Page 1

TURKISH

Bu dergiyi alabilirsiniz. 1 Your complimentary copy.

KASIM 1990 NOVEMBER

VifNI of a Sirf<eci Tramway in ı 956

e

HASRET BEYOGLU'NDA GiDERiLiYOR ..• TRAMVAY GERi GELiYOR THE TRAMWAY RETURNS TO BEYOGLU


Roulette, ~

'

~~

'

)l,

,~· ~~;-r;BJackıack, ,)-..

)f

-1>

~

.

'.

., ;~ . '· ~ ""'."""'""-",.""""',o

t· .- .. ; ·.: ''F'l;'

Punto Banco, Baccarat, Poker, Slot Machines.

...

~.,.c.


••

nce ere

Yeni bir iş mi kuruyorsun uz? İşinizi genişletmek, iş kapasitenizi artırmak mı istiyorsunuz? Yeni

sektörünün lideri Vakıf Leasing; uzman kadrosu, güçlü fon kaynaklan, süratli hizmeti ve güvenilirliğiyle

Satın almadan ve diğer finans alternatiflerine başvurmadan önce Vakıf Leasing'ten kiralamanın

dilediğinizde yanınızda olacaktır.

yatırım maliarına ihtiyacınız mı

var? Tüm bu amaçlarınız için aracınız, Leasing... Çağdaşfinans yönetinrinde çok yönlü bir kaynak olan Leasing'in önce lideriyle tanışın, Vakıf Leasing ile ...

Çağdaş finans

Deneyimli ve güçlü Vakıf Leasing'in size sağlayacağı çok özel imkanlardan yararlanın.

olağanüstü avantajlarını değerlendirin. Kendi

Siz önce lidere danışın ... Hizmetin en güvenlisini en uygun koşullarda kazanın.

kaynaklarınızı başka yatırımlar için

kullanın.

LEASING VAKIF FiNANSAL KİRALAMA A.Ş. VAKIF F1 ANSAL KİRALAMA A.Ş.

FERDI KREDI VE LEASING MERKEZI

İn önü Cad. Gümüşs u yu Vakıf İş Hanı No:2 80090 Taksim- İSTANBUL Cinnah Cad. No: 72 K. I 06690 Çankaya-ANKARA

Tel: 152 96 3 I (5 Hat) Fax: 152 96 30 Tix: 38157 Vafk tr

Tel: (4) I 39 00 34- 139 04 63 - I 39 04 57 Fax: (4) 139 06 80

30 Milyar TL sermayeli Vakıf Leasing, bir VakıfBank kuroluşudur.


Tam

zamanında!

dilediğiniz

İhracatçısınız . Dünyanın dört bir yanıyla iş

Ve ürünlerinizi

ilişkileriniz

zamanında ulaştırır.

var. Ancak her iş anlaşmasında huzursuzluk duyuyorsunuz. Ürünleriniz yerine zamanında ulaşacak mı?

İçiniz rahat etsin. IATA üyesi Tokbey Havayolu Kargo Acentesi tekstilden gıdaya, canlı hayvandan dayanıklı tüketim mallarına , tüm kargo rezervasyon ve gümrük işlemlerini en ince ayrıntısına kadar tamamlar. Varış noktasına kadar olan takip işlemlerini yapar ... A'clan Z'ye .. . Profesyonelce .. .

ülkeye tam

Dilerseniz Tokbey l ygulama Departmanı uzman kadrosuyla ihracat ve gümrük evraklarınızı hazırlar. Büyük bir titizlikle ... Siz m üşterinizin elini güvenle sıkı n. İ ş anlaşmalarınızı güvenle imzalayın. Unutmayın; arkanızcia Tokbey var:

Önemli bir aY!ıntı: Tokbey ihracat numunelerinizi de titizlikle yerine ulaştınr. Tam zamanındal

.. ·ı·ır.' Dakik... Guvenı

ULUSLARARASI NAKLiYAT ve DIŞ TiC. LTD. ŞTi. Istanbul Merkez: Yıldız Posta Cad. Yeşil Apt. 26/B D : 1 Esentepe Tel: 175 93 66 - 67 Fax: 175 61 66 Atatürk H<lvalimanı Tel: 574 30 54- 574 30 49 Fax: 574 25 21 Ada n a M erke z: Gazi Paşa Bulvan Akyüz Apt. Kat: 2 D: 4 Adana Tel: 13 29 08 - 14 50 53 Fax: 17 92 43 Hava Alanı : Tel : 15 91 79


Ko sı m /November YıllYear

1990

7

Soyı/ Number

90

ICINDEKILER CONTENTS THY HABERLER

NEWS FROM TURKISH AIRLINES

6

CUMHURBAŞKANLIGI SENFONi ORKESTRASI

ONE OF THE OLDEST MUSICAL GROUPS iN THE WORLD TEKiRDAG

TEKiRDAG TÜRK ŞARAPLARI

TURKISH W/NE , _ ...

,., _.~ ., ,.-

- 1 - A • .. -

,,.. .,_...n • .,.o 000.""00

... '0 00~01

Kapak Foıografı : Cover phoıography by: Ara GÜLER

UÇUŞ NOKTASI: KUALA LUMPUR THY DESTINATION: KUALA LUMPUR

THY

TUNUS: TÜRKiYE iLE BAGLARI Türk Hava Yolları A.O. adına sahibi Publisher Cem M. KOZLU Genel Koordinatör General Coordinator Çetin ÖZBEY

TUNISIA: THE TURKISH CONNECTION TÜRKiYE'DE BiR YAŞAM KURMAK MAKING A LIFE IN TURKEY i AS OS

lA SOS

Yazı Işleri Müdürü

TRAMVAY

Managing Editör Günvar OlMANBÖLÜK

TRAMWAY

Yayın

Kurulu Publishing Board Engin ÖKTEMER izzet METEL Ergun ERGUR Nihat GÖMLEKSiZ

Reklam Advertising Duygu TAMER Yurdagül AL TlN ÖZ Tel : 574 73 00/ 1184-1185 Fotoğraflar

Photographs Erdal ALOK Nevzat ÇEViK

Adres Address Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası Yeşilköy - istanbul Tasarım, yapım , baskı

Design, production, printing APA OFSET BASlMEVi Levent, istanbul Tel : 164 64 20

NE VARSA DOGADA VAR!

NA TU RAL CU RES SADBERK HANlM MÜZESi

SADBERK HANlM MUSEUM 1886'DA KURULAN ADLER ADLER: jEWELLERS SINCE 1886

GÜMÜŞ TEL VE KINA SIL VER STRAN DS AND HEN NA

72

20 24 33

40 49

58

68 76

84

92 JOO ·


THY'DEN HABERLER

Türk Hava Yolları'ndan olumlu bir haber

.

THY'NiN BASARISI: ,

GECIKMEDEN ••• • • GECIKTIRMEDEN • HIZMET! ünümüzde insan zorrıonlo yarış içindedir Üzeilikle iş yolculuğu yaponlar için zornon son deı ece ö nemlidir. Biz Türk Hovo Yolları oloıok, bu geıçeğin bilincindeyi2. N itekim, öncelikli hedeflerimizden biri , uçuşlardaki gecikmeleri en ozo indirebilmeklir.

G

Dünyada durum nasıl? Tüm dünyada , özellikle Avrupa nın yoğun hovolimonlorındo , gecikmeleı gittikçe artıyor. Hovo Irafiğinin iki katı­ no çıkocağı 2000'Ii yıllarda, sorunun doho do büyüyeceğ i oç_ıktıı. Havayolu şirketleri, uçak ve yolcu sayıları artarken , hovolimon lorının ve uçuş koridorlarının ayn ı yapı ve soyı­ do kalması , gecikmeleri koçınılmaz hale sokmoktodır. Bu açıdan, konu , bir havayolunun sorunu olmanın ötesinde, Avrupa çapında bir işbirliğini gerektirecek boyuttadır diyebiliriz. Gecikmelerin porasa l maliyetinin iş !etmeleri sorsocak boyutlara ulaşması ise , sorunun ekonomik yanı. Avrupa Hovoyoll or ı B irl iğ i, soıuno uzun vadeli çözüm bulunması için maddi ve monevi büyük çobolor harcamaktadır

Niçin gecikme? Gecikmelerin başlıca nedeni ri şöyle.sırolonobilir: ı - Üzeilikle tatil sezonlorındo, hovo trofiğinirı , mevcut hovo koridorlorınırı ve hovolimonlorının kopas itesini oş­ ması

2 Yoğun hovolimonlorındon yo do kıtolaroras ı uçuşlardan beklenen uçakların zamanında gelmemes i. 3- Kötü hava koşullarının kolkış ve 6 SKYllff

ı ı

/90

o ışının oksaması pasaport ve guven lik denetimleıi vb

inişleri etkilernesi Diğ ı ned nleı Uçağın her uçuşları önce mutlaka yapılması ge

reken teknik kontrolü, yolcu ve bogoj

ı990 do ki en büyük elişmelerden biri, gecikme sürelerini ozoltmomız ol du. Son üç aylık dönemi geçen yılın oynı periyodu ile orşıloştırınco, bu boşa rıyı a çıklıkla görebiliyoruz. Ka ldı ki, bu dönem havayolu taşımacılığın n Temmuz, Ağustos ve Eylül gibi, en yoğun oylarını kapsıyor. Değerlendirme sonuçlarına goz oto

cak olursok ,Temmuz-Eylül döneminde iç hot seferlerim izde zamanında kolkış oranı ı989'do % 80. ı iken, ı990'do% 88 .2'ye yükseldi . Avrupa Ho voyollorı Birliğ i'ne üye olon sivil havacılık kuruluşlarının or o değerleri geçen yılın üzerinde. Buna rağmen Avrupa içi uçuşlarda havalı manlarının sıkışıklığı Avrupa ATC (Air Troffic Control - Hovo Trafik Kontrolü)

A.Hamit Cemiloğlu

Ulastlrma Bakanhğ1

Müsteşarl1ğ1na

atan d• A Hornit Cemiloğlu ı945 yılında Hatay do doğml)ştur. Yüksek öğre­ nimini Ankara Un•versitesi Hukuk Fakültesi nde tamamlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar­ lığı'nda :;:eşitli ko emelerde uzman, şube müdurü ve daire boşko­ nı olarak görev yaptıkton sonra sı­ rasıyla: - Hazine ve Dışticaret Müsteşarlı­ ğı'nda ithalat Genel Müdürü, Avrupa Ekonomik Topluruğu nezdinde Türkiye Daim i Temsilciliği, Ekonomi ve Ticaret Boşmüşoviri, -Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, Müsteşor Yardımcısı, görevlerinde bulunmuştur

Po ı is'te Uluslarorası Amme ida resi Ensti tüsü'nde, uluslarorası ekanoik ilişkiler ve OECD nezdinde ise kamu yönetimi konularında stoj yapan AHamit Cemiloğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Fransızca ve ing ilizce bilmektedir.

A. Harnit

Cemi/oğlu

n amed

Undersecretary of Ministry of Transportation Born in /945 on Hatay Mr. groduoted from Ankorc Universily's IOIA Foculty. He sforlee his coreer in the Sotel Plonning Or gonizotion going on to work in thE Undersecretoriot of Treosury one Foreign Tarele os Heocl of lmports. He served os the Chicf Advisor fo, Economy and Trade to Turkey~ Per menant Representotive to the Euro peon Community before returning tc the Undersecretoriot of Treosury one Foreign Trade os Assistant Udersec retory. Mr Cemi/oğlu is morriec and has two childrcn. He spcoko English and Fr nch Cemi/oğlu


sistemindeki karışıklık, ayrıca Atina , Frankfurt, Londra, Paris ve Brüksel hovolimonlarındoki ticari amaçlı uçuş yoğunluğu Avrupa'da gecikmelerin beklenen düzeye inmesine engel oldu. Bu olumsuz gelişmeler, dalaylı olarak Ortoklığımızın dış hat uçuşlarını da haliyle etki! edi. Bu nedenlerden ötürü, gecikmelerin azaltılması konusunda iç hat uçuşlarımızda gösterdiği­ miz başarıyı dış hat seferlerimizde de aynı oranda gösteremedik. Tarifeli dış hat seferlerimizin zamonında kalkış oranı 1989 senesinin Temmuz-Eylül periyoduna oranla 13.6 puan arttı. Başka bir deyiş l e 1989 senesinin Temmuz-Eylül periyodunda % 50.6 olan zamanında kalkış oranı 1990 senesinin aynı döneminde% 64.2 'ye yükseldi. Dış hat seferlerindeki gecikmelerin ağırlıklı nedeni, gerek iniş havalimanı yetersizliği ve gerekse uçuş koridorlarındaki aşırı hava trafiği yüzünden kolkışa hazır vaziyette bekleyen uçokları­ mıza uçuş izni verilemernesi. Buna rağmen, belirtilen verilerin bizi asıl sevindiren tarafı, gecikmelerin sürekli bir azalma eğ ri si içerisine girmiş olması. Bu olumlu gelişmede, yeni kurulan ve tüm uçuşları , seferi icra edecek olon uçağın havalimanına inişin­ den, tüm yer hizmetlerinin yapılışı ve uçağın kalkışına kadar yakından takip eden "Tehir Komitesi"nin katkısı büyük. Bunun yanında dış hat uçuşlarının bağlantılı iç hat seferlerinde yapılan

saat düzenlemeleri de gecikmelerin asgariye indirilmesinde en büyük etkenlerden biri. Türk Hava Yolları zamanında kolkışı hizmet kolitesinin önemli bir parçası olarak kabul eder. Hedefimiz, özellikle dış hatlarda Avrupa ortalomasını aşmak

Bize yardım eder misiniz: ?

* Havalimanına mümkün olduğu kodar erken gelin. Bu süre iç hatlarda 1 saat, dış hatlarda 2 saattir. * Bagoj etiketlerini okunaklı bir yazı­ ile doldurun. Mutlaka bagajınızın içine de isim ve adres etiketini yopıştırın. * Yanınızda madeni eşya taşımayın ya da güvenlik denetimlerinde kolayco gösterebileceğiniz bir yerde bulundurun. * Bilet, uçuş kartı, pasaport, kimlik gibi gerekli belgelerinizi kolayca bu-

labileceğiniz bir yere koyun. * Uçağa binmeden önce, bagajınızı yetkililere göstermeyi unutmayın.

Herhangi bir sorununuz olursa, Türk Hava Yolları yer görevlileri size yardım­ cı olmakton mutluluk duyacaklardır

e

A TURKISH AIRLINES ACHIEVEMENT:

SERVICE WITHOUT DELAYS

M

odern-day life is o race against time. This is especia/Iy true of business Irave/ which has to adhere to o tight schedule. We at Turkish Airlines are well aware of this fa ct. This is why reducing departure delays has become one of our top priorities.

Will it get worse? There is o world-wide trend towards more delays especially at Europe 's busy airports. And with air traffic expected to daub/e by the year 2000, the problem is likely to grow. Delays have become o/most inescopab/e because the growing number of air Iraveliers and flight corridors. At the same time, delays o/so cause o heavy financial strain on all oir carriers and airports. C/early, the problem for exceeds any particu/ar o iriine and requires coopera tion on o pan-European scole. Inifiating this co-operotion, the Association of European Airlines has been making great efforts to find lasting solutions to the problem of flight delays. Whydelays? The main causes are:

1- Air troffic in excess of airpart facilities and flight corridors especiolly during peok holiday seasons. 2- Deloyed arrival of connecting flight-especiolly when it ariginates from o busy o ir zone or is on in/ercan-

tinental flight. 3- Bad weather conditions either at the departing airport or at des/ination. Other cases are.· delays in the technical control of the aircraft, or delays in passenger and luggage flow, security checks, ete.

Good news from Turkish Airlines One of our biggest achievements in 1990 wos the reduction in delays on both domestic and international flights. Data for the period july-September demonstrates this improvement c/early when compared with results for the same period o year ago. Moreover, this three-mon/h period july, August and September is the heaviest for airline trovel. · During this period 88.2 %of domestic flights depar/ed on time, up from 80 % in 1989. The members carriers of the Association of European Airlines report o resul! above that of los/ year. In spite of this, the crowding at airports used for inter-European travel, the confusion in the European Air Troffic Control, and the overload of commercial flights at the Athens, Paris and Brussels airports, prevented delays in Europe from fal/ing to the expected /evel. These negative developments inevitably had an effect on our international Flights. Accordingly, the ra-+

SKYLIFE ı ı /90 7


tio o f on-time deporlures for international Flights did not improve ot the same !eve! os for domestic flights. For the period ju ly-September 1990 on time toke-off for scheduled international flights rose 13. 6. % In other words, in 1989, 50.6% of international flights deported on time, white in 1990, this rotio had risen to 64.2. % The inodequocy of londing focilities ot oirports and exceptionolly heovy oir troffic in the flight comdors meon our plones which are reody to deport are not given permission to toke-off, eroling serious deloys on international flights . In spite of this situotion, the doto

shows that the proportion of deloys is continuously declining. In this positive development, the contribution of the "De/oy Committee" is considerable. The newly estoblished Commitlee closely follows all flights from their londing ot the oirport, through the completion of all ground services un til toke-off. In oddition, the timing of the domestic flight schedule to coordinote with connecting international flights has helped to keep deloys to the minimum. Turkish Airlines recognizes that service quoilty is on importont companeni of on -time deportures. Our goal is to surpass the European average, especiolly on international fligh ts.

Would you help us? *Check in os early os

pos~ible.

international flight ot leost 1 5 hours before deporture. *C/early mark your name, address and desfination on all your luggoge. * Avoid corring metal obiects or be sure you con quickly identify them ot security control. * Keep all necessary popers, tick ets, boording cords, ete. reody *Mak e su re to identify your luggoge on the tormoc before boording your plone · Contoct THY ground stoff if you have ony problems or questions wi/1 be hoppy to help you e

THY ZAMANINDA KALKIŞ ORANLARI RA TIO OF TURKISH AIRLINES ON TIME DEPARTURES TEMMUZ-AGUSTOS

iÇ HATLAR

TEMMUZ

AGU STOS

EYLÜL

)UL Y-AUGUST

jUL Y

AUGUST

SEPTEMBER

TO PLAM- TOTAL

1989

1990

1989

1990

1989

1990

1989

1990

83.6

83 .2

79.0

90 .2

77.7

91.2

80. 1

88.2

57.4

59.9

45. 8

6 2.4

48 .5

69 .9

50.6

64 2

7 2. 0

73.3

64 .5

78 .3

7 2.5

82 .6

67.3

78.1

Domestic Routes DIŞ

HATLAR

International Routes TOPL. TARiFELi HATLAR Total Scheduled Routes

THY-AEA ZAMANINDA KALKIŞ ORANI KARŞlLAŞTlRMASI (o/o) THY -AEA COMPARISON OF ON TIME DEPARTURES TEMMUZ

OCAK - TEMMUZ

jULY

)ANUARY -jULY

1989

1990

1989

1990

83 .6 77.8

83 .3 83 .6

87 .6 81.3

83 .6 84 .9

57.4 68 .8

59.9 7 1. 2

66.4 73.6

64. 1 77.6

7 2.0 71.7

73.3 74.9

78 .9 76.1

75 .9 79.9

iÇ HATLAR / Domeslic Routes

THY AEA DIŞ

HATLAR / lnternolionol Routes

THY AEA TOP. TARiFELi HATLAR/ T.Shedu/ed Routes

THY AEA

8 SKYLIFE

ı ı

/90

on

o domestic flight ot leost 1 hour on on


~~~~~

Kredi Kartının tek hizmeti alışveriş olmamalıdır. ..... 'Siz. kredi kartınızla otomatik para çekme mak inelerinde, vadesiz hesabın ızdan para çekebilir, para yalırabilir misiniz? Bir t u şta havale yapabilir, bu havalenin anında ödenmesini sağlayabilir misin iz? Hesap durumunuzu ve harcama limitinizi öğrenebilir. nakit kredi alabilir misiniz? ..... Döviz hesabınız olmasa bile. yurtdı şında harcama yapabi lir, bu harcamalarınızı yurda dönüşte Tü rk Lirası olarak ödeyebilir misiniz? ..... Kredi kartı ödemelerinizi, otomatik para çekme makineleri aracılığıyla yapabilir misiniz? ..... Kredi kartınızın hesap özetini, kendi dönemlerde düzenli olarak alabilir misiniz? Geri ödemede, bütçenizi rahatl atan seçenekleriniz var m ı , taksitiere bölebilir misiniz? Harcamalarınız belli bir tutarı aştığında taksit ve nakit krcdinize faiz indirimi elde edebilir misiniz? ..... Kred i kartınızla Anadolu Sigorta'nın Ferdi Kaza (ölüm, daimi maluliyet) Sigortası'yla çalınma ve kayıp sigortasına prim ödemeden sahip olabilir misiniz? belirlediğiniz

İşte, bu üstünlüklerin hepsi birden, sadece İş Bankas ı Kredi Kartı'nda vardır. İş Bankası Kredi Kartı. yurtiçi nde - yurtdışında. Kıbrıs'ta da alışverişin yanısıra. bütün Bankamatik'lerde Bankamatik üs tünlükleriyle kullanacağınız Türkiye'deki tck kredi kartıdır 1

Bu kartla her

şeyi

••

yapabilirsiniz. •

TURKIVE

BANKASI


Dünyada ilk defa Türkçe ve 5 yabanci dil birarada

HÜRPA Translator Türkçe • ingilizce • Fransızca • Almanca • italyanca • ispanyolca • Hürpa Transictar Türi<çe, Ingilizce, Fransızca, Almanca, ltolyonco ve Ispanyolca olarak tam 24.000 kelimedir. • Hü'r pa Transictar basit cümle kurar. • Hürpa Transictar cepte taşınabilir.

Hürpa Translator şimdi

b "f • "' BılfiNDm H·· f{IDTIIdvr •nJ~U~n; ayı erı ~~--e urpa yetkili satredarında

• Hürpa Transictar 4

ayn döviz kurunu

çapraz hesaplar. • Hürpa Transictar dünyanın 128 şehrinin

saat ve tarihlerini gösterir. • Hürpa Transictar 10 haneli hesap makinasıdır.

• Hürpa Transictar Hürpa için özel olarak üretilmiştir.


TURKISH HOSPITALITY EUROPEAN STYLE RIGHT IN THE CENTER OF ISTANBUL. For a few days or a few hours, when you are a guest of The Marmara Hotel, you witness a uniquefacet offıve-star comfort : "Turkish hospitality "flavoured with a European u nderstanding of service. You will jind this uniqueness right in the center of Istanbul, as befıts a city built on the riches ofdijferent cultures ... At an independent Istanbul hotel managed by international professionals ... Listen to tlu) lıPartbPat ol the city at The Marmara.

-

-

-

THE -

-

-

MARMARA ISTANBUL Taksim Square H0090 ERA

Isıanhul

Tel: (1) 151 46 96 Fax: ( I ) 144 05 09 Tlx: 24137

marnı ır


Gü lay Tuncer

T

ürkiye'nin en öklü ve en büyük, dünyanın ise en eski orkestralarından biridir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or-

kestrası.

Yeni likçi padişah ll. Mahmut , 1826'do Yeniçer i Ocağı nı kaldırıp Asok ir-i Mansure-i Muhammediye ad ını verdiği orduyu kurunco, Mehter one yi de kopatm ış, yerine Avrupa ölçüler"nde bir bondo kurulmosını istem iş · ·.

Bu steği yerine getirmek görevi , önce lsronbu l do yaşayan, Monguel ad ınd a bir Frans ız o verildi. Bugüne göre oldukça ilkel soyılacak üflemeli çolgılorla, Mehterhane den ve Enderun don o tarılan yetenekli zurnozen lerle kurulan bondoyu 11. Mahmut beğenmedi. 19. yüzyılda hemen hemen bü ün Avrupa soro-yları do ünlü besteciler

görev yapıyordu itolyon besteci Goeta o Denizettinin kordeşi Giuseppe Don izetti de Avusturya-Macar istan sorayının boşmüzikçisiyd i. 11. Mahmut, bu itolyon müzisyeni özel olarak istanbul o çağırttı ve ono topluluğun yönetimini verdi. Topluluk 1831 'de Muz ıka-yı Hümayun (Saray Mızıkosı) adını ald ı. 1828 den ölüm tarihi olan 1856 'yo kadar, tom yirmi se iz yıl, bondoyu Donizetti yönetti . Birçok müzikçi yetiştiren, bondoyu yaylı çalgı­ ları do kotarak bir orkestro düzeyine ulaştıran Donizetti, öldüğünde , Osmanlı sorayının saygıdeğer bir sanatçısı ve Donizetti Poşo ' sıydı. Abdülmecit ve ll. Abdülhamit dönemlerinde yapılan düzenlemelerle geliştirilen topluluk, Cumhuriyet'in ilanındon sonra Atatürk 'ü n buyruğuyla Ankara 'ya taşındı. Riyoseticumhur Musiki Heyeti adı altında çalışmaları­ nı sürdüren topluluk, 1933'te Filormoni Orkestrası ve Armoni Mızıkosı yani orkestra ve bondo olarak iki gruba 12 SKYLIFE 1 1/90

ayr ıldı. Nihayet, 1957 e çıkarılan kuruluş on unuylo bugün ü ünvon ve statüsü ne kavuştu.

Çok sesli müz i ğin tanınmasına , sevilmesine katkı

S

ı 958 yılındon bu yana Hlrı ,,. •n şe 1974 ten so ro dcı Gureı Aykal

başarılı yöneıimleıiyle or sıranın reertuorıno birço yeni yooanc ve yer i eserler ko?ondırdıloı.

Aykal ' ın açıklamalar ı

1963- ı 971 yılları orasında o r kesıranın birinci yönetidiğini yapa Prof. Goııhold Eprıroim Lessi g, unlü Türk bestedernin birçok eserini d katarak, arkesıranın reper uarını bü yük ölçü e genişletti Bu bes eler i or şiv bon lorıno doldurma~. ko serleı de seslendirerek, ç.oğdoş ve çok sesli Türk bestelerinin yurt içinde ve yurt dı ­ şında tanınmasına katkıda bulundu.

ll yuıt dışı konserini 1917 ele /e ki Ungör'ün yönetiminde, Mobeyn · Hümoyun Mızıkosı adı altında Avus turyo, Macaristan ve Bulgoıis on do veren orkestra, o toıihten bugune o dar Avrupa do ve Orta oğu du yiım ye yakın ülked yabancı diniPyıciiPrf' seçkin eserleı sundu. Soıı oloıc ık do 6 ve 8 Ekim günleıindc Çckoslovcık -


1 826 yılında saray bandosu olarak kurulan orkestrayı 1828'den ölüm y ıl ı olan 1856 'ya kadar Don izetti Paşa (ünlü ltalyan besteci Gaetano Don izetti 'nin kardeşi G iu seppe) yönetti.

Giuseppe Donizetti 's presence in Istanbul as conductor of the lmperial Bond from 1828 until his death in 1856 stimulated the rise of western-style music in the empire.

ONE OF THE 0/DEST \1 US,~ .:'ı. L GROUPS IN TH[ 1 \ ORLD

FROM IMPERIAL BAND TO THE PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA The best-krıowrı arehesira irı Turi-ev troces its roots bock to 1826 the begirırıirıg of TorıLimot the reorder irıg of the Ottornorı Ernpire s /ego! militery comrnerciol and culturollifc olong westerrı lin s.

1

n 18 26 11hen the reformisi Sulton /\, ohmut ll destroyed the jonissory corps ciased doVI n the Ottomon militory music organization (Mehterhone} and estoblished o new ormy one of his o ims 1vos to ereale o Eur opean-style regimerı to l bond. The first bond wos foirly pr imitive. Musicions ployed wind instrumerıts under the d irectian of o French musicion rıomed Morıg uel. /rı 1828 . Mahmut ll invited Giuseppe Donizetti brother of the fomed composer and heod musicion ot the Austro-Hungoriorı court to cornc to Istanbul and con-

duct the borıd wh ich wos renamed the Muziko-yi Humoyun ( The lmperiol Bond}. Donizetti remoined in Istanbul os corıductor of the borıd-to which he introduced string irıstrumerıts - urıtil his deoth in 1856. He wos honoıed b\ the Ottomon court for his corıtributiorıs ro music and g iverı the title Dorı ~e "· Paşa. His efforts irı teoch ing did o greot dea/ to stirnulote the rise of 1vest· ern-style music in the ernpire. The rnusicol group wh iclı developed further in the Iate l 9th cerıtur\ during the reigrıs of Abdulrnecit and Abdulhorn it, moved to Arıkoro ofter the declorotio rı of the Republic ot SKYUFE

ı ı

/90 1 3


yo'do iki konser verdi. Sel Gürer Aykol 'lo , bu turne sonrası kısa bir görüş­ me yaptık. - Beş gün içinde Çekoslovakya'ya gittiniz, iki konser verdiniz ve döndünüz. Kısa ama yoğun bir turne oldu galiba! .. Gerçekten öyle oldu. Boşkent Prog'do ve Brotislovo 'do iki konser verdik. 6 Ekim günü Prog 'do verd i ği· miz konseri ben yönettim. Programı ­ mızdo Ferit Tüzün'ün "Türk Kapriçyosu" , Max Bruch 'un "Keman Kon çertosu", Sir Edward Elgor'ın "En igma Çeşitlemeleri" vardı. Brolislovo Festivali kapsamında , 8 Ekim günü verdiğimiz konseri ise Rengim Gökmen yönetıi. Orkeslramız o programda Ulvi Cemal Erkin 'in "Köçekçe " ad lı orkestro süitini, yine Max Bruch 'un " Keman Konçertosu" nu ve Felix Mendelssohn 'un "italyan " adıyla da an ı ­ lan "4 . Senfoni"sini seslendirdi. Solislim;z , değerli keman virtüözümüz Suna Kan ' dı. - Bundan sonraki yurt dışı festival ve konser programın ı z nedir? 1991- 1992 sezonunda A lmanya 'da 8 konser vereceğiz Ne güzel .. doğu ya do batı diye ay ırm a ­ dan Almanya diyoruz! .. Bu programları şimdiden hazırlıyoruz. Yaz ı şma

halinde olduğumuz ülkeler de var. Yunus Emre Yılı dolayısıyla Kültür Bakanlığı "Yunus Emre Oratoryosu" nu bütün Avrupa 'ya tanıtmak istiyor. O konuda belki bize de görev düşebilir

Cumhurba ş kan lı ğ ı Sentani Orkestra sı, Ekim'in ilk ler öncesi prova ça lış ma sı nda ...

- Cumhurbaşkanl ı ğı Senfoni Orkestrası ' na nasıl üye olunur? Bu konuda yönetmeliğimiz var. Aramıza kotılacqk sanalçılarda belli koşullar aranır. Orneğin bir kemancı girmek istiyorsa, yönetmeliğimizde neler çalması gerektiği belirtilmiştir. Bu eserleri arkesıra giriş sınavı kurulu önünde çalar. Oylamalar gizli yapı­ lır. 7, geçerli noltur. 6.99 alsa geçerli değildir. Böylece slajyer üyelerimiz arasına kat ı lır . Bir yıl deneme altında tutulur. Bir yılın sonunda yeniden sına­ va alınır. Bu sınavda da başarı gösterirse üyemiz olur . -En genç ve .en yaşlı üyeleriniz kimler? Orkestramızın en yaşl ı üyesi kontrolagol çalan Ali Erotay'dır. En genç üyemiz ise Kemancı Zeynep Erkan. - izley icilerden memnun musunuz? izleyiciler genellikle ve doğal olarak romantik eserleri dinlemek isterler Fakat bir arkesiranın repertuor ı na aldığı eserlerle, izleyicisini, dinleyicisini eğitmek görevi de vardır. Bu bütünlü ğü sağlamaya çalışırız. Ancak , halkımız çok candon dinleyicidir Alkış cimrisi değildir. Sizin başarma çabasında olduğunuzu sezinlerse, alkışia ­ rını esirgemez. A koralı izleyicilerimizin isteği , bir an önce, kendilerine yaraşır bir konser salonuna kavuşmaktır. - Sizin , favori bir repertuarın ı z var mı? Ben Mozart hayranıyı m .. Ve hep

h aftası nd a

Çekoslovakya'da verd i ğ i konser-

The Symphony Orchestra rehersing before giving two concerts on Czechoslovakia in October. 14 SKYllfE 1 ı /90

aynı sözü söylüyorum, bir kez daha söylemek isterim : Mozart'ın todıno varmadan bu dünyadon göçeniere acıyorum. Çünkü dünya nimetlerinden en büyüğü, en faziletiisi bence, Mozort'tır. Mozort'ı dinieyebilen insan düzenli insandır . . yurdunu seven, çevresini seven insan olur , Mozart' ı seven e

the invitotion of Atatürk who renamed the old lmperiol Bond the Riyoseticumhur Musiki Heyeti (Presidentiol Musical Committee). In 1933 the group was divided info the Presidentiol Philharmonic Orchestro and the Presidenfiat Hormonic Bond, signaling the transformatian of the musical group from o palace institution info o vital part of the community In 1957 the arehesira wos renamed the Presidenfiat Symphony Orcheslra. Between 1963-1971 , under the bo ton of Prof Gotthold Ephraim Lessing, the arehesira broodened its repertoire to include the works of contemporary Turkish composers. Recordings of these works have been instrumental in ocquoinfing o larger audience with the compasitions - many of them chorales -of these composers. Under the direelian of Hikmet Simsek from 1958-/974 and of Gürer Aykal from 1974 on, the arehesira has achieved o wider repertoire of universal and Turkish works. They have given concerls all over the country, from Edirne to Hakkari, playing o maior role in promoting appreciotion for classical music. S ince the arehesira 's first conee' t tour obrood in 1917 in Ausfrio, Hun gary and Bulgaria, the arehesira has ployed in same 20 countries in Europe and the Middle East, introduc ing contemporory Turkish mu sic to o world audience and goining recognition for their fine performonces of ciassical symphonic music. The arehesira began the 1990/91 seeson in Oclober by giving lwo concerts in Czechoslovokio. We spoke to canduefor Gurer Aykal on his return from Czechoslovakio. - In five days you gave lwo concerts in Czechoslovakia . That's certainly o short and intensive tour! - Yes, il wos. We gove two concerts in Prague and Bratislovo. On October 6th, in Proque, 1conducted


~Ili:!·~

to:'- lı~~~ ~~-"".-!'- __,.

o program of "Turkish Coppricio · b'y Ferit Tüzün , 'Violin Concerto by Max Bruch and "En igmo Voriotions b'r S;r Edward Elgar. On October Bth 11e performed o program of the orchesrrolsuite 'Köçekçe " by U/vi Cemal Erkin , Max Bruch s Violin Concerto and Fe /ix Mendelssohn s 4th Symphony (The ltolion) in the Broflslo va Festival under the botan of Reng•m Gökmen. O ur solo/st wos violin v rluoso Suno Kon. - Do you plan to give other concerts abroad this season? - We wi/1 g ive eight concerts in Germon y. lt s so wonderful to soy Germon y without making o distinction between eost and west. We are olreody preporing the programs We are o/so in communicotion with other countries. Becouse this has been declared the Yunus Emre Year rhe Ministry of Culture wonts to preseni the "Yunus Emre Orotorio" to all of Europe. Th is wi/1 give us o wonderful opportunity to preseni contemporory Turkish musle to European oudiences. - How does one become a member of the Presidenfiat Symphony Orchestra? - We have o monoger for this . An· yone who wonts to ioin us has to meet the requirements. For exomple, when

' -

---·~:- ?"to "

·1-

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle, çağdaş ve çok sesli Türk bestelerinin tanınmasına katkıda bulunuyor .

From o palace institution, the orchestra has grown info o vital part of the community giving concerts all over the country,and thus playing o maior role in promoting appreciation for classical music.

.

- ~---

, ~

-· --;;· ~

o violmist wonts to ioin the orchestro then our monoger tel/s him whot to play for his audition in front of the or Lhestro s enterıng exomınot;on committee. Voling is secret. If he gets o score of seven or obov he 1oins os o iunior member for one year. Then if he passes onothe1 exominotion he becomes o full member of the orch s· rro.

· Are you happy with your audiences? - Noturo/Iy the oudience usuolly wonts to llsten to romantic musıc. But on orchestro has o responsiblity to educafe its oudienc . We try to soflsfv both of thes requirements Our oudiences are very enthusiostic When they feci that the orcfıesro is reolly moking on effort they don f spore the opplouse In Ankara, our oudiences are eoger to have o proper concert hall. -Do you have o f avarife reperfoire? - 1m o Mozart fon. 1 feel sorry for peo-ple who die without llsten ing to Mozart, becouse in my opinion Mozart is one o f the world's greotest blessings. People who llsten to Moz art have o sen se of order ... people who love their country and their environment o/so love Mozarı· e SKYLIFE 1 1/90 1 S


CERTIFIED QUALI1Y In Bazaar 54 Shops a "Quality of Certifıcate" is given defınitely to every carpet huyer. This is also the certifıcate of reliabilitv. More than 60.000 European tourist preferred Bazaar '54 , for that reason.

BAZAAll S. lST A.."' B l'l

'uruo .. manıH' ( .ı. ... .ı..ı.ıı ı

c.· ı

<~Jdc.· ,ı

C .., (, ,o\.LO(~I.l (ı) C) ll l l C)()

BAZAAR S. A.SPENDOS

ı.:.ıu,;u k Hdkı' Konı l(urıJiı ,\1 t•,· kıı \fRIK. A:"'TAI YA

' o.:;_.

ıı...TA,HI

1

Id

tlrıllll

\ -1 l-f !tMl 10-fl

BAZAAR S. ROBINSON Rohın,on < luh Pamfıha '\n

BAZAAR S. GALU:RLA

ı

1 \1A:'\,t,\'(,>\

RAZAAR H MARMARIS

BAZAAR S4 KAPADOKYA

BAZAAR S4ANTALYA Y.ı ı l ıma nı IU.lc;ıc,;ı ' o 1 AVI \1) A 1d 1 .ı. ı ı 1 1 Ol 90

1d

/.l'l\'t' Yo lu c;oc;uu ,4,\'A~O'ı 'lro.; l-\ ' ~}:III R Id (~ Hlt l l 2-t c;_.

A' l".-\1) A

Y;ıt l.ım :ı. nı Marımı ıro,;o

1

MARMARI~

"It.·l (611112-H-\ l l-Kil J\'1) IH

RAZAAR H BODRl' M BAZAAR H IZMIR ı.ı.-.ı. "ıok:.ık :\'o

BAZAAR S4 PAL'liiYE t> Jimın: r:ıııl Jı\ on.ı lı\.t- .\11- H

r

rd (\!1\)t-IHI

.C. -t-I OAfA )ıı;.( ))" l~l .o\,HII.

Td I I J'I)'i90.C. I 9 'l)'l)l)O.C. '\ 2

A ·tH <lıO:.lliii/ .\1IH rd ı c; ı 1 1-f 1-\ Hl lı KCl \6 t

'-:t'\7c:n l"c.·,fik

< .ıddt'"ı

"\o 1Hh A Ht ll> RI \1

Id (f111 1 1 ı_. ct ·l

1 \21 -t l .!H 1)·0-9 1·92

~------------------------------------------------------------~· IS AN ESTABLISHMENT OF NET GROUP OF COMPANIES

BAZAAR 54


1

CERTIFICATE OF

ORIGIN This is to certify that

d(Jı. W1!iam Yreyf has purclı:ıscd in TIJRKEY on the uate of

t?-.3·1989 a gemıin e Turkish çarpet the di sıtngui sh cd and inimiıabl e properties of which are recorucd hclow for fuıurc refcrence of whocvcr it may concem .

BADAR54 Orlgln

D''S ıgn

:Jitreke

.1001 T/uwers

SIZI:'

Typc or knoıs

(ihordes

HAND MADE

TURKISH CARPET

İSTANBU L - İZMİR - ANTALYA - ASPENDOS - BODRUM - KUŞADASI - MARMARiS - CAPPADOCIA

1


L>\J\J!J~W!J~ t!Je "CENTER " Farklı Bir Dünya

A World ofDifference Modern bir çalışma ortamında başarılarınızın tadını çıkarın ...

Enjoy your success in a modern commercial atmosphere ...

İstanbul'da In Istanbul Büyükdere Caddesi üzerinde, On Büyükdere Avenue. Aunique world. Farklı bir dünya. Easily accessible. Ulaşımı kolay. Designed functionally in a Tasarımı çağdaş. Fonksiyonel. contemporary style. Tam size göre. )ust for you. An atrium with restaurants, Restaurantı, kafeteryası, yüzme havuzu, alışveriş birimleri a cafeteria, a swimrning pool, ve banka şubeleri olan atrium ... stores, banks ... En son sistem, Air-conditioned "open space" sıcak ve soğuk havalandırmalı, offices of different sizes. "open-space" değişik büyüklükte bürolar... Modern dünyanın Maya Center. tüm gereksinimlerine Fully equiped to answer cevap vermek üzere tam donanımlı. the demands of the modern world. Ask for our brochure for details. Ayrıntılı bilgi için broşür isteyin. ...modern bir çalışma ortamında ...and enjoy your succes in a modern commercial atmosphere. başarılarınızın tadını çıkarın.

Ticaret Taahhüt ve İnşaat A.Ş. Construction, Contracting and lnvestment Co. Ine. Tel: 180 09 58-(4 hat) Fax: 164 2125 Adres: Akatlar May.ı Sitesi


KARPUZU, KOFTES i, RAKISL ŞARABI, KARŞILAMASIYLA UNLU "'

. TEKIRDAG

Bu küçük ve ş i r in ilimizde başlıca geçim kaynağı tarım ... Mormora kıyılarındaki kum solları ise , yaz o y larında yerli ve yaban c ı turistlerle dolup ta ş ı yor . Melek Dener Fotoğrafla r Şemsi Güner erler ki: "Bir gün, adamlarıyla sürek avına çı­ kan Tekfur, bir ceylana rastlar . Silahını doğrui­ lup ceylan ı vurur . Fakat yaralı ceylan, can havliyle ormana kaçar . Kan izlerini süren Tekfur, onu bir mağarada yavrularını emzirirken bulur. Az sonra anne ceylan ölür ... Olaydan çok etkilenen Tekfur, üzüntüyle sarayına döner ve bir emir çıkara rak , ülkede avlanmayı yasaklar. Kendisi de tüm malını mülkünü terk ederek, bir dağ başı-

D

20

SKYLi ıL

ı ı

/90

na yaptığı kulübesinde, ölünceye dek yaşamayı seçer. Işte , Tekfur'un dünyadan el etek çekip yaşadığı bu dağlara Tekfurdağı denmiştir. Zamanla bu söyleniş halkın dilinde Tekirdağ'a dönüşür .. . " Böyle anlatılır Tekirdağ adının efsanesi. Nomık Kemal , Memduh Şevket Esendol , Güngör Dilmen , Mürüvvet Sim , llhon Tarus, Haluk Tezonar gibi , birçok ünlü fikir ve sanal adamının doğum yeri , Tekirdağ. Yörenin güzelliklerini şiirlerinde di-

le getiren, Tekirdağ doğumlu, Tekirdağ oşıığı şa i rler de var : Hilmi Yüceboş, Adrıon Onelçin, Hasan Akarsu, Adnan Ozer ... Ayrıca, Kanuni Sul ton Süleyman zamanında Hollanda elçisi olarak Istonbui'da bulunan Busbecq, "Türkiye'yi Böyle Gördüm" adlı kitabında Tekirdağ'dan do söz eder. Lody Montogu "Türkiye Mektupları" , Reşat Nuri Güntekin "Çalıkuşu" , llhon Selçuk "Yüzbaşı Selahattin'in Romonı" adlı eserlerinde, Tekirdağltia­ rın günlük hayatına dair çizgiler yon· sııırlor.

Macar bağımsızlık hareketinin önderi ll. Ferenc Rokoczi, Avusturya karşısında yenilince, Osmonlıloro sı­ ğınır. Imparatorluk, kendisinin ve beraberindekilerin Tekirdağ ' da oturmalarına izin verir. 1735'te ölen Rakaczi 'nin yaşadığı ev bugün müze olarak korunuyor ... Konumu nedeniyle tarih boyuneo çeşitli uygarlıkların geçiş yeri olon bu güzel şehrin ilk halkı Trakya 'ya adını veren Traklar ' dır Sonra Frigyolılor , Makedonyalılar, Romalılar , Bizonslı­

lor .. Orhan Gazi döneminde, 1357'de Osmanlı topraklarına katı­ lan Tekirdoğ, iki Osmanlı poyitohtı Edirne ve istanbul orasında eko- -+


. TEKIRDAG

FAMOUS FOR /TS WA TERMELON, KÖFTE, RAK/ AND W/NE ..,

Agriculture and tourism are the most important means of livelihood in this smail and charming seaside province whose history dotes back to before l 200 BC he orig ns of the name Tekirdağ lie deep in legend. One day, when Tekfur went out hunting with his men, he encountered o gazelle. He shot the animal. But the wounded gazelle was ab/e to run awoy into the forest. After Tekfur had followed her bloody footprints , he found her nursing her young ;us/ before she di ed. This influenced Tekfur . Sorrowfully, he retumed to his polace and issued an edict which forbade hunting. He abondoned all of his property and went to the monutains, where he built o hut and lived until he died. This is why the range was cal/ed the mountains of Tekfur. Over time it became Tekirdağ. Tekirdağ figures in many imporlant histarical commentaries, including de Busbecg, Lady Montagu and provides o locale for novels by contemporary writers such as !lhan Selçuk and Reşat Nuri Güntekin . Many famous thinkers and artistsNamık Kemal, Nemduh Şevket Esendal, Güngör Di/men, Mürüvvet Sim , !lhan Tarus , Asluk Tezonor- were bom in Tekirdağ. The poets, Hilmi Yücebaş , Adnan One/cin , Hasan Akarsu and Adnan Özer, were o/so bom there, their love of their native city inspiring their poetry. When the teader of the Hungarian independence movement, Ferenc Rakacz i 11, was vanguished by Auslria in the beginning of the 1Bth century, he sought re fuge in the Ollaman Empire. He and his falla wers seli/ed in Tek irdağ . His house, where he -

T

Prens Rakaczi'nin müze olarak korunan evi (üstte). Namık Kemal'in doğduğu şeh i r Tekirdağ 'dak i anıtı (altta). Prince Rakoczi's early 18th house has been preserved asa museum (above). A monument honoring the famous writer and thinker Nam ık Kemal, a native son of Tekirdağ (below). SKYLI FE

ı ı

/90 21


1855'te Kürkçü Sinan Bey'in yapt ı rd ı ğı Orta Cami. Eski Cami ile Rüstem Paşa Camii aras ı nda o lduğu için bu adla anılır.

The Orta Cami (Middle Mosque) built by the furrier Sinan Bey in 1855, sonamed because it is located between Eski Cami (Old Mosque) and the Mosque of Rüstem Paşa .

nomik değerini sürekli korumuş , geliş­ miş bir ilim iz ... Ancak , bu verimli , üretken şehri ­ mizden komşularımızın gözü eksik olmadı. Her fırsatta onu ele geçirmeye çalıştılar. "93 Harbi" diye de bilinen 1877-l 878 Türk-Rus savaşında Ruslar ... Balkan Savaşı ' nda Bulgarlar .. Birinci Dünya Savaşı ' ndan sonra Yunanlılar Tekirdağ ' ı işgal ettiler. Ama , o hep bizim oldu. Bugün , yörenin belirleyici özellik22 SKYll fl ı ı /90

leri, Cumhuriyet döneminde mübadeleyle gelen Rumeli Türklerinin kültürlerinden kaynaklanır ... Çalışkan Uretken. Neşeli. Bir gün yolunuz Tekirdağ'a düşer­ se , Tekirdağ köftesi yemeden ... içseniz de içmesenizde birkaç şişe Tekirdağ rakısı almadan ... hele, düğünlü dernekli bir günse, o fıkır fıkır, insanı yerinde hapiatan Tekirdağ karşıla­ ması oynayanları seyretmeden geçmeyin

died in 1735, has been preserved as o museum. Throughout history, Tekirdağ -beca use of ils location- has been part of many different civilizations. The firsl inhabitanls were the Traks, who gave their name lo Trakya (Thrace), taday the European part of Turkey. Consequently, the city was control/ed by the Phrygians. Macedonians, Romans and Byzantines. The city was ineorpora/ed info the Ottoman Empire in 1357, when Orhan Gazi swept through Thrace. When the Ottomans moved !heir capital from Bursa to Edirne, Tekirdağ became o sub-province of the capital. During later Ollaman times, the city became prosperous, located as it was midway between the great cities of Edirne and Istanbul. The strategic importance and prosperity of Tekirdağ made it o key point in the 19th struggle for sovereignty of the Balkans. Although occupied by the Rus- --+


sions between 1877-1878 during the ·Turko-Russion Wor, by the Bulgorions in 19 12 and by the Greeks in from 1920-1922, Tekirdağ has remoined o Turkish city After the exchange of populations in 1922, the city's culture wos enriched by the settlement of Turks from Greece who brought with them their culture of hordwork, productivity and goiety. If you should hoppen to pass through Tekirdağ one day, don 't go without sompling some Tekirdağ köfte, without buying severol bottles of Tekirdağ roki and, if it is o festiVal day, without wotching the faikdancers demansiroie their groce and ogility e

Başlıcageçim kaynağı tarım olan Tekirdağ ' ın balıkçıları ekmeğini Marmara Denizi'nden çıkarır .

Whi/e agriculture is the chief economic activity of Tekirdağ, fishenmen earn !heir living from the Marmara Sea.

Fabrikal balyalan

okuma bekliyor. Ürünü bekletmeyin. güçlü Komatsu'lara yükleyin.

2-2,5-3-4 Ton Kaldınna

KapaslteU Komatsu ForkUftler FD20NT-ıı

TEM

FD25NT-11 FDlONT-11 FD40ZT-4

KOMATSU FORKLİFI'LIR TORKIYE'NIN YÜKÜNE TALİR


TURKISH WINE Reforms among the elite of wine-mokers are improving the quolity and reputotion of Turkish wine os the domestic morket grows and so/es obrood mcreose. by Hugh Pope Photographs by Turgut Salgar

24 SKYliFE

覺 覺

/90


our trucks beoring the los! of the /zm ir haNesi of Sultoniye gropes were being driven off for export when French oenologist jacques LaHort discovered them, and, as he puts il, hiiacked them bock to his wine presses to experiment with o new Turkish wine. Mr. Loffort of Turkey's Kavaklidere Winery wos fallawing o hunch that the seedless Sultoniye grope had o destiny other than being eoten os o tab/e grope or dried roisin - the su/tono. "Most Turkish gropes have foo much tonnin. Then 1wos eoling o Sultoniye grope and it co me to me, eur<r ko f," Mr. Loffort said, roising o gloss of his new delicote, frogront white wine, bottled los! year os 'Efsane' ot Kovok/Jdere. "lt is /ike o wine from Alsoce, everything we hoped for." With such smail steps, reforms are spreoding among the elite of Turkish wine-mokers and are being reworded by o growing dutch of international wine meda/s. Few reference works mention Turkish wines. But in foct, wine-moking has o six thousond-yeor history in Anotolio. Evidence collected in the Museum of Anoto/ian History in Ankara shows wine wos revered o/most os much os breo d. Same believe the pre-historic Hittites actuolly invented both wine and the word for vine. In ony event, they doubtless passed their skills on to the ancient Greeks, wine-lovers whose city-stotes dotted the western foothills of Asio Minor and the coostline of Homer 's "wine-dork seo. "The descendonts of those same Greeks continued to be the ma;or producers of wine until the end of the Ottomon Empire in the first decodes of this century lndeed, when the phylloxero louse devostoted European vineyords in the Iate 19th century, mony Ottomon Greeks and Armenions mode fortunes exporting wines. Most Greeks emigroted ofter the 192 3 Lousanne peoce treoty that set the boundories of modern Turkey and provided for the exchange with Greece of ethnic Turk and Greek populotions. Turkey suddenly found ilself the moster of vas! vineyords with liflle experience of whot to do with them. In some oreos, /ike /zmir, formerly Smyrno, mony vines for winegropes were ploughed up for other --+

F

The great grape-producing areas of Turkey are concentrated in the central region of Cappadocia and the Balkan province of Thrace. Anadolu ve Trakya'da yetişe n üzüm türlerinin pek çoğu kaliteli şarap üretimine

••

TURK ŞARAPLARI Önde gelen şarap üreticilerinin sektöre kazandırdıkları yenilikler, büyüyen iç pazar ve artan dış satımiara paralel olarak Türk şaraplarının kalitesini de yükseltiyor, ününü yaygınlaştırıyor.

F

ransız şarap uzmanı jacques

Laffort, ihraç edilmek üzere yola çıkmış dört kamyon dolusu izm ir Sultaniye üzümünü kamyonların yolunu değiştirtip, yeni bir Türk şarabı denemek üzere kendi şıra teknelerine boşalttırdığını söylüyor Türkiye Kavaklıdere şarap fabrikasında görevli o lan Bay LaHort çekirdeksiz Sultaniye üzümünün , kuru ya da yaş tüketmenin dışında da bir ekonomik değerinin olacağını savunmuş­ tur hep .. Boy Loffort, geçen yıl Kavoklıde­ re'de "Efsene" adıyla şişelenen hoş

elve ri ş li

nitelikte.

kokulu ve hafif yeni beyaz şarapla doldurduğu kodehini kaldırırken şun­ ları söylüyordu. Türk üzümlerinin genellikle tanen oranı yüksek oluyor .. Ama Sultoniye üzümünü domoğımdo ezdiğim zaman, kendi kendime "Bulduml " diye boğırdım. "Tıpk ı bir Alsace şarabı tom orodığım gibi ... " Bu tür küçük adımlar önde gelen Türk şarap imolôtçılorı arasında deği­ şim eğilimini yaygınlaştırıyor ve oldık­ ları uluslararası ödüller giderek çoğa­ lıyor. Türk şarapianndan söz eden kitapların sayısı çok az. Oysa Anadolu 'da şoropçılığın altı bin yıllık bir tarihi var. Ankara 'daki Anadolu Tarih Müzesi 'nden toplanon kanıtlar, şarobın neredeyse ekmek kadar kutsal soyıldığı­ nı gösteriyor. Şorobı bulanın do adını koyanın do H ititler olduğu söylenir. Hititlerin şo rapçılıktoki .beceri ve bilg ilerini eski Yunonlılaro, On Asya ' nın Batı eteklerine ve Homer'in "koyu şarap renginde" dediği denizin kıyılarıno benek benek yayılmış kent devletlerinin şa­ rapsever halkına oktardıkları do bir --+ SKYLIFE

ı ı

/ 90 2 S


much-needed crops. Bul in other ploces, usuolly oreos settled by ethnic Turks fomilior with viticulture, the vines were kept up. Taday, these or<:r os, notobly the centrol region of Coppodocio and the Bolkon province of Throce, are stil/ the greot grope-producing oreos of Turkey. In order to support the new owners of the vines, the stote monopoly Tekel wos founded in the 1930s to oversee the buying of gropes and the making of wine and spirits lt is stil/ Turkey's biggest moker of wine with mony smail wineries opera/ing neor vineyords all over the country Bulk Tekel wine so/es are mode obrood and i/s bottled wines are exported to mony European countries. Same of its wines are considered good value for money, /ike the Buzbağ ('Ice Vineyord') red, mode from indigenous gropes grown neor Elaziğ , and the Trakya, o delicote, dry white mode in Throce. Tekel keeps prices low in the 40-mi//ion-/itre o year wine trade in Turkey and profec/s wine-mokers, refusing to use its monopoly on importing wines to bring in onything except chompogne. As well os the stof<:rrun Tekel, there are mony independent producers, among them the twin gionts of Doluco and Kavaklidere who are making o concerted effort to roise the standards of wint:rmoking. All producers shore the problems of on undeveloped market. They must struggle to keep up with o boom in demand from tourists, who probobly occount for most of Turkey 's wine consumption. They are o/so trying to educafe Turkish grocers and hateliers to store wine on i/s side. The proctices of holiday villoges on the coost have o/so damaged the reputotion of Turkish wine. They offer wine free os port of o cafering package, bul usuolly serve rough bottles of the lawesi quolity to keep down cosfs, to prevent drunkenness and to encouroge the purchose of their restouron/s ' o lo corte wines. Same of the idiosyncrosies are oppeoling "Krmrz" is o good wine, bul luckily few osk the origin of its name, which honours koumiss, the stople drink of the first Turkish worrior nomods in the Centrol Asion steppe Luckily, not mony realize that the frogront demisee white wine is nomed ofter o drink of fermented horse's mi/k! 26 SKYUFE

ı ı

/90

As well as the state-run Tekel, there are many independent producers, among them the twin giants of Doluca and Kavaklıdere, who are making a concerted effort to raise the standards of wine-making . Devlet işletmesi olan 1 Tekel in yanı sıra bir dizi bağımsız üretici de vardır ve bunlar arasında iki büyük dev, Doluca ve Kavaklıdere şarap üreticiliğindeki standartları yükseltmek için yoğun bir çaba göstermektedirler .

Kovak/ıdere and Doluco however are trying to put ony negotive imoges to rest when they are not fiercely competing for rore grope vorieties or ripe morkets. Both were founded in the 1920s and produce good wines ot the top of their ropidly exponding ronges. Nihat Kutmon, founder of Doluco, bosed in Throce. is credited with planiing and infroducing Semillon , Cinsoult and Riesling grope vorieties during the 1920s and 1930s on which mony of i/s wines are bosed. Kavaklidere on the other hond tokes pride in rigorous quolity control and experimentotions with indigenous grope voriefies ot their winery neor Ankara, newly built omid o splendid panoroma of the Anato/ian ploteou. Un/ike Doluco, Kovakirdere has only iust sfor/ed planiing its own vineyords, choosing the fine Ankara black grope, Kalecik Korosı. In the 1930s, formers had tended Kalecik Korası vineyords which surrounded the old Kovak/ıdere winery under Conkoyo, then o hill neor the young republicon capital. Virfuolly ol/ have been built over by the copila/'s suburbs and now o new Sheroton hotel is being consfructed on the site of the old winery. Cosh from the /and safe went info buying stote-of-the-ort wine-moking equipment. Kovokludere has become even more ombitious since its chief execufive, Mehmet Bosmon, hired jacques Loffort from French wine-mokers Nicolos os his oenologist. In iust two years Mr. loffort has storted producing o noluro/Iy fermented spork/ing wine, on onnuol primeuı wine /ike Fronce 's Beouiolois and is bringing out the fiıst wines in Turkey seriously intended for ogeing. Theı e remoin problems nevertheless. Gropes spend up fo two doys on the road before reoching the presses, there is liflle incentive for formeıs to control quolity and the religious prohibıtıon of wme prevents same formers from seliing to wine-mokers ot all. Stil/, o bidding wor between Doluco and Kovak/ıdere for the much-fo voured Emir grope of Coppodocio has sforted to increose planiing of the variety. Mr. Bosmon hopes that o rising middle class in Turkey wi/1 move laword wine os the main social dıink "Wine consumption is growing fos/ The culture of wine is coming"


gerçek. Aynı halkın torunlar ı bu yüzyılın başlarından Osmanlı imparatorluğu'nun yıkdışına kadar başlıca şarap üreticileri olmayı sÜ<dürdüler. Hattô , 19. yüzyılın sonlarında asma biti Avrupalının bağlarını mahvettiği zaman birçok Rum ve Ermeni Osmanlı vatandaşı ihracat yapma şansını bile elde ettiler. 1923 Lozan antiaşmasından sonra Rumların çoğu ülkeden göç edince, Türkler birden kendilerini ne yapacakları konusunda çok az deneyim sahibi oldukları üzüm bağlarının boşında buldular. Eski adı Smyrna olan, izmir gibi bir çok yörede üzüm bağları, daha çok ihtiyaç duyulan tahıl tarlalarına dönüştürüldü. Ama, bağcılığı tanıyan göçmen Türklerin yerieşiirildiği başka yörelerde şarap üretimi sürdürüldü. Bu yöreler, özellikle Kapadokya ve Trakya bugün de Türkiye'nin en fazla üzüm yetiştirilen bölgel.eridir. 1930 yıllarında kurulan Tekel Idaresi'nin bir amacı da, şarap ve ispirto üreterek bağ sahiplerini destekiemekli. Tekel'in hôlô Türkiye'nin en büyük şarap üreticisi olmasına rağmen ülkenin dört bir yanında üzüm bağlarının çevresinde kurulmuş birçok şarap fabrikası vardır.

Tekel yurt dışına büyük çaplı satış­ lar yapmakta ve şişetenmiş Tekel şa­ rapları Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu şaraplardan bazıları, örneğin Elôzığ civarında yetişen üzümlerden yapılan kırmızı Buzbağ ve hafif beyaz sek Trakya, kaliteleriyle tanınan markalardır.

Tekel oldukça düşük fiyatla Türkiye'de yılda 40 milyon litre şarap satmaktadır. Şampanya hariç her türlü şarabın ithali de yasaktır. Bir devlet kuruluşu olan Tekel'in yanı sı ra özel firmalar da vardır. Bunlar arasında iki dev, Doluca ve Kavaklı­ dere, şarap üreticiliğindeki standartları yükseltmek, pazarı genişletmek, turistlerin yarattığı yüksek talebi karşı­ lamak için yoğun bir çaba harcıyor­ lar. Ö te yandan Türk otelci ve satıcıları­ n ı da , şarap ş i şelerinin yatay olarakdepolaması gerektiği konusunda eğitmeye çabalamaktadırlar. Kıyı kasabalarındaki tatillerde yaşananlar da Türk şarabının ününe zarar vermektedir. Sunulan yiyecek paketlerindeki şaraplar çoğu kez düşük

,

Vintners age bottled wine in the "cave" before sending it to market. Şişelenen şaraplar piyasaya sunulmadan önce fabrikaların "kav" denilen özel bölümlerinde dinlendiriliyor.

kaliteli ürünler oluyor. Bazı yaratıcı özelJikterin tuhaf bir çarpıcılığı da var. Orneğin "Kımız" adında iyi bir şarap var. Bereket ki , yabancıların çoğu dömi sek bir beyaz şaraba verilen bu adın Orta Asya 'da mayalanmış at sütünden elde edilen bir içkinin adı olduğunu bilmiyor. Sı­ nırlı üzüm türleri ya da olgun bir pazar için sert bir rekabet içinde olmayan Kaveklıdere ve Doluca yine de olumsuz görüntü sergilernemeye çalışmak­ tadırlar. Her iki firma da 1920'li yıllar­ da kurulmuştur ve hızla artan çeşitleriy­ le iyi kaliteli şaraplar üretmektedirler. Merkezi Trakya 'da olan Doluca ' nın kurucusu Nihat Kutman 1920'li ve 1930'lu yıllarda Semillon, Cinsault ve Riesling üzümlerini ilk kez yetiştirip piyasaya sürmesiyle ün kazanmıştır. Şaraplarının pek çoğu da .bu üzüm türlerinden yapılmaktadır. Ote yandan Kavaklıdere , sıkı kalite kontrolüyle ve Ankara yakınında Anadolu kırlarının muhteşem manzaraları ortasındaki

yeni inşa edilmiş şarap fabrikasının civarında yetişen yöreye özgü üzümlerden elde ettiği ürünlerle gurur duymaktadır.

Doluca'dan farklı olarak , Kavaklı -

dere kendi bağında, yalnızca Ankara ' nın nefis siyah üzümü "Kalecik Karası " nı yetiştirmeyi seçerek işe başla­ mış. 1930'lu yıllarda genç cumhuriyetin başkentinin yakınındaki Çankaya tepesinin eteklerinde eski Kavaklı­ dere şarap fabrikasını çevreleyen bağlarda Kalecik Karası yetiştirilirdi. Şimdi bu bağların yerinde başkentin yeni mahalleleri inşa edild i. Eski şa­ rap fabrikasının bulunduğu yerde ise Ankara Sheraton yükseliyor . Arsa satışlarından sağlanan nakit girdisiyle şarap fabrikasını yenileyen Kavaklı­ dere, Fransız şarap imalatçısı Nicolas ' ın uzmanı Jacques Laffort'u de Türkiye'ye transfer etti. Bay Laffort, iki yıl­ dan bu yana Fransız Beoujolois'ini andıran birinci sınıf bir köpüklü şoro­ bın üretimini başlatmış bulunuyor. Türkiye 'de ilk kez yıllanmış şarapları piyasaya sunuyor. Ancak Doluca ve Kavaklıdere'nin Kapadokya Emir üzümü' ne olan talepleri bu tür üzümün üretimini olumlu etkiliyor. Bay Basmen , uyanan Türk orta sınıfının başlıca halk içkisi olarak giderek daha fazla şaraba eğilim göstereceğini umuyor ve ekliyor " Şarap tüketimi rakıdan daha hız­ lı artıyor. Şarap kültürü geliyor"

e

SKYUFE

ı ı

/90 2 7


Rekabet

art覺k

癟ok gerilerde

kald覺! ..


®

MERCEDES·BENZ

OTOMARSAN MERCEDES BE NZ AG

Ma mllller ı

T ·ı • .. ıye

vf' Genı:-1 Mun""""'c;ı li

l ~<~;> hcıs ı


Türkiye'de İlk Del1

faYepyeni Bir Tatil Yepyeni Bir Eğlence

KUŞADASI

insanla

VIP CLUB SERENA bir su merkezi. Suyla

insa nın ,

eğlencenin bü tünl enişi ...

Kaykaylardan kendinizi suya bırakın. İşte. kaykayın kıvrımlarında, kaybolmanın ve receği

labirentlerde Suni Siz

dalgalı

havuzda hiç

yaşad ığın ı z

her

Zamanı unutm u ş.

KUŞADASI

heyecanlar,

dunnamacasına

boşluklar.

gün boyu kovalanacak dalgalar.

anın tadını çı karırken çocu kları nız

suyu

da mutlu.

yaş ıyor.

VIP CLUB SERENA canlı ... hareketli ... sürekli devinim halinde .. .

Vip Club Serena

rahatınız düşünülerek

kuruluyor. Restaurant, cafe.

akvaryum havuz-bar. auditorium-disco aktiviteleriyle Vip Club Serena, rahat ve huzurlu tatiller KUŞADASI

yaşamanızı sağlıyor.

VIP CLUB SERENA'ya üye

(seçeceğiniz

dönemlerdel geeeleme

olduğunuzda, y ı lda

olanağına

da sahip

otuz gün ücretsiz

olacaksınız.

BİR KEZ ÖDEYİN NESiLLER BOYU VIP CLUB

SERENA'NIN TAPULU SAHİBİ OLUN! KUŞADASI VlP CLUB SERENA " H ER ŞEY SizE Ö zEL"

MP

Q~CQ~

c:>:ONSORSİYUMU

UYGULAMA ve iŞLETM ECiLiK SERENA Turi1m ve lşlctnıccilik A . Ş . IZMIR YAPIM ve iMALAT KOO RDi NASYONU Universal Trading & Consuhing Ltd.

ABD

SATIŞ KOORDi NASYONU Turizm Yaj:>ı Ticaret ve Sanayi A . Ş. TURYAP Ege Bolgc MUdUriU&U !ZM IR MÜHEN DiSLiK KOORDiNASYONU SER M~hendislik Ltd .Şti . IZM IR YÜKLENiCi FiRM A SEREN Inşaat Ltd .Şti . i ZMIR

SATI Ş BÜROLARI

İSTANBULffURY AP

SERENA A.Ş. Yalı Cad. No:22417

Ergenekon Cad.Şe-Taı Ticaret Merkezi 100/5 Feriköy/İSTANBU L Tel: 132 1600/6 Hat Fax: 1469476

Karşıyaka/İ ZMIR

Tel: 117 197-685958 Fax: 685958 A KARAffURYAP Fevzi Çakmak Sok.No:2711

İZMİR/TURYAP

Demirtepe· Kıztlay/AN K A R A

Alsancak/İ ZM IR

i.Kordon No:l74/ l Kat:5

Tel: 2299259-23 11133 Fax: 2302828 Tel: 224136-222475-6308 1ı Fax: 225498 10.Ey101.1990 tarihinden ~ibaren arayın, broşOr gOnderellm, randevuyla geleiirT


DEDEMAN HOTELS CHAIN The DEDEMAN HOTELS CHAIN, sıtuated ın four dlstlngulshed areas, ıs offerıng a world of service and comf ert beslde the natural beautv and hlstorıcaı rlchness, where espacıaııv the demand for congress To urıs m ıs belng hlghJV met wlthln the frame of famous and usuaı hospıtaııtv of DEDEMAN HOTELS.

HOTEL İSTANBUL DEDEMAN Beslde all modern facıııtıes and posslbllltles of the DEDEMAN HOTELS CHAIN , conference and meetlng rooms wıth a wlde range of sımu ı taneousıy ecıulpped system are a ıways at your service. The Hotel ıocated ın the cltv center ls only 28 kms. away from the Atatürk Alrport. The Hotel offers a spectacuıar vıew ::ıf the Bosphorus wlth 378 fully aır-condltloned rooms and suıts , all wlth prıvate bath , radio, co ı ored TV wlth sattellte ch ~ nneı , mlnl·bar and dlrect·dlal teıephone. servıces IneJude 24·hour room service, restaurants, snack· bars, cocktall rooms, bars, casıno , a baliroom wlth a capacıtv up to soo peopıe and a centerence room wlth a capacıtv of 5Q-100. Also available are an Indoor swlmmlng pool , gymnasıum , sauna , massage and a yachtlng service.

*****

Yıldız Posta Caddesi, NO: SO, 80700 Esentepe / ISTANBUL · TURKEY

TEL: 1·174 88 00 TELEX: 28217 mkd tr FAX: 1·175 11 00

HOTELANKARADEDEMAN Lo't:ated ın the business and commercıaı center of the capital Ankara. 308 rooms and suıts fully ecıulpped wlth alr· condltlonlng, sattellte TV , musle broadcastlng, mlnl·bar and di rect-dial telepnone. conference room wıth a capacıtv of 50·100 peopıe , baliroom of 750 peopıe capacı tv, 24·hour room service restaurants, ecektali rooms, bar and a nlght club are several of our servıces belng provlded. An outdoor and Indoor swlmmlng pooı , gymnaslum, sauna, massage and Turkish bath facıııtıes are aıso available. Büklüm Sokak NO: 1, 06660 Ak ay 1ANKARA · TURKEY TEL:4· 117 62 00 TELEX: 42408 dede tr FAX: 4·117 62 14

****

HOTEL ANTALYA DEDEMAN Located on a seaslde comer ın the center of Antalya wlth a panoramıc sea vlew. 482 rooms and sults, all wlth prlvate bath , aır-condltlon , satteııte TV, radio, mlnl·bar and direct-dial teıephone. 24·hour room service, conference room wlth a ciıpacıtv up to 680 peopıe, pastrv shop, snack bar, nlght club, casıno, shopplng arcade, Indoor and outdoor swımmıng pooıs Of o ımyplc size, health cıub wlth gymnasıum , massage and sauna and a yachtlng service ctours by DEDEMAN'S YACHT wlth 1oo-person capacıtvı are belng offered. Lara YOlU, 07100 ANTALYA · TURKEY TEL: 31· 21 39 30 • 21 79 10 TELEX: 56047 otde tr FAX: 31· 21 38 73 • 21 79 41

*****

HOTEL NEVŞEHİR DEDEMAN A beautlfuı panoramıc vıew at cappadocıa .The Hotel offers 350 tully aır-condltloned rooms and suıts, an wlth prlvate bath, satteli-te TV,radlo, mını-bar and direct-dial tetephone. 24·hour room service, restaurants, cocktall rooms and terraces, bars, dlsco, conterence room wlth a capacıtv up to 350 people, Indoor swımmıng POOI and a shopplng areade are at your service. Also available are tenıs courts, gymnasıum , massage, sauna and Turkish bath facıııtles . Nevşehir · Kayseri Yolu, 50200 NEVŞEHIR-TURKEY TEL: 485·19900 TELEX: 49719 ddmn tr FAX: 485·12158

*** *


If you are looking for a Bank that speaks the Language of your business

LOOKFOR THE OLNE TREE' The o live tree is the symbol of O ttoman Bank, w h ich has' been prominent in Turkey since 1863, Ottoman Bank has the stre ngth to he lp you and a wealth of experience to sh are with you .

OSM A NLI BAN KASI / OTTOMAN BANK Voyvoda Cad. 35-37, Karaköy 80000-İstanbu l Tel: 152 30 00 Telex: 24 828 d iro tr. - 24 193 diro tr. Telefax: 144 64 71


THY UCUS , , NOKTASI: KUALA LUMPUR

BIR ZlTLlKLAR KENTI

Türk Hava Yolları ' nın haftada bir kez uçtuğu Kuala Lumpur Malezya ' yı ziyaret edenlerin ilk durağı olma öze l liğ i ni başkent olduğundan bu yana koruyor. Fotoğraf.

Sami Güner


M

alezyalılar, başkentleri­ ni tanıtırken "Kuala Lumpur bir zıtlıklar kentidir"

diye başlamayı çok sever. Gerçekten de bir yando Arap etkisi, diğer yanda hızla gelışen modern kent görünümü ile insan bunu daha kente ayak basar basmaz hisseder. Geçtiğimiz Eylül ayında istanbul ve Ankara'da kullanan "Malezya Haftası " bu ülkeyi ve Ankara'yla kardeş kent olan ülkenin başkenti Kuala Lumpur'u gündeme getirdi. Adı "Çamurlu Kavşak" anlamına gelen kent, Kelang ve Gombak ırmaklarının birleştiği noktada yer alıyor ama bu ır­ maklar artık çamursuz, pırıl pırıl akı­ yor. Kent, 87 Çinli kolay madencisinin bugün bir banliyö olan Ampang 'da ı857'de kurdukları bir yerleşmenin çevresinde gelişti ve ı957'de bağımsız Malaya Federasyonu'nun, ı963'te de Malezya'nın başkenti oldu. Kuala Lumpur 'a vardığınızda sizi önce Güneydoğu Asya'daki en uzun pistlerden birinin bulunduğu Subang uluslararası havaalanı karşılayacak­ tır. Bu çok modern havaalanından kente doğru yol alırken Kelang Irmağının doğu yakasında yoğ unlaşan ti-

caret merkezinde modern bankalar, sigorta ş irketleri ve oteller, ırmağın batı yakasında ise Islam üslubunun etkisindeki resmi binalar ve demiryolu istasyonunu görecek, böylece yukarı­ da sözünü ettiğimiz "z ıtlık l arı " daha iyi anlayacaksınız . Bir yanda geleneksel Çin dükkônları, gecekonduları ve "kampong " adı verilen kazıklar üzerindeki evierden oluşan mahalleleri diğer yanda beş yddızlı otelleri, gökdelenleri, alış-veriş merkezleri, çokuluslu bankalarıyla ilginç bir görünüme sahip, kendine has bir kent Kuala Lumpur. Kentte çevredeki kauçuk işletmele­ rind e çalışan çok sayıda Hintli yaşı­ yor; Malaylar ise genellikle resmi dairelerde çalışıyor. Kentin temizliği ve cJüzeni, geniş güzel parkları ve son derece özenli yapılmış kaldırımları şehri gezmede size büyük rahatlık sağlayacak. Kentin göbeğinde yer alan Merdaka Meydanı'na bakan Dayabumi binası ise arabesk üslubu ve beyaz merrnerIeri ile ilk dikkatinizi çekecek yapılar­ dan olacak. ı 894'te yapılan, 4 ı metre yüksekliğindeki saat kulesi ve lslam mimarisine özgü kubbeleriyle _

A CITY OF CONTRADICTIONS

Kuala Lumpur gerçekten benzersiz bir şehir, bir zıtlıklar şehri Bir yanda geleneksel Çin dükkanları , gecekondular ve kazıklar üzerinde kurulu mahalleler (bunlara Kampong deniyor) ; diğer yanda beş yıldızlı oteller, gökdelenler ve alışver i ş merkezleriyle uluslararası bankalar .. o

o

Kuala Lumpur is indeed a unique city-a city of contrasts o On one side, traditional Chinese shops, slums and neighborhoods of houses rising on stakes {cal/ed "Kampong"}; on the other side, five-sta r hotels, skyscrapers, shopping centers and multinational banks o

KUALA LUMPUR: A MODERNCITY

WITHARAB INFLUENCES Kuala Lumpur, with its fascino/ing combination of lslomic and modern architecture, is the first stop for touris/s visiting Malaysia. alaysians are fond of describing their capital as o "city of contradictions." In truth, this is what people sense as soon as they step foot in Kuala Lumpur. lt has the appearance of o rapidly developing modern city while preserving its Arab heritageo . Los! September, ''Malaysia Week" was celebrated in Istanbul and Ankara and brought the country and its capital city - o sister city of Ankara - to the forefronto Kuala Lumpur, which . means ''Muddy )unction," is located at the confluence of the Kelang and-

M

SKYUFE

ı ı

/90 3 5


ünlü Sulton Abdul Somod binası ise boşkenti ziyaret eden yabancılar torolından en çok fotoğrafianan binolardon biridir. Bu binanın hemen karşı­ sında yer olon Selangor Kulübü ise üst düzey yöneticilerin üye olduğu bir sosyal kulüptür. Tari h ve sanat içiçe

Şehrin temizliği

ve düzeni, erkide ve güllerle dolu parkları, müzeleri, ilginç alışveriş imkanları ve bol baharatlı

Malezya yemekleri Kuala Lumpur'a fazlasıyla

sevilen bir şehir özelliklerini veriyor .

The city's cleanliness and order, the broad parks full of orchids and roses, museurrs, exciting shopping possibilities and spicy Malaysian food make Kuala Lumpur an exceptionally likeable city.

Tari he ve sonoto merdklıysonız Jolon Darnonsora Caddesine uzanarak burada bulunan Ulusol Muze'yi mutlaka gezmeniz gerekir. 1963'te açılan bu müze geleneksel Malay üslubunda inşa edilmiş Müzenin ono girişinde bulunan herbiri 35 metre yüksekliğin­ deki iki dev duvar resm i ülkenin tarih inden ve kültüründen kesitler sunuyor Aynı coddenin devamında yer olon Ulusol Sanat Galerisi 'nde ise ülkenin önde gelen ressamlarının eserlerini görebilirsiniz. Demiryolu istasyonuno çok yakın olon Ulusol Cami , 73 metre yüksekli ğindeki minaresiyle ve islam süsleme sonatının çağdaş örneklerinden biri olarak görülmeye değer . Alışveriş cenneti ... Eğer ziyaret ettiğiniz ulkenin gele neksel ürünlerine meraklı biriyseniz , bir alış-veriş cenneti olarak do ün ya pan Kuola Lumpur 'doki Merkez Çoı şı ya mutlaka gitmelis iniz. Burada hem istediğiniz gibi el işi , göz nuru bolik türü geleneksel giysileri makul fiyat lorlo satın olabilir , hem çorşıdo bulu non lokonto lordo n bir inde bol boho roıl ı Malezya yemekleıini deneyebıliı hem de birkoç geleneksel gösteri izle yebilirsiniz Merke7 Çarşı 192 0'1eıin ev dekoru tarzında inşa edilmiş ilginç görünümüyle zaten sizi kolayca kendi ne çekecekti ı. Sungeı Wong Pla7o Yow Chuon, Weld ve Guneydoğu Asyo nın en bu yük kopalı çorşıloıındon biri olon Mali do ise istediğini? heı şeyı bulmc ı nı7 mümkün. Bu modern ve büyuk mo ğozalaı Kualo Lıım uı un olışve · ış cenneti olduğu yolıındoki ununu doğ ruloyacaktır size. Yorgun ve yoğun geçmiş biı gun ıı ı ardından ıyi bir uyku ç_ektığiniz şık otel odonızdo uyandınız ve bu kentte O" çirecek bir boş gununü? daha voı O zaman size tovsiyemi7 şu oloco 'ı ya ken t dışındaki Templeı Park.no yo da Göl Bahçelerine gidin ve oıkırloh oras ında iogging yopoıok bu sevırr 1 ke tin doğasın ı do o ını çıko11ıı e


Gombok rivers, olthough these doys the waters of the rivers run cleor. The city wos founded in 1857 in Ampong - taday o suburb - by 87 Chinese lin miners and groduolly developed info on importont center of hobitotion. In 1957 it become the capital of the independent Mo/oy Federation and in 1963 become the capital of Moloysio. When you /and in Kuolo Lumpur, one of the langesi runwoys in southeost Asio meets you ot the Subong International Airport. On the direct road to the city from this very modern oirport, you pass the bonks, insuronce componies and hate/s of the commerciol center which is concentroted on the eost bank of the Kelong River. On the west side you see the officiol buildings and roilwoy station reflecting the lslomic influence. Thus you begin to understand the cantrosts of this city - on one side, troditionol Chinese shops, slums and neighborhoods of houses rising on stokes (cal/ed "Kompong"); on the other side, Five-stor hotels, skyscropers, shopping centers and multinational bonks. Kuolo Lumpur is indeed o

unique city. The city's cleonliness and order, the brood porks and omple sidewolks moke your stro/1 ve1y camfortoble. In the center, the Arobesque style and white morb/e of the Doyobumi buiiding which overlooks Merdoko Squore cafehes your ottention. lslomic influence is opporent in the Sulton Abdul Somod building built in 1894 with its 4 1-meter high clock tower. lt is one of the most photogrophed monuments in the city. Oirectly across is in the Selongor Club, o privote social club potronized by high /eve/ odministrotors If you are interested in history and ort, you must visit the National Museum on )olon Oornonsora Avenue. Opened in 1963, this museum wos built in the troditionol Mo/oy style. In the main entronce, two giont wo/1 pane/s - eoch 35 meters to// - depict the country's history and culture. Further olong the same ovenue, you wi/1 find the National Art Gollery which disploys works of the country's foremost pointers. The National Mosque , locoted close to the roilwoy station, is worth visi/ing for its 7 4-meter-high minaret

Çagclaş ~'nin Yükünü

Komatsu'lar Boşaltıyor! Gelecek bilgisayarda.

and os on exomple of modern lslomic decorotive ort. If you are curious obout the Iradi tionol wores of Moloysio, o trip to the Centrol Morket is in order. Here you can buy hondmode goods, including troditionol botiks, ot very reosonoble prices. At the same time, you can somple the very spicy Moloysion food in one of the nerırby restouron/s while enfoying performonces of troditionol entertoinmenl. The 1920s decorotive style of the Centrol Morket is on ottroction in itself. The vost selection of goods for so/e demonstrote why Kuolo Lumpur has eorned its repulolion os o shopper's poradi se. After o long day of sightseeing and shopping and o good night's sleep ol one of the city's elegonl hotels, perhaps you wi/1 rise to o free day for reloxing. In that cose, we suggesl you wolk in either the Templer Park outside of Kuolo Lumpur or in the Rose Gordens omidst the orchids. Whotever your ifinerory in the Moloysion capital, you wi/1 certoinly experience the pleosures of this likeoble

city e

- ~~

Artık hayatımızın her köşesİ~/,.J

bilgisayar girdi. Elektronik

üklemek ise özel bir

iş.

Komatsu'lar, bu ince

2-2,5-3-4 Ton Kaldınna

Kapasltell Komatsu Forkllftler FD20NT-11 FD25NT-11 FD30NT-11

FD40ZT-4

C: :) ~:<el~ Pi\lllt--ı (1 GÜÇ

VE

GÜVEN

DOLU

--....._rORxiYE'NIN YÜKÜNE TALIR


((IŞ

YERI''NIN, ((EV


,...,

"'-"

t(J

YERI'' ILE KARIŞTIGI YER ... ULTRA

Kullanılacağı yerin gerekliliklerine üretilmiş iki tür Ultra var .

göre

Ultra / Venüs, yıpranmayakarşı çok dayanıklı bir halı. Özellikle işyerleri için u ygun ... Daha kolay temizleniyor. İlk günkü güze l görünümünü u zun yıllar koruyor. Ultra / Comfort ise, adı üstünde, daha konforlu . Daha yumuşak .. . Çünkü tüyleri daha uzun. Prestij in önemli olduğu yerler ve ev lerimiz içi n ... Şimdi

evinize de, işyerinize de Ultra döşeyin. Göreceksiniz, 'o lağanüstü' bir ·halıdır yerdeki. Kullandıkça,

bunu daha iyi anlayacaksınız.

ÇAÖDAŞ YER ...

VON €)S

HALI U ltra ve diger Yünsa Halı çeşitleri ni, bazı ithal halı örneklerini ve halı aksesuarl arını Nispetiye Caddesi 28, Etiler'deki Yünsa H a lı Show-Room'da inceleyebilirsiniz.

GENEl

SATIŞ

VE PAZARLAMA HIZMETLERI ,

PLAS€)0

HAll GRUBU GENEl MERKEZ NiSPETiYE CAD. NOo 28 ETilER-iSTANBUl TEL 165 76 73--74 FAJt 165 76 30 VÜN<:D'Z' VE PLAS(!:)O

H. Ö . 00BANCI HOLD I NG A .$ .'NE IAÖLI KURULUŞLAR D lR.

Ultra, Antran elyafıyla üretiliyor. Antran e lyafıyla üretilen halılar çok dayanıklı oluşları , kirlenmeye dirençleri , statik elektrik tutmama ları , ezilen tüylerin tekrar dik duruma gelebilme gücü yanısıra alev almayışları ile de, başka elyaflardan üretilen halıla rd an çok üstün. Antron. Du Pont'un tescilli maı1<asıdır.


TUNISIA: THE TURKISH CONNECTION The Ottomons never he/d Tunisio foo closely. N evertheless the /ego ey of 300 years of Turkish rule has left an indelible stomp on Tunisio from the mosques and bazoors to the food and corpets. Te xl and photogrophs R.A Buller ne of the greot sightseeing highlights of Tun is is the Bordo Poloce, built in 1882 by the Turkish -origin Beys who ruled Tunisio. Taday the Poloce buildings house Porlioment and the National Museum , which contoins one of the world's finest collections of Roman mosoics. The Bordo is o/most overwhelming with its weolth of remoins from numerous Roman sites of the interior. Acres af mosoics decorote the wolls and floors , /ike sumptuous topestries and

O

KAIROUAN - Street marketata city gate. Kairouan kentinin 40 SKYLIFE ı 1/90

kap ısın d a

seyyar satıcı lar.

corpets Hoppily, mosoics do not fade, and suffer little damage even if buried for o thousond years. Taday they provide o unique co/or documentary of the hedonistic Roman lifestyle in Tunisio during the golden age of the 1st to 3rd centuries AD In controst, it's worth fooking ot the Bordo Museum from the viewpoint of its originol function os the Poloce and Harem of the Beys. Most of the rooms stil/ retoin the ir originol Turkish-type decorotion with tiles and stucco work, lofty ceilings and chondeliers. This prepores you for the mental switch to oppreciate the museum 's Orientol section. The Turkish Iradition of non-representotionol ort is shown in the decorotion of tiles or carpets. lt comes o/most os o relief ofter the overwhelming exurberance of the Roman style. The disploy of ceromic tiles includes superb exomples brought by the Ottomons from lznik. In the greot 16th century struggle for control of the Mediterroneon, the oscendency o f the Ottomons culminoted in their onnexotion of Tunisio in 1574 , for the key to the Med iterraneon balance of power wos control of the narrow seos between Sicily and Tunis. The Turkish connection with Tunisio began early in the century, during the reign of Suleymon the Mognificont. The Turkish Barbarosso brothers - the most fomous and successful Muslim privoteers in the Mediterroneon goined control of the shores of Tunisio, thus extending Ottomon power

to the wesrern Med1teuoneorı Once Turıisio berome po!l of the' Ottomon Empire !Uied by locol fomi Iy of Turk1sh notab/es former Sporl!Siı­ controlled coostol fortresses wcre strengthened, and the v. . eoltlı of the province he!ped estoblish ~ome of the country's most elego:ıt mosqucs and bozoors [locally cal/ed sou~s)

Bazaars, Fortresses , Mosques and Carpets In the copitol's centr ol Medina the originol wolled town - is Tunisio s forgesi bozoor oreo. o lobyrinth of norrow streets, pocked with colorful shopping and sightseeirıg interest. Very much in the style of lstonbul 's Covered Bozoor , the voulted Souk etTrourk -the Turkish souk - wos built in 1630, on orders of the Turkish governar You~sef Dey. This covered mor ket street wos designed to be the inner city's finest thoroughfore, linking the Kosboh and the Greot Mosque. Typicolly, the owners of o carpet shop in the souk - one is cal/ed Musee des Turcs- invite you to climb stoirs onto o beoutifully-tiled fiat roof From

TUNUS: •• • • TURKIVE ILE .... BAGLARI Osmanlılar hiçbii zaman Tunus üzerinde baskı kurmadıkları halde 300 yıllık Tüık hükumıonlığı , cami ve çarşı mimarisinden yemek tüılerine ve halı desenlerine kadar, Tunus'to silinmez izler bırakmıştır.

unus'un en göz alıcı eserleıin­ den olon Bordo Soıoyı, l 882 'de Tunus'u yöneten Türk kökenli Beyler tarafındon yoptırıl mıştır. Bugün soıoy binolorı, dünyanın en güzel Roma mO?oikleri koleksı yonlarındon birine sahip olon Ulusol Müze ve Parlamento bu yapı içınde loplonm ı ştır. Bordo'nun içi, sayısız Roma ese ı i­ nin kolıntılorıylo neredeyse zenginliğe boğulmuştur. Dönümlerce mozaik, muhteşem kilimler ve halılar gibi duvarları ve döşemeleri süsle r. Ne mutlu ki mozaikler solmaz ve bin yıl gömülü kolsalar bi.le çok az bozu!urlor Bugün, bunloı 1S birinci yüzyıl -

T


lished in vi rluo/Iy all of Tun1sio 's wolled CJiies, such os Sousse, Mon oslir, Mohdio and Sfox In the iniand holy city of Koi1ouon where !he Greol Mosque and orher monuments were olreody we/1-estob/ished thousonds of years ogo, there wos relotively little new building during the rule of the Beys. The Greot Mosque itself, built /ike o fortress with o b/un/ Bth century minoret, wos mode more decorotive by the addition of Turkish calannodes But the Turkish connection shows especiolly in the co1pet industry, cen· tered on Koirouon , where women and gir/s moinly follow Turkish hondknotted techniques - in controst to the woven corpets or "Mergum" that are trod1tionolly mode by the nomodtc Berbers.

The Land of the Lotus faters

The Great Mosque, seen from a tiled roottop above the "Turkish Souk ".

Tunus'da bir çatı

katın d an

Büyük Cami'nin görünümü.

this terroce you get o superb view over the dozzling-white rooftops to the neighboring minaret of the Greot Mosque. Very close is the Mosque of Youssef Dey, built in 16 16. /ts style, with on octogonol minaret and the use of morb/e on the focode , morked o new wove of Ottomon influence on mosque design. All araund in this oreo are other reminders of the Ottomon ero. The Dar El Bey- formerly o royal guest house - is now used os the Prime Minister's office. At in terva/s olong the Tunision

coost are oncient for/resses that were strengthened and renovoted by the Ottomons Kelibo Costle. for in slonce, wos socked three times by the Sponiords between 1535 and 1547, and rebuilt eoch time. The strotegic ollroction wos the superb nolurol horbor, commonding the slroits. Further south is Hommomet, which now thrives os o mojo1 tour1si resort. The wolled Medina has been perfeciIy reslored, complele with ils outhen tic Turkish Bat h focing the Greol Mosque. A simi/or potlern is eslob-

One of the most interesting tour isi destinotions is the idyllic isiand of Djerbo - the legendory /and of the Lotus Eoters. Over the centuries, mony seoforers, settlers, conquerors and lronsient invoders have come and gone Phoenicions . Corthoginions, Romans, Byzontines, Arobs, Normons , Span iords, Turks and French. They have eoch left o smail mark on Djerbo The Turkrsh links are concentroted momly in the tiny coprtol of Houmt Souk For the visi/or there are 2 13 mosques in Djerbo. but Houmt Souk can eosily fi/1 the requuement for pfıo los of dozzl1n9 white minorels_ shmp Iy silhouelled ogoinsl the blue sky Most picluresque is the Turkish Mosque (dfomo To ur k} ri vol/ec:! by the morc eloborole Strongcrs Mosque Opposile Strorıgers Mosque is o squore where tox1s urt: lin ed up outs 1de the 'hommonı" Close by rs Bor/ e/Kebir o lormer Spanis/ı for/ built 1n 1289 on o Ro man site. In 1507 il becorne o stronghold of Turkish privoleers. A JOinl expedition of Popol lorccs with the Knights of Mo/to s01!ccf 111 1560 to o/lock the Ottomon fleet But the result wos o loto/ di suster . Hun dred - possibly tfıousonds- of Cfıris tion skulls were p1ied irı o gruesornl' tower on the beoch obour 100 yorcfs from the fortress A ploquc marks t!ıc spot lodoy the inleresr of vis1lors is -+ SKYliFE ı ı /90 41


kentin merkezindeki Medina ' dadır (orijinal surlu kasaba) insanda gezip görme merakı uyandıran renkli bir a l ış veriş bölgesi. Bir , dar sokaklar Iabirentil Istanbul'un Kopalı Çarşı ' sı stiline çok benzeyen tonozlu "et Touı " k Çarşı sı (Türk Çarşısıl 1630'da Türk vali Youssef Dey'in emriyle yapılmıştı. Kas bah ve Ulu Cami 'yi bağlayan bu kapalı çarşı sokoğı kent içinin en gü zel geçidi olarak tasarlanmıştı. Genellikle çarşıdaki halıcılar (ki birinin adı Türklerin Müzesi 'dir) si zi güzel çinilerle kaplı bir düz çatıya uzanan merdivenleri çıkmaya davet edeı ­ ler. Bu taraça , hayranlık uyand ı ran beyaz çatı örtüleri üzerinden Ulu Cami minaresine uzanan nefis bir görüntü serer gözler önüne. En yakını 16 16'da yapılan Youssef Dey Camii'dir. Sekizgen minaresi ve mermer cephesiyle cami tasarımın­ da Osmanlı etkisinin yeni bir akımını gösterir Bu alan çevresindeki her şey Osmanlı döneminin diğer hatırlatıcıla­ rıdır. Dar El Bey (eski hükümdar misafirhanesil şimdi Başbakanlık olarak kullanılmaktadır.

Tunus kıyıları boyunca, aralıklarla sıralanan, Osmanlılar tarafından sağ­ lamlaştırılmış ve yenilenmiş eski hisarlar bulunur. Orneğin, Keliba Kalesi In the Medina, close to Souk et-Tourk- "the Turkish souk". istanbul'un Kapalı Çarşı'sını andıran Türk Çarşı , Tunus'un en kalabalık semtlerinden Medina'da. dan üçüncü yüzyıla dek süren altın çağ dönemindeTunus'daki hedonistik Roma yaşam biçimi üzerine eşsiz bir renk belgeseli sunarlar. Bordo Müzesi'ne, ayrıca, Beylerin Sarayı ve Haremi olarak özgün işlevi açısından da bakmaya değer. Azamelli tavanlarından avizelerin sarktığı odaların pek çoğu, orijinal Türk tipi çini ve alçı süslemelerini hôlô korumaktadır. Bu, sizi Müze'nin Şark bölümüne hayranlık duymanız için zihinsel dönüşüme hazırlar. Çin i ya da halıla­ rın süslemelerinde Türk sanat geleneğinin gerçek örnekleri görülmektedir. Bu, Roma stilinin bağucu süslülüğün­ den sonra insanı adeta ferahlatır. Sergilenen çiniler, Osmanlılar tarafın ­ dan ıznik ' ten getirilen nefis örnekleri kapsar. Akdeniz'in denetlenmesi iç in 16. yüzyılda verilen büyük mücadelede Osmanlıların nüfuzu, 157 4 de Tunus'u ilhak etmeleriyle en üst düzeye 42 SKYLIFE

ı

1/90

vardı. Çünkü Sicilya ve Tunus arasın­ daki denizierin kontrolünü ele geçirmek , Akdeniz'deki güç dengesinin anahtarını ele geçirmek demektir. Tunus ile Türk bağları yüzyılın başında , Kanuni Sultan Süleyman ' ın saltanatı sırasında başlad ı . Barbaros kardeşler-Akdeniz'deki en ünlü ve başarılı Türk kaptaniar-Tunus kıyılarının denetimini ele alarak Osmanlı gücünü Batı Akdeniz'e yaydılar . Tunus Osmanlı imparatorluğu ' nun parçası haline gelip tanınmış yerel Türk aileler taraf ı ndan yönetilince, geçmişte ispanyol denetiminde bulunan kıyı hisariarı güçlendi ve beyliğin serveti ülkenin en zarif bazı cami ve çarşılarının (yörede 'souk' denir) kurulmasını sağladı.

Çarşılar, Hisarlar, Camiler ve Halılar Tunus'un en büyük çarşı alanı baş-

1535 ve 1547 arası ispanyalim tarafından üç kez yağmalanmış ve her seferinde tekrar inşa edilmiştir Boğazla ­ ra hakim olan nefis doğal liman, stratejik açıdan ilgi çekicidir Daha güneyde, şimdi büyük bir turist merkezi olarak gelişen Hammarnet bulunur. Surlarla çevrili olan ve Ulu Cami'ye bakan otantik Türk Hamamı'yla Medina mükemmel bir şekil­ de restore edilmiştir Benzer bir model , Suse, Munestır , M ehdiye ve Sefakis gibi Tunus'un bütün surla çevrili şehirlerind e kurulmuştuı.

Kutsal Keyrevan şehrinin iç kesimlerinde Beylerin hüküm s ürdüğü s ı rada az sayıda yeni yapı vardı. 8. yüzyıla ait kesik minaresiyle başlıbaşına biı hisar gibi inşa edilmiş olan Ulu Cami ise Türk stili sütunların eklenmesiyle daha dekoratif hale getirilmiştir. Fakat Türk bağları , özellikle Keyrevan ' ı merkez tutan , dokuma halılar ya da Berberiler tarafından geleneksel yöntemlerle yapılan "M ergum " dan farklı olarak , kadın ve kız ların esasen Türk el düğümü tekniklerini izlediği halı endüstrisinde kendini gösterir

-


much more likely to focus on the fish restouronts araund the boot horbor. Eosily you could imogine yourself in o waterfront restourant in o Turkish south-coasi resort. Dierbon spongedivers have switched to tourism, and tour group meols come with bellydancer ocomponiment. Tunision cuisine is basico/Iy Arob, though the main hate/s and restouronts feoture French cuisine - o legocy of 7 5 years of occupotion and o desire fo please the bu/k of visiting holidaymakers from Europe, with the French coming in the biggest numbers. However, mony ifems on the menu wi/1 appeor very fomilior fo onyone who knows Turkey: chorbo, kebob, doulma, loukoum, he/va, baklava. Breokfosl coffee in hotels in usuolly French style. But if o shopkeeper invites you to o cup of coffee, il wi/1 almost certoinly be Turkish e

Lotus Yiyenl er Ülkesi Turistler için en ilginç hedeflerden biri (efsanevi Lotus ülkesi) sevimli Cerbe Adası'dır. Yüzyıllar boyu, gemicilerin, fatihlerin, göçebelerin , ele geçirmek için dövüşenlerin uğrak yeri Fenikeliler, Kortacalılar, Romalılar, Bizanslılar,

Araplar, Normandiyalılar, ispanyollar, Türkler ve Fransızlar. Her biri Cerbe'de küçük bir iz bırakmıştır. Türk bağlantıları esasen küçük Humt Suk merkezinde toplanmıştır. Cerbe'de ziyaretçiler için 21 3 cami vardır, ama Humt Suk Camii'nin mavi gökyüzündeki keskin silueti, hayranlık uyandırocak minare fotoğrafları çekmek isteyenler için bulunmaz bir mekôndır. En pitoreski, daha muhteşem olan Strangers' Camii 'nin rakibi , Türk Camii'dir (Djama Tourk) Strongers' Camii 'nin karşısında "ham mam"ın dışında taksilerin sıralandığı bir alan bulunur. Popalık kuvvetleri ile Malta şöval­ yeleri 1560'da Osmaniı donanması­ na saldı rmak için müşterek sefere çıktı­ lar. Fakat sonuç tam bir felaketti Yüzlerce (muhtemelen binlerce) Hristiyan kafatası kalenin yaklaşık 100 yarda açığında bulunan sahildeki korkunç kulede yığılmıştı. Bir levha bu noktayı gösterir. Bugün ziyoretçilerin ilgisi daha çok limanın çevresindeki balık restoranları

DJERBA - Pause for gossip outside a mosque in Houmt-Souk.

Cerbe Ad as ı' n da ki Hum ı Suk Camii.

The Turkish tradition of non-representational art as shown in the decoration of tiles or carpets is o/most a relief after the overwhelming exurberance of the Roman sty/e_ Çini ya da halıların süslemelerinde görü len Türk geleneğinin gerçek sanatı, Roma stilinin bağucu süslülüğünden sonra adeta iç açıcı ferahl ı kta ...

üzerinde yoğunlaşır. Kendinizi kolaylıkla Türkiye'nin güney kıyısındaki sahil restoranlarında düşleyebilirsiniz. Cerbeli sünger avcıları turizme döndüler ve turist gruplarının yemekleri dansöz eşliğinde gelmeye başladı. Başlıca oteller ve restoranların özelliği Fransız mutfağı (75 yıllık mesleki miras ve çok sayıda Fransız ve Avrupa 'dan yoğun olarak gelen tatilcileri memnun etme isteği) olduğu halde , Türkiye'yi bilen herhangi biri için menüdeki pek çok yemek tanıdık gelecektir: Çorba, kebap, daima , lokum,helva , boklava. Otellerde, kahvaltıda sunulan kahve genellikle Fran sız usulüdür. Fakat eğer bir dükkan sahibi sizi kahve içmeye davet ederse, bu pek tabii ki Türk kahvesi olacaktır e SKYUFE 1 ı /90 43


are in Turkey... Which one would you choo~ Knowledge and service are the competitive aspects of successful banking. And Egebank is among the leeders in this competition . If you are going to do business with Turkey, try Egebank's knowledge on international operations and Turkey; try Egebank's approach to service emphasizing speed and respect; try Egebank's new, rational and enterprising management. lt is worthwhile getting to try us! lt is worthwhile getting toknow Egebank! Please cal/ ar cantact.Mr. Mustafa Ayan Assistant Generol Monoger International Operotions and Relotions Phone : (1) 131 57 07 Telex : 39491 egrno tr- 39492 eggn tr Telefax : (1) 131 51 30

Mr. Noci Ayhan Assistant Generol Monoger Credit and Morketing Phone : ( 1) 131 65 74 Telex : 39491 egrna tr - 39492 eggn tr Telefox : (1) 131 51 30

&EGEBANK HEAD OFFICE Cumhurivet Caddesi 139. 80230 ElmadaÄ&#x;-istanbul/TURKEY


SI M

"Verim" üretimi n amacı oldukça: Otomasyon ... Gelişen pazar ve rekabet koşulları yüksek verim ve kaliteli üretimin önemini ön plana çıkartmaktadır.

Siemens, ülkemizdeki 4.000 uzman, mühendis, idari personel , teknisyen ve i şçiden ol uşan dev kadrosu ile tüm sanayi kollarımıza en uygun, birbirlerini tamamlayan sistemler sunmaktadır .

Siemens otomasyon sistemleri Karabük Dem ir Çelik Tesislerı'nde bir saat ritmiyle iş başındad ı r . Üretimin her safhasında uyum içinde birbirlerini tamamlayan bu sistemler, daha az enerji tüketimi ile yüksek verim ve kaliteli üretimin garantisidir. Siemens, yüksek teknolojisi , bilgi birikimi ve uzman personeli ile ülkemizin gelişen otomasyon teknolojisine yaptığı katkılardan dolay ı gururludur.

Siemens. Ülkemizin otomasyon teknolojisinde güçbirliği.

SiMKO TiCARET VE SANAYi A.Ş. Siemens AG Türkiye Genel Mümessili Meclisi Mebusan Cad. No:125 80040 Fındıklı-istanbul Tel: (1) 151 09 00 Fax: (1) 152 41 34 Tlx: 24233 Ttx: 931 019


Nissan Sunny. Farklı. .. Otomobiliniz

ki ş iliğ inizl e özd eş

mi? Nissan

Sunny sizin farklı kişili ğ inizin bir parça s ı gibi.

Dizaynı ,

aerodinamik

ya pı sı .

konforu.

ergonomik iç düzenlemesi. en ileri dünya teknolojisinin

y arattı ğ ı

güçlü . güve nli,

ekonomik motoruyla kendi s ınıfının birincisi.

İki konuma ayarlanabilen hidrolik direksi-

yonu. otomatik

aç ılı r-kapa nır ca ml arı

ve

merkezi kilit sistemiyle lüks bir otomobil. Sizin

farklı ki ş iliğinizin

bir pa rças ı gibi.

Teknik Özellikler: 92 HP • Tork 132 'm • Twiıı cam (çiFt r ksanlrik} • 16 valvP (16 s up;ı p) • Paslanmaya

kar~ı d aya nıklı

Du rasteel çelik giivde.

Nissan Türkiye Genel Distribü tö rü BMC

~ +e~~l~lf.-$--M~I BMC Merkez-Izmir Tel : 1511 16 94 40. Show·Room istanbul Tel: lll 174 49 13. isotlar Otomotiv Adana Tel: 171111 30 32, Mek ltd. Ankara Tel: 141 146 53 22, Net A.Ayrancı/Ankara Tel : 141 140 36 86, Günlaş Güney Otomotiv Antalya Tel : 131)11 31 34, Devrim Tic. Aydın Tel : 1631)"113 39, Rüya Turistik Tesis Balıkesir Tel : 16611366 96, Körfez Bandırma Tel : ll98)340 00, Oto Ar Bolu Tel: 14611 145 06. Mert Oto Bursa Tel: 1241 14 56 06, Ar· Yavuz Motor. Denizli Tel : 16211 113 83, Zeytinci la s. ve Oto. Diyarbakır Tel : 18311 118 74. Oto Parıltay Elazığ Tel : 18111 119 38, Erçelebi Motor. Eskişehir Tel : 1221 14 24 62, Zafer Oto Gaziantep Tel : 1851 10 18 55, Mude Otomotiv istanbul Tel: lll 350 67 52, Motaş istanbui/Kartal Tel: lll 353 60 66, Zeytinci Otomotiv


ünkü siz farklısınız.

istanbui/Üsküdar Tel: 111310 37 15, Necmi Küçükoğlu Istanbul/Topkapı Tel: 111 567 66 15, Gürler Otomotiv ızmir Tel : (51 121 20 46, Motorpar izmır Tel: (51113 80 71. Bato Oto Otomotiv ı zmir Tel: (51133 82 22, Aysal izmir/Bergama Tel : (5411136 86. Yılmaz Tic. lzmıt Tel: (21115 49 62. Altan Ünlüer Konya Tel: (33113 65 24, Er9ül inşaa t Malatya Tel (8211427 97. Kahramanlar Yakıt Manisa/Akhisar Tel: 15581112 71. Haşmet Kemal Sabuncuoğlu Muş Tel: (0251115 10. Bayraktar Otomotiv Ordu Tel : (3711129 04. ldil Otomotiv Tekirdağ Tel: (1961130 35. Silivri Paza rı Tekirdağ/Silivri Tel: 11887118 25, Aslan Uzunalioğlu Trabzon Tel: 10311 504 42, ilknur Ticaret Uşak Tel: 16411123 52. Melek Besicilik Van Tel 10611112 33 SKYLIFE 1 1/90 47


TRADIDON... INDIVIDUALITY... AMBIANCE

THE DIVAN HAS BEEN AN IRADITION FOR 33 YEARS.

ISTANBUL

COMBINING FIVE-STAR LUXURY WITH A DISTINCTIVE BRAND OF HOSPITALITY, THE DIVAN PRIDES ITSELF ON THE UNIQUEL Y PERSONAL QUALITY OF !TS SERVICE. THE ENTIRE HOTEL -FROM THE FINELY APPOINTED. GUEST ROOMS TO THE RENOWNED RESrAURANT, FROM THE FRIENDLY PUB AND INVl{f!NG BARTO THE BUSY PATISSERIE- HAS AN AMBIANCE THAT ONLY 33 YEARS OF IRADITION CAN CREATE. THE INDIVIDUAL ATTENTJON AND DISTINGUISHED ATMDSPHERE OF THE DIVAN MA KES !STANBUL JUST THAT MUCH BETTER.

H ~ Koç

o

T

'E

L

D

CuMHURIYET C-\DDESI \0 ! SIS Ll 80c00 lST A\ BLl TLRKEY • TELEPHO\E. 90·1· 131 ~ 100 • TEL EX

I c240~

V

A

D\'A:\ TR • TELEFAX •90·1·1 48 8527

N


CONVERSATIONS WITH FOUR ISTANBUL AMERICANS

MAKINGA ıuRKEY LIFE IN d . h k /I . I / . . ThIS mont S y i1e interv1ewe 10ur ong-t1me Amencan residents of Istanbul who are prominent in the fie/ds o f Pub/ishing medicine music ar.ı d business . Their reflections on /iving and working in Turkey provide o valuab/e perspective on the chal/enges and rewards .h · k· f ·I · T k. · In erent In ma 1ng O /Te In 'ur ey. 1

1

by Ann Taboroff Uysal Photographs by Ahmet Kuzik

PUBLISHING: William Edmonds

"The fascination and the frustration are whatkeep me here."

w

illiarn Edmonds, direcfor of Redhouse Press, haslived in Turkey since 1949. He and his wife, Anna, wi/1 retire tc Seattle, Washing-

ton in March. Before joining Redhouse Press in 1961 , he spent six years at Ta/as Amerikan Koleji both as o teacher and an administrator. He wi/1 retire in March 1991 , after 42 years in Turkey. "As we look forward to retirement, we have suddenly become people who are forlunafe to have our feet in two countries, in two cultures, bul yel we are foreigners in both." ls that o positive statement for you? Yes, 1think it's positive and our chil-

dren feel the same thing. When you ask our children, " where 's home$ " they say Istanbul. They were bom and brought up here, and same of them have found it very difficult to adjust to Americo. Our oldesi son is much more comfortab/e here. He has the language lt doesn 't mean he stili doesn 't have the conflict within him, but 1think it's o creative conflict becouse he can act both very Turkish and very American. Bul it can have its drawbacks, 1 think it can destroy same people, so that you 've got to have o very positive attitude lawards this. When you look back on all the years you've_been here, what stri~es you as the blggest challenge you ve fuced? 1 think the biggest challenge is ta try to understand the perspectiveof a Turk1sh mdN1dualın respect to h1mself, hıs country and the world. 1often find myself saying, in o social situation, how would o Turk look at this$ This is where 1think /'ve grown, because 1suddenly realized there is quite o difference in the way you see and accept the world, and you have the value systems that you have. The hard thing is to not be frustrated by same of the logic that obviously is different. One of my favorite phrases used to be "but that's not logical".But then 1began to turn it araund and say "maybe it is logical, bul maybe 1belter understand what that logic is . " Because it's so easy to criticize, because you come with pre-set standards, values, o who/e frame of reference and you expect to operate in that. In that sense, /'ve had to realize there are different standards and different perspectives and expectations. Because they're not the same thing, there 's no value judgement. You don 't say that's bad or that's good. You say "isn 't that interesting, now let's look at it. " Now, the conflict here is: value systems have to change but in the change you don 't want to lose your soul. And 1 think this is one of the struggles that Turkey is going through. Tel/ us about your work at Redhouse. Redhouse press is smail, so therefare you can use your artistic inte/leetual and language talents. In the old days we didn 't have o lay-out or graphic person so we used to draw and write everything ourselves. Now we have production coordinators, graphSKYUfE 11 /90 49


ic speciolisfs and orfisfs, bul it's stil/ not country? Cu/tura/Iy and ortisticolly, 1 om and /'m pretty good. "

that big -we're only obouf 25. And of course so/es are bound to fo// now that we've gol competifion. We 're going through growing poins ... The early Redhouse dictionories (the firsf Onoman-English dicfionory wos published in London in 1856, then updoted in 1890) were scholorly works. We've updoted them fo be more usoge-oriented. Currently, we 're exponding our Coğdoş Türkçelngilizce (Modern Turkish-English) dicfionory My desire is that when people go fo o bookstore fo buy o dicfionory, they'li soy"/ wont o Redhouse" . Anather of our main concerns is fo bui/d up o children 's literofure. One of the things we 've fried fo deve/ap here is orfisfs and wrifers becouse the morket for both of those is very, very limited in Turkey for children 's books. Children are so importonf. Here reading is seen os o foo/ of educalian not os on open window fo excifing new ideos and odvenfures. Reading is only fo leorn lessons. The publishing business is very difficult. Turkey is not o reading public. People won't pay money for books. There are only same 50006000 new fitles o year for o population of 65 million. Have you experienced any antagonism in your work? We have never persono/Iy nor in our porticu/or work. Bul 1keep soying fo myself, how would 1 have developed in my own

SO SKYllfl ı ı/90

think 1 could possibly have felt o lin/e freer. Here, /'m o lin/e hesilani to invode oreos where 1 think there might be same resenimeni or ieolousy. 1 think you have to have o law profile. 1don 'ı think you can go out and soy "here 1

Now all of these are on psychologicol and emotionol /eve/s, but they're port of living here. As 1said, 1thin k that 1have grown; /'m not sure /'ve contributed much to Turkey. Bul it's been very exciling. 1/ook ot things differently; 1 can 't help it.

TÜRKiYE'DE YAŞAYAN DÖRT AMERiKALI iLE RÖPORTAJ

•• • TURKIYE'DE • BIR YASAM ,

KURMAK

Skylife bu oy yayıncılık, tıp, müzik ve iş dünyasında dikkati çeken çalışmalarıyla uzun yıllardır Istanbul'da yaşoyan dört Amerikolıylo görüştü. Bize verdikleri yanıtlarda Türkiye'de yaşomanın ve çalışmanın güçlükleri ve avantajiarına ilişkin değerli bir · perspektif sunuyorlar. YAYlNCillK: William Edmonds

"Beni buraya

bağlayan düşler ve düş

k1r1khklar1 ••• " edhouse Yayınevi'nin müdürü William Edmonds 1949 yılından beri Türkiye'de yaşıyor. Emekli olunca eşiyle birlikte Washington, Seattle'a yerleşecek.

R

1961 yılında Redhouse Yayıne­ vi'nde görev almadan önce, öğret­ men ve yönetici olarak altı yıl boyunca Talas Amerikan Koleji 'nde çalıştı. Türkiye 'de geçen 42 yıldan sonra Mart 1991 'de emekli olacak. " Emekliliğimi zi beklerken, aniden iki ülkeye ve iki kültüre sahip ama yine de her ikisine de yabancı insanlar olduğumuzu farkediyoruz". - Sizce bu düşünceler doğru mu? Evet, bence doğru ve çocuklarımız da aynı duyguyu yaşıyorlar. Eğer çocuklarımıza eviniz neresi2 diye sorarsanız istanbul derler. Onlar burada doğup büyüdüler ve bir çoğu için Amerika'ya uyum sağlamak oldukça güç. En büyük oğlum burada kendini çok daha rahat hissediyor. Türkçe 'yi rahat konuşuyor . iç dünyasında hiçbir çelişki taşımadığını söylemek istemiyorum ama bunun yaratıcı bir çelişki olduğunu düşünüyorum, çünkü hem gerçek bir Türk hem de gerçek bir Amerikalı gibi davranabiliyor. Ama bunun kendine özgü sakıncaları da olabiliyor. Bence çok olumlu bir biçimde değerlendirmediğimiz tokdirde bu durum kimi insanlara zarar verebiliyor. - Burada geçirdiğiniz tüm o yılla­ ra geri dönüp baktığınızda karşılaş­ tığınız en büyük güçlük neydi? Sanırım en büyük güçlük bir Türk insanının kendisine, ülkesine ve dünyaya nasıl baktığını anlayabilmektir.


Top lum ilişkile r inde bir konuya ilişkin tutumunu saptamaya çalışırken sık sık kendime "Bir Türk bu konuya nasıl bakardı?" diye sorarım. Bu noktada kend imi geliştirdiğime inanıyo r um , çünkü dünya görüşleri­ mizde ve değer sistemlerimizde old ukça büyük farklılıklar olduğunu anla dım .. Bir a nlamd a ; farklı standartlar, farklı perspektif ve beklentiler olduğu­ nu anla ma k zoru ndayım. - Bize işi n izden sö z eder misiniz ? Redhouse küçük bir yayınevidir, bu nedenle artistik, entellektüel ve dil konusu nda ki yeteneklerinizi kullanabiliyorsunuz. lik zamanlar bir pikajörümüz ya da grafikerimiz olmadığı için herşeyi kendimiz yazıp çiziyorduk. Şimdi ise üretim koordinatörlerimiz, grafik uzmanlarımız ve ressamlarımız va r, ama yine de çok büyük sayılmayız . Kadromuz 25 kişi civarın­ da. Rekabet karşısında satışlarımız düşme eğilimi gösteriyor. Giderek artan sorunlarla karşı karşıyayız . ilk Redh ouse Sözlü~ü (ı 856 yılın-

MUSIC judith

Uluğ

"To p_lay

anY!hing well-to do anything wellis the biggest challenge." udith Uluğ has lived in Istanbul for 2 3 years. After graduoting From the University of Minnesoto, she studied ot julliord School of Music in New York. There she lived in International House, where she met her future husbond, anather groduote student. In 1967, now morried, she come to Turkey and has been here ever since. In addition to o busy concert schedule, she is o professor of piono ot the Istanbul Stote Conservotory. You've pursued you coreer os o pionist here. At first when 1come here, the main thing wos to gel oriented and leorn Turkish. 1sforted giving piono lessons to children of Americons. In 1970, 1

J

da Londra 'da basılan ve ı 890 yılın­ da o zamana göre güncelleştirilen ilk Osmanlıca-lngilizce sözlük) akademik çalışmalara yönelikti. Biz onu daha yaygın kullanılacak şekilde güncelleştirdik. . Yakın zamanda Çağdaş Türkçelngilizce sözlüğü piyasaya sürdük. Ben, kitapçıya sözlük almak için gidenlerin "bir Redhouse istiyorum " demesini arzu ediyorum. Başlıca çabalarımızdan biri de bir çocuk edebiyatı dağarc ığı oluştur­ maktır. Bu noktada geliştirmeye çalış­ tırdığımız, ressamlar ve yazarlardı. Çünkü çocuk kitaplarında her ikisi için de çok çok sınırlı bir pazar vardır. Çocuklar çok önemlidir. Burada kitap okuma, yeni düşüncelere ve maceralara açılan bir kapı olarak değil bir eğitim aracı olarak görülüyor. Yalnız­ ca verilen dersleri öğrenmek için kitap okunuyor. Yayıncılık güç bir iş. Türkiye okuyan bir toplum değil. Halk kitaba para vermek istemiyor, 55 milyonluk bir nüfusa karşın yılda yalnızca 5-6 bin civarında yeni kitap basılıyor.

gol o iab playing the piono ot the Opera to help singers leorn their paris. At that time the Opera had o concert series, and little by little, 1begon to give so/o recitols and play with both Turkish musicions and those who come from Europe and Americo. At that time, there reolly wosn 't money enough to pay both the ortisi and his pionist, so the pionists were found here.

lt wos o wonderful period. And thot's how my concert coreer wos ab/e to start here. In 1977 1 moved from the Opera to the Stote Conservotory now connected to Mimar Sinan University os o piono teacher of children 'Nh ile my concert coreer has continued. 1don 't know whot kind of o coreer 1 would have been ab/e to have done if 1had stoyed in Americo, especiolly if 1 had stoyed in New York , becouse New York is o wild situotion -there are so mony wonderful musicions, so mony that 1 reolly don 't know whot 1 would have been ab/e to have done. Here the quolity is excel/eni, but ot leasi there are not so mony. So probobly 1wos ab/e to moke o coreer easier here than if 1had been in Americo.

Did you become o Turkish citizen in order to be ab/e to go info the Stote Opera and Stote Conservotory? Yes, but 1wonted to onywoy. So 1 did that quite soan. Whot would you soy your biggest chollenges and rewards have been during your life in Turkey? In my coreer, to do whot 1fee/1 must do and try do it. In my personal life, to come here and to have felt myself so wonderfully occepted. 1don 't feellike 1om on American living in Turkey. Of course, one never loses the sense of being on American. Bul Turks have occepted me os one of the m. And thot's probobly my biggest reword. Turkey is definitely my home now. lt's been 23 years and o/most from the very beginning, 1felt ot home here. When o person is living their life, moking their profession, it doesn 't matter ot all where you are, os long os you are doing the things you love and trying to do belter in the things that you 're doing. To play onything wellto do onything well- is the biggest chollenge. Do you think your American bockground has been o help or o hindrance in your work here? /'m sure it's helped. The word that comes to my mind is discipline, but that is something that comes from within os well os from one 's educotion .. One of the biggest dreams for our students is to have o chonce go obrood ofter finishing their educalian here . All of the different contocts; there are so mony more good peaple, so mony more tolented students, so SKYllfE

ı ı

/90 S 1


smany more wonderful teachers, so many more galleries... Nothing against the heritage here, but there are other things there foo and o person should be ab/e to learn every· thing, see everything. So of course it's been good to have come from thal sart of background. What kind of changes have you seen over the last 20 years here? Everything has become more international now. Our biggest problem here in giving our musical educalian are the facilities of the conservatory: the building, the pianos, the lock of a concert hall. But teaching is exciting, really exciting. There 's anather thing 1always say in regard to the things we need in the musical field. W e stil/ don 't ho ve a musical publishing company here. Maybe sametime sameone wi/1 do something about itl At one time the conservatory in Ankara had a prin· ting press and they printed same mu·

sic of Turkish composers. But that folded up. If 1 want to buy an Adnan Saygun now, 1have to write to America and it's sent to me from a publishing company there. We have no music printed here. Everything is pho tocopied. Alsa there is no recording company in Turkey yet. Same of our state artis/s are beginning to make recordings, but irr Europe, not here. But 1don 't want the things you write about me to look /ike o big complainl about the things we stil/ need. Because we have wonderfulthings. lt's not ;us/ the fact that so many more things are available, that sounds so materialistic. The interest in classical music is growing. The television and radio is bel/er. We have lovely concerl halis /ike the Cemal Reşit Rey. Our festivals are wonderful and they're so many concerts, not ;us/ in the big concert halis bul from the cu/tural organizations .

MÜZIK: judith Uluğ

ettim. Çok hôriko bir dönemdi. Konser kori yerime böyle başladım. 1977 yılınde Opera'dan şimdi Mimar Sinan Uni versitesi'ne bağlanon Devlet Konser votuorı ' no geçtim ve burada piyonc

işi en iyi şekilde yap-

"Bir

mak en büyük zenginliktir" udith Uluğ 23 yıldır Istanbul'da ya şıyor. Minnesota Universitesi'nden mezun olduktan sonra New York'ta juillord Müzik Okulu'nda okudu. Evlenerek 1967 yılın­ do Türkiye'ye geldi ve hôlô burada. Yoğun konser programına ek olarak Istanbul Devlet Konservotuorı'ndo piyono dersleri veriyor - Burada piyanist olarak bir kariyer kazandınız . Buraya geldiğimde tek yaptığım şey Türkçe öğrenmek ve uyum sağla­ maktı. Amerikan çocuklarına piyono dersi vererek işe başladım. 1970 yı­ lında Opera'da şarkıcılma porçaları­ nı ezberlerken piyonoylo eşlik ediyordum . Giderek ben de solo resilaller vermeye başladım . O zamonlar dışardan gelen müzisyenlere ödenecek yeterli para yoktu. Onun için eşlik eden piyonistler buradan bulunuyordu. Bir çok Avrupalı ve Amerikalı müzisyene piyonodo eşlik

J

s2

SKYurr

ı ı

/ 90

öğretmenliğine başladım Eğer Ameriko'do, özellikle NeVv York'ta kolsoydım nasıl bir kariyerirr

olurdu, bilemiyorum. Çünkü NeVv York kentinde çok müzisyen vardır. Burada do nitelikli müzisyenler voı ama sayıları az. Burada Ameriko'dor daha kolay bir kariyer yaptım. - Devlet Ope rası'na ve Devlet Konservatuarı'na girmek için Türk vatandaşlığına geçtiniz mi? Evet, zaten geçecektim. Böylece işlemler daha hızl ı sonuçlanmış oldu. - Türkiye 'deki yaşamınızda karşıloştığınız en büyük zorluklar ve avantajlar nelerd i? Iş yoşomımdo, yopmok.istediğimi denemeli ve yapmalıyım. Üzel yaşa­ mımda buraya gelmem ve kabul görmem çok koloydı. Kendimi Türkiye'de yaşoyan bir Amerikalı olarak görmüyorum. Tabii Amerikalı olmoya özgü alışkanlıkları­ mı koybetmedim. Ama Türkler beni bir Türk olarak aralarına aldılar. Bu benim için en büyük ödüldür. Türkiye benim yuvom. 23 yıldır buradayım, ilk günlerden beri kendimi evimde gibi hissettim.

BUSINESS: Alexandra Canverse

"The re is n 't as • much love ın New York." lexandra Canverse decided to move lo Istanbul in 1985, leoving her ;ob on Wa/1 Street and her life in New York City behind. Arriving here without o ;ob, she was hired to help bui/d the international department of o Turkish bank. At present, she is the general manager of the liaison office of o )apanese company making investments in real estate and cansiruction here. What made you pul/ up stakes and move to Turkey mid-way through your life? 1 was o classics ma;or in college and had Irave/ed widely all over the Mediterranean. When 1 visited Turkey for the first time in 1981 , 1 felt at home at once. 1 Irave/ed very extensively in the country, the first trip in the area west of Ankara and the second visit in the east, and 1 found myself thinking that 1wanted to live here, not ;ust because of the visual and historic richness, but because of the largeness of heart of the people. 1weighed my choice very carefully. 1 wos giving up o glamourous , high-level ;ob on Wa/1 Street in an international bank. 1 wos giving up shopping at Saks Fifth Avenue and Bergdorf's and going lo the theatre twice o week. But 1was o/so giving up

A


iŞ : Alexandre Canverse

"New York'ta

bu kadar cok sevgi yok." ' lexondra Canverse New York'taki yaşamını ve Wall Street'teki işini bırakorak 1985 yılında istanbul'a taşındı. Bir Türk Bankas ı'n da uluslararası bölüm başkanlığı yaparak çalışmaya başla­ dı. Şimdi bir japon Şirketinin irtibat bürosunda genel müdür olarak çalışı­ yor. - Sizi yaşamın ı z_ın orta yer inde her şey i b ı rakarak lstanbul'a taşın­ maya zorlayan neydi? Bir Kolej'de klasikler üzerine ders veriyordum. Tüm Akdeniz'i dolaşmış­ tım, 1981 '"de Türkiye'yi ziyaret ettiğimde kendimi ilk defa evimde hissediyordum. ilk gezim Ankara ' nın bat ı­ sına oldu. Daha sonra Ankara ' nın doğusunu da dolaştım. Burada kalmak istediğimi fark ettim. Bunun nedeni sadece tarihi ve görsel zenginlikler değil daha da önemli olan insanlarının gönül zenginliğiydi. Seçimimi yapmam çok da olay olmadı. Wall Street'te uluslararası bir bankada iyi bir işi bırakıyordum.Saks Fifth Avenue ve Bergdorfs'da a l ışveriş edemeyecek, haftada bir kere tiyatroya gidemeyecektim. Ama öte yandan New York'un soğuk ve kaba yüzünü artık görmeyecek, korku ve tehlikeden kurtulacaktım. Yaptığım seçimden 5 yıl sonra çok memnundum. Aynı seçimi yine aynen yaparım. Kazandıklarım kaybettiklerimden çok daha fazla. Bazen Türkleri kendi isteğimle geldiğime inandır­ mak çok zor oluyor. Ama beni tanıyın­ ca , bunu anlayabiliyorlar. - Türklerin gönüllerinin zenginliğ i n~en söz ettiniz. Açıklar mısınız? Ornek verecek olursam, şimdi hüngür hüngür ağlasam, ofisteki herkes koşarak gelip, neden ağladığımı sorar ve limon kolonyası vererek beni yalıştırmaya çalışır. New York'ta ise sekreterim kapıyı kapatacak ve korkarak neyim olduğunu sorocaktır. Başka kimse dönüp bakmaz, çünkü başkalarının dertleriyle uğraşmak istemezler . . Öyle bir saflık, dürüstlük ve saygı var ki başka hiçbir yerde bunlara rastlanmıyor. Bütün bunlar buraya taşın­ marnın neden iydi. Otelde bir şeyinizi

A

the feor and danger that goes with /iving in New York and the caldness and rudeness of the city. Five years !afer, 1 feel happy with the bargain 1made. 1would make the samechoice again. Because who! 1 have gained is much more than who! 1 have los!. Sametimes it's hard to canvince Turks that 1moved here vofunfori/y, all by myself, not becouse of any romantic invofvement or becouse of my job. Bul when they gel to know me and see my sincerity, they occept it. You mention the largeness of heart of the Turks. Can you explain what you mean? Well, to give an example, if 1were to burst out crying ot my desk right now, everyone in the office wou!d come running, wanting to know what the matter was, giving me leman cologne, ete. In New York, moybe my secretory would shut the door and ask me feorfully what the problem wos. Bul everyone else would look away, because they wouldn't wont to gel invofved in sameone else 's troubles. There is an honesty here, o purity, o kindness that doesn't exist in other countries. That was o mojor foctor in convincing me to move here, even though my life is less comfortab/e physicolly. If you leove something in o hotel, if doesn 't disoppeor. Alsa, Turkey is o kinder society to o/der people; thot's important to me; in New York you become invisible os you gel

o/der, here people treat you with more respect. There are psychic riches here that more than moke up for the discomforts of inefficiency, inodequate water and heot, bad traffic, uneven sidewalks, ete. Have you had any difficulty /iving here as o single woman here? 1 find that my life has not chorged from the woy 1 lived in New York . There 1wouldn 't wo!k home from o restourant or theafer o/one ot night; here 1 wouldn 't either, but the reasons are different. There is no feor of physicol donger here, of randam attocks on the street; thot's importont. In my work, /'ve never encountered any problems because /'m o womon. What about professionally? Do you feel you 've been ab/e to mak e a contribution? Yes, in o woy. At the bank 1worked for, 1helped set them on the road to doing international banking. For the company 1work for now, 1think 1help bridge the cu/tura! gop between the ]aponese and the Turks. /'ve very owore /'m o guest here, and 1try to oct in o way that shows my respect and love for the country. For instonce, 1olways fly Turkish Airlines whenever 1 can, becouse 1 /ike the quality of service they offer. If it suits the requirements, 1try to buy o Turkish car for the company. In smail woys /ike this, 1try to repay same of the riches Turkey has given me.

SKYLIF E ı 1/ 90 53


bıraktığınızda kaybalmuyor. Ayrıca Türk toplumu yaşlılara karşı çok saygı­ lı. New York'ta yaşlandıkça görün mez oluyorsunuz; burada ise insanlar daha saygılı olmaya başlıyor. Trafik, su ve diğer sorunlara karşılık burada ps ikolojik zenginlik var. - Burada yalnız bir kadın olarak yaşamakta zorlanıyor musunuz? Yaşamım New York'tan sonra pek fazla değişikliğe uğramadı. Orada da bir restoran ya da tiyatro 1çıkışı gece eve yalnız yürüyemiyordum, burada da aynı ama bunun nedenleri farklı. Burada fiziksel bir tehlike ve ani saldırılar yok, bu çok önemli. işimde ise kadın olduğumdan dolayı bir sorunla karşılaşmadım.

MEDICINE Dr. Warren Winkler

"1 wanted to go sornewhere in the world where they needed doctors." _

D

r. Warren Winkler, medical director of the Admiral Bristol Hospital in Istanbul (popularly known as the American Hospital), has lived in Turkey for 32 years. How d id you first come to Turkey? What motivated you to come and then what motivated you to stay? 1have to be honest and say 1d idn't reafly choose Turkey. 1 finished medical school, fought in the Second World War, did same graduate work in surgery and then decided 1 wanted to go samewhere in the world where they needed doctors. They had foo many doctors in Arnerica and then 1found out that they needed o doctor out in the center of Anatolia to replace an American doctor who was retiring and 1said fine. So 1 came. 1was the only doctor for about 20, 000 people spread out in 20 same vi!lages, so it fulfilled my wish. That was in 1958. 1 was o rural health center doctor was seven years. Then 1 ;oined johns Hopkins 54 SKYllf[ ı ı /90

School of Public Health which was interested in primary health care, and they seni me bock to the Turkish Ministry of Public Health which was doing o ;aint pro;ect with johns Hopkins in trying to improve the new socialized health system in Turkey which was established in 1963. 1worked in Muş for three years -the pilot province for the socialized health system - with government personnet doing what we cal/ed functional analysis, that is how you make the system work belter. 1started at the Admiral Bristol Hospital in Istanbul after that. What about the state of the medical profession and medical education here in Turkey? How do you see that changing? In the last ten years, Turkey has launched o big exponsion of medical schools, especially the central and peripheral provinces. So now there are enough doctors being produced, but these medical school have grown up very rapidly and don 't have established hospitals or training facilities. So they probably aren 't producing the quality of doctors that the big city medical schools are producing. So we have enough doctors now, but are they of the right standards? The other problem 1see for Turkey in terms of medical educalian is that people demand to have specialists rather than general practitioners. Only 20% of the doctors are family doctors while 80% are specialists; it should probably be the opposite. Because of this, 1don 't thin k the people of Turkey are really getiing their money's worth in terms of health care - you need many doctors to do what one doctor should do. What about other health concerns particu/ar to Turkey? We 're now involved in o threeyear, 20, 000-person study at o ur hospital in cholesterol limpid research. The State Institute of Statistics reports that 37% of the people die of heart disease in Turkey- which, if true, means o very high /eve/ of heart disease. At the end of the study, we'/1 have same pretty good basic data on the risk factors of the population of Turkey and o cross seetion of the type of limpid problems. The biggest health problem in Turkey, and what /'ve been working on since 1started here 32 years ago, is fami/y-planning. Here at the hospital

run o free family problem clinic for the los/ 18 years,; /'ve been involved in same national programs. Turkey really has not taken the family planning issue seriously. According to the last census, which was five years ago, 43% of the population was in the Q-15 year old age group, which is o devasla/ing figure. Turkey has o growth role of over 2. 5%. What kind of progress do you see in rural health care over the last 30 years? Well, 1 don 't see the ki nd of progress we always hoped would be done. lt all comes down to accessibility. Even in America, there are people who live 50 mi/es away from the neorest doctor, bul they all have o car and they can gel 50 mi/es in one hour. The government here has been trying to lake the doctors down to the form , but that doesn 't work. At the same time though, the transportation system has greatly improved throughout the who/e country, so people are ab/e to get info the centers and get belter health care. So the problem is being solved, 1think, but not the way it was planned. lmproving the roads is probably improving health care more than the health centers. Are there other health issues you fee/ strongly about? One of the best preventive health programs for people is physical exercise. /ts one of the keys to hypertension, stress, anxiety, overweight, cholesterol . many of the chronic illness-

we've


Dr. Warren Winkler, medical director of the Admiral Bristol Hospital popularly known as the American Hospital, in his office. Halk arasında Amerikan Hastanesi diye bilinen Amirat Bristol Hastanesi Başhekim i Dr. Warren Winkler.

es people gel are from lock of exercise. So we run the Preventive Health Center. 1believe that exercise and the environment are important paris of our health -and cheap, compared to o coronary bypass operation at $35,000 at the minimum. So /'m o great one for preventive medicine. Good health can be in our hands at no cost. lt's our job to do educafe and motivate the public; it's o big job e TIP Dr. Warren Winkler

"Dünyada doktora ihtiyaci olan bir yere gitmek 1stedim." r. Warren Winkler, istanbul'da Amiral Bristol Hastanesi'nde (halk orasında Amerikan Hastanesi olarak bilinir) yöneticilik yapıyor. 32 yıldan beri Türkiye'de. -Türkiye'ye nasıl geldiniz? Sizi gelmeye ve daha sonra kalmaya zorlayan neydi? Dürüst olmolıyım ve Türkiye'yi kendimin seçmediğini söylemeliyim. Tıp fakültesini bitirdim, ll. Dünya Savaşı'nda sovoştım, cerrahi olonında çalıştım. Daha sonra da dünyoda doktora ihtiyacı olan bir yere gitmek istedim. Amerika'da çok doktor vardı.

D

Anadolu 'da bir yerde Amerikalı bir daktorun emekliliği gelmişti, yerine birini arıyorlardı, ben de evet dedim. 20.000 insanın yaşadığı 20 kosobonın tek doktoruydum. Istediğim olmuştu. 1958'den sonra 7 yıl Köy Sağlık Merkezi 'nde çalıştım. Daha sonra koruyucu hekimlikle ilgilenen John Hopkins Halk Sağlığı Okulu'na kotıldım. Onlar do beni tekrar Türkiye'ye gönderdiler. 1963'tenberi John Hopkins Okulu Türkiye Sağ­ lık Bakanlığı ' yla bir sosyalizosyon projesi yürütüyormuş . Sosyalize Sağ­ lık Sistemi için pilot bölge olon Muş' ta 3 yıl çalıştım . Sistemin iyi çalışması için devlet personeliyle araştırma yaptık. Bundan sonra istanbul'da Amirol Bristol Hastanesi 'nde çalışma­ ya başladım. - Türkiye'de tıp mesleğinin ve eğitiminin durumu nasıl? Değişim görüyor musunuz? Son on yılda okul sayısında artış var. Şu an yeterli sayıda doktor var ama yeterli hastane ve uygulama sahası yok. Büyük şehirlerde yetiştirilen doktorların düzeyinde yetiştirileme­ yen diğerleri standortların çok altın­ dalar. Diğer bir sorun ise; herkesin uzmanlık eğiti mi görmek istemesi. Kimse pratisyen olarak kalmak istemiyor. Doktorların sadece% 20'si aile doktoru, % 80 'i uzman, tam tersi olması gerekirdi. Bundan dolayı Türk halkı verc'ikleri ücret karşısında yeterli hizmet g<- -müyorim. - Türkiye'yi ilgilendiren diğer sağlık konuları neler?

Hastonemizde, 3 yıl sürecek bir kolesterol-lipit araştırması yapıyoruz. Bu araştırma 20.000 kişiyi kapsayacak. Türk Istatistik Enstitüsü 'nün raporlarına göre Türkiye'de ölüm nedenlerinin% 37'si kalp hastalığı. Eğer bu doğruysa kalp hastalığı çok yüksek bir düzeyde demektir. Bu çalışmanın sonunda nüfusun karşı karşıya olduğu risk foktörleri ve lipid sorunlarının tipleri konusunda temel verileri elde edeceğiz. Türkiye 'de en büyük sağlık problemi , benim de 32 yıldır üzerinde çolıştığım , aile planlamasıdır. Son 18 yıldır hastanemizde bu konuyla ilgili bir klinik çalışması yapılmaktadır. Türkiye aile planlamasına ciddi bir biçimde eğilmemiştir. Son sayıma göre nüfusun % 43 'ü 0-15 yaş grubundadır. Bu istenilmeyen bir durumdur. Türkiye'nin büyüme oranının% 2.5 olduğu hotırlanmalıdır. - Son 30 yılda kırsal a landaki sağlık hizmetlerinde nasıl bir geliş­

me var? Umut ettiğimiz gelişme olmadı. Amerika 'da bile en yakın doktora 50 mil uzaklıkta oturan insanlar var, ama hefsi de bir otomobile sahip ve 50 mi öteye bir saat içinde ulaşıyorlor. Burada ise devlet doktorları tarlalara kadar götürrneye çalışıyor oma işe yaramıyor. Ote yondon tüm ülke çapında ulaşım sisteminde büyük geliş­ meler sağlandı , insanlar kentlere ulaşarak sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanıyor. Yani problem çözülüyor oma planlandığı şekilde değil. Sanırım ulaşım sistemini geliştirmek sağlık merkezlerini geliştirmekten doho yararlı oluyor e SKYliFE ll /90 55


.

• • ...•.

..t


.Bağlantı kuramadığınız

için kaçırdığınız fırsatlar...

Çözümü biz önerelim. Tek etkin çözüm. Netaş'tan Norstar sayısal şefsekreter Kendi alanında dünya lideri. Sayısal

teknolojinin sağladığı

büyük olanak. Size zirveye urmanma fırsatı veren değerli bir yardımcı. Norsıar,

benzersiz mesaj ekranıyla, günlük çalışmanızda sizi yönlendirir.

Hızlı arama, konferans ve abizesiz konuşma gibi

özellikleriyle, sizi yormadan iş temponuzu yükseltir.

Norstar, çağrıyı otomatik olarak bulunduğunuz odaya yönlendirir. Hiç vakit kaybetmeden. Ya da bunu istemiyorsanız, odaya döndüğünüzde

Fındığın sabah fiyatı $ 4.30, öğleden sonra $ 3. 00. Deponuzdaki fındıklada artık dilediğiniz kadar fındıklı kek

yiyebilirsiniz.

kimin aradığını ekranda görürsünüz. Ve mesaj tuşuna basarak, aradığınız kişiye bağlanırsınız. Norstarın

Çok değerli saniyeleri kaybetmeden.

kapasitesi 120 dahili abaneye kadar büyüyebiliyor. Ama

etaş'ta daha kalabalık kuruluşlar için başka iletişim çözümlerimiz de var.

Diginet;ses, görüntü ve veri iletişimini birleştiren yarının haberleşme sistemi

ISDN'e açık, büyük kapasiteli özel

sayısal

santral.

Ve Meridian SL-1;özel sayısal santrallarda dünya lideri. Dünyada her üç sayısal santralıkullanıcısından birinin seçip kullandığı sistem. Dünün teknolojisiyle bugünün temposuna ve yarının rekabetine dayanamazsınız ... Önünüze gelen fırsatları kaçırmak istemiyorsanız bizi arayın. Bağlantılarınızı

vaktinde kurun.

iletişimi 1

..

..

n g u c u.

Merkez ve Fabrika: (1) 335 ll 00 · 329 44 44 1 istanbul: (1) 174 34 74 1 Ankara: (4) 117 9; 00 1 İzmir: (51 ) 19 33 33 1 Adana: (71) 13 04 72 1 Antalya: (31) 18 SO SO · 18 50 SI


3 bin yıllık bu antik şehir, günümüze kadar ulaşan zengin kalıntılarının yanı sıra, tabii güzellikleri, masmavi denizi, sıcak güneşi ve insanlarıyla da turistleri çekiyor.


Aydın Hatipoğlu

B

ugün, Türkiye'nin gözde turizm yöresi Bedrum'un yakınlarında, Güllük bucağı­ no bağlı Kuren köyünün bulunduğu yerde kurulu bu antik şehir, 3 bin yıl önce, Anadolu'yu fetheden Büyük ı ske nd e r ' in de ilgisini çekmiş­ li! .. Sebebi şuydu: iosos 'ta, gimnozyum öğrencileri , her gün okul çık ı şı nda denizde yıkon­ mak zoru ndaymı ş ... O çağda insanlar denizden pek hoşlanmıyor. Oğ ­ ren ci lere uygulanan kural o yüzden. Bu çocuklardan biri, dostluk kurduğu bir yunusu n sı rtına binerek denizleri dola ş ır, sonra geri dönermiş! .. Büyük ı ske nd e r bu olayı öğrenince büyük ilgi duyar ve çocuğun hüneıini görmek ister. Yüzyıllardır ba~lıca geçim kaynağı balıkçılık olon ıasoslular, ımpa­ ratora çocuğun gösterisini izletirler. Deni zle ve balıkla böyles ine dostluk kurabilen çocuğu yanına alan Büyük iskender onu Babil'e götürerek, deni z

tanrısı Poseidon 'unrohibi olarak yetiş­ tirilmesini sağlar .. Ustünde yunusun sı r­ t ına binmiş çocuk resmi bulunan madeni paraları, iasoslular (M.Ö. 3. yüzyılda) bu olayı kutlamak için çıkarmış­ lardır.

Yörede 1960'don beri kazılar yapmakta olan italyan arkeologları nın elde ettikleri buluntular, denize sığ bir kıstakto l)Zanan yarımadanın ve kıyıla­ rının MO 9. yüzyılda beri önemli bir Argos yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Ne var ki, iasos adına ancak MO 5. yüzy ılda rostlanıyor. Köye, Güllük'ten deniz yoluyla gidilebildiği gibi, Milas-Bafo yolundan ayrılan kara yoluyla da u l aşılabiliyor. Belde deniz ve güneşi sevenler kadar, kültür ve tarih turizmi tutkunlarına da hitap eqiyor. MO 5. yüzyılda Peleponezliler iasos adlı ö nderleriyle gelerek yerli Karya halkının direnmesine rağmen burayı kolonileri haline getirirler. Spor- -

iasos, denizi, güneşi , pla[ıyla olduğu kadar, arkeolajik değeri bakımından da

Türkiye'nin önde gelen yöreleri arasındadır .

Adorned with the natural beauty of the beach, the brilliant blue sea the warmth of the sun and of the local inhabitants, lasos is o jewel of Turkey's archaeological sites .

Fotoğraf:

60 SKYUFE ı ı /90

Unidiabank

THE BIRTHPLACE OF THE FRIENDSHIP BETWEEN MAN AND DOLPHINS

IASOS Alexander the Great, in his conquest of Anatolio, stopped in ot losos. Todoy, the ruins of the oncient city ore locoted in the the viiiage of Kuren, neor Gül/ük, not for from Bodrum . n ancient losos, students would swim ofter school in the waters of the Aegean which surraund

1


Güllük'ten den i~ yoluyla, Milas-Bala üzerinden kara yoluyla gidilebilen yörede , 3 bin yıllık zengin bir tarih yatıyor.

Fotoğraf."

Art Link

Accessible by boat from Güllük or overtend via the Milas-Bafa road, lasos preserves 3000 years of history. !he peninsula . According to legend, one boy befriended o dolphin, and would ride on his bock out to seo and then bock again. When Alexander the Greot, in Anotolia on his conquest eostwards , heard about the friendship between boy and fish, he come ta lasas to meet him. One chronicler records that Alexander instolled the child in Babylon as the priest of the seo gad Poseidon.

To commemorate this event, in the 3rd century B. C., the government of iosos minted o coin showing o boy swimming with dolphin. Taday you can reoch the ruins either by boot from Güllük or over/and via the Milos-Bofo road. /osos ottracts those who enioy the seo and sun os well os those interested in culture and history. !to/ian orchaeologists who have

been exeova/ing the site since 1960, have uncovered many ortifacts which give us clues to losos 's early history. Greek legend records that the city wos colonized in the 9th century B. C. by sefilers from Argos olthough the orchoeologists have found evidence that the site wos alreody occupied by that time. In 4 12 B. C. the Spartons and Persians devostoted the city which SKYllfE

ı ı

/90 61


Eski çağın Ege şehirlerinde tiyatro, bır uygarlık simgesiydi. iasos'un da tiyatrosu var. Theatres, /ike the one in lasos, stand as a symbol of ancient civilization. tolıların ve P~rslerin de işgaline uğra­ sonlar ele geçirir. yan şehir MO J94'te Rodos, Somos, Bu zorba yönetimden fidye ödeyeKnidos, Efes ve Bizans'la birlikte Ege rek kurtulan lososlulor, daha sonra devletleri birliğinin kurucuları orasın­ MÖ 220'de başlayon Milos baskıları do yer alır. Kalıntıları günümüzde de karşısında Rodos 'ton yardım isterler. görülebiien istinat surlarının Mousolos Bir süre sonra do Makedonya kralı Phitarafındon yapıldığı sanılıyor. MO lippos'o boğlonırlar. MO 196'do 387'de kesinlikle Pers egemenliğine başlayon Roma egemenliği ise, Surigiren iosos'u, Büyük iskender'in ege- ye kralı lll Antiokos 'un şehri ele geçirmenliğinden sonra , onun ölümüyle or- mesiyle son bulur . Savaşlar , kırımlar ve şiddetli bir taya çıkan kargaşa döneminde, kor62 SKYLIIL

ı ı /90

deprem sonucu yoksul düşen iosos, Antiokos'un kız kordeşi tarafındon kurulan bir yardımlaşma örgütüyle ve dı ­ şardan alınon gıda yardımlarıyle varlı­ ğını sWrdürmeye çalışır. MO 129'do Roma'nın Asya eyaleline katılan losos, Bi zans döneminde piskoposluk merkezi olur. Ortaçağda ise şövolyeleri borındıran bir kıyı şehri ­

dir. Tanrıları Zeus , Apollon , Artemis ve


wos allied then with Athens. Severol years lo ter, in 394 B. C , losos wos one of the founders of the short-lived unified Aegean stote together with Rhodes , Somos , Knidos , Ephesus and Byzontium. After the treoty of 387 B. C , iosos wos c/early under the sovereignty of the Persions. The Persion sotrop, Mousolus is thought to have been responsible for the !owered defence wolls which stood until the Iate nineleen/h century. The wolls were disossembled then in order to conslructlstonbuf's quoys and bui/dings; only remoins can stil/ be seen today. After the deoth of Alexander the Greot, the city wos token by piro/es to whom the city poid o ransam for independence. lt enjoyed its freedam for severol decodes and then wos occu-

pied by the Mocedonion King Philip V. In 196 B. C , the Romans once ogoin liberoted iasos only to fose it to Rhodion control In B. C 129 iosos wos included in the Rome's province of Asio, and during the Byzontine period it wos the seat of o bishopric. As o caostol city, in the Middle Ages, il provided shelter for crusoders. This liflle viiiage now cal/ed Kuren preserves the remoins of temples dedico/ed to the gods Zeus, Apo/lo, Artemis and Oionysus. The excovolions have o/so reveo/ed on agoro, o theotre, o gymnosium from Greek times. The Coesoreum , council-house, bosilico , east/e, oqueduct, ruins of o weofthy man 's vi/lo and mony mousoleum remoin from Roman doys. Cumulotivefy 3, 000 years of rich history rests in this humb/e viiiage e

Zeus , Apollon, Artemis ve q ianysos, lasosıun

tanrtlartydt .. . Bu nedenle ~apt nakları lasosıun en görkemli yapılarıdır .

Fo toğraf:

Unidiabank

Dionysos adına yapılan tapınakları, agorası , meclisi , demokratik anayasası , düzenli sivil kayıtları düzenli tutulan, surları, zenginlerin köşkleri, Mi· nos ve Miken seramikleri , su kemerleri , sarnıç , çeşme ve hamam/arı , tiyatrosu , gimnazyumu ve kara yönünde yer alan mezarlarıyla üç bin yıllık zengin bir tarih yatıyor o/çok gönüllü Kuren köyünde. Yalın bir tabiat güzelliği , denizin harika mavisi , güneşi ve insan sıcaklığıyla sihirli bir turizm cenneti .. . bir tarih e

The ruins of the tempfes dedicated to Zeus , Apo/lo, Artemis and Dionysos are lasos 's most magnificent buildings .

Fotoğraf:

Unidiabank SKYLIFE ı ı / 90 6 3


-H3O\TEKS

yıldızlık

kalitesiyle,

otelinizin tüm tekstil

ihtiyaçlarını

O\TEKS

5.

karşılar.

O\TEKS

bir otel butiğidir.

Otelinizi, döşemelikten perdeliğe, dekorasyonuyla tam bir uyum içinde giydirir.

REFERANSLARlMlZ SHERATON-istantıul , SHERATON • Ankara

, MAÇKA - istanbul • SOliMaJ • istanbul • SÜR· MEIJ • Ankara , SÜRMEIJ • Adana , BÜYOK AH· KARA· Ankara, BÜYÜK EFES· izmir, çEIJK PA· LAS • Bursa , lVRKUAZ • Antalya , KLAssiS • is· tanbui/Silivri, MUNAMAR • Marmaris, FANTAsiA • Kuşadası, SARAY REGENCY· Side, ABANT OTEL·Abant. DEDEMAH·istantıul. DEDEMAN · Antalya, DEDEMAH ·Nevşehir, ANAHAS OTEL· Antalya, SEYHAN OTEL · Adana, KAPADOKYA ROBINSON LODGE ·Nevşehir , EXca.siOR coRINTHIA • Side • PARADISE APART OTEL • Ma· navgat , KIRIŞ WORLD • Kemer , STEJGENBER· GER.fALEZ • Antalya , NIPPON OTEL · istanbul • GARDEN BEACH • Dalaman/Sangerme , GAR· DEN PRESTJGE • Titreyengöi/Side , FAVORI AQUA RESORT · Kemer , GRANO AZURE · Mar· maris , MOEVENPICK • istanbul , ÇIRAGAH PA· LAS • istanbul ,

TEKSTiL TiCARET ve SANAYii A.Ş .

0\TEKS

Merllez: Süleyman Nazif Sk. iıknur Apt. No: 113 Nişantaşı, 80230 Istanbul Tet (1) 148 61 37 Faks: (1) 147 67 36 Fatııta: Organize Sanayi Bölgesi 16159 Bursa Tel: (24) 43 16 30 Faks: (24) 43 24 41 Teleks: 32044


Celebrate the Merit difference ME RIT hospitality is based upon high quality standards in personalised service, accon1n1odation and culinary excellence; all specifically planned to satisfy the needs of leisure seekers,

Merit Halk.i Palace Heyb e liada A rc:n:ntly rc:~tort·d c.:ountry houst: hô td sc.:t amongst i ts own lldightful garllt:n' with HO ocll,, restaurant . har. anll pri\'at<: swimming pool.

cultural travellers and businessmen alike. Merit Altınorfoz A -ı s ı a r hoıd with 22H h<:lls. locatt'll 50 km. from

In Merit Hotels outstanding service and hospitality is

ı\krsin

Silifke wit h

it~

own privatt: tx.-ach , !'ıWimmin~ pool . rt:staurant , ha r~ anll m.:eıiog & confcr<:ncc faciliıics for up ıo 250 people.

the difference. Merit Hierapolis Pam ukkale FirM Clas~ Holiday \'ill agl' lo<.·att:tl amidM Pamukkalt''s limc.:-stonc w o m.kr!'ı w ith 1 1O hl' d!'ı . h\'O rt·~ıaur a nts , hars. swimming pool. tht: rmal founıain!'ı and conf<.·n·ncc.: fadlitc.:s for up to 250 pcoplc.

Iiierit international F.nı

Han.l flfll L'jladt Sok Elmadag·lstanbıii/711RKEY

Pbmırsl9fJ.I)/300-

96-9-.

fiıx·

(9fJ.I) 14898 '9

.\lent/menwtumal ts a me m her of.\FT GRO( P OF COJIPANIF.S

Merit Cappadocia ü r g üp l 'st Clas~ Mo td with 11·t tx-tl~ . two n:staurams and hars set wi thin th<· colourful nıozait' of Cappadoda's magicallanll•cap<:.


THE GRAND AND SPARKLING WORLD OF PULLMAN ETAP llotel" t>ullın.ın Hap oflt'r you ıu"t whcıt yuu l'XJll'<t lrurıı luxuriou-, preqigc hotel., arnund the world - Jilll mor<' M<xlerrı "t.ırıdJrd., of comlort. rdirıed with ;ı tr.ıditiorı of lıo<,pitJiıty 1-lcgJnt i rıterior-,. only mJtdwd bv Jlll'Xtelll'rıt Jnd per-,orıdlitcd .,crvicc. A world lll ıh own where eVl'rytlıing "cem., and ,., cxtraordinary A magnıfitl'IKL' -,h,m'ti witlı Hı i hotel-, in 4'lcitie-, ol the world .:. • f'\ rıQ .• !'. . f • .:. "l:..,:. • H ,, ~'- :. • ~ '\\. • R ,) ~t jr .ı X e ..:.\. '\t ~ • •·:.·ı..., · ' \ e L .ıo:.'.o..·

"?' •

·

•: t e l? ,

-

v-. e •:.:.

.... ı ~

'.f .:. •

---:.,R

e \':.ı;ı,.,t

f'\ e -ı:,ı;ıı;ıup

:.\,(:. :u. • .ı.-. ... :..·~ • q.:. , , • H~ ,-.,'-tt ... • l..:..A IL.. • ~:. R . !.· :.~ı e ı Qf\.l... r e o., •ı.:.·:..., ·.• o;,.ı .n- • "\'f • ı.:, .ı.'\

:.\'-.'tR :) .ı.•.•

e

q!(.VL.lı, ~·

,_.\,!

1 e

e ". :.ı(.:.R e •IQ\.1 •

• /'.' Q •

· • ' . .:.'-'f'- e '\,._i •

"- .. . ... __ .. "

e · .. ı

Q · • ""' :. ._:: :. ._... .. :. ...:ı .! '\ ~ : •

_. .

e rı .ıı;ı'- •

''·' ·:. • l

~

PULLMANPUI.I.MAN INTLRNATIONAI. 1JOTFI.S IN TlJ I~KI.Y • PUI.I.MAN i:.TAP iSTANHlJI. • t'lJI.I.MAN 1-.TAI' AI.TINt.l • 11 UI.I.MAN f·.TAP MOIA • t>UI.I.MAN f-.TAI' iZMil~ • PUI.I.MAN t-:TAP KONAK • t>lJI.I.MAN 1-.TAI' TRABZON "''".""'" " 1'''' ' ı

... ..


I<redi l<artınızla yurtdışında yapacağınız harcamaları, Türl<iye' de, Türl< Lirası ol aral<

ödeme I< ister misiniz? Üstelik, %15'ini 30 gün sonra, l<alanını ayiara böl erel<! işyerinde

Türkiye'de ve dünyada 8 milyon Yapı

kartları şimdi

Kredi kredi

"Türk

kabul gören

Lirası

ödemeli".

üstelik de "kredili " . Yapı

Kredi kredi

yapacağınız

014 839032

kartlarıyla * şimdi yurti~inde

bütün

harcamaları

ve yurtdışında

Türk Lirası olarak ödeyebilirsiniz.

Üstelik bu ödemelerinizi ortalama 30 gün sonra yapar. isterseniz toplam kalanını

% 15'ini ödeyerek

ayiara bölebilirsiniz. Böylece Yapı Kredi'den kredi

kullanabilirsiniz. yurtdışında. Yapı

miktarın yalnızca

Yapı

Kredi kredi

kartlarıyla.

yurtiçinde ve

otomatik veznelerden 24 saat para çekebilirsiniz.

Kredi kredi

kartınızla, ayrıca.

ücretsiz olarak sunulan

ek hizmetlerden. özel avantajlardan yararlanırsınız. Yapı

Kredi'den kredi

kartı

almak için.

hesabınız olması

ya da

hesap açtırmanız gerekmez. Gelin

Yapı

Kredi'ye. "Türk

"kredili" kredi

Lirası

ödemeli". üstelik de

kartınızı alın .

YAPI'<?rKREDi "hizmette

sınır

yoktur"

'Dileyenler. Yapı Kredi'den yalnızca yurtiçinde geçerli kredi kartı alabilirler. Halen yurtiçinde geçerli k redi kartı olanlar ise. hem yurtiçinde hem de yurtdışında geçerli kredi kartı almak ıçin Yapı Kredi Şubeleri'ne başvurabilirler.


TOPLU TASIMACILIGIN ATASI : ,

TRAMVAY Önce atlı , sonı-o elektrikli olarak yüz yıla yakın Istanbul halkına hizm~t eden tramvay la r, şimdi yeniden düzenlenen lstiklô l Caddesi 'nde ikinci hayatiarına başlı yor. Bugün yaşları elli civarında olon istonbulluların çocukluk hatıraları orasında "Don digi don don ... Çekilin yoldan ... Vatman geliyor Beyoğl u' ndan .. . teker lemesiyle aynad ı klar ı oyunlar do yer alı r . Çünkü saatte en fazla 9 mil gidebilen tromvo y, o günlerin en ilgi çekici ve tek ulaşım orocı ydı. Daimabahçe 'den Beşiktaş'o doğru son hızla giden bir tromvoydon atlayıp tekrar binmek, çocukluk hünerlerinin en yü re k hoploto n ıyd ı.

87 ı 'd e ." Dersaadet Tram vay Şirketi" adıyla kurulan is· to nbul'un ilk tromvoy işletme· si, Ak saray-Azapkapı, Akso· ro y·Yed ikule, Aksaro y·Topkopı hotlo r ı ndo at l ı trom voy iş l etiyordu. Trom· vay arabol arı caddelerden geçerken önlerinde "vardacı"lar koşar, "varda ... varda ... " d iye bağırarak halkın sağa sola ko çışmosını, yolun açılma·

1

sını so ğlarlardı. Aksaray Topkopı orası ı ssız yangın

yeriydi. Kovboy filmierindeki gibi, maskeli soyg uncular tromvoyo otlar. yolcuları soyor, giderlerdi O günlerin gazeteleri içm sekiz sütuno manşet haberleri .. ı 9ı 4' te elektrikli tromvoyo geçil· mesi, Istanbul'un kent yaşamı içir bir devrimdi. Kırmızı renkli, deri koltuklu birinci ve ahşap koltuklarıylo yeşil renkli ikin· ci mevkileri; tek vogonlu, otomatik ko· pılı Toksim-Sirkeci hattı, hele Kadıköy yoka sın d a Kadıköy-Fenerbahçe, Ko· dıköy· B ostoncı hatlarında çalışan yazlık, açık tromvoyları bugün otuz· beş yaşın d aki gençlerin hatırlaması

zor. Yaklaşık yüz yıl süreyle, çok önemli bir ulaşım hizmeti görmüş olon trom· voylor, şehrin hızlı gelişimine ayak uy· duromodılor ve ı 96 ı 'de Istanbul ya· kosındon, ı 966'do do Anadolu ya kosındon yovoşço çekilip çıktılar Birkaçı Kadıköy Kuşdili'ndeki taşıt

Çok öntımli bir u l aşım hizmeti görmüş olan tramvaylar, şehrin hı zlı ge l işmesine ayak uyduramadı lar ve önce 1961 yılında istanbul yakasından daha sonra 1966'da da Anadolu yakasından yavaşça çekilip çıktılar . Modernization of the city and the advent of the automobi/e in the 1960s spelled the end of lstanbul's tramway system. .. until their resurrection this year on istik/81 Caddesi. 68 SKYUFE

ı ı

/90

müzesinde korumaya alın d ıysa do, nLjfusu 500 binden hızla 5 milyona !ır· monon şehrin yeni hemşehrileri için pek bir şey ifade etmediğinden olsa gerek, bu müze, daha sonra yerini il· foiyeye bıraktı. Dünyanın birçok önemli şehrinde hızları artırılarak, özel yol ayrılorak modern .çoğa uyum· ları sağlanon trcmvayları Istanbul çok kolay unuttu. Porke ta şı döşeli istanbul coddele· rinde demir rayların izi kalmadıysa do, ba zı yüreklerde hovoi hotlorın· don kalma bir elektriklenmeyi bugün de yoro ta biliyor, tarihi tramvaylar ... Birinci mevki ı O kuruş, ikinci mevki 5 kuruş olon, öğrenciye ise 5 ve 3 ku· ruşo hizmet veren o mütevozı ve çile· keş araçları yeniden istiklol Codde· sinde gören eski istonbullulor, onlarla birlikte kaybolup giden sinemoları, ti· yo troları ve hepsinden çok o zarif is· ton bul hanımefendilerini ve beyefen· dilerini de özlem le onocoklordır. "Geçm i ş z aman ol ur ki ... " diye mınido nara k

e


THE GRANDFATHER OF PUBLIC TRANSPORTA TION

THETRAMWAY Istanbul residen/s over the age of 50 have one shared childhood memory: "Don Digi Don . Gel out out of the road ... The from driver is coming from Beyoğlu ... " They can remember the games they ployed with these tongue-twisfers which sprung from the sounds of the tromwoys , the most interesfing mode of transportalion for children of that time. The top speed wos 9 mi/es per hour. To iump off and on from o from Iraveliing ot o high speed from Daimabahçe to Besiktoş wos reolly very exciting. n 1871 the Dersaadet Tromwoy Company, which wos the first from service, put troms pul/ed by horses on three routes all beginning ot Aksaray and terminaling ot Azopkopı , Yedikule and Topkopı. When the troms come up the streets, men ran in front of them cal/ing "Moke W oy ... Moke W oy ... " to remind the pedestrions to cleor the street. Possengers , os well, faced hazards in the early doys Between Aksoray and Topkapı lay o fire-rovoged areo full of the desperale unemployed. Th ieves weoring mosks would iump on the from and rob the possengers, iustlike in cowboy movies. The introduction of electrıc lroms in 19 14 brought obaut o greaf change fo Istanbul. The one-cor lroms had red calaured leother ormchoirs in 1st class and green coloured wooden ormchoirs in 2nd class. The doors were automatic. The troms drove between Toksim and Sirkeci, and open-oir lroms were used during the summeı on the Asion side, between Kadıköy and Fenerbahçe and Kadıköy and Bostoncı. Bul those under 35 wi/1 nofremember these. Tromwo ys provided Istanbul with an efficient public transport system for close to 100 years. Bulthe city's modernizotion and the advenl of the aulomobile ended the reign of the tromwoys, untiltheir re.surrection this year In 196 1, tromwoy service wos brought to o half on the European side

1

Bugün istikıal Caddesi'ne yeniden kav uşan tramvay. istanbul'un hızlı ge liş mesin e ayak uyduramamış ... ve unutulup g itmişti. The rapid pace of Istanbul development over the last three decades forced the onee-popu/ar tramways info retirement... until their resurrection this year on istiklal Caddesi.

and five year s loter the same fote befe// il on the Anato/ian side . Fallawing their demise , o nostolgic group of fromwoy-loveıs creoted o home for same of these veteran vehicles in o transport museum in the Kuşdili disfricl of Kadıköy. Bul os the population of Istanbul zoomed from 500,000 lo over 5 million the museum los/ ils significonce and wos turned info o fire station. In mony cilies in the world, troms were redesigned to frovel ot higher speeds on o speciol road in order to

meel the needs of o modern city. Bul in Istanbul tromwoys were forgel/en very quickly. The ollure of this old foshioned mode of lrovel and the ambionce of the smoller and more refined Istanbul ossocioted with if has never completely died. The prospecl of these modesl troms once ogoin Irave/ing up and down islik/al Caddesi brings back the memories of old Beyoğlu with its theotres, cinemos, cofes and elegantly aflired ladies and gen/lemen. Ah, the good old days! SKYliFE ı ı /90 69


Ayrmtılı bilgi içi11; /iitfen 142 06 6/ - 142 04 85 no'/u telefonlardan Öz lem Şen 'i ara.vınız.


YKB4

No, 350

... Lütfen dikkat. .. Attention please ... Bitte Achtung ... Attention s'il vous-plalt...

Yapı

Kredi'nin

Türkiye'nin dört bir yanında ve

Kıbrıs'ta

"24 saat hizmet veren"

Telebankalar'ı şimdi havaalanlarında

da

hizmete girdi. İstanbul Atatürk. Ankara Esenboğa. İzmir Adnan Menderes. Dalaman.

Antalya ve Adana

havaalanlarının

iç Hatlar Geliş Terminalleri'nde bulunan Telebankalar'dan

dilediğiniz

an para

çekebilir. para ya da çek yatırabilir. havale yapabilirsiniz. Türkiye'nin 6 büyük havaalanında yalnızca Yapı

Kredi'nin

sunduğu

"özel hizmet", tüm Telecard ve kredi

kartı

bu

Yapı

sahiplerine duyurulur.

Kredi -,T.:;'j ı.,'24 ı ~ ~ L.

ı·

~ YAP I K ;lf O

'

YAPI~KREDi

"hizmette

sınır

yoktur"

/

/

\.\!. -

ı

/

- 3bi!. B

.


Kap1da her an Mersin METROPOL Çarşı kendi müşterisini yaratıyor! Türkiye'nin ilk Serbest Bölgesi Mersin'in merkezinde, Türkiye'nin ilk gökdeleni METROPOL Kule'nin ve Ramada International ' ın Türkiye'deki üçüncü beş yıldızlı otelinin eteklerinde toplam 11.000 rn2 alanda, her biri 7.200 rn2 olan altı katta 25 rn2'den 650 rn2'ye kadar büyüyebilen 1000 modüler mağaza ve işyeri ... Mersin METROPOL Çarşı ziyaretçilerinin uzun süre kalmalarını , dinlenmelerini, eğlenmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlayacak her imkanı sunuyor! 15.000 nüfuslu bu dev kompleks çağdaş ve huzurlu bir alışveriş ortamı sağlamakla kalmayıp, Mersin'in çehresini değiştiren yepyeni bir yaşam tarzı sunuyor. • Ultra modern diskotek • Bowling ve Bilardo salonları • Sağlık merkezi • Yüzme havuzu • Özel restoranlar ve "fast-food" hizmetleri • Sinema, tiyatro ve sergi salonları • Çocuk bahçeleri • Dinlenme köşeleri Mersin METROPOL Çarşı açıldı! Kapıda her an 3500 kişi! Uluslararas ı iş dünyası na olduğu

kadar gelenek ve ihtiyaçlarına hitap eden Mersin METROPOL Çarşı 'da edinilecek mülk,

Çukurova' nın

• • • • • •

her türlü güvenlik ve bakım sorunları deruhte edilmiş, seçkin müşterileri haz ı r bir işyeri, değeri katlanarak artacak bir yatırım , 21 Yüzyı l'daki yerini ayırtmış ileri görüşlü yatırımcılığın somut bir göstergesidir.. prestijdiri

l Bilgi için:

Üstay Yapı AŞ Mf RSt N

MElHOPOl Türkiye 'nin ilk "gökdelen "i

MERTiM Servis Hizmetleri ve Ticaret AŞ Mersin Tel: 741.21563 · 741.25785 • Fax: 741.23329


\

. ___

--;-;t jJ P t ' •

..

. , ... \

~

.

'

f

• .. • •

'

... '

~. ,

'.J

.ıı..


IUCIANOitARCATO

+oec 0 RTex


NE VARSA ,..., DOGADA VAR! Vura l Sözer Fotoğraflar : Şemsi Güner

O

tuz-kırk yıl oneesinden bir

hikôye

ltolyo kmobolo-

rındon birinde yaşanmış, gerçek bır hikôye

Genç bir doktor, çevrede

başka doktor olmadığını oğrendiği bir kosobodo muayenehane açmış. Yoredeki tek doktor olduğundan, kısa sürede ün solocoğıno, çok para kozonocoğıno kesinlikle inonıyormuş. Tek üzuntüsü, işlerı çağalırsa hastalarına gerektiği kadar zaman ayıro­

moma mış! Kosabc halkı bu genç doktoru büyük saygıyla karşılamış. Daha ilk günden oralarına olarak , yabancılık çekmemesine yardımcı olmuşlar, koynoşmışlor. Çorşıdo , kohvede,kırdo,

·•

yolda, gordükleri her yerde ilgileniyor, hotır soruyorlor; düğünlerine, derneklerine davet ediyorlarmışi _. Hepsi iyi hoş do, günl r, haftalar hatta aylar böyle sevecenlikle geçip gittiği halde, bir kasabol do muayenehanesine gelip şu şiKOyetim var doktor ... " demiyormuş Hiç kozanmadon aylarca hazır­ don harcamak kolay değil elbet. Genç doktor sonunda bir gün kahvede otururken çevresindekilere: " Burası ne sağ ıki ı yöre i .. Siz hiç hasta olmaz mısınız? " diye sormuş. Kasabalılar "Yoo , oluruz .. " demişler.

"Pekiyi , niçin bono gelmiyorsunuz?" ono gidi"Aktur falonca var ya yoruz." "Yol. Ben doktorum .. bono gelmeniz gerekmez mi?" "Vollo doktor, o bizim her derdimizin devasını biliyor. En ağır hostolorrmız bile şifa buluyor . Niye sona gelelim ki?" " Oılorlo, köklerle , yoproklorlo, çiçeklerle mi yapıyor bunu?" "Herhalde öyle yapıyor .. Verdiği ilaçları kullanıyoruz, iyileşiyoruz. Fazlasından haberimiz yokl" 76 SKYLIFE 10/90

Genç doktor yasa dışı bir olayın karşısında olduğunu anlıyor, ome oradakilere de fazlaca belli etmiyor Ertesi gün, şehre gidip savcılığa şika­ yet dilekçesi veriyor Savcılık şikoyeti haklı bularak, oktar hakkında dava açıyor. Olay kosobodo büyük tepki yaratıyor. Kadını, erkeği, yoşlısı, genci doktora ateş püskürüyorlor. Kimin ne derdi varsa koşan, ono deva bulan boyle bir insana, bu yapılır mı?" . Duruşma günü, bütün kosaba halkı mahkeme solonunu dolduruyor .. Acaba ne olacak? Duruşma başlayınca, kosabanın

sevgilisi otçu, çok onemli açıklamoda bulunocağını söyleyerek, duruşmanın gizli (apılmasını istiyor. Yargıç isteği kobu ederek, solonu boşoltıırıyor "Evet, söyleyin bakalım .. " diyor, "neymiş onemli oçıklomolorınızl " " Hokkımdoki suçlamayı kabul etmiyorum, sayın yargıç . dıyor ok tar Ben , kocakarı ılaçları verere halkın sağlığıyle oynayan bır sohtekôr değilim ... Ben , Roma tıp fakültesinden mezun bir doktoru m.. Buyurun, bu do diplomom. " Diplomasını cebinden çıkartıp yargıcın onüne bırakıyor.. · Yargıç kısa bir şaşkınlık geçirip, diplamayı inceledikten sonra "Pekiyi , niçin doktor olduğunuzu gizliyorsunuz?" diye soruyor. "Efendim , yöre halkının gelene sel alışkanlıkları var. Hasta oluneo doktora gitmek yerine kendi bildikleri yöntemleri uyguluyorlor. Onların bu ozelliğini sezinleyince, işsiz kolmomo için ben de aynı yöntemi uygulamoya başladım. Ancak , şifolı bitkiler konusunda fazlaca bilgim yok .. Onların bitkilerden yaptığımı sondıkları ilaçları, aslında eczonelerde satılan ilaçlarlo hozırlıyorum ... Ufak bir şekil deği ­ şikliği. Iyi niyetli bir aldatmaca. Onların sağlığı için " "Ilginç ... Bu davayı açılmamış kobul ediyorum .. " "Bir ricam var sayın yargıç ... Söylediklerim gizli kalsın , tutanoklara geçmesin. Kosaba halkı gerçeği öğrenir­ se ekmeğimden olurum. Bu orada davacı olon genç meslekdoşımo do bir önerim var. Bu olay beni halkın gözünde daha do kohromonloştıro­ cok.. Oturup boş yere hasta beklemesin. Bir on önce bir başka kosabaya toşınsın.. aynı yöntemi uygulası n .. *** Şifolı bitkiler hakkında bilgi olmak -


NATURAL

CU RES Age-old herbol remedies are discovering o new oudience in todoy's stress-fil/ed world. his story octuolly hoppened in o /to/ian town same 30-40 years ogo. A young doctor opened o proctice in o vii/age. Becouse there

T

wos no doctor in the oreo, he thought he would become well-known and prosperous within o short time. The people in the town treoted the doctor with greot respect and friendliness, speoking to him in the market, the cafe, in the countryside and on the roods , and inviting him to their weddings and clubs. Bul the weeks went by and stil/ no not o single potient had visited his office. Finolly, in desperotion , the young doctor osked the people in the cafe "Whot o heolthy region! .. Don 't

you ever get sick here?" They onswered: "Yes we do ". ' Then why are you don 't come to me?" he persisted. "You know the herbolist, we go to him." "Yol /'m o doctor ... shouldn 't you come to see me?" "But doctor, he knows o remedy for all of our comploints . He cures even the sickest potients. Why should we come to you" "ls he doing this with herbs , roots, leofs and flowers?" "Probobly... W e iust lake the SKYLIFE 10/90 7 7


için uğradığım modern bir oktar dükkônında bu öyküyü anlattıkton sonro , "gerçekten sizlerle tıp adamları ya do ilaç üretenler orasında gizli bir rekabet var mı?" diye sordum. Genç oktar: " Ha yır , kesinlikle yo~ ..." dedi . "Bizim uğraş konumuz ve alanımız yıllardır yasalarla belirlenmiş ve sınırlonmıştır. Biz doktorluk toslamoyız . Teşhiste bulunomoyız . Reçete hozırloyamoyız ." "Ne yaparsınız?" "Bize genellikle, örnek olarak söylüyorum, diyelim hozımsızlık çeken biri gelir, gitmediğim doktor, olmadığım ilaç kalmadı , yine de gazdan çotlayocağım, der. Biz de bir de şunu dene diyerek, hozımsızlık konusunda iyileş­ tirici olduğu yüzlerce yıldır kanıtlan­ mış, bi rkoç şifalı bitkiden yapt ığımız çayı veririz ... " "Şifalı bitkilerle tedavi günümüzde ilgi görüyor gal iba! " ''Evet... Yalnız bizde değil , bütün dünyoda ilaç konusunda doğadon daha çok yararlanma eğilimi var ... " "Nasıl oluyor?" "Geniş bir konu. Ayak üstü anlatıla­ maz. insanlık kadar eski bir bilim dalı. insanlar dertlerinin devasını binlerce yıldır doğada aramışlar ve bulmuş­ lar ... Ko bu klar , kökler, yapraklar, otlar dertlerine deva olmuş. Yalnız, her ülkenin floras ı yani bitki örtüsü farklı ­ dır . O yüzden şifalı bitkilerden yarorlonma yöntemleri de ülkelere hatta oynı ülkenin yörelerine göre birbirinden farklı olur. Orneğin bal. Bolla rın farklı özellikler taş ım a sı, kovanların bulun· duğu yöredeki bitkilerden, çiçeklerden kaynaklanır. " "Ne kodardır bu bitki sayısı?" "Halen dünyoda 1 milyona yakın şiialı bitki türü olduğu tahmin ediliyor. Bu bitkilerin henüz yar ı sı tanımlanmış ve adlondır ılmıştır . Her yıl yeni tanım­ lamo lario bu sayı artmaktadır. Ulkemizde, tedavi amacıyla 500 dolayın­ do bitkiden yororlonılmoktodır." "En çok hangi şikoyetlerle korşıloşı­ yorsunuz?" "Solunum ve sindirim yollarıyla ilgili şikoyetler. Nezle, grip, ülser, boşta . Son ra , gerginlik , stres. Bir de diyet. "Bu konularda denenmiş belirgin terkip ya do hormonlorınız var mı2 " "Var tabii . Doğrudo n ıhlamur ya do adaçayının iyileştirici özelliklerini çocuklar da biliyor artık. Ancak, şu soyocoğım bitkilerden haz ı rlanmış bir terkip, nefes rohatlotıcıdır. Astımo , bronşile iyi gelir lhlamur , kabuk tarç ı n , 78 SKYLifE 10/90

Her derde deva şitalı iki bitki : Hatmi çiçeği (üstte) ve Biberiye (altta) Two medicinal herbs which cure almost any complaint: mars mallaw (althaea officinalis) above. and rosemary (rosmarinus officinalis) be/o w.

zence fil , karanfil , ho vl ı con , elma kobuğu , yoylo çayı , akdeniz çayı , hotmi çiçeği , altın çiçeğ i , popatyo , rezene, keten tohumu , öksürük otu , kuşb u r ­ nu .. "Hepsi bir orada! " "Evet. Bunlardon mesela ku ş burnu , mucize bir bitkil Bir kilosundo , dört kilo norenciyeye eşit C vitamini var . Ro-

motizmal hastalı kl arda a ğrı kesici özelliğ i var. Ko n s ul an d ı r ıcı, ka ndaki şekeri düşürücü etk ileri var. üzeilikle reçelini solıyoru z . Adaçayı do bir do ğo muci zesidir . Boğa z ve burun has tolıklor ı ndo anti sept iktir, gaz söktüıü cüdür , kuvvet verici, uyorıcıdır." " Çoğım ız ın has ta lığı stıes için no öneriyorsunuz?" "Dinlenme çay ı öner iyorum. Bu do bir bitkiler harman ı. Koynar suya biı tu tom atıp , beş-on da ki ka demlendikten sonra , ılık ılık içiliyor. Isteyen şeker. li mon da ilave edebiliyor. Sokinleştiri c i, ga z giderici, uyku dü?enleyicı özellikleri var. B itkileı şunlar Meliso (oğulotu), popo tyo , lavon to, biberiye, elma kabuğu , ardıç meyvesi, ıhla m ur. "Zoyıflomo ya do diye! içi n ne öne rirsini z?" "Arı poleni , başla ge l i ı . Hücre yeni leyi c i, m e tobolizmoy ı d uzenleyici öze lliği var . Besin olarak, kepekli lo hdlarda n yu laf ezmesi ve kabuklu pi rinç. Ayrıca bir de diy ı çayı Sinome ki , fundo yapra ğı, boLeno, a ıd ıç, ko ten tohumundo n oluşuyo ı . Ya ğ ÇÖ/ ij cü, idror söktürücü, boğı ı so k ça lışl ıııcı öze lli ğ i var "


medicine he preseri bes. W e don 't know foo much aboul itl" The young doclor realized this was probably illegol bul he d ıdn 't /et on. The next day he wentto the publıc prosecutor and complained. The public prosecutor agreed with him and charged the herbalisi with illego/Iy practicing medicine. Everyone in the town was furious with the doclor. How could they do this to o man who found o remedy for everyone 's complaints2 On the day of the trial the townspeople Filled the courlroom As the /rio/ began, the herbalisi said he was going lo make o very impor/ant stotemenl, therefore he requested o ciased trial. The iudge acceded and emptied the courtroom "Now, teli us, what is your imporlanl statement?" "The charges against me are baseless ," he said. "/'m not o fake who plays araund with the health of the people . ../'m o doclor, as graduate of the Medical Faculty in Rame, " taking out his dip/oma and showing it to the iudge. After o moment of surprise, the iudge inspected the dip/oma and asked him. "Then why are you making o seeret about your profession?" "In this region , the people have traditional habits. When they gel sick, instead of going to o doctor, they treot themselves with traditıonal remedies. When 1 realized this , 1slarted doing the same thing so 1wouldn 't be unemployed. But 1don 't know about medicinal plan/s.. The medicine 1 give the people is made from drugs so/d ot the pharmacy... 1iust change they way they look o bit. The deceplion is we/1-intended " "Very interesting 1 agree to drop the chorges agoinst you ." "1 have o request Your Honor . Please, keep everything 1have said 111 confidence. If the townspeople hear about it, then /'ll lose my livelihood. Now, 1have o tip for my young colleague. After this event the people wi/1 see me as o hero... He should go to anather town right away and set up o pıactice using my methods. "

shop. After teliing him this story, 1 asked him if there was any rivalry between herbalists and physicıans and pharmocists. The young herbolisi answered. "No, definitely not ..Our work has been closely regulated for years We can 't pose as doctors. W e can 't make diognoses. W e can 't write prescriptions. " "What are you doing then2" "Generally, to give you an example, sameone comes comploining of mdigestion and says that he's been to ol/ the doctors and tried all the medi cines, bul he's stil/ miseroble We soy to him, lry this tea it's mode from medie ina/ herbs and has been used for centuries to treat ind1gestion .. "ls herbal medicine becoming more popu/or taday? "Yes, and not only here. All over the world. there IS o trend to use --+

Günümüzün aktar dükkan ia rı birer laboratuvar ciddiyetinde (üstte). Nefes açıcı bitkilerin en önemlilerinden kabuk tarçın (altta).

Taday. same herbalisi shops resemble laboratories. (top) One of the most effective herbal cures for bad breath is cinnaman bark. ( (bottom)

***

To gelsame information abaut medicinol plan/s. 1 visited an herbalis/'s ~ r Ytııl

ıQ; I Ü

79


noturol cures." "Whot 's the reoson for th is trend?" "This is o brood topic. Noturol medicine is os old os monkind. For thousonds of years, people have sought remedies for their health problems in noturol substonces such os Halen dünyada 1 milyona yak ı n bitki türü oldugu tahmin ediliyor. Bunlardan. astım ın ve bronşitin mücize bitkilerinden ikisi: Keten tohumu (sagda) ve Zencefil (altta) görülüyor. şi ial ı

Flaxseed (right) and ginger (bottom) are considered miraele cures for astiıma and bronchitis.

80 SKYLIFE 10/90

bork, roots, leo fs, and herbs. But every country has o differen t floro. For that reoson, herbol remedies differ from country to country and even from region to region For exomple, the properties of honey differ occording to the flowers and herbs of

the region where it is produced. "How mony medicinol plonts are there?" "At preseni there are neorly 1 million different plonts in the world and only half are nomed. This is rising every year. In our country, we use 500 plan ts for medicinol purposes " "Whot are the mosi comman comploints2" ''Comploints obout the respiratory system, digestive trock, co/ds, flu and ulcers. We o/so get o lot of people comploining obout nervousness, stress and losing weıght " "Do you have reody-mode blends to treot the se comploints? · "Yes, of course. Even the children know obout the curofive povv rs of lin denflower or soge tea. 1 moke o blend thot 's good for asthma and bronchitis which contoins lindenflower, cinnaman bork, ginger, corno lion , golongol, wildflower , mars/ı mollow, comomile, fennel linseed coltsfoot, and rosehips. "All of them together? "Yes. For exomple rosehips {roso conino} cal/ed kusburnu in Turkish , is o mlfocle plontl In one kilogram there is os much v1tomin C os in four ki/os of cilrus fruit lt is o good poin reliever for rheumotism and sel/s well os o ;am Soge tea odaçay is o/so o noturol mirocle. For throot and nose infec tions. soge tea acts /ike on ontıseptic os well os o sfimulont and helps to dischorge mucus. "Whot do you odvise obout treot men/ of slress2" "1 would suggest o reloxing tea mode from o variety of herbs. You have to drop o pinch of il in boiling water, seep it for 5 1O minules and then drink il tepid wıth sugar or leman lt is o reloxont which helps gel rid of gos and promotes sleep. lt's mode from Me/iso (bee bo/m), comomile lovender rosemory 1uniper berries,ond l1ndenflower " "Whot do you odvise for losıng weight2 "First. bee polen. lt renews the eel/s and 1mproves the metobolism. For speciol foods , groins, ootmeol and brow nce are good. 1o/so recommend o tea for dieters which ıs mode from sen no, heoth leof, bezene, ;un iper berries, linseed. lt eliminates fat and water from the system by making the intesiine work horder "


#

#

XEROX Xet'o.

Cor-· ':artridge 5(

~B

Fotokopi makinesi ah rken size hepsini sadece Xerox verebilir. Araştırmalammza göre, Türkiye'de fotokopi kullananlar en çok makinelerin sık sık arıza yapmasından, yetersiz servisten ve kolay bulunmayan, pahalı yedek parçalardan şikayetçi. İşte dünya fotokopi pazarının lideri Xerox'u Türkiye'ye getiren en önemli üç neden. Müşterinin memnuniyetini her şeyden önde tutan bir hizmet anlayışı. Dünya fotokopi piyasasına öncülük eden teknoloji. Mühendislerin görev aldığı tek

servis teşkilatı. Ve ek masrafsız yedek parça desteği . Yani Xerox'u dünyada Xerox yapan her şey artık Türkiye'de. Sonuç: Xerox'un kendi teşkilatıyla Türkiye'ye gelişinden sonra Xerox alanların hemen hepsi fotokopi dendiğinde Xerox'u tavsiye ediyor. Çünkü satılan her Xerox, bugün hala ilk günkü gibi tam bir performansla değerli belgeleri çoğaltınaya devam ediyor. Xerox hakkında daha fazla bilgi için: 157 78 78 Bn. Beki Çiprut.


Garanti'de

Garanti

Bankası,

"yüksek geliri gü-

ven içinde kazanmak'' isteyen herkese

aynı

laşımı

Çünkü,

ve

aynı

özveriyi,

aynı yakın

parasını,

First-Class'tır.

ilgiyi gösterir.

işini,

Garanti'ye alanlar

özenli yak-

geleceğini

ayrıcalıklıdır.

Onca banka içinden

Garanti'yi, "Tam Garanti"yi seçenlere dünyalar

değer!

..


Mercedes-Benz .

BIR GELENEK •••

MERCEDES-BENZ'IN GELENEGI, SCREKLI GEliŞE~ TEKNOtOJININ E:\' (ST NOKTASINDA OUIAKTIR. Zamanın en iyi sini teklif edebi lm ek.

Mercedes-Benz·i tcklif ed ebilm ek ... .\ lenge rl e r TicaretTürk A.~. tam -±0

ya ş l\·or.

1]e r zamanın en iyisi McrcedcsB<>n~·lcri dil ediğiniz gibi. güv~nl e scçebi Inı crı iz için tüm satı ş ~ irk e tlerid e hi zmctinizdcdir. ·

nldır :~ ıı es il e c ıı

ivivi. Mercedes-Benz·i sunuvor. H ewca nı ilk M~rced es-Benz anahtarını babala;·ııııza teslim ettiği günden az d eğil. Mengerl er Ti caret Türk A.Ş. tüm yu rda yayılmış sa tı ş ve sen ·is irketl erinde, Merced es-Benz ge l e n eğiııiıı 40 yıllık temsil cisi o lm anın mutlulu ğunu Telefon: 151 45 BO (20 hat) PBX Telex: 25201 avm tr. Telefax: 149 46 11 Merkez: Selime Hatun Cami Sok. No: 44 80090 Ayazpaşa Taksim - istanbul

Mengerler Ticaret TürkA.S. 40 yll1

aşk1n

AVM AHMET

tecri.l · e

VELi MENGER HOLDiNG A . Ş. KURULUŞUDUR .


ANATOLIAN ANTIQUITIES AND TURKISH CULTURE

SAD BERK HANlM

MUSEUM

by Patricia Roberts Photographs by Şemsi Güner

T

he expressionless faces on the mannequin boys who are lying in an elaborately decorated bed belray no hint of what is obout to happen to them. The smiling faces in the faded photograph which the exhibit exactly replicates offer no clue either. This diorama is of a circumcision room, and the bed, a four paster festooned with si/k hand-embroidered /inen and organza handkerchiefs and purses, is the meticulously preserved ritual bed of one of lstanbul's most privileged youth - Rahmi Koç This fascinating room is the most striking, and chil/ing, exhibit of the Sadberk Hanım Museum. Located an hour north of Istanbul in the Bosphorus viiiage of Sariyer, the Sadberk Hanım Museum is Turke y's only private museum. Throughout her life, Sadberk Hanım , the Iate wife of Turkish business magnate Vehbi Koç,

Earthenware water jugs from the Chalcolithic Age --some of the archeological treasures on display in the Sevgi Gönül Wing. Ek binadaki Sevgi Gönül Müzesi'nde korunan arkeolajik eserlerden kalkolitik çağa ait toprak testiler.

84 SKYLIFE

ı ı

/90

ZENGiN ANADOLU TARiHiNi VE TÜRK KÜLTÜR MiRASINI KORUYAN

SADBERK .. . HANlM MUZESI üslü bir yolağa uzanmış yolan çocuk mankenlerinin ifadesiz yüzlerinden birazdon boşları­ no gelecek olonları on lamak mümkün deği l. Sergilenen solmuş fotoğrafteki gülen yüzler de hiçbir ipucu vermiyor. Bu diyoroma bir sünnet odasına ait. ipek, el işlemeli keten ve orgonzo ku-

S

collected the treasures used in daily life in Ottaman and Turkish times and devoted herself to the preseNafion of her country's rich heritage. She dreamed of founding o -+


moşlardon yapılmış mendillerin ve para keselerinin süslediği titizlikle saklonon dört d irekli büyük koryola ise Istonbui'un en ayrıcalıklı gençlerinden Rahmi Koç'un tören yatağı. Bu büyüleyici oda Sadberk Hanım Müzesi'nin en göz alıcı ve ürpertici, sergilerinden biri. Istanbul' un boğaz semti Sarıyer'de kurulu Sodberk H anım Müzesi , Türkiye'nin tek özel müzesidir. Büyük Türk işadamı, Vehbi Koç'un eşi Sadberk Hanım, tüm yaşamı boyuneo Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi günlük yoşontısıno ait ta rihi ve kültürel değerleri toplamış ve kendini ülkesinin zengin kültür mirasının korunmasına adamış­ tır.

Sodberk Hanım gelecek kuşakların öğrenip değer vermesi için topladığı eşyalar ı n koruma altına alınocağı bir müze kurmayı düşlemişti. Ne yazık ki o düşünün gerçekleştiğin i görerneden hayoto gözlerini yumdu . Ama eşi ve çocukları Vehbi Koç Vakfı ile birlik- .....

The restored 19th century Azaryan yal1s1in Sanyer provides an unusua/ setiing for the Sadberk Hamm Museum.

19. y ü zyı lda yapı l an Azaryan Müzesi haline getirildi.

Ya l ıs ı ,

içi ve

d ı şıyla

restore edilerek bugünkü Sadberk

Hanım

SKYllf E ı ı / 90 8 5


M.Ö. 6000 yıllarına ait, Burdur Hac ıl ar'da bulunmuş insan biçimli kap.

An anhropomorphic bowl found in Burdur, Hacilar (6000 B. C.)

86 SKYllf t

ı ı

/90

museum to keep and profeel these objects so that future generations could learn from and appreciate them. Although she passed awoy befare her dream was realized, her husband and children, together with the Vehbi Koç Foundation, completed her project. Here, within the yellaw and white Azaryan Yai!SI, o 19th century wooden mansion named for its former owner, her wish fina/Iy came true. In 1980, after the yal1s restoration, the Sadberk Homm Museum was opened to the public with her private collection assembled on three floors of the old house. The museum received, in /988, o Dip/oma of Merit from the Europa Nostra Award Foundation- advisors to the Council of Europe in matters of preseNation of national culture and heritage. "We were very honored to be recognized by this important foundation , who presented us with o dip/oma for our careful restorotion efforts of the 19th century yali1and its transformatian into o cu/tura/ institution." said museum curator, Cetin Anlagan. "We aspire to make the Sadberk

Han1m Museum o respected, admired institution which provides not only exhibits but scholarly publications and on-going cu/tura/ activities. The museum has published two books to date - one o museum catalogue, the other on protohistoric weaponry. Two more publications are underway and just recently, Prof. john Carswe/1 of Sotheby's London, completed o catalogue of the museum 's Chinese porce/ai n co/leetion," continued Mr. Anlagan. In 1983 the Vehbi Koç Foundation purchased o second collection, owned by Hüseyin Kocabaş, o friend of Sadberk Han1m 's. Mr. Kocabaş passed away in 198 1 after amassing, over his lifetime, an amazing 8,000-piece collection which includes artifacts from the 6th mil/ennium B.C. up to the 19th century. Four thousand pieces were seleeled for exhibit in the museum. The earliest objects, those doting from the Iate Neolithic and early Chalcolithic periods (540Q-4750 B C.} to Byzantium (AD. 330-1453}, are now housed in the Sevgi Gönül Archaeology Wing, o new building named after Sevgi, the second daughter of Sadberk Hamm, who was instrumental in carrying out the wishes of her Iate mather and is now President of the Executive Commitlee of the Museum. To veterans of Turkish museums, the new archaeology wing comes as o pleasant surprise. Originally o dilapidated 19th century house, the buiiding was carefully restored over two years (at o cost of TL 750 mi/lion}, under the guidance of Istanbul architect lbrahim Yalçm. The five floors of exhibition space are both dramalic and functional - o product of coop-eralion and coordination between. the museum staff and architect ilban Oz. The interior is decaroted with o daring combination of gleaming black Adapazari marble, black fabric, and wood which dramatica/Iy set off the illuminated antiquities This very innovative museum decoralion is encased in o delicafe gingerbread ya/, which gives no hint of the surprise which awaits inside. Thanks to the museum staff, information pane/s in Turkish and English offer historical explanations before each exhibit. Mr. Anlagan, who is justly proud of the new wing, explains, "We are-+


te onun tasarısını, adını eski sahibinden alan 19. yüzyıl yapısı büyük ahşap konağın içinde, sarı ve beyaz boyanmış Azaryan Yolısı 'nda gerçekleş­ tirdiler . 1980 yılında bu eski yalı restore edildikten sonra, üç katı Sadbek Hanım'ın özel koleksiyonuna ayrılarak müze haline getirildi. Sadberk Hanım Müzesi 1988 yılında, Avrupa Konseyi'nin ulusal kültür mirasları konusunda danışmanlığını ya pan Europa Nostra Award Vakfı'nın Liyakat Diplomasını kazandı. Müze müdürü Çetin Anlagan şunları söylüyor . " 19. yüzyıl yalı­ sını özenle restore edip onu bir kültür kurumuna dönüştürdüğümüz için bize Liyakat Diplaması veren bu önemli vakıf tarafından tanınmış olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz ... Müzemiz yalnızca sergi hizmetleri vermiyor. Akademik yayıncılık ve diğer kü ltür faaliyetlerini de sürdürüyor.", diye ekliyor Bay Anlagan ve şu biıg ileri veriyor. " Şimdiye dek iki kitap yayınla ­ dık. Bunlardan biri Müze kataloğu , diğeri ise ilkçağ Silahları 'ydı. iki yoyı­ nımız daha çıkmak üzeredir ve kısa bir süre önce Londra Sotheby 'den Prof john Carswel l müzem izin Ç in porselen leri koleksiyonu ile ilgili bir katalog hazırladı. " 1983 yılında Vehbi Koç Vakfı , Sodberk Hanım ' ın arkadaşlarındon Hüseyin Kocabağ 'ın sahibi olduğu ikinci bir koleksiyonu daha satın aldı. 198 1 yılında vefat edenBay Kocabağ , yaşamı süresince M. O. 6 bin yıl­ ları ile M.S. 19. yüzyıl orasında yapıl­ mış 8.000 parça sanat eserinden oluşan göz kamaştırıc ı bir koleksiyonu bir araya toplamıştı. Bunlar arasındon dort bin parça müzede sergilenrnek üzere seçildi. Son Neol.iti ve il Kalkolili çağlar­ dan ( M.O. 5400-4750) Bizans dö- Wreaths and ornaments from the Roman period (above). A diorama depıciıng the Ottoman nemine kadar ( M .S. 330-1453 ) en coffee ntual, one of several dioramas of traditional Turkish life (below). eski parçalar şimdi Sevgi Gönül ek arRoma çağından taç çelenkler ve takılar (üstte). Osmanlılarda kahve ikramını temsil eden köşe keoloji binasında sergi leniyor. Bu ek (altta). bina ad ını Sadber Ho ım'ın i inci kı­ zı Sevg i den alıyor . Bayan Sevgi Göbeş atl ı sergi alanı dramatik etkisinin ve ingilizce açıklama panoları var. nül annes ine çalışmalarında yard ırncı yanısıra ışievsel özelliklere de sahip. Bu yeni ek binayla haklı olarak gurur olmuştu Şimdi iseMüze Yönetim KuBinanın içi, rşıklandırrlmış antika par- duyan Bay Anlagan şu açıklamoları rulu'nun başkanlığını yürütüyor çalann güzelliğini daha da ortaya çı­ yapıyor. " Birinci katı kültürel sergiler, Türk muzecileri ı çin bu yeni e bi no karacak şekilde parlak siyah Adapa- ~onferanslar ve konseriere oyırd ık. fıoş bir sürpriz oluşturuyor. Ünceleri zarı merrneri ve ahşabın cüretli bir Ekim ayının başında ' Paça lr ' sergisi yıkık bir 19. yüzyıl evi olan ?ina, ls~on­ ombinasyonu ile dekare edilmiş. Bu müzemize konuk oldu. 3 Kasım'da bullu mimar lbrahrm Yalçın on derlıgın­ son derecede yaratıcı müze dekoru Adler mucevherleri sergisi açıldı. Arade iki yıl süren özenli bir çalışma sonu- içeride karş ıl oşılocak sürprize ilişkin lık ay ı boyunca Samsat fotoğrafları cunda restore edilmiş. Müze persone- hiçbir ipucu vermeyen zarif bir yalının sergileniyor. . li ile mimar ilban Oz un eşgudümlü ıçin de gerçekleştirilmiş. SergilenrnekKocaboş koleksiyonunun Turk , Iran çalışmas ı ve işbirliğinin ürunü ol o n te olon her parçanın önünde, Türkçe ve islam metal ışlemediğinden ne- SKYLIFE 11/90 87


Cagdas olanaklara, çağda~ gereksinimiere ceuap uerebilecek 6es yıldızlı bir otel,

(~\

\~) BÜYÜK ANKARA OTELi EX)

AtatOrk

Bulverı

EMEK OTELLER ZINCIRINE DAHILDiR

183 · 06680 Kavaklidere-ANKARA/TURKEY Tel: 9/4 125 66 55 Tlx: 42398 gtel-tr. Fax: 9/4 125 50 70


devating the first floor of the Sevgi Gönül wing fo culturol exhibitions, conferences ond concerfs. At the beginning of October we hosted on ex· hibition of "Pocoli" - Turkish potch· work ort, and on November 3rd on exhibition of Ad/er ;ewelry will open. Throughout December the museum will hosf o photogrophy exhibit of pic· tures from Somsof, o viiiage in south· eo stern Turkey. " The loter pieces from the Kocaboş collection, which include exquisife exomples of Turkish, Persion and ls· lomic metolwork, 16th century lznik tiles and foience, os well os 15th and 16th century Chinese blue and white porceloins and celodon wore, are disployed with the originol Sodberk Hanım cal/ection in the Azoryon Yo/ıs1.

The originol building o/so disploys the ethnogrophic calleetion in severol effective dioramos which show how doily life passed in o Turkish home. The circumcision bed forms port of this department. These scenes offord the viewer the opportunity fo see orig· ina/ costumes, sumptuous furnish · ings, and utensils of doily life or· ronged together in o depiclion of o rif· uol of Turkish life. The richness of the exhibits is stoggering. Other rooms in the Azoryon Yolısı di sp/ay Sodberk Hanım 's silver freos· ures - filigree coffee cup ho/ders, froys , splendid coffee and tea pols, and gleoming bowls-o/1 beoring on engroved "tuğro" (monogrom) of on Offomon Sultan. The Sodberk Hanım Museum brings the rich history of Anotolio and the customs of Turkish culture olive and confinues to ocquire superb ex· omples of ort which relotes to Turkish heritoge. "Through our concerted ef· for/s, we hope the museum wi/1 be oc· cepted os o member of the lnterno· tionol Council of Museums (/COM) in /991 ," said Mr. Anlogon. A tour is best begun in the orchoeology wing fo view the museum 's col· lecfion in chronologicol order. The Sodberk Hanım Museum is open doi· Iy except Wednesdoys, 1O o.m. fo 5 p.m. The entronce fee is TL 5,000. A newly publish&d museum cotologue is worth purchosing before you start your visit. Address: Piyasa Caddesi 27-29, Büyükdere 80890 Istanbul Telephone: (9Q-1) 142-3813; 142· 0365 e

The original building also displays the ethnographic collection in several effective dioramas which show how daily life passed ina Turkish home. 'sir Türk evindeki günlük yaşantının bir parçası olan sünnet yatağı da sergilenmektedir. fis örnekler, 16. yüzyıl iznik tuğla ve foyonslorı , 16. yüzyıldon kalma mavi ve

beyaz çin porselenleri ve zümrüt renkli çiniler içeren daha yakın dönemlere ait porçaları Sodberk Hanım koleksi· yonu ile birlikte sergilenmektedir. Asıl binada, bir Türk evindeki günlük yaşantının nasıl geçtiğini gösteren ve birçok etkileyici diyoromadon oluşan bir etnogrofik koleksiyon do sergilen· mektedir. Sözünü ettiğimiz sünnet ya· toğı bu bölümün bir parçasıdır. Oluş· turulan görüntüler izleyicilerin, Türk ya· şam tarzını tasvir edecek şekilde düzenlenmiş orjinol giysileri, gösterişli mobilyoları ve mutfak eşyalarını bir orada görmelerine olanak vermekte· dir . Serginin zenginliği insanı hayret· ler içinde bırokmoktodır. Yolının öteki odalarında Sodberk Hanım ' ın gümüş hazinesi sergileni· yor: Telkôri işlemel i fincan muhofozolorı, tepsiler , olağanüstü gü zellikle cezveler ve çoydonlıklor ve her biri bir

Müzedeki koleksiyonları kronolo.\ik sıroyla görebilmek için orkeoloji bö ü· münden dolaşmaya başlamak en iyisi· dir. Sodberk Hanım Müzesi, Çorşom· bo dışında her gün sabah 1O.OO'don akşam 17.00'ye kodor açık ve giriş ücreti 5.000 lira. Yeni bosılmış müze kotoloğu, gezinize boşlamadon önce satın alınmaya değer. Adres: Piyasa Caddesi 27-29 Büyükdere 80890-ls· tonbul. Telefon: (90-1) 142 38 13 ; 142 03 65 .

Roman vases in the shape of waman's head. Roma çağ ı ndan kadın başı

biçiminde vazolar.

Osmanlı sultonının tuğrosını ta şıyon göz alıcı koseler. Sodberk Hanım Müzesi, yaşoyan

Türk kültürünün geleneklerini , Anadolu'nun zeng in tarihini getiriyor ve Türk mirasının muhteşem sanat örneklerini toplamoya devam ediyor. " Çabaları · mız ve görüşmeler sonucunda, Müze· mizin 1991 yılında , Uluslarorası M üzeler Konseyi 'ne (COM) üye kabul edileceğini ümit ediyorum. " diye bitiri yor Boy Anlogon. SKYUFE

ı ı

/90 89


For a colorful holiday, ca ll re d Most every beauty spot along the coast is only a drive away: Rentan AVIS car and enjoy yourself. We try harder, so you can take it easy. Lincoln Limousine, Lincoln Town Car, Mercury Grand Marquis, Mercedes 280, Mercedes 190 E, Ford Scorpio, Ford Taunus 2000 (AC/A), Ford Minibus, Suzuki 4WD, Fiat Mirafiori, Fiat 131 SW, Renault 12, Fiat 131, Fiat 124.

<§t@Koç

AV/S

WETRY HARDER

AVIS OFFICES

ADANA: (71) 133045· 134824 ADANA AlAPORT 150476·150360-4 ııncs fXl 30? ALANYA : (323) 13513 14990. ANKARA : (4) 16/2313·15. ESENBOCA AlAPORT 3121633. OOMESTIC 31228201570. INTERNATIONAL 31228201670. HILTON HOT(L 1260403. ANTALYA : (31) 116693-119483. ANTALYA AlAPORT 719403. AYVALlK : (663) 12314. BOORUM: (6 141) 2333-1996. BURSA: {24)365133. ÇEŞME : (549) 26706. DALAMAN AIRPORT: (6119) 1588. DENIZLI : (621) 44059 DiYARBAKlR: {831) 19715. ERZURU M: (011 l 1871~. fAlURUM AlAPORT 18715, FETHIVE : (6 15) 16076. GAZIANTEP: (85) 160561 GAZIANTEP AlAPORT 160561. ISKENOERUN: (881) 30344 iSTANBUl : AlATURK AlAPORT 00Mf$TIC ( 1) 5731452. lNTfRNATtONAL 5734660-5736445-5744403, CIHANGIR 1454272-151391 1 1511313. DIVAN HOTEL 1465256_ HILTON HOTEL 1487752 KADlKOY 3553665 3504878. SULiANAHM rT 5126953 TAKSI M 1417896 1412917 iZMIA: (51) 211226-216139 A MENDERES AlAPCAl 511211 51 1839 KAŞ : (3226) 1990. KAYSERI: (35) 114923. KEMER : (3214) 1372 KONYA : (33) 114929_ KUŞAOASI : (636) 11475· 14600, MARMARIS: (612) 12771 16412. MERSIN: (741) 23450·24813. SAMSUN : (36 11 33288 Si DE: (321) 3134E, TRABZON : (031) 23740. TRABZON AlAPORT 24430 fXT 81. ÜRGÜP: 14868) 2177


4 Yolu •• ! Fazla kilolar1n1z1 dert etmeyin DP Egzersiz Aletleri'yle Spor yap1n, form tutun.

DP FITRIM ELEKTRiKLi KOSU BANDI • Koşma sırasında saatte max. S.S km'ye kadar oyorlanobilen • O.S HP SO Hz. 220 Volt motor, • Mesafe, hız, zaman ve kalari göstergeleri, • Zaman ve mesafe programları bitiminde alarmla uyarmo, lstenirse kulak memesinden NABlZ ÖLÇME CIHAZI takılabilir.

*

Fazla kilolorınızdan şikayetçisiniz .. . veya formunuzu korumak istiyorsunuz! Çözüm, kendinizi açlığa mahkum etmek olmamalıdır . Kış günlerinde yağmur çamur dinlemeden

kendinizi sokaklara atıp perişan olmanıza da gerek yok ...

Ş .ı md.ı,

d··unyaca un .. 1u.. ~~ . Al et1erı· ı ye 1 ~ ~ ~ DP Egzersız

evinizde spor yaparak fazla kilolarınızdan kurtulmanız, formda kalmanız mümkün . Seçin birisini, evinizde spor yapın .

BODY CONDITIONER KONDÜSYON KÜREGi • Kol sertlik dereceleri oyorlanabilir, • Tamamen sürtünmesiz rulmanlı sele, • Ayarları sabidenebilir alüminyum gövde, lstenirse dijital zaman ve sayaç göstergesi takılabilir.

*

Dinç kalın . Genç kalın .

MASSAGE BELT CTH- 786 • 100 Wott fitreşimli SO Hz., 220 Volı molor, • Koyış üzeri mosaj toplarrykı selülitleri parçalama özelliği.

FiNSPOR DIŞ TiCARD LTD. ŞTi. Necah"bey Cacl. Aynalı Lokanta Sokak 28 Kat: 2 No: 5-6 Karaköy-Istanbul Tel:143 55 68-149 37 57 Telex: 25543 fina tr. Fax: 1-151 97 54

• • • • •

Pedal direnci oyorlanabilir, Sele yüksekliği ve gidan açısı oyorlanabilir, Dijital zaman, hız, mesafe ve kalari göstergeli , Kalp atış şaması bulunan, 23 Ib krom rulmanlı ön mekanizma.

hız,


Adler'in 100 yıllık istanbul kültürünü yansıtan pırlanta kolyelerinden biri.

In necklaces /ike this one, Ad/er has translated the sensuous beauty of Turkish decorative arts into jewellery for contemporary.

l886'DA KURULAN ADLER:

••

MUCEVHERI • ISTANBUL •• •• •• KULTURUYLE ,.., YOGURAN KURULUS ~

Hiçbir sanat dalı , bir ülkenin kültürüyle kuyumculuk kadar bağıntılı değildü.Hepsi , çağları ve o çağların insanlarını anlama yı sağlar .

A 92 SKYUFE

ı ı

/90

ile kökenieri isıanbul 'a uzanan üçüncü nesil mücevherci Adler 'ler, Osmanlı dönemi Türk dekoratif sanatının

duygusal güzelliğini , çağdaş zevkler için mücevherlere dönüşlürüyorlar. Adler 'ler tanıtımlarını "Mücevherler dünyanın anılarıdır" diyecek kadar


kültür mira sı na bağlı bir kuruluştur. Bütün reklamlarında görüntü olarak kullandıkları Istanbul 'un Sultanahmet Camii gibi bir mimari şaheseriyle Leylô Adler 'in yöneliminde yaratılan mücevherterin tarihsel bağlılığı var. "Biz, kültürel çeşitlilik ve görsel yerleşik şirketlerinin mali konularıyla ilgilenen Cario'nun kardeşi. Franklin Adler, coşkuları güçlü pazarlama kavramiarına dönüştüren kişi niteliğiyle , "şirket'in düşsel insanı" olarak adland ı­ rılabilir. "Biz ince, zarif ve mükemmel objelerin günlük yaşantıda yer aldığı bir çevrede yaşadık. Mücevherlerimizde ve mücevherlerimizi sunuş biçimimizde yansıtmaya çalıştığımız şey işle bu duygudur" diyor Taşiarın ve diğer kıymetli materyalin seçiminden, her dizaynın zahmetli araştırma ve hünerli işçiliğine , satıldı­ ğı mağazaların muhitlerine ve satış personelinin profesyonelliğine kadar işin bütün yönlerini kontrol eden bir

avuç üst düzey mücevherciden birisidir Adler . Londra, Cenevre ya da Hong-Kong, nerede bir Adler butiğine girerseniz orada Türkiye'ye özgü bir sıcaklıkla karşılan ı rsınız. Franklin , "Mağaza la rı m ız da müşteri leri m ize davranışımız , evimizde misafirlerimizi karşılayışımız gibidir" diyor. Bu nedenledir ki, müşteri karşılama biçimi "Adler tarzı " nınbir parçasıdır. Adler mücevherat hanedanının kurucusu Jacques Adler , Avusturya-Macar imparatorluğu'nda doğdu, ama çocukluğunu Istanbul 'da geçirdi. Genç yaşında mücevher ticaretini öğ­ renmek için, Belle Epoque'un revaçta olduğu dönemde , Viyana'ya gitti. l 886 'da lstanbul 'a dönerek , geleneksel mücevherder ve kuyumcular semtinde ilk küçük mücevher dükkônını açtı. Osmanlı imparatorluğu ' nun sonunu simgeleyen muhteşem ve pahalı dizaynları , Avrupa ' nın safistike el maharetiyle birleştirdi ve büyük başarı kazandı.

Franklin ve Carlo, l972 'de şirket merkezini Cenevre 'ye taşıdılar. Cenevre'de şu anda iki Adler butiği , bir özel sergi salonu, yaratım ve yönetim merkezleri bulunmaktadır. Daha sonra biri Londra Bond Caddesi 'nde diğeri Hong-Kong Peninsula Hotel'de iki butik daha açıld ı. Adler'i "haute joaillerie" dünyasın­ da ayrı bir yere koyan , Doğunun sıcak zenginlikleri ile Batı ' nın serinkanlı detay inceliğini özgün bir biçimde harmanlamış olmasıdır. "Bilinçli ola- -

ADLER: JEWELLERS SINCE 1886

JEWELLERY IS THEMEMORY OF THEWORLD Adler's first shop opened in 1886 in Tünel, loter maving to lstiklal Caddesi. Now bosed in Geneva, the firm treosures its Turkish origins, inearparating motifs from Turkish colligrophy, tiles, corpets and orchitecture info its designs. d/er, third-generatian jewellers who troce their roots bock to Istanbul, are transloting the sensuous beouty of Turkish decorotive or/s under the Ottomon Empire info jewellery for contemporory tostes. "We are forlunafe to have grown up in Istanbul, where we were constontly stimuloted by the city's leeming culturol diversity and visual richness," said Franklin Ad/er, husbond of Leyla, the creative force behind Adler's designs, and brother of Corlo, who hand/es the finonciol side of the firm. Franklin Ad/er might be cal/ed the compony's visionory, the one who tronslotes emotions info sound morketing concepts. "Ours wos on otmosphere where exquisite objects were port of our doily life. lt is this feeling we are seeking to convey in our jewellery, and in the woy our jewellery is presented. " jacques Ad/er, founder of the Adler jewellery dynosty, wos bom under the Austro-Hungorion Empire, bul spent his childhood in Istanbul. As o young man, he went to Vienno to leorn the jewellery trade during the heody period of the Bel/e Epoque, rt:r 1urning to Istanbul in 1886 to set up his first tiny jewellery shop in the troditionol quorter of jewellers and goldsmiths. To the sumptuous designs that morked the end of the Ottomon Empire, he introduced sophisticoted European croftsmonship and me/ with greot success. lt is o unique blend of worm Eostern opulence and cool European sophisticotion that se/s Ad/er opar/ in the world of "ho ute jooillerie." "W e d idn 't set out consciously to folow Turkish design , yet everything we produced is fiilered through our culturol experience." Franklin exploined "then, li tt/e-

A

Jacques Adler Adler ailesinin ilk dükkanın ı şimd i ki Tünel'in karşısında Tünel Pasaj ında açm ı ştı. ikinci dükkanı n adresi ise şuydu : istiklal Caddesi 361

He set up his first tiny jewellery shop in the traditional quarter of jewellers and goldsmiths in 1886.

Fran klin Ad ler şöyle diyor: 11 istanbul 'un kü ltürel yoğun l uğundan ve görsel zengin li ğinden etki lenerek büyüdük. Yaşadığımız ortamda , eşsiz güzellikler, hayatın bir parças ı yd ı. Mücevherlerimizde ve onları sunuş biç imimizde bu duyguyu .. yans ı tmaya çal ı şıyor. .. U rettiğimiz her şey kültürel birikimimizden süzülerek ortaya 11 çı k ıyor .

Franklin Ad/er: "Growing up in Istanbul, we were constantly stimulated by the city's leeming cu/tura! diversity and visual richness . Ours was an atmosphere where exquisite objects were part of our daily life. lt is this feeling we are seeking to convey in our jewellery, and in the woy our jewellery is presented. Everything we produce is filtered through our cu/tura! experience ".

SKYLIFE

ı ı

/90 9 3


rak Turk d r.wvnrnr tak ı p edelr m d iye rek i şe başlamad ı k Ancak ürettiğimi z herşey kültürel deneyimimizden süzülüyor ", drye açıklıyor Franklin. "Sonra yavaş yavaş Osmanlı kaynaklarını toramaya başladık , Türk hat sonatı çiniler i kilimleri , Sinan'ın mimarisinden aldığımız motifleri kendi desenlerimizle birleş t irdik " Bu geçiş , cazibesini günümüze kadar sürdüren , moda ve beğenilere büyük etkisi olmuş Muhteşem Süleyman'ın inanılmaz hazinelerinin dünyada sergilenmeye başlama srylo ayn ı zamanda oldu. Ad ler mücevherlerinde elmos çubuk ların sert kenarlarının yumuşatrlmo­ srylo on lar ı rüya çiçe leri ve titreyen gökkuşaklar r na dönüştüren ö zgün 94 SKYUFE

ı ı

/90

ya niemler inin romantik bir ok.crlrğr vard ı r. " Köşeleri yuvarlaklaştrrma , yaşamı yönlendirme , Türk 'lerin özelliği­ dir" diye anlatıyor Franklin "Biz kusursuzluğo ulaşabilmek için zamanımızı vermeye gönüllüyüz; bu da bizim kültürümüzün bir parçasıd ı r". Ad ler dizaynlarrndan Türklere en yakın olanı, Leyla Adler 'in , Adler Agoro serisi için Muhteşem Süleyman ' ın desenlerinden uyarladığı Seroglio koleksiyonudur Adler ler, mücevherlerini , Türk Kütahya Seramikleri gibi sanat eserleriyle birlikte sergilemekten hoşlanryorlar. Mücevherler , bu oy Sadberk Hanım Müzesi 'ndeki bir serginin konusunu oluşturmaktad ır

e

by little, we began to comb our Ottoman origins, incorporating motifs from Turkish calligraphy, tiles, carpets and the architecture of Sinan info our designs. " This transition came at the same time the world was being exposed to the in credible treasures of Süleyman the Magnificent, which had o great influence on taste and fashian, o fascino/ian that continues to the preseni time. The most Turkish of Adler's designs is the Seraglio collection, which Le(la Ad/er adapted from the designs o Süleyman the Magnificent for the less expensive Ad/er Agora line. In 1972, the company moved to Geneva, where !here are now two Ad/er boutiques plus o private showroom and creative and administrative centers. Next came the opening of boutiques on Bond Street in London and the Peninsula Hotel in Hong Kong. Ad/er is one of o handful of top ;ewellers who control every aspect of their business from the selection of the stones and other precious meta/s to the painstaking research and craftsmanship that goes info each design, to the ambience of the shops in which it is so/d and the professionalism of the sa/es personnel. Whenever one enters an Ad/er boutique in London , Geneva or Hong Kong one is greeted with o warmth typical of Turkey. We receive customers in our shops the same way we receive friends info our homes," Franklin says. That is why the welcoming arch has become port o f Adler's corporate logo. " The Adler's commitment to their cu/tura/ heritage is such that the theme of their corporate advertising is "iewellery is the memory of the world. " Each ad visually shows the ancestral relationship between great architecture such as lstanbul's Blue Mosque ar.::i ;ewellery created under the direction of Leyla Ad/er. The Adiers /ike to display their ;ewellery with art ob;ects such as Turkish Kütahya ceramics. There 's o romantic fluidity to Ad/er ;ewellery whish is epitomized by their unique way of saftening the harsh edges of diamond baguettes, coaxing them info fanciful flowers and fluttering bows. "Rounding corners , bending life that's typically Turkish ," Franklin obseNed. "We are willing to lake the time to work toward perfecIian that s port of our culture too"e


• -.......---

t®IJ~L!D w:ı::ı:w:~

... .

""""'.........

• • • . l "'-'. . . . . . •

• ~WI:I~ ..........""""U ~!lrG

-

........' " " "......MH;..........

· ~:!IiE

• ~!ti:Il:Iil~~v->-o.;.o


Bally: Erenköy • Ataköy Beymen:

Şişli

B eyoğlu

• Etiler • Kadıköy • Ankara • izmir • Adana • Bursa • Mersin •

Eskişeh i r


ENKA PAZARLAMA iHRACAT iTHALAT A.Ş.

AERKEZ: S..tekor Sevl<i Bey Sok. Enka 3 Bina K .i 80700 Bolmumcu / ISTANBUL Tel: 172 98 90 13 Hat i Direkt

173 07 00112 Hat 1Santral Teleks: 26604 iıho ~ Teleteks 18 - 938015 enpoo ~ Fax 1725004

A N A BA K1M VE SfRViS MERKEZi : isimyon (ivan Araplar Cad. TuzlO 1lSTAN BUL

Tel : 3951340 -3951777 -39514 51 Teleks : 36021 epos ~

AN K ARA :

AXıtürHuMın E

·· rii lıhooı

No : 107 K. 7 Kı~ 1ANKARA Tel : 1183633 -39 - 1170266 Teleks : 42699enko ~ -46061 czor ~ Fax : 118361 5

mK».A O S Ti M IlAKIM VE SfRVis MERKEZi :

41. Codde No :55 Ostim 6 ANKARA

Tel :354 07 52- 354 16 94 - 354 29 54 Fax : 354 29 54

ADANA :

Çınoıiı Mh. 126 Sok. lSun Sirıemosı Sokağı 1

No : 18 Güzelsoy Apt. Kol : 3 D· 8 Tel : j71}13 0912 Fax : l71 }1751 37


...

.

BOGAZ'IN NERESINDE E Tarabya yiiriiyiiş mesafesinde; Mecidiyeköy 10, Beşiktaş 15 dakika/tk yolda. 1584 ağaç/i bir koru içinde hiiyiikler ve kiiçiikler için ayn yüzm e ha vuz/an, iki tenis korfu, yiiriiyiiş ve koşu parkur/an, dinlenme k öşeleri , çocuk bahçesi... Isi ve ses ya l11m11 için: Çiji d1ş du var, pencerelerde çift cam , ça tıda izocam, yüzer döşeme sistemi. Çöp öğiitme makinesi, uydu anten. .. Güvenliği "tam" sağlanmış bir hayat: Bekçi kontroliii giriş kaplSI , aş!lmas1 imkansiz bir set biçiminde, evleri çevreleyen doğa l smirlar, göriintiilii d1ş kap1 kontrolü, daire kapiSI emniyet sistemi, ya ngm ihbar sistem i... Boğaziçi-Tarabya

projesinin 8.4.1988 tarihinde, 1988-1140 cilt numarası ve 86/598 dosya numarasıyla inşaat Ruhsatı;

BOGAZ iÇi TARASYA

15.7.1988 tarihinde de Temel Üstü Ruhsalı alınmıştır.

Tarabva Yokuşu , Semiha Şakir Vakfı Okulu Yanı Tarabya - istanbul Tel: 162 17 65 - 162 18 42


)YLE BiR"HAYAT" VAR? Bir evin,

hayatınıza getirebileceği

Boğaziçi - Tarabya'ya

güzellikleri görmek için

gelin.

Boğaziçi - Tarabya, Boğaz'ın

en güzel noktasında. Evleri hem Tarabya Koyu'ndan, hem Karadeniz yönünden seyrine doyulmaz iki ayrı Boğaz manzarasına bakıyor. Boğaziçi-Tarabya'nın salonları, odaları, mutfakları, banyoları ~~

__...__.... =

"";:-"<

geniş, aydınlık! Hayatınızı kolaylaştıracak donatılıyor.

Yüzme havuzları, tenis kapınızın önünde sizi bekliyor.

imkantarla

kartları, koşu parkurları

Bu güzel hayat size havası tertemiz, şehir gürültüsünü duymayan, 15 84 ağaçlı bir korunun dalları altında sunuluyor. Ve bu korunun doğal sınırları, Boğaziçi-Tarabya'yı yeşil bir emniyet kemeri gibi koruyor. Boğaziçi - Tarabya'da

hayat yakında başlıyor. Boğaz'da bir ...____. daha ele geçmeyecek bu fırsattan yararlanmak için · gecikmeden Boğaziçi- Tarabya'ya gelin.

nurol

iNŞAAT VE TiCARET A.Ş. Nu rol inşaat, yurt içinde ve dışında büyük barajlar, tüneller, sanayi siteleri, lüks konut projeleri gerçekleştirmiş , 25 yıllık tecrübeye sahip bir kuruluştur. Bünyesinde S.OOO'i aşkın işçi , 400 mühendis, mimar, teknik personel çalışmaktadır ve 100 milyar lira değerinde makine parkına sahiptir. Savunma sanayiimizde de milyar dolarlık projelerde Nurol'un imzası vardır.


TURKISH WEDDING TRADITIONS LIVE ON INA MODERN SETTING

SIL VER STRANDS ANDHENNA to the middle of the road to to/k with complete strongers. The onswer 1received wos certoinly unexpected: "1 osked them for money. " In foct, osking for money from new fy-weds by stopping wedding cors {which, in Istanbul, are eosily idenlifiab/e by the efaboro/e flower orrongements on their hoods) is o custom. The money so received is vofued becouse it is supposed to bring fuck. This is only one of o variety of colorful morrioge customs stiff very much oli ve in Turkey. In viiiage s, weddings are communol offoirs, losting four or five doys. In the cities, mony of these troditions have been obbrevioted or tronsformed, but the wedding is stiff probobfy the most significont and festive occosion in the life of most Turks. The Henno Night and the Feast of the Bride

In villages, the gay notes of the zurna ( a reed instrument resembling an oboe) signal the beginning of the wedding festivities. Köy düğünlerinin

değişmez

coşku kaynağı zurna, başlayacak eğlencelerin

de habercisidir ...

100 SKYUFE ı ı /90

The Kıno Gecesi ("Henno Night") is on essentiol element of troditionol morrioge ceremonies. On the night before the wedding, the groom 's enne December evening o touroge brings o gift of henno to the bride's house. Men and women eelecouple of years ogo, m brother and 1were wof(_ brole this night seporotely in the same ing olong one of the house, eoch with their own music and main roods of Istanbul with o group of doncing. The women sing sorrowfuf our friends when, ol/ of o sudden, one songs to moke the bride cry, soying intoof the gir/s we were with ran in to that if she cries now she wi/1 not cry lotthe street and stroight in front of o cor. er. Henno has o simi/or symbolism; it My initiol reoction wos , "Oh , my is thought to word off bad luck. God! She 's going to get run over!" bul Hence, on this night both the bride 1sow that the cor had stopped and the and the groom have henno wropped gir/ wos to/king with the occuponts of in their honds. the bride has henno to cor- - o newfy-morried couple. They wropped in both polms and the gove her something and she returned groom has henno wropped araund the our group, beoming. 1osked her if the pinky-finger of his right hond. she knew the peopfe in the cor, thinkOn the wedding night, the bride 's incı that they moy have been relotives family is invited to the groom 's house o(hers, but she said, "no." So, then 1 for Düğün Sofros1 ("Feost of the osked her why she had flung herseff ın- Bride") Prior to the wedding the -

O


Even if there is no road or track linking two villages, the wedding jokes follow the bride to her new home.

Fotoğraf:

Sami Güner

iki köyün arasında yol da olmasa, düğün alayı dağları aşar, gelin kız ı yeni evine, yeni köyüne ulaştırır.

TÜRK DÜGÜN GELENEKLERi MODERN BIR ORTANIDA

kolayca ayırdedebilirsiniz) durdurup yeni evlenmiş çiftlerden para isiemek bir gelenektir. Bu şekilde alınan para değerl i d i r çünkü şans getireceğine

YAŞlYOR

inanılır.

GÜMÜŞ TEL VE KINA

Bu Türkiye'de hôlô canlılığını koruyan renkl i evlenme geleneklerinden yalnızca biridir. Köylerde düğünler dört beş gün süren toplumsal olaylardır. Kentlerd~ bu geleneklerd~n b.ir

irkaç yıl önce bir Aralık akşa­ mı, erkek kardeşim ve ben bir grup arkadaşımızla birlikte Istanbui 'un ana caddelerinden birinde yürüyorduk. Birden beraber olduğu­ muz kızlardan biri caddedeki otomobillerden birinin önüne fırladı . "Aman tanrım! ezilecek" diye düşünmüştüm ilk tepki olarak . Ama otomobilin durduğunu ve kızın içindekilerle -yeni evlenmiş bir çift- konuştuğunu gördüm. Onlardan bir şey aldı ve sonra sevinçli bir şekilde aramıza döndü . Otomobildekilerin akrobası olabileceği dü-

B

şüncesiyle onları tanıyıp tanımadığını sordum. "Hayır , tanımıyorum" dedi. "Peki o zaman hiç tanımadığın insanlarla konuşmak için neden kendini yolun ortasına attın ", diye sordum. Aldı­ ğım yanıtı kesinlikle beklemiyordum :

"Onlardan para istedim". Aslında nikôh arabasını (ki bunları istanbul 'da üzerindeki çiçeklerden

çoğu sembolık bır bıçıme donuşmuş

olmakla birlikte nikôh törenleri Türklerin çoğunun yaşamında belki de en anlamlı ve neşeli olaylar olmaya devam eder . Kına Gecesi ve Düğün Sofrası Kına gecesi geleneksel evlenme protokolünün en önemli bölümlerinden biridir. Anadolu köylerinin çoğunda , damat tarafı nikôhtan bir gece önce gelinin evine hediye olarak kına getirir. Erkekler ve kadınlar bu geceyi aynı ev içinde ayrı ayrı , her biri kendi müzikleri ve danslarıyle kutlarlar. Kadın lar gelini ağiatacak ac ı k­ lı şarkılar söylerler çünkü eğer o gün ağiarsa daha sonra ağlamayacağı ­ na inanılır. Kına da böyle bir inanışın sembolüdür. Talihsizlikleri savuştura­ cağı , şan s getireceği düşünülür . Bu yüzden o gece hem gelin hem de da-

mat ellerine kına sararlar: Gelin her iki avuç içine damat ise yalnızca sağ elinin serçe parmağına kına yakar . Nikôh gecesi , gelinin ailesi damad ı n evinde Düğün Sofrası ' na davet edilir. Nikôhtan önce, gelinin ailesi sigara , çorap , vb. gibi belli eşyalar ve yiyecekler talep eder. Damadın yemek sırasında bunları vermesi gerekir ama dilersebu olayı bir şokaya dönüştürebilir. Orneğin eğer 20 paket sigara istendiyse 20 tane sigarayla gelebilir.Yemek boyunca bu neşeli ortam devam eder. Bir başka şaka­ laşma fırsatı yaratabilmek için gelin , damada hediyelerin nasıl kullanıla­ cağını -örneğin çarapiarın nasıl giyileceğini- sorabilir. Kendisiyle röporta i yaptığım bir kişinin söylediği gibi "evlenme ôdetlerinin çoğu nikôhı daha eğlenceli bir hale getirmeye yöneliktir" . Nikôh törenine katılan mizah ve dram öğeleri Geleneksel nikah törenlerini ilgirıç­ leştiren daha birçok ôdet vardır. Orneğin , damat gelinin çeyiz sa ndığını evine getiren kişiyle pazarlık yapmak zorundadır çünkü , aksi taktirde taşıyı­ cı sandığın üzerine oturup çeyize sahip çıkacaktır Eğer damat taşıyıcı- -+ SKYLIFE ı ı / 90 1 O 1


weds frequent this popu/or soint's shrine olong the Bosphorus to have their fortunes to/d regarding the subiect of morrioge and fertility. Newlyweds come here to moke wishes and to buy silver stronds for luck and prosperity. The Happy Melee in Official Wedding Palaces In Turkey, only civil marriages are !ego!; religious ceremonies. are not recognized. Mrs . Semro Ozol, the wife of the President, has mounted o compoign to encouroge couples all over the country lo be morried in o civil ceremony, presiding over mass weddings of more than o hundred coup!es. Civil marrioge plays on impor/ant role in profeeling the !ego/ rights of women in matters of divorce and inherifonce.

A Henna Night is reenacted for group of tourists. Turistler için düzenlenen bir kı na gecesi gösterisi.

bride 's family requests certoin foods ond obiects , such os cigorettes, socks, ete. The groom must supply these things ot the meol bul he moy do so os whimsicolly os he wonts. For instonce, if 20 pocks of cigorettes ore requested, the groom can come forth with 20 cigorettes os o ioke During the meol this light-heorted ottitude continues. The bride moy osk the groom how to use the gifts-how one weors socks, for exomple-to ereale anather opportunity for humor. As one man 1 interviewed said, "Mo st marriage customs are to make the wedd ing more fun. " Adding Humor and Drama to the Wedding Festivities Mony other curious customs odd interest to troditionol weddings. The groom has to borgoin with the person corrying the bride's dowry chest to his house becouse, otherwise, the can iet willsit on thechestand cloim it. Setious consequences sametimes resul! if 10 2 SKYllf[ I I/9G

Consequently, most people, especio/Iy in the cities, get morried in on Evlendirme Dairesi ("Marriage Bureau "). Bosicolly, this is o large room with two officiols sil/ing behind o tob/e with o book on it, olthough those designo/ed os "Wedding Palaces" are more grondiose . Foncily-e/ad Fotoğraf: Sami Güner men and women crowd info this room ot regulor intervols to see the bride and groom recite their vows (which are limited to "Do you agree to marry the groom does not pay the price de- this person ?"} and sign the regisler monded by the corrier. When the olong with their witnesses . dowry becomes the corrier 's, the Then , there is o huge commotion groom 's honor is ot stoke Usuolly, os one group of family and friends try however, all goes smoothly. Th e to congrotulote the couple os they are groom and the corrier hoggle in on simultoneously being ushered out of omusing woy and, finolly, the groom the room, and the group of family and poys the price demonded and cloims friends of anather bride and groom the dowry. are trying to moke their way in, eoch Virginity is on essentiol chorocterisgroup beoring i/s owrı wreoths of tic of o bride in troditionol morrioges. On the wedding night on obiecf, such flowers. The omnipresent photogroos on um , will be designo/ed by the phers odd to the melee, os it is considgroom os o virginity symbol. If the ered good form for all relotives and bride is proven o virgin, which she'd guests , one by one, to be photobeller be, the groom mokes o sign of grophed with the hoppy couple becanfirmation to his mo/e friends and fare they climb info the wedding cot relotives who procede to cheer and with os mony of !heir close relotions os shout and try to breok the um by shoot- the smail cor can occomodote. ing ot it. The festively decoroted wedding In same ploces, making wedding cor- covered with flowers , ribbons wishes is very importonf. In Istanbul, and the initiols of the newlyweds - has one frequently sees flower covered o hondmode sign over the license cors zipping up and down the Bos- plote which sums up all the hopes, phorous road going to the shrine of dreoms and troditions which moke up Telli Baba (literolly, Father W ith o Turkish wedding. "MUTLUYUZ" Stronds "}. Both s ing/es and newly- (We are hoppy}


Viiiage weddings are a communal event which brings people together as they eat and drink and enjoy themselves for days.

Köylerde düğünler insan l ar ı birbirine toplumsal olaylard ı r. Günlerce hep birlikte yenilir, içilir, eğlen il ir ...

nın istediği ücreti vermezse ciddi sonuçlar doğabi l ir . Çeyiz taşıyıcının olursa , damadın onuru kırılocoktır . Neyse ki, genellikle herşey yolunda gider. Damat ve taşıyıcının eğlenceli pazarlığının sonu nda , damat istenilen ücreti öder ve çeyizi alır. Geleneksel evliliklerde bekôret gelinin en önemli özelliğidir Nikôh gecesi bir eşya, örneğin bir testi damat . tarafındon gelinin bekôretinin sembolü olarak tayin edilir Eğer gelinin bekôreti konıtlonırso , ki bunun aksini düşünmek bile kötüdür , damat erkek arkadaşlarına ve okrobolarıno bunu dağruloyon bir işaret yapar. Bu işare­ ti görenler neşeyle hoykırırlar ve bekôret sembolü testiye ateş ederek onu kırmaya ça lı ş ı rlar. Evlilik dileklerinde bulunulan baz ı yerler çok önemlid ir. istanbul 'da Boğozın batı yokasındaki sahi l yolunda Telli Baba türbesine giden üzeri çiçeklerle süslü otomobil iere sıkça rostloyobilirsiniz. Boğaz k ıyısındoki bu popüler türbe hem evlenmek isteyen bekôrların hem de çocuk sahib i olmok .isteyen yeni evlilerin uğrak yeridir. Nikôhı kıyılan çiftler kendilerine şans ve zenginlik getirmesi için burada dilekte bulunur ve gümüş teller alır-

gösterişlidir. Süslü elbiseler içinde yakınlarının nikôh tören lerini izlemeye gelen insanlar düzen li aralıklario bu solonları doldururlar. Oysa tören kimi

kaynaştıran

Fotoğraf: Şemsi Güner

lar. Türkiye'de yo ln ızcd resmi evli likler yasal olarak kabul edilir, dini nikôhlar geçerli sayılmaz. Cumh.urboşkonımı­ zın eşi, Bayan Semro Ozol , yüzden fazla çihin evlendiği bir toplu nikôh törenine boşkonlık yaparak, ülkenin her yöresinde çiftierin resmi nikohlo evlenmesini teşvik edecek bir kampanya başlatmıştır. Resmi nikôh , kodının boşonmo ve miras konularındaki yasal hakların ı korumoda önemli bir rol oynar . Özellikle kentlerde , halk ın çoğun­ luğu artık evlendirme dairelerinde nikôh kıydırmoktodırlar. Basit bir evlendirme dairesi iki memurun önlerinde bir defterle bir mosanın gerisinde oturdukları büyük bir odadon ibarettir. Bununla birl ikte nikôh solonu olarak düzenlenmiş olonlar çok daha

zaman evlendirme memurunun "bu i n sanı eşin i z olarak kabu l ediyor musu nuz " sorusuna "evet" diye yanıt verip sonra da şahitlerle birlikte kayıt defterini imzalamaktan ibarettir. Daha sonra bir kargaşa yaşanır . Bir grup biraz önce nikôhı kıyılan yakı nlarının elini sıkıp tebrik etmek iç in aceleyle dışarı çıkmaya ça lışırken , az sonra kıyılacak n ikôhı izlemek isteyen başka bir grup onların arasındon yol açıp içeri girmeye çabalar. Ote yondan her gurbun getirdiği çelenklere yer oranır. Her yerde ha zı r bul unan fotoğrafçıların da bu mutlu kargoşayo katkısı vardır. Çünkü davetliler, mutlu ç ift en yakın akrabalar ı ndon küçü nikôh otomobil ine sığabilenlerle birlikte salondon ayrılmadon önce ayrı ayrı onlarla fotoğraf çektirmeyi isterler. Çiçekler, kordeleler ve yeni evli çiflin isimlerinin baş harfleriyle süslenmiş nikôh arabasının plaka sı nın üzerin e bir Türk düğünündeki umutları , düş leri ve geleneklerini özetleyen şu sözcük osılmıştır: "MUTLUYUZ" SKYllfE

ı ı

/ 90 1 0 3


The future on your wrist. Ceramics -for thousands of years one of the world's toughest and most durable materials. Not only aerospace engineers but Rada designers have rediscovered it. The result? The new Rada DiaStar Ana tom, an exceptionally elegant watch of timeless design. SI im and slightly convex, it is the most comfortable watch you could wear as it molds itself perfectly to the anatamy of your wrist. The Rada DiaStar Anatom is watersealed . lts ceramic bracelet and its crystal are fully scratch-proof. Available in ladies' and gentlemen's models. Rado. OHic覺al Timekeeper of Xl As覺an Games. 1990.

RADO Switzerland

Rada Watch Co. Ltd ., CH -2543 Lengnau, Switzerland


lJOÖAL. tJYUMLU. SlCAK.

Angora, Shetland, Lambswool.

% 100 yün.

Modeller ve renkler italya' dan.

Merttez: Penyelux Hasan Gürel Kombine Tekstilişletmeleri Mezbaha Yolu 24 Sefaköy-Istanbul Tel: (1) 598 98 80

MC;

Toptan Satıt Mağazalanmız: Istanbul: Osman bey, Şair Nigar COOdesi 6<Hel: (1) 133 06 48 - 49 Sultanhamam (Gürel Pazaı1ama) , Çakmakçılar Yokuşu 93-95 Tel : (1) 522 92 44 - 520 82 72 lzmir: Mımar Kemalattın Caddesi 124 Çankaya Tel: (51) 14 40 44 - 13 41 47 Ankara: Necatıbey Caddesi Hanımeli Sokak 33/A Sıhhiye Tel: (4) 229 79 13 - 23 1 31 91 Adana: Reşıittıey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 40 Tel: (7 1) 17 30 39 Antalya: Hükümet Caddesi 3 Harputlu işhanı Tel : (31) 17 10 60


Yeryüzü Konforu Her yere uçakla gidemezsiniz ki ... Honda Accord size yeryüzü konforunu ve güzelliğini sunar. Tümüyle sessiz ve lüks bir kabinde, en az çabayla, en üstün sürüş performansının huzurun u, keyfini yaşarsımz. Honda'nın zirvedeki teknolojisiyle tamşın ... Yeryüzü konforunu yaşamaya başla yın ...

TÜRKiYE GENEL DiSTRiBÜTÖRÜ

CELiKNIOIDR 353 90 81 - 353 91 80 16 Haı ı

HondaShowRoom Esentepe. l sıanbul

BuyıikdereCad. 11~ . 167 3484 - 1731240

Honda Yetkili Satıcılan I~TA:-IBULI• Mutluhan ltd.Şı i .. Fen<rtıahçe, .1.16 70 511· .1.16 57 ~~ • Mutl uhan ltd. Şıi .. Fen<!) olu . .ı~~ 56 5X(! hat) • Ge.,. A.Ş.. Harbiye. 1~0 15 ll · 1.11) 4~ 14 Akyiiz Otoınotiı. Uıenı. 16~~507 · IRO!! 41 • Yenikii) Oıoınoıiı , \enikii), 16! ~9% • S.M.S. Motorlu Araçlar Pız.ltd. Şıi.. AıakÖ) . 55~ ~~06 lşbir Pai. ır Ihracat A.Ş.. ISX )115.1 · 161 X275 • El)aOıomotiı ltd.Şıi. Bakırkö) 571 !5 70- 5X.1 6) )1 • \'un,.,eritrOıomoıiı TK. A.ş. Aksanı) S!.1 X4 65 · 5B 6.1 !~ IZMIR~ Terakki Otomoıiı. 21 1) 11>6.111~ 56 tANKARA ~ BonıOıomotiı A.Ş.• Çankaya. 140 70 41HI • ADANA~ Coşkunkon Koii. Şıı .. 17~1 58 · 17 4) 5Y ,\,\TALYA ~ K osıaı Kandiller Oıoınotiı, 15 il~ 115·110 • AFYON ~ Er Makin<ltd. Şıi .. 3.1972- 7.1 • AYDlN ~ Sebaı Motorlu Araçlar A .Ş .. 18 9)~ BALIKESlR~ Altan licareı A.Ş .. )i il~) • BURSA~! nallar ltd .. 1~ 61 XY· 1~ 72.1.1· 14 9) 94 • ÇORUM~ Çiçekci~r licartt. ~.l 180 DENI ZLI~ KuzuTKiret KoiU;iti ...19 ~~~ · 511177 • DÜZCE Hdnan Gösterişli. ll 1110 · 17 11)(1 • ESKIŞEH IR~ Üstiin Oıomoıiı. 1!111 ~ 7 GAZIAJ\'TEP ~ Te)P"l Teymurlar. Illiilli • I~EGÖL ~ Sabıroj:ullan Oıomoıiı· San. "TK. A.ş.. .10 ll) • IZMtfHaikOıomoıiı. 15 06 98 KO~~'A ~ Otokon A.Ş .. 1.1 .19 5) • ~IALATI'A ~ E'l'iiTıcareı. ll 571·4) 797 t MERSI · ~ Morbulut Oıomoıiı, 51687 • SAMSUN ~ Kanıt Motorlu Anıçlar Lıd.Şti .. 1) 75 57 t SÖKE ~ Sebaı Motorlu Araçlar San. re TK.A.ş .. )0 191 • TRABZON~ Doğu KanıdenizOto Tıcareıltd.Şıi.. 4.1586 VAN ~ Özgül Otomoıiı. 1~~ 98 Liılltıı 4ft.laı . lloıwb

Act'Oid !000. A80d.,ında ,·atnucaJapon11'cb "HoadJ Motorfo.tıd: ıanfındu iırtti lir. Heodl MoıorCa. L~ ... Tirlilrytt.kii itblaıçısı 1r ıd. liıtriiUıtnı{diL Motor'U,

l!!i


Deniz ... önlenemez tutku! Tekneniz... tutkunuzun yansıdığı. Ve Çukurova ... desteğiniz, güvencenız.

ÇUKUROVA

---------------------------------------------------------------

Çukurova ithalat ve ihracat T.A.Ş. iSTANBUL Gn. Md. (1) 133 01 80 (1 5 hal), ADANA (71) 15 11 47 (5 hal). ANKARA (4) 287 33 00 (12 hal). DIYARBAKlR: (831) 15 412 (3 hat). ISTANBUL-KARTAL: (1) 395 34 60 (5 hat) iSTANBUL-TOPKAPI (1) 567 BB 18 (12 hat). IZMIR (51) 18 24 75. BURSA- (24) 35 35 44 ERZURUM· (011) 23499. KAYSERI (35) t6 91 68. KUTAHYA (231) t3342. MARMARIS (612) 12475 . TRABZON : (031) 53747


INTERBANK'IN KURUMSAL BANKACILIKTAKi ÜSTÜNLÜGÜNÜ BiZDEN DEGiL ...

''Kişisel ilişkiler büyük önem taşır.

!nterbank bu konuda çok başarılı. * '' BIR HOLDING YÖNETICISI

''

!nterbank has enormous style and projectian particularly amongst the senior management.*' ' BIR MUHABIR BANKA BAŞKAN YARDIMCISI

''one of the best parts of the image of In terbank is the ir reliability. * ' ' ÇOKULUSLU Bİ R KURULUŞUN YÖNETİC İSİ

... ONLARDAN DiNLEYiN. !nte rbank bugün finans dünyas ının sayg ın özel ba nk a l a rınd a n b iridir. Ya ra tıcılı ğı, ve r i mliliğ i ve iyi eği tim gö rmü ş kadros uyla, çokuluslu ve yerli büyük kuru lu ş l a ra kurumsal ve ya tırım b a n k acı l ı ğ ı hizmetleri verir. I nte rb a nk ' ın te me l ilkesi, ya tırım en

ola naklarını değerlend irmede

ve finans ve

k o nul a rında mü ş t e ril e ri ne çağd aş

yenilikçi çözümler getirme k, yara t ı cı ö ne rile r s unma kt ı r. Ça lıştığı mı z yerl i ve yaba ncı k unılu ş yöneticile rinin bu ge rçeğ i belirte n sözle ri bize gurur veriyor.

~ ~ !NTERBANK * U l u s l a rarası

bir

k u rulu ş tar a fın d a n , bağı m s ı z

olarak yap ıl a n

il e ti ş im a r aştırm asınd a n , M a yı s

1990


A

M

A

z

o

N

AMAZON-2 (15 x 20 cm.) Zemin Fayans1: SUR- 2664 Mimoza Yeşil Bordür: DER - 302 Amazon Yeşil (8 x 20 cm.)

Galerilerimizi mutlaka geziniz İstanbul - Levent ( 179 29 60) İstanbul - Mecidiyeköy (166 03 90) İstanbul - Suadiye (358 86 39)

Ankara - Kavakltdere ( 118 75 95) Ankara - Balgat (286 51 96) İzmir (21 55 78) Adana (14 Ol 44) Samsun ( 14 08 61) Antalya (ll 75 45) Çanakkale (15 87 I) Balıkesir ( 1I 629) Trabzon (38 094) Bursa (20 63 07)

~6}L ...


D UN CLE

BUCK Oyuncular (Cast) : john Condy-Goby Hoffmon-Mocouloy Cu/kin -Amy Modigon Dikkatsiz, savruk ve beceriksiz Buck Amca, 6 ile 15 yaş­ la r ı aras ındaki üç yeğen i ne ba kmak zorunda kalır. "Vay çocukların haline" diyenleri biraz şans , gerisi kucak dolusu sevgiyle şaşı rtmayı başarır ... Ustelik kendisi de şa­ şı r ır bu sonuca.

When corefree, fun-loving bochelor Buck Russell is suddenly left in chorge of-his nephew and two nieces, oges 6-15, who's going to keep on eye on "Uncle Buck"? Our Uncle Buck is the lo st person you 'd wont to wotch the kinds With o little luck and o lot of love,

THY MOVIE VIDEO PROGRAM

Buck suprises everybody, including himself, with his ingenious knock for domesticity

COUPE DE VI LLE Oyuncular (Cast) : Patrick Demser - Arye Gross - Don1e Stern Annobeth Gish - Rita Toggort Bir biriyle geçinerneyen üç erkek kardeşi bir araya getireb ilmek için baboları bir plan kurar . Annelerinin 50. yaş günü için dldığı hediyeyi annelerine onların getirip vermesini ister. Hediye 1954 model bir Cadillac arabadır.. Ve yolculuk Michigan 'dan başlayacak Florida'da bilecektir.

Three estronged brothers are blught togetfıer by their

father to deliver o speciol gift for their mother's 50th birthdoy. Ai/ they (have) to do is drive o minf candilian 1954 Cadil/oc Coupe de Vi/le from Michigan fo Florido withouf kil/ing eoch other or domoging the cor.

OPPORTUNITY KNOCKS Oyuncular (Cast} : Dona Corvey - Robert Loggio Şansız ve beş parasız biri olan Eddie Farrell (Dana Convey) bir gün patronun kı­ zıyla tanışınca şansı döner ve önünde hayatını değişti­ recek iş imkônı doğar. Arka arkaya gelen aksilikleri atlatmayı başararak hem hayallerindeki kadına hem işi­ ne kavuşur.

Eddie Forre/1 (Dona Convey), is o down-on-his-luck two-bit can man who stumbles on the greofest scom of his life. He has o grond time omongst Chicogo's elite society until he is found out, but onoges to moke omends and keep the gir/ of his dreoms os well os his iab

DAD Oyuncular (Cast) : }ock Lemmon - Ted Donson 0/ympio Dukokis Bir baba ile oğulun, ailenin bunalımlı bir döneminde birbirlerini ve aralarındaki bağın önemi ni anlamalarını konu olan bir öykü.. Bazen, tanıyabileceğiniz en iyi insan, ilk tanıdığını z insan olabiliyor. 11 O SKYllfE

ı

1/ 90

1 Kasım - 31 Aralık tarihlerinde THY uçaklarında

gösterilecek filmler

Movies to be shown on Turkish Airlines internationalllights between ı st November and 3 ı st December

Opportumty Knocks {Brüksel-New York} TK-581 Uncle Buck (New YorkIstanbul} TK-5 82 Coupe de Vılle (IstanbulDe/hi} TK-574 Dad (De/hi - Singapurl TK· 574 Sea of Love (Singapur De/hi) TK-575 Back fo the Future - 2 (De/hi· Istanbul} TK-575 Sea of Love (Istanbul · Bombay} TK-570 Uncle Buck (Bombay · Singapurl TK-570 Coupe de Vii/e {Singapur · Bambay} TK-571 Dad (Bombay - istanbul} TK-571 Coupe de Vii/e (Istanbul · Karaçi} TK-592 Dad (Karaçi - Bongkok} TK592 Sea of Love (Bangkok : Tokyo} TK-592 Back lo the Future - 2 (Tokyo - Bangkok} TK-593 Opporfunity Knocks (Bangkok · Karaçi} TK-593 Uncle Buck (Karaçi · istanbul} TK-593 Opporlunity Knocks (Istanbul - Dubai} TK-586 Dad (Dubai -Kuala Lumpur) TK-586 Coupe de Vii/e (Kuala Lumpur - Dubai) TK-587 Back to the Future - 2 (Dubai - Istanbul} TK-587 Opportun1fy Knocks (Ankara - Cidde) TK-840 Uncle Buck (Cidde · Ankara} TK-84 1 Sea of Love (Adana · Cidde) TK-838


D Two time Acodemy Aword winner jock lemmon and Ted Donson, have he teading ro/es in this story of o fother and his son who rediscover their relotionship and

THY MOVIE VIDEO PROGRAM

themselves when brought together by o family erisis. Sometimes, the best man you ever meet is the first one you meet.

BACK TO THE FUTURE- PART 2 Oyuncular/cCost) : Michaell ox Christop er Lloyd - Leo Thompson - Thomas F. Wilson

SEAOF LOVE

Oyuncular ( Cost) : Al Pocino- El/en Borkinjohn Goodmon New York polis teşkilatının 20 yıllık kodemeli dedektifi Frank (Al Pocino), şaşırtıcı bir cinayet olayının zanlısı Helen 'e (EIIen Borkin) aşık o lur.

Çıl~ın Doktor Brown (Christop er Lloyd) zaman makinesinden inip, Morty Mc Fly, (Michael J. Fox) geleceğe son bir yolculuk yapması için inandırmaya çalışır ... Oysa Morty, geçmişe loptı~ı yolculuğun henüz et isi o tındadır ..

Aralarındaki ilişki ilerledik~

çe, Frank ön yargıları ve duyguları orasında seçim yapmak durumunda kalır.

Frank Keller (Al Pacino}, o 20-yeor vetern of the New York City Po/ice Force, fal/s in love with He/en (El/en Borkin}, the prime suspect, of o boffling murder. As they become more involved, he is torn between his iudgement as o cop and his infotualian with her.

Marty Mc Fly (Michael I Fox} has n 't even begun to odiust to the . "new, improved" 1985 that his visif to the post had created, when the morvelously mad Doc Brown (Christopher Lloyd) suddenly appears in his time machine DeLorean , and beseeches the /ad to climb aborad for o trip info the future. This time the cause of this trip Marty's kids.

AiRBUS UÇAKJ:A~INDA YAPILAN MUZIK YAYlNLARI

Müzik Türü Film Film

2 3

Pop-Jazz Film Müzikleri

4

Klasik Müzik Unutulmayan Şorkılar Türk Müziği

5 6 7

8

MUSIC ON BOARD OF AIRBUS Entertainment Selection Mavi e Mavi e Pop-jazz Movie Music Classicol Müsic Unforgettable Songs Turkish Music

SKYLIFE

ı ı

2 3 4

5 6 7 B

/90 1 11


Altınd a VakıfBank bir numaradır. Bunu uluslararası sertifikalı altınlarında elde ettiği başarılarla kanıtlamıştır.

VAKlFALTlN S, 10.50.100,500 ve 1000 gr.lık külçeler halinde salilan Vakıf Altın, Cumhuriyet altınından daha avantajlı ve hesapi ıdır. Satmak isted iğirıizde tüm VakıfBank Şubelerinde 2000 TL eksiği ne paraya dönüştürebilirsiniz . Vakıf Altın 'lar uluslararası sertıfikalı olup, dünyanın her yerinde satışı' yapıl abilmektedir .

ÖZEL SINAN ALTINI Türk Mimarisine altın çağını yaşatmış büyük ustanın anısına VakıfBank 'tan özel anlamlı bir altın.20 gr ağırlığındaki bu üzel altın yalnızca belırlı miktarda basıldı. Anı değeri yüksek ve uluslararası sertifikalı, özel ambalajlı Sinan Altını ' nı tüm VakıfBank Şubelerı ve Menkul Kıymetler Merkezlerinden satın alabilir, dünyanın her yerinde satışını yapabilir ve dilediğınızde paraya çevırebılirsınız.

GAP ALTINI Ülkemizin geleceğine ışık tutacak. büyük proıe GAP anısına VakıfBank'tan özel bir altın. Belirli sayıda basılan 1Ons (31.1 gr.) GAP Altını, özel ambalajlıdır. Anı değeri yüksek GAP Altınını tüm VakıfBank Ş u beleri ve Menkul Kıymetler Merkezlerinden satın alabilir. dünyanın her yerınde satışını yapabilir ve dilediğinizde paraya çevirebilirsiniz .

... ÜSTÜNDE VAKlFBANK. G) VakdD

Vakıf Altın, Özel Sinan Altını ve GAP Altını ... Tüm VakıfBank Altınları 999,9 saflıktad ır. Üzı>rlı>rinclı> VakıfBank adının olması , değerlerinin ve avantajlarının üzerine bir de

VakıfBank

güvencesi eklemekted ir.

Altmda iz de VakifBank ayr~callğml yaşaym. .

~nk

Türkiye

UU

Vak ı flar Bankas ı


Geleceğiniz için yepyeni bir atılım!

Sizi aradığınız müşteri kitlesine ulaştıracak ender bir fırsat doğdu : Netsel Marmaris Marinası 'ndaki kiralık mağaza,

lokanta, bar ve cafeler şimdi üstün bir ürün ve hizmet anlayışına sahip taliplerini bekliyor... Netsel Marinası, 700'e yakın yat kapasitesiyle Doğu , Akdeniz'in en yeni ve en büyük yatçılık merkezidir. Mayıs ı 989'dan itibaren yat ağırlamaya başlayan marinanın doluluk oranı şimdiden yüzde SO'e ulaştı. ı 990 yılı sonunda tamamlanacak Marina Çarşısı sadece onbinlerce yatçıya hizmet vermekle kalmayacak, her yıl Marmaris'e akın eden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olacak... bağlama

NETSEL MARiNA CARSISI • •

Teklif almak suretiyle kiralanacak işyerleri için son başvuru tarihi , 20 Kasım ı 990 'dır. Bu seçkin ortamı bütün ayrıntılarıyla tanımak için bizi aramakta lütfen acele ediniz.

NITSEL

TURiZM YATIRIMLARI A.Ş. Merkez: Nispeıiye Cad. An• ıldız işhanı No: 4 Kaı : 2 Le\'en ı 80620 isıanbu l Tel: ( 1) 168 69 90 (7 haı) . ( ı ) 169 47 74 Fax: ( 1) 169 13 71 Tlx: 39735 syaı ı r. Marina: 48700 Marmaris-Muğla P.K. 231 232 Tel:(612)1 1439 Fax:(6 12) 15351 Tix : 50559nısl ır Netsel Turizm YstmmiBfl A. Ş.; Net Hoklıng A.S.. YükselinşaatA $. ve Densan Deniz Nakliyat A.Ş. 'nin bir ortaklıgtdır.

*

.


On the footsteps of Izni k Ceramics ... Following AnatoZian "yazma" motifs and Ottoman designs daıing from the gorgeous of "Süleyman the Magnificent ", Vakko's pure silk scarves and ties now the noble elegance of Iznik ceramics. A special accessory, A precious gift, from Vakko ...

@VAI(I(O Vakko / İstanbui-Beyoğlu İstiklal Cad. 123-125, BcyoğluVakko / İstanbul-Kadıköy Söğütlüçcşmc Cad . 78. Altı)'O I Vakko / Ankara Atatürk Bulvan 11 3, Ycnişchir, Vakko / İzmir Atatürk Bulvan 226,Aisaııcak Vakko/ Antalya Cumhuriyet Cad. 80/ 3 Vakkorama/İstanbui-Taksim Osmanlı So k. (~.Taksim

Vakkorama/ Suadiye Bağdat Cad.407, Suadiye Vakkorama/ Ankara Atatürk Bulvan 226. Atatürk Bulvan 226, Alsancak Vakkorama/Kıışadası Atatürk Bulvan 56, Kuşadası. Vakkorama/ Bursa Çekirge Cad. Mutlu Sok. 29, Bursa

Yenişehir Vakkorama/İzmir


Europcar

Europcar•dan kiralad1ğ1n1z araca kendinizinki gibi güvenebilirsiniz Europcar'dan kiraladığınız araca bindiniz, yerinize yerleştiniz ... silecek koluna asılı bir "Onay Kartı" göreceksiniz. Bu kart, kiraladığın ız aracın tüm kontrollannın yapıldığını ve "sorunsuz" olduğunu belgeler. Çünkü, Eurorıcar'da tüm araçlar, her kiralamadan sonra 20 temel konuda "check-up"tan geçirilir. Bu "check-up", genel görünümden iç ve dış temizliğe, motordan frene, silecek suyundan emniyet kemerine, yedek lastikten küllüğe kadar .. . en küçük ayrıntılan bile içerir. Ve ancak, hiçbir eksiği olmayan araçların kiralanmasına onay verilir. Europcar'dan kiraladığınız araca kendi aracın ı z gibi güvenebilir, huzur içinde kullanabilirsiniz.

ı:B I~SiN

Europcar'm Türk 1ye tems ilc 1s1 E sm Tunzm 'd1r lzmlr

Istanbul •MerXez Tel ( 1 )1~ 1188(12hal) ... Taksim

Tel

( 1 )1~

1188(12 hal)

• Atatürk Havalimanı

ol" ı 9oo

Tel. ı ı ı 573 10 2"

... Kadıköy Tel (1)360 33 33

•Merkez Tel (5 1)25 " 696 12091;! • Adnan Menderes Havaalanı

1611'l

... Çefme (2 tıaı)

•Bursa Tel. 12" 12000 16 (3 hal)

Tcı.

Tel. (!>49) 219 95

.,.Bodrum Tel: (61" 1)56 32 •Marmaris Tel (61 2) 12001 12328

!Cı

•12

Havaalanı

Tcı

(31)21 62 "8 2 1 ll 80 Datııtı . " 30

" Steige<ıberger Falez Hotel Tcı

(3 1) 185000

Dahıh:

Euopcar

ı;ı23) ı ı 9

20~

!YI

ı

29

o? ·ıg

ıcı

118410111260 • Antalya

Tcl

... sıde

(61ol) 19%

Antalya • Met1(ez Td . (31) 1 1 8819 ll

Tct· (01) !J l 30 l tı

... Tel ~ (636)1 3601

•Alanya

• Dalaman H avaa l a nı Tcı (6119i ll ll .,. Fethlye

(3213)11 (YI 18 "1 .,. Side (Pamfilya) ıcı (3213) 13 " ~ (2 hal) .,. Robinson Club Pamfilya Tcı (:1211) ~~ 0015 hat) D..."Yıılı Europ:...-ır

•Kemer Tpl(;l21 " )?0!l:l 2909

• Robinson Club Canıyuva Tcı 1321 "1 r,;ı 84 16 ııaıı . Datıılı Euopcaı • Kiriş World Hotel

Tel

(321")3300(10 1 -.ı l)

Dahılı

f::uror)c..1ı

Tcı (ll) 13 d //5 • Adana Havaalanı Tcı (/1) 150300(2hal)

Dahıh 303

.,. Me<sln

Ankara

• Merkez Tel (4) 118 :Vt 30 11838// • Esenboğa Havaalanı ıcı. 1" 1312 28 20 D.;'lhılı

Adana • Merkez

/ -10

... oroop Tel. I"BfXl)

ı ;ı

lo

Tel. 1'" 1)200 11 (2 hat) Trabzon

., Meri<ez Tcı(03 1 )208"" 24184 • Trabzon Havaalanı Tel (031) 5080 1 (2 hal) Datırlı 83


KOY KADlNlNA ATA MiRASI SANAT:

HASIRCILIK lşı klı köyün deki her evde basit bir tezgô h va r. Köylü kadınlar , h a s ı r da kuyara k hem geleneksel sa natl a r ı n ı sü rd ürüyor, hem de ailelerin in geçimi ne katkıda

bulunuyorlar . ----------------------------------Yaz ı ve fotoğraflar Pak ize Nilgün Soyal Vak ıflar Do kuma Yaygılar Müzes i Müdürü

şıklı, Aydın iline 3 kilometre uza klıkta iki bine yakın nüfuslu, şiri n bir köy. Muhtar Raşit Bosn a 'nın açıklamasına göre, 500 yıl kadar önce kurulmuş ve adını "lşıklı Dede" diye bilinen ermiş bir kişi­ den a lmış lşıklı ha lkının başlıca geçim kaynağı tarım. Ama, aşağı yukarı onun kadar önemli, anca k sadece kadınlara mahsus bir iş alanı daha var: Hasırcı­ lık ... Hemen her evde bir hasır tezgôhı görm ek mümkün. Dışarda çalışma­ yan köylü ka dınlar, oto yôdigôrı bu sana t ı evlerinde sürdürerek geçime ka tkıda bulunuyorlar. H ası r ı n kulla n ım olanları düşünül­ düğünde , akla önce camiler gelir ve

1

Anadolu 'da hangi camiye gitseniz mutlaka hasıra rostlarsınız. lşıklı köyünde de işte bu tür, yani yaygı olarak kullanılan hasır dokunuyor. Evlerini ziyaret ettiğim Demir ailesi, Türk konukseverliğinin en güzel örneklerini sergileyerek beni ağırladı­ lar. Evin büyüğü anne Mürüvvet Demir 'den ald ı ğım bilgiye göre, hosır yaygının malzemesi olon sazlar (kamış), Selçuk-Belevi'deki gölden kesiliyor ve demetler halinde bağlanıp köye getiriliyor. lik işlem , yaş olan bu sazların , yere serilerek, bir ay süreyle kurumoya bırakılması. Sonra sazlar soyulup yarılıyor ve ()rtalarındo yer olan "öz" çıkarılıyor. Ozler de ayrıca kurutuluyor ve kurutulmuş soz yapraklarıyla birlikte, tokmakla dövülüyor. Artık , dokuma safhosıno geçmek için tek iş kalmıştır: Dövülen özlerin ip1 16 SKYUFE

ı ı / 90

lik gibi bükülmesi ve tezgôha çözgü olarak gerilmesi ... Bundan sonra , soyulup ku rutu l muş sazlar, çözgülerden bir alt, bir üst olarak geçirilecek ve atkı gibi dokunacaktır. Tezgôho gelince, iki sırık ve bir tarakton oluşan basit bir mekanizma .. Yere paralel konulmuş sırıkiara çözgüler bağianıyor ve ısiatıian atkılar taroklo sıkıştırılıyor. lşıklı kadınları , makineye ihtiyaç duymuyor. Yüzyıllardır şekli değişme­ yen o derme-çatma tezgôhlarında, nesilden nesile devredilen usullerle sazları dokuyar ve hasır haline getirip pazara gönderiyorlar. Onların alın lerinde, sadece ekmek kavgasına omuz vermenin fazileti değil , bir geleneksel sanatı yaşalabilmenin gururu da var e ş1kil

THA TRADITIONAL ART OF V/LLAGE WOMEN

WOVENRUSH MATS In the viiiage of lş 1 kil , every house has o simple loom. When o woman sils down to weave o mat, she continues o Iradition begun centuries ago and helps to support her family . Story and photographs by Pakize Nilgün Soya! Vakiffar Woven Mat Museum

is o pretty viiiage 3 kilometers from Aydm. According lo the muhtar or headman, Raşil Bosna , lş1kl1 was founded 500 years ago, and was named " lş1k!J Dede" after o revered viiiage e/der. The people of/ işikil depend on agriculture for their livelihood. Bul there is an o/most as important job which is reserved only for women: Rush weaving. In every house you can see o loom for weaving rush mals. The viiiage women, who do not work outside their homes, continue this traditional craftto help their families. Throughout Anatolia these mats are used lo cover the floors of mosques. In lş1ki1 , it's the same, the mats are woven as ground coverings.

1


/ike o weft. The loom ifself is o simple mechonism of fwo po/es and o comb. The po/es are loid porol/el on the ground, and the worps bound araund them . The comb is used fo beof down and tighten the wefts . The women of Işık/ı do not need mochines. For generofions they have woven their rush mofs in the same woy on these ierry-built looms and so/d them af market. Their toil and hondiwork provides them with o livelihood os well os giving them o sense of pride that their troditionol croh confinues fo live e

When 1 visited the Demir family they welcomed me with fomous Turkish hospitolity. The oldest member of the house ho/d, the mother, Mürüwef Demir to/d me that the reeds are cuf from araund in the lake in Selçuk Be/evi, bound in bunches and brought fo the vii/age. Once they have orrived in Işık/ı , the rushes are laid on the ground and leh . fo dry for o month . Then they are peeled and from the center the cores are token out and left fo dry. The dried leoves and cores together are beaten with o mal/et There is only one more stoge befare the weoving can begin .· they must fwist the beoten cores /ike threod and worp them onfo the loom . Now the sp/it reeds can be woven through the worps, over and under SKYUFE 11 / 90 117


DUTY FREE ON BOARD THY uçaklarında uygulanan gümrüksüz içki ve sigara fiyatları

Turkish Airlines in flight price list for spirits and tobaccos Yeni Rakı

70CI

7.-DM

Whisky U. Walker, Pipers, Ballantines, J.B.J

1ooc1

19.- DM

Exp.

15 .- DM

Marlboro

lOO's

20 .- DM

Parliament

100's

20.- DM

H.B.

K.S

19.- DM

Lord

K.S

19.- DM

Rothmans

K.S

19.- DM

Dunhill

K.S

19.- DM

Cam el

K.S

20.- DM

Silk Cut

K.S

19.- DM

Ernte-23

K.S

19.- DM

Samsun

. -·

...... Marlboro ..........

Yuka rıd aki fıyatlar

dergimizin basım tarihi itibariyle geçerlidir. Thc,ı.; pricc' an: valid at the priııtiııg da tc of Maga7inc.


BUGÜN PASTIRMALI BÖREKSE

Türk damak zevkini Almanya'dan dünyaya tanıtan Egetürk firması ürünleri, en son teknoloji ile modern tesislerde el degmeden ~ hazırlanmaktadır.

~ LEZZETKALiTESEMBOLÜ


••

MURACAAT VE REZERVASYON-INFORMATION AND RESERVATION DIŞ BÜROLAR INTERNATIONAL OFFICES ABU DHABI Sheıkh Hamdan Str

PO Box 698 (GSA) Sultan Bın Yousuf and Sons Phone SM (9712) 316656-338761 BS (9712) 211194 Rez 19712) 338845 ADI5-ABABA (GSA) Sthoı:wan Aırhnes

Bole

Aırj)O(t

PO Box 1755 Phone (2511) 182222 AMMA N Jabal Anıman Thırd Cırcle Al Rıyadh Center Sth Floof PO Box 39177 Phone (962-6) 659102-659112 AMSTERDAM Leıdsestraaı6 1017/PA Phone SM (020) 227986-203754 Rez (020) 227984/65/86187

ATHEN5-ATINA Phıtelhnon Str No 19 Phone 101) 3245975 SM (0 1) 3246024 3222569-3221035 BAGHDAD-BAGDAT Merıdıan 's Street Buıldıng 3/B Phone 11) 7187703/04

o

TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

KABIN BAGAJI CABINBAGGAGE

BERLIN

Budapester Sır No 18 B 1000 Berlin 30 Phone (030) 2624033 SM 1030) 2624035 Rez 1030) 2624033/34 IGSA) BAB 1 1000 Berlin 36 Oranıen Sır 5 Phone 6125080-6125091 2 1000 Berlin 65 Luxemburger Sır 34 Phone 4616130-4624032 3 1000 Berlın 44 Fulda Sır 58 Phone 6613017·6235029 BOMBAY Maker Chambers V 3rd Floor No 305 Nerıman Poınt 400021 Phone SM (22) 20407 44 Rez (22) 2043605 BRUSSEL5-BRÜKSEL 51 Cantersteen 1000 Bruxelles Phone 1322) 5126781/82·5117676 BUCHAREST·BÜKREŞ (GSA)

TAROM . Ul. Repubhe 16 Phone 147433 BUDAPEST· BUDAPEŞTE (GSA)

MALEV . Roosevell . Ter 2 1052 Budapes ı Phone (36) 1326529 CAIRD-KAHIRE Mousıafa Kemal Sq No 3 Phone Rez 3908960/61 (GSA) lmperıal Travel Center 26 Mahmoud Basıouny Sır Phone 1202) 758939-760071· 761769

COLOGNE·KÖLN Trankgasse 7-9 5000 Köln-ı Phone SM 10221) 134443 Rez 10221) 134071/72 BS (0221) 134073 COPENHAGEN·KOPENHAG Ved Vesterport6 1612 K /Obenhavn V Phone (33) 144499-144055-145190 DHAHRAN· DAHRAN Kıng Abdulazız Str Alnımran Complex Gentre P O Box 739 Alkhobar 31952 Phone 13) 8950044-8954904 -8947917 (GSA) ABC Travel Ageney (Same address/ aynı adres) DHAKA·DAKKA Bengal Aırlılt Ltd 54 Motııheel CA Ohaka 1000 Bangladesh Phone 243059 DAMASC US·ŞAM

BAHRAIN·BAHREYN

Car Park Bldg Govt Ave Manama Phone SM (973) 243456 Rez (973) 252344 BANGKOK IGSA) Gulf Express Transport Ageney CP Tower 3fd Level3t3 Sılom Road Bangkok 10500 Thaıland Phone 166-2) 2310300 BEIJING·PEKIN

CAAC Beıııng Sales Otfıce 1 17 Dongsı West Sıreel Phone (665) 558861 ·551031 BELGRADE·BELGRAD

TRG Marksa Engeısa 8/4 11000 Beograd Phone SM ( 11) 332561-333277 (GSA) Yugostavıan Aırlınes (JAT) Sava Center M Popovıca 9 PO Box JAT 11170 Phooe (t 1) 145797 BENGHAZI·BINGAZI Trıpolı Ollıce

Ptıooe

(061) 922011/12/13

120 SKYUFE ı ı /90

Ben Zaıdoun Bldg 3rd ııoor Phone 227266-228284 (GSA) Al Faradees Travel and Tourısm Ageney Dar el Mouhandeseen Bldg Maysoloun Sır PO Box 8339 Phone 111) 227266-232190

( 10

lınes-hat)

DELHI 56 Janpath 1st F:oor New Oelhı - 11000 ı Phone SM ( 11 ) 3326661 Rez 111) 3326602 BS 332 66 13 DOHA·KATAR (GSA) AI-Rayan Traveı Ageney PO Box 363 Phorıe (974) 412911/12· 412909-321910

(GSA) Sweeden Tradıng Co Same address/aynı adres)

Phone Rez 226038·2 15970

Aırhngus Dubhn Aırporı Phone (3531) 370011

Shaıkh Rashıd Bılg

PO Box 1200 Phone (9714) 285827-237230

. DEST INAT ION

BRU

DUSSELDORF Graf Adolf Sır No 4 1 4000 Dusseldorf 1 Phone Rez (0211) 374080-374089

BRUSSELS

FRANKFURT Baseler Sır 35-37 6000 Frankfurt Phone SM 1069) 27300717 Rez 1069) 273 00720/21/22 (GSA) Necmı Oc S 1.5. 6800 Mann- heım Phone (0621) 10980 (GSA) Reısebüro Aslan Hınter bleıeher 57 6500 Maınz Phone 106131) 221080-227751 GENEVA.CENEVRE Rue de Chantepoulet No 1-3 1201 Geneva Pho<ıe 1022) 316129-312194·316120

TK UÇUŞ

28 000 N O

FLIGHT N 9

Tl

28 000

BRUSSELS

HAMBURG

o

Adenauerallee ı 2000 Hamburg 1 Phone 1040) 24147212 hnes/hal) HANNOVER

Lange·Laube No 19 Phone 10511) 320398 Rez 10511) 326087188 HELSINKI IGSA) 1 Fınnaır Mannerheımıntıe

00250

Hetsınkı

102 25

Phone (90)410411

2 Ten Tours ltd Spansor Mechelınınkatu 12-14 001000 Helsınkı Phone (90) 440844

LISBON· LIZBON (GSA) TAP - Edıfıee 25, Aerooprı Lısboa 5 Porıugal Phone 13511) 899121 LONDON-LONDRA Hanrıover Sır 11-12 London W 1 Phone SM (0 1)4999249 Rez (01) 4999247/48-4081393 BS (0 1) 4999240

HONG KONG Best Hohdays Ltd RMS 1603·4 Fleet House 38 G 'oueester Ad Phone 8611311 JEDDAH·C ı DDE Cıty

Center Annex 12/13 Medıne Road PO Box 11563 Phone 12) 6600127 (4 hneslhaı) (GSA) ABC Traveı Ageney Medına Road Atquıthmı Bldg POBox 11679 Pho<ıe 12) 6518300-6519964·6519440 JOHANNESBURG (GSA) South Afrıea Aırways PO Box 7778 Ptıone 1713) 2206

KARACHI·KARAÇı (GSA) Pakturk Travel Ageneıes 12 Avenue Centre Straehen Road Phone SM 19221) 513837

LOS ANGELES (GSA) Cargo/Kargo Flyıng Tıger Lı ne ınc 7401 World Way Phone (213) 646-6161 LYON 91 Rue Bugeaud 69006 Lyon Phone (337) 78241324 MADRID P1aze De Espana 18 Torre de Madrıd 28008 4th Floor No 30 Phone SM 1341) 5425858 BS 1341) 4632312-4632351 MA NI LA· MANILA Deks Aır Ine Ground FIOOr Golden Rock Bldg 168 Saleedo Sır Legaspı Vıllage Makatı M Manıla Phone (2) 8185901

KUALA LUMPUR Equatorıal Hotel Ground FIOOr Lot 6 Jalan Sultan lsmaıl Phone 160) 2614055-2614058

KUWAIT·KUVEYT Borı Al-Hamam Buıldıng Abdulla At-Mubarak Street Ptıone SM (965) 2412577 Rez (965)24064752424639-2421703 (GSA) AL-Kazemı Travel Agencıes Fahad Al-Salem Sır AI-Abrar Btdg PO Box 23959 Salatt3100 Phone Rez (965) 2406475· 2421703-2424639 LEFKOŞA Osmanpaşa Cad No 32 Phone (020) 71382· 71061 77124 -77344

(GSA) 1. KTHY DU BAl Almaktoum Street 63 B

kg . GIOECEGi YER

DUBLIN(GSA)

Bedıeııın Damıret Pho<ıe

Cad (020) 71901

2 KTHY Phone 02314· 7951681 Geçılkale (520) 77124

MILAN·MILANO Vıa P da Cannobıo 37 20122 Mı la no Ptıone 102) 8056233-8053976866350 MOSCOW·MOSKOVA Kuznetsky Most 1/8 Phone 1095) 2924345-29216672925121 (GSA) AEROFLOT Lenıngradsky Prospekt 37 Phone (095) 1555494 MUNICH·MÜNIH Bayerstrasse 43 8CX)() Munchen 2 Phone SM 1089) 51410913/15116 BS 1089)51410920/21 Rez (089) 51410922/23/24/25 (GSA) 1 Reıseburo Koni 8870 Gunzburg Jahnsırasse 13 Munehen Phone 08221-4500·30398 2 Reıseburo öztekın Okkuran Bahnhofsplaız 1 Unterluehrı-ng 12 79(X} Ulm Phone 07:11-64326


TOKYO

MUSCAT-OMAN (GSA) AZO Travel and Tourısm Agencıes LLC , PO Box 8274 Muırah . Muscat/Sutıanaıe Plıone

Vıtur Japan Company Ltd 3th-Ft lshıı Bldg 16-8, t-ChOme Toranomon Mınaıo- ku Plıone SM (81 -3) 5953095 BS (81 -3) 5953051 Rez (81-3) 5952901/2/3

ol Oman

(968) 707303-707310

NEW YORK 821 U N Plaza 4th Floor NY 10017USA Phone (1 21 2) 2129865050/51

Dronnıngens Gaıe 34 3 Etasıe o 154 Os lo ı Phone (02)412841 -330103

PARIS 2 Rue de L'Echelle 75001 Parıs Plıone (01142605718 · Rez 42602808-42605675

W ARSA W · VARŞOVA (GSA) Polısh Aırlınes (LOT) 39, 17 Stycznıa St Q0-906 Phone (22) 460-411

ERZURUM 100 Yı l Cad SSK Ranı Tesıslerı No 24 Tel (011 ) 18530-11904-13409

BÜROLAR DOMESTIC OFFICES

11466

Plıone (\) 4631600-4632807-4633907 (GSA) ABC Travel Ageney (Same address - aynı adres)

ROME-ROMA

ADANA

Pıazza De Ila Repubbhc a 55 00 ı 85 Rome Phone SM (06) 4819535

Sıadyum Cad No 1 Tel SM (71) 141545 Rez (71) 137247- 143143 143538- 142393 BS (71) 130867

Rez (06)4751149

ROlTERDAM Weena 140,30 12 Cr Phone (010) 4332177-4332465

GAZIANTEP Aıaturk Bulvarı No 38JC Tel (85) 115435-120382

HATAY (GSA) Ant-Tur Antakya Turızm ve Seyahat lnönu Cad No 37 Tel (891) 15893- 17282

Acentası

ISTANBUL Cumhurıyet

Cad No 199-201 Kat 3 Harbıye Tel (1) 1464017· 1471338 SM {1) 1301817 Promosyon/Promotıon 1482631 Sat ı ş Suroları - Sales OHıces 1 Kadıköy Baharıye Cad Opera lşhanı Kat 2 Tel (1) 3371876-3371891

2

Hılton Hılıon Otelı gırışı

AFYONKARAHISAR (GSA) Gold T urızm ve Seyahat Acenıası Merkez Otogar gırışı No 1 Emırda!)-Afyon Tel (4981 ) 1194· 1044 Şube Emek Otel g ı r ı şı Tel ( 491) 18836

SINGAPORE-SINGAPUR 545 Orchard Road 02-21 and 02- 18 Far East Shoppıng Center Plıone SM (65) 7344477 Rez (65) 7324556157 SOF\A-SOFYA Bul al Stambotusk ı ll - a Phone SM 874220 Rez 883596 (GSA) Solıa Aırport Phone 661690 STOCKHOLM-STOKHOLM

Vasagatan 7 PO Box 73 101 20 Stockholm Phone (08) 218534/35 STUTTGART Lautensc hlager Sır 20 7 Stuıtgart 1 Phone Rez (0711) 221444/45 SYDNEY· S\ONEY Amer ıcan Express Tower 1602388 George Sıreel NSW 2080 Sydney Plıone SM (612) 23321 05 Rez 2211711

TA\PEI Golden Foundatıon Tours Corp SF , 134 See . 4 Chung Hs ıao Ad Lung Men Bldg Phone (02) 773-3266

ERZINCAN (GSA) Polaı Tuıızm ve Seyahat Acentası Cumhurıyet Meydanı Belechye Sıtesı No 2 Tel (023) 2214

ic

R\YADH-R\YAD Khahdıya Bldg Olaya Maın Str

TAB!l\Z · TEBRIZ (GSA) Tabrız Express ını Travel Tours Ageney Phone (41) 56004·52430

AIR TURK HAVA YO

102002

VI EN NA · VIYANA Operngasse 3 A 1O1O Wıenna Phone (0222) 563768-563796-587795

ZU RICH-ZÜ RIH Tal Strasse 58/62 8001 Zurıch PhOne (01) 2 111070/7 1

PRAQUE-PRAG (GSA) Ceskosıavenske Aerohne Revolucnı 1. 160 15 Praque 1 Phone (422) 2146

SEOUL-SEUL (GSA) KAL Buıldıng 41 -3 Seasomun Oong Jung-gu Repubhc of Korea Phone (822) 7517- 115

OT~RKISH

TUN\S · TUNUS Complex El Mechtel Boulevard Oulet Halfcuz Eta ge 3 Tun ı s Plıone (2 161) 788317-786473-787033

OSLO

Rıyadh

\D

TR\POLI • TRABLUS Muhammed Megarıl Sır Algerıa Sq Phone (21821 ) 48798-38236

NURNBERG Am-Piarrer 8-8500 Nurnberg 80 Ptıone (0911 ) 265301/02

PO Box 25194

(,"\

3

Ş ı şhane

4

Taksım

Tel ( 1) 1454208109- 1454238-1440296 Cumhurıyet Cad Gezı Dukkanları Tel ( 1) ı 452454- 1452482

5

ANKARA HıpodrOm cad Gar yanı Tel (4) 3124900 SM (4) 3104745 Rez (4) 3090400 BS (4) 3124900143 l ni JDanışrna (4) 3124910 3 124900 -133

Bakanlıklar

Saltf BOrosu (Sales Office): Ataturk Bu l varı 167/A (GSA) ÇavuşoQiu Turızm ve Seyahat Acentası Adal ıl ar Sok AtatUrk Cad No 16 Şerellıkoçh ı sar/Ankara

Tel (4541 ) 2383-3119 ANTALYA Hastane Cad özel Idare lşhanı att ı Tel SM (31 ) 128522- 110558 Rez (31) 115238- 112830 123432- 126272 BS (31 ) 127862 (GSA) Arı Turızm ve Seyahat Acenıası Dam lataş Cad Kanmaz Ap Alanya Tel (323) 1 1194-1 1821

Sırkecı

Gar karşısı Do!)ubank lşhanı a ltı Kat ı Tel (1)5284808 6 Aksaray Saıış MudurluQu Mustafa Kemal Paşa Cad Tel SM {1) 5882538-5881221 BS (1) 5887514-5887793-5881222 IZ MIR BOyOk Etes oıeıı altı Tel · (51 ) 141 220 (6 Hat/Unesı. 135121 lniJOa nışma (5 1) 141 220·175-76 SM: (51) 140802 Rez : (51)258280 ıs HavUnesı Char1er Rez. (51) 141220135

KAYSERI Sahabıye Mah Yıldırım Cad No 1 Tel (351) 13947 Rez (351) 11001

KIRŞEHIR (GSA)

ve Seyahat Acentası Ankara Cad KederOQiu

Çavuşoglu Turızm

Ataıurk Bulvarı

Cad No 16/8 BURSA

Tel (24) 22 1866 Rez (24) 2 11 167-212838 DALAMAN, MUGLA Tel Rez (6119) 1899

MERSIN 27 Sok No 2 Tel (741) 15232-2 1278-30274 MUGLA (GSA) 1 Bodrum Touralpın Travel Ageney Neyzen Tevfık Cad No 218 Badrum Tel (6141) 1786-3325 2 FETUR. Fethıye Turızm Seyahat Acentası Alatürk Cad Fethıye Tel Rez (6151) 2034-2443 NIGDE(GSA) Aksaray TlKızm ve Seyahat Acentası Lıse karşısı Kutuphane Sok 0/2 Aksaray-Nı(Jde

Tel (483) 2332 RIZE Beledıye karşısı

Tel. (054) 11007- 15513 SAKARYA (GSA) Sakarya Tur ızm ve Seyahat Acentası Kudüs Cad Bırlık lşhanı Kat 3 Tel (261) 5223 SAMSUN Kazımpaşa Cad No 11/A Tel (361) 18260-13455-15065 Rez (361) 15065

SIVAS Beledıye Sıtesı H Blok No 7 Tel (477) 11147-13687

TEKIRDAG (GSA) Trakya Turızm ve Seyahat Acenıası Ataıurk Bulvarı No 68 Tel (1861) 8438139 TRABZON Kemerkaya Mah Meydan Parkı karşısı Tel SM (031) 22219 BS (031) 13446-11680 UŞAK(GSA)

Vatan Seyahat Acenıası lsmetpaşa Cad No

85 Kat 2 Tel (6411) 2033

lşhanı Kat 1 No 316

Tel (487) 21172

BURSA Çakı rhamam Temı z

Tel (1) 1470121·1470180

MARMARIS Aıaturk Cad No 30/B Tel SM (612) 13751/52 Rez (6 12) 1375 1/52/53

KONYA Alaaddın Cad No 22 Kat 1/ 106 Tel 1331) 12000-12032 SM (331) 24676 (GSA) ı Vatan Seyahat Acentası Ankara Cad Ayvaz Pasaıı No 41

VAN Enver PerıhanoQiu Iş Merkezı Cumhurıyet Cad No 196 Tel SM (061) 11768 BS (061) 11241 YOZGAT (GSA) ÇavuşOOiu Turızm ve Seyahat Acenıası Lıse Cad Sayarlar lşhanı No 13 Tel (473) 19193

Cıhanbeyh-Konya

DENIZLI (GSA) KöseoQiu Turı zm ve Seyahat Acenıas ı Enverpaşa Cad 113-8 Tel (621) 13746- 14500

TEHRAN ·TAHRAN Halez Ave Bldg 400 3th FIOor No 7 Plıone SM (21) 667283 Rez (2 1) 669026-664609

DIYARBAKlR Kullur Saray, Sok No ıs Tel SM (831 ) 40428 BS/Rez (831) 123 14-28143

TELAV\V 5 Shalorn Aleıchem Sır Telavıv 63806 Plıone (03) 652333134/35/36

ELAZIG

Tel (3421) 1367 Seyahat Tıc San ve Ltd Şıı Konya Cad No 55 KARAMAN Tel (3431) 4859 KUŞADASI (GSA), AYDIN Osman Turızm T ı caretAş

2

Cıc ı Turızm

Rez : Rezervasyon Reservatıon

SM : Satış Muduru Sales Manager

Aıaturk Bulvarı Yaı Lımanı karşısı

Tel (636) 142 05

GSA : Genel Satış Acentası General Sales Ageney

MALATYA Şeh ı t llhanlar Cad No 26 Tel (811 ) 11576 - 12300

Kanalboyu Cao No tO Ot"duevı karşısı Tel (821) 11920-16489 Rez (821 ) 11922·14053

BS : Bıleı Sat ı ş Tıcket

Sales

SKYUFE 1 1/90 1 2 1


T:fiY UÇAK '{iPLERi VE O ZELLIKLERI TYPE AND CONFIGURA TION OF AIRCRAFT A-310-200 AZAMI

KALKIŞ

AGIRUGI Maxlake Off Weight

KOLTUK ADEDi Seating Capacity

: 142 000 kg. : 18 F/C-248/C 168YC

YAKIT KAPASiTESi Fuel Capacity

: 44 000 kg.

MOTOR GÜCÜ Enginie lhrust

: 2x50 000 lb.

AZAMi MENZiL Maximum Range

: 6480km.

AZAMi UÇUŞ TAVANI Maxsimum Altitude

:41 OOOft..

AZAMi SÜRAT Maximum Speed KARGO KAPASiTESi CargoCapacity

:900kmlhr : 860kmlhr : 17000 kg

UÇAK ADEDi Number Of Planes

:7

NORMAL SEYiR SÜRATi Normal Cruise Speed

A-310-200

A-310-300 AZAMi KALKIŞ AGIRLIGI Maxlake Off Weight

: 153 000 kg.

KOLTUK ADEDi Seating Capacity

: 18F/C-24B/C 160 V/C : 48 872 kg. : 2x55 000 lb.

YAKIT KAPASiTEsi Fuel Capacity MOTOR GÜCÜ Engine lhrust

A-310-300

AZAMi MENZiL Maximum Range

: 8100 km.

AZAMi UÇUŞ TAVANI Maxsimum Altitude

: 41 000 ft.

AZAMi SÜRAT Maximum Speed

: 900kmlhr

NORMAL SEYiR SÜRATi Normal Cruise Speed

:860kmlhr

KARGO KAPASiTESi CargoCapacity

: 17000 kg.

UÇAK ADEDi Number Of Planes

:6

B-727/2F2

B-727/2F2

AZAMi KALKIŞ AGIRUGI Maxlake Off Weight

:86 409 kg.

KOLTUK ADEDi Seating Capacity

:167

YAKIT KAPASiTEsi Fuel Capacity

:24 688 kg.

MOTOR GÜCÜ Engine lhrust

: 3x15.500 lb.

AZAMi MENZiL Maximum Range AZAMi UÇUŞ TAVANI Maxsimum Altitude

:3 518 km. :42 OOOft.

AZAMi SÜRAT Maximum Speed

:900km/hr

NORMAL SEYiR SÜRATi Normal Cruise Speed

: 862 km/hr

KARGO KAPAsiTEsi CargoCapacity

: 4000 kg. : 11

UÇAK ADEDi Number Of Planes

DC-9/32 AZAMi KALKIŞ AGIRUGI Maxlake Off Weight

DC-9/32

122 SKYllfr

ı ı

/90

:48989 kg.

KOLTUK ADEDi Seating Capacity

: 107/111 / 115

YAKIT KAPAsiTEsi Fuel Capacity MOTOR GÜCÜ Engine lhrust

:11180 kg. : 2x14500 lb.

AZAMi MENZiL Maximum Range

: 2405km.

AZAMi UÇUŞ TAVANI Maxsimum Almude

: 35 OOOft.

AZAMi SÜRAT Maximum Speed

:870 kmlhr

NORMAL SEYiR SÜRATi Normal Cruise Speed

:796kmlhr

KARGO KAPAsiTEsi CargoCapacity

:1000 kg.

UÇAK ADEDI Number Of Planes

:9


-

"o-o .., "'

~

:; "'

V>

istanbul'dan (km) 1 From Istanbul (km)

MESAFELERIFLIGHT DISTANCES iÇ HATLARIDOMESTIC LINES: ADANAADA ANKARA ESB ANTALYA AYT DALAMAN OLM DiYARBAKlR DIY ERZURUM ERZ GAZiANTEP GZT

714 366 484 476 1035 1050 871 iZMiR ADB KAYSERi ASA KONYA KYA MALATYA MLX TRABZON TZX VAN VAN

315 620 463 924 920 1364


/

KUZEY

DENiZi

DANiMARKA

o Brest

• Rennes

E

124 SKYLIFE ı ı /90


Tob·

._ Rigo

Letonya

Sıvasıopol •

• A D

E

N i

ın izi

ı

J

Gi rit

SKYUFE 1 1/90 125


1 1

lokkodW

L..ı:so~ıo ~or

...

~-r · .

MALDIV ADALARI •. '·

____ ,1 H

i

...

r-- ,

T

o

Ekvator

K Chaqos T akımad .

(Ing

126 SKYllll

11/90

ı

y

A

N

U

ı

ı

s .-ı-


MESAFELER FLIGHTDISTANCES DIŞHATLAR

istanbul'dan (km) From istanbul (km)

1 INTERNATIONAL LINES

ABU DHABi AUH AMMAN AMM AMSTERDAM AMS ATiNA 1 ATHENS ATH BAGDAT / BAGHDAD SDA BAHREYN BAH BASEL BSL BANGKOK BKK BELGRAD 1 BELGRADE BEG BERLiN SXF BiNGAZi 1 SENGHAZI BEN BOMBAY BOM BRÜKSEL / BRUSSELS BRU BUDAPEŞTE BUD CENEVRE / GENEVA GVA CiDDE 1 JEDDAH JED DELHi DEL DAHRAN / DHAHRAN DHA DUBAi DXB DÜSSELDORF DUS FRANKFURT FRA HAMBURG HAM HANNOVER HAJ HELSiNKi HEL KAHiRE 1 CAIRO CAl KARAÇi 1 KARACHI KHI KOPENHAG / COPENHAGEN CPH KÖLN 1 COLOGNE CGN KUALA LUMPUR KUL KUVEYT 1 KUWAIT KWI LEFKOŞE ECN LONDRA / LONDON LHR LYON LYS MADRiT 1 MADRID MAD MiLANO 1 M ILAN MXP MOSKOVA MOW MÜNiH 1 "MUNICH MUC NEWYORK NVC NURNBERG NUE OSLO OSL PARiS 1 Orly ORV RiYAD 1 RIYADH RUH ROMA 1 ROME 1 Flumicino FCO SiNGAPUR 1 SINGAPüRE SIN SOFY A 1 SOFIA SOF STOKHOLM / STOCKHOLM ARN STUTTGART STR ŞAM / DAMASCUS DAM TAHRAN 1 TEHRAN THR TELAViV TLV TRABLUS 1 TRIPOLI TIP TOKYO NRT TUNUS 1 TUNIS TUN ViYANA 1 VIENNA VIE ZÜRiH 1 ZURICH ZRH

3005 1186 2209 566 1617 2587 1839 8277 802 1715 1392 4820 2166 1180 1911 2377 5717 2815 3007 2038 1862 1986 1927 2164 1299 3957 2007 '1992 8329 2169 767 2512 1993 2713 1767 2030 1567 8047 1674 2447 2240 2758 1384 8662 488 2209 1760 1082 2041 1310 1669 13333 1667 1252 1762

SKYLIFE ll /90 127


BULMACA 1 2 3 4

5 6

7 8 9 1o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 SOLDAN SAGA: hızındon yüksek hız yapabilen uçokloro verilen ad .. Kütahya ' nın bir ilçesi ... Bingöl dağlarındon çıkan ve toproklorımızdo 548 km oktıkton sonra sınır­ lorımız dışı no geçerek. Hazar Denizi'ne dökülen nehir. 2- M. O. 2 bininci yılda Tuno, Karadeniz, Ege orasındaki bölgeye yerleşen ve buraya adını veren kavim .. Yalıtım ... Kanda hemoglobin miktorının ortmosıylo meydana gelen hastalık. 3 - Soıronçto bir taş ... Yetki ... Ikinci

1- Ses

derecede ... Kimyoda iridyum. 4 - Giresun'o bağlı bir ilçe ... Güneydoğu komşu­ muz ... Bir nato ... Edremit Körfezi ile Bigo Yarımodası orasında yer olon Kozdoğı'nın mitolojik devirlerdeki adı. 5 - Doğu fjristiyon kiliselerinde aziz tasvirleri .. Odeme ... Sularda yaşoyan tek hücrel ı canlı Mülkiyel hakkına konu olabilen taşınır veya toşınmoz eşya. & Içine meyve şekerlernesi ve kuru üzüm katılorak moyolı hamurdon yapılan bir çeşit pasto .. Hz. Muhommed 'i övmek amacıyla yazılmış şiir. .. Mikroskopıo kullanılan kore biçimi i küçük inceleme com ı. .. Ucuna iğneler ıokılmış kösteklerle donatılan uzun alta ipi. 7- Bir spor yarışmosında elde edilen en iyi netice ... Afganistan ' ın başkenti .. "Güzel, lotif, hoş" anlamında bir kadın adı ... Bazı meyvelerde çekirdekle kabuk orasında kolon ve yenen kı­ sım. 8- Zıddiyet , lutmozlık.. Kur on-ı Kerim 'in 2. ve 286 ôyellen oluşan en uzun suresi ... Kur ' an-ı Kerim 'in , insanın bir kon pıhtısından yaratıldığını anlatan

128 SKYUFE

ı ı

/90

96. suresi 9- Su(eski dil) .. Kırşehir'in bir ilçesi .. Üzüntü , endişe . Osmanlılar döneminde va li ve vergi tahsildorlorıno verilen ad. 10- Bir hastalığı tıbbi usullerle iyileştirme .. Sonsuza kadar ... Verme, ödeme. ll - Halk şoiri ... Tedavi amacıyla vücudun bazı yerlerine dışton sürülen veya yapıştırılan ilôçlı korışım ... Fiiller , eylemler .. Belli bir amaca sarfedilmek üzere bir hesopto toplanon para. 12- Tom peynir haline gelmemiş kozein pıhtısı , süt pıh­ lısı. .. Kesilme, yarıda kalma ... Kahvehone oyunlarında sayı yazma tahtası.

YUKARIDAN AŞAGIYA: 1- Değişme göstermeyen , sabit, hareketsiz. . Pilde eksi kutup 2- lsırgon batmosı ­ no benzer belirtileri olon deri hastalığı , kurdeşen .. insan veya hayvon vijcudundo oluşan küçük şişl i k , ur. 3- Ayakleski dil) ... Havadon havaya , havadon koroya , korodon havaya atıiab lir tipleri bulunon güdümlü merm i, füze .. . Ağaç gövdelerinin allara ayrılmasıyla ortoya çıkan ince gövdeler. 4 - Br şeyin ortasından geçip onu teorik olarak ikiye bölen gerçek veya hayali çizgi .. Yağlı güreşte bir oyun 5 - Sıcak yerlerde, özellikle Orta Afriko 'da yetişen , serı tahtasından mobilya , piyono tuşu , çotol bıçok sapı yapılan bir ağaç & Büyük miktarda tahıl saklanabilen modern depo.. Eskiden dervişleri n giydiği tifıikten yap ı lma küloh. 7 - Motboocılıkto diozo bileşikleriyle hassaslaştırı­ lan kağıt üzerinde kopyo tekniğine göre

çekilmiş pozitif veya negatif filmlerden oluşan montaj provası ... Kimyoda tontol. 8 - Baklagillerden, taneleri bol nişosto ihti-

va eden bir bitki . ince pullordon , levholordon meydana geleıı, yolıtkonlığı ve ısı­ ya doyonıklılığıylo daha çok elektrik aleı­ lerinde kullanılan soydam organik madde. 9- Çin 'de doğan , Sovyetler Birliğin­ de Kozokiston ' ı do sulayarak Bolkoş Gölü'ne dökülen nehir ... Soğuk ve d uru tatlı sularda yaşayan, üzeri yoldızl ı gibi , renk renk noktolorlo süslü bir balık. 10- Osmonlılorın mensup olduğu boy .. Kosıo­ monu 'nun turistik ilçesi 1 1- Kilden yapılan çini , tobok, kôse, çanak, fincan , vozo gibi eşyoyo verilen genel ad.. Rutubet. 12- Yelimler .. Güldürmek, eğlendirmek için söylenen söz, şoka , nükıe. 13- Kimyoda molibden Fiillerin , bir hareketi , bir işi , bir durumu zamonla ilgili olarak haber verirken veya dilek belirlirken oldı­ ğ ı şek i l. . Sıkıntısı , endişesi , problerni olmayan. 14- Fuıboldo ropun ele çarpması veya elle oynonmosındon doğan ceza ... Para ile ilgili , nakdi. 15- Bağışlama ... Eski Mısır 'ı n Güneş tanrısı ... Yılın bölümlerinden. 16- Başı ve kıçı sivri , badosl oması yüksek balıkçı teknesi ... Batı Anadolu yiğidi 17- Birdenbire ... Bir pamuk cinsi.. Toprakta kendiliğinden yetişen küçük bitki. 18- Bir nato ... Beraber, birlikte ... Hz. Muhammed 'in annesi. 19- Diyorbokır ' ın eski odı ... Soğlomloştırmok , üstelemek , önceden yazılmış bir yazıyı ıekrorlomok. 20- Buloşmo , yayılıp dağıl­ ma .. Mobilya cilası.


Çukurova Kirtel + Çukurova Ekskavatör Art ı k,

ÇUKUROVA kırıcınızı da , ÇUKUROVA ekskavatörünüzle birlikte ÇUKUROVA ' dan alabileceksin iz. Ve , ÇUKUROVA ' nın tartışılmaz desteğinesahip

olan

" BU IKILI"ile gücün , kalitenin farkını yaşayacaksınız , kazanacaksınız ...

[Q) CUKUROVA

-

iSTANBUL ADANA iZMIR ANKARA

ZIRAAT ENOU STRI

Tel: (1) 567 27 Tel: (71) 13 31 Tel : (51) 21 71 Tel: (4) 13419

v~

TICARETA S

1O (9 Hat) 19 39 75-76

ÇUKUROVA HIOROLIK KIR/Cl ' lar bütün ekskavatör/erde kullaniiabilir . 100 kg . ' dan 3750 kg 'a kadar 11 değişik modelimiz mevcuttur .


Telaşlanmayın • • • İç-dış

turlar ve otel rezervasyonları, ~ilgisayar sistemiyle Her türlü bilet rezervasyonları,

kongre, seminer ve bayi toplantıları, marina, bareboat, yat charter işletmeci­ liği, araba, uçak, otobüs ve her türlü kiralama servisleri, yurdumuzun sınır kapılarında geniş

mal

gümrük

hattı dışı

eşya satış mağazaları

ve helikopter işletmecili ile SETUR sizin SEYAHAT GRUBU

şirketinizdir.

A secur ~

Güvenli, Düzenli, Sistemli, Titiz Hizmetin Simgesi

İSTANBUL: (l) 130 03 36 (8 hat) Fax : 130 32 19 ANKARA : (4) 167 ll 65 fax : 167 87 75 IZMIR: ( 51 ) 21 55 95-96 Fax : 22 22 18 ANTALYA : (31)1169 38-12 05 13 Fax :12 33 Ol DODRUM : (6111) 311 9-76 90 Fax: 20 14 MARMARiS: (6 12 ) 126 38 Fax : (612) 146 07

~ Koç

1990 11