Page 1


dış uçuş noktaları haritası 20

balı

boy lam

TORK HAVAVOLLARI TURKISH AIRLINES K

/)

( (

,_../

;../

•ooo

., ·,,,

'\

'\\.\ ',

.. --..,____ /

i

\

u

8

z

n

8

z

y

in1


~rnational

net work system THY UÇAK TiPLERi VE ÖZELLiKLERi TYPE AND CONFIGURATION OF AIRCRAFT DASH • 7

F-28

DC-9

19.958 kg.

24.483 kg.

48.989 kg.

86.409 kg.

151 .091 kg.

195.048 kg .

4536 kg.

7620 kg.

11.180 kg.

24.688 kg.

72.488 kg.

66.138 kg.

(Englne Thrust)

1120 shp

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

18.000 lb.

39.000 lb,

Azami Menzll (Maximum Range)

2220 km.

1887 km.

2405 km.

3518 km.

9000 km.

5550 km.

25.000 " ·

35.000 " ·

35.000 " ·

42000 " ·

42000 " ·

42000 " ·

440 km/ h

825 km/h

870 km/ h

900 km/h

980kmlh

980 km/ h

370 km/ h

630 km/h

796 km/h

862 km/h

980 km/ h

875 km/ h

50

65

11 1/115

167

189

345

Azami

DC-10/ 10

Kalkı' A!lırlıQı

(Maximum Take ol Welght) Yak ı t

B-727 2F2 B-707 300/ADV

Kapasitesi

(Fuel Capaclty) Motor GOcO

Azami Uçut

Tava nı

(Maximum Celllng)

No rmal Seyir SOraif (Normal Cruise Speed)

-

TARiFELi UÇUŞLAR (Scheduled Flights) ÖZEL iNDIRIMLi işçi SEFERLERI (Charter Flights)

(

·~)

• n

KI~JF ~/}

/r

i -4010 1

1 \

(~

ı 1 '< .. .... ' ......\

ı

("'


s H vi \T

Marl~oro 覺 oO 's


,.

.. '

Uçağımıza h?şgeldiniz eyecanlı oldugunuz ihtimalini gözöoüni alarak uçak ile seyahat etmenin glinümüzde en emniyetli yol oldugunu . hatır.l a,tmaya gerek -duyduk . ' A l ış ılm am ış bir ses' sizi le; dirgin edebilir. Kalk ış tan h em~n sonra d u r ı.i lan gürültü , ııça · gın. uçuş pozisydjı una geçerken _i n iş ta kı mlarını jçeri çekme- · si n deıı gelmektedir. Uçak Qi!Valah ırken normal...seyrinden da~a fazla kuwete ihtiyaç vardır. Aynı şekilde uçak in işe.geçtigfn­ de hızında ki azalma makina sesindeki aegişini Şeklind e duyuJur. " Kemerierinizi baglayın ız" ve " Sigara içmeyiniz." işaret­ leri ya ndığ ı ıa ni a iı zil çalar. Zil, yolc~ la rdan biri ka bin mürettebalını çag ırdıgı z.aman da çalar. Uçu ş sı rasında bi rşey .sormak,.yemek, içmek ve okumak istediginiz z.aman uçak tipine göre başını zın üzerindeki veya koltugun kollugu· üzerindeki "çekiniz" yaz.an yahut hostes resmi bulunan dügmeye basarak hostesi çagıra bi li rsiniz . Okumak için ışıga ihtiyacınız oldugu z.aman baş ın ızın üzerindeki veya ko)tugun kolundaki düs11'\eye bas ı n ız. "Kemerlerinizi baglay ınız" iş~reli yanmadığı z.aman elinizi y ıkaya bil i r ve tuvalete gidebilirsin iz. " T uvalet doludur" i şaret i , tuvaleli n m eşgu l olduğunu gösterir. YiYECEK VE İÇECEK SERViSi İç hatlarda çay ve meşrubat ücretsiz ve limitsizdir. Yemek servisi dış hatlarda enternasyonal yeniek saatlerine göre yap ıl maktadır. Kah valtı setvisi sabah u çu şl a rınd a , öğl en ye.megi servisi gün ortası , akşariı yemegi Sf,! rvisi a kşlı m uçuşla rında yapılmak­ tad ı r. Uzun parkurlu dı ş hatlarda bu yemekiere ek olarak snack servisi yapılır. Türk Hava Yolla rı ' nın aşçı ları mutfaktaki başarı lan ile bilinirler. Günde 24 saat çalışa rak T~rk Mut fagı ' nın en güzel örneklerini modem tesislerde siz yolcular için lıazırlarla~ . Yemek sarvisi yap ıla n tarifeli ve charter uçuşlarınd a , şeker h astala rına ve vejateriyenlere sagl ık , (elsefe ve din .!"edeniyle. normal menüyü kabul .etmeyenlere, özel yemekler temin edilmektedir: Ozel isteklerio z.a ma nınd a tercihen rezervasyon yapı.lır­ ken belirt,i lmesi gerekmektedir. Alkollü içkiler nominal ücrete tabidir. Meşrubat.tüm hatlarda ücretsizdi r. Uluslararası hava laş ı mııcı lığ ı talimatla rı u ya rın ca uçağa yolcular tara fın da n get iri lm iş alkollü içkilerin içilmesi · ya sa klı~ . ·

H

UÇAKTA SiGARA iÇM EK Uçaklarda kabinin ön tarafı sigara içmeyenlere. ayrılmıştır . 'Arka koltuklar sigara içenler . içindir. Tuvalette, kalkışta , . i n işte ve " Sigara lçilmez". işa ret i ya ndığı :zaman sigara içmek yasa ktı r. Puro ve pipo içenlerden yanla rııidaki yölcuya kokusundan rah atsız 0 1up ol m ayaca k la rını sormala rı gerekir. ÇOCUK YOLCU LAR Çocu klar ve onların ra ha tı bizim için çok önemlidir. Onların en özel ihti'ya,çlarını da- • hi dikkatten kaçırmamak için çaba harca~maktadır. Bebekler içih.mama, süt vb. gibi gerektiği nde ısı tı l malctad ı r . · · . . . · · •· ,. UÇAKTA SATIŞ Dergimizi n iç sayfasınd a uçakta satıla n içki ~e sigara la rın fiyat listesini bul acaks ın ız. Alkollü içkiler ve tütünlü maddeler vergisiz satılm a ktadır. Üzgünüz ki u ça kla rın stokla rı mutfak kapasiteleri ile limitli ol d uğund an aradığınızi her zaman bulamayabilirsiniz. Böyle bir- durumda uma rız ki , bir benzerj stokta va ~dır. · DiGER HUSUSLAR Uzu n z.a ma ndır haberleşemediginiz arkadaşın ıza neden kart veya mektup yazmak fır~ sa tı n ız olmasın? Biz si ııe kağıt , z.arf v'e kartlar sağlayal:ıiliriz .. THY Magazin 'in bu say ı­ s ında okuyacak pek çok şey bulabilirsiniz. İstira ha t etmek için kabin müretlebatın ­ dan örtü, battaniye· veya yast ı k is teyebi ~irsini z .. .. DiLEKLERiNiZi ALAU M Uçak larımı zın içinde yolcu dilek k uluları -ile mektup kağıtları bu l aca ksın ız. Yolcula rı­ mı zın u çuşl a ilgili şikayet ve temenniler-ini almak her z.aman hoşumuziı gider. Türk

Hava

Yolla rı

gösterdiginiz güven için mutluluk duyar.

k a rş ı la m akta n

teşe kkür

eder, iyi

uçuşla r

diler ve sizi tekrar

W<llcome on . •Board ·. ..

n view of the·possibility'that you are feeling nervous, we I!( Oul~ lik:e to remind .. you that today flying is the safesi · form of travel. You may be diSturbed by an' uıiusua l souiı.d . Tlie rıtStse y~u.. hear imme~tely a6er ilike ·off is ticte ound of.j,e landing gear ~ n·g pulled up as the pla n~ gets · into flighf position. White the plane is taking off it requires .. greatıır power th ~n it does while cruising. In the same way; , ~· it prepares to Jand, the reduced speed causes a change in ; the sound from the engi·ne. When tire " f asten your seat tle.lts" and " No smoking" signs light. up a beli rings. This beli is also hea rd when il passenger rings for ·one of the ca bin erew. During 'your flight. when you wish to ask a question , or requesf something to e.at, d ri nk' or. re.ad, you may callthe hostess by pressing the appropriate button. According to the type of plane. you are Oying iri, this bu tt on may be lbca.ted a l.ıo ve your seat or on the arm of your chair: .and may be marked by a picture of a hostess.

I

When you wish for light by which.to read, press the switch over your seat or on the a rnı oL your chair. When the " f asten your seat belts" sign is ı,linguish ed - you may leave your seat to so to the toilet. ls ~he toilet is occupied th word "engaged " will be ·seen on the door. .

ı

CATERING SERVICE Of! morning"flights breaklası is served, on aft~rnoon flights lunch is served, and on evening fli ghts di nner is served. On long-.distance flights snacks are served in addition to these main meals. Turkish Airlines d iefs are' renowned fortheir achievements in the kitchen. They work twenty-four hours around the clock; in miıd.er~ kitchens , to prepare· the most delicious examples of Turkish 'cuisine for you. the oassen!lers on THY. On schı,!duled and charter flightS special fciod is available on request for dia. betics, vegelarians, and others who for 'reasons of health, religion or philosopy are ,unable to eat the regular .meals. How'ever, ·il is essential tçı in form Turkish Airliries . '6f this well in advance,. pr_eferably wh e ~ making your ·reservation.. · Charges are made for all a lcoh~ li drinks. Soft -drinks are! free on all flights. According to international .air transport regulations passengers are forbidden to consume · thair own alcoholic dri ıiks . · .., .SMOK.ING . · One seetion of the cabin is reserved for non-smokers ·lt-is forbidden to smoke while· iQ the toileı,: during lake-of( and landing and while the " No'. snioking" sign is on. ' ' '" Those wishing'to·smoke i l pipe ur cigar ;ı re reminded that .they should' fırst ask ı hei r neighl.ıours whether they have any objection ' to the smell. · . · •

o

CHiuJPASSENGERS . W e are especially concemed with children and their comfort . We endeavour to anticipate -a nd .ineet !heir every need. Milk and baby food' is heated up for them w hc!n required. · ·

IN -fl..IGHT SA LES . In th i~ issue of our magazine you will' find a list of the dirinks ·and c.igarettes sqld on THY planes , The prices are all duty-free. W e regret.to say that because· storage • space on l.ıoarp is limited, we are unable to carrv large stocks, and we may therefore not always ~ able to supply what y,!ıu want. In this event we hope you will be aJ?Ie to fınd an· accepl'able substitüte. OTHER POINTS Why do you not lake this opportun ily to write ~ poslcard or lett~r to <ı friend? W e can provide you with writi ng paper, envelopes and postcards. You may" find plenty fo read in this issue· of our magazine loo. If you wish to sleep you may ask the hostess for a blanket and pillow. '> . YOUR SUGGESTIONS Inside the plarre you will fınd sussestion boxes and \\lriting paper. We are al~a ys . pleased to recelvıı the complaints and suggestions of our passengers. ·W e thank you for your trust in Turk ish Airl ines, and wish you a ple.asa nt flight. We look·forward to seeins you again.


Ağustos/ August'84

Yıl:

2

Sayı:

16

Türk Ha va Yollafi Adma Sahibi (Publisher) Cengiz Sakarya/ı Yazı işleri Müdürü (Managing Editor)

Uçal

Dalgıç

Genel Yaym Danışmanı (Consultant Editar in Chief) Koray Güney YaymKurulu (Publishing Board) ityas Alpayrak, Emre Be.fin, Engin 6ktemer, Çetin 6zbey Dış Temsilci (Representatives Yaşar Kızı/öz , Türkay Erkay

Abroad}

Yurtiçi Haberler (News From Home) Türk Haberler Ajansı Yurtdışı Haberler (News From Abroad) ABC Ajansı, Camera Press, Medla Press, image Press, Shottlng Star Fotoğraf (Photography) Nihat Gömleksiz, Sedat Tuna , Şemsi Güner, THY Reklam Müdürlüğü arşiv i

Grafik (Graphists) Cenajans, ilgi A . Ş. Duygu Tamer '(ap1m (Edited By) . lgi Tanıtım ve Çevre Ilişkileri A . Ş . 1 istanbul Tel: 143 80 85 - 86 Reklam Yönetmenliği (Advertising Represantative) Cengiz Yalvaç Genajans Reklamcılık A . Ş . Osmanlı Sok. 19, Taksim/Turkey Tel: 145 07 66- 145 46 90 Dizgi (Type Setting) Genajans Reklamcılık A . Ş . Renk Ayflmı, Filmler ve Ba skı (Colour Speration, Filmed and Printed by) Cem Ofset Matbaacı/ık San. A . Ş . istanbul- Turkey Tel: 579 43 13 Yönetim Yeri (Head Office). Türk Hava Yolları Halkla Ilişkiler Başkanlığı

Cumhuriyet Caddesi 199- 201

ElmadağlisVTurkey Tel: 140 21 59

iÇiNDEKiLER/CONTENTS Aym Haberleri/News Of The Month ... ........ ....... .. .... .... .... ........ .. ... ... ............ 3 THY'den Haberler.... .... .. .... .............. ........ ... ................ ..... .... .. ...... .............. 4 News From THY... ..... .... ... ..... .... ... ....... ... .. ... .... .. ........ .. .. .. ....... ... .. .. .... ... ... .. 6 Bir Festivali Daha Geride B1rakt1k ... .. .. ... ... .. ... ... .... .. .. .. ................. ......... .9-1 O Jet Motorlu Ressam ... .. .. .... .. .... .. .. .. ...... .... ....... ........................... .. .... .... .. .. 13 Hidiv Kas n. ... ... .. ..... .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ....... ... ............ .... ............. ......... .... .. .... 15 Badrum ..... .. .. .. .... ..... ........... .... ...... .. .... .. .. ..... ... .. .... ... ..... ... .... .. .... .... 16-17-18 Monuments And Museums In istanbul.............. .... ........ .. ....................... .. 21 How To Come To Turkey. .. .... .. ...... .... .. ...... .. .. .. .... ....... .... .. ..... .. .. .... ...... .. ..22 Kuşadas1 ....... ....... .. .. .. ........ .. .. ... ... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. ..... ................... 26-27-28 Desfination Ephesus ... ........ .... .. .... .... ...... .... ............ .. .. ......... .......... ... ... 30-31 Türk Tütünü Başka ... .. .... .. .. .... .. .. ...... ...... ... .... ... .. ........ ....... ....... .. ...... ...33-34 Koyun Hücreleri insan Hayatm1 Kurtanyor........ .. .... .. ................................ 3 7 2000 Y11/1k Site .. ... .... .... .. .... .. .... .. .... .. .. ...... .... .. ............ ............. ...... ... ........ 38 Mahmut Bey Camisi... .. .. ...... .... .... ...... .. ........ .. ... ....... .. .. .. .... .. .. .. .. ........ .... ..41 Mahmut Bey Mosque ......... .. .......... ...... .. .. .. .... ... ... ...... .... .... ........ .... .. .. ...... 41 T. iş Bankasi izmir Fuarmda .. .. ... ......... .. .. .... .. ...... ..... .. ... ...... .. ... .. ..... ... .. ..... 43 Hikaye .. ... .. ... .. .. .... ...... .. .... .. .. ................ ...... .......... ............................ ........ 44 Eğlencelik ...... .... .. .. .. .... .. ...... .. .. .... .. .. ................ .. .. .... .................. .. ............ 45 ingiltere 'nin Sörf Cenneti.. .... .... ......... ..... ..... ........................................ 46-4 7


ayın haberleri

/ news of the month Dünya'nın Sayılı

Ve Türkiye'nin En Büyük Bronz Heykeli'nin Teşhirine Başlandı ünya'nın sayılı

D bronz Heykeli'nin

ve Türkiye'nin en büyük teşhirine başlandı.

Adana Bölge Müzesinde teşhirine başla­ nan Heykeli'in M .Ö. birinci veya ikinci yüzyıllarda yaşamış bir Roma İıııparatoruna ait olabileceğini belirten Müze Müdürü Meh· ıııe t Silici. vatandaşların Heykeli görmek için ınüzeye akın ettiklerini söyledi. Bölge Müze Müdürü Mehmet Bilici. bronz heykelin ı 982 yılında Karataş ilçesinde denizin 5 metre derinliğinden çıka· rıldığını ve heykelin uzunluğunun ı 80 santim genişliğinin ise 64 santim olduğunu ifade etti.

Turkey's Largest Ancient Bronze Statue on Exhibit

BABASININ KlZI Miya Ali babası ünlü bok.~ şampiyonu M. Ali Clay gibi genç yaşta başarı pcjinde koşuyor. Kamera önünde maskaralıklar yaparken. babasına fi1iki beıızerligi iyice belli olan \ 'l' daha şim­ diden manken olmak isteyen Miya. New York'un ünlü makyajn ve kuaförlerinden. d ı şarı çıkm ı yor. Oniki

yaşındaki

Antalya Festivalinin

BU

yıl

25

Hazırlığı

Sürüyor

yaşına giren "Antalya Festi\'ali" 23 - 27 Eylül tarihleri arasında yapılar.ak.

Konu ile ilgili bilgi veren Antalya Belediye Başkanı Yener Ulusoy. Türkiye'de ilk kez bir fesrivalin çeyrek asrı daldurduğunu belirterek "Bundan biiyük kıvanç duyuyoruz. ve bu y ıl daha geniş ve görkem li bir festival için çalışınalarınıızı sürdürüyoruz" dedi. Belediye Başkanı Ulusoy. bu yıl fesrivalin gcrceklcştirilm<'!sinde leri A .Ş. ile d<'! işbirliğine girdikl<:rini sözlerine ilave etti.

Historic Walls of Foça to be Restored

The

remaining portion of the historic walls, which the Genoans built around the Foça peninsular in the thirteenth century, are to be restored. This section , known as the "Five Gates", is an impressive sight and one of the major attractions for tourists to Foça. The area behind the walls will be converted into an amphitheatre, which Foça's Tourism Department Head, Yılmaz Gencer, said would be used for public concerts, arts festival events and as a discoteque in the holiday season. The decision to restore the walls was taken by the Foça Tourism department, and the project will be implemented with the cooperation of Foça Municipality.

Uluslararası

Sanat Gösteri-

The

targest ancient bronze statue in Turkey which is atso one of the targesi in the world. was put on publıc c-,xhibit re· centty at Aclana Regionat Museum. The sıaıu e is thought to be of a Roman Em pe· ror who tived in the first or second centuries BC according to Museum Curator Mehmet Bilici. who said that the public had been thronging to the museum to see the sıaıue. which was d iscovered in 1982 on the seabed at Karaıas. at a depth of 5 metres. The statue is 1.8 metres in height and 64 centinıe tres in brcadth.

Restaration Took 3 Months Restaration work on the sta tue took three months. and was carıied out by technical expens from Ankara. Museum Curator Bitici said that he was extremely proud to have such a statue on display at the Museum.

TARİHİ FOÇA SURLARI RESTORE EDİLECEK

.

Yüzyılda

Foca Yarımadasını kaplayan ancak günümüze sadece "5 Kapılar"

ı 3 denen bölümü kalan surlar restore edilecek.

Surların arkasının anfi tiyatro haline getirilmesi ile festivaller bu alanda yapılacak.•

Foca ' nın sinıçıesi olan ve ı3.yüzyılda Cenevizliler zamanından kalan tarihi Foça surlarının restore edilmesi için Foça Turizm Müdürlüğü çıirişimlerde bulunuyor.

Foca Turizm Müdürü Yılmaz Gencer. çalısmalar ile ilgili olarak THA Muhabirine yaptığı açıklamada. surların anfı tiyatro haline getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını bildin li. Gencer şunları söyledi: "Surların özelliğini bozmadan anfi tiyatro haline getirilmesi ile halk konserlerinin verileceği ve önümüzdeki yıllarda festivalierin yapılacağı bir yer elde etmiş olacağız. Bu konuda Belediye ilc birlikte girişimlerimiz \'ar. Anfi tiyatronun turizm mevsiminde disko olarak kullanılması da mümkün olacaktır.

Turizm Müdürü Gencer. halen surların içinde çürümeye terk edilen 3 tarihi topun da burçlara cıkarılacağıııı. böylece surların eski özelliğine yeniden sahip olacağını sözlerine ekledi.

o


THY'den haberler Havaalanı

Efes

yıl

gelecek hizmete girecek

havaa l a nı ihtiyacını karş ılamak amacıyla ya pımına 1975 yılın ­ da başlanan Efes H avaalan ı gelecek y ıl sonuna doqru hizmete açılacak.

E

ge bölgesinin

Bayındırlık ve İskan Baka nlığı yetkililegeçtiğimiz yı l içinde alt yapı ve ışıklan­ dırma inşaatlannın yeniden ihale ed ildiği ni kaydederek, alanın yap ımı için yoğun bir çaba h arca ndı ğ ını ve gelecek sene sonuna doğru da hi zmete aç ıl acağını

ri.

bildirdiler.

ROMEN BAŞBAKANI THY MAGAZİN'İ BEGENDİ Geçtiğim i z ay ülkemizi ziyaret eden Romanya Ba ş bakanı Konstantin Dascalescu, Ankara'daki temaslarını bitirdikten sonra İstanbul 'a geçti. Konuk Baş­ bakan Ankara 'dan , İstanbu l 'a Türk Hava Yolları ile uçtu. Resimlerde, Dascalescu uçaktan inerken ve u çuş sı ras ında okuyup beğendiği THY Magazin' i incelerken görülüyor.

Ege Bölgesinın rekortmenleri Türk Hava Yolları geçen yı l Ege bölgesinde en yüksek satışı gerçekleş tiren üç seya hat acentesini ödüllendirdi. Türk Hava Yolları Genel Müdür Ticari Yardımcısı Metin Be lbez 1983 y ılınd aki çalış­ malarından do l ayı Doktoroğlu seyahat acentesinin birincilik , Setur'un ikincilik ve Zana ' nın üçüncülük ödülüne lay ık görüldüğü­ nü ve THY'nın 4 milyar 251 milyon TL kar e tti ğini belirterek. bu gelire acen teleri kanalı ile ulaşan THY ' nın acen te yo lcu diyal oğuna gereken önemi verd i ğini dile çıetirınisıir .

Angeles

Olimpiyat'larına katılacak

Los günü Arnerikaya hareket etti. OLİMPİYAT

o

KAFİLEM"iZ THY İLE UÇTtJ

Türk

Sporc uları

25 Temmuz

Çarşamba

Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner'in başkanlığındaki 66 kişilik sporcu kafilemiz İstanbul 'dan Paris'e Türk Hava Yolları 'nın TK 4925 sefer sayılı uçağıyla uçtu. Kafile buradan da aynı gün Los Angeles 'e geçti. Türk Hava Yolları , Olimpiyat kafilemizdeki sporcu ve idarecilere özel çanta armaetti.

ğan


C®Yurt Dısında Çalısan

Değerli Vatandaşlaiımız;

"KREDi MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI" açt ı rarak. Bankamıza ve Tü rk eko no misine göstermi!:i o lduğunuz güven için ş ükra nl arımız ı sunu yoru z. Özellikle Ocak 19S4 tarihinden itibaren, tasarruflarınızı gittikçe artan bir tempo ile Bank a mı zda açt ı rmakta olduğunuz "KREDi M E KTUPLU DÖVİZ TEVDİAT H ESA BI " nda değerlendirirken , hem kendinize. ailenize ve çoc uklarınıza yarın için emin ve huzurlu yaşa ml a rının temellerini a tmı ş hem de Yurdumuzun kalkınmas ına katkıda bulunmanın gururunu duymu~ olacaksın ı z. Hepini ze sağ lı k ve mutlulukl a r diliyoruz. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI adına

YAVUZ CANEVİ Başkan

Yurtdısın . . . . . vatanQaslafmıiZ: -

(İşçi, Serbest Meslek Sahibi, Müstakil İş Sahibi) tasarruflarını TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI nezdinde açtıracakları KREDi MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI'nda döviz olarak biriktirebilir ve VERGİ VE MASRAF ALlNMAKSIZIN 2 yı l vadeli hesaplarına yı llık % 14 hesabı y la , iki yı lın sonunda

Döviz olarak k 28 Net gelir saglayabilirler. bu hesaplarını 1 yıl müddetle muhafaza ederlerse, OTOMOBİL MiNiBÜS ve kullanılmış olanlarda dahil olmak üzere MESLEKi ALET VE MAKİNA ithal etmek hakkına sahip olabilirler.

AYRlCA, Hesap

Bu

hesabın aç ılı ş ı , i ş leyişi

ve

açtıranlar

sağladı ğı

yara rla r

hakkında

da ha

geniş

bilgiler

aşağıdaki

adreslerden temin edi lebilir.

------TEMSİLCİLİKLERİMİZ ------ - - - - -ALMANYABÜROLARUMa- - - - ALMANYA RANKFU RT TE MSILCI Ll Cl aselcr Str. 37/VII hoo Frankfurt/Main fElrrsCHLAND el : (0611) 2J 90 91 • 99

İS ViÇRE

İNGİLTE R E

AMERiKA

ZÜRIH TEMSILC ILlGI Clariden Sır. No. 36 8002 ZURICH ·SU ISSE Tel: 202 83 45

LONDRA TEMSILCILlGI Repr~nıaıwe Office 42145 New· Broad Sır. London EC 2 M INJ ENGLAND Tei:CO II· 628 31 95 {01) 628 J l %

NEWYORK TEMSILCILlGI 821 U nıted Naııons Pla za New York N.Y. 1001 7 U.S.A T<l: (212) 6!12 87 17 1212) 682 ın 1~

BERLiN Europa Center 16 O.G 1000 Beri ın 30 DEUTSCHLANO Tel: (030) 261 11 93

DÜSSELDORF StUTIGART HAMBURG G raf-Adolf-Strasst 4S 4000 DUSSeldorf 1 DEUTSCHLAND Td : (02 l 1) )8 20 61

Schul Sırasst 12-A Stcındamm 49 7000 Stutıgart 1 2000 Hamburg 1 DEUTSC HLAND DEUTSCHLAND Tel: (07 lll 29 SI IS Trl 1040124 OJ~ 24 S7 6S

HAN OVER MÜNCHE~

Gose rıede An zeıgcr

Karl Sırasse 43 Laden 1005

J(X)()

8000 Munchen 2

9 Hochhaus Hanno ver 1 DEUTSC HLANO

Ttı ıosııı

J2 61

os

.l2tılntı

DE UTSC HLAN Td : 10891 S9 IW St! S9ıwsq


news from THY Çiğli

Airport Closes for Repairs İzmir Çiğli

rom ll September 1984, will be ciased for a month F while repairs are carried out on the runAirporı

ways. During this period Turkish Airlines flights to and from İ zmir will use Cumaovası Airport. Çiğli Airport will reopen on ll Oclober 1984 .

Ephesus Airport Opens Next Year

The Romanian Prernier Visits Turkey After completing talks in Ankara during his official visit to Turkey last month, Romanian Premier Konstantin Dascalescu flew to Istanbul by Turkish Airlines. The photograph shows Dascalescu signing the THY Honours Book.

construction of Ephesus Airport T h e began in 1975 and the airport is scheduled for completion at the enel of 1985. The new airport will meet the increasingly high demand for air ser\'ices to the Aegean region. Authoritatives of The Ministry of Public works disclosed that tenders for the infrastructure and lighting systems were opened last year and that work on the project had heen steppcd up.

Turkish Olympic Team Flies by THY Turkish sportsmen who will be T h e participating in the Olympic Games in Los Angeles. flew to America on Wednesday 25 july. L ee! by Yücel Seçkin er, General Manager of the Department of Physical Training, the team of sixty-six Turkish sportsmen flew by Turkish Airlines from Istanbul to Paris by flight TK 4925. The same day they flew on to L os Angeles . Turkish Airlines presented the spoı1smen and the team managers with special THY bags.

o

Record Rolders for Aegean Travel T

urkish Airlines presented awards to the three travel agencies which sold the most air tickets to the Aegean region in 1983. Turkish Airlines Vice President Commercial, Metin Belbez, presented the first prize to Doktravel agency, the second to Setur and the third to Zana.

toroğlu

Belbez stated at the awardceremony that in 1983 THY had made profits of TL4 billion 25 1 million, and "this ineome was largely received via agencies, THY recognizes the iniportance of the dialogue between agencies and passengers," said Belhez.


iZMiR Head Office izmir (Branch) ISTANBUL

: Telephane : 25 03 90 (1O lines) : Telephone: 25 39 50 : ~ e!ep~one: :~~ ~ ~ ~~

Telex: 52720 Ebgm tr 52807 Ebu m tr Telex: 52669 Egbk tr.

! e!ex: ~~~~~ .~~~~ tr

ANKARA ADANA MERSiN

: Telephone: 25 53 74 : Telephone: 1O 714 : Telephone: 19 504

Telex: 43136 Egba tr. Telex: 62328 Ebad tr. Telex: 67288 Ebgm tr.


Yeşilköy Havaalanı , Kapıkule ,

lpsala, Dereköy, Karaköy Limanı , Esenboğa Havaalanı , Kuşadası Limanı , Dalaman Havaalanı GÜMRÜK HA TTI DIŞI SATIŞ MAGAZALARI ile yurdumuza yapacağınız giriş ve çıkışlardaki alışverişlerde tüm ihtiyaçlarınızı karşı­ layabilmek için emrinizdeve hizmetinizdedir.

~,

.

', .

•• •

.r'

""'

: .,

.,

'

'

·--

-~ , raF/isan Turizm DUTY FREE SHOPS

-·~·,

r


Sibirya Krasnoyarsk Devlet Halk Dansları Topluluğu

Bir

çıeride hıraktık

festivali daha .. 12. Uluslararası İstanbul· Festivali ile birlikte çeşitli sanat dallarındaki çekici programlarla hareketlenen İstanbul sanat yaşa­ mı şimdi durulmaya başladı.

20 Haziran'da başlayarak yoğun hir ilgi ile izlenen festival 15 Temmuzdasona erdi. Yaklaşık bir ay kala satışa sunuları biletler yarışırcasına tüketildL Hemen her ak-

Tahiti Dans şam gösteri mekanlarının kapılannda "helki çıelmeyen olur" düşüncesiyle hekleşen sanatseverlerin say ısı ise hayli kabarıktı.

1973 'den bu yana aralıksız sürdürülen bu kültür ve sanat şöleni önceki yıllara göre nitelik açısından pek farklılık göstermeeli . Gösteri yoğunluğu ile gösteri mekanları da aynı idi. Yıldız Sarayı ' nın Büyük Mabeyn ctairesi ile Has Bahçe ve geçen yıl Anadolu Medineyetleri sergisine ayrılmış olan Aya İrini ile Topkapı Sarayı tarihi mekanların

Topluluğu başlıcalarını oluşturdu. Açıkhava Tiyatrosu . Rumeli Hisarı. AKM . S.Antoine Kilisesi ve Gülhane Parkı her yı lki - gösteri mekanları olarak yer aldı. Kimi konser ya da gösterilerde zaman z'aman dar gelen bu mekanlar için festival yetkilileri önümüzdeki yıl ­ larda kesin çözüm yollarını araştıracaklarım hclittiler. Onbir yılda ı milyon 900 bin kişi tarafından izlenen İstanbul Festivali'ni hu yıl ı 70 bin dolayında kişi izledi. Geçen yılın rakamı ise 250 bin kişiydi.

o


sanat

Ayşegül

San ca Bu yılki Uluslararası İstanbul Festivali'· nde ilginç solist ve topluluklar yer aldı. Bir bölümü de uluslararası isim sahibi idi. Or· neğin; Peter Katin ve kemancı Oleg Kagan ... Festivalin olayı olarak nitelendirilen flamen· co müziğin ustası Paco de Lucia. Biletleri karaborsa 20·30 bin TL'ye dek alıcı bulan dünyaca ünlü caz piyanisti Chick Corea. Sa· natımızın kadın elçileri Suna Kan, Verda Er· man. Ayşegül Sarıca ve Leyla Gencer ise festivalin flaş isimleri arasında yer al dı.

Topkapı Sarayı'nda İstanbul Devlet Ope· ra ve Balesi tarafından sahnelenen "Saray· dan Kız Kaçırma Operası" değişik bir me· kan etkisi yarattı.

Tek konser ile festiva le katılan Locomo· tiv GT ve Klari Katona Pop Grubu, Arnavut· luk Devlet Balesi, Çağdaş Danimarka Dans Topluluğu ve Sibirya Krasnoyarsk Devlet Halk Dansları olağanüstü ilgi ile izlenen top l uluklardı.

Geçen yılki Senegal Devlet Balesi'nin ye· rini bu kez geleneksel çıplaklığını ritmik dansları ile sunan Tahili Dans Topluluğu

ziğe, tiyatrolardan sergilere dek İstanbullu

aldı.

çıktılar.

Geleneksel gösterilerden geleneksel mü· izleyiciler bir kültür

şöleninden

daha


•.

1984

yılının ilk altı ayını kapsayan değerlendinneler tamamlanmış bulunmaktadır.

Alınan sonuçlar, 4.2 milyar kdrla kapanan 1983 yılı sonuçlan ile mukayese edildiğinde, 1984 yılı ilk altı ay faaliyetlerinde büyük bir aşama kaydedildiği gözükmektedir. 6 aylık dönemde uçuş sayısı 12.989'dan 15.513'e erişirken taşı- • nan yolcu sayısı 1 milyondan 1.2 milyona yükselmiş doluluk oranı da % 58'den % 62'ye çıkmış bulunmaktadır. Kargo taşımacılığı da 14.500 ton'dan 17.250 ton'a yükselmiş, tüm hatlarda sefer sayısı artmıştır. Aynca bu dönem içinde Şam, Sofya, Belgrad ve Sivas hatlan uçuşa açılmış olup, bu hatlarda da olumlu gelişmeler kaydedilmektedir.


lron and steel products from Turkey's "e:xport specialists" ~

• Plain and deformed reinforcing • Equal angles and T-sections • Channels and I-beams • Flat, round and square bars • Steel billets • Steel sheets and coils. Medium and heavy plates "'"' Offi«• 1379 So"k 59/7,

hmıcmıRKEYTdo

(51)

14 83 34 (5

H""'· 2>03 HO (5 H ""' Kavaklıdere,

Tix: 52687 izd tr, 52695 izda tr Ankara Office: Atatürk Buh"an 199/ A-20, AnkarafTURKEY Tel: ( 4 1) 26 60 28, 28 09 66. 28 70 oı Istanbul Office: Cumhuriyet Cad. 295/ 5, llarbiye, lsta nhul i'TlJRKEYTel: ( 1) ı 4 ı 6--'ı 56, ı 4 ı 6--'ı ';7 Tlx: 24668 pod e tr

A•f!7n AS ILI.JI-1,

/.ZM- 1 D•IC' TiC' IIRETA•S '· R

11

1.,; 11

M


Atelyesi havaalanı olan Prens A nhalt tuvaline Boeing 707'nin ekzostundan boya sıçratarak görülm emiş resim ler yapıyor. sanatında günümüze dek türlü. çeşitli yöntemlerle resim yapanlara çok rastlanmıştır. Hatta , bunların içlerinden bir kısmı , değişik türdeki çalışmalarıyla resim sanatında bi~ ekol ya ratmışlardır.

R

esim

Alman asıllı Prensjurgen Von Anhalt ise. şimdiye dek görülmemiş bir resim sanatçı­ sı ... Onun çalışması ne ayaklarınla resim ya-

panlara, ne de tuvale

fırça fırlatanlara

ben-

ziyor. Adı 'jet Motorlu Ressam"a çıkan Prens Anhalt, tüm resimlerini havaalanın­ da yapıyor. Boeing 707 tipi uçağın motorundan çıkan ekzost gazına boyasını tutan ressam, o müthiş ekzost rüzgarının etkisiyle boyaları tuvaline sıçratıyor. Ve böylece garip resimler ortaya çıkıyor.

Prens Anhalt, her resim çalışması içın 800 litre boya, 50.000 Dolarlık malzeme ve akaryakıt kullanıyor. Tuvallerini de saatte 256 mille esen ekzost rüzgarına dayansın diye çelik takviyeli ve 200 derece ısıya dayanıldı malzemeden yaptırıyor. Ve resimlerini on dakikada tamamlıyor.


-------

--


"Geçmişi

olmayan ülkeler kendilerine geçmiş uydururken biz var olan kültür ve geleneğimizin mirasına sahip çıkamıyoruz." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Genel Müdürü Çelik Gülersoy yaptıkları her çalışma için görüşmeye gittiğimizde söze böylesine yakmarak başlar ve sürdürür: "Çevre koruma çalışmaları ülkemizde henüz başladı. Tahii İstanbul'umuzun dörtte üçü gittikten sonra. Yine de zararın neresinden <iönülse kardır. Amacımız elde kalanları kurtarabilmek". Son bir kac yıldır halkı köşklere saraylara değer çıörerek oralara taşımaya calışan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Genel Müdürü Çelik Gülersoy bu kez Hidiv Köş­ kü 'nü armağan etti İstanbul halkına . Çubuklu sırtlarının muhteşem yeşillikle­ ri arasında eşsi z bir görünüm sergileyen Hi· d iv Köşkü Mısır Hidivlerinin sonuncusu olan Abbas Hidiv Paşa ' nın yazlık ikametgahı imiş zamanında. Paşa ı 830'ların Hidiv'i. Mı­ sır valileri o yıllarda "Hidiv" ünvanı alınca İstanbul'a gelerek padişaha bağlılıklarını bildirir, saygı sunar ve bir yıllık bu süre içinde Boğaziçi ' nin tüm güzelliklerini yaşama ol anağı bulurlarmış.

Abbas Hidiv Paşa da ı 930'lara kadar burada oturmus. ı 930 yılında bu ran ın bir bö-

!üm ünü salmış. ı 940 yılında ise Lütfi Kır­ dar tarafından islimlak edilerek kamuya kazandırılmış. Köşk günümüze de,k hiç bir önlem alın­ maksızın doğayla başbaşa bırakılmış. Taa

ki İstanbul'u adım adım bilen Gülersoy'un uzun zamandır tasarladığı· onarım çalışma­ ları başlayıncaya dek ... Geçtiğimiz ay bir kokteyl ile açılışı yapı­ lan Hidiv köşkü püskülünden lambasma dek orijinale sadık kalınarak dekore edilmiş. Salonlar 600 kişiye hizmet sunacak şekil-

düzenlenmiş . Bahçede geı'çekten ranlık uyandıracak görkemli bir ahır

de

hayvar. İspanyol sitili restore edilerek bir pastahaneye dönüştürülüyor şimdilerde ...

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Ge· ne! Müdürü Çelik Gülersoy bu çalışmaları şöyle açıklıyor : "Daha önceki tüm çalışma­ larımızda olduğu gibi tarihi mekanları fonksiyonel biçimde kullanma amacımızı burada da sürdürüyoruz. Ana bina, konferans ve konser gibi kültürel etkinliklerin yanısı­ ra, çay salonu olarak da hizmet verecek"


B

adrum is the home of the fa mous histarian Heredotus. the famous Turkish ıı ava l comın a nd e r Turgut Reis. and the Carian Queen Artemisia , who bui lt here one of th e seven wonders of the world , the M a uso l e uııı , in ın e m oıy of lı e r husband. Alexander the Great razed the ı own to the ground . Eveıyo ne should vis it Badrum at leası once in their lives. lt is a unique world of its own .

Bodrum's History The first setıle m e n ı on the site of the preseni town was founded by the Hellens a millen ium befo re Christ. Called Halicarnassus. the loca ıi on of the town enabled it to develop rapidly int o a ılıri ­ ving ı rading centre. Halicarnassus participated in the Para wars , and reached its heyday in the


tourism

Bodrum, a defightful coastal town in Turkey, is today one of the world 's most famous holiday resorts. Each year visitors from all over the world come here to enjoy the holiday of a lifetime.

third mııtuı). Jl .l.. dııriıın tlı 0. reiÇJn of Kinn Maıı ­ sııleıı,_ Sııbsc~qııenıl y its inıpnrıaııcc~ ~padııally dimiııislıc~ıl.

Alı~xander the~ Gn:at nıade S<~" ~ ' al iıt t eıııp ıs tıı cıı~ıqııer l-lalica ııı assııs aııd r:veııtııally sııc:cı~<:dı~d ~ ııı XB 13.C .. wlwıı hı~ razı~d thı~ C:ıt\' tn tlıı: qrnııııd fif!i'i7


In Roman times Halicarnassus was an insigcoasıal town.

nificanı

In the 1400s the Saintjean Knighıs of Rhodes conquered the region and built the casıle which stili s ıands taday at the en ırance to the harbour. La ter, under the Ottomans the ıown remained an unimportant fishing town. The museum in Badrum Casıle includes a seetion which is possibly unique in the world taday This is the underwa ter archaeology section. Here you can see a fascinating display of artifacts found on the seabed, wh ich came from the wrecks of Phoenician merchant ships, Arab galleons and other ships. The museum is also used for a wide range of cu ltural activities, inciueling a variety of exhibitions and displays. When King Mausoleus died his wife Queen Artemisia had a monumental tom b built in his memary. Built at the height of the town 's wealth, no expense was spared, and the monumenı was of unequalled splendour. which did fulljustice to this famous king . According to old accounts of the mausoleum it was abou t 50 me ıres in height and built on a smail hill. so that it could be see from far out to sea. The lower story was covered by a pyramidshaped roof. and all four sictes had pediments carved with ba tıle scenes. The roof was supporıed by thirty-six colum ns and at the top was a gigantic statue of King Mausoleus and his wife Artemisia in a war chariot. lt is said that Alexander the Great admired the mauseoleum so much that when he ordered the destruction of the town he left the mauseoleum standing. lt was unfortunately destroyed in the early fifteenth centu ry in a severe earthquake. !ts ruirıs were used by the Knights of Rhodes to construct the castle. Even taday some of the pieces taken from the mausoleum may be seen in the cası le walls. The most unfortunate loss is the marble portions of the monument, which were ground to powder by the kn igh ts and used as li me. In 1857 the British archaeologist Charles Newton identified the site of the mausoleum and his excavations uncovered some of the pediments and the statue of Mausoleus and Artemisia. which he sent to th e British Museum . Nature has bestawed geııerously of its ıiches in Badrum and the surraunding areas. Along the coast from the town one lovely bay folluws anather. There are many sandy beaches and fascinaling ruins. Below some of the interesting places to visit near Badrum are briefly described:

Bardak çı Bardakçı is the nearest bay to Bodrum. reached in ten minules by motor boat. Here you find a beach of fine-grained san d. a row of restaurants, and a blue sea as calm as a mirror. where you can and listen to the strains of music in the background . Barda k cı. known in ancient times as Salmakis, is the source of the best spring wa ter in the area. This water is the subject of a legend. according to which those who drink of Bardakçı's water will fall in love.

Kümbe t Küm bet is smail bay 2 km from Bodrum . Be-

hind the sandy beach. acres of lruit orcharcls throw their trembling leafy shade.

Three miles off Badrum harbour is Karaada island. whe re visi tors can stay at the dean, pleasant hotels and enjoy beach bathing or fishing.

Gümüşlük Gümüslük. 25 km from Bodrum. is the cradie of the ancient city of Myndos, once an iınportanı seıılement in the area. The ruins of the walls of Myndos and a Byzantine church are of considerable interesı. Gümüşlük also has beaches and. a smail island.

Torba

Turgutreis

Eight kilometres before you reach Badrum you m ay turn down a road which passes between fı­ elds of roses. lt leads to Torba, a typical fishing village, which attracts holiday makers wishing to try their luck at catching the abundant fish.

Ortakent

Turgutreisisa delightful fishing ıown and holiday resort 20 km beyand Bodnım. noteel for its long beach of fine white sandand surraundeel by orange anel lernon orcharcls. Formerly known as Karatoprak , the town is now nameel after Turgut Reis. the renowned Turkish sailor. to whose memary there is monument in the town.

This is a picturesque town at the fooı of hills dotted with windm ills. It is 13 km from Bodrum.

Others

Karaada

Gölköy This is anather picturesque town with a long sancly beach, where a refreshing breeze blows even on the hattest davs. There are sew~ral smail restauran ts and moteis and at the norfhern enel of the bay are the ruins of an ancient settlement.

Among the many other places of in te rest near Badrum are Türkbükü, Gündo~an (Farilia). Akyarlar. Ba~la, Karaincir and Kargı. where you can get away from it all. In these unspoiled. littlevisited spots you can swim , enjoy sipping refreshing hot tea in the quiet peaceful cafes. or eaı freshly-caught fish in the smalllocal restaurants .


YÜCE BiR HEDEFE DOGRU ...

Karbakimya ar1 l~l

Karbokimya, Türkiye'nin ilk lastik üreticisi. On iki yıldır Türk sanayiine Türk teknolojisi, Türk sermayesi ve Türk emeğiyle kimyasal girdi üretiyor. ve şimdi, Karbokimya, bu alanda dev bir kimyasalları

girişim başlattı:

Bir "Lastik Kimyasalları Kompleksi" kurdu . Kısa zamanda, lastik sanayiimizin ihtiyaç duyduğu kimyasalların tümünü Türkiye'de üretmek için. Bağımsız lastik sanayiimizin oluşmasına katkıda bulunmak için . Karbokimya, bu yüce hedefe, her geçen gün daha büyük ad ı mlarla yaklaşıyor .

K KMBOKi~ "sanayle can veren sanayi"

L-------------

MERKEZ: Hüaavenalgar cao .• serda r sokak. Gökmenler Iş Hanı , No: 6, Kat: 3, Slrkecl -istanbul Tel : S27 os 05-528 os 7Q-528 09 99-526 51 71 Teleks: 22627 lstg tr Box 196 Telgraf: Karboklm ya-istanbul , P.K. 1075, Ka ra köy FABRIKA: Şlle Asfaltı üzeri , ömerıı KöYü . ista nbul , Tel : 33-66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---J


from

HEREKE and KAYSERI and the largest colleetion of top quality Turkish carpets.

Retail and wholesale export showrooms. open 7 days a week from 9 a.m. to 7 p.m. Address: Nuruosmaniye Cad . 54 , Cağaloğlu/istanbul - Turkey. Telephone : 520 11 27; Telex : 23264 acı tr . BAZAAR 54 BELONGS TO NET GROUP OF COMPANIES .

While in istanbul , you might give usa call and we'll be pleased to send you acar for our visit to Bazaar 54.


guide

MONUMENTS AND MUSEUMSIN ISTANBUL TOPKAPI PALACE Overlocking the Bosphorus and the Golden Horn stands the maze of buildings that was the great palace of the Ottoman sultans from the 15 th 1 to the 19th century Beside the imposing gate to the palace is the elegant fountain of Sultan Ahmet lll. In the first court stands the ancient Church of St . lrene . one of the oldest Christian churches in Istanbul. On the left of the second court shaded by cypresses and plane treesis the palace kitchen , now housing an exquisite calleetion of Chinese porcelain . The Harem , recently beautifully restored, was the secluded quarters of the wives and concubines of the sultan .lt is entered through a gate on the right side of the court. In the third court is first Hall of Audience of the sultan , then the library of Ahmet lll , and then one alter the other, an exhibition of robes worn by the sultans and their families and brocades and embroideries, then the famous jewels of the lmperial Treasury, and lastly an exhibition of miniatures . In the fourth court is the Pavilion of the Holy Mantle containing relics of the Prophet Mohammed . (Open every day exeapt Tues.) THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS are situated at the boundary of the first court of Topkapı Palace The very rich calleetion of antiquities in the Archaelog ical Museum includes the celebrated Sarcophagus of Alexan der. The Museum of the Ancient Orient displays antiquities from the H ittite Assyrian , Babylonian and Sumerian civilizations . The Çinili Köşk is now the Museum of Decorated Tiles . AYASOFYA (Saint Sophıa) This ancient basilica built by Constantine the Great and reconstructed by Justinian in the 6th century is one of the greatest marvels of architecture of all time. lts immense dome rises 50 metres above the ground.The beautiful decorations include line Byzantine mosaincs . Now a museum , it is open every day exeapt Mon . SUL TAN AHMET CAMii 1609-1616 (The Blue Mosque). Facing St. Sophia is the supremely elegant mosque of Sultan Ahmet 1, known a,s the Bl ue Mosque because of its magnificent interior decoration of blue Izni k tiles. lt is the only mosque which has six minarets. Every evening in summer a Sound and Li ght Show is presented in foreign languages . AT MEYDANlin front of the Blue Mosque is the site of the ancient Hippodrome , the scene of chariot races and the cent re of Byzantine civic life. Of the monuments which once decorated it only three remain ; the Obelisk of Theodosius, the bronze Serpenline Column , and the Obelisk of Bricks . MOZAiK MÜZESi The Mosaic Museum was erected to preserve " in situ " exceptionally line mosaic pavements of the 5th and 6thcenturies that remain from the Great Palace of the Emperor of Byzantium (Open every day exeapt Mon .) YERESATAN SARAYI To the west of St. Sophia is the Byzantine cistern (6th century) known as the Yerabatan Sarayı or Underground Palace. Fine brick vaulting is supported by 336 Corinthian columns. (Open every day exeapt Mon .) BEYAZlT CAMii The Mosque of Beyazıt ll is one of the oldest mosques in Istanbul (1505) and is surrounded by a complex of religious foundations. The Mosque has a beautiful colonnaded courtyard. The Sultan 's gallery is constructed of rare marbles. SÜLEYMANiYE CAMiiThe Mosque of Süleyman the Magnificent is cansi dered the most beautiful and splendid of all the imperial mosques in Istanbul. lt was bui lt betwenn 1550 and 1557 by the famous architect Sinan whose dearest wish was to surpass the builders of St. Sophia. Standing on a hill it is conspicous by its great size, emphasised by the four minarets rising one from each corner of the courtyard . Inside, the mihrab (prayer niche) and the mimber (pulpit) are of finely carved white marble, and there are lovely stained glass windows. Adjoining the mosque are theological schoolls . a school medicine , a soup-kitchen anda hospice for the poor, a caravansaray and a Turkish bath .

KARiYE CAMii The 11th century Church of St . Saviour in Chora ,is, alter St. Sophia, the most important Byzantine monument in Istanbul. The walls are decorated with superb 14th century frescoes and mosaics ona gold ground . These have now been eleane d and restored and the church isa remarkable museum of Byzantine art . (Open every day except Mon .) TÜRK VE iSLAM ESERLERi MÜZESi The museum of Turkish and lslamic arts is located in the hospice (imaret) of the Süleymaniye Mosque . lt contains may beautiful Turkish and Persian miniatures, Selçuk tiles, Korans and antique carpets. (Open every day exeapt Mon .) RÜSTEM PAŞA CAMii The mosque of Rüstem Paşa beside the Golden Horn was bui lt by Sinan on the orders of Rüstem Paşa . Grand Vizier and son-in-law of ~ultan Süleyman the Magnificent. The interior is decorated with beautiful ıznik tiles. YENi CAMii (1597 - 1663) Located at the Eminönü end of the Galata Sridge is the New Mosque, one of the.best-Knownsights of Istanbul. An elegant fountain for ablutions stands in the large courtyard and the Sultan 's kiosk is decorated with marvellous iznik tiles. GALATA KULESi This huge tower was built by the Genoese in 1348. 12Cm high at the top there isa wonderful panoramic view of the city, the Golden Horn and the Bosphosus. AQUEDUCT OF VALENS Built by the Emperor Valens in 375 A.D. this aqueduct supplied the Byzantine and later the Ottoman palaces with water. About 900 m. remain of the double tier of arches. BELEDiYE MÜZESi (1946) The Municipal Museum ,is located at the foot of the aqueduct in an old medrese (theological schoo~ . lllustrating daily life in Istanbul , there are sections on costume, the Turkish shadow theatre (Karagöz) , ete . (Open every day exeapt the 5th of each month .) MOLLAZEYREK MÜZESi The ancient Church of Christ Pantocrator was built by the Empress lrene in the early 12th century. Later converted into a mosque, it is now a museum. See the magnificent pavement. (Open every day except Mon .)

FATiH CAMii This imperial mosque constructed between 1463 and 1470 bears the name of the Conqueror of Constantinople . Standing on top of one of the hi lls of Istanbul, it is notable for its vast size and the great complex of religious foundations surraunding it, which includetheologicalschool , hospices, a hospital baths, a caravansaray and a library. FETHiVE CAMii This ancient 12th century Church of the Most Blessed virgin should be visited to see the line 14th century mosaics. (Open every day except Mon .) EYÜP SUL TAN CAMii The Great Mosque of Eyüp is situated outside the walls near the Golden Horn. where Eyüp ,standard-bearerof the Prophet Mohammed , di ed in an assault on Constantınople in 670. His tom b is greatly venerated and attracts many pilgrims. THE LAND WALLS Built in the 5th century by the Emperor Theodosius ll , these walls stretch 7 km . from the Sea of Marmara to the Golden Horn . With their many towers and bastions , they were once the mightiest fortifications in Christendom .


HOW TO COME TO TURKEY? BY AIR

BY ROAD

Turl<ish Al~lnes (THY) has regularfights In Boeing 707s, 727s, DC-9sand DC-10s to Ankara, istanbul , izmir, Antalya and Dalaman from the principal capitals and the ma)or cities of the wo~d . lntemational ai~ines : Most ıntemational ai~ines have dallyfightsfrom European capitals to istanbul's International airport. Services to Ankara 's International airport are slight1y less frequent, but there are THY connectlng flghts. Fores: There are THY reductions on retum tickets, for students and groups, forexcursions (6 days minimum, 1 month maximum) andfor inclusive tours of Turl<ey organized by o travel agents.

By private car. London - istanbul approximately 3,000 km . Route: Calals or Ostend to Brussels, Cologne and Frankfurt, from FrankfurT there are two altemative routes 1) Nuremberg. Linz,Vıenna , Budapest, Belgrade, or 2) Stuttgart, Munich , Solzburg , Ljubliçına, Zagreb, Belgrade, and from Belgrade to Niş, Sofia , Edirne and Istanbul. One can alsa use the car ferry from Yenice or Aneona by using altemative (2) and driving south from Munich to ltaly

BY SEA

BY BUS There are regular services between Turl<ey and Austria, France, Germany and SWitze~and , alsa Iraq, Iran, Jordan, Soudi Arabia and Syria.

Turl<ish Maritlme llnes have regular services to Turl<ish ports from Ancona , Fomagusta and Yen ice. Apart from the nu mera us cruisesin the Mediterranean , several foreign shipping companies have regular services to the ports of istanbul, izmir and Kuşadası. Car ferries: The Turl<ish Mantime Lines' car ferry "istanbul" sal is on the Venice- izmir-Venice line every week from the e nd of M ay to the en d of September. Information and reservations: The Turl<ish Maritime Lines has reductions on retum tlckets and cruises and for students, teachers, )oumalists, famllles and groups. BY RAIL From Yen ice. Daily departura for istanbul by the "istanbul Express" via Trieste, Belgrade, Sofia. ArrMng istanbul on the moming of the third day. Wagon-lit services twice o week. From Munich: Two daily servicesfor istanbul by the "istanbul Express" and the "Tauem-Orient Express", via Solzburg, Zagreb, Bel grade, Sofia . From Vlenna: Daily service for istanbul by the "istanbul Express" and the "Balkan Express" via Graz, Zagreb, Belgrade, Sotia . Bulgarian Transit visa necessary.

FRONTlER FORMALITES PASSPORTS AND VISAS a) Notianals of the fallawing countries require a valid passport only (without visa) , for stays of up to three months. Australia , Austria, Bahrain, Barbados, Belgium, Canada, Denmarl<, Fiji isı.. Finland, France, Gambia , Federal Rep Germany, Gibraltar, Grenada , Holland, Hong-Kong. Iran, lretand, lcetand, ltaly,Japan, Kenya, Kuwait, Liechtenstein, Luxemburg, Mauritius, Malta, Morocco, Norway, Nethe~and , New Zealand, Oman , Portugal, Quatar, Saudi Arabia, Seychelles, Spain , SWitze~and , Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom. U.SA b) Notianals of the fallawing countries require a valid passport only (without visa) . for stays of up to two months: Romania, and Yugoslavia c) Notianals of all other countries requ ire visas, which can be obtained from the neorest Turl<ish Embassy or Consulate.

DURUSEL A.S. DURUSEL HAND MADE CARPET MANUFACTURING AND TRADE CO. Çembe rli taş

OUR EUROPEAN BRANCH : D'ANADOL A.G.

Piyerloti Caddesi No :2 O.Galip Duruse l lş hanı ISTANBUL · TURKEY Tel : 528 50 45 Telex: 23 300 du r tr. Showroom : lsunbul Hilton Hotellobby TEL : 140 51 80

Zollfre i lager, Alb isr ie den, B lock 1, Kabine - 20 3, 8043 Zurich - SWITZERLAND Tel: 491 80 52, Tl x: 822541 dur ch

We are the leading MANUFACTURER AND EXPORTE){ ol han d made Turkish Carpels in wool, pure sil k.

OUR OVERSEAS BRANCH : DURUSEL CARPET CORP.

Piyer loti Cad. No. 2 Çemberlitaş . Open daily 10.00 to 17.00 O' clock. Pl ea se c all 528 50 45 for free transportation from your hotel.

102 M ad is on Avenu e 9th Floor, NEW YORK N.Y. 10016 · U.S.A . Tel : 685 67 33 Tl x: dcc 6801154 uw

ANATOLIAN ARTS EXHIBITION


guide Türk Hava Yolları, Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines y Information and Reservations. ADANA : Stadyum Cad. No: t Tel: t23 99/t95 5t

Tel : t28 30-234 32 Kargo Tel : tt O 28 ATiNA : Phileltion Str . t9 , Athens ttB Tel : 322 05 6t-322 tO 35322 25 69-324 60 24324 59 75

ABUDABI GSA : Sultan Bin Yousul and Sons Travel Sheikh Handan St. Abu-Dhabi Tel : 338 7&32 62 60/49

BAGDAT : Hamed Hasan ai-Obaidi Travel Office Seadon Str. iskend er Stephan Building Bağhdad Tel : BB 47 55-BB t3 8388 2t 68

AMMAN GSA : Sky-ways TIT Sait/King Husein Road Tel : 395 75 AMSTERDAM : Leids-estraat 6t0t7/PA Tel: (020) 22 79 8422 79 86-22 79 87

BERLiN : Budapester Str . tB B tOOO Berlin 30 Tel : (030) 262 40 33/35 BRÜKSEL : 5t Contersteen t 000 Bruxelles Tel : 5t 26 7B-5t2 67 925tt7676 BURSA : Cemal Nadir Cad . Kocagil Apt . Tel : 2t8 6&-ttt 67-t2B 38

ANKARA : Hipodrom Cad. Gar Yanı Tel : t2 49 00/43t2 49 t0-12 62 00/B ANKARA : Kavaklıdere . Atatürk Bulvan t67/A Tel : 17 08 67-25 52 58

CENEVRE : tt3 Rue Chantepoulet t20t Geneva Tel : 3t 6t 20-3t 6t 29

ANTALYA : Hastane Cad . No: 66 , Özel idare işhanı

CIDDE C/0 ABC : Travel Ageney King Abdu laziz St. Bahomdein Bldg Jeddah Tel : 644 72 74-644 43 80642 59 tO DAHRAN GSA ABC : Travel Ageney King Abdülaziz Str . Al Khodari Bldg Al Khobar Dhahran Tel : (Memleket Dahili) (03) 894 79 17-895 49 04895 00 44 D lY ARBAKIR : i zzetpaşa Cad . Demir Oteli A ltı Tel : t23 t4-tt6 74-tOt Ot DOHA -KATAR : AI -Rayan Travel Ageney GSA. Tel: 32 90 99-32 t2 3732 39 63 DUBA I: Sweedan Trading Company Tel : 66 06 Ot DUBLiN : GSA. Aer LingusUpper O Connel Str . 40 Dublin Tel : 37 77 33 DUSSELDORF : Graf Adolf Str. 4t 4000 Dusseldorf t

THY UÇAKLARlNDA UYGULANAN GÜMRÜKSÜZ iÇKi VE SiGARA FiYATLARI YEN i RAKI CEP WHISKY GORDONSCiN WHISKY

70 CL......... .. ................ .... ................. 6,37,5 CL. .......... ..... -.-- .. . -.-.-.-- .............. 8, ı 00 CL.. .... ........... ............. .......... .. .. . ı6 ,ı 00 CL. ............................................ ı7 ,-

(Wh ite La bel, White Horse, Ballanti nes, Long John) EXPORT SAMSUN MARLBORO PARLIAME NT PALLMALL KENT BENSON ROTHMANS DU N HILL CAM EL WINSTON HB LORD LUX

ı oo

OO 'S............................................ ... ı3 ,ı OO 'S ... . _...... _....... ......... -.- .-.. -.. -........ 20,ı OO 'S ...... . _.. ..... ............... -.- .............. 20,ı OO 'S ... ... ..... ........ _......... ..... .......... ... 20,ı OO 'S ............................................... 20,K.S ......... ..... ........................ ...... ... .. 20,K.S........ ...... ......... ....... . _. _...... .......... 20,K.S.... _..................... _......... . _..... ....... 20,....... ........ ...... ................................ 20,ı OO 'S ....... ...................... -................. 20,.................. .. .................. ... ... .......... ı 6 , ........ : ... ....... .................. ... .............. ı6 ,........ .. ................. ................. ... .. ..... ı6 ,-

Yukandaki fiyatlar dergimizin bas1m tarihi itibariyle geçerlidir.

!OL,AZIG: Rızaiyı;ı Mah . Şehit llhanlar Cad . No : 26 Tel : tt5 7E>-t23 00

DM DM DM DM

MÜNIH : Bayarn Str . 43 8000 München-2 Tel : (089) 53 94 t453 94 t5/t9

FRANKFURT: Baseler Str. 35-37 6000 Frankfurt/Main Tel : (06tt) 23 2t 2825 30 31133-25 3t 24

NÜRNBERG: 8500 Nürnberg Am. Pherrer 84 Tel: (09tt) 26 53 Ot26 53 02

GAZiANTEP: Atatürk Bulvan No: 271C Tel : t54 35-203 82

PARIS : Avenue de L'Opera 34-75002 Paris Tel: t-265 17 tO

HAMBURG: Adenaur Alee 2000 ~lamburg tO Tel : (040) 24 t4 7217324 Ot 20

RIYAD GSA ABC: Travel Ageney Al Arbaean Str. Riyadh Tel: 477 90 03-477 90 55

HANNOVER: Lange Laubestr. t9 3000 Hannaver Tel: (05tt) 32 60 8718832 03 89-32 38 32

RIZE: Belediye Karş ısı Tel : ttO 07-t55 t3

iSTANBUL; Abide-i Hürriyet Cad . Vakıf lşhanı Kat: 2, No: t54-t56, Şişli Tel : t46 38 4B-t40 23 t6t46 40 17

ROMA : Piazza Della Repubblica 55 Rame Tel : 475 tt 49-474 35 56 ROTERDAM: Weena t40 30t2 Cr. Tel : 33 2t 77-3324 65 Rolterdam

iZM iR: Büyü k Efes Oteli Alt ı Tel : t4 t2 20-t4 t2 2tt4 t2 22-t4 t2 23-t4 t2 24t4 t2 25-t4 t2 26

SAMSUN: Kilıımpaşa Cad . No : tt/A Tel: t34 55-tB2 60

KAHiRE GSA : imperial Travel Center, Mahmoud Bassiouny Str. Tel : 743 3&733 49

SIVAS: Atatürk Bulvan Kuyumc ular Çarşısı No: 3-4-5 Tel: tt47-36B7

KARAÇI PAKTÜRK · Enterprises 9 Sea Breeza Plaza Shahran E-F Aisal Karachi Tel : 5t 40 38-5t 40 63

STUTTGART: LautenSch lager Str. 20. 7000 Stuttgart-t Tel : (07tt) 22 t4 4422 t4 45-22 80 84

KAYSERi : Serçe Önü Mah . Cad . No; t Tel : t39 47-ttO Ot

STOKHOLM : Vasagatan 7. t0t20 Stockholm Tel: (08) 2t 85 34-2t 85 35

KONYA : Mevlana Cad . Belediye Sarayı Tel : t20 32-tOO 00 KOPENHAG: Ved Vasterport E>-t6t2 Tel : t4 49 99 Copenhagen KÖLN : Trankqasse 7-9 5000 Köln-t Tel : (022t) t3 40 7t/73t3 44 43

DM DM DM DM DM · DM DM DM DM DM DM DM DM

MiLANO: Via Albrica 3.20t22 Milane Tel : 86 63 5D-805 62 33805 39 76

ERZURUM : Hastaneler Cad . 38 Evler No: 26/B Tel : tt9 04-t34 09

Yıldırım

Pipers, J. Wa lker, J B, B.White,

ı

Tel : (02tt) 37 40 8018937 47 99

KUVEYT : Alkazami Travel Agencies " Al Abrar" Homaizi Building . Fahat-al Salem Str. Kuwait Tel : 42 07 77-45 26 20/545 06 55/9 LEFKOŞE : Cengiz Han Sokak, No: 5, Köşklü Çiftli k. Nicosia Tel : (020) 7t0 6t-7t3 82

LONDRA : Hannaver Str. tt-t2 London W.t . Tel : (Ot) 499 92 47449 92 48 MALATYA: Dörtyol Halep Cad . No: t, Satış Bürosu Tel : tt9 22-t40 53 MERSiN : Mersin belediyesi Ulu Çarşı. No: 22-24 Tel : t52 32

ŞAM : (Damascus) GSA AIFaradees Travel and Tourism Ageney P.O. Box 6132 Maysaloun st. Dar el Mohandiseen Damascus-Syria

TAHRAN : 4000 Avenue Hafes 3 rd. floor No: 7 College-Crosing Tahran Tel: 66 90 2&66 46 09 TOKYO GSA JAL: Daini Building Merunouchi . Tokio Tel : 74 35 5t TRABZON: Kemerkaya Mah . Meydan Parkı Karşısı Tel: 116 BD-134 46 TRABLUS: Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq Tel : 382 3&487 98 Tripeli VAN : Enver Par ihanoğlu Iş Merkezi Cumhuriyet Cad 196 Tel : 1241-1768 VIYANA : Operngasse 3.1 010 Wien t Tel: 56 37 9&56 37 68 ZURIH : Tal Str. 58.8001 Zurih Tel : (Ot) 211 85 67211 10 7D-211 10 71


tourism

I<UŞADASI The Kuşadası yacht harbour, with capacity for 310 boats, reminds one of the United Nations, as yachts from numerous countries gently rock side by side in the sparkling water. Holiday makers of many nationalities establish warm friendships, as they spend their time on their boats, swimming, and visiting the historic sights around the town. Everyone is reluctant to depart when their holidays draw to a close. Photographs By:

Şemsi

Güner


uşadası boasts

Ktourism literature, due in part to the fact

a place of its own in world

that it was here that the first Club Mediterranee was established in Turkey. Throughout the long holiday season, which lasts from May to October, Kuşadası is thronged with tourists. The recently-mmpleted yacht harbour has increased the number of tourists to the town, and many cruise ships bring !heir passengers here to spend a day or two enjoying the sights of the town and visiting [phesus and other histerical sites. lt is not known exactly when Kuşadası was founded, but according to several sources ku-

şadası

is the successor ol the ancient city ol Neapolis, which is claimed to have been located at Yılancı promontory. following the Byzantines, the Genoans and Venetians settled here. In the early fifth century BC. Kuşadası was conquered by the Persians and in 448 BC the to.wn regained its dependence under the protedion of Athens. In 334 BC, during the Asian campaign of Alexander the Great, the town came under the rule of the Macedonian Kings, and was sulr sequently ruled by the Romans and Byzantines. In ı 4 ı 3. with the conquest of Mehmet Chelebi I the city came under Ottoman domination.


\

\

Since then the city has been in Turkish hands. and after 1954 won modem fame as a holiday resort The name Kuşadası oıiginates from the name Pigeon lsland. Due to its strategic location the promontory was used by the Venetians and Ottomans as a military base.

us beach, is sandy and the sea is shallow. lt is 2 km away from Kuşadası on the highway. bul is well worth a visit for those with a car. The water of the natural sprin~ıs near the beach are recoınmended as a cure lor vaıious diseases. The Kalamaki beaches 30 km cıway from are situated in a beautiful foresteel setli ng. There are sewral natural spıings near !hi~ '<'ri('!'; of largr .ırıd ~milli hcaclıc~. Kuşadası

Kuşadası 's

Beaches

The long sandy beaches of Kuşadası have no changing cabins, bul this is no drawback for those staying in the many hotels along the seafront. The beach known as "Kadınlar Plajı " between Kuşadası and the f rench Holiday ViiIage 3 km away from Kuşadası , is set ina bay, and noted for its fine-grained sand and shalow water. The beach at Güvercinada. or Pigcon lsland. from which Kuşadası gol its name. has no sand. bul the sea is crystal-clear and shallow.

Other Places to Visit The Yılancı Promontory beach is located some way out of the town. Two other lovely beaches are the Yavansu and Karova beaches 4 km away from the town along the Söke road. The Güzelçanı lı beach, also known as 7.2-

Öküz Mehmet Pasha Caravanserai This caravanserai is the largesi of those on Turkey's roasts. It was huilt by Öküz Meh-

met Ali Pasha in the early seventeenth century. After being restareel il wa~ run for a long time a~ a hotel by the french Holiday Villages. Located in the cenlre of the town. the Öküz Mehmet Pasha Caravanserai is built around a courtyard. whose lovely sarden of grl'en plants and nowers is a delighlful placl' to visil.

Castle Gate and Walls To protect the town from the ravages of pirates. walls werı? built around it. There wcre two gates, to the north and south. Although the north gate is in ruins. the south gate is stili used.

Panionion Panionion is an ancieııt cily. oııcc the rentre of the leag ııe of twelve loııian citics. lt is sitıı­ ated in Davutlar near Kuşadası.

Priene Tak ing a narrow road Icading out of Söke you pass along the Menderes valley. a region which in the sevenı lı century B.C.. at the time of the lanian League. was the seabecl. Pıi­ ene and Milel were at thi~ time l.ıoth fXJrls. The alluvial deposits carried by thl' Menderes River causcd this wide bay to silt up and today rice is srown here. Spread out over the hilltop, the ruins of Priene stili give the impression of ınasnificence and fXJWCr.


Dünyaca ünlü ekonomi dergisi "Euromoney"in Haziran l 984 sıralamasına göre Akbank, yine dünyanın en büyük 500 bankası arasında yer alıyor. Bu yıl Akbank, gelir artış luzmda 7. bankası.

m;'l'ftr.:l'n'ln

ın

yer alması, sağlıklı gelişiminin ve büyük bir banka oluşunun en güzel kanıtı.

Yurt içinde milyonlarca tasarruf sahibinin güvenini kazanmış olan Akbank, tüm dünyaca da biliniyor, tanınıyor.

AKBANK Güveninizin eseri


J

,

z., r:·~ , •

,

f

.J w~s

ike Athens, j erusalem and later Rome, Ephesus one of the major centres of civilisation in the ancient world . The L city has always been an important pilgrimage centre for the Christian world . just stroll 500 metres down the well-preserved streets of the city and you will be transported from one civilisation to another. The history of Ephesus would fill many volumes. The early history of the city is rooted in legend. Eleven ·centuries before Christ. Androcles , leader of the Akbas, settled on an island , where for two thousand years the inhabitants had worshipped the Anatelian goddess Cybele. Here Androcles asked the Delphic Oracle to foretell his future. The Oracle replied, "A fish will show you where the new city will be built. Just follow the wild boar! " This puzzling prediction came true in the following way: When some fisherman !it a fire on which to cook fish, they accidentally set alight to the grass . The fisherman pursued a wild boar which was escaping from the

G

.•

flames, and killed it at the foot of Mount Koressos.Recalling the words of the Delphic Oracle, Androcles drove away the people living at this spot and founded the city of Ephesus. Over the centuries which followed Ephesus grew into a magnificent city of great wealth, and was ruled in tum by the lonians, the Lydians, Croesus, the Persian King Darius, Alexander the Great, the Bergama kings, Mitridates and the Romans. Throughout history the city's guardina was the goddess Artemis, known as Diana in Roman mythology, who was originally the Anatelian goddess Cybele, the many-breasted goddess of plent. Artemis represented both innocence and chastity and the bounty of nature . The Christians who settled here in later times continued to pay respect to this pagan goddess. Saint Paul asked her to grant him good luck, and Sa int john was possibly accompanied by the Virgin Mary when he appeared before the walls of the city.


H

er gün gazete ve dergilerde sütun, sütün yazıl ar çıkmasına, çeşitli tıp kongrelerinde uzun, uzun tartışılmasına ra~men , sigaranın insan sa~lı~ına verdi~i zararlan bir türlü kabul edemiyoruz. Daha do~ru bir deyi şle zarannı biliyor, yine de içmeye devam ediyoruz. Bırakın liryakilerin kabullenmesini, sigara üreticileri her sigara paketinin üzerine "İnsan Sa~lı~ına Zararlıdır" yazısını konduruyorlar. Kısaca, bile bile zehir satın alıyor ve bir güzel tüttürüyoruz. Bu tütünün önemli yanı. .. Bir de tütün üretiminin ülke ekonomisindeki yeri var ... Bu da insan sa~lı~ıru tehdit eden tütünün bir başka önemli yanı .. . Demek oluyor ki, tütün olayı karmaşık bir konu .. . Bir yandan üretiminden ülkeler milyarlar kazanıyor, di~er yandan bunu satın alan insanIann sa~lı~ıyla oynanıyor. Ne olursa olsun, tütü-


ekonomi nün ve siçıara liryakilerının kaderini ye hiçbir ülkenin çıücii yetmiyor.

cte(ıistirıne­

TÜRK TÜTÜNÜ VE TÜRKİYE Günümüzde. önemli bir tarını ürünü olan tü · tün. Türkiye'de ı 7. yüzyılın ha~ındaıı bu yana eki· liyor. Osmanlı İıııparatorlu!'jıı döneminde zaman. zaman ekimi yasaklanan tütün. ı 884 yılında ycı ­ hancı bir şirketle or1cık olunmasından sonra. devlet tckeline alınmış. Cumhuriyet ilc birlikte ise. yabanc ı ortak bırakılarak tiiııı haklar T<~kd İda ­ resine verilmis Ülkemizete öwllikle Mamıara. Eç)". Karadeeniz ve Do!'ju Anadolu'da ekimi yapıl;m tiitiiıı. Tiirki· ye için önemli bir düviz kcıyııa!'jı oldu!'ju çıilıi. ta · nın kesiminde başlıca çıeçiııı kaynaklarınciarı hi ri ... Türkiye'de yetiştirilen tütünler lıölçıeleriw~ ÇJÖ·

n~ iiz<~llikh~r gösterirken. lıu arada 'Türk Tütü· piyasalarında kalitesi ve içimiyle ön sıraları alıyor.

nii'' dünya

YOGUN EMEK İSTİYOR Tiitiin yetiştiric.iliÇıi oldukça giiç ... Yo!'jun emek istivor Ekildikten sonra sürekli hakılan tiitiin fi· daı.ıları 80· 100 santime kadar uzuyor. Yapraklar oluştu(ıuııcla. yeşil olarak toplanıp. çiiriitülmeclen ve lıayatlanıadan kıırııtuluyor. Toplanan yapraklar ÇJiineştc. anıharlarda ve· ya haca kenarlarında kunıtuluyor. Tütün yapra· (Jı kırılır hale geldiğinden. üzerlerine su püskiir· tiilerck işlcniyor. Yapraklar birer. birer ayrılıp. c:inslcrim: çıöre sıralanıyor ve çürümeye bırakılıyor.

Tekel'in Yeni •• Uretim Politikası Süreyya Yücel ÖZDEN Tekel İşletmele ri Genel Müdürü

ürkiye'de tütün tan mı ve yaprak tütün ticareti, ıı77 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu hükümleri çerçevesinde serbesttir. Bu kanun uyannca, yurtiçinde tütün mamullerini üretmek, yurt dışından ithal etmek ve satmak Devlet Tekeli'ndedir. Bu iş­ lev, son Kanun Hükmündeki Karamamelerle Kamu İktisadi Kuruluşu statüsüne kavuş­ turulan Tekel. İşletmeleri Genel Müdürlüğün'ce yerine getirilmektedir.

T

TEKEL, ilk defa bu yıl , kendi tesislerinde ürettiği tütün mamullerine ek olarak yabancı sigara ithalatını ve yasal yoldan satışını da gerçekleştirrneğe başlamıştır. Türk tütününün, üstün kimyasal özellikleri ve aromatik oluşu nedeniyle, dünyada değişik içim zevklerine hitap edebilen çeşitli sigara harmanianna girdiği bilinmektedir. Türkiye; ı984 yılında, 2ıo bin ton olması beklenen üretimiyle, 5 .9 milyon ton olması beklenen dünya yaprak tütün üretiminin yüzde 3.5 ini, dünya Şark tipi (oriental) tütün üretiminin ise yaklaşık dörtte birini gerçekleştirebilicektir.

Ülkemiz, yaprak tütün üretim ve ihracaDünya'da 5'inci sırada, Şark tipi tütün üreten ülkeler arasında ise en ön sırada­ tında dır.

Bir tütün ülkesi olarak vasıflandınlan yurdumuzda yaprak tütün, 400 bin ekici ailesinin doğrudan geçim kaynağını oluştur­ makta, endüstri, ticaret ve taşıma hizmetlerinde çalışanlarla birlikte, yaklaşık 2,5 milyon kişiye istihdam imkanı yaratmaktadır. Tanmsal gelirin yüzde 3'ünü oluşturan tütün üretim değerinin, yurtiçi gayrisafi milli hasıla içindeki payı yüzde ı 'e yaklaşmak­ tadır.

Bir aile ziraati özelli~i taşıyan tütün üretimi, tanm arazimiz in yüzde ı 'ini kaplamaktadır. Ülkemizde üretilen tütünlerin hemen hemen tamamını Şark tipi (oriental) tütünler teşkil etmektedir. Genellikle artan ihracat miktarına rağ­ men, tütünün ülkemiz ihracatındaki payı, ih)-acatımızın hızla artması ve çeşitlenınesi sebebiyle, azalan bir seyir göstermektedir. Gerçekten, 1926 yılında ülkemiz ihracatı­ nın yüzde 36'sını, ı960'lı yıllarda yüzde ı5-25'ini oluşturan tütün gelirlerinin, ı980'1i yıllarda genel ihracatın yüzde 5-G'sı dolaylannda seyrettiği görülmektedir. Halen yaprak tütün üretim politikasının ve uygulaması iç tüketim, ihracat ve optimal stok dengesinin sağlanmasına amacı

dayanmaktadır.


aliforniya 'da suç oranını azaltmak amacıyla, polis teşkilatı yeni bir mikro-hafif uçağın araştırmasını yapıyor. Masrafi helikopterlerinkinden çok daha az olan bu uçaklar, planörtere benziyor.

K

Şehrin bir ucundan diğer ucuna, saatte 50 kilometre hız yapan bu uçaklarla en fazla iki buçuk dakikada yetişrnek mümkün. Böylece suç işlemiş bir kişi , havadan takip edilerek aşağıda­ ki polis ekiplerine bildiriliyor. Ve kısa zamanda yakalanması sağlanıyor. Çağdaş teknolojinin ürünü olan bu mikro-hafif uçaklaım ağırlığı 100 kilo olup aliminyum borulardan yapılıyor. 30-35 beygir gücündeki motqrlan ile ufak alanlar içerisinde inip kalkabilen bu uçaklar aynca kısa dalgalı polis telsizi. hoparlör sistemi ve yü ksek güçlü elektronik flaş ışıklan ile donatılmış. Seyir irtifalan 300 metre olan u çaklar geniş yakıt depolan sayesinde dört saate yakın havada kalabiliyorlar.

Suçlulan yaka lama omnını %18'den %40 'a yükselten helikopterlerin maliyeti 250 .000-750.000 Dolar amsında değişir­ kım , mikıu-hafıf uçak.lann maliyeti ise sadece 5000 Dolar. Yine helikoptedcıin saatlik masrafi en az 200 Dolar iken, mikı'O-hafiflerinki saatte 5 Dolar. Aynca. helikoptertel'in saldııı halinde kolay vurulan biı· hedef olnıalaıına karşın , mikı'O-hafıf uçaklan vurmak daha zor. Üstelik, isabet aldığı takdirde bu hafif uçak otomatik olarak açılan bir paraşütle rahat iniş yapabiliyoı·.


garip ada Berrak sular, tropik yağmur orman/an, bir rüya kadar güzel kumlu plajlar, muhteşem dağ manzara/an, turistik eğlence yerleri ve el değmemiş doğal güzellik/er. Hint Okyanusu 'ndaki Reunion ve Mauritius adalannda mayo ve şemsiye ile birlikte geziliyor. eun io n adasına inen ler bulutlu hava.vıl-(örü n ce dü ş kıııklı{(ına ııi(rarlar. Acaba l ıekl ed i kleıi kı z­ ncn•dcdir'' Bıı düş kınkl ı{( ı . o te ller bölgesine g idene dek sürer. Sonra turistlerin nıoralleri yavaş . yavaş düzelir. Ç ünkfı . iklimin olai(anüstü t ezat l aıı adanın özellik· leıindendir. (;t~zmt~.ve ç ıkanlar _ v a nlan nda hem ma.vo hen1 kazak. hem dt! ~emsive bu lundurmak zoru ndadı ı'-

R ~~

l(ın f,'Üneş

-

Hint Okyanusundaki bu ya n a rd ağ a das ının coğra f· _vas ı da aynı şekilde tezat larla do ludur... Beyaz kumlu p lajlaıın yan ınd a . saıv yarlar. tropi k .vap; ınu ronnantan . cam ağaçlan_v l a kaplı ç ıplak arazi ler... 25 10 kilome tre kam hüyüklüi(ünde olan Rc union Adası 1664 yılı ndan ıx,.; Frans ı z l an n e linde dir. Ve 10.000 kilometı-, uzaktaki Paris'den .v önetilir. R cuniın Adası ' nın diger siimül'f(elerde n farkı . _veri i halkının o lma ın asıdıı·. Keşfedildiii i s ırada a d ada sad ece kap lumba{,'a la r ve art ık nesi i tüke nmiş olan. garip Dodo ku şlan va rdı . Fıdns ı z l ar 7...amanla humya yerleşmi ş ler. Bugün dağiann ulaşılması f,'ÜC _verl eıind e, haliı bu ilk yerleşenleri n soyundan gele nler yaşar. Be lki in anınayamksını z , fakat bu insanlar arası nda d en izi h ayatlannda gö ım e miş o lanlar da hi var: Yerleş me yerleri n e ulaşım çok zor. Ömei(in . dağ lardaki vadilerinden Cilaos'a38 kilo m etreli k dar bir da{,' yolu ile gidili r. Yol virajlı ve baş d ö ndü re n _vü kse kliktr. köprülerden geçer. E{,'er daha kolay bir gezi ya pmak is.ti.vorsan ı z . St. Gil"s plajından bir saat uzaklıktaki 2190 meıre yüksekliginde Piıon - Maido dağına ara ba.v la ç ı kabilir ve orada inl48nın nefesini kesen bir manzara ilc karşılaş ı rs ı nız . Aşağ ıcia ise. vadin in l(iilgeli dl'ıinlikl erin -

d e küçücük ç iftli kJer

gö rünü r. DaAiar. An t

d ağla rını

andırır. A d a_vı görmeni n en kolay yolu h e likopte r kimlayamk üzerinden uçmaktw. Fiatı .vii ksek. ama kısa bir süm için hile o lsa değerdir. Sa bahın a lıı sında tiim a da ı,'iineş ışınlan ile a.vdın l anmış dun.ımdadır. Fakal. her h'Ün i~ l en(! dcıA:n.ı .vağ mu r baş l ar. Diğer

tarafta n seviyesi düşük yerlt~ ı·de l l t~vam lı 1-ı'Ün eş ta til köyleri ve kanıp ye ri minin G'ıA"u d e ni z ke nanndaki St. Giles l>iilgesinded ir. Ruı-adaGüney Fransa 'dan daha çok Fra n s ı z va ı'tlı r. Ba şka milletleı'(l<'n kimse yok d enecek kadar azd ı r.

vardır. Ott~ Ji er.

Uçakla _v an m saat uzaklığındak.i Mauıitiu s adas ı ise bir .verdir. Iner inmez bir Ç<K'llk ka labalıj','ı . turis tle rin etldfını sar-ar . Hepsi de hatıra eşyas ı satnıa.va ça lı ş ı r. Ardından gelen leri kapıp kendi ıaksi l erin<' bindinneye uKmşan taksi şofi) rleıi de başka Il ir· a lerndir. hambaşka

Mauritius'in resmi dili lnl-(i lizc(! o lrnasına raf(nıen , yerliler ard lannda Fransızca veya bir· tür· Ispanyolca kon uş ulıır. l ş l eımelerin adlaıı ve ilanlarf'mnsızca , ımfik işan:-Hieri ise lngi li zet~' dir. · Bu kanş ıklık ada nın o l aylı geç mişimlı• n ka lmı ş lır. li k Pnrtek.iz l e ı·.

arkasından

sonunda da

ln ı,~ li z l er ge l nıişl.,rclir.

Holland a lıl ar.

Frans ı z lar

\'t'

Mauri tius. Reunion ad~s ından daha ki'ı <;lik 1204S ki lometre kart~ l o l masına ıağ"rnt •n . nüfusıı daha c:oktur Adada bir mil.v ondan çok insan va ı~lı r. Kumlu plajlar. .v ü ksek tepeler. _va.v la la r ve e ngi n ş<'k<'ı' kamışı ekili ı a l'l ala r. h epsi hir ara daclı r.


Koyunlardan alınan hücreler belli organiara göre bir sıralamaya konulur ve özel bir yerde saklanır (yanda), daha sonra hasta üzerinde uygulanı r.

••

KOYUN HUCRELERI • INSAN HAYATINI KURTARlYOR as taları arasında

başkan­

H lan, film yıld ı zlan , ve başka ünlüler bukrallar, devlet

lunan meşhur İsviçreli Profesör Paul Niehans, hücre tedavisini keşfeden başarılı bir doktordur. Bugün "Niehans-Zellen" diye adlandırılan ve içinde hayvan hücrelerini muhafaza eden yöntem, dünyanın her tarafın­ dan bilim adam ları n ca kullanılmaktadır. 1882 yılında doğan Niehans, tanınmış bir Alman cerrahin oğlu idi. Annesinin ısrarı üzerine İlahiya t Fakültesinde okuyan Niehans , sonradan tıp tahs iline yöneldi. 1912-13 yılların da Balkan Savaşı ' nda Kı zıl Haç'ta görev yapan Nie hans, Birinci Dünya Savaşında da cephede cerrah olarak çalıştı. İsviçre 'ye döndükten sonra, birkaç hastanenin baş cerrahi olarak görev yaptı ve bu arada bezlerle ilgili endokrinolojiye özel ilgi gösterdi. Bezleri arızalı hastalara, hayvanlardan bezleri nakletti. En büyük başarısı

a lınmış

İsviçreli Prf Niehans

koyunlardan aldığı hücreleri insanlara aşılayarak, yaşlılarm organlarını güçlendiriyor.

Lifolize Edilmiş Hücreler Me todu. Lifolizasyon en zor, oysa vucütça en kolay kabul edilen metottur. Bu metodla h azırlan mış hücreler, Niehans Şirketinin Heidelberg'deki laboratuvarl arında üretilip dunyaya satılmaktadır .

1931 y ılında oldu: Paratiroid bezi çalış_ma yan bir kadına dana paratiroid bezinden alınmış doku süspansiyonu enjekte etti. Kadın tamamen iy ileşti.

Hücre alımı için en iyi hayvan koyunlardır . Kansere doğal dayan ıklılı ğ ı olan koyunların hücre proteini de insan vücudu tara,

Bunu takip eden 40 yılda keşfettiği hücre tedavisini 50 bin hastaya uyguladı. 1953 yılında Papa XII Pius ağır şekilde hastalanınca, Niehans onu iyileştirdi ve Valikan Bilimler Akademisi üyeliğine getirildi. Bezlerle başlayan bu yeni tedavi, aynı zamanda kalp, ciğer ve böbreğe de uygulandı. Bu yöntemde enjekte edilen hücreler kanın beyaz hücreleri tarafından alınıp, ait olduğu organa taşınıyor .

Şimdiye kadar en iyi sonuçlar .. sarı lık sonrası komplikasyonlar, tiroid, adrenal, ve yumurta lıklarda fonksiyon eksik liğinde alın­ dı. Bundan başka yaşlıla rda organların kuv-

Üç tip hücre tedavisi var: Taze Hücre Metodu, Buz Hücre Metodu ve Niehans-Zellen

fından

kolay kabul ediliyor.

vetle ndirilmesi ve ekiemierde görülen bozuklu kların giderilmesi gibi birçok konuda hücre tedavisinin faydaları görüldü. "Hayat Veren Hücreler" adlı eserinde Paul Niehans şöyle diyor, "Güçsüz, yorgun, çalışmaktan yıpranmış ve vaktinden ewel..zihnen yaşlanmış ipscvı.ları, hücrelerin hayat veren suları iy il eşt i reb ilir ."


Garip bir yaratık olan Denizayısı Avustralya'nın denizlerinde yaşar. Efsanelere Denizkızı olarak geçen bu canlılar yerliler tarafindan avlanır ama onlarca kutsal bir varlık olarak da bilinir. Gazeteci Ben Gropp ilk kez Denizayı/annın yakınına sokuldu ve on/ann bilinmeyen yaşamını ince/edi.

D

cni,~ıyısı

çok gelbnıi~ \ 'l" akıllı bir ıııe

ıııeli lıa\"\ ~ındır. Ancak dokuz Ya~ların

dal.~·en ~·rgenlik cığına erben l~u ilgin~·

lı:ı\"\:ın . ana karnında bilindiği ~ıdarıyla en :ı z

oıı'iki ay blır n• doğduktan sonr.ı da bir bunık \'ll annesinin bakıınına ıııulıta~1ır. Deni'" ı, ·ısı ile ilgili bilgiler son tk·ren· \'etcrsizdir. Onbrı en i\'i tanıvan Anıstr.ıl\: ı'nın ilkel ycrlileridir. Dcni,~ıvısını . adaıııaların~ı r.ığ men.· bu \:ır.ıtıklar Yi\'C'~Ti.-ıen i\te kültürel bir anianı ta~ıionlar ic in .· .. Nitekim bu ilkel toplumun ~1\:ı resimlerinde dcnkıyısı sık sık r.ıstlanan bir unsurdur.

Sonı

tükenıııek

telılikesi\'ie

~ır~ı

~ır~ıYa

~ılan ~knizavıları artık konınm~ı\:ıımılıtac bir tiir olar.ık ~ıhul . edilmektedir. · <._:ekingen n· evdl lıuvlu bu lıa\"\:ınları denizde takip ederken ana denizayıları \'e \ ';ı\Tularını se\Tedebildiııı . Ya\nılar. analarının

~ırtına binmi~ii. Elimi U;t~ıttığınıda bir ~:ı\nl\:ı dokunahildinı . lkniııı k;ıtbr. onlarda beni ıııer.ık

ettikr , .e korkmadan bir süre Sl"\Tetliler. Bu nl'tienk çok r.ılıat resim çekme fırs:ıiını buldum. Bu ar.ıda tombul \: ı,nılarından biri annesinin memesini btılup süt . eııımeye ba~ladı. Denizkızı do;;ınelerine neden oldukları s:ını ­ lan bu lıa~':ınlar. yakından lık· de güzel değiller.


foto röportaj Fakat geniş ve sakallı (enelerine mj\men sevimlidirler. OrtaçaMa hu y.ımtıklan giirüp denizkızı hikayelerini memleketlerine giitüren denizciler, herhalde onları pek y.ıkından giirme· miş olaoıklar; Nitekim hu ef.<;aneler yüzünden bilimciler deni7.ayısına deniz perisi anlamına gelen "Sirenia" adını vermişler. Deni7.a}~bnnı amştımn hir ekiple her.ıher (alışıyordum. Haymnlar her gün takip etiilmekten hıkmay:.ı başladılar ve günler g(."(,1ikc;e onlar.ı y:.ıklaşmak da zorlaşıyordu. Dalga kayakları ile y:.ıklaşmak iyi hir yiinıem idi. Nedense deni7.a)~lan kayaklan y:.ıdırgamadı · lar. Fakat hu yonını yiinıemden v.ızg(."(,mek

zorunda kaldık ve sonra daha kolav hir vol bulduk. Deni7;ıyılarının haslıt~ı }~y~·eği oi:ın vosun ıarlalannı keşfettik ve omda sürüvü hekledik. Yemeklerinden vazg(."(,·mek istemey~n a<; deni;-.ayıları bizden k;ıc,madı ve hol hol resim (ekebildik. Bir gün

yerliler

deni;-.ayılarını

Fakat den.i7.ayılarının sayısındaki büyük a7~ıl · maya yeriiierin avlan neden değildi . Ölenlerin c,·oğu, Avustraly.ı'nın denizlerindeki petrol çık;ır· ma tesislerini kiipek halıklarcbn konıy.ın ağlar.ı takılıp yok oluyorlardı. Deni;-.ayılannın

bulunduklan

diğer

hiilge

B:t~rJ Kiirfezidir. Ancak lr.ın - Ir.ık savaşı nalenivle

avlarken

seyreııik. Av. eski <,~ığlam tmınan ve büyük ha-eri isteyen yiinıemlerle}"<lp ıld ı. K<x:aman 400 kiloluk

v.ımlandıktan sonm bile bütün kuwetİerivle kıçma\"J (alıştılar. Artık sevm11ve başladığımız bu h;;y,~ınlann iildürüldükleri.ni giirmek hizi (,Uk üzdü.

denize diikülen binlerce ton petrol. kiirfezi iiylesine kirletmiş ki humdaki deni7.ayılarının hepsinin iildüği.i sanılıyor.

deni7.avıları.

Yavnılannı doğunıp büyütmek i(,·in. insanlar gihi. uzun süreye ihtiy:.ıc,·ları olan bu hayv.ınl:ırın geleceği pek aydınlık giirünmüyor1


Türkiye'nin çiçek üretiminin iç tüketimi

çıç

içek yetiştirrnek için uygun iklim koşulion­ no so hip olon ülkemizde çiçek üretiminin tüketimi korşıloyomadığı . bu nedenle thal edi leceği bildirild i.

THA'nın istanbul sınırlı sorumlu çiçek satış kooperatifi yetkililerinden edindiği bilgiye göre. Türl<iye'de yılda 2 Milyar lira değerinde çiçek üretiliyor. Yalnız istanbul'da ise. günde 10 tonçiçek satılıyor. Çiçek yetişt lrmekte boşta gelen illerimiz Antalya, Adana. izmir. Bursa. istanbul'da ise Vakacık ve Yolova'da çeşitli türde çiçek yetiştirili­ yor. Kooperatif yetkilileri. Türl<iye'de iklim koşulion­ nın uygun olmasına karşın çiçek üretimininazlığın ı kalifiye eleman teknisyen yokluğuna ve bu olanda yotınmlonn ozlığına boğlıyorior. Yetkililer. aynco ülkemizin dış piyasada çiçek açısından pazarının .olduğunu . bu olana yapılacak yatırımla yakın b ir gelecekte çiçek dışsatımından ülkeye önem li ölçüde döviz g i rebileceğini de belirtiyorlar. öte yondon çiçek satıcıları . çiçek ithaline karşı olmakla bi~ ikte üretim yetersizliğinden dolayı çiçek ithal edebileceklerini bild iriyorlar.

Dünya Çiçekçiler Bi~ iği ( lnterfloro) üyesi Reşit Demir. çiçek olonında ithalat ve Ih racatın b irlikte

,

karşıl

yopılobileceğini ~liıterek şöyle diyor:

t

.·:

- "Çiçek üre ımız oz. Buna karşın dünya pazarianndon s!Ji sahibi ülke olma olosılığımız var. Çiçek üretimini orttırıcı tedbirler alıno no kadar çiçek ithal edebiliriz. Bu konuyu yetkili mercilerle gön:.işmek istiyoruz. Orl<ide bizde çok pahalı. özellikle bizde pahalı olön çiçekleri ithal edebiliriz. Örneğin orl<ide dışonda 5 bin lira. bizde ise 25 b in lira. Tabi iki üç bin liraya do orl<ide var. Hollanda dünyoda çiçek ih racatında boşta geliyor. Biz Hollanda'dan çiçek ithal edip, bu çiçekleri Arap ülkelerine sotobiliriz. Çiçekçiler. özellikle ürkide'nin iç piyasada nedeniyle ithal etmeyi düşündükle­ rini söylediler. Bunun yanısıra lolunum. glodıdı . ontronum çiçekleri de ithal edilmek istenen çiçeklerin orasında yer alıyor. Bilindiği g ibi yeni ithal rejimine göre kesme çiçek ithali serbest. ancak çiçek sağanı ithal izne tabii. pahalı olması

THA Muhabirinin oroştırrnolorıno göre. istanbul' do özellikle tanınmış çiçek evlerine yurt dışı ndan Ithal çiçekler geliyor. Yurt dışından gelen çiçekler orası nda orl<ide ilk sırada. istanbu l'da 2.1 ç içek li b ir

sap eri< ide 25 bin lira iken. yurt dışından aynı tür bir orl<ide getiren kişilerce çiçekçiye 5 bin liraya satılıyor.


Ağaç ve Nakış İşçiliğinin En Güzel Örneği:

Kastamonu Mahmut Bey Camisi B kurulan Kastamonu. 1213 yılında ÇobanoSizanslılar tarafından

onikinci

yüzyılın

sonunda

lu Hüseyin tarafından Türklerin eline geçtikten sonra . çeşi tli medeniyetler görmüş. 1461 yılında ise fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı toprakl a rına katılmıştır.

Sultan Cem 'in de altı yı l Sancak Beyligi yaptı gı Kastamonu düşman saldırısı görmemiş ender kentlerden biri oldugundan. tarihi ya pıtl a rı günümüze kadar gelmişt ir. Kastamonu 'daki sayısız tarihi yapıtlardan biri de "Mahmut Bey Camisi'dir. Kentin 12 km . kuzeybatısında "Kasaba" köyünde bulunan cami 1366 yılı nda Kastamonu [miri Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami bir Candaroglu eseridi r. Mahmut Bey Camisi'nin en büyük özelligi küçük ve sade oluşunun ya nısıra . tamamen agaç tavanı ve giriş kapı sındaki agaç üzerine nakı şla rdır. •Nakkaş An karalı Abdullah ' ın eseri olan nakışlitr . günümüze kadar korunan en güzel örneklerden biridir.

The f ourt~nth Cen·t~ry Mahmut Bey Mosque Black Sea city of Kastamonu was foeunded by the Byzantines in the Iate Th twelfth century. In 1213, the city was conquered by the Turks, !ed by Çobanoglu Hüseyin. In 1461 , the city was brought under Ottoman l'tırkish rule bi ,Şultan Mehmet the Conqueror. Kastamonu is one of the few Turkish provinces which has never come under enemy attack, and therefore its many histarical buildings have survived undarnaged to the present day. One of ~

..·:+

....

'

these buildings is the Mahmut Bey Mosque, situated in Kasaba viUage 12 km north of the provinhcial capital. This mosque was built in 1366 by the Emir of Kastamonu Mahmut Bey, and is a superb example of Candaroglu architecture.

...

.'1""-

The most interesting feature of tJ:ıe ınosque is its intricately decorated woodwork on the ce- . iling, which is enlirely lmade of wood, a nd on -.-.,the door. This small mosque is perfectly prelserved and noted for its plain unfussy style.


Şimdiye kadar Çin 'de bulunan bu en ÇJiizel tunç lamhan ın li zerine/e kuei ejderha ve maymunlar var.

bır

'!J

~

inli arkeologlar, yaP,tıkları kazılar sırasında güçlü Chungshan Devletının baskenli nın 2000 yıllık kalıntılarını gün ışığına ardılar. Tarihi şehir ve çok sayıda kral mezarlarında

ç onhindP.n fazla eser bulundu. Tarihi şehir kalınıısı Kuzey Çin'deki Hopei Eyaletinde bulunuyor. "Savaşan Eyalet Çağa" ait şehirdeki buluntulardan aıılaşıldığına göre bu toplum qelişnıiş olmakla birlikte , göçebP. hayatının alışkanlıklarından da tanı kopmuş değil. Bu toplumun ataları .. Çin'in etkili bir azınlık toplumu olan "Ti" lerdi. Bulunan eserler. değerli birer sanat eseri olup, bölgenin erken tarihi ile ilgili birçok bilgiyi vermekte. Arkeologlar, Çin'in heterogen yap ısının gelişmesi hakkında geniş bilgi edinebilcccklcrini umuyorlar. Çoğu

tunç olan eserler

kesilmiş değerli taşlarla süslenmiş.


Türk Hava Yollar1'n1n Türkiye'de Temsil Ettiği Hava Yolu

Yurt D1ş1nda Türk Hava Yollar1'n1 Temsil Eden Yabanci Hava Yolu

Şirketleri

Şirketleri

Turkish Airlines Acts As General The Following Airlines Are General Sales Agent For Turkish Sales Agent For The Following Airlines Airlines in Turkey Hindistan Hava Yolları/Air lndia (Al) irianda Hava Yolları/Air Lingus (El) Çin Halk Cumhuriyeti Hava Yolları/Caac (CA) Habeşistan Hava Yolları/Ethopian Airlines (ET) Iran Hava Yolları/Iran Air (IR) Yugoslav Hava Yolları/Yusgoslavian Airlines (JU) Polonya Hava Yolları/Polish Airlines Bulgar Hava Yolları/Bulgarian Airlines (LZ) Macar Hava Yolları/Hungarian Airlines (MA) Çekoslavak Hava Yolları/Czechoslovakian Airlines (OK) K ı brıs Türk Hava Yolları/Cyprus Turkish Airlines (YK) Kore Hava Yolları/Korean Airlines (KE), Libyan Arab Hava Yolları/Libyan Arab Airlines (LN) Belçika Hava Yolları/Sabana (S~) Güney Afrika Hava Yolları/South African Airways (SA) Portekiz Hava Yolları/Transportes Aerees Portugueses(TAP) Romanya Hava Yolları/Romanian Air Transport (RO) Sovyet Hava Yolları/Aeroflot (SU) Finlandiya Hava Yolları/Finnair (AY) Malezya Hava Yolları/Malaysian Airlines (MH) Flying Tigers Hava Yolları (FT)

Türkiye

Bankası İzmir

Enternasyonal Fuarı'nda ... İş ~ankası,

A~ustos ' ta

ürkiye 20 aç!lacak 53. !zmir Enternasyonal T _gibi bu da Alsannda, her Fuarı

yıl oldu~ Şubesi ' ne ba~lı

yıl

Irtibat Bürosu'nu faacak liyete geçirecek. Fuar süresince açık kalacak Büro'da, Fuar ziyaretçileri ve firmalar Türk Lirası bankacılık işlemlerini yaptıracaklan gibi döviz de bozdurabilecekler. Türkiye İş Bankası Genel Müdürlü~ü '­ nden alınan bilgiye göre, Banka, geçen yıl­ larda oldu~u gibi bu yıl da Fuar'da, Çocuk Sineması, Sebil Çeşmesi , ışıklı ve hareketli reklamlada yer alacak. Çocuk Sineması 'nda bu yıl , İş Bankası 'nın özel olarak yurt dışından Fuar için getirt ti~i. Türkiye'de ilk kez gösterime girecek olan konulu "Alaaddin'in Lambası" filmi sunulacak. Ayrıca Banka bu yıl , geçen yıllara göre daha görkemli ışıklı ve hareketli reklamlada Fuar'a katılacak .

italyan Hava Yolları/Aiitalia (AZ) Sovyet Hava Yolları/Aeroflot (SU) Hindistan Hava Yolları/Air lndia (Al) irianda Hava Holları/Air Lingus (EL) Bulgar Hava Yolları/Bulgarian Airlines (lZ) Çin Halk Cumhuriyeti Hava Yolları/Caac (Cl) Çekoslovak Hava Yolları/Ceskoslovenske Aerolinle (OK) Habeşistan Hava Yolları/Ethopian Airlines (ET) Japon Hava Yolları/Japan Airlines (JL) Kore Hava Yolları/Korean Airlines (KE) Libya Arap Hava Yolları/Libyan-Arab Airlines (LN) Macar Hava Yolları/Hungarian Airlines (MA) Polonya Hava Yolları/Polish Airlines (LO) Belçika Hava Yolları/Sabena (SN) Güney Afrika Hava Yolları/South African Airways (SA) !sviçre Hava Yolları/Swissafr (SR) Portekiz Hava Yolları/Transportes Aerees Portugueses (TAP) Romanya Hava Yolları/Romanian Air Transport (RO) Yugoslav Hava Yolları/Yugoslavian Airlines (JU) Finlandiya Hava Yolları/Finnair (AY) Kıbrıs Türk Hava Yolları/Cypurs Turkish Airlines (YK) Flying Tigers Hava Yolları (FT)


hikaye Gerçek Bir Yaşam Hikayesi

M ona Lisa'yı

Çalan

A

Aşık

Ygüzel bir genç

ıllarca önce, bir Haziran akşamı , fevkalilde kız Paris'in bir kahvesine girmişti. Yüzü, kendisini hayranlıkla seyreden kahve sahibine hiç de yabancı gelmiyordu. Adamca~ız, bu kara gözleri ve esrarengiz gülüşü nerede gördü~ünü hatırlamaya çalıştı~ı sı· rada, kahvede bir karışıklık oldu. Meçhul genç kız b ıçaklanmıştı. ise kızın yarasını

Katil kacmıştı; genç bir adam sarmakla meşguldü.

Kahve sahibinin, kızı tanıyıp tanımadı~ını sor· üzerine, genç adam kızı sırtladı , kapıya do~­ ru yürürken de kahveeinin sualini cevaplandır­ dı: "Onu ilk defa görüyorum. Fakat ona bir ad t aktım bile: "Mona Lisa" dedi.

ması

Ne kı zı, ne de esrarengiz kurtarıcısını bir daha o civarda gören olmadı. Fakat bu garip olay asrım ı zın büyük hayret uyandıran ve bugün bile tamamiyle aydın latılamıyan bir hırsızlı~ına yol acı ı.

Olay, Fransa krallarına saray vazifesi gören sonra da dünyanın en kıymetli san'at hazinelerinin toplandı~ı bir müze haline giren Louvre'da baş lar. 22 A~ustos 1911 sabahı, nöbetçi çavuşu Poupardin, müzenin açılmasına birkaç dakika ka· la, galerileri son bir defa gözden geçiriyordu. Mü· ze iki günden beri kapalıydı ; fakat tarih! salonları, bir, iki dakika sonra turistlerle dolup taşacak ­ tı . Poupardin, Apollon galerisine sapınca , dehşet­ ten dona ka ldı. Telaş

içinde düdü~üne sarıldı. Birkaç dakika son ra, salona üşüşen bir düzine kadar memur, korkunç bir hakikatle karşılaştı. Leonardo de Vinci'nin ölmez Mona Lisa'sı çalınm ı ştı!

lardan beri

boş

yere

u~raşan kadınları

alaya

Ertesi sabah Geri ile Poggi,

Polis de bos durmuyordu. Mona Lisa· y ı ara· yan Frans; 'nın en meşhur dedektifleri aras ında , canilerin hüviyetini tesbit etmek sistemini henüz ortaya atan Alphonse Bertillon da vardı.

ti meydana

Bertillon. ilk önce terkedilen çerçeve ile caetti. Bunların tablo ile birlikte a~ ı rlı~ı , takriben 50 kiloydu. Bertillon, bu kadar a~ır bir yükü , dört kancadan indirip dışarı taşımanın hiç olmazsa 5 dakika sürece~ini isbat etti. Tablonun kendisinin bez üzerine de~il , İtalyan ceviz a~acı tahtası üzerine yapılmış olması , katlanarak kaçı­ rılmasını imkan ız hale getiriyordu. Bu yüzden Bertillon, hırsızlı ın içerden biri tarafından yapıl­ dı~ına işaret etti. mı ıetkik

Müzenin memurları: "Nasıl olur? Müze kadiye protesto ettiler.

palıydı."

Bertillon, hırsızın kaçtı~ı kapıyı bulmakta güçlük çekmedi. Gizli merdivenin altında , avluya çı­ kan bu kapının tokma~ı kopmuştu. Tablonun camının üzerinde dört parmak izi Bunlardan en belirlisi, bir sol baş parmak izi idi. Bu parmak izinin bulunması , Louvre'da çalışan anistler, san'at hocaları , çerçeveciler, eski ve yeni gardiyanlara varıncaya kadar yüzlerce insanın parmak izlerinin alınmasına yol açtı. vardı.

Fakat suçlu gene de bulunamayınca, Benilion'un 750.000 caninin parmak izlerini içeren dos· yasına müracaat edildi. Fakat dosyalar sadece sa~ baş parmak izlerini içerdi~i için. Berıillon sistemi işe yaramadı. Esrar zerre kadar aydınlatılamadan haftalar geçti. Günün birinde tablonun , Vincennes çöp· lü~ünde , asiıle tahrip edilmiş oldu!ju haber alın­ dı. Daha sonra özel dedektifler tablonun Chicago'lu bir milyoner tarafından satın alındı~ını ileri sürdüler. Mona Lisa ' nın , St. Petersburg, Buenos Aires ve Londra 'da görüldü~ünü iddia edenler oldu. Bu ipuçları bir netice vermeyince, ilgili makamlar falcılara bile başvurdular. Bir müddet sonra tablo , Titanik faciası ve Balkanlardaki savaşın araya girmesiyle , unuıuldu. ı 913 Kasımında Floransa'da antikacılık yapan Alfredo Geri, bir meşhur tablo koleksiyonunun müzayedesini yapma~a hazırlanıyordu. Günün birinde , gözlerinin yuvalarından fırlamasına sebep olan bir mektup aldı:

çıkardı.

Gözleri dola dola: "İş te" dedi. "Uzun zaman beraberce mes'ut yaşad ı k. İki yıl müddeıle, birinin onu çalaca~ ı korkusuyla, odamdan d ışa rı çık­ mad ı m. Düşünün bir kere! Bavulumda bir hazi· ne gizli oldu~u halde, ben açlıktan ölüyordum !" Az sonra iki san'at mü t ehassısı heyecanla eş­ siz Mona Lisa'ya bakıyorlardı. Poggi'nin berabe· rinde ge t irm i ş oldu~u. orijinalin her parcasının büyü t ülmüş foıo~rafları sayesinde, her çatla~ı. her hattı ve fırça darbesini mukayese ettiler. Mona Lisa hikayesinin sonu da başlangıcı kadar tuhaf ve dramatiktir. Vicdanındaki yükten kurtulan zavallı hırsız , ne Poggi tabioyu götürdü~ü ne de tevkif edildi(:ji zaman, hiçbir ilirafta bulun· madı. Yalnız adının Vincenzo Prerugia oldu(:)unu ve eskiden, Louvre'a kontraıla ba(:)lı Gobier çerceve şirketinde çalıştı!jını itiraf etti. Perugia Paris'e gönderildi(:ji sırada, İtalyan hükümeti tabioyu müsadere etti. Mona Lisa'nın adı gene ha lkın dilinden düşmez olmuştu. Merasimle, Uffizi galerisine götürüldü(:)ü gün, Floransa sokaklarında binlerce insan onu selamladı. Paris 'teki müzeler müdürü Marcel, İtalya'nın tabioyu muhafaza etme~e niyetlendi(:jinden şüp­ heleniyordu. Bu şüphe .açı(:ja vurulunca , İtalya '­ nın Dışişleri Bakanı , Fransız elçisineMona Lisa'nın iade edilece~ine dair teminatta bulundu. Bu karar Floransa 'da duyulunca, halk isyan edecek raddeye geldi. Telaşa düşen hükümet, Uf· fizi galerisinin etrafına silahlı nöbetçiler yerleş­ tirdi. Fakat galeyana gelen Floransa ' lıların Mo· na Lisa 'ya son bir defa bakmalarının önüne ge· çilemedi. 4 saat içinde, 30.000 insan, müzeye doldu. Bu kargaşailK ı•iona Lisa'nın Fransa'ya idadesi muamelesini hızlandırdı. Eşsiz tablo , 21 Aralık ­ ta Fransa'ya teslim edildi. Bir kere işin içinde bir kadın vardı. Nicausse, Perugia 'nın odasında , kurdele ile sarılı 93 aşk mektubu ile foto~raflar buldu. Perugia, adı Mathilde olan kı za , kahvede bıçaklandı(:)ı gece ilk de· fa rastlamışı ı. Kız yalnız gene ve güzel de(:)il. Perugia ' nın gözlerinde, en sevdi~i ıablo olan Mona Lisa'nın canlı bir kopyesiydi.

CD

da

bazı

mektup-

larına bu imzayı atmıştı. Hakikaten M ona Lisa ile arasındaki benzerlik hayret vericiydi. E'akat kız aniden ölüp Perugia ' nın eline bir mezar makbuzundan başka bir şey bırakmayınca , bu büyük aşk da faciayla sonuelanmış oldu.

Vincenzo Leonard 4 Rue de 1'Hospital St. Louis Paris, Fransa

Perugia, her gün Louvre'a giderek Mona Liönünde saatlerce a~lıyarak içini dökme~i adet edindi. Sırf tablonunyanında olmak için, bir düzine Louvre'de iş alıyordu. Zamanla müthiş bir plan tasariadı ve günün birinde tabioyu indire· rek gömle[:jine sardı ve onu karanlık merdiven· lerden aşa(:jı indirdi.

dı rdı.

Kahvelerde halk, aşkını elde edemedi~i güzel kadının resmini yapmak için dört yıl sarfeden Le· onardo"'dan bahsediyordu. Gazetelerde yazarlar Mo a Lisa 'nın esrarengiz gülümseyişini tasvir ediyorlar ve bu çıü l ümseyi şi taklit etmek icin asır·

ca(:)ırıyordu ; kız

Mona Lisa bendedir. Evet onu, Louvre'dan çalan benim. Ressam ı İtalyan oldu~ için, tablonun İ talya 'ya dönmesini istiyorum. Sizden para isıe­ mek aklımdan geçmezdi, ama ne yapayım ki , fak irim. Cevabınızı bekliyorum. ı

Haber, Paris'te eşi görülmemiş bir öfke uyanParis'liler Eiffel kulesinin yıkılmasına, bü· yük opera binasının yanmasına , Noıre Dame'ın Se ine sularının altında kalmasına rıza gösterebi· lirlerdi; oysa Mona Lisa onlar icin bunlardan bile kıymetliydi.

otel

odasındaydılar. Leonard eski püskü bir bavulu n dibini kald ı ra rak k ırm ı zı kadifeye sarılı bir pake-

Onu bu adla Louvre'un kapılarını derhal kapattıran memur· lar, vazifeli 130 gardiyanı iş başına ça~ırarak , çalı nan san'at eserini arama~a koyuldular. Uzun araştırma l ardan sonra, Mona Lisa'nın a~ır çerçevesi ile cam ı , seyrek kullanılan bir merdivenin aşa~ısındak i tozlu bir rafın üzerinde bulundu; fa· kat san'at eserinin kendisi meydanda yoktu!

hırs ı zın

alıyorlardı.

Geri, ilk önce mektubun bir şakacı tarafından Fakat ikinci mektupta tablo hakkında esaslı bilgı çıkıı:ıca, Uffizi galerisinin ileri gelenlerinden olan dostu Giovanni Poggi 'ye açıldı. İki arkadaş , uzun müzakerelerden sonra, esrarengiz hırsızı Floransa'ya gelme· ~e ikna ettiler. gönderildi~ini düşündü.

19 Aralık akşamı , fakir giyimli bir genç Geri'· nin dükkilnına girerek: "Ben Leonard'ım" dedi.

sa ' nın

Parisli'ler, Perugia'nın aşk ve ıstırapla dolu ha· yalının etkisi altında kaldılar. Fakat bu gene hır­ sızın , ı sene 15 gün, papse mahkQm edilmesi· ne mani olamadılar. Bu müddet dolduktan sonra , hapisten çıkan Perugia'yı bir daha gören olmadı.


eğlencelik

A~ BULMACA

i

••••••••• o

Yatırım

Ev sahipleri ve misafirler akşam yemeğin· den sonra otu rmuşl ar, sohbet e diyorlardı. Söz şi ş m a nlı ktan ve zayıflama çarelerinden açılmıştı. Bir aralık oldukça ş işman bir hanım: "·Evlendiğim

zaman 60 kilo id im, şimdi tam 120 kilo geliyorum, ne yapacağımı bilmiyorum ." Derdemez hemen kocası a tı ldı: "-Aman hiç şikayet etme, hayatta yatınm yapabildiğim tek varlığım sensin!. .. "

• • • •o o G

G

e SOLDAN SAGA: 1- 1968 Türk Dil Kurumu ödülünü kazanan ünlü romancımız. 2- Sırlı , mineli-Kürek ile yürütülen dar ve hafif tekne . 3- Tantalın simgesi-Müslümanların Kaba 'yi ziyaret töreni-Memeli bir deniz hayvanı. 4Ayı evi-Kara Kuvvetlerinin kısaltılmışı-Birmanya para birim i. 5- Erkek göryıleği-ç;evap anlamında . 6- Eşi , benzeri-Çocuk doğuran kadan . 7- (Tersi) llave-lstikbal. 8- Soğuğa karşı omuza alınan örtü-Santimetrenin kısa yazılışı-Büyük istasyon. 9- Bir çeş it tiyarto oyunu-(Arapça) Büyükler. 10- Davula vurulan ince değnek-(Tersi) Yılan (Eski dilden). 11- (Tersi) Adresin kısaltılmışı-0 gösterme sıfatının eski şekli-(Tersi) Çatı , dam (Farsça). 12Bir çeşit şeker-Yugoslavya para birimi. YUKARIDAN AŞAGI'(A: 1- "Kırık Hayat" , "Hıçkırık" gibi eserleri bulunan kacUn romancı m ız . 2- Ilaç, çare- Yarım (Farsça) - Uiuslararası trafikte Türkiye 'nin simgesi-(Tersi) isim . 3- Donuk renkte-(Tersi) Saniyenin kısa yazılışı­ Bilgisiz, görgüsüz kimse. 4- Toplumda görgüsü bilgisi , eğ itimi kıt-olan insanlar anlamında bir deyim . 5- (Tersi) Bir o rgan ı mız.7 Eskiden düşmana karşı koymak için yapılan kalın duvarlı , yüksek yapı-Oiçü , .~iktar. 6- Nikelin simgesi-(Tersi) Almanya'da bir nehir. 7- Su yatağ ı, dere-Uzerine bir şey asmaya yarayan alet. 8-lki yüzlü , dalkavuk. 9- Hayvan barınağı-Sözün'.l<ısası anlamında-Bir nota. 10- (Tersi) Bir emek harcamad~n elde edilen para ya da mal·Ağır (Farsça). 11- (Tersi) Uluslararası Ticaret Orgütünün kısa yazılışı­ Tekerlekli kara taşıtı. 12- Temiz-(Tersi) Dinin yasaklarına pek uymayan kimse.

Tedavi Doktor; çok şişman olmaktan şikayet eden genç kadına içi küçük haptarla dolu büyük bir şişe uzattı ve şöyle devam etti: "-Bunları yutacak değilsiniz. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa hapları yere dökecek sonra eğilrnek suretiyle birer birer toplayıp tekrar şişeye koyacaksınız. Bu ilaca üç ay devam edin, o zaman ne kadar faydalı olduğu nu göreceks iniz."


Okyanusun azgın dalgaları üzerinde yave bir çeşi t su kayağ ı olan Sörf, (Sur!) 1960'larda Kalifomiya'da doğdu. Bugün ise. dü n yanın birçok yerinde yap ılm akta olan sörfün İn gi ltere'deki merkezi güneyba tı sahillerindeki Fistral plajıdır. Buranın ünü geçen yıl yapı l an "U lu slararası Sö rf Şampiyo­ nası" ile daha da yaygınlaş tı. pılan

Fistral plajının bulunduğu Cornwall kentinde İngiltere'nin ilk sörf kayağı fabrikası ve mağazası da aç ıldı. Ayrıca "Wavelength" adında bir sörf dergisi yay ınlanm aya başlandı.

İngiltere'nin batı

sahillerinde güçlü daldaha birçok yer bulunmasına rağ m e n, Cornwall' in su ların ın nisbeten sıcak olması sörfçülerin rağbet etmesine neden oluyor. galı


spor

...

Buna ra~men sörfçüler yazın bile vücudla· nnı sıcak tutan kauçuk elbise kullanıyorlar. Çünkü suyun ısısı hiç bir zaman Avustral· ya veya Kaliforniya 'daki kadar yüksek de· ~il. Cornwall sahili açıklarında 960 · 980 milibarlık bir alçak basınç alanı ile kıyıdan esen rüzgar oldu mu sahili döven dalgalar sörf için elverişli denizi yaratıyor. Sörfçülere gelince; sporlaona ba~lı, sa~­ lıklı ve profesyonel bir yapıya sahip oluyorlar.


Kaleterasit hazır sıvalannın 26 değişik rengi ve 5 değişik · tipi vardır. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdu. Tatbikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolay~a · tatbik edebilirsiniz. · . Binalarınızın dış · cephelerini · güzelleştirmek için yapacağınız en uygun seçim Kaleterasit'tir:.

I1Im!!m7E!rasil"qkıllı secim" .

SlVA SANAYi A . Ş . Cad . Np.: .125, Avcılar - istanbul Tel: 573 48 87

v: .. tırik": Reşit Paşa


/(

D

IV

/

. . ...................... .

1 / ...•""•......... '··········-

Q

o

o-(

c

1 1

/',\ 1 1

,/

/

\ ...

\ •ıs,

\"


domestic and international net work system

ısı

.....-·-·-·......... · ı::

1/fi

····· .. . , ... "

,'

11

....

1--

, i.

//

(,.,...

.

. .....

\···

''"''··---~0'

··... .ro,

\

1

/

··············· c;.··

···....

IÇ HATLAR ~ ...:..._:__ ~,

i

oOail!

<t ...

~~~~~ ..........~..

,l

.>.,

... .>.

1

./

~

./ ::':~~~......... ....... ~·· '''""·· J....

·-

R

s ... ·

··················· "1

.... ·· ..·····················KARAÇI ,

···.... ······.

"tr

·······

, ..

j•nDOMESTIC ROUTES ~~ -~ ~


If you need a banK, we've got 904! Whenever yqu need a bank in Turkey, look out for an Iş Bank, Turkey's largest commercial bank Bank has 898 branches throughout o you sh uldn't have to look de, you'llnot on)y find a warm elcome, but alsa a full ange of modern profi ssiona banking services. o the next time you want to hange money 6r need any of our oth acilities, just pop in where y u see our ·ign.

Cad r . Kar.ıkcı,· lsıanhul Tel: (ı ı H3 .iO 00 Tlx : 2 ·ı l69 ıscx ır Branches abroad EC2\' -ılA Tel: (O ı ) 606 -ı 'i ı Tlx H'l'i ı~ ı .\ uh:uık g Frankfurt/ Main Kaiscrstl".ısse 5. D 6000 Fr:ınkfun ~lain 1 Tel: (06 ı ı) 20 635 · ııx . 4 I H<)~'i ı"<·h d w . Berlin Adnıirabtr.ı>se 5-. D· IOOO \X'. Berlin y , Tel toiO l 6 14 50.'1-ı ııx . IHI · ıHI ı:;dıh d Branches in the Turkish Republic of Nonhem Cyprus Lefkoşe Tel : ('i20)- ı ı 3.~ Magosa Td ( 'i:\6) 6 60 16 Gime Td ( 'iHI ı 'i 29 'iO Representative Office in W. Germany Frankfun Main Tel : (0611 ı 29 ll 19 29 12 2~ Bureaus in W. Germany: ColngneTel : (0221) 'i2 44 'i6 ll anıhurgTel : (040) 24 61 ı ı MunichTel : (O!l9) 'i3 78 64 sıuııR'ln Tel: (o~ ı ı) 22 4'i -6 Representative Office in Halland The ııague Tel : (070) 6S 94 06

Head Office London 21

Ank:ıra. Turkey

Head Office-Foreign Department ,., ıwıx4ı

Aklcnııanhury. l ıındon

1984 08  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you