Page 1

ARALIK / DECEMBER

2008

• ALABİLİRSİNİZ

• YOUR

C O M P LI M E N TA R Y C O P Y

T UR KISH AIRLINES T Ü R K H A V A YOLLARI

Ahşap kokulu sokaklar - Streets vvith a whiff of vvood Asya’nın doğal bahçesi - Asia’s natural garden Hoşgörünün semti Balat - VVhere tolerance reigns: Balat


IşteHerkes ile şirket içi-şirket dışı ayrımı kalktı

IşTceirii Şirketler Birbirleriyle Konuşmakta  Kuşlar Gibi Jg B m

A v /d a

ü n lü n e

+ < 1 ,1 0 * 6qeylw. b a d e ce

şirketimi dejil, İ^TcelPli şirketlerle ayda


(7 *

Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T Y ö n e tim K u ru lu B a ş k a n ı C h a irm a n o f th e B o a rd C a n d a n K arlıtekin T ü rk H a v a Yolları A d ın a S ah ib i P u b lis h e r o n b e h a lf o f Turkish A irlines G e n e l M ü d ü r v e Y ö n e tim K urulu Ü yesi C E O a n d M e m b e r o f th e B o a rd T e m e l Kotil KAPAK / COVER H A K K I C E Y L A N T a n ıtm a v e H a lk la İlişkiler B aşkan ı S e n io r V ic e P re s id e n t P u b lic R e la tio n s Zeki Çukur

s GO

H a lk la İlişkiler M ü d ü r ü / P u b lic R e la tio n s M a n a g e r M e h m e t D in ler Tel: (0 2 1 2 ) 4 6 3 6 3 6 3 / 1 1 6 4

LU

A y s u n U lusu au lu s u @ th y.co m A h m e t M . M ü ftü o ğ lu a h m e tm @ th y .c o m G ö k ç e n A ta g o k c e n a ta @ th y .c o m T ü rk H a v a Yolları G e n e l Y ö n e tim Binası A ta tü rk H a v a L im an ı 3 4 1 4 9 İS T A N B U L

i O

Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Y ö n e t i m / E x e c u t iv e

GC

G ru p B a ş k a n ı / G ro u p P re s id e n t Dr. A rif N ih a t D u rs u n n ih a t.d u rs u n @ c o rd is g ro u p .c o m .tr G ru p K o o rd in a tö rü / G ro u p C o o rd in a to r M u s ta fa B ilgiç m u s ta fa .b ilg ic @ c o rd is g ro u p .c o m .tr

LU

32

Daima genç kent A city forever young BİRMİNGHAM

46

Tarihi sevdiren adam The man who m ade Turks tike history Prof. Dr. İLBEFt ORTAYLI

_ l ■■■■M

Y a p ım / P r o d u c t io n Yayın K o o rd in a tö rü (S o ru m lu ) E d ito ria l C o o rd in a to r A y ş e B a y ra k ta r a y s e .b a y ra k ta r@ d is k u s .c o m .tr

LU Q Z

G ra fik e rle r / G ra p h ic D e s ig n e rs E b ru D e m irk a y a e b ru .d e m irk a y a @ d is k u s .c o m .tr U la ş K a ra ta ğ u la s .k a ra ta g @ d is k u s .c o m .tr İn g ilizc e E d itö rü / E n glish E d itö r V irg in ia T ay lo r S a ç lıo ğ lu

O

R e k la m / A d v e r t is in g R e k la m D ire k tö rü / A d v e rtis in g D ire c to r

Mevlevi felsefesinin elçileri SEMAZENLER

S im g e Y ılm a z B o z lo y s im g e .y ilm a z @ re k a n d .c o m .tr R e k la m M ü d ü r ü / A d v e rtis in g M a n a g e r M ü g e Ö z tü rk m u g e .o z tu rk @ re k a n d .c o m .tr F in a n s M ü d ü r ü / F in a n c e M a n a g e r E rk a n E rk m a n e r k a n .e rk m a n @ re k a n d .c o m .tr

Am bassadors o f Mevlevism THE WHIRLING DERVİSHES

M u h a s e b e M ü d ü r ü / A c c o u n tin g M a n a g e r Ö z k a n Ö z tü rk o z k a n .o z t u rk @ re k a n d . c o m . tr Tel: [0 2 1 2 ] 2 6 9 4 5 2 7 F a k s / F ax: [0 2 1 2 ] 3 2 5 01 4 3 L e v e n t M a h . 4 . G a z e te c ile r Sitesi E b u lu la M a rd in C a d . Ü lg e n S o k . 1 5 A /2 A k a tla r / İs tan b u l s k y life @ c o rd is g ro u p .c o m .tr h t tp ://w w w .c o r d is g r o u p .c o m .tr Tel: [0 2 1 2 ] 3 2 5 01 5 0 - 5 1 - 5 2 F a k s: [0 2 1 2 ] 3 2 5 0 1 4 3

F> cordis d is B a s k ı - C i l t / P r i n t in g - B in d in g

PRO'fî MAT

P ro m a t B a sım Yayın S a n .v e T ic . A .Ş . Tel: [0 2 1 2 ] 6 2 2 6 3 6 3 h t tp ://w w w .p r o m a t.c o m .tr R e n k A y r ım ı / C o lo u r S e p e r a t io n Y e d iren k G ra fik v e R e n k Ayrım ı H izm e tle ri T ic . A .Ş . Tel: [0 2 1 2 ] 2 8 2 5 9 4 4 7 re n k @ 7 re n k .c o m

Skylife dergisine internette, w w w .thy.com üzerinden SKYLIFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / A c c e s s SKYLİFE m agazine o n the internet b y c lic k in g th e SKYLIFE ıcon in vwvw.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@ thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / A n y s u g g e s tio n s o r c o m p la in ts a b o u t S kylife m agazine are w e lc o m e d a n d sh o u ld b e a d d re s s e d to custo m e r@ th y.co m . Dergim izde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınm adan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz.

N either, te xt n o r ph o to g ra p h s from th is p u b lic a tio n m a y b e re p ro d u c e d eith e r in full o r s u m m a ry w ith o u t a c k n o w le d in g th e s o u rc e a n d w ith o u t p rio r p e rm is s io n from th e publisher. Skylife, T H Y tarafından ayda bir yayımlanır. S kylife is p u b lis h e d m o n th ly b y Turkish Airlines.


J

66

Başkentin gizli bahçesi A nkara’s hidden yard BEYPAZARI

112

Anadolu yaşamının özeti KULA EVLERİ Anatolia's living culture KULA HOUSES

90

Hoşgörünün semti Home o f tolerance BALAT

126

Zamanın taş suretleri SAAT KULELERİ The stone faces o f time C LO C K TOVVERS

138 J' ' 1

- ™

1" *

lİ^ a C

DOĞU'NUN ÇARŞILARI Anatolia's vibrant entrepots THE MARKETS OF THE EAST

12 C ityscope 146 Rehber / Guide 173 Bilgi / Info 197 Bulmaca 198 Sudoku 202 Video ve Müzik / Video and M usic 208 Ayın Konuğu / G uest o f the m onth

Su ile aromanın mucizesi ÇORBA A m iraculous blend o f vvater and aroma SOUP


HOŞGELDINIZ W ELCO M E ABOARD Değerli Konuklarımız, 2008 yılını tamamlarken geride bıraktığımız günlerin değerlendirmesini yapmak ve gelecekteki hedeflerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dear Guests, As we leave the old year behind I would tike to make an assessment o f 2008 and share with you our targets for the future.

Dünya, mali piyasalarda başlayan küresel krizin sıkıntılarını yaşarken, havacılık sektörü de bundan olumsuz etkileniyor ve zorlu günler geçiriyor. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) dünya havacılığının 2008 yılını 5.2 milyar USD, 2009 yılını ise 4.1 milyar USD zararla kapatacağını tahmin ediyor. Kaybedenlerin her zamankinden daha çok olacağı böyle bir tablo içerisinde, mali yapısı güçlü şirketler fırsat oluşturabilir ve şirketlerini geleceğe daha güçlü taşıyabilirler.

The world today is in the throes o f a global crisis that began in the financial markets. The aviation sector too is adverseiy affected by the crisis and is experiencing hard times. The International Air Transport Association (IATA) has estimated that world aviation will iose USD 5.2 billion in 2008 and USD 4.1 billion in 2009. İn a climate in which losses are going to be greater than ever, financially-strong companies can create opportunities for themseives and come out stronger than before.

Türk Hava Yollan geçtiğimiz ay açıkladığı dokuz aylık bilançosuyla mali yapısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. İlk dokuz aylık sonuçlara göre Türk Hava Yolları net karını yüzde 244 oranında arttırarak 668 milyon YTL gerçekleştirdi. Aynı dönemdeki akaryakıt maliyetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 65 artmasına rağmen bu sonucun elde edilmesi, başarının ne derece önemli olduğunun en büyük göstergesidir.

Turkish Airlines proved its financial strength again last month when it posted its balance sheet for the first three quarters. Boosting its net prof it by 244% in the first nine months o f the year, the airline made a profit of YTL 668 million. And it did thls despite a 65% rise in fuei costs över the same period last year, which is just a further indication o f how significant this success is.

Sektörün sıkıntı yaşadığı bir dönemde Türk Hava Yolları'nın elde ettiği bu başarı son 5 yılda atılan adımların sonucudur. Türk Hava Yolları bugün 5 yıl öncesine göre yapısal olarak çok daha güçlü bir şirkettir. Yönetimi devralmamızın ardından belirlenen stratejinin, hızlı uygulamalarımızla hayata geçirilmesiyle idari ve finansal olarak gücüne güç katan Türk Hava Yolları, müşteri odaklılık ilkesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla pazarda hızla büyümüş ve rakip havayolu şirketleri arasında öne çıkmıştır. Bugün tüm dünya Türk Hava Yolları'nın başarısından ve hizmetinden övgüyle bahsetmektedir. Sektördeki rakiplerimiz de dahil olmak üzere tüm oyuncular Türk Hava Yollan'nı alkışlamaktadır. Bu hepimizi sevindiren ve onurlandıran bir sonuçtur.

That Turkish Airlines chalked up a coup o f this magnitude during a period when the sector is in troubie is due to the steps it has taken över the past five years. Turkish Airlines today is in a much stronger position structurally than it was five years ago. Adding strength to financial and managerial strength through swift implementation o f the strategies outlined since we took över its management, Turkish Airlines has grown rapidly in the market through its concept of customer-based, quality service and now stands out among its competitors. The whole world today speaks favorably o f Turkish Airlines' success and service, and ali players in the sector, our competitors inciuded, are applauding Turkish Airlines. This not only gives us great pleasure but is at the same time a great honor for us.

Elbette buraya kolay gelinmedi. Küresel bir oyuncu olmak hedefiyle başlatılan büyüme hamlesi, filonun yenilenmesi ve genişletilmesi için verilen 59 uçak siparişiyle başladı. 2003 yılında 65 uçağa sahip Ortaklığımız bugün 120 uçaklık filoya ulaşmıştır. Halka arz yöntemiyle gerçekleştirilen iki hisse satışı sonucu yönetim açısından daha esnek bir yapıya kavuşan Türk Hava Yolları yönetimi olarak yaptığımız verimliliği artırıcı hamleler de elde edilen bu başarıda önemli rol oynamıştır. Bu noktada, özelleştirme sürecimizde desteklerini esirgemeyen Maliye Bakanımız sayın Kemal Unakıtan ve sivil hava taşımacılığında serbestleşmenin önünü açan politikaların uygulayıcısı Ulaştırma Bakanımız sayın Binali Yıldırım'ı hatırlamamız ve teşekkür etmemiz gerektiğini de belirtmek istiyorum.

Getting here was not easy o f course. The growth initiative that was launched with the target o f becoming a global player began with orders for 59 new planes to renew and expand the fleet. With just 65 planes in 2003, our company boasts a fleet o f 120 today. We also acquired a more flexible management structure follovving our first two public offerings, and the initiatives we in the Turkish Airlines management took to boost productivity have played a key role in the success that was achieved. I would tike to point out at this juncture that we must remember with special gratitude our Finance Minister, Mr Kemal Unakıtan, for his unflagging support during our process o f privatization, and our Transport Minister, Mr Binali Yıldırım, who implemented the policies that cleared the way to liberalization o f Turkey's air transport sector.


Bu noktaya ulaşmamızdaki en önemli unsur ise siz değerli yolcularımızın Türk Hava Yolları’nı tercih etmenizdi. "Sîzlerin beklentilerine nasıl yanıt verebiliriz?” sorusunu sürekli gündemimizde tuttuk. Sîzlerden gelen öneri ve eleştirileri de gözününe alıp değerlendirerek sizlere en iyiyi sunabilmenin yollarını aradık. Uygun bilet ücretlerinin yanısıra, bilet alımından bagaj teslimine kadar olan süreçte hizmet kalitesini sürekli geliştirdik, uçak içindeki ikram seçeneklerimizi çeşitlendirdik. Uçuş noktası seçeneğini arttıracak, doğrudan uçuş fırsatı sağlayacak yeni hatlar açtık ve açmayı da sürdürüyoruz. Bu bağlamda, yine bu dönemde gerçekleşen, dünyanın en büyük havayolu ittifakı Star Alliance üyeliği, yurtdışı pazarlarında yolcularımıza hemen hemen dünyanın her noktasına ulaşma imkanı sağlamış ve business yolcu trafiğimize de ciddi katkıda bulunmuştur.

But o f course the most important factor in our success is that you, our vaiuabte passengers, chose Turkish Airlines. Pieasing you and meeting your expectations have always been high on our agenda. Taking your criticisms and recommendations to heart, we have sought ways o f offering you the very best. İn addition to offering favorable fares, we have continuously deveioped the quality of our service during the entire travel experience from ticket purchase to baggage daim, as well as diversifying the refreshment offerings on our planes. Adding to our flight destinations by opening new routes, we have made direct flights possible, and we continue to do so. in this connection, our membership in the Star Alliance, the vvorld's largest airline alliance, also realized during this period, has enabled our passengers in the foreign markets to reach almost every point in the world, as well as making a serious contribution to our business passenger traffic.

Bugün dev havayolu şirketleri zarar açıklıyor ve bazı havayolu şirketleri batıyorlar. Birçok hava yolu ise, krizden çıkış reçetesi olarak küçülmeyi planlıyor, bilet ücretlerini artırıyor, ikram giderlerini azaltıyor ve bagajdan ilave ücret alıyor. Bizse aksine yolcumuza daha iyiyi, daha uygun fiyatla sunmanın yollarını arıyoruz. Kış tarifesinde rakiplerimiz piyasaya sunduğu kapasiteyi azaltırken Avrupa'da kapasitesini en çok arttıran havayolu şirketi olmanın keyfini yaşıyoruz. Yolcuya hizmet olarak gitmeyen tüm harcamalarda uyguladığımız sıkı gider politikasıyla tasarruf yaparak önümüze çıkacak zor günlere hazırlandık. Elde edilen başarının tesadüf olmadığını zor günleri de kolay atlatarak gösteriyoruz.

The giant airline companies are reporting iosses today; some airlines are even going under. A number o f airlines are planning to downsize, raising ticket fares, lowering refreshment expenditures and charging extra for baggage, ali as a recipe for getting through the crisis. We in contrast are seeking ways to offer our passengers a better travel experience at more favorable prices. While our competitors are reducing capacity on their winter timetables, we are happy to be the European airline that has increased its capacity the most. We have prepared for the rainy days that were sure to come by keeping a tight rein on ali spending not made on customer service. And we are demonstrating that our success was no accident by weathering the storm vvithout mishap.

Türk Hava Yolları olarak son 5 yılda yolcu sayısı bakımından ikiye katlayan, ciroda üç kat büyüyen bir şirket haline gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı yolunu sağlam yapı taşlarıyla döşedik. Tüm çalışmalarımızı Yönetim Kurulumuzun belirlediği stratejilerin bir ürünü olarak gerçekleştirdik ve bunun da sonucunu aldık. Bu nedenledir ki, bugün kriz ortamında dahi Türk Hava Yolları büyüme hedeflerine adım atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız ve alım ihalesine çıktığımız 30'u opsiyonlu 105 uçak siparişi de bunun en güzel örneğidir. Önümüzdeki kısa dönemde hedefimiz, Avrupa'nın dört büyük havayolu şirketinden biri olmak. 2013 yılında 40 milyon yolcu taşıyan, 10 milyar USD ciro elde eden Türk Hava Yolları'nı ülkemize armağan etmek ve ülkemiz insanına bu gururu yaşatmak istiyoruz.

Here at Turkish Airlines we are pleased to be a company that has doubled its number of passengers and tripled its turnover in the last five years. Not only that but we built our success on a solid foundation, reaiizing ali our projects as the result o f strategies outlined by our Board o f Directors and reaping the benefits o f doing so. For that reason Turkish Airlines is continuing to move forward towards its growth targets even under today's crisis conditions, the finest exampie o f this being our recently announced order for 105 new planes with an option for 30 more, on which we have also elicited bids. Our goal in the short term is to become one of Europe's four largest airlines. We would like to make our nation and our people proud by gifting them in 2013 a Turkish Airlines that carries 40 million passengers a year with a turnover o f USD 10 billion.

Türk Hava Yolları ailesi olarak Kurban Bayramınızı ve yeni yılınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar ve yeni yıllara ulaşmak ümidiyle hepinize iyi uçuşlar dilerim.

We o f the Turkish Airlines family would like to wish ali o f you a blessed Feast o f Sacrifice and a happy, healthy and peaceful New Year and many happy returns. I wish you ali a pleasant flight.

Saygılarımla,

Respectfully,

Doç. Dr. Temel Kotil, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Temel KOTİL, Ph.D., CEO and Member o f the Board


Y覺ld覺zlar 癟o k yak覺n, onlara dokunun!

Moscow City Moskova - Rusya


ANT YAPI "E Q 's u y ü k s e k m e k a n la r üretir . ”

www.antyapi.com


BCBGMAXAZRIA

Calvin Klein

c o a c h

DÖLCE &GABBANA

B E Y M E N

c e l i n e

D e B eers

DKNY

SÜ L& J

BURBEKRY

BOTTEGAVENETA

Chloe

C hristofle

Dior

D&G

^

DOld GABBANA

EMPORIÜHTARMANI

Ermenegüdo Zegna

S -T F=ıo

GFfer r £

FENDİ

FURLA

G A N T

G ıla n

GUCCI

hugo b o s s

j î ’cavalli

LACOSTE

JIMMY C H O O

MaxMara

MOSCHINO

Pomîl

PoLO^f R\ U’ II L.\l RK\

TOM MY Z HI LFI GER

jfacflfinp I^E^AIMI^UREMT

VAKKO

297 stores, 46 restaurants, a boutique square, a giant dome, and an authentic Turkish food bazaar.

...and many Turkish and intemational brands.

j

@PqP^

The Sh o pp in g Experience.


CITYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Kadınların dünyasına açılan sergi Exhibition on the vvorld of women Sanatçı Zerrin Tekindor'un 25 Kasım'da Galeri Selvin'de sanatseverlerle buluşan dokuzuncu kişisel resim sergisi, 31 Aralık'a dek görülebilir. Hem ressam hem bir oyuncu olan Zerrin Tekindor'un yapıtları kadınlar dünyasına açılan bir pencere niteliği taşıyor. Farklı teknik

arayışlarla, farklı malzemelerle, kendine özgü biçim, kurgu ve kompozisyonlarıyla, farklı bir resim dili yaratan Zerrin Tekindor'un 22 adet yağlıboya tablosu, özgüvenli, kendi seçimleriyle hareket eden, müdanasız, esprili ve merak uyandıran kadınlan temel alıyor. Tel: (0 212) 263 74 81

Zerrin Tekindor is opening her ninth solo show at the Galeri Selvin on 25 November. Painter and actress Tekindor's work opens a window on the worid of women. İn a quest for unusual techniçues and using different materials in her idiosyncratic style and compositions, she creates a different language of painting in the 22 oils in this show. Through 31 December. Tel: (0212) 263 74 81

Bol köpüklü bir sergi A foamy exhibition En fazla etkileşim içerisinde bulunduğu 'deniz' temasını soyut izlenimci bir tavırla sunan Nilgün Erdem'in, 24 saat boyunca izleyiciye açık olan "Köpüklerle oynaşırken” isimli resim sergisi, 11 24 Aralık tarihleri arasında, The Marmara İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Erdem, tonlamalarla yarattığı renk espasları, açık koyu değerlerle oluşturduğu valör zenginliği ve

Türk resminde sosyal gerçekçiliğin güçlü isimlerinden biri olan Nedret Sekban'ın “Desen olsam ölü, diri” adlı sergisi, 18 Aralık 2008 - 10 Ocak 2009 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi'nde görülebilir. “Ölüm” konulu desen ve boya malzemelerinden oluşan büyük boy çalışmaları kapsayan Sekban'ın bu sergisinde yer alan resimler, renklerin kullanımıyla dikkat çekiyor. Tel: (0 212) 265 81 58

yer yer somut nesnelerin de katılımıyla bütünleştirdiği kompozisyonlarda perspektifi ve estetiği sorguluyor. Tel: (0 212) 251 46 96

İn an abstract expressionist approach to the theme 'the sea', Nilgün Erdem is bringing art lovers her painting exhibition, “Playing with foam", 24 hours a day at The Marmara İstanbul. Erdem questions perspective as well as aesthetics in her compositions in which she combines a richness o f values created through swaths o f light and dark color with the occasionai use o f concrete objects. From 11 through 24 December. Tel: (0212) 251 46 96 12 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

“Desen olsam ölü; diri” "Dead or alive, if I were a line dravving...”

A leading name in the social realism school o f painting in Turkey, Nedret Sekban is holding a show titied 'Dead or alive, if I were a üne drawing‘ at the Evin Art Gallery. The paintings in this exhibition o f Sekban's large-scale canvases on the theme o f death are characterized by a daring use o f color. From 18 December through 10 January. Tel: (0212) 265 81 58


Avealılar ayda 12,50 YTL'ye konuşuyor! Sınırsız Konuşturan Tarife'yi seçin, aranızda ayda sadece 12,5 YTL'ye haftada 7 gün, günde 24 saat sınırsız konuşun. Çok yazacak diye korkmadan, dakika hesabı yapmadan, sınır tanımadan. Numaranla gel Avea'ya, konuş doya doya!

12,50 YTL, ilk 3 ay boyunca KDV dahil, ÖİV hariç fiyattır. KDV ve ÖİV dahil fiyat 15,15 YTL'dir.

avea.com.tr 4 4 4 1 500

avea içi 500

avea bayileri

«ravea


CITYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Saray terzilerinin defterleri açılıyor Palace tailors’ records open to public Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi'nde açılan, Parma atölyesine ait terzi defterlerinin ortaya konduğu “Sarayın Terzisi: M. Palma D. Lena - P. Parma” konulu sergi, Osmanlı Devleti'nin son yıllarındaki sosyal yaşantıya ışık tutuyor. Sergide kuruluşuyla ilgili ilk bilgiye 1868 OsmanlI ticari yıllığı

kayıtlarında rastlanan ve Pera'da saray terzisi olarak faaliyet gösteren M. Palma D. Lena - P. Parma terzi atölyesine ait iki adet terzi defteri, firmanın saray için diktiği giysiler, atölye malzemeleri, faturalar, fotoğraflar ve ilânlar yer alıyor. Sergi, 11 Ocak 2009'a kadar ziyarete açık.

An exhibition entitled ‘Tailors to the Palace: M. Palma, D. Lena, P. Parma’ is opening at the Vehbi Koç Foundation's Sadberk Hanım Museum till 11 January. Consisting o f the notebooks o f the Parma tailoring workshop which served the Ottoman palace, the exhibition sheds light on the social life o f the empire’s last years. First discovered in an Ottoman trade yearbook from 1868, two tailor's notebooks from the vvorkshop of the three Parma 's and chronicling the business o f a palace tailor in the Pera district o f İstanbul are featured in the exhibition along with clothing sewn for the palace by the firm, vvorkshop materials, bills, photographs and advertisements. Through 11 January.

Yahya Kemal'in özel yazışmaları halka açılıyor Yahya Kemal's private vvritings go public Nice büyülü şiir yazan Yahya Kemal'in kendi el yazısıyla gelişigüzel not ettiği dizeler, sağa sola gönderdiği mektup ve kartpostallar, kendisine kesilen otel faturaları, tek başına ve başkalarıyla çektirdiği fotoğraflar, 15 Kasım'da açılan “Gemi 50 Yıldır Sessiz” adlı sergiyle paylaşılıyor.

Yahya Kemal'in ölümünün 50. yılında, bize şairin yaşadığı kaybediş ve kayboluşu ve bunlardan damıttığı büyük şiiri hatırlatacak olan özel mektupları ve yazışmalarını içeren “Gemi Elli Yıldır Sessiz” sergisi, 13 Aralık tarihine kadar Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu'nda görülebilir.

The private vvritings and memorabilia o f the early 20th century neo-classical poet Yahya Kemal are being made public for the first time. Included among the many items are random notes the poet took in his own hand, letters and postcards he sent, personal hotel bills and photographs he had taken o f himself aione and vvith others. Titled “A Ship Silent for 50 Years”, the exhı'bition opens on 15 November. Timed to coincide vvith the 50th anniversary o f the poet's death, the exhibition includes private letters and correspondence that resonate vvith the great poems Yahya Kemal distiiled from the many tragic losses he suffered in life. Through 13 December at the Yapı Kredi Sermet Çifter Gallery. 14 SKYLİFE 1 2 /2 0 0 8


İstan b u l callin g

Michelin Guide / Michelin Star TimeOut Eating & Drinking Avvards / Best Chinese Restaurant Cool Brands / Cool Brand of the Year Carlton London Restaurant Avvards / Oriental Restaurant of the Year Restaurant Magazine / Top 50 Restaurants in the World Moet & Chandon London Restaurant Avvard / Outstanding Contribution to London Restaurants Tatler Restaurant Avvards / Best Nevvcomer TimeOut Eating & Drinking Avvards / Best Design

Hakkasan İstanbul + 90 (212) 319 8800 rezervasyon@ hakkasan.com .tr

m unitim

Hakkasan London + 44 (0)20 7927 7000 mail@hakkasan.com


CITYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Bir İtalyan'ın gözüyle İstanbul., İstanbul through Italian eyes... İtalyan sanatçı Maurizio Pellegrin’in İstanbul için ve İstanbul üstüne yapıt dizisi ve kitabı, sanatçıyı birleştiren birçok katmandan, seçilmiş tarihi ortamlardan, biraraya toplanmış nesnelerden ve yapıtın öznesi olarak kentin görüntülerinden oluşuyor. Pellegrin'in “İstanbul'un öznel

görsel bir tarihi olmanın yanı sıra, aynı zamanda da kendini kentin karmaşıklığını çözmeye yönelik bir ödevle cezalandırmış bir sanatçının kendi kendine olan hesabı” niteliğini taşıyan sergi, 30 Aralık'a kadar BM Suma Çağdaş Sanat Merkezi‘nde izleyiciyle buluşuyor. Tel: (0212) 261 5861

Italian artist Maurizio Pellegrin's book and series o f works for and about İstanbul is a multilayered project consisting o f selected historicai environments, assembled objects and images o f the city that constitutes the subject of the work. İn Pellegrin's own words,"Besides being a subjective visual history o f İstanbul, the exhibition is at the same time an accounting with himselfby an artist who has condemned himself to unraveling the city's complexity." Through 30 December at the BM Suma Modern Art Çenter. Tel: (0212) 261 5861

Keçenin sanatsal yolculuğu Art in felt Ressam Mükerrem Turhan, gelenekselden yola çıktığı 7. kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. İFA (Uluslararası Keçe Yapımcıları Derneği) üyesi olan Mükerrem Turhan’ ın keçe resim sergisi 01-17 Aralık 2008 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde izlenebilir. Son dönem çalışmalarında klasik resim malzemeleri

yerine kök boyalarla boyanmış keçeleri kullanan sanatçı, yok olma sürecine giren bu teknikle kompozisyonu bütünleştiren bir anlatım ve üslup benimsiyor. Ana tema olarak Mevlana ve onun sonsuz hoşgörüsüyle özdeşleşen, evrensel barışı simgeleyen felsefesine odaklanan sergide, medeniyetler beşiği Anadolu'nun m otif ve figür sentezleri de yer alıyor.

A member o f the Felt Producers' Association o f Turkey, painter Mükerrem Turhan is bringing art lovers his 7th traditional solo exhibition at the Konya Metropolitan Municipality's Mevlana (Rumi) Culture Çenter from 1 through 17 December. The artist, who in his recent work has turned to the use o f natural-dyed felt in place o f traditional paints and brushes, has adopted a narrative style that combines this dying technique with composition. Also included are syntheses o f various motifs and figures characteristic o f Anatolia, cradle o f civilizations, in this exhibition which focuses on a philosophy symbolizing universal peace and identifies with Mevlana (Rumi), its main theme, and his infinite tolerance. 16 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8


CITYSCOPE

MÜZİK MUSİC Brüksel Barış Konseri: “Music Beyond The Conflicts” Peace concert at Brussels: 'Music Beyond the Conflicts” Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunan Sivil Toplum Kuruluşu TR PlusCentre for Turkey in Europe, 3 Aralık 2008 tarihinde Brüksel'in seçkin sanat merkezi Bozar'da Barış Konseri gerçekleştiriyor. Konser, İstanbul 2010'un yurtdışı yansımaları için de tanıtım aracı olarak

kullanılacak. Dokuz ayrı toplum ve ülkeden (Türk, Türkiye Ermeni Cemaati, Türkiye Yahudi Cemaati, Kuzey Kıbnslı, Güney Kıbrıslı, Amerikalı, iranlı ve Mısırlı,) ünlü piyano virtüözlerinin sunacağı konsere AB Parlamenterleri, AB Komisyonu üyeleri, uluslararası fikir önderleri ile AvrupalI medya mensuplarının davet edilmesi öngörülüyor.

Kemençe ve Jazz sentezi A synthesis of "Kemence” and Jazz

Klasik kemençe üzerine uzun yıllar çeşitli denemeler yapan Klasik Kemençe Virtüözü Ahmet Kadri Rizeli, çok farklı sound'lar elde ederek Nail Yavuzoğlu, Nezih Yeşilnil ve Cem Aksel'den oluşan “Modal

Jazz Trio” grubuyla, kemençe ve jazz müziğinin sentezini bir albümde topladı. “Jazz Alla Turca” albümünde Rizeli; jazz müziğinin ritmik ve melodik yapıları ile Türk müziğinin melodik, ritmik yapılan ve taksimlerini harmanlıyor. Nail Yavuzoğlu'nun piyano, Nezih Yeşilgil'in kontrbas, Cem Akselin de davuluyla eşlik ettiği albümde, üç anonim, bir Henry Mancini, bir George Gershvvin ve Heyvvard Du Bose ortak bestesi ve 5 eser de Nail Yavuzoğlu'na ait olmak üzere toplam 10 eser yer alıyor.

A virtuoso of the classical 'kemençe', a small fiddle used in Turkish Black Sea music, Ahmet Kadri Rizeli över the years has engaged in a number o f experiments on the instrument. With his group, the 'Modal Jazz Trio', made up o f Nail Yavuzoğlu, Nezih Yeşilnil and Cem Akset, Rizeli has produced a synthesis of kemençe and jazz music in a new albüm, 'Jazz Alla Turca'. On the albüm, Rizeli combines the melodies and rhythms o f jazz vvith the melodies, rhythms and improvisatory nature o f Turkish music. With Nail Yavuzoğlu on piano, Nezih Yesilgil on contrabass, and Cem Akset on drums, the albüm includes a total of ten works - a joint composition by George Gershvvin and DuBose Hayvvard, a vvork by Henry Mancini, five vvorks by Nail Yavuzoğlu and three anonymous compositions.

A Turkish organization o f civii society, TR Plus-Centre for Turkey in Europe is giving a Peace Concert on 3 December at the prestigious Beaux-Arts art çenter in European Union capital Brussels. The concert will be used to promote İstanbul 2010 Capital o f Cuiture abroad. International inteilectual figures, members o f the EU Commission and members o f the European media are expected to be invited to the concert, to be presented by renovvned piano virtuosos from nine different communities and countries (Turkey, the Turkish Armenian community, the Turkish Jevvish community, Northern Cyprus, Southern Cyprus, the U.S., Iran and Egypt).

BORUSAN FİLARMONİ'den yeni yıl konserleri New Year concerts by Borusan Philharmonic Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, yeni yılı iki konserle karşılıyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra, George Gershvvin'den Paris'te Bir Amerikalı, Piyano Konçertosu fa majör (Allegro, Andante con moto-Adagio, Allegro agitato), arya ve

şarkılar ile Johann Strauss ll'den imparator Vaisi op. 437'den oluşan bir programla izleyici karşısında olacak. Yeni yıl konserleri, 24 Arahk'Xa Caddebostan Kültür Merkezi, 25 Aralık'ta Lütfi Kırdar Konser Salonu'nda saat 20.00'de izlenebilir.

The Borusan İstanbul Philharmonic Orchestra is vvelcoming the new year vvith two concerts in December. Under the direction o f conductor Gürel Aykal, the orchestra will perform George Gershvvin 's An American in Paris and Concerto in F (Allegro, Andante con moto, Adagio and Allegro agitato) and Johann Strauss the Eider's Emperor V/aitz, Op. 437, as well as a series o f songs and arias. The new year concerts will take piace on 24 December at the Caddeboston Cuiture Çenter and 25 December at the Lütfi Kırdar Concert Hail at 8 pm. 1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 17


Atatürk Olimpiyat Stadı

rrfrfi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO

Rakamlarla İstanbul’un 2. Boğaz’ı • Nüfus: ~ 10.000 • Y üzölçüm ü: - 246.000 m' • Rakım: ~ 30 m • Boğaz: - 26.000 m2 • Uzunluk: - 720 m • En geniş yer: ~ 70 m İstanbul’un yeni yatırım ve c azib e m erkezi Küçükçekm ece-Halkalı’daki, Atatürk Havalimam'na 1 0 km . m esafed e bulunan Bosphorus City'ye; Mahm utbey TEM gişelerinden önceki Atatürk Olimpiyat Parkı çıkışından

• En dar yer: - 20 m

sonra sadece 5 dakikada ulaşabilirsiniz.

• K öprüler arası mesafe: ~ 330 m

M İM II H<,Y<>

www.bosphoruscity.com.tr


M .A .® .K .A .

Boğaz’a kardeş geldi, i

Beylerbeyi, Kanlıca, Yeniköy, Bebek... Boğaz'ın en güzel semtlerini, yalılarını, köprülerini, Ortaköy Meydam'nı ve bakmaya doyamadığınız güzelliklerini Bosphorus City'de yeniden yorumladık. Türkiye'nin konutta uzman en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sinpaş GYO olarak, daha iyi ve daha keyifli bir yaşam için dünya çapında bir projeye imza attık. Bosphorus City’de Bebek Korusu’nda badem ağaçlarının gölgesinde kahvenizi yudumlayabilir, Ortaköy’de kumpirinizi yiyebilir ve sandalla Boğaz’a açılabilirsiniz. Veya Emirgan'da çınar ağaçlarının altında demli bir çay içebilir, Kandilli Liman Restoran’da Boğaz’a nazır balık keyfi yapabilirsiniz. Bu deneyimler ve daha fazlası Bosphorus City'de... Üstelik, sunduğumuz Devrimci ödeme Plam'yla banka kredisine bile ihtiyaç duymadan, Sinpaş GYO güvencesiyle Boğaz’ın lüksünü kendi evinizde yaşayabilirsiniz. İstanbul’un 2. Boğaz’ı Bosphorus City'de Boğaz'ın misafiri değil, evsahibi olun.

SİNPAS

GYO

BOSPHORUS C I T Y --------------------İ S T AN BU L ------------------Bosphorus City Galeri: (02 12 ) 4 4 4 1 4 4 0

www.bogazdayasargibi.comwww.sinpasgyo.com.tr


İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ, HEPİMİZİN ESERİ OLACAK... İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti... Tarihi, görkemi, kültürel zenginliği ve bu şehirde yaşayan herkesin bitmek bilmeyen enerjisiyle Avrupa'nın ve tüm dünyanın gözbebeği. İstanbul’u İstanbul yapan her şeye ve herkese teşekkürler. S ah ne senin İstan bu l! w w w .is ta n b u l2 0 1 0 .o rg

Istanfc

2 0 1

AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ EUROPEAN

C A P IT A L O F C U L T U R E


3 0 m etre yükseklikte İstanbul Boğazı'na karşı yüzebilm e ayrıcalığının yaşanacağı İstanbul Sapphire, her üç katta bir bulunan bahçeleri ve ekolojik dengesi m ükem m el ayarlanmış atm osferiyle Türkiye'yi sıra dışı bir rezidans anlayışıyla tanıştırıyor. İstanbul Sapphire, şehrin yeni merkezinde, Levent'te, tüm dünyadan yatırımcıların dikkatini çeken bir bölgede yepyeni bir yaşam ve yatırım anlayışı olarak yükseliyor._________________________________________

GÖKYÜZÜNE UZANAN ÖZEL BAHÇELİ REZİDANSLAR

bK S S K M

www.istanbulsapphire.com


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Türkiye-Bağdat ticari ilişkilerine ulaşım desteği Transportation support for Turkey-Baghdad trade relatîons THY Bağdat seferlerine başladı. 26 Ekim 2008' de yapılan açılışa, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ,THY Genel Müdürü Temel Kotil ile üst düzey yetkililer katıldı. Irak Ulaştırma Bakanı Amer Abdeljabbar Ismael ve Irak Ticaret Bakanı Abdalfalah Al Sudani tarafından karşılanan THY yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, " Başlatılan yeni seferler Irak-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu. iki ülkenin Ulaştırma Bakanlıkları arasında hava taşımacılığı alanında imzalanan anlaşmanın, bölgede bu konudaki en liberal anlaşma olduğunu vurgulayan Bakan Binali Yıldırım, "Birden fazla havayolu, Türkiye'den Irak'a farklı şehirlerden seferler düzenlemekte, 'charter' seferleri gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde Irak'ın başka şehirlerinden Türkiye'ye seferler de düzenlenebilir,

bunda hiçbir kısıtlama yoktur" dedi. Yıldırım, hedeflerini "İstanbul-Bağdat arasında yeni seferler başlatılmasında hava taşımacılığının karşılıklı geliştirilmesi esastır. Bu seferleri başlatarak sadece iki ülke arasında ulaşım köprüsü kurmuş olmadık, Bağdat'la İstanbul'u buluşturduk" şeklinde açıkladı. Binali Yıldırım'ın ardından konuşan Irak Ticaret Bakanı Abdalfalah Al Sudani, Türk

Turkish Airlines has started flying to Baghdad. The opening ceremony on 26 October 2008 vvas attended by Transport Minister Binali Yıldırım, Minister o f State for foreign trade Kürşad Tüzmen, Turkish Airlines' President Temel Kotil and other top-level officials. At the meeting, where Turkish Airlines' officials were welcomed by lraq's Transport Minister, Amer Abdeljabbar Ismael, and Minister o f Trade, Abdalfalah Al Sudani, Turkey's Transport Minister Binali Yıldırım said that the new flights would to contribute to the development of lraqTurkey reiations. Pointing out that the agreement signed in the area o f air transport between the transport ministries o f the two countries vvas the most liberal agreement o f its kı'nd in the region, Yıldırım added, "Suddeniy a large number of airlines are flying to lraq from various cities in Turkey and offering 'charter' flights. Flights can similarly be made to Turkey from different cities in lraq; there are no restrictions on this." Continued Yıldırım, "The mutual development o f air transport is the basis for starting up the new flights betvveen İstanbul and Baghdad. By introducing 24 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

hükümetinin Bağdat'a destek konusunda herkesten önce davrandığını vurgulayarak, Türkiye'ye teşekkür etti. Iraklı bakan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 5 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini aktardı. Sudani ayrıca Türk şirketlerinin Irak'ta birçok proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Iraklı Bakan, "İbrahim Halil kapısının yanı sıra başka sınır kapılarının da açılmasını

bekliyoruz" dedi. “Ulaştırma olmadan ticaret olmaz" diye konuşan Bakan Sudani, demiryollarının da geliştirilmesini istediklerini belirtti. Bakan, ulaştırmanın, Irak'ın Türkiye üzerinden Avrupa ile yapacağı ticarette etkin bir araç olacağını vurguladı. Türk Hava Yolları, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Bağdat'a, karşılıklı olarak haftada 5 sefer düzenliyor.

these flights, we have not only established a transport bridge betvveen the two countries, we have also introduced İstanbul to Baghdad. ” Speaking after Binali Yıldırım, the iraq Transport Minister Abdalfarah Al Sudani stressed that the Turkish government had acted ahead o f everyone else in its support to Baghdad and he thanked Turkey for this. The lraqi minister added that the volüme o f trade betvveen the two countries this year is targeted to come to 5 biliion dollars. Reminding listeners that Turkish companies had undertaken a number of projects in lraq, Sudani said, “İn addition to the İbrahim Halil entry point, we are expecting other border crossings to open as well." Remarking that there is no trade vvithout transport, Sudani pointed out that they wanted to develop the railroads as well. The lraqi Minister emphasized that transport was going to be an effective vehicle in lraq's trade vvith Europe via Turkey. Turkish Airlines flies round-trip to Baghdad on Mondays, VVednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays.


C f ö ir s e n in £ e n z e r in y o J t . ..

4

GRACE

>

ONE&ONLY, tek ve benzeri olm ayan. Aynı senin gibi. Koleksiyonlardan biri; GRACE... Senin gibi görkem li, etkili. Hayata pırlanta dokunuşları katm ak için

O

N

E

^

p

N E W Y O R K • L O N D O N • M I L A N • D U B A İ • M E X IC O C IT Y H O N G KO NG • G U AN G ZH O U • MOSCOVV • SHENZHEN

N

L

Y

M üşteri Hizm etleri (212) 444 4 282

şimdi seçkin Atasay m ağazalarında.

w w w .a ta sa y.co m s h o p .a ta s a y .c o m

A

t a sa y


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY'nin 9 aylık net kârı 668 milyon YTL Turkish Airlines announces 9-month net profit of YTL 668 million Turkish Airlines recentiy posted its Consolidated financial tables for the first nine months o f 2008 on the İstanbul Stock Exchange. Based on the tables, the airline made a net profit of YTL 668 million, up by 244% on the same period last year. Despite an average increase o f 65% on the USD/ton cost o f fuel, the airline boosted its operating profit by 18% to YTL 687 million and its principal operating profit by 17% to YTL 489 million.

Türk Hava Yolları'nın 2008 yılı ilk dokuz ayına ait konsolide mali tabloları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilerek açıklandı. Mali tablolara göre Türk Hava Yolları'nın net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 244 artışla 668 milyon YTL olarak gerçekleşti. Ortalama akaryakıt USD/ton maliyetindeki yüzde 65 artışa rağmen, faaliyet kârı yüzde 18

artışla 687 milyon YTL'ye, esas faaliyet kârı ise yüzde 17 artışla 489 milyon YTL'ye yükseldi. Yüzde 24 artışla 4 milyar 416 Milyon YTL olarak gerçekleşen satış gelirlerinin dörtte üçü dış hatlardan, dörtte biri ise iç hatlardan elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 27 olan akaryakıt giderlerinin faaliyet giderleri içerisindeki payı, bu dönem yüzde 36 oldu.

Turizm Taşımacılığı Oscar'ı THY'ye,., Tourism Transport 'Oscar' goes to Turkish Airlines.,, Globalleşme yolunda büyük atılımlar yapan, filosunu ve netvvork ağını her geçen gün genişleten ve eş zamanlı olarak hizmet kalitesini de arttıran Türk Hava Yollan, bu yıl 11 ’cisi düzenlenen ve turizmin Oscar'ları olarak adledilen Skalite ödülünün “Turizm Taşımacılığı” kategorisindeki sahibi oldu. Hilton Convention Çenter'da düzenlenen törende Skalite ödülünü alan Türk Hava Yolları iş Geliştirme Başkanı Haşmet 26 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Gökırmak, aldıkları bu ödülün kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Türk Hava Yollan hepimizin şirketi. Daima bu bilinçle hareket ediyoruz. 12.000 kişilik personelimizin de büyük gayretiyle uluslararası platformda elde ettiğimiz her başarı, sadece ortaklığımızın değil, Türkiye'nin başarısı olarak kayıtlara geçiyor. Emeklerimizin ödüllendirilmesi bizleri daha da motive ediyor” diye konuştu.

The airline's sale revenues, three-quarters o f which derive from its international routes and the remaining one quarter from the domestic routes, were up by 24% to 4 billion 416 million YTL. Fuel meanwhile accounted for 36% o f the airline's operating expenses this year, up from 27% in the same period last year.

Making great strides on the path to globalization, expanding its fleet and flight netvvork by the day and simultaneously improving the quality of its service, Turkish Airlines won the Skalite award in the category of 'Tourism Transport' in the tourism Oscar's avvarded this year for the 11th time. Turkish Airlines' President for Business Development Haşmet Gökirmak, who accepted the avvard in a ceremony at the Hilton Convention Çenter, said that receiving the avvard was very important to the airline and added, "Turkish Airlines is a company that belongs to ali o f us. We alvvays act in this awareness. Every success we achieve in the international arena through the great efforts of our 12,000-person staff goes down on the record as the success not only of our company but of Turkey as well. Being rewarded for our efforts motivates us to do even better."


T O S K A N /V

VADİSİ *ıskana Vadisi ı. ‘E tay ev[erini söz verdiğimiz gibi ‘Arafık 2008 den itibaren testim ediyoruz. T

Yeni evinizde mas afgibi yıf(ar geçirmeniz difegiyCe...

TURNER INTERNATIONAL • RAFFLES CAMPUS • JOHN LAING HOMES • HAMPTON S INTERNATIONAL • ARMANI HOTELS & RESORTS • EMAAR TURKEY MIDDLE EAST LTD EMAAR PROPERTIES PJSC VE ATASAY GRUP ORTAKGİRİŞİMİDİR

EM AAR


NEVVS TURK HAVAYOLLARI HABERLER

Türk Hava Yolları Hac seferlerine başladı... Turkish Airlines1Hajj Pilgrimage flights get under way Bu yılki Hac sezonunda, 94 bin hacı adayını ilave seferlerle Cidde ve Medine'ye ulaştırmayı hedefleyen THY, gidiş-dönüş olmak üzere yaklaşık 190 bin yolcu taşıyacak. THY’nin, Türkiye'de 22 havalimanından yapacağı seferler, 30 Ekim -1 0 Aralık 2008 gidiş, 11 Aralık 2008 11 Ocak 2009 tarihleri arasında dönüş olmak Cidde ve Medine Havalimanları üzerinden gerçekleşecek. Hac seferleri, uzun menzil uçma kabiliyetine sahip, geniş gövdeli ve büyük kapasiteli A340 ve A310 filosuyla yapılacak. Hac seferleri için Adana, İzmir, Antalya, Kayseri, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, İsparta,

İstanbul, Konya, Nevşehir, İstanbul Sabiha Gökçen, Samsun, Trabzon, Van, Bursa, Denizli, Muş ve Sivas havalimanları kullanılacak. THY, Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Fransa (Paris, Lyon, Nice), Almanya (Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Münih, Berlin, Stutgart, Nurnberg, Hamburg, Hannover), Belçika (Brüksel), İsviçre (Zürih, Basel), Hollanda (Amsterdam), Avusturya (Viyana), Danimarka (Kopenhag), İsveç (Arlanda), Norveç (Oslo), Finlandiya (Helsinki) ve İngiltere’den (Londra, Manchester) 10 Kasım - 2 Aralık 2008 gidiş; 11 Aralık 31 Aralık 2008 dönüş olmak üzere, hacı adaylannı aktarmalı taşıyacak.

THY ikramlarında yeni seçenekler New food offerings on Turkish Airlines Türk Hava Yolları'nın, bütün dünyada ikram hizmeti veren Türk şirketi DO&CO ile ortak kurduğu Turkish DO&CO, 2007 yılından itibaren değiştirdiği ikram konseptini, 2008 - 2009 kış tarifesinde yeni seçeneklerle zenginleştirdi. “Mutfakta Kim Var?’’ konseptiyle hazırlanan mönülerde Türk mutfağından lezzetler sunulurken, Türk Hava Yolları'nı tercih eden yabancı yolcuların beklentilerini karşılamak amacıyla İtalyan, İspanyol, Fransız ve Asya mutfaklarından örnekler yer alıyor. 28 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Mönülerini, bir uçuşta sunulabilecek en iyi servis ile restoran kalitesini harmanlayarak oluşturan Turkish DO&CO'nun usta aşçıları, yemekleri, butik üretimle en kaliteli ve en taze malzemeleri kullanarak hazırlıyor; deneyimli ve güleryüzlü kabin ekipleri servis ediyor. Kış tarifesiyle birlikte uygulanmaya başlayan mönüler, dış hat uçuşlarında 8, iç hat uçuşlarında ise 4 farklı seçenek olarak sunuluyor.

Aiming to carry 94 thousand Hajj pilgrims to Jiddah and Medina during this year's Hajj season, Turkish Airlines will transport approximately 190,000 passengers round-trip. The flights, to be made from 22 airports in Turkey, wili land at the airports o f Jiddah and Medina with departures from Turkey betvveen 30 October and 10 December and returns from Saudi Arabia betvveen 11 December and 11 January of the new year. Turkish Airlines' fleet o f new long-haul, wide-body and large capacity A340 and A 3 10 aircraft will be used for the Hajj flights. The airports o f Adana, İzmir, Antalya, Kayseri, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, İsparta, İstanbul, Konya, Nevşehir, İstanbul Sabiha Gökçen, Samsun, Trabzon, Van, Bursa, Denizli, Muş and Sivas will be used for the Hajj flights. Turkish Airlines is also going to transport Hajj pilgrims from France (Paris, Lyon, Nice), Germany (Düsseldorf, Cologne, Frankfurt, Munich, Berlin, Stuttgart, Nurnberg, Hamburg, Hanover), Belgium (Brussels), Svvitzerland (Zürich and Basle), Holland (Amsterdam), Austria (Vienna), Denmark (Copenhagen), Sweden (Arlanda) Norway (Oslo), Finland (Helsinki) and England (London and Manchester) with departures betvveen 10 November and 2 December and returns betvveen 11 and 31 December.

Founded jointly by Turkish Airlines with the Turkish firm DO&CO, which provides catering services around the world, Turkish DO&CO revamped its refreshment concept in 2007 and has enriched its offerings for the new 2008-2009 timetable. Offering Turkish cuisine on its menus, which are based on the concept “Who's in the Kitchen?", it has also incorporated dishes from the Italian, Spanish, French and Asian cuisines to meet the expectations o f Turkish Airlines' foreign passengers. Turkish DO&CO's master chefs have developed their menus by combining the highest restaurant quaiity vvith the best possible in-flight service. Prepared in a boutique production using only the freshest ingredients, the dishes are served by the airline's friendly and experienced cabin crew. Eight different menus are on offer on the International routes, and four on the domestic routes on the new vvinter timetable. Changed every week, the new menus.


C iti'n in g lo b a l v iz y o n u v e 1 0 0 y ılı a ş k ın d e n e y im iy le

C itig o ld A y rıc a lık lı B an k ac ılık , A y rıc a lık lı Y a ş a m .

t

Citigold A yrıcalıklı Y aşam ile herkesten önce göreceksiniz.

C itigold A y rıc a lık lı B an kacılık ile:

U n u tu lm a z b ir O s c a r s o nrası p a rtis i, L o n d ra 'n ın W e s t End v e B ro a d w a y shovvları, M o n ac o G rand P rix gibi d ü n y a n ın sayılı e tk in lik le ri... T ü rk iy e 'd e ve y u rtd ış ın d a h e r tü rlü uça k , o te l, re s to ra n ve a k tiv ite y e r e z e rv a s y o n v e d a n ışm a n lık , k işisel a lış v e riş hizm etleri... Lifes ty le H izm e ti'n d e n te k bir te le fo n la, ü c rets iz olarak fayd alanabileceksiniz.

T ü rk iy e 'n in lid e ri Ç iti a ra c ılığ ıy la ,

S e ç k in m a r k a la rın s ize ö z e l su n d u ğ u in d ir im le r v e fır s a tla r d a n y a r a r la n a b ile c e k ve C itig o ld 'a ö z e l e tk in lik le r e k a tıla b ile c e k s in iz .

C itig o ld G lo b al A y r ıc a lık la r s iz e ö z e l s u n u la c a k .

Y a b a n c ı y a tır ım fo n la rın d a z e n g in y e r li-y a b a n c ı fo n p o rtfö y ü , a y r ıc a lık lı b a n k a c ılık h iz m e tle r i ve

C itigold m ü ş te ris i olm ak ve V a rlık Y ö n etim i A n a lizi randevusu alm ak için:') Ö zel C itigold H a ttı: (0 2 1 6 ) 5 2 4 7 4 7 4 - w w w .c itib a n k .c o m .tr/c itig o id

çıtı birlikte başaralım


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

2009 stratejileri Macaristan'da tartışıldı 2009 strategies discussed in Hungary THY Güney Avrupa ve Balkanlar Bölge Müdürlüğü toplantısı, 12-15 Kasım 2008 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi. Toplantıya Pazarlama ve Satış Başkanı Faruk Çizmecioğlu, Tanıtma ve Halkla ilişkiler Başkanı Zeki Çukur ile Güney Avrupa ve Balkanlar Bölge Müdürü Mehmet Başpınar ve ilgili uzmanların yanı sıra, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Macaristan, Çek

Cumhuriyeti, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova Ülke Müdürleri katıldı. Acenteler Müdürlüğü, Gelir Yönetimi Ücret Müdürlüğü, Netvvork Planlama Müdürlüğü, Reklam Müdürlüğü, Anlaşmalar Müdürlüğü toplantıya iştirak ederek sunumlarıyla katılımcılara faydalı bilgiler aktardılar. Genel olarak 2008 yılının değerlendirilmesi yapılırken, 2009'un stratejileri de masaya yatınldı.

“e-Konsolosluk”a gösterilen ilgi her geçen gün artıyor Interest in 'e-Consulate' is grovving by the day

The South Europe and Balkans Region meeting was held 12-15 November in the Hungarian capital Budapest. Attending the meeting were Senior Vice President o f Marketing and Sales Faruk Çizmecioğlu, Senior Vice President o f Public Relations Zeki Çukur, South Europe and Balkans Regional Director Mehmet Başpınar and other experts as well as the country managers for Italy, Greece, Albania, Bulgaria, Rumania, Moldova, Hungary, the Czech Republic, Croatia, Slovenia, Serbia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina and Kosovo. The Department o f Agency Affairs, Revenue Management and Pricing, Netvvork Planning, Advertising, and Agreements took part in the meeting, briefing participants through useful presentations. A general assessment o f 2008 vvas made and strategies for 2009 were discussed.

THY Ticaret yönetimi Kartepe'de buluştu Turkish Airlines' management meet at Kartepe

0; www.e-konsolosluk.net Konsolosluklara şahsen gitmeye gerek kalmadan, internet üzerinden bazı işlemlerin başvurularını çevrimiçi yapmaya ve işlem harçlarını da kredi kartıyla ödemeye imkan tanıyan e-Konsolosluk'a duyulan ilgi her geçen gün artıyor. E-Konsolosluk'a üye olmak için www. e-konsolosluk. net adresindeki üyelik başvuru formunu doldurarak internet üzerinden göndermeniz yeterli. Ayrıca, üyelik şifreniz e-posta adresine geldikten sonra, artık Başkonsolosluğa gitmeden,

Nüfus, Evlilik,

1 i

•M

İH

.

i ]

Askerlik Noterlik.

*

*

**

4

^

tî*

Vatandaşlık ı:e ilgili başvurularınızı

..........

^

artık internette de

^

yapabilirsiniz..

pasaport uzatma, doğum tescil, evlilik tescil, askerlik, noterlik gibi birçok işlem başvurularınızı e-konsolosluk üzerinden yapabilirsiniz.

E-Consulate lets you apply for certain consular services as well as paying fees vvith your credit card över the internet without ever having to go to the Consuiate in person. The interest in eConsulate is grovving by the day. To become a member o f e-Consulate, just complete the application form on the vvebsite, www.e-konsolosluk.net, and click on 'send'. Your membership code (PIN) will be sent to your email address. When you get it, you will be able to extend your passport, register births and marriages, update your military status and notarize documents right on your Computer screen, without having to leave the comfort of home. 3 0 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Türk Hava Yollan Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanvekili Hamdi Topçu ve Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Orhan Sivrikaya'nın katılımıyla Genel Müdür Ticari Yardımcılığı bünyesinde görev yapmakta olan tüm başkan ve müdürler, 19 Kasım'da Kartepe The Green Park Resort Hotel'de biraraya geldi. Düzenlenen istişare

toplantısında tüm ticaret yönetimi, mesaisini farklı bir mekan ve atmosferde yürütme imkanı buldu. Ortaklığımızın son yıllarda gerçekleştirdiği başarılı adımlarda önemli ve büyük payı olan ticaret yönetimine teşekkürlerin sunulduğu toplantıda tüm katılımcılar tarafından, her yönüyle sürekli gelişim gösteren THY'nin gelecek yıllarda daha büyük başarılara imza atacağı ifade edildi.

Led by Chairman of the Board Candan Karlıtekin, the entire Turkish Airlines management met at The Green Park Resort Hotel at Kartepe on 19 November. Present at the meeting were Deputy Chairman of Executive Board Hamdi Topçu and Executive Vice-President (Commercial) Orhan Sivrikaya as well as ali the chairmen and directors serving on the commercial management team. The meeting gave the airline's commercial management team an opportunity to carry out their work in a completely different venue and atmosphere. The airline's commercial management team was thanked at the meeting for its majör contribution to the company's success in recent years, and ali those attending expressed the hope that Turkish Airlines would sustain its multifaceted development and put its signature on many more great successes in the years ahead.


ÇENGELKÖY İstanbul'da kalan

son İstanbul

♦ ♦ ♦

Sahil kafeleri, tarihi çınarı, çınarın gölgesinde kedileri, Çınaraltı Kahvesi, çay bahçeleri, demli çay kokusu, küçük vitrinli dükkanları, her dem taze balık satan balıkçıları, tarihi ekmek fırını, manavları, her m anavda meşhur Çengelköy bademleri, sırık domatesleri, temiz havası, sımsıcak sakinleri ve meşhur börekçisi ile Çengelköy ve

Çengelköy’de MESA...

MESA; daha önce gerçekleştirdiği Çengelköy Evleri'nden sonra, yine özel bir proje ile Çengelköy’de.

|

İstanbul’un merkezinde, neredeyse tamamı yeşile ayrılmış, 100.000 m2’lik bir alanda kurulan bu proje, Çengelköy’ün sıcaklığını yansıtan üçer katlı 46 bloktan oluşuyor. 6 farklı tipteki bloklarda, 80 m2ile 290 m2arasında değişen 298 adet daire bulunuyor. İstanbul'un güzelliklerini sakladığı Çengelköy’de, İstanbul'dan vazgeçmek istemeyenlere, şimdiki zamanda, geçmiş zamanların güzelliklerini yaşatıyor. Çengelköy'de Mesa Ulaşım Planı

Tanıtım ve Satış Ofisleri

Kandilli

İstanbul Bölge Müdürlüğü Cemil M olla Köşkü, Beylerbeyi Cad Abdullah Ağa M ah. No: 23.

Vaniköy

34676 Kuzguncuk/İSTANBUL

( 216 ) 460 29 67 - 68-69 BÜ Kandilli

Şantiye İrtibat Yalnız Selviyolu Cad. No: 6 34688 Ç engelköy/İS TAN BU L

Kuleli Askeri Lisesi

(2 1 6 )4 6 0 2 9 7 0 An kara M erkez

Çengelköy

MESA Plaza, Koru Sitesi.lhlamur Cad. No: 2 0681 OÇayyolu/ ANKARA

mesa GRUP

Beylerbeyi

(312)291 5082 ^

www.cengelkoydemesa.com w w w.m esa.com .tr

ISO 9001

OHSAS18001

BUREAU VERITAS Cerlificatıon

BU REAU VERITAS Ctrtificrtion

mesa â | gyo

H

Bu bir MESA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı projesidir.


GEZİ TRAVEL

%WM£ jııtlrt*11]

Daima genç kent A city forever young

= | SAFFET EMRE TONGUÇ

İngiltere'nin ikinci büyük şehri olan ve bir m ilyon kişinin yaşadığı Birm ingham Birleşik K ra llık'ta en çok tu ris t çeken d ö rd ün cü şehir unvanına sahip. E ngland's se co n d largest c ity w ith a p o pula tion of one m illion, B irm ingham is the U nited K in g d o m 's fou rth b ig g e s t to u ris t attractio n.

32 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8


irmingham hep öncü bir şehir olmuş, liderliğe soyunmuş, yolu açmış. Endüstri ve ticaret alanında çok yol katetmiş, ünlü kişilere ve markalara ev sahipliği yapmış. Bugün, Venedik ve Amsterdam'ı andıran kanallarıyla milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Birmingham'da, üzerinde kafelerin ve yürüyüş yollarının bulunduğu bu kanalların uzunluğu Venedik'tekilerden daha fazla. Endüstriyel Devrim sırasında ilk kanal 1769 yılında açılmış ve şehri VVednesbury'e bağlamış. Beş ana ve çok sayıdaki küçük kanalın 18. yüzyılda toplam uzunluğu 278 kilometreymiş, bugün 182 kilometresi hala kullanılıyor.

B

Iways a pioneering city, Birmingham has been a leader and a pathbreaker in many areas. Advanced in both industry and trade, it has been home to famous peopie as weii as famous trademarks. With its canais reminiscent o f those o f Venice and Amsterdam, it weicomes miliions o f visitors today. Indeed Birmingham 's canais, iined vvith cafes and promenades, exceed those o f Venice in sheer iength. Opened in 1769 during the industriai Revoiution, the first canai iinked the city to VVednesbury. The totai iength o f the main canai and many smaii connecting canais vvas 278 kiiometers in the 18th century, 182 kiiometers o f vvhich are stili in use today. t>

1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 33


BIRM KABİLESİNE AİT EV

1998 yılında G8 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan kentte yaşayanların konuştuğu İngilizce kulağa çok farklı geliyor, anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Birmingham “Birm isimli liderin kabilesine ait ev" anlamına geliyor ve şehrin yerlisine Brummie deniyor. Şehrin tarihine baktığınızda 6. yüzyılda küçük bir yerleşim olarak görüyorsunuz bu koca kenti. 1538'de Birmingham'da sadece 1500 kişi yaşıyormuş. 1642 yılında çıkan İngiliz iç Savaşı'nda cumhuriyetçilerin cephesinde savaşanlara kılıç ve zırh temin edince şehir bir anda metal üretimiyle ön plana çıkmış. Birmingham, Sanayi Devrimi sırasında hem İngiltere'nin hem de dünyanın en önde gelen şehirlerinden biri olarak tarihe geçmiş. 1840'lardan

B irm in g h a m Ü n iv e rs ite s i ç o k g ü z e l b ir k a m p ü s e s a h ip .

The beautiful campus of the University of Birmingham.

1970'lere kadar sanayi şehri olarak altın çağını yaşamış. Rea Nehri üzerindeki konumu, kömüre, demire ve keresteye kolay ulaşımı, Birmingham'ı 20. yüzyılda İngiltere'nin en önemli üretim merkezi haline getirmiş. 1970'lerden sonra kapanan fabrikaların bir kısmı kültürel ve turistik amaçlarla

HOUSE OF THE CLAN OF BRUM

The inhabitants o f this city, which hosted the G8 summit in 1998, speak their own idiosyncratic form o f Engiish, which you might find difficuit to understand. The name means 'home o f the dan of the ieader named Brum' and natives are known as

'Brummies'. Looking back at this big city's history, we see that it was a smaii settiement already in the 6th century. in 1538 oniy 1500 peopie iived Birmingham. Metal production rose to prominence in the city when swords and shields were supplied to the soldiers fighting on the republican front in the Engiish Civil War that broke out in 1642. Birmingham has gone down in history as one o f the leading cities in England and indeed in the world during the Industrlal Revolution, experiencing a Golden Age from the 1840's t o the 1970's. Situated on the Rea River with easy access to coal, iron and lumber, Birmingham became England's leading çenter of industrial production in the 20th century. Some o f the factories that were closed down in the 1970's are >

Şehir merkezini tarihi binalar ve heykeller süslüyor. S ta tu e s a n d h is to ric b u ild in g s a d o rn th e c ity çenter.

34 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8


Le Regina - Nice, Fransa 2008

pierre cardin HALI

CONCEPT STORES ANKARA 41. CD. NO: 5 /3 9 ÇUKURAMBAR (0312) 286 24 44 - A-CİTY AVM. İSTANBUL YOLU FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 244 YENİMAHALLE (0312) 3 8 / 43 05 BURSA YENİ YALOVA YOLU NO: 408 OSMANGAZİ (022 4 ) 21110 65 GAZİANTEP BATIKENT MH. KÜRŞAT TÜZMEN BULV. ÖZEN APT. ALTI ŞEHİTKAMİL (0342 ) 321 25 26 GİRESUN ÇINARLAR MH. ÇINARLAR CO. NO: 143 MERKEZ (04 54) 216 9 ! 93 İSTANBUL AİRPORT AVM. LONDRA ASFALTI ÜZERİ ATATÜRK HAVALİMANI KAVŞAĞI BAKIRKÖY (0212) 465 87 00 - BAĞDAT CD. GÖKPINAR APT. NO: 113/A FENERYOLU KADIKÖY (0216) 347 79 90 - ARMONİ PARK OIİTLET ÇENTER TEVFİK BEY MH. HALKALI CD. NO: 132 BB-15 SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE (0212) 426 71 29 KAYSERİ MUSTAFA ŞİMŞEK BULV. NO: 113/C MERKEZ (0352 ) 224 99 99 KIBRIS OSMANPAŞA CD. NO: 43 LEFKOŞA (0392) 229 03 20 SAMSUN SAMSUN ORDU KARAYOLU KİRAZLIK MH. ATATÜRK BULV. NO: 66 MERKEZ (0362) 266 53 31 SHORROOM STORES ADANA KARASOKU MH. ABİDİN PAŞA CD. NO: 10 GARANTİ BANKASI BİTİŞİCİ MERKEZ (0322) 351 50 76 ANKARA BİRLİK CD. 7. CD. NO: 63 ÇANKAYA (0312) 495 61 76 ' İRFAN BAŞTUÖ CD. NO: 203/B HASKÖY (0312) 338 27 40 ANTALYA FENER MH. ÖZGÜRLÜK BULV. 1912 SK. ERTÖĞRUL SİT. A/1 BLOK MERKEZ (024 2 ) 324 62 42 80LU İHSANİYE MH. ERTUĞRUL SK. ÖRNEKBAŞ İŞ MERKEZİ NO: 21 MERKEZ (03 7 4 ) 215 61 57 BURSA DR. ZİYA KAYA MH. İSTİKLAL CO. NO: 56/A GEMLİK (022 4) 513 00 61 - CUMA MH. BEDESTEN SK. NO: 5 İNEGÖL (0224 ) 715 14 15 - BURSA CD. NO: 20 M. KEMAL PAŞA (0224 ) 614 08 58 ÇORUM GÜLABİ BEY MH. I. VELİ PAŞA SK. NO: 15/B MERKEZ (036 4 ) 224 84 88 DENİZLİ AKKONAK MH. DEVRİM CD. NO: 18 ZEMİN KAT MERKEZ (0 25 8 ) 265 96 85 ■ ÇAMLIK MH. ÇAMLIK CD. 2595 SK. GÜRCAN APT. NO: 1 MERKEZ (02 58) 213 23 24 ESKİŞEHİR ASARCIKLI CD. NO: 122 MERKEZ (0222) 220 30 10 GAZİANTEP GAZİ MH. ÖMER ASIM AKSOY CO. NİSA APT. ALTI ŞEHİTKAMİL (03 42) 339 99 46 - KARATAŞ MH. 400 NO.LU CD. NO: 8 OSKA İŞ MERKEZİ NO: 13-14 ŞAHİNBEY (03 4 2 ) 371 50 40 İSTANBUL BEYLİCİUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ZEMİN KAT BEYLİKOÜZÖ (0212) 872 29 29 İZMİR KİPA ALIŞVERİŞ MERKEZİ BORNOVA (023 2) 373 7 3 1 0 ' YEŞİLLİK CD. NO: 241 KARABAŞLAR (023 2 ) 254 46 66 KOCAELİ KARABAŞ MH. AKÇA CAMİ CD. N 0:88 İZMİT (0262) 325 48 87 MALATYA MİLLİ EGEMENLİK CD. NO: 24 MERKEZ (0 42 2 ) 323 05 48 NEVŞEHİR ATATÜRK CD. NO: 38 MERKEZ (03 8 4 ) 213 19 39 OROU YENİ MH. İSMET PAŞA CD. NO: 71/A MERKEZ (04 5 2 ) 225 33 63 RİZE EKREM ORHAN MH. CUMHURİYET CD. NO: 199 MERKEZ (0464 ) 217 II 40 SAKARYA SEDAT KIRTATEPE CD. ŞEKER MH. RÜŞEN SK. NO: 22 OSİ YANI ADAPAZARI (0 264) 272 52 56 SAMSUN 19 MAYIS MH. GAZİ CD. NO: 104 MERKEZ (036 2 ) 431 63 08 - İSTİKLAL CD. BAHÇELİ EVLER MH. KONYALI APT. N 0:160/D MERKEZ (03 6 2 ) 234 64 38 - KALE MH. BAĞDAT CD. NO: 19 MERKEZ (03 6 2 ) 4 35 03 06 YALOVA İSTANBUL CD. NO: 13 MERKEZ (0 2 2 6 ) 811 20 70

w w w . p i e r r e c a r d i n - h a l i . c o m w w w . p i e r r e c a r d i n - c a r p e t . c o m


kullanılmaya başlamış. ÜNLÜLER ŞEHRİ

Birmingham, adeta bir ünlüler şehri. James Watt, tarihe, burada buharlı makineyi icat eden kişi olarak geçmiş. Bununla da yetinmemiş, dünyanın ilk fotokopi makinesine de imzasını atmış. Dilimize yerleşen ve lambaların ışık gücünü göstermek için kullandığımız watt, onun soyadından geliyor, ilk röntgen ise 1896'da John Hail Edvvards tarafından Birmingham'da çekilmiş. Boulton ve VVatt'ın yanında çalışan VVİlliam Murdock da dünyada gazla aydınlatmayı ilk geliştiren kişi olmuş. Geçmişin izlerini takip etmek için Soho House'a gidebilirsiniz. Ünlü mucitleri ağırlayan şık ev, bugün meraklı turistlere kapılarını aralıyor. 20. yüzyılın ünlüleri arasında ise Ozzy Osbourne, Duran Duran ve Black Sabbath var. 36 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı John Ronald Reuel Tolkien de çocukluğunu Birmingham'da geçirmiş. Birmingham'da yetişmiş ünlü kişiler dışında, bu şehirde üretimine başlanan dünyaca tanınmış Cadbury's çikolataları da bulunuyor. Bournville'deki Cadbury VVorld ise çikolataseverlerin keyifli vakit geçirip çikolata tarihi hakkında bilgi

mmi m fm

B irm in g h a m 's E ye is im li d ö n m e d o la b a

I t i IIÎSm

b in ip ş e h ri te p e d e n s e y r e tm e k m ü m k ü n (s a ğ d a ). R ide th e big w h eel k n o w n as B irm in g h a m 's Eye a n d g e t a b ird 's -e y e v ie w o f th e c ity (right).

1J: İpimWirt İ lil 1U4ı I

comıng back into use today for cultural and touristic purposes. CITY OF FAMOUS MEN

Birmingham is also a city o f famous people. James Watt invented the steam engine here. N ot content with that, he also p u t his signature on the vvorld's first photocopy machine. As the universal unit o f povver in an electrical

circuit, used even in Turkish to indicate the strength o f a light bulb, his family name has become a househoid word. The first X-ray was also taken in Birmingham by a man by the name o f John Hail Edvvards. A nd VVİlliam Murdock, who vvorked alongside Boulton and Watt, was the first person to develop gas lighting. To follow these traces o f the >


İtalya'nın Cremona şehrinde yaşayan dahi kem an ustası A ntonio Stradivari'nin 1699 yılında yaptığı ve onun altın çağının habercisi olarak adlandırılan, türünün tek örneği antika keman: Lady Tennant-Lafont Stradivarius

Paranızı nasıl değerlendireceğinizi en iyi biz biliriz. N asıl harcayacağınızı en iyi siz. «'Garanti

rf

m A ste rs

■ ■ Ö / K I B A N K A C IL IK

garantirriasters.com 444 o 700


alabilecekleri bir yer. Şehirde iki de ünlü futbol kulübü var. Aston Villa ve Birmingham City sürekli birbiriyle çekişiyor. M İM A R İ ZENG İN LİK

New, Paradise ve Colmore Row caddelerinin kesiştiği noktada bulunan Victoria Meydanı, şehrin en merkezi noktası. Meydan, Kraliçe Victoria'nın 1901'de buraya dikilen heykelinden sonra bu adı almış. 1993'te meydan tamamen yenilenmiş ve açılışını da Lady Diana yapmış. Belediye ve Konsey binalarının olduğu meydanda Avrupa'nın en büyük çeşmelerinden biri olan Floozie in the Jacuzzi de var. Birmingham, güzel mimari örneklerle dolu bir şehir. 1830'larda inşa edilen ve Korint tarzındaki 38 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Kraliçe Victoria'nın adını verdiği meydan şehrin merkezi (üstte, solda). Victoria Meydanı'nda bulunan Konsey Binası Rönesans tarzında 1870 yılında yapılmış, (üstte, sağda). T h e s q u a re n a m e d fo r û u e e n V i c t o r i a in t h e h e a r t o f th e c ity ( a b o v e , le ft ) . T h e R e n a is s a n c e - s t y le C o u n c il H o u s e o n V ic to r ia S q u a r e w a s b u i l t in 1 8 7 0 ( a b o v e , r ig h t) .

40 kolonla süslenmiş olan Belediye Binası bunlardan biri. Hemen yanındaki Konsey Binası ise 1870'lerde Rönesans tarzında yapılmış ve şehirde yaşayanlar

past, you can go to Soho House, a fashionable home where famous inventors o f the time stayed and which is open to tourists today. Among Birmingham's famous native sons o f the 20th century are Ozzy Osborne, Duran Duran and Black Sabbath. Lord o f the Rings author John Ronald Reuel Tolkien also spent his childhood here. İn addition to the famous people who grew up in Birmingham, the city is also home to the world-famous Cadbury's chocolates. Cadbury VVorld at Bournville is a place where chocolate lovers can spend an enjoyable time while being briefed on the history o f chocolate. The city also supports two fiercely rival soccer clubs, Aston Villa and Birmingham City.

RICH İN AR CHITECTURE

Victoria Square at the intersection o f New Avenue, Paradise Avenue and Colmore Row, is the city çenter, taking its name from a statue o f ûueen Victoria erected here in 1901. The square vvas completely renovated in 1993 when Lady Diana presided över the reopening. Location o f the Town Hali and Council House stand, the square also boasts one o f Europe's biggest fountains, affectionately nicknamed 'Floozie in the Jacuzzi'. Birmingham is a city chock full o f architectural delights, o f which the Town Hail, built in the 1830's and surrounded by forty Corinthian-style columns, is ju s t one. Immediately next t o it, the Council House is a Renaissance-style >


i

H O T E L S • RESORTS

1

İSTANBUL - AIRPORT NORTH y Toplam 330 oda ^ Executive Süite Odalar ve Executive Lounge

ile unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi

^ Değişen ölçüleriyle 7 toplantı salonu ve 900 kişilik balo salonu V Saltanat Restaurant, Tulıp Restaurant, Cafe Inn, Starlight Bar ^ Mandala Spa; Fitness Salonu, Hamam, Sauna, Yüzme Havuzu ve Masaj

Şehir gürültüsünden uzak, evinizdeki sıcaklığı ve rahatlığı yaşayacağınız, huzurlu ve mutlu... Tam donanımlı odaların, güler yüzlü personelinin ve kusursuz servisinin olduğu bir konaklama içinde, tüm günün yorgunluğunu unutturacak bir otel hayal edin... Holiday Inn İstanbul A irpo rt North Hotel. Atatürk Havalimam'na çok yakın bir konumda hayallerinizi gerçekleştirecek yeniliklerle hizmet vermek için sizi bekliyor. * H a v a lim a n ın d a n v e h a v a lim a n ın a ücretsiz servisim iz v a rd ır.

M a hm u tb e y M a h . Taşocağı Yolu C ad . N o :3 5 B ağcılar - İstanbul / Türkiye (T E M v e B asın Ekspres o to y o lu n u n kesiştiği k a v ş a k )

Tel: + 9 0 2 1 2 6 0 4 15 0 0 Faks: + 9 0 2 1 2 4 4 5 01 7 3 w w w .hiistanbul-airportnorth.com info @ hiistanbul-airportnorth.com

Eşsiz yılbaşı menüsü kişi başı fiyatı, 199 YTL (konaklamasız), 275 YTL (konaklama + new year brunch). 10 kişi ve üzeri grup rezervasyonlarında

% 10 indirim fırsatı. Ayrıntılı bilgi

02 12 60 4 1515

ve rezervasyon:

reservation@hiistanbul-airportnorth.com h ila f îy Biletix üzerinden ** rezervasyon yapma imkanı

K u rb an b a y ra m ın a özel fırs atla r... 06 - 12 Aralık tarihleri arasında 4 gün misafirimiz olun, 3 gün ücreti ödeyin. Tek ve çift kişilik oda fiyatı KDV ve kahvaltı dahil sadece 90 Euro.


O

M odem yapılar

O

şehrin siluetine ayn bir güzellik katıyor. M o d e rn b u ild in g s im p a rt a spe cia l c h a rm t o th e c ity 's skyline.

tarafından “Big Brum" diye adlandırılmış. Şehrin diğer önemli meydanlarından biri olan Centenary ise her biri tek tek yerleştirilmiş olan 500 bin tuğladan oluşuyor. Birmingham'daki St. Philip's Katedrali 18. yüzyılın başlarından kalma ve muhteşem bir Barok çan kulesine sahip. St. Martin ise Birmingham'ın en eski kilisesi ve 13. yüzyılda yapılmış. Birmingham Müzesi ve Sanat Galerisi, Viktorya mimari tarzında yapılmış güzel bir yapıda bulunuyor ve dünyanın en büyük Raphael öncesi koleksiyonuna sahip. Fransız, Flaman ve İtalyan Barok sanatçıların görkemli eserlerinin yanı sıra çağdaş sanatçıların eserleri, gümüş, seramik ve arkeolojik objeler de müzede sergileniyor. Birmingham Üniversitesi, şehrin en önemli eğitim 40 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

kurumlarından ve çok hoş bir kampüse sahip, içindeki Barber Institute of Fine Arts ise dünyanın en güzel, küçük galerilerinden biri. Galeride Degas, Monet, Renoir ve Turner gibi ustaların eserleri var.

structure built in the 1870's and dubbed by the city's residents 'Big Brum'. Meanwhiie another o f the city's im portant squares, the Centenary, is made up o f 500,000 bricks, each one o f which vvas iaid separateiy by hand. Birmingham 's St.

Philip's Cathedral, vvhich dates to the 18th century, boasts a magnificent Baroque beli tovver, and its oldest church, St. Martin 's, vvas built in the 13th century. Housed in a iovely buiiding in the Victorian architectural style, Birmingham Museum and A rt Gaiiery claims the largest pre-Raphaelite collection in the vvorld. İn addition to outstanding vvorks by artists o f the French, Fiemish and Italian Baroque, vvorks o f contem porary artists are also on exhibit here aiongside pottery, objects o f silver and archaeological artifacts. One o f the city's leading educational institutions, the University o f Birmingham boasts a charming campus vvith one o f the vvorld's finest small galleries, the Barber Institute o f Fine Arts. Exhibited here are the vvorks o f masters such >


Vodafone Limitsiz Ofis Tarifesi

İş dünyası ayda 8 YTL’ye özgürce konuşuyor Şimdi, Vodafone Limitsiz Ofis Tarifesi’yle ayda 8 veya 24 YTL ödeyerek iş arkadaşlarınızla grup içinde hem dakika limiti olmadan özgürce konuşun hem de ücretsiz mesajlaşın.

A ylık sabit ücret

, o

vodafone

Seçenek 1

Seçenek 2

8 YTL L im itsiz-ü c re ts iz 2 4 Y K r/d k 2 4 YKr/tJk

24 YTL L im itsiz-ü c re ts iz 8 Y K r /d k 8 Y K r/d k

Vodafone Sabit h a tla r D iğer GSM o p era tö rle ri T 2 4 YKr/Ök I 8 Y K r /d k L im itsiz-ü c re ts iz L im itsiz-ü c re ts iz Grup içi SMS Yurtiçi SMS | 2 4 Y K r/a d e t | 8 Y K r /a d e t

Anı yaşa

x Ü cre tle n d irm e periyodu 6 sn'dir. Fiyatlara % 1 8 KDV dahil. % 2 5 Ö zel İletişim Vergisi hariçtir. Vod afone. kötüye k u llan ım d an kuşkulandığı duru m lard a m ü d a h a le hakkını saklı tutar. A yrıntılı bilgi için: w w w .vo d afo n e.co m .tr. V o d afo ne S hop’lar ve Kurum sal Satış Kanalları.

4m <


as Degas, Monet, Renoir and Turner. THE VVORLD'S FIRST

young population and o f offering entertainment o f ali kinds oriented tovvards young people.

EXHIBITIO N HALL

DÜNYANIN İLK SERGİ

P a g o d a 'n ın m o d e rn b ir b in a d a k i

SALONU

Dünyanın ilk sergi salonu 1850'de Birmingham'da açılmış ama şu anda yerinde ICC dedikleri ve her yıl 400'den fazla konferansın düzenlendiği Uluslararası Konferans Merkezi bulunuyor. ICC'nin yanında ise Senfoni Orkestrası'nın Salonu var. Salon otoritelerce Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Birmingham Hippodrome Kraliyet Balesi'ne ev sahipliği yapıyor. Yandaki National Indoor Arena ise spor etkinlikleri ve konserler için kullanılıyor. Birmingham'da sanata çok önem veriliyor, tiyatrolar, sinemalar, müzeler, sanat galerileri sanatseverlere kapılarını ardına kadar açmış. Broad Street, gece hayatının merkezi olarak geçiyor. The Arcadian ve The Mailbox ise Broad Street'in şehirdeki diğer rakipleri. Birminghamlılar, çok genç bir nüfusa sahip olmakla övünüp gençlere hitap eden her türlü eğlenceye sahip olduklarını dile getiriyorlar. 42 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

y a n s ım a s i ş e h ird e k i fa rk lı e tn ik g r u p la ra b ir g ö n d e r m e g ib i (ü s tte ).

T h e P a g o d a r e fle c ts t h e c it y 's e th n ic d iv e r s it y ( a b o v e ) .

B irm in g h a m 'd a G o tik m im a rin in g ü z e l ö rn e k le rin i b u lm a k m ü m k ü n .

S o m e o f th e m a n y lo v e l y e x a m p l e s o f G o th ic a r c h ite c tu r e in B i r m i n g h a m .

The first exhibition hail in the vvorld was opened in Birmingham in 1850. İn its place today stands the ICC, or International Conference Çenter, vvhere över 400 conferences are held each year. Next to it is Symphony Hail, acknovvledged by authorities in the field as one o f the best in Europe. The Birmingham Hippodrom e hosts the Royal Ballet, and its next door neighbor, the National Indoor Arena, is used for concerts and sports events. Birmingham is a city that sets great store by the arts, and its many theaters, cinemas, art galleries and museums have opened their arms to art lovers. Broad Street meanvvhile is the scene o f the city's nightlife, vvhere The Arcadian and The Mailbox rival Broad Street. Birmingham is p roud o f having a very

THE BULL RİNG

The Bull Ring, vvhich ceiebrated its 800 anniversary in the year 2000, has been replaced today by the Bull Ring Shopping Çenter vvhich consists o f five separate sections and is visited by some 20 million people annually. The Farmer's Market meanvvhile gives local farmers an opportunity to bring their produce fresh to the consumer. A nd the district knovvn as the Jevveliery Ouarter, vvhere 40% o f England's jevvelry is produced, is a place vvhere you can personally vvitness the history o f jevveirymaking in the city and the high level o f craftsmanship attained. Brovvsing through the approximately one hundred jevvelry shops here is a pleasure ali its own. THE BALTI TRIANGLE

There are also many lovely spots to attract nature lovers in Birmingham. The National Sea Life Centre is a venue vvhere you can O


Doğaya meydan okur, gölgesiyle yarışır

Bir pick-up’tan beklediğiniz her şey ve fazlası... A n a d o l u G rubu

• 3 tonluk çekiş kapasitesi • 163 beygirlik* motor gücü • Common Rail Turbo Dizel Intercooler motor • Tek tuşla 4x4 sürüşe geçiş • Elektronik aydınlatm alı gösterge paneli • Elektrikli, katlan abilir, ısıtm alı yan aynalar w w w .is u zu .c o m .tr

I Ü cretsiz M ü ş te ri B ilg i H a ttı: 0 8 0 0 2 61 2 6 5 1 - 5 2

*D -M ax 4x4 otom atik vites 163 beygir, düz vites 136 beygirdir.

ısuzu


BULL RİNG

800 yıllık bir pazar olan Bull Ring beş ayrı bölümden oluşuyor ve yılda 20 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Farmer's Market olarak bilinen pazarda, çiftçilerin kendi yetiştirdikleri ya da ürettikleri ürünler, en doğal haliyle tüketiciye ulaşıyor. İngiltere'deki mücevher üretiminin %40'ının gerçekleştiği “Jevvellery Ouarter” adlı bölüm, şehirdeki kuyumcuların tarihine ve sanatkârlıklarına şahitlik edebileceğiniz bir yer. Yüz civarındaki kuyumcunun dükkânları arasında dolaşmak apayrı bir keyif. BALTİ ÜÇGENİ

Doğa düşkünleri için şehirde çok güzel noktalar bulunuyor. National Sea Life Centre'da 3,000'in üzerinde deniz canlısını, camdan yapılma tünellerin içinde dolaşırken görebilirsiniz. Kings Heath ve Cannon Hill parklarında dolaşabilir, Castle Bromvvich Hall'de ise 18. yüzyıldan kalma bir yazlık malikanenin bahçelerinin görkeminden etkilenebilirsiniz. Birmingham'da Asya'nın değişik ülkelerinden gelme büyük bir nüfus var. O yüzden doğuya has bol körili, kimyonlu, kişnişli ve zencefilli lezzetleri Birmingham'da muhakkak tatmanız lazım. Özellikle “Balti Üçgeni” denilen bölge, Pakistan mutfağını denemek isteyenlere değişik alternatifler sunuyor. Balti, aslında kova demek ama yanlarında kulpları olan bu tencere, göçmenler sayesinde Pakistan'ın Baltistan denilen bölgesinden buraya kadar gelmiş. Sparkbrook, Balsal Heath ve Moseley bölgelerinde bulunan bu üçgene gittiğinizde, kendinizi ülkeler arasında bir yolculuk yaparken buluyorsunuz; hem 44 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

s .

yüzler değişiyor hem de yaşam biçimi... Burada sadece restoranlar yok; kıyafet, mücevher ve yemek malzemeleri satan dükkanlar da var. Eğer Çin mutfağını tercih ediyorsanız, China Tovvn'a (Çin Mahallesi) uğrayabilirsiniz. Birmingham'ın “Bin ticaretin şehri" olarak adlandırıldığı günleri biraz geride kalmış ama hala ziyaretçilerine sunduğu çok sayıda sürprizi var.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Birmingham'a her Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma ve Pazar günü karşılıklı seferleri bulunuyor,

see över 3,000 marine creatures as you wend your way betvveen tunnels made o f glass. Kings Heath and Cannon Hill are two parks vvhere you can enjoy a pleasant stroll, and at Castle Bromvvich Hali you will be impressed by the spiendor o f the gardens o f this 18th century summer estate. Birnimgham has a sizable population o f immigrants from the Asian countries,

Turkish Airlines flies round trip to Birmingham from İstanbul on every Monday, Tuesday, Thursday, Friday and Sunday.

vvhich makes for an abundance o f restaurants offering the seductive flavors o f curry, cumin, coriander and ginger. You must try theml A range o f alternatives is available to those who are eager to sample Pakistani cuisine in particular in the area knovvn as the Balti Triangle. Literally meaning 'bucket', the 'b a lti1is a cooking p o t vvith handies on the sides that has made it to Birmingham thanks to the many immigrants from Pakistan's Baltistan province. İf you venture into this triangle that overlaps the districts o f Sparkbrook, Balsal Heath and Moseley, you'II find yourself on an international tour as both the faces and the life style you encounter are transformed before your very eyes. Besides the many restaurants there are also shops selling clothing, jevvelry and food items. A nd if it's Chinese you crave, you can make a stop at China Town. Birmingham 's day as 'the city o f a thousand trades' may be a thing o f the past now, but it continues to hold out a large num ber o f surprises for visitors. □

t

\

C


Adana’da yalı keyfi r'v /o

J

ı

. ,:ıı „

•Akıllı ev teknolojisi «Full ankastre mutfak «Her odada banyo-wc •Parke zemin döşeme »Özel dekoratif şömine «Her villada kapalı havuz »Sauna «Kat kaloriferi -Klima sistemi «Size özel iç mimari dekorasyon «Maksimum Güvenlik Sistemi »Merkezi Jeneratör •H e r villada kapalı ve açık otoparklar »Özel Peyzaj «Otomatik sensörlü bahçe sulama sistemi »Bahçe aydınlatma sistemi «Merkezi

ER G R U B U

Uydu Sistemi «Kom ple Isı-Ses-Su izolasyonu «Radye Temel

Fuzuli Caddesi No: 83 01120 ADANA Tel: (0322) 457 27 57

www.halilavci.com.tr


SÖYLEŞİ INTERVIE

Tarihi sevdiren adam The man who made Turks like history

Prof. Dr. İlber Ortaylı 2 |

AYŞE BAYRAKTAR

Ünlü tarihçi, Topkapı Sarayı M üdürü Prof. Dr. İlber Ortaylı “Topkapı M üzesi’ni yönetm ek çok zordur, büyük sorum luluk ister ama aynı zam anda çok da itibarlı olduğunu itiraf etm ek zorundayım ” diyor. "Managing Topkapı Museum is extremely difficult,” says renovvned historian and museum director, Prof. Dr. İlber Ortaylı. "It's a great responsibility, but I must confess that it is also a very great honor.” elefonu hiç susmuyor, ziyaretçisi bitmiyor... Ve en önemlisi çok seviliyor ve saygı duyuluyor... Sırf televizyonda onu dinleyip etkilendiği için tarih okumayı seçen toy bir üniversite öğrencisinin kendisiyle tanışmak için müzeye gelmesi, pek çok şeyin işareti aslında... Yeni nesil, onunla tarihi daha iyi anlar ve merak eder oldu... Tarih, tozlu raflarından çıkıp yaşayan, tartışılan ve üzerine konuşulabilen bir olgu haline

T

46 SKYLİFE 1 2 /2 0 0 8

geldi. Kuşkusuz bunda Prof. Dr. Ortayh'nın payı büyük. Prof. Dr. ilber Ortaylı, Topkapı Müzesi’ne dair hiç bilmediğimiz yeni keşiflerini, müzenin zengin koleksiyonunu aktarırken, bazı endişelerini de bizlerle paylaştı. Türkiye'de tarihe meraklı bir kitlenin yetişmekte olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ortaylı'dan, tarihi ve geçmişi daha iyi anlamak ve anlamlandırabilmek için yapılması gerekenleri dinledik.

he telephone never stops ringing, the string o f visitors is neverending... M ost im portant o f ali, he is loved and respected. That a green, young student who has chosen to m ajör in history comes to the museum ju s t to meet him in person because he has seen him on TV and been impressed says a i ot aiready. The new generation have come to appreciate history and take an interest in it thanks to him. if history

T

has come down o ff its dusty sheives and become something to talk about and discuss, this is due in no short measure to Prof. Dr. ilber Ortaylı. As he told us about the museum 's rich collection and the new discoveries we knew nothing about, Prof. Dr. Ortaylı also shared vvith us some concerns. Pointing out that a new group o f people curious about history vvas grovving up in Turkey, he explained vvhat needs >


Türkiye'de Latince ve Yunanca uzmanı olmadığından yakınıyorsunuz. Batı kültürünü tam anlamıyla özümseyemeyişimizin temelinde bu mu yatıyor? Mensubu olduğumuz İslam Kültür Dairesi, asıl önemli zamanını Yunan - Roma kültürünü absorbe ederek ve yeniden yorumlayarak yapmıştır, onun için Latince bilmemiz gerekiyor. Osmanlıyız, burayı fehettik ama öncesinde burada Bizans imparatorluğu vardı. Bizden evvelki imparatorluğu iyi incelemek ve Yunanca metinleri tanımak için Yunanca bilmek zorundayız. Yunan - Roma konusunda en zengin kalıntılar bizdedir ama onları yorumlama konusunda Yunanca ve Latince bilmeden yarım kalırsınız. Arkeolojiniz iyi olur, filolojiniz

eksik kalır. Atatürk'ün büyüklüğü buydu. Üniversal insan olgusuna biz bakarız, bunu yaparız dedi. Ben çağdaş Türkiye'nin bunu anladığını zannetmiyorum. 80-100 yıllık bir reform devrinde iyi mühendisler, hekimler, yöneticiler yetiştirdik, ordumuz modernleşti ama hala Batı'nın asıl unsuru olan filozofi ve filoloji konusunda sınıfta kaldık.

Türkiye'de tarih okuma eğilimi ya da merakı ne düzeyde? Yeni nesiller, tarih konusunda daha açık fikirli artık. Rusya tarihi üzerine doktora tezleri görüyorum. İspanyolca öğreten geniş bir kitle var, tarih inceliyorlar. Arapça ve Farsça üzerine çalışanlar artıyor. Sayıları fazla olmasa da Bizantinist

to be done to better understand and give meaning to history and the past. You lament the fact that there are no Latin and Greek specialists in Turkey. is this what lies at the ro o t o f our faiiure to assimiiate vvestern culture completely? The islamic Cultural Circie o f which we are a member reached its highest ievei o f achievement by absorbing and reinterpreting Greek and Roman culture. İt is therefore essential for us to know Latin. We are Ottomans, we conguered this land, but before that this was the Byzantine Empire. We need to examine closely the empire that preceded us and to know Greek well in

order to make sense o f the Greek texts. We have the richest Greek and Roman ruins here in Turkey, but we will alvvays be handicapped in understanding them unless we know Latin and Greek. You can be good at archaeology but lacking in philology. That is why Atatürk was such a great man. We will identify what is üniversal in human culture, he said, and then we will follow suit. I don 't think modern Turkey quite comprehends this. We trained goo d doctors, engineers and managers during our 80-100 year period o f reform, we modernized our army, but we are stili way behind when it comes to the fundamental vvestern disciplines o f philosophy and philology. t>


3&FI88 HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM Ultra Slim FM 2M/300K pixel Dual Camera MMS/EMAIL/VideoStreaming/MPEG4/H.264 MP3 Player, Bluetooth(Support Stereo Headsets) Expandable with MicroSD card

ZT E A nkara O ffice

ZTE A lbania O ffice

ZTE C roatia O ffice

ZTE G reece O ffice

ZTE P O LA N D S p.z.o.o

ZTE Slovakia O ffice

Tel : +90 312 448 0179 Fax : +90 312 448 1569

Tel : +355 (0) 4 229831 Fax : + 3 5 5 (0 )4 229831

Tel: +385 1 3774 673 Fax: +385 1 3774 673

Tel +30-210-614 6179 Fax : +30-210-614 6178

Tel : +48 22 695 0308 Fax : +48 22 695 0303

Tel : +421(0)2 59 39 6000 Fax : +421(0)2 59 39 6200

Z T E İS TA N B U L O ffice

ZTE B ulgaria Ltd

ZTE C ZECH s. r.o.

Z T E Hungary O ffice

Z T E R om an ia SRL

Z T E Serbia O ffice

Tel : +90 216 4 69 4 710 Fax : +90 216 4 69 4714

Tel +359 2 973 3159 Fax : +359 2 969 3029

Tel : +420 246 007 130 Fax : +420 246 007 000

Tel +361 328 0080 Fax : +361 328 0079

Tel +40 21 231 3170 Fax : +40 21 231 3170

Tel : +381-11-361 4712 Fax : +381-11-361 8133

Z T E *8


“A rapça ve Farsça üzerine çalışanlar artıyor. Bizantinist Türkler çıkmaya başladı artık. Bu, değişim in işareti.” “Some people are vvorking on Persian and Arabic. Some Turkish Byzantinists are even starting to emerge. This is a sign of change.”

Türkler çıkmaya başladı artık. Böyle bir şeyi tasavvur bile edemezdik. Bu, tabii ki değişimin işareti. Tarih okuma kültürü yavaş yavaş gelişiyor. Elbette, halk her eseri okumaz. Kendimden biliyorum; benim monografilerimi okumuyorlar. Epey ağır gelir. Osmanlı Belediyesi, Osmanlı Aile Hukuku vs... Ancak bazı şeyleri de pekâla okuyorlar. Ona göre yazacaksınız. Topkapı Müzesi, mütevazı bir müze olmakla beraber, çok nadide koleksiyonlar barındırıyor. Bu koleksiyonlardan biraz söz eder misiniz? Bizim müzemiz koleksiyon açısından gerçekten çok zengin. Örneğin; 12 bin parça Çin koleksiyonu, Çin'deki müzeleri bile kıskandırıyor. 17 bin parça el yazması, en nadide resimler, tefsir ve minyatürler... Üstelik yalnızca Arapça, Türkçe ve Farsça değil, Slav dilleri, 50 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Latince, Yunanca ve Macarca yazılmış pek çok eser mevcut... Hiç de küçümsenmeyecek bir Saksonya porselenleri koleksiyonu var. Müze diplomatik hediyelerle dolu. Mütevazıdır ama olağanüstü güzeldir. Burasının şöhreti ve çekiciliği bitmez. Topkapı Müzesini yönetmek çok zordur, yorucudur, büyük sorumluluk ister ama aynı zamanda çok da itibarlı hakikaten, bunu da itiraf etmek zorundayım. Topkapı Müzesi'ne dair biz neleri yanlış biliyoruz? Çok şey.... Yazarın biri, Topkapı hayaletinden bahsediyor. Öteki İtalyan Mayolikası ile İznik Çinisi'ni ayırt edemiyor. Buradan bir şeylerin eksildiğine dair sorumsuzca hayaller , söylentiler çıkıyor. Topkapı Müzesi'nde keşfettiğiniz, sizi şaşırtan herhangi bir şey var mı? Olmaz mı! Örneğin; arşivde Cezayir'le ilgili çok

W hat is the level o f interest in history and the study o f history in Turkey today? The younger generation is quite open-m inded about history now. i see doctorai dissertations on Russian history. There is a sizabie group teaching Spanish and examining that history. Some people are working on Persian and Arabic. A nd while their numbers are small, some Turkish Byzantinists are even starting to emerge. We couldn't have imagined such a thing in m y day. This is a sign o f change, o f course. A culture o f studying history is slowly developing. But people naturally will not read every work that comes out. I know this from m y own case; they don 't read my monographs. The Ottoman Municipality, Ottoman Family Law and so forth... they are hard reading. But they do read some things and you have to write accordingly.

Although Topkapı Museum is a m odest museum, it has very rare collections. Could you teli us something about t hem? Our museum is indeed very rich in terms o f its collection. The 12,000-piece Chinese porcelain collection, for example, is the envy o f the museums o f China. We also have a 17, OOO-piece collection o f manuscripts, rare paintings, Ouranic commentaries and miniatures. VVhat's more, there are numerous works in Latin, Greek, Hungarian and the Slavic languages in addition to those in Arabic, Persian and Turkish. There is also a non-trivial collection o f Saxony porcelain. The museum is packed with diplomatic gifts. M odest but extraordinarily beautiful. The fame and attraction o f Topkapı is endless. Being the director o f Topkapı Museum is difficult and exhausting. İt is a great responsibility but, at the >


T P A > E M A S T B £ 'U A P E K / M L ÎK - Ü B İ L û f i - E E , D E Ğ lŞ ıÜ A H A L İ Z L E I Z , İ M K B , V O B V E 3>ÜNyA S O R S A U A R I T E K T U f U Z A Ğ IN IZ D A ... <3ERije-kl Z A M A M U , O M L f N E .T R A t E M A S T E E İ L E Rİ&P_EJ2.İKl'lZl yÖMET/'N, YATIE.IM L-AE/NIZ/ Ö Ü V E M L E . B Ü y Ü T Ü N .

TradeMaster ile tanışmak için:

İŞ Y A T IR IM w w w .isyatirim .com .tr

Sinem Cireli, 0212 350 23 54 scireli@ isyatirim .com .tr

Trade M aster y s / Ş

v


enteresan belgeler var. Cezayir, imtiyazlı bir beylik. Zannedersin ki, kendi başına orada var olmuş. Hayır öyle değil, içişleri devamlı buraya akıyor ve burada karar veriliyor. Şaşırtıcı... Bir başka gün olmadık bir mimari parça, özellik keşfediyorsun. Daha keşfedilecek çok şey var. Turizm sektörünün büyümesiyle birlikte müzelere ilgi de yoğunlaştı. Bu durum bir yandan sevindirici ama diğer yandan eserlerin zarar görmesi riskini arttırdığı için tedirgin edici değil mi? Müzelere çok yüklenme var. Bütün dünya müzelerinde bir panik hali başladı. Turizmin gelişmesi, hem güvenlik hem de eşyanın korunması açısından yeni çözümler üretmeye itti görevlileri. Mesela Kremlin kiliselerine az insan girsin, aksi halde freskler nefesten mahvolacak deniyor, ilim de bunu söylüyor zaten. Peki 52 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Göreme'deki kaya kiliselerinin durumu ne olacak? Çok daha dar bir alan. Her gün binlerce kişi girerse, nefesten çok zarar görecektir. Bunu önlemenin muhtelif yöntemleri var. O yüzden, tüm dünya şimdi bu tarihi eserlerin insandan nasıl korunabileceği üzerine kafa yormaya başladı. Çok ziyaretçiye itirazım yok ama buna bir düzenleme, bir sınırlama gelmesinde fayda var tabii ki. Çok hızlı kitap üretiyorsunuz. Yeni projeler var mı? Üzerinde çalıştığım, sıfırdan alıp geliştirmek zorunda olduğum birtakım çalışmalar var. Ayrıca bir iki ufak projemiz mevcut ve onları gerçekleştirdikten sonra müzeden ayrılmamın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Yaşım da bunu gerektiriyor artık.

same time, I have to admit that it is truly a great honor.

“Turizmin gelişmesi, hem güvenlik hem de eşyanın korunm ası açısından yeni çözüm ler üretm eye itti görevlileri.” “The development of tourism has impelled museum officials to come up with new solutions both for security and for protecting the artifacts."

What misconceptions do we Turks have about Topkapı Museum? A iot! One vvriter talks about the ghost o f Topkapı. Another is unabie to distinguish between Italian majolica and İznik ceramics. Unfounded rumors circulate to the effect that things have gone missing. Am ong the things you discovered at Topkapı, was there any one thing that amazed you the most? O f coursel How could there not be? There are some very interesting documents on Algeria in the archives, for example. Algeria was an autonomous principality. You assume it was ju s t över there, on its own. But no, its interior affairs spilled över here and decisions were taken here in İstanbul. İt's astonishing... Another day you discover an t>


*

Ç U B U K L U 29'da Ya z A r t ı k Üç M e v s i m Yenilenen Çubuklu 29'da, İlkbahar ve Sonbahar da yaz aylarının sıcaklığında yaşanıyor...

- .-t i?

■ m -1

i- *

J *T*"" M JT

■—

-

■«

Havuz pr oj e ks iy o nu , Ku 11ıığ A t a m a n ' ı n Canlandırılmış Kelimeler adlı vi de o e s e r i n e aittir.

Mi r f i t >

III 1-1

ÇUBUKLU w w v/. c u b u k l u 2 9 . c o m

u


unexpected architectural element o r feature. There is so much yet to be dı'scovered.

“A yrıca bir iki ufak p rojem iz m e vcu t ve onları g e rç e k le ş tird ik te n son ra m üzeden ayrılm am ın vaktin in g e ldiğini d ü ş ü n ü y o ru m .” "I have a couple smaller projects. When I complete them, I think it will be time for me to leave the museum."

54 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Interest in museums has grown with the grovvth o f tourism. This is encouraging on the one hand but worrying on the other, is it not, because o f the increased risk o f damage to the artifacts? Museums today are overburdened. Museums ali över the world have started to panic. The development o f tourism has impelled museum officials to come up with new solutions both for security and for protecting the artifacts. The churches o f the Kremlin, for example, are saying that fewer people have to come in or else the frescoes are going to be destroyed by their breathing. Scientific studies have shown that in any case. So what about the situation with the churches o f Cappadocia?

They are going to suffer damage from human breathing if thousands o f people go in and out every day. There are various ways o f preventing this. Consequently, the whole world has now begun to wrack their brains to come up with way o f protecting these historical monuments from human beings. I have no objection to iarge numbers o f visitors, but o f course there is benefit to be had in introducing some regulations and restrictions. You have vvritten a lot o f books and are very prolific. Are you vvorking on any new projects? I have several projects on which l'm working, things I have had to start from scratch and develop. I also have a couple smaller projects. When I complete them, I think it will be time for me to leave the museum. l'm getting to that age now... □


Products pass through

19 q u ality control stages

Available in

4 6 countries Turkey’s

ali över the world.

^

First collection

biggest producer | of children’s

k

f

clothing.

M

inthevvorld

< produced under psychologist’s control

First ^ in the world

easy-to-wear fashion collection . for disabled j W children. / t

Wear it with trust! Ali products produced

only k in Turkey!

a

M A D E İN

Albania Austria A zerbaijan A lgeria A rm enia Belgium B elaru s Bosnia and Herzogovina

B ulgaria Croatia Czech Repubtic Egypt Estonia France Georgia Germ any

Greece Hungary Iran Isra e l Italy Kazakhstan Kosovo Latvia

Libya Lithuania Macedonia M ontenegro N ethertands Norw ay Oman Poland

Rom ania Russia Saudi A rabia Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain

uuemce.com


KULTUR CULTURE •

Mevlevi felsefesinin elçileri' ' Am bassadörs of Mevlevism

Semazenler ©

56

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

UFUK SARIŞEN


M evlevilik felsefesi, 80 0 yılı aşkın bir sü re d ir “S e m a ” ile g e le ce k ku şa klara taşınıyor. Felsefenin ön cü sü M e vla na 'nın ilahi aşka kavuşm ası, her yıl A ralık ayında 15 gün kesin tisiz süren tö re n le rle kutlanıyor. Mevlevi philosophy has been handed down to successive generations for 800 years through the 'sema' or vvhirling ceremony. And its founder Mevlana's Union with Allah is celebrated every December for 15 days.

eçtiğimiz yıl, 15 gün süren “ Mevlana Vuslat Yıldönümü" kutlamaları, yani “Şeb-i Aruz” törenlerinin yapıldığı Konya Mevlana Kültür Merkezi, izleyiciler tarafından tıka basa dolmuştu. Sema gösterisi öncesi, musiki konserleri verilmiş, Ankara Üniversitesi Farsça öğretim görevlisi Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'den alıntılar ile etkili bir konuşma yapmıştı. Ardından aynı metni İran, Tacikistan, Afganistan gibi Farsça konuşulan ülkeler için kendi dillerinde aktarmaya başladı. Salondan konuşma boyunca coşkulu alkışlar yükseldi. Binlerce insan uzak ülkelerden Konya'ya, Şeb-i Aruz'a katılmaya gelmişti anlaşılan. Salonda uzak diyarlardan gelen, anadili Farsça olan insanların yanı sıra Avrupa ve özellikle Uzakdoğu'dan da birçok yabancının bulunması Mevlana ve Sema törenlerinin dünya çapında gördüğü ilginin küçük bir ispatı gibiydi.

G

K

onya's Mevlana Culture Çenter was filled to capacity last year for the 15-day 'Şeb-i Aruz' celebrations. Preceding the 'sem a' o r vvhirling ceremony, music concerts were given and Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu, a Persian language teacher at the University o f Ankara, gave an impressive talk laced with excerpts from Mevlana's famous vvork, the Mesnevi. This was followed by readings from the same text in the languages o f Tajikistan and Afghanistan, in both o f vvhich variants on Persian are spoken. Enthusiastic applause rang through the hail throughout the talk. Thousands o f people from faravvay countries had come to Konya to take part in the Şeb-i Aruz or 'wedding night', socalled because it celebrates the anniversary o f Mevlana 's Union with his beloved Allah. The presence not only Persian speakers from distant lands but o f numerous foreigners from Europe and, especially, the > 1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 57


İstanbul'daki Galata M evlevihanesi düzenli olarak sem a gösterileri düzenliyor. V V h ir lin g c e r e m o n i e s a r e h e ld r e g u la r ly a t t h e M e v l e v i h a n e in I s t a n b u l 's G a l a t a d is tr ic t.

Mevlana'ya yönelik ilgi, her yıl artarak devam ediyor. Mevlana'nın doğum günü 30 Eylül olmasına karşın, ölüm tarihi olan 17 Aralık'ta yapılıyor “kutlama” . “Düğün gecesi” anlamına gelen Şebi Aruz günü, “ Mevlana'nın ilahi aşkı olan Allah'a kavuşması”nı ifade ediyor. Şeb-i Aruz, anlamına geliyor. Bu tarihten onbeş gün önce, Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde günde iki defa sema gösterileri yapılmaya başlanıyor. Şeb-i Aruz gününde de bu gösterilerin sonuncusu gerçekleştirliyor. Semazenler, geleneksel ve kutsal rutinleri sonrasında semaya başlıyorlar. Sema ederken sağ ellerini yukarıya, sol elerini de aşağıya bakacak şekilde çeviriyorlar. Bu duruş, Mevlana'nın "Allah'tan 58 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

aldıklarını kendisine mal etmeden halka ulaştırmasını ve kendisinin bedenen önemsizliğini ’’ temsil ediyor. Mevlana, küçük yaşlardayken babası Alim Şeyh Bahaddin Veled ile Moğol istilası sonucu, bugünkü Afganistan'ın Belh şehrinden zorunlu göç ederek Selçuklu başkenti Konya'ya yerleşti. Babasından ve dönemin alimlerinden aldığı eğitimle, manevi yolculuğuna bu şehirde başladı. Dönemini ve sonrasını etkisinde bırakacak felsefesini yine bu şehirde geliştirdi. Mevlevilik, Mevlana'dan sonra oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Arif Çelebi tarafından Mevlana'nın felsefesi etrafında oluşturulmuş bir tarikattı. Mevleviler, Allah'a ulaşmak için musiki ve semadan oluşan bir zikir

Far East was ju s t a small indicatiorı o f the continuing wortdwide interest in Mevlana and the Sema ceremony. İnterest in Mevlana is grovving by the year. Although he vvas born on 30 September, the 'celebration' is held on the day o f his death, 17 December, vvhich is o f special significance because it marks his Union vvith his beloved Allah. Fifteen days prior to this date, sema or vvhirling performances commence twice daiiy at the Konya Mevtana Cuiture Çenter, the last taking place on the day itself. The 'semazen 's o r vvhirling dervishes begin their dance follovving a series o f traditional sacred rituals. VVhile they whirl, they hold

their right hands up and their ieft hands own in a stance that signifies Mevlana 's own materiai insignificance and how he gave what he received from Allah directiy to the people v/ithout arrogating it to himself. Mevlana vvas forced as a boy to migrate vvith his father, Şeyh Bahaddin Veled, from the city o f Balkh in today's Afghanistan in the wake o f the Mongol invasions. They settled in the then Seijuk Capital o f Konya vvhere the young Mevlana began his spiritual journey through the training he received from his father and from the learned men o f the period. İt vvas here in Konya, too, that he developed his phiiosophy, vvhich vvould have such an im pact on his own and subsequent periods. Mevlevism vvas a spiritual order that vvas developed around Mevlana 's phiiosophy after his death by his son, Sultan Veled, and his grandson, Ulu A rif Çelebi. To achieve communion vvith Allah, the Mevlevi dervishes invoked his presence in a ceremony involving music and vvhirling. İn the beginning >


İnanan Sarsılsa da

Devrilmez...

1 yıllık abonelik 20 Ocak'a kadar 42.00 TL yerine 37.50 TL. Üstelik www.sizinti.com .tr’den /7 ' / ğ \ üyeliğe Asya Kart'tan 8 taksit V t / * / ---------------------------------

V u il ^

Abone Hattı: 444 O 361 (Biitün GSM operatörlerinden direkt, sabit hatlardan 0216 alan kodu eklenerek aranabilir)

Ş Sızıntı okumak, hayatı okumaktır.

f m

Aylık

Ilım

n

i ı

K ii 11 ü r D e r g i s i

i


ayini yapardı. Başlangıçta sema ayinleri düzensizdi; belirli kuralları olmadan içten geldiği gibi icra edilirdi. Mevlana tarafından da Konya çarşısındaki Kuyumcu Selahaddin'in dükkanından gelen çekiç seslerine uyarak, spontane ve kuralsız yapılan sema daha sonraları disipline edildi ve 15. yüzyılda son şeklini aldı. Günümüz Türkiye'sinde sema törenleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'ndaki sema grubu tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra başka şehirlerde ve ülkelerde de mevlevihaneler mevcut. Ayrıca bir kuruma bağlı olmadan belirli bir ücret karşılığı gösteri mahiyetinde sema eden gruplar da söz konusu. Konya Türk Tasavvuf Müziği Sema Grubu'ndan Semazen Nuri Yılmaz, eskiden bir haftalık olan Şeb-i Aruz sürecinin on beş güne çıkmasının kendilerini fiziksel olarak yorduğunu söylüyor. 60 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

S e m a s ır a s ın d a y a p ıla n d ö n ü ş h a r e k e tin in te m p o s u n u b a ş s e m a z e n a r a la r d a d o la ş a r a k b e lir le r (ü s tte ). A n e n c h a n t i n g a t m o s p h e r e is c r e a t e d in t h e u n d e r g r o u n d ‘Y e r e b a t a n ’ C is t e r n d u r in g a v v h ir lin g c e r e m o n y ( a b o v e ) .

the whirling ceremonies were irregular in nature, performed on the spur o f the moment and not subject to any particular rules. Performed to the beat o f the hammers audible from the shop o f the Jeweler Selahaddin in the Konya

e n c lfe n tin g

market, these spontaneous ceremonies were later brought under a stricter discipline and took their present form in the 15th century. VVhiriing ceremonies in Turkey today are perform ed by the Turkish Mysticai Music Ensembie o f Konya, an adjunct o f the Turkish Ministry o f Cuiture and Tourism. There are also mevlevihane's or Mevlevi houses in other cities and countries, as well as groups unaffiliated with any organization that are willing present a vvhirling ceremony for a fee. Semazen Nuri Bey o f Konya's Turkish Mysticai Music VVhiriing Group says that the Şeb-i Aruz, vvhich used to last one week, vvas lengthened to two because it vvas so physically exhausting for the performers. Most o f the semazen’s in the Tourism M inistry’s group at Konya are around fifty years old. Nuri Bey has been vvhirling for aimost thirty years and says that the ceremony >


OYAK

OVRK SimEllTO GRUBU <oyak) _____________

nDnnn

<owi^-----------------------

<oyÂk) -----------------------

<oyÂk) ---------------------------

o b o lu j^ im E fiT o

nunvE FjG im E m o

n m n R D in ’jpfiim Em o

www.oyakcimento.com

^ ) -

, d o v rk 1 D b e t o ii

, ı / n kagit 1 IVtf nmenmü


Konya'da, bakanlığa bağlı kadrolu semazenlerin çoğunluğu elli yaş civarında. Nuri Bey, yaklaşık otuz yıldır sema ediyor ve bu ayinin bünyeye bağlı olmak koşuluyla altmış yaşına kadar yapılabileceğini söylüyor. Konya'da kadrolu olarak sema grubunda görev alan bir postnişin (dede), bir semazenbaşı ve on üç de semazen mevcut. Bunun dışında, kadrosu bulunmayan yirmi semazen de gösterinin büyüklüğünden dolayı dışarıdan kadroya dahil oluyorlar. Kadrolu semazenlerin dışındaki semazenler, geçimlerini sağlamak için yapılan bağışları kabul etmek durumundalar. Bu ücrete “niyaz” deniliyor. Sema etmek dışında geçimlerini sağlamak için ayrıca başka meslekler icra edenler de var. Günümüzde Semazen olmak için ilk koşul, Mevleviliğe gönül vermek ve bunun için kendini yetiştirmek. Ayrıca semanın teknik eğitimi de gerekiyor elbette. Sol ayak başparmağı, ortası çivili bir metrekarelik bir tahtaya sıkıştırılıyor ve bu şekilde 25 ay sema eğitiminden

Şeb-i Aruz sırasında başsem azen, M evlana sembolünü selamlıyor. T h e c h ie f 's e m a z e n ’ s a lu t e s t h e S y m b o l o f M e v la n a o n t h e N ig h t o f U n io n .

geçiyor adaylar. Küçük yaşta eğitime başlamak, sema tekniğini öğrenmek açısından daha avantajlı olabiliyor. Sema töreni öncesi kulisteki hazırlıklar tam bir ahenk içerisinde telaşsız ve özenli bir şekilde gerçekleşiyor. Semazenler gösteriden yaklaşık bir saat önce soyunma odalarında giyinmeye başlıyorlar, içlerine

can be performed up to age sixty depending on one's physical condition. The whirling group at Konya consists o f the postnishin or dede, who is the head o f the group, the chief whirler, and thirteen other semazen's or vvhirling dervishes. Depending on the greatness o f the performance, performed by up to tvventy more semazen 's not officially part o f the group may also

be incorporated into the performance. These unofficial semazen 's are forced to make their living from donations. There are also those who practice other professions in order to make a living apart from vvhirling. The primary qualification for becoming a semazen today is to devote oneself to Mevievism and train oneself to this end. The vvhirling itself requires technical training o f course. The candidates train for as much as two to five months on a wooden plank one meter square vvith a nail in the middle, placing their left foot so that the nail is betvveen their big toe and second toe. Starting early can therefore be a great advantage when learning the sema technique. Prior to the ceremony, careful and unhurried preparations backstage take place in complete harmony. The semazen 's begin to get dressed in their changing rooms approximately an hour before the performance. After donning their undergarments, it is time t o p u t on the 'tennure' or vvhite gown, the sash, the black cloak and the 'sikke' or cap. Each garment must be kissed and touched to the forehead before it is put on. To adjust the length o f the tennure, a rope is attached to the semazen's waist either by another semazen o r by the postnishin vvhile the semazen stands vvith his hands clasped behind his neck. A brief vvhirl is then performed to test the costume. During their backstage preparations the semazen 's are as highspirited as they are respectful and modest, and jokes and wit are not >


F A S H I O N FABRICS VJ --irJr-tr-‘r-irJrJrJı--*r-¥-;!'jr-P rJr-,rir-¥-*r-trJr-*t--¥-1 r-'r-tr-J. m d - W r-V-îi-T-i;-.»-Jr-*r-v-t -¥ 1

:.M-h

h -h

' '4 rJrJr-iî--irJrJ(--*rJr-,r-iF'irJr ' r-tr-<r-*r-irJr-,rJr-*rJr-,F-lr-‘r t ■: -ı j

r

il>

UNIVERSAL

CONFIDENCE IN TF.XTILES C O N F ID E N C E İN U N IV E R S A L FABRICS

ULTRA-FRESH

ÜNİVERSAL TEK STİL SANAYİ VE TİCA RET LTD. ŞTİ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, T U R G U T ÖZALCAD. NO.-l 14, İK.İTELLİ/KÜÇÜK.ÇEK.MECE —İSTANBUL T el:

0-212-671 0374 Faks: 0-212-671 0 3 7 5 ww w.polarflc.com

universal@ polarflc.com


Tennureye sarılan siyah kuşak için Sem azenler birbirlerine yardımcı oluyor. T h e S e m a z e n s h e lp e a c h o th e r d o n th e b l a c k s a s h t h a t is w ra p p e d a ro u n d t h e i r v v h it e r o b e .

giydikleri kıyafetlerden sonra sıra; tennure (beyaz elbise), kuşak, siyah hırka ve sikkeye (başa giyilen) geliyor. Her parça öpülüp başa konulduktan sonra giyilebiliyor. Ayrıca tennure eteğini sabitlemek için, diğer bir semazen ya da postnişin tarafından semazenin beline kalınca beyaz bir ip bağlanıyor. Bu sırada semazen iki elini arkadan ensesinde kavuşturarak ayakta duruyor. Daha sonra kısa bir sema gerçekleştirilerek kıyafet test ediliyor. Kulisteki tören öncesi hazırlık yapan semazenler, saygılı ve alçakgönüllü oldukları kadar neşeliler de. Soyunma odasında bir yandan ruhani bir hava hüküm sürerken bir yandan da fıkralar, espriler eksik olmuyor. Konya grubunun Başsemazeni Fahri Özçakıl, semayı kâr aracı haline getirenlerden yakınıyor. 1973 yılında on iki yaşında semazenliğe başladığı dönemden 1991 yılına kadar geçen süre içerisinde hiçbir geliri olmadan fedakârca girmiş bu yola. Günümüzde sırf ticari amaçla otellerde, düğünlerde, eğlence ortamlarında zikir yapmanın uygun olmadığını belirtiyor ve ekliyor: “ Mevlevilik tarikat anlamında faaliyette değildir. Bizler, sadece Mevlevilik kültürünün 'Sema ayini' 6 4 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

safhasını aslına uygun olarak yapma gayreti içerisindeyiz. Biz, Hz. Mevlana'nın zikrinin taklidini yaparak onun gibi Allah'a ulaşmak için niyazda bulunuyoruz.” Konya'daki Semazenler, inandıkları bir geleneği yaşatmanın gururu içerisinde, yaptıkları gösterinin öneminin bilincindeler. 800 yılı aşkın bir süredir Mevlevilik felsefesi, semayla gelecek kuşaklara taşınıyor, ihtiyaç duyduğumuz hoşgörü eksikliğine ilişkin “ Ne olursan ol gene gel” diyen Mevlana öğretilerinin söyleyecek sözü var. Bu sözün duyulduğu bir dünyanın yakın olduğunu umuyor, en azından hayalini kuruyoruz.

lacking in the changing room even as a deeply spiritual atmosphere reigns supreme. Fahri Özçakıl, the chief semazen o f the Konya group, is critical o f those who want to turn the vvhirling ceremony into a profit-making enterprise. For the almost twenty years from 1973 when he first began to vvhirl at the age o f twelve up to 1991, Özçakıl performed the ceremony at great self-sacrifice vvith no remuneration vvhatsoever. He maintains that the performance o f the ceremony today for purely commercial purposes at vveddings, hotels and places o f entertainment is unseemly, adding: “Mevlevism is not active today in the sense o f a dervish order. We are merely

striving to perform the 'sema' ceremony o f Mevlevi culture in keeping vvith the original. We are endeavoring to achieve communion vvith Allah as Mevlana did by emulating his ceremony. ” The semazen ‘s o f Konya are well aware o f significance o f the performance they give and are proud to be perpetuating a tradition they believe in. For över eight hundred years the Mevlevi philosopy has been handed dovvn to succeeding generations through the vvhirling ceremony. Mevlana's teaching, “Come, vvhoever you are", and its m uch-needed message o f tolerance have a lot to say to us today. We hope that a worid is near in vvhich those vvords will be heeded. We would at least like to imagine this is possible... □


KANADA’YI DÜŞÜNÜN H

A

Y

A

T

A

Y

A

T

I

R

l

M

Y

A

KANADA

GEREKENLER

• İş adamlarına 400 milyon nüfuslu NAFTA (North American Free Trade Agreement)

• • • •

pazarını açıyor. • Önce daimi ikamet izni veriyor, daha sonra ikinci vatandaşlık sunuyor. • İş ve aile hayatı konusunda güvenli bir gelecek sağlıyor.

P

I

N

18 yaşından büyük olmak. 2 yıldan fazla yönetim tecrübesine sahip olmak. En az 800.000.-$CAD kişisel servet edinmiş olmak Başvurup kabul edildikten sonra 120.000.-$CAD nakit parayı IIP (Immigrant Investor Program) bedeli olarak ödemeyi kabul etmek.

• Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini neredeyse bedelsiz veriyor.

B İR LE Ş İK E K İPLE R D A N IŞ M A N L IK

IN D U S T R IA L A L L IA IN C E

U N IT E D T E A M S C O N S U L T A N C Y

T R U S T INC

Industrial A llian ce Trust + 1 (5 1 4 )4 9 9 11 70 - tel + 1 (5 1 4 )4 9 9 10 63 - fax iip@ iatrust.ca w w w .inalco.com

LİDER KANADA FİNANS K U R U L U # İÇİN

B irleşik E kip le r D a n ışm an lık + 90 (212) 2 75 99 24 - tel + 90 (2 1 2 ) 2 7 4 27 58 - fax info@ birlesikekipler.com w w w .birlesikekipler.com

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN


GEZİ TRAVEL

Başkentin gizli bahçesi Ankara's hidden yard

Beypazarı Ü

MELİH USLU

@

BARIŞ HAŞAN BEDİR

O sm anlı izlerini A nkara yakınlarındaki sarp bir vad inin k o y n u n d a saklayan Beypazarı, eski el zanaatlarını yaşatan çarşıları, tarihi hanları, ham am ları ve konaklarıyla bir eski zam an fo to ğ ra fı g ib i... Like a photograph of the old days, Beypazarı, nestled in a steep valley not far from Ankara, harbors vestiges of Ottoman times in its historic hans, baths and mansions and its market that keeps the ancient handicrafts alive. aşkent Ankara'nın 98 kilometre kuzeybatısındaki derin göl havzasının kenarına kurulan Beypazarı, vadiye bakan engebeli yamaçlar üzerine yayılmış, ilk bakışta sıradan bir Anadolu kasabası izlenimi veren ilçe, yaklaştıkça güzelliklerini ortaya döküyor. Kıraç bir vadinin her iki yamacına ve tabanına kurulan ilçeye asıl ününü kazandıran Osmanlı konakları, ağırlıklı olarak vadi manzaralı sokaklara serpilmiş, ilgisizlik nedeniyle uzun yıllar kaderine terk edilen tarihi evlerin tamamı, bugün koruma altında. Vadinin iki yakasına canlılık veren evler, film çekimi

B

66 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

bittikten sonra kaldırılacak dekoratif birer set objesi gibi duruyor. Perdeler arasından bakan al yanaklı mahcup bakışlar, Beypazarı Evleri’nin ruhsuz birer turistik maket değil, yaşayan ve soluk alan meskenler olduğunu kanıtlamaya yetiyor. S Ü R P R İZ L İ S O K A K L A R ...

Genellikle üç katlı olan Beypazarı Evleri'nin alt katları taştan, üst katlar ise ahşap iskelet içinde kerpiç dolgu sistemiyle yapılmış. Tarih boyu geçirdiği yangınlar nedeniyle pek çok kez harap olan Beypazarı, en büyük yangını 1884 yılında geçirmiş. Her seferinde küllerinden

pread över undutating hills overlooking a valley, Beypazarı lles at the edge o f a deep lake basın 98 kilometers northwest o f Ankara. An ordinary Anatolian town at first glance, the township begins to reveal its beauties as you get closer. The Ottoman mansions for which this township, situated at the bottom and on the two slopes o f a valley, is famous are scattered mainly along the streets vvith a valley view. Abandoned to their fate for many years out of neglect, ali o f them are under protection today. Imparting life to the hills, the houses stand like so many film sets vvaiting to be dismantled follovved the shoot. Shy rosy-cheeked

S

glances from between the curtains hovvever offer sufficient proof that the Beypazarı Houses, far from being soulless touristic mockups, are living, breathing residences. ST R EET S FU LL OF S U R P R IS E S ...

Usually three stories high, Beypazarı Houses are built o f stone on their lower stories while the upper ones consist o f a wood frame filled in with mud adobe. Beypazarı, which was destroyed a number o f times by fire throughout its history, suffered its biggest conflagration in 1884. Even the newest of the historic houses in this town t>


M ü z e y i a n d ıra n d ü k k â n la r ın ö n ü y a ş lıla r iç in b ir sohbet a l a n ı . O ld s te r s c h e w th e fa t in f r o n t o f t h e q u a i n t shops, aach one a Virtual m u s e u m .

doğmayı başaran kasabadaki tarihi evlerin en yenisi yüz yıllık. Son yıllarda popüler olan konak otellerin tanıtım broşürlerine bakılırsa, 300 yıllık konaklar bile var yörede. Bahçeler içine kurulu evlerin pencerelerindeki kafes ve cumbalar, çatı ve kapıların üzerindeki alınlıklar, yaratıcı figürlere sahip kapı tokmakları, yöre mimarisinin zarafetini gözler önüne seriyor. K E N D İN İ Ç O Ğ A L T A N

uçurtma yarıştırdıkları Karcıkaya Tepesi'nde; yörenin en eski yerleşim alanları olan Cumhuriyet, istiklal, Zafer ve Beytepe Mahalleleri ile Tarihi Çarşı'yı kuşbakışı izlemek mümkün. Yöredeki en eski yapılardan biri olan Sultan Alaaddin

A h ş a p p e r v a z lı t ip ik b ir B e y p a z a rı e v i ( a ltta ) . A ty p io a l B e y p a z a r ı h o u s e v v it h a v v o o d e n c o r n ic e ( b e lo v v ) .

that managed to rise from its own ashes every time is a hundred years oid. Judging by the brochures advertising the mansions recentiy converted into popular hotels, there are even some three-hundredyear-old houses in the area. The cantilevered balconies and vvooden window grilles, the cornices under the eaves and över the doors, and the Creative wooden door knockers o f these houses set in gardens exemplify the eiegance o f the tocai architecture.

KASABA

Son dönemde hızla yapılan başarılı restorasyon çalışmaları sayesinde onlarca Beypazarı evi turizme kazandırılmış, ilçenin 19. yüzyıldan kalma mimari örneklerinden biri olan Hakim Evi de artık turizmin hizmetinde. Ahşap akşamlı tarihi bir yöre evinde hizmet veren Beypazarı Müzesi'nde ilçenin tarihiyle ilgili eserler sergileniyor. Çocukların 68 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

A TO W N TH A T H A S R E IN V E N T E D I T S E L F

Dozens o f Beypazarı houses have been gained for tourism in the recent restoration boom that has swept the town. One of them, Hakim Evi or the Judge's House, an example of the tovvnship's 19th century architecture, is used for tourism today. Artifacts from the tovvnship's history are displayed in the Beypazarı >


SAYGI SA YG I

ÇEŞME j

bo d ru m

Toyota Aurıs. Hayata yer açın. Ş eh ir tra fiğ iy le b o ğ uş u rke n , k e n d in iz i a ra c ın ız d a ra h a t ve konforlu hissetmek istiyorsanız, göz alıcı iç ve dış tasarıma sahip Auris'in direksiyonuna geçin ve size sağladığı muhteşem dünyanın k e y fin i ç ık a rtın . Sizi, A uris d ü n y a s ın ı y a k ın d a n ta n ım a y a Toyota Plazalara bekliyoruz. T o y o ta 'd a m e ta lik b o y a v e T o y o ta k alite s i için fiy a t fa rk ı a lın m a m a k ta d ır.

TO YO TA S

T o y o t a İle t iş im M e r k e z i:

(0212) 354 0 354

TODAY TOMORROVV


Camii, 1225 tarihinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. Duvarları tuğladan inşa edilmiş tek minareli cami, Paşa Mahallesi'nde yükseliyor. Bir kum saatinin tanecikleri gibi uzaklara savrulmadan zamanı telaşsızca tüketen Beypazarı'nda, sokakta rastlanılan her yabancıya içten bir selam verilmesi, metropol insanı için şaşırtıcı olsa da yörede son derece olağan.

S eyyar te z g â h la r ın s ır a la n d ı ğ ı İlç e m e y d a n ı b ir a ç ık h a v a p a z a rı g ib i ( s o ld a ) . L i n e d v v it h it in e r a n t v e n d o r s , th e to w n s q u a re is lik e a n o p e n m a r k e t ( le f t ) .

B EYPA ZA R, Ç A R ŞI PAZAR!

Beypazarı'nın tarihi, eski çağlara dek uzanıyor. Hititlerden bu yana pek çok uygarlığa yerleşim yeri olan yöre, tarih boyunca Frig, Galat, Bizans, Selçuklu ve OsmanlIların egemenliğinde kalmış. Romalılar zamanında Lagania, BizanslIlar tarafından ise Anastasiopolis

E y e r v e k o ş u m ta k ım la r ı y a p m a iş i o la n s a r a ç lı k , y ö r e n in y a ş a y a n z a n a a tle r in d e n b ir i ( a ltta , s o ld a ) . K a d ın la r P a z a r ı... ( a ltta , s a ğ d a ) . T h e tr a d itio n a l c r a ft o f m a k in g s a d d le s a n d h a r n e s s e s is a l i v e a n d w e l l i n t h e a r e a ( b e lo v v , le f t) . V V o m e n 's M a r k e t . . . ( b e lo v v , r i g h t ) .

Museum, which is housed in an historic oid wood frame mansion. You can get a bird's-eye view of the area's oidest settiements - the districts o f Cumhuriyet, istiklal, Zafer and Beytepe - as well as the historic market from the hill known as Karcıkaya, where children also hold kite-flying contests. The Sultan Alaaddin

Mosque, one o f area's oldest structures, was built in 1225 by the Seljuk Sultan Aladdin Keykubad. This single-minaret mosque whose walls are made o f brick rises in the district called Paşa. Every stranger is greeted vvith a warm vvelcome in Beypazarı, where time moves slovvly, and while this may strike a >

İ

l

t

70 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8


Paris’te cüzdanınızı mı kaybettiniz? 2000 $ nakit avansınız bizde.

HSBC P re m ie r m üşterisiyseniz, d ü n y a n ın neresind e olursanız o lu n Acil Nakit Çekim Hizm eti ile he rh a n g i bir HSBC şubesinden h iç b ir ekstra ücret ö d e m e d e n 2.000 U S D 'ye kadar anında, 2.000 U S D 'n in üzerindeyse şubenizden onaylı olarak nakit avans çekebilirsiniz. Çünkü asıl ze n g in lik hayatın ö n ü n e g e ç e b ilm e k tir.

HSBC Bank Şubeleri 444 0 112 w w w .p re m ie r.h s b c .c o m .tr

H S B C B a n k A .Ş . t a r a f ı n d a n y a y ı m la n m ı ş t ı r . P r e m ie r , H S B C B a n k A . Ş . 'n in s u n d u ğ u b ir h iz m e t / ü r ü n p a k e tid ir .

HSBC M PREMİER Dünyanın Yerel Bankası


olarak anılmış. Selçuklular döneminde, Bağdat - İstanbul yolu üzerindeki merkezlerden biri olan kasaba, Germiyanoğlu Beyliği tarafından fethedilmiş. Aynı dönemde, bügünkü Beytepe Mahallesi’nde kurulmakta olan büyük bir pazar nedeniyle Beypazarı olarak anılmaya başlamış. Bugün Orta ve Batı Anadolu'nun belki de en renkli pazarı olan Beypazarı Çarşısı, OsmanlI'dan bu yana varlığını koruyor. 1884'deki büyük yangında kül olan çarşı, taş binalarıyla yeniden inşa edilmiş. BEYPA ZA RI K U R U SU VE TELK A R İ

Beypazarı'ndaki fırın ve pastanelerde sıkça rastlayacağınız, yöreye özgü, peksimete benzer bir tür ekmek olan 'kuru', gezginler için lezzetli bir atıştırmalık. Dayanıklılığı bir yılı bulan 'kuru', eskiden Beypazarı'nda hemen her evde yapılır, kasabaya ziyarete gelen yabancılara ikram edilirmiş. Osmanlı döneminden bu yana usta - çırak ilişkisiyle günümüze kadar gelen yöreye özgü zanaatlardan biri de telkâri. Esasen Ortadoğu kökenli olan ve Mardin, Diyarbakır gibi kentlerle özdeşleşen telkâri işçiliği, Beypazarı'nda da asırlardır sürdürülüyor. Tel haline getirilmiş altın ve gümüşü bükerek biçim verme sanatı olan telkâri, yaklaşık üç asır önce ahilik yoluyla yöreye gelmiş ve yerel ustaların elinde farklı bir biçim kazanmış. 72 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Y ö r e y e ö z g ü p e k s im e t b e n z e r i b ir y iy e c e k o la n 'k u r u ', t a z e s ü t le ta tla n d ır ılıy o r . T h e s m a ll c r is p b r e a d r o u n d s p e c u lia r t o th e r e g io n a r e s w e e t e n e d u p v v it h f r e s h m i l k .

M İN YA TÜ R K A P A D O K Y A

Beypazarı'nda tarihi çarşıdan sonraki durağınız Suluhan olmalı mutlaka!. Suluhan denilen ilçe merkezindeki yapı, Osmanlı mimari tarzında yapılmış ve uzun yıllar kervansaray olarak kullanılmış. Yörenin Osmanlı döneminden kalma diğer yapıları ise türbeler. Hırkatepe Köyü'ndeki Gazi Gündüzalp Türbesi ile Bağ Yolu üzerinde bulunan Yediler Türbesi'nin Osmanlı asker ve din bilginlerine mekân olduğu

modem urban person as strange, here it is completely ordinary. B EY P A Z A R , TH E BAZAAR

Beypazarı's history goes back to the earliest times. A place o f settlement to several civilizations since the Hittites, the area in its time came

M o d e r n z a m a n la r a in a t, b a b a d a n y a d ig â r z a n a a tin i s ü r d ü r e n b ir s a r a ç u s t a s ı ( a ltta ) . A tr a d itio n a l s a d d le r p u r s u e s t h e c r a f t o f h is f a t h e r s in s t u b b o r n d e f i a n c e o f t i m e ( b e lo v v ) .

under Phrygian, Galatian, Byzantine, Seljuk and Ottoman rule. Knovvn to the Romans as Lagania, it was Anastasiopolis to the Byzantines. A majör stop on the road from Baghdad to İstanbul in the Seljuk period, the town vvas conquered by the Germiyanoğlu Principality. İn the same period it acquired the name Beypazarı owing to the large market (pazar) that began to go up in the district vvhich bears that name today. Perhaps Central and IA/estern Anatolia's most colorful bazaar, Beypazarı has been in existence since Ottoman times. Reduced to ashes in the great fire o f 1884, it vvas rebuilt entirely in stone. B E Y P A Z A R I 'D R Y B R E A D ' A N D F IL IG R E E

A kind of bread knovvn as 'kuru' (dry) and resembling a small, crisp 'simit' is peculiar to the region and a popular snack vvith tourists. You will find it frequently in bakeries andpastry shops. 'Kuru', vvhich stays fresh for a vvhole year, used to be made in every househoid in Beypazarı and vvas traditionaliy offered to foreign visitors. A handicraft unique to this locale is 'telkâri' or filigree, vvhich has survived from the Ottoman period thanks to the traditional master-apprentice >


d e luxe resort & spa belek-antalya

high quality

“H iz m e te g ird iğ i g ü n d e n bu y a n a a d ın d a n s ö z e ttire n , g e rç e k le ş e n tü m k o n g re v e to p la n tıla rd a k a tılım c ıla rın ın u ğ u rla n m a s ın d a h a klı b ir p a y a s a h ip , e n b ü y ü ğ ü 2 0 0 0 m * o lm a k ü z e re to p la m 1 3 a d e t s a lo n u n b u lu n d u ğ u

v e d ü z e n le y ic ile rin in e n

K o n g re M e rk e z im iz in

yüksek

m e m n u n iy e t ile

ra k ip le riy le k ıy a s la n a m a y a c a k

b ü y ü k lü k te k i fu a y e a la n ı is e 4 0 0 0 m 'd ir. G e re k s in im d u y d u ğ u n u z h e r tü rlü h iz m e ti, y ü k s e k k a lite b ilin c i ile s iz le re s u n a n o te lim iz d e k o n u s u n d a u z m a n b ir e k ip b u lu n m a k ta d ır. E k ib im iz ; u z m a n lık la rın ı ileri te k n o lo ji ü rü n ü e k ip m a n la rıy la b irle ş tirin c e o lu ş a n s in e rji s o n u c u n d a s iz e d ü ş e n te k ş ey, s u n u m la rın ız ın v e to p la n tıla rın ız ın k e y fin i y a ş a m a k o lu y o r.”

A yrıntılı bilgi a lm a k için, 0 9 .0 0 - 2 0 .0 0 saatleri a ra s ın d a 4 4 4 5 4 5 5 nu m aralı te le fo n u arayabilirsiniz.

www.susesihotel.com


rivayet ediliyor, ilçenin kuzeyindeki Derbentcik Köyü ile Acıbağlar'ın kesiştiği yerde, araziye hakim bir noktada yer alan Boğazkesen Kümbeti, Selçuklular zamanından kaldığı ileri sürülen tek odalı, üstü kubbeli bir yapı. Adaören Köyü yakınlarında, eski madenin yukarı kısmında yer alan Roma döneminden kalma Adaören Kalesi, yanlızlığını sadece Kirmir Çayı Vadisi'yle paylaşıyor. Son yıllarda sayıları artan tavuk çiftlikleri eşliğinde yörenin doğa harikası inözü Vadisi'ne uzanıyoruz bu kez de. Uşakgöl Köyü eteklerinden doğan inözü Çayı, birkaç küçük dereyle birleştikten sonra inözü Vadisi'nden ve Beypazarı'nın içinden geçip Kirmir Çayı ile birleşiyor. Vadinin iki yanındaki yüksek yamaçları süsleyen mağaralar, sanki kasabayı sürekli gözetim altında tutuyor gibi... Ulaşılması güç sarp

centuries ago through the 'Akhi' brotherhood, a professional organization based on principies o f equality and tolerance, and acquired a nevv form in the hands o f the local masters. A M IN IA T U R E C A P P A D O C IA

A s ır lık B e y p a z a r ı E v le r i, a h ş a p is k e le t iç in e k e r p iç d o lg u s is t e m iy le y a p ılm ış (ü s tte ). C e n t u r ie s o ld , t h e B e y p a z a rı h o u s e s o o n s is t o f a w o o d f r a m e f i l l e d in v v ith m u d a d o b e (a b o v e ).

relationship vvhich stiil thrives today. Fiiigree, vvhich is of Middie Eastern origin and vvhose name is synonymous vvith cities such as Mardin and Diyarbakır, has also been produced in Beypazarı for centuries. This art, vvhich is made by producing fine gold and silver vvire and then bending it into aesthetically pleasing shapes, came to the area approximately three

Suluhan should definitely be your next stop after the historic Beypazarı market! Built in the Ottoman architectural style, this building in the tovvn çenter vvas used for years as a caravanserai. Other structures dating back to Ottoman times include the area's many 'türbe's or tombs.. The Gazi Gündünalp Türbe at the village o f Hırkatepe and the Yediler Türbe or Tomb o f the Tvvelve along the road knovvn as the Bağ Yolu (Vineyard Way) are said to be places o f burial for Ottoman soidiers and religious scholars. The Boğazkesen Kümbet, situated on a rise at the intersection of Acıbağlar and the village of Derbentçik in the north o f the tovvnship, is a domed structure o f one room said to date back to Seljuk times. Adaören Castle, located in the upper part o f an old mine near the village of Adaören and left from the >

S o k a k la r ın s ıc a k j H r e f i , B e y p a z a r ı 'n ı n ö n e m li

SKYLIFI

d e ğ e r le r in d e n . T h e in h a b it a n t s ' f r ie n d ly f a c e s a r e o n e o f t h e t o v v n 's k e y a s s e ts .


T O K "! SPRADON J J s îL lîJ

TOKİ Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

Spradon'un cazip avantajları bu kriz ortamında herkese ev sahibi olma fırsatı tanırken, yatırımcılara da kaçırılmayacak rakamlar sunuyor. Herkesin bütçesine uygun seçenekler ve ödeme koşulları Bahçeşehir'in merkezi Spradon'da. 2 ay içinde teslim dairelerimizle, yeni bir hayat başlamak üzere...

KUZU GRUP

s444 58 98

Yukarıdaki fiyatlar Spradon Kuleler ve Spradon C Bloklar Projesi için geçerlidir. Farklı ödeme planları için lütfen satış ofisimizi arayınız. KUZU GRUP, gerek gördüğü durumlarda, fiyatlarda ve ödeme koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

SPRADON* Bahçeşehir’in Merkezi

www.spradon.com


kayalıklarda bulunan mağaralar, Erken Bizans Devri'nde kilise ve kaya mezarı olarak kullanılmış, ilerledikçe irtifası artan yol, akarsu vadilerine tepeden bakan dağ köyleriyle renkleniyor. Dereli Köyü civarında, volkanik kayaçların doğal etkenlerle aşınması sonucu oluşmuş peribacalarını andıran yeryüzü şekilleri gerçekten etkileyici. Burası sanki minyatür bir Kapadokyal... H AVUÇ LO K U M U

Karakoca Mevkii'ndeki maden suyu kaynağı, yöredeki şifalı yeraltı sularının sadece biri. Ayaş Kaplıcaları gibi sağlık turizmine hizmet eden mekânlara sahip olan

ilçenin bir başka zenginliği ise havucu. Türkiye'deki havuç üretiminin önemli bir miktarını karşılayan Beypazarı havucunun dondurması, suyu, lokumu, sabunu, keşkülü ve hatta sucuğu bile yapılıyor. Beypazarı, turizmin hızlı gelişimine karşın kimliğini ve ruhunu korumayı başarmış bir yer. Osmanlı dönemi gündelik yaşamının derin izlerini keşfedebilmek için babaannenizi ziyaret eder gibi gidin bir gün Beypazarı'na. Ve ahşap kokulu taş sokaklarda sıralanmış tarihi konakların anlattığı eski zaman hikayelerine kulak verin, size çok şey anlatacaklar.

K a p ı to k m a k la r ı, B e y p a z a r ı 'n ı n z a m a n a a ç ıla n a h ş a p k a p ıla r ın ın s ü s ü (s a ğ d a ). O rn a m e n ta l d o o r k n o c k e rs g ra c e B e y p a z a r ı 's w o o d e n d o o rs th a t o p e n o n to a n o t h e r t i m e ( r ig h t ) .

Roman period, shares its isolation only vvith the valley of the Kirmir River. This time we to go see the area's natural wonder, the inözü Valley, accompanied along the way by the ubiquitous chicken farms that have sprung up in recent years. The small inözü River, vvhich arises in the foothills o f the village of Uşakgöl, is joined by several other small streams before it

flovvs through inözü Valley and Beypazarı to its confluence vvith the Kirmir. The caves that dot the steep slopes on either side o f this valley seem to keep a vvatchful eye över the tovvn at ali times. Difficult of access on the rocky slopes, these caves vvere used as churches and rock tombs in the Early Byzantine Period. Around the village o f Dereli, earth formations resembling 'Fairy Chimneys' have been produced as a result o f natural erosion o f the local volcanic rock, turning the area into a Virtual miniature Cappadocia. C A R R O T D E L IG H T

E n g e b e li b ir v a d i ç a n a ğ ı n a k u r u la n B e y p a z a r ı, g e le n e k s e l d e ğ e r le r in i g ü n ü m ü z e ta ş ıy o r (s a ğ d a ). N e s t l e d in a n u n d u l a t i n g v a lle y , B e y p a z a rı p re s e rv e s t r a d it io n a l s m a ll- t o v v n v a l u e s ( r ig h t ) .

76 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

A source o f natural spring water in the area knovvn as Karakoca is just one o f the many therapeutic underground springs in the region. Another o f the many riches o f this tovvnship, vvhich serves health tourism vvith its Dutlu-Tahtalı Thermal Facilities and Ayaş Spa, is the carrot. Carrot ice cream, carrot juice, carrot soap, carrot pudding and even carrot sausage, are produced here. Not to mention carrotfiavored Turkish Delight, Beypazarı is a place that has succeeded in preserving its identity and its soul despite the rapid development o f tourism. To discover iasting traces o f everyday life in the Ottoman period, go one day to Beypazarı as if you vvere visiting your Grandma, and listen to the stories told by the historic mansions that line its stone-paved streets. They have a iot to teli you. □


New Y o rk ’ta kartınızı mı kaybettiniz? Yenisi ertesi gün elinizde.

HSBC P re m ie r m ü şte ris iyse n iz, d ü n y a n ın neresind e olursanız o lu n kartınızın ka yb o lm a sı veya çalınm ası d u ru m u n d a HSBC P re m ie r uluslararası acil y a rd ım hattını (+1-908-PREMIER) a ra ya b ilir, yeni kartınızı ertesi gün te s lim alab ilirsiniz. Çünkü asıl ze n g in lik hayatın ö n ü n e g e ç e b ilm e k tir.

444 0 112

HSBC M PREMİER

w w w .p re m ie r.h s b c .c o m .tr

Dünyanın Yerel Bankası

HSBC Bank Şubeleri

H S B C B a n k A .Ş . t a r a f ı n d a n y a y ı m la n m ı ş t ı r . P r e m ie r , H S B C B a n k A . Ş . 'n in s u n d u ğ u b ir h iz m e t / ü r u n p a k e t id ir .


GEZİ TRAVEL

Asya'nın doğal bahçesi A sia's natural garden

Harput


S ultan F a tih'in soyu n d a n gelen d e d e le r ile M eryem A n a 'y a a tfe d ilm iş kiliselerin aynı te p e üze rind e yü kse ld iğ i H arput; D oğu A n a d o lu 'n u n en heyecan verici panoram asının zirvesin de kurulu bir ziyaret ve sayfiye m ekânı g ü n ü m ü zd e . Harput, vvhere churches dedicated to the Virgin Mary rise next to tom bs of the ancestors of Mehmed the Conqueror on the same hill, is a popular summer resort today at the summit of Eastern Anatolia's most exciting panorama. ir rivayete göre Mansur Baba'ya ait türbe, şehrin zaptı sırasında yıkılıp harap olur ve Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından arazisi satın alınır. Zamanla yeri unutulmuş Mansur Baba'nın keşfiyse bakın nasıl anlatılır: Vaktiyle caminin önündeki mezarlığa bitişik evlerden birinde oturan Şahende Kadın, rüyasında ak sakallı, nurani çehreli bir zat görür, zat kızgın bir sesle, “ üzerime su döker durursunuz, ya yerimi değiştirin ya evinizi değiştirin” diye ihtarda bulunur. Rüyaya aldırış etmeyen kadın, aynı rüyayı birkaç kez daha görünce, ihtara cevaben, “ Ben yaşlı bir kadınım, bu kadar işin altından nasıl kalkarım?” diye serzeniş eder. Zat, “Beyzadeye haber ver” cevabını verdiğinde, Şahende Kadın korkuyla uyanır. Sabah Beyzade'ye varıp da evin yakınlarında kazı yaptırınca, bir lahit bulunur. İşte tam oraya 10 gün içinde bu yapı kondurulur...

B

80 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

ccording to legend, Mansur Baba 's tomb was destroyed during the conquest o f the city and the land was purchased by the Seijuk Sultan Alaaddin Keykubad. İts location forgotten in time, Mansur Baba 's rediscovery is described as follovvs: Şahende Kadın, a vvoman who iived in a house adjacent to the graveyard in front o f the mosçue, dreamed one night o f a white-bearded man vvith a luminous visage who reproached her in angry tones, "You keep dumping water on me; either move me, or move elsevvhere yourselfl” A t first the vvoman paid no attention to the dream. But when it recurred several times she remonstrated vvith the old man: “l'm an old vvoman. How can I do ali that?" When the old man replied, “Teli Beyzade," the vvoman avvoke in a fright. İn the morning she vvent to Beyzade, who immediately started excavating near her house. A sarcophagus turned up, and in precisely ten days a tomb was erected on the very spot. >

A


Medine satışlarım ız çok yakında

Al Makam Kulesi, Kabe'ye mevcut kuleler arasında en yakın mesafede olup; Kabe, Harem ve şehir manzaralı 4 ve 6 kişilik süit dairelerden oluşmaktadır. Bu eşsiz kule, 25 yıllık devrem ülkler halinde, kısa bir süre için 9500 $'dan başlayan fiyatlar ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatı ile siz m isafirlerini bekliyor. Mresco Türkiye, İstanbul Genel Müdürlüğü'nden sonra şimdi de, Ankara ve İzmir Bölge Müdürlükleri ile hizmetinizdedir...

O Tabadut

I T a b a d u l, M r e s c o 'n u n y a r a t t ı ğ ı v e g e liş t ir d iğ i b ir s is t e m d ir . T a b a d u l, s e r t if ik a s a h ib in e , p u a n la r ı n ı , s is t e m d a h ilin d e o la n b e ş v e d ö r t y ıld ız lı m e ş h u r o t e lle r in b ir in d e ik a m e t e t m e k a r ş ılığ ın d a d e ğ iş t ir m e im k a n ı s a ğ la r . S is te m , k u lla n ı c ı la r ı n a a y r ıc a ü n it e le r in i s e y a h a t b ile t le r i ile d e ğ iş t ir m e h a k k ı v e r ir . P u a n la n , s e y a h a t e s n a s ın d a ; a r a b a k ir a la m a , r e h b e r lik h iz m e ti, ö z e l s a ğ lık h iz m e ti v e m u h t e lif h iz m e t le r g ib i d iğ e r b a ş k a h iz m e t le r le d e ğ iş t ir m e k d e m ü m k ü n d ü r .

f k CAL L ÇENTER

0212 216 4545

* 3 * vm m , K A k MISIR

w w w .m resco .co m

TÜRKİYE

t — s t m İp * . VEpftk BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

SUUDİ ARABİSTAN

MRESCO

KUVEYT

Real Estate Solutions


AN D T H E L E G E N D S ...

Mansur Baba, uzun hikayesiyle - • ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden. M a n s u r B a b a 's s t o r y a n d to m b a ra o f : in t e t e ş t ijo

t p a r tic u la r v is it o r s . '

V E R İV A Y E T L E R ...

Birkaç yüzyıl önceyi soruşturduğunuzda, Sultan Abdülaziz'in şerefine verilen 'Mamuret-ül Aziz' ismini ve bundan türetilmiş olan ' Elaziz' kelimesini duyarsınız. Bu da Elazığ'ın bugünkü ismini çağrıştırır. Şehir isimlerinin söylene söylene değiştiğine dair hikâye şablonundan şu sonuca varıyorum ki, Harput aslında eski Elazığ'ın ta kendisi. Kuzeyde Erzurum'dan, güneyde Halep'e kadar olan bölgeye hâkimiyet kuran bir merkez

haline gelmiş. Harput, sadece bu kent ve etrafındaki bölgenin ilk yerleşimlerinden biri olmakla kalmamış, aynı zamanda bir eyalet başkenti; tarihsel dinamiklerin bir sonucu olarak daha geniş bir bölgenin de kültürel ve ticari merkezi olmuş. Zaten bilinen şu ki, merkez 1800'lerin ortasında bugünkü Elazığ'ın kurulu olduğu Ağavat'a taşınmış. Yani Harput'un yıldızı sönerken, Elazığ'ın yıldızının parlamaya başladığı bir dönem başlamış.

E la z ığ O v a s ı ’ n ı g ö r e b ile c e ğ in iz e n y ü k s e k n o k ta d a b u lu n a n k a le d e k a z ıla r d e v a m e d iy o r ( a ltta ) . E x c a v a t io n c o n t in u e s a t t h e o a s tle , w h ic h s t a n d s a t t h e h ig h e s t p o in t o v e r lo o k in g th e P l a i n o f E la z ı ğ ( b e lo v v ) .

If you investigate a couple centuries back, you will hear the word 'Elaziz', which is derived from the name 'Mamuret-ül Aziz' (The Prosperous Lands o f Aziz), which was given to the area in honor o f Sultan Abdülaziz (1830-1876). 'Elaziz' o f course is reminiscent o f 'Elazığ', the name o f the city today. Knowing that place names have a tendency to change över time, I conclude that Harput is none other than the old Elazığ, a çenter o f settlement that held sway över a region stretching to Erzurum in the north as far as Aleppo in the south. Not only was Harput this city, and one o f the first settlements in the region, at the same time it was a provincial capital; thanks to the dynamics o f history it evoived into the cultural and commercial capital o f an even wider region. İt is known in any case that the capital was moved in the mid-1800's to Ağavat, where Elazığ stands today. İn other words, Elazığ's star was already beginning to rise even as Harput's was setting. P O P U L A R W ITH V İS İT O R S

Harput today is a summer resort on a lake and a popular place not only vvith Elazığ residents but also vvith nature lovers and people o f religious faith who come here from ali över Eastern and even Central Anatolia. Built o f cut stone, Mansur Baba's tomb or 'türbe' is one only o f many such octagonal structures vvith a conical roof that are found ali över Anatolia. T H E E A R L IE S T S E T T L E R S

The area 's first settlers, the Hurrians, are mentioned in a number o f different sources along vvith the Hittites and the Assyrians, who also ruled here. The city became one o f the t> 82 -SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

r


c

•V

TÜRKİYE’NİN İNTERNETİ Türkiye’de internet denince akla, gelişmiş altyapısı, benzersiz ekstra servisleri ve üstün hizmet kalitesiyle TTNET geliyor.

M Dİ V

www.ttnet.com.tr

İNTERNET


Harput evleri, taştan inşa edilmiş ana yapının ön ve yan cephelerinde bulunan ahşap cumbalarıyla dikkat çekiyor. B u ilt o f s t o n e , H a r p u t h o u s e s a re c o n s p ic u o u s fo r th e c 'â n t i l e v e r e d v v o o d e n " b a lc p n ie ş o n t h e i r f r o n t ^ S f jd s id e s .

B ir e tn o g r a fy a m ü z e s in i a n d ır a n d e k o r a s y o n u y la b ir H a rp u t e v i v e y e re l m im a r i d e ta y la r ı. A v ir tu a l e t h n o g r a p h ic m u s e u m in i t s d e c o r a tio n s , a H a r p u t h o u s e a n d lo c a l a r c h ite c t u r a l d e ta ils .

B İR Z İY A R E T M E R K E Z İ

Bugün sadece Elazığlılar değil, tüm Doğu Anadolu ve hatta Orta Anadolu'dan gelenler için bir doğa ve inanç ziyareti mekânı, göl manzarasıyla çevrili bir sayfiye yeri Harput. Kesme taştan inşa edilmiş gövdesiyle Mansur Baba türbesi, tüm Anadolu'ya yayılmış sekizgen yerleşim planlı, külah çatılı mimari eserlerden sadece birisi. İL K G E L E N L E R

ilk yerleşen Hurriler'den, Hitit ve Asur egemenliğinden bahsediliyor pek çok farklı kaynakta. M.Ö. IX. yüzyıldan itibaren Doğu Anadolu'ya yerleşen Urartuların merkezlerinden biri haline geliyor kent, iki kıta arasındaki düğüm noktalarından birine hâkim 84 SKYLİFE 1 2 /2 0 0 8

konumu; Medler, Persler, Romalılar, BizanslIlar ve Araplar arasında el değiştiren bir yer haline getiriyor bölgeyi, içinde yaşadığımız çağda sokaklarında yürürken gördüğümüz eserlerin çoğu, 1071 sonrasında kurulan hâkimiyetin, bölgeye bıraktığı kültürel mirasın izlerini taşıyor. 1085'de Oğuzlar'ın Çubuklar Boyu tarafından fethedilen Harput, bugün de en çok Anadolu Selçuklu ve Osmanlı geleneğiyle imar edilmiş bir kültür merkezi kimliğiyle karşımızda. A S Y A 'N IN D O Ğ A L BA H ÇESİ

1852 yılında açılan misyonerlik okulu ve bir süre sonra öğretime başlayan Amerikan Koleji,

capitals o f the Urartu's, who settled in Eastern Anatolia starting in the 9th century B.C. İts location at a vital intersection betvveen two continents made the region a place that changed hands frequently betvveen the Medes, the Persians, the Romans, the Byzantines and the Arabs. Most o f the structures we see as we stroll through the streets today exhibit evidence o f the cultural heritage left by the Turkish hegemony that vvas established över the area in 1071 follovving the Battle of Malazgirt. Conquered by the Çubuklar branch o f the Oghuz tribes in 1085, Harput today is characterized by a multicultural identity forged mainly from the Anatolian Seljuk and Ottoman traditions.

A S IA 'S N A T U R A L G A R D E N

The missionary school that opened in 1852 and the American College that started up not long aftervvards show that Harput vvas a majör çenter o f cuiture and education in that period. Receiving its fair share o f the misty-eyed vvestern paeans that define the East, Harput is knovvn to the Americans as 'the natural garden o f Asia'. AN O P E N -A IR M U S EU M

With the monuments that you'II encounter at every step, from a castle left from the Urartu's and a Syriac Christian Church to mosques, a madrasa, a bath, old houses, gravestones and tombs vvith conical roofs, Harput is a city that more than deserves the epithet 'open-air museum'. As you >


Bir tatlı huzur almaya geldim Bodrum Bargylia’dan...

B o d ru m 'u n en güze! koyu G ü v e rc in lik 'te , en özel g ün b a tım ın ı izlem ek, şehir m erkezin e 20 d akikad a g itm e k , havaalanından 20 d akikad a eve d ön m e k, B o d ru m 'd a keyifle yaşamak, huzurlu olm anın tadını çıkarm ak istiyorsanız o lm a n ız g e re k e n te k yer; R egnum B argylia Evleri.

Evinizi seçin, 178.500 YTL’d e n b a ş la y a n fiy a tla r ve c a z ip ö d e m e s e ç e n e k le riy le h e m e n o tu rm a y a başlayın. • Beyaz eşyalı ve klimalı • Ö ze l iskele ve beach club • G o lf a n tre n m a n sahası ■ j ^ C o c u k o yun aianlan havuzu ve ço c u k havuzu • Sauna ve'Ütpess salonu • Tenis K o rtu • Kam eralı g üvenlik sistem i • D e p re m güvenliği sağlanmış altyapı • Su so run u n a d eniz suyu arıtm a

R e g n u m ”

I

k

b arp ylıa

Bodrum Satış Ofisi: N eyzen Tevfik C a d . N o :l 16 Tel: 0 252 316 01 30 w w w .re g n u m .c o m .tr


Harput'un o dönemde çok önemli bir kültür ve eğitim merkezi olduğunu gösteriyor. Doğu'yu tanımlayan buğulu Batı methiyelerinden payını alan Harput, Amerikalılar tarafından “Asya'nın Doğal Bahçesi” olarak anılıyormuş.

diyerek övündükleri ulu çınarları, samimi halkı ve tarihi atmosferiyle köklü bir Anadolu Kasabası burası, ilk kalıntılarının Urartular'a tarihlendiği bir yerleşimin sokaklarında yürüyorsunuz artık.

A Ç IK HAVA M Ü Z E S İ

Üzerinde yükselmekte olduğu kayalık tepenin de verdiği görkemli görüntüsüyle Harput Kalesi, içinizi ürperten ulaşılmazlık hissiyle karşılıyor sizi. Burası gerçekten bir 'kartal yuvası'. Burçlardaki yüksek manzarasıyla ünlü Urartular'dan kalma kalede, bugün yer yer restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor. Kaleye görkemini ve aslında Harput'a stratejik önemini veren kayalık tepe, hemen doğu yüzünde bambaşka bir güzelliğin yeşermesine ve serpilmesine olanak tanımış. Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi, M.Ö.

KA R TA L YUVASI

Urartular'dan kalma kaleden Süryani kilisesine, medresesinden camilerine, hamamı, eski evleri, kümbetleri ve mezar taşlarıyla her adımda bir eserle karşılaşacağınız ve 'açık hava müzesi' tabirini her şeyiyle hak eden eski bir kent burası. Elazığ Ovası'nı geride bırakarak yavaş yavaş yükselen asfalt yolun sonunda, göreceğiniz eski Harput evleri, gerçekten köklü bir tarihi adımlamak üzere olduğunuzu size haber verirken, virane görüntüleriyle de içinizi acıtıyorlar. Gölgesinde oturan amcaların “Osmanlı ile yaşıt bunlar oğlum” 86 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

leave Elazığ Plain behind, you will see the old Harput houses at the end o f the gerıtly rising asphalt road, telling you that you are about to step into a place with roots deep in the past, and the sight o f the ruins will vvrench your heart. This is an old, established Anatolian tovvn vvith an atmosphere steeped in history, genuinely friendly people and great plane trees, 'contemporaries o f the Ottomans, my boy', as the old men languishing in their shade will teli you in their praise. You are strolling now through the streets o f a tovvn vvhose earliest traces date back to the Urartu's.

undergo restoration and excavation in places today. The rocky cliff that imparts to the castle its splendor, and to Harput its strategic importance, has enabled another sort o f beauty to flourish on its eastern face. A holy site aiready in the preChristian era, the ancient Syriac Church o f the Virgin Mary dates to 149 B.C. This monument, vvhich undervvent three great repairs, the last in 1262, vvas completely restored again in 1999 and is open to visitors as well as being used as a place o f vvorship. İt has the distinction o f being Harput's oldest monument after the castle.

AN E A G L E 'S E Y R IE

TH E G REA T M O SQ UE

Rising magnificently över a rocky promontory, the remote and inaccessible Harput Castle will send a shudder down your spine. This is truly an eagle's eyrie. With its soaring ramparts, this castle left from the famed Urartu's is continuing to

Built shortly before the restoration o f the church in 1262, the Great Mosque is named for the Artukid Sultan Fahrettin Karaaslan. An icon o f the city, its leaning brick minaret is covered vvith decorations that exhibit traces o f Anatolian Turkish >


Microsoft

Microsoft® Explorer Mouse Farkı Keşfedin: Microsoft BlueTracktM Technology

N e re d e y s e h er z e m in ü z e r in d e çalışırım. Microsoft® Explorer M ini Mouse

Dünyanın en yeni izleme teknolojisini kullanıyorum.

Farkı Keşfedin: M ic ro s o ft BlueTrack™ T e c h n o lo g y

Mavi ışığımı gördüğünüzde benim farklı olduğum u anlayacaksınız. BlueTrack Teknolojimle size neredeyse her zeminde* çalışabilme olanağını sunuyorum. Ayrıca kablosuz, kolay taşınabilir ve konforluyum - böylece benimle istediğiniz her yerde çalışabilir ya da oyun oynayabilirsiniz. Büyük, şarj edilebilen Explorer Mouse'un yanı sıra küçük portatif Explorer Mini Mouse da emrinize amade. Elbette masaüstlerini seviyorum. Fakat halı, seramik ve ahşap gibi zorlu zeminlerde de çalışıyorum.

www.m icrosoft.com /hardware/explorer * B lu e T ra c k ş e f fa f c a m v e a y n a lı y ü z e y le r d e ç a lış m a z .

Microsoft”

BlueTrack Technology


149'a tarihli bir inanç yapısı. En sonuncusu 1262 yılında olmak üzere üç büyük onarım geçiren eser, son kez 1999'da restore edildi. Bugün, ibadet ve ziyarete açık halde tutuluyor. Kaleden sonra Harput'taki en eski eser olma unvanını taşıyor.

üç yüz yaşında. IV. Murat'ın Ulu Cami'ye hediyesi olarak bilinen abanoz ağacından yapılı minber, bugün Kurşunlu'da duruyor. Sarahatun Camii, Alacalı Camii, Ağa Camii de ziyaret rotanız içinde olması gereken yüzlerce yıllık duraklar. Harput Merkez'deki Ahi Musa Mescidi, bir lokanta olarak hizmet veren Cimşit Bey Hamamı, Arap Baba, seyir restoranları da diğer ziyaret noktaları...

U LU CAM İ

Kilisenin 1262 yılındaki restorasyonundan bir müddet önce inşa edilen Ulu Cami, Artuklu Sultanı Fahrettin Karaaslan'ın adıyla anılıyor. Yana doğru bel vermiş, eğik tuğla minaresiyle Harput'un simgelerinden biri... Minarenin üzeri, Anadolu Türk İslam mimarisi izlerini taşıyan süslemelerle bezeli; caminin iç mekânı ise kalın taş duvarlarla dikdörtgen planı örten çatı sistemi ve bunları taşıyan kemerlerle örülü. Ulu bir çınarın gölgelediği avlusuyla Kurşunlu Camii'nin inşası ise 1730 yılına dayanıyor. Söylenceye göre çınar, cami inşası bittiği gün dikilmiş, yani her ikisi de neredeyse

K U D R ET BU ZLARI

Arguvan sırtlarından başlayıp doğuya doğru, Tunceli kıyıları boyunca tüm göl sahilini geçecek, sac kavurma ve çayın da eşliğinde manzaranın tadını çıkaracaksınız. Buzluk Mağarası, size, şifalı olduğuna inanılan 'kudret buzlarfnı sunacak. Keban G ölü’nün maviliğine ve koyların güzelliğine bir Akdeniz kentinin Kalesi'nden bakmıyorsunuz. Yaşı binlerle ölçülen Harput'tasınız. Ve Harput hala yaşıyor. Binlerce yıllık bir çınar gibi...

Tozkoparan

Kızılcık

• D e m ir s a b a n

P ınarlar Akpazar Demirci Uyandık

Pertek ° Hıdırbaba

Harput

Ç a y b a ö ı Kavakköy

Poyraz

/Bahçekapı.

.Yurtbaşı • Afcçakiraz o *Yazıkonak - -

U ^

“ Mollakendi '//■■i Kavaktepe Karaali

ıo

G özeli

• Kavallı

Kartaldere

I Kızıltepe Hazar T . d . G ölü

Sivrice Başkaynak

o H aza r

Çakıroğlu .

Naldöken

Türk Hava Yolları'nın İstanbul’dan ve Ankara’dan Elazığ'a her gün karşılıklı seferleri bulunuyor. 88 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi girişine, vadi girişinde olması sebebiyle uzun bir merdivenle ulaşılıyor (sağda). S itu a te d a t th e e n t r a n c e t o a lo n g v a lle y , t h e a n c ie n t S y r ia c C h u r c h o f t h e V ir g in M a r y s ta n d s u p th e to p o f a lo n g s t a ir o a s e ( r ig h t ) .

Altınkuşak

Hankendi

Islamic architecture, while the mosque interior is built on a rectanguiar plan vvith thick stone walls and arches that support the roof. The Kurşunlu or Leaded Mosque, vvith its courtyard shaded by a great plane tree, dates to 1730. According to legend, the tree was planted on the day the mosque construction was completed, making both o f them almost three hundred years old. The ebony pulpit, a gift o f Murad IV to the Great Mosque, stands today in the Leaded Mosque. Other centuries-old landmarks on your stroll around the town are the Sarahatun Mosque, Alacalı Mosque, and the Ağa Mosque. The smaller Ahi Musa Mescid at the city çenter, the Cimşit Bey Bath, converted into a restaurant today, Arap Baba, and a

Maden

Turkish Airlines flies round trip to Elazığ from İstanbul and Ankara every day.

number o f restaurants vvith scenic views are just a few other places o f note here. POVVER IC E

Heading due east from the hills o f Arguvan, you vvill round the Tunceli side o f the lake vvhere you can stop along the shore and savor the view vvhiie you enjoy a meal o f griiled meat vvashed down vvith tea. The Ice Cave, known as Buzluk Mağarası, vvill offer you its 'povver ice', vvhich is reputed to have therapeutic properties. You are gazing on the blue o f the Keban Dam reservoir and its lovely coves not from the castle o f a Mediterranean town but from Harput, vvhose age is measured in millennia. And Harput flourishes stili. Like a thousand-year-old plane tree... □


Büyük işler bizle başlar! Big jobs initiated by us!

Tam on sekiz yıldır Türkiye'de ve dünyanın otuzu aşkın ülkesinde toplu konut projelerinden, baraj, petrol, doğalgaz gibi enerji projelerine, gökdelenlerden altyapı projelerine, köprü, otoyol projelerinden, sosyal tesislere kadar birçok büyük projenin başlangıcında yer alıyoruz. On üretimli hafif prefabrikelerimiz ve modüler konteyner ünitelerimizle, bu büyük projeler için kamplar, şantiye binaları, prestij binaları ve ofisler kuruyoruz.

We have been having a part in the initiation of lots of important projects such as mass housing, energy projects such as dam, oil and natural gas projects, skyscrapers, infrastructure, highvvays, social facilities in Turkey and more than 30 countries for more than 18 years. vvith the production of pre engineered light weight prefabricated houses and modular Container units, we create camps, construction sites, prestige buildings and offices for these projects.

Ve onun için diyoruz ki “Büyük işler bizle başlar.”

That's why we say "big jobs initiated by usi."

021 6 390 47 77

w w w .v e fa p r e fa b r ik .c o m

P

R

: VEFv\ E

F

A

B

R

İ

K

E

Y

A

P

I

L

A

R


İSTANBUL

Balat

Hoşgörünün Semti Home of tolerance

H aliç'in ç o k eski bir sem ti olan Balat, birbirine benzeyen sokakları, iki üç katlı cum balı evleri, dik yokuşları şirin kılan m erdivenleri ve adım başı rastlayacağınız ibadethaneleriyle koca İstanbul'un küçü k bir m aketi adeta. The oldest settlement on the Golden Hom, Balat is like a miniature İstanbul vvith its uniform streets, its two and three-story houses vvith cantilevered balconies, its staircases jutting up the steep slopes, and its places of vvorship at every step. m

aman içinde birbirinden farklı çok sayıda topluluğa ev sahipliği yapmış misafirperver bir semttir Balat. Bizans döneminden kalan Rumlara, ispanya'daki engizisyondan kaçan Museviler’e, İstanbul'a yerleşen Ermenilere kadar çok sayıda farklı etnik grubun yerleşim yeri olmuştur. Göç yolları; şimdi dışarıdan gizemli ve yorgun görünen, eski bir Haliç semti olan Balat'ta son bulmuştur.

Z

90 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

M. SAİT TAŞKIRAN

@

YUN US EMRE AYDIN

alat is a quarter that has extended its hospitality to a large number o f different communities in its time. From the Byzantine Greeks to Jews that fled the Spanish lnquisition and the Armenians that settled in İstanbul, Balat has been a place o f residence for numerous disparate ethnic groups. Many a migration route has ended in the old Golden Hom quarter o f Balat, which to the outsider today appears mysterious and even a little forbidding. E>

B


S A R A Y L A R A A Ç IL A N K A P I

Bir dönem surlarla çevrili Haliç kıyılarında kente açılan çok sayıda kapı bulunurdu. Deniz yoluyla saraya gelen Bizans imparatorları, eski adı ‘Vasiliki Pili' olan Balat Kapısı'nı kullanırlardı. Bu kapı, şimdilerde ayakta kalmış tek Bizans sarayı olan Tekfur Sarayı'na, eski adıyla Blakhernai Sarayı'na ve ünlü Anemas Zindanları'na giden yolun üzerinde bulunurdu. Balat adının Rumca saray anlamına gelen 'palation'dan geldiği söylenir. Bu gün, sessiz ve sakin, karanlık çöktüğünde pek kimseye rastlamadığınız Balat sokakları, bir dönem günün her saatinde hareketli olurmuş. M ER Y EM ANA AYAZM ASI

Sahabe kabirlerinin bulunduğu Ayvansaray'daki surlardan Balat'a açılan sokağa girdiğimde, karşıma ilk olarak kapısında Meryem Ana Ayazması yazan bir kilise çıkıyor. Genç bir rahip, gelen ziyaretçilere Haliç'ten ve Balat'tan söz ediyor. Rivayete göre, Avrupa kıtasını Asya'ya bağlayan İstanbul Boğazı'nda, Kalkhedon (Kadıköy) açıklarında, suyun altında, dipten yüzeye doğru uzayan, göz kamaştıran

92 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

beyazlıkta bir kaya parçası varmış. Karadeniz'den Ege Denizi'ne doğru göç yolculuğuna çıkan pelamydesler (palamut balıkları), gece olunca bu

H o ş g ö r ü s e m t i B a la t 't a , b ir b ir in e b it iş ik e v le r d e y a ş a y a n in s a n la r a r a s ın d a k i s ıc a k lık e s k id e n o ld u ğ u g ib i d e v a m e d iy o r ( a ltta , s o ld a ) . A s a q u a r te r tr a d itio n a lly c h a r a c te r iz e d b y t o le r a n c e , B a la t c o n tin u e s t o fo s te r w a r m n e ig h b o r ly r e la tio n s ( b e lo w , le f t ) .

G ATEVVA Y T O P A L A C E S

The shores o f the Golden Horn were once llned vvith d e f ense vvalls punctuated by a large num ber o f gates to the city. Arriving at the palace by sea, the Byzantine emperors used the Balat Gate, knovvn then as ‘Vasiliki Pili'. This gate stood on the road leading to the Tekfur Saray, the only Byzantine palace stili standing today and an annex o f the Blachernae Palace as it was knovvn by its old name, as well as to the notorious Anemas Dungeons. The name Balat is said to derive from the

word 'palation', vvhich means palace in Greek. Quiet and peaceful today, and alm ost deserted at nightfall, the streets o f Balat once bustled at ali hours o f the day. H O L Y S P R IN G O F T H E V IR G IN M A R Y

When I stepped into the Street leading to Balat from the vvalls o f the Ayvansaray where the tombs o f the Sahabe (Companions o f the Prophet Muhammed) are located, the first thing I encountered at the gate was the 'Ayazma' or Holy Spring o f the Virgin Mary. >


VISA kamınızı kullanın, Avrupa tatili kazanın » ■ s ıy iı

* i

:İ >

» HA YA TIN AKIŞI İÇİN ^ V İ S A

3 ç ifte Avrupa tatili ç ifte Avrupa uçak bileti ’îu r t d ış ı n d a V is a k a r t ın ız ı k u lla n a ra k y a p a c a ğ ın ız h e r 5 0 Y T L ’lik h a r c a m a k a rş ılığ ın d a , ^ A v r u p a ’da t a t il k a z a n m a ş a n s ı s izi b e k liy o r.


parlaklıktan ürkerek Haliç'e sığınırmış. Sayıları o denli çok olurmuş ki, boylu boyunca bir yakamoz kaplarmış Haliç'i... Kimilerine göre Haliç'in 'Altın Boynuz' adını almasının nedeni de buymuş; kimileriyse bu adın palamutların bereketinden geldiğine inanıyor. Tüm Bizans halkı, Haliç'e açılan kapılardan kıyıya geçer ve elleriyle toplarmış balıkları. Surların ardındaki Palation (Balat), bayram yerine dönermiş. Balıkların göçü gün geçtikçe azalsa da yurt arayışında olan toplulukların son durağı yine Balat olmuştur. A Z IN L IK L A R S E M T İ

Tarih sayfalarında Balat, azınlıkların semti olarak geçer, ispanyadaki engizisyon uygulamaları sonucunda göç eden Museviler, Fatih Sultan Mehmet döneminde 94 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

İstanbul'a sığınmış ve Balat'a yerleştirilmişlerdir. O dönemlerde Balat, hemen her yerden gelen Musevilerin son durağı olmuştur. Vodina Caddesi üzerinde yer alan Ahrida Sinagogu'ndaki ibadet yeri, bir geminin pruvasına benzer. Bir efsaneye göre bu yapıtın, Nuh'un gemisinin bir parçası, diğer efsaneye göre ise Musevileri İspanya'dan İstanbul'a taşıyan kadırgaların bir temsili olduğu söylenir. Aktif olan sinagoglardan bir diğeri de Düriye Sokak'ta bulunuyor. Yanbol Sinagogu, Bulgaristan'dan gelen Museviler tarafından yapılmış. O dönemlerde Musevilerin yaşadığı hemen her sokakta bir sinagog bulunurmuş. Padişahın 27 Ağustos 1839 tarihli fermanında, 'her milletin kendi hastanesini yapma hakkı olduğu' maddesi yer alınca, Musevi nüfusunun

R u m O rto d o k s P a t r ik h a n e s i, B a la t 'ı n y a n ı n a d ü ş e r (ü s tte ). T h e G re e k O rth o d o x P a t r i a r o h a t e is l o c a t e d in B a l a t (a b o v e ).

A young priest here is teiiing visitors about the Golden Horn and Balat. Legend has it that there was once a rock fragment o f dazzling vvhiteness sticking up out of the vvaters o f the Bosphorus, the strait dividing the Asian and European continents, o ff the coast o f Chalcedon. Startled by its brilliance, the pelamydes (the small tuna knovvn in Turkish as 'palamut') took refuge at nightfall in the Golden Horn

on their migration route from the Black Sea to the Aegean. So great were their numbers that the entire estuary glovved vvith their phosphorescence. A ccording to some this is the origin o f the name 'Golden Horn', vvhile others d a im it derives from the sheer abundance of the fish. Ali the people o f Byzantium flocked down to the shore from the gates along the Golden Horn to catch fish there vvith their bare hands, and behind the walls Palation (Balat) became a scene o f great festivity. Although the fish migrations steadily declined, Balat remained the last stop for communities in search o f a new home. D I S T R I C T O F E T H N IC M IN O R IT IE S

Balat has gone down in history as a district o f >


fet

Tlw>

Junclion

değişimi

birlikte

yaşamak için

Let’s feel the cnanges together

IMM.MMCİV

!V C X V l|

2008 yılında köklü bir değişim ve yenilenme projesi başlatan The Peak Hotel’in her odasında artık sizleri birbirinden farklı düşünürler bekliyor. Birçok de­ ğerli filozofun sözleri odanın mi­ marisinde grafik olarak yerini alır­ ken, aynı zamanda bu düşünür­ lerin eserlerini de odanızdaokuma fırsatı bulabileceksiniz.

İn iine vvith its fundamental service principies: innovation and renoVdtion, The Peak Hotel applied the great change of 2008 also to its rooms. Different philosophers now avvait for you in each hotel room. Ouotes from many İntellectuals adorn the rooms vvhile you will have the opportunity to read their vvorks offered for you in the hotel rooms.

Çevre Dostu Otel Enerji tasarrufuyla yeryüzü kaynaklannı israf etmeme ilkesiyle The Peak Hotel tüm alt yapısını ve kurumsal anlayışını ‘çevre dostu' bina ve insan olarak belirledi.

Environmentfriendly Hotel The Peak Hotel is committed to save earth resources and dedicated to “environmently friendly" building and human in its entire infrastnjcture and corporate understanding.

Energy Saving The Peak Hotel yenile-nirken tüm altyapısını enerji tasarrufu ilkesiyle yapılandırdı.

Energy Saving The Peak Hotel renovated its entire infrastıvcture with a concern for energy saving.

Tüm Odalar Aydınlık! Otelin orta bölü­ münde uygulanan özel yüzey kaplama işlemi ve aydınlatma siste- miyle bütün odalar aydınlık.

Ali rooms are vvell-lighted Ali rooms are bright with light thanks to the special surface coating and lighting system applied in Hotel's Central section.

Tüm banyolarda Panik Buton Oda banyolarında, özellikle yaşlı ve kalp hastaları için hayati önemi olan ve 24 saat izlenen panik buton sistemi.

Panic Buttons in Ali Bathrooms Cnıcial for seniors and cardiac patients, panic buttons on 24-hour watch are available in room bathrooms.

THE

PE K

HOTEL

Since 1961

THE

PEAK H OT E L

YENİŞEHİR

PALAS' IN

YENİ

YÜZÜDÜR

m e şru tiye t ca d d e s i, o te lle r sokak no 1/3 te p e b a ş ı-is ta n b u l t: 90(212) 252 71 60 (10 hat)

www.thepeakhotel.com .tr


P a tr ik h a n e , tö r e n le r i iz le m e y e g e le n İ s t a n b u llu R u m la r v e y e r li y a b a n c ı t u r is t le r le d o lu p ta ş ıy o r. T h e P a t r i a r c h a t e f i l l s v v it h İs ta n b u l G re e k s a n d T u r k is h a n d f o r e ig n to u r is ts w h o c o m e to f o llo w t h e c e r e m o n ie s .

ihtiyaçlarını karşılamak için sahil yolunda bir de hastane yapılmış. Önceleri maddi yetersizliklerden dolayı sağlık hizmeti evlerde verilirmiş. 1896'da dönemin tanınan mimarı Gabriel Tedesci tarafından bu günkü görkemli Or-Ahayim Hastanesi kurulmuş. Sahil yolundan devam edince, yol ortasında kendine özgü mimarisiyle Stevi Stefan Bulgar Kilisesi göze çarpar. Söylenceye göre kilise, bir ayda inşa edilmiştir. Padişah Abdülaziz tarafından yapımına bir aylık süre verildiği için, kilise Viyana'daki fabrikalarda dökme demirlerle yapılmış ve deniz yoluyla İstanbul'a getirilip burada birleştirilerek kurulmuştur. Mimari açıdan dünyada ilk ve tek olma özelliğiyle tanınan kilisede, aynı zamanda başka hiçbir kilisede bulunmayan kendine özgü 'Meryem Ana ve İsa' ikonu bulunuyor. Haliç'e açılan sokaklardan semtin içine doğru ilerledikçe, neredeyse adım başı ibadethanelerle karşılaşıyorum. Kamış Sokak'taki Surp Hreşdagabed Ermeni Kilisesi, kendine özgü

S a n c a k ta r Y o k u ş u 'n u n s o n u n d a b u lu n a n R u m O k u lu 'n a k ıv r ım lı m e r d iv e n le r le ç ık ılır ( a ltta ) . S t e e p s t a ir s s n a k e u p to th e G re e k S c h o o l a t th e to p o f th e S a n c a k ta r Y o k u ş , ( b e lo v v ) .

ethnic minorities. Jews fleeing the Sparıish Inçuisition took refuge in > İstanbul during the reign o f Sultan Mehmed the C onqueror and were settled at Balat, which in those days was a final destination for Jews from ali över the place. The altar o f the Ahrida Synagogue on Vodina Avenue resembles a ship's prow. A ccording to one legend, this structure is

a fragment o f Noah's ark while according to another it is said to represent the galleons that brought the Jews from Spain to İstanbul. Another o f the stili active synagogues, located on Düriye Street, Yanbol Synagogue was built by Jews from Bulgaria. Practically every Street where Jews lived had it own synagogue in those days. When the sultan on 27 A ugust 1839 issue a firman declaring that 'every com m unity has a right to build its own hospital', a hospital was constructed on the coast road to meet the needs o f the Jewish population. Due to a lack o f sufficient funds to build a hospital, health care previously had been provided a t home. İn 1896, today's magnificent OrAhayim Hospital was erected by a well-known architect o f the period, Gabriel Tedesci. Continuing along the shore, one encounters the striking Bulgarian Church o f Saint Stephen, which rises on an island right in the middle o f the road. Rumor has it that this church was built in one month. Since the reigning Sultan Abdülaziz granted only a single month for its construction, it was prefabricated in Vienna o f cast iron and shipped by sea to İstanbul where it was then assembled. Being distinguished architecturally as the only church o f its kind in the world, it also boasts a unique icon o f Jesus and the Virgin Mary whose like is not found in any other church. The Armenian Church o f Surp Hreshdagabed in Kamış Street attracts attention for its unusual architecture and its 'ayazma' or holy spring. Originally a Greek church, >


mimari yapısı ve ayazmasıyla dikkatimi çekiyor. Önceleri bir Rum kilisesi olan, sonra Ermeni kilisesine dönüşen yapının altında kalan ayazmada, kilisenin restorasyon çalışmaları sırasında bulunan Aziz Artemios'un kemikleri sergileniyor. Semtte, çoğu sadece önemli günlerde ve bayramlarda açılan çok sayıda Rum kiliseleri bulunuyor. Rum Ortodoks Patrikhanesi Balat'ın yanına düşer. Vodina Caddesi'nden patrikhaneye doğru ilerlediğimizde, caddeyi kesen Sancaktar Yokuşu'nun sonunda, Balat'ı tepeden gören, göz kamaştırıcı, ihtişamlı bir görünüşe sahip Rum Erkek Okulu bulunur. Yanındaki Rum Kız Okulu ve burada, öğrenci sayıları gittikçe azalsa da eğitim devam

98 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

ediyor. Okulun hemen altında, Türk Musikisi'ne önemli katkılarda bulunmuş, Boğdan Prensi Dimitri Kantemir'in müzeye dönüştürülen evi yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar mescidi olmayan bir semt olarak bilinen Balat'ta, Müslümanların da yaşamaya başlamasıyla birlikte camiler, tekkeler ve bir de külliye yapılmıştır. Bunlardan en fazla bilineni, Mimar Sinan

Mimari açıdan dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip Stevi Stefan Bulgar Kilisesi (altta, sağda). A r c h ite c tu r a lly th e f ir s t a n d o n ly b u ild in g o f it s k in d in t h e v v o r l d , t h e B u lg a r ia n C h u r c h o f S te v i S te fa n ( b e lo w , r ig h t ) .

la ter it vvas converted into an Armenian church. The bones o f Saint Artemios, vvhich vvere found during a restoration, are on dispiay in the ayazma section underneath the building. There are also numerous Greek churches in the quarter vvhich only open their doors on holidays and other im portant occasions. The Greek Orthodox Patriarchate is located in Balat. As we proceed tovvards it along Vodina Avenue, we see the Greek B oys' School a t the end o f the steep intersecting Street knovvn as the Sancaktar Yokuş, an imposing, eyedazzling structure that dominates the quarter from its position on the hill. Next to it stands the Greek Girls' School vvhere education continues despite a gradually dvvindling number

o f students. Immediately below the school is the house, now converted into a museum, o f the Prince o f Moldavia, Dimitri Kantemir, who made im portant contributions to classical Turkish music. When Muslims to began to make their homes here, mosques, dervish lodges, and even an entire mosque complex vvent up at Balat, vvhere there had been not so much as a 'm escid' o r small mosque in the time o f Mehmed the Conqueror. The best knovvn o f these buildings is the Ferruh Kethüda Complex in the Street o f the same name, designed by the 16th century Ottoman architect knovvn as Mimar Sinan and consisting o f a mosque, a dervish lodge, a fountain and court buildings. >


J2'ü v /ıg - um /P ü

rf& ttn e v& ıp e

phone 90 212 370 94 00 fax 90 212 292 3315 ortaklar caddesi n° 30 mecidiyeköy 34394 İstanbul türkiye mireservation@themarmarahotels.com www.themarmarahotels.com İ s t a n b u l P e r a Ş İ ş l İ E s m a S u l t a n Ç a m l ic a P e n d İk S u a d İy e A n ta ly a B o d r u m M a n h a t t a n


tarafından kompleks bir yapı biçiminde tasarlanan, Ferruh Kahya Sokağı'nda bulunan cami, medrese, tekke, çeşme ve mahkeme binalarından oluşan Ferruh Kethüda Külliyesi'dir.

S e m t t e a ç ıla n s a n a te v le r in in s a y ıs ı g ü n g e ç tik ç e a rtıy o r (s a ğ d a ). T h e n u m b e r o f a rt o e n t e r s o p e n i n g in t h e q u a r t e r is r is in g b y t h e d a y ( r ig h t ) .

E S K İ G Ü N L E R İN E D Ö N Ü Ş

Bir zamanlar Balat'ta; kiliselerden gelen çan sesleri, sinagoglarda dua eden insanların nidaları, ayazmalarda akan suların şırıltıları birbirine karışırmış. 1940'larda Musevilerin çoğu İsrail'e göç etmiş, zamanla diğer Gayrimüslimler de İstanbul'un gözde yerleri olmaya başlayan Galata, Pera ve Şişli'ye yerleşmişler. Daha sonra Balat, başka yerlerden gelen yoksul insanlara misafirperverliğini göstermeye devam etmiş. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelenlerin ve göçebeliği bırakıp buraya yerleşen bir kısım Romenlerin meskeni olmuş. Son yıllarda, eski görselliğine tekrar kavuşması için, özellikle Avrupa Birliği aracılığıyla,

Son zam anlarda y f lü lif f restorasyon çalışm alanyla, iki üç katlı, şirin cumbalı evlerde yaşamayı tercih edenlere her gün yenileri ekleniyor. T h a n k t o r e c e n t r e s to r a tic f) w o r k , e v e r y d a y n e \ iv p e o p l e a r e o p t i n g t o l i v e in its t w o a n d t h r e e - s t o r y h o u s e s w ith t h e ir c h a r m in g b a lc o n ie s .

100 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

B A C K TO T H E O LD DAYS

Balat'ta restorasyon çalışmalarına başlanıldı. Balat'ı süsleyen iki üç katlı, şirin cumbalı evler elden geçiyor, sokaklar eski haline benzetilmeye çalışılıyor. Günden güne yeni sanat merkezleri açılıyor. Bu da birçok değişimi getiriyor beraberinde. Gün geçtikçe gözde bir semt haline gelen Balat, eski günlerine tekrar döner mi bilinmez ama zaman geçtikçe farklı toplulukların yerleşim yeri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Once at Balat the peal o f church bells mingled vvith the drone o f prayers rising from the synagogues and the ripple o f w a t er in the holy springs. M ost o f the Jews emigrated to Israel in the 1940 's and in time the other non-Muslim minorities resettled in the more upscale İstanbul districts o f Galata, Pera and Şişli. Later Balat continued to offer its traditional hospitality to p o o r people coming from other areas, including migrants from various parts o f Anatolia and even some gypsies who abandoned their nomadic lifestyle to settle here. İn recent years, restoration activities have

götten under w ay in Balat, under the auspices o f the European Union in particular, vvith the aim o f recreating its for m er texture. The old two and three-story houses vvith their cantilevered balconies are being done up anew, and an effort is being made to restore the streets to their original appearance. But such restoration too brings change in its wake, and Balat is becoming more gentrified by the day. VVhether it can return again to the old days is anybody's guess, but it would seem it is going to continue to be a settlem ent o f diverse communities as time goes on. □


rr.kon»! Koyar

t m V M İI

Anadolu'nun renk ambarı Anatolia's vibrant entrepots

Doğu'nun çarşıları The markets of the East H

MELİH USLU

1 0 2 S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

@

BARIŞ HAŞAN BEDİR


B aharat koku lu o ta n tiz m i yansıtan gizem li bir ayna, ışık huzm elerinin çağrısı, g e çm işin ge le ce ğ e mirası, b a m b a ş k a b ir dünyadır, D o ğ u 'n u n çarşıları... Legacy of the past, mysteriously mirroring spice-scented authenticity and the play of light, the markets of the East are another vvorld...

ykücü ve romancı Bilge Karasu'nun dediği gibi, ancak girilebilir bir dünyadır Doğu'nun çarşıları; çıkışı yoktur. Siz içine girdiniz mi bir kere, dışı kalmaz geriye. Geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşıyan ayrı bir dünyadasınızdır artık. Öyle ki, yaşam kadar renklidir Doğu'nun çarşıları... Bazen Suriye'yi, bazen İran'ı, ama en çok da Anadolu'yu çağrıştıran renkler, sesler ve kokular ambarıdır Doğu'nun çarşıları.

Ö

he markets o f the East are a little like the Hotel California: you can enter, but you can never leave. Once you're in, the outside vvorld vanishes. For you have entered a time warp in vvhich past and present intermingle indistinguishably. The markets o f the East are as rich as life itself. Recalling to mind now Syria, now Iran, but m ost o f ali Anatolia, the markets o f the East are warehouses o f sound and color.

T

A V IR T U A L P O R T R A IT M U S E U M P O R T R E L E R M Ü ZESİ

Yüzyılların yükünü sırtlayarak günümüze ulaşan Tarihi Urfa Çarşısı, 50'ye yakın sokağı, hanları, kahveli avluları ve 3 bin çalışanı ile Ortadoğu'nun en önemli kapalı çarşılarından biri. Güneş yeryüzüne gülümsemeden hareketlenen Haşimiye Meydam'ndaki çarşı, dar koridorlarına buyur ettiği misafirlerine ortaçağdan günümüze uzanan geniş yelpazeli bir tarihin türlü zaman dilimlerinde gezinme şansı sunuyor. Çarşının taş koridorları sanki bir portreler müzesi: Araplar, Farslar, Azeriler, Süryaniler ve daha niceleri kapıların ardından çıkarken şaşkına dönmeden edemiyor insan.

Bearing the vveight o f the centuries on its shoulders, the Historic Urfa Bazaar is one o f the Middle East's m ost im portant covered markets vvith close to 50 streets, numerous hans, courtyards vvith coffeehouses and 3,000 employees. Located on Haşimiye Square, vvhich comes to life before sunrise, it offers visitors who penetrate its narrovv corridors an opportunity to stroll through a broad historical spectrum from the Middle Ages right up to our day. The m arket's stone corridors are a Virtual portrait museum, and a person cannot help but be amazed at the seething crovvd o f Arabs, Persians, Azeri Turks and Syriac Christians inside its gates. > 1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 103


K Ü R K , K E Ç E , İS O T , P U Ş İ...

Tam sekiz kapalı çarşının iç içe girmesiyle oluşan Tarihi Urfa Çarşısı'nda her bölümün bir adı var: Bedesten, Göncü, isotçu, Kazancı, Kınacı, Saraçlar, Kürkçü, Keçeci... Suriye kumaşları, puşi, eşarp, kilim, halı, heybe, keçe, altın takı, bakır eşya, tütün, isot, baharat gibi çok geniş bir ürün çeşitliliği sunan çarşının Hacı Kamil, Mençek, Topçu ve Barutçu Hanları'ndaki terzilere yöresel giysi bile diktirmek mümkün. Kent halkının büyük meraklarından biri de güvercin. Çarşı içinde birçok dükkânda kuş alışverişi yapılıyor. Kentte, Osmanlı döneminden kalma çok sayıdaki hanın en önemlisi ise Gümrük Han'dır. Kanuni zamanında, 1562 yılında Behram Paşa'ya yaptırılan ve üst katı terzilerle çevrili han; aromatik Uzakdoğu çayları, köstekli saat, tespih, kumaş ve gümüş işlerinin bulunabileceği bir yer. Eskiden şıra pazarı olan hanın avlusundaki tarihi kıraathanede; puşili, şalvarlı köylülerin dama ve domino oynadıkları anlar fotoğrafçılar için bir hazine... 104 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

İp e k v e p a m u k ip liğ i ile e l te z g â h la r ı n d a d o k u n a n k u tn u k u m a ş ı, 1 6 . y ü z y ıld a n b e r i A n a d o lu 'd a ü r e t iliy o r (ü s tte ). S t r ip e d 'k u t n u ' c lo t h , w o v e n o f s ilk a n d c o tto n th re a d o n h a n d lo o m s , k u tn u h a s b e e n p r o d u c e d in A n a to lia s in c e th e 1 6 th c e n tu r y (a b o v e ).

F U R S , F E L T AND R E D P E P P E R P A S T E ...

A maze o f exactty eight intersecting covered markets, the Historic Urfa Bazaar consists o f an ancient core 'bedesten', as well as markets specializing in furs, felt, leather goods, harnesses and henna and even cooking cauldrons and Urfa 's fiery red pepper paste. The market offers a

dizzying variety o f products ranging from Syrian fabrics and keffiyehs, scarves, kitims, carpets, saddlebags and felt to g old jevvelry, coppervvare, tobacco and spices. You can even have folk costumes tailor-made at the shops in the Hacı Kamil, Mençek, Topçu and Barutçu Hans. There are many pigeon fanciers among the city's population, and birds are bought and sold at a number o f shops in the market. The m ost im portant o f the Ottoman hans stili standing in the city is the Gümrük Han. Built for Behram Pasha in 1562 during the reign o f Süleyman the Magnificent, its upper story is lined vvith tailoring shops; it is also a place vvhere you can find fabrics, pocket vvatches, hand-vvorked siİver, Islamic prayer beads and arom atic teas from the Far East. historic coffeehouse in the courtyard o f this han, vvhich used to seli the local 'şıra' o r unfermented grape juice, offers photographers a bonanza when villagers arrayed in colorful shalvar and keffiyehs play checkers and dominoes here. t>


Artık hiç kaybolmayalım Telefonumuzda haritalarla kimseye yol sormak zorunda kalmadan gideceğimiz yeri bulalım. Navigasyon dünyasını keşfetmek için: www.kaybolduk.biz


A N A D O LU 'N U N R E N K L E R İ

THE CO LO R S OF

M ezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının kadim kenti Mardin, tarihi boyunca İran, Azerbaycan, Kafkasya ve Suriye'den gelen tüccarların uğrak yer olmuş. Taş işçiliğinin doruklara vardığı hanlarında, ışık huzmeleri ile harmanlanan çarşılarında, çanak çöm lekçilik, telkâri işçiliği, bakırcılık, kuyumculuk, dericilik ve dokumacılık el emeği göz nuruyla eski çağlardan bu günlere ulaşmış. Mardin'in merkezinde, ana yolun güneyinde genişçe bir alana yayılan çarşı bölgesi, M ardin'in bir zamanlar sahip olduğu ticari canlılığın izlerini taşıyor hâlâ. Kumaşçılar Çarşısı da, kentin diğer çarşıları gibi sınır ticaretinden nasbini almış. Burada sadece birbirinden güzel kadifeler değil, her çeşit işlemeli ve işlemesiz kumaşa, Dubai'den gelmiş şallara ve başörtülerine, Pakistan'dan gelen batiklere, Suriye işi siyah ve kırmızı puşilere, rastlamak mümkün.

Ancient city o f Mesopotamian and Anatolian cultures, Mardin throughout its history has been a stop for merchants coming from Syria, Iran, Azerbaijan and the Caucasus. İn its hans, where stone vvorkmanship reached its zenith, and its markets caught in the play o f light, crafts such as pottery, filigree, copper, jewelry-making, leather tanning and weaving have survived since ancient times. The market district, vvhich spreads över a large area south o f the main road through the Mardin city çenter, stili exhibits signs o f the city's once thriving commercial vitality. A nd the Jevvelers' Bazaar, like the city's other markets, has reaped its share o f the border trade. Found here are not only lovely velvets each one more exquisite than the last, but fabrics o f every variety, both em broidered and plain, shavvls and headscarves >

A N A T O LİA

T E L K A R İN İN ANAVATANI

Kentin ana caddesi de bugün, geleneksel ve modern dükkânların bir arada bulunduğu bir çeşit çarşıya dönmüş durumda. Tok bir çekicin ritmik melodisinin izinden giderek bir köşebaşını döndüğünüz anda Bakırcılar Çarşısı'nda bulacaksınız kendinizi. Gün

D o ğ u ’n u n ç a r ş ıla r ın d a e l z a n a a t la r ı h â lâ y a ş ıy o r (ü s tte ). T h e h a n d ic r a fts liv e o n in t h e m a r k e tp la c e s o f th e E a s t (a b o v e ).


from Dubai, Pakistani batiks, and red and biack Syrian keffiyehs. H O M E O F F IL IG R E E

boyu aynı gri havayı soluyarak ter döken kalaycılar, bakırcılarla yan yana burada. Yörede el işi bakır işlemeciliği hâlâ revaçta. Güneydoğu Anadolu'ya özgü 'mırra' denilen acı kahve kaynatmada ve sunmada kullanılan cezvelerin en küçüğü olan 'gümgüm', Mardin Çarşı'na özgü el işlerinden. Yöre çarşılarına özgü bakır eşyalarından biri de 'kildan' adı verilen sabun kutuları. Marangozlar Çarşısı'nın daracık sokaklarına dizili, uzun ince kavak gövdeleri, dolap ve merdiven yapımında kullanılıyor daha çok. Marangoz atölyelerinin arasında zar zor fark edilen esnaf kahvesi hemen her zaman loş. Gümüş veya altını, ince teller haline getirilip örülmesiyle yapılan telkârilerin özellikle bu yörede meşhur olması, Mardinli ustalarının hüneriyle ilgili. Kolye, küpe, bilezik gibi takıların yanı sıra; şamdan, çay takımı gibi aksesuarlar da telkâri işlemeciliğinin zarif örneklerini temsil ediyor.

D o ğ u 'n u n ç a r ş ıla r ın d a g ü n b o y u r it m ik ç e k iç s e s le r i y ü k s e liy o r (ü s tte ). T h e r h y th m ic t h u d o f t h e h a m m e r s is a u d ib le fr o m d a w n t o d u s k in t h e m a r k e t s o f th e E a s t (a b o v e ).

The city's main drag today has become a market in its own right vvhere modern and traditional shops stand side by side. Following the dull thud o f the hammers' rhythmic beat, you will suddenly find yourself around the next corner at the Coppersmiths' Market. Here, side by side vvith the coppersmiths are the tinsmiths, vvorking up a svveat as they inhale the same grey air day in and day out. Handmade copper items are stili in high demand in the area. And the 'gümgüm ‘ or smallest o f the copper coffeepots used for boiling up and serving the bitter 'mırra' coffee unique to southeastern Anatolia is one o f the Mardin Bazaar's special handcrafted Products. Another copper item peculiar to the local markets are the soap dishes knovvn as 'kıldan'. The trunks o f the tali, slender poplar trees that tine the streets o f the Carpenters' Market are stili used to make cabinets and staircases.

Hidden away among the carpentry vvorkshops, the artisan's coffeehouse is almost alvvays pleasantly dim inside. Thanks to the skill o f the local masters, the art o f filigree, made by pounding gold o r silver into fine wire and then weaving it into aesthetically pleasing shapes, is also famous in this region. Besides jevvelry such as necklaces, earrings and bracelets, and accessories like candleholders and tea sets offer further examples o f this elegant craft. HORN O F P L E N T Y

One o f the m ost important stops on the historic Silk Road and a confluence o f cultures, Diyarbakır is famous for its hans, m ost o f vvhich stili function as bazaars today. Lying secluded in the labyrinthine streets o f the Old Market, vvhich encircles Anatolia's oldest mosque, the Ulu or Great Mosque, like a ribbon o f lace, the nevvest o f these hans dates back to the 16th century. Like the Deliller Han, the Çifte Han and the Yeni or New Han, the Haşan Pasha Han is an Ottoman structure vvhere the >

R e n g â re n k y e n ^ Ş ffe ı A n t e p l i ustaların e l i n i z a m a n a direniyor. C o l o r f u l 'y e m e n i ' s l i p p e r s ş t a n d u p to tiı t h e h a n d fe o f t h e ^ H m a s te rs .)

1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 107


H A L İL İB R A H İM B E R E K E T İ

en önem li el sanatlarından

Tarihi ip ek Y o lu'nu n önem li

kuyum culuk, köklü bir

duraklarından biri üzerinde

geçm işe dayanıyor. Yakın

bulunan uygarlıklar kavşağı

zam ana kad ar Ermeni ve

Diyarbakır, çoğu halen çarşı

Süryani ustaların elinde

işlevini sürdüren eski

şekillenen altın, Diyarbakır

hanlarıyla ünlü. A na do lu'n un

Bedesteni de denilen

en eski camii olan Ulu

Kuyum cular Ç arşısı'nda

C am i'yi bir oya gibi

yaşatılıyor günüm üzde. Bu

çevreleyen Eski Çarşı'nın labirent sokaklarına gizlenm iş hanların en yenisi 16. yüzyıldan kalm a. Deliller, Ç ifte Han, Yeni Han gibi zam ana direnen el zanaatlerinin icra edildiği Osmanlı hanlarından biri de Haşan Paşa Hanı. 1573 yılında, D iyarbakır'ın ünlü siyah ve beyaz sıralı kesm e taşlarıyla örülen han, eskiden m ücevher dükkânlarının m erkeziym iş ve O rta d o ğ u 'd a n getirilen değerli taşla r burada işlenirm iş. Çarşının daracık sokaklarına doluşm uş canhıraş kalabalık, S uriye'de n ve İran'dan gelen allı, güllü, pullu kum aşlar, ebrulî fularlar, keçe heybeler, halı, kilim ve çizm elerle ilgileniyor. Kentin

Diyarbakır Çarşısı'ndaki çeşitlilik iştah kabartıcı.

The mouth-watering diversity of the Diyarbakır Bazaar...

traditional handicrafts are stili practiced. Built in 1573 o f alternating rows o f Diyarbakır's famous red and black cut stone, this han used to be a çenter for jewelry shops where precious stones from ali över the Middle East were processed. The churning crowds that throng the bazaar's narrow streets are looking for bright red sequined fabrics from Iran and Syria, marble-printed scarves, felt saddlebags, carpets, kilims and boots. A s one o f the city's m ost established crafts, jevvelry has roots going far back into the past. Gold, vvhich until recently was handvvorked by Armenian and Syriac Christian masters, is being preserved today in the Jevvelers' Market, aka the Diyarbakır Bedesten. The fame o f the delicate 'hasır' bracelets made here has long since spread around the vvorld. These bracelets, vvhich are made by first pounding 22 cara t gold >


Schüco - Giydirme Cephe, Doğrama ve Güneş Enerjisi Sistemleri'nde Doğru Adres

U y g u la n d ığ ı y a p ıla ra d e ğ e r ka ta n S c h ü c o s is te m le ri; iş le v s e lliğ i ve

a

a

a

a

»

a

a

a

a

e

e

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

u z u n y ı lla r b o y u n c a ilk g ü n k ü fo r m u n u k o ru y a n d a y a n ık lı, y ü k s e k k a lit e li y a p ıs ı ile h e r g e ç e n g ü n d a h a d a fa z la t e r c ih e d iliy o r . A lü m in y u m g iy d ir m e c e p h e le r, v illa ka p ıla rı, kış b a h ç e le ri v e g ü n e ş k ır ıc ıla r ; a lü m in y u m v e PVC p e n c e r e le r k a p ıla r; g ü n e ş e n e r jis i s is te m le ri y a ş a m a la n la rın a e s te tik v e k o n fo r k a z a n d ırıy o r. Z e n g in s is te m b ile ş e n le ri, k o la y m o n ta j o la n a k la rı v e yü k s e k k a lite s ta n d a rd ı ile S ch ü co s is te m le ri, s e k tö r p ro fe s y o n e lle rin in iş y ü k ü n ü h a fifle tiy o r. •

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

.

.

e

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

S c h ü c o İs ta n b u l U lu s la ra ra s ı İn ş a a t T ic. Ltd. Ş ti. İ D T M B lokları A1 B lok 15. K at N o: 4 5 1 -4 5 2

3 4 1 4 9 Y e ş ilk ö y / İS T A N B U L T e l: 0 2 1 2 4 6 5 6 8 8 0 (p b x ) Faks: 0 2 1 2 4 6 5 6 8 85 •

w w w .s c h u e c o .c o m .tr e -p o s ta : in fo @ s c h u e c o .c o m .tr

SCHÜCO


çarşıda yapılan hasır

objelerden edinm ek için

bileziğin ünü tüm dünyaya

tarihi Bakırcılar Çarşısı en

to a pulp and then weaving it like thread, are the product o f a 300-year-old craft unique to Diyarbakır.

yayılmış çokta n. 22 ayar

do ğru istikam et. Deriden

altının ham ur kıvamına

yapılmış bir tü r top uksuz

gelene kadar dö vülüp iplik

ayakkabı olan 'yem eni',

gibi örülm esiyle yapılan

Osmanlı dö nem inde padişah kaftanlarının yapıldığı

R A IN B O V V -S T R IP E D

ürünü.

rengârenk şeritleriyle ünlü bir kum aş türü olan 'k u tn u ',

T E N D E K İ G Ö K K U Ş A Ğ I:

cevizli sucuk, m enengiç

KUTNU

kahvesi, lokum , baharat ve

Bidding farevvell to the bazaars o f Diyarbakır we continue along the trail o f the mysterious markets o f the East, this time to Gaziantep. With its hans bearing traces o f a sixthousand-year past and its bazaars that blend the modern with the traditional, Gaziantep is a true shoppers' paradise. Motherof-pearl work, which developed through the m aster-appren tice relationship during the Republican period, is stili done in close to fifty workshops in the city today. A nd if you want to p ick up some items made o f handvvorked copper, such as

hasır bilezik, D iyarbakır'a özgü 300 yıllık bir zanaatın

baklava, antepfıstığı ezmesi,

D iyarbakır'a veda ettikten

kurutulm uş sebzeler için

sonra D oğu 'n un gizemli

do ğru adres Elmacı Çarşısı.

çarşılarının izini

Kısacası, A na do lu'n un

G azia ntep 'te sürüyoruz bu

do ğu sun da hangi çarşıya

kez. 6 bin yıllık tarihi bir

adım atarsanız atın,

m iras olan hanları ve

algılanabilecek tüm

m odern ile gelenekseli

renklerin, seslerin ve

harm anlayan çarşılarıyla

kokuların hızla değiştiğini

G aziantep, ge rçek bir

ancak zamanın öylece

alışveriş cenneti. Kentte,

du rduğunu fark edeceksiniz

C u m hu riyet'le birlikte usta - çırak ilişkisiyle geliştirilen

siz de. ilkin bir labirenti

sedefkârlık, günüm üzde 5 0 'ye yakın atölyede

içine girince tarihi,

sürdürülüyor. Bakırdan

sesleriyle defalarca

yapılan kap -kaca k, tepsi,

görülm eye değer bir m asala

cezve, çaydanlık türü

dönüşüyor.

andıran D oğu 'n un çarşıları, mekânları, yüzleri ve

F A B R IC S

trays, Turkish coffeepots, tea kettles or plain copper po ts and pans, ju s t head for the historic Coppersm iths' Market. The Elmalı Çarşısı is your best bet for the heelless leather shoes known as 'yemeni1and the rainbovvstriped Antep fabrics knovvn as 'kutnu' that vvere worn by the Ottoman sultans, as vvell as baklava, pistachio marzipan, vvalnut rolls, bitter 'menengiç' coffee, Turkish delight, spices and dried vegetables. İn short, vvhichever market you step into in eastern Anatolia, you vvill notice that vvhile the sights, sounds and smells may vary, time remains unchanged. Labyrinthine at first glance, inside the markets o f the East, you vvill experience them like a fairytale, their historic spaces, their voices and faces, ali vvorth visiting över and över again. □

M ardin'in tarihi ilçesi M idyat'ta tipik bir baharatçı dükkânı.

A spice shop typical of Mardin’s historic Midyattovvnship.

110

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8


I

Yarışa önde başlamak isteyen girişim cilerin ofis mobilyası olarak, bir girişim cinin tutkusu ve pozitif düşüncesi ile tasarlanmıştır.

Has Been designed vvith the passion and positive thought of an entrepreneur

w w w .b u r o t im e .c o m • [O 3 3 2 ] 2 3 9 0 0 1 7

bur#tıme ~ /J f

O F F I C E

F U R N I T U R E


K§w

112

SKYUFE 12,


Anadolu yaşam kültürünün özeti A distillation of Anatolia's living culture

i\uıa evıerı Kula houses ©

HAKAN ÖZHAN


Bir Rum konağının pencereleri, bir Türk evinin cum balarına değecek kadar yakın. Şim di viran bir halde olsa da kilise ile cam i yan yana, işte Kula biraz da bu yüzden yüzyıllar içinde dam ıtılm ış Anadolu yaşam kültürünün bir özeti adeta.

K

ula evlerini duym uştum . Am a haritadaki yeri o

kad ar sapaydı ki uzun bir süre “gidilece k yerler” listem de adını korumayı başardı. Nasıl korum asın ki? ista n b u l-izm ir ve istan bu lA ntalya karayollarının neredeyse tam ortasında, iç E ge'de ücra bir no kta gibi

The vvindovvs of a Greek mansion, are so close as to alm ost touch the cantilevered balcony of an old Turkish house. Although in ruins now, the church stands side by side vvith the m osque. Indeed, Kula for these reasons is a Virtual distillation of Anatolian culture dovvn the centuries. 114

S K Y L İF E 1 2 / 2 0 0 8

yer alıyordu. S onunda bir bahaneyle Kula'yı da içine alan bir keşif turun a çıkabildim . Tarihi Sardes şehrini günün ilk ışıklarıyla fotoğraflayıp yarım saat uzaklıktaki Kula'ya doğru yola çıktım . S alihli'yi geçip Gediz vadisinden ayrılınca coğrafya da değişm eye başladı. Yeşiller yavaş yavaş sarıya kayarken, tepelerin

had heard o f the Kula houses. But their location on the map was so out-ofthe-way that they had managed to languish on my list o f ’places to g o ' for a long time. A nd why not? Alm ost precisely at the m idpoint o f the IstanbulIzmir and Istanbul-Antalya highways, they are located in a remote spot in the Central Aegean region. Finally I found an excuse to make a reconnaissance tour that included Kula. Photographing the ancient city o f Sardis a t the first light o f dawn, I set out for Kula ju s t half an hour away. As I passed through Salihli and left the valley o f the Gediz >

I


w Yaşam kalitenizi artıran yeniliklerle, nice bayramlara, mutlu yıllara. Merry Christmas and happy new year...

I

TE R M IK E L

Fırın teknoiojisinâe öncü marka TERMİKEL bugüne kadar ürettiği 500'ün üzerinde farklı model fırını Türkiye ve tüm dünyayla buluşturdu. Yeni tesislerinde, yeni yılda da, yeni teknolojilerle, yeni modeller üretmeye durmaksızın devam edecek. As the leading brand in öven technology, Termikel has brought in över 500 different models of ovens to Turkey and the rest of the vvorld. İn the new year, Termikel will be continuing to produce new models vvith new technologies continuously as well in the new plant facilities.


kahvesi yerini kesif bir

instinctively, without asking anybody, I suddenly found m yself in the old quarter vvith the Kula houses.

siyaha bırakm aya başladı. Uzaktan Kula'nın gezgine hiçbir şey vaat etm eyen silüeti g ö rün düğ ün de hayal kırıklığına uğram am ayı

H O U S E S H ID D E N İN

diliyordum am a m eşhur

L A B Y R IN T H IN E S T R E E T S

evlerin bulunduğu eski

When I entered the first Street vvhich opens onto a square and encountered the friendly greetings o f people trying to shake o ff their morning grogginess, I felt I was about to discover an authentic cultural environment not to be taken lightly. Advancing a few meters, I vvas suddenly transported back fifty years. A t the end o f a narrovv Street where cars cannot enter, I vvas awed by a house that vvas stili standing despite giving the impression o f having been abandoned. If it vveren 't for the electricity poles and the asphalt pavement, one could easily imagine one had gone back a hundred years. Were these streets, I vvondered, entirely deserted? A s / vvas having such thoughts, a garden gate suddenly creaked open a few houses further on, and a m iddle-aged vvoman vvith a straw broom in one hand and a dustpan in the other slovvly began svveeping the Street in front o f her house. Children on bikes soon descended on the scene. The next thing I knevv a gang o f motorcycles had engulfed the Street in blue fumes. This vvas indeed the picturesque flovv o f life in a typical Anatolian town. Ali that vvas left to me vvas to lose m yself in those streets. İt's no joke either. I did get lost in the labyrinthine streets, crisscrossed by cul-desacs, that suddenly narrovv and vviden at vvill and that greeted me vvith fresh new surprises at every turn. >

m ahalleyi hiç kim seye yol sorm adan, nerdeyse içgüdüsel olarak buldum . L A B İR E N T S O K A K L A R A SA K LI EVLER

Sabah m ahm urluğunu üzerinden atm aya çalışan insanların sıcak selamlarıyla m eydana açılan ilk sokağa girdiğ im d e ise, hiç de yabana atılm ayacak ota ntik bir kültürel çevreyi keşfedeceğim i hissettim . B irkaç m etre ilerleyince birdenbire elli yıl geriye savruldum . Araçların girm ediği daracık bir sokağın başındaki te rk edilm iş izlenimi veren evin ayakta kalm a m ücadelesine hayran oldum . Y oldaki asfalt kaplam a ile elektrik direkleri olm asa rahatlıkla yüzyıl öncesinin atm osferini hissettiren bu sokaklar acaba kim sesizliğe mi teslim

1 1 6 S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

Rum konakları tipik olarak yüksek girişli (üstte). Eski evlerin çoğunda yaşam hâlâ sürüyor (altta).

The high entrancevvay characteristic of the Greek m ansions (above). Life stili g o e s on in most of the old h ouses (belovv).

behind, the landscape began to change. Greens gradually faded to yellovv, and the brown o f the hills began to give way to a dense black. From a distance, the Kula skyline is n ot prom ising to the traveler, and when I s a w it I hoped I was not in for a big disappointment. Alm ost


B A B I I / I N A S M A B A H Ç E L E R İ ’N D E Y IL D IZ L I R E Z İD Â n .SL A M )A H

A Ç IL IŞ M A Y IS 2009

ens

An inveStment m odel p r o v i d i n g r e t u r n in 7 years 9 D r . Eırd-er S a r a ç - Yönetiminde haftanın 7 günü 12 ay s a ğ l ı k l ı y a ş a m

f

D ünya lezzetlerini s u n a n 7 farklı r e st o r a n ve b a r l a r

9

Yaşam tarzınıza göre m obilyadan beyaz eşya ve t e k n o l o ji k d o n a n ı m ı n a k a d a r h a z ır la n m ış 7 farklı dekorasyon

^

7 gün 24 saat vale parking, güvenlik, ho u sek ee p in g , teknik d e stek gibi bir çok hizm et ayrıcalığı

0

7 g ü n d e t a p u ve 7 y ıl d ı z lı yaşam garantisi

4 ) B o d r u m G ü m ü ş l ü k ’ün m uhteşem doğasıyla b bütünleşen dünyanın ™ 7 h a r i k a s ın d a n biri

7 different restaurants % o f f e r in g y ou the m o st popular cuisines of the w o rld and 7 different bars

7 days 24 hours exclusive Q services which inclu des valet parking, security, technical service, housekeeping.

E X C L U S IV E AJ*)VANTAGBS j n y STAR RESID EN CES GARDENS

OF

OF BA BYLO N

T i t l e d e e d in 7 d a y s a n d £ 7 star lifestyle guarantee O ne o f the 7 w o n d e r s o f the % vvorl d m e r g i n g w i t h B o d r u m G u m usluk's beautiful nature and panoram a

% 8 0 ’ i t ü k e n e n d e n i z m a n z a r a l ı r e z i d a n s l a r ı n y a n ı s ı r a s ı n ı r l ı s a y ı d a ki G ö l V i l l a l a r ı s a t ı ş a s u n u l m u ş t u r . Siz s a d e c e b a v u lu n u z u hazır edin. G eri kalan tüm d e t a y la r G a r d e n s O f B a b y lo n detay mühendisliği tarafından hizmetinizdedir. L a k e v i l l a s a r e n o w f o r s a l e b e s i d e r e s i d e n c e s vvith s e a v i e v v vvhich a r e s o l d 8 0 %. J u s t p r e p a r c y o u r l u g g a g e a n d le a v e ali o t h e r d e t a i l s to b e s o r t e d by exclusive services of G ard en s O f Babylon's . S IN IR L I SAYIDAKİ R E S ID E N C E L E R İN SA TIŞ LA R I DEVAM E T M E K T E D İR / L IM IT E D N U M B E R O F R E M A IN IN G R E S ID E N C E S AR E C O N T İN U İN G TO S E L L

Lütfen özel finansman sistem li kredi seçeneklerim izi sorunuz. Please contact us for detailed Information about our special finance and bank credit options , 2 i

Nişantaşı S a tış O fisi

B o d ru m S a tış O fisi

T e l : +90 (2121 231 65 75 T el : +90 (2121 231 41 75

T e l: +90 I252I 382 75 80

Fax : +90 (2121 231 42 77 Gardens of Babylon, bir Çakırlar Şirketler Grubu yalınımdır.

ÇAKIRLAR

F a x: +90 I252I 382 85 08

G ro u p O f Company • • • • •

info0gardenbabylon.com

w w w .g a rd e n b a b y lo n .c o m


But every time I g o t lost, it ended vvith new acquaintances. Grinning broadly, the kids on bikes feli in front o f me and became my guides. Together ıve explored the streets, the houses, the history, and we remembered the past. Kula has a history going back to ancient times. Referring to it as ’Katakekaumene', the famous historian Strabo vividly describes the volcanic transformations I had seen ali along the road as “Lydia's fire-roasted earth". Hardly m entioned in the Roman era, Kula became an important military garrison in the Byzantine period. During its uninterrupted sevenhundred-year Turkish history, it made a name for itself briefly as the capital o f

Kimi sokaklarda cum balar birbirine çok yakın.

The cantilevered balconies seem almost to touch in som e of the

Yakın girişler sıcak komşuluğun sem bolü (altta).

old streets..

Adjacent doorways are a Symbol of neighborliness (below).

olm uştu? Ben bunları

118

soka kla rda kayboldum .

düşünürken birdenbire

Her kayboluş yeni

birkaç ev öte de bahçe

tanışıklıklarla son buldu.

kapısı gıcırtıyla açıldı. O rta

Gül çehreli çocu kla r

yaşlarda bir teyze bir

bisikletleriyle önüm e

elinde sazdan sarı

dü şüp kılavuzluk yaptılar.

süpürge, ö b ü r elinde

B irlikte sokakları, evleri,

güğüm aheste aheste sokağı süpürm eye başladı.

tarihi keşfettik, maziyi andık.

Sonra bisikletleriyle

Kula'nın antik çağlara

ço cu kla r sökün etti.

uzanan bir tarihi var. Ünlü

Derken sokağı mavi

tarih çi S trabon ondan

dum ana boğan

“ Katakekaum ene” adıyla

m o tosikle tler belirdi. Hayat

bahsediyor. “ Lidya'nın

bütün renkleriyle tip ik bir

ateşle kavrulm uş to p ra ğ ı”

A nadolu kasabası hızında

şeklinde yaptığı m üthiş

akıp gidiyo rdu işte. Bana

tasvir, yol boyunca

da sokaklarda kaybolm ak dü ştü. Lafın gelişi değil,

gözlediğim volkanik değişiklikleri de açıklıyor.

çıkm azlarla kesilen, bir daralan, bir genişleyen

adından söz edilm eyen

Rom a dönem inde pek

am a her dö nü şte yepyeni

Kula, Bizans dönem inde

sürprizlerle karşım a çıkan

ço k önem li bir askeri

labirenti andıran

garnizon haline geliyor.

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

the Germiyan principality. As is immediately apparent from the cosmopolitan texture o f the old quarter that has survived to our day, Kula vvas a true imperial city in the 19th century. The vvindovvs o f a Greek mansion, for example, are so close as to almost touch the cantilevered balcony o f an old Turkish house. Although in ruins now, the church stands side by side vvith the mosque vvhose attached cemetery harbors gravestones in the shape o f turbans. Indeed, Kula for these reasons is a little different. A Virtual distillation o f Anatolian culture down the centuries. EXAM PLES OF GREEK A N D T U R K İS H A R C H İT E C T U R E

Kula houses can be divided roughly into two groups by their architectural features. The Greek houses characteristically have a five or six-step staircase at the entrance. Rising usually betvveen two columns, this >


Size yakışır bir köşe takımı tasarladık. Karel koyduk. size ayırdık.

T ü rk iy e 'n in e n ç a rp ıc ı k ö ş e ta k ım la rı ş im d i C o rn e rs 'ta l C o rn e rs K ö ş e T a k ım la rı, s a d e c e Y a ta ş M a ğ a z a la rın d a .

astorıa

boogıe

m onroe

to m m y

cronos


Eski bir Rum konağı. An old Greek mansion.

K esintisiz yediyüz yıllık

R U M V E T U R K M İM A R İS İ

T ürk tarih in de ise, bir

ÖRNEKLERİ

dönem G erm iyanoğlu

Kula evleri mimari

B eyliğ i'ne başkentlik

özelliklerine göre kabaca

yaparak adını duyuruyor.

ikiye ayrılabilir. Rum

Ö zellikle günüm üze

evlerinin karakteristiği,

kalan eski m ahallenin

girişteki beş altı basamaklı

ko zm o p o lit dokusundan

m erdiven. G enellikle iki

hem en anlaşılacağı gibi

sütun arasından yükselen

ge rçek bir im p arato rluk kasabası olarak 19.

m erdiven incelikli bir kapıyla taçlanıyor, evin

yüzyılı yaşıyor. Bir Rum konağının pencereleri,

arka kısm ında ise avlu m evcut. T ürk m im arisinde

b ir Türk evinin cum balarına de ğe cek

sağlanıyor. Ana kapı, evi

ise ön giriş, avluyla

kadar yakın. Şim di viran b ir halde olsa da kilise,

sokaktan ayıran avlu

avlusunda sarıklı m ezar

stiline göre daha az gösterişli. A lt katta yer

taşları barındıran cam iyle

duvarında olduğu için Rum

yan yana, işte Kula biraz

alan m utfak ve kiler bu

da bu yüzden ço k farklı.

avluya açılıyor. Üst katta

Bu yüzden yüzyıllar

ise odalar ve sofa m evcut.

içinde dam ıtılmış

K üçü k de olsa bir avlu

Anadolu yaşam

bütün evlerin o rta k özelliği.

kültürünün bir özeti

Bazı evlerde ayrıca hamam

adeta.

da m evcut. Yine bazı

1 2 0 S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

staircase is crow ned by a delicately carved door, while the rear o f the house boasts a courtyard. İn Turkish architecture on the other hand, the front entrance is through the courtyard, and the main door is even more ostentatious than in the Greek style since it is in the wall o f the courtyard that separates the house from the Street. The upper floor meanvvhile has several rooms and a 'sofa' o r large central hail. Even when small, the courtyard is the common feature o f ali houses. Some houses also have a bath. Again, in certain cases, cellars have also been built to serve as coolers where food is stored. İn the larger m ansion-type houses vvith

open sofas, the upper story usually has one facade overlooking the Street, the other overlooking the courtyard. The windows on the Street side are covered vvith vvooden griiles for privacy. Every room in the Turkish houses is designed to be multi-functional, suitabie for activities such as eating, sleeping or ju st sitting, and the largest or main room is usually reserved as for guests. Meticulous vvorkmanship is immediately evident in the details. Slate is vvidely used for paving courtyards and the local volcanic stone for the vvalls. Rich w ood and plaster decorations and stenciling are used on the interiors. The tile-covered roofs that >


G O RD i O N ALIŞVERİŞ

MERKEZİ I

R e d e v c o /-^ ^

çevre dostu

«ANKARA

Gordion Alışveriş Merkezi, Ankara Çayyolu Kavşağı’ nda çarpıcı mimarisi, 50.000 metrekare kiralanabilir alanı ve 165 seçkin mağazası ile 2009 yılının ikinci çeyreğinde sîzlerle...

REDEVCO T ü rkiye • B ü y ü k d e re C a d d e s i M e tro c ity İş M e rke zi A B lo k K at 21 • P K :3 4 3 3 0 1. L e v e n t - İs ta n b u l • T ü rkiye T e le fo n : + 9 0 (0) 212 385 93 00 • F aks: + 90 (0) 212 385 93 01 • E m ail: in fo .tr@ re d e v c o .c o m • w w w .re d e v c o .c o m


örn eklerde yiyeceklerin

houses stili in use today may appear to be a far cry from their former splendor, the vividly colored paints used on their facades immediately strike the eye. Kula is virtuaily a monument city that has survived unspoiled to our day. An original mem ber o f the ancient league o f cities, it is a protected site today. But the architectural preservation o f the ancient city is o f course not the only reason to visit Kula. The tovvn is also famous for its carpets that empioy colors as rich as the walls o f the houses, and for the last practitioners o f its now alm ost-forgotten handicrafts such as pottery, ironvvorking and copperworking.

korunduğu, soğ utucu görevini üstlenen bodrum katları yapılmış. Daha büyük, konak tip i açık sofalı evlerde genellikle üst katın bir cephesi sokağa, bir cephesi de avluya bakıyor. Sokağa bakan cepheye ahşap kafesli pencereler yerleştirilm iş. T ürk evlerinde her oda yem ek yeme, yatm a, otu rm a eylem lerine uygun şekilde çok fonksiyonlu olarak dizayn edilirken, en büyük “ b a ş ” od a da genellikle m isafirler için ayrılmış. Detaylardaki özenli işçilik hem en dikkati çekiyor. Avluda kayrak taşı, duvarlarda ise köfeke taşı yaygın olarak kullanılmış, iç kısım larda da ahşap, alçı ve kalem işi gibi zengin süslem eler kullanılm ış. Üst katlar her zam an sokağa

A U N IO N O F A R T A N D

do ğru çıkık. Kirem itle örtülü

CRAFT

çatılar sokağın daraldığı

Kula houses are under strict protection today. Even driving a nail into the wall is prohibited. But regulations are not enough to protect the living vvitnesses o f a cuiture. Could today's m aster stonemasons tay these stones vvith the same finesse? What modern journeyman could carve w ood o f such beauty? Are there any skilled hands left >

yerlerde birbirine değecekm iş hissi vererek bir saçakla bitiyor. Saçakların altında da süslem eler m evcut; pencereler tah ta

Evlerde ince ahşap işçiliği hem en dikkati çekiyor (üstte). Bazı evler terk edilmiş durum da (altta).

kepenkli. Fırın ve tuvalet çoğ un lukla avlunun bir köşesinde yer alıyor. G ünüm üzde halen kullanılan evler eski ihtişam larından uzak görünseler de dış

The h ouses' elaborate wood workmanship immediately attracts attention (above). S om e of the h ouses have been abandoned (below).

cep he lerd e kullanılan birbirinden canlı boyalar hemen göze çarpıyor.

B İR A R A D A

yüz tu tm u ş el sanatlarının son zanaatkârları ile de ünlü.

Kula, günüm üze kadar bozulm adan gelebilm iş bir

Kula evleri bugün korum a altında. Çivi çakm ak bile

anıt kent adeta. Bu yüzden Tarihi Kentler B irliğ i’nin asil

yasak. Am a bir kültürün

Z A N A A T V E E S T E T İK

122

bir üyesi ve sit alanı. Am a

canlı şahitlerini korum ak için yasaklar yetm iyor. Bugünün

K ula’yı ziyaret etm ek için tek

ustaları bu taşları böylesine

neden m im ari açıdan eski kent yerleşm esinin

incelikle dizebilir mi? Hangi kalfa ahşabı bu güzellikte

koru nm u ş olm ası değil

oyabilir? B ildiğim iz değersiz

elbette. Evlerin duvarlarındaki kadar zengin

de m ir levhalarını sanat

renklerin kullanıldığı halıları,

hünerli eller kaldı mı?

eserine dö n ü ştü re ce k

çöm lekçilik, dem ircilik,

Kula yavaş yavaş ölüyor.

bakırcılık gibi unutulm aya

Ö nce üst katla r boşalıyor,

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

protrude över the Street end in eaves that make the upper stories seem almost to touch at places vvhere the Street narrovvs. There are decorations belovv the eaves as weii, the vvindovvs have v/ooden shutters, and there are usually an öven and a toilet in one corner o f the courtyard. Although the


Paranızı riske atmayın! ►

1 3

A K A ^ AHÇE a n k a r a

»

Siz siz olun: işletm e serm ayenizi ve b e c e rile rin izi asıl işiniz dışında kullanıp, boşa harcam ay ın ! AMİRAL'den Kiralarken Kazandıran Taktikler M evcut araçlarınızı bize satın, elde ettiğiniz nakit parayı işletme sermayenize ekleyin. En uygun sabit YTL ödemesiyle araç kiralayarak kur riskini ortadan kaldırın. "1 "yıllık sözleşme yaparak, kendinizi uzun süre bağlayıcılığa sahip ve esnek olmayan yükümlülüklerden kurtarın. İster 1. ister 1000! Adet sınırı olmaksızın talebiniz önemsenerek karşılansın. Her yıl kira süresi bitiminde, dilediğiniz adet ve sınıfta araç kiralayın; hem etkin m aliyet kontrolü şansınız olsun, hem de piyasada şirketinizi temsil eden araçlarınız hep son m odel olsun. Araçlarınızın her sene yenilenmesi sayesinde az yıpranmış m otorla yakıt tüketim inizi azaltın. Standart olarak sunduğumuz uydu takip sistemi ile aracınızı Türkiye 'nin her yerinde ister anlık ve ister geçmişe yönelik denetleyin.

Tüm Türkiye de ve sadece yetkili servislerde konusunda uzman personellerce yapılacak olan bakım ve onarım im kânına kavuşun. Her sene sonbaharda verilecek 4 adet yeni kış lastiğinizi taktırdığınızda, çıkan lastikleriniz için 7 ilde. 8 noktada lastik saklama hizmetinden ücretsiz olarak yararlanın. Arıza, kaza ve acil tıbbi destek ihtiyacı durum larında "Amiral 7 /2 4 Yol Yardımı'ndan 7 gün 24 saat faydalanın. Aracınızın kaza yapması, arızalanması veya periyodik bakımının uzaması durum unda ikame araç hizmetine sahip olun. Kazaya karışan diğer araç ya da araçlardaki 3. şahısların m addi kayıplarının, sağlık masraflarının ve vefat teminatlarının tek poliçede yüksek lim itlerle güvence altına alınm a garantisine sahip olun.

A m iral den uzun dönem araç kiralayın, yol aldıkça kazanın...

İ m SBL

AMİRAL F İ L O

0 3 1 2 2 8 5 2 2 00 w w w .a m ira lfilo .c o m .tr

Y

Ö

N

E

T

İ

M

"K aza n d ıran yol o rta ğ ın ız "

İ


Labirenti andıran m ahallede çıkmaz sokaklara sıkça rastlanıyor.

C ul-de-sacs are a com mon occurrence in the guarter's labyrinthine

sonra zem in... Her fırtına,

girem eyen sokaklarında

sahipsizliğe te rk edilm iş kapı ya da pencerelerden

kaybolm ak ve evleri gibi hayata m eydan okuyan

birkaçının kırılması ve

insanıyla tanışm ak

çürüm enin hızlanması

gerekiyor.

dem ek. Kış, birkaç evin çatısını teslim alıyor. B irbirlerine dayanarak zam anın acımasızlığına direnm eye çalışan bu evlerden birkaçı her sene tarih olm aktan kurtulam ıyor. Kula gibi kaç kasaba kaldı ki A n a d o lu 'd a ? Cumalıkızık, S afranbolu, Beypazarı... Belki birkaç yer daha sayılabilir ama T ürk ve Rum ev sanatının ortak kü ltü r mirası olan ve içinde hâlâ hayatın devam ettiğ i başka bir yer g ö sterm ek zor. Bu yüzden de K ula'ya sahip çıkm ak gerekiyor harap olm adan. Ve e lbe tte gidip görm ek gerekiyor evlerini. Araç 124

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

H âlâ hayat dolu so k ak lard a Rum ve Türk evleri yan y a n a (altta). Greek and Turkish h ouses stand side by side in the bustling streets.

to transform familiar old sheet iron into vvorks o f art? Kula Is slovvly dying. The upper stories are vacated first, then the ground floor. Every storm means a few more broken windows and doors as the ro t makes further inroads. Every vvinter a fevv houses lose their roofs. Struggling to defy time's

depredations by leaning against each other, a fevv more houses every year cannot be saved and become history. How many tovvns like Kula are left in Anatolia? Cumalıkızık, Safranbolu, Beypazarı... Perhaps a few more could be enumerated, but it would be difficult to point to another place vvhere Turkish and Greek houses stili stand side by side in a common cuitural heritage. A nd it is for this reason that Kula m ust be saved from ruin. Go and see the houses, too, o f course. Lose yourself in the streets vvhere cars can 't enter, and get to knovv the houses and their people who are standing up to time. That's what has to be done. □


ece dom/no

www.zebranomobilya.com.tr A d a n a 0 3 2 2 4 5 7 6 9 9 0 • A la n y a 0 2 4 2 5 1 5 2 7 6 4 • A n k a ra (Ç a n k a y a ) 0 3 1 2 4 4 2 3 9 9 6 • A n k a ra (Ü m itkö y) 0 3 1 2 2 3 6 0 7 4 2 • A n ta ly a 0 2 4 2 321 2 4 5 4 B akü

0099

412

564

18

26

B u rsa

0224

211

34

00

D ü s s e ld o rf

0049

211

210

717

12

G ebze

(K o c a e li)

0262

645

00

15

H o lla n d a N ieuvvegein 0 0 3 1 6 4 1 3 7 5 8 3 2 • İs k e n d e ru n 0 3 2 6 6 1 8 1 6 4 7 • İs ta n b u l (A vc ılar) 0 2 1 2 4 5 6 0 2 0 2 • İstan b u l (B a ğ d a t C a d .) 0 2 1 6 4 6 7 01 2 4 İstan b u l (M a s k o ) 0 2 1 2 6 7 5 0 2 2 3 • İstan b u l (M o d o k o ) 0 2 1 6 3 6 4 6 8 6 7 • İz m ir 0 2 3 2 2 6 4 8 9 8 2 • K ays eri 0 3 5 2 3 3 2 1 9 9 9 M e rs in 0 3 2 4 3 2 9 0 9 0 0

R ize 0 4 6 4 2 1 7 1 9 8 5

Sam sun 0 36 2 2 66 44 4 0

T ra b zo n 0 4 6 2 2 4 8 3 0 4 8 • U rfa 0 4 1 4 3 4 7 0 4 9 7 • F a b rika 0 3 1 2 8 6 4 0 6 61

St. P e te rs b u rg

0079 627 26 34 49

L e fko şa 0 3 9 2 2 2 8 3 3 7 6

Tahran 0 0 9 8 21 8 8 7 7 5 7 01


Zamanın taş suretleri The stone faces of time

Saat Kuleleri


Kol saatlerinin bir lüks olm aktan çıkıp herkesin koluna yerleştiği günden itibaren iktidarını bu k ü çü cü k aksesuarlara bırakan saat kuleleri, zam anla eski popülerliğini yitirse de, m im ari özellikleriyle, kent estetiğinin başta gelen unsurları arasında yer alıyor. They gave way to vvrist vvatches vvhen those tiny accessories ceased to be a luxury, But even though they may have lost their form er popularity, they remain among the forem ost elem ents of urban aesthetics for their architectural features. Y

eryüzüne ayak bastığı

koşturm acası içerisinde

günden beri zamanı

zamanın bize değil, bizim

kon tro l eden insanoğlu, son

zam ana hükm etm em iz

yüzyıllarda giderek onun esiri

gerektiğini unutuyoruz çoğu

oldu, işler, randevular,

kez.

ulaşım tarifeleri gibi pek çok şey sürekli akıp giderken

K E N T L E R D E K İ M E D E N İY E T

'neyi, ne zam an, nasıl?' yapm am ız gerektiğine karar

S İM G E S İ

verebilm ek için zamanı

Saatlerin yaşam ım ızda önem li bir yer edinm eye

belirlem e çabası içindeyiz.

başlaması, tarihin sayfalarına

Bu nedenle, saatim iz

nasıl yazıldı? Hangi yılda

olm adan ya da saati

olduğunu bilm ek isteyen

bilm eden günlük hayatı

antik çağ insanının, günün

sürdürem iyoruz. Artık

hangi saatini yaşadığı

vazgeçilm ez bir gereksinim e

bilgisine pek ihtiyacı yoktu.

dönüşen saat kavramı, zam anın peşinden koşarak

İlk saatler yaklaşık beş bin

kendine ve doğaya

yıl önce O rta d o ğ u 'd a yapıldı. M ısır'da zamanı

yabancılaşan m ekanik bir

öğrenebilm ek için dö rt

varlık haline ge tirdi m odern

köşeli, kule biçim in de dikili

insanı. Kurulu düzenin

taşla r kullanıldığını biliyoruz.

1 2 8 S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

ver since he set foot on earth Man has controlled Time. İn recent years however he has become its slave. We are iocked now in a struggle to set aside time to be able to decide 'what, vvhen and how ' t o get things done in the perpetuai fiow o f so many activities like jobs, appointments, and transportation timetables. Consequently, we can’t lead our everyday lives vvithout a vvatch or knovving vvhat time it is. The concept o f the clock, vvhich has become a necessity, has turned modern man into a mechanical creature constantly chasing time and alienated from both himself and nature. İn the

E

hustle and büstle o f the established order we usually forget that it is we who need to rule time, not time us. S Y M B O L O F C IV IL IZ A T IO N İN C IT IE S

When clocks first began to occupy an important place in our lives, how vvas this recorded in the pages o f history? VVhile a person in antiquity might want to know vvhat year it vvas, he had little need to know the hour o f the day. The first clocks vvere made about five thousand years ago in the Middle East. \Ne know that four-cornered tovvers knovvn as obelisks vvere used in Egypt to teli time. Time pı'eces, vvhich in >


fınd the riıjh t pııttcvn iıı Turkey.

C a li-4 4 4 0 111 Click - w w w .h s b c .c o m .tr C o m e in - to y o u r local b ra nch

H SB C «» The vvorld's local bank


Yıldız Sarayı girişindeki üç katlı saat kulesinin tepesinde bir rüzgar gülü bulunuyor.

The three-story clock tower at the entrance to Yıldız Palace h as a wind rose on top.

insanlık tarih in de güneş,

sayıda boy gösterm eye

kum , su ve sarkaçlı saatler

başlar. Ülkenin her yanına

olarak evrim geçiren

inşa edilm iş bu zarif

zam an biliciler, sonunda

yapılar, özellikle saatçiliğe

m ekanik düzenekli saat

meraklı olan Sultan

olarak cep te, kolda ve

II.A bdülham id devrinde

duvarlarda; şehirlerin

yaygınlaşm ış. Sultan,

m eydanlarında yerlerini

1901 yılında ta h ta çıkışının

aldılar. Saat kulelerinin ilk

yirm i beşinci yılını

örnekleri, 13. yüzyıldan

kutlam ak amacıyla,

itibaren A vrupa kıtasındaki

kendine bağlı sancak ve

kilise ve saraylarda

vilayetlerde saat kulelerinin

görüldü. Ardından,

yapımını em reder.

Y eniçağ'ın başlam asıyla

Böylelikle A na do lu'n un

birlikte, m odern hayatı belirleyen teknolojinin

b irço k yerinde olduğu gibi, o dönem Osmanlı

önem li bir göstergesi

im p arato rluğ u sınırları

olarak saat kuleleri

içerisinde kalan Balkanlar

yaygınlaştı. S trasb ourg

ve O rtadoğu

K ate drali'nin saat kulesi,

yerleşim lerinde de pek

dünyanın ilk saat kulesi

ço k saat kulesi inşa edilir. Doç. Dr. Hakkı A cu n 'u n

olarak tarih sayfalarındaki Ü lkem izde saat kulelerinin

“A nadolu Saat Kuleleri” adlı çalışm asından

görülm eye başlandığı tarih, Osm anlı dönem ine

öğrendiğim ize göre; zam ana direnerek

yerini aldı.

kadar uzanır. 16. yüzyılın

günüm üze ulaşan 52,

sonlarında gü nd elik hayata

çeşitli nedenlerle yok olan

giren saat kuleleri, 18 ve

20, cum huriyet sonrası

19. yüzyıllarda kent ve

sınırlarımız dışında kalan

kasabalarda giderek artan

72 adet olm ak üzere

1 3 0 S K Y L IF F 1 2 / 2 0 0 8

humarı history evolved from sundials to sand and water clocks and eventually pendulums, finally ended up as mechanicai 'Instruments either on wrists and in pockets or on walls, and as clock towers on city squares. The first examples o f such tovvers began to appear from the 13th century onvvards in churches and palaces on the European continent. Follovving them, at the start o f the Modem Age, clock tovvers became vvidespread as a symbol o f the technology that characterizes modem life. The clock tower o f the Strasbourg Cathedral, for example, is inscribed in the pages o f history as the vvorld's first. The appearance o f clock tovvers in Turkey coincides vvith the Ottoman period. Becoming part and parcel o f everyday life tovvards the end o f the 16th century, clock tovvers began to rise in ever increasing numbers in our tovvns and cities in the 18th and 19th centuries. Erected ali around the country, these elegant structures became

vvidespread during the reign o f Abduihamid II, who vvas particularly interested in the Science o f clocks. To celebrate the 25th anniversary o f his accession to the throne in 1901, the Sultan ordered the construction o f clock tovvers in ali the provinces under his rule. A large number o f clock tovvers thus went up in the parts o f the Balkans and the Middle East then under Ottoman rule, as vvell as in many parts o f Anatolia. As we learn from Dr. Hakkı A cun’s study, 'Clock Tovvers o f Anatolia’, there vvas a total o f 144 monumental tovvers including 52 that have stood the test o f time and survived to our day, tvventy that have been destroyed for various reasons, another 72 that fell outside our borders after the founding o f the Republic; a further eight vvere added later in the Republican period. Regarded as among Turkey's cultural and historical assets, these tovvers vvere designed as visual monuments in a variety o f architecturai styies. t>


w • T*

RO LEX

O YSTER

PERPETUAL

YA C HT - MA S T ER

II

Z İN D A N H A N JEVVELLER Y Ç E N T E R : R ag ip G ü m ü şp a la C ad . No: 2 -5 E m inönü -İS T A N B U L Tel: 0 (2 1 2 ) 5 1 2 4 2 70 ANTALYA M E G A S T O R K S JEVVELLERY Ç E N T E R : Aspendos Bulvari Havalim ani Yolu Üzeri 8. km Tel: 0 (2 4 2 ) 3 1 0 31 10 A K A R E T L E R S T O R K S : V iş n e za d e M ah. S üleym an S e b a C ad. No: 38 B eşiktaş - İS T A N B U L Tel: 0 (2 1 2 ) 2 5 8 2 5 1 3 -14 www.storks.com .tr


toplam 144 anıtsal kule var. S onradan C um huriyet dö nem inde yapılm ış olan 8 saat kulesi daha eklendi bu sayıya. Kültürel ve tarihi değerler arasında sayılan bu zaman göstericiler, de ğişik mimari biçim leriyle görsel bir abide olarak tasarlanm ışlar. Barok, neo-klasik, am p ir ve oryantal gibi tarzla rda inşa edilen bu gö rkem li yapılar, silindirik, çokgen, dörtgen, yukarıya doğru daralan, iç içe ge çm iş prizm alar şeklindeki gövde tasarım larıyla da birbirlerinden farklı g ö rü n tü le r çizer. Kimi o ld u kça sade tasarlanm ışken, kim i de tü m süslerini takınıp m ağ rur bir edayla çıkar karşımıza. Bazılarının üzerinde II. A b d ü lh a m id 'in tuğrasına, bazılarının kapı ve duvarlarında ise değişik konular hakkındaki kitabelere rastlanır.

Ç o ğ u İstanbullunun bilmediği, şimdi İstanbul M odem 'in bahçesinde yer alan görkemli Tophane (Nusretiye) saat kulesi.

Unknown to m ost İstanbul residents, the imposing Tophane (Nusretiye) clock tovver stan d s now in thş garden of the I s jt ff t j Modern Mu&ÜML

132

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

Dolm abahçe saat kulesi N eobarok ve Ampir tarzları kullanılarak inşa edilmiş (üstte).

Dolmabahçe olock tower, constructed in the neoBaroque and Empire styles (above).

Built in styles such as Baroque, neo-Classical, Empire and Oriental, these magnificent structures also presented different images in terms o f the design o f their bodies which could be cylindrical, polygonal, square, or consisting o f interlocking prisms narrovving towards the top. VVhile some were extremely simple in design, others stand proudly vvith ali their adornments. On some o f them the tughra, or ornamental calligraphic signature, o f Abdulham id II appears, while others exhibit inscriptions o f varying content on their doors o r vvalls. But it vvould be vvrong to attribute the building o f tovvers exclusively to Abdulham id II ’s firman. A t the same time, they represent the vvesternization process that transformed the face o f the Ottoman empire. Tovvers vvere a sym bol o f the modernizing zeal seen in every area o f life,

particularly in public buildings, follovving the reforms knovvn as the Tanzimat. Acknovvledging the transition o f Ottoman Müslim society's telling time by the cali to prayer to a more scientific method, they added momentum to the modernization process. T IM E P IE C E S S T A N D IN G U P T O T IM E

Most clock tovvers are visible from far and wide because they vvere built on squares or high ground in centers o f settlement. Some o f us make dates beneath them, some o f us use them as landmarks vvhen giving directions, some o f us have souvenir photos taken belovv them. Some clock tovvers, in addition to shovving the time, have also been used as fire tovvers and meteorological stations. The fountains belovv them gave vvater to the thirsty, and people över the years have used their guiding lights as a beacon in the fog. O

r“


yeni trend DUALSIM Phone ikHiz hat Aynı anda aktif hatlar ite

M SİM deneyimi

DUALSIM Phone JUDDCRL

D M -8 1

"Telecity güvencesiyle' İl Â

USB m

GPR5

e-bOOT /

jÂhb

T-Flash

W AP 2 0

S ahrayıcedid Mah Mengi Sok. No: 26 Kozyatağı / İs ta n b u l T: 0(216) 478 58 58 F: 0(216) 478 32 32 wwww telecity.com t r • w w w .credophone com i l eceği n

t rendi


Kulelerin yapımını sadece II. A b d ü lh a m id 'in ferm anına bağlam ak eksik olur. Saat kuleleri aynı zam anda O sm anlI'nın içine girdiğ i batılılaşm a sürecini de tem sil etm ekteydi. Tanzim at F erm am 'ndan sonra her alanda görülen, özellikle kam u yapılarında yaygınlaşan m odernleşm e girişim inin bir sem bolüydü kuleler. Osm anlı M üslüm an top lu m u n u n ezana endeksli zaman ölçüm ünden daha standart ve detaylı bir zam an ölçüm üne geçm esine olanak tanıyarak, m odernleşm e sürecine ivm e kattılar. Z A M A N A D İR E N E N Z A M A N G Ö S T E R İC E L E R

Ç oğu, m eydanlara ve yüksek yerlere, kısaca yerleşim lerin m erkezlerine konum landıkları için her yerden görülebilir. Kim imiz onun altında randevu verir, kim im iz adres tarifinde yararlanır, kim im iz ise ö nünde hatıra fotoğrafı çektiririz. Saat kulelerinin

konum lanm ış. Sirkeci

bazıları, zamanı

Garı, Kasım paşa Askeri

gösterm enin yanı sıra

Deniz Hastanesi,

yangın gözetlem e kulesi ve

Tophane, Dolm abahçe,

m eteo rolojik olayların

Yıldız Sarayı ve Şişli

ölçüm istasyonu olarak da

birbirlerine old u kça yakın

kullanılmış. Altlarındaki

E tfa l'de bulunan saat kuleleri, eski kentin

sebiller susayanlara hayat

anılarıyla birlikte yaşar

verm iş, sisli havalarda ise

hâlâ. Bunlara, sonradan

onun yol gösterici ışığından faydalanm ış insanlar yıllar boyunca.

yapılan B üyükada ve Boğaziçi Ü n iversite si'nd eki saat kulelerini de eklem ek

Saat kulelerine

gerekir. İzmir, Kocaeli,

bulundukları yer itibariyle

D olm abahçe, Yıldız ve

bakarsak; m eydanlarda, te p ele rde veya bir yapının

T o p h a n e 'd e ki saat kuleleri, dış

üzerindeki kuleler olm ak

görünüm lerindeki

üzere üç değişik gru ba

olağanüstü m im ari

ayırabiliriz. Her biri kültürel

m otiflerle, benzerleri arasından sıyrılan

anıt niteliğinde olan saat kulelerine en fazla, belki de dönem in başkenti olm a sıfatından dolayı

estetiğiyle öne çıkar. G ökyüzüne uzanan bu

İsta n b u l'd a rastlıyoruz.

yapıların en yüksekleri 33 m etrelik Bursa ve 32

B ulundukları yerleşim lerin

m etrelik Adana saat

izlerini taşıyan bu abideler,

kuleleridir. G erede ve

1 3 4 S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

Planı Alman m im arlarca çizilen Sirkeci Garı'nın çatısında yer alan saat kulesi (üstte). Bazı saat kuleleri zamanı bildirmenin yanı sıra term om etre ve barom etre değerlerini de gösteriyordu (altta).

The clock tower atop the Sirkeci Railroad Station vvas designed by German architects (above). İn addition to telling the time, som e clock tovvers also give the temperature and barometer reading (belovv).

If we consider clock towers in terms o f their locations, we can divide them into three different groups depending on vvhether they are located on city squares, on hills or atop buildings. İn Turkey we encounter the largest num ber o f such tovvers, each one a culturai monument, in İstanbul, perhaps because it vvas the capital city in the period in vvhich they vvere built. These monuments, vvhich exhibit the features o f the residential districts in vvhich they are located, vvere placed in rather close proxim ity to one another. The clock tovvers at the Sirkeci Railroad Station, at Kasımpaşa Naval Hospital, at Tophane, Dolmabahçe and Yıldız Palace and at şişli Etfal stili arouse memories o f the old city. To them need to be added the clock tovvers on Büyükada and the campus o f Boğaziçi University. VVith their extraordinary architectural motifs, the clock tovvers o f İzmir, Kocaeli, Dolmabahçe, Yıldız and Tophane stand out for the aesthetic features that distinguish them from their counterparts. The tallest o f these structures that soar into the sky are the 33meter-high clock tower at Bursa and the 32-meterhigh tovver at Adana. The clock tovvers o f Gerede and Mudurnu meanvvhiie stand out from the others t>


ANAHTAR TESLİM LEASING Leasing s e k tö rü n ü n gü çlü ism i Fon Leasing, alan ın da d e n e y im li kadrosu, hızlı ve net çözüm ö n e rile riy le en b ü y ü ğ ü n d e n en k ü çü ğ ü n e tü m leasing ta le p le rin iz e an a h ta r te s lim ç ö z ü m le rle cevap ve riyo r.

Değişken vade / Değişken kira seçenekleri Özel sigorta uygulaması / A lt kiralama ve kiracı devri

B ilg is a y a rd a n iş m a k in e s in e , g a y r im e n k u ld e n h e lik o p te r e tü m y a tırım ih tiy a ç la rın ız Fon L e a s in g 'd e !

FLEASİNG ON İTELEFONI

444 0 366

fo n le a s in g .c o m

"s ın ırs ız le a s in g "


M udurnu saat kuleleri ise

edilm esinden hem en sonra

ahşap gövdeleriyle diğerlerinden ayrılır.

değiştirilm iş; 1928 Harf

Adana, Antalya, Erzurum

kadranlarındaki A rapça

ve G üm üşhacıköy gibi kuleler bir yapının

rakam lar kaldırılmış. M eydanlarda, tep ele rde ve

D evrim i'nin ardından saat

üzerinde yükselenlere;

bir yapının üzerinde yer

Bilecik, G öynük,

alan kulelerin büyük bir

K astam onu, M udurnu ve

kısmı, işlevini hâlâ

Sivrihisar ise tepelere

s ü rd ürü yor günüm üzde.

konum lanan kulelere en

Am a bir kısmı da, ilgisizlik

iyi örnekleri teşkil eder.

ve bakımsızlık nedeniyle

Bu gö rkem li yapıların son

te rk edilm işliğin hüznünü

örnekleri ise, C um huriyet

yaşıyor ne yazık ki.

dö nem inde yapılan Alaca,

Saatlerin yalnız zam ana

Boyabat, Çerikli,

değil kendilerine ait bir

G aziantep, Gerze,

dilleri de var. Zam anın ölçü

Karabük, Şefaatli ve

birim i saatler, güneş

Yerköy saat kuleleridir.

saatiyle başlayan

Tüm bu saydıklarımıza

serüvenine devam ediyor

Osmanlı dö nem inde

yüzyıllardır. Süreç

yapılıp şim di sınırlarımız

içerisinde m ekanikten

dışında kalan Şam,

dijitale çeşitli evrelerden

P odgorica, Herceg Novi

geçen saatler, giderek

ve S araybosna saat

te kn o lo jik tasarım

kulelerini de eklem ek

ürünlerine dönüşüyor.

gerekir elbette.

Devasa cüsseleriyle saat

Kulelerin hemen hepsi

kuleleriyse, artık

yapı olarak eski olm asına

belirledikleri zam ana yenik

karşın, saatleri zam an

dü şüyo rlar sessizce. Şimdi,

içerisinde yenilenm iş.

yitik zamanın içinde

Ezani saat sistem i, 1926

kaybolan bu anıtları restore

yılında M iladî yıl ve

edip tarihi eser statüsü

Alafranga saat

kazandırarak korum a

uygulam asının kabul

zamanı.

because they are made o f wood. Tovvers like those at Adana, Antalya, Erzurum and Gümüşhac köy are the finest examples o f those that rise above a building, vvhile the tovvers at Bilecik, Göynük, Kastamonu, Mudurnu and Sivrihisar are positioned on hilltops. The last examples o f these magnificent structures are the clock tovvers o f Alaca, Boyabat, Çerikli, Gaziantep, Gerze, Karabük, şefaatli and Yerköy, vvhich vvere built in the Republican period. And t o ali those enumerated here must also be added the clock tovvers at Damascus, Podgorica, Herceg Novi and Sarayevo, vvhich vvere built in the Ottoman period in areas that fail out side Turkey's borders today. Despite their age, almost ali these tovvers have undergone renovation över time. The system o f marking time by the cali to prayer vvas changed follovving the adoption o f the vvestern calendar and system o f telling time in 1926. This vvas follovved by the

elimination o f the old Ottoman o r Arabic numerals on clock faces follovving the Alphabet Reform o f 1928 vvhen Turkey svvitched to the Latin alphabet. The majority o f tovvers built either on squares, on hilltops or atop buildings continue to perform their function today. But a portion o f them unfortunately stand sadly abandoned due to disinterest and neglect. Clocks speak a language peculiar not only to time but to themselves. As units o f measuring time, clocks över the centuries have evolved continuously from the early sundials. İn the process they morphed through various stages from mechanical to digital, gradually transformed into products o f technological design. Clock tovvers vvith their giant bodies are gradually falling prey to the time they once told. İt is high time now to restore these vanishing mementos o f the past, and to preserve them by according them status as historic monuments. □

Konak M eydanı'nda yükselen İzmir saat kulesi zarif görünümüyle öne çıkıyor.

The İzmir Clock Tower rises elegantly on the city's Central Konak


Pride of Turkey

Bursagaz W in s th e EFQM Excellence Hl w Avvard

A s t h e b ig g e s t p r iv a t e ly o v v n e d g a s u t ilit y in T u r k e y , Bursagaz b r e a k s n e w g r o u n d in its s e c to r, a n d w in s t h e 2 0 0 8 E F Q M E x c e lle n c e A w a r d !

Bursagaz, a c ts in u n is o n v v ith its s ta k e h o ld e rs in a c h ie v in g o u t s ta n d in g re s u lts , ra is e s c u s t o m e r s a t is f a c tio n , c re a te s n u m e r o u s s o c ia l v a lu e in o r d e r t o p r o v id e a b e t t e r s e r v ic e t o B u rs a , a n d n o w is c ro v v n e d v v ith t h is g r a n d avva rd f o r its E x c e lle n c e M o d e l. W e a re p r o u d t o s h a re t h is h o n o u r v v ith y o u ..

r T h e E FO M Excellence Avvard is Europe's m ost prestigious avvard for organisational excellence and has been avvarded to Europe's best performing com panies and not-for-profit organisations since 1 9 9 2 . The Avvard recognises industry leaders vvith an undisputable track record of success 覺n turning strategy into action and continuously im proving their organisation's perform ance.

BUR5HGHZ www.bursagaz.com


GASTRONOMİ G A S T R O N O M Y

Su ile aromanın mucizesi A miraculous blend of vvater and aroma

Çorba Soup H

VEDAT BAŞARAN

@

ÖNDER DURMAZ

M önülerin baş köşesine yerleşen çorba, dünyanın d ö rt bir yanında binlerce çeşidiyle içleri ısıtıyor. Bu nedenledir ki, her dam ak tadına hitap eden evrensel bir lezzet olarak her ülkenin m utfağında ayrı ve özel bir yere sahip ç o rb a ... Taking pride of place on many menus, soup and its thousand and one varieties vvarm the insides of people around the vvorld. This gives soup a special place in the cuisine of every country, as a universal flavor that appeals to every palate. 1 3 8 S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8


BARCELONA MONTE CARLO VALENCIA NEW YORK CHİCAGO LOS ANGELES MIAMI

NAPLES PASADENA HOLLYWOOD ORLANDO HOUSTON DALLAS WASHINGTON DC CLEVELAND BUENOS AİRES SANTİAGO MEXICO CITY TIJUANA MONTEREY DUBAİ DUBAİ FESTİVAL CITY ABU DHABI FORT LOUDERDALE BEIRUT JEDDAH BAHRAINİEND 20281

Aliaroıındtbeglobepeople simply say... Let's Go to Bice!


Ç

orba, ortaya çıktığı

çabalarından dolayı

tarihten günümüze

keşfedildi. Ancak bu zorunlu

kadar her dönem de

keşif, pişirdikleri yiyeceklerin

sofraların aranılan lezzeti

dayanılmaz lezzetlerini

olmuştur. İlk ne zaman

tattırdı insana. Çünkü ilk kez

ortaya çıktığı kesin olarak

yavaş ve uzun sürede pişen

bilinmemesine karşın gerek pişirme tekniklerinin

yiyeceklerin içinde bulunan

gelişmesi, gerek doğadaki

arom alar ve proteinler, daha

mineraller, suda çözülen

beslenme kaynaklarının

önce insanların hiç şahit

genişletilmesi açısından

olmadıkları derecede iştah

insanlığın kaderinin en

açan kokular saçtı ortaya.

önemli dönüm noktasıdır.

G eçmişte ana yemek olarak

İnsanlığın avlayıcı ve

tüketilen çorba, mönülerin ilk

toplayıcı kültüründen tarım

yemekleri olarak sunuluyor

kültürüne geçişinin önemli

artık. Amaç; iştahı açmak,

bir sembolü olarak da

sindirim sistemini uyararak

tanımlanabilir.

daha sonra tüketilecek

İnsanoğlu, ateşe dayanıklı

yemeklerin sindirimini

pişirme kaplarını icat

kolaylaştırmak.

edinceye kadar, suyu ısıtıp kaynatm ak için birçok

H E M F A K İR H E M K R A L

girişimde bulundu.

S O F R A S IN D A

Araştırmacılar, bu girişimlerin

Çorba, besin değeri yüksek,

en ilginç olanını şöyle

dolgun, hazmı kolay, lezzetli

açıklıyorlar: Taş ve tuğlalarla

ve iştah açan bir yemektir.

döşenm iş bir çukurun içine

Toplum un tüm kesimlerine

doldurulan suya, sürekli

hitap eder. Dünyanın her

olarak ateşte kızdırılmış

bölgesinde kendisine özgü bir yapıyla ortaya çıkar.

taşlar atılarak suyun kaynaması sağlanmış;

Hatta, restoran endüstrisinin

sebzeler, et ve bakliyatlar bu

kuruluşunun sebebi

yöntem le pişirilerek çorbanın

olmuştur.

çok uzak atası keşfedilmiştir.

Çorba kelimesinin kökeni

Özellikle bakliyatlar veya tahıl ürünleri gibi yıl boyunca

Farsça “tuzlu haşlam a’’ manâsını taşıyan

saklanabilen gıdaların

“shorba”dır. O rta Asya, O rtadoğu Avrupa

pişirilebilmesi mümkün olmuştur. Ç O R B A N IN K E Ş F İ

Bu yöntemin kolay olmayacağı kesindir. İnsanoğlu, taşları oymuş ve zamanla toprak pişirme tekniğini bularak ateşe dayanıklı pişirme kaplarını icat etm iş ve mutfakta büyük bir devrim yaratmıştır. Çorba, insanlık tarihi kadar eski değildir fakat insanlık tarihini çorbadan önce ve çorbadan sonra olarak iki bölüm de incelemek çok ilginç olacaktır. Aslında çorbanın ilk atası, yukarıda ima edildiği üzere insanların hayatta kalabilme 1 4 0 S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

rom the day it first appeared, soup has always been a sought-after part o f any dinner. Aithough its date o f discovery is not known vvith certainty, it vvas an important turning point in the history o f mankind in terms both o f the development o f cooking techniques and o f the expansion o f natural sources o f nourishment. Soup can be defined as a key symbol o f man's transition from hunter-gatherer to agriculturalist. Man experimented vvith a number o f ways to heat and boil vvater until he finaliy came up vvith the fire-resistant cooking pot. Historians describe one o f the most interesting o f these as follovvs: first a trough lined vvith stone and bricks vvas filled vvith vvater and then stones that had been heated över a fire vvere throvvn in to bring the vvater to a boil. A distant ancestor o f soup vvas discovered by cooking vegetables, meat and iegumes in this way, making it possible to cook foodstuffs such as grains and İegumes in particuiar that could be stored up över the year.

F

T H E D İS C O V E R Y O F S O U P

But clearly this vvas no easy method o f cooking. So, man carved out stones and, coming up vvith the technique o f baking day, eventually effected a culinary revolution by inventing the fireproof cooking pot. Soup may not be not as old as human history, but it is very interesting to examine that history in terms o f the 'before and after' o f the discovery o f soup. İn fact, as hinted above, the early forerunner o f soup vvas discovered as a resuit o f the human struggle for survival. But this essential discovery also afforded people the irresistible taste o f cooked food for the first time, insofar as the flavors and proteins dissolved in the vvater and the minerals found in food cooked iong and slovv gave off appetizing aromas man had never before experienced to t>


^ .

Brings nature to vour tah1^

B ring s nature to your table

“ With health and confidence”

Celebrating the I east o f Sacrifıce and the New Year With Best Wishes ...

K U C U K B A Y O IL IN D U S T R Y C O .IN C .

A nka ra St. 102 B orn ova 3 5 0 3 0 Izm ir-T U R K IY E

IS I

Phone: +90 (232) 388 2557 Pbx • Fax: +90 (232) 388 3792 w w w .orkid e.com .tr • e-m a il: orkid e @ o rkid e .co m .tr


Europe in particular, soup vvas consumed in the evening as a light 'supper', as the light meal eaten at evening in Europe is indeed stili knovvn today. İn the societies o f the East meanvvhile the word for soup derives from 'shorbagh'. The transformation o f soup from a main dish to a first course parallels the advance o f civilization, a process during vvhich soup found its place on the tables o f princes as well as paupers. C L A R IF IE D S O U P

(Transilvanya) ve Kuzey Afrika bölgelerinde “shor” tuzlu, “ba" ise haşlama anlamına

kültüründeki statüsünü

gelir. Avrupa kıtasında

yükseltm e eğilimi doğm uştur.

çorbanın karşılığı olan “soup” kelimesi, Latince “ıslatma”

tekniğinden etkilenen Fransız

anlamına gelen “suppare”den türem iştir. Hemen hemen tüm

aşçılar “consom m e” (berraklaştırılmış çorba)

Avrupa ülkeleri çorbaya

tekniğini geliştirerek yeni,

such a degree. Consumed as a main dish in the past, soup today is offered instead as a first course. The purpose? To whet the appetite and facilitate the digestion o f the food to be consumed later by stimulating the digestive system.

Latince “suppare” kökünden gelen isimler vermiştir.

fakat şık sofralara yakışır bir çorba türü ürettiler.

F İT F O R P R İN C E S A N D

Özellikle 18.y.y. Avrupası'nda

Fransızların berrak çorbayı

PAUPERS

akşamlan hafif yem ek olarak tüketilm iş çorba.

(consomme) geliştirmesi, Fransız m utfak tarihinin en

Soup is a tasty and appetizing dish. Filling, easy to digest and high in nutritional value, it appeals to people in every strata o f society. Made in unique vvays in every region of the vvorld, soup even brought about the establishment o f the restaurant industry. İn Turkish, soup is called 'çorba', from the Persian 'shorba' meaning ’boiling vvith salt'. 'Shor' means 'salty' and 'ba' means 'boiling' in a geographical belt stretching from Central Asia through the Middle East Europe f Transylvania) ali the vvay to North Africa. On the European continent the vvord 'soup' comes from the Latin 'suppare', vvhich means ’soaking'. The names for soup in almost ali the European languages derive from this Latin root. İn 18th century

altın gibi sıradışı katkılar eklenerek yem ek

Osmanlı usulü şerbet yapım

Günümüzde, Avrupa'da

önemli zaferlerinden biri

akşamın ilerleyen saatlerinde

olarak kabul edilir. Aslında,

yenen yem ek için kullanılan

dünyanın her ülkesinde

“supper” (hafif yemekler)

binlerce çeşit çorba üretildi.

kavramının “suppare” kökünden geldiği

Bu durum, çorbanın tüm dünya dam ak tatlarına hitap

bilinmektedir. Doğu

ettiğini gösteriyor.

toplum larında ise çorba kelimesi “shorbağ" kelimesinden türetilmiştir.

Sıcak çeşitlerden soğuk versiyonlara kadar; süt,

Çorbanın ana yemekten

ve tavuk suyundan yapılan

başlangıç yemeğine

birçok çorba yapım tekniği

yoğurt, meyve suyu, et, balık

dönüşm esi ise uygarlığın

bulunur mutfağımızda.

gelişmesiyle paralellik

Yabani sebzeler, her tür

gösterir. Bu zaman içinde

bakliyat ve deniz

farklı şekillerde fakir

m ahsulünden çorba yapılır

sofralarında da kendine yer

ülkenin dört bir yanında.

bulmuştur, kral ve sultan

Sadece çorbaların üzerine

sofralarında da...

yakılan, adına kimi yörelerde

“ B E R R A K L A Ş T IR IL M IŞ

“çorb a yüzlüğü” adı verilen çorba üstü sosları bile, çorba

ÇORBA”

kültürünün T ürkiye'de ne

20. yüzyılda, özellikle Batı'da; çorbanın içine krema, yaprak

denli önemli olduğunun bir

1 4 2 S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

göstergesi.

İn the tvventieth century, especially in the West, a tendency arose to add ingredients such as cream and even gold leaf to soup to elevate its culinary status. Influenced by the Ottoman technique o f making 'sherbet', French chefs developed the technique o f producing 'consomme' or clarified soup as a fitting adjunct to the new style o f dining in fashion. The development o f consomme is regarded as one o f the most important coups in the history o f French cuisine. The fact is hovvever that thousands o f varieties of soup have been produced in every country o f the vvorld, vvhich only goes to show soup's irresistible appeal to ali palates. From its piping hot varieties to its cold versions, soup is made in many vvays in Turkish cuisine, vvith meat, fish or chicken stock and even vvith milk, yoghurt or fruit juice. Soup is made ali över Turkey, vvith vvild vegetables, vvith legumes o f every kind and vvith fish and other seafood. There are even special sauces made to go on top of, or compliment the taste of, soup, vvhich is ju st another indication o f how important the culture o f soup is in Turkey. d


Türk Hava Yolları'ndan biletinizi 31 Aralık'tan önce alın, Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca Türkiye ve Ercan çıkışlı tüm yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde %20 indirimli uçun. Yeni yıla, Türk Hava Yollan ayrıcalığıyla girmenin mutluluğunu yaşayın. Üstelik şim di, biletlerini milleriyle alanlar da %20 mil indirimiyle uçuyor.

Miles&Smiles w w w .th y .c o m /sm ile s i UUU O 849

TURK HAVA YOLLARI A S T A R A L L İA N C E M E M B E R

'

Ücretli biletler İçtn:Türkiye çıkışlı dış ve iç hatları kapsayacak şekilde i l Aralık 2008 tarihine kadar yapılacak satışlarda geçerli olacak ve 2009 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında başlayacak seyahatler için tûııı TK özel ücretleri Özerinden % 20 indirim uygulanacaktır Bütün ekonomi ve business ücretler Özerinden uygulanacaktır. Seyahat başlangıcı 01 Ocak - 31 Mart 2009 (dahil) tarihleri arasında olacaktır. G idiş bileli açık olarak düzenlenemez. Rezervasyonun ilk uçuş parkurunun esasa geçm iş olması gerekir. Seyahat dönüş tarihi kısıtı yoktur. Dönüş bileti ücretin kuralına bağlı olarak açık olarak da düzenlenebilir. Tüm iç hatlar, TR/1İC.N çıkışlı dış hatlar ve Anadolu Jet uçuşlarında (codeshare seferleri hariç) uygulanacaktır. Uygulanacak Ücretler: Tur operatörlerine verilen özel ücretler, grup, firma özel Ücretleri, acenta protokol ücretleri, codcshare seferlerde uygulanan ücretler, hac/umre ücretleri hariç tüm TK özel ücretleri üzerinden, ayrıca iç hatlarda U/CI, G /Cl ve O/Cl ücretler hariç tüm ücretler üzerinden %20 ındııım uygulanacaktır Daha önce bu donem için biletini alm am ış ancak rezervasyon yaptırmış yolcular da prom osyondan faydalanabileceklerdir. İç hat ve dış hatla daha önce bu tarihler için biletini alm ış ve hu indirimden faydalanmak isteyen yolcular için ücret kurallarında belirtilen rezervasyon değişikliği kuralı doğrultusunda işlem yapılacaktır İki indirim aynı anda uygulanmayacaktır İade yapılmaz, rezervasyon ve parkur değişikliğine izin verilmez Odul biletler için: Promosyon 29 Kasım 2008 - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında dıızenlcnccek ödül biletleri kapsamaktadır. Düzenlenecek ödül biletlerde seyahatin 01 Ocak 2009 - 31 Mart 2009 tarıhlen arasında gerçekleşmesi gerekmekledir. Tüm iç hal ve Türkiye çıkışlı tüm dış hat (round trıp) seferlerimizde düşük mil prom osyonu uygulanacaktır. Krcan ve yurt dışı çıkışlı odul biletler prom osyona dahil değildir Prom osyonum uz sadece ödül hılcilcr için geçerlidir. Refakatçi biletler ve upgrade ödüllen bu prom osyona dahil değildir İlgili prom osyonumuz sadece Turk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde ve Anadolu Jet uçuşlannda geçerlidir. TK 8000 lı ortak uçuşlarda ve Star Alliance partner havayolları uçuşları için düzenlenecek odul biletlerde geçerli değildir Promosyon tüm ödııl bilet rezervasyon sınıflarında Limitli Yer Kapasiteli Odul Bilet rezervasyon sınıfları Ekonomi Sınıf için "X ", Business Sınıf için “ 1" ve Yer Garantili Ödül Bilet rezervasyon sınıfları Ekonomi Sınıf için "A", Business Sınıf için ' geçerlidir. Dönüş aynı odul bölgesinde olmak kaydıyla, farklı hır şehirden yapılabilir. G idiş veya dönüş aynı ödül bölgesinde olmak kaydıyla, 1 Öpen Jaw ve 1 Stopover'a izin verilir, indirimli mil değerlen aynı ödül bölgesinde kullanılmak kaydıyla geçerlidir. Promosyon dahilinde farklı odul bölgesindeki parkurlar kombine edilemez. Promosyon dahilinde düzenlenen ödül biletler open olarak düzenlenemez. Promosyon dahilinde düzenlenecek ücretsiz biletlerin sûresi 31 Mart 2009 tarihi ile kısıtlanacaktır Promosyon dahilinde düzenlenen odııl Dilcilerde 31 Mart 2009 tarihi dikkate alınarak aynı bölge, sezon ve uçuş sınıfında olması şartı ile parkur ve rezervasyon değişikliğine izin verilir. Biletin düzenlendiği tarih itibariyle 1 yıl içinde mil iadesi yapılabilir. Mil iadesi, rezervasyon ve parkur değişikliği ilave ücrete tabidir. Programım ızda uygulanmakta olan Ödül Bilet kuralları, prom osyonumuz dahilinde aynen geçerlidir. Vergiler, bilet düzenlenirken eklenecektir.

K a m p a n y a d e t a y la r ın ı, sa tış o fislerim izd en , 4 4 4 0 8 4 9 n um aralı çağrı ıı lerkezim izden ve w w w .th y.com in tern el ad resim izd en öğren ebilirsin iz.


Tarifler I Recipes t-#*.'»--

Yoğurt çorbası

Yoghurt soup M a lz e m e s i:

Ingredients:

70 gr pirinç

70 grrice, rinsed 2 cups yoghurt 1 tbsp salt 2 tbsp butter 1 tbsp dried mint 4 egg yolks juice of 1 lemon 4 cups meat or chickerı stock

2 su bardağı yoğurt 1 yem ek kaşığı tuz 2 yem ek kaşığı tereyağı 1 yem ek kaşığı kuru nane 4 adet yum urta sarısı 1 adet limon suyu 4 su bardağı et veya tavuk suyu H a zırla n ış ı:

T encereye et veya ta vu k suyu kon ulup kaynam aya bırakılır. Kaynam aya başlayınca, yıkanan pirinç kaynayan et suyuna ilave edilir. Kısık ate şte 20 da kika pişirilir. Y oğurt, yu m u rta sarısı, lim on suyu çırpılıp suya ilave edilir. Bir taşım kaynayana kad ar karıştırılır ve tu z ilave edilir. T avada tereyağı e ritilip kuru nane eklenir ve az m iktard a kavrulur. Yarısı kaynayan çorbanın içine dö külür. D iğer yarısı da ço rb a servis kasesine alınınca üzerine gezdirilir. Sıcak olara k servis edilir. P reparation:

Fiil a pot with the stock and put on the fire. VVhen it is about to boil, add the rinsed rice and cook över low heat for 20 minutes. Beat the yoghurt, egg yolks and lemon juice together and add to the water-rice mixture. Continue mixing until it returns to a boil, then add the salt. Melt the butter in a skillet, add the dried mint and brown slightly. Pour half o f it into the boiling soup. Drizzle the remaining half över the soup in the tureen. Serve piping hot.

Ayran çorbası (Soğuk çorba)

Fish soup ottoman style M a lz e m e s i:

Ingredients:

1 su bardağı aşurelik

1 cup cracked wheat (as for Noah's Pudding) 1/2 cup chickpeas 1 tbsp dried mint 4 cups yoghurt 1 tbsp salt 4 tbsp olive oil 1/4 bunch fresh mint 2 cups water

buğday 1 çay bardağı nohut 1 yemek kaşığı kuru nane 4 su bardağı yoğurt 1 yemek kaşığı tuz 4 yemek kaşığı zeytinyağ 1/4 dem et taze nane yaprağı 2 su bardağı su

H a z ırla n ış ı:

A kşam d an ıslatılan bu ğd ay ve nohutlar, yıkanıp ten cereye alınır. Üzerine g e çe ce k şekilde su kon ulup kaynam aya bırakılır. Üzerinde biriken köp üğ ü alınarak pişene kad ar o ca kta tu tu lu r. N ohut ve bu ğd ay pişm eye yakın, tuz ve kuru nane ilave ed ile rek karıştırılır. Suyunu çe kin ce soğum aya alınır. Y o ğ u rt suyla çırpılır, pişirilen no hu t ve bu ğd aya karıştırılır. Ü zerine taze nane yaprağı ve zeytinyağ g e zdirilip so ğ u k olara k servis edilir. Preparatio n :

Soak the wheat and chickpeas overnight. Wash and place in a pot. Cover vvith water and let boil. Skim off the foam and cook till tender. When the vvheat and mint are almost done, add the salt and dried mint and mix. When the vvater is absorbed, let cool. Beat the vvater vvith the yoghurt and mix in the chickpeas and vvheat. Top vvith mint leaves, drizzle vvith olive oil and served chilled. 1 4 4 S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

■v.


Kızılcık tarhana çorbası

Cranberry tarhana soup M a lz e m e s i (P iş ir m e ):

Ingredierıts (Cooking):

1 su bardağı kızılcık tarhanası 2 yem ek kaşığı tereyağı

1 cup cranberry tarhana 2 tbsp butter 3 cups vvater or chicken stock 1 tsp salt 1 tsp black pepper 1/4 tsp Cayenne pepper

3 su bardağı su veya et, ta vu k suyu 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı kara biber 1 kahve kaşığı toz kırmızı biber M a lz e m e s i (H a z ır lık ):

Ing redien ts (Preparation):

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 cup yoghurt 2 cups flour 2 cups pureed cranberries 1 tbsp salt 1 tsp black pepper 1 tsp red pepper flakes

2 su bardağı un 2 su bardağı kızılcık püresi 1 çorba kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı pul biber * Bu malzemeler beraber iyice yoğrulur. Sonra ufak parçalar halinde koparılır. Serin bir yerde bez üzerine yayılır. Yaklaşık 10 gün kurutulur. Kuruduktan sonra ince toz haline getirilir.

* Mix the ingredients together ıveli. Then break into small pieces. Cover vvith a thin cloth and let sit in a cool place and dry for about 10 days. V/hen dried, grind to a powder.

H a zırla n ış ı:

1 su bardağı kızılcık tarhanası, bir kap içerisinde 1 su bardağı ılık suyla ezilir, süzgeçten geçirilir. Tencereye 3 su bardağı su konur. Kaynamaya başlayınca ezilen tarhana bu suya yedirilir. Bir taşım kaynatılır. Tuz ve karabiber eklenir. 2 yem ek kaşığı tereyağı tavada eritilerek toz kırmızı biber eklenir ve çorbanın üzerine gezdirilir. İsteğe göre sarım sak da konulabilir. Preparatio n :

Dissolve one cup o f the dried tarhana in one cup o f vvater in a pot, then strain. Fili a p o t vvith three cups o f vvater. When it starts to boil, add the dissolved dried tarhana slowly. Bring to a boil again and season vvith salt and pepper. Melt the 2 tbsp o f butter in a skillet, add the Cayenne pepper and drizzle över the soup. Garlic may also be added to taste.

Osmanlı usulü balık çorbası

Fish soup ottoman style M a lz e m e s i:

1/2 kahve kaşığı

H a zırla n ış ı:

1 kg levrek balığı

safran

T encerede zeytinyağ kızdırılır, soğanlar

1 adet ince

2 adet çubuk tarçın

pe m be leşince ye kad ar kavrulur. Sirke ve

doğranm ış kuru

100 mİ sirke

soğan 1/2 dem et ince

4 adet limon suyu

su ilave edilip kaynatılır. Levrek balığı d ö rt parçaya bö lü nere k kaynayan suya atılır.

8 adet yumurtanın

Defne yaprağı ve kab uk tarçın ilave edilerek

kıyılmış maydanoz

kısık ate şte 20 d a kika kaynam aya bırakılır. Balık

1/2 dem et ince

sarısı 75 mİ zeytinyağ

kıyılmış taze nane

4 su bardağı su

Balık suyu tü lb e n tte n süzd ürü lüp te kra r oca ğ a alınır. İnce kıyılmış

1 yemek kaşığı tuz

1 adet defne yaprağı

m aydanoz, nane safran ve tu z ilave edilir. Y um u rta sarısı ve lim on suyu

p işince suyun içinden alınarak kılçıklarından tem izlenir.

çırpılarak balık suyuna yedirilir. Bir taşım kaynadıktan sonra balık parçaları ilave edilir ve servis edilir. ing redien ts:

1 kg sea bass (levrek) 1 small onion, chopped fine 1/2 bunch Italian parsley, chopped fine 1/2 bunch fresh mint, chopped üne 1 tbsp salt

1/8 tsp saffron 2 sticks of cinnamon 100 mİ vinegar juiceof4 lemons 8eggyoiks 75 mİ olive oil 4 cups of vvater 1 bay leaf

P reparatio n :

Heat the olive oil red hot in a pan and saute the onions until they begin to color. Add the vvater and vinegar and boil. Divide the fish into four pieces and place in the boiling vvater. Add the bay leaf and stick cinnamon and let simmer över low heat for 20 minutes. VVhen the fish is done, remove from the cooking liquid and de-bone. Strain the cooking liquids through a piece o f cheesecioth and return to the fire. Add the finely chopped parsley and mint and the saffron and salt. Beat the egg yolks vvith the lemon juice and add slovvly to the cooking mixture. Bring to a boil again, add the fish pieces and serve. □


İSTANBUL GUIDE

■ Hotels / Oteller

ABANT PALACE HOTEL (*"**) Taksim International Group

CONRAD İSTANBUL

DEDEMAN ŞİLE

(

r —>

Tel [03 7 4] 2 2 4 5 0 12 Fax [0374] 2 2 4 5 0 28 A bant Göl Kenarı 1 41 00 A bant / Bolu abant@ taKsim otelcilik.com .tr w w w .taksim otelcilik.com .tr

Tel [0212] 2 2 7 3 0 0 0 Fax [02 1 2] 2 5 9 6 6 67 Yıldız C ad. 3 4 3 5 3 Beşiktaş / İstanbul istanbulinfo@ conradhotels.co m w w w .co n ra dista nb u l.com

AKG ÜN İSTAN B UL H O TEL (***•*) Tel [0212] 534 48 79 (20 Hat / ünss) Fax [02 1 2] 5 34 91 26 Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı / İstanbul sales@ akgunhotel.com w w w .a kg un h ote l.com

H İLTON İSTANBUL

KEM PINSKI RESIDENCES A STORIA İSTANBUL (*"**)

SÜRM ELİ İSTANBUL HOTEL

Tel [02 1 6] 7 12 24 24 Fax [02 1 6] 7 1 2 24 2 9 K um baba Mahallesi Uygur Sok. No: 4 0 Şile / İstanbul sile@ dedem an.co m w w w .d e d e m a n .co m

Tel [0212] 3 1 5 6 0 0 0 Fax [0212] 2 4 0 41 6 5 Cum huriyet C ad. 3 4 3 6 7 H arbiye / İstanbul sales. istanbul@ hilton.com w w w .istanbul.hilton.com

Tol (0212] 3 7 0 0 0 0 0 Fax 10212] 3 7 0 0 0 70 Büyükdere Cad. No: 127 E sentepe / İstanbul in fo .astoria@ kem pinski.co m w w w .ke m p in ski-a storia.co m

Tel [0212] 2 72 11 61 (6 Hat - ünes) Fax [0212] 2 7 2 0 5 16 Prof.Dr.Bülent Tarcan Sok. No:3 Gayrettepe / İstanbul resefvationistanbul@surmelihotels.com w w w .surm elihotels.com

CROVVNE PLAZA İSTANBUL o ld c ity r n

DİVAN İSTANBUL OTELİ (***~)

HOLIDAY INN İSTANBUL AIRPORT NORTH (**“ *)

SVVISSÖTEL TH E B O S PH O R U S ,

Tel [02 1 2] 3 1 5 5 5 0 0 (P b x ) Fax [02 1 2] 3 1 5 5 5 15 Cum huriyet C ad. No:2 3 4 4 3 7 Elm adağ / İstanbul divan@ divan.com .tr w w w .d iva n.co m .tr

Tel [0212] 6 0 4 15 0 0 Fax [02 1 2] 4 4 5 01 73 Mahmutbey Mah. Taşocağı yolu No:35 34217 Bağcılar / İstanbul info@ hiistanbul-airportnorth.com w w w .hiistanbul-airportnorth.com

M Ö VEN PIC K HOTEL İSTANBUL (” ***)

Tel [02 1 2] 4 4 4 9 3 3 3 Fax [02 1 2] 511 9 3 3 3 O rdu Cad. Laleli - İstanbul w w w .crow ne plaza .com

Tel |0212] 3 1 9 2 9 29 Fax [0212] 3 1 9 2 9 0 0 Büyükdere Cad. 3 4 3 3 0 4 Levent / İstanbul hote l.istanbul@ m oevenpick.com w w w . m oevenpick- İstanbul .com

Tel [02 1 2] 3 2 6 11 0 0 Fax [0212] 3 2 6 11 22 Bayıldım Cad. No:2 Maçka 34357 Beşiktaş / İstanbul istanbul@ swissotel.com w w w .sw issote l.com

)

m

İS T A N B U L (* " * *)

T h e M ar m ar a

BARCELÖ ERESİN TOPKAPI HOTEL (*****)

ÇINAR OTEL

m

ELITE HOTELS DRAGOS (**“ *)

HOLIDAY INN İSTANBUL C ITY TOPKAPI (***")

Tel [0 2 1 2 )6 3 1 12 12 Fax [0212] 631 3 7 0 2 Millet Cad. No: 186. 34104 Topkapı / İstanbul eresintopkapi@ barcelo.com w w w .b a rce lotu rke y.com

Tel [0212] 6 6 3 2 9 0 0 Fax [02 1 2] 6 6 3 2 9 21 Şevketiye Mah. Fener Mevkii 3 41 49 Yeşilköy / İstanbul reservation@ cinarhotel.c o m .tr w w w . cinarhotel.c o m .tr

Tel [02 1 6] 441 61 6 0 Fax [0216] 441 3 8 81 Piri Reis C ad. N o :3 M altepe / İstanbul reservation@ elitehotels .c o m .tr w w w .e lite ho te ls.c o m .tr

Tel [0212] 5 3 0 9 9 0 0 Fax [0212] 5 3 0 9 9 24 Millet C ad. 187 Topkapı / İstanbul info@ hiistanbulcity.com w w w .hiistanbulcity.com

«•"T* BUYUK ABANT OTEL

m

THE M ARM ARA İSTANBUL (*****)

Tel [0212| 4 44 02 7 2 - 3 1 5 44 44 Fax [02 1 2] 3 1 5 4 4 4 5 Halaskargazi Cad. No: 63 3 43 73 Osmanbey-Şişli / İstanbul info@ ramadaplazaistanbul.com w w w .ram adaplazaistanbul.co m

Tel [02 1 2] 251 4 6 9 6 Fax [02 1 2] 2 4 4 0 5 0 9 Taksim Meydanı Taksim / İstanbul İstanbul -info@themarmarahotels.com w w w .them arm arahotels.com

RAMADA PLAZA İSTANBUL

^

DEDEMAN BÜYÜKÇEKMECE HOTEL & SPA (*“ )

GRAND CEVAHİR OTEL ve KONGRE MERKEZİ ("***)

HYATT REGENCY İSTANBUL (•****)

RICHMOND NUA VVELLNESS & SPA (♦****)

THE PLAZA HOTEL İSTANBUL (*****)

Tel [0374] 2 2 4 5 0 33 Fax [0374] 2 24 5 0 31 14031 A b a n t/B o lu buyukabantoteli@buyukabantoteli.com w w w .buyukabantoteli .c o m .tr

Tel [0 2 1 2 )8 6 7 70 0 0 (Pbx) Fax [02 1 2] 8 6 7 70 70 Gazi Mustafa Kemal Cad. No:11 34500 B.Çekmece / İstanbul b uyukcekm ece@ dedem an.co m w w w .d e de m a n.co m

Tel [02 1 2] 3 1 4 4 2 42 Fax [02 1 2] 3 1 4 4 2 44 Darülaceze Cad. N o :9 Şişli / İstanbul sales@ gch.com .tr w w w .g ch .co m .tr

Tel [02 1 2] 3 6 8 12 34 Fax [0212] 3 6 8 10 0 0 Taşkışla Cad. No. 1 3 4 4 3 7 Taksim / İstanbul İstanbul.regency@ hyatt.com w w w .İstanbul.reg en cy.hyatt.com

Tel [02 6 4] 5 8 2 21 0 0 Fax [02 6 4] 5 8 2 21 01 Sahilyolu S apanca / Adapazarı info@ richmondnua. co m w w w .richm ondnua .com

Tel [0 2 1 2 ] 3 7 0 2 0 2 0 Fax [0212) 3 7 0 2 0 70 Barbaros Bulvarı 165 Balm um cu 3 4 3 4 9 Beşiktaş / İstanbul sales@ theplazahotel .co m .tr

BYOTELL

D ED EM A N İSTAN B UL

(

m

GÜRAL SAPANCA VVELLNESS PARK (***")

İSTANBUL M ARRIO TT HOTEL ASIA (*****)

SHERATON İSTANBUL MASLAK HOTEL (*****)

THE R ITZ-CARLTON, İSTANBUL {“ ***)

Tel [0264] 5 9 2 2 4 0 0 -5 9 2 3 3 2 3 Fax [0264] 5 9 2 0 9 32 Kırkpınar / S apanca info@ guralsapanca.com w w w .guralsapanca.com

Tel [0216] 5 7 0 0 0 0 0 (Pbx) Fax [0216] 4 6 9 9 9 9 9 Kayışdağı C ad. No:1 3 4 7 5 2 Kozyatağı / İstanbul w w w .m arriottistanbulasia.com

Tel [02 1 2] 3 3 5 9 9 9 9 Fax [02 1 2] 2 8 5 0 9 51 Büyükdere Cad. No:49 3 4 3 9 8 Maslak / İstanbul in fo@ sheratonistanbulm aslak.com w w w .sh eraton.com /istan b ul

Tel [02 1 2] 3 3 4 4 4 44 Fax [02 1 2] 3 3 4 4 4 55 Süzer Plaza, Elm adağ 3 4 3 6 7 Şişli / İstanbul rc. istrz. reservations@ritzcarlton.com w w w .ritzcarlton.com

m

D E D E M A N İS T A N B U L

)

Tel [02 1 6] 571 61 0 0 Fax [02 1 6] 571 61 10 Kozyatağı Saniye Ermutlu Sok. No. 3 Kadıköy / İstanbul info@ byotell.com .tr w w w .byotel I.c o m .tr 146

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

Tel [02 1 2] 3 3 7 4 5 0 0 Fax [0212] 2 7 5 11 0 0 Yıldız Posta C ad. 5 0 3 4 3 4 0 B eşiktaş / İstanbul istanbul@ dedem an.co m w w w . d e d e m a n .com

Telephone: International code for Turkey: 90. İstanbul area codes: European side 212, Asian side 216. For intercity calls within Turkey first dial ’O', then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial '00'.


T

I T

A

N

I C

BUSINESS HO TEL t < ri A N K 1) I

A A . i—A.

TITANIC BUSINESS HOTEL İSTANBUL - ASI A ("***)

ATAKÖY M ARİNA HOTEL

GRAND YAVUZ

LARESPARK HOTEL

m

m

TA K SİM SOUARE HOTEL (****)

IBIS İSTANBUL

m

Tel [0216] 3 0 9 6 8 6 8 - 4 5 3 5 0 50 Fax [02 1 6] 3 0 9 8 4 84 Barbaros Hayrettin Paşa Cd. No: 43 34880 Kartal / İstanbul reservat io n .business@ titanic.c o m .tr w w w .tita nic.co m .tr

Tel [0212] 5 6 0 41 10 Fax [0212) 5 5 9 4 9 0 5 Sahil Yolu. 3 41 58 Ataköy / İstanbul reservations@atakoymarinahotel.com.tr www. atakoymarinahotel.c o m .tr

Tel [0212] 5 1 7 17 12 Fax [0212] 5 1 7 82 69 Piyerloti cad. N o :7 1 /B 3 41 26 Sultanahmet / İstanbul www.grandyavuzhotel .com

Tel [02 1 2] 3 1 3 51 0 0 Fax [0 2 1 2 )3 1 3 51 51 T o pçu C ad. No: 23 Taksim / İstanbul reservation.istanbul@laresparkhotel.com w w w .laresparkhotel.co m

Tel [0212] 2 9 2 6 4 4 0 (Pbx) Fax [02 1 2] 2 9 2 6 4 4 9 Sıraselviler Cad. No: 15 Taksim / İstanbul info@ taksim squarehotel.com .tr w w w .taksim sguarehotel.c o m .tr

Tel [0212] 4 1 4 3 9 0 0 Fax [02 1 2] 4 1 4 3 9 2 9 Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 56 Zeytinbumu / İstanbul w w w .ibish o te l.co m w w w . accorho tels .com

T h eM arm ara

-

HOTEL LES OTTOM ANS (Ali the Stars in the Sky)

NOVOTEL İSTANBUL

TH E M A R M A R A PERA

m

Tel [02 1 2] 4 8 3 3 0 3 0 Fax [02 1 2] 4 8 3 3 0 4 5 Nadide C ad. G ünay Sok. Merter / İstanbul info@ guneshotel.c o m .tr w w w .gun esh o te l.c o m .tr

Tel [0 2 1 2 )4 1 4 3 6 0 0 Fax [0212] 4 1 4 3 6 36 Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 56 Zeytinbumu / İstanbul w w w .n o vote l.com w w w .a ccorho tels.com

Tel [0212] 251 4 6 46 Fax [0212] 2 4 9 8 0 3 3 M eşrutiyet C ad. 3 4 4 3 0 Tepebaşı / İstanbul pera - info@ them arm arahotels.com w w w .them arm arahotels.com

Tel [02 1 2] 3 5 9 15 0 0 Fax [0212] 3 5 9 15 4 0 Muallim Naci Cd. No:68 34345 Kuruçeşme - İstanbul / Turkey info@ lesottom ans.com .tr w w w .leso tto m a n s.co m .tr

ORSEP ROYAL HOTEL

THE MARM ARA ŞİŞLİ (****)

A IRPORT HOTEL TAV (S)

Tel [0212] 511 8 5 85 Fax [0212] 5 1 9 6 6 63 Hocapaşa Mah. Nöbethane Cad. No: 10 34113 Sirkeci / İstanbul info@ orseproyalhotel .com w w w .orseproyalhotel.com

Tel [0212] 370 94 00 (pbx) Fax [0213] 2 9 2 3 3 15 Ortaklar Cad. No: 3 0 34384 Mecidiyeköy / İstanbul sisli - info@themarmarahotels .com www.themarmarahotels.com mireservation@themarmarahotels.com

Tel [02 1 2] 5 2 7 6 7 67 Fax [0 2 1 2 )5 1 9 8 7 63 Hobyar Mah.Hamidiye Cad. No:64 3 44 50 Eminönü / İstanbul info@ worldparkhotel.com w w w .w orlpa rkh o te l.co m

Tel [0212] 4 5 8 98 0 0 Fax [0212] 4 5 8 9 8 3 0 Yeniçeriler Cad. No:85 3 4 1 3 0 Beyazıt / İstanbul saray.res@ barcelo.com w w w .b a rce lotu rke y.com

T IT A N IC C IT Y HOTEL IS T A N B U L -TA K S İM ( " " * )

DİVAN CITY İSTANBUL

HOTEL M ONTE BAIA

m

m Tel [0224] 2 8 5 2 3 8 3 Fax [02 2 4] 2 8 5 2 2 0 2 2. Oteller Bölgesi, Uludağ / Bursa m onte@ hotel-baia.com w w w .baiahotels.co m

A IRPORT ADELA HOTEL

ERESİN TAXİM HOTEL

YENİŞEHİR PALAS

m

HOTEL VICENZA İSTANBUL m

R A M A D A İS T A N B U L O LD C ITY

m

r —>

r~ )

Tel [0212] 5 0 3 31 3 3 Fax [0212) 5 0 3 4 2 72 Londra Asfaltı N o:38, A taköy / İstanbul info@ adelahotel .c o m .tr w w w .adelahotel .com .tr

Tel [0212] 2 5 6 0 8 0 3 Fax [0212] 2 5 3 2 2 47 Topçu Cad. No: 16 34437 Taksim / İstanbul eresin@ eresintaxim.c o m .tr ww w .eresintaxim .com .tr

Tel [0212] 5 2 0 17 01 Fax [0212] 5 2 0 51 93 Fevzıye Cad. No: 3 34470 Şehzadebaşı / İstanbul info@hotelvicenzaistanbul .com v\w w .hotelvicenzaistanbul.com

Tel [0212] 631 2 0 20 Fax [0212] 5 2 3 4 8 42 Millet C ad. N o:82 Fındıkzade / İstanbul ramada@ ram adaistanbul.com www . ram adaistanbul.com

Tel [0212] 252 71 60 (10 Hat - Lines) Fax [0212] 2 4 9 75 07 Meşrutiyet Caddesi Oteller Sk. No: 1-3 800 50 Tepebaşı / İstanbul yenisehirpalas@yenisehirpalas.com w w w .yenisehirpalas.com

A NTİK HOTEL İSTANBUL (****)

ERESİN TAXİM PREMİER

KALYON HOTEL İSTANBUL (****)

R IC H M O N D İSTANBUL

AKGÜN HOTEL

rn

m

d

Tel [02 1 2] 2 5 6 0 8 0 3 Fax [0212] 2 5 3 2 2 4 7 Topçu Cad. No: 16 3 44 37 Taksim / İstanbul eresin@ eresinprem ier.com .tr w w w .eresinprem ier.com .tr

Tel [02 1 2] 5 1 7 4 4 0 0 Fax [0212] 6 3 8 11 11 Sultanahmet Sahilyolu No: 34 3 4 1 2 2 İstanbul kalyon@ kalyon.com www .kalyon.com

Tel [02 1 2] 2 5 2 5 4 6 0 Fax [02 1 2] 2 5 2 9 7 07 İstiklal Cad. No: 4 4 5 Tünel B eyoğlu / İstanbul info@ richm ondhotels. c o m .tr w w w . richm o n dh o te ls.c o m .tr

Tel [0212] 6 3 8 5 8 5 8 Fax [0 2 1 2 )6 3 8 5 8 6 5 Ordu Cad. Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt / İstanbul info@ antikhotel.com wvwv.antikhotel.com

Um Ottomam

(™ )

BARCELÖ SARAY

r~ )

Tel [02 1 2] 3 3 7 4 9 0 0 Fax [0212] 3 3 7 4 9 4 9 Büyükdere Cad. No:84 3 4 3 9 8 G ayrettepe / İstanbul divancity@ divan.com .tr w w w .d iva n.co m .tr

.)

GÜNEŞ HOTEL M ERTER (~ ~ )

VVORLD PARK HOTEL

m

Tel 10212] 238 90 90 (pbx) Fax [02 1 2] 2 3 5 4 7 47 Lamartin Cad. No: 47 34437 Taksim / İstanbul w w w .tita nic.co m .tr

r

Tel [02 1 2] 6 3 8 2 8 3 8 Fax [0212] 6 3 8 2 8 6 0 O rdu C ad. Hazinedar Sok. N o :6 Beyazıt / İstanbul akgunlaleli@ superonline.com w w w .akguntravel.com

Tel [0212] 4 6 5 4 0 3 0 Fax [0212] 4 6 5 4 7 3 0 Atatürk Havalimanı Dış hatlar Terminali Yeşilköy / İstanbul airporthotel@ bta.com .tr w w w . airporthotelistanbul.co m

ANSEN 130 SUITES HOTEL & RESTAURANT (S) Tel [02 1 2] 2 4 5 8 8 0 8 Fax [0212] 2 4 5 71 79 Meşrutiyet Cad. Ansen 130 3 4 4 3 0 Tepebaşı Tünel info@ ansensuites.co m w w w .a nsensuites.com

BEBEK OTEL (S) Tel [02 1 2] 3 5 8 2 0 0 0 Fax [02 1 2] 2 6 3 2 6 3 6 Cevdetpaşa Cad. No: 34 8 0 8 1 0 B eb e k / İstanbul bebekhotel@ bebekhotel.c o m .tr w w w .b e be kh ote l.com .tr 1 2 / 2 0 0 8 S K Y L IF E 1 4 7


İSTANBUL GUIDE

■ Restaurants / Restoranlar

BENTLEV OTEL (S)

ADANA DOSTLAR RESTAURANT

ANGEL BLUE BALIK RESTAURANT

C O M P A SS RESTAURANT & BAR

HAMDI RESTAURANT

"İyi y e m e k, iyi m ekan , iyi m ü zik ...”

Tel [02 1 2] 291 7 7 3 0 (p b x ) Fax [02 1 2] 291 77 4 0 Halaskargazi C ad. No: 75 8 0 2 2 0 Harbiye / İstanbul istanbul@ bentley-hotel.com w w w . bentley- h o te l.com

Tel [02 1 6] 4 7 2 9 0 9 3 -9 4 -9 5 Fax [0 2 1 6 )4 7 2 9 0 96 Yenisahra Mah. Halk Cad. No:31 Kadıköy / İstanbul w w w .a d an a do stlar.co m

Tel [0212] 2 2 9 2 5 2 5 Fax [02 1 2] 2 2 9 6 6 0 0 Rumeli Hisarı Baltalimanı Cad. No: 82 Sarıyer / İstanbul info@ angelblue.com .tr w w w .a n ge lb lu e.co m .tr

Tel [0216] 309 68 68 (pbx) [0216] 453 50 50 Fax [0216] 3 0 9 8 4 84 Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No: 43 34880 Kartal / İstanbul w w w .tita nic.co m .tr

Tel [0212] 512 54 24 - 526 12 42 Fax [0212] 5 2 8 4 9 91 Tahmis Cad. Kalçın Sok. Eminönü / İstanbul info@ hamdirestorant.c o m .tr www .ham direstorant.com .tr

Tel [0212) 2 4 3 6 5 6 5 Refik Saydam Cad. No: 15-A Beyoğlu / İstanbul info@ kazablankarevan .com www .kazablankarevan.com

HARVARD CAFE

KONYALI LOKANTASI

KAZABLANKA REVAN

cokco< "The best Thai cuisine in town"

V üzeO ler ERESİN CROVVN HOTEL (S)

ADANA YÜZEVLER KEBAP GÖZTEPE

BEYTİ RESTAURANT

ÇOKÇOK THAİ RESTAURANT & BAR

Tel [0212) 6 3 8 4 4 28 Fax [0212] 6 3 8 0 9 33 K üçük Ayasofya C ad. 4 0 Sultanahm et / İstanbul e resin@ eresincrow n.com .tr w w w .e re sin cro w n .co m .tr

Tel [0216] 3 5 5 18 8 0 Fax [02 1 6] 4 6 7 5 9 0 8 Tütüncü M ehm et Efendi Cad. No: 21 G öztepe / İstanbul info@ adanayuzevler.com.tr w w w .yuzevler.com .tr

Tel [02 1 2] 6 6 3 2 9 9 0 -9 1 -9 2 Fax [0212] 6 6 3 2 9 95 O rman Sok. No: 8 Florya / İstanbul beyti@ beyti.com w 'w w .beyti.com

Tel [0212] 2 9 2 64 96 Tepebaşı Meşrutiyet Cad. 51 Beyoğlu / İstanbul w w w .co kco k.co m .tr

Etiler: [0212] 2 8 7 10 51 Nişantaşı City's: [0212] 3 7 3 2 8 0 0 citys@ harvardcafe.com .tr w w w .ha rva rdca fe .co m .tr

Tel [02 1 2] 3 5 3 0 4 5 0 Fax [0212] 3 5 3 0 4 49 K anyon - Büyükdere Cad. No: 185 Kat: 1. Levent / İstanbul kanyon@ konyalilokantasi.com www.konyalilokantasi.com

r k ö ^ k /v ? ] Mediterranean Grili www.kosebasi.com.tr

pV

ERTEN KONAK (S)

ADANA YÜZEVLER KEBAP ETİLER

BOSTANCI GÜNAYDIN RESTAURANT

SAMATYA-KALAMIŞ-ETİLER-MARİNE

Tel [0212] 4 5 8 5 0 0 0 Fax [0212] 4 5 8 5 0 3 0 Akbıyık Değirmeni Sk. No: 8 /1 0 S ultanahm et / İstanbul w w w .e rte nko n ak.co m

Tel [0212] 2 8 7 01 01 Fax [02 1 2] 3 5 8 6 0 6 0 Nispetive Cad. N o :70 Etiler / İstanbul info@ adanayuzevler.c o m .tr w w w .yüzevler.c o m .t r

Tel [02 1 6] 4 1 7 9 2 0 9 Fax [0216] 4 8 9 18 0 7 Kozyatağı Şube-[0216] 411 68 75 Acarkent Şube-[0216] 485 39 39 Istinye Park Butcher Shop Steak House-[0212] 345 57 81-82

Tel [0212] 5 2 9 0 8 3 3 -3 4 Fax [0212] 5 2 9 0 8 11 Samatya Merkez G üm üşyüzük Sok. No: 7 Sam atya / İst samatya@ develikebap.com w w w .d e velikeb a p.co m

HOTEL SULTANHAN (S)

ADANA YÜZEVLER KEBAP ADANA

BOĞAZİÇİ BO RSA RESTAURANT

FENER BALIK LOKANTASI AYESTEFANOS LİGHT HOUSE

Tel [0 2 1 2 )5 1 6 3 2 32 Fax [0212] 5 1 6 5 9 95 Piyerloti C ad. No: 15 3 4 1 2 2 Sultanahm et / İstanbul info@ hotelsultanhan .com w w w .h o te lsu lta nh an .com

Tel [03 2 2] 4 5 4 75 13 Fax [03 2 2] 4 5 9 4 7 37 Ziyapaşa Bulvarı Yüzevler Apt. Zemin Kat. N o :25 /A Adana info@ adanayuzevler.c o m .tr w w w .yuzevler.com .tr

Tel [0212] 2 32 4 2 0 1-02 Fax [0212] 2 96 4 8 74 Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye / İstanbul info@borsarestaurants.com w w w .borsarestaurants.com

Tel [02 1 2] 6 6 2 7 0 70 Fax [0212] 5 7 4 2 2 2 0 Feneryolu C ad. 3 4 1 4 9 Yeşilyurt - İstanbul / Türkiye fener@ fenerlokantasi.com .tr w w w .fenerlokantasi.c o m .tr

LU

Q

^

DEVELİ RESTAURANTS

Among Worlds Top 50 Restaurants' W

İSTANBUL PARK FORA (FİSH REST.)

Levent +90 [212] 270 24 33 Reına +90 [212] 258 06 83 Fenerbahçe +90 [216] 363 58 56 Tel [0212] 265 50 63 - 6 7 Nişantaşı +90 [212] 230 38 68 Fax [0212] 265 50 67 Beylikdüzü +90 (212) 886 66 99 Muallim Naci Cad. Cemil Topuzlu Parkı Ankara +90 [312] 446 59 59 içi No: 54-A 80820 Ortaköy / İstanbul İzmir +90 [232] 278 28 06 info@parkfora.com Denizli +90 [258] 215 12 14 w w w .parkfora.com info@kosebasi.com .tr

IT’S A JO K E

LONGTABLE - BURJUVA BAR

The M o s t Surprising C a fe İn The City

The C oolest R estaurant & Bar İn The City

Tel [02 1 2] 3 7 3 2 3 0 0 - 01 Teşvikiye C ad. No: 162 City's Alışveriş Merkezi Kat: 5 No: 5 04 Nişantaşı - İstanbul / Turkey

Tel [0212] 2 24 81 81 Teşvikiye Cad. No: 123 The Sofa Hotel Lobby Katı 3 43 67 Nişantaşı-İstanbul / Turkey

r n e

SH HOTEL LUSH HIP HOTEL (S)

AL JAM AL

Tel [0212] 2 4 3 9 5 95 Fax [02 1 2] 2 9 2 15 6 6 Sıraselviler Cad. No: 12 Taksim / İstanbul info@ lushhotel.co m w w w . lu shhotel.co m

Best Lebanese Restaurant w ith Belly Dancers Tel [02 1 2] 2 1 9 6 5 3 0 - 31 M açka Demokrasi Parkı içi Kadırgalar Cad. (Ex Cahide) M açka - İstanbul / Turkey w w w .ca h ide ca ba re t.co m

148

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

KOSHER CUİSİNE CARNE RESTAURANT

GELİK RESTAURANT

KANDİLLİ BO RSA RESTAURANT

LUCCA RESTAURANT

Tel [02 1 2] 241 8 5 85 Fax [0212] 241 8 5 8 5 Halaskargazi Cad. N o:53 Harbiye / İstanbul info@ carne.com .tr w w w .ca m e .co m .tr

Tel [02121 4 4 4 7 9 9 9 Fax [0212] 5 6 0 72 85 K ennedy C ad. A taköy Sahil Yolu A taköy / İstanbul gelik@gelik.com.tr w w w .gelik.com .tr

Tel [0216] 4 6 0 0 3 0 4 Fax [02 1 6] 4 6 0 0 3 10 Kandilli.M a h - Vaniköy Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul info@ borsarestaurants.com w w w .borsarestaurants.com

Tel [0212] 2 5 7 12 55 Fax [0212] 2 5 7 12 6 6 Cevdet Paşa Cad. No: 5 1/B B ebek / İstanbul info@ luccastyle.com w w w .luccastyle.com


A V M / Shopping Centers

■ E m e rg e n c y

İT îK e M editeıranean Grili Turkiy^JÇreece • Israel

A m b u la n c e

Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire

LUSH BRASSERIE Tel [0212) 2 9 2 16 11 Fax [0212) 2 9 2 15 6 6 Sıraselviler cad. No: 12 T aksim / İstanbul info@ !ushbrasserie.com w w w .lushbrasserie.com

NAZ TURKİSH CUISINE

SALTANAT RESTAURA NT

Now, it's your tum to b e spoiled Nazlanm ak sizin d e hakkınız

Tel [02 1 2] 6 0 4 15 0 0 Fax [02 1 2] 4 4 5 01 73 Holiday Inn İstanbul Airport North Hotel içi Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad No: 35 34217 Bağcılar / İstanbul info@ hiistanbul-airportnorth.com w w w .hiistanbul -airportnorth .com

Tel [0212] 3 2 6 11 75 Bayıldım Cad. No: 2 M açka / İstanbul naz@ nazturk.com w w w .nazturk.com

fetarbd [0212] 284 84 78-79 Isiarfcul Asia [0216] 467 32 47 Ankara [0312] 426 01 41-491 65 64-241 00 92 İzmir [0232] 441 19 29 Busa [0224] 549 20 75 Bodrun (Tı^bükj) [0252] 377 01 60 Alhens - Greece [0030] 210808 44 18 Thesetonki - Greece [0030] 2310 515 600 Tei-Aviv-Herzelia-lsfael [00972] 9 972 81 91

Tel: 110 (Ali över Turkey) T o urism p o liç e

Tel: 527 45 03 G e n d a rm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) ■ To urism In fo rm a tio n

Turizm Danışma A tatü rk A irport

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 465 30 00 H arbiye Tourism Inform ation

Tel: 233 05 92 MABEYİN RESTAURANT

PARK AVENUE VVORLD CUISIN E A T İTS BEST

Tel [02 1 6] 4 2 2 5 5 8 0 Fax [0216] 321 4 6 48 Eski Kısıklı Cad. No: 129 Kısıklı / İstanbul info@ mabeyin.com w w w .m abeyin.com

Tel [02 1 2] 3 5 3 0 8 0 0 Fax [0212] 3 5 3 0 8 0 5 Kanyon Avm. Kat.1 Levent / İstanbul w w w . parkavenue .co m .tr

SALOMANJE İSTANBUL

Tel [02 1 2] 3 2 7 3 5 77 [02 1 2] 3 2 7 3 5 78 Atiye Sok. Belkıs Apt. 4 / 1 - 2 Teşvikiye / İstanbul salon@ salom anje.c o m .tr w w w .sa lo m a nje.co m .tr

Tel [0212] 361 59 00 Fax [0212] 2 5 3 2 2 4 7 Topçu Cad. No: 16 Taksim / İstanbul in fo@ hideoutistanbul.co m w w w . hideoutistanbul.com

S irkeci Tourism Inform ation

Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: 511 58 88

M

S u ltan a h m et S q u are Sultanahmet

SCHILLER

Meydanı Tel: 518 18 02

C H I E M S E E

te a - c o ffe e - w in e

E G E ’n in G U R M E S I M A RIA’NIN BAHÇESİ RESTAURANT Te! (0216] 5 1 9 9 8 19 Küçükyalı Sahil Yolu Bostancı / İstanbul info@ marianinbahcesi.com w w w . m arianinbahcesi.com

K arakö y S e a P ort

Karaköy Limanı Tel: 249 57 76

R A IN F O R E S T C A F E İS T A N B U L

SCHILLER CHIEM SEE

Y A V U Z İS K E N D E R O Ğ L U

A sso ciation of

Tel [0212] 3 4 5 62 62 Fax [0212] 3 4 5 6 2 70 Istinyebayın Cad. Istinye Park Avm. Istinye - Sarıyer / İstanbul info@ rainforestcafe .c o m .tr w w w .rainforestcafe.c o m .tr

Bağdat [0 2 1 6 )3 6 0 4 2 41 Beyoğlu [0212] 2 4 9 0 7 12 Cevahir [0212] 3 8 0 12 90-91 Profile [0212] 211 28 71-73 M Köy [0212] 2 75 12 36-37 info@ schiller-chiemse.com.tr ww w .schiller-chiem se.com .tr

K E B A P Ç I İS K E N D E R

Turkish Travel A g e n cie s

Tel [0212] 236 55 71 Fax [0212] 236 55 74 Süslü Karakol. Yıldız Yolu No: 6 Beşiktaş / İstanbul info@kebapciiskender.com.tr www.kebapciiskender.com.tr

TURSAB Dikilitaş Beşiktaş, Tel: 259 84 04 T h e Turkish Touring and

sushico

A u to m o b ile C lub

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office-Merkez) Tel: 282 81 40

İSTANBUL: Altunlzade, Ataköy. Ataşehir, As t orta, Kanyon. Kemerburgaz. Levent.

■ M u s e u m s / Müzeler

W

. A rcheo log ical M u seu m

MAVİ BALIK RESTAURANT Tel [02 1 2] 2 6 5 54 8 0 Fax [02 1 2] 2 5 7 9 9 67 Muallim Naci Cad. N o:64/A K uruçeşm e / İstanbul info@ mavibalik.com w w w .m avibalik.com

SAHAN S aha n V eg a Tel [02 1 6] 3 1 5 3 6 3 6 Fax [0216] 3 1 5 3 7 90 Barbaros Mah. Halk Cad. No: 12 Ataşehir-İstanbul / Turkey info@ sahan.com.tr w w w .sahan.com .tr

S U S H İC O C H IN E S E İN T O W N Casual Far Eastem Dining

C AROUSEL ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ

Kanyon: [0212] 353 09 70 Kanyon AVM Nişantaşı: [0212] 234 98 80 Teşvikiye cad No: 133 Suadiye: [0216] 372 75 72 Bağdat cad. No: 466 w w w .s u sh ico .c o m .tr

Tel [02 1 2] 5 7 0 84 34 Fax [0212] 5 8 3 6 6 76 Halit Ziya Uşaklıgil Cad. No: 1 3 4 7 1 0 Bakırköy / İstanbul info@ carousel.c o m .tr w w w . carousel .co m .tr

İSTANBUL

tdâti E T

M USAFIR INDIAN R ESTAURANT Tel [0212] 2 3 5 2 7 41 Receppaşa Cad. N o :7/C Talimhane - Taksim / İstanbul musafir.restaurant@ gmail.com w w w .musafirindian .com w w w . hintlokantasi .com

S A LO O N R E S TA U R A N T BAR S p e c ia l Italian Tel [02 1 6] 4 1 6 5 0 5 0 Fax [0216] 4 1 6 8 8 5 6 B ağdat C ad. Uras Apt. No: 4 4 8 / 2 A Suadiye / İstanbul saloon@ saloon-bar.com w w w .sa lo on -b a r.com

V E

K E B A P

CEVAHİR T"

Is THE LAROeST SHOMNO CENVtf. İN TURKET

EV İ

TESTİ ET VE KEBAP EVİ

CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE M ERKEZİ

Tel [0216] 4 7 4 4 6 6 0 Prof.Fahrettin Kerim G ökay C ad. N o :6 8 1 1 9 0 Altunizade / İstanbul testi@ testi.com.tr w w w .te sti.com .tr

Tel [0212] 3 6 8 6 9 0 0 B üyükdere Cad. No: 22 3 4 4 0 0 Şişli / İstanbul info@ istanbulcevahir.com w w w .istanbulcevahir.com

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Osman Hamdi Bey Yokuşu Gülhane, Tel: 520 77 40 09.00-16.30, closed Mondays. The museums, each of vvhich consists of a main building and annex, house rich collections extending from prehistory to Byzantium and including the sarcophagus of Alexander the Great as well as finds unearthed at Troy. Ana bina ve ek bina olmak üzere iki ayrı yapıdan oluşan müzeler, prehistoryadan Bizans'a uzanan, aralarında İskender Lahti'nin ve Troya buluntularının da yer aldığı çok zengin bir koleksiyona sahip. 1 2 / 2 0 0 8 S K Y L IF E 1 4 9


İSTANBUL GUIDE A tatürk M u seu m

closed Mondays pazartesi kapalı

Atatürk Müzesi Şişli, Tel: 240 63 19

N aval M u seu m A viation M u seu m

Hava Kuvvetleri Müzesi /eşilköy Tel: 662 85 52

closed Mondays pazartesi kapalı

Deniz Müzesi, Beşiktaş, Tel: 327 43 45 09.00-17.00, closed Mondays and Tuesdays cuma ve salı kapalı

B yzan tin e G re a t P alace M o s a ic M u seu m

İş B ankası M u seu m

O rhan K em al M useum

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, Sultanahmet, Tel: 518 12 05 09.00-16.30, closed Mondays / pazartesi kapalı

İş Bankası Müzesi Hobyar Mahallesi Bankacılar Caddesi No: 2 Bahçekapı - Eminönü Tel: (0212)511 13 31

Orhan Kemal Müzesi Akarsu Caddesi No/32 Cihangir Tel: 292 92 45 10:00-17:00, open daily / her gün açık

C alligraph y M u seu m

M ilitary M u seu m

Hat Sanatları Müzesi Beyazıt, Tel: 527 58 51

Askeri Müze Harbiye, Tel: 232 16 98 09.00-16.30, closed Mondays and Tuesdays pazartesi ve salı kapalı This museum is host to regular concerts by the Mehter band playing Ottoman military music. Müzede düzenli olarak Mehter takımı konser veriyor.

C hurch o f S t. S avio ur in C h o ra Kariye Müzesi

Edirnekapı, Tel: 631 92 41 09.00-16.30, closed VVednesdays çarşamba kapalı D o ğ an ç ay M u seu m

Doğançay Müzesi Beyoğlu, Tel: 244 77 70 H ag h ia S op hia

Ayasofya Müzesi Sultanahmet, Tel: 522 09 89 İstanbul M o d ern

Meclis-i Mebusan Cad. Uman İşletmeleri Sahası Antrepo No: 4 Karaköy, Tel: 243 43 18 10.00-18.00, closed Mondays / pazartesi kapalı İn Istanbul's first modem art museum you vvill find a selection of Turkish modern and contemporary vvorks ranging from the tum of the 20th century to the present day. İstanbul'un ilk modern sanat müzesinde, 20. yüzyılın başından günümüze Türk modem ve çağdaş sanatının seçilmiş yapıtları sergileniyor.

M u seu m

Osmanlı Bankası Müzesi Voyvoda Cad. (Bankalar Caddesi) Karaköy, Tel: 334 22 70

M u seu m o f Turkish

İstanbul Oyuncak Müzesi Ömerpaşa Cad. Dr. Zeki Zeren Sok. No: 17 Göztepe Tel: (0216) 359 45 50

Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet, Tel: 518 18 05-06 08.30-16.30,

T h e C ity M u s e u m

Şehir Müzesi Yıldız, Tel: 258 53 44

P era M u seu m

Pera Müzesi Meşrutiyet Cad. No: 141 Tepebaşı Beyoğlu, Tel: 334 99 00

M u seu m

Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi Harman Sok. Harmancı Giz Plaza Gültepe Levent, Tel: 281 51 50 Th e Post, Telep h o n e an d T e leg rap h (PTT) M useum

PTT Müzesi Postane Sok. Hobyar Mah. Zaptiye Cad. Eminönü (Büyük Postane’nin içinde / (in the Great Post Office) Tel: 519 19 99 R ahm i M . Koç Industrial M u seu m

an d Islam ic Art

1 5 0 S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

T h e A ş iy a n M u s e u m

Proje 4L Elgiz

İstanbul T o y M u seu m

M u seu m

Sadberk Hanım Müzesi Sarıyer, Tel: 242 38 13

Aşiyan Müzesi Bebek, Tel: 263 69 86

C o n te m p o ra ry Art

Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş, Tel: 261 42 98

S a d b e rk H anım

O tto m an B ank

M iniaturk

M u seu m o f P ainting and

Sabri Ataman Klasik Otomobil Müzesi Natoyolu Bosna Bulvarı No: 104 Çengelköy Üsküdar Tel: 329 50 30 09.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı

Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Dört büyük avlu ile çevrili köşklerden oluşan sarayda, Hazine Dairesi ve harem özellikle dikkat çekiyor. Sarayın bahçesindeki 6. yüzyıldan kalma Aya irini Kilisesi de ziyarete açık. TÜ R V A K C in e m a and T elevision M u seu m

TÜRVAK Sinema ve Televizyon Müzesi Beykoz, Tel: 425 19 00 Ural A tam an C lassic A u to m o b ile M u seu m

Imrahor Cad. Sütlüce, Tel: 222 28 82 (pbx) 10:00-18:00, open daily / her gün açık Miniaturk is the vvorld's largest miniature city, vvith models —on a scale of 1:25— of 105 historical structures. From classical antiquity to Byzantium, from the Seljuks to the Ottomans, many periods are represented. Dünyanın en büyük minyatür kenti olan Miniatürk’te, antikçağdan Bizans'a, Selçuklu'dan OsmanlI'ya uzanan tarihin önemli 105 eserinin 1/25 oranında küçültülmüş maketleri yer alıyor.

S culptu re

S abri A rtam C lassic A u to m o b ile M u seu m

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi, Hasköy, Tel: 369 66 00 - 01 02 10.00-17.00 vveekdays (closed Mondays) / hafta içi (pazartesi kapalı); 10.00-19.00 vveekends hafta sonu

T h e T a n zim a t M u seu m

Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 T o p k ap ı P alac e M useum

Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet, Tel: 512 04 80 09.00-17.00, closed Tuesdays / salı kapalı Reflecting the glory of the Ottoman era, the palace vvas built by Mehmet the Conqueror immediately after the conquest of İstanbul. İt consists of pavillions surrounded by four large courtyards, vvith the Treasury and the harem being of particular interest. Also open to visitors is the 6th-century Church of St. İrene in the palace grounds.

S akıp S abancı M u seu m

Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00

Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi Nuripaşa Cad. No: 81 Ferahevler / Tarabya Tel: 299 45 39 - pbx 11.00-18.00 only on Saturdays /sadece cumartesi günleri

Osmanlı döneminin görkemini yansıtan saray, İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan

VVom en’s L ib ra ry a n d In fo rm a tio n Ç e n te r F o u n d a tio n

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, Haliç, Tel: 534 95 50 Y ıldız P alac e M u seu m

Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 258 30 80 ■ P a la c e s / Saraylar B eylerbeyi P alac e

Beylerbeyi Sarayı, Beylerbeyi, Tel: 321 93 20 D o lm a b a h ç e P alac e

Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş, Tel: 258 55 44 236 90 00 09.00-17.30, closed Mondays and Thursdays pazartesi ve perşembe kapalı Construction of the palace began in 1842 at the command of Sultan Abdülmecid, and the edifice contains 43 salons and 285 rooms. With its inlay and marble. vvalls hung vvith oil paintings, and crystal marble bannisters, the palace has a dream-like atmosphere.


inşaatına 1842'de Sultan Abdülmecid'in emriyle başlanan sarayın 43 salonu ve 285 odası bulunuyor. Saray, kakma ve mermer işleri, duvarlardaki yağlıboya tabloları ve kristal mermer trabzanları ile düşsel bir mekâna dönüşüyor. Ih lam ur K asir / Ihlamur

Kasrı Beşiktaş, Tel: 261 29 91

■ M o s q u e s / Camiler B lue M o sq u e

Sultanahmet Camii Tel: 518 13 19 The Blue Mosque takes its name from the İznik tiles that adorn its interior. Mavi Cami olarak da bilinen yapı, adını içini süsleyen mavi İznik çinilerinden alır.

M a slak Kasirs / Maslak

S üleym aniye M o sq u e

Kasırları Maslak, Tel: 276 10 22

Süleymaniye Camii Prof. Sıddık Sami Onar Cad. Vefa, Tel: 514 01 39 Designed and built by Mimar Sinan, the most famous of Ottoman architects, this mosque vvas erected for Süleyman the Magnificent and is the largest mosque in İstanbul. OsmanlI'nın en ünlü mimarlarından Mimar Sinan’ın eseri olan cami, Kanuni Sultan Süleyman için yaptırılmıştır İstanbul'un en büyük camisidir.

Y e re b a ta n (Basilica) C istern

Yerebatan Sarnıcı

The cistern vvas built by the Byzantine Emperor Justinian in A.D. 542 on the other side of the Hippodrome to meet the Great Palace' vvater requirements, and novvadays it is a museum and an exhibition hail, as vvell as hosting concerts and poetry readings. 542 yılında Bizans İmparatoru Justinyen tarafından At Meydam'nın diğer tarafında bulunan ve Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılan sarnıç, bugün hem müze olarak kullanılıyor hem de sergi, müzik dinletisi ve şiir okumalarına da ev sahipliğini yapıyor. Yerebatan Cad. No: 13 Sultanahmet, Tel: 522 12 59 09.00-17.30, open daily her gün açık

C hrist C hurch

(Anglican) The Crimean Memorial Serdarı Ekrem Sok. 82 Tünel (Behind the Svvedish Consulate), Tel: 251 56

Eminönü Among the most majestic of the 'sultan' mosques on the seashore, this mosque is also knovvn for the pigeons vvhich crovvd its courtyard, and for the people vvho feed them. Deniz kıyısındaki sultan camilerinin en görkemlilerinden olan yapı, avlusundaki güvercinler ve onlara yem verenlerle de bilinir. ■ C h u rc h e s an d synagogues

Kilise ve sinagoglar A yios Y eorgios (G reek O rtho do x P atriarch al

Malta and Çadır Yıldız Köşkleri, Tel: 276 10 22

Sadrazam Ali Paşa Cad. 35 Fener, Tel: 531 96 70-6

alan bu ünlü kahve, Eyüp sırtlarından Haliç'i seyretmek için ideal bir yer. P rin c e s ’ Islan d s

D utch C hapel

(Union Church) İstiklal Caddesi Dutch Consulate Beyoğlu, Tel: 244 52 12 Sunday service in Engiish. İstikla l C a d d e s i İstanbul P resbyterian C hurch

Yusuf Kamil Paşa Sok. Moda, Tel: 449 39 74 N eve S halom (S ynagogue)

Şişhane, Tel: 244 75 66San A ntonio di P ad o va (C atholic)

Beyoğlu, Tel: 244 09 35 Sunday service in Engiish, Italian, Polish.

VVİth its historical streetcar running up and down the avenue from Taksim to the Tunnel, istiklal Caddesi hums vvith culture and entertainment that make it the heart of Beyoğlu and indeed of İstanbul. Taksim’den Tünel’e gidip gelen tarihi tramvayıyla istiklal Caddesi, kültür ve eğlence açısından Beyoğlu’nun ve hatta İstanbul’un kalbidir.

Adalar Perfect for those seeking to escape the hubbub of the city, these islands can easily be visited in a single day. Of the nine islands, the four largestKınalıada, Burgazada, Heybeliada and Büyükada-are called at in turn by most ferries. Şehrin karmaşasından kaçıp huzur bulmak isteyenlerin mekânı olan adalar, bir gün içinde kolayca gezilebilir. Vapurların çoğu sırayla dokuz adanın en büyük dördüne; Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'ya uğrar.

M a id e n ’s Tovver St. M a ry 's C ath ed ral

(Armenlan Patriarchate) Şarapnel Sok. No: 3 Kumkapı, Tel: 516 25 17

■ S i g h t s e e i n g Gezinti B osphorus C ruise

Boğaz turu İstanbul lies vvhere two continents and two seas meets, and its main artery is the Bosphorus. Fine shoreline houses knovvn as yalıs grace its shores, vvhile boat cruises and special ferry runs are a matchless way to enjoy the pleasures the Bosphorus has to offer. iki kıtanın ve iki denizin buluştuğu yerde kurulan İstanbul’a, Boğaz hayat verir. Yalılar bir dantel gibi kıyılarını süsler. Tekne turları ya da özel sefer yapan vapurlar, Boğaz’ın keyfini çıkartmak için birebirdir.

C hu rch o f St. G eo rg e) Y ıldız Kiosks: Şale,

Fransız romancı Pierre Loti’den

16 Sundays 10.00 a.m.

Y eni M o sq u e

Yeni Cami Yeni Cami Meydanı

Beyoğlu, Tel: 293 81 83, 09.00-20.00, open daily her gün açık

G a la ta Tovver

Galata Kulesi Büyük Hendek Sok.

Kız Kulesi Salacak Üsküdar, Tel: (0216) 342 47 47 12.00-01.00, closed Mondays / pazartesi kapalı This site of myth and legend, among the most important symbols of İstanbul, is now home to a restaurant and cafeteria. İstanbul’un en önemli simgelerinden biri sayılan efsanelerin mekânı, şimdilerde restoran ve kafeterya olarak hizmet veriyor. P iyerlo ti C o ffe e H o u se

Piyerloti Kahvesi Gümüşsüyü Cad. Karyağdı Sok. No: 5, Tel: 581 26 96 08.00-24.00 open daily / her gün açık

Taking its name from the French novelist Pierre Loti, an ardent friend of the Turks, this famous coffee house is an ideal place to view the Golden Horn from the slopes of Eyüp. Adını Türk dostu,

T h e S p ic e B a z a a r

Mısır Çarşısı You find shops selling spices, traditional appetizers and gifts here in Istanbul's second largest historical bazaar.

İstanbul'un ikinci büyük tarihi çarşısı olan Mısır Çarşısı'ndaki dükkânlarda baharatlar, geleneksel mezeler ve hediyelik eşyalar satışa sunuluyor. Tu rkish B ath

Hamam Cağaloğlu Bath Cağaloğlu Hamamı Tel: 522 24 24 Çemberlitaş Bath Hamamı Tel: 520 18 50 1 2 / 2 0 0 8 S K Y L IF E 151


G A Z IO S M A N I HABİBUBİ

;

' ‘~'^ J T ■

CIRCIR

B AY RA M 6 A5 A *,

M

\ jk

M

büyukdereT

E^ibbasi

^

CİHANGİR K a bd

Karaköy. Em inö nü

-

4 / i o Tarabya

IS TİN Y E .

Haydarpaşa Kadıköy

Üsk'tıdaı

t r*

A n M H is M " OOKSI

beyler beyi

^

K IS IK LI

>

CAVUŞI

İM R A N İY E

Ç A M L IC A

FERHAT

Batmanlar İst

KARTAL

pS O Ö A N Lİ

S a r ıa a z ı

C EVİZ Lİ vizhht

ŞÖ LSU Y U

Bıiyükada

.Mrftepe İst^

j

KA YIB DA Ğ I

ckalkoA

Heybehada

io e a lte p T ^.Suretyafiaşa İst,

tL T E P E ^

^ Idcaltepe İst

kuçUiîVau”

. t o v m , İS,

Burg atad a

0r ^ \ J

^C A D D E BO S TA N S O S T A h i t ! ^ V Suadiye b t ^

K 0 Z V A T 4 C !^ _

SAH^VYICEDIT

p g H

^ E N IS A H I

“ ■ ■V .

* ri>2GAi,t|D>*vx;t

. ^ • - paşah| hce

ÇUBUKLU

B EY K O Z

^^MM,NÂ60LUN

'

R u m e ti -- s a r i ..Hisarı

VA N IKO Y

:u l e l i Ç enyc'kûy

I KÜ P L Ü C E

FENERYO LU

'b u l g u r l u .

b u r h J L iy e

^ Ü SKÜ D AR W

|ODAİ

İC A D I

B eyle/bcyı

;

A rn a v u lk ö y 1

IRGAN-.

ILIGOJ s Istinye

Sarıyer

İL A K '

[/İflR E Ç B U R N U

GCİLtCPE ;AĞ LAYAN M EC ID IYE KO Y

/ŞİŞLİ ► f e r ik o y \ ^tURTULUŞja.

INKAP>

<r A

PIYflt E P A S A lOĞLij Taksim: X

B E V O G L U (X j

4

Bahçekoy

BA LA T

EyupJ *

SeyitN im İ T Ç IR P IC I ıfi Mıthatfiaşa

Bakırköy

^z n ^ D a r

aba

h u r

AT

K

h

GUNESTEPE

\G U N G

«AĞCILAR

Y E N IG U N

SINAN

KOCÎ

SULTAN CIFTLfG.1

GÜNEŞLİ

3AGC ILAR

Glar

IÖ S N Â

ba

"I

B A H Ç E L ŞEVLER

Mcş*:-'- ~

i r '« Şlf\»NEVL1 V, A Ç O B A N C E S ^ E .

ATAKÖY

Gürbüz

1 YAYINLARI I (0216) 374 24 44

0

3

THV Satış Ofisi

M etro Duracı (M etro Stop)

j

Tramvay Durağı (TramıvayStop)

Tramvay (Tramvvay) Demiryolu (Ralltvay)

Tren Durağı

(Turkish Airlines Sales O ffice ) Cadde (Road)

Otoyol I M otor vvay)

H afif Metro Duracı (UghtTubeStop)

Otoyol Numarası (Road \u m b e rs )

H afif M etro (LtghtTube) Metro (Metro)

KM

İSTANBUL

Y e n ıd o g a n

AHM !

FATİH

KURTKÖY

GUZELY/

(A İR P O R T )

S A B İH A G Ö K Ç E N H A V A L İM A N I

N E C İP FAZIL

G U LLU I

K A YN AR C A

İSTANE


J g rfİ

mm

Dünyanın her yerinde kendinizi star gibi hissedeceksiniz.

En prestijli havayolu birliklerinden Star Alliance'a katılan Türk Hava Yollan ile; şimdi her zamankinden daha ayncalıklısınız. Türk Hava Yolları'nın genç filosundaki 100'den fazla uçağı, dünyaca ödüllü servisi, konforu ve kalitesiyle dünyanın 140'dan fazla noktasına direkt, Star Alliance ayrıcalığıyla da dünyanın 960'tan fazla noktasına uçabilirsiniz. Üstelik dünyanın her yerindeki havalimanlannda, “özel yolcu salonu” hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Türk Hava Yolları'nın ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz.

TURK HAVA YOLLARI w w w .th y .c o m | UUU O 8 4 9

A S T A R A L L İA N C E M E M B E R


ANKARA - KAPADOKYA GUIDE

■ Hotels / Oteller

A m e tr o p o lita n

AKTİF M ETROPOLITAN HOTEL (*“ )

DEDEMAN ANKARA

SVVISSOTEL ANKARA

A PART HOTEL BEST

HOTEL MİDİ

r***)

r*~ ) Tel [0312] 4 0 9 3 0 0 0 (Pbx) Fax [03 1 2] 4 0 9 3 3 9 9 Yıldızevler Mah. Jo se Marti Cad. No: 2 0 6 5 5 0 Çankaya / Ankara ankara@swissotel.com w w w . ankara.sw isso tel.co m

m

D

Tel [0312] 2 9 5 4 5 45 Fax [0312] 2 8 4 4 2 42 O ğuzlar Mah, 4 8. Sok. N o .2 8 0 6 5 2 0 Balgat / Ankara info@ m etropolitanhotel.c o m .tr w w w .m etropolitanhotel.c o m ,îr

Tel [03 1 2] 4 1 7 6 2 0 0 Fax [0312] 4 1 7 6 2 14 A kay C ad. Büklüm Sokak 1 0 6 6 6 0 Ankara ankara@ dedem an.co m w w w .d e d e m a n .co m

r** ) Tel [0312] 4 4 6 8 0 8 0 Fax [0312] 4 4 6 8 0 9 0 U ğur M u m cu S ok. 71 G O P / Ankara reservation@ bestapart.com .tr w w w .besta pa rt.c o m .tr

Tel [03 1 2] 4 0 9 6 4 34 Fax [0312] 4 0 9 64 0 0 Karyağdı Sok. No: 4 0 Ç ankaya / Ankara rez@ m idihotel.com w w w .m id iho tel.co m

Tel [02 2 2] 211 77 0 0 Fax [02 2 2] 211 77 11 H oşnudiye Mah. Siloönü Sok. N o :5 2 6 1 3 0 Eskişehir w w w .ibish o te l.co m

ANKARA ETAP ALTINEL HOTEL (*****)

DEDEMAN CAPPADOCIA HOTEL

DİVAN M O M EN T ANKARA (****♦)

CAPITAL PLAZA HOTEL

LY K IA L O D G E K A P A D O K Y A

& C O NV E NTIO N Ç E N TE R ( ™ )

r ")

(****)

C APPADOCIA CAVE RESORT & SPA (S)

Tel [0312] 231 77 6 0 Fax [03 1 2] 2 3 0 2 3 3 0 G M K Bulvarı No. 151 Tandoğan / Ankara info@ altinelhotels .c o m .tr w w w .altinelhotels.com .tr

Tel [03 8 4] 2 1 3 9 9 0 0 Fax [0384] 2 1 3 21 58 Ürgüp yolu 2. km. 5 0 2 0 0 Nevşehir kapadokya@ dedem an.co m w w w .d e d e m a n .co m

Tel [03 1 2] 4 5 7 4 0 0 0 Fax [03 1 2] 4 5 7 4 0 4 0 Tunalı Hilmi G üniz Sok. N o:42 0 6 7 0 0 Kavaklıdere / Ankara divanankara@ divan.c o m .tr w w w .d iva n.co m .tr

Tel [0312] 2 8 7 6 0 6 5 Fax [0312] 2 8 4 44 34 K onya Yolu No: 84 Balgat / Ankara reserv@ hotelcapitalplaza.com w w w .hotelcapitalplaza.com

Tel [03 8 4] 2 1 3 9 9 4 5 Fax [0384] 2 1 3 5 0 92 P.O. B ox 4 8, TR-5 0 2 0 0 Nevşehir / Türkiye info@ lykialodge.com w w w .lykialod g e.co m

Tel [0384] 2 1 9 31 94 - 2 1 9 3 2 3 0 Fax [03 8 4] 2 1 9 31 97 Tekelli Mah. Göreme Cad. No:83 50240 Üçhisar / Nevşehir info@ ccr-hotels.com w w w .ccr-h o te ls.co m

ANKARA HİLTONSA

H ILTON KAYSERİ (*****)

A N K A R A H O T E L B E S T (****)

BW HOTEL 2000

m

Tel [0352] 207 50 00 Fax [0352] 207 50 50 Cumhuriyet Meydanı No: 1 38010 Kayseri sales.kayseri@hilton.com w ww.hilton.com

Tel 0 3 1 2 ) 4 6 7 0 8 8 0 0 3 1 2 ] 4 4 4 b est (2378) Fax 0 3 1 2 ] 4 6 7 0 8 85 195 A tatürk Bulvarı Kavaklıdere / Ankara reservation@ besthotel.c o m ,tr w w w .b esth ote l.c o m .tr

m

PERİ TO W ER HOTEL CAPPADOCIA (****)

CAPPA D O C IA CAVE SU ITES (S)

Tel [0384] 2 1 2 8 8 16 Fax [0384] 2 13 9 0 28 A dnan M enderes Blv. Otel Cad. No: 13 Nar Kasabası / Nevşehir info@ peritower.com w w w .peritow er.com

Tel [03 8 4] 271 2 8 0 0 Fax [03 8 4] 271 2 7 99 Gafferli Mah. Ünlü Sok, No: 19 G örem e / Nevşehir in fo@ cappadociacavesuites.com w w w .ca p pa d ocia ca vesu ites.co m

S H E R A T O N H O TE L &

RAM ADA ANKARA

r~ )

GO RDIO N HOTEL (S) Tel [0312[ 4 2 7 8 0 8 0 Fax [03 1 2] 4 2 7 8 0 85 Tunalı Hilmi C ad. Büklüm Sok. N o :5 9 Kavaklıdere / Ankara e f id an@ gordionhotel.com w w w .g o rd ion h ote l.com

Tel [0312] 4 5 5 0 0 0 0 Fax [03 1 2] 4 5 5 0 0 5 5 Tahran Cad. 12 0 6 7 0 0 Kavaklıdere / Ankara sales .ankara@hilton.co m w w w .ankara.hilton.com

Tel [0312] 4 1 9 9 0 01 Fax [03 1 2] 4 1 9 9 0 16 B estekar Sok. No: 2 9 0 6 6 8 0 Kavaklıdere / Ankara otel2 00 0 @ o tel2 0 00 .com w w w .o te l2 0 0 0 .co m

HOTEL

BİLKENT OTEL VE KONFERANS M RK. (*****)

AKAR INTERNATIONAL HOTELS (****)

CK FARABİ HOTEL (****)

C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****)

Tel [0312] 2 6 6 4 6 8 6 Fax [0312] 2 6 6 4 6 79 Bilkent 1 .Cad. 0 6 8 0 0 Bilkent / Ankara info@ bilkentotel .c o m .tr w w w .bilkentotel.c o m .tr

Tel [0312] 4 5 7 6 0 0 0 Fax [03 1 2] 4 5 7 61 0 0 Noktalı Sok. 0 6 7 0 0 Kavaklıdere / Ankara sheraton@ sheratonankara.com w w w .sh eraton.com /ankara

Tel [03 1 2] 2 3 2 10 10 Fax [0312] 2 3 2 2 0 0 6 Gazi M ustafa Kem al Bulvarı N o : 1 1 1 M altepe / Ankara info@ akarhotel.com w w w .akarhotel.c o m .tr

Tel [0312] 4 2 7 2 7 6 8 Fax [03 1 2] 4 2 7 78 51 Cinnah Cad. Farabi Sok. N o.3 4 Çankaya / Ankara info@ ckfarabihotel.com w w w .ckfarabihotel.co m

Tel [03 1 2] 4 2 8 2 0 0 0 Fax [03 1 2] 4 2 8 4 7 27 Tunalı Hilmi C ad. N o :66 0 6 6 8 0 / Ankara ramadaankara@ramadaankara.com w w w .ram adaankara.com

CROVVNE PLAZA ANKARA (*****)

SÜ RM ELİ ANKARA HOTEL

ANKARA PLAZA HOTEL

CLASS HOTEL

T O U R IS T H O TE LS & R E S O R TS

İLCİ RESIDENCE HOTEL (S)

r***)

m

Tel [0312] 231 76 6 0 (10 hat - Lines) Fax [0312] 2 2 9 51 76 Cihan Sok. N o :6 0 6 4 3 0 Sıhhiye / Ankara reservationankara@sunnelihotels.com w w w .surm elihotels.co m

Tel [03 1 2] 4 1 9 0 4 0 0 Fax [03 1 2] 4 1 9 10 19 B estekar Sok. N o:5 Kavaklıdere / Ankara info@ ankaraplazahotel.com w w w . ankaraplazehotel.co m

C A P P A D O C IA (****) Tel [0384] 271 2 4 3 0 Fax [03 8 4] 271 2 0 11 Müze Yolu Girişi G örem e / Nevşehir w w w .to uristho tel-g ore m e .com

Tel [03 1 2] 2 3 0 8 6 8 6 Fax [0312] 2 2 9 2 3 24 G .M .K Bulvarı No: 135 0 6 5 7 0 Tandoğan / Ankara info@ ilciresidence.com w w w .ilcire sid en ce .co m

Tel [03 1 2] 3 0 3 0 0 0 0 Fax [0312] 3 0 3 0 0 0 3 M evlana Bulvarı No: 2 0 6 3 3 0 Akköprü / Ankara info@ cpankara.c o m .tr w w w .cp a nka ra .com .tr 154

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

©

Tel [03 1 2] 4 6 6 18 5 0 Fax [0312] 4 2 6 9 9 85 B estekar Sokak N o. 6 4 0 6 6 8 0 Kavaklıdere / Ankara info@ classhotel.c o m .tr w w w .cla ssho tel.c o m .tr

Telephone: International code for Turkey: 90. Ankara area code: 312. For intercity calls within Turkey first dial 0', then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial '00'.


■ Restaurants / Restoranlaı Bulvarı 121, Tel: 231 55 72 E s e n b o ğ a A irp o rt In te rn a tio n a l T e rm in a l

Esenboga Havaalanı Dış Hatlar Terminali Tel: 398 00 0 0 / 1 5 7 8 LIMAK AM BASSADORE HOTEL (S)

KEBABİSTAN RESTAURANT G.O.P.

Tel [03 1 2] 4 2 8 4 8 4 8 Fax [0312] 4 2 8 3 4 3 4 B oğaz Sokak No: 19 0 6 7 0 0 Kavaklıdere / Ankara am bassadore@ lim akhotels.co m w w w . am b assa do re h ote l.com

Tel [03 1 2] 4 4 8 2 9 9 0 (pbx) Reşit G alip Cad. No: 58 G .O .P . / Ankara G ölbaşı [0312] 4 8 5 3 7 6 6 info@ kebabistan.c o m .tr w w w .ke b ab ista n.co m .tr

398 03 48

light shovvs are staged by illuminating the reliefs section by section. Müze binasının giriş katı duvarları Atatürk'ün bağımsızlık, gençlik ve sanatla ilgili sözlerini içeren rölyeflerle süslüdür. Rölyefler bölüm bölüm aydınlatılarak, ışık ve ses gösterileri yapılır. A ta tü r k ’s M a u s o le u m

Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe, Tel: 231 79 75

■ E m e rg e n c y A m b u la n c e

MEGA RESIDENCE HOTEL ANKARA (S) Tel [0 3 12[ 4 6 8 54 0 0 Fax [0312) 4 6 8 5 4 15 Tahran C ad. N o:5 Kavaklıdere / Ankara ankara@ m egaresidence.co m w w w .m eg a reside n ce.co m

KUKİ HOUSE

F ire

Tel [03 1 2] 4 2 7 14 0 0 Arjantin Cad. No: 18 G .O .P / Ankara Kuki House C epa Avm [0312] 2 1 9 6 6 88 w w w .ku ki.co m .tr

Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e

Tel: 527 45 03 G e n d a rm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u a rd

■ M useum s

yabancı devlet adamlarının

Müzeler

sundukları armağanların

kendisini ziyaret eden

sergilendiği bir müze. A n k a ra S ta te M u s e u m o f OUICK CHINA

P a in tin g an d S c u lp tu re

Q uick China G .O .P

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera - Ulus, Tel: 310 20 94 09.00-12.00: 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı This museum, vvhich houses vvorks of Turkish painting and sculpture, also organizes temporary exhibitions by local and foreign artists. Türk resim ve plastik sanatına ait yapıtların yer aldığı müzede, yerli ve yabancı sanatçılara ait geçici sergiler de düzenleniyor.

Tel [0312] 437 03 03 • 437 04 03 U ğur M um cunun Sok. 6 4 -B G .O .P Ouick China Çayyolu [0312] 242 25 15-16 Ouick China Bilkent Çenter 10312] 266 3000-01

www.quickchina.com .tr

ANKARA PARK FORA (FİSH REST.) Tel [0312)447 73 00 Fax [0312] 447 73 32 Nene Hatun Cad. No: 97 Gaziosmanpaşa / Ankara info@parkfora.com w w w .parkfora.com

Ankara Kavaklıdere (0312) 426 01 41 Ankara Pancra Avm. [0312) 491 65 64 Ankara Ümitköy - Çayyolu [0312] 241 0092 İstanbul [0212] 284 84 78 - [0216] 467 32 47 Izmr - AJsancak [0232] 441 19 29 Bırsa [0224] 549 20 75 Atina [0030)210 808 44 18 Selanik [0030] 2310 515 öOO terai [00972] 9 972 81 91

present day. Müzede Selçuklu döneminden günümüze Türk sanatından örnekler

Tel: 638 21 88 08.30-17.00, open daily / her gün Ancient pottery, tools of textile production and other items are exhibited here in a space in vvhich examples typical of each period are represented. Her dönemin karakteristik örneklerle temsil edildiği mekânda, eski çağlara ait çanak-çömlekler, tekstil

A ta tü rk an d th e W a r o f İn d e p e n d e n c e M u s e u m

üretim aletleri vb. eserler yer alıyor.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Anıtkabir Komutanlığı

M e v la n a M u s e u m

Anıttepe, Tel: 231 79 75

Mevlana Müzesi

This museum presents the

Mevlana Mah. Konya

battles of the Dardanelles

Tel: (332) 351 12 15

and Sakarya, the Great

The museum has manuscript

Offensive and the battle of

books of Mevlana's, Mevlevi

Dumlupınar (dubbed the

costumes and a large number of items from the

Battle of the Commander-inChief), together vvith the founding years of the Republic of Turkey and the period of Atatürk in a series of striking displays.

Mevlevi period as well as the grave of Mevlana. 10-5 Mondays, 9-5 other days of the week. Müzede, Mevlana'nın el yazması kitapları, Mevlevi kıyafetleri ve Mevlevi

Müze; Çanakkale, Sakarya,

■ T o u ris m In fo r m a tio n

M u s e u m o f th e

Büyük Taarruz ve

Turizm Danışma

R e p u b lic a n P e rio d

Başkomutanlık muharebelerini,

Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Devri Müzesi Tel: 342 10 10 8:30 to 5:30 daily except vveekends / Pazar hariç The entrance level of the museum building is decorated vvith reliefs containing quotations from Atatürk on youth, art and independence. Sound and

Türkiye'nin kuruluş yıllarını ve

dönemine ait pek çok eşya ile Mevlana'nın mezarı

Atatürk dönemini çarpıcı

birarada bulunuyor.

biçimde sunuyor,

Pazartesi 1 0 .0 0 - 17.00, dig'er günler 09.00-17.00

M in is try o f C u ltu re

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bahçelievler, İsmet İnönü Bulvarı 5

Tel [03 1 2] 4 6 7 7 9 21 [03 1 2] 4 2 6 4 4 77 Arjantin Cad. No: 19 G .O.P / Ankara w w w .ca fem iz.com .tr

of Turkish art from the

A ta tü rk C u ltu re Ç e n te r,

a n d T o u ris m

CAFEMİZ

kapalı The museum has examples

Yassıhöyük köyü Polatlı, 09.00-16.00, open daily / her gün A museum devoted to various objects belonging to Atatürk and the gifts presented to him by visiting men of State. Atatürk'e ait çeşitli eşyalar,

Tel [03 8 4] 2 1 9 2 2 2 0 Fax [03 8 4] 2 1 9 2 4 4 4 Tekelli Mah. No.1 5 0 2 4 0 U çhisar / Nevşehir info@ m useum - h o te l.com w w w .m use u m -h ote l.com

closed Mondays pazartesi

G o rd io n M u s e u m

Tel: 158 (Ali över Turkey)

MUSEUM HOTEL (S)

08.30-12.30; 13.00-17.00,

Gordion Müzesi

P o liç e

Tel: 155 (Ali över Turkey)

No: 4 Opera, Tel: 311 30 07

sergileniyor.

Tel: 112 (Ali över Turkey)

mm

Talat Paşa Bulvarı Ülkü Sk.

Seljuk period until the

T o u ris m P o liç e

Turizm Polisi Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tel: 384 06 06

E th n o g ra p h ic M u s e u m

Etnografya Müzesi

Tel: 212 83 00 T o u ris m In fo rm a tio n

Turizm Danışma Maltepe G.M.K

Ç e n g e lh a n R ah m i M . K oç

arasında ziyaret edilebilir.

M useum

Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mah. Depo Sok. No:1 Altındağ, Tel: 309 68 00

M T A , N a tu ra l H is to ry M useum

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat, 1 2 / 2 0 0 8 S K Y L IF E 1 5 5


ANKARA - KAPADOKYA GUIDE Tel: 287 34 30 09.00-17.00, open daily / her gün The museum exhibits fossils, minerals and rock examples from ali geological eras. Here you can see the assembled original skeleton of the Maraş

and include artifacts from the Neolithic city of Çatalhöyük, and sites dating from the Hittites and Urartians. Müzede, aralarında Çatalhöyük, Hitit ve Urartulara ait buluntuların da yer

elephant (Elephas

aldığı Anadolu arkeolojik eserleri, Paleolitik çağdan

indicus) dating from the second half of the first millenium BC, and the

başlayarak günümüze kadar kronolojik bir sırayla sergileniyor.

fossilized footprints M u s e u m o f th e

parliament and the War

A n k a ra C ita d e l

of great size in

of Liberation. An office in the building used by Atatürk is preserved in its original State. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu ilk

Ankara Kalesi Hisarparkı Caddesi The castle, vvhich has

vvith four minarets.

binadır. Müzede ilk meclis dönemine ve Kurtuluş Savaşı'na ait birçok eşya sergileniyor. Binada bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan çalışma odası ise ilk günkü haliyle muhafaza ediliyor.

found in Manisa belonging to people

R e p u b lic

who lived in Anatolia

Cumhuriyet Müzesi II. Türkiye Büyük Millet

■ S ig h ts e e in g / Gezinti

Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi, No: 22 Ulus,

Ahi E lvan M o s q u e

approximately 25,000 years ago. Müzede, yerbilimlerinin tüm evrelerine ait fosil, mineral ve kaya örnekleri sergileniyor. Burada MÖ 1000. yılın ikinci yarısında yaşamış olan Maraş filinin (elephas indicus) orijinal iskelet montesi ile yaklaşık 25 bin yıl önce Anadolu’da yaşamış insanların, Manisa'da bulunan fosil ayak izlerini görebilirsiniz. M u s e u m o f A n a to lia n C iv ilis a tio n s

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Ulus, Tel: 324 31 60-62

Tel: 310 53 61 09.00-17.00, closed Mondays pazartesi kapalı The Meeting Hail of the National Assembly vvith its original furnishings, the chambers vvhere the Atatürk reforms vvere hammered out, and documents and certain personal objects reflecting the periods of

because of its wood carving and form. Selçuklulardan sonra

the first three presidents, Atatürk, İsmet İnönü and Celal Bayar. Özgün eşyaları ile Meclis

Ahiler veya OsmanlIların ilk devirlerinde (14. yy sonu, 15. yy başı) yapılmıştır. Caminin

Toplantı Salonu, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar, ilk üç cumhurbaşkanının, Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar dönemlerini yansıtan

minberi ahşap işçiliği ve şekliyle ilgi çekicidir.

belgeler ile bazı şahsi eşyaları sergileniyor. M u s e u m o f th e W a r o f In d e p e n d e n c e

Kurtuluş Savaşı Müzesi I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi

08.30-17.00, open daily / her gün Anatolian archaeological remains starting from the Palaeolithic Period are exhibited at the museum in chronological order, 156

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

No: 14 Ulus, Tel: 310 71 40 0 8 .3 0 -1 2 .0 0 / 13.3017.00, closed Mondays pazartesi kapalı The original building of the Grand National Assembly of Turkey, this museum houses a number of items from the period of the first

pulpit is interesting

Yakın zamanda inşa

guarded the city for centuries, is now a Symbol of Ankara and its history is as old as the city itself. Asırlardır kentin bekçiliğini yapan ve tarihi kentin tarihi kadar eski

edilen dört minareli

olan Ankara Kalesi, kentin sembolüdür.

Meryem Ana Kilisesi

bu büyük cami, klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyor. M o th e r M a ry C h u rc h

(Catholic) Birlik Mah. 3. Cad. No: 35 Oyak, Çankaya (Beside the Vatican Embassy), Tel: 495 35 23 R o m a n B a th s

Roma Hamamları

Ahi Elvan Camii Ahi Elvan Mah. Pirinç Sok. Koyun Pazarı The mosque vvas built after the Seljuks, either in the Akhi or early Ottoman periods (the end of the 14th and beginning of the 15th century). The mosque's

classical Ottoman-style

Çankırı Caddesi, Ulus, 08.30-12.30/13.3017.00,

closed Mondays

pazartesi kapalı The baths, built in the 3rd century AD in honor B e y p a z a rı

of Asklepion, the god of

Located 99 km from

medicine, sit on a

Ankara, Beypazarı's history goes back to the

platform about 2.5 m

Hittites and Phyrgians. This charming district is famous for its historical houses, silver craftsmen

above the Street. Caddeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alan Roma Hamamı, MS

and for its carrots.

3. yüzyılda sağlık tanrısı Asklepion adına

Ankara'ya 99 km

yapılmış.

uzaklıkta bulunan Beypazarı’nın tarihi Hitit

S t. N ic h o la s C h u rc h

ve Friglere kadar uzanır.

(A n g lic an )

Bu şirin ilçe, tarihi evleri,

St. Nicholas Kilisesi Şehit Ersan Cad.

A s la n h a n e M o s q u e

gümüş işçiliği ve havucu

Aslanhane Camii Ahi Şerafettin Mah. Atpazarı Yokuşu

ile ünlüdür, H a c ıb a y ra m M o s q u e

Britain) Sunday service

The interior of this 13th century mosque is in contrast to the restrained exterior, and

Hacıbayram Camii

at 10.00 Tel: 468 62 30 / 32 85

it is one of the most beautiful exampies of Seljuk mosques. The stucco mihrap vvith its faience mosaic is spectacular. 13. yüzyılda yaptırılan caminin iç mekanı, dış görünüşünün mütevazılığına tezat, Selçuklu camilerinin en güzellerinden birini teşkil eder. Mozaik çinili, alçı mihrabı göz kamaştırır.

No: 46, Çankaya (İnside the Embassy of Great

Ulus, next to the temple of Augustus / Antik Augustus tapınağının yanı

S t. T h e re s a C h u rc h

This mosque vvas built

(C a th o lic )

in the early 15th century in Seljuk style, in honor

St. Theresa Kilisesi

of Hacı Bayram Veli.

Kardeşler Sk. No: 15

Işıklar Caddesi

15. yüzyılın başlarında,

Ulus,

Hacı Bayram Veli adına yaptırılan cami, Selçuk

Tel: 311 01 18

stilindedir.

S a m a n p a z a rı

K o c a te p e M o s q u e

Samanpazarı Sinagogu

Kocatepe Camii

Sakalar Mahallesi Birlik

Synagogue

This is a recently

Sk. No: 8, Samanpazarı,

constructed mosque

Tel: 311 62 00


■ Embassies / Elçilikler

E]

A fg h a n is ta n / A fg a nista n

E s to n ia / E stonya

L ib y a

S lo v a k R e p u b lic

Ç a nkaya,

G a zio sm a n p a şa ,

Ç a nkaya,

S lo va k C u m h u riye ti

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 2 2 5 2 3

Tel: (0 3 1 2 ) 4 0 5 6 9 7 0

Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 8 11 1 0 -1 4

K avaklıdere, Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 7 5 0 75

A lb a n ia / A rn avu tluk

E th io p ia / E tiyop ya

L ith u a n ia / Litvanya

S lo v e n ia / S lo ven ya

Ç a nkaya,

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: (0 3 1 2 ) 441 61 0 3

Tel: (0 3 12 ) 4 3 6 0 4 0 0

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 7 0 7 6 6

Tel: (0 3 1 2 ) 4 0 5 6 0 0 7

A lg e r ia / C ezayir

F in la n d / Finlandiya

M a c e d o n ia / M a ke d o n ya

S o u th A fric a / G ü n e y A frika

Ç a nkaya,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 8 7 7 19

Tel: (0 3 1 2 ) 4 2 6 19 3 0

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 9 2 0 4 -0 5

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 4 0 5 6

A rg e n tin a / A rjantin

O

G a zio sm a n p a şa , Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 2 0 6 1 -6 2

S

M a la y s ia / M alezya G a zio sm a n p a şa ,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 5 5 4 5 4 5

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 3 5 4 7 -8

S o u th K o re a / G ü n e y K ore

^

*•/

Çanka ya , Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 8 4 8 2 1 - 2 3

A u s tra lia / A vustra lya

G e o r g ia / G ü rc is ta n

M e x ic o / M e ksika

S p a in / Ispanya

G a zio sm a n p a şa ,

Ç a nkaya,

Ç anka ya ,

Çanka ya ,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 5 9 9 5 0 0

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 2 6 5 0 8

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 2 3 0 3 3

Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 8 0 3 9 2

A u s tr ia / A vu stu rya

F e d e ra l R e p . o f G e rm a n y

M o n g o lia / M o ğ o lista n

Sudan

K avaklıdere,

A lm a n ya K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

Ç a nka ya ,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 1 9 0 4 3 1 -3 3

Tel: (0 3 1 2 ) 4 5 5 51 0 0

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 7 9 7 7

Tel: (0 3 1 2 ) 441 3 8 8 4 - 8 5 S vveden / İsveç

A z e rb a ija n / A zerb a yca n

G r e e c e / Y un a nista n

M o r o c c o / Fas

O ran,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

K avaklıdere,

Tel: (0 3 1 2 ) 491 16 8 1 -8 3

Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 6 8 8 6 0

Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 7 6 0 2 0 -2 1

Tel: (0 3 1 2 ) 4 5 5 41 0 0 (pbx) S vv itze rla n d / İsviçre

B a n g la d e s h / B a n g la d e ş

H u n g a ry / M a ca rista n

N e th e rla n d s

Ç anka ya ,

Yıldız-Ç ankaya,

H o lla n d a Yıldız,

K avaklıdere,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 9 2 7 5 0 -5 1

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 2 2 2 7 3

Tel: (0 3 1 2 ) 4 0 9 18 0 0

Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 7 5 5 5 5 -5 6 S y ria / S uriye

B e la ru s / B eya z R usya

In d ia / H in d istan

N e w Z e a la n d

Ç a nka ya

Ç a nka ya ,

Y en i Z e la n d a K avaklıdere,

Ç a nkaya,

Tel: (0 3 1 2 ) 441 6 7 6 9 - 7 0

Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 8 21 9 5 - 9 8

Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 7 9 0 5 4

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 0 9 6 5 7 -5 8

In d o n e s ia / E nd o ne zya

N ig e ria

T a jik is ta n / T a cikista n

Ç a nkaya,

G a zio sm a n p a şa

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 8 10 7 7 -7 8

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 16 0 2

|

B e lg iu m / B elçika

1

1

G a zio sm a n p a şa

1— ■

I I

F r a n c e / Fransa K avaklıdere,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 8 2 5 0

■ I_________ I

Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 8 21 9 0 - 9 2

^

-

B o s n ia & H e r z e g o v ia

Ira n / Iran

N o r w a y / N o rve ç

T h a ila n d / Tayland

B o s n a H e rs e k G a zio sm a n p a şa ,

Kavaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: (0 3 1 2 )4 2 7 3 6 0 2

Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 8 2 8 21 (pbx)

Çanka ya , Tel: (0 3 1 2 ) 4 0 5 8 0 10

Ire la n d / İrlanda

B ra zil / B rezilya G a zio sm a n p a şa , Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 8 18 4 0 - 4 1 -4 3

I

I

Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 7 3 4 0 9

O m an / U m m an

T u n is ia / Tu nu s

G a zio sm a n p a şa , Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 7 0 6 3 0 -3 1

G a zio sm a n p a şa , Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 61 72

B u lg a ria / B ulga rista n

Is ra e l / İsrail

P a k is ta n / P akistan G a zio sm a n p a şa ,

Kavaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 2 7 14 1 0 -1 3

Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 7 2 0 71

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 3 6 0 5

C a n a d a / K an a da

Ita ly / İtalya

G a zio sm a n p a şa , Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 7 7 8 12 T u rk is h R e b u p lic o f N o rth e rn C y p ru s / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti G a zio sm a n p a şa , Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 01 8 5

S ta te o f P a le s tin e Çanka ya , Tel: (0 3 1 2 ) 4 0 9 2 7 0 0

I I

T ü r k m e n is ta n / T ü rkm e n istan

Filistin, G aziosm anpaşa, Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 6 0 4 2 3

K avaklıdere,

Ç a nka ya ,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 2 6 5 4 6 0 -6 3

Tel: (0 3 1 2 ) 441 71 2 2 -2 4 P h ilip p in e s / Filipinler

C h ile / Şili

J a p a n / Ja p o n ya

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 7 3 5 8 2

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 0 5 0 0

C h in a / Ç in H a lk C u m h uriyeti

J o rd a n / Ü rdün

G a zio sm a n p a şa ,

Ç a nkaya,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 6 0 6 2 8

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 0 2 0 5 4

C r o a tia / H ırvatistan

K a z a k h s ta n / K azakistan

G a zio sm a n p a şa ,

O ran,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 0 8 31

Tel: (0 3 1 2 ) 4 91 91 0 0 (pbx)

C u b a / K üb a

K u w a it / K uveyt

Çanka ya ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 2 8 9 70-71

Tel: 4 4 5 0 5 7 6 -8 0

G a zio sm a n p a şa ,

BM

m İ

m M

Tel: (0 3 1 2 ) 441 5 4 9 9

P o la n d / P olonya

U n ite d A ra b E m ira te s Birleşik A rap Emirlikleri G aziosm anpaşa, Tel: (0312) 4 4 7 6 8 6 1 -6 2

P o rtu g a l / P orte kiz G a zio sm a n p a şa , Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 18 9 0 -9 1

U n ite d K in g d o m / B ü yü k B rita nya ve K uze y İrlanda B irle şik Krallığı

Q a t a r / Katar O ra n,T e l: (0 3 1 2 ) 4 9 0 7 2 74

Ç a nka ya , Tel: (0 3 1 2 ) 4 5 5 3 3 4 4

R o m a n ia / R o m anya Ç a nkaya, Tel: (0 3 1 2 ) 4 2 7 12 4 3

A m e rika B irle şik D evletleri

U n ite d S ta te s o f A m e ric a K avaklıdere, Tel: (0 3 1 2 ) 4 5 5 5 5 5 5 U z b e k is ta n

T h e R u s s ia n F e d e ra tio n

Kırgızistan Yıldız, Tel: (0 3 1 2 ) 4 91 3 5 0 6

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 12 4 4

U k ra in e / U krayna Ç a nka ya ,

K avaklıdere, Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 7 5 6 19

K y rg y z R e p u b lic

C z e c h R e p u b lic Ç e k C u m h u riye ti

G a zio sm a n p a şa , Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 5 8 31

Ö zb e kista n

R u sya F e de ra syo n u Ç a nkaya, Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 9 21 2 2

Tel: (0 3 1 2 ) 441 3 8 7 1 -7 2

Ç a nkaya,

D e n m a rk / Da nim a rka

L a tv ia / L e to n y a

S a u d i A r a b ia S uu d i A ra b ista n

V e n e z u e la

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa

G a zio sm a n p a şa Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 8 5 5 4 0 -4 2

G a ziosm an pa şa ,

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 61 41 (5 Lines)

Tel: (0 3 1 2 ) 4 0 5 61 3 6 L e b a n o n / L üb na n

S e r b ia

|

S ırbista n K avaklıdere, Tel: (0 3 1 2 )4 2 6 0 2 3 6

|

E g y p t / Mısır K avaklıdere, Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 8 2 2 4 0

—m m ♦

mmmmm

G a zio sm a n p a şa , Tel: (0 3 1 2 )4 4 6 74 8 5 - 8

M

1

İ

S

İ

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 7 81 3 1 - 4 4 7 8 5 01 Yem en G a zio sm a n p a şa , Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 6 31 78

1 2 / 2 0 0 8 S K Y L IF E 1 5 7


ANKARA

Hafif Metro

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales O ffice) Cadde (Road)

<LiQht T ube)

Metro (Metro) Hafif M etro Duracı (Light TubeStop)

Tren Duracı (TrainStation)

Tramvay Durağı (TramvvayStop)

Metro Durağı (M etro Stop)

Demiryolu (Railvvav) Otoyol (M o to rvvay)

Dev let Yolu (State Road) Otoyol Numarası (RoadNumbers)

TU N A H AN

ESG U T

SÜ V A R İ»

kYYOLU

K E M A L,

A V C ILA R KAYAL> KA RŞ IYA KA

:NİÇA<

GAXR^T

■METGUL

E M N I'

YAYLA

IK Ö P R l

? ÇANKAYA (rkAvk j

UFUKTEPJ fA PAR K

^NATORYl

G U M ÜSD İ

A KK U İ

*^İTlU

/iTU KAf /A YR At

«SEJUULUÇ

IĞ L A R I

ÖREN

’asikpaşİ

IS M A N P ;

ESEN BO Ğ A

(A İR P O R T )

H A V A L İM A N I

\GUlJVEREN

YAYINLARI (021615742444

G ü rb ü z


Business via İstanbul Fly vvith Turkish Airlines to more than 140 destinations for real solid business relations. Also with the privilege of m ost advanced in-cabin entertainment system with internet, telephone u sag e *, the best food & beverage service of Europe and seats with 155 cm gaps turn to bed vvith one touch. Turkish Airlines, the fastest way to upgrade your business... *T h is system is valid in certain aircrafts.

TURKİ SH AIRLINES w w w .th y.co m

+90 212 444 0 849

A S T A R A L L İ AN C E M E M B E R


A R O U N D İZM İR GUIDE

Hotels / Oteller ■ E m e rg e n c y

A ta tü rk M u s e u m

Atatürk Müzesi

ALTIN YU NUS H OLIDAY RESORT (HV1)

HİLTON İZM İR

Tel [0232] 7 2 3 12 5 0 Fax [0232] 7 2 3 22 52 Boyaiık Mevkii. Ç e şm e / İzmir info@ altinyunus.com .tr w w w .altinyunus.com .tr

m

SVVISSOTEL GRAND EFES, İZM İR (*****)

d

Tel [02 3 2] 4 9 7 6 0 6 0 Fax [02 3 2] 4 9 7 6 0 0 0 G aziosm anpaşa Bulvarı No: 7 3 5 2 1 0 İzmir sa le s.izmir@hilton.com w w w .İzmir.hi Iton.co m

Tel [02 3 2] 4 1 4 0 0 0 0 Fax [0232] 4 1 4 10 10 G aziosm anpaşa Bulvarı No: 1 3 5 2 1 0 A lsancak / İzmir izmir@ swissotel .com w w w .sw issote l.com

Tel [02 3 2] 4 6 5 0 0 3 0 Fax [0232] 4 2 2 6 8 70 Vasıfçınar Bulvarı No: 2 A lsancak / İzmir info@ izmirpalas.com .tr w w w .izm irpalas.com .tr

İZM İR PALAS OTEL

A m b u la n c e

Birinci Kordon, 148,

Tel: 112 (Ali över Turkey)

Tel: 464 48 05

P o liç e

closed Mondays

Tel: 155 (Ali över Turkey)

09.00-17.00, pazartesi dışında her gün.

Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) To urism p o liç e

Tel: 527 45 03 G e n d a rm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u ard

Tel: 158 (Ali över Turkey)

B e rg a m a M u s e u m

Bergama Müzesi Zafer Mah., Cumhuriyet Cad. No: 6 Bergama, Tel: 631 28 83 08.00-12.00/13.0017.00, closed Mondays pazartesi kapalı The museum vvith a large collection of

AOUAFANTASY AOUAPARK HOTEL & SPA (*****)

KORUM AR HOTEL DE LUXE (**"*)

EGE PALAS

KİLİM OTEL

■ Tourism

material from Stone

r~ )

D

In fo rm a tio n

Age to Byzantine

Tel [0232] 8 9 3 11 11 (pbx) Fax [0232] 8 9 3 11 10 E phesus B each (Pam ucak O teller Bölgesi) S elçuk info@ aquafantasy.com w w w . aguafantasy.com

Tel [0256] 6 1 8 15 3 0 Fax [0256] 6 1 8 11 10 Gazi B eğendi Mevkii 0 9 4 0 0 Kuşadası / Türkiye info@ korumar. c o m .tr w w w .ko ru m a r.co m .tr

Tel [02 3 2] 4 6 3 9 0 9 0 Fax [02 3 2] 4 6 3 81 0 0 C um huriyet Bulvarı N o :21 0 3 5 2 2 0 A lsa nca k / İzmir info@ egepalas.com .tr w w w .e g ep a las.co m .tr

Tel [0232] 4 8 4 5 3 4 0 Fax [0232] 4 8 9 5 0 70 Atatürk Blv. Kazım Dirik Cad. No: 1 A lsancak / İzmir kilim@ kilimotel.com.tr w w w .kilim otel.com .tr

Turizm Danışma

times, is in the centre

A dn an M e n d e re s

of the modern tovvn.

A irport

Şehir merkezinde yer

Tel: 274 22 1 4 -2 7 4

alan müzede, Erken

21 10

Tunç döneminden

Provincial D irecto r of

değişik dönemlere

Tourism

ait arkeolojik eserler

İl Turizm Müdürlüğü

sergileniyor.

Bizans'a kadar

Tel: 483 51 17COLOSSAE TH ERM AL H OTEL (*****)

M Ö VENPİCK HOTEL

Tel [0258] 271 41 5 6 pbx Fax [0258] 271 4 2 5 0 Karahayıt Mevkii Pam ukkale / Denizli colossae@ colossaehotel.co m w w w .co lossa e ho tel.co m

Tel [0232] 4 8 8 14 14 Fax [02 3 2] 4 8 4 8 0 70 Cum huriyet Cad. 138, 3 5 2 1 0 P asaport / İzmir h o te l.izm ir@ m oevenpick. co m w w w .m oe ve np ick-izm ir.co m

CROVVNE PLAZA İZM İR

r*~ ) Tel [02 3 2] 2 9 2 13 0 0 Fax [0232] 2 9 2 13 13 Inciraltı Cad. No: 6 7 B alçova / İzmir w w w .crow ne plaza .com w w w .cp izm ir.com

MARLA OTEL

İzm ir m Tel [02 3 2] 441 4 0 0 0 Fax [02 3 2] 441 11 5 0 Vali Kazim Dirik C d . No: 7 Pasaport / İzmir otelm arla@ hotmail .com w w w .otelm arla.com

OTEL KARACA (***) Tel [0232] 4 8 9 19 4 0 Fax [0232] 4 8 3 14 9 8 1 37 9 Sk. N o :55 A lsancak / İzmir info@ otelkaraca.com .tr w w w .o telkaraca .com .tr

R IC H M O N D EPHESUS RESORT (“ ***)

OTEL KAYA PRESTIGE

DENİZ RESTAURANT

Tel [0232] 8 9 3 10 6 0 Fax [0232] 8 9 3 10 5 4 -5 5 P am ucak-S elçuk e phesus@ richm ondhotels.com .tr w w w .rich m on d ho tels.co m .tr

Tel [02 3 2] 4 8 3 0 3 23 Fax [0232] 4 8 9 2 2 9 9 1371 Sk. N o:7 Çankaya / İzmir info@ kayaprestige.com .tr w w w .kayaprestige.com .tr

Tel [02 3 2] 4 6 4 4 4 9 9 [0232] 4 2 2 0 6 01 Fax [0232] 4 6 3 0 0 86 A tatürk Cad. No: 188 /B Alsancak / İzmir info@ denizrestaurant.com .tr w w w .denizrestaurant.com .tr

483 62 16

Birgi Ç a k ıra ğ a

Alsancak,

M a n s io n

Tel: 445 73 90-

Birgi Çakırağa Konağı

489 92 78

Birgi, Ödemiş,

Bergama,

Tel: 531 52 05

Tel: 631 28 51

08.00-12.00/ 13.00-

Çeşme,

17.00 closed Mondays

Tel: 712 66 53

pazartesi kapalı

Foça,

This stately mansion,

Tel: 812 12 22

construction of vvhich

Selçuk,

began in 1761, is one

Tel: 892 63 28-

of the rare homes of its

892 69 45 Tourism P oliçe

kind to survive intact. Outstanding for its wood vvorkmanship, it is a

Turizm Polisi Turizm

tvvin-pavilion of three

Şube Müdürlüğü, Tel:

stories with an exterior

417 37 85

hail. Open to visitors since 1995.

■ M u s e u m s / Müzeler

1761 yılında inşasına başlanan konak,

FANTASI A HOTEL DE LUXE KUŞADASI (*****) Tel [0256] 6 2 2 0 5 5 0 -6 2 2 0 6 0 0 Fax [0256] 6 2 2 0 7 65 Yavansu Mevkii, Söke Yolu, 5. Km. PK 134 9 0 4 0 0 Kuşadası info@fantasia.com.tr www.fantasia.com.tr

160

S K Y L IF E 1 2 / 2 0 0 8

S Ü R M E Lİ EFES R E S O R T HOTEL & C O N V E N TİO N Ç E N TE R (*****) Tel [0232] 8 93 10 96 (Pbx)-10 hat Fax [0232] 8 9 3 10 95 Efes Antik Şehir Plajı Pam ucak Mevkii. 3 5 9 2 0 Pam ucak / İzmir reservationefes@surmelihotels.com w w w .surm elihotels.com

R IC H M O N D P A M U K K A LE SP A (****) Tel [02 5 8] 271 4 2 9 6 - 10 Hat Fax [02 5 8] 271 4 0 78 Karahayıt Pam ukkale / Denizli info@ richm ondhotels.c o m .tr w w w .rich m on d ho tels.co m .tr

RED DR A G O N C H IN E S E RE S TAURA NT Tel [0232] 483 0 0 79 İzmir: 1379 Sk. No: 57/A Efes işhanı Alsancak / İzmir Bodrum: Neyzen Tevfik Cd. No: 204 / A Marina / Bodrum Tel [0252] 316 85 37 www.chineserestaurant.com.tr

A rc h e o lo g ic a l

günümüze dek ayakta

M useum

kalabilen ender

Arkeoloji Müzesi

konaklardan. Ahşap

Bahri Baba Parkı,

işçiliğiyle dikkat çeken

Konak Tel: 483 72 54

mekân, üç katlı, dış

09.00-12.00/13.00-

sofalı, çift köşk odalı bir

17.00, closed

yapıya sahip. Konak

Mondays pazartesi

1995 yılından bu yana

kapalı

ziyarete açık.

Telephone: International code for Turkey: 90. İzmir area code: 232. Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial '0', then the area code, and then the local number For international calls first dial ’OO’.


■ R e s ta u ra n ts

/ Restoranlar

E p h esu s M u s e u m

Arkeoloji Müzesi'nin

Efes Müzesi Atatürk

yanında yer alan müzede,

■ B e a c h e s / Plajlar

caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir

Mahallesi, Kuşadası

Bergama ve Gördes halı

The province of İzmir

atmosfere sahip antik

Caddesi, Selçuk,

koleksiyonu, yöresel

has a huge coastline on the Aegean, vvith beach­

kent. Efes'in çok yakının­

Tel: 892 60 10

kıyafetler ve develere

08.30-12.00/ 13.0016.30, open daily

takılan aksesuvarların da yer aldığı geleneksel el

/ her gün açık

sanatları sergileniyor.

The most visited museum in İzmir exhibits

M u s e u m o f P ain tin g

artifacts found in

an d S c u lp u re

excavations of the

İzmir Resim ve Heykel

ancient city of Ephesus.

Müzesi Mithat Paşa Cad.

The museum is

No: 94 Konak,

organised into the

Tel: 482 03 93

Hillside Houses and the

08.00-17.00, closed

House Artifacts Room,

Sundays / pazar kapalı

the Coins and Treasury Section, the Tomb

Ö d e m iş A rc h e o lo g ic a l

Artifacts Room, the

M useum

Ephesus Artemis Room

Ödemiş Arkeoloji Müzesi

and the Emperor Cults

Birgi yolu, No: 88

Room, and there are

Ödemiş, Tel: 545 11 84

numerous architectural

08.00-12.00/13.00-

elements and sculptures

16.30,

in the inner and

pazartesi kapalı

closed Mondays

Central gardens. İzmir'in en çok ziyaret

■ S ig h ts e e in g

Gezinti

edilen müzesinde Efes antik kentinde yapılan

plajları su sporlarına da olanak tanır. Plajlara özel araçla ya da Üçkuyular garajından kalkan taşıtlar­

A ls a n c a k û u a r t e r

kazılarda bulunan

This perfectly lovely quarter contains

Yamaç Evler ve Ev

restored traditional

Buluntuları Salonu, Sikke

houses as well as

ve Hazine Bölümü,

amusements and enter-

Mezar Buluntuları

tainment including bars,

Salonu, Efes Artemisi

cafes and restaurants.

Salonu, İmparator

Kentin en canlı eğlence

Kültleri Salonu olarak

ve ticaret merkez­

düzenlenen müzenin

lerinden biri olan bu

iç ve orta bahçelerinde de çeşitli mimari

popüler bölgede restore edilmiş çok sayıda

eserler ve heykeller

Levanten ve Rum evleri

yer alıyor.

de bulunuyor.

E th n o g ra p h ic M u s e u m

B a lç o v a T h e rm a l

Etnografya Müzesi

S pring s

Bahri Baba Cad. No: 4

Balçova Kaplıcaları

Konak, Tel: 483 72 54

İzmir province abounds

09.00-12.00/13.00-

in mineral and thermal

17.00,

springs, those at Balçova

pazartesi kapalı

being just 15 kilometer

The Ethnographic

from the city centre.

Museum that is situated

İzmir çevresinde çok sayı­

next to the Archaeology

da kaynak suyu ve kaplı­

Museum contains folkloric

ca bulunuyor. Bunlardan

artefacts, vvhich include a

Balçova kaplıcaları kent

fine collection of Bergama

merkezine sadece 15 km

and Gördes carpets,

uzaklıkta ve kent içi toplu

traditional costumes and

taşıma araçlarıyla ulaşmak

camel accessories.

mümkün,

özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün

da St. Jean Bazilikası,

8.30-18.30 arasında

Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar Mağarası, Selçuk Isa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi

ziyarete açık.

yerleri bulunuyor.

■ M o s q u e s / Camiler H is a r M o s q u e

Hisar Cami K a d ife k a le F o rtre ss

Kadifekale The fortress overlooking İzmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high vvalls vvere

Hasanağa Mah. Hisarönü Mevkii 899 Sok. Konak The mosque vvas constructed in the 16th century and is

Today the fortress is a

one of the most imposing in İzmir. 16 yüzyılda inşa edilen cami, İzmir'in

la rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Selçuk-Pamucak, Urla,

famous excursion spot vvith pleasant tea gar­

en gösterişli camilerinden biridir.

Gülbahçe, Çeşme-llıca, Altınkum, Dikili ve Foça, kumsallarının güzelliği ile öne çıkanlar plajlar arasındadır.

fabulous vievv of the city. İzmir’in içinde, kente ha­

Ephesus

Efes

eserler sergileniyor.

closed Mondays

es and areas for vvatersports easily accessible from the city by private or public transport from Üçkuyular bus station. Good beaches include Selçuk-Pamucak, Urla, Gülbahçe, Çeşme- Ilıca, Altınkum, Foça and Dikili. Ege Denizi’ne çok uzun kıyısı bulunan İzmir'in

inşa edilen ve günümüzde bütün

VVİthin easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. İn nearby Selçuk there is the basilica of St. John (6th century), a superb muse­ um and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

originally 6 km in length.

dens, commanding a

kim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve Bi­ zans izlerini taşıyor. Yük­ sekliği 20-25 metre olan duvarlarının uzunluğu

structure has beautiful illuminations dating from the 18th century.

çay bahçeleri ve olağa­ nüstü kent manzarasıyla ünlü bir gezinti yeri.

17. yüzyılda inşa edilen yapının 18. yüzyıldan kalma kalem işi

P e rg a m u m

süslemeleri görülmeye değer.

Bergama The ruins of Pergamum, a

■ C h u rc h e s an d

majör centre of civilisation of the ancient vvorld, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a tovvering hilltop, and on the outskirts of the tovvn of Bergama the Asklepion or health centre dedicat-

daily betvveen 08.30 and 18.30. İzmir'in 105 km kuzeyin­ deki bu ilçesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon'un ka­ lıntıları bulunuyor. Gör­

kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç,

The entrance to Kemeraltı Bazaar / Kemeraltı çarşı girişi This 17th century

eski dönemlerde 6 km'yi buluyordu. Günümüzde

ed to Asklepios the god of health are in a remarkable State of preservation. The site is open

İzmir'den (72 km) ve Kuşadası'ndan (18 km)

K e m e ra ltı M o s q u e

Kemeraltı Camii

kemli bir tepedeki akropolis ve amfiteatrın yanı sıra, ilçenin girişinde sağ­ lık Tanrısı Asklepios adına

sy n a g o g u e s

Kiliseler ve sinagoglar A ya F o tin i (O rth o d o x)

Alsancak, Tel: 421 69 92 Only open on principal feast days. Yalnız büyük bayramlarda açık. B e r k h o lim Synagogue

Ikiçeşmelik Cad., 40 Tel: 441 90 97 B eth Israe l Synagogue

Mithatpaşa Cad., 265 Tel: 425 16 28 H o u se o f th e Virgin M a ry

Efes, Selçuk, Tel: 892 60 08


AH Ü E T E F EN D İ

Ç İĞ L İ

\

\

t ANKAHA: -

G ürbüz

YAYINLARI (0216) 325 78 74


KARADANUZUNSÜRER HAVADANGİDİNİSTEDİK

YTL ANKARA’DANANADOLU'NUNDÖRTBİRYANINA! ‘ İnternet ve çağrı merkezlerinden alınan bilet için belirlenen fiyat vergi ve harçlar dahil 59 YTL, satış ofislerinden alınan bilet için ise belirlenen fiyat 64 YTL’dir.

V


ANTALYA GUIDE

■ Hotels / Oteller

CORNELIfl CLUB M ARCO POLO (HV1)

AM ARA DÖLCE VITA

Tel [0242] 824 63 36 pbx Fax [0242] 824 63 46 Çamyuva - Kemer / Antalya info@marcopolo.com .tr www.marcopolo.com.tr

Tel [0242] 821 40 04 Fax [0242] 821 40 19 07980 Tekirova Antalya / Türkiye dolcevita@amaraworld.com www. amaraworld.com

BLUE VVATERS CLUB

C ORNELIA DE LUXE RESORT

DELPHIN DIVA PREM IERE

FANTASIA HOTEL DE LUXE KEMER (*****)

Tel [0242] 756 94 64 Fax [0242] 756 95 56 - 57 Titreyen Göl Mevkii Sorgun, 07601 Side / Antalya bw@bluewaters.com .tr ww w .bluewaters.com .tr

Tel [0242] 710 15 00 Fax [0242] 715 25 05 lleribaşı Mevkii Belek - Antalya / Turkey sales@comeliaresort.com w w w .comel iaresort.com

Tel [0242] 352 03 52 (pbx) Fax [0242] 352 03 62 Lara Turizm Merkezi / Antalya info@delphindiva.com www. delphinhotels.com

Tel [0242] 824 51 51 Fax [0242] 824 51 73 PK. 15 07981 Çamyuva - Kemer / Antalya kemer@fantasia.com .tr w w w .fantasia.com .tr

m

O

CORNELIfl G o l f R e so rt & S p a

SUNRISE PARK RESORT & SPA (HV1 /*****)

AM ARA BEACH RESORT SİDE (” ***)

Tel [0242] 748 70 10 Fax [0242] 748 70 31-37 Side - Kızılağaç 07600 Antalya info@sunrise.com .tr vwwv.sunrise.com .tr

Tel [0242] 763 73 00 Fax [0242] 763 73 09 Gündoğdu Mevkii PK: 139 Çolaklı Manavgat / Antalya beachresort@amaraworld.com www.amaraworld .com

Ç A L IŞ T A L U X U R Y R E S O R T

m Tel [0242] 710 01 01 Fax [0242] 710 01 10 Taşlıburun Mevkii Belek / Antalya wvwv.calista.com.tr

CORNELIA DIA M O N D GOLF RESORT & SPA

D E L P H IN P A L A C E DE

HILLSIDE SU HOTEL

L U X E C O L L E C T IO N (**'

m

Tel [0242] 710 16 00 Fax [0242] 715 33 53 İskele Mevkii Belek - Antalya / Turkey sales@corneliadiamond .com www.comeliadiamond.com

Tel [0242] 352 25 52 Fax [0242] 352 25 50-51 Lara Beach Antalya / Türkiye info@delphinpalace.com www.delphinpalace.com

Tel [0242] 249 07 00 Fax [0242] 249 07 07 Konyaaltı / Antalya su@hillside.com.tr w w w .hillsidesu.com

if

s

#

CORNELIfl ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB (HV1)

AMARA W ING RESORT

Tel [0242: 815 14 50 Fax [0242] 815 14 65 Göynük Kemer / Antalya info@kemerholidayclub.com .tr www. kemerholidayclub.com .tr

Tel [0242] 814 69 79 Fax [0242] 814 42 12 Atatürk Bulvarı Yenimahalle No:26 Kemer / Antalya wingresort@amaraworld.com w w w .amaraworld.com

m

CATAMARAN RESO RT HOTEL (*****)

CORNELIA GOLF CLUB

DİVAN ANTALYA TALYA (***” )

KEM ER RESORT HOTEL

Tel [0242] 824 97 77 Fax [0242] 824 96 88 Bahçecik Mevkii. Beldibi - Antalya / Türkiye info@catamaranhotel.com .tr w w w .catamaranhotel.com .tr

Tel [0242] 710 16 00 Fax [0242] 715 33 60 İskele Mevkii Belek - Antalya / Turkey sales@corneliaresort.com w w w .corneliagolfresort.com

Tel [0242] 248 68 00 Fax [0242] 241 54 00 Fevzi Çakmak Cad. No: 30 Antalya info@talya.com.tr www.talya.com.tr

Tel [0242] 814 31 00 Fax [0242] 814 55 30 Atatürk Bulvarı Kemer / Antalya resort@kemerresort.com wvwv.kemerresort.com

• t • # C R Y S T A L H O T EL S RE S O R TS & SPA KEMER-BELEK-SİOE

ADO RA GOLF RESORT

(*“ )

Tel [0242] 725 40 51 Fax [0242] 725 40 71 Belek Turizm Merkezi 07500 Serik - Antalya / Türkiye info@adora.com.tr www.adora.com.tr

ATTALEIA SHINE LUXURY HOTEL (*****)

CLU B HO TEL SERA

Tel [0242] 710 28 00 Fax [0242] 710 28 58 Taşlıburun Mevkii Belek - Antalya / Türkiye shine@attaleia.com .tr www.attaleia.com.tr

Tel [0242] 349 34 34 (pbx) Fax [0242] 349 34 54 Lara Beach 07003 Antalya info@clubhotelsera. com .tr ww w .clubhotelsera .com.tr

C IT Y & R E S O R T H O T E L (*****)

CRYSTAL HOTELS K E M ER/BELEK/SİD E (***“ )

ELA OUALITY RESORT HOTEL (*"**)

LIMAK ARCADIA GO LF & S PORT RESORT (-----*)

Tel [0242] 340 60 50 Fax [0242] 340 53 36 Serik Cad. 371 07230 Altınova / Antalya sales@crystalhotels.com.tr www.crystalhotels.com.tr

Tel [0242] 710 22 00 Fax [0242] 715 27 75 İskele Mevkii Belek / Antalya info@elaresort.com www.elaresort.com

Tel [0242] 715 11 00 Fax [0242] 715 10 80 İskele Mevkii, Belek / Antalya ınfo@arcadiahotel.info www.arcadiahotel.info

E M İR H A N

AM ARA CLUB MARINE Tel [0242] 824 85 00 Fax [0242] 824 80 52 Çifteçeşmeler Mah. Atatürk Cad. Beldibi 3 Kemer / Antalya clubmarine@amaraworld.com www. amaraworld.com 164 S K Y L IF E 1 2 /2 0 0 8

BARUT HOTELS, LARA RESORT SPA & SUITES

CO N CO RD E DE LUXE RESORT (**“ *)

Tel [0242] 352 22 00 Fax [0242] 352 22 22 07100 Lara Antalya / Türkiye lara@baruthotels.com www. baruthotels .com

Tel [0242] 352 26 26 Fax [0242] 352 26 00 Lara Turizm Merkezi Lara - Antalya / Türkiye info@concordehotel.com .tr www.concordehotel.com.tr

D E D E M A N A N T A LY A H O T E L &

E M İR H A N H O T E L S X A N T H E

C O N V E N T İO N Ç E N T E R (*****)

R E S O R T & S P A (***" )

LIMAK ATLANTIS HOTEL & RESORT ("***)

Tel [0242] 316 20 20 Fax [0242] 316 20 30 Lara yolu 07100 Antalya antalya@dedeman.com ww w .dedeman.com

Tel [0242] 763 86 00 Fax [0242] 763 86 09 Evrenseki Mevkii Side / Antalya info@emirhanhotels.com www.emirhanhotels.com

Tel [0242] 710 07 00 Fax [0242] 715 23 75 lleribaşı Mevkii, Belek / Antalya info@atlantishotel .info ww w .atlant ishotel. info

Telephone: In tern atio n al c o d e fo r T urkey: 90. Antalya area code: 242. For intercity calls vvithin T u rkey first dial 'O', then the area code, and then the local number. F o r in tern atio n al calls first dial '00'.


■ Restaurants / Restoranlar

LIMAK LARA DE LUXE HOTEL & RESORT (*****)

MIRACLE RESORT HOTEL

SILLYUM GOLF RESORT & MAREK VILLAS (*****)

TITANIC BEACH & RESORT HOTEL (*•***)

PATARA PRINCE Boutique Hotel & Resort

Tel [0242] 715 21 00 Fax [0242] 715 21 69 lleribaşı Mevkii Belek / Antalya info@hotelsillyum.com www. hotelsillyum .com

Tel [0242] 352 02 02 Fax [0242] 352 02 38 Lara Turizm Merkezi Lara / Antalya info@titanic.com.tr www.titanic.com.tr

Tel [0242] 844 39 20 (Pbx) Fax [0242] 844 39 30 PK 10 Kalkan / Antalya patara@pataraprince.com www.pataraprince.com

Tel [0242] 352 27 00 Fax [0242] 352 26 58 Lara / Antalya info@larahotel.info www.larahotel.info

Tel [0242] 352 21 21 Fax [0242] 352 21 11 Lara Turizm Merkezi Lara - Antalya / Turkey info@miracleotel.com www.miracleotel.com

LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT (™ *)

ORANGE COUNTY RESORT HOTEL (**~*)

SUENO HOTELS BEACH SİDE (*****)

T U R K IZ H O T E L T H A L A S S O

PUDİNG SÜİTE (S)

C E N T R E & M A R IN A ( " * * * )

Tel [0242] 324 53 00 Fax [0242] 824 77 78 No: 15 Kiriş Kemer / Antalya info@limrahotel.info www.limrahotel.info

Tel [0242] 814 72 00 Fax [0242] 814 72 33 Atatürk Bulvarı Yenimahalle Kemer / Antalya sales@orangecounty.com.tr www.orangecounty.nl

Tei [0242] 744 10 00 Fax [0242] 744 10 31 Sorgun Side 07330 Antalya / Türkiye info@sueno.com.tr www.sueno.com.tr

Tel [0242] 814 41 00 Fax [0242] 814 28 34 Yalıcaddesi No:3 07980 Kemer / Antalya gmasst@turkiz.com .tr www.turkiz.com.tr

Tel [0242] 243 80 50 Fax [0242] 243 81 50 Barbaros Mah. Mescit Sok. No: 25 Kaleiçi/Old City Antalya info@pudingsuite.com www.pudingsuite.com

JOLLY JOKER Jolly Joke r P ub Lara / Antalya [0 2 4 2 )3 1 6 7 5 1 5 - 16 Jolly Joke r P ub XL Konyaaltı / Antalya

[0242] 229 46 43 - 45 jollyjoker@gmail.com www.jj.com.tr

LARA BALIK EVİ RESTAURANT “ L e z z e t v e K a l it e B ir A r a d a ”

Lara Şube [0242] 324 15 75 Konyaaltı Şube [0242] 228 20 80 Faks / Fax [0242] 324 15 65 larabalikevi_konyaalti_@hotmail.com

A1JŞVERİŞİN EN KEYİFLİ ANİ LONG BEACH RESORT H O TE L DE LU XE & SPA

Alanyadaki Tatil Lüksünüz Tel [0242] 534 10 10-534 10 30 Fax [0242] 534 10 23-24 Kargı Mevkii Türkler Alanya / Antalya www.hotellongbeachresort.com

RIXOS PREMIUM BELEK

SUENO HOTELS GOLF BELEK (•****)

XANADU RESORT HOTEL (----- )

ALPPAŞA RESTAURANT

Tel [0242] 710 20 00 Fax [0242] 710 19 19 lleribaşı Mevkii PK: 116 Belek - Serik / Antalya sales@rixos.com www.rixos.com

Tel [0242] 710 30 00 Fax [0242] 710 30 09 Taşlıburun Mevkii 07525 Belek / Antalya info@sueno, com.tr www.sueno.com.tr

Tel [0242] 710 00 00 Fax [0242] 715 17 33 Acısu Mevkii, PK 49 Serik - Belek / Antalya sales@xanaduresort.com .tr w w w .xanaduresort.com .tr

Tel [0242] 247 56 76 Fax [0242] 248 50 74 Barbaros Mah. Hesapçı Sok. No: 32 Kaleiçi (Oldcity) / Antalya info@alppasa.com www.alppasa.com

“ U nique historical and nostalgic environm ent"

KONYALILAR RESTAURANT DEEPO OUTLET Tel [0242] 340 22 42 Havalimanı Karşısı No: 371 Altınova / Antalya www.konyalilar.com

K

O

n

DOKUMA KIASİĞI

LYKIA LINKS GOLF ANTALYA (*™ ) Tel [0242] 754 43 43 Fax [0536] 447 46 44 Denizyaka Köyü Köprüçay Mevkii P.K. 31 07600 Antalya info@lykialinksgolf.com w w w .lykiagroup.com

RIXOS TEKİROVA Tel [0242] 821 40 32 Fax [0242] 821 40 44 Tekirova Beldesi PK: 137 07995 Kemer / Antalya sales@rixos.com www.rixos.com

BEST VVESTERN KHAN

SÜSESİ DE LUXE RESORT & SPA (*****)

m

Tel [0242] 710 24 00 Fax [0242] 715 33 98 İskele Mevkii Belek / Antalya info@susesihotel .com www. susesihotel .com

Tel [0242] 248 38 70 Fax [0242] 248 42 97 Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No:55 / Antalya info@khanhotel.com w w w .khanhotel.com

ATAN PARK OTEL RESTAURANT

KONYALILAR RESTAURANT DOKUMA

Tel [0242] 321 78 55 (4 Hat-ünes) [0533] 370 86 85 Fax [0242] 321 78 58 Yeşilbahçe Mah. Eski Lara Cad. No: 117 Antalya atanotel@hotmail.com

Tel [0242] 345 38 98 Namık Kemal Bulvarı No: 19 Dokuma / Antalya www.konyalilar.com

T heM armara

C h in a C ja rd e n 'Restaurant & ‘B ar

i

m m m

ET BAIJK SANATLARI AKADEMİSİ

LYKIA WORLD & LINKS GOLF ANTALYA (*“ )

SHERATON VOYAGER ANTALYA

THE MARMARA ANTALYA

A L P P A Ş A B O U T IO U E H O T E L (S)

C H İN A G A R D E N

H O T E L , R E S O R T & S P A (***" )

H is to ry , C o m fo r t a n d T ra d itio n

RESTAURANT&BAR

Tel [0242] 754 43 43 Fax [0242] 754 43 44 Denizyaka Mevkii Antalya lykia@lykiaworld.com w w w .lykiaworld.com

Tel [0242] 249 49 49 Fax [0242] 249 49 00 100. Yıl Bulvan, Konyaaltı Beach 07050 Antalya

r* ~ )

Tel [0242] 247 56 76 Fax [0242] 248 50 74

Tel [0242] 248 78 35 - 243 19 03 Fax [0242] 248 80 03 Konyaaltı Cad. Atatürk Kültür Parkı İçi / Antalya antalya@pamfilya.com .tr www.chinagarden.com.tr

reservatbns.voyager@starwoodholels.cofn

www.sheraton.com/antalya

Tel [0242] 249 36 00 Fax [0242)316 81 04 Eski Lara Cad. No: 136 Şirinyalı 07100 Antalya / Türkiye antalya-info@themarmarahotels.com www.themarmarahotels.com

Barbaros Mah. Hesapçı Sok. No: 3 2 Kaleiçi (Oldcity) / Antalya

info@alppasa.com w w w .al ppasa.com

KONYALILAR RESTAURANT ET & BALIK Tel [0242] 323 66 60 Fener, CarrefourSA Yanı, Lara / Antalya w w w .konyal ilar.com

1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 165


A N T A LY A GUIDE

■ Restaurants / Restoranlar

©

Kem er, Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12

Telephone: International code for Turkey: 90. Antalya area

code: 242. For intercity calls vvithin PU DİNG RESTAURANT A LA CARTE Tel [0242] 243 80 50 Fax [0242) 243 81 50 Barbaros Mah. Mescit Sok. No: 25 Kaleiçi/Old City Antalya info@pudingsuite.com w w w .pudingsuite. com

Turkey first dial 0',

then the area code, and then the local number. For international calls

■ E m e rg e n c y

M useum

A m b u lan ce

Arkeoloji Müzesi Tel: 513 12 28

RESTAURANT& BAR

Tel [0242] 259 59 59 Çelebi Marina Antalya Büyük Liman / Antalya

Mondays This is a museum in two

/ pazartesi kapalı

choice to hacqve a

sections, archaeological

Antalya Museum covers

picnic.

Tel: 155 (Ali över Turkey)

and ethnographic. The

an area of 30.000 square

archaeological section

metres vvith thirteen

has bronze, marble, glass

galleries, an open-air

F ire Tel: 110

and mosaic finds from the

gallery, a children's

Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih.

(Ali över Turkey)

Hellenistic, Roman and

gallery (vvhere children

T o urism p o liçe

Byzantine periods, as vvell as an inscription in

G e n d a rm e

and coins of various

Tel: 156 (Ali över Turkey)

VVorks of Turkish and

C o a s t G uard

saddlebags and garments

Tel: 158 (Ali över Turkey)

from Alanya and its

civilizations and periods.

environs are exhibited in the ethnographic section.

Inform ation

Turizm Danışma To urist Information Phone / Alo Turist

Hattı Tel: 0 800 511 07 07 0 800 511 07 08

Tel [0242] 316 35 96-0532 356 26 34 Eski Lara Cad. 40/1 Dedeman Aquapark Yanı Merkez / Antalya stellasmanzara@gmail.com www. stellasmanzara.com

T Ü R ^tlA Z

Provincial Director of

Müze, Prehistorik Bizans dönemine kadar olan buluntuların sergilenmesi amacıyla kuruldu. Mozaikler, çanak ve çömlekler, heykel koleksiyonları, İzmir Konak'ta bulunan müze binasında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Tourism

İl Turizm Müdürlüğü Tel: 242 247 76 60 Antalya, Cumhuriyet Cad. Yavuz Özcan Parkı içi Tel: 241 17 47

Alanya C itad el

Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is vvalled (8 km). The ‘Red Tovver' vvas built by the Seljuk's

TÜR KU A Z RESTAURANT Tel [0242] 310 99 99 Dedeman Antalya Hotel & Convention Çenter Larayolu 07100 Antalya antalya@dedeman.com www.dedeman.com 166 SkY LİF E 1 2 /2 0 0 8

may be left) and a wide

H adrian 's G ate

yard.

Hadrian Kapısı

the Karamanid language

■ To urism

S T E L L A ’S M A N Z A R A RESTAURANT “Passion fo r g o o d Food"

(12 km north of the city centre). It’s a perfect

8 to 5:30, closed

Islamic art, and kilims, YOMA R E S TA U R A N T & BAR

Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvarı, Konyaaltı, Tel: 241 45 28 08.30-17.30, closed Mondays

Tel: 527 45 03

YOMA

Antalya M useum A lanya A rch aeo lo g ical

P o liçe

5M Migros AVM [0242] 230 12 14 Deepo Outlet Çenter [0242] 340 58 40 Dedeman Park Lara [0242] 316 29 29 sky@shxpr.com www.shxpr.com

■ S ig h tse e in g / Gezinti

first dial '00'.

Tel: 112 (Ali över Turkey)

SHAKESPEARE BISTRO

To urism P o liçe

Turizm Polisi Kaleiçi Yatlimanı, Tel: 243 10 61

Sultan Alaaddin Keykubad tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule, bugün etnografik eserlerin sergilendiği bir müze.

Alanya, Damlataş Cad. Müze yanı Tel: 513 12 40

Sultan Keykubad in 1226. Today it is a small museum containing

Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salo­ nu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor. Çocukların da ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezmeli. A sp e n d o s

A majör port and commercial centre in antiquity. Aspendos today lies inland, 48 kilometer east of Antalya. İts magnificent amphiteatre is the best preserved in the vvorld and knovvn for its superb acoustics and is stili used for concerts.

Antalya'nın 48 kilometre doğusunda, antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kullanılıyor.

etnographical collections. K a ş, Cumhuriyet

Meydanı Tel: 836 12 38

Düden Falls

Bizans zamanından kalma, 'Kızıl Kule'si 1226’da

Düden Şelalesi A very beautiful vvaterfall

The beautiful decorated, three-arched gate vvas built in honour of Hadrian vvhen he visited the city in 130 A.D.

MS 130 yılında imparator Hadrianus'un Antalya'ya gelişi onuruna yapılan üç kemerli kapının oyma ve kabartmaları olağanüstü. Köprülü C anyon National Park

Köprülü Kanyon Milli Parkı The Köprülü Canyon National Park is vvithin the boundaries of Manavgat, a 14 km long and 100 m vvide valley between Bolasan village and Beşkonak.lt is thickly covered in cedar trees and its resemblance to the ’fairy chimneys' of Cappadocia, albeit in the from of nature, is striking.

Manavgat sınırları içerisinde yer alan park, Bolasan köyü ile Beşkonak arasında


14 km uzunluğunda, 100 metre derinliğinde bir vadidir. Gür sedir ormanları ile kaplı vadide, Kapadokya'daki peri bacalarına benzeyen ilginç doğal oluşumları görebilirsiniz.

gümbür gümbür sesi, buz gibi suyuyla insana huzur veren bir cennet.

Antalya'nın sımsıcak ikliminde, serin bir gezinti sunuyor.

M inicity

Old O uarter Kaleiçi

15 km güneyinde yer alan antik kent, üç limanı ile zamanının önemli bir ticaret merkeziydi.

The historic nucleus of S id e

is now restored and

At this lively resort east

has became an

of Antalya, the houses

attractive touristic centre vvith

and ancient ruins are

Karain C a v e

Karain Mağarası

its taverns, hotels,

There are tvvo agoras,

The caves are 27 kilometer northvvest of Antalya, it is the

restaurants and

an amphiteatre and a museum in vvhich statues and other

largest cave in Turkey to have been inhabited.

dovvn to the old harbour

Finds from these

(today an international

remarkable caves

yachting marina).

go back to the paleolithic, some

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoran­ ları ve eğlence olanak­ larıyla turistik bir mer­ kez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina.

30,000 years ago.

Antalya'nın 27 kilometre kuzeybatısında yer alır, Türkiye'nin içinde insan yaşamış en büyük mağarasıdır. Yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular, paleolitik çağlara, yaklaşık 30 bin yıl önceye tarihlenmektedir.

Konyaaltı, Tel: 228 92 28 09.00-23.00, open daily her gün Built över 55,000 square meters at Konyaaltı in Antalya, Minicity telis the stories of the Anatolian civilisations in a series of miniature 1:25 scale-models. The mini-monuments chronicle the millenniaold past of the Hittites, Assyrians, Lydians,

M anavgat VVaterfalI

Phrygians, Troy,

Manavgat Şelalesi

Cappadocia,

go back to 1000 BC, but the surviving

natural history museum

cool off on the hot,

Ottomans, and

exceptional open-air

sweltering days

modern Turkey. With its

museum,

of summer,and a natural vvonder created

pools and waterways, Minicity offers a refreshing

by the stream of the

tour on Antalya's searing

same name. With its

summer days.

Antalya'nın 18 kilometre kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi MÖ 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerin­ den kalma bir açıkhava müzesi.

tovvnship, is a haven of tranquility.

Yazın sıcak ve bunaltıcı günlerinde serinlemek isteyenlerin bir numaralı adreslerinden biri; her mevsim bol suyu olan Manavgat Çayı’nın oluşturduğu bir doğa harikası: Manavgat Şelalesi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bu şelale,

an exhibition of cultural artifacts and vvorks of art from the Suna and İnan

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki binada yer alan Sunalnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nin birinci bölümünde, 19. yüzyılın ikinci yarısına özgü Kaleiçi yaşamından kesitler özel efektlerle birlikte sunuluyor. Müzenin eski bir kilise binası olan ikinci bölümde ise, Suna-lnan Kıraç koleksiyonuna ait kültür ve sanat eserleri sergileniyor. Undervvater K a ş

Sualtındaki Kaş With its cold underwater

T e rm e s s o s

ancient city and a national park northvvest of Antalya. There is a

remains are Hellenic and Roman. An

vvaterfall, located in Antalya’s Manavgat

Antalya'nın doğusunda­ ki bu turistik kıyı kasa­ bası antik kalıntılarla içiçe. iki büyük agora, ge­ niş bir amfiteatr ve bu­ rada gün ışığına çıkarı­ lan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

sealevel, this is an

Halicarnassus, Ephesus,

and icy vvaters, this

are exhibited.

Perge

the Byzantines, Seljuks,

Antalya, Konyaaltı'nda, 55 bin metrekareye kurulu Minicity, Anadolu uygarlıklarının öykülerini, 1/25 oranına küçültülen minyatür modellerle anlatıyor. Hitit, Asur, Lidya, Frigya, Troya, Kapadokya, Halikarnassos, Efes, Roma, Selçuk, Osmanlı ve Modern Türkiye'nin binlerce yıllık geçmişten yadigâr kalan eserleri bir araya geliyor. Havuzlar ve suyollarıyla donatılan Minicity,

vvorks of art found here

The origins of this ancient city 18 km north-east of Antalya

those who want to

thunderous cascade

inextricably intervvined.

Perched 1050 m above

A priority address for

ancient church, houses

Kıraç collection.

Antalya. This district

entertainment facilities. İts narrovv streets lead

second section, an

at the park entrance.

Denizden 1050 m yük­ seklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa mü­ zesiyle bir ulusal park. T h e S u n a -ln a n K ıra ç

springs, crystal clear vvaters and first-rate undervvater visibility, Kaş is a number one address for diving buffs.

Sualtı kaynaklarının neden olduğu soğuk suyuyla dünyanın en berrak ve görüş mesafesi en uzun denizaltı coğrafyalarından birine sahip olan Kaş, dalış tutkunlarının birinci adresi.

K a le içi M useum

Suna-lnan Kıraç Kaleiçi Müzesi Kaleiçi, Tel: 243 42 74 Museum consists of two buildings, each one of vvhich deserves

Yivli M inare (Fluted Minare)

Yivli Minare is the symbol of Antalya and

P h a se lis

designation as a

the city's oldest Seljuk monument, dates from the reign of Sultan

Situated at the foot of

cultural asset vvith

Alaeddin Keykubad

Mt Tahtalı (Olympos),

protected status.

(1219-1238).

15 km south of Kemer,

Cross-sections of life in

the three harbors of Phaselis vvere the

the castle in the first

reason for its historical

are exhibited vvith

Antalya’nın sembolü sayılan Yivli Minare, Sultan Alaeddin Keykubad

role as

special effects in the Museum's first section,

a commercial çenter.

Tahtalı Dağı'nın eteklerinde, Kemer'in

half of the 19th century

located inside the defense vvalls. The

(1219-1238)

döneminden kalma, kentin en eski Selçuklu yapısıdır. 1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 167


G oveçlik D E N İZ L İ

73

43 Çukurköy

K ıa[cabölük

Şojular

Honaz

. . .

- •jÇam başı

►ozkur^i-

^ *

K arakent

D ereköy •O rhanlı Harmanlı •

Boğaziçi

K em er Olbasa

A kören(_,

}•

&

'

/

''\L

D ağ

İS P A R T A

Ek

»Kil

K ocaaliler

Ç am lık

• Ç anaklı

ığlasun'"

D ire k li. ^ S a v k ö y

*G ö kç e b aâ

'A s k e r iy e B U R D U R

B ağsaray Yazıpınar

B ozova

y.

/

V arsak

Balkırı'

G ö lü

(A IR P O R T ) * K u m k fiy

I

A

Yenidoğan

Badem li

Yarpuz

o C evizli

S a ğ lık *

° D o ğ a n b ey

Kızılören

/

^

^

ılıh ü y ü l

A kkise

O rta ka raö re n

Ketenli

B ostandere

SiıpürUoür.

Bozkır

D e re k ö y

K öprülü

# V ^ O rta k ö y Um utlu

o

Gündoğm uş

o

Güzelsu

128^^

Güneycik

.

«<"■“/'

'

/j)

Sapadere

G ûm üşkS va^

O im ç a v

• ToslakKad"nl. M a h m u ts e y d i

^ 0 8

te J T Ü Ü

D e rek ö y

K e m er

o

SuhdlstTİci te m

Aspendos

YAYINLARI (021 6)574 24 44

G ürbüz

Tarihi yer llıslııria d plııce*

o Side

O A N T A L Y A

Y E R L E ŞİM / S K T T L E M E S T S

G azip aşı

)emirtaş

175

M a h m u t l X Syed,a ° Kargıcak

Ç a m y ö lp t

A la n y a o^O bakoy

K o n ak lı.. ^

Türkler ı*

ievrekli

Bayafşaı^

Sadıkhacı

° Üzüm lü

• Üstünler

B e y ş e h ir G ö liı

O .G ö ly a k a

Y enişarb ad em li

Kızılo?

Liman

M a> Beıuh

Naı’mnal par

M illi park

n’ateıfall

Şelale

Ka\ak merk Ski tenler

Cıutoms

Gıımruk

Sen/Knl

T H Y Saiış Ofisi Turkish Airlines Sıdes Oflices

İŞA R E T L E R SIG N S

® i

r

/

SA

•m g f S \

W

/ ^

Kanıp alanı ( ıımpinf!

i

^^Avsallar

O kurcalar

A laıaH anG Ü Z e l b a 9 °

İbradı

Kuyucak

S e y d işeh ir Derebucak

G en c e k

A kça belen

Y eşild ağ* Kayabaşı

O K urucaova*

n

K asım lar Kesm e

•Y eşil bağ

O y ıro p ın a r

Başlar»

Düzağaç Köprülü Kanyon Milli Parkı

Taşağıl

, Monc»got

jlıcaköy!

Gündoğdu^^

«Sarılar

ŞeİBİ«. /A

Stabilize vol Sı<ıbili:etl road

Asfalt vol Asplıall paved rintti

S ta te Rtnıds _________ (.'ok şcriıli yol Mitili lııııe nttııl

D tA L K T YOLLARI

YO LLA R / ROADS

M an avg at

Ç o la k İr

Belkıs

B eşkonak

Ç a lte p e

G ökçehüyük

Ayvalı pınar

48

Kovada

K aradiken

^ Ç a n d ır

Çobanisa

.Sü tçü lero ^ r

Karacııören Barajı

/

HAVALIMA^

(fP e rg e

A N T A L Y A

yj .

Yeşilbayır

»Kovanlık

| Karaveliler#

KaıykuyJS

K ızılkaya j

Kayaaltı#

f

B üğdü z'

i BuyÜkkÖy

Ç ığlık

D ö ş em e a ltı

(_

Milli Parta Termessos

Termessos

°

Ç a k ırla r D oy ran

[Beldibi

^K em er Ç am yuva •Tekirova

O lym pos

Karaca Yarımadası

Y ardım cı Burnu

ımluca

A ltın yaka

İm ecik

,t

Milli P a r lu / V

Sarıcasu

G ö lc ü k

Yelten* /

Yeşılyayla.

Korkuteli

\

V im y r a v.

F in ike K örfezi

Turunçova

^^Yalnız

L”

ırykandaoiimpos

o G ölova

K ızılcadağ

«Yeşilova

Kayabaşı

■Yılmazlı

Elmalı 'D üdenköy

K ekova A dası

Köşkerler*

o A k ça y

'

*C u m a lı

.D e re k ö y

A cıpayam 53

Ballık

^

o

1Kasaba

• K e m e rk ö y

G öm be

Hayriye .

İnceler * * A ş ağ ıkaraçây--. _ B e h e rli e

Serınh ısar

O

lYüreğil

A laattin

D

0'"

S ütleğ en •

Dereke

Üzümlü

• Ç avd ır

•P ala m u t

'Ç am urköy

lyırk öy*

Söğütlüdere

y K

K

Büyükkonak

Kızılca

^Tavav^

Baharlar H o ra s a n lı*

B o zb e l

B O l\i ç Arpacık

’S S S *’

İncirkoy •

• Ç öğm en

V Kaunoi

Yedi B uhın X anthos.

»atara; A ntıphellos.-

M eis A dası ° M egisti

"

II. YOLLARI Provincial Roads

Stabilize vol Suıbilized m ad Koy yolu I Vtage tvads

■ Asfalt vol Aspluıll p aved road _________ _________

DİĞER YOLLAR Rtnıds O th er


o

O

TÜRK HAVA YOLLARI

T U R K İS H A IR L IN E S

A S TA R A L L İA N C E M E M B E R

A ST A R A LL İA N C E M E M B E R

ATCW

FINDIĞIN KAHVALTI HALİ

MUCİZE KURUYEMİŞ

FINDIK DİYARI FTG TÜRKİYE

M THE M MIRACLE NUT

THE BREAKFAST FORM OF HAZELNUT

l>

MUCİZE KURUYEMİŞ

FINDIK TANITIM GRUBU

Kakaolu fındık kremasının lezzeti, fındığın o müthiş lezzetinden gelir. Yalnızca fındık değil, içinde fındık olan her şey, kansızlığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir. Enerji verir, zihni açar, kemikleri güçlendirir, dişleri kuvvetlendirir! Ayrıyyeten... Son derece besleyicidir!..

The taste of hazelnut cream vvith cacao comes from that delicious flavour of hazelnut. Not only hazelnut itself but also anything vvith hazelnut is good for anemia, insomnia and nervousness. İt gives energy, clears the mind, invigorates the bones, strenghtens the teeth! Moreover... İt is quite nutritional! .ftg.org.tr

HAZELNUT

COMES

ftğ FROM t * TURKEY

THE MIRACLE NUT

HAZELNUT

PROMOTION GROUP


M UĞ LA GUIDE

■ Hotels / Oteller

ERSAN RESORT & SPA (HV1/*'***)

BAİA BODRUM

Tel [0252] 316 89 80 313 73 00 Fax [0252] 313 73 01 İçmeler PK: 357 48400 Bodrum / Muğla booking@ersan.com .tr wvwv.ersan.com.tr

Tel [0252) 387 92 93 Fax [0252] 387 76 25 Kızılburun Mevkii Gündoğan - Bodrum / Muğla baia@hotel -baia. com www.baiahotels.com

KEM PINSKI HOTEL BARBAROS BAY (*****)

le

HOTEL FLIPPER

m

Tel [0252] 311 03 03 Fax [0252] 311 03 00 Yalıçiftlik - Bodrum reservations. barbaros@kempinski .com info.barbaros@kempinski.com vwwv.kempinski-bodrum.com

Tel [0252] 385 33 33 Fax [0252] 385 33 50 Gökçebel Mevkii 48400 Yalıkavak - Bodrum / Muğla info@hotelflipper .com .tr www.hotelflipper.com.tr

ECESARAY M ARINA & RESORT (S)

CLUB ARMONIA BODRUM EVLERİ

Tel [0252] 612 50 05 Fax [0252] 614 72 05 1. Karagözler 48300 Fethiye / Muğla info@ecesaray.net www.ecesaray.net

Tel [0252] 382 22 22 Fax [0252] 382 36 16 Kadıkalesi Mevkii Turgutreis / Bodrum timeshare@clubarmonia.com www.clubarmonia.com

■ E m e rg e n c y A m b u la n c e

Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e HILLSIDE BEACH CLUB (HV1)

CLUB RESORT SELECT MARIS (****•)

Tel [0252] 614 83 60-0212 362 30 30 Tel [0252] 441 2 0 00-[0800] 4 4 5 43 43 Fax [0252] 614 14 70 Fax [0252] 436 92 28 Kalemya Koyu P.K. 123 Datça Yolu 35. Km Hisarönü Mevkii 48300 Fethiye / Muğla 48700 Marmaris / Muğla hbc@hillside.com.tr info@selectmaris.com .tr www.hillside.com.tr w w w .selectmaris.com .tr

LA BLANCHE RESORT & SPA (*****)

MONTANA PINE RESORT

r~ )

Tel [0252] 382 00 00 (pbx) Fax [0252] 382 01 00 Bahçelievler Cad. No:69 48960 Turgutreis - Bodrum info@lablanche.com .tr www.lablanche.com.tr

Tel [0252] 616 71 08 Fax [0252] 616 64 51 ölüdeniz - Fethiye 48304 / Türkiye info@montanapine.com www.montanapine.com

ARM O NIA HOLIDAY VİLLAGE & SPA Tel [0252] 393 63 15 Fax [0252] 393 63 18 Kemer Mevkii - Akyarlar Turgutreis - Bodrum / Muğla hotel@clubarmonia.com www.clubarmonia.com

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u rism p o liçe

Tel: 527 45 03 G e n d a rm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G uard

>■- ŞfcUİ

Tel: 158 (Ali över Turkey)

I FUGA FINE TIM ES (HV1)

DIA M O N D OF B ODRUM (****.) (12 AY AÇIĞIZ)

M Ö VEN PIC K RESORT BODRUM (***~)

Tel [0252] 317 23 60 (pbx) Fax [0252] 317 23 63 Asarlık Mevkii. Bodrum info@fuga.com.tr www.fuga.com.tr

Tel [0252] 316 02 02 Fax [0252] 316 11 20 Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No: 116 Bodrum / Muğla diamond@diamondofbodrum.com.tr ww w .diamondofbodrum.com .tr

Tel [0252] 311 10 20 Fax [0252] 311 10 30 Gündönümü Mevkii Bitez 48400 - Bodrum / Muğla resort.bodrum@moevenpick. com www.moevenpick-bodrum.com

RIXOS BODRUM Tel [0252] 337 11 22 Fax [0252] 337 12 28 Zeytinli Kahve Mevkii Bodrum / Muğla sales@rixos.com www.rixos.com

ELITE HOTELS BODRUM

■ T o u rism

Tel [0252] 385 24 85 (pbx) Fax [0252] 385 28 88 Aratepe Mevkii. Cumhuriyet Cad. Sahilyolu No:70 Yalıkavak/Bodrum reservation@elitehotels.com .tr www.elitehotels.com.tr

Turizm Danışma

T h eM arm ara DREAM

*****

In form ation

Bodrum Barış Meydanı Tel: 316 10 9 D alam an Havalimanı Tel: 792 52 20 D alyan Ortaca Tel: 284 42 35

AEGEAN DREAM RESORT HOTEL (------ )

HAPIMAG RESORT SEA GARDEN ( * ™ )

YELK EN H O TEL & SPA

THE M ARM A R A B ODRUM “Small Luxury H otels”

ATAM I BOUTIO UE HOTEL

Tel [0252] 382 88 98 Fax [0252] 382 22 47 Bahçelievler Mevkii 48400 Turgutreis - Bodrum / Muğla info@aegeandream.com www. aegeandream.com

Tel [0252] 368 90 10 Fax [0252] 368 90 56 Yalıçiftlik - Bodrum / Muğla sales.bodrum@hapimag.com w w w .hapimag -seagarden .com

Tel [0252] 311 09 90 Fax [0252] 382 02 38 Kadıkalesi Mevkii Turgutreis - Bodrum / Muğla yelken@yelkenhotel .com.tr www .yelkenhotel.com .tr

Tel [0252] 313 81 30 Fax [0252] 313 81 31 Yokuşbaşı Mevkii Bodrum / Muğla bodrum -info@themarmarahotels .com www.themarmarahotels.com

Tel [0252] 357 74 16-17-18 Fax [0252] 357 74 21 Cennet Koyu Gölköy Bodrum (Open ali year) lnfo@atamihote!.com wvvw.atamihotel.com

T S

r*~)

D a tça

Hükümet Binası, İskele Mahalle Tel: 712 31 63 Feth iye

İskele Meydanı 1 Tel: 612 19 75 K ö y ce ğ iz

Atatürk Kordonu, Tel: 262 47 03 DEDEMAN BODRUM ELEG A N C E HOTELS

ISIS HOTEL & SPA

DEDEM AN BODRUM

IN T E R N A T IO N A L

m

m

CASA DELL’ARTE Hotel of Arts & Leisure (S)

DİVAN B ODRUM PALM İRA

Tel [0252] 319 45 45 Fax [0252] 319 45 55 Kavaklı Sarnıç Cad. 1531 Sok. No:6 48400 Bitez - Bodrum / Muğla bodrum@dedeman.com www.dedeman.com

Tel [0252] 367 18 48 (pbx) Fax [0252] 367 18 68 Kilise Mevkii Mutlu Sok. Torba - Bodrum / Muğla reservation@casadellartebodrum.com www.casadellartebodrum.com

Tel [0252] 377 56 01 Fax [0252] 377 59 52 Keleşharım Cad. No: 6 Göltürkbükü - Bodrum / Muğla divan@divanpalmira. com .tr www.divan.com.tr

M A R M A R İS (**•**)

Tel [0252] 417 78 78 Fax [0252] 417 81 17 Uzunyalı Cad. 209 Sok. No:4 sales@elegancehotel .com www.elegancehotel.com 170 S K Y L IF E 1 2 /2 0 0 8

Tel [0252] 317 21 40 Fax [0252] 317 21 56 Gümbet - Bodrum reservation@isis.com .tr isis@isis.com.tr www.isis.com.tr

M arm aris

İskele Meydanı 1 Tel: 412 10 35 M ilas-B od ru m

Telephone: International code forTurkey: 90. M uğlaarea co d e : 252. For intercity calls w ithin Turkey first dial '0', then the area co d e , and then th e local num ber. For international calls first dial '00 '.


Milas-Bodrum Havalimanı, Tel: 523 00 66 M uğla

Marmaris Bul., 24 Tel: 214 12 61 ■ M u se u m s

Müzeler Fe th iye M useum

Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok. Fethiye, Tel: 614 11 50 Opened for the purpose of exhibiting the finds of this archaeologically rich region, the museum consists of two halis vvhere archaeological and ethnographic items are exhibited. Almost ali the items on display vvere collected from Fethiye and its environs. The museum's most important pieces are a 'Stele' vvith inscriptions in three languages vvhich made a significant contribution to the deciphering of the Lykian language, and a ’Statue of a Girl vvith a Dove'. Arkeolojik açıdan zengin olan bölgedeki buluntuların sergilenmesi amacıyla açılmıştır. Müze arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği iki salondan oluşuyor. Sergilenen eserlerin neredeyse tamamı Fethiye ve çevresinden derlenmiştir. Üzerinde üç dilde yazılmış metinlerin yer aldığı ve Likçe'nin çözümüne büyük katkılar sağlayan 'Ster ve ‘Kumrulu Genç Kız Heykeli' müzenin en önemli parçaları. T h e B odrum M useum of Undervvater A rch eo lo g y

Sualtı Arkeoloji Müzesi

Tel: 316 25 16 09.00-12.00 / 02:00-07.00, closed Mondays / pazartesi kapalı Remarkable ancient artefacts and ships discovered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southvvestern Turkish coast are exhibited in this museum, vvhich is located in Bodrum Castle. Bodrum Müzesi içinde, sünger avcıları tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir müze. M arm aris A rch a e o lo g ica l M useum

Marmaris Arkeoloji Müzesi Tel: 412 14 59 Kemeraltı Mah. Kale içi Marmaris 08.30-12.00 and 13.0017.30 / closed Mondays Pazartesi kapalı Marmaris Citadel, vvhich houses the Marmaris Archaeological Museum, vvas restored between 1980 and 1990 and opened to visitors. İmportant for both its history and its architecture, the Citadel also contributes positively to the character of the museum. A building vvith seven doors, the museum has both archaeological and ethnographic exhibits. Marmaris Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yapan Marmaris Kalesi, 1980-1990 yılları arasında restore edilerek hizmete açıldı. Gerek tarihi gerekse mimarisi ile büyük önem taşıyan Kale, müzenin karakterine de olumlu açıdan katkı sağlıyor. Yedi kapalı mekâna sahip müzede, arkeolojik

ve etnografik eserler sergileniyor.

■ S ig h tse e in g

Gezinti M ilas M useum

Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad. No: 6 Milas, Tel: 512 39 70 Archaelogical finds from ancient cities in the province of Milas Such as Labranda, Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here. Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, lassos, Euromos gibi antik kentlerde yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği bir müze. M uğla M useum

Muğla Müzesi Tel: 214 49 33 Eski Adliye Binası arkası 8 to 5, closed Mondays pazartesi kapalı Situated on the northem slopes of Kaklıca Tepe, this museum has exhibits from its collections of fossils of numerous plant and animal species unearthed from three different fossil beds. Besides these fossils of creatures that lived betvveen five and nine million years ago, the museum also has exhibits of artifacts unearthed from the ancient city of Stratonikeia (Yatağan). Kaklıca Tepe'nin kuzey yamaçlarında bulunan üç adet fosil yatağından çıkarılan fosillerin sergilendiği müzede, birçok hayvan ve bitki türüne ait fosillerden oluşan koleksiyonlar yer alıyor. Beş ila dokuz milyon yıl önce yaşamış canlıların fosillerinin yanı sıra, Yatağan-Stratonikeia antik kentinden çıkarılan eserler de müzede sergileniyor.

Bodrum C a s tle

Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter vvas built by the Knights of Rhodes in the 15th century. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five tovvers. 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından St. Peter adına inşa edilen kale limana hakim durumda. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana sahip olan kalede beş kule mevcut. Dalyan

This village southeast of Muğla is named after the river vvhich links Lake Köyceğiz to the editerranean. The channels of the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery. j<ri£İİ -

ÜS

i)

S

^ 1 1

the western tip of the peninsular is the ancient city of Knidos, vvhere traces of almost ali the periods of vvestern Anatolian history are to be seen. From Datça on the coast there are also day trips by boat to the bays of Kargı, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü and Hayıtbükü. Datça ya da Reşadiye Yarımadası, Ege ile Akdeniz’in coğrafi olarak birbirinden ayrıldığı yer. Antik Knidos kenti de, Batı Anadolu tarihinin hemen hemen bütün izlerini barındıran bu yarımadanın tam ucunda. Datça ilçe merkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü ve Hayıtbükü'ne günübirlik gezi yapmak mümkün. Marmaris

Lying on a large bay encircled by pine covered hills, Marmaris enjoys one of the most beatiful settings of any Turkish resort. İt is close to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma. İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor. Ölüdeniz Lagoon

Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harikası. D atça

Datça lies on the Reşadiye Peninsular, vvhich in geographical terms marks the confluence of the Aegean and Mediterranean. At

Ölüdeniz VVith its clear turquoise vvaters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey’s most renovvned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine vvoods and is a conservation area. Fethiye’ye 15 kilometre uzaklıkta, Türkiye'nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor. 1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 171


Davutlar

’i

l'M I 'l

02

Hayda rlı.

O. arlı Koçarlı I . \B alta kö y

Cincin Ç a k ırb e y fİV

(jlukonjk

"Tekeler

yy\

Bencık

75

4

İ

D t ı m m la s

BarajtL

Neapolis ^ Karacasu Yazır*

Kayabaşı

Aphrodisias Karagöl

— -—° G öktepe Gökçeören M uratlar

Köyceğiz Gölü

.

I . I Be

Q

«Ebecik # Karaköy

Horasanlı

^Baharlar

Derinkuyu •

y

,

’ ıfj

ı. _

Korucuk . Kocab

(

Ç a m u rk ö y

a

,

l

*

Çardak

. Çaltı

BozkurtO - ' — ^

/K a k l ık ş O

Ş«yierlit

Hayriye

Orhanlı#

Çavdır

Salda Gölü

Bayırköy

Söğüt

Yuva'*

oAkçay

Kasaba

1Kemerkoy

Gömbe

A ltınyayla

Oevlan*

Oinoanda

Arsada

ı*

-Dereköy

'

'

^

Sutleğen

Arsa köy

• •

• Palamut

M

Kalkan

jjz u m lu ‘ İslamlar

Çavdır

»Çam başı a i,

'

/

ffebaağaç

Gölbent

Xanthosl

Kınıkl Ova köy i

Yeşilköy

P ataraV

İnceleş

|

^

İbecık

►Yeşilyuva

ierinhisar

.,

o Kızı|ye; ^ -c u m Honaz Coossae; , 1

.

r 43

Ç u k u rk ö ^

Kızılca

Akşar Gölcük*

• Elmalı

Kara bayır

D

Ören*

Soğütlüdere

Karaculha

•Eldırek K e m e r/ - «Bayırköy

Yeşilüzi^nlü

incirköy •

Radyonda

C U K

»Kozlar

°^aC[k

TelmessosFethıye

Patlangıç

Beyağaç

Dalam an

Göcek

Otmanlar,

Kavakçalı

'emişendere

.Portakallık

Karaböğurtlen , .Toparlar

Dalyan W

KöyceğizO X

j

V ' \ D A LA M A N H AVALİM ANI

Kaunos (a irp o rt)

i t İlbiz Burnu

Yedi Burun

sky

A K D E N İ Z

Kurtoğlu Burnu

Yılancık Adası

Kızılyaka

MUĞLA

\

Kavaklıdere

Çayboyu

Haydere

U h3w

Yenipazar Alamut

G ö ko vac

Yerkesiko

Yeşilyurto

J

t

Bozdoğano

Dalam a

Lagina Yat< ğan °

^

Eskiçine Akçaovac ^ la b a y '^

3 u Alinda ^ H .ın u u o K a rp u z lu

'Çavdar

B ağ arası

'

▲ Labraunda , .Ortakö^/^fJ,

llŞelımıye

V J,

Herakleia

Çamiçik Kazıklı

G ü llü k * « a v

Keramos

"O

/

J g ^ O -^ T rm u ta la n ı Mbrunç

Kastabos •Taşlıca

• Söğüt

>**

ı rn^a H ^ c

- o

İlse m erkezi D ism u çenter

o

Rr»7hıırıın Bozburun

Marmaris

Koy m erkezi 1’tllage ı emer

Bucak merkezi SuMi'itnct çenter

30 KM

Tarihi yer llısto riatl places

İç m e le r

II M eı k /i City Çenter

SETTLEM EN T S

v c ö rte /-'

Emecik

M a rm aris t

B eldibi» /

^ k K araca*

Gökova Körfezi

Mazıkoy

o Karaova

Güvercini,y ^ t t e p e

Bodrum Halikarnassos

Kartı Ada J

o

L

YA YINLARI (0 2 1 6 )5 7 4 2 4 4 4

/^ G ü rb ü z

Didyma

T u rg u t

□ M U Ğ LA

Y E R LE ŞİM

•Atönu

Datça

k

A

İnce Burun

Liman Seaport

Gezi yen Trekking

Camping

Orerı

Euromo\ %T . . . D vak,şiaîX . . Tur9ut ° Ovakışlacık Teichiussa ^ V - ' M ilas «

en iköy

Priene

1

Karine • Atburgaz

Balat

ÂHkpyo

O-

O rtakent

J İL

G ü llü k Körfezi

Didim Didyma0

D E N İ Z İ /

JİL Yalıkavak .

Myndos ■D \ / '.o İO

Turgutreisc .

o\

Akv‘ l

Stabilize vol StaM izetl road

Mesudiye •-“ -

Yazıköy^.

Knidos

YO LLA R / ROADS DEVLET VOLIARI

/Vefalı vol

(,‘ok >crıtli yol

State Rttatls _ “

SlabılizeJ mad

Stabilize vol

Upiıaft pa\ ed n «ı/

Mulll lune road

_ * “

II. YOl.LARI Provincial Roatls

_________

r Asfalt vol Atplıalt paved road

_________

Kövyolu Hllage matlı

DİĞER YOI.I.AR

' Kuılnntlı

Other Roads


BİLGİ İNFO

D o n o t!

Yapmayın! U Ç AK İÇ ERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA VE TÜM UÇUŞ B O Y U N C A K U LLA N ILM A S I, AYRICA AÇ IK BIR A K ILM A SI Y ASAK C İH AZLAR E Û U IP M E N T VVHİCH İT IS FO RBIDDEN TO USE OR TURN ON DURİNG TAKE-O FF OR LAN D IN G , AND TH R O U G H O U T THE FLİG HT

■ Sayın Yolcularım ız, Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının uçuş boyunca 'flight mode' da olsa dahi, şirket kuralları gereği kullanılması yasak olup kapalı tutulması gerekmektedir. Sayın Yolcularım ız,

Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken: kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik daiga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır.

■ D e a r P a s s e n g e rs , M obile phones interfere vvith the flight instrum ents and com prom ise flight safety. For the safety o f o u r passengers, o u r com pany regulations therefore prohibit the use o f m obile phones, even in 'flight m ode', fo r the duration o f the flight a n d require them to be svvitched o ff when boarding.

Ladies and Gentlemen, The operation o f the following item s is forbidden during take off, landing an d when the seat b e lt sign is on: Casette players, electronic games, portable com puters, co m p a ct disc players, radio and TV receivers, portable video eçuipment, DVD, VCD or sim ilar battery povvered electrical a n d electronic equipment. The operation o f the follovving item s is forbidden during the entire flight: Radio a n d TV transmitter, portable phones, vvaiky talkies, rem ote controlled toys, o r any other electronic equipm ent transm itting electrom agnetic vvaves.

Sayın Yolcularım ız,

Ladies and Gentlemen

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

Please refrain from sm oking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

Ü Z E R İN İZ D E V E E L B A G A JIN IZ D A T A Ş IM A Y IN IZ ! DO N OT C A R R Y ON Y O U R P E R S O N AND İN YO U R C A B IN B A G G A G E!

B A V U L U N U Z D A V E E L B A G A JIN IZ D A R İS K T A ŞIM A Y IN ! DO NOT C A R R Y R İS K İN Y O U R C A B IN AND C H E C K E D B A G G A G E!

AMERİKA S EFE R LER İN D E ÇAKMAK. KİBRİT VE BEN ZERİ TU TUŞTU RUCU LA RI ÜZERİN İZDE, EL BAG AJIN IZDA VE BAVULUNUZDA TAŞIM ANIZ K E SİN LİK LE Y A SA KTIR. FOR U.S . FLİG H TS. İT IS S TR IC T LY FORBİDDEN TO C ARRY LIG H TER S AND M ATCHES ON YOUR PERSON. İN YOUR CABIN AND C HECKED BAGGAGE.

1 2 / 2 0 0 8 SKYLIFE 1 7 3


Türk Hava Yollan vvebsitesi Turkish A irlin e s ’ vvebsite

w w w.thy.com

Sizi internetten uçuruyoruz! VVe’ll fly you on line! w w w .th y .c o m

Uçuşunuzu planlayabilirsiniz. You can plan your flight.

Ayrıca interneti kullanarak: Using the internet you can:

Rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. You can make your reservation.

Farklı ödeme seçenekleriyle biletinizi satın alabilirsiniz. (kredi kartı, EFT/Havale, web bankacılığı)

You can purchase your tick et by the payment method of your choice. (credit card, EFT/transfer, internet banking) Kalkış varış bilgilerini gözden geçirebilirsiniz You can review your departure and arrival times.

Miles&Smiles

Check-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. You can check in.

Koltuğunuzu ve yemeğinizi seçebilirsiniz. You can choose your seat and your meal.

Miles&Smiles üyeliğinizle ilgili pek çok işlemi

Biniş kartınızı yazıcınızdan bastırabilirsiniz.

on line

You can print your boarding pass on your own

yapabilirsiniz

printer.

Many on line transactions related to your Miles&Smiles membership are available. 174

SKYLIFE 1 2 / 2 0 0 8

Hiçbir yere uğramadan doğruca biniş kapısına gidip konforlu ve güvenli bir şekilde uçabilirsiniz. You can proceed directly to the gate.


Türk Hava Yolları Bilgi Turkish Airlines İnfo

■ B e b e k le r için Bebek maması, uçuşlarımızda “özel yemek” kapsamındadır. Rezervasyon sırasında ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce; özel yemek (BBML Bebek Maması) talebi yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar 2 çeşit olup, meyveli ve sebzelidir. Talebin yapılmadığı durumlar için ise; İST ve ESB çıkışlı iç hat ve tüm dış hat uçuşlarımızda, uçaklarımızda kısıtlı miktarda ekstra bebek maması bulundurulmaktadır. Yoğun talep nedeni ile bu ürünümüz tükenmiş olabilir. Kabin ekibimizle talebiniz konusunda lütfen temasa geçiniz, Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebilen pusetleri kullanmak için, yer numaranızı alırken, bebeğinizin olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirmek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz. ■ H asta ve h am ile y o lc u la r için Hasta yolcu için bilet alınırken 'Hasta Yolcu Formu’ düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın

uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Bakıma muhtaç hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Tek bebeğe hamile yolcuların 28 haftadan- 36 haftaya kadar kendi doktorundan aldığı “Uçakla Seyahatinde Herhangi Bir Sakınca Yoktur" ibaresi yer alan raporu ile seyahatine izin verilir. 36 haftadan sonra ise doktor raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez. İki veya daha fazla bebeğe hamile yolcuların 28 haftadan- 32 haftaya kadar kendi doktorundan aldığı “Uçakla Seyahatinde Herhangi Bir Sakınca Yoktur" ibaresi yer alan raporu ile seyahatine izin verilir. 32 haftadan sonra ise doktor raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez. Doktor raporunun tarihi 7 günden eski olamaz. ■ Evcil h a y v a n la r için Uçak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon yapılması gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafından getirilen uygun özel bir kafes, kutu ya da çanta içerisinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen Ortaklık standartlarına uymayan muhafazalar kabul edilmez. Kabine alınacak evcil hayvanın geçerli bir sağlık belgesi, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu beraberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve muhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır. Check-in esnasında sadece kedi ve köpek (amerikan pitbull terrier, amerikan

staffordshire terrier, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottvveiller gibi tehlike arz eden köpekler hariç) kabul edilir. ■ In fa r ıt P a s s e n g e rs Baby food falls into the category of ‘special food' on our flights. Requests for special food (Baby Food) must be made either when making a reservation, or at least 24 hours before scheduled takeoff. Two types of baby food, fruit and vegetable, are available in jars. İn case of failure to request in advance, a limited amount of extra baby food is available on flights originating from İstanbul and Ankara airports. Due to high demand, however, we may run out of baby food. Please contact our cabin crew for your request. To use the cribs, which can be hung only while the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and Central rows of seats, you must specify that you have an infant vvith you at check-in so that you can be placed in the front rovv of seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories vvhich facilitate this task, rather than the cabin seats. ■ S ic k P a s s e n g e rs a n d e x p e c ta n t m o th e r s When purchasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons vvhy the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date.

Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. İf the mother is pregnant vvith one baby; İt is permitted to travel betvveen 28-36 vveeks pregnancy vvith the medical clearance vvhich states “Fit to travel by air carriage” by the doctor. İt is not permitted to travel after 36 vveeks pregnancy even vvith a medical clearance. İf the mother is expecting tvvins or more; İt is permitted to travel betvveen 28-32 vveeks pregnancy vvith the medical clearance vvhich states “Fit to travel by air carriage” by the doctor. İt is not permitted to travel after 32 vveeks pregnancy even vvith a medical clearance. Medical clearance must be dated 7 days prior to the flight. ■ P e ts Reservations are required for pets. Passengers may carry pets in the cabin only if they are in cages vvhich meet airline specifications. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a valid and up-todate record of health and vaccination. VVhile on the aircraft pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner's seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. pets accompanying passengers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their owners. Only cats and dogs (except American pitbull terrier, American Staffordshire terrier, bull terrier, Staffordshire bull terrier, Japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottvveiller ete type of fighting dogs) are allovved on Turkish Airlines flights.


& RESERVATION INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

■ Dış Bürolar International Offices ABU DABİ - ABU DHABI Salem Travel Agency Hamdan Street, Sultan Bin Yousef Bldg. P.O. Box 346 Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES Tel: (971-2) 6261010-6267771 auhsales@turkishairlines.ae auhstation@turkishairlines.ae Tel: (971-2) 6218000-6211116 travels@salemtravelagency.com A D D IS ABABA Heritage Plaza, 2nd Floor, Number: 2231 Kebele 03, Addis Ababa ETHIOPIA S/R Tel: (251-11) 6627781/82 turkishairlines@ethionet.et A LM A Tİ - ALM ATY Furmanova Str. No: 100 480091 G. Almaty KAZAKHSTAN S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067 sales@turkishairlines.kz AM M AN Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor P.O. Box 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 46591024659112 thy@go.com.jo A M STERD AM Terminal West, Room D716, Schipol Airport 1118AA Amsterdam NETHERLANDS S/R Tel: (31-20)405 96 36405 36 45 info@turkishairlines.nl ASTANA JSC International Airport Astana New Passenger Terminal on the 2nd Floor No: 2043 Astana KAZAKHSTAN Tel: (7-3172) 777020-777021 -777881-777882

BARSELONA - BARCELONA Aeropuerto de Barcelona, Terminal A Modulo 5, Planta 2° Numero: 24 08820 El Prat de Llobregat Barcelona SPAIN R/Tel: (34 93) 2984170-2984331 bcnreservation@turkishair1ines.com .es bcnairport@turkishairlines. com.es BASEL Flughoff Flughafen Basel 4030 Basel SVVITZERLAND Tel: (061) 3254959 (0) 848 444 849 BATUM Georgia Tel: (00) 995 222 35110 zekaia@thy.com BELG RAD-BELGRADE Turkish Airlines Inc. Knez Mihailova 30/V 11000 Belgrade Republic of Serbia Tel: 381 (11) 303 61 95 eince@thy.com BERLİN - BERLİN Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin GERMANY S/R Tel: (49-30) 2624033-35 ber@tkgermany.com Schoenefeld Airport Tel: (49-30) 60915500 Tegel Airport Tel: (49-30) 41013412/13 BETHLEHEM GSA: JOY International Tours and Travel, Nativity Str. P.O. Box 630 Bethlehem PALESTINE AUTHORITY Tel: (972-02) 2770130 - 33

AŞKABAD - ASHGABAD Magtymguly Ave. No: 73 7444000 Ashgabad TÜRKMENİSTAN S/R Tel: (993-12) 392919-356612

B EYR UT-BEIR UT Emir Bachir Str. Lazarists Bldg. A2-2 Block Mazzenine Floor Al Bashoura-Central District, Beirut LEBANON Tel: (961-1) 999849-999848-999850 md@thylb.com

ATİNA - ATHENS Athens International Airport Building 17th, 5th km Spata-Loutsa Avenue 190 04 Athens GREECE Tel: (30-210) 3537280-81-82 thyoffice@athensairport.gr

B İRM İNG HA M Birmingham International Airport Diamond House, First Roor, Room: DH125B Post Code: B26 3QJ Tel:0044 (0) 1217828010 birmingham@thy.com

BAĞDAT-BAGHDAD Sadoun Str.Q101. Str.9 75/1 Baghdad Tel:00 964 7709686995/96

BİŞK EK - BISHKEK Sovyetskaya 136 Bishkek KYRGYZSTAN S/R Tel: (996-312) 660008/9-660011 603561-603171 thyfru@elcat.kg

BAHREYN - BAHRAIN Manama Travel Centre VV.L.L., The Diplomat Radisson Hotel (Lobby Area) Building 59, Road 1701 Manama 317 KINGDOM OF BAHRAIN Tel: (973) 17211896-1722264717222648 turkair@batelco.com.bh

176 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

BANGKOK Gulf Express Transport Agency Ltd.CP Tower 3rd Floor, 313, Silom Road 10500 Bangkok THAJLAND Tel: (66-2) 2310300-07 tksales@thy.co.th

BRÜKSEL - BRUSSELS 51. Cantersteen,1000 Brussels BELGIUM S/R Tel: (32-2) 5001932-5117676 sales@turkishairlines.be

BAKÜ - BAKU Husi Hactyev Cad. No: 11 Baku AZERBAIJAN Tel: (99-412) 977300-975438 thy.baku@azeurotel.com

BUDAPEŞTE - BUDAPEST Apaczai Csere Janos U. 4 1052 Budapest HUNGARY Tel: (361) 2664269-2664291 turkishairlines@axelero.hu

BANGLADEŞ-BANGLADESH GSA: Air Solutions (PVT) Ltd. Red Crescent Concord Tower, 16th floor, 17 Mohakhali C/A, Dhaka 1212 BANGLADESH Tel: (88 02) 9886874

BUENOS AİRES GSA: Intercontinente S.A. Av. Santa Fe 1114-1 Floor B Buenos Aires ARGENTINA Tel: (54-11) 48162307 info@turkishair. com.ar

BÜ KREŞ - BUCHAREST BD. N. Balcescu 35-A Bucharest ROMANIA S/Tel: (4021)3112410-3113210 thy@mb.roknet.ro CAPE TOVVN MSP 1 LOBYA Ground Floor Cape Tovvn International Airport Tel: 0027-(0) 936 34 40-41-42-43 CENEVRE - GENEVA Geneva International Aeroport Cp 825 1215 Geneva 15 S/R Tel: (41-22) 7316120 (0) 848 444 849 customergva@thy.com CEZAYİR - ALGIERS 30 Rue Hassene Benamene Les Verger, Bir Mourad Rais ALGERIA Tel: (213-21) 541313-446866 GSA: Four VVinds Travel FWT 01 Avenue Pasteur Algiers Tel: (213-21) 739340-739342 CİD D E - JEDDAH City Çenter Bldg. Annex 12/13 Medina Road. P.O. Box. 11563 21425 Jeddah SAUDI ARABIA S/R Tel: (966-2)6600127 thyinc@awalnet.net.sa GSA: ABC Travel Agency Gulf Plaza Çenter Medina Road P.O Box: 11679 Jeddah 21463 Tel: (966-2) 6637683-6636787 COLOMBO GSA: Pership Holidays Pvt. Ltd. Pership House Level 4, 35 Edvvard Lane Colombo 03 SRİ LANKA Tel: (94-11) 2559884-2553689-5360143 DAHRAN - DHAHRAN GSA: ABC Travel Agency King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Dhahran SAUDI ARABIA Tel: (966-3) 8670044-8676269 DİNYEPER DNEPRO PETRO VSK Airport 42, 1st Floor, Turkish Airlines Inc. Rep. 49042 Dnepropetrovsk UKRAINE Tel: (380) 562395557 director@tyh.dp.ua DOHA KATA R-DO HA OATAR GSA: Trans Orient Agency P.O. Box 363 Trans Orient Travel & Tourism Centre Bldg. Doha OATAR Tel: (974) 44 33 027 / 44 33 028 DO NETSK Donetsk Airport, 2nd Floor, Turkish Airlines Inc. Rep. 82021 Donetsk UKRAINE Tel: (380-62) 3120516 / 3120526 / 3120824/3120 892 DUBAİ Al Sholala Building, A Block No: 608 P.O. Box 1200 Dubai UAE S/R Tel: (971 -4) 2940099-2957467 sales@turkishairlines.ae customer@turkishair1ines.ae GSA: Al Naboodah Travel&Tourism Al Shoala Complex-Alittihad Street P.O.Box: 1200 Dubai UAE DUBLİN Dublin Airport Arrival Floor Co Dublin IRELAND S/Tel: (353) 18447920 Tel: (353) 18447922 sales@turkishair1ines. ie

DUŞANBE - DUSHANBE GSA: Kaynak Ltd. Şti, Bokhtar Cad. No: 37/1 (Vefa Çenter) Dushanbe TAJIKISTAN Tel: (992) 487011501/02/03474410721/22 thydushanbe@mkf.tj DUSSELDORF Graf Adolf Platz 1/2 D-40213 Dusseldorf GERMANY S/R Tel: (49-211) 3854260 dus@tkgermany.com EKATERINBURG Lenina prospect 36 Ekaterinburg RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-343) 3711033 FRANKFURT Baseler Str. 35-37 60329 Frankfurt-Main GERMANY R/Tel: (49-69) 95517200 fra@tkgermany.com HALEP-ALEPPO GSA: Noura VVings Tourism Travel Baron Caddesi Numara 116 Baron Oteli Karsisi HALEP/ SURİYE Tel: (00 963)21 211 87 18 (00 963)21 211 87 19 halepsatis@thy.com HAMBURG Hermannstr. 46,20095 Hamburg GERMANY Tel: (49-40) 325805-0 S/R Tel: (49-40) 32580511-13-14-15 ham@tkgermany.com HANNOVER Flughafen Hannover-Langenhagen Terminal B (Abflugebene) Postfach 42 02 20 30662 Hannover GERMANY Tel: (49) (511) 30 48 20 haj@tkgermany.com HA RTUM - KHARTOUM GSA: Sudatürk for Travel and Tourism Agency Afriqiya Street, Mzk Afra Shopping Çenter, First Floor, No: 32 Khartoum SUDAN R/Tel: (249) 15-5180111 Tel: (249) 18-3250485/86 sudaturkaviation@gmail.com HELSİNKİ Lentâjântie 1, 01530, Vantaa, Helsinki, FINLAND Tel: (358) 9 75 99 81 13/10 Unes Airport tel: (358) 9 75 99 81 17 sales@turkishair1ines.fi operations@turkishair1ines.fi HONG KONG Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18, Fenvvick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHİNA Tel: (852) 31010592 thyhkg@netvigator.com GSA: Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18, Fenvvick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHİNA Tel: (852)8613111 bestholidays@iawhk.com.cn ISLAMABAD GSA: Pakturk Enterprises 64/E Masco Plaza Jinnah Avenue Blue Area Islamabad PAKİSTAN S/R Tel: (92-51) 2277595-99 JAKARTA GSA: R Dharma Buana Experindo Mayapada Tovver 16th Floor Jl Jend Sudirman Kav 28 Süite 16-05 Jakarta 12920 INDONESIA Tel: (62 21) 5212029 JO HANNESBURG Rosebank Comer 191, Jan Smuts Avenue, Johannesburg Tel: (27 11) 447 34 44


Fikirleriniz bizim için önemli. Your ideas are important to us

Size daha iyi hizm e t v e re b ilm e m iz için lü tfe n arka s a yfa d a ki fo rm u d o ld u rd u k ta n son ra d e rg id e n a yıra ra k kabin e k ib im iz e ile tin iz . Ö neri ve g ö rü ş le rin iz M ü şte ri İliş k ile ri M ü d ü rlü ğ ü ta ra fın d a n özenle d e ğ e rle n d irile c e k tir. İn o rd e r th a t w e can serve you b e tter, ple a se c o m p le te th e fo rm on th e b a c k and hand it to on e o f th e ca b in crevv. Y our vievvs and s u g g e s tio n s vvill be given ca re fu l c o n s id e ra tio n by C u s to m e r R e la tio n s M a n a g e m e n t.

TURKİSH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI ASTAR ALLİANCE MEMBER


T U R K İS H A IR L IN E S TÜ RK HA VA YOLLARI

MÜŞTERİ İLETİŞİM FORMU CUSTOMER COMMUNICATION FORM

Q

A S T A R A L L İA N C E M E M B E R

Türk Hava Yolları'nı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Thank you for choosing Turkish Airlines. □ Uçuşla ilgili mem nuniyetimi paylaşmak istiyorum. / 1vvould like to share my pleasure regarding the flight. □ Öneride/yorum da/şikayette bulunm ak istiyorum. / 1vvould like to make a suggestion/comment/complaint. □ Yolculuğum ile ilgili bir olayı aktarmak istiyorum. / 1vvould like to inform you about a situation concerning my trip. O gecikme/delay

O iptal/cancellation

O bagaj/luggage

O diğer/other

Aşağıdaki alanları doldurduktan sonra, formu dergiden ayırarak kabin ekibimize teslim ederseniz memnun oluruz. Form, Müşteri İlişkileri Müdürlüğüm üz'e iletilecektir. We vvill be pleased, if you vvould hand this form över to our cabin crevv, after completing the belovv fields. The form vvill be passed on to our Customer Relations Management.

□ Bay / Mr

□ Bayan / Ms, Mrs

Uçuş Numaranız / Flight Number

: .................................

Soyadınız / Surname : ..........................................................

Uçuş Tarihiniz / Flight Date

.................................

Adınız / Firstname : ..........................................................

Kalkış Noktanız / Departure City

.................................

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı Miles&Smiles

Varış Noktanız / Arrival City

.................................

Üyelik Numaranız / Turkish Airlines Frequent Flyer

Seyahat Sınıfınız / Travel Class

Program Miles&Smiles Membership Number:

: □ Business Class □ Economy Class

T K ....................................................

Koltuk Numaranız / Seat Number : .................................

Kart Tipi / Card Type:

Uçak Tipi / Aircraft Type

□ Elite Plus

□ Elite

□ Classic Plus

.................................

□ Classic

Adresiniz / Address : .......................................................

E-posta / E -m ail:................................................................... Tel / Faks / Fax : ....................................................................

Türk Hava Yolları hizm etlerim iz ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için I For your suggestions and complaints

regarding Turkish Airlines services: E-posta / E-mail : custom er@ thy.com Tel: +90 212 465 22 69 F a k s / Fax: +90 212 465 22 63 A d re s / Address: Türk Hava Yolları A.O. Müşteri ilişkileri Müdürlüğü G enel Yönetim B in ası, Yeşilkö y 34149 İstanbul Türkiye T H Y K Y S F o rm n o :F R .1 6 .0 6 0 0 .R e v .0 1

www.thy.com internet sitem izdeki "PAYLAŞALIM" başlığı altında bulunan, teşekkür, öneri ve şikayeti sim geleyen ikonlardan birine tıklayarak da öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Click on one of the icons for thanks, sug g estion s or complaints under the "LET'S SH ARE" menü on our web-site at www.thy.com for your su ggestion s and complaints.


KABİL - KABUL GSA: Arya Tourism Travel & Cargo Services Co. Ltd. Shar-e-naw, İnsaf Hotel 1st Floor, Ansari Waat Kabul AFGANİSTAN S/R Tel: (93) 799418542-799394465 thy@aryatourism.com KAHİRE - CAIRO Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No: 32-33 Tahrer Sq. Cairo EGYPT S/Tel: (202) 5749009 turkish@turkish-eg.com GSA: Imperial Travel Çenter 21, Mahmoud Basiouny Str. Cairo EGYPT Tel: (20-2) 5759102-5743336 KARACİ - KARACHI Jinnah International Airport Level 5, Room 5057 Karachi PAKİSTAN S/Tel: (92-21) 4599210-4599215 R/Tel: (92-21) 5685922-5685487 thykhi@cyber.net.pk GSA: Paktürk Enterprises Nacon House, Strachen Road Karachi 74200 PAKİSTAN Tel: (92-21) 5685922 KA ZABLANKA-CASABLANCA Tour des Habbous, 7 eme Etage, Avenue des F A R . Casablanca 20.000 MOROCCO Tel: (0212) 22 538 121 R/Tel: (0212) 22 464500 (3 lines) casasales@turkishairlines.ma KAZAN Pravo - Bulachnaya Str. 35/2 Floor: 2 Office: 213 420111 Kazan REPUBUC OF TATARSTAN /RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-843) 5331930 kzntztk@yandex.ru KİEV 10 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O. Box 540, 252001 Kiev UKRAINE S/R Tel: (380-44) 49059332296461 -2352562 kiev. sales@thy.com.ua KİŞİNEV - CHISINAU Chisinau Republic of Moldova Buld. Dacia 80/3 Airport Chisinau Moldova MD 2026 S/Tel: (373-22) 525472-525095 kivoperation@thy.md KOPENHAG - COPENHAGEN Kastrup Lufthavn Terminal 2, Departure Hail, Ground Floor 2700 Kastrup DENMARK S/RTel: (45-33) 144055 info@turkishair1ines.dk KÖLN - COLOGNE Am Hof 28 50667 Cologne GERMANY S/Tel: (49-221) 272480 R/Tel: (49-221) 27248200 cgn@tkgermany.com KUVEYT - KUW AIT Al Shuhada Str. Aliaa Çenter, PO Box 23959 13100 Safat KUWAIT Tel: (965) 2447847024475030 thy_kwi@hotmail.com GSA: Al-Kazemi Travel Agencies Fahad L-Salem Str. Abrar Bldg. P.O.Box: 23959 13100 Safat KUVVAIT Tel: (965) 2450655 (11 ünes)

LAGOS 25A, Karimu Kotun Str. Victoria Island Lagos NIGERIA Tel: (234-1) 7610246 GSA: Vefa Tourism & Travels Ltd. Rot 152 Ahmedu Bello Way By Kashim İbrahim WayWuse II, P.O.Box: 4473 ABUJA LAHORE GSA: Pakturk Enterprises. National Tovvers 28, Egerton Road Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6309926/9 LEFKOŞA - LEFKOSA Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKİSH REPUBLİC OF NORTHEN CYPRUS S/RTel: (392) 2271061-2277124 kibrissatis@thy.com kibrismd@thy.com LÜBYANA - LJUBLJANA Turkish Airlines Inc., PO Box: 76 Zgomji Bmik-130a 4210, Bmik-Aerodrom Ljubljana SLOVENIA Tel: (386 4) 2061680 thyljubijana@siol.com LİZBO N - LISBON Av. Fontes Pereira de Melo, No: 35-4 H 1080-118 Lisbon PORTUGAL Tel: (351)210078800 jdias@tkportugal .com LO NDRA - LONDON 125 PalI Mail SW 1 Y 5EA London UNITED KINGDOM S/R Tel: (0) 844 800 66 66 info-uk@thy.com Heathrovv Airport Tel: (44-20)88971731-3614 Stansted Airport S/Tel: (44) 1279 681822 Tel: (44) 1279 681450 LYON 59 Boulevard Marius, Vıvier Merle 69429 Cedex 03. Lyon FRANCE R/Tel: (33-4) 37916670 thy.lyon@wanadoo.fr M AD RİD Avda. Gran Via, 69-3-303 28013 Madrid SPAIN S/R Tel: (34) 917582335 marketing@turkishairlines.com.es reservation@turkishairiines.com .es M ALTA GSA: Arrigo Group Ltd. 248 Tower Road Sliema MALTA S/Tel: (356)21345271-5 M AN CHESTER Olympic House, Room 1012 Manchester Airport, M90 1QX UNITED KINGDOM Tel: 0044 161 489 5287-89 S/R Tel: (0) 844 800 66 66 info-uk@thy.com M AN İLA GSA: Citadel A r Services Corp. G/F SGV II Building 6758 Ayala Avenue Makati City 1200 PHILIPPINES Tel: (63-2)812 7711-18 M ED İN E - M ADINAH GSA: ABC Travel Agency Sultanah Alnazel Street Saad Çenter P.O BOX :3645

Medine/K.S.A SAUDI ARABIA Tel: (966) 4 822 1828-4106 isitki@thy.com M EK K E - M ECC A GSA: ABC Travel Agency, Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052 M İLA NO - M ILAN Piazza Fontana 6. 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39) 0272008078-028056051 v.giudici@turkishair1ines.it mxp@turkishairlines.it M İN SK Yanki Kupali S.25 204/1 Minsk BELARUS Tel: (375-17) 2066878-2273713 msqmanager@gmail.com M OSKO VA - MOSCOW B. Dimitrovka 7/5, Building 2. 2nd Floor Moscow RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-095) 980 5202 sales@turkishair1ines.ru M U M BA I GSA: Interglobe Travel 1st Floor, Podar House, 10 Marine Drive Mumbai400020 INDIA Tel: (91-22)22821591 farhad.kuka@interglobe.com M USK AT - M USCAT GSA: Sunrise Travel and Tourism LLC P.O. Box 884 VVadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968) 247 03 033 / 034 (968) 247 02 778/779 M Ü N İH - M UN IC H Schwanthalerstrasse 10/2. Floor D-80336 Munich S /T e l: (49-89)51410930 R /T e l: (0180)5849266 (Call-Center Germany) muc@tkgermany.com Munich-Airport Terminal 2, Ebene 03 S / Tel: (49-89) 97592700 / 701 / 703 NAİROBİ GSA: Imaan A r Ltd. Şasini House, 1st Floor, Loita Str. P.O. Box 41127 Nairobi KENYA Tel: (254-20) 240024-253029-340357 NEW YORK John F. Kennedy International Airport Terminal One Jamaica 11430 New York USA S/Tel: (1-718) 7512601-7512618 Local S/R Tel: (516) 2475402 Toll free no: 1 -800-8748875 passengerservices@tknyc.com info@tknyc.com NİCE Aeroport Nice, Cote D’Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/Tel: (33-4) 93214479 (3 ünes) nice@turkishair1ines.fr NÜRNBERG - NUREMBERG Fluggast Terminal, Hughafen Strasse 100. 90411 Nuremberg GERMANY R/Tel: (49-911) 92972012-14/16

S/Tel: (49-911)9372011/12 nue@tkgermany.com ODESSA Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 347906-08 thy_odstztk@fartep. net OSAKA Kansai International Airport Airlines Office (North) 2F, 1-Banchi, Senshu-Kuko Kita, Izumisano-Shi, Osaka 549-0001, JAPAN Tel: (81) (724) 56 5287 OSLO Gardermoen International Airport Departure Hail, 2061, Oslo NORVVAY S/Tel: (47) 648 20 530 (4 hat/lines) R/Tel: (47) 648 20 531 PARİS 58 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE Tel: (33-1) 56693350 info@turkishairiines.fr PEKİN - BEIJING W103, Kempinski Çenter, 50 üang Ma Oiao Road, 100016, Beijing P.R. CHİNA Tel: (86-10) 645 30 359 bjssales@thy.com PRAG - PRAGUE Vaclavske Namesti 19/1, Praha 1 Prague CZECH REBUBUC Tel: (420) 234 708 708-715 info@turkishair1ines.cz prg.sales@turkishairiines.cz PR İŞ TİN A - PRISTINA Bob Doll Str. O.T.Perparimi Nr: 45 Prishtine Tel: (381 -38) 247711 -247696 GSA: AMK International Lidhja E Pejes-Drini, Ibardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (381-38)502052-55 thypm@pm.ipko. net RİGA Riga Airport 3rd Floor, Riga 10053 LV LA7VIA Tel: (37) 17359444 / 17359445 sales@turkishair1ines.lv RİYAD - RIYADH King Faisal Foundation, P.O. Box 25194, 11466 Riyadh SAUDI ARABIA Tel: (966-1) 4631600-4632087 turkishair1ines@sol.net.sa RO M A - ROME Via Barberini 47, 00187 Rome ITALY R/Tel: (39-06) 42014491 roma@turkishairiines.it ROSTOV Sholokhova Prst. 270/1 (İn the building of the New A r Terminal) 2nd Floor, 344066 Rostov-on-Don RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-863) 2688231 rovkztk@rambler.ru SA N’A GSA: Üniversal Travel & Tourism P.O.Box: 18266. 60. Meters Road San'a YEMEN


& RESERVATION INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

Tel: (967) 1 445970 (4 hat / lines) iktk@universalyemen.com SARAYBOSNA - SARAJEVO Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA S/R Tel: (387-33) 212 938-666092-206241 SEUL - SEOUL GSA: E&M Air Service Co. Ltd Rm 406, Daesung Skyrex Bldg, Gyeonji- Dong,Jongro-Gu, Seoul KOREA S/Tel: (822) 757 70 59 R/TEL: (822) 777 70 55 seltztkl @komet.net SİDNEY - SYDNEY 603/16 Barrack St. 2000 Sydney, NSW, AUSTRALA Tel: (612) 92998400 (3 ünes) turkair@turkishairlines.com.au SIM FEROPO L Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (380) 652248163 turkish@pop.cris.net SİNGAPUR - SINGAPORE 150 Beach Road 15-04 Gateaway West 189720 SINGAPORE Tel: (65) 67324556-67324557 sales@thy.com.sg SOFYA - SOFIA Saboma Str. No:11-A Sofia BULGARIA Tel: (359-2) 9883596-9874220 thy-sof-sat@medicom.bg ST. PETERSBURG Malaya Morskaya Str 16 Tel: (7-812)314 17 25 St.Peterburg RUSSIAN FEDERATİON ledsatis@thy.com STOCKHO LM Turkish Arlines Inc. Arlanda International Airport Terminal 5, Departure Hail, PO Box: 172 19046 Arlanda SVVEDEN Tel: (46-8) 7977258 turkishairlines@telia.com tksales@telia.com STUTTG AR T Büchsenstrasse 15, 70173 Stuttgart S/R Tel: (49-711) 225820 / 7 lines thystr@t-online.de ŞAM - DAM ASCUS Abu Faddel Elmurady Str. 32 Damascus SYRIA S/Tel: (963-11) 2212263-2457277 GSA: Noura VVİngs Tourism Travel Tajheez, Monatabi Str. Damascus SYRIA Tel: (963-11) 44685032/33 ŞANGAY - SHANGHAI RM 342, Shanghai Centre, 1376 West Nanjing Road 200040 Shanghai. P.R. CHİNA S/R Tel: (86-21) 3222002262798392 shasales@thy.com ŞİKAGO - CHİCAGO 625 North Michigan Avenue, Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 ünes) info@tkchi.com

178 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

TAHRAN - TEHRAN Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (98-21) 88737464 / 88748450-1 / 88737381/82-5 info@thy.ir TA IPEI GSA: Golden Foundation Tours Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E. Road Sec. 4 Taipei TAIWAN R.O.C. Tel: (886) 227733266 alan@gftours.com.tw TRABLUS - TR İPO Lİ GSPLAJ P.O. Box 4565, Elfateh Tovver. 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli UBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 thytip@yahoo.com TA ŞK E N T - TASHKENT Navaiy Cad. No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1367989/90/92 thytasmng@sarkor. uz TE B R İZ - TA BR IZ Tabriz International Airport Turkish Airlines Tabriz IRAN Tel: (98-411)2670151-5 tbzkztk@thy.ir TEL AVİV Hayarkon Str. No: 78, 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3)5172333-35 sales@turkish.co.il TİFLİS - TB ILISI 147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703 thytbs@access.sanet.ge

Warsaw POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl V E N E D İK - VENİCE Turkish Airlines Marco Polo Airport 2nd Floor Via Luigi Broglio, 8 30300 Venice ITALY Tel: (39-41) 2698190 vce@turkishairlines.it VİETN AM GSA: Huong Giang Aviation Service Company Ltd. 194 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, VİETNAM Tel: (84-8) 933 0333 Fax:(84-8) 933 0633 VİYANA - VIENNA Opemgasse 3 A -1010 Wien AUSTRIA S/R Tel: (43-1) 5862024 office@thy.at YENİ DELHİ - NEW DELHİ GSA: Interglobe A r Transport Thapar House 1st floor No: 124 Janpath New Delhi INDIA R/Tel: (91 11)43513230-35 S/Tel: (91 11)43513236-40 del.tkres@interglobe.com ZAGREB Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATIA Tel: (385-1)492 18 55 sales@thy.t-com.hr ZÜ RİH - ZÜ R İC H Talstrasse 58-8001 Zürich SWITZERLAND R/Tel: (41-1) 2252323 S/Tel: (0) 848 444 849 zrhtk@bluewin.ch

tkkamgsa@icc-al.org ■ İç B ürolar

TORONTO GSA: Stellar Travel İne, 100 University Ave. Süite 100 Toronto ON M5J 1 V6 CANADA Tel: (416) 596-6886 info@thycanada.com TU NU S - TU NIS Complexe Hotel El MechtelBloc Ctkd Blvd. Ouled Haffouz, 1 ler Etage 1005 El Omrane Tunis TUNISIA S/R Tel: (216-71) 787033-786473 turkish.airlines@planet.tn ÜSKÜP - SKOPJE Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONIA Tel: (389-2)3117214-31161493148670 thyskp@mt.net.mk VARŞOVA - WARSAW Al Jerozolimskie 123, Millennium Plaza. IX Floor 02-017

ANTAKYA GSA: Ant-Tur Antakya Turizm ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D Tel: (326) 2149497-2160150 ANTALYA THY A.O Antalya Satış Müdürlüğü, Antalya Havalimanı ANTALYA Tel:(242) 330 33 30 ARDAHAN GSA:Sınır turizm Seyahat Acentesi Kazım Karabekir Cad. No:32 Ardahan Tel:(478) 211 57 58 BAFRA GSA: Lamirjen Turizm Seyahat Acentası Hacınabi Mah. 19 Mayıs Cad. No:3 Bafra SAMSUN Tel: (362) 543 15 00/543 83 00 yaseminsens55@hotmail .com BALIKESİR GSA: Konak Arda Turizm Seyahat Acentası, Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1 Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com BATMAN GSA: Bat-Ar Turizm ve Sey. Ace. Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No: 22 Tel: (488) 2139149-2139200 BİNGÖL GSA: Tütünen Turizm ve Sey.Acentası Yenişehir Mah. Genç Cad. Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426) 2135767 BİTLİS GSA: Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2260707

TİRAN - TİRANA Kam Int. S.H. P.K., Tirana Int. Hotel, Business Hail Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355-4) 227 22 92 - 227 27 18

TOKYO Toranomon Rapport, 4th floor. 16-6 Toranomon 1 -Chrome, Minato-ku, Tokyo 105-0001, JAPAN Tel: (81) (3) 5251 1551

ANKARA Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere Tel: (312) 4280200 (5 ünes) S/R Tel: 444 0 849 (7/24) ekirisci@thy.com

D o m e s tic O ffices

ADANA Adana Havalimanı Kargo Terminali 01010 Seyhan Tel: (322) 4332121-4331052-4359175 byilmazturk@thy.com

BO DRUM Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı Karşısı) No: 83/Z/22 BODRUM Tel: (252)3171203/04 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) Bodrum Milas Havalimanı / Arport Tel: (252) 5230129-5230132 bodistmd@thy.com BURSA Yenişehir Havaalanı Yenişehir Bursa S/Tel: (224) 781 80 15

ADIYAM AN GSA: İnandı Turizm ve Seyahat Acentası, Atatürk Cad. No: 10/A Tel: (416) 2161436/37/38/39 inanditurizm@mynet.com

CİHANBEYLİ GSA: Vatan Turizm Seyahat Acentesi Ankara Cad.Ayvaz Pasajı No:41 Cihanbeyli KONYA Tel: (332) 6732306

AĞRI GSA: Ağrı Mefser Turizm Vali Konağı Cad. No: 1 Tel: (472)2159297-2151371

ÇANAKKALE GSA: Sudalar Turizm ve Tic. A.Ş. Anafartalar Oteli İskele Meydanı Tel: (286) 2123366

AKSARAY GSA: Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı, Kütüphane Sok. D: 2 Tel: (382) 2132332-2127509

ÇORLU GSA: Trakya Turizm ve Seyahat Acentası Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 TEKİRDAĞ Tel: (282) 6530477/78

AMASYA GSA: Ayşafak A r Turizm Seyahat Acentası, Hacı llyas Mah. Yeniyol Cad. Saatçi Apt. No: 112/1 Tel: (358)2122228 thyamasya@ttnet.net.tr

ÇORUM GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı, No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 cavusoğlutur@ttnet.net.tr


DALAMAN Tel: (252) 7925395 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) atuojt@thy.com D E NİZLİ Çardak Havaalanı DENİZLİ Tel: (258) 846 1115 / 846 10 27 J

DİYARBAKIR Sivil Havaalanı Terminal Binası Bağlar Tel: (412) 2355714 -2368960-61 E D R E M İT DHMİ Körfez Havaalanı, Edremit Tel: (266) 3761399 Tel: (224) 2211167 bursasatis@thy.com ELAZIĞ Elazığ Havaalanı Tel: (424) 255 11 57 ibaltacioglu@havas.net ERZİNCAN G SA : Polat Turizm ve Sey. Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 THY Tel: (446) 2262114 ER ZUR UM Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 88/3 Tel: (442)2136718-19 S/R Tel: 444 O 849 (7/24) ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü Muttalip Yolu Üzeri Eskişehir Tel: (222) 323 68 69 FATSA G SA : Çotanak Turizm Seyahat Acentası Mustafa Kemal Pas.a Mh. Cumhuriyet Meydanı No.2 Tel: (452) 4235477 fatsa@otem.com.tr G AZİAN TEP Gaziantep Havalimanı THY A. O Satış Müdürlüğü Oğuzeli GAZİANTEP Tel: (342) 582 11 0 1 / 02 /O4 S/Tel: (342) 582 10 45 gztsatis@thy.com G İRESUN G SA : Çotanak Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı No: 9/A Tel: (454) 2124880-2162890 giresun@otem.com .tr HAKKARİ G SA : Oğuzkurt Turizm Sey.Acentası,

Cumhuriyet Cad.Aydoğanlar İş Hanı No: 13 HAKKARİ Tel: (438) 2115257

İSTANBUL Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı (İç) Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3, Elmadağ, Harbiye Tel: (212) 2250556 S/R Tel: 444 O 849 (7/24) Satış Büroları - Sales Offices 1. Kadıköy S atış Müdürlüğü

Recep Peker Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (216) 4184486 S/R Tel: 444 O 849 (7/24)

—✓

İSPARTA GSA:Belmondo Travel Seyehat Acentası İstasyon Cad. Valikonağı Karşısı Güntaç Apt. IISPARTA Tel: (246) 218 O 022 ticketing@belmondotravel.net İSKEND ERU N G S A : Rende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21/B Tel: (326) 6138383-6134294 tiatur@superonline.com

KÜTAHYA G SA : Serhat Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvan Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041

2. Taksim S atış Müdürlüğü

Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim Tel: (212) 2521106 (6 ünes) S/R Tel: 444 O 849 (7/24) 3. H arbiye Satış Müdürlüğü

Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3 Elmadağ Tel: (212) 2250556 (6 ünes) S/R Tel: 444 O 849 (7/24) harbiyesatis@thy.com 4. G enel Y önetim Satış Bürosu

Yeşilköy Tel: (212) 4636363 Ext.3111-3119

M ALATYA THY A. O Malatya Satış Müdürlüğü Erhaç Havaalanı MALATYA Tel: (422) 266 00 00 /06 /O7 S / Tel: (422) 266 00 01 M ANİSA G SA : Yoltur Seyahat Acentası

Anafartalar Mah.Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Işhanı No: 54/13 Tel: (236) 2346311 -2386649

GSA: S abiha G ökçen Havalim anı

Kurtköy Tel: 5855850/51 -52-53 İZM İR Halit Ziya Bulvarı No: 65 Çankaya Tel: (232) 4841220 (5 ünes) S/R Tel: 444 O 849 (7/24) thyizm@thy.com KAHRAM ANMARAŞ G SA : Döngel Turizm Sey.Acen. Menderes Mh. Trabzon Bulvan Mis Apt. No: 74/C Tel: (344) 2318800-2312600

M AR DİN G SA : Bilen Turizm ve Seyahat Acentası Karayolları Karşısı Yenişehir Tel: (482) 2133773-74 M AR M A RİS Atatürk Cad. No: 26/B Tel: (252) 4123751/52 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) marmarissatis@thy.com M ERZİFO N Medrese içi No: 16 MERZİFON Tel: (358)513 1 889

KARAMAN G S A : Cicitur Seyahat Acentası

Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt. No: 55 Tel: (338) 2120680-2142488 KARS G SA : Sınır Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838/39/40 KAYSERİ Kayseri Erkilet Havaalanı Hizmet Binası No: 111 38100 Kocasinan Tel: (352) 338 70 00-338 70 10 S/R Tel: 444 O 849 (7/24) kayserisatis@thy.com KIRKLARELİ G SA: Korur Turizm ve Seyahat Acentası, Karakaş Mah. Karakaş Bey Sok. No: 14 Tel: (288) 2122066 KIRŞEH İR G SA : ÇavuşoğluTurizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. Tüccarlar Işhanı No: 7/2 Tel: (386)2121172-2121718 m.inal@kaynet.net K IZILTE PE G S A : Bilem Turizm Seyahat Acentesi

İĞDIR G SA : Eger Turizm Sey. Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (476) 2279435/3231

Acentesi Atatürk Cad. Emniyet Sok. No: 10/B Kulu KONYA Tel: (332)6416710

Hükümet Konağı Karşısı No: 31 Kızıltepe Tel: (482) 3125086 KONYA Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. 10/B Anıt Alanı PK.42040 Meram Tel: (332)3212100-3211518 KUŞADASI G S A : Osman Turizm Seyahat

Acentası Sağlık Cad. Akdaş Apt. No: 63 AYDIN Tel: (256) 6144205-6149382 KULU G S A : Orhangazi Yıldız Seyahat

M UŞ G S A : Nurevşan Turizm Seyehat Acentesi

İstasyon Cad. Atatürk Bulvan No: 11 MUŞ Tel: (436) 2128682/83 NEVŞEHİR Dedeman Kapadokya Oteli Ürgüp Yolu 2.Km 50200 Tel: (384) 213 97 76 NİĞDE G S A : Sobek Turizm Sey. Acentası, İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388) 2132117-2321507 ORDU G S A : Çotanak Turizm Sey. Acentası, Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (452) 2252054 ordu@otem.com.tr O SM ANİYE G S A : Osair Turizm Seyahat Acentası, Alibeyli Mah. Orgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı, Sankatipoğlu Pasajı, No: 2 ADANA Tel: (328) 8149229-8133404 SAKARYA G SA : Sakarya Turizm Uzunçarşı No: 1 Kat: 2, Adapazan Tel: (264) 2749688 SAMSUN Çarşamba Havaalanı Tel: (0362) 8448824 samsunsatis@thy.com

SİVAS GSA: Sivas Turizm Seyahat örtülü Pınar Mahallesi Büyük Otel Arkası 10/B 58030 Tel: (346) 224 46 24-221 11 47 sivas@sivasturizm.com.tr ŞANLIURFA G SA : Kaliru Turizm Seyahat Acentası, Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344-2154548 ŞEREFLİK OÇ HİSA R G SA : Çavuşoğlu Turizm Seyahat Acentası Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok. No: 1/B Şereflikoçhisar ANKARA Tel: (312) 6872383 unsalinaltekin@ttnet.net.tr TATVAN G S A : öztaç Turizm Seyahat Acentesi Cumhuriyet Cad. No: 197 TATVAN Tel: (424) 8279910 TEKİRDAĞ G SA : Trakya Turizm ve Seyahat Acentası, Orta Cami Mah. Hükümet Cad. Belediye İş Merkezi K: 1 D: 1 104 Tel: (282) 2618438 TO KAT G S A : Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvan Akyıldız Apt. No: 206/4 Tel: (356) 2147254 ay -safakair@ttnet.net.tr TRABZON Trabzon Havalimanı Tel: (462) 3256738 - 3257536 UŞAK G S A : Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033-2125129 ÜRGÜP G SA : Argeus Turizm Seyahat Acentesi İstiklal Cad. No: 13 Ürgüp Tel: (384) 3414688 VAN Kazım Karabekir Cad. Serhat İş Merkezi Altı No: 1-2 Van Tel: (432) 2155353/2155354 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) vansatis@thy.com YALOVA GSA: Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B Tel: (226) 8141342 YO ZG AT G S A : Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası, Lise Cad. Vali Konağı Yanı, No: 49 Tel: (354) 2129193 (4 ünes) binaltekin@turk.net

SİİR T G S A : Bat-Air Turizm Sey. Acentası, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad. Erdef Oteli Altı, No: 2 Tel: (484) 2237574 - 2237584

R

: Rezervasyon / Reservation

S : Bilet Satış / Ticket S ales G S A : Genel Satış Acentası

General S ale s Agency

1 2 / 2 0 0 8 S K Y L IF E 1 7 9


NE NEREDE? PLAN OF THE INTERNATIONAL TERMİNAL AT THE ATATÜRK AİRPORT ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ’NDE

İN İSTANBUL

Check-in Desk

GELİŞ KATI / ARRIVAL

Services

a

I Airlines Lost B a g g ag e

\ I

Visa Office

Elevator

Î

Escalators

Toilets

*

Meeting Point

Florist

R ö

Underground Shuttle / Bus

Pharmacy

A

Taxi

B a g g ag e Claim

M

Parking

Hotel Claim

E l Post Office

Information Desk

Custom s

B a g g ag e Custody Smoking Area Domestic Transit

«

Rent A Car

$ Tül Tourist Information

Bank Exchange Office

Legend

D u ty F re e

Preorder Pick-up Desk Duty Free Sh op A1 (Classic) Duty Free Sh op A2 (Classic) Duty Free Sh op A3 (Vintage Express Counter) 180 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Fo o d & B e ve ra g e

Green Fields Bar

|

Duty Free

Food & Beverage

' H

Sen/ices

Public Area

Non-Public Area

.

Passaport Control

Yellovv Parking Area

Blue Parking Area

Gloria Je a n s Botanik Cafe Starbucks Cafe Red Parking Area

J j j Lounge


THY CİP Lounge

Food & B everage

GİDİŞ KATI / DEPARTURE

i S ervices

Efes Beer Port Delights

Information Desk

Gloria Je a n s

Elevator

Tonton Pide Lahmacun

Toilets

Tonton Döner

Custom s

Basilico

Duty Free M ain 1 D uty Free Shop

Empire Setur

Terminal Lost&Found

Old Bazaar

Shopping Empire B a g g ag e Claim

Vakko

Check-in

Salvatore Ferragamo&Versace

Smoking Area

Hermes

I Domestic Transit

Desa

| Airlines Lost B ag gag e I Claim&Found

M ain 2 Duty Free Shop

I Conference Room s

D&R Atasay

I Escalators

Mavi Je a n s

I Secure Wrap

Last Minute G ate S h o p s

I Hairdresser

Preorder Pick-up Desk

j Ticket S ale s Taxi

Isbank Millennium Lounge

I Advantage Club Lounge ^

Coca-C ola Bus Lounge Coca-Cola Algida İstanbul Cafe Gloria Je a n s Flags World of Food Flags Cafe Airport Hotel Starbucks Delights 2 Douvve Egberts

Parking

Kayra Kiosk

Post Office

C oca-Cola Kiosk

Medical Aid

Kiosk

Bank Exchange Office Tax Free

|~1 M British Airways Terraces Lounge

Efes Flight Point

Burger King

! TH Y C İP Lounge

Prime Class Lounge

Lipton

I M assag e Çenter

D&R

' ‘^

Divan Pub

Frito-Lay I B a g g ag e Custody

Bvlgari

Po

Burger King

Mey Kiosk Coca-C ola Kiosk Burger King

1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 181


Miles&Smiles Özel Yolcu Programı

Miles&Smiles Frequent Flyer Program

Size özel bir dünyada, size özel ayrıcalıklar...

The exclusive benefıts in a world exclusively for you...

Türk Hava Yollan vc Sıar Alliancc üyesi diğer havayolları ile uçtukça

As long as you choosc to fly with Turkish Airlines and other Star Alliance member airlines and to take advantage of the many opportunities designed to makc your life that bit easier as offered by our Miles&Smiles Program Partners, you can collect tnilcs to spend as you vvısh.

ya da anlaşmalı firmalarımızın sundugıı, hayalınızı kolaylaştıran pek çok fırsattan yararlandıkça mil kazanacak ve millerinizi gönlünüzce değerlendirebileceksiniz.

Mil kazanın, ödüllerinizi seçin

Eam miles and choose your awards

Türk Hava Yollan'nın iç ve dış tarifeli uçuşlarından. Star Alliance üyesi diğer havayolları uçuşlarından, program ortağı otellerde konaklayarak

You may canı miles on ali seheduled dotnestic and international flights of Turkish Airlines and on flights of other Star Alliance member airlines, by

ve araba kiralama şirketlerinden araç kiralayarak, Shop&Milcs kredi

staying at ıhe program partner hotels and through the services of partner

kartım kullanarak ya da Turkcell - İşTcell ile yapılan işbirliği sayesinde,

rent-a-car companies, by using the Shop&rMiles credit card while shopping

yapacağınız cep telefonu görüşmeleri üzerinden mil kazanabilirsiniz.

and from your phone calfs thanks to our cooperation with Turkcell - İşTcell.

Kazandığınız milleri Türk Hava Yollan ve Star Alliance üyesi diğer havayolları uçuşlarında Ödül Bilet. Türk Hava Yollan uçuşlarında

Collected miles can be redecmed for Award Tickets on Turkish Airlines and other Star Alliance member airlines flights, Companion Tickets and

Refakatçi Bileti ve Upgrade ya da Star Alliance üyesi havayollan uçuşlarında

Upgrades on Turkish Airlines flights and for Star Alliance Upgrade Awards

on-line upgrade ödülü için kullanabilir ya da Turkcell dakika/kontör

that ıs an on-line upgrade on Star Alliance member airlines fiights. Collectcd

talepleriniz için değerlendirebilirsiniz.

m iles can also bc redeemed for Turkcell minutes/units.

Ayrıcalıklı bir dünya

Aıı exdusive world

Türk Hava Yollan ve Star Alliance üyesi havayollan ile yapacağınız her

Each flight on Turkish Airlines and other Star Alliance member airlines will help you to beııefiı Iroın many advantages such as reservaüon pnority, extra baggage allowance, airpon lounge access and the family membership.

uçuş, rezervasyon önceliği, fazla bagaj hakkı, özel yolcu salonlannı kullanma ve aile üyeliği gibi pek çok avantaj kazandırabilir.

G ü n cel kalın!

Keep ııpdated!

www.thy.com/smiles adresli web sitemiz üzerinden; uçuş ve hesap

You may update your profile, check your latest account details, create or

bilgilerini inceleyebilir, adres değişikliği yapabilir, şifre tanımlayıp

change your P1N code, daim your missing flights, obtain detailed information

değiştirebilir, eksik uçuş bilgilerinizi girebilir, program ve program onaklanna ilişkin detaylı bilgi edinebilir, anlaşmalı oto kiralama

about the program and program partnere, hire car from the partner rent a car companies or check our latest promotions through our website

şirketlerinden araç kiralayabilir ve promosyonlarımızı takip edebilirsiniz.

www.thy.com/smiles.

Hemen üye olabilirsiniz...

You may become a member now...

Miles&Smiles programına www.thy.com/smiles adresinden hemen üye olabilirsiniz.

You ma)’ become a member via www.thy.com/smiles and stan benefiting from membership privileges straiglıt away. You can also become a member

Aynca Türk Hava Yollan satış ofislerinden. Garanti Bankası şulelerinden,

by fılling out an application form available at ali Turkish Airlines sales ollkes,

yetkili acentelerimizden veya kabin personelimizden temin edeceğiniz

Cîaranti Bank branehes, travel agents or you can rcqucst a form from our cabin crew. Also you can dial +90 21.2 444 0 849 in order to sign up to Miles&Smiles program. in addition, you will receivc “1000 vveleome miles” for your membership.

başvuru formunu kullanarak ya da 444 O 849 nolu Çağrı Merkezimizi arayarak da üye olabilirsiniz. Üstelik “ 1000 hoş geldiniz mili'’ hediyemiz!

A IR C A N A D A ( )ij

U S A l RW AYS

M ile s & S m ile s w w w .th y.co m /sm iles | +90 212 ULU 0 849

[fjf H IR

C HINH

D İVAN

AIR m v

H J<A U

,

v

ı

A

S

I

A

N

MÖVENPİCK

A

AIRLINES^^

H

B

bm

A u S tT İa n

S W İS S

P

tappo «tu g a l

i

«gTH A l

^3ROATIA AIRLINES

» U N I T E D


Ş im d i üye olun... T ü r k H a v a Y o lla r ı n ı n Ö z e l Y o lc u P r o g r a m ı M ile s & S m ile s ü y e s i o lu n , b ir ik t ir e c e ğ in iz h e r m i l ile d ü n y a y ı k e ş fin k a p ı la r ı n ı a r a la y ın .

J o i n m n v ... Bccome a m e m b e r of Tıırhish A i r l i n c ’s Fabul ous Frccjuent Fl yeı P r o g r a m m e Miles&rSmiles and let the ıniles you collcct open the d o o r to e x pl or e the wor l d.

Y ou r flights on Tuı hish Airlines and other Star Alliarıcc carriers vvill hclp y o u to beııefit froın m a n v advantages suclı as reservation priority, extra haggagc alhnvance, airport loungc access and the f ami lv membership.

M ile s & S m ile s ü y e lik k a n ın ız ı k u lla n a ra k T ü rk H ava Y o l l a r ı v e S t a r A l l i a n c e ü y e s i h a v a y o l l a r ı ile y a p a c a ğ ın ız h e r u ç u ş size se y a h a tle rin iz d e re z e rv asy o n ö n c e li ğ i , fa zla b a g a j h a k k ı, ö z e l y o lc u s a l o n l a r ın ı k u l l a n m a , aile ü y e liğ i g ib i p e k ç o k a v a n ta j k a zan d ırab ilir.

The higher your tieı, the greater the benefils available for y o u ...

K a rt s t a t ü n ü z y ü k s e l d i k ç e s i z e s u n d u ğ u m u z a v a n t a j l a r d a arta ca k ...

You may visit our w eh site www.thy.com/smiles for Jurthcr inforınation...

D e ta y lı b ilç i için w w w .t h y .c o m / s m i l e s a d r e sli \veb sitem izi ziv aret e d e b ilirsin iz ...

P

tx

H

tx

O O 3 O k

İr

İ @ OOiTOU

ft n r ı g o ig a

rx DÜ3Ü

O O U M T V0X3B>-

■I P tH lK TK900000002

iKaoooooooj

U J T p o L I S H A I R L IN E S

swîssötel

H H B

©

M IS

L u fth a n s a

Büd9et

0

Scandnavian Airlines

DECAR

ükamoma, ahhjncs

s ih g a p o r e A in u n E S

SOUTH A f r i c a n A ir w a y s

f c jf c I

T U R K İS H A IR L IN E S T ÜRK HAVA YOLLARI

£

e

G aranti

S p 3 U B İr

TURKCELL

A S T A R A L L İA N C E M E M B E R


E u ro p c a r re n t a car

DOUBLE YOUR MİLES!

U V İlJJ^İlJitüJİ^ iJlUJJllJ: îf c j J i i ıu :

1

ilil) iıujjiij jjjJJ M m ıu .

MİLLERİNİZİ İKİYE KATLAYIN! ______________________________ f www.europcar.com /turkish Earn 1 0 0 0 b o n u s m iles for any 3 days-rental or m ore an d enjoy an u n fo rg e tta b le drive! O ffer valid until 3 1 /0 1 /0 9 . 3 gün v e üzeri tüm kiralam alarınızda 1 0 0 0 b o n u s mil kazanın ve d ü şled iğin iz ülkeleri E uropcar ile k eşfed in ! K am pan ya 3 1 /0 1 /0 9 tarihine k ad ar geçerlidir. B ook in g / R ezervasyon için: w w w .europcar.com /turkish

Rezervasyon / Reservation: 444 00 70 ’ Bu kam panya. İstanbul. İzm ir. Ankara. Antalya. Bodrum . M arm aris. Dalaman. Kuşadası. Kayseri o fisle rin de g e çe rlid ir. Bu kam panya diğer kam panya ve prom osyonlar ile b irle ştirile m e z.

sp/nfofmobility

’ This prom otıon is v a lid lo r İstanbul. İzm ir. Ankara. Antalya. Bodrum. M arm aris. Dalaman. Kusadası. Kayseri S ixt offices. This prom otlon can not be c om bined vvıttı any other offer and prom otıon.

Aralık ayı boyunca M ile s & S m ile s kart sahiplerine özel fiy a t*: S v v iss ö te l T h e B o s p h o r u s , İ s t a n b u l 1 7 0 E U R O S v v iss ö te l A n k a r a 1 4 0 E U R O S v v is s ö t e l G r a n d E f e s , İ z m ir 1 3 5 E U R O 'd a n b a ş l a y a n f i y a t l a r l a . Ü s t e lik A m r it a S p a & W e l l n e s s 'a ü c r e t s iz g ir iş , k a h v a ltı v e g e ç c h e c k o u t im k â n ıy la .

-Hottesfcoffer of the month. *

SpecıatfTrices* for Miles&Smiles card members during December: I**»'. ■ _—>

l

Swissöt&Jhe Bosphorus, İstanbul starting from EURO 170 S vvişsdte^bm »ı ş td rtn g from EURO 140 "5wi'sötel Grand Efes, İzmir starting from EURO 135 Also free admissipn td^Ha^jta Spa & Wellness, breakfast and late check out.

*T ü m fiyatlara KDV dahildir / A li prices are V

sw issö te l I H E

BO SPH O R I s

Is r A M im .

sw issö te l G r a n d e f e s

sw issö te l A n k a r a

M ile s & S m ile s T U R K İS H A IR L IN E S T Ü R K H A V A YO LLAR I

J fV

i ’ in iL L iA N C E M ^ M B C a .


İş T c e ll

u ç u ru y o r,

M ile s & S m ile s k o n u ş tu ru y o r. Şimdi IşTcelI’liler konuştukça mil kazanıyor, kazandıkça Türk Hava Yolları’yla uçuyor. Miles&Smiles üyesi TurkceH’liler, kazandıkları millerle bedava konuşuyor

.- » V v Y a Y v • «» I m r u ı

A İ t i- i İ N E S

1 2 3 ^ 5 6 7 8 9 )-^ ®

^ iS

llI '

İk i .. f a v a d a k o n tö ry ü k le n e c e k c e p te F e fo n u ■.:

0030.

p 3 1 A r a lık 'a k a d a r g e ç e rlid ir. B onus m il k a z a n ım ı, ka y ıt i B ir İşTcell h a ttı, b ir M ile s & S m ile s h esab ı ile karrj s & S m iles g e n e l k u ra l ve ko ş u lla rı g e ç e rlid ir. M iles& S m ilesj

İl k a z a n ır. iv ım i. m ili

titın ia J Mil k a rş ılığ ı utUUJ.lfl

k o n tö r/d a k ik a ta le b i, w w w .th y .c o m /s m ile s weH eli h a ttı için y a p ıla b ilir. M ille r le a lın a n d a k ik a la rın k u llan ım !


■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (Dış Hatlar-lnternational Flights) İstan b u l’dan / From İstanbul

Uçuş bilgileri Flight inform ation

N. M iles

MANCHESTER M A N

1504

3246

1753

İstan b u l’dan / From İstanbul

2785 Km

ADDIS ABABA A D D

3935

2125

MEDİNE / MEDİNA M E D

2399

ALMATY ALA

4145

2238

1528

8 25

MİLANO / MILAN M X P (M İL) MİNSK M S Q

1735

AM M AN A M M

1561

8 43

AM STERDAM A M S

2356

1272

39 0 2

2107

1932 5014

1043

ASTANA TSE

MOSKOVA / MOSCOVV SV O (M O W ) MUMBAI BO M

AŞKABAD / ASHGABAD ASB

2636

1423

MUSKAT / M USCAT M C T

3531

580

3 13

MÜNİH / MUNICH M U C

1637

884

BAĞDAT / BAGHDAD (BGW )

1890

1021

NEW YORK JF K (NYC)

8575

4630

NİCE N C E

1983 1733

1071

ATİNA / ATHENS ATH BAHRAIN BAH

2787

1505

BAKÜ / BAKU G Y D (BAK) BANGKOK BKK

1845 7819

4222

NURNBERG / NUREMBERG N U E ODESSA O D S

BARCELONA BCN

22 7 8 1963

1230

OSAKA KIX

1060

1122

606

893 1858

482

BASEL B SL BATUM B U S BELGRAD / BELGRADE BEG BERLİN TX L

9 96

1003

N. M iles 1295 9 37

2707 1907

936 358

663

5689

O S LO O S L

10536 2734

PARİS C D G

2358

PEKİN / BEUING BJS

76 9 0

PRAG / PRAGUE PRG PRİŞTİNA / PRISTINA PRN

1613

1273 4152 871

1476

BEYRUT / BEIRUT BEY

1046

565

860

4 64

BİRMİNGHAM BH X BİŞKEK / BISHKFK FRU

2750 4047

1485

RİGA RIX

1866

21 8 5

RIYAD / RIYADH R U H

2602

1008 1405

BRÜKSEL / BRUSSELS BRU

2228

1203

RO M A / ROME (FIUMICINO) FC O

BUDAPEŞTE / BUDAPES ı BUD

1189

642

ROSTOV ROV

1489 1379

576

311

SAN A SAH

3550

CAPE TOW N C P T

9185

4959

SARAYBOSNA / SARAJEVO SJJ

1461

7 89

CENEVRE / GENEVA G V A

1054

SEUL / SEOUL IC N (SEL)

8708

CEZAYİR / ALGIERS ALG

1952 2471

1334

SIMFEROPOL SIP

659

4702 356

CİDDE / JEDDAH JE D

2584

1395

4953

1009

54 5

SİNGAPUR / SINGAPORE SIN SOFYA / SOFIA SO F

91 7 2

DİNYEPER / DNEPROPETROVSK DNK DOHA DO H

574

3122

1686

ST. PETERSBURG LED

2253 2408

310 1217

BÜKREŞ / BUCHAREST O T P (BUH)

DONETSK DO K DUBA DXB

■ Dergimizin bu sayfasında

Km

A BU DABİ / ABU DHABI A U H

DUBLİN D U B DUŞANBE / DUSHANBF DYU DÜSSELDORF D U S

621

1150 3274

1768

STO C KHO LM A R N (STO) STUTTGART STR

3033 3587

1638 1937

ŞAM / D AM ASCU S DA M ŞANGAY / SHANGHAI PVG

8 04 7 45 1917

1300

1830

988 644

1193

1178

ŞİKAGO / CH İCAGO O R D (CHI)

89 7 5 9204

4846

2182 3035 1909

1639 1031

TAHRAN / TEHRAN İKA TAŞKENT / TASHKENT TAS

21 6 5

1169

takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz

EKATERINBURG SVX FRANKFURT FRA

35 1 7

1899

düşümünün ölçülen mesafesidir.

HALEP/ALEPPC ALP

9 93

TEBRİZ / TABRI7 T B Z

1552

8 38

TEL AVİV TLV

1261 1439

681 777

87 2

471

10149 1941

5480

1796 704

9 70 380

yayımlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada

The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected distance on the ground for the route flovvn by the aircraft. ■ Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. The figüre shown on the cabin monitors give the actual distance flovvn by the aircraft through the air, including adjustments of direction to com pensate for vvind, and other weather conditions. ■ Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı Miles&Smiles'da uygulanan mil değerleri ise,

HAM BURG HA M

2180

536 1177

HANNOVER HAJ

2061

1113

HARTUM / KHARTOUM K R T HELSİNKİ HEL

1600

TİFLİS / TBILISl TB S TİRAN / TİRANA TIA

2292

1238

TOKYO N R T (TYO)

HO NG KO NG HKG

9078

4902

TRABLUS / TRİPOLİ T IP

JOHANNESBURG JN B

7920 1293

4276 698

TUNU S / TUNIS TU N

4210

2273 1873

VARŞOVA / W AR SAW W A W VENEDİK / VENICf VCE

1216

VİYANA / VIENNA VIE

KAHİRE / CAİRO CAI KARAÇI / KARACHİ KHI KAZABLANKA/CASABLANCA C M N (CAS) KAZAN K ZN KOPENHAG / COPENHAGEN C P H KİŞİNFV / CHİSİNAU KIV KİEV K B P (IEV)

2963

3469 2252 2109 724

1139

1109

599 1159

391

ÜSKÜP / S K O P Jt SKP

YENİ DELHİ / NEW DELHİ D EL ZAGREB ZA G ZÜRİH / ZÜRİCH Z R H

4970

1048

1446

781

1510 1356 4841

815 732 26 14

1198

647

1830

98 8

K Ö L N /C O L O G N f c g n KUVEYT K W I

2146 2632

1421

LAGOS LO S LEFKOŞA ECN

4852

2620

8 37

4 52

LİZBON / LISBON U S LONDRA / LOND ON LO N (LHR, STN)

3484

1881

AMSTERDAM A M S

2702

2580

1393 722 1174

2495

1347

LYON LYS

1337 2174

BRÜKSEL / BRUSSELS BRU DÜSSELDORF D U S

2590

LJUBLJANA U U

FRANKFURT FRA

1241

MADRİD M A D

2821

1523

TAHRAN / TEHRAN İKA

2299 1764

A n k a ra ’dan / From A nkara

Km

N. M iles 1459 1398

9 52

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda yazılan mil değerlerinden farklıdır. The miles used by Turkish Airline’s Frequent Flyer Programme Miles&Smiles are those published by the International Air Transport Association (IATA) and therefore they are different from the distances in miles noted above.

I

Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances

(İç Hatlar-Domestic Flights) İstanbu l’d an / From İstanbul (Atatürk Airport) ADANA A D A

824

İstan b u l’dan / From İstanbul (Atatürk Airport) MERZİFON M Z H

ADIYAMAN A D F

9 55

M UŞMSR

AĞRI AJI ANKARA ESB

1244

ANTALYA A Y T

5 35 1144

BATMAN BAL BO DRUM / MİLAS BJV DALAM AN D LM DENİZİ I D N Z DİYARBAKIR DIY

4 19

5 26 648 461 1087

Km 610 1168

NEVŞEHİR N A V

635

SAM SUN S Z F

698

SİNOP S IC SİVAS V A S

543 734

ŞANLIURFA G N Y TRABZON T Z X

1072 974

VAN VAN

1304

ELAZIĞ EZS ERZİNCAN ERC

961 987

ERZURUM E R Z

1091

ESKİŞEHİR A OE

305

A nkara’dan / From Ankara (Esenboğa Airport)

Km

GAZİANTEP G Z T

9 83 959

AĞRI AJI

911

ELAZIĞ EZS

5 96

419 874

İSTANBUL İS T - SAW

161

İstanbul’dan / From İstanbul (Sabiha G ö kçen Airport) ANKARA ESB

Km 393

ANTALYA A Y T

489

İZMİR A D B

431

HATAY H TY İZMİR ADB KAHRAM ANM ARAŞ K C M KARS KSY KAYSERİ A SR KONYA KYA MALATYA M LX MARDİN M Q M

186 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Km

1265 6 96 5 30 861 1140


U.S. Departm ent o f Ju stic e

OMB No. 1116 0148

» to th e U n ite d S t a t e s MVlaa Waivar Arr.<al Itopartur» Farm |lM ıİRM lM ıa ı.ıthün, currcol Uuoftlifibl» tm Typ« or prtnt laffıbly ..ıbpcn.o AU-CAmALliTTEKS. U8* KNUUtUl Thu (or« ı>uılm patU IV» throuftı 11 »"H ıh» Dapatlur* K<

Do «n y o f Uıe follow ing sp p ly to yo u ? ı * w YnorNo) A. Do yo» bav» a unumunıcablc dlaMie; phyaıcal nı manui dnonUr; »r »ra/ou a dnıg abUMr »r »Ahct

(h 17 Tbaır

Hib«um . nr Iimi wra*M w coa«ktal fer ItNı (ur *rhub UmoıiKrvıllc Mnttnc* «o c*nfln«m»ırt Ov. ,» •n or mor», or baan a tonimlini aubaUiKr traffkktr, or ar» »mı •eektn|»nıryıa»nfa«»in€riauaalorımn»,ralaatvıliM? 0 **8 »

İM * 1 İf y*~ «r. «

Göçmen

İla»» y»u « m b m ur ara y*u m lım brf in »f <»nap or aabouûr»; ar u> w w iıl acu* luaa; ar p anHı; or >tlw«wı 1*.13 • mİ IB4S » t r * yoo ım hH İ, m anj aa). ta pttKUlItnl aıauciaicO aith Nar Gormanv ar Ha adm? £J var QfNu

Admiation Num ber

b

J-0

Ar» yw aaakınc u> m k m Un U8.. or bav» you ov»r hrrr ««ludod and d»p»rud, ur b»«n pr-sunjaiy ıcnuıvod ftam ıh» United (Kaıaa. or pr»rur»4 ot »u«mpud w pnaurt a »ıaa or •rrtry mu, ıkaUK by fraud «r «.ı^prataMaina? □ '•K »

yönetmeliği

bi’ICaV,< l ı ~ n ı W .U S vaaor «ntry lobi Un llS. or

Im m ig ra tio n

regulations

7 * .M . Y . L . A . r f .

.

,

. ,

'J .İ.O .S .iA

. 7 Ktaa.ar

3 .U .S .* . T .H .A .K .t.

. . . .

n? , / > . * - , £ .

Q. Hava jruuever u k t (c4 naaıunıty fraaa pr

.

r.*, . . . . . .

y. 1 1 1 1 1

a ,A J ,y ,r ,o ,t o ,A / , . . . . G overnm ent Use Only

M " ....................

ABD’ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sahipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçmenlerin dışında, geçerli bir ABD vizesine sahip ve son varış noktası ABD ya da ABD’nin dışındaki bir ülkeye transit olan yolcuların her biri tarafından beyaz renkli I-94 formunun doldurulması zorunludur. Aşağıda adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet programı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli I-94VV formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, Ispanya, İsveç ve İsviçre.

İf you are flying to the United States, please note that ali passengers (or one passenger per family) must complete a Customs Declaration Form. Apart from US citizens, green-card holders, Canadian citizens and new immigrants, ali passengers travelling to the United States, vvhether as their final destination or in transit to another country, are obliged to fiil out the white I94 form. The green I-94VV form must be completed if you hold a passport from one of the follovving countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtestein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norvvay, San Marino, Spain, Sweden or Switzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger vvithout a U.S. visa under the visa waiver program.

. > kaaâkau (ha lutal »alua of ali kuuiU. latlnlm* uCicluadİK V n b n i oy^ıuKjl lb.ua4. fiıKİaJiaf

*Tcfe7>aân*lT^TSiÜTÎILT

- W» w iU «“ «aana * * rtrtı pu lrl». nV vm aut pnMnanfTvK»NON lî» OfffKm «lîrcîf vo« • ıı \\t »r >r>ti ır. iwk>iit\v t tnivmm\twiv ATur ra ru . mc urahon u < a ıa a » a a n a r ın a a Vah» Ua» Onr, S o rrtp /e /n o te r ; o / JOC -

tu k r o « « ' itt * \»ovt anp mat*

______ 2U^QkJfQQit —

rw>n<ıMMnipt«44

1 2 /2 0 0 8 S K Y L IF E 187


N um ber o f aircraft Uçak adedi: 9 M aximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 257.000 kg

P assen ger capacity Yolcu kapasitesi: 271

(A 340-311), 262.000 kg (A340-313)

Seat pitch (ineli) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC); 54 (BC)

W ing span Kanat açıklığı: 60.30 m

M axim um cru isin g altitu de Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft

Length Gövde uzunluğu: 63.69 m

M axinıum p assen ger range Azami menzil: 11.952 km

H eight Yerden yüksekliği: 16.85 m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 44.836 k g/l 52.80 m 3

C ru ise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h

A 330-203 N u m b er o f a ircraft U çak adedi: 5 M axim unı take o ff w eigh t Azami kalkış ağırlığı: 2 3 3 .0 0 0 kg

P asse n g e r cap ac ity Yolcu kapasitesi: 250

W ing sp a n Kanat açıklığı: 6 0 .3 0 m

Seat pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 33 (E C ); 61 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 5 8 .8 0 m

M axin ıu m c ru isin g altitu d e Azami yatay u çu ş yüksekliği: 4 1 .1 0 0 ft

H eight Yerden yüksekliği: 17.40 m

M ax im u m p a sse n g e r range Azami menzil: 10.371 km

C ru ise sp e e d Yatay u çu ş sürati: 8 9 0 km/h

M axiınuın cargo cap acity Azami kargo kapasitesi: 3 7 .5 2 8 k g/105.95 m 3

A 310-304/203 N u m b er o f a ircraft U çak adedi: 3 M axim um take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı:

P asse n g e r cap acity Yolcu kapasitesi: 21 0 /2 0 8 (TC-JDB)

1 5 3 .0 0 0 /1 5 7 .0 0 0 kg (TC-JDB)

S e at pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 31, 32 (E C ); 38 (BC)

W ing sp a n Kanat açıklığı: 4 3 .9 0 m

M ax im u m c ru isin g altitu d e Azami yatay u çu ş yüksekliği: 4 1 .0 0 0 ft

Length Gövde uzunluğu: 4 6 .6 6 m

M axim um p a sse n g e r range Azami menzil: 8 .1 0 0 /8 .9 8 0 km (TC-JDB)

H eight Yerden yüksekliği: 15.80 m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 24.995-21.820 kg/68.20-54.16 m ’

C ru ise sp e e d Yatay u çu ş sürati: 86 0 km/h

j

3

A 321-111/231/211 N u m b er o f aircraft U çak adedi: 17 M axiınu m take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı:

P asse n g e r cap acity Yolcu kapasitesi: 155/181/186/195/202

8 3 .0 0 0 /8 9 .0 0 0 kg

Seat pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 30, 31, 32, 33 (E C ); 33, 34, 36 (BC)

W ing sp a n Kanat açıklığı: 3 4.09 m

M axim um cru isin g altitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39 .8 0 0 ft (TC-JMG)

Length Gövde uzunluğu: 44.51 m

M ax im u m p a sse n g e r range Azami menzil: 2 .2 5 0 /3 .2 0 0 km

H eight Yerden yüksekliği: 11.76 m

M ax im u m cargo cap ac ity Azami kargo kapasitesi: 12.83 7 -1 1 .5 4 8 kg/5 8 -4 6 .4 9 m 3

C ru ise sp e e d Yatay u çu ş sürati: 8 3 5 /8 4 4 km/h


B 737-800 N u m b er o f aircra ft Uçak adedi: 4 7 M axim um take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 79.0 1 5 kg

P asse n g e r cap acity Yolcu kapasitesi: 165

W ing sp a n Kanat açıklığı: 34.31 m /35.78 m

Seat pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 30 (E C ); 31 (E C ); 35 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 3 9 .4 7 m

M axim um c ru isin g altitu d e Azami yatay u çu ş yüksekliği: 4 1 .0 0 0 ft

H eight Yerden yüksekliği: 12.55 m

M axiıııu m p a sse n g e r range Azam i menzil: 4 .755 km

C ru ise sp e e d Yatay uçuş sürati: 85 8 km/h

M axim um carg o cap acity Azami kargo kapasitesi: 8 .4 0 8 k g /45.05 m 3

j

TU R K İS H

S

A I R L I N E

A 320-214/232 N u m b er o f aircraft Uçak adedi: 20 M ax im u m take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı:

P assen g er cap ac ity Yolcu kapasitesi: 150/156/159/167/168

7 3 .5 0 0 /7 5 .5 0 0 /7 7 .0 0 0 kg

Seat pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33 (BC)

W ing sp a n Kanat açıklığı: 33.91 m /34.09 m

M axim um c ru isin g altitu d e Azami yatay u çu ş yüksekliği: 3 9 .0 0 0 /3 9 .8 0 0 ft

Len gth Gövde uzunluğu: 3 7 .5 7 m

M axim um p a sse n g e r range Azami menzil: 2 .9 6 3 /3 .3 5 0 km

H eight Yerden yüksekliği: 11. 91 m /11.76 m

M axim um carg o cap ac ity Azami kargo kapasitesi: 9 .435 k g /37.0 6 m 3

C ru ise sp e e d Yatay u çu ş sürati: 8 5 8 km/h

B 737-400 N u m b er o f aircraft U çak adedi: 3 M axim un ı take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı:

P asse n g e r cap ac ity Yolcu kapasitesi: 148/150/152

6 8 .0 3 8 / 6 5 .0 9 0 /6 4 .6 3 7 kg

Seat pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 29, 30, 31, 32 (EC); 34, 38 (BC)

W ing sp a n Kanat açıklığı: 2 8 .9 0 m

M axim um c ru isin g altitu d e Azami yatay u çu ş yüksekliği: 3 7 .0 0 0 ft

Len gth Gövde uzunluğu: 3 6.40 m

M ax im u m p a sse n g e r range Azami menzil: 3 .3 5 0 km

H eight Yerden yüksekliği: 11.125 m

M axim um carg o cap ac ity Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m 3

C ru ise sp e e d Yatay u çu ş sürati: 797 km/h

T U R K İS H

j

3

A 319-132 N u m b er o f aircraft Uçak adedi: 4 M ax im u m take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 7 0 .0 0 0 kg

P assen g er cap acity Yolcu kapasitesi: 126

W in g sp a n Kanat açıklığı: 3 4 .1 0 m

S e at pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 33 (E C ); 37 (BC)

Length G övde uzunluğu: 3 3.84 m

M ax im u m c ru isin g altitu d e Azam i yatay u çu ş yüksekliği: 3 9 .8 0 0 ft

H eight Yerden yüksekliği: 11.75 m

M axim um p a sse n g e r range Azami menzil: 3 .7 0 4 km

C ru ise sp e e d Yatay u çu ş sürati: 8 4 4 km/h

M axim um cargo cap acity Azami kargo kapasitesi: 6 .7 8 6 kg


B 737 - 800 Number of aircraft U çak ad edi: 2

Cruise speed Yatay u çu ş s ü ra ti: 858 k m /h

Maximum take off weight A z a m i k a lk ış a ğ ırlığ ı: 70.987 kg

Passeng er capacity Y olcu k a p a s ite s i: 189

Wing span K anat açıklığ ı: 35.79 m

Maximum cruising altitude A za m i yata y u çu ş y ü k s e k liğ i: 41.100 ft

Length Gövde u z u n lu ğ u : 39.47 m

Maximum passenger range A zam i m e n z il: 3.700 km

Height Y erden y ü k s e k liğ i: 12.55 m

Maximum cargo capacity A za m i k a rg o k a p a s ite s i: 8.408 kg/4 5.05 m 3

A NAL O O L U - t E T

B 737 - 400 Number of aircraft U çak ad edi: 6

Cruise speed Yatay uçu ş s ü ra ti: 797 k m /h

Maximum take off vveight A zam i k a lk ış a ğ ırlığ ı: 68.038 kg

Passeng er capacity Y olcu k a p a s ite s i: 166

Wing span K ana t a ç ık lığ ı: 28.88 m

Maximum cruising altitude A zam i yatay u çu ş y ü k s e k liğ i: 37.000 ft

Length Gövde u z u n lu ğ u : 36.449 m

Maximum passenger range A za m i m e n z il: 3.350 km

Height Y erden y ü k s e k liğ i: 11.125 m

Maximum cargo capacity A za m i k a rg o k a p a s ite s i: 7.491 kg/3 9.22 m 3

►^-Daha e k o n o m ik !---------------------------------------------------------------A n a d o lu 'd a u ç m a k hiç o lm a dığı k a d a r kolay. A n ad olu J e t'in e k o n o m ik uçuş

THY desteği ile çok daha g ü ç lü !-------------------------------------A n a d o lu Jet, g ö kyü zü n e TH Y 'den aldığı güç ve g ü ve n le y ü k s e liy o r

fırs a tla rıy la u ç m a k lü k s o lm a k ta n çıkıyo r, h e rk e s in b ü tç e s in e uygun fiyat

U lu s la ra ra s ı s ta n d a rtla rd a n ve g ü v e n lik te n taviz v e rm e d e n ço k daha

p o litik a m ız la A n a d o lu insan ı iç in y o lc u lu k d e m e k u ç m a k d e m e k olu yo r.

e k o n o m ik uçu yor. TH Y 'nin 75 y ıllık b irik im i, te k n ik ba kım k a lite s i, g ü v e n ilir

Ç ünkü A nad olu J e t'in kısa u ç u ş la rın d a ihtiyaç du yulm ayan g e re ksiz d e taylar

m a rk a desteği ve daha b irç o k öze lliğ i ile A n ad olu Jet size sadece e ko n o m ik

yok, e k s tra m a s ra f yok. R ahat, p ra tik ve e k o n o m ik u ç u ş la r var.

d e ğ il, g ü ve n li ve ra h a t u çu ş im k â n ı da sa ğ lıyo r.

Daha çok seçenek! ----------------------------------------------------------

Daha hızlı!

----------------------------------------------------------------------

İz m ir, E rz u ru m , A dana, Trabzon... A n a d o lu 'n u n d ö rt b ir yanı A n a d o lu J e t'in

A n a d o lu 'd a y o lla rd a h a rc a n a n za m a n a rtık son b u lu yo r. A n a d o lu insanı

A n k a ra m e rk e z li u ç u ş la rıy la b irb irin e ba ğ la n ıyo r. A n a d o lu J e t A n k a ra 'd a n

s e v d ik le rin e A n a d o lu Je t k o n fo ru y la hızla uçu yo r, s e v d ik le rin e daha tazla zam an ayırıyor.

y irm i no ktaya, y irm i n o k ta d a n A n k a ra 'y a u ç u y o r. A n a d o lu insan ı b irb irin e daha da y a k la ş ıy o r.

►)-Çok daha p ratik!

►)-Daha çok nokta!

A n a d o lu J e t'te n b ile t a lm a k , u ç m a k k a d a r p ra tik ... A n a d o lu J e t b ile tle ri

A k ta rm a lı s e fe rle rim iz d e 24 saat içe risin d e A n ka ra ü ze rinde n A n a d o lu 'n u n

444 2 538 n o lu te le fo n d a , w w w .a n a d o lu je t.c o m a d re s in d e veya THY satış

y irm i n o kta sın a a la ca ğ ın ız ik in c i b ile t sadece 45 YTL.

o fis le rin d e ... 1Ankara'dan / From Ankara (Esenboğa Airport)

Km 1 1 Ankara'dan / From Ankara (Esenboğ;a Airport)

Kml

ADANA

402

İZMİR

542

ADIYAMAN

542

KAHRAM ANM ARAŞ

447

ANTALYA

405

KARS

856

BATMAN

742

MALATYA

494

DİYARBAKIR

670

M ARDİN

738

ERZİNCAN

558

MUS

759

ERZURUM

696

SAMSUN

325 592

GAZİANTEP

526

ŞA NLIUR FA

HATAY

536

TRABZON

580

•HATAY-ERCAN

261

VAN

907

J !

jA N jA m D O L U -JE T w w w .anadolujet.com ANADOLU

J E T T Ü R K H A V A Y O LLA R I

MARKASIDIR.

(A JET)


GREECE

oo

INAKKALE

KIRKLARELİ

te k İr d a ğ

İs t a n b u l "

DENİZLİ

A pJtpA ZA R I

■ B İLE C İK

SEA

r ANTALYA

• İSPARTA

AFYONKARAHİSAR

BURDUR

BURSA

YA L O V A ı

M A R M A R A D K N tZ İ S ^ V p i M A KM AKA

MUĞLA

A K D E N İ Z

MEDITERRANEAN

Z O N G U LD A K

BOLU

AN KA RA ,

KONYA

SİN O P

Minin fim

M irs in K orfı . ı

M ERSİN

KASTAM ONU

ÇAN KIRI

ILRKISH REPUBLİC Of NORTHERN CYPRUS

GREEK OPRİOr ADMINISTRATION Of SOUTHERN CYPRbS

LEBANO

T O KA T

SAMSUN

;A K Y A

İA N T E P

GİRESUN

BA.

TRABZON

GÜM U&ANF

K l ha n B u rat

krhanAnı

ŞANLIURFA

ERZURUM

Lakı

» B İT L İS

l

ARMENIA

^ İ İ ^ hakkApi

(0 2 1 6 ) 5 7 4 2 4 4 4

Gürbüz YAYINLARI


Uç,

«

1 ^ S j>

' '

» .Mİ

DENİZLİ

"] \ < i * & -• - * a

M A R M A R A D E N İ. S M 1)1 MAKNJXİ

TEKİRDAĞ

KIRKLARELİ

\

_

Yr/ /

ö w

$N A KKA LE

GREECE

°° O V)

A K D E N İ Z

MEDITERRANEAN

ISRARTA

KtuahufKıın

•\n ta t\ii K 'trh

SEA

ZpNClJlDAK

^k a r a m a n

KONYA

•K

TURKİSH REPU8 UC OF NORTHfcRN CYPRUS

M E R S İN

YO ZG AT

SAMSUN

\hıntrklium

4 k it(rt Bam,

ŞANLIURFA

TRABZON

MARDİN

KARS

200 km

Gürbüz YAYINLARI

(0 2 1 6 )5 7 4 2 4 4 4


/

N

(Jın n n E liz u b d ih Is ta n d a

AR C T l C

O C E A N/' /

Sn nhup A.

B e / u f o r l

7

P

u f

r

v

..

FED.f R A T I O N

t

g

ıı

it

/

s

1

S e a/

"

% A

/

y

/

; ' . s s

Pnikv i C ha rle s t i

A L A S /K A (U.S.A.)

«

l[ s

<

//

;\ mnna/» ,

R U ,5 S I A N

.y .

-

_

/x

F .H i m m e r t’ 6.

/ /

-4 -

,

liit.il Hytıı I

J StHiiluıınpiım Is.

>/

j

Tanadteas

/

Y*llowknrf«

/

/

I ircal SUvv I

/ VVhıtehorsa

B o rvi n g

C

S ea

A

N

A

/ r *

7

D

McMurray

w «» , ‘ Prince Rupert jjıift'i

■*

A

/ Hudson Bay

iy im la k*

/ /

'

Edmonton

Prûıcü Geotoe

/ -

0 Sa/katoon Regına

VVınnipeg

,t/* # Vancouvor Victoria > Jv-

îhunder Bay ° Sautt Stu.Mane

International Fail*

.Rouvn

T A T £ SK,i"n' ^ ,s

*

T

PocateUo

i

U

’3 . B L * . C « , ,'O anvar

> San Francisco

AMERI CA

/

>«.Rİ«wMe T-» 0

i

• Mexicali ■

i /

V

Paso

/ '■

*Cincinnatı

X "'I

Durham

.Charlotle

- i-New ........ — ......... Orleans JOrlando

‘ Houston

, ^p- •

I

<**»,■

.

P ln s k .rg h

. Da„as

M EX ı c o '

1 ,1 ■BpMon' IL ğ i S j k * . YORK ../P h ilK M p M a -------

’•Cteveland Cleveland

*

o ^ ic *

V MoSs“ ‘“ ‘fT - , -i -

//

"

51L-

, Phoeni*

Gr " f M < J X İC O

Ma/atlan

S a r g a ss ı

Miami B H avan a S D Ö M IN IC A N

❖ 0

^ « ^ .c o

V lta h « X o > .

f" ™ »

B . ı ™ Pf. n

, ,

i :

e V

C A R I B B K A N

P

A

C

I

F

I

C

P aa n P n aa m m aa fC it y

P A N A M A Bucari

T T Medellin,•1

O

C

E

A

|N,

N

lildUon

Guayaguil

K I R I B A T I /O W E ST

/

V

T O N G A

-T—

İ 4

-VTU R K İSH A IRLIN ES TÜRK HAVA YOLLARI

\

\

% g0

Code share ve diğer uçuşlar için www.thy.com adresinde ISoute M a p ' i ziyaret ediniz.

-Fortodetymtım&etber-ftigbKrkşft'tte-fteKitehfy>vt-wwvrthy€om------------- \~

VENEZUELA

ANr

V

pS O

(

B og o ta B I A

(ıttlunıyıs İsi.

S |; , \

« M » f" * "

CO STARICA 0 5mc San J o

pan San Juan .T KJTSS

5J * g * NEVİS ■\fcVI:»

ST VİNCİNİ

NIC ARAOUA

t

S A M O A

,.

«H m ou.ll

- - - ' -f^nd

? ) " 0*'

C o lu m b u s .

Kansas City. v

F

Chicotıltmı

°"aw>-

C H İC A G O J L CHICAtiO-”

/

North Bay

a


FranzJoseJ Land hlands (Nor.)

(DENMARK)

FINIAND

S to c k h o lm

U N IT E D

U t iti

«v hoınıdlaıul

k io n

İ"”

! SLP* t*™ bU,°

p o ia n d W roclaw W a r s a w

T

»"O

S

ı S$S£.

ififflBSL

«Mtor.

U K R A I N E Rn U A M i Ö O » , .

/

PO RTUCAL

Tangiaro

Rabat

T R İP O L İ

i \ ö dohaL ARv^B I Ar,yadh°^

i v o r y

CO AST İE N T R A l A F R IC A N R E P U B L İC

ıpala

y o TOMÇ AND PRJNOPE

KENYA

H tlo rıa I

GABON

*

m

s

S E Y C H İL L E S

D odom a T A N Z A N IA

l i v i n g >0.

G oian ia

H a ra r*

ZM BABVVE

/ _C

P o rt L ouis

MAÜRIT1US REUNION .-» R io de Janeiro Paulo

S O U T H A F R IC /

Triitan da Canini İs i

UK

C<ıpr of Otntd H'tpe

P r im e h h u ı n l l İ s i 1S.A>

S.(ıt‘arnia /%.


Yakutsk

Tomsk

N o vo sibirsk

l \ Ba ykalj

°Bamaul

Sukhalin /s.

Ulan B ator

BEIJI1MG

TOKYO V okohaı

Kabuk 5TAN Peshaftar

Kita-K>

.SHANGHAİ

Lahore •

Chengdu.

f .f c a s t C h i n a C hongqing*

Nanchı

Fuıhou. BANGL^DtSH

G u a ıy h o u

D haka

İNDİ

N'

< :ioh.gı ung

Calcutta M U M B A Iİ

\ Taipeı T İklV V Â N

HONGKONG I Hainim Is.

Rangoon

;

P h 11 1

r

/ / „

Hyderabad

Madras

BANGKOK Phnom

FEDERATION STATES OF MICRONESIA

SRİ LANKA

M A L A Kuala Lum p u r

BRUNEI Y S I A

V vS irvJG A P O R f A » S T S IN G A P O ffE m -^ 0 ^ ^

KI RIBAT I }<»■ l ı t k ı n d İsi.

PAPUA NEW G UINEA A ra fu ra Sc

•Adelaide A m s ta d a m İsi (r r . ■Sr. P a u l Is. (Fr.

M elbo urn e

Tasmania ls >~

y u t l c n İsi. (Fr.

Y A Y I N L A R I (0 2 1 6 ) 5 7 4 2 4 4 4


Siz ve bagajınız You and your baggage ■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz havayolu şirketinden bagajınızı hangi noktaya kadar etiketleyeceğini ve kaç kiloya kadar taşıma hakkınız olduğunu mutlaka öğreniniz ve biletinizden kontrol ediniz. ■ Kabin içine alabileceğiniz el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo sınırlamaları hakkında bilgi edininiz. Türk Hava Yollan standart boyut ve ağırlığı 23x40x55 cm ve 8 kg'dır. ■ Bagajınızın üzerine ad/soyad, telefon numarası ve adres gibi bilgileri içeren isim etiketini mutlaka takınız. Etiketler bankolarımızdan temin edilebilir. ■ Daha önceki seyahatlerinize ait etiketlerinizi bagaj üzerinde bırakmayınız. ■ Havayolumuz, bagajınızda bulunan para, ziynet eşyası, numune, değerli evrak, elektronik eşya, bozulabilir/kırılabilir madde ve diğer değerli eşyalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ■ Çuval, naylon torba, teneke kutu, bidon vs. bagaj niteliği taşımayan eşyaların uçağın bagaj bölümüne ve kabin içine kabul edilmeyeceğini unutmayınız. ■ Çakı, bıçak, tımak makası, çakmak vs. gibi kesici, delici ve patlayıcı eşyalann kabinde bulunması güvenlik açısından sakıncalı olup, kabul edilmediğini unutmayınız ve yanınızda bulundurmayınız. ■ 32 kg'ı aşan bagajlar hiç bir şekilde check-in işlemi esnasında kabul edilmemektedir. Bagaj/bagajlarınızın taşıma esnasında fazla doluluktan dolayı zarar görmemesi ve sapının kopmaması için genişlik sınırlarını ve ağırlık taşıma kapasitesini zorlamayınız. Taşıma hakkınızı aştığınız takdirde fazla bagaj ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayınız.

■ Bagaj/bagajlarınızın teslim işlemlerini kendi adınıza yaptırınız ve teslim ettiğiniz bagaj/bagajlarınız için size verilen etiket kuponları üzerindeki bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı bir başka yolcu adına kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp veya hasar durumunda tarafınıza tazminat ödenmesi mümkün olmayacaktır, ■ Uçağa binmeden önce bagaj gösterme uygulaması var ise bagaj/bagajlarınızı görevlilere gösteriniz. ■ Varışınızda; bagaj bandından size ait bagaj/bagajları alırken yanlışlıkla benzer bagaj almamaya dikkat ediniz. ■ Varışınızda teslim alamadığınız bagaj/bagajlarınız için Kayıp ve Bulunan Eşya ofisine yapacağınız başvuruda seyahat biletiniz ve bagaj etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz ve görevlilere bagajınızın rengi, tipi, markası ve içindekilerle ilgili bilgileri bildiriniz. Size verilen bagaj aksaklık raporu, seyahat bileti ve bagaj etiketinizi/ etiketlerinizi muhafaza ediniz. ■ Bagajınız 5 gün içinde bulunamadıaı takdirde lütfen verilen bagaj talep formu, orijinal biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, varsa- fazla bagaj biletiniz ve hüviyetiniz ile birlikte en yakın THY ofisine veya Bagaj Aksaklıkları Takip Merkezi Müdürlüğü'ne müracaat ediniz. irtib a t Bilgileri:

Tlf: +90 212 444 0 849 Faks: +90 212 465 23 87 Email; bat@thy.com Web: www.thy.com Unutmayınız ki, bagajınızı internet üzerinden takip etmeniz size zaman kazandıracaktır. W e b a d res im iz: w w w .th y .c o m

■ Please check destination to which your baggage should be labelled and the weight limit permitted by the airline you are flying with. Also check the weight limit marked on your ticket. ■ Check the size and weight limits for hand baggage allowed in the cabin for the airline you are flying with. Turkish Airlines allows one piece of cabin baggage measuring 23x40x55 cm and weighting a maximum of 8 kg. ■ Every piece of your baggage should be labelled with your name, telephone number and destination adress. Tags are available from our check-in desks. ■ Remove any tags and labels from previous joumeys. ■ Our airline is not responsible for cash, jewellery, samples, valuable documents, electronic devices, perishalbe/fragile items, or other valuables in your baggage. ■ Baggage packed in sacks, plastic bags, plastic containers, tins and other unsuitable packaging will not be allowed either as check-in or cabin baggage. ■ Knives, penknives, nail scissors, cigarette lighters and other cutting, piercing and explosive items are not allowed in the cabin for security reasons, so please check that you are not carrying any such items in your hand luggage. ■ Do not overfill your suitcases and bags beyond their weight or volüme capacity. This can lead to the handle breaking and other damage to your baggage. Therefore, baggage exceeding 32 kg. vvill not be accepted in THY flights. If your baggage exceeds the weight allowance, remember that you will be liable

to pay additional charges. ■ Present your baggage in your own name, and check the information on the baggage receipts given to you at check-in. Do not register your baggage in the name of another passenger. Remember that in this event you vvill not be able to claim for lost or damaged baggage. ■ You may be required to identify your baggage before boarding the aircraft. Please point out each piece of your baggage to the staff member on duty. ■ On arrival, be careful not to collect baggage resembling your own by mistake. ■ Should you find that your baggage has not arrived to your destination, please inform the lost and found Office show the staff member your ticket and baggage receipt/s, and give details of the colour, type, brand and contents. Please keep the passenger irregularity report, your ticket and ticket receipt/s, as these will be needed to claim your baggage vvhen it arrives. ■ Should your baggage not be traced within 5 davs. please apply to the nearest Turkish Airlines Office or Baggage Tracing Çenter with your Property İrregularity Report, original ticket, original baggage receipt(s), excess baggage receipt (it any) and a valid identification document. C o n ta c t İn fo rm a tio n :

Phone: +90 212 444 0 849 Fax: +90 212 465 23 87 Email: bat@thy.com VVeb: www.thy.com Please note that tracking your baggage via the Internet will save you valuable time. O u r w e b a d d re s s is: w w w .th y .c o m

1 2 /2 0 0 8 SKYLİFE 193


www.thy.com adresinde bulunan ‘Online İşlemler’ linkini kullanarak biletlenmiş rezervasyonunuza Online Check-in yapabilirsiniz. By using ‘Online services’ link from www.thy.com you will be able to check-in online for ali ticketed reservations.

Online check-in işlemlerinizi, uçuşunuzun kalkış saatinden 24 saat öncesinden başlayıp 90 dakika kalıncaya kadar gerçekleştirebiiirsiniz. Online check-in is available 24 hours before and 90 minutes up to departure time of flight.

Online Check-in

Online check-in işlemlerinize; isim ve soyadı bilgilerinizin yanı sıra, Elektronik bilet numaranızı ya da Rezervasyon numaranızı (PNR) yazmak suretiyle başlayabilir, Beside the name information, you can start Online check-in process by using either Elektronic Ticket number or reservation code (PNR) only.

r

O

m Online check-in ile ilgili

Bağlantılı tüm uçuşlarınıza check-in yapabilir, You will be able to check-in online through to the last destination.

diğer tü m detaylar için w e b sayfamızın

Rezervasyon kaydınızdan check-in yapmak istediğiniz yolcuları seçebilir, You can select passengers whom you intend to check-in online from your reservation record.

%

‘Sıkça Sorulan Sorular’ linkinden bilgi alabilirsiniz. You can get ali other details

W

Tüm uçuşlara ait koltukları seçebilir, You vvill be able to select your seats for every flight you intend to check-in online.

by clicking

‘Frequently Asked

‘Koltuk değiştirme’ imkânından faydalanabilir, You may also use seat change facility.

O uestions’ link in our w e b page.

M iles&Sm iles kart bilginizin sisteme işlenmesini sağlayabilir, You can also enter your Miles&Smiles card number if it has not been recorded in your reservation.

Uygulamanın geçerli olduğu istasyonlardan başlayan uçuşlarınız için biniş kartı basabilir, You vvill also be able to print your boarding cards beginning from departures where this application is in use. r i ’Tvn

1

Biniş kartınızı bastıktan sonra doğrudan biniş kapısına gidebilirsiniz. (Elektronik biletli yolcularımız içindir.) You can directly proceed to the boarding gate with your online printed boarding passes. (Only valid for electronic ticket holders.)

Bagajınız var ise! Baggage deliver!

Ilı 194 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

Online check-in kontuarlarından bagaj işlemlerinizi tamamlayabilir, biniş kartlarınızı da bu kontuarlardan temin edebilirsiniz. You may get your boarding pass and complete your baggage operation from online check-in desks at the airport.


Havalimanına ulaştığınızda Self Check-in cihazlarıyla buluşabilirsiniz. Follovving your arrival at the airport you can easily locate the Self Check-in devices.

Ekrana dokunarak uygulamayı başlatabilirsiniz. You can simply activate the touch screen to initiate your check-in.

Self Check-in

Tercihinize göre Miles&Smiles veya herhangi bir banka kartınızı kullanarak ya da ad, soyad yanı sıra Rezervasyon kodu (PNR) veya Elektronik Bilet numaranızı girerek bir sonraki adıma ilerleyebilirsiniz. (Biletini internet üzerinden kredi kartı ile alan yolculanmızın check-in yapabilmeleri için ödemeyi yaptıkları kredi kartını kullanmaları gerekmektedir.) Based on your preference you can either use your Miles&Smiles or any credit/debit card or enter your name and surname and your reservation code (PNR) or Electronic Ticket number to proceed to the next step. (Passengers who have purchased their tickets via the internet using a credit card must use the same card to be able to check-in.)

Uçuş numaranızı veya rezervasyon kodunuzu (PNR) girerek uçuşunuza ulaşabilir, By punching in your flight number or reservation code (PNR) you can view your flight itinerary.

Listeden kendinizi ve/veya beraberinizdeki check-in yapmak istediğiniz yolcuları seçebilir, You can select yourself and/or accompanying passengers that you intend to check-in.

Koltuğunuzu seçebilir, You can select your seats.

B agajınız var ise! B aggage deliver!

■B l

Bagaj işlemlerinizi check-in bankolarından ya da ‘Bagaj Teslim Bankosu’ndan tamamlayabilirsiniz. You may complete your baggage operation from check-in desks or if exist from ‘Baggage Drop Off’.

Biniş kartınızı bastırabilir, You can print your boarding cards.

X GATE

Doğrudan uçuş kapısına gidebilirsiniz. Please proceed directly to your boarding gate once your check-in has been completed.

i

1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 195


Telefon ve faks

hizmetleri Telephone and fax transm ission

services

G e ç e r li K r e d i K a r tla r ı

C r e d it C a r d s a n d C h a r g e s

American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 USD'dir.

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute or part thereof.

Y a rd ım M ü ş te r i H iz m e tle r i

A s s is ta n c e C u s to m e r S e r v ic e s

Telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız "I2+'İ tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödemeyeceksiniz.

If you encounter any difficulties vvith your cali, please dial 12+. This vvill connect you to AIRCOM Service Support Services Centre. No charge vvill be made for this cali,

A y r ın tılı b ilg i için :

e-mail: aircom@sita.aero Tel: +1 514 3 247 266 (Please note that this number is not free of charge.)

e-mail: aircom@sita.aero Tel: + 1 514 3 247 266 (Bu numaraya yapılan aramalar ücretlidir.)

■ Telefon Hizmetleri

■Telephone Services

Filomuza yeni eklenen A-330 uçaklarımızın Economy ve Business Class koltuklarının hepsinde; tüm A340 uçaklarımız İle A-310 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A-310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A-340 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

Telephones are available at ali Economy and Business Class seats on the new A-330 aircraft that are being added to our fleet, and at each Business Class seat on our A-310 GÖKSU plane as well as on ali our A340 planes. İn addition for other passengers there are two telephones in the Economy Class Cabin of the Göksu A-310, and four telephones in those of our A-340 aircraft. You may cali the flight attendant to assist you it necessary.

Nasıl kullanılır?

a. Lift the handset

Instructions a.

Telefonu kaldırın.

b. İngilizceyi seçmek için "1" tuşuna basınız. c. Türkçeyi seçmek için "2" tuşuna basınız. d. Ekran üstüne gelen menüden "1 “i seçiniz. e . Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul edildi" yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Sonra"+" tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda "telefon bağlandı" yazısını gördüğünüz zaman telefonla görüşme yapabilirsiniz. Görüşmeniz bittikten sonra "End Cali" tuşuna basın. Başka bir numarayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. "End Cali" tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti duracaktır. 196 S K Y L IF E 1 2 /2 0 0 8

b. To choose Engiish press 1. c. To choose Turkish press 2. d. Select I from the menü on the screen. e . Place your credit card vvith the magnetic strip facing left, and slide it tovvards you. When you see the message "Card accepted" on the screen, enter the number you vvish to cali. Then press the '+' key. VVhen the message "Cali connected" appears on the screen, you may have your cali. When the cali is complete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the nevv number and press the '+' key again. Charging stops vvhen the handset is returned to the cradle,

F o r fu r t h e r in fo r m a tio n , p le a s e c o n ta c t:

■ Faks hizmetleri

■ Fax transmission

Başlamadan önce faks çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Povver anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olun.

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the povver svviteh at the back of the facsimile machine is in the ON position.

1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin.

1. Hold the paper face dovvnvvards and place it in the paper guide. When correctly positioned the terminal will grip it.

Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın.

2. Place your credit card in the slot vvith the magnetic strip facing to the right and slide dovvnvvards.

Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse "PLEASE WAIT" ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte "ENTER NUMBER" ışığı yanıp sönmeye başlayınca, OO+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın.

3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE WAIT light vvill go on. When the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code +fax number.

2.

3.

Not

Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ERROR" ışığı yanacaktır. Bu durumda "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b. Meşgul sinyali duyuluyorsa "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. a.

N o te s

If your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light vvill come on. İn this case press the STOP/C button. b. If the number is engaged press STOP/C button and try again. a.

When the connection is made the PLEASE WAIT light vvill come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary. 4.

Bağlantı sağlanınca yeşil "PLEASE WAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz. 4.


İyileştirm e

Otlak, çayır Kıyı, yaka

Ses ölçü birimi Bir soru sözü

Sınır, uç Duygu Ağ tabaka

Saçı olmayan

iğdiş etmek Beyaz Asya'da bir ırmak

Bir nota Satrançta yenilgi

Temelinden, kökeninden

Kahinlik

Ameller, işler

Bir bağlaç İyi, hoş ikinci derecede olan

Özenli Az miktarda

iridyumun simgesi

Bağış

Manda yavrusu

Dalgıç

Tövbe etmek K ullanım süresi Uyum

Eksiksiz Tokat’ın bir ilçesi Eski M ısır'da güneş tanrısı M ekansız, yurtsuz

Tahlil

Tanrıya göre insan

BULMACA

Çok eski bir tarihi anlatır Kanmış, inanmış

Küçük

Ruhsal durum Japonlara özgü intihar biçimi

Rey Jüpiter'in bir uydusu Pasak, leke

Afrika’da bir ırmak Güzel sanat­ ların bir dalı

Kırmızı öge

Öykü

Denge veya hareket kurallarıyla ilgili

Karakterize etme

Eti Leke çalm ak Bir çoban üstlüğü

Asma işi II. Abdülhamifir Selanik'te kaldığı köşk

Arnavutçada 'Ö k ü F 'Atoi'un ünsüzleri

Uçurum Şifre I v kam atl Devam etmek, sürüp qitmek

Küçük akarsu

Sanat

Fasıla

Dengesi bozulma Olabileceği kadar

Valide Bir pey­ gamber adı Burun iltihabı Taşıt dizisi

Yaratılmış bütün canlılar Köpek İngilizcede 'Kapı'

Küçük mağara Akdeniz'de bir akarsu

iiıy A M ii'iii

Kiloamper (kısaltma) Sodyumun simgesi

Adale

Sayıları gösteren işaretler

Bir alay işareti in kısa zaman süresi Dinsel tören

Gümüş balığı Ter İlkel bir su taşıtı Bir nehrimiz

Tek kulplu su kabı Çiçek tozu

Karadeniz’e özgü küçük tekne

Cet Dolayısıyla anlatm a Bir tahıl ölçeği

Gece kuşu <açan kimseyi ele geçirmek

Süratli bir su taşıtı

ilave

Bir yüz­ ölçümü birimi Vilayet Yapma, etme

O ylumlu

Ağlayan, inleyen

Çözümü sayfa 199 1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 197


SUDOKU

9 2

3 7

2

7

9

3 2 5 6 9 8 3

4 8 9 7 3 6 9

2

8 7 3

6 * *

6 3 8 9 7

5 7 8 7

6 8

2

6 8 * * *

7

9

Bulmaca veya anket sayfalarını doldurduğunuz takdirde dergimizin kapağının sağ üst köşesini koparmanızı veya katlamanızı rica ederiz. Dear passengers, İf you work the puzzle, or fiil in the questionnaire, we would like to ask you please to fold down the top right-hand cover of the cover of our magazine.

Nasıl oynayacaksınız?

Sudoku'yu toplam 9x9=81 adet kareye bölünmüş alanlara l'den 9'a kadar rakamlar yerleştirerek oynayabilirsiniz. Her bir rakam, her bir satırda ve sütunda sadece bir kez yer alabilir. Bir rakam her bir kutucukta (3x3) da sadece bir kez yer almak zorundadır. Oyunun kolay (*), orta (**) ve zor (***) gibi farklı zorluk seviyelerinden birini tercih edebilirsiniz.

How to play Sudoku is played on a using the numbers 1 to 9.

8 3 8 7 8 7

7

Değerli yolcularım ız.

9x9 grid vvith 81 squares

3

9

1 6 5 7 8 2 6 3 5 9 6 4 5 1 7 9 9 5 2 1

7 1 4 9 6 5 6 5 8 1 4 2 6 9 8 4 3 7 6 5 6 8 9 3 6 8 1 3 4 5 8

9 3 7 2

4 8 5 1

6 3 9 8 5 2 6 7 4 4 1 6 8 4 2 8 7 1 3 1 3 7 5 8 1 6 9

Each number can be used only once per line and column, and any given number can be used only once in each 3x3 box. The game has three levels o f diffıculty, Easy ('), Medium (“ ) and Difficuit and you can choose the one best for you.

Çözümü sayfa 199 198

SKYLIFE 1 2 / 2 0 0 8


KÖYÜ V İL L A G E

g) £

BUDİST TAPINAĞI B U D D H İS T T E M P L E

e-mail: medyapuzzle@yahoo.com A radan yıllar g eçtikten sonra bir araya gelen b e ş g en ç rahip adayı yıllar ö n ce

bir a raya g elerek o rad aki ilk günlerini yad e ttiler. K im , hangi yaşta, hangi köyden gelerek, hangi tap ın akta m anastır yaşam ın a başlam ıştı,

çn

îğ î

o D CD ^

3 0Q uj

o

E 2

o ld 12 years

old

o ld 11 years

o ld

10 years

o ld

9 years

B u d d h is t m o n k s c o m e to g e th e r a t th e m o n a s te ry w h e r e th e y h a d b e e n to g e th e r y e a rs b e fo re an d

1

E

£

yaşında

s? i

12

1

®

yaşında

* 8E

■§

yaşında

C « £ D O -Ç w i 1 > 6 8

11

z

10

<ü 8 yaşında

ro To ■§ n z -O 5 İ ra ra Z. % "O ® d -S ra w ra > CÛ 5 O W

9 yaşında

.c

A fte r a lo n g s e p a ra tio n , fiv e y o u n g

re m e m b e r th e ir e a rly d a y s th e re . C a n y o u fig ü re o u t w h ic h v illa g e e a c h o n e c a m e fro m , a t w h ic h a g e h e e m b a rk e d on th e m o n a s tic life a n d a t w h ic h te m p le ?

Bijan

PUZZLE

£ 03 z 13 £ro jz

8 years

bulabilir misiniz?

OYUN

bera b e r o lduklan B udist M anastırın d a

G aurav

q

M igm ar M ir Shakya

ft

Nabin 8 yaşında

8 y e a r s o ld

9 yaşında

9 y e a r s o ld

10 yaşında

1 0 y e a r s o ld

11 yaşında

11 y e a r s o ld

12

İPUÇLARI

1. Bijan 9 yaşındaydı. 2. Mir Shakya'nın köyü Pangboche değildi. 3 . 11 yaşındaki çocuk Svayambhu Nath tapınağına gelmişti. 4 . Chukung köyünden gelen çocuk Mahabuda tapınağına yerleştirilmişti. Bu çocuk Gaurav'dan bir yaş küçüktü. 5. Thame’den gelen çocuk 10 yaşındaydı ama yerleştirildiği tapınak Osel Ling değildi. 6. Gokyolu Nabin 11 yaşında da değildi, 12 de. 7 . Migmar’ın yerleştiği tapınak Vishwa Nath'tı.

yaşında 1 2 y e a r s o ld Chukung G okya Nam che Pangboche Thame

KÜÇÜK BUDİST

TAPINAK

KÖYÜ

YAŞI

THE LITTLE BUDDHİST

B U D D H İS T TEMPLE

V İL L A G E

AGE

CLUES 1. Bijan was 9 years old. 2. Mir Shakya was not from the village o f Pangboche.

SOLUTIONS ÇÖZÜMLER

3. The 11 -year-old boy came to the

FeTmTeİ k

Svayambhu Nath temple.

3 4 9 7 6 2 1 5 8

N ;A IL IA IN

pjösjeâAs

oA *>o

6 u n |9SO

anoujeN

giefsi nyqıueAeAS

p/o sjeeA z i epuıSeA z l

9Ljooq6ued

L)IBN BMgsiA

p/o sjeaAol epuıSeA o l

a ıu e m

UjeN epng

epuıSeA 8 p/o sjeeA / / epuı^eA ı i.

uıqeN eA^egs

Aejneo

6 epuıSeA 6

6un^nqQ

epnqeqe/g

uehg

30V

3ÖVTIIA

3 idW 3i ıs iH a a n a

ısiHaana 3 i± ± n bhi

0AQX

MVNIdVl

ısıana >ınön>ı

Pio sjeaA

l$VA

5 2 1 9 3 8 4 7 6

6 8 7 1 5 4 9 3 2

1 6 2 8 9 3 5 4 7

7 5 4 2 1 6 8 9 3

8 9 3 4 7 5 6 2 1

4 7 6 3 8 9 2 1 5

9 3 5 6 2 1 7 8 4

2 1 8 5 4 7 3 6 9

7 4 3 5 9 1 8 2 6

1 9 2 6 4 8 3 5 7

5 8 6 3 2 7 4 1 9

9 2 8 4 1 5 7 6 3

3 7 4 2 6 9 1 8 5

6 1 5 7 8 3 9 4 2

2 6 9 8 3 4 5 7 1

4 3 7 1 5 6 2 9 8

8 5 1 9 7 2 6 3 4

8 1 9 6 4 3 7 5 2

6 2 7 5 9 8 4 1 3

3 5 4 7 1 2 9 6 8

5 4 1 8 6 7 2 3 9

2 9 3 1 5 4 6 8 7

7 8 6 3 2 9 1 4 5

9 6 2 4 8 5 3 7 1

4 7 8 2 3 1 5 9 6

1 3 5 9 7 6 8 2 4

3 1 6 2 4 9 8 5 7

7 4 5 6 8 3 9 2 1

8 9 2 7 1 5 4 6 3

4 6 8 9 5 1 3 7 2

5 7 3 4 2 6 1 8 9

9 2 1 8 3 7 5 4 6

1 3 4 5 7 2 6 9 8

2 5 9 3 6 8 7 1 4

6 8 7 1 9 4 2 3 5

7 5 6 3 4 9 2 8 1

8 3 4 7 2 1 9 5 6

2 1 9 8 6 5 7 4 3

9 7 8 4 1 6 5 3 2

3 2 1 9 5 8 6 7 4

4 6 5 2 3 7 1 9 8

5 9 3 1 8 2 4 6 7

6 8 2 5 7 4 3 1 9

1 4 7 6 9 3 8 2 5

3 2 1 6 8 5 4 9 7

8 9 4 7 2 3 6 1 5

5 6 7 1 9 4 2 3 8

7 1 6 5 4 8 9 2 3

4 8 3 2 7 9 5 6 1

2 5 9 3 1 6 8 7 4

6 4 8 9 3 1 7 5 2

9 3 2 4 5 7 1 8 6

1 7 5 8 6 2 3 4 9

4. The boy from the village o f Chukung settled into the Mahabuda temple. This boy vvas younger than Gaurav. 5. The boy from Thame vvas 10 years old but the temple where he settled vvas not Osel Ling. 6. Gokyolu Nabin was neither 11 nor 12 years old. 7. The temple vvhere Migmar settled vvas Vishvva Nath.

1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 199


www.TKCargo.com

Türk Hava Yolları

Kargo Turkish Airlines Cargo ■ Türk Hava Yolları Kargo'yıı Ne Kadar Tanıyorsunuz? Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, Uzakdoğu'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika'ya aynı uçakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor musunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 36 ton kapasiteli A310-304 kargo uçakları ile de kargo hizmeti sunan THY Kargo, tarifeli kargo seferleri düzenlediği Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv, Şam, Almaata, Delhi, Paris, Zürih, Köln, Tiflis, Dubai, Cezayir, Milano, Moskova , Amman, Casablanca ve Madrid noktalarına sizlerden gelen talepler doğrultusunda yenilerini ekleyecektir. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yolları Kargo'nun güvenilir ellerine teslim etmek. ■ 24 saat/7 gün Internet üzerinden, www.TKCargo.com adresinden kargolarınızı sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. 200 S K Y L IF E 1 2 /2 0 0 8

Alo Kargo erişim numaralan: (+90) 212 465 25 2 5 / 7 hat ■ Türkiye'den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 212 463 63 63 / 5815-5841 no'lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye'ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün. Özel kira taleplerinizi (+90)212 465 24 67 ve (+90) 212 463 63 63/5311 / 5807 no'lu telefonları arayarak, (+90) 212 465 24 74'e faks çekerek ya da cargocharter@thy.com adresine mail göndererek yapabilirsiniz. ■ Sabiha Gökçen Havalimanfndan, iç hat noktalarına haftanın her günü minimum kargo taşımaları gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiye (+90) 216 588 02 09 (+90) 216 585 59 34 (+90)216 585 59 35 no'lu telefonlardan ulaşabilirsiniz.

■ How familiar are you with Turkish Airlines Cargo? Dear Passenger, Did you know that while you are traveling in your comfortable seat in the cabin we are transporting cargo from the Far East, the Middle East and Europe to America and Africa on the same plane as you? ■ İn addition to the cargo compartments of its passenger aircrafts, Turkish Airlines Cargo also offers cargo services with its 36 tons capacity A310-304 cargo aircrafts which are scheduled to fly from İstanbul to Frankfurt, Maastricht, London, Tel Aviv, Damascus, Almaty, Delhi Paris, Zürich, Cologne, Tbilisi, Dubai, Algiers, Milan, Moscow, Amman, Casablanca and Madrid. İn line with demands coming from you, its customers, it is now going to add new destinations to those. ■ Textile products, automobile and machinery spare parts, hitech products, fresh flowers, live animals, leather, fresh fruits and vegetables, valuable goods-whatever your cargo and wherever you want to send it, ali you need to do Is tum it över to our reliable Turkish Airlines Cargo staff. ■ As well as accessing our domestic cargo rates, scheduless and other details, you may also track your cargo once you have sent it över the Internet any time 24/7 on our website www.TKCargo.com). You may also cali our Alo Cargo Service 24 hours a day for information by punching in your airvvaybill number on your

touch-tone phone. Alo Cargo Service access numbers: (+90) 212 465 25 2 5 / 7 lines and ■ İf you want to send cargo abroad from Turkey, you may consult our cargo agents. As members of IATA (International Air Transporters Association), they will assist you with customs formalities, airvvaybill issuance, rates, packaging and other questions. You may reach our lATA-member cargo agents by telephone at (+90)212 463 63 6 3 /5 8 1 5 5841. İf you want to send cargo to Turkey from abroad, you will need to contact our sales offices in the country from which you are sending. ■ İf you want to send your cargo not on one of our scheduled passenger or cargo flights but on a special charter flight, we can transport it any day and any time to any place you wish. You may submit your special charter requests by calling either (+90)212 465 24 67 or (+90) 463 63 63 / 5311 / 5807 , by sending a fax to (+90)212 465 24 74 or by sending e-mail to cargocharter@thy.com. ■ Minimum cargo transport service is given daily to domestic destinations from Istanbul's Sabiha Gökçen Airport. For further details, please cali (+90) 216 588 02 09 (+90)216 585 59 3 4 (+90) 216 585 59 35.


■ Yolcularımızın ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmakta olan özel yemekler, son derece önemli bir hizmet olduğundan, dünya standartlarında, ihtyaca yönelik ve yolcularımızın bireysel istekleri doğrultusunda amacına uygun olarak sunulmaktadır. Yapılan araştırmalar, özel yemek ihtiyacının ve sen/isinin yolcularımızın bireysel ihtiyaçlarını karşılaması anlamında son derece önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Türk Hava Yollan son derece yüksek kalite standartlarında üretilen özel yemek sunumu ile yolcularımızın uçaklarımıza özel misafir konumunda davetli olduklarını hissetirmenin yanı sıra, yolculuklarının uzun süre hatırlanabilecek güzel hatıralarla dolu olmasını da amaçlamaktadır. Özel yemek talepleri uçuş rezervasyonunuz sırasında veya uçuştan en az 24 saat öncesinde yapılmalıdır. Lütfen fındık, fıstık alerjisi gibi alerjik bir durumunuz varsa doktor raporunuz ile birlikte bu konuyu iletiniz. Aşağıda talebiniz üzerine Türk Hava Yollan uçuşlannda sunulabilecek özel yemek çeşitlerine ait kısa bilgiler verilmektedir. İç hat seferlerimizde özel yemek servisimiz yoktur. A V M L (Asian Vegetarian Meal)

Balık, kabuklu deniz mahsulleri, et, domuz ürünleri, yumurta içermez. Et içermeyen baharatlı yiyeceklerdir. B BM L (Baby Meal) Kavanoz hazır bebek mamaları istek üzerine verilebilir. Ailelerin yanlarında mamalannı getirmeleri halinde uçuş ekibimiz hazırlanması konusunda yardımcı olacaktır. B LM L (Bland Meal) Bu yemek tipi sindirim sistemi ve bağırsak düzensizlikleri yaşayan ve çiğneme problemi olan yolcularımız içindir. Hazırlanmasında hardal, turşu, sanmsak, kızarmış ve ağır yağlı yiyecekler kullanılmaz. C H M L (Child meal) Eğlenceli bir tabak sunumu ile servis edilen, çocukların yemekten hoşlanabileceği yiyeceklerdir. 2-12 yaş arası çocuklar için önerilmektedir. D B M L (Diabetic Meal) Kan şekerini düzenli tutmak zorunda olanlar içindir. Bu yiyeceklerin hazırlanmasında şeker, şurup, reçel, kekler, çikolata, diyabetikler için özel hazırlanmış değinlerse kullanılmaz. G F M L (Glüten Free Meal) Buğday ya da buğday unu, arpa, yulaf ve çavdar, ekmek, kekler, hamur işleri, sosis ya da un ana malzemeli yiyecekler kesinlikle kullanılmaz. Yemeklerin hazırlanması esnasında un gerekli ise glutensiz özel un kullanılır. H FM L (High Fibre Meal) Mide, kalp ve metabolizma ile ilgili rahatsızlıkları olan veya korunmak isteyen kişilerin talep ettiği bir yemek türüdür. Bol lifli yiyecekler kullanılmaktadır. Taze sebze ve meyve gibi sade yiyeceklerden oluşur. H N M L& JN M L (Hindu Meal-Jain Meal) Sığır ve dana eti içermez. Hindistan geleneklerine yönelik yemek çeşitleridir. K SM L (Kosher Meal) Bu yemekler tamamıyla Musevi

■ Special meals, an important

beslenme ve inanış kurallanna göre hazırlanır. LC M L (Low Calorie Meal) Düşük yağlı, yüksek proteinli ve şeker içeriği bakımından düşük seviyede olan yiyecekler ile hazırlanır. LFML (Loı/v Cholesterol Meal/ Low Fat Meal) Hayvansal yağlar bakımından zayıf, kızartma ve yumurta içermeyen yemekleri kapsar. LPM L (Low Protein/Potassium Meal) Böbrek ve karaciğer problemi olan yolculanmıza yöneliktir. Düşük proteinli ve az tuzlu gıdalardan oluşur. LSM L-N SM L (Low Salt/Sodium Meal) Tuzsuz yemek çeşididir. Tüm tuz çeşitleri kullanılmaz. Tatlandırmak amacıyla bitki ve baharatlar kullanılmaktadır. M O M L (Müslim meal) İçeriğinde domuz ve domuz ürünleri kapsamaz, aynı zamanda yiyeceklerin hiçbir aşamasında alkol kullanılmaz. Türk Hava Yollan'nın uçuşlannda sunulan tüm yemek çeşitleri MOML kategorisi kapsamındadır. N LM L (Non Lactose Meal) Süt proteinine alerjisi olan yolculanmız tarafından tercih edilen bu özel yemekte, süt ve süt ürünleri kullanılmaz. O R M L (Onental Meal) Baharatlı ve Uzakdoğu stilinde pişirilmiş yemeklerdir. PR M L (Low Purine Meal) Ürik asite eğimli olan kişiler içindir. Soya, et, balık, deniz mahsulleri, ançüez, yengeç, ringa, ciğer, sakatat ve karides gibi ürünler kullanılmaz. R VM L (Raw Meal) Çiğ sebze ve meyvelerden oluşan yemek çeşididir. SFM L (Seafood Meal) Sadece deniz ürünleri içermektedir. S P M L (Special Occasion Cake) Doğum günü, yıldönümü gibi özel günler için kutlama pastasıdır. V LM L (Vegetarian Lacto Ovo Meal) Et, balık, deniz ürünleri içermemektedir. İçeriğinde süt, tereyağı, peynir vs. bulunan günlük üretimler kullanılabilir. VGM L (Vegetarian Meal) Günlük üretimler ve bitkilerden elde edilen yiyecekleri kapsar. Yumurta, et, domuz eti, balık, kabuklu deniz mahsulleri ve bunlara ait ürünler kullanılmaz.

segment o f our personalised service concept, are prepared according to the world standards, catering to the needs of our passengers. Recent polis carried out, have shovvn that meeting special meal reçuirements is o f utmost importance for customer satisfaction. By presenting special meals vvith the highest degree of quality and consistency, Turkish Airlines aims not only to make you feei like you are a special guest on our airplanes, but also vvishes to make your travelling experience vvith us a memorable one. Special meal reçuests have to be done during your reservation to a flight or at least 24 hours in advance of your flight. Please do not forget to advise if you have any allergies, like nut allergy ete., vvith a doctor report. Here are the special meal types vvhich can be served in Turkish Airlines flights vvith your reçuests. Special meal requests can not be taken in domestic flights.

AVML (Asian Vegetarian Meal) Does not contain fish, shellfish, meat, poultry or eggs. A meatless meat and spicy in content. BBML (Baby Meal) Tinned baby food will be available on request. Parents are advised to bring their usuai povvdered milk vvhich can be prepared and heated in the aircraft by our cabin crevv. BLML (Bland Meal) For those vvith digestive tract, gut disorders or ehevving probtems. Exciused mustard, piekles, garlic, fried and fatty food. CHML (Child Meal) Contains a combination of familiar fun foods. For chiidren ages 2-12 years. DBML (Diabetic Meal) For those who need to manage blood sugar level. Foods excludes are sugars, syrups, jams, cakes and chocolate, unless specifically for diabetics. GFML (Glüten Free Meal) Does not contain wheat or vvheat flour, barley oats and rye bread cakes (unless vvheat free) pastry, sausages or any flour based products. İf vvheat is needed during baking a special glüten free vvheat is used. HFML (High Fibre Meal) Passengers vvith stomach, heart and metabolism problems request this meal type. High fibre products are used. HNML&JNML (Hindu MealJain Meal) Does not contain beef or veal. Meals mostly requested by our

Özel Yemek Servisi Special Meal Service Hindu passengers. KSML (Kosher Meal) These meals are prepared to comply vvith Jevvish dietary laws. LCML ı'Low Calorie Meal) A low calorie diet should not contain excessive protein portions and the meal is iow in fat and sugar. LFML (Low Cholesterol Meal/ Low Fat Meal) High fibre meal vvith reduced amounts o f fat. Does not contain egg, fried products in fat. LPML (Low Protein/Potassium Meal) For those vvith kidney or liver problems vvho need to manage protein intake. Inciudes iow protein and low salt. LSML-NSML (Low Sait/ Sodium Meal) Does not contain salt. Herbs and spices are used to fiavour the meal. MOML (Müslim Meal) Does not contain pork, byproduets of pork or foodstuffs containing alcohoi. Ali the meals served in Turkish Airlines flights can be categorized as MOML. NLML (Non Lactose Meai) Does not contain eheese dairy products and their derivatives and lactose or milk products. PRML (Lovv Purine Meal) For those vvho have a tendeney to form uric acid. Anchovies, crab, herring, liver, offal and shrimps are not used. RVML (Raw Meal) Contains only raw vegetabies or fruits. SFML (Seafood Meal) Contains a seleetion of seafood for those restricted to eating seafood only. SPML Special Occasion Cake) Cake for your birthday, anniversary ete. VLML Vegetarian Lacto Ovo Meal) Does not contains meat, fish or seafood. May contain dairy products such as milk, butter, eheese ete. VGML (Vegetarian Meal) Contains dairy products and ali plant derived foods but no eggs. meat, poultry, fish or shellfish or products derived from them. 1 2 /2 0 0 8 SKYLIFE 201


PROGRA FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

A330 ve bazı A340 tipi uçaklarımız ile gerçekleştirilen belirli hatlarda, kabin içi eğlenceye yönelik AVOD (Audio Video On Demand) dijital sistemi kullanılmaktadır. Business Class yolcularımız program seçimlerini koltuklarına yerleştirilmiş olan kumanda yardımıyla yapabilirler. Ekonomi Sınıfı yolcularımız ise programları koltuklarına yerleştirilmiş olan kumanda yardımıyla ya da ekranlarına dokunarak seçebilirler. AVOD sisteminde yer alan programların ana başlıkları, 'Bilgi', 'Eğlence' ve 'lletişim'den oluşmaktadır. Eğlence bölümünde: Klasik, Vizyon, Uluslararası ve Çocuk filmlerinden oluşan 30 film; dizi, belgesel, çizgi filmden oluşan 40 kısa program kanalı; Pop, 80'ler, Pop&Rock, Jazz&Blues, Klasik, Latin, New Age, Unutulmayanlar, Dünya Müziği, Türk Sanat Müziği, Nostaljik Pop, Türkçe Rock, Modern Folk, Tasavvuf, Türk Halk Müziği, Arabesk bölümlerini içeren 250 cd'lik albüm; Jazz, Pop, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği, Hafif Müzik, New Age, Türk Konuk Sanatçı, Türkçe Pop’tan oluşan radyo kanalları yer almaktadır. Ayrıca bireysel ve çoklu oyunculu 17 adet Oyun Kanalı, Çocuk Kanalı, Sesli Kitap, uçak içerisinde satışı yapılan Duty Free ürünlerin tanıtımına ilişkin Alışveriş Kanalı mevcuttur. İletişim bölümünde: Kısa mesaj/elektronik posta gönderebilme ve karşı taraftan cevap alabilme imkânı bulunmaktadır. Sistemde yer alan haber kanalında ekonomi, magazin, finans, hava durumu vb. içerikli dünya haberleri text halinde yolcularımıza sunulmaktadır. On-line gerçekleştirilen yayında hava durumu haberleri dört saatte bir, diğer haberler ise saat başı yenilenmektedir. Bilgi bölümünde: Filo, Kargo, Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı, Destinasyon Rehberi, Türkiye Bilgi Rehberi, Yolcu Anketi, Havaalanı Haritası, Uçuş Haritası, Uçuş Kamerası yer almaktadır. Uçağın önünde ve altındaki iki kamera ile tüm yolcularımız iniş ve kalkışı izleyebilmektedir.

202 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8

The digital AVOD (Audio Video On Demand) in-cabin entertainment system is in use on certain routes served by our A330 and some A340type aircraft. Business Class passengers can make their program selections from a panel located in the arm of their seat. Economy Class passengers can select their program either from the panel in the arm of the seat or simply by touching the screen. Programs the AVOD system fail into three main categories: 'Information', 'Entertainment' and 'Communications'. The Entertainment section includes a selection of 30 Classical, Feature, International and Chiidren's films; a channel vvith 40 short films including series, documentaries and cartoons; and a 250-CD albüm vvith Pop, 80s, Pop&Rock, Jazz&Blues, Classical, Latin, New Age, Oldies, VVorld Music, Classical Turkish Music, Nostalgic Pop, Turkish Rock, Modern Folk, Turkish Spiritual, Traditional Turkish Folk, and Arabesçue selections, as well as radio stations featuring Jazz, Pop, Traditional Turkish Folk and Classical Turkish Music, Easy Listening, New Age, Turkish Guest Artist and Turkish Pop music. Also avaiiable are a Game Channel vvith games for single or multiple players, a Chiidren’s Channel, AudioBooks and a Shopping Channel advertising the Duty Free products sold in flight. The 'Communications' section enables passengers to send and receive SMS/ E-Mail, while the nevvs channel presents vvorld news in text format vvith economy, magazine, financial and vveather report content. An on­ line broadcast gives a vveather report every four hours, and other nevvs is updated on the hour. The ‘Information’ section includes the follovving choices: Fleet, Cargo, Turkish Airlines’ Frequent Fiyer Program, Destinations Guide, Informative Guide to Turkey, Passenger Survey, Airport Map, Flight Map, and Flight Camera. Ali passengers can watch takeoff and ianding on two cameras mounted in the front and back of the plane.

G E T SM A RT O yuncular / C a st: Steve Carell, Anne

Hathavvay, Dvvayne Johnson, Alan Arkin Yönetm en / Director: Peter Segal Gizli bir ABD casus örgütünün merkezi saldırıya uğradığında ve casusların kimlikleri açığa çıktığında, Şef, hevesli analisti Maxwell Smart'ı terfi ettirmek zorunda kalır. Smart, güzel ve tecrübeli Ajan 99 ile çalışacaktır. When the headquarters of a secret US spy agency is attacked and the identities of its agents compromised, the Chief is forced to promote his ever-eager analyst Maxwell Smart, partnering him vvith the lovely and experienced Agent 99. T H E MUMMY: TO M B O F TH E DRAGON E M P E R O R O yuncular / C a st: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah Yönetm en / Director: Rob Cohen

Kaşif Rick O'Connell olarak geri dönen Fraser, dirilmiş Han imparatoru ile savaşmak zorunda kalır. Destansı yolculukları Çin'deki antik yeraltı mezarlarından Himalayalar'ın buz kesmiş doruklarına kadar uzanır. Fraser returns as explorer Rick O'Connell to combat the resurrected Han Emperor in an epic journey that races from the catacombs of ancient China, high into the frigid Himalayas.


KU N G FU PANDA O yuncular / C a st: Jack Black, Dustin

Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan Yönetm en / Director: John

Stevenson, Mark Osborne Po, idolü olarak gördüğü kişilerin yanında Kung Fu öğrenme fırsatı bulduğunda hayalleri gerçeğe dönüşür. Efsanevi Öfkeli Beşli ile birlikte çalışır: Tigress, Crane, Mantis, Viper ve Monkey... Başlarında guruları Shifu Usta vardır. Ama kısa süre sonra, yaklaşan bir tehdide karşı herkesi savunmak Po'ya düşer.

Bilimsel bir keşif gezisinde bilim insanı Trevor Anderson, yeğeni ve yerel bir kılavuzla birlikte bir mağarada mahsur kalır. Tek kaçış yolları yeryüzünün derinliklerine inmektir, daha önce hiç görülmemiş yerlerden geçerler. During a scientific expedition scientist Trevor Anderson, his nephew and a local guide, are unexpectedly trapped in a cave. Their only escape is to go deeper into the depths of the Earth, travelling through never-before-seen worlds. M E E T DAVE O yuncular / C a st: Eddie Murphy, Gabrielle Union, Ed Helms, Elizabeth Banks Yönetm en / Director: Brian Robbins

Küçük uzaylıların kullandığı bir uzay gemisi, insan kılığındadır. Uzaylılar gezegenlerini kurtarmaya çalışırken yeni bir sorunla karşılaşırlar, çünkü uzay gemileri dünyalı bir kadına aşık olur.

Po's dreams become reality when he gets an opportunity to study Kung Fu alongside his idols, the legendary Furious Five; Tigress, Crane, Mantis, Viper and Monkey, under the ieadership of their guru, Master Shifu. Soon though, it's up to Po to defend everyone from an oncoming threat. J O U R N E Y TO T H E C E N T R E O F T H E EARTH O yuncular / C a st: Brendan Fraser,

Josh Hutcherson, Anita Briem Yönetm en / Director: Eric Brevig

A crew of miniature aliens operate a spaceship that has a human form. VVhile trying to save their planet, the aliens encounter a new problem, as their ship becomes smitten vvith an Earth woman.

The saga of the vvorld's toughest hero from Hell continues to unfold. İn this second instalment, Hellboy pits against a marauding army of creatures, set on the vvorld by a diabolicai villain from another realm. M E R E B AA P P E H L E AAP O yuncular / C a st: Akshaye Khanna, Genelia Dsouza, Naseeruddin Shah, Paresh Rawal Yönetm en / Director: Priyadarshan

Bir dul olan Janaradhan VVishvanbhar Rane, tüm hayatını iki çocuğu Chirag ve Gaurav'ı yetiştirmeye adamıştır. İki kardeş artık büyümüştür ve Gaurav, babasına bakma sorumluluğunu üstlenir. Gaurav, liseden eski arkadaşı olan bir kızla, Sheekha Kapoor ile karşılaşır. Sheekha, vasisi Anuradha ile birlikte yaşamaktadır; Anuradha ise Janardhan'ın ilk aşkıdır. Gaurav ve Sheekha, Anuradha ile Janardhan'i evlendirmek için eğlenceli bir yolculuğa çıkarlar; bu süreçte birbirlerine aşık olurlar. Janaradhan Wishvanbhar Rane, a widower, has spent his life bringing up his two chıldren Chirag and Gaurav. Now the duo are grovvn up, Gaurav takes up the responsibility of looking after his father. Gaurav meets a girl,

H E L L B O Y II: T H E G O LD E N ARM Y O yuncular / C a st: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Jeffrey Tambor Yönetm en / Director: Guillermo Del Toro

Cehennemden gelen, dünyanın en güçlü kahramanının destanı devam ediyor. Hellboy bu ikinci bölümde, başka bir diyardaki şeytani kötü adam tarafından bu dünyaya yerleştirilen bir yaratıklar ordusuyla savaşıyor. 1 2 /2 0 0 8 S K Y L IF F 203


PROGRA FİLMS ON FLİGHTS THY VİDEO

who tums out to be his old college friend, Sheekha Kapoor. Sheekha is staying vvith her guardian Anuradha who is also Janardhan's first love. Gaurav and Sheekha embark upon a rib-tickling journey to arrange the marriage of Anuradha and Janardhan and in the process find soui mates in each other.

DEATH D EFY IN G A C T S O yuncular / C a st: Cather ne ZetaJones, Guy Pearce, Saoirse Ronan, Timothy Spall Yönetm en / D irecto r Gillian Armstrong

TH O D A PYAAR TH O D A M AGIC

investigation team vvith his father who he abhors, the two must put their troubled past behind them. BA :BO O yuncular / C a st: Ha Jİ-won, Cha Taehyun, Park Ha-seon, Park Hee-soon Yönetm en / Director: Kim Jung-kvvon

O yuncular / C a st: Saif Ali Khan, Rani Mukherji, Rishi Kapoor, Amisha Patel Yönetm en / Director: Kunal Kohli

Ülkenin önde gelen sanayicilerinden biri olan Ranbeer Talvvar, sevdiği herkesi kaybetmiş olan yalnız biridir. Ama şimdi çok tuhaf ve sıkıntı verici bir durumla karşı karşıyadır. Nadir ve emsal teşkil eden bir mahkeme kararıyla, 4 yetim çocuğa bakmak zorunda kalır.

Ji-ho, uzun yıllardır yurtdışında çalışan ve performanslar veren, gelecek vaadeden bir piyanisttir. Ancak sahne korkusuna yakalandığında kariyeri bundan zarar görür. Evine dönen Ji-ho, bir kaza sonrasında zihinsel özürlü durumuna düşen, eski okul arkadaşı Sung-ryong'a tekrar kavuşur. Sung-ryong'un kız kardeşi ciddi bir hastalığa yakalandığında günlük hayatları bir sınava dönüşür.

M Y NEW PA R TN ER

Polis Akademisi'nden mezun olan genç ve akıllı Young-joon, işini ciddiye alır. Nefret ettiği babasıyla birlikte bir araştırma ekibinde görevlendirildiğinde, ikisinin geçmişi bir kenara koyması gerekir.

Poliçe Academy graduate Young-joon is young, intelligent and takes his vvork seriously. When he's instructed to join an 204 S K Y U F fc 1 2 /2 0 0 8

İt is 1926, and Harry Houdini is the most famous performer in the vvorld. But the legend is a tortured soul, having been unable to hear his mother's last vvords. He offers a revvard to anyone who can contact her from beyond the grave. W A LL-E

Ranbeer Talvvar, one of the country's top industrialists, is a loner who has lost everyone he ever loved. He is now faced vvith a very peculiar and uncomfortable situation. İn a rare and landmark court verdict, he is to look after 4 orphan children.

O yuncular / C a st: Jo Han-sun, Ahn Sung-ki Yönetm en / Director: Kim Jong-hyun

Yıl 1926. Harry Houdini, dünyanın en ünlü performans sanatçısıdır. Ama bu efsane insan, annesinin son sözlerini işitemediği için acı çekmektedir. Houdini, öteki dünyada annesiyle temas kurabilecek bir kişiye ödül vereceğini duyurur.

Ji ho is a promising pianist who has been studying and performing abroad for years, but her career takes a blow vvhen she is struck vvith stage fright. Returning home, she is reunited vvith her old school friend, Sung-ryong, who has been left mentally disabled follovving an accident. Their daily lives are soon put to the test vvhen Sung-ryong's sister, Jee-in, becomes seriously ili.


O yuncular / C a st: (Voices of) Fred VVİllard, Jeff Garlin, Ben Burtt, Sigoumey Weaver Yönetm en / Director: Andrew Stanton

SW ING V O TE O yuncular / C a st: Kevin Costner,

Paula Patton, Kelsey Grammer, Dennis Hopper Yönetm en / Director: Joshua Michael Stern

Direktör Andrew Stanton, bu öyküde robotların ve uzayın dünyasını ele alıyor. VVALL-E adlı robot, evrendeki bağlantıyı aramaktadır. Dişi bir robot olan EVE ile karşılaşır ve birlikte galaksi boyunca bir maceraya atılırlar. Director Andrevv Stanton explores the worids of robots and space in this taie. VVALL-E is a robot, searching fora connection in the universe. He meets EVE a female probe-droid, who leads him on an adventure across the galaxy. B O N N E V ILLE O yuncular / C a st: Jessica Lange,

Kathy Bates, Joan Ailen, Tom Skerritt Yönetm en / Director: Christopher N

Rovvley

T H E X F IL E S : I WANT TO B E L IE V E O yuncular / C a st: David Duchovny,

Gillian Anderson Yönetm en / Director: Chris Carter

Fox Mulder ve Dana Scully arasındaki karmaşık ilişkinin ardından, Mulder gerçeğe ulaşmak için ısrarlı arayışını sürdürür, Scully ise hep yanındadır İn grand “X-Fileş’’ manner, this much can be revealed: Following the complicated relationship betvveen Fox Mulder and Dana Scully, Mulder continues his unshakable quest for the truth, and Scully remains inextricably tied to his pursuits.

Yaşamı alt üst olan Arvilla Holden, en iyi iki arkadaşını kaçırarak, üstü açılabilir bir 1966 model antika Bonneville ile kişisel bir keşif yolculuğuna koyulur. Üç arkadaş ülke boyunca seyahat ettikçe, karşılarına müthiş manzaralar ve hayatlarını değiştiren maceralar çıkar. Bir kamyon şoförü ise umulmadık bir şekilde evlenmeye talip olur. When the life she knovvs turns upside dovvn, Arvilla Holden hijacks her two best friends and sets off on a road of personal discovery in a vintage '66 Bonneville convertible. As the three companions journey together across the country, they encounter stunning landscapes, life altering adventures, and a friendly trucker who becomes an unlikely suitor.

Sevimli ve beceriksiz olan Bud'ın hayatında tek bir olumlu nokta vardır: Kızı Molly. Seçim gününde Molly muziplik yaparken, kazayla bir olaylar zinciri başlatır. Sonuçta seçimi babasının atacağı oy belirleyecektir! Bud is a lovable loser vvith one bright spot in his life; his daughter Molly. During a mischievous moment on Election Day Molly accidentally sets off a chain of events, culminating in the election coming dovvn to one vote...her dad's.

■ Video gösterimleri sadece Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 tipi uçaklarımızın video sistemi olanlarında, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde yapılmaktadır. Uçuş süresine göre film adetleri değişebilir.

■ Video programmes are only shown on long distance flights and some flights to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310. A319, A320, A32I type of aircraft that are eçuipped vvith the video system. 1 2 / 2 0 0 8 S K Y L IF E 2 0 5


MUSİC ON FLİGHTS THY MÜZİK PROGRAMI

H A FİF M U ZIK E A S Y L IS T E N IN G Celine Dion (feat. Clive Griffin) ■ VVhen I Fail İn Love Julio Ig lesias ■ Crazy Phil

U Ç A Ğ A G İR İŞ M Ü ZİĞ İ B O A R D İN G M U S İC Tuluyhan Uğurlu ■ A VVorld

Capital İstanbul Ennino M orricone ■ Chi Maı Yanni ■ İn the Moming Light B ra h m s ■ VValtz No. 15 in A Fiat C a n Atilla ■ Gevher Banu'nun Aşkı E.T. S o u n d tra ck ■ Flying Theme Len n on & M cC artn ey ■

Norwegian Wood Georg Fried rich Handel ■ Oboe Concerto No:1, B Fiat Majör, Allegro C a h it B erka y ■ Hülya Finding N everland S o u n d tra ck ■ Impossible Opening Ed w ard E lg a r ■ Chanson de Matin V ang elis ■ Italian Song Rupert G reg so n VVilliams ■ Graduation Deep F o re st ■ L'ile Invisible M ozart ■ Seranade in G Yanni ■ Almost A VVhisper F ah ir Atakoğlu ■ Hayat S e c re t G arden ■ Invitation M ozart ■ Horn Concerto No:2 in E Fiat Ö m er Faru k Tekb ilek ■ Common Spirit Chop in ■ Butterfly Etüde Alan M enken ■ Girls Go Shopping B eetho ven ■ Minuet in G C la s s ic Dream O rch e stra ■ Night Flight B izet ■ Carmen İsm ail Baha S ü re lsa n ■ Sandal Fau re ■

Dolly Süite Op.56 K L A S İK M Ü Z İK C L A S S İC A L M U S İC Tch aikovsky ■ Introduction

From Piano Concerto No. 1 Jo hann Se b astia n B a ch ■ Air On A G String VVolfgang A m ad eu s M ozart ■ Flüte

And Harp Concerto in C Ludvvig Van Beethoven ■

Piano Sonata No 14 in C Sharp Minör D vorak ■ Symphony No9 From The New VVorld Rachm aninov ■ Rhapsody On A Theme Of Paganini Prokofiev ■ Dance Of The Knights W illiam s ■ Schindler's List Main Theme D elibes ■ Flower Duet M orricone ■

Gabriel's Oboe Offenbach ■ Barcarolle Wolfgang A m ad eu s M ozart ■ Clarinet Concerto İn A M ahler ■ Symphony No5 İn C Sharp Minör Pietro M ascag n i ■ Intermezzo E lg ar ■ Çello Concerto İn E Minör Satie ■ Gymnopedie No1 Tch aikovsky ■ VValtz Chopin ■ Piano Concerto No1 İn E Minoı M yers ■ Cavatina Sh o sta ko vich ■ Romance VVolfgang Am adeus M ozart ■ Symphony No40 İn G Minör C A Z - JA Z Z M ichael Lington ■ Two Of A Kire I Dave K o z ■ Emily G eorge B en son ■ Starting Ali Över Laura Fygi ■ Ask Yourself Why Fran k Sinatra & Bono ■ l've Got You Under My Skin Sh akatak ■ Golden VVİngs Larry Carlton ■ (İt VVas) Only Yesterday Brian Culbertson ■ Funkin Like My Father (feat Bootsy Collins) Paul H ard castle ■ Marimba Earl Klugh ■ Driftin' Kloud 9 ■ Lullaby For KC C itru s Sun ■ VVhere The VVİnd Blovvs A ct Of Faith ■ If You Believe (Instnjmental) Ja b a ri G rover ■ I Can't Help II Brigette ■ Aqua De Beber Byron W oods ■ Fly Away Jiv a ■ Love Chooses Lovers N icolas B earde ■ Wild As The VVİnd Adriana E v a n s ■ Bluebird İn Bahia Modern Tribe ■ Kissing You The Sax P a c k ■ You Are My Starship

Co llin s ■ Against Ali Odds Abba ■ Eagle Anggun ■ La Niege Au Sahara M adonna ■ Frozeıı George M ichael ■ Round Here Cindy Lau per ■ True Colors Sk u n k A nansie ■ Hedonism Dido ■ Dido Hunter Sting ■ l'm So Happy I Can t Stop Crying Robbie VVilliams ■ She's The One Ikon ■ Thinking Of You Loreena M ckennitt ■ Last

Unicom D e-P h azz ■ The Mambo Craze Moby ■ Dream About Me M orcheeba ■ Enjoy The Ride Dire Straits ■ Ticket To Heaven G eorge M ichael (ft. L isa Stansfield)

■ These Are The Days Of Our Lives Sarah M cLach lan ■ Angel Air Supply ■ Goodbye

G eo rg e M ic h ae l

D Ü N YA M Ü ZİĞİ VVORLD M U S İC Mory K ante ■ Yeke Yeke N icolas-Yvan MingotVVadhi Al Safi-EI K arour ■

Yalilı J a c k y ■ Yi Oian ge Shang Xin de Li Yon M usical Youth ■ Pass the dutchie Ja m al Slitine-M oham ed Adbel-M oham ed H am za ■ Hobbi Lak R ap azo lla ■ Coraçâo Dino Merlin ■ Da Je Tuğa Snijeg Am r Diab ■

VVe heya amla aeh delwat C e sa ria Evora ■ Sodade

R icc h ie e Poveri ■ Come vorrei O sib isa ■ Sunshine Day Om ega

■ Arcnelkullember ezust Eso H ovannes K. ■ VVhite Darbouka Alabina ■ Alabina Nikos Kypourgos ■ Gypsy Girl O rhestre Tropicana D'Hatiti ■

Gason Total Tanim ura Shinji ■ Hi wa Mata Noboru Sa razin o ■ Cochbamba Oumou Dioubate ■ Ladiya P O P - H ITLIN E Rihanna ■ Disturbia Ne-Yo ■ Closer K aty Perry ■ Hot N Cold Taylor Sw ift ■ Love Story Pink ■ So VVhat Miley C y ru s ■ See You Again M adcon ■ Beggin David Archuleta ■ Crush Jordin S p a rk s ■ One Step At A Time Ne-Yo ■ Miss Independent P u ssy ca t D olls ■ VVhen I Grow Up J e s s e M cC artn ey ■ Leavin Tim baland and One Republic ■ Apologise K anye VVest ■ Love Lockdovvn Metro Station ■

Shake İt K aty Perry ■ I Kissed A Girl Su g a b a b e s ■ About You Now Am y VVinehouse ■ Back To Black Enrique Ig lesias ■ Tired of Beeing Sorry Jen nifer Hudson ■ Spotlight Gabriella Clim i ■ Svveet About Me David Tavare feat 2 E iv issa ■ Hot Summer Night Sarah M clachlan ■ U Want Me 2 Christina Aguilera ■ Keeps Gettin' Better So lang e Knovvles ■ Decided LATİN M Ü ZİĞ İ LATİN M U S İC Luis Fonsi feat Mj ■ No Me Doy Por Vencidor Rakim & Ken Y ■ Te Regalo Amores Ch ayan n e ■ Amor inmortal N egros By VVason ■ Con Las Manos Vacas L o s Tem erarios ■ Si Tu Te Vas H ector El Father ft Tito N ieves

■ Te Vi Llorar (Salsa Remix) Enrique Ig lesias ■ Uoro Por Ti L o s C a fre s ■ Bastara Tommy Torres ■ Tarde O Temprano Gloria Trevi ■ Cınco Minutos Paolo M eneguzzi ■ Tu Eres Musica Ju an Velez ■ Como Decirte Adios Kany G a rca ■ Esta

Müzik programlan sadece Boeing 737-800. A 340, A310, A319, A320. A321 tipi uçaklarımızın müzik sistemi olanlarında, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. 206 SKYLIFE 1 2 /2 0 0 8


Soledad K atam ar ■ No Pasa Nada C h en o a ■ Absurda Cenicienta VVisin & Yandel Feat Lu is Fon si ■ Yo Te Quiero (Remix) Diana Mor ■ Porque Me Amas Ivy Queen ■ Dime Cam ila ■ Me Da Igual Kiko Rodriguez ■ Quede Solo En La Pobreza F ran co De Vita ■ Mi Sueno W isin and Yandel ■ Siguelo L o s Tem erarios ■ Como Te Recuerdo Ricard o Arjona ■ Como Duele U N U T U LM A Y A N LA R O L D IE S B ee G e e s ■ Massachusetts Sim on & Garfunkel ■ El Condor Pasa (İf I Could) The Everly B rothers - W ings ■ VVings Nilson ■ Without You Albert Hammond ■ İt Never Rains İn Southern Califomia Elvis P resley ■ Hound Dog The Shadovvs ■ VVonderful Land Tem ptations ■ I Can't Help

Myself (Sugar Pie Honey Bun) Engelbert H um perdinck ■ Take My Heart Tom J o n e s ■

Green Green Grass of Home B ee G e e s ■ Run To Me Ritchie Valens ■ Donna The B ea tle s ■ The Fool On The Hil Fleetw ood M ac ■ Sunny Side Of Heaven Sco tt M cK enn ar ■ San Francisco The Rub ettes ■ I Sugar Baby Love Engelbert Hum perdinck ■ Les Bicyclettes De Belsize Ben E. King ■ Spanish Harlem Righteous B rothers ■ You've Lost That Lovin1Feeling P e rcy Sled g e ■ You Send Me Mungo Je rry ■ İn

The Summertime B .J. Tho m as ■ Raindrops Keep Falling On My Head Dusty Springfield ■ You Don’t Have to Say you Love The P latters ■ Only You Cliff R ichard ■ Congratulations

Çiçeğim Ç iğdem ■ Gule Onur Şan ■ Bir incecik Duman Tüter R e ce p Ergül ■ Ahu Gözlüm S e v ca n Orhan ■ Nazlı Yar

Engelbert H um perdinck ■

Tarkan & Orhan G en ce b ay ■

From Here To Etemity Sim on & Garfunkel ■ The Boxer Terry J a c k s ■ Seasons İn The Sun C a rp e n te rs ■ VVe've Only Just Begun

Uyan

N EW A G E Afro C e lt Sound System ■

Sure As Knot / Sure As Knot Conjure One ■ Endless Dream L isa Lynne ■ Northern Lights Afterlife • Sunrise (DJ Thunda & The K-20 Allstars Remix) Aram Ram ■ Dakini (Prem Joshua) (Monsoon Remix) Lounge VVorship ■ l'll Be Your Friend K aru nesh ■ Prayer Of Joy Enigm a (feat Anggun) ■ Snow On The Sahara Afro C e lt Sound System (Ft. Sinead O 'Connor) ■ Release (Feat. Sinead O'Connor) Ginkgo G arden ■ Secret Cali Club d es B elu g as ■ Cavlar at 3 a.m. The Taliesin O rchestra ■ May İt Be D eep Fo rest ■ Deep Blue Sea Enya ■ Caribbean Blue Yanni ■

So Long My Friend The Taliesin O rch e stra ■ May İt Be Loreena M cKennitt ■ Kecharitomene S e cre t G arden ■ Awakening T Ü R K H ALK MÜZİĞİ TRADİTİONAL TU R K İSH FO LK Erdal Erzin can ■ Bir Ay Doğar Şükriye Tutkun ■ Hakkı Reis Türküsü Arzu ■ Garip Onur Şan

■ Esmerim Biçim Biçim Ö zcan Türe ■ Tükendim Zara ■ Tez Gel Yarim Kubat ■ Gönül Orhan H akalm az ■ Aşığım Ben Türkiye'n Sab ah at A kkiraz ■ Aşağıdan Gelen Dilbeı R e ce p Ergül ■ Sarı Gelin Fuat S a k a ■ Burun Zafer E rd a ş ■ Karahisar Kalesi Nurettin R e n çb e r ■ Gül Eyler İmiş Z ara ■ Havada Duma Sesi Aydın Ö ztürk ■ Bela IV te c p ro g ra m m e s c a n Ce

K aza n cı Bedih & M ahsun Kırm ızıgül ■ Nemrudun Kızı

T Ü R K SA N A T M Ü ZİĞİ C L A S S IC A L T U R K İS H M U S İC Zeki Müren ■ Hiçbir Şeyde Gözüm Yok C o şk u n Erdem ■

Kader Böyleymiş Z e k ai Tunca ■ Bahar Bitti Güz Bitti Selahattin E rk ö s e ■ Rüzgar Kırdı Dalımı E sm a B aşb u ğ ■ Sahilde O Hoş Buseleri Okan Al b ayrak ■ Sevmek Acı Bir Arzu Zeki Müren ■ Rüyalarda Buluşuruz M eral M ansuroğlu ■ Yalan Yıllar M ustafa S a ğ y a ş a r ■ Unutamam Seni M üzeyyen S e n a r ■ Benzemez Kimse Sana (Duet Tarkan) Ufuk C a b a ■ Beklerim Yolunu Umut A kyürek ■ Dilimi Bağlasalar N azire Yağız ■ Çile Bülbülüm Çile M u azzez E rso y ■ Şarkılar Seni Söyler Sib el C a n ■ Yemenimde Hare Var A.Aslım G örgün ■ Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına Em el Sayın ■ Mihrabım Diyerek M u azzez A b acı ■ Kır Yasak Zincirini Y ılm az Morgül ■ Özledim Zeki Müren ■ Unuttun Beni Zalim Bülent E rs o y ■ Kimseye Etmem Şikayet Z ara ■ Bakisi Çağırır Beni Uzaktan S e çil Heper ■ Ayva Çiçek Açmış T Ü R K P O P M Ü ZİĞİ T U R K İS H P O P Murat Boz ■ Uçurum Gökhan Ö zen ■ Resimler & Hayaller Bengü ■ Gezegen Ferhat G ö çe r ■ Gül kı Yalın ■

Kalamadım Ebru G ünd eş ■ Harikasın Rafet El Rom an ■ Aşk-ı Virane S erd ar O rtaç ■ Heyecan Grup Hepsi ■ Aşk

Herşeyi Affeder mı Zeynep Dizdar ■ Sana Güvenmiyorum Badem ■ Sensiz Kalacak Bu Şehir Kutsi ■ Aşık Olmaya Yemin Ediyorum Sıla ■ Dön Demeyi Unuttum Rafet El Roman ■ Sevdim Ama Sonu Yoktu H adise ■ Aşkkolik G e ce Yolcuları ■ İhtimal Em re Aydın ■ Bu Kez Anladım Ebru Aydın ■ Bir Gün Mutlaka Betül Demir ■ Süper Deniz Seki ■ Aptal Ajda Pekkan ■ Aynen Öyle P O R T R E - P O R T R A IT

'îî«sSy: *> %

Aynen Öyle ■ Aynen Öyle Aynen Öyle ■ Flı j Aynen Öyle ■ Can Gibi Aynen Öyle ■ Hepimiz Cool Kadın ■ Vitrin Cool Kadın ■ Tufan Cool Kadın ■ Olanlar Oldu Bana Cool Kadın ■ Ah Benim Sevdalı Başım Sen İste ■ Sen İste Diva ■ Sensiz Yıllarda The B e st of ■ Boş Sokak Ajda Pekkan 1996 ■ Eğlen Güzelim Ajda Pekkan 1996 ■ Dert Bende H oşgör Sen ■ Tanrı Misafir H oşgör Sen ■ Hoşgör Sen H oşgör S e n ■ İçme Sakın Ajda '93 ■ Sarıl Bana Seni Seçtim ■ Eline Gözüne Dizine Dursun Sen i Seçtim ■ Yalnızlığa Hüküm Giydim Ajda '75 ■ Sana Neler Edeceğim Ajda '75 ■ Kimler Geldi Kimler Geçti Ajda '75 ■ Palavra Palavra

(o onfy fc r» < * * » »g«s « i seme « t e to E u ro p e o n o * B ^ n g 7 3 7 - M O , A 3 4 0 , A 3 1 0 .A 3 1 9 , A 3 2 0 . A 3 2 1 <ype o , a re ra ft m a , a v « w p e d y * h ,n e

system

12/2008 SKYLIFL 207


GUEST OF THE MONTH AYIN KONUĞU

Diplomatik uçuşlar Diplomatic flights [fs| Marc Pierini,

Büyükelçi, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Ambassador, Head of the Delegation of the European Commission to Turkey

Ankara'da bir diplomatik

defasında etkiler. Esenboğa'ya

misyonun başkanı olmak, yıl

güneyden inerken de Ankara'nın

boyunca başkentte oturup politikacı ve bürokratlarla sohbetin

sürpriz olmuştur benim için.

tadını çıkarmak anlamına

Adıyaman'a inişteki Atatürk Barajı

ne kadar büyük olduğunu görmek

gelmiyor. Türkiye gibi büyük bir

manzarası da görülmeye değer.

ülkede büyükelçi olmak;

Türk Hava Yolları ve Anadolu

Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den

Jet'in kuşları, beni İzmir'in

Güney'e seyahat ederek valiler, belediye başkanları, milletvekilleri,

meltemine, Adana, Antep, Mardin ve Urfa'nın kuru sıcağına ve

iş çevreleri, sivil toplum örgütleri,

Trabzon'un nemli puslu havasına

medya ve vatandaşlarla bir araya

götürür. Gittiğim her yerde sıcak

gelmeyi gerektiriyor.

ve samimi duygularla karşılandım,

Bir AB büyükelçisinin bir diğer

ve tabii AB konusunda ve

görevi de, AB katılım

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine

müzakerelerine paralel olarak

ilişkin birçok soruyla karşılaştım...

sürdürülmekte olan “AB katılım

Resmi görüşmelerimin yanı sıra

öncesi yardım programları”

Hamsiköy (Trabzon) ile Bafa Gölü (Aydın) kıyısındaki Serçin'de,

çerçevesinde, Avrupa Komisyonu ile Türk idari kurumlarının

köylüler ve muhtarla sorunlarını

ortaklaşa yürüttükleri 250 kadar

tartışırken, AB-Türkiye

projenin bir kısmını ziyaret

konularında sahip oldukları

etmektir.

kapsamlı bilgi ve siyasi bilgeliği

Dolayısıyla, Türk Havayolları ile

keşfettiğim kahvehane

kardeş şirketi Anadolu Jet,

sohbetlerini hiçbir zaman

diplomatik rutinimin ayrılmaz bir

unutamam.

parçasını oluşturuyor. Ankara ve

Bu ve pek çok diğer sohbetten

İstanbul'daki THY salonlarında

anladım ki, Türkiye'nin AB'ye

karşılaştığımız insanlar tanıdık

katılım sürecinin siyasi yönleri bir

yüzler, uçuş görevlilerinin “Salata

yana, “AB gündemi" dediğimiz

mı sandviç mi?" (Ekonomi

kavram, artık Türk insanının

sınıfında uçuyorum) sorusunu

gündemi haline gelmiş bulunuyor:

duymak da bir alışkanlık haline geldi artık, hatta, uçak isimlerine

gıda güvenliği laboratuarları, daha temiz bir hava, adalet, ifade

bile aşina oluyor insan (Örneğin;

özgürlüğü, kadın ve çocuk hakları

Zonguldak uçağı ile birkaç kez

söz konusu olduğunda, AB

uçtum).

standartları herkes için “ilerleme"

Daha sıklıkla İstanbul'a uçuyor

anlamını taşıyor artık.

olsam da, Türkiye'de bulunduğum

Uçmaktan haz eden birisi olarak,

iki yıl süresinde 15 ayrı ili ziyaret

üzüntü duyduğum bir nokta var;

ettim. Ne de olsa bir ülkeyi

AB'nin yürütme organının

tanımanın yolu salt evrak dosyalarından değil, göklerden de geçiyor.

çok Türkiye içinde ve Brüksel'e, tatillerimde de memleketim

Atatürk Havallmam'na güney

Marsilya'ya uçuyorum. Dolayısıyla,

istikametinden inişe geçildiğinde Adaların, kuzeyden de Boğaziçi'nin manzarası, beni her 208 S K Y L IF E 1 2 /2 0 0 8

Türkiye'deki temsilcisi olarak en

Türk Hava Yolları'nın Airbus 340 ve 330 gibi 'büyük kuşları' ile uçma imkânım hiç olmuyor.

Being the head of a diplomatic mission in Ankara does not mean that you seat in the capital city ali year long and enjoy chats vvith politicians and bureaucrats. An ambassador to such a vast country as Turkey has a duty to travel and meet the people Govemors, Mayors, Deputies, business circles, civil society organisations, media and citizens - from East to West and North to South. An EU ambassador has an additional duty vvhich is to visit some of the 250 projects run jointty the European Commission and the Turkish administration as part of the “EU pre-accession programmes" vvhich are implemented in parallel to the EU accession negotiations. As a result, Turkish Airlines and its parent company. Anadolu Jet, are part and parcel of my diplomatic routine. The people at the Ankara and İstanbul THY lounges have become familiar faces, the 'Salata mı sandviç mi? question by the flight attendants has become a second nature (I fly Economy), even the aircrafts' names have become like friends (I flew several times on Zonguldak). Although I fly more often to İstanbul than to any other places, I have visited some 15 provinces in my two years in Turkey. Getting to know a country also starts from the air, not just from paper fileş. I cannot get tired of the view on the Prince İslands vvhen landing from the South at Atatürk

South at Esenboga vvas also a surprise to me. The sights of Atatürk Dam vvhen landing at Adiyaman are also vvorth the trip. The birds of Turkish and Anadolu have taken me to the sea breeze of İzmir, to the dry hot air of Adana, Antep, Mardin and Urfa, and to the wet and misty air of Trabzon. Everyv/here, I have been greeted vvith warmth and empathy, and... a lot of questions about the EU and the EU accession process of Turkey. İn addition to the more official conversations I have had, I vvill never forget the coffee house discussions I had in Hamsiköy (Trabzon) and in Serçin on the shores of Bafa Lake (Aydin) vvith the villagers and the muhtar, discussing their problems, discovering their deep knovvledge of EU-Turkey affairs and their political vvisdom. From these and many other chats, I have come to realise that, över and above the politics of the EU accession process of Turkey, the so-called “EU agenda" has really become the Turkish citizens' agenda: food safety laboratories, cleaner air, justice, freedom of expression, vvomen's and children's rights - to name a fevv - are ali areas vvhere EU standards mean 'improvement' to everybody. As a passionate flyer, I have a regret though: being the representative of the EU's executive body in Turkey, I mostly

International or on the Bosphorus vvhen landing from the North. Getting a grip on the size of Ankara when landing from the

town of Marseilles. So, I never get to fly Turkish Airlines' 'big birds' such as the Airbus 340 and 330.

fly vvithin Turkey, to Brussels and, vvhen on holidays, to my home


Ss a n g Yo n g


2008-12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you