Page 1


Unbounded Creativity from Berdan Textile

Remember the masterpieces of all those artists who have left !heir \a sting mark on the history of art? They all bear the identity of the masters who have created them. Even without an identifying signature . you can teli the creators of these works by !heir brushstrokes , colors or by their singular interpretations .. Just as you can teli a Berdan Textile fabric . Yes. you can distinguish a Berdan Textile fabric alsa by its colors . by its style, and by the interpretation woven into it - all of

which easily give away the ereatar an international name that has been manufacturing fabrics with care for 43 years. braiding experience with perfectionism Joining professional management techniques to the latest technology in modern facilities covering an area of over 140.000 sqm , Berdan Textile strives towards a single goal: quality. And by endowing its fabrics with incomparable attributes, Berdan Tex tile turns !hem into works of art

Headquarters: Adana Aslaltı üzeri 7.km . 33401 TARSUS Tel :(90 - 324) 613 38 30 (12 1ines) Fax : (90 - 324) 613 39 81 Telex : 63846 Bert tr. 63853 Eken tr. Istanbul Office : A ş i rete n di Cad. Faal Han Kat. 5 Sultanhamam iSTANBUL Tel : (90 - 212) 520 75 46 Fax : (90 - 212) 520 75 47 Telex : 22540 Ah me tr. Ankara Office: Atatürk Bul varı , Batıh an No. 151 / 601 Bakanlıklar ANKARA Tel : (90- 312) 425 80 34 Fax: (90- 312) 425 80 35


Cep telefonunda büyük ''incelik'' Neta ş

l ncell{lll .. Türk

sektörünün lideri ct:p telefonunu

haberleşme

Netaş , dünyanın

lıizmt:tinizt:

Ct:p Teldonu. Çok

t:n inct:

sunuyor:

Nt:taş

taşıyor!

incdiklt!r

Cep telefonunda Netat Incelikleri:. 2 cm:

Dünyanın

t:n inct: ct:p telefonu.

GSM sisteminin bütün

avantajiarına

sahip. çı kar.

Ct:binize kolayca girt:r, kolayca

Standaıt

olar.ık

Tek da

spir.ıl

Kü~·ük lıac i mli

mesafesi kadar.

ve

1

yıl

sigoıt:ılı .

Güvenli,

Ceblnlzde "cep ", telefonu: Nata ,

Netaş

vt:

hasar.ı

r.ıhat

karşı

kullanım.

aracınızda

"araç"

Cep Telefonu çok kul-

ht=r zaman, ht=r yt=rde maksimum

Yüksekliği ağız

- kulak

ise

ayrı

sağlar.

ku ll anımı

Yurt

St:ınd;ırt

ral1atlık.

bir

SIM kart

Taşıması

yaygın,

kusursuz

servis:

Ct:p

Teldonu'nda

aynı

yaşanmaz.

seviyt:sini

nızdayken Kısa,

kart

Değişik o~ımlarda

bulunduğunuz

i~:in

ortama

Netaş

düğmesi

ucunda ;

giire

Cep Telefovar... hemen

telefon

kullanabilmeniz

ses

kulağı ­

i~· in.

takıldı -takılmadı

Anten aç-kapa ;

dt:rdi yok.

zamanda,

~:n

ct=p telefonu almak ,

Netaş' ın

gt=niş

yt:tkili

deneyimli

teknik

yar.ırlanmak

demektir.

Netat

Cep

ürün

Türkiye'nin

servis

dt=ğildir. ..

v~: aks~:suar

hab~:rl~:şmt= satıcı

vt= t=n

dt=stt=ğinden

Telefonu •..

Her

cep Için Ideal cep telefonu!

sabit anten , st a ndart SIM kolaylı{lı:

Nt=taş 'tan

zenginliğinden; alanında

kolay ,

kolay.

çapında

sadect= ''bir cep teldonu " almak

parmağınızın

hasara

Çalınmaya

:ıntt:n

pt=rformans

Cep Teldonu son

Bu mesafenin korun-

Nt:taş

nu'nda st:s ayar

slgortalı:

'telefonu

r.ı lı a tsızlı kları

ile sadt:ce

Çalınmaya

:ıra~·

mamasından dolayı oluş:ıbilt:cek kullanım

179 cm'. Cebinizde fazla yer kaplamaz.

pil

Netaş

derece ergonomik.

ayarlayabilmt:niz

ct:p teldonu .

kordonla

y:ır.ırlanabilirsiniz.

Rahat duru,:

Ses kontrol:

Gürünümü son derect: estetik. 3. jenerasyon ürünü:

lanışlı.

Kısa,

eel~

sabit

Netas-

Bil ı ga Salı' MOdOriOklarlı I s t a nbul (212) 274 34 74Ankara (312) 4ı7 95 OO iz mlr (232) 489 33 33Antaıya (242) 248 50 50


YIL 1

y,.., 12

SAYI/Number 140

YÖNETIM Yönetim Kurulu Başkanı/ Cbaimıan of tbe &ıarrJ TEZCAN M . YARAMAN CI

56

Adına Sahibi 1 Publlsber on bcbaifo[71fl' Genel MOdür 1 Prr:sldenı and CEO

TOrk Hava Yollan

FAUSTO ZONARO Pa lace Painıer

ATiu.A ÇELEBI

YAYlN

By TAHA TOROS

Genel Koordlnatör General Coordtnator ÜMIT UMAR

66

Genel Yayın Yönetmeni EdUor-lıı-Cb

le/

Kapak 1 Cover

MUSTAFA SON MEZ Yazı Işleri MüdOril

1 Maııaglng Editar

ERSU !'EKIN Arşivi

ENGIN 0KTEMER

BUDAPEŞTE ' DE

HAMAM KEYFI The ]oy of the Turkish Bat h By BILL H OLDSWO RTH

Editoryal Koordinatör/ Edltorlal Coordtnator AHMET DEMIREL Editör (Cityscope) ADNAN BOSTANCI~LU

74

Kurulu 1Publlsbtng &ıarrJ MUSTAFA SOKMEN~LU GÜRHAN YEG:IN FERDI PIŞKIN

Yayın

6

DUTY FREE ON BOARD

AGENDA

80

English Edltorlal MAR Y

IŞIN

Sanat Yönetmenleri 1 Art Directors LALEHAN UYSAL ALP IŞMEN

10

Fotoj!raflar 1 Pbotos MANUEL ÇITAJ5 (Edltor) ERDALALOK DUYGU TAMER YURDAGÜL ALTINOZ Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) ı ı84/ı 185

500

Yaşında

By ILBER ORTAYLI

Koordin.ıtörO/

NURHAYAT KASABAU Tel (0212) 663 63 00 (Ext) 1174

20

Flight Information

1 Distribution

MÜZAYEDE GÜNLERI Aıt at Atıction

KEREM ILTER Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) ı ı89

Adres / Address TOrk Hava Yollan Genel Yönetim

Binası

ClTYSCOPE News About Town

1 Productton

~ ~~~t'ANsı Sok. ı9 Taksim- ISTANBUL Tel: (0212) 251 74 84 (16 hat)

28

Osmanlı

Ediıoryal Üretim 1Edltorlal Productlon

89

By ANNA TURAY

Atatürk Hava Uroanı 34830 lSTANBUL Yapım

83 UÇUŞ BILGILERI

Advertlslng Coordlnator

DaAJtım

VE REZERVASYON and Reservation

lnfomıation

MUHTEŞEM SÜLEYMAN

Reklam 1 lldvertlslng

Reklam

DANIŞMA

HALIL INALCIK Doyen of Turkish Historians By UYGUR KOCABAŞOCL U

104 OYUNLAR Puzzles

PRINr LID. Ş11. lnönO Gad. Gümüşkon ak Apt. No: 44, Ka~ 2, Daire: 6 Gümüşsuyu -ISTANBUL Tel: (02ı2) 245 26 28-29-30, 245 26 93 Faks: (0212) 245 26 94 ~t 1 Prlnttng-Binding

MEDYA HOWlNG A-Ş Baskı ve Ciltleme Tesisleri Medya Plaza ll, 34540 Güneşli - ISTANBUL Tel: (02ı2) 502 84 92 Faks: (02ı2) 502 82 26

=

:~

1 Colour Septıration

Cıufleld Sludlolmlt sisiemi lk )W/1fimıpır.

~.:.:M~ag:-ZTAI..ER MAGNOMAT =~~~:.~=::~fol;!,':F~':naz. SKYUFI!, 'nfY tarafından a)da bir yayımlamr. Sllyllfo ls publlsb<d montbly by 11/Y

38

110

BALlKÇlLAR By HILMI YAVUZ

VIDEO Movics o n THY Flights

48

112

ANTEP MUTFAGl The Cuisine o f Gaziantep

Kanpost al: EMINÖNÜ

Fishcrnıen

By M EHMET

ÇAVUŞOCLU

By NECDET SAKAOCLU


ayın yolculanmız,

S

Sizlerin daha konforlu , rahat bir ortamda ve emniyetli şartlar­ da uçabilmeniz için , bütün filomuzu yeniledigimizi biliyorsunuz. A 340, A 310, B 737 ve RJ 100 gibi modem teknolojinin en son örnekleri ile donattıgı­ mız THY filosu , 3,1 yaş ortalaması ile şim­ di dünyanın en genç filosu. Attıgımız bu ilk adım l a beraber, sizlere hizmet veren uçuş personelimizin de gelişmiş elektronik sistemlerle donatılmış bir merkezde egitilmelerine öncelik ve-

ear Passengers, As you know, we have renewed our entire fleet so that our passengers can fly in both greater comfort and safety. The THY fleet, cansisı­ ing oj such state-oj-theart aircraft as the A 340, A 310, B 73 7 and Rj 100, is now the world's youngest fleeı at an average age of 3.1

D

years. In parallel with this first step, priority has been given to training of the flight personnel who serve you at a centre equipped with sophisticated electronic systems. With the resolution to establish the most rilmişti. Bölgemizin en gelişmiş kompüterize eği­ progressive computerised training centre tim merkezinin kurulmasına karar veren in the region, THY has purchased one of THY, dünyanın en modem "simülatör"lethe most modern simulators in the world. rinden B 737- 400/ 500 simülatörünü satın Installation of the B 3 73-400/500 simulaalarak, inşaatı tamamlanan egitim binatar has begun in the newly constructed sında montajına başlamıştır. training building. 1995 yılı Ocak ayı sonlarında Kokpit EkiThe Cockpit Team Training Centre will bi Egitim Merkezi ve simülatörüne ilave open at the end oj january 1995, includolarak kabin ekiplerinin egitimleri için de ing units equipped with computerised yine kompüterize eğitim sistemleri ile dotraining systemsfor cabin crews as well as natılmış üniteler birlikte hizmete girecekthe simulator. lerdir. The THY Training Centre, which will be Bölgemizin en gelişmiş kompüterize egithe most advanced computerised training tim merkezi olacak THY Egitim Merkezi centre in the region, will serve not only sadece şirketimiz elemaniarına değil , our own employees, but all members oj the Türk Havacılıgının bütün mensupianna Turkish aviation sector. Simulatar training hizmet verecektir. Şimdiye kadar pilot sifor our pilots abroad has been easting us mülatör egitimleri yurtdışında yap ıldıgm­ millions of dollars, a serious drain on our dan milyonlarca dolar döv iz kaybına seforeign exchange resources. Not only will a bep oluyordu . Artık pilot eğitimleri yursaving in foreign exchange result from dumuzda yapılacagından döviz tasarrufu carrying out pilot training in Turkey from saglanacagı gibi, yabancı hava yolları pernow on, but since the Centre will be availsonelinin eğitimlerine de açık olacak Eği­ able for training the personnel of foreign tim Merkezi, döviz kazanmamıza da imairlines, it will alsa be a source of foreign Kaptan Pilot 1 Captain Pilot kan verecektir. currency earnings. ATİU.A ÇELEBİ THY ile daha konforWishing you more comGenelMüdür lu ve emniyetli yolcufortab/e and safer jourPresidenı and CEO luklara ... neys with THY. Saygı l arımla . Yours Sincerely.


Alt1ny1ld1z, klasik

kumaştan

düşsel

modeller

yarattı.

T1pk1

Magritte'in soyut imgelerden efsanevi tablolar yaratmasi gibi. 1 9 94-95

Sonbahar-Kış

Koleksiyonu'nun

yaratıcılığını bulacaks ı nız.

bütün

çeşit,

renk

ve

desenlerinde Altınyıldız

Bu yaratıcılıkta, hayal gücünüzü zorlamayan hiçbir şeye yer yoktur.


Altınyıldız 1994-95 Sonbahar/Kış Kadın

Koleksiyonundan .. .

Yün etek-ceketlik 100's elyaftan yapiimış, çalişan kadmm ihtiyacı için,

yün döpiyeslik .

Bukle etek-ceketlik Günlük

kullanım

için

yapiimış,

% 100 yün bukle dopiyeslik .

Frize döpiyeslik amaçlı kullanımlar

Çok

özel frize ipliklerden yün

kanşımlı

için,

yapılmış,

döpiyes ve

pantolonluk.

Yün

karışımlı

döpiyeslik

Çalışan kadının ihtiyacı

yün

kanşımli,

için,

etek -ceket ve pantolonluk.

Muline döpiyeslik Yün

kanşımlı,

çok

amaçlı

kullanımlar

için

"overdye" muline, etek-ceket ve pantolonluk.

Muline ceketlik Özel mulineler/e dokunmuş, straygam ceket/ik.

Yün ceketlik % 100 yü n elyaftan yapılm ı ş,

Rene Magflt t e (18 9 8- 19 67): Doğ r ucu ge r çekust!Jculuk akımının en ö n e m l ı t e m sılcısi Belçıkalı ressam

günlük giyimin b ir

parçası .

Yün krep 100 's e/yaftan

ALTI~L~IZ

yapılmış,

döpiyeslik yün krep .


SK •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• R

*

Shaham·Erez Keman· P'ıyano lkifisi, CRR. 19.:30. • Shaham·Erez on violin and piano, at CRR, 19.30.

6

*

UEFA Kupası'nda LazloTralı7otıspor. Kanal O'den naklen yayın.

Şampiyonlar Liqlnde Manchester United·

7

Galatasaray kaflılaşması, Star'dan naklen yayın. Manchester United vs Galatasaray in the Champions· League, live on Star

Ef86 Pilsen Blu86 FB6tivali,/zmir Hilton'da. c•J Efes Pilsen Blues Festival, izmir Hilton.

c·)

12 Türkiye-lsviçre milli maçı, TRT l'den naklen yayın. Turkey vs Switzerland, live on TRT 1.

14

19 Philippe Gerrty Danı; Topluluğu, CRR. 19.:30. Philippe Genty Dance Ensemb/e at CRR. 19.:30.

TQba /narın ld9i6el sergisi Galeri Nev'de, .3 Ocak'a kadar. One·man exhibition of works by TGba ina/ at Galeri Nev, unti/.3 January.

26 St. Petersl>urg Filarmoni Oda Ork86trası, CRR. Geleneksel müzik: Alaaddin Yavaşça, CRR. 19.:30. Traditıonal musıc from Alaaddin Yava~a. CRR, 19.30.

Gazanfer Altunel'in "Hindistan" dia gösterisi FotoğraftM"nde. Gazanfer Altunel shows his slides of lndia at Fotoğrafevi.

19.:30. St.Petersburg Philharmonic Orchestra, CRR,19..30.


•••••••••••••••••••••••• * lı;tanlıuf Devfet Opera ve

1

Bafeı;rnden Coppella Baleı;i, Cemal Reşit Rey Konı;er Safonu (CRR), 19.:30. ..... Otto Hel'lıert Hajet reı;im ı;ergisi Aksanat'ta. Coppelia, staged iı;tanbul State Balfet Company at Cemal Re~it Rey Concert Hall (CRR), 19.30. ...,. Otto Herlıert Hajet art exhibition at Akı;anat.

*

* Özcan Yurdalan'ın

Fotoğrafevr•ndeki Katmandu foto9raf ı;ergi61nin !1011 günü.

2

Türkiye Birinci Futbol Ugrnde

Fenerlıahçe-Beşiktaş karşılaşmaı;ı!9.00'da, 5'ten naklen yayın.

Tel: 251 05 66.

* Efe,; Pilı;en Bfueı; Feı;tivali,lı;tanlıuf

Hilton'da. (') ~ Photographı; of Katma ndu by Ozcan Yurdalan at Fotoğrafevi, la st day. Tel: 251 05 66. • Efes Pilsen Blueı; Festival. istanbul Hilton.(')

9

"Geçmi~n Esintiler", karma

ı;ergi,

3

4

Cine

Fenerlıahçe vı; Beşiktaş in the Turkish Firı;t league, at 19.00, live on Cine 5.

Nadya Galen·de. Tel: 57.3 819:3. "Breezes from the Pa st", mixed exhibition at Nadya Gallery. Mu6tafıı

Nevzat ilaç firdüzenlediği Idi/ Biret maı;ının

konı;eri,

* Selda "Marldz 16/mll Richmond Hoterde. * Carmina Burana, Cemal Rey, Aı;al'ın reı;im ı;ergisi

• •••••••••••

Pa6taneı;,.

izmit'te. idi/ Biret concert organısed by Mustafa Nevzat pharmaceutical qompanyin Iz mit.

Reşit

19.:30. • Selda Aı;a/'ı; "Markiz Cafe" exhibi· tion at the Richmond Hotel. Carmina Burana, Cemal Reşit Rey, 19.:30.

*

* Murat Belge ile Beyoğlu

gezlı;f, Feı;t

11

Seyahat, Tel: 258 25 89. Tour of Beyoğlu with Murat Belge, Feı;t Travel, Tel: 258 25 89.

*

17 Galeri tebriz'de Faruk Clnok reı;im ı;ergiı;i için ı;on gün. Saat 17.oo19.00 arasında. Faruk Cinok painting exhibition at Galen lebriz, lastday, 17.00-19.00.

Faruk Pekin ile Haliç gez16i, Feı;t Seyahat. Tour of the Golden Hom with Faruk Pekin, Feı;t Travel.

18

24 TEM Sanat Galeri51•nde Hüseyin Ertunç resim sergisi için yann son gün.

Hüseyin Ertunç paınting exhibition at TEM Art Gallery, laı;t day tomorrow.

30 )

Mehmet Okonşar piano recital, CRR, 19.30.

/ı;tanlıul Devlet KJaı;ik Türk Müziği

Korosu, CRR. 19.30. istanbul State C/aı;sical Turkish Muı;ic Choir, CRR, 19.30.

Yapı Kredi Vedat Nedim

Muzeı;rnde ı;ikke

31

koleksiyonu sergisi, 15 Şulıat'a kadar. (•) Exhibition of early Turkiı;h Anato/ian coinı; at Yapı Kredi Vedat Nedim Museum, until 15 February. (' )

Yeni YiliMiZ Kutlu 0/ı;un! HapPY NewYear (•) Aynntllar City6COpe'da

(' ) Deta i/ı; in Cityı;cope


BU TUTKUYU YlLLARCA YAŞAYACAKSlNlZ Otomobil teknolojisinde, otomobil kalitesinde gelecek geldi. Renault 19 Europa ... O'nu Renault'nun yenilikçi anlayışı yarattı. Renault 19 Europa 'çag ötesi' teknolojisinden kaynaklanan üstün özellikleriyle Türkiye'de benzeri olmayan kalitede bir otomobildir. Ve Renault 19 Europa bu dünyaca kanıtlanmış kalitesi ile çok.. ama çok uzun süre yeni kalacak, Europa tutkusunu size yıllarca yaşatacaktır.

Renault 19 Europa'nın sınırsız bir yaratıcıhgı yansıtan tasarımı, stilde olarak biçimlenmiştir: Eurostil... Bu çarpıcı stille bütünleşen ileri teknoloji, Renault 19 Europa'ya karşı koyulmaz bir dinamizm kazandırmıştır: Eurodinamizm. •• Iç mekan genişligi, sessizligi ve zengin ekipmanlan ile Renault 19 Europa, konfor kavramına yepyeni bir anlam katmıştır: Eurokonfor...

çarpıcılık

Renault, dünyanın ödüllendirdigi bu mükemmel otomobili üç degişik tipte sunuyor... Renault 19 Europa 1.8i RTl, Renault 19 Europa 1.6 RT ve Renault 19 Europa 1.4 RN... RENAULT-MAIS Yetkili Satıcıianna gelin, Renault 19 Europa'lardan hangisini kendinize daha yakın buluyorsanız, ona ulaşın ...Ve siz de bu tutkuyu yıllarca yaşayın ...

@ BILGI RENAULT - MA IS

(212) 293 26 26 Renault 19 Eu r opa ' yla

li g ili daha ayr ı nt ıl ı b i 1 g i • 1 m • lı: 1 ç 1 n BILGI REHAULT - MA I S'i ar ay ı n sırasıyla 1 - 7 n o ' lu tu , ı ara basın .

RENAULT YARDIM

0800 211 lll 00

RENAULT YASANACAK OTOMOBILLER


lO SKYUFE

ARALIK +

DECEMBER

1 994


Sadece fetihlerinden

O smanlı hanedanının

S üleyman, destined to become the sun of the Ottoman dynasty, was born in April 1495 in Trabzon where his father, the future Sultan Selim I, was then serving as governor. His mather was Hafsa Sultan, who is believed to have been the daughter oj Mengli Giray, Khan of the Crimean Tartars. He succeeded to the Ottoman tb ro ne on his father 's dea tb in 1512 at the age of 1 7. His empire a/ready encompassed the entire Middle East and Egypt, so he turned his attention westward and embarked on fresh conquests in Europe. He besieged Vienna for the first time in 1529, and during h is reign Rhodes, Belgrade and Greater Hungary became part oj the Ottoman Empire. Asa young man, Süleyman seemed less of a warrior than an elegant Ottoman aristocrat, a connoisseur of the fine arts and literature. Yet the portrait oj a man who reigned for tonger than any other Ottoman sovereign combined mi/itary genius and statesmanship with a love oj the arts. During his 45 years in power, the austerity which had marked the Ottoman court in previous reigns made way for splendid displays of riches and the most ostentatious jashions oj the Mediterranean and Middle East. lstanbul's libraries were filled with collections of rare and valuable orienta/ manuscripts, and precious Chinese porce/ains poured in to the city 's St tltct J1 palaces and grand Sı'iley ma n houses. Rather than the sulhecame knou•n tan and the abroctd as''the Ottoman nobi/ity fallawing the fash,Hagu tfi'ce nt ". ions of Renaissance To h is o u •n period Venice and sttl~jecls. Florence, Ita/y was busy producing ho!l'euer. he goods in styles u·o s knou •n which accorded with current tastes as K cm u n i. in istanbul. "/he Lcw · Süleyman became Git •er ... known abroad as

güneşi

Süleyman 1495 Nisanı ' nda, Trabzon'da dolayı değil, valilik yapan Şehzade Selim'in (sonraki Yavuz başkentindeki Sultan Selim) ve Hafsa şaşaa sebebi ile Sultan ' ın og lu o larak de Süleyman'a, dünyaya geldi. Kuvvetli kayıtlara göre Hafsa, dünya, Kırım Hanı Mengli Gi"Muhteşem " ray'ın kızıdır. Buna göre , Süleyman, iki ünvanını verdi. önemli hükümdar haAma tebaası nedanının torunudur. Tahta, babası ülkeler onu "Kanuni" fatibi Yavuz Selim'den diye anıyordu. sonra rakipsiz olarak geçt i. Bütün Ortadogu ve Mısır onund u . Bu yüzden o , fetihlerini Avrupa 'da yapacak ve 1529'da Viya na ' yı ilk defa kuşatacaktır. Rodos, Belgrad ve o zamanın büyük Macaristanı onun devrioele imparatorluk topraklarına katıl­ dı. Gençliginde savaşç ı bir veliabd o lmaktan çok, güzel sanatlara , modaya , edebiyara düşkün za rif bir Osmanlı asilzadesi idi. Osmanlı hükümdarları arasında

en uzun süren sa ltanatı sırasında fatihlik, sa nat adam lıgı ve devlet adamlıgı vasıflarının hepsini birleşti­ ren bir kişilige sahiptir. 45 y ıllık hükümdarlıgı boyunca Osmanlı sarayı tasarrufçu bir kurum olmaktan çıktı, Akdeniz ve Ortadogu dünyasının bütün zenginliklerinin ve en gösterişli modanın sergilendigi bir yer oldu. İstanbul , kütüphanelerinde Dogu ülkelerinin zengin elyazmalarının toplandıgı; bugün bile hayranlıkla seyrettigimiz Çin porselenlerinin saray ve konaklara aktığ ı imparatorluk merkeziydi. Padişah ve yüksek tabakanın, İtalyan Rönesansı ' nın, Venedik ve Floransa ' nın modasını izlemesinden çok, !talya, İstanbul'un zevkine göre üretim yapmaga ve üslup geliştirmege başlamıştı.

1

adece fetihlerinden dolayı degil, başkentin­ deki şaşaa sebebi ile ele Süleyman'a , dünya, " Muhteşem " ünvanını verdi. Ama tebaası onu "Kanuni " diye anıyordu . Aslında kendisinden

ll SK V LIF E

A R A LI K +

DEC EMBER

1994


önceki hükümdarlar devletin temelini teşki l e d e n kanunları ve te ş kilatianınayı yapmı ş tı , ama o nun zamanında son temel taş ı konmu · ve S ül eyman ' ın devri, hem kendi asrıncia hem de kendinden sonra, Osmanlı halkının ve yönetic ileri nin gözünde ideal toplum ve devlet modeli olmuştur . Sonrak i asırl a rd a bir sorun dan yakınılsa , onun devri özlemle an ılır , "Süleyman Han'ın asrıncia bu iş şöyle idi. Şimdi bozuldu ... " deyişiyle söze g irilirdi. Hatta '' bu mükemmel devrin daha mükemmeli olamaz" diye

"the Magnificent", since the puhlic imagination was fired not so much by his conquests, as by the ostentatious magnificence of his capital. To his own suhjects, however. be li'Cts known as Kanuni, "the Law Giver". Although the /egis/ative and judicial fram ework of the state dated.from the reigns of his predecessors. it was he who peifected the stmcture, so that his re(~n hecame a modelfor the ideal society and state upheld hoth in his OW it age cl/Id th ose w h i ch .fo/lo wed i ll the eyes of the Ol/oma ll düşünen bazı çağdaşları people and statesman . lll bu nedenle art ı k kıyame­ later een turies his reig11 tin yakın olduğuna bile would he recai/ed witb in anı rl ardı. nostalgia whenever aııy Muhteşem Sü l eyman ' ın adversity or injust ice lt'as ihtişamında etraf ınd;ıki bemoaned. Nothing euer parlak kişilerden oluşan seemed as good agaiıı as it kalabalık ve renkli gru had been under bun da payı vardı. Bu taSüleyman. lndeed, s ome rihi kişiler son asır l arın of his eontemporaries Ll'ere kültürünü oluşturan paso eonvinced that perfecnoramanın yarat ı cılarıdır. tion had been al/ained, . O tarihe kadar imparatorthat they predicted the luk mimarisi büyük ölçüDay of judgmeııt to he de mahalli özelli kler arzeimminent. Th e maııy eo /ouı.fu l perderken 16. yüzyılda doruk noktasına ulaşır. Mosoııalities and emiııent ra'dan Tesalya 'daki Tırha ­ figures who surrouııded la 'ya , Bosna 'dan Şam ' a Süleyman contributed to her yere damgasını vuran his magnificenee, a11d bir mimari ortaya ç ık ar . preseııt apanamma of the formative iıı.fluenees 011 Imparatorluk coğrafyası ­ nın sın ırl arını çizen bu the cu /tura/ histoı:ıı of mimarinin ba ş ustası SiTurkey over the followiııg nan'dır. Devrin büyük centuries. Kanuni'nin Barbaros Hayreddin Pa}a ile görü}mesi, Until that tim e, Ottoma ll müftüsü halen Islam huSüleymanname'den./ ~. Sultan Süleyman arehitecture had exhihited kukçuları için bir kaynak ır Y" !ın, Suıcymanname. largely region a l eba mesayı l an ünlü Ebussu ud Efendi'dir. Sü l eyman ' ın kançılaıya şefi Osma nlı teristies, but in the 16th eentıny aıı arebitecture emerged whieh was to set i/s stamp on kitabet edebiyatının ustası Celalzade Mustafa ' dır. Devrinin tarihini anlatan eserinde her eue1y eorner of the empire from the Marea to sayfa bir edebi şaheser , bir tasvirdir. BirbirinTbessa~v. and from Bosııia to Damascus. nıe man who epitomised this elassieal arcbitecelen uzak coğrafyada ya ş ayan iki şair asırlarca geçilemeyecek şiir ustalarıdır: Baki ve Fuzuli ... ture which delineated the hounds oj' tbe Osmanlı kaligrafisinin ustaları da bu dönemde empire was the arebiteel Sinan. The great )urist of this era, Ebıtssuud life ndi, is yctişm i şlerdir. Devlet adamla rının asırları dolduran nıükenımelikteki şahsiyetleri Sokullu stil/ regarded asa major authority for ls/amic Mehmet Paşa , Ayas Pa ş a, Rüstem Pa ş a onun law, and Süleyman 's ehief secreta1y INts devrinin sadrazanılarıdır. Imparatorluğun kudCelaleddin Mustafa, whose ehronicle of tbe

ı 2

S K YLI F E A R ALI K +

DE CE MBER

199 4

ı

'-


retini Kuzey Afrika 'ya kadar uzatan ünlü Barbaros Hayreddin Paşa onun amiralidir. Hürrem Su ltan Padi şa h ' ın sevgili hasekisi , Türkçe'yi iyi yaza n ve hatta şa irligi olan bir hükümdar eş idir. Kızı Mihrimalı Sultan Üsküdar ve Edirnekapı ' yı, yani lstanbul 'un Avrupa ve Asya girişini iki zarif camiyle, iki

period is a masterpiece of Ottoman literary style and presents a brilliant picture of his age. The works of the contemporary poets Bakf and Fuzuli were modelsfor classical "divan " poets for centuries to come. Where statesmanship was con cerned grand vezirs Soku llu Mehmet Paşa , muhte şe m " ho şge ldiniz " Ayas Paşa and Rüstem anıtıyla süsleyen zarif bir Paşa were held up as prensestir. Celalzade Musexamples of perjection to t afa' nın an l at ımı y l a , Ostheir successors, and the manlı Valiele Su lt an l a rı great naval commander içinde cahil ile o kumu ş un , Barbaros Hayreddin Paşa zengin ile fakirin ha y ırl a (Barbarossa to Europeandıgı , ölümün e yandıgı ans) who estab lish ed in sa n Muht eşe m Sü leyOttoman supremacy in man ' ın ann es i Hafsa Su lthe Mediterranean was Süleyman 's high admiral tan ' dır . ül ey man ailesi dramatik and vice- regent of the bir tarih de yaşam ıştır . SulOttoman lands in North tan Sü leyman ba ş kaldıran Africa . His favourite wife Rodos Kuşatması'nda Kanuni, Süleymanname'den./ Sultan ve iç harp tehlikesi yaratan was an educated woman Süleyman at the Siege of Rhodes, Süleymanname. iki oğlunun ve torunl a rının of literary ability who katlini bizzat e mretmi ş tir. wrote poetry, just as Tahtın selamet i ve top lu Süleyman himself did. mun dirligi için .. . Gökteki His daughter Mihrimah güneş gibi Osmanlı saltaSultan was a patran of natının da sadece bir sahithe arts who endowed two bi o lur; şe h zade l e r ara s ı regracefu l mosques at kabet önlenmelidir.. . Üsküdar and Edirnekap ı, lstanbul 'u ve impatorlugu the eastern and western süsleyen mimari ve sanat g ates to the city. ese rl e ri Ilindistan'dan ve According to Cela lzade tran 'dan hayranlıkla izle niMustafa , Süleyman I's yordu. Bu dö ne min bazı mather Hafsa Sultan was ustalarının Babür hanedamourned by all the popunının yönettigi Hindistan'a lace, rich and poor, upon da davet edilcligi biliniyor. her death. Daha ö nceki hükümdarlaGlory and achievement rın dost çev res ini bütün had its price, however, yön le riyle bilemi yo ruz. and Süleyman !'s personAma Muhte şe m Sü leyal life was blighted by man ' ın etrafındak il er sanat tragedy when he had two ve ilmin bütün yüceligini of his own sons executed o nun etrafında sergilemişMohaç Savaşı'nda Kanuni, Süleymanname'den./ Sultan to avert the threat of civil tir. Yüks e k sanat zev ki Süleyman during the Batıle of Mohacs, Süleymanname. war brought about by o lan Sadraza m İbrahim Pa şa ; Padişa h ' ı giyim their rivalry for popu/ar support. kuşa rnı konusunda yönle ndire nle rin ba ş ında Not only his sons, but their children were

14

S KY U F E

A k A I IK

+

OE C EMBF R

1 9 11


lG~ ,

the biggest clothin

company of Turkey in

which 3300 men's suits

and 200 overcoats are

manufactured per day,

with highest quality

even in minutest detail5

londra A>ralıı Uurı P.O. Box 34840 Av<:ılarllsıanbul-TURKEY Phone: (90-0212) 591 44 40 (J Hat)- 591 lll Fax: (90-0212) 591 10 31


slaughtered to ensure that they did not become a focal point for an uprising. Ruthless thougb sucb measures were, they succeeded in aveı1ing the wars of succession whicb so often reversed tbe fortunes of dynasties in otber

geliyordu. Doğu'nun mücevherleri, Venedik'in ve Floransa ' nın kumaşları, kuyumculuk eserleri hükümdarın ve çevresinin ilgisini çekti ve Istanbul bir giyim ku~anı merkezi oldLı. Istanbul halkı şen lik ve gösteri lerin en ilgincini yaşıyordu. At meydanındaki saray düğünleri , deniz şenlikleri , Muhteşem Süleyman'dan sonra Istanbul halkının alıştığı ve sevdiği eğlenceler oldu. Padişah güzelliklere o lan düşkünlüğüyle yenilikçi kimseleri hep teşvik etm i şt ir . Padişah'ın fermanlarda geçen uzun ünvaniarı üç kıtaya yay ılan imparatorluğun sahibinin ihtişamı­ nı açıklar: ··Eya let-i Budin'den (Macaristan) Basra·y::ı; Mısır ' dan Gürcistan 'a sayılan ülkelerin sahibi, denizierin ve kara ların hükümdarı , fatih ve savaşç ı hükümdarlarının oğlu ve torunu". O bir Islam Halifesi ve Roma lmparatorudur. Bu statüyü büyük dedesi Fatih 'ten devralmıştır. Devlet ve uzun iktidar o nundu . Nitekim, O, dünyadan çek ildikte n sonra bile uzun sa ltanat ve kudret o na has bir imtiyaz olarak düşünüldü. Halk deyişiyle iktidar ve zenginlik düşkünü hırs­ lı insanlara yap ıl an şu ihtarı biliyoruz: "Bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı". •

Kanuni'nin cenaze töreni./ T' funeral of Sultan Süleyman the

coımtries.

Magnifıcent.

Tbe arcbitecture and otber arts of the empire and its capital city awakened adıniration as far afield as India, where tbe Turkish ruler Babur invited a number of artists and craftsmen to serve in bis own empire. Wbile tbe companions and vezirs of earlier Ottoman rıtlers were sbadowy figures tbose of Süleyman the Magnificent beld centre stage. Grand Vezir Jbrabim Paşa was a man of refinement and culture who is known to bave influenced the tastes of tbe sultan and bis courtiers, wbo bedecked thenıselves in the finest jewellery, silks and brocades of east and west. Celebrations and festivities with guild processian s, military parades, aerobats and otber performers of all kinds provided entertainment for tbe people of !stanbul whenever a royal princess married, a prince was circumcised or a victory won. Waterborne fest ivities with fireworks and illuminations were equally spectacular, as contemporary minialures and eye-witness accounts record. On !and the centre for such events was tbe Hippodrome near Topkapı Palace. Tbe Ottonıan sultans inberited tbe Eastern Roman Empire (Byzantine was a ternı coined by 19tb century bistorians), and so regarded tbemselves as emperors of "Rum", as well as ca lipb and "padişab ". Sultan Süleyman 's o.fficial designation also referred to him grandiloquently as "sovereign of tbe countries from Hungary to Basra and Egypt to Georgia, ruler of sea and tand, son and grandson of conquerors and uıar­ rior rulers ". No Ottonıan sultan ever matcbed tbis power and magnificence again . Yet euen the most powerful man is marta/, and from then on tbose ambitious for power and riches were warned with tbese words: "Even Sultan Süleyman bad to leave the world bebind "'. •

16

S KYLIFE A RA LIK

+

DE C E MBE R

199 4


.

~ NISSAN

SUNNV

ı

Yeni Sunny Hatchback sürüş

.6 LX/SLX. ancak bir rallide bulabileceginiz

zevkini. konforlu yolcu kabini ve asıl önemlı

sunuyor. Ama

sevmesinin

en

geçişleriyle

çok

motoruna

giden

yorumlanıyor.

önemli

noktadan

Yüksek

"gezinme" ihtimalini gözünüzü

almasını

hazırladıgı

de

Viteslerın

bu .

enjeksiyonlu,

katalitik

hızlarda sertleşen

güvenli

Dengelı

konvertorlü

süspansiyon.

indiriyor. Dikiz

engelliyor.

aynaları.

gövde

yeniden

atomobılin ışıklarının

far

yapısıyla

manevralarda bile yüksek performans sergiliyor. paneller ekstra güvenlik

birlikte

yumuşak

altında

bilgisayar kontrolü

sıfıra

alanıyla

1993'te bu otomobili bu kadar çok

nedeni

bilgi.

bagaj

özelliQi. aileniz için

ortamı. Avrupa'nın

yolculuk

geniş

en güç

Kapılardaki

çelik

saglıyor .

)

Güvenıiginiz

kadar konforunuza da önem veren Yeni Sunny alıyor .

Hatchback 1.6. kilometrelerce yolu sizi hiç yarmadan modellerinde standart aksesuar olarak sunulan bel ayarlı

koltugu. yükseklik konfor

sagııyor .

Hatchback

dagların dorukları

Nissan'ın

Nissan Yetkili altında

gövde

yapısı

yolcu kabini. 1BO km/saat

kadar sessiz

dünyaca ünlü

sürucü

farlar ve katlanabilir arka koltuk. ekstra

Aerodınamik

ı . 6'nın

ayarlı

SLX

sayesrnde Sunny hızla

giderken bile

kalıyor .

"Müşteri

Satıcıları'nın satış .

Memnuniyeti"

anlayışı

ve

seNis ve yedek parça güvencesi

size sunulan Yeni Sunny Hatchback

tanışmanız için. sizi en kısa Lamanda

ıle

daha

yakından

test-drive yapmaya

davet ediyoruz .

)

NISSAN NISSAN BMC SUMMIT OTOMOTiV A.Ş . E s kı

Anknfd

Asf..ıltı

(E S) P K 70

K<ıynd rc..ı

8 1SOO

Pen d ı k

l s t .ınbu l

Tel (2 16) 397 ll 00 (4

h.ıt) r,ı x

(7 16) 396 59 59


ART

AT

AUCTION

Sonbahada birlikte gelir müzayede mevsimi. .. İnip kalkan, birbirleriyle çekişen bayraklar güzelliğe sahip olmanın tutku ve heyeca nını simgeler. Ibe mrcliun seosun Oj)(' ll S

i ll

({If/ If 117 ll .

'JZw jlop,s ri si ng o ndfollill.f.!, in the 1H r111e 1o possess hem r1(/ir 1 ol?jects is o stinn rio 1ing e.\jJerience ct ·en.fr>r 110 11 - lm. ı ·e1:,·.

"S

By ANNA TURAY

ll

atıyorum , sat. .. sat. .. sat. .. tım ." Küçük bir ça n sesi

o ing, going, going, go ing ... go ne. " The tinkling sound of a smail beli was heard. These souııds marked the fact that a silver salep bowl bearing the imperial Ottoman cipher had found a new owner. Few antiques find repose for long on their restless and lonely journey, and now the bowl was makeing yel anather new home with new owners. The auction room is ojien the place where antiques change han ds, and the one wbose atmosphere is most cbarged witb excitement. Ybe auction season opens in autumn and lends zest to lazy Sunday afternoons. Ybe rapid commentary of the auctioneer and the jlags rising and falling in the batıle to possess beautiful objecıs is a stimulating experience even for non-buyers. Antique collecting has become a passian with an ever inu-c•asillM 11/tmber of adherents over recent years and the

ile ikinci hece, birkaç kez tekra rlanan birincisinin üzerine kapanı yor . Bu sesler, tuğralı gümüş sal e pli ğ in , bir maceraya daha atıldığını işaretler. zun yolculuğunu devam e ttirmeye kararlıdır. Yüzy ıllı k ya lnı z lı ğ ı , kı sa bir nı o ladan sonra , bu kez ha!;ika yaşam öykü le rine karı şara k yeni bir evde sürecektir. I ş te bu yo l c ulukl arın başlangı ç noktas ı , genellikle bir mü zayede sa lonudu r. Sonbahada birlikte gelir müzayede mevsimi. Tembel pazarların öğ l e sonraları , bir kürsünün ardında durmaksızın k o nu ;ıa n müzayede yii neticisinin sesiy le hareketlcnir. Inip kalkan , biribirleriyle çe ki ~e n bayraklar güzelliğe sahip olmanın tutku ve heyeca nını simgeler. Bu tutku ve heyecan son yıllarda giderek artıyor. Müzayede salon l arının pırılt ı sı eskisine oranla çok daha geniş 20 SKYLIFE ARALIK +

DECEMBER

1994


bir çevreye ulaşıyor. Tugralı bir gümüşe, tombaga veya el yazmas ı bir Kur'an'a duyulan ilgi hiç azalımyor. Picasso rekorlarının yanında gülünç bir rakam gibi kalsa da Osman Hamdi için bugün 50 milyar lira ödenebiliyor. Üstelik sözkonusu ilgi yalnızca Osmanlı eserlerine yönelik clegil. Sevres vazolar, İn gi­ liz oturma grupları , Alman porselenler, mine işlemeli Rus objeler ele, sık s ık , bu ilgiden

.1

cal/ of the auction room is irresistible, offering the tanta/ising possibility of owning a copper gilt ewer used by a sultan or an illuminated manuscript Koran. The prices fetched by an Osman Harndi painting might seem absurdly low compared with the records for Picasso, bul fijiy billion Turkish lira (one and a half million dollars) is stil/ an impressive figure. Althou.gh interest in payını alıyor. Müzayede kuruluşlarının en O ıtoman ari is n m 11 ing high in Turkey, the 1111111 ber of people who can afford to take up serious collecting is limited, whiclı means that prices are tower bere than abroad. where there are maııy times the number c~l Ollaman art collectors . Perhaps stimulated by tbese relatively low prices, interesi in foreign antiques cmd painters, particularZı • tlıe Orientalist school, has been increasing over recent years, too . Sevres L•ases. English chairs, Genna11 porcelain, and Russiaıı enamel ware all frequent~ı · appear under the auctioneer's hammer. Turgay Artanı , ou•ner vf Antik, one of Turkey 's leading auclioneers. is delighted to see the rising popularity of antique evilee/ing. He finds buyersfar more knowledgeab/e tba11 they used to be a fe w years ago, when he recai/s u•ith amusement people u•ho chose their antiques to önemlilerinden biri olan Antik match the wallpaper. A.Ş. ' nin sahibi Turgay Artam Not on~y was the dearth ql bu alana gösterilen ilgiden oltru.e collectors bad for dukça memnun. Bundan 13 business, but because yı l kadar önce ilk müzayedeant iques did not fetcb lerini yaparken, evindeki ıno­ their rea/ value in Turkey. Güzelliklere sahip olma tutkusu son yıllarda giderek artıyor ve müzayede bilyanın veya duvarının rengismuggling was rife. Neu • salonlannın pırıltısı eskisine oranla çok daha geni~ bir çevreye ul~ıyor./ The ne göre seçim yapan , gösteriş legislation and well passıon for beautıful objects has been ıncreasıng over recenı years, and yapmak için antika alan müş­ attended auctioıı sa/es more people than ever are drawn by the fascınation of the auction rooms. terileri oldugunu , oysa bugün have improved coııditions onların yerini daha bilinçli ve çok daha meraklı bir mü ş ­ for seliers and purchasers alike, so that taday prices are teri kitlesi nin aldıgını söylüyor. more reliable and rise at a steady rate which re.flects /me Artaın'a göre o yıllarda koleksiyoncu sayıs ı daha azdı ve values. alım-satım i şlemlerin in güçlügü gerçekten degerli eserleAntik organises seven auctions each season, approximaterin ortaya çıkarıimamasma ve çogunun yurtdışına ka ç ınl­ ly one per nıonth , and Turgay Artarn says that the compam asına yol a ç ıyordu. Oysa " taş yerinde ağırdı " . Yapılan ny sen ds st af/to as nıany as Iifzy homes a day to viell' 21 SKYLI F E A R ALIK +

D ECE M BER

1994


objectsfor auction. On~y a hanciful actually end up under yasal düzenlemeler ve giderek geliştirilen nıüzayedeler the hammer, however. Press reports of record auction eski eserlerle alıcıları daha özgür ortanılarda buluşturuyor, fiyatlar daha güvenilir ve istikrarlı bir biçimprices infiate expectations unrealislically, and many are disappointed at the estirnates quoted. de yükseliyor, gerçek değerler oluşuyor. ··when people read that a koran has been sold for 500 Turgay Anam sezon boyunca 7 müzayedc düzenlediklerini, her ay ortalama bir müzayede gerçekleştirebil­ millio1t lira, euei)'OIIe mshes to bring us their old korans, insisting on geliing the same price. "explains Arlcım. ''Bul mek için günde 'iO'ye yakın ev ziyaret ettiğini söylüyor. Ancak bu evlerin büyük bölümünden hiçbir şey çıkmı­ 1 am not complcıining, because most people in Turkey stili don '1 rea/ise the value of the ir fami~y heirlooms. Either yor. Müzayedelerin ertesinde, özellik le basında yer alan yüksek satış rakamları bazı kişilerin heyecana kathey don 't lake care of the m proper~y or they seli the m at ridiculously low prices, assuming that beccıuse they are p ı lmasına yol açıyorsa da sonuç genellikle hüsran oluyor. old they are worlh/ess. We do ltol charge for valuations, "Mesela bir Kur' an-ı Kerim 'in 'iOO milyon liraya satıld ı ­ and whether they sel/ these objects or not, their owners should he aware of the ir value and care for them." ğını duyan herkes kendi Kur'an'ını alıyor ve 'bu da 500 mi lyon' diyor. As l ında getirmeleri iyi bir şey. Çünkü W'hat is it that nıakes something old valuable? lf everyTürkiye'de hata insanlar ellerindeki değerlerin farkında thiug old was necessari~y valuable, then the cobblestones in the street would make money. To değiller. Kimisi iyi koruyamadığı için eserler bozulup gidiyor, kimisi count as an antique, an object should have cırlistic value, be rare, or belter de bilmediği için yok pahasına elden çıkarıyor. Halbuki biz ücretsiz stil/ one of cı ki nd. On~y an expert can o larak eksperriz yapıyoruz. Sarsaset a reliable value on anliques, and !here are 11ow a number of such lar da, satınasalar da gerçek değe­ rini bilmek , koruma altına almak experts in vcırious fields in Turkey. Many antique deaters and auctionzorundalar". Bunlar Turgay Artam ' ın sözleri ... eers offer free valuation services. Peki gerçek değer nasıl anlaşılıyor' Si nce auctions are open to the public, the au etioneers have a duty to set corEski o lan herşey gerçekten değerli rect values on each piece and to offer mi acaba' Mesela kaldırım taşları ... Yüzyılı aşkın bir süre aynı sokakta guarantees against misleading quotadursa antika olur mu? Veya köşe­ lions. In this respect. Turgay Artam deki elektrik d i reğine 300 yıl sonra believes that the auctions acı as an antika diyebilir miyiz? Tabi ki hacıntiques exchange comparab/e to that for stocks and shares. He asserls yır. Antika olabilmesi ir,.· in sanat değer i ra~ıması, estetik bir haz \'ethat economic problems never aifeel the antiques market. ·'There are two rebilmesi , nadir bulunabilmesi, dareasons for this, " he explains. "Firstly, ha da iyisi "tek" olması gerekiyor. Gerçek değerini ise en doğru biantiques are a very reliable investment instrunıent. The trend in çimde uzmanı bilebiliyor. Sayıları antiques never goes down, always çok fazla olmasa da bugün çeşitli Antika çok güvenli bir yatın m aracı, trend hiç düjmüyor, up. When people find thernselves in alanlardan uzmanlar var ülkemizhep yukan doğru gidiyor./ Antıqueı are a relıable form de. Birçok antibcı ve müzayede dijficu.lties, they would rather sel! of ınvestment, maınıaınıng a constanı upward trend. kuruluşu bu uzmanlar aracılığıyla anything bul !heir antiques. ücretsiz ekspertiz hizmeti veriyor. Müzayedeler kamuoSecondf:v. investing in Cllıtiqltes isa plecısure. If you play yu na açık yapıldıkları için düzenleyen kuruluşların the stock market, the share certificates ~ying in a bank safe give no aesthetic satisfaction. Yel every antique object eserlerin değeri konusunda titiz davranmak, garanti provides the pleasure of watch ing cı work of a/1." vermek gibi bir zorunlulukları var. Üstelik satış rakamRaffi Portaka/ 's fami(y have been antique dea/ers and l arı da açıkça belirtiliyor. Turgay Artaın, müzayedelerin auctioneers for three generations, and celebrate their işte bu nitelikleriyle adeta bir "anrika borsası" yarattık­ şimeli

eightieth year in the business this year. His grandfather orga11ised hisfirst auction sa/e in 1914, and the advertisement for it printed in four /anguages is an cıntique itseif which haugs in pride of place on the walls oj the Portakal Cu lt ural and Arl Cent re. Raf}/ P011akcıl on~)' organises cı few auctions per year but they are among the most presligious in Turkey. He is not so optimislic abou/ the immuni(V of the antiques market to economic jluctuations. ·'Auctions have become a fashioll tbese days and gel plenty of press coverage, so people assume that they are a new phenonıenon , " he explained.

ları kanısında. Artaın, Osmanlı

eserlerine olan ilginin hiçbir zaman kaybolmad ı ğın ı belirtiyor. Klasik Türk ressamlarının tablo t arına da öyle ... Yine de , örneğin Avrupa 'da, yalnızca Osmanlı eseri toplayan yabancı koleksiyoncu sayısı bizdekinelen kat kar fazla. Oysa Türkiye'deki fiyatlar, özellikle yabancı eserler sözkonusu olduğunda yurtdışına oranla çok düşük bir düzeyde seyrediyor. Türk koleksiyoncularının son yıllarda yabancı eserlere, yabancı ressamlara, Oryanralisrlere duydukları eğilim belki de bu gerçeğin bir ürünü ... 22 SKYLIFE A RALIK +

DECEMBER

19 94

/


Yükünüzün varış noktasına zarar görmeden ulaşmasını arzulamak sizin işiniz ... Arzunuzu uluslararası taşımacılı~ın gerektirdi~i bilgi, dikkat ve özenle gerçekleştirmek bizim işimiz.

YOkünOzü sabit

varıştarti-taş

aramakta terı~e~oıu


Turgay Artanı , antika pi yasasının hiçbir ekonomik dar"Bul not so many years ago there used to be auctions every week. 7bese were house auctions, advertised in the bogazdan etkilemedigini ileri sürüyor. "Bunun iki nedeni va r'' diyor, "birincisi antikanın çok güvenli bir ya tırım newspapers and with street posters. I remember my mather aracı ol mas ı. Antikada trend hiç dü şmü yo r , hep yukarıya begging my father not to ho/d an auction in Easter week at least. Anather well known auctioneer was Behar, and dogru gidiyor. Insanlar zor durumda kaldıklarında h erşeylerini satıyor, ama antikalarına dokunmuyorlar. sametimes our auctions woutd clash on the same day. " Ikincisi de buna yatırım yapmanın zevki ... Yani borsada Ra.ffi Portakat says that although his customer portfolio oynadıgınız zaman elinize alacagınız kagıtlar, banka kanms to 1500 to 2000 people, three times that of his own father, this increase is low compared to the rise in the sasın da duranlar size estetik bir keyif veremez. Oysa antikada ald ı gınız her objeyi , onun sanat özelligini seyretnumber of cars, electricity consumption, new roads and me zevkine varıyorsunuz". botels over the past 30 years. He therefore considers that Üç kuşa ktır anti kacılık yapan ve her yıl az sayıda , ama Ibe number of art tavers does not come up to expectations. önemli müzayedelere imza s ını atan Raffi Portakal ise , antikaya duyulan ilginin büyüklügü ve ekonomik darbegazların bu piyasaya olan etkileri konusunda o kadar iyimser degil. Raffi Portakal , bu yıl Portakal ailesinin antika ve müzayedecilik alanındaki 80. yılını kutluyor. Büyükbabasının yaptıgı müzayedeler içinde gidebildigi en eski tarih 1914. O tarihlerde ya pı­ lan bir müzayedenin dört dilde basılmış ilanı , bugün gerçek bir antika elegerini ta ş ıyo r ve Portakal Kültür ve Sanat Evi'ni süsleyen en degerli eserlerin baş ında geliyor. Raffi Portakal son yıllarda giderek artan ve çeşit l enen müzayedelerin sayıca çok büyük bir anlam ta ş ımadıgını, yalnızca medyada daha geni ş ye r a l dıgı ve bir anlamda "moda" oldugu için konunun biraz abart ıldı g ını ifade ediyor. "Ş u anda ayda 2-3 müzayede yapılıyor diye seviniyoruz. Ama geçmişi de bilmek gerekiyor. Bundan 15-20 yıl önce her hafta bir müzayede yapılırdı. Bunlar ev müzayedeleriydi. Gazetelerde ilanları yayınlanır, sokak afişleri da gırılır , d ileyen herkes artırmaya katılırdı. Annemin , Paskalya haftasında babama , 'Ne olur, bari bu hafta müzayede yapma· dedigini bilirim. Babam d ı ş ında , müzayede yapan ciddi bir kunı­ l u ş olarak bir de Behar va rdı ... Hatta bazı haftalar müzayedelerimiz ça kış ırdı ". Raffi Po rta kal mü zayede say ı s ının yete rince fazla artmadıgı görüşünü, birtakım göstergelerle açıklıyor: "1960'larda babamın 500 kişilik bir portföyü vardı. Bugün gerçek anlamda mü ş teri portföyümüz ise 1500-2000 ki ş idir. Yani 30 y ıl ­ da 3-4 misli artmı ş. Ama ba na so rarsa nız 30 y ıl ­ da Türkiye'de otomobil say ısı, elektrik üretimi, asfalt uzunlugu , büyük otel in şaa tları 3-4 misMüzayedelerde Os manlı eserlerine ve klasik Türk ressamlarının tabloianna olan ilgi hiçbir zaman azalmıyor./ Collectors dısplay a sustained inıerest in Ottoman works of art and the linelen fazla artmıştır. Ben sanatseverlerin ay nı class ical Turkısh painters at aucıion. h ı z l a artmaclıgı kanaatindeyim . Bizim yapt ı g ı ­ mız son müzayedenin toplam bilançosu 1-1,2 "Our last auction ma de a total of ı miltion to 1.2 mitlion milyon dolar arasındadır. Bu rakam Batı ' daki bir mUzadol/ars. 7bis is way betow the turnover for an auction in yedenin cirosunun çok altındadır. Çogu zaman tek bir western Eu rope, where the price pa id for a single object or obje, tek bir tablo sizin toplam rakamınızın üzerindedir". painting is often higher." Raffi Portakal antika sektörünün ekono mik koş ull a rd a n His parting advice to woutd-be cotlectors is not to get carba g ı msız o l amayacagını söylüyor, rastgele heveslere, gelried away by transient whims and fashions, and he stressgeç modalara kapılmanın ya nlı ş bir tutum oldugunu belirtiyor ve bu alanda uzmanlığın elegerini önemle vurgues the importance of expertise in judging the reat value of c/11 al auclion . luyor. • • 24

SKYLIFE ARALIK

+

DECEM B ER

1994


.,... The comfort of landing at the right place."'... • 213 Roorns • 6Suites • 2 Presidential suites • 2 Restaurants ( 1 main restaurant, 1 coffeeshop -24 hour service- ) • 24 hour room service • Patisserie •4 Bars • Tennis court • Sea water swimming pool • Heated sea-water indoor swimming pool, jacuzzi • Sauna and health dub • Jogging along the coast • Meeting and conferenc:e rooms (Capacity 850) • 5 minutes from the airport • Located on the quiet shores of the Mannara Sea · Casino • Shopping areade • Barber and Beauty Parleur

" Thanks

~o Çınar

"

Fener m evki i 34800 Yeşi l kö y - l sta n bul Tel, (021 2) 663 29 oo ( 18 Hat ) Fax, (0212) 663 29 ı 7 Tc l cx' 2886 1 C ı n Tr


işte üstün performans1yla Ford Yıllardır, dünyanın birçok yerinde düzenlenen raliiieri hep Ford Escort önde bitiriyor . Dünya yollarında hep raliiierin yıldızı Ford Escort izleniyor. Ford, araştırma-geliştirme çalışmalarıyla ulaştığı teknolojik yenilikleri, önce, raliiierde yarışan otomobillerinde dener. Sonra bu yenilikleri, size sunduğu otomobillerine uygular. Ford'un raliiierde edindiği bilgi birikimiyle sürekli geliştir ilen Ford Escort'un Hatchback modeli de, 1995 yılına ızlenecek yen ı liklerle giriyor. ~ Koç

Sportif görünümü ve ataklığıyla tanınan Ford Escort Hatchback'ler, CL 1.6, CLX 1.6i ve CLX 1.8i olmak üzere 3 değişik otomobil ile, size eşsiz bir sürüş keyfi sunacak. Ford Escort Hatchback'in direksiyonuna geçip yola çıktığınızda, şimdiye kadar hiç tatmadığınız bir zevki yaşayacak sı n ız. Ford Escort Hatchback CLX'Ier, ~ gücünü ileri Ford teknolojisinin · ürünü elektronik enjeksiyonlu, çift egzantrikli, 16 supaplı, EEC IV elektronik yönetim üniteli ZETEC Motor'dan alıyor.


Satıcıl a1

Ford Yetkili

Adana AkarOto Tel: (0-322) 43S 08 91 Toroto

Tel: (0-322) 428 24 04 Afyon Genha n

Tel: (0-272) 212 00 40 Ankara Beyoto

Tel : (0-312) 3S3 29 S3 Erd oğa n lar

Tel: (0-312) 317 03 04 Hid ay Tel: (0-312) 342 10 00 LetOto Tel : (0-312) 436 54 78 Otokoç Te l: (0 - 3ı2) 287 3S SO Antalya Bilafler

Tel: (0-242)

32ı

70 71

Otomotör 24ı 2ı ı 4

Tel: (0-242) Aydın

Dikmenler

Tel : (0 -2S6) 313 ı s 60

Bursa Sönmezkoç Tel. (0 -224) 26ı 03 27 Denizli Kaan Otomotiv

Tel : (0 -2S8) 268 24 98 Diyarbakir Gürü z O to

Tel: (0-412) 23S 41 69 Enurum Hamle

Tel : (0 -442) 234 28 9 ı Pors uk

Te l: (0 -222 ) 227 74 37

Gaziantep D oğa n lar ı

Tel : (0 -34 2) 323 23

3

Hatay Ova lı

Tel : (0 -326)

2ıs

6S 64

içe/ Ergin O to Tel : (0 -324) 327 26 S6 Istanbul A dım Otomotiv Tel : (0 -216) 39ı 0 7 00 Atako ç Tel: (0 -2 ı 6) 302 36 3 ı B a~pın a rlar

Te l: (0-2 ı 2) 280 26 72 Bozk u rt Tel: (0 - 2ı2) S09 96 00 D oğa n Oto Tel: (0 - 2ı6) 326 29 SS Er-Eks Tel: (0 - 2ı2) 63ı 69 09 Gürbaılar

Tel: (0 - 2ı6)

4ı3

12 00

(0 - 2ı2) 6ı2

29 S3

Keieı i er

Te l:

M otör Ticaret

Tel : (0 - 2ı2) 27S 72 80 O TAŞ

Tel: (0 - 2ı6) 38S 40 04 Standard Be lde Tel: ıo - 2ı2ı 232 ıs oo Şahs u varoğ lu (0 - 2ı6) 44ı

Tel

42 78

Tem Oto

Tel· (0 - 2ı6) 33S

ı ı

66

izmir Ege Oto Tel · (0-232) 484 20 7S Özkıran

:scort Hatchback! bir hava verd i ğ i Hatch back CLX'Ier, hidrolik direksiyon, yükseklik ayarl ı direksiyon simi di ve sürücü k o ltuğu , elektrikli ön camlar, merkezi kilit gibi özellikleriyle Jl ağanü stü bir konfor sa ğ lı yo r, "sunroot" lu ve "aircondition "lı 1 arak da seçilebiliyor. ,.. Ford Escort' l arın çeli k güvenlik katesi ve darbe emici çelik ~m n iyet kuşa k ları ise, sürücüsüne ben~ersi z bir güvenl ik duygusu veriyor. Ford Escort Hatchback'leri görmek ;in bir Ford Yetkili Satı cıs ı ' na gel d i ğ i­ ıizde, "Tam Müşteri Mutluluğu " ilkesiyle erilen hizmetlerin fark ını da göreceksiniz . .......::;...,.~--

Tel: (0 -232) 368 3S 49 Kayseri Köseoğlu

ve M etiner

Tel. (0 -3S2) 320 90

ı9

Kocaeli

Es Oto Tel: (0-262)

l şı kl ı " spo i ler "ı n değ i ş ik

33ı

33 34

Malatya Kılı~aslan

Tel: (0-422)

32ı ı o

S2

Muğla Helvacıoğlu

Tel : (0 -2S2)

2ı4

32 32

Sakarya Akg ün Tel : (0 -264) 27S SS SO

Sam s un Motorl a rı

Kuz ey

Tel : (0 -362) 432

ı9

28

So m aı

Ford'da hep daha fazlasını bulacaksınız.

Tel : (0-362) 2S6 2 ı 70 Tr abzon l un ala r Tel : (0 -462) 248 ı 2 oo Zonguldak A zioı

Tel : (0 -372) 323 07 4S KKTC 1 Lefko ş a Bom t aş

Te l: (O 392) 223 S8 70


DOYEN

Oj TURKISH

HISTORIANS

Ömrünün yarım yüzyıldan fazlasını tarih çalışmalarına adamış, çağdaş dünya tarihçiliğinde kendisine haklı bir isim yapmış gerçek bir bilim adamı. He bas deuoted ouer fijiy years of his !(/e lo bistorical research. a true scholar u•ho has a u 'el/ deserued international reputation as an authorily in h isfield. By UYGUR KOCABAŞOCiLU

28

S KYLI FE ARALIK

+

DE C EMB E R

199 4


Pirandello'nun kahramanlarından birisi, "olgu çuvala benzer; içine bir şey koymaciıkça dik dum1az" der. Bir bakıma tarih de öyledir. İçine anlamlı şeyler koymazsanız dik durmaz. Bir benzetme yap ılabilirse , tarihi , özellikle de Osmanlı tarihini dik durdurmaya ça lı şan ve bunda büyük başarı saglayan ender tarihçilerden birisidir Halil lnalcık. Ömrünün yarım yüzyıldan fazlas ını tarih ça lışmaların a adamış, çagdaş dünya tarihçiliginde kendisine haklı bir isim yapmış gerçek bir bilim adamı ve tarih emekçisidir. Profesör İnalcık 1916 tarihinde Istanbul 'da dogdu. Baba tarafı Kırım Türklerinden, annesi ise lstanbulluydu. Ailesi Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1925 y ılında , Ankara'ya yerleşti. Halil İnalcık ilk ögrenimini, Cumhuriyet'in modern egitim kururnlarından Gazi Okulu 'nda tamamladı. Profesör İnalcık'ın, bu yıllarda Mustafa Kemal'e ilişkin ilginç biranısı var: Küçük Halil, cografya dersinde karatahta önünde Arabistan haritasını çizmeye çalışırken sınıfa Gazi girer. Medine şe hrini göstererek, "bunun adı nedir" diye sorar. "Medine" cevabını alınca, "başka adı yok mu" diye sorusunu yineler. Prof. İnalcık , şehrin İs­ lamiyet'ten önceki adının Yesrib oldugunu o zaman Mustafa Kemal'den ögrendigini anımsıyor.

İnalcık

O ne of Pirandella 's heroes declared, ''A phenomenon is !ike a sack; un/il you put something info it, it won 't stand up." Halil Ina/cık is one of the rare hisforian s who has succeeded iu making the sack of history, and particularly that of Ottoman history, stand up straight. He has devoted over fıfty years of his life to histarical research, a tnte scholar who has a well deserved international reputation as an authority in his field. Professor Inatcık was bom in Istanbul in 1916. His father came from Crimean Turkish stock and his mather wasfrom Istanbul. In 1925, two years ajter the proclamation of th e Turkish Repııblic, the family nıoved to Ankara, where Halil Ina/cık attended the Gazi primary school, one of the modern educational institutions established at that time. lt was there as a young boy that Prof Ina/cık me/ Mustafa Kemal Atatürk. During a geography fesson one day, the young Halil was standing at the blackboard drawing a map of Arabia, when Atatı'irk walked into the classroom. He pointed to the spot where the city of Medina should he and asked what it ıvas cal/ed. ''Medina "

İnalcık, Şikago 1 da yaklaşık

20 yılda, tarihi ile ilgili 15 doktora yön etti. At Ch icago Un he fo r yem:. directing doctora/ coztrses in ist(ny.

orta ögrenimini Gazi Enstitüsü ve BaOsmanlı lıkesir Muallim Mektebi'nde tamamladı. Tam o sırada ortaya çıkan bir imidin belki de haçalışması yatını degiştirdi. Yeni kurulan Dil ve TarihCografya Fakültesi'ne (DTCF) o yıla mahsus olmak üz re klasik liseler dışından da ögiL ıers i~ı~~ renci alınacaktı. Açılan sınavı kazanan az sayıda ögrenci arasında Halil İnalcık da vardı. spenl tu 'en(ı , Bu yeni fakültenin egitim ve kültür atmosferinden etkilenerek çalışma alanı olarak tarihi ı seçti. "Benim ilk egilimim, Çin dil, kültür ve tarihini araştırınaktı. Ama sonradan Osmanlı tarihinde karar kıldım " diyor Halil lnalcık. Ol/oma n b Ve ekliyor: " Şimdi bu kararımın temel nedenini , kaynaklar açısından Türk tarihinin en zengin döansıvered Halil. "Has n 't it got anather name?" said nemini Osmanlı tarihinin oluşturmasına baglıyorum " . Atatürk. So it came ahout that Prof Inatcık learnt that Muzaffer Göker, Bekir Sıtkı Baykal ve Fuar Köprülü the pre-Islamic name of Medina was Yesrib from gibi hocalardan ders alan lnalcık, 1940 yılında FakülMustafa Kemal. te'yi bitirdi. Köprülü'nün desregi ile DTCF'de asistan inatcık went on to study at teaeber training college, first in Arıkara cmd afterıvards in Balıkesir. Then tbe oldu ve doktora ça lı şmalarına başladı. Tarihçiliginin o lu masında Fuat Köprülü 'nün çok büneıvly opened Faculty of Linguistics, History and yük etkisi oldugunu belirten lnalcık, "Türk tarihçileri Ceography announced that graduates of vocational arasında en çok etkilendigim iki kişiden birisi Fuat training colleges would he admitted along ıvith graduKöprülü, eligeri de Ömer Lütfi Barkan'dır" diyerek bu ates of academic high schools that year. Halil Inatcık ünlü tarihçileri sayg ı ile anıyor. took up this opportunity, passed the e.xamination and "Tanzimat ve Bulgar Meselesi" adlı teziyle 1943 y ılın­ won a place. The educational standard was high at a school ıvhose teaching sta.ff ıvere dedicated researchers da doktorasını tamamlayan Halil lnalcık , bütüncül bir sosyo-ekonomik tarihçiligin agır işçiligine soyunacak in the ir respective fields, and /na/cık was inspired with ve tüm mesleki yaşamı boyunca Osmanlı tarihine egia love of history here. lecektir. ''At first my main interest ıvas the Chinese language, Profesör lnalcık , "Ben Türkiye'deki tarihçiligin ürünüculture cmd history, and I intended to study these, bul

29 SKYLIFE ARALIK +

DECEMBER

1994


yüm. Yurt dışına girmekle, ufkum geli:iti. Türk tarihi üzerinde çalı:iacak tarihçi yeti:itirdinı " diyor. Halil lnancık, yurt dışında da çok tanınan , değer verilen bir tarihçi. O kadar ki halen Türkiye'de oturmasına ve Bilkent Üniversitesi'nde çalışmasına karşın, "Who's Who in America " nın 49 . baskısında kendisine bir sayfa ayrılmış. Ilaiii lnalcık'ın ilk kez yuıt dı:iına çıkışı 1949 yılında oldu ve yaklaşık bir buçuk sene Ingiltere'de kaldı. Bir yandan British Museum ve Public Record Office'de çalış­ tı, bir yandan da Paul Wittek ve Bemard Lewis gibi tarihçilerle tanışmak , çalışmak olanağın ı buldu. lnalcık , Türkiye ve Oıta Doğu ile ilgili uluslararası tarih çevrelerinde adını ilkin , "Encyclopedia of lslam"ın ikinci bask ı sına, Bemard Lewis'in teşvikiyle yazdığı lOO'e yakın madde ile duyurdu. Birinci e l arşiv belgelerine dayalı olmayan hemen hiçbir şey yazmadığını söyleyen Profesör lnalcık, artık Başba ­ kanlık Arşivi'ndeki '·tahrir defterleri"nin , Bursa 'daki "kadı s icilleri "nin yorulmaz bir

later 1 switched to Ottoman history, " explains Prof Ina/cık. ''Looking back, 1 think my decision was motivated by tbefact that the Ottomarı period is the richesi in dow mentwy material of any period of Turkish history." hta!cık studied undeı· such notab/e historians as Mustafa Göker; Bekir Sıtkı Baykal a11d Fuat Köptülı'i. He graduated in 1940, and with Köprühi 's support and enco11ragemerıt took up a research assistantship at the faculty and commenced his doctoral studies. He renıenıbers Fuat Köprüiii as one of the two Turkish historians who infl.uenced him most, the other being Ömer Lütfi Barkan. lle obtained his doctorate in 1943 with a dissertation on " nıe Tanzimat Reforms and the Bulgarian Question ", and went on to taekle socioeconomic history in extraordinaıy depth and perception. ··1 am a product of histarical study in Turkey. My ırave/s abroad opened my horizons, and 1 lrained işleyicisidir. new historians to study 1950'lerde baba ocağı Kırım Turkish history," says Hanlığı üzerine çalıştı. Fatih Profbıalcık. He is a recogdönemine ilişkin çalışmaları nised authority with an sonucu "Fatih Devri üzerine international reputation, Tetk ikler ve Vesikalar " and although he now lives 0954) adlı çalışması yayın­ and works in Turkey the landı. İnalcık ' ın Fatih döne49th edition of Wbo 's Who inakık Budape_ıte'de Sinan heykeli önünde./ Inakık ın front of the in Aınerica devates an nıine ilişkin bulguları ve deltatue of Sınan ın Budapest. entire page to him. ğerlendirmesi, tamamen Batı ve Rum kaynaklarına dayanan ünlü Alman tarihçisi Halil /na/cık first went abroad in 1949 to England, Frans Babinger'in bulguları ve yorumuyla çeli~ınek­ where he stayed .for one and a half years working at the British Museum and the Public Records O.fjlce. teydi. l3abinger'in "Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı " adlı kitabına yazdığı bir eleştiri yüzünden meslektaşı Here he met and woı·ked with such renowned historiile arası açıldı. ans as Paul Wittek and Bernard Lewis. With the 1952 yılında profesör olan lnalcık , bir yandan DTCF e neo u ragement of the !alter, Prof /na/cık wrote nearly one hımdred articlesfor the second edition of the ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nde dersler verdi, bir yandan da yoğun arşiv çalışmalarını sürdürdü; tek başına E11cyclopaedia of Islam, which first drew the attention of bistorians of Turkey and the Middle East to his veya Robeıt Anhegger gibi meslektaşlarıyla Osmanlı belgelerinin açıklamalı metinlerini yayınladı. ··suret-i work. Defter-i Sancak-i Arvanid " bu çalışmalarının örnekleProflrıalcık explains that he hardly ever writes anyrinden birisidir. Tahrir defterleri üzerindeki çalışmaları thiııg that is ııot bcısed on primary sources, and is a .familiarface at arehive ojfices iıı Turkey, such as the onu Osmanlı toprak düzenini incelemeye yöneltti. Bu bağlamda ''Raiyyet Rüsumu '' adlı ç alışması büyük Olfoma11 Arehive where he pores over survey registers, önem taşır. lnalcık yerli Balkan senyörlerinin Osmanlı and Bursa where the Ottoman court registers provide ahu11da 111 docu mentary material. ııınar sistemi içinde entegre oluşlarını, bu llıristiyan "tınıarlılar"la Balkan aristokrasisinin varlığını nasıl sür111 the 1950s he worked on the Crimean Khaııate, the dürdüğünü gözlcnıledi. Reayanın yasal ve sosyal stabonıe of his forefathers, and anather area where he 30

SKYLIFF

A RALI K

+

D ECE MBER

199 4


Dur Golden Rule ls

A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY As a responsible member of the world business community, TEMSA 's golden rule has been a total commitment to "quality". lt is this "Golden rule" that has helped TEMSA towards success and to become the sign of "Guarantee " for products manufactured or provided under its name. lt is this "Golden rule" that has helped TEMSA to find global partners /ike MITSUBISHI, KOMATSU and SHARP to co-operate in quality

production and products.

TE M TEMOO AUTOMOTIVE GROUP

TE M

€)e

®e

CONSTRUCTION EQUIPMENT GROUP

.•.. MITSUBISHI MOTORS

KOMAHU

lnlercıty buses. ırucks lıg hı commercıal vehıcles

Earıhmovıng mochınes. lorklılıs

TEM (!}O ELECTRONICS DIVISION MITSUBISHI H lf AVY INDUS1'1tl lf S . U ' D Aır condıtıoners

SHARP Elecıronıc cosh regıslers

Head

Ollıce

Tel +90 (216) 377 49 50 fax +90 (/ 16) 377 04 39

TEM OO ı', .ı ııwrntıt" ol ltlf' 0 0 BANCI (,rı ·1


tüsünü büyük bir titizlikle inceledi. has made major contributions to our knowledge is the Profesör İnalcık belgeleri araştırmak , okumak, yorumreign of Sultan Mehmed Il. His findings in the fatter lamak ve tarih yazmanın dışında hiçbir işle profesyofield conjlict with the account of the famous German nel olarak ilgilenmedi. Politikaya merak sarmadı, hathistarian Franz Babinger, whose work is based enlireta akademik çalışmalarını engelleyecegi için fakülte ly on Western and Greek sources . His revieu• of ve üniversite yönetiminde bile görev almadı. "Bir kolBabingers book "Sultan Mehmed the Conqueror and tuga iki karpuz sıgmayacagını " düşünenlerdendi. Ama his Time '" has created a rift between hinıse/.f a11d his koltuguna sıgdırdıgı tek karpuz yalnızca onun degil, colleague. Türkiye'nin de yüzünü agarttı. Inatcık became a professor in 1952. As well as lee/urKonferans, seminer ve sempozyumlara katılmak üzere ing at the Faculty of Linguistics , History and sık sık ülke dışına çıkan lnalcık, 1953 yılından başla­ Geography and the School of Political Science, he COIIyarak Columbia, Harvard ve Princeton üniversitelerintinued his own research , meanıvhile publisbiııg de bir veya iki dönem misafir profesör olarak çalışa­ numerous annotared texts of Ottoman documents, cakt ır. Yurt dışı ile olan sıkı inibatına ragmen "Türkisametimes alone and sametimes co-autbored by co/ye dışında çalışmayı ciddi olarak düşünmemiştim " dileagues such as Robert Anhegger. His resear·ch info the yen Halil ln alc ık , 1972 yılında Şikago Üniversitesuroey registers aroused his interest in the Ottoman si"nden gelen teklifi ve üniversite profesörlügü kadrotand system, and his study en til/ed "Raiyyet Rüsumu " sunu reddetmedi. is a key ıvork in tb is field. He obseroed boıv the loca/ Profesör ln alc ık , ülke dışında da Türk tarihçiligini Balkan nobles were integrared into tbe Ottoman fief hakkı yla temsil etti; yaksystem, and examined the laşık 20 yılda, Osmanlı legal and social status of tarihi ile ilgili 15 doktora the Christian popu/ace in ça lışması yönetti ve hatbis region under tb e le n çeşitli Batı üniversiOttomans. telerinde görev yapan So absorbed has 12 profesör yetiştirdi. Prof.lnalcık been in bis Bu arada Osmanlı tarihi research tbat he has never üzerine yazmış oldugu been tenıpted to enter polve artık kl asikleşmi ş kiitics or take up administabı yayın landı. (1973): trative university posts ··The Onoman Empire: like so many others. This Classical Age 1300-1600" is fortımale for bistOI:J' (Osma nlı lmparatorlugu: and fm· Turkey 's reputaKlasik Çag 1300-1600). tion in the world of sehatBu çalışma Batı ' d a ve m-ship. inakık geçen yıl Hürriyet'in Sedat Simavi ödülünü de aldı./ last year he ülkemizde büyük bir ilreceived the Sedaı Simavi award from Hürriyet newspaper. Inatc ık has been a reg ugiyle karş ılandı. Anılan lar participant in conferça lı şmanın yeni baskısı Orlin Home Finni.x ta rafından ences, serninar-s and symposiums araund the world, çok kısa bir süre önce yapıldı ve ilk elde 1500 adet and guest professor at the uııiversities of Columbia, sattı. Harvard and Princeton. In 1972 he was offered a Profesör lnalcık , lO'u aşkın yayınlanmış kitabı , 250'yi chai1· at Chicago University, ıvbere he renıained for aşkın ma kalesiyle Osmanlı tarihi üzerinde uluslararası tweııty year-s, directingfifteen courses on Ottonıan hisbir otorite, deyim ye rinde ise Osmanlı tarihçilerinin tory. Tıvelve of his fornıer students are now professor-s. şeyhidir.

His best known work is "The Oıtoman Enıpire: Classica/ Age 7300-1600" pub/ished in 1973, which has become a c/assica/ reference book on Ottoman histOIJ'. Recent(y republished by Or-lin Home Finnix, the new edition of this book has already so/d 1500 copies. With over ten published books and more than 250 papers and articles to his name. Profina/cık might well be called the doyen of Ottoman historians. He has heen aıvarded honorary doctorates by Boğaziçi and Konya Selçuk universilies in Turkey, and by the universities of Athens and Bucharest and the Hebreuı University ofjerusa/em. Last year he received the Sedat Simavi aıvard from Hür-riyet newspaper· and the Mustafa Parlar awardfrom the Middle East Technica/

Yurt içinden Bogaziçi ve Konya Selçuk Ünive rsitele ri , yurt dışından Atina, Hebrew University of jerusaleın ve I3ükre ş üniversiteleri kendisine onursa l doktora payesi verdiler. Geçen yıl Hürriyet gazetesinin Seelar Simavi ve ODTÜ"nün Mustafa Parlar ödüllerini kaza ndı. Daha önceki yıllarda Royal Histarical Society'nin muhabir üyeligine, Royal Asiatic Sociery"nin onursal üyeligine seçildi ve American Acade my for Aıts and Sciences Profesör lnalcık ' ı üyeligine kabul etti. Kendisini "bir tarih işç isi " olarak niteleye n Halil !nalcık , emekli olduktan sonra da Bilkent Üniversitesi'nde Tarih Bölümü 'nü kurup geliştirmeye ça lı ş ıyor. Tarih ça lışmalarını ise tüm hazıyla sürdürüyor. "Archivum

32 SKYLIFE ARALIK +

DECE MBER

199 4

1

\,._


TOPRAKBANK;

Inanıyor.

Yurt

kişilerin,

Gelişmiş

çapında

ülkelerin

yaygın

tasarrufa büyük

toplumun, ülkenin

60

"değer"

ve

gelişiminde

toplumların

şubesiyle

tasarrufun büyük rolü

mucizesini

TOPRAKBANK,

yaratan

bireysel

ve

tek

güç

toplumsal

olduğuna

"tasarruf"!

kalkınmada

veriyor.

işte bu yüzden, Türkiye'yi ve Türk Insanını tasarrufa davet ediyor.

.

.i1 Q.

...•

~

E

C\j) TOPRAKBANK "Tasarrufun

verimi

topraaı"


İnalcık

Ottomnicum ", "Studia Islami ca", ''Jo urnal of Ottoman Studies" gibi hazırlattığı bilimsel dergi lerİnsanlığın deki editörlük görevine devam ediyor. Geçen yıl, Gelişmesinin "The Midelle East a nd the Balkans adlı çalışmanın Under the Ottoeditörlüğünü , man Empire" (Osmanlı lmpa ratorlugu Yönetiminde Orta Dogu ve Balkanlar) adlı kitab ı yayınland ı. Suraiya Faroqhi ile birlikte derleelikleri "The Ottoman Empire anel !ts Heritage'' (Osman lı lmparatorlugu ve Mirası), şu sıra l ar Brill Yayıne­ vi'nce piyasaya sürü tmek üzere. Meslektaşlarıyla birlikte sürdürdükleri asıl büyük ça lışmaları da Cambridge University Press

University in Ankam. He isa correspondent member of the Royal Histarical Society, and an honomty member of the Royal Asiatic Society and the American Academy for Arts and Sciences. Halil lnalcık deseribes bimself as a "history labourer". After retiring be establisbed the History Department at Bilkent University in Anka m, and has continued working at full pace. He is editar for such academic journals as Arcbivum Ottomnicuın, Studia Islamica and the journal of Ottoman Studies. Last year his new book, "Ibe Middle East and the Balkans under the Ottoman Eınpire" was published, and "Ibe Ottoman Empire and its Heritage ", of whicb be is co-editor with Suraiya Faı-oqbi is about to be published by Brill. Anather major work wbicb be has co-autbored witb a team of Jellaw bistorians is alsa about to be publisbed by Cambridge University Press: ·~ Social and Economic History of the Otıoman Empire". 7bis awesome outcome of n ine years ' work looks at Ottoman history from a fresb angle, tbrowing lig ht on the role played by the Ottoman Turks in Europe 's economic development. Prof. inatcık believes that European bistorians will be compel/ed to revise tbeir views of tbeir own history after reading this book. Prof !na/cık is currently joint editar of the third volume (covering the period 15001800) of "History of the Scie ntific and Cu/tura! Development of Mankind " being pub/isbed by UNI:..'SCO. His co-editor is Peter Bıırke of Ca mbridge Halil İnalcık is Un iversity. When this volume appears cwTent~vjoint editor in 1996, Halil oftbe third uolume Ina/cık will take his place among world History the ranging historiaııs. Sc i ent{fk and Ibe famous Turkish his/orian Ahmet Cztltural Refik Altınay is Development remembered as "the Mankind heing man who made history loved''. pu hlished lfalif inatcık may l ~VESCO. His well be renıembered by futu re ge ne ra co-editor is Peter tions as "th e man Bu rke of Cambridge who made history respected ". • ['niuenı ily.

halen UNESCO'nun

Bilimsel

ve Kültürel

Tarihi

ortak Cambridge Üniversitesi'nden Peter Burke ile birlikte yürütüyor.

tarafından yayın l an­

mak üzere : "A Social and Economic History of the Ottoman Empire" (Osmanlı lmparatorlugu 'nun Ek onomik ve Sosyal Tarihi). Dokuz yıllık bir çalışma nın ürünü o lan bu d ev eser Osmanlı tarihine yeni bir bakış açısı getiriyor ve Avrupa ' nın eko no mik ge li ~mesinde Osmanlı'nın belirleyici rolüne işaret çekiyo r. Bu son ça lış ınanın büyük bir sentez olduğuna i şaret eden Profesör ln alcık, "Avrupa bizsiz olmaz" teması geregi bu kitabı yazdıklarını ve Avrupa tarihçilerinin bu ça lışmayı o kuduklarınd a kendi tarihlerine ili ş kin görüşlerini bir kez daha gözden geçireceklerini ileri sürüyor. Halil ln alcık halen UNESCO 'nun h az ırlattığı "History of the Scientific and Cultural Development of Mankinci" (lnsanlığın Bilimsel ve Kültürel Geli~mesinin Tarihi) ad lı kollektif ça lı ş manın 1500-1800 tarihlerini kapsayan 3. cilclinin, ortak editö rlü ğü nü , Ca mbridge Ün iversitesi 'nden Peter Burke 'le birlikte yü rütü yor. 1996'cla yayınlanması plan lanan bu ciltle, Halil !nalcık "dünya tarihçile ri " arasındaki yeri ni alaca k. Ünlü tarihçilerimizden Ahmet Refik (A ltına y) "tarihi sevel iren adam" diye anılır. Gelecek kuşaklann I !alil lnalcık ' ı anarken , "tarihe sayg ınlık kazanelıran adam " diyeceklerini dü ş ünü yo rum. •

o./

o.f

by

34

SKYLIFE ARALIK

o.l

+

DECEMBER

1994


o READY MADES Your reliable and most experienced partner in turn-key construction of INTEGRATED TEXTILE PROJECTS, and international trade of Cotton, Cotton yarn, grey cloth & ready mades.

İSTANBUL

M ILAN GENEVE MOSKOW TASHKENT MUNICH DUSHANBE

~

YAZ E<S

T:XTIL: CINTEKS & CEYTAŞ HEAD OFFICE : ŞEHiT MUHTAR CAD . N0.:56 80090 TAKSiM - iSTANBUL - TÜRKiYE TEL: (21 2) 237 44 50 (4 LIN ES) - (212) 254 71 00 (4 LINES) FAX: (212) 255 01 87 TLX : 24939 sppr tr. TASHKENT OFFICE : LAHUTI STREET NO.: 16 TASHKENT - UZBEKHISTAN TEL: (3712) 56 84 00 1 56 83 77 1 56 45 77 FAX: (3712) 56 40 16


OF

GIZLI YATIRIM

Yatırım piyasasında

kimsenin

gizleyemeyeceği

bir gerçek var: Opeller gerçek birer

"yatırım aracıdır".

Opel'e bu saygınlığı kazandıran sadeec kısa sürede büyük prim yapması değil. Örneğin Opel Vectra GT, 16 valf motoruyla

performansınıza , kapı

içlerindeki çelik

$r

kemerleriyle

iii

birikimlerinizi, gözle görünür bir

güvenliğinize,

çevreye

saygısıyla

barları,

AI3S fren sistemi ve gergili emniyet

da dünyamza çok

şey katıyor. Sakladığınız

yatırıma dönüştürmenin zamanı

Opel. Daha iyi bir otomobil. Daha iyi. bir yatırım.

geldi.


EL-------------------

••

••

••

GORUNUR YATIRIM

)

OPEL S


"8

ugün açız yine evlatlarım, diyordu peder! " Tevfik Fikret'in '·Ba lı kçılar" adını taşıyan iki ş iirinden biri bu dizeyle başlar ve balıkçı ların yoks ul ve "aç lıkla ümit'' arasında dolaşa n agır ve üzünçlü yaşam i arına bir gönderme yapar. "Aç lıkla ümit arasında " dedim, bu boşuna degil. Çünkü ikinci dizeele Fikret, "lakin yarın ümid ederim" diyerek bir umudu dile getirir. "Belki yarın! ", evet "belki "; avianmak raslantısaldır ve balık ç ılar avın raslantısallıgını ava ç ıkm adan önce birbirlerine "rasgele " dileginde bulunurak dile getirirler. Balıkçılardan sözederken Tevfik Fikret'i anımsama­ mak ol anaksız. Çünkü onlar gögüsleri ·•tesadüm-i emvac- ı kahra " (yokedici dalgaların çarpmasına) açık olan ve bütün hazineleri "birer kayıktan ibaret o lan" yoksul in sanlardır . Tevfik Fikret, ba lı kç ıl ar ile sanki yoksu l ama yaşam ını a lınteri ve elinin emegiyle kazanan insan l arı simgeler gibidir. Çetin Altan bundan y ıll arca önce bir konu şmas ında ülkemizin üç yanı clenizlerle çevrilmiş olmasına karşın edeb i ya tımı zın bir açık­ deniz roma nın da n yoksun oldugunu söylemiş­ ti. e kada r dogru! Gerçekten ele, açıkden i z romanı deyince ilk ak la gele n , ö rnegin Joseph Conrad gibi , ne bileyim bir Herman Melville gibi ("Moby Dick"i, o güzelim "beyaz ba lina " yı ve Kaptan Ahab ' ı anım­ sayı nı z!) denizi ve eleniz

"

insan l a rının yaşam l arını

bir izlek olarak düzyazı­ ya geçiren yazarlardan yoks unu z. Dogallıkla Ahmed Mithad Efendi 'nin "Hasan Mellah ve Hüseyin Fe ll a h"ını dışta tutarsak 1 Yaman Koray bile ufku , deniz ufku e lbet çok geniş olmayan bir yazard ır bence! .. Çetin Altan aç ıkd eniz eclebiyatıncla n söz ecl ile m ey i ş ini , bellegim be ni yan ıil mıyorsa, Osmanlı'nın kolonyalist, ya ni sömü rgeci bir siyaset izlerneyişine baglamıştı. O labilir ... Bizim edeb i yatımızcla elen iz ancak kıyı balıkçılıgı ölçegincle anlatı lmı ştır. Sait Faik bile, evet o bile, deniz in sanı nı , balıkç ıl arı, kıyıdan izler. Daha çok ve özellikle balıkçıların av dönüşlerini an l at ır. "Sivri Ada Öyküleri" dışında e lbet! Ama orada Sait Faik balıkç ıl arın yoksul yaşa ml arı nı anlatmak için degil kendisi için vardır ... Bıraka lım açıkde ni zi, av'ın kendisi de an l atılmış degildir. Ne av'ın ne de avianma ' nın dogal koşullar içinele gerçekleşme süreci an l atı l mış degildir bizim edebiyatı­ mızda. Heıningway'in "Ihtiyar Adam ve Deniz" anlat ı -

+

e are hungty again taday my children, said their father. " One of the two poems entitled "Fishermen " by Tevfik Pikret (1867-1915) begins with this line implying the hardship and misery of lives which fluctuated between hıtnger and hope. I say "hımger and hope ", because in the second line Pikret continues, "Bul I have hope for the tomorrow". "Perhaps tomorrow!" Yes, fishing depends so much on coincidence, which is why fishermen in Turkey wish each other good luck b({fore setti ng out. To speak ojj'ishermen without recalling Tevfik Pikret is iınpossible. They are people whose breasts are '·exposed to the impact of the devastating waves" and whose who/e fortune "consists of one boat ". For Tevfik Pikret fisherınen symbolised poor people who earned a livelihood with the sweat of their brows. Many years ago, Çetin Altan remarked that although our countr,y is surrounded by sea on three sides, Turkish literature has no novel of the open sea. How tru e! We indeed taek a writer such as ]oseph Conrad or H erman Melville (remember Moby Dick, that wonderful white whale and the captain!) to give us a prose narrative of the sea and the lives of people at sea. Naturally we makean exception for Ahmed Mi th ad Efendi's Hasan Me/Iab and Hüseyin Fellah! Even Yaman Koray is a writer whose view of the horizon , the marine horizon, is not very broad - if you ask me. Çetin Altan s explanation for this taek was, if I recai! rightly, that Ottoman Turkey did not pursue a colonialist political policy. He may be right. In Turkish /iterature, the sea appears only in the cantext of inshoı-e fishing. Even Sait Faik observes fish ermen from the shore, confining his writing mainly to narratian of their return. His "Stories of Sivri ls/and" are an exception, but here the point is not the poverty stricken lives of the fishermen but Sait Faik himse/f. rorget about the open sea, the fishing itseif has never been deseribed in our literature. We should reca/1 Hemingway's account in "The Old Man and the Sea ' , the story of a ji:erce and silent batıle between the hunter, the hunted and the environınent in which he hunts. In that story we seem to return to

40

SKYLIFr

ARALIK

DECEMBER

1994


"lhriıa.r ~da.m ve 'Deniz". Bu, a-slında., a.vcı, a.v ve a.vla.nma. orra.mı a.ra.sında.ki buıuk ve sessiz sa.va.şın l:Sjkusudur.

""Che Old m'-"'-" C\.ncl che See\.'. Lhe ~{"(.~ı-r Qf C\. ficl-ce C\.nct ~ilen{" bC\.ccle becween che huncer che huncecl C\.ncl che etT\ it-'-"'"'nenc

41

S KYLIFE

ARALI K

+

D EC EMBER

1994


ffia.nuel'in foro~ ra.fl-a.-rı dı:snUşU ya.ni umudu ya.nsırıyor ...

Umudu ve

bo l l u~ u

42

SKYLIFE ARALIK

+

DECEMBER

1994

.. . sa.kinli~ i ve huzuru ...


43 SKYLIFE

ARALIK +

DECEMBER

1994


sın ı düşünelim.

Bu, aslında, avcı , av ve avianma ortamı arasındaki bü yük ve sess iz savaşın öyküsüdür. O öyküde, sanki in sa n oğ lu ' nun avcılık ve topla y ı­ cıl ıkla yaşamını yeniden-ürettiği paleolitik çağa , o çağın , somut, katı ge rçek liğ i­ ne, ürkünç antropolojisine geri dönüyor gibiyizdir. Bizim balık ç ıl a rımı z ın (veya sünge rcilerimizin, fa zla farketmiyor!) büyük yaşamları yoktur eclebiyatımızda. Yazarlarım ı z he p sa hilde , kıyıda veya kumsaldadır. En cesuru tekneye en çok yaklaşanıdır. Bakın bizim fotoğra fç ımı z Manuel Çıtak da öyle yapmamış mı' Hep kı yıdan veya karadan gö mı eyc ça lı şm ış o nl arı. Bize bir av sonunun mutlulu ğumı , balık­ ları bir av olarak değil de sofral a rımızı bir duble rakı eş li ğinde "tezyin edecek'' olan balıkları görüntülemiş. Denizdeki ba lık ' ı d eğ il '·ın e nü"d e ki balık'ı e lbette ... Çünkü balığa ç ıkan tekne ler kı y ıd ad ır ; " balıklar ya tablada, ya tezgahta ya cia hacak l a rın arasında öylece durmaktadır. Bir natürmort-bir ölü doğa'dır bize, bizim görsel alanıınıza sunul an. Balıkçı aç ıkel e nizde doğa'nın ürpertici ya lnı z lı­ ğında d eğ il kentin deniz kı yısı nclad ır. Te knedeki balıkçıyla karadaki insanlar arasında bir açıkd eniz değil bir ad ımcia aşı lab ili r b ir mesafe vard ır. Savaşı değil sakin l iği ; açl ık ve umudu değil doygunluk ve mutluluğu görürüz. Tevfik Fikret'in ş iiri de de niz emekçilerini kıyı ' da anl atıyor değil midir? Ya balığa çıkacak­ lardır ya da ba lıktan dönmüşlerdir. Her iki durumda d a kı y ı ' dan bakar Fikret onla ra ... "··m id ve açlık " gid i ş' i ve dönü ş ' ü ya nsıtır ; ümit'le aç lık veya gidiş ' l e dönü ş a rasınd a ki süreç , yani gerçek yaşam savaşı süreci, evet işte o yoktur! Manuel ' in fotoğrafları d ö nü ş ' ü yani u ın u d ' u ya n s ı t ı yor. Umudu ve holluğu ... sakinliği ve huzuru ... I şte ayaklarının dibine balıkl a rı u zatmı ş balıkçı keyifle c i garasını ya kıyor ; iş te öteki kasalarca ba lığın hesabın ı defterine geçiriyor; i şte be rik i g üve nede ki b a lıkl a rı süpürü yor keyifl e! Akşa ınü st ünü , Chaplin'in deyişiyle "gurup vaktinin zarif hüznünü " bir tek rakı y la ka rş ıl a maya özendire n bir lezzet var Manuel 'in fotoğraflarıncla. Bir takoz pa lamut ızgara nın , rakanın ve kırmızı soğan ' ın , o leziz ö lüd oğas ını özlete n, iınrendiren , çağrıştıran bir taci... • 44

S K YLIFE

AR A LIK

+

DECE M BE R

ı gq.1


·r -

'\

!"··.

' •'

"""'

~

~ r

.

the palaeolithic age when men survived by hunting and gathering, to the concrete and harsh reality of that age, to that fearfu l anthropology. Our fishermen (and sponge diuers for that matter) do not figure largely in Turkish literature . Our writers are always on the coast, on the shore, on the beach. Tbe bravest oj them just approaches a little nem·er to the boat. Even our photographer Manuel Çıtak is the same. He always tries to capture them from the shore, depicting not the joy at the end oj a successjul fishing vayage or the fish as prey, but garnished on a plate accompanied by a glass of rakı . Not the fish in the sea bııt the fish on the menu, a stil/life. The fisherman is seen not in the intimidating loneliness of the open sea, but sajely on shore. Tbe fisherman in his boat is separated from his jellows on tand not by mi/es of treacherous open sea but by a few steps. We do not see his battle against the forces oj nature, but his tranquil net mending; not hunger and hope, but repletion and content. Tevfik Fikret 's poem depicts these labourers of the sea on shore. Either they are getiing ready to go fishing, or they have just returned. Tn either case, Pikret looks at them from the shore. He deseribes hope and hunger, the departu re and return, but ignores wha t comes between; the real fight to survive is missing. Manuel's photographs show ııs the return, i.e. hope; hope and abundance, serenity and peace. One fisherman has laid his catch out at his feet and is lighting up a cigarette, white anather is recording the cratefuls offish in his book, and anather is cheerfully sweeping away the fish that have falten on the deck. Tn Manuel 's photographs you jeel a desire to welcome the "g raceful melancholy oj sundown ", as Chaplin put it. They inspire us with longing for grilled bonito with rocket and red onions, that moıtthwatering stilllife. •

ı

__.L

.~

/

45 S KYLII E

ARALIK +

LJL C L M BLH

ıqg4


Serel ürünleri tüm Blmor yetkili

satıcılarında.


. .. sevgiler Şu Gütıü

gütıdedir!

"Orkide "...

kucaklayatı , gütıü

Sevgi gibi , bir Sotıra ,

Ve

gütı

söyleyetı.

atıda.

yi11e o "Orkide ".. .

olur "Orkide "ler açar,

batıyotıuzda

sizinle .. .

Gün içitJde, sevgiyle!

"Banyonuz dak i G ü;

GENEL

DAGITIM:

ELMOR

lESiSAT

MALZEMESi

TiCARET

A.$.

e,

MERKEZ li•tanbul): Ke...,e•cıl! Cmt U -ne<, cr 7! 2 Ko,akoy·ISTANBUL Tel (02 ı 21 25 ı 70 06 (6 hat) Faks 102ı 2) 249 90 9 ı BÖLGE TEMSiLCiLiKLERi ANKARA Tel (0312) 43 ı i ! 32

hn

i

'2ı 431 6' 43 i ZM iR Tel 10232! 433 9' 95 (2 hat) Faks (0232) 458 33 33 ADANA Te' (0322)352 53 55:56 Faks (0322) 351 85 57 SAMSUN Tel (0362)233 9

:'34 )' 89 Fc:ks (0362) 234 Gl 89 BURSA

ELMOR

Teı

(0224)223 43 61

A.S.

BiR

220 79 72 Faks 10224)220 24 52 ANTALYA Tel (0242) 242 27 '5

LGiNKAN

TOPLULUGU

242 77 !5 Faks (0242)242 7

KURULU$UDUR.


THE CUISINE O/GAZIANTEP

Özgün yemekleri yurtdışında d a ilgi gören, Türkiye'nin hatta Doğu Akdeniz'in en zengin mutfaklarından biri. ..

O lle <!/the JJiosl sophisticated cuisines in Turkey, and imJeed qf the E'cısten1 Mediten-anean ... !ts specia/ities hal'e attracted the attention qf p,ou rm ets i ntenıat ional(ı•. By MEHMET ÇAVUŞOGLU

he cuisine of Gaziantep is not just one of the richest in Turkey but of the entire eastern Mediterranean region. The wide range oj crops grown in the province :s- fertile soil provides the many abundant ingredients: onions, peppers, tomatoes, aubergines, lentils, chickpeas, and diverse other vegetables; figs, pomegranates, zerdali, plums, and o11er tu•enty varieties of grape; olives, walnuts and

aziantep mutfağı , hiç ku şku yok ki , Türki ye'nin, hatta Doğu Akdeniz'in en zengin mutfaklarından biri. H erşeyde n önce zengi n bir mutfak içi n sağlam bir altyapısı var. Gaziantep'te buğday üretilir; soğan, biber, domates , patlıcan başta olmak üzere çeş itli sebze ler üretilir; mercimek, nohut üretilir; yirminin üzerinde üzüm türünün yanısıra , incir, nar, zerdali , erik , ceviz üretilir;

T

G

48

SKYLIFE ARALIK

+

DECEMBER

1994


zeytin ve

zeytinyagı

üretilir,

a ntepfıstıgı

pistacbio nu/s. The local sbeep provide not only delicious meat, but rich milk, from wbicb clotted cream, yogurt and cbeese are made. All tbese ingredienis go into a sopbisticated cuisine to wbicb the many cultures that have come and gone through this region over tbousands ofyears have all contributed. Bakiava is made all over Turkey, bul that oj Gaziantep is be/d to be the most exquisile. Consisting oj tbirty or more paper thin sbeets oj pastry filled witb nu ts or erearn and soaked in syrup it requires great skill to make, and jew Turkish city bousewives today can spare eitber the time or trouble. First of all, bakiava requires the finest ingredients: the fresbest eggs, the finest bard wbeat flour, the purest butter, and pistacbio nu ts wbicb have been gatbered at just the rigbt time to preserve tbeir emerald green colour. Nadir GıWü oj Güllüoğlu bakiava fame, wbose fami!_ı• has been making ha k la va i n Istanbul for jour generations, admits that the taste oj baktava made in Gaziantep can never be matchedin istanbul even witb exactly the same ingredients, because the humidity affects the quality oj the dougb, which should be made and rolled out in a place free of draugbts. Moreover, the pastry must be so thin that a newspaper can be read through it. This is a skill which c/early

üretilir, koyun

yetiştirilir, et, süt, kaymak, yogurt, peynir üretilir. Üs-

tüne üstlük, bu topraklardan gelip geçen birçok kültürün de etkisiyle, yüzyıllar boyunca gelişmiş ve incelmiş bir yemek ve mutfak kültürüne sahiptir. Gaziantep'in en başta bakiavası ünlü. Bakiava hazırla­ nı şı oldukça zor bir tatlı. Bir kere malzemenin en kalitelisini , yumurtanın en tazesini, bugdayın sertini , yagın en safını , fıstıgın yeşil kalabilmesi için tam zamanında topl a nmı ş ını gerektiriyor. Bununla da bitmiyor. Dört kuşaktır Gaziantep baklavasının adın ı tüm dünyaya duyuran Güllüogulları ailesinin bugünkü temsilcisi Nadir Güllü 'nün söyledigine göre, İstanbul'da yapılan bakiavanın tadı asla Gaziantep'te yap ıl an ayarında olmuyor, çünkü Istanbu l'un havası nemli. em hamuru bozuyor. O yüzden baklava hamurunun aç ıldı gı yerin her türlü hava akı­ mından, nemden arındı­ rılmış olması gerekiyor. Ortamın h az ırl anması bir yana, bakiava hamuru o kadar ince açlıyor ki, hamurun arkasından rah atlıkla gazete okuyabilirsiniz. Şimdi bu hamuru bu kadar ince açabilecek usta kaç yılda yetişir siz hesapl ayın.

)

Diyelim tüm bu koşullar saglandı. Bakiava şöyle yapı­ lıyor: 4 yumurtayı bir kaseye kırın ve içine 12 gr. tuz ekin. Sonra iyice çırpın ve 200 gr. kadar su ekleyerek ç ırpmaya devam edin. Eger kullanacagınız un yeterince sert bugdaydan yap ılm amışsa bu karışıma yarım limonun suyunu katacaksınız. Bakiava yaptıgınız gün hava lodossa hamunın bozulmaması için bir tatlı kaşı­ gı da yag ekleyin. Bu karışıma bir kilo un katarak yogurmaya başlayın. Adamakıllı yogurduktan sonra hamuru dar uzun bir biçime getirin. Buna fitil deniyor. Bu fitili 10 eş it parçaya böleceksiniz. Parçalar eşit olmazsa daha sonra açacagınız yufkalar da eşit büyüklükte olmaz. Onun için dikkatlice bölün. Bu böldügünüz parçalan unlayın ve merdaneyle yuvarlak bir biçimde açarak "pazı " haline getirin . Ş imdi sıra bu pazıların tek tek açılmasında. GüllüogulJarı zamandan tasarruf etmek için akı l almaz bir hamur açma yöntemi geliştirmişler. Elde ettikleri pazı l a­ rın araları na birbirine yapışmamaları için bugday nişastası saçıp on pazıyı üstüste koyarak, oklavayla onunu bir seferde açıyorlar. Okiava işini son derece hızlı yapma lı sınız yoksa hamur kuruyup dökülür. Bu işlem sonunda açtıgınız yufka neredeyse şeffaf olacak kadar incelmeli. Ş imdi altı iyice ve eşit bir biçimde yaglanmı~ olan tcp-

Alinazik Gaziantep mutfağının en leuetli yemeklerinden biri. !lık yenmesi gereken bu yemek yoğurt, patlıcan ve kıymayla yapılıyor./ Alinazik ıs one of the most delicious specialities of the Gaziantep cuisine. Made from yogurt. aubergines and minced meaı. thıs dish should be eaten lukewarm.

49

S K Y L IF F

ARALIK

+

0EC EM8 E R

199 4


sinize bir kat yufkayı düzgün bir biçimde yayın. Daha sonra 10 kat yufkanızı tek tek yayıp her üç katta bir, çok az miktarda yaglayın. Yag son derece ince atılma­ lı , yoksa baldavanız kabarmaz. 10 katı tamamladıkdan sonra fıstıgı veya cevizi yayın. 6 kiloluk bir tepsiye yamn kilo fıstık koymalısınız . Onun üzerine 10 kat daha yufka sereceksiniz ve her katını yaglayacaksını z. Bunun da üzerine 10 kat daha yufka yayacaksınız . Bu en üsttekilere "yüzlük hamuru" deniyor.

takes years to acquire. But let us assume that all tbese conditions have been met and get on witb the recipe. Break four eggs into a bowl and add 12 g of salt. Beat well, tben add 200 g of water and continue to beat. If your jlour is ground from so.ft wbeat tben add the juice of half a leman at this point, and if the soutbwesterly lodos wind is blowing tben add one teaspoon of melted butter. Add suf!icient jlour to make a pliable dougb and knead tborougbly, tben form three long tbick sausages (termed "fitil '') and cut eacb into ten equal pieces. If they are not equal, the pastry sbeets will not ma tc b. Flour eacb piece of do ugb and form in to raund jlattisb sbapes (known as "pazı '') witb the rolling pin. Now comes the special Güllüoğullan tecbnique devised to save time. Instead of rolling out eacb 'Pazı " one by one - the traditional method - eacb is sprinkled witb wbeat starcb and piled up ten at once. Tbese are tben rolled out simultaneously, but speed is essenfiat if the dougb is not to dry out bejare it is so thin as to be virtually transparent. Spread the first sbeet of pastry in a large circular greased baking tray, tben add the otbers, brusbing eacb one ligbtly witb melted butter (ligbtly is the operative word, otberwise your baktava will be beavy and dougby). Having spread ten layers, sprinkle generously witb cbopped pistacbio nuts or walnuts (500 g for a 6 kg tray). Now spread anather ten pastry sbeets in the same fasbion , and tben the fina! ten sbeets, wbicb are known as the "yüzlük bamuru " ( "surface pastry"). Now slice the entire tray into smail diamond sbapes, and pour melted butter over the top (1 kg for a 6 kg tray). The beat of the butter must be 65-85 degrees Centigrade. If any botter, the pastry will erinkle up, and if cooler it will not rise to the desired jlaky lightness. Now bake in a wood-fired oven at 200-300 degrees Centigrade until pale golden on top. Meanwbile prepare a syrup of half sugar half water and pour the bat syrup over the bakiava as soan as you take it out of the oven. Set aside to cool. Connoisseurs say that eacb piece of bakiava should be turned upside down to eat because the jlavour is in the tower layers. Eacb of the tbirty layers should be visible when you bite into the bak/ava. Bakiava is a challenge to the cook 's skill, and botb bousewives and professional cooks in Gaziantep pride tbemselves on the quality of tbeir baklava. But enougb of that. Tbere are so many other avenues to explore in the Gaziantep cuisine, such as the myriad disbes made witb yogurt, which is not merely poured over the top as a garnish, but o.ften cooked witb the other ingredients. One of the most interesting of such disbes is "yuvarla-

Gaziantep'in verimli topraklannda yetiştirilen ürünlerin çeşitliliği zengin bir mutfağın oluşmasına olanak vermiştirJ The rich cu isi ne of Gaziantep draws on the wide diversity of crops grown in the productive soil of this region.

Şimdi tepsiniz hazır. Öncelikle bakiava biçimi vererek dilimieyin sonra da üzerine erimiş tereyagı dökün. Aşagı yukarı 6 kiloluk bir tepsiye bir kg. yag koyınanız gerekiyor. Yalnız dikkat edilecek nokta yagın ısısı... 65-85 derece olmalı. Daha sıcak olursa hamuru buruşturuyor, soguk olursa bakiava kabarmıyor. Yagı da ekledikten sonra tepsiyi hemen 200-300 derecedeki odun fırınına sürmeniz gerekli. Bakiava pişerken şerbetini hazırla­ yın ve fırından aldıktan sonra sıcak olarak şerbeti döküp sogumaya bırakın. Baklavayı yemenin de bir biçimi var. Dilimi a ldıkta n sonra ters çevirerek yiyeceksiniz. Çünkü bakiavanın tadı altında. İyi bir bakiava diyebilmek için ısırdıgınız­ da 30 kat hamuru görebilmelisiniz. Gaziantep mutfagının, son yıllarda, Türkiye dışında da keşfedilip, hakkı verilen pekçok özgün yemegi de var. Bu mutfagının belki de en önemli özelliklerinden biri yogtırtlu yemekleri. Ayfer T. Ünsal' ın "Dogu Akdeniz Mutfagında Gaziantep Yemekleri" adlı kitabında da belirttigi gibi, Gaziantepliler yogurdu yemegin üzerine dökerek degil, yogurdu da pişirerek yapıyor bu yemekleri. Yani yogurdu bir nevi sos, bir tür yemek suyu olarak kullanıyorlar. Yogurtlu yemekler arasında belki de en ilginci yuvarlama. Yuvarlama için Ayfer T. Ün al'ın verdigi tarif şöyle: Bir önceki akşamdan ıslat­ tıgınız 500 gr. pirinç ile bir küçük soganı makineden 50 SK Y LIFE ARALIK +

DEC Ef•ABER

1994

'-


D üşleri Gerçeğe Dönüştürürken

''Çabuk'' Yol Al1n ... Vakit kaybetmeden, SAAB 900 SE Turbo ile tamşın. Kusursuz tekn iğin, özgün tasarım/o oluştu rduğu mükemmel uyuma şah it o/duğunuzda; düşlerin izdeki SAAB'a gerçekler kadar yakın olmamn keyfini çıkaracaksınız.

•Y ılla rı n

bilg i birikiminin eseri k u sursuz

ve rmeksizin

oluşturulan

'~/ -r~ )--', -· -~..

tasarım ı ,

•üstün teknolojik

kom p le uyumu, •Hepsi birbirinden

farklı

donanımın ,

19 kaza testi,

kafes i", özel "güvenli koltuk "

tasarımı

"airbag" ile saglanan t am e mn iyeti, yüksek ekonomik tasarruflu, ..

hiçbirinden taviz

güçlend i rilmiş

düşük

• Yakıt

"güvenlik

ve standart tüketiminde

emisyonuyla çevre

dostu , 185 HP gücünde ot omo ti vd e m otoru , •A BS fre n sistemi, •Çok

ç ı ğır

düşük

açan

sürtünme

/

katsayısına

öze l

sahip yeni aerodin a mik gövdesi, •5 vitesli

şa n z ım a n

benzerlerinden oluŞtUrdugu

J

sistemi.

ayıran ;

• En

önemlis i

de,

konfor ve fonksiyonellig inin

uyumun göstergesi ayncalıklı

perfonnansıy1a ..

Türkiye Genel Distribütörü

Genoto

General Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş . Istanbul Showroom: Bagdat Cad. No: 452, 81110Suadiye Tel: (216)3024112/13 Antalya Showroom: Konyaaltı Cad. 38/A Tel: (242) 243 60 80/81 lzmir Showroom: Gaziosman paşa Blv. No: 1/E 3521 O Alsancak Tel: (232) 445 70 00101 Genoto bir •

Dofuş Holding kuruluşudur.

SAAB 900 SE TURBO TAM BiR SAAB. Her yenı SAA B sahıbı. Çekul Vakfı'nın lstanbui-Çata/a'dakı" 7 Al;AÇ ORMANLA R I"ndı

ildUUI

dikılen yedı afaçla daha ye$11 bir dunya. daha ye$il bir Turkiye içı n onemli bir luıtkıcb. buluna ca ktır .


geçirerek incelteceksiniz. Pirinci inceltmek için dövmek de mümkün. Daha sonra içine 300 gr. çigköftelik yagsız et, tuz ve karabiber katarak yoguracaksınız. Yuvarlanabilecek bir kıvama gelince ellerinizi zeytinyag ı ­ na batırarak yaglayıp küçük nohut iriliginde parçalar halinde yuvadamaya başlayın. Tabii bu işlem sonucu Gaziantep mutfagından vazgeçmek istemiyorsanız birkaç arkadaşınızı yuvadamaya davet etmenizde fayda var. Yuvarlama işlemi bittikten sonra bu minik köfteleri kaynaya n tuzlu suda iki taşım kaynatıp süzgece a lın. Ş i md i 500 gr. kemikli veya parça etin üzerine su koyarak ateşe oturtun. Üstünde biriken köpükleri aldıktan sonra bir gece öncesinden ıslattıgınız bir bardak nohutu tencereye ekleyin ve yaklaşık bir saat pişirin. Bu arada ayrı bir kapta 3 bardak süzü l müş yogurdun içine bir yumurta ve bir kaşık yag koyup çırpın. İyice ç ı rptıktan sonra pişmiş olan yemegin suyundan azar azar katarak karıştırmaya devam edin. Yogurtlu ka-

ma", for which you take 500 g of rice soaked overnight in water and one small onion, and put them through a mincer. Then mince 300 g of tender !ean mutton. Add the mince, salt and pepper to the rice and knead well. Greasing the hands with olive oil, take smail lumps of the dough and rol! into balls the size of chickpeas. If hours spent alone in the kitchen is not your idea offun, then invite some friends in to help with the rolling and share the delicious feast afterwards. Toss the tiny bal/s into boiling salted water and remove with a sırainer spoon after a couple of minutes. Meanwhite place 500 g of cubed lam b, either on or off' the bone, into plenty of cold water and bring to the boil. Skim and add one cup of chickpeas (soaked overnight) and simmer for approximately one hour. Beat three cups of yogurt (strained through muslin so that only the thick curds remain) with one egg and a tablespoon of melted bulter. Then adding a little ;.. of the stock at a time, ..ı. beat between each addition until the mi.xture is a thin consistency. When cool place the mixture over low heat and • warm agently, then pour over the cooked meat and chickpeas (do not be tempted to hurry these stages, since if the yogurt mixture is heated too fast it will curdle). Add the cooked rice and meat Gaziantepliler eti baz~.n meyveyle birlikte pi}iriyor. Ayfer T. Unsal'ın ki tabında bal/s and bring slowly to tarifi verilen, ayva ve pirrolayla yapılan the boil. Serve with dried Ekjili Taraklık Tavası bunlardan biri./ mint and black pepper. Meat is sametimes cooked with fruıı in The preparation of Gaziantep. as in Ekjili Taraklık Tavası "yuvarlama" mig ht be made with quince a.nd cutleıs deseribed in Ayfer T. Unsal's book. tedious, but the result is superb. Gaziantep cuisine is characterised by nourishing dishes consisting of a balanced combination of diverse ingredients. In many cases meat, cerea/s, vegetables and sametimes fruit are cooked together. Quinces, apples, plums, sour cherries, loquats and other frııits appear in numerous Gaziantep dishes, including kebabs. In short, if you are a food jan and believe that what we eat is one of the most important aspects of human culture, do not miss the chance to try out the cuisine of Gaziantep. •

rışım ılımaya başladıktan

sonra kısık ateşin üzerine koyup işlemi sürdürün . Bütün bu ince işleri yogurdun kesilmemesi için yapıyorsunuz. Yogurt ıs ı­ nınca nohut ve etin üzerine hem yogurdu hem de yuvarlamaları katın ve birlikte kaynatın . Daha sonra üzerine nane ve karabiber serperek servis yapın. Evet zahmetli ama leziz! Yogurtla pişirilen daha birçok yemegi var Gazianteplilerin. Çagla aşı , şiveydiz, yogurtlu çigdem aşı, yogurtlu elma aşı bun lardan yalnızca b i rkaçı.

Gaziantep mutfagının bir özelligi de besleyiciligi ve degişik gıda l ar arasında

saglanan denge. Gaziantepliler et, tahıl ve sebzeyi , hatta bazı meyveleri aynı tencerede pişi­ riyor; ayva, elma, erik, vişne, maltaerigi gibi meyvelerin çeşitli yemeklerini, kebap l arını yapıyor.

Kısacası agzınızın tadını biliyorsanız,

daha da önemlisi mutfakların insanlık kültürünün en önemli unsurlarından biri o ld uguna inanıyorsanız Gaziantep mutlaka tanışın. Katkılanndan dolayı

mutfagı

ile •

Divan Oteli'ne teşekkür ederiz.

If!e tbmık niı><m //otel f or its asslstance.

52

SKYLIFE ARALIK

+

DECEMBER

1994


1n emerging markets, the essential first step in plotting your route is to ask the right questions. And to find local partners known for their integrity and expertise. Garanti lnvestment Bank provides client services in the areas of research, corporate finance, equity and fixed ineome brokerage, foreign exchange operations, risk management and private banking. With a strong capital base*, Garanti lnvestment Bank offers unequalled strength and reliability. A highly-trained staff and advanced technology enable the Bank to handie a wide range of investment banking business . Creative and effective strateg ies in IPOs, SPOs, M & As, privatizations and project finance make Garanti lnvestment Bank a valued partner. Garanti lnvestment Bank has a proven track record on the Istanbul Stock Exchange, with a reputation for timely execution and settlement. Thorough research, including technical and fundamental analyses of companies, industries and the economy, give depth to the Bank's investment recommendations. In addition to equities, the Bank is experienced in trading fixed ineome securities and foreign exchange . Market sensitivity and skillful risk management techniques add value to your capital market transactions. So to find your way in Turkey, consult with Garanti lnvestment Bank. We will help identify your options and work with you to reach your objectives.

• Share

capıtal

.. o o

of TL 500 btllton to be mueased to TL 1,000 btllton

o

./ Add ress Mete Cad. Park Han. 40 Taksım 80060 Istanbul/Turkey Phone 90(212) 251 08 80- 251 36 22 Fax 90(212) 251 12 78-251 31 03 Contact names and numbers Mr Nezıh ı Alpturk, Executıve Vıce Presıdent 90(212) 251 45 48 M r Mustafa Gurtın. Executıve Vıce Presıdent 90(212) 252 27 06 Ms Ece Dem ı rcıoglu. Assı stan t Manager 90(2 12) 251 77 81

~~ GARANTi

~ii"'

INVESTMENT B A N K


PALACE PAINTER

Boğaziçi ressamı;

tarihi olaylar ve kahramanlık sahnelerinin ressamı; ışıklı bir portre ressamı denilmesinin nedeni, fırçasının bu üç türdeki hünerindendir. By TAHA TOROS

ürkiye'de resim sanatının !talyan asıllı ressamların büyük rolü o lmu ştur. Bugünkü Güzel Sanat lar Akademisi , "Sanayi-i efise Mektebi" olarak kurulduğunda, Avrupa 'dan getirt il e n 5 yabancı profesö rün 4'ü İtalyandı. Sanayi-i efise Mektebi'ne tayin edilen ilk İtalyan ressamı yağlıboya kürsüsünü kuran Leonarda de Mango'dur. Pastel ve karakalem türlerinin ünlü profesörü ise Salvator Valeri idi. Resim tekniği ve suluboya dalın­ da bir otorite o lan Philiple Bella'dan sonra, Ecvaroni , Padi şah ' ın emri ile Sanayi-i Nefise Mektebi hocalığına tayin o lundu.

l

tatian painters played a major role in the development of painting in Turkey. When the Academy of Fine Arts was established in the 19th century, four of the fiue foreign professors brought from Europe were Italian. The first was Leonarda de Manga, who founded the oil painting department. The second was the famous artisı Salvador Valeri, professor of pastel and charcoal drawing, followed by Philip le Bella, an authority on watercolour, and finaiIy by Ecvaroni. All appointments were on the orders of the sultan. This tradition continued, and several years /ater, anather accomplished young Italian painter, Fausto

ge li şmesinde ,

1

56 S KYLIFE ARALIK +

DEC EMBER

1994


Bunu izleyen yıllarda , güçlü bir sanatkar olan Fausto Zonaro Saray Ressarrılıgı ' na atandı. Türk saraylarında ve eski bazı ailelerde birçok eseri bulunan Zonaro, İstanbul'un renkli görünümlerini, degişik tiplerini tuale geçirmedeki büyük ustalıgıyla ün kazandı. Kendisine, Bogaziçi ressamı; tarihi olaylar ve kahramanlık sahnelerinin ressamı ; ışıklı bir portre ressamı denilmesinin nedeni , fırçasının bu üç türdeki hünerindendir. Fausto Zonato, 18 Eylül 1854 günü Padova eyaJetinin Masi kasabasında dogdu. Çocuk yaşta resme başladı. tık , orta ve Verona Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'ndaki ögrenimi sırasında , daima sınıfının birincisi oldu. Askerlik görevinden sonra Roma Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. 1885 yılında , ilk sergisini açtı. Gördügü ilgi üzerine 1888'de daha degişik eserlerini Paris'te sergiledi. Venedik ve apoli'de , iki yıl kadar, ressamlık ve

Zonaro, was appointed painter to the imperia/ palace. Many of his paintings are stil/ in the palace collection and private collections in Turkey today. Zonaro was celebrated for his vivid !stanbul scenes, in wbicb be ski/fully captured the people of diverse occupations and nationa/ities who filled the streets of this cosmopolitan city. His /andscapes of the Bospborus, and depictions of bistoric events 57

SK V LIFE ARALIK

+

DE C EMBER

1994

Manyof Zonaro's paintings are stil! in the palace calleetion and private collections in Turkey taday.


dekaratörlük yaptı. Bu arada tabloları İtalyan sarayIanna kabul edildi ve sanatkar, Kral tarafından şö­ valye nişanıyla ödüllendirildi. Küçük yaşl ardan beri okudugu Dogu'ya dair kitapların çekiciligi, Zonaro'ya !stanbul yolunu açtı. 1891 yılında geldigi !stanbul'u dünya cenneti olarak niteleyen sanatkar, bu cennet ülkede yerleşmeye karar verdi. !stanbul'u her yönüyle yansıtan ilk tablolarıy­ la, kendisini saygın bir sanat çevresinde buldu. !stanbul'a dayamayan ressam, hergün, koltugunda tualleriyl e dogaya çıkıyor, görkemli görünüm lerle kucak kucaga yaşıyordu.

are alsa among Zonaro 's well known works, and he won renown for his portraits, which are diffused with lig ht. Fausto Zonaro was born in Padua on 18 September 1854. He began painting as a ebi/d, and was first in the class throughout his primary and secondary education. He acbieued the same success at Verona Academy of Fine Arts, and after completing his military service went on to study at the Faculty of Fine Arts in Rame. His first exhibition opened in 1885, was well received, and in 1888 a new exhibition of his work was he/d in Paris.

Göksu' da sandal sefası... Salacak'ta Feraceli Kadınlar ... Arkada Kız kulesi... Haliç'te tekneler... İstanbul, İstanbul,

yine İstanbul .. .

O günlerde !stanbul'u bir coşku dalgası sarmıştı. Türk donanmasının ünlü gemisi Ertugrul, Uzak Dogu 'ya, Japonya'ya gidiyordu. Dönüşünde azgın dalgalara gömülen bu gemi Galata'dan olaganüstü bir törenle u gurlandı. Kostümleri ile gözleri kamaştıran Ertugrul gemisinin subayları, mızıka sesleri, h a lkın duaları ve alk ışiarı a rasında yurttan ayrıldılar . Bu ugurlamadan çok duygulanan Zonaro, görkemli ugurlama törenini, ustalıkla tuale aktardı. Bu tarihi

He worked as both painter and decorator in Venice and Naptes over the next two years, receiving commissions from the nobility. He was alsa awarded a knighthood by the king. Books about the Orient he had read since his childhood aroused his curiosity, and drew him to !stanbul. He arrived in the city, which he deseribed as heaven on earth, in 1891, and made up his mind to stay. Hisfirst paintings of Istanbul quickly won him renown in his adojıted home. Every day he spent sketching and pa int58

.SKYLIFE ARALIK

+

DECEMBER

1 994


--\

Zaman zaman doğaya çıkarak resimlerini açık havada He often used to paint from nature.

yapardıl

Akareder'deki bu bina ona tahsis edilmi}til This building on the comer of Akareder was alloated to him.

Basında bu

fotoğrafıyla tanınırdıl This

1

7

Zonaro'nun eji Elisabettal Ionaro's wife Elisabetta. .....

--------..

was the photograph by which he was known in the press.

Milli günler ve bayramlarda bu kıyafetiyle hazır

bulunurdul On national holidays and festirals he wore this ceremonial dress.

Zonaro Istanbul'da doğan çocuklanyla (1904)1 lonaro with his Istanbul-bom children (1904). 59

SK V LIFE ARALIK

+

DECEM BER

1994


olayı

öylesine tasvir

etm i şti

ki, bu tablo, ancak saelegerini bulabilirdi . itekim öyle o ldu . Zonaro'nun bu tablosu Yıldız Saray ı ' na sunuldu . Eser, onun Saray Ressamlığı'na atanmasın ı sag l adı. Böylece, Zonaro, "Hessam-ı I fazret-i Şe hri ­ yarı" sıfatını a ldı. Bu arada Padişah ' ın nişanıyla onurlanclırılclı. Şapkasını atıp fes giycli. Osmanlı Sarayı ' nın ressamı olarak Avrupa sanat çevresinele saygın bir ün kazanan Zonaro, ilk kadın ressamlarımızclan Mihri llanım ile Celile I-Ianım ' a, kısa bir süre, Beşiktaş ' taki Akaretler semtinde bulunan atölyesinele resim dersleri verdi. Bu arada Os-

ing in different paris of a city celebrated for its haunting views. Araund that time, the news that the Turkish warship Ertuğrul was to sait to ]apan seni a wave of exei/ement through istanbul, and the ship !efi Galata to an exuberant send-o.ff, unaware that il would be swallowed by stormy waves on the return journey. Her officers standing on deck in dazzling dress uniform, the Ertuğrul sel sail as a band played on the quayside and the crowds cheered. Zonaro was greatly moved by this scene, which he painted and presented as a gift to Sultan Abdülhamid.

rayların duvarlarında

Boating at Göksu ... Women by the sho re at Salacak... The Maiden's Tower in the background... Boats on the Golden Horn ... Evocative scenes from İstanbul.. . manlı haneelanı

içinele resim sanatındak i başarısıyla son Halife Mecit Efeneli de, şehzacle ligi sı ra­ sında Zonaro ile sık sık tual karşısında buluşurdu. Sultan Abclülhaınid'in marangozluk dışında, sanat yönü bulunmamakla beraber, sanatçı l arına yönelik sevgisi olduğu, lstanbul 'a gelen yabancı tiyatro ve musiki sanatçı l arını Yılclız'a çağırtarak orada saray mensupianna oyunlar seyrettircliği ve konserler verdirttiği bilinmektedir. Bu arada, Padişah'ın Zonaro'ya Türk-Yunan savaşını yansıtan, Fatih 'in lst:ın-

The sultan was so impressed that he appointed Zonaro court painter wilh the title of "Painter to His Majesty the Sultan", and presen/ed him wilh an imperial decoralion. Replacing his hat wilh a fez, Zonaro embarked on an illustrious career. For a white he gave lessons at his studio on Akaret/ar Street in Beşiktaş to Mihri Hanım and Celile Hanım , two of the first Turkish women painters. He alsa ıaught Abdülmecid Efendi, son oj Sultan Abdülaziz, who was to serve briejly as caliph (nllrl/l'ill,f!. the dissolution oj the Ottoman monarchy,

tanınan

60 S KYLIFE ARALIK +

DECEMBER

1994


bul'a girişini tasvir eden tabloları bizzat sipariş ettigi anlaşılmaktadır. Abdülhamid 'in son yıllarında ressam Zonaro'ya paşalık verilmesi kararlaştırılmışken, tahttan düş­ mesi üzerine bu olay gerçekleşememiştir. Bazı yabancı kaynaklarda bu Saray Ressam ı'na "Zonaro Paşa" denilmesi bundan kaynaklanmaktadır. Fausto Zonaro, 20 yıl Türk saraylarının ressamlıgını yaptı. Hayran oldugu o günlerin Bogaziçi'ni tuallerinde yaşattı. Ressam, aynı zamanda, Padi şa h ' ın direktifiyle tarihi

and became an accomplisbed painter. Sultan Abdülbamid was a dedicated patran of the arts, and would frequently invite foreign tbeatre companies and musicians who came to !stanbul to perform at the palace tbeatre. Meanwbile, be commissioned Zonaro to paint a number of histarical scenes, including the Turkisb-Greek War, the triumpbal entry of Sultan Mebmed the Conqueror into !stanbul, and the Battle of Preveze. Altbougb Iate in his reign Abdülbamid decided to appoint Zonaro to the rank of Paşa, be was deposed bejare the appointment could be made. This is wby

tablolar, Türk kahramanlıgını yans ıtan panolar yaptı. Tarihi tablolarının en ünlüleri, Fatih'in İstanbul ' a girişi, Preveze Zaferi , Osmanlı- Yunan avaşını yans ıt a n kahraman lı k sahneleridir. Bu türdeki eserlerinin çogu, saraylarımızın duvarları­ nı sü lemektedir. Zonaro, Bogaziçi'nin güzelligini , İstan­ bul'un tarihi semtlerini, camilerini, çeş­ melerini, hamamlarını , toplum yaşa mın­ daki olayları, dügünleri, bayramları, dervişleri, seyyar satıcıları, arzuhalcileri, tulumbacıları, arabacıları, suc uları , balıkçı­ ları, kısa ca

bugün kaybettigirniz o eski ve İstanbul tiplerini tüm gerçekciligi ve özelligiyle, solmaz renkleriyle, silinmez çizgileriyle yaşatmış bir resİstanbu l ' u

samdır.

Zonaro, doguda resmin ve ressamlıgın ne demek oldugunu dünya müzelerine, Batı ' nın sanat alemine ögretenlerdendir. O, aynı zamanda Türk resim ekolünün temellerine harç koyanlardan biridir. Zonaro'nun Türkiye'den ayrı lışı , tatsız bir a nı olarak sanatkarı içten yaraladı. İtalyanların 1911 yılın­ da, Osmanlı topraklarından olan Trablusgarb'e (bugünkü Libya) saldırısı üzerine Türkiye büyük bir çalkantı içine düştü. İtalyanların bu haksız işgali, milli galeyanla protesto edilirken, Türkiye'deki !talyan ası ll ıların da yurtdışı edilmeleri kararlaştırıldı. Bunlar arasında Sanayi-i Nefise Mektebi'nin İta lya n kökenli Profesörü De Mango ile Saray Ressa ım Fausta Zonaro da vardı. Onun Saray R essa ını o lm as ı

Zonaro is referred to as Zonaro Paşa in same foreign sources. Fausto Zonaro painted for the Turkish palaces for 20 years, and left bebind an irreplaceable record on canvas of istanbul and the Bospborus, as well as many histarical scenes. A large number of tbese paintings stil! hang in Daimabahçe and other national palaces. Zonaro painted street scenes, mosques, fountains, baths, weddings, religious festivals, street sel/ers, scribes, firemen. tmter vendors, fisbermen and all the other sights of 62

SKYLIFE ARALIK

+

DE C EMBER

1994


Dünyalı olmayı başarmak ...

Dünya pazarlarında başarının koşulu, kaliteye yatırım yapmaktır. Dünya

pazarlarında yaşanan

rekabet, ka litede

tleri teknoloji kullanan , üretimde kaliteye İş

yatırım

yapan

.

kazanıyor.

kurarken ya da teknolojinizi yenilerken,

Garanti Leasing' e gelin ... Uzman, ve

yoğunlaştı ..

akılcı

çözümlerinden

yaratıcı

yararlanın.

~ GARANTİ

II UJ LEASING Akıllı ya tırım. Akıl c ı işbirli ği.

/

GARAN11 FINANSAL KIRALAMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK: Onaklar caddesi. Bahçeler Sokak No: 13 Meddiyeköy 80290 Istanbul 'Jel: (0-212) 288 55 08 (6 hat) Faks: (0-212) 274 18 45 MERTER: Fatih caddesi. Akçaagaç Sokak No: 1 Kat: 2 Mener 34010 Istanbul Tel: (0-212) 637 28 82 (4 hat) Faks: (0-212) 637 06 84

Garanti Finansal Kiralama A.Ş bir Garanti Bankasi iştirakidir.


ve

şehzadeliğinde Abdülnıecit

Efendi'ye resim dersi sürgün kafilesine katılmasını önleyemedi. Oysa Zonaro'ya o günlerde "Paşa"lık payesi verilecek ve ressam büyük bir sergi ile bunu kutlayacaktı. Yurdu terk etmesi için kendisine 3 gün süre tanınan Zonaro, Beşiktaş Akaretler'de köşebaşında bir ınüzeyi andıran tablolada dolu atölyesinde bulunan 300 kadar eserini yok pahası­ na sattı ve gözyaşlarıyla İstanbul ' dan ayrıldı. Zonaı·o, İtalya'da yerleşmek için, denizi bir parça o lsun lstanbul 'u andırır düşüncesiyle, San Remo'yu

old Istanbul, depicting the era in his animated style and glowing colours. Zonaro was one of those who made a major contribution to the development of western style art in Turkey. His eveııtual departure, however, brought an igııominious and hurtful end to his long stay in Turkey. When the ltalians attacked Tripoli, then part of the Ottoman Empire, in 1911, Turkey was outraged by this violation of its sovereignty, and as a gesture of protest ordered all Italians to leave the country. No exceptions ıvere made, and among them were Prof de Ma ngo of the Academy of Fine Arts, and court painter Fausto Zonaro. This event deprived Zonaro of paşa 's ra nk for the second time. The appointment had been imminent, and Zonaro was preparing for a large exhibition to celebrate the occasion. He was given just three days to leave the country, and in this time hurriedly so/d o.ff araund three hundred of his paintings - which filled his studio in Beşiktaş -for a fraction of the ir real value. He left grieving for the !and which had become his home. Back in ltaly he chose to setlle in San Remo, hoping that the sea would assuage his yearning for Istanbul. Here, despite an increasing dependence on alcohol, he continued topaint

seçti. İstanbul özlemiyle, Boğaziçi'ni yansıtan tablolar yaptı. Bir taraftan da arttırdığı içkisiyle bohenı havalı panolar yaptı. 19 Temmuz 1929 günü San Reıno ' da öldü. Mezar taşında Saray Ressaını olduğu belirtilmekte ve padişah tuğrası bulunmaktadır. Zonaro'nun İtalya'da varisierinin elinde bulunan 300 kadar eseri 1977 yı lında Floransa'da sergilenmiş ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu değerli tabloların 200'e yakınının konusu Türkiye ile ilgiliydi. •

landscapes of the Bosphorus on the one han d, and on the other a series of pane/s depicting bohemian scenes. He died in San Remo on 19 july 1929. The epitaph on his tombstone records that he was painter to the Ottoman co urt and is surmounted by the sultan 's monogram. In 1977, arouııd three hundred of his paintings owned by members of his family were showıı at an exhibition in Florence which received wide acclaim in the art world. Nearly two thirds of these works depicted scenes in Turkey, the coıın try which had been his soıu·ce of inspiration. •

vermiş olması,

64

S KYLIFE

A RALIK

+

DEC EMB E R

1994

'-


"Bankaınız,

he ın

hem paraınızı sağlığıınızı koruyor ... " Osmanlı Banka sı,

size bem

paranızı

farklı

HSMH

Saglık Sigorta/ı

saglık

Bizden tanız

koruyan

vermesi!

va rs a bile biç

Osmanlı Bankası 'na,

saglıgınızı

bem de

bir hizmet sunuyor:

Mevduat Şu

Hesabı.

saglık

sigo r-

düşünmeyin ;

gelin

anda

HSMH ile

Sadece kendinizi degil,

tanışın .

sevdi k-

lerinizide altına alın.

Sağlık Sigortalı

sadece

Mevduat

Hesabı

O smanlı Bankası'nda

var .

0 S MA N LI BANKA S I Ayrıntılı

bilgi i çi n telefon

numaramız:

(0 -212) 251 18 99


THEJOY TURKISH BATH Hem iç huzurun yaşandığı , hem de kişinin bedeninin yeniden hayat bulduğu bir yer. .. Macaristan'daki, Osmanlı dönemi Türk hamamlarında güzellikle görkem arasında bir denge dünyasına girersiniz.

Aplace whereyoufind both :·;C?reni~}' and hodiö• renetcal. .. /11 lhe! Otlonwn 1it rkish halhs in Hu ngmy. you en ler a u •orld qj'C?quilihrillm helu•een heau(v {{Ilc/ :·..pleudour. By BILL HOLDSWORTH

süzülen saba hın ilk ış ık ­ kubbe tava nı parçalıyordu. I ş ık , durgun temiz sudan, yuvarlak havuzdan, onu çevreleyen zarif kumtaş ı kemeriere ya ns ıyordu . Cam kabarcıklarıyla dikdörtgen ve yuvarlak bakır ku bbelerin süsl ed iği, altın hilallerle taçlanclırılm ış , kare biçiminde ki bu bina in şa ed ildiğ inden bu yana yak l aş ık 500 y ıl geçmiş. Bu , benim, bir Türk ham amına , onun gerçeküstü gizemini, su ve b uh a rın s ırl arı nı hissetmek üze re ilk kez g idi ş imdi. Ama Türkiye toprak l a rı nda değil d im. Eski Buda'nın müstahkem su rlarının aşağısında, Tuna e hri kıyısındaki bina , 1541 'de Macaristan ' ın Renkli

ca ml a rın arasından

T he early morning sunlight pierced the domed roof through a seatter of coloured glass. The light was reflected back from stil! clear water onto graceful sandsıone arehes that su rrounded th e circular bathing pool. Same 500 years had elapsed since the square stone building graced with copper domes set with glass bubbles and crowned with golden crescents, had been erected. lt was my first time as patran of a Turkish public bath; sensing its surreal mystery and seere/s of water and steam. Bul I was not in the tand of Turkey. The who/e building had been built by the Ottoman Turks on the banks of the River Danube below the for-

l a rı , taş

66 SK YLI FE ARALIK +

OECDABER

1994


tified ramparts of old Buda, after occupying the capital of Hungary in 1541 . My old friend, editar and publisher, lstvan Bart, who was suffering from an ımexplained illness, had proposed a si.x o 'clock assignation on a cool summer's morning by the Rudas Medicinal Baths on the Dobrentei ter. A very unEnglish hour. With same trepidation I dragged myself out of a warm bed and like a good pilgrim, descended the hill towards the not so blue Danube now looking a little jlushed from the rays of the orange hall of light which rose above the eastern horizon of the .fiat dusty town of Pest across the river. My first initiation into ways delightfully Turkish had

başkentini

fetheden Osmanlı Türkleri tarafından yapılmış. Bilinmez bir hastalıga yakalanan eski arkadaşım yayıncı ve editör ıstvan Bart, serin bir yaz sabahı saat 6'da Dobrentei'deki Rudas Kaplıcalan'nda bir randevu önerdi. Sıcak yaragırndan biraz ürpererek çıktım ve yokuş aşağı , şimdi nehrin öbür yakasındaki düz, tozlu Peşte kentinin dogu ufkundan yükselen turuncu güneşin ış ıklarıyla biraz kızarmı ş görünen, pek de maviligi kalmamış Tuna'ya dogru yürü düm. Türk tarzıyla ilk kez, şekerli ve agdalı bir tatlıyı (lokum) tadarak tanışmıştım. Ağzımı değişik bir tat kaplamıştı. Bu ikinci tanışma daha ziyade bir ayin 67

SKYLIFE ARALIK

+

DECEMBER

199 4


gibiydi. Suyun kullanılmas ına, temizlenme hareketinin ötesinde ruhsal tonlar katan bir ayin. Kalabalık toplantıl arda, Türk Ha mamları 'nın gizemli dünyası hakkında bastırılmış fısıltılarla anlatılan

hikayeler, yürüyüşü­ me fazladan bir tedirginlik katıyordu . "Yani Bill , 'hamam'a girdikten so nra, soyun ur ve 'peştema l ' diye adlandırıla n bir havlu ya sa rınır s ın . Sonraki a dım , büyük, ıs ıtılmış bir taş olan 'göbek taş ı ' n a ilerlemektir. Bunun üze rinde terlersin. 1ri ve kaslı bir hamam görevlisi sana masaj yapar. Yeterince terledikten ve ovulduktan sonra , daha serin olan mermer bir salona geçebilirsin ". Bana bu bilgile ri vere n , Agatha Christie'nin "Şark Ekspresi"nden fır­ lamış gibi görünen, iri, yuvarlak , p e mbe görünüşlü bir

adamdı.

Kabul etmeliyim ki bir başka boyut daha vardı. Bu da , açık­ tan açıga, herkesin önünde yı­ kanmaktı. Bu Haziran sabah ın­ dan önce, ya lnızc a Kuzey Londra'da , Prin ce of Wales Caddesi'ndeki hamamın İngiliz dünyas ını biliyordum. Görünmeyen bir görevli, muslukları ça lıştırıyo r, küçük oday ı , büyük cam tav a nı tutan demir ku şa kların etrafında kıvrılan

buharla dolduruyordu . Siz bir hücrede tek baş ın ayd ını z , ama büyük salon, herhalde bir 19. yüzyıl tre n ga rı gibiydi, şarkı söyleyen, söyle nen insanların ve

16. yüzyılda Osmanlılar gelince, mevcut kaplıca kültürüne Doğu gelenekleri eklenmiş, eski hamamlar tamir edilmi ve pek çok yeni hamam yapılmış. su la rın

been to taste a sugary and glutinous sweet. It had .filled my mouth with an acquired taste. This second act seemed more of a ritual; a ritual use of water in a way that lent spiritual ouertones to the act of washing. Stories to/d in hushed whispers at crowded gatherings about the mysterious world of Turkish baths gave my walk an added edge, a sense of intrigue. "You see Bill, ajter entering the 'hamam ' as it is known in Turkish you disrobe and get wrapped up in a towel, called a 'peştenıal '. The next step is to proceed to the 'göbek taşı', a large heated stane, where one perspires and is ruhbed doıvn by a muscular bath attendant. If the heat and the rubbing down proves too much then you can retire to a coo/er marb/e hall". My infarnıant had been a large raund pink fa ced man who seemed to

sesleriyle

dola caktı.

Termal sula rın tedavi amacıyla kullanılması , insanlı­ gm kendisi kadar eski. Atalarımız , bazı suların tedavi edici etkisini çok erken keşfetmiş. Macaristan'da suyun iyil eştirici gücü 2000 yıldan daha uzun bir zamandır bilini yormuş. Roma uygarlıgı, fethettigi tüm topraklard a, ge ni ş bir kaplıca kültürü ge li ştirmiş. Hala, eklem, omurga hastalıklarının ve artritin tedavisinde ya rdım cı olmak üzere, taştan oyu lmu ş karbonat, alkali ve diger iyileş tirici faktörleri içeren tuzlu sular a kıyor. 16. yüzyı ld a Osmanlılar gelince, mevcut kap lı ca kültürüne Dogu geleneklerini ekl emi ş l er. Eski hama mlar tamir edilmiş ve pek çok yeni hamam yapı lmış. 68

SK V LIFE ARA LI K

+

D ECE MBER

1 994


..,

iPLiK YARATICILIGINIZI SINIRLIYORSA ...

-

BiZ i

Türkiye'de, "iplik"

üretiınine

HATlRLAYlN.

yeni

ufuklar açan, yaratıcılıkta sınır tanımayan

bir kurum var.

İstanbul'da, Çerkezköy'de.

Yün ve yünlü karışımlı

triko ipliğinden, boyalı triko pamuk ipliğine

kadar uzanan geniş ürün

yelpazesiyle "Serfil" üstünlüğüyle, ayrıcalığıyla

tan ış ın.

Tel: (0212) 651 77 96


1640'ta inşa edilen Rudas Kaplı caları, özgün Türk mimarisinin en iyi örneklerine sahip. Istvan beni önce kuru sıcak bir odaya götü rdü. Termemetrenin ibresi 75 dereceye ul aştıgında , kanıının kaynayacagını sandım. Oradan, dinlenmek için, dogal ısısı 40 c ivarında sabit olan radyoaktif suların bulunclugu bir merkezi havuza, daha sonra da köşede , papatya kokusu ve tadında yogun buharın, cilelimin gözeneklerinden içeri nüfuz ettiği bir başka odaya geçtik. Nefes almak güçleşti. Vücudun her hareketinele sanki derim kendi kendine soyulacak gibi hissecliyorclum. Sülfatların, kalsiyumların ve magnezyumun ılık simyasına geri dönmek ferahlatıcıyclı. Görünürele ne ısıtılmış bir ta ş ne ele bana masaj yapmaya hazır iriyarı bir hamam görevlisi vardı. Camsız saatin kolları yüksek sesle ilerledikçe daha fazla insan

have walked out of the pages of Agatha Christie 's "Orient Express". I must admit there was anather dimension. That was to bathe in public, without concealment. Until this june morning I had only known the English version of a public bath on Prince of Wales Road, North London. The English are adept at giving words that have an opposite meaning to the reality, which was to be ushered into separate closets ei/her side of a long corridor housing huge porcelain bathtubs. A hidden attendant operated the taps, ftlling the smail cubicle with steam that curled araund iron girders supporting a large glass covered roof You were alone in a cell, but the high hall, for all the world like a 19th century railway terminus, reverherated with the noise of people singing, cursing and splashing water. The use of thermal waters for therapeutic purposes is as old as mankind itseif. Our ancestors discovered very early the curative prope1·ties of certain waters . In Hungary, water's healing power has been known for more than 2000 years. Roman civilisation developed an extensive spa culture across all their conquered lands. The mineral waters which stili flow from carved stone lion heads contain ca lcium, magnesium, hydrogen carbonate, alkali, and other therapeu tic substances which relieve degenerative diseases of the joints and spine, and arthritic injlammation. When the Ottomans arrived in the 16th century they added Oriental traditions to the existing spa culture. Old baths were restored and many new ones built. The Rudas Baths, built in 1640, is one of the best examples of original Turkish architecture. It was here that my initiation began. Istvan led me first into a room of dry heat. I thought my blood would boil as the thermometer dial bit 75 degrees centigrade. Tben on to relax in a central pool where naturally hat radioactive water stayed at a constant mid-40 degrees Celsius, only to be enticed back to anather corner room where steam, smelling and tasting of camomile, saturated the pores of my skin. Breathing became laboured. Each body mavement felt as if my skin would peel away of its own accord. It was a relief to slip back into a warm alchemy of sulphates, calcium and magnesium. l found no heated stone

When the Ottomans arrived in the 16th century they added Oriental traditions to the existing spa culture. Old baths were restored and many new ones built.

70

S K Y U FE ARALIK

+

DECEMBER

1 994


mavı

Bugün günlerden

-

... ama. ge l eceg in rengini kim bilebilir? yarını

i yi ya da kötü her

şey .

Sigorta. 35

yıld ı r

mın

n e l er göstereceg ini ? ..

an me selesi ... ama. kaderini elin d e tutmak.

ç ıkmak. yarını n ı Başak

... yaşa

bugünden güvenceye almak da

gelecegi Başak

rastlantıya bırakmayan

Sigorta ile soru mlulugu

yaşama

çagdaş insanın

Türk

insanıyla

paylaşmanın

sahip

vazgeçilmez

el ele .. siz de.

hafifligini.

ç a g da ş .i nsa n ı n huzur u n u . güve n i n i h i s s e d i n ... yaşamı n tekrarı

yok.

ertelemeden,yaşarken,üretirken

BAŞAK SiGORTA T (

l 1 "AA 1

& ANır..A ~ I

0 V T A Kl 1 G I OI •

Yann için bugünden

sigorta!

seçim i ...


geldi. Daha sonra üzerine havlu serilmi ş bir ya tağa uzandım. İşte masaj da o zaman ya pıldı. Daha reddetıneye fırsat bulamadan iriyarı bir h anım adeta tüm kaslarımı bağlarından ayırdı. Bütün olay 3 saat sürmü ştü. Rudas Kaplı ca l an ' nın son durağı , kuvvetli bir k a hva ltı ettiğim ve ardından saç larımı kestirttiğim bir lokantadan o luşuyordu . Berber, bana banyoların üç kaynaktan beslendiğini ve hama mın , suyun özel bileşimi nedeniyle yalnı zca erkekler tarafında n kullanıldığını söyledi. Artık , kendimi daha iyi hissetmeye başlamıştım , yeniden rahatlıkl a nefes a lıyo rdum. Peşte 'y i gezmek üzere köprüden yürürken, kendimi yenilemiş gibi bir duygu yaşıyordum . O andan itibaren, harnarnda yıkanmanın tutkunu haline gel-

or outsized bath attendant ready to rub me down with so me strange device. As th e fingers of a clock without glass ticked loud against the passage of time more people arrived. Later I found a towelled bed to lie upon. lt was then that I received my rubbing down. Bejare I could even p rotest a large lady started to shake all my muscles away from any connecting ligament. 7be who/e episode took three hours. 7be fina! tap of the Rudas Baths consisted of a restaurant where I enjoyed a hearty breakfast bejare going to have my hair cut. It was the hairdresser who to/d me that the baths are fed by three springs, and that the bath is used only by men because of the special compositian of the water. I ıvas beginning to feel better. I could breath properly again. As I ıva lk ed across the bridge to visit Pest I f elt reneıved. From that moment I became a devotee of communal bathing as a ıvay of enhanced health. Same tıventy years have passed since my first visit to the Turkish bath on th e banks of th e Danube. Budapest contains more baths daı ­ ing from Turkish times Budape~te, diğer Avrupa than any other city in kentlerine oranla, Türkler zamanından kalma çok daha Europe . A t the Kiraly fazla sayıda hamama sahip. Baths conduits of pine 15. yüzyılda Türkler and larch-ıvood built tarafından yapılan Kiraly by the Turks in the 15th Kaplıcalan'nın çam ve century have only just karaçarndan olukları yakınlarda plastik been replaced by plastic borulana deği~tirilmi~ . pipes. Chemically proBudapest conıains more duced plastic does not baths daıing from Turkish seem in keeping with times than any other city the sense of place, and in Europe. At the Kiraly the acı of bn"nging the Baths co nduitı of pine and larch-wood bu ılı by the Turks seeret ıvaters from the ın the ISth century have only depths of the earth. just been replaced by Once you discover the plastic pipes. joy of ıvarm water and sparkling light that fil/s these domed inner sanctums, you have embarked on a personal odyssey. Above one of the doorways of th e Rudas Baths in Budapest there is an Arabic inscription set in a carved stone meda/lion . 7be fettering is both decorative and informative. You are to/d that one has entered a world of balance betıveen beauty and majesty; betıveen men and women; through jlowing life-giving thermal ıvaters that are a precious gift to all of us. Such is the joy of a

miş tim.

Tuna kıyılarınd a, Türk H a marnı ' na yukarıda a nlattığım ilk gidişimden bu yana 20 yıl kadar geçti. Budapeşte , diğer Avrupa kentlerin e oranla , Türkler zamanından kalma çok daha fazla sayıda hamama sahip. 15 . y üz y ıld a Türkl e r tarafınd a n yapılan Kiraly Kaplı ca l a n ' nın ya kın zamanlara kadar kullanılan çam ve karaça rndan olukları pl astik bo rulad a değiştiri lmi ş. Kur ' an'ın

söz le rini Arap ve M ağ rıbi kültürl er i, Tanrı , insan ve doğa arasında bir d e n ge o lu ş turur . Cranada 'daki gü n eş saray ı bunun değerli bir örneğ idir . Bu zenginlikten, bir sağlık ve dinlenme kültürü ge li ş­ miştir. Bu hem iç huzurun yaşandığı, he m de ki ş inin bedeninin yeniden hayat bulduğu bir yer. Bu bileşenler , son biçimini, Osmanlı Türk H a m a mı mimarisinde bulmuştur. Budp eşte ' deki Rudas Kaplıcalan'nın kapılarından birinin üzerinde, yuvarlak oyu lmu ş taş bir kabartma üzerinde Arapça bir yazı vard ır. Size, hepimize ve rilmiş değerli bir hediye olan ve hayat veren termal suları içinde, güze llikle görkem a ras ınd a bir denge dünyası­ na girdiğinizi söyler. Türk Hamanıt ' nın keşfi işte böyledir. • ya nsıtan

7itrkisb hath . 72

S K YUFF

A RA LI K

+

D ECE MB ER

1994


Ottom:.ıın tomb:.ıık helmı:t :.ıınd shıdd ,

lbth l· enıury Mılıı:.ııry Mu.,.~um. Harbıye, ht:ınhul. Phoıo : Hadiye CanRokçe , Cem Çet in .

Kn the sixtee nth century , the crafıing

These unsung artisans turned the

of Ottoman helmets and shields was

craft of

the duty of a special ly formed corps

left a legacy that became a symbol

of

of a great era. Their c reations were

They wish to see the same meticulous

both strong and attract ive; both

attention given to the apprecia tion oftheir

pracıical

assets. That is why they choose to become

calle d the Cebeci

Ocagı.

Devising its

own techniqu es of inlaying metals , they

creaıed

heaıecl

a n astonishing

a ma lgam of go l d , si lver, iron a nel st eel.

meıalwork

into an

arı

anel

for their purpose and

aestheıically

pleasing in their design.

lt is no co incidence that so many of our

clients app recia te the ıhese

beauıy

a nd value

enduring and powerful objects.

the clients of the Türk Ekonomi

Bankası.

~ 1ÜRK EKONOM! BANKASI


DUTY FREE On

BOARD

PERFUMES PARFÜMLER

DUNE Eau de Toilette Spray50ml. 62 DM

\

FAHRENHEIT Eau de To ilelle Spray 50 ml/ AS 100ml.

56 DM - 55 DM

ChristianDior

TENDRE POtSON Eau de Toilette Spray 50ml. 60 DM PO I SON Eau de Toilette Spray 30ml. 48 DM

b AU

N· s

CHRISTIAN DIOR Make-upSet 60 DM

CHANEL PA RI S

V A PORtSAT EUR

CHANEL NO 5 Eau de To llelle Spray 50 ml.

65 DM


DUTY FREE

-

On

BOARD

BOUCHERON LADIES LINE Eau de Toi/ette Spray 50ml. 65 DM

BOUÇJ;I~RO!\

BOUCHERON ME:N'S LINE Eau de Toi/ette Spray 50ml. 60DM

EAU Ol TOII.ETa ı>(,)UA

BOUCHERON

HO,.,MI

BOUCHERON CHAMPAGNE Eau de Toi/ette Spray 50ml. 78 DM

PARIS

-

Eau de Toi/ette Spray 50ml. 62 DM

KOUROS Eau de Toi/ette Spray 50ml. 50 DM

JAZZ Eau de Toi/ette Spray 50ml. 45 DM

BEAUTIFUL Eau de Paifum Spray 30 ml.

70DM

i#@ B·'

KENZO Eau de Toilette Spray 50ml. 70 DM


DUTY FREE

On

BOARD

ACCESORIES AKSESUAR

VAKKO Eşarpl Scarves

115 DM

CAM EL TROPHY Saat 1 Watcbes

325 DM 230 DM CIGARETTES 1 SPIRJTS SIGARALARI IÇKILER

CARTIER 18 DM LORD EXTRA 18 DM

ROTHMANS 18 DM DUNHILL 18 DM

• Lord EXTil.A


DUTY FREE

On BOARD

TEKEL

2000 14 DM

YENI RAKI

7 DM

J&B. Whisky 20 DM

BALLANTINE'S Whisky 20DM

GRANT' S Whisky 20 DM

CAMEL Filters 1PO's

18 DM CAM EL Filters Box

18 DM


DUTY FREE On

BOARD


MARLBORO 100 1 Box

n. 11--=·~~.ji~~S.~D~M~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f \la~~unı """ \lanoıını ~-----.J


DANIŞMA VE REZERVASYON

DIŞ BOROLAR

BRUSSI:L5-BR0KSI:L

INTERNATIONAL OFFICES ABU DHABI ( CiSA)

Sultan Bin Yousuf and Sons Harib Tower 1 Ground Floor lntersection of Alıport Road and Electr.ı Road. P.O. Box 698 Tel: Rez: (97!2) 338845 llS: (9712) 211194 ADIS·ABABA (GSA)

Eıhiopian Airlines Bole Alıport P.O BoX: 1755 Tel: (251-1) 182222

ALMAATA

Hotel Oırar Room 102-103 Gogol Str. No: 73 Tel: (7) (3272) 506220 ·331154

AM MAN

)aba! Arnman Third Circle A. Rij'2db Centte 8th Floor Tel: BS 1 Rez (962~ 659102 • 659112

AMSTERDAM

Stadboudmkade 2, 1054 ES Amsıerdam

Tel: BS / Rez (3120) 6853801 (41ines-hat) ASHKHABAD·AŞKABAT

Magtymguly Av. 71 • 744000 Tel: (736) (32) 51o666-511666-512219 ATHI:NS ·ATINA

Philellilon Sır. No: 19 10557 Athens Tel: BS: (30-01) 3222569 Rez: (30-Ql) 3221035 . 3222569 • 3220561

BAHRAIN • BAHREYN

Manama Trovel Company W.I.I. P.O. Box 828 Manama • Bahrain Tel: (973) 211896

BAKU

Husı Hacıyev

Cad.

No: ll Baku Tel: (789) (22) 94194}-942505-651219 BANGKOK (GSA)

Gulf Express Transpoıt Ageney CP. Tower 3rd Level 313 ilom Road, 10500 Bangkok Tel: Rez/BS: (66-2) 2310300 (7 linı;s·hat) CAAC Beijlng Sales Office 117 Dongsi West Stteel Tel: (665) 558861 · 551031 Mazda BuUdlng 5ıh . Floor. Autostrade Jal El Dıb Tel: (96 ı) (1) 408096407236 (GSA) Pan Asi2tic Geflnor Cenııe Rue Clemenceau

P.O. Box 113 • 5486 Tel: (961) (1) 867425-36123(}-36123ı BERLIN

Budapester Str2sse 8 ı0787 Berlin Tel: BS: Rez.: (30) 2624033/34/35 Maker Chambers V 3rd. Floor No. 305 Nenman Points 400-201 Bombay Tel: BS: (91-22) 2040744 · 2875657 Rez: (91-22) 2043605

Baseter Str. 35 • 37 6o329 Frankfurt Tel: llS: (49) (069) 27300731132 Rez: (49) (069) 273300720/21122/23 (GSA) Necmi ÖC s 1·5, 68ı6 ı Mannheim Tel: (062 ı ) ı 0980

BU C HAREST· BOKREŞ ( GSA)

Tarom 10, Bre1.olanu Sir. Tel: (401) 6!50499 · 6ı52747

GENEVA·C:ENEVRE

Rue de Chantepoulet No. ı ·3 1201 Geneva Tel: (4 ı-022) 7316120 · 73 ı 6129 ·7387796

CA l RO · KAHIRE

Mustafa Kemal Sok. No. 3 Tel: Rez: (20-2) 3908960 · 3908961 (GSA) lmperial Travel Center 26 Mahnıoud Basiouny Str. Tel: (20-2) 761769 · 758939 · 76007 ı

HAMBURG

Hemıannstr

46 20095 Hamburg Tet (49) (040) 325805-0

CO L OGNE·KÖLN

Trankgasse 7·9 50667 Cologne Tel: BS: (49-0221) ı34443 Rez: (49-022 0 13407In2173 C OPENHAGEN· KOPENHAG Ved Vesterport 6

1612 Copenhagen Tel: BS: (45-33) ı44055 · 144499 Rez: (45-33) ı45ı90 AMR GSA Services 4255 Aman Coıter Blvd. MD4235

Bahnhof Str. 8, 30 ı 59 Hannaver Tel: (49) (0511) 3048210 (4 Jines.lıaı) HONG KONG ( GSA

Best Holidays Ud. Rms 160}-4 Fleet House

38 Gloucester Rd. Tel: (852) 86ı3ııı JEDDAH· C:IDDE

City Center Bldg. ııtı3 Medina Road. P.O. Box. 11563 Tel: (966) (02) 6600127 GSA: ABC Travel Ageney Medina Road Alquitlımi Bldg. P.O. Box. 11679 Te~ (966) (02) 65 ı8300-6532856

Foıth Woıth TX 76 ı 55

Tel: (800) 288-2520

DAM~~s;7.fıı:'m Zaklun Bldg. 3rd Fl. Tel: (96}-11) 2227266 • 2239770 GSA: AJ-Faradees T. Tourism Ageney Dar-El Mouhandeseen Bldg. Mays>loun Str. P.O. Box. 8389 Tel: (96}-11) 2228284 . 2239770 • 2232190 (lO lines-haO

JOHANNESBURG ( GSA)

South Afıican Aiıways P.O. Box. 7778 Tel: (7!3) 2206 KARACHI· KARAÇI ı2

Avenue Centre Strachen Road Tel: BS: (92) (21) 5682078 Rez: (92) (21) 5685922 • 5685766 . 5685487 GSA: Paktüılc Enterprises lmtaz Plaz:ı 85 Tel: (92) (21) 303503 · 30ı029

DHAHRAN·DAHRAN ( G S A )

ABCTravel Ageney King Abdülaziz Str. AJnimran Complex Centre P.O. BoX: 739 Alkhobar 31952 Tel: (66-3) 8950044 • 895-4904 DHAKA· DAKKA ( GSA) ~AirliftUd.

KI EV

Karl Marks Street No: 4 Apı: 22 Tel: (7) (044) 229 ı 550 · 2284ı03

AJ-Rayan Travel Ageney· P.O. Box: 363 Tel: SM: (974) 4ı29U · 412912

KUWAIT·KUYEYT

Fahad Al-Salem Str. Dowli2h Complex P.O. Box 23959 13100 Safat· Kuwait Tel: (965) 2453820/2ı · 2(22889

DU BAl

63-B Sheikl,ı Hamdan Bldg. Al Maktoum Sır. P.O. Box: ı200 Tel: <97ı-4J 226o38-2ı5970 (GSA) Swaidan Trading Co.Ud. (Same address/ayn ı adres)

DUBLIN ( GSA)

Aerlingus Dublin Airport Tel: (3530 370011

LEP'~f3~ Akif Cad. No: 54 Tel: (392) 227ı061-227ı382-2277ı24 LISBON·LIZBON (GSA)

Edillcio 25, Aeropon IJ.sbon.5 Tel: (35 11) B9912 ı LONDON • LONDRA ı ı - 12 Hannaver Str. London Wl R 9HF Tel: (44) (071) 4994499 (5 lines-hat)

DUSSELDORF

Graf Adolf Str. No. 2 ı

L OS ANGELES

402ı 2 Dusseldoıf

AMR GSA Services

Tel: (49) (2ı 1) 373062

5230 Paclfıc Concourse Drive Sulte 200 Tel: (310) 6434595

TURKISH

Rue Bugeaud

69006 Lyon

BUSINESS CLASS

Tel: (33) 78241324 MA DR ID Princesa, ı Torre de Madrid,

AIRLINES

PLT OF 7 28008 Madrid Tel: t9·9-34 1l <;.l i (H26 • >;4 16849

80

SKYLIFE ARALIK

+

248 Tower Road, S1ieına Tel: (356) 3ı6645 • 3ı6705 MANCHI:STI:IIII Airpoıt, Room 1163/1167, Level1, Tenninal 2 Tel: (061) 4896161 • 4898ı23 GSA: Sam Travel Suite 229 22 Deansgaıe Manchesıer M3 ı PH Tel: (061) 832ı 228

Manchester

MANILA (GSA)

Dek5 Alt Ine. 7701 Golden Rock Bldg. 168 Salcedo Str. Legaspi V'ılliıge Makati Metro Tel: (6H ) 81 2ı455-8ı21452-8123865

ABC Travel Ageney Al Mansour Str. Al Klıazeııda r Bldg. Tel: (02) 5434887

MEDINA-MEDINE ABC Travel Ageney

Kurban Al Nazıl Sır. Behind Sdny Co. Tel: (966) (04) 8224426 · 8221828 MILAN· MILANO

!.argo Augusto 1/A 20ı22 MUano Tel: (39) (2) 76007ı07 • 7600711 1

MOSCOW · MOSKOVA

Kuznetsky Most No: ı /8 Tel: (7) (095) 2924345-2925 ı 2 ı -292 ı667 GSA: Acrofloı Fruzenska)'2 Naberezhna)'2 4

Tel: (7) (095) 2466996 MUNICH · MONIH Bayer Strasse 43 D-80335 München

Tel: llS: (49) (089) 51 4 ı 0920/2ı Rez: (49) (089) 514ı0922123/24/25 MUSCAT·MASKAT (GSA)

AW Travel and Tourism Agencies U.C, P.O. Box. 5490 Ruwi, Muscat Tel: (968) 70730H073ıO NI:W YORK

437 Madison Avenue ı7.B New York N.Y. 10022 Tel: (!) (212) 3399650 • 3399662

NICE (GSA)

Sultan Sari 28 Rue Massena Tel: (33) <93) 8mo7 NURNBERG

Am Plaerrer 8 90429 Numberg Tel: (49) (0911) 9297214 · 92972ı6 OSAKA ( GSA)

Kindai Alt System Co. Estate Bldg. 25-3, Shinmachi 1-Cbome Nisnl·Ku, Osaka 550 Tel: (06) 5385647 PARIS

ı Rue Seribe 75009 Paris Tel: (3}-1) 42664740 · 42664739

PRAGUI:·PRAG ( GSA)

Ceskoslavenske Aeroline Revoyodıi, ı6o ı5 Praque 1 Tel: (422) 2146 RIYADH·RIYAD

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str. P.O. Box. 25 ı94 Ri)'2db 11466 Tel: (966) (1) 4631600 · 4632087 GSA: ABC Traveı Ageney (Same address-aynı adres) Tel: (966) (ı) 4632807 ROME· ROMA

Plaza Della Republica 55

LYON 9ı

lllALTA (GSA) Anigo Group Limited

MECCA·M I:KKE

H ANNOVER

DALLAS ( GSA)

DOHA·KATAR ( GSA)

BEIRUT·BEYRUT

P'RANKP'URT

51 Cantersteen, ı ooo Bruxelles Tel: BS: (32·2) 5020711 Rez: (32-2) 5ı26781 · 5126782· 5140453 . 5117676

54 MoıipıeeJ C.A. Dhaka ıooo Tel: 243059

BEIJING-PEKIN (GSA)

BOMBAY

1 Inf ormation and Reseroation

DECEMBER

19 9 4

ooıs5

Rome

Tel: BS: (39) (6) 4873368 Rez: (39) (6) 48ı9535 · 4827ı49 ROTTERDAM

Weena • 6080 30ı2 CN Tel: (31) (lO) 4332177 · 4332465


DANIŞMA VE REZERVASYON

K2l 8ullding 41-3 Hepublic or Korea Td: (822) 7517-115

Alaadelin Cad. No. 22 Kat J/lo6 Tel: (332) 2512000 · 2512032 ı. (GSA) Vatan Seyah:ıt AccotıSı Anlw:ı Cad Ayvaz Pasajı No: 41

ADANA

Stadyum Cad No. 32 Tel: BS: (322) 4580867 Rez: (322) 4542393 - 4543538 4537247 . 4543143

SINGAPOıtl:-siNGAPUR 300 Ordıaıd Road

The Promenade No: 06-J J Siııgapore 0923 Tel: Rez: (65) 7324556 • 7324557

lERZINCAN (GSA)

Gold Turizm ve Seyah:ıt Acent:ısı

50. Yıl Cad. SSK Rant Tes. No. 24 Tel: (442) 2188550 Rez: (442) 2181904- 2183409

Otogar giriş~ No.ı Emlıdag Td: 44 15194. 44ı5044

Str. No: ll·A Tel: (359) (2) 883596 • 874220 GSA: Sofia Alıport Td : (359) (2) 661690

<m>

1-Aksaro.y Turlun ve Lise Kaışısı KütOph:ıne Sok. D/2 Tel: (382) 2132332

67000 Strasbourg liııes-h:ıt)

STUTTGART

Lautenschlager Str. 20 70173 Stuttgaıt ı Tel: (49) (711) 221444--2261m-2263475 SYDNI:Y·SIDNEY

American Express Tower Suite 1602 388 George Sl=t NSW 2000 Sydney Tel: (02) 2332105 · 2211711 TAIF (GSA)

ABC Tı:ıvel Ap,erıcy Shubra Str.

Saudl Cairo Bank Kaışısı Tel: (966) (02) 7324m TAIPIEI (GSA)

Golden Foundation TOUI$ Corp. SF, 134 See. 4, Chuog Hsigo E.RD. Lung Meh Bldg. Tel: (02) n33266 TASHKIENT·TAfKINT

Mustafa Kemal Aııııüık Caddes~ No: 24 Tel: (83712) 561563 · 564654 TIEHRAN·TAHRAN

Ostad MoWıari Avenue No: 239 Td : BS: (98) (21) 6469026 Rez: (98) (21) 627464 TIELAVIV

Hayarkon Str. No: 78 53432 Tel: (972) (03) 5172333/34135 • 5173505 . 5172336 . 5103686 TOKYO Toıanomon Rappoıt,

4ıh Floor, 1-16-1 Tora.nomon Minate>-ku Tokyo lOS Td: Rez: (81) (03) 52511511 Tel: BS: 52511551 GSA: Kindal Alr System GMBidg. 8ıh Floor 4-JG-10 Ginza Chuo-ku Tokyo Tel: (81) (03) 35439781

TRIPOLI·TRAIILUS

Megorif Str.

CezayirSq.

Tel: (218) (21) <487li8-38236 TUNISIA·TUNUS Coınplex

El Mechtel Boulev2td Oulet Halfcuz Tunis Etage 2 Tel: (216) (1) 786473 · 787033 VI EN NA· VIYANA

0pemgasse 3 1010 Wıcn Tel: (43) (222) 5862024 · 5876795 ZURIC:H·ZORIH Tal Strasse

58 8001 ZUrich Tel: Rez: (41) (1) 2252323 Tel: BS: (41) (1) 2252311

Yllre Turlun lşletmecilik ve Tic. AŞ Tel: (222) 2316500 (4 lines--h:ıt). 2310448. 2315295

Seyah:ıt

Acenwı

2 Allee De La Robertsau

KU,ADASI (GSA), AYDIN

Osman Turlun Tıcaret AŞ lnönü Bulvan No: 181A Te~ (256) 6144205-6149382

ESKI.EHIR (GSA)

AKSARAY (GSA)

STitASOU~STRASIIURG

Cih:ınbeyli

Tel: (332) 6732306 • 6731367 2. (GSA) Orlıangazl Yıldız Seyah:ıt AcentıSı. Aııııürk Cad No. 10/A, Kulu Tel: (332) 6416350 • 6416710

IERZURUM

Qımhuriyeı Meyd2nı

Salıoma

Polat Turizm ve Seyah:ıt AeentıSı Qımhuriyeı Meydanı,

Belediye itesi No: 2 Tel: (446) 2146784

APYONKARAHISAR (GSA)

SOPIA•SOP'YA

Muh:ııruned

KONYA

26/D

Tel: BS (424) 2183730 Rez: (424) 2181576 • 2182300

DOMESTIC OFFICES

)un8111'

Tel: (33) (88) 521413 (3 250017

I:LAZI6 Şehit lih:ınlar Cad No:

IÇ BÜROLAR

SI:OUL-SI:UL (-A) Seasonıun-Oong,

1 Infomıation and Reseroation

Kanalboyu Cad No: 10 Orduevi Kaışısı Tel: (422) 321192G-3211922--32140S3

FETHIVE (GSA), MU6LA

Fetur Turlun ye Seyah:ıt Acentası Kordon Boyu 48300 Feıhiye Tel: (252) 6142034-6142443-6146076

2-Aksaı:ıy Seyah:ıt Acenwı

Zafer Mah. Devlet H:ıslanesi Kaışısı No: 1 Oıtııköy Tel: (382) 3518462-3513471

MARMARIS

AtatOrk Cad No: 5{)-B Tel: (252) 4123751· 4123752

GAZIANTEP

Aııııüık Bulvan No. 30/B Tel: BS: (342) 2301563-64 Rez: (342) 230156~

ANKARA

AllitOrk Bulvon No: 125 Ka~ 2, 3, 5. Tel: (312) 4192825 Rez: (312) 4192800 (15 lines-hat) Şehir Ofısi-Town Office: Aııııüık Bulvan 167/A Bakanlıklar Tel: (312) 4176499 • 3124900/385 GSA: Çavuşoglu Turlun ve

MI!RSIN

lstlklal Cad. 27. Sok. Çdd>i ~Şıanı No: 7 Tel: (324) 2315232- 2321278 · 2330100 . 2330274

HATAY(GSA)

Ant-Tur, Antakya Turlun ve Seyah:ıt AcentıSJ.

MUŞ

Seyah:ıt AcentıSı

Turi7JI! ve Seyahat Acentas ı Istasyon Cad. VUayeı kaışısı Tel: (436) 2123070

RIZE

ISTANBUL

Cad. Çavuşog!u Sok. Kat: 1 No: l

A. Isıarıbul Satış M üdürlüg<ı Cumhuriyet Cad. No. 199--201 Kat: 3 Harbiye Rez: (212) 6636363 BS: (212) 2482631-2464ol7-2471338 Satış BOrolan · Sal.,. Offices i. Kadıköy Bagdaı Cad. No: 27 K.ızıltopı:ık Tel: (216) 3371876-3371891 2. Harbiye Qı mhu riyeı Cad. No: 199/20 ı Tel: (21 2) 2250556 (6 Unes-hat) 3. Taksim Gczi Dilkkanlan No: 10 Tel: (212) 252 1!o6 (6 Uııes/hat) B. Aksamy Sat ış Müd ü rlüg<ı Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 79 Tel: (212) 518684{)-5 1664 19 Sa t ış Bürolan · Sales Offic"" 1. Sirkcci 1lamidiye Cad. Dogubank lşhanı No: 26 Tel: (2 12) 5228888-528426 1 2. Aksaı:ıy Atatürk Bulvan No: 162 Tel: (21 2) 5140022 · 23

Şerelllkoçhisar/Anlw:ı

Tel: (312) 6872383 ANTALYA Qımhuriyeı Cad Ozeı Idare 4hanı Altı

Tel: SM: (242) 2410558 • 2428522 Re1~ (242) 2426m . 2423432 • 2412830 BS: (242) 2434383-87 GSA: 1'2mfdya Turizm H:ıslane Cad. Şöhretler Sit""i 122 Sok. 21/B Kemer Tel: (242) 8144719 - 8144720 GSA: 1'2mfdya Turlun Camü Sok. No: 11/3 Side Tel: (242) 7531345 GSA: Pamfdya Turlun Keykul>:ıt Cad. No: 671A (Çimen Oteli yanı) Alanya Tel: (242) 5132466 - 5131585 BATMAN (GSA)

Bat·Air Turizm ve Seyahat AcentıSı , Diyarbakır Cad P1T kaışısı, Bayı:ınıoglu Ap. No: 12 Tel: (488) 2139149 • 2139222 • 2134085 BURSA Haşim l.şcın Cad. Tu~ 4hanı No:73

Tel: (224) 2211167 • 2212838 Çavuşoglu

Turizm ve Seyahat Acent:ısı Yeniyol Mah. Kulak.sız Sok. No: 4/A Tel: (364) 2243928 - 2245789

Gaziosma npaşa Bulvon Büyük E(.,. Oteli Altı

KARAMAN (GSA) Cici Tur ve Seyah:ı t

Kazdal Camii Yaru Belediye Sosyal Hl1~ Binası Ka~

SAKARYA (GSA)

Sakarya Tur ve Seyah:ıt AcentıSı Kudüs Cad Birlik lşharu Kat: 3 No: 23 Adapaz:ı.n Tel: (264) 2749688

SAMSUN

Kazımpaşa Cad. No.ll/A Tel: BS: (362) 4313455 • 4315065 Rez: (362) 4318260

SIIRT ( GSA) Aydınlar Cad. özel idare 4hanı 1. kaı . No: 101-102

Tel: (484) 223 88 02 SIVAS ( GSA)

Siv-JS Turizm ve Sey.ı ha t Acentas ı lsı ,.,-yon Cad. 30. Yıl Siı.,.i, No: H! Tel: (346) 2211147-22 13687-2244624 ŞAN L IURFA

Ka lıru

TEKIRDA4 ( GSA)

Trakya Turlun ve Seyah:ıt Arentası Atatürk Bulvon No. 68 Tel: (282) 2618438 · 2618439 Kernerkııya Mah. Meydan Parkı Kaışısı Tel: (462) 321t680-321YI46

No: liF

UŞAK

Arentası

VAN

KARS (GSA)

Sınır Turi1.m ve Seyahat Aeent2Sı AtatOrk Cad. No: 80 Tel: (474) 2233839

DENIZLI

lstiklal Cad. No: 27/B 20100 Denizli Tel: (258) 2648661-2648671 Tel: SM: (258) 2648651

Sahabiye Mah. Yd<lının Cad. No. Tel: (352) 2223858

Çavuşoglu

ı

KIRŞEHIR ( GSA)

lnönü cad. No: 8 Tel: (412) 2212314 • 2226143 GSA: Gir.ıl Seyahat Acentası Tel: (412) 2213054-2235733

Çavuşoglu Turlun ve Seyahat Acentası Atatllrk Cad. No: 7/2 Tel: (386) 2121172 · 212 1718

81

+

DECEMBE R 1994

Enver Perihanoglu I ş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2161019 · 2161241

YOZGAT ( GSA)

KAYSERI

DIYARBAKlR

( GSA)

Vatan Seyahat Acentası Isınetpaşa Cad. No: 85 Kat: 2 Tel: (276) 2152033- 2125 129

Konya Cad. No. 55 Tel: (338) 211 4859- 21 2068o

Tel: Rez: (252) 6925899 Tel: BS: (252) 6925499

( GSA)

Turi7.m Seyahaı Arentası Atatürk Bulvan, Ak Ap. No: 51A Tel: (4 14) 3122057 · 3122058

Onnan Işletmesi Kaışısı

DALAMAN, MU6LA

1

Tel: (464) 2130591 • 2130592

TRABZON

IZMIR

Tel: Rez: (232) 4258280 BS: (232) 4841220 (5 lines-h:ıt)

ÇORUM ( GSA)

(GSA)

Muşovası

lnönu Cad. No: 15/D Antakya-Hatay Tel: (326) 2157532 · 2157252

Anlw:ı

SKYLIFE ARALIK

MALATYA

Turizm ve Sey. Acentası Use Cad. No: 6 Kat: 3 Tel: (354) 2129193 • 2123946

REZ: Rezervasyon/Resertion SM : Satış MOdüril/Sales Manager GSA: Genel Saıış Acentası Gener:ıl

Sales Af,erıcy

BS : Bileı Salışi Ticket Sales


UÇUŞ BILGILERI Fltgbt Information

g~

1'-(1')

'"" ~E

~r ~~ :ı; ı::

e ..;

~ .....

N

'""

~~

<~ O< << < :J Z< <(fo z <<

MESAFELER FLIGHT DISTANCES

Km

Mil

ı:: ~

ALMAATA ALA

3927

2 534

5~

AMMAN AMM

12 15

7 54

ABU DABI/ABU DHAB I AUH

3 0 16

187 4

AMSTERDAM AMS

2 2 08

1372

556

345

BAHRAIN BAH

2 585

1606

BAKÜ BAK

1787

922

BANGKOK BKK

7472

4643

BASEL BSL

1839

1142

BERLIN SXF

1715

1065

990

615

BOMBAY BOM

4816

BRÜKSEUBRUSSELS BRU

~~ >-uıı.: ]

uı ıı:

E

~~ ;2

~g~(l');jjf8~

li!

uı~ uı <

)(

lll

i~~~~2~ uıf-uı:::;m > 3'~ıı:~Z~Z

~~:aıiiiıı.f-~ lll

'Ot lO

-aı-ıo

OINIO -lll <Ol' lll Gl N-t

ll) V)(\')

~~ın

a:: ~

lll o..-

ın

:1:

~IIJ.Jal>-<< ;:ıf-:JOına:~ ıı:

z m<

:ıc:

w

::ı!!:Zıı:uıuı:)

N~~~ll:>-<

fficı.!!!.!::!~~~

~ 2 .a

Km L EFKOŞA

-~N8011'-G!

i! .... :8:&1ll

ı::

"'

Mil 476

2510

1560

LYON LYS

1993

1238

MADRID MAD

2712

1685

M ILANO/MILAN MXP

1700

1056

MOSKOVAIMOSCOW MOW

1778

1105

MÜNIH/MUNICH MUC

1570

976

NEWYORK NYC

8047

5000

NICE NCE

1961

1075

NURNBERG NUE

1674

1042

PARIS/ORLY ORY

2239

1392

2992

RIYAD!R ı YADH

2429

1509

2164

1345

ROMA( ROM E/

CENEVRE/GENEVA GVA

1910

1187

FIUMICINO FCO

1382

859

CIDDEIJEDDAH .JED

2354

1463

SINGAPURISINGAPORE SIN 8661

5382

DUBAI DXB

3007

1868

SOFYAISOFIA SOF

488

303

DÜSSELDORF DUS

2037

1 265

STRASBOURG SXB

1864

1159

FRANKFURT FRA

1861

1156

STUTTGART STR

1760

1094

HAMBURG HAM

1987

1234

ŞAM/DAMASCUS

1081

672

HANNOVER HA.J

1927

1205

TAHRANffEHRAN THR

2041

1268 2118

BEYRUT/BEIRUT BEY

KAHIREICAIRO CAl

1231

766

KARAÇI/KARACHI KHI

3953

2456

ECN

LONDRA/LONDON LHR

KOPENHAG/

~

'\,.

767

ATINAIATHENS ATH 1'-1'-(1')~0-1'-

'C~

,,/'

Istanbul'dan /From Istanbul

RUH

DAM

TAŞKENTTAS

3360

TELAVIV TLV

1133

704

TOKYO NRT

8989

5586

1667

1036

COPENHAGEN CPH

2007

1247

TUNUSffUNUSıA

KOLN/COLOGNE CGN

1991

1237

VIYANA/VıENNA YlE

125 1

777

KUVEYT KWI

2169

1348

ZÜRIH/ZURıCH ZRH

1761

1094

A 310-203

A 340-311

RJ-100

142000

257000

44225

225

288

99

9382

TUN

ı:

~

'

~ ı::

~

2

.a ı::

"'

~

~

u

o

a::

~ < m~~

~

.J

<<<~!!:e ... <:J~.ım>(!)U

Z <~.!::!ll:N~

~!z~~~:5ii! <(<(mOOIIJIIJ

THYUÇAK TIPLERI VE ÖZELLIKLERI TYPE AND CONFIGURATION OF THY AIRCRAFT

ını:ı~~<ı~ ın:ı

Ma:<Tal!eq[WeVjbl(llii

C>

(J) lıJ

Lı.

z

-

1-

it

1-

()o :ı

>J:

1-

1

Cl

ö :ı:

C>

:J Lı.

....

ıt: Jıl

.J Jıl

1&. ı(

lll

Jıl

E

ll:

< ~)()( Cil N

o.. m~>-:l:uıf-

~ o - :ıc:< zZz

<ı:

(J)

(f)o :ı

!:i

u

ı-

:5

60702

153000

150

117

16140

16140

48872

44000

108 365

2)(23500

2X20000 LS

2)(52000 LS

2X48000

LS

L8

4X3 1200 LS

4X7000 LS

3 350

3865

8 100

6 480

11 952

2259

37000

37 000

41000

31000

856

856

900

900

945

820

698

698

860

860

890

720

4460

21880

41409

3800

210

YAKIT KAPASITESI Fu<l~(llii

MOTORGÜCÜ

ı-

>:r

68038

AZAMI KAU<IŞ A~IRUGI

StııtiıW~

:J

A310-304

KOLTUK ADEDI --o(I')-1'- 0 0

:r

8737·400 8737·500

~ ~ ı::

~

M/Uilltumllmıfıe(Kirı)

N~>-Z

AZAMI UÇUŞ TAVANI

!l:ıı:uı>-suım

~<(Z

~.!::!~~~~~~

MaxlmumAIIiJude(F()

:!:8<ı~ını~~

Maximumspı..J(}{mlbr)

1'-(1')'<1-'<1'<100

E

~ ?

~ ı::

~ ı::

~

.ı::ı

AZAMI MENzlL

Z <ffi <~::ı2 ~

] .ı::ı

En&flltllıMI

41000

41 100

AZAMISORAT

NORMAL SEYIR SORATI

>~.ı3 Ci~ <lll <C N o Cil< z -ıı: lıJ ı.ı<m z o ı.:~ < <C>-Z<-<::ı

<Cil:.J<(~.JIIlıı:

Z~<~s~~::ı ~z!z~<ıı.ı.Cli! <C<C<CIDOOOUJ

l/ormJıl cıuı.ı spı..J (Kmlbr)

KARGO KAPASITESI 7500

Coflı"~(llii

UÇAKADEDI Number of Pianes

26

83

SKYLIFE ARALIK

+

DECEMB ER

1994

2

7

25000

7

3

8


/ / /

/ /

IAN

SEA

A

N

s

E

A

Senghazi , Gl Slftt

E

G


<' ,-

B YA \

)l~

,..6~

".,

AL KUfR Op.ıJa•

S

E

A

MALDIVES ISL~NDS

1

ı

N

l

..... . ,.., •

A m~r~mtels i

SE CHELLES .• ' •

C•rl : · (S.ydtJ (>

,._.J

F•rquMrl•

A

U

(>

0

C


SEA

OF

OK HO TSK

p

c

A o

.. ls

~

cı iVok,ııno/1/

o

PH I L I P P / N E

Y S E A

MARlANA

"

ISLANDS

·:!

ı

,,.,

...

BELAU K~~ o

P•J.ulı

"

...

A

lv

- "-M c

Sopon

~ ?sMPM~

~

E

NkoMrlı. o

E

+,., . ,.....p-

OıtHNJTan(.Np.)

B A

c

""'•

GU-

j~·

ı

t /IVI.p /:1

Ç' ,

,

o

i tU SA l

n

..

FEDERATED STATES OF MICRONESI

---+ A

N

N !:ıOO

1000

!ıOO <C> Cana

luıtıı + Rlms:eıer

7~ 8emt

ChrisfrN61 (~ah i


UÇUŞ IKRAM PLANI 1 Inflight Service Plan Bazı

uçu

lanın ızda

verdigirniz ikram hizmetlerimiz 1 \Ve are pleased to Ol

Tl 572

TK

m Tl 919/911 Tl 910/912 Tl 925}927 Tl 926/928 Tl 592 Tl TK

630 Tl 631

Tl 641 Tl 560 Tl 561

('4 (i}

ISTANBUl NEW YORK NEW YORK ISTANBUl ISTANBUl BANGKOK BANGKOK SINGAPUR SINGAPUR BANGKOK BANGKOK ISTANBUl ISTANBUl lONDON lONDON ISTANBUl ISTANBUl PARIS PARIS ISTANBUl ISTANBUl TOKYO TOKYO ISTANBUl ISTANBUl AlMA ATA AlMA ATA TASHKENT TASHKENT ISTANBUl ISTANBUl TASHKENT TASHKENT AlMA ATA AlMA ATA ISTANBUl ISTANBUl DU BAl DU BAl KARACHI KARACHI ABU DHABI ABU DHABI ISTANBUl ISTANBUl ABU DHABI ABU DHABI KARACHI KARACHI DU BAl DU BAl ISTANBUl ISTANBUl KUVEYT KUVEYT BAHRAIN BAHRAIN ISTANBUl

6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 i4 6 f4 6 6

Ol

0

c c c

(!

D

c c c

0

0 [!

0

D D D D

~ ~

c

(§)

a D D D D

~

(§)

~

you of our lnj/ight Seroice Plan

04

Ol

m m m m m m m m m m m m m

Ll Ll Cl

m m

Ll Ll

m m

Cl Cl

m

Ll Ll

06

0 11

somejlights

07

08

ın

ın

(3

Ll Ll Ll

rn

o

m m

Ll

m

Ll

c c

(§)

o

DUTY FP.EE

10

c D D

ın

o c D

(§)

09

(3

(3

C!J

~

c c

D 1

c

(§)

APERITIF

Ll HOYIE 1 Film

c c

c

l!

(4

6 6 6 r4 6 f4 r4 6 r4 6

a

D

(4

6 6

lnjomı

OJ

Ll

COFFEE & TEA 1 Çay & !ahvt

LUNCH 1 Ö~en Yomefı

(§)

!NACl

DINNE~

0

UEAKFAIT 1 !ahvaln

UGHT HEAL

1 Alqam

Yomefı

r

\._


iSYAN

UL, ANKARA, izMiR, ANTALYA

NEWS

ABOUT

TOWN

GUIDE: HOTELS, SPECIAL LICENSE HOTELS,HOLIDAY VILLAGES, MUSEUMS, SIGHTSEEING, EMBASSIES ...


~' Turkey 90, Ankar.ı 3 12, istanbul: Euroıx:ıın

~2ı ;:;:';ıan Side 216, !zmir 232. Antalya 242

YILDIZ SARAYI Yıldiz

Sidc

. MUZESI

Palace Muse um

olunuz hiç Y ıl d ı z Sarayı içindeki "Yı l dız Sarayı Müzesi"ne düş­ tü mü? Beşiktaş'da sarayın yer a l dıgı Y ıl dız Tepesi , bir zamanlar koruluk bir alanmış. Saray kompleksinin bulundugu bu arazi, Kanuni Su ltan Süleyman döneminden beri Padişah­ lar tarafından av ve dinlenme sahası olarak kullanılmış. 18. yüzyı l da III . Selim, annesi Mihrişah Sultan için bir köşk, babası için de bir çeşme yaptır­ mı ş . Bu köşk bugün mevcut degil. En parlak dönemini Padişah II. Abdülhamid dönemi nde yaşa­ yan saraya, bu dönemde

Y

çeş itli yap ılar eklenmiş. İş­

te bu yap ıl arda n biri de bugün yeniden düzenlenerek ve restore edilerek, " Yıldız Sarayı Müzesi "ne dönüştürülen "marangozhane". Bugün Ba rbaros Bulvarı'ndan yukarı dogru ç ı­ karken, Yıldız Saray ı ' na dogru saptıgınızda, saray kompleksinin giriş kapısı­ n ı n tam karş ı sında yer alan "Yıldız Sarayı Müzesi"ni ziyaret edebilirsiniz.

..

by

Müze 'n in öyküsü kısaca Saray'a ait bazı eş­ yalar 31 Mart Yakası s ıra­ s ı nda yagmalanmış, bir gr u p eser de Müze-i Hümayun, İstanbul Üniversitesi Kütüphan esi, Topkapı Sarayı ve Askeri Müze'ye dagıtılmı ş . Saray, uzun bir süre Harp Akademileri olarak ku ll anılmış. 1978 yılında Kültür Bakanlıgı ' na devredi l m i ş. 1988 yılında Kü ltür Bakanlıgı ile bir anlaşma yapan İstan­ bul Belediyesi, marangozhanenin yeniden düzenlenmesi ve restorasyon çalışmalarını baş l atmış. Bu çalışmalar sonunda müze binası 8 Nisan 1994 günü ziyarete açılmış. Uzayıp giden bir galeri görünümündeki bu mi.ize binasında sergilenen eserler hakkında müze müdürü Sabahattin Türkoglu ş u bilgileri aktarıyor, "Yıldız Sarayı Müzesi eserlerini dört grupta toplamak mümkün. Birinci grup, marangozluk ve oyma işleriyle ilgili eserleri kapsıyor. Bu grup iç inde en önem li obje le r, bir bölümü Sultan II. şöyle:

Asıı Kayabal

ave you ever visited the museum at Yıldız Palace? Yıldı z Hill overlooking Beşiktaş was once a royal park where the sultans bad bunted and taken excursions since the reign of Sultan Süleyman the Magnificent. In the 18tb century Selim lll built a pavilion bere for his mather Mihrişah Sultan and a fountain in commemoration of his fatber . The fountain remains but the pavilion was demolisbed during later development of the palace complex of Yıldız, which enjoyed its beyday under Sultan Abdülbamid II. Most of the buildings seen bere taday were constructed during his reign . One of tbese is the carpentry shop, which has recently been restored and converted into Yıldız Palace Museum. Climbing the steep road leading uphill from the centre of Beşiktaş, turn right at the top of the pub/ic park to reacb the main entrance of } "ı/dtz PohiCc'.

+

90

SKYLIFE ARALIK

DECEMBER

1994

The museum stands opposite the gate. The cantenis of the palace were looted during the uprising of 1909 which !ed to the depasition of Sultan Abdülbamid II and those that were recovered were placed in the Imperial Museum, Istanbul University Library, Topkapı Palace and the Military Museum . The palace was used as a war academy for a long time, until being transferred to the Ministry of Culture in 1978. In 1988, Istanbul Municipality took over the carpentry shop and commenced restoration. The museum, whicb is in the form of a long gallery~ was opened on 8 April 1994. Museum director, Saha-

c


Bugün müzede sergilenen Yıldız Porselenleri'nin hemen hepsinde damga ve tarih mevcut. Bazı porselenlerin üzerinde, yeşil renkli ve yaldızlı ay-yıldız damgalar, bazılarının üzerinde de Sultan ll. Abdülhamid'in tuğrası görülebilir. Most of the examples of Y ıl d ız porcelain exhibited in the museum today are dated and bear marks, some green and gilt star and crescent motifs, and others the monogram of Sultan Abdülhamid ll.

Saray bahçesinde kurulan Yıldız Porselen Fabrika sı'nın ilk ustaları Fransız Sevres Fabrikası ' ndan getirilmiş. Sabahattin Türkoğ lu , Yıldız Porselenleri 'nin sarayın ihtiyacı ol duğu kadar, Padişah tarafından yabancı devlet büyüklerinin sarayiarına a rın ağan olarak gönderi ldigini de aktarıyor. Bu grup içinde Sultan I. Osman'dan Sultan II. Abdülhamid'e kadar, 32 adet padişah portreli fincan takımı değişik bir eser grubu. Yıldız Sarayı Müzesi ' nde Padişah II. Abdülhamid ' in gündelik yaşamında kullandığı bazı eş­

Abdülhamid

tarafından

da

kull a n ı ldıgı

bilinen ınaran­ goz lukla ilgili araç-gereçler. " Bu aletler uzun süre Topkapı Sarayı Silahdar Hazinesi'nde saklanmış. Sultan II. Abdülhamid bu aletleri kullanarak, saray atölyelerinde çeşitli mobilyalar ve eşyalar üretmiş. Bu grup içind e saraya a it oldugu sanıl an ahşap bir paravan ve çeşi tli mobilyalar o ldukça dikkat çekici. Müze Müdürü Sabahattin Türkoglu , ikinci önemli grubu Yıldız Porselenler i' n in oluşturdugunu söylüyor. Saray bünyesinde ilk "Porselen Fab rikası " , sa rayın ihti yacı nı karşıla­

mak

a ma cı

ile

kurulmu ş .

yalan da görebilirsiniz. Bu eserler

batlin Türkoglu , explained that the objects in y

1

1d

arasında Padişa­ hın

giysileri ,

tütün

tabakası.

kırbacı

gibi özel

eşya l arının yanın­

ız

da ,

Padişa ha

aredilen kı­ lıç ve II. Ahmed Çeşmesi ' nin sedef kakmalı maketi de görüleb ilir. Ayrıca ınüzede Büyük Ma beyn 'e ait bazı dekoratif eşyalar da diğer gruplarla birlikte sergileniyor.

Pa la ce Museum can be classified in four main categories. The first consists of furniture and other examples of woodwork and caroing fmm the palace, inciueling a beautıful screen . 71ıe tools used by Abdı'il­ hamid ll, who~e bobby was cabinetmaking and who made sıtites of cbairs and other .fıtnıiture. (//'1'

mağan

Yıldız Sarayı

Müzesi (Pazartesi ve perşembe günleri dışında her gün ziyarete açık - Open daily except for

Mondays and 7bursdays) Tel: (0212) 258 30 80 gı

S K YI IF F

ARALI K

alsa exhibited bere. Tbese tools have been brought bere from the armoıuy in Topkapı Palace, where they were previously kept for many years. Anather seetion consists of porcelain made at tbe lnıperial Yıldız factory , establisbed at the far end of the park to meet tbe needs of the palace. The first master potters and decorators were brought from Sevres in Fraııce. Many of tbe finest pieces produced at the factory were presented as gifts to foreign statesmen. The porcelain exhibits include a set of coffee cups bearing the ponraits of 32 sultans, from Osman 1 to Abdiilbamid ll. Same objects known to bave been used by Sultan Abdiilhamid ll are now in tb e m use um . These include clothes, his tobacco case and horse whip . Other items which belonged to the same monarch are a sword presented as a giji, a motberof-pea rl model of the Ahmed ll Fountaiıı, anda can·iage. Ornaınents from the Büyük Mabeyn or state apartınenis of the palace can alsa be seen here.

+

DECE MB E R

1994


~es: Turkc)' 90. Ankar:ı 3 ı 2, İ>tanbuı: European Sidc

~ ı 2~'::an Sidc 2 ı 6, lzmir 232, Antalya 242

---

..

.

AYA IRINIIDE . TARIHIN DEV GOLGESI

la

tarafından

Geniere

yüıi.itü lüyor. Replikaların

ya-

pımını ise ünlü heykeltıra ş ve restc ratör Michel Bourbon, ekibiyle birlikte 5 ayda

The Co lossal Shadow of History at Haghia Eirene

ge rçe kl eştirmi ş. Ça lı şmal a r ,

Fransız

Lafarge Coppee firve Türkiye'deki baglı kuruluşu Aslan Çimento'nun sponsorlugu ve Kültür Bamas ı

eçmişi M.Ö. 10. yüzyıla

G

uza nan Cla ros an tik kentinde halen sürdüıi.ilme kte olan kazıla rda ortaya çıka rılan Apollon, Artemis ve Leton heykellerinin replika ları ba har ayi a rına kadar Aya İrini 'de sergileniyor. Ciares 'da ilk kez 1913'de b aş l aya n k a zı ça lı ş m a l a rı

1988 yılından bu yana Franarkeolog Prof. juliette de

s ız

eplicas of statues of Apo/lo, A 11emis and Leto discovered during ongoing excavations at the ancient city of Claros, whose history goes back to the JOth century BC, a re being exhibited a t Hagh ia Eirene through to next spring. Excavations a t Claros on Turkey 's Aegean coast f irst began in 19 13 , and sin ce 1988 have been conducted by

k a nl ıg ı ' nın

k a tkıl a rı yl a

sürdüıi.ilmekte ...

M.S. 392

yı­

lında Hıristiyarılar tar..ıfından

parçalanan heykellelin eksik bulundukça replikalar da uygun biçimde tamamlanacak. Aya !rini'nin sahne bölümünde sergilenen dev replika ların gölgesinde ya pıl a n haftasonu ka nserleri , a rtık görsel bir keyifle izleniyor. pa rça ları

the French arr:haeologist Prof juliette de la Geniere. Tbe replicas are th e work of th e renowned sculptor and restorer Mich el Bourbon, whose team completed the task in five months, sporısored by th e French company Lafarge Coppee and its Turkish subsidiary Aslan Çimento . The statues at Claros were smashed by Christian iconoclasts in 392 AD, and the replicas are being built up from fragments found on the site. Tbese colossal statues which now stand on the stage area in Haghia Eirene add fresh fascination to the already atmospheric setting for concerts he/d every weekend at this ancient Byzantine churr:h in istanbul.

ABIDIN DINO On the flrst Anlversary of bls Deatb eçen y ıl 7 Ara lık ' da kaybettigirniz ünlü san a t ç ı Abidin Dino ö lümünün birinci y ı l ­ dönümünde Galeri Nev'in Ankara ve !stanbul 'da açacagı sergiler ve çeşitli et-

G

kirıliklerle a nılacak.

7 Aralık ' da !stanbul 'da aç ılacak sergide, Dino'nun "Bu Dünya", "Yalınlar", "Çiçekleme", "Aklakara " ve "Biçimden Öte" dizilerinden örnekler yer alacak. Sergi bir hafta boyunca İstanbul Galeri Nev'de izlenebilecek. Yine 7 Aralık ' d a Teşv iki­

ye Milli Reasürans Sanat GaJe risi'nde Can an Ge red e 'nin Abidin Dino filmi ve Be nnu Gerede'nin fotograf sergisi var. Fotograf sergisinde ye r alacak {!

8,3 metre yüksekliğ i nde ki Apolion heykelinin orijinalinin ağırlığı 140 ton. Replikalann ağırlığı ise 3 ton civarında. Replikalarda dayanıklı ve hafif bir malzeme olması nedeniyle cam lifi harcıyla takviye edilmiş mermer tozu içeren beyaz çimento ku lla nı l mı ş. The original 8.3 metre high statue of Apollo would have weighed 140 tons, whereas the replicas weigh under three tons. These replicas are made of a mixture of glass fibre, marble dust and white cement combining strength with light weight.

ça lışma lar ki-~ tap haline geti-

rilı·n· k

92 S K V LIF E AR ALIK +

DECEMB E R

19 94

~

~

he cele brated Turkish artist Abidin Dino died on 7 D ec e mber last year. He will be commemorated by exhibitions of his work at Galle ry Ne v in Ankara and istanbul, and a prog ramme of other events. The Ista nbul exhibition will include works from several of Din o 's series: "This World'; "Unadorned '; "Floweri ng ", "White and Black" and "Beyond Form ". The exhibition will last f or a week. On 7 D ece mbe r, Canarı Gered e's film about Abidin Din o will be at s hown th e Milli Reasürans Art Gallery, where there is also an exhibition of photographs by Bennu Gerede. The ph o tographs are to be published in , .. a book.


CALIFORNIA MÖNÜSÜ Callfornla Menu

olarak kömür ızgaradan çı­ kan dana, kuzu, domuz, tavuk ve balık çeş itleri ile geniş bir şarap mönüsü de sunan Sunset, kış ayları boyunca akşam yemeklerinin yanısıra ögle yemekleri için

unset Grill & Bar which opened fas/ summer in Ulus Park is welcoming the winter season with its Califomia menu, a synthesis of Mediterranean, Far Easterıı and American cuisines. New head cbef Carole Brawerman, who has worked in numerous hate/s and restaurants in California and Bostan, prepares a range of nıainly barbecued heef, lamh, park, ebieken and fish . Mea/s are accompanied by a wide range of wines, and salads with many different dressings.

Asya'dan ,Anadolu'ya Inen Rüzgar

The Wlnd Blowlng from Asla to Anatolla

eçen yaz Ulus Parkı'n­ da açılan Sunset Grill & Bar kış ay i arına Akdeniz, Uzakdogu ve Amerikan mutfaklarının bileşi­ minden oluşan California mönüsü ile giriyor. Califomia ve Beston'da çeşitli otellerde ve restoranlarda görev yapm ı ş yeni başahçıs ı Carole Brawer-

G

man ' ın hazırladıgı, agırlıklı

apı Kredi Vedat Ned im Tör Müzesi'nin kronolojik sergi dizisinin üçüncüsü "Anadolu Beylilderi Sikkeleri" sergilenmeye başlandı. Anadolu'da ilk kurulan Selçuklu beylilderi Saltuk-

Y

ogtıllan, Mengücekogtılla­

n, Artukogtıllan ve Daniş­ mendliler'e ait sikkeler serginin ilk grubunu oluş­ turuyor. Bu sikkelerde görü len gerek Helenistik heykel motifleri , gerek Rumca veya Arapça yazı­ lar bölgenin o dönemdeki kültürel kimligine ışık nı­ tuyor. Serginin ikinci grup sikkeleri, Selçuklular' ın dagılma döneminde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kurulan beyliklere ait. Bu sikkelerde, darp ettiren beyliiderin yanısıra egemenligine boyun egelikleri

S

he exhihition of Coins of the Anato/ian Principalities, third in the series of chronological exhihitions at the Yapı Kredi Vedat Nedim T6r Museum, has now opened. Coins from the fırst Seljuk principalities estahlished in A natolia the Saltukogullan, Mengücekogullan, Artukogullan and Danişmendli/er constitute the earliest examples. Tbe Hel/enistic statue motift and hoth Greek and Arahic inscriptions on these coins are a valuahle source of information about the cultural identity of Anatolia during this period. The second group of coins helongs to the principalities estahlished in Anatolia when the Seljuk state was

de hizmet verecek. Ayrıca çok çeşitli soslarla tatlandı­ rılan salataların yanısıra vejeteryanlara yönelik sebze ve hamur işleri de Sunset'in yeni mönüsü içinde yer alıyor.

The Sunset menu alsa caters for vegetarians with delicious vegetahle and pastry dishes. Patrons please note that during the winter Sunset will he open forlunch.

Memlükler, llhanlılar ve Selçuklular gibi bölgenin güçlü devletlerinin hükümdarları­ nın da isimlerine rastlanıyor. Tasannuru mimar Sarnih Rı­ fat'ın yaptıgı "Asya'dan Anadolu'ya Inen Rüzgar" sergisinde yer alan en karakteristik 101 sikke Şennur Şentürk ve Brian johnson tarafından bir katalog içinde toplandı­ lar. Anadolu'da bir dönemin siyasal, ekonomik, kültürel ikliminden izler taşıyan bu küçük ama önemli objeleri 18 Şubat 1995 tarihine kadar Yapı Kredi Vedat eelim Tör Müzesi'nde görmek mümkün.

disintegrating, and hears the names of powerful Mameluke, Ilkhanid and Seljuk rulers of the time, as well as the principalities under their domination. Designed by Samih Rıfat, the "Wind from Asia into Anatolia " exhihition reflects the political, economic and cu/tura/ life of an era through these tiny hut significant ohjects. A catalogue•prepared by Şennur Şentürk and Brian johnson gives details of 101 selected coins from the exhihition, which will be open at Yapı Kredi Vedat Nedim T6r Museum until 18 Fehruary 1995.

Anadolu'ya ilk gelen uç beylerinin bastırdığı sikkelerde, komşulan ve hasımlan olan Bizanslılar1a girdikleri ticari ve kültürel alışverişlerin izleri görülüyor. The coins minted by the first Turkish lords to establish principalities in Anatolla provide valuable information about the commercial and cultural exchange between their neighbours and foes, the Byzantines. Yapı Kredi Kültür Merkezi, Vedat Nedim Tör Müzesi

Tel: (0212) 245 20 41 93 SKY LI FE AR ALI K +

DECE MB E R

199 4


~: Turkey

90. Ankara 312, Istanbul: lluropcan Sidc

6ı ı2--:;;an Sidc 2 16, 17mir 232. Antalya 242

B L U E S RÜZGARI

hett'ten alan Magic Slim festivale Teardrops isimli toplulugu ile katılacak. Bu yı lın as ıl büyük sürprizi Honeyboy Edwards, savaş sonrası "blues"un önde gelen isiaıleriyle ça lışma :ıansı bulmuş olan adeta bir "yaşayan tarih". Birlikte çaldıgı isimler arasında Muddy Waters ' ı müzik dünyasına lanse eden Sunnyland Slim, Mississippi plantasyonlarından , yani "blues"un gerçek topragından yetişmi:ı Howling Wolf, kendisinden sonra

. Blues Breeze Through Istanbul, Ankara and Izmlr artık geleBlues Festival i müziksevedere yine unutamayacakl a rı günler yaşatacak. "Blues"un genç dehalarından Lucky Peterson, "Chicago Blues"un temsilcilerinden Magic Slim ve yaşlı usta Honeyboy Edwards bu y ıl beşincisi yap ıl acak olan fesrivalin konukları . tık parçasını, Willie Dixon'ın destegiyle henüz 5 yaşındayken yapan Lucky Peterson, Little Milton ve Bobby "Blue" Bland'le birlikte çalışmış. Bugün 29 yaşında olan Peterson, 90'lı yılların "Blues" düşüncesi­ ne şek il verenler arasında

fes Pilsen'in

E

nekse lleşen

he Efes Pilsen Blues Festival, now a traditional feature on the Turkish cultııral calendar, briugs uriforgettable experiences to ınusic tavers once again . Young Blues genius Lııcky Peterson , Magic Sliın representing Chicago Blues, and the

sayılıyor.

"Chicago Blues" geleneginin taşıyıcılarından olan ve adını bu akımın önde gelenlerinden olu p genç yaş­ ta ölen Magic Sam Mag-

94 c:; K Y LIF E

ARALIK +

DE C EMBER

199 4

elderly master of the genre, Honeyboy Edwards, are the guests at this year's festival. Lucky Peterson made his first appearance on the music scene at the age of five , discovered by Willie Dixon. He went on to work with Litt/e Milton and Bobby "B/ue" Blaııd. Now at 29 years of age, Peter.,;oıı is one of the architects of modem Blues. Magic S!im carries the flag of the Ch icago Blues Iradition, accoınpaııied by his band Teardrops. He takes his stage name ajter Magic Sanı Maghett , one of the faremost names of this mavement who died at a young age. 7be real swprise this time araund is Honeyboy Edıvards, who in the postwar era worked with the great names of Blues and is a watking history. He has worked with Sunnyland Slim who discovered Muddy Waters, and Howling Wolf, who learn t his music in th e Mississippi


~~noN Kişorı BALEsi ANKARAıDA

__"Don Qulxote . In Ankara

.__

gelen birçok müzisyeni derinden etkilemiş Little Walter Jacobs da var. "Delta Bl u es " geleneginin son temsilcilerinden olan Honeyboy Edwards'ın repertuarı 19IO'lara kadar uzan ı ­ yor. Ista nb ul'da 30 Kasım - 3 Aralı k tarihleri arasında İs­ tanbul Hilton Convention Center'da başlayacak olan festival, 5 - 7 Aralık tarihleri arasında İzmir Hilton'da, 9 ll Aralık tarihleri arasında ise Anka ra Hilton'da gerçek l eş tiril ecek. Meraklıları

bilir; Efes Pilsen Blues Festivali bu yıl da bir konserler dizisi olmanın ötesinde dileyen in piste çıkıp dans edebilecegi birer eglence halinde geçecek. Zaten işin içinde ''blues" o lunca aksi mümkün mü?

plantations, the true home of Blues. Eclwards has been a profaıtnci influence on such musicians as Little Wa/terJacohs. The last representafive of the De/ta Blues tradition , Honeyboy Edwards p!ays a repe11oire going back to 1910. The feslival ıcıkes place al Is/anbul Hilton Conven lion Cenler on 30 November lo 3 December, al !zmir Hilton on 5 lo 7 December, and al Ankara Hillon 011 9 lo ll December. Previous tjes Pilsen Festival fans wi/1 know !hal this is not just an occasio11 lo listen, but a rare opportunify lo etance to Ibe best of live m11sic . When it is Bl11es we are ta/king abo11t, how cou/cl if be otherwise?

.. .r-· eçen Ekim ayında Ankara'da sergilenen Ludwig Federoviç Minkus' un "Don Kişot " balesi Aralık ayı içinde yeniden izleyici karşma çık ı yor. Minkus'un müzigi ile Petipa ' nın koreografisini yaparak sahneye koydugu "Don Kişot " balesi ilk kez 1869 yı­ lında Moskova Bol~oy Tiyatrosu 'nda temsil edildi. Üç perdelik bu bale izleyicilere

G

lucky Peterson

dansın yanı sıra muhteşem

bir konser izleme olanagı da sunuyor. Nikolai Oslaltsov'un sahneye koydugu eserde orkestrayı şef R. Dorosivski yönetecek. Eser, 1, 8 ve 17 Aralık tarihlerinde Ankara Devlet Opera ve Balcsi'nde izlenebilir.

irst staged in A11kara last Oc/aber, Ludwig Feclerovich Miııkus ·s Don Qw~'l:ote bal/el is wilh auidiences again this December. Don Quixote was first staged by the Bo/shoi Balle! in Moscow in 1869, wilb cboreography by Petipa . This lhree-ac/ hal/el is in the nature of a dramalised accompaninıent to the spectaclllctr music. Stagecl by Nikolai A. Oslaltsov, the orcbestra is conclucted by R11slan Dorosivski. Don Qu ixote will be pelformed on 1, 8 a n d 1 7 December by Ankara State Opera c111d Ballel Company.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Tel: (0312) 310 43 28- 309 14 10 95

SKYLIF b.

ARALIK

+

DECE M BER

1994


0(216) :Ma 01 41

tıd IIOK'U.c

s

W~E

N

..azlıç~şıne ~

~

-MARMARA

Iskelesi -,

~~fl;~'tii~~~~~----

akızağacı

(

DENiZi

--- ---- ... __

' '

'

' ' ------',--

'

' ,,''

,

1

4.'

~ 'lskt!tsi \

Bd:ımıCı

:== .. c

\ [!] (

r

c

z

~

-


ISTANBUL

GU ı'de

EMERGENCY

Arnbulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: ı 55 (All over Turkey) Tourism police Tel: 527 45 03 Gemianne Tel: ı 56 (All over Turkey) TOURISM

INFORMATIONS

TURIZM DANIŞMA

Atatürk Airport Atatürk Havaalam (Yeşilköy) Tel: 573 73 99 Hilton Hotel Areade Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 Sultanahmet Square Suhanahmet Meydanı Tel: 5 ı 8 ı8 02 The Turkish Touring and Automobile Club Tür!?;e Ttıring ve OtonuJIJü Kurunıu (Hea Office- Merkez) Tel: 231 46 3ı HOTELS 1 OTELLER

Aden (*'") Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel ('''") Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26 Askoç Otel (*'") Istasyon arka sokak, Sirkeci Tel: 5 ı 18089 Fax: 5 ıt 70 53 Büyük Sürıneli (''*") Ga~Teı: m ıı 60 Fax: 3669 Color Hotel (*'") Fındıkzade

Tel: 63 ı 20 2Q-39 Fax: 52348 42 Conrad İstanbul ('''") Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar (''*")

Yeşilköy Tel: 663

2900(18lines,lhat) Fax: 573 57 Oı Çırağan Palace Kemplnski (*'"') Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul (*"") Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 ı ı 00 Dilson ("*') Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77 Divan (*"")

Taksim Tel: 231 4 ı 00 Fax: 248 85 27 Eresin (*'") Taksim Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Grand Tarabya Hotel (*''") Tarabya Tel: 262 1O00 Fax: 262 22 60 /

Güneş(*'")

Merter Tel: 555 24 4ı Fax: 554 41 08 Hilton İstanbul (*''") Harbiye Tel: 23 ı 46 65 Fax: 240 4ı 65 Holiday Inn (''") Ataköy Tel: 560 4 ı ı o Fax: 559 49 ı 9 Holiday Inn Crowne Plaza (' ..") Ataköy Tel: 560 8ı 00 Fax: 560 8ı 55

Telcphonc: International code for Turkey: 90, İstanbul area codes: European side 212, Asian side 216. Local numbcrs on the European side bcgan with 2, 5 or 6, those on the Asian side with 3 or 4. For intercity calls within Turkey fırst dial "O', then the area code, and then the ıocal number. For international calls fırst dial "00". Citadel Kenned/: Caddesi 32, Alurkapı Tel: 5ı 23 ı3 Fax: 5ı6 ı3 84 Hıdiv Kasn (The Khedive's Summer Palace) Çubuk! u Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 HotelAmber Sultanahmet Tel: 518480ı Fax: 5188119 Hotel Arınada Alurkapı Tel: 638 13 70 Fax: 5 ı8 50 60 Hotel Historia Amiral Tafdil Sokak 23, Sultanahmet Tel: 5ı7 74 72 Fax: 5168ı 69 İbrahlm Paşa Hotel Terzihane Sokak, Sultanahmet Tel: 518 03 94 Fax: 5ı8 44 57 Kariye Edirnekapı Tel: 5348414 Fax: 52ı 663ı Splendid Palace 23 Nisan Caddesi, Büyükada (Prince Isi.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Sıraserviler Caddesi 54 156, Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 51 7 67 85 Fax: 5ı 7 67 80

Hotel Emperyal ("'') Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 6 ı Fax: 252 43 70 Hotel Interconti (*'") Meddiyeköy Tel: 288 ı6 42 Fax: 272 95 05 Hyatt Regency(''*") Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 İstanbul Savoy Hotel ("'') Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (*'") SuJtaııahmet Td: 517 44 00 Fax: 638 ı 1 ll Keban (*''') Taksim Td: 252 25 05 Fax: 24333 10 Kervansaray (*'") Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78 Klassis ('..'') Silivri (65 km from İstanbul 50 km from the airport) Tel: (O) 2ı2 -748 40 50 Fax: (O) 2ı2 -748 40 49 Maçka Hotel (*''') Teşvikiye Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Mannara İstanbul (*''") Taksim Td: 25 ı 46 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul (*"") llıleli Td: 5ı3 93 00 Fax: 5ı2 63 90

MUSEUMS 1 M 0 ZELER

Mim("'*) Beşiktaş Tel:

246 55 07 Fax: 230 73 77 Mövenpick ('-') M:Nak Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 5ı Nippon ('"') Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Olcay (*'") Topkapı Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Parksa Hilton (*'") Maçka Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Pera Palas ('"') Tepebaşı Tel: 25 ı 45 60 Fax: 251 40 89 Polat Renaissance Hotel("'*') Yeşilyurt Tel: 663 ı 7 00 Fax: 663 ı 7 55 President ('"') Beyazıt Tel: 5ı66980 Fax: 5166999 Prestige ('" ') llıleli Td:5ı88200 Fax:5188290 Pullman Etap İstanbul (*'") Tepebaşı Tel: 251 46 46 Fax: 249 80 33 Richmond (*'") İstiklal Caddesi Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07 Riva ("") Taksim Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sheraton İstanbul ('"") Taksim Tel: 231 2ı 21 Fax: 231 21 80 Swissôtel the Bosphorus (''*") Maçka Tel: 259 Oı Oı Fax: 259 O1 05

Archeological Museum Arkeoloji Müzesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Every day Except Mondays. Pazartesi dışmda her gün.09.30 -17.00 Atatürk Museum 1Atatürk Müzesi Halaskaıgazi Caddesi 25 Şişli Tel: 240 63 ı 9 Every day except Saturdays and Sundays. 10.00.12.001 14.00.ı6.30 Cımuırtesi, Pazar dışmda her gün. Calllgraphy Museum Hat Sanatlan Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 5ı Open daily except Sundays and Mondays. 09.00.ı6.00 Pazar ve pazartesi dışmda her gün. Church of St Saviour in Chora Kariye Müzesi Edirnekapı Tel: 523 30 09 Open every day except Tuesdays. Salılan hariç her gün 09.3ü-16.30 Haghia Sophia 1Ayasofya Müzesi Sultanahmet Tel:522 09 89-522 17 50 Open everyda)' except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09. 3Q-ı 7 .00

Military Museum 1Askeri Müze Harbiye Tel: 232 ı6 98 Open everyday, except Mondays, Tuesdays. 09.00.17.00 Pazartesi, salı dışmda her güıı. Museum ofPainting and Sculpture Resim ve Heykel Milzesi Beşikıaş Tel: 26ı 42 98 Open every day except Mondays and 'Ilıursdays. Pazartesi ve perşembe bariç hergün. 12.00.16.00 Museum of Turkish and Islamic Art Türk ve Islam Eserleri Müzesi

HOTELS ( HOUSED IN RESTORED HISTO RJ C BUILDINGS )

Avicenna Amiral Tafdil Sokak 3 ı , Sultanahmet Tel: 5ı7 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyorılar Soğukçeşnıe

Sokak

Sultanahmet Tel: 513 3660 Fax:

İbrahim Paşa Sarayı

5ı3

Sultanahmet Tel: 518 18 05-06

3619 97

SKYLIFE ARA LI K

+

DEC EMBER

1994

Open every day except Mondays. Pazartesileri dışında her gün. ıo.OO.J7.00

Sadberk Hanım Museum Sadberk Hanım Müzesi Büyükdere Caddesi, 27-29 Sanyer Tel: 242 38 13 Every day except Wednesdays. Çarşamba dışında her gün. ı0. 30 - ı7.00

Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: 5ı2 04 80

Open every day except Tuesday

Salı dışında her gün. 09.3ü-ı6.30 Yıldız Palace Museum Yıldız Sarj11 Müzesi Beşiktaş Te : 258 30 80

PALACES/SARAYLAR

Beylerbeyi Palace 1Beylerbeyi Sarayı Çayırbaşı Durağı, Beylerlıeyi

Tel: 32 ı 93 20 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00. ı 7.00 Pazartesi, perşembe dışında her gün Dalınabahçe Palace Dofmababçe Sarayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00.ı6.00 Pazartesi, perşembe hariç her gün. lhlanıur Kasir 1Ihlamur Kasrı lhlamur Caddesi, Beşik'taş Tel: 26ı 29 9ı Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00.17.00 Pazartesi, perşembe bariç her gün.

Maslak Kasirs 1Maslak Kasırlan Büyükdere Caddesi Mastak Tel: 276 10 22 Everyday except Mondays and Thursdays. 09. 00.ı7.00 Pazartesi, perşembe dışında her gün Yıldız

Kiosks: Şale, Malta and Çadır Maha ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22 Open daily. Her gün. 08.30-17.00 Yıldız Köşkleri: Şale,

CHURCHES AND SYNAGOGUES

Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak ll/i , Taksim Tel: 244 13 58 putch Cıapel (.lJnlon Oıurch) lstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday Mass in English. eve Shalom (Synagogue) Biiyük Hendek Caddesi. oı işhane Tel: 244 75 66 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 06 35 Sunday mass in Italian. St Esprit (Cathollc) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 ı O Sunday mass in French. St Helena's Chapel (Anglican) The British consulate, Tepebaşı Tel: 244 42 28


AROUND IZMIR

\'

''

' '

EGE

'

DENiZi '

Venice

' '

' '

''

'

llh

EGE

N

W~ E bd .-olt'l'Ae 0(216) 349 01 41

DE N i Z i


1

ıN

Z

M

1

R

AN D A RO U N D

G U ide

EMERGENCY

Arnbulance Tel: 112 (All over Turkey) Potice Tel: 155 (All over Turkey) Tourlsm potice Tel: 631600 (ask for tourism police) Gendarme Tel: 156 (All over Turkey)

Oub Cardla (Holiday Vıllage) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 712 ll ll Fax: 712 12 27 Qub Med Kuşadası Holiday Village Aslanbumu, Kuşadası Tel: 614 ll 35 Fax: 614 ll 25 Foça CIOO Med Holiday Vlllage Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75

Bayraklıdere, Kuşadası

TURIZM DANIŞMA

Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32 New Neptün Holiday Village Seferihisat, Güınüldür Tel: 742 74 55 Fax: 742 70 38 ömer Holiday Village Yavansu Mevkii, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax: 614 43 44 Pine Bay Holiday Yiliage Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax: 612 22 07 Sunset V1ew Holiday Vıllage

Çeşme

Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası

Tel: 614 ll 03 -614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 -892 63 28 HOTELS 1 OTELLER

IZMIII

Anba Oteli c-) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi c-) Balçova Tel: 285 48 50 Büyük Efes Oteli c-) Gaziosmanpaşa Bulvan I Tel: 484 43 00 Fax: 441 56 95 Ege Palas c-:ı Cumhuriyet Bulvan 21 O Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 Hotel İsınlra c-) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 94 93 İzmir Hilton c-) Gaziosmanpaşa Bulvan 7 Tel: 44160 60 Fax: 441 22 77 İzmir Palas Oteli c-) VasıfÇınarBıılvan Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 Kısmet Hotel c-) 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56 Marla Hotçl c-) Kazım Dirik Caddesi 7 Pasaport Tel: 44 ı 40 00 Fax: 44 1 ll 50 Pullınan Etap Konak ("") Mithatpaşa Caddesi ı 28 Tel: 48915 00 Fax: 489 17 09 Pullınan İzmir Etap c-) Cumhuriyet Bulvan 138 Tel: 489 40 90 Fax: 480 40 89 HOLIDAY VILLAGES TATIL KÖYLERI

AltınJ:'us Tatil Köyü

(Got Dolphin Holiday Vlllage) Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 713 12 50 Fax: 713 22 52

ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BC and including remains from the lonic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be tnissed. In nearby Selçuk there is the basilica of St.John (6th century), a superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven

Hanedan (Holiday Vlllage) Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51 Kuştur Tatil Köyü (Holiday Vıllage)

TOURISM INFORMATIONS

Adnan Menderes Airport Tel: 251 26 26 (ex.-dabili 1018) Alsancak Tel: 243 35 00 Bergama Tel: 633 18 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47

-

Tclephone: International code for Turkey: 90. İzmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the Iocal number. For international calls fust dial "00".

~leepers.

/zmir'den (72 km) ve Kuşadası 'ndan (18 km) kolaylıkla u/aşı/abi/en olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılanyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik J?ent I() 3000 yıllannda kurulan ve /on, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutlaka vakit ayınltnalı. Efes'in çok yakınında St jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik gezi yerleri bulunmaktadır. House of the Virgin Mary Meryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus with St.]ohn , and pent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the Vatican in 1957. The house is 80 km from İzmir and 7 km from Ephesus on Bülbül Dağı, a hill forested with pines, planes and olive trees. Mass is celebıated here every morning at 7.30 and on Sunday mornings at 10.30. Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e gelen Meryem Ana 'nın bayahnın sön dönemini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 195Tde Vatikan 'ın atıayından sonra kutsal ziyaret yeri qlan Meryem Ana Evi ve Kilisesi ızmir'den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaclanyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı'ndadır. Her sabah 7.30'da, pazar sabahlan JO.]O'da ayin düzenlenmektedir. Kadifekale Fortress 1Kadtfelulle The foruess overfooking Izmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 2~25 metre high waJis were originally 6 km in Iength. Today the foruess is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of the dty. Izmir'in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 20.25 metre olan duvarlannın uzunluğu eski dönemlerde 6 km 'yi buluyordu. Günümüzde çay babçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamuın 1Bergama The ruins of Pergamum, a major centre of dvilisation of the andent world, are situated 105 km from Iztnir. The acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable state of preservation. The site is open daily between 08.30 and 18.30.

Gazibeğendi, Kuşadası

Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70 Turban Holiday Vıliage Dayanıklı Kö .. , Güınüldür Tel: 742 25 rsFax: 742 ll 76 SıGHTSEEING 1

GEZINTI

Balçova Thermal Springı; Balfova Kaphcalan Iztnir province abounds in mineral and thermal s~gs, those at Balçova being just 15 from the dty centre and served by munidpal bııses. Known in antiquity as the Agamemnon Themıal Springs, Balçova has been a theıapeutic centre for thousands of years. The water has a temperature of 63 degrees Centigrade. There are good quality facilities for visitors and physiotheıapy units. /zmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Buıılardan Balçova kaplıcalan kent merkeziııe sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlanyla ulaşınak mümkün. Antik döneınde Agamemnon Kaplıcalan denilen bu yer çağlar bayunca bir "şifa yurdu" olarak kullanılmış. Suyu 63 Santigrat derece sıcaklıktaki bu kaplıca bölgesinde bugün gelişmiş turistik tesisler ve [ızyoterapi üniteleri vardır.

Bini Paradise / Kuş Cenneti This eiglıt hectare bird sanctuary is a tempoıary and permanent home to millions of birds. Situated on the outskirts of the dty, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of year over ı 90 spedes of bird can be seen here. Kentin yanıbaşında koruma albna alınmış 8 bin hektarlık dev bir yabaıı hayat parkı Adalar, sazlıklar, de/talar ve gözalabildiğine uzaııan düzlüklerde 190'ı a.şkın türde milyonlarca kuş banndırdığı için dünya çapında bir "kuş cenneti" sayılmaktadır.

Ephesus 1Efes . Within easy reach of !zmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of 99

S K YLIFE ARALIK

+

DECEMB E R

1994

In the town is another interesting building, the Temple of Seıapis, known locally as the Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the namıw streets with theit historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter. lzmir'in 105 km kuzeyindeki bu ilçesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon'un kalınb/an bulunuyor. G6rkemll bir tepedeki akropolis ve amfittyatronun yanısıra, ilçenin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özeUikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30- 18.30 arasında ziyarete açıkhr. Bergama 'nın içindeki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapts Tapınağı da dikkat çekicidir. Aynca Türk kültürünün özeU/klerini taşıyan dar sokaklan ve yapılanyla eski mahaUeleri ile rengarenk çai1ISI ilçeyi turistler için ilginç kılan öze/liklerdendir. MUSEUMS 1 M ÜZELER

Atclıeologlcal Mııseuın ArlıeoW}i Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 425 49 29 Open evety day except Mondays. 09.0Q.17.30. Pazartesi dışında her gün.

A~kM~ /~rkMWresi Biıind Kordon 148

Tel: 421 70 26 Open evety day except Mondays. 09.00.1 7.00. Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum 1Bergama Müzesi Bergama Tel: 633 10 96 Open every day. 08.30-17.30 Hergün. Ephesus M~ 1Iifes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 1O- 892 60 ll Open every day. 08.30-18.30 Her gün. Qdemiş Atcheologlcal M~ QdemiŞ Arlıeoloji Müzesi OdemişTel: 545 11 84 Open evety day. 08.30-17.30, Her gün. S.Yaşar Art M~ S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32

CHURCHES AND SYNAGOGUES

Bet lsrael (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St Helene (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka St John (Anglican) Tala~ Bulvan, Alsancak Tel: 36608 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Notre Daınede I.aurdes (Catholic) 81. Sokak, 11 Tel: 232 ll 45 St Pollcarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 Shaar Ashamayan (Synagogue) 1390 Sokak 412 Alsancak


ANKARA


GU 'de ı

EMERGENCY

Ambulance Tel: I I 2 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Tourism Police Tel: 341 65 30

Gendarme

Tel: ı 56 (All over 1\ırkey) TOURISM INFORMATION TURIZM DANIŞMA

Esenboga Airport Tel: 398 03 48 Tandoğan Gaziosmanpaşa Bulvan ı 2 ı

Tel: 488 70 07- 229 26 3I HOTELS 1 OTELLER

Ankara Dedeman Oteli ("") Büklüm Sokak ı Tel: 4 ı7 62 00 Fax: 417 62 14 Best Apart ("") Uğur Mumcu Sokak 71 , Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli ("") Atatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Bilkent Ankara Oteli ("") ı. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük Ankara Oteli (""') Atatürk Bulvan ı83 , Kavaklıdere Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sünneti Oteli ("") Cihan Sokak 6 Tel: 23 1 76 60 Fax: 229 5I 76 First Apart Hotel inialap Sokak 29, Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton (""') Tahran Caddesi ı 2, Kavaklıdere Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Merit Altınel (""') Tandoğan Meydanı

Tel: 23ı n 60 Fax: 230 23 30 Iç Kale Oteli ("") Gazi Mustafa Kemal Bulvan 89 Maltepe Tel: 23ı n 10 Fax: 230 61 33 Kent Oteli ("") Mithatpaşa Caddesi 4 Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 KingApart Hotel PiyaO: Sokak ı 7, Çankaya Td44079 31 Omni Resldence (Apart-Hotel) Tahran Caddesi 5 Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Sheraton Ankara (""') oktalı Sokak, Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 ı ı 36 Stad Oteli ("*') İstildal Caddesi 20, Ulus Tel: 3ı0 48 48 Fax: 3 ı0 89 69 MUSEUMS 1 M0ZELER

Mııseum of Aııatolian Civillsations

Anadolu Medentyetkrl Müzesi Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 3 ı 6 ı Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gıin.

08 30-17.30

Telephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 312. For intercity calls within Turkey first dial "O", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

Atatiirk's Mausoleum Amtkabir Müzesi Anıt Caddesi, Tand~ Tel: 23 1 79 75 Open daily exı;;zt ondays. Pazartesi dışı her gıin. 09.00- 17.00 The Ankara State Mııseum of Painting and Sculpture Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera Meydanı Ulus Tel: 3ı O20 94 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gıin

08.30- 12.001 13.30- ı 7.30 Ethnographic Mııseum ~a~a Müzesi Ulus e : 311 95 56 Open daily exc::J:} Mondays. Pazartesi~~~ her y.ıin. 08.30- ı 2 . 1 ı 3.30 - 7.30 Gordion Mııseum 1Gordion Müzesi Yassıhöyiik Köyü, Polatlı (29 km. northwest of Polatlı, 94 km. from Ankara.) (Polatlı 'nın 29 kın. kıızeybatısında, Ankaraya 94 kın ıızaklıkta.) Tel: 622 5ı 52 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gıin. 08.30 - 17.30 MTA, Natural Mııseum MTA, Tabfat Taribi üzesi Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays. Resmi bayram tatiilen dışında her gıin. 08.30 - ı 7.30 Mııseum of the Republic Cumhuriyet Müzesi (Second 1\ırkish Grand National Assenıbly Bulding) (II. TBMM Binası) Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 04 73 Open daily excepı Mondays Pazartesi dışında her gıin 09.00- ı 7.00 RomanBaths Çankın Caddesi, Ulus, Oosed Mondays.

H.lstoh

Pazartesi dışında her gıln 08.30-ı 2.30/ ı3 . 30- I 7.30

War ofindependence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi (First Turkish Grand National Assembly Building) (Ilk TBMM Biııası) Cumhuriyet Caddesi ı 4 Ulus Tel: 3 ı 0 53 6 ı - 310 7140 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00 - ı 7.00 E M B AS SIES 1 ELS: I LIKLER

Buigaria 1Butrnsıan Kavaklıdere Te : 426 74 55 Canada 1Kaıuuta Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The People's RJEubllc of Chirul 1Çin aik Cıımbııriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 ı 4 53 Chlle / Şili Çankaya Tel: 438 94 44 Croatia 1Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 I 2 Cuba / Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic 1~k Cumbııriyeti Gaziosmanpaşa Te : 446 ı 2 44 Denmark 1Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 427 52 58 Egypt / Mısır Kav.iklıdere Tel: 426 64 78 Finland 1Fiııkınd~a Farabi Sokağı Tel: 4 6 49 64 France 1Fransa Kavaklıdere Tel: 468 I ı 54 Federal R~ublic of Gennany Aln:kfica ederal Cumbııriyett Ka dere Tel: 426 54 65 Greece 1 Yııtlilnistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 ~See 1Vaıtkan ya Tel: 439 00 4 ı Hunrvie 1Macaristan Kızılay el: 418 92 38 Indla 1Hindistaıı Çankaya Tel: 438 2ı 95 Indonesla 1Endor;!a Çankaya Tel: 438 21

Iran / Jraıı

Kavaklıdere Tel:

427 43 20

~ / Irak Gaziosmanpaşa Tel: 426 6ı

19 Israel 1/srail Çankaya Tel: 426 49 93 Italy 1/talya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 ]apan 1japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 OS 00 Jordan 1Ordün Çankaya Tel: 439 42 30 Kazakhistan 1Kazakistan Çankaya Tel: 44 ı 23 Ol ~ 1Kırgıziljtan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuwait / Ku~ Gaziosmanpaşa el: 44S 05 76

Afghanlstan 1Afganistan Çankaya Tel: 438 ll 21 Albanla 1Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 446 65 27 Algerla/ Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentina 1Atjaııtiıı Gaziosmanpaşa Tel: 427 03 19 Australla 1Avııstra,Ra Gaziosmanpaşa Tel: 36 ı 2 40 Austrla 1Avııstıırya Kavaklıdere Tel: 434 21 72 Azerbaldjan 1Azerbaycan Çankaya Tel: 44 ı 26 21 Bangladesh 1&ıngladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgium 1Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 SO Brasll / Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 437 44 Ol

Lebanon 1Lübtlilıı Çankaya Tel: 426 37 29 Libya Çankaya Tel: 438 ı ı 10 Macedonla 1Makeda"'ô Kavaklıdere Tel: 467 44 Malaysla 1M~a Gaziosmanpaşa Te : 436 ı 2 70 Mexico / Meksika Kavaklıdere Tel: 467 50 56 Morocco 1Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands 1Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70 New Zealand 1 Yeııi Zeltmda Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Norway 1Noroeç Ga7Josmanpaşa Tel: 436 00 51 Oman / Ummaıı

Gaziosmanpaşa Tel: 436 96 91 101

SKYLIFE ARALIK

+

D ECEMBER

1994

Pakistan 1Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Poland 1Polonya Kavaklıdere Tel: 426 16 94 Portugal 1Portekiz Çankaya Tel: 446 ı8 90 The Republlc of Bosnla and Herzegovina Bosna ve Hersek Cumbııriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90 Romanla 1Romanya Çankaya Tel: 427 I2 43 The Russian Federation Federasyonıı ' • ya Tel: 439 21 22 Saudi Arabia Sııııdi Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 2I Slovakia Republic Siovakya Cumbıı tsett Kavaklıdere Tel: 42 58 87 Somalia 1Somali Çankaya Tel: 427 5ı 92 South Africa 1Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea 1Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain 1Jspaııya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palesiine

=

Filisttıı Devkıt

Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan 1Sudan Çankaya Tel: 446 ı2 00 Syria 1Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden 1Jsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Switzerland 1ısviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Tiıailand 1Tay/and Çankaya Tel: 440 64 ı 8 Tunlsla 1 Tımııs Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cypnıs 1Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Turkmenistan 1Türkıııenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukranla 1Ukrayna Ankara Palas Devlet Konukevi Tel: 310 46 66 United Arab Emlrates B/.rkşik Arap Emirlikleri Çankaya Tel: 440 84 10 United Kingdom 1lııgiltere Çankaya Tel: 427 43 10 United States Amerika Birkşik Devktkrl Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan 1 ÖZbekisıarı Ankara Palas Devlet Konukevi Tel: 310 46 66 Venezuela Çankaya Tel: 439 3ı 98 Yemen 1 Yemen Bakanlıklar Tel: 446 ı 7 78

Yugoslavia 1 Yursiavya Kavaklıdere Tel: 26 03 54


{

'"

1111'/IIHHfl

\"InA

AsrnabaO •

.- V

,kay~

!>O<l<AR

/WWU(

----------

Yanıkkaya

-{;..

..?~LTINYAYLA

~~tak

1

1

1

1

\

'

' '

\

' ' '' ' ' '

'

\

(

AKDENİZ

1

1

ı-

ı

\

ı.ı.nt.ı~ ---

--1

1

-\rE (

0(218) 349 0 1 41

txt •o:ıru.c

w

N

)>

)>

!(

)>

-t

z

l>

c

:u o c: z


A N T A L Y A .__ _ _....;I:..;N :....:.....:.... A N D A RO U N D

GU t'de

EMERGENCY

Arnbulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over 1\ırkey) Tourism Police Tel: 43 10 61 Genelarme Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM

INFORMATION

TURIZM DANIŞMA

Antalya Kaleiçi Tel: 247 05 41-242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40 Kaş

Cumhuriyet Meydaru Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 81 4 15 36 HOTELS 1 OTELLER ANTALYA

1

----

Adora Golf Resort Hotel(-) Bclek,tSerik Tel: 72S 40 51 Fax: 72S 40 71 Altis Golfhotel (-) Belek/Seıik Tel: 725 42 26 Fax: 72S 42 34 Antalya Dedeman (-) Lara Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 d ub Hotel Sera ( - ) Lara Yolu Tel: 323 ll 70 Fax: 323 12 79 Falez Hotel (-) Konyaaltı , Falez Mevkü Tel: 248 50 00 Fax: 248 SO 2S Grand Pres~ Hotel Side (-) Titretengöl, anavgat, Side Tel: S6 90 60 Fax: 756 90 81 Hotel Ofo Antalya (-) 111ra Tel: 323 1O00 Fax: 323 ı Oı 6 Kışla ~an Hotel(-) Kazım Ozalp Caddesi SS Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Ofo Hotel(-) Lara Yolu Tel: 349 40 00 Fax: 349 40 16 0 4 Hotel(-) Lara olu, irin Yalı Mahallesi Tel: 323 12 71 Prince Hotel Antalya (-) Lara Yolu, Karpuz Kaldıran Mevkii Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 41 Sheraton Voyager Antalya (-) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel (-) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Talya Hotel(-) Fev1i =Caddesi 30 Tel: 2 8 68 00 Fax: 241 S4 00 SPEC I AL LICEN S E HOTELS ÖZEL LISANSLI OTELLER

AbadHotel Hesaf,0 sokak, Kalei~ Tel: 7 44 66 Fax: 23 04 2S Argos Hotel ()ppaıite of Atatürk Highschool, Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 241 7S S7 ~n Hotel edibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 24 1 33 64 ~titHotel

Kaleiçi Td: 241 14 49 Fa:c 242 77 49

Telephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity caJ1s within ~:~~~rst dial "O", then the area code, and then the local number. For international ca11s first

Marina Hotel MerrnerJi Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65

Turtel Slde Holiday vniage Side Tel: 753 20 24 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Ulusoy Tatil Köyü Göynük, Kemer Tel: 815 14 50 Fax: 815 12 72 Varan Holiday vniage Taşlıburun Mevkü Belek/Serik Tel: 725 42 Ol Fax: 725 42 25

Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcıılar Mahallesi Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 1981 Tütav 1ürkevleri MerrnerJi Sokak, Kalei.{i Tel: 248 65 91 Fax: 2 1 94 19 H O LI D AY V I LL A GES

S I GHTSEEING 1 GEZINTI

TATI L KÖY LERI

Alanya Citadel 1Alanya Kaksi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 kın). The "Red Tower" was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a smail mııseum containing etnographical coUections. Bizans zamaımıdan kalma, "Kızıl Kule'si 1226'da Sultan Alaaddin Keykıtbat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye aytran bir yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir mılzedir.

Attalela Holiday Vlllage Taşlıburun Mevkü, Belek/Serik Tel: 725 43 Oı Fax: 725 43 02 ClubAida Beldibi, Kemer Tel: 824 81 SI Fax: 824 81 S9 QubAidlana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 OubAIIBey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 7S3 22 00 Fax: 7S3 22 20 Club Asterla .. çüncü Kurn Tepesi Mevkü Bclek,tSerik Td: 72S 40 04 Fax: 72S 40 02 Qub Kastalla Konaklı Mevkü, Alanya Tel: S6S 13 16 Fax: S6S 14 28 Club Medlterranee Kemer KemerTel:81 4 1009 Fax:814 1018 Çlub Mega Saray Uçüncü Kurn Tepesi Mevkü Belek/Seıik, Tel: 72S 40 26 Fax: 72S 40 49 Club Sallma Beldibi Beldibi, Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 80 83 EHA Holiday Yiliage Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 SO Fax: 756 90 52 Eldarador Phasells Kemer Tel: 81S 16 31 Fax: 81S 16 37 Hamdullah Paşa Konaklı Mevkii, Alanya Td: 565 15 20 Fax: S6S 15 31 Kemer Holiday Vlllage Göynük, Kemer Tel: 81S 14 30 Fax: 81S 14 6S Oasis Beach Club Konaklı Mevkü, Alanya Tel: 56S 14 40 Fax: 56S 17 19 Pal.oıarlva Holiday Vlllage Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax: 821 40 40 Robinson Qub Pamfilya Acısu Mevkü, Side/Manavgat Tel: 756 93 SO Fax: 7S6 93 S8 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 Ol Fax: 763 61 14 Slınena Holiday Vlllage Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81

Antalya Museum Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 24 ı 4S 28 Daily except Mondays. Pazartesi dışmda her gılıı. The province of Antalya is endowed with the richesi historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000 square metres with ıhirteen gaUeries, an open-air gaUety, a children's gallety (where children ınay be left) and a wide yard. Approxi-mately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The mııseum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988. The spectacular GaUery of the lcon and GaUery of the Emperors are especiaUy worth to seeing. Antalya bölgesi arkeolojlk, tarihsel bazineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyl tarih meraklılan mutlaka gezme/1/er. Aspendos A major port and commercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 8 km east of Antalya. !ts magnitkent amphiteatre is the best pre· served in the world and known for its superb acoııstics and is stili ıısed for concerts. Antalya 'nın 8 km doğusunda Antik Çağın önemli limanmdan kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustlği ve Iyi kornn· muş olması nedeniyle bugün de konserler için kullanılmaktadır. Damlataş Cave Damlataş Mağarası

So!Muna

Kumköy, ide Tel: 7S3 34 46 Fax: 7S3 13 59

This bewitching cave in Alanya is full 103

SKY LIFE ARALIK +

DEC EMBER

1994

of stalactites and stalagmites. Sarkıt ve dikit/erden oluşan, olağanüstü görıintüsüyle ünlü, Alanya yakınlannda bir mağara.

Düden Falls Düden Şe/aksi A vety beautiful waterfall (12 km north of the city centre). Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şe/ale. Piknik için rmikemmel bir terdb. OldQuarter Kaleiçi The historic nucleııs of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre with its tavems, hotels, restaurants and entertainment facilities. !ts nar· row streets lead down to the old har· bour (today an international yachting marina). Şehrin taribi çekirdeği olan Ka/elçi; restore edilmiş hall, otel ve pansiyon· ları, restoranlan ve eğlence olanaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan Initen esklllman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The origins of this ancient city 18 kın northeast of Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are HeUenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya'nın 18 km kuzey-doğu.sım· daki bu antik kentin geçmişi 10 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen. ve Roma dönemlerinden kalma. flginç bir açık hava müzesi. Side At this lively resort east of Antalya, the hoııses and ancient ruins are inextrica· bly interwined. There are two agoras, an amphiteatre and a mııseurn in which statues and other works of art found here are exlıibited. Antalya 'nın doğusundaki bu tı~ristik kıyı kasabası antik kalıntılarla Içiçedir. Iki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan beykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Termessos Perched 1OSO m above sealevel, this is an ancient city and a national ~rk northwest of Antalya. The amp 'teatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendoııs. There is a natural history museurn at the park entrance. Denizden 1050 m yüksekUikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park. Yivli (tluted) Minaret and Mosque Yivlt Minare The symbol of Antalya. This 13th century fluted minaret built by the Seljuck is decorated with dark blue and turquoise tiles. Antalya'nın sembolü olan bu minare Selçı~klulardan kalma bir 1].yy. yapısıdır. Koyu mavi ve turkuvaz çiniler/e süslenmiştir.


OYUNLAR 1 PUZZLES

L

-

Çözümler ı os c-.


litik konvertörlü bir 2 litre turbo hemen ileri atılmayı bekliyo Kendinizi, Rovc:r SOO'ün iç rahatlığından kısa bir süre için de oh ayırabilirseniz, uzun yolculuklarda, bagajda adeta bir gardrop taşıy: bileceğinizi göreceksiniz. S20 Si (136 PS), S20 Tı (ISO PS) ya d S27 Si (169 PS) ile üç farklı seçenek sunan Rover SOO'ün üstünlüğ sadece sözde değil... O, en iyi büyük salon otomobili ödülü v güvenlik ödülünün de sahibi. Ve bu ödülle;! yetinmeyen Rover SOO'ün, S27 Si model performansını, hiç arızasız 39 gün 23 saat 3 dakikalık bir dünya turu ile kanıtlayara Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı Şimdi koltuğunuza yaslanın , hastesten bi içki daha istedikten sonra düşleyin .. Havaalanında sizi bir Rover SOO'ün bekle diğini bilmek, güzel olmaz mıydı?

Bu soruya, bir Rover SOO sahibinin yanıonı biliyoruz: 'Otomobilimde gibi'. Ya sizin? Dilerseniz önce, bu e§Siz otomobilin özelliklerini inceleyelim. Bir Rover SOO'ün direksiyonuna geçtiğinizde, geyik derisi koltuklar saracak sizi. Ceviz kaplama ön konsol ve kapılarda İngiliz işçiliğine dokunacaksınız. Kullandıkça fark edeceğiniz ayrıntılar, otomobil ile seyahati daha keyifli kılacak. .. Bunaltıcı bir sıcağa elektronik ısı ayarlı klima ile hükmedeceksiniz (isterseniz elektrik kumandalı sunroof ile havanızı değiştirebilirsiniz). Pedala bastığınız anda, itaat edeceğini bildiğiniz 4 kanallı ABS fren sistemi ve hava yastığı siz saatte 200 km. hızla giderken bile en büyük güvenceniz olacak. Söz hızdan açılmışken, motora bir göz atmaya ne dersiniz? Kaputun altında, çok noktalı enjeksiyon sistemli, kata-

r;i}

ROVER ~~Otomobiliniz hazır At•iıdaki

114 Si }.1 Up>.

rcckili

ncıcıları•ıı.da

majesteleri"

alut.iltccii•it Iner

•odclleri ı

m (:.lıriol.•,li6C•hriolo:ı . JlV.li6Ühriolcı . (konuı*.l16Coop: · llV.l 1 6Couı>r · O.onuı*.llO Coupe Tuıl>o. 41 6Sli · DV. 41 6Sli · O.oııw*. 420GS.620 S>-DV, 620 Si · O.omırik. !lO Si. DV, 820 S;. Oıo<N<*. 820li, ! lO l i· Spon. !27 S· Ot"""' TÜRKİYEGENELDISTRİBÜT0R0ı BORONKAYOT011CARETnSAN. A.Ş. Barboros Bulv:ırı No: 81 Bqikıaı 80690 ISTANBUL Tel: (0-212) 259 ı ı ı ı Fax: (0-2 12) 261 36 61

YElldU BAYILEIL BA-0 (l<ıı,..J..r) "1<~: (0-2ı61 384 10 ı7-36 ı M l ı -36118 88 • BA • O (Su.ad;y.:) ·ıcı : (O.l ı 6) 360 18 61·317 ı ~ 78 • DALOCLU ( Kıny.ı<>C•l Td: (0.2 ı 6) 386 M ı ~31~ 06 22 • CORSOY (lbhçd;cvk,) · ı cı: (O-l l l) Ml 32 Ml32 47 • Kl.AS ( l •..., nı) ' ld : (().212) l8l7311-l80'19 110 • DERMANCI (A nluı .. )Td: (0.312) 324 01 1 }.3 1 06111-« ı 37 00 (4 hn) •ROO.KAR (lım;r)Td : (0.232) 48691 ı 7-46 1 06 82/83 •A· KOC !Ad• "'ITd: 10.'221"' <O >U< 42 .... ~ 3 )2 6 1 •AOAU ( Adap:ııY.ın}"ICI : (().2M) 27-4 6 1 3S-27-4 73 41 -27~ 17 2'J •C OLERYÜZCftura\Td: f0..21o6l 7'io6""' M..'l<-A u,.,....,,..""'""' - -·-·-... - .


OYUNLAR 1 PUZZLES

Satranç

c ro ss word s DOWN

8

6

18 . Make merry

ACROSS

19. Ohserved 2 7. Ta rc(y 24 . jıın ıped over 27. Liued, resided 28. Adjust 29. Be tutwell 30. Smail c ııt, nick 3 1. t:11cou rage

1. Lid

a

c

b

d

f

e

g

h

Bu ay sizin için kolay bir problem seçtik.

Şekildeki

durumda Siyah oynar

ve hemen kazanır. Tb is montb we selected an easy problem wbicb we bope you will solve quickly.

4 . Bobemia n da nce 7. Beer 8. Wrath 10 . Po iso n o ıts s11a ke 12. !mplement, uessel 14. Rını a u ıay ! 6. Lo n,~ ctf.W

1. Husks of wbeat 2. Indistin ct 3. Unusuat 4 . Vegetahtes 5. Scoop. large spoon 6. Protective garment 9 . Euertasling 11. Telephoned 13. Wo rk q( } Iction 15. Fih 1 7. Not in 19 . Covered chair, !iller 20. Happening 22. Proverb 23. G'o info 2 5. US Morman stale 26. Sojl powder

Black to play and win.

THAT

~ ·,. +l • •~' -~D

Ko nira l 4 Piktir.

7 5

" R 10 2

Batı ,

ka ro

+ RV87 + AR4

ç ıktı ,

ye rele n

D oğ u

D

~ R 10 8 4

. AV95 • 10 9 6

asla

a lıp

karo üçlüsünü

G

+V

ru ay ı

k oydunuz ve

K

B

d a mını

3

dö ndü .

ve rd i.

13atı

Nas ıl

iki li yi

devam

r

31

r

of

r

L İki

resim

arasındaki

farkı

sekiz

~

bulabilecek misiniz?

There are eight differences between the two cartoons. Can you spot them?

ede r~ ini z' Çö zümler So/utio11.~ (. .

IOR


P~/~~e,z­ k'ôŞk/erZ 1O şanslı aileden biri siz olabilirsiniz•••

< a: w ~

~

Milli Park kapsamına alınan Pol~nez köşkünüzün dış cephe ve çevre duzenlemJ!I~ri bitmiş, iç mekanların dekorasyonu sizin zevkinize bırakıltl'l~

• 1. BURAK

INŞAAT SANAYI VE TICARET

LTD.ŞTI.

TEL: ( 0 -218 ) 390 58 00 FAX: ( 0 -218) 390 58 01


INFORMATION

YAPMAYlN! DO 'T!

ÇÖZÜMLER 1 SOLUTIONS CROSSWORDS

Sayın Yolcularımız Uçuş

c mnJycti için;

inişte,

ka l kışta

veya "Kemerlerinizi Baglayınız" ikaz ışıkları yanarken; walkman, elektronik oyunlar, taptop kompüter ve benzeri e lektronik cihaz i arın kullanılması yasaktır.

Ladies and Gentlemen st~/( l reaso11s it is forbidden to use any electronically operated device such as walkmans, electronic entertainment devices and taptop computers, during take-ojf, tanding o,· when the 'Jasten seat beit" sign is on. /·or

Sayın Yolcularımız

compact disc player, radyo

taşınabilir cihaz ları,

kesinlikle

alıcıları

ile

telefonlar ve telsiz

yolcular

tarafından

kullanılamaz.

Ladies and Genılemen [)uri11g the elitire J7iglıt.

the operation of compact disc players, radio and 1V recivers, portab/e phones and walkie talkies is strictly

~~~3~~~ prohibited.

De eırli olcrılmnm, Oturdugunuz koltuklar ba~ıa olmak üzere yolcu kabininde karşılaşugıruz uçak ile ilgilı her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolculanmızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Dear Pa engel":

Satra nç 1 CHESS 1. .. ... Fx.P 2. VxF Af3+ 3. VxA VxV ve Siyah kaza nır. 1.. .... BxP 2. QxB N./3+ 3. QxN QxQ and Black wins.

briç

Sorun pikten iki el vermemektir (karo kupu ile birlikte) . İşin püf noktası ilk piki elden degil yerden oynamaktır. Nedeni şudur : Elden dama dogru pik oynarsanız Dogu asla alıp karo döner ve Batı buna çakar. Batı küçük bir pikle çakarsa pikierin durumunu tahmin etmek zorunda kalırsınız (vale sagda ikili mi, yoksa solda tek mi kaldı). Ama piki yerden oynarsanız ve Dogu asla alıp ortagına bir karo kupu verirse, kalan elleri alırs ınız , çünkü dışarda sadece iki pik kalır. Eger pik ası Batı'da ise, yerden ruanıza dogru pik oynamakta bir şey kaybetmezsiniz. Batı alır fakat defans ikinci bir pik lövesinden başka bir şey alamaz (meger ki Batı dört pikle başlamı ş olsun). ~

~

92

'I D83 • nı

• 107 6 5 3 2

B

D

AV6

'1 764 . A543

+ D98

THAT LITTLIE BIT (~{ DIFFERENCE 1 jark1 bu/im

Tüm uçu boyunca, ve televizyon

ACROSS: 1. Cover, 4. Polka, 7. Ale, 8. Anger, 10. Adder, 12. Utensil, 14. Flee, 16. Aeon, 18. Reve/, 19. Seen, 21 . Late, 24. Vaulted, 27. Dwelt, 28. Adapt, 29. Ait, 30. Notch, 31. Cheer. DOWN: 1. Chajf, 2. Vague, 3 . Rare, 4. Peas, 5. Ladle, 6. Apron, 9. Etemal, 11 . Dial/ed, 13. Novel, 15. Lie, 17. Out, 19. Sedan, 20. Event, 22. Adage, 23. Enter, 25. Utah, 26. Talc .

Please infomı the cabirı sta.ff aboıtt any problem you encounter during your jlight, whetber it concenıs your seat or any other part of the aircraft ca bin, so that passengers mı subsequentjlights do not su.ffer simi/ar inconvetıience.


THY ViDEO PROGRAMI 1

RENAISSANCE MAN OYUNCUlAR 1 CAST

Danny De Vito, Marky Mark.

Gregoıy

Hines,

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Penny Marshall. Kanal ı İngilizce, Kanal 2 Japonca, Türkçe a ltyazı. Channel 1 English, Channel 2 japanese, Turkish subtitles. Reklam yazarı olan Bill Rago çok ö nemli bir iş i kaçırınca, i şten atılır. I şs izler kervanına katılan Bill, reklam yazma ktan b aşka hiçbir yetenegi o lmadıgını anlar. İş bulma kurumuna başvurunca, askeri bölükte, kısa süreli bir ögeetmenlik işi bulur. Başka şa ns ı o lmayan Bill iş i kabul eder.

After being dumped from his lucrative job as an advertising executive, Bill Rago discovers that he is not exactly qualified to do anything else. An unemployment office counsellor, after going to great lengths, can only find one j ob to which Bill may be vaguely suited - a short term assignment teaching basic comprehension to a g roup of borderline washouts at a nearby army post.

56 yıldır geçinerneyen kap ı komşuları j ohn ve Max, her sabah birbirle rine hakaret etmeyi ve birbirlerini toplumda küçük düşürmeye yöne lik hareketleri a lışkanlık haline getirmiş l erdir. Güzel ögeetmen Ariel, karş ıdaki eve taşınınca işler degişir. Ariel, yap ııg ı şirin ç ılgın lıkl a rl a, bütün mahallenin o ldugu gibi bizimkilerin de ilg is ini toplar.

For next door neighbours john and Max, it has been one long winter of discontent with each other - 56 years to be exact. john and Max greet each other every morning, it is true - but their greatest pleasure consists of thinking of new ways to embarrass, ridicule or arnbush each other in the course of their everyday campaign of re venge and retribution. Things change after radiant, free spirited and enchantingly eccentric college teaeber Ariel moves right across the street from them. DEMOLITION MAN OYUNCULAR 1 CAST

Slyveste r Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthore. YÖNETMEN 1 DIRECTOR

j ack Leınmon, Walter Manhau, Ann Margaret, D aıy l Hannah. YÖNETMEN

1 DIRECTOR

Dona ld Petrie. Kanal ı !ngilizce, Kanal 2 Japonca, Türkçe a l tyazı. Channel 1 English, Channel 2 japanese, Turkish subtitles.

ı İngili zce ,

Chaımel

Türkçe a l tyazı. 1 English, Turkish subtitles.

Psikopat suçlu Simon Phoenix, e lindeki ag ı r silahlarla 30 kişiy i rehin tutmaktadır. Demelition Man ad ı yla bilinen john Spartan, Phoenix'i tutuklarken yan lı ş lıkl a adam ö ldürme kle suçl anır. Bu arada , Phoenix, hapishaneden kaçar ve şehr i kana bogmaya başlar. Saygın bir polis ola n Lenina Huxley, onunla başedebilecek birini bulmuştur: Demelition Man! 11 0

SKYLIFE ARALIK

+

DECEMBER

OYUNCUlAR / CAST

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Steven Seagal. Kanal ı !ngilizce, Türkçe altyazı. Channel1 English, Turkish subtitles.

GRUMPY OLD MEN Kanal

ON DEADLY GROUND

Steven Seagal, Michael Caine, joan Che n.

Marco Brambilla.

OYUNCULAR 1 CAST

A psychopathic criminal named Simon Phoenix is holding 30 hostages in a heavily armed compound. j ohn Spa rta n, known as the "Demolition Man" apprehends Phoenix. Spartan is meanwhile convicted of involu.ntary manslaughter. Phoenix escapes from cryoprison, and begins a savage rampage through the peaceful city of San Angeles. But one eminent potice officer, Lenina Huxley, is aware of sorneone who can dea! with Phoenix -

199 4

Çarpıcı bir dogal güzellige sahip olan Alaska hakkında Aegis Petro l Şi rk e­ ti'nin h oş o lmayan pl a nl a rı va rdır . Milyonlarca d o la r kazanmak içi n Alaska ' dadırlar ve karşıianna çı k an herkese bunun bedelini ödeteceklerdir. Ancak Aeg i s ' ın kendisinden kaynaklanan bir sorunu vardır. Ş irkette ya n g ın sö ndüern e uzmanı o la ra k çalışa n Forrest Taft, Alaska hakkındaki planları ögrenince bir ya n gın ç ıka rma­ ya karar verir. Ve tehlikeli macera baş­ lar. ..


cunda, Leafy'nin , liderin firmasının büyük bir ihaleyi almasına ve bu amaçla diplomatik heyet görevlilerinden birine rüşvet vermesine yardımcı

Bad Girls, haklarını

Vahşi Batı ' da paralarını ,

ve

onurlarını

için silahşör olan dört yesini anlatıyor.

geri almak hika-

kadının

olacagını ummaktadır.

Aegis Oil Company is in Alaska to make millions, and whoever or whatever gets in the way will pay the price. But now Aegis has a problem, and it is one oj their own . Forrest Tafl is an oil rig worker who specializes in putting outfiresfor Aegis. But afler teaming the company s insidious plans to despoil the landscape, he decides to strike a mat ch and lig ht a fire instead. And the dangerous stoty begins ... A GOOD MAN IN AFRICA OYUNCULAR

1 CAST

Sean Connery, Joanne Whalley Kilmer, Jo hn Lithgow. YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Bruce Beresford. Kanal 1 !ngilizce, Türkçe altyazı. Channel 1 English. 1i1rkish subtitles.

Morgan Leajy, a menıber oj the British dip/omatic corps in Kinjaja, is a !oya/, if u nfocused, c ivil servant. Adekunle, the corrupt teader of Kinjaja, approaches Leafy with a proposal to bribe a member oj the boaı·d who can award a lucrative contract to his company. BAD GIRLS OYUNCULAR 1 CAST

Macieleine Stowe, Mary Stuart Masterson, Andie Mac Dowell , Drew Barrymore, James Legros. YÖNETMEN

1 DIRECTOR

Kana l 1 Ingilizce, Türkçe altyazı. Channel 1 English, Turkish subtitles.

Four women of the old West become gun fighters to win back their mo ney, their rights and their dignity in Bad Gir/s.

AIRBUS 340 MÜZIK YA YlNLARI

M U SIC ON BOARD AlRBUS 340'5

Jonathan Kaplan.

Müzik Türü

Kanal

1-4

Video Video/ Klasik Batı Müzigi Video/ Klasik Türk Müzigi Video/ Film Müzikleri Video/ Türk Sanat Müzigi Video/ Türk Hafif Müzigi Video/ Golden Oldies Video/ Pop ve Rock Video/ Modern Müzikalle r Video/ Easy Listening Video/Japon Müzigi Video/ THY Hit Line Video/ Türk Folk Müzigi

5

6 7 8

9 10 ll

12 13 14

15 16

Kanal

Morgan Leafy, Kinjaja'daki Ingiliz diplomatik heyetinde görevlidir. Ulkenin lideri Adekunle, Leafy ile iyi ilişkiler kurmaya çalışır. Bu yakınlaşma sonu-

Video Video/ Easy Listening Video/ Golden Oldies Video/ Klasik Batı Müzigi Video/Türk Hafif Müzigi Video/ Klasik Türk Müzigi Video/ THY H it Line Video/ Popjazz

1 2 3 4 5

6 7 R

111 SKY LI FE ARALIK +

D EC EMBER

Selection

Cbannel

Video Video!Classical Mıısic Video/ Classical Turkish Music Video/ Film Music Video/Turkish Art Music Video/Turkish Pop Video/ Golden Oldies Video/ Pop and Rock Video/ Stage Musicals Video!Easy Listening Video!fapanese Music Video/THY Hit Line Video/Turkish rolk Music

1-4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

MUSIC ON BOARD AIRBUS 31 O'S

AIRBUS 310 MÜZIK YAYlNLARI Müzik Türü

Entertairımeııt

199 4

Entertairımeııt

Selectio11

Cba1l7ıel

Video Video/ Easy Listening Video/Golden Oldies Video/Classical Music Video/Turkish Pop Video!Classical Turkish Music Video!IHY I !il Line Video/ Popjazz

1

2 3 4 5 6 7 8


Geçmiş Zaman Olur Id 1 ONCE UPON A TIME

By NECDET SAKAO~LU

Mosqu~c Valid~ .

Gönstantinop\e.

·; :': .... - :.r •....

... .

;. •

İstanbul'un

en hareketli ve ulaşım merkezi olan Eminönü, adını eskiden liman girişinde görev yapan gümrük eminlerinden almıştır. zun süre Gümrükönü denen bu semt, Bahçekapı 'da n Odunkapısı ' na uzanan kıyı bölgesini kapsıyordu. Burada bir dizi iskele, kente girişi saglayan sur kapıları , şimdi Galata Köprüsü'nün bulundugu yerde de ünlü Balıkpazarı Kapısı vardı. Bu kapının batısında, yüzlerce yıllık ticari geleneklerin geliştigi Yemiş Pazarı yer alıyordu. Yemiş iskelesi ile Hasır iskelesine yan aşan gemi ve mavnalardan, baharat, bakliyat, pirinç, şeker, kahve, meyve, yem iş boşa l ­ tı lı r ; bunlar, gerideki çardak ve çarş ılarda pazarlanırdı. Aynı zamanda bir yerleşim merkezi olan Eminönü'nde, Istanbul Musevileri 'nin oturdukları Cuhut (Cı ıt) mahallesi de vardı. 1598'de, Sultan III. Mehmed'in annesi Safiye Sultan 0550?-1605), "dimi-i şe rif imaret ve rıbat " yaptınmak için, Cuhut mahallesindeki "kifayet miktarı kargir yapılu evleri a l dırub " yıktırtarak burada ilk kamulaştırmayı gerçekleştirtti. Yıkmak, yo l ve meydan açmak, bundan sonra Eminönü 'nün yazgısı oldu. 1940'tan sonra ise , eski ma halle ler, çarş ıl ar, mescidler, hamamlar, ayazmalar, surlar zaman zaman yı kılıp yerlerini "trafik sorununa çözüm için " asfalt yollara bırakt ı. Bugün anık ne Banlett'in gravüründeki pitoreski, ne de resimde, Yeni Cami'nin önüne serpilmiş, sıkışmış ahşap-kargir dükkan ve magazaları , pazar kayık larını görmek olasılıgı vardır. • alışveriş

T oday one of lstanbul's busiesı eommereial and shopping distri ets , Eminönü originally took its name from the wstoms offieers ("emin") who worked at the entranee to the doeks. Also known for many years as Gümrükönü, the distriet sıretebed along the sbore from Babçekapı to Odunkapısı, and eneompassed a series of barbour quays and several eity gates, including the famous Balıkpazan Gate wbieb stood where the foot of the preseni Galata Bridge is today. West of this gate was the Fruit Market, and at the doeks bere sbips and barges unloaded spiees, pulses, riee, sugar, eojfee, fruit and nu ts, wbieb were so/d in the markets of Eminönü. Tbere was a jewisb quarter bere known as Cuhut or Cıfıt until 1598, when Safiye Sultan (1550?-1605), the motber of Sultan Mehmed III, deeided to bui/d a mosque, imaret (alms kiteben) and earavansary. Orders were issued for "su.tfieient number of the stone bouses " in Cubut to be demolisbed to make room for the new eomplex. Demalition to make room for roads and squares was to be Eminönü 's fate from then on. Partieu/arly in the post-1940 period, innumerable old hoı/Ses, markets, mosques, hamams (baths), and most of this seetion of the old wa/ls were pulled down to make way for the inereasingly beavy traffie. Taday there is little left of the pieturesque seene in Bartlett's engraving of Yeni Mosque. The tigbtly paeked sbops in front of the mosque and the eaiques on the • Golden Horn have disappeared forever.

112

SKYLIFE ARALIK

+

DECEMBER

1994

-

1994 12  
1994 12  
Advertisement