Page 1


Cep telefonunda büyük ''incelik'' Neta ,

lncell{ll! .. Türk

sektörünün lideri

haberleşme

Netaş, dünyanın

en ince

cep telefonunu hizmetinize su nuyor: Cep Telefonu. Çok

Netaş

ta şıyor!

incelikler

Cep telefonunda Netat Incelikleri:. 2 cm:

Dünyanın

lanışlı.

Tek spiral kordonla araç "telefonu

olarak da yararlanabilirsiniz. Rahat durut:

Netaş

Cep Telefonu son a~ız

- kulak

Bu mesafenin korun-

en ince cep telefonu.

GSM sisteminin bütün

avantajiarına

Cebinize kolayca girer,

kolayca

sahip. çıkar.

Görünümü son derece estetik.

Neıa

179 cm'. Ceh inizde ve

Çalınmaya

slgortalı:

1

yıl

Netaş

kartı

ve hasara

Güvenli, rahat

Cebinlzde "c ep ",

Net• t

yer kaplamaz.

hasara

Çalınmaya

s igortalı .

telefonu:

f.ızla

karşı

kullanım .

aracınızda

"araç "

Cep Telefonu çok kul-

ayrı

kullanımı

Y urt

ra11atlık .

bir

çapında

aynı

zengirıli~inden ;

ayarlayabilmeniz için N

deneyimli

zamanda,

alanında

nızdayken Kısa,

kart

dü~mes i

ucu nda;

var. .. hem n

telefon

ku l ağı­

kullanabilmeniz için.

kolaylıfiı:

kolay,

kusursuz

cep telefo nu almak,

Anten aç-kapa; cellt:!

derd i yok.

Kısa ,

en

Netaş'ın

ürün ve aksesuar

Türkiye'nin

geniş

teknik

yetkili servis

haberleşme satıcı

ve en

desteğinden

yamrlanmak demektir. Netat

Cep

Telefonu •..

Her

c ep Için Ideal cep telefonu!

sabit anten, stan dart SI M

takıldı-tak ıl madı

yaygın,

Netaş 'tan

yaşanmaz.

parma~ınızın

Taşıması

kolay.

Ses kontrol:

nu'nda ses ayar

Standart SIM kart

sadece "bir cep telefonu " almak degildir ...

3. janera s yon ürünü: Küçük hacimli cep telefonu . Standart pil ile sadece

ise

s ervis: rahatsızlıkları

sa~lar.

performans

derece ergonomik. Yüksek.li~i mesafesi kadar.

anten her zaman, her yerde maksimum

sabit

Netas-

B61ge S•tıt MOdOriOkler lı I sta nb u l (212) 274 34 74 Anka ra (312) 417 95 OO iz m lr (232) 489 33 33 Ant a l ya (242) 248 5 0 50


YIL 1 Year 13

SAYI/Number 142

Klasik Türk Müziği

48 Classical Turkish Music

YONETIM

By o~ıuz KARACAN

Yönetim Kurulu llaşkanı/ Cbalmıaıı of the &xırd ER MAN YERDELEN

Beyoğlu"nda ilk Türk Fotoğrafhanesi

TOrk Hava Yo llan Adına Sahibi 1 Publlsber on /Jebalf of111Y Genel Müdür 1 Pres/tkııt and CF.O ATILLA ÇELEBI

56 The Rrst Turkish Photograph Studio in Beyog!u

YAYlN

By TAHA TOROS

Genel Koordinatôr General Coordiuator ÜMIT UMAR

Genel Yayın Danışınam /idftorlal Advlsor

Kapak 1 Cm er

HILMI YAVUZ

M. AU lAG.<\- Dcıay/ Delall

Ya?~ I şl eri

Resim ve Heykel Müzesi

MüdürO 1 Maııagfııg Edifor ENGIN ÖKTEM ER

Editory•l Koordinatört &/florlal Coordlnator AHMET DEMIREL Editör (Cityscopc) ADNAN BOSTANCIO~LU Yayın

ikamet Kuleleri

6

Kurulu 1Pııbllshlng Board

MUSTAFA SÖKMENO~LU GÜRHAN YE~ IN FERDI PIŞKIN

Tower Houses of the Aegean

Sanat

Yöneunenleıi

62

1 Arl Directors

The Japanese Phenomenon in Turkey

LALEHAN UYSAL ALP lŞM EN Foıograflar

Türkiye"deki Japonlar

ByAYDAMIEl

English &Jitorlal MARY IŞIN

By 111\RLAS VURTSEVER

1 Pbotos

MANUEL ÇITAK (Edltor) ERDALALOK

Saray Bahçesinde Bir Enstitü

66

Reklam 1 Aduertlsfng DUYGU TAMER YURDAGÜL ALTINOZ Td (0212) 663 63 00 (Ext) 1184/ 1185

Tuval Dolusu Kar

Reklam KoordinatörO/ Coordtnator NURHAYAT KASABALI Tel , (0212) 663 63 00 (Ext) 1174 Adverttslııg

lsıanbul's Frenclı R eseai'Ciı Institute By STEPHANE VERASIMOS

14 Winter Canvases

Dagıum 1 Dlstrlbulfoll KEREMILTER Tel , (0212) 663 63 00 (Ext) 1189 Adres 1 Address TOrk Hava Yolları Genel Yönelim Binası Atatürk ~lava Limanı 34830 ISTANBUL

By ANNA TURA V

Ölmez Ağac•"nm Mucize Meyvesi: Zeytin

22 The

6 AGENDA

73

Üretim 1&Jitorlal Prodııclfmı

CITYSCOPE PRlNT LTD. ŞTI. lnönO Cad. Gümüşkonak Apı. No' 44, K.ıt, 2, Daire, 6 Gümüşsuyu • ISTANBUL Tel ' (0212) 245 26 :!S-29·30, 245 26 93 Faks, (0212) 245 26 94 Baskı.Cilt

MJ

1 Prlnlfııg-Bindlllg

MEDYA 1/0WING A.Ş Baskı ve Ciltleme Tesisleri Medya Plaza ll , 34540 Güneşli ·ISTANBUL Tel, (0212) 502 84 92 Faks' (0212) 502 82 26 Renk Aynnu 1 Colour Separation AnASGaAfiK Croşfteld Sl11dtoUtıll ststelfllile J'tlfJdmıştı,..

Ka&ıt 1 Paper L..EYKAM MORZTALER MAGNOMAT

=:·ı:;,~rn;~(~;~,~ ;t:>:,"!,~f';a'::!anmtu. SJ()'LJFH. THY tarafllldan ayda bir J'll.Yfmkımr. Slıylife ts pubiWxYJ

'"ombly l.ry 11/Y.

88 DUTY FREE ON BOARD

Aphrodisias

32 By ASLI K!\VAIII\l

Kayseri Evleri

40

96 INFORMATlON & RESERVATlON

105 0\'UNLAR/ PUZZLES

110 VIDEO

Houses of Kayseri

112

By VACIT IMAMOilLU

KARTPOSTAL


ayın Yolcularımız,

ear Passengers, Last month I reviewed THY's progress in 1994, when our passenger fleet miştim. Kısaca hatırlat­ became the youngest mak için, yolcu uçak in the world at an filomuzu yenilediğimi­ average 3 .1 years, zi ve 3,1 yaş ortalamaour passenger nurnsı ile dünyanın en hers increased by 1.5 genç filosu haline gemillion, and our revtirdiğimizi , yolcu sayı­ enue passengers/ km mızı 1,5 milyon artırdı­ rose by 20.7 percent, ğımızı , ücretli yolmaking us the airline cu/ km'de yüzde 20,7'lik bir artışla , AEA with the highest growth among AEA (Avnıpa Hava Taşımacıları Birliği) üyeleri (Association of European Airlines) arasında en hızlı gelişen şirket olduğu­ members. muzu belirtmiştim. You may rest assured that in 1995 we 1995'te siz yolcularımıza modern uçaklawill make every effort to perfect our rıınızda daha iyi hizmet verebilmek, ikcafering and passenger services in our ram ve yolcu hizmetlerimizi daha da mümodern aircraft to an even higher !eve! kemmel bir düzeye çıkarmak için her than before. türlü çabayı göstereceğimizden emin olaFully equipped with modern technolobilirsiniz. gy and with additional new testing Uluslararası hava yollarına hizmet vereworkshops, THY Technical Services cek bir seviyeye ulaşan THY Teknik Serhave reached the point where they can visleri, modern teknolojinin gerektirdiği provide servicesfor international aircihaziada donatıldığı gibi, yeni test atöllines. This unit now has the facilities yeleri ile de takviye edilmiştir . THY'nin to carry out every kind of mainteTeknik Servisleri, bir uçağın her türlü banance and repair required by an aircraft. kımını ve tamirini yapacak seviyededir. Gene modern teknolojinin gereklerini , We are about to open the largest eğitim sahasında da kendi imkaniarımızla Training Centre in the region, so that gerçekleştirmek için, yöremizin en büyük we can provide the skills required by Eğitim Merkezi'ni hayatiyere geçirmek modern technology ourselves. The üzereyiz. Bu merkezde faaliyete geçecek simulatar which will be installed here olan simülatör, THY filosunun belkemiği will be used to train pilots of the B-73 7 B-737 uçaklarının pilotlarının yetiştirilme­ aircraft which are the backbone of the sinde kullanılacak. THY.fleet. Kaptan Pilot 1 Captai11 Pilot Bütün bu çabalarımız All our efforts are ATİLIA ÇELEBİ siz yolcularımızın, daaimed at ensuring that GenelMüdür ha konforlu ve güveour passengers enjoy Presidentand CEO nilir şartlarda uçmanız flying in increased için. comfort and safety by THY'ye ve bize güveTHY. nin. Trust in us at THY. Sa ygılarımızla. Yours Sincerely,

S

Geçen yazımızda 1994 'te neler yaptığımızı ve neleri gerçekleş­ tirdiğimizi sizlere il et-

D


[tB R A U f R A JG A r~.{Ô A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SKY Ll f (

1

fÜRSAK video gösterileri, John Ford toplu gösterimi, "The lnformer", 16.:30.

c·)

fÜRSAK video shows, the best of John Ford, "The lnformer", 16.:30.

c·)

7

6 Necmettin Özlü resim eerglel, Vakko lzmir Sanat Galeriei'nde. Necmettin Özlü painting exhibition, Vakko izmir Art Gallel')'.

13

Bedri Bayka m "Rasat" resim serg isinin eon günü, Ankara Galeri Nev. Bedri Baykam'e "Obeervation" painting exhibition, la st day at Gallel')' Nev In Ankara.

14

Bülent Erkmen grafik eergiei, Milli Reaeürane Sanat Galerisi'nde.

taearımlan

2o

Istanbul 7. Uluslararası Kısa Metraj Film Günleri, faksim Fransız Kü lt ür Merkezi Sinema Salonu. (•) Istanbul Seventh International Short Filme Festival, French Cultural Gentre Cinema in r akeim.

c·)

27

Istanbul D~let Opera ve Baleel "Uç fü rk Balesi", CRR, 19.:30.

istanbul State Opera and Ballet, "Three furkieh Ballete", CRR, 19.30.

fÜRSAK video gösterileri, kısa film gösterimi, Yönetmen: Nur Akalın, 16.:30.

c·)

fÜRSAK video shows, short filme by director Nur Akalın, 16.:30.

c·)

15

fÜRSAK video gösterileri, John Ford toplu gösterimi, "The Man Who Shot the Liberty Valance", 16.:30.

fÜRSAK video ehowe, the best of John Ford, "fhe Man Who Shot the Liberty Valance", 16.:30.

Bülent Erkmen graphic design exhibition, Milli Reaeürane Art Gallel')'.

T

8

21 Wanderer Piyano Üçlüeü, CRR,19 .30 . f he Wanderer Piano frio, CRR, 19.:30.

David fanenbaum gitar resltali, CRR, 19.:30. David fanenbaum guitar recital, CRR,19.30.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2

3

Fahri Sümer resim sergisi, Akmelek Sanat Galerisl'nde.

Balkan Nac;i lslimyell resim sergisi "Seçmeler 1989-1994", Mine Sanat Galerisi'nde.

Fahri Sümer painting exhibition, Akmelek Art Gallery.

Balkan Nac;i lsllmyelrs palntinge, ·selectione 19891994", at Mine Art Gallery.

10

Gökhan Anlağan resim sergisi, Vakko Ankara Sanat Galeriel'nde. Gökhan Anlağan'ı; paintlngs at Vakko Ankara Art

Cumhurl:ıa~kanlığı 5enfoni Orkestrası (C50) Koneeri,

4

5

Şef: Renglm Gökmen, 5olletler: Marc;ella Crudelll, Gülgün Akagün 5ansözen, 11.00. Preııldential

5ympony Orcheetra (C50) concert with conductor Rengim Gökmen and soloists Marcella Crudelli and Gülgün Akagün 5arıeözen , 11.00.

11

12

Türkiye Birinci Futbol Llgi'nde Fenerbahçe - Be;ılkta~ ka~ıla~ması.

Fenerbahçe ve Be~ikta~

in theTurkieh First League.

Norman Jewison'un yönettiği "Çılgın A~ık"

Istanbul slnemalannda. Norman Jewison's "Only

You" at Istanbul c;inemaı>.

T

18 Barry Levinson'un yönettiği '"Taciz" Istanbul elnemalannda.

Blhrat Mavitan heykel serglel, Vakko Beyoğlu Sanat Galerisl'nde. Blhrat Mavitan

Barry Levinson'e "Diec;loeure" at Istanbul c;lnemas.

ı;c;ulpture

at Vakko Beyoğlu Art Gallery. IJLI..IL.Ja......ı••~ exhlbition 4

23

24

25

Iz Grubu resim sergisi, KARSU TekstilSanat Galerlsl'nde.

Kenneth Branagh'ın "Frankensteln" filmi bugün gösterime giriyor.

"Folklorda Çağda;; lcra" Sempozyumu, CRR, 19.30.

Paintings by the Iz Group. at KARS U Textlle Art Gallery.

Kenneth Branagh's "Frankenetein" at letanbul c;inemas.

Symposium on "Modem lnterpretatione of Folk Music;", CRR, 19.30.

T

(•) 1\,ynntllar Cityecope'da (•) O<Jtalle in CltytX;Ope


ORTAÇAG AVRUP.ASI'ND.f\1 BENZERLERİ NEDENLERDEN


V isitors to the Aegean coast who fi nd the opportunity to tour raund the unspoilt villages of the region may be surprised to notice same strange stone houses in the form of towers. There are numerous such tower houses near the resorts qf Foça, Çeşme and Bodrum, among them same of considerable size with a truly military air rising above their neighbours. One of these is Mustafa Paşa Tower in Ortakeııt, f ormerly Müsgebi, just outside Bodrum . The entrance to this house is high above the ground, reached by a stone

Ege k ı yı şe rid i nin , do kusunu n as ıl sa k oru ya bilmiş köylerini gezme fırsatın ı bulanlar, yörenin tipik Akdeniz özellikleri sergileyen k:1rgir evle rinele n baz ı l a­ nnın kuleyi ancl ı rır biçimde, yani taban ö lçülerine göre yüksek tutularak inşa edildikle rini farkeclebilirler. Biraz daha me ra k l ı o lanlar ise, Foça, Çeş me veya Ba drum d o l ay l a rınd a s ık ça rastl anan bu kuleevlerelen baş ka , o nlarda n daha büyük olan ve adeta savunma kule lerini a nelıra n baz ı ya pıl a rın , öteki k o nutl a rın a ras ınd a y ükse ldi ğ i ni görürle r. Sözgelimi, Bodrum 'un , ad ı Müsgebi'den Ortak e nt 'e d eğiş tirilmiş olan köyündeki "Mu s ta fa P aşa Kul es i" b öyle b ir ya pıdır. Şi meli ­ lerd e bir ta ş m e rdi ve n , ö n ce le ri ise ge r eğ in de ka lcl ırıla b ile n bir daya ma m e rd ive nl e ul aş ıl a bil e n ve bir ç ıkm a mazgalla korunan gi riş ka pısı , dı şa tü-

B atı Anadolu'da rastlanan kule biçimli konutlar kırsal kesimde yajayan devlet görevlileri, sipahiler ve tarım ekonomisi üzerinde denetim ve tasarruf hakkı olanlar tarafınd an kull anı lm ıj ve bir

staircase taday, but forme rly access was only by a ladder which could be pul/ed up when danger threatened . A p rojecting hattiement p rotects the entrance door, and the ground.floor is completely closed to the outside, access beiııg via a trapdoor in the first .fl.oor. Meanwhile, the .fl.at roof is alsa surrounded by a battlement, reinfo rciııg the resemblance to a smail mediaeval east/e. Could this really be a house? Yet inside, the upper .fl.oor rooms with their fireplaces, traditional fitted cupboards, rich Iy carved woodwork, decorative plasterwork and ordinary sized windows demonstrate that this structure was indeed iııteııded f or living iıı, and what is more, not by any ordinary

b ak ı ma onların

statüleriyle özdejlejmijtir. 8

SKYLIFE

Ş UBAT

+

F EBR U AR Y

1995 '


müyle kapalı , ancak içteki bir döşeme cleliginclen girilebilen zemin katı ve mazgallı çarısıyla bir konuttan çok bir savunma kulesini , hadi bilemecliniz, feodal Avrupa'nın clonjon ' larını, manor'larını çagrış­ tırır. Bununla birlikte yapının ocak lı ve dolaplı iç hacimleri ve özellikle, büyükçe pencereleri, bugün yok olmuş bu lunan zengin bezemeli ahşap ve a l çı clonanımıyl a tipik bir "Türk odası " biçiminele düzenlenmiş olan üst katı, bu kulenin, içinele o turulan bir yapı oldugunu açıkça belli eder. Da hası , kule-

nin oturdugu düzlügün üzerinde ve gerisindeki küçük bir hamam, iç yüzy ıl baş l arına

lenin ,

ayrıcalıklı

yapın ın

The tower houm which can ıtill be seen in Western Anatolia symbolised the authority of state offı cials, fıef holders and other re presentatives of the ruling dasses in rural are as.

family. This is evident from the private hamam or Turkish bath in a separate building at the back, a feature which on~y the privileged classes could aspire to. The inscription on the interior wall records that the house was repaired in the early 17th century, so daling it hack to at least the J6th century. Simi/ar tower houses are to be found in the Balkan countries as well as westerıı Anatolia. 7bey were once inhabited by goverııment o.fficials and fief bolders who collected revenues and taxes in the Ottoman provinces. Tbese bouses were therefore symhols of their authority. By the mid-JBth century when local landowners - by fair means and foul - began to replace the jlef bolders installed by the Ottoman government. the tower houses became part of !heir trappiııgs as lords of the maııor. 7bese families not only

hemen

duvarlarında

17.

ait bir onarım kitabesi bulunan kubir konut olma özelliğini öne çıka­

rır.

Batı Anadolu'da o ldu ğu kadar çeşitli Balkan ülkelerinde de benzerleri bulunan bu tip kule biçimli konutlar, kırsal kesimde yaşayan devlet görevlileri, sipahiler ve genelde tarım ekonomisi üzerinde denetim veya tasarruf hakkı o lanlar tarafından kullanıl­ mı ş ve bir bakıma onların statüsüyle özdeşleş miştir. Nitekim , tarım arazilerinin geniş çiftlikler olarak iş­ letilmeye başlandıgı 18. y ü zy ıl oıtalarından sonra, 9

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

199 5 .


Kuleler kendilerini uzaktan belli eden siluetleriyle birer güç, servet ve wealth and privilege.

ayrıcalı k

göstergesidir./ The tali silhouettes, visible from alar. were symbols of power.

control/ed the local economy bul were alsa political forces to be reckoned wilh . The tower houses could provide additional accommodcıtion when required, white continuing to function as a refuge in case of emergency. Visible from a considerable distance, their menacing outline spoke of power, wealth and priuilege. Large farms in this region are stil! sametimes referred to as "towers ", a vestige of the ir former associations. The prestigious status associated wilh these towers !ed to same being enlarged into imposing residences with bath houses and other .facilities incorporated in the interior, and alterations were made to the exterior in accordance with the fcıshioııs and tastes of the time. The Beyler Tower in the village of Aıpaz and the Cihanogulları Tower (whose main house burnt down in 1948) in Koçarlı number among tbe most striking of tb is type of tower house. The admixture ql baroque and gothic style illustrates that rather tban tbe Ottoman capital !stanbul. it was the cosmopolitan world of the Aegean, a syntbesis of diverse cıtltural legacies, which injluenced tbeir arcbitecture. Towards tbe mid-19tb centU1JI the Ottoman government began to crack down on local landowners whose power made them ımcooperatiue and dejlant q/ central authority. These prouincial barons were greatZy weakened, and the fortified bouses from

bu arazileri yasal veya yasadışı yollarla e le geçiren ve yerel yönetime ağırlıklarını koyarak , kendilerini "hanedan"dan saymaya başlayan taşra a il elerinin çiftlik ve konaklarının ayrılmaz parçası durumuna gelmişlerdir. Bu dönemde, tarım iş letmelerinin merkezi ndeki konaklarla birlikte gerek bütün içindeki konumlan gerekse yapısa l olanakları nedeniyle ek konutlar ola rak kullanılabilen bu kuleler, kendini uzaktan belli eden sil uetleriyle birer güç, servet ve ay rı ca lık göste rgesi niteliğini de taşıyorlarclı. Bölgede, yer yer büyük çiftlik binalarma hala "kule" denın esi nin nedeni ele budur. Kulelerio statü sergileyen özellikleri, on l arın bazen daha da büyütülmesine, içlerine hamam ve benzeri ekierin yap ılma sına ve dış görünümlerinin günün beğeni ve eğilimlerine uygun olarak yenielen biçimle nclirilmesine yol açm ı şt ı r. Arpaz köyündeki Beyler konağının kulesi veya Koçarlı ' da (1948'de yanan) Cihanoğulları ko na ğ ın a ait kule, bu son kategorinin e n çarpıc ı ve dikkate eleğer örnekle ri a ra sındad ır. Her iki kulenin barak öze lliklerine karışan gotik özellikler, üslup kaynağının başkent İstanbul ' dan çok, farklı kültür birikimlerinden nasibini alan kozmopolit Ege dünyası o ldu ğu nu gösterir. 19. y ü zy ıl ortalanna doğru , Osmanlı yönetiminin ald ı ğı bir dizi önlem sonucunda eski statülerini yitiren ve oynaclıkları yerel rolele bazı değişikliği be10

S KY LIFE

Ş UBAT

+

FEBRUARY

199 5


...,

iPLiK YARATIC ILIGINIZI SINIRLIYORSA ... BiZi

HATlRLAYlN.

Türkiye'de, "iplik" üre timin e ye ni ufukla r açan, yaratıcılıkta s ınır tanımay a n

bir kuruın va r.

İstanbul'da, Çerkezköy'de .

Yün ve yünlü

k a rı ş ıınlı

triko ipliğind en, boyalı triko pamuk ipliğine

kadar u za n a n g ni ş ürün

ye lpazes iyle "Serfil" ü stün lü ğ ü y l e, ay rıc a lı ğ ı y la tanışın.

6517796


19. yüzyılın ortalarına doğru eski statülerini yitiren ta}ra ailelerinin muhkem çiftlikleri birer ikijer ortadan kalkmaya bajladı./ As provincial landowners' powers were eroded from the mid-19th century, their fortified houses began to disappear from the landscape.

nimsemek zorunda kalan taşra aile lerinin muhkem çiftlikleri de, birer ikişer ortadan kalkmaya baş l a­ mış tır. Geriye ka labilenler ise, 1985 yılında bir rastl antı so nu cu " keşfe ttigimi z" bu tipo loj in in, Kültür B akanlıgı ' nın izin ve destekleriyle ve itiraf edelim, zahmetli bir tarama çalı şm asıyl a ortaya ç ıkartabi ldi­ gimi z da g ınık birkaç ö rnegidir ki , bun l arı n uzun ve biraz do l a mbaçlı o lan tarihsel serüven le rinin izini sürmek hayli zaman a lmıştır. Bununla birlikte, şim­ diden ş unları söyleyebiliriz: Anadolu 'nun batı kesiminde rastlanan ve hangi tipe girerse girsin, genelde kırsal kesim ve ta rım e ko nom isiyl e bağ l a ntılı olan '· ikamet kule leri" ve kule-evle r, Avrupa donj an ' l a rını a nd ı rma l arına ragmen, on lardan temelde ayrılan bir yap ı sal kurguya sahipti rler ve daha çok Akdeniz antikitesin in iyi bildigi "pyrgos" tipolojisine baglanabilirle r. Bu tipolo jinin kökeninde, M.Ö. 6. yü zyıldan beri va rlıkl a rı bilinen çiftlik kuleleri bulunmakta dır. Gerçekten ele, klasik arkeolojinin son otu z-kırk yı l içindeki buluşlarınclan haberli olanlar, Ege dünyasında s ıkça rastlanan kule lerin bir kısm ı­ nın çiftli k i ş letm eleriyle i l i şk il encli ri l clikl erini bilirle r. Ku leler, çeş itli evrelerelen geçerek, Ortaçag'cla da bölgedeki konumlarını korumu ş l ardır. Bunların Osmanlı dünyas ın ca b e nim senişlerin in öyküsü ise biraz daha k a rı ş ıktı r ve bizi tarihin henü z varsayıml a­ ra yaslanan kurgusuna götürecektir. •

which they ruted over their estates graduat~y disappeared from the landscape. Tbefew remaining examples were "discovered " by art historians in 1985, and studies of known suruivors and the search for more began under the auspices of the Ministry of Cultu re. Following the co/d !raif of their history proued a long and taborious task, but today we can say that the tower houses of western Anatolia, of whateuer type, were a feature of the rural agriculturally based economy, and that although they bear such a strong resemblance to the easttes of Europe, the ancestry of their architectural characterists must be sought instead in th e py rgos of Mediterranean antiquity. Towers of this type have been buitt bere since the 6th century BC, as exeavation over the past three or four decades has reuealed, and many of these evidently had a simi/ar connection with f armed estates. Tbrough many economic and political changes in the region over the centuries the towers maintained their importance. White the story of the tower bouses has been elucidated up to th e middle ages, th e transition to the Ottoman p eriod stil! proves elusive, going little beyond conjecture as yet. Meanwhile, these fascinating buildings are an unusual feature on the Aegean map for those interested in the less well trodden paths ofhistory. • 12

SKYLI FE

Ş UBAT

+

FEBRUARY

1995


Welve put Turkish and International kitchens ll

For the past 40 years Arzum technology has been providing the Turkish kitchen with quality items. Arzum: The company that is dedicated to developing technology to make life both easier and mo re attractive.

Arzum Food Processers-the Maestro, Prokit, Ultima Digital, Ultima Electronic, Scale (Turkey' s and the World's only food processor plus scale) and the Midi-all competing in technology and quality with other internationally known brands. Food processers for the age we live in, now providing their simplicity and ease of tasty food preparation to world-wide markets. Arzum Technology has put Turkish and International on automatic pilot.

SENUR EllXTRIK MOTORlARI SAN. VE TIC. A.Ş. Clıar(lr Malı. Dolum Tesısleri 'tlu Osmanpaşa Cad. No:5 Al<:ılar 34840 ISTANBUL 1TURKEY Ptıooe: 90(2121690 18 20 t41iresı Fa.: 90(2121690 07 41 ARZUM OIŞ TICARET VE PıUARIAMA A.Ş. Abdllpeio;i Cad. 'No: 195 8ayrarııpaşa 34150 ISTANBUL 1TURKEY Phooe : 90(212)563 98 99 Fa. : 90(212) 58110 49

COLOGNE 21·24 FEB, 199S

DOMOTECHNICA We a re ex hlb l tlng

Hall 8.1

(·24


WINTER CANVAS ES

rLıVCll CJ f) J Lı S Lı By ANNA TURAY

Yalçın Gökçebağ

Ki/e Sanat

Gcılen'si Arşivi'nden /

ivan edeb i ya tınd a 'Şita i ­ ye' adı verilen kasidelerio giri bölümlerinin konu s u kı 'tır. Kasideler ege r karla il g iliyse, adı 'Be rfiye ' o lur. Bu kasidelerde, o rt a lı k be yaz la ra büründü gü için kı ş ' eyh'e benzetil ir; fırtına ve sogukla rl a birl ikte ge ldig i iç in d e 'zalim bir P adişah ' a ... Dünya kuru l a lı beri bu karanlık yüz lü , za lim padişah baharla savaş ır , rü zgar lar estirir, güneşin ı ıki arını söndürür, gökyüzünü bu lutla rla donatır, beyaz örtüsünü yeryüzüne serer, Edip Hakkı he r yan ı kuşatır. Gelgelelim, kötüler sonunda hep ceza l arı nı çeke rle r; gü,n o lur, vakti gelir bir ele bakarsın ı z ki, kış balıara yenik clü müştür ... Bahar tazelik, güzellik ve bereketin simgesid ir, kış ise yoksunlugun ve k a ra nlı g ın .. . Türk resmi ilk yı l ­ larında babara sevda lıdır , kışa yüz vermek istemez pek; ille de resnıed il ecekse eger, ressam tuvaline karelan b ir yorgan çeker, sonra beyazla, sarıy l a , ı ı kla ve gölgeyle oynaşır, bütün çirkin likleri karın altında gizler.

D

Ki/e Art

Gcıl/eJy

ŞUBAT

+

Necdet Kalay

n Turkish c/assical divan lilerature, poems abo111 uıinter are known as ' itaö·e ·, and those about snouı as 'Berfiye '. In these poems winter is likened to a şeyh or deroisb teader hecause it is rohed in white, and to a cruel padişah because il hrings storms and biller co /d. Since the world hegan this dark faced (vra nl has battled to keep spring at bay. sendingfierce winds, extinguishing the lig bl of the Sil ll, filling the skv w ith clouds. and shro11ding the COIIquered earth in white. Howeuer, uil/ains always gettbeir desse11s in Köseoğlu the end, a11d euentllally the time com es when winter sucw m bs to ~pring. Spring is the symbol ofyouth, heauty and ab11ndmtce. white winter symbolises pouer()' and darkness. In the 19 th and .first quarter of tbe 20th century, when Turkish painting in the weslern sense u•as stili yo11ng, spring is a .frequent~)l rewrring tbeme. Artis/s much preferred spring scenes to winter, uıhich they auoided as .far as possib/e. When obliged to depict winter. the at1ist couered eue1y thing wilb a wbite h/anket to hide u•inter's darker side, and proceeded to play with the

1

14

SKYLIFE

Archive.

FEBRUARY

1995


Sami Yetik, Resim ve Heykel M端zesi Koleksiyonu'ndan./ Sami Yetik, Museum of Painting and Sculpture.


light rejlected in the snow. Otherwise spring prevailed for 12 months of the year, in the conviction that all arts are at the seroice of the beautiful and the ideal. Everywhere artists sought poetry, so it was natural that in the e.ffort to capture the poetry of spring the mud of thawing snow was not considered a fit subject for a painting. Instead the red tileel roofs of wooden houses gleaming !ike gems amidst the greenery of the Bosphorus shore, and th eiı · rejlections in the stil! water were dreaming images of a perfeci world. Long after impressionism had given way to new movements in western Europe it kept a tight ho/d on Turkish artists such as lbrahim Çal/ı, Nazmi Ziya, Hikmet Onat and Peyharnan Duran. Halil Paşa, Sami Yetik, Avni Lifij and many others shuttled backwards and f orwards across the Bosphorus, capturing colours and pretty scenery. The odd winter scene went k a rşım ı za çıkan k ı ş no further than res imlerinde ise , o adding a layer of kırmı zı kireınitli çasnow to those red tile tıl arı karla kaplaroofs, stripping some nıaktan , agaç l arı biof the trees of !h eir raz soyınaktan, gökleaves, and dinınıing yüzündeki ışıgı b ir the light a little. parça daha donukThe snowy landscapes l aş tırm aktan başka of Hüseyin Avni Lifij bir şey yapmazlar. nıostly confirm this Avni Lifij ' in kar generalisation, but his manzarala rı , bu ge"Landscape unde r nellemeyi dogrular Snow " in the Museum niteliktedir. Ama Reof Painting and sim ve Heykel MüSculpture is dijferent. zesi KoleksiyoAvni lifij, Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu'ndan./ Avni lifij, Museum of Painting This time he does not nu ' nd a bulunan and Sculpıure . look at winter's deco" Ka rlı Peyzaj"ı biraz rative qualities and seek to idealise it, but on the confarklıdır ötekilerinden. Bu kez kışı süslemez, ideatrary reminds us of its distasteful side with dirty yellize etmez; tam tersine, adeta mevsim in sevimsizlilows and melancholy greys. Of course the roofs are gini anıı11Satır izleyiciye, kirli sarılar ve tatsız grilerthis time the houses and again covered in snow, bul le .. . Gelgelelim karlada kaplı ça tılar , beyaz ama fetrees are crushed under its unwelcome weight. rab olmayan bu yüklin altında ezilen evler, tek tük Avni Lifij' spent five years studying in Paris u nder the agaçlar da eksik degildir. patranage of Şehzade Abdülmecid, the son of Sultan Şe h zade Abdülmecit'in himayesinde , 5 y ılını PaAbdiiiaziz and himseif an artisi. Until his premature ris'te geçiren ve 38 yaşında noktalanan ömrü ne death at the age of 38, Lifij painted hıtndreds of canyü zlerce resim sıgd ıran Avni Lifij, Yedikule ve civases and wrote as many poems. In sensitive tones he varını , yaz k ı ş, duygulu tonlada ınanzara resimleriYedikule and its environs in both winter and conveyed ne aktarır. summer landscapes. Mehmet Ali Laga ' nın "Ka rlı Peyzaj"ı ise , ayd ınlık Mehmet Ali Laga 's "Snowy Landscape " is distinguished renkleriyle Lifij'inkinden ayrı lır. Karın ardından ç ı­ from those of Lifij by its luminous colours. Perhaps it is kan güneştir veya kışı Bogaz'da yaşamanın keyfithe sun which lights up the scene so brightly, or just the belki de o ıta lıgı böyle aydın l atan ... Ne denizin dir joy of winter on the shores of the Bosphorus. Neither bugu lu rengi , ne havadaki k a rın uçuk sarıs ı , mevthe misty colour of the sea, nor the pale yellaw of sim konusunda yeterince ikna edicidir. Üşümezsi­ snowjlakes in the air is su.fficiently convincing. You niz. Kimbilir, belki de bahardan bozmad ır da onfail to feel co/d, and perhaps this is actually spriııg dan ... with a wiııtry veneer. Mehmet Ali Laga was a militaty Bir Harbiyeli'dir Mehmet Ali Laga. 1908'de II. Meş­ He was appoiııted art teaeber at Kuleli MilitC/Iy q[ficer. rutiyet'in il anıyla Kuleli Askeri Lisesi resim öğret20.

yü zy ılın

ilk çeyreginde, Türk resmi henüz barastlanan manzaraların ortak teması, bahardır . Tuvailere k ı ş mevsimi hemen hiç u g raınaz, döıt mevsim bahar yaşanır; çünkü resim güzelin ve ideal o l anın hizmetinded ir. Her yerde şiirse llik a ranır. Ve elbette, ba harın lirizınini yakalamaya ça lı şan sanatç ı , karın ça muruyla ugraşınaz; Bogaz ' ın yeşillik l eri arasında mücevher gibi pırt i­ dayan k ırmızı k ireınitli ahşap yalı l ar ve on l arın suya yansıyan hayalleriyle zenginleştirir tuvalini. Batı'dan , en çok da Paris'ten itha l ed ilen 'lzlenimcilik', ora larda artık çoktan ömrünü tamamlam ış olsa da İbrahim Çallı , Nazıni Ziya, Hikmet Onat, Feyhaman Duran gibi ressaın l arım ı zı s ım s ıkı kuşat­ mış , egemenligine a lmı şt ır. Halil Paşa ' l ar , Sami Yetik'ler, Avni Lifij 'ler Bogaz ' ın iki yakası aras ında mekik dokuyarak renklerle, güzellikle rle ugraşır dururlar. Arada bir harını yaşarken, s ıkça

16

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


ibrahim Safi, Kile Sanat Galerisi A11ivi'nden./ ibrahim Safi. Kile Art Gallery Archive.

Sami Yetik, Resim ve Heykel M端zesi Koleksiyonu'ndani Sami Yetik, Museum of Painting and Sculpture.


High School, upon the proclamation of constitutional government in 1908, and went on to teach art at a number of other schools. He painted mainly landscapes. Sami Yetik knew how to treat both the picturesque and ruthless sides of winter in his landscapes. You feel a bitter co/d which leaves you shivering to your marrow, and feel the oppressive burden of winter on the house

menligine getirilir; sonra ayn ı görevi başka okullarda sürdürür. Çalışmala rı , daha çok, manzara resimlerinde yogu nl aşı r. Sami Yetik, manzaralarında kışı her iki yüzüyle de ele a lmasını bilir. tliklerinizi titreten keskin sogugu, çat ıl arın üzerine çöken kışın ag ırlıg ını hissedersiniz. Bazen de daracık bir !stanbul sokag ında , dışarı dogru müthiş bir zarafetle u za nmı ş b ir Os-

ibrahim Çal lı, Kile Sanat Galerisi Arşivi'nden./ ibrahim Çallı, Kile Art Gallery Archive.

roofs. Sametimes you capture that emotion in the graceful projecting eaves of an Ottoman house in a narrow istanbul street. The wind sends everything on the surface of that tiny picture flying, blowing the snowflakes out of the canvas.

manl ı

evinin saçaklarında yakalarsın ı z kışın verdiği o duyguyu. Küçücük tuvalin yüzeyindeki herşeyi altüst eden rüzgar, kar tanelerini de dışa rı doğru sa vurur. Sami Yetik, büyük tuvailere manzara resimlerin18

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


den çok, askerl ikle ilgil i konuları döker. O da asYelik more oJien painted militaıy subjects than winter, ker ressam l arım ı zdanclır . Bir süre resim öğretmenli­ hard(y sı11prisi11g since he ıvas one of the Turkish miliğ i , ardında n kısa bir süre Sanayi-i efise'cle öğren­ tary pa in ters. AJier teaching art for a white, ,he studied cilik derken. ne yap ıp eder bir ara kapağı Paris'e briePv at the Academy of Fine Aris bejare Jlnding his atar; ancak I. Dünya Sava;ıı'yla birlikte, tıpkı arkaway to Paris witb great dijficulty. Yet barely bad he arrived tban tbe outbreak oj World War 1 obliged him daşları gibi o da lstanbul'a döner. Neredeyse tümüyle Istanbul 'un kışlarını resmeelen to return /ike so many others. Apar/ from these artists who depicted Istanbul 's winters, bu ressamların dışında, Eşref Üren ele bir '·başkent ressamı " olarak , za m a n zaman Eşref Üren occasionat(v gave us glimpses info the harsh Ankara ' nın o sert ve zorlu kı ş ları ­ and extreme winters of Ankara, which had become nı geçirir tuvaline . Çeşi tli müze Tu rkey's new capital. Several bu nd red sc en es of ve koleksiyonlara dağılmış birArıkara by Eşref Üren can be see n in museums and prikaç yüz Ankara peyzajının sahibi vate collections. He is an impassioned /over of nature and tbe open air. olan Eşref Üren, gerçek bir doğa tutkunu, bir "aç ıkhava ressaAfter a brief sojourn in Paris, Eşref Üren returned to Turkey and volunteered /ike a trııe idealist to teach aı1 mı " dır. Kısa bir Paris macerasının ardından İstanbu l 'a dönen sanatin Turkey's undeveloped eastern regions. A few years /ater he seli/ed in Ankara, in the bare steppes of central çı , idealist bir resim öğretmeni olarak kendi isteğiy l e Doğu ' ya gider. Bir süre sonra ise Orta Anadolu 'nun bozkırına , Ankara 'ya kök salar, resim çalışmalarını burada sürdürür. İster baharı , ister kışı resmetsin, en çok mutlak uyuma ve renklerin biribirleriyle kaynaşmasına önem verir. .. Yine Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda bulunan , Ragıp Gökcan'ın "Kar ve Kız " adlı tablosu ise , Türk resminin klasik örnekleri arasında yer alan bu " kış resim lerinden" hem dö nem , hem ele üslup o laRagıp Gökcan, Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu'ndan./ Ragıp Gökcan, Museum of rak apayrı özellikler taşır. Painting and Sculpture. "Kar ve Kız '' da ş iirsel bir kar görüntüsüne, beyazla kuşa ­ Anatolia. Whether depicting spring or winter, Eşref nan bir doğa övgüsüne rastlanÜren is always concerned primarily ıvitb creating harmaz. Keskin bir soğuğ un etkisiymony between colours. le yerele iki büklüm kıvrılmış, Ragıp Gökcan 's "Winter and Gir/ " in the Museum of yorgun ve ezik bir genç kadın Painling and Sculpture is very dif.ferent from its convardır bu resimde. Kucağında bir temporaries in szy!e. Here there is no poetic snow scene, no adaratian of nature swathed in white. A tired and bebek taşır. Bir tek kar tanesi bile seçemezs in iz, ama iç iniz hroken-spirited young woman lies hunched on the üşür ... Her ne kadar, belge ve ground in the freezing co/d. In her arms sbe carries a yayın eksikliği nedeniyle , Türk baby. There is not a snowflake to be seen, but tbe co/d is resminelen clerli toplu " kı~ mantangible. zara l arı'' sunmak son derece güç ele olsa, 1900'lerin Although the dearth of documentation and publicabaşında . tutkuyla doğaya yönelen manzara ressamtions makes it dijficult to take a comprehensive look at J a rımı z ın karelan-kıştan hiç h oş l anmaclık l arı kolaywinter landscapes in early 20th century Turkish paintlıkla an l aşılıyor. Belki de bunda , kışı "zalim bir paiııg , it is evident that winter was not a popu/ar pbeclişaha " benzeten Doğulu bakı ş ın etkisi vardır. nomenon. Perhaps the eastern coııcept of wiııter as a Kimbilir? • "Cl'//('/ padişab ··bad apan to play? • 19

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


•••••• ••••••••••••••••• • • • •••• •••••• • • •• •• • ••••••• • • • •• • ••• • • PORTFOLIO MANAGEMENT • STOCK EXC HANGE • PRIVATE BANKING

e CORPORATE FINANCE

Christopher Columbus (1451 - 1 506) :

"We have fina/Iy reached lndia. "


The most famous navigator of his time, Christopher Columbus convinced the King and the Queen of Spain to finance his vayage into the unknown, promising untold treasures. Charting their course according to the best maps of the day, they set sail with great hopes.When they finally caught sight of la nd, they assumed it was the West lndies. lnfact, they had discovered America . The need to question assumptions is even more critica! taday, more than SOO years later. In the world of investments and banking the greatest rewards are generated through original thinking and fresh analysis, not only through conventional wisdom . At Garanti lnvestment Bank, we combine knowledge and experience with insight to design creative investment strategies in line with your goals. By continuously examining and evaluating opportun ities in the capital markets, ·we seek to maximize the returnson your investments while steering wide of undue risk. If you seek more than conventional wisdom, then give us a call. Together we will chart a more productive course o o

"'A C>

z A

"

GARANTi INVESTMENT N K A t or information and appointments, please cal! Tel : +90 (212) 251 45 1O

There 's stili more to be earne d .

................................................

:; ar ant i lnves tment and Com mercial Bank Ine. is a -

Do~uş

Holding Co mpany

Address : Mete Cad . 40 Taksim 80060 Istanbul Phone : +90(212) 251 08 80 Fax : +90(212) 251 31 03


'11 camel driver and an ass leading a string of

"Bir deveci ve sekiz-on deveyi peşine ta kmış götüren bir merkep! Kervanın habercisi develere asılı çanların inceden katına , kalından inceye çıkardıgı tekdüze sesler ...

eight or nine camels! The monotonous tinkling of the bel/s hung araund the came/s ' necks herald the caravan 's arrival . .. For years this sound rang through the streets of Ayva lık during November, December

tıngır mıngır

Yıllarca Ayvalık sokaklarında K asım , Aralık,

Ocak, yani zeytinin toplandıgı üç ay boyunca bu sesler çınladı. Halk d eyimiyle "kara suların", yani zeytinin s ıkılmas ı sıra­ sınd a artaka lan, dökülüp , atıl an koyu renkli s ul arın aktıgı ay iardı bu". Bu satırlar, "Ayvalık " kitabın ın tarihçe bölümünde ye r alıyor. Ayvalık, Ege b ölgesinde şirin bir sahil kasabas ı. Burhaniye, Bergama ve Dikili üçgeninin o rt as ınd a bulunan Ayvalık ' ın batısı denize dayalı. G eçmişi tarih öncesi dönemlere kadar uzanan bu yerle ş im biriminin ilk ve orta çaglardaki durumuna ait güvenilir kayıtlar yok. 1700'lü y ıll a rda, tüm Batı Anadolu 'nun Osmanlı uyrugunda oldugu dönemde ise Ayva lık 'ın özerk bir yapı ya sahip oldugu biliniyor. 1840 y ılınd a Ayvalık , B a lıkesir (Kares i) Sancagı' na baglanıyor. Yü zyılla r

boyunca Ayvavuran en

lı k ' a damgasını

önemli şey, toprakların yüzde 70'ini kaplayan zeytin agaçları. Halen Ayvalık ' da 2,5 milyondan fazla zeytin agacı bulunuyor. Zeytin agacı , Ayvalık için olduğu kadar tüm Türkiye için de büyük önem taşı­ yan bir kültür bitkisi. Yakl aşık 8000 y ıl öncesinden bu yana , dünya üzerindeki varlıgını sürdürüyor. Anavatanının Mezopotamya o lduğu bilinen zeytin agacının, buradan çevreye yayıldığı sa nılıyor. Agır ağır büyüyen ama son derece uzun ömürlü bir ağaç. Bin yaşından büyük zeytin agaç l arı bile var. Genellikle çalı görünümünde olan zeytin ağa­ cının yaprak l arının üst yüzü, koyu yeş il. Alt yüzü ise, gümüş renkli. Zeytin ağacının gövde-

and january. ·the months of the olive harvest. These were the months when the black juice produced as waste during the oil extraction process jlowed everywhere." These lines are from the account of Ayvalık 's history in a book entitled "Ayva lık " about this picturesque seaside town on the Aegean. Little is known about the ancient and mediaeval history of the town, although there is archaeologi24

SK Y LIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


si çurumeye karşı çok dayanıklı. Agaç öldügünde, köklerinden yeni bir agacın filizleri sürgün veriyor. Bir anlamda "ölmez agaç " tır zeytin ... Bütün eski yaz ılı kaynaklarda Mezopotamya, Akdeniz ve Ege bölgelerinin zeytin agaçları ile s ü slenmiş o ldugundan söz edilir. Zeytin agacı bir yıl bol , bir yı l az ürün veriyor. Zeytin, en fazla yag içeren meyvelerden biri; agırlıgının yaklaşık yüzde 20-30'unu yag oluş-

cal evidence that it was settled in prehistoric times. In the 1700s when all the rest of western Anatolia was under Ottoman rule, Ayva lık enjoyed an unusuat autonomous status. In 1840, Ayvalık was attached to the sub-province of Balıkesir, then known as Karesi. The feature which comes first to mind when speaking of Ayvalık is its olive groves, which cover 70 percent of the /and in this area. Taday there are over 2.5 million olive trees in Ayva lık. Olives are one oj Turkey's most important crops, and Ayvalık one of the principal olive growing regions. The olive tree is an intriguing plant, wh ich has existed for 8000 years. A native of Mesopotamia , the olive was gradually intro duced to lands furth er afield. A lthough the tree grows extremely slowly and requires careful cultivation, its longevity rewards many generations of Jarmers . Olive trees over one thousand years of age exist. The distinctive colour oj these usually low stature trees is due to the jact that the upper surface of the leaves is dark green white the underside is silvery. The trunk of the olive tree is extremely resisıant to rot, and even after the tree is dead, the roots put out new shoots so that a young tree grows fro m the base oj the old. In a sense, therejore, the olive tree is immortal. The o live groves of Mesopotamia, the Mediterranean and Aegean regions are mentioned in some oj the earliest written records, and all the many civilisations which arose and jel/ in Anatolia harvested their Jruit and pressed it for oil. The olive has one of the highest oil contents of any plant, at 20-30 percent of the fruit 's weight, and most of the crop is used for prod u cing o/ive oil. Each tree fruits plentifully

turuyor. Anadolu'da ye rleşmiş bütün uygarlıklarda zeytin agacı yetiştirilmiş; zeytin toplanmış; sıkılmış ve yagı çıkarılmış . Türkiye bugün dün yanın beş büyük zeytinyagı üreticisinden biri. 1992-93 arasında dünyada toplam 1,705 bin ton zeytinyagı üretilmiş. Aynı dönemde Türkiye'nin üretimi, 85 bin ton. Bunun 50 bin tonu ülke içinde tüketilm i ş; 20 hin 25

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUAR Y

1995


every other year, producing very little fruit in alterna/e years. Taday Turkey is one of the world 's top fiue olive ait producers, with an output of 70,000 tonsin 1993. Total world production for the same period was 1, 705,000 tons. Turkey exports over a third of the total crop from its 85 million trees. Consumption of olive ai t Turkey is c o mpa ratively law compared to other olive producers. For exaınple, whereas between 1986 and

tonu ise ihraç ed ilmi ş. Yakl aşık 85 milyon zeytin ağacını topra l arı nda barındıran bir ülke o larak Türkiye'nin zeyt in yağı tüketimi , dün ya s tandartl arına göre oldukça düşük. Örneğin, 198689 y ıll arı arasında Yunanistan'da başına zey tin yağı tüketimi 20 litre iken, Türkiye 'de bir litre

in Greece was 20 litres, this figure was only araund one litre in Turkey. There are 1141 olive oil factories in Turkey, 213 of theın in !zmir, 173 in Aydın, 140 in Gaziantep, 135 in Balıkesir, 133 in Muğla, and 347 in other provinces. Turkey 's oldest olive oil producing company is Komili, established in 1878 by appointment to the sultan. The methods of olive oil production used in Turkey and the rest of the world have changed little since Roman times. The olives are pressed without any chemical processing to produce oil which is as pure and natural as the goddess Minerva, regarded as patran saint of olives by the Romans. The Romans classified olive oil in ten categories. For example, that made from windfalls was known as "caducu m ", white that nıade from diseased olives and used by slaves was cal/ed "cibbarim ··. The ınerchaııts would gather to set prices for the d~ffereııt grades, and the jars qf olive oil would then be loaded on ships for distribution to distant nıarkets. Three principal grades of o/ive o il are produced in Turkey taday, although these grades nıay be subdivided. Olive oil is classified according to arama, colour, acidity, .flavour and production method. The highest quality is virgin extra, which has a greenish yellaw colour, retains the

civarında o lmu ş.

Türkiye'de zeytin yağı üreten 1141 fabrika bulunuyor. Bunların 213'ü !zmir'cle, 173'ü Ayclın ' cla , 1 40' ı Gaziantep'te, 135 'i Balıkesir ' cle , 133'ü Muğla ' cla. Geriye kalan 347 fabrika ise, çeşit li iliere d ağ ılmı ş durumda. Türkiye'nin e n eski zeyt inyağ ı üreticisi, "Komili " firması. 1878 yılın­ da Osmanlı Saray ı ' nın zeytinyağı ihti yacını karşılayan firma , o günelen beri 116 yıldır, Türk insanının mutfağında ve sofrasında yer alıyor. Türkiye'de ve dünyada zeyti n yağı üretiminde hala, 2000 y ıl önce Romalıların gelişt irdi ğ i yöntemler kullanılıyor. Hi çbir kimyasal i ş l emelen geç meksizin doğadan toplanan zeytinteri n preslenmesiyle elele eelilen zeytinyağı, yüzyı ll ar önce Roma lıların ona adad ıkları Tanrıça Minerva kadar saf ve doğal. Romalılarda zeytinyağı, 10 değişik kategoriele s ınıflan cl ırılı yordu. Örneğ in , ağaçtan düşmüş

zeytin lerden elele eel il en zeytinyağına "Caducum", kölelerin kullandığı hastalıklı zeytinlerden üretilen yağiara ise "Cibbarim" adı veri liyordu . Tüccarlar fiyatları buna göre belirliyor ve anfora lara yüklenen zeytinyağ l ar , ticaret gemileriyle uzak limanlara gönderiliyorclu. Günümü z Türkiye'sinde üre tilen zey tin yağ ının 26

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


bu avantajdan y

Kişiler

ve

kuruluşlar,

karar anlanyla

bir yatırım ya da

karşılaşırlar.

kaynaklarından

sürekli

amacını

ve objektif

veriler sayesinde, TEB,

müşterilerini

de bilgilendirir,

ve öngörüleriyle güçlendirir. Finansal güç ile

analiz gücünün TEB

başlar. Bagımsız

alınan

mevduat müşterilerini de, kredi yorumları

yönelince önemli

TEB, müşterisinin temel

inceleyip irdeleyerek hizmet vermeye bilgi

girişime

birl eşmesinden ,

müşterisinin

Ekonomi

degerleri, Ekonomi verimli

sanatıy l a

kılınır.

~

sanatı

TÜRK EKONOMİ B

dogar.

korunur ve


genelde koku , renk, asit derecesi, tat ve elde edilme biçimine göre degişen türleri var. Başlıcaları, "Natür e ! veya Sızma", "Rafine" ve "Riviera " zeytinyagları. Bu türler arasında, deyiş yerindeyse, en makbul olanı ise 'Natürel' veya 'S ızma ' zeytinyagı. Natüre l zeytinyag ı , yeşilimsi sarı renkte, zeytin kokus unu , tadını en yogun, en dogal biçimde muhafaza eden, doganın sundugu e n nitelikli besin m a ddelerinden biri. Zeytinden soguk presle ilk agızda elde edilen Natürel veya

arama of the oliues, and has the richest flavour. Virgin extra olive oil is one of the finest natural foodstuffs available. It is the first oil obtained by the cold press method, and has an acidity of no more than one percent. The second and third grades of virgin oliue oil ha ve a higher acidity of up to 4.5 percent. Oils with an acidity above this level must be refiııed bejare they are edib/e. Refined olive oil has almost zero acidity, but is nearly colourless and lacks any arama. This oil is preferred in countries /ike the United States where coıı­ sumers are ııot accustomed to the strong jlavour of natural olive oil. The third type, known as Riviera, is a mixture of natural and refined oils, which since it burns a t a higher temperature than e ith er of its component oils alone, is the ınost suitablefor frying. Human beings discovered h ow to extract oil from olives thousands of years ago, and the peoples of the Mediterranean basin have benefited from the health-g iving properties qf oliue oil euer since. Oliue oil is the most easily digestible of all solid and liquid .fats. A !it-

Sızma zeytinyagının

asit oranı, en fazla yüzde bir. Bu zeytinyagı, genellikle, çig olarak tüketiliyor. Natüre! zeytinyagının ikinci , üçüncü kalite olanları da var ve bunl a rın asit oranları yüzde 4,5 'e kadar yükselebiliyor. Asit o ran l arı y üzde 4,5'den fazla olan zeytinyagı yenilebilir nit elik te olmadıgın­ dan , rafine edilmesi gerekiyor. Rafinasyon işlemi so nrasında e lde ed ilen zeytinyagı, hem e n hemen sıfır asit o ranına sa hip , renksiz ve kokusuz bir yag. "Rafine" zeytinyaglar d a ha çok ABD gibi, zeytinyagı­ nın g üçlü tezze tine alışkın olmayan ülkelerde tüketiliyor. Üçüncü tür zeytinyagJar ise, "Riviera" denile n ve Rafine zeytinyagıyla Natürel'in ka28

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


~ DEBA

DENizLi BASMA VE BOYA SANAYii A.Ş. • DENIZLI PRINTING AND DYEING IN D. INC.

TA Ş G E ÇiT WE V K li P K 7 3 2 OOO 1 O E N 1 ZLI 1 TU R KEY PHONE 0)258) ı&6 02 59 tlliNES) 266 0150 (3 LINE S) FAX 0(251) 266 0123 TLX: 51521 DEBA TR. cım:t PIIIŞ~19SllPIZlllJIIIIOIC.IT RIW.ITTt.liSIII~ •11lTlliiWTIIl lll<lTTINTI- &r.

KE RE STECI LE R SiTESI GOLDALI SOK NO 13 31010 IHR TER ·I ST .I TU RKE Y PHONE ·0(212) 5023202·5574035·37·31·S84338HS61054·5540095 FAX :0(212) 5145411 P i TAŞ

A . Ş . I i i DEl i ll i USIA H IOU SUAf ll .lı . $ . lii iUL U Ş U D U I PIT,q I IIC . ISA DEl i ll i Hl ıtT I NG AND DYE I II G 1110 . Il C. COMPU l

A musical instrument, no matter how authentic, assumes universal value when playing, in skilled hands, the music of love and friendship ... Fabric becomes the ultimate point of quality where all universal feelings are shaped by the unique talent of DEBA... By simply touching a DEBA fabric, you step beyand all the geographical boundaries and start speaking the co mm on language of friendly trade ...


rışım ından e lde edilen yağ l ar. Bu zeyt in yağ l a r , yanma dereceleri öteki yağl arda n daha yü ksek ol duğundan, yemekler için ideal. Akdeniz bitki örtüsünün süsü zeytin ağaç ları­ nın meyvelerinden elde edilen zeytinyağı, insanoğl unun binlerce yıldan beri yaşadığ ı ve tanık o ldu ğu gerçek bir mucize. Bunun nedeni, zeytinyağ ının yap ı sal özelliklerind en ötü rü , en

ıle

taken by itself bejare nıeals protects the ulcers, and it can help cu re complaints qf the gall bladder. Olive oil contains a lnı ası the same proportion of linoleic acid as human mi/k, and contributes to the development of the brain and strengthens the bones. Significant quantities of vitamins A, D, E and K are alsa preseni in olive oil, which since it reduces the !evet qf cholesterol in the blood alsa reduces the risk of heart disease. Tab/e olives are consumed in large quantities in Turkey. Over the 1992-1993 season 120,000 tons of tab/e olives were produced, equivalent to over 1O percent of world production lotalling 1,056, 000 tons, and one third of European stonıach from

sağlık lı yağ o lu ş u . Zeytinyağı katı

ve sıvı yağlar içinde en kolay hazmed il e ni . Yemek lerden önce a lındı ğında m ideyi ülsere karşı koruyor; bağırsaklara hiç zarar ve rmed iği gibi, safra kesesi rahatsızlıkla­ rınd a tedavi amacıyla kullanılıyor. Anne sütüne en yakın oranda linelaik asit içeren zeytinyağı , beyin ge li ş imini ve kemiklerin güçleomesini de hı z l a ndırıyo r. İçerdi­

A, D , E, K vitaminl eri il e tam bir vitamin deposu. Bütün bun la rın yanıs ı­ ra , kanda bulunan za r ar lı kolesterol ği

miktarını düş ürdü­ ğ ünd e n

kalp krizi

riskini de

aza ltıyor.

İnsanoğlu nun

e n eski dostu zeytin, yağ üretim inde kullanıl­ madığında " sofra lık "

o larak, doğru dan tüketi liyor. Sofr a lı k zeytin üretimi ve tük e timi , Türkiye 'de çok yayg ın. 1992-93 a r as ında d ü nyada top lam 1 ,056 bin ton sofra lık zeytin üreti l mi ş. Aynı dön emde ise Türkiye'nin toplam üretimi, 120 bin ton. Yine aynı dönemde 12 ülkenin o luşturduğu Avrupa Toplu lu ğu ' nun toplam zeytin üretiminin 378 bin ton o l du ğ u düşünü lürse, Türkiye'nin üretiminin büyüklüğü açı kça görülüyor. Türkiye'de zeytin tüketimi de bir hayli yüksek. 1992-93 a ras ınd a Türkiye'de üretilen 120 bin ton sofralık zeytinin 110 bin tonu iç pazarda tüketilmiş. İhracat ise, sadece 10 bin ton. Türk insanı zeytini çok seviyor; ancak son yıl­ larda zeytinyağ ını biraz ihmal etmiş durumda. " Zeytinyağ lı lar" diye bilinen zengin yemek çeş itl erini sofrasında bulunduran Türkiye, bugün ke ndi mu cizesini yenid en sahiple nmeye çalış ıyor. •

Union production oj 3 78,000 tons. Of Turkey 's 1993 production of tab/e olives, ll O, 000 tons were consumed on the domestic market and only 1 O, 000 tons exported. The Turkish people are dedicated eaters of olives, although over recent years cheaper oils have eroded consumption of olive oil. In a country where olive oil has been produced for thousands of years, and where cold vegetable dishes made with olive oil form a culinary category of their own known as "zeytinyağlılar ", both producers and dietitians are trying to persuade the public that the advantages of their traditional oil is worth that bit extra in price. • 30

SK Y LI F E

Ş UBAT

+

F EBR UA R Y

199 5


ff

tf

ordu m kendime/ Sappho, dedim/ Elinden ne vermek gelir/ Herşeyi olan/ Aphrodite gibi birine?/ Dedim ki/ Ak birkeçinin/ Semiz but kemigini/ Yakacagım / Sunagında o güzelin ... " Antik çagın kadın şa irl erinden Sappho, tapınma törenleri için yazdıg ı koro ş iirleri nden birinde, Aşk ve Güzellik Tanrıçası Aphrodite'den böyle söz ediyor. Aphrodite'nin a dını taşıyan Aphrodisias antik kenti Aydın ilinin Karacasu kazasına baglı Geyre köyünün yakınında. Antik adı 'Salbakos' olan Babadag, bu kenti dogudan kuşatıyor. Aphrodisias'ın kalıntı­ ları arasında dolaşmaya başlamadan önce, kentin öyküsünü dinleyelim: Bizanslı tarihçi Stephanos'a

S

Aphrodite'in ismini t~ıyan Aphrodisias,

Aydın

ilinin Karacasu

kazasına bağlı

ı

asked myself 1 Sappho, I said 1 Wbat can you give 1 To one such as Aphrodite 1 Who has everything? 1 I will bum 1 The fat~y leg bone 1 Of a white goat 1 At that beauty's altar" ... So speaks Sappho, the woman poet of ancient Lesbos, in one of her choruses written for ceremonies in worship of Aphrodite, goddess of love and beauty. The ancient ci~y of Aphrodisias named after Aphrodite is near the village of Geyre in the district of Karacasu in Turkey 's southwestern province of Aydın. Mount Babadağ (the ancient Salbakos) rises to the east of the city. Bejare we begin our tour of the ruins here, fet us hear the story of the city. According to the Byzantine historian, Stephanos, the city's .first name was Lelegonopolis,

Geyre köyünün

yak ınında.

Antik adı Salbakos olan

34

ŞUBAT

kenti

doğudan

çevreliyor.

after the myster'ious Lelegians whom the Greeks took to be the pre-Hellenic indigenous people of the Aegean islands. The city later became known as Megapolis, and was subsequently named after Babylon 's legendary King Ninos. The ruins of Aphrodisias are situated on a plateau at an altitude of 600 metres. This fertile !and was first setı/ed 7800 years ago in the Late Neolithic and Chalcolithic ages, and remained inhabited through the Bronze and Iran ages. During the Greek period Aphrodisias grew into a major city, and under the Romans was so respected that according to the histarian Appian, the Roman dietatar Sulla sent gifts of a golden crown and a double bladed axe to the Carian goddess at the instigation of the araele of Delphi in 82 BC.

göre kentin ilk adı, 'Lelegonopolis'tir. Kent daha sonra 'Megapolis' o lmu ş. Geç dönemlerde ise, Babil'in efsanevf kralı inos'un adı verilmiş Aphrodisias'a. Aphrodisias' ın kalıntıları, denizden 600 metre yükseklikte bir plato üzerinde duruyor şimdi. Bu verimli topraklara, ilk kez, 7800 yıl önce Geç Neolitik ve Kalkolitik çaglarda yerleşilmiş. Yerleşmeler , Tunç ve Demir çaglarında da sürmüş. Aphrodisias, Hellenistik çagda önemli bir kent; lmparatorluk döneminde ise Roma ' nın gözdesi olmuş. Öyle ki tarihçi Appian'a göre Roma ' lı diktatör Sulla, Delphoi bilicisinin önerisi ile MÖ. 82'de, Karia'lı Tanrıça Aphrodite'ye bir a l tın taç ve çift yüzlü bir balta gönderSKYLIFE

Babadağ,

+

FEBRUAR Y

1995


miş ... Aphrodisias MS. 2, 3 ve 4. yüzyıllarda hem bir kültür merkezi hem de dinsel bir merkez olarak en parlak dönemini yaşamış. Hristiyanlıktan sonra kent 'Haç Kenti' anlamına gelen 'Stavropolis' adıyla anıl­ mış. Bizanslılar ise, Aphrodisias'dan 'Karia' olarak sözederi er. 6-1 ı. yüzyıllar boyunca kent, giderek önemini yitirmiş. Aphrodisias kazıları 20 yüzyılda başlar. Fransız mühendis ve amatör arkeolog Paul Gaudin, ilk kazıyı 1904 ve 1905'te gerçekleştirmiş. İtalyan bilgini Giulio Jacopi ise, 1937'de, birkaç hafta Agora'nın köşe­ sini kazmış. Prof. Dr. Kenan Erim, kesintisiz otuz yıl sürecek kazı çalışmalarına 1961 'de başlamış. Aphro-

Aphrodisias is one of the loveliest ancient cities in

souıhwest

Aphrodisias enjoyed its heyday as a cu/tura! and religious centre during the 2nd to 4th centuries. Ajter the spread of Christianity Aphrodisias became known as Stavropolis, meaning City oj the Cross, white the Byzantines rejerred to the city as Caria. From the 6th century onwards the city jel! info gradual decline, and had disappeared from the stage of history without trace by the 11th century. Tbe first excavations of the site were carried out in 1904 and 1905 by the French engineer and amateur archaeologist, Paul Gaudin. In 1937, the !ta/ian scholar Giulio jacopi spent a jew weeks u ncavering one corner of the agora. Then in 1961, the Turkish archaeologist ProfDr.Kenan Erim began excavations which were to

Turkey. at the foot of Mount

disias kazıları, Prof. Erim'in 1990'da ölümünden sonra ABD'li meslektaşı Prof. Dr. R. Smith tarafın­ dan yürütülüyor. Aphrodisias'ın kalıntıları düz bir alanda yer alıyor. Antik tiyatronun yaslandıgı 15 metre yüksekligindeki tepe, eski çaglardan kalma bir höyük. Doguda kalan Pekmez Tepe ise, prehistorik bir yerleşme. Akropolis'e ulaşan egimli toprak yoldan sola dogru kıvrılırsanız Aphrodisias ' ın Hellenistik çaga tarihleneo tiyatrosuna ulaşırsınız. Bu yapı, köyün terk edilmiş evlerinin altından çıkarılmış. Üst oturma sı­ raları kısmen, alt oturma sıraları ve sahne, bütünüyle korunmuş. Sahnenin birinci katı üzerindeki yazıt, bu tiyatronun tınparatar Sezar ve Augustus'un azatlı

Babadağ

(Salbakos) near the viiiage of Geyre in the province of

last 30 years without interruption, and revealed Aphrodisias in all its splendour. Since ProfErim died in 1990 his American colleague, ProfDr.R.Smith has been carrying on the uncompleted work. Aphrodisias lies on a fiat site, the 15 metre high mound against which the amphitheatre leans being an even o/der tumulus. Anather mound to the east known as Pekmez Tepe is the remains rJj a prehistoric settlement. Turning left onto the steping road leading up to the acropolis brings you to the Hel/enistic theatre oj Aphrodisias. Tb is structure was discovered below a group of derelict cottages. Tbe tower seats and skene are in a perfect state ojpreservation, and the upper seats are partially complete. Tbe inscription over the first storey of the 35

SKYLIFE

ŞUBAT

Aydın .

+

FEBRUARY

1995


köles i Zollos ta rafınd a n ya ptırıldı ğ ını ve ha lka adanelığını bildiriyo r. Sahne binas ının he me n sağ ınd a, kente veril e n ay rı ca l ık ve o nurlan içeren imparator m e ktupl arı ye r a lı yor. Tiyatronun ortas ın daki o rkestra kıs mı ise, Marcus Aurellius döne minele cle rinl eş tiril e re k are naya dönü ştürülmü ş. Vahşi hayvan ve gladyatör döğ ü ş l e rin e de sa hne olan bu alana hayvanlar sahne bina s ının altında ki dehlizden s alıveri­ lirl erm i ş . Bizans döneminde ise tiyatro, çöplük o larak kull an ılmı ş. Antik ke ntin yönetim ve tica ret me rkezi o lan Agora'y ı Akropolis'te n batı yönünde yürüyerek görebilirsiniz. 205x120 metre lik bir a lanı ka p layan Agora' nın doğu kesimi tınpa ra tar Tiberius'a a danmış . Batı kesimind e , Haclrianus H a maml a rı yer a l ıyor. Bu hamamlar a ltı salo ndan o lu ş u yo r. Başlı ca salonlar 'Ca lidari um' (s ı ca k o da) , 'Sudatorium ' (te rl e me odası), 'Tepidarium' ( ıl ınma odas ı) ve 'Frigidarium ' (soğ ukluk ). Paul Gaud in, bu yüzyı lın ba ş ın­ da yaptığ ı kazıl a rda , h amamın önündeki sütunlu avluda çok sayı­ da hey ke l ve figürlü sütun bulmu ş . Hadrianus Hamamlarınd a n ku zeye do ğru ile rl erse ni z kar ş ınıza bir dizi oda ve sa lon ç ıkar. Bu yap ıl a rın Roma çağ ından kalma özel bir eve ait o l duğu sanı lıyo r. Bizans çağın­ da ise, Piskopos Sara-

skene relates that the tbeatre was endowed by Zollos, a manumitted slave of the emperors Caesa r and Augustus, and that it is dedicated to the people. To the rigbt of the skene are fetters from the emperor declaring the privileged status and bonours accorded to the cizy. Tbe a reb esıra pit in the centre was deepened and transf ormed into an arencı dwing the reign of Marcus Aure/ius. Tbe wild anima/s and gladiators who fougbt bere entered the stage from the vault below the skene. During the Byzantine period, the tbeatre served a usefıil but less spectacular function as the cı:ty waste dump. Tbe agora, wbicb was the administrative and commercial hub of the city, is on the western side of the acropolis. Coveıing an area of205 x 120 metres, the eastern seetion was dedicated to the Emperor Tiberius. On the other side are the Baths of Hadrian, a large complex of six rooms including the calidariuın (bat room), sudatorium (sweating room), tepidarium ( cooling room) and frigidarium (cold room). When Paul Gaudin excavated here at the turn of the century, he discovered many statues and caryatids in the arcaded courtyard in front of the baths. Turning northwards from the Batbs of Hadrian you come across a series of smail and large rooıns believed to belong to a Roman villa of g rand proportions wbicb in Byzantine tim es was used as th e yı ' n a dönüştürü l müş bishop 's palace. Th e 1961 'den 1990'da ölümüne kadar Aphrodisias kazılannı yürüten Prof. Dr. Kenan Erim'in o l abi l eceğ i varsayı lı ­ odeon, which was uncovmezan antik kentte bulunuyor./ Prof. Dr. Kenan Erim. who conducted excavations in yor. 1962 yı lında ortaered in 1962, is one of Aphrodisias from 1961 until his death in 1990, was buried in this ancient city. ya ç ık a rıl a n Od eo n , the best preserved buildAp h ro dis ias ' ın iyi ko runmu ş yapıla rınd an biri. Bu ings in Aphrodisias. It was once roofed and its rows of yap ının geçmişte üze ri örtülüymüş ve daha fazla seseats would have accommodated several hundred people yirci s ıras ına sa hipmiş. coınfonab~y. Aş k ve Güzellik Ta nrı ças ı ' na adanan tapınak , OcleTbe tenıp/e dedica/ed to the goddess of love and beauty is o n 'un heme n ku zeyinde yer a lı yor. Tap ın ağ ın giriş just nortb of the odeon. Most of the tenıp/e colıımns are stil! standing taday. Construction of this nıonumental s ütunl a rınd a n çoğ u bugün de ayakta. Bu a nıtsal yapının in şas ına He ll e nisti k ç ağd a başlanmış . Tapı­ building commenced in Heltenistic times, and was comnak, tınp arata r Augustus dö ne minele ta maml a nmış. pleted during the reign of the Romaıı enıpero r Augustus. A damaged cult statue of the goddess has been found in Tanrı ça nın hasa r gö rmü ş bir heyke li , Tap ın ak ile the foundations of a Byzantine building between the tenı­ Odeon a ras ında , bir Bizans ya pısının temellerinde bu lun mu ş. p/e and the odeon. Aphroclisias ' ın e n etkil eyici yapısı, hiç ku ş ku suz, Tbe most inıposing ınonument at Aphrodisias is without doubt the stadiuın, whicb is ina better state of preservaantik çağ ın en iyi ko runmu ş Stad iuın ' u . Bu yap ı , 1. tion than any other of its kind. Daling from the 1st or veya 2. yüzy ıld a inşa e dilmi ş. 30 bin seyirci alan bu Stadium'un uzunlu ğ u 262, ge nişl iği 59 metre. Atle2nd centw y, it seated 30,000 people and measured 262 t i zın ya rı ş m a l arı için inşa edilmi ş olan yapı, Roma döby 59 me/res. Originally used f01· athletic competitions, the stadium served as an arena for the Iate Romans and neminin sonuyla Bizans döneminde Arena o larak da Byzantines. ku ll anı lmış. • • 36

SK YLI F E

Ş UBAT

+

FEBR UA R Y

1995


"Banka ınız,

he ın paraınızı hem sağlığıınızı koruyor ... " Osmanlı Bankası , paranızı

HSMH

fark l ı

Saglık Sigorta/ı

saglık

Bizden tanız

koruyan

size hem

varsa bile hiç

hem de

bir hizmet sunuyor:

Mevduat

vermesil

Osmanlı Bankası'na ,

sagt ıgınızı

Şu

Hesabı.

sag l ık

sigor-

düşünmeyin;

gelin

anda

HSMH ile

Sadece kendinizi degil,

tanışın.

sevdik-

terinizi de altına alın.

Sa ğ lık Sigortalı

sadece

Me v duat

Osmanlı B a nkası'

He sa bı

nda v ar.

-~\

OSMANLI BANKASI Ayrıntılı

bilgi için telefon n umaramız : 0-800 211 60 34 (Türkiye'nin her yerinde n ücretsiz arayabilirsiniz.)


KiMiNE GÖRE BEYAZ ATLI PRENS. KiMiNE GÖRE RÜYALARININ PRENSESi.

BMW 3 Serisi'nin yeni modeli: BMW 318ti Compact. en güvenilir otomobil seçilen BMW Compact, 3 Serisi'nin teknik özelliklerini ve BMW üstünlüklerini kendi özgün profiliyle birleştiren yepyeni bir otomobil. Küçük boyutlarıyla şehir trafı~inde çok kullanışlı. BMW Compact, yeni gelişti rilen Tam Entegre Yol Güvenlik Teknolojisi (F.I.R.S.T.) ayrıca sürücü ve sürücü yanı airbag'i, ABS fren sistemi, yan darbe koruyucuları ve Sınıfı nda

otomatik gerdirmeli emniyet kemerleri gibi BMW standartlarına sahip. BMW Compact , rakipleri arasında arkadan çekiş i i tef otomobil. Litre başına elde edilen en yüksek güçle benzerlerinin en performanslısı. Tabii ki bu performansı sunabilenlerin içinde de en ekonomik olanı. Her bir BMW Compact , Borusan Oto ve bayilerinin satış sonrası güvencesinde. Üstelik daha şimdiden

Borusan Oto BMW Türl<iye Genel Mümessill Borusan Oto Servis ve Ticaret A. Ş. BMW Merkezi: (212)591 30 66 Salıpazan: (212)252 44 ü5 Ankara (Diplomatlara ve yabancı uyruklulara sa l ış): (312)428 25 69 Bayiler: Istanbul• Araç Tıcaret (212)266 06 96 • Autorium: (212)570 22 78 • Beta Otomotiv: (216)385 87 38 • Kosiller Oto: (216)302 24 61 • Mega Otomotiv: (212)257 81 43 Ankara • TMT Otomotiv: (312)440 64 62 izmlr • Ege Servıs: (232)461 17 65 Antalya • Kosiller Oto: (242)243 00 03 Adana • Autorium: (322)453 91 71 Bursa • Çiftliklic>Qiu Oto: (224)257 08 80 Eskişehir • Agiç Oto (Çiftliklic>Qiu Oto Elayisi): (222)234 24 70 Gaziantep • Autorium: (342)321 77 73 Trabzon • On·Oto: (462)327 16 34 lzmit • Öztorun Oto: (262)324 74 38


BiZEGÖRE YENi BMW 318ti COMPACT.

BMW'nin bir sonraki modelini sabırsızlıkla bekleyenler için Borusan Oto ve bayilerinin geri alma garantisi altında.

BMW 318ti Compact, BMW kullanmanın zevkini bilenlere (ve bilmek isteyenlere); yenilige, rahat yaşamaya ve özgürlü(;ıe tutkun olanlara, tüm bunların ulaşılabilir oldugunu kanıtlayan bir projenin sonucu. BMW Compact, BMW dinamizminin aldı(;ıı son şekil.

THE ULTIMATE DRIVING MACHINE


POETRY IN STONE AND WOOD: H DU SES OF KAYSERI

TAŞ

VE

AHŞAPLA

YAZILAN

ŞIIR

By VACIT IMAMOCLU " Mi ma rlı ğı n

ke n di ile hareket etmes i in sa n l ı k içi n çok önemlidir; teknik yönden geçerli olabilecek çözüm lerden sadece kullanana güzellik ve duygusal bir mesaj sunabilene mimarlık den ir" diyor Luis Barragan. Bu söz çerçevesinde Kayseri , ülkemiz mimarlığında çok önem li b ir yere sahip. Bugün fazlasıy­ la hı rpa l a n m ı ş olan eski dokusu ve can çek i şen ev leri bile, hala, eski ustaların taş ve a h şap l a yaratt ı ğ ı ş i iri gözlerimizin önüne seriyor. Önemli yo ll arın kesi ş­ tiği bir noktada kurulan Kayseri 'nin zengin b ir geçmiş i var. Roma lıl ar ' dan beri güze lli ği

Kayseri evlerinin mimarisinde hakim olan dil diri, güçlü, keskin prizmalann akı­ berrak, alçakgönüllü dilidir./ The predominanı archiıecıural language here is the flowing, clear and unpreıenıious language of sırong, vigorous masses. cı ,

+

40

SK YLIFE

ŞUBAT

FEBRUARY

1995

L u is Barragan said, "It is extremely important for mankind that architecture be motivated by its own beauty. Architecture refers only to technically valid structures which convey a message of beauty and emotion to the user. " According to such a definition, the central Anato/ian city of Kay seri plays a very important role in Turkish architecture. Even those houses which are derelict taday display the poetry in stone and wood created by old crajtsmen. Kayseri has been an important crossroads throughout the history of Turkey, becoming


the principal city in the region of Cappadocia in Roman times and a centre of art and trade. Religious and racial tolerance prevailed in the cosmopolitan atmosphere here, lending new and multifaceted dimensions to local culture. The sharply contoured kümbets or tower tombs and medreses (colleges) of Central Asian origin stand side by side with churches and other huildings rejlecting Roman and Byzantine culture in their decoration and architecture. The country houses set in their orchards and vineyards are relaxed and informal, white the town houses are dignified and stand on ceremony. Yet both types share a fine craftsmanship and traditional aesthetic evident in the spatial organisation, dimensions and use of materials. Most traditional Kayseri houses are asymmetric, introverted structures, hugging their courtyards or gardens protectively. They consist of a cluster of rectangular spaces of varying height. ! mportant rooms !ike the sofa stand higher than the rest. The roofs are fiat, and the corners, window and door frames have hard uncompromising outlines. The smooth, ~~~~;:;r soft textured hewn ır stone of the wa lls enhances the uncluttered simplicity of the surfaces. The rooms and belvederes on the upper jloors project from the façades on wooden or stone brackets, creating constantly varying patterns of sun and shade. The use of decoration on the façades is ra re, and when it does appear the decoration does not dejlect from the massive and powerful ejfect of the spatial blocks. lnstead, by increasing the plays on light and shade it gives additional emphasis to apertures such as doors, windows and eyuans. The predominant architectural language here is the jlowing, clear and unpretentious language of strong, vigorous masses. The old houses built for Muslim and Christian families in Kayseri can be distinguished by minor details. The Christian houses are not as jealous of their privacy and slightly more ornate, hut otherwise dif(er little. All the interior spaces are soft and humane. Each room has

Kapadokya bölgesinin merkezi olan kent, yüzyıll ar boyu sanat ve ticarete kucak açmış, sağ­ lıklı bir hoşgörü ortam ı yaratmıştır . Din, ırk ve be nzeri farklılıklar Kayseri'de sorun o lmamış , tam tersine kültürün yeni ve zengin boyutlar k aza nm asına yard ım etm i ştir. Orta Asya 'dan a lınan keskin çizgili kümbetler, ınedreseler; Roma-Bizans izlerini taşıyan resimler, yontular, kiliseler yan yana , içiçedi r Kayseri 'cle . Bağ evleri rahat ve teklifsiz; kent evleri ciddi ve ağır­ başlıdır. Ama her iki türele de evler, kitle düzenlemesi, boyutlandım1a ve malzeme kullanı­ mında köklü bir u sta lık ve gelenek sergiler. Geleneksel bir Kayseri evi genel olarak, yoğ un kent dokusu içinde, avlu veya bir bahçe çevresind e asimetrik olarak büyüyen, gelişe n içe dönük bir yapıdır. Evler, farklı yükseklikteki dikdörtgen prizmaların b iraraya gelmesi il e oluşmuştur. Sofa gibi önemli hacimler diğerlerinden daha yüksektir. Damlar düzdür; köşe l er , pencere ve kapı kenarları sert, keskin çizgilere sahiptir. Yüzeyleri oluşturan düzgün , y umu şak dakulu yonu taşları kitlelerin ya lınlık etkisini daha da arttırır. Üst katlarda yer a lan oda ve köşkler, ahşap veya taş payandalar üzerinde dışarı çıkarak gü neş-gölge oyunları yaratır.

Cephelerele süs ve bezerne kullanıını nadirelir -kullanıldığı zaman prizmaların kitle etkisini ve gücünü azaltmaz; tam tersine, ış ık-gölge oyunlarını arttırır; kapı, pencere, eyvan gibi boşlukların daha da vurgul anmasını sağlar. Mimarlıkta hakim olan dil diri, güçlü , keskin prizmaların akıcı, berrak, alçakgönüllü dilidir. Kentte zengin Müslüman ve Hristiyan ai le ler için yapı lmış geleneksel evler, ufak tefek farklılıklar gösterir. Hristiyan evleri dışa dönük ve biraz daha gösterişliclir. Ancak hangi elinelen insanlara ait olursa olsun , tüm evlerin oda ve iç mekanları yumuşak ve insancıl nitelikler taşır . Her oda farklı boyutlarda yalın bir prizmadır ve genel olarak birelen fazla işlevi yerine getirir. Yine de oda l arın asıl işlevleri atmosferinelen kolayca anlaşılır: Yüksek tava nlı l oş, ciddi ve mağrur sofalar; insan ölçeğinde , sıcak , rahatlatıcı harem odaları; sokağa bakan, tütün

41

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


ve kahve kokulu selamlıkl ar; süslerde n arınmış, sade, işe yönelik "tokana" adı verilen mutfaklar. .. Odaların ortak yanı, temiz prizmatik hacimleri, zarlarla (oyma lı lambri) kaplı duva rl arı, duvardaki zarlarla uyumlu yüklük ve gömme dolapları , servis tezga hı olarak kullanı lan dekoratif şe rbe tlikl eri , h alı veya kilim serilmiş ahşap döşe­ meleri ve onları çevreleyen alçak sedirleridir. Geleneksel mekanların hepsi iyi-düş ünülmü ş, iyi-dengelenmiş, sakin ve huzur vericidir. Kayseri'de ev yapmak dolaplı , terekli, duvarları a hşa p la kaplı , kull a nışlı, olgun bir yapı ortaya koymaktır. Taşın bina dışında ustaca kullanılışı gibi, ahş ap da, içeride duvar panosu olarak hünerle ele a lınmış, pencere, kapı ve dolaplarla bir bütünlük içinde güçlü ve zarif motiflerle bezenmiş; vernik veya boya ile bitirilmiştir. Yakınl arın­ da orman olmayan bir kentte , büyük bir duyarlı­ lık ve beceri ile yapılan ahşap işleri , bu malzemenin ne kadar rasyonel kullanılabilecegine işa­ ret eder. Kayseri evlerindeki ahşap, boyutları, ayrıntıl arı ve dokusu ile insana sıcak ve canayakın bir ortam hazırlamıştır. Kayserili için ahşap ad e ta kokla n acak, dakunulup okşanacak bir ca nlıdır , bir dosttur. Sahipleri Müslüman olsun , Hristiyan olsun evlerin bir çogunda şerbetlikler, bazen de zarların bitiminden tavana kadar olan duvarlar, çeşitli fresk veya resirnlerle bezenmiştir. Genellikle iş­ lemeli olan tavanlar da , duvardakilere benzer veya onl a rı tamamlayıcı renklerde boyanmıştır. İç mekanlarda gelenekiere baglı renk kullanımı çok ustaca dır ve rengin atmosfer yaratmada ne denli güçlü ve gerekli oldugunu sergilemektedir. Yüzyı lla rdır insanların gözlerini kamaştıran , onlara "dünyada bunu yapacak usta var mıymış " dedirten geleneksel Kayseri evleri, 1950'li yıllardan bu yana hızla kaybo lmaktadır. Hızlı kentleşme ve Kayserili aile lerin apartınanlarda yaşa m aya yönelmeleri, her biri mimari bir deger olan bu evlerin yavaş yavaş terkedilmesine ve yokolmasına neden olmak t adır. Kolayca bir aç ık hava müzesi h aline getirilebilecek birkaç mahalle köşes i ve yeni işlevler verilecek evler, ülkemiz ve gelecek kuşaklar için bir kültür hazinesi olabilir. Ufak degişiklik­ lerle sanat galerisi, müze, sergi salonu , kültür-turizm merkezi, yöresel el sa natl arı atölyesi, sat ış yeri, prestij-konuk

different dimensions, white always being a simple rectangular space. Although each is designed for eating as well as sleeping, or sitting as well as eating, their principal functions are discernible by their atmosphere: the high ceilinged, dignified "sofa "s, main rooms where the family co u/d gather and visitors be received; the human scale, warmly welcoming, intimate family rooms of the harem; the ma/e retreats overfooking the street and permeated with the aroma of tobacco and coffee of the "selam/ık "; and the austere, busi-

Keskin çizgili kümbeder, medreseler ve kiliseler içiçedir Kayseri' de./ Sharply conıoured ıomb ıowers, medreses and churches stand side by side in Kayseri.

ness-like kitchens known in local parlance as "tokana ". The walls are invariably covered with carved panel/ing, matching the doors of the fitted cupboards. Carpets or kilims are laid over the wooden floors, and araund the walls are low divans known as "sedir". All these traditional rooms are well planned, with a balance which imparts ca/m and tranquillity to the occupants.

42

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


Giulio Tonini · italya'nın istanbul Başkonsolosu

Giu/io Tonini 6 aydır itolya'nın istanbul Başkonsolosu olarak görev yapıyor. 'Meraklı* birisi olduğu için dip/omaNığı seçtiğini belirten Tonini, özellikle de tarihe büyük ilgi duyuyor. Şu sıralar bol bol Türk tarihi ve kültürü üzerine kitaplar okuyor. 12 yaşında bir erkek ve Byaşında bir kız çocuk bobası olan Tonini 45 yaşında. istanbul'da özellikle mutlu, çünkü işyeri i/e konulu aynı yerde bulunduğundan, 'çocuklarının nasıl büyüdüğünü izleyebiliyor". Tonini'nin günlük yaşamında otomobil kullanması gerekmiyor. Ancak vakit bulduğunda zevk için otomobil kullanıyor, çünkü o gerçek bir •Alfisti". Giu/io Tonini bir haftasonu boyunca Alfa 145'i denedi. Aşağıda, onun bu konudaki yorumunu bulacaksınız.

Ben bir "Alfisti"yim. Özel otomobilim bir Alfa Romeo 164, ondan önce de bir Giuliena kullonıyordum. Alfa 145'i Boğaziçi sahil yollarında ve Beyoğlu tepesinindaracı k sokaklarında kullandım . Herkese de, bu otomobili Beyoğlu'nun dik yokuşlu ve dar sokaklarında denemesini tavsiye edebilirim. Yoğun bir trafik var, yaya lar, karşıdon karşıya koşturan çocuklar: Frenlere, birinci ve ikinci vitese bir hayli iş düşüyor. Sonra Boğaziçi sahil yolları var. Virajlar ve güzel bir manzara, sürüş zevkini gerçekten artıran ögeler. Geniş görüş alanıyla Alfa 145 tom bu yollara uygun bir araba. Deneme sürüşüm sırasında bu otomobili zor koşullarda, yağmurlu ve karlı havalarda sürme ve kontrol etme olanağın ı buldum ve bu otomobilin pasif güvenliğinin müthiş olduğunu gördüm. Alfa Romeo 145, sportif kişiler için iyi bir araba. Sportif niteliğine rağmen, anne, baba ve bir çocukton oluşan küçük aileler için de uygun, çünkü içi yeterince geniş . Ayrıca bagoj yeterince büyük; iki-üç bavul alıyor. Arka

koltuğu tamamen ya do kısmen yatırarak ek bagoj alanı da oçılabil iyor.

Dizaynı ilginç. içiyle de dışıyle do. Bu arabanın kovisli dizaynını sevdim. Büyük bir araba değil, yani bi.r limuzin değil , oma küçük bir aile için iyi. Sportif bir araba. Hızlanması iyi. Yani başka araboları çok çabuk solloyobiliyorsunuz. Bu sınıfteki başka arabalario korşıloştırdığınızdo hiçbir şeyin eksik olmadığını görüyorsunuz, üstelik birkoç ekstronız var. Örneğin, Alfa Romeo motorlarının tipik özelliği olon şu ekstra ivmeyi aynı sınıfteki başka otomobillerde bulomozsınız.

Alfa Romeo' nun bu modelinin en özgün yanı, yay biçimindeki ön dizayn ı. Bu çığıraçan bir dizayn. 164'ün önü bir üçgen oluşturuyordu, oysa Alfa 145'in önü yay şeklinde. Daha önce de belirniğim gibi ben bir "Aifisti"yim. Alfa Romeo tutkurnun ne zaman başladığını tom olarak bilemiyorum. Ama italyo'do sinemaya gitseniz, Alfa Romeo görürsünüz. Belirli bir kalitedeki her yerde Alfa Romeo vardır. Polis otomobilleri hep Alfa Romeo olur, çünkü Alfa Romeo hızlı otomobildir. Alfa 145 sıradon bir araba değil. Ya seversiniz, ya neht edersiniz. Hızdon ve güzel tasarımdon hoşlanıyorsanız, Alfa Romeo'yu do seversiniz. Bu bir zevk meselesi. Benim içinse ilk görüşte aşk . MODEL MOTOR HACMi (CC) AZAMi GÜÇlbhp-EC/dd) YAKIT SiSTEMi AZAMi HlZ(km/saat) HIZLANMA (0-ı 00 km/saat)

145 1.6 ı596

ıoJ/6000

Çok nokta ENJ. ı 85 ıı

sn.

145 1.7 16V

~

~':~~\ 1712

200

9.8 sn.

1


otel, konut gibi işlevlere uydurulabilecek bu evle r, kentin gelecekte en değerli varlığı olma potansiyelini taşımaktadır. Çabuk harekete geçil mezse, son örnek leri de can çekişmekte olan mimari mirasımızın bu değerli örnekleri, çok kı­ sa bir sürede sadece tozlu kitaplarda ve öykülerde kalacaktır. •

Kayseri'de birkaç mahalle kiijesi kolaylıkla bir açık hava müresine diinüjtürülebilir./ The few remaining streets of old houses in Kayseri should be conserved before it is too Iate.

Stone is employed with the same ski!! on the exterior as wood in the interior. 7be elegantly carved pane/s are either varnished or painted. Although this is not a forested region, the woodwork executed with outstanding sensitivity and ski!! illustrates how rationally this material can be employed. In the houses of Kayseri its details, texture and dimensions create an interior microcosm, familiar and responsive. For the people of Kayseri, wood is a living creature, a friend to be touched and stroked. Whether Muslim or Christian, many of the houses have painted decoration on the walls above the panelling, and the ceilings are painted with similar designs or in complementary colours. The use of colour in the interiors is superb and elearIy illustrates the important contribution colour makes to the mood of a room. The beautiful old houses of Kay seri have delighted their inhabitants for centuries have been disappearing at a drastic ratesince th e 1950s. Rapid urbanisation and the modern preference for fiat life has !ed to their falling into decay, and then being rep laced by highrise blocks. It is to be hoped that the few remaining streets of old houses, each of which is a unique work of architecture, will be preserved for posterity by transforming them into a collective museum or giving them new functions which do not conjlict with their conseruation, such as art ga!!eries, cu/tura! centres, workshops for !oca! handcrafts, souvenir shops, guest houses, or hote!s. In this way they have the potentia! to become the city's most va!uable asset in future . But it is essential to act prompt!y, as the !ast remaining Kayseri houses are deteriorating swift!y and it wi!! not be !ong before these valuable examples of our architectura! berilage exist only in dusty documents and memoirs. •

44

SKY LIFE

ŞU B A T

+

FEBRU A R Y

1995


Bu metni sonuna kadar okuyup çizdiğimiz çerçeveye kendinizi oturtabiliyorsanız GLOBAL sizin gazeteniz olacak demektir.

Dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik ve politik biçimde etkiliyorsa, günümüz koşullarında bilginin vazgeçilmez bir gereklilik oldugunu düşünüyorsanız, yaşadıgınız ortamın ancak beyinsel gelişmelerle özlediginiz

evrensel bakış açılarıyla belirlenen düzeyli ve bilinçli girişimlerin ülkemize ça~daş boyutlar getirecegini savu nuyorsanız, olumlu sonuçlara akıl, sa~duyu ve uzmanlık bütünlü~ü olmadan varılamayaca~nı biliyorsanız Global sizin gazeteniz olacak.

gelişmeler yaşamınızı dolaysız

koşullara kavuşaca~na inanıyorsanız,

Türkiye, dünyaya ve olaylara Global bakan kişilerin verdigi kararlarla kalkınacaktır, buna inanıyoruz.


IALITIK 1•

CEVRE Cl #

Tofaş,

1995'i yeniliklerle karşılıyor.

Şimdi

Tempra 2.0 i.e. ve

Tempra SW 2.0 i.e.'de katalitik konvertör var. Katalitik konvertör, egzos

gazlarından

kaynaklanan çevre kirliliğini

en aza indiriyor. Bu özellik, zaman içinde ~ Koç

Otomobillerimizin

fiyatları

ve daha

aynntılı

bilgi için, ücretsiz Tc


995• LERI

••

• bütün Tofaş otomobillerine uygulanacak. Tofaş'ın

yenilikleri, bu kadar

değil. Tofaş

otomobillerinin bütün

yeniliklerini görmek için, hemen bugün bir Tofaş bayiine ya da yetkili

satıcısına

gelin. Çok etkileneceksiniz.

. arayabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden O 800 211 42 42.

IlliDil


CLASSICAL TURKISH MUSIC

KLAS i K TÜRK MÜZiGi Türk müziği repertuarı dört ana grupta toplanır. Bunların her birinin kendine özgü formları, öncelik verilen makamları ve usulleri olmakla birlikte, melodilerin karakter ve yapısı çok farklı değildir. Tu rkish art music am be diuided intofour main groups. Although each of these has ils ou •nforms. dominant modes and rhythms, the choracter cmd structurt> of the melodies du noll'ctJy greal~}'. By Q(;Uz KARACAN

ürk müziği, Osmanlı bestecilerin Abbasi ve Timurlu kültür merkezlerinde , özellikle de Bağdat ve Herat'ta çe;;;itli sanatçı l arca oluş­ turulımı ş zengin birikime dayanarak yarattıkları teksesli , makamsal ve öncelikle insa n sesine dayalı bir müzik. Tanzimat'tan sonra, M ı z ıka-y i Hümayun 'un kuruluşuyla ülkeye yeni bir müzik türünün girmesi üzerine, eski askeri müzige (mehter müziği) ve on unla sıkı bağları bulunan sanat müziğ i ne özel bir ad bulma gereksinimi duyuldu. Bu ad landırm ay ı , il k Bat ı müziğ i terimlerini de Türkçeye kazandıran Donizetti Paşa yaptı. Bundan sonra birçok çevrede geleneksel Osmanlı müziği , İta l yanca "allaturca" terimiyle ad l and ırıldı. Türk müziğindeki makamlara , çalgı t ara veya benzerlerine bütün Ortadoğu ülkelerinde rastlanabilir. Makamlar za man içinde ülkeden ülkeye veya bölgeden bölgeye çok değişti. Ama Osman lı tarihi boyunca, özellikle II. Murad (1 421-1 451) ve III. Selim (1789- 1807) dönemlerinde pek çok ye ni makam düzenlendi ve bunl arı önceleri ya lnızca Osmanlılar

urkish art music traces its roots back to the music created in Baghdad, Herat and other cu/tura/ centres under the Abbasids and Timurids. This homophonic, moda/ music, based primarily on the human voice, flowered info its mature form with the compasers of the Ottoman period. With the formatian of the Mızıka-yi Humayun, western music began to exert a strong influence in Ottoman Turkey. The traditional military "mehter·· musle and the art music which was closely related to it now needed a term to distinguish them from the newly introduced western music. Donizetti Paşa coined the !ta/ian te rm "alla turca ·· which therea.fter was widely used to distinguish traditional Ottoman music from westem "allafranga "

T

T

ınusic.

The modes and instruments of Turkish art music are to be found in simi/ar forms throughout the Middle East, although the modes display a wide uanation from country to country and indeed from region to region. Howeuer, many new modes were used for the

+

48

SKY LIF E

ŞUBAT

FEBRUARY

1995


kullandı. Ça lgıların

ise hem ad l arı , hem de çok kulveya gözelen düştükleri tarihler farklıdır. Tü rk Müzigi'nde yüzy ıll a r boyunca degişmeden kalmış bir ça lgı ol madı. Yeni ça lgılar da komşu ülkele rden a lını p u ya rl a nmış geleneksel ça lgılarclır. Ayrıca tambur, kemençe, lavta gibi, kökeni kesin olarak bilinmeyen birkaç ça lgı daha vardır. Türk mü ziginin başlıca ça lg ıl arı ut , tambur, kemençe, ney, kanun , kudüm, bendir, def, halile, lavta, santur, rebap, musikar, çenk ve sinekemanıd ır. Aralarında aksak, aksaksemai, türkaksagı gibi Türk kökenli olan l a rın da bulunclugu çok say ıd a usul, az ya da çok fark larla birçok İslam ülkesinin ınüzigin­ de de va rdır. Aynı durtım formlar için de geçerlidir; kl asik Türk mü zigi ncleki formların çogu , beste, agı rse mai , yürüksemai, şarkı, peşrev, sazsemaisi, taksim, gazel, ilahi, kasideden oluş ur. Türk mü zigi repertuarı dört ana grupta top l anır: Dindışımü z ik , askeri müzik, cami müzigi ve tekke veya tasavvuf müzigi. Bunların her birinin kendine özgü formları, öncelik verilen makamları ve usu lleri olmakla birlikte , melodilerinin karakter ve yapı s ı çok farklı degildir. Dindışı müzikte, bir ça l gı ta kımının eş lik ettigi bir veya adına "fası l heyeti" de nile n birkaç okuyucu , aynı makamdan çeşitli for mlardaki ya pıtl a rı belli bir düzen içinde p eş p eşe seslendirir. Bu diziye "fasıl " denir. Türk müzigi tarihinde, özellikle melodi yapıs ı ve

first time by Turkish compasers during the Ottoman period, and above all during the reigns of Murad ll (1421- 1451) and Selim lll (1789-1807). No Turkish musical instrument remained completely unchanged over the centuries. Same new instruments were introduced from neighbouring countries and adapted to Turkish music, white the origins of others /ike the tambur (a long-necked, stringed instrument simi/ar to the mandolin), the kemençe (smail violin played /ike the eel/o), and the lavta (lute) have not been satisfactori~y established. 7be principal instruments used in Turkish music are the ut (a form of lute), the tambur, kemençe, ney (a reed jlute), kanun (type of zither), kudüm (smail double drum), bendir (a tambourine without smail cymbals set in the Jrame), def (lambourine), halile (cymbals), lavta (lute), santur (dulcimer), rebap (a stringed instrument whose sounding box is made of a coconut shell), musikar (panpipes), çenk (kind of harp), and sinekeman (large type oj violin). Turkish art music can be divided into four main groups: seeu/ar music, military music, mosque mıtsic and mystic or tekke music. Although each of these has its own forms, dominant modes and rhythms, the character and structure of the melodies do not vary greatly. In secıtlar music, one singer or a choral group known as a 'fasıl heyeti'~ accompanied by an orchestra, perform a series oj pieces in diverse forms

lanıldıkları

B aj lı ca özgün Türk müziği çalgıları u~ tambur, kemençe, ney, kanun, kudüm, bendir, del, halile, lavta, santur, rebap, musikar ve çenkdir. 1 The pri ncipal instruments used in Turkish music are the ut, ıambur, kemen(e. n•v hnıın. 1 ıdiim. bend11 def. halile. lavıa, santu r, rebap. musikar, and çenk. 49

S K YLIFE

ŞUBAT

+

F E B RUARY

1qg 5


estetik an l ayışlarındak i degişimler göz önünde tutuldugunda dört dönemden söz edilebilir. Bunlardan ilki olan " Oluşum Dönemi "nin başlangıcı, Türklerin İs l am uygarlıgı ile bütünleşmeye baş l a­ d ı kları zamana kadar uzar. Bu dönem, biri Herat'ın Timu rlul arın başkenti oldugu , ikincisi de II. Murad'ın padişahlık yıllarına rastlayan iki parlak dönemi kapsar. Kendisi de müzikle yakından ilgilenen II. Murad, yeni makamlar düzenleyenleri, bestecileri ve kuramsal kitap yazanları özendirerek müzik yaşamının canlılık ka-

but in the same mode. In temıs of metodie structure and aesthetic values, Turkish music can be classified into four periods. Tbe earliest of these is wbat is known as the 'Jomıa­ tive period", dating from the first injluence of Islamic on Turkish culture. Tbe 15th century marks the high point of this period, in Herat u nder the Timurids and in AnataZia under Murad II. Tbe tatter sultan was a devoted !over of music, and under his patranage composers, musicians and writers on musical theory contributed to a jlourza nmas ını sagl adı. ishing musical life. İstanbu l 'un a lınmasın­ Fallawing the Turkish dan sonra Osmanlı conquest of istanbul müzigini Bizans müziby Murad 's son gi de etkiledi. OsmanMehmet ll, the injlulı üslubunun ilk yetence of Byzantine ki n örneklerini veren music was felt on Itri , Klasik Dönem'in Ottoman music. başlangıcında yaşadı. Tbe classical period of lll . Selim'in saltanat Turkish music is cony ıll a rın da dor uguna sidered to begin with ul aşan bu dönemin Itthe compositions by ri'den sonraki en bültri in the 17th centuyük temsilcileri, Ebury, and to reacb its bekir Aga, Tab'! Musapex during the reign Tambur ustası Necdet Yapr, topluluğu ile yurt dışında önemli konserler veriyor./ Tambur player Necdet Yaşa r and his ensemble give concerts abroad. tafa Efendi , Küçük of Selim III. Tbe greatMehmet Aga , Sadullah est classical com Aga, III. Selim, İsmail pasers were Itri, Dede Efendi, DelialEbubekir Aga, Tab 'i zade İsmail Efendi ve Mustafa Efendi, Zekai Dede'ydi. Küçük Mehmet Aga, Klas ik Dönemi iz leSadu/lah Aga, Selim ye n ve şarkı fo rmulll, !smail Dede nun agırlık kazandıgı Efendi, Deliaizade Roma ntik Dönem , !smail Efendi and Hac ı Arif Bey'in derin ZekaiDede. etkisi altında geçti. The classical period Şevk i Bey ve Rahmi was succeeded by the Bey, Hacı Arif Bey'i romantic period, durizleyerek şarkı repering which the şarkı tu arını zenginl eştirir­ fomı became predomTürk Müziğinde yüzyıllar boyunca değişmeden kalmış bir çalgı olmadı./ No Turkish ken, Hac ı Faik Bey inant under the promusical instrument remained completely unchanged over the centuries. bestelerinde III. Selim found injluence of the okulunun üslubuyla Hacı Arif Bey'inkini birleştirdi . composer Hacı Arif Bey. White the compositions of Tamburi Ali Efendi de Hacı Arif Bey'in üslubuyla Şevki Bey and Rahmi Bey enricbened the şarkı reperag ırsemai, yürüksemai gibi artık unutulmaya yüz toire in the footsteps of Hacı Arif Bey, Hacı Faik Bey tutan büyük formlarda yapıtlar besteledi. Tamburi combined the style of the Selim lll ecole with that of Cemi! Bey, taksimin ve çalgı müziginin önem kaHacı Arif Bey. Tamburi Ali Efendi composed works za nmas ına önayak oldu. Bu dönemde yaygınlaş­ in the major fomıs, such as agırsemai and yürüksemaya baş layan çalgılı kahvelerde ve gazinalarda nıai, so rescuing tbem from the oblivion to whicb the çalışa n müzikçiler aracılıgıyla Balkan müziginden monopoly of the şarkı bad resigned tbem. A virtuoso "sirto", "longa" gibi bazı ögeler de Türk müzigine of the tambur bimself, Tamburi Cemi! Bey estabgirdi. Gene bu dönemde Batı müzigi etkisi, o zalisbed the importance of the taksim and instrumental 50

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBR UA R Y

199 5


BANKACILIGIN VERiMLi TOPRAGINDA Adapazarı

Afyon

Bahçelievler Ankara

Cinnch Ankara

Işıklar

Antalya

Merkez Antalya

Aydın

Balıkesir

Edirne

Eskişehir

Gaziantep

Altunizode stanbul

Beşiktaş

Çarşı

Merkez

Adana

Adana

Ulus

Antakya

Ankara

Denizli

Bebek Istanbul

Istanbul

Merkez Ankara

Necatibey Ankoro

Bozüyük

Bursa

Çorlu

Avcılor

Bahçekapı

Bakırköy

Boyrompaşa

Istanbul

Istanbul

Istanbul

Istanbul

Fatih Istanbul

Gaziosmanpaşa

Gebze Istanbul

Göztepe ls tonbul

Küçükyalı

Levent Istanbul

Moltepe Istanbul

Güneşli

Kadıköy

Istanbul

Kurtköy Istanbul

Merkez Istanbul

Merter Istanbul

Ni şantaşı Istanbul

Organize Deri Son . Istanbul

Pendik Istanbul

Şi ri nevler

Ümraniye Istanbul

YeşHköy

Zeytinburnu

Istanbul

Istanbul

Koyseri

Konya

i zmit

Cod. Ankara

Istanbul

Istanbul

Istanbul

Köro~lu

Istanbul

Malatya

Sohroyıcedit

Sefaköy Istanbul

Selomiçeşme

Şaşkınbakkol

Istanbul

Istanbul

Istanbul

Alsancak

Bornova

Hatay

Korşıyoko

!zmir

lzmir

lzmir

lzmir

Merkez lzmir

Maniso

Mersin

Samsun

Trabzon

Von


ma na d egin o lmadıg ı ö lçüde belirgin l eşti. 20. yü zyılın baş larınd a Türk müzigi bir çözülme ve a ray ışl ar dönemine gird i. Mü zik a lan ınd a yap ılm a k istenen d evrim, "a lafranga - alaturka '" veya "çokses lilik-tekseslilik" tartı şma larının başlamasına yol açt ı. 1926'da Türk Müzigi Bölümü kapatılan Darülelhan ' ın 1927'de "Ista nbul Belediye Konservatuva rı" adı altında ya lnı zca Batı müzigi ögreten bir kuruma d önüştürülm esiyle ala turka okulsu z ka l dı. Bundan sonra ögretim ancak dernekler aracılı gıyla sürdürüldü. Are!, İstanbul Belediye Konservatuvarı Müdürlügü s ı rası nd a (1943-1948) Türk Mü zigi Bölümü 'nü yeni d e n aç tı. Arel 'in ögrenc il er i de 1976 'da İ stanb ul ' da Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı ' nı kurdular. Daha sonra başka ke ntlerde de aşagı yukarı ay nı ögret im progra mını uygulayan ko n servatuvarlar kuruldu . 1976 ' cl a ilk kez bir Devlet Klasik Türk Müzigi Korosu olu şt u ­ ruldu. evzad Atlıg ' ın ö nayak oldug u bu koronun benzerleri 1980 'lerd e başka büyü k kentlerde ele ku ruldu.

music. Coffee houses and tea gardens where live music was played became popu/ar during the 19th century, and the musicians who worked here were instrumental in the introduction of elements such as si rta and longa from Balkan music. The influence of westem music, too, was greater than it bad ever been before. At the turn of the 20tb century, Turkish music entered a period of se/f-analysis and experimentation. The desire for reform reached even into the sphere of music. The musical world was divided into two camps: the traditionalists and reformists. In 1926 the Turkish 111/tsic department of i stanbul Municipal Conservatory was closed, and nothing but westem music was taugbt in educational institutions for the next two decades, un/i l Saadetlin Are! became director of the Conservatory in 1943 and reopened the Turkish music department. Only Turkish music teacbing through voluntary musical societies filled this hiatus. Are/ 's students established the State Conservatory of Tu rkisb Music in istanbul in 1976, and a 1 990' l arın başında State Classical Turkish Türk sa n a t mü zigi ni Music Choir was estabt emsi l eden ler ü ç lished for the first time grupta top lanab il ir. in 1976 at the instigation of Nevzad Atlığ the Bunla rdan ilkini çokses lil ig i çek ic i bul an sam e year. Simi /a r dinleyici kitlesin i yiti rconservatories and choirs were subseme m ek için , b u sanaTürk müziğindeki makamlara, çalgılara veya benzerlerine bütün Ortadoğu ülkelerinde tın ota nt ik biçimini rastlanabiliyor./ The modes and imtruments of Turkish art music are to be found in quently set up in other ko ruma kaygısını bırasimilar forms throughout the Middle East. cities. kıp çeşitli yenilikle rle pazarı e linde tutmaya ça lışan Taday, we can speak of three principal scbools of grup oluşturuyo r. Öbür iki g ruptan birinde klasik Turkish art music. The polyphonic school has now yap ıtl arı özden fazla uzaklaşmaclan kişisel bir icrayabandoned its original attempts to remain true to la s unan Nevzad Atlığ'ın korosu , Bekir Sıdkı Seztraditional art music, and begım exploring innovagin , Meral ugurlu , Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, İh­ tive forms. The traditional classicists are represented san Özgen, Erol Deran, Cinuçen Tanrıkorur g ib i saby musicians such as Nevzad Atlığ, Bekir Sıdkı natçılar; ikincisinde ise , nitelik kaygısı ağır basarSezgin, Meral Uğurlu, Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, ken gelenekle o lan bagları korumaya cia özen gösand lhsan Özgen, white Yalçın Tura, Mutlu Torun te re n Yalçın Tura, Mutlu Torun, Ruhi Ayangil gibi and Ruhi Ayangit are members of the innovative art "ye nilikçiler'' yer alı yor. • • music school. 52

SKYLIFE.

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


Bugün kiralay1n •• .


VakıfDeniz

Lea sing ... Tüm leasir

işlemlerinin

uzman

Deney imli

kadrosu

kaynaklarıyla,

dışında

yurt

işlemlerinizi

ve

mutlaka

Her

ve

güç

yurt içinde ya d her türlü

leasin

araştırır,

hesaplc

leh inize

sektörün

firmalarıyla

kuruluşudu

çözümle

üretici

ayrı

ayrı

satıc

ve

görüşerd

ihtiyacınız

yatırır

olan

aracına,

en eko

Yar 1n sahibi o 1un ı vı

nomik biçimde

olmanızı

nize

ve

ödeme kredi

kısa

zamanda

sağlar.

Bede lini,

nakit

akışınıza

planıyla,

olanaklarınızı

yatırım

hemen

Muku : lstiklal Cad . No , 168 Kat : 6-7 hyogıu 80070 Istanbul

Tü (0·212) 293 34 44 (5 Hat)

Tunaı ı Hılmı Cad

kazanmaya

uygur ve

zorlamadan isted i ği ·

sahibi olur .. başlarsın ız.

... , ...... - ..··......... ,. ,······-··-· ..•,......... -· ... .. ·-····- ........

- . - •• 1

1

.... 1

1

· ~ 1 ·-

Faks , (0·212) 293 34 42

Ank1r1 T~msllc l llgl : VakıfBank Fino!lns Market

aracının

bütçe

özkaynak

kira öder gibi ödeyerek niz

sahi~

No

Tel (0·312) 427 56 16 · 468 83 70 (6 Hal) Faks (0·312) 427 56 27

75 Kavaklidere 06700 Ankara

· - ····- · ·~·

LEASING

VAKIF DENİZ FiNANSAL KİRALAMA A . Ş


Beyoğlu 'nda İlk Türk Bize Batı ' dan gelen fotoğrafın öyküsü hayli ilginçtir. Bazı tutucuların karşı çıkış l an yüzünden, üç ayaklı sehpa ilk dönemlerde, gayrimüslimlerin eli nde kaldı. Hatta objektifin karşısına geçenlerin de çoğu gayrimüslimdi. Osmanlı İmparatorluğu ' nda Türkler, ilk kez Selanik, İzmir gibi kentlerde fotoğrafçılıkla u ğraş­ maya başladılar. İstanbul 'daki ilk Türk fotoğraf­ hanesi ise, Cağa l oğlu Yokuşu'ndaki 59 numaralı binada açı ldı. Sahibi, Girit'te "Kandiye Fotoğraf­ hanesi''ni kurduktan sonra, bu mesleği İ zmir' e getiren Bahaeddin Bey'di. O yıllarda ad ı ''Bahaedd in Baritki " ola n sa nat çı , İzmir'de kurduğu "Resne Fotoğrafhanesi " ni , akrabası Hamza Rüste m Bey'e devrederek İstanbul'a ye rl eşt i . Burada "Rahmizade Bahaeddin" adıy l a mes leği ni sürdüren Bahaedclin Bey, Türk fotoğrafcılık tarihinin öncülerinden biri oldu . Daha sonraki yıllarda İstanbul'da birkaç Türk fo toğrafl1anes i daha açı ldıysa da , hiçbiri Beyoğlu'ndaki ilk Türk fotoğrafhanesi­ ni kuran Ferit İbrahim Bey 'in ki kadar uzun ömürlü ve ünlü o lm ayı

When photography was first introduced to Turkey in the 19th century, the objections oj a few religious zealots meant that at first Muslims were not among the Ottoman photographers whose studios sprang up in istanbul. Even the people being photographed were mainly non-Muslims. The first Turkish photographers in the Ottoman Empire worked in provincial cities such as Salonika and /zmir. 7be first Turkish photographer who opened a studio in istanbul (at number 59 Cağaoğlu Hill) was Bahaeddin Bey. He had begun by opening a studio in Crete, then moved to izmir where he opened the Resne Studio. Subsequently he left this studio in the hands of a

başaramadı. Mesleğe

Ferit ibrahim'in yeti~tirdiği Me~rutiyet Dönemi fotoğrafçıları birarada./ Phoıographers ırained by Feriı lbrahim during ıhe early 20ıh cenıury.

relative, Hamza Rüstem Bey, and settled in istanbul, where he changed his name from Bahaeddin Baritki to Rahmizade Bahaeddin. Although numerous Turkish photographic studios opened in istanbul in later years, none was to be as long lived or.famous as that established by Ferit ibrahim Bey. Ferit ibrahim Bey devoted 53 years of his life to this new art, as both newspaper and war photographer, not to menlion his work as a cinema operator, painter and musician. Tb is artistic man

The First Tıı:.rkish Photog S KYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


Fotoğrafhanesi veren Ferit İbrah im Bey, gazete ve sinema opera t ö rlü ğ ü , ressa mlık ve müzisyenlik gibi değişik özellikleri kişiliğinde toplamış b ir çok yönlü bir sa natçıydı. İkin ci Meşrutiyet ' in ilanından sonra , 9 Eylül 1908'de İstanbul ' da Sirkeci İstasyon Birahanesi'nde ilk Fotoğraf Kulübü 'nü Ferit İbrahim Bey kurmu ştur. Güçlü bir ressamlık yönü de vard ı. Ünlü ressam Hoca Ali Rıza Bey'den dersle r almış , yağlıboya ve suluboya ile manzara resimleri ya pmıştır. Ferit İbrahim Bey müzikle de yakından ilgilenmiş , 1908-1910 yıll arında, musiki nağme leriyl e yaşayan Üsküdar'da "Zöhre-i Musiki Cemiyeti"ni tam 53

yılını

By TAHA TOROS

of many ta/enis also jounded the first photography club in Turk ey , whose headquarters were th e • · T,,~Jt':'~·l~:.~~ beer house at Sirkeci ti>,...:ö>,vr~~- : :'.." Station in istanbul, on 9 tA.i// ..r.. ~J~ti·~ September 1908 following .__!.)~ · the second proclamation oj 'f'VM constitutional government. He studied paint- Ferit ibrahim'in kullandığı zarfın ba~lığı./ ing under the Jamous The heading on Ferit Turkish artisi, Hoca Ali ibrahim's envelopes, Rı za Bey and painted describing him as a landscapes in oils and "cinema and film operaıor".

savaş fotoğrafçılığı ,

!nönü Sav:qı'nın yıldönümünde zafer alanına yapılan ziyar.et. Ferit ibrahim ortada gözlüklü./ Visit to the lnönü batılefield on the anniversary of the victory. Ferit lbrahim is in the centre wearing spectades. kurmuş , yine Kadıköy' deki " Şark Musiki Cemiyeti"nin kurucuları arasında yer almışt ı r . Ferit İbra him , 1882 yılında, Üsküdar'da doğdu. Babası, Şam askeri ve mülki kaymakamı İbra­ him Bey'in ö lümü üzerine küçük yaşta yetim kaldı. Üsküdar İdadisi' ni bitirdikten sonra, bir süre Mülkiye'ye devam etti. Sonra hukuk eğitimi gördü ve hukuk a lan ında doktora tezi hazırl adı. Eğitimini tamamladıktan sonra Şura-y ı Devlet'te (Danıştay) göreve getirildi. e var ki, fırça tutkusu, fotoğraf sevgisi ve müzik aşkı onu bu res-

Kendisi ilk fıirk foto muhabirlerindendi./ He was one of the firsı Turkish photojournalists.

watercolours. Between 1908 and 1910 he founded the Venus Music Society, which stili exists taday, in Üsküdar, and was one of the founders of the Oriental Music Society in Kadıköy. Ferit ihrahim was born in Üsküdar in 1882. His fath er ihrah im Bey, a government official in Damascus, died when his son was a young ebi/d. Ajter graduating from secondary school in Üsküdar, Ferit Bey studied law, going on to receive his doctorate. Although he was appointed

raph Studio, in Beyoğlu SKYLIFE

~tıBAT

+

FEBRUARY

1995


mi görevinden kopa rdı. Ferit İbrah im Bey'in fotograf sa natın a yönelmesinde annesi Asiye Hanım ' ın büyük rolü olmu ş­ tur. Bu aydın kadının , oglunun okuldaki başarı­ s ını bir fotograf makinasıyla ödüllendirmesi, onun bu sanat dal ıyl a tanı ş mas ını sagladı. 16 yaşındayke n bir fotograf makina s ının sa hibi olan Ferit İbrahim , bu sihirli meslekteki geli ş­ meleri yakından izlemek ve bilgilerini güçlendirmek amacıyl a, yabancı ülkelerden dergiler ve kitaplar getirtti. Fotografçılıkta çaga ayak uydurmaya çalıştı. Batı an l amında fotog raflar çekti . Çektigi fotograflar, Me ş rutiyet Dönemi 'nin "Şe h ­ bal ", "Resimli Kitap ", "Yeni Gazete" gibi ünlü kültür dergilerinde yay ınlandı. Hatta bazı fotografla rı , Avrupa'da yay ınl anan dergilerde yer aldı. Böylece ilk Türk foto muhabiri olarak tanınma­ ya baş ladı. Ferit İbrahim Bey, önemli bir boş lu gu doldurmak ve ya nlı ş bir in a nı ş ı kökünden kazım a k için, meslegini atölye açarak sürdürmeye karar verdi. Bu amaçla evindeki atölyesini, şehrin göbegindeki bir semte ta ş ıyıp bir fotografhane kurdu. Trablusgarp ve Balkan savaş ları sona ererken Ferit İbrahim Bey, Sirkeci'de , Büyük Postane'nin karşısında ilk fotografhanesini açtı. Galiçya Savaşı ' na katılıp ordu fotografçılıgı yapmaya başlayınca, fotografhanesini kapattı. 1919'da tüm fotografhanelerin gayrimüslimlerin elinde bulundugu Beyoglu'nda yeni bir fotografhane açtı. Cumhuriyet'in ikinci yı­ lında Ferit İbrahim Bey Ankara'ya çagrıldı. Mustafa Kemal Paş a ' nın hem Selanik'ten, hem Harbiye'den arkadaş ı olan ve bir dönem İ ç i ş leri Bakanlıgı ile CHP Genel Sekreterligi görevlerinde bulun a n Cemi! (Uybadın) Bey, onu Mustafa Kemal'e tanıt-

to a p ost at the Council of State, his love of art, photography and music proved overwhelming, and he resigned . Ferit Ihrahim Bey's mother, Asiye Han ım, played a significant role in her son s decision to become a projessional photographer when she bought him a camera as a reward for his high grades at school when he was 16 years old. Ferit Bey ordered magazines and booksfrom abroad about photography and so kept up with the latest developments in this rapidly advancing technique. His photographs were published in such famous early 20th century Turkish magazines as "Şe hbal ", "Resimli Kitap " and "Yeni Gazete ", and in some European magazines. Soon his photography business was doing so well that he decided to open a studio. As the wars in Tripo/i and the Balkans drew to a close he moved his equipment from his house topremises in Sirkeci, opposite the main post office. When he joined the fighting in Galicia as a military photographer during the First World War, he closed the studio down . In 1919, he opened a new studio in Beyoğlu, where there were a number ofphotograph ers installed already, all oj them nonMuslims. In 1925, two yearsafter the establishment of the Turkish Republic, Ferit Ihrahim Bey was invited to Ankara, the new Turkish capital. Cemi! Uybadin, a friend of Mustafa Kemal Ataturk from his home

~erit ibrahim'in objektifınden Osmanlı Devleti'nin kurulu} yıldönümünde Beyazıt Meydanı'nda yapılan töreni Ferit lbrahim's photograph of the ceremony ın Beyazıt Square to commemorate the founding of the Oııoman State. 58 -SKYLIFE

ŞUBAT +

F EBRU ARY

1995


town of Salonika and the War Ankara 'ya ilişkin bir film yapCollege, introduced him to ve Çankaya'nın fotografç ı sı olmasını istedi. Ataturk and proposed that he make a film about Ankara Ferit İbr a him Bey, and be appointed presi1925'de Beyoglu 'ndaki dential photographer. fotografhanesini kapaIn 1925, Ferit ihrahim tıp Ankara'ya yerleşt i. Mustafa Kema l'in ve Bey closed down his studio in Beyoğlu and arkadaş l arının çok samoved to Ankara. He yıda fotografını çekti. took many photographs of Ama, İ stanbu l özlemine Mustafa Kemal and his coldayanamadı ve bir süre leagues, bejare he became so sonra yine İstiklal Caddesi'nde homesick for istanbul that he başka bir fotografhane açtı. Kızılay adına bağı} toplayan kızlar./ Girls returned to open yet anather stuDu va rl arın ı Mustafa Kemal'e collecting donations for the Red Crescent. dio on i stiklal Caddesi in im zalattıgı büyük boy fotografBeyoğlu. On the wall he hung larla süsledi. large signed photographs of Mustafa Kemal. In his Ferit İbrahim , fotografçılıgı , babadan eviada geold age, he moved his studio to Kadıköy, where he çen bir meslek haline getirdi. Oglu aim Gören, diedin 1953. Cumhuriyet Dönemi Ankara ' sının ilk fotografçı­ Ferit Bey 's son, Naim Gören, followed in his larındandır. Babası onu 1925'te Ankara'ya götürfather 's footsteps to become one of the first photogmuştu. aim Bey, sonraki yıllarda Ulus semtinraphers in Ankara. Asa young man he had deki meşhur "Karpiç Lokantası " nın sırasında, foaccompanied his father to Ankara where he tograf malzemeleri satan, amatör fotografçıların opened a shop in downtown Ulus seliing photofilml erini banyo eden ve baskılarını yapan bir graphic equipment and devetoping and printing magaza açtı. Kısa sürede bütün Ankaralıl arın yafilms. Bejare long he was the best known photogkından tanıdıgı , sevdigi bir fotografçı oldu. rapher in the city. When it came obligatory for Fotograf kadar dogayı da seven Naim Bey, Küevery adult citizen to take surnames, father and çükesat semtinde bahçe içerisinde bir ev yaptır­ son chose different names, Özgünar and Gören dı. Burada, doga ile kucak kucaga yaşamını sürtı ,

ması

Ferit ibrahim'in objektifinden istanbul'da Harnallar Cemiyeti'nin yaptığı bir gösteri./ Adisplay by the Porters Socieıy in istanbul as photographed by Ferit ibrahim. 59

SRYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRU A R Y

1995


respectiue~)!.

Ferit ihrahim'in objektifınden istanbul'da Müdalaa-i Milliye Cemiyeri'nin organised by Naııonal Defence As sociaııon in Istanbul as photographed

clürdü. O y ıll arda Kü çükesat, bağlar ve bahçeler içinde, seyrek ev ierden o lu ~an ten ha bir yerdi. aim Bey'in evi, B leeliye otobüslerinin her g ün iki veya üç defa uğradığı bu semtin son durağındayclı. Onun için Ankara Belediyesi, bu durağa ünlü fotoğrafçının ad ını verdi. Naim Gören , ya~am ının son yı llarında , Ankara'daki i şini 1stanbul' a naklett i ve burada , 17 Ağustos 1977 günü öldü. Nai m Bey (19041977) ele baba m es l eğ i ­ ni , o nun gibi, 53 y ıl sür-

Na im Bey loued the coun try and huilt a house at Küçükesat , a district long since sıvai­ lowed up by th e city sp rawl . In th ose days, this ıuas an area of seattered country houses surrounded by orchards and gardens. His house was at th e last stop on the municipal h/IS route, and buses ran on~y two or three times a day. This stop was named ajier the fam ous photographer by Ankara Muni cipa lity. Late in life, Naim Gören moved back to !stanbul, where he died on 17 August 1977. Like his düzenlediği bir miting./ A meeıing father, Naim Bey ıuorked by Ferit lbrahim. as a photographer for 53 years. The hundreds of negatiues ofphotographs ıuhich Ferit ihrahim Bey took in the early years of this century, particularly those depicting the First World War and the years of occupation, have neuer been found. This sad lass is stil/ felt by historians and those interested in the history of Turkish photography. •

clürmü ştü.

Baba-oğul ayrı soyad ı

a ldıl ar.

Ferit İbrahim Bey " Özgünar " ı, Naim Bey "Gören"i seçm i şti. Ferit İbra him Özgünar, fotoğrafhanesini yaş lılık

dö ne mind e Kadıköy'e nakletti. 1953 Ocak' ında burada ö ldü . e yaz ık ki , Me~rutiyet D ö n e mi ' nin , Birinci Dün ya Savaş ı ' nın ve Mütareke'nin ac ılı y ıll a­ rının y üzlerce negatifind en ol u şan arş i vi g ünümü zde kaybolmuştur. •

Birinci Dünya Savaşı sırasında rozetle yardım toplanırken. Ortadaki gözlüklü kişi dönemin Dahiliye Nazırı ismail Collecting public donations in return for rosettes during World War 1. The specıacle d man in the centre is Mını s t eı of 1 r 1• r DI

Canbolaı'tır./

60

' S KYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


Dünyalı olmayı başarmak ...

Dünya pazarlarında başarının koşulu, kaliteye yatırım yapmaktır. Dünya

pazarlarında yaşanan

rekabet, kalitede

ileri teknoloji kullanan, üretimde kaliteye iş

yatırım

yapan

.. kazanıyor.

kurarken ya da teknolojinizi yenilerken,

Garanti Leasing'e gelin . .. Uzman, ve

yoğun laştı.

akılcı

çözümlerinden

yaratıcı

yararlanın.

r::I] GARANTİ

ll l.JU LEASING Akıllı y atırım . Akılcı işbirli

i.

GARAN11 FINANSAL KIRALAMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK: Ortaklar Caddesi, Bahçeler Sokak No: 13 Meddiyeköy 80290 Istanbul le!: (0-212) 288 55 08 (6 hat) Faks: (0-212) 274 18 45 TEKS11L GURUBU: Fatih Caddesi, Akçaagaç Sokak No: 1 Kat: 2 Merter 34010 Istanbul 'Jel: (0-212) 637 28 82 (4hat) Faks: (0-212) 637 06 84

Garanti fl'nansal Kiralama A.Ş. bir ~~ Dotzış Holding Kuruluşudur.


THE JAPANESE PHENOMENON IN TURKEY By

BARLAS YURTSEVER

Japonya, Türkiye için gerçekten de "dünyanın öbür ucu ". Bu çekik gözlü, kısa boylu insanlarla siyasal ve kültürel ilişkileri n tarihi 19. yy'ın sonuna dayanıyor. Öyle ne istedigini bilen bir ilişkiden söz etmek zor, o dönemde. Hele, Japon-Türk ilişkilerinin baş­ langıcı sayı l abilecek bir "E rtugrul Facias ı " var ki, bu öyküye, belki oradan başlamakta yarar var. Japonya'nın , 1894-1895 Çin-Japon savaşının galibi olarak, Dünya'daki itibarı artmışt ı. Artık zak Dogu 'n un çekik gözlü kü ç ük adaml arına uluslararası arenada dikkat edilmesi gerekiyord u. Sultan II. Abdü lhamid, 1892'de lstanbul 'a gelen bir Japon heyetini kabul edince, Japonlar, Osman l ı yönetici ve aydın çevrelerinin gündemine de gi rmiş oldu. Bunu, Japonya 'ya yönelme dönemi izledi. 1887'de Japon !mparatoru'nun amcasının !stanbul'a yaptıgı ziyareti iade için, Ertugrul Fırkateyni , 1889'da çogu genç subaylardan o lu şan mürettebatıyla Japonya'ya gitti. Ziyaret çok başarılı geçti. Ama "Ertugrul " !stanbul'a dönmek üzere yola çıktıgınd a Japonya kıyılarında tayfuna tutularak parça landı. 540 denizci sulara gömüldü. 1905'te, Çarlık Rusya 's ının ordularını yenilgiye ugratan Japonlar Asya ' nın Avrupa'ya baş­ kaldırısının da simgesi oldular. Avrupa lıl ar için art ık korkulacak bir ülkeydi Japonya .

p o N l

62 ~SKYLIFE ŞUBAT +

Until recently }apan seemed as ımfamiliar as it was remote where Turkey is concerned. Political and cu/tura! relations with these slanted eyed petile people date back no further than the Iate 19th century, and exactly what either country expected of this relationship in those early days is unclear. Indeed, the Ertuğrul disaster cast such a shadow over that tentative beginning that perhaps ıve should begin our story there. In 1882 the Ottoman Sultan Abdülhamid II received a japanese delegation ıvhich arrived in Istanbul, bringing }apan to the attention of the Ottoman government and educated classes. In 1887 the uncle of the japanese emperor vis it ed Istanbul, and il ıvas decided to retunı the uisil by sending the naval frigate Ertuğrul, manned mainly by young o.fficers, to }apan in 1889. 7be visit ıvas a resounding success, and the Ertuğrul set out on the retunı jounıey. Hoıvever, white stili in japanese waters a typhoon strıtck and the ship went down ıvith all 540 men. As the victor in the 1894-1895 Sino:fapanese War, }apan could definitely no fonger be condescended to by the powers that be, and this Far Eastern country ıvas placed firm(y on the international map. 7be japanese followed this up by defeating the Russian Czarist army in 1905 to become the symbol of Asia 's revalt against Europe. }apan now amused equivocal emotions

FEBRUARY

1995


Bütün bunlar, diplomatik ilişkilerin kuru l ması of respect and fear among Europeans. None of this helped further Turkish-japanese relations though. için yeterli olmadı. Japonya , İstanbul 'da elçilik, başka yerlerde de konsolosluklar açtıktan sonra Having opened an embassy in Istanbul and cantıpkı İngiltere , Fransa, Hollanda , Rusya ve Alsutates in several other cities, ]apan demanded capitmanya gibi kapitülasyon h aklarından yararlanulation rights simi/ar to those already wrested from mak istiyordu . Bu yüzden de Jön Türkler, Jathe Ottoman government by Britain, France, ponları "uzaktan sevmeyi" tercih ettiler. Holland, Russia and Germany. Asa result the Young Birinci ve tkinci Dünya Savaş larında Japonya ile Turks who took over the Ottoman government in Türkiye , birbirine düşman saflarda yer aldılar; 1908 prriferred to keep ]apan ata friendly distance. ama karşılıklı tek kurşun bile sıkılmad ı. İkinci ]apan and Turkey took dif.ferent sides in the first Dünya Savaşı 'ndan sonra, bir ekonomik "süper world war, and white remaining neutral, Turkey 's sympathies were on the opposite side in the second, güç" olmayı başaran Japonya, Ortadogu ve Türkiye'ye dogru , pazarını genişletmeye çabalarken , but not a single bul/et was exchanged. Fallawing " Batı'ya kafa tutan Dogu 'lu " imajını da başarıyla World War II, ]apan rose rapidly to economic super kullandı. 10 yıl önce power status. As ]apan Isuzu kamyonlarıyl a, extended its markets Türkiye 'ye ilk gelen towards the Middle East Japon sermayesi, and Turkey it made good use of its image as "oriİkinci Bogaz Köprüsü'n ün yapımı ve Toentals who had defied yota yatırımıy l a buthe West", which struck a günkü büyüklügüne sympathetic chord. ulaştı. Bugün iki ülke japanese capital first a r ası nd aki ticaret arrived in Turkey a hacmi artık 1,5 mildecade ago with Isuzu yar doların üzerine trucks, followed by conçıkmı ş durumda. struction of the second Takashi Morinaga, 16 Bosphorus suspension y ıldır Türkiye ' de bridge and the Tayota yaşayan "en eski" JaJactory, to become the pon . Morinaga , J a major economic partner pon gözüyle, Türklethat it is taday, with the ri anlatırken, ister is- :::ı trade volume between the ~ temez, Japonlar'la il- ~ two countries standing at gili ipuçları da veri- ~ more than 1.5 billion yor: "Türkler İkinci ~ dollars. Bogaz Köprüsü iha- <: Takashi Morinaga has !esini İngilizlere degil ~ ,__-~been living in Turkey for 16 years, making him de bize verince , Geçen yıl istanbul'da düzenlenen japon Festivali sırasında Taksim'de gösteri Thatcher, hükümetiyapan gruplardan biri Türk bayrağını giysilerinde kullanarak iki ülke the most senior member mize mektuplar yazaarasındaki dostluğu vurgulad ı ./ During the japanese Festival organised in of the japanese commurak, itiraz etti. Japon Istanbul last year, one group of performers wore costumes bearing the nity here. His account of Turkish flag as a symbol of amity between the ıwo nations. medyası bu ol ayı çok the Turks through iş ledi ve Türkiye bu vesileyle gündeme geldi". japanese eyes is enlightening: "When Turkey awardMorinaga'ya göre, Türkler, asıl 19 Mart 1985'te, ed the second Bosphorus bridge contract to us instead Jap o nl arın gönlünü fethetmişler. O günl erde, of the British, Tbatcher wrote letters to our governtran-Irak savaşı bütün şiddetiyle sürmekte; Irak , ment objecting. Tbe japanese media gave wide coverTahran'ı havadan bombalamaktadır. Saddam'ın age to this af!air, and this brought Turkey into the tran hava sahasına giren uçakların düşürülebile­ timeligbt in ]apan. " cegini bildirmesi üzerine yabancılar , Tahran ' ı Yet according to Morinaga, it was on 19 March 1985 terketmek için havaalanına koşarlar. O sırada Jathat the Turks really won ]apanese hearts. Tbe Iranpon Havayolları, Tahran'a dogrudan uçuş yapIraq War was at its height and Iraqi war planes were mamaktadır. Japonlar'ın imdadına Türk Hava bombing Tehran. When Saddam Hussein declared Yolları yetişir. THY, mahsur kalan Japonları lsthat he would shoot down aircraft entering Iranian tanbul'a getirir, konuk eder ve agırlar. Japon kaair space, foreigners poured into Tehran airport to muoyu bu olayı şükra nl a anar. escape bejare it was too Iate . At that time ]apan 63

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1 995


Tü rkiye'de ilk Japon yatı rı m ı nın gerçek l eşmesinden hu yana 10 yıl geçti ve Japon yatırımc ıl arın sayısı da SO'yi aştı. Bu yatırımların hepsini "şük ran duyguları '' ile açık l amak e lbette mümkün deği l. Ancak Japonların duygusal bir ulus olduğunu öne sü rmek de pek yanlış sayılmaz. Avr u pa Birliği ve Kuzey Amerika'nın karşısında üçüncü bir güç olarak çıkan Japonya ' nın, yatırım l ar konusunda, o ldukça muhafazakar b ir ya kl aşım ı var. Japonlar, Türkiye'ye yönelik yüksek teknoloji yatı­ rım ı düşünmüyorlar. Buna karşı lı k Türkiye ile ancak bir yüzyıldır ili}kileri olan dünyanın öbür ucundaki Japonlar, bugün, sokakotomotiv , demir-çelik ve tekst il ta yü~yüze _gelinebilecek kadar içimizdeler artık. 1 The Japanese are familiar figures ın a l anla rı nda ve bunların yan sektörTurkey s ma ın cıtıes and resorıs today, although relations between the two countries da te lerin de ima lat sanay iine g irmeyi, back little more than a century. Asya'nın yeni Türk CumhuriyetleAirlines did not fly to Tehran, and Turkish Airlines ri'yle de Türk iye üzerinden i l işki k u rmayı plancanıe to the aid of the jleeing.fapanese, carrying the m lı yorlar. to istanbul, where they were received hospitably Kişi başına milli geli ri yıllık 28 bin dolawhite they arranged to return to.fapan . Ybe rın üze rindeki Japonya, dünyada en .fapanese public stili have gratiful memobüyük d ı ş ticaret faz l asını veren ve ries oj this gestu re. e n hızlı büyüyen ülkelerin başın­ Taday there are over f!fiy .fapaııese da geliyor. Japonya aynı zamaniııvestors in Turkey, attracted by the da , Birleşmiş Mi ll etler'e göre , large potentia/ market and plump Dünya'nın, yaşam standardı en returns. But ımdoubtedly the Jeelings yüksek üçüncü ülkesi konumunof goodwi/l have oi/ed the econom ic da. wheels. Son günlerde, doğdukları ülkenin Emergiııg to cha//enge the European Japonya olduğu bir bakışta anl aş ı lan Union and North America, .fapaıı has insanlarla, alışveriş merkezlerinde, sibecome the world 's third econonıic focal point. nemalarda ve turistik bölgelerde daha sık Bul .fapanese businessmen display a conservative rastlaşıyor o l mamız , yalnızca bizim ü lkem ize approach to investmeııt . They are not considering özgü değil e lbette. Türkiye ile ancak bir yüzyıl­ high technology investment in Turkey, but are candır i li şk il e r i o lan dünyanın öbür ucundak i Jacentrating on the automotive, iron and stee/ and texponlar, bugün , sokakta yüzyüze gelinebilecek tile industries and the ir auxiliary nıanujactu ring seckadar içimizdeler artık. • tors. Al the same time, they are p!anning to use Turkey as a hridge into the new Turkic Repub/ics ofCelltral Asia. With a per capita national ineome of over 28,000 dollars, }apan has the largest trade sıttplus in the world and one of the highest growth rates. In terms of living standards and human skills, }apan rcmks third in the world according to UN statistics. The sight of.fapaııese peop!e in Turkish shops, cinemas and museums has hecome comman over recent years, j ust as il has in other countries. Most are tourists bul there is alsa a thriving communizy of temporary and pernıanent .fapanese residen/s here, 1889 yılında Japon Karasul arınd a fırtın ay a tutulup 540 kijilik m ü re ttaba tıyla sulara and }apan no tonger seems nearly as far gömülen "E rtuğrul" fı rkateyni./ The Oıtoman frıgate Ertuğrul. whıch went dow n ın aıl'ay as il once did. • Japanese waters wıth all 540 members of her crew 64

S K YLIF E

ŞU B AT

+

FE BR UARY

199!;


ın aj o r

One of the world 's

integrated tex til e groups reaches the world through AK-PA .

With ove r four decades of ex perience and the indus trial s ırength of the AKKÖK Group behind us, AKsells acrylic fiber as well as ya rns, fabrics, blank e ı s , wall -to-wall carpets, sewing and threads

ın a nufac ture d

In the years to

co ın e,

fro m acryli c, ac rylic bl ends, wool and cotton - to over 50 countries.

we'll

re ınain proınin e nı

for all discerning eyes.

AK - PA IS A SUBSIDIARY OF .. AKKÖK GROU P OF COMPANIE S. Mır :ıl:t r Sd ı k

eınbroidery

fk·y St lk. Ak 1huı N ı ı 1'i. 17 ı.: :ıı 1- l HlltNO (. uınu ~, u ~ u. h k , ıın / l .. ı . mhul / T U RK[) Td · (Ol l l)l 'l l l.)20tl ( l l lım· , ) l ."

(l)l l l ) .!-> 1 lı.JH

- l tı


BiR ENSTiTÜ By STE PH AN E YERASIMOS

1544 yılının Ağustos ' unda tstanbul 'a gelen Antibes'li papaz ]erôme Maurand'ın çizdiği küçük bir Galata krokisinde, sur içi kentin sırtlarındaki Pera bağları içinde büyükçe bir konak görünür. Bu bina, 1535'den bu yana lstanbul 'a sürekli olarak yerleşen Fransız Elçiliği ' nin yazlığıdır. Yaz ayl arın­ da, sur içi Galata'da sıcaklar basıp da daracık sokaklardan upuzun b inaların üst katiarına doğ ru kötü kokular yayılırken , elçilik maiyeti, birkaç yüz metre ötede, Pera bağlarındaki yazlığına çıkardı. Birkaç yıl sonra, 1570'e doğru , Galata ' nın sorunlarına bir de veba eklenince, Fransız Elçiliği temelli Pera'ya yerleşti. Bundan böyle " Fransız Sarayı " diye bilinen bahçeli konak , günümüze kadar hemen hemen hiç değişmeyecek , bugünkü Beyoğ­ lu'nun göbeğinde gizli bir vaha gibi kalacaktır. Bu bahçenin içinde b irkaç defa yanıp yeniden inşa edilen ve bugünkü halini 184S'te alan Elçilik binasından başka , St. Louis Kilisesi , bugün Pierre Loti Lisesi'nin bir bölümünü barındıran Capucin keşişl erin manastırı , konsolosluk binasıyla mahkeme salonu, zindanı ve son halini 1874'de alan Tercümanlar bi n ası vardır. Elçilik tercümanları, önce Osmanlı gayrimüslim cemaatten veya burada yerleşm iş Bat ılı ailelerden, yani Levantenlerden, sonraları da, 1795'de Paris'te kurulan Doğu Dilleri Okulu'nun mezunları arasından seçil irdi. Babıali ve Saray ile sürekli ilişkilerde bulundukları ve iki hükümet arasında teati edilen tüm resmi evrakı Türkçe'den Fransızca 'ya ve Fransızca'dan Türkçe 'ye çevirmekle yükümlü o l duk l arından , diplomatik ilişkilerde anahtar ki ş ilerdi ve hükümetler arasındaki i li şk il erin kötü l eştiği durumlarda, çoğu zaman zor duruma düşen onlar olurdu. 19. yüzyılda Osmanlı hariciyesi modern l eşince, tercümanlar, işlevleri aza lmakla birlikte, eski et-

A smail sketch map of Galata drawn by ]erome

Maurand, a priest from Antibes who visited Istanbul in August 1544, shows a large house amidst the vineyards of Pera above the walled town. This is the summer home of the French anıbassadar who took up permanent residence in the Ottoman capital in 1535. During the summer months when the heat within the crowded district jacing Istanbul proper across the Golden Horn disseminated noisome smells in the narrow streets and through the tali narrow buildings, the anıbassadar and his retinue would move to their summer residence in the vineyards of Pera just a few hundred metres away but a world apart. A few years later, in the Iate 1560s, when an outbreak of plague compounded Galata 's problems, the French Embassy established itself in Pera permanently. Known as the French Palace, this mansion in its large grounds has burnt down several times over the centuries, finally being rebuilt in 1845. Taday it is a hidden oasis in the heart of Beyoğlu (the jormer Pera), whose vineyards have long since been swallowed up by tightly packed apartment buildings and o.ffices. As well as the embassy itself, the grounds house the Church oj St. Louis, a jormer Capuchin monastery now part oj Pierre Loti Lycee, a consulate building including former courtroom, dungeons, and the dragomans building which was rebuilt in its present form in 1874. The dragomans (a European corruption oj the Turkish word "tercüman " meaning interpreters) were arigina/Iy hired from among the Ottoman Christian communities or from members oj western European farnili es who had settled in Turkey. Known as Levantines, the tatter were usually engaged in trade. Later on, however, the interpreters were Frenchmen trained at the School oj Oriental

kinliklerini sürdürdülcr. Cumhuriyet'in kuru lu;iunyaşandı. Bu on nezdinde iş gören elçiliklerio Ankara'ya ve Cumhuriyet Dışişleri'­ ne alışma dönemiydi. Fransız Elçiliği, 1930'lu yı l ­ larda yavaş yavaş Ankara'ya taşınınaya başlayınca

dan sonra on

yıllık

bir

geçiş

süresi

yıl , yüzyıllarca İstanbul 'da Babıali

FRENCH RESEARCH INSTITUTE 67

SKY LIFE

ŞU BAT

+

FE BRUARY

1995


Fransız Sarayı boşalmaya yüz tuttu. İşte bu sırada , Birinci Dünya Savaşı ' nın ve işgal yıllarının sarsın­ tılarından sonra ılınm aya yüz tutan Türk-Fransız ilişkile ri çerçevesinde iki ülkenin ögretim üyelerinin , araştırmacıl arının işbirligini, birlikte ça lışmala­ rını, ortak ürünler vermelerini saglayacak bir kuruluşun o lu şturulması dü ş ünüldü . Türkiye'de bir Araştırma Enstitüsü kurulması fikri , Fransa ve Batı dünyasında Selçuklu ve Osmanlı mimarisini özgün bir sanat dalı olarak tanıtan Prof. Albert Gabriel 'den geldi. Bugünkü adı, " Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü" olan kuruluş, 1930 yılınd a Albert Gabriel'in çabal arı ile kurulacak ve Fransız Sarayı ' nın bahçesindeki dört katlı

Languages established in Paris in 1795. Since they were closely in volved in relations between the Ottoman government and the embassy, and translated all the o.fficial documents exchanged between France and Turkey, the interpreters were key figures in diplamatic relations. When these relations deteriorated the interpreters alsa served as conven ient scapegoats. As the Ottoman foreign a.ffairs department modemised in the 19th century the role of the interpreters declined, but they remained influential figures. Fallawing the establis hm en t of the Turkish

tercümanlık binasına yerleşecektir.

Enstitü'nün ilk müdürü Prof. Albert Gabriel'di. Ona biri arkeolog, biri Türkolog iki kişi yardımcı oluyor, ayrıca her yıl üç Fransız ögretim üyesi Enstitü'nün ça lışma­ larına katılarak konferanslar veriyor, kısa süreli araşt ırm a l ar yapıyorlardı. Enstitü'nün ilk yıll arında, Fransa'da Türk tarihi ve dili üzerindeki araştırmaların sınırlı olması nedeniyle arkeologlar agır basmış ve Kurum'un ilk a dı , " Fransız Arkeoloji Enstitüsü " olmuştur. Bu arada Prof. Albert Gabriel Anadolu Türk mimarisi üzerinde araştırmalarını sürdürmüş ve bunların ürünleri 1930'lu ve 40'lı yıllarda birçok cilt halinde basılmıştır. Enstitü 'den ilk araştı rm a bursunu alan kişi , ünlü Kafkas dilleri uzmanı Georges Dumezil oldu . İzmit ve Sapanca yöresinde yerleşmiş Çerkeslerde eski Kafkas efsanelerinin etkilerini aramak için yola çı­ kan Dumezil, yörede , Kafkaslarda tarihe karışmış bir dilin, Ubıh ça ' nın izlerine rastladı. Bu dili konuşan son kiş ilerle yıllarca sürdürdügü çalışmal arda n sonra Dumezil, Ubıhça ' nın sözlügünü ve gramerini yazdı, U bıh halkının destanlarını, masallarını yayıml adı.

Fransız

Anadolu

Ar~tırmaları

yüzyıllık ağaçların arasında,

Yirmi a ltı y ıllık bir görevden sonra 1956'de Enstitü 'nün yönetiminden ayrılan Prof. Albert Gabriel'in yerini, önce bir yazıt uzmanı, sonra da bir hititolog alacaktır. tkinci Dünya Savaşı'ndan sonra araştırma ve kazılar, Türk arkeol ogl arın da katkılarıyla sürdürülürken, bir yandan da Enstitü 'nün etkinlikleri ve barındırdıgı Türkol og l arı n say ı sı artar. Enstitü , 1975'te "Anadolu Araştırmaları Enstitüsü" adını alır. En az on bin yıllık bir geçm işi kapsamaya ça lı ş-

Enstitüsü, Beyoğlu'nun göbeğinde, Fransız Sarayı 'nın bahçesinde, 120 yıllık bir binada çalışmalarını sürdürüyor.

Republic, the embassies in istanbul took a decade or so to adapt to the inearning government and resign themselves to maving to Ankara, the new Turkish capital. In the 1930s, the French Embassy gradually made its way to Ankara, leaving the old building virtually empty. As the First World War and the subsequent occupation oj istanbul Jaded into the distance, Turkish-French relations began to warm up again, and a proposal to form an

1975'te ''Anadolu Araştırmaları Enstitüsü" adını alan kuruluş, en az on bin yılilık geçmişi kapsayan çalışmalarını sürdürüyor. 68

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


The Institute of Anato/ian Studies, as it was renamed in 1975, carries out research covering ten thousand years and more of history. ması ,

böylesine geni ş bir ara ş tırma yelpazesini doyurucu bir biçimde ele alacak bir araştırmacı kadrosu ve kütüphane bulundurmak gibi bazı zorlukları da birlikte getirir. Olanakların sınırlı olması b a zı seçimler yapmayı gerektirir. Arkeoloji a lanında öncelikle Türkiye'yi dünyaya tanıtan ve en çok gezilen yerler olan Batı Anadolu 'daki önemli antik sitlerdeki kazıları sürdürmek amaçla-

The french Institute ol Anatolian Studies mer french Embaııy.

ıtandı amidıt

ancient

treeı

in the gro u ndı

nır. Böylece Almanların Bergama, Avu sturyalılann Efes, Am e rikalıl a rın Afrodisias, Türklerin Side kazılarının yanısıra , Fransız arkeologları da Xanthos ve Claros'da ça lışmaya koyulurlar ve giderek kazı­ lann yanısıra daha geni ş bir kitlenin ilgisini çekecek restorasyonlara da b aş larl a r. Enstitü , ayrıca Karadeniz veya Yukarı Fırat bölgeleri gibi daha az tanınan yörelerde de araş tırmalara giriş ir. Bu arada daha az bilinen dönemler üzerinde de araştır­ malar baş latılır. Hitit devletinin kurulu ş dönemi ve Bronz ça gı gibi konularda araş tırmalar yapmak , ilginç olabilecek kazı yerlerini keşfetmek , bu ç alı ş m a l a rdan bazılarıdır. Anadolu müzeleri

organisation for cooperation between the scholars and researchers of both countries jel/ on fertile ground. 7be idea was put forward by Prof Albert Gabriel, who first brought Selçuk and Ottoman architecture to the attention of France and the western world. 7be French Institute of Anato/ian Studies as it is cal/ed today was jounded in 1930 and made its home in the jour storey dragomans building in the former embassy grounds. Prof Albert Gabriel himseif became the first director of the Institute, assisted by two other researchers, one an archaeologist and the other a turcologist. In addition each year three French academics joined the Institute on a temporary basis to conduct research and present lectures. In those early years, since there was little research into Turkish history and language in France, the Institute was mostly preoccupied with archaeology and therefo re named the French Institute of Archaeology. However, Prof. Gabriel pursued his research into Anato/ian Turkish architecture, publishing several volumes on this subject in the 1930s and 1940s. 7be Institute awarded its first research scholarship to the jamous expert on Caucasian languages, Georges Dumezil. Dumezil was in search of ancient Caucasian legends among the Circassians, but meanwhile discovered traces of a forgotten Caucasian language, Ubih, in the region . After years of studying the last surviving native speakers of this language, Dumezil wrote a ol the lordictionary and grammar of Ubih and published the ta/es and legends of the Ubih people. After serving as director of the Institute for 26 years, Prof Albert Gabriel retired in 1956, being replaced first by a palaeographer and then by a hititologist. Following the Second World War Turkish archaeologists increasingly participated in the Institute 's research and excavations, and turcologists began to play a far larger part in the Institute 's work. In order to reflect this shift in focus, the Institute was renamed the Institute of Anato/ian Studies in 1975. The broad scope of the Institute 's research, covering a period oj ten thousand years or more, requires a large research team and reference library. Since

69

S K YLIF E

ŞU BAT

+

F E BRUAR Y

199 5


müdürleri ve Türkiye üniversitelerinin arkeolog öğret im üyeleri, çoğ u zaman bu araştırmalara etk in olarak katılırlar . Osmanlı

At the Institute you can find researcbers working i11to the nigbt, nıany r~f tbe1n Janıous nanıes in tbeirfi'eld.

toplumunun sosyal ve ekokonularda arşivlere dayalı araştırmalar kadar, büyük kentlerin günümüzdeki sorunları ve geçnıişin bir mirası o larak Türkiye'nin Kafkasya veya Orta Asya ile ilişkileri de Enstitü'nün ilgi alanına girmektedir. 13u konularda. Türk ve Fransız araş ­ tırm acılan arasında sıkı bir işbirliği söz konusudur. Enstitü 'nün herkese açık olan kütüphanesi ve yeni kurulmakta o lan dokümantasyon merkezleri de önemli bir işlev görmektedir. Dokümantasyon me rkezle rinin biri Istanbul ve sorunları ile ilgilenirken , ikincisi Kafkasya ve Orta Asya hakkında ç ık a n belli başlı süreli yayın ları toplamak ve taranomik

yapısına ilişkin

resources are limited, d~flicult decisions are required lo narrou ı down !he projec/s which are la ckled. Where archaeology is concemed, !he Ilisli/u/e resiric/s ilself main~y lo major ancienl si/es in weslern Analolia. the region hest k11own lo /ourisls. White Ibe Gernıans exeava/ed Pergamum, the Auslrians Ephesus, the Americans Apbrodisias and the Turks Side, French archaeologists set to work al Xanlhos and Claros. As exeavation proceeded, restaration teams alsa moved in, attracting wider public inlerest lhan the scholarly nıinu­ tiae qf archaeological discovery. Th e In stitute has alsa undertaken resecu-ch at less celebrated sites in the Black Sea, Upper Euphrates and other regions. Turning their attention to less familiar periods of history, such as the earry Hittite period and the Bronze age, researchers have been looking for new interesting archaeological sites. The cu rators of local m use u ms and archaeologists at Turkish universities are usual~y closef:y involved in the Institute's projects. Olher subjects of study at the Institute range from studies qf Ollaman social and econonıic structıtre based on arehive research, to ı he modem problems of Turkey 's cities and Turkish relations with Caucasia and Central Asia. Again Enstitü'nün herkese açık olan kütüphanesi ve yeni kurulmakta olan dokümantasyon merkezleri there is close cooperation between önemli i}lev görüyor./ The Institute lıbrary ıs open to all, and the documentation centres now Tuı-kish and French researchers. The in the process of establishment wıll fulfil an ımporıant funcııon for researchers. lnslitute library is open to all, and the documentation centres now in the process of estabnıakla görevlidir. /ishnıent will fu((il cm importanl funclion for Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Beyoğ­ researchers. One of these cenlres is devo/ed lo lu 'nun göbeğinde , Fransız Sarayı'n ın bah<.;·esinde. Is/anbui and ils prohlems, and Ibe o/her co/lee/s yüzyı llık ağaçların arasında . 120 yıllık bir binada and seans the prillcipal pe riodieals relating lo ça lı şma larını sürdürüyor. Orada , geceyarısı , küCaucasia and Cen/rctl Asia. tüphanede veya bilgisayarın önünde sabah iayan Tbe Frencb Institute q/ Anato/ian Studies stands bir araştırınacıya rastlayabilir; en üst kattaki koamidsl ancient trees in the grounds of the .former nuk oda l arında. Japonya"clan , Orta Asya 'dan veya French Enıhas~y. Late into the nighl researchers Amerika'dan gelm iş bir profesörü görebi lir, isiın­ ca11 s/i/1 hefound in the lihrary or inji-ont qj"conı­ lerine ancak kitaplarda rastladığınız birçok kişiyle puter screens in this 120 year old hıtilding. Here sohbet edebilirsiniz. • you can meel a professor .from .fapan. Cent ral Asia or America araştırmacılara staying in one qj"ıhe guest roomson Ib e ı op floor, and co 11 verse with many scho/ars whose naınes are .familiar in the world of internabulacağınız tiollal scholarshijJ. •

Enstitü 'de, sabahZayan rastlayabilir, isimlerini ancak kitaplarda ünlüler/e sohbet edebilirsiniz. ŞUBAT + 70

SKYLIFE

FEBRUARY

19 95


KOSiFLER OTO SEÇKiN YAŞAMlNlZA YENi BOYUTLAR GETiRECEK 11 CARTE DE VISITE 11 1LER SUNUYOR.

ÇaGdaş teknoloji nin s ı nır l arı ötes in de ü re ti lm i ş , üstün perf o rmansı ile doyumsuz s ürü ş zevki veren , ip.eksi çizg ilerin yaratt ı G ı d i zaynı , lü ks ve konforu in ce zev klerin i ıle uyumlu, sofistike bir eser... Yapısındaki herbir ayrıntıda ; perfo rmans , emniyet, güven , dayanık l ıl ı k , ergonom i, lüks ve konfor kavramlarının BMW için yeniden t anım ı ... Yeni buluş l arın , yen i tekno loji ve mühend isli k bilimlerin in uygulandıGı BMW 7 SER ISI: BMW 730i , BMW 740 i, BMW 750 i model leri.

sofistike BMW teknoloj isiyle yaratıl an. stilinize uygun büyü leyic i seçenekler : BMW 5 serisi ve BMW 3 serisi modelleri. Kos ifler Oto yılların BMW bilg i birikimi ve deneyim i il e ISTANBUL ve ANTALYA 'daki BMW satış ve servis merkezlerinde 1995 Mode l BMW seril erin i ve modellerini tanıtmak ve seçkin yaşamınıza yeni boyutlar get irecek "CARTE DE VI SITE " 'leri sunmak üzere sizleri bekliyo r. Ve

ıı

Kosifler Oto

Q

aynı

yaşam

BMW Kosifler Oto• dan

Ko aifler Oto latanbul BMW Merkezi: BaQdal Caddesi 24V 5, Ç iftehavuılar Tel: (0216) 302 24 61 (4 hat)·359 99 38 Kooiflor Oto BMW Servis Merkezi: ES Karayolu Mavievler DuraQı, Ku çUkyalı-Istanbul Tel: (0216) 417 30 30 (5 hat) Ko aifler Oto Antalya BMW Merkezi: Analartalar Cad . 78/A Tel: (0242) 243 00 03/04

alınır. ıı


UÇUŞIKRAM PLANI 1 Injlight Service Plan Bazı uçuşlarımızda

verdigirniz ikram hizmetlerimiz 1 We are pleased to inform you of our Inflig bt Service Plan on some jligbts Ol

TK

m TK

m

TK 630

TK 563

ISTANBUL NEW YORK NEW YORK ISTANBUL ISTANBUL BANGKOK BANGKOK SINGAPUR SINGAPUR BANGKOK BANGKOK ISTANBUL ISTANBUL LONDON LONDON ISTANBUL ISTANBUL PARIS PARIS ISTANBUL ISTANBUL TOKYO TOKYO ISTANBUL ISTANBUL ALHA ATA ALHA ATA TASHKENT TASHKENT ISTANBUL ISTANBUL TASHKENT TASHKENT ALHA ATA ALHA ATA ISTANBUL ISTANBUL DU BAl DU BAl KARACHI KARACHI ABU DHABI ABU DHABI ISTANBUL ISTANBUL ABU DHABI ABU DHABI KARACHI KARACHI 'DU BAl DU BAl ISTANBUL ISTANBUL KUYEYT KUYEYT BAHRAIN BAHRAIN ISTANBUL

Ol

iii iii f4 i4 i4 i4

Ol

0

c c

D

[!

0 0

f4 Q

iii

(!

(!

0

i4 Q f4 0 [!J i4 [! i4 i4 ın (§) f4

c c c c c c

D

c c c c c c c c c c c c

iii

(§)

i4 i4 i4 fi i4

Q

iii

(§)

i4 i4

Q

fi

(§)

iii

(§)

i4 i4 i4 f4

Q

c

(§)

c c c

(§)

(§)

c o

(§)

04

Ol

m m m m m m m m m m m m m

CJ CJ CJ

m m

CJ D

m m

D D

m m

CJ CJ

m m

CJ CJ

m

D

06

07

08

t=ı

ın

ti

ın

t=ı

ın

~

c •

c

c Q

6

APEPJIIF

D COFFEE & TEA 1 (ıy & Kahve

LUNCH1 Öğlen Ytmtği

(B

DUYY FREE

t=ı

INACl

DINHER 1 Alqam

Q

BREUFAST 1 Kahvalb

UGHT HEAL

O HOYIE / Film

ID

c c c

ın

CJ

CJ CJ D

09

Ytmeği

c c


iSTANBUL , ANKARA , izMiR, ANTALYA

NEWS

ABOUT

TOWN

GUIDE: HOTELS, SPECIAL tiCENSE HOTELS,HOLIDAY VILLAGES, MUSEUMS, SIGHTSEEING, EMBASSIES ...


I • • mer Ka l eş i , ressam o lmaya 23 yaş ı nda karar vermiş. Elektrik teknisyenligi yaparken gezdigi bir Henry Moore sergisi sürüklem i ş sanarç ı yı bu karara ... Ardından 1959'da Akademi sınavlarıyla başla­ yan resim u graşı , kırmızın ın ik iyüz seksen tonuyla bugüne gelmiş . Ka l eş i ' n in son dönem ça lış­ ma l a rı 18 Şuba t 'a kadar TEM Sanat Ga lerisi ' nde sanatsevedere sunuluyor. 1932 y ıl ı n da Üsküp 'de

O

K ı rçova'ya bag lı S ır bitsa

köyünde

dogan Ömer çocuk lugu, Ba lkanla r'ın bitip tüke n ıne­ yen savaş l arı ve ac ı la rı ile yogrulmuş . Bu acılı dönem ister istemez Kaleşi ' nin tuvaline yans ı ınış. San a tçı, Kaleşi ' nin

•• mer

Ka leşi decided to become a painter at the age of 23, when be saw an exbibition by Henry Moore. He gave up his job as an electrician, passed the entrance examination for the Academy oj Fine Arts in 1959, and since tben has carried his painting through two bundred and eigbty tones of red. Kaleşi's latest work can be seen at TEM Art Gallery until 18 February. Ömer Kaleşi was born in the vi iiage of Sırbitsa , near Kırcbova in Macedonia in 1932, and his cbildbood was marked by memories of the endless war and suffering of the Balkans . This painful period was evident in his

O

Ömer Kaleşi, 1989, 130x89 cm, tuval üzerine 1994, 61x50 cm,

yağlıboya (yukarıda) ; "Eimalar", tuval üzerine yağlıboya (yanda).

Ömer Kaleşi, 1989, 130x89 cm, oil on canvas (above); "Apples", 1994, 61x50 cm, oil on canvas (left).

Servet Onay Aşkın ' la yaptı­ gı bir söyleşide , resmini tanıın l arken "biraz hüzünlü, biraz düşüncelidir resmim, zaten Balkan Müslümanları hep endişeli , hep hüzünlüdür" diyor ve Bosna-Hersek'de yaşanan dramı hatırlatıyor.

Ömer Kaleşi , tuvalinin başına sadece poıtre çalış­ mak için geçiyo r. Sanatçının natürmortlan da aslında portre niyetiyle baş l anmış resim ler. Ama on lar portre o lmamakta "direnmişl er". Sonuçta satıcı çocukların "elmalar"ı oluvem1iŞ bütün o insan baş­ ları ... Bedri Rahmi 'den kalma 30

canvases of later years. in an interview witb Servet Onay Aşkın , be once defined his painting in the following

words:

·'Tbere are elements of mournfulness and tbougbtfu lness in my paintings. The Balkan Muslims are always anxious and sad. " How tbese words ring home now, when Bosnia-Herzegovina is wracked by war. Kaleşi paints large~y portraits, and even his few stili-lifes are in fact human beads wbicb resisted his e.fforts to paint tbem and ended up as applesi He works witb a


yıl l ık

spatülü ile ça lı şa n , fır­ ise yaln ı zca imza atarken ku llanan Kaleş i resmin "kontrol edilebilen bir tesadüf" olduğunu söylüyor. Ömer Kaleşi resim ça lışma­ l a rın ı , birçok Avru pa ülkesini dolaştıktan sonra ı965 ' de yerleşmeye karar verdiği Paris'te sürdürüyor. çayı

3 0 year old paletle knife which belonged to Bedri Rahmi, using a brush only for his sigııature. He deseribes paintings as "a coincidence under control ". After living in a numbeı· of European couııtries, Kaleşi eventually settled in Paris.

TEM Sanat Galerisi İstanbul

Tel: (02ı2) 247 08 99 - 234 ı3 46

Efsaneler ve Güncel •

Yaşam

RAHMI AKSUNGUR Life nkara Siyah Beyaz Sanat Galerisi 1ı . y ılı ­ n a Rahmi Aksungur'un heyke t se rg isi ile g iriyor. Sanatçının ı2 parça ahşap heykeli 3 - 22 Şubat ta rihleri arasında izlenebilecek. Ra hmi Aksungur ça lı ş maların a, binlerce yıl öncesine dayanan efsanelerle güncel yaşamı bulu ş tur a n bir perspektifi egemen kı l mış. Sadece ahşap ça lı ş maları ­ na yer verdiği sergisinde sanatçının 3 metre lik büyük boyut lu i ş l e ri d e yer alacak. Sanat yaşamının ilk yılla­ rında s ilikonla ça lı şan Aksungur, daha sonra malzeme ola rak bronzu seçmiş. Son 4 yı l dır ise a hşab ı tercih eden Rahmi Aksungur ku ll andığı malzemenin kuru ortamda kü ç ü l düğü ­ nü , nemli ortamda genişle­ diğini , bir bakım a nefes a lı p ve rdiğin i vu rgulayarak "malzemenin bu hareketi sizi yönlendirmeye ça lış ır­ ken , siz de tasa rımını z l a malzerneye hakim olmaya ça lışırsınız. Tasa rım benim için her zaman ön plandad ı r ve bu yüzden malzeme beni yönlendiremez'' diyor. Resim, heyket gibi sanatla-

A

iyah Beyaz Aı·t Gallery in Ankara has eıı tered ils 11 tb year witb an exbib ition of sculpture by Rahmi Aksu ngur. The twelve wooden sculptures, sa me up to 3 metres in heigbt, can be seeıı between 3 and 22 February . Aksuııgur 's work is dominated by a perspective which links legends going back th ousands of years in time to daily life. Aksungur began by working in si/icone before apting f or bronze , which he used until switcbing to wood four years ago. Rahmi Aksungur says that wood is in a sense breathing. since il expands in damp air and contracts in dry air. "7bis mavement of the material tries to impose its will on you, white you try to impose your own will on the material through the design. Design is always in the foregraund for me, which is why the material cannot dominate me," explains Aksungur. He believes that ar/s /ike painting and sculptuı·e require a very great degree of seriousness and sociological responsibilily, and

S

rın son derece ciddiyet ve sosyo loj ik sorumluluk gerektiren i ş l e r o l du ğunu söyleyen Aksungur, h e rşe­ y in hı z l a tüketildiği ve a mb a l aj ın ö ne ç ıktı ğ ı bir dönemden geçtiğimizi , bu n e d en le ça lı ş m a l a rınd a

a mb a l aj ın

çek i ciliğin i

mümkün o ldu ğ unca azaltmaya ça lı ştı ğ ını belirtiyor. ı9 55 y ılınd a İzmir ' de

doğan Rahmi Aksungur, 1979 yılında Devler Güzel Sanat-

master d erecesi ile mezun olmu ş. Ka za ndığı ödüller arası nd a ı 977 Gazetecile r Se ndik as ı Onur Ödülü , 1986 TBMM ''Egemenlik" Anıt­ Hey ke t Yarışınası Birincilik Ödülü, 1990 Kıbrıs Karaoğ­ l anoğ lu Anıt-

Şe hitli ği

Heyke l Yarış­ ması Birincilik Ödülü, 1992 Is tanbul Büyükşehir Belediyesi " Açık Alanlara Çağdaş Sanat Yapıt l arı " Yarış­ ınası Maçka Demokrasi Parkı Ödülü b ulun an sa n atç ı , hal e n Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sa natlar Fakültesi Heyket Bölümü'nde doçent olarak görev yapıyor.

explains that at a tim e when consumerism is at a heigbt and packaging so prominent be makes a conscious effort to minimise the attraction ofpackaging in his work. Rahmi Aksungur was bom in !zmi r in 1955, and obtained his master's degree from the State Academy of Fine Arts in 19 79 . He has won a number of awards, including bonourab/e mention by the Union of j ournalists, first prize in the 1986 "Sovereignty " Monumental Sculpture Competilian orgaıı­ ised by th e Turkish parliament, first prize in the Cyprus Karaoğ lan oğlu

War Cemetery Monumental Sculpture Competilian in 1990, and the Maçka Democracy Park Prize in the Contemporary Art Works for Open Spaces Competition organised by Istanbul Greater Municipality in 1992. He is an associate professor at the Department of Sculpture at Mimar Sinan Universi ty , Faculty of Fine Aıts.

Rahmi Aksungur, "Ay Tutuldu" 21x23x77 cm,

ahşap

Rahmi Aksungur, "Lunar Eclipse" 21 x 23 x 77 cm, wood

Siyah Beyaz Sanat Galerisi Sly b a 1 G Uery Arıkara Tel: (03ı2) 467 72 34- 428 26 4 ı


c

Cod.. : Turkey 90. Ankara 3 12, Istanbul: European Sid < 2 12, Asian Sid< 2 16, !zmir 232, Ant2iya 242

iyatro Tiyatro dergisi, Şubat ayında 5. yılına giriyor. Yayın hayatı­ nın ilk döneminde tüm tiyatrolarda izleyicilere ücretsiz olarak dagıtılan dergi , 20 .000 tirajla bu alandaki önemli bir boşlu­ gu dolduruyordu . Tanıtım ve haber agırlıklı yayınlan­ nın yanısıra inceleme, eleş­ tiri ve kuramsal yazılara da yer veren dergi, tüm tiyatro gişelerinde satışa sunuluyor. Genel Yayın Yönetmenligini Dikmen Gürün Uçarer'in yaptıgı Tiyatro Tiyatro, 5. yayın yılıyla birlikte "Türkiye'nin en uzun ömürlü bagımsız tiyatro dergisi" sıfatına hak kazanıyor . Tiyatro Tiyatro, 5. yılını İspanya'dan davet ettigi Yilana Komedi Grubu' nun

Topluluk ı ve 2 Şubat tarihlerinde Devlet Tiyatrosu Taksim Sahnesi'nde iki özel gösteri sunacak. Gösterilerin ilk gecesinde ayrıca, derginin 5. yılı nedeniyle hazırladıgı ve bundan böyle her yıl düzenli olarak "Türk Tiyatrosuna katkılanndan dolayı bir kişi ya da kuruma" vermeyi tasarladıgı şükran plaketleri de sahiplerini bulacak. ....,

reviews and news from the world of theatre, Tiyatro Tiyatro features literary criticism and essays. Today it is on sale at all theatre box of/kes. Under the editarship of Dikmen Gürün, Tiyatro Tiyatro has become Turkey's longest lasting theatre magazine, and plans to celebrate its anniversary with performances by the Spa·::;~ .,.... n is h Yilana Comedy · ~~ Group on 1 and 2 Feb'• ~ ruary at Taksim Sahne!!ff~ si. On the first eve'~ •••• ~ n ing a plaque will '•, be presented to an individual or organisation in recognition of their contributions to Turkish theatre, an event which the magazine plans to continue on an annual basis.

T

KÜLTÜR arih ve Toplum Dergisi ile Fest Seyahat Acentası'nın birlikte 6 y ıld a n beri düzenledigi "Kültür Gezileri" ı995 ' te de sürüyo r . ı ı Şubat Cumartesi günü Arkeoloji Müzesi ve Sultanahmed Yapılarını konu alan ayın ilk gezi programında Ayasofya Müzesi, Birinci Ayasofya, Million, Agusteion, Mozaik Müzesi, Hip odrom, Aya İrini , İlk Patrikhane, Bizans Hastanesi ve Arkeoloji Müzesi var. ı2 Şubat Pazar günü iki geziden birini seçmek durumund as ınız . Çünkü aynı gün Faruk Pekin'in rehberliginde Hali ç' e ve Murat Belge'nin rehberliginde Vefa-Unkapanı böl-

T

as

GEliLERI

arih ve Toplum magazine and Fest Travel Ageney have been organising 11Cultural Tours 11 for six years now, and they will continue through 1995.

T

gesine iki ayrı gezi düzenleniyor. Haliç'e yapıla cak gez id e, bölg e nin ta rihi dokusuna d a mg as ını vuran farklı dinlerin izleri sürül ecek. Aya Niko la Kilisesi, Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi , Patrikhane ve Aya Yorgi Kilisesi, Ermeni Gregoryen Kilisesi, Küçük Mustafa P aşa

The programme for February begins with the Archaeological Mu seum and other buildings of Sultanahmet on Saturday 11 February, covering Hagia Sophia Museum, the old Hagia Sophia, th e Milli on Stone, th e Augusteion, Mosaic Museum, Hipp odrome, Hagia Eirene, the first Patriarchate, the Byzantine hospital and A rchaeologica l Museum . On Sunday 12 February there is a difficult choice between two di.fferent tours, one with Faruk Pekin as guide to the Golden Horn, and the other with Murat Belge as guide to Vef a and Unkapanı. 7be f ormer is in search of the di.fferent re/igions which have set their istanbul surları. istanbul city walls.


CITYSCOPE

. MU Z I K

BAŞLANGlClNDAN GÜNÜMÜZE ..

üzik üzerine yazılann­ dan, radyo ve televizyon programlarından tanıdıgımız Evin tlyasoglu , müzik tarihi konusundaki geniş birikimini kitap haline getirdi. Yapı Kredi Yayınlan t arafınd a n "Zaman İ ç ind e Müzik " adıy l a yayın l anan kitap, Ortaçag'dan günümüze Batı müziginin evrimini geniş bir tarihsel yelpaze içinde ince liyor. 1lyasoglu'nun bu kapsamlı çalışma­ sı , müzik tarihini dönemlere

M

Bozdoğan

Kemeri.

Bozdoğan

Aqueduct.

Cami i, kabirler , surlar gezinin bazı durakları arasında . Vefa-Unkapanı ' na yapıla­

cak gezinin programında yer alan yapıl a rdan bazıla­ rı ise , Şebsafa Kadın Cam ii , Recai Mehmet Efendi Okulu, Vefa Lisesi, Katip Çelebi Mezarı, Konstantin Mezarı, Ahi Çelebi Camii, Zindankapı ile bölgedeki ilginç sokaklar ve evler ... 18 Şubat Cumartesi günü Dolmabah çe Sarayı ve çevresine yapılacak gezinin rehberi Prof. Dr. Afife Batur. Murat Belge'nin rehberliginde ertesi gün düzenlenecek , Surlar ve Kapılar konulu gezinin ugrak yerleri Egrikapı , Kırık Çeşme , Tekfur Sarayı , Mihrimah Camii, Sulukule, Mevlevihane Kapısı , Balıklı Kilise, Ahırkapı ve Baba Cafer Zindanı. Şubat ayının son gezisi, konunun uzmanı Dr. Sema Öner'le birlikte y a pılacak o lan İ stan­ bul 'daki Kasırlar gezisi. Ziyaret edilecek kasırlar arasında

Aynalıkavak ,

Ihlamur ve Maslak rı var.

kasıda­

stamp to the historic fabric of the area, with an agenda covering the Church of St. Nicholas, Greek Orthodox Church of the Virgin Mary, Patriarchate, Church of St. George, Armenian Gregarian Church, Küçük Mustafa Paşa Mosque, tombs and the city walls. The second tour includes Şebsafa Kadın Mosque, Recai Mehmet Efendi School, Vefa High School, the tomb of Katip Çelebi, the tomb of Constantine, Ahi Çelebi Mosque, the city gate of Zindankapı and fascinating streets and houses in the area. Your guide for the tour of Daimabahçe Palace and its environs on Saturday 18 February is Dr. Afife Batur. The next day Murat Belge accompanies a tour entitled Walls and Gates, taking in Egrikapı, Kırık Çeşme, Telifur Pa/ace, Mihrimah Mosque, Su/uku/e, Mevlevihane Gate, Balık/ı Church, Ahırkapı and Baba Cafer Dungeons. The last tour of the month is with Dr. Sema Öner to the kasırs - summer palaces - of Istanbul, including Aynalıkavak, Ihlamur and Maslak.

Fest Seyahat Acentası Fe ı Tı·ave/Agency İstanbul

Tel: (0212) 258 25 73 - 258 25 89

ay ırarak an l atıyor. Kitabın

en ilginç özelligi 10 kasetlik bir setle birlikte satışa su nulması. Böylece okuyucu, ele alınan dönemlere ait seçkin örnekleri dinleme imkanı buluyor. Çoksesli Türk Müzigi konusunun da yer a l dıgı "Zaman İ çin d e Müzik", konuya ilgi duyanlar için önemli bir başvuru kaynagı.

vin lly asoglu is well known for her articles and radio and television programmes about music. Now her vast knowledge of the history of music has been published in book form . Entitled "Music over Time ", the publisher is Yapı Kredi Bank. llyasoglu examines the development of western music from the Middle Ages to th e present day within a broad historic spectrum, divided into periods, and the book comes with a set of ten cassettes, so that the reader can listen to selected examples of music illustrating each . llyasoglu alsa discusses polyphonic Turkish music. This is an invaluable reference work for everyone interested in music.

E


.....,._ _....=;.,_

Turkey 90, Ankara 3 12, Istanbul: European Side , Asian Side 2 16 , İ zmir 232, Antal ya 242

MU SI CAL NOTES

Albeniz 'den eserler var. Ay ın son gitar resitali 22 Ş ub at' d a David Tanenbaum 'un verecegi konser. Amerikalı sanatçının cepertu a rınd a Curtis-Smith, Turina, Takemitsu, Tarrega ve Piazzolla 'n ın ese rl eri yer alıyor.

Şubat ayının

on üç yıld ır Downbeat dergisi e l eş tirm e nl e r anketinele bir numaralı kl a rine tçi seç il e n Don Byron 10 Ş ub a t geces i Cemal Reşit Rey'de .. . Derginin okurlan tarafından klarinetin en popüler ismi seçilen Byron, caz dün yasın­ daki yerini büyük ölçüde kaybetmiş o lan bu enstrüma nın bugün gerçekten h ak kını veren birkaç u stasından biri o larak clegerlencliriliyor. Kendin e özg ü yorumları ve zengin melodik i c ras ıyl a dikkati çeken Don Byron ' ın birlikte ça lıştıgı mü zisye nler arası nd a, saksafonda Charlie Parker ge lenegini n e n güçlü temsilci le rinel en Steve Coleman, klasik müzik ile caz arasında sentez arayış ı olarak degerlendirilen "Third Stream" in önde gelen temsilcisi Gunther Schuller ve "Free Jazz"ın ustalarından Anthony Braxton var. Cema l R eş it Rey Konser

S

Sa lonu 'n un

Ş u bat

progra -

mında agırlıgı

gitar resitalieri o luşturuyor. llki 2 Şubat ' da Emesto Bitetti resitali. Sanatç ı , konserinde Gra nados, Ponce, Albeniz, Cardoso ve Pi azzolla'nın eserlerine yer verecek. Cemal Reşit Rey, 8 Şubat'da Groningen Gitar İkilisi ' ni kon uk edecek . 1988'de Monte limar 'da (Fransa) düzenlenen Gitar İkilisi Uluslararas ı

Yarışmas ını

kazanan ikilinin programın­ da Ca rulli , Scarlatti , Debussy , Granados ve

on Byron, who has been selected number one clarinetist for three years in a row by music critics questioned by Downbeat magazine, is playing at Cemal Reşit Rey on 10 February. The

D

readers of the same magazine have a lsa chosen Byron as the most popu/ar clariııetist. Byron is con sidered to be one of a handful of musicians who bring out the best from an instrument which has largely lost the place it once he/d in jazz music. He is alsa recognised for his richly metodie expression. Among the musicians who work with Don Byron are Steve Coleman, one of the greatest representatives of the Charlie Parker tradition on saxophone, Cunther Schuller, a notab/e musician of the

l arından Sarıca.

önemli konukbiri de Ayşegü l

Sayıs ı z uluslararası

başanya

imza atan Sarıca, 1971 yılından bu yana Devlet Sa n atç ı sı. Ayşegü l Sarı­ ca ' nın piyano resitali 15 Şubat Çarşamba günü saat 19.30'da.

Third Stream school which seeks a synthesis between classical music and jazz, and /eading Free j azz musıcıan Anthony Braxton. Cuitar recitals figure large on the February programme at Cemal Reşit Rey Concert Hall, beginning with Ernesto Bitetti on 2 February playing Cranados, Ponce, Albeniz, Cardoso and Piazzolla . On 8 February Cemal Reşit Rey hosts the Craningen Cu it ar Du o, who won the Cuita r Dua International Cantest he/d in Monte/imar, France, in 1988. Tb ey will play pieces by Carulli, Scarlatti, Debussy, Cranadas and Albeniz. Tbe jinal guitar recital of the month brings us David Tanenbaum on 22 Febntary. Tbis American musician 's programme includes Curtis-Smith, Turina, Takemitsu , Tarrega and Piazzolla. One of the major events for Febnıary is the concert by Ayşegül Sarıca, a State Artisı since 7971 and one with countless international successes to her credit. Her piano recital on is Wednesday 15 Febntary at 1930.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Cemal Reşit Rey Co cen Hall İstanbul

Tel: (0212) 248 53 92 - 240 50 12


111111111111111111111111 SiNEMA 100 YAŞlNDA \

'

ı

1

' l

1'

1 '

\ • ' ' ''

~ ıı j

'

!

i

ürkiye Sinema ve Audiov~suel Kültür Vakfı (TURSAK) Sinemanın ıoo. yılı kutlamalan çerçevesinde geçen ay başlattıgı haftalık video gösterilerini Şubat ayında da sürdürüyor. Çarşamba günleri saat

T

VideoShowsat TÜRSAK he Turkish Cinema and Audiovisual Foundation is continuing the weekly video shows to celebrate the Centenaty of Cinema through February. Entry is free of charge for the shows, which start at 16.30 every

1

CENTENARY of CINEMA ~. l lıı,Lır.ır.ı'ı "''·ı \frır.ıj

The 7th IStanbUl International

1ilııı tıııııkri

Short Films Festival

• stanbul

7. Uluslararası Metraj Film Günleri 20 Şubat tarihinde başlıyor. Taksim Fransız Kültür Merkezi Sinema Sa lonu'nda gösteri lecek filmler arasında Almanya, Avusturya , Belçika, Fransa,

1

Kısa

İngiltere , İspanya , İsveç ,

John Ford - Muhbir - The lnformer (1935)

!sviçre, !talya ve Türkiye 'den yak l aşık 60 kısa metrajlı film yer alıyor. Filmierin ikişer kez gösterilecegi festival boyunca yerli ve yabancı genç yönetmenlerle söyleşiler düzenlenecek. Fesrivalde Türkiye ' yi IFSAK 16. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması ' nda ödül alan filmler temsil edecek. 39 filmin başvurdugu

ı6.30'da,

yarışmanın sonuçları Şubat

yanısıra kısa fılm

ayı başında açıklanacak.

Wednesday and include short films and documentaries as well as full length classics. Ibe programme for February is as follows: 1 February -john Ford in Retrospect: "Ibe Informer'' 1 Discussion with Rekin Teksoy. 8 February - Turkish Short Films: ·'Buradan Uzağa ( 1992), "Parktaki Işık '' (1993), "Bugün Senden Mektup Aldım " (1992) 1 Discussion with director Nur Akatın. leşi. 15 February - john Ford in ıs Şubat - John Ford Toplu Gösterimi: "The Man Who Retrospect: "The Man Who Shot the Liberty Valance" Shot the Liberty Valance " 1 (Liberty Valance'ı Vuran Discussion with Rekin TekAdam) 1 Rekin Teksoy'la söy- soy. leşi. 22 Februaty- Documentary 22 Şubat - Belgesel Gösteıimi: Show: "Göksu 'da Bir Balık­ Göksu'da Bir Balıkçı (1975), çı " (1975) , "Pamııkkale " Pamukkale (1992) 1 Yönet- (1992) 1 Discussion with director Yavuz Sezer. men Yavuz Sezer ile söyleşi.

sinema klasiklerinin ve belgeselIerin de yer alacagı gösteriler ücretsiz izlenebilecek. Etkinligin Şubat ayı programında şu gösteriler yer alıyor: ı Şubat - John Ford Toplu Gösterimi: "The Informer" (Muhbir-1935) 1 Rekin Teksoy'la söyleşi. 8 Şubat - Kısa Film Gösteıiıni : Buradan Uzaga (1992), Parktaki Işık (1993), Bugün Senden Mektup Aldım (1994) 1 Yönetmen ur Akalın ile söy-

TÜRSAK Istanbul Tel: (0212) 244 52 SI

Festival, 25 Şubat Cumartesi günü yapı l acak IFSAK ödül töreni ve konuk yönetmenlerin filmlerinin bir kez daha gösterimi ile sona erecek.

he Seventh Istanbul Short Films Festival begins on 20 Febnıary. Approximately 60 films from Germany, Austria, Belgium, France, Britain, Spain, Sıveden , Switzerland, ltaly and Turkey will be shown twice each at the French Cultural Centre Cinema in Taksim, and the programme includes discussions with young directors from Turkey and other countries. Turkey will be represented by award wiııners from the 16th National Short Films Contest organised by IFSAK. Ibe results of this contest, which had 39 eııtries this year, ıvill be announced early this month. Ibe festival will close ıvith the IFSAK award-giving ceremony and a reshowing offilms by the guest directors at the festival. Internatıonal

Nuri Bilge Ceylan - Koza - Cocoon İFSAK

Istanbul Tel: (02ı2) 252 57 00


z ~ U)

ID

::»

.J

'"--- -

0

THY OFFICE

FERRY BOAT LINES

SEA BUS LINES

RAILWAY

STREETS

MAIN ROAOS

MOTORWAYS

KEY TO SYMBOLS

Arışkıra~\

~____...,

AmaVııi\<~Y

İKİNOKTA

©

0(216) 349 01 41

mapping

s

w-</-E

N

(]

Sivri Ada

O YassıAda

M-ARMARA DENIZI

Z

Heybeli Ada

Adiı.---..

Ada

"( J25··. "'?!'-. B

tJ ~;~alı


EMERGENCY

Arnbulance Tel: 112 (All over Turkey) Pollce Tel: 15S (All over Turkey) Tourlsm pollce Tel: 527 4S 03 Gendanne Tel: IS6 (All over Turkey) TOURISM

-

r'

,... ~~

'"!'

INFORMATIONS

TURIZM DANIŞMA

Atatürk Aitport Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Areade Tel: 233 05 92 Kataköy Sea Port Karaköy Limanı Tel: 249 S7 76 Sultanahmet Square Sultanahmet Meydanı Tel: S18 18 02 The Turkish Touring and Automobile Ciub Türkiye Turing ve Otmtrobil Kurumu (Head Office· Merkez) Tel: 231 46 31 HOTELS 1 OTELLER

Aden ("*') Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 2S 67 Akgiin Hotel ("*'*) Vatan Caddesi Tel: S34 48 79 Fax: S34 91 26 Askoç Otel ("*') İstasyon arka sokak, Sirkeci Tel: S11 80 89 Fax: Sil 70 S3 Büyük Sünneli (*"") Gayret!~ Tel: 2721160 Fax: 2 3669 Color Hotel ("*') Fındıkzade

Tel: 631 20 20.39 Fax: S23 48 42 Conrad İstanbul ("*'*) &şiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel (""*) Yeşilk~Tel: 663 29 00 (18li.ııes/hat) Fax: 3 2921 Çıragan Palace Kempinski (*"") Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 2S9 66 87 Dedeman İstanbul (""*) Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 27S ll 00 Dilson r') Taksim Tel: 2S2 % 00 Fax: 249 70 77 Divan c-)

Taksim Tel: 231 41 00 Fax: 248 8S 27 Eresin r') Taksim Tel: 2S6 08 03 Fax: 2S3 22 47 Grand Tarabya Hotel ("*'*) Tarabya Tel: 262 ı O00 Fax: 262 22 60

Hotel Emperyal ("*') Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 2S2 43 70 Hotel Interconti (*"*) Meddiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 9S OS Hyatt Regency("*'*) Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 22S 70 00 Fax: 22S 70 07 İstanbul Savoy Hotel ("*') Taksim Tel: 2S2 93 26 F:ııc 243 20 10 Kalyon ("*') Sultanahmet Tel: Sl7 44 00 F:ııc 638 ll ll Keban r') Taksim Tel: 2S2 2S OS F:ııc 243 3310 Kervansaray ("*') Taksim Tel: 23S SO 00 Fax: 2S3 43 78 Klassis (""*) Silivri (6S km from İstanbul SO km from the airport) Tel: (0) 212 -748 40 SO Fax: (O) 212-748 40 49 Maçka Hotel ("*') Teşvikiye Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Mannara İstanbul(.."*) Taksim Tel: 25146 96 F:ııc 244 OS 09 Merit Antique İstanbul ("*'*) Laleli Tel: 513 93 00 Fax: S12 63 90

Citadel Kenne~ Caddesi 32, Alıırkapı

Tel: SI 23 13 Fax: SI6 13 84 Hıdiv Kasn (The Khedive's Swnmer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 SI Fax: 322 34 34 HotelAmber Sultanahmet Tel: S18 48 Ol Fax: S18 81 19 Hotel Annada Alıırkapı Tel: 638 13 70 Fax: Sl8 SO 60 Hotel Historia Amiral Tafdil Sokak 23, Sultanahmet Tel: S17 74 72 Fax: SI6 8169 İbrahlm Paşa Hotel Terzihane Sokak, Sultanahmet Tel: S18 03 94 Fax: S18 44 S7 Kariye Edirnekapı Tel: S348414 f'3lC S216631 Splendid Palace 23 Nisan Caddesi, Büyükada (Prince Isi.) Tel: 382 69 SO Fax: 382 67 7S Vardar Palace Hotel Sıraserviler Caddesi S4 1 S6, Taksim Tel: 2S2 28 % Fax: 2S2 ı S 27 Yeşil Ev

Sultanahmet Tel: S17 67 8S Fax: S17 67 80 MUSEUMS 1 M0ZELER

Miın r')

Beşiktaş Tel:

246 5S 07 Fax: 230 73 77 Mövenpick ("*'*) Maslak Tel: 28S 09 oo Fax: 28S 09 sı ~n ("*') 1' . Tel: 254 99 00

F:ııc 250 4S S3 Olcay r') Topkapı Tel: 58S 32 20 Fax: 58S 64 OS ParksaHilton ("*') Maçka Tel: 2S8 S6 74 Fax: 258 S6 9S Pera Pa1as ("*') Tepebaşı Tel: 2Sl 4S 60 Fax: 2SI40 89 PolatRenaissance Hotel(""*) Yeşilyurt Tel: 663 17 00 Fax: 66317 SS President (*'") Beyazıt Tel: SI6 69 80 Fax: SI6 69 99 Prestige ("") Laleli Tel: Sl8 82 00 F:ııc Sl8 82 90 Pullman Etap İstanbul (*"') Tepebaşı Tel: 2S 1 46 46 Fax: 249 80 33 Richmond (*"*) İstiklal Caddesi Beyoğlu-Tünel Tel: 252 S4 60 Fax: 2S2 97 07 Riva ("*') Taksim Tel: 2S6 44 20 Fax: 2S6 33 20 Sheraton İstanbul (*"'') Taksim Tel: 231 21 21 Fax: 231 21 80 Swissôtel the Bosphonıs (*"'*) Maçka Tel: 2S9 Ol Ol Fax: 259 Ol OS

HOTELS (HOUSED IN RESTORED

Güneş ("*')

HISTORIC BUILDINGS)

Merter Tel: SS5 24 41 Fax: SS4 41 08 Hilton İstanbul ("*'*) Harbiye Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 6S Holiday Inn ("*') Ataköy Tel: 560 41 10 Fax: SS9 4919 Holiday Inn Crowne Plaza (""*) Ataköy Tel: S60 81 00 Fax: S60 81 SS

Avicenna Amiral Tafdil Sokak 31, Sultanahmet Tel: Sl7 05 SO Fax: SJ66S SS Ayasofya Pansiyonlar Soğukçeşme Sokak Sultanahmet Tel: Sl3 3660 Fax: 513 3619

Archeological Museum Arkeoloft Müzesi Sultanahmet Tel: S20 77 40 Every day Except Mondays. Pazartesi dışında her gün.09.30-17.00 Atatürk Museum 1Atatürk Müzesi Halaskaıgazi Caddesi 2S Şişli Tel: 240 63 19 Every day except Saturdays and Sundays. 10.00.12.001 14.00.16.30 Cumartesi, Pazar dışı11da her gün. Calligraphy Museuro Hat Sanatlan Müzesi Beyazıt Tel: S27 S8 51 Open daily except Sundays and Mondays. 09.00.16.00 Pazar ve pazartesi dışında her gün. Church of St. Saviour in Chora Kariye Müzesi Edirnekapı Tel: S23 30 09 Open every day except Tuesdays. Salıları hariç her gün. 09.30.16.30 Haghia Sophia 1Ayasofya Müzesi Sultanalunet Tel: S22 09 89 · S22 17 SO Open everyday except Mondays. Pazartesi dışında her güıı. 09.30.17.00 Mllitary Museum 1AskeriMiize Harbiye Tel: 232 16 98 · Open everyday, except Mondays, Tuesdays. 09.00.17.00 Pazartesi, salı dışında her gün. Museum of Painting and Sculpture Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 Open every day except Mondays and Thursdays. Pazartesi ve perşembe hariç hergün. 12.00.16.00 Museum of Turkish and Islamlc Art Türk ve Islam Eserleri Müzesi İbr.ıhiııı Paşa Sarayı

Sultanahmet Tel: 'i 18 18 OS · 06 81

SKY LI FE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995

Open every day except Mondays. Pazartesileri dışında her gün. 10.00.17.00 Sadberk Hanım Museum Sadberk Hanım Müzesi Büyükdere Caddesi, 27-29 Sanyer Tel: 242 38 13 Every day except Wednesdays. Çarşamba dışında her gün. 10.30 ·17.00 Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: S12 04 80 Open every day except Tuesday Salı dışında her gün. 09.30.16.30 Yıldız Palace Museum Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş Tel: 2S8 30 80 PALACES/SARAYLAR

Beylerbeyi Pa1ace 1BeylerlJeyi Sarayı Çayırbaşı Dıınığı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00.17.00 Pazartesi, perşembe dışında her gün. Dolmabahçe Palace Dolmabable Sarayı Beşiktaş Te : 2S8 S5 44 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00.16.00 Pazartesi, perşembe hariç her gün. Dılamur Kasir 1lblanmr Kasn Dılamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00.17.00 Pazartesi, perşembe hariç her gün.

Maslak Kasirs 1Maslak Kasır/an Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 27610 22 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00.17.00 Pazartesi, perşembe dışında her gün. Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22

Open daily. Her gün. 08.30.17.00 CHURCHES AND SYNAGOGUES

Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 S8 Dutch Oıapel (lJnioıı Onırclı) Istiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 S2 12 Sunday Mass in English. Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. Ci 1 Şişhane Tel: 244 7S 66 · 293 87 95 San Antonio di Padova (Cathollc) lstiklal Caddesi 32S, Beyoğlu Tel: 244 06 3S Sunday mass in 1talian. St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 lO Sunday mass in French. St. Helena's Chapel (Angllcan) The British consulate, Tepebaşı Tel: 244 42 28


AROUND IZMIR

\ \

\

\

\

EGE

DENiZ i \

\ \

\

Vanice \

\ \

\

EGE

DENiZi


M

1 R

EMERGENCY

Guide ~

Arnbulanee :re!: 112 (All over Turkey)

Polic Tel: 155 (All over 1\ırkey Tourism pçlice Tel: 63 1600 yısk"for tourism police) Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM INFORMATIONS TURIZM DANIŞMA

Adnan Menderes ılliport Tel: 251 26 26 (ex ..<fahili ı oı8) Alsancak Tel: 243 35 00 Bergama Tel: o33 ı8 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 2ı 47 Çeşme

Tel: 712 66 53 Foça Tel: 8ı2 ı 2 22 Kuşadası

Tel: 614 ll 03-614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 -892 63 28 HOTELS 1 OTELLER

dı •• Anba Oteli c-> Cwnhuıiyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi c-> Balçova Tel: 285 48 50 Büyük Efes Oteli r*) Gaziosmanpaşa Bulvan I Tel: 484 43 00 Fax: 44 ı 56 95 EgePalas r*) Cwnhuriyet Bulvan 2ıo Tel: 463 90 90 Fax: 463 8 I 00 Hotel İsmira ('") Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 94 93 İzmir Hilton r*) Gaziosmanpaşa Bulvan 7 Tel: 44160 60 Fax: 44ı 22 77 İzmir Palas Oteli ('") Vasıf Çınar Bulvan Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 Kısmet Hotel ('") ı 377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56 Marla Hotel ('") Kazım Dirik Caddesi 7 Pasaport Tel: 441 40 00 Fax: 441 ı ı 50 Pullman Etap Konak r*) Mithatpaşa Caddesi ı 28 Tel: 489 15 00 Fax: 489 ı 7 09 Pullman Etap İzmir r*) Cwnhuriyet Bulvan ı 38 Tel: 489 40 90 Fax: 480 40 89 HOLIDAY VI LLAGES TATIL KÖY L ER I Altın

us Tatıl Köyü (Got:k:Dolphin Holiday Village) Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 713 ı2 50 Fax: 7ı3 22 52

Telephone: International code for Turkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

Clııb Cardla (Holiday Viiiage) Çiftlikköy, Çeşme

ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BC and including remains from the Ioııic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be missed. In nearby Selçuk there is the basilica of St .John (6th century), a superb museum and Isa Bey Mosque. A1so in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven

Tel: 7ı2 ı ı ll Fax: 712 ı2 27 Club Med Kuşadası Holiday Yiliage Aslanbumu, Kuşadası Tel: 6ı4 ll 35 Fax: 6ı4 ll 25 Foça ClııbMedHolidayVıllage Foça Tel: 812 ı6 07 Fax: 8ı2 2ı 75 Hanedan (Holiday Village) Foça Tel: 8ı2 24 4ı Fax: 8ı2 24 51 Kuştur Tatil Köyü (Holiday Village)

~leepers.

Bayraklıdere , Kuşadası

Tel: 6!4 4ı ı o Fax: 6ı4 88 32 New Neptün Holiday ViJJage Seferihisar Tel: 745 77 55 Ömer Holiday Yiliage Yavansu Mevkü, Kuşadası Tel: 6ı4 37 00 Fax: 6ı4 43 44 Pine Bay Holiday Yiliage Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 6ı4 93 70 Fax: 6ı2 22 07 Sunset Yiew Holiday Yiliage Gazibeğendi, Kuşadası

Tel: 6ı4 45 02 Fax: 6ı4 45 70 Turban Holiday Village Dayanıklı Kö .. , Güınüldür Tel: 742 25 4sFax: 742 ı ı 76 SI GHTSEEING 1 G EZINTI

Balçova Thermal Springs Balçova Kaphcalan lzınir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just I 5 km from the city centre and served by munictpal buses. Known in antiquity as the Agamemnon Thermal Springs, Balçova has been a therapeutic centre for thousands of years. The water has a ıemperature of 63 degrees Centigrade. There are good quality facilities for visitoı-s and physiotherapy units. !zmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla u/aşınak mümkün. Antik dönemde Agamemnon Kaplıcaları denilen bu yer çağlar boyunca bir "şifa yurdu" olarak kullanılmış. Suyu 63 Sanligrat derece sıcaklıktak i bu kaplıca bölgesinde bugün gelişmiş turistik tesisler ve fızyoterapi üniteleri vardır. Bird Parad.ise 1Kuş Cenneti This eight hectare bird sanctuary isa ıemporary and permaneni home to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of year over 190 species of bird can be seen here. Kentin yanıbaşmda koruma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlık/ar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190 'ı aşkın türde milyonlarca kuş bantıdırdığı için dünya çapında bir "kuş cenneti" sayılma ktadır.

Ephesus 1Efes . Within easy reach of !zmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streeıs of

lzmir'den (72 km) ve Kuşadası'ndan (18 km) kolaylıkla u/aşı/abi/en olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. 16 3000 yıllarında kurulan ve fon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutlaka vakit ayın/malı. Efes'In çok yakınında St. jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, . Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk Isa Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik gezi yerleri bulunmaktadır. House of the Yirgin Mary Meryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus with St.John, and spent the remainder of her life here. The house bui!ı in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the Vatican in ı957 . The house is 80 km from İzmir and 7 km from Ephesus on Billbill Dağı, a hill forested with pines, planes and olive trees. Mass is celebrated here every rooming at 7.30 and on Sunday mornings at ı0.30 . Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e gelen Meryem Ana'nın bayatının sön dönemini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957'de Valikan'ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri qlan Meryem Ana Evi ve Kilisesi lzmir'den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaclarıy/a bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı 'ndadır. Her sabah 7.30'da, pazar sabahlan IO.]O'da ayin düzen/emnektedir. Kadifekale Fortress 1/(adifekale The fortress overlooking lzınir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were originally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spoı with pleasant tea gardens, commanding a fabul!JUS view of the city. Izmir'iıı içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 2V-25 metre olan duvarlannın uzunluğu eski dönemlerde 6 km 'yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzarasıy/a ünlü bir gezinti yeri. Pergamuın 1Bergama The ruins of Pergamum, a major centre of civilisation of the ancient world, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicaıed to Asklepios the god of health are in a remarkable state of preservation. The site is open daily between 08.30 and 18.30.

83

SKY LI FE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995

In the ıown is anather interesting

building, the Temple of Serapis, known ıocally as the Red Courtyard due to its tiles. The town is alsa worth visiting to see the narrow streets with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter. lzmlr'in 105 km kuzeyindeki bu ilçesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon'un kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfitiyatronun yanısıra, ilçenin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30- 18.30 arasın­ da ziyarete açıktır. Bergama'nın içindeki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapts Tapı­ nağı da dikkat çekicidir. Ayrıca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokakları ve yapılany/a eski mahalleleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turistler için ilginç kılan özelliklerdendir. MUSEUMS 1 M ÜZELER

Archeological Museum Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 425 49 29 Open every day excepı Mondays. 09.00-ı7.30. Pazartesi dışında her gün. Atatürk Museum 1Atatürk Müzesi Birind Kordon ı 48 Tel: 42ı 70 26 Open evety day excepı Mondays. 09.00-ı7.00. Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum 1Bergama Müzesi Bergama Tel: 633 IO96 Open every day. 08.30-17.30 Hergün. Ephesus Museum 1Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 ı o -892 60 I I Open every day. 08.30- ı8. 30 Hergün. Qdemiş Archeological Museum

QdemiŞ Arkeoloji Müzesi

OdemişTel: 545 1184 Open every day. 08.30- ı 7.30, Her gün. S.Yaşar ArtMuseum S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 CHUR C HES AND SY NAGOGUES

Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St Helene (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka St}ohn (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 463 66 08 Santa Maria (Catholic) Hali! Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Notre Dame de I.aurdes (Catholic) 81. Sokak, ı ı Tel: 232 ll 45 St Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, ı 8 Tel: 484 84 36 Shaar Aslıamayan (Synagogue) ı390 Sokak 4/2 Alsancak


ANKARA

Hi SAR

HAVA KUWETLERI DENIZ KUVVETLER)

ASKERI ALAN

$

MALIYE BAK. ~

s mapp/hg

İKİ

""

KARA HARP OKULU

NOKTA""

_ __ o<_ 2 _ıe_ı3_4_e_o_ı4-'-1---~Ç/ 1

KEY TO SYMBOLS MOTORWAYS MAIN ROADS -

STREETS

=-=-=-:

THY OFFICE MUSEUM

RAILWAY

0

1:'··1 HOTEL

'f; b

MOSOUE

HOSPITAL '-1 '·'{ı. SCHOOL

B~Zk~~~~~ı,K OEMONTRASYON SAHASI

~


ANKARA

.._____________

GUt.de

EMERGEN CV

AmbuJance Tel: 112 (All over Turkey) Palice Tel: 155 (All over Turkey) Tourism Police Tel: 341 6S 30 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM INFORMATION TURIZM DANIŞMA Esenboğa Alrport Tel: 398 03 48

Tandoğan Gaziosmanpaşa Bulvan 121 Tel: 488 70 07- 229 26 31

HOTELS 1 OTELLE R

Ankara Dedeman Oteli c-> Büklüm Sokak 1 Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14 BestApart c-> Uğur Mumcu Sokak 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli c-> Atatürk Bulvan 19S, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 8S Bilkent Ankara Oteli c-> ı. Cadde, o6S33, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük Ankara Oteli c-> Atatürk Bulvan 183, Kavaklıdere Tel: 425 66 SS Fax: 42S 50 70 Büyük Sünneli Oteli c-> Cihan Sokak 6 Tel: 231 76 60 Fax: 229 Sı 76 Flrst Apart Hotel iııkılap Sokak 29, Kızılay Tel: 425 75 7S Hilton c-) Tahran Caddesi 12, Kavaklıdere Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Merit Altınel c-) Tandoğan Meydaru Tel: 231 77 60 Fax: 230 23 30 İç Kale Oteli c-> Gazi Mustafa Kemal Bulvan 89 Maltepe Tel: 231 77 lO Fax: 230 61 33 Kent Oteli c-> Mithatpaşa Caddesi 4 Tel: 43S SO 50 Fax: 434 46 57 KingApart Hotel Piyade Sokak 17, Çankaya Tel:4407931 Omnl Residence (Apart-Hotel) Tahran Caddesi 5 Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Sheraton Ankara c-> Noktalı Sokak, Kavaklıdere Tel: 468 54 S4 Fax: 467 ll 36 Ştad Oteli c-> Istildal Caddesi 20, Ulus Tel: 310 48 48 Fax: 310 89 69 MUSEUMS 1 M0ZELER

Museum of Anatolian Civilisations Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kadife Sokak, Ilisar Tel: 324 31 6! Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 08.30- 17.30

Telephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 312. For intercity calls within Turkey dial "00".first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls _first

Atatiirk's Mausoleum

Bulgaria 1Bulrristaıı Kaviliıdere Tc : 426 74 55

Tel: 231 79 75 Open daily ex':2/ Mondays. Pazartesi dışı her gıin. 09.00 · 17.00 The Ankara State Museuro of Palnting and Sculptııre Aııkara Devlet Resim ve Heyket Müzesi Opera Meydaru Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gıin. 0830-12.00/ 13.30-17.30 Ethnographic Museuro Et110~a~a Müzesi Ulus e : 311 95 56 Open daily ex~t Mondays. Pazartesi d:f. her y.ıin. 08.30 - 12.3 1 13.30- 7.30 Gordion Museum 1 Gordioıı Müzesi Yassıhöyük Köyü, Polatlı (29 km. northwest of Polatlı, 94 km. from Ankara.) (Po/atlı 'mn 29 km. kuzeybatısında, A11kara'ya 94 km. uzaklıkta.) Tel: 622 sı s2 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gıin. 08.30- 17.30 MTA, Natural Museum MTA, Tabtat Taribi üzesi F.skişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays. Resmi bayram tatiilen dışında her gıin. 08.30- 17.30 Museuro of the Republic Cumhııriyet Müzesi (Second Turkish Grand National Assembly Bulding) (11 mMM Binası) Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 04 73 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gıin. 09.00-17.00 RomanBaths Çankın Caddesi, Ulus, Oosed Mondays. Pazartesi dışında her gıin. 08.30-12.30/13.30-17.30 War of Independence Museum Kurtul~~§ Savaşı Müzesi (First Turkish Grand National Assembly Building) (/Ik mMM Binası) Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 S3 61-310 71 40 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00- 17.00

Canada 1Karıada

Aıııtkabir Müzesi Arut Caddesi, Tandoğan

Histok

EMBASSIES 1 ELS:ILIKLER

AfgJıanlstan 1Afganistan

Çankaya Tel: 438 ll 21 Albania 1Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 446 6S 27 Algeria/ Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentina 1Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 427 03 19 Australia 1Avııstr~a Gaziosmanpaşa Tel: 36 12 40 Austria / Avııstıırya Kavaklıdere Tel: 434 21 72 Azerbaidjan 1Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh 1Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 SO Belgium /Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 SO Brasii !Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 437 44 Ol

Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The People's RJ}!ublic of Chiıııi 1Çi11 alk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 14 53

Chlle/ Şili

Çankaya Tel: 438 94 44 Croatia 1Hırvatistaıı Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 12 Cuba/Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 S3 62 Czech Republic 1 f4k Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Te : 446 12 44 Denmark 1Daııimarka Gaziosmanpaşa Tel: 427 52 58 Egypt /Mısır Kavaklıdere Tel: 426 64 78 Flnland / Firıla71d~a Farabi Sokağı Tel: 4 6 49 64 France 1Fraıısa Kavaklıdere Tel: 468 ll 54 F~ R2ublic of Germany Alnıa11)1a ederal Cumhuriyeti Kavaklıdcre Tel: 426 S4 65 Greece 1Yunaııistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 ~See 1Vaıtkan ya Tel: 439 00 41 Hunıe'ie 1Macaristan Kızılay el: 418 92 38 India 1Ht71distan Çankaya Tel: 438 21 9S

ındonesia 1Endoı~sxr Çankaya Tel: 438 21 Iran/ Iran Kavaklıdere Tel: 427 43 20 ~!Irak Gazıosmanpaşa Tel:

426 61 19 Israel/ /srail Çankaya Tel: 426 49 93 Italy 1/talya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 )apan 1]apo11)1a Gaziosmanpaşa Tel: 446 OS 00 Jordan 1Ordün Çankaya Tel: 439 42 30 Kazakhistan 1Kazakistan Çankaya Tel: 441 23 Ol ~tan!Kmtan

Gaziosmanpaşa Te : 446 84 08 Kuwait/ Kuv~ Gaziosmanpaşa el: 44S OS 76 I.ebanon 1Lübna11 Çankaya Tel: 426 37 29

I.ib

~ya Tel: 438 ı ı lO Macedonia 1Makettonıg Kavaklıdere Tel: 467 44 Malaysia / M~a Gaziosmanpaşa Te : 436 12 70 Mexlco 1Meksika Kavaklıdere Tel: 467 SO 56 Morocco 1Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands 1HoUanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70 New Zealand 1Yeni Zelanda Kavaklıdcre Tel: 467 90 54 Norway 1Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 436 00 51

Oman 1Umnıan Gaziosnıanpaşı

85

SKYLIFE

Ş UBAT

+

FEBRUARY

19 9 5

Tel: 436 96 91

Pakistan 1Pakistaıı Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 lO Poland 1Polotıya Kavaklıdere Tel: 426 16 94 Portugal 1Portekiz Çankaya Tel: 44618 90 The Republic ofBosnia and Henegovina BoS1Ul ve Hersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90 Romania 1Ronıa11)1a Çankaya Tel: 427 12 43 TheRusslanF~tlon

~a Federasyoııu

· ya Tel: 439 21 22 Saudi Arabia Suudi Arabistaıı Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic Slovakya Cumbu"!?'seti Kavaklıdere Tel: 42 58 87 Samalla 1Somali Çankaya Tel: 427 51 92 South Africa 1Güııey Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 S6 South Korea 1Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spalıı 1Ispanya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palesiine Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan 1Sıulan Çankaya Tel: 44612 00 Syria 1Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden 1lsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 3S Switzerland 1/sviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 S5 11ıalland 1Tay/and Çankaya Tel: 440 64 18 Tunlsia 1Tunııs Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cypnıs 1Kuzey Kıbns Türk CumiJ11riyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Turkmenistan 1Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 3S 63 Ukrania 1Ukrayııa Ankara Palas Devlet Konukevi Tel:3104666 United Arab Emirates Birleşik Arap EmirUklerl Çankaya Tel: 440 84 10 United Kingdam 1Ingiltere Çankaya Tel: 427 43 10 United States Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 468 6110 Uzbeklstan 1Özbekistan Ankara Palas Devlet Konukevi Tel: 310 46 66 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen 1Yenıen Bakanlıklar Tel: 446 17 78 Yugoslavia 1Yurstavya Kavaklıdere Tel: 26 03 54


J

)1/t/VUJH/

\"/("U.

Asmaba!l e'

Vanıkkaya

Kı zılkaya

IMGLAR.

IWWII.IK

2~LTINYAYLA

~·~k

v-... ____v-

../C'

1 ,bedk / •

1

1

1

1

1

1

\ \ \

' \ \

' '

\

\

''

\

AKDENİZ

1-

ı

&..,., --

1

1

1

1

s

-\rE 0(216) 349 01 41

bd•ODA©

w

N

l>

o c z c l> z ~ !(

l>

:u


EMERGENCY

Arnbulanee 'fel: 112 (AlL over Turkey) Police Tel: 15 (All over Turkey) Tourism Police Tel: 4310 61 Gendarme Tel: 156 (All over Ttlrkey) TOURISM

INFORMATION

TURIZM DANIŞMA

Antalya Kaleiçi Tel: 247 OS 41- 242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: Sl3 12 40 Kaş

Cumhuriyet Meydaru Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 ıs 36 HOTELS 1 OTELLER

Adora Golf Resort Hotel(- ) BelekiSerik Tel: 725 40 SI Fax: 72S 40 71 Altis Golfhotel (- ) Belek,&ıik Tel: 725 42 26 Fax: 72S 42 34 Antalya Dedeman (-) IMa Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Club Hotel Sera ( - ) IMa Yolu Tel: 323 11 70 Fax: 323 12 79 Falez Hotel(- ) Konyaaltı, Falez Mevkü Tel: 248 SO 00 Fax: 248 SO 2S Grand Prestige Hotel Side ('-) Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 7S6 90 60 Fax: 7S6 90 81 Hotel Ofo Antalya (-) !.ara Tel: 323 1O00 Fax: 323 1O16 Kışla ~an Hotel("") Kazım Ozalp Caddesi SS Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Ofo Hotel(- ) !.ara Yolu Tel: 349 40 00 Fax: 349 40 16 Orani Hotel(- ) !.ara Yolu, Şirin Yalı Mahallesi Tel: 323 1271 Prince Hotel Antalya (-) !.ara Yolu, Karpuz Kaldıran Mevkü Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 41 Sheraton Voyager Antalya (-•) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel (-) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Talya Hotel (-•) Fevzi Çakmak Caddesi 30 Tel: 248 68 00 Fax: 24 1 S4 00 SPECIAL LICENSE HOTELS ÖZEL LISANSLI OTELLER

AbadHotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 2S Argos Hotel Op!JOOte of Atatürk High<ichool, Kaleiçi Tel: 2472012 Fax: 2417S 57 AspenHotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 24 1 33 64 ~titHotel

Kaleiçi Tel: 241 14 49 Fax: 24277 49

Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 6S Turhan Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 SI Tuvana Hotel Tuzcıılar Mahallesi Kaleiçi Tel: 247 60 IS Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri Mennerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 6S 91 Fax: 241 94 19

TurtelSide Holiday Village Side Tel: 7S3 20 24 Fax: 7S3 20 2S Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Ulusoy Tatil Köyü Göynük, Kemer Tel: 81S 14 SO Fax: 815 12 72 ClubVaruna Belek Turizm Merkezi Kadriye Koyu Tel: 725 42 Ol (20 Hat- Lines) Fax: 72S 44 30- 72S 42 20

HOLIDAY VILLAGES

SIGHTSEEING 1 GEZINTI

TATIL KÖYLERI

Alanya Citadel 1Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rock1' peninsula is walled (8 km). The "Red Tower" was builı by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a smail museum

Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkü, Belek/Serik Tel: 72S 43 O1 Fax: 72S 43 02 ClubAlda Beldibi, Kemer Tel:8248151 Fax:8248159 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 7S6 92 60 Fax: 756 92 67 ClubAliBey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 7S3 22 20 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkü BelekiSerik Td: 725 40 04 Fax: 72S 40 02 Club Kastalia Konaklı Mevkü, Alanya Tel: S65 1316 Fax: 56S 14 28 Club Mediterranee Kemer Kemer Tel: 8141009 Fax: 8141018 Çlub Mega Saray Uçüncü Kum Tepesi Mevkü Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Salima Beldibi Beldibi, Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 80 83 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgaı Tel: 7S6 90 SO Fax: 7S6 90 S2 Eldarador Phaselis Kemer Tel: 815 16 31 Fax: 81516 37 Hamdullah Paşa Konaklı Mevkü, Alanya Tel:S6S1520Fax: 56S 15 31 Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 81S 14 30 Fax: 81S 14 6S Oasis Beach Club Konaklı Mevkü, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19 Palınariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax: 82 1 40 40 Robinson Club Pamfilya Acısu Mevkü, Side/M:inavgaı Tel: 756 93 SO Fax: 756 93 S8 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgaı Tel: 763 68 Ol Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village Çanıyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 SolMuna Kumköy, Side Tel: 7S3 34 46 Fax: 7S3 13 59

conıaining eınographical collecıions.

Bizans zamamndan kalma, "Kızıl Kule"si 1226'da Sultan Alaaddin Keykubat tarafmda n inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yanmadamn üzerindedir. Kızıl Kule bugün etııo­ grafik eserlerin sergilendiği küçılk bir müzedir.

Antalya Museum Antaly a Müzesi

Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 24 1 4S 28 Daily excepı Mondays. Pazartesi dışında her gün.

The province of Antalya is endowed with the richest historic ıreasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000 square metres wiıh thirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be lefı) and a wide yard. Approxi-mately fıve thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988. The spectacular Gallery of the Jcons and Gallery of the Emperors are especially wonh to seeing. Antalya bölgesi arkeolojlk, tarihsel bazilıeleri bakımmdan belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar Için de, on/ann Ilgisini çekecek bir salon bulıman müzeyi tarih meraklılan mutlaka gezmeliler.

Aspendos A major port and coınmercial cenıre in antiquity, Aspendos today lies irıland , 8 km eası of Antalya. !ts magnificent amphiıeaıre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is stili used for concerıs.

Antalya'nm 8 km doğıtSunda Antik Çağın önemli Umaımıdan kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi konmmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kullamlmaktadır. Damlataş

Cave

Damlataş M ağarası This bewiıching cave in

87

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995

Alanya is full

of sıalactites and sıalagıniıes. Sarkıt ve dikit/erden oluşan, olağanüstü gönlııtüsılyle ıinltl, Alanya yakm/amıda bir mağara. Düden Falls Düden Şelalesi

A very beautiful waıerfall (12 km norıh of the city cenıre). Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şe/ale. Pikııik için mükemmel bir tercih.

OldQuarter Kaleiçi

The historic nucleus of Antalya. This district is now resıored and has became an aliractive ıouristic cenıre with its ıavems, hoıels , restauranıs and entenainrnenı facilities. lts narrow streeıs lead down to the old harbour (today an international yachting marina). Şehrin

taribi çekirdeği olan Ka/eiçi; restore edilmiş hall, otel ve panslyonları, restoranları ve eğlence o/anaklanyla turistik bir merkez. Dar sokaklardaıı ini/en eski liman ise bugün ulıtS/ararası bir mariııa.

Perge The origins of this ancienı city 18 km nottheası of Antalya go back to 1000 BC, buı the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya 'nın 18 km kuzey-doğiJ.Sım­ daki bu antik kentin geçınişi IÖ 1000 yı/ma kadar uzanıyor. Ancak bugün gezllen kalmtılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma. Ilginç bir açık hava müzesi.

Side At this lively resort east of Antalya, the houses and ancienı ruins are inextricably interwined. Therc are rwo agoras, an amphiteaıre and a museum in which sıaıues and other works of an found here are exhibited. Antalya 'nın doğusımdaki bu turistik kıyı kasabası antik kalmtılarla içiçedir. Iki büyıik agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkanlan beykel ve öteki eserlerin sergileııdiği bir müze.

Termessos Perched ı OSO m above sealevel, this is an ancienı city and a national park nonhwesı of Antalya. The amphiteaıre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history museum at the park en tran ce. Denizden 1050 m yıikseklllkte, inamlmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir u/mal park.

Yivli (fluted) Minaret and Mosque Yivli Minare

The symbol of Antalya. This 13th century fluted minaret built by the Seljuck is decorated with dark blue and ıurquoise ıiles. Alltalya 'nın

sembolü olan buminare Selçuklulardan kalma bir 13.yy. yapısıdır. Koyu mavi ve turkıtvaz çinilerle süs/enmiştir.


DUTY FREE On

BOARD

h/1 72 2Z TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

DUTY

FREE PERFUMES PARFÜMLER

TENDRE POISON Eau de Toilelle Spray 50 ml.

V

DUNE Eau de Toi/ette Sprc~y 50 ml.

~ 62 DM

CHRISTIAN DIOR V Make-up Set 60 DM

_ <fHANEL NO 5 li4ifde Toi/ette SjJray 50 ml.

65 DM


DUTY FREE On

BOARD

TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

DUTY

FREE

BOUCHERON CHAMPAGNE Eau de Toilette Spray 50ml. /' 78DM v

PARIS Eau de Toilette Spray 50ml. 62DM ~

KOUROS Eau de Toilette Spray 50ml. 50 DM

V

JAZZ Eau de Toilette Spray 50ml. ~ 45DM v

TIFUL rırjiım

Spray 30 ml.

M

KE i/ette Spray

. 70 DM


DUTY FREE

On

BOARD

ACCESORIES AKSESUAR

VAKKO Eşa'J{Scarves

v ..

5DM

CAM EL TROPHY Saat 1 Watcbes V 325 DM

\}PO DM

CIGARETTES 1 SPIRITS SIGARALARI IÇKILER

TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

DUTY GftANT'S ' Wbisky 20 DM

V

FREE

~/

~

J J&B. Wbisky 20DM

BALLANTINE'S Wbisky \_;' 20 DM

TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

DUTY

FREE


DUTY FREE On

BOARD

V

~ !:. -~ l'r\RI.IAMF.NT


DUTY FREE

On

BOARD


J

(V\

tV /(tN 1A -

' ',.

·,:.- .

~-·ı·'

r,.

'

...

••

il.

..

be c.J 2c.J 23 't 2'1--

.

f'

!!,

··~:1 ';;:

~~

{) t:/RLBORO !00/B~ • t

....

.:r

S. DM

------------------------~ \la,.....""\ıa~~ııru l-------~~


DUTY FREE

On

BOARD

TEKEL

2000 v

14DM

TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

DUTY

FREE

TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

DUTY YENI R~l

\:YoM

CAM EL Filters Box

V

SDM

FREE


lite

.vısn

1z:m1r ......•pret Texti/e, Reluly Made Garmeut & Fasbiou Fair

Autumn- Winter; Feb . 16-18, 1995 1 Spring - Summer; July. 27-29, 1995

.....because, • he world meets in ızmir Pret. Turkish textile & ready-made garment sector, continuously increases its share in the international markets. Because the sector; 1 offers irresistible advanrages in price a nd quality, 1 increases its exports every year over the counrry's average, t isa front runner in raising its market share in the EU and American markets.

Because, World's leading textile and ready-mtıde garment ıraders meet in İzmir Pret.

... • In addition

İZFAŞ - İZMiR FAIR

AEGEAN EXPORTERS' UNION

Tel : 90 (232) 482 12 70 Fax : 90 (232) 484 90 55 - 425 43

Tel : 90 (232)421 65 63 Fax : 90 (232) 463 67 00

to

the direct flights from che European airports, İ zmir is 40 minutes from İstanbul by plane.


DAN lŞMA VE REZERVASYON 1 Information and Reservation

DIŞ BOROLAR

BRUSSELS·BR0KSEL 51 Cantersu.-en,

INTERNATIONAL OFFICES

1000 Uruxclleı; Tel: llS: (32-2) 5020711 Rez: (32-2) 51267ijl - 51267825140453- 5117676

ABU DHABI ( GSA)

Sultan Bin Yousuf and Sons Harib Tower 1 Ground Floor

BU CHAREST·B0KREŞ (G S A)

Intersection of Aitport Road and Ele<ırJ

Road. P.O. Box 698 Tel: Rez: (9712) 338845 BS: (9712) 211194 Eıhiopian

Aitlines Bole Airpon P.O Box: 1755 Tel: (251-1) 182222

ALMAATA

Hotel Otrar Room 102-103 Gogol Sir. No: 73 Tel: (7) (3272) 506220 -331154

AM MAN

)aba! Arnman Tiıird Girele A. Riyadh Gentre &h Floor Tel: BS 1 Rez (962-6) 659102 - 659112

AMSTI!RDAM

Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsıeıdam Tel: BS 1 Rez (3120) 6853801 (411nes-hat)

ASHKHABAD · AŞKABAT

Magtymguly AV. 71 • 744000 Tel: (736) (32) 51o666-511666-512219 ATHENS ·ATINA Plıilellilon

Str. No: 19 10557 Athens Tel: BS: (30-01) 3222569 Rez: (30-01) 3221035 - 3222569 3220561 BAHRAIN • BAHREYN

Manama Tıavel Company W.L.L. P.O. Box 828 Manama - llahıaln Tel: (973) 211896 Husı Hacıyev

Cad.

No: 11 Baku Tel: (789) (22) 94194H4250~51219 BANGKOK ( GSA)

Gulf Express Tıanspon Ageney CP. Tower 3rd Level 313 Silom Road, 10500 Bangkok Tel: Rez/BS: (~2) 2310300 (7 lln<s-hat)

BEIJING· PEKIN ( G S A )

CAAC Beijing Sales Office

117 Dongs i West Str<.-et Tel: (665) 558861 - 551031

GENEVA- CENEVRE

Rue de Chantepoulet No. 1-3 1201 Geneva Tel: (41-022) 73161207316 129 -7387796

MuMafa Kemal Sok. Nu. 3 Tel: Rez: (20-2) 3908960- 3908961 (GSA) lnıpcrial TrJvd Genter 26 Mahınoud Basiouny Str. Tel: (20-2) 761769- 758939- 760071

HAMBURG

Hemıannslf

Maıda

Building 5~ı. Floor. Autostıade )al El Dıb Tel: (961) (1) 408096-407236 (GSA) Pan Asiatic Gcfınor Gentre Rue Clemenceau

P.O. Box 113 • 5486 Tel: (961) (1) 867425-361230-361231 BERLIN

Budapester Sırasse 8 10787 Berlin Tel: BS: Rez.: (30) 2624033/34/35 Maker Chambers V 3rd. Floor No. 305 Neoman Points 400-201 Bombay Tel: BS: (91-22) 2040744 - 2875657 Rez: (91-22) 2043605

46

20095 Hamburg Tel: (49) (040) 325805-0

COLOG N E·K Ö LN

Trankgasse 7-9 50667 Cologne Tel: BS: (49-0221) 134443 Rez: (49-0221) I3407ln2173

llahnhof Str. 8, 30159 Hannover Tel: (49) (0511) 3048210 (4 fuıes.haı)

COPENHAGEN·KOPENHAG

Ved Vesteıpon 6 1612 Coperihagen Tel: BS: (45-33) 144055 - 144499 Rez: (45-33) 145190

HONG KONG ( GSA

Best HoUdays Ud. Rrns

!603-4 Fleeı House 38 Gloucester Rd. Tel: (852) 86131 11

DALLAS ( GSA) AMR GSA Seıvices

JEDDAH·CIDDE

4255 Aman Coner Blvd. MD4235 Fonh Wonh TX 76155 Tel: (800) 288-2520

City Center Bldg. 12/13 Medina Road. 1'.0 . Box. 11563 Tel: (966) (02) 6600127 GSA: ABC Travel Ageney Medirıa Road Alquithmi Bldg. P.O. Box. 11679 Tel: (966) (02) 6518300-6532856

DAMASCUS · ŞAM

Alfardos sır. !bem Zaidun Bldg. 3rd Fl. Tel: <963-11) 2227266 - 2239770 GSA: AI-Faıadees T. Tourism Ageney Dar-El Mouhandeseen Bldg. M•ysaloun Sır. P.O. Box. 8389 Tel: <963-11) 2228284 - 2239no 2232190 (10 llnes-hat)

JOHANNESBURG(GSA)

South African Airways P.O. Box. 7778 Tel: (713) 2206 KARACHI·KARAÇI

12 Avenue Gentre Strachen Road Tel: BS: (92) (21) 5682078 Rez: (92) (21) 5685922 5685766 - 5685487 GSA: Paktürk Enterprises lmtaz Plaza 85 Tel: (92) (21) 303503 - 301029

DHAHRAN· DAHRAN ( GSA)

ABC Tıavel Ageney King Abdoı.zız sır. Alnlmıan Complex Gentre P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Tel: (~3) 8950044 - 8954904 DHAKA·DAKKA ( G S A )

Bengal Airlift Ud. 54 Motijheel C.A. Dhaka 1000 Tel: 243059

. KIEV

Karl Marks Street No: 4 Apt: 22 Tel: (7) (044) 2291550 - 2284103 KUWAIT·KUVEYT

AI-Rayan Travel Ageney P.O. Box: 363 Tel: SM: (974) 412911 - 412912

Fahad Al-Salem Sir. Dowliah Complex P.O. Box 23959 13100 Safat- Kuwait Tel: (965) 2453820121 - 2422889

DU BA l

63-B Sheikh Hamdan Bldg. Al Maktoum Sir. P.O. Box: 1200 Tel: (97 1-4) 226038-215970 (GSA) Swaidan Trading Co.Ud. (Same address/aynı adres)

LEF~?~lnet Altif Cad. No: 54 Tel: (392) 227106i-2271382-2Wl24 LISBON·LIZBON ( GSA) Edifı cio 25, Aeropon Lisbon-5 Tel: (3511) 899121

DUBLI N ( GS A)

LONDON-LONDRA 11- 12 Ilaonover Slf.

Aerlingus Dublin Aiıpon Tel: (3531) 370011

London Wl R 9HF Tel: (44) (071) 4994499 (5 11nes-hat)

DUSS E LDO RF

Gıaf Adolf Sir.

No. 21 40212 Dusseldorf Tel: (49) (211) 373062

LOS ANGELES

AMR GSA Services 5230 Pacifıc Concourse Drive Suite 200 Tel: (310) 6434595

TURKISH

L Y ON

91 Rue Bugeaud

BUSINESS CLASS

69006 Lyon Tel: (33) 78241324 MA DR ID

AIRLINES

Princesa, 1 Torre de Madrid, PLT OF 7 28008 Madrid Tel: <9-9-341) 5416426- 5416849

96

SKYUFE

ŞU BAT

+

FEB R UARY

Arrigo Group

Liıniıed

248 Tower Road, Slieına Tel: (356) 316645 • 316705 MANC HIESTIER

Manchester Airpoıt, Room 1163/1167, Level ı , Tennirıal 2 Tel: (061) 4896161 • 4898123 GSA: Sam Tıavel Suiıe 229 22 Deansgate Manclıesıer M3 !PH Tel: (061) 8321228 MANILA (GSA)

Deks Air Ine. nO! Golden Rock Bldg. 168 Salcedo Str. Legaspi Village Makati Metro Tel: (63-2) 81 21 455~121452~ 1 23865 MECCA·MEKKE

H ANNOVER

DOHA·KATAR ( GSA)

BEIRUT· BE Y RU T

BOMBAY

BD. N. Ualcescu 35-A Tel: (401) 3112410 - 3112920- 3113210

CAl RO · KAHI R E

ADIS·ABABA ( GSA)

BAKU

MALTA (GSA)

er -37 .,.._,_ll!.!!! ra'=' nkfun ·Tel: BS: (49) (069) 27300731/ 32 Rez: (49) (069) 273300720/21/22/23 (GSA) Nc'Cıni ÖC S 1-5, 68161 Mannheim Tel: (062 1) 10980

1995

ABC Tıavel Ageney Al Mansoıır Str. Al Khazendar Bldg.

Tel: (02) 5434887 MEDINA-MEDINE

ABC Travel Ageney Kurban Al Nazıl Str. l.lehind Sdny Co. Tel: (966) (04) 8224426- 8221828 M I LAN·MILANO

!.argo Augusto 1/ A 20122 Milano Tel: (39) (2) 76007107 -76007 111 MOSCOW ·MOSKOVA

Kuznc>tsky Most No: 1/8 Tel: (7) (095) 2924345-2925 121-2921667 GSA: Aeroflot Fruzenskaya Naberezhnaya 4 Tel: (7) (095) 2466996

MUNICH -MONIH

Ilayer Strasse 43 D-80335 München Tel: BS: (49) (089) 51410920/21 Rez: (49) (089) 51410922123/24125 MUSCAT· MASKAT ( GSA)

AZD Tıavel and Tourism Agencies LLC, P.O. Box. 5490 Ruwi, Muscat Tel: (968) 707303-707310 NEW YORK

437 Madison Avenue 17.8 New York N.Y. 10022 Tel: (1) (212) 3399650 • 3399662 NICE (GSA )

Sultan Sari 28 Rue Massena Tel: (33) (93) 877207 NURNBERG

Am Plaerrer 8 90429 Numberg Tel: (49) (0911) 9297214- 9297216

OSAKA (GSA) Klndai Ait System Co.

Estate Bldg. 25-3, Shlnmachi !-<:home Nisni-Ku, Osaka 550 Tel: (06) 5385647 PARIS

1 Rue Seribe 75009 Paris Tel: (33-1) 42664740- 42664739

PRAGUE· PRAG (GSA ) Ceskoslııvenske

Aeroline Revoyochi, 160 15 Pıaque Tel: (422) 2146

ı

RIYADH·RIYAD

Khalidiya Bldg. Olaya Main Sir. P.O. Box. 25194 Riyadh 11466 Tel: (966) (1) 4631600 - 4632087 GSA: ABC Tıavel Ageney (Same address-ayru adres) Tel: (966) (1) 4632807 RO ME•ROMA

Pl27.a Della Republlca 55 00185 Rome Tel: BS: (39) (6) 4873368 Rez: (39) (6) 4819535- 4827149 ROTTERDAM

Weerıa - 6080 3012 CN Tel: (31) (lO) 4332Jn - 4332465


DANIŞMA VE REZERVASYON

Kal Building 4ı-3 Seasomun-Dong, )ung-gu Rej>ublic of Korea Tel: (822) 7517-lı5

ADANA

300 Orchaıd Road The Promenade No: ()(Wı Sing;ıpore 0923 Tel: Rez: (65) 7324556 - 7324557 Salıoma sır. No: 11 -A Tel: (359) (2) 883596- 874220 GSA: Sofı:ı Alıport Tel: (359) (2) 66Hi90

STRASOURQ.STRASBURG 2 Allee De la Robensau

67000 Strasbourg

STUTTGART

lautenschlager Str. 20 70173 Stutıg;ı rt ı Tel: (49) (711) 221#1-22680S-2263475 SYDNIEY·SIDNEY

Arnerican Express Tower Suitc 1602 388 George Street NSW 2000 Sydney Tel: (02) 2332105- 221171 1 sır.

Saudi Cairo Bank Ka~ısı Tel: <966> (02) 7324m TAIPIEI (GSA)

Golden Foundation Tours Corp. SF, 134 See. 4, Chung Hsigo E.R.D. Lung Meh Bldg. Tel: (02) 7733266 TASHKENT·TAfKENT

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, O: 24 Tel: (83712) 561563- 564654 TIEHRAN·TAHRAN

Ostad Mooıhari Avcnue o: 239 Tel: (98) (21) 8737383

8737464 TIELAYIY

Hayarkon sır. No: 78 53432 Tel: (972) (03) 5ı 72333/34/355ı73505- 5172336- 5 ı 03686 TOKYO Toranomon Rapport, 4tlı

Floor, 1-16-1

Tor:ı nomon

Minato--ku

Tokyo ı05 Tel: Ra (81) (03) 52511511 Tel: BS: 52511551 G k Kind:ıi Air Sysıcm GMBidg. &h Floor 4-10.10 Ginza Chu<>-ku Tokyo Tel: (81) (03) 35439781 TRIPOLI·TRABLUS

Muhammed Megarif sır. Cezayir Sq. Tel: (218) (21) 48798-38236

TUNISIA·TUNUS

Complex El Mechtel Boulevıud Oulet Haffouz Tunis Etage ı Tel: (216) (1) 786473 - 787033

YIENNA· VIYANA

Opemgasse 3 1010 Wien Tel: (43) (222) 5862024- 5876795 ZURICH·ZORIH

Tal Strasse 58 8001 Zurich Tel: Rez: (41) (1) 2252323 Tel: BS: (41) (1) 2252311

IELAZI6

Şehit llharuar cad. No: 26/D Tel: BS (424) 2ı83730 Rez: (424) 2ıSı576 - 2ı 82300

ADIYAMAN (GSA) Inandı

TuriZm ve Seyahat Acenıası Bulvan, Adiiye yanı Rez: (416) ı ı6 I436-3S-39

AFYONKARAHISAR (GSA)

Gold 1\ırizm ve Seyahat AcentaSI Cumhuriyet Meydaru Otog;ır ~i , No.! Emiıdag Tel: (272) 44ı5 ı 94- 44 ı 5044 TuriZm ve Seyahat Acentası Use Ka ~ısı KOıüphane Sok. D/ 2 Tel: (382) 2 ı 32332 2-Aksarny Seyahat Acentası Zafer Mah. Devlet Hastanesi ~ ısı No: ı Ortaköy Tel: (382) 35 ı 8462-35ı3471 Ataıürk

Polat 1\ırizm ve Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydaru, Belediye Siıesi No: 2 Tel: (446) 2ı 46784 50. Yıl Cad. K Ranı Tes. No. 24 Tel: (442) 2188550 Rez: (442) 2ı8 ı 904- 2 ı 83409

ı -Aksaray

ANKARA

Kulu

lERZINCAN (GaA)

Tel: (332) 64 16350 - 64ı67ıO KUfADASI (GaA), AYDIN

Osman Turizm

FETHIVE (GSA), MUilLA FeturTurizm ve Seyahat Acentası

Kordon Duyu 48300 Feıhiye Tel: (252) 6 ı 4 2034-6 ı42443-6 ı46076 GAZIANTEP

Ataıürk Bulvan No. 30/B Tel: BS: (342) 230ı56}64 Rez: (342) 230ı565-66

MALATYA

Kanalboyu Cad. No: ıo

Olduevi

Tel: (3ı 2) 4 ı92825 Rez: (3 ı 2) 4ı92800 (15 Unes-hat) Şehir Ofısi-Town Office: AtatOrk Bulvan 23 ı Kavaldıdere Tel: (3ı 2) 468734ı - 4687342 GSA: Ça~ u 1\ırizm ve Seyahat Arentası Ankarn Cad. Ça~u Sok. Kat: ı No: ı Şerellikoçhisar/Anka m Tel: (3ı 2) 6872383

MARMARIS

Ataıüık Cad. No: 50-B TeL (252) 4123751 - 4123752

MlERSIN

lsıiklal Cad. 27. Sok. Çelebi lşhanı o: 7 Tel: (324) 23ı5232 - 232ı278 2330ıOO - 2330274

A. lsııı nbul Satış MOdürlügü Cumhuriyet Cad No. ı 99-201 Kat: 3 Hamiye Rez: (2ı 2) 6636363 BS: (212) 248263ı-24640ı7-2471338 Satış Bürolan - Sales Offices Cad. No: 27 Kızıltoprnk Tel: (216) 337 ı876-337ı89ı 2. Harbiye Cumhuriyet Cad No: ı 99/20ı Tel: (212) 2250556 (6 Lines-hall 3. Taksim Gczi Dükka nlan No: 10 Tel: (2 12) 252 1106 (6 Unes/hat) B. Aksardy Sa t ış MOdO riOgü

l~haru Altı

Tel: SM: (242) 24 10558 • 2428522 Rez: (242) 2426272 - 2423432 24ı2830

BS: (242) 2434383-87 GSk Pamfilya 1\ırizm Hastane Cad. Şöhretier Sitesi 122 Sok. 21/B Kemer Tel: (242) a ı447 ı 9 - 8 ı44720 GSA: Pamfdya 1\ırizm Camü Sok. No: 11/3 Side Tel: (242) 7531345 GSk Pamfdya Turizm Keykubat Cad. No: 67/A (Çimen Oteli ya nı) Alanya Tel: (242) 5132466- 5ı3 ı 585

Mustafa Kema l Paşa

Cad. No: 79 Tel: (212) 5186840.51664 19 Sat ış BOrolan - Sales Offict.'S ı.

Bat-Air 1\ırizm ve Seyahat Acentası , D iyarbakır Cad. PTT ~ısı, Bayramoglu Ap. No: ı2 Tel: (488) 2139ı 49 2139222 - 2ı34085

BURSA

H~lrn l.şcan

Cad. 1\ı~ lşhanı No:73 Tel;.'-_22~) 2211167 - 22 ı 2838

SAKARYA (GSA)

Sakarya 1\ır ve Seyahat Acentası Kudüs Cad. Birlik lşhanı Kat: 3 No: 23 Adapazan Tel: (264) 2749688

SAMSUN

Ka zım~ Cad. No.II/A Tel: BS: (362) 43 13455 - 4315065 Rez: (362) 43 ı826o

SIIRT (GSA) Aydınlar Cad. Özelidare lşhanı 1. kat, No' 101-102

Tel: (484) 223 88 02 SIVAS (GSA) Sivas Turizm ve Seyahat

Cad. 30. Yıl Sitesi, No: 7-8 Tel: (346) 22llı 47- 2 2 ı 3687-2244624 ŞANLIURFA

TEKIRDA~ ( GSA)

Trakya 1\ırizm ve Seyahat Acentası Ataıürk Bulvan No. 68 Tel: (282) 26 ı 8438 - 26ı8439

TRABZON

IZMIR

Bulvan No: ı!F Büyük Efes Oteli Altı Tel: Rez: (232) 4258280 BS: (232) 484 ı220 (51ines-hat)

Kemerkaya Mah. Meydan Parkı Ka~ısı Tel: (462) 3211680-3213446

Gazi06man~

UŞAK

Konya Cad. No. 55 Tel: (338) 2114859 - 21 20680 KARS (GSA) S ınır

Ku laksız Sok. No: 41A Tel: (364) 2243928 - 2245789

Turizm ve Seyahat

Al."efltası

AtatOrk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838 (4 hat)

DALAMAN , MU~LA

Tel: Rez: (252) 6925899 Tel: llS: (252) 6925499

KAYSERI

Sabahiye Mah. Yddının Cad. No. ı Tel: (352) 2223858

DENIZLI

KIRŞEHIR (GSA)

lsıiklal

Cad. No: 27/B 20100 Denizli Tel: (258) 264866 ı-264867 ı Tel: SM: (258) 2648651

Ça~u 1\ırizm ve Seyahat Acentası AtaiOrk Cad. No: 7/2 Tel: (386) 2 ı 2 11 72- 2 ı 2 I 7 1 8

97

+

FEBR UAR Y

19 9 5

(GSA)

Vatan

St.-ya haı An:ntas ı

lsmeı ~

Cad. No: H5 Kat: 2 Tel: (276) 2152033 - 2 125 ı 29

Oıman ~!etmesi Ka~ısı

Yeniyol Mah.

(GSA)

Kaliru Turizm ve Seyahat Tic. AŞ Samyönü Cad. No: 74/A KöprO~ı Tel: (4 ı 4) 2 ı53344 - 2ı54548

Cici Tur ve Seyahat Acentası

Turizm ve Seyahat

Arentas ı

lst.ı.>)'on

KARAMAN (GSA)

ÇORUM (GSA)

ŞUBAT

Kazdal Camii Yanı Belediye Sosy.ıl Hizmeder Binası Kat: ı Tel: (464) 2 1 3059ı - 2ı30592

lş hanı

BATMAN (GSA)

SKYLIFE

RIZE

Sirkeci

Hamidiye Cad. DoAub:ı nk No: 26 Tel: (2 12) 5228888-5284261 2. Aksardy At:ıt ü rk Bulvan No: 162 Tel: (212) 5 ı 40022 - 23

.

ve Seyahat Acentası

Isıasyon Cad. Vılayet ka~ı Tel: (436) 2ı23070 - 2ı22667

ı. Kadıköy

Bagdaı

Cumhuriyet Cad. Özel idare

Arentası

MUŞ (GSA) M uşwası TuriZm

ISTANBUL

ANTALYA

Ça~ u

Ant-Tur, Antakya TuriZm ve Seyahat Acentası . !nOnOCad. No: I 5/D Antakya-Hatay Tel: (326) 2ı57532- 2157252

KafliS1

Tel: (422) 3211920-3211922-3214053

HATAY(GSA)

Bulvan No: ı 25 Kat: 2, 3. 5.

Tıcaret AŞ

lnönü Bulvan No: ı81A Tel: (256) 6144205 - 6ı49382

ERZURUM

AKSARAY (GSA)

Tel: (33) (88) 521413 (3 lines-hat)250017

ABC Travel Ageııcy Shubra

Stadyum cad. No. 32 Tel: BS: {322) 4580867 Rez: (322) 4542393 - 4543538 4537247 - 4543ı43

Ataıüık

SOFIA·SOFYA

Alaadklin Cad. No. 22 Kat 1/106 Tel: (332) 25ı2000 - 2512032 1. (GSA) Vat2n Seyahat AcenWı Ankara Cad Ayvaz Pasajı No: 41 Clhanbeyli Tel: (332) 6732306 - 6731367 2. (GSA) Orhangazi Yıldız Seyahaı Acentas~ Ataıüıt cad. No. 10/ A,

lnOnü cad. No: 8 Tel: (412) 22 1 23ı4- 2226ı43 GSA: Giral Seyahat AcentaSI Tel: (412) 2213054-2235733

DOMESTIC OFFICES

SINGAPORIE·SINGAPUR

KONYA

DIYARBAKlR

IÇ BOROLAR

SIEOUL-SIEUL (GaA)

TAIF (GSA)

1 Information and Reseroation

YAN

Enver Perihanoglu Iş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: ı 96 Tel: (432) 2 1 6 10ı9 - 2 I 6 ı24 1

YOZGAT (GSA) Ça~u TuriZm

ve Sey. Acentası Use Cad. No: 6 Kat: 3 Tel: (354) 2 1 29 ı 93- 2123946

REZ: Rezervasyon!Reservation SM : Satış MOdürO/Sales Manager GSA: Genel Sa tış Acentası

<i<'fleral Sales Ageııcy Sa t ış/ Ticket Sales

BS : Bilet


""

Ç>

)' <:!?

~

'

o

(JNixos

)

1: 6500 000

/JKarpathas

Cl))

200Km

1

1

B

L

A

1<

c A

R

K

Al

ı

c

D

s

E'

E" N

R N

/ <

4

O E"

4?


UÇUŞ BILGILERI

o<'lın.ı

'"' ~~ ~ .!::

~ ~ ~ ..... ·- ı;

.§~

1'<'1

. . . ._ '?

t<( >o < <( <

~ ~

<:i z <

~~

MESAFELER F LI GHT D ISTAN C E S

~ N

~~

"' ] >-ın

<( to z <( <

~

Km

M il

ALMAATA ALA

3927

2 534

AMMAN AMM

12 15

" 754

ABU DABI/ABU DHAB I AUH

30 16

187 4

AMSTERDAM AMS

2 208

1372

556

345

0:

BAHRAIN BAH

2585

1606

BAKÜ BAK

1787

922

BANGKOK BKK

747 2

4643

BASEL BSL

1839

1 142

BERLIN SXF

17 15

1065

990

615

BOMBAY BOM

48 16

BRÜKSEUBRUSSELS BRU

2164

ATINAIATH ENS ATH

(")

o - " ıofll~

a

Ili

)( ın

~

< ta:ınNuı z z uı z )( ~ ~ :ı O < :;;_ :ı uı uı :JliJ (/)o~t- < z <( > z :ı..ı:~-2: < 0: < :::Euıuıuı U)ot-> <O O> N <O "' ın (") ın

N

-

iii

-

ın N "' <D

~ t-

O:Ciuı Lıla.-

0:

BEYRUT/BEIRUT BEY

""'"' ~

:E

:;;_LıJ.J ID >- <( < :ı t- :ı o uı a:~ o: Z ID < ~ Lıl :ı<Z 0: uıuıj NN< ~ 0: >- < 0: < tLıJC)!:!l tl ~~:;;_

o s ~ 8N 10:ıl (O

~ ı!

ın

i'

~

Km LEFKOŞA

ECN

Mil

767

476

2510

1560

LYON LYS

1993

1238

MADRID MAD

271 2

168 5

MILANO/MILAN MXP

1700

105 6

MOSKOVAIMOSCOW MOW

1778

1105

MÜNIH/MUNICH MU.C

1,570

976

NEW YOR K NYC

8047

5000

NICE NCE

1961

1075

NURNBERG NUE

1674

1042

PARIS/ORLY ORY

2239

1392

2992

RIYAD/RIYADH RUH

2429

1509

1345

ROMA( ROM E!

LONDRA/LONDON LHR

CENEVRE/GENEVA GVA

19 10

1 187

FIUMIC INO FCO

1382

859

CIDDEIJED DAH JED

2354

1463

SINGAPUR/S INGAPORE SIN

8661

5382

D U BAI DXB

3007

1868

SOFYAISOFIA SOF

488

303

oü'SSELDO RF DUS

2037

1265

STRASBOURG SXB

1864

1159 1094

F RANKFU RT FRA

1861

1 156

STUTTGART STR

1760

HAMBURG HAM

1987

1234

ŞAM /DAMASCUS

1081

672

HANNOVER HAJ

1927

1205

TAHRANffE H RAN THR

204 1

1268

TAŞKENT

3360

2118

KA H IRE!CAIRO CAl

1231

766

KARAÇI/KARACH I KHI

3953

2456

KOPEN H AG/

~

·-

" ~~ <~

~

"~ı;ıggı " "'

'""'-

J"

Istanbul'dan /From Istanbul

::: c

:ı: ;:ı

Fligbt Information

fll

ın

~ ı;:

'<:

DAM

TAS

TELAVIV TLV

1133

704

TOKYO NRT

8 989

5586 1036

COPENHAGEN CPH

2007

1247

TUN U SffUN US rA TUN

166 7

KÖLN/COLOGNE CGN

1991

1237

V IYANA!VrENNA YlE

12 5 1

777

KUVEYT KW I

2169

1348

ZÜRI H/Z U RıC K ZRH

1761

109 4

A 310.203

A 340-311

RJ·IOO

142 000

257000

44225

225

288

99

9362

E

~

'

~

~

~

THYUÇAK T I PLERI VE ÖZELLIKLERI T Y P E AND CONFIGURATION OF THY AIRCRAFT

::::: u ~.J o 0: <( <( < ~ 0: uı LıJ O < IDo 52 N z < z - < Lıl < ..ı::J..ı:.JıD>C)U z..ı::;;.tıa:N~

1!

~

'<:

A310.304

68038

60702

153000

150

117

AZAMI KALKIŞ AC\IRLIC\1

~~~~~:5li! < <( aı o o LıJ LıJ

ı;:

8737·400 8737·500

MtuTolıeqJWeısbJ(Kg)

KOLTUK ADEDI StaliiiiJ caıu:ily

-l'<'lN - o <D<'l"'

lll ı-

(j

(/)

J

u z ~ (/)

>-

I

ı-

~

:5

(/}> :ı

O> :ı

>-

I

ı-

1

210

YAKIT KAPASITESI

O>

Fııei~(Kg)

16 140

16140

48872

44000

108 365

2)(23500 L8

2X20000 LB

2)(52000 LB

2X48000 LB

4X31200 LB

4X7000 . LB

3350

3865

8 100

6480

l l 952

2259

41 000

31000

MOTOR GÜCÜ

I

Lı..

- " ~g "' al "'N N (")

w

Ci ı-

I

(9

:J Lı..

-...

~

~ ~

""'.\'!

lij > <( z 0: <( t->

:!:gaıgs:nı:ııg

E

~ :»,

~

:E

~:::Euı

z z

0 ..:

" (") "' - "' "' o o

cı:

lll

~~~

~ t-

ı;:

~

lll

0:

..!::;

lt: lll .J lll ıı.

Enginelbıuıt

<( ~ )( D. uı :E ffl LıJ ID < >t- O - ~ <( z z <( ffi <( ~ :ı ~a:uı N->- ~:5~ ~ o <( < C)

ı;:

~

.

.\laximıım Raııge(Km)

AZAMI UÇUŞ TAVANI Afa.ıimıım AllitıMie(fT)

37000

37 000

41 000

41 100

856

856

900

900

945

820

698

698

860

860

890

720

41409

3800

3

8

AZAMISÜRAT -um~(Kııvbr)

NORMAL SEYIR sORATl

>- N Oa: <(ID <O NO: ın..ı: z _ Lıl 0 Lıl < ID Z O ~ :::E :E ~.J.J

<( <>-Z<-<:ı <O:.J<{:;;_.JıDa:

""'.\'! ~~~~:5~~f;l OZZ<t<Lıl~O: ı;:

..!::;

AZAMI MENZIL

<(

< < . aı o o o

Nomıol Cruiw ~ (K,.ı,r)

KARGO KAPASITESI 7 500

Ca~~(Kg)

4 460

21880

25000

UÇAKADEDI Nuıııberr(

,,.,

25

LıJ

99

SKYLIFE

Ş UBAT

+

F EBRUARY 1995

2

7

7


OS:oti<lh

E

<', 6 J

t1 B Y A

-'$?

,,

}(: /

'/- \'13 )loı<>~O ~ "'f

Rab

al

~~~

A

9 jtF

R

A

B

s

E

A

~

MALDIV ES ISLANDS

-;t

ı-

D

..... Am~rantels

SEYCHELLES

~ld•br•ls

ı

c.,; :IS•r<hl 1* 1

F•rquh•rls C1, d'A•IHt

o

1

..

fS•rchJ

Q)

nttstr;ıııı

S CA R

c

61!'

illl'

E.


SEA

OF

OKHOTSK

50'

40'

Sumısu

1

t • Ogu.. w•r•ls

p

A

C

' "'••4

c

F

fhıtols

D K•I MIIS

r.t Vok•oo ls J

o

C

NORTHERN MARlANA

10'

.

. , ..,. ~

PH ILIPP/NE

Y

N

.....

Ol:mo Ton(.hp.J

B A

A

E

-.

i;~~gu.,

< •

S E A

ISLANDS

•~ o· .s.,p•n .;«.

~ cil-

10'

1

i

n

1

e

s.

fUSA J

''""'

FEDERATED STATES OF MICRONESIA

_L ı

A

N

A dmu•lt ls.

.

"'

• New/relan

N ;oo ~~o 1

woo !ıoo

~ ~u <rı> C8na luıtıı + Ranuer Beme Cocos li IAımrJ

1!,00

l ıiome ~ıs

ıoııO M •Its Chriıtm•sl.

C9

!Awlr !

1111'

1211'

1511'

O'


/~

l

iN.

ı 'ı{J ,t,{t;li

J

~

Spitzbergen

ı

R HU SON pthHdlol

/r A ,

N

~.. ,/'~. 'JJ;

J

1

~-l

+

rchip/4/_,o de Col6n (G•I4PHO•I•J

' u.)_

ı

+-

PACIFIC OCEAN

ZIM

-i t

BWE

rı 1

ı ı

ı

+

.......... 110'

411'

r-

r 211'

t-

r

1 311'


o !=

Çözüı~~

+

105

SKYLIFE

ŞUBAT

FEBRUARY

1995

c..-


OYUNLAR 1 PUZZLES

Sa t r anç c H E s s

c ro ss word s DOWN

/ . Fotllldtttion 2. Last of Seveli Du 'Cl/fs 3. Co ttstrcıy 4. NH Hngltllld rit ,e r 5. h"lderlı • 6. Rolleı:, bolineler 7. Lock ofbair 8. West Aji"ican ril 'er

12. 14. 17. 19. 20. 22. 23.

Bilgisayarlar

arasında yapılan

Şampiyonası ' ndan alınmış

zon. Siyah oynar ve

ACROSS 2. 7Ctke tlll'ay rejJ/1/atimt 9. Worsbip 1O. Lew,e-me-a/one jl/111 stttr 1 / . Co bejbre /3. Fmzen ll'ttler 15. Lillbapf~ l ' 16. S/11111p. bttng dou•11 18. Meat-sllbstilllle becnt 20. No l"ll'egian capital 21. Ca m el-Iike ti'Ool

Dünya

bir kombina-

kazanır.

A position from the World Microcomputer Championship. Black to Çözümler play and win.

ttiiiliitti 22. Semi-precio11s stone 24. R11ssiaıt emperor 27. Coacb 28. C/otbes-line grip 30. Anger :) 1. Actecl-olll riddle .14. Film-bolder 35. Bile orga n 36. l"ears betu•ee11 12 Cl/Id 20

Coıpse

Big

rit 'er-rcıt

Ow rch tab/e Huerytbiıtg

Pon"iclge cereal Ab ıı o rmally fat

Berksbire race-co11 rse 25. Fillering nı esb 26. Etptip ll'ilb ll 'eCifJO IIS agai/1 28. lflan. s icklı •-looki ng 29. Festil'e occasio ıt 32. lfleeding foo/

33.

1~\·cat ,ate

.'•io/IttiOIIS ~

ı os (~ı,.r

Soluuf~c. . .

THAT

~ · · ·_ _ briç_ ~

R5

. AV93 + ıo

7 + R V 10 7 6

K B

Batı

kör

Asla

aldınız

arasındaki

rua s ını ç ıktı.

ve

LITTLE BIT

farkı

Doğu

b ulabilecek misiniz?

clörtlü yü verdi. Nas ıl d eva nı

sekiz

ede rsiniz?

D

G ~ AD98764

• ıo

+ ARD9

+9

Batı

Ku zey

Doğu

Güney

1 Trefl 3 Trefl 4 Pik 5 Karo

Pas Pas Pas Pas

2 3 4 6

Pas Pas Pas

Pik Pik SA Pik

Çözümler !OH

There are eight di.fferences between the two cartoons. Canyou spot them? Çözü mler

Solutions c. . .

c..-

108

106

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


Pilinius, a Roman Historian, cites that Tichus of Beotya is a pioneer in leather wear. The Chinese Prince, Sing Tang, is also refferred to as the first master in leather processing. Whoever created it first, leather processing and wear, one of the earliest branches of art, today, in its entirely, is a fashion and style of living. For

Altınok,

leather wear

is not only a style but also a language ...

an international language that advocates quality everywhere in the world.

T IN(!)OK THER 163, Kah-amanlar lzmir • Turkey 74 (6 linesi Fax 90.232. 425 89 r:n Shoppirg Cenıer l: 115, laleli lsbıbul • Turkey Phone 90.212. 638 21 57 Fax 90. 212. 638 21 56


INFORMAT ION

ÇÖZÜMLER 1 SOLUTIONS

YAPMAYlN! DON'T!

CROSSWORDS

Sayın Yo l culanrnız Uçuş

emniyeti için; inişte, veya "Kemerlerinizi Baglayınız" ikaz ışıkları yanarken; walkman, elektronik oyunlar, laptop kompüter ve benzeri elektronik kalkışta

ACROSS: 2. Detract, 9. Adore, 10. Garbo, 11 . Precede, 13. Ice, 15. Sad, 16. Sag, 18. Soya, 20. Oslo, 21. Llama, 22. Opal, 24. Tsar, 27. Bus, 28. Peg, 30./re, 31. Charade, 34. Spool, 35. Liver, 36. Teenage. DOWN: 1. Basis, 2. Dopey, 3. Err, 4. Tees, 5. Aged, 6. Cad, 7. Tress, 8 . Congo, 12. Cadaver, 14. Coypu, 17. Altar, 19. All, 20. Oat, 22. Obese, 23. Ascot, 25. Sieve, 26. Rearm, 28. Pa/e, 29. Gala, 32. Hoe, 33. Dig. Satranç 1 CHESS Çözüm hayli basit: 1.. ... KxF+ 2. Şg l (2. ŞxK Vh8 mat) 2.. .. . VxK+ 3. Şfl Khl mat. 1..... RxB+ 2. Kg1 (2. KxR Qh8 mate) 2 ..... QxR+ 3. Kf1 Rh1 mate. So Simple.

cihaziarın kullanılması yasaktır.

Ladies and

Genılemen

briç

tkinci elde kör valesini oynayıp elden treflinizi atın. Muhtemel trefl dönüş ün e çakın, pik ru asıyla yere geçin ve kayıp karo dokuzlusunu kör dokuzlusuna kaçın. Dogu üçüncü köre çakarsa üste çak ın ve karo dokuzlusuna yerden çakmaya

For safety retiSOtiS, it is

forbidden to use any electronically operated device such as walkmans, electronic entertainment devices and taptop computers, during take-off, landing or when the 'fasten seat beit" sign is on.

çalışın. ~

10

'I RD8 72 + V8432 + 85

B

D

~V 3 2 '1 654 + 65 + AD4 3 2

THAT LITTLE BIT tif DIFFERENCE l /tı rlu fm/1111

Sayın Yolcu larımız

rum uçuş boyunca, compact disc player, radyo ve televizyon alıc ıla rı ile taşınabilir telefonlar ve telsiz c ih azları, yolcular tarafından kesinlikle kullanılamaz.

Ladies and Genılemen Dur·ing the enli re fllgiJt,

the operation of compact disc players, radio and 1V recivers, portab/e phones and walkie talkies is strictly prohibited. Sayın Yolcula rımı z

rum uçuş boyunca, lütfen pipo ve puro içmeyiniz.

Please refrain from smoking pipes and cigars tlı,.iııg Ibe e111ire fligbt .

Değerli Yolculanmız,

Oturdugunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşıJaştıgınız ucak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularıınızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Dear Passetıgers, Please infann the cabin staif about any problem you encoımter during your j}igbt, wbetber it concerns your seat or any other part oj the aircraJt cabin, so that passengers on subsequentjligbts aa not suffer simi/ar inconvenience. 108

SKYUFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995


Sağlik

sigortasinda s1n1 rlar1 kald1 r Sağlık sigortaları alanında

öncü ve lider Halk Yaşam, şimdi sınırsız güvence dönemini başlatıyor: Sınırsız Sağlık Sigortası, sigorta güvencenizi prim tutarıyla orantılı olmaktan çıkarıyor. Sağlık giderlerinizi hiçbir üst sınır getirmeden güvence altına alıyor.

1 .ı ~

Halk Yaşam Sınırsız Sağlık Sigortası'nın size sağladığı başka eşsiz avantajlar da var: Türkiye'de ilk defa, ücretsiz genel sağlık kontrolü (check-up) olanağını size Sınırsız Sağlık Sigortası sağlıyor. Türkiye'de ilk defa, acil durumlarda, özel doktor ve kara/hava ambülansı hizmetinden bütün Türkiye'de ücretsiz yararlanabi 1iyors u n uz. Türkiye'de ilk defa, doğumla birlikte aile planlaması giderleriniz de isterseniz güvence kapsamına alınıyor. '

SINIRSIZ SAGLIK SIGORTASI TEMINATLARI Seçenekler

Sağlık sorunlarınızda, Türkiye'nin önde gelen sağlık

kurumlarından *, gerçek sınırsız güvence ile

yararlanmak istiyorsanız, Halk Yaşam'ı aramalısınız:

Temınat lar

Yatarak Tedavi I: Ayakta Tedavi < Aile Planlaması

1

2

3

Var Yok Yok

Var Var Yok

Var Var Var

Var

Var

Var

Yıllık

Temınat

Limit

Oranı(%)

Sınır

Sınır Sınır

~

Halk Yaşam: (212) 212 09 10

"- Acıl H ı zmet <(

Var

Var

Var

Bır

Bu teminatlar 1.2.199S'ten itibaren özel kurumlannda geçerlidir.

CUlUROYA Halk Ya,am, bir Halk Sigoru ve Yapı K red ı kurutu1udur.

Gereklı

%100

durumda

"" Genel Saglık Kontrolü

* Uygulama ilk olarak, Türk Kardiyoloji Vakft'nm Istanbul'daki Florence Nightingale ve Avrupa Hastanelerinde başlıyor.

yok %100 yok %80 yok Yatarak %100 Ayakta %80

defa

%100

anlaşmalı saglık

T HalkYaşam


THY ViDEO PROGRAMI 1

NAKED GUN 33 1/3 OYUNCULAR 1 CAST

Leslie ielsen, Priscilla Presley, George Kenedy, O.]. Simpson. YÖNETMEN 1 DIRECTOR

bütün itirazl a rına ragmen Beethoven dö rt yavrusuyla birlikte eve ye rl eş ir . Bu arada kocas ınd a n taz minat almak için Missy'i re hin tutan Regina yavrul a rın da iyi para ettigini ögre nir. Bir fı rs atın ı bulu p yav r u l a rı k aç ımıa ya ka lkış ınca iş l er ka rış ır.

Pete r Segal. Kanal 1 Ingilizce, Kanal 2 japo nca, Türkçe a ltyaz ı. Channel 1 English, Channel 2 japa nese, Turkish subtitles.

7be days of America 's Old West were extrao rdin a ry ti mes, and th ey d ema nded extrao rd inary q ua lities f rom the men and women who pioneered the f ronliers. In order to meet the challenges of 1(/e on the prairies, each settler needed at least one rema rkable ski//. Sa me were strong, same were u n u s ual~y wise, m any were braue. Brett Maverick was a charming co11 m an, p rof ess iona l ga m bler, a n d romantic adventurer with a flair fo r getiing in fo and out of trouble.

Yü zy ıllardır

söylene n bir deyim varIyi olan he rşey üçlü olarak gelir. Ç ıpl a k Silah filmle ri de öyle oldu. lik iki Ç ıp l ak Silah filminin çok tutu l m as ı üze rine y a pım c ıl a r üçüncüsünü de çekmeye ka rar ve rdiler. F r.:ı nk Drebin tamamen yeni maceralar, espriler ve k ostümle rl e ye nid e n k a r ş ını z d a. Frank Drebin'i bu kez Leslie Nie lsen oynu yor.

dır:

Life has been good to Beeth oven so f a r. Last year, America 's favo rite St. Bemard f ound a home, grew up a nd with boundless en ergy and d ogged detennination, stole his way into the hearts of th e Newton f a mily. What m ore co uld th e Newtons h op e f o r than th e frolicsom e antics of th eir own St . Be rna rd? How a bo ut th e merry m ischief of six St. Berna rds?

THE COWBOY WAY

MAVERICK It is true what wise man have been saying through the centuries: All good things really com e in threes. Frank Drebin is back with all new adventures, all n ew dialogues and ma ny n ew costumes. And this time, Leslie Nielsen is Frank Drebin.

BEETHOVEN 'S 2ND OYUNCULAR 1 CAST

Charles Grodin, Bo nnie Hunt, Nicole To m, Debi Maza r. YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Rod Danie l. Kanal 1 !ngilizce, Türkçe a ltyaz ı. Channel 1 English, Tu rkish subtitles. Filmin birinci bölümünde Ne wto nl a rın evine ye rleşe n Beethoven bu kez kendis ine bir eş bulur. Bay N e wto n ' ın

OYUNCULAR 1 CAST

OYIJNCULAR 1 CAST

Me! Gibson , Jodie Foster, j ames Garne r.

Woody Harrelson, Kiefer Sutherland.

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Gregg Champion .

Richard Donner.

Kana l 1 !ngilizce , Türkçe a l tyaz ı. Cbannel 1 Englisb, Turkish subtitles.

YÖNETMEN

Kanal 1 !ngilizce, Kanal 2 j apo nca , Türkçe a ltya zı. Channel 1 English, Channel 2 j apanese, Tu rkish subtitles. Ame rika'd a V a h şi B a tı dö ne mind e baz ı adamlar güçlü , ba z ı l a rı farkedilir biçimde a kıllı , birçogu cesur, baz ıl a rı da şans lı o l d u k l a rı için hayatta k a lı ­ yo rl a rdı. Bre tt Ma ve ri ck ya kı ş ı klı , ro mantik, m ace rac ı ve profesyone l bir kumarbazd ı. Baş ını sürekli s ıkıntı ­ ya sokmas ın a ragmen bundan kurtulma ko nusu ndaki başa rı s ı o nu Va h ş i B a tı ' nın e n re nkli kara kte rle rinde n biri yap mışt ı. 110

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995

1 DIRECTOR

New Mexico'dan New Yo rk'a kad ar atla gele n mode rn rodeo k ovboyl a rı , d ü ş ma nl a d a do lu bu şe hird e o ldukça zo rlu g ünl er ge ç irmekted irl er. Trafikte n kendile rini ku rtara bilirlerse New Yo rk l ul a rı h aya tl a rının yolculuguna ç ık a rtaca kl a rdır .

Out of the West they rode, bone-lired a nd he/1-bent f or leather, hard living cowboys wilh a hard-luck job to do . surrounded by enem ies. they walk tali th rough a lonely, godf orsaken wilderness that same call hel/ and so me just New York Cily . 7bey a re Sonny and


is !ed to a most unexpected seliing for erime -a popular amusement pa rkafler discover-ing a series of unusuat clues in a murder investigation.

BEVERLY HI LLS COP lll OYUNCULAR 1 CAST

Eddie Murphy

YÖNETMEN/ DIRECTOR John Landis Kanal ı İngilizce, Türkçe a ltyazı. Channell English, Turkish subtitles.

Pepper, modern-day rodeo cowboys from New-Mexico. And if they can survive the traff"ic, they just might take New Yorkers for the ride of the ir lives.

FILINTST ON ES

Eddie Murphy Beverly Hills Cop Ili 'te Detroit polis dedektifi Axel Foley olarak izleyicilerin karşısına geri dönüyor. İ yile rin dostu , kötülerin düşmanı cesur dedektif lunaparkta işl e nen esrarengiz cinayetler serisini araştırı­ yor. İ z l eyic i yi sürükl eyen h oş bir film.

Eddie Murphy returns as Detroil potice detective Axel Foley in Beverly Hills Cop lll. The erime jlghti11g daredevil

OYUNCULAR 1 CAST

John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis, Elizabeth Taylor.

MUSIC ON BOARD AIRBUS 340'5

AIRBUS 340 MÜZIK YAYlNLARI

YÖNETMEN 1 DIRECTOR MüzikTürü

Steven Spielberg. Kanal ı İn gili zce, Türkçe a l tyazı. Channel 1 English, Turkish subtitles.

Kanal

1-4

Video Video/ Klasik Batı Müzigi Video/ Klasik Türk Müzigi Video/ Fi lm Müzikleri Video/ Türk Sanat Müzigi Video/ Türk Hafif Müzigi Video/ Golelen O lclies Video/ Pop ve Rock Video/ Modem Müzikaller Video/ Easy Listening Video/Japon Mi.izigi Video/ THY Hit Line Video/ Tü rk Faik Müziği

5 6 7 8

9 10 ll

12 13 14 ı5

16

ru z.

Th e wordly cartoon se ries "The Flintstones " are on the white screen! Watch the Sto ne Age city of Bedrock come alive wilh Fred, Barney, Betty and Wilma .

Müzik Türü

Kanal

VWeo Video/ Easy Listening Video/ Golelen Olclies Video/ Klasik Bat ı Müzigi Video/ Türk Hafif Müzigi Video/ Klasik Türk Müziği Video/ THY Hit Line Video/ Popjazz

1 2 3 4 5 6 7 8

111

SKYLIFE

ŞUBAT

+

FEBRUARY

1995

Channel

Video Video!Classical Music Video!Classical Turkish Music Video/Film Music Video/Turkish Art Music Video/Turkish Pop Video/Golden Oldies Video/Pop and Rock Video/ Stage Musicals Video!Easy Listening Video!]apanese Music Video/THY Hit Line Video/Turkish Fo/k Music

1-4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

MUSIC ON BOARD AIRBUS 31 O'S

AIRBUS 310 MÜZIK YAYlNLARI Ünlü çizgi film Taş Devri, bu kez de beyaz perdede ka r ş ı n ı zda ! Steve n Spielberg'in usta yönetimiyle kahramaniarımı zla bir kez daha karşılaşıyo­

Entertainment Selection

Entertainment Selection

Chamıel

Video Video!Easy Listening Video/Golden Oldies Video!Classical Music Video/Turkish Pop Video/Classical Turkish Music Video/THY Hit Line Video/Popjazz

2 3 4

5 6 7 8


[

Geçmiş Zaman Olur

Haliç' in, Boğaziçi ' nin ve Marmara ' nın kucakl adığı İstanbul ' da, Miss Julia Pardoe'nun deyi miyl e "şe hir içinde bir şehir" olan, merkezinde Kapalı ça rşı ' nın yer aldığı bir alışveriş dünyası

vardır.

ki/ ONCE UPON A TIME

The Crand Bazaar in the old walled city of /stanbul was "a city within a city", as Miss julia Pardoe observed in 1837. Here visiting Europeans captured the oriental Arabian Nights atmosphere which coloured their expectations of !stanbul and often eluded them elsewhere in the city. Bounded by the commercial Vezir Han , the ancient pillar of Çemberlitaş, and the mosques of Atik Ali Paşa , Mahmud Paşa and Nuruosmaniye, the heart of !stanbul used to beat in this labyrinth of fascinating shops seliing everything from carpets to bridles. The poet Orhan Veli deseribed this treasıtre house as a "closed box". The bazaar comprises two main huildings, the Cevahir Bedesten which in the pası served as a secure depository for valuables, and the Sandal Bedesten . Altagelher there are 61 vaulted streets and 30 hans (large commercial huildings containing offices and workshops). The total covered area is 30 .7 hectares. In 1991 160 tons of gold changed hands in the bazaar, where shop prices and rents are calculated in gold. •

T HE H EART OF ISTANBUL

Burası,

Avrupa lı lar

için adeta binbir gece atmosferidir. Vezir Hanı , Çe mberlita ş, Atik Ali Pa şa, Mahmud Pa şa ve uruosmaniye cam il e rinin çev rel e diği bu semtin kalbi, esk i adı Ça rş ı-yı Kebfr olan Kapalı ça rşı ' d a atar. Burası bir a lı:şve ri:ş yeri olmaktan çok, herkesin isted i ğ in e sahip olabildiği bir ınüze ve hazine gibidir. Şai r Orhan Veli'nin " Kapalı ça rşı , kapalı kutu! " diye t a nımladığı çarşı, dışanelan Nuruosmaniye Camii önündeki iki bedesteni il e bilinir. Iç Bedes te ni , Kapalıçarş ı ' nın ana yapılarıdır. Bunların arasın­ da ve çevresinde beş ik tonozlarla örtülü 61 sokak , 30 han ve yüzle rce i şye ri vardır. Bütün bu kapalı alanlar 30,7 hektar olarak hesaplanmıştır. 1991 'dc bir yıl boyunca 160 ton altının işlem gördüğü bu ilginç pazarda bir gelenek olarak dükkan alım satımları ve kiralamaları da altın/ kilo hesabıyladır. •

ıı2

SKYLI FE

ŞUB~T

By NECDET SAKAOGLU

+

FEBRUARY

1995


Ye şim Textile, believes that modern technology means quality.

-·---

~utdated

technology wastes time and labor. lt has no respect for people or the environment. lts production lacks quality and such technology belongs in the nostalgic days of the past.

Taday, quality relies on modern technology and research .

'

'

1 il

feşi

i~s

m: e ta kes pride in superior technology and its commitment to the people. lts top quality products are colore<i.with love, knowledge and respect. The emph~sis on research, information and education, as well as the high standards resulting from the firm belief that people deseıve the best, and always targets the futu re.

Ye şi m TEXTILE

" Mankind nergis holding

is

beyond price "

Ank ara Aslaltı Gürsu Kavşağı 16580 Bursa·Tu r key Phone:(0224) 372 SO 00 (10 Hat) Fax:(0224) 372 56 35·372 18 82 Telex:3240 l YSIM TR


Unbounded Creativity from Berdan Textile

Remember the masterpieces of all those artists who have left their lasting mark on the hi sto ry of art? They all bear the identi ty of the masters who have created them. Even witho ut an identifying si gnature, you can teli the creators of these works by !heir bru shstrokes, colors or by !heir singu lar interpretations ... Just as you can teli a Berdan Text il e fabric . Yes, you can distinguish aBerdan Textile fabric also by its col ors , by its st yl e, and by the interpretation woven into it - all of

wh ich easi ly give away the creator: an international name that has been manufacturing fabrics with care for 43 years , braiding experience with perfec ti on ism . Joining professional management techniques to the latest techno logy in mod ern facilities covering an area of over 140.000 sqm , Berdan Textile strives towards a single goal : quality. And by endo wing its fabrics with incomparable attributes , Berdan Text i le turns them into works of art.

Headquarters: Adana Aslaltı üzeri 7.km. 33401 TARSUS Te l:(90 - 324) 613 38 30 (121i nes) Fax : (90 - 324) 613 39 81 Telex : 63846 Sert tr. 63853 Eken tr. Istanbul Office: Aşi retendi Cad. Faal Han Kat. 5 Sultanhamam iSTANBUL Tel : (90 - 212) 520 75 46 Fax : (90- 212) 520 75 47 Telex: 22540 Ahme tr. Ankara Office: Atatü rk Bulvarı , Batıhan No. 151 / 601 Bakanlıklar ANKARA Tel : (90- 312) 425 80 34 Fax: (90 - 312) 425 80 35

1995 02  
1995 02  
Advertisement