Page 1

'l'Ü1Ut JlAV.A YOLLAlU/'nTBKISB

.AIBLilOis

®.

bu dergi size aittir, alabilirsiniz 1 your complimentçuy copy


20

TO K

bat覺

boylam

HA~

VOLLARI

HAIRLINES K

/)

(

u

e

z

n

e

y

z

(..)

,.... ./

\

\ ./.. .i \

.....

'~ i /

T

1 r J8'oO

D '

........ /

.........

e n

1


..

G (f

c:

"

~

DASH • 7

F-28

DC-9

19.958 kg.

24.483 kg.

48.989 kg.

86.409

300/ADV

DC·10!10

Azamli<lllkı' AQırlı{lı

(Maximum Take of Welght) 'qo

Yakıt

195.048 kg.

Kapasitesi Capaclty)

4536 kg.

7620 kg.

11.180 kg .

24.688 kg.

72.488 kg.

68.138 kg.

Motor GOeU (Engine Thruot)

1120 shp

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

18.000 lb.

39.000 lb.

Azami Menzil (Maximum Range)

2220 km.

1887 km.

2405 km.

3518 km.

9000 km.

5550 km.

(Maximum Celling)

25.000 fl.

35.000 fl.

35.000 fl.

42000 ft.

42000 ft

42000 ft.

Azami SUrat (Maximum Speed)

440 km/h

825 km/h

870 km/h

900km/h

980 km/h

980 km/h

370 km/h

630 km/h

796 km/h

862 km/ h

980 km/h

875 km/ h

65

111/115

167

189

345

(Fueı

Azami Uçut Tavanı

Normal Seyir SUrati (Normal Cruise Speed) Kolluk Adedi (Sealing Capaclty)

-

50

TARIFELI UÇUŞLAR (Scheduled Flights) ÖZEL INDIRIMLllşçi SEFERLERi (Charter Flights)

zooo

8

~( ..otO a

(lta ı. )

(_

1

\ ·-...._j

\

.•<.\

ı

i

a.

d

e

ııı.o

1

%


/


Uçağımıza hoşgeldiniz

Welcome on Board

eyecanlı olduğunuz Ihtimalini gözönüne alarak uçak

H

lle seyahat

etmenın günümüzde en arnniyelll yol olduğunu hatırlatmaya gerek duyduk. Alışılmamış bir ses sizitedirgin edebilir. Kalkıştan hemen sonra duyulan gürültü. uçağın uçuş pozisyonuna geçerken Iniş takımlarını Içeri çekmesinden gelmektedir. Uçak havalanırken normal seyrinden daha fazla kuvvele Ihtiyaç vardır. Aynı şeklide uçak lnlşe geçtiğinde hızındaki azalma makina sesindeki değişim şeklinde duyulur. "Kemerlerlnlzl bağlayınız" ' ve "Sigara lçmeylnlz" Işaretlerı yandığı zaman zll çalar. Zll. yolculardan biri kabln mürettebatını çağırdığı zaman da çalar. Uçuş sırasında birşey sormak. yemek. Içmek ve okumak Istediğiniz zaman uçak tıpine göre başınızın üzerindeki veya koıtutıun kollugu

üzerindeki "çeklnlz" yazan yahut hostes resmi bulunan düğmeye basarak hostesl çağırabilirsiniz. Okumak Için ışığa Ihtiyacınız olduğu zaman başınızın üzerindeki veya koltuğun kolundakl düğmeye basınız. "Kemerlerlnlzl bağlayınız" Işareti yanmadığı zaman elinizi yıkayabilir ve tuvalete gldeblllrslnlz. "Tuvale! doludur"

yapılmaktadır.

You may be diaturbed by an unusuat sound. The nolse you hear lmmedlately after lake of lt's the sound ol the landlng gear belng pulled up as the plana gets lnto lllght poslllon. Whlle the plana ls taking oll ll requlres greater power than ll does whlle crulslng. ın the same way. as lt preparea to ı and. the reduced speed causes 1 change In the sound from the englne. When the "Fasten your seat bella" and "No smoklng" slgns llght up a beli rlngs. This beli ls also heard when a passenger rlngs for one of the cabln crew. During your fllghl when you wlsh to ask a quesllon. or request somethlng to eal drlnk or read. you may callthe hostesa by pressing the approprlate button. According to the type of plane you are flylng In. this bulton may be located above your seat or on the arm of yıiur chalr: and may be marked by a plcture of a hostm.

CATERING SERVICE

Kahvallı servisi sabah uçuşlarında. öğlen yemeği servisi gün ortası. akşam yemeği servisi akşam uçuşlarında yapılmaktadır. Uzun parkurlu dış hallarda bu yemekiere ek olarak snack servisi yapılır. Türk Hava Yolları'nın aşçıları mullaktakl başarıları lle blllnlrler. Günde 24 saat çalışarak

On mornlng fllghts breaklası la ıerved. on afternoon fllghts lunch ls served. and on evenlng fllghta dinnar ls served.On ıong-dlatance fllghts snacks are served In addilion to these main meals. Turkish Alrllnes chefs are renowned for thelr achlevements ın the kllchen. They work twenty-four hours around the clock. In modern kltchens. to prepare the most delicious examples of Turkish culslne for you. the passengers . on THY. On scheduled and charter lllghts speclallood ıs available on request for dlabellcs. vegetarlans. and others who for reaaons ol heallh. rellglon or phlloaqpy ! are unable to aatthe regular meals. However. lt ls euentlal to lnform Turkish Alrllnes ol thla well In advance. preferably when making your reservatlon. Charges are made for all alcohollc drlnks. Sol! drlnks are free on all lllghts. According to International alr transport regulallons passengers are forbldden to consume thelr own alcohollc drlnka.

Türk Mulfağı'nın en güzel örneklerini modern tesislerde siz yolcular Için hazırlarlar. Yemek servisi yapılan tarllell ve charter uçuşlarında. şeker hastalarına ve vejaterlyenlere sağlık. felsefe ve din nedeniyle normal menUyU kabul etmeyenlere. özel yemekler temin edilmektedir. Ozel Isiekierin zamanında tercihen rezervasyon yapılırken belirtlimesi gerekmektedir. Alkollü Içkiler nomlnal ücrete tabidir. Meşrubattüm hallarda ücretslzdlr. Uluslararası hava taşımacılığı talimalları uyarınca uçağa yolcular tarafından getirilmiş alkollü Içkilerin Içilmesi yasaktır. UÇAKTA SIGARA IÇMEK Uçaklarda kabinin ön tarafı sigara Içmeyeniere Arka kolluklar sigara Içenler Içindir. Tuvalette. kalkışta. Inişte ve "Sigara lçilmez"" Işareti yandığı zaman sigara Içmek yasaktır. ayrılmıştır.

SMOKING One seetion of the cabln ls reserved for non-amokers. lt ls forbldden to smoke whlle In the tollet. during take-oll and landlng and whlle the "No smoklng" slgn ls on.

Puro ve pipo Içenlerden yanlarındaki yolcuya kokusundan rahatsız olup olmayacaklarını sormaları gerekir.

Those wlshlng to smoke a plpe or clgar are remlnded thatthey should liratask thelr nelghboura whether they have any objectlon to the smail.

ÇOCUK YOLCULAR

UÇAKTA

1

When you wlsh for llght by whlch to read. press the swilc h over your sul or on the arm of your chalr.When the "Fasten your se.ı bells"iılgn ıs extlngulshed you may leave your seat to go to the tollet ll the tollet la occupled the word "engaged" wlll be ıeen on the door.

Işareti. tuvaletın meşgul olduğunu gösterır.

YIYECEK VE IÇECEK SERVISI Iç hallarda çay ve meşrubat ücretsiz ve llmllslzdlr. Yemek servisi dış hallarda enternasyonal yemek sullerine göre

Çocuklar ve onların rahatı bizim Için çok önemlidir. Onların en özel Ihtiyaçlarını dahi dikkatten kaçırmamak Için çaba harcanmaktadır. Bebekler Için gibi gerektiğinde ısıtılmaktadır.

n vlew of the poaslblllty that you are fe.ellng nervous. we would Ilke to ramind you thattoday faaling ls the safesi form of travel.

mama. süt vb.

SATIŞ

Dergimizin Iç sayfasında uçakta satılan Içki ve sigaraların fiyat llstesini bulacaksınız. Alkollü Içkiler ve tUtünlü maddeler vergisiz satılmaktadır. Ozgünüz ki uçakların stokları mutlak kapnllelerl lle Ilmilll olduğundan aradığınızı her zaman bulamayabilirsiniz. Böyle bir durumda umarız ki. bir benzerı stokta vardır. DIGER HUSUSLAR Uzun zamandır haberleşemedlğlnlz arkadaşınıza neden kart veya mektup yazmak fırsatınız olmasın? Biz size kağıt. zarf ve kartlar sağlayablllrlz. THY Magazin'In bu sayısında okuyacak pek çok şey bulabilirsiniz. Islirahat etmek Için kabln mürellebatından örtü. battaniye veya yastık Isteyebilirsiniz. DILEKLERINIZI ALALlM Uçaklarımızın Içinde yolcu dilek kutuları lle mektup kağıtları bulacaksınız . Yolcularımızın uçuşla liglll şikayet ve temennllerlnl almak her zaman hoşumuza gider.

TOrk Hava Yolları gösterdiğiniz güven Için teşekkür eder. Iyi dller ve sizitekrar karşılamaktan mutluluk duyar.

uçuılar

CHILD PASSENGERS We are eapeclally concerned wlth children and thelr comlort. We endeavour to antıelpale and mealiheir every need. Mlik and baby food ls heated up for theır when requlred. IN-FLIGHT SALES In this ıssunl our magazine you wııı !Ind a list of the drlnks and ciaarattes sold on THY planes. The prlcea are all duty-free. We regretto uy that because storage space on board ls limited. we are unable to carry large stocks. and we may therefore not always be able to supply what you wanl In this event we hope you wlll be able to !Ind an acceptable subslltute. OTHER POINTS Why do you notlake this opportunlly to write o poatcard or leller to a frlend? We can provlde you wllh wrlllng paper. envelopes and poatcards. You may flnd plenty to read In this lasue of our magazine too. If you wlsh to sleep you may nk the hoateas for 1 blanketand plllow. YOUR SUGGESTIONS Inside the plana you wııı flnd auggesllon boxes and wrltlng paper. We are alwaya pleased to recelve the complalnts and suggestlons of our paasengera. We thank for your trust In Turkish Alrllnes. 1nd wlsh you 1 planant fllght. We look forward to seeing you agaln.


nisan/april'84

Yıl:

Sayı:

1

Türk Hava

12

Yol ları Adına

Sahibi

( Publisher) Cengiz Sokaryalı Yazı iş leri Müdürü

(Managing Editor) Uçal Dalgıç Genel Yayın Danışman ı (Consultant Editor in Chief) KorayGOney Yayın Kurulu ( Publishing SoordJ flyas Albayrak, Emre Betln, Engin Öktemer, ÇetlnÖzbey DışTemsilci

( Representatives Abııoad) Yatar Kızılöz, TOrkay Erkay Yurt içi Haberler (News From Home) TOrk Haberler Ajansı Yurtd ışı Haberler (News From Abrood) ABC Ajansı, Camera Press, Med la Press, Image Press, Shottlng Star Fotoğraf

( Photography) Nihat Gömlekslz, Sedat Tuna, Şemsi GOner, THY Reklam MOdOriOOO arflvl Grafik (Graphists) Cenajans, Ilgi. AŞ. Duygu Tamer Reklam Yönetmenliği (Advertising Represantative) Cen91z Yalvaç Cenajans Reklamcılık AŞ. Osmanlı Sokak 19 Taksim-lst-Turkey Tel: 145 07 66145 46 90 Dizg l (Type Settlng) PaymafAŞ.

Renk Ayırımı . Filmler ve Baskı (Colour Seperation. Filmed and Printed by) Cem Ofset Matbaacılık San AŞ. Istanbul-Turkey Tel579 43 13 Yönetim Yeri ( Head Office) TOrk Hava Yolları Halkla lllfkller Bafkanlı{lı Cumhuriyet caddesi 199-201 Elmada{l/lst/ Turkey Tel: 140 21 59

o

iÇiNDEKiLER/CONTENTS Ayın

Haberleri/ News of the Month ........................ .. .............. 3 THY'den Haberler .............. .............. .............. ........ ........ ......... 4 News From THY .. ................................................................. .. 5 Uçuş Harekat Kontrol Merkezi ...................... .. .................. 9-10 THY Yurtiçi ve YurtdiŞI Fuar/ara Katildi .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 Julie Gölelerde Korkusuzca Uçuyor ...................... .... .... 14-15 Topkapi Saray1 60 Yaşında ............................................. 17-18 12th International Istanbul Festival .......... ...... .. .............. 21-23 How To Come To Turkey .. .................... .................. .. .. .. .... .. 23 A Magic Carpet Tour of Turkey .. .......................... 24-25-26-27 Badrum Sualt1 Müzesi .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 32 THY ile Uçanlar ............. ...................................... ................. 34 Maymunlar Kreşinin Güzel Anafiği .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35 Uluslararasi 23 Nisan Şenliği .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 37 Geleneksel Japon Tiyatrosu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 38-39 THY Müracaat ve Rezervasyon .. .... ........ .......... .... .... .. .......... 41 Sinema ................ ................ ...... ............................ ............ 42-43 Kad1n .. ...... ... .. ... .... ... ..... ............... .... ... ... ..... ............... .... .... ... . 45 Bulunmaz Dostluklar .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 46 Eğlencelik .......... .................................................... ................ 47


ayın

haberleri 1 news of the month

Türkiye iş Bankasi Hollanda Temsilcil i ği 5 Mart'ta hizmete girdi ...

T

ürkiye Iş Bankası Hollanda Temsilciliğ i 5 Mart 1984 Pazartesi günü açıldı. Den Haag kentindeki Türkiye

Bankası

Temsilciliğ i ,

Hollanda

yurt yurda havale göndermelerinde, Banka ' nın yurt içi ve yurt dışı Şubelerinde hesap açtırmalarında yardımcı oluyor. dışında çalışan yurttaşlarımızın

Türkiye Iş Baril<ası Hollanda TemsilciliHartogstraat 9A. 25 14 EP Den Haag adresinde hizmet veriyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre. halen Hollanda'da y a k laşık 50 bin Tü rk i şçisi çal ı şıyor. ği.

Türk

Bankacıl ı ğının

yurt

dışına açılma­

sına öncülük eden Türkiye iş Bankası 'nın:

Hollanda Temsilciliği yanı sıra Frankfurt'taki Batı Almanya Temsilciliği de hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bankanın ayrıca Frankfurt, Berlin ve Londra Şubeler i : Münih . Hamburg , Kö ln ve Stuttgart'ta Büroları bulunuyor.

A series of T alks at Palace

Topkap ı

Topkapi Müzesi'nde yil sonuna kadar 11 konferans düzenlenecek

his year a series of eleven talks will be held at Topkapı Palace Museum on the subject of "world Cultures. Museums and Museum Science." Details of these talks are as follows:

T

"The Metropolitan Museum in New York " by Alparslan Koyunlu23 March

opkapı Müzesi'nde gerçekleştiriten­

T

" S ome of New York's Museums" by Prof. Dr. Nu rhan Atasoy 30 March

Dünya Kültürteri-Müzeteri Müzecıı~ı konferans dizisi Içinde, 1984 yılı sonuna kadar 11 adet konferans düzenlenecek.

" Pre-Selju k Turk ish Cu lture and Art" by Dr. ·Emel Esin 6 April "Open-air Museums" by Dr. Reha Gunay

Topkapı

13 Apr il

"Museums, Ant iquities and Restaration Work in Peru " by Dr. Ülkü izmirligil 20 April "Turk ish works in the Gülbenkyan Museum in Portugal" and "The Restaration of lslamic Bindings" by Prof. Emin Barın 27 April " Post-Byzantine Frescoes in Macedonia in Greece and Serbia, and the Ottoman lnfluence on 4 May these Frescoes" by Prof. Dr. Kuel " lndian Museums and Monuments" by 11 May Tanju Ozoral " Ottoman Architecture in Alger ia" by Dr. Nevzad i lhan 25 M ay "A Tour of Europe in 1976" by Hüseyin Basçetinçelik, Arch.

1 June

Palace Museum Celebrates its Sixtieth Anniversary opkapı

Palace became a museum by parliamentary decree on 3 April. 1924. and this year celebrates its sixtieth anniversary as a museum . The ceremonies wiil be inaugurated by the Minister of Culture and Tourism . Mükerrem

T

Taşçıoğlu . Topkapı Palace Museum Curator, Sabahattin Türkoğlu . disclosed that the Sixty Yea r celebrations will include two special exhibitions. ent itled " European Porcelain . Silver and Crystal", and "The Turkish Art of Decorat io n."

Souvenirs and gifts made by students studying at Topkapı Palace Museum will also be on display throughout the celebrations .

THA Muhabirinin Topkapı Müzesi Müdürü Sabahattın Tür1<~u'dan edlnd~l bHglye göre, 1984 yılı sonuna kadar yapılacak konferansıann tarihleri şöyle : "Koneranslar. '23 Mart'ta Alparslan Koyunlu'nun New Yor1< Metropolitan Museum'. '30 Mart'ta Prof. Dr. Nurhan Atasoy' un Bazı NewYoıl< Müzeteri', '6 Nisan'da Dr. Emet Esin'In Selçuklu öncesi Tü ık Kültürü ve Sanatı' , '13 Nisan'da Dr. Reha Güney'ın Açık Hava Müzeteri', '20 Nisan'da Ülkü lzmlrtlgH'In Peri Müzeteri, Eski Eserter ve Onanmlan'. '27 Nisan'da Prof. emın Bonn ' ın PortekizGülbankyan Müzesi'nde Tüıl< Eserteri ve Islam CIItierinin Restorasyonu', '4 Mayıs'ta Prof. Dr. Kuet'ln Makedonya-Yunanistan ve Sırblstan ' da Bizans Sanrası dwar resimleri ve bu resimlerdeki Osmanlı etkisi', '11 Mayıs'ta Tanju Özoral'ın Hindistan M üze ve Anıtlan', '25 Mayıs'ta Dr. Nevzad lihan'ın Cezayir'de Osmanlı Mlmarisl', '1 Hazıran ' da da Yüksek Mimar Hüseyin Başçetlnç&­ llk'ln 1976 Avrupa Gezlsl'. (THA)


THY'den haberler THY Kaptan pilotlarının, mesul kaptanlığa terfi töreni THY Pilotlar Gerniyeti'nde yapıldı. Törenin ilginç tarafı THY kaptan pilotlarından Erdal Tunalı'nın kardeşi THY pilot Mete Tunalı 'ya sertifikasını vermesi idi. Aşağıdaki resimde törende konuk olarak bulunan Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Ahmet Çörekçi sertifika verirken görülmekted ir.

Çin Cumhurbaşkani Ankara'dan istanbul'a THY ile uçtu Cu mhu r başkan ı mız Kenan Evren'in resm i davetiisi olarak 13-19 Mart tarihleri arasında ülkemizi ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkan ı Li Xianni an Ankara'dan lstanbul'a THY'nin Boeing 727 u çaQı il e geldi. Bu arada Yeş i lköy'de Orta k lık Şeref Defterini de imzalayan konuk Cum h u rbaşkanı her fırsatta lstanbul'a hayran kaldıQını belirtti. DiQer yandan Cumhurbaşkanla­ rın ı ülkelerinden geti ren Çin uçuş ekibi Istanbu l'da bu l undukları süre içinde THY ' nın konuQu oldular.

TORK GENÇLERI THY FORMASI GIYDI Geçtigirniz ay Karaçi'de düzenlenen"Talebe Olımpıyallan "na. Pakıslan 'da bulunan Türk kolonısının gençlerı de Olimpiyallarda büyük başarı gösteren Türk gençleri bu arada Türk Hava Yolları lormasinı giydiler. Oyunlar sonunda 11 ülke arasında dördüncülügü alan Türkiye ızleyıcilerin takdırini topladı.

ka tıldı.


~

Dısında Çalısan

Yurt

Değerli Vatandaşlaiımız; "KREDi MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI" açtırarak. Bank a mıza ve Türk ekonomisine gösterm i ş olduğunuz güven için şükranlarım ı z ı sunu yoruz. Özellikle Ocak 1984 tarihinden iti baren, tasarruflarınızı gittikçe artan bir tempo ile Bankamı zda açtırmakta o lduğunu z "KREDi MEKTUPLU DÖVİZ T E VDİAT HESABI"nda değerlendirirken , hem kendinize , ailenize ve çocuklarınıza ya rın için emin ve hu zurlu yaşamlarının temellerini atmış hem de Yurdumuzun kalkınmas ın a katkıda bulunmanın gururunu duymuş olacaksınız. Hepinize sağlık ve mutluluklar dili yoru z.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI adına

YAVUZ CANEvi Başkan

(İşçi, Serbest Meslek Sahibi, Müstakil İş Sahibi) tasarruflarını TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI nezdinde açtıracakları KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI'nda döviz olarak biriktirebilir ve VERGİ VE MASRAF ALlNMAKSIZIN 2 yıl vadeli hesaplarına yı llık % 14 hesabıyla , iki yılın sonunda

Döviz olarak ·x 28 Net gelir saglayabilirler. AYRlCA, Hesap

açtıranlar

bu

hesaplarını

I

yıl

müddetle muhafaza ederlerse,

OTOMOBİL MİNİBÜS ve kullanılmış olanlarda dahil olmak üzere MESLEKi ALET VE MAKİNA ithal etmek hakkına sahip olabilirler.

Bu

hesabın açılışı, işleyi ş i

ve

sağladığı

yararlar

hakkında

daha

geniş

bilgiler

aşağıdaki

adreslerden temin edilebilir.

------TEMSİLCİLİKLERİMİZ------ - - - - -ALMANYA BÜROLARIMIZ- - - - ALMANYA FRANKFURT TEMSILCi llGI Daseler Str. 37/V II

6000 Franklun/Main DElJTSCHLAND Tel: (061 1) 23 90 91 - 99 (06 11) 23 91 00

İ SVİÇ RE

İNGİLTERE

AMERiKA

ZÜR IH TEMSILCillGI

LONDRA TE MSILCILlGI RepreKntaıive Office 42/45 Ncw-Broad Sır. london EC 2 M INJ ENGLAND Tci:(OI) - 628 31 95 1011 628 -'1 96

NEWYORK TEMSILCILlGI 821 Unıted !'iıaıı ons Plaza New York N.Y. 10017 U.S.A Tel: (2 121682 87 17 (212) 682 87 1!:1

Clariden Sı r . No. 36 8002 ZU RIC H - SU ISSE Tel : 202 83 45

(0 1)- 628 08 96

BERLİN

DÜSSELDORF STUTTGART HAMBURG

Graf-Adolr·Strasst 4S 4000 DUsscldorf 1 DEUTSCH LAND DElJTSCHLAND Tel: (030) 261 ı ı 93 Tel : (02 ll) 38 20 61

Sıra.ue

Europa C enter 16.

Schul

O.G 1000 Berlin 30

1000 Stungan 1

12·A

Steindamm 49 2000 Hamburg 1 DEliTSCHLAND DEUTSCHLAND Te l: (07 ın 29 s ı ı s Teı · 1040124 OJ 84 24.S7M

HANNOVER MÜNCHI Goscricdı: 9

Anzeigcr Hochhau.s 3000 H a nnovcr 1 DEUTSC HLAND Tel : ıo.sııı 3261 o.s J26 1 M

Karl Strassı: 4. Ladcn IOOS

8000 M U n c hı:n

,. ..

DEUTSC HL' Td · IOIWI 59 84


News From THY Graduates of Turkish Airlines Courses Receive Their Diplomas

N

ine captain pilots who completed the Boeing 727 Flying Course and 21 cabin staff who completed the Advanced Education Course, were presented with their diplomas on Friday 23 February 1984 at the Turk ish Airlines Flying Education Centre. In his opening address at the graduation ceremon . THY 's Vice President of Opera tion Ferda öneş . congratulated the pilots and cabin staff on their success.

Chinese President Flies by THY from Ankara to Istanbul Teenagers Wear THY Uniforms

T

urkish teenagers livin g in Pakistan partlcipated in the Students' Olympics held in Karach i in Februa ry . Th e Turkish team was very successful , coming fourth overa ll out of the eleven participating cou ntries . Th e team was provided w ith uniforms by Turkish Airlines . and the Turkish spectators at the games enthu siasti ca ll y app lauded th e team .

hin ese Pres id ent Li Xiann ian. who was in Turkey on an officia l visit as the g uest of Turkish Pres ident Kenan Evren, flew from Anka ra to Ista nbul by a THY Boeing 727 . President Li Xiannian sig ned the honours book at Y eş ilköy Airp ort and was enthusi ast ic in hi s praise of Istan bul. Th e Chinese flight c rew were the guests of Turkish Airli nes during th eir stay in Istanbul.

C

THY Carries Out Maintenance and Repair of Foreign Ai re raft

Turkish Airlines' Summer Schedule Began on 25 March opies of Turkish Airlines' Summer Timetable, wh ich went into effect on 25 March are now available from THY sales offices and agencies. Also available are leaflets giving details of domestic and spec ial workers' flights.

C

The summer schedule includes the newly-introduced flights to Sofya and Belgrade and additicnal domestic flights to meet increased demand during the holiday season .

o

T

urkish Airlines is to corryoutthe maintenance and repair of aircran belonging to foreign airlines. The first contract for 200 thousand dollars was signed with the United States for the servicing of the Boeing 707 Air lease aircroft . We talked with THY Maintenanca Department Chief, Doğan Özçetin, who said. "In May we will begin the servicing of the Air Lease airplane A maintenanca contract for 200 thousand dollars has been signed with U.SA Airlines . Preliminary agreements have alsa been reached with the airlines of Iraq, South Yemen and Bongladesh for the servicing of !heir aircraft. Turkish Airlines has been working for one and a half years on th is project, and we are proud of ur achievement."


lS milyar

35milyar

Bmilyar Akbank'ın 1984 rakamları, ulaşlhnası belge1errıektedir.

zor bir mali gücü

Akbank'ın 1984 rakamları, tasarruf sahibinin neden Akbank güvencesini seçtiQini acıklarnaktadır.

Akbanka danışnıadan •• • paranıza yon verıneym. ...

AKBANK "Güveninizin eseri,


Open seven days a week from 9 a.m. to 7 p.m. Address : Nuruosmaniye Cad. 83 , CaÄ&#x;aloÄ&#x;lu/istanbul Te lephone: 520 91 33- 522 21 92- 522 55 89- 526 86 52


thy'den

UÇUŞ

HAREKAT KONTROL MERKEZ İ

S

ivil

havacılıkta

en önemli konu

uçuş güvenlıgidir. Yolcu taşımacı­ l~Rı yapan tüm şirketler uçaklannda seyahat edenlerin rahatı kadar uçuş güvenligini de Baglamak zorundadırlar: Uçuş güvenlJal yanlız balamlı modem uçaklar ve Iyi yetiştirilmlş uçuş ekibi ile

sa&lanmaz. GüvenlJajn temini için bir ekip çalışması gerekir. Gerek uçuş ve gerekse yer personeli birlikte çalışarak güvenli uçuşu programlar ve uygular. Uçuş güven~Jaini Baglayan ünitelerin başında "Uçuş Harekat Kontrol Merkezi"

ve burada görevli dispeçerler gelirler.


Dispeçerler sivil havacılık talimatianna göre sertifika landın lmı ş biı'er u z mandıı·­ lar. Uçuş öncesi. u ç uş sıras ı ve so nrasını pla nlar, sevk ve idaı'e eded er. Güvenlik hizmet ve e konomi p re n siplerini d e göz önünde tutarak tüm u ç u ş lar ile ilgili gerekli bilı,>il eri toplar uçuşu ba~tan sona kadar takip ederler. Ba~ka biı· deyi~le seferiri mesut kaptanı ile birlikte u ç u ş un emniyetle yapı lm asında müşt ere ke n sorumludurlar. Yönetme liklerd e " Uç uş Hareka t Uzadı ile tanımlanan dispeçeder görev bölgeleri içerisinde ba~layacak uçuşların planlamalaıını , meydan seçimini. u ç uş volu analizini. u ç u ş süre ve yüksekliğini-asgari yakıt ve yük limitlerini' tespit ederek yaparlar. Bunun dışında h er saat başında m e teorolojiden a lın a n hava tahmin raporunu ve meydanlar ile ilı,>ili işletme istek ve kolaylıklaıını ortaklık talimatianna uygun olarak et üd ederek planlamayı tatbik ederler. T üm u ç u~ süresince uçakla d eva mlı irtibat halinde bulunarak d eğ işiklikleri d e u ç u~ ekibine manı "

bildiıirler.

NASIL YETİŞIYORLAR? Dünya sivil Havacılık Te~kilatı Yönetgöre di speçer adayı olmak için bir havayolunda nakliye pilotluğu , uçu~ mdyo opeı-atörlüğü , veya ın e t eoro loji s t olarak ça lışmı~ olmak gı!reklidir. Bunun dışında adaylık ınüracaatı için son iki yı l içinde e n az bir yıl hava trafik kont ro l t eknisyenliği yapm ı ş olmakta yet erlidiı·. meliği ' n e

ı.

1

Bu nitelikler'e sahip ve iyi derecedı ! Ingilizce bilen adaylar Dünya Sivi l Havacılık Teşki l atı talimatian na görı~ P.ğ itilirl eı-. ve uçu ş harekat uzmanı lisan sın ı Sivil Havacılık Dain•si talinıatlaıı uyannca a lırl ar. Bu lisanslar vP tescil iş l eri lllaştırına B akan lığı ta rafindan düzenl enir ve yürütülür. Dispeçer adaylan uzun süreli eği ti m ­ sırasında meteomloji. uçak pm-foı ·­ man sı uçağın ağırlığı yük dağılımı , yap ı sı ve teknik özelliklerine ilaveten radyo mu habere Dün.va Sivil Havacılık Teşkilatı ve mahalli sivil havac ılık talimat lan konulannda eği tilirler. leri

Bugün bünyesinde fedeı-al sivil havave dünya sivil havacılık lisan slan ile en iyi ~eki lde ye tiştiritmiş yeten ekli dispeçederi bulunduran Türk Hava Yollan tüm personelinin yanında Uçuş Harekat Kontrol Merkezi personelinin katkılan ile u ç u ş güvenligini sağ l a ­ mada en gelişmiş havayolu ş irk et l e rinin cılık sertifikası

arasında bulunmaktadır.


Osmanlı Bankası ve yeni dönem: O

smanlı Bankası, bütün dünyada

akredite bir bankadır. Bir Osmanlı Bankası çekine imza atmak, başka çekleri imzalamaktan farklıdır.

Osmanlı Bankası , I 21 yılda güvenli ve saygın yerini, bütün mudileriyle paylaşmaktan mutluluk duymaktadır. Siz de en yakın bir Osmanlı Ban~ası Şubesine gidin , bir hesap açtırı n , bütün dünyada akredite olan Osmanlı Bankası'nın mudileri arasına katılın. kazandığı

Osmanlı Bankası'nda

bir hesaP. acmalda, bütün dlinyada alcredite bir banl<aila calısmıs olacal<Sınız. ''

. .OSMANLI "Türkiyede bir bankacılık gelenegi vardır"


~

TEKPA

DIŞ TiCARET A.Ş.

CUMHURIYET BULVARI 69/4 • IZMIR · TURKEY e PHONE : l 51 ı 12 22 10 l B LINES ı e TEL EX

52 572 TKSN TR • 52 855 TKPK TR • TELEFA X : l 51 ı 14 25 12

®


THY'den

THYYURTİÇİ

VE YURT DIŞINDA

FUARIARA KATILDI ürk Hava Yollan geçti~ınlz ay biri tstanbul 'da, digeıi de Madıit'te olmak üzere iki sergiye katıldı. lstcınbul'da düzenlenen "Dinlence 84" fuannda TIIY'nin bir uç~nın kesiti stant olarak kullanıldı . Ziyaretçilelin büyük Ilgisini çeken THY stantını bu arada ünlü iş adamlan ve sanatçılar da gezdiler. THY hostesleri ziyaretçilere tıpkı uçakta oldu~nca ikramda bulundular.

T

tspanya'da, Madrit'te açılan uluslararası fuara kablan Türkiye bu arada pavyonun bir bölümünü Türk Hava YoUanna ayırdı. THY burada kuruluşu ile bilgi verdi, broşür ve THY Magazini de dagittı.

THY ilgilileri bu tür aktivitelerin milli hava yolumuzun içte ve dışta

tanıtımı

açısından

kuruluşa

büyük yarar

~ladıgını

belirttiler.

Istanbul Valisi Nevzat Ayaz, Avrupa GDullik Krallçesi Neşe Erberk ve THY Genel Madar Idari Yardımcısı llyas Alba.vrak. .fuann açılışında THY .•tandında vanvıına Rtıldiler.

Onla işadamı Vehbi Koç da THY stantını ziyaret etti. THY hostesi diğer konuklar sibi Koç 'a da ikramda bulundu.


enüz 19 yaşında ola n Julie Bıistow adındaki genç kız kısa bir· sün~ önce yapıl an Biggin Hill Hava Fuannda iki kanatlı uçağın üzerinde uçak har-eket ha lindeyken yaphğı giisteıi ­ le rle herkesi büyü lerken . bir yandan da kadınların yapamayacağı hiç bir· iş olmadıgını bir kez daha kanıtladı.

H

Fuar organizatörünün hava şovlann ­ da her zaman erkeklerin giimv aldıgını ve huı.,ıüne kadar bu görevi yapa bilecek tek bir· kıza rastlarnadıgını siiylımıesi üzı ~ıi ­ ne kullan sıvayan Ju lie Bıistow, çok kısa bir zaman dilimi içinde ça lışar-ak fuar gününe kadar hazıı-landı. Fuann başladıgı gün hareket halindeki uçaklann üzerinde birbirinden ı,ıiizel ve tehlikeli mınıaralar yapan ı~rkek arkadaşlan kadar yetkin olmasa da, Julie Bristow korkusuzca u çağın tepesine çıktı. havada ı·ahat nefes alabilmesi için gerekli maskesi ni de taktıktan sonm, iki kanatlı uçağın üzeı-inde uçmaya başla­ dı .

Tabii pek öyle karnıaşık mınıaralar ama, yine de deneyimsiz birinin yapabilecekleı-inden fazlasını yaparak bu ilginç uçuşu lıitimıe.vi

yapamadı

başardı.


fotohaber Julie Bıistow giisteıisini tamamladık­ tan sonra. yere indiği ~aman şunlan söyledi ; "A macım kıziann da en a~

lştr~. uçı~4ın tepr~sindc rııhatlıkhı uçan vr~ zaman 7~1man st~irr.ilt~rin takelirini k.17~1 mın .lulie'nin .ı:österisindr:n birk.1ç _ı:öriintii...

erkekler kadar korkusuz olduklannı ve gibi heı· şeyi yapabilecı~klerini kanıtlamaktı. Zatı~ ıı Fuar orgagerektiğinde oıılaı·

nizatiiriinün kadınlar hakkındaki sö~le­ ıiıw biı · Wpki olaı·ak bu işe giıiştim ve sonuçta başarılı oldum Mutluyı.ım ".


mensa gömleldik ... bir kumaşın olaSanüstü dönüşümü mensa

~kalite ve estetik dokur"

nıensa , bır Turkıye iş B aokası kuruluşuclur.

MENSUCAT SANAYi ve TicARET A .S. Mersin Aslaltı 14 . km. P.K . 560 Adan·a Tel, 22 683 ( 3 hat) , 24 659 ( 2 hat) Telex , 62268 e nsa t r.


tarih/history Fransız PÔrselen tabak fSevr 1853/

..

Yazı: Engin (jktemer FbtoğrııJlar:

1 smanlı Devleti'nin yönetim merkezi ve Padişahların ikametgahı olarak kullanılan Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet

O

tarafından yaptınlmıştır. İnşaası altı yıl

süren ve 1478yılında tamamlanan Topkapı Sarayı, bu tarihten itibaren

Sultan Abdülmecid dönemi ortaları­ na kadar her devirde yapılan ilaveler ile genişlemiş ve gelişmiştir. 3 Nisan 1924 tarihinde Müze haline getirilen Saray 80.000 mı lik bir alana yayılır. Topkapı Sarayı Müzesi, sürekli ve geçici 22 sergi salonu, yaklaşık 87 bin parça eseri ile Dünya' nın en zengin Saray Müzeleri'nin başında yer alır. Bu zenginlik o derecededir ki, Topkapı Sarayı'nın ziyarete açık her bir seksiyonu tek başına ayn bir THY Basın Halkla Ilişkiler MUdDriJ Engin (jkJemer Topkapı Sarayı MUzesi MUdUriJ 1Ylrkoğlu 'nclan bilgi alırken ...

Nihat GiJmlek.çiz


' Gümüş 3. Ahmet Çeşmesi Maketi 2 nci 1 Abdülhamit'in 25 nci Cu/us yılında /azı

Zekiye Sultan tarafından hediye edilmiş· tir (19CKH9011. Kare şeklindedir f55.5 cm.;t94 cm.)

odası. 1/1. Sf!lim odalan Jlil>i .verl"r re.•teıre edilmiş ve .,,, ki halindeki #bi diiştmmişrir. Bun un gibi sara.v mu(fak/an kompleksinde .ver alan bir bina .•ergilemeY" uygun bir biçimde yeniden ele a lı narak iki .• ergi

.ça/onu

o/uşlllnı/muşlllr.

1'HY Alagazin · Bu ..alonlarcia han,t(i e.çer/eri tf'.$hir

etmevi diJşiJnilvorsunuzi' '/Yirktiğlu · Riline/W p,ilıi Topkapı Sanıyı diirryiizyıl kadar h"m imparatcırluğıın idare merkezi. hem de Padişa hın ikıimer eıt(~i bir ev nirel(~indeydi. Gerek Sara.v ate(vderinde .vapı lan ve Padişah/ara sunulan "~ya lar .~erebe çeşitli .vol/ardan ve özellik/e yabancı iilkelrrin kral ve hükümdarları tarafından hedive edi/rn rşvala r burada saklanmakravdı. Sarav Mü~e oldukran · sonra bu eş.va /arm birÇo,~u .•erıillenmiş olma.<ımı rıı.~men bilyilk bir lusmı da depolarda sak/anıvtırdu. Bunlar arasında özellikle Padişaha ht•cl~ve· olarak .~iinderilrn ı·r bugilnr kadar pekazı .•ergilenrn .~limiiş, kristal ,.., t\ı-nıpa porselenleri bllviik bir vekıin tu tmaktadı r. Işte veni salemlarda bu "s~rlrri s~rgi/eyece/liz. Padişaha ·.,unıılan hed(veler oldtıklan için gerek sanat deji,rri p,rrek.•r antik vr m.1dcli elegeri .vüksek olan bu eserlerin bilim diln.va.çı ı·t• turisıler tarafından bilyilk ilgi görecef;inden emin bulunmaktayız. Gilmilş eserlerin biJyiJk bir böliJmiJ imparatorluk sınırlan içerisindeki kuyumcular tara· .fından yapılmıştır. Bunla r arasında çeşitli Osmanlı anıt/anna ait maketler dikkar çekicidir. Bunlann bir biiliimii Sultan ll. Abdu/hami(e 25. saltanat vılmdan

hec/~ve eeli/miş olan eserlerdir Bütiln bunlara· rııSmen ,'fırgi/enen .~ilınilş eser/rr .çarayda mm•ctıt .~ilmilş eşvanın kiJçilk bir biililmilnii o/tışttırıır. . Porsrien/er ise başta Fransız ISmrl Alman IMeissen. Berlin!, t\ı·usttırva IVivana l ı·e Rus /ara ait .•eçilmiş iirnek/ercien o/;ışmaktadır. Kri,çta/ eşva anı.•ında başta çok i<ıvm"'li &ıhemva kri..ral/~ri olmıık iizt1m irianda · ı ·ı· Frıın ..a kri.,rall"ri ıq•r almaktadır. • Blltiin bu n/arın dışında gene 191!4 yılı içerisinde 2 .veni .•eks~von daha açma.vı p/an/amış bultmmaktayız. Topkapı :;arayı Mllze.•i'nin dilnyanın en zengin minyatiir kolleh~vonıma sahip olma,., nrden~vle minyatiir/ii eserler eliğer yazma f'.çer/er ve bunlarla ilgili yazı takımlan ile birlikte a.vn bir sek.•~vonda sergilenecrklerdir. Ikinci olarak da Tilrk SU.•Ieme sanariarı liriinlrrinden oluşan ı·e çini. ahşap. taş esrrlrri içeren veni bir ·' "ksivtm daha açmayı planlamış lmltıııu.~onı?. ·

'1111' .\/ap,;ı;,.in · TP.$ekkiir t1duiz.

müze hüviyetindedir. Bu seksiyonlardaki paha biçilmez parçalar milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından görülmüş, hayranlıkla seyredilmiş, haklannda birçok eserler yazılmış hatta bazı parçalan konu alan sinema filmleri yapılmıştır. Fakat Müzenin. bugüne kadar sergilenmemiş daha birçok değerli eserler grubuna sahip olduğu bilinmektedir. Bu eserleri insaniann seyrine sunmak yönünde ne gibi çalışmala­ nn yapıldığını öğrenip. okuyuculanna aktarmak üzere Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Sayın Sabahattin

Türkoğlu ' na

THY magazin misafir oldu ve kendisinden şu bilgileri aldı:

THY llta,t(a:r.in · Sayın 1Ylrlwg/u, Topkapı Sarayıncia buRflne kadar zi.varete açılan sekaiyonlar .veter derecede biliniyor ve tanınıyor. Acaba ilnilmiJzdeki .vıllarda te~lıir edilmem/~ eserlerinizi de sersilerneyi diJşiJnllyor muşunuzl' Bilyle bir çalışmaniZ var mıi' Tilrkoğ/u · Aç/ı na bakarsanız. Topkapı sibi biJ.vf!l< bir milzenin seb~von ve sergilerinin belirli bir prosam içeri.•lnde standardize edilmf'.•i serekir. Fakat Topkapı 'nın avnı zamanda bir ,çara.v oluşu ve saraya ait çok sa.vıda ve d~işik tllrde eş.valarının birdenbire ..ara.v mekAnlannda .•ergi/enmesi bazı zorlukları doğurmaktadır. Herşıı.vden önce ..aray .vapılannın casdas sergi/emeye uysun hale setirilme.•l ve re.•tcıre edilme.•/ gerekmektedir. Bu da bilindiili gibi ?.aman/s bir pmsram dahilinde olabilir. Ele alınan boş ve harap vaz~veıteki sara.v binalan kısmen te.friş edilerek e.•ki haline getiri/me/i, kısmen de teşhir sa/onu o/anık değrrlendiri/me/idir. Bi~v/e bir pms· ram/a geçli8imiz :vıllarda Harem 'de MihrimahSultan

TiJRKOGLU KiMDIR? Sabahattin Türkoğlu, 1938 yılında Van · da doğmuştur. Yüksek öğrenimini Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ~aptrktan sonra sırast.vla; Hatay, Edirne, Efe.~. Ayaso.fya Müze Müdürlüklerinde bulunmuş halen Topkapı Sara.vı Müzesi MüdüriJ olarak görev yapmaktadır. 7Y1rk Sanat Tarihi, Arkeo/oji, ve Fo/klor konula· rrnda .çeşitli araştrnnalar ve yayınlan bulunmaktadır. Fransızca ve ingilizce bilen 1YJrkoğ/u evli bir çocuk babasıdır.


festival

12 th INTERN~ ISTANBUL FES PREUMINARY PROGRAMME (20 June-15 July 1984) he International Istanbul Festival has been taking place in the most attractive and ancient city of Turkey for eleven years now, with the participation of outstanding artists and guests from all over the world.

T

The performances take place in histoncal buildings such as St. Iıime Church, Topkapı Museum, Rumeli Fortress and Yıldız Palace .. 11ıis year, connoisseurs

of art and history (and Istanbul of coursel will find the programme of the 1Zth Istanbul Festival to be even more interesting than in previous years.

1

12. Uluslararasi

Istanbul Festivali 20.6. 15.7.1984

MU SIC

Uto Ughi, violin Boris Pergamenschikow, cello Huguette Dreyfus. Clavichord Martin Haselböck, organ

SYMPHONIC MUSIC

POP AND JAZZ MUSIC

Philannonica Cluj Orchestra Philannonica Cluj Orchestra With Frankfurter Kontorei Choir Verdi- "Requiem"

20 June 22-23 June

Emma Junaro and her ensemble (Bolivial 28-29 June 26-27 June 3 July 30 June ı July 28 June

3 July

24 June 10 July 11 July

RECITALS Peter Katin, piano Gyorgy Czilfra, piano Roberto Aussel, guitar Oleg Kaagan, violin Paco de Lucia guitar

24-25 June 26-27 June 10-12 July

25 June 29 June 21 July 24 July

23-25 June

VOCAL MUSIC

Leyla Gencer (sopranol Renale Holm/ Margaretta Hintenneier (Soprano/ Mezzo Sopranol Frankfurter Kantorei Choir Moscow Chamber Choir

6 July 4 July

24 June 14-15 July

OPERA Istanbul State Opera and Ballet WA Mozart -."II Seraglio"

DUOS Paratore Piano Duo Gyorgy Pauk/Peter Frankl (violin/ pianol Mark Kaplan/ David Golub (violin/pianol Gülşen Ta tu/ Ayşe Savaşır (flute/ clavichordl

(Hunp;aıyl

FOLK MUSIC

CHAMBER MUSIC TRT Ankara Chamber Orchestra Conductor: G. Aykal Soloists: S. Kan (violinl, E. Bitetti (gtıitarl J.F. Paillard Chamber Orchestra (Francel 12 Cellists of the Berlin Philannony Orchestra (W. Gennanyl Alban Berg Quartet (Austrial Smetana Quartet (Czechoslovakial Bruxelles Saxaphone Quartet fBelgium l

Klari Katona and Locomotiv GT Big Band Warsaw fPolandl Gerıy Eastman ensemble (USAI

5 July 8 July 6 July 2 July

24-27-29 June

TRADITIONAL MUSIC Ministıy of Culture and Tourism Classical Turkish Music Choir Ayangil Turkish Music Orchestra and ı Choir. Bosphorus University Turkish Music Club Choir Istanbul Turkish Music Choir

22-24 June 13-14 July 8-9 July 25 June

STAGEARTS THEATRES Istanbul State Theatre

20-21-22-23 June »ıı


guide

HOW TO COME TO TURKEY? BYAIR Turkish Al~lnes (THY) has regulor flghts In Boelng 707s, 727s, DC-9s and DC-10s to Ankara, Istanbul, lzmır, Antalya and Dalamon from the p~nclpol capltols and the mojor cltles of the wo~d. ıntemotlonol ol~lnes: Most lntemotıonol ol~lnes have daUyflghts from European copltals to lstonbul's lntemotlonal alrport. Servlces to Ankaro's intemotionaı airport are slightty iess trequent, but there are THY connectıng flghts.

Fores: Ttıere are THY reductıons on retum tıckets, for students and groups, forexcursions (6doys minimum, 1 month maximum) andfor inclusıve tours ot Turkey orgonlzed by o trovet agents. BYSEA Turkish Marttime Llnes have regular seıvtces to Turkish ports from Ancona, Fomogusta and Venlce. Aport from the numerous crulses In the Medlterroneon, severol foreign shlpplng companfes have regulor servlces to the ports of Istanbul, lzmlr and Kuşodası. Cor ferries: The Turkish Moritıme Llnes' car feny "Istanbul" solis on the Venlc&- lzmir-Venlce line every week from the end ot Mayto the en d of September.

Calals or Ostend to Brussets, coıogne and FrankfUrt, from i=ronidurt routes 1) Nuremberg. Llnz, Vlenno, Budopest, Belgrode, or 2) Stuttgort, Munlch, Solzburg, Ljubllono, Zagreb, Belgrode, and from Belgrade to Nlş, Sofla, Edlme and Istanbul. One can ol so use the cor feny from Venlce or Aneono by uslng oıtemotıve (2) and drtvıng south from Munlch to ıtoly.

ttıere are two oltemotıve

BYBUS There are regulor seıvtces between Turkey and Austrto, France, Germany and swıtze~and, al so Iraq, Iran, Jordan, Soudl Arabia and

Syrto. FRONTlER FORMALITES PASSPORTS AND VISAS o) Notfonals of the followlng countrtes requlre a valid passport only (wlthout vlso), for stoys of up to three months. Austrolia, Austria, Bohroln, Borbodos, Belglum, Canodo, Denmork, AJI Isı .. Rnland, Fronce, Gomblo, Federal Rep Germony, Glbroltar, Grenodo, Hollond, Hong-Kong. Iran, lrelond, lcelond, ltoly,Jopon, Kenya, Kuwolt, Uechtensteln, Luxemburg, Mouritıus, Malta, Morocco, Norway, Nethe~ond, New Zeoland, Oman, Portugol, Quotor, Soudl Arabia, Seychelles, Spoln, SWttze~ond, Trinldad and Tobogo, Tunısıo, Ugonda, United Arob Emlrotes, United Klngdom. U.SA.

Information and reservotlons: The Turkish Marttime Llnes has reductlons on retum tıckets and crulses and for students, teochers, joumolists, fomllles and groups.

b) Notfonals of the followtng countrtes requlre o valid passport only (wtthout vlso). for stoys of up to two months:

BY RAIL

Romonlo, and Yugoslovlo

From Venlce. Dolly deportura for Istanbul by the "istanbul Express" vıo Trieste, Belgrode, Sofla. ArrMng Istanbul on the momlng of the third day. Wagon-llt servl~es ıwıce a week.

c) Notfonals of all other countrtes requlre vısos, whlch can be obtained from the neorest Turkish Embossy or Consuıate. CURRENCY REGULATIONS

From Munlch: Two dolly seıvtces for Istanbul by the "Istanbul Express" and the ''Touem-Orient Express", vla Solzburg, Zogreb, Bel grade, Sofla. From Vlenna: Dolly service for Istanbul by the "istanbul Express" and the "Balkan Express" vıo Groz, Zagreb, Belgrode, Soflo. Bulgarlan Transit vıso necessary. BY ROAD By prtvote cor. London - Istanbul approximately 3,000 km. Route: .

Llmlts There ls no limlt on the omount ot foreign currency that may be brought ınto Turkey, but not more than $1 OO's worth otTurkish currency may be brought lnto and taken out ot the country. Exchange slips: The exchange sllps for the converslon of foreign currency lnto Turkish lira should be kept, sı nce you may be reQUired to show these when reconvertlng your Turkish lira bock ınto torelgn currency and when toking souvenlrs out of the country (to prove that they have been purchased wlth legollyexchonqed foreign currency).

12th Internatinal Istanbu l Festival Istanbul Municipal Theatres The Kent Players Ankara Arts Theatre Theatre Department of Ankara University Mimar Sinan Universitv, State Conservatoıy • Theatre Department J. Sza}na Studio Theatre, !Polandl

13-14-15 July 25-26-27-28 June 30 June, 1-2-3 July 5-6-7 July 21-22 June 9-10-11 July

BALLET New Danish Dance Theatre Sydney Dance Theatre Fantasio Ballet, !Romanial Ballet Rambert, !Englandl

Ministıy of Culture and Tourism State Folk Dances Ensemble Bosphorus University Folklore Club Siberian Krasnoyarsk Dance Ensemble Grand BalJet de Tahiti Bangladesh Folk Ensemble

2 July 5-6 July 12-13-14-15 July 7-8-9-10 July 7-8 July

TRADITIONAL PERFORMANCES 26-27-28 June 28-29 June 21 -22 June

The Sema Ensemble (The Whirling Dervishesl of Konya Tourism Assoc. Ortaoyunu

30 June, 1 July 8-9-10 July

Thi.• .fe.•ti•'8/ i.• a mtımbtır o.f thtı European 1\..,..nciation o.f Mu.•iı: Ftı.•ti\'8/.• and tlf'Rani.•P.d by thtı ı.•ıanhul Foundation .for Cıılture and tlru, thP. wluab/P. and ı:tıntinunu.• suppnl'1 ı~( thP. o\linistıy rıf Culture and Tnuri.• m and thtı Mini.•tıy rıf

MIME James Donlon, (USAl

FOLK DANCES

30 June, 1 July

Ftırr.i11n A,{fııirıı.

,_


tourism

A Magic Carp Tour ofTurk he Anatolian peninsular and Thrace, which constitute modem Turkey, are the crossroads of many of the great lcivilisations of histoıy which have risen and fallen over the ages.

T

When you first enter Turkey at Edirne in Europe you will first see the Selimiye Mosque, built by Sinan, one of the world's greatest architects. If you arrive in spring you may see thR traditional Kırkpınar wrestling

toumament. at which the lithe and muscular bodies of the wrestlers are smeared with oil and glisten in the sunlight.

MARMARA: t the Straits of Çanakkale near Gallipoli are the sad cemeteries of the Turkish and Anzac soldiers killed here during the Battle of Gallipoli. From here it isa short step to

A


Bursa and ıznik. the splenQid cities of the first Ottoman ~ncipality. · Leaving the past behind for a while you can go to Turkey's mCJ,in ski resort of Uludağ near Bursa, or to the neatby coastal resort ofYalova, to take aresdul and invigorating dip in the hat natural springs. Needless to say, whiie ic the Marmara regionyou should not miss the opportunity to visit Istanbul and see Topkapı Palace and the colourful Covered Bazaar; take a boat trip up the Bosphorus; and stop at a restaurant to eat the delicious fish which abaund in these waters.

Devout Christians will not want to. miss the opportunity to visit the Church of the Vırgin Mary, built on the site of the house where she died. Ifyou are in searchofgaiety, nightlife and famous faces, Badrum is for you. Quiter resorts are Ayvalık. Marmaris, Kuşadası and ÇeşmP..

THEAEGEAN: ow let us go south to the rtt:ıgean shores, the cradie of westem civilisation, where the warm breeze ruffies the azure blue sea, and causes the silvery green olive leaves to tremble. flere you may visit Troy, the subject of Homer's Iliad, where taday the remains of six ancient cities, one on top of the other, have been excavated. Here, at the gates of'i'roy <\chilles and Hector fought. Now to the ruins of ancient Pergamum, once famed for its library of two hundred thousand books, and a centre of contemporary science and art. Here too are the ruins of Aesclepion, the centre of classical medical science.

N

Ephesus, Priene, Miletos and Didim are all lanian cities, the remains of a culture which succeeded in freeing the human mind from primitive superstition. In Epnesus, which la ter became the capital city of the Eastem Roman Empire, Anthony and Cleopatra rode on horseback. It is well worth leaving the sea behind for a while to travel iniand to Pamukkale, the shining white calcified waterfall. where you carı relax in the health-giving spa waters. Then on sout!:ı to Fethiye, whose turquoise seas are calm as a minur.

THE MEDITERRANEAN: he Turkish shores of the Mediteınmean, once given to Cleopatra by Anthony, are an inextricable mixture of legend and histoıy. Here lived the Chimera, a fire-breatlıing monster; Saint Nicholas; and Daphne, whom Zeus transformed into a tree to save from Apollo.

T


The Pamphylian cities of Perge, Aspendos and Side are even taday a splendid sight. And iniand from Silifke are the fearsome caves of Heaven and Hell, reputedly connected by a Iabyrinth of tunnels. Travelling east past the modem city of Mersin you come to ıskenderun, the city founded by Alexander the Great after his triumph over Darius of Persia.

SOUTH'-EASTERN ANATOLIA: eaving the Meditemınean behind and entering deep into southeastem Anatolia, you come to the Euphrates and Tigress rivers. This is the ancient Upper Mesopotamian region, where from .2000 BC the HumanMittanian civilisation held sway.

L

Now sweep three thousand years forward in time to the Middle AGes, and enjoy the fascinating Seljuk architecture of Diyarbakır. Urfa and Mardin. In Urfa is

the famous Lake of Sacred Fish. Amidst the mountain ranges of south-eastem AnataHa rises Nimrod Mountain, on whose peak. three thousand metres above sea level. the gigantic stone heads of ancient gods stili stare out over the world.

CENTRAL ANATOLIA: start by visiting Ankara, Turkey's capital. Formerly a provincial town, Atatürk made it the capital of the new Turkish Hepublic in 19.23. Here you can visit Atatürk's Mausoleum and the Museum of Anatelian Civilisations, where the ancient civilisations of the Hittites, Phıygians and Urartus are spread betbre your eyes. The art of these peoples was magnificent. To see the houses, settlements and tumuli of theşe civilisations you can then Ieave Ankara to visit Hattusas, Yazılıkaya , Alacahöyük and

We

Gordion, where King Midas turned everything he touched to gold. The home of the Whirling Dervishes and their renowned mystic and philosopher, Mevlana, is Konya, a Seljuk city south of Ankara. The omate architecture of the mosques and other histarical buildings in Konya is superb. Try to come here in December, when the Mevlevi dervishes hold their annual dances ofworship. Now to Cappadocia, the enchanted region of churches and monasteries hollowed out of the soft volcanic rock. which the winds of ages have eroded into a supematural landscape of tapering columns. Inside these buildings are frescoes ofbiblical scenes in stili brilliant colours. The Christians who settled here were fleeing from their Roman oppressors, and such was their fear of discovery that they delved deep in to the ground to build underground cities of six and more stories.


THE BLACK SEA he Black Sea region is as green and lush as Ireland. On the high. verdant hills and coastal plains, tea, hazelnuts and tobacco f,>TOW in abundance. Along the coast are numerous picturesque seaside towns. whose long sandy beaches and fascinating wooden houses attract many summervisitors. Safranbolu is an iniand town of the region famous for its regional architecture. Inside the wooden houses are cool pools of water.

T

Sinop. on the coast. is the town where Diogenes searched for people with a lantem in the light of day. Both

Sinop and Trabzon, further east, were the capitals of long-lived empires. Near Trabzon is the famous Sumela Monaste覺y, which clings precariously to a sheer rock face. Here in the rooms chiselled out of the cliff. are wondrous fourteenth centu覺y frescoes.

EASTERN TURKEY hroughout its histo覺y eastemTurkey has been a region battled over by a succession of civilisations. The Romans. the Persians, the Byzantines, the Sassanids, Moghols and the Turks all fought for control of the region and left their mark here.

T


The Queen of the East, the city of Erzurum, perches likean eagle's nest at 1950 metres above sea level. The dominant histarical architecture of the region is Seljuk. Do not mi ss visiting Kars, north-east of Erzurum, to see the city's magnificent castle and the ruins of the ancient cityof Ani.

Mount . Ararat is undoubtedly the most famous sight ofeastemTurkey. the mountain where Noah's Ark is said to have Janded after the Flood. Two years ago the American astronaut I覺win scaled the 5165 metre-high mountain to search unsuccessfully for the remains of the ark. In the shadow of this mountain is 覺shak Pasha Palace, a masterpiece of Seljuk architecture.

From here it is a few hours' journey to Lake Van, which you can tour by fenyboat. On Akdamar Isiand you may vi sit the ruins of a one thousandyear old church. Ifyou are fortunate enough to see one of the famous Van ca ts. with one blue and Ol!e yellaw eye. do not be tempted to take it with you. This species .js now almost extinct.


YÜCE BiR HEDEFE DOGRU ...

Karbokimya, Türkiye'nin ilk lastik üreticisi. on iki yıldır Türk sanayiine Türk teknolojisi, Türk sermayesi ve Türk emeğiyle kimyasal girdi üretiyor. ve şimdi, Karbokimya, bu alanda dev bir kimyasalları

girişim başlattı:

Bir "Lastik Kimyasalları Kompleksi " kurdu . Kısa zamanda, lastik sanayiimizin ihtiyaç duyduğu kimyasalların tümünü Türkiye'de üretmek için . Bağımsız lastik sanayiimizin oluşmasına katkıda bulunmak için. Karbokimya, bu yüce hedefe, her geçen gün daha büyük adımlarla yaklaşıyor.

KK

Kit#\fA

"sanayle can veren sanayi"

MERKEZ: Hüaavenaigar cao ., seroar Sokak, Gökmenler ls Hanı , No: 6, Kat: 3, Sirkeci-istanbul Tel: 527 08 05-528 08 7Q-528 09 99-526 51 71 Teleks: 22627 lstg tr 8ox 196 Telgraf: Karbokimya-istanbul, P.K. 1075, Karaköy . __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FABRIKA: Şile Asfaltı üzerı . ömerl i Köyü , istanbul. Tel: 33-66 - - - - - - - - - - - -----1


kültür

__ .. .,.

..... .............. _... .... ::a.=.: - ...... .... ........... --·--... ,.~

r~ --.- .n

­

.....

, --~~-=-~ -·--­ ~=-=-··

--

~ ._

---

BO DRUM SUALTl MÜZESi undan onbeş yıl önce Amerikalı sualtı arkeologu George Bass Bodrum'a gelerek Türkiye'de ilk sualtı kazısını başlat ­ mıştı. Turgut Reis açıklarındaki Yassıada çevresinde beraberindeki Amerikalı ve Türk arkeologlar ile sualtı kazılarını sürdüren Bass, kısa asürede çok eski bir balığı bulmuştu . Aradan geçen süre içinde batığın büyük bir bölümü içindeki antik eserlerle birlikte suyüzüne çıkarılmış ve Bodrum Müzesine depolanmış­ tı. Yine bu kazı sırasında birkaç yüzyıllık bir tekne parça, parça su üstüne alınarak karada yeniden aslına uygun olarak monte edilmişti . George Bass'ın ve yardımcısı Türk arkeolog Oğuz Alpözen'in çalışmaları sonraki yıllarda da sürdü. Iki sualtı arkeologu Türkiye'ye, dolayısıy ­ la dünyaya çok değerli antik eserler kazandırdı ­ lar ve Bodrum kalesi içinde bir sualtı müzesi kurulmasında önemli katkılarda bulundular. Işte, Badrum'daki dünyanın ilk sualtı müzesi böyle kuruldu. Bugün Bodrum kalesi içindeki Miken ve Karya bölümlerinden sonra üçüncü

B

kıs ımda

bulunan

sualtı

müzesi çok

sayıda

meraklı tarafından ilgli ile gezilivor. Özellikle

buradaki "Zenci Çocuk" heykeli, ziyaretçilerio ilk uğrak noktası oluyor.


INVE

rvK.

AND PLFASURE

The famous pure silk carpets from HEREKE andKAYSERİ

and the largest collection of top quallty Turkish carpets.

at

~~~.(., ~ $ istanbul

Retait and whotesale export showrooms open 7 days a week from 9 a.m. to 7 p.m . Address : Nuruosmaniye Cad . 54, Cağaloğlu Telephone : 520 11 27; Telex: 23264 acı tr . Wh ile in istanbul , you might give us a call and we'll be pleased to send you a car for your visit to Bazaar 54


THY ile uçanlar

+ + +

+ +

Uçaaıma.o hoe ookflni:ı d'--r ue 10rul• lml1l dahu mükemmele yöne ltebllmemiz ~In yapncoQııuz to uslyokw• flmdJden tctckkGr ı."'Jerl z.. • Welcomo uboord und lhonk IJOU for uny s uggestlonl you muy moke In ordcr 10 lmproue our Rruk:e. Wlllkommen on Bordl Wir slnd lhiW'n ck!nkbor tür jede Anregung, dtu ı.u elner beaserM Cc~Nollung der Re lse dlencn konn. Bkınuonuıı o bord Ci merd do uot suggw Uone pour

Jiorer notre

o~

Scıoıv ~.

=::ı:~:o ~~:~W~~a:~~~~~~ ı:f.~~~:~::t!~ d w IN ILEN ALAN TO SEFER No. TK FLıGHTTK

~t( f lf"JJ?i__. JLtR;. Ei/...,,_,M:cıetP ...,-""'-~-­ fiW=litt">A 2. r-o. st:?t/t1t?tf" eDfl 2 /!fj;o, 12F: •(AiAtv<( Jl2hiA. VOJ 1 .1141

KAfrl/1} .S'OAJ

fJLQT

pe rsuneline heı'Şe_vden iincc yolcuianna alışıl ­ mı ş ın dı şınd a gösterditti _vakın ilgiden dolayı bu yaz ı ile t eşe kkürl erimi lıildimıekle lıidikt e ulusal havac ılı{(ımızın Avrupa standartlannda olması THY yolcu su olarak gö{(sümüzü kahartmıştır. Bazen basın ­ da okuduğumu z THY ' Iannı e leşiiren yaz ılar olmasına rağmen , hoş olmayan olayiann eleştiriler vasıtayla giderildigini d e görmek biz THY _vo l culannı çok sevindirmiştir. Bütün bunlardan dolayı THY TK 115 Kaptan Pilotuna ve personeline t eşe kkürlerimi belirtir, başanlar dilerim.

THY

De2/?fE

·LE ' rusr liıdM

&ilc

Ufh/

rti.Vdlf'n8

ftlN! s-HIM w.tJ/'t:.. i fervf2A

a-t}tlnl?at,ur w ;.,; rBviu/ ltt<vtdrfJAtJiı ı ~~ C1' yıiJz& rf -hJ/-k{lf _ ll }Jı/LA'AII.ItARI i(n Jb.L tı C:tEi:C 1/Wtıu.l C(70:ıft:fiMHJ pft, y .

cit<r /9K,ı

Cemi! 4370 Mari-Sinsari Halternerstr 103

Ktr! t2l/lı11:'.

trt&t~

rur<AuA-K

Şenel

rJtY /LE Vfrlt lfl.JIAJfJ6. )

aptan ·Pilot ve Uçuş Ekibi son derece mükemmeldi. Haftada 2 kez Seyahat eden hem de yabancı havayollan ile, "FIRST" uçan bir kişi olarak ekibi kutlamak isterim. SINGAPüRE Havayolanndan sonra gördüğüm en iyi seNist i. Arkadaşiann iyi niyet, güleryüzlü ve anlayışlı davranışlan bizi son d erece memnun ettiği gibi THY ile iftihar eitik. 1980 döneminden sonra THY'nın düzelmesi çok memnunluk vericidir. Bu vesile ile yönetimi de kutlanz.

K

Not : Biz ihra catçılar olarak Tahran-lstanbul seferinde, uçağında hoş olmas ı n.~deni ile fazla kilolara l llıracal dolayısı ile numüne götürmemiz amacı ilel daha müsammahalı davranılmasın ı rica edeceği z.

osteslerinizin hanımlığı . gü leryüz le hizm etl eıi , vaktinde kalkı ş, temiz bir u çak. harika bir 35 dakika' Cenevre'ye d evam etmeden önceki ilk ve ı-,'üwl izle nimleri m . THY ile iftihaı· ediyorum. Artık bir Swissair biı· Lufthansa bir Panarn gibiyiz. Teşekkür ederim.

H

Doç.Dr. Nezih Tuzcu FAK. Bornova/

D.E .UN İV. MUH-MİM

İzmir

ı-

Uçak vaktinde

Thanks alot for excell enf

7-2-HJ/14 tari hinde 827 sefm· sayısı il e Tahm n-lstanbu l seferini yapan u çağın kabin personeli 'nin sabır. dikkat, nezaket. ciddiyet ve hoşgörü ile yap tıg ı hizmete ş ülu·an borcumuz u beliı1mek isterim . THY. nı bu derece i_ vi yeti şmi ş personele sahip olduh'll için kutlanm.

THY

Orhan Özel Hülya

Kadıköy/l stanbul

+ + + + +

Uça()ımızo hn, gekllnlz dcr uc tcrulalmlzl da h o nıOken\o,

• mclo

yôn<'lı('bll mcıulz

Sçln

yoıXtCUQınız tuu ıı ıucıenı

11im·

dldcntl"fcltkürt..odttri.e. Wtıkome

aboard and thonk you for o nu ~u ggeetlons you moy moke In ortler ıo l mproue our IICT'Uicr. Wlllkomn'lell on Bordl Wir &Jnd l hiK'fl dc:U\kb<tr fOr jcdo

Anrcgung , dlo :r.u ctıw r

~rt..'l\

Ge<Jtaltwlg dcr Rel&e

diCOC'f'lkonn.

8lenoenu.s u bonJ ot me rcl de Uonır notre Soruice.

008 auggetı tiona

pour o"*

=~e::~~~ ı:::~:~i1~1a~'~s:'ı!i~ ~~~~::ı!~ che

BINILEN ALAN 1~ FLYıNG FROM SEFER No. TK FLIGHTTK

.o

c:.,Z5

JJç%" ,b}.,n&....:~ ~~e"' VeuJiıui:z! ~GAwluk. < .lfii aıreO , Q, our~~

t

V ilNe:th.L C,eı~

THY ' memorandum mu

aldı''

güzel.

Zihniyeti mi

deh>işti ?

Herneyse bir Türk olarak mutlu oldum, bana ve diğer yolcu lara bu mutluluğu yaşata nlara TEŞEKKÜRLER ..

u

/

çağa bindigirniz andan itibaren kendimizi evimizde hissettik. Mükemmel bir seNis. Çok teşekkür ederiz.

Tuğrul Yalnızoğlu

Coşkun

Kadak Eendrachtsweg 55-A 3012 LE Rotlendam/ Holland

STFA Grup Merkezi Altunizade/İstanbul

sef\~ce

R.W. Wagner P.O. Box 21 Dhahran AIRPORT Saygıdeğer

Ba_vlar. son 14 yı lını Orta Doğu ülkelerinde geçiren bir Türk vatandaşı olarak. mümkün olan her hatta THY' nı tercih etmekle n e kadar dogıı.ı bir _vol takip ettigimizi bir kere daha Yaklaşık

anladım .

Şiiyle

ki yolcu_vla doğrudan irtibat saglayan hakikaten çok değerli uçuş ekibi bilhassa hostesledmizin lıu sefer sayılı u ç u ş ta adeta birer pervan e gibi birbirleri_vle _vanş ırca­ sına tüm _volculara hizmet etmeled, güleıyüz­ lü h.alleı-i sevecen ve candan halled bi r Türk olaı·ak bana ı-,'llrur ve sevi nç verdi. Bu seferele gürevli tüm hosteslm-imizi tebrik eder. şahsınızda THY'nı selam laıım .

Sayın

Hdlo!

Bay lar. kadar lıiı' sürü hava yollan ilc: u ç ıum . Tabii ki THY ile de ... Yalnız daha eski seferleri niz d e pek ha şan s ızd ınız . Bugün THY dan lıekl em edigim bir iyileşme gördüm. Çok mükemmeL Tebrik ederim. Artık THY'i ter·cih edeceğim. Daha lıaşanlı ulma nJZ için selamlar. Şimdiye

1 ju st wanted to wı-ite and commend you on

the exeelie ni smvices reccived from Şule llsa l. Suna Kocadoğan, Seq1il Yaq..,rıy. Theywcre not onl_vveıy pleasent bul al so most frofessional... You must be proud to have them r-epresent _vour company .. Sincerely..

Maria Maliari U.SA

t eşekkürl er.

Mete E. Gün Kemal B-3

Basınköy, Namık

İstanbul

THY ' mızın

SEYfAŞ AŞ.

s. Gül apt. D.10

kalktı.

2- Yemekleı· lımzamankinden daha 3 - Sel'\~ s kusursuz. 4- Mürellebat saygılı ve güleıyüzlü . 5- Uçak tertemiz .

Selçuk Halaç PROEKS PROFİLO İHRACAT AŞ.

' nın

Temel Sevim Müdür Muavini

P.O. Box 567 HAİL/S.ARABIA

AÇIKLAMA 'Türk Hava Yol/anna her ay ortalama

2000

dolnvında volt:u ,:.;wk. t:leştiri \'t? vonım/;ınm içernn mckiuplar .ıı<dir Runlar tili;_lik/e ince/t>nit>, il!lili OiJ/üm/en; aktantır w. c/P.ğerlenc/irilir. Ru .«ı.vfamızc/ıı .vo/ı:u/anmız(/an a /c/ığımız mektuplardan hlızı/annı ••er(vnruz.

Şubat 1984 Pazartesi günü Ankara 'dan lstanbul' a vaki olan u çu şumu z da , "bütün ekibin " gerek hastamıza ve refakatindeki bizlere ve gerekse diğer yolculara verdikleri hizmet ve gösterdikleri .vakın ilgi. cidden h er tüdü takdirin üstündedir. Kendil erine teşekkür ederim. Saı,rılanmla ...

2O Başak

BeiTan Kançal S. N.17 / 5 Yeşilyurt /İstabul

·.


röportaJ

... ,

Maymunlar Kreşinin

Güzel DadJSJ... Tam 33 yavru maymuna yapan genç kız işinden son derece memnun .. .

Kreşteki Prımat

türü maymun yavrulabir anne gibi bakan ve onlara sevgi gösteren Susan Glasco zaman, zaman onlarla kucaklaşır. rına

analık

usan Glasco'nun kreş!ek1 odas1 daima bebek bezle" pudralar ve biberonlarla doludur A ynca dolaplafln üzeri bebek mamalaflndan geçilmez. olmuştur. Susan böylesine ledbiril davranmak zorundadir Çün kü. o ram 33 maymun yavrusunun anailğ1dlf

S

"Primar Araşllfma Merkezi' . blf kreşten farkSIZdlf ve başta Susan olmak üzere birçok görevli buradaki maymun yavrulafina blf tür anailk yapmaktadlflar. Merkeze ad1n1 veren Pflmaf türü maymunlar k1sa kuyruklu olup. insanlara son derece benzeyen yarat1klard1r Oysa. zekalan diğer maymun türleri kadar gelişmemiştir Bu yüzden anne Primal/ar doğumdan sonra bu kreşe almlf ve burada

yavrulafina baklllrken d1ğer yandan da onlara anal1k görevleri öğretilir Kreşte yem doğan yavru/ara anne sütüne yakm bir süt. daha liefl yaştakilere meyva ve sebze ezmelerinden oluşan mamalar verilir. Susan bu 1şi o kadar iyi yapar ki. tüm maymun yavrulan ona anneleri g1bi yakml1k gösterirler. Birkaç ylidlf burada çal1şan Susan. bekardlf Kendisine neden evlenmedi[p sorulduğun· da şu cevabı veriyor:

- Kreşle o kadar çok bebeğim var ki. inamn evlenip bebek sahibi olmayı bugünedek düşünmedim. Ama !abii ki günün blfinde bende evlenecek ve çocuk sahibi olacağım. Yaln~z şunu hemen belirteyim ki, maymun yavrulafini blfakmayı düşünmüyorum.


Adres: M. Çakmak Cad. 61 AIB/C iskenderun Tel: (881) 187 00-01 - 02 Telex: 68147 ERS tr- 68150 ALDA tr Telecopy: (881) 151 02

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

···················•·•···· ..... ::::::::::::::::::::~=~=~=~=~=~=~=~= ···················· ....... .


gelenek 1 tradition "Bugünün Küçüğü,

Yannın Büyüğü dür"

Mustafa Kemal Atatürk

Uluslar..,._ 23Nisan Çocuk Şenliği

T

rkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nca 1979 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenligi'nin altıncısı, b4 yıl, 16 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. 1979 yılında, ülkemiz çocukları ile diger ülke çocuklan arasında barış, sevgi, dostluk, kardeşlik duygularını geliştirmek,

Atatürk tarafından Türk çocuklarına armagan edilen dünyadaki ilk ve tek resmi çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincimizi paylaşmak; ufacık da olsa gelecekte dünya barışına katkıda bulunabilmek amacıyla tasarlanmıştı bu şenlik .

1979 yılından bu yana Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenligi'ne; Bangladeş, Belçika, Bulgaristan, Çekoslovakya, Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Federal Almanya, Irak, ltalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Mısır, Macaristan, Pakistan, Polanya, Romanya, Sovyetler Birligi, Yugoslavya ve Türkiye toplam 1060 çocuk ve 263 yetişkin

ile

katılmıştır.

Her yıl, 23 Nisan günü gerçekleştirilen, Eurovisian aracıhgı ile tüm dünyaya sunulan Şenlik Gala programına katılan konuk topluluklar, T.C. Başbakanları tarafından da kabul edilmektedir. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenligi, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesini uluslararası düzeyde yaygınlaştıracak; Şenlige katılan, şenlik süresince barış, dostluk ve kardeşlik duyguları ile kaynaşan çocuklar, gelecegin barışcı dünyasının temel taşlarını oluşturacaklardır.

INTERNATlONAL CHILDREN'S FESTIVAL

T

his year the Sixth International 23 April Children's Fevstival, which hos been organised annoo/Iy by the Turkish Broodcosting Corporation since 1979, wi/1 be he/d in Ankara from 16·26 Apri/. In 1979 it wos decided to shore the fun and joy of Turkey's National Savereignty and Children's Day Festival with children of other nations. Children's Day hos been celebroted in Turkey since it wos estoblished by Atatürk in the early years of the Turkish Republic. lt is the first, and remoins the only Children's Day in the world. Hapes of creating bands of peoce, love and friendship between the children of the world wos the reason for inviting children of mony other nationalities to participate in the festival.

Atotürk's princip/e of •Peace ot home, peace in the world," is the guiding phi/osophy behind the International 23 April Chilclren's Festival. lt presents an oppartunity for children of mony diverse nationalities to mingle and establish ties of friendship which wi/1 form the foundation stones of a peacefu/ world of the future.

.., _______

The countries which hove participoted in the

..

t .

festival each year since 1979 are Bong/odesh, Belgium, Bu/gorio, Czechoslovakio, the Rebup/ic of Chino, Finlond, Fronce, West Germon, Iraq, ltaly. the Turkish Republic of Northem Cyprus, Libya, Egypt, Hungory, Pakistan, Po/and, Rornanio. the Soviet Union, Yugoslovio and of course Turkey. All ı 060 children and 263 adults who participate in the festival are received by the Turkish President, and their performonces are reloyed by Eurovisian all over the world.

l ..,.

-

--

..

. .., ~


sanat

GELENEKSEL JAPON TiYATROSU ,...

Asi kralın karısı tanınmamak iç ın bir cariye elbisesi giymiş. Sembolik unsurlar sık sık kullanılmakta . Örneğin , gerçek bir cariye gibi saçını toplomamış . Böylece rol oynadığını belli ediyor. Avrıca koca sının miras hakkına sahip çıkmak için grriştiğı milcadelede yardımcı nlrluğu ıç ın , elb•· sesinin bazı erkek tınsurları var. Altın saçaklar btmlardan biri Bovlece güçiii olduğu belrrr ılmış .

abuki Japonya'nın geleneksel sokak tiyatrosudur. Onyedinci yüzyıldan itibaren gezginci oyuncular tarafından sürdürülen Kabuki, ilk zamanlarda görültülü b ı r eğlence olup, sadece halka hitap eden bir sanat dalıydı . Aynı devreye rastlayan Shakespeare'in tiyatrosu nun tersine, Kabuki'de kadın oyuncu · lar da vardı . Oynanan oyunlarda eşkiyaları, cariyeleri, cesur ve kötü ruhlu asilleri konu alan halk masalları hareketli bir şekilde canlandırılır dı. Seyirciler kahramanları alkışlayıp , kötüleri yu halard ı. Bütün karakterlerin kendilerine özgü

K

Eskiden sokaklarda oynanan bir tür tiyatro olan "Kabuki" yüzyıllar sonra bu defa "Rock Kabuki" adıyla yeniden caniandı - i

..

makyajları vardı.

Gezginci oyuncuların sundukları bu oyunları eğlenceli bulan asiller, onları saraylar:na davet etmeye başlayınca Kabuki'nin şek li de değişt ı. Ve böylece daha ağır , resmi ve sitilislik oldu . Kadınlar

da

artık oynamıyordu.

O dönemden


Kral, dilini

çıkararak kızgınfığının

geldiğini

son haddine

ifade ediyor.

Kral'ın

iplikten

örülmüş koş/arı, asifiğini

üstündekı puanlar

onun bir asil

temsil ederken s ım.ge li yar.

olduğunu

Açık eller, döu üŞebileceğini belirten bir sembaldür. Yüz mimikleri ue makyaj ya/u ile seyirci/er~ bilgi uerilmekte.

sonra bir sanat olayı olarak görülmeye başlanan Kabuk i, halka hitap eden unsurlardan da ar ındı. Toplumun üst tabakalarının zevk ve kültürel ~ğitimine yönelik bir olay haline dönüştü. Şimdi , Shinichi lwata adındaki bir tiyatro yönetmeni ile eski bir oyuncu ve dansör Tomohiro Hara, orijinal Kabuki'den esinlenerek "Rock Kabuki"yi yaratıılar . Rock Kabuki , halka yönelik eski Kabuki'den örneklenmiş. Süper Ichiza oyun grubu, Japon tiyatrosunun geleneksel tekniklerinin yanında etkileyici özel efektler, rock müziği ve gösterişli giysiler ile Kabuki'yi sergiliyorlar.

,Japonya 'nın gösterişli

tiyatrosu. Süper Jchiza ovım grubunun segi/edikleri "Lord Masakodo'nun lntikamı" adlı oyundan bir sahne. Oyuncunun giydiği ipek ue altın sim/i elbise. yiiz yıldan da önce yapılmış.

Süper Jchiza tiyatro grubunun

kurucularından

ue asi kral rolü aynayan Tomahiro Hara, görli/üyor. Mizuko oynuyor

Karısını ,


li.KUU.I:' Ul<' COM.I:'ANlt:S .K.A.LAl<'ATOGLU GROUP OF CONPA~IES .A:LA:FA'l'-ool.U GROUP OF COMPANIES .KALAFATQGLU GROl PANIES KALAF~TOGLU GROUP OF CO~PANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP O COMPANJ ATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOl OF COMPANIES KA~F~TOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGL~ G~~UP O ( NU;S KALAFATOGLU iZROuP OF C MPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATO<lLÔ &ROUP OE C,uMl'ANI ~ OGbtl GROUP F COMPAN1ES KA ~FXTOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COM~ANlE KILAFATOG~ F COMPANIES KALAFATOGLU GROU~ OR COMPANIES KALAFATOG~ GROUP OF COMPANIES KALAFA~oGLU GROUP OF CÇ KALAFATOÖLU GROUP O COMPANkES KALAFATOGLU 9ROUP OF COMEAN!ES KALAFATOG~O GROUP OF COMPANIES KAIJ GROUP OF COMPANIES KALAFATQG~U GROUP OF COMPAN!ES KALAFATOGLU GROU OF CQ~ANIES KALAFATOGLU GROU ~ANIES KALAFATOG.LU GROUP 0F COMPANIES KALAFATO~LU GROUP OF COMPANIES KA~*TOGLU GROUP OF COMPAb ?ATOGLU GHOUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES ~FATOG~U GROUP OF COMPANIES KALAFATC OF COMPANIES KAL A~O&~U ~ROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF CO~BANIES KALAFATOOLU GROUP OF d ALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALA ~ATOGLU GROUP OF COMPANIES KALA] GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOG ~ROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROU NİES KALAFATOGLU GROUP OF OMP~NIES KALAFATOGLU GROUP OF CO~PAN[ES KALAFATOGLU GR@~ OF COMPANlEE LU GROUP OF COMPANIES KAtAFATÔGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATbGLU GROUP OF COMPANIE~ KALAFAToGLU G COMPANI~ fRTOGLU GROUE OnaF O AN~S KALAFATOGLU UP o; COMPAil AFATOGLU GRWP OF C,QMI LAFATO<ltlJ CO--TO~ GR&fJI!Rf81 :sA'ft RO COMPAR"'ES KALAFA bUP OF COM A~ OF~PA~IKI'-1 GR~ N Lt~OGLU GROUP !ES KALAFATO LU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPKNIES KALAFA~O~U GROUP OF COMPANIE~ OF COMPL~IES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANrES KALAFATOGLU GROUP OF Ç KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KAlJ ROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPAN~ES KALAFAToGLU GROUP OF CO~PANIES KALAFATO<lUf GROt PA ~ES ~~LAFATOG LU GROUP OF COMPANIES KALAFATOi.iLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPA~ fıTOGLU OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMP~IES KALAFAToGLU GROUP OF COMP~IES KALA~ATC gp OF ES KALAFATOGLU GROUP OF COMP~~!ES KALAFİTOGLU GROUP OF COMPAN!ES KALAFATOG~O GROUP !ES GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP O~ DOMPANIES G OF COMP~NIES KALAFATOGLU ~ROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES ~LA AT00LU KALAFAT0J LU GROUP OF COMPANIES KALAFATOG~U GROUP OF COMPANIES KALAFAToGLU GROUP OF CO GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFA KALAFATOGLU GROUP OF COMP~NIES KALAFATOGLO GROUP OF COMP!NIES KALAFATO<lLU GR~P COMPANIES KALAFATOGLU GROU OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIE~R TOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES IALAFATO<lLU G OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATO<lLU GROUP OF COM! LU GROUP OF COl-IPA IES KALAFAJI'oGLU GROUP OF COMPANIES KALAFA'I COMPANI S KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU ROUP C LU GROUP OF COMPANIES ~LAFATOÖLU GROUP OF C MPANIE~ COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES TOGLU TOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFAToGLU OF COM! COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF KALAFA ATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAF OF C OF COMPANIES KALAFATOG U GROUP OF İALA KALAFATOGLU GROUP OF COMP KALAF L GROU GROUP OF COMPAlHES GROUP COMPXNI KALAFATC RQUP C 01'ıiPA,NIES

TOGLU G OF COMI KALAFATC GROUP OF C OF COMPANIES KALA NIES KALAFATOGLU GROU COMPANI~KALAFATOGLU GROUP OF COMPANI ' • • . t • • COMPANIES KAıLAFATC • 1 , 11 !i! ı l . q,,.ı, , UOFGROUP OF COMPANIES K ; i4 ııJ't·!:l;•. ANIES KALAFATOGLU GROU COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIE~ KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES LU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU GROUP OF COMPANIES KALAFATOGLU G "

• ••

.,

1

...

.

..

AJANS ALTUNA Y - 30 41 35 - AN!(ARA

ANKARA : G,M,K . Bulvırı 21/12 Demirtepe C.bleo-KALTRANSIT Phones : (41) 29 98 12 - 29 98 22 - 29 97 80 - 29 98 26 Telex: 42 133 ktn. tr. ISTANBUL: Millet C.d . 110/3 Çıpı C.bles-KALTRANSIT Plıones :

(1) S25 7S 64 - 524 25 OS

Telox : 22 296

kıtt ,

tr,

TRABZON : Iskele C.d. No : SS C.bles - KAL TRANSIT Plıones :

(031) 120 9S - 1SS 89

KALAFATOGLU INTERNATIONAL TRADING AND SHIPPING LTD.

Telex :83 130 k.lflc tr, GIRESUN : Gireıun Port C.bles . KALTRANSIT Plıone : (OS 11) 13 40 SAMSUN : s.kıryı üıd . No:3 Plıone : (361) 122 06 HOPA : OrU Hopı C.d . No : 38 Plıone

: (OS7 1) 1708

I(';DIR : Yeni C.dde Plıone : 12 63, TOKAT : G.O.P. Bulva.rı No : 13 Plıone: (47Si) 10 76 SIVAS: Autiirk C.d , No : 64 Plıone : (4771) 26 28 GORBULAK : Plıone : 17 VAN : Cumhuriyet Ud . ünsal lşh~nı 1S Plıone : (0611) 29 48 ERZURUM : Demirciler Ud . Güngör Apt . Kıt : 1 Plıones : (011) 215 51 - 237 44

KALAFATOGLU TRANSIT- TRANSPORT, TRADE AND TOURISM INC.

TRANSKAL

(TRANSEGE KALAFAToGLU)

TRANSPORTATION AND TRADE INC.

TRANS-HORüN TRANSPORT AND TRADING INC.

DE-KA

TRANSPORT, TOURISM AND TRADING LTD.


guide TOrk Hava Yollar•. MDracaat ve Rezervasyon·Turkish Alrllnes. Information and Reservatlons. ADANA: .Stadyum No: 1 Tel : 12399/ 19551

Cad.

ABUDABI GSA: Sultan Bin Yousuf and Sons Travel Sheikh Handan St. Abu-Dhabi Tel : 33876/ 326260-49 AMMAN: GSA, Sky-ways T T T SaiVKing Husein Road Tel : 39575 AMSTERDAM: Leidsestraat 61017/ PA Tel : (020) 227984/ 227986/ 227987 ANKARA: Hipodrom Cad Gar Yanı Tel : 124900/ 43 124900/ 33 - 124910 - 126200/8 ANKARA: Kavaklrdere, Atatürk Bulvan 167/ A Tel : 17086 - 255258

ANTALYA: Hastane Cad. No: 66 özel Idare lşhanı Tel : 13 830- 23432 Kargo Tel : 11 028 ATINA: Ph ileltion Str 19 Athens 118 Tel: 322 0561 / 322 1035/ 322 2569/ 324 6024/ 324 5975 BAÖDAT : Hamed Hasan ai-Obaidi Travel OFfice Seedon Str lskender Stephan Building Baljhdad Tel : 884755/ 881383/ 882168 BERLIN: Budapester Str 186 1000 Berlin 30 Tel : 2624033/ 2624034 BROKSEL : 51 Centersteen 1000 Bruxelles Tel : 512678/ 5126792/ 5117676 BURSA: Cemal Nadir Cad. Kocagil Apt.

Tel : 21866/ 11167/12838 CENEVRE: 113 RueChantepoulet 1201 Geneva Tel : 316120/316129 CIDDE C/0 ABC:: Travel Ageney King Abdulaziz St. Bahomdein Bldg Jeddah Tel : 644 727 4/ 644380/ 6425910 DAHRAN GSA ABC: Travel Ageney King Abdülaziz Str Al Khodarr Bldg Al Khobar Dhahran Tel : (Memleket Dahili) 038947917/ 8954904/8950044 DIYARBAKlR : lzzetpaşa cad . Demir Otel i Altı Tel : 12314-11674-10101 DOHA-KATAR: Al- Rayan Travel Ageney GSA. Tel : 329099 - 321237 323963 DUBAI: Sweedan Trad ing

company Tel : 660601 DUBLIN: GSA. Aer Lingus-Upper O Connel Str. 40 Dublin Tel : 377733 DUSSELDORF: Graf Adolf Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211) 374080/89 ELAZIÖ: Rızaiye Mah. Şe­ hit Ithanlar Cad. No: 26 Tel : 11576 - 12300 ERZURUM: Hastaneler Cad. 38 Evler No: 26/B Tel : 11904- 13409 FRANKFURT: Basaler Str. 35-37 6 Frankfurt/ main Tel : 706114/ 253031 / 2430321253033 GAZIANTEP : Atatürk .bul. No: 27/ C Tel : 15 435 - 20 382 HAMBURG: Adensur Alee 202000 Hamburg 1 Tel : 24 14 72-24 17 73 HAN NO VER: 3000 Hannover Lange Laube Sir. 19 Tel : (0511) 326087/326088 ISTANBUL: Abide-i Hürriyet Cad. Vakıf lşhanı Kat: 2 No. 154-156 Şişli Tel : 146 38 48-1402316146 40 17 IZMIR: Büyük Efes Oteli Altı

THY UÇAKLARlNDA UYGULANAN GOMROKSOZ IÇKI VE SIGARA FIYATLARI

70 CL ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37,5 CL ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 100 CL :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 100 CL :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::

8, 8, 16, 17, -

DM DM DM DM

(White Label, White Horse, 100 Pipers, J . Walker, UB B. White, Haig, Ballantines, Long John) JB B. EXPORT SAMSUN 100'S ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 13,- DM MARLBOAO 100'5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20 , - DM 100'5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20, - DM PAALIAMENT PALLMALL 100'5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20, - DM KENT 100'5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20, - DM BENSON K.S. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20, - DM ROTHMANS K.S. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20, - DM DUNHILL K.S. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20 , - DM CAMEL ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20, - DM WINSTON 100'5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20, - DM HB ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 16, - DM LORD ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 16,- DM LUX ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 16, - DM Yukandaki fiyatlar dergimizin

basım

tarihi itibariyle geçerlidir.

KAHIRE GSA: lmperial Travel Center. Mahmoud Bassiouny Str. Tel: 74336/73349 KARAÇI PAKTORK: Enterprises 9 Sea Breeza Plaza Shahran E-F aisal Karachi Tel : 514038-514063

Turkis Airlines in flight price list for spirits and tobaccos YENI RAKI CEP WHISKY GORDONS CIN WHISKY

Tel : 141220/ 141221/ 1412221141223/141224/141225/ 141226

KAYSERI: Serçe Önü Mah Yıldırım Cad. No: 1 Tel : 13947/ 11001 KONYA: Mevlana Belediya Sarayı Tel : 12032/10000

Cad.

KOPENHAG : Ved Vasfarport 6-1612 Tel : 144999 Cophenhange KÖLN : Deichmann Haus. Bhnhof-Vorplatz 7-9 Köln 1 Tel : (0221) 13407/ 134072 KUVEYT: Al kazemi Travel Agencies "Aiabrar" Homaizi Building. Fahat Salem Sir. Kuwail Tel : 420777/ 412593/ 412907 LEFKOŞE : Cengiz Han Sokak. No. 5 Köşklü Çiftlik. Nicosia Tel : (020) 71061171382

LONDRA: 11-12Hannover Sir. WIR 9 HF London TP-1 : 01-4999247/ 4999248

MALATYA: Dörtyol Halep Cad. No. 1 Satış Bürosu Tel : 11922 - 14052 MERSIN: Mersin Belediyesi, Ulu ÇLarş ı. No: 22/ 24 Tel : 15232 MILANO: Via Albricc i 3.20122 Milane Tel : 866350/ 8056233/ 8053976 MONIH: 2 Bayern Str. 4345/1 8. München Tel : 539415/5394171 539418/539419 NORNBERG: 8500 Nürnberg Am . Plarres 8 Tel : (0911) 265301/265302 Avenue PARIS: 34 L'Opera 75002 Tel : 2651710

de

RIYAD GSA ABC:Travel Ageney Al Arbaean Str. Riyadh Tel : 4779003- 4779055 RIZE: Belediye Karşısı Tel : 1007 ROMA: Piazza della Republica 55 Rome Tel : 4751149/4743556 ROTERDAM: Weena 140 3012 cr. Tel: 332177/332465 Rolterdam SAMSUN: KAzımpaşaCad No: 11/A Tel : 13455 STUTGART: Lauten chlager Str. 20.7 Stutgart 1 Tel : (0711) 221444/ 221445 STOKHOLM: Vasegaton 7. 10120 Stockholm Tel : (08) 218534/218353 ŞAM

(Damascus) GSA AI-Faradees Travel and Tourism Ageney P.O. Box 6132 Hayssalon st. Dar el Mohandiseen DamascusSyria TAHRAN: 4000 Avenue Hafes 3 rd . floor No: 7 College- Crosing Tahran Tel : 669026/664609 TOKYO GSA JAL: Daini Building Merunouchi. Tokio Tel : 743551 TRABZON : Kemerkaya Mah . Meydan Parkı Karşısı Tel : 11680/13446 TRABLUS : Muhammed Megarif Sir. Cezayir Sq Tel : 38236/48798 Tripeli VAN: EnverPerihanoljlu Iş Merkezi Cumhuriyet Cad. 196 Tel : 124111768 VIYANA : Opern'gasse 3.1010 Win Tel : 563796/563768 ZURIH: Tal Str. 58.8001 Zurih Tel : (01) 21185767/ 2111070/2110071


sinema

Çevir~i

film

sanı;ı:y:la

birlikte

kadın

ha~anıarı

da

artı~r ' ' M e r i c a n Jigolo", Officer and Gentleman" ve "Breathless" adlı filmleriyle birdenbire uluslarası bir seks ilahı durumuna gelenyakışıklı aktör Richard Gere, şu anda ünlü romancı Graham Greene'in bir romanından beyazperdeye uyarlanan yeni bir fllmin çakirlllyle ugra.şı.yor . Çevird.igi film sayısı.yla birlikte kadın hayranlarının sayım da günbegün kabaran Richard Gere, son derece düzgün fizi.gi ve anlamlı yüz hatları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Ünlü romancı Graham Greene'in "The HonoraryConsul" romanından aynı adla beyazperdeye adapte edilen fllmde Richard Gere başrolleri ünlü aktör Michael Ca.ine ve adı sanı du;yulmamış Meksik.alı Elpidia Garrillo adlı bir aktriStle paylaşı.yor. adlı

"The Honorary Consul" ( Fahri Konsolos ) adlı fllmde konu edilen olaylar bir Güney Amerika ülkesinde geçiyor ve politik ö@;eler a@r bası.yor. Gerilla savaşının, korku ve şidde­ tin hakim oldu@;u bu G. Amerika ülkesinde iki karşıt safta yeralan Richard Gere ve Michael Ca.ine genç bir kadına ( Elphia Carrilo) ya aşık olurlar ve her ikiSi de bu cazieli genç kadının sevgiSini kazanabilmek için amansızca bir mücadele içine girerler. İngil:iz yönetmen John Mackenzie'nin yönetmenligini

Beyaz perdenin yeni seks gençkızların

yaptı,gı

ilahı

Richard Gere bir anda sevgiliSi oldu

filmin büyük ilgi u;yandırac~ sanılı.yor . Beyazperdede seks ilahı olarak adını duyuran Richad Gere ve yılların tecrübeli aktörü Michael Canie'in yanında başrolü paylaşan Meksik.alı aktriS Elpidia Carrillo'nun da bu film sayesinde sinemada adını duyuracajh belirtiliyor.


ŞARLO'NU

iLE TORUN • FILMDE OY Dedesinin adını taşıyan Charlie birbiri a rdına film teklifi alıyor arto'nun (Chartie Chaplin) kızı ve ünlü Fransız aktörü Maurice Ronet'nin eşi olan Josephine C plin, eşi Ronet'i kaybettikten sonra bir süre film çevirmedi. Oysa, şimdi kocasının da acısını unutmak, kendini mesleğine vererek avutmak üzere yer niden beyaz perdeye döndü. osephlne bu dönüşünde yanına ilk eşinden olan oğlu 12 ya~n­ daki Char1ie'yi de aldı. Oglu ile ilk kez oynayacak olan Josephine, ba ba s ı nın oğlu için "Benim adımı taşıya n torunum, bir gün benim gibi oyuncu olacaktır" dediğini hatırlata­ rak, şunlan ilave ediyor:

J

- Babamın bu dileği şimdi gerçekOğlum bir dolu film teklifleri almaya başladı bile ... Ben onun dedesi Şar1o gibi ünlü bir aktör olacağına l eşti.

inanıyorum .

arto'nun üç kızından biri olan Josephine, annesi ve babası tarafından operacı olarak yetiştiri Oysa, genç kızlığa adımını attığın ­ da Josephine sinemavı tercih etti. Diğer yandan üç yaşındaki oğlunu da piyano dersleri vererek yetiştirmeye çalışan genç yıldız "o da benim gibi ileride sinemavı seçerse, hiç şaşmam " diyor.

Ş

imdi çocuklanna hem anne, hem de babalık yapan Josephine Chaplin, yakında bu yılk i ik filmine başlayacak. Kanada'da çevireceği "Proje 1986" adlı kurgubilim türündeki bu filmde, Richard Berry ve Shirley Maclaine ile birlikte oynayacak.

CD


Yaşami kolaylaşt1ran, gücünü insan1n hizmetine adayan, güv~n yaratan,

menzile ulast1ran üc, SUPERMAN ,

M.A.N. 26.281 DFS Çekici Kamyon

M•A•N

"Her zaman

halkın malı, halkın MAN'ı"

Kam yon ve Otobüs Sanayi A . Ş . ( ırpıcı Yolu 10. Topkap ı · İstanbul. Te l: 576 20 40 (5 hat): Teleks: 22367 man tr


kadın

Eller güzelli~n aynasıdır

• I

şleriniz ne kadar fazla olursa olsun ellerinizi ihmal etmek

do~ru de~ldir. Unutmayın ki, elleriniz güzelli~inizin aynası­ dır. Aşa~daki tavsiyelere uyarsanız elleriniz güzel ve bakımlı olacaktır.

e Her gece ellerinizi kremleyin. (Gliserinli limonlu kremler çok iyidir.) e Manikar yapmadan iince ellerinizi ılık sabunlu suda yumuşatın ve e tırnağın dibine fazla bastırmayın. e Ev işi yaparken mutlaka lastik eldiven .kullanın. e Yazın ellerinizin tıstilne gUneşten koruyan krem sUriln. e Tırnaklarınızı tek yiinden tiirpaleyin. e Tırnaklarınız kolay kırılıyorsa sivri şekil vermeyin. e Tırnak altlarını pamuk uçlu çubuklarla temizleyin. e Çok uzun pençe gibi tırnaklardan kaçının. Oje sarerken, e Ilk {:)nce bir kat renksiz besleyici ve kuvvetlendirici oje sariln. e (Jnce tırnağın ortasına, sonra yanlarına sUriln. Çabuk bozulmaması içinde uçlara ve biraz da

uçların altına

sariln.

elki kat renkli oje sariln ve bir saat s areyle ojeyi çizecek işler yapmayın.

e Oje parmaklarınıza bulaşırsa, asetona batırılmış pamuklu bir çubukla temizleyin. e Teninize uygun renkler seçin. Rujunuzla aynı renk olması şart değil, ~ e sadece uysun.

Size üzüntü veren hatıralannız varsa, .onları unutmayı

..

~

..

ogrenmız W.E Sangster enim hafızam çok kuwetlidir. Şahit olduğum herşeyi iyice hatırla· yabilirim. Işin tuhafı ben, Fransız Filozofu Henri Bergs On'un şu sözünün ifade eMi hakikati pek iyi bilenlerdenim. "Hafızanın vazifesi bize yalnız hatırlatmak d~il aynı zamanda bildiklerimizin bir kısmını unutturmaktır."

B

Bir çok insanlar haddinden fazla unutkandırlar. Bazen insanlar unutkanlıklarının cezasını çekerler. Fakat unutkanlık , bazen zannedildi!ji kadar zararlı degildir. Tabii doğum günü kocası tarafından unutulan bir kadın bunu hoş karşılamayacaktır. Bana, unutulan şeyler in mi daha zararlı olduğu

sorulsa hiç tereddüt etmeden ikinciyi zikrederim. Hepimizin unutma kabiliyetine olduğu kadar, güzel bir hafıza!ia da ihtiyacı oldu!ju kabulü zorunlu olan bir gerçektir.

Zaman geçmesinden ve ilgisizlikten d~an unutkanlık tabii bir şeydir. Zamanın her şeyi unutturduğu sözü ise, hem d~ru hemde yanlıştır. Zamanla insan sevindirici hadiselerle karşılaştığı için acı tecrübeleri ve hatıraları yavaş yavaş unutacaktır. Şuurlu

kafalar daima iyi şeylerden

hoşlanırlar.

Kilitürlü ve şuurlu insanlar

acı hadiseleri unutup daima mesut olayları hatıriarnayı bilirler. Insanın bu hususta kendi kendine yardımcı olması şarttır .lnsan~lu acı bir olayı hiç bir zaman unutmayabilir, fakat o olayı hatırladı!jı zaman tesiri altında kalmamayı zamanla öğrenmelidir.

Kendileri ile görüştü!jüm insanların çoğu, kendilerine bir oyun oynandı1jı zaman iÇeriernekte haklı olduklarını ifade etmişlerdir. Halbuki yapılan hareket ister haklı ister haksız olsun güvenmek ve intikam hissi beslemek hiç iyi de1jildir. Marifet bu gibi hislerden kurtulmayı bilmektir. Bu tip hislerden kurtulabilmek içinde unutmasını bilmek lazımdır. Insan bir şeyi hatırlamak için hafızasını zaman zaman yoklamaya mecburdur. Bunun aksf ise herhafıgi bir konu ile ilgilenmeyerek onu zamanla unutmaktır. Kafa~da daima enteresan şeyler bulundurmaya gayret ediniz. Zaten hepimiz ~le şeyleri düşünürüz. Bunlar arasında işimiz i nasıl yapaca1jımız, tatilimizi nasıl geçirece1jimiz, imtihanda veya işimizde muvaffak olup olamayaca1jımız gibi düşünceleri zikretmek mümkündür. lnsanın unutm~k isted~ şeylerin çoğu hakikaten unutulması gereken şeylerdir . Unutan insanlar, unutmayı bilen insanlar tabiatla işbirli!ji etme sanatını bilen kişilerdir.

Ben unutmanın zevkine 10 sene önce vardım. Bundan sonra herkese bu konuda tavsiyelerde bulunmaya başladım. O sene noele d~ru evimize bir misafir gelmişti. O anda ben son noel tebriklerimi yazmakla meşguldüm. Bir aralık o, zarfların üzerindeki adresleri tetkik ederken birdenbire kendini tutarnadı ye "bu adresi herhalde yanlışlıkla yazmış olacaksın ona tebrik gönderece!jini hiç tahmin etmem" dedi. Ben neden göndermeyeyim deyince "onun iki sene önce sana yaptıklarını bilmemezlikten mi geliyorsun? yoksa seni öldürmeye kalkınca mı ona düşman olacaksın" dedi. Misafirimizin neyi kasdetti1jini izahatten sonra anlayabildim. Daha ~su hafızamı yoklayarak bir anlamda zorlayarak hatırlayabildim olayı.

aen o hadlseyi unumuştum oysa.

Tabiiki tebrik kartını postaya atmak hususunda hiç tereddüt etmedim. Şimdi o şahısla gayet iyi görüşüyor ve üstelik çokta iyi anlaşabiliyorum.


Hayvanla hayvan, insanla hayvan arasındaki dostluklara pek kolay rastlanmıyor. Ama arada bunun güzel örnekleri de var .

•nsaniann

aralannda dostluk kurmalan için uzun süreye gerek yoktur. Çoğu kez kısa yoldan , bazen de rastlantılar sonucu kurulur, dostluklar. O;sa, hayvanlar aleminde dostluklar kolay kolay kurulamaz. Çünkü, farklı tü~er­ den gelen hayvanlar, özellikle beslenmede birbi~erini yiyecek derecede hırslanıyor, ölümü dahi göze alabiliyo~or. Bütün bunlara rağmen , hayvanlar orasında da dostluklara rastlamak mümkün . Tı pkı bu fotoğraftardo görüldüğü gibi. .. işte evin köpeği ile muhabbet kuşu inanılmaya ­ cak bir dostluk kurmuşlar. Köpek, kuşa sald ı rocağı yerde, aksine onu diğer düş­ manlardan koruma görevini de üstlenmiş . Şimdi bir de insanla, hayvanlar arasın ­ daki dostluğa ömek verelim. Ünlü Chipperfield sirkinin en küçükleri olan Richord ile Plilip fotoğrofta gürülen bu iki tonluk flle istediklerini yaptırabiliyo~ar. Fil de bu küçük dostlanna hiçbir güçlük çıkartmadon isted iklerini yerine getiriyor.

I


egıencelik

~~ BULMACA

1

e

•o • o

o o

SOLDAN SAGA: 1- Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin tür1ü oyunlar1a birbirinin sırtını yere getirmeye çalışmasporu-Halk dilinde köpekKimi kadın eşyasının kananna konan bir çeşit dar tentene. 2- Yoksullara yiyecek dağıtmak içn kurulmuş hayırevi - Bir cins güvercin. 3- Uytuk ile baldırın bir1eştiğ i oynaklı bölge - Üstü örtülü pazar yeri - Katalik kilisesinin başkanı. 4- El yazısında olduğu gibi üstten sağa doğru eğ i k olan basım harfi - Bir iç o rganımız . 5- Kimi cisimlerin kendileri hiçbir değişmeye uğramadan , başka c is imierin bileşimlerine yaptıklan etki- Bir nota. 6- Sarhoşluğu geçmiş olan -Yiyecek parası. 7- Tantalın simgesi - Bir tür kaba ve kalın kumaş - iri taneli bezelye. 8- Ayağın topar1akça olan art bölümü. 9- Köpek yiyeceği­ Küçük şehir, kent. 10- Ham ile olgun arası- Zihin ve bedenin ene~ik hareketi. 11- Tüfeğin namlusu ucuna takılan bıçak- Pantelonun apış arasına gelen kısmı. 12- Us- Dolaşma, devir- Atın yavrusu . YUKARIDAN AŞAGIYA: 1- Olaytann durumu, işlerin yürüyüşü- Giysinin boyun bölümü. 2- Umut- Hasta ya da sakat olup hayatını yatakta geçiren kimse. 3Bir üzüm türü- Muhtemel. 4- Erken-Takılmışad-ilkel birdeniztaşıtı. 5- Yüksek bir ülkü uğrunda ölen kimse - Havanın yüksekçe katmanlannda, çeşitli yığınlar biçiminde görünen su buhanndan olma meteor. . 6- Takıntı - Bir peygamber. 7- Birnota- Suyu, nemi olmayan . 8- Boru sesi- Uç katlı bir balık ağı- Yüz metrekare tutanndaki yüzey ölçü birimi. 9- Hattanın yedi gününden biri - Selenin simgesi. 10- Değer1i bir taş- Geminin kaplama tahtalan arasını üstüpü ile doldurup zitt1eyerek su geçirmez duruma koyma işi. 11 - Bir cins baykuş- Damızlı k erkek sığır. 12- ilgi- Altın , gümüş gibi kıymetli madenierden yapılma şeyterin saftık derecesi.

~ -a


Kaleterasit hazır sıvalarının 26 değişik rengi ve 5 değişik tipi vardır. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Tatbikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarınızın dış cephelerini güzelleştirmek için yapacağınız en uygun seçim Kaleterasit'tir.

11Im!Jm7E!rasil"akıll.ı secim"

SlVA SANAYi A . Ş . \'Fatırika: Reşit Paşa Cad . No: 125, Avcılar- istanbul Tel : 573 48 87


o

e

····.................······.... .. ·....

......../··········................ .") :::·:~:::.'.:= \ ..

A

D

E

\

!

N

i {.············ ·········..

. / ......-· ········...........··•···

/ .......................\

.......

Z·....... '·

...................··

...-)

·· ·········· ..........

···....

..........\

o

c

-------.r.ı·

1 1

,/

,,/ ,'

ı

/

"' '' ...

,,.

\'$.

~~ 1


( ...... /

.--r \ \ :"

....·············...

..

'Ifi

'V

<-,....

.... ,_<?,(Y '''''''

,,

,.,/

1

.··

~ ~ .. C!!;;::.·.;:=::_~:::~-------:;:Şi ·~:~· - ...

. IÇ HATlAR

j DOMESTIC ROUTES 40

i

b

oOalli

~:....._...

1

R

u

.......................s.. ..-·"'

o

-

J..

..


Whenever you need a bank in Turkey, look out for an İş Bank, Turkey's largest commercial bank. Iş Bank has 898 branches throughout Turkey, so you shouldn 't ha e to look too hard. Inside, you'll not on~y a ;warın welcome, but :.;'Qil~ a :tüll range of mod-

em professional banking service s. So the nex tıme you want to change money, or need any of our other facilities just pop in where you see our sign.

iŞ iANKil

·t ' pronounced ı.s in T~rklsh. means business.

1984 04  
1984 04  
Advertisement