Page 1


Ekim/October

TVU JU.YA 1'DI..I.AAi t'lV1K.IAX IJIU.J . . .

•! •.,,~ı' • r

1

içindekiler \Contents

1 983 60 Ayın

Haberleri ................................ 2

THY'den Haberler .................... ...... 5 News From THY ............................ 6 Yeni Terminal Binası ........................ .. ....... 9-10-11

Açıldı

Alahan

Manastın

.................. ... ..... 13

Atatürk ..................... ...... .. ....... ...... 17 Cumhuriyetimiz 60 Yaşında ............................... 18-19-20 Guide .. ........ ................. .. ........ ....... 22 THY Uçuş Haritası THY Route Map ........ .... 24-25-26-27

ncı yılını

yılının Ekim eyında CumhUI1yet'im1zin

kutluyoruz.

CumhUI1yet, vata.rumızın kurtarıcısı Atatürk'ün m1lletim1ze en kutsal a.rına~anı olup Türlt m1lleti bu de~erli ~anı altmış yıldır ineitmeden muhafaza etmekte ve ilelebet muha.fa.zeya da kararlı bulunrn.a.ktadır. CumhUI1yet'im1zin kurucusu bOyük. önder Atatürk "İstikbal göklerdedir" vecizesi ile havacılıkla ilgili asli hedefıni vermiş, havacı.I.®rruz CumhUI1yet dOneminde yeterli zemin ve deste~ bularak bugünkü sev1yesine ul~mıştır.

CumhUI1yet dOneminde sivil

havacılıkta yapılan çeşitli

aşa.ma.lar zincirinin bir halkası olarak hizmete açılan YeşilkOy Havalimanı dış hatlar term:inali de şüphesiz ki

60'ıncı yıl

dönümünün en güzel eserlerinden biri olacaktır. Memleketimizdeki b'Czyılk devlet kuruluşları gibi, Atatürk'ün bir eseri olan ve buyıl50 nciyaşını idrak eden THY sizlere Ekim aorı maga.zini ile birlikte Atatürk'ün 10 ncuyıl nutkunu, 10 ncu ve 50 nci yıl marşlarını bir kaset içinde surıına.k:tallı.

O'nu ve

hatıralarını şükranla

aruyoruz.

Mini Sirk ................................ .. ...... 29 Dövme

Sanatı

Freud Yeniden E~lencelik

............ .. ...... .. .... 30-31 Yaşıyor

........... .. ......... .... ..... ...... 34

Nevşehir Yeraltı Şehri

Kadın

..... ........... . 32

.... .... .... .... .. 36

........ .. ............ .. .................... 38

Tourism .... ................. .... .. ... 40-41-42 Guide .. ........................... ........ ....... 43 Yel

De~irmenleri

.................. ........ 45

Sinema ..... .... .......................... . 46-47

Yıl:

1

Sayı:

6

Türk Hava Yolları adına Sahib i (Publisher) Cengiz Sakaryalı/Yazı işleri Md.(Managing Edltor): Uçal Dalgıç/Genel Yayın Danışmanı (Consultant Editer in Chlef): KorayGOney/Yay ın Kurulu (Publishlng Board ... ): lıyas Albayrak, Emre Betln, Engin Öldemer, Çetin Özbey/Dış Temsilci ( Representatives.Abrood ): Yatar Kızılöz, TOrkay Erkay/Yurtiçi Haberler ( News From Home): TOrk Haberler Ajansı/Yu rtdışı Haberler ( News From Abrood ): ABC Ajansı, Camera Press, Medla Press, lmages Press, Shootlng star Fotoğraf(Photography): SUha Batoran, Nihat Gömlekslz, Kutlu Ertuna, Sedat Tuna, Şemsi GOner, THY Reklam MOdOriO~O arflvi/Graflk (Graphists): Cenajans, Ilgi AŞ., Duygu Tamer/Reklam Yönetmen liğ i (Advertising Representative): Cengiz Yalvaç, Cenajans Rek. AŞ. Osmanlı Sak. 19 Taksim-Istanbul· TURKEY Tel: 145 07 66 · 145 46 90/Dizgl (Type Settlng): Paymaf AŞ./ Renk Ayırım ı (Colour Seperation): / Filmler ve Baskı ( Filmed and Printed by) ~ CemOfsetMatbaacılıkSan.AŞ. Istanbul-TURKEY Tel: 579 43 13/Yönetim YERi (Head Office): TOrkHava Yolları Halkla lllfkller BafkanlıOı Cumhuriyet Cad. 199-201 Elmadağ-Istanbul-TURKEY Tel: 140 21 59


ayın

haberleri TÜRKİYE İS,

BANKASI BERLiN'DE SUBE , AÇTI ÜRKIYE Iş Bankası'nın Frankfurt ve Londra' dan sonra Avrupa'daki üçüncü şubesi Berlin'de hizmete girdi. Iş Bankası'nınözellik ­ le Avrupa ve Ortadogu'ya yönelik faaliyetlerine hız kazandıracagı belirtilen yeni şube, yurt dışın daki Türk ışçilerı ile ihracatçı ve müteahhit firmalara hızmet vermeyi hedefliyor .

T

Bankanın yurt dışına yönelik girişimleri konu sunda yapılan bir açıkla mada , Iş Bankası'nın Suudi Arabistan Merkez Bankası tarafından "teminat mektupları kabul edilecek ilk yabancı bankalar" listesinde yer almasından bu yana, Türk bankacılıgı­ nın Ortadogu'ya girişinde yapiiğı öncülügü sürdürdügü kaydedildi.

Sıvas,

21, (THA).. Sivasın balıklı kaplıcalan bu yıl yerli ve yabancı ziyaretçi akınına "Doktor balıklar"dan şifa uman bir ziyaretçi havuzda görülüyor.

ugradı. Foto~rafta

kaplıcalardaki

Ünlü bahkh kaphca Japon televizyonunda Sivas'ın balıkit kaplıcasının bu yıl yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradığı

ve Japon TV'sinin kapitea ile ilgili bir belgesel hazırladığı bildirildi . THA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sivas 'ın Kangal ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan " balıklı kaplıca"sına, gezmek ve tedavi olmak amacıyla gelen ziyaretçi sayısında bu yıl büyük artış oldu.

Özellikle cilt, deri, romatizma ve böbrek hastalannın ziyaret ettikleri kaplı ­ cadaki balıkiann tedavide etkili olduklan bildirildi. 36.5 derece sıcaklığı bulunan kaplıca ­ da Japon TV'si belgesel hazırladı. Yerli, yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan balıklı kaplıcasının çevresinde bu yıl 700'den fazla çadır kuruldu.

TRAKYA'DA ALTlN ARANlYOR aden T et k ik Arama Enstitüsü (MT A) tarafından Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Iğneada mevkii yakınlarında arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

M altın

MT A yetkililerinden

alınan

bilgiye göre

"Bu haritaların incelenmesinden sonra, olumlu sonuç alınırsa detay jeolojik haritalar çizilecek, projenin uygulandığı bölgeden alı­ nan örnekler labaratuarda incelenecek. Örneklerde altın bulunması ve bu altının işletmecilik açısından karlılık göstermesi halinde _kazı yerleri saptanarak madenin çıkar­

Iğneada civarındaki altın arama çalışmaları

tılmasına başlanacak.

için bu yıl30 milyon lira harcanacak Bölgenin birinci derece jeolojik haritalarının da çıkartı ­ lacağını açıklayan yetkililer şöyl e dediler:

Altın arama çalışmalarının açıklandı. (THA)

0

dört yıl süreceği

Iş Bankası yetkilileri, bu ay başında Paris'te 15 •:r.bancı bankadan toplam 150 milyon dolarlık kredi saglanmasını öngören anlaşmanın imzalandıgını

ifade ederek, söz konusu kredinin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine büyük bir destek olacağını belirttiler ve kredinin işleyişi konusunda şu bilgileri verdiler:

"Ortadogu ve Kuzey Afrika ülkelerinde iş üstlenen Türk müteahhitlerine kullandırılacak kredi, uluslararası mali piyasalarda ülkemize ve bankamıza duyulan güveni yansıtması bakımından son derece önemlidir."

FİLLER

iNSANLARLA BİRLİKTE UÇTU üney Afrika Havayollarına ait Boing 747 tipi bir uçağa Johannesburg Havaalanı'nda yolcuların yanı sıra 7 yavru fil de bindirildi.

G

Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Pargetirilen fillerin yanında ayrıca S öküz ve 2 boğa da New York'un Kennedy H avaalanına götürülmek üzere kendilerine ayrılmış özel bölüme yerleşti rildiler. kı'ndan

Güney Afrika H avayolları sözcüsü, yük ve yolcu taşıyabilen uçaklarda ilk kez böyle bir yük götürdüklerini söyledi. (THA)


REACB TIIE TURKISH MARKET AIY1'111E FROII AIIWIIERE. ADVERTISE ll BÜBRİYET, TURKEY'S TOP DAILY IEWSPAPER.

Hürriyet is the most widely read Turkish newspaper in Turkey and abroad. It is the only Turkish daily using high-speed facsimile page transmission for simultaneous printing across Turkey and in Europe.

(The colour pag es o f the Financial Times Continental Edition , fo r example , a r e p rinted at Hürriye t' s plant in Frankfurt).

Hürriyet will carry you r message tli.roughout Turkey ,~;l~~i~~and to Turkish communities in Its latest offset presses provide ~ Europe without you're even the finest colour printing . having to leave home .

Advertisin g Offices : ISTAN BUL

FR A NKFURT

LONDON

Tel : 26 20 00 - 26 20 20 Tele x : 22249

Te l: 0611 - 69 10 74 Tele x : 0416536

Te l: Ol - 491 79 57 Te le x: 27170


ıfl TÜRKiYE iMAR BANKASI T.A.S. "lndeed, it is a tiny world when you look for quality in service"


thy'den haberler 1983 - 1984

Kıs •

Tarifesi Belli oldu THY nin 1 Kasım 1983 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 1983-1984 kış tarifesi Eylül ayı sonunda basılı hale getirilerek yurtiçi ve yurtdışı satış teşkila­ tma dağ ı t ılmıştır. B öylece A centelerin, yolcuların kış döneminde yapacakları seyahatlerini, dön emin başlamasından bir ay önceden planlama imkanına sahip olma ları sağlan­ mıştır .

Türk Hava Yollan Türkiye'deki en yüksek satış yapan kargo acentalannı ödüllendirdi. 1982 yılında THY'ye yönelik en çok kargo satışını gerçekleştiren , Türkiye'deki !ATA Kargo Acentaları onuruna verilen kokteyl ve yemekte verildi.

başan şiltleri

l.lik ödülünü kazanan Barış Kargo Acentasının Pazarlama Başkanı Mahmut Sereter, 3.1ük ödülünü kazanan San Nakliyat Kargo Acentası'nın şildi Kargo Müdür Vekili Alpay Güngör taranndan verilmiş olup, 2.1ik ödülünü kazanan Doktoro!jlu Kargo Ac entası'nın şildi fuar öncesi !zmir'de verilmiş idi. şildi .

THY Genel Müdürü G.Kore'yi ziyaret etti üney Kore Havayolları (KAL) Genel Müdürü Mr C .H.CHO 'nun davetiisi olarak 12-15 Eylül tarihlerinde Güney Kore'yi ziyaret eden TI-!Y Gen'!l Müdürü Cengiz Sakaryalı , Genel Müdür Ticari Yardımcısı Metin Belbez ve G.Kore Fahri Başkonsolosu Ferda Kahraman , Seul ve Pusan'da tetkiklerde bulundular.

G

Buradaki KAL tesislerini de gezen Sakaryalı ve Belbez, Pusan'daki Türk Şehitl i !:ji'ni de ziyaret ederek çelenk koydular ve saygı duruşunda bulundular.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Kargo Müdür Vekili Alpay Güngör, ihracaata yönelik çalışmalan ile Ulusal Ekonomi'ye katkıdaki paylanndan ötürü Acentalara tek tek teşekkü r ederek, 1983 yılı sonunda tüm Kargo Acentalan 'nın satışları açısından tek düzeyde görmeyi arzuladı1jını belirtmiş, Türk Hava Yollan , Kargo Acentalan ve tüm ihra caatçıları koordineli bir çalışma içerisinde görmeyi ve dolayısıyla Ulusal Ekonomi'ye hep birlikte katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulamıştır .

AVRUPA HAVA YOLLARI

DUBAI HATTI

BİRLiGi İSTANBUL'DA

TOPlANDI ürk Hm -;ı Yolla rı ' nın davetiisi olarak lstan hul'a gelen "AVRUPA HAVA YOUARI BlruJCI"nin hm-;ıcı lı k politikası ve ticari kıxırd i n:Lo;yon konularındaki toplantısı ge<,ti ği miz günlerde )~tpıldı.

T

Air Fr:ınce , Hollanda Kralivet Hm:ı Yolları ve Sahena Hava Yollarının 19S.2 yılında kurduğu Hava Araşt ı rma Bürosu. daha son r.ıki vıllard<ı çalışma par:ılelinde gelişmiş ve tüm ·A,nıra hava yolların ın katıldığı hir birlik haline gel mişti.

klerinde TI--N'nin de bu lunduğu. A\nıpa Ülkelerinin tarifeli sefer )<tpan 20 ha\:ı yolu şirketi Genel Müdür mua,·inlerinin katıldığı toplantıda , ha\:t:tlanı yoku kabu l hizmetlerini kolavlaştırıcı ve hı z l;ınd ı rıcı iinlemlerin alınma ­ sı , kredi kaıtı şirketleri ile ha\:t vollarının ilişkileri \'e 19R4 vılı , -e daha sonraki vıllarda )<tpıi<ıGık olan ~:ıl ıŞmaların progr:ımlam;ı konuları giirüşü l dü .

Birliğin gelecek toplantısı 2R Kasım 19H3 Cuma günü Paris'te ):ırılat:ık. ( THA )

AÇILNOR THY. Kasım ayınthın itibaren Ort.ıdoğu'nun bir tit<ıret merkezi olan Dubai\·e veni bir hat a~·ıyor. Haftada bir gün Cumanesi günleri lstanbui - Duhai - K.:.ırachi olarak )<tpılacak sefer. Pazartesi günleri K.:.ır..ıchi - Dubai - lsta nbul diinü -

iin enıli

şü o l ar..ık rlanlandı.

Bilindiği gihi Birl eş ik Ar.ıp Emirliklerin in en Onemli tit:ıret merkezi olan Dubai, Oıtat\ıığu ülkeleriyle ilişkilerde de büyük etkinliğe sahir hir merkez. Bu veni hattın ihr.ıcatınıı ~~ı da olumlu katkı lar sa~ lanı<L~ı bekleniyor. ~iyle ki , günden güne Birl eş ik Ar.ır Emirliklerine büyük aıt ı ş giisteren ihr.ıcatımı z. 19Rl yılına giire 19R2 de %322 lik hir or.ında çoğaldı.


news from thy The 11-IY 1983 1984 winter Timetable is Now Available Turkish Airlines' 1983-1984 winter timetable, which will be effective from Ist November 1983, has been printed and distributed to all THY sales offices in Turkey and abroad. T ravel agencies and passangers are thus enabled to make their winter season travel plans a month in advance.

Turkish Airlines Presents Awards to Cargo Agencies with the Highest Sales Records urkish !ATA cargo agencies with the highest sales records in 1982, were awarded with pla · ques in recognition of their success. The awards made at a cocktail and dinner given in !heir honour.

T

In first place was Baris Cargo Agency, whose plaque was presented by Marketing Direc tor Mahmut Sekreter. In second place was Doktoroğlu Cargo Agency, whose plaque had been presented earlier in !zmir, before the start of the lzmir Fair. In third place was San Nakliyat Cargo Agency, whose plaque was presented by THY's Acıing Cargo Manager Alpay Gungor.

THY's General Director Visits South Korea General Director of Turkish Airlines Cengiz Sakaryalı, and Vice President (commercial) Metin Belbez, were accompanied by the Turkısh Honorary Consui-General in South Korea, Ferda Kahraman, during their tour of Seul and Pusan. Cengiz Sakaryalı was invited to South Korea by the President of Korean Airlines, Mr CHO. In the photograph Mr. Sakaryalı is seen being welcomed by KAL President.

The Union of European Airlines Meets in Istanbul he Union of European Airlines was invited by Trukish Airlines to hold its recent meeting in Turkey. The participants discussed aviation policy and trade coordination.

T

The Union grew out of the Avidtion Research Bureau, fom;ed in 1952 by Air France. the Ro yal Dutch Airlines and Sebena Airlines. In parallel with the growth of its work the Bureau was joined by more members, until today it is a union of all the European airlines .

0

The meeting was attended by the assistant general directors of twenty European airlines which run scheduled flights . Among the topic s discussed at the meeting were measures to speed up and simplify check-in services at airports, relations between eredil card companies and airlines, and the working agenda for 1984 and future years. The next meeting of the union will take.place on Friday 28th November 1983 in Paris.

In his address at the ceremony, Acıing Cargo Manager Alpay Gungor, thanked each of the winning agencies for their contribution to the export drive, and the national economy. Gungor expressed the hope that all the cargo agencies would achieve similar levels of success by the end of 1983. He stressed that Turkish Airlines intended to achieve a coordinated working relationship with the cargo agencies and exporters and thus make a joint contribution to the national economy .

THY SCHEDULES FUGHTS TO DUBAI rom November this yearTurkish Airlines is to beginflights to Dubai, an important trade cent · re of the Middle East . The flights. scheduled for Saturday each week, will fly from Istanbul to Dubai and from Dubai to Karachi, returning from Karachi via Dubai each Monday.

F

Dubai , one of the most important trade centres of the United Arab Emirates , is an influential centre of trade relations in the Middle East. This new flight route is expected to make signifıcant contributions to Turkish exports to the United Arab Emirates, which have recently recorded a rapid increase. In 1982 exports to the United Arab Emirates increased by 322% over the total for 1981.


OİNARSU YrnLULUJcrUR. BÜYÜK..SEHiRLEROEN - .. .. .

AllR G<mlRUR lNSANl, SESsiz \9E RAHAT KlYllARA ...

.x::x d ar su ın

"Zengin Halı"

TÜRKIYE GENEL DA GI TIMI: !STANBUL : 14896 20; ANKAR A : l 855 14; !ZMIR : 14 1834; ANTA LYA: 171 79; SAMSUN: 16009


haber

Yeni terminal binasının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Kenan Evren :

''iSTİKBAL ULAŞTIRMAS eşilk<iy Hava limanı 'nın , yeni tenninal binasının açılışı geçtiğimiz günlerele Cumhurbaşkan ı Kenan Evren tarafından yapıldı. Açılışa MGK üyeleri Genelkurmay Baş kanı Orgeneral Nurettin Ersin , Kara

Y

Kuwetleri Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ, Ha\'a Kuvvetle ri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya Deniz Kuwetleri Komutan ı Oramiral Ne jat Tümer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun ile Başhakan Bülencl Ulusu \'e diğer hakanlar katıldılar.


e

anı... Cumhurbaşkanı

gunun en heyecan veren Kenan Evren kurdelayı keserek yeni terminal

binasını

açıyor.

Seçkin bir davetli t opluluğunun ka tıldığ ı açılışta b ir yapan C umhu rbaşkanı Kenan Evren : · Atatürk, İstikba l g<iklercleclir. d emişti . Bu söze şunu da ekleyebiliriz: İ stikba l hava ulaşt ınnasına bağ lıd ı r, dedi . Daha sonra kurele l ayı keserek aç ılı ş ı yapan Cumhurhaş kanı Evren, ve ni tenni nal bi nas ını gezdi , ilgililerden bilgi a ld ı. · Yeni terminal binas ında apron ile temıina l arasına monte edilen do kuz adet kürüklü k<iprü ile 5 jumbo jet, 2 DC 10 ile 2 adet de Boeing 727 tipi uc.;·ak, aynı anda va n aşabilivo r. B<ivlec:e, vıl da 1.5 m ilvon o lan volcu kapasites i: 5 mily(ma c.;ı k; ~m. · · konuş ma

®


terminal

binasını

tanıtan

kitap

hazırlandı .

.ıvr.

Dif!.er yandan, Cumburiı~·timizin 60. yıldönii m t"i dok~ı ·tstı'ltt l 'ltışttmıa Bakanltf!.t da hir kitap baztr!tmuş olup, Cumlmıiı~·t Ba_ı1·amt nda daf!.tllkıcakllr.

c

Modern bir şekilde inşa edilen Yeşilköy dış hatlar yeni terminal binasında herşey elektronik araçlarla donatıldı . Bu ayrıcalık daha girişte farkediliyor.


bilgisayar dünyasından iletişim dünyasına ... space~•

. Lr

elektronik telefon santralı ...

---

Space NET, ileri teknolojinin üstün ürünüdür ... lOO'ü aşkın ilginç özelliğiyle. kuruluşların haberleşmelerini hızlı , şekilde karşılar .

ekonomik ve sistemli

1 4/24 ile 20/200 hat kapasitesi arasında, ihtiyaca göre seçim imkanı sağlar ... En zorlu çevre koşullannda bile, yıllarca aynı etkinlikte çalışır.

N~tas Nortlwrn fiKir/C 'r,lil/romünı/to$;;;A .S

Alemdağ Caddesi, Ümraniye, Üsküdar, iST. Tel : 335 "11 00 Teleks: 22413Netf TR.

ileri teknoloji ... güclü servis ... zengin özellikler


tourism Toroslann eteğinde bir tarih hazinesi

AlAHAN ürkiye'nin zengin tarih hazinelerinden önemli bir bölümü de İçel ilindedir. Mersin, Anamur, Mut, Silifke ve Tarsus yörelerinde sayısız tarihi eserler yer alır. Bu arada bölgedeki mağaralarda tarih ve doğa içiçedir.

T

İçel'deki tarihi kalıntılardan biri de Alahan ' dır. Mut'un 25 km kuzeyinde Toroslann yamacında bulunan Alahan 440 yılında yapılmış, Bizans eseridir. Kesme taştan yapılan bu eserde han ve kiliseler yanyanadır. Üç kilise ile üç yazıtı tarih bakımından önemlidir. İçerisi baştan başa semb"ol ve resimlerle süslüdür.

Alahan, an Histarical Treasuıy in the Foothills of the Taurus Mountains

'"'

The province of Ice! on the Mediterranean, is the location of a large share ofTurkey's rich store of histarical treasures. There are innumerable histarical sites in the region of the towns of Mersin, Anamur, Mut, Silifke, and Tarsus. In the large number of caves in the region, history and nature combine to form unforgettable sights.

ouesswhere CARLTON is located? . Right on the c oast of the magnificent Bosphorus . IS minutes from the city cente r . In a perfect sening f o r a pleasant and rewarding stay.

Alahan is one of Icel's histarical places of interest. Situated in the foothills of the Taurus mountains 25 kilometres north of Mut, Alahan is of Byzantine origin. Constructed 440 years ago of cut stone, it cansis ts of a caravanserai and three churches. The three inscriptions in the chu rches serve to date the structure, whose interi or is entirely covered with symbolic decoration and pictures.

TURBAN CARLTÖN HOTEL Tel: 1621020 - Telex: 26260 CARL TR Yeniköy - İ Sf ANBUL - TURKEY T.C. TURİZM BANKASI A.Ş.


röportaj

BABA CHARLES OGLUNU KUCAGINDAN iNDiRMiYOR er çağın her toplumun , hatta her ailenin çocuk yetiştirme yöntemleri özgün koşullara göre değişiklik gösterebilir. Hemen her şeyde olduğu gibi, çocuğun bakım , beslenme ve büyülüimesinde izlenen yol ve yöntemler birbirinden farldı olduğu gibi, sürekli de değişim halindedir. Bu kural hiç kuşkusuz Kraliyel Sarayı için de geçe~iliğini koruyor. Öy1e ki, Prens Cha~es'ı sıradan bir insan gibi kucağında oğluy1a görenler onun modem bir baba olduğundan da kuşku duymuyo~ar. Oğlunu çağdaş ve modem bir baba gibi yetiştirme konusunda kara~ı gözüken Prens Cha~es'ın bu tutumunda Lady Diana'nın büyük ölçüde etkili olduğu zannediliyor. Kraliyel Ailesinin bugüne kadar görmediği yepyeni alışkanlıklan 14 ayını dolduran Prens William sayesinde gören Kraliçe koşullar ne olursa olsun, bir Prens in oğluy1a ilişkileri konusunda dahi ölçülü olması gerektiğini ve bu konuda da protokole uyulması gerektiğini şidde"e savunmasına rağmen, Prens Cha~es kurallan bir yana iliyor. Dadılannın ve diğer bakıcılannın bulunduğu bir yerde bir Prensin oğlunu kucağına alma gibi bir hala işlemesi Cha~es'ın sürekli eleştirilere hedef olmasına neden olur1<en, o oğul sevgisini doya doya gideriyor. Kraliçeye ait bir uçaklan iner1<en görülen Prens Cha~es kucağında oğlu William ve yanında kansı Diana olduğu halde mu"u bir aile tablosu çizer1<en 14 ay1ık Prensin de babasının kucağında keyfine diyecek olmadığı fotoğraftardan izlenebiliyor.

H


·. (J Tt'FP117UI.: J98.1 (i(ı,..$)

Tü.

aar t ·.e' zor\uyor Dünyanin en u---·-

500' ·· i~inde 3

an

va

.Akbank dünyamn en biiyük SOO bankası arasmda yer alıyor. "Euromoney" bütün dünyaca okunan ciddi bir bankacılık dergisidir. "Euromoney" dünya bankacılığı hakkında bir araştırma yaptı. Haziran sayısındaki sonuç listesine göre, Akbank dünyanın en büyük 500 bankasından biri. Aynca, özkaynak artış hızı açısından Akbank dünya ikincisi. Akbank ülkemizde olduğu gibi dünyada da hızla büyüyor, gelişiyor.

Londra·da açtığı ilk Türk bankası .Ak International Ltd. ve dünyanın New York,

Frankfurt, Londra gibi belli başlı iş merkezlerindeki temsilcilikleri Akbank'ın dünya ba.nkacılığındaki ve işlevinin göstergesidir. Akbank'ın

gücü güveninizden

AKBANK -Güveninizin eserf

yerinin kaynaklanır.


The founder and the first President of the Repuplic of Turkey:

••

M. KEMAL ATATURK ustafa Kemal Aatatürk. (1881-1938) was the founder and the first President of the Republic ofTurkey. Hewas bom in 1881 in Salonica. He graduated from the Military High School there, and then, in 1902, he began his military career at the Staff College in Istanbul as a staff officer.

Following the reform of the script, which was meant to be akin d of nationalism in the cultural field, Atatürk concentrated his attention on history. He established the. Turkish Histarical Society in 1931. Here, Turkey's histarical past was thoroughly examined and evaluated.

During his military term of office, he served in the Balkan War asa successful commander (1912 - 1914), he further took part in the First World War (1914 -1918); and afteıwards carried out various successful military operations.

With the reforms of Atatürk Turkish women, who for centuries had been left neglected, were given new rights. Thus, with the civil code passed Turkish women would enjoy equal rights with those of the men, could be appointed to official posts, would enjoy the right to vote and to be elected to the Parliament. The monogamy principle and equal rights for women changed the spirit of the society. With the reform on dress, women stopped wearing veils and " çarşaf ', men started towearwestem s tyle ha ts rather than the " fez ".

M

In the days fallawing his Ianding in Samsun on M ay 19, 1919, he convened the Erzurum and Sivas Congresses. On April 23, 1920, he opened the Turkish Grand National Assembly, and hence, rushed in to a series of efforts to establish a newTurkish State, the centre of which was to be Ankara. The Turkish forces under the extraordinary military acumen of Kemal Atatürk carried out the"War oflndependence" against the occupying allied powers and in the end won victories on every front all over the country.

Many other reform s had been achieved other than those already mentioned. As an example: In 1924 the WeekendAct, in 1925 In ter national Time and C alendar System, in 1926 Obligation Law ahd Commercial Law, in 1933 System of Measures keeping with the westem standards, and in 1934 the Surname Act.

On July 24, 1923, with the signing of the Treaty ofLausanne, the independence of the new Turkish Sta te w as recognised by all the states. Mustafa Kemal built up a new sturdy, vigorous state. On Oct. 29, 1923, he declared the new Turkish State a "Republic". Following the declaration of the Republic, the Caliphate was abolished.

As a result of the reforms, Turkey's economic structure was completely changed for the better. With the annulment of capitulations, fundamentals needed to secure a national and liberal economy were achieved. Atatürk' s view on the economy of the country lies in this saying, "The real master of the country, is the villager"

Atatürk besides being a military genius, a charismatic leader, was also a comprehensive reformer. It was then essential for the Republic of Turkey to be westemized in order to progress towards the !eve! of contemporary civilisations and to be an active member of the culturally developed communities. Mustafa Kemal dispelled his country's archaic beliefs and customs. For the salvation and survival of his people, Atatürk introduced reforms which he considered ofvital importance between 19241936. These series ofreforms were enthusiasticallywelcomed by the Turkish people.

Atatürk's foreign policy is based on, as he himself had underlined, "Peace At Home, Peace In The World".

The new Turkish State founded in 1920 required a new !ega! system. Atatürk. adopted the Swiss Civil Code as substitiute for Cananical Law (theological law- Şeriat Kanunu), and instead of the penal code then in force brought in the Halian Penal Code. Hence, the Turkish Legal System was modemized cansonant with the contemporary requirements. As a result of such a modification, secularism, one of the fundamentals ofKemalism, signi(ying the complete se paration of govemment and religious affairs, was adopted.

Atatürk had introduced thereformsin the spirit of the fallawing principles; Awareness of the national histarical past, love of the country and its people, the concept of a national language, love of independence and liberty, the complete unconditional sovereignty of the na tion, aspiration towards going beyand the level of contemporary civilisations, will to develop the national culture, the idea of trust in the Turkish people, faith in unity and interdependence, the principle of the separation of the army, the educational insititutions and religion from politics. Atatürk's principles are summed up in six ·fundamentals: - Republicanism, - Nationalism, - Populism, - Secularism,

Until the beginning of the 19th century, several educational systems were prevailing in the Ottoman Empire. Atatürk observed that such systems dominant at Muslim theological schools di d not meet the needs of the society. It was essential to establish a new educational system similar to the westem models. Thus the existing system was changed. In 1933 a university reform was introduced. One of the most im portant reform s ofAtatürk was the abalition of the use of the Arabic script and the adoption of the Latin script. In 1928 the new Turkish Alphabel was adopted.

- Etatism, - Reformism. Mustafa Kemal Atatürk. died in 1938 but attained immortality in the eye s of his people. As a commander he had been the victor of many battles, as a leader had influenced the masses, as a statesman had given the example of a successful administration and as a revolutionary had striven to alter the social, cultural, economic, political, and legal structure of the society at its roots. He was one of the most eminent personalities in the history of the world.


Yıllar süren zorlu bir mücadelenin ardın­ dan, 29 Ekim 1923'de, ilan edilen Cumhuriyet ile birlikte Türkiye, kendi kendini yönetebilme iradesine sahip, demokratik bir ülke durumuna gelmişti . Ancak, Atatürk bu düzenin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve toplumun çağdaş bir seviyeye erişebilmesi için, her alanda köklü değişiklikler yapılması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle, gerek sosyal, gerek hukuki, gerekse kültürel yapımızda pek çok devrimler gerçekleştirdi. Bu gün, 60. yılını kutladığımız Cumhuriyet yönetiminin ilanı ile başlayan ve Türkiye'yi bugünkü çağdaş ülkeler düzeyine getiren en etken faktör Atatürk devrimleridir. Cumhuriyetin yanısıra, toplumumuzun · şu andaki yapısının temel taşlarını oluşturan bu devrimierin de üzerinde durmak gerekir. Biz burada Atatürk devrimlerine kısaca değinmekte yarar görüyoruz.

Hilafetin Kaldırılması

(3 Mart 1924) Halifeliğin kaldırılışı, Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biridir. Böylece, laikliğe giden yolda en etkin adım atılmıştır. Islam terminolojisinde Hz. Muhammed'in ölümünden sonra ortaya çıkan halifelik babadan oğula geçmekte olup din ve devlet işleri birlikte yürütülüyordu. Milliyetçi ve demokratik bir idare prensiplerine aykırı düşen bu tutumu ortadan kaldırmak için T.B.M.M tarafın­ dan kabul edilen kanunlarla hilafete son verildi. Ülke halkın oylarıyla seçilen milletvekillerinin oluşturduğu T.B.M.M ve

Cumhurbaşkanı tarafından yönetilnııeye başlandı. Atatürk'ün bu konuda şöyle bir konuşması vardır :

- "Müslümimları halife heyulasıyla hala oyalamak ve aldatmak gayretinde bulu-


nanlar, yalnız ve ancak müslümanların ve bilhassa Türkiye'nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna hayal bağlamak da ancak ve ancak cehalet ve gaflet eseri olabilir.

Öğretim Birliği (3

Mart 1924)

çıkılmaz birtakım zor hesaplada uğraşmış, durmuştur. Zamanı bir takvimden diğerine çevirmek hem vakit kaybına,

içinden

hem de hatalar yapılmasına neden olmuş­ tur. Kullandığımız takvimin Avrupa ve Amerika ülkelerininkine uymaması dışa açılmak ve milletlerarası ilişkilerini güçlendirmek isteyen ülkemizin bu çabasını engellemiştir.

Türk Ulusu, bir an önce batı uygarlığı katmak isteyen büyük önder Atatürk, günün 24 saatten oluştuğu kuralını ve Miladi takvimin kabulünü T.B.M.M de onaylanan bir kanunla topluluğuna

Türkiye Cumhuriyeti, ulusal, demokratik laik bir sistemi amaçlıyordu . Onun için, artık günün gereksinimlerine ve çağın akışına uymayan monarşik temellere bağlı Osmanlı eğitim sistemini kaldırıp yerine uygar kişi ler yetiştirecek özelliklere sahip bir eğitim biçimi kurmak gerekiyordu. Atatürk'ün, "Eğitimdir ki ulusa ya özgür, bağımsız, ünlü ve yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da onu tutsaklığa ve yoksulluğa sürükler." sözleri bu düşünce­ yi vurgulamaktadır. Yarının büyükleri olacak genç neslin sağlıklı ve çağdaş bir biçimde eğitilebilmesi için eski Türkçe dini derslerin verildiği, kız ve erkek çocukların birbirlerinden ayn okuduğu medreseler kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı modern okullarda öğretim sistemine geçildi.

Şapka

Devrimi (25 Kasım 1925) Şapka

devriminin, Cumhuriyet tarihianlamlı bir yeri vardır. Kutsal inançların, dar görüşlü bazı çevrelerce yanlış empoze edilmesi yüzünden çağ dış ı bazı giysi ve başlıkların kullanılması Türkiye'nin ilerici yeni politikasına ters düşmekteydi. Atatürk bu devrimle yüzyıl­ lardır Türk halkının geri kalmasına yol açan cehalet ve softuluk duvarını ortadan mizde çok

kaldırdı.

Halka, kılık kıyafetin uygar uluslardan örnek alınmasının çağın gereği olduğunu şöyle anlattı.

"Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız . Çok acılar gördük. Bunun sebebi dünyanın vaziyetini anlamayışımız­ dır. Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır .

UluslararasıTakvim

ve Saatin Kabulü (26 Aralık 1925) Ulusumuz, tarihi boyunca, Hicri, Mali (Rumi) gibi takvik çeşitlerini kullanmış,

sağlamıştır .

Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926) Medeni Kanunun kabulü, laik devlet temeline gidişin en cesur ve en ileri

adımıdır .

Bu kanunla Türkiye, hukuk teokratik bir düzenden kurtularak, çağdaş ve insan haklarını gözeten laik bir devlet niteliğini kuralları bak ımından yarı

kazanmıştır. Yapı lan titiz araştırmalar sonucu yeni bir Avrupa ülkesi olan ve çeşit l i ırkların

birarada barış içinde yaşadığı lsviçre'nin Medeni Kanunu kabul edilmiştir . Tüm Ülke düzeninde köklü yenilik ve değişikliklere yol açan yeni kanunun kabulü, yabancılar tarafından da övgüyle karş ılanmıştır. Bir yabancı

yazar David Hotham" Atatürk devrimleri içinde en hayret verici ve ilerici olanı, !sviçre Medeni Kanununun kabulü'dür Şeriat hükümlerini, çok kadın­ la evlenme geleneğini ortadan kaldıran bu kanunlar, o zamana kadar erkek egemenliğinde olan kadına, kanun önünde eşit hak tanımıştır. Bunun ne kadar devrimci bir davranış o lduğunu anlamak için, Türkiye'den başka hiçbir Müslüman Ülkesinin böyle bir atılım yapmadığını görmek yeter" demiştir.


1937 yılında, Ankara Havaalanı 'na onur ueren Kemal Atatürk, D-Hauil/and tipi yolcu uçağının içini gezerek ilgililerden bilgi aldılar.

Yeni Fransız Ansiklopedisinde de Türkiye Devleti konusunda şu satırlar yer almaktadır:

"Türkiye modern Batılı devletlerin üstün, medeni organiara malik devlettir." birçoğundan

Harf Devrimi (1

Kasım

1928)

Müslümanlığın kabulüyle kullanılmaya başlanan arap alfabesini öğrenmek ve konuşmak çok zordu. Dolayısıyla toplumun yalnız küçük bir kesimi okuma yazma öğrenebiliyor , diğer kısmı koyu cehalet içinde kalıyordu . Uygar uluslar, yüzyıllarını vererek çağdaş düzeye gelmişti. Türkiyenin ise aynı paralele ulaşahilmesi için harcayacak çok zamanı yoktu. Çözüm yolu, en kısa

yoldan, en kısa zamanda ve en geniş çapta okuma yazma problemini ortadan kaldır­ maktı.

Cumhuriyetin ilanının hemen ardından okuma yazma seferberliğini başlatan Atatürk Meclisi açış konuşmalanndan birinde yeni Türk harfleri için görüşlerini şöyle belirtti. "Herşeyden evvel, her gelişmenin ilk yapı taşı olan meseleye temas etmek isterim. Büyük Türk Milletine, onun bütün emeklerini kısır yapan çorak yol haricinde kolay bir okuma yazma anantarı bulmak lazımd ır. Bu anahtar da ancak, Latin esasından alınan Türk Alfabesidir. 1 Kasım 1928 de de Resmi gazetede yayınlanan bir kanunla yeni Türk alfabesi resmileşti.

@

Laiklik Esasının Kabulü(9 Nisan 1928) Cumhuriyetin ilanma kadar Türk toplumu sanki şöyle bir sağduyunun peşisıra hareket ediyordu : "Siz düşünmeye , anlamaya değil, inanmaya mecbursunuz." Din ve devlet işlerinin birlikte yürütüldüğü Türkiye'de insan kişiliğinin sayılmas ı toplumun her türlü baskıdan uzak özgür bir biçimde yaşamasını sağlamak için laiklik prensiplerinin uygulanması zorunluydu. Önce 9 Nisan 1928 tarihli Meclis oturumunda, anayasadaki "Türkiye Devletinin dini din-i islamdır. " cümlesi kaldırıl­ dı. Yemin şekli, valiahi yerine "Namusum üzerine söz veririmki" olarak değiştirildi. 5 Şubat 1937'de de Anayasanın ikinci maddesi, "Türkiye Devleti cumhuriyetçi, hakçı , devletçi, laik, devrimcidir. Devlet dili Türkçe'dir." oldu .

Dil Devrimi Osmanlıca, yalnız sözcük bakımından değil , aynı zamanda yabancı gramer kurallarının da bir karmasıydı. Osmanheayı iyi aniayıp kurabilmek için arapçanın ve farsçanın gramer sistemini bilmek

gerekiyordu. Bu durumda bir ömür, dil öğrenmeye ancak yetiyordu. Bilinçli bir şekilde Türkçenin bağımsızlığı üzerinde kökten bir değişiklik 1924 Anayasasında yapılmış ve devlet dilinin Türkçe olduğu belirtilmişti . 1926 da okul programlanndan

arapça ve farsça kaldırı ldı. 1928 de yeni alfabe kabul edildi. 1932 yılında da Atatürk'ün önderliği ve buyruğu ile Türk Dil Kurumu kuruldu. Görüldüğü gibi, dilde öz l eşmeye planlı bir biçimde, çeşitli aşamalada gidildi ve günümüzün sade kolay anlaşılır Türkçe dili doğdu . Atatürk'ün dil üzerindeki görüşlerinden birini şöyle belirtmiştir. "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması , milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmaktır."

Kadın Hakları Atatürk Devrimlerinin her biri ulusumuz açısından yaşamsal bir önem taşımakta­ dır.

Devrimierin içinde, TürkToplumunun olan Türk Kadınını hakkı olan yere getirmek ise özel bir anlam ayrılmaz parçası taşımaktadır.

Medeni Kanunun

kabulü ile aile

hayatına getirilen yenilik ve kadına, erkeğin sahip olduğu hakiann eşit oranda tanınması , Türk toplumuna yeni bir yön vermiştir . 3 Nisan 1930'da kadınlarımıza belediye meclislerine katılma ve seçme hakkı 5 Aralık 1934 de de milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır . Atatürk 1925 yılında yaptığı bir konuş­ mada toplum yapısının düzeyini kadına bağlamıştır : "Türk kadını dünyanın en münevver, en faziletkar ve en ağır kadını olmalıdır. Milletin menbaı , hayat-ı içtimainin esası olan kadın ancak faziletkar olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın çok yüksek olmalıdır."


lste dün an1n yukse kilpas1tel1 BiLGiSAYARI'nin

bilgisayarda geliştirilmiş yakın plan resmi. Ağırlığı 1 kilo civarında, kapasitesi on milyar mantık devresine eşdeğer bu bilgisayar sadece birkaç vatlık enerjiyle çalışır. Kimse benzerini yapamadı, yapamaz . fv1 iS.TAŞ her şeyini, bugünkü ve gelecekteki başarılarını, BILIŞIM* sistemleri tasarlama, uygulama teknolojisini bu bilgisayara borçludur. . Bu bilgisayar, kadın, erkek bütün MISTAŞ çalışanlarının sahip olduğu yaratıcı gücün kaynağı, insan beynidir.

BiLGiSAYAR ILETISIM SISTEMLERI

m1-STAS

MUMESSILLIK, IHRACAT, ITHALAT A . Ş . Cad . No: 107, Tel : 576 63 38: Teleks: 22.328 Tert ır .

Davutpaşa

Topkapı-Istanbul

(*)BILIŞiM: Insanların biiglleri nasıl yarattıklarını, kullandıklarını ve

ilettiklerini

araıtıran

bilim

dalı.


guide TOrk Hava

Yolları,

ADANA: Stadyum Cad N o: 1 Tel : 12399/ 19551 ABUDABI GSA: Sultan Bin Yousul and So ns Travel Sheikh Handan St . Abu- Dhabi Tel : 33876/ 326260-49 AMMAN : GSA, Skyways T T T Sai t/K ing Husein Road Tel : 39575 AMSTERDAM : Leidsestraat 61017 / PA Tel: (020) 227984/ 227986/ 227987 ANKARA: Hipodrom Cad Gar Yanı T el: 124900/ 43 124900/ 33 - 124910 126200/ 8 ANKARA: K avaklıdere, Atatü rk Bulvan 167/ A T el: 17086 - 255258 ANTALYA: Hastane Cad . N o : 66 Tel : 11028- 12830 ATINA: Phileltion Str 19 A thens 118 Tel: 322 0561 / 322 1035/ 322 2569/ 324 6024/ 324 5975

Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines. Information and Reservations. BAÖDAT: Hamed Hasan ai-Obaidi Travel Office Seadon Str iskender Stephan Bu iiding Ba ğh dad Tel : 884 755/ 881383/ 882168 BERLiN : Budapester Str 186 1000 Berl in 30 Tel : 2624033/ 2624034 BRÜKS EL: 51 Contersteen 1000 Bru xe ll es Tel : 512678/ 5126792/ 5117676 BURSA: Cemal Nad ir Cad . Kocag il Apt. Tel : 21866/ 11167/ 12838 CENEVRE : 113 Rue Chantepoulet 1201 Geneva Tel : 316120/ 316129 CIDDE C/ 0 ABC: Travel Ageney King Abdulaz iz St . Bahomdein Bldg Jeddah Tel : 6447274/ 644380/ 6425910 DAHRAN GSA ABC : Travel Ageney King Abdulaziz St. Abdull ah al. Khodan Bldg

D h ah ran Tel :-895-0044- 8641595 895 - 4904/ 895 - 7917 D iY ARBAKlR : izzetp aşa Cad. Demir Oteli Alt ı Tel : 12314 - 11674 10101 DOHA- KATAR : A IRayan Travel Ag eney GSA. Tel: 329099 - 321237 323963 DUBAI : Sweedan . Trading Company Tel : 660601 DUBLiN : GSA Aer Lingus-Upper O Conne l Str. 40 Dubl in Tel; 377733 DUSSELDO RF: Graf Adolf Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211) 374080/89 ELAZIÖ : R ız a iye Mah . Şehit i lhanlar Cad . No : 26 Tel : 11576 - 12300 ERZURUM : Hastaneler Cad . 38 Evler No: 26/ B T el: 11904 - 13409 FRANKFURT Baseler Str. 35-37 6 Frankfurt/

THY UÇAKlARlNDA UYGUlANAN GÜMRÜKSÜZ iÇKi VE SiGARA FiYATlARI

KAYSERi : Serçe Onü Mah. Yıldırım Cad . No : 1 Tel : 13947/ 11001 KONYA: Mevlana Cad Beled iye Sarayı Tel: 12032/ 10000

TURKiSH AIRLINES IN FLIGHT PRICE LIST FOR SPIRITS AND TOBACCOS

KOPENHAG : Ved Vesferport 6-1612 T el : 144999 Cophen hagne

YENi RAKI 8,-DM 70 CL 8,-DM CEP WHISKY 37,5CI 16,-DM 100 Cl GORDONS CiN 17,-DM WHI5KY 100 cı (W. Label, White Horse, 100 Pipers, J. Walker, JB B. White, Haig, Ballantines, Long John)

KÖLN : Deichmann Haus. Bhnhof-Vorplatz 7-9 Köln 1 Tel: (0221) 13407/ 134072 KUVEYT : Alkazemi Travel Agencies " A iabrar" Homaizi Build ing . Fahat Sal em Str. Kuwait Tel : 420777/ 41-2593/ 412907 LEFKOŞE : Cengiz Han Sokak . No. 5 Köşklü Çiftlik . Nicosia Tel : (020) 71061 / 71382

EXPORT SAMSUN MARLBORO PARLIEMENT PALLMALL KENT BENSON ROTHMANS DUNHILL CAM EL WIN5TON HB LORD

@

main Tel: 706114/ 253031 / 243032/ 253033 GAZiANTEP: istasyon Cad . No : 8/ A Tel : 15435/ 20382 HAMBURG : Ad enaur Alee 202000 Hamburg 1 Tel: (040) 244052/ 244053 HANNOVER : 3000 HannoverLangeLaube Str. 19 Tel: (0511) 326087/ ;326088 ISTANBUL : Abide-i Hür riyet Cad . V ak ı f lş hanı Kat : 2 No 154-156 Şişli Tel : 1463848-140 2316 146 40 17 iZMiR : Büy ük Efes Otel i Alt ı Tel : 141220/ 141221 / 141222/ 141223/ 141224/ 141225/ 141226 KAHiRE GSA : lmperial Travel Center. Mahmoud Bassiouny S tr. Tel : 74336/ 733349 KARAÇI PAKTÜRK : Enterprises 9 Sea Breeze Plaza Shahran E-F aisal Karachi Tel : 514038- 514063

100'S 100'S 100'S 100'5 100'5 K.S K.S. K.5. 100'5

13,-DM 18,-DM 18,-DM 18,-DM 18,-DM 18,-DM 18,-DM 18,-DM 18,-DM 18,-DM 15,-DM 15,-DM

LONDRA: 11-12 H annover S tr. WIR 9 HF London Tel : 01-4999247 / 4999248 MALATYA: Dörtyol Halep Cad . No .1 S atış Buros u Tel : 11922 - 14052 -

MERSiN : Mersin Belediyesi , Ulu Çarşı. No : 22/ 24 Tel : 15232 MiLANO : Via Albricci 3.20122 M ilano Tel : 866350/ 8056233/ 805397R MÜNiH : 2 Bayern Str. 43-45/ 1 8. München Tel : 539415539417/ 539418/539419 NÜRN BERG : 8500 Nürnberg Am . Plarres 8 Tel : (0911) 265301 / 265302 PARiS : 34 Avenue de L'Opera 75002 TP.I : 2651710 RiYAD GSA ABC : Travel Ageney A l Arbaeen Str. Riyadh Tel : 4779003 - 4779055 RiZE : Belediye Karşısı Tel : 1007 ROMA : Piazza della Republ ica 55 Rome Tel : 4751149/4743556 ROTERDAM : Weena 140 3012 cr. Tel : 332177/ 332465 Rolterdam SAMSUN : Kazımpa şa Cad . No : 11 / A Tel: 13455 STUTGART: Lauten chlager Str. 20 .7 Stutgart 1 T el : (0711) 221444/ 221445 STOKHOLM : Vasagaton 7. 10120 Stockholm Tel: (08) 218534/ 218353 T AH RAN : 400 Avenue Hafez 3 rd . floor N o: 7 College - Cros ing Tehran Tel : 669026/ 664609 TOKYO GSA JAL: Da ini Bu ilding Merunoüchi . Tokio Tel : 743551 TRABZON : Kemerkaya Mah . Mey dan Parkı Karşısı

Tel: 11680/ 13446 TRABLUS: Muh ammed Megarif Str. Cezayir Sq Tel : 38236/48798 Tripoli VAN : Enver Per i han,oğ ­ lu Iş Merkezi Cumhuri yet Cad. 196 Tel : 1241 / 1768 ViYANA : Operngasse 3.1010 Win Tel : 563796/ 563768 ZURiH : Tal Str. 58 .8001 Zurih Tel : (01) 21185767/ 2111070/ 2110071


~

TEKPA

DIŞ TiCARET A.Ş.

CUMHURIYET BULVARI 69/4 • !ZMIR • TURKEY e PHONE • ı 51 ı 12 22 10 ı B LINE S ı e TELEX • 52 572 TKSN TR • 52 855 TKPK TR • TELEFAX • 151 ı 14 25 12

®


TORK HAVAVOLLARI TURKISH AIRLINES /{

D

u

e

z

r覺

e

y

z

1

1

1 f

1 1 i

\


lnii:KAMIIV~

KVU II;;.,

...

4 ~

"'

1 ı::

DASH - 7

F-28

11.11511ıg .

24.413 kg.

·-ıııı.

45311ıg.

7e20kg.

11.110 kg.

(Engine~)

1120 ohp

11501>.

14.5001>.

,_,._,

22211 km.

1117 km.

2405km.

-UçufT_, , ....Imum Celing)

25.000 ll

35.000 ll

,_'-"!

-lım/h

125

-(Maximum Kollut AoııtıOo Tlko ol Welght)

DC-1

y-~

(FUll~)

-GOdl

--

11.000 ...

31.0001>.

3511km.

-km.

5550 km.

35.000 " ·

•2000 " ·

•2000 ll

f20001l

lım/h

110 lım/h

100 lım/h

110 lım/h

110 lım/h

130 lım/h

7111ım/h

lım/h

1751ım/h

15

111/115

-sıır.t

NonnoiSeytrııor.tl

(-....ıC:....'-"1 Kcıltuk(Seotlng~)

370

lım/h

50

110

117

1.

)15


.. ····

A

···...

/(

D

I

,.....

o- (_ !y1 i~

s

I

R

·........

DC-10/10

1 1

1\

11

B-727 2F2

/

1

:1

/

' \

\~

\~

\~

,; 1


INitKNAIIUNAL KUUII:it

c. o

Jr覺

e

o

k t覺

c;

i


'' discover the world of colours '' ~

TEKPA

DIŞ TiCARET A.Ş.

CUMHURIYET BULVARI 69/4 • IZMIR • TURKEY e PHONE • 151 ı 12 22 10 ı B LINE S ı e TELEX • 52 572 TKSN TR • 52 855 TKPK TR • TELEFAX • ı 51 ı 14 25 12

®


röportaj

Mini sirkin cambaz onsekiz yı l önce. eski bir madenci olan Don Crown 'un, Newcastle' dan Lon dra 'ya pop şarkıcısı olmak üzere gelmesiyle başladı .

H

erşey

Ancak. Don 'un şarkıcı lık sevdası , Londra sokaklannda iş arayan binlerce insan gibi suya düştü . Ve Don, şarkıcılıkyerine sinema kuyruklannda komi klik yaparak hayatını kazanma yoluna gitti. Don, bir yandan o günlerin gözde şarkısı "San Kuş " u IYellow Birdi söylerken, bir yandan da elinde tuttuğu san papağınlarla dikkat çekmeye çalışıyor­ d u . Böylece Don gecede yanm sterlini zar zor kazanıyordu . Bu i ş sayesinde ancak kal'nı m dayurabilen Don, bir gün papağanla­ n na cambaz lı k n umaralan öğretmeye karar verdi. Papağanlann cambazlık numaralan halk tarafından çok beğenilince de bu işi profosyonel b ir h ale getirdi. Bugün, Don, bir düzine papağanı ve sonradan yetiş tirdiği iki cins Terrier köpeğiy­ le mini bir sirk kurmuş durumda ... Altındaki Lan d Rover arabası sirkinde kullandığı çeşit

çeşit

popağanlari

bisikletler, arabalar, helikopterler i pler, dönme dolaplan ve jiplerle dolu. Genellikle Londra'run sinema merkezi olan Leicester Square'de gösteriler yapan Don, becerikli kuşlan ve köpekleriyle büyük ilgi topluyor. Papağan lan uzaktan kumandalı motorsiklete biniyor ve dikkatle kendilerini izleyen halkın hayret dolu bakışianna rağmen hızın zevkini çıkanyorlar. Köpek ise, ağzına aldığı çubuğun üzerinde kuşl ar otururken selam veriyor. Sıskakemik adındaki bu köpek aynı zamanda elektrik süpürgesiyle meydaru da tamizliyor. Genelde, sirk trafiği tıkadıgı iç in,

belediye zabıtası run ceza yazması gerekirken, kendilerine yardımcı olan bu köpek adeta zabıtanın gözbebeği , maskotu ... Don Crown 'un repertuannda 30 değiş ik oyun bulunuyor ve toplam gösterisi 3 saat sürüyor. Sirkin diğer numaralan arasında , uzaktan kumandalı helikoptere tırmanarak kabine tünemek, jipe binrnek de bulunuyor. Bir sene boyunca hergününü papağanlara ve köpe klerine cambazlık numaralan öğret ­ mekle geçiren Don, şimdi emeklerinin • ·_lf'Şılığıru topluyor.


sanat

DÖVME MERAKI ALDI ••

••

••

YURUDU ... E

skiden dövmell kadınlar slı1< ve panayı~ann garip gösterllerinde yer alı~ardı. Fakat bugün Ingiltere'de dövmell kollar, bacaldar, göğüsler, sırffar ve kalçalan olan birçok genç kız görülmektedir. Eski zamanlarda yalnız denizellere aıt bu dövme süslere artık kıziann Ilgi göstermesi, kadın haklan hareketının acalp sonuçlanndan blr1 olabilir. Bir zamanlar dövmecier, çalışma hayaflan boyunca belki bir tek kadın müşter11er1 oluı1<en , 1970'1er1n başlannda her ytmıl mü~ter1den blr1 kadın olmaya başladı . Bugün de Ingiltere'nin tanınmış dövmecilerin müştertıer1nln üçte blr1 kadın . Oıta halil Insanlar arasında gittikçe sayılan artan, dövme lle kendilerini süslendlren bir klfle aıtaya çıkıyor. Bunlann eı1<ek olanlar arasında muhasebecller, şlı1<et müdü~er1 ve bilim adamlan bie var. Kadınlara gelince Londra'nın kuzey bölgesinde oturan birçok kadına dövme yapan Lal Hardy, en çok kadın kuafö~e~n dövmeye ra!;jbet gösterdlkler1nl söytüyor.

Yılda bir kez bir Dövme Güzefi Yanşması ble düzenleniyor. Yanşmada Ingiltere'nin Ikiyüzelll kadar dövme sanatç~anndan binnın yaptı!;jı dövme süsler1nl vücuflannda sergileyen kadın­ lardan birine "lnglltere'nln En iyt Dövme Süsler1 Olan Kadın " ünvanı veriliyor.

Dunstable şehrinde oturan Dawn Marie, şu anda bu ünvanın sahlbldlr. lik önce omuzuna ufak bir çiçek yaphran Dawrı'ın artık bütün sırtını kaplayan bir Irapik bahçesi var. Ve şimdi sayısı


az olan kadın dôllmecler topluluOundan blr1 oldu. Oıjlnal çiçek, nıeyve, kuş ve kelebek desenlerini çiZiyor. lnan~maz bir Istek üzerine, blr1ne eleklrodlar, kondensatör1er, renldl kablolar ve biraçık/kapalı düQmesl olan bir resim yapıldı. Artık yılanlar, papaOanlar, flmşekler ve ölümsüz Cfk gibi mottler1n modası çoklan geçti. Birçok ze-.1< sahibi müfler1 kendi desenlerini kendieri çlzmeQI ve{ıleytp, Uzak D<>Ou'nun ~ottk temalar ve mollter1nden eslnlenlr1er. Dövmeellerden tatılncı mollter lsteyenler1n sayısı arttıkça kadıniann cilHerine daha zengin ve daha par1ak yeni boya reniden enjekte ediliyor.

"Benim twallm clltll(' diyor, dövme sanatçısı Brenl, Dunstable'dekl stüdyosunda. Yakında bir Amerikan Hava üssünden kadınlar ona temiz ''1\Nalla(' getlr1yor1ar. Kadınlara yap~an bu güzel resimlerin ücreti çok yüksek rakamlara ulaşablllyor. Büyük boy bir sırt dövmesiiki saattik yirmi seansta yapılabliyor. Bir seansı elli ster11nden hesaplayınca kırk saatte yapılan böyle bir sırt resimlernesi bin ster11ne mal oluyor.

Bir kadını, kendini güzelleşttımek amacıyla dövmeclnln ıoneslne çeken ne olabllr? Bu konuda Dawn Mar1e diyor ki, "Beni herkesten ayıran bir sımm olması hoşuma gidiyor." Bazılar da ıslak veya yaO!ı Iken bu dövme reslrnler1nln onlahiması güç bir "daimi deOişlkl!Oe" uOramasından bohsedlyor1ar. kızlar

dövme süsler1 normal giysilerin yenere yaphrdıklan holde yine de bluzlar, etelder, ve ayakkab~ann alhndan onlara gözünüz llşeblllr. ÇoOu

kapathOı

Ingilere'nin Dövme DemeOI Başkanı llonel kabul edirnesi ve bir sanat koludur."

T~chene(e göre, "ltövme, teşvik edilmesi gereken eski

Ingilere'nin kanunlara göre onsekiz yaşın­ dan küçüklere dövme yapmak yasak. Insanlar üzerine yapılan bu sanat esenerinin slllnrnezi!OI bir yana boşka ciddi sakıncalan da vardır. Kendilerine dövmecl diyen bilgisiz kişllerin !Oneler1nden sanlık ve kandan geçen zührevl hastalıklar da bulaşablllyor. M bir dövme salonunda her şey tertemiz ve !O neler, hastanede olduOu gibi, ster111ze edilir.

SPECIAL AWARDS GIVEN BY CHAMBER OF COMMERCE IN RECOGNITION OF OUR SUCCESSFUL EXPORTING OF TURKISH CARPETS

W e are the leading exporter of hand made Turkish Carpets in wool,artifical silk and pure silk Specialists in Turkish and oriental Carpet Repairs


BBC Televizyonu Psikanalizin babas1mn yaşamml film e allyor.

FREUD • YENIDEN YAŞlYOR

P

sikanalizin

baba sı

olarak

t a nına n

Sigmund Freud 'un

yaşamı BBC Televizyonu tarafı ndan film e alı nmaya

ba ş l a ndı . 1984 yı lında 1V d e gösteri lecek ola n seri, a ltı bölümde n o lu şacak . Böylece, Freud yı lar sonra yi ne yaşayaca k . Aktör David Suchel t arafı nda n ca nl a ndınlan Freu d 'un , yaşamınd a ki tüm çalı şma l an ve göst erdiğ i dünya ça pınd a ki başa n l a n ile özel yaşamı da bu seride birlikt e ele a lınıyor. B aka lım, 83 yaşınd a ölen Psikanalizin babası 1V ekranlannda ikinci yaşamına dönerken, izleyicileri ne d enli etkileyecek. Filmin son bölümü ise, Freud 'un öldügü Maresfi eld Garde ns'da ki evinde çeki lecek. Öldügünden bu yana oldugu gibi bırakı l a n bu evdeki sahneler de, bu şekilde gerçege uygun olacak. Diger yanda n, Viyana ve ltalya 'da Freud 'un orada ki yı llan can la ndın l aca k .


Bu marka 28 yıldır boyada

uzmanın ınarkasıdır. 28 yıldır, mobilya boyasından polyestere, oto boyalardan sanayi boyası na, her dalda işinin

boyasından inşaat boyası na, antlkorroslv ve özel amaçlı uzmanları " boyada uzman " Dewilux'O seçiyor.

Dewllux Boya Sistemleri Sentetik İ nşaat · Seluloıik ve Polyuretan Mobilya· Seluloıik Uto-Pol\'e.<ter ı• e Yarchmnlan· Sanayi B oyalan ı· .... Antikorrosiı· Sistemler OEWILU X Boya, vernlk, Sentetik, Reç ine ve Polyester Fabrikala rı A . Ş . Universlle Cad. 37 Bornova/ lZM lR Telefon: 18 19 80 (4 Hat) Teleks: 52216 defb tr Oewilux bir Y AŞAR HOLDING lf tlrakldlr.


egıencelik MECBUR KALMIŞLAR

0

8 0

0 0

Otuz günden beri yağmur yağıyor ve Nuhun gemisinde hayvanlar, ölüm derecesin· de sıkılmaktalar. Fil ile beyaz fare kaptan köş · künde Nuh'un yan ın a ç ık arlar. Fil konuşur : · Biz, evlenmek istiyoruz. Ama siz ç ıldırmışsınız der Nuh. Düşün e · miyor mus unu z ki? .. · Evet, düşünüyoruz . Ama, biz birbirimizi çok seviyoruz . · Her neyse, der Nuh. Ama doğaya ayk ırı bir evliliği kutluyamam. O zaman küçük fare öne geçip, mütevazi bir sesle der: . Görüyorsunuz ki, çok geç . Artık mecburuz ... .

0 G 0

0 0 @

® @)

Soldan Sağa: 1-29 Ekim'de 60. yılını kut1uyoruz 2- Birgöz rengi, Sıcakesen bir rüzgar, Bir cetvel 3- Kucaklamak, birini sarmak 4- Akıl, Kara Kuwet1erimizin simgesi 5- Bir tür hayvan hastalığı, Ekilmiş olan 6-Birerkekadı,Çirkin,şekilsiz (Eski dilde) 7-Saf, katıksız, Bir ötücü kuş 8- Hisse senedi (Eski dilde) 9- Arama yapmaktan emir, Akdeniz'de bir yanmoda 10- Neodium'un simgesi, Serbest bırakma (Eski dilde) 11 - Hadiseler, olaytar, ~elaket1er veya nezle (Eski dilde) , Bir harlin kalın okunuşu 12-llaç (Eski dilde), Mabet, tapınılan yer. Yukarıdan Aşağı:

1- Yığit1ik, çekinmezlik, \:'91ide 2- Muğla'nın .bir .ilçesi, Ummaktan emir, Fazilet 3- Ulkemizde bir deniz 4- Iri ve çirkin şey, insqna yararlı bir hayvan 5- Yaramaz değil, Sahip, iye (Eski dilde), Uye 6- Bir Mısır Firavunu, Takım, güruh (Eski dilde) 7Dolayısıyta anlatma, Kasaba halkır)dan olan 8- Bir yerde devamlı oturma, eşleşme 9- Bir besin, Ikili k, grup yaratma, Tersi beyaz 10- Kuruluş, organizasyon, Meyva kurusu.

ELBISE Lü tfen bana bir elbise dikiniz ve zamanda oğlumun da ölçüsünü alın". "Neden?" "Ileride elbiseyi o giyecek ı"

ay n ı

ON LIRA DAHA Müşteri ,

eczaneden ağrı dindirici haplar ve çıkıp gider. Arkadan eczacı güçlükle ve nefes nefese müşteriye yetişir: " Bayım , bayım size yanlışlıkla Arsenik vermiş tim." "Ne? .. Peki şimdi ne olacak?" "On lira daha vereceksiniz ." alı r

DUA Gemi batmak üzere. Kaptan müretlebatı sorar: " Aranızda gerçekten iman ile dua edebile· cek biri var mı?" "Ben kaptanım ." der biri ileri at ıl arak. "Mükemmel" der kaptan. "Ötekilerin hepsi can yeleklerini giysinler. Çünkü bir can yeleği noksan ımı z var." toplayıp ,


Iş gezinizde, uçakla kazaildıgınız zaımın,

indikten sonra da devam edin: ____ ,,

''Otomobili Terminalin dışında sizi ,Av is 'in yepyeni ve bakımlı bir otomo b ili karşılasın: Geçin direksiyo na, işinize doğru, zaman kaybetmeden yola koyulun ... İşinizin gerektirdiği yere, zamanında varın: Bekleyenie rin takdirini kazanın. Zamanınızı yola değil, işinize harcayın: Verimli çalışın, kazanın ...

Nedir? Nasıl İşler? "Otomobili Kiralayın" yüzyılımızın ilginç kavramlarından biridir. Satın almak

AV/S

İşadamı yollarda taşıt beklerken, işini etkileye cek olaylar işadamını beklemez!

A vis'in

Kimliği:

Avis, iki yüze yakın ülkede hizmet veren, dev bir ulaşım ağıdır. Ana kuruluşun tam Avis Rent-a-Car Systems Inc.'tir.

adı,

Türkiye'de Koç Holding'in bir kuruluşu olan Setur Oto Kiralama A.Ş. tarafından temsil edilmekte; güleryüzü ve çalışkanlığı dünyaca ünlü personeliyle, ve yüzlerce otomobille, on yıldır çalışmaktadır.

zorunda kalmadan otomobil ve kullanmayı gerektiren durumlar için Avis'in sunduğu çözümdür. bulmayı

Avis, yepyeni ve bakımlı otomobillerinden birini emrinize verir: Bizzat sürersiniz! İşiniz bitince iade eder, kullandığınız süreye ya da mesafeye göre, bir " kira" ödersiniz. (Otomobilin bakımı, vergisi, sigortası Avis'e aittir.) Ulaşımınızı sağlama almak için, otomobil rezervasyonu yaptırmanız mümkün. Rezervasyon iptalinde, Avis ücret almaz!

Avis

Büroları: Telefon

T ele ks

!iDANA : Ziya P aşa Bul va rı , 11/ B.

(711 ) 21 295

62378

AN KARA : Tunus Cad . 10/ 5 b aka n h klar.

(41)25 17 25 - 1730 23

62378

ANTALYA : Talya Hotel.

(3 11 ) 16693

56111

(1) 14178 96 - 1412917 (1) 146 70 50 (1) 573 14 52-573 64 45 (1) 356 71 16

227 18 22718 22718 2271 8

(51 ) 21 12 26 - 21 61 39

52183

IST ANB UL : Yediku yular Cad . 4/ 4 Elmada#. Hilton Oteli. Yeş ilkö y Ha va limanı .

B a#da t Cad . 20215

K a dıköy.

IZMIR: Ata türk C ad. 1453 S o k. , 1 Alsanca k.

SETUR Oto Kiralama A.S.

Setur Oto Kiralama A . Ş. , Koç Holding'in bir kuruluşud~r.


turizm

Dünyanin en geli1mi1 renkli kopya sistemi ilk kez Türkiye'de!

DERiNKUYU YERALTI ŞEHRi ahip olduğu sayısız brihi hazineleri ile her mevsim yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Nevşehir başlıbaşına

S bir

doğa harikasıdır.

Bu ilimiz. peri bacalan. yeraltı mağara­ kayalara oyulmuş evleri ve şifalı sulan ile adeta açık bir müze görünümündedir. ları .

Nevşehir'de özellikle ilgi çeken tarihi yapılardan biri Ise Derinkuyu'daki yeraltı şehridir. Nevşehir'in 29 kilometre güneyinde bulunan ve yerin sekiz kat altına inen bu muazzam şehir görenlerin üzerinde unutulmaz bir etki yaratır. 4 kilometrelik bir alanda. 8 katlı ve 20 bin kişiyi bonndırabi­ lecek kapasitede olan yeraltı şehri . 1964 yılında turistik bir yer olarak ziyarete açılmıştır. Eskiden düşman işgalinde sığı­ n<Jk olarak da kullanılan bu yeraltı şehrinde sayısız tüneller bulunmaktadır.

Original

Chromacopy!

• CHROMACOPY sistemiyle , renkli orij inallerden

• • •

e

• •

veya renkli çizimlerden, foto ğ raf çekimine ihtiyaç duyulma dan, istedi ğiniz sayıda mat ve p a rlak r enkli kopya alabilirsiniz . CHROMACOPY, size , renkli orijinalinizin tra nsp are ncy 'lerini ( diapozitiflerini) v e rir. CHROMACOPY ile çe kile n kopyala r bire r o ri jina l nite li ğ in de dir. CHROMACOPY, 12 cm. yük sek li ğe ka d a r, cisimle ri n 3 b oyutlu r e nkli k o py a l a rını yapar ve tra nsp ar ency' lerini ( diap ozitifle ri ni) ve rir. CHROMACOPY, 6 x 6 cm. v e ya daha büyük di a l a rını zın d iap ozitif (transp a r ency) kopyasını , v eya mat v e p a rlak r e nkli b as kıl a rını yapa r. CHROMACOPY ile a l ına n kopyala r kesinlikle ren kle ri ni ka yb e tmezler. CHROMACOPY, orijina ll e rinizin küçük veya büyük o lmasına b ak m a ks ızın , bütün re nk ve k ont rast zenginlikle rini aynen kopya e d e r . CHROMACOPY siste mini kullana rak , en kısa za ma nda , en iyi r e nkli kopya so n ucunu alırsımz. Daha az e m e kle , daha az zamanda, daha ucuza.

HARP AKADEMILERI SITESI C/65, NO: 2, ZINCIRLIKUYU-ISTANBUL TEL: 167 46 37 TELEKS : 247 13 CNPR TR

Girişte toprak üstünde bulunan iki kilise ile kentin havalandırma sistemi ayrıca dikkat çekmektedir. Şehirde bunların yanı ­ s ıra . taş kapı lar. hava bacası . su kuyuları . günah çıkarma yeri mezar. kaçma bacaları . konuşma salonu da yer almaktadır.

Günümüzde elektrik tesisatı da bulunan Derinkuyu yeraltı şehri. tünellerin çokluğu nedeniyle rehbersiz gezileme- . mektedir.


Created by Businessnıen for Businessnıen inMind.

I=C>RTlJ N E

32:16,.

Minicomputer Performance ata Microcomputer Price

For the Expanding Business

The FORTUNE 32:16 (TM) is the most powerful and unique rm·crocompuıer in iıs price range. This new system combines the puwer and computing capabiliıy of a minicomputer wiıh the ease of use, corwinience and price of a microcomputer. The FORTUNE 32:16 deskıop rm"crocompuıer is designed for versaıiliıy and flexibility in the smail to medium size business operation from a one person office to the department of a large corporation.

The FORTUNE 32:16 can easily and inexpensively be expanded from a single user to a mulıi-user operaıion, or expanded even furıher into a multisystem local network confı"guraıion by using standard ethernet (TM) designed by Xerox. In adıiiıion ıo the FORTUNE 32:16 can support advanced data communicaıions to other ıerminals, minicomputers and large corporate mainframes. The FORTUNE 32:16 is a computer that jı"ıs your requirements.

Compare these Characteristics

One Step Beyond

The FORTUNE is based on the most advanced microprocessor availah/e - the Motorola M C68000. 1ıs 32-biı archiıecıure provides significanıly higher performance than any other microprocessor in its price dass.

The combination of all these features makes the FORTUNE 32:16 the most unique and most powerful microcomputer availah/e in today's markeıp/ace.

Designed with the User in Mind The FORTUNE 32:16 is aııracıive in design, and eası1y portahle. Ergonomics were a critica/ facıor in dietating all design features.

lighıweighı

e 1: () Ri lJ N E

e S\'STE f\~ S

Representation,Export,lmport and Trade Ine. Nuruosmaniye Cad. No:4, Cağaloğlu, Istanbul-Turkey Tel.:528 26 46-522 92 91 Tlx:23153 ofsttr.


kadın

"iNSANlAR çoçu~ YETIŞTIR­

MEDE

GüRİLLER­

DENDERS ALMALI"

P

imaıolojistl e rin konuşan

( ilk can lılar bilimi)

yaptığı ara~ıımıacı

ge<.;enlerde

toplanııda

Terry Maple, in sanla rın <:ocuk yetiştirme konusunda gorillerden ders alma l arı gerek1 iğin i süyledi. Hayvanat bahc:;elerindeki orangoıan ­ lar, gorillere ve şe mpan ze l ere daha iyi <;evre koşulları sağlanm~L~ı konusuncia 10 yıldır güzlemlerin i sürdüren Terry Maple. <;alışmalarının hay\~ın dm-ranışlarının bir biyolojik model ile açıklanmasına ve <;.n:uk yetiştimıede karş ıl aş ılan sorunlara c:;üzüm bulunma<;ına t.ırdımcı olabileceğ ini beli mi. Araşıımıaların sonucuncia " doğal çocuk yetiştirme met<xlu" teorisini geliştiren Maple, I ve 3 ya~ ındaki iki kızın a bu metodu uygu l ad ı ğını ve sonucun memnun edici o l duğunu süyledi. Ç<x- uğunun durduğu yerele <;ok )~ty­ g-aracı o l duğunu. bunun üzerin e ev i ş l eri yap ılı rken onu ku cağ ında dolaştırclığını söyleyen Maple, <;<nığu n konu şmaları an i anıaya baş lamadan , süzle azarlanmamas ı gerek1iğini belirtti. Maple, insan ya~unının ilk iki -üc:; yıl ında <ına babaların ç<x- uklarını bağ ımsı z

yapabilmek i<,;in on l arı güsterdikleri ilgiyi kesmemeleri ge rekliğin i, gori llerin yapt ı ğı gibi o nları tutmanın okşamanın \"e ilgi göstermenin kendilerine güven kazandı ­ racağını aç ı kladılar.

®

Karı- koca

anlaşmazlığının

en

önemli sebepleri ir c:;ifi ed enmeye karar verdiği zaman herhalde, "Olmazsa ileriele boşanırız ." diye peşin bir hüküm le ed en m ez. Bu sebeple her evlenen çifti n ba~lang ı c:;ıa iyi niyetli kimseler o lduğunu kabul etmek icap eder.. O halde seneler gec:;ip ele, bu iyi niyetli c:;i fti bo~ınmaya kadar gi\türen sebepleri n başında gelen ve "Anlaşmazlık " adı \'eril en bu şey nedir ve nereden doğuyor? İlk başta avnı şevl erden zevk alan, avn ı şev! ere hevecanlanan. avn ı şevl ere sevinen \·eya ağlayan· kim~elerin 7.;ınıanla ı)u mÖşterek · nok1alardan · uzakiaşma ları bu anlaşmaz lı ğ ı doğuran esas sebeplerdir. Peki zamanla bu müşt e re k nok1alardan u 7.;ıklaş ma l ar neden meydana geliyor? İ şte mescl eni n esas ı da budur. Gene:; erkek evien irken kü<,iik bir memurclur. Sevdiği kız da zevki, gürüşü , kah'iı herşeyiyle kü<,iik memunın sevgilisidir. Evlenirler. Erkek zamanla d ı şarda , işinele ha~~ıt tecrübesini. giirüşünü arttırır. Bazen i şi i cab ı s ık sı k okı. ıyara k kültürünü geliştirir. ~ırısı ise. ta başta n ev i ş l e rine karı ş m ı ştı r. En fazla arada bir roman. meı:mua okuyup, arkadaş t oplantılarından yukarı çıkamay ıp, aynı sevivede ka l mı şt ı r. Arrıdan seneler ge<,·ince bir de bakars ını z, erkek hay<!na c:;ok ünemli bir kimse o lımı ~tur. Me\·kice o lduğu gibi kendisini yetiştirerek kafaca da 'l lmum müdür" olmuştur. Ama karısı mevki o larak um um müdür karı s ı o lmasın a rağm en , kafaca o ilk zam<mlardaki "Kü<,·ük memur karıs ı " olarak kalm ı ştır. Bu. ze\·kl erde. üzüntülerde. h eveı:a nlarda avnı nok1alarclan ;t.;ıman l a u za kla~ ımm ın ba ş l ı ca sebebidir. . Bunun biıyi e olmasında bazen erkeğin , bazen kadının , bazen de ikisi birden suc:;ludur. Su<,·lunun kim o lmas ı <>nemli değil. ünem li o lan a nl aşnıazl ığın ortaya

B

<,·ıkmas ıdır.

Baştan

bu tehli keyi gi>rüp, i>nleyebilmek gen<,· karı - koca nın elindedir.


•1

iK iÇiN•••

Bugün, Türkiye'de, özellikle oto lastiği ve lastik eşya sanayiine kimyasal girdi üreten bir kuruluş var: KARBüKiMYA Karbokimya'nın özelliği: Araştırıcı zihniyeti, uzmanlaşmış beyin gücü; lastik sanayiine sağladığı temel kimyasalları hiçbir yaban c ı kaynağa, hiçbir yabancı teknolojiye döviz ödemeksizin, tamamen kendi imk a nlarıyla üretmesi; hem de yabancı örneklere eş kalite ve maliyetlerde. Ve şimdi, Karbokimya, büyük projesini gerçekleştiriy o r: Lastik sanayiinin ihtiyaç duyduğu yirmiden fazla kimyasalın tamamını kendi imkanlarıyla üretecek bir

Lastik Her

Ki myasalları

şey, bağımsız

lastik sanayiimizin

Kompleksi

oluşması, gelişmesi

için!

K~BOKi~ A.S. "sana yie can vere n sanay i;;

Hüdaven d iga r Cad . Se rda r Sok . Gökme nle r Iş Ham No: 6, Kat: 3 , Sirkeci-!STANBUL Te l: 527 08 05- 528 08 70 - 528 09 99- 526 51 71


tourism

EASLERN Eastern region of Turkey is an amazingiy eliverse /and bich differs profoundly from the rest of the country. The Taurus Mountains in the south and the Pontus Mountains in the north, encircle the Anato/ian Plateau and meet to form a mighty, complex mountain range in the east. Three great axis roads cross the region: The northern bighway, wbich begins in Ankara and reaches the Turco - Iranian frontter via Sivas, Erzincpn, Erzurum andAğn; the central bighway, wbich extends as far ~Van Lake via Kayseri, Malatya and Elazığ; and the southern bighway, a prolongation of the coastal Mediterranean road, which crosses the High Mesopotamian Plain and follows the borders of Iraq and Syria. Other main roads are aspbalted and can be used safely in summer. Tourism is not as well developed here as in the west and outside of the main towns only very basic tourist facilities are available. Howewer, ıraveliers will be amazed by the tremendous diversity of the /and: the red ochre plateau ofErzurum; the forests, waterfalls,

and green pastures of Kars and Ağn; the never - melting snow on the Biblical Mount Ararat; the immense Van Lake with its deep blue waters; the torridplain ofHigh M esopotamia and the fertile valleys of the Tigris and Euphrates. Even dwellings and mode of life vary greatly; in villages ofthe Kars region are smail dwellings built close to the ground, there are lovely terraced houses ofthe M iddie Agesin Mardin, ana curlous do med dwellings in Harran. Life in the region is genera/Iy austere, but the folk are generous and hospitable. Histarical treasures are also full ofl!ariety: cuneiform inscriptions of the Urarto Kingdom at Van, the astounding sanctuary of Antiochus I with its colossal statues at Nemrut Dağı, Byzantine monasteries and churches, mausoleums and caravanserais of the Seljuk period, elegant Ottoman mosques, and bill-top fortresses.

So, to the traveller and /over of adventure, this fascinatin~ region of Turkey will have a particularly strong appeal.


From Erzincan to Doğubeyazıt follows ıhc nationa l higlm~ıy E- 2 .~ . ıhc · Anaıniian ~Lx is ro:.ıd . whidı is the mosı dirc<1 nıuıc bcıwcen Ankam and ıhc lr:ınian border.

T

his

rouıc

gre:ıth tr.ın~

ERZINCAN ( 690 km from Ank:ıra ), Aprinl'ipal I0\\11 of ı he pnı, ·in,·c siıuaıcd ina fcrıilc pl:ıin . A f:ımous baule whcrl' ı he Seljub \\WC defc:ııcd hy ıhc ~ 1 ongols ııxık placc ncır here in 1243. Aı A'lanıcpc. jusı 1~ kın a\\~t\', is an l 'raı1t > site when: ın:ıgnitln·m hn mzt• t ~ıjeı:ts .

now

l'Xhihiıc..·d

in

thl'

An~ır.ı

ı\tusc..·uın .

\H.'fl'

diSc.'tlH'rt.'d .

ERZl 'Rl 'M ( ı 92 knı lTı ını Er1.incan ). This is ı he capi tal of F"ıstcm Anaıo li ; • and is siıuaıcd ona harren plaıc;ıu :ıt an altitudc of ı 900 m. Of arıdem origin. Er;.unıın hccıınc a prinl'ipal ccnırc during ıhc B)"l.anıinc period . wlwn it \\~IS cıi iC<I Tiıcodosiopolis. and the walls of its B)~t.antinc fortrcss are in a well prcscrvcd nındi ıi on . The oldcsı ınosquc in ıhc ımm is ıhc {ll u Cami ( Gr:ınd ~1osquc. 1179). whidı h:L' SC\'Cn widc par:ıllcl n:l\·cs. The <.,:ift M inareli Medrese. ıh eol ogicıl sdHxıl wiıh ıwo minarcıs. hasa he:ıuıifi.ı l. fıncl\'l~trYcd porıal. Bchind ıhc MC<Ircse is ıhc Haıuni\'C ·Tüıtıcsi ( 12 ~~) wiıh a ınagnifıccnıl\' dcnır:ııcd \?xıerior. The most iınprcssi\'C of the three drc.:ular ·· rlırhc" ( ınausolcuın) is ı he F.ınir Sulı:ın Türt)('si of ı he ı 2ıh ,·eımıry. A rnıd passing ıhnıugh hrmıh ~ıking ınt nıııtain sc..·cncry Icad" to the ncwwinter SJ1< >ns f('S( uı of In is Bo~azı . on ly 6 kın from Erl.llnım . KAR~

( 21 1 kın ınorıh · cıst of Er1.unıın ). Siıuated ona platcau. this to\\ ıl s~ınds at the fıxx of an iınpres_'i"c fiırırl'ss rl'nınstrtll'tl'd 11\' tlK· Scljuk' in tlll' ı2ıh I..'Cnttır\'. Nex:t tt> tlw 1( >rtre~~ı lOt h ı:t•ntu ıY dıurdı n()\\' ht >tıst·~ a museuın. Tlıere are the remaiı)s t >f r:.ınıpaıı.-.. and ııuml·rou~ churı.:hes at Ani. a ghost to\\ n -16 kın frı ıın K;ırs .

ACR I ( ı HI kııı e:L't ofE rl.llnım ). The nxıd whidı sıarıs in Hor:ısan and continııcs to Eleski rı nossing theTahir I':L'S ( 247~ m hi~h ). is winding and nı ıt :L,plıalıed. Ağrı is :ı t.:hil'fttJ\\'11 tıt tht.'pn ı\ ·ince:ı ııd : ıshlpping l)(liııt tııı the main high\\:t\'. lt is dominaıed in the norıh ·mst h\' :\j\rı Da~ ı ( ,\lounı Ar:ır:ıt ı . ''ll' higlll'st rx:ak in TurkL~' (~ı M ml \\iı crc Nıxılls Ark is helie\'ed to ha,·c ı andc~ı after the nıxxl.

ooC! 1BAYAZIT (9~ km e:ısı of A~rı ). nı is smail to\\11, ple:Lo;:ıntl\'

sinı:ııed on :ı spur of ~rı Oa~ı . is 0\Wiıxıked hy ıhcremainsofaSe ljuk fonreS-'<>fl T r:ı n o ı ırigin . On Iy 6 km ;ıway are the SpC<1:ınılar nıins <ıfıhe ıshak I':L,ha l'alace and Mosque ( ı7 th century). standing amid gr:ındiosc sccncıy of jaggcd ı)('ak,.

MAIAlYA (668 km south - eası of Ankara). This isa fairly new. ı""" ıown. siıuaıcd in a fcrıile plain at the fıxıı of the Anı i - Taurus Mounıains. Nexı to the l<l\\·n muscum is a t-xı7"tır where an enıirc rıxıd of shops is dC\'<ıt<'ll ı o wpper dıje<ıs. From Malat)~ı the two smail ltl\\11S \\iıich pre<·edC<I the fotın<kttion of the prcsenı lkıy <:ın he ,·isitC<I: A,Janıepe (7 kııı a'"ıy) . ancientl\' t'tiiC<I Mi !id. \\~L' the <~ıpicıl of a smail ı ıirtitc Staıc in the 2nd centurY B.C.. and Eski Malaıva ( ı9 kııı '"'~ı\') whidı \\~ts once the ancient cil\' ofMelitcnc: thcrc a~c the remains of an anc.:iem Rvz:;ntine enc.:losure and in

the ccnıre of the ımm is ıhe.l ll u C:uni whidı "~ıs huilı in ı247 and isa perfe<1 cxampleofScljukardıitC<'ttırc .

EIAZIC ( 102 km north- eası of Malatya). Anoıhcr nC\\' I0\\11, foundcd in ı he ı 9th ccmuıy. standing in a plain at the fıxıt of a ınounıain . Therc are se\'er:ıl interesring ınos.ıues here :ınd the moumain is

<Ttl\\l1Cd hy the forırcss of ıh eancicnt cit)• ofHarpuı ( ~ km to the norılı ). The hugearıifıciallakeofKet-xmd:un iş on the Ri\'cr Euphr:ıtcs. ~O km !Tom E l az ığ. TIJNCEil ( 137 km north of El azıj! ) The tm\11 of Tunceli lics on the Elaz ığ . Erl.llrum nxıd surrounded lı\' mıxınt:ıins. The forıres_' of l'crıck. \\iıidı \\~ts ,.;mstrıK1cd in the Mkkllc Ages and is in a well preSCI'\'<'lı nmdiıion. s~ın<b .~ı km aıong the nxıd from Elaz ı~.

®


BİNGÖL ( 145 km from Elazıj!ı). The name of the town means "a thouo;and la kes" and there are. in f.ıtı . many glacier lakes in the surrounding mountains. In the ıown it.sclf are the reınains of a Mediat'\<ll fonress. MUŞ (ı

18 km east of Bingöl) . Thetm\11\\';Ls fmıııded in the 6th cenıun· ;ınd the rcrnains of a citadel. :ı t<1ra1·anser.ı i and A.,kınhane Gın he"""'" also st'\·er.ıl mosques. such "' the ı ll u cami ( Grcat Mosque ), ;ınd the Seljuk mosques of Alaeddin Paşa and Hacı ~rcf.

Binis (84 km east of Muş) . Thi., lindy 1itı Ic tm\11 stands in the hean ota grcen <Y.L,isThere isa By1.antine citadel with pol)Wlllal towers m·erl<xıking the to\\11, the Şerefhan Medrese and sever.ıl iııteresting mosques: the lll u Cami. bui lt in the I 2th century; the Gokmeydanı Mn'lıue . bui lt hytheSeljuksand the I6th t·eııtury ~refıye M<>'que. ESKI AHLAT ( 64 kam morth ofBitlis). Tothenonh of Van Lake. the largest lake in Turkey (at :ın altitude of I720m). are ıh e nıins ofıhe ghost · to\\11 ofEskiAhlaı. In ıhe 12th century ıhis city \\:IS the capi~ıl of the Moslem State that ruled the Van 1-ıa.sin . Of inıerest are ıhe cemeteıy with funeral cippus and St'\'er.ıl m:llL'<ıleum' oftheScljuk peri<x.l. notahlyı ' luKLUııhet and the Bayındır Tlirhesi. SIIRT (93 kmsouthofBitUs). Thi,princiJYdl to1m \\:ıs especiallv eminent aı the time of ıhe Ahhasid Caliph:ıte. Tiıere are sever.ıl intcresting ınonument'. including theılluCaıni ( 12th ccntury) . theA"ıkır(.:arşı Camii ( 13ıh centun·). which h:t' a ma~>nifıcenı d<xır Glf\'ed in wJinur.

AKDAMAR( 124 kmfrom8itlis,4J kmfromVan).On a 'mali isiand in \'an l"ıkc . ~ km from Ge1·:c, Quay. <Gınd< the lOt h centun· Churclı <>fthc H<ılv Crııs' wilh it~ outher w:ıll ridıly ~k·n>r:ıt cd with rdit{".

From Gaziantep to Mardin nı e

national highway E 24 is a prolongation of the n xıstal Mediteırdlıe-an road. Before reaching Gaz ian· tep. you can make a detour from the main raıd to Mar:ı~ and Adı)oman . from where trips toNemnıt D~ı Gın he arranged. KAHRAMAN MARAŞ (81 km north of Gaziantep.). This \V'JS once the capital of the HittiteStateofGurgum (I 2th ceııtuıy B. C.) Inside the citadel iş a smail archaeol<JRical museum displaving I-littite snılptures. The ll lu Cam i and the Taş Medrese are of the I ~th cen tury. NEMRUT DACI (95 km north- east of Adıyaman). A jeep and drivereın he hi red fromAdıımnan forthe trip to Nemrut Daı( ı Situated at an altitude of2 ı SO m on the summit of a rnmın~ıin is this gigarıtk funer.ıry ;;ıııtıuary eretıed 2000 ye-Jrs ago for King Antiochus I of Comınagene. lt nıınprises an anifıcial tumulus flanked h\' letrJCCS where nılos.o;al stone Statues of gcx.ls stan~l. the toppletl heads of whidı are lying on the ground. Al ı he foot of ı he mountain is Eski Kahta l<x.·:ıted dose to ı he sıte of ı he ancienı Arsaıneia of Nııııphaios (Eski Kale). where ılıere isa magnifıcenı relief of Hereules greeting the Commagene King MiıhrJd.ıtes.

GAZIANTEP (210 km from Adana). This principal t<J\\11 is quite modem in appe-~rance huı is atıually of ancient ori)(in. lt is the centre of pistat·hio nut nılıi1:ıtion in Turkey In the I0\\11 isa Seljuk foııres.s and lll('(_lrc~ whidı ncJ\v hnuses an interestinR an.·hae<>l<>gical nıusetını The aııis.ıns <>f Gaziantep

spedalisc in metal work.

nı:ıtt<;<ıleum'

URFA ( 145 km eaı.1 of Gaziantep). Situareel in the great plain of Hi!(h Mes<~)(ıtamia. ı lrfa is one of the most :ıncienı dıies in history. In the second century B C. iı was the capital of a Hurrite State. lt is ıraditiorıally helieved that Ahraham stayed here on his wav from llr to the !and of Canaarı. Of interest are the rcı.;,;ıins of aCnısadercastle. at the f<XX ofwhich stand' the lovely Halil Ralıman Mosque next to a pıxıl of sacred t~ııı>. On the tıther side of the pool is the Onoman period RiZI:ıniye Mosque ( 17 th century).

HAKKARl ( 205 km from Van). The road hct\vccn Van and Hakkari is p;to;.o;;ıhle in summcr. In the ,·ilbge of llo:;ap. ~.., knı fr<ıııı \ 'an. is a hc:ııııiful Pıh century cıstlc. Tiıe sıuall I<J\\11 of Hakk:ıri is .,iııı;ıted at an altitııde of 1700 nı ;uıd is donıirıatcd rn· a Mediae1:ıl fonrcss nc:ır ıo whidı s~ınds a fıne m~lresc

HARRAN ( 45 km south of Urfa. on the Akçakale road). The village. wiıh its nırious d<xııed dwellings. "he!iC\·etl to he ı he annem cit\' ofiChar.ın men!ioııed in ı he H<xık of Gencsi,. where Ahraham spenı st'\·er.ıl vc:ırs of his lif<'. There are fcw rcrnains at Harran. an ~ndosurc. ııates , a ciGıdel and the ruins of a veıy andcnt Ommeyyade Mosquc

VAN ( 168 km from Bitlis) . ·nıe nt\·. : ın andcnı fonifıed placc ofl ' r.ıııoorigin. i"iıt"ııed by ı he lake of ıhe same nameina 1crdant <xt'i' aı the h~ of a rııckv peak crm\11ed by an illlJ)(>'ing citadel. Stq>s t:ın·ed in ıhc rıx.·k lc:ıd ıo ıhe ı 'rano fonrcss and half ""'Yup ılıere are t:uneifonn insc.:riptions paying hoınagc to

old dty are nıııncrmıs mcısqucs :uıd of ı he SeljukandOttoınan periodsandin ıhe nt'\v cif\· is a smail hııt inıcresting ardı:ıeol<JRil:ıl museum. Xerxes. In

ıhe

MARDIN ( 94 km south of Diyarbakır). Whereas Diyarbakır is a city of black appe;ırmce due to the 1-,to;;ılı used in the old \\:ılls. Mardin isa cit\' of white :t'pet·ı heniLLSC of the limesıonehuilding.,. ltstantl<on a hillslope and ovcrl<xıks the I"JSt Mcsopoıamian Plain. Of inıerest in the dt\• are ıhe :ıncienı ,·itadel and" few he-Jutifı.ıl Islam it' mo.nııments; the Kasım Paşa Medrese ( l~th ,·entıın·). the Latifıye Mosqııe. the Ulu Cami. htıilt in the I Ith centıın·hy tlıeSeljuk-'. and fınally, the SuiGın lsa Medrese wihçh h'L' a fınelv det·orated dıxır. On lv 7 km from Mardin. on the nxıd ·to Akınn . lies the gre;;t Janıhite mon;L,tery of Deyrul7"ıferan .

t

DlYARBAKIR ( 184 km north - east of Urfa). A lively to\\11 siıuatetl on a plateau dose to the hanks of the River Tigris. The triple black ha<alt \\oılls that endrde the oki t<l\\11 give iı a Mediat'\·al a~pet1. These rampaıı.s. which have sixteen kecps and fıve gates, are :unong the lon!(eSt in the world ( S5 km) and are a fıne cxamplc of ıhe military arçhitet1ure of the Middle Ages. Also of interest in the to\\11 is the lllu Cami, n<~ahlc for it' original architet1ure and the number of •ındent materials used in the restoration of the builtiing at variotıs times. Closc to the mosque is the Mestıdiye Metiresc •ınd ı he Zinciriye Medrese housing a smail art'haeoltl!(itoıl museum.


guide VISI1DRS GUIDE CUMA.TE Due to alıitude and l:ıc k o f sea influe nce. the di ıııate of EL,te nı Anato lia is o ne o f exırenıes. [\pil'a llv oıntinencıl wiıh hı~ . d rv sunınıers. and harsh wi nıers : in sumnıer the ckıvs are h ı x and the nighıs are cuk!. The climate is

C\ 'Cn

more cxtrcme in the nonh - c: ısL

wherewintcrs arc l(mgand hinc r and th e surnıners just wamı

( 2~ C). and in the sout h · c;ısı. \\iıere sunını ers scordıing (-~~ · ~ o C),and t hewi nıers:ı re,·erv sho n and mikt. The hcst sc.ı son to , -isit the region is in are

spring or ~ıutLın1n . HOTEl.~

O nlv escthlishmeıııs liccnced lw the M i n i sııv of Culture and Tourisnı are listeel here. nıere a re ,;the r escıh l ishment' apprm·ecl hv the locıl a uıhorit ies. ll · 1 = Isı ch-;,' hı~e l : H · 2 = 2nd ci:L" h ı~e l : ete ADIYAMAN

-

Aııtiıx·hos

E ı AZ tC

- Büvük

El:ız ı j\

(ll

-~ ), Rllcıi\·e Ma h. ı .

Marhut C:ıd. 90

rooms.

- Erdem( ll ~). l sta,·yonC:ıd . I 9,Tel.22 12 - 2B9B · 12. 64 rıxıms . - Turistik ( 1ı ~ ), Hürri,·et Cad. 49. Te l. ı 7 72 . 60 nx>ms.

36 turistik Tesisle ri (M · 2 ). Diinvol K:l\·~ıj\ ı.

K.~hcı :

- Merhaba ( 1ı

· 4 ), Çar~ı

Cad .

ACRJ

ERZINCAN - l 'r:ın u

(ll

GAi'.IANn' P 2).

Cunıhuri\'C?t Alını.

Tel J'; 61. 2';

nxm1.o,;.

DoRUhe}"dZll: - Sim . Eıyıl maz (M · ı )

ER7.l 'Rl 1M

- K:ıleli ( 11 · 2 ), 1l ürriveı Cad. Guzclce So k 6H. Tel. 12 '2H ı_~ -f 1' ""O nxmıs . - Büyük ( 11 ~ ). Suhurnı Cad. 26. Tel. 11 0 7 ~ 1'i 221 . 3~ rıxıms .

DlYARBAKIR - Dem ir(H -3). 1 zzeıpaşaCad . ı~ . Td. 23 1 ) - 1 7 ..W rooms.

- Aslan (H · 4 ) , KıhnsCad 3ilTd. 3971.39 rmms. - Kenıi m (H . 4 ), lniinü Cad. 1. Tel. lB 27 , 7~ nxıms . - Samç (H · 4 ), ll.zetpa~:ı Cad ..~ . Te l. 23 6~ 30 ~R . 3~

- Or:ıl (l l · 2). Ycııi fuar C:ıd . Tel. 97 ~0. 90 nxınıs. - Efes ( H · 3).TahcıcılarCad. 3';, Td.~910.~6 nxınıs. - Buhar:ı (ll ~).K:1zını K:ırJhekirC:ıd. Td ';O%.~~

- Mur:ıı (ı ı · ~ ), ~ah,-eli Malı. lııiinü C:ıd. ~-~·Tc!. ı 'i 276 · 12 .~O 'i ~o rıx ııns. - Türk (ll · ~). llürriyct C:ıd. 2~. Tel. 19~BO · Bl. 'iB

rooms.

f<XlffiS .

- Mimar

rc xıms .

( 1ı · ~ ), A\:ı zpa~ı C:ıd . Halk Ban kası \:ını. Tel. ı-~ ~BO. 36 roonıs . - Polat ( ll ~ ), K:1zını K:ır.ıheki r Cad. Tel. 11 623.60

- Sanıha'n (H · 4 ), lniinü Cad . 7. Te l. 24 70. 32 n x mıs. - Turist ik ( H · 4 ), Zi\'a Giikal p Bul\:ın ~ . Te l. 3 ~ ~7 · 26 62 · 63 40 rıxınıs.

- KrJ I ( 1-1 · 4 ), Site Dalb~ k:ırş ı s ı , ı ı 930 · 16 973, ~ı rooms.

-

ı:_:ınar

rt)(J ffiS.

MAVi GÜNLER ... MAVi RAFTALAR ... EN GÜZEL SERViS, EN GÜZEL YATLAR ...

Emınını K:ıp ı ,

.r,,,.,t i .. ·~··'4:;

• ~

~

Hürri\'et

C:ıd. 2~.

y;

rıxınıs .

- Ke nt

( ll . ~), Cumhuri\·eı C:ıd.

Tel.

ı 12.~

16 61.

.~2

rooms.

- Teme l P'Jlas ( ll . ~),Yeni Pa,~ır Cad.~ A. Td. ı :176. 29 r<Xlll1S. - Yı lmaz ( H · 4 ), Kü<;ük IGzıın Bev C:ıd. Tel. 10 7., 23 R7, 36 rıxıms. MAlATYA

- Kent ( H - 4 ), Acıtü rk Cad "1. Tel 2 J7'i 2B U.

';i

f<XlffiS.

- Sinan ( H · 4 ), rooms.

BOBRUMTOUR

BODRUMTOUR " tatilinizi

Tel.

(H . ~),

l sblıivc :

Kı~ la C:ıd .

H . Tel 29 07 · 30 07 . 'i';

MARDIN

değerlendir ir"

-

B:ı,r.ıkcır (ı 1 . ~

11

nxmıs .

). Cunıhurivet

Alanı.

Tel. .UB

· Cı~ 'i.

Nus.ıyhin :

BODRUM TUR iZM TiC. VE SAN. A.$.

N

ID

M

N izirhan Koıı akbnıa Tesisle ri (M · 1 ), Ginncli Kiivü MC\·kii, 3'i rooms.

-

M

Cumhuri yet Cad . !;ge' Han No 22/24 Elm a dağ , Taksim. Istanbul Telg . Badrumtour-Istanbu l Te lex . 22 723 boto tr Tel.140 1850-1416518 · 19 1473681

~

SIIRT

- Erdcf (ll

iii

· ~), Cumlıuri\'et C:ıd .

9. Tel 10 Bl · R2 . 30

T<XmlS.

l'RFA - l l rf:ı (H 3 ), Yusufpa!;<ı M:ı h. Kiiprüha:;ı. Td.

3~

20

21, ~~ rooms .

VAN - Akcbmar ( ll 2).1Gzım K:ır:ıhckirC:ıd. ~'i rıxıms - Tekin ( 1ı · -~ ). Kü<:ü k C:ııııi Ci\'Jrı. Tel. .~0 10. 'i2 f<XlffiS .

- B:ım nı ( 11 · 3 ), Cunılıurivet C:ıd. 1 A. Tel. 1 136 3"' . 2 ı 4·~. 66 rıxııns . . - &\ik.ırd~lcr (H · ~) , Cunılıurivet C:ıd. 3~ . Tel. ll 16 1'. ')Q

roonıs

- Kent (H

~) ,Iş Baıık:L" ark:ısı ,

Td.

2~ 0-ı

· 2'; 19. 6~

f<X>ffiS.

-

ı:_::ıldır:ın (ı 1

~ ),

Sihke Cad. Büyük

C:ımi k.ır~ısı.

@


e

alandaki rahatlniZ

ucaktaki kadar önemlidir. , Yeşilköy, Esenboğa, Çiğli ve Dalaman havaalanlarındaki bütün lokanta, kafeterya , bar ve büfelerde size Usaş hizmet verir ; 25 yıllık tecrübesi, l.SOO'e yakın uzman personeliyle. Alandaki rahatınızın uçaktaki kadar önemli olduğunu bilerek.

UÇAK SERViSi ANONiM ŞİRKETİ HANDLING VE CA TERING D ALLARINDA ÜLKEMiZDEKi TEK ULUSAL KURULUŞ

Faaliyetleri miz; • • • •

Handling ve catering hizmetleri Turizm bilet .ve satış acenteliği Restaurant ve kafeterya işletmeciliği Otobüs işletmeciliği


foto röportaj

Don Kişot'un yenemediği yeldeğirmenlerini

bizlerin

umursaınazlığı

yendi ...

• I

spanyol yazar Ceıvantes' in ünlü şöva lyes i Don Kişot\ı savaşt ı rd ığ ı , Ho llanda denilince akla ilk gelen ye l değirmen l eri , bugün birçok bat ı ülkesinde döner dunırken, ülkemizcleyeldeği rmenl erinden geriye enkazlar kaldı.

kıyı bucak giire, ya yı ldırım gibi, ya da nazlı naz lı dönen yelcleğirmenlerine, günümüzde rastlamak a rt ı k mümkün değil. Belli bir kuşağ ın b i ldiği ve gö rd üğü ye ldeğirm enl eri ç<xuklarımıza pek yabanc ı .. . Orada, burada kanatlarının bezleri yırtı l mı ş , üzerine oturdukları kaideleri yıkılmış dökülmüş ye ld eğ irm e nlerini bu yüzelen çocuklarımıza anlatmak çok güç ... Herşeyde ol d uğu gibi bu konuda da ortaya çıkan umursamaz lığımı z , görünüm o larak son derece romantik, i ş lev o larak da son derece etkin ye ldeği rme nl erin i ele silip, süpürdü ... Oysa, köytümüzün kuyusundan su çe ktiği , ya da değ irmenin taşını döndüren ye ld eği rm enl eri ne kadar ekonomik, ne kadar yararlı idi. .. Işte, sayfamızı süsleyen fotoğraflarda arkadaşımız Şemsi Güner, biten bir çağ ı , artık kanatları dönmeyen ye l değ i rmen l erini tüm hüzünlü görünümleriyle sergiliyor. Tümü de boyunları bükük, sanki yeniden dönmek, yeniden yaşamak istiyonız , der gibi...

Bir zamanlar Anadolu'nun

her

köşes inde rüzgarın hızına

Enjoy staying at

the"KALYON" e e e

e e e e

"KALYON'da

By the Sea of Marmara as well as in the center of ancient part of the city . Within watking distance of the most important historical and culcural places . Rooms with panoramic views of both the Bosphorus and the Sea of Marmara. Charming Terrace Restaurant and Bar, meeting and conference rooms, dining room . Parking facilities, petrol and service station. Exc~ange, telex and mailing

kalmanın keyfi e e e e e

e e

Deniz kıyısında, aynı zamanda merkezinde . Tüm iş merkezlerine çok yakın . Havaalanına kolay ulaşım . Rahat ve ücretsiz otopark, Mobil Servis İstasyonu. İş yemekleri , özel toplancılar ve seminerler için muhtelif salonl arı. Tanınmış mutfağı ve müstesna servisi ile Restoran' ı. Ciddiyeti, temizliği ve diğer üstün nitelikleri ile yıl boyunca hizmetinizde şehir

servıces .

Open throughout the year.

Sahilyolu , Su lranahmer - İstanbuLTurkey

~KALYON

Tel : 526 62 50

HOTEL

Telex : 23364 klyn

tr


sinema

Morgan, New York 'daki ş/Jhretlerin uğrakyeri "Stüdyo54" diskoteğinde, Amerikan 1Vreklamlannın sevilen ismi La thy Lee Crosby ile birlikte.

lamingo Yolu " adlı ·ıv di.dsindeki seksı ve entrikacı kadın rolüyle, yalnı.~: r\ınerika ' ıla degil.gösteıildiği tüm ülkelerdeki milyonlarca se}~rdnin belleğin­ de yer eden Morgan Fail't'hild, Oallas'tan gelıne ... Yalnız , lıu geliş "Oallas" dizisinden tmnsfer olduğu an l amına gelm e m eli. Çünkü ı,tüze l .vıldız , 33 sene önce Dal las, Texas 'da

( (

F

doğdu .

GPıı:,:ek adı Patsy McClenny olan Fa irehild, 17 yaşında evleneı'Pk. biı· süre bir dans stüd.vtısu i ş l et li. Ardında n Newyıwk'agelerek. televizyon da lwr gün yayıni<~ nan dizi filmlerelP rol almaya başladı. Bu arada,yürü t e m ediği evliligin i bitiren .'~ldız , Morga n Fa irc hild o la mk adın ı değiştirerek Hullvwood 'un yolunu tuttu Güzı•l fiziğiyle "Fiamlngo Yolu " dizisinde başmilerden birini almavı başaran Fairchild, lıu filmd e ki cazibeli, anc~kçıkadan ugnına herşP\~ hiçf' sava n Constance rolüvle biı· anda şiih,:,_•t oldu . . ·

:

Ancak Fairchild, şu anda Constance'ı kendisine kazandırdığı şöh ­ rettenyakınıyor. Kendisini herke sin, filmdeki gibi baştan çıkaran, güzelligini kötüye kullanan bir kadın olarak göımesinden şikayetçi.. Gerçek kişiliğinin çok farklı oludğunu söylüyoı·. Yıldız "Bu yere gelmek iç in çok çaba hal't'adım , ama ş imdi be ni görenler koca lan nı yanımdan uzaklaşnnyor· lar. Bundan sonm sanat gücümü daha çok ortaya çıkaracak filmlerde rol alacagım ve herkes benim nasıl bir aktris olduğumu görecek" diyor. ca nlandırmanın

Yaptığı herişt e başanlı olduğunu

belirten ara şampiyon bir baksürün yaşamııu an latan bir TV dizisinde, Erik Esirada ile birlikte oynuyor. Çalışmalanndan firsat buldukça da şöhretlerin uğrak yeri "Stüdyo 54 "e gide n ~ldız , boş vakit buldu· ğunda ve akşamlan yatmadan önce çok sevdiği aı·keoloji ve antropoloji ile ilgili kitaplar okuduğu nu da sözlerine ekliyor. Morgan,

şu


ŞÖHRETLERiN

HOLLYWOOD GECELERi Dünyada, sinema dendi mi akla tek bir isim gelir. Hollywood ... Hergün artıst olma meraklısı güzel, çirkin, yetenekli, yeteneksiz binlerce kişinin akın ettiği muhteşem şehir.

Hollywood'a şöhret olmak için gelenlerin pek azı düşlerini gerçekleştirir.

Ancak Hollywood'un cazibesi yalnız film setterindeki spot ışıklannda değil. Eğlence yerteri de en az film setteri kadar renkli...

Yalnız küçük seyircilerin değil büyükleri n de Ilgiyle Izledikleri lVdekl "Küçük Ev" dizisinin sempatik babası Michael Landon Hollywood gecelerini şimdi yeni eşlyle birlikte yaşıyor. Profesyonel bir makyöz olan Cindy lle kısa birsüreönce evlenen London. yıllardır aradığı huzur ve mutluluğa nihayet kavuştuğunu söylüyor.

Beyazperdenin emektar aktörü James Stewart. 75 yaşına gelmesine rağmen sanat hayatına başarıyla devam ediyor. şu sıra . Bette Davis'le birlikte yaşlı ve hasta bir kadının hayatla mücade~lnl anlatan "Doğru Vol" adlı fllmde başrolü paylaşan Stewart. çalışmak sayesinde dinç kaldığını belirtiyor. Geçenlerde Hollywood'da verilen bir partiye katılan James Stewart. Amerika' nın bir numaralı aktörlerinden Burt Reynolds ve sanayici Norton Simon'un karısı Jennifer Jones ile zevkli bir akşam geçirdi.

Bir hayır kuruluşu yaranna düzenlenen gecede "Yılın Tavşan Kızı" seçilen Shannon Tv.teed güzelliğiyle gözleri kamaştırdı. Playboy imparatorluğunun sahibi Hugh Hefner'ln. bu en güzel tavşan kıza

kavalyelik etmesi Ise pek doğal karşılandı .

®


Kaleterasit haz1r s1valarm1n 26 değişik rengi ve 5 değişik tipi vard1r. Her türlü hava şartlarına karş1 dayamkhd1r. Tatbikat• çok kolayd1r. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarm1z1n d1ş cephelerini güzelleştirmek için yapacağ1mz en·uygun seçim Kaleterasit'tir.


Sevgili Gurbetçi

Kardeşlerim

' ' Tasarruflarınızı Bankamızda açtıracağınız KREDi MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABINDA değerlendirirken, bir yandan kendinize, ailenizeve çocuklarınıza yarın için emin ve huzurlu yaşamlarının temellerini atmış, diğer yandan ise Yurdumuzun kalkınmasına katkıda bulunmanın gururunu duymuş olacaksınız. Hepinize sağlık ve mutluluklar dilerim.,,

Osman Sıklar ' MERKEZ BANKASI BASKANI '

- - - - - • Yurt dışında çalışan ----­ İşçi, Serbest Meslek Sahibi, Müstakil İş Sahibi vatandaşlarımiZ tasarruflarını

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI nezdinde açtıracakları KREDi ME KTUPL DÖVİZ TEVDİAT H ESABINDA döviz olarak biriktirebilir ve VERGİ VE MASRAF ALlNMAKSIZIN

Vadesiz hesaplarına senelik 12 ay vadeli hesaplarına senelik 18 ay vadeli hesaplarına senelik 24 ay ve daha fazla vadeli hesaplarına ise NET Gelir sağlayabilirler, ve

% 7

% 1O % 12 % 14

- !stenildiği an dövizlerini çekebilir veya başka bir yere havale edebilirler. - Istenildiği an o günkü kurdan Türk Lirasına çevirebilirler. - Yurda kesin olarak dönülse bile döviz hesaplarını dilerlerse ömür boyu muhafaza edebilirler. AYRlCA, Hesap açtıranlar bu hesaplarını 1 yıl müddetle muhafaza ederlerse: OTOMOBİL ve MESLEKi ALET VE MAKİNA ithal etmek hakkına sahip olabilirler.

Bu hesabın açılışı, işleyişi ve adreslerden temin edilebilir.

sağladığı

yararlar

hakkında

daha

geniş

bilgiler

aşağıdaki

------TEMSİLCİLİKLERİMİZ-----ALMANYA

İSViÇRE

FRANKFURT TEMSİLCİLİGİ Baseler Str. 37/VII 6000 Frankfurt/Main DEUTSCHLAND Tel: (0611) 23 90 9ı- 99 (061 1) 23 9ı 00

Clariden Str. No. 36 8002 ZURICH - SUISSE Tel: 202 83 45

ZÜRİH TEMSİLCİLİGİ

İNGİLTERE

AMERiKA

LONDRA TEMSİLCİLİGİ Representative Office 42/ 45 New-Broad Str. London EC 2 M INJ ENGLAND Tel: Ol- 628 31 95 Ol - 628 31 96 Ol - 628 08 96

NEWYORK TEMSİLCİLİGİ 82ı United Nations Pıaza New York N.Y. ıooı7 U.S.A. Tel: (212) 682 87 17 (2ı2) 682 87 ı8

- - - - - - - -ALMANYA BÜROLAR~~ --------BERLİN

Europa Center ı6. O.G ıooo Berlin 30 DEUTSCHLAND Tel: (030) 261 11 9

]DÜSSELDORF STUTTGART HAMBURG Graf-Adolf-Strasse 45 4000 Düsseldorf ı DEUTSCHLAND Tel: (02 11) 38 20 6ı

Schul Strasse 12-A Steindamm 49 7000 Stuttgart 1 2000 Hamburg ı DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND Tel: (07 11) 29 51 15

HANNOVER MÜNCHEN Groseriede 9 Anzeiger Hochhaus 3000 Hannover ı DEUTSCHLAND

Karl Strasse 43 Laden 1005 8000 M ünehen 2 DEUTSCHLAND


Bir İş Bankası hesap cüzdanı sahibi olmak;

İş Bankası güvenliğinde yaşamak, yarına

cem ofset a.ş.

a

5 7 9 4313 -ist.

güvenle

bakmaktır.

1983 10  
1983 10  
Advertisement