Page 1

bu dergi size aittir, alal:>1lirs1nJz 1 your complimentary copy


TORK HAVAYOLLARI TURKISH AIRLINES K

D

~

u

e

z

e

y

n

..

~

:::::;

路..

~ <oo ~

3050

._

~

a d 1.

(

\ e

-'

~; [\}Minorka

~

. ~ayorka ./""\ lbiza .,.

Hao blk. 't....r"'

Fo~~tera

2()00

T 3240

D


llll:Jel'IIaGIOiıai

Ile GVV OI"K

BY S Ge III

...

G {f

ı::

" ~

DASH - 7

F-28

DC-9

19.958 kg.

24.483 kg.

48.989 kg.

86.409

4536 kg .

7620 kg.

11.180 kg.

24.688 kg .

72.488 kg.

66.138 kg.

1120 l hp

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

18.000 lb.

39.000 lb.

2220 km.

1887 km.

2405 km.

3518 km.

9000 km.

5550 km .

25.000 ll.

35.000 ll.

35.000 ll.

42000 ll.

42000 ll.

42000 ll.

(Maximum Speed)

440 km/ h

825 km/h

870 km/ h

900km/h

980 km/h

980 km/h

Normal Seyir SOrati (Nonnal Cruise Speed)

370 km/h

630 km/h

796 km/h

862 km/h

980 km/h

875 km/h

so

65

1111115

167

189

345

Azami Kalko' A~no~ (Maximum Take ol Weighl)

~

DC-10/ 10

195.048 kg.

Yakıt KapasltHI

(Fuel Capaclly) Motor GOctl

(Englne Thrusl) Azami Menzll

(Ma11imum Range) Azami Uçut

Tavanı

(Maximum Celllng) Azami Sürat

Kolluk Adedi (Seallng Capacily)

-

TARIFELi UÇUŞLAR (Scheduled Flights) ÖZEL INDIRIMLllŞÇI SEFERLERI (Charter Flights)

-.

2000 rı

8

K

3840

1

y u n

4

"Kef~lo"~~ ~~~~~"f;~~~~~:ız

o e nt ıi

"'");::;~.

2010 -4070 .un ped usa (lta t )

N •-404

· ~

~ ·-

8

d

ııı.O

i


.

.-

Marl~oro tOO 's


1 i iNDEKiLERICONTENTS

Şubat Yıl:

2

1 February'85

Sayı:

22

Türk Hava Yollan Adma Sahibi (Publisher) Oral

Yılmaz

Yazt işleri Müdürü (Managing Editor) Uçal Dalgtç Genel Yaym Danışmant (Consultant Editar in Chlef) Koray Güney YavmKurulu(Publishing Board) Uçal Dalgıç , Emre Be.fln, Engin Olctemer, Çetin 6zbey Yurtiçi Haber/e (News From Home) Türk Haberler Ajanst Yurtdışı Haberler (News From Abroad) ~BC Ajansı, Camera Press, Medla Press, Image Press, Shottlng Star Foto~raf (Photography) Nihat Gömlelcslz, Sedat Tuna , Şemsi GiJner, Haluk 6zözlü THY Reklam MUdiJrliJ~U arşiv/ Grafik (Graphists) Genajans lig/ A.Ş. Duygu Tamer Yaptm (Edited By) Ilgi Tanıttm ve Çevre Ilişkileri A .Ş. 1 Istanbul Tel: 143 80 85 - 86 Reklam Yönetmenli~i (Advertising Represantative) Cengiz Ya/vaç Genajans Reklamct/ık A.Ş. Osmanlı Sok. 19, TaksimiTurkey Tel: 145 07 66 - 145 46 90 Dizgi (Type Setting) Genajans Reklamcılık A.Ş. Renk Aynmt, Filmler ve Baskt (Coiour Speration, Filmed and Printed by) Çem Ofset Matbaacı/tk San. A . Ş. Istanbul- Turkey Tel: 579 43 13 Yönetim Yeri (Head Office) Türk Hava Yolları Halkla Ilişkiler Başkanltğı

Cumhuriyet Caddesi 199- 201 Elmadağlist/Turkey Tel: 140 21 59

Aym Haberleri!News Of The Month ..................................................... 4 THY'den Haberler........ .......... ................................................................. News From THY...................................................................................... 6 Airbus'lar Mayis'ta Hizmete Glriyor.................................................. B-9 Nemrut ........................... ........ ...................... .. .... ....................... 10-11-12 tş Dünyasi .............................................................................................. 13 Business World......................... ........ .................................................... 14 sacha Dlste/............................................................ .............................. 16 Turkey Festival oays Calender...................................................... 18-19 Hotels tn Turkey................................................................................... 21 The Valley Of Göreme................................................. ......... 22-23·24·26 The Armourv seetion Of The Topkapi Museum .................... 30-31 -32 How to travelln Turkey? ................................ .................................... 33 Focus on tzmtr......................................................................................36 suggested ttineraries.. ........ .. .. ..... ..... .................................................. 37 Eskiyi Koruya11m Yaşatallm ... .... .. ................................................... 38-39 FOCUS On Ankara ............... ......................................... .. ........................ 40 Eşref üren ....... ................................................................ ...................... 41 Kar ve KIŞ on/an Ylldlfmwor......................................... .... .. ........... 42·43 stres/e Mücadelede BiyoloJik Karş1 Tepkl.......................................... 44 Prenses Diana ....... .............................. ... ...............................................45 Balik Alişkaniiği ve BallkÇJianmlz....................................................46·47 AkVarvumtar ............................... .......................................................... 48 Eğlence/ik ..................................................... .. ..... .................................. 49 Kadln ....... .......................................... .............. .................................. S0-51 Hikaye ............................................................................................... 52-53 Gulde...................................................................................................... 55

s


2 THY'DEN ,_

1985 ATILI M YILI OLACAKTIR

senesinde 5 uçak ve 19 3 3toplam 28 koltukla "Hava hizmet~ başlayan

Yolları

Devlet ışıetmesi Dairesi" nin bugün Türk Hava Yolları A.O " olarak 30 uçak ve 4059 koltuk ile hizmetini yurt sathında ve 3 Kıta ' da şanıı bavrağımızı gururla dolaştınlmasından büyük haz duyuyor ve ortaklığımızın gerek hizmet tekamülü ve gerek ekonomik bakımdan bu seviyeye gelmesinde emeği geçmiş olan her kademedeki personelimizi şükranla anarken , halen görev başında bulunanıara teşekkürlerimi

sunuyorum . son· yıllarda filosunu modern uçaklar ile takviye ederken diğer vandan da bunların bakımıarını yaparak teknik ünitelerini ve yer techizatıarını da birlikte geliştiren Türk Hava Yolları ' nın değişmeyen prensibi uçuş güvenliği ve iyi hizmettir. 1985 yılı ortaklığımızın atılım yılı olacaktır. Ulaştırma ana planı doğrultusunda içinde bulunduğumuz sene zarfında filomuza katılacak olan 4 adet Aırbus tipi uçaklarımızia beraber ihracat seferberliğine destek olma çalışmalarımız ağırlıklı olarak sürdürülecek, döviz girdisi katkımızın ülke ekonomisine en üst düzevde ulaşması çalışmalarına özenle

devam edilecektir. Yeni uçaklarımızın hizmete verilmesi ile birlikte seferıerimizde "Fırst Class" uygulamasına başlanııacaktır . Buna paralel olarak ikram ve terminal hizmetlerinde yenilikler sağlanırken , modern havacılığın gereği olan araç ve techizatıarın belirli bir program dahilinde temin çalışmaları sürdürülecektir. Hizmet ve verimlilik ilkeleri göz önünde bulundurularak yeni hatların planıama çalışmaları

süratıendirilecektir . Ortaklığımız

önümüzdeki senelerde de hizmet ve kazancı ile millet ve devletine en üst düzeyde destek olmava devam edecektir. Güzel vurdumuzun tarihi ve turistik bölgelerini dış ülkelere tanıtan magazinimiz; başarılı yayınıarı ile Türk Hava Yolları Hizmet zincirinin taktir toplayan bir devamı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hedefimiz; bu milli daha mükemmel 'tte verimli bir şekilde ileriye götürmek ve yüce milletimize layık olabilmektir. 1<uruıuşumuzu

Bu hedefe ulaşabilmek dileği ile saygılar sunarım . Yilmaz Oral Yönetim Kurulu Genel Müdür

Başkanı


~

Yurt

Dısında Çalısan

Değerli Vatandaşlar'ımız; " KREDi M EKTU PL U DÖVİZ T E VDİ AT H ESA BI " aç tıra ra k. B a nk a mıza ve Türk eko no misine gös t e rmi ~ o ldu ğunu z güve n için ~ükra nl a rımı z ı sunuyo ru z. Ö zellikle Oca k 1984 tarihinden itiba ren, t asa rrufl a rını z ı gittikçe a rta n bir tempo ile Ba nk a mı zd a aç tırm a kt a o ldu ğ unu z "KR E Di M EKTUPL U DÖVİZ TE VDİAT H ESABI " nda değe rlendirirk e n , hem kendini ze. a ileni ze ve çocuklarını za yarın için emin ve huzurlu yaşa ml arının temellerini a tmı ş hem de Yurdumu zun k a lkınmas ın a k a tkıd a bulunm a nın gururunu d u y mu ş o l a cak s ını z. H epini ze sağlık ve mutlulukl a r d iliyoru z.

TÜRKİYE CUMH U RİYET MERKEZ BANKASI adına

YAVUZ CANEVi Başkan

Yurt dısın

san

vatanOaslaiıınıZ: -

(İşçi, Serbest Meslek Sahibi, Müstakil İş Sahibi) tasarruflarını TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI nezdinde açtıracakları KREDi MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI'nda döviz olarak biriktirebilir ve VERGİ VE MASRAF ALlNMAKSIZIN

EnYüksek Net Gelir saglayabilirler.

AYRlCA, Hesap açtıranlar bu hesaplarını 1 yıl müddetle muhafaza ederlerse, ve "prim ödenmek s~reti ile, kullanılmış olanlar da dahil olmak üzere MESLEKi ALET VE MAKINA ithal etmek hakkına sahip olabilirler.

OTOMOBİL

Bu

hesabın aç ılı ş ı , iş ley i ş i

ve

sağ l adı ğı

yararla r

h a k k ınd a

da ha

ge n iş

bilgiler

a şağıd a ki

adres lerden temin edilebil ir.

------TEMSİLCİLİKLERİMİZ------ ----- ALMANYABÜROLAR~U -----ALMANYA

İSViÇRE

FRANK FU RT TEMSILCILlGI Daseler S ır. 37/V Il 6000 Frankfurt/Ma in DEliTSCH LAND Tel: (061 1) 23 90 9 1 • 99 c 06 ı n 2ı 91 oo

ZORI H TEMSILCILl G I Claridcn Sır . No. 36 8002 ZU RICH - SU ISSE Tel: 202 83 45

İNGİLT ERE LON DRA TE MSILCIL lGI R e prese n ıa ı ıve Office 42/45 New-Broad S ır . Lo ndon EC 2 M INJ ENG LAND Tel :tOII· 628 31 95 (011 blN 31 96 (Ol) . 628 08 96

AMERİKA NEWYORK TE MSILCILlGI 8:!1 U nııed N a tı ons Plaza Ne"' York N.Y. 100 17 U.S A Tel: (212) 682 87 17 (212) 682 ~ 7 IN

B ERLİN Europa C enter 16. O.G 1000 Berlin 30 D EUTSCHLAND Tei : (OJ0)26 1 119J

DÜSSELDORF STUTTGART HAMBURG Graf·Adolf·Strasse 4S 4000 Düsseldo rf 1 DEUTSCHLAND Tel: (02 11)l82061

Schul S ır asse 12· A 70CIO Stutıgart 1 DEUTSCHLAND Tel: (07 11 1 295 1 IS

St e ında mm

49 2000 Hambu rg 1 DEUTSC H LAN D T<l <0401240384 24 57 65

HANNOVER MÜNCH E G OSC" rıede

9

Karl St ra.sst 43

Anze ı ger

Hochhaus 3000 H anno\'er 1 DEUTSC H LAND Tel c05 111 32 61 05 32 61

!ltı

l aden 100' 8000 M ünehen 2 DEUTSCH LAND Tti C089) S9 84 58

59 84 59


_

4 ~ AYIN ' HABERLERIINEWS OF THE MONTH

13. Uluslararasi istanbul Festivali'nin Afişi

Belli Oldu ·stanbul Kültür ve sanat Vakft ta/ rafmdan düzenlenen '13. Uluslararast istanbul Festivali Afiş Yanş­ mast" sonuçlan belirlendi. Dr. Nejat Eczactbaşt, Avni Al<yol, Prof. Namtk Baytk, i/hami Turan, Mengü Er· tel, Sezer Fansuğ ve Aydm Erkmen'den otuşanseçici kurul 48 eserin kattldtğt yanşmada 300 bin , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ra/tk birincilik oawune otcav Okan·, Tunç Devrinde Ölü Gömme Adetlerine 150 bin lira/tk ikincilik ödülüne Necdet Boyanay't, 75 bin lira/tk lş1k Tutan Kaz1 Yap1ld1 üçüncülük ödülüne ise Atilla Demiriş'i değer gördü. unç devrinde . ölü gömme adetlerine ışık tuTunç devrinin insanları , ikinci bir hayata ina-

T

tan ilk

kazı .

Bozüyük

ılçesi

yakınlarında

yapıldı .

Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürü Güngör Gürkan'ın gözetiminde iki yıl önce başlatılan kazı sonunda, 150 dolayında küp, 70 adet sandık

mezar ortaya çıkarı ld ı. Topraktan yapılan ağız genişlikleri 40-50 santim , boyları ise, 1.5 metreye kadar olan küpleri n içinde ana rahmindeki duruş şekline sokulduktan sonra gömülen 3 bin yıl öncesi insanlara ait mezarlarda, çeşitli ziynet eşyası, savaşlarda kullanılan ok uçları , baltalar ve tunç'tan mızraklar bulundu . Bu arada bir kadına ait mezarda bulunan bronzdan yapılan halhal 'a 10 milyon lira değer biçildi. M üze Müdürü Güngör Gürkan, iki yıl süren kaTHA'ya yaptığı açıklamada, şun­

zıyla ilgili olarak, ları söyledi :

Excavations Throw Light on Burial Customs in the Bronze Age

E

• Necdet

Boyanay'ın Ikincilik yapıtı ...

ödülünü alan

xcavations at Bozuyu k tumulus in Anatolia have ..ıncovered 150 jars in which the dead were buried in the foetal position in the Bronze Age 3000 years ago The jars measure 1.5 metres in height and their mouths are 40-50 cm wide. Many artifacts have been found interred with the dead, includinçı iewellerv. arrow heads . axes and bronze spears . A bronze anklet discovered ın a woman ·s grave has been valued at over $15 ,000. lt has been established that the bodies were buried before they had cooled , and so it has been concluded that these people believed in an alter-life. 70 rectangular graves were also discovered.

nıyor olmalılar ki , ölenler vücutları soğumadan, boyu 1.5 metre olan toprak küplerinin içine, ana rahmindeki duruş şekline sokulup öyle gömülmüşler. Gömülenlerin çeşitli kişisel eşyası da yanlarına konulmuş. Bunlar içinde, erkeklerin savaş­ larda kullandıkları mızraklar , ok uçları , baltalar, kadınların çeşitli süs eşyalan yer alıyor .

Bu kazı 3 bin yıl önceki insanların, gömme adetlerine ışık tutmaı:;! bakımından önem kazandı. Çünkü Milat'tan Once 3 bin yıllanndaki ölü gömme adetlerine ışık tutan ilk kazı bu oldu. (THA)

1984 Enka Vakfi Fotoğraf Yanşmas1 Sonuçlandi .._ . ENKA Vakfı ' nın düzenlediği fotoğ­ raf yarışmasında derece alanlar belirlendi. 300 bin liralık birincilik ödülünü Nuri Bilge Ceylan, 250 bin liralık ikincilik ödülünü Tank Gürcan ve 100 bin liralık üçüncülük ödülünü ise, Sabit Kalfagil aldı. Seçici Kurulu Cafer Türkmen , Gültekin Çizgen , Sami Güner, Melih Keyman . Halim Kulaksız ve Genel Yönetmen Zekai Baloğlu '­ ndan oluşan yanşmada 20 eser de 20 biner liralık mansiyon verildi .•

1984

Results of the 1984 Enka Photography Contest

W

inner of the 1984 Enka Photograply Contest was Nuri Bilge Ceylan , who won 300 thousand lira. Second prize went to Tarık Gürcan , who won 250 thousand lira, and third prize to Savbit Kalfagil , who won 100 thousand lira. The twenty runners-up were awarded 20.000 lira each.


--- ·-- THY'DAN HABERLER~- 5

THY Kargo ile Avrupa'ya Sebze ihraç ediyor. kış

vrupa'da mevsiminin sert geç mesi A sebze önemli bir bölümü ülkemizden dolayısıyla başgösteren

ihtiy ac ın ı n

karşılanmaktadır .

ilk parti sebze ihracat ı Ocak ayınd a Türk Hava Yolları ' nın TK 3219 sefer say ı lı u cağıyl ;ı yapıldı. Bu uçakla Hollanda ' nın Maastric h kentine 40 ton pırasa ihraç ed ild i. ..,..

THY yetkilileri önümüzdeki günlerd e devam edeceğin i ve THY u cak l arıyl ;ı Hollanda. Almanya ve Ku zey ülkelerine sebze t a sınacağını belirtt iler. ihracatın

THY Ekibi Airbus Uçaklarıyla ilgili Kurs görüyor Yollan ' nın Mayıs ayından itı ­

ürk Hava T baren hizmete Airbus ucaklaTou . n ile ilgili kurs görecek ekip koyacağı

Fransa ' n ı n

louse

kentinde

çalışmaya başladı.

Sekiz kişilik THY uçuş ekibinden başk a 24 'ü uçak, 16'sı elektronik ve 16'sı da ele ktrik teknisyeni olmak üzere kursa katılan THY ekibi burada 60 gün süreyle Airbu s uçaklarını tanıyacak. gerekli tekn ik kursu görecekler.

THY'nin Yeni Genel Müdürlük Binas1n1n

.

lnşaat1na Baş

an1yor

önce ve ihalesi P rojesi daha Türk Hava yeni Genel Müdürlük bina-

THY Destek Hizmetler Başkanı Cahıt Erkmen . müteahhit firma ile inşaat sözleşme­ sinin imzalandığını ve inşaatın en kısa süre de başiayacağ ı nı bel irterek şöyle ded i:

TRABZON HAVAALANI GENiSLETiLDi '

- Otuzaltıbin metrekarelik kapalı alana sahip olacak yeni Genel Müdürlük binası, Türk Hava Yolları'nın tüm ünitelerini kapsayacak genişliktedir . Yola 115 m. cepheli inşaat alanı , aynı zamanda yeni terminal binasına da 700 m. uzaklıktadır. Yeni binanın projesi yapılırken , bazı ana prensipler göz önüne alın­ mıştır . Buna göre , bürolardaki tümçalışma hacimlerinde, doğa ışık ve havadan yararlanılacaktır . Yine , seçilecek uygun modül ve açıklık ölçüleriyle , büro katları esnek bir kullanıma uygun biçimde yapılacaktır.

hazırlanan yapılan Yoilan'nın Yeşilköy Havaalanındaki sının inşaatına yakında başlanıyor .

uçakların inebildiği Trabzon Havaalanı bir geçtiğimiz ay trafiğe açıldı.

Bdirugüne kadar ancak belli kapasitedekitamamlanarak , yapılan genişletme çalışmalan

süre-

Havaalanının pisti 2640 metreye, genişliği ise 45 metreye çıkarılarak, büyük uçakların da rahatça inebilecekleri duruma getirildi. Düzenlenen törende konuşan Bayındırlık Bakanı Safa Giray, Trabzon Havaalanının önemli bir isteğ i karşılayacağını ve Karadeniz Bölges indeki havayolu ulaşımında rahatlık görüleceğini bel irtti. Bundan böyle Trabzon 'a, Boeing ve DC-9 tipi uçaklar da gereğinde sefer yapacaklar.

THY Hürriyet Çocuk

Şenliğine Katıldı

ürriyet Çocuk Gazetesi tarafından düzenlenen "Çocuk Şenliği " büyük ilgi topladı. Türk Hava Yolları ' nın da katıldığı şenlikle özell ikle ilkokul çocuklan her stantı merakle gezdi ler . THY de düzenlediği köşede . ziyaretçi çocuklara bröveler. kalemler . okul araç gereçle ri dağıttı , küçüklere uçaklar ve havacılıkla ilgili bilgiler verdi .

H

THY ' nin yeni Genel Müdürlük binasında tüm modern imkanlardan yararlanılacak ve binanın koruma ve kontrol imkanları kesinlikle güvence altına alınacaktır . 1987 yılında hizmete girecek olan Türk Hava Yollan yeni Genel Müdürlük binası üç ana bloktan oluşacaktır.


6 NEWS FROM THY

Construction of New THY General Directorate Building Begins Shortly

Th 1 e

tender for the new Turkish Airlines Directorate bui/ding at Yeşilköy Airport has been completed and construction of the bui/ding, whose project is a/ready prepared, will begin shortly. J

THY's Support Services Director, Cahit Erkmen, disclosed that the construction agreement had been signed with the contracting company and that work would begin in the near future . Erkmen said. " The new General Directorare building, which w ili have a floor area of thirty-six thousand square metres, will be large enough to house all the THY departments . The buiiding will have a 115metre frontage on to the road and be situated 700 metres from the new terminal building. Certain main principles were taken irito consideration when the new building was being designed. All the working areas of the offices w il/ be !it by naturallight and accessible to fresh air. The se/ec tion of appropriate modules and space measurements w ili ensure maximum versatility of f/oor use. The new THY General Directorate bui/ding will have fully modern fittings and incorporate comprehensive security and control features. The Turkish Airlines General Directorate building is scheduled for completion in 198 7 and will consist of three main b/ocks.

ı

the Airbus for a considerable period. These blanes. with their broad body structures and powerful engines , are the latest type of recently purchased by ai rcraft developed with the safety and comi !ort of their passengers in mind . f The Airbus A31 O has a capacity of 21 O fly passengers , 18 first class and 192 tourist class . The width of the body means that the seating is comfortably spaced , and that the urkish Airlines has completed its fiftieth year in civil aviation an d the laaircracft have a larger-than-normal cargo test example ot ıts up-to-date con cept ot ma- capacity. Anather feature of these planes nagement is the news that the Airbus A31 O is their long non-stop flight range . They are passenger airliners will join its fle et in May. capable of flying further than the longest Over recent years Turkey's national cardistance at preseni covered by THY and in rier has not only added modern aircraft to a shorter time . its fleet. but has simultaneously expanded The maximum comtart of passengers has its facilities for the ir maintenance . Turkish been ensured. There are three separate airAirlines abides by the principle of offering conditioning systems in the cabins, provithe best service and the safest flying , in acding 100 % fresh air, whose outlets are eacordance with which the government has sily adjustable by passengers . The twoı aisrecently selected and signed the purchasing les offer freedam of movement. and overagreement for the Airbus A310 aircraft . head baggage compartments ensure that Today 37 world airlines have been using the aisles remain uncluttered .

The Airbus A310 planes

Turkish Airlines wi/1 be ab/e to long distances without a halt.

T

TRABZON AlAPORT EXTENDED

E

xtension work being carried out at Trabzon Airport , which was too smail to accommodate large aircraft , is now complate and the airport , was reopened to air traffic last month . The runway was enlarged to 2640 metresin lenght and 45 metresin width , enabling large aircraft to use the airport . Minister of Public Works Safa Giray, speaking at the opening ceremony , said that Trabzon Airport would now be able to meet the extensive demand and facilitate air traffic in the Black Sea region. From now on Boeing and DC-9 aircraft will fly to Trabzon .


Konuk Başbakan uçakta şeref

lmzahyor.

iran Başbakan• Musavi Ülkemizi Ziyaret 1

Etti Konuk Başbakan Ankara'dan istanbuı·a THY'nin özel uçağıyla seyahat etti. •

ran Başbakanı Hüseyin Musavi, 20-22 ocak tarihleri ülkemizi res1 men ziyaret arasında etmiştir . Berab~rindeki

heyetle önce Ankara'ya gelen ıran Baş­ ~akanı Musavi, cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından aa kabul edilmiştir . Musavi'nin Türkiye'yi resmen ziyareti Türk basını ve Kamuoyunca ilgiyle izlenmiştir. Çünkü, iran petrol ve doğal gazının boru nattı lle Türl<iye·ye taşınmasıııe Ilgili proje'de 1ll yıllık bir geciKmeden sonra gerçekleşme voluna girmiş, bu kon.':' ile ilgili protokol, Baş­ bakan Turgut ozal ile konuk Başbakan

Mu~avı arasında imzaıanmıştır. Boylece, ıran petrolü , Türkiye toprakları yolu ile Akdeniz veya Karadeniz 'den Avrupa 'ya taşınabilecektir . iran Başbakanı Hüseyin Musavi ile

BaşbaKan Turgut ozaı sozKonusu önemli protokolü Ankara Esenboğa Havaalanı Şeref Salonunda yapılan törenle imzaladıktan sonra, THY ' nın nzeı uçağı ile istanbul'a geçmişlerdir

------


路.


'LAR MAYIS AYlNDA • • • HIZMETE GIRIYOR THY yeni sat1n ald1ğ1 Airbus A310 tipi uçaklarla uzun mesafeleri hiç durmakSIZin uçabilecek. işletmeciliğinde

elli Yili Havayolu geride b!fakan Türk Hava Yol/an, son

çağdaş işletmeci/ik anlaYlŞinin 6rneğ1 olarak, May1s ay~ndan

itibaren Airbus A310 yolcu uçaklanm filosuna dahil edecektir. son Yillarda fifosunu modern uçaklarla takviye ederken, diğer yandan da bunlann bak1m1anm yaparak üniteleri de birlikte geliştiren Türk Hava Yol/an, aym zamanda en iyi hizmet, en güvenli uçuş prensipini kendine ilke edinmiştir. Işte, bu ilke doğrultusunda geçtiğimiz aylarda hükümetimizin a/d1ğ1 bir kararla, milli havayolumuz için Airbus A310 uçaklan seçilerek, gerekli anlaşma yap11m1şt1r.

Bugün dünyadaki 45 havavolu tarafindan uzun süredir kullamlmakta olan Airbus uçak/an,

şirketi

geniş gövdeli yapilan ve güçlü motorlanyla, güvenli ve rahat bir yolculuk için geliştirilmiş uçak/ann en modernidir. Türk Havavol/an 'nin ilk aşamada seçtiği Airbus A310 tipi uçaklar 210 koltuk kapasiteli olup, bunlann 1B'i birinci Sinif, 192'si ise turist Slnlfldlf. Gövdesinin genişliği nedeniyle oturma gruplan son derece rahat olan Airbus'lar, aym zamanda daha çok kargo kapasitesine sahiptir. Söz konusu uçak/ann bir başka özelliği de hiç durmaksiZin daha uzun mesafe/ere uçabilmeleridir. Nitekim, Türk Hava Yollan bugün uçtuğu en uzun mesafeleri, Airbus'larla hiç durmadan daha k1sa zamanda katedebi/ecektir. Airbus uçaklannda yolcu/ann rahat/@ için herşey düşünülmüştür. Buna göre üç ayn kabin havalandlfma bölümü vardlf. Bunlarla yüzdeyüz temiz hava sağlanmakta, yine temiz hava Çikişlan yolcular tarafindan kolayca ayarlanabilmektedir. Aynca çift koridor/u koltuk düzeni raha t hareketi sağlamakta ve yolcular koltuküst bagaj/an koridorlan işgal etmeden kullanabilmektedirler.


•_.'

!

.:

',lo

"'

~

.!,;_:,

'C.J'

...

...

... ·.

~':

..

~.

(

" • t'

~<~~~ ;... ·...

·

...

·. ·,

·..\

..

~

'


12 TOURiSM The stones used in their construction are thought to have been brought from Nizip 400 km away, but it remains a mystery ho w, thousands of years ago, these gigantic blocks of stone were carried up Mount Nemrut, 2200 metres high. This mountain is also famed for its splendid sunrise. Each morning Nemrut Mountain enjoys anatural light show, the like of which can be seen nowhere else in the world. Dazzling sunlight creates a kaleidoscope of astonishing colour on the distant mountain ranges. Each year thousands of visitors from all over the world come to Adıyaman to see this openair museum and watch the celebrated sunrise. lt is an arduous climb on foot and horseback up the inanccessible slopes of Nemrut. Yet the sight of the granite statues more than compensates for the effort. In ancient Greek and Roman times this region between the Taurus mountains and the Euphrates was called Commagenia, and in yet earlier times it was ruled by the New Hittite Kingdom of Kumuhu. Today the region comprises the Turkish cities of Adıyaman. Maraş and Gaziantep. Around 80 BC Mithradates I Founded an independent kingdom here, which flourished and gained in power in later years until its downfall in AD 72, when Ves pasian conquered the region and annexed it to the Roman province of Syria. Nemrut Mountain is one of the regions of greatest archaeological interest in Turkey, and for the past 30 years has been the site of systematic exeavation and

study. lt provides an unforgettable experience for today's visitors. At Nemrut's summit the temple which looks over a beautiful vista of the Taurus mountains and the 16 giant statues built in the name of King Antiochus I of Commagenia in 50 BC, are the gifts to posterity of the tiny kingdom north of the Euphrates. Under harsh climatic conditions and through steep rocky terrain where even goat paths are absent, how were these huge blocks of stone taken to the mo-

untain top for the awaiting masons to carve into their present shape? Antiochus, ruler of this insignificant kingdom, was not content with turning Nemrut into an Olympus for gods, half of who m were of Greek and half of Persian origin, but also crowned the peak with a cairn 50 m high and ' 150 m in diameter. Built of millions of hand-broken fist-sized stones, it marked the elimax of the megalomanic aspirations of a king who wanted his subjects to worship him as a god.


iŞ DÜNYASI 13 yılının .~lkemizin ~al.kınma­

198 S ve Dunya tulmaz büyük bir sı

unuiçten di-

Barışı ıçın

yıl olmasını

liyoruz. Hepimizin artık bildiği ve öğrendiği bir şey var! Dünyada barış ve ülkemizde siyasi ve idari bir istikrar olmaz ise Türkiye'nin gecikmiş , geri kalmış yılla­

1985 UMUT YILI

rının açığını kapaması , kısaca kalkın­ ması güçleşir . Bunun en büyük misalıerini yakın tarihimizde gördük ve ya-

de terörün kol gezdiği zamanlar. Bu olaylar bize çok şey kaybettirdi. Ama insanlar geçmişi çabuk unutur, istikbaıe dönük çalışır . Biz, 1985 yılına girerken bugünkü Hükümetimizin attığı yapıcı adımlar ve kararıarın başlangıç noktasına dönmemiz gerektiğine ve dürüstlüğü ne inanıyoruz. 1980'de 24 ocak kararlarıy­ la başlayan yeni ekonom ik düzen, 12 Eylül iktidarının Atatürkçü anlayış ve desteğiyle

,-

-

.....

tamamlanmış ,

Meseıe

tamamen ata sözünde oldugibidir. Aynı yoğurdu her yiğidin yiyiş tarzı ayrıdır . Ama piyasa ekonomisi metodu tekdir. son 4 yılda gelen hükümetler 24 ocak kararıarı ile Türkiye 'yi ileri götürmüşlerdir. Daha 1979 yılında çektiğimiz felaketi unutmadık . Küçük bir misal vermek istenirse enflasyonun % 25 düşmemesinin nedeni ekonomik uygulamada ilk tercih farkıdır . sorun , bir talep kısma değil , bir maliyet meseıesidir. ğu

Danışma

Meclisi 650 yeni kanunla büyük reformlar yapmıştır . Yeni bir anayasa ile bazı ekonomik tabular yıkılarak yeni demokrasimizde seçimle iş başına geıen hükümete yollar açılmıştır . Hep aynı istikamette, Piyasa Ekonomisi Modeli içinde, batı felsefesine uygun açık ekonomik bir sistem . Bugünkü Türkiye'nin özel Sektörüne sağladığı imkanlar geçmiş dönemıere göre çok üstün boyutlara ulaşır . Devletçiilgin Türkiye 'de ağır bir şekilde tatbik edildiği dönemıerin Türk ekonomisine çok menfi etkileri olduğu inancını daima taşıdık. Bugünkü ortamda en çarpıcı taraf Türk özel Sektörüne tanınan iş ve rekabet imkanıa­ rıdır . Türk özel Sektörünün ihracatta yaptığı çalışmalar, ihracata dönük gayretler ve teşvikler oıumludur .

Şimdi biz bu yazımızın son kısmınd a 1985 yılında beklentilerimizi ifade etmek istiyoruz.

Enflasyonu % 25 de, faizleri de % 30 ' 1~rda görmek başlıca temennimizdir. Işsizliğin azaltılması için ucuz kredi ile yatırımlara hız verilmesi gerekir

inancındayız . işçi ve dar gelirlllerin sorunları hal edilmelidir, hayat ıarı yükseltilmelidir.

SELÇUK YAŞAR ıiş Adamıı

Bazı iş alanlarının özel sektöre aktarılması ve piyasa ekonomisi koşulları­ nın getirilmesi , devletçiliğin tutucu karakterini yavaş yavaş kaldırmakta­ dır. T3bii tamamen devletçil ikten liberalizme geçişin imkansız olduğunu da

kabul etmek gereklidir. Bu ortam karşısında muhakkak ki Tü rk özel Sektörünün sorumlulukları vardır , bunlar sosyal alanlar ve vergiler olarak ikiye ayrılabilir . Bugünkü stratejimizin ikinci önemli yanı Türkiye 'nin dış ülkelerle ilişkile­ ri açısındandır ve gerek doğu bloku, gerek müslüman ve gerekse batı ülkeleri ile çok yapıcı ilişkiler oluşmuştur . Bunlar çok önemli müsbet dış politikalardır .

tılmas ıdır . Bazı ekonomistler 1980 den beri tatbik edilen 24 ocak kararıarı yüzünden bazı hedeflerin tahakkuk etmediğini savunurlar. Bu tamamen yanlış bir düşünce tarzıdır. Aynı ekonomik felsefeye inanan aydınlar arasında detayda ve uygulamada görüş ayrılığı olmas ı çok normaldir. Nasıl ki! sosyalistler hiç bir zaman uygulamada aynı beraberlik içinde değillerse , Batı ülkelerinde uygulanan 24 Ocak Modelinde de değişik görüşler ve tatbikat vardır .

şadık , ders aldık. Boşa geçen koalisyon yılları ; şehirler , köyler, dağlar, tepeler-

_....

üçüncü önemli olumlu hareket Katma Değer vergisinin batıda olduğu gibi uygulanmaya başlaması ve vergi kaçakçılığının önlenmesine doğru atılan adımlardır . vergi iadesi gibi tedbirler iyi neticeler verecektir. Türkiye'nin en büyük sorunu vergi kaçakçılığının azaı­

standart-

Başka bir spesifik misal vermek gerekirse , hayvancılığın geliştirilmesi için % 20 yem sübvansiyonu , çok yerinde bir karardır . Ancak eksiktir, şöyle ki, AET ülkeleri bizim ithal ettiğimiz süt tozuna , peynire, ete zaman zaman % 100'e varan sübvansiyon veriyor.

Türk hayvancılığının gelişmesi için yapılacak tek şey, hayvan ürünleri ih-

racatına hiç değilse % so sübvansiyon vermektir. Türk tarımında da korumacılık devam etmelidir.

Ayrıca ekonomik detay konularda özel sektör ve hükümet ilişkilerinde dialogun faydasına inanıyoruz. Hükümetin de aynı gayret içerisinde toplantılar tertiplediğini izliyoruz.

Reform yılı 1984'den sonra , 1985 UMUT YILI alacaksa, bu beklentilerimizin yapılmasıyla gerçekleşecektir , buna her zaman inanıyoruz .


14 BUSINESS WORLD

sincerely hope that 1985 will be We an unforgettable year for the further development of our countrv and for

world Peace.

There is something we all know and have all learnt: Without peace on Earth and without stability in politics and administration at home, Turkey will always face difficulties in her efforts for economic development_ We have observed and lived through manv unfortunate experiencesin our recent history_Years wasted with coalition governments, periods of terrorism in cities, villages and countryside ___ These events cost us a lot. However, it is in human nature to forget the past and work towards in future_ Entering the new year, we believe in the necessity of looking back briefly to the starting point of the positive steps and decisions taken by o ur present Administration. The new economic system founded with the Januarv 24, 1980 decisions was complemented by the support of the september 12 Admlnistration , in line with Atatürk's principles_ımportant reforms were introducedwith650new laws passed bY the Consuıtative Assembly_ With the new constitution, same economic taboos were eliminated to provide mo re flexibility to o ur eıectedgovernment in the new era of democracv, and an open economic system operating in a market economy regime_ The opportunities provided to the private seetar are greater in today's Turkey when comparea wıtn prevıous eras. we have alwavs believed that extensive state interventlon practiced throuqhout manv administratıve perlodshave left and negatıve impacts, impressıons on the Turkish economy_ Opportunlties for competltion and businessaremostvisibleunder present conditions. The private sector·s efforts for more exports and incentives supporting such activities are positive developments. Opening same areas to the private seetar and ımplementlng market economy condiditons are is indicative of the transtition from state control towards a more liberal economy, no matter how impossibıe a total transition mav seem. The private sector, in return, has to fulfiil its share of responsibilities, ma Iniy in two areas; social welfare and taxation . Anather important aspect of today·s strategy is o ur reıations with other countries. verv good trade reıations have been established with the Eastern Bloc countries, as well as the west and the Mosıem countries. These are important achievement's in foreign politics and in trade reıations .

A third positive move is in the area of taxation . lmplementation of the Value Added Tax as in most western countries, measures taken agalnst tax evaslon and giving rebates to tax-payers wııı be very influen-

1985 THE YEAR OF HOPE SELÇUK

YAŞAR

musinessmanı

tial in increasing government revenues from taxation by eliminating evasions. we would Ilke to express, once again, our belief that the Turkish economy w ili benefit from the measures taken by the Administration. several economists claim that same national goals were not realized because of cıose adherence to the January 24 deci-. sions since 1980. This is not a valid argument. lt is quite normal to have differences of opinion among people believing in the same economic Philosoohy. There are different views and different ways of impıementing the Januarv 24 philosophy. As is the case in socialist countries with different applications of the ir system, there will be different views on the implemen tation of the 24 January economic model in the western world . Everybodv has his own wav of doing thlngs. Nevertheles , the idea of the "market economy" cannot be interpreted differentıv. Administrations that took office within the ıast four years have moved Turkey forward , fallawing the Januarv 24 decisions. w e have not, vet, forgotten the disaster we faced in 1979. Preferences in impıementing economic decısıons have been the main reasons behind the prevailing high inflation rates . lt has not vet dropped down to the 25 % leve ı. The issue, as it stands, is not a restriction in demand but a problem related to costs.

-,

ın concıusion, we would like to refer to our expectations of the administration . Our chief wish is the to see the inflation rate drop to 25 %, nterest rates down to the 30 % leveı. To reduce unemployment, more investments with ıess expensive bank ıoans are required . Probıems of workers and low ineome families have to be resoıved and opportunities for higher livlng standards made available for them .

A recent decision to provide a 20 % subsidy to livestock feeds was a good move for the development of thelivestock industrv. However, it fe ll short, consldering that the EEC countries provlde a 100 % subsidy for dairy and meat products. ın our o pinian aso % subsıay tor meat product~ and 40 % subsldy for animal feeds would contribute· better to the development of the livestock industrv. Similarly, favorable terms for the other sectors of Turkish agriculture should continue . we alsa believe ın the benefits to be derived from communicatıon between the private seetar and the Adminlstration , particularly where economic detall is concerned. lt is encouraginq to observe that the Administratlon is organızıng with this objective in mlnd. Whether 1985 is to become a year ot pohe, fallawing on 1984, the year of reform, depends on the realization of o ur expecta tion . We are convinced of this.

/


daha --

r

Akbank 37. yılında, 50 milyar sermayesi, 42 milyar ihtiyatları, 635 milyar mevduatı*ile daha büyük daha güçlü. Akbank 37 yıldır "karşılıklı güven" ortamı

50 Milyar Sermaye 42 Milyar ihtiyat 635 Milyar Mevduat

. . Güveninizin eseri, ·Mevduatın

55 milyarı Döviz Tevdiat

Hesaplarından oluşmaktadır.

sürdürdüğü "sağlıklı gelişmesi"ne büyük katkıları olan

içinde

tüm mudilerine

ve

değerli çalışanlarına teşekkürlerini sunuyor .


16 RÖPORTAJ

Ülkemizde Konser veren Türk Dostu Fransiz ŞarklCI sacha Distel Şöyle Diyor:

"Ermeni terörü dehşet verici. insanlar• ancak şark1lar1m1a bar1şa Müzik süresince pek çağ1rabiliyorum ... " hayatom

karşııa_ştım. Bırakmavı düşündüğüm anlar

çok güçlükle

bile oldu. o zamanıarda sık sık kendime sorardım. Müzisyen olmasaydım ne oıurdum diye. Ancak vıııar aecti vine de bir cevap bulamadım. Herhalde müzisyenlik benim ıçın kaçınılmaz bir sondu ve öyle de oldu" Bu sözter bir zamantar gençliğin sevgitisi otarak amtan, konserleri ve ptaktan büyük olaytar yaratan, posterleri duvartan süsteyen Fransiz şark1c1 sacha Distel'e ait. Distel geçen ay YilbaŞI nedeniyle ünlüterin akmma uğrayan istanbut'a yatmzca üç konser için geldi. Bunlardan birini Ast1m Hastanesi Yardimtaşma Derneği adma verdi. ilk kez 1965 yilmda Türkiye'ye gelen sacha Disteı Türkiye'yi ülkesine döndükten sonra tüm güzellikleriyle hat1rlad1ğma ve uzun uzun anlattJğJm belirtiyor. Sik. Sik "Türk dostuyum" diyor. özellikle son yillarda büyük boyutlara varan Ermeni terörünü ise, "Dehşet verici" diyerek tammtad1ktan sonra "Ne yazık ki, elimden bir şey gelmiyor. Ben müzlsyenlm. Ancak insanıarı günlük sorunlarından uzaklaştırarat şarkılarımla başıra

çağırablllyorum. Fazıası keşke

elimden gelse de engel olabilsem" diyor. 45 y1ll1k hayatmm felsefesini "Müzik, müzik, müzik" diyerek açiktayan Distel önümüzdeki Yillarda Türkiye 'ye mutlak yeniden geleceğini söylüyor. sanatçmm Fransa'da bir de özet TV programlan var. Pek çok yabanci artistin çağnil olduğu, en k1sa zamanda Türk sanatÇJianm da bu programda görmek istediğini ve Fransa'da Türk Müziğini tamtmay1 tasartadJğJm sözterine ekleyen Distel "Bundan sonra zaman zaman birarada olacağız. Türk sanatçılar bana gelecek, ben Türklye•ve ... " diyor. sezen cumhur önal'm sözterini yazd1ğ1 "Kime Derler sana Derler" ad/1 ilk şark1s1m bundan tam 20 y1t önce Paris 'te ptağa dotduran Sacha Distel konserterinde bu parçaya da yer verdi...


-

-

~

Dünya'da işletmecilik, karlılık, rekabet, zaman kavramları değişti.

bankacıliğı

lrk

bu değişimi bilmek, izlemek, kendini yenilernek zorunda.

1

ktisat Bankası bu gelişmeyi izlemenin ancak yeni, yetenekli ve yetkili bir uzman kadroyla mümkün olduğunu biliyor. iktisat Bankası işlemlerinizin hızla yürümesini sağlamak için şube yöneticilerini tam yetkili kıldı. Sorunlarınızı çözmek, size en karlı a~ernatifleri sunmak için "müşteri temsilciliği" sistemini kurdu.

Zaman, işletmecilik, karlılık kavramları Türk bankacılığ ında da değişti. Bankacılık

yenilendi.

il«iSAT BAN<ASI

BANKACillK

YENiLENDi Genel Müdürtük/Merkez Şube: • Büyükdere Caddesi 165, Zinci rlikuyu,.Telefon: 172 99 00 (8 Hat), Telgraf: lktum , istanbul, Teleks: 26021 ikbn tr , 26497 ikb tr


HOTELS IN TURKEY

ANKARA • BUyük Ankara Oteli Atatürk Bulvar 183 Tel. : 34 49 20/ 20 hat Tix .: 42398 GTEL-TR • Dedeman Oteli Büklüm Sok. 1 Tel. : 34 49 80-5 hat Tlx .: 42408 D ED E-TR • Kent Oteli Mithatpaşa Cad. 4 Tel. : 312111 (8 hat) Tlx .: 42424 KENT-TR • Bulvar PalasOteli Atatürk Bulvan 141 Tel. : 34 21 80-89 Tlx.: 42613 BLVD-TR • Etap Mola Oteli lzmir Cad . 27 ll Tel.: 33 90 65 (4 hat) • Stad Oteli Surathane Mey . Ulus Tel. : 124220 Tlx .: 42248 HOS-TR • Tunalı Oteli Tunalı Hilmi Cad . 119 Tel.: 278100-1/ 2 274082-272505 Tlx .: 42142 YEL-TR .

ELMADAG

rettepe Tel. : 1673334 • Kenndey Oteli Sırase lviler Cad . 70 Taksim Tel. : 143 40 90/ 92 • Opera Oteli lnönU Cad . 38-42 Taksim Tel. : 143 55 27 / 29 • Plaza Oteli Sıraselviler Cad . Arslan Yatagı 19 Tel.: 145 32 73 / 4 • Santral Oteli Sıraselviler Cad . Billurcu Sok. 26 Tel. : 145 41 20 (4 hat) Tix.: 24625 SANT - TR . Suadiye Oteli Plaj Yolu Sok. 51 Suadiye Tel. : 358 l l 20 /7 Tlx.: 23150 MUSA - TR. • Bebek Oteli Cevdetpaşa Cad . Bebek Tel. : 163 30 00!1-2 Tix: 22577 • Hilton Oteli Harbiye Tel. : 146 70 50 Tlx.: 22379 IS HI -TR . • Etap Istanbul Oteli Meşrutiyet Cad . 35 Tel: 144 80 80 (9 hat) Tlx .: 24345 • Maçka Oteli Eytem Cad . 35 Tel. : 140 10 53-140 31 03 Tix. : 23114 MAKO-TR • Harem Oteli Selimiye / ÜskUdar Tel : 333 20 25-29 Tix .: 22482 HRM-TR .

ATAKÖY • Turban Elmadag Dagevi Yakupabdal Köyü Tel. : 34 44 20

KIZILCAHAMAM

BÜYÜKADA

• Talya Oteli Fevzi Çakmak Cad . Tel. : 15600 (9 hat) Tix .: 56111 TATA-TR • BUyük Otel Cumhuriyet Cad . 57 Tel. : 11499 - 12543 • Tatoglu Oteli Kazım Gökalp Cad . 91 Tel.: 12119 - 12798 • Turban Adalya Oteli Kaleiçi Yat Limanı Tel. : 18066/ 67 Tlx: 56241 TBA-TR • Motel Antalya Lara Yolu 84 Tel. : 14609 Tlx : 56231

ALANYA .

KARTAL • Dr. Erdim Tesisleri Ankara Cad . 156 Tel. : 3537887-88

DiKiLi • Antur Motel tsrnetpaşa Mah . Tel.: 105-269

GÜMÜLDÜR • Denizaltı Motel Tel. : GUmUidUr 19-366 Sultan Motel Özdere Köyü Tel. : GUmUidUr 140

Nebioglu Tatil Köyü Tel. : Urfa / Iskel e 20 Tel. : lzmir 149105

• BO DRUM Baraz Oteli Cumhuriyet Cad. 58 Tel. : 57-714 Halikarnas Motel Kumbahçe Mah . Cumhuriyet Cad . Tel.: 73 T.M.T Moteli Akçebuk P.K. 63 Tel.: 423 - 440 KaktUs Motel Ortakent Tel. : 10 Artemis Pansiyon Cumhuriyet Cad . Tel. : 53 • Datça Dorya Motel Esenada - Iskele Tel. : 35-36

KiLYOS

TURGUTREiS

• Turban Kilyos Moteli Kilyos Tel.: 142 02 88 Tlx .: 23770

• TURGUTREIS Kortan Oteli Tel.: 50

K.ÇEKMECE

ALANYA / iNCEKUM

• Baler Moteli

FETHiVE

KUMBURGAZ • Marin Oteli Silivri Yolu 6 km . Tel. : 102

• Likya Oteli Karagözler Mah . Tel.: 1169-1690 Tix .: 53018 LKYA-TR . • Meri Motel Ölüdeniz Tel. : ı

Anbarlı

-

Avcılar

MARMARi S Tel. : 573 86 33

• Aspendos Moteli Incekum Avsallar Tel. : 04-91 -92 • Incekum Moteli Incekum Tel. : 7-149-120 • Yalı ­ han Moteli Incekum Tel. : 10-162

SiLivRi

S iDE

Ş iLE

• Side Cennet Motel Athena Slde Tel. : 17 - 167 • Turtel Moteli Selimiye köyü Tel. : 22 25 - 93 Tlx .: 56198 TIL- TR.

• Degirmen Otell Hacıkasım Mah . Plaj Yolu 24 Tel. : 48- 148 Kumbaba Oberj Şile Tel. : 38

• BUyük Tarabya Oteli Kefeliköy Cad . Tel. : 162 10 00 - 162 07 10 Tlx .: 26203 HTRB-TR • Çınar Oteli Yeşilköy Tel. : 573 29 10 Tix .: 22208 ÇJN-TRN • Divan Oteli Cumhuriyet Cad. 2 E. dag Tel. : 146 40 20 (10 hat) Tlx : 22402 DVAN -TR • Etap Marmara Oteli Taksim Meydanı Tel. : 144 88 50 Tlx .: 24137 ETMA-TR . • Sheraton Oteli Taksim Parkı Taksim Tel. : 1489000 Tix .: 22729 SHER - TR . • Pera Palas Oteli Meşrutiyet Cad. 98/ 100 Tel. : 145 22 30 (10 hat) Tix.: 24152 PERA - TR . • Istanbul Dedeman Oteli Yıldız Posta Cad . No : 50 Esentepe Tel. : 172 88 00 (20 hat) Tix: 22238 MKD - TR • Turban Cariton Oteli Yeniköy Tel. : 162 10 20 - 25 Tix.: 22660 CARL-TR . • Dilson Oteli Sıra ­ selviler Cad. 49 Taksim Tel. : 143 30 32 Tlx.: 24415 VD • Kalyon Oteli Sahil Yolu Sultanahmet Tel. : 526 62 50/ 51 Tlx.: 23364 KLYN - TR . • Keban Oteli Sıra Selviler 51 Taksim Tel. : 143 33 10 (4 hat) • Olcay Oteli Millet Cad . 187 Topkapı Tel. 585 32 20/ 34 Tix: 23209 OLGA-TR . • T.M.T. Oteli Gayrettepe Tel.: 3332025-29 Tlx.: 22482 HRM - TR . • Ke nndey Oteli Sıraselviler Cad . 70 Taksim Tel. :

• Turban Çeşme Oteli Ilıca Tel. : 1240-1 Tlx.: 52268 OTLE-TR .

MUG LA • Splendid Oteli 23 Nisan Cad. 71 Tel. : 351 67 75 -351 69 50 • Villa Rıfat Pansiyon YılmaztOrk Cad . 80 Tel. : 351 60 68

• Alantur Oteli Çamyolu KöyU Tel. : 1224 - 1924 Tix. 56143 ATUR-TR • Alanya BUyOk Oteli Güller Pınan Mah. Tel. : 1138 - 2172 • BananaMoteli Cikc ikli Köyü Tel.: 1548 - 3595 • Turtaş Moteli Serapsu Mevki! Konaklı KöyO Tel. : Konaklı 1 • Panorama Moteli Güller Pınan Mah . 52 Tel. : 1181 - 1252 • Yeni Modelinternational Keykubat Cad . Tel. : 1195

iSTANBUL

ÇEŞME

UHLA • Demirköy Moteli Ataköy Tel. : 572 49 45 • Ataköy C Moteli Sahil Yolu Tel. : 572 08 02-3 572 49 56

• Çam Oteli Milli Park Içi Tel. : 1065-1158

ANTALYA

21

• Solu Moteli Semiz Kumlar Mevkli Tel. : Silivri 03

YEŞiLKÖY • Yeşilköy Moteli Havan Sok. 4 / 6 Tel. : 573 29 95 - 97 Tix.: 22820 MYMO - TR.

iZMi R BOyUk Efes Oteli Cumhuriyet Mey . Tel. : 144300 Tix.: 52341 EFES -TR . • Etap lzmir Oteli Cumhuriyet Bul. 138 Tel. : 144290-99 Tix .: 52463 ANER -TR • Kısmet Oteli 137 Sok. 9 Tel. : 217050-52 • Anba Oteli Cumhuriyet Bulvan 124 Tel. : 144380-4 Tlx .: 52449 ATAS -TR. • lzmir Palas Oteli VasıfÇınar Bul. Tel.:21 55 83 Tix .: 52631 KIZ-TR . • Karaca Oteli 1379 Sok. l / 12. A Tel.: 144426-144445-131498 Tix .: 52459 • Alacan Moteli Şakran Köyü Aliaga Tei.:Şakran 30 • Balçova Oteli Tel. : 155413

BERGAMA • Tosan Bergama Moteli Bergama-Izmir Yolu KavTel. : Bergama 1173

şag ı

• Atiantik Oteli AtatOrk Cad . 34 Tel. : 1218-1236 • Lidya Oteli Siteler Mah . 130 Tel. : 1016-1026-1355 Tlx.: 52540 • Marmaris Oteli Atatürk Cad. 30 Tel. : 1380-1173 • Poseiden Motel Kemeraltı Mah . Dergah Mevki! Tel. : Tel. : 1840-1841 / 421 • Martı Tatil Köyü Içmeler Köyü Tel. : 1930/ 32 Tlx .: 52969 MAMA-TR . Tix.: 52573 MlAK-TR • Turban Marmaris Tatil Köyü Tel. : 1843 (4 hat) Tlx .: 52529 TKÖY-TR .


. .. . -

,

.路

"''

' "'' 路

,

.

...

. 路-:


TH 1 C

c::valley of GÖREME in Cappadocia 300 km. from Ankara, is one of the most tantastic sights in the world. Here wind and weather have eroded the soft volcanic rock, making starnge pil/ars, cones and " fairy chimneys ", /ike a moon landscape. 1

Since ancient times men have hollowed out troglodyte drillings in the soft rock, and here, in the dawn of Christianity, the early Christians made churches and monasteries, and even underground cities where they cou/d shelter from their persecutors. In many of the countless cave churches here, the frescoes dating from the 9th and 1Oth centuries are stil/ bright and clear. The frescoes are especially well

.

\

"

GOREME Photographs By: Haluk 6zözlü

preserved in the Karan/ik Kilise (the. Dark Church) and the Çank/i Kilise (the Church with Sandals) so-cal/ed from the footprints painted under the Ascension. Visit too the tiny Elma/i Kilise (the Church with the App/e), and the Tokali Kilise (the Church with the Buck/e), the largest church of all. At the town of ÜRGÜP, cave


24 TOUR/SM houses in the giant cones and chimneys are stilllived in. This is a good centre, too, for buying woven rugs and the beautiful carpets made with natural dyes at neighbouring Kayseri.

However, in the hottest months of July and August the heat is never excessive and the nights are a/ways coo/.

About 44 km. south of Ürgüp are the amazing underground cities of KA YMAKLI and DERiN KUYU, where /eve/ on /eve/ of intricately planned living accommodation, palaces and chapels go down to 120 metres below the surface, complete with ventilation shafts and water supplies.

The acommodation facilities listed below are those licenced by the Ministry of Culture and Tourism. In addition there are many other establishments licenced by the /oca/ counci/s. (HL) Luxury hotel, (H1) 1 st class hotel, (H2) 2nd class hotel, ete. (M1) 1 st class motel, (M2) 2nd class mo tel, ete. , P: Guest house, HV: holiday viiiage O: Oberge.

THE CLIMATE

The c/imate of the region is dry and sunny in both summer and winter. The best times for visiting the area the the spring and autumn.

WHERE TO STAY

Hoıei-Motei-Guest-House

NEVŞEHIR

Orsan Kapadokya (H2)-Kayseri

...


-

~-

s Turkey's International Tı:ide Experts Functioning as a trading bridge between Turkey and the world, İzdaş exports: • Iron and steel • Cement • Construction materials • Machinery and equipment • Foodstuffs • Textiles • Mineral s • Chemicals • Au tomotive industry products • Durabie consumer goods İzdaş also imports: • Iron and steel products • Raw materials • Heavy industrial machinery • Pulp and paper products • Chemicals • Construction materials

iZDAS•

!ZMIR D/S TICARET AS "Trading Bridge of Turkey''

Head Office: 1379 Sokak S9/ 7, lzmlr/furkey Tel: (S1) 14 83 34 (S lines), 25 03 80 (S lines) Tix: S2687 izd tr, S269S lzda tr Ankara Office: Atatürk Bulvan 199/ A-20, Kavaklıdere, Ankara/Turkey Tel: (41) 26 60 28, 28 09 66, 28 70 Ol İstanbul Office: Cumhuriyet Cad Merkez Apt 163/ 1, Harbiye, Istanbul/Turkey Tel: (1) 14 1 64 56, 141 64 S7 Tix: 24668 pode tr Denizli Office: Ikinci Ticari Yol 48/ 2, Denizli/furkey Tel : (621) 20 436 W. Gennany Feld Strasse 54, D-4000 Düsseldorf 30 Tel: (21 1) 49 20 04 ı1x : 8S88744 stex d Algeria Blvd. Mohamed V No. S3 Second Floor, Algiers Tel:( 213) 61 86 83 Tix: S2234 izdas dz


Kayseri Cad. Tel: 1326; Tusan KIZilirmak (H2)-Tel. 99, Avanos; Gülşehir Belediye Mateli (M2)Klzllirmak Köprü üstü, Tei. Gülşehir 28; Paris (M2)-Tel Ortahisar 15; Büyük (H3)- Tel. 60; .. Sinasos (H4)ft1ustafapaşa, Tel. Urgüp 2; Turban Urgüp (M1)-Te/: 490-91

NiGDE Merkez Turist (H4)-Hükümet

Meydam, Tel. 228; Orhan Ağaç/1 Tesisleri (M1 ) - Niğde-Aksaray crossroads, Tel: 1160, Aksaray, Camping Sites NEVŞEHiR

Mokamp Karvansaray Göreme;-on the way Nevşehir- Ürgüp 22 km; Koru Mokamp, Tel: 2776, Nevşehir;

Camping Paris on the way ÜrgüpNevşehir 6 km. Turkish Airline (THY)

KAYSERi: Serçeönü Mah. Ylldmm Cad. 1, Tel: 13947 Tourism and Information Offices

KAYSERi: Kağm Pazan No. 61 tel. 11190-19295. NEVŞEHiR: La/e Cad. 20 Tel. 1137 NiGDE: istiklal Cad. Vakif işham 1/D Tel. 261 ÜRGÜP: Kayseri Cad. 37, Tel. 159


ter. ·

as11

And we mean it! Turkey has been the land of sun, rich so il, and abundant natural resources. Now it has taken on a wholly new profile, with its growing industry upon this firm foothold. We alone indicate how far Turkey has gone on this new path, with our exports of more than 50 quality products to 20 countries all over the world. Join in and prof it from Turkey's development from a modest agricultural exporter

to an emergent industrial exporting power. JUSt name 1't , and TUrkey has it better.

ME PTAS• •

M A N ı sA L ı uN ı VERsA L MARKETING&TRADINGCO. INC.

The new path Turkey takes.

IZMIR/ Central Office: 1378 Sokak, No.: 4/1 , Kat: 2/201 , Kordon Iş Hanı , Alsancak Phone: 220689, 220690, 219280, 219284, Cable: Meptaş-lzmir , Telex: 52 693 MPTS TR ISTANBUL/ Branch Office : Ortaklar Caddesi , Onur iş Hanı , No.: 2/ 5 Mecidiyeköy, Phone: 167 30 10-167 3011 . Telex: 26 189 OTIM TR., ANKARA/ Uaison Office : Atatürk Caddesi , No.: 85/9, Phone: 341210- 341211 , Telex: 43259 MTAL TR.


TH 1 , C::.

c:::ropkapt Museum contains one of the best armories of all museums in the world. In the museum there are about 1O. 000 pieces co/lected between the 7th and the 20th centuries. Weapons made in Ottoman factories were kept and maintained in depats to be used later Weapons captured in battles used to be kept in the Palace if they belonged to important people or if they were decorated with gems. The present display, which is about 400 in number, is in one of the Treasure Houses of the Place. This house must have been built at the end of the end of the 15th

century or the beginning of the 16th century. The greatest number of the arms on display are of Turkish origin. They range from the of the date of the capture of Istanbul to the fal/ of the Ottoman Empire. The arms belonging to the sultans are the best as regards material, crattsmanship, and decoration. Turkish swords: There are two belonging to Mehmed the Canqueror and two to Bayezid ll. Looking at these and those of Selim and S端leyman the

Magnificent one can notice a development in the shape and design. After the 19th century there is a deterioration. Scimitars: They were used in the army and the navy. Turkish helmets: Each century has produced its distinctive helmet. After the 15th century it loses its narrow aspect. They all have good proportions and harmony of design. After the 17th century they become mainly ornamental.


CULTURE 31 Turkish battle-axes: Both the b/ade and the handie were usualy made of iron . Turkish maces: Like the Turkish battleaxes they were inffuenced by Mameluk and Iranian arms. Turkish shields: They were made from copper or iron . Their surface was decorated with Turkish motifs peculiar to the period. Some willow-wood shields may have been used only in ceremonies. Turkish bows: There were three famous kinds of Turkish bows. Some Turkish bowmen shot an arrow as far as 846 metres.

Turkish armours: The 15th and 16th century Turkish armours are simi/ar to those of the Mameluks. After the 17th century all-mail armours were used. Turkish rif/es: Riffes were used by the Ottoman army from the 16th century but the ear/iest oner on display date from the 17th century. The riffes show a great development over the centuries. There are some heavy riffes which were fired from battlements. Turkish pistols: The earliest specimens date from the 18th century. They can be single or doublebarrelled.


32 CULTURE Turkish arrows: They were made mainly from pine wood. There are several kinds. Turkish banners: They vary in form ; they can be of copper, brass, si/ver, and go/d. Turkish pennats: These military symbo/s also indicated the rank of a vizier. Arab swords: There are same

remaining from the period of Mohammad the Prophet. They may have inscriptions on them typical of their period. Egyption-Mameluk arms: They are advances as regards material, craftsmanship, and design. Mameluk swords, straight of curved, armours, conica/ helmets, axes, maces, javelins, and banners are interesting pieces. iranian arms are composed of swords, helmets, armours, and other objects. They are of good quality.


GUIDE -------------------------------------------------------------------

BY AIR Turkish Airlines ITHYl provides an im portant network of interior flights from the international airports of ıs­ tanbul, Ankara and izmir to all of the major Turkish cities. For the timetabfes and prices, inquiries can be made at THY agencies ısee useful Address.> Transfers There are reguıar bus connections from airport to air terminal, for ıstan­ bul, Ankara, izmir. Reductlons: s % on return tickets, 10 % for studens and married coupıes , and 20 % for sports groups of 10 or more, 90 % discount for children u nder 2 if no seat is occupied, and 50 % discount for children from 2-12. BY SEA The Turkish Maritim e Lin es have severaı coastaı services providing exceı ­ ıent opportunities for sightseeing . All these services depart from the Eminönü or Karaköy si des or ıstanbuı · s Galata Bridge, and it is advisable to make early reservations for touristic cruises. Istanbul servlces aı Boğaziçi (Bosphorusı car ferrv: Kabataş (European sideı-üsküdar (Asian sidel, departing from both sides every 15 mins crossing in 15 mins. Boğaziçi tour: Departing from Eminönü and zig-zagging up the Bosphorus to Anadolu Kavağı. Prlnces• lslands service: EminönüBüyükada nargest of the ısıandsl . eressing il); 1 1/ 2 hrs. Marmara car ferries -Karta ı 120 km. outside ıstanbul on the Asian sidel. -Yalova ısouth coast of Marmara.> crossing from both sides frequently in 1 hr. 40 mins .. ıstanbul­ Mudanya-Gemlik and ıstanbul­ Bandırma : one service per week. - Çanakkale Boğazı IDardanellesı ferries: Gelibolu (European sidelLapseki IAsian sidel: crossing once every two hours from each si de: and Eceabat (European Sidel-Çanakkale IAsian sidel, crossing once every two hours from each side in 30 mins .. Marmara sea servlces ıstanbul-Mudanya : all year Fridays; depart ıstanbul9 . 00 hours. ın summer season , sundays aıso, dep. 9.00 hours. ıstanbui-Avşa : Every day in July and August, depart ıstanbul 9.30 hours. Extra service Fridays, depart ıstanbul 17.30 hours. - ıstanbul-Bandırma : all year, everv ıstanbul 8.30 hours.

day: depart

ıstanbui-Karabiga :

Ma saraylar köyü

at 2025 m on the Trabzon-Gümüşhane road .

Marmara, Avşaı Every Wednesday with Saturday services in summer, depart 9.30 hours.

Road slgns Turkish road signs conform to the International Protocoı on Road Signs. Archaelogicaı and histerical sites are indicated by yellow signposts.

ıstanbui -Gemlik :

all year, Fridays with sunday services in the summer depart ıstanbul 9.00 hours. Medlterranean cruise Istanbul-Alanya-lstanbul line A 10 day cruise with stops in izmir, Kuşadası , Güllük, Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Antalya and Alanya, one service a week in summer. Depart from ıstanbul on every Wednesday at 14.00

Trafflc clrculatlon Traffic circuıates on the right and the Turkish Highway Code is similar to those of European countries. Outside the cities traffic moves very freely, the ıstanbul -Ankara highway being the only one on which traffic is heavv. There isa so k ph . speed li mit in urban centres anda 90 kph . limit outside urban centres, and it is best to avoid night driving.

Black sea cruise ıstanbul-Trabzon - ıstanbul line, a 6 day cruise operating weekly stopping in Sinop, samsun , Giresun and Trabzon. Reduction : 10 % on return tickets. No charge for children up to 4 and so % reduction for children from 4-12 studens and journalists. IThere are no reduction on meaı pricesı IFor additicnal information contact the nearest Turkish Maritime Lines bureau see

Repalrs There are numerous repair garages in towns ıgrouped aıong special streetsı and aıong principal highways. While there are official agents in Ankara, izmir and particuıarly in ıstanbul, dealing in spare partsfor foreign makes of cars, it is advisable to ıeave your country with a thoroughly serviced car a spare parts are sometimes not available.

usefuı Addresses.ı

BY RAIL The wide network of the Turkish state Railways connects most major cities. The trains hava couchettes , sıeeoinq-cars and restaurant cars offering first and second class service. Prices vary according to waggon type and distance between 3.5 and 22.5 dollars Reductions of 20 % for return tickets, 10 % for students and 30 % for groups of more than 15 persons. BY ROAD The road network The 26.000 km. of asphalt highways are well maintained and easy to drive on. The roads denoted as "stabil ized" are of graveı chippings la idready for asphalt. Coming from Europe, the crossing of the Bosphorus to Asia has been greatly speeded up by the completion of the ıstanbul by-pass and the Boğ!lziçi, Bridge, ıeading to the ıstanbul-Izmit express road ınow compleded up to Gebzeı. The there great axis roads traversing. Turkey are those to Syria and the Lebanon IE-5 ı Iraq IE-24l and ıran IE-23l. ın winter certain passes, such as the Tahir Pass 12.475 mı, between Erzurum and Ağrı , and the Kopdağı Pass 12.390 mı, between Trabzon and Aşkale are sometimes cıosed due to heavy snowfall. Another main plass is the Zigana Pass at 2025 m on the heavy snowfall. Another main plass is the Zigana Pass

33

Rent-a car services There are several re nt-a-car services in Ankara, ıstanbul and izmir and in the resorts of Antalya, Kuşadası and Marmaris lthe addresses and prices can be obtained from the ıocaı Tourism and Information Bureausor traveı agents. lnter-clty coaches Many private companies provide frequent, day and night services between all Turkish cities. Coaches depart from the bus station "otogar" in large towns and from the centre of the town in smaller towns.

ı

Taxls and "dolmuş" Taxis are numerous in all Turkish cities and are recognizable by their chequered black and yellow bands. Taximeters are generaly fitted. The " dolmuş" is a collective taxi which follows specific routes and is recognizable by its yellow band. Each passenger pays according to the distance travelled and can get off at specific stops. The reıatively cheap fares are fixed by the municipallty. The "dolmuş" provides services withln large cities, to suburbs, airport and often to neighbouring towns. This is a very practıcaı means of transport and much cheaper than a taxı.


38 KÜLTÜR

Günümüzde tümü birer tarihi değer ve geleceğe en somut örnek olan yapllarla, bölgeleri korumak bir göre vdir. ülkesinde, yeni Dünyanm birçok alanlafinm yams1ra, eski yerleşim

yerleşim bölgeleri de bulunmakta, geleceğe, geçmiş bir örnek

bunlar

olarak korunmaktadlf. Özellikle Avrupa ülkeleri, antik birer yerleşim bölgesi olan kentin bu kesim/erini,

korumakla birlikte, turizme de açmaktadir/ar. Ülkemizde de son y11/arda alman önlemlerle, kentlerimizin eski yerleşim bölgeleri ve buralardaki yap1/ar korunmaya almmiŞtlf. Bir yandan Kültür ve Turizm Bakan1Jğ1, diğer

yandan baz1 vak1f ve kurumlar eski, bölge ve yapilafi onarmakta, ayakta kalmalaflm sağlamaktadir/ar. Nitekim, istanbul'un Beyo(Jiu Belediye Başkanl1ğ1 da kendi hudutlafi içinde eski yapilafi ve özellikle Beyoğlu 'nu özel bir proje içinde değerlendirme ça/Jşmalaflm sürdürmektedir.


...

41 ı:

: :ı

(!)

·u; E 41

~

i.: IV

:;::

...

IV >Cl

o o

LL.

Önümüzdeki y1llarda, eski yap1 ve yöreleri daha iyi korumak, gelecek kuşaklara ve ülkemizi ziyaret eden yabanelfara bizleri daha iyi tanitmak dileğiyle, arkadaş1m1z Şemsi Güner'in Türkiye 'nin çeşitli yörelerinden görüntüiediği ev/er ve sokaklan sergi/iyoruz.


Türkiye iş Bankast, Kastm aymda 1 aramtzdan aynlan ünlü ressam Devlet Sanatçtst Eşref Üren 'in amsma bir film gösterisi ve resim sergisi düzenlendi. Bankanm Genel Müdürlük salonunda yaptlan toplanttya, Kültür ve Turizm Bakant Mükerrem Taşçtoğ/u, Banka Yetkilileri, sanatçiiar ve diğer davetliler kattldtlar. Kültür ve Turizm Bakant Mükerrem toplanttda yapttğt konuşmada :

Taşç10ğ/u

. ,-

Türkiye iş Bankast'nca, yakm bir tarihte aramtzdan aynlan değerli ressamtmtz Eşref Üren 'in eserlerinden oluşturulan bu sergi ve film gösterisi sanatçtmtz adma düzenlenen bir anma sergisi olmast yamslfa, bize bu sanatçtmtzm eserlerini bir kez daha topluca izleme imkant da sağlamaktadlf " dedi. Türkiye iş Bankast Genel Müdürü Burhan Karagöz ise yapttğt konuşmada ; " Hepimiz biliyoruz ki, milletler maddi

var/tklan yanmda manevi değerleri olan kültürleri, sanat/an, bilimleriyle de millet topluluğu içinde güç ve saygm/tk kazamrlar. Bunun içindir ki her toplum her millet ekonomik kalkmma, büyüme ve gelişmeye verdiği önem kadar kültürel alanda da zenginleşmek, sanatm, bilimin gelişmesi, yaygmlaşmast ve evrenselleşmesi için büyük çaba harcamakta, sanatçtlannt ve bilim , adamlannt korumakta desteklemektedir. Türkiye iş Bankast da yillardanberi bu konuda üzerine qüşeni yapmakta, Kültür yaym/an Büyük Odülleri, yanşmalan, çeşitli koleksiyonlan, sergileri ve galerileriyle Türk kültür, sanat ve bilimine katktda bulunmaktadlf" dedi. Konuşma!~rdan sonra , Bankanm " Bilge/er ve Ustalar" be/gese/ renkli Eşref için hazlflattlan 33 dakika/tk, renkli Eşref Uren filmi gösterildi. Banka salonlarmda aç1/an Eşref Üren Resim Sergisi davetlilerce gezildi. Sergide Banka koleksiyonunda bulunan Eşref Üren 'in 55 tablosu sergi/endi.


42 FOTO HABER

KIŞ

ve KA

ONLARI

isviçre'nin Linter köyünün kış gelince dünyayla ilişkisi kesilir. Ama onlar, bu ilişkiyi enteresan metotlarla kurmaya çalışırlar.

Y değil, Avrupa'nın en dağlık

alnız

bizim ülkemizin

doğusunda

ülkesi olan isviçre'nin birçok köyünün dış dünyayla ilgisi kış gelince kesilir. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok yüksekte bulunan bu küçük köylere ulaşmak mümkün olmaz. özellikle tatil bölgelerindeki bazı köylerin teleferiği bulunurken, diğerleri kendi kaderleriyle başbaşadır.

işte bir örnek; Bernese Oberland bölgesinde 1500 metre yükseklikte bulunan kışın tamamenkapanır.Fakat 60 küçücük linter Köyünün, ulaşımı,


• Tehlikeli lnlşe Unter halkı alışmış. köyün ulaşımı kapalıyken Işe veya alışverişe gidenler, bunu kullanmaya mecburlar. Kablonun buzlandıOı zaman korkulu bir yolculuk Kışın

başlıyor.

YILDIRMIYOR

kadar köylünün çoğu her gün soo metre aşağıdaki vadlye inmek zorunda olduklarından , kasnaklar ve kablo ile kendilerine bir çeşıt telesıyej yapmışlardır . Bununla hergün köyün erkekleri Işe, kadınıarı da en yakın dükkana giderler. Beş çocuk annesi olan 35 yaşındaki Frau wyssen, Linter'in bu garip taşıma sisteminden memnun

"Yıllarca kışın dağdan bu şeklide inip çıkarız" diyor. Diğer köylüler gibi wyssen allesi de, birçok gıda maddesini kendileri üretlyorlar. Dört ineklerlnden süt ve peynir, domuz ve koyunlarından et de elde

ediyorlar. Bayan Wyssen , odun fırınında ekmek pişiriyor . Fakat aradabir başka ihtiyaçları Için vadlye inmek zorunda kalınca , en küçük çocuğunu da kucağına alıp yanında götürüyor. uzun zamandır açık tutulabilecek bir yol yapımı planlandığı halde, finansman sorunu yüzünden şimdiye kadar bu gerçekleşememiştir. Çünkü beş milyon isvıçre frankına mal olacak yol için, Linter'In 15 ailesinden her birinin 15·25 bin frank katkıda bulunması gerekmektedir. Buna da bütçeleri yetısmivor. Bu olumsuz şartlara rağmen , yol

projesine para toplamak amacıyla öqretmen Ernst Ruch slayt gösterileri düzenliyor. Ama gereken para topıanıncaya kadar köy halkı ilginç buluşları olan telesiyeji kullanmak zorundalar.


44 SAGLIK

parrııağa takılan özel bir

yüzük ses ve

ışıklauyarıyor. ınsanı

[)orma~a taKolan yen; W alet, c•~'"'"'" öldürücü h'''"''~' oran sıres. yan~,; n . ·r ger;r;m;ne Karsr gehs""'"''' en e

1

~~~eyeni görülüyor. . .. rnetoda göre " Bıyoıoıık 0 ıarak

Kar~ı ~ır.. tekni~i ile, genelde otornatık

::fc~ı refleKs;ne göStedten Karşr 'O,P''f Kullanarak, bU reMKS üzennde br rnç' i"

kontrol sa~ıanıyor. s·yolojik k hTepki

as Karşıı reketıerı ale~ıerıve. .ıse, nefesk a1rna

ı

,gı,, tonKs;yontarrnr orçüyor

s:,}~~~~;, ',oıayca anlaşrtan ses ' ' renKter

sP•(;"'"g' halinde

gösterılıyor.

ölçebilan bu

voc~t to~ksıv~;~~~~~vi niteli~i yok. aıetıerın. b 1 ~. an daıgaıanırsa veya .. rne.~""in . '· ..vucutt ısınız rıeyip sonra so~ ursa. 0eııerınız once e

-,


HABER

PJ?EIVSEs

Dt41VA 'lV!N SAÇI ESKISi

Gisioıou

45


46 RÖPORTAJ ünya üzerindeki birçok ülkede beslenD me konusunda güçlükler hatta insanlar ölürken, çeşitli

bazılarında

yaşanır .

açlıktan

Türkiye'nin bu açıdan şansı büyüktür. Çünkü , ülkemiz dünyada kendi kendini besleyebilen yedi, sekiz ülkeden biridir. Bugün. Türkiyemizde hayvancılık ve tarım sektörüne gereken önem verilmesine rağmen , bazı maddelerde ihracata ağırlık veren uygulamalardan. özellikle et konusun-

BALIK ALISKANL , BALIKCILARI MIZ '

da dönem dönem sıkıntılar çekilmektedir . iş­ te . böyle durumlarda, ne yazık ki, su ürünleri dikkate alınmamaktadır . Son yıllarda Anadolu 'da tarla balıkçılığı teşvik edilmiş , birçok balık çiftlikleri kurulmuştur . Oysa. bı­ rakın tarla balıkçılığını üç yanı denizle çevrili Türkiye'de su ürünleriyle beslenme alış­ kaniiğı henüz yeterince kazanılroamıştır . Cumhuriyetin ilk yıllarında . savaştan çık­ bir ülke olarak et sorunu başgöstermiş-

mış


tir. Durum o dönemde Büyük Millet Meclisi 'nde de tartışılmış , çözümler aranmıştır. Ve sonunda şöyle bir ortak karar alınmıştır. Vatandaşa balık yeme alışkanlığının kazandırılması, gerekli protein - noksanlığının balıktan kazanılabileceğinin antatılması. .. Nitekim o dönemdeki bu kampanya başanya ulaşmıştır.

.'"

Aynı noktadan yola çıkılacak olursa, bugünde halkımıza , etten daha ucuz ve gı­ da değeri yüksek su ürünlerini tercih etmeleri yolunda, akılcı bir kampanya düzenlenebilir. Böylece, ihracattan doğan et sıkıntısı . ithale dahi gerek duyu lmadan. rahatça karşılanabilir.

Böyle bir önerinin getireceği " Acaba talep artarsa , bu karşılanabilir mi" sorusunu da balıkçılarımızia yaptığımız görüşmelerin ışığında cevaplayalım : Fazlasıyla karşılanır.

Evet. günümüzde modern tekne ve araç gereç le avianan balıkçılarımız, türlü sorunları olmasına rağmen, yine nasiplerini denizden çıkarabilmenin mutluluğu içinde özete şöyle diyorlar: -Denizlerimizdeki balık türleri, birçok ülkeden fazladır. Yine yılın hemen her ayın­ 'da balık avlıyabilmek olanağına sahibiz. Hele son yıllarda elektronik araçlarla görerek av yaptığımızdan, daha çok sayıda balık yakalıyoruz. Oysa, balıklarımızı iyi değerlen­ diremiyoruz. Zaman zaman alıcı olmadığın­ dan. tekrar denize döktüğümüz de oluyor . Biz şuna inanıyoruz ki, balık olayında , tarım ürünlerinde olduğu gibi direkt tüketiciye ulaşmak ve su ürünlerini halkımıza sevdirmekle, talep artacak. et sorunu da ortadan kalkacaktır .

-


on y ı lla rda giderek artan akvaryumculu k, zevk.!i o lduğu kadar, bilgi isteyen bir merak. O rneğin ; hangi tür balıkların ayn ı akvaryumda birlikte yaşayabileceğ i ni , ne zamanl arda, ne kqdar yem ve r ileceğini bilmek gibi .. .

S

Akvaryum balıkçılığının yaygınlaşması ile birlikte, hem meraklı sayısında , hem de bu tür balık satan dükkan sayı s ında önemli bir artış göze çarpıyor . Bugün , yalnız ülkemizde değil , dünyanın dörtbir yanında yetişen akvaryum balıkları

rahatlıkla bulunabiliyor. Tropikal balıklardan tutun da, minyatür köpekbalıklarına, insan yiyen Amazon nehrinin Piranhalarına kadar türlü çeşitli balıklar akvaryumların süsleri oluyor.

Akvaryumculuk önemli bir uğraş olmasına karşın , insanı dinlendiren , sinir sisteryıin i yatıştıran bir tür tedavi sistemi de ... Işte bütün bunlar evinize küçük bir akvaryum almak için , sanırız yeterli nedenler ...

"'-


EGLENCELiK 4 9

,.,.

r

GÜZELLEŞMEK Genç adam kansma sokularak - Biliyor musun, dedi içki seni çok güzelleştiri­ yor. Kans1 hayret/e yüzüne bakarak: -Anlamad1m, dedi. ben içki içmem ki .. Adam gülerek kon uştu : -Biliyorum, ben içiyorum ya ...

iNANMAK iki arkadaş yolda yürüyor/ardi. O Sf(ada şehrin parkma gelmişlerdi. Biri yeni boyanmiş bank1 göstererek: -Biliyor musun şu insanlar çok garip tir, dedi. Diğeri " Nereden bu yargwa vardm " diyerek sordu. -Neden mi. dedi arkadaşi, bak antatay1m: - Bir insana uz ayda bir milyon onalti bin sekizyüz iki y1ldlz var. dersin ina mr da. yeni boyanmiŞ bankm üzerine " Dikkat Boyalldlf" yazarlar inanmaz ve gider eliyle kontrol eder.

BERBERDE Bir ses gürledi: - Teller klfmiZI hale gelinceye kadar ISitlldl m1? - Evet usta , klpklfmlzl oldular. - Kadm1 sandalyeye oturttunuz mu ? - Oturttuk, usta · - Üzerine beyaz örtüyü örüttünüz mü? - Örttük -O halde saçianna permanat yapmaya başlaym

o o

-~

• • • •o •o o CD

• •

•• ••

KABUL EDECEKLER iki genç arkadaş konuşuyorlardi: - Bu defa öyle birşey yazdim ki. o haftailk dergi bu defa hemen kabul edecek. - Yaa ... ne yazdm ki? - Bir y1l abone olmak için yazd1ğ1m yaz1 ...

Bi.J~[ MACA' ,,_

SOLDAN SAGA: 1-Manisa ' nın bir ilçesi- (Tersi) Bir içki . 2- Gebe. yüklü - Bir ilimiz. 3- Milimetrenin kısa yazılışı- Duyuru . 4- (Tersi) B ir kadın ismi - Tespihin baş tarafına geçirilen uzunca parça. 5- Saç düzelimeye yarayan alet- Bir emir. 6- Normal kabul edilen ölçüleri aşan- Türk Tarih Kuru mu'nun kısa yazılışı. 7- (Tersi) Doğramacılıkta kereste olarak kullanılan talaş ve yongadan yapı­ lan tahta- (Tersi) Hatı ram . 8- Birnota-Bir şarkı­ da her kıtadan sonra yinelenen ve bestesi değiş­ meyen parça . 9- Hararet - Aptal görünüşlü kimse . 1O- Genellikle insanların serüvenlerini ve kendi duygularını açıklayan. nesir sanatı Vücuttaçıkan tüy. 11- Fiyat ya da zaman gösterençizelge-Bir tür mobilya. 12- Rütbesiz asker - Vücudun ya da herhangi bir şeyin üzerinde biriken pislik katmanı. 13- Ağaç parçası- Kir izi. 14Bir ekseni n döndürdüğü tekerlek biçimindeki tekerlek parçası - Atak. 15- Argoda bir şeyin bozuk yapılması.

YUKARIDAN AŞAGIYA : 1- Eski bir sinema karakter sanatçımız . 2- Işık veren aygıt- (Tersi) Engel- Utanma duygusu- (Tersi) Bir nota. 3- Amerikyumun simgesi- Komşu bir ülke- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kısa yazılışı . 4- (Tersi) Çalışma- (Tersi) Eski dilde Su -(Tersi) Kodam an. 5- Bir organımız- Yankı - Bır çeşit yünlü kumaş . 6- Bir harlin okunuşu - Alçak . 7- Vida ıle tuttur- Motorlu taşıtların elektrik ihtiyacını karşı­ layan alet. . 8- Oto yarışı - Damarda dolaşan sı­ vı. 9- Arılmak - Peygamberimizin doğum günü . 10- Rahip ve rahibelerin dünya ile ilişkilerini keserek yaşadıkları yer- Bir tür spor . 11- Bir sayı Demir aksilli çubuk- Nefret. 12- Teniste kullanı­ lan bir alet - Bir hayvan - (Tersi) Bir balık .


'

Tarik kırmızının, mavinin, yeşilin akçeşitleri lle doluverKuş cıvıltıları. .. Ama kuş seslerini bildiğimizi hiç sanmıyorum; onlar yitirilmiş çağların ormanıarında

okak S la gelen bütün d i. Ya sesler?

ve bahçelerinde

kaldı. Belki.. o da umulmadık mutıuıuklarımızda , bin yıl­ da bir, rüyaıarımızda işitiyor .. şafakla

birlikte unutup gidiyoruz. Hüzündür bu kafamı bulandıran, bungunıaştıran, ne diyeceğim! unutturan, sözü darmadağın eden; sormak istiyordum hepinize; kuş cıvıltııarı , acaba bu kadar canlı, bu kadar neşeli midir? ve insan hüznün bu kadar ağ­ dalısını bir başka şey için duyabilir mi? Kurt elmaya ne zaman düşer, bilir misiniz? Bu canlılıklar , bu neşeler nereye gidecek, bu sesler, bu körpecik sesler ne olacak, bu eşit görünen başlan­ gıçlar hangi yollara, hangi sonuçlar için ayrııacak? Açıların kenarları niçin gitgide birbirlerinden uzaklaşır? Hüzündür bu işte kafamı bulandı­ ran, bungunıaştıran .. ne diyeceğim! unutturan. sözü darmadağın eden. ilk-

Buğra

okul, her günkü gibi, dağılmıştı. Ama bugün aynı renkler, aynı sesler, ilk olarak hüznü ağdalaştırıyordu içimde: Başka bir duygu değil, hüzün yalnız hüzün. Hey koca sersem ler; dramı, traiediVi, destanı daha ne vakte kadar, duyguları odunıaşmış kadınlarla erkekıerde arayacaksınız? o yedi, sekiz yaş­ ıarındaki aşk aldanışlarınızı, sevgi yoklamalarınızı , dostluk umutıarınızı.. ve ilk aldanışları, ilk umut kırgınlıklarını , ilk kalleşlikleri ve anıaşıımayışıarıa yanlış anıaşılmaları nasıl, nasıl , evet nasıl unutur gidersiniz? Nerede bıraktınız onları, koca budalalar?

to vardı. Eskimişti. Ama Nisan güneşi­ nin büyücülüğü işini pek güzel görüyordu . zaten pır pır çakan sarışı n saçlar dururken kim bakar mantova, topuğu kaykılmış pabuca? Ne var ki, pamuk prenses kederli görünüyordu, yorgundu, yalnızdı , yalnızlığının şarkı­ sını söylüyordu kıyıdan kıyıdan gidişiy­ ıe, öne eğik başıyla. Artık hiç ümidim kalmamışsa bilmem; ama hayal meyaı hatırladığıma göre yalnızlıklar mucize beklerdi yedinci, sekizinci yaşlarda . Pamuk prenses de, acaba bekliyor muydu? öyle ise beklediği oldu :

Affedersiniz: hüzündür bu kafamı bula_ ndıran , bungunlaştıran dedim iş­ te, sıze .. ne diyeceğim! unutturan sözü darmadağın eden hüzündür dedim size. o üçlü beşli grupları , hele ikilileri, hele onları, o denemeleri o yoklamaı~rı benim verime siz görseydiniz, vernın ederim, benim gibi oıurdunuz . Ya pamuk prenses? Sırtında domates kırmızısı bir man-

almaz maceralar peşinde Kaf Daen yüksek doruktan inip gelen bir kartaı mıdır, yoksa bombardı­ man filolarının arasına dalmaya hazır­ lanan bir F/8888 avcı uçağı mı , anlayamadım ; kollarını yana açmış, sıfır numara traşlı başı gerdan kırarcasına yana eğik, kısa ama olabileceği kadar hız­ lı adımlarla "uuuvvv" uğuldaya uğuıda­ ya bir delikanlı beliriverdi yanında pamuk prensesin. Hızla geçti sonra aynı

Akıl

ğı ' ndaki


hızla döndü, salladı , saga geçtı , bir çember çizdi, uzaklaşacakmış gibi yaptı, ama y ı l dı rım gibi döndü, bir çen:)ber daha çizdi. Bu arada kanatıar , gorüımemiş bir fiyaka ile bir sağa , bir sola yatıyor ve karta ı mıdır , jet mi ne boyuna "uuuvvv" ıuvordu . Belli belirsiz kanat sürünmeıeri de oldu .

Pamuk prensese gelince, o durdu, yana çekildi, olmadı , koşup kaçmak istedi, olmadı , karşı kaldırıma geçevim dedi, gene olmadı. ve pamuk prenses kurtulmak, kaçmak istedikçe kartaı veya jet-daha bir korkunç "uuuvvv" ıarl a daha dar çemberıer çizdi o lmadı,

etrafında.

Pamuk prenses öfkeli. Pamuk prenses korkmuş . Pamuk prenses üzgün . Pamuk prensesin açık eıa gözleri rica ediyor. Ama neye yarar! Kaldırırnın kenarı­ na oturuverdi. Yardım edecek kimse de yok. Tam tersine, kızlar da, oğlan­ lar da gülüp geçiyorıar . sonunda karta ! -veya jet- öyl e bir pike numarası ya ptı ki, Pamuk prenses de gülümsedi .. nazlı nazlı. Tamam . Bunu beklermiş Kaf Daen yüksek doruktan büyük maceralar için inip gelen kartaı veya bombardıman fifolarının arasına dalmaya hazırlanan F/8888 .. bir kızılderi­ li n a rası at ıv erdi. sonra birdenbire at oldu ve kişneye kişneye , hapıava hapıava kaçıp gitti. At ilerde yaşıtıarından birini omuzıayıp legüstrumıarın arası­ na y ıktı. Pamuk prenses oturduğu ver:den onu sevrediyor ve gülümsüyordu. 'Neden sonra kalktı , kedi adımlarıvıa yürüdü : Anneciğinin sorularına , okşa­ maıarına, öpücüklerine doğru. Dua ettim annesi Pamuk prensesi öpüsün, okşasın da, o da cıvıı cıvıı anlatsın : "Öğ­ retmenim bana dedi ki " rııve .

ve Pamuk prenses ciddi idi, damarnur dolaşır gibiydi, ama bu bilinmesin, anıaşılmasın ister gibiydi. ötekine gelince. o artık ne kartaldı ne ne jet, ne de at.. bir efendi idi~ - Herkesin bütün ömrünce ancak bır defa olabileceği şekilde efendi. ıarında

fid~~ı vardı.Birtekelmavermişti.Hic t;ıirimızın görmediği bir yıldız gibi pırıı pırıı bir

BAHÇEMDE minicik bir elma

tek elma. onu koparacak, sayacak, kabuklarını Al Seklavi 'me yedirecek, yarısını karıma verecek, yarısını da kendim aıacaktım . Bütün kalbimle inanı­ yordum .. Nur topu gibi doğacaktı o yaratıcı ormanların eskiliğinde kalan mutluluğumuz. Ama üzerinde iğne ucu kadar olsun bir tek pürüz bulunmavan o pırıı pırıı elmanın Içinden kapkara , kıvır kıvır bir kurt çıktı. Ahh o şiirin bir çocukluğun kelebeHiç kimsenin görmediği bir yıldıı; gibi gelip dala konan , kırmızısı aıevli , yeşili pırıı pırıı elmanın içindeki iğrenç kurt onun işiydi. Pembe beyaz elma çiçeğin in içine bırakıp gitmişti yumurtasım Çiçek, içinde o yumurta elma olmuş , kurdu besieye besieye büyütmüştü . Kader doğumundan az sonra, olmak şansı ile birlikte başlamıştı. Ne bilecek bunu? Kim bilir ki? ği!

ğı ' ndaki

Daha ertesi gün, daha sonraki günler paydos saatini dört gözle bekler oldum kırk yedinci yaşımın , ıoş odasın­ dan Nisan güneşinin yıkadığı sokağa bakan penceresinde. seviniyor, heyecanıanıyor, yılların yılların ve yılların parça bölük ettiği türküler mırıldanı­ vordum . sonra sokak kırmızının , yeşi­ lin mavinin akla gelen bütün çeşitleri ile 'doluveriyordu. Artık o çok eski çağ­ ıarın ormanlarını ve bahçelerini dolduran kuş cıvıltılarının neşesini, sevincini de bulmuştum, ta canevlmde. Her geçen saniye kalbimi dana bir hızıan­ dırıyor ve ben onları van yana geliyor görünce gülümsüyordu"'!. Bu ~~tıu­ luğu yeniden bulduğumu ıyice bılıyor, ama nerede, ne zam_aı:ı . r)içi_n, ~iç!_n Allahım , niçin kaybettığımı bır turlu bu~ ıup çıkaramıvordum . Bırakalım benı k:aö ı t

seoetimde.

SONRA Pamuk prenses gene tek geçmeye başladı , kederli, yorgun ve yalnız. Öğrenmiş gibiydi yalnızlıkların ancak ilkinde mucize bekleneceğini. ve öteki de öğrenmiş gibiydi daha şimdi­ den bir defa bir tek defa karta ı oıuna­ bileceğini , bir defa, bir tek defa jet, bir tek defa at bir tek defa efendi oıuna­ bileceğini.

inanın

bana, bitkinim , bitkin . Çünkü hüzündür dedim işte bu kafamı buland ıran, bungunıaştıran ... ne diyeceğim i unutturan, sözü darmadağın eden hüzündür dedim , size. Biliyorum .. adım gibi hem de; onlar ve yıllar sonra-mutluluklarını hiç kimsenin görmediği bir yıldıza benzeyen elma gibi .görecek, ama içinden kapkara, kıvır kıvır kurdun çıktığını da görecekler. ve, bunu da adım gibi biliyorum , yedinci veya bilmem kaçıncı yaş­ ıarının ıoş odasından Nisan güneşinin yıkadığı paydos sokaklarına bakan pencerelerinde beyhOde sevinç ve heyacanlarıa parça bölük türküler mırıl­ danacaklar. kırk

Hangi kelebekti o toz pembe çiçekoyan diye dQşünecekler mi? bilmem onu . Ama huzün kafalarını bulandıracak , bungunlaştıracak , sözlerini darmadağın , edecek· bunu da biliyorum . Siz ne dersı­ niz dramı , trajediyi .. ve mutluluğu kazık kadar olmuş , odunıaşmış kadınlar­ la erkeklerde arayan koca budalalar. ğe iğrenç yumurtasını

TURKISH TOUR/SM AND INFORMATION OFFICES ABROAD Austria-Mahlerstrasse, 3, 1010 Wien , tel. (0222) 52 21 28-29, tlx: 111281 Tu int. Belgium-42 Rue d 'Arenberg, 1000 Bruxelles, tel. (02) 51 38 230-39, tlx. 25973 Turkta b. Denmark-Vesterbrogade 11 A, 1620 Copenhagen V, tel. (01) 22 31 00-22 83 74, tlx . 22340 France-1 02 Champs-Eiysees, 75008 Paris, tel. 56 27 868-56 27 984-56 22 610-11 . tlx. 29 06 39 Germany (Fed. Rep.)-Base/er Str. 37.6000 Frankfurt/ML. tl. (06 11) 23 30 81 -82, tlx. 4170-081-Kar/splatz 3/ 1 8000 München 2, tel. (089) 59 43 17-59 49 02, tlx. 52 81 90 Great Britain-170-173 Picadilly, First Floor London W/V. 900. tel. 73 48 681-82, tlx. 8954905 ttiofcg ltaly-Piazza De/la Repubblica 56, 00185 Roma, tel. (6) 46 29 57-47 41 697, tlx. 612131 Turktamt Japan- Turkish Embassy, 33-6, 2, Chome, Jingumae, Shibuya-Ku, Tokyo, tel. (03) 470-5131 ,470-6380, tlx. J-22856 EMBTURK. Kuwait-P.O. Box 15518; Oeaya/Kuwait. tel. 42 42 48-98, tlx. 46228 Turkism/kt. Netherlands-Herengrach t 451 , 1O17 BS Amsterdam, tel. (020) 26 68 10-24 40 06. tlx. 15221 Saudi Arabia-Medina Road kilo 6. Al Musadiya Street. P. O. Box 6966 Jeddah, tel 54 872-73, tlx, 402631 Cibnen 51 Spain-Piaza de Espana, torre de Madrid Piso 13, Of: 1-3 Madrid 13, tel. 24 87 014-114 tlx. 44345 tuel Sweden-Kungsgaton 3. S-111 43 Stockholm tel (08) 21 86 20-30 Switzerlfnd- Talstrasse 74 8001 Zurich. tel. (01) 22 10 810-12, tlx. 045-813752 U.S.A-821 United Nations Plaza New York, N.Y. 10017. tel. (212) 68 7-2194, tlx. 42 64 28


DUTY

FREE

Türksan'a Uğrayin ... Yeşilköy Havalimanı. Kapıkule. lpsala. Esenboğa Havaalanı. Kuşadası Limanı.

Oereköy, Karaköy Limanı. Dalaman Havaalanı.

GÜMRÜK HATTI DIŞI SATIŞ MAGAZALARI ile Yurdumuza yapacağınız giriş ve çıkışlardaki alışverişlerde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için 24 saat hizmetinizdedir.

romsan Turizm DIŞI SATIŞ

~

GÜMRÜK HATTI MAGAZALARI DUTYFREESHOPS ______________________________~J---~--~~~----~~-


55 GUIDE

Türk Hava ADANA : Stadyum Cad . No: 1 Tel: 41545 - 43143- 37~47

Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines, Information and Reservations.

ATiNA: Phileltion Str. 19, Athens 118 Tel : 322 OS 61-322 10 3S322 2S 69-324 60 24324 S9 7S BAGDAT : Hamed Hasan ai-Obaidi Travel Office Seadon Str. iskender Stephan Building Ba{jhdad Tel: 88 47 S5-88 13 8388 21 68 BELGRAD: Trg. Marksa 1 Engelsa 8 1 4 11000 Beograd Tel: 011 1 332 561 333 277 BERLiN: Budapester Str. 18 B 1000 Berlin 30 Tel : (030) 262 40 33/3S BRÜKSEL: S1 Contersteen 1000 Bruxelles Tel : S1 26 78-S12 67 92S11 76 76 BURSA : Cemal Nadir Cad . Kocagit Apt. Tel: 218 66-111 67-128 38

ABUDABi GSA: Sultan Bin Yousul and Sons Travel Sheikh Handan St . Abu-Dhabi Tel : 338 76-32 62 60/49

-.;.

Yolları,

AMMAN GSA: Sky-ways TTT Sait/King Husein Road Tel: 39S 7S AMSTERDAM: Leids-estraat 61017/PA Tel: (020) 22 79 8422 79 86-22 79 87 ANKARA : Hipodrom Cad . Gar Yanı Tel : 12 49 00/4312 49 10-12 62 00/8 ANKARA : Kavaklıdere, Atatürk Bulvan 167/A Tel: 17 08 67-2S S2 58 ANT AL V:,4: H!islan~ Cad . No: 66, Ozel Idare lşhanı Tel : 128 30-234 32 K?roo Tel: 110 28

CiDDE C/0 ABC: Travel Ageney King Abdulaziz St . Bahomdein Bldg Jeddah Tel : 644 72 7 4-644 43 80642 S9 10 DAHRAN GSA ABC: Travel Ageney King Abdülaziz Str. Al Khodari Bldg Al Khobar Dhahran Tel: (Memleket Dahili) (03) 894 79 17-89S 49 0489S 00 44 DALAMAN: Dalaman H . Aianı/ Muğla

Tel : 180 - 244- 245 - 21 DiY ARBAKIR: i zzetpaşa Cad. Demir Oteli Altı Tel : 123 14-116 74-101 01. DOHA-KATAR: AI-Rayan Travel Ageney GSA. Tel : 32 90 99-32 12 3732 39 63 DUBAi : Sweedan Trading Company Tel: 66 06 01 DUBLIN: GSA. Aer LingusUpper O Connel Str. 40 Dublin Tel: 37 77 33

CENEVRE: 113 Rue Chantepoulet 1201 Geneva Tel : 31 61 20-31 61 29

DUSSELDORF: Graf Adolf Sir. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211) 37 40 80/8937 47 99 !=LAZIG: Rızaiye Mah . Şehit llhanlar Cad . No: 26 Tel : 11S 76-1,23 00 ERZURUM : Hastaneler Cad. 38 Evler No: 26/B Tel : 119 04-134 09 FRANKFURT: Basaler Sir. 3S-37 6000 Frankfurt/Main Tel : (0611) 23 21 282S 30 31/33-2S 31 24 GAZiANTEP: Atatürk Bulvan No: 27/C Tel: 154 35-203 82 HAMBURG: Adenaur Alee 2000 Hamburg 10 Tel : (040) 24 14 72/7324 01 20 HANNOVER: Lange Laubestr. 19 3000 Hannaver Tel : (OS11) 32 60 87/8832 03 89-32 38 32 iSTANBUL; Abide-i Hürriyet Cad. Vakıf lşhanı Kat: 2. No: 1S4-1S6, Şişli Tel : 146 38 48-140 23 16146 40 17 iZMiR: Büyük Efes Oteli Altı Tel: 14 12 20-14 12 21 14 12 22-14 12 23-14 12 2414 12 2S-14 12 26

THY Uçaklarında

KAHiRE GSA: imperial Travel Center. Mahmoud Bassiouny Str. Tel: 743 36-733 49

Uygulanan Gü mrüksüz

Fiyatları

YENi RAKI CEP WHISKY GORDONSCiN WHISKY

70 CL .. ........ ...................................... 6, 37,5 CL. ............ ......................... ....... 8,ı 00 CL. ........... .. ... .. ... ............... ........ ı6,ıOO CL. ... ............... .......... ....... .... ..... ı7,-

(White Lobel, White Horse, Bollontines, Long John) EXPORT SAMSUN MARLBORO PARLIAMENT PALLMALL KENT BENSON ROTHMANS DU N HILL CAM EL WINSTON HB LORD LUX

ıoo

DM DM DM DM

Pipers, J.Wolker, JB, B.White,

OO'S .......... ..... .. ............................. . ı3,00'$ ... ..................................... .. .... .20, OO'S ................ .............. .. ............... 20, OO 'S ... ..................... ...... ... ........ .. .... 20,OO'S .... ... ..... ...... ............ ................. 20,K.S ......................... .... ....... ........ ..... 20, K.S ................ .................................. 20,K.S .................................................. 20,.......... .................. ......... ....... ......... 20, ı OO 'S .......................................... ..... 20, ............ .... ...... .... ...... ..... ................. ı6,-

DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM ··············-·····-·-·-··-··-··-··-·-··-·-·····-·-··ı6,- DM ................ .. ....... ....... ... ................... ı6,- DM

Yukandaki fiyatlar dergimizin

basım

tarihi itibariyle geçerlidir.

NÜRNBERG: 8SOO Nürnberg Am . Pherrer 84 Tel: (0911) 26 S3 0126 S3 02 PARIS: Avenue de L'Opera 34-75002 Paris Tel: 1-26S 17 10 RiYAD GSA ABC: Travel Ageney Al Arbaean Str. Riyadh Tel : 477 90 03-477 90 SS RiZE: Belediye Karşısı Tel: 110 07-1SS 13 ROMA: Piazza Della Repubblica SS Rome Tel: 47S 11 49-474 3S 56 ROTERDAM : Weena 140 3012 Cr. Tel : 33 21 77-3324 6S Rolterdam SAMSUN: Kazımpaşa Cad . No: 11/A Tel: 134 S5-182 60 SiVAS: Belediye Sitesi H Blok No: 7 Tel : 11147-13687 STUTTGART: LautenSchlager Sir. 20. 7000 Stuttgart-1 Tel : (0711) 22 14 44· 22 14 4S-22 80 84

KAYSERi: Serçe Önü Mah . Yıldırım Cad. No: 1 Tel : 139 47-110 01

STOKHOLM : Vasagatan 7 10120 Stockholm Tel: (08) 21 8S 34-21 8S 3S

KONYA: Mevlana Cad . Belediye Sarayı Tel : 120 32-100 00 KOPENHAG: Ved Vasterport 6-1612 Tel : 14 49 99 Copenhagen KÖLN : Trankqasse 7-9 5000 Köln-1 Tel : (0221) 13 40 7117313 44 43

ı ı ı ı ı

"MÜNiH : Bayern Sır . 43 8000 München-2 Tel : (089) S3 94 14S3 94 15/19

12 Avenve Gentre Stracher RO 1 Karachi Tel: 52 74 71 · 52 74 72 - 52 32 49

KARAŞI :

içki ve Sigara

MiLANO : Via Albrica 3.20122 Milana Tel : 86 63 S0-80S 62 3380S 39 76

KUVEYT: Alkazemi Travel A9encies " Al Abrar " Homaizi Building. Fahat-al Salem Str. Kuwait Tel: 42 07 77-45 26 20/545 06 55/9 LEFKOŞE: Cengiz Han Sokak, No: Köşklü Çiftlik . Nicosia Tel : (020) 710 61·713 82

s.

LONDRA: Hannaver Str. 11-12 London W. ı. Tel: (01) 499 92 47449 92 48 MALATYA: Dörtyol Halep Cad . No: 1, Satış Bürosu Tel : 119 22-140 53 MERSiN: Mersin belediyesi Ulu Çarşı. No: 22-24 Tel : 1S2 32

ŞAM :

(Damascus) GSA AIFaradees Travel and Tourism Ageney P.O. Box 6132 Maysaloun st . Dar el Mohandiseen Damascus-Syria TAHRAN : 4000 Avenue Ha fes 3 rd . floor No: 7 College-Crosing Tehran Tel : 66 90 26-66 46 09 TOKYO GSA JAL: Daini Building Merunouchi . Tokio Tel : 74 35 51 TRABZON : Kemerkaya Mah . Meydan Parkı Karşısı Tel : 116 80-134 46 TRABLUS: Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq Tel : 382 36-487 98 Tripoli "'IN: Enver Parihanoğlu Merkezi Cumhuriyet Cad ~6

fel : 1241-1768 ViYANA : Operngasse 3.1010 Wien 1 Tel: S6 37 96-S6 37 68 ZURiH : Tal Sir. S8.8001 Zurih Tel : (01) 211 8S 67211 10 70-211 10 71


Kaleterasit hazır sıvalarının 26 değişik rengi ve 5 değişik tipi vardır. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Tatbikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarınızın dış cephelerini güzelleştirmek için yapacağınız en uygun seçim Kaleterasit'tir.

11Im!Jw7erasil"akıllı secim"

SlVA SANAYi A . Ş . ka: Reşit Paşa Cad. No: 125, Avcılar - istanbu l Tel : 573 48 87


UJÇ IISs-T:[(J.Kı:;a;I;::r,TTT---y-TT~ ~ IIOKGal tıı.LI . IIal'ILJaSI

.···

................. A

D

/j'

··..

M o- (

M

'<

r,..s·· ..

I R

.···

c \, i

'--·. . . z.... . -a·. ··: f···

l

1


\..LV.L.L.LVı.J

U..&.V

UI..L..L\..L ..L..L..LUV..L ..LJ..Cll U..LVJ...ı..aı..ı. J.J.CI U V V V..l.

t. .

.n.

O.J 0 UCi.L.L.L

··...

/

-28

.,,-------,

,

A J_~

·..--·· ····- · · · ··--KARAÇ"J ···... ····;,;·..:······

··...

Iç HATlAR~ / bOMESTIC ROUTES 40

,/

1

R

u


Head Office: Ankara, Turkey Head Office-Foreign Department: Abdi lpekçi Cad. No. 75, Maçka-lstanbul Tel: (ı) 133 03 60 Tlx: 24814 ısfo ır Branches abroad: London 21 Alderrnanbuıy, l.Dndon EC2V 7HA Tel: (Ol) 606 7151 Tlx: 8951543 t ı bank g Frankfurt/ Main Kaisersırasse 3, D-6000 Frankfurt/Main 1 Tel: (069) 20 635 Tlx: 4189385 ısch d W. Berlin Admiralstrasse 37, D-1000 W. Berlin 36 Tel: (030) 614 3034 Tlx: 181481 ıschb d

Branches in the Turkish Republic of Northem Cyprus: Ldkoşe Tlx: 57123 tısb tk Magosa Tlx: 57 179 ısbm ık Gime Tlx: 57233 ısh tk Representative Offices: W. Gennany Frankfurt/ Main Tlx: 4 141 43 ısch d Ho lland The Hague Tlx: 34259 ısban ni Bureaus in W. Germany: Cologne Tlx: 8886609 ısch d Hamburg Tlx: 217397 5 ı sch d Munich Tlx: 528347 ısmue d Sıungaıt Tlx: 722746 ısch d

1985 02  
1985 02  
Advertisement