu sanat ın tekniğini kim, ne zaman, nasıl keş fet­ miş bilinmiyor. Bilinen, ebru sanatının Türkistan ' ın Buhara şehrinde doğup buradan İpek Yolu ve göçlerle İran, Hindistan ve Anado lu 'ya yayıldığ ı d ır. Araş­ tırmacıların ortak kanı­ sı budur. Özbekler tekkesi şeyhi Buharalı Sadık Efendi ' nin (?,1846) oğ lu , büyük eb ru ustaların­ dan Et hem Efendi'nin (1829-1904) "Ebru sihir gibidir, bazen tutar, bazen tutmaz " söz lerinden de anlaşı ld ığ ı

16

SKY LIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


deruish lodge or tekke in Istanbul. Ethem Efendi used to say that "ebru is !ike magic, sametimes il works and sametimes not ". The d~fficulties entailed by ebru lend it an uncertainty which is certainly part of its fascination. One of the best contemporaıy ebru artists, Mustafa Düzgünman, explains, "J:.'bru has a perpetually changing harmony, and requires great dedicalian and patience. " The word ebru is defined in modern dictionaries as "colou red wavy patterns on paper". This patterned paper was traditionally used to line book bindings, but taday ebru works are often framed as pictures. In outline the traditional method is as follows: First a solution of gum tragacanth is placed in a deep tray. The sap obtained from the steıns of Astragalus Tragacantha, gum tragacanth, lends viscosity to the water. Who originally had this idea? No one knows . The origin of the method ofpreparing the pigınents is anather mystery. Having been ground to a fine powder the pigınents are ınixed with soıne of the gum tragacanth solution to the consistency of honey. Then one or two smail spoonfuls o.ffresh alftle gall are added to aid su':face jluidity. The

gibi, ebru gerçekten yapımındaki zorluklar nedeniyle sihirli, görenler üzerindeki etkisi nedeniyle de büyüleyici bir sanattır. Çağımızın en büyük ebru ustalarından biri olan Mustafa Düzgünman da , bir konuşmasında "Ebrunun elevanılı değişen bir ahengi var, ebru emek ister, sabır ister, azim ister" diyerek ebrunun yapını aşamalarının zorluğunu vurgular. Pek i, nedir bu esrarlı ebru sanatı? Ebru'nun sözlük anlamı ' kağıt üzerine yapılan renkli hare'. Bu ' hare ' li kağıt , kitap ciltlerinin içini kaplamada kullanılıyor. Ebrunun nasıl yapılelığına gelince , yüksek ve ağzı geniş bir leğene, gereği kadar kitre (geven bitkisin in gövdesinden alınan nişastalı tutkal) konur. Yeryüzündeki yüzlerce çalı aras ı n­ dan gevenin gövdesini bıçakla yarıp , bu bitkinin özsuyunda bulunan tutkalı , suya yoğunluk vermek amacıyla kullanmak kimin aklına ge l miş? Bu, bil inmiyor. Dahası, kağıda renk verecek boyaların oluşturulması da bir nıuanıma! Bu boyalardan istenilen renk ler, ince toz haline getirilip ayrı kaplarda, kitreyle bal yoğunluğuna gelmiş tutkallı suda eritilir. Elde edilmek istenen boyaya taze ' sığır ödü'nden bir veya iki kahve kaşığı ilave eelilir ve iyice karıştırılır.

18

S KYLIFE

KA Ş IM

+

NOVEMBER

1995

f


z olduğ ar1n1z doğrul Ekspres ya

"Dünya Kalitesinde Finan


Boya l arın en koyus undan başlamak üzere bir fırçayla gerektiği kadar alı­ nıp kitreli suyun yüzüne serpilir. Suyun yüzünde kalan boyalar çöple karıştırılarak istenilen damarlar meydana getirilir. Kağ ı t bu boyalı suyun yüzüne yavaşça bırakılır, beş-on saniye bekletildikten sonra, üst yüzeyine boya bu-

paints are now ready to use. Beginning with the darkest colour, the paints are dripped or sprinkled onto the surface of the solution with a brush. Dipping a stiff hair or stick into the water, the paint is gently swirled into the desired pattem . Tbe sheet ofpaper is now gently placed on the surface of the solution, and ajter waiting few seconds carefully lifted. Ebru enjoyed its golden age between 1580 and 1700, when ebru compositions made by artists centred araund Beyazıt in Istanbul fetched high prices in Europe and America under the name of "Turkish paper" or "Turkish marb/e paper". Examples of these fine pieces are to be seen in museums and libraries all over the world taday. No traveller to Istanbul !efi without purchasing same of this colourfully patterned paper with designs resembling clouds or marble. In many cases these were bound as albums, and ebru became increasingly well known in Europe as a result. Although knowledge of the technique spread to Europe, preparing the solution of gum tragacanth correctly proved a serious problem, and artists failed to match the quality of Turkish ebru. Eventually, in 1884, they abandoned gum tragacanth

laştırı l madan kaldırılır.

Sanat tarihçileri bu

sanatın

1580-1700

yı ll arında a l tın çağını yaşadığı­

ve b ul 'da,

İstan ­

Beyazıt'ta üretilen ebru l arın yüksek fiyatlarla Avrupa ve Amerika'da sat ıl dığı­ nı ve bu kağıtla­ rın Batı ülke lerinde 'Türk kağıdı ', 'Türk mermer kağıdı ' adı ile anıldığını belirtiyorlar. Ebru sanatının bu dönemde yapılmış en güzel örneklerine bugün Batı müze ve kütüphanelerinde rast l ıyoruz. O yı ll arda yolu İstanbul ' a düşen batılı gezginlerin hemen ilgisini çeken rengarenk, bulut veya me rmer desenli kağıtların bu seyyahlar tarafından satın a lınar a k ciltlendikten sonra birer albüm haline getirilip sak l anması sayesinde, ebru sanatı Avrupa'da hem tanınmış, hem sevilmiş hem de yayılmıştır. Batılı l ar, Türklerin ebru sanatının sırrı­ nı çözmek için epey uğraş vererek, bu konuda nice araştırma ve incelemeler yapmışlar, tekniğ i genel olarak öğrenme l er i ne rağmen kitre ile mü-

20

S KYUFE KASIM

+

NOVEMBER

199 5


The watch of the future. From Rado. Rada DiaStar 'Ceramica'. A new chapter in watch history. Case and bracelet perfectly blended into a timepiece of enduring value. Made from a unique material: high-tech ceramics. A scratchproof object of the future that looks just as beautiful after years as on the first day. Uncompromising. Sleek. Beautiful. Boldly created as an embodiment of the essential. For people who value what really counts: perfection of form with lasting worth.

-11 diff!.reut worltl

Rada DiaStar Ceramica 'Jubile'. M ade from scratchproof high-tech ceramics. In three sizes.

RADO Switzerland

Rada Watch Co . Ltd ., 2543 Leng nau , Switzerland (Tel. 065 519 519)


bir türlü başa­ Ancak 1884 y ılında Budap eşte li ebru cu ve ciltci josef Halfer 'in kitabı sayesinde deniz kadayı­ fından ebru yapmayı öğ renince, kitreden ebru yapımından tamamen vazkemmel ebru

yapmayı

altagelher in favour of hadderlocks, the discoue1y ojjoseph Haljer, a marh/er ji-om Budapest. Although ehru was originally used to produce purely ahstracl designs, as the skills of its practilioners increased hringing increased control over the eııd result, experimeıı ts were made with figurative designs. Howeuer, success d id not com e u n/il Necmeddin Okyay (1883-1976) finally succeeded in ereating .flower designs. His ehru carnatioııs. poppies, 1u lips, violets, hyacinths and other fl owers are extremely louely, and attracted a ji-esh wave of interest in Turkish ebru araund the world. Mustafa Düzgünman added daisies to the .f1oral repertoire. The last phase in the development of the ebru as an art rather than pure decoration was the work qf Ahmet Sara/, who learnt it from Mustafa Düzgünman a.fter uisiting an exhihition of the latter's work. Ahmet Sara! is convinced that mineral pigments are a key to the aesthetic value of ehru. By creating grainy or wauy e_ffects with these pigments, the .fiJıished result is not only more all racfiue hut rej7ects natural text u res. He asserts that th e western ehru technique using hadderlocks and soluh/e pigments does not

ramamı şlard ır.

geçm i şlerdir.

Başlangıcında soyut bir görünümde olan ebru eserl er yıllar geçtikçe bazı ustaların emek ve katkılarıyla gelişti­ rilmiş, 1883-1976 yılları arasında yaşa­ yan büyük usta Necmedd in Okyay 'ç içek li ' o larak an ılan ebru türünü olağanüs­ tü güze llikte karanfil , ge lin cik , !ale , menekşe ve süınb ül gibi çeş it­ li ebrulara dönüş­ türerek, Türk ebru sanatın ın yen ide n dünya çap ın­ da ilgi görmesini sağlam ı şt ır. ecınettin Okyay 'dan son ra Mustafa Düzgünınan çiçek li ebrulara papatyayı ilave etmiş , büyük bir maharetle gerçek l eştird iğ i çiçekli ebrula rı tüm dünyada büyük ilgi çekmiştir. Klasik teknikle yapılan tüm bu çalışına l arda son aşama ise, ebru sanatın ı Mustafa Düzgünınan ' ın açtığı bir sergiele tanımış , büyük ustayı evincleki areiyesinde çalışırke n izlemiş ve 500 y ıllık bu ge leneksel sanatınııza çağdaş bir yorum getirmiş o lan Ahmet Saral'ın minyatür çiçek li ve resimli eb-

rularıdır.

Ahmet Sara! , doğal toprak ebru sanatında çok önem li bir estetik fonksiyonu o ldu ğu kanısın­ da. Bu boyaların kumlu , hareli ve dalEbru

ustası

boyaların

22

S KYLI FE K AS IM

+

NOVEMBER

1995


~.M_orıdial

Business Premier

arklı ayrıcalıklı şirket kartı.

F

ve

Size teklilimiz: Yere

bir

Bu kart dünyayı kucaklıyor. Türkiye'de ve tüm dünyada geçiyor. Kuruluş ve şirket yönetici ve temsilcileri tüm seyahat ve konaklama/arda, yemek/erde, alışverişlerde ve nakit çekmede bu karttan yararlanıyor/ar. Üstelik, çift limitli olma avantajını da kullanarak . . .

Osmanlı Bankası'nı

indiğiniz

zaman

arayarak bu "First

Class" karta ilişkin geniş bilgi isteyin .

Dünyada ve Türkiye'de çok yeni olan bu uluslararası Gold Şirket Kartından yarar/anın, yarariandırıni

. H

-<>ı

z

-<>N

-

VISA

M.ondial CLASSIC 1 PREMIER 1 BUSINESS PREMIER

OSMAN LI BAN KASt A

United United

! old

BIREYSll KREDILER

>

KONUT

TAŞlT

ÖZEl. DESTEK

Bilgile nrn ek is tediğ i n iz her türlü Bire y sel Bankacıl ı k hiz metimiz için lütfe n "ÜCRETSiZ

DANIŞMA

SAGLIKLI HESA p HASTANE

SIGOaTALI MtVDUAT H lSABI

BANKGS/311 Fi r

SERViSi"m izi ara y1 n : 0800 2JI

m 61

a 17


galı görünüm vererek, ebrunun daha güzel, daha hoş ve herşeyden önemlisi daha doğal o lm asını sağladığını , Batılı ebru sanatçı l a rının deniz kadayıfında n ve sud a eriyen boyalada yap tıkl arı ebrularda bu estetik zenginli ğ in ve havanın bu lunm adığını söylüyor. Ahmet Sara!, minyatür çiçekli ebruda dünyada rakip tanımadığını da belirtiyor. Ebru sanat ı ile az çok u ğraşmış olanlar, ebruda ç içek yapma nın pek kolay bir şey olmadı­ ğın ı bilirler. Halen dünyada doğru dürüst çiçekli ebru yapabilen ebru

ural textures. He asserts that the western ebru technique using badderlocks and solub/e pigments does not achieve the same aesthetic quality and diversity of the traditional method. Sara! specialises in superb compositions of miniature flowers, and says that anyone who has tried their hand at ebru will realise that creating flower designs is far harder than it might seem at first sight. So hard, indeed, that only a handful oj artists can do it properly at all. Ahmet Sara! explains that u sta ları nın say ı­ miniature sı iki, üç kişiyi flowers are geçmezken , harder stil!, Ahm et Sara ! and only after daha da zor bir long experiişe soyunarak ment did he çiçekli ebrunun succeed in minyatürünü producing Ahmet Sara!, ebru sanatını Mustafa Düzgünman ' ın açtığı bir sergide tanımış, büyük ustayı evindeki aleiyesinde çalışırken yapmaya giriş­ these designs. izleme olanağı bulmuş . Saral, halen yürütmekte olduğu A nother chalmiş ve uzun çalışmalarla geleneksel sanatımıza çağdaş bir yorum getirmiştir./ uğraşların solenge which Ahmet Saral's interest in ebru dates from his visit to an exhibinund a bu işi Sara! has set tion by Mustafa Düzgünman. Alter watching Düzgünman at work başarmış. himseif is explorhe gave a modern ınterpretatıon to ı hıs tradıtıonal Turkısh art. Resimli ebru ing the possibilkonusunda da oldukça iddialı Ahmet ities of figurative ebru compositions. Having decided upon a subject he Sara!. .. Resimli ebrular için öncelikle bir konu seçerek o konu ile ilgili bir produces a series of ebru pictures seri ebru lu tablo yapmayı ilke edinalong that theme. His fish series, for miş. Gerçek l eştirdiği , ' balık l ar' konulu example, is a truly remarkable ebrulu tablolar görenleri şaşırtıyor. • demonstration of ebru s versatility. • • Cüneyt Taylaner,

araştırmac ı-ya zar.

• Cüneyt Taylaner, is researcher and writer.

24

S K YLIF E

KASIM

+

NOV EMBER

1995


ON THE LAND ...

• 218 Rooms.

• 4 Sultes. • 2 PresldeıUial sultes. • 2 Restauranıs. (1 seıvlng round llıe dodt) • 241ıour ıoom service• • Pallsserle. • 4 Bars.

• 'lmnis courr.

• sea waıer swlmııılı1g poo1. • Heated sea waurlruloor swtmmlrıg pool. jacuz2l. • Sauna and Healtlı Cin&• • )oggiııg aJong the coast. • Meellrıg and coofınocz

rooms (Capadıy 850). • 5 minules from llıe airporl••• • Located on ıtıe quter slıores o( llıe

Marmara sea.

• Caslno.

• •

Slıcpplng aıı:ade. Baıber and Beauı:y

Parlour...

4-

CINARHOTEL

•••••

Fener mevtii 34800 Yeıilk&f·lstıınbul· TllRKIYE Tel: I0212I66329001!8ines) Ftt(ll21216632917Teltt!B1161 tın Tt

Repm<ıııed by

§

STEJGENBERGER RESERVATION SERVICE


ISTANBUL~DA

••

POST-MODERN BIRGÜN By ZER RI NIREN BOYNUDELIK "

7 0 'li y ıll a rl a bir likt e, öze llikl e Am e rik a lı

mim a rl a r t a r a fınd a n ö lümü il a n e dil e n Mo d e rn M im a rlık , ye rını "Pos tMode rnizm" o lara k a dl a n d ırıl a n yeni bir eğ ilime b ı ra k ­ tı. Bu eğ ilimle birlikte "he r yol mü ba htır " a n l ay ış ının ö nü aç ılmış oldu . Yirminci yü z yı l b aş l a rında n itiba re n yeni ve özg ün bir este tik d eğe r ya ra tm aya ça lı şa n , geç mi ş l e ve tarihle olan bağl a rını tümd e n kop a rın ay ı n e re d eyse te k ilk e haline getiren mode rn mimariden sanki öc a l ır cas ın a ta rih e k a pıl a rını aça n Pos tMode rn a nla y ı ş ve Post-Mode rn mima ri , bir özgürlükle r dö ne mi o larak d eğe rl e ndi ­ ri lir ve Pos t-M o d e rni z m , d oğr ud a n d oğ ru ya Modernizm ile bir h esa pl aş m a a nla mın a gelir. Pos t-M o d e rn mim ar lık , kültür h aya tınd a d a ko layca gö z l e n e bil eceğ i gibi , müke mme llik 'in yerine s ı ra d a n lı k ' ı ö ne re n; eğ l e nd i ri ci, po püle r ve merme rde n p lasti ğe kadar he r türlü malzeme k ull a nımın a h oşgörü ile bakan; bir o rtak dil 'den yoksun , neredeyse he rbiri kend i dilini ya ra tmış

POST-MODERN ANLAYlŞ

VE POST-

MODERN MIMARI, BIR ÖZG0RL0KLER

o lan ve d oğ rud a n tüketime yön e lik bir gerçek l ik

bir k a rm aş ık orta m Mode rn mim a rlı ğ ın "ya öyle ya böyle " pre nsibi, birde nbi re "he m öyle he m böyle" pre nsibine d ö nü ştü ve h e rşey in h oşgö rü l ­ el ü ğ ü bir ilkesizlik ilkes i g ünele me geleli. Bu ilke tarihsel biçimlerin kull a nımı ile ele biraraya ge lince, ortaya n eş ' e li am a iro n ik olma kla suçlanan Post-Mode rn biçim le r

o larak, be nzeri

DÖNEMI OLARAK DEGERLENDIRILIYOR VE POST-MODERNIZM, DOGRUDAN DOGRUYA

ç ıktı.

MODERNIZM ILE BIR

İ çinel e yaşa dığımı z çağın

bir i l eti ş im çağı he r türlü bilginin zaman yitirme ks izin dün ya nın d ö rt bir k öşes in e ul aşa bildi ğ ini de gözönüne a lırsa k , b u

o ldu ğ unu ,

HESAPLAŞMA

ANLAMINA GELIYOR. 26

SKY LIF E KAS I M

gö rülme mi ş

ya ra tm ay ı başa rdı.

+

NOVE M BE R

1995


1 SPY • • • • • • • • • • • • • • • POST-MODERNISM IN ISTANBUL

•••••••••

POST-MODERNISM FLUNG THE DOORS OF

W ith the advent qf the 1970s, American architects

HISTORYWIDE OPEN.

!ed the way in proclaiming the death q/Modernist architecture, which was superseded by what came to be known as Post-Modernism. From now on nothing was taboo. From the turn of the 20th century arebitec/s had sought to create a new and original aesthetic, turning their backs enlirely on the pası. As if to take revenge on modern architecture's reso/ve to sever ties with history, Post-Modernism .flung the doors of history wide open. Untrammelled liberty became the order oj the day, and Post-Modernism was equated with a direct refutation of Modernism. Post-Modernisı architecture valued the ordinary over the sublime; viewed with tolerance the amusing and popular, the use oj materials oj all kinds from marb/e to plastic; and succeeded in creating a chaotic culture taeking a shared language, in which almost everyone devised their own language within a reality aimed unequivocal~y at consumption. The "either this or that " principle oj Modern architecture was transformed into the "both this and that" principle by which everything ıuas condoned u nder the principle qf principlelessness. Wben this was applied to the use of historic .forms, PostModernisı buildings emerged ıuhich were cheeifıtl but accused of having an ironic edge. In the age of communications, when all kinds of information is disseminated to the jour comers

UNTRAMMELLED LIBERlY BECAME THE ORDEROFTHE DAY, AND POST-MODERNISM WAS EQUATED WITH A DIRECT REFUTATION OF MODERNISM.

27

...._'ı 1 lFE

KAS IM

+

N OV EMB E R

1995


yeni e~ ilim in ülkeÇEVREMIZE DIKKATLI mize gelmesi, gelmesinin de ötesinde BAKABILECEGIMIZ BIR kab ul görmesi ta hGÜNDE ISTANBUL'DA min e cl i l ece~i gibi pek kolay oldu. DOLAŞMAYA ÇlKARSAK, Post-Modern iz m i benimsemekteki bu PEK ÇOK ILGINÇ ace l eci l i~ i nıiz , en somut ve en kolay POST-MODERN YAPI "görülebilir" örneklerini mimari a laÖRNEGINE RASTLAnında verdi. Bu n unl a b ir likte MAMIZ MÜMKÜN. hemen h emen her alanda, edebiyattan plastik sanat lara kadar , bir an lamda tümüyle hayatımızın her alanında kolayca gözlenebilecek bir olgu durumuna geleli. Çevremize biraz dikkatli bakabilece~imiz bir günde İstanbu l ' da do l aşmaya çıkar­ sak, gerek a l ış ı k olmadı~ımız renkleri ve malzeme çeşi t lili~ i , gere k cephe lerinde k ull a n ı l a n biçimleri, gerekse içinde yer ald ı k l a rı çevre ile i li şki l er i açıs ı ndan ilgi ile iz l eyebi l ece~iıniz pek çok Post-

of the globe instantaneo1ıs~y, it Lç natural that this new trend should no/ onry have found its way lo Turkey but have been embraced with such enthusiasm. This impulsive espousal of PostModernism produced Us most concrete cmd conspicuous examples in the field of arehilec/u re, bul became a phenomena evident in every area of cultıtrallife.from lilera/ure to the plas/ic aris. Strolling araund Istanbul on one of those rare days wilh leisure to look around, we encounter many 28

S K Y LI FE KAS IM

+

NOV EMBER

1995


Post-Modernisı buildings whose features attract our interest: unusuat colours and combinations of materials, the forms on the .façade and the relationship with their environs. This new architecture has ensconced ilselj widely; not only on the city outskirts in high-rise housing estates, office blocks, shopping mal/s and hotels, but in inner city districts !ike Beyoğlu and Ortaköy where the urban texture is u nder revision. These buildings display Ottoman house plans and roof structures, Seljuk arehes and porta/s, classical Roman and Greek elements, or baroque jlourishes, both singiy or in combination; in replica or distorted; sametimes functional but not necessarily. Although there are justified reservations about daiming that Turkey ever experienced Modemism in precisely the western sense, this new trend which emerged specifical~y to challenge westem Modernism has most certainly entered our lives, and with unexpected abruptness; perhaps as an indicator of the diversity which characterises ou r age. It might not be as audacious as its western counterparts, but nonetheless it seems to have.found a niche for itselj. •

Modern yapı örneğine rastlamak mümkün . Toplu konutlarda , çoğu kent merkezinin dı ş ında

o lu ş makta

olan i ş ve alışveri ş merkezlerinde, oteller ve özellikle Beyoğlu ve Ortaköy gibi kentsel düzenleme aç ı sın­ dan yeniden gözden geçirilen mekanlarda bu yeni mimari hayata geçmiş durumda. Bütün bu Post-Mo til'rn yapılarda , Os-

WHENYOU HAVETIME TO STROLL AROUND ISTANBUL, REMEMBER TO LOOK OUT FOR T H E MANY FASCINATING POST-MODERNlST

• Zerrili Iren Boynudelik, a/1 histarla n .

BUILDINGS IN THE CllY. ınanlı konut planı ve ça tı ö rtü s ünün, Sulçuklu kemeri veya taç kapısının , Roma ve Yunan mimarisinde n biçimle rin , Barok üslubunun tek tek veya tüm üslup özellikleri birarada , bazen ay nen , baze n ele deforme e dilmiş olarak kullanılelığını görebiliriz. Her ne kadar Moclernizmi ve buna bağlı olarak Modern mimariyi Batılı a nlamda yaşayamaclığımız gibi kaygılar varsa da , · doğrudan doğruya Batı Modernizmini sorgulamak üzere ortaya çıkan bu yeni akım , belki ele çağ ımızdaki çok çeşitliliğin bir göstergesi olarak, beklenenelen hızlı bir biçimde hayatımıza girmiş , batı örneklerinde olduğu kadar cesurca olmasa bile kendisine iyi kötü bir uygulama alanı bulabiimiş gibi görünüyor. •

Zerrin Iren Boynudelik , sanaı

••

ıarihçisi.

29

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


Darü'l-Elhan, "nagme ler evi" anlamına geliyor ve ülkemizin ilk resmi musiki oku lunun adı. Adında "dar" sözcügü bulunan bütün kurumlar gibi "ev, yuva" sıcakl ıgını taşıdıgı bir dönemele kurulmuş. Yakın musiki tarihimizde önem li yeri olan Darü'l-Elhan ' ın başlangıcı 1914'lerde, Şehremini Cemi! Paşa (Topuz lu ) döneminde kurulan Darü'l-Bedayf'nin musiki bölümüne dek uzanır. Türk musikisinin çöküşünü ön lemek, halka düzeyli müzik beğenisi aşılamak ve bazı temsillerde yer alacak müzik eserlerinin "ulusal karakterde" bestelenmesine yard ım c ı olmak amacıyl a oluşturulan bu bölümün hocaları dönemin üstaci müzikçileri ve parlak icracılarıdır (Tanburi Cemi! Bey, Zekaizade Ahmet Efendi , Ali Rıfat Bey, Abdülkadir Bey gibi). Şehza d ebaşı, Letafet Apartmanı'nda (Türkiye ' nin ilk apartmanıdır) başlayan ve Ferah Ti-

T urkey's first school of music in the modern sense was founded in Istanbul in 1917, and was known as Darü 'l-E/han, a compound word meaning literally "House of Melodies". The school began as an extension qf the Istanbul City 7beatre, established in 1914 when Cemi/ Topuzlu was mayor of the city, and went on to play a major role in 20th century Turkish musicall~fe. The original object was to halt the degeneration of Turkish classical music under the prevailing fashion for all things western, to foster public appreciation of high quality music, and encourage compasers to draw on traditional Turkish musical values when compasing music for theatrical productions. Among the teachers were such outstanding contemporary musicians as Tan bu ri Cemi/ Bey, Zekiiizade Ahmet Efendi, Ali Rifat Bey, and Abdülkadir Bey.

THE FIRST TURKISH CONSERVATORY

narü'lElhan By GÖNÜL PAÇACI *

Ddrü 'l-E lhan: yatrosu 'nun arka sokağında beyaz, ahşap bir konağa taşınan Musiki kolu, I. Dünya Savaşı ' nın güçlükleri nedeniyle faz la sürmeyerek 1916'da 1916 sonl arı nd a "Maarif Nezareti"nce, dönemin müzisyenleri ve fikir adamlarıyla bir toplantı düzenlenerek Darü ' l -Elhan ' ın yeniden ve bagımsız olarak kurulması gündeme gelir. İsim babalığını eski "Evkaf Nazırı " ve Washington Büyükelçisi

7be school first opened in an apartment bui/ding (the first in Istanbul) in the district of Şehzade­ başı, but soan moued from these cramped quarters to a large white-painted wooden house behind Ferah 7beatre. As the First World War proceeded to take an euer heavier toll, hoıueuer, the school was eventually obliged to close down in 1916. Towards the end of that year, the Ministry of

Z iya Paşa yapar. V. Mchmed 'in (Reşat) " İrade-i

Education organised a

Seniyye"si ile yürürlüğe giren "Musiki Encümeni ve Darü'l-Elhan Talimatnamesi ", 1 Ocak 1917'den itibaren kurumun faaliyete geçmesini sa gl ar. Darü'l-Elhan ' ın ilk "reis"i Ziya Paşa ' dır. Müzik komisyonunda ise bestekar ve eski " Şura-yı Devlet" üyesi Rahmi Bey, Udi Ali Rıfat Bey (Çağatay), Bebek'li Refik Talat Bey gibi üstadlar yer almaktadır. Fevziye caddesi'nde hanım (inas) ve erkekler (zükGr) için iki ayrı konakta başlayan dersler İsınail Hakkı Bey, Levon Hancıyan, Zekaizade Ahmet Efendi gibi hocaların gözetiminde ve savaş yıll arının güç koşulları altında sürdürülür.

intellectuals of the time to discuss the reopen ing of the school as an independent institution rather than a part of the City 7beatre. 7bis is when it received the name Darü'I-Elhan, proposed by Ziya Paşa, former Turkish arnbassadar to Washington and ministeı- of pious endowments. Under an imperial decree issued by Sultan Mehmed V Reşad, the college was o.fficially .founded and opened its doors oıı 1 january 1917. Ziya Paşa ıuas appointed the .first director of Darü'l-Elhan, and such well known .figures as Rahmi Bey, composer and .former member of the Council of State, Udi Ali Rıfat Bey the u d virtuoso

kapatıl ır.

30

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

199 5

meetiııg

of musicians cmd


''Nağmeler Evi" •

':

1·.

(

~

: ••

;'{i;·

31

S KYL IFE KASIM

+

NOVEMBER

1995

..


printed or r.er year... cöverlng cret

curt1ıi~~

other domestic textiles ansd~a!l!m~~ integrared in Romans b

c ÇAUŞKAN

Istanbul Ankara Branch :

KÖYTAŞ Tekstil.>drı .vı:q;ıe-"';ı. J)!N'II.Y:

z

~

ÇAUŞKAN Nakış KOQlıks~föit Tel: 0.224.714 B3

Dokuma A.Ş . Inegöl - BURSA Tel;

ASTEKS Iç ve Dış Tıcaret AŞ. BURSA

MELKA Tekstil Konfeksiyon San. ve HOMETEKS Dış Tıc. AŞ . BURSA Tel: v."''"'·"·"v TRUST Sigorta AŞ . BURSA Tel: 0.224.220 70 20 Fax: TEXPA SA lmport- Export GENEVA -SWITZERLAND


Cumhuriyet öncesi dönemde yalnız­ ca Türk Musikisi egitimi veren Kurum 'un bünyesine Cumhuriyet'in ilanından sonra Batı musikisi dersleri de eklenir. Darü'l-Elhan batı türü bir konservatuvar olarak örgütlenir. Kurumun egitim kadrosunun "Alaturka" Şubesi Rauf Yekta Bey, Tanburi Refik Bey (Fersan), Udi Sedat Bey (Öztoprak) , Santuri Ziya Bey, Neyzen Emin Efendi, Kemani uri ve Mustafa Bey gibi hocalardan; "Alafranga" Şu­ besi ise Zeki Bey (Üngör), Piyanist Hegei ve Radeglia, Müdür Musa Süreyya Bey, Muhittin Bey (Sadak), Edgar Manas, Cemal Reşit (Rey) gibi hocalardan oluşmuştur. Darü'l-Elhan dönemin devlet desteginden de yararlanır. Ayrıca yine bu dönemde Darü ' l-Elhan ' ın yayınlamış oldugu notalar, kitaplar ve araştırma­ lar Türk Musikisi tarihi için büyük önem taşımak­

(the ud is the oriental forerunner of the lute, to which it gave its name), and Bebek/i Refik Talat Bey were appointed to the Music Board. Courses in music for both men and women began in separate houses on Fevziye street despite the difficult wartime conditions. Among the first teachers were !smail Hakkı Bey, Levon Hancıyan and ZeMizade Ahmet Efendi. After the establishment of the Turkish Republic in 1923, lessons in western music were added to the curriculum for the first time, and the college underwent reorganisation into a conservatory along western lines. No tonger was it considered necessary to separate female and male students. 1be teachers of Turkish music were Rauf Yekta, Tanburi Refik Fersan, Udi Sedat Öztoprak, Santuri Ziya Bey, Neyzen Emin Efendi, Kemani Nuri, Mustafa Bey and other respected musicians, white the staff of the western music department included Zeki Üngör, the pianists Hegei and Radeglia, Muhittin Sadak, Edgar Manas and Cemal Reşit Rey. 1be director was a member of the western music department, Musa Süreyya Bey. The sheet music, books and studies published by Darü'l-Elhan at this time proved to be of crucial importance for the history of Turkish music. In the midst of this enthusiastic activity the news that the Turkish music department was to be ciased down fe/i /ike a bombshell. This fatal decision was taken in December 1926 by the Commission of Fine Arts under Deputy Minister of Educalian Mustafa Necati Bey. The members of staff

tadır.

Darü 'l-Elhan 'daki bu coşkulu çalışmalar sürerken, beklenmedik bir karar alınır. 1926 yılı Aralık ayında Maarif Vekili Mustafa Necati Bey'in baş­ kanlıgında oluşturulan "Sanayi-i efise Encümeni"nin çalışmaları sonucunda , Kurum'dan Türk Musikisi egitimi kaldırılır . Sadece hocalardan oluşan İcra Heyeti ve Tasnif Heyeti "kat'iyyen ders yapıldıgı günlerde çalışmamak " kaydıyla bı­ rakılır ve yönetmelik degişikligiyle Belediye'ye baglanan kurumun adı " İstanbul Konservatuvarı" olarak degiştirilir. Daha sonra "musikimize çekidüzen vermek üze-

33

S K Y LIFE KASIM

+

NOVEMBER

19 9 5


ll'ho played ili th e Turkish music orchestra a 11d u·orked o 11 th e Class!fi'catioll Comm illee were permil/ed to rema in on!)' on the conditio11 that they did not work on days when there were classes. Dan'i 'I-E/han was at th e same tim e renamed lstanhul Co nsematmy i11 confirmation oj' its nou • purelv western character. No t until H(is eyi JJ Sadeli i n Are/. a teadi n ~ mu sico lop,isl. was appoi11ted elirector t/ the cousel'l'alorv in 1944, were lessons in Turkish 11111sic resforefi As musiciaus retu rned to an institutioll which had turned its hackon its ou•n 11111sical heritage, the cunseruatorv gradua/1)' regained its .lor111er uitality. In 1986, the conseruatory heca111e part of lstanhu/ Uniuersity. Since its estahlish111e11 t in 19 14. istanhu/ Co nseruatorv has not on~v produced many celehrat ed 11111sico/ogists and 11111sic ians. hut undertakell extensiue research info all categories of Titrkish art and fo /k 11111sic. 7be co/lection of fo/k songs ji-o111 all over the countrv is just one of th e ua /u ah/e con trihutioııs to Turkish 111u sic 111 ade hy this institution. •

re" Avrupa'dan getirilen mü zik adam l arınca ( Paul Hindemith gibi), hazırlanan rapo rlar ile ve hu tarihten itibaren geçirdigi bir takım yap ıs a l d eg iş im ve kesintile rle, 1940' l arın o rtalarına de k gelinir. Istanbul Belediye Konserva tu varı a dını almış olan kurum , 1944 yılı nd a Hüseyin Saadettin Are! gibi önemli bir teorisyen ve müzik a damı­ nın "ilmi heyet başkanlığı " na getirilmesiyle yeni den ya pıl a nclırıl arak eski verimliligini kazanmaya baş l ar. Türk Musikisi dersleri yeniden programa a lın ır. Türk Musikisi İcra Heyeti kadrol aştırılır. Musikinin her boyutundan ö nem li sana t ç ıl a rın katılımıy l a Kunım can lılık kazanır.

Istanbul 'un ve ülkemizin sa nat h ayat ınd a uzun "belirleyici" katk ıları o lan Kurum 1986 yı­ lında Istanbul Üniversitesi'ne devredilir ve serüven n o ktalanır . Müzikoloji a lanınd a öncü lü ğe sahip o lan , birçok ünlü sanatç ı ye tiştire n ve plak dolclurmaktan, Anadolu 'da türkü derlemeye kadar uza nan birçok faaliyetle ül kemiz in ya kın kültüre l geç mi ş ind e öne mli rol oy n aya n Darü'l-Elhan ve Istanbu l Be lediye Konservatuvarı gibi kunımla­ rın günümüz kültürel ortam ınd a s ık sık a nım sa nm as ı gerekiyor. Müzikte kurum sa ll aşmanın ve devamlı lı ğ ın ö nemini tartı ş m ak , aç ık çası, bugünün sor ul a rına geç mi ş in d eneyimlerinde cevap aramak. •

y ılla r

• Gönı'il Pa çact Pb!). 11/IISicu /ugisl . Isian/ml 'f'e clw ical 1 'nit •er,;itı •.

• Dr. Gönül Paçacı , Müzikolog , ITÜ ögretim üyesi. 34

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


BU LISTEDE SIZ DE

YElliNizi AllN ABA OFSET

ABDIISRAHIM ALTERN4TIF BANK AlTINEl OTEL A.PEKS AYTAÇ

BAK AMBALAJ BARAN AMBALAJ BANK EKSPRES

BAYDEMIRLER BEMSEV BIOFORMA ILAÇ BOLU ÇIMENTO BORUSAN

COMMERCIAL UNION C OOPERS & LYBRAND

CORSINI DENIZLIBASMA DURAN OFSET ECZAClBAŞI

AVON

ECZAClBAŞI BILGII$lEM ECZACIBA$1 ILAÇ ECZAClBAŞI

RHONE POULENC

EllA$ EMLAK BANKASI

ERhCLI ESIN SANAYI ETI GIDA GOKYAPI GUVEN SIGORTA

HAS GIDA KEREVITA$

MAKINA TAKIM MAS BASlM

NCR OYAK SIGORTA 0NENTA$ OAROANEL OZYAPI

POLIN TEKSTIL

PROMA.T SAFIR TEK STIL LC WAtKIKI

TEPE GRUBU IZMIR TEPUM

*

Hal k L e a si ng ' in

ak1/et ve

av a ntajlı

kontratl a rıyla

ü ret i m makin a i iiri n i ar ttlf a rak

modern l zasyon unu gerçeklelt i ren Denizli Basma ve 1995

Boya Sanay li A . Ş . yilında üre tim i ni

14 . 000 ton baskı , boyama ve apre k a pas i tesine yükseltt i. Bu gün Denba ' nın a yl 1k 350 . 000 · 450 . 000 parra m a mul t•kstll ür e t i m i n i n % 50 ' den fazla sı lhrar e dil i yor

Ha lk Leasing, güçlü sermaye yapısı, deneyimli ve profesyonel kadrosuyla her ölçekteki sanayi işletmelerine Leasing hızmetı sunuyor. Yatırım anlaşmaları

için Halk Leasing sizi de bekliyor.

Halk

Leasıng · ın k o ntratlarından

aUabetık lıste

olarak

yararlanan

verılmeye (ah$ılmı$tır

f ı rmalardan

k uç u~

bır

bo lumu

ıg Ma~s Cal No ı Golden Plaza Kat2 80220 Şışl ı · b~nb<JI Tel (212)230 92 48-234 4879 Fax 230 46 69 Ankara Temsilcıligı Tel (312)440 55 82-440 7196-440 SO 06 Fax 440 65 37


....

.· .. ..·: o

....

:~:

..

-

·-

\ -:,·

:....

·. . ·' ~ .

o

.., .

:

. ·.'· . . ... . . ..

... . . "',.

~

"; ...·

.· •

.

· ·, :•

o

• ' r

·.

....... . .. \

... r,

'

.:-·

.

..

·. ::..,. . . '•


HISTüRIAN

of İSTANBUL'S

MONUMENTS (.,

sem~v1 A N

T

T A R

H Ç

By ASLI KAYABAL*

yzantine and Ottoman izans ve Osmanlı tarihçiBizans ve Türk histarian and arcbaeolsi, arkeolog Prof. Dr. sanatına ilgisi ortaokul ogist Prof. Dr. Semavi Semavi Eyice, 72 yaşın­ Eyice is 72 years old. As da. 1930'larda henüz bir öğrenciliği yıllarına a teenager in the 1930s ortaokul ögrencisiyken, dayanan Eyice bugün be was already fascinated by Bizans ve Türk sanatıyla ilgilenByzantine and Turkish art. A meye karar veriyor. Elinde küalanının önde gelen smail notebook in band be used çük bir not defteri, İstanbul 'da isimlerinden biri. to wander through !stanbul 's dolaşıyor. Bugün bir bölümü arstreets taking notes of the monutık ayakta olmayan anıt l ar ve Eyice's interest in ments, some of wbicb have disapbazı detaylada ilgili notlar alı­ peared today. yor. Babası Mehmed Kamil Byzantine and His father Mehmed Kamil Efendi Efendi, oglunun tarihçi olmasın­ Turkish art began as a wanted his son to become a dan yana degil, hariciyeci olmadiplomat not a historian, but sını istiyor. schoolboy, and taday Semavi Eyice was determined . Ama Semavi Eyice kararlı. he is a leading authority After graduating from Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten Galatasaray, be went to sonra, Bizans tarihi okumak in his field. Germany to study Byzantine hisüzere Almanya 'ya Göttingen'e tory. Having spent a year at gidiyor. Önce Almanca ögreniteaming German at Göttingen he studied at Berlin yor, 1944-1945 arasında Berlin'de üniversiteye deUniversity in 1944-1945. His studies were cut short by vam ediyor. the arrival of the Russians, and Eyice began an eventAlmanya'ya atılan bu ilk adım, Rusların işgaliyle keful and roundabout journey back to !stanbul. "From sintiye ugruyor. Semavi Eyice için Berlin'den 1stanSweden we sailed on a Red Cross ship, " be recalls. "The bul'a heyacanlı bir dönüş yolculugu başlıyor: passengers were Turks, jews who claimed to be Turks, "!sveç'ten Kızılhaç'a ait bir gemiyle hareket ettik. and Brazilians. Calling in at London and Lisbon, the Gemide Türkler, Türk oldugunu iddia eden ship arrived at Fethiye. Since the war was stil! on, our Museviler ve Brezilyalılar vardı. Gemi, Londra ve route was severely restricted. It took me three days to Lizbon üzerinden Fethiye'ye geldi. Savaş n~deniyle reach !stanbul from Fethiye, and a month to get back belirli sularda ilerliyorduk. Yalnızca Fethiye'den to !stanbul from Berlin. " !stanbul'a gelmem, üç gün aldı. Berlin'den !stanbul'a Upon his return to !stanbul, Semavi Eyice continued dönüşümse bir ay sürmüştü." his studies at !stanbul University, graduating in art İstanbul dönüşü, Semavi Eyice !stanbul Üniversitesi history in 1948. He became a research assistant the Edebiyat Fakültesi'ne devam ediyor. 1948'de Sanat

B

B

37

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


Tarihi Bölümü'nü bitiriyor; ayn ı yıl asistan oluyor. same year, and between 1950 and 1953 participated 1950-1953 arasında Prof. Dr. Arif Müfid Mansel'in in the excavations of Side under Prof Dr. Arif Müfıd yönettigi Side kazıl arına katılıyor. Mansel. "Side'nin Bizans Dönemine Ait Yapıları " konulu His doctora/ thesis on Byzantine bui/dings at Side was doktora teziyle, Türkiye'de Bizans sanatı konusunda his first comprehensive study of Byzantine art in ilk kapsaml ı çalışmayı gerçekleştiriyor. Side kazıları­ Turkey. He remembers how on one occasion his purna ilişkin bir de a nısı var Eyice'nin: "Side'nin batı tasuit of Byzantine architecture /ed to the discovery of rafında kısme n kuma gömülü, kubbeli bir yapıya f ar earlier tombs: "On the west side of Side I came rastladım . Mansel'le görüşüp , kazmaya karar verdim. across a domed building half submerged in the sand. Kum örtü, kazıyı güçleştiriyordu. Ça tlakların içinden After consulting Mansel I commenced digging. kertenkeleler fırladı. Bu yapının içinde Roma devrinRemoving the sand was /aborious work. Lizards shot de soyu lmuş birçok lahit bulduk. Özellikle girlandlar out of the cracks. Inside this building we found several aras ı nda çıplak Eros l ar ' ın yerald ıgı bir lahit çok sarcophagi which had been robbed in Roman times. önemliydi, müzeye ta ş ımaya karar verdik. Bir kamOne carved with naked Eroses amidst garlands was of yonla anlaştı k. Lahdi halatlarla particu/ar interest and we decided kamyona bagladık ve Fatih'i n to move it to the museum . We gemileri Haliç'e indirdigi gibi inhired a truck and roped the marb/e sarcophagus firmly in place. It dirdik. Mermerden çok agır bir was extremely heavy and getting it parçaydı. Müzeye taşıması güç o lmuştu. ' Gazanız mübarek olinside the museum was a formidable task. Prof. Manse/ 's sun' diyen Mansel hocanın sesi, bugün de kulakla rımda. " words of congratu/ation stili ring in my ears taday." 1958-1959'da Almanya'ya dönüyor Eyice. 1964 'de İstanbul In 1958, Eyice returned to Üniversitesi Bizans Sanatı Tarihi Germany for one year, and in Kürsüsü'ne başkan oluyor. Kürsü 1964 he became head of the 1982'de kapatılınca , ögrencileriyDepartment of Byzantine Art History at Istanbul University. le yürüttügü sistematik arşiv çaWhen this department was closed l ışmas ı da kesintiye ugruyor. down in 1982, Eyice became head Bizans sanatı , yalnızca Sanat Tarihi Bölümü içinde, ders olaof the Art History Department, a post which he he/d until his retirerak okutuluyor. Eyice bu tarihten emekli olacagı 1991'e kadar, ment in 1991 . The /oss of the Byzantine Art History Department Sanat Tarihi Bölüm Başkanlıgı' nı a/so meant that his systematic yürütüyor. Eyice }U günlerde Bizans sanatını konu alan kitabını arehive project which he had been 1970 'li yıllardan ba ş layarak, tamamlamaya çah}ıyor./ Eyice is now planning to Bochum , Sorbonne , Cenevre, working on with his students complete his book on Byzantine art. ground to a ha lt . Taday Bologna gibi yabancı ülkelerdeByzantine history is taught as a part of art history ki üniversitelere konuk hoca olarak davet ediliyor. studies. İstanbul bir numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Since the 1970s, Eyice has trave//ed frequently as a Koruma Kurulu üyeligi bugün de sürüyor Eyice'nin. 1stanbul'u odak alan a raştırmaları daha çok, "tarihi guest lecturer at many universities, including Bochum, the Sorbonne, Geneva and Bologna. He is topografya", "Bizans ve Osmanlı mimari eserleri" ve stil/ a member of the Council for the Conservation of "şehir tarihi hakkında çalışma yapan kişi ve kurumlar" üzerinde yogunlaşıyor . Emeklilik sonrası dölstanbul's Cu/tura/ and Natural Heritage. His research has focused primarily on historic topography, nemde, agırlı klı olarak ansiklopedi çalışmalarıyla ilByzantine and Ottoman architecture and urban hisgileniyor. Ayrıca bir kenarda bekleyen, Bizans sanatory. Since his retirement he has been involved in writt ını konu alan kitabın ı tamamlamayı tasarlıyor. ing an encyclopaedia and a book on Byzantine art. Prof. Dr. Eyice'nin ilgi çekici bir çalışması da, İstan­ Anather project he is working on isa study of Isıan­ bul'un bugün artık ayakta olmayan anıtlarıyla ilgili. bu/'s monuments which are no tonger standing, based Bu çalışma , ortaokul ögrencisi oldugu yıllarda , İstan­ on the notes which he took as a junior school pupil in bul'da turlarken tuttugu notların bugün s ilinmiş olan his wanderings araund Istanbul sixty years ago. • ayrıntıların uzantıları .. . • • Aslı Kayabal, jouma/ist.

• Aslı Kayabal, gazeteci .

40

SKYLIFE KASI M

+

NOVEMBER

1995


ISTANBUL

The Plaza Hotellocated in lstanbul's most affiuent business. shopping and entertainment district. The ride from the Airport to the Plaza is 30 minutes and downtown old city is only 15 minutes. The Bosphorus is also 5 minules by taxi. • 216 rooms, 19 surtes • All aircondrtioned, direct dial telephone, minibar. PC. fax rentat and sockets, hairdryer. TV satellrte channels (CNN & CINE5). smoke delector & water sprinkler system. safe box. • 24 hours room service • laundry and dry deaning • Restaurant (Traditional and International cuisine) • lobby Bar • Meeting rooms from 20 to 100 • Barıquet facilities from 150 to 250 • Fully equipped Fitness Center 8 Sauna • Beauty Parleur & Barller Shop • Shopping Areade • Business Center &Secreterial Servic:es • Open and Closed Car Parking

THE

PLAZA HOTEL s

u

L

The Plaza Hotel istanbul'un en yoğun iş, alışveriş ve eğ lence merkezinde, havaalanına 30, şehrin eski merkezine 15, Bağaza 5 dakikal ı k mesafededir. •216oda, 19surt, • Klimalı . direkt dünya ile bağ lant ı kurulabilen telefon. minibar. komputür ve faks kiralama ve odaya bağlanabilme imkan ı, saç kurutma makinası . I üm uydu TV kanalları (CNN ile CINE5). özel emniyet kasası duman delektörü ve yağmurlama sistemi • 24 saat oda servisi • Kuru temizleme, yıkama ve ütü servisi • Restaurant Geleneksel Türk ve Uluslararası mutlak • lobby Bar • Toplantı Salonları (20 - t 00 Kişi) • Ziyafet Salonlan (1 50 - 250 kişiye kadar) • En çağdaş aletlerle donatılmış Spor merkezi. • Sauna, Güzellik Salonu ve Berber dükkanı . Alışveriş imkanı. •Tıcaret merkezi ve Sekreterya hizmetleri, Açık ve kapalı otopark.

FOR RESERVATION : Please contact with your travel ageney or THE PLAZA HOTEL Barbaros Bulvan 1371stanbul TURKEY Tel: (90) 212-27413 13 Fax: (90) 212-27315 90


/~1' SABAHATTIN SATUR

* Photos MANUEL ÇIT AK

42

S KYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


1

u

Valide Camii Va/ide Hlsque

~laleli Hosqt~e

~

AKSARAY In

~ Laleli Camıı

Ordu Caddesi

3

Cad.

1 .=

i;

l'

E

Beyazıt"tan Aksaray"a inen Ordu Caddt:sindt:. FenEdebiyat fakültekrinin kar-?ısındaki t:ski kütüphane. oradan ge~·enk:rin lıeıııen dikkatini ı;ekt: r. Bu. lstanhul"un en eski kitaplıklarından biri olan Koca Hagıp P<t.-:;a Kütüphanesi 'dir.

A picturesque old bui/ding opposite the faculties of scie1ıce and leifers on Ordu Caddesi which runs sutilb ji·om Ibe Cra nd Bazaar lawards Aksaray affracts the notice qj' all who pass by. This is Koca Nagtp Paşa Librwy, one of the oldesi in Istanbul. !11 tbe course of road widening during the 1950s, the entrance p,ate to the library comp/ex was /eft heiOLl' the lel'el of the new road. As a resul! two jlights of steps were constmcted to give access. In the centre qj'tbe pediment over the arebed marh/e gateu ·c~ı· ı:,· inscrihed the word ··maaşa/lah " (May Cod protecl) su rrou nded hy a decorative fo/iate border. and he/ou• set in a rectanp,u/ar cartouche

J 9')0'Ii yıllarda Ordu Caddesi 'nin yeni den düzenlenmesinden sonra Küt(iphaıw·nin de icindl:' bulunduğu külli yenin o g(ızdiııı giri.) kapısı yol düzeyindl:'n a~ağıda kaldı. O yüzdt:n giri~l' sonradan eklenen sağlı .~ollu ıııerdi, ·enlerdl:'n inilir. ı'vlernıer süveli \'e kenıerli kapının üstündeki alınlığın ortasında. ct:vn.:si ya prak nakı~ ları ill' i~ll'nnıi.':,> ",'vlaa.)allah " yazısı göze çırpar. Oııun altındaki dikdörtgt:n hir 43

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


düzlem üzerine celi sülüs biçimde "Fiha Kütüb-ü Kayyime" (Burada güzel kitaplar vardır) ibaresi ya-

are carved the words "Fiha Kütüb-ü Kayyime " ( "here are fine books''). zılmıştır. Within a vaulted arch leads into the library courtTonoz bir kemerden geçilip, avluya girilir. Birdenbiyard, where you are instantly swept away by the re karşıda beliren ve mimarinin yaranıgı şiirse l bir poetic atmosphere created by the architecture. Perortam kuşatır sizi. Külliye'nin mimarı oldugu söylehaps this was the delibera/e intention oj the arebinen Mehmet Tahir Aga'nın bir oyunudur belki de teel Mehmet Tahir Ağa. It is as if you have crossed bu. Sanki bambaşka bir mekandasınızdır artık. Bir the threshold into a different dimension, an başka deyişle, mekanın zamana dönüştügü efsunlu enchanted world where time stands stili. bir ülkedesinizdir. The jounder oj the library complex, Koca Ragıp Külliye'nin kurucusu olan Koca Ragıp Paşa'dan da Paşa, was born in Istanbul in 1698, the son oj Şevki Mehmet Efendi, a government c/erk. When söz edelim: Defterhane katiplerinden Şevki Mehmet Efendi'nin the young Ragıp finished school, he entered the Land Registry Office where his father worked. He oglu olan Ragıp Paşa 1698'de İstanbul 'da dünyaya gelmiştir. Egitimini bitirince, babası gibi Defterhashone in his career and went on to serve as a high ne'ye kiltip olarak atanmış, daha sonra imparatorluranking bureaucrat in the major cities of the gun önemli merkezlerinde üst düzey bir bürokrat Ottoman Empire. On 1 March 1757 he was olarak hizmetler vermiştir. 1 Mart 1757'de İstan­ recalled to Istanbul and appointed grand vezir by Sultan Osman III, bul'a gelerek padiand continued to şa hl a görüşmüş ve serve in this post sadrazam olmuş, during the reign oj Sultan III. Osman his successor ve III. Mustafa döMustafa III for a nemlerinde altı butotal six and a half çuk yıl kadar bu years. hizmeti başarı ile Koca Ragıp Paşa sürdürmüştür. Büyük devlet was not only a respected statesadamlıgının yanısı­ man but celebratra Türkçe, Farsça, ed for his poetry in Arapça şiir l eri ile Turkish , Persian de ünlenen Ragıp Paşa "Meliküş'şua­ and Arabic. Some Koca Ragıp P;qa kütüphanesi'nin yapımına 1761 yılında ba}lanmı}. Mimar Mehmet Tahir Ağa' nın yönetiminde 1 yıl süren çalı}malann ardından 17 63'de hizmete açılm ı}./ lines from his ra" olarak ad landı­ (onstruction of Koca Ragı p Pa}a Library commenced in 175 1 and was completed in poems have been rılmıştır ve nere1763. The library was designed by ıhe architect Mehmet Tahir Ağa. so ojten quoted deyse atasözü o lthat they have taken on the character oj proverbs. muş olan "Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler" veya "Eger maksud eserse mısra-ı berceste He also engaged in fiery poetic exchanges with his contemporaries, the poetess Fıtnat Hanım and the kafidir" gibi deyişler ona aittir. Ünlü " Divan-ı Ragıp" ad lı eserinin dışında bilimsel, poet Haşmet . Less well known is the jact that he tarihi ve dini eserleri de vardır . Dönemin şairlerin­ wrote scientific, histarical and religious works. Construction of his library commenced on 10 den Fıtnat Hanım ' la ve Haşmet ile olan karşılıklı atışmalarını da unutmamak gerekir. August 1761, and the complex opened on 2 March Kütüphanenin yapımına 10 Agustos 176l 'de başlan­ 1763. Regulations canceming the administration mıştır. Külliye 2 Mart 1763'te daha önceden düzenoj the complex were drawn up in an endowment cbarter. lenmiş vakfiye koşullarına uygun olarak hizmete Set amidst a green oasis in this busy central disaçılmıştır. trict of Istanbul the quiet of the library is broken Yeşillikler ve kuş cıvıltı l arı içindeki ası l kütüphanenin iki mermer sütunun omuz verdigi sahanlıgına only by bird song. Stone steps lead up to the porch saglı sollu taş basamaklardan ç ıkılır . Hemen sagdan with its two marb/e columns, and anather jlight oj başlayan taş basamaklardan "Mekteb-i Sıbyan " a vasteps to the right leads into the primary school now housing a children 's library. The tatter has a dome rırsınız. Çocuk kütüphanesi olarak düzenlenmiş supported by jour slender marb/e columns and is olan bu mekanın kubbesini dört ince mermer sütun taşımakta ve beden duvarlarına yardımcı olmaktaillumined by 15 windows protected by iron grilles. dır. İç mekan, caddeye ve avluya bakan altışar, kuEverything here is on an appropriate scale for the 44

'-i KYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


camdan gelen ı şıkla da ayÇocuk Kütüphanesi'nin her düzenlemesi , çocuklara uygun ö lçü ler esas alınarak yap ıl ­ mı ştı r. Burada yapılan etkinlikler sırasında kuş seslerine karışan çocuk sesleri zaman ı ve mekanı da eriterek başka bir potaya clöker gibidir. Merdivenzeye bakan üç

şebeke li

children who use the library, and whose cbeeıful voices m ing/e with the song of the birds, echoing the voices of earlier generations of school children who were taught bere. Emerging from the former school building you see to the /efi the mausoleum where Koca Ragıp Paşa was buried on 9 April 1763 . Koca Ragıp Paja kütüphanesi'ne Beyand the mauçe_ıitli madreselerden getirilen eserlerin yanısıra Pa.ıa'n ın soleum 's ra i/ed kendi eserleri de dahil enclosure is the edilince ortaya tarihi olarak sebil, a kiosk önemli ve zengin bir kitap where drinking koleksiyonu çıkmı_ı. water used to be In addition to the original distributed to collection of works placed thirsty passersby. here by Koca Rag ı p P a_ıa, the Flights of steps on libraries of various medreses either side lead up have also been brought to the main here. creating a large and library, entered valuable collection. via a vaulted porch. The glassed partition on the left is a former mescid (smail mosque) now the chief librarian 's room. The room opposite is used by the other members of staff. The domes of both rooms are linked by a va u lt. The daub/e wooden doors set in an arebed marb/e doorway are

dınl at ıl maktadır.

lerelen aşağıya ineli ğ i nizde bakarsınız ki her şey yine yerli yerindedir. Soldaki yeş illikl er ve merdivenli sekinin üzerinde Koca Ragıp Paşa ' nın 9 Nisan 1763 yılınd a toprağa verildiği türbesi , onu çevreleyen haziresi ile cacldeye a ç ıl an sebilini zorlukla görürsünüz . Boclrum katı üze rindeki ana binaya iki yandan basama klarla ç ıkarak , tonoz kubbeli bir sakıftan giri lmektedir. Soldaki canıe k anit bölme , eskielen mescid o larak da kullanılan müdür oclas ıclır . Sağdaki ise öteki görevliler için ayrılmışt ı r. Odaların üstünü kubbeler ve onları birleştiren bir tonoz kapatmaktadır.

Mermer söveli ve mermer kemerli ası l giriş kapısını kündekari bir iş ç ilikle süsleyen iki kanatlı ahşap kap ı soylu b ir biçimele karşınıza dikilir. Kanatları a ç ılın ca nicedir hazırlanclığınız bir dünyanın eş iğin­ de bulursunuz kendinizi. Buna rağmen sizi bir başka o lay al ı koyacak , durcluracaktır. Girişin üzerindeki mermer a l ınlıkta a l tın ya ld ızlı kitabe bilimin, sanatın dünyasına g irmek üzere o l an ı sayg ı ya , sevg iye çağ ı rmaktadır. Dikdörtgen b ir pl anda kurulmuş mekan , yukarıdak i büyük kubbeyi çevre leyen dört kü çük kubbe ve ona bağlı dört beşik tonaz la örtülmüştür. Beden duvarları ile birlikte granit sütunların da omuziadığ ı kemerlerle ayakta durmaktadır. Yanlarda ve karşı­ daki beden duv a rları üzerine a ç ılmış altlı üstlü beşer pencereden ba ş ka , g iriş in her iki yanındaki birer pencereelen gelen aydınlık bütün bir gün ayn ı

magnı:jicent

examples of kündekiiri decoration, which cansis/s of inter/ocking pieces of wood forming geometrical designs. A gitded inscription on the marb/e pediment exhorls those who enter to respect and love scbolarship. The rectangular interior is roofed by a large central dome surrounded by four smaiL domes and four barret vaults, all resting on granite columns. Plenty of light .fills the library all day long from a daub/e course of windows araund the walls and two addilianal windows jlanking the entrance. The walls are covered with lovely tiles decorated with jloral designs in pa/e blue. The rejlection of the sunlig ht on the tiles enhances the mood of tranquillity. The inscription band encircling the walls above the tiling is an ade by the famous Arab poet

kalmaktadır.

Tüm beden cluvarları , geometrik düzende fakat bitki ve çiçek desenleri ile bezenmi ş çinilerle kaplanmıştır. Bu uçuk mav i çin il erelen yansıyan güneş 46

S KYLI FE KA S IM

+

NOVEMBER

1995


İstanbul bir zamanlar yemye~ildi ... Yüzbinlerce elleriyle çınarlar, cevizler, kayınlar kom~uluk

kucak i~te

ederdi İstanbullulara ... Doğa ve insan iç içe,

kucağaydı

...

Doğaya saygı

bir kültürdü ...

o kültür yine ya~anacak ... Tepe ln~aat'ın Beykoz Konak l arı

doğaya . heyecanlı

kültüre ve insana bir

saygının

hulu~maya yakla~ıyor.

i<,: inde çok ()zel beklentilere . en Beykoz

bir ifadesi olarak vakur ve Yüzlerce duyarlı

yıllık

bir korunun

çözümleri sunan

Konakları ya~amsal değerlere saygıs ı , coğrafyaya

uyumu ile

ha~d<)ndürücü

bir ya:;,;am kültürünü yeniden

Bey kol S d ınai' K oııak l : ı n <m Lt.: phe. lk:yku:t K o ııak b rı ' ıH.b ~ı..:lı n az. '\. i lı ;!\ l' lll \ l ' :-ıc g;_.ıh ko n : ıl\ tipleri b u l unmaktadı r.

Beykoz Tanıtım Ofisi: Tepe Grubu Beykol Konaklan PK 19 Paşabahçe-is1anbul Tel 0216-413 73 94-95 Fax 0216-413 73 96 Tan ıtı m Of isi: Ebullula Cad No- 41 1 ı Levent-istanbul

~ffi Tel 0212-283 06 30-283 06 38 Fax O? 12-283 06 5 7

ve

doğaya

canlandırıyor.


ışıol arı

huzurun sessizliği ile dolup dolup boşalmak­ Çinilerin hemen üstünden salonu çepeçevre dolanan bir kuşak içine ünlü Arap şairi Kaab ' ın "Kaside-i Bürde"si yazılmıştır. Hiçbir yerde örneği bulunmayan pirinç şebekenin koruduğu "Mahzen-i Kütüb"ün (kitap deposu) köşe­ lerinde granit sütunlar vardır. Büyük orta kubbenin altındaki kemerler bu sütunlara dayanmaktadır. Bir dantel inceliğinde iş lenmiş şebekenin içinde önlü arkalı ve camekanlı üç s ıralı ahşap kitap rafları devrinin özelliklerini ta-

Kaab . A unique brass cage to protect the library's valuable manuscripts stands in the centre of the granite columns. Tbe delicafe taee-like brass grilles of the book cage contain the original wooden book sbelves witb glazed doors. In the past the readers sat crosslegged upon divans, the manuscripts on book rests bejare them, but taday large tabtes and chairs have taken their place. The library was originally endowed witb 151 3 books by Ragıp şımaktadır. Zamanında sedirler Paşa , but this century 44 7 books from Yahya üzerine otunılarak, ralı­ Tevfik Medrese, 207 leler önünde çalışılan from Yeni Medrese, and salona bugün linolyum 1 72 from Musaila kaplı büyük masalar ve Medrese have been sandalyeler yerleştiril­ added to the collection, mi ştir . bringing the total numRagıp Paşa Kütüphaber of manuscripts to nesi'nin kendi kitapları 2339. In addition there 1513 cilttir. Yahya Tevare 3387 modern works fik Medresesi'nden 447, here now, making a Yeni Medrese'den 207, total of 5 726, not Musaila Medresesi'nden including those avail172 kitap aktarıla rak bu able on loan to readers. sayı 2339'a çıkarılmıştır. Emerging unwillingly Buna 3387 yeni eseri from this magical place, de katarsak , toplam you pass through a olarak 5726 sayısına vacreeper covered wall rılacaktır. !are Servisi and come to anather için ayrı la n kitaplar bu delightful spot. Tbis is a sayının dışındadır. tiny pavilion reserved Bu efsunlu dünyadan for the use of the librarikendinizi kurtarır da dı­ Külliye içinde yer alan bölümlerden biri de, koca Ragıp P;qa'nın 17 63'te ans under the endowşarı çıkabilirse ni z, sartoprağa verildiği türbesi ve onu çevreleyen haziresidir./ The ıomb of Koca ment charter as a maşıklada örü lmüş bir Ragıp Pap, who died in 1763, is locaıed in the library precincı. retreat where they could bahçe du varının a ltın­ relax and canverse dan geçerek gizemli bir when of! duty. Two course of windows, eigbt below köşke varırsınız. Burası vakfiye koşullarına göre and nine above, admit daylight into the smail " Hafız-ı Kütüb"lerin oturmaları için yaptırılan "Meş­ room. Tbose above have plaster tracery. Making ruta"dır. Bu dikdörtgen konutun ön yüzünde, altta maximum use of light between sunrise and sunset demir şebekelerle korunan beş, yukarıda aydın lığı was a principal consideration for the arebiteel in çağa lta n a ltı a l çı pencere kendi dünyasına açılmak­ tadı r. Kuzeye bakan yüzünde altlı üstlü ikişer, günedesigning the complex througbout. Ragıp Paşa lived long enougb to see the first stuye bakan yüzünde de aynı düzende birer penceresi dents enter the college or medrese bere, and to bold vardır. exuberant poetry recitals with them, at which the Güneşin doğuşuna , batışına göre ça lı şma düzeni kustudents were regaled with the sweet dish known as rulmuş külliyenin avlusundan geçip giderken Paaşure asa treat for the occasion. He was a man şa'nın talebe-i ulum (medrese öğrencileri) ile yaptığı whose love of teaming was infectious, and has been aşureli ş ii r okuma toplantılarının coşku l u havasını • instilled in the library complex he endowed. yüreğin i zin derinliklerinde duyar gibi olursunuz. • tadır.

• Sabahattin Batur, Writer and Librarian

• Sabahattin Batur, Yazar, Kütüphaneci

48

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


DEBA is one of the largest factories not only in Turkey but also in Euro pe with a state-of-art technology. In nineteen-seventies, the textile industry was taking new steps towards further investments . Most of the industrialists were perceıvıng investments as a tool to achieve integrated production and aimed to assemble all the manufacturing units under the same complex. Thus, DEBA whose foundations had been laid in November 1973, and started it's trial production in August 1974, construced the first specialized factory in Turkey in this field. Until 1979, the production capacity was 3.000.000 meter per month. As in time, observing the demand exceed the production capacity, an enlargement project was implemented and the machinery equipment was doubled. The years of 1981 and 1982 were marked as the investigation period of exporting opportunities. From 1986 to 1989, limited supporting investments were made. Ready-wear production started in 1981 with bed linen and table dothes and now continues with shirts, blouses, trousers and shorts. With it's monthly production capacity of 350.000-450.000 pieces, DEBA has the largest capacity in Turkey. Ready-wear articles manufactured by 100 % cotton, rayon, rayon viscose materials, are highly appreciated by all the customers. In order to keep up with the pace of contemporary developments, DEBA continuously seeks for novelties. This principle leads DEBA to go for new and more modern investments each year. Within this concept, a computer based design department and laser template cutter (the first laser unit operates from 1989 on), a stenter, a rotary printing machine, wide washing machine and sueding machine have been added to the overhead. Therefore, DEBA improves it's technology every year and keeps it's contemporary and modern production systems up to date. Taday, DEBA is one of the largest factories not only in Turkey but also in Europe with a state of art technology. _ The house has a large number of staff specialized in the field. The Management is ready to discuss possibilities to every type of production and to lend support whenever needed. DEBA has a printing, dyeing and finishing capacity of 14.400 tons/year, an annual export volume of 25 million USD and a capital stock of 8.000.000 USD. lnternationally DEBA is represented by its affiliate, PiTAŞ, based in Istanbul- Merter. PITAŞ is the Istanbul office of DEBA, and operates in marketing, import, and export fields. In addition to providing the local and foreign markets with fabrics and materials, PiTAŞ also has its own line of ready to wear production for export. Working out of its own building in Merter-Istanbul, PiTAŞ takes pride in an expert team, ready to meet all the needs and demands of the industry. -~

~ DEBA

DENizLI BASIIA VE BOYA SANA Y1t A.Ş. • DENizLI PIIIHTIHG AND DYEIHG IHD. IHC. TAŞGEÇIT lıiEVICII P . K 7S 20001 DENIZLI 1 TURKEY PHONE 10(251) 2U 02 51 (Pbı) FAX :I0(251) Ul Ol U TLX 51521 DESA TR

.,._lE.

OfA::tftr"A.Ş.lBSJlHılAII.JıiAiM.t.TiTKMAt'ltfESıUI.lŞ.•tmUiıUIES EJIIIJII'MIU& KERESTECiLER SiTESI GÜLDALI SOK NO · U 34010 WERTER· IST .I TUR KEY PHONE · to(212) 557 40 35 (PIII) F.U · I0(212 ) 514 54 U .lı . f . 1 111 DU l lL l U l U H IOU SUAY II A. f . IIIUllfiiDUI P I TA f I l C. IS A DE lilLi PI I I TI U .1.10 DHIIG IID . I IIC . COIPUY

PIH f


RENAULT

FARKIYLA

ÖNDE

• • •


- - - - - - - - - - - - - - RENAULT

-------'


CAMLIK ~

TREN MÜZESi RAILWAV MUSEUM TCDD'NDA ÇALIŞAN BİR AVUÇ İNSANlN GİRİŞİMİ İLE KURULAN ÇAMLIK TREN MÜZESİ , İÇİNDE BARINDIRDIGI OTUZAYAKIN TARİHI LOKOMOTİFLE DÜNYADAKİ MERAKLlLARINI BEKLİYOR, GEÇMİŞE YOLCULUK İÇİN ..

ÇAMLIK RAILWAY MUSEUMFOUNDED EYA HANDFUL OFSTATE RAILWAYS EMPLOYEES CONTAINS OVER A SCORE OF OW STEAM LOCOMOT!I/1:.'5 TO DELIGHT TRAIN ENTHUSIASTS FROM ALL AROUND TI-lE \VORlD. Text andPhotos BAHRI KAMIL FlRAT*

52

SKYLIFE KAS IM

+

NOVE M BER

1995


... And one day they linked nortb to south and east to west by vebicles wbicb ran along iron rails. Pu.ffing out clouds of steam, trains were soon clattering along vast networks of rails all over the world. In Ottoman Turkey the history of the railroad begins witb the Cairo-to-Alexandria line wbicb opened in 1854. 7bis was followed by sbort local lines in Anatolia and the empire 's Balkan territories. 7be most ambitious project of all, however, was the Bagbdad Railway wbicb was to stretcb all the way from Istanbul to Bagbdad, witb an offsboot between Istanbul and /zmir. 7be tatter was completed in 1873, and extended on to Alaşehir in 1875. 7be Ottoman Anato/ian Railway Company commenced construction of the Hejaz Line in 1901, and the Samsun to Sivas line in 1911. But successive setbacks meanı that construction was constantly bebind scbedule, so that usually the locomotives arrived bejare the railway line was completed, and bad to lie idle. A Frencb traveller named Bertrand Bareilles, in his book entitled "Constantinople " written at the turn of this century, observed that "every-

... Ve bir gün insan, demir raylar üzerinde yürüttügü araçlarla kuzeyle güneyi, doguyla batıyı birbirine bagladı. Dünyanın dört bir tarafını saran demiryolları üzerinde beyaz dumanlar çıkararak yol alan bu araçlar buharlı trenlerdi. Osmanlı döneminde ilk demiryolu , 1854 yılında işl etmeye açılan Kahire-lskenderiye demiryoludur. Bunu, Anadolu 'da ve Rumeli'de kısa mesafeli demiryolları izledi. Osmanlı lmparatorlugu 'nun demiryolu alanında asıl büyük girişimi, 'Bagdat Demiryolu' diye bilinen Anadolu-Bagdat hattı projesidir. Bu projenin bir bölümü olan İstanbul-İzmir hattı, 1873'de tamamlandı. 1875'de Alaşehi r ' e kadar uzat ıl dı. Anadolu Demiryolları Şirket-i Osmaniye 'si 1901 'de Hicaz Hattı'na , 19ll'de de Samsun-Sıvas hattına başladı. Ama bu hatların bitirilip işletıneye açılınasında daima engellerle karşılaşılclı. Çoğu defa demiryolu tamamlanmadan şömendöferler gelmiş oluyor, öylece bekliyorlardı. Bertrand Bareilles adında bir Fransız seyyahı , bu yüzy ı lın başında yazdığı Constantinople adlı kitabında "Bursa-Mudanya

53

S K Y LIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


RENAULT

FARKIYLA

ÖNDE

• • •


------------------------------------ RENAULT

------~


yolu üzerinde, ilk rayagmur ve güneş altında yirmi yıldan daha fazla bekleyen lokomotifleri, vagonları ve bütün bu demiryolu araç ve gerecini herkes görmüştü" diye yazar. Ama 10. Yıl Marşında belirtildigi gibi Anayurdun 'demir aglarla' dört baştan örülmesi Cumhuriyetle gerçekleşir. Osmanlı döneminde yapılmış demiryollarına, Cumhuriyet hükümetlerinin ulaşım politikalarında verilen öncelik dolayısıyla, yeni hatlar eklendi. Sırasıyla Haydarpaşa­ Ankara Hattı 1927'de Kayseri'ye, 1930'da Sıvas'a , 1938'de Erzincan'a, 1939'da Erzurum'a, 195l'de Horasan'a kadar uzatıldı. 193l'de Sıvas-Malatya yolu açıldı. 1935 'de aynı yol Diyarbakır ' a , 1944'de Kurtalan'a kadar uzatıldı. 'Kara Tren', Türk halkının hayatında çok önemli bir yer tutar. Şiirlerde , şarkılarda , türkülerde, gurbeti 'sıla ' ya bagladıgı için sevindiren, ama 'baba ocagı'ndan kopuşu , ayrılıgı simgeledigi için acı ve hüzünle anılan 'Kara Tren' .. . Ve onun kalbe hüzün getiren sesleri, bir şairimizin de dedigi gibi 'umuttan döşeklerini koridorlara sermiş ' uyuyan insanımızın içinde bir gurbet sesi olarak

one has seen locomotives, carriages and other railroad equipment on the Bursa-Mudanya road which have been waiting for over twenty years under the rain and sun for the first rai/ to be laid". Only with the advent of the Turkish Republic did the dream of weaving "an iro n web" of railway lines from end to end of the country come true at last. Transport policy gave priority to expanding the railways, and the line from Istanbul to Ankara reached Kayseri in 1927, Sivas in 1930, Erzincan in 1938, Erzurum in 1939, and Horasan in 1951 . Meanwhile, in 1931 the linefrom Sivas to Malatya was opened, extending to Diyarbakır in 1935 and to Kurtalan in 1944. 1be steam train came to play a very important part in the lives of Turkish people. In poems and songs it was referred to with both ajfection and bitterness, representing the reunion and separation of loved ones. 1be sounds of the train struck sorrow into the heart. As one Turkish poet wrote, these sounds rang the bel/ of "gurbet" (working far from home, the destiny of so many Turkish people even taday) in people who had "spread their mattresses of hope in

yın konulmasını

56

S K V LIFE KASIM

+

NOVEMBER

1 995


the train corridors ". If the long-awaited one did not arrive, this was because the "Black Train " never came. Separation and sickness were epitomised by the railway: "I boarded the train and it shook/ The cruel doctor squeezed my lungs". Tbe Black Train no tonger has these emotive connotations for younger generations today, accustomed to smart impersonal expresses. But for those of middle age and o/der the Black Train stili steams along the tracks inde/ibly /aid in their memory. Tbe train slows down as it reaches Aydın and judders to a halt at the Rai/way Museum in Çam/ık. Tb is is the last station. Çamlık was once a main stop on the !zmir-Aydın line, one of the earliest railways in Turkey. Here teams of railway workers waited to clear away the snow on the line in winter. Here were extra locomotives ready to give a helping hand to trains as they struggled up steep gradients. Seven kilometres past Selçuk, Çamlıca is now the site of an openair museum, the initiative of a handful of State Rai/ways employees who could not bear

devam eder. Bekle nen gelmediyse , bu , 'Kara Tren ' gelmez oldugu içindir. Ayrı­ lık ve sayrılık , 'Kara Tren'de bütünleşir: 'Trene bindim de tren sallandı/Zalim doktor cigerimi elledi' .. . ' Kara Tren ' , o şimdi orta yaşın üzerindeki Türk insanı­ nın bellegine silinmez izlerini döşedigi hayal yollarında gidiyor ; gidiyor ve Aydın, Çamlık ' ta bulunan Tren Müzesi'ndeki son istasyonunda duruyor. Ülkemizdeki ilk demiryollarından biri olan İzmir-Aydın demiryolunun önemli noktalarından biriydi Çamlık. Kış aylarında kapanan demiryollarını açan ekiplerin konumlandıgı , rampa çıkar­ ken zorlanan katariara destek vermesi için sürekli bekletilen lokomotifterin istasyonuydu burası. O günkü işlevinden uzak olarak bugün, TCDD çalışanı bir avuç insanın girişimi ile bir açık hava tren müzesi haline dönüştürülen Çamlık Müzesi, Selçuk-Aydın karayolunun 7. kilometresinde bulunuyor. Selçuk istikametinden Aydın ' a giderken Çamlık mevkiine ulaşıldıgında saga, köyün içine dönülünce Müze ile karşılaşabilirsiniz . Tabela ve

57

S K Y LIFE KASIM

+

NO V EMBER

199 5


RENAULT

FARKIYLA

ÖNDE

• • •


- - - - - - - - - - - - - RENAULT _ _________.


görevli aramayın, bulamazsı­ nız! Ama bunlar zaman içinde yolculuga çıkınanızı engelleyemez. İşte karşınızda Erzurum-Kars hattında çalışmış , 1910 Alman-Schwartzkopf imalatı lokomotif. İri cüssesine bakmadan okşamak, elinize fırça ve bez alıp temizlemek istersınız. Biraz ileride İngiliz-Humboldt fabrikalarında 1912 yılında yapılmış, saatte 65 km yapabilen lokomotif duruyor. Kurtuluş Savaşı yılları aklınıza gelir onu görünce. Anadolu'nun iç bölgelerinden Batı'ya yapılan asker sevkiyatı bir film şeridi gibi akar Çamlık müzesinde ... Dünyanın çeşitli yerlerinde imal edilmiş çeşit çeşit trenin bulundugu Müze, emsallerinde görülmeyen bir zenginlige sahip, birçogu ömrünü tamamlayıp hurdaya çı­ karılması gereken bu trenleri tutkuyla, sevgiyle onarıp bugüne getirmek ne güzel! İçinde barındırdıgı otuza yakın lokomotif ile dünyadaki meraklılarını bekliyor, geçmişe yolculuk için Çamlık Tren Müzesi. •

to see the steam train fal! into oblivion. Turn right into the viiiage and you will see the museum ahead. It has no sign and no staf!! But that does not prevent you taking a journey back in time. Here is a 1910 German Schwarzkopf engine which worked on the Erzurum to Kars run . Massive it might be, but who does not feel a desire to stroke it, to polish up its once gleaming paint? Beyand is a British made 1912 Humbo/dt locomotive, capable of travelling at an unprecedented 65 km per hour. To the Turkish abserver it conjures up images of the War of Independence. with soldiers in drab uniforms filling its carriages as it lumbers westwards across Anatolia to the battle front. Many other trains made in various places araund the world stand here to deligbt the train enthusiast. Their working lives might be over, but they have been saved from the scrap yard to enjoy a new lease of life as the inhabitants of a museum. •

• Bahri Kamil Fırat, Fotograf Sanatçısı ve Mimar Sinan Üniversitesi Ogretim Görevlisi.

• Bahri Kamil Fırat, Photographer and instrnctor at Mimar Sinan University.

60

S KYLIFE KA S IM

+

N O VEMBER

1995


v'--.r. iUSlj~

Bulutlann üstünü \~) hedefleyenler için ...

AcerNote 760i Serisi ihlas .

AceR • •

Bilgi islem Diğer

Global Brand, Local Touch .

ürünlerimiz, fiyatiarım ız ve ödeme

koşullarımız hakkında ayrıntılı

bilgi almak için bayilerimizle temas kurun uz.

Merkez: lhlas Bilgi Işlem ve Ticaret A.Ş . Sanayi Cad . No:58, Yenibosna 34540 Istanbul Tel : (0212) 551 78 60 - 652 82 02-552 45 41 Fax: (0212) 652 87 45 /hlas Bilgi İşlem Bir İhlas Holding Kuruluşudur.

U) STEP


.

. .

JISTANBUL, ANKARA, IZMIR, - r J

(

___;,;.ı

N E

ws

::...__;;,ı

A B

o u

T

T

o w

N

GUIDE:HOTELS, SPECIAL tiCENSE HOTELS,HOLIDAY VILLAGES, MUSEUMS, SIGHTSEEING, EMBASSIES ...

stanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen lu slararası Istanbul Bienali'nin dördüncüsü ll Kasım- 1O Ara lık 1995 tarihleri arasında sanatseve rlerin ziyaretine a ç ıl acak. Bienalin sanat yönctnıeni Rene Block. Block, daha önce 8. Uluslararası Sidney Bienali'nin organizasyonunu da

1

gerçekle~tirmi şti. Dünyanın farklı

he Fourth Internationa l Istanbul Biennial organised by Istanbul Culture and Art Founda tion will take place hetween 1 1 Novemher and 10 December 1995. Art director Rene Black has previously heen responsihle for the Eighth Interna tional Sydney Biennial. Over one hı111dred artis/s from amu nd the world wi/1 exhihil their visual perceptions at the bi en nial. whose theme this yea r is cı ·' Orient! ation . Visian of Art in a Paradoxical ·. World ". Rene Black points out that the derivalion of the word orienta; tian in English and French, and i/s German equivalent orient ierung, from the word orient meaning east is no coincidence. He says that the slogan is in tended to focus on the his toric importance and geographic siluation of istanbul. The locations of the biennial exhibilions have heen chosen to reflect this theme; the ancient Byzantine cistenı of Yerehata n, th e ch urch of St .t:irene, and a fornıer customs warehouse, Antrepo, in Tophane. The ,._ Ruxus Exhibition wi/1 be ı\ ·~ he/d at the Atatürk Cu lKemal Qnsoy, "Danynch" 1995, tual üzerine akrilik, 183x212 cm. tural Gentre Gallery. Kemal Onsoy. "Danynch" 1995. acrylic on canvas. 183x212 cm. Throughout the hiennial

4. LJLLJSLARARASI iSTANBUL BiENALi

''ORIENT/ATION''

yerlerinden gelen lOO'ün üze rinde sanatçının , görsel anl ay ı ~ l a rını sergileyecek leri Bienal 'in bu y ılki s l oganı . "Ori ent/ ation , Paradoksal Bir Dünyada Sanatın Görünümü ". In gilizce ve Fransızcacia ·orientation ·. Almancacia ·orientierung' kelimelerinin yöndim' anlamına gelmesi ile her üç elilde ele bu kelimeye ·ciogu· an l amına gelen ·orient ' sözeligü nün kaynak olmasının bir rastlantı olmad ığ ına elikkat çeken Rene Block , sloganı olu~aururken sergiyi Istanbul'un yeri . tarihf önemi ve coğrafi konuımı üzerinde oclaklaşt ırclıkl arını söylüyor. Bienal'in sergi mekanları da temayla bir bütünlük oluşturacak biı,: imde seçilmiş: Yerebatan Sarnıcı , Aya Irini ve Tophane'deki eski Güm rük Binası . yan i şimdiki Antrepo . Ayrıca . Atatürk Kültür Merkezi Sanat Ga lerisi'nde Özel 'Fluxus· Sergisi yer alacak. Bi<:nal boyunca, düzenle-

Paradoksal Bir Dünyada Sanatm Görünümü

. a e n1a View of Art in a Paradoxical Worl

1

62

S KYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


tamı o l uşturacak .

pane/s wi/1 be he/d to discuss va riolls su~jects re/ating lo the theme of Orien tl ation . As well as the g11est speakers, nıembers of the alldience u•i/1 be ab/e to parlicipate in the disC:IIssions at these panels. A 288 page Beinnial Cata logue, in which ltl'O pages u•i/1 he devo/ed to each art isi. w il/ he on safe from the openinR onu •ards. 17ıe Fo11rtb llllernational Istelllhill Biennial wi/1 ereale the em,ironment of a .free u•orkshop i11 u•hich artis/s helonging to di!'e1-se c111111res u•i/1 he ah/e to exchange views.

İstanbul Kültür

Istanbul Culture

ve Sanat Vakfı: Tel: (0212) 293 31 33 (3 Hat)

and Art

necek ranellerele "Orient/ ation " s l oganı çerçevesinde konuların ta ıtışı ­ lacağı bir fonını ortamı yaratılacak . Bu ranellerde daveıli konıışımıcıla­ rın yan ı sıra . dinleyiciler ele tartışmaya katılabile ­ cekler Her sanat<;· ıya 2 sayfanın ayrıldığ ı 2RH sayfalık Bienal Karaioğu da açılı gününelen itibaren sat ı şa sunulacak Kı ­ sacası, 4 . l ' luslararası Istanbul Bienali farklı kültürlere mensur sanatç ı ­ lar arasında karşıl ı k l ı düşünce akışını sağlayanık

özgür hir ·workshop· or-

Ay dan Mürtezaoğlu , "Express fetih" Aydan Mumzaoglu 'F ~prPss •ı:

karıj ı k

teknik, 158xISO cm. ~8x SO ·m

rı.xed rhecnıque

\'ENi BiR iSTANBUL REHBERi

ını::,.

Hergün ven ı mekanların hizınett· a<;ıldığı lstanhui"Ja. insanların gitmek ıstedikleri

P.

lntermedia >aı•ntlan has puhlished a neu • and usejiil guide lo Istanbul, which has hecome a "global city ". Elliil/ed "Dinillg and Wining in lstanhur. the f{llide c:ollers restau rants. har.;. ca:fes and simi/ar estahlishments in the c:itv. tl'ith text in hoth English and Turkish . With neu· places to eal and drillk opening dailv ili Istanbul. this puhlicalion u•i/1 help residen/s a11d Ilisilol-s to.find !heir u•ay and em1hle !hem lo chouse u •haı lo ea/ u •h e n they Mel !here. 77?e guide will he parlicularlı · 11sejitl törforeign l'isi/01-s. The locatiolls u/ uL•er HOU resiall ran/s are ..;hou'll rm a map. with a descripliull r~l each and Cl/1 idea qf price. 7Zus puhlicatio11. ll'hich .f/1/s an impor/a/1/ uacuum . has heen fJrefJared u•ith the ass/sial/ce (~l !:"Ilgin Ak111. 4/1 R1z a Kardiiz a11d

lnternıedia Yavınları . anık hiı " dlıııva

kenti " ıı lan Istanbul için yeni ve va .. a r l ı hı ı rehber yayınladı " lstan lıul da Yeme l<,: ıne ~anatı " lstan bul dak ı lokanta . har. cafe ve benzeri mekanların tanıllldığı rehber. Türkçe ve Ingilizce olarak iki dilde hazırlan ­

rine ve

(3 Lirıes)

ew sanou

Fourıdati01L'

TeL· (02 12) 293 31 33

vere nasıl ulaşahilecekle yi yeceklerine karar ver

ııe

nıclerınde v ardııııcı olıııavı aıııada

van rehber özellikle ülkeıııızi l.iyarete gelen yahanular için ~on derece yararlı bir kavnak SOO'ün üzerinde tokantanın yerleri harita üzerinde gösterilmiş , ayırdedici özellikleri tanı ­ ıılın ı ş ve fiyatlar hakkında genel bir fikir verilmiş . 1nternıedia ' nın i ineıııli bir boşluğu dolduran hu yayını En gin Akın . Ali Rıza Kardüz ve Tu~rul ~avkay ' ın katkıları ile hazırlanını:,;.

'fitğrul Şcwkt~J '.

63

S K Y LIFE K AS IM

+

NO V EMBER

199 5


~''"

Turlcey 90. Ankara 312,

lst.uıbul:

6ı. ı2~an Side 2 16, lzmir 232, Antaly:ı. 242

Europe2ll Sidc

FiKRET MUALIA YAPI KREDi'DE at

P. apı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, ye-

apı Kredi Kazım Taşkent Art Caltery has opened the new season witb an exbibition of paintings by Fikret Mualla, who played a pioneering role in opening Turkish painting to the westem world. Fikret Mualla, who lived in France for 30 years, painted mainly in water colour and gouacbe. His work ojten depicts the colourjul bobemian life oj Paris. Born in Istanbul in 1903, Mualla originally went to Germany to study engineering, but instead studied engraving. Ajter a brief stay in Paris be returned to Turkey in 1934 and taugbt art in Ayvalık and Istanbul until deciding to pursue his art career in Paris . He left Istanbul on the Orient Express in 1938 and settled in Paris. Over the next three decades be produced a large number of paintings wbicb were largely figurative, contrary to the focus on abstract art by many of his westem contemporaries. He died in France in 1967 after an unconventional and intense life. The exbibition at the new premises oj Yapı Kredi Kazım Taşkent Art Gallery will continue until 17 November. lt consists oj nearly one bundred drawings and paintings in gouacbe, water colour and oils.

Türk resminin Batı dünyasına aç ılm as ın da öncü bir rol üstlenen Fikret Mualla'nın resimleriyle açtı. \ ' Yaşamının 30 yı lını Fransa'da geçiren Fikret Mualla'nın, daha çok sulu boya ve guvaşl a yaptıg ı resimlerinde Paris'in 'bo heme ' ni sezonu

çagdaş

yaşan tı s ının

zengin renkleri hakimdir. 1903 yılında

İstan­

bu l 'da dagan Mualla , mühendislik ögrenimi iç in gittigi Almanya'da gravür teknigini ögre ndi. Resim çalı şmalarını kı­

sa bir süre kaldıgı Paris'te sürdürdü ve 1934'de Türkiye'ye döndü ; Ayvalık ve İs­ tanbul'da ögretmenlik yapt ı. Ama yerinin Paris , işinin ressamlık o ldu guna karar vermiş­ ti. 1938 yılında İ stanbu l ' dan

bindigi Şark Ekspresi ile Paris'e gitti. Fransa'da süren s ıra­ dışı ve yogun yaşamı boyunca çok sayıda eser verdi. Kendi döneminin birçok Batılı sanatçısının aksine, figüratif resmin dışına pek çıkmaya n Fikret Mualla 1967 yılında Fransa 'da öldü. Yapı Kredi Kazım Ta şke nt Sanat Galerisi'nin yeni mekanında 17 Kasım 'a kadar sürecek olan sergide sanatçının yüze yakın guvaş , sulu boya, yaglı boya ve desenleri sergilenmekte. Kazun T kent Sanat Galerisi Tel: (0212) 252 47 00 64

SKYLIFE KAS IM

+

NOVEMBER

1995


Otomobil seçmek, zor bir karardır. Çünkü şimdiye

otomobil tasarımcılarının ortak çalışmalarıyla, herkesin

kadar hem gözünüze, hem gönlünüze, hem de mantığınıza

hemen beğeneceği güzellikte bir "dünya otomqbili" olarak

hitap edecek bir otomobil bulmak neredeyse imkansız dı.

yaratıldı.

Ama şimdi, Mondeo var. Güzellik, güç ve güvenliği

seçmek kaldı.

hiç görülmedik bir uyumla bir araya getiren Mondeo,

Size de, Mondeo'nun zevkinize uygun rengini

1.8 ve 2 .O litrelik 16 supaplı ZET EC Motor

bu başarısıyla Avrupa'da geniş yankılar uyandırdı.

seçenekleriyle, Mondeo'nun, güzelliğine olduğu kadar,

Sıra

Türkiye'ye geldi.

gücüne de hayran kalacaksınız. Klimasının ve mikron hava

Mondeo, Avrupa ve Amerika'nın en yetenekli

filtresinin sağladığı eşsiz konfora da tabii ...


Mondeo'nun güvenlik sistemi de benzersiz. Çünkü hava yastığı, kaymaya engel olacak şekilde tasarlanmış koltuklar, merkezi kilit, germe ve kilitleme rnekanizmalı emniyet kemerleri ... hepsi Mondeo'nun standart donanımının birer parçası. üstelik, GLX ve Ghia serilerinde ABS ve alarm sistemlerine de sahip olabi li rsiniz . Göreceksiniz; Sedan ve Hatchback modelleri, CLX, GLX ve Ghia serileri, eşsiz güzellik, güç ve güvenliğiyle Mondeo, Avrupa 'da olduğu

gibi, Türkiye'de de otomobil tercihlerini değiştirecek .

Ford'da hep daha fazlasim bu/acaksmtz.


_ __

~' l\ırkey 90, Ankara 3 12, Istanbul: European Side 242 ...... ......62 1 2~ Side 216,1zmir 232, Antalya

"AVRUPA'DA EN iYi ETiN \'ENECEGi \'ER": BEYTi " he B t

to Eat

eyti'nin 1940'larda, Küçükçekmece'de sade ve şi­ rin bir mekanda başlayan öyküsü, 1990'larda Florya'da uluslararası bir 'efsane' olarak sürüyor. Türk mutfagının temel unsurlanndan biri olan et, Beyti'de başlı başına bir "lezzet" olarak sunuluyor. Beyti'de masamza gelen "lezzet"in gerisinde, daha besicilik aşamasından başlayarak etin pişirilrnesine ve servise kadar uzanan bir deneyim ve ustalık var. Beyti'de agız tadının sır­ n, Trakya'da beslenmiş süt danalan ve ' kıvırcık'lann titiz seçimiyle başlıyor. Mutfaga girmeden önce 6-7 gün dinlendirilen et, ızgara türlerine göre çeşitli dogal karışımlar içinde 'marine' ediliyor. Sonra da kömür ızgaranın ardından hızlı bir servis ... Beyti 'nin ze ngi n mönüsü içinde, hiç ku şkus uz , adını müesseseden alan 'Beyti'nin özel bir yeri var. Kuzu sırtın­ dan, kontıfıle veya karskinin şeritler halinde kesilmesi ve daire biçiminde yuvadanarak bir kürdanla baglanmasıyla sebze ve pilav eşliginde servise hazır hale gelen 'beyti' uluslararası mutfak literatüründe seçkin bir yere sahip. Babasından devraldıgı meslegi, yanın yüzyıl sonra bile ilk günün keyfi ve heyecanıyla sürdüren Beyti Güler, başarı­ nın sırrını tek bir cürrıle ile özetliyor: "İşini çok sevmek!" 1972 yılında mimar Yılmaz Sarılı ve Haluk Üner tarafından yapırnına başlanan Beyti'nin halen hizmet verdigitesis 1983 yılında tamarrılanmış. Geleneksel Türk mimarisinin hemen tüm özelliklerine sahip olan yap ı 4000 m''lik otopark alanı ve 3000 m''lik lokanta binasından oluşuyor. Beyti'yi bugün bir lokanta olmanın ötesinde bir "kültür merkezi" veya bir "müze" olarak tanımlamak abartılı olmaz. Yüzyılın en önerrıli devlet adarrılan, sanatçılar, bilim adarrılan Beyti'den geçm işler ve hepsi küçük birer a nı bırakmışlar: Leonard Bernstein'dan Richard Nixon'a, İsmet lnönü 'den Danny Kaye'e, Arthur Miller'den henüz Arkansas valisi iken genç Bill Clinton'a kadar sayıs ız isim Beyti'nin "lezzet sarayı"nda konuk olmuşl ar. Yazımızın başlıgını iddialı bu l arılara küçük bir not gerekli olab ilir. Biz bu başlıgı 23 Ocak 1965 tarihli Daily Express'ten aldık . Altındaki imza Lord Kinross'du; 'Atatürk' kitabının ürılü yazan Lord Kirıross ...

t in E ro e": Beyf

eyti began life in the 1940s as a modest little restaurant in Küçükçekmece, and by the 1990s had become an internationallegend. At Beyti's prernises in Florya, meat is seroed as a feature in itselj, worthy of this keystone af Turkish cuisine. 1be jlavour which you experience and skill at every stage, from the feeding of the anima/s to the cooking and service. 1be calves and kıvırcık lambs of northwestern Turkey are carefully selected, and the meat is hung for six to seven days bejare entering the kitchen . 1be next stage stage is the marinades which vary for each dish. 1be meat is then grilled over a charcoal fire and served piping hot. Beyti's most famous speciality is the eponymous beyti, consisting of strips of lamb or veal rolled up and held with a cocktail stick, grilled and served with vegetables and pilaf 1bis delicious dish has found its way in to international gourmet literature. 1be restaurant 's proprietor is Beyti Güler, who even after fifty years in the business has lost none of his original enthusiasm. He sums up the seeret of his success in fo ur words: "I love my work !" Construction of the present Beyti restaurant, designed by Yılmaz San/ı and Haluk Üner, began in 1972 and was completed in 1983. 1be design of the 3000 square metre restaurant incorporates many features of traditional Turkish architecture, and includes a 4000 square metre carpark. With its tiled decoration and stained glass windows, Beyti could well be defined as a culinary museum or cultural centre rather than just a rastaurant. Of the innumerable famous figures who have eaten here we can cite Leonard Bemstein, Richard Nixon, Jsmet lnönü, Danny Kaye, Arthur Miller and Bill Clinton (when stili govemor ofA rkansas). Readers who consider the claim in our title to be exaggerated should refer to the DailyExpress newspaper for 23 january 1965. The article in which this claim is made is signed by no less then Lord Kinross, famous author of a biography ofAtatürk.

B

· Flo a 1 İstanbul Tel: 0212 663 29 90 (3 hat)

· Fln a / lstanbulTeL· 0212 6632990 31ines 68

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


YAPI KREDi'DE SiNEMA SERGiSi CillPilld [\lliiJition dt Yapı

Kredi Kültür Merkezi'nde, Sinemanın 100. yılı­ nı kutlamak amacıyla iki bölümden oluşan bir sergi açıldı. Serginin ilk bölümü, Şerif Antepli'nin özel koleksiyonundan derlenen "Sinema Pullan". Sergi Vedat Nedim Tör Müzesi'nde. Serginin ikinci bölümü ise sinema kitaplan, broşür ve afişler. Serınet Çifter Kütüphanesi'ndeki sergi, unutulmayan film müzikleri eşliginde geziliyor. Bu ilginç "sinema sergisi" 14 Aralık'a kadar izlenebilecek.

Vıtpı

JAK EDiZEL APHRODIE'DE

KrPcli

Jdk EdizPI

A t two part e:xhibition in celebration of the centenary of cinema has opened a Yapı Kredi Cultural Centre. The first part consists of stamps on the theme of cinema from Şerif Antepli 's private calleetion at the Vedat Nedim Tör Museum. The second part consisting of books, brochures and posters at the Sermet Çifter Library is accompanied by unforgettable film music. Both are open until 14 December.

Geçtigirniz yıl kaybettigirniz İzmirli ressam ]ak Edizel'in eserleri Aphrodie Sanat Merkezi 'nde 30 Kasım 'a kadar izlenebilecek.

Fııir

Kültür ve Sanat Varlıklanrıı Koruma ve Tanıtma Vakfı (KÜSA V) tarafından düzenlenen XI. !stanbul Antika ve Dekoratif Sanat Fuarı 21-26 Kasım tarihleri arasında Yıldız Sarayı Silahhane Binası'nda gerçek-

Türkiye'nin ilk ve tek av yemekleri restoranı Treize, zenginleşen menüsü ile yeni sezonu açtı. Yeşilköy'de hizmet veren Treize'nin mönüsü , protein degeri yüksek, kolestrolü düşük av yemeklerinden oluşuyor. lspanyol Usulü Tavşan, Elmalı Ördek, Şefin Sülünü ve Fondue Bo-

leştirilecek.

Robert George Tal bot Kelly "Türk Harem Kadını", 1906. Robert George Talbot Kelly "Turkish Harem Woman", 1906.

W ork by the !zmir painter ]ak Edizel, who died /ası year, can be seen at Aphrodie Art Gentre until 30 November.

TREIZE RESTAURANT SEZONU

ANTiKA \'E DEKORATiF SANAT FUARI \ntiquPs dtHI DP< orc1ti\P Art

cıt "Aplıroclitı''

The llth Istanbul Antiques and Decorative Arts Fair organised by the Foundation for the Conserviton of Culture and Art (KÜSA V) wi/1 be he/d at Yıldız Palace Armoury (Sila hhane) between 21 and 26 November.

urgvignonne

mönüde yer alan yemeklerden bazılan ...

Turkey's first and only game restaurant, Treize, has open.ed the new season with an e:xciting menu. Situated in Yeşilköy, Treize aifers a wide range of game meat, which is high in protein and low in chloresterol. Spanish style rabbit, duck with apples, and fondeu bourgvignonne are same examples of the unusuat dishes.

Treize Restaurant Istanbul Te/:(0212)

6635531 Tel: 69

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


Gözünüz d

aha

yükseklerde

m

?

işin i z i daha büyütmek ... daha da çok yükselrnek istiyorsunuz değil mi? Vakıf Deniz Leasing, miktarı, büyüklüğü

hemen Ayrıca,

Vak ı f

karşılar. Vakıf

Deniz

Te l efon

Leasing'in yurtiçi ya da

yurtdışı

Deniz Leasing çok güçlü bir "piyasa

Finansal

(0- 2 1 2 )

292

ulaşım

ve bedeli ne olursa olsun her türlü

K i ralama 34

44

( S

Anon i m H a t)

Şirket i:

Faks

{0- 2 1 2 )

I st 293

kl al 34

olması, araştırma

Caddes i 42

ve

No

Ankar•

1 68

taşıma araçları ihtiyacınızı

işlemlerinizi

geciktirmez.

ekibi"ne sahip: Kat

6·7

Tc:msl l clt l g l:

B eyo g l u Vak ı f B ank

ihtiyacınız

80070 F ı nans

Istanbul Market


olan her türlü

ya da

yatırım

aracına

en ekonomik

şekilde

sahip

olmanızı

sağlar .

Öd eme planlarını i se bütçenize ve nakit akışınıza göre siz belirlersiniz. Gözünüz ne kadar yük se klerde olursa olsun, gelin

Vakıf

······ -·-·-··........ -·-··-· .., .·······-· ·-···········-

-.- •••••••• 1

•••r••- · • - • -

Deniz Leasing ' e .. .

••••

Istediğiniz yatırım aracını ' bugün kiralayın, yarın sahib i olun ." Tuna lı

ıımlı

H ıl m ı

Cad

Tomsllc l l l ğl :

No

75

Kavak lı deıe

Ataturk Cad

No

40 Kat

067CO

Ankara

Te l efon ( 0·3 1 2 )

427

56

16

'68

Bl

70 (6

Hat )

faks

( 0·312 )

427

56

27

3 Bi rsan Han Konak 35210 ı zm i r Te l efon ( 0·232 ) 445 99 18 · 445 93 10 faks ( 0·232 ) 445 98 24


~' Turkey 90, Ankara 3 12, Istanbul: European Sidc

62 1 2~ Side 216, !zmir 232, Antalya 242

SEMA ŞAHiN'iN RESiM SERGiSi Sema ~ıtllin's PictıırP Exhibition

TiRAJE DiKMEN ANKARA NEV'DE Tiraj~~ Dikmen at Ankal'a Nev

Tiraje Dikmen'in Ankara Galeri Nev'deki sergisi 8 Kasım ' a kadar sü recek. Çeş i tli müze ve özel koteksiyonlarda yapıtlan bulunan sanatçı, resim ça l ışma l arın ı Paris'teki atölyesinde ve Büyükada'da sürdürmektedir.

T iraje Dikmen 's exhibition at Ankara Galeri Nev continues until 8 November. Dikmen 's works are in numerous museums and private collections. She divides her time between her studios in Paris and Büyükada in Istanbul.

., ~

......._.._. R essam Sema Şahin , son dönem ça lı şmalarını 3-28 Kas ı m tari hleri arasında Beşiktaş Deniz Müzesi'nde Maviyi sergi leyecek. 'dürüstlügün simgesi' olarak gördügünü belirten sanatçı, her bir insanı farklı bir re nkle ifade etmeye ça l ıştıgını ama sonuçta hepsini ortak bir mavilik içinde topladıgını söylüyor.

Ankara Galeri Nev 1Ankara Galkrie Nev Ankara Tel: (0312) 437 93 90

"BiR RENK USTASI" iHSAN CEMAL

Beşiktaş

1 .:..-~· ~

T he latest work by the painter Sema Şahin can be seen at Beşiktaş Nava l Museum in Istanbul between 3 and 28 November. Ybe artist regards blue as the "symbol of integrity'; and says that although everyone tries to express themselves with a different colour, all these belong to a collective blue in the fina/ analysis.

Deniz Müzesi 1Beşiktaş Naval Museum Tel: (0312) 437 93 90

MiTHAT ŞEN'iN SON ÇALIŞMALARI Mi ı llıtl ~Pil 's Ltsl Wor~s Ressam

İhsan

Cemal Kara(1898-1970) ailesinden ve çeşitli koleksiyonlardan derlenen yapı­ tları 7 Kas ı m ' da n itibaren Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Galeri, sanatçıyı konu alan bir de kitap yayımlayacak. burçak'ın

P aintings loaned by the artist's family and various collections are on exhibit at Milli Reasürans Art Gallery from 7 November onwards. A book about lhsan Cemal Karaburçak (1898-1970) is being published by the gallery.

Mithat Şen , 1992 yılında açtıgı sergisinden bu yana ça lı şmalarını İstan­ bul'daki atölyesinde sürdürüyor. Beyaz akrilik boyayla gerçek l eştirdigi dizinin yer aldıgı yeni sergisi 14 Kasım ' a kadar Galeri Nev'de izlenebilir.

72

SKYLIFE KASIM

+

NOVEM B ER

1995

" '~

M ithat Şen has been

working at his studio in Istanbul since his exhibition in 1992. 7bis latest exhibition includes his series in white acrylic paint, and can be seen at Galeri Nev until 14 November.


C itro e n ' in s ü s pan s iyon teknolojiterindeki ü s tünlüğü y ıll ar öncesine dayanıyor . Xan ti a'n ın H idropnömatik

süspansiyonu Citroen ' in ge li ş tirdi f;oi son yeniliklerden biri . Bu siispansiyo n yo l ve s ürü ş durumunuzu gö r e Xantia ' nın y üksekliğini ayarlamamza izin veriyor . Gpsiyon olarak sunulan Hydractive Il ak tif s ü s pan s iyon

TÜRKIYE GENEL DISTRiBÜTÖRÜ :

n aayraktar

bil g i s ayarların da yollardaki en konforlu otomobill e rd e n birini y ara tı yo r . C itro e n Xantia ve C itr oen s ii spa n s iyo n te knoloji si h a kkında dah a fazla bilgi edinme k iste r seniz , Citroen Yetkili Sa tı c ıl arı ' mız s ize ya rdım c ı olmak t a n mutluluk

s is tf"m i

i s t~,

yard ımı y l a

ll

du yacakl arılır.

IJI Baylas OTOMOTiV A .Ş .:

CITROEN (0 212) 288 90 01

ŞAŞlRTlCI.

OLAGANÜSTÜ.

SlRADlŞI. CITROEN K~-


UÇUŞ IKRAM PLANI 1 lnflight Service Plan Bazı uçuşlarırruzda

verdigirniz ikram hizmetlerimiz 1 \Ve are p leased to Ol

ISTANBUL NEW YORK NEW YORK ISTANBUL ISTANBUL BANGKOK BANGKOK SINGAPUR SINGAPUR BANGKOK BANGKOK ISTANBUL ISTANBUL LONDON LONDON ISTANBUL ISTANBUL PARIS PARIS ISTANBUL ISTANBUL TOKYO TOKYO

TK

631 TK

640 TK

641 TK

560 TK

561 TK

562 TK

563 TK

550 TK

551

fj

APERITIF

ı'

(4

f4

0

D

(!

(!

0

i4

(!

f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 fi 6

0

•••

.....

0 0

f4 f4

i4 fi fi f4 :.ı

OJ

c c c c o

f4 f4 f4 f4

ALHA ATA TASHKENT TASHKENT ISTANBUL ISTANBUL TASHKENT TASHKENT ALHA ATA ALHA ATA ISTANBUL ISTANBUL DU BAl DU BAl KARACHI KARACHI ABU DHABI ABU DHABI ISTANBUL ISTANBUL ABU DHABI ABU DHABI KARACHI KARACHI DU BAl DU BAl ISTANBUL ISTANBUL KUVEYT KUVEYT BAHRAIN BAHRAIN ISTANBUL

Ol

infomı

(!

04

m m m m m m m m m m m m m

c c c c c c

D

o c c c c c

[3 [3 [3

05

06

Ol

08

09

c:ı

Q Q

Ll

Q

c

0

o c

[3 [3

Ll

t=l t=l

Ll Ll Ll c:ı

m m

Ll Ll

o c c

m m

Ll

o

m m

D Ll

m

c:ı

~

o c

c:ı

D

[3 [3

D

[3 [3

D

c c

[3 [3

c:ı

o o

D COFFEE & TEA 1 Çiy & Kahvt

LUNCH 1 Ö~ın Yomoği DINNEk 1 Alqilll1

oUTYFREE

~

lNACK

C]

HOVIE/Film

Q

BREAKFAlT 1 Kahvalu

''

LIGHT HEAL

74

SKYLIFE KAS IM

+

lO

c c o

c:ı

m m

Q

ıt

you of our Inflig bt Serolce Plan on some j/igbts

NOVEMBER

1995

Yomo~


The ddress to Experience Next Century's Banking. On

ı

October,

ı 995

Alternatifbank moved its

headquarters to its new building on Cumhuriyet Caddesi to start living the next century of banking from today. Drop by the Address and share the experience with us.

Bank ALTERNATiFBANK A . Ş .

Headq uarters and Ma in Branch : Cumhuriye t Caddesi No:22-24

u

z

ri

80200 ElmadaA istanbul Tel: 0212 232 44 00 (20 hat)

Faıı::

0212 234 SO SS

Bra nches: Istanbul Kadtlı:t'iy: 0216 349 87 19 Bakırköy: 0212 543 29 23 Sirk~ci: 0212 Sil 95 09 Ankara: 0312 419 34 10 İzmir. 0232 422 69 10 Buru: 0224 22044 72


-

0

THY OFFICE

FERRY BOAT LINES

SEA BUS LINES

RAILWAY

STREETS

MAIN ROADS

MOTORWAYS

KEY TO SYMBOLS

©

0(216) 349 01 41

İKİ NOKTA

mapping

s

w--</-B

N

(]

Sivri Ada

O YassıAda

MARMARA DENIZI

Hrybeli Ada

B()2) .

tJ~;~alı Ada

c r

z

~ m

fn

-


®

.... YE

. . ,_, . • IPLIGI YENIDEN YARATTI

Serfil için, iplik örgünün hamurudur. Ve iplik ustası Serfil, öncelikle en kaliteli yünü seçer. Daima en -iyi boyayı kullanır. Y ün ve yünlü karışımiz triko ipliğinden boyalı triko pamuk ipliğine uzanan bir yelpazede... renk renk güzellikler yaratır. Bu güzellikler devinir, dönüşür, hünerli ellerde yeniden doğar: Triko olur... Giysi olur... Şıklık olur. · Gururla taşınır... Göz alır... ' Ve sonrası: J(onuşulan sadece Yani Serfil'dir!


ISTANBUL

Guide

EMERGENCY

Telephone: International code for Turkey: 90, İstanbul area codes: European side 212, Asian side 216. Local numberson the European side began with 2, 5 or 6, those on the Asian side with 3 or 4. For intercity calls within Turkey first dial "O", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automobile Club Türkiye Turiııg ve Otonıobtl Kururını (Head Office - Merkez) Tel: 282 8140

Hotel Emperyal ('"') Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Hotel İstanbul Conti ('"') Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 9S OS Hyatt Regency ('" '') Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00 Fax: 22S 70 07 İstanbul Savoy Hotel ("" ) Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (''") Sultanalunet Tel: Sl7 44 00 Fax: 638 l l ll Keban ("") Taksim Tel: 252 2S OS Fax: 243 33 10 Kervansaray ("'') Taksim Tel: 23S SO 00 Fax: 2S3 43 78 Klassis e""') Silivri (6S kın from İstanbul SO kın from the airport) Tel: (O) 212 -748 40 50 Fax: (0) 212 -748 40 49 Maçka Hotel ('"') Teşvikiye Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul (""') Taksim Tel: 25146% Fax: 244 OS 09 Merit Antique İstanbul('"") l.aleli Tel: Sl3 93 00 Fax: S12 63 90

HOTELS 1 OTELLER

Mim("'')

Anıbulance

Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: ll O(All over Turkey) Tourism police Tel: S27 45 03 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM INFORMATIONS TURIZM DANIŞMA

AtatürkAitport Atatürk Havaalaın (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Areade Tel: 233 OS 92 Karaköy Sea Port Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 Sultanahmet Square Sultanabnıet Meydanı

Aden(''") Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 2S 67 Akgün Hotel ("'") Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: S34 91 26 Askoç Otel ('"') İstasyon arka sokak, Sirkeci Tel: Sil 80 89 Fax: Sil 70 S3 Büyük Sürmeli ("'") Ga~ Tel: 272 1160 Fax: 2 3669 Color Hotel ('"') Fındıkzade

Tel: 631 20 20.39 Fax; S23 48 42 Conrad İstanbul ("'") Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 2S9 66 67 Çınar Hotel (''"') Yeşilk~Tel: 663 29 00 (18 1ines/hat) Fax: 3 29 21 Çırağan Palace Kempinski ('"") Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul ("'") Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 ı ı 00 Dilson ('"') Taksim Tel: 2S2 96 00 Fax: 249 70 77 Divan ('"'') Taksim Tel: 231 41 00 Fax: 248 8S 27 Eresin ("'') Taksim Tel: 2S6 08 03 Fax: 253 22 47 Grand Tarabya Hotel ('- ') Tarabya Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60

Citadel Kenne~

Caddesi 32, Ahırkapı Tel: 51 23 13 Fax: 516 13 84 Hıdiv Kasn (The Khedive's Summer Palace) Çubuk! u Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 HotelAnıher

Sultanahmet Tel: 518 48 Ol Fax: 518 81 19 Hotel Annada Ahırkapı Tel: 63813 70 Fax: S18 SO 60 Hotel Hlstoria Aıniral Tafdil Sokak 23, Sultanahmet Tel: Sl774 72 Fax: 516 8169 İbrahim Paşa Hotel Terzihane Sokak, Sultanahmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 S7 Kariye Edirnekapı Tel: S3484 14 Fax: ;ıı 6631 Splendid Palace 23 isan Caddesi, Büyükada (Prince Isi.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Sıraserviler Caddesi S4 1S6, Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 2S2 ıs 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: S17 67 8S Fax: S17 67 80 MUSEUMS 1 M ÜZELER

Beşiktaş Tel: 246 SS 07 Fax: 230 73 77 Mövenpick (''"') Maslak Tel: 28S 09 oo Fax: 28S 09 s ı Nippon (''") Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 4S S3 Olcay ("") Topkapı Tel: SBS 32 20 Fax: 58S 64 OS Parksa Hilton (''") Maçka Tel: 2S8 S6 74 Fax: 258 S6 9S Pera Palas ('" ') Tepebaşı Tel: 251 4S 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel ("""cı...) Barbaros Bulvan Tel: 274 13 13 Fax: 273 ıs 90 Polat Renaissance Hotel(""') Yeşilyurt Tel: 66317 00 Fax: 66317 SS President ('"') Beyazıt Tel: SI6 69 80 Fax: S16 69 99 Prestige ('" ') l.aleli Tel: Sl882 80 Fax: S1882 90 Pullman Etap İstanbul('"') Tepebaşı Tel: 2SI 46 46 Fax: 249 80 33 Richmond ('"') İstiklal Caddesi Beyoğlu-Tünel Tel: 2S2 54 60 Fax: 252 97 07 Riva('"') Taksim Tel: 2S6 44 20 Fax: 2S6 33 20 Swissôtel the Bosphonıs (""') Maçka Tel: 2S9 Oı Oı Fax: 2S9 Oı OS

Archeol~cal Museum Arkeo/oj üzesi Sultanahinet Tel: S20 77 40 Every day Except Mondays. Pazartesi dışınaa her gün.09.30-17.00 Atatürk Museum 1Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi 2S iişli Tel: 240 63 19 ve~ dadaexce8t Saturdays and un ys. 1 .00-12.001 14.00-16.30 Cumartesı, Pazar dışmda her gün

Calll~pha; Museum Hat anat n Müzesi Beyazıt Tel: S27 S8 SI Open da~ exc5r.t Sun~ and Mon ys. O .00-16. Pazar ve pazartesi dışında her gün. Church of St Saviour in Chora Kariye Müzesi Ediniekapı Tel: S23 30 09 Oıx:n every dah, excepı Tuesda6s. Salılan hariç er gün. 09.30.1 .30 !fııgh4ı Sophia 1A_J;asr/ia Müzesi SultınahınetTei:S2 09 -S221750 Open eve~day except Mondays. Pazartesi ışında her gün. 09.30.17.00

Military Museum 1Askeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98 Open eve?}daa6-excQı't Mondays, Tuesdays. 9. 17.

Pazartesi, salı dışında her gün.

Museum ofPain~ and Sculpture Resim ve H1kel ıizesi Beşiktaş Tel: 61 42 98 ggen every da-ıbexcept ondays and ıırsdays . Pazartesi ve perşembe hariç hergün. 12.00-16.00

HOTELS (HOUSED IN RESTORED

Güneş ('"')

HISTORIC BUILDINGS}

Merter Tel: SS5 24 41 Fax: 5S4 41 08 Hilton İstanbul ('"'') Harbiye Tel: 23146 6S Fax: 240 416S Holiday Inn ("") Ataköy Tel: S60 41 10 Fax: SS9 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza ("" ') Ataköy Tel: S60 8100 Fax: S60 81 55

Avicenna Aıniral Tafdil Sokak 31 , Sultanahmet Tel:51 7 0S50 Fax:S166SSS Ayasofya Pansiyonlar Soğukçeşme Sokak Sultanahmet Tel: Sl3 36 60 Fax: 513 36 19

Museum of Turkish and Islam.ic Art Türk ve ls/am Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı

Sultanahmet Tel: S18 18 OS -06 Open every day except Mondays. Pazartesileri dışında her gün. 10.00-17.00 78

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995

Rahmi M. Koç Industrlal Museum Rahmi M. K~ Saııa~i Müzesi Hasköy Tel: 2 6 71 5 - 54 Every <lay except Mondays. Pazartesi ~ında her gun. 10.00-17. Sadberk Hanım Museum Sadberk Hanım Müzesi Büyükdere Caddesi, 27-29 Sanyer Tel: 242 38 13 Every dab except Wednesdays. fıa5ıam a dışında her gün. O. O-17.00

T~ka~Palace Museum To ka ı SarT[ıı Müzesi S tan et el: 512 04 80 Oıx:n evez day except Tuesday Salı dışın a her gün. 09.30.16.30 Yıldız Palace Museum Yıldız sara?:" Müzesi Beşiktaş Te : 2S8 30 80 PALACES/SARAYLAR

Beylerbeyi Palace 1BeylerlJeyi Sarayı Çayırbaşı Durağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Everyday excepı Mondays and Thursdays. 09.00-17.00 Pazartesi, perşembe dışında her gün. Dolmabahçe Palace Dolınababfe Sarayı Beşiktaş Te : 258 SS 44

Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00-16.00 Pazartesi, perşembe hariç her gün. nıiamur Kasir 1Iblamur Kasn Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00-1 7.00 Pazartesi, perşembe hariç her gün.

Maslak Kasirs 1Mas/ak Kasır/an Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 276 10 22 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00-17.00 Pazartesi,perşembe dışında her gün. Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22

Open daily. Her gün. 08.30.17.00 CHURCHES AND SYNAGOGUES

Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 S8

Dutch Chapel (Union Oııırch) Istiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 S2 12 Sunday Mass in English. Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. ôı Şişhane Tel: 244 7S 66- 293 87 9S San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 32S, Beyoğlu Tel: 244 06 3S Sunday mass in ltalian. St Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 ı O Sunday mass in French. St Helena's Chapel (Angllcan) The British consulate, Tepebaşı Tel: 244 42 28


The dolphin detects distant objects through resanance.

The dolphin can detect non-visible objects

If you are looking for a farsighted bank,

through its resonance , emitting sound waves.

determined to provide reliable , contemporary

Thanks to its natural foresight capability, it can

and efficent services to its clients, then you've

proceed in life with determination and

found it. .. Tekstilbank.

confidence ... just like Tekstilbank with its young, professional and dynamic staff, all of whom experts in the "language of economy".

Tekstilbank is growing , it is continuously evolving ... In 1994 Tekstilbank with a profit increase ratio of 234 ,39 %, topped the banks quoted in the

襤stanbul

Stock Exchange.

TEKSTiLBANK "A

w

a

t

s

y

o

u"


ANKARA

ASKERI ALAN

N

W~B S

~ol'

'i>~v~

İKİma_N-PO_p-n~g· ~~©------K-AR-A.HARPO~ ~~~

__________

2

0(216} 349 01'41

r

KEY TO SYMBOLS MOTORWAYS MAIN ROADS -

STREETS

=-=-=-::

THY OFFICE

RAILWAY

0

ı>~ı

HOTEL

c_.

MOSQUE

a~: -~~

SCHOOL

MUSEUM , , HOSPITAL

/-


EMERGE N C V

i~ w;~

Arnbulance

Tel: 112 (All over Turkey) Police 1'el: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All oyer Turkey. Tourism police Tel:341 65 30 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey)

" ,..,..,. ~'-

.. '

~ ~

l >•

.., ~\

TOURISM INFORMATION TURIZM DANIŞMA Esenboğa Airport

Tel: 398 03 48 Tandoğan Gaziosmanpaşa

Bulvan 12 ı Tel: 488 70 07 -229 26 3ı HOTELS 1 OTELLER

Ankara Dedeman Oteli ("") Büklüm Sokak 1 Tel: 417 62 00 Fax: 417 6214 Best Apart <.-') Uğur Mumcu Sokak 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli ("") Atatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Bilkent Ankara Oteli ("") ı. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük Ankara Oteli c--ı Atatürk Bulvan 183, Kavaklıdere Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sünneli Oteli ("") Cihan Sokak 6 Tel: 231 76 60 Fax: 229 51 76 First Apart Hotel inkılap Sokak 29, Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton c-") Tahran Caddesi 12, Kavaklıdere Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Merit Altınel c-") Tandoğan Meydaru Tel: 231 77 60 Fax: 230 23 30 İç Kale Oteli ("") Gazi Mustafa Keınal Bulvan 89 Maltepe Tel: 231 77 10 Fax: 230 61 33 Kent Oteli ("") Mithatpaşa Caddesi 4 Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 KingApart Hotel Piyade Sokak 17, Çınkaya Tel: 440 79 31 Pulman Etap Mola Oteli ("") Atatürk Bulvan 80, Kızılay Tel: 417 85 85 Fax: 417 85 92 Omn1 Residence (Apan-Hotel) Tahran Caddesi 5 Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Sheraton Ankara ("'") Noktalı Sokak, Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36 Stad Oteli Istiklal Cad esi 20, Ulus Tel: 310 48 48 Fax: 310 89 69

Q:

MUSEUMS 1 M ÜZELER

Museum of Anatolian Civillsations Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kadife Sokak, HisarTel: 324 31 61 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 08.30- 17.30

Brasil 1Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 437 44 Ol Bulgaria 1Bu:faristan KavaJdıdere T : 426 74 55 Canada 1Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The People's RJEublic of Chirul 1Çin "alk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 14 53

Atatürk's Mausoleum Amtkabir Müzesi Arut Caddesi, Tandoğan Tel: 231 79 75 Open daily ex~:J/ Mondays. Pazartesi dışı her gün. 09.00- ı 7.00 The Ankara State Museum of Painting and Scıılptııre Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera Meydaru Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30- 12.001 13.30- 17.30 Etluıographic Museum

Chile / Şili

Çankaya Tel: 438 94 44 Croatla 1Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 12 Cuba / Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic 1f4k Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Te : 446 12 44 Denmark 1Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 427 52 58 Egypt / Mısır Kavaklıdere Tel: 426 64 78 Finland 1Finland~a Farabi Sokağı Tel: 4 6 49 64 France 1Fransa Kavaklıdere Tel: 468 ll 54 F~ R~ublic of Germany Al:a ederal Cumhuriyeti Ka dere Tel: 426 54 65 Greece 1Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 ~See 1Vatikan ya Tel: 439 00 41 Hun~ 1Macaristan Kızılay el: 418 92 38 Indla 1Hindistan Çankaya Tel: 438 21 95 Indonesla 1Endone.;Ja Çankaya Tel: 438 21 Iran / Iran Kavaklıdere Tel: 427 43 20

Etno~a~aMüzesi

Ulus e : 311 95 56 Open daily ex~t Mondays. Pazartesi d6, her fün. 08.30 - 12.3 /13.30- 7.30 Gordlon Museum 1Gordion Müzesi Yassıhöyiik Köyü, Polatlı (29 km. northwest of Polatlı, 94 km. from Ankara.) (Polatlı 'nın 29 km. kuzeybatısında, Ankara'ya 94 km. uzaklıkta.) Tel: 622 5ı 52 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30- 17.30 MTA, Natural Museum MTA, Tablat Taribi üzesi Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays. Resmi bayram tatiilen dışında her gün. 08.30-17.30 Museum of the Republic Cumhuriyet Müzesi (Second Turkish Grand National Assembly Bulding) (Il TBMM Binası) Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 04 73 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 09.00- 17.00 RomanBaths Çankın Caddesi, Ulus, Oosed Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.301 13.30-17.30 War of Independence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi (First Turkish Grand National Assembly Building) (İlk TBMM Binası) Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 53 61-310 7140 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00- 17.00

Histok

~ / Irak Gaziosmanpaşa Tel:

426 61 19 Jsrael 1/srail Çankaya Tel: 426 49 93 Italy 1/talya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 ]apan 1Japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan 1Ürdün Çankaya Tel: 439 42 30 Kazakhistan 1Kazakistan Çankaya Tel: 441 23 Ol

EMBASSIES 1 ELS:ILIKLER

Afgbanlstan 1Afganistan Çankaya Tel: 438 ll 21 Albanla 1Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 446 65 27 Algeria/ Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentina 1Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 427 03 19 Australia 1Avustr1a Gaziosmanpaşa Tel: 36 12 40 Austria 1Avusturya Kavaklıdere Tel: 434 21 72 Azerbaidjan 1Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 Baııgladesh 1&ıngladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Be1gium 1Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosnla and Henegovina Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90

~tan 1Kırgıziştan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08

Kuwalt/ Kuv~ Gaziosmanpaşa el: 445 05 76 lebanon 1Lübnan Çankaya Tel: 426 37 29

=

ya Tel: 438 ll 10 Macedonla 1Make~ Kavaklıdere Tel: 467 44 Malaysia / M:rfe1a Gaziosmanpaşa Te: 436 12 70 Mexico 1Meksika Kavaklıdere Tel: 467 50 56 Morocco 1Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands 1HoUatula Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70 New Zealand / Yeni Zelatula Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Nonyay 1Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 436 00 51

Bl

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995

Oman/Umman Gaziosmanlıaşa Tel: 436 96 91 Pakistan Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 42714 10 Poland 1Pokmya Kavaklıdere Tel: 426 16 94 Portugal 1Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90 Romanla 1Romanya Çankaya Tel: 427 12 43 TheRusslanF~tlon

=Federasyonu ya Tel: 439 21 22 Saudl Arabia Suıull Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakla Republic Slovakya Cumhu'"!seti Kavaklıdere Tel: 42 58 87 Somalia 1Somali Çankaya Tel: 427 51 92 South Afrlca 1Güıiey Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea 1Güney Kare Çankaya Tel: 468 48 22 Spaln 1Ispanya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 1 Sudan/ Sudan Çankaya Tel: 44612 00 Syrla 1Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden 1lsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Switzerland 1/sviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand 1Tayland Çankaya Tel: 440 64 18 Tunisla 1Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 7812 Turkish Republic of Northern Cypnıs /Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Turkmenistan 1Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukran1a 1Ukrayna Çankaya Tel: 439 99 73 United Arab Em1rates Birleşik Arap Emirlikleri Çankaya Tel: 440 84 10 United Kingdom 1Ingiltere Çankaya Tel: 427 43 10 United States Amerika Birleşik Dev1etleri Kavaklıdere

Tel: 468 6110 Uzbekistan 1Özbekistan Ankara Palas Devlet Konukevi Tel: 310 46 66 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen/Yemen Bakanlıklar

Tel: 44617 78 Yugoslavia 1Yu~;oslavya Kavaklıdere Tel: 26 03 54


AROUND IZM 1R

\

\

\ \

\

\

\ \

\

EGE

DENiZi \

\

Venics \

\

\

\

EGE

s

bd...-r&e 0(216) 349 01 41

.

DENiZi


Telephone: International code for Turkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın) : 256. For intercity calls within Turkey first dial "O', then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00". EMERGENCY

Arnbulance

Tel: ll 2 (All over Turkey) Palice Tel: ı ss (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Tourism palice Tel: 63 ı6 00 (ask for ıourism police) Gendarme Tel: ı 56 (All over Turkey) TOURISM INFORMATION$ TURIZM DANIŞMA

Adnan Menderes Aitport Tel: 274 26 26 (ex.-daiJI/II085) Alsancak Tel: 422 10 22

re~~862 Büyiik Efes Otell Tel: 484 2ı 47 ~me

7ı2

Foça Tel: 8ı2

66 53 ı2

22

~1

Tel: 6ı4 ll 03- 6ı4 62 95

~~2 69 45 . 892 63 28 HOTEL.S 1 OTELLER IZMiıt

Anba Oteli c-> Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi c-> Balçova Tel: 285 48 50 Büyük Efes Oteli c-") Gaziosmanpaşa Bulvan ı Tel: 484 43 00 Fax: 44 ı 56 95 Ege Palas c-> Cwnhuriyet Bulvan 2ı O Tel: 463 90 90 Fax: 463 8ı 00 Hotel İsmira c-> Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 25 ı 94 93 Hotel Kaya Prestige c-> Şair Eşref Bulvan, ı37 ı Sokak No.7 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 İzmir Hilton c-") Gaziosmanpaşa Bulvan 7 Tel: 44 ı 60 60 Fax: 44 ı 22 77 İzmir Palas Otell c-> Vasıf Çınar Bulvan Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 Kısmet Hotel c-> ı 377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 42ı 48 56 MarlaHotel c-> Kazım Dirik Caddesi 7 Pasaport Tel: 44 ı 40 00 Fax: 44 1 ll 50 Pullman Etap Konak c-) Mithatpaşa Caddesi ı 28 Tel: 489 ı s 00 Fax: 489 ı7 09 Pullman Etap İzmir c-") Cumhuriyet Bulvan ı 38 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 HOLIDAY VILLAGES

Clııb Cardia (Holiday Vıllage) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 712 ı ı ll Fax: 7ı2 ı2 27 Club Med Kuşadası Holiday Village Aslanburnu, Kuşadası Tel: 6ı4 ı ı 35 Fax: 6 ı 4 ll 25 Foça Clııb Med Holiday Viiiage Foça Tel: 812 ı6 07 Fax: 8 ı 2 2ı 75 Hanedan (Holiday Village) Foça Tel: 8ı2 24 4ı Fax: 8ı2 24 51 Kuştur Tatil Köyü (Holiday Village)

atmosfere sahip antik ~ent. /0 3000 ve fon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mut/aka vakit ayınlmalı. Efes'In çok yakınında St. jean Bazillkası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk lsa Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik gezl yerleri bulunmaktadır.

yıllannda kımılan

House of the Virgin Mary

Gazibeğendi, Kuşadası

Meryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus

Tel: 6ı4 45 02 Fax: 6ı4 45 70 Turban Hallday Village Dayanıklı Kö .. , Gümüldür Tel: 742 25 Fax: 742 1ı 76

with St.John, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the Valican in ı957 . The house is 80 km from İzmir and 7 km from Ephesus on Bülbül Dağı, a hill forested with pines, planes and olive ırees. Mass is celebrated here every morııing at 7.30 and on Sunday morııings at ı 0.30.

ra

SJGHTSEEING 1 GEZINTI

Balçova Thermal Sprlngs Balfova Kaplıcalan !zmir province abounds in mineral

and thermal springs, those at Balçova being just ı 5 km from the city centre and served by muııicipal buses. Known in antiquity as the Agamemnon Thermal Springs, Balçova has been a therapeutic centre for thousands of years. The water has a temperature of 63 degrees Centigrade. There are good quality facilities for visitors and physiotherapy uııits.

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'egelen Meryem Ana'nın bayatının sön dönemini geçirip öldıığü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957'de VaNkan 'ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve Kilisesi lzmir'den BO km, antik Efes kentinden 7km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaclanyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı 'ndadır. Her sabah 7.30'da, pazar sabahlan 10.30'da ayin düzenlenmektedir. Kadifekale Fortress 1Kadifekale The fortress overlooking !zmir has sections dating from Helleııistic,

/zmir çevrestnde çok sayıda kayııak suyu ve kapitea bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcalan kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlanyla ulaşınak mümkün. Antik dönemde Agamemnoıı Kaplıcalan denilen bu yer çağlar bayunca bir "şifa yurdu" olarak kullanılmış. Suyu 63 Santigrat derece sıcaklıktakf bu kaplıca bölgesinde bugün gelişmiş turistik tesisler ve fizyoterapt üniteleri vardır.

Roman and Byzantine times. The 20.25 metre lıigh walJs were originally 6 km in length. Taday the fortress is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of the city. lzmtr'tn içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale He/enlstik, Roma ve Bizans izlerinf taşır. Yüksekliği 2().25 metre olan duvarlannın uzunluğu eski dönemlerde 6 km 'yi buluyordu. Günümüzde çay babçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamum 1Bergama The ruins of Pergamwn, a major

Bird Paradise 1K~ Cenneti This eight thousand ectare bird sanctuaty is a ıemporary and permaneni home to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of year over ı 90 species of bird can be seen here. Kentin yanıbaşında kornma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, de/talar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190 'ı aşkın türde milyonlarca kuş hanndırdığı için dünya çapmda bir 'kuş cenneti" sayılmaktadır.

Altın

us Tatil Köyü

(I 8 km) kolaylıkla ulaştiabi/en olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılanyla bııgütı de benzersiz bir

Tel: 6ı4 4ı 10 Fax: 6ı4 88 32 New Neptün Holiday Village Seferihisar Tel: 745 77 55 ömer Holiday Village Yavansu Mevkü, Kuşadası Tel: 6ı4 37 00 Fax: 6 ı 4 43 44 Pine Bay Holiday Village Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 6ı 4 93 70 Fax: 6ı2 22 07 Sunset View Holiday Village

Ephesus 1Efes . Within easy reach of !zmir (72 km) and Kuşadası (ı8 km), the spectacular buildings and streets of

Kalemburnu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 713 ı2 50 Fax: 713 22 52

lzmir'detı (72 km) ve Kuşadası'ndan

Bayraklıdere , Kuşadası

TATIL KÖYLERI

(Got&nDolphin Holiday Village)

ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Estabüshed in 3000 BC and including remains from the Ioııic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be rııissed. In nearby Selçuk there is the basilica of St.John (6tp. century), a superb musewn and Isa Bey Mosque. Alsa in the vicinity is the House of the Virgin Maty, and the Cave of the Seven Sleepers.

centre of civilisation of the ancient world, are siruaıed ı 05 km from İzmir. The acropoüs and amplıitheatre perched on a towering hilltop, and on the ouıskirts of the town of Bergama the Asidepian or health centre dedicated to Asklepios the gad of health are in a remarkable state of ı:servation. The site is open daily tween 08.30 and ı8. 30 . 83

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995

In the town is anather interesting

building, the Temple of Serapis, known locally as the Red Courtyard due to its tiles. The town is alsa worth visiting to see the narrow sıreeıs with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter. lzmir'ln 105 km kuzeyindeki bu llçeslnde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon'un kaJıntılan bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfttiyaıronun yanısıra, 1/çenfn girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına Inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30- 18.30 arasında ziyarete açıktır. Bergama'nın Içindeki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapts Tapınağı da dikkat çekicidir. Aynca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokaklan ve yapılanyla eski mahallelerille rengarenk çarşısı Ilçeyi turistler Için Ilginç kılan özelliklerdendir. MUSEUMS 1 M0ZELER

Archeological Museum Arkeowji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 425 49 29 Open every day except Mondays. 09.0Q.l7.30. Pazartest dışında her gün. Atatürk Museum 1Atatürk Müzesi Birinci Kordon ı 48 Tel: 42 ı 70 26 Open every day except Mondays. 09.()(). ı 7.00. Pazartesi dışında her gün. Bergııına Museuın 1Bergama Müzesi

Bergama Tel: 633 ı

o96

Open every day. 08.3!H7.30 Hergüıı

Ephesus Museum 1Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 ı o· 892 60 ll Open every day. 08.30.18.30 Her gün. Qdemiş Archeological Museum QdemiŞ Arkeoloji Müzesi ÖderııişTel: 545 ll 84

Open every day. 08.30.17.30, Her gün. S.Yaşar ArtMuseum S. Yaşar Resim Müzesi

Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 CHURCHES AND SYNAGOGUES

Bet Israel (Synagogue)

Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St Helene (Cathollc) ı 729 Sokak, 53 Karşıyaka St John (Anglican) Talaı,aşa Bulvan, Alsancak Tel: 3 6608 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Notre Dame de I.aunles (Cathollc) 81. Sokak, ı ı Tel: 232 ı ı 45 St Pollcarpe (Cathollc) Gazi Osman Paşa Bulvan, ı 8 Tel: 484 84 36 Shaar Aslıamayan (Synagogue) ı390 Sokak 4!2 Alsancak


---~----....

----

,'

1

1

1

1

1

;

1

1

1

1

1

\

'\ '

''

\

ı

ı

ı

'

'

AKDE Nİ

1 1 1

'

1

ı

ı

ı

1

ı

'

ı

ı

ı

ı

ı-

'

z

'

i.lanbul -

,, ,

1

1

,,

1

1

1

1

1

1

;

N

bd•oDA©

w-9-E

1

0(216) 349 01 41

1

~ !( >

> z

tJ

z

c

> ::a o


A N TA LYA AND AROU

D

GU t'de

EMERGENCY

Arnbulance Tel: 1.12 (All over Turkey) Pollce Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: ll O(AUover Turkey) Tourlsm pollce Tel:-43 10 61 Genılarme

·*..

""".

,.w·

~

"'~· fl~

~ Nf ~:.·~

Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM

INFORMATION

TURIZM DANIŞMA

~*el: 247 05 41-242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 1747

~1Mahallesi Tel: 51312 40 ~uriyet Meydaru Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36 HOTELS 1 OTELLER

ANTALYA

Adora Golf Resort Hotel(- ) BelekiSerik Td: 725 40 51 Fax: 72S40 71 Altls Golflıotel (- ) BelekiSerik Td: 72S 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman (- ) I.ara Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Club Hotel Sera ( - ) I.ara Yolu Tel: 323 ll 70 Fax: 323 12 79 Falez Hotel(-) Konyaaltı, Falez Mevkü Tel: 248 SO 00 Fax: 248 SO 25 Grand Pres~e Hotel Slde (-) Tir:tengöl, anavgat, Side Tel: 56 90 60 Fax: 756 90 81 Hotel Ofo Antalya(- ) I.ara Tel: 323 10 00 Fax: 323 10 16 Kışla ~.an Hotel (- ) Kazını Ozal~ Caddesi 55 Tel: 248 38 O Fax: 248 42 97 Ofo Hotel(- ) l.ara Yolu Td: 349 40 00 Fax: 349 40 16 ~Hotel(-)

I.ara olu, Şirin Yalı Mahallesi Tel: 323 12 71 Prince Hotel Antalya (-) l..ara Yolu, Karpuz Kaldıran Mevkü Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 41 Sheraton Voyager Antalya(-) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel(- ) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 22913 89 Talya Hotel (- ) Fevzi ~ak Caddesi 30 Tel: 2 8 68 00 Fax: 241 54 00 SPECIAL LICENSE HOTELS ÖZEL LISANSLI OTELLER

AbadHotel Hesam sokak, Kalei~i Tel: 44 66 Fax: 23 04 25 ArgosHotel Op!JOOte of Atatüıt Higlıschool, Kaleiçi Td: 247 20 12 Fax: 24175 S7 ~n Hotel edibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 ~titHotel

Kaleiçi Tel: 241 14 49 Fax: 242 77 49

Telephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls within Turkey first dial "O", then the area code, and then the local number. For international calls first dia! "OO".

Marina Hotel Mernıerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65 Turhan Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri Mernıerli Sokak, KaleiJi Tel: 248 6S 91 Fax: 2 1 94 19

Turtel Bellls Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Turtel Slde Holiday Vlllage Side Tel: 753 20 24 Fax: 753 20 25 Turtle's Oub Marco Polo Çaınyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Ulusoy Tatil Köyü Göynük, Kemer Tel: 81S 14 50 Fax: 815 12 72 Varan Holiday Vlllage Taşlıburun Mevkü Belek/Serik Tel: 72S 42 Ol Fax: 72S 42 25

HOLIDAY VILLAGES TATIL KÖYLERI

SIGHTSEEING 1 GEZINTI

Alanya Cltadel 1Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting tbe rocky peninsula is walled (8 km). The "Red Tower" was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it isa smail museum containing etnographical collections.

Attaleia Holiday V~ Taşlıburun Mevkü, Bele rik Tel: 725 43 Ol Fax: 72S 43 02 OubAlda Beldibi, Kemer Tel: 824 81 Sl Fax: 824 81 S9 Club Aldlana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 ClubAliBey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 753 22 20 OubAsterla Üçüncü Kum Tepesi Mevkü BelekiSerik Td: 72S 40 04 Fax: 72S 40 02 Oub Kastalla Konaklı Mevkü, Alanya Tel: 56S 13 16 Fax: S65 14 28 Club Medlterranee Kemer KenıerTd: 814 1009 Fax: 8141018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkü Belek/Serik, Td: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Oub Salima Beldlbl Beldibi, Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 80 83 EHA Holiday Vlllage Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 SO Fax: 7S6 90 52 Eldarador Phaselis KenıerTd: 81S 16 31 Fax: 81S 16 37 Hamdullah Paşa Konaklı Mevkü, Alan<Jf Tel: 565 ıs 20 Fax: 5 5 ıs 31 Kemer Holiday Vlllage Göynük, Kemer Tel: 81S 14 30 Fax: 81S 14 65 Oasis Beach Club Konaklı Mevkü, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: S65 17 19 Palmarlva Holiday Vlllage Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax: 821 40 40 Robinson Club Pamfilya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 SO Fax: 7S6 93 S8 Sldelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 Ol Fax: 763 61 14 Slmena Holiday Vlllage Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 SolMuna Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59

Bizans zamanından kalma, "Kızıl Kule"si J226'da Sultan A/aaddln Keykubat tarafından Inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri Ikiye ayıran bir yanmadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müzedir.

Antalya Museum Antalya Müzesi

Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 4S 28 Daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün.

The province of Antalya is endowed witb tbe richesr historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000 square metres witb tbirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approxi-mately five tbousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an awardTrom tbe Council of Europe as tbe Museum oftbe Year in 1988. The spectacular Gallery of tbe Jcons and Gallery of tbe Emperors are especially worth to seeing. Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel bazineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, on/ann ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyl tarih meraklılan mutlaka gezmelller.

Aspendos Amajor port and commercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 8 km east of Antalya. Its magnificent amphiteatre is tbe best preserved in tbe world and known for its superb acoustics and is stili used for concerts. Antalya 'nın 8 km doğusunda Antik Çağın önemlilimanından kalma muhteşem bir amfiteatr. 0/ağanıistü akustlği ve Iyi korunmuş olması nedentyle bugün de konserler Için kullanılmaktadır. Damlataş Cave Damlataş Mağarası

This bewitching cave in Alanya is full 85

S KY LIFE KASIM

-t- NOVEMBER

1995

of stalactites and stalagmites. Sarkıt ve dikltıerden oluşan,

olağanüstü görüntüsüyle ünlü, Alanya yakınlannda bir mağara.

DüdenFalls Düden Şelalesi

Avery beautiful waterfall (12 km north of tbe city centre). Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şe/ale. Plknlk için mükemmel bir terctb.

OldQuarter Kaleifi

The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre witb its taverns, hotels, restaurants and entertalnment facilities. Its narrow streets lead down to tbe old harbour (today an international yachting marina). Şehrin

taribi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve panstyonlan, restoranlan ve eğlence o/anak/any/a turistik bir merkez. Dar sokaklardan lnllen eskiliman tse bugün uluslararası bir marina.

Perge The origins of tbis ancient city 18 km oortheası of Antalya go back to 1000 BC, but tbe surviving remains are HeUenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya'nın

18 km kuzey-doğusundaki bu antik kentin geçmişi lO 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezllen kalıntılar Helen. ve Roma dönemlerinden kalma. llglnç bir açık hava müzesi.

Slde At tbis lively resort east of Antalya, tbe houses and ancient ruins are inextricably interwined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of art found here are exhibited. Antalya 'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla

Içiçedir. iki büyük agora, geniş bir amflteatr ve burada gün ışığına çıkanlan beyket ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

Termessos Perched !OSO m above sealevel, tbis is an ancient city and a national ~ark northwest of Antalya. The amp 'teatre is hewn out of tbe living rock and tb e view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history museum at tbe park entrance. Denizden I 050 m yükseklllkte, Inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.

Ylvli (fluted) Minaret and Mosque YlvUMtnare

The syınbol of Antalya. This 13tb century fluted minaret built by tbe Seljuck is decorated witb dark blue and turquoise tiles. Antalya'nın

sembolü olan bu minare Selçuklulardan kalma bir 13.yy. ve turkuvaz

yapısıdır. Koyu mavi çinller/e süslenmiştir.


Tempra, bugün Türkiye'de, sadece Türkiye için değil,

dünya otomotivinin liderlerinden Fiat Auto

S.p.A.-İtalya ~ Koç

için de üretiliyor. Ve artık başta Avrupa


olmak üzere, bütün dünyaya sadece Türkiye'nin Tempra'ları satılıyor.

bütün

Türkiye'nin

Tempra'sı, şimdi

dünyanın Tempra'sı.

IlliBil


'

DUTY FREE On

''

BOARD

r.'

TURKISH AIRLINES TÜRK HAVA VOLLARI

·Dt:.JTY

FREE PERFUMES PARFÜMLER

.'

' D:t~

'ı ~

1

/

,.

ouNE

DUNE · Eau de Toilette Spray 50ml. 62 DM TENDRE POtSON Eau de Toilette Spray 50ml. 60 DM '.

'' .

.~~~

''

CHRISTIAN DIOR

5

MIN IATURE

"LA COLLECTION " 50 DM CHRISTIAN D IOR

•....

·'

-

LES ESPRIT S DE D IO R

54 DM

DUNE- MISS DIOR POISON- TENDRE POISON - DIORISSIMO


DUTY FREE On

'

'

BOARD

•'

~'

. ' '

FAHRENHEIT Eau de Toilette Spray 50ml. 56 DM

TURKISH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI

w

··r

CHRISTIAN DIOR Make-UpSet 60DM

...

...

,.

'

,.

.

·;

1'

.

'

r ~

.

...

....

~

'

KENZO Eau de Toiktte Spray 50ml. 70 DM

'


DUTY FREE

On

BOARD

CHANEL NO 5 Eau de Toilette Spray 50ml. 65 DM EAU

TURKISH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI

N" 5

CHANEL PAR I S

VAPOAtSATEUR AECHAACEA8lE

' l flO/

<.J P/

lHfln tsECHltbCE'tfBrE 1\\t~~·~·ı:"""

ACCESORIES . AKSESUAR

VAK KO Eşarp/ Scarves

120 DM CAM EL TROPHY Saati Watches 325 DM 230 DM CIGARETTESI SPIRITS SIGARALARI IÇKILER GRANT'S WhiskJI 20 DM

J .B. WhiskJI

20 DM BALLANTINE'S Whisky 20 DM

DUTY

FREE


DUTY FREE On

BOARD

MARLBORO 100's / Box

\la~~.u ~\larl~oro

~-----..;

... -2

S.

DM


DUTY FREE On

BOARD

TEKE:L 2000 14 DM

(!) TURKISH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI

DUTY

FREE

CAM EL Filters 1 OO's 18 DM

CAM EL FiZters Box 18 DM

(!) TURKISH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI

DUTY

FREE

YENI RAKI 7 DM

~

..

;

~


Yükseklerde olmay• biz de seviyoruz.

We, too, enjoy being high fliers.

. KALITE GÜVENCE BELGESI l

Demirdöküm kalitede, konforda daima yüksekleri yatırımları

hedefledi. Yeni projeleri, yeni

ile bunu her

zaman gerçekleştirdi. Tesisleri, ulusl ararası kalite belgeleri ISO 9001 ve ISO 9002'in de

belgelediği

gibi,

uluslararsı

mükemmellikte. Isınınada ve su

ısıtıcıl arında

teknoloji lideri. Yüksek konfora,

olağanüstü esıetige

Türkiye' nin sahip

ürünleri tüm dünyanın tercihi... Demirdöküm, Türkiye'de müşteri

memnuniyeti en yüksek olan marka. Her

ihtiyaca cevap veren

geniş

korunmasındaki duyarlılıgı ,

hep ilk

sıralarda.

Siz de

ürün yelpazesi, çevrenin dogalgazdaki öncülügü ile

hayatınızı,

yükseklerde

olmayı

her zaman başarmış Demirdöküm'le yaşayın. Ostünlügü göreceksiniz ... Kalitemize asaııacaksıaız. .•

gl!ltid the ullimate in comfort and quality, wilh a jlow of new projec/s and investments geared lawards conslant improvement. !ts plan/s

are at

the

highest

/eve/

of

international excellence, as verified by the inlernational qualily accreditation of ISO 9001 and ISO 9002. Demirdöküm is the leading name in state of the art heating IXjuipment and water-heaters in Ttfrkey; · '1

the brand wilh the highest levıd of customer satisfaction. It has always been a forerunner in environmental

awareness and utilization of natural gas; its broad range ofproducts answering all your heating needs. With such high levels of comfort and unparalleled aesthetic qualilies, it is smail wonder Demirdöküm products are the ftrst choice, all araund the world.

You'li warm to our quaUty ...

(f) Demirdöküni


DANIŞMA VE REZERVASYON

DIŞ BOROLAR

P'IIANKP'URT

8RUSSELS·BR0KSEL

INTERNATIONAL OFFICES ABU DHABI (GSA}

Sultan Bin Yousuf and Sons Harib Tower 1 Ground Floor lnter>eetion of Airpoıt Road and E leoıa Road. P.O. Box 698 Tel: Rez: (9712) 338845 BS: (9712) 211194 ADIS·ABABA (GSA}

Ethiopian Airlines Bale Aiıpon P.O Box: 1755 Tel: (251-1} 182222

ALMAATA

Hotel Otrar Room 102-103 Gogol Str. No: 73 Tel: (7) (32n) 506220 -331154 AMMA N

j abal Amman Third Circle A. Riyadh Gentre 8th Floor Tel: BS 1 Rez (962-6) 659102- 659112

AMSTERDAM

Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam Tel: BS / Rez (3120) 6853801 (4line5-hat)

ASHKHABAD·ASKABAT

Magtymguly Av. 71 - 744000 Tel: (736) (32) 510666-511666-512219

ATHENS ·ATINA

Philellilon Str. No: 19 10557 Athens Tel: BS: (30.01) 3222569 Rez: (30.01) 3221035 - 3222569 3220561 BAHRAIN • BAHREYN

Manama Travel Company W.L.L P.O. Box 828 Manama - Bahrain Tel: (973) 211896 BAKU

Husı Hacıyev Cad No: ll Baku Tel: (789) (22) 941943-942505-651219

Gulf Express Transport Ageney CP. Tower 3ıd Level 313 Silom Road, 10500 Bangkok Tel: Rez/BS: (66-2) 2310300 (7 line5-hat)

BUCHAREST-B0KREŞ ( GSA)

BD. N. Balcescu 35-A Tel: (401) 3112410- 3112920- 3113210

GENEVA-CENEVRE

Rue de Chantepoulet No. 1-3 1201 Geneva Tel: (4 1-022) 73ı61207316129 -7387796

CAl RO· KAHIRE Mustafa Kemal Sak. No. 3

Tel: Rez: (20-2) 3908960- 3908961 (GSA) lmperial Tr.ıvel Center 26 Mahmoud Basiouny Sır. Td: (20-2) 761769- 758939- 76007 1

HAMBURG

Hennannstr 46 20095 Hamburg Tel: (49) (040) 325805-0

CO LOGNE- KÖLN Tr.ınkgasse

7-9 50667 Cologne Tel: BS: (49-0221) 134443 Rez: (49-0221) I34071n2173

Bahnhof Str. 8, 30159 Hannover Tel: (49) (0511) ~ 10 (41i=-hat)

COPENHAGEN·KOPENHAG

Ved Vesteıpon 6 ı612 Copenhagen Tel: BS: (45-33) 144055 • 144499 Rez: (45-33) ı45190

HONG KONG (GSA

Best Holidays Ltd. Rms ı603-4

Fleet House 38 Gloucester Rd. Tel: (852) 8613111

DALLAS ( GSA}

AMR GSA Seıvices 4255 Aman Coner Blvd. MD4235 Foıth Wonh TX 761 55 Tel: (800) 288-2520

JEDDAH·CIDDE

City Center Bldg. 12/13 Medina Road. P.O. Box. 11563 Tel: (966) (02) 6600127 GSA: ABC Travel Ageney Medina Road Alquithmi Bldg. P.O. Box. 11679 Tel: (966) (02) 65 18300-6532856

DAM:J:~SsJ.~~m Zaidun Bldg. 3rd Fl. Tel: (963-11} 2227266 - 2239770 G A: AI-Faradees T. Tourism Ageney Dar-El Mouhandeseen Bldg. Maysaloun tr. P.O. Box 8389 Tel: (963-Jl} 2228284 - 22397702232190 (lO lines-hat)

JOHANNESBURG ( GSA}

South Afric-•n Airways P.O. Box. ma Tel: (713) 22o6 KARACH I·KARAÇI

Avenue Gentre trachen Road Tel: BS: (92) (21) 5682078 Rez: (92) (21) 5685922 5685766 - 5685487 GSA: Paktürk Enterprises lmıaz Plaza 85 Tel: (92) (2ı) 303503- 301029 ı2

ABC Travel Ageney King AbdO!aziz Str. Alnimran Complex Gentre P.O. Box: 739 Alkbahar 31952 Tel: (66-3) 8950044 - 8954904 Bengal Airlift Ltd. 54 Motijheel C.A. Dhaka ıOOO Tel: 243059

CAAC Beijing Sales Office 117 Dongsi West Street Tel: (665) 558861 - 55103ı BASEL (GSA}

RECAGMBH Centralbahn tr. 7 405ı Basel Tel: (o6ı) 2059660-6ı

KI EV

Karl Marks Street 'o: 4 Apı: 22 Tel: (380) (44) 2291550 • 2284ı03

DOHA·KATAR ( GSA}

KUWAIT·KUVEYT

AI-Rayan Travel Ageney P.O. Box: 363 Tel: SM: (974) 4ı2911 - 4ı2912

BEIRUT·BEYRUT

Mazda Building 5th. Floor. Autosırade Jal El Dıb Tel: (961} (1) 408096-407236 (GSA) Pan Aslatic Gefinor Gentre Rue Clemenceau P.O. Box 113- 5486 Tel: (961} (1) 867425-36123()-361231 BERLIN

Budapester Strasse 8 ı0787 Berlin Tel: BS: Rez.: (30) 2624033/34/35

Maker Clhambeıı; V 3rd. Floor No. 305 Neoman Points 400-20ı Bombay Tel: BS: (91-22) 2040744 • 2875657 Rez: (9ı -22) 2043605

Fahad Al-Salem Str. Dowliah Complex P.O. Box 23959 13100 Safaı- Kuwait Tel: (965) 2453820/2ı - 2422889

DU BAl

6}-B Sheikh Hamdan Bldg. Al Makt011m Str. P.O. Box: 1200 Tel: (971-4) 22603S-215970 (GSA) Swaidan Trading Co.Ltd. (Same address/aynı adres)

LEFKOŞA

52 ı.1ehmcı Akif Cad. No: 54 Tel: (392) 2271o61-2271382-2277124 LISBON·LIZBON (GSA) Edifıcio

25, Aeropon Lisbon-5 Tel: (351 1) 899ı21

DUBLIN (GSA } AerHngus Dublin Airpon

LONDON - LONDRA

11 -12 Hannaver Str. London WIR 9HF Tel: (44) (071) 4994499 (5 lines-hat)

Tel: (3531) 370011 DUSSELDORF G r.ıf

Adolf Str. No. 21 402ı2 Dusseldorf Tel: (49) (2 11) 373062

LOS ANGELES

AMR GSA Seıvices 5230 Pacifıc Concou rı;e Drive Suite 200 Tel: (310) 6434595

TURKISH

LYON 9ı

Rue Bugeaud 690o6 Lyon Tel: (33) 78241324

BUSINESS CLASS

MADRID

Pnncesa, ı Torre de Madrid, PLT OF 7 28008 Madrid Tel: (9-9-341) 5416426 - 5416849

AIRLINES 94

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

Arrigo Group Linıited 248 Tower Road, liema Tel: (356) 3ı6645 - 3ı6705 MANCHESTER

Manchester Alrpoıt, Room 1163/ 1167, Level ı, Terminal 2 Tel: (061) 4896161 - 4898123 G A: Sam Travel Suite 229 22 Deansgaıe Manchester M3 !PH Tel: (061) 8321228 MANILA ( GSA }

Deks Air Ine. Golden Rock Bldg. 168 Salcedo Str. Legaspi Village Makati Metro Tel: (6}-2) 8121455-8ı2ı452-8123865 770ı

MECCA·MEKKE

HANNOVER

DHAKA·DAKKA ( GSA}

BEIJING-PEKIN (GSA}

MALTA ( GSA }

Baseler Str. 35 - 37 60329 Frankfuıt Tel: BS: (49) (069) 27300731/32 Rez: (49) (069) 273300720/ 21/22123 (GSA) Necmi ÖC S 1-5, 68161 Mannheim Tel: (0621) 10980

5ı Cantersteen, 1000 Bruxelles Tel: BS: (32-2) 5020711 Rez: (32-2) 512678 1 - 51 267825140453- 5117676

DHAHRAN·DAHRAN ( GSA)

BANGKOK (GSA}

BOMBAY

1 Information and Reseroation

1995

ABC Travel Ageney Al Mansour Sır . Al Khazendar Bldg. Tel: (02) 5434887 MEDINA-MEDINE

ABC Travel Ageney Kurban Al Nazıl Sır. llehind Sdny Co. Tel: (966) (04) 8224426-8221828 MILAN·MILANO l.argo Augusto 1/ A 20122 Milano

Tel: (39) (2) 76007107- 76007111 MOSCOW ·MOSKOVA

Kuznetsky Most No: 1/8 Tel: (7) (095) 2924345-2925121-2921667 GSA: Aeroflot Fruzenskaya Naberezhnaya 4 Tel: (7) (095) 2466996

MUNICH -MONIH

BayerStrasse 43 D-80335 München Tel: BS: (o!9) (089) 5ı4ı0920/21 Rez: (49) (089) 51410922/23/24/25 MUSCAT·MASKAT ( GSA}

AZD Travel and Tourism Agencies LLC, P.O. Box. 5490 Ruwi, Muscat Tel: (968) 70730}-707310 NEW YORK

437 Madison Avenue 17.8 New York N.Y. 10022

Tel: (1) (2ı2) 3399650- 3399662 NICE ( GSA}

Sultan Sari 28 Ruc Masscna Tel: (33} (93) 877207 NURNBERG

Am Plaerrer 8 90429 Numberg Tel: (49) (0911) 9297214 • 9297216 OSAKA (GSA )

Kindai Air System Co. Estate Bldg. 25-3, Shinmachi 1-Chome

Nisni-Ku, Osaka 550 Tel: (o6) 5385647 PARIS 1 Rue Seribe 75009 Paris

Tel: (3}-1) 42664740- 42664739 PRAGUE·PRAG ( GSA}

Ceske Aeroline Revolueni ı 160 15 l'r.ıgue 1 Tel: (422) 248o61ll RIYADH·RIYAD

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str. P.O. Box. 25194 Riyadh 11466 Tel: (966) (1) 463ı600 - 4632087 GSA: ABC Travel Ageney (Same address-aynı adres) Tel: (966) (1) 4632807 ROME-ROMA

Plaza Della Republica 55 00185 Rame Tel: BS: (39) (6) 4873368 Rez: (39) (6) 4819535 - 4827149 ROTTERDAM

Weena - 6080 30ı2 CN Tel: (31) (10) 4332177 - 4332465


Size en

yakın

bayi adrt'S ,.e telefonunu almak için başvurn­

hilereğiniz telefonlar: İstanbul: (02 ı 2) 274 75 ı S (1 ı hat) Ankam: W3ı2) 467 26 10 (6 hat), İzmir: (0232) 4 2ı 82 99

1

~~~~~ Bursa: (0224) 220 - 9 68. Adana: (0322) 4S3 S2 SO Antalya : (02,12) 243 23 70. Trabzon: (0462) 322 33 62 Diyarbakır: (04 ı 2) 222 S9 26


DANIŞMA VE REZERVASYON

SIEOUL-SIEUL (GSA) Kal Bulldlng 41-3 Seasomun-Dong, Jwıg-gu Hepublic ol Korea Tel: (822) 7517-llS SINGAPORIE•SINGAPUR - - . 300 Orclı2rd Road The Promeııade No: 06-ı ı Sinppore 0923 Tel: Rez: (65) 7324556 - 7324557 SOP'IA•SOP'YA Saboma Sir. No: Il-A Tel: (359) (2) 883596 - 874220 GSA: Sofla Airpoıt Tel: (359) (2) 661690 STOCKHOLM·STOKHOLM Vasagatan 7, P.O. Box 73 ı0121 Stockholm Tel: (46) (8) 218534 - zı8535 STRASOURG-STRASBURG 2 Allee De La Robeıtsau 67000 Strasbourg Tel: (33) (88) 521413 (3 lines-hat) 2500 ı7

STUTrGART

Lauıenschlager Sir.

20,

70ı73 Stuttgart ı

Tel: (49) (711) 221444-:zı68o8.2263475 SYDNEY·SIDNEY American Express Tower Suite ı602 388 George Street NSW 2000 Sydney Tel: (02) 2332105 - 2211711 TAIF (GSA) . ABC Travel Ageney Shubra Sir. Saudi Cairo Bank Ka rşısı Tel: (966) (OZ) 7324m TAIPIEI (GSA) Golden Foundation Tours Corp. SF, ı 34 See 4, Oıung Hsigo E.R.D. Lung Meh Bldg. Tel: (02) m3266 TASHKENT·TAŞKIENT

Mustafa Kemal Ataıllık Cad. No: 24 Tel: (837ı2) 56ı563 - 564654 TIEHRAN·TAHRAN · Ostad Moıahari Avenue No: 239 Tel: (98) (21) 8737383 - 8737464 TIELAVIV Hayatkon Str. No: 78 53432 Tel: (972) (03) 5ı 72333/.W35 5173505 • 5172336 - 5103686 TOKYO Toranomon Rappoıt, 4th Floor, 1-16-1 Toranomon Minato-ku Tokyo ı05 Tel: Rez: (8ı ) (03) 52511511 Tel: BS: 5 251155ı GSA: Kindal Air System GM Bldg. 8th Floor 4-ı().ıO Ginza Chuo-ku Tokyo Tel: (81) (03) 3543978 ı TRIPOLI·TRABLUS Muhammed Megarif Sir. Cezayir Sq. Tel: (2ısı (21) 48798-38236 TUNISIA·TUNUS Complex El Mechtel Boulevard Oulet Halfouz Tunis Eıage 2 Tel: (2ı 6) (1) 786473 - 787033 Vlt:NNA· VIYANA Opemgasse 3 ıoı o Wien Tel: (43) (222) 5862024 - 5876795 ZURICH-Z0RIH Tal Strasse

58 sooı Zurich Tel: Rez: (41) (1) 2252323 Tel: BS: (4 ı) (1) 2252311

1 Information and Reseroation

ıı:uzıcl

IÇ BOROLAR

Şehit l1hantar Cad: No: 26/D Tel: BS (424) 2ı83730 Rez: (424) 218ı576- 2ı82300

DOMESTIC OFFICES ADANA Stadyum Cad. No. 32 Tel: BS: (322) 4580867 Rez: (322) 4542393 - 4543538 4537247 - 4543143

lERZINCAN (GSA) Polat Turizm ve Seyahat Atentası Cumhuriyet Meydanı , Belediye Sitesi No: 2 Tel: («6) 2146784

ADIYAMAN (GSA) Inandı Turizm ve Seyahat Atentası Atatlltk Bulvan, Adiiye yaru Rez: (416) 2ı6ı436-38-39

IERZURUM , 50. Yd Cad. SSK Rant Tes. No. 24 Tel: (442) 2188550 Rez: (442) 2ı81904 • 2183409

AP'YONKARAHISAR (GSA) Gold Turizm ve Seyahat Atentası Cumhuriyet Meydanı Otogıır girişi, No.! Emirdag Tel: (272) 4415194 - 4415044

P'IETHIYI: (GSA), MUILA FeturTurizm ve Seyahat Atentası Kordon Boyu 48300 Pethiye Tel: (252) 6ı42034-6ı42443-6146o76

AKSARAY (GSA) !-Aksaray Turizm ve Seyahat Atentası Use Karşıs ı Kütllphane Sok. D/2 Tel: (382) 2ı3233 2 2-Aksaray Seyahat Atentası Zafer Mah. Devlet Hastanesi Karşısı No: ı Ortaköy Tel: (382) 3518462-3513471

GAZIANTEP Atatürk Bulvan No. 3018 Tel: BS: (34 2) 23<iı563-64 Rez: (342) 2301565-66

ANKARA Atatllrk Bulvan No: ı 25 Kat: 2, 3, 5. Tel: (3ı2) 4192825 Rez: (3 ı 2) 4 ı 92800 (15 lines-hal) Şehir Ofisi-Town Office: Atatlltk Bulvan 23 ı Kavaklıden: Tel: (312) 4687341 - 4687342 GSA: Çavuşogl u Turizm ve Seyahat Atentası , Ankara Cad. Çavuşoglu Sok. , Kat: ı No: ı Şen:flikoçhisar/Ankara Tel: (3 ı 2) 6872383

TlA TOUR Seyehat

HATAY(GSA ) Ant-Tur, Antakya Turizm ve Seyahat Atentası. lnono Cad No: ı Antakya-Hatay Tel: (326) 2ı 57532 - 2 ı57252 İSKENDERUN

Atentası

Mareşal

Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanlan No: 5 Tel: (326) 6138383-613«95 fax: (326) 6134294 ISTANBUL A. Istanbul SaUş MüdürlüSü Cumhuriyet Cad. No. ı99-20ı Ka~ 3 Harbiye Rez: (212) 6636363 BS: (212) 248263ı-24640ı7-247ı 338 Sanş BOrolan - Sales Offices !. KadıkOy BaJ!dat Cad. No: 27 Kızıltopra k Tel: (216) 3371876-337189ı 2. Harbiye Cumhuriyet Cad. No: 199/ 201 Tel: (21 2) 2250556 (6 Unes-hat) 3. Taksim Gezi Dükkanlan No, ı o Tel: (212) 252 11 06 (6 Lin<'S/lıaı) B. AksarJy Sat ış Müdürlügü

ANTALYA Cumhuriyet Cad. Özelidare lşhanı Alu Tel: SM: (242) 243438().81 Rez: (242) 2434383(Pbx) 4 lines-hat 2412830 BS: (242) 2434383-87 GSA: Paınf~ya Turizm Hastane Cad. Şöhretler Sitesi 122 Sok. 21/B Kemer Tel: (242) 8 1447ı 9 · 8144720 GSA: Faınf~ya Turizm Canili Sok. No: 11/3 Side Tel: (242) 7531345 GSA: Pamfilya Turizm Keykubat Cad. No: 67/ A (Çirnen Oteli yanı) Alanya Tel: (242) 5132466 - 5131585

KU·=~A~fJN lnönü Bulvan No: 18/A Tel: (256) 6ı44205 · 6149382 MALATYA Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı Tel: (422) 321192().3211922-32ı4053 MARMARIS Atatürk Cad. No: 5{)-B Tel: (252) 412375ı - 4ı23752 MlERSIN

lsıildal Cad. 27. Sok. Çelebi lfhanı No: 7 Tel: (324) 23ı5232 - 23212782330100 - 2330274

· Turizm ve Seyahat Acentası Isıasyon Cad. Vilayet karşısı Tel: (436) 2123070- 2122667

MUŞ(GSA )

Muşovası

RIZE Kazdal Camii Yanı Belediye Sosyal Hizmetler Ilinası Kat: 1 Tel: (464) 2ı3059ı - 2ı30592 SAKARYA (GSA ) Sakarya Tur ve Seyahat Arentası Kudüs Cad. Birlik lşhanı Kat: 3 No: 23 Adapazan Tel: (264) 2749688 SAMSUN

Kazımpaşa Cad. No.JI/ A Tel: BS: (362) 4313455 • 4315065 Rez: (362) 43!826o

SIIRT (GSA ) Aydınlar Cad. Özel !dan: lşhanı ı. kat. No: 10 1·102 Tel: (41!4) 223 88 02 SIVAS (GSA ) Sivas Turizm ve Seyahat

Alatürk Uulva n. No: 162 K:6

Tel: (2 12) 5119222-2343 5117850 -5 114978 Fax: (2 12) 511 92 T7 Satış Bürolan- Sales Offices 1. Sirkcci Hamidiye Cad. Dogubank l şhanı No: 2 Tel: ( 2ı2) 5228888-5284261 2. Aksaray Atatürk Bulvan No: 162 Tel: (212) 5140022 · 23

BATMAN (GSA) Bat-Air Turizm ve Seyahat Ace ntası, Diyarbakır Cad. PTT karşısı, BayramogJu Ap. No: ı2 Tel: (488) 2 1 39ı49 - 2139222- 2134085 BODRUM,MU~LA

Tel: Rez: (252) 3735780 - 8 ı

!ZMIR

Ga zios manpaşa

Bulvan No: liF BüyOk Efes Oteli Altı Tel: Rezo (232) 4258280 BS: (232) 484 ı220 (5lines-hal)

BURSA

Haşim ~ Cad. Tugıaş Işba nı No:73 Tel: (224) 22J1167 - 22ı2838

ÇORUM (GSA) Çavuşogl u Turizm ve Seyahat Atentası Yeniyol Mah. Kulaksız Sok. No: 4/A Tel: (364) 2243928 · 2245789

KARAMAN (GSA) Cici Tur ve Seyahat Aten tas ı Orman Iştetmesi Karşısı Konya Cad. No. 55 Tel: (338) 211 4859- 212068o

DALAMAN , MU~LA

Tel: Rez, (252) 6925899 Tel, BS: (252) 6925499

KARS (GSA ) S ınır

Turizm ve Seyahat

Aren tas ı

Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838 (4 hat)

DENIZLI

lsıild a l

Cad. No: 27/ B Tel: (258) 2648661-264867 1 Tel: SM: (258) 2648651 DIYARBAKlR lnönü cad No: 8 Tel: (4ı2) 22123ı 4 · 2226143 GSA: Giral Seyahat Atentası Tel: (4 ı2) 2213054-2235733

KAYSER I Sahabiye Mah. Y~dırun Cad. No. 1 Tel: (352) 2223858 KIRŞEHIR

(GSA) Çavuşogl u Turi7.m ve Seyahat Atentası AtatOrk Cad. No: 712 Tel: (386) 2ı211 12- 2121718

96

SKYLIFE KAS IM.

KONYA Alaadelin Cad. No. 22 Kat Jlıo6 Tel: (332) 2512000 - 25ı2032 1. (GSA) Vatan Seyahat Atentası Ankara Cad. Ayvaz Pasajı No: 41 Cihanbeyli Tel: (332) 6732306 - 673ı367 2. (GSA) ~ Y~dız Seyahat Acenıası, AtatOrk Cad. No. ıO/A, Kutu Tel: <33:ı164ı6350 - 6416710

+

NOVE MBER

I 995

Ace ntas ı

Istasyon cad. 30. Yıl Sitesi, No: 7-8 Tel: (346) 22 11 147-2213687·2244624 (GS A) Kaliru Turi7.m ve Seyahat 1ic. AŞ Sarayönü Cad. No: 74/A Köpıilbaşı Tel: (4 14) 21 533«- 2154548

ŞANLIURFA

TEKIRDA~

(GSA) Trakya Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bulvan No. 68 Tel: (282) 26ı 8438 • 2618439

TRABZON Kemerkaya Mah. Meydan Parkı Ka rşısı Tel: (462) 3211680-3213446 (GSA ) Vatan Scy::ı h at Acent;ıs ı t srnetpaşa Cad. No: 85 K~ıt: 2 Tel: (276) 2152033 · 2125129

UŞAK

VAN

Enver Perihanoglu I ş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 216 ı 0 1 9 · 2161241

YOZGAT (GSA) ÇaV~Ş>giu Turizm ve Sey. Acentası Use Cad. No: 6 Kat: 3 Tel: (354) 2 ı291 93- 2123946 REZ : Re7.ervdS)'On1Reservation SM : Satış MOdüıii/Sales Manager GSA: Genel Sa tış Atentası General Sales Ageney BS : llilet Sa uş/ Tickc1 Sales


Gündem· Dünya Standard ı.

ileri teknolojiye, kaliteye

Sakın

vazgeçmeyın

yatırım yapın.

ll i..lJ LEASING r:rt GARANTİ

Akıllı yatırım. Akılcı işbirliği.

z

GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK: Ortaklar Caddesi. Bahçeler Sokak No: 13 Mecidiyeköy 80290 Istanbul Tel: (0-212 ) 288 55 08 (6 hat) Faks: (0 -212) 2 74 18 45 TEKSTIL GRUBU: Fatih Caddesi. Akçaagaç Sokak No: ı Kat:2 Merter 34010 Istanbul Tel: (0-212) 637 28 82 (4 hat) Faks: (0 -212) 637 06 84

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. bir ~ Doğuş Holding Kuruluşudur.

<


)

~

/ • <!?

Ç>

(j N.iJxos .. • '

C>

.d

ll DKarpathas

liq.mıisliiV'I...,

B

L

A

ı<

c A

R

K

ı

c

N/ ..?

4

oc

E"

R N

o c

s

E' 4?


UÇUŞ BILGILERI

Fligbt Infannation MESAFELER FLIGHT DISTANCES

istanbul'dan /From istanbul ALMATY ALA

< o < z<

~

<

Km

Mil

4077

2534

Km LONDRA/LONDON LHR

Mil

2497

1552

AMMAN AMM

1213 '

LYON LYS

1984

1233

ABU DABI/ABU DHABI AUH

3007

1869

MADRID MAD

2714

1687

AMSTERDAM AMS

2209

1373

MILANO/MILAN LIN

1670

1038

ASB 2555

1588

MOSKOVA/MOSCOW MOW

1755

1091

AŞKABAT/ASHKHABAD

ATINAIATHENS ATH BAHRAIN BAH

754

555

345

MÜNIH/MUNICH MUC

1569

975

2586

1607

NEW YORK NYC

8059

5009

BAKÜ BAK

1783

1108

NICE NCE

1797

1117

BANGKOK BKK

7316

4647

NUREMBERG NUE

1677

1042

BASEL BSL

1841

1144

OSAKA KIX

9186

5709

BERLIN SXF

1731

1076

PARIS/ORLY ORY

2240

1392

988

614

RIYAD/RIYADH RUH

2457

1527

2167

1347

BEYRUT/BEIRUT BEY BRÜKSEUBRUSSELS BRU BÜKREŞ/BUCHAREST BUH

ROMA( ROM E!

455

283

FIUMICINO FCO

1371

852

1913

1189

SINGAPURISINGAPORE SIN

8658

5381

CIDDE!JEDDAH JED

2376

1477

SOFYAISOF!A SOF

488

303

DUBAI DXB

3006

1868

STOKHOLM/

CENEVRE/GENEVA GVA

DÜSSELDORF DUS

2039

1267

STOCKHOLM ARN

21.95

1364

FRANKFURT FRA

1863

1158

STRASBOURG SXB

1865

1159

HAMBURG HAM

1989

1236

STUTTGART STR

1762

1095

HANNOVER HAJ

1939

1205

ŞAM / DAMASCUS

1081

672

KAHIRE!CAIRO CAl

1229

764

TAHRAN/TEHRAN THR

2043

1270

KARAÇI/KARACHI KHI

3957

2459

2118

KOPENHAG/ COPENHAGEN CPH

2010

1249

DAM

TAŞKENTTAS

3408

TELAVIV TLV

1128

701

TOKYO NRT

9260

5755

1670

1038

TUNUS/TUNUSıA

KIEV IEV

1056

656

KCLN/COLOGNE CGN

1995

1240

VIYANA/VıENNA YlE

1253

779

KUVEYT KWI

2171

1349

ZÜRIH/ZURıCH ZRH

1763

1096

766

476

LEFKOŞA

ECN

TUN

THY UÇAK TIPLERI VE ÖZELLIKLERI TYPE AND CONFIGURATION OF THY AIRCRAFT 8737·400 8737-500 A31Q-304

A 31().203

A 340-311

RJ· IOO

142000

257000

44225

288

99

8727-200F CARGO

AZAMI KALKIŞ AI';IRUI';I !fmcTobtOffWewbl(/(&1

68038

60702

153000

150

117

210

16140

16140

48872

44000

108365

9362

24500

2X23500 L8

2)(20000

2X52000 L8

2X48000 L8

4X31200 L8

4X7000 L8

3X15500 L8

3350

3 865

8 100

6480

11 952

2 259

3450

37000

37000

41000

41 100

41 000

31000

42000

856

856

900

900

945

820

86408

KOLTUK ADEDI Stlıltfl8~

225

YAKIT KAPASITESI IWI~ (K8)

lll

1-

MOTORGÜCÜ

I

~

::J LL

>-I

1-

lll

w u z ~(f)

o

ii:

1-

lflo

::J

j

::J

o::J

>I

1-

1

&ptlbMI

L8

AZAMI MENZIL MaxltrwmRaiiiJI! (Km)

AZAMI UÇUŞ TAVANI MaxlıııumAitiludt(FT)

(9 lı..

..... ıı::

....J ... ıı.

cı:

...

AZAMISÜRAT M<uımulll!pıtıi(KtNbrJ

-

-

-

NORMAL SEYIR SORATI .Vrımllli Ouiır !pıtıl (KIIVbr)

900

---

698

698

860

860

890

720

862

7 soo

4460

21880

25000

41409

3800

22952

7

7

3

10

2

KARGO KAPASITESI ~c:.paaty(/(&1

1:

UÇAKADEDI

28

/lılmiRrt(l'fmıes

2

99

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER 1995


A

B

s

E

A

MAI.:DIVES I SL~NDS

路:

;.

N

1

,,

o

D

c


O~

SEA

OKHOTSK

.

• O,•••w•r•ls

p

c

A

D

c

F

0Hoh.j

~l'Mis

D f llolcMtOisJ

+- -

c

9 0ıtıno

+ H 1 L 1

B A

PP

E

ı

1 N E

NORTHERN MARlANA

A

N

......__

Tori(.hp.J

-"

~

.

o P-

.. . . . .M

~ .

o s

ISLANOS

S E A

-~ s•" ?S.IPM

~

.;...

.e...

BELAU lonır

...

"""""·- -

P•J.ul$.

"" ı

"

10'

ı_ 1 s.

r o tus1, n e

FEOERATEO STATES OF MIC:f\CINESIA

A

N

N moo

'"'

~ ChriltnNsl fAlAffi

Cocos iı:

'"""''

O'

ı

120' 1


Spitzbergen Gf(!ınland (Danmlrk)

Kalaal/it Nunaat

BARENCO MORE

~.

'1

•ı

__

\

o

f

+-

--+

~ç~_f

....

t

-

THE IAHAMAS

+ ~ro

1

M AURITANIA

Alf"OUA

'\ AHDIAUUDA

" ··

\nowtwıCA

N~0

CAPEVEaOE

thfl.godtl Col6n .Ui»f/0#1..} ..,ffcu}

GULF

OF

~· o~· ~

ZIMBABWE

PACIFIC

t

~

OCEAN ~

'""" 4.. +

t Fdct.nd 1•.

·-911'

(1. .• M•lınna)

ı

+

-..f '.t:' 90'

611'

511'

411'

311'

•'

,o

-J

20'

lll'

ll'

lll'

211'

311'

411'


OYUNLAR 1 PUZZLES

ludtı

r

2-

r-

I

r0 ~.

T

r Çözümler 108 (105

S KYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


OYUNLAR 1 PUZZLES

1

2

3

5

4

CROSSWORDS

6

7

ACROSS

8 10

9

11

12

14

13

15

16

17

18

19

22

20

3.

Unsuccessfu l competitor 4. Masses 5 . Loudspeaker component 6. Speaker 7. J udgments 8 . Sticky situation 14. On which an earring may be fixed 16. Raised fiat area of /and 17. Wicker vessel 19. Quoted 21. Prank

1. Petition 9 . Cookers 10. Outside 11. Burnt 12. Mode 13. Odd 15. Cancer or Capricorn 18. Meet with 20. Hail 22. Mesh 23. C/ean feathers 24. Enterprising

21

23

OOWN 2. Make ready

Solutions ,_ 1013'-

24

SATRAN _ CHESS

BR i

+RV84 '1 93 + R 10 9 3 •v 10 9 3

Çözümler

10/3

la> 1

'I AV10642 + AD6 .RD8

Iki resim ara lındaki

sekiz farkı bulabilecek misiniz?

There are eight difference6 between the two cartoon6. Canyou 6pot them?

c.-

Çözümler

6olutlons

10/3

106

SKY LI FE KAS I M

+D93 '1 875 + V985 .754

+ 10

Uncle George (White) had been playing with his nephew Charlie (Black) . Une/e George had a look at the position and, with a twinkle in his eye; said: "All right, Charlie, 1could play Q-B8 mate here, but /'ll give you a chance and 1won't move any of my pieces except my king for the rest of the game!" lt didn't do Charlie much good, actually, because with his sixth king move Uncle George gave mate! So, there you are: how d id Une/e George force mate in six moves from this position? Remember, each of his six moves had to be a king move. 6olutions

Kontrat 3 trefldir ve Batı pik ru-

+A7652 'I R D + 743 •A62

George amca (Beyaz) yeğeni 7 Charlie (Siyah) ile 6 aynarken taşiara 5 bakıp şöyle der: 4 "Şimdi Vc8 ayna3 yarak seni mat edebilirdim; ama sana bir 2 şans tanıyacağım ve bundan böyle oyun h b c d e g sonuna kadar sadece şahımı oynayacağ ı m !" Yine de bu, Charlie'nin işine pek yaramaz. George amca altıncı şah hamlesinde Charlie'yi mat eder! Işte sorun uz: George amca Charlie'yi 6 hamlede nasıl mat etti. Unutmay ı n ki yapılan 6 hamle de şah hamlesi olacak. 8

+

NOVEMB ER

1995

c.-

0

=

asını çıkar. Doğu asla alır ve üçlüyü döner. Batı alır ve üçün-

cü bir pik oynar. Oyunu nasıl sürdürürsünüz? Çözümler ,_ 10/3 l-


Yurdun dört bir yanında dört dörtlük emniyet!

Likidgaz, Milangaz, Milgaz, Güneş gaz,

Mutfakgaz ...

Türkiye'de tüp ve güven denince akla ilk Demirören LPG grubu gelir. Çünkü , geri dönen her tüpe, en modem tesislerde %100 boyama ve bakım işlemi uygu lanır. aşkın

lO.OOO'i veya

iş l etmeniz

2.800 ana ve

tali bayii ile eviniz

ülkenin neresinde olursa olsun

kesinlikle

ulaşır.

Bütünüyle yerli sermayeden Türkiye'ye

gaz ı

o luşan

ve

ilk sunan Demirören;

TSE garantisi, sigorta güvencesi ve kusursuzluk parolası

ile 32 y ıldır hizmetinizde.

~ DEMiRÖREN ~LPG "Hayatınız

l ilangaz

GRUBU

bizim için önemlidir."

LiKiDGAZ

GÜNESGAZ


INFORMATION

VAPMAVIN ! DON'T!

ÇÖZÜMLER /

SOLUTIONS

C R O S S W O R D S

Sayın Yolcularımız Uçuş

emniyeti için; inişte, kalkışta veya "Kemerlerinizi 6ağlayınız" ikaz ışıkları yanarken; walkman, elektronik oyunlar, laptop kompüter ve benzeri elektronik cihaziarın kullanılması yasaktır.

Ladies and Gentlemen For safety reasons it is forbidden to use any e/ectronically operated device such as walkmans, electronic entertainment devices and taptop computers, durine take-off, tandine or when the "fasten seat beit" sien is on. Sayın Yolcularımız

Tüm uçu~ boyunca, compact di sc player, radyo ve televizyon alıcıları ile ta~ınabilir telefonlar ve telsiz cihazları, yolcular tarafından kesinlikle kullanılamaz.

Ladies and Gentlemen Durine the 1ti ·e fliehı the operation of compact disc players, radio and 1Y recivers, portab/e phones and walkie talkies is strictly prohibited.

ACROSS: 1. Application, 9. Ovens, 10. Openair, 11. Charred, 12. Trend, 13. Uneven, 15. Tropic, 18. lncur, 20. Acclaim, 22. Network, 23. Preen, 24. Adventurous DOWN: 2. Prepare, 3. Loser, 4. Crowds, 5. Tweeter, 6. Orate, 7. Conclusions, 8. Predicament, 14. Earlobe, 16. Plateau, 17. Basket, 19. Cited, 21. Caper

SATRANÇ

(.HESS

B

R

1 Ç

Dekiara n, trefl em pası tuttuğu takdirde kontratın batarı olmadığını görür. Fakat trefl em pası tutmazsa bir karo lövesine ihtiyacı vardır. Bu arada Batının V-x-x'ten küçük çıkmış olacağını düşünecek olursak, Valeyi çıktığına göre pikinin ikili ve dolayısıyla Doğuda pikin altılı olduğunu ve bu durumun bizim için tehlike oluşturduğunu anlarız. Ka ro ası ve trefl ruasından başka dört de pik vermemenin çaresine bakmak gerekir. Doğunun tek kesin antresi ka ro asıdır ve onun için, yukarıda belirtilen ilke gereğine, Güney· ikinci elde karo aynayarak tehlikeli rakibe hücum etmelidir. Doğu alıp piklerini sağla­ yabilir, ama o zaman antresi kalmaz. Onun için Doğu muhte· melen ilk karoyu almayacaktır. O zaman Güney artık trefl oynayabilir. Böylece yed i löve yapar ve sekizinciyi de hasımlar hangi renge girerlerse o renkten elde eder ( rakipler trefl ruasını alıp trefl dönerlerse kendi pike veya karoya girer). Eğer Güney önce Doğunun antresine hücum etmezse içeri girer. Batı trefl em pasını kazanır ve Güneyin pik keserini yıkar. Deklaran ancak yedi el yapabilir ve sonunda ka ro asıyla eli Doğuya teslim etmek zorunda kalır.

THAT LlllLE BIT OF DIFFERENCE FARKI BULlN

Sayın Yolcularımız

Tüm uçu~ boyunca, lütfen pipo ve puro içmeyiniz.

Please refrain from smokine pipes and ciears during the entire flight.

Değerli Yolcularımız, Oturduğunuz koltuklar lıavta olmak üzere yolcu k atı i n i nde karvılavtığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yol· cularımızın da ya va maması için lütfen kalıin memuruna iletin iz.

Oear Passengers, Please inform the calıin staff alıout any problem you encounter dur· ing your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft calıin, so that passengers on sulısequent flights do not suffer simi/ar inconvenience.

108

SKYLIFE KASIM

/

1. Şf7 şah d4 2. Şf8 PxV 3. Şe8! Şg7 (Siyahın bütün ham· leleri zorunlu, zavallı Charl ie!) 4. Şe7 Şh8 5. Şf6 c2 6. Şf7 mat! J . Kling'in eski ve güzel bir çalışması. 1. K-B7dis ch P-Q5 2. K·B8 PxQ 3. K·K8! K-K2 (all Black's moves are forced: poor Charlie!) 4. K-K7 K-R1 5. K·B6 P·B7 6. K-B7 mate! A fine old puzzle by J. King

+

NOVEMBER

1995


THY VİDEO PROGRAMI 1 FILMS ON THY FLIGHTS

DIE HARD WITH VENGEANCE OYUNCUlAR 1 CAST

Bruce Will is, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

John McTiernan Kanal ı İngilizce, Kanal 2 Japonca, Türkçe a l tyazı. Channel 1 English, Channel 2 japanese, Turkish subtitles. Detektif John McCiane, yaşanabi l e­ cek h er şeyi yaşad ı g ın ı , New York'ta güvenl ikli ve rahat bir hayatı oldugunu d ü şünüyordu. Fakat, Simon isimli bir dahi, tüm şeh ri ve detektif McClane'i ölümcül bir oyuna sürük lemek için planlar yap-

Kanal ı İngilizce , Kanal 2 Japonca, Türkçe altyaz ı. Channel 1 English, Channel 2 japanese, Turkish subtitles. Batman serisinin son filmi. Bu kez efsanevi kahramanı Michael Keaton'ın yerine Va! Kilmer oynuyor. Karş ı sındaki d ü ş manlar ise bölge savcısı "iki yüzlü" Harvey Dent, ve Wayne şirket l e r grubunda ça lışan Edward Nygma isimli bir dahi. Fakat bu maceras ında Batman ya lnız d egil; bir ai le trajedisi yüzünden ç ıkmazd a o lan ve kahramanlık iç güdüsüyle yeniden hayata baglanan Robin ile g ü zel psikyatrist Dr. Chase Mer idi a n de Batman'ın ya nınd a dır.

21. Yüzyıl d a kurye le r (mnemonic couriers) bilgileri beyinlerine ye rl eş­ tirilen özel bir cihazla t aşıyo rlardı. Johnny'de bu kuryelerden birisidir. 80 gigabyte ' lık kapa sites ini çok önemli bilgilerden oluşan 320 gigabyte ' lık kayıtla doldurduktan sonra, ölüm tehlikesine ve beynindeki bilgiyi e le geçirmeye ça lı şanla ra ragmen yerine u l aştırmaya ça lı ş ır.

johnny is one of the mnemonic couriers of the 21st century. His 80 gigabyte capacity is filled up with three times this amount oj e.xtremely important and seeret data, and if he does not download this information within 48 hours the conclusion will be fatal. CASPER

maktaydı.

OYUNCULAR 1 CAST

Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Brad Silberiing

Detective john McClane th ought he'd seen it all. He 's safe at home in New York, the last place he expected to find most unusuat Joe yet. But a genius named Simon is about to engage McClane and the city in a deadly game. McClane's seen his share of bad days, but this time Simon says McClane is about to have a really bad day. ..

The latest film in the Batman series, this time with Va! Kilmer instead of Michael Keaton as the legendary hero. Batman is up against two villains. One is Two-Face, formerly District Attorney Harvey Dent and the oth er is the Riddler, Edward Nygma of the Wayne Group. This time the Dark Knight is assisted by the stalwart Robin, galvanized by family tragedy, and Dr. Ch ase Meridian, a beaut~ful criminal psychologist. JOHNNY MNEMONIC

BATMAN FOREVER

OYUNCUlAR 1 CAST

OYUNCULAR 1 CAST

Keanu Reeves, Dolph Lundgren , Ice-T, Takeshi

Val Kil mer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O 'Donnell YÖNETMEN

1 DIRECIOR

Joe l Schumacher

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Robert Lango Kanal ı Ingilizce, Türkçe a ltyazı. Channel 1 English, Turkish subtitles. 110

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995

Kanal ı İngili zce, Türkçe a ltyaz ı. Channel 1 English, Turkish subtitles.


Amcalarıy l a

beraber yaşayan Casper dünya n ın en arkadaş ca niı sı haya letid ir. Yaşad ı k l arı köşkü n yeni sahipleri ise d urumdan hoş nu t degildirler ve hayaletleri kovmak için b ir psikologla an l aşırlar. Bu arada sevimli haya let Casper beklenmedik bir şekilele psikologun kızına aşık olur. Animasyon tekniginin ustalık l a kullanıldıg ı eglenceli bir film.

Emekliligine 2 hafta kalan psikiatrist jack Luchsinger kendisine önerilen özel bir hastayı geri çeviremez. Yeni hastas ı , tarihteki en romantik kişinin, Don Juan ' ın kimligine bürünmüştür. ]ack, hastanın hayatının ne kadarının gerçek, ne kadarının fantazi oldugunu bulmaya çalışır . Don Juan'ın anlattıgı bütün romantik hikayeler ]ack üzerinde beklenmeyen etkiler yaratacaktır.

Imprisoned for a murder he did not commit, the fearless Dredd must escape to clear himseif and, to save the planet from a dead~y collision course. In the process, he discovers a start/ing seeret about his own origins. Casper, the world s friendliest ghost, fal/s in love with a ghost therapist's daughter. The new couple who inherited the mansion are desperale to gel rid of Casper and his zany uncles. It all results in a uery fast ride "on the other side".

DON JUAN DE MARCO OYUNCUlAR 1 CAST

Marlan Branclo, Johnny Depp, Faye Dunaway

YÖNETMEN / DIRECTOR

JUDGE DREDD

] ere my Leven

OYUNCUlAR 1 CAST

Kanal ı Ingilizce, Türkçe a l tyazı. Cbannel 1 English, Turkish subtit/es.

Sylvester Stallone, Diane Lane

Arınanel

Assante,

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Danny Cannon Kanal ı Ingilizce, Türkçe a l tyazı. Cbannel 1 English, Turkish subtitş l emedigi

bir suçtan hüküm giyen Dreclcl, kendini temize çıkarmak ve dünyayı büyük çarpışmadan kurtarmak için hapisten kaçar. Bu arada bilmedigi ataları hakkında da çok önemli bir sırrı ele geçirir. lll

S KYL\FE KASIM

+

NOVEMBER

1995

Psychiatrist ]ack Luchsinger is dua to retire ı:n two weeks, but when asked to belp on a special case be cannot re.fuse. His new patient has taken on the identity of Don ]uan, one qf the most romantic figures of all time. ]ack allempts to unravel reality from fantasy in his life, but Don ]uan ' romantic ta/es have an unexpected impact on ]ack.


Geçmiş

Zaman Olur ki 1 ONCE UPON A TIME

By NECDET SAKAOGLU

Ul e Devri ' nde 0 718A marb/e cana! ÇAGLAYAN KA S IR 1730) mermer bir kanala known as Cedvel-i Sim (Cedvel-i Sfm) alınan was built to carry the Kilgıtha ne Deresi, Haliç'e Kağıthane River durkarı ş mada n ö nce iki aling the Tulip Era (1718-1730). Bejare çak bend üzerinden bir emptying info the havuza a k ı tı lmış, ya pay çaglaya nlardan serin lik Golden 1-Iorn the ve su ahengi e lde edilwater poured into a mişti. Havuzun kıyısında lake over two law d a P a di şa h III . Ahmed dams, creating artifiiçin ya pılmı ş a h şa p bir cial ıvaterfal/s which köşk vard ı. Buna K asr- ı cooled the air and Cinan , bazen de Çaglayan Kasrı deniyordu. Şa ir played their natural melodies. On the shore of the Nedim'in "Görmeyen ademe el-hak ne kadar vasf itlake ıvas a ıvaaden pavilion built for Sultan Ahmed sern! Nice ta'bir olunur çaglaya nın seyra nı " dizeleriyle lll. Ybe poet Nedim declared that no words could övdügü köşk ve havuz, Patrona Halil ayakla nmasında just(y deseribe the sight of the waterfal/s and paviltahrip edildi. Daha sonra aynı yere yeni bir köşk yaion to one who had not seen them wilh his oıvn pıldı. eyes. Both were destroyed in the uprising of Patrona Son kez Sultan Abdülaziz 1863'te buraya, Agop ve Halil, although a new pavilion was later constructSarkis Balyan kalfa ların projesi o lan kargir-ahşap bir ed on the spot. saray yaptırdı. tki katlı, mabeyn, hünkar dairesi, haFinally the imperial architects, Agop and Sarkis rem, Valiele dairesi bölümlerini kapsayan ve havuzun Balyan, built a palace of ıvood and stone here for kıyısında da büyük bir karneriyesi bulunan bu yeni Sultan Abdülaziz in 1863. Known as Çağlayan saraya da Çaglayan Kasrı deniliyordu . Kasır (Palace of the Water[all), this tıvo-storey sumBu sonuncu kas ır , I. Dünya Savaşı yıll a rında (1914mer palace had a large arbour on the shore oj the 1918) şehit askerlerin çocuk l arı için darüleytam (yelake. timler yurdu) olarak kullanıldı. O sırada ve daha sonYbe palace was used as an orpbanage for the chilraki yılla rda bakımsızlı ktan harap olan bina , 1940'ıa dren q( men kil/ed in action during World War I, bu durumda iken söküldü ve enkazı kaldırıldı. Bu güand later jel/ derelict. Ybe ruins ıvere removed in zel saraydan günümüze ya lnızca resimleri kalmıştır. 7940 and notbing but its pictures now renıain. 112

SKYLIFE KASIM

+

NOVEMBER

1995


31.12.1994

30.09.1995

~

,.

i5.

Bir işin üstesinden gelebilmenin tek yolu,

>o

/o 172

0

E

8.3 Trilyon TL. ---'--"::.._::____c_-=~ 22 .5 Trilyon TL. LIKIT DEGERLER

1.4 Trilyon

taşıyanlar , başkalarını da buna inandırabilir.

0

/o324

TL . -~----~

başarıya duyulan inançtır . Sadece bu inancı

5.8 Trilyon TL. Bütün Toprakbank çalışanları ve müşteri leri miz ,

i:Uj,JIO;I

/o 168

0

5.4 Trilyon TL. -~-=---=--=---=---• 14.5 Trilyon TL.

0

/o364 8.2 Trilyon TL. - - - - - --.. 38.1 Trilyon TL.

G. NAKDI KREDILER

bankalarının kısa sürede ne denli hızla

büyüdüğünü , geliştiğini

bu ÖZKAYNAKLAR

/o 136

ortak eseri m iz . ..

Başarı ya inancı

n

0

1.1 Trilyon TL. ----'---------.. 2.6 Trilyon TL.

/o 188 10.7 Trilyon TL. ----'--=---=-----• 30.9 Trilyon TL. TOPLAM AKTIFLER

0

mıs•ı·D

0

155.2 Milyar TL.

başarı ,

biliyorlar . (ünkü

/o997

1.7 Trilyon TL.

zaferi! Rakamlarla ilgili bir yorum yapmaya ise

zaten gerek duymuyoruz. Her şey ortada 1

tti TOPRAKBANK. " Bankacılığın

Verımlı

Topragı


Jom~t/Ww»

{Ue/neO/'b~ wit-lıoab {lJeJvbuı.

Same of Europe's most fashionable dothes have been inspired by one of Turkey' s most prominent textile manufacturers.

Head Office Adana

Asfaltı

Üzeri 7. Km, 33401 TARSUS Tel: (90.324) 613 38 30 (12 lines) Fax:

{90-324) 613 39 81 Telex: ~846 bert tr, 69853 eken tr. Istanbul Office Aşiretendi cad. Faal Han, Kat: 5, Sultanhamam ISTANBUL Fax: (90-21 ~ 520 75 47 Telex: ·22540 ahme tr. Ankara

Office AtatOrk Bulvarı, Batıhan, No: 151/601, Bakanlıklar ANKARA Fax: {90.312) 425 80 35

1995 11  
1995 11  
Advertisement