Page 1

EKİM / OCTOBER 2007 • A L A B İL İR S İN İZ

• Y O U R CO M P Ll M EN T A R Y C O P Y

T U R K IS H A I R L I N E S / Y \ T Ü R K H A V A YO LLARI

R ü z g â rın k a n a tla rı - T h e vvings o f th e vvind Y e n id e n d o ğ a n bir İstan bul klasiği - A n İs ta n b u l fix tu re re b o rn O rm an d e n iz in d e s o n b a h a r - A u tu m n in th e s e a o f tre e s


İZ M İR E X P 0 2 0 1 5 re s m i a da y ıd ır.

SANDALYECİ —— —————————-

İstanbul: +90 212 675 18 83

İZM İR

w w w .s a n d a ly e c i.n e ,info@sandalyeci.ne,


i

s

i

f

i

r

m

p d o

/ doran

V

Yaşam boyu sağlık için... Z Z l f s a ğ l ı k ürünleri 0 800 261 51 17 Tekstilkent Koza Plaza B Blok K:21 D:76-77 34232 Atışalanı - Esenler / İSTANBUL Tel: 0212 438 30 30 - pbx Fax: 0212 438 29 29 w w w .m tsaglik.com

Ü c re ts iz Danışma Hattı

w w w .v isifirm .c om .tr


s k y lfe Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T Y ö n e tim K u r u lu B a ş k a n ı

C h airm a n o f the B o a rd C a n d a n K a rlıte k in T ü r k H a v a Y o lla rı A d ın a S a h ib i

P u b lish e r o n b e h a lf o f Turkish A irlines G e n e l M ü d ü r v e Y ö n e tim K u ru lu Ü y e s i

C E O a n d M e m b e r o f th e B o a rd T e m e l K o til

KAPAK /

; 7 E R IK A R U S

S P O R T İF

H A V A C IL IK

T a n ıtm a v e H a lk la İliş k ile r B a ş k a n ı

S e n io r Vice P re sid e n t P u b lic R elations H a m d i Irm a k T e l: [ 0 2 1 2 ] 4 6 3 6 3

6 3 / 1150

H a lk la İliş k ile r Müdürü / P u b lic R e la tion s M a n a g e r Mehmet D in le r Tel: (0212] 4 6 3 63 63 / 1164 - 2 0 7 8 D ic le Y ü r ü r d y u r u r @ th y .c o m A y s u n U lu s u a u lu s u @ th y .c o m A h m e t M . M ü ftü o ğ lu a h m e tm @ th y .c o m

5 GO I— I z

- LU

T ü r k H a v a Y o lla rı G e n e l Y ö n e tim B in a s ı A t a tü r k H a v a L im a n ı 3 4 1 4 9 İS T A N B U L

Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Y a p ım / P ro d u c tio n G e n e l Y a y ın Y ö n e tm e n i / P u b lish in g D ire cto r D r. A r if N ih a t D u rs u n n ih a t.d u r s u n @ c o r d is g r o u p .c o m .tr Y a y ın K o o r d in a t ö r ü (S o ru m lu ) / E d ito ria l C o o rd in a to r N e s lih a n P e k d e m ir n e s lih a n .p e k d e m ir @ d is k u s .c o m .tr E d itö r / E d itö r A y ş e B ilg iç a y s e .b ilg ic @ d is k u s .c o m .tr

LU

S a n a t Y ö n e tm e n i / A rt D ire cto r F e y z a Y a p u lu fe y z a .y a p u lu @ d is k u s .c o m .tr

28

G r a fik e r / G ra p h ic A s s is ta n t U la ş K a r a ta g u la s .k a r a ta g @ d is k u s .c o m .tr F o to ğ r a f E d itö r ü / P h o to g ra p h y E d itö r S in a n Ç a k m a k s in a n .c a k m a k @ d is k u s .c o m .tr İn g iliz c e E d itö r ü / Eng lish E d itö r V irg in ia T a y lo r S a ç lıo ğ lu B a s k ı- T a k ip A li O s m a n Ş e n tü r k

LU O

a li.o s m a n @ a n d .c o m .tr

R e kla m / A d v e rtis in g G e n e l K o o r d in a t ö r / G en e ra l C o o rd in a to r T ü lin Ç im t u lin .c im @ r e k a n d .c o m .tr R e k la m D ir e k tö r ü / A d v e rtis in g D ire cto r S im g e Y ılm a z B o z lo y s im g e .y ilm a z @ r e k a n d .c o m .tr R e k la m M ü d ü r ü / A d v e rtis in g M a n ag er M u s ta fa B ilg iç m u s ta fa .b ilg ic @ r e k a n d .c o m .tr T e l: [ 0 2 1 2 ] 2 6 9 4 5 2 7 F a k s / F a x : [0 2 1 2 ] 3 2 5 01 4 3

r cordis

z

46

Güney Afrika’nın iki yüreği The two hearts o f South Africa Cape Town & Johannesburg ilk Türk pilotlarından Turkey's first flying ace Tayyareci Mithat Bey

o 56

Güneşin izinde Silifke’den Ermenek'e İn the path o f the sun From Silifke to Ermenel

L e v e n t M a h . 4 . G a z e te c ile r S ite s i E b u lu la M a r d in C a d . Ü lg e n S o k . 1 5 A / 2 A k a tla r / İs ta n b u l s k y life @ c o r d is g r o u p . c o m . t r h tt p : / / w w w . c o r d is g r o u p . c o m . t r T e l: [0 2 1 2 ] 3 2 5 01 5 0 - 5 1 - 5 2 F a k s : [0 2 1 2 ] 3 2 5 01 4 3

B a s k ı-C ilt / P rin tin g -B in d in g

PRO^MAT

P r o m a t B a s ım Y a y ın S a n .v e T ic . A .Ş . T e l: [ 0 2 1 2 ] 4 5 6 6 3 6 3 h t t p : / / w w w . p r o m a t . c o m . t r

R e n k A y rım ı / C o lo u r S e p e ra tio n Y e d ir e n k G r a fik v e R e n k A y rım ı H iz m e tle ri T ic . A .Ş . T e l: [0 2 1 2 ] 2 8 2 5 9 4 4 7 r e n k @ 7 re n k .c o m S kylife d e rg is in e in te rne tte, w w w .th y .c o m üzerinden SKYLIFE ik o n u n a tıkla yara k ulaşa bilirsiniz. / /A ccess SKYLIFE m agazine on the ınternet b y c licking the SKYLIFE ıcon in w w w .th y.co m S kylife d e rg is i ile ilgili ö n e ri ve şikayetleriniz için cu s to m e r@ th y .c o m ad re s in e m ail g ö nderebilirsiniz. / A ny su g g estıon s o r co m p la in ts a b o u t Skylife m agazine are w e lc o m e d a n d s h o u ld b e a d d re sse d to custom er@ th y.com . D e rg im iz d e yayım lanan yazı ve fo to ğ ra fla rd a n yayıncının izni a lın m ad an , kayn ak be lirtilm e d e n tam veya ö zet alıntı yapılam az. Neither, text n o r p h o to g ra p h s from thıs publıcation m a y be re p ro d u c e d eith e r in fu ll o r sum m a ry w ithout acknow ledıng the s o u rc e a n d w ith o u i p rio r perm ission from the publisher S kylife. T H Y tara fın d an ayda b ir yayımlanır. S kylife is p u b lis h e a m on th ly b y Turkish Airlines.

6 Cityscope 130 Rehber / Guide 158 Bilgi / Info 196 Bulmaca


Rüzgârın kanatları The wings o f the wind Bir şeker bayramı Festival o f svveets

Sadece sessiz Simply Silent Yeniden doğan bir İstanbul klasiği An İstanbul fixture reborn

Orman denizinde sonbahar Autum n in the sea o f trees

198 Oyunlar / Puzzle 202 Video ve Müzik / Video and M usic 208 Ayın Konuğu / Guest o f the M onth


Afrika'nın gizemli ve eşsiz güzelliklerini THY ile keşfedin!

Cape Town ve Johannesburg seferleri başladı.

T ürk Hava Yolları konforu ve kalitesiyle İstanbul'dan Cape Tow n ve Jo h an n esb u rg seferleri başladı. Siz de A frika'nın bu gizem li ve eşsiz k en tlerin in güzelliklerini T ürk Hava Yolları m isafirperverliği ile keşfedin.

www.thy.com

UUU O 849

TURK HAVA YOLLARI


HOŞGELDİNİZ VVELCOME ABOARD

Sayın konuklarımız,

Dear guests,

28 Ekim tarihinde geçeceğimiz kış tarifesi ile uygulamaya girecek yeniliklerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kış tarifesinde önemli yeniliklerimizden biri 17 Eylül itibari ile Johannesburg ve Cape Town seferlerini tekrar başlatmamız oldu. Türk Hava Yolları hizmete giren bu hatiar ile uçulan ülke sayısını 69'a, dış hat uçuş noktası sayısını da 106'ya çıkardı. Güney Afrika'nın en uzak noktalarından olan bu iki önemli şehir artık sizlere çok daha yakın. Seferlerin, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal gelişmelerin artmasına katkıda bulunması ve bu katkıda bir payımızın olması bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Yine, bu yıl içinde başladığımız Eskişehir seferleri, yoğun ilgi üzerine haftada üç günden beşe güne çıkarıldı. Çok yakında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sivas seferlerimizin de başlayacağını sizlerle paylaşmak isterim. Bunlara ek olarak, İstanbul dışında Ankara, Adana, Kayseri, İzmir ve Trabzon'dan Almanya'ya yapılan seferlerimiz devam etmekte olup, talebe göre frekansları da artırıldı. Değerli yolcularımız, daha önce sizlerle paylaştığımız üzere 2008 yılı havacılık sektörü için önemli bir yıl; öncelikle en büyük organizasyonlardan biri olan IATA Yıllık Toplantısı bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bu büyük organizasyonun öncesinde 14. Uluslararası Havacılık Sempozyumu, Türk Hava Yolları ve Ohio State Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 17-18 Eylül 2007 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Yapılan organizasyonda 'Havacılığın geleceği' ve 'Çalkantılı dönemlerde stratejik iş riski yönetimi' konuları tartışmaya açıldı. Dünya havacılığının küresel anlamda etkilenebileceği tüm risk olasılıkları, kazanılan deneyimler, gelişen teknoloji ve sektör, geleceğe yönelik önlemler ve görüşler paylaşılarak, uygulamak üzere değerlendirmeye alındı. Yoğun yaz dönemini Türk Hava Yollan kalitesinden ödün vermeden yolcu sayımızı daha da artırarak tamamlamanın büyük mutluluğunu yaşarken, 2007 yılı Ocak-Ağustos döneminde yolcu sayısını %16.6 artırarak 13 milyona ulaştık. Sizleri sevdiklerinize konforlu ve huzurla ulaştırmaya çalışırken diğer bir taraftan da daha uygun fiyatlar ile seyahat edebilmeniz için çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda 1996 yılından beri sizlere hizmet veren thy.com web sitemiz, rezervasyon, e-bilet, online check-in, bilgi haricinde yeni bir devrimi gerçekleştirdi. Türkiye'de her zaman ilkleri gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın thy.com sitesinde artık 'esnek fiyat görüntüleme sistemi'ni kullanabilecek. Yurtdışı uçuşlarda uygulanacak sistemin devreye girmesiyle, uçuşlardaki yer durumu ve ücret sorgulamaları çok daha hızlı ve kolay hale geliyor. Yer durumuna göre üç gün öncesi ve sonrası olarak sorgulanabilecek sistemde yolcular, uçuşlarını bir gün önce veya sonraya alarak daha uygun bilet ücretleri ile seyahat imkânına ulaşacaklar. Sistem yolculara kolaylık, çabukluk ve farklı seçenekler sağlayacak. Herkesin Ramazan Bayramı'nı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, iyi uçuşlar dilerim.

I would like to share with you the innovations that will go into effect when we go över to our vvinter timetable on 28 October. One important innovation is that we resumed our flights to Johannesburg and Cape Town on 17 September. With the addition of these routes, we have brought the num ber o f countries to vvhich we fly up to 69 and ou r to ta l destinations to 106. These two distant yet important cities of South Africa are now much closer to you. We are proud and pleased to contribute our share to the development of economic and sociai relations betvveen our two countries. Due to intensive demand. our flights to Eskişehir vvhich we introduced this year have been increased from three to five days a week. I would like to share with you as well that very soon we are also going to start flying to Sivas from Sabiha Gökçen Airport. İn addition, we continue to fly to Germany from Ankara, Adana, Kayseri, İzmir and Trabzon, and those flights have also been increased in frequency due to demand. As we shared vvith you earlier, 2008 is going to be an important year for the aviation sector; first of ali the annual meeting o f IATA, one o f the biggest organizations in o u r sector, is going to be held in İstanbul this year. P rior to it, the 14th International Aviation Symposium, hosted b y Turkish Airlines and Ohio State University, also took place in İstanbul on 17-18 September. Discussion at the meeting focused on 'the future of aviation' and 'strategic risk management in turbulent times'. Ali possibie risks that could affect vvorld aviation in a global sense, experience gained, developing technology, precautions for the future and other views were shared and assessed vvith a view to putting them into practice. Enjoying the great happiness o f completing the intensive summer season by carrying even more passengers vvithout compromising its quality, Turkish Airlines increased the number of passengers it carried by 16.6% to 13 million betvveen January and August. /As we try to reunite you vvith your loved ones in comfort and tranquility, at the same time vve are pursuing our efforts to enable you to fly at more favorable prices. To this end vve have revolutionized our vvebsite, www.thy.com, which has served you since 1996. İn addition to reservations, etickets, online check-in, and other information, in another Turkish Airlines1'first' you can now also use our 'flexible fare viewing system'. This system, which initially will go into effect for International flights, makes it quicker and easier for you to check seat availability and fares. Using the new system, passengers can shift their travel one day forvvard or back to take advantage o f more favorable fares. The system offer passengers speed, convenience and a variety of altematives. I would like to close by extending to ali of you my most sincere wishes for a Happy Ramazan Bayram, a Happy Republic Day on 29 October, and a pleasant flight.

Doç. Dr. Temel KOTİL Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Temel KOTİL, Ph.D. CEO and Member of the Board


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

Stanko Abadzic İstanbul’da Stanko Abadzic in İstanbul

Ünlü Hırvat fotoğrafçı Stanko Abadzic, 18 Ekim -23 Kasım tarihleri arasında Pg A rt G a lle ry’de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süre foto muhabirlik yapan sanatçı, dünyanın dört bir yanını dolaşırken objektifine takılan görüntüleri sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Tel: (0212) 263 33 90

The famous Croatian photographer Stanko Abadzic is preparing to meet İstanbul art lovers at the Pg A rt G allery between 18 O cto b e r and 23 N ovem ber. The artist is offering vievvers scenes that he shot as he traveled ali över the world during his many years as a photo correspondent. Tel: (0212) 263 33 90

Ankara’da ‘d o t’ sergisi A ‘d o t’ exhibition in Ankara Ankara Galeri Nev, 2007-2008 sezonunu, çalışmalarını minimalizm üzerine kuran Canan D ağdelen'in kişisel sergisiyle açıyor. ‘C anevine d o t’ başlığını taşıyan sergide, sanatçının on beş yılı aşkın bir zamandır ürettiği işleri izlenebiliyor. 2003 yılından bu yana Viyana Akademisi'nin Tasarım, Mimari ve Çevre Bölüm ü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Dağdelen’in tavandan asılarak mekâna yerleştirilen eserleri 24 Ekim ta rih in e dek görülebilir. Tel: (0312) 437 93 90

6 SKYLIf-h 1 0 /2 0 0 7

Ankara ’s Galeri Nev is opening its 2007-2008 season vvith a solo exhibition by minimalist Canan D ağdelen. Titled ‘Canevine d o t', the exhibition presents works produced by the artist över more than fifteen years. Dağdelen has been a faculty mem ber o f the Vienna A cadem y’s Department o f Design, Architecture and Environment since 2003. Her works, vvhich hang from the ceiling, can be vievved thro u g h 24 O ctober. Tel: (0312) 437 93 90

■ /


E

e m

ilio

S A C C I

ENGINEERED MORE TRICKY THAN THE AIRCRAFT YOU ARE SITTING İN.

HIGH-END-FASHION SİNCE 1995 WWW.EMILIOSACCI.COM


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Londra’da lif sanatı sergisi An exhibition of fiber art in London Tekstil sanatçısı Suhandan Özay D em irkan Birmingham'ın ardından, 11-14 Ekim tarihleri arasında Creative Exhibitions Ltd. organizasyonu ile Londra A lexandra Palace da gerçekleşecek ‘The Knitting and Stitching Shows’ etkinliğine davetli sanatçı olarak katılıyor. Demirkan, eylül ayında Birmingham’da sergilediği ‘ Fiber VVorks’ adlı çalışmasında olduğu gibi bu sergisinde de lif sanatının birbirinden güzel örneklerini sunacak. www .twistedthread.com

Following a shovv in Birmingham, textile artist Suhandan Özay D em irkan is participating as guest artist in ‘The Knitting and Stitching Shows', which are being heid by Creative Exhibitions Ltd. a t L o n d o n ’s A lexandra P alace 11-14 O ctober. /4s in his ‘Fiber V V o rkssh o w n in Birmingham in September, in this exhibition, too, Demirkan presents fine exampies o f fiber art each more beautiful than the iast. www. tvvistedthread. com

Özgün baskı resim sergisi

An exhibition of original prints

Ş efkat işle g e n ’in ‘ Değişimler’ adını taşıyan özgün baskı resim sergisi, 17-31 Ekim tarihleri arasında New Y ork B aşkonsolo slu ğ u Türkevi Sergi S alo n u ’nda izleyicilerle buluşuyor. Daha sonra Boston Festivali kapsamında Boston'da sergilenecek olan çalışmada 35 linol baskı ve monoprint tekniğinde üretilmiş eserler yer alıyor. Tel: (212) 450-9196

Ş e fka t Iş le g e n ’s exhibition o f original prints, ‘Changes', is being brought to art iovers at the Türkevi E xh ib itio n Halt o f T u rke y’s New York C onsulate 17-31 O ctober. Included in the project, which will also be shown in Boston as part o f the Boston Festival, are 35 iinoleum prints as well as vvorks produced by the m onoprint techniçue. Tel: (212) 450-9196

‘Kaleiçi Satılık’

8 " A Y I • E 1 0 /2 0 0 7

Timurtaş Onan, ‘Uluslararası Atina Fotoğraf Ayı' etkinliği kapsamında ‘Beyoğlu Geceleri’ adlı sergisiyle A rto w e r C lio G a lle ry’de olacak. Sanatçı, 3 Ekim’de açılacak sergisinde eserlerinden derlediği 40 parçayı sanatseverlere sunuyor. Teması ‘Anılar ve Gelecek Arasında’ olarak belirlenen ve bu yıl 14. düzenlenen A tina F o to ğ ra f Ayı e tk in liğ i çe rçe ve sin d e Onan, 3-21 Ekim tarihleri arasında, ‘Kaleiçi Satılık’ başlıklı sergisini Almanya'ya taşıyor. 'In-San' Antalya Nürnberg Kardeş Şehir Derneği'nin onuncu yılı dolayısıyla N ürnberg'de sergilenecek olan çalışma, sanatçının 1990’dan 2 000’e dek Antalya'da çektiği fotoğraflardan oluşuyor. www.tim urtasonan.com

Timurtaş Onan is going to be a t the A rto w e r C lio G allery with his exhibition, ‘Beyoğlu Nights', as part o f ‘International Athens Photography M onth'. The artist is presenting art İovers vvith 40 vvorks from his collection in this exhibition, vvhich opens on 3 October. Onan is also taking his show, ‘Kaleiçi Satılık', to Germany 3-21 October as part o f this year's 14th A thens P h o to g ra p hy M onth, vvhich is based on the theme ‘Betvveen Memories and the Future'. The project, vvhich will be shovvn in N ürnberg for the tenth anniversary o f the ‘In-San ’ Antalya Nürnberg Sister City Association, consists o f photographs the artist took in Antalya betvveen 1990 and 2000. www. timurtasonan. com


CİTYSCOPE

FESTİVAL FESTİVAL ODTÜ sanat festivali başlıyor METU art festival to get under w ay Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek olan ODTÜ Sanat Festivali 18 Ekim’de başlıyor. 18 Kasım’a dek sürecek olan festivalin programında sergiden söyleşiye, konserden müzikale pek çok etkinlik yer alıyor. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek festival kapsamında; 3 Ekim'de Prof. Pierfranco Buruni ile ‘Akdeniz: Edebiyat ve Yolculuk’ adlı bir söyleşi gerçekleştirilecek. 22 Ekim’de 'Ben Anadolu’ adlı tiyatro gösterisi sanatseverlerle buluşurken, 3 Kasım’da ünlü saksafon ustası Jan Garbarek sahne alacak. 9-30 Kasım tarihleri arasındaki Devlet Opera ve Balesi Kırmızı Ev Müzikali, ‘Proje ZZZ’ adlı fotoğraf sergisi, 11 Kasım’daki Umut Asil şefliğinde ODTÜ Senfoni Orkestrası konseri de diğer etkinlikler arasında. Tel: (0312)210 38 01

Middle East Technicat University’s 9th Art Festival is starting this year on 18 October. Everything from exhibitions and intervievvs to concerts and musicals is included in the festival, vvhich runs through 18 November at the METU Culture and Congress Çenter: an intervievv vvith Prof. Pierfranco Buruni on ‘The Mediterranean: Literatüre and Journey’ on 3 October: a theatrical performance calied ‘Ben Anadolu’ on 22 October, and a concert by famous saxophone master Jan Garbarek on 3 November. Other festival events include the Turkish State Opera and Ballet performing the musical, ‘Kırmızı Ev' 9- 30 November, a photography exhibit calied ‘Project 7 7 7 ', and a concert by the METU Symphony Orchestra conducted by Umut Asil on 11 November. Tel: (0312) 210 38 01

Caz Festival i’nde 17, yıl

Jazz Festival enters 17th year

17 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Akbank 17. Caz Festivali, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yine caz rüzgârları estirecek. Pozitif ve Akbank Sanat’ın organizasyonuyla düzenlenen festival, 40'a yakın albüme imza atan John Pizzarelli’nin Aya irini'deki konseriyle başlayacak. Butch Morris yönetimindeki The Nublu Orchestra da festivalde sahne alacak. Kenny VVollesen, Didi Gutman ve ilhan Erşahin gibi isimler performanslarıyla festival boyunca caz tutkunlarına bir müzik şöleni sunacak. Grammy ödüllü The Phil Woods ûuintet ve festival için Türkiye’ye gelecek olan Amerikalı saksafon virtüözü Archie Sheep festivalde sahne alacak diğer isimler arasında. Aya irini, Cemal Reşit Rey Salonu, Babyion, Q Jazz Bar, Garaj İstanbul, Kemer C ountry Golf C lub ve Akbank Sanat M erkezi’nde seminerler ve vvorkshop'larla desteklenecek festivale ev sahipliği yapacak. Tel: (0212) 258 94 97

The 17th Akbank Jazz Festival, to be held this year from 17 O ctober to 1 November, will once again waft an air ofjazz through İstanbul, Ankara and İzmir. With organization by Pozitif and Akbank Sanat, the festival vvill kick off vvith a concert at Aya İrini by John Pizzarelli, who has recorded close to 40 albums. The Nublu Orchestra conducted by Butch Morris is another festival concert. With performances by artists such as Kenny VVollesen, Didi Gutman and Ilhan Erşahin, the festival is going to offer jazz buffs a feast for the duration. Other names appearing in this year’s festival include the Grammy vvinner Phil VVoods Ouintet and American saxophone virtuoso Archie Sheep, who is coming to Turkey for the occasion. Venues for the festival, vvhich vvill be supplemented vvith seminars and vvorkshops, are Aya İrini, Cemal Reşit Rey Concert Hail, Babyion, Q Jazz Bar, Garaj İstanbul, Kemer Country G olf Club and the Akbank A rt Çenter. Tel: (0212) 258 94 97


pierre cardin H A L I

B r

Halı modasının yeni öncüsü

P ie rre Cardin, 'Havana C o lo rs ’ koleksiyonu ile, Royal Halı satış mağazalarında ve tü m seçkin bayilerde... 4 '

P ie rre C a rd in is n o w a t th e fo r e fro n t o f c a rp e t fa sh io n vvith th e ‘H avana C o lo u rs ’ co lle c tio n available novv fro m a li R oyal a n d exclusive c a rp e t s to re s .

KONSEPT MAĞAZALAR A nkara 41. Cadde No: 5 /3 9 ÇUKURAMBAR (0312) 2 8 6 2 4 4 4 Bursa Yeni Yalova Yolu No: 4 0 8 OSMANGAZİ (0 2 2 4 ) 211 10 6 5 Gaziantep Batıkent Mah. Kürşat Tüzmen Blv. Özen Apt. Altı ŞEHİTKAMİL (0 3 4 2 ) 321 25 2 6 İstanbul Bağdat Cad. Gökpınar Apt. No: 113/1 FENERYOLU (0216) 34 7 79 9 0 Samsun Samsun-Ordu Karayolu Kirazlık Mah. Atatürk Blv. No: 6 6 (0 3 6 2 ) 2 6 6 53 31 Kıbrıs Osmanpaşa Cad. No: 4 3 LEFK0ŞA (0 3 9 2 ) 2 2 9 0 3 2 0 SHOWROOM MAĞAZALARI Afyon Kurtuluş Cad. No: 141 (0 2 7 2 ) 212 22 6 6 A ntalya Fener Mah. Özgürlük Blv. 1912 Sok. Ertuğrul Sitesi A/1 Blok (0 2 4 2 ) 3 2 4 6 2 42 Bursa Yeşil Mah. Yeşil Cad. No: 4 2 YILDIRIM (0 2 2 4 ) 3 2 9 5 4 5 0 İnegöl Cuma Mah. Bedesten Sok. No: 5 İNEGÖL / BURSA (0 2 2 4 ) 715 14 15 Çorum Gülabi Bey Mah. 1. Veli Paşa Sok. No: 15/B (0 3 6 4 ) 2 2 5 2 9 2 8 Denizli Akkonak Mah. Devrim Cad. No: 18 Zemin Kat (0 2 5 8 ) 2 6 5 47 8 5 Eskişehir Asarcıklı Cad. No: 112 (0 2 2 2 ) 2 2 0 53 11 Gaziantep Gazi Mah. Ömer Asım Aksoy Cad. Nisa Apt. Altı ŞEHİTKAMİL (0 3 4 2 ) 3 3 9 9 9 4 6 - Karataş Mah. 4 0 0 No'lu Cad. No: 8 Oska iş Merkezi No: 13-14 ŞAHİNBEY (0 3 4 2 ) 371 5 0 4 0 İz m it Karabaş Mah. Akça Camii Cad. No: 8 8 (0 2 6 2 ) 3 2 5 4 8 87 M alatya Milli Egemenlik Cad. No: 2 6 (0 4 2 2 ) 3 2 5 81 8 5 Nevşehir Nar Cad. No: 53 (0 3 8 4 ) 213 19 39 Ordu Yeni Mah. İsmet Paşa Cad. No: 71 (0 4 5 2 ) 2 2 5 33 63 Rize Ekrem Orhan Mah. Cumhuriyet Cad. No: 167 (0 4 6 4 ) 217 11 4 0 Samsun Yeni Terminal Karşısı Afra Alışveriş Merkezi (0 3 6 2 ) 431 4 5 72 Yalova İstanbul Cad. No: 15 (0 2 2 6 ) 812 8 0 57

w

w

w

.

p

i

e

r

r

e

c

a

r

d

i

n

-

h

a

l

i

.

c

o

m

w

w

w

.

p

i

e

r

r

e

c

a

r

d

i

n

-

c

a

r

p

e

t

.

c

o

m


CİTYSCOPE

SİNEMA CIN EM A Antalya’da Altın Portakal zamanı G olden Orange tim e at Antalya

TÜRSAK-AKSAV işbirliği ile Real’in ana sponsorluğunda düzenlenen 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali ve festivalin uluslararası kolu olan 3. Uluslararası Avrasya Film Festivali, 19-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu yıl festivalde gösterilecek filmler arasında 60. Cannes Film Festivali gibi dünya festivallerinde yankı uyandıran eserler yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, dünya sinemasının önemli isimlerinden Michelangelo Antonioni ve Ingmar Bergman için özel bir bölüm festival süresince sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin 'Bir Ustaya Saygı' bölümünde filmleri gösterilecek ve Festival Onur Ödülü’yle ödüllendirilecek Hanna Schygulla da etkinlik dolayısıyla Antalya'da olacak. Bu yıl üçüncü yaşını kutlayan ve Altın Portakal’ın dünyaya açılan penceresi olarak nitelendirilen Uluslararası Avrasya Film Festivali'nin açılışı Ang Lee imzalı 2007 yapımı ‘Lust, Caution’ ile yapılacak. Tel: (0242) 238 54 44

Şimdi ço cu k olm ak vardı! There w as such a thing a being a child!

Çocukların yanı sıra büyüklerin de ilgiyle izlediği Uluslararası İstanbul Çocuk Filmleri Festivali başlıyor. Bu yıl beşinci kez çocuklarla buluşacak olan festival, 23 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. 30'un üzerindeki ülkeden 114’ün üzerindeki filmi, çocuklarla buluşturan festivalde filmler; Etiler D-Point Cinecity, Kozyatağı Bonus Premium Cinecity Trio, Zeytinburnu Cinecity Olivium ve Beylikdüzü'ndeki Beykent Üniversitesi Sanat Merkezi Sinema Salonu’nda olmak üzere dört farklı noktada gösterilecek. Çocuk Filmleri Festivali geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festival coşkusunu İstanbul dışına taşıyacak. 29 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Çanakkale Lapseki’de çocukları sinemanın büyüsüne ortak edecek, www.iicff.com

12 SKYLIFfc 1 0 /2 0 0 7

With prim ary sponsorship by Real in cooperation vvith TÜRSAK/AKSAV, the 44th A n ta lya G olden Orange Film F e stiva l and its internationai component, the 3 rd In te rn a tio n a l E urasian Film Festival, vvill take p la c e 19-28 O ctober. Among the films to be shown a t this year's festival are some that aroused interest a t world festivals such as this year's 60th Cannes. A speciai section o f the festival that vvill run for the duration is devoted to cinema greats Michelangelo Antonioni and Ingmar Bergman, who died recently. German actress Hanna Schygulla, whose films vvill be shovvn in the section, ‘Respect for a Master', and who vvill be given the festival's lifetime achievement award, vvill also be in Antalya for the occasion. Celebrating its 3rd year and dubbed the Golden Orange's ‘window on the vvorld', the Eurasian Film Festival vvill open vvith Ang Lee's 2007 film ‘Lust, Caution'. Tel: (0242) 238 54 44

Foilovved by adults as well as children, the International İstanbul C hildren’s Film Festival is starting this month. The festival, being held this year for the fifth time, vvill run from 23 O ctober through 8 November. With över 114 films from 30 countries, the children’s film festival vvill be shovvn at four different venues: Etiler D-Point Cinecity, Kozyatağı Bonus Premium Cinecity Trio, Zeytinburnu Cinecity Olivium and the Beykent University Art Çenter Movie Theater at Beylikdüzü. This year as iast, the Children's Film Festival vvill also bring cinema excitement to children outside İstanbul vvhen children at Çanakkale Lapseki jo in in the fun from 29 O ctober to 1 November. www.iicff.com


AT

BAZILARI YELKEN

HEYECAN

BAZILARI

DA H E P S İN İ

BAZILARI MANZARA

İSTER...

ALKENT 2000 III. FAZ

GÖL MALİKANELERİ

PoPoggio, (j/ınncfcgga, ıTam^n, (jUagni^tco, Ad(Ma, Saguna, -Dafta, Ş£ina Burası A lkent 2000... Büyükçekm ece g ö lü n ü n kıyısı... Yeşil ve m aviyle ku cak kucağa. . Keyilli ve ayrıcalıklı b ir yaşam. . Sörl, yelken, binicilik.

6 3 a ^ e d a h a ra h a t ve keyifli b ir y a şa m a a d ım a tıy o r. 6 0 0 n r ile '/ V

off-road pisli vc golf alanlarına çok yakın. C ennet gibi b ir yer. 800 seçkin aile yıllardır A lkent 2 0 0 0 I. ve 11 fazlarda h u z u r d o lu b ir hayat yaşıyor. Şimdi sıra III. fazda. 63 m alikane B üyükçekm ece G ölü n ü n hem en yanında.

1250 m arası malikaneler, 5000 m ’ ye varan yüzm e havuzlu bahçeler, A n a okulundan üniversiteye çevresindeki eğitim k u ru m lan , 24 saat güvenliği, g eniş b u lv arları, 6 3 m alikaneye özel re k re a sy o n alanı... Alkent 2000 III. fazda hayat başlıyor. Siz de böyle bir hayat istemez misiniz?

lup(:i bihbliımden oPağaniMü 8 [-a M ımPihanp...

ALKENT 2 0 0 0

G Y O . p ro je s id ir .

İS T A N B U L 2000

Tel: 0212 889 34 35 pbx Fax: 0212 889 38 74 Gsm: 0532 767 99 12 www.alkent2000.com.tr


CİTYSCOPE

ETKİNLİK EVENTS İstanbul’da beş gün

Five days in İstanbul

Türkiye’nin en büyük oryantiring organizasyonu ‘İstanbul 5’ yarışları 24-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. İstanbul Orienteering Spor Kulübü'nün tarafından organize edilen etkinliğe bu yıl 800’e yakın kişinin katılması bekleniyor. Yarış süresince, yurtdışından gelen misafirlere özel çeşitli aktiviteler de düzenleniyor. Ülkemizin en büyük ve tek uluslararası oryantiring organizasyonu olan ‘İstanbul 5 ’ yarışları, beş gün, beş ayrı etap halinde koşulacak. Bu etaplarda sporcular için olduğu kadar oryantiring ile yeni tanışacaklar için de parkurlar olacak. 24 Ekim günü Ayvat Bendi’nde düzenlenecek klasik parkur yarışıyla start alacak organizasyon, 28 Ekim’de Avrasya Maratonu ile sona erecek. Ayrıntılı bilgi için www.ist5days.com

‘İstanbul 5', the biggest orienteering competition in Turkey, is taking place from 24 to 28 October. Close to 800 people are expected to take part in the event, vvhich is being organized by the İstanbul Orienteering Sports Club. A variety o f speciai activities are being arranged for guests from abroad throughout the competition. The ‘İstanbul 5 ’ competition, vvhich is Turkey’s biggest and only International orienteering event, vvill be run in five days in five separate steps vvith new tracks for both old hats and nevvcomers to the sport. The event, vvhich vvill kick off vvith a traditional competition at Ayvat Bendi on 24 October, vvill culminate in the Eurasia Marathon on 28 October. For details, visit www.ist5days.com.

Ritmin gücü kültürleri buluşturuyor Rhythm brings cultures together

Müzik aracılığıyla kültürler arasında hoşgörü ve anlayışı desteklemek ve farklı medeniyetleri ritmin gücüyle bir araya getirmeyi hedefleyen DRUM (Dialogue, Respect, Undertstanding through Music), herkesin beraber ritm tutması için ünlü perküsyon ustalarıyla beraber oluşturulmuş bir proje topluluğu, ilk konserini Ocak ayında gerçekleştirecek olan DRUM ‘Medeniyetler Konserleri Serisi’ adı altında farklı kültürlerin sanatçılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Topluluk ayrıca, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak düzenlediği ‘Mevlânâ-Simyacı Senfonik Şiir’ ile Aralık ayında ‘UNESCO 2007 Mevlânâ’nın 800 Yıldönümü’nü de kutlayacak. Kâr amacı gütmeyen topluluk bu konserlerde, perküsyon dersi alanlardan oluşturduğu davul ekibiyle sahne alacak. Tel: (0212) 327 34 81

DRUM (Dialogue, Respect, Understanding through Music) is a group o f well-known master percussionists who aim to foster tolerance and understanding between cultures through music and to bring disparate civilizations together through the power of rhythm. İts first concert to be held in January, DRUM is preparing to bring together artists from different cultural backgrounds in its ‘Concerts o f Civilizations Series'. Jointly with the Turkish Ministry o f Culture and Tourism, the group is also going to celebrate the ‘UNESCO 2007 800th anniversary o f M evlânâ’ in December with its ‘MevlânâAlchem ist Sym phonic Poem'. The not-forprofit group will appear in the concerts with a group o f drummers who are taking percussion lessons. Tel: (0212) 327 34 81

Ekim filmleri vizyonda!

O cto b er films being shovvn

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Nokia Nseries sponsorluğunda gerçekleştirilen Filmekimi bu yıl altıncı yaşına giriyor. 19-25 Ekim tarihleri arasında, uluslararası festivallerde ödüller alan, dünyanın dört bir yanından 21 film, yedi gün boyunca Beyoğlu Emek Sinem ası’nda sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye’de vizyona girmeyi bekleyen filmlerin ilk gösterimleri, Cannes, Berlin, Sundance gibi festivallerde ödüller alan filmler ve büyük ustaların yapıtları izleyiciyinin karşısına çıkacak. Etkinlik süresince her akşam 21.30 seansında, yeni vizyona girecek bir filmin galası gerçekleştirilecek, www.iksv.org/filmekimi

The İstanbul Art and Culture Foundation 's FilmOctober, sponsored by the Nokia NSeries, is entering its 6th year this year. From 19 to 25 O ctober, 21 award-winning films from ali över the world will be shown at the B eyoğlu Emek Cinema. The first films to be shown will be those that won awards in such International festivals as Cannes, Berlin and Sundance together with others by the great masters. Throughout the festival a gala will be held every n ig h t a t 9:30 p.m . for the new film being fea tured. www. iks v. org/filmekimi


CİTYSCOPE

SAHNE STAGE Operalar, müzikaller ve çocuk oyunları Operas, musicals and children’s plays

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Aspendos, Bodrum ve Ayvalık Sanat Festivalleri'ne katılarak değerlendirdiği yaz günlerinin ardından 2007-2008 sezonunu açıyor, Yeni sezonun başlangıcında 8 ve 9 Ekim tarihlerinde Ankara Devlet Opera ve Balesi, ‘Tango Europa’ adlı eser ile İstanbullu sanatseverlerin karşısına çıkacak. 20 Ekim Cumartesi günü ise saat 11:00’de ‘H eidi’ adlı çocuk oyunuyla küçük seyircilere ‘merhaba’ denilecek. Aynı gün saat 20:00’de ise bir gala konseri ile sezonun açılışı gerçekleştirilecek. Selman Ada’nın ‘Ali Baba ve Kırk H aram iler’ operası, Guiseppe Verdi’nin ‘ M a cb e th ’ , Georges Bizet’nin ‘C arm en’ , W. A. Mozart'ın ‘Sihirli Flüt', K. Ludwig’in ‘ Bir Tenor A ranıyor’ adlı eserleri bu sezonda sahnelecek eserlerden bazıları. ‘S ihirbaz Oz1, ‘M utlu Prens’ ve ‘ Elma K u rtla rı’ gibi çocuk oyunları da sezon boyunca küçük izleyicileri eğlendirirken eğitmeye devam edecek. Ayrıntılı bilgi için: www.idobale.com

İzmir’de yeni sanat sezonu İzm ir Devlet Opera ve Balesi, 8 opera, 7 bale, 1 operet, 3 oratoryo, ve 2 çocuk oyunu olmak üzere 21 ayrı eserin yer alacağı 2007-2008 sezonunu açtı. Bu sezon gösteriler, yerleşik gösterilerin sunulduğu Elham ra Sahnesi’nin yanı sıra, Konak Belediyesi’ne ait S elahattin A kç iç e k Salonu, Ege Ü niversitesi MÖTBE Salonu, Celal Bayar Ü niversitesi Süleym an Demirel K ültür M erkezi’nde de sunulacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi sezonunun ilk prömiyerini ise; W. A. Mozart’ın, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’da geçen bir öykünün işlendiği 'Saraydan Kız Kaçırma’adlı operası ile 20 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de sahneleyecek. Ayrıntılı bilgi için: www.izdob.gov.tr Tel: (0232) 441 01 73

Follovving its summer performances at the Aspendos, Bodrum and Ayvalık A rt Festivals, the İsta n b u l S tate Opera and B a lle t is starting its 2007-2008 season vvith a visiting performance o f ‘Tango E u ro p a ’ by the Ankara State Opera and Ballet on 8 and 9 October. This vvill be followed by ‘H e id i’, a musical for children, at 11 a.m. Saturday, 20 October. The season vvill open officiatiy that evening vvith a gala concert at 8 p.m. Other vvorks to be staged this season include Selman A da's ‘A li Baba and the F o rty T h ie ve s’, Verdi's ‘M a c b e th ’, Bizet's ‘C a rm e n ’, M ozart’s ‘M a g ic F lü te ’, and K Ludvvig’s ‘İn Search o f a T e n o r’. C hildren’s musicals such as ‘The W izard o f O z’, ‘ The H appy P rin c e ’ and ‘Elma K u rtla rı’ vvill continue to entertain and educate youngsters throughout the season. For details, www.idobale.com

New art season in İzmir The İz m ir S tate Opera a n d B a lle t has opened its 2007-2008 season vvhich includes 21 vvorks: 8 operas, 7 ballets, 1 operetta, 3 oratorios, and 2 children ’s musicals. Venues for this year’s events include the usual Elham ra T heater as well as the Konak M unicipality’s S e lahattin A k ç iç e k Hail, Ege U n iv e rs ity ’s M Ö TBE Hail, a n d C elal B ayar U n iv e rs ity ’s Süleym an D em irel C ulture Çenter. The first premiere o f the season is M ozart’s opera ‘The Abduction from the Seraglio', set in 16th century Ottoman İstanbul, vvhich vvill be staged on Saturday, 20 October, at 8 p.m. For details, w w w .izdob.gov.tr Tel: (0232) 441 01 73 m m

16 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7


Dünyanın en ince 13.3" Noteboo^îı

*

X P S M 13-30 ' Dell™ XPS

M 1330 RB71 Black/Red

Dell™ XPS

M 1330 RT73 B la ck/ Red

Intel® Core 2 Duo İşlemci T7100 (1 80Ghz 2MB L2 Cache 800MHz FSB). Intel* 965GM chıpset.

Intels Core 2 Duo İşlemci T73Û0 (2.0Ghz 4MB L2 Cache 800MHz. FSB). IntelH 965PM chıpset.

Intel Pro Wıreless 3945 802 1 ta b /g . Microsoftw Wındows« Vısta Business TR.

Intel Pro Wıreless 3945 802.11 a/b/g. Microsoft« WındowsH Vısta Business TR.

133 WXGA TFT Parlak LCD (1280x800). 2048 MB DDR2 667Mhz. 120GB 5400rpm SATA

13.3 WXGA TFT Parlak LCD (1280x800). 2048 MB DDR2 667Mhz. 160GB 5400rpm SATA

Intel » GMA X3100 Maks. 358MB. DVD-RW Surucu. Bluetooth. 2.0 Megapıksel kamera. MS-Sound uyumlu ses kart1.

NVIDIA n GeForce 8400GS 256MB (128MB Paylaşımsız) DVD-RVV Surucu Bluetooth. 2 0 Megapıksel kamera

ste*eo hoparlor. 10/100 ethernet. HDMI IEEE'394.8-1 Card Reader 2xUSB 2 0 port Intrared

MS-Sound uyumlu ses kartı stereo hoparlor. 10/100 ethernet HDMI. IEEE1394 8-1 Card Reader. 2xUSB 2.0 port.

Türkçe O Klavye. Touchpad Mouse 6 Hücreli Lı-lon pil. 1.81 kg 2 yıl garantili

Infrafed. Türkçe Q Klavye. Touchpad Mouse. 6 Hücreli Lı-lon pil. 1 81 kg. 2 yıl garantili

KONT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DIŞ TİC. A.Ş. T: +90 (216) 528 55 00pbx Cali Çenter: +90(216) 444 KONT( 56 68) W W W .k O n t.C O IT I.tr

*


CİTYSCOPE

HABER NEVVS

İzmir EXPO 2 0 1 5 ’e aday İzmir is candidate for EXP0 2015 Binlerce yıldır Ege mavisinin en göz alıcı yaşam alanlarından biri olan ve sayısız medeniyete, kültüre ve eşsiz yapılara kucak açan İzmir, şimdi de dünyanın en büyük sergisi olan EXPO’ya 2015 yılında ev sahipliği yapm aya aday. 2008 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek seçimlerde İzmir’in rakibi ise İtalya’nın Milano şehri. Dünyanın en büyük kültür, bilim, tarih ve eğitim buluşması olarak bilinen ve altı ay açık kalan EXPO’nun belki de en belirgin özelliği, düzenlenen sergilerde ürünlerin değil; fikirlerin, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin, ulusal kültürlerin ve sergi temalarıyla bağlantılı olarak dünyanın geleceğine yönelik projelerin, farklı sunumlarla ziyaretçilere tanıtılması. Daha önceki yıllarda EXPO’ların Batı Avrupa, Kuzey Amerika veya Uzakdoğu’da yoğunlaştığı görülüyor. İzmir yalnızca Türkiye’de değil, sınırların ötesinde tüm yakın coğrafyada da ilk kez düzenlenecek bir EXPO’ya aday konumunda. ‘ Daha iyi bir Dünya için Yeni Y ollar ve Herkes için S ağlık’ olarak belirlenen tema, kalkınma düzeyleri ne kadar farklı olursa olsun, dünya üzerindeki tüm ülkelerin ortak sıkıntılarını, beklentilerini ve çözüm arayışlarını yansıtırken 2015 yılında ulaşılması beklenen Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri'yle de uyumlu olarak bu çalışmalara katkıda bulunmayı vaat ediyor. Sağlık tanrısı Asklepios adına İÖ 4. yüzyılda kurulan antik çağın ilk tedavi merkezi Asklepion, Agamemnon kaplıcaları ile antik dönemin en önemli doktorlarından biri ve eczacılığın babası olan Galenos gibi tarihi mirasları barındıran İzmir, antik çağlardan günümüze tıbbın kalbinin attığı bir merkez. Ayrıca, EXPO tarihi boyunca ilk kez ‘sağlık’ temasının işleneceği bu organizasyon İzmir’in tarihi misyonunu sürdürebilmesine imkân sağlayacak. Yaklaşık 40 m ilyondan fazla ziyaretçinin beklendiği EXPO 2015 için tüm İzm ir seferber olm uş bir şekilde bu büyük organizasyonun ülkeye getirilm esi için çalışm akta ve 2008 yılında yapılacak oylamayı beklem ekte.

18 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

One o f the Aegean’s most attractive areas o f habitation for millennia and home to countless civilizations, cultures and unmatched architecturai vvonders, İzm ir is now a candidate fo r hosting the vvorld’s biggest exhibition, EXPO, in 2015. its rivai in the selection, which vvill be made in March 2008, is Miian. EXPO, vvhich runs for six months, is known as the v/orld's iargest meeting place for culture, Science, history and education. But perhaps its most outstanding characteristic is that it is not only products that are promoted to visitors through a variety o f presentations but projects oriented tovvards ideas, scientific and technological advances, national cultures and the future o f the world as it relates to the exhibition's themes. Previous years EXPO’s were concentrated in VVestern Europe, North America and the Far East. İzmir is a candidate for the first EXPO to be held not only in Turkey but in ali the neighboring countries. ‘New Ways fo r a B etter VVorld and Health fo r Everyone’ is the theme, reflecting the common problems, expectations and searches for solutions o f ali countries in the world regardless of their level o f development. EXPO promises to contribute to these efforts in harmony vvith the United Nations Millennia Development Targets vvhich are expected to be met in 2015. With its legacy o f the Asklepion, the first medical çenter of antiquity founded in the name o f the health god Asklepios in the 4th century B.C., its Agamemnon thermal baths, and Galen, one o f the most important physicians o f ancient times and the father o f pharmacology, İzmir has been the at the heart o f the science o f medicine from then right up to today. What's more, based on the theme o f health for the first time in its history, EXPO is going to enable İzmir to sustain its historic mission. M obilized fo r EXPO 2015, vvhere some 40 m illion visitors are expected, İzm ir is vvorking to bring this giant event to Turkey somehovv o r other and looking forvvard to the selection in 2008.


Radyodan dinle ve kaydet

E740

• Stereo FM Radyodan MP3 Formatında Kayıt • 360° Dönebilen Dört Yönlü Tuş Takımı

K u lak İçi Ö zel Kulaklık ve D eri Kılıf

t c i p

a

C ep Telefonu J Uzm anı

www.telpa.com

• 2.0 Megapiksel Kamera (Panoramik Çekim) • Hafıza Kartı Kapasitesine Bağlı Sesli Video Kayıt

360° D ö n e b ile n T uş T a k m ı

H a fıza K artı, D a ta Kablosu, Y a zılım C D ’si H ediyeli!


C0

GC LU _ l

ÛC LU

Cû < X

O < > <

THY’nin kış tarifesi başlıyor Turkish Airlines starts vvinter tim etable THY’nin 28 Ekim 2007-29 M art 2008 ta rih le ri arasında geçerli olacak yeni kış ta rifesi, bu yıl da değişiklikler, yeni hatlar ve frekans artırımları içeriyor. Yeni yurtdışı noktası Johannesburg ve Cape T o w n ’a haftanın üç günü karşılıklı se ferle rle r şeklinde gerçekleştirilmesiyle, THY’nin yurtdışı uçuş noktası 106’ya yükselmiş olacak. Yurtiçi uçuş noktalarında ise artan yolcu talebi ve yoğunluğu nedeni ile E skişe hir’e yapılan seferler artırıldı: Haftada üç gün olarak gerçekleştirilen seferler yeni tarifede beş güne çıkarıldı. Sabiha Gökçen H a valim anınd a n Sivas seferlerinin başlayacağı kış tarifesinde; Ankara, Adana, Kayseri ve İzm ir ve T ra bzo n’dan A lm anya’ya yapılan seferler de devam edecek.

Turkish Airlines' new vvinter tim etable, effective from 28 O cto b e r 2007 through 29 M arch 2008, has a number o f changes, new routes and increased frequencies again this year. With the addition o f tw o new destinations, Cape Town and Johannesburg in South Africa round-trip thrice weekly, the airline has upped its foreign flight destinations t o 106. Due to increasing passenger traffic and demand on the domestic routes as well, regular flights from İsta n b u l to E skişe h ir have been in cre a se d from three to five times a week. Ista n b u l-S iva s flig h ts have been added from Sabiha Gökçen A irp o rt, and already existing flights to G erm any from Ankara, Adana, Kayseri, İzm ir and Trabzon vvill continue.

THY yeniden Güney Afrika’da Turkish Airlines is back in South Af rica

Türk Hava Yolları, yenilenen ve büyüyen filosu ile yeni uçuş destinasyonlarını artırmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından farklı şehirleri ülkemizle buluşturuyor. Güney Afrika'nın iki önemli şehri, Johannesburg ve Cape Tovvn’a ta rife li seferler 17 Eylül ta rih i itib a ri ile başladı. İlk uçuş nedeniyle düzenlenen tanıtım gecesinde; Türk Hava Yolları’nın seferleriyle iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin daha da artacağı belirtildi. Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Topçu, Türk Hava Yolları olarak her iki ülke arasındaki ticari ve sosyal faaliyetlere katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Johannesburg ve Cape Town hattının tanıtımına Batı Cape Eyaleti Başkanı Ebrahim Rassool, THY yöneticileri, yerli ve yabancı basın mensupları ile misafirler, yerli yabancı davetliler katıldı. Türk Hava Yolları hizm ete girecek bu yeni hatlarla uçulan ülke sayısını 69’a, dış hat uçuş noktası sayısını da 106’ya çıkardı. Istanbul-Johannesburg/ Cape Town uçuş tarifesi ise şöyle: İstanbul'dan pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 23:30; Johannesburg, Cape Tovvn'dan İstanbul'a ise salı, perşembe ve pazar günleri 19:25'de. Ayrıntılı bilgi için 444 0 849 veya www.thy.com adresinden alınabilir.

T im etable Kış/W inier 28/10/2007 29/03/2008

x * cc o

TU RKİSH

Afrika'nın gizem li ve eşsiz güzelliklerini THY ile keşfedin!

Cape Tovvn ve Jo h an n esb u rg seferleri başladı.

AIRLIN ES

With its ever-expanding new fleet, Turkish Airlines is continuing to add new flight destinations, joining various cities in Turkey vvith the four corners o f the world. Scheduled flights to two majör cities in South Africa, Cape Town and Johannesburg, g o t undervvay on 17 September. A t a promotional evening to inaugurate the flights, it was pointed out that they vvill further boost economic and social relations betvveen the two countries. Board o f Directors member Hamdi Topçu expressed the airline’s great pleasure at being able to contribute to commercial and social activity betvveen the two countries. Turkish Airlines executives, Premier o f the Cape Province Ebrahim Rassol, members o f the local and foreign press as well as Turkish and foreign invited guests attended the promotional evening. B ringing the total num ber o f countries it flies to up to 69 vvith these new routes, Turkish Airlines has increased its foreign destinations to 106. The schedule for the İstanbul Johannesburg/Cape Tovvn flights is: Mondays, VVednesdays and Saturdays at 11:30 p.m. from İstanbul, and Tuesdays, Thursdays and Sundays at 7:25 p.m from Johannesburg/Cape Tovvn. For further details, cali 444 0 849 or visit the vvebsite, www.thy.com.


the new XK Yeni XK, teknolojik olarak Jaguar’ın en gelişmiş m odeli. T am am en alüm inyum konstrüksiyonu sayesinde, güç-ağırlık o ran ın d a %10 iyileşme sergiliyor. Coııpe form unda, sınıfının en iyi bu ru lm a rijitliğine sahip. Anahtarsız giriş ve çalıştırm a, aktif ön aydınlatm a, yeni sequential şanzım an, direksiyonda vites değişim pedalları ve ötesi... Yeni XK’da sizi bekliyor.

XK8 4.2 CO UPE

16 0 .0 0 0 EU RO

)hetto

ANAHTAR TESLİM FİYAT

J a g u a r - J .D . Pozver A sso cia tes A ra ştırm a Ş ir k e ti

-

A ra ç S a tış ı M e m n u n iy e t A n k e ti - “B ir in c ilik Ö d ü lü ” • X K - D ü n y a T r a fik G ü v en liğ i

Sempozyumu - “T rafik G üvenlik Ö d ü lü ” • X K - W hat Car ve E ve Dergileri - “2006 Yılının En Heyecan Verici Otomobili Ö d ü lü ” • X K - A uto Express Dergisi - Yeni Otomobil Ürünleri 2006 - “Yılın Otomobili” • X K -A u to Express Dergisi - Yeni Otomobil Ürünleri 2006 - “En İyi İki K apılı Spor O tomobil” • X K - Top Gear - 2006 Top G ear - “Yılın Otomobili ” • X K - Top G ear - 2006 Top G ear - “Yılın G T'si ” •

X K Coupe - IJK1V - U K T V People Aıvards 2006 - “Yılın Lüks Otomobili ”

X K Coupe - Iskoç O tom obil Yazarları D em eği 2006 - “Yılın O tom obili” • X K Coupe - Iskoç Otomobil Yazarları D em eği 2006 - “Yılın Spor O tom obili”

Etiler Shovvroom: (0212) 282 31 07 p b x (Pazar g ü n leri tic hizm etinizdeyiz.)

0Q

ORTAKLAR O TO M O TİV Tü rkiy e G e n e l D istribü törü

T arab y a Show room : (0212) 262 41 09 / 262 55 38 K a rta l Shovvroom ve A n a Servis M erkezi: '0216) 306 47 30 (4 hat J a g u a r Finans H izm eti: (0212) 410 58 33 J a g u a r A vrupa Acil Yol K e n a n Yardım ı: (0212) 337 43 86 w w w .o rta k la ro to m o tiv .co m .tr / w w w .jaguarfinans.vdf.com .tr

JAGUAR


NEVVS

t~- )V 3 4*1-03AltlCDVı'.Mhmhaiikation oaho ron GK rt (İH

* * T)

f:At>lN API d: ir n n I ' ..... Ç«5 •« “'üül _ P .O & U M . V v w h î *I M t-S L E K T O r K ' \ YE-1’D t i c l APKEŞ „ _____ _ | S * U„ « Z İ « « i 'iK H î- ıa * P D r M ,Y u ^ w ' a» «ı !l-a , y p t,r h* ** m H PASAPORT NUMARASI L.M«aMNo./v«u . ı | / g e m » Ar>ı l a s ü r s a r j s v l ^ 1- ^ ■—i H # r—i ttlll ı—ı Mtt'ISTO ı—ı h T ® ' /? AKRABA 2?vA eT7 TRAh/Sr TAPoNYA^frA MLATvWI S Û f î E K SO Y A D I

»*

J A t 5o M Y A ' t»A

'l H Z A

KA LA CAĞ I

At>RES

mı hı « J».T < t i J* I.'. S«o lh« bnok —

LÜTFtN APKAYA

•KAİ(>K 1?/OO?121

•KA1CK1?700?I7?«

ızxT«>*ınıır.ov'-c. «*«-ı~* AnııCuiııkı

d o ru lu m

Sia

il

hiç

J a p o n y u 'd u n

g iriçiııiz □

ım gollondi

1İV'

ııvK'in

o la n

ynrloro

d

iynrol.ini

h . Minorfh-fH.*: J: *>11103 U*. r. i : , K i l .

m uırdujı

«d ildin iz

y*ı d a

om ir

O

Japonya

u y a ru ıc n

h ll/'

8.

gimdi

biçtik O

lıo r h a ııg i

b ir

Evet m rn .

Siz

İZİ

Ift* ..

A -J *.

uyııçtunıcıı

veya

b aru t

ttl'

l/'V 'A

voya

V >Tnpnnyıı’yıı

H ayır

U lk e d o

.fc*<*>»? m a h k u m iy e t

1>'V'A

k ara n

a ld ın ız

mı ?

I-Iayır

; lb ^ A ^ r t ¥ L < I1 K ;-U :V 'W I**cO < H fW H 5# j;K .f± $ fc F S l.

nıudde,

nurıır,

bulundurm akta

Evot

U

ııfvoıı.

uyana

• ( l rl J a p o n Y o n n

»İnç

vn bonutri

Iİ! * c * W # r J J f » L T V '5 t t » ‘ ? kontrollü ilaçlar.

ya

dn

nln^li

«ilah.

ınıuınız ? V'l/'*.

I la y ır

' < t j f l i t + t l- C ' d İ ~1~A ' V » Ş i m d i

4.

h **Ü> *5

Ü

(llkomiaıdon n)mldıni7.

mi V *O

voya

koyunuz.

B*: - —O

0^03X11 B^®W^-<^>l5Ucd3V'-C. S iz

t

v o rirk o n

Evot

2.

M

covnp

B İ A c f c i n .

1.

$

İU _L- <7>* '.*R İN « r l i » 3*t

H İ/d o

A B D D o la n ,

n a k it.

W

III!* * . O * ■ « -/ u r.

o ln rıık

K o n < W o n ıı,

Yukarıda

kaç

p a rn

>E Ç i n Y u a n ı .

boyan ettikleri

I tıılıın m n k t/ıd ır ? tt o flll

ayııon

D if t o r

kabul

(

))

odiyorun

/I

İm z a

____________XUL_________AY_

Japonya yolcularına önemli duyuru

Jim's ■

Aw»Mnr» i;

İmportant announcement for passengers to Japan

22

k> ( . II “I f t* 0 « ı.V » L I X

KIT0>WNJi-

■ ( < t :M • Ploaso clıock llıoapplcablo ıtoms

t i fi. fr - J t ;.<«*!• h t. r t - 8 fa fc* * • tUDB L Z l • IM&& * h ■ t v fe'l * I t f > H av o y o u o v o r b c o n d o p o rte d fro m J a p a n . h a v e y o u e v e r d o p a d o d fro m J a p a n u n d e r a d o p a r iu r o o rd o r or h a v e y o u ovo r b o o r d o n ıc d e n lry lo J a p a n 9

I

n

«<.■ Yortİt

l

'. 'v . 'Â

ü*coüKiJH-t«[aww<rjpaı.

7

No f i

w **n

vıtr

r»?

H a v e y o u o v o r b o o n fo u n d g u ılly in a c rım ın a l c a s o m J a p a n o r ın a n o th e r c o u n try ? i l t*id in I I M t ’H ıV,;*! * '! ,' / / - î y ı j ı j l M 1ı fc 'fl IV-;<ı’ll'M f J ;' I U t ' Yer» I,' I v 'i'* No 1 (i t. a . «Rfı. W » . • » ♦. > /.r .< u » i ' . fttiç < n » v * n jV u ı» « . ,'.ı * ı» r < u * t t t ^ * H i , f *.'* i f f i D o y o u p ro s o n lly h n v o in y o u r p o s s o s s io n n a rc o llc s , m a riju a n a , o p m m . s tim u lo n ls . o r o lh o r d ru g s , sw o ıd s . e x p lo s iv o s o ı o lh o r s u c h Ilo m s ? y ıVîMT» f i M P i. K W. n ' . i': A «1TÇAl i t . ‘ i • •’! V’. * A ft ^ U ».' Y * i y 'A No *4

WTÎ. 1B4 > . ‘ < ■i.tfM U T v'S x t r ’>

4

H o w m u c h m o o c y m c a s h d o y o u p r c s o r lly h a v e ın y o u r p o s s o s s to n ?

ı>ı $ r, »v * r ,tn other

iW<*<9*

W ı ı ı i'tr t ft ı'ı f i

»?.

Stgnaturo

* ■ ’ <* -■

n ü . M i tf K . I h e re h y d e c fa ro Ih a l Ih o s la lo m o n t g ıv o n a t » v o ıs tru o a n d a c c u ra to

w i ; k. :-'

_ÛÜM

Japonya’ya seyahat eden tüm yolcularımıza duyurulur (Japon vatandaşlar hariç): Japonya'ya girişte beyan edilmesi gereken Embarkkation/Dısembarkation kartları/formları yolcularımız tarafından havaalanına varmadan, eksiksiz doldurularak yetkililere teslim edilmelidir. Örnekte paylaşılan doğrultuda kartların/formların doldurulması ve yolcularınızın bu konuda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Kartların (formların) yolcularımıza dağıtımı uçakta seyahat esnasında yapılmaktadır.

nSAAMCM [HStM8*BKATIO«CABOfOfl<f>«£IGNfB *VIHA. IM 7 3 6 8 4 7 6

22 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

21

f* Wı Horno Addross

(3

w « Slan.tur.

1270021

»O

«t

m

GK

(Nama)

■i

ADI 1 |r ^ ^ İ D & ^ M T A W H İ

J m

*>

* "

İt.

SO Y A D I L lu T R U C tU

D

a

«İCOAA.Clirı'.M DISRMtlAHKATlON CARD fOH FOREIONER (D

1270021

___ 1“ _______

(Nam a)

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

m

.1

v«ıı

/)

Month

R

Ony

A tte n tio n a li p assengers tra v e lin g to Japan (Japanese c itiz e n s exclu d ed ): the Em barka tion/Disembarka tion cards/form s required for entering Japan m ust be filled in com pletely by passengers before arriving a t the airport and handed över to the authorities. We w o u ld lik e to ask o u r p a sse n g e rs to be se n sitive to th is issue and to fiil in the c a rd s /fo rm s as shovvn in the exam ple. Cards/forms vvill be distributed to passengers during the flight


14. Uluslararası Havacılık Sem pozyum u gerçekleştirildi 14th Annual Aviation Sym posium held 14. Uluslararası Havacılık Sempozyumu, Türk Hava Yolları ve Ohio State Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Polat Renaissance Otel’de düzenlenen sempozyumun açılışını THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ve Ohio State Üniversitesi Havacılık Bölüm Başkanı Navval Taneja yaptı. ‘Çalkantılı dönemlerde stratejik iş riski yönetimi' konusunun ele alındığı sempozyumda özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından yaşanan krizden etkilenen havayolu şirketlerinin gelecek vizyonu ve bu bağlamda sektörü etkileyebilecek tüm riskler masaya yatırıldı. Havayolu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı sempozyum, olağan kriz durumlarında yapılması gerekenlerle ilgili yeni stratejiler geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sağladı. Geçen yıl havacılık sektörünün yıldızlarını Star Alliance toplantısıyla İstanbul’da bir araya getiren THY, 2008 yılı haziran ayında da tüm IATA üyelerini yıllık toplantı münasebetiyle İstanbul’da konuk edecek.

Hosted by Turkish Airlines and Ohio State University, the 14th International Aviation Symposium was held 17-18 September. Turkish A irlines’ President, Temel Kotil, and the Chairman o f Ohio S tate’s Aviation Department, Navval Taneja, spoke at the opening o f the symposium, vvhich was held at Istanbul’s Polat Renaissance Hotel. Centered around the theme, ‘Strategic Business Risk Management in Turbulent Times', the symposium took up the future vision o f airlines in the wake o f the post-9/11 crisis and ali the risks that could impact on the sector as a result. Attended b y high-level airline executives, the symposium made a significant contribution to the developm ent o f new strategies fo r coping vvith comm on crisis situations. Turkish Airlines, vvhich brought the stars o f the aviation sector together last year for the Star Alliance meeting, is going to host ali of IATA’s members in June o f this year on the occasion o f their annual meeting.

THY U çuş Akadem isi mezunlarını verdi Turkish Airlines Flight A cadem y produces first graduates THY Uçuş Akademisi’ndeki eğitimlerini tamamlayan 16 pilota, 4 Eylül 2007 tarihinde düzenlenen törenle diplomaları verildi ve bröveleri takıldı. THY Genel Müdürü Temel Kotil, Yönetim Kurulu Üyesi ve Akademi Kurucusu Atilla Öksöz, THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü İsmail Demir, Genel Müdür Yardımcısı llhami Uslay ve diğer konukların hazır bulunduğu törende, THY Eğitim Başkanlığı Kaptan Pilot Halil Üstün bir konuşma yaptı. Bir yılı aşan sürede pilotlara; 750 saat süreyle akademik ders eğitimi ve ortalama 205 saatlik uçuş eğitimi verildiğini kaydeden Üstün sözlerini şöyle sürdürdü: "THY, dünyanın en önde gelen birkaç şirketinin sahip olduğu bir pilot eğitim akademisine sahip. Ve bu son yıllarda elde edilen önemli bir gelişme". Temel Kotil ise yaptığı konuşmada; Akademi’nin kuruluşunun ölçeklendirilebilir bir faaliyet olduğunu, ihtiyaç duyulduğunda daha yüksek sayıda ve iyi yetiştirilmiş pilotlara sahip olunabileceğini, bu nedenle de memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sixteen p ilo ts who com pleted their training at Turkish Airlines F lig h t A cadem y were avvarded th e ir diplom as and p ilo t’s licenses in a cerem ony on 4 September. Pilot Captain Halil Üstün o f the airline's training department spoke at the ceremony, vvhich was also attended by airline president Temel Kotil, board member and academy founder Atilla Öksüz, vicepresident llhami Uslay and other guests. Reporting that the new pilots had received 750 hours o f classroom academic training and an average 205 flight hours över a period o f more than a year, Üstün went on: “Turkish Airlines has a pilot training academy to vie vvith those o f a handful o f the vvorld’s leading airlines, and this is an important development achieved in recent years. ” Temel Kotil in his talk expressed the airline’s pleasure that the Academy was scalable in the sense that a larger number o f vvell-trained pilots could be produced as needed. 1 0 /2 0 0 7 S K Y LIFE

23


TURK HAVA YOLLARI HABERLER

NEVVS

TUltK H»V» YOUARI ^

Q

TH Y’den Esnek Fiyat G örüntülem e Sistemi Flexible Fare Vievving System at Turkish Airlines

O Türk Hava Yolları, Esnek Fiyat Görüntüleme Sistemi’ni yolcularının kullanımına sundu. Online satışlarda geçerli olan sistem sayesinde, yolcular daha ucuza uçma olanağı elde ediyor. Yurtdışı uçuşlarında uygulanacak sistemin devreye girmesiyle, yer durumu ve ücret sorgulamaları çok daha hızlı ve kolay hale geliyor. Yer durumuna göre üç gün öncesi ve sonrası için sorgulama yapılabilen sistemde yolcular, uçuşlarını bir gün önce veya sonraya alarak daha uygun bilet ücretleri ile seyahat seçeneklerine ulaşabilecekler. Seyahat tarihini belirledikten sonra, farklı esnekliğe sahip bilet tipleri ile Business veya Ekonomi Sınıf seçenekleri tercih edilebilecek. Sistem yolculara kolaylık, hız, farklı seçenekler ve en önemlisi şeffaflık sağlamayı hedefliyor.

Turkish Airlines has introduced a Flexible Fare Vievving System for its passengers to use when purchasing tickets on üne. Available fo r flights abroad, the system vvill enable passengers to fly more cheaply. When it goes into operation, passengers vvill be able to determine availability o f seats and learn fares more quickiy and easily as vveli as inquiring about seats and fares up to three days before and three days after their desired travel date. This vvill enable them to move their flight date forvvard or back by a day or two in order to take advantage o f more favorable fares. After specifying their flight date, passengers can also choose their flight class, Economy or Business, for further flexibility. The system aims to offer passengers speed, convenience, a variety o f alternatives and, m ost im portant o f ali, transparency.

TH Y’den duyuru

Turkish Airlines’ announcem ent

Uçağa rahat yerleşmeniz için lütfen koltuk sıranıza göre uçağa bininiz. THY tüm uçuşlarında yolcularının uçak koridorunda sıkışıklık yaşamadan, koltuklarına rahatça ulaşmasını sağlamak ve uçağa biniş süresini kısaltmak amacıyla sıra numarasına göre uçağa biniş uygulamasını başlatmıştır. Bu uygulamanın sağlıklı yürüyebilmesi için tüm yolcuların anonsları takip ederek, koltuk sırası anons edildiğinde biniş kapısına müracaat etmesi gerekmektedir.

To settle in com fortably, b o ard b y se a t number. To cut dovvn on boarding time and ensure that ali passengers can reach their seats comfortably vvithout congestion in the aisles, Turkish Airlines has introduced a new system of boarding by seat number. For smooth functioning o f the system, passengers are asked t o follovv the announcem ents and pro ce e d to the b o arding gate by th e ir row number.

Svviss Air-THY mil programı ortaklığı başlıyor, Turkish Airlines and SvvissAir becom e frequent flyer partners

Türk Hava Yolları yolcularına sunduğu avantajları artırabilmek amacıyla, 2006 yılının Aralık ayında dünyanın en büyük havayolu ittifakı olan Star Alliance’la ön mutabakat protokolü imzalamıştı. Protokol sonrası ilk ikili anlaşma ise Lufthansa ile Türk Hava Yolları arasında gerçekleştirilmiş ve 25 Mart 2007 tarihinden itibaren uygulamaya geçmişti. Ve şimdi Svviss Air ve Türk Hava Yolları arasında imzalanan anlaşma ile her iki havayolu şirketinin özel yolcu programlarına dahil üyeler, 20 Eylül 2007 tarihi itibarıyla mil toplayabilme ve toplanan milleri her iki havayolunun uçuşlarında kullanabilme imkânı elde ediyor. Uygulama sayesinde Türk Hava Yolları’nın özel yolcu programına dahil olan Miles&Smiles üyeleri ve Türk Hava Yolları'nın resmi kredi kartı Shop&Miles sahipleri daha geniş bir uçuş yelpazesine sahip olma avantajı yaşayacak. Miles&Smiles program ortakları arasında Avusturya Havayolları, Lufthansa ve Svviss Air yer alıyor. 2007 yılı içerisinde yapılacak anlaşmalarla Star Alliance üyesi diğer havayolu şirketleri de Miles&Smiles programına dahil olacak.

To offer its passengers even more benefits, in December 2006 Turkish Airlines signed a preliminary p ro tocol vvith Star Alliance, the vvorld largest airline alliance. The first bilateral agreement follovving the p ro to co l was signed betvveen Turkish Airlines and Lufthansa and went into effect on 25 March 2007. Now, through an agre e m en t vvith SvvissAir, m em bers o f the tw o a irlin e s ’ s p e cia l fly e r p ro g ra m s are a ble to a cq u ire and use m iles on b o th a irlines in te rc h a n g e a b ly as o f 20 S eptem ber 2007. Turkish Airlines' Miles&Smiles members and holders o f the official Shop&Miles credit card vvill therefore enjoy a vvider range o f flight benefits. Other partners in the Miles&Smiles program are Austrian Airlines, Lufthansa and SvvissAir, and more Star Alliancemem ber airlines vvill also be incorporated into the program över the course o f this year.


THY Akdeniz'i fuara taşıyor Turkish Airlines, bringing the M editerranean to the fair! Ktuîuuİ-

MS

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 27 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 26. İstanbul Kitap Fuarı'nın ulaşım sponsorluğunu bu yıl Türk Hava Yolları üstleniyor. İstanbul Kitap Fuarı ve ARTİST 2007 kapsamında çok sayıda yazar, sanatçı ve küratör misafirler TÜYAP A.Ş. ve THY’nin işbirliği ile ülkemize konuk olacak. Bu işbirliği ile THY, Kültür Fuarları Havayolu Ulaşım Sponsoru olarak 26. İstanbul Kitap Fuarı ve ARTİST 2007/ 17. İstanbul Sanat Fuarı kapsamında imza günü, söyleşi, panel ve sergi gibi etkinliklerin gerçekleşmesine de katkıda bulunuyor. ARTİST 2007/17. İstanbul Sanat Fuarı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek kitap fuarı programında söyleşi, panel, şiirdinletisi ve çocuklara yönelik aktiviteler gibi 200’den fazla etkinlik yer alıyor. Her yıl farklı bir tema ile kitapseverlerin karşısına çıkan kitap fuarının bu yılki teması 'Akdeniz’de Edebiyat; Edebiyatla Akdeniz' olarak belirlendi. Bu yılki onur konuğu Metin And olan fuar, yaklaşık 500 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenleniyor.

Turkish Airlines is undertaking transportation sponsorship o f the 26th İstanbul Book Fair, to be held at the Beylikdüzü TÜYAP Fair and Congress Çenter 27 October through 4 November by TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. and the Publishers Association o f Turkey. A large number o f writers, artists and curators vvill be guests of Turkey for the İstanbul Book Fair and ARTİST 2007 thanks to this Turkish Airlines-TÜYAP A.Ş. cooperation. As Cultural Fairs A ir Transport Sponsor, Turkish Airlines is also contributing to a number of fair events such as book-signings, intervievvs, panel discussions and exhibitions, ali part of the 26th Annual İstanbul Book Fair and the 17th annual İstanbul A rt Fair, ARTİST 2007. More than 200 events, including intervievvs, panel discussions, poetry readings and activities for children are on offer during the book fair, vvhich will run simultaneously vvith the art fair. Based on a different theme each year, this year's fair focuses on the theme, 'Literatüre in the Mediterranean The Mediterranean in Literatüre'. Turkish writer and scholar Metin And is the guest of honor at this year's fair, at vvhich some 500 publishers and organizations o f civil society vvill be represented.

THY’ye teşekkür belgesi An official certificate of appreciation to Turkish Airlines Geçtiğimiz aylarda ülkemizden kaçırılarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne götürülen 23 adet tarihi eser, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Türkiye’ye getirildi. 1.5 ton ağırlığında heykel, stel ve lahit parçalarından oluşan Anadolu kökenli 23 adet tarihi eserin iadesi için girişimlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserlerin Türkiye'ye getirilmesi hususunda gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık nedeniyle THY'ye bir teşekkür belgesi sundu. Sunulan belgede Türk Hava Yolları’na; kültür varlıklarımızın tespit edilmesinde, korunmasında ve güvenli bir şekilde ülkemize getirilmesinde gösterdiği işbirliği ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediliyor ve Ortaklığımızın başarılarının devamı dileniyor.

Ayın 111 ’leri 111 ’s of the month

Tvventy-three archaeological artifacts that were smuggled out o f Turkey to the United Arab Emirates över the past several months vvere recently returned to Turkey on a Turkish Airlines plane. Engaging in initiatives for the retum of the 23 items, vvhich include a 1.5-ton statue and fragments ofgrave stele and sarcophagi o f Anatoiian origin, the M inistry o f Culture and Tourism presented the airline vvith an official certificate of appreciation for the sensitivity it demonstrated in transporting them back yusMrtnki to Turkey. in the certificate, Turkish Bakanlığının ve <Jı> leniMİuIiklernni/jı Kirledik Arap Kralrllklcri, Şarika (Sharjah) luvaliııumuKİa 01.04.2007 lurihmdc bir ırçnLlH ynkulanjın 21 »det Anadolu Icftkcnli külrflt varlıfj Airlines is thanked for its sensitivity and | 10,07.2007 Uııbinüe Dukû'den ülkemi/e pclirilınişiir Kûllfır varlıkLtnmınn tcıpi» edilmelinde, korunmasında vc cooperation in identifying, protecting and üO'nıli bir »ektide ülkemize jjdirilmcsiruio pVticrdiftim/ ijhirttgi vc . duyarlılığa teşekkür eder tu»jııLuuıiim de>jııı returning safely to Turkey our cultural assets and vvished continued success in m its endeavors.

Türk Hava Yolları Ekonomi Sınıfı 111 Avro, Business Sınıfı 333 A vro’luk uçuşları Ekim ayı listesi şöyle; Atina, Beyrut, Dnepropetrovsk (1-7 Ekim); Aşkabat, Rostov, Muskat (8-14 Ekim); Oslo, Madrid, Bahreyn (15-21 Ekim), Tebriz, Kazan, Donetsk (22-31 Ekim). Ankara ve İzmir’den yapılacak seferlerde fiyatlara 50 Avro, Türkiye’nin diğer çıkış noktalarından ve KKTC Ercan’dan gerçekleşecek seferlerde ise 80 Avro ekleme yapılacak. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: www.thy.com veya 444 0 849 (THY).

Every vveek o f the month Turkish Airlines designates three foreign destinations to vvhich passengers can fly for just 111 euros Economy and 333 euros Business Class. The 111’s for October are: Athens, Beirut, Dnepropetrovsk (1-7 October); Ashkabad, Rostov, M uscat (8-14 October); Oslo, Madrid, Bahrein (1521 October); Tabriz, Kazan, Donetsk (22-31 October). Add 50 euros for travel originating from Ankara and İzmir and 80 euros for travel originating from other points in Turkey or from Ercan in the Turkish Republic o f Northern Cyprus. For Information or reservations: 444 0 849 (THY) or www.thy.com. 1 0 / 2 0 0 7 S K Y l II I-

28


TOSKANA VADİSİNDE OTURDUĞUNUZ YERDEN KAZANIN! E M A A R T Ü R K İY E ’N İ N İLK PROJESİ T O S K A N A V A D İS İ; EŞSİZ DO Ğ ASI, M İM A R İS İ, YAPI KALİTESİ, SOSYAL M EKAN LARI VE K O N U M U İTİBARİYLE BENZERSİZ BİR YAŞAM ALA N I S U N U Y O R .

T O S K A N A V A D İS İ, T Ü R K İY E 'N İN Ö N D E GELEN B A N K A L A R IN D A N K R E D İL E N D İR M E VE EMAAR'IN ANLAŞM ALI O L D U Ğ U F İN A N S KU R U M L A R IN D A N LEASING İM K A N L A R I İLE "BENZERSİZ" Ö D E M E KOŞULLARIYLA SATIŞA S U N U L U Y O R .

T Ü R K İY E ’DE Ç O K U Y G U N K R E D İ VE Ö D E M E K O Ş U L L A R IY L A % 30 PEŞİN, %70 A N A H T A R T E S L İM İN D E .

•I?

SA TIŞ O F İ S İ : 0212 88 9 10 0 0

TO SKANA

Büyükçekm ece Sırtköy Mevkii

VADİSİ

ARMANI HOTELS 8 RESORTS

w w w .toskanavadisi.com

HAMPTON S INTERNATIONAL

JOHN LAING HOMES

RAFFLES CAMPUS

^Turkey”

EMAAR TURKEY EMAAR PROPERTIEŞ PJSÇ VE TURNER INTERNATIONAL MIOOLE EAST LTO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ATASAY KUYUMCULUK ORTAK GİRİŞİMİDİR


Güney Afrika’nın'iki yüreği The tw o hearts of South Africa

Cape Tpwn & Johannesburg N AKOVA


■f •-

Fırtınanın kıyıya vurduğu dalgalar Cape Town’ın güzelliğini tamamlar. Storm -tossed waves com plem ent Cape Tovvn's beauty.


enize açılanlar iyi bilirler: Yolunu yitiren ya da fırtınaya yakalanan gemilerin kaptanlarının gözleri, fenerlerin ışığını arar. 1488’de Hindistan yolunu arayan bir Portekizlinin, Bartolomeu Dias’ın gemisi bugünkü Güney Afrika'nın ucunda fırtınaya yakalandı. Dev dalgalar, gemisini granit kayalara doğru sürüklemeye çalışırken, Dias gemisini batmaktan zorlukla kurtardı. İlk kez geçtiği bu burna, ‘Fırtına Burnu’ adını verdiğinde, gelecekte dünyanın en ünlü yerlerinden biri olacak bir noktayı geçtiğini bilmiyordu. Dönüşünde gökyüzü ve deniz, ona bu vahşi güzelliği bağışladı. Gemisine kayalıklardan havalanan okyanusun en büyük kuşlan albatroslar eşlik etti. Gördüğü manzara karşısında, daha önce 'Fırtına Burnu' adını verdiği bu dev kayalığın adını, ‘Ümit Burnu' olarak değiştirdi. Dias burnu geçerken, ne bugün 19 milyon mumluk ışığıyla dünyanın en güçlü ışığına sahip olan feneri oradaydı, ne de burnun gerisinde kurulmuş olan dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Cape Town...

D

AFRİKA’NIN ŞİİRSEL YÜZÜ Cape Tovvn’a ‘dünyanın en güzel kentlerinden biri’ demek bile, onu anlatmak için yetersiz kalır. Helikopterle kentin üzerinden Ümit Burnu’na doğru gitmek için havalanırsanız eğer, kentin şiirsel yüzünü ve doğanın armağan ettiği olağanüstü konumu kuşbakışı görebilirsiniz. Aşağıda Victoria&Albert Rıhtımı’na yanaşmış gemiler, Trafalgar Meydanı’ndaki çiçek pazarı, Ümit Burnu Kalesi’nin avlusu; ötede Robben Adası, Mouille Deniz Feneri, Masa Dağı ve Aslan Başı adı verilen kayalık, manzarayı tamamlar. Yazın kentte esen sert rüzgâra, Cape Tovvn’lılar ‘Cape Doktoru' derler. Onlara göre bu rüzgâr havadaki kirliliği, mikropları ve sivrisinekleri alıp götürür çünkü.

G ün ey A frik a ’ nın iki ken ti b ir ü lke nin nasıl iki y ü re k ta ş ıy a b ile c e ğ in i ka n ıtla r gib id ir. C a p e Tow n o k y a n u s kıyısında, J o h a n n e s b u rg altın m a d e n le rin in ü ze rin d e atar.

These two South African cities are proof that a country can have two hearts. Cape Town beats on the ocean shore, Johannesburg över the gold mines.

avigators know ali about it. A captain who has iost his way o r is caught in a storm seeks the beam o f a iighthouse. in search o f a passage to india in 1488, Portuguese explorer Bartolomeu Dias ’s ship was caught in a storm at the Southern tip o f Africa. As giant vvaves tried to dash his ship against the granite rocks, Dias succeeded in saving it against ali odds. Naming the point the ‘Cape o f S torm s’ on his first time round it, Dias had no idea this spot would become one o f the m ost famous in the world. On the return, sea and sky bestovved on him its wild beauty. Taking wing from the rock, the ocean's biggest birds, albatrosses, accompanied his ship. Faced vvith this landscape, he renamed the giant rock, this time as the ‘Cape o f Good Hope'. When Dias passed it, neither the vvorld’s m ost povverful İighthouse, vvith 19 million candle-povver, nor Cape Town, one o f the vvorld’s m ost beautiful cities, stood there yet.

N

THE POETIC SİDE OF AFRİCA But calling Cape Town one o f the most beautiful cities in the world doesn ’t do it justice. When you take o ff by helicopter for the Cape o f Good Hope, you get E> 1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 31


a b ird ’s-eye view o f its extraordinary natura! setting and near-poetic aspect. Down below, boats moored on the Victoria&Albert VVaterfront, the fiower m arket on Trafalgar Square, the courtyard o f the Castle o f Good Hope, and beyond, Robben island, Mouiile Point vvith its iighthouse, Tabie Mountain and the rocky formation known as the Lion 's Head compiete the scene. The natives cali the harsh wind that blovvs through the city in summer ‘the Cape Doctor'. For in their view, this wind drives away air poiiution, harmful bacteria and mosquitoes.

Cape Tovvn'da bir sokak müzisyeni. A Street musician in Cape Town.

NEŞE VE DANS HER YERDE Cape Tovvn’ın içindeyse her zaman sevinçli bir yaşam rüzgârı eser. Kent, insanda şiir yazma isteği uyandırdığı kadar dans etme arzusu da yaratır. Yalnızca kent merkezindeki St. George Caddesi’nde marimba yapanlar değil, bütün Güney Afrika her an dans etmeye hazırdır. Yüzlerinden gülümseme eksik olmayan Afrikalılar ritmi duyduklarında nerede olurlarsa olsunlar dansa başlarlar. Bu enerji hemen size de bulaşır. Onlar mutsuzluğa karşı koymanın tek yolunun inatla yaşam sevincine tutunmak olduğunu iyi bilirler. Bu yüzden neşe ve dans Güney Afrika'da her zaman yürürlüktedir! BİR IŞILTI DENİZİ Kent merkezindeki Adderley Caddesi Cape Tovvn’ın can damarıdır. Victoria&Albert Rıhtımı’ndaki şık alışveriş mağazaları akşamleyin kapandığında, hoş ışıklarla aydınlatılmış sahil lokantalarından caz notaları yükselmeye başlar. 32

;KV| II I 1 0 /2 0 0 7

Sabah güneşi, Victoria&Albert Rıhtımı’ndaki tekneleri birer birer uyandırır! The m orning sun gently wakens the boats along the Victoria&Albert VVaterfront!

JOY AND DANCING EVERYVVHERE A joyfui air reigns eternai in Cape Town. As much as inspiring a person to vvrite poetry, the city also avvakens the urge to dance. But it's not ju s t those who dance the marimba on St. George's Street in the city çenter; ali o f South Africa is ready to dance at any moment. Never vvithout a smile on their faces, South

Africans start dancing whenever they hear a beat, no m atter vvhere they are. They knovv ali too well that stubbornly holding on to the jo y o f life is the only vvay to fend o ff unhappiness. That's why jo y and dance are always current in South Africa. SEA OF LIGHT Adderley Street in the city çenter is Cape Town’s vital artery. IAVhen the fashionable shopping malls on the Victoria&Albert VVaterfront ciose dovvn at dusk, strains o f jazz begin to rise from the pleasantly illuminated restaurants along the shore. To top o ff a rom antic evening some people make their vvay to the cable car station for a ride up to Table Mountain. Cape Town is a sea o f light from its vantage point. Always covered vvith clouds that descend on it occasionally as thick fog, Table Mountain is one o f the m ost impressive sights in the vvorld. There are three hundred and fifty ways o f climbing up this mountain t>


J -

□ □

m

m

3v

AKLIN YOLU BİR DEĞİL BİNDİR OVflK CİIDEDTO GRUBU ( ^

) ________________________

PR D nnn dpbolu ^GimEfiTO ^cim EfiTO

< oyÂk) --------------------------------------

j.p ü n v E V c im E m o

( oyak) ____________________________

( oyak) ___________________

m pm nR D m , dovrk "*nımEfiTo 1 D b e to d

w w w .o ya kcim e n to .co m

( oyak ) ______

n v ifû K M iT 1 llllnm BRLnj


Gecenin lirizmini tamamlamak isteyenler, Masa Dağı’na çıkan teleferik istasyonunun olduğu yere giderler. Oradan Cape Town bir ışıltı denizi gibi görünür. Masa Dağı ise, yeryüzünün en etkileyici noktalarından biridir. Üzerinden hiç eksik olmayan bulutları zaman zaman sis olarak tepeye çöker. 1087 metre yüksekliğindeki bu dağa

yürüyerek çıkmanın üç yüz elli yolu vardır. Dünyanın en ünlü doğal yaşam alanlarından biri olan dağ, Cape Yarımadası ’nda yetişen 2285 bitki türünün 1400'ünden fazlasını barındırır. Günbatımında binlerce insan ellerinde şarap kadehleri, okyanusun ve uçurumun üzerinde renk sağanağını uğurlar. Gökyüzü turuncudan kırmızıya,

Pretoria’daki Kilise Meydanı'nda düzenlenmiş bir konserde Paul Kruger Anıtı’na tırmanmış Güney Afrikalılar (üstte). Masa Dağı’nın üzerinde hiç eksik olmayan bulutlar bazen hızla yer değiştirir (altta). South Africans clim b the Paul Kruger M onum ent during a concert on Pretoria’s Church Square (above). The constant clouds över Table Mountain can change places quickly (below).

which is 1087 meters high. One o f the w o rld ’s m ost famous natural areas, it harbors more than 1400 o f the 2285 plant species that grow on the Cape Peninsula. A t sundown thousands o f people, wine glasses in hand, view the flood o f light över the ocean and cliff. And a feeling o f irresistible love is engendered as the sky melts from orange to red, red to purple, purple to indigo and finally black. SEAL ISLAND Eleven kilometers north o f Cape Town on the Atlantic Ocean is ‘Robbe Eiland', o r Seal Island, which takes its name from the seat colony that has inhabited the island since the m id -17th century. İt was used as a prison from 1658 until the last convicts were released in 1991. Among the prisoners brought here in 1963 was Nelson Mandela, whose name would become a legend. Mandela was deprived o f his freedom for speaking out against the injustices suffered by blacks and their humiliation at the hands o f the white >

34 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7


Burası Lagün Buradan çıkış yok! Evinizin bahçesindeki havuzunuzda, göl manzarasına

T *

karşı kulaç atabilecek, lagün gölleri kenarında yürüyüş yapabilecek, doğanın güzelliklerini şehirden uzaklaşmadan yaşayabilecekseniz, tabii ki Lagün’den çıkmak istemeyeceksiniz. İçinde 29 göl bulunan Lagün, şehrin avantajlarını, şehirde bulamayacağınız ayrıcalıklarla sunuyor. Şimdi otomobilinize atlayıp Lagün’e gelin. Lagün’den neden çıkmak istemeyeceğinizi daha iyi anlayacaksınız.

Lagün’lü olmanın ayrıcalıkları: içinde 29 göl bulunan 70.000 m2 yeşil alan Her eve 2 araçlık kapalı otopark 2 km yürüyüş parkuru Zen Club’ta fitness’tan yüzme havuzuna renkli aktivitelerle dolu bir sosyal hayat 24 saat kameralarla izlenen güvenlik sistemi Ortak alanlarda vvireless internet erişimi

Lagün’ün gelişim alanında;

l -

Evlerin de Lagün'ün butik oteli Lagün Otel-Residence'ın sunduğu babysitting, housekeeping, room service gibi pek çok VIP hizmetinden yararlanma imkanı Su ve doğanın lüksünü sunan VVelIness & SPA 3 8 4 . 0 0 0 Y T L'den başlayan avantajlı lansman fiyatlarıyla 2 0 9 m2'den 7 4 9 rrr'ye bahçeli evler, teras evler ve villalar

Lagün Binicilik Kulübü Anadolu yakasının en köklü atlı spor kulübü Lagün'de hizmetinizde. Açık ve kapalı manejlerde özel eğitmenlerin yardımıyla, çok kısa bir zamanda bu asil spor aile hayatınızın da çok önemli bir parçası olacak.

wvw.sinpasgyo.com.tr

w w w .s in p a s la g u n .c o m


kırmızıdan mora, mordan laciverte, lacivertten siyaha dönerken karşı konulmaz bir aşk duygusu yaratır. FOKLARIN ADASI CapeTovvn’ın 11 kilometre kuzeyinde, Atlantik Okyanusu'nda ‘Robbe Eiland', yani ‘Fok Adası’ vardır. Adını 17. yüzyılın ortalarında adada yaşamlarını sürdüren büyük fok kolonisinden alır. Fok Adası 1658’den, son hükümlülerin salındığı 1991 yılına kadar hapishane olarak kullanılıyordu. 1963’te buraya getirilen hükümlüler arasında, adı efsaneleşecek olan Nelson Mandela da vardı. Siyahların yaşadığı haksızlıklara ve beyazların onları aşağılamalarına karşı çıkan Mandela’nın özgürlüğü elinden alınmıştı. Siyasi bir mahkûm olarak yıllarca bir hücrede yaşadı. Mandela 28 yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda, onu Güney Afrika Devlet Başkanlığı’na ve Nobel Barış Ödülü’ne götüren yol açıldı. Bugün adaya katamaranlarla günlük geziler düzenleniyor. Birine mutlaka katılmalısınız... Cape Tovvn’da yapacak o kadar çok şey var ki, seçim yapmanın güçlüğünü yaşarsınız, ‘iki Okyanus Akvaryumu’nda rengârenk kaplumbağalar ve 36 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

Hem mimarisiyle, hem de büyük bahçeleriyle herkeste hayranlık uyandıran Sun City (üstte). Johannesburg’daki Apartheid Müzesi (altta). Sun City is awesom e w ith its architecture and large tropical gardens (above). The Apartheid Museum in Johannesburg (belovv).

population. For years he lived here in a celi as a political prisoner. When he was freed 28 years later, the road vvas opened that vvould take him to the Presidency o f the State o f South Africa and to the Nobel Prize for Peace. Day tours to the island are available by catamaran today, and you should definitely take one. There are so many things to do in Cape Tovvn that you 'II have a hard time deciding.

You can eyeball the colorful fish and turtles at the Two Oceans Aquarium. You can rent a car and start out from Clifton to make the Cape Town grand tour through Hout, Scarborough, the Cape o f G ood Hope, Sim on’s Town, Fish Hoek and Muizenberg. The shores are so beautiful; ju s t stop wherever your heart desires. A t Stellenbosch and Paarl you can visit the vineyards and vvineries that produce countless prize-winning wines. You can test your nerve on the narrow road that winds down betvveen two precipices to the second o f the two lighthouses on the Cape. For, more than inspiring people to vvrite poetry, Cape Tovvn enhances their vvill t o live... INVITATION AT THE TIP OF THE OLD CONTINENT The more than 45 million people in South Africa speak 11 official languages as well as ali the local languages. With its forests, its rich wild life, its game parks vvhere you can see ‘the Big Five' - lions, >


DOUBLE SİM TECHNOLOGY SUDIN6PH0NE

BLACK İL

= D S T 11

2 SİM in 1 Phone

m m

DoubleSim Technology

SecondCall VVaiting

r a 262 K C o lo r Camera TFT 1.3 Mega Pixel

Video Recorder

Micro SD CardSupport

MP3 Player

Handsfree

MPEG4

E-mail

u ı l l

Gm E E N E R R L fTlDB lLE

A Z E R B A İJ A N

GERMANY

TURKEY

UAE

U K R A İN E

Cen T e le c o m m u n ic a tio n

H S W co m T e le c o m m u n ic a tio n s

G e n c c e ll

G e n e ra l M o b ile FZE

A lte ra

G e n e ra l M o b ile Inc.

G e n e ra l M o b ile A z e rb a ija n

G e n e ra l M o b ile E urop e

G e n e ra l M o b ile T u rk e y

E xe cu tive O ffice Z -43

G e n e ra l M o b ile U k ra in e

4809 Ave. N S ü ite 359

A z e rb a ija n A van u e No:41

B a h n h o fs tr. 4 t 69190 W a lld o rf

B asın E xp re s Yolu

S aif Zone. S h a rja h

13/10 N o v o k o s ty a n ty n iv s k a s tr.,

B ro o k ly n , NY 11234 USA

AZ1000, A z e rb a yca n , B akı

GERMANY

E v k u r P laza N o :2 9 /6 İK İT E L Lİ,

UAE

BC V a lm i. 2 nd F lo o r, R o om 209

P hone:1 877 460 4004

P ho n e: 00994 12 498 1800

P ho n e: 06227 54497 35

İS T A N B U L /T U R K E Y

P ho n e: 00971 6 557 43 99

KYIV, U K R A İN E 04080

Fax :1 718 763 0819

Fax: 00994 12 498 10 93

Fax: 06227 54497 44

P ho n e: 0090 212 472 8585

Fax: 00971 6 557 43 88

P ho n e: 0038 044 205 5637

H o tlin e : 0800 444 45 45

Fax: 0 090 212 472 44 22 C a li Ç e n te r: 0090 212 495 2424

Fax: 0038 044 205 5637


balıklarla bakışabilirsiniz. Bir otomobil kiralayıp Clifton Koyu’ndan başlayıp Hout Koyu, Scarborough, Ümit Burnu, Simons kasabası, Fish Hoek, Muizenberg ve Cape Tovvn çemberini gezebilirsiniz. Kıyılar o kadar güzel ki, gönlünüz nerede şenlenirse orada mola verin. Stellenbosch ve Paarl’da

38 SKYl IFE 1 0 /2 0 0 7

sayısız ödül kazanmış şarapları üreten bağları ve şaraphaneleri ziyaret edebilirsiniz. Ümit Burnu'ndaki ilk deniz fenerinden İkincisine giden, iki yanı uçurum olan dar yolda cesaretinizi sınayabilirsiniz. Cape Tovvn, insanda yalnızca şiir yazma duygusu uyandırmıyor, yaşama cesaretini de artırıyor çünkü...

Cape Town’dan görünüm (üstte). Johannesburg'da bir sokak arası (altta). A view o f Cape Town (above). A baok S treet in Johannesburg (belovv)

etephants, rhinos, wild ox and leopards - and its multiculturaiism, South Africa is a Virtual invitation at the tip o f the old continent. And Johannesburg, city o f gold and diamonds, and immediateiy next to it, Pretoria vvith its jacaranda trees are two important parts o f that invitation. The skyscrapers o f Johannesburg, each an architecturai marvel, and the former Sovveto tovvnship, home to ciose to three million South Africans, suffice to depict the gap in iiving standards. Here Cape Tovvn’s 'vvhite' face gives vvay t o ‘b la ck1. The tragedies and injustices o f the apartheid regime are like a slap in the face here at the Apartheid Museum. And painful as it may be, you should definitely visit Constitution Hill and Freedom Park. The story o f the ‘gold vvater’ that created the city is t>


*

1

.

V-

V

*

-

Birlikte yükseklere uçmak

Başarı için ortak seçimi önemlidir. | Biz Ulusal Bayrak Taşıyıcımız Türk Hava Yolları tarafından Global Nakit Yönetim i Bankası seçilm iş olm aktan kıvanç duyuyoruz. Am acım ız, dünya çapındaki uzm anlığım ız ve T ürkiye’de sürekli büyüyen varlığım ızla

m üşterilerim izin

hayatlarında fark

yaratmak, onları daha da yükseklere taşımak. Gelin, Citi'nin birikimi ve global deneyim i sizin için de fark yaratsın.

T U R K İS H A IR LI N E S TÜRK HAVA YOLLARI Global Nakit Yönetimi Bankası

Daha fazla bilgi için lütfen www.citibank.com.tr adresini ziyaret ediniz. © 2 0 0 7 C itib a n k N .A . T ü m y a s a l h a k la rı s a k lıd ır. Ç iti v e Ç iti Y a y d iz a y n ı C itig ro u p Inc. in v e o rta k lık la r ın ın d ü n y a ç a p ın d a k u lla n ıla n te s c illi m a rk a ve h iz m e t m a rk a s ıd ır


ESKİ KITANIN UCUNDAKİ DAVETİYE Güney Afrika’da 45 milyonu aşkın insan, yerli dilleriyle birlikte 11 resmi dili konuşuyor. Ormanları, zengin vahşi yaşamı, ‘Big Five' denilen aslan, fil, gergedan, yaban öküzü ve leoparı görebileceğiniz 'game park’ları ve çok kültürlülüğü ile Güney Afrika, eski kıtanın ucundaki bir davetiye gibi. Altının ve elmasın kenti Johannesburg ve hemen yanıbaşındaki jakaranda ağaçlarıyla süslü Pretoria bu davetiyenin önemli iki paragrafı... Johannesburg’da mimari şaheseri gökdelenler ile üç milyona yakın Afrikalının yaşadığı ‘Sovveto’ gecekondular bölgesi, yaşam koşullarındaki uçurumu bize anlatmaya yetiyor. Cape Tovvn'ın beyaz yüzü, burada kendini siyaha bırakıyor. Yaşanmış dram ve haksızlıklar Apartheid Müzesi’nde insanın suratına bir şamar gibi iniyor, içinizi sızlatacak olsa da Constitution Hill’i, Freedom Park'ı da mutlaka gezmelisiniz. Kenti yaratan altın suyunun öyküsü, Golf Reef City’de yaklaşık kırk 40 SKYI IFE 1 0 /2 0 0 7

Sun City’deki otellerin girişlerini Güney Afrika’da yaşayan hayvanların heykelleri süslüyor (üstte). Sun City'den bir görünüm (altta). Sculptures o f South Africa’s native animals grace hotel entrances in Sun City (above). A view of Sun City (belovv).

told to visitors on a close to forty-m inute tour at Gold Reef City. The entire city, from the 50-story Carlton Çenter to the northern suburbs, can be seen from here. Museum Africa, where many exampies o f African social life from a tribal hut to a Bushman cave and articles representing the

vvhites’ Victorian period are on exhibit, Oriental Plaza, a shopping mail redolent vvith the scent o f spices, the Railroad Station and the Museum o f Transport, the little zoo with its Sunday shows on the lake, and Sandton City vvith the largest shopping mail in the t>


dakikalık bir geziyle ziyaretçilere anlatıyor. Elli katlı Carlton Merkezi ’nden kuzey banliyölerine kadar bütün kent görülebilir. Kabile kulübesinden Bushman mağarasına; beyazların Viktorya dönemini yansıtan eşyalarına kadar birçok sosyal yaşam örneğinin sergilendiği Afrika Müzesi, baharat kokularıyla dolu alışveriş merkezi Oriental Plaza, Tren Garı ve Taşımacılık Müzesi, pazar günleri gölünde

gösteriler yapılan küçük hayvanat bahçesi, güney yarımkürenin en büyük alışveriş kompleksinin bulunduğu Sandton City Johannesburg’da akla ilk gelen yerler. Pretoria ise, bahçeleriyle mutluluk saçar. Brezilya’dan getirilip dikilen pembe çiçekli jakaranda ağaçları da buraya aşık olmuş gibi baharda deli dolu açarlar. Buradaki Transvaal Müzesi doğa sevdalılarının, özellikle de kuş severlerin bayram yeri.

Lesedi Kültür Köyü’nde gösteri sıralarını bekleyen otantik giysili Afrikalılar (üstte solda). Güney Afrika dünyanın en zengin vahşi yaşam parklarına sahip ülkelerinden biri (üstte ortada). Afrika tarihinin sergilendiği Afrika Müzesi’nın girişi (üstte sağda). Afrioans in authentic costum e w ait in line for the show at Lesedi Cultural Village (above left). South Africa has som e of the richest vvildlife parks in the w orld (above çenter). The entrance to Museum Afrioa with exhibits on the continent's rioh history (above right).

Southern hemisphere are some o f the first places that come to mind in Johannesburg. Pretoria on the other hand literally emanates happiness from its gardens. Im ported from Brazil, the pink-blossom ed jacaranda trees bloom madly in spring, as if they have faiien in iove with this place. Finally, the Transvaal Museum here is a feast for nature buffs, b ird iovers in particuiar. A CITY THAT EXCITES The choices available in and around Johannesburg in Gauteng Province wiii thrill you. Oniy two hours away, Sun City and Lost City are a iiving utopia. With everything from g o lf courses and artificial lakes for surfing to giant svvimming pools, gambling casinos and hot-air balloon tours, they will make you forget the passage o f time. Board a jeep in Piianesberg National Park right next t o Sun City, and you can look the giraffes, iions,

42 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7


HEYECAN VERİCİ BİR ŞEHİR Gauteng Bölgesi’ndeki Johannesburg’un çevresindeki seçenekler de oldukça heyecan vericidir: Kente iki saat uzaklıktaki Sun City ve Lost City bir ütopyanın hayata geçiriliş örneğidir. Golf alanlarından sörf yapılan yapay göllere, dev yüzme havuzlarından kumarhanelere, eğlence yerlerinden balon turlarına kadar birbirinden farklı etkinlikler size zamanı unutturur. Sun City’nin hemen yanıbaşındaki Pilanesberg Ulusal Parkı’nda bindiğiniz jipten zürafalarla, aslanlarla, gergedanlarla, zebralarla bakışabilirsiniz. Tüm Güney Afrika’nın fotoğrafçılar için mutluluk kaynağı olduğunu da söylemeliyim. Blyde River Kanyonu ve ülkenin en büyük hayvan barınağı olan Kruger Park başlı başına bir gezi alanı. Kruger Park, her yıl çoğu bir haftadan az kalmayan yarım milyondan fazla vahşi doğa meraklısını ağırlar. Lesedi Kültür Parkı ise, Afrika kabilelerinin

köylerini ayağınıza getirir. Orada yüreğiniz müzikle dolar ve dans ritmleriyle vurur. Güney Afrika böyledir, orada yüreğiniz bir Afrika tamtamı gibi atmaya başlar. Yeryüzünün bu en eski müziği, sizi ruhunuzdaki köklerle buluşturacak; belki de benim gibi kendinizi esrik bir halde, dans eden kalabalığın içinde, bir Afrika davulunu çalarken bulacaksınız.

rhinos and zebras right in the eye. i m ight also add that South Africa in general is a boon for photographers. Blyde River Canyon and Kruger Park, the country's largest vvildlife reserve, are a tour in themseives. The park alone vvelcomes half a million vvildlife enthusiasts a year, m ost o f whom stay a week or longer. A nd Lesedi Culture Park brings the

tribal viliages o f Africa right to your feet. in South Africa your heart will fiil with music and beat to the rhythm o f the dance. İt's ju s t the way it is. Your heart will start to pou n d like an African tomtom. The oldest m usic in the w orld will p u t you in touch with your spiritual roots. Maybe, like me, you will even find ecstasy dancing in a crow d to the beat o f an African drum. □

Türk Hava Yolları' nın İstanbul’dan Johannesburg ve Cape Tovvn'a pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri; Johannesburg ve Cape Tovvn’dan İstanbul’a ise salı, perşembe ve pazar günleri seferleri bulunuyor.

G aries . Bitter-fontein s

/

V an rh y n sd çto 'J-' Clanw illiam ry~'

Citrusd^

Cape Toyvn ATLAS OKYANUSU

ümit Br.

^ Port A lfred >rt Eluabeth

Turkish Airlines flies to Johannesburg and Cape Town from İstanbul on Mondays, VVednesdays and Saturdays; to İstanbul from Johannesburg and Cape Town on Tuesdays, Thursdays and Sundays.

1 0 /2 0 0 7 S K Y L I F E 43


R E S ID E İ^ C E &

Tel: 0.212.886 54 95 Göl Mevkii, Alman Lisesi yolu üzeri

Büyükçekm ece / İstanbul www.pelicanhillevleri.com


8 Farklı yaşam stiline uygun M alikaneler.

Yaşamınıza yatırım yapın...

1 + 1,2 + 1,3 + 1 ,4 + 1 oda sayıları 100 m2 - 220 m2 aralığında, Banka kredisine uygun ödeme koşulları ile farklı daire seçenekleri.

KKG GROUP

K e le ş o ğ lu , K a m e ro ğ lu G ül İn ş a a t o rta k g ir iş im id ir .


PORTRE PORTRAİT akineli tüfek ateşiyle delik deşik olmuş camlardan içeriye sulu sepken bir kar dolarken, fosfor kırmızısı ve bor yeşili mermiler simsiyah gökte ışıldamaya başladılar, iniş için levyeyi biraz öne itti ama aslında ne kadar yükseklikte uçtuğunu, alçalmanın mı yoksa yükselmenin mi daha iyi olacağını kestiremiyordu. Bütün bildiği, karanlık bir ova üzerinde körlemesine bir gece uçuşu yaptığıydı. Uçaksavar taretlerinin ateşi, karanlık gökyüzünü bıçak gibi kesmeye başladı. Birkaç bombayı atmış ve o günkü görevini tamamlamıştı. Yakıtı bitmeye başlayan motorun boğuk hırıltıları artarken, sol kanadın üstüne yüklendi ve iyice yıpranmış flapları zorlayıp inişe geçti. Gaz lambalarının ölgün ışıklarıyla sözüm ona aydınlatılmış iniş alanına doğru süzülürken, aklı hâlâ biraz önce bıraktığı gökyüzündeki çatışmadaydı... Tayyareci Mithat Bey, ilk havacılarımız arasında yer alan ama artık adı unutulmuş kahramanlardan birisi. Osmanlı imparatorluğu’nun son dönemlerinde yapılanmaya başlayan Türk Havacılık Teşkilatı’nın ilk pilotları arasında yer almış, dönemin bez kaplı ahşap tayyarelerinde cepheden cepheye uçarak büyük yararlılıklar göstermiş, Almanya’da havacılık tarihinin efsanevi isimlerinden ‘Kızıl Baron' lâkaplı pilot Freiherr Mansfred

M

46 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

Tayyareci M ith a t Bey, T ü rk H avacılık T e ş k ila tı’ nın ilk p ilo tla rı a ra s ın d a y e r alm ış, d ö n e m in a h şa p ta y y a re le rin d e c e p h e d e n c e p h e y e u ç a ra k sava şm ış eski bir ‘ ş a h in 1.

Tayyareci Mithat Bey was one of the first airmen in Turkish aviation. A seasoned fighter pilot who flew from front to front in the w ooden aircraft of the day.

he windows were riddled with machine-gurı fire and sleet was drifting in. Phosphorescent red and borax green shells were streaking through the black sky. He shoved the lever forward a little in preparation for ianding, but the truth was that he couldn’t see how high he was fiying o r whether it vvould be better to get a little more altitude or start the descent. Ali he knew was that he was fiying blind on a night flight över a dark plain. Anti-aircraft fire began to slash the black sky like a knife. He dropped a fevj bom bs and com pleted his mission for the day. Low on fuei, the engine’s deep croaks grew louder. Banking to the left, he extended the plane's worn flaps to the maximum and went into İanding mode. As he glided down to the dimly lit runvvay, his thoughts remained on the dogfight he had left behind a few minutes earlier... One o f Turkey’s first aviators, Tayyareci M ithat Bey is

T


İlk Türk pilotlarından / T urkey’s first fiying ace

Tayyareci Mithat Bey U ] TURGAY TUNA


Von Richthofen’in eskadronunda uçmuş bir havacı. Kıbrıs semaları üzerinde uçan ilk Türk pilotu, Milli Mücadele yıllarında genç pilotlar yetiştiren bir eğitimci ve Türkçe olarak yayımlanan ilk uçuş kitabının yazarı. TOPÇULUKTAN HAVACILIĞA 1889 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mithat Nuri Bey, 1911 yılında Mühendishane-i Berri Hümayun Mektebi’nden teğmen olarak mezun oldu. Sultan Mehmet Reşat tarafından ‘Liyakat Madalyası'yla ödüllendirildikten sonra da Paris’e Topçu Okulu’na gönderildi. Ancak, 1911 yılında Osmanlı Hava Kuvvetleri’nin kuruluş çalışmaları sırasında Paris’e gelen Havacılık Teşkilatı Komisyon Başkanı Süreyya Bey tarafından sınıfı değiştirildi ve Paris'teki ‘Ecole Aeronautique’ Havacılık Okulu’na gönderildi. 1912'de bu okulu bitirdi. Birinci Dünya Savaşı başlayınca, Osmanlı Devleti’nin müttefiki Almanya’ya geçerek, Prusya Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde görev aldı. SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

BAŞARILI PİLOTLAR YETİŞTİRDİ Tayyareci Mithat Bey, Birinci Dünya Savaşı sonrası İstanbul’a döndüğünde, Ayastefanos (Yeşilköy) Tayyare Mektebi’nde eğitmen olarak görev aldı. Burada, sonradan Kurtuluş Savaşı sırasında büyük yararlılıklar gösterecek gözü pek, başarılı genç pilotlar yetiştirdi. Uçuş öğretmenliği yaptığı dönemlerde Mithat Bey, Türk havacılık tarihindeki ilk Türkçe teknik uçuculuk kitabı olan ‘Vasıta-i Tayyare’yi yazıp yayımladı. Havacılık yaşamı boyunca iki üç önemli kaza geçirdi ve bunlardan biri bu yıllarda meydana geldi. Başından geçenleri kendisi notlarında şöyle anlattı: “ ...Yeşilköy Uçuş Okulu’nda öğretmenim... Onarımdan çıkmış bir talim uçağının deneme uçuşunu yapıyorum. Bu uçaklar az yükseliyor ve denge itibarı ile çok hassaslar. Ancak bir saat kadar havada kalınabiliyor. Meydan üzerinde uçuş yaparken, nasıl olduysa vidaları iyi

Mithat Nuri Tuncel Bey Yeşilköy Hava Meydanı’nda arkadaşlarıyla (üstte). Mithat Nuri Tuncel Bey, with his colleagues at Yeşilköy Airport (above).

unfortunatety an unsung hero today. As one o f the first piiots in the Turkish Aeronauticai Association, which began to take shape in the iate Ottoman period, he made the rounds o f the war zones in the canvas-covered vvooden craft o f the day. in Germany he served in the squadron o f the iegendary Germ an av i at o r Freiherr Mansfred von Richthofen, aka the Red Baron, and was the first Turkish pilot to fly the skies över Cyprus. During Turkey's W ar o f Liberation follovving VVorld War I he trained young Turkish pilots. He also wrote the first book about fiying ever published in Turkish. FROM ARTILLERY TO THE AIR FORCE Born in İstanbul in 1889, Mithat Nuri Bey graduated O

Mithat Bey’in 1912 yılında Paris ‘Ecole Aeronautique’ Havacılık Okulu’nda Fransız bir havacı subayıyla çekilmiş fotoğrafı (altta). A photograph of Mithat Bey taken w ith a French air force officer at the Scole Aeronautique in Paris in 1912 (below).


IN 5 R R T

Haşan Ali Yücel Sk. Nilgün Apt. No:3 D:1 Çiftehavuzlar - İstanbul Tel: 0216 467 11 55-467 54 37 Faks: 0216 368 46 94 w w w .3 S g ro u p .n e t

Tarabya park

konakları

Tel: 0212 299 33 28 Faks: 0212 299 35 53


/ ı A >dem /tt w d e r <v ıa u lu ju e tio n a le — -

■''^SSjfcL

l- H A M

v

K

v. IW/.« & xu ^ tt}n c ,-'sfic u v o irs [)o ritf tv c a n /n t- p a r l a

F c d i i ı v r i i ■’/ —>

A e ıv n tn ı iû p iı! J / ı t c m a ( io a a lç *

p o a r t a R n /ı c a , c e r U fic n s rj-.n

A/y ne a

U

tJ.'Ça^C' yrt>cij,tnıJ <T9*0

' " i / i - ı i f f r G - — - is

ifî?

d i / a i ı t r e n ıp lı io u te s te s c o n d it ic n s itttpcse'es p a r /a fi'. l . / a efe- b re ı v / e :

r 'J Î/ v /s £ /v u r /e t( r . < i/<» c /a /e ,/« İ l flU /r£ . •V-1 Carn’Hİtunoft ty o ^ iıt-'c A ûfonm ui ıjv c

takılmamış olan sandalyenin arka kısmı fırladı gitti. Aman Tanrım! Birden arka üstü düştüm. Bu durumda istikamet dümenlerini kullanmaya imkân yoktu. Uçak dengesini kaybederek bir ağaç yaprağının düşmesi gibi, sallana sallana kaydı ve yere adeta oturdu, iniş takımları kırılmıştı. Yere çarptığı anda fırladım. Havada taklalar atarak on metre kadar ileriye düştüm. Oysa tayyarecilikte kaza geçirmemek asildir. Bu böyle olmakla beraber zaman zaman kazalar olur. Benim de defalarca başımdan geçm iştir...1’ BİR SAVAŞ PİLOTU

Tayyareci Mithat Bey'in pilot yetiştirme dönemi pek uzun sürmedi. Osmanlı Devleti'nin savaşlarından biri daha başlamıştı. Arabistan topraklarındaki savaş iyice kızışınca, Mithat Bey Tayyare Mektebi'ndeki görevinden alınarak apar topar güney cephesine gönderildi. Kendi anlatımıyla: “Tanrıya emanet, defalarca kalbura dönüp, birçok yerinden tamir görmüş dört adet Foker’le, ingilizler’in her biri dörder uçaktan oluşan filolarına karşı savaştık". Bir keresinde Suriye cephesinde savaşırken uçağı düşürüldü ve kısa bir dönem için Araplara sığındı. Bir başka defasında da, Mersin semalarında uçarken, İngiliz

50 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

Tayyareci Mithat Bey’in Uluslararası Havacılık Federasyonu’ndan aldığı 1079 numaralı bröve (üstte). Mithat Bey (sağ başta) Fransa'da eğitim aldığı Chalon havacılık kampında Fransız zabitlerle birlikte (altta). Pilot’s license no. 1079, issued to Tayyareci Mithat Bey by the Federation Aeronautique Internationale (above). Mithat Bey (far right) with French officers at the Chalon aviation cam p w here he w as trained in France (belovv).

from the Imperial School o f Engineering in 1911 with the rank o f lieutenant. Awarded the ‘Medal o f H onor' by Sultan Mehmet Reşat, he was dispatched to Artillery School in Paris. But in 1911 during the formation o f the Turkish Air Force, the Head o f the Aviation Association, Süreyya Bey, came to Paris and transferred M ithat Bey from the artillery branch to the air force. This time he was sent to the Ecole Aeronautique, also in Paris, from which he graduated in 1912. When the First VVorld War broke out, he went to Ottoman ally Germany, where he served in the Royal Prussian Air Force. TR A IN ER OF S U C C ESSFU L PILOTS

When Tayyareci M ithat Bey returned to İstanbul after the war, he was appointed an instructor at the Flight School at Yeşilköy, or Ayastefanos as it was then called. Here he perform ed a great service by t rain ing fearless young Turkish pilots during Turkey’s War o f

Libera tion, 1918-1923. During his years as a flight instructor, Mithat Bey also wrote and published ‘Vasıta-i Tayyare', the first technical book about the airplane in Turkish aviation history. During his career as a pilot, he suffered two serious crashes, one o f which occurred in those years. He describes the incident as follovvs in his notes: “...i was an instructor at the Yeşilköy Flight School. I was making a test flight in a newly overhauled training plane. These planes don ’t go very high and easily get o ff balance. They can only stay in the air about an hour. I don ’t know how it happened but as I was fiying över the airfield a loose screw came o ff the seat and the back flew off. Oh m y God! Suddenly I fell över backwards. They was no way to grab the rudders. The plane veered out o f control and began to flutter through the air like a leaf until it finally landed with a thud. >


1874'ten beri ABD'de üretilmeye devam eden efsanevi Chris Craft teknelerinin en klasik örneklerinden; Speedboat.

Paranızı nasıl değerlendireceğinizi en iyi biz biliriz N asıl harcayacağınızı en iyi siz.

Garanti

mAsters IÖ Z E L B A N K A C ILIK

garantimasters.com 444 o 700


The İanding gear was compteteiy smashed. I was throvvn out the minute it hit the ground and tossed about ten meters head över heels. It's said that aviation brooks no accidents. That may be, but accidents do happen from time t o time. And i've had m y share o f them ..." A WAR PİLO T

uçağı zannedilip Türk bataryaları tarafından ateş açılarak alaşağı edildi, yaralı olarak kurtuldu. Bir süre Adana Pozantı'da görev yaptı, ardından da tekrar İstanbul'a dönerek Yeşilköy Tayyare Mektebi'ndeki eski işine başladı. İKİ KİTAP YAYIMLADI

Sonra karanlık günler geldi. 16 Mart 1920’de İstanbul işgal edildi. Fransız komutan Franchet d'Esperey kısa bir süre için İstanbul'a geldiğinde, genç Osmanlı üsteğmeni Mithat Bey generalin yaverliğine getirildi. Ardından da bir zamanlar Osmanlı ordusunda fahri binbaşı olarak görev yapmış, ancak işgal döneminde kendi ülkesinin ordusuna geçen De Goys de Mezeyrac’ın irtibat Subaylığı’na atandı. Mithat Bey birkaç arkadaşıyla beraber İstanbul'dan kaçıp, milli kuvvetlere katıldı. Ankara’ya ulaştı. Mühendis olduğu için önce Ankara Silah Atölyesi’nde, sonra Eskişehir Demiryolları Fabrikası bünyesinde kurulmuş olan Hafif Silah Tamirhanesi'nde daha sonra da Kayseri Hava Ulaştırma Birliği'nde görev aldı. Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği 52 S K Y L IF E 1 0 /2 0 0 7

Tayyareci Mithat Bey’in 1915 yılında Suriye cephesinde ingilizler tarafından düşürüldükten sonra Araplar'a iltica ettiği günlerde çekilmiş fotoğrafı (üstte). Mithat Bay, Almanya’da ‘Kızıl Baron’ lakaplı efsanevi pilot Freiherr Masfred Von Richthofen’in filosunda uçtuğu günlerde (altta).

A photograph of Tayyareci M ithat Bey taken during his days of refuge w ith the Arabs after his plane w as dovvned by the British on the Syrian front in 1915 (above). Mithat Bey when he was fiying with the fleet of the legendary Germ an pilot Freiherr Mansfred von Richthofen, aka the ‘Red B aron’ (below).

Tayyareci Mithat Bey's career as a flight instructor didn 't last long. The Ottoman State was soon embroiled in another war. As the conflict heated up in Arabia, M ithat Bey was abruptiy discharged from the flight school and sent to the Southern front. İn his own words, "I put m y self in G o d ’s hands. We fought against British squads o f four planes each in four patched up old Fokers. ” Once in a clash along the Syrian front our plane was dovvned and we took refuge briefly with the Arabs. Another time, as he was fiying över Mersin on Turkey's south coast, his craft vvas taken for a British plane and brought dovvn by Turkish ‘friendly

fire'. He escaped with an injury. He also served briefly at Pozantı near Adana, again on the south coast, before returning to İstanbul to resume his former post at the Yeşilköy Flight School. AU TH O R OF TW O BOOKS

But dark days lay ahead. On 16 March 1920 İstanbul vvas occupied. When French comm ander Franchet d'Esperey arrived in the city for a b rief sojourn, Mithat Bey, a young Ottoman lieutenant, vvas made the general’s aide-de-camp. Follovving that he vvas appointed Liaison Officer for De Goys de Mezeyrac, who had served briefly as an honorary majör in the Ottoman army before returning to the armed forces o f his ovvn country during the occupation. Fleeing İstanbul with a few friends, Mithat Bey joined the Nationalist forces in Ankara. Since he vvas an engineer, he vvas appointed first to the Ankara Munitions Factory, from there to the Light Arms Repair Shop that had been set up in the Eskişehir Railroad Yard, and finally to the Air Transport Association o f Kayseri. >


Creme de la Marenegro Villa Reinori Ate-Wellness Katı

Villa Reinori

Villa Reinori A

Şehir hayatını biçimlendiren, renklendiren özel insanlar Marenegro’da... Marenegro; Avrupa yakasının iş ve alışveriş merkezlerinin arka bahçesi sayılan Zekeriyaköy’e sadece 4 dakika mesafede ve Zekeriyaköy’de bulamayacağınız olanaklarla... Deniz kıyısında olmanın ayrıcalıklarını yaşayabileceğiniz, iş hayatının stresinden arınabileceğiniz WellMare ve SilenceMare, şehirden uzaklaşmadan, doğanın kucağındaki LakeMare gibi sosyal alanlarıyla Marenegro; İstanbul’un yeni yaşam trendi... Her biri açık ve kapalı yüzme havuzlu villalarıyla, 24 saat özel güvenliğiyle Marenegro; yazlık ev, kışlık ev, hafta sonu evi ayrımını da ortadan kaldırıyor.

M A.(R).K.A

Gelin, bu hafta sonu İstanbul’un villa yaşamına yepyeni bir yorum katan Marenegro’yu yerinde keşfedin.

M arenegro’da yaşam başlıyor...

M aren eg ro girişi

B ir villa b ah ç esin d en M aren eg ro m an zarası

ZekeriyakOy sadece 4 dakika! Zekeriyaköy'den Kilyos’a ilerleyin, sadece 4 dakika sonra M arenegro'dasınız!

B ir villa b ah ç esin d en M aren eg ro m a n zarası

- * 288 m2’den 380 m2’ye kadar değişen vill a seçenekleri •••* 3 3 3 .0 0 0 € ’dan 4 5 5 .1 0 0 € ’ya kadar değişen fiyatlar 60 aya varan vadeli ödem e fırsatıyla

W e llM are C lu b ’ta n ...

H em en teslim Satış Ofisi 0 2 1 2 2 0 1 2 3 4 6 *4 7

I w w w .m a re n e g ro .co m | w w w .s in p a s .c o m .tr


yararlılıklar nedeniyle istiklâl Madalyası ile onurlandırıldı. 1926 yılında kendi isteği ile hava kuvvetlerinden ayrılıp Yeşilköy'de, bir Alman havayolunun Türkiye şubesini kurdu. Yeşilköy’de İstanbul Caddesi üzerindeki 71 kapı numaralı yazlık evinin giriş katını, İstanbul irtibat Bürosu haline dönüştürdü. Oğlu Şevket Tuncel o yılları kitabında; “Yaz ayları Yeşilköy’deki evimizde geçerdi. Zaman zaman deniz uçakları bize yakın olan limana gelir dururdu. Babam bir gün annemden gizli beni alıp uçağa bindirmişti. Heybeli’ye kadar uçarak orada Çam Limanı’na inip tekrar geri dönm üştük” diye yazdı. 1940'larda ‘Uçmak istersen' adlı ikinci kitabını yayımlayan Tayyareci Mithat Bey, 1971 yılının Haziran ayında 82 yaşında vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Bugün Yeşilköy’de Havacılık Müzesi’nin salonlarından birinde ona ayrılmış bir vitrinde, bu kahramanla ilgili belge, fotoğraflar ile onun yayımlamış olduğu kitaplar sergileniyor. Ziyaretçiler de Türk havacılık tarihinin bu en eski 'şahini’ni tanımaktan gurur duyuyorlar. 54

İKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluşunun 57. yıldönümünde kahraman pilot Mithat Nuri Bey, dönemin Cumhurbaşkaın Cevdet Sunay’dan hizmet şiltini alırken (üstte). Mithat Bey 1940'lı yıllarda Sirkeci-Karaköy banliyö treninde (altta). Heroic pilot Mithat Nuri Bey receiving a shield of service from the President of Turkey Cevdet Sunay on the 57th anniversary of the founding of the Turkish Air Force (above). Mithat Bey on the SirkeciKaraköy suburban train in the 1940's (below).

He vvas avvarded the Medal o f Liberty for distinguished service during the War o f Liberation, in 1926 he left the air force by choice and formed the Turkish branch o f a German airline The ground fioor o f his summer home at 71 İstanbul Caddesi in Yeşilköy vvas transformed into the İstanbul Liaison

Office. His son Şevket Tuncel describes those years in his book: “My father spent the summers at our home in Yeşilköy. From time to time seaplanes vvouid come to the harbor near us. Unbeknovvnst to my mother, my father vvouid take me up in a plane every day. We vvouid fiy as far as Heybeli (one o f the Princes' Islands), land at the Çam Limanı and then come b a c k ." Publishing his second book, ‘if you Want to Fiy', in the 1940’s, Tayyareci M ithat Bey died in June 1971 at the age o f 82. He is buried at the Karacaahmet Cemetery on the Asian side o f the Bosphorus. İn a shovvcase devoted to him today in one o f the halis o f the Aviation Museum at Yeşilköy, documents and photographs o f this early aviation hero are displayed together with his books. A nd visitors are p roud to make the acquaintance o f the oldest fiying ace in Turkish aviation history. □


Doğayla teknoloji, sağlığınız ve konforunuz için O rgatech'te buluştu! T ü r k iy e 'n in o r g a n ik p a m u k * e s a s lı k u m a ş la k a p lı ilk y a ta k s e r is i %

a

* '

tü m İs tik b a l M a ğ a z a la r ı'n d a !

50 yıldır rahatınız için çalışıyoruz!

M TL L K 30

O

Boydak

• O r g a n ik p a m u k * e s a s lı k u m a ş ı y la s a ğ lı k lı b i r u y k u s u n a r . • S t o r e x v e S L ç i f t y a y s i s t e m iy le % 7 5 d a h a f a z la s ü s p a n s iy o n s a ğ la r . • L a t e k s L ik e k a t m a n ı y la , k o n f o r l u b i r u y k u y a y a r d ı m c ı o lu r .

istikbal

9ün içinde iade edebilirsiniz.

control * Yatak kumaşında %40 oranında IMO tarafından sertifikalandırılmış organik pamuk kullanılmıştır.

flM O

• U lt r a o r t o p e d ik y a p ıs ıy la v ü c u d a t a m u y u m s a ğ la r .

Doğayı tüketmeden teknoloji üreten istikbal, Çevre Yönetim Sistem Belgesi ne sahiptir.

S v

} v

“R a h a t l ı ğ ı n A d r e s i ”

A L D IĞ IN IZ İS T İK B A L LE SH Ç EK K A M P A N Y A S IN A DESTEK OLUN

SAĞLIKLI YAŞAM HATTI

444 33 O

I W W W .İS tİkbal.C O m

v e rile n Ö z e llik le r o rg a fle x yatak iç in d ir, kampanya o rg a fle x ve o rg a fo rm y a ta k la r için g e ç e rlid ir ovo? ?. J ' IARIHINDL BAbL.v/.r-i KAVPAFiY». .11 a:07 TARİHİNE KADAR SÜRECEK OLUP. ÜRETİM VE STOK İMKANLARIYLA SINIRLIDIR İSTİKBAL MOBİLYA. ÜRÜNLERİ ÜZERİNDE ÖNCEDEN BELİRTMEKSEN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR. KOV VEYA OlGER VERGİ ORANLARINDA OLABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER VE GELEBİLECEK YENİ VERG -ER FİYATLARA AYNEN YANSITILACAKTIR FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR BELİRTİLEN KAMPANYA TARİHİNDEN ONCE KAMPANYAYI SONA ERDİRME HAKKI MAHFUZDUR KAMPANYA KOŞULLARIYLA ILGIl I AYRINTU I BİLGİ İÇİN. LÜTFEN BİR İSTİKBAL YETKİLİ SATICISI NA BAŞVURUNUZ TIPOGRAFIK HATALARDAN İSTİKBAL MOBİLYA SORUMU JLAMAZ 12 TAKSİ" W « KART UYGULAI vlUM KART U^ESIOlAN BAYİLERİMİZDE GEÇERLİDİR İSTİKBAL AŞ OSBŞ 6 CAD NO 35 38070 KAYSERİ

mağmum

Peşin fiyatına vade farksız

taksit veya Maximum Fırsat’la

1|

Q

8

aya varan vade farklı taksitler


G ün eşin yıl bo y u sıcak yü zü n ü e s irg e m e d iğ i K ilik y a ’ nın kalbi S ilifk e ’den, A k d e n iz ’ in A n a d o lu bozkırlarına açılan kapısı E rm e n e k ’e uzanan sürp riz le rle dolu bir y o lcu lu k .

A surprise-filled journey from Silifke, heart of year-round sun-w arm ed Cilicia, to Ermenek, Mediterranean gatevvay to the Anatolian steppe. oroslar’ın eteklerinden Akdeniz’e meraklı bir insan başı gibi uzanan Taşeli Yarımadası’nın sekiz bin yıllık kültür birikimiyle yoğrulmuş toprakları, her adımda sürprizlerle dolu bir yolculuk vaat ediyor. Akdeniz mavisinin üzerinde beyaz bir kuğu gibi uzanan Kızkalesi’nin kapı komşusu Narlıkuyu, Silifke’ye mutfak kapısından adım atmak isteyenler için iyi seçim. Adını, sahilindeki eski bir su kuyusundan alan Narlıkuyu, küçük bir koyun çevresine dizilmiş balık lokantalarıyla ünlü. Konukların sıcak bir ilgiyle karşılandığı restoranlarda balık ve deniz ürünleri bol. Masaya ilkin, közde pişirilip nar ekşisiyle terbiye edilmiş soğan cücüğü gelmesi adetten. Ardından da dağ koruğu salatası, karışık ev turşusu, kişnişli kırık zeytin, köz biber ve köy ekmeği ile masaların donatılması... Taze nane, maydanoz, roka ve dağ otlarından yapılan, sarımsak ve

T

aşeli Peninsula pokes out into the Mediterranean from the foothills o f the Taurus like a nosey parker craning his neck. Permeated with eight miilennia o f culture, it prom ises a surprise-filled journey at every step. Narlıkuyu, nextdoor neighbor o f the Virgin 's Castle, which graces the Mediterranean blue like a white swan, is a perfect choice for those who want to take the culinary route. Taking its name from an old water well on the shore, Narlıkuyu is famous for its fish restaurants that üne the tiny cove. Fish and seafood are in plentiful supply at these restaurants, where custom ers receive a warm vvelcome. First on the table is the traditional griiled onion shoot drenched in sour pomegranate juice, follovved by ‘m ountain-top’ salad, assorted homemade pickles, olives crushed with

T

Taşeli Yarımadası’nın yaşam kaynağı Göksu Nehri (açılış sayfası). Ermenek’in tarihi sokak aralan çocukların oyun alanı (solda). Yaz aylarında sokaklarda sebze kurutulması ise eski bir gelenek (üstte). T h e G ö k s u R iver is a vital

s o u r c e for th e Taşeli P e n insu la (o p e n in g page). E rm e n e k 's h istoric b a c k

s tr e e ts a re a p la y g ro u n d for its children (left). D rying v e g e ta b le s in th e S treet in s u m m e r is a n o ld tradition (above).

58 3KYLIFE 1 0 /2 0 0 7


zeytinyağı soslu karışık salata ise damaklara lâyık. Gerçek bir ziyafete dönüşen yemeklerin en güzel tamamlayıcısı ise Türk kahvesi ve sıcak tahin helvası. KİLİKYA’NIN G İZEM Lİ PATİKALARI

Silifke’nin kuzeydoğusundaki kıraç taşlıkların en umulmadık yerlerinde, çarpıcı anıt mezarları keşfetmek hiç zor değil. Canbazlı Köyü’nde bulunan Roma anıt mezarı,

tıpkı Demircili Köyü’ndeki çifte mezar gibi iki katlı. Yörede Mezgit Kalesi adıyla anılan, minyatür bir tapınak biçimindeki anıt mezar ise Paslı Köyü yakınlarında yer alıyor. Civardaki dağ köylerinden Uzuncaburç, iki bin yıllık Diokaisareia kenti kalıntılarının ev sahibi. Denizden 8 kilometre uzağa kurulmuş merkeziyle Silifke, konuklarını ilçenin sembolü olan dev bir kınalı keklik heykeliyle karşılıyor. Göksu

cumin, grilled peppers and coarse village bread. The m ixed salad made o f fresh mint, parsley, rocket and mountain herbs and topped with a garlic and olive oil dressing is vvorthy o f the m ost discriminating palates. A nd the crovvning glory o f the meal, a true feast, is a cup o f Turkish coffee and a h o t siab o f sesame-fiavored ‘helva'. C ILIC IA ’S SECRET PATHS

Discovering the striking monumentai graves in the

m ost unexpected places among the arid rocks southeast o f Silifke is actually as easy as pie. A monumentai Roman grave at the village o f Canbazlı is tw o-storied ju s t like the double grave at Demircili, another village in the vicinity. Another monumentai grave in the area is the one shaped like a miniature tempie and known as the Mezgit (Whiting) Castie near the village o f Paslı. Among the mountain villages in the t> 1 0 /2 0 0 7 3K

59


.Ö z ş ia

M u t l u l u k a n c a k y a ş a d ı ğ ı m ı z m e k a n la r ı n g ü z e l l i ğ i huzurunuz, keyfiniz, konforunuz, eğ l e n c

T e k eksik mutluluk... O ’

M üstakil kapalı havuz

Tiir,

Güvensa Yapı inşaat A.Ş. Sancak Yatı


K o n a k la r ı

' fe /z a c /e

g ü n ı ş ı ğ ı n a çıkar. G ü n ış ığ ı Konakları’nın içinde, s ağ lığ ın ız için gereken her şey var. la siz getireceksiniz.

S u h m ^ S a rc u /ı

Karaagaçköyü yolu, Fatih Üniversitesi yanı Büyükçekmece / İstanbul T e l.0212 889 19 95 (4hat) Faks: 0212 889 19 99 ww w .gunisigikonaklari.com

Sauna

G ÜVENSA

İNŞAAT

info@gunisigikonaklari.com GUvensa Yapı İnşaat A.Ş. üzerinde önceden belirtmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


environs, Uzuncaburç is home to the ruins o f the 2000-yearold city o f Diokaisareia. Located 8 kilometers from the coast, Silifke greets visitors with a giant reddish statue o f a partridge, sym bol o f the tovvnship. The settlem ent on either side o f the tree-lined valley o f the Göksu River is bordered by a 105-km coastal strip consisting mostly o f sand beaches. S IL IF K E ’S YO G H U R T

Nehri’nin ikiye ayırdığı ağaçlıklı bir vadinin her iki yakasına kurulan yerleşim, büyük bölümü kumsallarla kaplı 105 kilometre uzunluğunda bir sahil şeridi ile çevrili.

sembolü Kültür Evi ve otantik yapısıyla Taşhan Çarşısı, bir Silifke gezisinin olmazsa olmaz durakları. SİLİFK E’NİN İSKELESİ: TAŞUCU

S İLİFK E’NİN YOĞURDU

8 0 ’li yıllara kadar küçük bir kasaba görünümünde olan Silifke, bugün verimli tarım alanları nedeniyle, Mersin’in en kalabalık iki ilçesinden biri. İlk yerleşim izlerinin dört bin yıl öncesine dek uzandığı Silifke, IÖ 3. yüzyılda Büyük İskender’in emriyle kurulmuş. Bizans döneminde ise bir hac merkezi durumuna gelmiş. 185 metre yükseklikteki bir tepe üzerine inşa edilen Silifke Kalesi, ilçeyi kuşbakışı görmek için en iyi nokta. Yörede, türkülere bile konu olan meşhur yoğurdun yanı sıra, közde pavurya hayli revaçta. Silifke Müzesi, tarihi Taş Köprü, Roma Tapınağı, Bizans Su Sarnıcı, Selçuklu eseri Alaaddin Camii, A tatürk’ün dört kez konakladığı Atatürk Evi, geleneksel mimarinin 62 SKYLİFE 1 0 /2 0 0 7

Silifke'nin 8 kilometre güneyindeki geniş bir doğal limanın içine kurulan Taşucu, yüzünü Akdeniz'e dönmüş küçük bir sahil kasabası. Tarih boyunca Silifke'nin iskelesi olarak anılan belde, günümüzde Türkiye'nin Kıbrıs’a açılan en önemli deniz yolu. Balık lokantaları, dükkânlar, otel ve pansiyonların çevrelediği İskele Meydam'nda, Türkiye'nin en ilginç müzelerinden biri de bulunuyor. Restore edilmiş 200 yıllık kâgir bir balık deposunda hizmet veren müzede, Akdeniz’in derinliklerinden çıkarılmış IÖ 8. ile İS 18. yüzyıl arasına tarihlenen 185 parça amfora ile en eskisi 5 bin yıllık 4 0 0 ’den fazla eser sergileniyor.

Antik mağaralarla bezeli dev bir kaya duvarına yaslanan Ermenek evleri (üstte). Ermenek’te fosillerden oluşan bir koleksiyon atölyesi (altta). The houses of E rm e n e k lean a g a in s t a g ig a n tic w a ll o f ro c k p itte d w ith a n c ie n t c a v e s (above). A fossil c o lle c tio n v v o rk s h o p at E rm e n e k (below ).

A sleepy backvvater until about 1980s, Silifke today is one o f Mersin 's m ost populous townships due to its fertile farmlands. With traces o f habitation going back some four thousand years, Silifke vvas founded at the behest o f Alexander the Great in the 3rd century B.C. İn the Byzantine period it rose to prominence as a Crusader Capital. Built in that period on a 185-meter high promontory, Silifke Castle is the ideal sp o t for a b ird ’seye vievv o f the tovvnship. Besides its famous yoghurt, vvhich is even celebrated in folk songs, grilled crab is another regional favorite. Silifke Museum, the historic Stone Bridge, the Roman Temple, the Byzantine VVater Cistern, the Seljuk Alaaddin >


I

" s i r '

, Tee shot'ınızı nerede alırdınız ?

Hiç, bir g o lf sahasında yaşamayı hayal e ttin iz mi ? S ueno H otels G o lf B e le k 'te PGA D esign C o n s u ltin g ta ra fın d a n dizayn e d ilm iş 3 6 ç u k u rlu ş a m p iyo n a g o lf sahasına b ir vu ru ş k a d a r u zaktasınız! İki g o lf sahasının ta m kalbinde k u ru lu ola n 1 74 odalı o te lim iz in p e n c e re le rin d e n g o lf vuruşlarınızı hayal e d e b ilirs in iz . O d a n ız d a n , re s to ra n la rd a n , S P A'dan, jim n a s tik s a lo n u n d a n g o lf sahalarını seyrederek; g o lf o y u n u n u z u n s tra te jis in i p la n la y a b ilirs in iz . G o lfte n ayrı ka ld ığ ın ızd a ise a çık-ka pa lı havuz, T ü rk h a m a m ı, sauna, masaj ve e ğ le n ce sizi b e k liy o r.

Sueno HOTELS G olf Belek ★★★★★ Taşlıburun Mevkii 07525 Belek Antalya Türkiye Tel: +90 242 725 50 52 • Fax: +90 242 725 60 52 www.sueno.com.tr TELERK0


BEREKETLİ BİR DELTA: GÖKSU

Tarih tutkunlarının çekim adresi Mylai ören yerinden sonraki durak, Göksu Deltası. Göksu Nehri’nin sürüklediği kumulların milyonlarca yıldır denizi doldurmasıyla oluşan deltanın kıyılarındaki iki büyük lagün gölü, balık ve pavurya deposu. Akdeniz’in en önemli doğal alanlarından biri olan deltada, Türkiye’de yaşayan 450 kuş türünün 330’unu gözlemlemek mümkün. 441 bitki türünün tespit edildiği delta; Caretta caretta deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, tepeli pelikan, dikkuyruk, şah kartalı, küçük kerkenez ve saz horozu gibi türlerin de yaşam alanı. TO R O SLAR’IN KARTAL YUVASI: M UT

Toroslar’da sek sek oynayan çocuklar gibi Göksu Nehri’nin peşi sıra yükselip alçalarak ilerleyen Silifke-Mut yolunda her açı değişimi, yeni bir fotoğraf karesi. Bir testerenin dişlerini andıran yamaçlar, usta bir heykeltıraş titizliğiyle oyulmuş kaya mezarları, derin kanyonlar, sivri tepeler ve göz alabildiğine kayalık... Mersin’in denize en uzak ilçesi olan Mut, Orta Toroslar'ın doğusundaki en yüksek zirvelerden biri olan 2 bin 260 metre yükseklikteki Kızıldağ'ın eteklerine kurulmuş. Taşucu, Silifke’nin iskelesi, Mut

64 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

Bir kartal yuvasını andıran Alahan Manastırı (üstte). Ahşap ve kâgir evleriyle Ermenek bir Anadolu kasabası (altta). A la h a n M o n a s te ry calls to m in d an eyrie (above). W ith its tim b e r a n d red b ric k ho u s e s , E rm e n e k is a ty p ic a l A n a to lia n

Mosque, Atatürk House where the great founder stayed four times, Culture House, sym bol o f traditiorıal Turkish architecture, and the authentic Taşhan Covered Market are some o f the m ust-see’s on a Silifke tour.

to w n (belovv).

TAŞUCU: S İL İF K E ’S PORT

Founded on a large naturaI harbor 8 kiiometers from Silifke, Taşucu is a tiny Coastal town with its face turned to the Mediterranean. Known as the p o rt o f Silifke över the ages, it is Turkey's m ajör sea route to Cyprus today. A nd one o f Turkey’s m ost fascinating museums is located on iskele Meydan (Port Square), which is lined with fish restaurants, shops, hotels and pensions. Exhibited in the museum, vvhich is housed in a 200-year-old restored fish warehouse, are 185 amphora fragments unearthed from the depths

o f the Mediterranean and dating back to betvveen the 18th A.C. and the 8th centuries B.C., and över 400 other artifacts, the oldest o f vvhich is five thousand years old. THE GÖKSU: A FERTILE DELTA

The Göksu Delta is the last stop after the Mylai ruins, a dravving point for history buffs. The delta vvas formed by the sands deposited by the Göksu över thousands of years. The two large lagoons on its shores are stocked vvith fish and crab. Some 330 o f the 450 bird species that live in Turkey can be observed on the delta, one o f the Mediterranean’s most important natural areas. Not only that but 441 plant species have also been identified in the region, vvhich is also a habitat for species such as the Caretta caretta sea turtle, Mediterranean seal, crested peiican, ruddy duck, royai eagie, lesser kes tre I, and purple svvamphen. I>


w w w .to y o ta s a .c o m .tr

Kente ve doğaya hükmedin

Toyota RAV4. (ente özel 4x4 Şehirli 4x4 RAV4 en zor doğa koşullarıyla başa çıkabiliyor. Sınıfında yalnızca onda olan Entegre Aktif Sürüş Sistemi kusursuz bir yol kontrolü sağlıyor. Mükemmel bir sürüş keyfi sunuyor. Dağları, tepeleri zorlanmadan aşan RAV4'e şehrin virajları, yokuşları vız geliyor. Sizi onu yakından tanımaya Toyota Plazalara bekliyoruz.

TOYOTA0 ©

ToSV“ !moT“

TODAY TOMORROVV TOYOTA


ise yaylası olmuş asırlar boyu, ilk yerleşimin Hititler tarafından kurulduğu ilçe, ünlü halk ozanı Karacaoğlan’ın da memleketi olarak tanınıyor. Bizans döneminde barbar bir kavim olan isauryalıların vatanı olan Mut Dağları, sırasıyla Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı devletlerinin egemenliğine girmiş. Dört yanı sarp dağlarla çevrelenen ilçedeki Mut Kalesi, La’al Paşa Camii ve Davut Paşa Kervansarayı, Karamanoğulları Beyliği’nden miras kalmış, ilçe merkezindeki iki katlı, iç avlulu ve ahşap pervazlı kâgir evler ise 19. yüzyıl başına tarihleniyor. Karacaoğlan ve Karacakız Anıt Mezarları ile Karaekşi Mesire Alanı, yörenin turistik adresleri arasında yer alıyor. M ut’un asıl önemli hâzinesi ise Alahan Manastırı. Mut-Karaman yolu üzerinde, bir kartal yuvasını andıran manastır, bin metrelik bir tepeden Göksu Vadisi’ne bakıyor. 5. yüzyılda, sırtını yasladığı dağın sarp yamacına oyularak inşa edilen manastır, çeşitli yapılardan oluşan bir dini kompleks. Arka arkaya sıralanan münzevi mağaraları, bazilika, vaftiz binası, kaya mezarları ve kubbeli kilise sütunlu bir tören yoluyla birbirine bağlanmış. Ücra konumundan ötürü ancak 6 0 ’lı yıllarda keşfedilebilen manastır,

66

; k y l i f e 1 0 /2 0 0 7

Mut-Ermenek Yolu üzerindeki çam ormanlarıyla çevrili Gezende Baraj Gölü (üstte). Narlıkuyu’yu çevreleyen lokantalar, yöre mutfağının seçkin lezzetleriyle ünlü (altta) S u rro u n d e d b y p in e w o o d s , G e z e n d e D a m R e s e rv o ir on th e M u t-E rm e n e k h ig h w a y (above). T h e re s ta u ra n ts th a t e n c irc le Narlıkuyu are fa m o u s fo r th e ir o u ts ta n d in g lo ca l s p e c ia ltie s (belovv).

MUT: EYRIE OF THE TAURUS Following the Göksu, the Silifke-Mut highway rises and falls like a roller coaster, offering a new view at every turn. Savvtooth slopes, rock-cut tombs carved with the precision o f a master sculptor, deep canyons, sharp peaks, and rock as far as the eye can see. Mersin's township farthest from the sea, M ut is situated in the foothills o f Mt. Kızıldağ, a 2,260-m eter high peak and one o f the highest in the eastern Central Taurus. Taşucu has been Silifke's p o rt and Mut its summer home in the highlands for centuries. First settled by the Hittites, the township is also known as the land o f Turkey's famous 17th century folk poet Karacaoğlan. As the homeland o f the Isaurians, a barbaric tribe, in the Byzantine period, the mountains o f M ut fell under the rule first o f the Seljuk, then the Karamanid and,

finally, the Ottoman State. M ut Castie, the La 'al Paşa Mosque, and Davut Paşa caravanserai are the legacy o f the Karamanid Principality in the tovvnship, which is surrounded on ali sides by steep mountains. The tw o-story brick houses in the city çenter with their wooden cornices and inner courtyards date to the early 19th century. The Monumentai Karacaoğlan and Karacakız Graves and the Karaekşi Picnic Ground are some o f the local tourist attractions. B ut the real treasure o f Mut is Alahan Monastery. Reminiscent o f an eyrie, the monastery, located on the Mut-Karaman highvvay, looks out över the vaiiey of the Göksu from a height o f a thousand meters. Carved into the steep mountain slope in the 5th century, it is a religious compiex consisting o f various buildings. Lined up side by side, the herm it’s caves, basiiica, baptismal chapel, î>


TurkcellMobilİmza:

Cepte taşınabilen I I V I ■ Bil

J 0 % w tm

Turkcell, mobil mol imza teknoloiisivle dür teknolojisiyle dünyada öncü!

#

Artık, işlem yapacağınız yere sadece imza atmak için gitmenize gerek kalmadı! TurkcellMobilİmza'yia her an, her yerde uzaktan imza atabilir, size özel SİM kartınız ve sadece sizin bildiğiniz imza şifrenizle işlemlerinizi güvenle yapabilirsiniz. TurkcellMobilİmza'yia, trafikte, işlem kuyruğunda beklemezsiniz; zamanınız size kalır. TurkcellMobilimza'mzı kullanmak için, numaranızı ve cep telefonunuzu değiştirmeden bir SIMPIusl28 kart alıp abone olmanız yeterli. TurkcellMobilimza’mzı 1 Ocak 2008 e kadar ücretsiz kullanabilirsiniz. Üstelik servise abone olduğunuzda 50 kontör/15 dakika hediye!

A yrıntılı b ilg i:

www.turkcell.com.tr M * 0 532 / Turkcell Extra’lar

TurkcellMobilİmza Çok yakında e-devlet uygulam alarında.

Şu an için TurkcellMobilimza'mzı kullanabileceğiniz kuruluşlar:

AKBANK SS K U V E Y T T Ü R K "S A Ğ L A M

B A N K A C IL IK "

T Ü R K İY E S * B A N K A S I

$■

<7% B A N K A S Y A

D enizBank^

Şekerbank^ YapıKredi

$2 Garanti TEB

A K Y a t ır ım

($ ) TU R K C ELL

ŞIİU BELEŞITISI


erken Bizans dönemi taş işçiliğinin zengin detaylarına sahip. TEKERLEĞİN DÖ NM ED İĞ İ YER: ERMENEK

M ut'tan itibaren uçurumlarla dalga geçercesine kıvrıla kıvrıla ilerleyen yol; dağ köyleri, elma bahçeleri, metruk konaklar ve unutulmuş antik kentlerin kıyısından geçerek Toroslar’a tırmanıyor. M ut'tan itibaren kilometre başına yaklaşık 10 metre yükselerek, 87. kilometrede Ermenek’e ulaşıyoruz. Antalya ile Mersin arasındaki Taşeli Platosu’nun ortasında yer alan Ermenek, Karaman'ın en güneydeki ilçesi. Bir zamanlar doğal bir kale olarak kullanılan Yumrutepe adındaki bir vadi yamacının içine kurulan ilçe, kayaların arasına sıkışmış en yükseği üç katlı ahşap ve kagir evleriyle, anneannelerimizin gençliğinde kalan bir Anadolu kasabasını çağrıştırıyor. Coğrafyasının sarplığından ötürü 40 yıl öncesine kadar 'tekerleğin dönmediği yer' olarak nitelenen ilçedeki pek çok ev, ahşap direkler yardımıyla kayaların üzerine oturtulmuş. Günümüzde

68 SK YLII E 1 0 /2 0 0 7

Silifke Kalesi’nin burçları, geniş panoramasıyla ideal bir seyir terası (üstte). 14. yüzyıldan bu yana Ermenek Çayı’nın iki yakasını birleştiren Görmel (Ala) Köprü (altta). A ffo rd in g a b ro a d p a n o ra m a , th e to w e rs o f S ilifke C a s tle m a k e an ideal vie w in g p la c e

rock graves and vaulted church are connected by a colonnaded ceremonial way. Discovered only in the 1960's due to its remote location, the monastery exhibits the rich stone vvorkmanship characteristic o f the early Byzantine period.

(above). G ö rm e l (Ala) B rid g e ha s jo in e d th e tw o b a n k s o f th e E rm e n e k river s in c e th e 14 th c e n tu ry (below ).

ERMENEK: VVHERE VVHEELS D O N ’T TURN

After M ut the road tvvists and curves as if to thumb its nose at the precipices. Past mountain villages, apple orchards, abandoned mansions and forgotten ancient cities, it vvinds it vvay high up into the Taurus. Rising by almost 10 meters per kilometer, vve finally come to Ermenek at the 87th. in the middle o f the Taşeli Plateau betvveen Antalya and Mersin, Ermenek is Karaman ’s southernmost tovvnship. Situated on a slope knovvn as Yumrutepe, once used as

a natural fortress, it is remirıiscent o f the Anatolian towns where our grandm others iived as giriş with its three-story brick houses wedged betvveen the rocks. Due to its rugged terrain, it vvas knovvn urıtil 40 years ago as ‘the piace vvhere vvheeis d o n 't turn', and many houses in the tovvnship perch on the rocks with the heip o f vvooden posts. İt comes as a surprise to see four-vvheel-drive land vehicles, motorcycles vvith sidecars and old-fashioned American jeeps from the 50 's and 60 's in this tovvnship vvhich has been thoroughly asphalted and opened up to automobile traffic today. But the steep, narrovv streets vvhere vvomen chat in doorvvays, children chase balls and the local grocer stili selis hard candy remain steeped in nostalgia. VVhat's more, Ermenek is the ancient Capital o f the Karamanid >


EVERY DINNER BECOMES A FEAST

T : +90 2 12 630 9 7 7 U s im fe rfa s e r s im fe r .c o m E x p o r t : +90 212 4 38 2638 f e r fa fe r in te rn a tio n a l.c o m

FR E E -S T A N D IN G & B U IL T -IN COOKERS, OVENS, HOODS

Simfe覺


dört yanı asfaltlanıp otom obil trafiğine açılan ilçede, hâlâ 1950 ve 60'lı yıllardan kalma klasik Amerikan cipleri, dört çekerli arazi araçları ve yandan sepetli üç tekerlekli motosikletler görmek şaşırtıcı. Kadınların kapı eşiklerinde kahve sohbeti yaptığı, çocukların top koşturduğu, akide şekeri satan mahalle bakkallarının yok olmadığı dar ve dik sokak aralan ise gerçek bir nostalji adresi. Dahası Ermenek; Türkçe'yi resmi dil kabul eden ilk devlet olan Karamanoğulları Beyliği’nin en eski başkenti... Karamanoğlulları Beyliği'nin en güzel eserlerine ev sahipliği yapan ilçede Rüstem Paşa, Sipas ve Ulu Camiler ile Tol Medrese, Görmel Köprüsü ve Karamanoğlu Mehmet Bey Türbesi'ni ziyaret ederek Ermenek turuna başlayabilirsiniz. Ardından, Ermenek'in ünlü bağlarında gezinmeye ne dersiniz? Kim bilir, belki de yüz yıllık bağ evlerinden birine konuk olabilir ya da dev kazanlarda üzüm helvası ve bandırma pişirilmesine tanıklık edebilirsiniz! Beş bin yıllık tarihi geçmişe sahip ilçede, ilk Hıristiyan kavimlerinin

sığındığı sayısız münzevi mağarası keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz siz olun, dağların ortasında yemyeşil bir vahayı andıran Tekeçatı Vadisi’nde uzun bir yürüyüş yapmadan, Yumrutepe'den Taşeli Platosu’nun uçsuz bucaksız vadilerini izlemeden ve Ermenek’in yalçın dağlarını kızıla boyayarak batan güneşi izlemeden buralardan ayrılmayın...

G ü z e to lu k »Vükançağl»

£uneyyur^j' E rm e n e k Sarıkavak Uzuncaburç

Kuyrukle/* Kazancı

Olukpmm

S ilifk e '

Kayrak

3G ü ln a r *

Imamuşağı

lııcckum »umu Kalmoren Ovacık

Kızıl Burun

70 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

6 0 ’ lı y ılla rd a n k a lm a o to m o b ille r in h â lâ re v a ç ta o ld u ğ u E rm e n e k , g e r ç e k b ir n o s ta lji a d r e s i (ü s tte ). E r m e n e k 'in s ırtın ı y a s la d ığ ı Y u m r u te p e e te k le rin d e m e y v e b a h ç e le r i (a ltta ).

Vintage cars from the 60's are stili in vogue at nostalgia-steeped Ermenek (above). Fruit orchards in the foothills of Yumrutepe, where Ermenek rests its back (below).

Principality, the first State to adopt Turkish as its officiai ianguage. You can start your tour by visiting the Rüstem Paşa, Sipas and Great Mosques, the Tol Medrese, Görmel Bridge and the türbe o f Karamanoğlu Mehmet Bey in this tovvnship which boasts the finest Karamanid monuments. After that, what vvouid you say to a stroll through Ermenek’s famous vineyards? You m ight even be invited into one o f the 100-year-old vineyard houses, o r vvitness the cooking o f grape helva and ‘bandırm a’ in the giant cauldrons. Numerous caves where the earliest Christians took refuge are also vvaiting to be discovered in this tovvnship with a past going back five thousand years. Do your own thing, but d o n 't leave vvithout taking a long hike through Tekeçatı Valley, a Virtual emerald-green oasis in the heart o f the mountains, o r follovving the endless valleys o f Taşeli Plateau dovvn from Yumruktepe, or vvatching as the setting sun stains Ermenek's mountain crags deep red. □


U600 Hayalinizdeki stilin ölçüsü 10.9mm Bir m ilim etrenin tarzınıza neler katabileceğini hayal edin. 3.2 m egapiksel kamera, m üzik çalar ve yeni Akıllı Kullanıcı Arayüzüyle ihtiyacınız olan her şey yalnızca 10.9 mm inceliğinde. S am sung’ un yeni Ultra Serisi ile hayal etm ek hiç zor değil.

Ulhra

BAŞARI

10.9

•3.2 Megapiksel Flaşlı Kamera (Otomatik Odaklama) »Stereo FM Radyo»Kartvizit okuyucu •262 Bin Renkli TFT Ekran »60MB Dahili Hafıza ve 1GB MicroSD»TV ve Projektör Bağlantısı

www.samsungmobile.com.tr www.basariticaret.com


Kurtarıcılar Kilisesi, tam yarıdan bölünmüş gövdesiyle Anı kentine gelen ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yapı (açılış sayfası). Tigran Honents Kilisesi narteks girişindeki taş işçiliği ve fresk detayları (solda). Aslanlı Kapı’nın hemen yanındaki burç (karşı sayfa). R e n t rig h t d o w n th e m id d le , th e C h u rch o f th e H oly R e d e e m e rs is o n e o f th e m o s t in teresting s ig h ts in Anı (opening page). D etail o f stonevvork a n d fre so o e s a t th e e n tra n c e t o th e n a rth e x o f th e T igra n H o n e n ts C h u rc h (left). T h e to w e r im m e d ia te ly a d ja c e n t to th e Lion G a te (facing page).


esmeleyle başlar söze o büyük günde: “Ben Selçuklu Sultanı Alparslan. Anı şehrini fethettim ve yönetimini hükümdarlığım altındaki Şeddatoğulları’na verdim..." Bunlar, 1064’de kente ayak basan sultanın kufi gizemin ardında okunabilen mağrur sözleri. Yani, bu sulak platonun bereketini görmüş ve yamaçlarındaki mağaralara sığınmaya karar vermiş ilk insanların gelişinden o güne, tam dört bin altmış dört yıl geçmiş Alparslan Anı’ya girdiğinde, ilk Bronz Çağı'nda belki bir avuç insanla başlayan medeniyet macerası, bugün en az birkaç bin kilometreyi geride bırakmayı göze alan meraklı gezginlerin seyahatlerinin son durağı olarak devam ediyor.

B

COĞRAFYA Kars’a 45 kilometre mesafedeki Ocaklı Köyü’nün yanı başındaki Anı kenti, doğuda Aras Nehri'nin kollarından Arpaçay’ın vadisine dayıyor sırtını. Batı ve kuzeybatıdan Bostanlar Deresi ile sarılmış. Üç kenarı da vadilerle yarılmış bir platoda kurulu kentin açık kalan güney-güneybatı yüzü de bugün ilk destek duvarları çökük olan kalın surlarla korunuyormuş. Yani bereket ve güvenliğin aynı topraklarda bulunduğu, jeolojik ve stratejik olarak korunmakta olan bir kentten bahsediyoruz. Bu nedenle ipekyolu’nun imrendiren duraklarından biri olmuş hep, hem yolcular hem de fetih heveslisi krallar ve sultanlar için. TELAFFUZ HATASI Deniyor ki Evliya Çelebi de Seyahatnamesi’nde ‘An şehri’ dermiş zaten. Latince yazıtlarda büyük harfle ‘ANI’ olarak geçen isim, batı kaynaklarında yer

Beş bin yıllık kutsal tarihi ses siz ce be kle rk e n Anı k e n tin d e bulacaksınız, tıpkı bir m a b e d iç in d e yü rü r gib i...

Like vvalking through a tem ple... You will find five thousand years of sacred silence vvaiting for you in the city of Anı.

e began by invoking the name o f Allah on that great day: “I, Seljuk Sultan Alparslan, conquered the city o f Anı and gave the administration o f the city to the Şeddatoğulları, who are under my rule. ” These proud words are legible in the Kufic inscription o f the Seljuk sultan who set foot in the city in 1064. İn other vvords, exactly four thousand sixty-four years elapsed from the arrival o f the first people to appreciate the fertility o f this vvetland plateau and seek refuge in its hillside caves untii Alparslan entered it in the 11th century. Even today the remnants o f a civilization that commenced with a handful o f people in the Bronze Age continue to be a final destination on the journeys o f curious travelers who are vvilling to cover a few thousand kilometers to get there.

H

THE GEOGRAPHY İmmediately adjacent to the village o f Ocaklı 45 kilometers from Turkey's eastern city o f Kars, the town o f Anı nestles in the valley o f the Arpaçay, a tributary o f the Aras River in the east. The Bostanlar river borders it on the west and northwest. Situated on a plateau cleaved by valleys on three sides, the city is exposed on its southsouthwest side, vvhich is protected by thick t> 1 0 / 2 0 0 7 S K Y L IF E 7 5


■i'jî -Sj--

Bir mimari başyapıt olarak nitelenen Büyük Katedral, bugün kentin en iyi durumdaki yapılarından (üstte). A n a rch ite c tu ra l m a s te rp ie c e , th e G re a t C a th e d ra l is th e b e s t-p re s e rv e d b u ild in g in th e c ity to d a y (above).

almaya başladığı dönemde küçük ‘ı’ olmadığı için, 'Ani' olarak yazılmış. Bu isimle ilk defa karşılaşanlar da başka bir bilgi olmadığı için bu şekilde okumaya başlamışlar, il Kültür ve Turizm Müdürlüğü haritalarında da V kullanılırken, dünyaca ünlü yerel rehber Çelil Ersözoğlu, 1949'daki depreme kadar çevre mağaralarda yaşamını sürdürmekte olan yerleşik halkın da ‘Anı’ diyor olduğunu ve diğer kullanımın tamamen bir telaffuz hatası olduğunu vurguluyor. KAYNAKÇA

Anı üzerine yazılmış hatırı sayılır sayıda eser birbirleriyle atışırcasına farklı tarihler ve isimler veriyorlar, bölgede kazılar günümüzde de devam ediyor ve ülkemizdeki diğer antik kentlerden farklı olarak henüz tüm sırlar toprak altından çıkarılmış değil. Bu 76 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

defenses vvhose original loadbearing walls have collapsed today. What we are talking about here is a city protected both geologically and strategically, vvhose iand combines fertiiity with security. This made it one o f the most sought-after stops on the Silk Road for both traveiers and conquest-hungry suitans and kings. A PRONUNCIATION ERROR

The renovvned 17th century Ottoman traveier Evliya Çelebi is said to have called it ‘the city o f A n ' in his Seyahatname. Appearing in Latin inscriptions as ‘A N I’ in capitals, it vvas later written as ‘A ni’ since there vvas no lovvercase undotted ‘T in the period when it first began appearing in vvestern sources. Not knowing any better, those encountering it for the first time read it in this way. Undotted ‘/’ is also used on the maps o f the

Provincial Directorate o f Culture and Tourism, while the vvorldfamous local guide Çelil Ersözoğlu points out that the original settlers who inhabited caves in the environs until the earthquake o f 1949 also called it ‘Anı’ (vvith an undotted ‘t’) and that the other pronunciation is due entirely to error. LİTERATÜRE ON THE SUBJECT

A vvelter o f conflicting names and dates are given in the not insignificant number o f books or articles that have been vvritten about the city. Meanwhile excavation continues in the area today and, unlike the other ancient cities in Turkey, not ali of Anı's secrets have yet been unearthed, a situation vvhich shovvs first o f ali that a place may have more than one name when many tribes have passed through it or taken it under their rule. For every period made t>


*

B ° d r U m 't' 8 «

* r ib e k l. o r/

ç a ğ d a ş in şa a t w w w .c a g d a s h o ld in g .c o m

H e r z a m a n d e ğ e r k a z a n a n adresler yarattık' .

ç a ğ d a ş in şa a t m Çağdaş H olding, Yalıkavak Yolu 4 8 4 0 0 BODRUM / MUĞLV\ • Tel: + 9 0 [2 5 2 ) 31 3 5 4 7 0 - 71 Sağlık Cad. ide iş M erkezi No: 13/1 5 K :4 G ö ktü rk Beldesi Eyüp / İSTANBUL • Tel: + 9 0 (2 1 2 ) 3 2 2 4 8 4 0 info@ cagdasholding.com


additions to the area according to its own needs, and called it by a new name for a certain period of time as the cycle o f life continued. The name o f the city dates to the first quarter o f the 20th century in a scholarly study by Josef Strzygovvski, the oldest work on the subject written in modern times. As the reports o f the excavations being carried out today are published, mor e in-depth literatüre on the subject is being produced.

durum, pek çok kavmin geçiş ve hâkimiyet bölgesine girmiş olması itibarıyla, öncelikle bir yerin birden çok adı bulunması şeklinde kendini gösteriyor. Çünkü her dönem, aynı mekâna kendi ihtiyaçları doğrultusunda eklemeler yapmış ve belirli bir zaman süresince yeni bir isimle anmış. Bu bir yaşam döngüsü şeklinde sürüp gitmiş. Kentin ismi, modern zamanlarda kaleme alınmış eserlerden en eskisi olan Josef Strzygovvski'nin bir akademik araştırmasıyla 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihleniyor. Günümüzde tamamlanan kazıların raporları yayımlandıkça, bu kaynakça gittikçe daha da derinleşiyor. DOĞAL TAHRİBAT Tıpkı üç tarafını sardığını söylediğimiz vadiler gibi, Anı kentinin kronolojik tarihinde de depremlerin açtığı yarıklar var. Bir keskin tahribat da tüm Asya ve Avrupa'nın bir bölümünü istila etmiş olan Moğolların 1249'daki saldırısı. Bu tarihten itibaren neredeyse yüz yıla yakın bir 78 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

süre kentteki medeniyet ilerleyişi durma noktasına geliyor. Depremler ve bu acımasız istila kentin en büyük göç verdiği ve nüfusunun oldukça azaldığı dönemlere denk geliyor. 11. yüzyıl başlarında 100 bin kişiyi geçen nüfusuyla ‘Kırk Kapılı Şehir' ve ‘ 1001 Kilise Şehri’ payelerini aldığı günler çok gerilerde kalıyor.

Arpaçay Vadisi, binlerce yıl boyunca, Anı kentine doğal bir koruma sağlamış (üstte). Aslanlı Kapı’dan geçildikten sonra kent surlarının görünümü (altta). T h e Valley o f th e A rpaça y, th e c ity 's n atural p ro te c tiv e b a rrie r fo r th o u s a n d s o f y e a rs (above). A v ie w o f th e c ity vvalls fro m in side th e Lion G a te (below).

NATURAL DEVASTATION Just like the valleys we said surround it on three sides, there are gaps in the chronological history of Anı as well, caused by earthquakes. The destruction wreaked by the attack in 1249 o f the Mongols, who had overrun ali o f Asia and parts o f Europe, vvas a sharp turning point. For a period o f almost a hundred years from that date, the advance of civilization in the city came to a halt. The earthquakes and the ruthless Mongol invasion ali coincide vvith the period when the city lost large numbers o f people to migration and the population dvvindled considerably. İts days as the 'City of Forty Gates’ and the ‘City o f 1001 Churches’ vvith a population o f över 100,000 at the start of the 11 th century had been left far behind. >


En Değerli Yatırım “ Zaman” “Zaman ile kazanacağınız para, para ile kazanacağınız zamandan daha fazladır”

AgustaWestland helikoperleri ile zamanı kazanca dönüştürmek artık elinizde...

Tel: 0216 578 3700 w ww .kaanair.com

Kaan Havacılık, AgustaWestland Türkiye sivil satış ve satış sonrası distribütörüdür.

KAAN Air

Kaan Havacılık bir Başarı Holding kuruluşudur.

A gustaVVestland


o f the border, untii about five years ago is said to have been responsible in large measure for the destruction o f the city's ancient monuments. CITY OF TEM PLES

Menuçehr Cami, Büyük Katedral ve Kurtarıcılar Kilisesi. Sadece birkaç yüz metrede binlerce yıl ve farklı kültür bir arada. Thousands o f years o f divergent cultures vvithin a few m eters o f each other. Manuchehr Mosque, the Great Cathedral and the Church o f the Holy Redeemers.

SIN IR D A OLMAK

Anı’da yürürken, Türkiye'nin en uç noktalarından birinde duruyorum. Sınıra yakın falan değilim, sıradan bir harita ölçeğinin ifade edemeyeceği kadar yakınım. Haritada gördüğünüz kırmızı çizginin tam üzerindeyim neredeyse. Deniliyor ki, yaklaşık beş yıl öncesine kadar, Arpaçay'ın yani sınırın ‘karşı yakası'ndaki taş ocağında patlatılan dinamitler de tarihi eserlerin tahribatına büyük ölçüde neden olmuş. M ABEDLER KENTİ

Kentle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmayan bir ziyaretçinin bile ilk bakışta seçeceği çok önemli bir özelliği var bu harabelerin, insana ve kültüre ait olarak ayakta kalmayı başarmış yegâne kalıntılar olması. Burada ne boyutlarda bir medeniyetin hüküm sürmüş olabileceğini bize fısıldayan şeyler: Mabedler... Anı, kutsal bir yer. inanıyor olmanın, neleri gerçekleştirme gücünü verdiğini nesiller boyunca anlatmak istercesine ayakta duran inanç anıtlarıyla bezeli. Zerdüştlerin Ateşgede’sinden, Hıristiyan mimarisinin süsleme örneklerine ve sekizgen minareli İslam eserlerine, bir sanat tarihi ziyafeti var burada: Menuçehr Cami (1072) Selçukluların Anadolu’da inşa ettikleri 80

ÎKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

Kör sütunların etrafı dönemin en ince taş işçiliği örnekleriyle bezeli (altta). T h e c o lu m n s ex h ib it s o m e o f th e finest e x a m p le s o f in tric a te stonevvork fro m th e p e rio d (below ).

STANDING ON THE BORDER

Whiie stroiiing around Anı, I stop at one o f the farthest outposts o f Turkey i can possibiy reach. I'm not just near the border, i am on the border, so ciose that the distance cannot be measured on any ordinary map. i am standing aimost directiy on the red line visibie on the map. Dynamite being expioded at a stone quarry on the ‘other side' o f the Arpaçay, in other words

These ruins exhibit one characteristic immediately discernible even to a visitor vvith no knovvledge o f the city, namely, that they are the unique surviving remains o f a people and culture. Something vvhispers to us o f the possible magnitude o f the civilization that flourished here: its temples. Anı is a sacred place, adorned vvith monuments o f religious belief that stand as a testimony to vvhat can be accomplished through faith över the generations. There is a Virtual feast o f art history here, from the Zoroastrian firetemple to Christian architectural decoration and the octagonal minareted Islamic mosque. The Manuchehr Mosque (1072) has the distinction o f being the first mosque built by the Seijuks in Anatolia. Another Islamic monument is the Ebui Muammeral Mosque (Boz Minare). The (Keçeli) Church) o f the Saviors (1034) stili >


SEM ERKAND

YAPI 2 4

W

Masmavi Ege ve doğanın mucizesi: Bodrum. The Blue Aegean and the Miracle ofNature: Bodrum.

: fe k

m

a

Q

/ e / e ( 't

Yalıkcıvak!Bodrum

D oğanın b ah şe ttiğ i güzelliklere b am başka b o yu tla r ka taca k özel b ir yaşam b aşlıyo r... Sem erkand Y apı'dan dünyaya arm ağan: Villa S e le ct...

A new, special life begins fo r add in g d iffe re n t d im ensions to the beauty g ra nte d by th e nature. A pre sen t fro m Sem erkand Yapi to the w o rld : Villa S elect

Özgün mimari, kalite, konfor ve prestijin yeni sembolü Villa Select'te Bodrum'un keyfi şimdi bambaşka... Villa Select denize sıfır, ‘ yıldızlarla süslü 180-270 m2 dubleks/tripleks villa ve 85 m2daire seçenekleriyle, özel plaj ve iskelesiyle çok özel 32 sakinini bekliyor.

With the unique architecture, quality, and comfort, the new prestige symbol Villa Select gives a completely different taste of Bodrum. Situated at seaside with private beach and pier, Villa Select is waiting for the selected 32 residents vvith the alternatives of star fancied* duplex/triplex villas from 180-270 m2 to 85 m2 flats.

* Villa Select dubleks ve tripleks villa ebeveyn odaları uzaktan kumandalı panaromik cam tavanlıdır.

* Villa Select offers Panoramic Roof with remote control at parent rooms of duplex ancj triplex villas.

Merkez Satış Ofisi (Head Sales Office) / İstanbul Phone: 0212 672 48 46 Yalıkavak / Bodrum Phone: 0252 385 53 62


Kilisesi (1215) kubbesinin iç kısmındaki süslemeleriyle döneminin önemli eserlerinden. Büyük Kral II. Gagik tarafından yaptırılmış Abughamrent Gregor Kilisesi (998) ve bugün bile çıkılması güç sarp kayalıkların üzerine kurulu yapım zamanı tam

ilk cami olma özelliği taşıyor. Ebul Muammeral Cami (Boz Minare) de islami eserlerden bir diğeri. Kurtarıcılar (Keçeli) Kilisesi (1034) yıldırım düşmesi sonucu tam yarısından yıkılmış ama mucizevi bir biçimde hâlâ ayakta. Tigran Honents V H askö y

rTaşbaşı

ı

\ Güvercin. >

/

A rp a ç a y

P sMJ _ j* O

Dedekılıcı

ApMezcfc.

KARS

\ G u m ı/K \ KAPISI i

\ <•*!'

^

Esenyaylaı

B a ş g e d ik le r

A la le fo ğ lu #

Bozkuş Tuygun» Baykara •

KümbetU

A n ı H a r a b e le r i

Tekneli

•Yenice

•Akbaba

Gürbüzler

'o Selim

Şinnkoy'

Kırkpıııar Ağadeve

S arık am ış

Kötek

Şehitemln Çamuşlu» Şehithalıt

ı • •Karabağ Günındı

* * Gecikmez

İ'i‘kU,t °*"aro™

Başkoy< •Aydmkavak

K a ğ ızm an I

r

Akçay'

Karacaören

82 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

^

l b o y Akyaka i,

ul Kuytuça

B ı-

Koçkoy^

Gaziler

stands miraculously despite having been rent in two by lightning. The Tigran Honents Church (1215) is one o f the most important buiidings of the period for the ornamentation on the interior o f its dome. Other important vvorks inciude the Abughamrent Gregor Church (998), buiit by the Great King Gagik II, and the Pigeon Church (Genç Kızlar Kilisesi), the date o f vvhose construction on steep rocks difficult to scale even today is uncertain. The bestpreserved building in the city today, and a masterpiece o f Armenian architecture, is the Great Cathedral (Fethiye Cami) (987-1010), vvhich vvas temporarily used as a mosque after Alparslan ’s conquest o f the city in 1064. The Church o f the Apostles (1031) meanvvhile vvas

originally buiit as the patriarchate and enlarged and converted into a caravanserai after the Seljuk conquest. AN INVISIBLE HAND VVhatever flag vvaved from its city walis in vvhatever period, what w e have here is a city in vvhose streets resounded probably ali the languages of the nearby lands and seas. And vvhat explains the diversity that vvas spread över an area o f such breadth is something magical, the work o f an invisible hand: trade. Even the ruined State o f the Silk Road Bridge that separates yet actually joins the two countries quietly vvhispers that trade relations are not the only thing that came to an end. The quintessential orderly roads and marketplaces associated


olarak bilinmeyen Güvercinli Kilise (Genç Kızlar Kilisesi) diğer önemli eserler. Büyük Katedral (Fethiye Cami) (9871010) Alparslan’ın kenti fethi (1064) sonrasında bir süre cami olarak da kullanılmış ve bugün kentteki en iyi durumdaki eser, Armen mimarisinin başyapıtlarından. Havariler Kilisesi (1031) ise patrikhane olarak inşa edilmiş, Selçuklu fethinden sonra ilave yapıyla kervansaraya dönüştürülmüş bir yapı. G Ö R Ü N M EZ EL

Surlarında hangi bayrak hangi dönem dalgalanmış olursa olsun, muhtemelen yakın denizlerin ve karaların tüm dillerinin sokaklarında yankılanmış olduğu bir kentle karşı karşıyayız. Bu kadar geniş bir tabana yayılan farklılığı açıklayan şeyse sihirli bir şey, bir görünmez el var aslında: Ticaret, iki ülkeyi birbirinden ayıran ama aslında bağlayan ipek Yolu Köprüsü’nün yıkık hali de sona eren tek şeyin ticaret ilişkisi olmadığını sessizce fısıldıyor. Doğu Roma’nın vazgeçilmez unsurlarından düzenli çarşılar ve yollar, ipekyolu’nun güvenliğini sağlamaya çalışan Selçukluların kervansarayları

hep o eski günleri hatırlatıyor. Yani kentin uğrak ve zengin bir ipekyolu durağı olduğu günleri. Hemen yanı başındaki savaşlara rağmen zamanın en güvenli konaklama ve ticaret merkezi olan Anı, kötü günler başlayınca, etrafından dolaşılan ve uğranılmaması gereken yerlerden olmuş.

vvith Eastern Rome and the Seljuk caravanserais that served to ensure the safety of the Silk Road are a constant reminder of those old days, days when the city was a wealthy stop on the medieval trade route. One o f the safest centers o f accommodation and trade despite the wars that raged right next door, when the bad times set in Anı became a place to be avoided at ali costs.

GERÇEK İLE EFSANE BİRBİRİNE KARIŞM IŞ

VVHERE FACT AND LEGEND

Söylenti ve gerçek, tarih ve efsaneler birbirine girmiş buralarda. Zaman o kadar eski bir anda durmuş ki, güneşin nereden doğduğu ve battığı bile önemli değil bugün. Anı ile ilgili olduğunu söyleyeceğimiz hemen her bilgi ‘olduğu söyleniyor’ ibaresiyle kullanılmak zorunda. Sessizce içeri süzüldüğüm büyük kapının altından evime doğru giderken, gönül gözleri açık birilerinin tüm bu yazıtlar ve kufi kitabeler arasındaki fısıltıları bir gün çözeceğini biliyorum. O zaman geçmiş, dile gelip gerçeği serpecek bu hüzünlü ve yalnız kentin söylentilerine. Bense bu kadar hüznü, bu kadar çok huzurla yan yana bulabileceğim tek yeri bıraktım arkamda, Anı’yı arkamda bıraktım tekrar gelmek üzere...

INTERM ING LE

Truth and rumor, history and legend have intermingled here. Time came to a standstill so long ago that it is not important today even vvhere the sun rises and sets. Practically every serap o f information we give about Anı has to be qualified vvith a ‘so they say’. As I leave for home passing beneath the great gate I had quietly slipped through earlier, I knovv that one day some perceptive and open-minded people are going to decode the vvhispers among ali these tablets and Kufic inseriptions. And then the past is going to speak, scattering truth över the legends that surround this sad and solitary city. i feel l ’m leaving behind the only place in the world vvhere I can find so much sadness side by side vvith so much tranquility. Leaving Anı behind to return again... □

Anı kentinin genel görünümü (solda). Tigran Honents Kilisesi’nin tamamen fresklerle bezeli iç mekânı (altta solda). Aynı kilisenin doğu duvarındaki güneş saati pek çok ziyaretçinin gözünden kaçan bir detay (altta sağda).

A general view of the city of Anı (left). Frescoes decorate the entire interior of the Tigran Honents Church (below left). The sun dial on the eastern wall of the church escapes the attention of most visitors (below right).

1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 83


BİSKOIVMÜ M kYAPH

TABANLIOĞLU

GÖKYÜZÜNE UZANAN ÖZEL BAHÇELİ REZİDANSLAR


ŞEHRİN ÜZERİNDE YENİ BİR YAŞAM YÜKSELİYOR

www.istanbulsapphire.com

S A P P H I R

E'


Yeniden doğan bir İstanbul klasiği An İstanbul fixture reborn

H aliç The Golden Horn [H MELTEM CANSEVER @ ERDAL YAZICI


Haliç eşsiz estetik, kültürel, dinsel ve tarihsel değerlere sahip bir İstanbul klasiği. B u gü nlerde yeniden canlandırılan eski yapıları, yeni kültür ve e ğ lence merkezleri ile ç a ğ d a ş yaşa m a katkıda b u lu n m a y a hazırlanıyor.

VVith its matchless beauty and cultural, religious and historic landmarks, the Golden Horn is an İstanbul fixture. The old buildings being restored today are preparing to contribute to modern life vvith nevv centers of culture and entertainment.


ir on sekizinci yüzyıl düşüdür Haliç... Çoğu yangınlarda yok olan, gravürlerden bildiğimiz saraylar, bahçeler, kitaplarda kalan Sadabad gezileri, Lale Devri ihtişamı... Semtlerin en manevilerinden Eyüp’te her köşe başında bir türbe, bir cami dualarla yıkanır, servili mezarlıklardan kutsal bir sessizlik yükselirken, Pierre Loti tepelerden platonik aşkı Aziyade’ye seslenir. III. Selim bestelerini yapar, kayıklar süzülür, feraceli hanımlar göz süzer, çocukların kahkahaları çayırlarda yankı bulur. Fener’in seçkin Rum beyleri gururla semtlerini, evlerini güzelleştirir. Balat'ta başka bir hava eser... Antik devirlerden bu yana Haliç’in bir başka adı, kaynağı kesin olarak bilinmeyen Altın Boynuz’dur. Bazıları, yalnızca Tarihi Yarımada’yı Pera’dan (Beyoğlu) ayırarak Boğaz’ın güneyinden batısına uzanan bu iç suyun boynuza benzeyen şeklinden ve bunun güneş ışınlarında altın gibi yıkanmasından ileri geldiğine inanıyor. Bazı tarihçiler boynuza benzer palamut balığının burada bol olmasından ötürü böyle adlandırıldığını söylüyor. Kimilerine göre ise Altın Boynuz adı

B

he Golden Horn is an 18th century dream... Excursions to Sadabad, the splendor o f the Tulip Era, gardens and palaces most o f vvhich were destroyed by fire and are knovvn to us only from old engravings and books. On every corner o f the deeply spiritual quarter of Eyüp stands türbe or mosque avvash in prayer. A sacred silence rises from the cypress-dotted cemeteries as Pierre Loti’s platonic love calls out from the hills to the lovely Aziyade. Selim III composes his haunting melodies, and caiques glide över the water as veiled beauties bat their eyelashes and the squeals o f chiidren echo across the meadovvs. Proud Phanariote gentlemen spruce up their houses and streets. And ali the vvhile another atmosphere reigns at Balat... The Haliç in Turkish, the estuary has been knovvn since ancient times as the Golden Horn, a name o f uncertain provenance. Some believe it comes from its horn-like shape, vvhich extends vvertvvard from the Southern end of the Bosphorus, dividing the Historic Peninsula in half from Pera (Beyoğlu) and avvash in the sun’s golden rays. Some historians say it is so-named because of the abundance here o f palamut (bonito), a fish shaped like a horn. Stili others connect the name vvith the familiar Bosphorus legend of the maiden lo, who vvas turned into a cow by Hera, wife of Zeus. lo ran the length o f the strait, giving rise >

T

Tepeden Haliç’e bakıldığında iç su yolu, ‘Altın Boynuz’ adının nedenini kıvrımlarıyla anlatıyor Viewed from the hills above, the estuary's curves explain why it is called the ‘Golden Horn'.

1 0 /2 0 0 7 SKYU FE 89


Yeni Galata Köprüsü 1990’h yıllarda yanan eski Galata Köprüsü'nün yerine yapıldı. Kısmen Balat'a taşınan eski köprü bugün kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Balık tutanların eski keyfi ise hâlâ yerinde (altta). The nevv Galata Bridge vvas b u iit in the 1990's to replace the old pontoon bridge. Tovved to Balat, the o ld bridge is used n o w to h o st cultural activitles. B ut the fishermen take the ir pleasure as alw ays (belovv).

şu bildik Boğaz efsanesiyle bağlantılı: Hera tarafından ineğe çevrilen genç io, Boğaz’ı baştan başa koşarak kat eder ve inek Geçidi (Bosphorus) adını yaratırken bir de sinekten korunmak için boynuzlarını kıyılara çarpa çarpa yarıklar oluşturmasıyla Haliç’e de adını verir... Gerçek efsane hangisi olursa olsun Haliç korunaklı konumuyla çağlar boyu hep İstanbul'un gözbebeği olarak kaldı. Ama 20. yüzyılda kaderi değişti. Nazım planında öngörüldüğü gibi sanayiye tahsis edilerek bir darbe aldı. 80 ’li yıllarda yeni bir hamleyle temizlendi, yeşil alanlara sahip oldu. Ama asıl rönesansını şimdilerde yaşayarak, bir anka kuşu misali küllerinden doğuyor. Üstelik yepyeni bir misyona da sahip: Eskilerden kalanlar olabildiğince korunmaya çalışılırken, burası artık yalnızca geçmişin yâd edildiği nostaljik bir yer değil, geleceğe bakan yeni bir kültür ve eğlence merkezi olmaya hazırlanıyor. 90 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

H A LIÇ ’IN İNCİLERİ

Haliç'te iki kıyıyı birbirine bağlayan üç köprü var: Unkapanı, Eminönü ve Haliç köprüleri. Her ne kadar bunların en eskisi Unkapanı Köprüsü ise de, eski Galata Köprüsü, üstündeki balıkçılarıyla veya altındaki bohem kahvehaneleriyle olsun, İstanbulluların belleğinde unutulmaz izler bırakmış bir yapı. Yeni köprü eskisi kadar şiirsel değilse de balıkçılar hâlâ burada gün boyu balık tutmayı sürdürüyor. Derme çatma kayıklar denizin

to the name Bosphorus (literally Cow Crossing). When she beat her horns against its banks to fend o ff a nasty fiy, she created clefts vvhich she called the Golden Horn. VVhichever story is the right one, the Golden Horn has alvvays been a popular spot in İstanbul. But its fate changed in the 20th century when the area vvas allocated for industry in the city plan. İn the 1980's it vvas cleaned up and decked vvith green areas. But oniy now, like the

Phoenix rising from its own ashes, it is enjoying a true renaissance. VVhat's more, it has a new mission: As it tries to preserve its past as best it can, is it no longer ju st a place vvhere the past is recalled vvith nostalgia but a nevv çenter o f culture and entertainment. PEARLS OF THE GOLDEN HORN

Three bridges join the two banks o f the Golden Horn: the Unkapanı, Eminönü and Haliç Bridges. VVhile the last may be the oldest, it is the Galata Bridge at Eminönü that sticks in the memories of İstanbul natives for the fishermen on top o f it and the bohemian cafes belovv. VVhile the nevv bridge is less charming than the old, fishermen stili fish here ali day long. And makeshift caiques once again ply its purified vvaters. You can vvatch them as you enjoy the sunset from Galata on a misty evening; you can even use one to cross to the other side. Not oniy that t>


temizlenmesiyle yine burada arz-ı endam ediyorlar. Sisler arasından bir akşamüstü Galata’dan Haliç’i seyrederken manzaranızdaki bu kayıkları bir kıyıdan ötekine geçmek için de kullanabilirsiniz. Ayrıca Eyüp’te eski günleri yâd edecek müşterilerini bekleyen bir Saltanat Kayığı da sizleri bekliyor. Tarihi Yarımada’dan Haliç’e girdiğinizde önce Cibali semti geliyor karşınıza. Denizden rahatlıkla fark edebileceğiniz eski tütün fabrikası ışıltılı bir üniversite şimdi. Kadir Has Üniversitesi semte ihtiyacı olduğu yaşam soluğunu üflemiş bile. 1880’lerde inşa edilen bina, Haliç Kültürleri Müzesi’ni de barındırıyor. Biraz yukarıda ise Aya Theodosia adlı bir kiliseyken fetihten sonra camiye çevrilen Gül Camii yer alıyor. Haliç’in Rum aristokrasisinin merkezi olarak tanınan semti Fener ve Bayezid zamanında Musevi cemaatine kucak açmış Balat’ta hummalı bir restorasyon projesi sürdürülüyor. Fener’in dik bir yokuşla sonlandığı tepede, Çarşamba’daki Yavuz Sultan Selim Camii görülüyor. Biraz aşağıda, 92 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

Haliç semtlerinden Fener’in iki sıra dışı yapısı. Önde demirden Bulgar Stevi Stefan Kilisesi, arkada bir Ortaçağ şatosunu andıran Kırmızı Okul. T w o u n u s u a l b u ild in g s in th e G o ld e n H o rn d is tric t o f Fener: in fro n t th e B u lgaria n S tevi S te fa n C h u rc h , m a d e o f c a s t iron, a n d b e h in d it th e red b u ild in g o f th e G re e k S c h o o l, re m in is c e n t o f a m ed ie va l ch a te a u .

but there is an Imperial Caique vvaiting to take passengers up to Eyüp to soak up, memories o f the old days. VVhen you enter the Golden Horn from the Historic Peninsula the first quarter you come to is Cibali. Easily recognizable from the water, the old tobacco factory is a gleaming university today, Kadir Has University, vvhich has brought a much-needed breath o f fresh air to the district. Buiit in the 1880's, the building also houses the Golden Horn Cuitures Museum. A little further up the former Hagia Theodosia Church vvas converted into the Gül (Rose) Mosque at the time o f the conquest in 1453. The quarter o f Phanar (Fener) is the çenter o f the Golden Horn's Greek aristocracy. Balat, another district on the Golden Horn, opened its arms to the Jevvish community during the reign o f Bayezid II. Both are undergoing a feverish process o f restoration today. At Çarşamba, the Mosque of Sultan Selim the Grim is visible atop the hill at the end of the steep slope rising from Fener. A little lower dov/n is the Baroque-influenced red building o f the Greek High School, often taken for the Patriarchate because o f its

magnificent architecture. As the headquarters o f the Greek orthodox sect, the patriarchate, vvhich moved here in 1601 and vvas entirely rebuilt follovving a fire in 1941, and its church, Hagia Georghi, harbor many valuable icons and other sacred relics. These are the modest buildings that you will see when you look up from the water, and even if they lack pomp and splendor they harmonize nicely vvith the simplicity of their surroundings. Another fascinating structure in the district is the gothic Stevi Stefan Bulgarian Church on the vvater's edge, dating to 1870 and made entirely of cast iron. The relief-adorned house o f the Ypsilanti family and the Balat Jevvish Hospital are here as well, alongside Greek and Armenian churches, a string of synagogues, and the Ferruh Kethüda Mosque, buiit by the Ottoman architect Sinan - ali visited by people o f different religions and proof positive o f the religious mosaic that characterizes the district. The old Galata Bridge, vvhich oniy last month hosted İstanbul Design VVeek at Balat, is eye-catching vvith its eccentric green color. I>

En eski Osmanlı sanayi kuruluşlarından Feshane binası. The Feshane, one o f the oldest Ottoman industrial enterprises.


Ç ik o la t a d a

la le

d e v r i

J u fa c rlJ

Yeniliklerin Ş ö len i'n d e n b a m b a ş k a bir lezzet, Tulipano. 1 ındıklı, cevizli, b a d e m l i , antep fıstıklı ya d a kahveli b ü tü n lezzetler bir arada.

w w w .solen.com .tr

ile

b a ş lıy o r .


görkemli mimarisiyle, çoğu zaman Patrikhane ile karıştırılan Barok etkili kırmızı Rum Okulu görünüyor. 1601 ’de buraya taşınan ve 1941 'deki yangından sonra yeniden inşa edilen patrikhane ve kilisesi Aya Yorgi de Rum Ortodoksların merkezi olarak içinde birçok değerli ikonayı ve diğer kutsal eşyaları barındırıyor. Denizden bakıldığında göreceğiniz enlemesine mütevazı yapılar bunlar, ihtişamları yoksa da topografyanın sadeliğine uyum sağlıyorlar. Semtte bulunan çok ilginç başka bir yapı da, deniz kenarında 1870’ten kalma demir döküm gotik Stevi Stefan Bulgar kilisesi. Kıyıda ipsilanti ailesinin kabartmalarla süslü evi ve Balat Yahudi Hastanesi var. Semtte ayrıca farklı dinlerden kişilerce de ziyaret edilen Ermeni, Rum kiliseleri, bir dizi sinagog ve Mimar Sinan imzalı Ferruh Kethüda Camii dinsel mozaiğin kanıtları olarak yer alıyorlar. Balat'ta daha geçen ay Tasarım Haftası'na ev sahipliği yapan eski Galata Köprüsü eksantrik yeşiliyle gözlerimizi alıyor.

EYÜ P’TE TEFEKKÜRE DALMAK

Yine bir Sinan camisi olan Defterdar Camii’ni görebileceğiniz aynı adlı semtten geçerek maneviyatın merkezi Eyüp’e varıyoruz. Önce, yeni bir kültür ve kongre merkezine dönüşmüş olan, en eski Osmanlı sanayi kuruluşlarından pembe kırmızı Feshane binasını, ardından Cezeri Kasımpaşa Camii’ni ve Sinan imzalı Zal Mahmut Paşa Camii’ni görüyoruz. Karşıda ise semtin başlıca anıtı Eyüp Sultan Camii. Hazreti Muhammed'in arkadaşı ve sancaktarı Eyüb-el Ensari'nin mezarı üstüne yapılan, 19. yüzyılda yenilenen Barok yapı, şifa arayan ziyaretçilerle dolup taşan, yeni sünnet olan çocukların mutlaka götürüldüğü kutsal bir yer. Biraz ilerleyince de semtin mistik görünümüne en büyük katkıyı sağlayan mezarlıklar geliyor. Bu tepenin sonunda, Pierre Loti’nin adıyla anılan turistik kahve, diğer kafe ve oteller yer alıyor. Birkaç yıl önce

Tersaneler artık eski yerlerinde değilse de Haliç’in emektar tekneleri için çalışmalar hâlâ devam ediyor. A lth o u g h th e d o c k y a rd s have b e e n re lo c a te d today, th e G o ld e n H o rn ’s ve te ra n b o a ts c o n tin u e to b e w o rk e d on.

Kayıkçılar, suyun temizlenmesinin ardından yine şiirsel bir İstanbul manzarası sunuyor. Following the Golden Horn cleanup, caiques once again create a picturesaue İstanbul landscape.

94 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

MEDITATING AT EYÜP

We arrive in the spiritual çenter o f Eyüp after passing through the quarter knovvn as Defterdar, vvhere you can see the mosque o f the same name, also buiit by Sinan. First you will see the pinkish-red Feshane, or Ottoman fez factory, one o f the oldest Ottoman industrial enterprises and a nevv congress and culture çenter today. This is follovved by the Cezeri Kasımpaşa Mosque and the Mosque o f Zal Mahmut Paşa, yet another Sinan work. Opposite lies the quarter’s most prominent monument, the Mosque o f Eyüp Sultan. Buiit över the grave o f Eyüb-el Ensari, the Prophet Muhammed’s companion and standard-bearer, this Baroque structure, restored in the 19th century, is a sacred venue, brimful of visitors seeking cures and a muststop for newly circumcised boys. A little further ahead is the cemetery vvhich contributes most significantly to the quarter’s mystical atmosphere. At the top o f the hill is a touristic teahouse named for Pierre Loti as well as other cafes and hotels. Buiit ju st a few years ago, the cabie car that rises from the shore is never >


Haliç sularında Bahariye Adaları adıyla bilinen iki küçük adacık. Two tiny islands in the Golden Horn, knovvn as the Bahariye İslands.

inşa edilen, kıyıdan tepeye çıkan teleferik hiç boş kalmıyor. Çünkü burası nefis bir İstanbul manzarası sunuyor. HALİÇ ADALARINDAN YENİ KÜLTÜR MERKEZLERİNE

Haliç Eyüp’te sonlanırken iki adacıkla taçlanıyor. Bahariye Adaları da denilen bu adalar İstanbullulara hoş bir sürpriz yaparak martılar, karabataklar ve tavşanlarıyla yeniden doğal hayata kucak açtılar. Şimdilerde ise bu adaları turizme açmak için yeni bir peyzaj projesi başlatılıyor. Haliç'in sonlandığı bu nokta yeni kültür merkezlerinin de mekânı. Eyüp Sultan Türbesi’nin yakınına inşa edilen Yunus Gösteri Merkezi tamamlanmak üzere. Kısa bir süre sonra Haliç'te canlı yunus gösterileri başlayacak. 96 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

Alibeyköy eteklerinde bulunan Silahtarağa Elektrik Santralı'ndaki hummalı çalışma sonucunda Bilgi Üniversitesinin kente armağanı çağdaş sanatlar müzesi yeni açıldı. Yine Sütlüce'de, Haliç’in diğer kıyısında yer alan Miniatürk ziyaretçi akınına uğruyor. Miniatürk’ün yakınındaki Sütlüce Kültür Sarayı inşaatı da devam ediyor. Bitirildiğinde, Haliç’in deniz trafiği kadar kültür trafiğini de artıracağa benziyor. Sütlüce Kültür Sarayı'yla arasından Haliç Köprüsü geçen Rahmi Koç Sanayi Müzesi’nin denizaltısı Haliç’in artık temiz olan sularından başını çıkarmış, ziyaretçilerini bekliyor. Kısacası Boğaziçi’yle yarışacak bir Haliç var artık. Tıpkı eski günlerdeki gibi, ama yeniliklerle donanmış, daha da güzelleşmiş, zenginleşmiş haliyle...

vvithout passengers, because the best vievv o f İstanbul is to be had from here. FROM THE HALİÇ İSLANDS TO THE NEW CULTURE CENTERS

Ending at Eyüp, the Golden Horn is crowned by two islands. Also knovvn as the Bahariye İslands, they have delighted İstanbul natives by opening their arms to nature in the form o f gulls, cormorants and rabbits. A new landscape architecture project is being undertaken right now to open them up to tourism as well. This spot, where the Golden Horn ends, is also the location o f the new culture centers. The Dolphin Show Çenter going up near the Eyüp Sultan Türbe is about to be completed and will soon be offering live dolphin shows on the Golden

Horn. Follovving a flurry o f activity at the old Silahtarağa Povver Plant on the edge of Alibeyköy, Bilgi University has given the city a museum of modern art here as well. And at Sütlüce on the Golden Horn's other shore Miniatürk vvelcomes a constant stream of visitors. Right next to it, the construction o f the Sütlüce Culture Çenter continues apace. When it is finished the cultural traffic on the Golden Horn looks set to vie with the maritime traffic. Meanvvhile the Rahmi Koç Museum ’s submarine has raised its head from the estuary's novv pure vvaters and avvaits visitors. İn short, İstanbul novv has a Golden Horn that is set to give the Bosphorus a run for its money. Just tike in the old days except richer, more beautiful and bursting vvith ali kinds o f new things... □


KANADA’YI DUŞUNUN HAYATA YATIRIM YAPIN

KANADA • İş adam larına 4 0 0 milyon nüfuslu NA FTA

• 18 yaşından büyük olmak.

(North Am erican Free Trade Agreem ent)

• 3 yıldan fazla yönetim tecrübesine sahip olmak.

pazarını açıyor.

• En az 8 0 0 .0 0 0 .-$ C A D kişisel servet edinmiş olmak

• Ö nce daimi ikam et izni veriyor, daha sonra ikinci vatandaşlık sunuyor. • İş ve aile hayatı konusunda güvenli bir gelecek sağlıyor.

• Başvurup kabul edildikten sonra 1 2 0 .0 0 0 .-$ C A D nakit parayı IIP (Im m igrant Investor Program ) bedeli olarak ödem eyi kabul etm ek.

• Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini neredeyse bedelsiz veriyor.

B İR LE Ş İK E K İPLE R D A N IŞ M A N L IK

INDLSTRIAL ALLIANCE Industrial Alliance Trust + 1 (514)499 11 70 - tel + 1 (514)499 10 6 3 - fax iip@iatrust.ca www.inalco.com

LİDER KANADA FİNANS KURULU^® İÇİN

U N IT E D T E A M S C O N S U L T A N C Y

Birleşik Ekipler Danışmanlık + 90 (212)275 99 24 - tel + 90 (212)274 27 58 - fax info@birlesikekipler.com www.birlesikekipler.com

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN


» I»


incedere, Yenice ormanlarının en önemli yaşam kaynaklarından biri (açılış safyası). Bakraz’ın derinliklerinde sararmış ve de kızarmış yapraklar (sağda). Yenice Ormanları’nda sonbaharın gelişi en iyi Şekerdere Vadisi’nde gözlemlenir (karşı sayfa).

A sm all s tre a m . th e İn ce d e re is o n e o f th e m a jö r s o u rc e s o f life fo r th e Yenice fo re sts (openıng page). Turning le aves in th e d e p th s o f B a kra z (right). İn th e Yenice fo re sts, a u tu m n ’s arrival is b e st o b s e rv e d in th e valley o f th e Ş e ke rd e re (facing page).

100

'K t I

1 0 /2 0 0 7


enice Ormanları'nı görmek için ilk yola çıkışım trenle, 90'lı yılların sonunda olmuştu. Ankara'dan başlayıp Karabük’e varan bu yolculuğa daha sonra pek çok kez çıktım. Her defasında ayrı zevk, ayrı tatlar alarak, yeni dostluklar kurarak döndüm evime. Ormanların dört mevsimi de bir başkaydı ama beni en çok sonbaharı etkiledi. Nedenini soracak olursanız, size en güzel cevabı bu yazıya eşlik eden fotoğraflar verecektir... Yenice Ormanları’na yüksek bir noktadan baktığınızda uçsuz bucaksız bir denizi andırdığını görürsünüz. Bu manzara yöre halkına, Hodulca Tepe'nin kuzeyindeki Şimşirdere Vadisi'ne bakan bir noktaya ‘orman denizini seyir iskelesi' adını bile verdirtmiş.

Y

T Ü R K İY E ’NİN EN BAKİR ORM ANLARINDAN

Türkiye'nin odunsu tür çeşitliliği en yüksek olan Yenice Ormanları, anıt niteliğindeki ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul ediliyor. Doğa Derneği’nin Türkiye'de belirlediği 305 Önemli Doğa Alam’ndan da biri aynı zamanda. Bolu Dağları’nın kuzeybatısında incedere, Şimşirdere, Çitdere su toplama havzalarını ve Safranbolu ilçesinin batısında yer alan ormanları içeren bölge, 100 metreden başlayarak yaklaşık 2000 metreye kadar yükselen engebeli yeryüzü şekillerine sahip. Ve bu topografya sayesinde bakirliğini ve biyolojik çeşitliliğini koruyabilmiş. Alanda, Yenice Nehri'nin ve kollarının çevresindeki arazilerde kurulmuş birkaç köy dışında yerleşim alanı bulunmuyor. O RM AN IN DER İNLİKLERİNDE

Ormanın içlerine doğru adım attığınızda bir ağaç müzesinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ana çatısını altı ağaç türünün oluşturduğu ormanda, otuz farklı ağaç, ağaççık ve çalı türü bulunuyor. Ayrıca dere kenarları, yol

Yenice O rm anları s o n b a h a rd a b ü rü n d ü ğ ü renk c ü m b ü ş ü ile sizi k e n d in e çeker. Bu ç ağ rıya kula k verip içlerine adımınızı attığınızda d o ğan ın tü m güzellikleri ö n ü n ü z e serilir...

The Yenice Forests vvill draw you in vvith their autumn colors. And when you heed the cali and step inside, you'll find ali the beauty of nature arrayed before you.

first set out to see the Yenice Forests by train at the end o f the 1990's. Later I made the same trip from Ankara to Karabük many times. Every time I found new pieasure, new delights, and I returned home having left new friendships behind. The forest was different in every season, but it was fail that touched me m ost deeply. If you ask why, the best answer is the photographs that accompany this article. When you look a t the Yenice Forests from above, you see that they are tike a vast sea o f trees. This landscape is what prom pted the locals to cali the point overlooking the Şimşirdere Valley to the north o f Holdulca Tepe ‘the forest viewing pier'.

I

ONE OF T U R K E Y ’S MOST PRISTINE FORESTS

With the largest number o f woody species in Turkey, the Yenice Forests are regarded as one o f Europe's 100 forest ‘hot s p o ts ’ in terms o f their diversity o f monumentai trees, deep valleys, rivers and the wildlife to which they give refuge. A t the same time they are one o f 305 Im portant Nature Areas identified in Turkey by the Nature Society. This region, which contains the İncedere, Şimşirdere and Çitdere water collection basins northwest o f the Bolu Mountains > 1 0 /2 0 0 7 S K Y LIR

101


Kayın, bölgede en yoğun bulunan ağaç türü (sağda). Ormanın derinliklerinde ilerledikçe sararmış yapraklar arasından mantarlar bizi selamlar (altta solda). Th e b e e c h is th e m o s t c o m m o n tre e in th e regio n (right). M u s h ro o m s p o k e o u t fro m a m o n g th e fallen leaves a s w e d e lve d e e p in to th e fo re s t (b e lo w left).

boyları ve kuytu yerlerde kalmış on yedi ağaç, ağaççık ve çalı türünü de bu listeye eklemeliyiz. Yenice Ormanları, geniş ve iğne yapraklı karışık doğal yaşlı orman yapısına sahip. 1000-1200 metre yükseklikte doğu kayınının baskın olduğu geniş yapraklı ormanlar hakim. 1200 metreden sonra Uludağ göknarı ve sarıçam gibi iğne yapraklı ağaçlar sıklıkla görülmeye başlar ve 1400 metrenin üzerinde saf ormanlar oluştururlar. Bölgenin en yüksek yeri olan Keltepe zirvesinde ise açık kireçtaşlı alanlarda alpin kuşak bitkileri görülür. Yenice Nehri’nin güneyindeki kesimlerde nemli çalı türleri yetişir. Denizin etkisiyle incedere ve Şimşirdere’nin nehre karıştıkları aşağı kesimlerde ise, Akdeniz Bölgesi’nde görmeye alışık olduğumuz odunsu türler karışınıza çıkar: Sandal,

102 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

funda, beyaz çiçekli laden, akçakesme, menengiç, erguvan ve sumak... Türkiye’de ormanların yönetiminden sorumlu kurum olan Orman Genel Müdürlüğü’nün Genel Müdürü Osman Kahveci: “Anıt ağaçları, kesintisiz ormanları, doğal yaşlı orman ve çok katmanlı yapısı ile Türkiye'nin en önemli ve verimli orman alanlarının başında gelen Yenice Ormanları bitkiler, kuşlar,

and the forest west o f the township o f Safranbolu, is also characterized by rugged natural formations that rise from as high as 100 meters to as much as 2000 meters. İt is thanks to this topography that the area has preserved its pristine character and biological diversity. Apart from a handful o f villages in the area around the Yenice River and its tributaries, there are no settlements in the region.

DEEP İN THE FOREST When you step inside the forest you may think you are in a tree museum. Thirty different species o f trees, shrubs and bushes are found in this forest, vvhere six species predominate. VVe should also add to this list the seventeen species o f trees, shrubs and bushes found on the riverbanks, roadsides and in out-of-theway places. The Yenice Forests have a natural, old-growth forest structure o f mixed deciduous and nondeciduous trees. The broadleafed variety, characterized by the eastern beech, predominates at 1000-1200 meters. Above 1200 meters needle trees tike the Uludağ fir and Scotch pine began to appear with frequency, turning into pure forests o f evergreens at 1400 meters and up. A t Keltepe, the highest point in the region, alpine vegetation is seen in the open areas o f limestone. Various species o f succulent bushes grow in the areas south o f the Yenice River. İn the lower reaches, vvhere the incedere and Şimşirdere join the river, the vvoody species we are accustom ed to seeing in the >


B e k le n tile r in iz iD E Ğ İŞ T İR İN

N I S S A N N O TE. G E N İŞ D Ü ŞÜ N Ü N . • Raylı ve katlanabilir arka koltuklar • Çift yüzlü fonksiyonlu (Flexiboard) bagaj paneli • Koltuk altında da olmak üzere 13 akıllı saklama ünitesi • 9 litrelik soğutmalı torpido gözü. Nissan Note. Bu kadar geniş ve kullanışlı alana sahip olmayı kim istemez? Daha fa z la b ilg i, daha fa z la eğ le n c e için

www.yeninissannote.com

N IS S A N G Ü L Ü M S E M E H A T T I 0 2 1 6 6 5 1 8 4 2 0

SHI FT_expectations


Yenice Ormanları bir anıt ağaç müzesi gibi (solda). En önemli geçim kaynağı orman işçiliği olan bölgede, en iyi dost mandalara ayrı bir özen gösterilir (altta). T h e Y e nice Forests are like a m u s e u m o f m o n u m e n ta l tree s (left). F rien dly vvater b u ffa lo are a c c o rd e d s p e c ia l tre a tm e n t in th is region, vvhere fo re s try is th e m ain livelihood (belovv).

memeliler, sürüngenler ve kelebekler gibi pek çok canlı türüne yaşam ortamı sağlıyor" diyor. Kahveci'nin de vurguladığı gibi bu ormanların en önemli özelliklerinden biri, dünyada eşine ender rastlanan anıtsal niteliklere sahip çok sayıda ağaç ve ağaç topluluklarını içermesi. Yenice Ormanları'nın her köşesinde başka bir dünya ile karşılaşırsınız. Çitdere çevresinde porsuk, fındık, karaçam, çınar yapraklı akçaağaç, kayın gövdeli akçaağaç, sapsız meşe ve dağ karaağacı anıt ağaçları sizi selamlar. Kavaklı bölgesinde ise anıt porsuk ve fındık ağaçları... Yenice Ormanları nesli tehlike altındaki dokuz endemik bitkiye de ev sahipliği yapar. Dünyada sadece burada yaşayan Onosma bozakmanii türü gibi. FARKLI TÜRLERİN YAŞAM ALANI Yapılan çalışmalar bölgenin bozayı, vaşak, yaban kedisi, 104 SK - l İPE 1 0 /2 0 0 7

kurt, çakal, tilki, karaca, ulu geyik, yaban domuzu, porsuk ve ağaç sansarına ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Farklı kuş türlerine de yaşam olanağı sunan bölge, aksırtlı ağaçkakan, ortanca ağaçkakan, alaca sinekkapan, küçük yeşil ağaçkakan ve çizgili ötleğen gibi ılıman kuşak orman biyomu türlerinin büyük

Mediterranean Region appear: sandalvvood, heather, laurel leaf rockrose, Phillyrea, pistacia, Judas tree and sumac. Osman Kahveci, Director o f the Department o f Forests which is responsibie for forest management in Turkey says, “With their monumental trees, uninterrupted vvoodlands, natural old-growth forest and multilayered structure, the Yenice Forests are Turkey's m ost im portant and productive forested areas. They provide a habitat for numerous species o f plants, birds, mammals, reptiles and butterflies. ” Kahveci points out that one o f the m ost important characteristics o f these forests is that they contain a large number o f trees and stands o f trees with monumental properties rarely found in the world. You will encounter a different world in every corner o f the Yenice Forests. Yew, hazelnut, black pine, sycamore maple, hornbeam maple, sessile oak, and Wych elm will greet you in the area around Çitdere, and monumental yew and hazelnut trees in the Kavaklı area. The Yenice Forests are also home to nine endangered endemic species, such as the Onosma bozakmanii, which is found novvhere else in the world. A HABİTAT FOR MANY SPECİES Studies show that the region plays host to grizzly bear, lynx, wildcat, >


•>‘J ‘ >î5yu ^ » - . ?•?«*** V;.’. H ^ r j O ^ K t w ^ S r İ • ■ ^ V v* ^ !®

:'■■

- ■>■'

1

..

■ ' , . ; 5

J

"

*

$

\

İfe iffS

NKlHt '

.

^ ^ t * î > .

- .c v

?

rfU . İ ‘

YEN İ NESİL Y A L IT IM C AM I

ısıcamsinerji Hangi cam insanı bu kadardüşünür ki?

Isı k o n tro lü sağlayan kaplama

A ra boşlu k

Y e n i n es il y a lıt ım c a m ı Isıcam S in e rji, ısı k o n tro l özelliğiyle ısı kaybını sta n d a rt ç ift cama g ö re %45 azaltır. Y a k ıt g id e rle rin d e n ta s a rru f sağlar. H em evin izi, hem c e b in izi, hem de doğayı k o ru r.

> # > T ra k y a C am b ir Ş İ Ş E C A M

k u r u lu ş u d u r .

0 8 0 0 21 I 0 8 33

|

w w w .is ic a m .c o m .tr

Trakya Cam


wolf, jackal, fox, deer, roe deer, wild boar, badger, and tree marten. Providing a habitat for various bird species as weti, it harbors a large population o f temperate forest biom species such as the lesser spotted vvoodpecker, middle spotted vvoodpecker, semicollared flycatcher, greyheaded woodpecker, and lesser vvhitethroat. Among the butterflies, the Apollo (Parnassius apollo), which is threatened globally, the false Eros blue (Polyommatus eroides), under threat on a regional scale, and the Erebia medusa ail find a home in the forest stillness. LIFE AT YEN İC E

popülasyonunu da barındırıyor. Nesli küresel olarak tehlike altında olan Apollo (Parnassius apollo) ve bölgesel ölçekte tehdit altındaki çokgözlü Eros mavisi (Polyommatus eroides) ile orman güzelesmeri (Erebia medusa) adlı kelebek türleri de ormanın sessizliğinde kendine yer buluyor. Y E N İC E ’DE HAYAT

Bugün Yenice Ormanları’nın bir kısmı Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı, Çitdere Tabiatı Koruma Alanı ve Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak koruma altına alınmış durumda. Bölgede ormancılık araştırmalarının yapılabilmesi için bazı bölümler Karabük-Büyükdüz Araştırma Ormanı ve Yaylacık Araştırma Ormanı olarak ayrılmış. Misafirperver yöre halkının temel geçim kaynağını kömür madeni işçiliği, ormancılık ve arıcılık oluşturuyor. Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri sadece hane ihtiyacını 106 SKYLİFE 1 0 /2 0 0 7

sağlamaya yönelik. Ormanın yanı sıra mağaraları, yaylaları ve Şeker Kanyonu ile de dikkat çeken bölgede son yıllarda artan günübirlik turizm faaliyetlerinin kontrol altında yapılması bölgenin doğal geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bir ormanın içinde yürümenin en güzel yanı ağaçları yakından görmek, onlara dokunabilmek ve yılın farklı zamanlarında biraz dikkat ederseniz farklı canlı türlerini bir arada görmektir. Uçsuz bucaksız orman denizi Yenice de, onu yaşamanız, hissetmeniz, doğaya duyulan saygıyı dostlarınızla paylaşmanız için sizleri bekliyor. Biz de son sözü Prof. Dr. Hikmet Birand’ın 'Anadolu Manzaraları’ adlı eserinde Yenice’yi anlattığı satırlarına bırakıyoruz: “Her yer orman; her şey yeşil sessizlik içinde. Birbiri ardına sıralanan, önden arkaya doğru benizleri yağızlaşan ve ufukta akşam bulutlarıyla bir olan tepeler, hep orm an...”

Parts o f the Yenice Forests have been taken under protection today as the Kavaklı Nature Preservation Area, the Çitdere Nature Preservation Area, and the Yenice VVİldlife Development Area. To enable forestry research in the region, forest reserves have also been created such as the Karabük Büyükdüz Research Forest and the Yaylacık Research Forest. Mineral Processing, forestry and beekeeping are the basic sources o f livelihood

o f the hospitable local people. Farmıng and livestock raising are aimed purely at supplying household needs. Besides the forest, the caves and highlands and Şeker Canyon are the other noteworthy spots in the region, which has seen the increasing development o f day-tours in recent years. For the future o f nature in the region, it is crucial that these activities be brought under control. The best part o f vvalking in a forest is seeing the trees up close, being able to touch them and, if you pay attention at different times o f the year, seeing ali the living species at once. Yenice's vast forest is waiting for you to experience it, feel it, and share it with your friends who also respect nature. We would like to leave the last word to Prof. Dr. Hikmet Birand, who has this to say about Yenice in his book, ‘Anatolian Landscapes': “The forest is everywhere; a green silence reigns supreme. The hills, lined up one behind the other, each receding one a little darker as they merge with the evening clouds on the horizon, ali are forest... ” □


YENİ NESİL Y A L IT IM CAM I

ısıcamkonfor Hangi cam insanı bu kadar düşünür ki? Y e n i nesil y a lıtım c a m ı Isıcam K o n fo r, ısı ve güneş k o n tro l

Isı ve güneş kontrolü sağlayan kaplama

A ra boşluk

ö ze lliğ i sayesinde ısı kaybını ve güneş ısısını sta n d a rt ç ift cama g ö re %45 a za ltır. Kışın ya kıt, yazın da klim a m asraflarından ta s a rru f sağlar. H em e vin izi, hem ce b in izi, hem de doğayı k o ru r.

Trakya Cambir Ş İŞ E C A M kuruluşudur.

Dış

0 800 21 I 08 33 | WWW. i SİCa m .COm.t f

Trakya Cam


Rüzgârın kanatları The vvings of the wind

%

| | ERDEM KABADAYI

%,■»

V


Türkiye, b irço k doğa sp o ru n a im kân tanıyan coğrafyasıyla yam aç paraşütü için de ayrıcalıklı güzellikler sunuyor. VVİth a terrain conducive to a num ber of nature sports, Turkey is especially vvell-suited for paragliding.

110 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

anrıların çocukları gökyüzünde olmayı severdi. Bellerophontes, Lykia Birliği’nin spor kenti Tios’ta, bugünün Fethiye’sinde yaşar, kanatlı atı Pegasus ile gökten yeryüzünü izlerdi, incecik kumlu sahilleri, görkemli dağ sıralarını, derin mavi Akdeniz'i, birbirinden narin koyları seyretmeye doyamazdı. Annesi insan olan Phaethon ise bu zevki babası Güneş tanrısı Helios’un ışıklı arabasıyla yaşadı. Fazla hızlı gitti, yolu Zeus tarafından kesildi belki ama ardında adını ve gökyüzünde bıraktığı izler kaldı... Mitoloji öyküleri göründüğünden fazlasını anlatır, insanın arzularının, dürtülerinin, çelişkilerinin sadece o günler için değil, modern zamanlar için de

T

he childrerı o f the gods loved to be in the sky. Bellerophontes lived in ancient Tİos (modem Fethiye), the sports Capital o f the Lycian League, and viewed the Earth from the sky on his vvinged horse Pegasus. He couldn’t get his fiil o f its sandy Coastal strips and magnificent mountain ranges and the deep blue Mediterranean with its endless lovely coves. Born o f a human mother, Phaethon enjoyed a similar pleasure in the chariot o f his Sun-god father Helios. He went too fast perhaps, and he vvas stopped by Zeus, but his name remains, and the tracks he left in the sky. Mythological tales are alvvays more than they seem, a Virtual inventory

T


dökümünü yapar. Evrimi boyunca uçmayı becerememiş ama en büyük düş olarak sadece rüzgârın sesini duyarak, yüzlerce metre yukarıda olmayı hayal etmiş insanın iç dünyası bu efsanelere yansır. Bu istek, tanrılara yaklaşma uğraşıdır. Bu yüzden ikaros’un acı sonu yürekleri dağlar, Hazerfen Ahmed Çelebi’nin hikâyesi sorgulanmadan kabul görür. UÇURTMAYLA BAŞLAYAN BİR DÜŞ

İngilizce'de ‘paraglider’ , Fransızca'da ‘parapente’ olarak adlandırılan yamaç paraşütü bu dürtülerin günümüz insanında karşılığını bulmasıyla geliştirilmiş bir spor türü. Tarihi, yenilikçi birkaç havacının mevcut uçuş şekillerinden daha farklı olanı aramasıyla 1980’lerin başlarına gidiyor. Uçuş sırasında uçak kanadının formunu alarak, planörlerle aynı prensiplerle hareket eden parapante ile havalanmak için, yürüyerek tırmanılabilecek eğimdeki

o f m an's deepest desires, urges and inner conflicts, not on/y for those days but for modern times as well. Never once in the history o f the universe has man succeeded in flying. Yet, merely on hearing the sough o f the wind, he has dreamed his greatest dream o f being hundreds o f meters high in the sky. A nd this inner world is refiected in myth as the desire to be up there, among the gods. it is for this reason that ica ru s’s tragic fate is so heartbreaking, and why the story o f Hezarfen Ahmed Çelebi is accepted vvithout question. A DREAM THAT STARTED W ITH A KITE

‘Paragliding’ in English, ‘parapente’ in French, this branch o f sport developed as a response to the human urge to fly. İt dates back to the 1980’s when a handful o f path-breaking aviators sought new forms o f flight. A running start on a slope gradual enough to be clim bed on foot is

sufficient for becoming airborne with a paraglider, which operates on the same principle as an airplane wing. There are two types o f paragliding, 'single' and ‘tandem ’, in which two people fly in the hands o f an experienced pilot. “Flying is something I used to dream about when I flew a k ite ," says Görkem Haki, ju s t one o f many people who hav e experienced the sky's vastness on a tandem flight. “That was how my love o f flying began. ‘Take me with you ’, I used to say to myself, and I wondered how much bigger I would have to make my kite in order to be able to fly with it. ” SOARING W ITH THE EAGLES

Pilot training consists o f three stages, 'Student Pilot, Club Pilot, and P ilot’, each one with both a theoretical and a practical aspect. The training course teaches >

Havalanmak için eğimli bir tepenin yamacından kısa bir koşu yapmak yeterli. A ru n n in g s ta r d o w n a s lo p e is ali yo u n e e d to b e c o m e a irb o rn e .

1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 111


tepenin yamacından kısa bir koşu yapmak yeterli. Yamaç paraşütünün, tek kişilik single ve deneyimli bir pilotun idaresinde iki kişilik uçuş, tandem olarak iki türü bulunuyor. “Uçmak, uçurtma uçururken hayallerimi süsleyen bir düştü, ilk uçma hevesimin başlangıcı, uçurtmama 'beni de alıp götür' diye mırıldandığım şarkılardı. Uçabilmek için uçurtmamı ne kadar daha büyük yapmalıydım diye düşünürdüm” diyen Görkem Haki, gökyüzünün enginliğini tandem uçuşlarıyla yakalayan sıradan insanlardan sadece biri. KARTALLARIN

olmak için elliden fazla uçuş yapıyor. Pilot eğitimini tamamladıktan sonra paraşütünü çantasına yerleştirip istediği yerde ve sürede uçmak isteyene sınır yok. Parapente’siyle Kazakistan semalarını mesken tutan İsmail Büyükay özgürlüğün tadını alabildiğine çıkartanlardan: “Soaring yaparken paraşütün üstüne bakınca gördüğüme inanamadım; hemen üstümde devasa bir kartal uçuyordu. Herhalde kendisinden daha büyük bir nesnenin bölgesinde uçmasından rahatsız olmuştu ki gözdağı vermek için yaklaşık 10 dakika benimle beraber uçtu.”

BÖLGESİNE G İR M EK

Pilot olmak ise her biri teorik ve uygulamalı üç aşamalı ‘öğrenci pilot, kulüp pilot, pilot’ eğitimlerinden sonra mümkün. Bu eğitimlerde malzeme bilgisi, aerodinamik, uçuş tekniği, meteoroloji, kalkış türleri, stabil olmayan uçuş teknikleri, yedek açma, termik ve cross-country teknikleri öğretiliyor. Eğitimlerde bir öğrenci, pilot

112 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

ÜÇ FARKLI DİSİPLİN

Yamaç paraşütü crosscountry, bivak uçuşu ve akrobasi adlı üç ayrı disiplinle icra ediliyor. Crosscountry’de sporcular belirlenen ‘goal’ (hedef) noktalarına gidiyor. Akrobasi ise sporcuya serbestlik veren bir tür. Bivak uçuşlarıysa konaklamalı, bir noktadan bir diğerine gitmeyi zorunlu

experience with equipment, aerodynamics, flight technique, meteorology, types o f takeoff, flying in unstable conditions and using a reserve parachute, as well as thermaling and crosscountry flying. To qualify, a student p ilo t makes more than fifty flights during a typical training course. Once y o u ’ve com pleted the training and packed your parachute in its bag, there is no limit to where and how long you can fly. İsmail Büyükay, who has made the skies o f Kazakhstan his paragliding home, is one o f those who exploits his freedom to the hilt: “I glanced up över the canopy as I was soaring and couldn 't believe my ey es. A giant eagle was flying right över my head. He m ust have felt threatened to see something larger than he was flying through his territory because he escorted me for about ten m in ut es in an attem pt to scare m e aw ay."

15 kilogramdan daha ağır olmayan paraşüt ile kuşam malzemelerinin sırt çantasında taşınabilmesi, gerekli eğitimleri aldıktan sonra, uygun koşullar sunan her yerde uçmanızı sağlıyor. K it a n d a p a ra c h u te ali u n d e r 15 k ilo g ra m s c a n b e c a rrie d easily in a b a c k p a c k . W ith th a t a n d a little essen tial tra in in g , y o u c a n fly a nyw h e re .


kılan, kimi zaman haftalar süren ekspedisyonlardır. Paraşütçü havalanır, mesafe kat eder, inmek zorunda kalırsa yürüyerek yeni bir tepeye tırmanır. En fazla 15 kilogram ağırlığındaki paraşüt ile kuşam malzemesinin sırt çantasında taşınabilmesi, yaklaşık 10 dakika içinde hazırlığın tamamlanıp uçulabilmesi bu ayrıcalığı sağlıyor. Bivak uçuşları tatil ya da macera amaçlı da yapılıyor. Bu yönde yapılmış en inanılmaz uçuş Phillippe Noden ve Julian VVİrtz’ün Himalayalar’daki ekspedisyonu. Sporcular Nanga Parbat zirvesinin çevresini dolandılar, Trango Tovvers üzerinde uçtular,

THREE DIFFERENT DISCIPLINES There are three paragliding disciplines: cross-country, bivouac and acrobatic. İn cross-country the p ilo t flies to a previously specified goal. A crobatic on the other hand gives the athlete com plete freedom. Bivouac flying means expeditions o f often a week o r so that involve going from one place to another and staying overnight. The parachutist takes flight, covers some distance and, if he is forced to land, climbs another hill on foot and takes o ff again - ali made possible by the fact that he can carry his maximum

15-kg parachute and other kit in a backpack and be ali ready to fly in about ten minutes. Bivouac flying is done either for the purpose o f adventure or simply for recreation. The m ost incredible flight o f this type ever made was the expedition undertaken in the Himalayas by Phillippe Noden and Julian VVİrtz, who flew around the summ it o f Nanga Parbat and över the Trango Tovvers and, soaring t o över 7,000 meters, crossed the vvorld's two largest mountain glaciers. A nother adventurer, Bojan Marcic, covered 337 kilometers on a flight in South A frica's t> 1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 113


HSBC PREMIER'E HOŞ GELDİNİZ.

H S B C B a n k A .Ş . ta ra fın d a n y a y ım la n m ış tır. P re m ie r, H S B C B a nk A .Ş .'n in s u n d u ğ u b ir h iz m e t/ü r ü n p a k e tid ir.


V *F * 1

.*

3

t

3

-S

İ

P re m ie r m ü ş te rile rim iz i s e y a h a tle rin d e , k re d i k a rtıyla ilg ili iş le m le rin d e v e a cil y a rd ım a ih tiy a ç d u y d u k la rı h e r an, b ü tü n d ü n y a d a k i HSBC Ş u b e le rim iz d e a y n ı h iz m e t a n la y ış ı ile k a rş ılıy o ru z .

m

I 1

1

ı jT* 1

D ü n y a n ın d ö r t b ir y a n ın d a h a ya tın ızı k o la y la ş tıra c a k bu h iz m e t iç in w w w .p r e m ie r .h s b c .c o m .tr a d re s in i z iy a re t e d e b ilir ya da 444 O 11 2 'y i a ra y a b ilirs in iz .

Nagpur, Hindistan

HSBC M PREMİER D ü n ya nın ye re l bankası


70 metrelik tepelere tırmanabilen, yürümekten ve koşmaktan kaçınmayan herkes yamaç paraşütüyle havalanabilir.

Paragliding is for anybody who can walk 70 meters up a hill and isn't afraid to run a little.


the highlands are both highly suitable. Similarly, Çokelez Dağı, Kaklık and Honaz in Denizli province; Gökçeada with its two hills o f medium height; Ganos Dağı and Tekirdağ Uçmakdere in Thrace; Manisa with five points a t differeint altitudes at Karlık on Spil Dağı; Çakırman Tepesi in Erzincan; Ormanlı in İstanbul, which also offers training; Ali Dağı in Kayseri; Bozdağ at Ödemiş in İzmir province; and the Turkish Air Force's C Hill at Eskişehir are some o f the parts o f Turkey m ost suitable for paragliding.

dünyanın en büyük iki dağ buzulunu geçtiler, 7 bin metre üzerine çıktılar. Bir başka maceracı Bojan Marcic de, Güney Afrika'nın Kuruman bölgesindeki uçuşunda 337 kilometre kat etti. Otomobil kullanma ehliyetini alabiliyorsanız yamaç paraşütü de yapabilirsiniz. Görme ve duyma yeteneklerinde gözlük ve işitme cihazı ile aşılamayan sorunları olmayan, kalp rahatsızlığı, epilepsi gibi sağlık sorunları yaşamayan, yaklaşık 70 metrelik tepelere tırmanabilen, yürümekten ve koşmaktan kaçınmayan herkes yamaç paraşütüyle havalanabilir.

W HO CAN AND THOSE W HO C A N ’T

EN İYİ

UÇABİLENLER VE

UÇUŞ NOKTALARI

UÇAM AYANLAR

Türkiye, birçok doğa sporuna imkân tanıyan coğrafyasıyla yamaç paraşütü için de ayrıcalıklı güzellikler sunuyor. Fethiye’deki Babadağ, 2 bin metrelik yüksekliği, Ölüdeniz manzarası, uygun termikleri ile rüzgâr akıntılarıyla parapante’ın Türkiye’deki Kâbe'si kabul ediliyor. Yine Akdeniz kıyısındaki Kaş ile yörenin yayla bölgelerinden Elmalı da uçuş için oldukça uygun. Çökelez Dağı, Kaklık ve Honaz ile Denizli; orta yükseklikteki iki tepesiyle Gökçeada; Ganos Dağı ile Tekirdağ Uçmakdere; Spil Dağı’ndaki Karlık mevkiindeki farklı irtifalardaki beş noktasıyla Manisa; Çakırman Tepesi ile Erzincan; eğitimlerin yapıldığı Ormanlı ile İstanbul; Ali Dağı ile Kayseri; Bozdağ ile İzmir Ödemiş ve Türk Hava Kurumu’nun C Tepesi ile Eskişehir yamaç paraşütü için uygun bölgeler.

Görkem Haki çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve Babadağ’dan havalanıp Akdeniz’i gökyüzünden seyretti: “Beklediğimden kolay ve sakin kalkış sonrası yamaçtan uzaklaşırken gördüğüm ayaklarımın altında uzanan tepeler, ağaçlar ve deniz oldu... Kumsala indim, benden sonra atlayanların ne kadar yüksekte olduklarını ve benim de oradan geldiğimi düşündüm." Kurduğu düş onu hayal kırıklığına uğratmadı. Uçuş sonrasında hissettikleri aynı deneyimi yaşayan hemen herkesle aynı olsa gerek: “O günden sonra benim için insanlar ikiye ayrılıyor; uçabilenler ve uçamayanlar... Uçan memelilerin arasında anılmak güzel!” Katkılarından dolayı Ikarus Sportif Havacılık’a teşekkür ederiz.

Kuruman District. If you can get a driving license, then you can go paragliding. Anyone with norm al sight and hearing (or whose problems are correctable with glasses or a hearing aid), who doesn ’t have cardiac o r other health problems such as epilepsy, who is able to climb hills o f around 70 meters and who isn 't afraid o f walking and running can fly a paraglider. THE BEST SPOTS

With a terrain conducive to numerous mountain sports, Turkey is in an excellent position when it comes to paragliding. A t 2000-m eters in elevation, Babadağ in Fethiye is regarded as Turkey’s paragliding Mecca with its convenient thermals, wind currents and breathtaking Ölüdeniz landscape. Also on the Mediterranean coast, Kaş and neighboring Elmalı in

Görkem Haki realized his childhood dream. Taking o ff from Babadağ, he saw the Mediterranean from the sky: “The takeoff was easier and less harrowing than I expected. As I g o t farther away from the slope, I saw the hills and the trees and the sea stretching away beneath my feet... I landed on the sand and I thought about how high up those vzho had taken o ff after me were and how I too had come from there." His dream did not disappoint him. His feelings after the flight m ust be liftle different from those o f others who have had the same experience: “Ever since that day there have been two kinds o f people for me: those who can fly and those who c a n ’t... H ow nice to be remembered among the flying mam malsl" □ We would like to thank Ikarus Sportif Havacılık for its contribution. 1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 117


S » î e -■ , ı f I ;; ■ B l f l B ’« ı s ı r -

a E [3 S Eiül İ S E S S Eİ S rz E iü E E ij; I

ffS j

[ iiie

s g

iil

, 2 £ ' i - S İİM J S E

İ S S S

lm

liSEiUS sus I g iü îg s ü i


CANAN RESIDENCE ANADOLU YAKASINDA GELECEĞİ KARŞILIYOR • İstanbul dönüşüyor, küresel

• Canan Residence'ın konut blokları

dünyanın merkez m etropollerinden

10.000 m2'ye varan özel bir peyzaj

başlayarak tüm binalarda ve

b iri olma yolunda hızla ile rliyor.

düzeni içinde konum lanıyor.

otopark alanında 24 saat tam

Bu dönüşüm sürecinde İstanbul'un

Y eşilin, suyun ve ahşabın arm onik

güvenlik altında. Aydınlatm ayla

Asya yakası, özellikle de Kadıköy

b irle şim iyle oluşturulan peyzaj

donanmış merkezi güvenlik

bir cazibe noktası olarak

düzeni içinde farklı aktivite alanları

denetim i CCTV kamera sistem iyle

d ikkatle ri üzerine çekiyor.

yer alıyor. Tüm düzenlem enin de

destekleniyor. Tüm daireler ve

işte, Canan Residence, İstanbul’un

ana ekseninde konum lanan yarı

sosyal te sisle r sprinkler söndürme

yıldızı parlayan yakasında,

olim pik yüzme havuzu aynı zamanda

sistem iyle donanmış.

Kadıköy'de, A ta şe h ir'in yakınında

genel su kompozisyonunun bir

• Anadolu yakasının en sağlam

yer alıyor. Eşsiz panoram ik

parçasını oluşturuyor.

kaya zemine sahip bölgesinde inşa

m anzarasıyla bir yandan M arm ara

• Canan Residence, her ailenin

edilen Canan Residence deprem

D enizi'ni ve A da lar'ı, diğer yandan

ihtiyacına cevap verecek farklı tip

y önetm eliğine uygun olarak

Çamlıca ve Kayışdağı'nı görüyor.

ve büyüklükteki daireleriyle, tem sil

tasarlandı. Betonarm e ve sta tik

• Canan Residence'ın sunduğu

projeleri Prof. Dr. Zekai Celep

yaşam k a litesi öncelikle m im ari

e ttiğ i yaşama kültürünü konutların iç mekânına da yansıtıyor.

danışm anlığında hazırlandı ve

tasarım ın ve peyzaj düzeninin

Her daire öncelikle en gelişm iş

İTÜ İnşaat Fakültesi tarafından

n ite liğ iy le kendini gösteriyor.

teknik donanıma sahip.

onaylandı.

• Canan Residence, ana girişten

Canan Residence, Adnan Kazmaoğlu yönetim inde M im arlık Araştırm a M erkezi’ nde tasarlandı. Peyzaj düzeni ise Trafo M im arlık tarafından p roje le n d irild i.

C A N A N R E S ID E N C İz ATA S E H İ R C AN A N RESİDENCE T A N IT IM OFİSİ H e nd e m Cad. No: 54 Ş e rifa li - Ü m ra n iy e 34775 İs ta n b u l T e l: 0216 499 93 2 7 -2 8 Faks: 0216 499 21 58 E -p o sta : b ilg i@ c a n a n re s id e n c e .c o m • w w w .c a n a n re s id e n c e .c o m

c n m iim


GELENEKSEL TRADITIONAL

Bir şeker bayramı Festival of svveets H

S A B İH A T A N S U Ğ @

İR FA N E R T E L


alk dilinde "Şeker gibi kız” , “Tatlı dilli” , “Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır” , “Tatlı yiyelim tatlı konuşalım” , “Ağzından bal damlıyor” gibi deyimler şekere ve tatlıya yüklenen olumlu duyguların bir ifadesi olarak sıklıkla kullanılır. Özellikle Anadolu’da önemli günleri rengârenk, çeşit çeşit şekerler süsler, güçlendirir ve devam etmesini sağlar. Gelenek ve görenekleri dile getiren bu kültür, Ramazan Bayramı’na ‘şeker bayramı’ deyimini verdirterek akıllarda böyle yer etmiştir. Çünkü Ramazan bayramlarının ayrılmaz parçasıdır şekerler... Bayram ziyaretine gidenler kutu kutu şeker, lokum götürürler birbirlerine. Evlerde tatlılar yapılır, misafirlere ikram edilir. Çocuklar grup halinde ev ev dolaşıp, el öper ve şeker toplarlar. Şekerci dükkânları özel olarak hazırladıkları şekerleri renk renk, albenili ambalajlarıyla bayram süresince sergiler...

H

A n a d o lu ’da kökü ço k eskilere dayanan ve hâlâ sürdürülen bir şeker geleneği vardır. Bayramlar, nikâhlar, ziyaretler ve en özel günler rengârenk, çeşit çe şit şekerlerle tatlanır. VVİth ancient roots in Anatolia, the tradition of hard candy is alive and vvell today. İn every color of the rainbovv, these candies add svveetness to special occasions such as religious feast days, engagem ent parties and social calls.

he Turkish vernacular is full of expressions tike, “A girl sweet as sugar", “sweet-tongued”, “A sweet tongue will get you everyvvhere", and “L e t’s eat sweets and talk sweet", ali based on candy as a metaphor and frequently used, always with a positive connotation. İn Anatolia especially, hard candies o f every color accompany important days, reinforcing their significance and ensuring its continuation. Such customs and traditions gave rise to the term ‘şeker bayramı', or festival o f sweets, for the holiday that crowns the fasting month o f Ramazan, for candies are part and parcel o f this feast. People take boxes o f candy or Turkish delight when paying ‘bayram ’ social visits. Svveets are made at home and served to visitors. And children circulate in a group among the guests, kissing their elders' hands and collecting the candies that are their due. Throughout the holiday, candy shops display their colorful products in attractive packaging.

T


VVHO’LL CO LLECT THE MOST?

EN ÇOK ŞEKERİ KİM TOPLAYACAK?

İşte böylece ağız tadıyla kütlanan bayram, yaşama renk, sevinç, dostluk ve barış katar. Küsler barışır. Yaşlılar, hastalar ziyaret edilir; elleri öpülüp gönülleri alınır. Öksüz çocuklar giydirilir; çocuk sevindirmek sevap sayılır. Her aile çocuklarına yeni bayramlık giysiler alıp baştan ayağa donatır, bir şölen havası yaşanır. Çocuklar bu bayramı sabırsızlıkla beklerler. Arife gecesi başuçlarına koydukları yeni

giysilerini, pabuçlarını giyme sevinci içinde uykuya dalarlar. Sabah olur olmaz erkenden kalkıp giyinir, bayram namazından dönen babalarını karşılarlar. Babalar dönünce aile bireyleri birbirleriyle en küçüğünden en büyüğüne bayramlaşır ve şekerler ikram edilip bayram sofrasına ailece oturulur. Büyüklerinin elini öpen çocuklar bayram harçlıklarını aldığı gibi komşuları dolaşıp el öpmeye ve şeker toplamaya başlarlar. Aralarında en çok kimin

Any holiday celebrated with candy inevı'tably adds color, joy, friendship and peace to life. The estranged make up. Visits are paid to the sick and elderly. Hands are kissed, hearts won över. Orphans are clothed, for making a child happy is the highest o f goo d deeds. Every family invests in new outfits for the children, who are decked out from head to toe in a veritable festival atmosphere. Children await this holiday im patiently and go blissfully to sleep the night before with their new clothes and shoes piled next to the bed. The minute it gets light they bound out o f bed and get dressed, ready to meet their fathers who are returning from the bayram prayers at the mosque. As soon as they are back, ali the family members from the youngest to the oldest wish each other a happy bayram. Bayram candies are offered around, and the whole

family sits dov/n to the table. Having kissed their elders’ hands and collected their money and candies, the children now head for the neighbors to repeat the ritual. Who will collect the m ost candies? That's the sixty-four dollar question! And the candies are counted one by one, for the Festival o f Sweets is at the same time a children 's festival. There are even special bayram venues in Anatolia, İstanbul, Thrace and Rumelia. Places with svvings, see-saws, Ferris wheels, and merry-gorounds with wooden horses, vvhere children frolic and giggle with unbridled enthusiasm. BAYRAM ENTERTAINMENT

The children even spend a part o f their bayram money on candies. Candied apples, lollipops, candy canes, cotton candy and taffies o f every hue are carried around and sampled incessantly. Riddles on >

Halka şekerler özellikle de bayram günleri tüm çocukların hayallerini süsler. C a n d y c a n e rin g s are every c h ild 's d re a m o n festival days.

122 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7


W e

fin a n c e y o

u

r

d

r e a m

s

DenizBank is the most experienced partner in making your dreams come true. Buying a second house (w ith a m ortgage) in Turkey is a g re at decision th a t w ill give you a lot o f pleasure and jo y . DenizBank is the firs t Turkish bank giving home loans to foreigners in Turkey, w ith its friendly English-speaking and experienced staff.

D e n iz B a n k ^ DenizBank is a member of Dexia Group

W W W .d e n İZ b a n k .C O m /E N


şeker topladığı asıl merak konusu olur, şekerler bir bir sayılır. Şeker bayramı bir çocuk bayramıdır aynı zamanda! A nadolu’da, İstanbul’da, Trakya’da ve Rumeli’de özel bayram yerleri bile vardır. Çocuklar için salıncaklar, tahtıravalliler, göz göz dönme dolaplar ve ahşaptan yapılmış tahta atlar (atlıkarıncalar) getirilir, bayram yerleri çocukların kahkahalarıyla sevinciyle, coşkusuyla dolup taşar. BAYRAMIN EĞLENCESİ Çocuklar bayram harçlıklarının bir kısmını da şekercilerde harcarlar. Elma şekeri, horoz şekeri, baston şekeri, halka şekeri, düdük şekeri, pamuk şekeri renk renk macunlar ellerde eksik 124 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

olmaz, hepsinin tadına mutlaka bakılır. Bayram yerindeki niyetçiden maniler alınır. Gençler, güvercinlerin önlerindeki tabladan gagalarıyla aldıkları manili kâğıtlardan alıp okuyarak onlardan manalar çıkarırlar. Koku satıcısı, koku şişelerinden istekte bulunan erkek çocuklarının yakalarına koku sürer, manilerle etrafı neşelendirir: “ Küçük baylara, küçük bayanlara, merdivenden kayanlara, menekşe gül yağı şipir... Göründü İzmir dağları, üzüm dolu bağları fıs, fıs...” Cebe konan küçük yuvarlak aynalar veya tarak satan tezgâhlar da bulunur bayram yerlerinde. Onlardan da alışveriş yapılır...

İçi fın d ık d o lu y a d a g ü llü a k id e ş e k e r le r i h e m z iy a r e te g id ild iğ in d e h e m d e m is a fir a ğ ırla rk e n s o h b e tle r i ta tla n d ırır. R o s e -fla v o re d o r haze ln u t-fille d , hard c a n d ie s svveeten th e c o n v e rs a tio n w h e n receiving o r m ak in g so c ia l calls.

tiny pieces o f paper are selected with the help o f obligirıg pigeons who use their beaks to pluck one from the table in front o f them. On request, scent vendors dab a liftle fragrance on boy s ’ collars and the merriment increases as the riddles are read aloud and their significance interpreted: “A dab o f rose and violet for little men and little women, for sliders down banisters... ” Small combs and round pocket mirrors are also sold at counters which turn the bayram venue into a Virtual fairground thronged with shoppers. We meet another exampie o f this at Nazilli, where the third and final day o f the bayram is called ‘gencer’. Buying and eating taffy is traditional on that day. People from the villages buy it and spread it on bread. >


NOVEMBER 29 KASI M DECEMBER 1 ARALI K

vw.istanbullealhep.com

www. istanbulderi.com D£yf/. > * ar O

V

*

TURDEV

ARTI

f

İN C00PERATI0N WITH

ufils.

ıım . IS EH ISO 9001 20001

“ BU F U A R 5 1 7 4 SAYILI K A N U N G E R E G IN C E T O B B (T Ü R K İY E O D A L A R VE B O R S A L A R BİRLİĞİ) İZNİ İLE D Ü Z E N L E N M E K T E D İR " "THİS FAIR IS HE L D U PO N THE A U T H O R IZ A T IO N O F THE U N IO N O F C H A M B E R S A N D C O M M O D IT Y E X C H A N G E S OF T U R K E Y . IN A C C O R D A N C E WITH LA W N U M B E R 5174'


Hoping the peace it brings will last until the next bayram, they fiti the markets and bayram venues and join in the festivities.

Böylece bayram yerleri bir nevi panayır yerine dönüşür. Başka bir örnek de Nazilli'de karşımıza çıkar; şeker bayramının son üçüncü gününe ‘gencer’ denir. O gün dökme macun satın alıp yemek bir gelenektir. Köylerden gelenler gencer alıp ekmeklerinin üzerine sürüp yerler. Gelecek bayrama dek ağız tadıyla yaşamalarını dileyerek, çarşıyı ve bayram yerini doldurup eğlenceye katılırlar. EN SON ‘Ş EKER LİK’ YENİR

Ebeveynleri, akrabaları, komşuları, dostlan bayram ziyaretine giderken sakızlı, gül kokulu, fıstıklı lokumlar, manili kâğıtlara sarılı şekerler götürülür. Ya da gelen konuklara akide şekeri, badem şekeri, kişniş şekeri, lokum, özel yapılmış ‘şekerlik’ , lokumluk içinde ikram edilir. Bunlar porselen, seramik, gümüş, cam ya da kristal olabilir. Bu gelenek bugün de sürdürülüyor. Kandillerde, 126 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

bayramlarda kırmızı, yeşil, sarı kapaklı şekerden dökülmüş sahanlar şekerci dükkânlarının raflarına dizilir. Sahanlar nikâhlı ya da nişanlı olan kızlara erkek ailesi tarafından alınır. Sahanların içine susamlı, küçük, yuvarlak helvalar konur. Jelâtin kâğıdıyla ambalajlanmış olan sahanlar bakır sinilere konulup eller üzerinde törensel bir hava içinde kız evine götürülür... Bu ritüel ile iki aile birbirlerinin kandilini kutlar. Susamlı helvalar dağıtıldıktan sonra boş

Şekerlik biçimindeki bu şekerler renkli ambalajlarda satılır; ikram sonrası en son şekerden yapılma şekerlik ‘şeker baltası’ ile kırılır ve paylaşılır. Shaped like a candy dish, these candies are sold in colorful packaging; after the candies have been consumed, the candy dish is broken with a 'candy ax', and the broken pieces shared round.

THE LAST CANDY IS EATEN When families, relatives, neighbors and friends go to the bayram venues they take with them roseflavored cubes o f ‘Turkish delight' chock full o f pistachios and rnapped in papers on which riddles are printed. Hard candy, sugar-coated almonds and coriander seeds, Turkish delight and speciai bayram candies are also offered to the neighbors in candy dishes made o f china, pottery, silver, glass or crystai in a tradition that stili thrives today. Piates made o f molded sugar with red, yeilow and green iids ime candy store shelves during the bayrams and the five Islamic hoiy nights (kandil). They are also purchased by the man ’s family for their son ’s fiancee. Placed on them are tiny rounds o f sesameflavored helva. VVrapped in colorful cellophane, the candy-laden piates are arranged on copper trays and delivered to the girl's house with a ceremonial flair. The two families also observe the Islamic holy night with this ritual. After the rounds of helva have been distributed, the empty plate is placed on a tray and balanced on the girl’s head and then shattered with a small metal ‘candy a x ’. The resulting pieces o f broken candy are offered to the members of the household. The blessing and abundance o f sesame helva t>


KARARINIZI VERİN. BU KAPININ YA ÖNÜNDE OLACAKSINIZ YA DA ARKASINDA... B ir konuta değil, A n k a ra 'n ın en gözde yaşam alanında b irç o k değere sahip o lm a k için ka ra rın ızı ve rin. T oplam U blo k ü ze rin e 366 k o n u tlu k yeni b ir yaşam b irliğ i inşa e d iliyo r. Hayat Sebla E vle ri ile bu kapının a rka sın d a ki özel s ta n d a rtla ra sahip o lm a k iste m e z m isiniz?

48. Cadde Hayat Sebla C u k u ra m b a r/A N K A R A

0312 285 00 85

w w w .h a y a ts e b la .c o m

S e b l a Evleri Hayat Sebla Evleri satışları, özel avantajlı konut kredisi ya da 2Uaya kadar vadeli d iğ er fa rk lı ödem e seçenekleri ile YTL üzerinden yapılm aktadır.

SESTAS İnşaat Güvencesiyle Güçlü Kurumsal Yapı • U Blok Halinde Toplam 366 Konut • Farklı Büyüklük ve Konuma Sahip 5 Farklı Konut Seçeneği • Mühendislikle Estetiğin 3uluştuğu Mekân Tasarımları * Fitness, Fin Hamamı, Sauna, Çok Amaçlı Spor Salonu, Basketbol Sahası ve Tenis Kortu • Her Konuta 2'şer Adet Kapalı Otopark • Kamera Donanımlı Şüvenlik Sistemleri • Şifreli Alarm Sistemi • Yangın İhbar Sistemi * Her Blokta Resepsiyon ve 12 Kişilik 4 Asansör • Her Dairede Site Dahili Telefon Hattı »Tehlike Anında Kontrol Edilebilir Elektrik, Su ve Gaz Sistemleri * Eşsiz Isı ve Ses Yalıtımı • Kalorimetre Kontrollü Merkezi Isıtma Sistemi * Kesintisiz Enerji Kaynağı • Uydu Sistemi / Kablolu Yayın / 3igitürk * Kablosuz Internet • Daire Temizlik Hizmetleri # Çocuk Bakım Hizmeti * Çocuklar için Oyun ve Etüd Odası # Oto Y ık a m a * Kuru Temizleme 35 yıllık deneyim ve birikim

w w w . g e s t a s in s a a t .c o m


Bazı yörelerde özellikle kandil günlerinde şeker sahanı içinde susamlı helva ikram edilir. İn s o m e p a rts o f Turkey, e sp e cia lly o n th e d a y o f a 'k a n d il', c a n d y is se rve d on a tra y to g e th e r w ith s e s a m e -fla v o re d helva.

kalan şeker sahanı bir tepsi içinde gelin kızın başı üzerinde tutulur ve küçük madeni ‘şeker baltası’ ile kırılır. Kırık şeker parçaları evdekilere sunulur. Susamlı helva bereketi, bolluğu; şeker de her iki ailenin ve gençlerin ağız tadı ile geçinmelerini dile getirir. Şekerler yenirken, “Allah ağız tadıyla geçim versin’’, “Gelinimiz tatlı dilli olsun” gibi deyimler tekrarlanır... Anadolu'nun bazı yörelerinde de gelin, kocasının evinin kapısından içeriye girdiğinde başının üzerinden şekerler dökülür. Etraftakiler şekerleri, uğur getireceğine inandığı için kapışır. Bu inanç bugün de sürdürülen ‘nikâh şekeri' geleneğinin bir başka biçimidir. Bazı yörelerde düğüne davet, kırmızı bir bezin içine konulan şekerlerle (okuntu) yapılır. Şekerler, Osmanlı sarayında da büyük öneme sahipti. Ramazan bayramlarında, düğünlerde süslenmiş 128 S K Y U f t 1 0 /2 0 0 7

‘nahıl’lar meydanlarda, yollarda dolaştırılırdı. Bir tür hayat ağacını simgeleyen nahıllar şekerden dökülmüş çeşitli objelerle donatılırdı. Görüldüğü üzere şeker geleneği yüzyıllardır biçim değiştirerek de olsa kendine yer bulmayı sürdürüyor. Bu tür renkli güzel gelenekleri yaşatma isteği toplumların düğün, bayram ve dini günlerini de renklendirip tatlandırmayı sağlıyor.

Badem şekeri genellikle nikâha gelenlere dağıtılan bir şeker olduğu için ‘nikâh şekeri’ diye de anılır. S u g a r-c o a te d a lm o n d s are knovvn as ‘e n g a g e m e n t o r vvedding c a n d y ’ b e c a u s e th e y are tra d itio n a lly d is trib u te d to th e g u e s ts

expresses the hope that the two young people and their families will get on amicably. /4s the candy is consumed, expressions such as, “May they get on well" and “May the bride be svveettongued" are repeated över and över. İn some parts o f Anatolia, the fiancee is even ‘shovvered’ with individually vvrapped candies as she enters her husband's home. Those in attendance grab them up in the belief that they will bring good luck. This belief is a variation on the tradition of ‘engagemerıt candy', which continues today. İn some areas candies vvrapped in red cloth are even sent as vvedding invitations. Candy was important in the Ottoman paiace as weii. Decorated trees (nahıi) were carried through the streets and squares on Ramazan bayrams and other festival days. Symbolizing the tree o f life, they were hung with various ornaments made of hard candy. Evolving över the centuries, the candy tradition continues to be part and parcel of Turkish life. And the urge to keep such colorful, warm traditions alive ensures that societies will continue to sweeten up their religious holidays and other festivals with peace and understanding. □


t e l : 02 42

7 1 0 24 00

fax:

0 2 42 715 33 98

w w w . s u s e s i h o t e l . c o m / b e l e k / a n t a l y a / t i i r k i y e


İS TA N B U L GUIDE

■ Hotels / Oteller

ABA N T OTEL

Ç IN A R O T E L

H Y A T T R E G E N C Y İS T A N B U L

K E M P I N S K I R E S ID E N C E S

(

(

m

A S T O R I A İ S T A N B U L (*****)

)

)

S Ü R M E L İ İS T A N B U L H O T E L

T e l [0 3 7 4 ] 2 2 4 5 0 3 3 F a k s / F a x [0 3 7 4 ] 2 2 4 5 0 31 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0 2 1 2 ] 6 6 3 2 9 0 0 F a k s / Fa x [0 2 1 2 ] 6 6 3 2 9 21 A d r e s / A d re s s e s Ş e v k e tiy e M a h .

T e l [0 2 1 2 ) 3 6 8 1 2 3 4 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 3 6 8 1 0 0 0 A d re s / A d re s s e s T a ş k ış la C a d .

T e l [2 1 2 ] 3 7 0 0 0 0 0 F a k s / Fa x [2 1 2 ] 3 7 0 0 0 7 0 A d r e s / A d re s s e s B ü y ü k d e re C a d .

T e l [0 2 1 2 ] 2 7 2 11 6 0 p b x - 6 h a t F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 2 6 6 3 6 6 9 A d r e s / A d re s s e s P ro f.D r.B ü le n t

1 4 0 3 1 A b a n t / B o lu b u y u k a b a n to te li@ b u y u k a b a n to te li.c o m h ttp ://w w w .b u y u k a b a n to te li.c o m .tr

F e n e r M evkii 3 4 1 4 9 Y e şilkö y re s e rv a :io n @ c in a rh o te l .c o m .tr h t t p :/ / w w w .c in a r h o te l.c o m . tr

N o .1 3 4 4 3 7 T a k s im is ta n b u l@ h y a ttin tl.c o m h ttp ://w w w .is ta n b u l.h y a tt.c o m

N o : 1 2 7 E s e n te p e / İs ta n b u l in fo .a s to ria @ k e m p in s k i. c o m h ttp ://w w w .k e m p in s k i- a s to r ia .c o m

T a rc a n S o k . N o :3 G a y re tte p e /İs ta n b u l re s e rv a tio n is ta n b u l@ s u rm e lih o te ls .c o m h ttp ://w w w .s u rm e lih o te ls .c o m

A K G Ü N İS T A N B U L

D E D E M A N İS T A N B U L

S V V İS S Ö T E L T H E B O S P H O R U S , İS T A N B U L (” ***)

HO TEL r* * * ) T e l [ 0 2 1 2 ] 5 3 4 4 8 7 9 (2 0 H a t / Lin e s ) F a k s / F a x [ 0 2 1 2 ] 5 3 4 91 2 6 A d r e s / A d r e s s e s A d n a n M e n d e re s Bulvarı (Vatan C a d .) T o p k a p ı İstanbul s a le s @ a k g u n h o te l.c o m h t t p ://w w w .a k g u n h o te l. c o m

H İL T O N İS T A N B U L

M Ö V E N P IC K H O T E L

m

İS T A N B U L ( * * " * )

T e l [0 2 1 2 ] 3 3 7 4 5 a F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 2 / 5 11 0 0 A d re s / A d re s s e s Y ıldız P o s ta C a d .

T e l [0 2 1 2 ] 3 1 5 6 0 0 0 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 2 4 0 41 6 5 A d r e s / A d re s s e s C u m h u riy e t

T e l [0 2 1 2 ] 3 1 9 2 9 2 9 A d re s / A d re s s e s B ü y ü k d e re C a d .

T e l [0 2 1 2 ] 3 2 6 11 0 0 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 3 2 6 11 2 2 A d re s / A d r e s s e s Bayıldım C ad.

5 0 3 4 3 4 0 İs ta n b u l is ta n b u l@ d e d e m a n .c o m h ttp ://w w w .d e d e m a n .c o m

C a d d e s i H a rb iy e 3 4 3 6 7 İsta n b u l s a le s .is ta n b u l@ h ilto n .c o m h ttp ://w w w .is ta n b u l.h ilto n .c o m

3 4 3 3 0 4 . L e v e n t / İs ta n b u l h o te l. is ta n b u l@ m o e v e n p ic k .c o m h ttp ://w w w . m o e v e n p ic k - İs ta n b u l.c o m

N o :2 M a ç k a 3 4 3 5 7 B e ş ik ta ş is ta n b u l@ s w is s o te l.c o m h t t p ://w w w . s w is s o te l. c o m . tr

Faks / Fax

[0 2 1 2 ] 3 1 9 2 9 0 0

T h iîM a r m a r a

THE M A R M AR A

B A R C E L Ö E R E S İN

D İV A N İ S T A N B U L

H O L İD A Y IN N İ S T A N B U L

R A M A D A P L A Z A İS T A N B U L

T O P K A P I H O T E L (*****)

O T E L İ (***” )

A IR P O R T N O R T H (* * * * * )

m

İS T A N B U L ( * * * " )

T e l [0 2 1 2 ] 6 3 1 1 2 12 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 6 3 1 3 7 0 2 A d re s / A d re s s e s M illet C ad.

T e l [0 2 1 2 ] 3 1 5 5 5 0 0 p b x Faks / Fax 5 5 15 A d r e s / A d r e s s e s C u m h u riy e t C a d .

T e l [0 2 1 2 ] 4 4 6 6 4 6 4 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 4 4 6 8 4 3 6 A d r e s / A d re s s e s M a h m u tb e y M a h .

T e l [0 2 1 2 ] 4 4 4 0 2 7 2 - 3 1 5 4 4 4 4 Faks / Fax [0 2 1 2 )3 1 5 4 4 4 5 A d re s / A d re s s H a la s k a rg a z i C a d . N o :

T e l (0 2 1 2 ] 2 5 1 4 6 9 6 F a k s / F a x [0 2 1 2 ) 2 4 4 0 5 0 9 A d r e s / A d re s s e s

N o : 18 6. 3 4 1 0 4 T o p k a p ı/ls ta n b u l e re s in to p k a p i@ b a rc e lo .c o m h t t p ://w w w .b a r c e lo tu r k e y .c o m

N o :2 3 4 4 3 7 E lm a d a ğ / İstanbul d iv a n @ d iv a n .c o m .tr h ttp ://w w w .d iv a n .c o m .tr

T a ş o c a ğ ı y o lu N o :3 5 3 4 2 1 7 B a ğ cıla r in fo @ h iis ta n b u l-a irp o rtn o rth .c o m

httD://www.hiistanbul-airDortnorth.com

1 3 9 -1 5 1 3 4 3 7 3 O s m a n b e y -Ş iş li/ls ta n b u l in fo @ ra m a d a p la z a is ta n b u l.c o m h ttp ://w w w .r a m a d a p la z a is ta n b u l.c o m

T a k s im M e y d a n ı T a k s im İs ta n b u l - in fo @ th e m a rm a ra h o te ls . c o m h ttp ://w w w .th e m a r m a r a h o te ls .c o m

C O N R A D İS T A N B U L

E L IT E H O T E L S D R A G O S ( * * * •* )

H O L İD A Y IN N İ S T A N B U L C I T Y T O P K A P I (* * * “ )

R IC H M O N D V V E L L N E S S & S P A H O T E L S A P A N C A (* * * * * )

T H E R IT Z -C A R L T O N ,

T e l [0 2 1 2 ] 2 2 7 3 0 0 0 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 2 5 9 6 6 6 7 A d re s / A d re s s e s Yıldız C a d . 3 4 3 5 3

T e l [0 2 1 6 ] 4 4 1 6 1 6 0 Fa ks / F a x [0 2 1 6 ] 4 4 1 3 8 81 A d re s / A d re s s e s Piri R e is C a d .

T e l [0 2 1 2 ] 5 3 0 9 9 0 0 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 5 3 0 9 9 2 4 A d re s / A d re s s e s

T e l [2 6 4 ] 5 8 2 21 0 4 - 0 5 - 0 6 F a k s / F a x [2 6 4 ] 5 8 2 21 0 9 A d re s / A d re s s e s S a h ily o lu S a p a n c a

T e l [0 2 1 2 ] 3 3 4 4 4 4 4 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 3 3 4 4 4 5 5 A d re s / A d re s s e s S ü z e r Plaza,

B e ş ik ta ş / İs ta n b u l is ta n b u lin fo @ c o n ra d h o te ls .c o m h t tp ://w w w .c o n r a d is ta n b u l.c o m

N o :3 M a lte p e /İs ta n b u l re s e rv a tio n @ e lite h o te ls .c o m . tr h ttp ://w w w .e lite h o te ls .c o m .tr

M ille t C a d . 1 8 7 T o p k a p ı İsta n b u l in fo @ h iis ta n b u lc ity .c o m h ttp ://w w w .h iis ta n b u lc ity .c o m

O p e n in g so o n in fo @ ric h m o n d h o te ls .c o m .tr h ttp ://w w w .r ic h m o n d h o te ls .c o m .tr

E lm a d a ğ 3 4 3 6 7 Ş iş li / İs ta n b u l r c . is trz . re s e rv a tio n s @ ritz c a rlto n . c o m h ttp ://w w w .ritz c a r lto n .c o m

m

İ S T A N B U L (* * “ *)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I CROVVNE P LA ZA

G R A N D C E V A H İR O T E L v e

KAYA R A M A D A P LA ZA O TEL

S H E R A T O N İS T A N B U L

W O RLD PARK HO TEL

İS T A N B U L (***“ ) T e l [2 1 2 ] 5 6 0 81 0 0 F a k s / F a x [2 1 2 ] 5 6 0 81 5 5 A d re s / A d re s s e s

K O N G R E M E R K E Z İ (*****) Te l [0 2 1 2 ] 3 1 4 4 2 4 2 F a ks / F a x 314 4 2 4 4 A d re s / A d re s s e s I )a rü la c e z e C a d .

v e K O N G R E M E R K E Z İ (*****) T e l [0 2 1 2 ] 8 6 6 2 3 2 3 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 8 8 6 1 7 8 5 A d re s / A d re s s e s b 5 O to y o lu

M A S L A K H O T E L (**"*) Tel 0 2 1 2 ] 3 3 5 9 9 9 9 F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 2 8 5 0 9 51 A d re s / A d re s s e s B ü y ü k d e re C a d .

Tel 0212] 527 67 67 F aks / Fax [0 2 1 2 )5 1 9 8 7 63 A d re s / A d re s s e s H o b y a r M a h .H a m id iy e

S a h il Y o lu , 3 4 7 1 0 A ta k ö y r e s e rv a tio n s @ c ro w n e p la z a is ta n b u l. c o m .tr h ttp ://w w w .c r o w n e p la z a .c o m /is ta n b u l

N o :9 Ş işli / İs ta n b u l s a le s @ g c h .c o m .tr h ttp ://w w w . g c h .c o m . tr

T ü ya p Yanı B ü y ü k ç e k m e c e in fo @ k a y a ra m a d a .c o m h ttp ://w w w .k a y a ra m a d a .c o m

N o :4 9 3 4 3 9 8 M a s la k / İs ta n b u l in fo @ s h e ra to n is ta n b u lm a s la k .c o m h ttp ://w w w .s h e r a to n .c o m /is ta n b u l

C a d . N o :6 4 E m in ö n ü 3 4 4 5 0 i İS T A N B U L in fo @ w o rld p a rk h o te l.c o m h ttp ://w w w .w o r lp a r k h o te l.c o m

130 SKYLIFf

1 0 /2 0 0 7

©

(

)

Telephono: International co d e fo r Turkey: 90. İstanbul area co d e s: European sid e 212, A sian sid e 216. For ıniercıty calls vvıthın T urkey firs t dial 'O', then th e area code, a nd then the local num ber. For in ternational ca lls first d ia l'(


DORUKKAYA SKI&MOUNTAIN RESORT (****)

LARESPARK HOTEL

YENİŞEHİR PALAS

m

m

(****)

ANSEN 130 SUITES HOTEL & RESTAURANT (S)

T e l [ 0 2 1 2 ] 5 0 3 31 3 3 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 5 0 3 4 2 7 2 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0 3 7 4 ] 2 3 4 5 0 2 6 F a k s / F a x [0 3 7 4 ] 2 3 4 5 0 2 5 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0 2 1 2 ] 3 1 3 51 0 0 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 3 1 3 51 51 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 1 2 ] 2 5 2 71 6 0 (1 0 H a t - 1 0 Lin e s) F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 2 4 9 7 5 0 7 A d re s / A d re s s e s M e ş ru tiy e t C a d d e s i

T e l [0 2 1 2 ] 2 4 5 8 8 0 8 F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 2 4 5 71 7 9 A d re s / A d re s s e s M e ş ru tiy e t C a d .

L o n d ra A s fa ltı N o : 3 8 , A ta k ö y in fo @ a d e la h o te l .c o m .tr h ttp ://w w w .a d e la h o te l.c o m . tr

K a rta lk a y a M e vkii. K a rta lk a y a / B o lu h ttp ://w w w .k a y a to u ris m .c o m .tr

T o p ç u C a d . N o : 2 3 T a k s im re s e rv a tio n . is ta n b u l@ la re s p a rk h o te l.c o m h ttp ://w w w .la r e s p a rk h o te l.c o m

O te lle r S k . N o : 1 - 3 8 0 0 5 0 T e p e b a ş ı y e n is e h irp a la s @ y e n is e h irp a la s . c o m h ttp ://w w w .y e n is e h irp a la s .c o m

A nsen 1 3 0 3 4 4 3 0 T epebaşı Tünel in fo @ a n s e n s u ite s .c o m h ttp :// w w w . a n s e n s u i t e s .c o m

ANTİK HOTEL İSTANBUL (****)

ERESİN TAXİM HOTEL

NOVOTEL İSTANBUL

AKGUN HOTEL

(****)

(****)

D

BEBEK OTEL (S)

T e l [0 2 1 2 ] 6 3 8 5 8 5 8 F a k s / F a x (0 2 1 2 ] 6 3 8 5 8 6 5 A d re s / A d re s s e s O rd u C a d.

T e l [0 2 1 2 ] 2 5 6 0 8 0 3 F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 2 5 3 2 2 4 7 A d re s / A d r e s s e s T o p ç u C a d . N o : 16

Tel 0 2 1 2 ] 4 1 4 3 6 0 0 F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 4 1 4 3 6 3 6 A d re s / A d re s s e s K a z lıç e ş m e M a h .

T e l [0 2 1 2 ] 6 3 8 2 8 3 8 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 6 3 8 2 8 6 0 A d r e s / A d re s s e s O rd u C a d .

T e l '0 2 1 2 ] 3 5 8 2 0 0 0 F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 2 6 3 2 6 3 6 A d re s / A d re s s e s C e v d e tp a ş a C a d .

S e k b a n b a ş ı S o k . N o : 1 0 Beyazıt in fo @ a n tik h o te l.c o m h ttp ://w w w . a n tik h o te l.c o m

T a k s im 3 4 4 3 7 İs ta n b u l - T ürkiye e re s in @ e re s in ta x im .c o m .tr h ttp ://w w w .e r e s in ta x im .c o m .tr

K e n n e d y C a d . N o : 5 6 Z e y tin b u m u h ttp ://w w w .n o v o te l.c o m h ttp : / / w w w .a c c o r h o te ls .c o m

H a z in e d a r S o k . N o :6 B e y a z ıt İs ta n b u l a k g u n la le li@ s u p e ro n lin e .c o m h ttp : / / w w w .a k g u n t ra v e l.c o m

N o : 3 4 8 0 8 1 0 B e b e k / İs ta n b u l b e b e k h o te l@ b e b e k h o te l. c o m . tr h ttp ://w w w .b e b e k h o te l. c o m .tr

AIRPORT ADELA HOTEL

BARCELÖ SARAY

ERESİN TAXIM PREMIER

RICHMOND İSTANBUL

IBIS İSTANBUL

m

r~ )

m

D

BENTLEY OTEL (S)

T e l [0 2 1 2 ] 4 5 8 9 8 0 0 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 4 5 8 9 8 3 0 A d re s / A d re s s e s Y e n iç e rile r C a d .

T e l [2 1 2 ] 2 5 6 0 8 0 3 F a k s / F a x [2 1 2 ] 2 5 3 2 2 4 7 A d r e s / A d re s s e s lo p ç u C a d . N o : 16

T e l [0 2 1 2 ] 2 5 2 5 4 6 0 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 2 5 2 9 7 0 7 A d re s / A d re s s e s

Te l [0 2 1 2 ] 4 1 4 3 9 0 0 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 4 1 4 3 9 2 9 A d re s / A d re s s e s K a z lıç e ş m e M a h .

T e l '0 2 1 2 ] 2 9 1 7 7 3 0 (pb x) F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 2 9 1 7 7 4 0 A d re s / A d re s s e s H a las k a rg a z i C a d .

N o :8 5 3 4 1 3 0 B e ya zıt İstan bu l s a ra y .re s @ b a rc e lo .c o m h tt p :/ / w w w . b a r c e lo tu r k e y .c o m

3 4 4 3 7 T a k s im / İs ta n b u l e re s in @ e re s in p re m ie r.c o m . tr h t t o :/ / w w w .e re s in p re m ie r.c o m . t r

İstiklal C a d . N o : 4 4 5 T ü n e l B e y o ğ lu in fo @ ric h m o n d h o te ls .c o m . tr h ttp : / / w w w .ric h m o n d h o te ls .c o m .tr

K e n n e d y C a d . N o : 5 6 Z e y tin b u m u h ttp ://w w w .ib is h o te l.c o m h ttp ://w w w .a c c o r h o te ls .c o m

N o : 7 5 8 0 2 2 0 H a rb iy e is ta n b u l@ b e n tle y -h o te l. c o m h ttp ://w w w .b e n tle y - h o te l.c o m

BEST VVESTERN SENATÖR HOTEL (****)

HOLİDAY INN İSTANBUL ATAKÖY (****)

TAKSİM SOUARE HOTEL (****)

TAŞLIK HOTEL

ERESİN CROWN HOTEL (S)

T e l [0 2 1 2 ] 5 2 8 1 8 6 5 F a ks / Fa x [0 2 1 2 ] 5 2 2 7 3 9 3 A d re s / A d re s s e s G e n ç tü rk C a d .

Te l 1212] 5 6 0 4 1 1 0 F a k s / F a x [2 1 2 ] 5 5 9 4 9 0 5 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 1 2 ] 2 9 2 6 4 4 0 p b x F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 2 9 2 6 4 4 9 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 1 2 ] 2 2 7 8 3 1 0 (4 hat) F a ks / Fa x [0 2 1 2 ] 2 2 7 8 3 14 A d re s / A d re s s e s S ü le y m a n S e b a

T e l [0 2 1 2 ] 6 3 8 4 4 2 8 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 6 3 8 0 9 3 3 A d re s / A d re s s e s K ü ç ü k A y a s o fy a

Ş irv a n iz a d e S o k . N o . 7 /1 1 Ş e h z a d e b a ş ı/ls t in fo @ s e n a to rh o te l.c o m h ttp ://w w w .s e n a to rh o te l.c o m

S a h il Y o lu , 3 4 7 1 0 A ta k ö y re s e rv a tio n s @ c ro w n e p la z a is ta n b u l.c o m .tr h ttp :// w w w . h o lid a y - irin .c o m /a ta k o y m a rin a

S ıra se rvile r C a d . N o : 1 5 , T a k s im in fo @ ta k s im s q u a re h o te l. c o m . tr h ttp : / / w w w . ta k s im s g u a re h o te l .c o m . tr

C a d . N o : 7 5 V a lid e ç e ş m e M a ç k a in fo @ ta s lik h o te l.c o m h t t p : / /w w w .ta s lik h o te l.c o m

C a d . 4 0 S u lta n a h m e t İs ta n b u l, T U R K E Y e re s ın @ e re s in c ro w n .c o m . tr h ttp : //w w w . e r e s in c r o w n . c o m . tr

DİVAN CITY İSTANBUL

HOTEL MONTE BAIA

THE MARMARA PERA

r~ )

(****)

(****)

AIRPORT HOTEL TAV (S)

HOTEL SULTANHAN (S)

T e l [0 2 1 2 ] 3 3 7 4 9 0 0 F a ks / Fax [0 2 1 2 ] 3 3 7 4 9 4 9 A d re s / A d re s s e s B ü y u k d e re C a d .

T e l [0 2 2 4 ] 2 8 5 2 3 8 3 F a k s / F a x [0 2 2 4 ] 2 8 5 2 2 0 2 A d re s / A d re s s e s 2 . O te lle r

T e l [0 2 1 2 ] 2 5 1 4 6 4 6 F a k s / F a x [0 2 1 2 ; 2 4 9 8 0 3 3 A d re s / A d re s s e s M e ş ru tiy e t C a d .

T e l [0 2 1 2 ] 4 6 5 4 0 3 0 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 4 6 5 4 7 3 0 A d re s / A d re s s e s A ta tü rk H avalim anı

T e l [0 2 1 2 ] 5 1 6 3 2 3 2 F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 5 1 6 5 9 9 5 A d re s / A d re s s e s P iy e rlo ti C a d . N o : 15

N o :8 4 3 4 3 9 8 G a y re tte p e /İS T A N B U L d iv a n c ity @ d iv a n .c o m . tr h t tp ://w w w .d iv a n .c o m .tr

B ö lg e s i, U lu d a ğ / B U R S A m o n te @ h o te l - b a ia .c o m h ttp ://w w w .b a ia h o te ls .c o m

Tepebaşı 3 4 4 3 0 p e ra - in fo @ th e m a rm a ra h o te ls .c o m h ttp ://w w w .th e m a rm a ra h o te ls .c o m

D ış ha tla r T erm in a li Y e ş ilk ö y /İs ta n b u l a irp o rth o te l@ b ta .c o m .tr h ttp ://w w w .a irp o r th o te lis ta n b u l.c o m

3 4 1 2 2 S u lta n a h m e t /İS T A N B U L in fo @ h o te ls u lta n h a n .c o m h ttp ://w w w .h o te ls u lta n h a n .c o m

1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 131


İS TA N B U L GUIDE

■ Hotels / O teller

LUSH HIP OTEL (S) T e l [0 2 1 2 ] 2 4 3 9 5 9 5 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 2 9 2 1 5 6 6 A d re s / A d re s s e s S ıraselvıler C a d d e s i

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Ana bina ve ek bina olmak

Tel: 243 43 18

M u se u m o f P a in tin g and

Coast Guard

üzere iki ayrı yapıdan

1 0 .00-18.00, closed

S c u lp tu re

Tel: 158 (Ali över Turkey)

oluşan müzeler,

M ondays / pazartesi kapalı

Resim ve Heykel Müzesi

prehistoryadan Bizans'a

İn Istanbul's first modern

Beşiktaş,

■ Tourism Information

uzanan, aralarında İskender

art museum you will find a

Tel: 261 42 98

Turizm Danışma

Lahti'nin ve Troya

selection of Turkish

buluntularının da yer aldığı

modern and contem porary

M use u m o f T u rk is h and

A ta tü rk A irp o rt

çok zengin bir koleksiyona

vvorks ranging

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy)

sahip.

from the turn of the 20th

Is la m ic A rt Türk ve İslam Eserleri

century to the present day.

Müzesi

Tel: 465 30 00 A ta tü rk M use u m

İstanbul'un ilk modern

İbrahim Paşa Sarayı

H a rb iy e T o u ris m

Atatürk Müzesi

sanat müzesinde,

Sultanahmet,

In fo rm a tio n

Şişli, Tel: 2 40 63 19

20. yüzyılın başından

Tel: 518 18 0 5 -0 6

günümüze Türk modern ve

0 8 .3 0 -1 6 .3 0 , closed

A v ia tio n M use u m

çağdaş sanatının seçilmiş

Mondays / pazartesi kapalı

K a ra kö y Sea P o rt

Hava Kuvvetleri Müzesi

yapıtları sergileniyor.

Karaköy Limanı,

Yeşilköy,

Tel: 249 57 76

Tel: 662 85 52

S irk e c i T o u ris m

B y z a n tin e G re a t P a la ce

In fo rm a tio n

M o s a ic M use u m

OTTOMAN HOTEL IMPERIAL (S)

Sirkeci Turizm Danışma

Büyük Saray Mozaikleri

T e l [0 2 1 2 J 5 1 3 61 51 (p bx) F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 5 1 2 7 6 2 8 A d r e s / A d r e s s e s C a fe riy e S o k a k

Müdürlüğü,

Müzesi Torun Sokak,

Tel: 511 58 88

Arasta Çarşısı,

N o : 1 2 T a k s im / İsta n b u l re s e rv a tio n s @ lu s h h ip h o te l .c o m h ttp ://w w w .lu s h h ip h o te l.c o m

Tel: 233 05 92

N o :6 /1 S u lta n a h m e t / İs ta n b u l - T ürkiye in fo @ o tto m a n h o te lim p e ria l.c o m h ttp ://w w w .o tto m a n h o te lim p e r ia l.c o m

Sultanahmet, S u lta n a h m e t S q u a re

Tel: 518 12 05

Sultanahmet Meydanı,

0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed

Tel: 518 18 02

M ondays / pazartesi kapalı

A s s o c ia tio n o f T u rk is h

C a llig ra p h y M use u m

T ra ve l A g e n c ie s / Türkiye

Hat Sanatları Müzesi

Seyahat Acentaları Birliği

Beyazıt, Tel: 527 58 51

(TURSAB) TAN HOTEL İSTANBUL (S) T e l |2 1 2 ] 5 2 0 91 3 0 F a k s / F a x [2 1 2 ] 5 2 6 3 0 8 2 A d r e s / A d re s s e s D r. E m in p a ş a S k . N o :2 0 S u lta n a h m e t / İs ta n b u l h t t p ://w w w .ta n h o te l.c o m

Dikilitaş Beşiktaş,

C h u rc h o f S t. S a v io u r in

Tel: 259 84 04 tursab@ tursab.org.tr

C h o ra Kariye Müzesi Edirnekapı, Tel: 631 92 41 0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed

T he T u rk is h T o u rin g a nd

VVednesdays / çarşam ba

A u to m o b ile C lu b

kapalı

N aval M u se u m İs ta n b u l T o y M use u m

Deniz Müzesi

İstanbul O yuncak Müzesi

Beşiktaş, Tel: 3 27 43 45

Öm erpaşa Cad. Dr. Zeki Zeren Sok. No: 17 Göztepe Tel: (0216) 3 59 45 50 closed M ondays / pazartesi kapalı M ilita ry M use u m Askeri Müze Harbiye, Tel: 232 16 98 09.00-16.30, closed Mondays and Tuesdays / pazartesi ve sah kapalı This museum is host to regular concerts by the Ottoman military music. M üzede düzenli olarak veriyor.

Kurumu (Head 40

T e l [0 2 1 2 ] 2 5 2 5 0 5 0 F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 2 5 2 9 9 0 0 A d re s / A d re s s e s M e ş ru tiy e t C a d . A p a y d ın S o k . N o .1 7 /A in fo @ th e p e ra s u ite s .c o m h t tp ://w w w .th e p e r a s u ite s .c o m

■ Em ergency

O rhan K em al M use u m Orhan Kemal Müzesi Akarsu Caddesi N o/32 Cihangir Tel: 292 92 45 10:00-17:00, open daily / her gün açık P e ra M u se u m Pera Müzesi M eşrutiyet Cad. No: 141 Tepebaşı Beyoğlu, Tel: 334 99 00 P ro je 4 L E lg iz Ç a ğ d a ş S a n a t M ü ze si Proje 4L Elgiz Contem porary Art Museum Harman Sok. Harmancı

O ffice-M erkez) Tel: 282 81

THE PERA SUITES (S)

Mondays and Tuesdays eve salı kapalı

Mehter band playing

Mehter takımı konser

Türkiye Turing ve Otomobil

09.00-17.00, closed

M in ia tu rk

Giz Plaza Gültepe Levent,

Imrahor Cad. Sütlüce,

Tel: 281 51 50

■ Museums / Müzeler

Tel: 222 28 82 (pbx) 10:00-18:00, open daily

T h e P o st, T e le p h o n e

A rc h e o lo g ic a l M u se u m

/ her gün açık

a n d T e le g ra p h (PTT)

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Osman Hamdi Bey Yokuşu

Miniaturk is the world's

M use u m

largest miniature City, with

PTT Müzesi

Gülhane,

models

Postane Sok. Hobyar Mah.

— on a scale of 1:25— of

Zaptiye Cad. Eminönü (Büyük Postane'nin içinde /

Tel: 520 77 40

D o ğ a n ç a y M use u m

0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed

Doğançay Müzesi

105 historical structures.

M ondays /

Beyoğlu,

From classical antiquity to

in the Great Post Office)

pazartesi kapalı

Tel: 244 77 70

Byzantium, from the Seljuks

Tel: 519 19 99

to the Ottomans, many

The m useums, each of

Ambulance

which consists of a main

H a g h ia S o p h ia

building and annex, house

Ayasofya Müzesi

periods are represented. Dünyanın en büyük

R ahm i M. K o ç In d u s tria l

Tel: 112 (Ali över Turkey)

Poliçe

rich collections extending

Sultanahmet,

minyatür kenti olan

Sanayi Müzesi, Hasköy,

Tel: 155 (Ali över Turkey)

from prehistory to

Tel: 522 09 89

Miniatürk'te, antikçağdan

Tel: 369 66 00 - 01 02

Fire

Byzantium and including

Tel: 110 (Ali över Turkey)

the sarcophagus of

Tourism poliçe

M u se u m / Rahmi M. Koç

Bizans’a, Selçuklu'dan

1 0 .00 -1 7 .00 vveekdays

İs ta n b u l M o d e rn

OsmanlI'ya uzanan tarihin

(closed Mondays) / hafta

Alexander the Great as

Meclis-i M ebusan Cad.

önemli 105 eserinin 1/25

içi (pazartesi kapalı);

Tel: 527 45 03

well as finds unearthed at

Liman işletmeleri Sahası

oranında küçültülmüş

1 0 .00 -1 9 .00 vveekends /

Gendarme

Troy.

Antrepo No: 4 Karaköy,

maketleri yer alıyor.

hafta sonu

132 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7


O tto m a n B a n k M use u m

M ehm ed tarafından

yağlıboya tabloları ve kristal

İs ta n b u l P re s b y te ria n

OsmanlI Bankası Müzesi

yaptırılmıştır.

mermer trabzanları ile

C h u rc h

Voyvoda Cad. (Bankalar

Dört büyük avlu ile çevrili

düşsel bir mekâna

Yusuf Kamil Paşa Sok.

Caddesi) Karaköy,

köşklerden oluşan sarayda,

dönüşüyor.

Moda, Tel: 449 39 74

Tel: 334 22 70

Hazine Dairesi ve harem özellikle dikkat çekiyor.

Ihlamur Kasir / Ihlamur Kasrı

Neve Shalom

S a kıp S a b a n cı M u se u m

Sarayın bahçesindeki 6.

Beşiktaş, Tel: 261 29 91

(Synagogue)

Sakıp Sabancı Müzesi

yüzyıldan kalma Aya İrini

Emirgân,

Kilisesi de ziyarete açık.

Kasırları Maslak,

San A n to n io di Padova

TÜ R V A K C in e m a and

Tel: 276 10 22

(C atholic)

Y e re b a ta n (B a silica )

Sunday service in English, Italian, Polish.

Tel: 277 22 00 S a b ri A rta m C la s s ic A u to m o b ile M use u m Sabri Ataman Klasik Otomobil Müzesi

Şişhane, Tel: 244 75 66M a sla k K a sirs / Maslak

Beyoğlu, Tel: 244 09 35

T e le v is io n M u se u m TÜRVAK Sinema ve Televizyon Müzesi

C is te rn Yerebatan Sarayı

Beykoz, Tel: 4 25 19 00

Yerebatan Cad. No: 13

Natoyolu Bosna Bulvarı No:

Sultanahmet, Tel: 522 12 59

Arm enian P a tria rch a te

104 Ç engelköy Üsküdar

0 9 .0 0 -1 7 .30 , open daily /

Kumkapı, Tel: 516 25 17

Tel: (0216) 3 29 50 30 09.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı S a d b e rk H anım M u se u m Sadberk Hanım Müzesi Sarıyer, Tel: 242 38 13 T he T a n z im a t M use u m Tanzimat Müzesi

U ral A ta m a n C la s s ic A u to m o b ile M use u m

■ Sightseeing Gezinti

Ural Ataman Klasik O tomobil Müzesi Nuripaşa Cad. No: 81 Ferahevler / Tarabya Tel: 299 45 39 - pbx 11.00-18.00 only on Saturdays / sadece cumartesi günleri

Y ıldız K io sks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı, Tel: 276 10 22 ■ M o s q u e s / Camiler B lu e M o sq u e Sultanahmet Camii

Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84

her gün açık

Y ıld ız P a la ce M u se u m

Tel: 518 13 19

Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 258 30 80

S ü le ym a n iye M o sq u e Süleymaniye Camii

■ P a la c e s / Saraylar

Prof. Sıddık Sami Onar Cad. Vefa,

B e y le rb e y i P a la ce

Tel: 514 01 39

Beylerbeyi Sarayı, Beylerbeyi, Tel: 321 93 20

Yeni M o s q u e / Yeni Cami Yeni Cami Meydanı

D o lm a b a h ç e P a la ce T o p k a p ı P a la ce M use u m Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet, Tel: 512 04 80 0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , closed Tuesdays / salı kapalı Retlecting the glory of the O ttom an era, the palace was built by M ehm et the Conqueror immediately after the conquest of İstanbul. İt consists of pavillions

Dolm abahçe Sarayı Beşiktaş, Tel: 258 55 44 - 236 90 00 0 9 .0 0 -1 7 .3 0 , closed Mondays and Thursdays / pazartesi ve perşem be kapalı Construction of the palace began in 1842 at the com m and of Sultan Abdülm ecid, and the edifice contains 43 salons

Eminönü Among the most majestic of the 'sultan' mosques on the seashore, this m osque is also knovvn for the pigeons which crovvd its courtyard, and for the people who feed them. Deniz kıyısındaki sultan camilerinin en

B o sp h o ru s C ruise Boğaz turu İstanbul lies vvhere two continents and tvvo seas meets, and its main artery is the Bosphorus, Fine shoreline houses knovvn as yalıs grace its shores, vvhile boat cruises and special ferry runs are a matchless vvay to enjoy the pleasures the Bosphorus has to offer. İki kıtanın ve iki denizin buluştuğu yerde kurulan İstanbul'a Boğaz hayat verir. Yalılar bir dantel gibi kıyılarını süsler. Tekne turları ya da özel sefer yapan vapurlar, Boğaz'ın keyfini çıkartmak için birebirdir. G alata Tovver Galata Kulesi Büyük Hendek Sok. Beyoğlu, Tel: 293 81 83, 09.0020.00, open daily / her gün açık

görkemlilerinden olan yapı, avlusundaki güvercinler ve

istikla l Caddesi

onlara yem verenlerle de

With its historical streetcar

bilinir.

running up and down the

surrounded by four large

and 285 rooms. With its

courtyards, with the

inlay and marble, vvalls

■ C h u rc h e s a n d

Tunnel, İstiklal Caddesi

Treasury and the harem

hung with oil paintings, and

synagogues

hums with culture and

being of particular interest.

crystal marble bannisters,

Kilise ve sinagoglar

Also open to visitors is the

the palace has a dream-

6th-century Church of St.

like atmosphere.

A y io s Y e o rg io s

indeed of İstanbul.

İrene in the palace

inşaatına 18 4 2 'd e Sultan

(G reek O rth o d o x

Taksim'den Tünel'e gidip

grounds.

A bdülm ecid'in emriyle

P a tria rc h a l

gelen tarihi tramvayıyla

Osmanlı döneminin

başlanan sarayın 43 salonu

C h u rch o f St. G eorge)

İstiklal Caddesi, kültür ve

görkemini yansıtan saray,

ve 285 odası bulunuyor.

eğlence açısından

İstanbul'un fethinden

Saray, kakma ve mermer

Sadrazam Ali Paşa Cad. 35 Fener,

hemen sonra Fatih Sultan

işleri, duvarlardaki

Tel: 531 96 70-6

İstanbul'un kalbidir.

avenue from Taksim to the

entertainment that make it the heart of Beyoğlu and

Beyoğlu'nun ve hatta

1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 133


G A Z IO S M A N I H ABIBU Eİ

GAZİOSM ANPAŞA

Ç IR Ç IR

■"'S eyit Ni. Ç IR P IC I

K

kLAT

v

BUYUKOER ÇAY İR BA S

, _ . = .r i. ^ . 5 * T T "

lB

//

Tarabya (j

FE(|/9TafRR

YEŞIIt

f, Yenıköy

:

Ife Ü triv

. Beykoz

Paşabatıçe

KÜPLÜ C E

J

BURH^JIYE

ÜSKÜDAR

K IS IK LI

■B U LG U R U

Ç AVU Ş

Ü M R A N İYE

Sıiadrye İst.

«ozr»T»G?^x ' tADDEBOİTAN

Ç ek m e k o y

« S

FERHAT

Ö lsu yu

:N I Ç A M LIC A

KA Y lgD A Ğ I

CKALKÖ.^. {

ç

Buyukada

Maltepe İst

«JE A L T E P I? .Sureyyapaşa İst.

.T E P E - x

\ _ J Bostancı İst k u g u k Y a iİ> Jdealtepe İst -

Bostancı

Bur gazada

^ ^ ^ N ^ U A Û rY E

V.

'V e n i s a h i

- ıS A H j

KA D IK Ö Y

iN E R B -

. FENERYOLU_0feTepe/sr.'

m

vuçcşm eist

AÇfBADS

f

'

ÇUBUKLU!

P v

(( ' BEYK O Z t ) . K A N L IC A T ’av ^ oV^ SV

Istınye

M

■'

Ç engelköy

IC AO I

Beylerbeyi

33

-

!Ş :^

JF i

E T İL E R

'

Haydarpaşa Kadıköy^

Harfim

^lm u m ç u ,

Arnavutkoy

SN I S B E T I Y E

^

SARIYER

TAR ABYA - < *

f/K İR EÇ B U R N U

AYAZAĞA

\

? / Karaköy. ^Eminönü

Ç l H A N G IR

BEYOĞLU İ

ak, „

K.Mustafa Paşa İst

' * •

[Tl» E M İN Ö N Ü ;"

Haşan U N K Â P A N İ ^rltecıf^

H» 'v _£?"

f ▼ A P IW IE P A S A V ^ - ^ H ^ ı c ı O G L ii Taksim _J_

■.JfcURTULUŞp^J

^f e r i k ö ;

M EC İD IYE KÖ Y

G L ttfe p t _CAĞLAYAN

KAĞITHANE

B ah çeko y

E Y Ü P /'

BAYRAMPAŞA Kartaltepe

*

dkvi->TP AŞ A

H AZN ED AR

- 't

Bakırköy

Menen

GÜNGÖREN

kĞC ILAR

J

YE NIG U N KO C A S IN A N

SU LTA N Ç İF T LİĞ İ

«Ü N E Ş LI

BAĞCILAR

BA Ğ LA R YE KtlBO SN A M ERKEZ

*

jg fc g K

siftinevle

ıAHÇELIEVLER z ı.

\ç o b a n ç E ş M e

ATAr

BAKIRKÖY

YAYINLARI (121h »74 24 44

Gürbüz

TÜJŞrrtoy İst. rY E Ş IL K Q y

i

A le m d a r

S a rıg a z ı

(Turkish Airlines Sales O ffice ) Cadde (Road)

THY Satış O fisi

(Li<}ht Tube) Metro (M etro)

Metro Durağı (M etro Stop)

3

Tramvay (Tramvvay) Demiryolu (Railway)

Tren Duracı (TrainStatlon)

Tramvay Duracı (TramvvayStop)

Hafif M etro Duracı (Litîht Tube Stop)

O loyol (Motorvvav)

KURTKÖ1

P E N D İK

Tersanesi İst

KAYN AR C A'

FATİH

O toyol Numarası (Road \u m b e rs )

Hafif M etro

KM

İSTANBUL

0

Y en id o ğ an

KARTAL RAH M AN LA R Rahmanlar İst.

Karta/

>STANj


4k>

m

TÖKİ J . . . ™ ,

KUZUGRUP

KUZU GRUP

TOKİ Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

•G örünti Güneşlenmı Sauna, Türl • Her ad varan

M üstakil ve ikiz villalar... Geniş yaşam alanları sunan dubleksler... Birbirinden özel daireler... Jakuziden şömineye kadar düşleyebileceğiniz her ayrıntıyla donatılm ış SPRADON EVLERİ, ayrıcalığı en üst noktada yaşam ak isteyenlerin tercihi!

Örnek konutlarımızı görmeniz için sizi SPRADON satış ofisine bekliyoruz.

[0212) UUU 58 98 / w w w .s p ra d o n .c o m

SPRADON B a h ç e ş e h ir 'in a y r ı c a lı k lı y a ş a m a la n la r ı


A N K A R A - K A P A D O K Y A GUIDE

■ Hotels / Oteller

A Â m e tr o p o lita n

A K T İF M E T R O P O L IT A N

D E D E M A N C A P P A D O C İA H O T E L

A N K A R A H O T E L B E S T (****)

A N K AR A P LA ZA HO TEL

H O T E L M İD İ

H O T E L (------- ) T e l [0 3 1 2 ] 2 9 5 4 5 4 5

& C O N V E N T İO N T e l [0 3 3 4 ] 2 1 3 9 9 F a k s / F a x [0 3 8 4 ] A d re s / A d re s s e s

T el [0 3 1 2 )4 6 7 0 8 8 0

m

(****)

F a k s / Fa x [0 3 1 2 ] 4 6 7 0 8 8 5 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0 3 1 2 ] 4 1 9 0 4 0 0 F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 1 9 1 0 19 A d re s / A d re s s e s B e s te k a r S o k .

T e l [0 3 1 2 ] 4 0 9 6 4 3 4 F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 0 9 6 4 0 0 A d re s / A d re s s e s K a ry a ğ d ı

1 9 5 A ta tü rk B ulvarı K a v a k lıd e re re s e rv a tio n @ b e s th o te l.c o m . tr h ttp ://w w w .b e s th o te l.c o m .tr

N o :5 K a v a k lıd e re / A n k a ra in fo @ a n k a ra p la z a h o te l.c o m h ttp ://w w w . a n k a ra p la z e h o te l .c o m

S ok. N o: 4 0 Ç ankaya re z @ m id ih o te l.c o m h t t p :/ / w w w . m id ih o te l.c o m

Faks/Fax [0 3 1 2 ] 2 8 4 l Adres / Adresses O ğ u z la r

M ah. 48. S o k . N o .2 8 0 6 5 2 0 B a lg a t-A n k a ra in fo @ m e tro p o lita n h o te l.c o m . tr h t t p :// w w w . m e tro p o lita n h o te l .c o m . tr

Ç E N T E R (*****)

00 2 1 3 21 5 8 Ü rg ü p y o lu 2 . k m . 5 0 2 0 0 N e v ş e h ir k a p a d o k y a @ d e d e m a n .c o m h ttp ://w w w . d e d e m a n .c o m

[0 3 1 2 ] 4 4 4 b e s t (2 3 7 8 )

A N K A R A M A R İN E M

R E S C A T E B O U T IO U E

L Y K IA L O D G E K A P A D O K Y A

H O T E L (****)

HO TEL T e l [0 3 1 2 ] 4 4 2 6 5 0 6 Fa ks / Fax [0 3 1 2 ] 4 4 2 9 5 6 5 A d re s / A d re s s e s R a b in d ra n a th T a g o re

T e l [0 3 8 4 ] 2 1 3 9 9 4 5 F a k s / F a x [0 3 8 4 ] 2 1 3 5 0 9 2 A d re s / A d re s s e s P .O . B o x 4 8 ,

C a d . N o :8 0 Y ıld ız /Ç a n k a y a /A n k a ra in fo @ re s c a te h o te l.c o m h ttp ://w w w .re s c a te h o te l.c o m

T R - 5 0 2 0 0 N e v ş e h ir/T ü rk iy e in fo @ ly k ia lo d g e .c o m h ttp ://w w w . ly k ia lo d g e . c o m

A N K A R A ETAP

SHERATO N HO TEL &

A L T I N E L H O T E L (* * * * * ) T e l [0 3 1 2 ] 2 3 1 7 7 6 0 Fa ks / F a x [0 3 1 2 ] 2 3 0 A d re s / A d re s s e s G M K Bulvarı

C O N V E N T İ O N Ç E N T E R (* * * * * ) T e l [0 3 1 2 ] 4 5 7 6 0 0 0 F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 5 7 6 1 0 0 A d re s / A d re s s e s N o k ta lı S o k .

N o . 151 T a n d o ğ a n / A n k a ra in fo @ a ltin e lh o te ls .c o m .tr h ttp ://w w w .a ltin e lh o te ls .c o m .tr

K a v a k lıd e re 0 6 7 0 0 A n k a ra s h e ra to n @ s h e ra to n a n k a ra .c o m h ttp ://w w w .s h e r a to n .c o m /a n k a r a

[0 3 1 2 ] 4 3 1 5 9 8 0 F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 3 1 1 0 8 3 A d r e s / A d re s s e s R ayındır 2 S o k . N o :3 5 Kızılay / A n k a ra in fo @ m a rin e m h o te l.c o m h ttp : / / w w w . m a r in e m h o te l.c o m

A N K A R A H İL T O N S A

SÜR M ELİ A N K AR A HOTEL

APAR T HO TEL BEST

B U S IN E S S P A R K O T E L

P E R İ TO VVER H O T E L

(

(

m

(* * * * )

C A P P A D O C İ A (**

T e l [0312] 4 4 6 8 0 8 0 F a k s / F a x [03 1 2] 4 4 6 8 0 90 A d re s / A d r e s s e s U ğ u r M u m c u S o k . 7 1 , G .O .P

T e l [0 3 1 2 ] 2 3 2 4 8 0 0 F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 2 3 1 6 8 3 8 A d re s / A d re s s e s N e c a tib e y

T e l [0 3 8 4 ] 2 1 2 8 8 16 Faks / Fax [0 3 8 4 ] 2 1 3 9 0 2 8 A dres / A dresses A d n a n M e n d e re s Blv.

C a d d e s i N o :3 5 Kızılay - A N K A R A in fo @ b u s in e s s p a rk h o te l.c o m h ttp ://w w w .b u s in e s s p a r k h o te l.c o m

O te l C a d . N o : 1 3 N a r K a s a b a s ı N e v ş e h ir in fo @ p e rito w e r.c o m h ttp ://w w w .p e rito w e r.c o m

C A P IT A L P L A Z A H O T E L

)

T e l [0 3 1 2 ] 4 5 5 0 0 0 0 F a ks / F a x [031 A d re s / A d re s s e s Fahrar

;a d d e s i 1 2 0 6 7 0 0 K a v a k lıd e re A n k a ra s a le s .a n k a ra @ h ilto n .c o m h ttp ://w w w .a n k a r a .h ilto n .c o m

Tel

)

T e l [0 3 1 2 ] 2 3 1 7 6 6 0 p b x - 1 0 h a t F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 2 2 9 51 7 6 A d re s / A d re s s e s N o :6 0 6 4 3 0 S ıh h iy e /A n k a ra re s e rv a tio n a n k a ra @ s u rm e lih o te ls .c o m h ttp ://w w w .s u rm e lih o te ls .c o m

re s e rv a tio n @ b e s ta p a r t.c o m .t r h ttp :/ / w w w .b e s ta p a r t.c o m . tr

m

B İL K E N T O T E L V E K O N F E R A N S M R K . (*****)

S V V IS S O T E L A N K A R A

B W H O TEL 2000

RAM ADA ANKARA

(****)

r~ )

r**)

T e l [0 3 1 2 ] 2 6 6 4 6 8 6 F a ks / F a x [0 3 1 2 ] 2 6 6 4 6 7 9 A d re s / A d re s s e s B ılken t

T e l [0 3 1 2 ] 4 0 9 3 0 0 0 (Pbx) F a ks / F a x [0 3 1 2 ] 4 0 9 3 3 9 9 A d re s / A d re s s e s Yıldızevler M a h .

T e l [0 3 1 2 ] 2 8 7 6 0 6 5 F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 2 8 4 4 4 3 4 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0 3 1 2 ] 4 1 9 9 0 01 Faks / Fax [0 3 1 2 )4 1 9 9 0 16 A d re s / A d re s s e s B e s te k a r S o k

T e l [0 3 1 2 ] 4 2 8 2 0 0 0 F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 2 8 4 7 2 7 A d r e s / A d re s s e s Tu na lı H ilm i

1 .C a d . 0 6 8 0 0 B ilk e n t/A n k a ra in fo @ b ilk e n to te l.c o m .tr h ttp ://w w w .b ilk e n to te l.c o m .tr

2 1 . S o k . N o : 2 0 6 5 5 0 Ç a n k a y a A n k a ra re s e rv a tio n s .a n k a ra @ s w is s o te l.c o m h ttp ://w w w .a n k a r a .s w is s o te l.c o m

K o n y a Y o lu N o : 8 4 B a lg a t re s e rv @ h o te lc a p ita lp la z a .c o m h ttp :/ / w w w .h o te lc a p ita lp la z a .c o m

N o : 2 9 K a v a k lıd e re 0 6 6 8 0 / A N K A R A o te l2 0 0 0 @ o te l2 0 0 0 .c o m h ttp ://w w w .o te l2 0 0 0 .c o m

C a d . N o :6 6 0 6 6 8 0 / A n k a ra ra m a d a a n k a ra @ ra m a d a a n k a ra .c o m h t t p :/ / w w w . ra m a d a a n k a ra .c o m

DEDEMAN ANKARA

D İV A N M O M E N T

ti

A K A R IN T E R N A T IO N A L

C LASS HOTEL

İB İS H O T E L

r***)

H O T E L S (****) T e l 0 3 1 2 ) 2 3 2 1 0 10 F a ks / F a x [0 3 1 2 ] 2 3 2 2 0 0 6 A d r e s / A d re s s e s î izi M u s ta fa K e m a l

(****)

r*>

T e l '0 3 1 2 ] 4 1 7 6 2 0 0 F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 1 7 6 2 14 A d r e s / A d re s s e s A k a y C a d .

A N K A R A (****♦) Tel 0 3 1 2 ] 4 5 7 4 0 0 0 Faks / Fax 157 4 0 4 0 A d r e s / A d re s s e s T unalı H ilm i G ü n iz

T e l [0 3 1 2 ] 4 6 6 1 8 5 0 F a ks / F a x [0 3 1 2 ] 4 2 6 9 9 8 5 A d re s / A d re s s e s B e s te k a r S o k a k

T e l [0 2 2 2 ] 2 1 1 7 7 0 0 F a k s / F a x [0 2 2 2 ] 2 1 1 7 7 11 A d r e s / A d re s s e s

B ü k lü m S o k a k 1 0 6 6 6 0 A n k a ra a n k a ra @ d e d e m a n .c o m h t t p : / / w w w .d e d e m a n . c o m

S o k . N o :4 2 0 6 7 0 0 K a v a k lıd e re /A n k a ra d iv a n a n k a ra @ d iv a n .c o m . tr h ttp ://w w w .d iv a n .c o m .tr

B ulvarı N o : 111 M a lte p e A n k a ra in fo @ a k a rh o te l.c o m h t tp :/ / w w w .a k a rh o te l.c o m . tr

N o .6 4 0 6 6 8 0 K a v a k lıd e re / A N K A R A in fo @ c la s s h o te l.c o m . tr h ttp ://w w w .c la s s h o te l.c o m .tr

H o ş n u d iy e M a h . S ilo ö n ü S o k . N o :5 2 6 1 3 0 E s k iş e h ir h ttp ://w w w .ib is h o te l.c o m

136 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

©

Telephone International code for Turkey: 90 . Ankara area co d e : 312. For intercity calls w ithin Turkey first dial ‘ )\ then n e area co d e , a n d then th e local num ber. For intemational calls first dial '0 0 '.


Havaalanı

Komutanlığı

Dış Hatlar Terminali

Anıttepe, Tel: 231 79 75

M use u m

Tel: 398 00 00 / 1578 -

This m useum presents the

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

398 03 48

M TA, N a tu ra l H is to ry

battles of the Dardanelles

Eskişehir Yolu, Balgat,

and Sakarya, the Great

Tel: 287 34 30

Turizm Polisi

Offensive and the battle of Dumlupınar (dubbed the

0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , open daily / her gün

Tourism Poliçe Ankara Emniyet Müdürlüğü,

Battle of the Com mander-

The museum exhibits

CAPPADOCİA CAVE SUITES (S) Tel [ 0 3 8 4 ] 2 7 1 2 8 0 0

MUSEUM HOTEL (S) Tel [0 3 8 4 ] 2 1 9 2 2 2 0

Tel: 384 06 06 ■ M useum s

in-Chief), together with the

fossils, minerals and rock

founding years of the

examples

F a ks / Fa x [ 0 3 8 4 ] 2 7 1 2 7 9 9 A d re s / A d re s s e s G a ffe rli M a h .

F a k s / F a x [0 3 8 4 ] 2 1 9 2 4 4 4 A d re s / A d re s s e s fe k e lli M a h .

Müzeler

Republic of Turkey and the

from ali geological eras.

Ü n lü S o k . N o : 1 9 G ö r e m e N e v ş e h ir in fo @ c a p p a d o c ia c a v e s u ite s .c o m h t t p ://w w w .c a p p a d o c ia c a v e s u ite s .c o m

N o.1 5 0 2 4 0 U ç h is a r / N e v ş e h ir in fo @ m u s e u m -h o te l.c o m h ttp ://w w w .m u s e u m - h o te l.c o m

T e l [0 3 1 2 ] 4 2 7 8 0 8 0 F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 2 7 8 0 8 5 A d re s / A d re s s e s T u nalı H ilm i C a d . B ü k lü m S o k . N o :5 9 K a v a k lıd e re /A n k a ra e fid a n @ g o rd io n h o te l.c o m h t t p ://w w w .g o r d io n h o te l.c o m

Here you can see the

A n k a ra S ta te M u se u m o f

series of striking displays.

assem bled original

P a in tin g a n d S c u lp tu re

Müze; Çanakkale, Sakarya,

skeleton of the Maraş

Ankara Devlet Resim ve

Büyük Taarruz ve

elephant (Elephas indicus)

Heykel Müzesi

Başkomutanlık

dating from the second

Opera - Ulus,

muharebelerini, Türkiye’nin

half of the first millenium

A m b u la n c e

Tel: 310 20 94

kuruluş yıllarını ve Atatürk

BC, and the fossilized

Tel: 112 (Ali över

0 9 .0 0 -1 2 .0 0 ; 13.00-

dönemini çarpıcı biçim de

footprints found in Manisa

T urkey)

17.00,

sunuyor.

belonging to people who

P o liç e

pazartesi kapalı Ç e n g e lh a n R ahm i M.

approximately 25,000

Turkey)

K o ç M u se u m

years ago.

F ire

Çengelhan Rahmi M. Koç

Müzede, yerbilimlerinin tüm

Tel: 110 (Ali över

Müzesi

evrelerine ait fosil, mineral

Turkey)

Sutepe Mah. Depo Sok.

ve kaya örnekleri

T o u ris m p o liç e

No:1 Altındağ, Tel: 309 68 00

sergileniyor. Burada MÖ

E th n o g ra p h ic M u se u m

yaşamış olan Maraş filinin

Tel: 156 (Ali över

Etnografya Müzesi

(elephas indicus) orijinal

Turkey)

Talat Paşa Bulvarı

iskelet m ontesi ile yaklaşık

Ülkü Sok.

25 bin yıl önce Anadolu'da yaşamış insanların,

■ E m e rg e n c y

GORDION HOTEL (S)

period of Atatürk in a

closed Mondays /

Tel: 155 (Ali över

lived in Anatolia

Tel: 527 45 03

1000. yılın ikinci yarısında

G e n d a rm e

C o a s t G u a rd

This museum, vvhich

Tel: 158 (Ali över

houses works of Turkish

No: 4 Opera,

Turkey)

painting and sculpture,

Tel: 311 30 07

M anisa’da bulunan fosil

also organizes temporary

0 8 .30 -1 2 .30 ;

ayak izlerini görebilirsiniz.

İLCİ RESIDENCE HOTEL (S) Tel

[0 3 1 2 ] 2 3 0 8 6 8 6

F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 2 2 9 2 3 2 4 A d re s / A d re s s e s G .M .K B ulvarı No: 135 Tandoğan AN KAR A 0 6 5 7 0 A n k a ra in fo @ ilc ire s id e n c e .c o m h t t p ://w w w .ilc ir e s id e n c e .c o m

■ T o u ris m

exhibitions by local and

13.00-17.00,

In fo rm a tio n

foreign artists.

closed Mondays /

Turizm Danışma

Türk resim ve plastik

pazartesi kapalı

sanatına

The museum has

M in is try o f C u ltu re

ait yapıtların yer aldığı

examples of Turkish art

a n d T o u ris m

müzede, yerli ve yabancı

from the Seljuk period until

Kültür ve Turizm

sanatçılara ait geçici

the present day. Müzede

Bakanlığı

sergiler de düzenleniyor.

Selçuklu dönem inden

İsmet İnönü

A ta tü r k ’s M a u s o le u m

örnekler sergileniyor.

Bulvarı 5

Anıtkabir Müzesi

Tel: 212 83 00

Anıtkabir Komutanlığı,

G o rd io n M use u m

Anıttepe, Tel: 231 79 75

G ordion Müzesi

0 9 .0 0 -1 6 .0 0 , open daily / her gün

Yassıhöyük köyü Polatlı,

Ankara İl Turizm Müdürlüğü

A museum devoted to

0 8 .3 0 -1 7 .0 0 , open daily / her gün

Bahçelievler,

LIMAK AMBASSADORE HOTEL (S) T e l [0 3 1 2 ] 4 2 8 4 8 4 8 F a ks / F a x [0 3 1 2 ] 4 2 8 3 4 3 4 A d re s / A d re s s e s B o ğ a z S o k a k N o : 1 9 0 6 7 0 0 K a v a k lıd e re A n k a ra a m b a s s a d o re @ lim a k h o te ls .c o m h tt p :/ / w w w .a m b a s s a d o r e h o te l.c o m

P ro v in c ia l D ire c to ra te

various objects belonging to Atatürk and the gifts

Ancient pottery, tools of

No: 65 Ulus,

presented to him by visiting men of State.

textile

Müzesi

production and other items

Gözcü Sok.

Atatürk'e ait çeşitli eşyalar,

are exhibited here in a

No: 2 Ulus,

T o u ris m In fo rm a tio n

kendisini ziyaret eden

space in vvhich examples

Tel: 324 31 60-62

Turizm Danışma

yabancı devlet adamlarının

typical of each period are

0 8 .3 0 -1 7 .0 0 , open daily

represented.

/ her gün

sundukları armağanların

Her dönem in karakteristik

Anatolian archaeological

örneklerle temsil edildiği

remains starting from the

A ta tü rk a n d th e W a r o f

mekânda, eski çağlara ait

Palaeolithic Period are

E s e n b o ğ a A irp o rt

In d e p e n d e n c e M u se u m

çanak-çöm lekler, tekstil

exhibited at the museum in

In te rn a tio n a l

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı

üretim aletleri vb. eserler

chronological order, and

T e rm in a l Esenboğa

Müzesi Anıtkabir

yer alıyor.

include artifacts from the

Bulvarı 121,

T a h ra n C a d . N o : 5 K a v a k lıd e re a n k a ra @ m e g a re s id e n c e .c o m h tt p ://w w w .m e g a r e s id e n c e .c o m

M u se u m o f A n a to lia n

Eski Adliye Binası Anafartalar Cad.

M altepe G .M .K

T e l [0 3 1 2 ] 4 6 8 5 4 0 0 F a k s / F a x [ 0 3 1 2 ] 4 6 8 5 4 15 A d r e s / A d re s s e s

Tel: 6 38 21 88 C iv ilis a tio n s Anadolu Medeniyetleri

Tel: 3 10 68 18

MEGA RESIDENCE HOTEL ANKARA (S)

günümüze Türk sanatından

sergilendiği bir müze.

Tel: 231 55 72

1 0 /2 0 0 7 S K Y L I F E 137


ANKARA - KAPADOKYA GUIDE ■ S ig h ts e e in g / Gezinti

Hacı Bayram Veli.

dating from the Hittites

A h i E lvan M o sq u e

Bayram Veli adına yaptırılan

and Urartians.

Ahi Elvan Camii

cami, Selçuk stilindedir.

Müzede, aralarında

Ahi Elvan Mah. Pirinç Sok.

Neolithic city of

15. yüzyılın başlarında, Hacı

Çatalhöyük, and sites

Çatalhöyük, Hitit ve

Koyun Pazarı

K o c a te p e M o s q u e

Urartulara ait buluntuların

The m osque was built

Kocatepe Camii This is a recently

da yer aldığı Anadolu arkeolojik eserleri, Paleolitik çağdan başlayarak günümüze kadar kronolojik bir sırayla

after the Seljuks, either in the Akhi or early Ottoman

guarded the city for

periods (the end of the

centuries, is novv a Symbol

14th and beginning of the

of Ankara and its history is

15th century). The

as old as the city itself.

m osque's pulpit is

Today vvithin the castle

interesting because of its

vvalls there are a number of

w ood carving and form.

O ttom an-style houses

Selçuklulardan sonra Ahiler veya OsmanlIların ilk

dating as far back as the 17th century.

devirlerinde (14. yy sonu,

Asırlardır kentin bekçiliğini

15. yy başı) yapılmıştır.

Meclisi Binası

yapan ve tarihi kentin tarihi

Caminin minberi ahşap

Cumhuriyet Caddesi,

kadar eski olan Ankara

işçiliği ve şekliyle ilgi

No: 22 Ulus,

Kalesi, kentin sembolüdür.

çekicidir.

Kale içinde 17. yüzyıldan

sergileniyor. M u s e u m o f th e R e p u b lic Cumhuriyet Müzesi II. Türkiye Büyük Millet

Tel: 310 53 61

bugüne kalan ve OsmanlI

0 9 .0 0 -1 7.00, closed

mimarisini yansıtan Ankara

Mondays

constructed m osque of great size in classical O ttom an-style vvith four minarets. Yakın zamanda inşa edilen dört minareli bu büyük cami, klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyor. M o th e r M a ry C h u rc h (Catholic) Birlik Mah. 3. Cad. No: 35 Oyak, Çankaya (Beside the Vatican Embassy), Tel: 495 35 23

evlerini görebilirsiniz.

/ pazartesi kapalı

R o m an B a th s

The M eeting Hali of the

Roma Hamamları

National Assem bly with its

Çankırı Caddesi, Ulus,

original furnishings,

0 8 .3 0 - 12.30 / 13.30 -

the chambers vvhere the

17.00,

Atatürk reforms vvere

pazartesi kapalı

closed M ondays /

hammered out, and

The baths, built in the 3rd

docum ents and certain

century AD in honor of

personal objects

Asklepion, the god of

reflecting the periods of

A s la n h a n e M o s q u e

medicine, sit on a platform

the first three presidents,

Aslanhane Camii

about 2.5 m above the

Atatürk, İsmet İnönü and

Ahi Şerafettin Mah.

B e yp a za rı

Atpazarı Yokuşu

Located 99 km from

Celal Bayar.Özgün eşyaları ile Meclis Toplantı Salonu, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar, ilk üç cumhurbaşkanının, Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar dönemlerini yansıtan belgeler ile bazı şahsi eşyaları sergileniyor.

The interior of this

Ankara, Beypazarı’s history

13th century m osque is in

goes back to the Hittites

contrast to the restrained

and Phyrgians. This

exterior, and it is one of

charming district is famous

the m ost beautiful

for its historical houses,

examples of Seljuk mosques. The stucco mihrap vvith its faience

silver craftsm en and for its carrots.

m osaic is spectacular.

AnkaraYa 99 km uzaklıkta bulunan Beypazarfnın tarihi

Street. Caddeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alan Roma Hamamı, MS 3. yüzyılda sağlık tanrısı Asklepion adına yapılmış. St. P a u l’s C h u rch (C a th o lic ) Atatürk Bulvarı No: 118 Kavaklıdere (İn the grounds of the Italian Embassy),

13. yüzyılda yaptırılan

Hitit ve Friglere kadar

caminin iç mekanı, dış W a r o f In d e p e n d e n c e

uzanır. Bu şirin ilçe, tarihi

görünüşünün

M use u m

mütevazılığına tezat,

evleri, güm üş işçiliği ve havucu ile ünlüdür.

Tel: 426 65 18

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Selçuklu camilerinin en

Service times: 18.00, Saturdays and Sundays

I. Türkiye Büyük Millet

güzellerinden birini teşkil

H a cıb a yra m M o s q u e

S t. T h e re s a C h u rc h

Meclisi Binası

eder. Mozaik çinili, alçı

Hacıbayram Camii

(Catholic)

Cumhuriyet Caddesi

mihrabı göz kamaştırır.

Ulus, next to the temple of

Işıklar Cad. Kardeşler Sok.

A n k a ra C ita d e l

Augustus / Antik Augustus tapınağının yanı

No: 15 Ulus, Tel: 311 01 18

Tel: 3 10 71 40 0 8 .3 0 -1 2 .0 0 / 13.30-

/ Ankara Kalesi Hisarparkı Caddesi The castle, which has

This m osque vvas built in the early 15th century in

S a m a n p a za rı S yn a g o g u e

17.00,

Seljuk style, in honor of

Samanpazarı, Tel: 311 62 00

No: 14 Ulus,

closed Mondays /

pazartesi kapalı

138 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

Sakalar Mah. Birlik Sok. 8,


SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ile

SGK (SSK emeklisi, Bağ-K ur ve Emekli Sandığı) mensupları, sağlık karneleri ve kim likleri ile, çalışan SSK m ensupları da ç a lış tı k la r ı k u r u m d a n a la c a k la rı v iz ite ka ğ ıdı ile s a ğ lık h iz m e tle rim iz d e n kolayca y a ra r la n a b iliy o r.

Anadolu Vakfı'nın gücü

^

ABD'nin en iyi hastanesi seçilen Johns Hopkins Medicine ile işb irliğ i

Uzmanlık ve yakın ilgiyi birleştiren kadro

Tanı ve tedavide son teknoloji

S A Ğ L I K

M u lti-d isip lin e r yaklaşım

Uluslararası standartlarda hizmet

MERKEZİ

ANADOLU

A F F İ L İ

^ A

n a d o l u

V

a k fi

44 44 276

u

,,

www.anadolusaglik.org

H 3 S t3 İlK t3 VB S d ğ llK tS ...

V T E D

W

1

T II

JOHNS HOPKİNS m e d i c i n e


Embassies / Elçilikler I

A fg h a n is t a n

M

E s to n ia

L ib y a

S lo v a k R e p u b lic

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a ,

Ç ankaya,

S lo v a k C u m h u r iy e ti

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 2 5 2 3

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 5 6 9 7 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 8 11 1 0 - 1 4

K a v a k lıd e re , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 5 0 7 5

A fg a n is ta n

E th io p ia / E tiy o p y a

L ith u a n ia

X

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a .

I

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 6 0 4 0 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 7 0 7 6 6

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 5 6 0 0 7

M a c e d o n ia / M a k e d o n y a

S o u t h A fr ic a

S

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 1 9 3 0

T e l: (0 3 1 2 ) 4 4 6 9 2 0 4 - 0 5

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 4 0 5 6

A lb a n ia ' A r n a v u tlu k Ç ankaya,

*

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 1 6 1 0 3

A lg e r ia

E]

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 7 7 1 9

A r g e n t in a

|

F in la n d

C e z a y ir

Ç ankaya.

A r ja n tin

m

w

S o u th K o r e a

G a z io s m a n p a ş a ,

Çankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 5 4 5 4 5

T e l: (0 3 1 2 ) 4 4 6 3 5 4 7 - 8

T e l: (0 3 1 2 ) 4 6 8 4 8 2 1 - 2 3

F ra n s a

G ü n e y K o re

G e o r g ia / G ü r c is ta n

M e x ic o Ç ankaya,

Çankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 9 9 5 0 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 6 5 0 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 3 0 3 3

T e l: (0 3 1 2 ) 4 3 8 0 3 9 2

+ !

F e d e ra l R e p . o f G e r m a n y

A v u s tu r y a

A lm a n y a K a v a k lıd e re , T e l: (0 3 1 2 ) 4 5 5 5 1 0 0

A z e r b a ija n / A z e r b a y c a n O ra n , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 9 1

B a n g la d e s h

■ - *

-

16 8 1 -8 3

B a n g la d e ş

Çankaya, I T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 9 2 7 5 0 - 5 1

I

M a la y s ia / M a le z y a

K a v a k lıd e re .

Ç ankaya,

I

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 1 9 0 4 3 1 - 3 3

M

G ü n e y A frik a

51S

A v u s tr a ly a

K a v a k lıd e r e ,

S lo v e n ia / S lo v e n y a

i+

A u s t r ia

19 E ü

L itv a n y a

G a z io s m a n p a ş a ,

A u s t r a lia

m

F in la n d iy a

F ra n c e

G a z io s m a n p a ş a , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 2 0 6 1 - 6 2

E s to n y a

■ ■ ■ ■

G re e c e

Y u n a n is ta n

31

S p a in / Is p a n y a

M e k s ik a

M o n g o lia / M o ğ o lis ta n

Sudan

G a z io s m a n p a ş a ,

Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 7 9 7 7

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 1 3 8 8 4 - 8 5

M o ro c c o

S v ve d e n ' İs v e ç

Fas

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a .

K a v a k lıd e r e ,

T e l: (0 3 1 2 ) 4 3 6 8 8 6 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 7 6 0 2 0 - 2 1

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 5 4 1 0 0 (p b x )

H u n g a ry / M a c a r is ta n

N e th e r la n d s

Y ıld ız - Ç a n k a y a ,

H o lla n d a Y ıld ız,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 2 2 7 3

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 9 1 8 0 0

S v v itz e rla n d

C3

s v iç r e

K a v a k lıd e r e , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 5 5 5 5 - 5 6

B e la r u s / B e y a z R u s y a

I n d ia

N e w Z e a la n d

S y r ia

Ç ankaya

Ç ankaya,

Y e n i Z e la n d a K a v a k lıd e re ,

Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 8 2 1 9 5 - 9 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 9 0 5 4

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 0 9 6 5 7 - 5 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 1 6 7 6 9 - 7 0

M

H in d is ta n

S u riy e

B e lg iu m / B e lç ik a

I n d o n e s ia / E n d o n e z y a

N ig e ria

T a jik is t a n

G a z io s m a n p a ş a

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 8 2 5 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 8 2 1 9 0 - 9 2

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 8 1 0 7 7 - 7 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 1 6 0 2

T a c ik is ta n

B o s n ia & H e rz e g o v ia

Ira n

N o rw a y ' N o r v e ç

T h a ila n d / T a y la n d

B o s n a H e r s e k G a z io s m a n p a ş a ,

K a v a k lıd e re ,

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 2 8 2 1 (p b x )

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 5 8 0 1 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 3 4 0 9

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 7 3 6 0 2

B ra z il / B re z ily a G a z io s m a n p a ş a , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 8 1 8 4 0 - 4 1 - 4 3

I

Iran

Ire la n d

I

İrla n d a

G a z io s m a n p a ş a , T e l: (0 3 1 2 ) 4 4 6 6 1 7 2

'

O m an / Um m an G a z io s m a n p a ş a , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 7 0 6 3 0 - 3 1

P a k is ta n

B u lg a r ia / B u lg a r is ta n

Is ra e l

K a v a k lıd e r e ,

G a z io s m a n p a ş a .

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 2 0 71

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 3 6 0 5

İsrail

T u n is ia

Tunus

G a z io s m a n p a ş a , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 7 7 8 1 2

P a k is ta n

G a z io s m a n p a ş a . T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 7 14 1 0 - 1 3

T u r k is h R e b u p lic o f N o r th e r n C y p ru s / K u z e y K ıbrıs T ü rk C u m h u riy e ti G a z io s m a n p a ş a . T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 0 1 8 5

S ta te o f P a le s tin e 1

^

1

C anada

Kanada

1 V

p

1

Ç ankaya,

% !

1

*

1

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 9 2 7 0 0

B

C h ile

İU

Ü -------H

I ta ly / İta ly a

F ilis tin , G a z io s m a n p a ş a ,

T ü r k m e n is ta n / T ü rk m e n is ta n

K a v a k lıd e re ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 6 0 4 2 3

Çankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 5 4 6 0 - 6 3

Japan / Japonya

Şilı

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 7 3 5 8 2

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 0 5 0 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 1 71 2 2 - 2 4 G a z io s m a n p a ş a , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 5 8 3 1

P o la n d

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 1 5 4 9 9 P o lo n y a

K a v a k lıd e r e ,

C h in a / Ç in H a lk C u m h u r iy e ti

J o rd a n

G a z io s m a n p a ş a ,

Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 6 0 6 2 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 0 2 0 5 4

P o r tu g a l / P o rte k iz

C r o a tia

K a z a k h s ta n

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 1 8 9 0 - 9 1

Ü rd ü n

U k r a in e ' U k r a y n a Çankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 5 6 1 9

U n it e d A r a b E m ir a te s B irle ş ik A ra p E m irlikle ri G a z io s m a n p a ş a , T el: (0 3 1 2 ) 4 4 7 6 8 6 1 - 6 2

G a z io s m a n p a ş a , H ır v a tis ta n

K a z a k is ta n

G a z io s m a n p a ş a ,

O ra n ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 0 8 3 1

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 9 1 9 1 0 0 (p b x )

U n ite d K in g d o m

iy ü k B r ita n y a v e

K u z e y İrla n d a B ir le ş ik K ra llığ ı

Q a t a r / K a ta r

Ç a n k a y a . T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 5 3 3 4 4

O r a n ,T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 9 0 7 2 7 4

C uba ' Küba

K u v v a it

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a ,

R o m a n ia / R o m a n y a

A m e r ik a B ir le ş ik D e v le tle r i

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 8 9 7 0 - 7 1

T e l: 4 4 5 0 5 7 6 - 8 0

Ç ankaya,

K a v a k lıd e re , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 5 5 5 5 5

U n ite d S ta t e s o f A m e r ic a

K uveyt

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 7 1 2 4 3

C z e c h R e p u b lic

K y rg y z R e p u b lic

Ç e k C u m h u r iy e ti

K ırg ız is ta n

G a z io s m a n p a ş a ,

Y ıld ız,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 1 2 4 4

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 9 1 3 5 0 6

T h e R u s s ia n F e d e ra tio n R u sya F e d e ra s y o n u Ç ankaya.

U z b e k is ta n Ö z b e k is ta n Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 9 2 1 2 2

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 1 3 8 7 1 - 7 2

D e n m a r k / D a n im a r k a

L a tv ia / L e to n y a

S a u d i A r a b ia S u u d i A ra b is ta n

V e n e z u e la

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a

G a z io s m a n p a ş a

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 7 7 6 0 (5 L in e s )

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 5 6 1 3 6

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 5 5 4 0 - 4 2

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 7 8 1 3 1 - 4 4 7 8 5 01

E g y p t / M ıs ır K a v a k lıd e r e , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 2 2 4 0

140 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

IE

Lebanon / Lübnan

S e r b ia a n d M o n te n e g r o

Yem en

G a z io s m a n p a ş a ,

S ır b is ta n - K a r a d a ğ K a v a k lıd e re ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 7 4 8 5 - 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 0 2 3 6

T e l: (0 3 1 2 ) 4 4 6 3 1 7 8


ISU2U

ıs u z u A n a d o l u G rubu

w w w .isu zu.co m .tr/ Ücretsiz Müşteri Bilgi H a ttı: 0800 261 26 51-52

GÜÇ YÜREKTEN GELİR


Otoyol Numarası (RoadNumbers)

(Motorvvay) Devlet Yolu (State Road)

Otoyol

(RaiKvay)

Demiryolu

Hafif Metro (lig h U u b e ) Metro (Metro)

ANKARA

MKJV,.

THY Satış Ofisi (furklsh Airlines Sales O ffice) Cadde (Road) Hafif M etro Durağı (LiQhl fubeStop) M etro Duracı ( Metro Stop) tramvay Durağı (framvvavStop) fren Durağı (fralnStatıon)

KE M A L,

AV C ILA R

rÜ K S E l

rrG ü L G A YH ffT

Ç Ü KU J

YAYLA

.e m r e '

E M N İY E T .

(r h U k

;k o p r i

j

7 ÇAN K A YA

OSM/

İLKER IS E lf/U LU C

Ur tJK.TEPJ

rAPARK

NATORYt

OSMIANI

’IL D IZ EVLBÖ

ÎA N C A K

G Ü ZEm Jİ

ÖREN

G Ü Lı

t

?EHIT rOPEL 1AR t Q

»PRAKLIK

lYUKj

( A IR P O R T )

ESENBOĞA H A V A L İM A N I

G U LSj

h u s e v Tn i

ILTEPE

(0216) 5742444

YAYINLARI

Gürbüz


ücret farkı S SK , B ağkur, " E m ekli S an d ığ ı ve 6 5 7 'li D e v le t M e m u rla rın d a n fa k o -k a ta r a k t a m e liy a tla rın d a n fa r k ü c re ti a lın m a m a k ta d ır. Tüm katarakt ameliyatlarında dikişsiz Fako yöntemi ve Amerikan FDA onaylı mercekler kullanılmaktadır. 0 *Fark ücretsiz uygulam a, uzman göz hekim lerim iz tarafından gerçekleştirilen, standart katarakt-fako am eliyatlarında tüm sosyal güvenlik kurum u m ensupları için geçerlidir.

a ltu niza de

leve nt

fe n e ryo lu

e tile r

d e tay lı bilgi ve ra n d e v u için T Ü R K İ Y E 'N İ N

H E R Y E R İN D E N

4 4 4 4 4 6 9 maltepe

b e rlin

am sterdam

w w w .dunyagoz.com


A R O U N D İZ M İR GUIDE

■ Hotels / Oteller ■ M u se u m s

Müzeler

A rc h e o lo g ic a l M use u m Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak, Tel: 483 72 54 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 / 13.0017.00, ALTIN YUNUS HOLİDAY RESORT (HV1) T e l [0 2 3 2 ] 7 2 3 1 2 5 0 F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 7 2 3 2 2 5 2 A d r e s / A d re s s e s B o y a lık M e v k ii. Ç e ş m e İzm ir in fo @ a ltin y u n u s .c o m .tr h ttp ://w w w .a ltin y u n u s .c o m .tr

OTEL KARACA

m

SVVISSÖTEL GRAND EFES İZMİR ("***)

T e l [0 2 3 2 ] 4 9 7 6 0 6 0 F a ks / F a x [0 2 3 2 ] 4 9 7 6 0 0 0 A d re s / A d re s s e s G a z io s m a n p a ş a

T e l [0 2 3 2 ] 4 8 3 9 7 61 F a k s / F a x (0 2 3 2 ] 4 4 1 0 4 9 4 A d r e s / A d r e s s e s Ş e h it N e v re s

T e l [0 2 3 2 ] 4 8 9 1 9 4 0 F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 4 8 3 1 4 9 8 A d r e s / A d re s s e s 1 3 7 9 S k.

B ulvarı N o : 7 3 5 2 1 0 İzm ir s a le s . iz m ir@ h ilto n . c o m h ttp ://w w w .iz m ir.h ilto n .c o m

B ulvarı N o : 1 3 5 2 1 0 A ls a n c a k / İzm ir iz m ir@ s w is s o te l.c o m h ttp ://w w w .s w is s o te l.c o m

N o :5 5 A ls a n c a k /lz m ir in fo @ o te lk a ra c a .c o m . tr h ttp ://w w w .o te lk a r a c a .c o m .tr

HİLTON İZMİR

(...)

closed Mondays /

pazartesi kapalı A ta tü rk M useum Atatürk Müzesi Birinci Kordon, 148, Tel: 464 48 05 09.00-17.00, closed Mondays pazartesi dışında her gün B e rg a m a M use u m Bergama Müzesi Zafer Mah., Cumhuriyet

AOUAFANTASY AOUAPARK HOTEL & SPA (*****)

KORUMAR HOTEL DE LUXE

EGE PALAS

RICHMOND

m

PAMUKKALE SPA (****)

T e l [0 2 3 2 ] 8 9 3 11 11 (p b x ) F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 8 9 3 11 10 A d re s / A d re s s e s E p h e s u s B e a c h

T e l [0 2 5 6 ] 6 1 8 1 5 3 0 F a k s / F a x [0 2 5 6 ] 6 1 8 11 10 A d re s / A d r e s s e s G a zi B e ğ e n d i

T e l [0 2 3 2 ] 4 6 3 9 0 9 0 F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 4 6 3 81 0 0 A d re s / A d re s s e s C u m h u riy e t B ulvarı

T e l [2 5 8 ] 2 7 1 4 6 0 6 F a k s / Fa x [2 5 8 ] 2 7 1 4 0 7 8 A d r e s / A d re s s e s

(P a m u c a k O te lle r B ö lg e s i) S e lç u k in fo @ a q u a fa n ta s y .c o m h ttp ://w w w .a q u a fa n ta s y .c o m

M e v k ii 0 9 4 0 0 K u ş a d a s ı/T Ü R K İY E in fo @ k o ru m a r.c o m .tr h ttp ://w w w .k o r u m a r .c o m .tr

N o :2 1 0 3 5 2 2 0 A ls a n c a k / İzm ir in fo @ e g e p a la s .c o m . tr h ttp ://w w w .e g e p a la s .c o m .tr

K a ra h a yıt P a m u k k a le D en izli in fo @ ric h m o n d h o te ls .c o m . tr h tt p : / / w w w .ric h m o n d h o te ls .c o m .tr

Cad. No: 6 Bergama, Tel: 631 28 83 0 8 .0 0 -1 2 .0 0 / 13.0017.00,

closed Mondays

/ pazartesi kapalı The m useum vvith a large collection of material from Stone Age to Byzantine tim es, is in the centre of

■ E m e rg e n cy

the m odern tovvn. Şehir m erkezinde yer alan

COLOSSAE THERMAL HOTEL (*****)

MÖVENPİCK HOTEL İZMİR (*****)

OTEL KÂYA PRESTIGE

T e l [0 2 5 8 ] 2 7 1 41 5 6 p b x F a k s / F a x [0 2 5 8 ] 2 7 1 4 2 5 0 A d re s / A d re s s e s K a ra h a y ıt -

T e l [0 2 3 2 ] 4 8 4 8 0 8 0 F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 4 8 4 8 0 7 0 A d re s / A d re s s e s C u m h u riy e t C a d .

T e l [0 2 3 2 ] 4 8 3 0 3 2 3 F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 4 8 9 2 2 9 9 A d r e s / A d re s s e s 1371 S k.

P a m u k k a le M e v k ii/D E N İZ L İ c o lo s s a e @ c o lo s s a e h o te l .c o m h t tp ://w w w .c o lo s s a e h o te l.c o m

1 3 8 , 3 5 2 1 0 A ls a n c a k / İzm ir h o te l. iz m ir@ m o e v e n p ic k . c o m h ttp ://v w w v .m o e v e n p ic k -iz m ir.c o m

N o : 7 Ç a n k a y a /İz m ir in fo @ k a y a p re s tig e .c o m .tr h ttp ://w w w .k a y a p re s tig e .c o m .tr

A m b u la n c e

müzede, Erken Tunç

Tel: 112 (Ali över Turkey)

dönem inden Bizans’a

P o liçe

kadar değişik dönem lere

Tel: 155 (Ali över Turkey)

ait arkeolojik eserler

Fire

sergileniyor.

Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e

E p h e su s M use u m

Tel: 527 45 03

Efes Müzesi Atatürk

G e n da rm e

Mahallesi, Kuşadası

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Caddesi, Selçuk,

C o a s t G uard

Tel: 892 60 10

Tel: 158 (Ali över Turkey)

0 8 .3 0 -1 2 .0 0 / 13.00-

■ T o u ris m In fo rm a tio n

/ her gün açık

Turizm Danışma

The m ost visited m useum

Adnan M enderes A irp o rt

in İzmir exhibits artifacts found in excavations of

Tel: 274 22 1 4 - 2 7 4 21 10

the ancient city of

P rovincial D ire cto r o f

organised into the Hillside

16.30, open daily

CROVVNE PLAZA İZMİR

m T e l [0 2 3 2 ] 2 9 2 1 3 0 0 F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 2 9 2 1 3 13 A d re s / A d re s s e s In cira ltı C a d . N o : 6 7 B a lç o v a / İzm ir h t t p ://w w w .c r o w n e p la z a .c o m h t tp ://w w w .c p iz m ir .c o m

İZMİR PALAS OTEL

RICHMOND EPHESUS RESORT (**“ *) Tel [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 6 0

r*>

F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 5 4 - 5 5 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 3 2 ] 4 6 5 0 0 3 0 F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 4 2 2 6 8 7 0 A d re s / A d re s s e s V a s ıfç ın a r B ulvarı

P a m u c a k -S e lç u k e p h e s u s @ ric h m o n d h o te ls .c o m . tr h ttp :/ /w w w . ric h m o n d h o te ls .c o m .tr

N o : 2 A ls a n c a k in fo @ izm irp a la s. c o m . tr h ttp ://w w w .iz m ir p a la s .c o m .tr

KİLİM OTEL

FANTASIA HOTEL DE LUXE KUŞADASI (*****)

SÜRMELİ EFES RESORT HOTEL & CONVENTION ÇENTER (*****)

r*)

T e l [0 2 5 6 ] 6 2 2 0 5 5 0 - 6 2 2 0 6 0 0 F a k s / F a x [0 2 5 6 ] 6 2 2 0 7 6 5 A d re s / A d re s s e s Y a v a n s u M evkii, S ö k e

T e l [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 9 6 p b x - 1 0 h a t F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 9 5 A d re s / A d re s s e s E fe s A n tik Ş e h ir Plajı

T e l [0 2 3 2 ] 4 8 4 5 3 4 0 F a k s / F a x )2 3 2 ] 4 8 9 5 0 7 0 A d re s / A d re s s e s A ta tü rk Blv.

Y o lu , 5 . K m . P K 1 3 4 9 0 4 0 0 K u ş ad as ı in fo @ fa n ta s ia .c o m .tr h ttp ://w w w .fa n ta s ia .c o m .tr

P a m u c a k M e v k ii. 3 5 9 2 0 P a m u c a k /lz m ir re s e rv a tio n e fe s @ s u rm e lih o te ls .c o m h ttp ://w w w .s u r m e lih o te ls .c o m

K a zım D irik C a d . N o :1 A ls a n c a k /lz m ir k ilim @ k ilim o te l.c o m .tr h ttp ://w w w .k ilim o te l.c o m .tr

144 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

Ephesus. The m useum is T ourism

Houses and the House

İl Turizm Müdürlüğü

Artifacts Room, the Coins

Tel: 483 51 17-483 62 16

and Treasury Section, the

Alsancak,

Tom b Artifacts Room, the

Tel: 445 73 90-489 92 78

Ephesus Artem is Room

Bergama, Tel: 631 28 51

and the Em peror Cults

Çeşme, Tel: 712 66 53

Room, and there are

Foça, Tel: 812 12 22

num erous architectural

Selçuk,

elem ents and sculptures

Tel: 892 63 28-892 69 45

in the inner and Central

T ou rism P oliçe / Turizm

gardens.

Polisi Turizm Şube

İzmir'in en ç o k ziyaret

Müdürlüğü, Tel: 417 37 85

edilen m üzesinde Efes

Telephone: International code for Turkey: 90. İzmir area code: 232. Kuşadası (area code tor province of Aydın): 256. For ıntercity calls within Turkey first dial ‘O1, then the area code, and then the local number. For International calls first dial '00'.


antik kentinde yapılan

olan bu popüler bölgede

John (6th century), a

kazılarda bulunan eserler

restore edilm iş ço k sayıda

superb museum and Isa

Bergama the Asklepion or

sergileniyor. Yam aç Evler

Levanten ve Rum evleri

Bey Mosque. Also in the

health centre dedicated to

ve Ev Buluntuları Salonu,

de bulunuyor.

vicinity is the House of the

Asklepios the god of health

Virgin Mary, and the Cave

are in a remarkable state of

B a lço va T h e rm a l S p rin g s Balçova Kaplıcaları

of the Seven Sleepers. İzmir'den (72 km) ve

open daily betvveen 08.30

Kuşadası'ndan (18 km) ko­

and 18.30.

İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just

laylıkla ulaşılabilen olağanüs­

İzmir'in 105 km kuzeyindeki

Sikke ve Hazine Bölümü, Mezar Buluntuları Salonu, Efes Artemisi Salonu, İm parator Kültleri Salonu olarak düzenlenen m üzenin iç ve orta bahçelerinde de çeşitli mimari eserler ve heykeller yer alıyor. E th n o g ra p h ic M u se u m Etnografya Müzesi Bahri Baba Cad. No: 4 Konak, Tel: 483 72 54 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 , closed Mondays / pazartesi kapalı The Ethnographic Museum that is situated next to the Archaeology Museum contains folkloıic artefacts, vvhich include a fine collection of Bergama and Gördes carpets, traditional costumes and camel accessories. Arkeoloji Müzesi’nin yanında yer alan müzede, Bergama ve Gördes halı koleksiyonu, yöresel kıyafetler ve develere takılan aksesuvaların da yer aldığı geleneksel el sanatları sergileniyor. M use u m o f P a in tin g and S c u lp u re İzmir Resim ve Heykel Müzesi Mithat Paşa Cad. No: 94 Konak, Tel: 482 03 93 08.00-17.00, closed Sundays / pazar kapalı Ö d e m iş A rc h e o lo g ic a l M use u m ödem iş Arkeoloji Müzesi Birgi yolu, No: 88 ödemiş, Tel: 545 11 84 0 8 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 6 .3 0 , closed Mondays / pazartesi kapalı ■ S ig h ts e e in g

Gezinti

15 kilometer from the city centre. İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bu­ lunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçla­

This perfectly lovely quarter contains restored tradition­ al houses as well as am usem ents and entertainm ent including bars, cafes and restaurants. Kentin en canlı eğlence ve ticaret merkezlerinden biri

preservation. The site is

tü ilginç, caddeleri ve yapıla­

bu ilçesinde antik çağın bü­

rıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent.

yük uygarlık merkezi Pergamon'un kalıntıları bulunuyor.

Efes'in çok yakınında St. Je-

Görkemli bir tepedeki akro-

an Bazilikası, Meryem Ana

polis ve amfiteatrın yanı sıra,

Evi, Yedi Uyurlar Mağarası,

ilçenin girişinde sağlık Tanrı­

Selçuk Isa Bey Camii gibi

sı Asklepios adına inşa edi­

başka tarihsel ve turistik ge­

len ve günümüzde bütün

zi yerleri bulunuyor.

özellikleriyle ayakta duran

rıyla ulaşmak mümkün.

sağlık merkezi her gün

B e aches Plajlar

ziyarete açık.

The province of İzmir has

■ M osques

8.30-18.30 arasında

a huge coastline on the Aegean, vvith beaches and

Camiler

H is a r M o s q u e

areas for vvatersports easily accessible from the city

Hisar Cami Hasanağa Mah. Hisarönü

by private or public trans-

Mevkii 899 Sok. Konak

port from Üçkuyular bus station. G ood beaches include Selçuk-Pam ucak, Urla, Gülbahçe, Çeşm e-

The m osque vvas constructed in the 16th

a

century and is one of the m ost imposing in İzmir.

llıca, Altınkum, Foça and Dikili.

K a d ife k a le F o rtre s s

16 yüzyılda inşa edilen

Kadifekale

cami, İzmir’in en gösterişli

Ege Denizi'ne ço k uzun

The fortress overlooking

camilerinden biridir.

kıyısı bulunan İzmir’in pla­ jları su sporlarına da olanak tanır. Plajlara özel araçla ya da Üçkuyular garajından kalkan taşıtlarla

İzmir has sections dating from Hellenistic, Roman and

K e m e ra ltı M o s q u e

Byzantine times. The 20-25

Kemeraltı Camii

metre high vvalls vvere

The entrance to Kemeraltı

rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Selçuk-Pam ucak, Urla,

originally 6 km in length.

Bazaar / Kemeraltı çarşı

Today the fortress is a

girişi

Gülbahçe, Çeşme-llıca, Altınkum, Dikili ve Foça,

famous excursion spot vvith

This 17th century structure

pleasant tea gardens, com-

has beautiful illuminations

manding a fabulous vievv of

dating from the 18th

öne çıkanlar plajlar

the city.

century. /

arasındadır

İzmir'in içinde, kente hakim

17, yüzyılda inşa edilen

bir tepedeki bu kale

yapının 18, yüzyıldan kalma

Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği

görülmeye değer.

kumsallarının güzelliği ile

B irg i Ç a kıra ğ a M a n sio n Birgi Çakırağa Konağı Birgi, ödem iş, Tel: 531 52 05 0 8 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 closed Mondays / pazartesi kapalı

kalem işi süslemeleri

20-25 metre olan duvarları­ nın uzunluğu eski dönemler­

S a le p ç io ğ lu M o s q u e

de 6 km'yi buluyordu. Gü­

Salepçioğlu Camii

nümüzde çay bahçeleri ve

850 Sok. No. 48 Konak

olağanüstü kent manzara­

Izmir’s largest domed

sıyla ünlü bir gezinti yeri. A ls a n c a k O u a rte r

outskirts of the town of

E p h e su s

mosque vvas built by Salepçizade Hacı Ahmet

Efes

P e rg a m u m

Efendi in 1906 and features

VVİthin easy reach of İzmir

Bergama

an elegant slender minaret.

(72 km) and Kuşadası (18

The ruins of Pergamum, a

1906 yılında Salepçizade

km), the

majör centre of civilisation of

Hacı Ahmet Efendi

spectacular buildings and

the ancient vvorld, are

tarafından

streets of ancient Ephesus

situated 105 km from İzmir.

İzmir'in en büyük kubbeli

have an unforgettable

The acropolis and

camisi olarak inşa edilen

charisma. İn neartoy Selçuk

amphitheatre perched on a

yapı, ince yapılı, zarif bir

there is the basilica of St.

tovvering hilltop, and on the

minareye sahip. 1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 145


‘ EF E N D İ

İZ K E N T

ÖRNEKKÖY

DOĞANÇAY

Y E N İ M AH.

YAM AÇ ya m a n la bş!

ÖRNEKKÖY

C U M H U R İY E T ,

O R G . tö Â F İZ G Ü R M A N SO ĞUKKUYI IM BA TLI

'•^ E M İK L E R '

İR AN GUM ÜŞPA]

YALf..

ATAKEN T

A L P A R S LA N FUAT E D İP B A K S İ Q S M ÎX N G Â > I

Ç İÇ E K ^A T A K E N T

BA YR AK LI

Karşıyaka

İN AN I

K A Z IM D İR İK

*Bostanlı

Alsarıcak :R S IN L I

İZ M İR K Ö R F E Z !

•M A L P A Ş A Y E ŞİLO VA

TUNA H AL K A P IN /

Pasapoı İR PARI

G Ü R P IN A R

Y E N İŞ E H İR I SULTAN

Konak

Üçkuyular

ıH Ç E L I

Ç A N KA YA

Göztepe,

ıG Ü N E Ş U , U FUK

B A H Ç E LER A LTI D IC L İ

Ş IR IN K A P I

IM / U A K S I N I

M E T İN OKTAY M A LİY E C İL E R TAH SİN

.K M A K

S A LİH O M U R T A I

Ç E T İN ■ H

LÇOVA

GUNALTAY

Y E N İG Ü N ,

S E LV İj UMUT

K İB A R YUNUİ

•M RE

Ç A M L IK U L E

YILD Î

A B D I İP EKÇ İ AYDIN

D EVR İM

GÖKSU

UZUN D ER E

,A K T i

IR M A K

AZIEMIR Y E Ş İL ,

İZMİR Metro (Metro)

THY Ofis (Turkish Airlines O ffice)

Demiryolu (Rallvvay)

Cadde (Road)

Otoyol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road)

M etro Durağı (M etro Stop)

Otoyol Numarası (RoadNumbers)

Tren Duracı (TralnStatlon)

Tramvay Duracı (TramvvayStop)

TO R B A LI»».

ADNAN MENDERES HAVAALANI (AIRPORT)

k Köyü

G ü rb ü z

YAYINLARI (0216) 325 78 74


A N T A L Y A GUIDE

■ H otels / Oteller

• #

CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA KEMER ‘ BELEK >SİOE

C LU B M A R C O POLO

A M A R A C L U B M A R IN E

(H V 1 )

m

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 6 3 3 6 p b x F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 6 3 4 6 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 8 5 0< F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 8 i A d re s / A d re s s e s Ç ifte ç e ş m e le r M al"

T e l [0 2 4 2 ] 7 5 6 9 4 6 4 F aks / Fax 4 2 )7 5 6 9 5 5 6 - 1 A d re s / A d re s s e s ' treyen Göl Mevki

Ç am yuva, K em er in fo @ m a rc o p o lo . c o m . tr h ttp ://w w w .m a r c o p o lo .c o m .tr

A ta tü rk C a d . B e ld ib i 3 K e m e r/A n ta ly a c lu b m a rin e @ a m a ra w o rld .c o m h tt p : / / w w w .a m a ra w o rld .c o m

Sorgun, 07601 Side / Antalya b w @ b lu e w a te rs .c o m . tr h ttp ://w w w .b lu e w a te r s .c o m .tr

KAYA SELECT RESORT &

A M A R A D Ö L C E V IT A

Ç A L IŞ T A L U X U R Y R E S O R T

DEDEM AN A N TA LY A HO TEL &

G L O R IA G O L F

S P A (H V 1 )

m

m

C O N V E N T İ O N Ç E N T E R (* * * * * )

m

T e l [0 2 4 2 ] 7 2 5 5 4 9 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 2 5 5 5 4 0 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 1 4 0 0 4 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 1 4 0 1 9 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 01 01 Faks / Fax 1 0 0 1 1C A d r e s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 3 1 6 2 0 2 0 Faks / Fax -12] 3 1 6 2 0 3 0 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 0 6 a F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 1 5 2 5 A d r e s / A d re s s e s

Ü ç k u m T e p e s i, B e le k k s rs @ k a y a to u ris m .c o m .tr h ttp : //w w w . k a y a to u r is m .c o m .tr

T e k iro v a A n ta ly a / T ü rk iy e d o lc e v ita @ a m a ra w o rld .c o m h ttp ://w w w .a m a r a w o r ld .c o m

T a şlıb u ru n M e vkii B e le k / A N T A L Y A h ttp : / / w w w .c a lis ta .c o m .tr

L a ra y o lu 0 7 1 0 0 A n ta ly a a n ta ly a @ d e d e m a n .c o m h ttp ://w w w .d e d e m a n .c o m

A c ıs u M e v k ii B e le k /A N T A L Y A in fo @ g lo ria .c o m .tr h ttp ://w w w .g lo r ia .c o m .tr

G L O R IA V E R D E R E S O R T

B L U E VVATERS R E S O R T

C R Y S TA L H O TELS

F A N T A S IA H O T E L

K E M E R / B E L E K / S İ D E (*****) T e l [0 2 4 2 ] 3 4 0 6 0 5 0 Faks / Fax 2 4 2 )3 4 0 5 3 3 6 A d re s / A d re s s e s S e rik C a d .

DE LU X E K E M E R (**"*) T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 51 51 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 51 7 3 A d r e s / A d re s s e s P K .1 5 O

3 7 1 0 7 2 3 0 A ltın o v a /A N T A L Y A s a le s @ c ry s ta lh o te ls .c o m .tr h ttp ://w w w .c r y s ta lh o te ls .c o m .tr

Ç a m y u v a - K e m e r/A n ta ly a k e m e r@ fa n ta s ia . c o m . tr h ttp ://w w w .fa n ta s ia .c o m .tr

U

S U N R IS E P A R K R E S O R T &

AM ARA BEACH RESORT

C LU B HO TEL SERA

D E L P H İN P A L A C E D E L U X E

S P A (H V 1 / * * * * * )

S İD E (*****)

C IT Y & R E S O R T H O T E L ( * " * * )

C O L L E C T IO N ( * * * " )

T e l [0 2 4 2 ] 7 4 8 7 0 1 0 F a k s / F a x [ 0 2 4 2 ] 7 4 8 7 0 31 -3 7 A d re s / A d re s s e s S id e - Kızılağaç

T e l [0 2 4 2 ] 7 6 3 7: F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 6 3 i A d r e s / A d re s s e s G ü n d o g d u M e vkii

T e l [0 2 4 2 ] 3 4 9 3 4 3 4 (pbx) F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 3 4 9 3 4 5 4 A d re s / A d re s s e s a ra B e a c h

T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 5 5 2 F aks / Fax 4 2 ) 3 5 2 2 5 5 0 -5 1 A d re s / A d re s s e s L a ra B e a c h

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 0 5 0 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 2 4 1 9 A d r e s / A d re s s e s lleribaşı Mevkii.

0 7 6 0 0 ANTALYA in fo @ s u n ris e .c o m .tr h t tp ://w w w .s u n r is e .c o m .tr

P K : 1 3 9 Ç o la k lı M a n a v g a t / A n ta ly a b e a c h re s o rt@ a m a ra w o rld .c o m h ttp ://w w w .a m a r a w o r ld .c o m

0 7 0 0 3 /A n ta ly a in fo @ c lu b h o te ls e ra . c o m . tr h ttp : / / w w w .c lu b h o te ls e r a . c o m .tr

A n ta ly a /T ü rk iy e in fo @ d e lp h in p a la c e .c o m h ttp ://w w w .d e lp h in p a la c e .c o m

Belek/ANTALYA m fo @ g lo ria .c o m .tr h ttp ://w w w .g lo r ia .c o m .tr

ULUSO Y KEM ER H O L İD A Y C L U B (H V 1 )

A M A R A W IN G R E S O R T

C O N C O R D E DE LUXE

m

R E S O R T (*"**)

D İV A N A N T A L Y A T A L Y A (* * * * * )

T e l [ 0 2 4 2 ] 8 1 5 14 5 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 8 1 5 14 6 5 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 8 1 4 6 9 7 9 F a k s / Fax A d re s / A d re s s e s A ta tü rk Bulvarı

T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 6 2 6 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 6 0 0 A d re s / A d re s s e s Lara T urizm

T e l [0 2 4 2 ] 2 4 8 6 8 0 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 2 4 1 5 4 0 0 A d re s / A d re s s e s F evzi Ç a k m a k

G L O R I A S E R E N IT Y R E S O R T (***") T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 2 3 0 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 0 2 3 2 3 A d re s / A d re s s e s A c ıs u M e vkii

G öynük, K em er in fo @ k e m e rh o lid a y c lu b .c o m .tr h ttp ://w w w .k e m e r h o lid a y c lu b .c o m .tr

Y e n im a h a lle N o :2 6 K e m e r / A n ta ly a w in g r e s o rt@ a m a ra w o rld . c o m h ttp ://w w w .a m a r a w o r ld .c o m

M e rk e z i L a ra -A n ta ly a /T Ü R K İY E in fo @ c o n c o rd e h o te l.c o m . tr h t t p :/ / w w w .c o n c o r d e h o te l.c o m .tr

C a d d e s i N o : 3 0 /A N T A L Y A in fo @ ta ly a .c o m .tr h ttp ://w w w .ta ly a .c o m .tr

B e le k /A N T A L Y A in fo @ g lo ria .c o m .tr h ttp : / / w w w .g lo r ia .c o m .tr

£ L A O JJA L İT Y R ES O R T H o t e l BAR C E LO TA T BEACH &

C O R N E L IA D E L U X E

E L A O U A L IT Y

KAY A BELEK O TEL

m

G O LF RESORT H O TEL

Te l [0 2 4 2 ] 7 2 5 2 6 3 5 Fa ks / F a x [0 2 4 2 ] 7 2 5 4 4 17 A d re s / A d re s s e s Ü ç k u m te p e s ı M evkii

R E S O R T H O T E L (* * * * * ) T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 2 2 a F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 2 7 7 5 A d r e s / A d re s s e s

m

T e l [ 0 2 4 2 ] 7 2 5 4 0 51 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 2 5 4 0 71 A d r e s / A d re s s e s B e le k T u rizm

R E S O R T (* * * * •) T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 1 5 C Faks / Fax 242] 715 2 5 C A d r e s / A d re s s e s

M e rk e z i 0 7 5 0 0 S e rik /A n ta ly a -T ü rk iy e in fo @ a d o ra .c o m .tr h ttp ://w w w .a d o r a .c o m .tr

B e le k Turizm M erkezi 0 7 5 0 7 B e le k / Antalya ta tb e a c h .re s@ b a rce lo .co m h ttp ://w w w .b a rc e lo tu rk e y .c o m

lleribaşı M e v k ii, B e le k s a le s @ c o rn e lia re s o rt.c o m h ttp :/ / w w w .c o m e iia re s o r t. c o m

is k e le M e v k ii. B e le k / A n ta ly a in fo @ e la re s o rt.c o m h ttp ://w w w .e la r e s o r t.c o m

Ü ç k u m T e p e s i, B e le k d k re s e rv a tio n @ k a y a to u ris m .c o m . tr h ttp :/ /w w w . k a y a to u ris m .c o m . tr

148 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

(------*)

T e l [0 2 4 2 ] 7 2 5 5 5 OC F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 2 5 5 2 2 7 A d r e s / A d re s s e s

lephone: International co d e fo r Turkey: 90 . Antalya area co d e : 242. r intercity calls w ithin T urkey firs t dial ‘O', then the area co d e , and then the local num ber. For intem ational calls fir:


K A Y A S İD E O T E L

L IM A K A R C A D IA G O L F &

O U E E N E L I Z A B E T H E L IT E

S IL L Y U M G O L F R E S O R T

THE M A R M A R A A N TALYA

m

S P O R T R E S O R T (*****)

T e l [0 2 4 2 ] 7 5 6 9 0 9 0 F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 7 5 6 9 0 9 5 A d re s / A d re s s e s T itre y e n g ö l M e vkii

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 5 11 0 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 1 0 8 0 A d re s / A d re s s e s İskele M e vkii,

S Ü İT E H O T E L & S P A (* * * * * ) T e l [0 2 4 2 ] 8 1 3 5 0 0 0 Fa ks / F a x [0 2 4 2 ] 8 1 5 2 6 6 6 A d re s / A d re s s e s Cum huriyet Mah.

& M A R E K V IL L A S (*****) T e l [0 2 4 2 ] 7 1 5 21 OC Fa ks / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 21 6 9 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 2 4 9 3 6 0 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 3 1 6 81 0 4 A d re s / A d re s s e s Eski Lara Cad.

P .K : 2 6 M a n a v g a t s k re s @ k a y a to u ris m .c o m . tr h ttp ://w w w .k a y a to u r is m .c o m .tr

B e le k / A N T A L Y A in fo @ a rc a d ia h o te l .info h ttp ://w w w . a rc a d ia h o te l. in fo

Atatürk C ad. G öynük/Kem er/Antalya info@ queenelizabeth.com .tr h ttp ://w w w .q u e e n e liz a b e th .c o m .tr

lleribaşı M e v k ii. B e le k in fo @ h o te ls illy u m .c o m h ttp ://w w w . h o te ls illy u m .c o m

No: 136 Şirinyalı 0 7 1 0 0 Antalya/Türkiye a n ta ly a - in fo @ th e m a rm a ra h o te ls .c o m h ttp : / / w w w . th e m a rm a ra h o te ls .c o m

m

KEM ER RESO RT HO TEL

L IM A K A T L A N T IS

R IX O S H O T E L P R E M I U M

S IM E N A S U N C L U B

T IT A N IC B E A C H &

m

H O T E L & R E S O R T (*****) T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 0 7 0 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 2 3 7 5 A d r e s / A d re s s e s lerıbaşı M e vkii,

B E L E K (*****) T e l [0 2 4 2 ] 7 4 2 2 0 ( F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 0 1 9 1 9 A d re s / A d re s s e s

(

T e l [ 0 2 4 2 ) 8 1 4 31 0 0 F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 8 1 4 5 5 3 0 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 51 11 F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 51 41 A d re s / A d re s s e s 3 7 9 8 1

R E S O R T H O T E L (* * * “ ) T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 0 2 0 2 F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 0 2 3 8 A d re s / A d re s s e s

A ta tü rk B u lva rı K e m e r re s o rt@ k e m e rre s o rt.c o m h tt p : / / w w w . k e m e r r e s o r t.c o m

B e le k / A N T A L Y A in fo @ a tla n tis h o te l.in fo h ttp ://w w w .a tla n tis h o te i.in fo

lleribaşı Mevkii Pk: 116 B elek-Serik / Antalya h tt p : / / w w w . rix o s .c o m

Ç am yuva K em er / AN TALYA s a le s @ s im e n a s u n c lu b .c o m h ttp ://w w w .s im e n a s u n c lu b .c o m

M e rk e z i L a ra / A n ta ly a in fo @ tita n ic .c o m .tr h ttp ://w w w .tita n ic .c o m .tr

R IX O S H O T E L T E K İ R O V A

S U E N O H O TELS

T U R K IZ H O T E L T H A L A S S O

B E A C H S İD E ( ™ )

C E N T R E & M A R I N A (* * * * * )

)

L Y K IA V V O R L D & L IN K S

L IM A K L A R A D E L U X E

G O L F A N T A L Y A (“ ***)

H O T E L & R E S O R T (* * * * * )

T e l [0 2 1 2 ] 2 5 6 8 5 61 F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 2 5 6 6 3 4 3 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 7 OC F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 6 5 8 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 1 4 0 3 2 F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 1 4 0 4 4 A d re s / A d re s s e s Beldesi*

T e l [0 2 4 2 ] 7 4 4 1 0 0 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 4 4 1 0 31 A d re s / A d r e s s e s S o rg u n S id e

T e l [0 2 4 2 ] 8 1 4 41 0 0 Fa ks / F a x [0 2 4 2 ] 8 1 4 28 3 4 A d re s / A d re s s e s /a lıc a d d e s ı

D e n iz y a k a M e v k ii A n ta ly a ly k ia @ ly k ia w o rld . c o m h ttp ://w w w .ly k ia w o r ld .c o m

L a ra / A n ta ly a in fo @ la ra h o te l.in fo h ttp ://w w w . la ra h o te l. in fo

PK: 137 0 7 9 9 5 Kem er/Antalya s a le s @ rix o s .c o m h tt p : / / w w w . rix o s .c o m

0 7 3 3 0 A n ta ly a / T ü rkiye in fo @ s u e n o .c o m .tr h ttp ://w w w .s u e n o .c o m .tr

N o :3 0 7 9 8 0 K e m e r / A n ta ly a g m a s s t@ tu rk iz .c o m . tr h ttp ://w w w .tu r k iz .c o m .tr

L I M A K L IM R A

XANADU RESORT

LAR ES P AR K HO TEL

SHERATON VOYAG ER AN TALYA

SUNG ATE POR T ROYAL

m

H O T E L & R E S O R T (* * * * * )

H O T E L , R E S O R T & S P A (*****)

D E L U X E R E S O R T H O T E L (*****)

H O T E L (*****)

Te l [0 2 4 2 ] 3 5 2 0 0 11 Fa ks / F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 0 0 5 5 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 5 3 O F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 7 7 7 8 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 4 2 ] 2 4 9 4 9 4 9 Fa ks / Fa x [0 2 4 2 ] 2 4 9 4 9 0 0 A d re s / A d re s s e s 0 0 . Yıl Bulvarı,

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 0 0 OC F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 9 7 5 5 A d re s / A d re s s e s Ç ıfte ç e ş m e le r

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 0 0 0C F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 17 3 3 A d r e s / A d r e s s e s A c ıs u

G ü z e lo b a M e v k ii. L a ra S ahili in fo @ la re s p a rk h o te l .c o m h t t p :/ / w w w . la re s p a rk h o te l .c o m

N o : 1 5 Kırış K e m e r / A N T A L Y A in fo @ lim ra h o te l.m fo h ttp ://w w w .lim ra h o te l.in fo

K onyaaltı B e a c h 0 7 0 5 0 re s e rv a tio n s.vo ya g e r@ sta rw o o d h o te ls.co m h ttp ://w w w .s h e ra to n .c o m /a n ta ly a

M e v k ii 1. B e ld ib ı-K e m e r A n ta ly a in fo @ p o rtro y a la n ta ly a . c o m h ttp : / / w w w .s u n g a te h o te ls .c o m

M e v k ii, P K 4 9 S e rik B e le k s a le s @ x a n a d u re s o rt .c o m . tr h ttp ://w w w .x a n a d u r e s o r t .c o m . t r

M IR A C L E R E S O R T

ORANGE COUNTY

S İL E N C E B E A C H R E S O R T

SÜSESİ DE LUXE

B E S T VVESTERN K H A N

O TEL T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 21 21 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 21 11 A d re s / A d re s s e s K o p a k ç a y ı

R E S O R T H O T E L (*"**) T e l [0 2 4 2 ] 8 1 4 7 2 OC

m

A d re s / A d re s s e s \ \ ıt jrk B ulvarı

R E S O R T & S P A (*****) Tel 4 2 ] 7 1 5 11 9 9 Fa ks / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 3 3 9 9 A d re s / A d re s s e s

(****)

T e l [0 2 4 2 ] 7 4 4 0 0 0 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 4 8 7 6 5 5 A d re s / A d re s s e s Kızılağaç M e vkii

T e l [0 2 4 2 ] 2 4 8 3 8 7 0 F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 2 4 8 4 2 9 İ A d r e s / A d r e s s e s Elm alı M a h .

M e v k ii 0 7 2 3 0 L a ra A n ta ly a in fo @ m ira c le o te l. c o m h ttp ://w w w .m ir a c le o te l.c o m

Y e n im a h a lle K e m e r/A n ta ly a s a le s @ o ra n g e c o u n ty .c o m . tr h ttp ://w w w .o ra n g e c o u n ty .n l

M a n a v g a t A n ta ly a in fo @ s ile n c e re s o rts .c o m h ttp : / / w w w . s ile n c e r e s o r ts .c o m

B e le k / A n ta ly a m fo @ s u s e s ih o te l.c o m h ttp ://w w w .s u s e s ih o te l.c o m

K a zım Ö z a lp C a d . N o :5 5 /A N T A L Y A in fo @ k h a n h o te l.c o m h ttp ://w w w .k h a n h o t e l. c o m

Faks/Fax

[0 2 4 2 ] 8 1 4

1 0 /2 0 0 7 SKYL IFE 149


A N T A L Y A GUIDE

■ Hotels / Oteller

■ E m e rg e n c y

Today it is a small museum

14 km uzunluğunda,

containing etnographical

100 metre derinliğinde bir vadidir. Gür sedir ormanları

A m b u la n c e

collections.

Tel: 112 (Ali över Turkey)

Bizans zamanından kalma,

ile kaplı

P o liç e

‘Kızıl Kule'si 1226'da

vadide, Kapadokya'daki

Tel: 155 (Ali över Turkey)

Sultan Alaaddin Keykubad

peri bacalarına

F ire

tarafından

benzeyen ilginç doğal

Tel: 110 (Ali över Turkey)

inşa ettirilen görkemli

oluşumları

T o u ris m p o liç e

Alanya Kalesi şehri ikiye

görebilirsiniz.

Tel: 527 45 03

ayıran bir yarımadanın

G e n d a rm e

üzerinde yer alıyor. Kızıl

K a ra in C ave

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Kule, bugün etnografik

Karain Mağarası

C o a s t G u a rd

eserlerin sergilendiği küçük

D üd e n F alls

Tel: 158 (Ali över Turkey)

bir müze.

Düden Şelalesi

■ T o u ris m In fo rm a tio n

A n ta ly a M use u m

(12 km north of the city

Turizm Danışma

Antalya Müzesi

centre).

Kenan Evren Bulvarı,

Kent merkezine kuzey

A very beautiful vvaterfall

T o u ris t In fo rm a tio n

Konyaaltı,

yönünde 12 km uzaklıkta

Phone

Tel: 241 45 28

ço k güzel bir şelale.

Alo Turist Hattı

0 8 .3 0 -1 7 .3 0 , closed

Piknik için mükemmel bir

Tel: 0 800 511 07 07

M ondays / pazartesi kapalı

tercih.

0 800 511 07 08

Antalya Museum covers an

The caves are 27 kilometer northvvest of Antalya. İt is the largest cave in Turkey to have been inhabited. Finds from these remarkable caves go back to the paleolithic, some 30 ,0 0 0 years ago. Antalya'nın 27 kilometre kuzeybatısında yer alır. Türkiye'nin içinde insan yaşamış en büyük

area of 3 0 .0 0 0 square

H a d ria n ’ s G ate

P ro v in c ia l D ire c to r o f

metres vvith thirteen

Hadrian Kapısı

T o u ris m

galleries, an open-air

The beautiful decorated,

gallery, a children’s gallery

elde edilen buluntular,

İl Turizm Müdürlüğü

three-arched gate vvas buiit

paleolitik çağlara, yaklaşık

(vvhere children may be

in honour of Hadrian vvhen

left) and a wide yard.

30 bin yıl önceye

he visited the city in 130

tarihlenmektedir.

Antalya Müzesi çok geniş

A .D.

bir alanda 13 teşhir salonu

MS 130 yılında imparator

M a n a v g a t VVaterfalI

ve bir açıkhava

Hadrianus'un Antalya'ya

Manavgat Şelalesi

gelişi onuruna yapılan

A priority address for those

üç kemerli kapının oyma ve

who vvant to cool off on

kabartmaları olağanüstü.

the hot, svveltering days of

Tel: 343 27 60-61 A n ta ly a , Cumhuriyet Mah. Tel: 241 17 47

galerisinden oluşuyor. A la n y a , Çarşı Mah., Tel: 513 12 40

Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka

mağarasıdır. Yapılan arkeolojik kazılarda

summer, K ö p rü lü C a n yo n

and a natural vvonder

N a tio n a l P ark

created by the stream of

Aspendos

Köprülü Kanyon

the same name. With its

K em er, Belediye Binası

A majör port and

Milli Parkı

thunderous cascade and

Tel: 814 15 3 6 -8 1 4 1 1 1 2

comm ercial centre in

The Köprülü Canyon

icy vvaters, this vvaterfall,

antiquity. Aspendos today

National Park is within the

located in Antalya's

lies inland, 48 kilometer

boundaries of Manavgat, a

M anavgat tovvnship, is a

east of Antalya. İts

14 km long and 100 m

haven of tranquility.

Kaleiçi Yatlimanı,

m agnificent amphiteatre is

vvide valley betvveen

Yazın sıcak ve bunaltıcı

Tel: 243 10 61

the best preserved in the

Bolasan

günlerinde serinlemek

vvorld and knovvn for its

village and Beşkonak.lt is

superb acoustics and is

thickly covered in

stili used for concerts.

cedar trees and its

Antalya'nın 48 kilometre

resem blance to the

K aş, Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38

T o u ris m P o liç e / Turizm Polisi

■ S ig h ts e e in g / Gezinti A la n y a C ita d e l

gezmeli.

Alanya Kalesi

doğusunda, antikçağın

‘fairy chim neys' of

This splendid Byzantine

önemli limanından kalma

Cappadocia, albeit

citadel surm ounting the

muhteşem bir amfiteatr.

in the from of nature, is

rocky peninsula is vvalled

Olağanüstü akustiği ve iyi

striking.

(8 km). The ‘Red Tovver'

korunm uş olması nedeniyle

Manavgat sınırları içerisinde

was built by the Seljuk's

bugün de konserler için

yer alan park, Bolasan

Sultan Keykubad in 1226.

kullanılıyor.

köyü ile Beşkonak arasında

150 SKYLİFE 1 0 /2 0 0 7

isteyenlerin bir numaralı adreslerinden biri; her mevsim bol suyu olan Manavgat Çayı'nın oluşturduğu bir doğa harikası: Manavgat Şelalesi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bu şelale, gümbür güm bür sesi, buz gibi suyuyla insana huzur veren bir cennet adeta.


sımsıcak ikliminde, serin bir

ancient ruins are

yarısına özgü Kaleiçi

gezinti sunuyor.

inextricably intervvined.

yaşamından kesitler

There are tvvo agoras, an

özel efektlerle birlikte

O ld û u a r te r Kaleiçi

amphiteatre and a museum

sunuluyor.

The historic nucleus of

in vvhich statues and other

Müzenin eski bir kilise

Antalya. This district is now

vvorks of art found here are

binası olan ikinci bölümde

restored and

exhibited.

ise, Suna-lnan Kıraç

has became an attractive

Antalya'nın doğusundaki bu

koleksiyonuna ait kültür ve

touristic centre vvith its

turistik kıyı kasabası antik

sanat eserleri sergileniyor

taverns, hotels, restaurants

kalıntılarla içiçe. İki büyük

and entertainment facilities.

agora, geniş bir amfiteatr

İts narrovv streets lead

ve burada gün ışığına çıka­

dovvn to the old harbour

rılan heykel ve öteki eserle­

(today an International

rin sergilendiği bir müze.

Konyaaltı, Tel: 228 92 28 0 9 .0 0 -2 3 .0 0 , open daily / her gün Bullt över 5 5 ,0 0 0 square meters at Konyaaltı in Antalya, Minicity telis the stories of the Anatolian civilisations in a series of miniature 1:25 scale-

Şehrin tarihi çekirdeği olan

With its cold undervvater springs, crystal clear waters and first-rate

yachting marina). M in ic ity

U n d e rvva te r Kaş Sualtındaki Kaş

T e rm e s s o s

undervvater visibility, Kaş is a number one address for

Kaleiçi; restore edilmiş hali,

Perched 1050 m above

otel ve pansiyonları, resto­

sealevel, this is an ancient

ranları ve eğlence olanakla­

city and a national park

rıyla turistik bir merkez. Dar

northvvest of Antalya, There

sokaklardan inilen eski li­

is a natural history museum

suyuyla dünyanın en berrak

man ise bugün uluslararası

at the park entrance.

ve görüş mesafesi en uzun

bir marina.

Denizden 1050 m yüksek­

denizaltı coğrafyalarından

P erge

models.

The origins of this ancient

The mini-m onuments

city 18 km north-east of

chronicle the millennia-old

Antalya go back to 1000

past of the Hittites,

BC, but the surviving

Assyrians, Lydians,

remains are Hellenic and

Phrygians, Troy,

Roman, An exceptional

Cappadocia,

open-air museum.

Halicarnassus, Ephesus,

Antalya'nın 18 kilometre

the Byzantines, Seljuks,

kuzeydoğusundaki bu antik

Ottomans, and

kentin geçmişi MÖ 1000

modern Turkey, With its

yılına kadar uzanıyor. An­

pools and vvatervvays,

cak bugün gezilen kalıntılar

Minicity

Helen ve Roma dönem le­

offers a refreshing tour

rinden kalma bir açıkhava

on Antalya's searing

müzesi.

diving buffs. Sualtı kaynaklarının neden olduğu soğuk

likte, inanılmaz bir manzara,

birine sahip olan Kaş, dalış

şaşırtıcı bir antik kent ve

tutkunlarının birinci adresi

doğa müzesiyle bir ulusal park.

T he S u n a -İn a n K ıraç K a le iç i M use u m Suna-lnan Kıraç Kaleiçi Müzesi Kaleiçi, Tel: 243 42 74 M useum consists of tvvo buildings, each one of vvhich deserves designation as a cultural asset vvith protected status. Cross-sections of life in the castle in the first

summ er days. Antalya, Konyaaltı’nda,

P h a se lis

half of the 19th century are

55 bin metrekareye kurulu

Situated at the foot of Mt

exhibited vvith special

Minicity, Anadolu

Tahtalı (ölym pos), 15 km

effects in the M useum 's

uygarlıklarının öykülerini,

south of Kemer, the three

first section, located inside

F lu te d M in a re

2 5 ’te bir oranına küçültülen

harbors of Phaselis were

the defense vvalls. The

Yivli minare

minyatür

the reason for its historical

second section, an ancient

Fluted Minare is the

modellerle anlatıyor. Hitit,

role as a commercial

church, houses an

Symbol of Antalya and the

Asur, Lidya, Frigya, Troya,

çenter.

exhibition of cultural

city's oldest Seljuk

Kapadokya, Halikarnassos,

Tahtalı Dağı'nın eteklerinde,

artifacts and vvorks of art

monument, dates from the

Kemer'in 15 km güneyinde

from the Suna and İnan

reign of Sultan Alaeddin

yer alan antik kent, üç

Kıraç collection.

Keykubad (1219-1238).

ve Modern Türkiye'nin

limanı ile zamanının önemli

Korunması gerekli kültür

Antalya'nın sembolü sayılan

binlerce yıllık geçm işten

bir ticaret merkeziydi.

varlığı olarak tescilli iki

Yivli Minare, Sultan

binada yer alan Suna-lnan

Alaeddin Keykubad (1219-

Efes, Roma, Selçuk, Osmanlı

yadigâr kalan eserleri bir araya geliyor. Havuzlar ve

S id e

Kıraç Kaleiçi Müzesi’nin

1238) dönem inden kalma,

suyollarıyla donatılan

At this lively resort east of

birinci bölümünde,

kentin en eski Selçuklu

Minicity, Antalya'nın

Antalya, the houses and

19. yüzyılın ikinci

yapısıdır.

1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 151


UöveçlıK

\V ^

D EN İZLİ1 73

43

Çukurköy * Kı^lca bölük

ğM ar ^ T a va^ ^

Kızılca/ •

Honaz

*r

.

^îlyeT

du zr uhu " «Çambaşı

X . Cuma||

İnceler â % Aşağıkaraçay Beylerli • 0 . . . Hayriye #

Yeşilyuva

,

ıS e rin h isa r 46

.Yassıhuyuk

LYüre'ğil

A * Uçarı

Ç p lh is a r

■P*

W

Bayırkoy

Karakent Dereköy •Orhanlı Harmanlı •

Ç avdır

O

Kekova Adası

O lb a s a

^

~\\v

°

^^•Gökçebağ'yj/ BURDUR Direkli

f^Askeriye

Kayaaltı

Bağsaray Yazıpınar

Doyran

•Tekirova

\

Çobanısa *Çandır

A spendos

~

•Kumkoy

H A V A LİM A N I (A IR P O R T )

Q

m ı

Beyşehir Gölü

Y e n iş a rb a d e m li O .Gölyaka

Bademli

#

°

Sağlık»

Ketenli

Kızılören

May Barajı

^Ortakaraörer

k• | Akkise

*

A

Köprüli

V * O ıta köy

Umutlu

Dim(ay

. Mohmutseyd

S E T T l.E M E X T S

G a z ip a ş .

»emirta

175

ÇamyöİCTL Sapader ... . Syedra O Mahmutlaı^ »Kargıcak

Barajı A la n y a O^Obakoy

ao8

t-,

Bozkır

Su^HrlTUÜt

Bostandere

îevreklı

°D oğanbey

Bayafşaı

•eyşehir

Yenidoğan Sadıkhacı

°Ü züm lü

Üstünler

3

G ündoğm uş

Güzelsu

Yarpuz

o Cevizli

Güneycik

.

o Kemer

o side

mtSSfim*

(0216) 574 24 44

YAYINLAR

Gürbüz

• Dereköy

Aspendos

s a r . 'r

□ A N T A L Y A » ^ :,

Y E R L E Ş İM

i

• Toslak

,, Güzelbağ °

k.ııtıp .ıl.ıııı < n»ır>i'ig

M illi p;ııi> S’ıHıımul/'ark

Konaklı

^ 0kU: S l a r

A la ra H a n

Ib ra d ı

Kuyucak

S e y d iş e h ir' D e re b u ca k

Akçabelen Gencek,

Yeşıldağ* Kayabaşı

O Kurucuova*

^

Kasımlar Kesme

»Yeşil bağ

Duzağaç

Oymapınar

«Sarılar

S i d ^ ° 5 ^ av9at Kızılor

I\i’hıill /H ivnl riHul

l ’rtn iııcial Hnad\

İL Y O L L A R I

State RtHith

DEVLET YO LLAKI

_Çolaklr

Gundoğdu^ J lıc a k ö y - ^

S e rik Q Beikıs

Deniztepesi •

o A ks u

• Gökçehüyök

Bağıllı •

E ğ in il/

/ 148

Balkın*

i V

Karacaören Barajı

r

^ ü tç ü le r o

Karadiken

Kovada Gölü

# Varsak f I

Savköy

İSPARTA

ı*Çamyuva

o Kem er

ANTALYA

Vıliı Termessosxx Kepez Aksı; Ç akırlar

Termessos

Buyukköy

Gölcük

Büğdüz^'

^

Akorer(^

K o rk u te li

J a tk o y r ' Güllük Dağ* Milli Park1

V®)

J

s? i M

O ly m p o s

K araca Yarımadası

Yardımcı Burnu

/^oyuTmluca

28

Altınyaka

İmecik

Milli Parkı / f

^

Sarıcasu ^

Finike Körfezi

I cŞ. ^

Turunçova 1

« L im y r a ^ .

%

^ |Y a ln ız

%

^ A r y k a n d a O ltr c p o s

X? Bevaa:.'

oGölova

Kızılcadağ

11

E lm a k

O Dudenkoyj

42 • w V , Yılmazlı

Kayabaşı

S o ğ > ^

-

/ozağaç

, .

Bekçiler

_

^Sekı

.

Yuva ^

4

Kemer köy

°

Köşkerler*

oAkçay Gömbe

"a?

Kem er

^Yeşilova Boğazım

 BeykoyJ '

T efenni £

^Kumafşarı

’Yumrü^ , r K aram anlı

O A c ıp a y a m

^ Alaattmv,

Kalırı koz

Ç a m e li O

n

A ltın y a y la

Ballı

jr

Kavaeık

.

y 9 /Tevlarıköv I^ e y ıo n K o y

.

/B u b o n

" Ibecık

Üzümlü

»Palamut

'Çamurköy

Kemei/Bayırkoy* ^

Ören • ,

Söğütlüdere • .

D&

.Elmalı Karabayır

•Arpacık

ir

İncırkoy •

Üzümlü Kadyanda

•Yeşildefe

AkŞa r . Kelekçi K*»"a Gölcük • .YuSufçaV®^*#"^ Cumaalam

f Kuzören

Dedebağı*

Örenköy

Akalan

Horasanlı% ■' ^\Cüyükkonak

•Baharlar

•Kozlar

.V

Bozbel

,

A ..

• Çöğmen ^ O ^ C U K

ı , 0

İ£ 2 "V d a^ Hatiangı^ <,> T e lm e s s o s

Yedi Bufun X a n th o s

P a ta ra :'

Meis Adası ° Megisti

K ın vı <lu il/ian e rtıu k

Sl;ıl<ıll/c Vlıl S ıaN Ih al rtkid

D İC JE K Y 0 1 . I A K

Other Kuads


Natural Stone Collection

Katılımcı Olduğumuz Fuarlara Sizleri de Bekliyoruz. Meet With Us At The Fourthcoming Fairs...

İZM İR . M a r b le 2 0 0 7 M a rc h 28-31st HALL: 4 STAND#: 4030 BLOCK STAND#: 27 C H İC A G O . C o v e r in g s 2 0 0 7 A pril !7 -2 0 th STAND#: 6129 L O N D O N , T h e T ile a n d S to n e S h o w July l-3 rd STAND#: C I 6 V E R O N A , M a r m o m a c c O c to b e r 4-7th

Travertine Marble and T ile • FACTORY LOCATIONS

Organize San. Bölgesi Fahri Karaca Cad. 1. Kısım No: 11 Denizli - TURKEY Phone: +90.258.269 11 22 - 23 Fax:+90.258.269 16 15 *Long Beach *Wilmington *San Marcos 'Atlanta www.fabermermer.com.tr e-mail: info@fabermermer.com.tr


M U Ğ L A GUIDE

■ Hotels / Oteller

CLUB HOTEL ERSAN (HV1)

DIAMOND OF BODRUM (*™ ) (12 AY AÇIĞIZ)

KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY (****•)

(****)

EV (DESIGN HOTELS)

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 6 8 9 8 0 - 3 1 3 7 3 0 0 F a ks / F a x [0 2 5 2 ] 3 1 6 8 9 8 9 A d re s / A d re s s e s iç m e le r M e v k ii

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 6 0 2 0 2 F a k s / F a x [0 2 5 2 ] 3 1 6 11 2 0 A d re s / A d re s s e s K um bahçe Mah.

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 1 0 3 0 3 F a k s / F a x [0 2 5 2 ] 3 1 1 0 3 0 0 A d re s / A d re s s e s Yalıçiftlık/Bodrum

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 3 8 5 0 0 Faks / Fax [0 2 5 2 )3 1 3 4 5 30 A d re s / A d re s s e s K avaklı S a rn ıç C a d .

T e l (0 2 5 2 ) 3 7 7 6 0 7 0 F a k s / F a x (0 2 5 2 ) 3 7 7 5 5 6 6 A d r e s / A d re s s e s

P K : 3 5 7 / 4 8 4 0 0 B o d r u m / M u ğ la e r s a n @ e rs a n .c o m .tr h ttp ://w w w .e r s a n .c o m .tr

Atatürk C ad. N o :1 16 B odrum /M uğla d ia m o n d @ d ia m o n d o f b o d r u m . c o m . tr h ttp ://w w w .d ia m o n d o fb o d r u m .c o m .tr

reservations.barbaros@ kem pinski.com in fo . b a rb a ro s @ k e m p in s k i.c o m h ttp ://w w w .k e m p in s k i -b o d r u m .c o m

D e d e m a n S o k . N o :1 4 8 4 0 0 B ite z /B o d ru m T ü r k b ü k ü /B o d r u m b o d ru m @ d e d e m a n .c o m in fo @ e v tu rk b u k u .c o m h ttp ://w w w .d e d e m a n .c o m h ttp :/ / w w w .e v tu r k b u k u .c o m

HILLSIDE BEACH CLUB (HV1)

DİVAN MARES

r~ )

T e l [0 2 5 2 ] 6 1 4 8 3 6 0 Fa ks / F a x [0 2 5 2 ] 6 1 4 14 7 0 A d re s / A d re s s e s K a le m y a K o y u

T e l [0 2 5 2 ] 4 5 5 2 2 0 0 F a k s / F a x [0 2 5 2 ] 4 5 5 2 2 01 A d re s / A d re s s e s P a m u c a k M e vkii

LA BLANCHE RESORT & SPA (*****) Tel [0 2 5 2 ] 3 8 2 0 0 0 0 (pbx)

P .K . 1 2 3 4 8 3 0 0 F e th iy e h b c @ h ills id e .c o m .tr h t t p ://w w w .h ills id e .c o m .tr

4 8 7 0 0 M a rm a ris / M u ğ la h o te l@ m a re s .c o m . tr h ttp ://w w w .d iv a n .c o m .tr

DEDEMAN BODRUM

HOTEL FLIPPER

|HH|

Fa ks / F a x [0 2 5 2 ] 3 8 2 01 0 0 A d re s / A d re s s e s B ahçe lie vle r C a d .

T e l [0 2 5 2 ] 3 8 5 3 3 3 3 F a k s / F a x [0 2 5 2 ] 3 8 5 3 3 5 0 A d re s / A d re s s e s G ö k ç e b e l M e v k ii

N o :6 9 4 8 9 6 0 T ıırg u tre is - B o d ru m in fo @ la b la n c h e .c o m .tr h ttp :/ / w w w .la b la n c h e .c o m .tr

4 8 4 0 0 Y a lık a v a k /B o d ru m in fo @ h o te lflip p e r.c o m . tr h ttp ://w w w .h o te lflip p e r.c o m .tr

ECESARAY MARİNA & RESORT (S) Tel [ 0 2 5 2 ) 6 1 2 5 0 0 5 Faks / Fax [0 2 5 2 )6 1 4 7 2 0 5 A d r e s / A d re s s e s 1. K a ra g ö z le r 4 8 3 0 0 F e th iy e in fo @ e c e s a ra y .n e t h ttp ://w w w .e c e s a r a y .n e t

M ö v e n p ic k R e sort

■ E m e rg e n c y

A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e Tel: 155 (Ali över Turkey) LYKIAVVORLD ÖLÜDENİZ (HV1/****)

DİVAN PALMİRA DELUXE (**"*)

MÖVENPİCK RESORT BODRUM (*****)

T e l (0 2 5 2 ) 6 1 7 0 2 0 0 F a k s / F a x (0 2 5 2 ) 6 1 7 0 3 5 0 A d r e s / A d re s s e s P .O .B o x 1 0 2

T e l [0 2 5 2 ] 3 7 7 5 6 01 F a k s / F a x [0 2 5 2 ] 3 7 7 5 9 5 2 A d re s / A d re s s e s K e le ş h a rım C a d .

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 1 1 0 2 0 F a ks / F a x [0 2 5 2 ] 3 1 1 1 0 3 0 A d r e s / A d re s s e s G ü n d ö n ü m ü M e vkii

4 8 3 4 0 Ö lü d e n iz /F e th iy e ly k ia @ ly k ia w o rld .c o m h t t p ://w w w .ly k ia w o r ld .c o m

N o : 6 G ö ltü rk b ü k ü - B o d r u m / M u ğ la d iv a n @ d iv a n p a lm ira .c o m . tr h ttp ://w w w .d iv a n .c o m .tr

B ite z 4 8 4 0 0 B o d ru m re s o r t. b o d ru m @ m o e v e n p ic k . c o m h ttp : / / w w w . m o e v e n p ic k - b o d r u m .c o m

ROYAL MARIS HOTEL MARMARİS (****) Tel [0 2 5 2 ] 4 1 2 8 3 8 3 F a ks / F a x [0 2 5 2 ] 4 1 2 41 12 A d re s / A d re s s e s A ta tü rk C a d . N o :3 4 M a rm a ris / M u ğ la in fo @ ro y a lm a ris h o te l .c o m h ttp ://w w w . ro y a lm a ris h o te l .c o m

F ire Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u r is m p o liç e Tel: 527 45 03 G e n d a rm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u a rd Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ T o u r is m In fo r m a tio n Turizm Danışma AEGEAN DREAM RESORT HOTEL (*****) Tel [0 2 5 2 ] 3 8 2 8 8 9 8

HAPIMAG RESORT SEA GARDEN (**'**) Tel [0 2 5 2 ] 3 6 8 9 0 1 0

F a k s / F a x [0 2 5 2 ] 3 8 2 2 2 4 7 A d re s / A d re s s e s B a h ç e lie v le r M e v k ii 4 8 4 0 0 T u rg u tre is /B o d ru m in fo @ a e g e a n d re a m . c o m h tt p :/ / w w w . a e g e a n d r e a m . c o m

THE MARMARA BODRUM

MONTANA PINE RESORT

r*n

(****)

B o d ru m Barış Meydanı,

F a k s / F a x I2 5 2 ] 3 6 8 9 0 5 6 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 3 8 1 3 0 F a k s / F a x [0 2 5 2 ] 3 1 3 81 31 A d re s / A d re s s e s

T e l [0 2 5 2 ] 6 1 6 71 0 8 F a k s / F a x [0 2 5 2 ] 6 1 6 6 4 51 A d r e s / A d re s s e s

Tel: 3 16 10 9

Y a lıçiftlik B o d ru m s a le s . b o d ru m @ h a p im a g .c o m h ttp ://w w w .h a p im a g - s e a g a r d e n .c o m

Y o k u ş b a ş ı M e v k ii B o d ru m b o d r u m - in fo @ th e m a r m a ra h o te ls . c o m h t t p :/ / w w w . th e m a r m a r a h o te ls .c o m

Ö lü d e n iz - F e th iye in fo @ m o n ta n a p in e .c o m h ttp ://w w w .m o n ta n a p in e .c o m

D a la m a n Havalimanı, Tel: 792 52 20

D a lya n Ortaca, Tel: 284 42 35

D a tç a Hükümet Binası, İskele Mahalle, BAİA BODRUM

HOTEL & SPA

YASMİN BODRUM RESORT

ATAMI BOUTIOUE HOTEL (S)

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 7 21 4 0 F a ks / F a x [0 2 5 2 ] 3 1 7 21 5 6 A d r e s / A d re s s e s G ü m b e t / B o d ru m

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 1 0 3 3 0 F a k s / F a x [0 2 5 2 ] 3 9 4 3 0 3 8 A d re s / A d re s s e s K a d ık a le s i M e v k ii

T e l [0 2 5 2 ] 3 5 7 7 4 1 6 - 1 7 - 1 8 F a ks / F a x [0 2 5 2 ] 3 5 7 7 4 21 A d re s / A d re s s e s C e n n e t K o y u

re s e rv a tio n @ is is .c o m .tr is is @ is is .c o m .tr h ttp ://w w w .is is .c o m .tr

T u rg u tre is / B o d ru m in fo @ y a s m in b o d ru m .c o m h ttp ://w w w .y a s m in b o d r u m .c o m

G ö lk ö y B o d r u m (O p e n ali year) in fo @ a ta m ih o te l.c o m h ttp ://w w w .a ta m ih o te l.c o m

m

m

T e l [0 2 5 2 ] 3 8 7 9 2 9 3 F a ks / F a x [0 2 5 2 ] 3 8 7 7 6 2 5 A d r e s / A d re s s e s K ızılb uru n M e v k ii G ü n d o ğ a n /B o d ru m b a ia @ h o te l - b a ia . c o m h t t p ://w w w .b a ia h o te ls .c o m

154 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

'elephot

Tel: 712 31 63

F e th iy e İskele Meydanı 1, Tel: 612 19 75

International code forTurkey: )0. M uğlaarea co d e : 252.

:or ıntercity calls wit! r Turkey first dial '0', then the area co d e , and then th e local num ber. For intemational calls first dial '0 0'.


K ö y c e ğ iz

be seen here.

the estuary am idst

Atatürk Kordonu,

Milas çevresindeki Labran­

spectacular m ountain

Tel: 2 62 47 03

da,Herakleia, lassos, Eu­

scenery.O rtaca ilçesine

rom os gibi antik kentlerde

bağlı küçük bir yerleşim

M a rm a ris

yapılan kazılarda çıkan

yeri. Adını Köyceğiz G ö-

İskele M eydanı 1

eserlerin sergilendiği bir

lü'nü A kdeniz'e bağlayan

Tel: 4 12 10 35

müze.

beş mil uzunluğundaki

M ila s -B o d ru m

■ S ig h ts e e in g

kanaldan alıyor. Dalyan Gezinti

kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir

M ilas-B odrum Havalimanı,

doğa harikası.

uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda ada­ lardan gelen Dorlar

Tel: 5 2 3 0 0 66

B o d ru m C a s tle

M u ğ la Marmaris Bul., 24,

This castle d e dicated to

Tel: 2 14 12 61

St. Peter vvas built by the

Datça lies on the Reşadiye

Knights of R hodes in the

Peninsular, vvhich in

■ M useum s

15th century. Located on

geographical term s marks

M üzeler

the edge of the harbour, it

the confluence of the

covers an area of

Aegean and

approxim ately 3 0 ,0 0 0

M editerranean. At the

Lying on a large bay

tarafından kurulmuş.

Bodrum Kalesi

T h e B o d ru m M u s e u m o f

D a tç a

Şehirde Apollon ile V enüs'e ait çeşitli mabetler, am fiteatr gibi kalıntılar var.

M a rm a ris

U n d e rv v a te r A rc h e o lo g y

square m etres, and has

vvestern tip of the

e ncircled by pine covered

Sualtı Arkeoloji Müzesi

five tovvers.

peninsular is the ancient

hills, Marmaris enjoys one

Tel: 3 1 6 25 16

15. yüzyılda Rodos

city of Knidos, vvhere

of the m ost beatiful

0 9 .0 0 -1 2 ,0 0 /

şövalyeleri tarafından

traces of alm ost ali the

settings of any Turkish

0 2 :0 0 -0 7 .0 0 , closed

St. Peter adına inşa

periods of vvestern

resort. İt is close to such

M ondays / pazartesi kapalı

edilen kale limana hakim

Anatolian history are to be

ancient ruins as Physkos,

Remarkable ancient

durum da. Yaklaşık

seen. From Datça on the

Saranda, Am os and

artefacts

30 bin metrekarelik alana

co a st there are also day

Loryma.

and ships discovered by

sahip olan kalede beş

trips by boat to the bays

İlçede gezilip görülm eye

sponge divers and

kule mevcut.

of Kargı, Kızılbük,

d eğer Physkos, Saranda,

Palam utbükü, Dom uzbükü

Am os, Loryma gibi antik

and Hayıtbükü.

kentler bulunuyor.

nautical archaeologists on the seabed along the

C aunos

southvvestern Turkish

Kaunos

Datça ya da Reşadiye

co a st are exhibited in this

The ruins o f this ancient

Yarımadası, Ege ile

museum , vvhich is located

city lie on the Dalyan river.

Akdeniz’in coğrafi olarak

Lagoon

in Bodrum Castle.

The first settlem ent here

birbirinden ayrıldığı yer.

W ith its clear turquoise

Bodrum Müzesi içinde,

has been traced back to

Antik Knidos kenti de, Batı

vvaters this lagoon 15 km

sünger avcıları

3 0 0 0 BC, and later

Anadolu tarihinin hemen

south of Fethiye is one of

tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir müze.

F e th iy e M u s e u m Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok. Fethiye, Tel: 6 14 11 50

M ila s M u s e u m

Ö lü d e n iz

becam e a provincial

hemen bütün izlerini

Turkey's m ost renovvned

Capital located betvveen

barındıran bu yarımadanın

natural sites.lt is

Lycia and Caria.

tam ucunda. Datça ilçe

surrounded by sand

Antik kent, göl ile deniz

m erkezinden kalkan

beaches and pine vvoods

arasında, kanalın

teknelerle Kargı Koyu,

kenarında kurulmuş.

Kızılbük, Palamutbükü,

area.

Tarihi MÖ 3 0 0 0 yıllarına

Dom uzbükü ve

Fethiye'ye 15 kilometre

kadar uzanıyor.

Hayıtbükü'ne günübirlik

Lykia ve Karia arasında

gezi yapm ak mümkün,

and is a conservation

uzaklıkta, Türkiye’nin bili­ nen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rast­

kurulm uş bir eyalet merkezi olduğu

K n id o s

lanan Ölüdeniz, hareketsiz

belgelerden

Knidos at the vvestern tip

özelliği, deniz ürünleri ve

anlaşılıyor.

of the Datça vvas founded

kumsalıyla ilgi çekiyor.

by Dorian m igrants from

Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad.

D a lya n

the Aegean islands in the

No: 6 Milas,

This village southeast of

7th century BC. There are

Tel: 5 12 3 9 70

M uğla is named after the

several tem ples, including

Archaelogical finds from

river vvhich links Lake

one d e dicated to Apollo

ancient cities in the

Köyceğiz to the

and another to Venüs, an

province of Milas Such as

editerranean. The

am phitheatre and other

Labranda, Herakleia,

channels of the river vvind

buildings.

lassos, and Euromos can

through the reedbeds of

D atça’ya 39 km 1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 155


D E N İ Z İ /

Raılroaık

reniköy

/

' 3

r\

Koçarlı Cincin ç a k ır

, î,;' rN »

.Ortaköy

i;

altaköy

V

a d i

3e Bencik

X

_ s

>

Haydere

Yenipazar *— =---31 Alamut

Gerga A

Ç ayboyU

B o zd o ğ an O O \>s

O

.

Neapolis

^

Karagol

APh" dİ™

Yazır»

Karacasu

kemer Barajı

Yemişendere

Turgut

Avdan

_

.

. 0

\ ,v

Göveçlik \

'

'\

o

H o n az

* 4

Jl ^

*

•AV

53

f

Gemiî

• Çaltı

________ Çardak BozkurtD

Ç am başı

,

X' » Cumall

B&y\er\\9

Hayriye,

Orhanlı#

n

lova

N /

Ç avdır

iıBüyukaJen

Beykoy

Tefenni,

k Kunıafşarı

ı

-G olhısar

Bayırkoy

Altınyayla

ti

5

Y u v a -^

Seki

<J

/

•Kemerköy

_

* Kasaba

-1

f ıA D tip h e l

168

, oA O A kçay > ” .Gömbe

Oınoanda

A,!“d“

KayaÇ'k , Yakakoy

^

Sütleğen <

Arsaköy

ICamurkoy

M

.Palamut

i K a lka n

«Üzümlü ’ İslamlar

Çavdır

,nceler#

Co ossae,

Kızılyer

. Yassıhüyül Alaattın* • (jç

,

f

I

.Ballık

İbecik

7

Yusufça. •

Dedebağı* .Kuzoıen

.Dereköy . .yumrutaş K aram anlı .Yazır

o Acıpayam _

.

s

NV

Bubon

Kjb

Cumaalanı

K e le k ç i

/

.Orenköy

V

Gölcük

_

.

Ç a m e lıo

Kalınkoz

Akşar

QT Akalan.

^Büyükkonak

DENİZLİ V

l

Beyağaç t

f

Horasanlı +■

•Baharlar

# Karaköy

^Ebecik

KızHcabölü

^ /c

v

/ * 37 M u r a t l a ^ / ) Kayabaşı Derlnkuyu

Gökçeören

—- - o G ö k te p e

jjT • <^\ o Kavaklıdere

%

MUĞLA »Yaraş

ö

Karaçam

• Elmalı

D A G

^

•Karabayır M

Ören»

/

Kabaağaç

Xanthosl

Yeşilköy

Patara ,

Kınık Ovaköy.

»Eldırek K e m e y » Bayırkoy

°

Şöğütlüdere

u

incirköy .

Ü z ü m lü -

Radyonda

e. O N G U K Çöğme*

O tm an lar.J^

*Kavakçalı

Karaboğurtlen

^

0 6 .Portakallık

Ijo Ula

r ı, Toparlar

K öyceğiz0 Köyceğiz Gölü _

Irtaca

ıcek 122

.

J *

K argtV ^

Ovacık

° Fethiye Telmessos.

Yedi Burun

İblis Burnu

.

^ X ° D a la m a n

/

,

Okçejjar , Ok Dalyan •

HAVALİK (A IB P

d a l a m a n

Kaunos

A Yılancık A dası

Kızılyaka

i

G ökovac

A

Y e rk e s ik ;

Y e şilyu rto

Yat< ğan

Lagina

Dağp^r

*

75

EskiçineJ ^ s7 • ^ kça o va \A la bıh^v/ıroo * a y ır ^ . A kçaov v 0 6V

^eifeler ^Karpuzlu % 1

CCV.

'r / y . •

i',

o K araova

Ö ren

_ Keramos

Beldibi

'M a rm a ris

Kastabos • Söğüt •Taşlıca

Lorym a

Bozburun

^.Karaca

Gökova Körfezi

E m e C İk

tonu Kı,ric i'

YER LEŞİM / SE T T L E M E N T S II M crkzı City Çenter

l^cmcrkczi Bucak nıcrkczi Subdi.Um l çenter

Dislrict

Turgut

Kın’ merkezi lllla g e çenter

M a r m a r is

□ MUĞLA o

İçmeler

Tarihi yer llistorica l places

V«M I YAYINLARI (0216)5742444

Gürbüz

= 1

3 0 KM

Didyma

i

Turgut o

L a b ra u n d a ^ 0>AĞI

v Bağarası 'Özbaşı

A

y ^ M ila s

Ovakışlacıl<

Euromo:

{Selimiye •

H erakleia ^

T"* l *

Teıchıusso _

v V

örttepe

j âlJ. „

Güllük

Gu"uk’ Güvercinlik ,

Körfej

O o

Y azıköyu »

° Mesudiye •?

'jn,an

Ualcrfall

Şelale

Trrkkıng

(iüm rük

Seaport

İŞA R ETLER / SIG N S

-f-

r SA

rx»^.l güzellik Satural Monden

Havaalanı

K am p alanı Caınping

Datça

İnce Burun

^ Halikarnassos

Bodrum

ıo Ortakent

o /*

Yalıkavak

Myndos T urgutreisc A k y a rla n

Knidos

YOLLAR / R 0.4D S D E V LET Y O LLA RI

Ç ok şjcrilli yol Mtdıi İane m ail

State Roads --------Asfalt vol Asphalt paved road S tahili/c yol Slahilizea ruad

İL Y OLLARI

l’rovincial Rouds . • — Asfalt yol Asplıull /Mived road __________ Stabilize vol StahdizeJ road __________ Kov yolu l'lllage roads

" “

D İĞ E R Y OLLAR

Other Roads


.' V

'

.■■■■

Regnum Bargylia Eviniz, Bodrum Keyfiniz

r

R egnum ^7

te

bargylia

B a r g y lia , G ü v e r c in lik ’t e g ü z e l b ir k o y d a , d e n iz e s ıf ır , m u h te ş e m d e n iz m a n z a r a lı b ir s it e ...

Konut Kredili Ödeme Örnekleri (YTL) D aire Tipi D ublex 81

m1

Sin gle 81 mT rip le x 122 m;

K re d ili F iyat A ralığ ı (YTL)

Pe şina t (YTL) 79 350

48 A y vadeli kredmm aylık taksitleri

60 Ay vadeli kredinin aylık taksitleri

120 Ay vadeh kredinin aylık taksitleri

1 6 53

1323

895

158 7 0 0 - 2 3 0 000

177 6 0 0 - 2 3 3 500

243 8 00 - 302 900

47.610

2418

2074

1 429

88 800

1850

1480

1.002

53 280

2 706

2 3 21

1.599

121 900

2540

2032

1.375

73140

3714

3 186

2195

Tablodaki fiy a tla r kredili satışlar için olup, peşin satışlarda

KREDİ FAİZ ORANLARI (% ) VADE

Konut bedelinin % 7 0 ’i kredili

48 ay

0.18

60 ay

0.38

0

120 ay

0.78

0.53

Konut bedelinin % 50'si kredili

0

% 1 5 indirim uygulanacaktır. F iyatlara KDV, tapu hare ve m asrafları d a h ild ir Fiyatlar 31 10 2007 ta rih in e kadar geçerlıdır Tablodaki konut k red ili taksıtlendırm e en düşük fiyata göre yapılm aktadır

Evleri y e rin d e görm ek ve seçmek is te y e n le re ü c re tsiz uçakla g id iş - dö n ü ş im kanı!’ ) ' Ücretsiz ucak Bileti, kaporalı rezervasyon yaptıran ve kesin alım yapan müşteriler için geçerlıdır

■ Su s o ru n u n a d e n iz suyu a rıtm a tesisi çö züm ü ■ Özel iskele ve beach d u b ■ G olf a n tre n m a n sahası 1 Çocuk o y u n a la n la rı

g (7

330 m 2 d ev havuz ve ço cuk havuzu Full beyaz eşyalı ve k lim a lı Fitness salonu Sauna

Tenis k o rtu M a rk e t ve Kafeterya K am eralı g ü v e n lik sistem i D eprem g ü v e n liğ i sağlanm ış a lty a p ı

www.regnum.com.tr Bodrum Satış Ofisi: Neyzen Teyfik Cad. No: 116 Tel: 0 252 3 1 6 0 1 30 İstanbul Satış Ofisi: Enverpaşa Cad. Esenkent Tel: 0 21 2 6 0 5 04 24

B o d ru m H a v a lim a m ’ na ve B o d r u m ş e h ir m e r k e z in e 20 dakika mesafede

R eanum ^


NE NEREDE? PLAN OF THE IN TER N A TIO N A L T E R M İN A L AT THE ATATÜRK AIRPORT ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ’NDE

İN İSTANBUL

C h e c k -in D esk

GELİŞ KATI / ARRIVAL

Services

E

\I

| A irline s L o s t B a g g a g e V isa O ffic e

In fo rm a tio n D e sk

î

E levator

E s c a la to rs

•l

T oilets

->> t M e e tin g P o int

C u s to m s

R

Florist

&

S h u ttie / B u s

P h a rm a c y

A

Taxi

m P a rking ■... J P o s t O ffic e

B a g g a g e C laim H o te l C laim B a g g a g e C u s to d y S m o k in g A re a D o m e s tic T ra n s it

U n d e rg ro u n d

« $ T®

R e nt A C a r B a n k E x c h a n g e O ffic e

T o u ris t In fo rm a tio n

Legend

Duty Free P re o rd e r P io k -u p D esk D u ty Free S h o p A1 (Classio)

Food & Beverage G ree n Fields B a r

|

H

Duty Free

Food & Beverage

Public Area

Non-Public Area

Passaport Control

Yellovv Parking Area

Blue Parking Area

Red Parking Area

Services

G lo ria J e a n s D u ty F ree S h o p A 2 (Classic) D u ty F ree S h o p A 3 (Vintage E xp re ss C o u n te r)

158 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

B o ta n ik C a fe S ta rb u o k s C a fe

|

Lounge


Downstairs From The Food Court

- v"''

'>

» I*

" İB .

:.

(î)Economy Class

(T) THY CİP w

>• «

Lounge

( î ) Business w

Class

Food & Beverage

GİDİŞ KATI / DEPARTURE | Services

Efes Beer Port Delights

Duty Free

Information Desk

Gloria Jeans

Elevator

Tonton Pide Lahmacun

Toilets

Tonton Döner

Customs

Basilico

Main Duty Free Shop Yenileniyor / Renovation Yenileniyor / Renovation

Terminal Lost&Found

Yenileniyor / Renovation

Shopping

Empire Baggage Claim

Setur

Check-in

Bazaar

Burger King Divan Pub Lipton 5] Efes Flight Point Frito-Lay

Baggage Custody

Empire

Smoking Area

Vakko

Domestic Transit Salvatore Ferregamo & Versace

Coca-Cola Bus Lounge Coca-Cola Algida

I Massage Çenter

Bvlgari

I Airlines Lost Baggage I Claim&Found

Hermes

Js Conference Rooms

Desa | Escalators

D&R

İstanbul Cafe Gloria Jeans t i Flags VVorld of Food Flags Cafe Burger King

Lounge

Secure Wrap

D&R

Hairdresser

Atasay

Ticket Sales

Delights 2

Taxi

Douwe Egberts

Airport Hotel Starbucks

THY CİP Lounge

Isbank Millennium Lounge Advantage Club Lounge

îj Mavi Jeans |j

W

i, Last Minute Gate Shops

P o Preorder Pick-up Desk

mmmm

Parking £ j a s Post Office C

Prime Class Lounge 1

British Airways Terraces Lounge

Medical Aid

Kayra Kiosk Coca-Cola Kiosk Kiosk

Bank Exchange Office

Mey Kiosk

Tax Free

Coca-Cola Kiosk Burger King

1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 159


ABU DABİ - ABU DHABI

& RESERVATİON

S a le m T ravel A g e n c y H a m d a n S treet, S u lta n B in Y o u s e f B ld g . P .O . B o x 3 4 6 A b u D h a b i U N IT E D A R A B EM IR ATES Tel: (9 7 1 -2 ) 6 2 6 1 0 1 0 -6 2 6 7 7 7 1 a u h s a le s @ tu rkish a irlin e s.a e a u h s ta tio n @ tu rkish a irlin e s.a e Tel: (9 7 1 -2 ) 6 2 1 8 0 0 0 - 6 2 1 1 1 1 6 tra v e ls @ s a le m tra v e la g e n c y .c o m

AD DIS ABABA

BANGKOK

CAPE TOW N

DUSSELDORF

G u lf E x p re s s T ra n s p o rt

M S P 1 L O B Y A G ro u n d Flo o r C a p e T o w n

G ra f A d o lf S tr. N o : 21 4 0 2 1 2

A g e n c y L td .C P Tovver 3 rd Floor,

International A irp o rt

D u s s e ld o rf G E R M A N Y

3 1 3 , S b m R oad 1 0 5 0 0 B angkok THAILAND

Tel: 0 0 2 7 -( 0 ) 9 3 6 3 4 4 0 - 4 1 - 4 2 - 4 3

S /R Tel: (4 9 -2 1 1 ) 3 7 3 0 6 2 - 3 8 5 4 2 6 0

Tel: (6 6 -2 ) 2 3 1 0 3 0 0 - 0 7 tks a le s @ th y .c o .th

G e n e v a International A irp o rt 1 2 1 5 , P.O .

EKATERINBURG

B o x 8 2 5 G e n e v a 1 5 S W IT Z E R IA N D

L e n in a p ro s p e c t 3 6 E ka te rin b u rg

A e ro p u e rto d e B a rc e lo n a , T e rm in a l A

Tel: (4 1 -2 2 ) 7 3 1 6 1 2 0 (3 Lines)

R U S S IA N FED ER ATIO N

M o d u lo 5 , P lanta 2 ° N u m e ro : 2 4 0 8 8 2 0

S /T e l: (4 1 -2 2 ) 7 3 1 2 1 9 4

Tel: (7 -3 4 3 ) 3 7 1 1 0 3 3

El P ra t d e L lo b re g a t B a rc e lo n a S PAIN

îh y a irp o rt_ g va @ fre e su rf.c h

FRANKFURT

ETH IO PIA S /R Tel: (2 5 1 -1 1 ) 6 6 2 7 7 8 1 /8 2

B a s e le r S tr. 3 5 - 3 7 6 0 3 2 9

R /T el: (3 4 9 3 ) 2 9 8 4 1 7 0 -2 9 8 4 3 3 1 bcnreservation@ turkishairlines.com .es

CEZAYİR - ALGIERS

b c n a irp o rt@ tu rk is h a irlin e s .c o m .e s

3 0 Rue H assene B enam ene

R /T el: ( 4 9 - 6 9 ) 6 5 0 0 7 4 1 1 - 1 7

L e s V erger, B ir M o u ra d R ais A LG E R IA

fra @ tk g e rm a n y .c o m

H e rita g e Plaza, 2 n d F loor, N u m b e r: 2 2 3 1 K e b e le 0 3 . A d d is A b a b a

d u s @ tk g e rm a n y .c o m

CENEVRE - GENEVA

BARSELONA - BARCELONA

BASEL

Tel: (2 1 3 -2 1 ) 5 4 1 3 1 3 - 4 4 6 8 6 6

GSA: F o u r VVinds T ravel FW T

HAMBURG

SVVITZERLAND Tel: (0 6 1 ) 3 2 5 4 9 5 9

01 A v e n u e P a s te u r A lgiers

H e rm a n n s tr. 4 6 ,2 0 0 9 5 H a m b u rg

Tel: (2 1 3 -2 1 ) 7 3 9 3 4 0 - 7 3 9 3 4 2

G E R M A N Y Tel: (4 9 -4 0 ) 3 2 5 8 0 5 - 0

BATUM

S /R Tel: (49-40) 3 2 5 8 0 5 1 1 -1 3 -1 4 -1 5

ALM A Tİ - ALM A TY

G e o rg ia T el: (00) 9 9 5 2 2 2 3 5 1 1 0

CİD D E - JEDDAH

F u rm a n o v a S tr. N o : 1 0 0

ze ka ia @ th y.co m

C ity Ç e n te r B ld g . A n n e x 1 2 /1 3

h a m @ tk g e rm a n y .c o m

M e d in a R o a d . P .O . B ox.

HANNOVER

KAZAKHSTAN

BELG RAD-BELGRADE

1 1 5 6 3 2 1 4 2 5 J e d d a h S A U D I A R A B IA

F lu g h a fe n H a n n o v e r T erm in a l A 3 0 6 6 2

S /R Tel: (7 -3 2 7 2 ) 5 0 6 7 7 3 - 5 0 6 7 7 4 -

T u rkish A irlines Inc.

S /R Tel: ( 9 6 6 - 2 ) 6 6 0 0 1 2 7

H annover G ER M AN Y

5 0 6 2 2 0 -5 0 1 0 6 7

K n e z M ih a ilo va 3 0 /V 1 1 0 0 0 B e lg ra d e

th y in c @ a w a ln e t.n e t. sa

S /R Tel: (4 9 -5 1 1 ) 3 0 4 8 2 1 0 / 4 ü n e s

sale s@ tu rkish airlines. kz

R e p u b lic o f S e rb ia

GSA: A B C T ra ve l A g e n c y

h a j@ tkg e rm a n y.c o m

Tel: (0 0 ) 3 8 1 3 0 3 61 9 5

G u lf Plaza Ç e n te r M e d in a R o a d

4 8 0 0 9 1 G . A lm a ty

AM M AN

sta tio n m a n a g e r@ tu rk is h a irlin e s .c o .y u

P .O B o x: 1 1 6 7 9 J e d d a h 2 1 4 6 3 Tel: (9 6 6 -2 ) 6 6 3 7 6 8 3 - 6 6 3 6 7 8 7

J a b a l A m m a n T h ird C irc le A. R iyadh C e n tre 8 th F lo o r P .O . B o x 3 9 1 7 7 A m m a n

BERLİN - BERLİN

J O R D A N S /R Tel: (9 6 2 -6 ) 4 6 5 9 1 0 2 -

B u d a p e s te r S tra s s e 2 8 - 3 0

4 6 5 9 1 1 2 th y @ g o .c o m .jo

HARTUM - KHARTO UM GSA: S u d a tıırk fo r Travel a n d T o u ris m A g e n c y A friq iya S tre e t, M z k A fra S h o p p in g Ç e n te r, F irst F loor, N o : 3 2 K h a rto u m

1 0 7 8 7 B erlin G E R M A N Y

COLOMBO GSA: P e rs h ip H o lid a y s Pvt.

S /R Tel: (4 9 -3 0 ) 2 6 2 4 0 3 3 - 3 5

Ltd. P e rs h ip H o u s e L evel 4 , 3 5 Edvvard

Tel: (249) 1 8 - 3 2 5 0 4 8 5 /8 6

AM STERD AM

b e r@ tk g e rm a n y .c o m S c h o e n e fe ld A irp o rt

L a n e C o lo m b o 0 3 SRİ L A N K A

su d a tu rk a v ia tio n @ g m a il.c o m

T e rm in a l W e s t, R o o m D 7 1 6 , S c h ip o l

Tel: (4 9 -3 0 ) 6 0 9 1 5 5 0 0 T e g e l A irp o rt

Tel: (9 4 -1 1 ) 2 5 5 9 8 8 4 - 2 5 5 3 6 8 9 - 5 3 6 0 1 4 3

A irp o rt 1 1 1 8 A A A m s te rd a m

Tel: ( 4 9 - 3 0 ) 4 1 0 1 3 4 1 2 /1 3

S U D A N R /T e l: (2 4 9 ) 1 5 -5 1 8 0 1 1 1

HELSİNKİ

BETHLEHEM GSA: J O Y International T ours

DAHRAN - DHAHRAN GSA: A B C Travel A g e n c y K in g A b d u la ziz

F IN LA N D Tel: (3 5 8 ) 9 7 5 9 9 81 1 3 /1 0

S tr. 2 5 th C ro s s P .O . B o x: 7 3 9 A lk h o b a r

L in e s A irp o rt tel: (358) 9 7 5 9 9 81 17

a n d Travel, N a tivity Str.

3 1 9 5 2 D h a h ra n S A U D I A R A B IA

sales@ tu rkish airlines.fi

ASTANA

P .O . B o x 6 3 0 B e th le h e m

Tel: (9 6 6 -3 ) 8 6 7 0 0 4 4 - 8 6 7 6 2 6 9

o p e ra tio n s@ tu rkish a irlin e s.fi

J S C Inte rna tional A irp o rt A s ta n a N e w

P A LE S TIN E A U T H O R IT Y

P a s s e n g e r T erm in a l o n th e 2 n d

Tel: (9 7 2 -0 2 ) 2 7 7 0 1 3 0 - 3 3

DİNYEPER DNEPRO PETRO VSK

B e s t H o lid a y s L td ., R o o m 1 8 0 5 J u b ile e

NETH ER LAN D S S /R Tel: (31 -2 0 ) 4 0 5 9 6 3 6 4 0 5 3 6 4 5 info@ tu rkish airlines.nl

F lo o r N o : 2 0 4 3 A s ta n a

Le n ta jâ n tie 1, 0 1 5 3 0 , V a n ta a , H elsin ki,

HONG KONG

KAZAKHSTAN

B EYR UT-BEIR UT

A irp o rt 4 2 , 1 s t F loor, T u rkish A irlin e s Inc.

C e n tre 18 , F envvick S tr. W a n c h a i H o n g

Tel: (7 -3 1 7 2 ) 7 7 7 0 2 0 -7 7 7 0 2 1

E m ir B a c h ir S tr. L a za rists B ld g .

R ep. 4 9 0 4 2 D n e p ro p e tro v s k

K o n g P.R . C H IN A Tel: (8 5 2 ) 3 1 0 1 0 5 9 2

-7 7 7 8 8 1 -7 7 7 8 8 2

A 2 -2 B lo c k M a z z e n in e Floor

U K R A IN E Tel: (3 8 0 ) 5 6 2 3 9 5 5 5 7 d ire c -

th y h k g @ n e tv ig a to r.c o m

Al B a sh o u ra -C e n tra l D istrict,

to r@ ty h .d p .u a

GSA: B e s t H o lid a y s L td ., R o o m 1 8 0 5

A Ş K A B A D - ASHGABAD

B e iru t LE B A N O N

M a g ty m g u ly A ve . N o : 7 3 7 4 4 4 0 0 0

Tel: (9 6 1 -1 ) 9 9 9 8 4 9 - 9 9 9 8 4 8 - 9 9 9 8 5 0

DOHA KATA R-DO HA OATAR

H o n g K o n g P .R . C H IN A Tel: (8 52 )

A shgabad

th y b e y @ m a g n a ra m a .c o m

GSA: T ra n s O rie n t A g e n c y P .O .

8 6 1 3 1 1 1 b e s th o lid a y s @ ia w h k .c o m .c n

T Ü R K M E N İS T A N S /R Tel: (9 9 3 -1 2 ) 3 9 2 9 1 9 - 3 5 6 6 1 2

J u b ile e C e n tre 18 , F e n w ic k S tr. VVanchai

B o x 3 6 3 T ra n s O rie n t Travel & T o u rism

BİŞK EK - BISH KEK

C e n tre B ld g . D o h a O A TA R

S o v y e ts k a y a 1 3 6

Tel: (9 7 4 ) 4 4 3 7 0 2 7 /4 4 3 7 0 2 8

ISLAMABAD GSA: P a k tu rk E n te rp rise s

ATİNA - ATHENS

B is h k e k K Y R G Y Z S T A N

A th e n s In te rnational A irp o rt

S /R Tel: (9 9 6 -3 1 2 ) 6 6 0 0 0 8 /9 - 6 6 0 0 1 1 -

DO NETSK

B lu e A re a Is la m a b a d PA K İS T A N

B u ild in g 1 7 th , 5 th k m S p a ta -L o u ts a

6 0 3 5 6 1 -6 0 3 1 7 1

D o n e ts k A irp o rt, 2 n d Floor,

S /R Tel: (9 2 -5 1 ) 2 2 7 7 5 9 5 - 9 9

A venue 1 9 0 04

thyfru @ e lca t.kg

T u rkish A irlin e s Inc. R e p . 8 2 0 2 1

BRÜKSEL - BRUSSELS

/ 3120526 / 3120824 / 3120892

A th e n s G R E E C E Te l: ( 3 0 - 2 1 0 ) 3 5 3 7 2 8 0 - 8 1 - 8 2 th y o ff ic e @ a th e n s a irp o rt.g r

6 4 /E M a s c o Plaza J in n a h A v e n u e

D o n e ts k U K R A IN E Tel: (3 8 0 -6 2 ) 3 1 2 0 5 1 6

JAKARTA GSA: P t D h a rm a B u a n a E x p e rin d o M a y a p a d a T o w e r 16 th F lo o r Jl J e n d

5 1 . C a n te rs te e n , 1 0 0 0 B ru s s e ls B E LG IU M

DUBAİ

S u d irm a n K a v 2 8 S ü ite 1 6 - 0 5 J a k a rta

BAHREYN - BAHRAIN

S /R Tel: (3 2 -2 ) 5 0 0 1 9 3 2 - 5 1 1 7 6 7 6

Al S h o la la B u ild in g , A B lo c k

1 2 9 2 0 IN D O N E S IA Tel: (6 2 2 1 ) 5 2 1 2 0 2 9

M a n a m a T ravel C e n tre VV.L.L.,

s a le s@ tu rkish a iriin e s.b e

N o : 6 0 8 P .O . B o x 1 2 0 0 D u b a i U AE

T h e D ip lo m a t R a d is s o n H o te l (L o b b y

S /R Tel: (9 7 1 -4 ) 2 9 4 0 0 9 9 - 2 9 5 7 4 6 7

JOHANNESBURG

A rea ) B u ild in g 5 9 , R o a d 1701

BUDAPEŞTE - BUDAPEST

sales@ tu rkish airlines.ae

R o s e b a n k C o m e r 191, Ja n S m u ts A ve nu e , Jo h a n n e s b u rg Tel: (27 11) 4 4 7 3 4 4 4

M a n a m a 3 1 7 K IN G D O M O F BAH R A IN

A p a c z a i C s e re J a n o s U . 4

cu sto m e r@ tu rk is h a irlin e s .a e

Tel: (9 7 3 ) 1 7 2 1 1 8 9 6 - 1 7 2 2 2 6 4 7 -

1052 B udapest HUNGARY

GSA: Al N a b o o d a h T ravel& T ourism

1 7 2 2 2 6 4 8 tu rka ir@ b a te lc o .c o m .b h

Tel: (3 6 1 ) 2 6 6 4 2 6 9 -2 6 6 4 2 9 1

Al S h o a la C o m p le x -A littih a d S tre e t

turkishairlines@ axelero .hu

P .O .B o x : 1 2 0 0 D u b a i U AE

DUBLİN

1s t F loor, A n sa ri W a a t K a b u l A F G A N ­

B a k u A Z E R B A IJA N

BUENOS AİRES GSA: In te rc o n tin e n te S.A .

D ublin A irp o rt A rrival F lo o r C o

İS TA N S /R Tel: (93) 7 9 9 4 1 8 5 4 2 -

Tel: (9 9 -4 1 2 ) 9 7 7 3 0 0 - 9 7 5 4 3 8

A v. S a n ta F e 1 1 1 4 -1

D u b lin IR E LA N D S /T e l: (3 5 3 ) 1 8 4 4 7 9 2 0

7 9 9 3 9 4 4 6 5 th y @ a rya to u ris m .c o m

F lo o r B B u e n o s A ire s A R G E N T IN A

Tel: (3 5 3 ) 1 8 4 4 7 9 2 2

Tel: (5 4 -1 1 ) 4 8 1 6 2 3 0 7

sales@ tu rkish airlines.ie

BAKÜ - BAKU H u s i H a c ıy e v C a d . N o : 11

th y .b a k u @ a z e u ro te l.c o m

BANGLADEŞ-BANGLADESH

KABİL - KABUL GSA: A ry a T o u ris m T ravel & C a rg o S e rv ic e s C o . Ltd. S h a r-e -n a w , İnsaf H o te l

KAHİRE - CAIRO N ile H ilto n C o m m e rc ia l Ç e n te r 2 n d F loor,

tu rk is h b u e @ s p e e d y .c o m .a r

BÜ KREŞ - BUCHAREST

DUŞANBE - DUSHANBE GSA: K a y n a k L td . Ş ti, B o k h ta r

S u it N o : 3 2 - 3 3 T a h re r S q . C a iro E G Y P T

R e d C re s c e n t C o n c o rd Tovver, 16 th floo r, 1 7 M o h a k h a li C /A ,

B D . N . B a lc e s c u 3 5 -A

C a d . N o : 3 7 /1 (Vefa Ç enter)

turkish @ tu rkish - e g .c o m

D haka 1212

B u c h a re s t R O M A N IA

D u s h a n b e TA JIK IS TA N

GSA: Im perial Travel Ç e n te r 2 1 ,

BAN G LADESH

S /T e l: ( 4 0 2 1 ) 3 1 1 2 4 1 0 - 3 1 1 3 2 1 0

Tel: (9 9 2 ) 4 8 7 0 1 1 5 0 1 /0 2 /0 3 -

M a h m o u d B a s io u n y S tr. C a iro E G Y P T

T e l: '8 8 0 2 ) 9 8 8 6 8 7 4

th y @ m b .ro k n e t.ro

4 7 4 4 1 0 7 2 1 /2 2 th y d u s h a n b e @ m k f.tj

Tel: (2 0 -2 ) 5 7 5 9 1 0 2 - 5 7 4 3 3 3 6

G S A : A ir S o lu tio n s (PVT) Ltd.

160 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

F ra n kfu rt-M a in G E R M A N Y

F lu g h o ff F lu g h a fe n B a s e l 4 0 3 0 B a se l

tu rkishair1ines@ ethionet.et

INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

■ Dış Bürolar International Offices

S /T e l: (2 0 2 ) 5 7 4 9 0 0 9


MUKA

Dates

5 -9 /1 2 /0 7

E x h ib itio n M ed ist

İs ta n b u l

M edica

D u e s s e ld o rf

Z d ra v o o k h ra n e n iy e

Moscovv

since T S E -IS O -E N

N . 900<KX CEE 93/42 CEE 89/336 CEE 73/23

T S EN

60601-2-38

MUKA Metal A.Ş. Osman Kavuncu Bulvarı 7.Km. Kantarcı Sitesi No:37 38070 Kocasinan KAYSERİ / TÜRKİYE Tel: +90.352.327 27 07 (pbx) Fax: +90.352.327 27 08 http://www.mukametal.com | info@ mukametal.com


LAHO RE

M İN S K

O SLO

G S A : P a ktu rk E n te rp rise s, N ational

Y a n ki K u p a li S .2 5 2 0 4 /1 M in s k

G a rd e rm o e n International A irp o rt

Room 5 0 5 7

T o w e rs 2 8 , E g e rto n R o a d

B E LA R U S

D e p a rtu re Hail, 2 0 6 1 , O s lo N O RVVAY

K a ra c h i P A K İS TA N

L a h o re PA K İS T A N

Tel: (3 7 5 -1 7 ) 2 0 6 6 8 7 8 - 2 2 7 3 7 1 3

S /T e l: (47) 6 4 8 2 0 5 3 0 (4 h a t/lin e s )

S /T e l: (9 2 -2 1 ) 4 5 9 9 2 1 0 - 4 5 9 9 2 1 5

S /R T el: (9 2 -4 2 ) 6 3 0 9 9 2 6 /9

m s q m a n a g e r@ g m a il.c o m

R /T el: (47) 6 4 8 2 0 5 31

& R E S E R V A T İO N

R /T e l: (9 2 -2 1 ) 5 6 8 5 9 2 2 - 5 6 8 5 4 8 7

IN F O R M A T IO N

& REZERVASYON DANIŞMA

K AR ACI - KARACH I J in n a h Intern ational A irp o rt L evel 5 ,

th y k h i@ c y b e r.n e t.p k

LEFK O ŞA - LEFK O SA

M O S K O V A - M OSCO VV

P A R İS

G S A : P a k tü rk E n te rp ris e s

M e h m e t A k if C a d . 5 2

B. D im itro vka 7 /5 , B u ild in g 2,

5 8 R u e L a B o e tie 7 5 0 0 8

N a c o n H o u s e , S tra c h e n

L e fk o s a T U R K İS H R E P U B U C O F

2 n d F lo o r M o s c o w

P aris FR A N C E

R o a d K a ra c h i 7 4 2 0 0 P A K İS TA N

NORTHEN CYPRUS

R U S S IA N FED ER ATIO N

Tel: (3 3 -1 ) 5 6 6 9 3 3 5 0

Tel: (9 2 -2 1 ) 5 6 8 5 9 2 2

S /R T el: (3 9 2 ) 2 2 7 1 0 6 1 - 2 2 7 1 3 8 2

Tel: (7 -0 9 5 ) 9 8 0 5 2 0 2

info@ tu rkish airiines.fr

k ib ris m d @ th y .c o m

s a le s@ tu rkish a iriin e s.ru

Tour d es H abbous,

LÜ B YA N A - L JU B L JA N A

M UM BAI

VV103, K e m p in s k i Ç e n te r,

G S A : In te rg lo b e T ravel 1s t Floor,

5 0 L ia n g M a Q ia o R oad,

K A Z A B L A N K A -C A S A B L A N C A

P E K İN - B E IJ IN G

7 e m e E tag e,

T u rkish A irlin e s Inc.,

A v e n u e d e s F A .R .

P O B o x: 7 6 Z g o m ji B m ik -1 3 0 a

C a s a b la n c a 2 0 .0 0 0 M O R O C C O

4 2 1 0 , B m ik -A e ro d ro m

P o d a r H o u s e , 1 0 M a rin e D rive

Tel: ( 8 6 - 1 0 ) 6 4 6 5 1 8 6 7 - 7 0 b js s a le s @ th y .c o m

Tel: (0 2 1 2 ) 2 2 5 3 8 121

L ju b lja n a S LO V E N IA

INDIA

R /T el: (0 2 1 2 ) 2 2 4 6 4 5 0 0 (3 lines)

Tel: (3 8 6 4 ) 2 0 6 1 6 8 0

Tel: (9 1 -2 2 ) 2 2 8 2 1 5 9 1

c a s a s a le s @ tu rk is h a irlin e s . m a

thyljubljana@ siol .c o m

fa rh a d .k u k a @ in te rg lo b e .c o m

PRAG - PRAGUE V a c la v s k e N a m e s ti 1 9 /1 ,

KAZAN

L İZ B O N - L IS B O N

M U SK A T - M U SCAT

P ra h a 1 P ra g u e C Z E C H R E B U B U C

P ra vo - B u la c h n a y a S tr. 3 5 /2

Av. F ontes Pereira d e M elo, N o : 3 5 -4

G S A : S u n ris e Travel a nd

Tel: (4 2 0 ) 2 3 4 7 0 8 7 0 8 - 7 1 5

F loor: 2 O ffic e : 2 1 3 4 2 0 1 1 1

H 1 0 8 0 - 1 1 8 L is b o n P O R T U G A L

T o u ris m L L C P .O . B o x 8 8 4

info@ tu rkish airiines .cz

K azan

Tel: (3 5 1 ) 2 1 0 0 7 8 8 0 0

W a d i-K a b ir 1 1 7 M u s c a t

p r g .s a le s@ tu rkish a irlin e s.c z

R E P U B LIC O F TA T A R S T A N

jd ia s@ tkp o rtu g a l .c o m

SULTAN ATE O F O M A N

/R U S S IA N FED ER ATIO N Tel: (7 -8 4 3 ) 5 3 3 1 9 3 0 kzntz tk @ y a n dex.ru

S /R Tel: (968) 2 4 4 7 8 4 7 0 - 2 4 4 7 5 0 3 0

L O N D R A - LO N D O N

P R İŞ T İN A - P R IS T IN A B o b D oll S tr. Û .T .P e rp a rim i

1 2 5 PalI M a lIS V V 1 Y 5 E A

M ÜN İH - M U N IC H

N r: 4 5 P rish tin e

L o n d o n U N IT E D K IN G D O M

B a h n h o fs p la tz l

Tel: ( 3 8 1 - 3 8 ) 2 4 7 7 1 1 - 2 4 7 6 9 6

K İE V

S /R T el: (0) 8 4 4 8 0 0 6 6 6 6

(E ingang B ayerstra sse )

G S A : A M K International

1 0 P u s h k in s k a y a S tr. A p t 1

in fo @ tu rkish -a irlin e s.co .u k

8 0 3 3 5 M u n ic h

L id h ja E P e je s-D rin i, Ib a rd h e S tr.

P .O . B o x 5 4 0 , 2 5 2 0 0 1

H e a th ro w A irp o rt

GERMANY

N o : 4 5 P ristina K O S O V A

K iev U KR AIN E

Tel: (4 4 -2 0 ) 8 8 9 7 1 7 3 1 - 3 6 1 4

S /T e l: (4 9 -0 8 9 ) 5 1 4 1 0 9 3 1 - 3 2

Tel: (381 -3 8 ) 5 0 2 0 5 2 - 5 5

S /R Tel: (3 8 0 -4 4 ) 4 9 0 5 9 3 3 -

S ta n s te d A irp o rt

R /T el: (4 9 -0 8 9 ) 5 1 4 1 0 9 2 0 - 2 5

th y p m @ p m . ip k o .ne t

2 2 9 6 4 6 1 -2 3 5 2 5 6 2

S /T e l: (44) 1 2 7 9 6 8 1 8 2 2

m u c @ tk g e rm a n y .c o m

k ie v .s a le s @ th y .c o m .u a

Tel: (44) 1 2 7 9 6 8 1 4 5 0

R İG A N A İR O B İ

K İŞ İN E V - C H IS IN A U C h is in a u B u ld . D a c ia 8 0 /3 A irp o rt R E P U B U C O F M O LD O VA S /T e l: (3 7 3 -2 2 ) 5 2 5 4 7 2 - 5 2 5 0 9 5

KO PENH AG - CO PEN H AG EN K a s tru p L u fth a vn T erm in a l 2, D e p a rtu re H ail, G ro u n d Floor 2 7 0 0 K a s tru p DENM ARK

LYO N

G S A : Im aan A ir Ltd.

R ig a 1 0 0 5 3 L V LATVIA

Ş a sin i H o u s e , 1 s t F loor, L o ita Str.

Tel: (37) 1 7 3 5 9 4 4 4 / 1 7 3 5 9 4 4 5

6 9 4 2 9 C e d e x 0 3 , L y o n FR A N C E

P .O . B o x 4 1 1 2 7 N airobi

s a le s@ tu rkish a iıiin e s.İv

R /T el: (3 3 -4 ) 3 7 9 1 6 6 7 0

KENYA

th y .ly o n @ w a n a d o o .fr

Tel: (2 5 4 -2 0 ) 2 4 0 0 2 4 - 2 5 3 0 2 9 - 3 4 0 3 5 7

K Ö LN - C O LO G N E Am Hof 28 50667

M A D R İD

NEW YO RK

A vd a . G ra n Via, 6 9 - 3 - 3 0 3

J o h n F. K e n n e d y International A irp o rt

1 1 4 6 6 R iya d h S A U D I A R A B IA

2 8 0 1 3 M a d rid S PAIN

T erm in a l O n e

Tel: (9 6 6 -1 ) 4 6 3 1 6 0 0 - 4 6 3 2 0 8 7

S /R T e l: (34) 9 1 7 5 8 2 3 3 5

J a m a ic a 1 1 4 3 0 N e w Y o rk U S A

tu rkish a iriin e s@ so l.n e t.sa

m a rk e tin g @ tu rk is h a irlin e s .c o m .e s

S /T e l: (1 -7 1 8 ) 7 5 1 2 6 0 1 - 7 5 1 2 6 1 8

re se rva tio n @ tu rkish a irlin e s.c o m .e s

S /T e l: (4 9 -2 2 1 ) 2 7 2 4 8 0 R /T e l: (4 9 -2 2 1 ) 2 7 2 4 8 2 0 0 c g n @ tk g e rm a n y .c o m

P .O . B o x 2 5 1 9 4 ,

L o c a l S /R Tel: (5 1 6 ) 2 4 7 5 4 0 2

ROMA - ROME

Toll fre e n o : 1 - 8 0 0 - 8 7 4 8 8 7 5

V ia B a rb e rin i 4 7 , 0 0 1 8 7 R o m e ITALY

M ALTA

p a s s e n g e rs e rv ic e s @ tk n y c .c o m

R /T el: (3 9 -0 6 ) 4 2 0 1 4 4 9 1

G S A : A rrig o G ro u p Ltd.

in fo @ tk n y c .c o m

rom a@ turkisha iriin es.it

2 4 8 T o w e r R o a d S lie m a M A L T A S /T e l: (35 6 ) 2 1 3 4 5 2 7 1 - 5

C o lo g n e GERMANY

R İY A D - R IYA D H K in g Faisal F o u n d a tio n ,

S /R T e l: (4 5 -3 3 ) 1 4 4 0 5 5 info @ tu rk is h a irlin e s.d k

R ig a A irp o rt 3 r d Floor,

5 9 B o u le v a rd M a riu s, V ivier M e rle

k iv o p e ra tio n @ th y .m d

N İC E

RO STO V

A e ro p o rt N ic e , C o te D 'A zu r

S h o lo k h o v a P rst. 2 7 0 /1

M AN CH ESTER

Term inal 1 0 6 2 8 1 N ic e

(İn th e b u ild in g o f th e N e w A ir T erm inal)

R o o m 14 , Level 5 , T erm in a l 1

C e d e x 3 FR A N C E

2 n d F loor, 3 4 4 0 6 6

M a n c h e s te r A irp o rt M 9 0 3 A L

S /T e l: (3 3 -4 ) 9 3 2 1 4 4 7 9 (3 Lines)

R o s to v -o n -D o n

M a n c h e s te r

nice@ turkishair1ines.fr

R U S S IA N FED ER ATIO N Tel: (7 -8 6 3 ) 2 6 8 8 2 3 1

U N ITE D K IN G D O M

K U V E Y T - KUVVAIT

S /R Tel: (0) 8 4 4 8 0 0 6 6 6 6

NÜRNBERG - N UREM BERG

A l S h u h a d a S tr. A liaa Ç e n te r,

s a le s @ th y m a n c h e s te r. c o .u k

F lu g g a s t T erm inal,

KUVVAIT

M A N İL A

9 0 4 1 1 N u re m b e rg

G S A : U niversal Travel & T o u ris m

Tel: (9 6 5 ) 2 4 4 7 8 4 7 0 -

G S A : C ita d e l A ir S e rv ic e s C o rp .

GERMANY

P .O .B o x : 1 8 2 6 6 , 6 0 , M e te rs

P O B o x 2 3 9 5 9 1 3 1 0 0 S afat

2 4 4 7 5 0 3 0 th y _ k w i@ h o tm a il.c o m

G S A : A l-K a ze m i Travel A g e n c ie s F a h a d L -S a le m S tr. A b ra r B ld g . P .O .B o x : 2 3 9 5 9 1 3 1 0 0

F lu g h a fe n S tra s s e 100,

rovkztk@ ra m b le r.ru

S A N 1A

G /F S G V II B u ild in g 6 7 5 8

R /T el: ( 4 9 - 9 1 1 ) 9 2 9 7 2 1 2 - 1 4 /1 6

R o a d S a n ’a Y E M E N

A ya la A v e n u e M a k a ti C ity 1 2 0 0

S /T e l: ( 4 9 - 9 1 1 ) 9 3 7 2 0 1 1 /1 2

Tel: (9 6 7 ) 1 4 4 5 9 7 0 (4 h a t / lines)

PHILIPPINES

th y n u e @ t-o n lin e .d e

iktk@ u n ive rsa lye m e n .c o m

Tel: ( 6 3 - 2 ) 8 1 2 7 7 1 1 - 1 8

S a fa t

O D ESSA

S A R A Y B O S N A - S A R A JE V O

P ushkin ska ya 1 9 /1 7 O d e s s a

U lic a K u lo v ic a Br. 5 S a ra je v o

G S A : A B C Travel A g e n c y ,

U KRAINE

B O S N IA & H E R Z E G O V IN A

M a n s u r S tr., Al K h a z in d a r B ld g .

Tel: (3 8 0 -4 8 2 ) 3 4 7 9 0 6 - 0 8

S /R Tel: (3 8 7 -3 3 ) 2 1 2 9 3 8 - 6 6 6 0 9 2 -

LAGO S

P .O . B o x 3 8 4 4 M e c c a

thy_odstztk@ far1ep.net

206241

2 5 A , K a rim u K o tu n Str.

S A U D I A R A B IA

V ic to ria Is la n d L a g o s

Tel: (9 6 6 -2 ) 5 4 3 4 8 8 7 - 5 4 7 6 0 5 2

O SAK A

SEU L - SEO UL

KUVVAIT Tel: (9 6 5 ) 2 4 5 0 6 5 5 (11 U nes)

M EKKE - M ECCA

N IG ERIA

162 S K Y L I F E 1 0 /2 0 0 7

1 0 0 0 1 6 , B e ijin g P.R . C H IN A

M u m b a i4 0 0 0 2 0

K a n sa i International A irport,

G S A : E & M A ir S e rv ic e C o . L td .

Tel: (2 3 4 -1 ) 7 6 1 0 2 4 6

M İLA N O - M ILA N

R o o m 0 2 2 0 , A irlines O ffic e -N o rth 2 F 1,

9 0 4 S e o u l Ç e n te r B uilding ,

G S A : V e fa T o u ris m & T ra ve ls Ltd.

Piazza F o n ta n a 6 . 2 0 1 2 2

S e n s h u -k u k o K ita, Izu m isa n o -sh i,

5 G A S o k o n g -R o , J u n g -G u

P lo t 1 5 2 A h m e d u B e llo VVay

M ilan ITALY

O s a k a 5 4 9 -0 0 0 1

Seoul KOREA

B y K a s h im İbrahim W a y W u s e II,

S /R Tel: (39) 0 2 7 2 0 0 8 0 7 8 -0 2 8 0 5 6 0 5 1

JA P A N

S /T e l: (8 2 2 ) 7 5 7 0 2 8 0

P .O .B o x : 4 4 7 3

v. giudici@ turkishair1ines.it

Tel: (+ 8 1 ) 7 2 - 4 5 6 - 5 2 8 7

R /T E L: (8 2 2 ) 7 7 7 7 0 5 5

A BU JA

m x p @ tu rkish a irlin e s.it

k a n s a i@ tu rkish a iriin e s.co .jp

s e ltz tk l © k o rn e t, net


LUNAPARK

The first Novotel in Turkey is novv in İstanbul.

Already 406 hotels in the vvorld

U star service

Contemporary design

Open spaces N o vo tel H O TE LS

(0212)4143600

www.novotel.com

Designed for natural living


& R E S E R V A T İO N

Ş İK A G O - C H İC A G O

U SK U P - S K O P JE

ANKARA

6 2 5 N o rth M ic h ig a n A v e n u e ,

D a m e G ru e v 3 /2 S k o p je

A ta tü rk Bulvarı N o : 154 K a vaklıd ere

S ydney, N S W ,

S ü ite 1 4 0 0 Illinois 6 0 6 1 1

M A C E D O N IA

Tel: (3 1 2 ) 4 2 8 0 2 0 0 (5 U n e s)

AUSTRAUA

C h ic a g o U S A

Tel: (3 8 9 -2 ) 3 1 1 7 2 1 4 - 3 1 1 6 1 4 9 -

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

Tel: (6 1 2) 9 2 9 9 8 4 0 0 (3 Lines)

Tel: (3 1 2 ) 9 4 3 7 8 5 8 (8 Lines)

3 1 4 8 6 7 0 th y s k p @ m t.n e t.m k

a b a yk a @ th y .c o m

tu rk a ir@ tu rk is h a irlin e s.co m .a u

in fo @ tk c h i.c o m

VA R ŞO V A - W A R SA W A l J e ro z o lim s k ie 1 2 3 ,

AN TAK YA

S IM F E R O P O L

TAH RAN - TEH RAN

M ille n n iu m Plaza, IX F lo o r 0 2 - 0 1 7

G S A : A n t-T u r A n ta k y a T u rizm v e S e y a h a t

S im fe ro p o l A irp o rt C rim e a ,

O s ta d M o ta h a ri A ve n u e

VVarsavv P O L A N D

A c e n ta s ı İn ö n ü C a d . R a n a A p t 1 5 /D

9 5 4 9 1 S im fe ro p o l

N o : 2 3 9 T e h ra n IRAN

Tel: (4 8 2 2 ) 5 2 9 7 7 0 0 /0 1

Tel: (32 6 ) 2 1 4 9 4 9 7 - 2 1 6 0 1 5 0

U K R A IN E

S /R Tel: (9 8 -2 1 ) 8 8 7 3 7 4 6 4

d ire cto r@ tu rkish .p l

S /R Tel: (3 8 0 ) 6 5 2 2 4 8 1 6 3

/ 8 8 7 4 8 4 5 0 -1 / 8 8 7 3 7 3 8 1 /8 2 - 5

tu rk is h @ p o p .c ris .n e t

info@ thy.ir

AN TALYA V E N E D İK - V E N IC E

K onyaaltı C a d . A n tm a rin

T u rkish A irlines M a rc o P o lo A irp o rt 2 n d

İş M e rke zi N o : 2 4 (Telsim yanı)

S İN G A P U R - S IN G A P O R E

T A IP E I

Flo o r V ia Luigi B ro g lio , 8

Tel: (2 4 2 ) 2 4 3 4 3 8 3 p b x

1 5 0 B e a c h R o a d 1 5 -0 4

G S A : G o ld e n F o u n d a tio n T o u rs

3 0 3 0 0 V e n ic e ITALY

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

G atea vvay W e s t 1 8 9 7 2 0

C o rp . 8 /F , 1 3 4 C h u n g H s ia o

Tel: (3 9 -4 1 ) 2 6 9 8 1 9 0

a y ts a tm d @ th y .c o m

E. R o a d S e c . 4 Taipei

v c e @ tu rkish a irlin e s.it

S IN G A P O R E Tel: (65) 6 7 3 2 4 5 5 6 - 6 7 3 2 4 5 5 7 s a le s @ th y .c o m .sg

IN F O R M A T IO N

& REZERVASYON DANIŞMA

S İD N E Y - S Y D N E Y 6 0 3 / 1 6 B a rra c k S t. 2 0 0 0

TAIVVAN R .O .C .

V İY A N A - V IE N N A

a la n @ g fto u rs .c o m . tw

O p e m g a s s e 3 A - 1 0 1 0 VVıen A U S T R IA S /R Tel: (4 3 -1 ) 5 8 6 2 0 2 4

S O F Y A - S O F IA S a b o m a S tr. N o :1 1 -A S o fia B U L G A R IA T el: (3 5 9 -2 ) 9 8 8 3 5 9 6 - 9 8 7 4 2 2 0 th y -s o f-s a t@ m e d ic o m .b g

T R A B L U S - T R İP O L İ

Y E N İ D E L H İ - N E W D ELH İ

N r: 161 T ripoli LİBYA

G S A : In te rg lo b e A r T ra n sp o rt

A irp o rt C o m p . P u lk o v a 2, C e n tra l T erm inal, O ffic e 2 4 1 , 1 9 6 2 1 0 S t. P e te rs b u rg R U S S IA N FED ER ATIO N T el: (7 -8 1 2 ) 3 3 1 8 9 6 7 / 3 3 1 8 9 6 8

STO CKH O LM T u rk is h A irlin es Inc. A rla n d a In tern a tio n a l A irp o rt T e rm in a l 5 , D e p a rtu re Hail,

T h a p a r H o u s e 1 s t flo o r N o : 1 2 4 J a n p a th N evv D elhi INDIA R /T el: (91 1 1 ) 4 3 5 1 3 2 3 0 -3 5

1 7 S ta rto v a y a Str.

T A ŞK EN T - TASH K EN T N avaiy C a d . N o : 1 1 /A T a s h k e n t U Z B E K IS T A N Tel: (9 9 8 -7 1 ) 1 3 6 7 9 8 9 /9 0 /9 2 th y ta s m n g @ sa rko r. uz

T E B R İ Z - T A B R IZ T u rkish A irlines Tabriz IR AN Tel: (9 8 -4 1 1 ) 2 6 7 0 1 5 1 - 5

d e l.tk re s @ in te rg lo b e .c o m

ZAGREB

tb kztk@ th y.ir / tbzsale s@ th y.ir

Tel: (4 6 -8 ) 7 9 7 7 2 5 8 tu rkish airl ines@ tel ia .c o m tk s a le s @ te lia .co m

STRAZBU R G STR A SBO U R G 2 A lle e D e L a R o b e rts a u 6 7 0 0 0 S tra s b o u rg FRANCE R /T e l: (3 3 -3 ) 8 8 5 2 1 4 1 3

Ç a v u ş S o k . İnal A p t. N o : 15/1 Tel: (2 6 6 ) 2 4 2 4 4 6 2 - 2 3 9 8 5 7 5 ko n a k.a rd a .to u rs @ s u p e ro n lin e .c o m

BATM AN G S A : B a t- A r T urizm v e S ey.

J u ris ic e v a 12 . 1 0 0 0 0 Z a g re b C R O A T IA Tel: (3 8 5 -1 ) 4 9 2 1 8 5 4 /5 5

A c e . M e y d a n M a h . Y eni B e le d iy e Karşısı N o : 2 2 Tel: (48 8 ) 2 1 3 9 1 4 9 - 2 1 3 9 2 0 0

B İN G Ö L

Z Ü R İH - Z Ü R İC H T a ls tra s s e 5 8 -8 0 0 1 Z ü rich SVVITZERLAND R /T el (4 1 -1 ) 2 2 5 2 3 2 3 zrh tk @ b lu e w in .c h

G S A : T ü tü n e n T urizm v e S e y .A c e n ta s ı Y e n iş e h ir M a h . G e n ç C a d . P o la t İş H anı K a t: 4 N o : 4 Tel: (42 6 ) 2 1 3 5 7 6 7

B İT L İS

P O B o x : 1 7 2 1 9 0 4 6 A rla n d a SVVEDEN

G S A : K o n a k A rd a T urizm S e y a h a t A c e n ta s ı, E ski K u y u m c u la r M a h .

S /T e l: (91 11) 4 3 5 1 3 2 3 6 - 4 0

turkıs h -a irlin e s@ zg .h tn e t.h r

T ab riz Inte rn a tio n a l A irp o rt

G S A : K azım K a ra b e kir C a d . N o :3 2 A rd a h a n T e l:(4 7 8 ) 2 11 5 7 5 8

B A L IK E S İR

E lfateh Tovver, 1 6 th F lo o r O ffic e

th v1 ip@ yahoo.com

Sınır tu riz m S e y a h a t A c e n te s i

o ffice @ th y.a t

G S P L A J P .O . B o x 4 5 6 5 ,

S /R Tel: (2 1 8 -2 1 ) 3 3 5 1 3 5 2 /5 3

ST . PETERSBU RG

ARDAHAN

Tel: (8 8 6 ) 2 2 7 7 3 3 2 6 6

G S A : ö z ta ç T u rizm S e ya h a t T E L A V İV

A c e n ta s ı N a to C a d . Vakıflar Işhanı N o : 1

H a ya rko n S tr. N o : 7 8 , 6 3 4 3 2

T el: (4 3 4 ) 2 2 6 0 7 0 7

Tel A v iv ISRAEL Tel: (9 7 2 -3 ) 5 1 7 2 3 3 3 - 3 5

BO DRUM

sa le s@ tu rkish .co .il

Kıbrıs Ş e h itle ri C a d ., O a s is K ü ltü r ve

U çuş Hattı Flight Line

T İF L İS - T B IL IS I A v e n u e T bilisi G E O R G IA

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

S /R Tel: (9 9 5 3 2 ) 9 5 9 0 2 2 - 9 4 0 7 0 3 th y tb s @ a c c e s s .s a n e t.g e

Karşısı) N o : 8 2 1 7 /2 T el: ( 2 5 2 ) 3 1 7 1 2 0 3 /0 4

1 4 7 , D a vid A g m a s h e n e b e li

th y .s tra s b o u rg @ fr.o le a n e .c o m

E ğ le n c e M e rke zi, (G ü m b e t K a vşa ğ ı

B o d ru m M ila s H avalim anı / A irp o rt Tel:

■ İç B üro la r D o m e s tic O ffic es

(2 5 2 ) 5 2 3 0 1 2 9 - 5 2 3 0 1 3 2 b o d is tm d @ th y .c o m

T İR A N - T İR A N A STU TTG ART B ü c h s e n s tra s s e 15, 7 0 1 7 3 S tu ttg art

K a m Int. S .H . P .K ., T irana Int. H otel, B u s in e s s H ail S k a n d e rb e g S q u a re

ADANA Ş a k irp a ş a H avalim anı

BU RSA S ta d y u m C a d . U lu s o y A p t. N o : 2 2

T irana A LB A N IA

K a rg o Term inali 0 1 0 1 0 S e yh a n

Tel: (3 5 5 -4 ) 2 3 4 9 0 2 - 2 4 0 9 6 4

Tel: (3 2 2 ) 4 3 3 2 1 2 1 - 4 3 3 1 0 5 2 - 4 3 5 9 1 7 5

S /R T el: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

th y tia @ icc-a l.o rg

b yilm a ztu rk@ th y.c o m

b u rs a s a tis @ th y .c o m .

T ra v e lT a jh e e z .M o n a ta b i Str.

TO KYO

A D IY A M A N

C İH A N B E Y L İ

D am ascus

T o ra n o m o n R a p p o rt, 4 th Floor,

G S A : İnandı T urizm v e S e y a h a t

G S A : V atan Turizm S eyahat A ce n te s i

1 6 -6 T o ra n o m o n 1 -c h o m ,

A c e n ta s ı, A ta tü rk C a d . N o : 1 0 /A

A n k a ra C a d .A y v a z Pasajı

M in a to -K u 1 0 5 -0 0 0 1 T o k y o

T e l: (4 1 6 ) 2 1 6 1 4 3 6 /3 7 /3 8 /3 9

N o :4 1 C ih a n b e y li K O N Y A

JA P A N

in a n d itu rizm @ m yn e t.co m

Tel: (3 3 2 ) 6 7 3 2 3 0 6

ÇAN AK K ALE

S /R Tel: (4 9 -7 1 1 ) 2 2 5 8 2 0 / 7 lines th y s tr@ t-o n lin e .d e

Tel: (2 2 4 ) 2 5 4 2 7 2 8 - 2 5 4 2 7 7 8 - 2 5 4 3 4 2 7

G S A : N o u ra VVings T o u rism

S YR IA T el: (9 6 3 -1 1 ) 4 4 6 8 5 0 3 2 /3 3

ŞAM - D AM ASCU S

R /T el: (8 1 -3 ) 5 2 5 1 1 5 5 1

A b u F a d d e l E lm u ra d y S tr. 3 2

S /T e l: (8 1 -3 ) 5 2 5 1 1 5 1 1

AĞRI

D am ascus

sales@ tu rkish air1ines.co.jp

G S A : A ğrı M e fs e r Turizm

G S A : S u d a la r Turizm v e T ıc. A .Ş .

V ali K o n a ğ ı C a d . N o : 1

A n a fa rta la r O teli İskele M ey d a n ı

Tel: ( 4 7 2 ) 2 1 5 9 2 9 7 - 2 1 5 1 3 7 1

Tel: (2 8 6 ) 2 1 2 3 3 6 6

ÇO RLU

S YR IA

164 S K Y L I F E 1 0 /2 0 0 7

S /T e l: (9 6 3 -1 1 ) 2 2 1 2 2 6 3 - 2 4 5 7 2 7 7

TO RO N TO

G S A : N o u ra VVings T o u ris m Travel

G S A : S te lla r Travel Inc.

T a jhe ez, M o n a ta b i S tr.

1 0 0 U n iv e rs ity A ve . S ü ite 1 0 0

AK SAR AY

D am ascus

T o ro n to O N M 5 J 1 V 6 C A N A D A

G S A : A k s a ra y T urizm ve

G S A : T rakya T urizm v e S e y a h a t

S YR IA

Tel: (4 1 6 ) 5 9 6 - 6 8 8 6

S e y a h a t A c e n ta s ı L is e Karşısı,

A c e n ta s ı Ç o rlu B e le d iy e Karşısı

T el: (9 6 3 -1 1 ) 4 4 6 8 5 0 3 2 /3 3

in fo @ th y c a n a d a .c o m

K ü tü p h a n e S o k . D: 2

İş M e rke zi N o : 9 TE K İR D A Ğ

Tel: (382) 2 1 3 2 3 3 2 - 2 1 2 7 5 0 9

Tel: (2 8 2 ) 6 5 3 0 4 7 7 /7 8

ÇORUM

Ş A N G A Y - SH AN G H AI

T U N U S - T U N IS

R M 3 4 2 , S h a n g h a i C e n tre ,

C o m p le x e H o te l El M e c h te l-

AM ASYA

1 3 7 6 VVest N a n jin g R o a d

B lo c C tk d B lvd . O u le d H affouz,

G S A : A y ş a fa k A r Turizm

G S A : Ç a v u ş o ğ lu T urizm v e

2 0 0 0 4 0 S h a n g h a i, P.R.

1 le r E ta g e 1 0 0 5 El O m ra n e

S e ya h a t A c e n ta s ı, H a cı llyas M ah.

S e y a h a t A c e n ta s ı, G azi C a d .

C H IN A

T u n is T U N IS IA

Y e n iyo l C a d . S a a tç i A p t.

K e s im Işhanı, N o : 2 2 K a t: 3

S /R Tel: ( 8 6 - 2 1 ) 3 2 2 2 0 0 2 2 -

S /R Tel: (2 1 6 -7 1 ) 7 8 7 0 3 3 - 7 8 6 4 7 3

N o : 1 1 2 /1 Tel: ( 3 5 8 ) 2 1 2 2 2 2 8

T el: (3 6 4 ) 2 2 4 3 9 2 8

6 2 7 9 8 3 9 2 s h a s a le s @ th y .c o m

tu rkish .airlin e s@ p la n e t.tn

th y a m a s y a @ ttn e t. n e t.tr

c a v u s o ğ lu tu r@ ttn e t.n e t.tr


u iu k

f

u a id iL e u a ii

KUCUKBAY OIL INDUSTRY CO. INC. Ankara St. 102 Bornova 35030 İzmir - TÜRKİYE Phone: +90 (232) 388 2557 Pbx • Fax: +90 (232) 388 3792

www.orkide.com.tr • e-mail:orkide@orkide.com.tr


& R E S E R V A T İO N

2 . T a k s im S a tış M ü d ü r lü ğ ü

KÜ TAH YA

50 . Yıl Sitesi N o: 7 -8

C u m h u riy e t C a d ., G ezi

G S A : S e rh a t T urizm S e ya h a t

Tel: (346) 2 2 1 1 1 4 7 -2 2 4 4 6 2 4 sivas@ sivasturizm .c o m .tr

S /R T el: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

D ükkanları N o : 7 T a ksim

A e e n ta sı A ta tü rk Bulvarı

a tu n jt@ th y .c o m

Tel: (2 1 2 ) 2 5 2 1 1 0 6 (6 Lines)

A re l A p t. N o : 2 9 /1

S /R T el: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

Tel: (27 4 ) 2 1 2 3 0 4 1

D E N İZ L İ

3 . H a r b iy e S a tış M ü d ü r lü ğ ü

İstiklal C a d . N o : 2 7 /B

C u m h u riy e t C a d . N o : 1 9 9 -2 0 1

M ALATYA

G S A : K aliru T urizm S e ya h a t

Tel: (2 5 8 ) 2 6 4 8 6 6 1 -2 6 4 8 6 7 1

K at: 3 E lm a d a ğ

K a n a lb o y u C a d . N o : 10

A e e n ta s ı, S a ra y ö n ü C a d .

S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 )

Tel: (2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6 (6 Lines)

O rd u e v i Karşısı

N o : 7 4 /A K ö p rü b a ş ı

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

Tel: (4 2 2 ) 3 2 4 8 0 0 1 - 3 2 4 8 0 0 8

Tel: (4 1 4 ) 2 1 5 3 3 4 4 - 2 1 5 4 5 4 8

Ş A N L IU R F A

D İY A R B A K IR

ha rb iy e s a tis @ th y .c o m

S /R T el: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

Sivil H a vaa lanı T erm in a l

4 . G e n e l Y ö n e tim S a tış B ü r o s u

m lztztk@ ttn e t.n e t

Ş E R E F L İK O Ç H İS A R

Binası B ağ lar

Y e ş ilk ö y Tel: (2 1 2 ) 4 6 3 6 3 6 3

T e l: (4 1 2 ) 2 3 5 5 7 1 4 -2 3 6 8 9 6 0 -6 1

E x t.3 1 11 -3 1 1 9

M A N İS A

A e e n ta s ı A n k a ra C ad.

G S A : Y o ltu r S e y a h a t A e entası

Ç a v u ş o ğ lu S o k . N o : 1 /B

E D R E M İT

K u rtk ö y

A n a fa rta la r M a h .G a z io s m a n p a ş a C a d .

Ş e re flik o ç h is a r A nkara

D H M İ K ö rfe z H avaalanı, E d re m it

Tel: 5 8 5 5 8 5 0 /5 1 - 5 2 - 5 3

M e rk e z Işhanı N o : 5 4 /1 3

Tel: (3 1 2 ) 6 8 7 2 3 8 3

Tel: (2 3 6 ) 2 3 4 6 3 1 1 - 2 3 8 6 6 4 9

u n sa l in a lte kin @ ttn e t. n e t.tr

TATVAN

S a b ih a G ö k ç e n H a v a lim a n ı

Tel: (2 6 6 ) 3 7 6 1 3 9 9 Tel: (2 2 4 ) 2 2 1 1 1 6 7 b u rs a s a tis @ th y .c o m

IN F O R M A T IO N

& REZERVASYON DANIŞMA

D ALAM AN T e l: (2 5 2 ) 7 9 2 5 3 9 5

G S A : Ç a v u ş o ğ lu T urizm S e y a h a t

İZM İR H alit Z iya Bulvarı N o : 6 5 Ç a n k a y a

M A R D İN

Tel: (2 3 2 ) 4 8 4 1 2 2 0 (5 Lines)

G S A : Bilen Turizm v e S eyahat A eentası

G S A : Ö z ta ç T urizm S e y a h a t A c e n te s i

E L A Z IĞ

S /R T el: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

Karayolları Karşısı Yenişehir

Y e n iça rşı N o : 6 8

Nailbey M ah. Vali Fahribey C ad. N o :3 9

th yizm @ th y.co m

Tel: (4 8 2 ) 2 1 3 3 7 7 3 - 7 4

TA T V A N BİTLİS

KAH RAM ANM ARAŞ

M A R M A R İS

Tel: ( 4 2 4 ) 2 1 8 1 5 7 6 - 2 1 8 2 3 0 0 S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 ) e z s tk @ ttn e t.n e t.tr

E R Z İN C A N

Tel: (4 2 4 ) 8 2 7 9 9 1 0

A ta tü rk C a d . N o : 2 6 /B Tel: (25 2 ) 4 1 2 3 7 5 1 /5 2

G S A : T ra kya T urizm ve S e y a h a t

Tel: (3 4 4 ) 2 2 3 4 1 8 1 - 2 2 5 4 0 3 7

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

A e e n ta sı, O rta C a m i M a h .

m a rm a rissa tis@ th y.c o m

H üküm et Cad.

G S A : P o la t T urizm ve S ey.

B e le d iy e İş M erke zi K: 1

A e e n ta s ı, Kızılay M a h .

KARAM AN

S ü le y m a n D em ire l İş M e rke zi N o : 4

G S A : C ic itu r S e y a h a t A e entası

M UŞ

D: 1 1 0 4

H a ş a n Ali Y ü c e l C a d .

G S A : N u re vsa n K a m ilo ğ lu S itesi

Tel: (2 8 2 ) 2 6 1 8 4 3 8

G ü z e lz a d e A p t. N o : 5 5

A ta tü rk Bulvarı İsta syo n

Tel: (3 3 8 ) 2 1 2 0 6 8 0 - 2 1 4 2 4 8 8

C ad. No: 127

Tel: (4 4 6 ) 2 1 4 6 7 8 4 T H Y Tel: (44 6 ) 2 2 6 2 1 1 4

ER ZU R U M C a fe riy e M a h . C u m h u riy e t C a d . E ren İş M e rke zi N o: 8 8 /3 Tel: (4 4 2 ) 2 1 3 6 7 1 8 - 1 9 S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 )

E S K İŞ E H İR A n a d o lu Ü n ive rsite si İki Eylül K a m p ü s ü M u tta lip Y o lu Ü zeri E s k iş e h ir Tel: (2 2 2 ) 3 2 3 6 8 6 9

G A Z İA N T E P

Tel: (4 3 6 ) 2 1 2 8 6 8 2 /8 3

Tel: (3 4 2 ) 2 3 0 1 5 6 3 /6 4 S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 ) g z ts a tis @ th y .c o m

G İR E S U N G S A : Ç o ta n a k Turizm S e y a h a t A e e n ta sı A ta tü rk Bulvarı N o : 9 /A Tel: (4 5 4 ) 2 1 2 4 8 8 0 - 2 1 6 2 8 9 0

H AKKARİ G S A : O ğ uzkurt Turizm S ey.A centası,

İĞDIR G S A : E g e r T urizm S e y. A eentası B e le d iy e Parkı Karşısı N o : 1 7 9

G S A : Sınır T u rizm v e S e y. A eentası,

N E V Ş E H İR

G a z io s m a n p a ş a Bulvan

G S A : A rg e u s Turizm

Akyıldız A p t. N o : 2 0 6 /4

Tel: (47 4 ) 2 1 2 3 8 3 8 /3 9 /4 0

S e y a h a t A e e n ta sı, 3 5 0 Evler T ü rb e S o k . N o : 4

K A Y SER İ

NEVŞEH İR

G e v h e r N e s ib e M a h . T e kin S o k.

Tel: (3 8 4 ) 2 1 4 2 8 0 0

G S A : R e n d e T ia T o u r S ey.

Tel: (3 5 2 ) 2 2 2 3 8 5 8

N İĞ D E

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

G S A : S o b e k T urizm Sey.

k a y s e risa tis@ th y.co m

A e e n ta sı, İsta syo n C a d . N o : 6 7 Tel: ( 3 8 8 ) 2 1 3 2 1 1 7 - 2 3 2 1 5 0 7

Tel: (3 2 6 ) 6 1 3 8 3 8 3 - 6 1 3 4 2 9 4 tia tu r@ s u p e ro n lin e .c o m

G S A : K orur Turizm v e S eya h a t Aeentası,

O RD U

K arakaş M ah. K arakaş B e y S o k. N o: 14

G S A : Ç o ta n a k T urizm S ey.

Tel: (288) 2 1 2 2 0 6 6

A e e n ta sı, Ş arkiye M ah.

K IR Ş E H İR

Tel: (4 5 2 ) 2 2 5 2 0 5 4

B e le d iy e Sarayı Altı, N o : 1 /A

G S A : Ç a v u ş o ğ lu T u riz m v e S ey. A e e n ta sı, A ta tü rk C a d .

O S M A N İY E

T ü c c a rla r Işhanı N o : 7 /2

G S A : O s a ir T urizm S e ya h a t

Tel: (38 6 ) 2 1 2 1 1 7 2 - 2 1 2 1 7 1 8

A e e n ta sı, A libeyli M ah.

m .in a l@ ka yn e t.n e t

O rg e n e ra l C e v d e t S u n a y C a d . Ş e h itlik Karşısı, S a rıkatipoğlu

K IZ IL T E P E

Pasajı, N o : 2 A D A N A

G S A : B ile m T u rizm S e y a h a t A c e n te s i

Tel: (3 2 8 ) 8 1 4 9 2 2 9 - 8 1 3 3 4 0 4

H ü k ü m e t K o n a ğ ı Karşısı N o : 31 Kızıltepe M A R D İN

SA K A R YA

Tel: (48 2 ) 3 1 2 5 0 8 6

G S A : S a ka rya T urizm U zunçarşı

TR ABZO N Tel: (4 6 2 ) 3 2 5 6 7 3 8 - 3 2 5 7 5 3 6

U ŞA K G S A : V atan S e y a h a t A e e n ta s ı N o : 1 2 /A Tel: ( 2 7 6 ) 2 1 5 2 0 3 3 - 2 1 2 5 1 2 9

ÜRGÜP G S A : A rg e u s Turizm S e y a h a t A c e n te s i İstiklal C a d . N o : 1 3 Ü rg ü p NEVŞEH İR Tel: (3 8 4 ) 3 4 1 4 6 8 8

VAN K azım K a ra b e kir C ad. S e rh a t İş M erke zi Altı N o : 1 -2 V an Tel: (4 3 2 ) 2 1 5 5 3 5 3 /2 1 5 5 3 5 4 S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 ) v a n s a tis @ th y .c o m

N o: 1 K at: 2,

K O N YA

A dapazarı

M e v la n a C a d . N o : 9 K at: 1 /1 0 6

Tel: (2 6 4 ) 2 7 4 9 6 8 8

Tel: (33 2 ) 3 5 1 2 0 0 0 - 3 5 1 2 0 3 2

SAM SU N

K U ŞAD ASI

H a m it C a d . N o : 1 1 /2

G S A : O s m a n T urizm S e ya h a t

Tel: (3 6 2 ) 2 3 0 5 8 7 7

A e e n ta sı S ağ lık C a d .

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

K ılıçd e d e M a h . A b d ü lh a k

A k d a ş A p t. N o : 6 3 AYD IN

P aza rlam a v e S a tış B a ş k a n Yardım cılığı

Tel: (25 6 ) 6 1 4 4 2 0 5 - 6 1 4 9 3 8 2

(İç) C u m h u riy e t C a d . N o : 1 9 9 -2 0 1 K at: 3,

YALO VA G S A : O b a T urizm ve S e y a h a t A e e n ta sı H u z u r S o k.

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

İSTA N B U L

B a lka n Işhanı 1 9 /B Tel: (2 2 6 ) 8 1 4 1 3 4 2

YO ZG AT G S A : Ç a v u ş o ğ lu T urizm S ey. A e e n ta sı, L ise C a d .

S İİR T

Vali K o n a ğ ı Yanı, N o : 4 9

G S A : B a t-A ir T urizm Sey.

Tel: (3 5 4 ) 2 1 2 9 1 9 3 (4 Lines)

A e e n ta sı, C u m h u riy e t M eyd a n ı,

binalte kin @ tu rk.n e t

E lm a d a ğ , H a rb iye Tel: (21 2 ) 2 2 5 0 5 5 6

K U LU

C u m h u riy e t C a d .

S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 )

G S A : O rh a n g a z i Yıldız S e ya h a t

E rd e f O te li Altı, N o : 2

S atış B üroları - S a le s O ffic e s

A c e n te s i A ta tü rk C a d .

Tel: (4 8 4 ) 2 2 3 7 5 7 4 - 2 2 3 7 5 8 4

1.

E m n iye t S o k.

K a d ı k ö y S a tış M ü d ü r lü ğ ü

a y -s a fa k a ir@ ttn e t.n e t.tr

D u ra k M a h . Fatih C ad.

K IR K L A R E L İ

A e en ta sı, M a re ş a l Fevzi Ç a k m a k C a d . K ilise D ükkanları N o : 2 1 /B

Tel: (3 5 6 ) 2 1 4 7 2 5 4

T ra b z o n H avalim anı

H u k u k P laza Altı N o : 6 /C K o c a s in a n

Tel: (4 7 6 ) 2 2 7 9 4 3 5 /3 2 3 1

İSK EN D ER U N

G S A : A y Ş a fa k A ir Turizm

A ta tü rk C a d . N o : 8 0

B u lva r C a d .O ğ u z k u rt A p t. Kat: 1 Tel: ( 4 3 8 ) 2 1 1 5 2 5 7

TO KAT S e y a h a t A e entası

KARS

A ta tü rk Bulvarı N o : 3 0 /B

166 S K Y L I F E 1 0 /2 0 0 7

T E K İR D A Ğ

G S A : D ö n g e l T u rizm S e y .A c e n ,, T ra b z o n C a d . N o : 6 6 /A

SİV A S

R e c e p P eker C a d . N o: 2 7

N o : 1 0 /B K ulu

K ızıltoprak Tel: (2 1 6 ) 4 1 8 4 4 8 6

KONYA

G S A : Sivas Turizm Seyahat

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

Tel: (33 2 ) 6 4 1 6 7 1 0

Aeentası İstasyon C ad.

R

: Rezervasyon / R eservation

S

: Bilet Satış / T icket Sales

G S A : G enel Satış Aeentası G eneral S ales A g e n cy


D U R M

Perfect details... Kusursuz detaylar..

A

d u rm a z la r

Mükemmel sonuçlar... Magnificient results 51 yıldır saca hayat veriyoruz. Büküyoruz, kesiyoruz, deliyoruz... Kusursuz detaylar üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın en büyüklen, Durma makineleri ile mükemmel iş sonuçlan elde edebilsin diye yeni bilgiler, yeni teknolojiler edinerek büyümeye ve daha iyi sac işleme makineleri üretmeye devam ediyoruz. Dünyanın daha iyilere ihtiyacı var.,.

Since 51 years we are shaping the Steel. Bending, cutting, and punching...

Lazer Kesme Makineleri Punch Presler Plazma Kesim Makineleri Hidrolik Abkant Presler Hidrolik Makaslar

T u s e r v c to t h e b ig g e s ls o f tt

a n d to g e t th e m to th e b e s t

re s u lts , w e a r e g r o w in g w ıth

ıg k n c w ! e d g e a n d t h e n e w

t e c h n o lo g y t o p r o d u c e m o rg

le t a l w o r k ı n q m a c h ı n e s

T h e w o r ld n e e d s b e tte r o n e ?

Kombine Makaslar Köşe Kesme Makastan

#

d

u r m a z la n

Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. ulıcD ow tc :r<

OSB 75.Yıl Bulvarı Bursa 0 224 219 18 00 www.durmazlar.com.tr durma@durmazlar.com.tr


İN F O B İL G İ

■ Sayın Yolcularımız,

■ Dear Passengers,

C e p te le fo n la rı u ç a ğ ın u ç u ş

c e p te le fo n la rın ın kapalı

Mobile phones interfere vvith the flight Instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched off during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

tu tu lm a s ı g e re k m e k te d ir.

Ladies and Gentlem en,

S ayın Y o lc u la rım ız,

The operation o f the follovving items is forbidden during take off, landing and when the seat belt sign is on: Casette players, electronic games, portable computers, compact disc players, radio and TV receivers, portable video eguipment, DVD, VCD or similar battery povvered electrical and electronic eçuipment. The operation o f the follovving items is forbidden during the entire flight: Radio and TV transmitter, portable phones, walky talkies, remote controlled toys, or any other electronic eçuipment transmitting electromagnetic vvaves.

a le tle rin i o lu m s u z y ö n d e e tk ile m e k te v e u ç u ş e m n iy e tin i te h d it e tm e k te d ir.

Do not!

Yapmayın!

U ç a k la rım ız d a u ç u ş e m n iy e ti v e c a n g ü v e n liğ i a ç ıs ın d a n

U ç u ş e m n iy e ti iç in in iş te , k a lk ış ta v e k e m e r ikaz ışıkları y a n a rk e n ; k a s e t ç a la r,

U Ç A K İÇ E R İS İN D E , İN İŞ T E ,

e le k tro n ik o y u n la r, ta ş ın a b ilir

K A L K IŞ T A VE T Ü M U Ç U Ş

v e te le v iz y o n alıcıları,

B O Y U N C A K U L L A N IL M A S I,

ta ş ın a b ilir v id e o a le tle ri,

A Y R IC A A Ç IK B IR A K IL M A S I Y A S A K C İH A Z L A R

b ilg is a y a r, d is k ç a la r, ra d y o

D V D , V C D v e b e n z e ri b a ta ry a ile ç a lış a n e le k tro n ik v e e le k trik li a le tle r ku lla n ıla m a z . U ç a k iç in d e tü m u ç u ş b o y u n c a ; ra d y o ve

E O U IP M E N T VVHİCH İT IS

te ls iz v e ric ile ri, ta ş ın a b ilir

F O R B ID D E N T O U SE OR

te le fo n la r, u z a k ta n ku m a n d a lı

T U R N O N D U R IN G T A K E -O F F

e le k tro m a n y e tik d a lg a y a y a n

OR L A N D IN G , A N D T H R O U G H O U T T H E F L İG H T

o y u n c a k la r ve tü m a le tle rin k u lla n ılm a sı y a s a k tır.

S ayın Y o lc u larım ız,

Ladies and Gentlemen

T ü m u ç u ş b o y u n c a , lü tfe n

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

s ig a ra , p ip o , p u ro ve s ig a rillo iç m e y in iz .

ÜZERİNİZDE VE EL BA G A JIN IZD A T AŞ IM A Y IN IZ ! 1)0 N O I CARRY ON YOUR PERSON AN I) İN Y O U R C A B IN BAGGAGE!

168 \ r • T F 1 0 /2 0 0 7

BAVO LU NO ZD A VE EL B A G A JIN IZD A RİSK TAŞ IM A YIN ! DO NOT CARRY RİSK İN YOOR C ABIN AND CHECKED BAGGAGE!

AMERİKA SEFERLERİNDE ÇAKMAK. KİBRİT VE BENZERİ TUTUŞIURUCULARI ÜZERİNİZDE. E l BAGAJINIZDA VE BAVULUNUZDA TAŞIMANIZ KESİNLİKLE YASAKTIR FOR U.S. FLIGHTS, İT IS STRICTLY FORBİDDEN TO CARRY LIGHTERS AND MATCHES ON YOUR PERSON. İN YOUR CABIN AND CHECKFO BAGGAGE


Kontrolü ele alın! En iyi Yöntem; Uydu Kontrollü Araç İzleme Sistemi!

Yöntem Uydu Kontrollü Araç İzleme Sistemi'yle araçlarınızı GPS uyduları sayesinde sayısal haritalar üzerinde izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergâhı, duraklama yaptıkları yerleri ve sürelerini görebilirsiniz. Kaç aracınız olursa olsun, bu sistemi ister kiralayın, ister satın alın; güvenilir maksimum kazanç için her koşulda kontrolü elden bırakmayın. r

'*T>1

Y O N T G ıM İ Z L E M E

www.yontemizleme.com YÖNTEM FİLO YÖNETİM İ, ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ, İLETİŞİM TİC. A.Ş. İS T A N B U L : B ayar Caddesi, G ülbahar Sokak P erdem saç Plaza No.17/129 K ozyatağı • Tel. 0 216 410 2 6 2 6 (pbx) • Faks. 0 216 410 6 5 4 4 İZ M İR : 1587/1 Sokak, No.8 D .5 0 4 Çınarlı • Tel. 0 2 3 2 4 3 5 4 4 0 0 (pbx) • Faks. 0 2 3 2 4 3 5 9 3 31


Türk Hava Yolları Bilgi ■ Ir ıfa r ıt P a s s e n g e rs

Turkish Airlines İnfo ■ Bebekler için Bebek maması, THY dış hat uçuşlarında "özel Yemek Talepleri" kapsamındadır. Talep, rezervasyon sırasında ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar, sebzeli ve meyveli olmak üzere iki çeşittir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebilen pusetleri kullanmak için, yer numaranızı alırken, bebeğinizin olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirmek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

■ Hasta ve hamile yolcular için Hasta yolcu için bilet alınırken 'Hasta Yolcu Formu' düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan Doktoru'ndan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç hasta olan yolcu beraberinde 170 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

refakatçi getirmezse uçurulmaz. 7 ayını (28 hafta) bitirmiş hamile yolcunun kendi doktorundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan Doktoru'ndan aldığı “uçakla seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan raporu ile uçuşuna müsaade edilir. Bu raporun tarihi yedi günden eski olamaz.

■ Evcil hayvanlar için Uçak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon yapılması gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafından getirilen uygun özel bir kafes, kutu ya da çanta içerisinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen Ortaklık standartlarına uymayan muhafazalar kabul edilmez, Kabine alınacak evcil hayvanın geçerli bir sağlık belgesi, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu beraberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve muhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

Baby food is available if requested in advance under THY’s Special Dietary Requests for international flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduled flight departure time. Baby foods are in glass jars and available in two varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, which can be hung only while the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and Central rows of seats, you must specify that you have an infant vvith you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby’s nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories vvhich facilitate this task, rather than the cabin seats. ■ S ic k P a s s e n g e rs a n d e x p e c ta n t m o th e rs When purchasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons vvhy the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office vvill consult the passenger's physician for confirmation that the

passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Pregnant passengers in the 7th month (28th vveek) or more of pregnancy vvill only be permitted to fly vvith a statement from their ovvn doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that air travel poses no risks for them. This report must be no more than seven days old on the day of the flight. ■ D o m e s tic p e ts Reservations are required for domestic pets. Passengers may carry domestic pets in the cabin only if they are in cages vvhich meet airline specifications. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a valid and up-todate record of health and vaccination. VVhile on the aircraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner's seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passengers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their ovvners.


Sizin işiniz, bizim çözüm lerim iz b e n z e ş iz

Epson, işinizi kolaylaştıracak ve size zaman kazandıracak en uygun baskı çözüm lerini sunuyor. Epson ürünleri; kolay kullanımları, her ortam a uyabilecek tasarım ları, ileri te kn o lo jile riyle ofisinizdeki en büyük özgürlüğünüz olacak. Tıpkı, Epson A culaser CX11NF çok fonksiyonlu renkli lazer modeli gibi... Epson Aculaser CX11NF; baskı hızı ve yazdırma kapasitesi ile ideal bir renkli lazer yazıcı, fotokopi makinesi, tarayıcı ve faksı bünyesinde bulunduruyor. Performansının yanı sıra fiyatı ile de sizi cezbedecek bu ürün, ofisinizin vazgeçilmez elemanı olacak.

EPSON EXCEED YOUR VISION

w w w .epson.com .tr

'toy,h p s f < î p / / p / '

E p so n L a z e r y a z ıc ıla rın ı a ş a ğ ıd a b e lirtile n "E ps on B e s tS e lle r" B a yi G r u b u 'n d a n v e T ü rk iy e 'n in h e r y e rin d e k i s a y g ın b ilg is a y a r firm a la rın d a n s a tın a la b ilirs in iz. A D A N A (0322) Seyhan-POLEN 457 7 3 65 TÜRKAH 459 8 7 27 A N K A R A (0312) NOKTA 311 00 60 Bakanlıklar-DEMO 419 21 23 Kavaklıdere-TOTAL 4 67 31 91 Öveçler-CEP 4 72 89 89 TEKNO PARK 4 72 74 76 A N T A L Y A (0242) DİKEY 2 44 6 5 07 IŞIK 2 44 83 0 5 B O LU (0374) Ş A H İN O Ğ LU 2 12 70 86 B U R S A (0224) P R O G E M 252 88 81 S İS TE M AR 2 5 0 03 40 O s m a n g a z i-M S E C S 221

5 9 7 4 D E N İZ L İ (0 2 5 8 ) D A T A -N E T 2 41

7 8 1 6 N O K T A 2 6 5 6 5 0 5 O N -E M 2 6 5 6 5 0 2 E D İR N E (0 2 8 4 ) T A N IN M IŞ L A R 2 3 5 5 6 16

E S K İŞ E H İR (0 2 22 ) D A T A -E S 2 3 3 0 8 01 G Ü N A Y D IN 221 16 11 KU TLU 221 3 5 65 G İR N E (0 3 9 2 ) G O L D 3 6 6 59 79 İS T A N B U L (0 2 1 2 ) A v cılar-A K Ç A Y 5 0 9 2 0 21 Levent-AY T E C H N O S TA TIO N 3 2 5 70 07 Mecidiyeköy-AL-DO 211 9 4 41 NASA 2 13 68 05 O KSİD 3 47 70 90 Ş AHİN O ZALİT 2 13 4 8 9 5 O km eydanı-ARI 2 20 70 3 0 EKOL 3 20 0 0 32 S irkeci-P R O M A R K E T 5 1 3 02 4 0 Ş işhane-K E M A L CEVİZLİ 2 4 4 13 02 Şişli-ARTI 2 4 7 5 3 2 6 V İV A 2 1 6 9 0 10 İS T A N B U L (0 2 16 ) Kadıköy-EKSA 4 18 92 00 EKSEN 4 18 0 0 21 K A R M A 4 6 4 0 3 92 T E K N O TE K 4 5 0 51 8 0 Y Ü C E L 4 4 9 18 5 4 K o zy a tağ l-S O H O 4 1 6 0 0 71 Ü s k ü d ar-M A T R İS 5 7 4 12 60 İZ M İR (0 2 3 2 ) Ç O B A N O Ğ L U 4 8 9 9 4 5 9 Çankaya-EG E S İS 4 25 74 14 O LB İM 4 8 3 57 49 T E M P O 441 6 7 94 K A Y S E R İ (0352) AKA DEM İ 2 22 8 8 8 3 T&T 2 22 01 74 K IR K L A R E Lİ (0288) Lüleburgaz-GOLD NET 4 1 2 4 8 78 K O C A E Lİ (0262) M İS BAH 3 2 5 4 5 10 G ebze-A SY A 6 42 8 6 19 BÜRO UYSAL 641 14 14 K O N Y A (0332) ALA M AÇ 3 2 0 6 5 20 BADEL 3 2 0 6 6 9 9 R İZ E (0464) U Ğ U R 2 1 4 83 19 S A M S U N (0 3 6 2 ) A K A 4 3 3 0 8 9 2 S İS T E M 4 3 2 8 0 0 7 VEB 231 2 7 7 0 T E K İR D A Ğ (0 2 8 2 ) Ç o rlu -G O L D N E T 6 5 6 2 6 2 7 T R A B Z O N (0 4 6 2 ) E -S İS T E M 3 2 2 21 4 7


Siz ve bagajınız You and your baggage ■ S e y a h a t e tm e k ü z e re s e ç tiğ in iz

■ B a g a j/b a g a jla rın ız ın te s lim

■ P le a s e c h e c k d e s tin a tio n to

to p a y a d d itio n a l c h a rg e s .

h a v a y o lu ş irk e tin d e n bagajınızı

iş le m le rin i k e n d i a d ın ız a yaptırınız

w h ic h y o u r b a g g a g e s h o u ld b e

■ P re s e n t y o u r b a g g a g e in y o u r

h a n g i n o k ta y a k a d a r

v e te s lim e ttiğ in iz

la b e lle d a n d th e w e ig h t lim it

o w n n a m e , a n d c h e c k th e

e tik e tle y e c e ğ in i v e k a ç k ilo y a

b a g a j/b a g a jla rın ız iç in s iz e

p e rm itte d b y th e airlin e y o u are

in fo rm a tio n o n th e b a g g a g e

k a d a r ta ş ım a hakkınız o ld u ğ u n u

v e rile n e tik e t k u p o n la rı ü z e rin d e k i

fly in g w ith . A ls o c h e c k th e w e ig h t

re c e ip ts g iv e n to y o u a t

m u tla k a ö ğ re n in iz v e b ile tin iz d e n

b ilgileri k o n tro l e d in iz . Bagajınızı

lim it m a rk e d o n y o u r tic k e t.

c h e c k - in . D o n o t r e g is te r y o u r

k o n tro l e d in iz.

b ir b a ş k a y o lc u a d ın a

■ C h e c k th e s iz e a n d vveight

b a g g a g e in th e n a m e o f a n o th e r

■ K a b in iç in e a la b ile c e ğ in iz

k a y d e ttirm e y in iz , a k s i h a ld e k ayıp

lim its fo r h a n d b a g g a g e a llo w e d

p a s s e n g e r. R e m e m b e r th a t in

el b a g a jla rın a ilişkin e b a t v e kilo

v e y a h a s a r d u ru m u n d a tara fınıza

in th e c a b in fo r th e a irlin e y o u a re

th is e v e n t y o u vvill n o t b e a b le to

s ınırlam aları h a k k ın d a b ilgi

ta z m in a t ö d e n m e s i m ü m k ü n

fly in g vvith. T u rk is h A irlin e s a llo w s

c la im fo r lo s t o r d a m a g e d

e d in in iz . T ü rk H a v a Yolları

o lm a y a c a k tır.

o n e p ie c e o f c a b in b a g g a g e

baggage.

s ta n d a r t b o y u t v e ağırlığı

■ U ç a ğ a b in m e d e n ö n c e b a g a j

m e a s u rin g 2 0 x 4 0 x 6 0 c m a n d

■ Y o u m a y b e re q u ire d to

2 0 x 4 0 x 6 0 c m v e 8 kg 'd ır.

g ö s te r m e u y g u la m a s ı v a r is e

v v e ig h in g a m a x im u m o f 8 k g

id e n tify y o u r b a g g a g e b e fo re

■ B a gajınızın ü z e rin e a d /s o y a d ,

b a g a j/b a g a jla rın ız ı g ö re v lile re

■ E v e ry p ie c e o f y o u r

b o a rd in g th e a irc ra ft. P le a s e

te le fo n n u m a ra s ı v e a d r e s g ib i

g ö s te rin iz .

b a g g a g e s h o u ld b e la b e lle d w ith

bilg ile ri iç e re n isim e tik e tin i

■ V a rışınızda; b a g a j b a n d ın d a n

y o u r n a m e , te le p h o n e n u m b e r

m u tla k a takınız. E tik e tle r

s iz e a it b a g a j/b a g a jla rı alırken

a n d d e s tin a tio n a d re s s . T a g s are

b a n k o la rım ız d a n te m in e d ile b ilir.

yanlış lık la b e n z e r b a g a j

a v a ila b le fro m o u r c h e c k - in

■ D a h a ö n c e k i s e y a h a tle rin iz e ait

a lm a m a y a d ik k a t e d in iz .

desks.

e tik e tle rin iz i b a g a j ü z e rin d e

■ V a rışın ızd a te s lim a la m a d ığ ın ız

■ R e m o v e a n y ta g s a n d la b e ls

p o in t o u t e a c h p ie c e o f y o u r b a g g a g e to th e s ta ff m e m b e r o n d u ty . ■ O n arrival, b e c a re fu l n o t to c o lle c t b a g g a g e re s e m b lin g y o u r o w n b y m is ta k e . ■ S h o u ld y o u fin d th a t y o u r

bıra km ayınız.

b a g a j/b a g a jla rın ız iç in K a y ıp v e

fro m p re v io u s jo u rn e y s .

■ H a v a y o lu m u z , b a g a jın ız d a

B u lu n a n E ş y a o fis in e y a p a c a ğ ın ız

■ O u r airlin e is n o t re s p o n s ib le

b u lu n a n p a ra , z iy n e t e ş y a s ı,

b a ş v u ru d a s e y a h a t b ile tin iz v e

fo r c a s h , je w e lle ry , s a m p le s ,

n u m u n e , d e ğ e rli e v ra k , e le k tro n ik

b a g a j e tik e tin iz i/e tik e tle rin iz i ib ra z

v a lu a b le d o c u m e n ts , e le c tro n ic

e ş y a , b o z u la b ilir/k ırıla b ilir m a d d e

e d in iz v e g ö re v lile re bag ajınızın

d e v ic e s , p e r is h a lb e /fra g ile ite m s ,

b a g g a g e r e c e ip t/s , a n d g iv e

v e d iğ e r d e ğ e rli e ş y a la rd a n h iç b ir

re n g i, tip i, m a rk a s ı v e iç in d e k ile rle

o r o th e r v a lu a b le s in y o u r

d e ta ils o f th e c o lo u r, ty p e , b ra n d a n d c o n te n ts . P le a s e k e e p th e

b a g g a g e h a s n o t a rriv e d to y o u r d e s tin a tio n , p le a s e in fo rm th e lo s t a n d fo u n d O ffice s h o w th e s ta ff m e m b e r y o u r tic k e t a n d

ş e k ild e s o ru m lu d e ğ ild ir.

ilgili bilg ile ri b ildiriniz. S iz e v erilen

baggage.

■ Ç u v a l, n a y lo n to rb a , te n e k e

b a g a j a k s a k lık ra p o ru , s e y a h a t

■ B a g g a g e p a c k e d in

p a s s e n g e r irre g u la rity re p o rt, y o u r

k u tu , b id o n v s . b a g a j nite liğ i

bile ti v e b a g a j e tik e tin iz i/

s a c k s , p la s tic b a g s , p la s tic

tic k e t a n d tic k e t r e c e ip t/s , a s

ta ş ım a y a n e şya la rın u ç a ğ ın b a g a j

e tik e tle rin iz i m u h a fa z a e d in iz .

c o n ta in e rs , tin s a n d o th e r

th e s e vvill b e n e e d e d to c la im

b ö lü m ü n e v e k a b in iç in e k a b u l

■ B a g a jın ız 5 g ü n in in d e

u n s u ita b le p a c k a g in g w ill n o t b e

y o u r b a g g a g e w h e n it arrives.

e d ilm e y e c e ğ in i un u tm a y ın ız .

b u lu n a m a d ığ ı ta k d ir d e lü tfe n

a llo w e d e ith e r a s c h e c k - in o r

■ S h o u ld y o u r b a g g a g e n o t b e

■ Ç a kı, b ıç a k , tırn a k m a k a s ı,

v e rile n b a g a j ta le p fo rm u , orijinal

c a b in b a g g a g e .

tra c e d w ith in 5 d a v s . p le a s e

ç a k m a k v s , g ib i k e s ic i, d e lic i v e

b ile tin iz ,-b a g a j etike t(le r)in iz, -

■ K n iv e s , p e n k n iv e s , nail

a p p ly t o th e n e a re s t T u rk is h

patla yıcı e şya la rın k a b in d e

v a rs a - fa z la b a g a j b ile tin iz v e

s c is s o rs , c ig a re tte lig h te rs a n d

A irlin e s o ffic e o r B a g g a g e

b u lu n m a s ı g ü v e n lik a ç ıs ın d a n

h ü v iy e tin iz ile b irlik te e n yakın

o th e r c u ttin g , p ie rc in g a n d

T ra c in g Ç e n te r vvith y o u r

s a kın ca lı o lu p , k a b u l

T H Y o fis in e v e y a B a g a j

e x p lo s iv e ite m s a re n o t allovved

e d ilm e d iğ in i u n u tm a y ın ız v e

A ks a k lık la rı T a k ip M e rk e z i

in th e c a b in fo r s e c u rity re a s o n s ,

y a n ın ız d a b u lu n d u rm a y ın ız .

M ü d ü r lü ğ ü 'n e m ü ra c a a t e d in iz .

s o p le a s e c h e c k th a t y o u a re n o t

■ 3 2 k g 'ı a ş a n b a g a jla r h iç bir

■ B a gajınız, T H Y 'n in b ilgisi

c a rry in g a n y s u c h ite m s in y o u r

ş e k ild e c h e c k - in iş le m i e s n a s ın d a

d ış ın d a s iz e ulaştı ise, lü tfe n

h a n d lu g g a g e .

k a b u l e d ilm e m e k te d ir.

+ 9 0 2 1 2 4 4 4 0 8 4 g irtib a t

■ D o n o t overfill y o u r s u itc a s e s

B a g a j/b a g a jla rın ız ın ta ş ım a

n u m a ra s ın a h a b e r v e rin iz v e /v e y a

a n d b a g s b e y o n d th e ir vveight o r

e s n a s ın d a fa z la d o lu lu k ta n dolayı

+ 9 0 2 1 2 4 6 5 2 3 8 7 ’y e fa k s

v o lü m e c a p a c ity . T h is c a n le a d

z a ra r g ö rm e m e s i v e s a p ın ın

ç e k in iz .

to th e h a n d le b re a k in g a n d o th e r

k o p m a m a s ı için g e n iş lik sınırlarını

P ro p e rty İrre g u la rity R e p o rt, o rig in a l tic k e t, o rig in a l b a g g a g e re c e ip t(s ), e x c e s s b a g g a g e r e c e ip t (if a ny) a n d a v a lid id e n tific a tio n d o c u m e n t, ■ İf a th ird p a rty d e liv e rs y o u r b a g g a g e , p le a s e in fo rm u s b y c a llin g + 9 0 2 1 2 4 4 4 0 8 4 9 a n d /o r fa x in g +90 212 465 23 87

d a m a g e to y o u r b a g g a g e .

v e ağırlık ta ş ım a k a p a s ite s in i

U n u tm a y ın ız ki, bagajınızı in te rn e t

T h e re fo re , b a g g a g e e x c e e d in g

z o rla m a yın ız. T a ş ım a hakkınızı

ü z e rin d e n ta k ip e tm e n iz s iz e

3 2 k g . w ill n o t b e a c c e p te d in

b a g g a g e v ia th e In te rn e t w ill s a v e

aştığınız ta k d ird e fa zla b a g a j

z a m a n k a z a n d ıra c a k tır.

T H Y flig h ts . İf y o u r b a g g a g e

y o u v a lu a b le tim e .

ü c re ti ö d e m e n iz g e re k tiğ in i

W eb adresimiz:

e x c e e d s th e vveight a llo w a n c e ,

u n u tm a yın ız.

www.thy.com

re m e m b e r th a t y o u vvill b e liable

Our w eb address is: w w w .thy.com

172 SKYLIFE 9 /2 0 0 7

P le a s e n o te th a t tra c k in g y o u r


Zirve Yolunda Omuz Omuza! Yolumuz Açık Olsun! Erden Eruç, kürekle Pasifik'i geçerek ülkemizin adını global platformda yeniden duyurmaya hazırlanıyor!

. . . .'d e n beri hava süspansiyon sistem leriyle iç ve dış p a z a rla rd a zirve ye o y n a y a n A ktas G ro u p , b ir başka zirve yolcusu ola n Eruc'un 7 a y sürecek okyanus gecisi b oyu n ca

Shoulder-to-shoulder to vicfory! Erden Eruç is once again preparing to carry our nation's name to the global platform vvith his single-handed rovving journey across the Pacific Ocean!

Leading the air springs market since 1938, Aktas Group will be behind Erden as the official sponsor of his Pacific journey that will take approximately 7 months.

ona destek verecek. Kimi zam a n d a lg a la rla b o ğ u şa ca k, kimi zam an fırtınalara m eydan o k u y a c a k olan Erden Eruc, A ktas G ro u p 'd a n gelen

Erden may struggle with waves and storms across the Pacific, but with full support of Aktas Group ali through his journey, he will no doubt achieve another breakthrough victory!

tam destekle "y e n i b ir iIk" e im za atacak.

G ö zü m ü z Z irved e, Yolum uz Açık Olsun! 'M

Time to slip anchor vvith Akta$ G ro u p ...

I

*

\

;v

Aktas Group, Erden Eruc ve Altı Zirve projesi kapsamındaki kürekle Pasifik gecisi hakkında daha fazla bilgi için:

www.aktasgroup.com www.KaslaGit.com

For more information on Aktaş Group,

0

www.around-n-over£frg

Erden Eruc and the Six Summits

KÜREKLE PASİFİK GEÇİŞİ RESMİ SPONSORU ROVVİNG ACROSS THE PACIFIC OFFİCİAL SPONSOR

AKTAS GROUP

project, please visit:

■/ > ■


Türk Hava Yollan vvebsitesi Turkish Airlines’ website

Sizi internetten uçuruyoruz! VVe’ll fly you on line! www.thy.com

www.thy.com

Uçuşunuzu planlayabilirsiniz. You can plan your flight. Ayrıca interneti kullanarak: Using the internet you can:

Rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. You can m ake your reservation.

|#

k

Farklı ödem e seçenekleriyle b ile tin iz i sa tın a la b ilirs in iz . (kredi kartı, EFT/Havale, vveb bankacılığı)

You can p u rc h a s e y o u r tic k e t by the paym ent m ethod of yo ur choice. (credit card, EFT/transfer, internet banking) Kalkış varış bilgilerini gözden

Check-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. You can check in.

geçirebilirsiniz You can revievv your departure and arrival times.

»

M iles&Sm iles üyeliğinizle ilgili pek çok işlemi

on line yapabilirsiniz Many on line

I ,

Koltuğunuzu ve yemeğinizi seçebilirsiniz. You can choose your seat and your meal.

-

Biniş kartınızı yazıcınızdan bastırabilirsiniz. You can print your boarding pass on your own printer.

transactions related to your

Hiçbir yere uğramadan doğruca biniş kapısına gidip

Miles&Smiles

konforlu ve güvenli bir şekilde uçabilirsiniz.

membership are

available. 174 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

You can proceed

directly

to the gate.


Remarkable services at economical prices, comfortable rooms w ith private bath, plasma TV, high speed internet connection, breakfast from 04:00 am to 12:00 noon, 24-hour snack service, "15 minute Guarantee Contract" and most im portantly a young, dynamic and efficient team... Just like 800 other ibis Hotels around the vvorld, ibis İstanbul is just the way you like it.

t/oe, ooacf^ o u $£& th m .

www.ibishotel.com ibis İstanbul Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 56 Zeytinburnu 34025 İstanbul, Turkey Tel: +90 (212) 414 39 00 Fax: +90 (212) 414 39 29


www.thy.com adresinde bulunan ‘O n lin e İş le m le r ’ linkini kullanarak biletlenmiş rezervasyonunuza O n lin e C h e c k -in yapabilirsiniz. By using ‘ O n lin e s e r v ic e s ’ link from www.thy.com you will be able to c h e c k - in o n lin e for ali ticketed reservations.

. S

O n lin e c h e c k - in işlemlerinizi, uçuşunuzun kalkış saatinden 2 4 s a a t öncesinden başlayıp 90 d a k ik a kalıncaya kadar gerçekleştirebilirsiniz. O n lin e c h e c k - in is available 2 4 h o u rs before and 9 0 m in u te s up to departure time of flight.

Online Check-in

O n lin e c h e c k - in işlemlerinize, isim ve soyadı bilgilerinizin yanı sıra, uçuş numarası ve tarih ya da re z e r v a s y o n k o d u n u z u (PN R )

yazmak suretiyle başlayabilir, Beside the name information, you can get your reservation record by using either flight number and flight date or r e s e r v a tio n c o d e (P N R ) only.

-

O

M

Online check-in ile ilgili diğer tüm detaylar için

web sayfamızın

Rezervasyon kaydınızdan check-in yapmak istediğiniz y o lc u la rı s e ç e b ilir ,

You can s e le c t p a s s e n g e r s whom you intend to check-in online from your reservation record. Bağlantılı tüm uçuşlarınıza c h e c k - in y a p a b ilir, You will be able to check-in online through to th e la s t d e s tin a tio n .

V ( £

‘Sıkça Sorulan Sorular’

W

linkinden bilgi alabilirsiniz. You can get ali other details

Tüm uçuşlara ait k o ltu k la r ı s e ç e b ilir , You wiil be able to select y o u r s e a ts for every flight you intend to check-in online.

by clicking

‘Frequently Asked

‘ K o ltu k d e ğ iş tir m e ’ imkânından faydalanabilir, You may also use seat change facility.

Ouestions’ link in our web page. s

* M iles&Sm iles kart bilginizin sisteme işlenmesini sağlayabilir, You can also enter your M ile s & S m ile s card number if it has not been recorded in your reservation.

Uygulamanın geçerli olduğu istasyonlardan başlayan uçuşlarınız için b in iş k a rtı b a s a b ilir,

You will also be able to p r in t y o u r b o a rd in g c a r d s beginning from departures where this application is in use.

*

Biniş kartınızı bastıktan sonra doğrudan biniş kapısına g id e b ilir s in iz . (Elektronik biletli yolcularımız içindir.) You can directly proceed to th e b o a rd in g g a te with your online

printed boarding passes. (Only valid for electronic ticket holders.)

Bagajınız var ise! Baggage deliver! O n lin e c h e c k - in kontuarlarından b a g a j iş le m le r in iz i tamamlayabilir,

iB l 176 S K Y L I F E 1 0 /2 0 0 7

biniş kartlarınızı da bu kontuarlardan temin edebilirsiniz. You may get your boarding pass and complete your b a g g a g e o p e ra tio n from o n lin e c h e c k - in desks at the airport.


Fikirleriniz bizim için önemli..

Your ideas are important to us

S ize d a h a iyi h iz m e t v e re b ilm e m iz için lü tfen a rk a s a y fa d a k i fo rm u d o ld u rd u k ta n s o n ra d e rg id e n a y ıra ra k kab in e k ib im iz e ile tin iz . Ö n eri ve g ö rü ş le rin iz M ü ş te ri İliş kile ri M ü d ü rlü ğ ü ta ra fın d a n ö z e n le d e ğ e rle n d irile c e k tir.

İn order that we can serve you better, please complete the form on the back and hand it to one of the cabin crew. Your vievvs and suggestions vvill be given careful consideration by Customer Relations Management.

T U R K İS H A IR L I N E S T Ü R K H AVA Y O LLA R I


/

7 ----------

T U R K İS H A IR L IN E S / Y \ TÜRK HAVA YOLLARI

\

MÜŞTERİ İLETİŞİM FORMU CUSTOMER COMMUNICATION FORM

Türk Hava Yolları'nı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Thank you for choosing Turkish Airlines. □ Uçuşla ilgili memnuniyetimi paylaşmak istiyorum. / 1would like to share my pleasure regarding the flight.

□ Öneride/yorumda/şikayette bulunmak istiyorum. / 1would like to make a suggestion/comment/complaint. □ Yolculuğum ile ilgili bir olayı aktarmak istiyorum. / 1would like to inform you about a situation concerning my trip. O gecikm e/delay

O iptal/cancellation

O bagaj/luggage

O diğer/other

Aşağıdaki alanları doldurduktan sonra, formu dergiden ayırarak kabin ekibimize teslim ederseniz memnun oluruz. Form, Müşteri İlişkileri Müdürlüğümüz'e iletilecektir. We vvill be pleased, if you vvould hand this form över to our cabin crevv, after completing the belovv fields. The form vvill be passed on to our Customer Relations Management.

□ Bay / Mr

□ Bayan / Ms, Mrs

Uçuş Numaranız / Flight Number : ..................................

Soyadınız / Surname : ..........................................................

Uçuş Tarihiniz / Flight Date

..................................

Adınız / Firstname : ..........................................................

Kalkış Noktanız / Departure City

..................................

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı Miles&Smiles

Varış Noktanız / Arrival City

..................................

Üyelik Numaranız / Turkish Airlines Frequent Flyer

Seyahat Sınıfınız / Travel Class

Program Miles&Smiles Membership Number:

: □ Business Class □ Economy Class

TK..............................................

Koltuk Numaranız / Seat Number : ..................................

Kart Tipi / Card Type:

Uçak Tipi / Aircraft Type

□ Elite Plus

□ Elite

□ Classic Plus

..................................

□ Classic

Adresiniz / Address : .......................................................

E-posta / E -m a il:.................................................................... Tel / Faks / Fax : ....................................................................

T ü rk Hava Y olları h iz m e tle rim iz ile ilg ili ö n e ri ve şika ye tle rin iz için / For your suggestions and complaints

regarding Turkish Airlines services: E -p o sta / E-mail : cu sto m e r@ th y .c o m Tel: +90 212 465 22 69 F aks / Fax: +90 212 465 22 63 A d re s / Address: T ü rk Hava Y o lla rı A.O. M ü şte ri İliş k ile ri M ü d ü rlü ğ ü G enel Y ö n e tim B in a sı, Y e ş ilk ö y 34149 İs ta n b u l T ü rk iy e T H Y K Y S F o rm n o :F R .1 6 .0 6 0 0 .R e v .0 1

www.thy.com internet sitemizdeki "PAYLAŞALIM" başlığı altında bulunan, teşekkür, öneri ve şikayeti simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Click on one of the icons for thanks, suggestions or complaints under the "LET'S SHARE” menü on our web-site at www.thy.com for your suggestions and complaints.


Havalimanına ulaştığınızda S e lf C h e c k -in cihazlarıyla buluşabilirsiniz. Follovving your arrival at the airport you can easily locate the S e lf C h e c k - in devices.

Self Check-in

Ekrana dokunarak uygulamayı b a ş la ta b ilirs in iz . You can simply activate th e to u c h s c r e e n to initiate your check-in.

M ile s & S m ile s veya herhangi bir banka kartınızı kullanarak bir sonraki adıma ile r le y e b ilirs in iz . (B ile tin i in te r n e t ü z e r in d e n k r e d i k a rtı ile a la n y o lc u la rım ız ın c h e c k - in y a p a b ilm e le r i iç in ö d e m e y i y a p tık la rı k r e d i k a rtın ı k u lla n m a la rı g e r e k m e k te d ir .)

By entering your M ile s & S m ile s or any credit/debit card to proceed to th e n e x t s te p . (P a s s e n g e r s w h o h a v e p u r c h a s e d t h e ir t ic k e t s v ia t h e in te r n e t u s in g a c r e d it c a r d m u s t u s e th e s a m e c a r d t o b e a b le t o c h e c k - in .)

Uçuş numaranızı veya rezervasyon kodunuzu (PNR) girerek u ç u ş u n u z a u la ş a b ilir, By punching in your flight number or reservation code (PNR) you can v ie w y o u r f lig h t itin e ra ry .

Listeden kendinizi ve/veya beraberinizdeki check-in yapmak istediğiniz y o lc u la r ı s e ç e b ilir , You can select yourself and/or accompanying passengers that you intend to c h e c k -in .

m

s Bagajınız var ise! Baggage deliver!

Koltuğunuzu s e ç e b ilir , You can select your s e a ts .

Biniş kartınızı b a s tıra b ilir , You can print your b o a rd in g c a rd s .

B a g a j iş le m le r in iz i

ıa ı

check-in bankolarından ya da ‘ B a g a j T e s lim B a n k o s u ’ndan

tamamlayabilirsiniz. You may complete your b a g g a g e o p e r a tio n from check-in desks or if exist from ‘ B a g g a g e

________ \

o

Doğrudan uçuş kapısına g id e b ilir s in iz . Please proceed directly to your boarding gate once your check-in has been c o m p le te d .

D ro p O f f ’ .

1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 177


G e ç e rli K re d i K a rtla n

C re d it C a rd s an d C h a rg e s

A m e r ic a n E x p r e s s , V is a , D in e r s C lu b ,

A m e r ic a n E x p r e s s , V is a , D in e r s C lu b , J C B a n d M a s te r c a r d / E u r o c a r d a r e a c c e p t e d . T h e

J C B v e M a s te r c a r d / E u r o c a r d . T e le fo n g ö r ü ş m e s in in d a k ik a s ı 9 . 9 0 U S D ’d ir.

Telefon ve faks hizmetleri

c h a r g e f o r a c a li is U S D 9 . 9 0 p e r m in u t e o r p a r t th e r e o f.

Y ardım M ü şte ri H izm etle ri

A ssistan ce C u s to m er S ervice s

T e le fo n la g ö r ü ş m e k o n u s u n d a

If y o u e n c o u n t e r a n y d if f ic u lt ie s vvith y o u r c a li,

h e r h a n g i b ir s o r u n la k a r ş ıla ş ırs a n ız '1 2 + 'i tu ş la y ın ız . B u d u r u m d a

T h is w ill c o n n e c t y o u t o A IR C O M S e r v ic e

A IR C O M M ü ş te r i H iz m e tle ri M e r k e z i'n e

S u p p o r t S e r v ic e s C e n tr e . N o c h a r g e w iil b e

b a ğ la n m ış o la c a k s ın ız . B u a r a m a iç in

m a d e fo r t h is c a li.

p le a s e d ia l 1 2 + .

ü c re t

Telephone and fax transmission services

ö d e m e y e c e k s in iz .

For fu rth e r in form atio n, please co n ta ct:

A yrıntılı bilgi için:

e - m a il: a ir c o m @ s it a .a e r o T e l: + 1 5 1 4 3 2 4 7 2 6 6

e - m a il: a ir c o m @ s it a .a e r o T e l: + 1 5 1 4 3 2 4 7 2 6 6 (B u n u m a r a y a y a p ıla n a r a m a la r ü c r e t lid ir .)

( P le a s e n o t e t h a t t h is n u m b e r is n o t f re e o f c h a rg e .)

■ Faks hizmetleri

■ Fax transmission

B a ş la m a d a n ö n c e fa k s

F irs t re m o v e a n y e lip s ,

ç e k e c e ğ in iz k a ğ ıt ü z e rin d e k i

s ta p le s o r o th e r p a p e r

klip s le ri, z ım b a tellerini v e

a tta c h m e n ts fro m th e

d iğ e r k a ğ ıt tu tu c u la rın ı çıkarın.

s h e e ts y o u w is h to fax.

K a ğ ıd ın k u ru o ld u ğ u n a v e

C h e c k th a t th e p a p e r is d ry

ü z e rin d e y iy e c e k , iç e c e k v e y a y a p ış k a n m a d d e le rin o lm a d ığ ın a d ik k a t e d in . F a k s cih azın ızın a rk a s ın d a k i P o w e r a n a h ta rın ın "O N " k o n u m u n d a

a n d e le a n . M a k e s u re th a t th e p o w e r s w itc h a t th e b a c k o f th e fa c s im ile m a c h in e is in th e O N p o s itio n .

o ld u ğ u n d a n e m in o lu n .

■ Telefon Hizmetleri

■Telephone Services

F ilo m u z a y e n i e k le n e n A - 3 3 0

T e le p h o n e s a re a v a ila b le a t ali

uça kla rım ızın E c o n o m y v e B u s in e s s

E c o n o m y a n d B u s in e s s C la s s s e a ts

C la s s ko ltu kla rın ın h e p s in d e : tü m A -

o n th e n e w A - 3 3 0 a irc ra ft th a t a re

3 4 0 u ç a k la rım ız ile A - 3 1 0 G Ö K S U

b e in g a d d e d to o u r fle e t, a n d a t e a c h

u ç a ğ ım ızın B u s in e s s C la s s koltu kla rın ın

B u s in e s s C la s s s e a t o n o u r A - 3 1 0

h e r b irin d e te le fo n m e v c u ttu r. T ü m

G Ö K S U p la n e a s w e ll a s o n ali o u r A -

y o lcu la rım ızın kullanım ı iç in A - 3 1 0 G Ö K S U u ç a ğ ım ızın E c o n o m y C la s s

1 . K a ğıdı ö n y ü z ü y e re b a k a c a k ş e k ild e , te rm in a l o n u tu tu p k a v ra y ın c a y a k a d a r k a ğ ıt k ıla v u z u n a ye rle ş tirin .

1 . H o ld th e p a p e r fa c e d o w n w a rd s a n d p la c e it in th e p a p e r g u id e . W h e n c o r re c tly p o s itio n e d th e te rm in a l w ill g rip it.

2. K re d i kartını m a n y e tik kısm ı s a ğ ta ra fa b a k a c a k

2. P la c e y o u r c r e d it c a rd in

3 4 0 p la n e s . İn a d d itio n fo r o th e r

ş e k ild e k re d i kartı

th e s lo t w ith th e m a g n e tic

p a s s e n g e r s th e re a re tvvo te le p h o n e s

o k u y u c u s u n a y e rle ş tirin v e

s trip fa c in g t o th e rig h t

k a b in in d e 2 a d e t, A - 3 4 0 uça kla rım ızın

in th e E c o n o m y C la s s C a b in o f th e

a ş a ğ ıy a d o ğ ru kaydırın.

a n d s lid e d o w n w a rd s .

E c o n o m y C la s s k a b in in d e is e 4 a d e t

G ö k s u A - 3 1 0 , a n d fo u r te le p h o n e s in

te le fo n b u lu n m a k ta d ır. İhtiya ç d u y m a n ız h a lin d e size y a rd ım c ı o lm a s ı

th o s e o f o u r A - 3 4 0 a irc ra ft. Y o u m a y

3. K re d i kartınız g e ç e rli v e

3. If y o u r c r e d it c a r d is

ca li th e flig h t

fa k s te rm in a li ta ra fın d a n k a b u l

v a lid a n d a c c e p te d th e

a tte n d a n t to a s s is t y o u if n e c e s s a ry .

e d ild iy s e "P L E A S E W A IT"

P L E A S E VVAIT lig h t w ill g o

ışığı y a n a c a k tır. Ç e v ir s e s i ile

o n . W h e n th e d ia llin g to n e

b irlik te "E N T E R N U M B E R "

b e g in s a n d th e E N T E R

iç in k a b in m e m u ru n u ç a ğ ıra b ilirs in iz .

Nasıl kullanılır? a. T e le fo n u k a ld ırın . b. İn g iliz c e y i s e ç m e k iç in

Instructions a. L ift th e h a n d s e t b. T o c h o o s e E n g lis h p r e s s 1. c . T o c h o o s e T u r k is h

ışığı y a n ıp s ö n m e y e

N U M B E R lig h t s ta rts

b a ş la y ın c a , O O +ulke

fla s h in g e n te r 0 0 + c o u n tr y

k o d u + a la n k o d u + fa k s

"1 " t u ş u n a b a s ın ız .

p re s s 2.

c . T ü r k ç e y ı s e ç m e k iç in

d. S e le c t I fr o m th e m e n ü o n th e

"2 " t u ş u n a b a s ın ız .

s c re e n .

d. E k ra n ü s tü n e g e le n

e. P la c e y o u r c r e d it c a r d w ith t h e

Not

m e n ü d e n "1 "i s e ç in iz .

m a g n e t ic s trip f a c in g le ft, a n d s lid e it

a. E ğ e r k a rt g e ç e rs iz ise,

n u m a ra s ın ı tu ş la y ın .

e. K a rtınızı, m a n y e tik k ıs m ı te le fo n u n

to v v a rd s y o u . W h e n y o u s e e th e

k a b u l e d ilm e m iş s e v e y a

s o l ta ra fın a b a k a c a k ş e k ild e

m e s s a g e " C a rd a c c e p t e d " o n th e

c ih a z o n u o k u y a m ıy o rs a

y e r le ş tir in iz v e s iz e d o ğ r u k a y d ırın ız .

s c r e e n , e n t e r th e n u m b e r y o u w is h

E k r a n d a "k a rt k a b u l e d ild i" ya zısın ı

to c a li. T h e n p r e s s t h e V

g ö r e c e k s in iz . B u ka rtın ız ın k a b u l

W h e n t h e m e s s a g e “C a li

key.

e d ild iğ i a n la m ın a g e lir. T e le fo n

c o n n e c te d " a p p e a rs o n th e s c re e n ,

n u m a ra s ın ı tu ş la y ın ız . S o n r a "+ "

y o u m a y h a v e y o u r c a li. W h e n th e

t u ş u n a b a s ın , a r a m a b a ş la y a c a k tır .

c a li is c o m p le t e p r e s s th e E n d C a li

"E R R O R " ışığı y a n a c a k tır. B u d u r u m d a " S T O P /C " tu ş u n a b a s a ra k y e n id e n d e n e y in iz .

b. M e ş g u l

s in yali

c o d e + a re a c o d e + fa x n u m b e r.

N o te s a. If y o u r c a r d is in va lid , n o t a c c e p te d o r u n re a d a b le th e E R R O R lig h t w ill c o m e o n . İn th is c a s e p re s s th e S T O P /C b u tto n .

b. If th e

n u m b e r is e n g a g e d

d u y u lu y o rs a "S T O P /C "

p re s s S T O P /C b u tto n a n d try a g a in .

E k r a n d a "te le fo n b a ğ la n d ı" ya zısın ı

b u tto n .

tu ş u n a b a s a ra k y e n id e n

g ö r d ü ğ ü n ü z z a m a n te le fo n la

T o p la c e a d d itio n a l c a lls

d e n e y in iz .

g ö r ü ş m e y a p a b ilir s in iz . G ö r ü ş m e n iz

th e r e is n o n e e d t o r e in s e rt y o u r

b ittik te n s o n r a “ E n d C a li" t u ş u n a

c r e d it c a r d . M e r e ly e n te r th e n e w

4. B a ğ la n tı s a ğ la n ın c a y e ş il

b a s ın . B a ş k a b ir n u m a ra y ı d a h a

num ber and

"P L E A S E V V A IT ışığı y a n a c a k

lig h t w ill c o m e o n a n d

a r a m a k is te r s e n iz kartınızı te k ra r

p re s s th e V

v e g ö n d e r m e b a ş la y a c a k tır.

tra n s m is s io n b e g in .

k e y a g a in . C h a r g in g

4. W h e n th e c o n n e c tio n is m a d e th e P L E A S E W A IT

k u lla n m a n ız a g e r e k y o k tu r . “ E n d C a li"

s to p s w h e n

İhtiy a ç d u y m a n ız h a lin d e

Y o u m a y c a li th e flig h t

t u ş u n a b a s tık ta n s o n r a g ö r ü ş m e

t h e h a n d s e t is r e tu m e d to

y a rd ım c ı o lm a s ı iç in k a b in

a tte n d a n t t o a s s is t y o u

ü c r e ti d u r a c a k tır .

th e c r a d le .

m e m u ru n u ça ğ ıra b ilirs in iz .

if n e c e s s a ry .

178 SkY LİF E 1 0 /2 0 0 7


;Bilet alm anın kolay yolun u a ra y ın ! 444 0 849 (THY) tC û

U

th e e a sie s t w a y

to b u y

tic k e ts !

444 0 849 (THY) ( 7 ) G Ü N /D A ( 2 4 ) S A A T /H O U R S M

Y olculuklarınızda size kolaylık sağlayacak ve zam an kazandıracak bu h izm etten yararlan m ak için tek yapm anız g ereken 444 0 8 4 0 ’u aram ak. Kredi kartın ızla ödem enizi y ap tık tan sonra biletiniz e lek tro n ik olarak d ü z en len ir ve b ilgiler SMS yoluyla veya elek tro n ik posta ile size iletilir. Böylece satış ofisine u ğ ram ad an sadece uçuş g ü n ü havaalanına g iderek ch eck -in yaptırabilirsiniz. Ş im did en iyi y o lcu lu k lar d ileriz... The easiest way to purchase a flight ticket is to cali our Cali Çenter at +90 212 444 0 849. This service savesyouT time. You can purchase your ticket with your credit card. Your ticket will be issued electronically. You will receive your confirmation either by an e-mail or SMS. You can go straight to the check-in counter on the departure day. Have a pleasant flight...

w w w .th y .c o m

|444

0 849

I I D ■

|C

1^

I € " &

U ■■

I D I I m li L

I İVİ E Ç I 1^1 E ^

T U R K HAVA YOLLARI


www.TKCargo.com

Türk Hava Yolları ^ Kargo

T U RKİSH

Turkish Airlines Cargo ■ T ü rk H ava Y o lla rı

A lo K a r g o e r iş im n u m a r a la rı:

■ H o w fa m ilia r a re y o u w ith

A lo C a r g o S e r v ic e a c c e s s

K a rg o ’yu Ne K a d a r

(+ 9 0 ) 2 1 2 4 6 5 2 5 2 5 / 7 h a t

T u rk is h A irlin e s C a rg o ?

n u m b e rs : (+ 9 0 ) 2 1 2 4 6 5 2 5

T a n ıyo rsu n u z?

D e a r P a s s e n g e r,

2 5 /7

D e ğ e r li Y o lc u la r ım ız ,

k a rg o g ö n d e rm e k

D id y o u k n o w t h a t w h ile y o u

R a h a t v e k o n f o r lu

is t e d iğ in iz d e , s iz e g ü m r ü k

a r e t r a v e lin g in y o u r

a b ro a d fro m T u rk e y , y o u m a y

k o ltu k la r ın ı z d a s e y a h a t

iş le m le r i, k o n ş im e n t o k e s im i,

c o m f o r t a b le s e a t in t h e c a b in

c o n s u lt o u r c a r g o a g e n t s . A s

e d e r k e n , U z a k d o ğ u ’d a n

ü c r e t le n d ir m e , p a k e t le m e v s .

w e a r e t r a n s p o r t in g c a r g o f r o m

m e m b e r s o f IA T A

A m e r ik a 'y a , A v r u p a 'd a n

k o n u la r ın d a y a r d ı m c ı o la c a k

t h e F a r E a s t, t h e M id d le E a s t

(In te r n a tio n a l A ir T r a n s p o r t e r s

O r t a d o ğ u v e A f r ik a ’y a a y n ı

IA T A ( U lu s la r a r a s ı H a v a

a n d E u r o p e t o A m e r ic a a n d

A s s o c ia t io n ) , t h e y w ill a s s is t

u ç a k t a s iz le r le b ir lik t e k a r g o

T a ş ım a c ıla r ı B irliğ i) ü y e s i

A f r ic a o n t h e s a m e p la n e a s

y o u w ith c u s t o m s f o r m a lit ie s ,

ta ş ıd ığ ım ız ı b iliy o r m u s u n u z ?

k a r g o a c e n te le r im iz e

you?

a ir w a y b ill is s u a n c e , r a te s ,

T ü r k iy e 'd e n y u r td ış ı n a

b a ş v u r m a lıs ın ız . IA T A ü y e s i

p a c k a g in g a n d o t h e r

k a r g o a c e n te le r im iz in e r iş im

k o m p a r tı m a n la r ı n ın y a n ı s ıra

b ilg ile r in e , ( + 9 0 ) 2 1 2 4 6 3 6 3

c o m p a r t m e n t s o f its p a s s e n g e r

3 6 t o n k a p a s it e li A 3 1 0 - 3 0 4

6 3 / 5 3 1 4 - 5 8 0 8 n o 'iu

a ir c r a f ts , T u r k is h A ir lin e s C a r g o

k a r g o u ç a ğ ı ile d e k a r g o

te le f o n la r d a n u la ş a b ilir s in iz .

a ls o o f f e r s c a r g o s e r v ic e s w ith

h iz m e t i s u n a n T H Y K a r g o ,

Y u r t d ış ı n d a n T ü r k iy e 'y e k a r g o

its 3 6 t o n s c a p a c it y A 3 1 0 - 3 0 4

t a r ife li k a r g o s e fe r le r i

g ö n d e r m e k is t e d iğ in iz d e ilg ili

c a r g o a ir c r a f t w h ic h is

d ü z e n le d iğ i F r a n k fu r t,

ü lk e d e k i s a t ış o fis im iz le

s c h e d u le d t o fly f r o m İ s ta n b u l

M a a s t r ic h t , L o n d r a , T e l A v iv ,

b a ğ la n t ı k u r m a n ız

t o F r a n k fu r t, M a a s t r ic h t ,

A lm a ta v e Y e n i D e lh i g ib i

g e r e k e c e k t ir .

L o n d o n , T e l A v iv , A lm a t y a n d

n o k t a la r a s iz le r d e n g e le n

t a le p le r d o ğ r u lt u s u n d a

k a r g o u ç a k s e fe r le r im iz in y a n ı

y e n ile r in i e k le y e c e k t ir ,

s ıra , ö z e l k ir a ( c h a r te r )

c u s t o m e r s , it is n o w g o in g t o

s e f e r le r im iz ile is t e d iğ in iz g ü n

a d d n e w d e s t in a t io n s t o t h o s e .

p a r ç a , m a k in e a k ş a m ı , h i- t e c h

v e s a a t te , is t e d iğ in iz y e r e

ü r ü n le r , ç iç e k , c a n lı h a y v a n ,

ta ş ım a m ız m ü m k ü n . Ö z e l k ira

a n d m a c h in e r y s p a r e p a r t s , h i-

Y o lc u u ç a k la r ın ın k a r g o

T e k s t il ü r ü n le r i, y e d e k

lin e s a n d

If y o u w a n t t o s e n d c a r g o

İn a d d it io n t o t h e c a r g o

q u e s t io n s . Y o u m a y r e a c h o u r lA T A - m e m b e r c a r g o a g e n t s b y t e le p h o n e a t (+ 9 0 ) 2 1 2 4 6 3 6 3 6 3 / 5 3 1 4 5 8 0 8 . If y o u w a n t t o s e n d c a r g o to T u rk e y fro m a b ro a d , y o u w ill n e e d t o c o n t a c t o u r s a le s o f f ic e s in t h e c o u n t r y f r o m w h ic h y o u a r e s e n d in g .

K a r g o n u z u , ta r ife li y o l c u v e

N e w D e lh i. İn lin e w ith ■

If y o u w a n t t o s e n d y o u r

d e m a n d s c o m in g f r o m y o u , its c a rg o n o t o n o n e o f our s c h e d u le d p a s s e n g e r o r T e x t ile p r o d u c t s , a u t o m o b ile

d e r i, y a ş s e b z e , m e y v e ,

t a le p le r in iz i

d e ğ e r li e ş y a la r ın ız ...

(+ 9 0 ) 2 1 2 4 6 5 2 4 6 7 v e

liv e a n im a ls , le a th e r , f r e s h fr u its

K a r g o n u z u n c in s i n e o lu r s a

(+ 9 0 )2 1 2 4 6 3 6 3 6 3 /5 3 1 1

a n d v e g e t a b le s , v a lu a b le

o ls u n , n e r e y e g ö n d e r m e k

/ 5 8 0 7 / 5 8 1 8 n o 'iu

g o o d s — w h a te v e r y o u r c a r g o

t e c h p r o d u c t s , f r e s h f lo w e r s ,

c a r g o f lig h ts b u t o n a s p e c ia l c h a r t e r flig h t, w e c a n t r a n s p o r t it a n y d a y a n d a n y t im e t o a n y p la c e y o u w is h . Y o u m a y s u b m it y o u r s p e c ia l c h a r t e r r e q u e s t s b y c a llin g e ith e r

is t e r s e n iz is t e y in , y a p a c a ğ ın ız

t e le f o n la r ı a r a y a r a k ,

t e k ş e y g ö n d e r in iz i T ü r k H a v a

( + 9 0 ) 2 1 2 4 6 5 2 4 7 4 ’e fa k s

it, a li y o u n e e d t o d o is t u r n it

Y o lla rı K a r g o ’n u n g ü v e n ilir

ç e k e re k ya da

ö v e r t o o u r r e lia b le T u r k is h

e lle r in e t e s lim e t m e k .

c a r g o c h a rte r @ th y .c o m

A ir lin e s C a r g o s ta ff.

a d r e s in e m a il g ö n d e r e r e k

■ A s w e ll a s a c c e s s i n g o u r

fa x t o ( + 9 0 ) 2 1 2 4 6 5 2 4 7 4

ü z e r in d e n , w w w . T K C a r g o . c o m

y a p a b ilir s in iz .

d o m e s t ic c a r g o r a te s ,

o r b y s e n d in g e - m a il t o

a d r e s in d e n k a r g o la rın ız ı s ü r e k li

s c h e d u le s s a n d o t h e r d e t a ils ,

c a r g o c h a rte r @ th y .c o m .

t a k ip e d e b ilir , iç h a t k a r g o

H a v a lim a n ı ’n d a n , iç h a t

2 4 s a a t / 7 g ü n I n te r n e t

S a b ih a G ö k ç e n

a n d w h e re v e r y o u w a n t to s e n d

(+ 9 0 ) 2 1 2 4 6 5 2 4 6 7 o r (+ 9 0 ) 4 6 3 6 3 6 3 / 5 3 1 1

/

5 8 0 7 / 5 8 1 8 , b y s e n d in g a

y o u m a y a ls o t r a c k y o u r c a r g o

M in im u m c a r g o t r a n s p o r t

ü c r e t v e t a r ife b ilg ile r im iz e

n o k t a la r ı n a h a f ta n ın h e r g ü n ü

o n c e y o u h a v e s e n t it ö v e r th e

s e r v ic e is g iv e n d a ily to

u la ş a b ilir s in iz . A y r ı c a A lo

m in im u m k a r g o ta ş ım a la rı

I n te r n e t a n y t im e 2 4 / 7 o n o u r

d o m e s t ic d e s t in a t io n s f r o m

K a r g o S e r v is im iz v a s ı ta s ı y la 2 4

g e r ç e k le ş t ir ilm e k t e d ir .

w e b s it e w w w . T K C a r g o . c o m ).

I s ta n b u l's S a b ih a G ö k ç e n

s a a t t e le f o n u n u z u n tu ş la r ın

D a h a a y rın tılı b ilg iy e

Y o u m a y a ls o c a li o u r A lo

A ir p o r t . F o r f u r t h e r d e t a ils ,

k u lla n a r a k , k o n ş im e n t o

(+ 9 0 ) 2 1 6

588 02 09 -

C a r g o S e r v ic e 2 4 h o u r s a d a y

p le a s e c a li

n u m a r a n ı z ile k a r g o n u z

(+ 9 0 ) 2 1 6

585 59 34 -

f o r in fo r m a tio n b y p u n c h in g in

(+ 9 0 ) 2 1 6 5 8 8 0 2 0 9 -

h a k k ı n d a h e r t ü r lü b ilg iy i

(+ 9 0 ) 2 1 6

5 8 5 5 9 3 5 n o 'iu

y o u r a ir w a y b ill n u m b e r o n y o u r

(+ 9 0 ) 2 1 6 5 8 5 5 9 3 4 -

ö ğ r e n e b ilir s in iz .

t e le f o n la r d a n u la ş a b ilir s in iz .

to u c h -to n e p h o n e .

(+ 9 0 ) 2 1 6 5 8 5 5 9 3 5 .

180 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7


Konut Kredili Ödeme Örnekleri (YTL) Peşinat (YTL)

36 Ay vadeli kredinin aylık taksitleri

60 Ay vadeli kredinin aylık taksitleri

72 Ay vadeli kredinin aylık taksitleri

1.760

1.478

1.323

2.737

2.358

2.112

M

84.500

48 Ay vadeli kredinin aylık taksitleri

169.000

®

2+1 78 m2

Kredili Satış Fiyatı (YTL)

3.286

50.700

K APS

Tipi Daire

Tablodaki fiyatlar kredili satışlar için olup, peşin satışlarda % 15 indirim uygulanacaktır. • Fiyatlara KDV, Tapu harç ve m asrafları d ahildir.

• Farklı ödem e koşulları ve vade için Nokta Properties satış te m s ilc ile rin d e n bilgi edininiz.

• Fiyatlar 30 Ekim 2 007 ta rihin e kadar g eçerlidir.

• B o d ru m 'd a ki tam am ı b itm iş, hemen te s lim 11 farklı projem izden b iri m utlaka sizin için !

•T a b lo d a k i ta ksitle r anlaşm alı bankaların uyguladığı kredi taksidi seçeneklerindendir.

•1 6 9 .0 0 0 Y T L d e n başlayan fiyatlarım ız, M yn do s C ountry I site m iz için geçerlidir. D iğer p roje le rim izin fiya tları için lütfen b ilgi alınız.

M yndos C ountry - I

Sunsef Residence - I % 100 KALİTE KONTROL g

ANKASTRE BEYAZ EŞYALI MUTFAK

[D]

KLİMA + ÇİFT CAM İNTERC0M SYSTEM

Atatürk Bulvarı No: 252 / 9-10 Konacık - Bodrum - Türkiye Tel : +90.252.319 19 20

) ) ^

Seaside Residence

G ra n d Seavievv

UYDU YAYINI

P lf t ln

TÜRK HAMAMI

ü .

JAKUZİ

l'Y

HAVUZ BAR

\

ALIŞVERİŞE YÜRÜYÜŞ MESAFESİ

r=*A ı

SAUNA

ÖZEL PEYZAJ

<5>

GÜVENLİK

ÇOCUK HAVUZU

YÜZME HAVUZU

NOKTA

®

OTOPARK BAKIM

Q

TESLİMAT SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Gsm : +90.533.396 51 02 Gsm : +90.533.396 51 05 w w w .n o k ta p r o p e r tie s .c o m


U.S. D ep a rtm en t o f Ju e tic e

W elcom e to th e U n ite d S ta te s 1-NW Nonlmaalgranl Vlaa WaJver ArrivaV Iteparturo Farm

217. Tbeeirlineca Type ar pnnt la(iMy «ith pan ia AU.CAHITAI. IJCTTCtS UHE KNULISII Thı» form m w two parta l’laaa* compleu bmh ıha Arriral Kocord, ıtema I throufh 11and the Mpaıtura Kacurd. İtam 14through II Tba ravcrac uj» ot thU form mUMba ««nad and dalad Children under ıhe aga ollounaan mu»

leekınf emry to m*»*» m enmiaal or ima»rai «diviti»?

İtam 7 • If you ara aoUriı* the UoHad Sutea by la

Göçmen

Do a n y o f th e follow ing a p p ly to y ou? <A nu*rr YrtorSo) A. D» y y bav* a <unıraunicable ^hyaıral or nmıtal

□ *oi R ■*!

C. Hava ymı n a r bvctı w are you m a ınvolvad in ı y n a |t or »abouco. or ın larrociet uU<met. orftnocttr. or bet>aan 1933 and t #«5 wrr» you ınvohed. 10 anır «ay. in peraacutiona aamrlaltd wıth Nan Germany ar ila allıaa? Q rat Qf Nu D. Are you m k in h ı wnrk in İha US; or hav* you erer been United Sıalea. or prorured m atiampud to prucurc a vtaa or antry ini» ıha UA by fraud or miarrpreerntjuon? □ »»ı •*

Adm isaion Num ber

bbgoagibi J-P

yönetmeliği

r. Iiare you arar dataınad. raUıuad or •ılbbcld coatodyof ■ chıld frnn» aUÜ.(’ ------------------------------------- — V llare youe» hadalI8.*i

Im m igration regulations

_______ ia fts KOKDl.mi*____ ----

you may be rcfuaad admıaaton mu»ıh* United Su in

d.y.y,-r.o ^A

,

G overnm ent U«e O nly

Departure Number

bbaossibi ıo . , , I ............

S u p ta Here

A B D 'y e u ç a k la g id e n b ü t ü n

If y o u a r e f ly in g t o t h e U n it e d

y o lc u la r ı n (y a d a h e r a ile y i

S t a t e s , p le a s e n o t e t h a t ali

t e m s ile n y a ln ız c a b ir k iş in in )

p a s s e n g e r s (o r o n e

G ü m r ü k D e k la r e F o r m u

p a s s e n g e r p e r fa m ily ) m u s t

d o ld u r m a s ı g e r e k m e k t e d ir .

c o m p le t e a C u s t o m s

A B D v a t a n d a ş la r ı, ik a m e t

D e c la r a t io n F o r m . A p a r t fr o m

k a rtı ( y e ş il k a r t) s a h ip le r i,

U S c it iz e n s , g r e e n - c a r d

K a n a d a v a t a n d a ş la r ı y a d a

h o ld e r s , C a n a d ia n c it iz e n s

y e n i g ö ç m e n le r in d ış ın d a ,

a n d n e w im m ig r a n t s ,

g e ç e r li b ir A B D v iz e s in e

a li p a s s e n g e r s t r a v e llin g to

s a h ip v e s o n v a r ış n o k ta s ı

t h e U n it e d S t a t e s , w h e t h e r

A B D y a d a A B D 'n in d ış ın d a k i

a s t h e ir fin a l d e s t in a t io n o r in

b ir ü lk e y e t r a n s it o la n

t r a n s it t o a n o t h e r c o u n t r y , a r e

y o lc u la r ı n h e r b iri ta r a fı n d a n

o b lig e d t o fiil o u t t h e v v h ite I-

b e y a z r e n k li 1-94 f o r m u n u n

9 4 fo r m . T h e g r e e n

d o ld u r u lm a s ı z o r u n lu d u r .

l- 9 4 W f o r m m u s t b e

A ş a ğ ıd a a d ı g e ç e n

c o m p le t e d if y o u h o ld

ü lk e le r d e n b ir in e a it b ir

a p a s s p o r t f r o m o n e o f th e

p a s a p o r t t a ş ıy ıp g ir iş

fo llo v v in g c o u n t r ie s : A n d o r r a ,

y a p ı y o r s a n ı z y a d a A B D v iz e s i

A u s tr a lia , A u s tr ia , B e lg iu m ,

o lm a d a n (v iz e m u a f iy e t

D e n m a r k , F in la n d , F r a n c e ,

p r o g r a m ı a ltın d a ) t r a n s it y o lc u

G e r m a n y , G r e a t B r ita in ,

g ib i k o n a k lı y o r s a n ız y e ş il

I c e la n d , Ita ly , J a p a n ,

r e n k li l- 9 4 W f o r m u n u n

L ie c h t e s t e in , L u x e m b o u r g ,

d o ld u r u lm a s ı g e r e k m e k t e d ir .

M o n a c o , N e th e r la n d s , N e w

Ü lk e le r : A n d o r r a , A v u s tr a ly a ,

Z e a la n d , N o rv v a y , S a n

A v u s tu r y a , B e lç ik a ,

M a r in o , S p a in , S v v e d e n o r

D a n im a r k a , F in la n d iy a ,

S v v itz e rla n d , a n d a r e e ith e r

A lm a n y a , B ü y ü k B r ita n y a ,

e n t e r in g t h e U n it e d S t a t e s

İz la n d a , İta ly a , J a p o n y a ,

o r m a k in g a n in te r m e d ia te

L ie c h t e n s t e in , L ü k s e m b u r g ,

s t o p t h e r e a s a t r a n s it

M o n a k o , H o lla n d a , Y e n i

p a s s e n g e r v v ith o u t a U .S .

Z e la n d a , N o r v e ç , S a n M a r in o ,

v is a u n d e r t h e v is a w a iv e r

I s p a n y a , İs v e ç v e İ s v iç r e .

p ro g ra m .

182 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7


Bu fırsat dünyada kaçmaz! Her hafta farjs.li noktalara gidiş - dönüş

Şimdi dünyanın farklı noktalarına Türk Hava Yolları kalitesiyle ve çok cazip fiyatlarla uçm anın keyfini siz de yaşayın. Ayrıntılı bilgiyi thy.com ’dan öğrenebilirsiniz. ı/V O

0 1 -0 7 E k im 2 0 0 7

A T IN A , BEYRUT. DNEPRO PETROVSK

2

0 8 -1 4 E k im 2 0 0 7

AŞKABAT, R O S TO V, M U SCA T

l/>

15-21 E kim 2 0 0 7

OSLO, M A D R İD , BAHREYN

o

2 2 -3 1 E k im 2 0 0 7

TEBRİZ, K A Z A N , DO N E TS K

•F iy a t. İsta n b u l çıkışlı u ç u şla rım ız ın e k o n o m i sın ıfın d a g id iş -d ö n ü ş için g e ç e rlid ir ve y e tişk in le r iç in d ir Ç o c u k in d irim i u y g u la n m a m a k ta d ır B ebek in d irim i % 1 0 'd u r V ergi ve h a rç la r b u fiyata d a h il d e ğ ild ir Seyahat b aşlan g ıç ta rih i, b e lirle n e n h afta iç in d e o lu p e n fazla kalış sü resi 8 g ü n d ü r Bu k a m p an y a d ıg e r in d irim le rle b irle ştirile m e z U ça k la rd a k ısıtlı say ıd a k o ltu k a y rılm ak tad ır

www.thy.com | UUU O 849

TÜRK HAVA YOLLARI


Şimdi üye olun... T ü rk Hava Yolları’n m Özel Yolcu Program ı M iles&Smiles üyesi olun, biriktireceğiniz h er mil ile dünyayı keşfin kapılarını aralayın.

Join now... B ecom e a

m e m b e r o j T u r k is h

M ile s & S m ile s

and

A i r l i n e ’s F a b u l o u s

le t th e m ile s y o u

c o lle c t o p e n

F re q u e n t F ly e r P r o g ra m m e

th e d o o r to e x p lo r e

th e w o r ld .

Miles&Smiles Program ı’na w w w .th y .c o m /sm ile s adresinden, T ürk Hava Yolları satış ofislerinden, G aranti Bankası şu b e lerin d en , yetkili acen telerim izd en veya k abin p erso n elim izd en tem in ed eb ileceğ in iz başv u ru fo rm unu d o ld u ra ra k an ın d a üye olabilirsiniz. Become a membeı via w w w .lh y .co m /s m ile s and start benefittingform membcrsh ip privileges straight away. You can also become a member by fillin g oııt an application form , available at ali Turkish Airlines sales oj/ices, G aranti Bank branches, travel agents or you can request a form from our cabin crew.

M

ile

T U R K İS H

s

&

S

A IR L IN E S

TÜRK HAVAYOLLARI

m

ğ \ -^ 0

ile

s www .thy.com /sm iles +90 212 444 0 849


Miles&Smiles Ö z e l

Y o lc u

TÜRK^'hAVA YO LLA RI C r www,hy, o m/smiies|. 90212 444 0 849

P ro g ra m ı

F r e q u e n t F ly e r P ro g ra m m e

MilesSmiles

$ Garanti IV.’,“i1, î ®

V ile s S n ri/e s

_ s h o p & m ile s

■Sm 'mI m Vouii’ı (^

f

*11

Thte i*tuı d3**% fclöS ws/ı

«- I

T ü rk H ava Y olları’n ın Ö z el Y olcu Program ı M ile s & S m ile s ...

T u r k is h A ir lin e s ’ F re q u e rıt F ly e r P ro g ra m m e , M ile s & S m ile s . ..

Miles&Smiles’m en büyük farkı, program başlangıcından itibaren uygulamada olan “Classic” ve “Elite” karılanmıza 2 yeni kartımızın ilave edilmiş olmasıdır. Kartlarımız Classic, Classic Plus, Elite ve Elite Plus olarak isimlendirilmiştir. Özel Yolcu Programı üyelerimizin bugüne kadar kazanılmış hakları ise aynen devam etmektedir.

O u r n e w f r e q u e n t f l y e r p r o g r a m m e M ile s & S m ile s h as been d e s ig n e d to c a te r f o r o u r m e m b e r s w h o s p e n d m o s t o f th e ir tim e “o n b o a r d ”. W e n o w h a v e 4 ty p e s o f m e m b e rs h ip : C la s s ic , C la s s ic P lu s, E lite a n d E lite P lu s, p r o v id in g

We h a v e

e ve n m o r e b e n e fits.

M il K azanım ı...

M ile a g e A c c r u a l...

Miles&Smiles üyeleri, Türk Hava Yolları ve American Airlines ile gerçekleştirdikleri uçuşlardan, programımıza ortak olan otel ve araba kiralama şirketlerinden, Shop&Miles Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden mil kazanmaktadırlar. Türk Hava Yollan tarifeli uçuşlarından Club Mil, program ortaklarıyla olan aktivitelerden Bonus Mil kazanılmaktadır. Sadece Club Milleri bir üst kart seviyesine yükselmek için geçerlidir.

As

Ö d ü ller...

A w a rd s ...

Üyelerimiz kazandıktan miller karşılığında, Türk Hava Yolları ve American Airlines ile yapacakları tarifeli uçuşlarda ücretsiz bilet, refakatçi bileti ve Business Class’a geçiş (upgrade) ödüllerinden kendileri ve diledikleri kişiler için yararlanabilirler.

Ü y e liğ in iz H em en B aşlıy o r...

a ls o k e p t th e g a in e d r ig h ts o f o u r f r e q u e n t f l y e r

m e m b e rs .

w e ll a s e a m in g m ile s f r o m T u r k is h A ir lin e s a n d A m e r ic a n A ir lin e s

s c h e d u le d f lig h ts , m e m b e r s c a n e a r n f u r th e r m ile a g e f r o m o u r p r o g r a m m e p a r tn e r h otels, c a r ren ta l c o m p a n ie s a n d S h o p & M ile s c re d it c a rd e x p en d itu re s. M ile s & S m ile s m e m b e r s e a r n C lu b M ile s f r o m T u r k is h A ir lin e s f li g h ts a n d

Bonus

M ile s f r o m p r o g r a m m e p a r tn e r s . M e m b e r s h ip s ta r ts a t C la s s ic le v e l.

O n ly C lu b M ile s c o u n t to w a r d s m o v in g u p to th e n e x t s ta tu s c a rd .

O n c e e n o u g h m ile s a r e c o lle c te d , m e m b e r s c a n b e n e fit f r o m f r e e tic k e ts , c o m p a n io n tic k e ts o r u p g ra d e s, on a li S c h e d u le d T u rk ish A irlin e s o r A m e ric a n A ir lin e s f l i g h t s f o r th e m s e lv e s o r th e ir lo v e d o n e s.

M e m b e r s h ip . . .

Miles&Smiles Programı’na www.thy.com adresinden veya THY satış ofislerinden, Garanti Bankası şubelerinden, yetkili acentelerimizden veya kabin personelimizden temin edilebilecek başvuru formunu doldurarak anında üye olabilirsiniz. Türk Hava Yollan ile ilk uçuşunuzdan ya da program ortaklarıyla gerçekleştirdiğiniz ilk aktivitenizden sonra kartınız adresinize gönderilecektir.

B ecom e a m e m b e r

via

w w w .th y .c o m a n d s ta r t b e n e fittin g f r o m m e m b e r s h ip

p r iv ile g e s s tr a ig h t a w a y . Y o u r p e r m a n e n t m e m b e r s h ip c a r d a fte r y o u r f i r s t a c tiv ity

vvith T u rk is h A ir lin e s

is sent

Y o u c a n a ls o b e c o m e a m e m b e r b y f i l l i n g o u t a n a p p lic a tio n f o r m , a v a ila b le a t a li T u r k is h A ir lin e s s a le s o ffice s, G a r a n ti B a n k b r a n c h e s, tr a v e l a g e n ts o r y o u c a n r e q u e s t a f o n n f r o m o u r c a b in c r e w .

T ü m M ile s & S m ile s Ü y e le r i...

A l i M ile s & S m ile s m e m b e rs b e n e fit f r o m . . .

• • • • • •

• S e lf - s e r v ic e c h e c k -in ,

Self-service check-in, On-line check-in, Yedek rezervasyonda öncelik, Program ortağı araba kiralama şirketlerinden indirimli araba kiralama, Özel yemek tercihi imkânlarından yararlanabilirler. Classic Kart haricindeki tüm üyelikler 2 yıl geçerlidir.

to y o u

o r on e o f o u r p a r tn e r c o m p a n ie s.

• O n -lin e c h e c k -in ,

• Wcıit

lis t p r io r it y ,

• D is c o u n te d c a r r e n ta l w ith o u r p a r tn e r s , • S p e c ia l M e a l r e q u e sts, • A li m e m b e r s h ip le v e ls , e x c e p t C la s s ic , a r e v a lid f o r 2 y e a r s .

P rogram O rtak larım ız/Programme Partners A *A

A V IS DEC AR

S o r u la r ın ız iç in /F

DİVAN r S ' - ^ 2 ^ 3 1 ExcmıoR

D E E O

Garanti k

K atile;

oryour Questions:

Çagn Merkezi Tel: 444 0 849 (H er gün 07:00-22:30) Faks: 0212 465 23 06 Cali Çenter Phone: 444 0 849 (Everyday 07:00-22:30) Fax: 0212 465 23 06

S uCT

swissotel


Milleriniz eksik kalmasın! Miles&Smiles k a z a n d ığ ın ız h e s a b ın ız a

ile

m

u ç tu k ç a

ille r i

iş le m e k

Claim your missing miles online! Registering y o u r

m issing m iles

in te r n e tte n

ç o k

k o la y !

online

is v e r y

simple.

SS PJJHH

Kazandığınız milleri, 3 kolay adımda hesabınıza nasıl işlersiniz?

ir ıt o y o u r a c c o u n t in 3 e a s y s te p s :

1- w w w .ih y .co m /sm iles adresine giriniz.

1- G o to www.thy.com/smiles

2- Eksik uçuş sorgulama bölüm üne tıklayınız.

2- Click “Claim missing m iles”

3- Açılan sayfaya biletinizdeki;

3- On the page that appears, enter the following missing flight details:

• Tarih

Kalkış ve varış noktası Uçuş numarası Sınıf kodu Bilet numarası

• • • • •

Flight date Departure and arrival points Flight num ber Booking class Ticket num ber

bilgilerinizi yazarak m illerinizi hesabınıza işleyiniz. and easily register y o u r missing miles. Sedef Dankta* Deutsch : tnglısf TÜRK HAVA YOLLARI Anasayfa

Sedef Denktaı

0

rurltçe Local Site» Seercr

TU R K İS H A IR L IN E S '

Online lflamler

Home

Eksik M il İşle m e

Online Service*

Service

C la im M issing Miles M i le s S m ile s

E k s ik u ç u ş la r ın ız ı b ild ir in , e n k ıs a s ü r e d e h e s a b ın ız a e k le n s in . Sadece Türk Hava Yollan uçuşlarınız için online sorgulama yapabilirsiniz. Program Ortağımız olan havayoııanna ait uçuşlarınızın ifleneoılmesi için orijinal bini} kartı ve bilet fotokopilerinizi 'Türk Hava Yollan Genel Yönetim Binası Kat:7 Ürün Geliştirme Müdürlüğü 34149 Yeşilköy, ISTANBUL'adresine göndermeniz gerekmektedir. Miles&Smiles Program kurallarımız gereğince eksik uçu» taleplerinizde, en fazla 12 ay geriye dönük işlem yapılabilmektedir.

i n f o r m u s o f y o u r m is s in g m ile s a n d m a k e s u r e t h e y vvill b e r e g ls t e r e d t o y o u r a c c o u n t. Only Turkish Airlines flıghts can be claimed online. You need to send your original boardıng passes and the ticket copies to Turkish Airlines Head Office 7th floor Product Development Management 34149 Yejilkoy, İSTANBUL TURKEY in order to earn mileage credit for flıghts flovvn on our Program Partner Airlines. ıt have taken place »ıthın

Geçerliliğini Yltire. Uçu» Mlllen

'5

Tarih :

W1 M».... "

*

I S . T * 1»

Kalkış Noktası :

İstanbul ( Atatürk )

v (?)

Van; Noktası :

AbuDhabi

V (?)

Uçu; Numarası : Sınıf Kodu

:

Bilet Numarası

i” M İ

l(') Flight :

İm

»tınma İlifkileri I lletifim I Bilgi E

16 v

Seeten r - ■ v

v Card Rene*al

Destination :

□ m :

Date : Origın :

ödül bilat kullanmak İçin gerekli olan mil mlktannı kandımı hataplayablllrslniı. Bunun İçin. ’ MII Harcama' bölümünden . kullanılacak ödül tipini, kalkı* ve van; noktalarının girerek söz konusu ödül için na kadar mil gerektiğini görüntüleyebilirsiniz. Bu uygulama sadece Türk Hava Yollan uçuşları ve American Airlines İla gerçekleştirilen ortak uçuflar İçin geçerlidir.

Class : Ticket Number :

■! Site Haritası I Yasal U

T U R K İS H A IR L IN E S TÜ R K H A VA YOLLARI

w w w .thy.com /sm iles 444 O 849

[»bu Oh*bı____________ ,Sİj (7)

|TK:j)Sİ| □(?) I

|(?) k») code (hare flight» ı


S iz değerli ü yelerim ize b irk a ç hatırlatm a... Lütfen rezervasyonunuzu yaptırırken M iles& Sm iles kart num aranızı belirtm eyi unutm ayınız. L ütfen check-in işlem leriniz esnasında M iles& Sm iles kartınızı görevli personelim ize gösteriniz. Uçuş öncesi check-in esnasında sizlcre verilen biııiş kartlarınızın ü zerinden M iles& Sm iles üyelik num aranızı vc kart seviyenizi kontrol edebilirsiniz. M iles& Sm iles elektronik ödül biletlerinizi w eb sitem iz aracılığıyla da alabilirsiniz. Günlük fiyatlar / Daily rates Tüm Havalimanları! At Avis Airport Offices 75 YTL Ford Fiesta 1.4 75 YTL FIAT Albea 16V 85 YTL FIAT Albea 1.3 Diesel 95 YTL FIAT Linea 1.3 Diesel 95 YTL FORD Focus 1.6i 105 YTL FORD Focus 1.6i, AT 115 YTL FORD Focus Diesel, AT

W eb sitem iz w w w .lh y .c o m ’dan üyeliğiniz hakkında h er tü r bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sabiha Gökçen Havalimanı / Airport 72 YTL Ford Fiesta 1.4 72 YTL FIAT Albea 16V 82 YTL FIAT Albea 1.3 Diesel 92 YTL FIAT Linea 1.3 Diesel 92 YTL FORD Focus 1.6i FORD Focus 1.6i, AT 102 YTL 112 YTL FORD Focus Diesel, AT

J u s t a q u ic k r e m in d e r ... Please inelude yo u r Miles&Smiles card number in y o u r reservations. Please show yo u r M iles& Sm iles membership card during check-in.

You can check youı M iles& Sm iles card number and slalus from yo u r boarding cards.

Kampanya 31 Ekim 2 007 tarihine kadar, son 24 saat içinde TH Y uçuşunu belgeleyen THY yolculan ve M iles&Smiles üyeleri için geçerlidir. Fiyata sınırsız km kullanım hakkı, vergiler, kasko, hırsızlık sigortası ve mil kazanımı dahildir.

This campaign is valid untii October 31", 2007 for THY passengers and Miles&Smiles members documenting THY flight vvithin 24 hours. Prices inelude VAT, UM (Unlimited Mileage), CDW (Collision Damage Warwer), TP (Theft Protection) and bonus mi'es eaming.

You can access y o u r membership information and al so oblain yo u r award tickets from our ıvcbsiic at www.thy.com

Rezervasyon ve bilgi için /F o r reservation and furttıer information: 4 4 4 2 8 4 7 • r e s @ a v is . c o m . t r

www.avis.com.tr T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI

M i le s S m ile s

Miles&Smiles

w w w .th y.co m /sm ile sj+ 9 0 212 444 0 849

TURKİSH AIRLINES M İ L K A Z A N I M T A B L O S U ( G e l i ş v e G i d i ş l e r d e ) / M İ L E S E A R N I N G T A B L E ( F r o m o r t o c i t y ) TÜRK HAVA YOLLARI [K alkış İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L ISTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L ISTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTANBU L İSTA N BU L İSTA NBU L İSTA NBU L İSTA NBU L İSTA NBU L İSTA NBU L

Varış ABU DHAB1 ADANA A D D İS ABABA (A D D ) ADIYAM AN AĞRI ALMATY AMMAN A M STER D A M A NKARA ANTALYA A STA N A A ŞK ABAD/ASHGABAD A T IN A /A T H E N S BA H REY N /BA H RA IN BAKÜ/BAKU BANGKOK B A R SELO N A /BA RC ELO N A BASEL BATM AN B ELG RA D /BELG RA D E B EYRUT/BEIRUT BERLIN /BERLIN BIŞK EK /BISH K EK BODRUM BRUKSEL/BRUSSELS BU K R EŞ/B U C H A REST B U D A PEŞTE/B U D A PEST C E N E V R E /G E N EVA CEZAYIR/ALG1ERS C ID D E /JE D D A H D ALAM AN D E N İZ L İ D N E P R O P E T R O V S K (D N K ) DIYARBAKIR D O H A (D O H ) D O N ETSK DUBAİ D U B L İN (D U B ) D U ŞA N B E /D U SH A N B E D U SS E L D O R F EK A TER IN B U R G (SVX) ELAZIĞ E R Z İN C A N ERZU RU M F RA N K FU R T G A Z İA N T E P H A M BU RG HANNOVER

Mil ] V Kalkış 1867 443 2294 5 62 753 2439 754 1373 227 301 2128 1582 3 45 1607 1108 4647 1387 1144 690 507 614 1076 2328 265 1347 283 652 1189 1405 1477 296 226 596 642 1698 657 1868 1832 2116 1267 1791 579 571 653 1157 540 1236 1198

İSTAN BUL İSTAN BUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTA NBU L İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BUL İSTAN BU L İSTAN BUL İSTANBUL İSTA NBUL İSTA NBUL İSTANBUL İSTAN BU L İSTA NBUL İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTA NBUL İSTAN BU L İSTANBUL İSTANBUL

V anş H ELSİN K İ (H E L ) HON G KONG İZM İR K A H İR E/C A IR O KAH RAM ANM ARAŞ K A RAÇI/KARACHI KARS KAYSERİ KAZABLAN KA/CASABLANCA KAZAN K H A R T O U M (KRT) KİEV K1ŞİNEV/CH1SINAU KONYA K O P E N H A G /C O P E N H A G E N K Û L N /C O L O G N E KUVEYT/KUVVAIT LAGOS LEFK O ŞE/LEFK O SA LİZBO N /LİSBO A LJUBLJANA L O N D R A /L O N D O N LYON M A D R İD /M A D R İD MALATYA M A N C H EST ER M ARDİN M IL A N O /M İLAN M İN SK M O SK O V A /M O S C O W MUMBA1 M U SC A T (M C T ) M US M Ü N IH /M U N IC H N E W YORK N İC E N U R N B ER G /N U R EM B ER G OD ESSA OSAKA O SL O PARİS/PA RİS PEK1N/BEIJ1NG PRAG/P RAGU E PR IŞTIN E/PRIST1N A RİGA (RIX) RİYAD/RIYADH R O M A /R O M E R O STO V

Mil 1 WKalkış 1347 4977 196 764 495 2459 747 389 2057 1374 1771 656 412 288 1249 1240 1349 2849 476 2003 804 1552 1233 1687 523 1674 684 1034 893 1091 2995 2099 618 978 5009 1117 1 042 393 5652 1522 1392 4398 943 412 1124 1510 852 696

İSTA NBU L İSTAN BUL İSTANBUL İSTANBUL İSTA NBU L İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTAN BUL İSTAN BUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTAN BUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTA NBU L İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTA NBU L İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTAN BUL İSTANBUL ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKA RA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA

Varış SA M SUN SANAA SARAYBOSN A/SARAJ EV O SEUL SIM FE R E PO L SİN G A PU R /SIN G A PO R E SİVAS SOFY A/SOF1A STO CK HO LM ST. PETERSBU RG (LED ) STRASBURG STU TTG A R T ŞA M /D A M A SCU S S A N G A Y /SH A N G H A İ ŞAN LIU RFA Ş IK A G O /C H IC A G O T A H R A N /T E H R A N TA ŞK EN T /T A SH K E N T TİFLİS/TBILISI T EL A VİV TEBRIZ/TEBRIZ T IR A N /TIR A N A TOKYO T RA BZO N T RABLUS/TRIPOLI T U N U S/T U N 1S U SK Ü P/SK O PJE VAN V EN E D İK V İY A N A /V IEN N A V A RŞO V A /W A RSA W YENİ D E L H l/N E W D ELH İ ZAGREB Z Ü R IH /Z U R İC H ADANA ADIYAM AN AĞRI AM STERD AM ANTALYA BATMAN BERLİN BRÜKSEL DİYARBAKIR D U SSE LD O R F ELAZIĞ E R ZİN C A N ERZURUM FR A N K FU R T

Mil 1M Kalkış 393 1992 569 5198 3 82 5390 440 304 1364 1304 1159 1095 672 4999 60 1 5477 1270 2090 832 701 948 470 5755 5 72 1027 1038 387 789 885 779 858 2834 720 1096 250 338 533 1575 257 462 1259 1555 416 1471 353 347 434 1365

ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKA RA ANKARA AD A N A AD A N A C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O N E W YORK N E W YORK N E W YORK N E W YORK N E W YORK N E W YORK N E W YORK N E W YORK N E W YORK N E W YORK

Varış G A ZİA N T E P HANNOVER İZM İR KAHRA M A N M A RA Ş KARS K Û L N /C O L O G N E MALATYA M ARDİN M Û N IH /M U N 1 C H M UŞ SA M SUN STU TTG A R T ŞANLIURFA TRABZO N VAN V İY A N A /V IEN N A BERLİN C ID D E /JE D D A H ATLAN TA BALTİM O RE CLEV ELA N D DALLAS D E N V ER D E T R O IT H O U STO N LAS VEG A S LOS A NGELES M İAM I M IN N E A P O L IS O RLANDO PITT SB U R G H RALEIG H D U R H A M SAN D IE G O SAN FR A N C İS C O SEATTLE ST. LO U IS B O ST O N DALLAS LO S A N G E L E S M İAM I RALEIG H D U RH A M SAN D IE G O SAN FR A N C İS C O SEA TTLE ST. L O U IS W A S H IN G T O N

Mil J 326 1391 339 278 533 1445 297 459 1189 471 250 1308 380 362 564 982 1505 1096 599 611 307 801 907 237 935 1519 1746 1190 344 990 403 637 1727 1851 1726 257 191 1378 2459 1092 425 2432 2572 2406 882 215

Amerikan Airlines tarifesinde New York ve Şikago bağlantılı uçuşlarda zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. Güncel bilgi için satış ofislerimize danışabilirsiniz. Yukandaki mil değerleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (IATA) belirlemiş olduğu mil değerleri olup, Miles&Smiles Programı'nda bu mil değerleri kullanılmaktadır. Bu miller "uçuş bilgileri" sayfasında belirtilen mil değerlerinden farklıdır. American Airlines flights which have connections with New York and Chicago are subject to sehedule changes, please contact our sales officesfor recent updates. The distance in miles specified are those laid down by the International A ir Transport Association (IATA), and used fo r M iles& Sm iles Programme. These miles differfrom those given on the flight information page.


o

Y o lc u lu ğ u n u z u n i y i v e r a h a t g e ç m e s i ip in p a l ı j ı y o r u z .

www.thy.com 444 O 849

T U R K HAVA Y O LLA R I


■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler ■ Turkish Airlines Flights and Distances (Dış Hatlar-lnternational Flights) 2174

1174

3935

2125

MADRİD MAD

2821

1523

A LM A Tr a l a

4145

2238

MANCHESTER MAN

2785

1504

AM M AN AMM AMSTERDAM AMS

1528

8 25 1272 2107

MİLANO / MILAN MXP (MİL)

1735

MİNSK MSQ

1561

843

MOSKOVA / MOSCOVV SVO (MOW)

1423

MUM BAI BOM

1932 5014

1043 2 70 7

M U SKAT / M USCAT MCT

3531

BAHRAIN BAH

2278

1230

BASEI BSL BATUM BUS

1963 1122

1060 6 06

893

482

1907

MÜNİH / M UN IC H MUC

1637

884

NEW YORK JFK (NYC)

8575

4630

N IC : NCE

1983

1071

NÜRNBERG / NUREMBERG NUE

1733

936

O DESSA ODS

663

35 8

OSAKA KIX

10536

5689

OSLO OSL

2734

1476

PARİS (ORLY) ORY (PAR)

23o8

1273

PEKİN / BEIJING BJS

7690

4152

1858

1003

1046 4047

565 2185

BRÜKSEL / BRUSSELS BRU BUDAPEŞTE / BUDAPEST BUD

2228

1203

1189

6 42

PRİŞTİNA / PRISTINA PRN

860

464

311

RİGA RIX

1866

1008

RIYAD / RIYADH RUH

2602

RO M A / ROME (FIUMICINO FCO

1489

1405 804

BÜKREŞ / BUCHAREST OTP (BUH) CAPE TÖVVN CPT CENEVRE / GENEVA GVA

576 9185 1952 2471

4959 1054

PRAG / PRAGUL PRG

871

1613

1334

ROSTÖV ROV

1379

745

2584

1395

S A N A SAH

3550

1917

10C9 3122

5 45 1686

SARAYBOSNA / SARAJEVO SJJ

1461

789

SEUL / SEOUL ICN (SEL)

8708

4702

DONETSK DOK DUBAi DXB

1150 3274

659

35 6

1768

SİNGAPUR / SINGAPORE SIN

3033 3587

1638 1937

SOFYA / SOFIA SOF

9172 574

4953

D U B L '. DUB

ST. PETERSBURG LED

2253

1217

2182

1178

STO C KHO LM ARN (STO)

2408

1300 1054

621

SIMFEROPOL SIP

310

EKATERINBURG SVX FRANKFURT FRA

3035

1639

STRASBOURG SXB

1952

1909

STUTTGART STR

1830

HAM BURG HAM HANNOVER HAJ

2 '8 0 2061

1031 1177

ŞAM / DAM ASCUS DAM

1193

6 44

HARTUM / KHARTOUM KRT HELSİNKİ HEL

2963 2292

ŞANGAY / SHANGHAİ PVG

4846

ŞIKAGO / CHİC AGO ORD (CHI)

4970

H O N G KO NG HKG

9078

1238 4902

8975 9204

TAHRAN / TEHRAN THR

2165

1169

JOHANNESBURG JNB

7920

4276

TAŞKENT / TASHKENT TAS

3517

1899

KAHİRE / CAIRO CAI

1293

6 98

TEBRİZ / TABRIZ TBZ

1552

838

KARAÇI i KARACHİ KHI KAZABLANKA/CASABLANCA CMN (CAS)

4210

2273

TEL AVİV TLV

1261

681

3469

1873

TİFLİS / TBIUSI TBS

1439

777

KAZAN KZN

2252

1216

TİRAN / TİRANA TIA

872

471

KOPENHAG / COPENHAGEN CPH

2109 724

1139 391

TOKYO NRT (TYO)

KIŞINEV / CHISINAU KIV KİEV KBP (IEV)

t a k ip e ttiğ i r o ta n ın y e r ü z e r in d e k i iz

th is p a g e is t h e p r o je c t e d d is ta n c e

9 96 4222

9 37

BEYRUT / BEIRUT BEY BİŞKEK / BISHKEK FRU

d e ğ e r le r i, u ç a ğ ın u ç t u ğ u irtifa d a

a n d n a u tic a l m ile s in t h e ta b le o n

1845

N. Miles

BELGRAD / BELGRADE BEG BERLİN SXF - TXL

DUŞANBE / DUSHANBE DYU DÜSSELDORF DUS

T h e d is ta n c e in k ilo m e tre s

3 13 1505

BARCELONA BCN

DOHA DOH

d ü ş ü m ü n ü n ö lç ü le n m e s a fe s id ir.

3902 2636 580 2787 7819

DINYEPER / DNEPROPETROVSK DNK

y a y ım la n a n k m v e m il (d e n iz m ili)

2356

BAKU / BAKU GYD (BAK) BANGKOK BKK

CEZAYİR / ALGIERS ALG CİDDE / JEDDAH JED

D e r g im iz in b u s a y fa s ın d a

Km

LYON LYS

AŞKABAD / ASHGABAD ASB

İstanbul’dan / From İstanbul

1753

ATINA / ÂTHENS ATH

Flight information

N. Miles

3246

ASTANA TSE

Uçuş bilgileri

Km

İstanbul’dan / From İstanbul ABU DABİ / ABU DHABI AUH ADDIS ABABA AD D

1113 1600

9 88

10149

5480

TRABLUS / TRİPOLİ TIP

1941

1048

1796

970

704

380

KÖ LN / CO LO G N E CGN

1109 2146

5 99 1159

TUNUS / TUNIS TUN

KUVEYT KWI

2632

1421

VARŞOVA / W ARSAW WAW

1446

781

1510

815

1356 4841

2 61 4

1198

6 47

1830

988

USKÜP / SKOPJE SKP

LAGOS LOS LEFKOŞA ECN

4852 8 37

2620 4 52

VENEDİK / VENICE VCE VİYANA / V1ENNA VIE

LİZBON / Ü SBO N LIS LONDRA / LONDON LON (LHR, STN) LJUBLJAN A U U

3484

1881

YENİ DELHİ / NEW DELHİ DEL

2580 1337

1393 722

ZAGREB ZAG ZÜRİH / ZÜRİCH ZRH

732

o n t h e g r o u n d fo r th e ro u te flo vvn b y t h e a irc ra ft. ■ U ç a k la rım ız ın iç in d e k i m o n itö r le r d e g ö r ü le n r a k a m is e , u ç a ğ ın h a v a d a k a te ttiğ i m e s a fe d ir. T h e f ig ü r e s h o v v n o n th e c a b in m o n ito r s g iv e t h e a c tu a l d is ta n c e flo v v n b y t h e a ir c r a ft th r o u g h th e a ir, in c lu d in g a d ju s tm e n ts o f d ir e c t io n t o c o m p e n s a t e fo r w in d , a n d o th e r v v e a th e r c o n d itio n s . ■ T ü r k H a v a Y o lla n ö z e l Y o lc u P r o g r a m ı M ile s & S m ile s ’d a u y g u la n a n m il d e ğ e rle r i is e , U lu s la ra ra s ı S iv il H a v a c ılık

■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (İç Hatlar-Domestic Flights) İstanbul’dan / From İstanbul (Atatürk Airport)

Km

Ankara'dan / From Ankara (Esenboğa Airport)

Km

AD ANA ADA

8 24

ADAN A ADA

439

9 55

ADIYAMAN ADF

600

AĞRI AJI

870 4 54

ADIYAMAN ADF AĞRI AJI

1244

ANKAFİA ESB

4 19

ANTALYA AYT

ANTALYA AYT

5 35

BATMAN BAL

772

BATMAN BAL

1144

BODRUM / MİLAS * BJV

657 5 54

BODRUM / MİLAS BJV

5 26

DALAMAN * DLM

DALAMAN DLM

648

DİYARBAKIR DIY

6 96

DENİZLİ DNZ

461

ELAZIĞ EZS

5 96

ERZİNCAN ERC

591

DİYARBAKIR DIY

1087

ELAZIĞ EZS ERZİNCAN ERC ERZURUM ERZ

1091

T e ş k ila tı'n ın (IATA ) y a y ım la m ış

ESKİŞEHİR AOE

3 05

o ld u ğ u r a k a m la r o lu p y u k a rıd a

GAZİANTEP GZT

9 83

İZMİR ADB

419

KAHRAMANMARAŞ KCM

874

y a z ıla n m il d e ğ e r le r in d e n fa rklıd ır. T h e m ile s u s e d b y T u r k is h A irlin e 's F r e q u e n t F ly e r P r o g r a m m e

KARS KSY **

1265

KAYSERİ ASR

696

ERZURUM ERZ

717

GAZİANTEP GZT

5 53

İSTANBUL İST

420

İZMİR ADB

643

KAHRAMANMARAŞ KCM

5 22

KARS KSY **

9 33

MALATYA MLX

5 02

MARDİN MQM

772

MUŞ MSR

8 02

SAMSUN SZF

KONYA KYA

530

ŞANLIURFA SFQ

3 78 757

b y t h e In te rn a tio n a l A ir T r a n s p o rt

MALATYA MLX

861

TRABZON TZX

6 04

A s s o c ia tio n (IA TA ) a n d th e re fo re

MARDİN MQM

1140

VAN VAN

9 43

M U Ş MSR **

1168

M ile s & S m ile s a r e th o s e p u b lis h e d

t h e y a r e d iffe r e n t fr o m th e d is ta n c e s in m ile s n o t e d a b o v e .

y a z ta r if e s in d e u y g u la n m a k ta d ır .

ŞANLIURFA SFQ TRABZON TZX

Only during the summer season. ** H a v a a la n ı ç a lış m a la r ı n e d e n i ile

Bursa'dan / From Bursa (Yenişehir Airport)

y a p ıla m a y a c a k tır .

Turkish Airlines flights have been temporarily suspended due to airport renovations.

ADANA ADA

776

707

ANKARA ESB

1072

ANTALYA AYT

SAM SUN SZF

VAN VAN

T H Y s e fe r le r i b ir s ü r e

Km

698

635

SİVAS VAS * S a d e c e T ü r k H a v a Y o lla n ’ nın

İstanbul’dan / From İstanbul (Sabiha Gökçen Airport)

NEVŞEHİR NAV

974 1304

BERLİN SXF B O D R U M / MİLAS * BJV DALAM AN * DLM

TRABZON TZX ERZURUM ERZ

Km 965

3 93 489 1872 554 5 65

DİYARBAKIR DIY

1011

ERZURUM ERZ

1068

GAZİANTEP GZT

901

HANNOVER HAJ

21 5 2

İZMİR ADB KARS KSY ** TRABZON TZX VAN VAN

431 1216 9 28 1287

1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 189


A 3 4 0 -3 1 1 /3 13 N u m b er o f aircraft Uçak adedi: 7 M axim um take off w eight Azami kalkış ağırlığı: 257.000 kg

P assen g er capacity Yolcu kapasitesi: 271

(A 340-311), 262.000 kg (A340-313)

Seat p itch (inch) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC); 54 (BC)

W ing sp a n Kanat açıklığı: 60.30 m

M axim um c ru isin g altitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft

L ength Gövde uzunluğu: 63.69 m

M axim um p assen g er range Azami menzil: 11.952 km

H eight Yerden yüksekliği: 16.85 m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 44.836 kg/152.80 m 3

C ru ise sp e ed Yatay uçuş sürati: 890 km /h

A 3 3 0 -2 0 3 N u m b e r o f a irc ra ft U çak adedi: 5 M a x im u m ta k e o ff vveight Azam i kalkış ağırlığı: 2 3 3 .0 0 0 kg

P a ss e n g e r c a p a c ity Yolcu kapasitesi: 250

W in g sp a n K anat açıklığı: 6 0 .3 0 m

S eat p itc h (in c h ) K oltuk aralığı: 33 (EC); 61 (BC)

L en g th G övde u zu n lu ğ u: 5 8.80 m

M a x im u m c ru is in g a ltitu d e Azam i yatay u çu ş yüksekliği: 4 1 .1 0 0 ft

H eig h t Y erden yüksekliği: 17.40 m

M a x im u m p a s s e n g e r ra n g e Azam i m enzil: 10.371 km

C ru ise sp e e d Yatay u çu ş sürati: 8 9 0 km /h

M a x im u m cargo c a p a c ity Azam i kargo kapasitesi: 3 7 .5 2 8 kg/105.95 m 3

jmm

TURKİSH

V A 3 1 0 -3 0 4 /2 0 3 N u m b e r o f a irc ra ft U çak adedi: 6 M ax iıııu n ı ta k e o ff vveight Azami kalkış ağırlığı:

P a ss e n g e r c a p a c ity Yolcu kapasitesi: 2 1 0 /2 0 8 (TC-JDB)

1 5 3 .0 0 0 /1 5 7 .0 0 0 kg (TC-JDB)

S eat p itc h (in c h ) K oltuk aralığı: 31, 32 (EC); 38 (BC)

W in g sp a n K anat açıklığı: 4 3 .9 0 m

M a x im u m c ru is in g a ltitu d e Azam i yatay u çu ş yüksekliği: 4 1 .0 0 0 ft

L en g th G övde u zu n lu ğ u : 4 6 .6 6 m

M a x im u m p a s s e n g e r ra n g e Azam i m enzil: 8 .1 0 0 /8 .9 8 0 km (TC-JDB)

H eig h t Y erden yüksekliği: 15.80 m

M ax im u m cargo cap ac ity Azami kargo kapasitesi: 24.9 9 5 -2 1 .8 2 0 k g /6 8 .2 0 -5 4 .1 6 m 3

C ru is e sp e e d Yatay u çu ş sürati: 8 6 0 km /h

A 3 2 1 -1 1 1 /2 3 1 /2 1 1 N u m b e r o f a irc ra ft U çak adedi: 12 M a x im u m ta k e o ff w e ig h t Azam i kalkış ağırlığı:

P a sse n g e r c a p a c ity Yolcu kapasitesi: 1 5 5 /1 8 1 /1 8 6 /1 9 5 /2 0 2

8 3 .0 0 0 /8 9 .0 0 0 kg

S eat p itc h (in c h ) K oltuk aralığı: 30, 31, 32, 33 (EC); 33, 34, 36 (BC)

W in g sp a n K anat açıklığı: 3 4.09 m

M ax im u m c ru isin g a ltitu d e Azami yatay u çu ş yüksekliği: 3 9 .000/39.8 0 0 ft (TC-JMG)

L en g th G övde u zu n lu ğ u : 44.51 m

M a x iın u m p a s s e n g e r ra n g e Azam i m enzil: 2 .2 5 0 /3 .2 0 0 km

H eig h t Y erden yüksekliği: 11.76 m

M a x im u m cargo c a p a c ity Azami kargo kapasitesi: 1 2 .8 3 7 -1 1 .5 4 8 k g /5 8 -4 6 .4 9 m 3

C ru ise sp e e d Yatay u çu ş sürati: 8 3 5 /8 4 4 km /h


B 7 3 7 -8 0 0 N u m b e r o f a irc ra ft U çak adedi: 41 M a x im u m ta k e o ff w e ig h t Azam i kalkış ağırlığı: 79 .0 1 5 kg

P a ss e n g e r c a p a c ity Yolcu kapasitesi: 165

W in g s p a n K anat açıklığı: 34.31 m /3 5 .7 8 m

S eat p itc h (in c h ) K oltuk aralığı: 30 (EC); 31 (EC); 35 (BC)

L en g th G övde u zu n lu ğ u : 3 9 .4 7 m

M a x im u m c ru is in g a ltitu d e A zam i yatay u çu ş yüksekliği: 4 1 .0 0 0 ft

H e ig h t Y erden yüksekliği: 12.55 m

M a x im u m p a s s e n g e r ra n g e Azam i m enzil: 4 .7 5 5 km

C r u is e sp e e d Yatay u ç u ş sürati: 8 5 8 k m /h

M a x im u m carg o c a p a c ity Azam i kargo kapasitesi: 8 .4 0 8 k g /45 .0 5 m 3

^

T jJ i n g lS H 'g A I R L I N E S

A 3 2 0 -2 1 4 /2 3 2 N u m b e r o f a irc ra ft U çak adedi: 17 M a x im u m ta k e o ff w e ig h t Azam i kalkış ağırlığı:

P a ss e n g e r c a p a c ity Yolcu kapasitesi: 1 5 0 /1 5 6 /1 5 9 /1 6 7 /1 6 8

7 3 .5 0 0 /7 5 .5 0 0 /7 7 .0 0 0 kg

S eat p itc h (in c h ) K oltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33 (BC)

W in g sp a n K anat açıklığı: 33.91 m /3 4 .0 9 m

M a x im u m c ru is in g a ltitu d e Azam i yatay u çu ş yüksekliği: 3 9 .0 0 0 /3 9 .8 0 0 ft

L e n g th G övde u zu n lu ğ u : 3 7 .5 7 m

M a x im u m p a s s e n g e r ra n g e Azami m enzil: 2 .9 6 3 /3 .3 5 0 km

H e ig h t Y erden yüksekliği: 11. 91 m /l 1.76 m

M a x im u m carg o c a p a c ity A zam i kargo kapasitesi: 9 .4 3 5 k g /3 7 .0 6 m ’

C r u is e sp e e d Yatay u ç u ş sürati: 8 5 8 k m /h

TURKİSH AI RLI NES

— ...

■-

B 7 3 7 -4 0 0 N u m b e r o f a irc ra ft U çak adedi: 10 M a x im u m ta k e o ff \v eig h t Azam i kalkış ağırlığı:

P a ss e n g e r c a p a c ity Yolcu kapasitesi: 148/150/152

6 8 .0 3 8 / 6 5 .0 9 0 /6 4 .6 3 7 kg

S eat p itc h (in c h ) K oltuk aralığı: 29, 30, 31, 32 (EC); 34, 38 (BC)

W in g s p a n K anat açıklığı: 2 8 .9 0 m

M a x im u m c r u is in g a ltitu d e Azam i yatay u çu ş yüksekliği: 3 7 .0 0 0 ft

L e n g th G övde u z u n lu ğ u : 3 6 .4 0 m

M a x im u m p a s s e n g e r ra n g e A zam i m enzil: 3 .3 5 0 km

H eig h t Y erden yüksekliği: 11.125 m

M a x im u m c a rg o c a p a c ity Azam i kargo kapasitesi: 7.491 k g /39 .2 2 m 3

C ru is e sp e e d Yatay u çu ş sürati: 797 k m /h

T ö fttfts H r

A 3 1 9 -1 3 2 N u m b e r o f a irc ra ft U çak adedi: 2 M a x im u m ta k e o ff w e ig h t Azam i kalkış ağırlığı: 70.0 0 0 kg

P a ss e n g e r c a p a c ity Yolcu kapasitesi: 126

W in g sp a n K anat açıklığı: 3 4 .1 0 m

S eat p itc h (in c h ) K oltuk aralığı: 33 (EC); 37 (BC)

L en g th G övde u z u n lu ğ u : 3 3 .8 4 m

M a x im u m c ru is in g a ltitu d e Azam i yatay u ç u ş yüksekliği: 3 9 .8 0 0 ft

H e ig h t Y erden yüksekliği: 11.75 m

M a x im u m p a s s e n g e r ra n g e Azami m enzil: 3 .7 0 4 km

C ru is e sp e e d Yatay u ç u ş sürati: 84 4 k m /h

M a x im u m c a rg o c a p a c ity A zam i kargo kapasitesi: 6 .7 8 6 kg


YAYUSILARI 10216) 574 24 44

A vru p a Uçuşl; European R ou

750 km

\ h

,4 3AK. xBflUSSPLs

I

‘embourg ^^ÎT ^^K f(j/ IO

X 80URg^ S T u f^w jT

Naples

Sea

£ ’ £h£nian

»ermo

T

^

Jlm pen

f1N Land

cKiruna

!

J

Turku. HELSİNKİ__

B<itimin

'

Tallinn

.J/..I.V7) i l » ®

ES O N U

Lff

Gâvle

f

s w e d e m ;J

, V

o

:%

Vilniu

Thessi

G REgt E

ARSAVV

ND

lithua

LATVI A

( î ) A'/. ıvp.v

\ v\

mmd li J/hmıhohn /.s. \

Poznari

Lodz (GUEC Wroclaı

Bratisl

RtPuhlC

iılhalıc^ T Sea

■S’/a/v’ A.

MahiW°w us-

1 o Hortıye'1

S^oiensV.

D N E ^ o pETRpvs, ; v / i ?


SmtiihiınpUM h . Veilowknife

ChurchHI ,

Hudson Bav

M cM jrray .a Ronge E d m o nton Prıncfi G eom e

Regına

W ınmpeg

V ancouver Victoriao

oRouy» North Bay O tta v v a

1

Stklıu- m I Toronio, JV.:iwauke« D e tr

İgL

N EW YORK

Baltimore fshington DC ıle ig h D u r h a m

( o u s to n

FN ow O rlcaris T am po ı

• * ^ la la m o r o s (iu if o f

M o n te r re y

Cphacan ; To£ e0l

M c \ico

2

uM l Mlan G ııfldalajarn

JHAITI » )rt au- Sarno

Mexico City A capulco v a h h eıftıo sa

GUATEfr

O O M IN IO V v REP.

(frm ce O p r ^ o o B e lm o p a n

Kingston .yi JAMAİKA IY ' f i f u «i C A

R I B jH E A N

i

San Jua n

;

v - 'S ÎM .S S

4 ' NEV1S S t. A _________ ' * T

STvı\cr\T* C a ra c a s İMarHcaibo

’T

VENEZUELA

G aoı

■B o g o ta Cali

ı

C O L; O M B I A

Guayaquif<

Kıtalararası U ç u ş la r _______ Inflprcontinental Routes

' ________

TURKİSH AIRLINES T Ü R K HA V A YOLLARI —\

Code share flights by American Aîrlines

C o rd o b a ılparaiso^

J ıu ııı F i rm u ıd e z İsi.

S a n tia g o

Buenos A


Fm nzJosefLand \

Islands (Nor.)

(DENMARK)

ÎCBL AND R e y k ja v ik

FINLAND

T allinrı FSTONIA

U N jlT E D k i Ni g d o m

**"*Tlî^ANYA R.F. vd«tu,

M oscow

" H em m r Berlin

^'■“ tERMANV

Fıııındland

Klov ı

'« S a..M n

KhMn.

uKAIK R!A 1 NJ ÜO ı M n/M .X

POR1UGAL

S P A IN

L isb o n

TURKMENI M

E

A tg ie rs

^TRİPOLİ C a n a n l \ l .f

T a m a m ım ı

:BtJDA rnÜSAİ________________ Mo, B a n ju l g Am b ia B issa u )BAGO

N ia m e y B am ako

n„

_ ® ? saijg U I N E C o n ^ P ^ S IR R » IV O R V F ree to y v n LfONF CO A ST LIBFKIA M o n ro v ia Y am oussoukro

amaribo ^ Cayenne

CAM EROOV D auıh Baı

A b id ja n

I RAİ AFRICAN REPUBUC

■RENCH A iiA n a

UGANDA

S ao Tom e

JÎÛiaAâMLEHNC»

GABON CO N Ö O

[

Brazzaville CABINDA (Anı}.)

K in s h a s a w n w ,M

S E Y C H tU E S

D odom a

İANZÂNJÂ 'Recife

lu M k e [ ‘- « S » * * » H a ra r*

2 MBA6JVVE

H orizonte

BOfTSVVANA - ^ R lo d e J a n e ir o

jn c io n

P a u lo Jo h a n n o sb u rg X

R E P U B LIC /Ö F K im b o rle //

SOtfTHAFRICA

Tastan Jn Cünha /*/.

<1K

°

f

A n ta n a n a r ıv o

p ° r t L o u is

MAURIIIUS REUNION


N e w S i h e r ia

ı\l.

Şakhaİnı Is.

'H a rb in

T aiyuan

*

TOKYO

SHANGHAİ N E W DELHİ

1 lia s t C h in u C h o n g tjin g

Fuzhou,

HONG KONG MUMBAI

İNDİ

H ain an Is.

R angoon

U c u m Is.

, Hyderabad

Ban^ ' Q re - M . d r 8s

BANGKOK

MALDf VFS H o C hi M in h C ity

’t ' M ııuluihii) A .

’ t*

SRİ LANKA

FEDERATION STATES OF MICRONF.SIA BRUNEl L A Y S I A

liomeoh Padarifc ^

IreU ııul İsi.

fs i

P a lem l

\A L )R L

PAPUA NEVVGUINEA A ra lu ra Se; 'lin iM İ s . T im u r S c ;

A m sterda m İsi. ■Sı. P a u l Is. (Fr.

M elbourne

Taşınania Is.

Y A Y I N L,A R I

(0216) 574 24 44


GREECE

7

ÇAN

KIRKLARELİ

MARMARA

TEKİRDAĞ

SI \ O l

BALIKESİR

İSTANBUL

DENİZLİ

SEA

\niaha Ba\

'ANTALYA

■ İSPARTA

AFY0NKARAHİS/

KÜTA HYA

MEDİTERRANEAN

Z O N G U LD A K

r» N C

BARTIN

KONYA

KASTAMONU

.KA RAM AN

MERSİN

CıREEK CYPRIOT ADMİNİSTRATİON OF SO LTH fRN CYPRUS

. rr- „ ^ r .

uJRKISH KLPL BIIC OF NORTHERN CYPRLS

r '— aC.o.» .'4-

YO ZGAT

A M A SYA

SAMSUN

ORDU

SİVAS

B İN G ö T 'v ^ . 1

TRABZON

Oümü& ane

Keban Our

■\Jdfürk l)aııı

■BİTLİS

■ŞIRNAK

R M E N IA

-g

200km

■ h a k k AFİ

T ü rk iy e İçi U ç u ş la r

JurkeyAir^putes

(0216) 574 24 44

G ürbüz YAYINLARI


With chocolate, vvith vvafer, vvith cake, vvith biscuit, vvith cookie, vvith ice cream...

M THE M MIRACLE NUT

HAZELNUT

if it's hazelnut, no m atter vvhat's vvith it.

MUCİZE

KURUYEMİŞ

Apparently, vvith its vvonderful taste the hazelnut gives energy. İt’s also good fo r blood pressure, cholesterol, anemia, insomnia, and nerves; it rejuvenates the skin, enhances the bones, and makes the

ister çikolatalı olsun, ister gofretli, ister pastalı olsun, ister bisküvili, ister kurabiyeli, ister dondurmalı olsun.... Fındık olsun da neli olursa olsun. Malum, o müthiş lezzetiyle

COMES FINDIK F R O M DİYARI TURKEY TÜRKİYE

fındık tansiyona, kolesterole, kansızlığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir. Enerji verir, cildi gençleştirir, kemikleri güçlendirir, dişleri kuvvetlendirir. Ayrıyyeten... Aganigi-naganigi!

teeth stronger. And also... Nooky-nooky!

A TC W

If it's Fındık hazelnut, olsun da no matter neli olursa vvhat's vvith it. olsun.

FTG FTG IHE MIRACLE NUT

H AMZELN PR0 0TI0NGROUUTP FINDIK


oîrobic/

UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / INFLIGHT EXERCISE PROGRAM A şa ğ ıd a g ö re c e ğ in iz u ç u ş -e g z e rs iz p ro g ra m ı A iro b ic s , Türk Hava Yolları ve Hillside City Club işbirliği ile hazırlanmıştır. Airobics'e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza hareket katacak ve kendinizi çok daha zinde hissedeceksiniz.

Airobics, the inftight exercıse program below has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By committing just a few minutes for Airobics, you can turn your long journey into a much more energetic and refreshing one. Now please fold up your table, bring your seat to the upright position and relax your body.

K A N D O L A Ş IM IN I D Ü Z E N L E Y İC İ AY AK ve B A C A K E G Z E R S İZLE R İ

LEG & FOOT EXERCISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. K o ltu ğ u n u z d a d ik o t u r u r p o z is y o n d a , a y a k la rın ız y e rd e y k e n p a rm a k la rın ız a b a s a ra k to p u k la rın ız ı y u k a rı kaldırın, te k r a r yere basın, to p u k la rın ız a b a s a ra k a y a k la rın ız ın ön kısm ın ı y u k a rı d o ğ ru kaldırın ve g e ri in d ir in . B u h a re k e tle ri a rk a a rk a y a 3 kez te k r a rla y ın . (U z m a n la r, u ç u ş e s n a s ın d a bu e g z e rs iz i s ık s ık u y g u la m a n ız ı ö n e r m e k te d ir le r .)

1. S it s tra ig h t in y o u r seat, vvith y o u r fe e t f la t on th e flo o r. F irs t lif t y o u r h e e ls ke e p in g y o u r to e s on th e flo o r, th e n lovver y o u r he e ls t i l l y o u r fe e t a re fla t on th e flo o r. L ift y o u r toes keeping yo u r heels on the f lo o r and th e n lovver yo u r toes t i l l y o u r fe e t are fla t on th e flo o r again. Repeat 3 tim e s . (D o cto rs re co m m e n d th a t you re p e a t th is e xe rcise as o fte n as p o ssib le d u rin g y o u r flig h t.)

2. Ö nce sağ ayağınızı h a fifç e k a ld ıra ra k öne d o ğ ru uzatın. A yak bileğiniz ile ö n ce iç te n dışa d o ğ ru , s o n ra d ış ta n içe d o ğ ru d a ir e le r çizin [3 'e r k e z ). A y n ı h a r e k e t i s o l a y a ğ ın ız la d a u y g u la y ın ( 3 'e r ke z).

2. F irs t s tre tc h o u t y o u r r ig h t le g and ra is e y o u r fo o t ju s t a lit t le . R otate yo u r a n kle clockvvise (3 tim e s ) and th e n co u n te r clockvvise (3 tim e s ). R epeat th e sa m e vvith y o u r le f t a n k le 13 tim e s f o r each d ire c tio n ). 3. Sağ dizin izi ka rn ın ıza d o ğ ru ç e k in ve in d irin (3 kez). Aynı h a re k e ti s o l d iz in iz le de uyg u la yın (3 kez).

3. P u ll y o u r rig h t k n e e to w a rd s yo u r c h e s t a n d m o v e it dow n again (3 t im e s ) . Do th e s a m e w it h y o u r l e f t k n e e (3 t im e s ) .

G ER M E VE GEVŞETM E E G Z E R S İZLE R İ 4.

/ / STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES O m u z la rın ız ı y u k a rı d o ğ ru k a ld ırın ve in d ir in (3 kez).

U. Raise y o u r s h o u ld e rs and lovver th e m . R e p e a t 3 tim e s .

5. O m u z la r ı n ı z la ö n d e n a r k a y a d o ğ r u d o ğ ru 3 kez o lm a k ü ze re d a ir e le r çizin.

y fv

a ^ f ilİ

mm a

4İ «

5.

3

kez

ve

a rk a d a n

öne

R o ll y o u r s h o u ld e rs backvvards 13 tim e s ) a n d th e n fo rv v a rd s (3 tim e s ).

1 6. B a şın ızı, g ö ğ s ü n ü z e d o ğ ru ya va şça in d ir in . 3 'e k a d a r sayın ve te k r a r yavaşça ka ld ırın . Başınızı k a ld ırırk e n arkaya a tm a m a ya d ik k a t e d in (3 kez).

6. Keep s ittin g up s tra ig h t. Slovvly lovver yo u r h e a d to v v a rd s y o u r ch e st. C ount to 3 and ra is e y o u r head g e n tly . A s yo u ra is e y o u r h e a d , b e c a r e f u l n o t to je r k b a c k v v a rd s . R e p e a t 3 tim e s .


7. K a r ş ı y a b a k a r p o z is y o n d a y k e n , b a ş ı n ı z ı h a f if ç e ö n e e ğ e r e k s a ğ o m z u n u z a d o ğ r u ç e v ir in , g ö z le r in iz o m u z b a ş ın ız a b a k s ı n v e y a v a ş ç a b a ş la n g ı ç p o z is y o n u n a d ö n ü n 13 k e z ) . A y n ı h a r e k e t i s o l o m z u n u z a d o ğ r u t e k r a r l a y ı n 13 k e z ] .

'S*

7. Look ahead. S lig h tly lo w e r y o u r head and g e n tly tu rn y o u r head to w a rd s yo u r rig h t s h o u ld e r. You sh o u ld be lo o k in g at the end of y o u r s h o u ld e r. Then re tu rn to th e s ta rtin g p o s itio n vvith the same m ovem ent (3 tim e sl. Repeat the same exercise to w a rd s yo u r le ft s h o u ld e r and re tu rn s lo w ly to th e o rig in a l p o s itio n (3 tim e s l.

8. E lle r in iz i a v u ç iç le r i y u k a r ı b a k a c a k ş e k ild e

b a c a k la r ın ız ı n

ü z e r in e k o y u n v e k e n d in iz i r a h a t b ı r a k ın . D ir s e k le r in iz i, p a r m a k la r ı n ı z o m u z la r ı n ı z a d e ğ e c e k ş e k i ld e k ı v ır ın v e a ç ı n (3 k e z ].

8. Rest y o u r hands on y o u r th ig h s w ith y o u r p a lm s fa cin g up and re la x . Touch yo u r s h o u ld e rs vvith y o u r fin g e rs and re tu rn y o u r h a n d s to th e o r ig in a l p o s it io n . R e p e a t 3 tim e s .

9. E l le r in iz i a v u ç iç l e r i y u k a r ı b a k a c a k ş e k ild e b a c a k la r ı n ı z ı n ü z e r in e k o y u n v e y u m r u k ş e k lin d e

iy i c e s ı k a r a k k a p a t ı p , a ç ı n

[3 k e z ) .

9. Rest yo u r hands on y o u r th ig h s, p a lm s up. Close y o u r hands tig h tly in to a fıs t and open. Repeat 3 tim e s .

S O L U N U M E G Z E R S İZLE R İ / / B R E A T H IN G E X ER C IS ES 10. B i r e lin iz i g ö ğ s ü n ü z ü n , d i ğ e r e lin iz i m id e n iz in ü z e r in e y e r le ş t ir in . B u r n u n u z d a n d e r i n n e f e s a l ı n . G ö ğ ü s k a f e s i n i z i n iy ic e ş i ş t i ğ i n i h i s s e d in . N e f e s i n iz i a ğ z ı n ı z d a n y a v a ş ç a d ı ş a r ı v e r in . A y n ı ş e k i ld e b ir k e z d a h a b u r n u n u z d a n d e r in n e fe s a lın , a n c a k b u k e z k a r ın b o ş l u ğ u n u z u n ş i ş t i ğ i n i h i s s e d in . N e f e s i n i z i a ğ z ı n ı z d a n y a v a ş ç a d ı ş a r ı v e r in .

10. Put one hand on yo u r chest, the o th e r on yo u r abdom en. Take a deep breath th ro u g h yo u r nose. Feel y o u r chest expand. Slovvly e xh a le th ro u g h yo u r m o u th . In h a le d e e p ly again th ro u g h y o u r nose, but th is tim e fe e l y o u r d ia p h ra g m f i i l vvith a ir. Exhale again s lo w ly th ro u g h y o u r m ou th .

G EVŞEM E EG ZERSİZİ / / R E L A X A T IO N E X ER C IS E 11. E l le r in iz i a v u ç iç l e r i y u k a r ı b a k a c a k ş e k i ld e b a c a k la r ı n ı z ı n ü z e r in e k o y u n . B u e g z e r s iz e ö n c e e l le r in i z i y u m r u k ş e k lin d e s ı k a r a k b a ş l a m a l ı s ı n ı z . S o n r a s ı r a s ı y l a k o l l a r ı n ı z ı v e ü s t g ö v d e n iz i s ı k ı n . S ı k m a iş l e m in e k a lç a n ı z la , s o n r a b a c a k la r ı n ı z v e a y a k la r ı n ı z la d e v a m e d in . V e s i m d i a y n ı s ı r a y l a y a v a ş y a v a ş t ü m v ü c u d u n u z u g e v ş e t i n . Ö n c e e l l e r , s o n r a k o l l a r , ü s t g ö v d e n iz , k a l ç a n ı z , b a c a k l a r ı n ı z v e a y a k l a r ı n ı z . H e r b i r i n i g e v ş e t i r k e n k a n ı n ı z ı n g e v ş e t t i ğ i n i z b ö lg e y e d o l d u ğ u n u h i s s e d e c e k s i n iz .

11. Put y o u r hands on y o u r la p , p a lm s up. S ta rt th is e x e rc is e by cle n c h in g y o u r fis ts , th e n te n se y o u r a rm s . Slovvly c o n tin u e to tig h te n yo u r e n tire u p p er-b od y, fo llo w e d by yo u r hips, rig h t down to y o u r le g s and fe e t. Novv in th e sam e o rd e r, slovvly re la x y o u r body s ta rtin g vvith y o u r hands, th e n a rm s , u p p e r-b o d y , hip s and f in a lly y o u r le g s and fe e t. As you re la x , you vvill fe e l th e blood flovv th ro u g h e v e ry p a rt o f y o u r body.

^

Uzun y o lc u lu k la rd a sa ğ lığ ın ız için h a tırla n m a s ı g e r e k e n le r : 1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin.

4. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özettikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. Hareketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.

^

H e a lth y tip s fo r lo n g -h a u l flig h ts 1. Drink plenty of water. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. U. Repeat Airobics exercises as frequently as possible Iparticularly exercises 1 and 2). 5. During the flight, take frequent short vvalks. 6. Wear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


BULMACA

Elektrik üreten araç

Hüküm ran, ha kim

K ö tü karşıtı

B ir cin s geyik, sığın

S u y la ç e vrili k a ra p a rç a s ı

S o n s u z lu k

Hak, h u k u k a u y g u n lu k

Kinaye Y apm a, etm e

U z u n ve y o ru c u , özenli ça lışm a

Be yaz İyilik, İhsan

A çıklık

E rb iyu m u n sim gesi

Basam ak, aşam a Asıl ko n u , :emel m o tif Literatür, yazın

R ü tb e s iz as k e r

Lantanın s im g e s i

Y e rine ko y m a

3 ir seslenm e sözü B o z u lm a m a sı iç in ba zı y iy e c e k le rin iç in d e tu tu ld u ğ u tu z lu s u

Labada

Avusturya'nın p la k a işareti

Isırgın

G ü lm e c e

K azanım , ik tis a p

Ü flem eli b ir çalgı

Japonya’da b ir kent

Şarkı, tüm üde tekrar

İri v e etli bir z eytin tü rü

İftira e tm e

K ilo a m p e r (kısaltm a)

Seyrek dokulu b ir ku m a ş O s m iy u m u n

K am er

simgesi

İlaç, ç are

B e ylik

İlkel b ir silah

Y ö n e rg e

H a m le, hücum

Tüfeğe takılan asker bıçağı

K a rd a g iyile r a y a k lık

B ir n o ta

Ş aka

A çık sarı re n k Çölden e s e n rü z g a r

Su ta v u ğ u B ir m a s ta r eki

Bir Ingiliz birası

Parlak kırmızı renk

M e le k e

Ana­ dolu' da bir ırmak

H alk, am m e

A ya kkabı çekeceği

H am ız

B ir m ürekkep balığı tü rü

G e rç e ğ e aykırı olan

B ü y ü k ve g ö s te riş li e v

D a r ve kalınca ta h ta

Yararlanılan im kan B ir gıda m addesi

B ir m akyaj n a lz e m e s i

Pistonlu bir ağız çalmsı

D e ğerli b ir s ü s tası E se nlem e sözü

Kim yada farklı özellikler gösteren aynı kökenli m addeler

N ikelin s im g e s i

Köpek ısırması Sonsuz gelecek zaman

Köpek

Rahat, sakin Sanat

B ir b a ğ la ç

İrid y u m u n s im g e s i

L ity u m u n s im g e s i

Şarkı, tü rk ü

K ö k lü , k ö k te n

H a fif ve in c e ağrı

A n la m , m eal

M an isa 'n ın b ir ilçesi

B ir tarafa yatırrna.oorno

D um an lekesi

0

yer

S o yun da n gelinen kim se

Yapmacıklı davranış

B ir peygam ber

S e s yitim i Ingiltere'yi simgeleyen harfler K ö tü b ir d u ru m d a n k u rtu lm a

T en zih e tm e

T ırp a n a balığı

G üzel sanatların b ir kolu

R ey

F a s ’ın p la k a iş a re ti

K üçük m a ğ a ra

R usçada ‘E v e t’ Ç ayın tavı

Kıta S e rm aye, k apita l

Çözümü sayfa 198 196 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7


2

6 8 9 4

8

3 5 1

d o ld u rd u ğ u n u z ta k d ird e d e rgim izin

4 3 5 7 9 4 1 2 3 7 8 6 8 5 1 2 8 6 7 4 2 6 5 9

8 8

7 8 7 7

B u lm a ca veya an ke t sayfalarını

kapağının sağ üst

PUZZLE

D e ğ e rli yo lc u la rım ız ,

köşesini koparm anızı veya katlam anızı rica ederiz. D e a r p a sse n g e rs , If you w o rk th e

OYUN

*

puzzle, o r fiil in th e q u e stion n a ire , w e vvould like to ask you please to fo ld do w n th e to p rig ht-h a n d c o v e r o f th e co v e r o f o u r m agazine.

**

2 4 5

3 7 1 5 1 4 8

8 9

7

6 8 9 2

a d e t k a r e y e b ö lü n m ü ş a la n la rı l'd e n 9 'a k a d a r r a k a m la r y e r le ş tir e r e k o y n a y a b ilir s in iz . H e r b ir ra k a m , h e r b ir s a tır d a v e

8

s ü t u n d a s a d e c e b ir k e z y e r a la b ilir. B ir r a k a m h e r b ir

3

k u t u c u k t a (3 x 3 ) d a s a d e c e b ir k e z y e r a lm a k z o r u n d a d ır .

7

1 3 9

4

S u d o k u 'y u t o p la m 9 x 9 = 8 1

8

9 3 5 6 1

8 4 9 2 7

Nasıl oynayacaksınız?

8

2

O y u n u n k o la y (*), o r ta (**) v e z o r (***) g ib i farklı z o r lu k s e v iy e le r in d e n b irin i te r c ih

7

e d e b ilirs in iz .

**

7

8 7 3 7

8

How to play Sudoku is played on a 9x9

8

grid vvith 81 squares using

7

the numbers 7 to 9. Each number can be used only

8

once per line and column, and any given number can

8

7 8

8

7

be used only once in each 3x3 box. The game has three levels of difficulty, Easy (*), Medium ('*) and Difficult (***), and you can choose the one best for you.

7 7 Çözümü sayfa 198 1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 197


KARDEŞ ŞEHİR 2

KARDEŞ ŞEHİR 3

SİSTER C IT Y 1

SİSTER CITY 2

SİSTER C ITY 3

e -m ail: m edyapuzzle@ yahoo.com

PUZZLE

KARDEŞ ŞEHİR 1

Farklı coğrafyalarda yer alan şehirler arasında kültürel alışveriş başta olmak üzere ticari, turistik ve bilimsel amaçlı işbirliği için ‘KARDEŞ ŞEHİR’ uygulaması uzun senelerdir devam etmekte..

OYUN

Bulmacamızda; Türkiye'den beş şehrin kardeşi olan üçer şehri bulmanızı istiyoruz..

& S o o. CO V)

E

nj I

(D

The practice o f declaring cities in different parts o f the

İs ta n b u l

CL^ Xo »8

worid 'Sister C ities' for the

İz m ir

purpose o f forging strong culturai bonds and

B u rs a

n

com mercial, touristic or

A n k a ra

scientific cooperation has A n ta ly a

been around for years. İn our

B u e n o s A ire s

puzzle we would like you find

ûç

£O fc (/>

each o f the three cities that

H a le p

C/> ft

are sister cities vvith these

K u ta s y i

five cities in Turkey. S o fy a ___________S p lit A şkabat

çç cm 1U t; t L

B re m e n

c/> o c/> f t

İPUÇLARI 1 . Tiflis ve H a lep'in kardeş oldukları

G o te n b a

LU y

Û CO ÇC co

T ürk şehrinin diğ e r kardeş şehri

O desa

Trablus değildi. T iflis

2. A ntalya ile Kutaysi kardeş şehirdi. 3. İzmir’in kardeş şehirleri arasında

TÜRK ŞEHRİ

KARDEŞ ŞEHİR 1

KARDEŞ ŞEHİR 2

KARDEŞ ŞEHİR 3

TURKİSH CITY

SİSTER CITY 1

SİSTER C IT Y 2

SİSTER C ITY 3

Berlin v e S o fya yoktu.

4. O d e s a ile S p lit aynı kentin kardeş şehirleri değildi

5. A n kara A şka bat'la kardeşti am a B u enos Aires ile değil.

6.

B u rsa ile Buhara kardeştiler.

7. Hayfa v e G ote n b a 'y la kardeş

SOLUTIONS Ç Ö Z Ü M L E R V

d

V

V

N

V ■

v

a

olan Türk şehrinin d iğ e r kardeşi S o fya değildi.

V» V N V IAI n n o 1

8. S e m e rka n t ile B u enos Aires aynı

IAI 1 s 3 a ■ 3 VIAI N0 d v | v ı v o■ 10 d TM ■ 1V N l | 1 z 1S V > 1 1a V d ■ V y ■l i ■3 a n s v ■ ■ 1 N w V -1 3 ■ı a a j m V N 1 ■ v> ■ T , v a | ı V 1 V 1 1 3 IAJ | N ■ s v a v' d V IAJ V V y U ı S AI V n I 1V 1 V H ■ » V IAI > IAI V 1 V w 1 "1 V V 1 N3> 1 3 ■ 3 a v iai 3 V■ 1 V 3 A■ s o ■ l A V l oa ı i I N V S> ■ A 3 N 1 IAI 1 N 1 a 3 ■ ■ IAI V > 1| > 13 1 3 d 3■ v ■ d 3■ V 1 9 3 0 3| 3w 3 a ■ A 3 0 V 1 V i 3 ■ ■ V IAI ■ ı ■ ■ ■ Ifl

e 6 9 e 8 1 £ z p z L e I i 6 8 L 8 Z I S 9 P L 6 £ I P 9 P £ 6 Z L X 9

equeıo0

B^BH

£ S t 9 6 Z 6 8 £ l 8 Z £ L 9

P

L 1 S 8 Z S £ I 6 t1 6 £ Z P 8 i L I

Ç 6 9 8 I 9

£ Z P L

£ Z 8

S I 6 L 8 z S 6 [ 8 9 £ 6 L Z S 9 6 8

I Z L P 6 I £ S L 9 Z £ i 8 P 9

£

L P I

£ 8 L Z P 1 6 9

L £ 9 P 1 L £ 6 Z 9 8 £ 6 Z

6 8 p

£ Z 9 £ 9 Z I L 6 1 L £ £ P 8 L P [ 9 £ Z 9 £ £ 6 8 P

P £ £ I Z £ 9 8 8 P 1 6 £ L

L 1 £ P 8 £ Z 9 6

6 £

£ 6 8 I Z L 9 £ P 6 P 1 £ £ 9 8 L Z

£ L £ 6 8 9 8 Z 9 £ P I 6 P 1 L £ Z

6 L i 9 £ 8

8 Z 6 L Z £ L 8 P 6 8 Z £ i 9 P

£ \ 9 £ I L

eAıeıuv

i

eAjos

ieqe>ı$v

utljea

deiBH

S!Wİ

Bjeyng

l«dS

uoaıejg

snıqBJi

*UC|

seıty seuong

esepo

luBHJeıues

|nqucıs|

K jn a

£ 8 L 9 Z P 8 1 fi L S Z L £ 1

e/dlOURlSIS

2 A lO M31SIS

i AJJO U31SIS

AJ.IOHSMdfU

6 8 S P P 9 I t 8 1 6 9 L S 9 £

e uih3§ S aauv*

Z b|H3§ § a a u w

ı diH3§ SaoavM

IUH3S XHfU

£ P Z 6

198 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

9

z 1 L S 8 P 9 s; £ 8 1 6 9 L 9 6 t* £ L Z I 8 9 Z 6 S £ P I V £ 8 9 L z L e 6 Z P 1 £ t c S L £ 6 8 6 L 9 P I 8 S £ X I 9 Z S 6

n

!sAe»n»

I V L Z 8 9 L 6 t £ 6 8 9 I S P 9 Z £ L

P Z I 6 9 l 6 L S £ £ 9 8 P Z Ç 8 P 9 6 9 L £ Z 1 6 £ S 8 L L S Z £ t Z P 6 1 8 8 I 9 L *

I P Z

Z 6 £ 9 L P £ 8 I I 8 L £ 6 £ Z 9 P £ 9 P Z I 8 L 6 £ t £ 8 1 9 6 £ c L 9 1 3 P £ L 8 £ 6 £ 6 8 Z £ t 1 9

Türk şehrinin kardeşiydiler. Bu şehir İzmir değildi. İzmir’in kardeşi olm ayan bir d iğ e r şehir de Hayfa'ydı.

CLU ES

1. The third sister city of this Turkish city vvith vvhich Tiflis and Aleppo are also sister cities is not Tripoli. 2. Antalya and Kutaysi are sister cities. 3. Berlin and Sofia are not among the sister cities of İzmir. 4. Odessa and Split are not sister cities of the same Turkish city. 5. Ankara is a sister city of Askhabad but not of Buenos Aires. 6. Bursa and Bukhara are sister cities. 7. The third sister city of the Turkish city that is sister cities vvith Haifa and and Gotenba is not Sofia. 8. Samarkand and Buenos Aires are sister cities of the same Turkish city. This city is not İzmir. Another city that is not sister cities vvith İzmir is Haifa.


1. R o c k 'n Roll m üziğin ünlü ismi Elvis P re sle yin adını

1. What vvas the name o f Rock'n'Roll idol Elvis Presley's first

piyasadaki hit s in g le ’ından alan 1 9 5 6 yapımı ilk sin e m a

film, a 1956 production, based on his hit single of the same

filmi hangisiydi?

name?

a. Love m e T e n d e r

a.

b. King

C reole

b. King Creole

c . B lue Hawai

c. Blue Hawaii

d. Flam ing S ta r

d. Flaming Star

Love Me Tender

2. D ü n ya ca ünlü Ispanyol ressam , g ra vü rcü ve heykeltraş

2. VVorld-famous Spanish painter, engraver and sculptor Pablo

Pablo P ic a s s o ’nun sa va ş o lg u su n u işleyen ve ressam ın

Ruiz Picasso made a painting on the subject o f war that is

en önem li yapıtı o larak nitelendirilen eserinin adı nedir?

regarded as his most important work. What is it called?

a. A vignonlu Kızlar

a.

Demoiselles o f Avignon

b. G u e m ic a

b. Guemica

c . T rois F em m es â la fo n tain e

c. Trois Femmes â la fontaine

d. Soytarılar Ailesi

d. Family of Saltimbanques

3. E douard B elin’in icad ettiği silindirli fo to te lg ra f aygıtının

3. Do you knovv the name o f the cylindrical phototelegraphic

ismini biliyor m usunuz?

apparatus that vvas invented by Edouard Belin?

a. R adyograf

a.

Radiograph

b. Telegraf

b. Telegraph

c . F otoğraf

c. Photograph

d. Belinograf

d. Belinograph

4. Başrollerini D ustin H o ffm a n ve T o m C ru is e ’un

4. Dustin Hoffman and Tom Cruise shared the lead roles in the

paylaştıkları ve Barry M orrovv'un aynı adlı kitabından

movie ‘Rain Man', vvhich was adapted from Barry Morrovv's novel

sin e m a ya uyarlanan ‘Rain M an ' hangi yılda çekilm işti?

o f the same name, in vvhich year vvas the film made?

a. 1 9 6 8

a.

b.

1968

1978

b. 1978

c. 1988

c. 1988

d. 1 9 9 8

d. 1998

5. 4 Kasım 2 0 0 7 ’y e d e k s ü re ce k Uluslararası İstanbul

5. The İstanbul Biennale is currently under way and vvill continue to

Bienali’nin bu yıl kaçıncı kez d ü zenlendiğini ve küratörünün

4th November. Do you knovv vvhich year this is for the Biennale

adını biliyor m usu n u z?

and who this year's curator is?

a. 9. - C h a rles E scher

a.

b. 6.

b. 6th - Paolo Colombo

- Paolo C o lo m b o

9th - Charles Escher

c . 8. - D an C a m ero n

c. 8th - Dan Cameron

d. 10.- H o u Hanru

d. 10th - Hou Hanru p

g ‘o >

‘p

e 'q

g

e

i :s u

0|}n | 0S

/ J a iu ın z o ö


IIIIIIIH 'M I

,111"""" I IIIIIIH J IIİJ liın İ H » ” . I u n îiıı n '» I um u»»»" I İlil» » » » "" I ııııııı* » » " I IIIIIIH "" ] in im i" " ıııııııi" " n ıııım m • m im " " um um " ıım ıım " i m ıııım " ııııııııi" * um um u

mini

ım m ııııl

TLU IKISH

D ü n y a d a

1 5 0 ’d e n

fa z la

n o k ta y a ...

D ünyada bir dev dolaşıyor! A vrupa'nın en hızlı büyüyen hava yolu şirketi olan T ürk Hava Yolları, genç filosundaki 100'den fazla uçağıyla, yeryüzünde 150'den fazla noklaya uçuyor. G üler yüzlü uçuş ekibi, m isafirperverliği ve konforuyla dün yanın dört bir yanm a ülkem izin bayrağını gururla taşıyor.

w w w .th y .c o m | UUU 0 849


AM BU S A330

Q

T Ü R K HAVA YOLLARI


PROGRAMI FILMS ON FLIGHTS THY VİDEO

A 3 3 0 ve bazı A 3 4 0 tipi uçaklarımız ile gerçekleştirilen belirli hatlarda, kabin içi eğlenceye yönelik AVOD (Audio Video On Demand) dijital sistemi kullanılmaktadır. Business Class yolcularımız program seçimlerini koltuklarına yerleştirilmiş olan kum anda yardımıyla yapabilirler. Ekonomi Sınıfı yolcularımız ise programları koltuklarına yerleştirilmiş olan kumanda yardımıyla ya da ekranlarına dokunarak seçebilirler. AVOD sisteminde yer alan programların ana başlıkları, 'Bilgi', 'Eğlence’ ve lletişim 'den oluşmaktadır. Eğlence bölüm ünde: Klasik, Vizyon, Uluslararası ve Ç o cu k filmlerinden oluşan 3 0 film; dizi, belgesel, çizgi filmden oluşan 40 kısa program kanalı; Pop, 8 0 ’ler, Pop&Rock, Jazz&Blues, Klasik, Latin, Nevv Age, Unutulmayanlar, Dünya Müziği, Türk Sanat Müziği, Nostaljik Pop, Türkçe Rock, Modern Folk, Tasavvuf, Türk Halk Müziği, Arabesk bölümlerini içeren 2 50 cd'lik albüm; Jazz, Pop, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği, Hafif Müzik, New Age, Türk Konuk Sanatçı, Türkçe Pop'tan oluşan radyo kanalları yer almaktadır. Ayrıca bireysel ve çoklu oyunculu 17 adet Oyun Kanalı, Ç ocuk Kanalı, Sesli Kitap, uçak içerisinde satışı yapılan Duty Free ürünlerin tanıtımına ilişkin Alışveriş Kanalı mevcuttur. İletişim bölümünde: Kısa mesaj/elektronik posta gönderebilm e ve karşı taraftan cevap alabilme imkânı bulunmaktadır. Sistem de yer alan haber kanalında ekonomi, magazin, finans, hava durumu vb. içerikli dünya haberleri text halinde yolcularımıza sunulmaktadır. On-line gerçekleştirilen yayında hava durumu haberleri dört saatte bir, diğer haberler ise saat başı yenilenmektedir. Bilgi bölümünde: Filo, Kargo, Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı, Destinasyon Rehberi, Türkiye Bilgi Rehberi, Yolcu Anketi, Havaalanı Haritası, Uçuş Haritası, Uçuş Kamerası yer almaktadır. Uçağın önünde ve altındaki iki kamera ile tüm yolcularımız iniş ve kalkışı izleyebilmektedir.

202 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

The digital AVOD (Audio Video On Demand) in-cabin entertainment system is in use on certain routes served by our A330 and some A340-type aircraft. Business Class passengers can make their program seiections from a panel located in the arm of their seat. Economy Class passengers can select their program either from the panel in the arm o f the seat or simply by touching the screen. Programs the AVOD system fail into three main categories: Information', ‘Entertainment’ and 'Communications'. The Entertainment section includes a selection of 30 Classical, Feature, International and Children’s films; a channel vvith 40 short films including series, documentaries and cartoons; and a 250-CD albüm vvith Pop, 80s, Pop&Rock, Jazz&Blues, Classical, Latin, Nevv Age, Oldies, VVorld Music, Classical Turkish Music, Nostalgic Pop, Turkish Rock, Modern Folk, Turkish Spiritual, Traditional Turkish Folk, and Arabesque seiections, as vvell as radio stations featuring Jazz, Pop, Traditional Turkish Folk and Classical Turkish Music, Easy Listening, Nevv Age, Turkish Guest Artist and Turkish Pop music. Also available are a Game Channel vvith games for single or muitiple players, a Children’s Channel, AudioBooks and a Shopping Channel advertising the Duty Free products sold in flight. The ‘Communications’ section enables passengers to send and receive SM S/ E-Mail, vvhile the nevvs channel presents vvorld nevvs in text format vvith economy, magazine, financial and vveather report content. An on-line broadcast gives a vveather report every four hours, and other nevvs is updated on the hour. The ‘Information’ section includes the follovving choices: Fleet, Cargo, Turkish Airlines’ Freçuent Flyer Program, Destinations Guide, Informative Guide to Turkey, Passenger Survey, Airport Map, Flight Map, and Flight Camera. Ali passengers can vvatch takeoff and landing on two cameras mounted in the front and back o f the plane.

LIV E FR EE O R D İE H A R D O y u n c u la r / C a s t:

Bruce VVİllis, Timothy Olyphant, Justin Long, Cliff Curtis Y ö n e tm e n / D ir e c to r : Len VVİseman 4 Temmuz’da ABD’nin bilgisayar altyapısı saldırıya uğrar ve ülkenin tüm sistemleri çökmeye başlar. Olayın arkasındaki kişi her şeyi düşünmüştür ama John McClane olarak geri dönen Bruce VVİllis’i hesaba katmamıştır.

On 4th July, the vulnerable United States infrastructure comes under attack and begins to shut down the nation. The figüre behind the scheme thinks he's figured out angle.. Bruce VVİllis is John McClane. No mask. No cape. No problem.


S H R E K T H E T H IR D S e s le n d ir e n le r / V o ic e s :

Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Y ö n e tm e n / D ir e c to r : Chris Miller Kral Harold hastalanınca, bataklığından vazgeçmek istemeyen Shrek, taht için başka bir varis aramaya başlar. Fiona’nın asi ruhlu kuzeni Prens Artie'yi ikna etmek için, Eşek ile Çizmeli Kedi'den yardım ister. Ama bu pek kolay olmayacaktır. M R . B E A N ’S H O L İD A Y

H AR R Y PO TTER A N D TH E O RDER O F T H E P H O E N IX

O y u n c u la r / C a s t: O y u n c u la r / C a s t:

Rovvan Atkinson, VVillem Dafoe, Jean Rochefort, Emma de Caunes Y ö n e tm e n / D ir e c to r : Steve Bendelack

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma VVatson, Helena Bonham Carter Y ö n e tm e n / D ir e c to r : David Yates

Rovvan Atkinson Bay Bean olarak tekrar karşımızda! Filmin devamında Bean, Güney Fransa’da tatile çıkıyor. Seyahati sırasında, RomanyalI bir film muhabirinin genç oğlu ve yıldızı yeni parlayan güzel bir Fransız yıldızıyla yolu kesişiyor.

Harry, kötü büyücü Lord Voldemort ile aslında karşılaşmamakla suçlanmaktadır. Üstelik, Karanlık Sanatlar öğretmenine karşı yeni bir savunma saptanmıştır ama ‘Sihir Bakanlığı’nın onayladığı sihirler genç büyücüleri koruyamamaktadır.

Rovvan atkinson is back as Mr. Bean! İn this sequel Bean takes a holiday in the south of France. He gets tangled up in a road trip involving a Romanian film joumalist's young son and a beautiful upand-coming French starlet.

Harry’s integrity is under fire when his encounter vvith the Evil Lord Voldemort is questioned. Worse, a new Defence against the Dark Arts teacher is appointed, but his 'Ministry-approved' course of defence magic leaves much to be desired.

When his new father-in-law, King Harold falls ili, Shrek is expected to become the new heir to the land of Far, Far Away. Not one to give up his beloved sv/amp, Shrek recruits his friends Donkey and Puss in Boots to persuade Fiona’s cousin Artie, an underachieving Medieval high school slacker, to take the crovvn, but this proves to be more of a challenge than they bargained for. 1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 203


PROGRAMI FILMS ON FLIGHTS THY VİDEO

NANCY DREW O y u n c u la r / C a s t: Emma Roberts, Tate Donovan, Josh Flitter, Max Thieriot Y ö n e tm e n / D ir e c to r : Andrew Fleming

Los Angeles'e yeni gelen Nancy Drew, bir film yıldızının gizemli ölümüyle ilgili çözülmemiş eski bir vaka keşfeder. Hollyvvood sosyetesinin sırlarını çözmeye çalışan Nancy tüm becerilerini kullanmak zorunda kalır.

P IR A T E S O F T H E C A R IB B E A N 3 O y u n c u la r / C a s t:

Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush Y ö n e tm e n / D ir e c to r : Gore Verbinski

L IC E N S E T O W E D O y u n c u la r / C a s t:

Robin VVİlliams, Mandy Moore, John Krasinski, Christine Taylor Y ö n e tm e n / D ir e c to r : Ken Kwapis

Will Turner ve Elizabeth Svvann, Davy Jones'un dolabında kilitli kalan Jack Sparrovv’u kurtarmak için Kaptan Barbossa ile ittifak kurarlar. Dünyanın dört bir yanına taşınan ihanet dolu bir macera büyük bir kavgayla sonuçlanır.

Ben Murphy ve Sadie Jones evlenmek niyetindedirler. Ama bir sorun vardır; Rahip Frank, kendi geliştirdiği evlilik öncesi kursu geçemezlerse onları evlendirmeyecektir. Bu kurs ise korkunç etkinlikler içermektedir!

Will Turner and Elizabeth Svvann align vvith Captain Barbossa in a fraught quest to free Jack Sparrovv from entrapment in Davy Jones' locker. Navigating through treachery, they head to the ends of the Earth, in a final titanic shovvdovvn.

Ben Murphy and Sadie Jones are on a quest to live happily ever after. The problem is that Reverend Frank vvon't bless their union until they pass his patented, ‘foolproof marriage prepcourse, consisting of outrageous activities!

Los Angeles nevvcomer, Nancy Drew, discovers a iong-unsolved case involving a movie star’s mysterious death. Nancy’s resourcefuiness is put to the test as she unravels secrets vvhile navigating the trendy culture at Flollyvvood High. 204 SKY LİFT 1 0 /2 0 0 7

O C E A N ’S T H IR T E E N O y u n c u la r / C a s t: George Clooney,

Brad Pitt, Matt Damon, Elliott Gould Y ö n e tm e n / D ir e c to r :

Steven Soderbergh


Casino sahibi VVİlly Bank, ilk onbir kişiden Reuben Tishkoff’ı aldatınca Danny Ocean, üçüncü bir vurgun için ekibi bir araya toplar. Ortak amaç intikam olunca, eski düşmanları Tony Benedict de grupla birlikte hareket eder. Danny Ocean rounds up the boy s for a third heist, after casino owner VVİlly Bank double-crosses one o f the original eleven, Reuben Tishkoff. Old enemy, Tony Benedict, unites vvith the group due to a mutual need for revenge.

olan Sofia karşılıyordu. Ama Sofia evde kalıp çocuğunu büyütmeye karar verdiğinde bu durum değişiyor! Tom and his wife Sofia are in for majör changes now that they have a nev/born. As a lavvyer, Sofia has always provided a comfortable living vvhile Tom has given love and support. That changes when Sofia decides to be a stay-at-home mum!

MR. BROOKS O y u n c u la r / C a s t:

Kevin Costner, VVİlliam Hurt, Demi Moore, Dane Cook Y ö n e tm e n / D ir e c to r : Bruce A. Evans Bu sürükleyici yeni macerada, Earl Brooks rolünde Kevin Costner oynuyor. Brooks, kötülük dolu diğer kişiliğini kontrol ederek, iki farklı dünyayı ayrı tutabiliyor. Ta ki, bir fotoğrafçı işlediği son suça tanık oluncaya kadar.

F A N T A S T IC F O U R : R IS E O F T H E S IL V E R S U R F E R

İn this electrifying new thriller, Kevin Costner stars as Earl Brooks, a man who manages to keep tvvo worlds from colliding by controlling his vvicked alter ego -Marshall. That is, until a photographer vvitnesses his latest erime.

B A L IK E T İ O y u n c u la r / C a s t: Rasim Öztekin, Yıldız Kenter, Çiçek Dilligil Y ö n e tm e n / D ir e c to r : Ufuk Ahıska

Kızının zayıflama konusundaki takıntısına sinirlenen Bedia, sonunda onun zayıflama merkezine gitmesine engel olamaz. Ama anne-kız hiç farkında olmadan, mafyanın da dahil olduğu bir dizi tuhaf olayın ortasında kalır.

O y u n c u la r / C a s t:

loan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Y ö n e tm e n / D ir e c to r : Tim Story Silver Surfer dünyanın her tarafını birbirine katıyor. Reed, Sue, Johnny ve Ben çok geç kalmadan Surfer’ın gizemini çözmek ve eski bir düşmanın şaşırtıcı dönüşüyle başa çıkmak durumundalar. /As the Silver Surfer races around the globe vvreaking havoc, Reed, Sue, Johnny and Ben must unravel the mystery o f the Surfer and confront the surprising return o f an old mortal enemy, before ali hope is lost.

Frustrated vvith her daughter's dieting hangup, Bedia finaily can't keep her from going to a v/eight-loss çenter. But vvithout reaiizing it, both mother and daughter get caught up in a series of weird incidents that also involve the mafia. ■ V id e o g ö s te r im le r i s a d e c e B o e in g 7 3 7 8 0 0 , A 3 4 0 , A 3 1 0 , A 3 1 9 , A 3 2 0 , A 3 2 1 tip i u ç a k la rım ız ın v id e o s is te m i o la n la rın d a , u z u n

T H E EX

m e s a fe li u ç u ş la rım ız ile b a z ı A v r u p a s e f e r ­ le rin d e y a p ılm a k ta d ır. U ç u ş s ü r e s in e g ö r e film

O y u n c u la r / C a s t: Zach Braff, Amanda

a d e tle ri d e ğ iş e b ilir.

Peet, Jason Bateman, Mia Farrow Y ö n e tm e n / D ir e c to r : Jesse Peretz Artık bir çocukları olan Tom ve Sofia’nın yaşamında büyük değişiklikler oluyor. Şimdiye kadar ailenin geçimini avukat

■ Video programmes are only shown on long distance flights and some flights to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 type of aircraft that are eguipped vvith the video system. 1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 205


PROGRAMI MUSİC ON FLIGHTS THY MÜZİK

U Ç A Ğ A G İR İŞ M Ü Z İĞ İ -

CAZ - JAZZ

BOARDING MUSİC

K im VVaters ■ For The Love Of You K a s h if Brooklyn Breezes

A yh a n G ünyıl

■ G ökyüzü

E th n o D a n ce A C ro s s o v e r P ro je c t-H a re m III

■ J h a r iy e 's

B e s t o f E th n ic M u s ic

D re a m

A yh a n G ünyıl ■

■ S e ra p 1

T u lu y h a n U ğ u rlu L o re e n a M c K e n n itt

G id e li

K e c h a r it o m e n e S e n d e n K a la n

Y a n s ım a la r F u rtu n a

G ö k s e l B a k ta g ir saz

■ K e y if

■ S ıla

■ is t a n b u la D a ir

G ünyıl

G itti

■ Aşk

İn c e ­

A yh a n

K L A S İK M Ü Z İK C L A S S İC A L M U S İC J o h a n n S e b a s tia n B a ch ■ P r e lü d e f r o m S ü ite N o .1 in G

Johann

S e b a s tia n B a ch

» A n d a n te

f r o m C o n c e r t o f o r V io lin in A m in ö r

VVolfgang A m a d e u s

M o z a rt

■ S y m p h o n y N o . 3 3 in

B f la t m a jö r K V 3 1 9 - II A n d a n t e M o d e ra to

M o z a rt

VVolfgang A m a d e u s

■ S y m p h o n y N o . 3 3 in

B fla t m a jö r K V 3 1 9 - III M e n u e t to

B a la k ire v

■ S y m p h o n y N r. 1 İn

B o h e m ia O v e r t u r e K in g L e a r- V. O v e r t u r e K in g L e a r

T c h a ik o v s k y

P e te r lly ic h

■ F a n ta s y

O v e r t u r e 'R o m e o a n d J u lie t ’ ( 1 8 6 9 v e r s io n )

F ra n z S c h u b e rt

■ S y m p h o n y # 2 - III. A lle g ro v iv a c e

F ra n z S c h u b e rt

S y m p h o n y # 6 - I. A d a g io

A re n s k y

■ Sym phony No 1 &

N o 2 - O v e r tu r e O p 1 6 In te r m e z z o - A lle g r e tto

B e e th o v e n

■ S tr in g O u a r te t

N o . 5 in A m a jö r , o p 1 8 , 5 - 1 A lle g r o

A n to n io V iv a ld i

Freedom P la in VVhite TS ■ Hey There Delilah R ihanna » S h u t Up

F ern a n do F arin h a ■ (Fado)

and Drive T a y lo r Svvift ■ Teardrops On My Guitar H annah

Belos tempos J a s b ir'J a s s i ■

M o n ta n a ■ Nobody's Perfect

İn Your Eyes R ic k B raun ■ Sao

Dil Lay Gayee T ch e n T che n ■ Mings Baby M a rc o s V a lle ■ Mentira Z an a n a R e fle c tio n s ■ Ravi Chavvla VVaterbone ■

Paulo C o u n t B a sic ■ Strange

Vision of Matı T o ire s (ft Irina

Life Paul H a rd c a s tle «Stili Thinking K im VVaters ■ Sax Appea B oney Ja m e s

M ikh a ilo va ) ■ Dereye A s h o o ■

pain (ft Y o u n g Jo c) ■ Buy You A Drank (Shavvty Snappin Big and R ich ■ Lost İn This Moment

P u n ja b i ■ Billo Gori T hie ve ry

Ne Yo ■ Because Of You Sean

C o rp o ra tio n ■ Supreme lllusion

K in g s to n ■ Beautiful Girls C h ris Lavvyer and T o m m y ■ We

L a rry C a rlto n ■ Fingerprints D avid S a n b o rn ■ Smoke Gets

(ft G eorge Benson) ■ Hypnotic Roy A ye rs Bags N o rm a n

■ Y a ln ız lığ ım

m a jö r f o r Ç e llo

C h u c k Loeb ■ Levame M ario n M eadovvs ■ Miss Know İt Ali

D Ü N Y A M Ü Z İĞ İ VVORLD M U S İC

(remix) G a so lin e (ft M aki Ito) ■ Geisya J ia Peng Fang ■

B ro w n Every Liftle Thing A lth e a Rene ■ More Than You Know C h u c k L oeb ■ Listen C h ris S ta n d rin g ■ Mumbo

Sirius From Faravvay T he B rave

Jumbo S m o o th Ja zz D oes The Divas ■ On & On K im VVaters ■

VVaterbone ■ Hymn To Isis R abasa «Tintol A n d y P a la cio & The G a rifu n a ■ Collective

Vision Of Love Paul J a c k s o n J r ■ Never Too Much

T im b a la n d «The Way I Are H uey ■ Pop Lock & Drop İt T -

Gonna Feel it

■ Derviche D ao Dezi ■ Ti Eliz Iza M o ry K a n te ■ Yeke yeke A n g g u n »Yang Kutunggu

N ara ■ Michiko Tanaka

HAFİF M Ü Z İK EA SY LIS TE N IN G K enny R o g e rs ■ Lady Lauren C h ris ty *T h e Color Of The Night R ita C o o lid g e ■ Ali Time High S im p ly Red ■ Sunrise L in d a R o n s ta t & A aron

LA T İN M Ü Z İĞ İ LA T İN M U S İC

N e ville ■ I Don't Know Much, But I Know I Love You M arvin G aye and th e C o m m o d o re s ■ Night Shıft K e n n y R o g e rs &

P in k M a rtin i «Tem po Perdido L a u ra Fygi ■ Cuando Vuelva A Tu Lado (Rumba) G lo ria E stefan ■ No me dejes de guerer A le ja n d ro F ern a n de z ■

Sheena E aston «VVe've Got Tonight A ir S u p p ly ■ Lost İn

Abrazame(1) Los T e m e ra rio s ■

Love F ra n kie G oes To H ollyvvood ■ The Povver Of Love B e tte M id le r ■ From a Distance C e lin e D ion (ft C live G riffin) ■ When I Fail İn Love C haka Khan ■ Through The Fire Phil

PO P - H IT LIN E M aro o n S ■ Makes Me VVonder A m y VVinehouse (ft Ja y Z) ■

C o llin s «O n e More Night

radio edit) F erg ie ■ Big Giriş Don't Cry R ihanna (Ft J a y Z) ■ Umbrella B o n Jo v i ■ (You

Rehab Fail O u t B o y ■ Thnks fr th mmrs (the lindbergh palace

Gitana Baila M an a ■ Mariposa Traicionera P aco « A m o r De Mis Amores R ic k y M a rtin ■ Casi Un Bolero G otan P ro je c t ■ Una Musica Brutal P epe A g u ila r ■ Miedo P a b lo M o n te ro ■ Fiay Otra En Tu Lugar Los

R o xe tte ■ İt Must Have Been Love G e o rg e M ich a e l ■ Covvboys and Angels A n g g u n ■

Want To) Make A Memory

T e m e ra rio s & J u lio Ig le s ia s ■ Esos Amores R ic k y M a rtin & C ris tin a A g u ile ra ■ Solo Ouiero

La Neige au Sahara E lton Jo h n

L ife h o u s e ■ Disarray E n riq u e

Amarte K u m b ia K in g s vvith

■ Circle of Life (The Lion King Soundtrack) L io n e l R itch ie &

Ig le sia s ■ Do You Know (The Ring Pong Song) B o ys Like G irls ■ The Great Escape R K e lly (du e t vvith U sher) ■

D e A r a n ju e z - II. A d a g io

th e C o m m o d o re s ■ İ m Easy Like Sunday Morning M a rk K n o p fle r (ft Ja m e s T aylor) ■

Ju a n G a b rie l ■ No Tengo Dinero R ica rd o M o n ta n e r ■ La Mujer De Mi VidaLos T e m e ra rio s ■ Mi

E ric S a tie

T h e F o u r S e a s o n s - A u tu m n I A lle g r o

A n to n io V iv a ld i

T h e F o u r S e a s o n s - A u tu m n II A d a g io

A n to n io V iv a ld i

A n to n io V iv a ld i - T h e F o u r S e a s o n s - A u tu m n III - A lle g r o

J o a q u in R o d rig o

No 1

■ C o n c ie r t o

■ G y m n o p e d ie -

Sailing To Philadelphia S tin g ■

Same Girl (albüm version) N ic k e lb a c k ■ Rockstar (Version

Vida Eres Tü L in d a R o n s ta d t ■ Perfidia X tre m e A d o n d e ■ Se Fue La O reja de Van G o g h ■

Fragile

2) B o b S in c la r ■ Sound of

Mariposas M o n ic a M o lin a ■ Oh

M ü z ik p r o g r a m la n s a d e c e B o e in g 7 3 7 - 8 0 0 , A 3 4 0 , A 3 1 0

206 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

A 3 1 9 , A 3 2 0 , A 3 2 1 tip i u ç a k la rım ız ın m ü z ik s is te m i o la n la rın d a , u z u n m e s a fe li u ç u ş la rım ız ile b a z ı A v r u p a s e fe r le r in d e d in le n e b ilir.


amores S h a k ira (ft A le ja n d ro Sanz) ■ La Tortura Los L o b o s ■ Cumbia Raza D a n iela M e rc u ry ■ Mutante

The O Ja ys ■ If You Dont Knovv

O kan M u ra t Ö z tü rk ■ Kuş

B e n d e n iz «Tövbe Do B u ra k

Me By Now A n d y G ib b (vvith Bee Gees) ■ I Just Want to be

U ç tj Yavri Kaldı S a b a h a t

K u t ■ Komple B u rc u G üneş ■

A k k ira z & O rie n t E xp re ssio n s ■ Ben Melamet Hırkasını Giydim

Kaybol Benle H ande Y e n e r ■

S tre is a n d ■ Evergreen (Theme From "A Star Is Born") J u lio Ig le sia s ■ Vaya con dios O livia Nevvton Jo h n ) ■ Suddenly The T e m p ta tio n s ■ BalI Of

(Leylim Leylim) M u ra t Yıldız ■ Zeytin Yaprağı Yeşil F igen G enç ■ Çayır Çimen Geze Geze A li

■ Kalpsizsin Nil K a ra ib ra h im g il

Confusion (that's vvhat the vvorld is today)

Yaylanın Çimenine O kan M u ra t

Your Everything B a rb ra

N EW AG E

A lta y ■ Hekimoğlu F uat S aka ■ Karadır Kaşların S e rh a d Rasa ■ Ö z tü rk ■ Sabahın Seherinde (Enstrümental) Ö zg ü r A k d e m ir ■ Tombalacık Halimem

C la n n a d ■ A Dream İn The

UN UTULM AYAN LAR O L D IE S

Night Lo re e n a M c K e n n itt ■

T Ü R K S A N A T M Ü Z İĞ İ

The Gates of İstanbul Enya ■ Amarantine B -T rib e ■ Hablame Rue Du S ole il ■ Angel Eyes S laven K o la k ■ Panonia M oya

C L A S S IC A L T U R K İS H M U S IC Z e ki M üre n ■ Sevemez Kimse Sen İsm a il H akkı F e n cio ğ lu ■

B re n n an ■ No One Talks C a n to m a ■ Essaraı S e c re t G arden ■ Prayer S u zanne

Leyla Bir Özgecandır M ua zze z

C ia n i ■ 1 Azzurrc E n ig m a ■ Once in a lifetime S arah ■

Güzele Güzel Demem

Dean M a rtin ■ Volare E n g e lb e rt H u m p e rd in k ■ Quando Ouando N a t K in g C ole

Brightman Deliver Me N ig h t

Y ü kse l) ■ Keklik A ylin

S e ssio n ■ South Country L o re e n a M c K e n n itt ■

V a ta n k o ş «N için Baktın Bana

& Dean M a rtin ■ VValking İn A VVinter Wonderland T he P la tte rs ■ Twinlight Time- D ean M a rtin ■

Kecharitomene B -trib e ■ Spıritual Spirituaı C irq u e du S o le il ■ Pokincı B la c k m o re 's

Everybody Loves Somebody The Im p e ria ls ■ Tears On My Pillow

N ig h t ■ Shadovv Of The Moon N ig h tn o is e ■ Night in that Land

E n g le b e rt H u m p e rd in k «After

F rie d e m a n n ■ Sunshovver

N a t K in g C o le ■ l -O-V-E T o m J o n e s ■ İt's Not Unusual D o ris Day ■ Summertime

The Lovin T he B e a tle s ■ Yesterday E lvis P re sle y ■ I Cant Help Falling İn Love With You T he P la tte rs ■ The Great

T Ü R K H A L K M Ü Z İĞ İ

Pretender N a t K in g C o le ■ Mona Lisa E n g e lb e rt H u m p e rd in k ■ Am I That Easy

TH M K o ro s u ■ Bülbüller Düğün Eyler B iro l T o p a lo ğ lu «Tara

To Forget F ra n k S in a tra ■

Misket E lif Y ıld ız ■ Kalenin

Strangers in the Night Roy O rb is o n ■ Only The Lonely

Bedenleri F ua t S aka ■ Geçti Dost Kervanı Ö zg ü r A k d e m ir ■

D iana R oss & th e S u p re m e s ■ You Can’t Hurry Love O tis

Zello iz z e t A ltın m e ş e ■ Yunus

R e d d in g ■ These Arms Of Mine D inah VVashington ■ Mad about the boy T he B e a tle s ■ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Intro) The B e a tle s ■ VVith A Little Help From My

T R A D IT IO N A L T U R K İS H F O LK

Saçını Tar; M ua zze z A b a cı ■

Kibir Yanmam Lazım G ru p H epsi ■ Bu Mudur F atih E rk o ç ■ Ellerim Bomboş K e re m c e m ■ Kalenin Fethi G ülşen ■ Ruhumu Asla S e rta p E re n e r ■ Mecbursun B a rış A k a rs u ■ Vazgeçme Ö zg ü n ■ Kıpır Kıpır B e ngü ■ Sensiz Kaldım K u ts i ■ Dertlerimi Zincir Yaptım M u ra t B o z ■ Beni Bana Bırak B u ra k K u t ■ Sonbahar G ülşen ■ Önce Sen Sev Funda A ra r ■ Beni Benle Böyle B arış A k a rs u ■ Vurdum En Dibe Kadar K ıra ç ■ Sana Mecburum K e re m c e m ■ Aşıksın Gidiyorsun

E rso y ■ Elbet Birgün Buluşacağız N e ve se r G e rg in o k ■ Ben M üze yye n S e n a r (d ü e t L e ve n t

Öyle Y ılm a z M o rg ü l ■ Özledim F iliz Ş a tıro ğ lu ■ Gül Açar Bülbül Ö terB ülent E rso y ■ Baharı Bekleyen Kumrular Gibi U fu k C a b a ■ Beklerim Yolunu M üze yye n S e n a r ■ Feraye Em el Sayın ■ Feride T u ğ çe Pala ■ Aşkı Seninle Tattı Hicranla Yandı Gönül Z e k i M ü re n ■ Elveda Meyhaneci H a kan Ö zlev ■ Erdi Bahar Sardı Yine M üze yye n S e n a r ■ Benzemez Kimse Sana Ç e tin - N esrin K ö rü k ç ü ■ Potpori H ülya S ö ze r ■ Güney İllerinden Gelen Turnalar

P O R T R E - P O R T R A IT A h m e t Özhan Rüzgar Söylüyor ■ Hüzün Çiçeğim ■ Yalan ■ Enginde Yavaş Yavaş Şimdi Uzaklardasın ■ Bakmıyor Çeşmi Siyah ■

K o ra y S a fka n ■ Baharın Zamanı

Kimseye Etmem Şikayet ■ İnleyen

Geldi Em el Sayın ■ Bak Yeşil

Nağmeler ■ Dün Gece Mehtaba

Emre Süiti S a b a h a t A k k ira z O rie n t E x p re ssio n s ■ Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum (Temir

Yeşil Haşan Ç a n a kka le li ■

■ Ben Seni Unutmak İçin ■ Leyla

Hastayım Yaşıyorum Z e ki M üre n

Bir Özge Candır ■

■ İntizar S e rd a r K a ş ık ç ıla r ■

Saçların Tarumar ■ Nihansın

Ağa) B e ste T e m u r «Adanalı İsm a il T ü rü t ■ Vona (Ordu'nun Işıkları) S e rp il Y am an ■ Gesi

Geçti Sevdalarla Ömrüm A h m e t

Dideden ■ Eski Dostlar ■

Ö zhan ■ Duydum ki Unutmuşsun

Bir Sevgi İstiyorum ■ İmkansız ■

Z a ra ■ Sarmaşık Gülleri

Bu Akşam Yine Dertlerimle ■ Çiçek Nedir Görmeden ■ Ben

Bağları B irg ita y A k ta ş ■ Izmirin

Sem Unutamam ■ Gizli Aşk ■

Friends Shaun C a s s id y ■

Kavakları Ö zg ü r A k d e m ir ■

T Ü R K PO P M Ü Z İĞ İ

Da Doo Ron Ron E lvis P re sle y

Urfa'ya Paşa Gele A d e m S e vin ç ■ Yaylanın Soğuk Suyu

T U R K İS H PO P

Manolyam ■ Günlerdir İçime

N ira n Ü nsal ■ Hayranım

Çöktü Ayrılık ■ Ah Le Yar

■ Are You Lonesome Tonight

Musıc programmes can be listened to only long distance flights and some flights to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 type of aircraft that are eguıpped wıth the musıc system 1 0 /2 0 0 7 SKYLIFE 207


GUEST OF THE MONTH AYIN KONUĞU

Yükselerek arınmak Purification by ascent |§ ) M U S T A F A Ö Z E L , y a z a r v e e k o n o m is t, e c o n o m is t a n d vvriter

12 yaşında Ağrı Dağı’nı gördüm, 16 yaşında Erciyes’e tırmandım, 24 yaşında uçağa bindim. Bu üç deneyimin ortak noktası, garip bir uzaklaşma veya arınma duygusuydu. Adeta dünyadan el etek çekiyor, başka bir âleme ayak basıyordum. Basıyor değil, yüzüyordum. Sadece vücut kimyamın değil, düşünce ve ruh dünyamın da derinden etkilendiğini hissediyordum. Çocukluğum Ağrı’da geçti. Ağrı Dağı Ağrı'dan gözükmez, ilkokul beşteyken babam neredeyse tüm Leylek Pınar Mahallesi'ni kamyona yükleyip ishak Paşa Sarayı'na götürdü. Kamyonun üstünden bir süre seyrettiğim Ağrı Dağı, bende bir firar duygusu uyandırdı. Yaşamaya değer hayatın burada, aşağılarda değil; orada, zirvelerde olduğu duygusu içime öylesine yerleşti ki, birkaç yıl sonra lisede ‘Erciyes Dağcılık Kampı’na katılmak isteyenler’ duyurusunu görünce hemen başvurup dört kafadarla beraber Kayseri yolunu tuttuk. Erciyes’e, Develi sırtından tırmandık. Yükseldikçe sadece şehir değil, onunla beraber önem verdiğimiz, ciddiye aldığımız, sevdiğimiz veya korktuğumuz her şey geride kalıyordu. ‘Geride’ yeterince kuvvetli bir kelime olmadı; 'aşağıda' kalıyordu desem duygulanma daha iyi tercüman olur. Belki çocukça bulacaksınız ama evet, Allah’a yaklaştığımı hissediyordum. Aradan 35 yıl geçti; bu duyguyu artık sadece uçaklarda ve çok hafiflemiş bir tarzda yaşıyorum. (Belki başkaları da yaşıyor, fakat tuhaf

20 8 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

karşılanmamak için itiraf etmiyorlardır!) ilk uçak seyahatim THY ile Ankara’ya oldu. 24 yaşında, Boğaziçi iktisat mezunu bir bankacıydım, iktisatçı ve bankacı olunca, insanın 'uyanık' olması beklenir. Çağımızda ‘uyanık’ demek, 'mistik deneyimlere fazla prim vermeyen' demek. Benim uyanıklığımsa farklı biçimde gerçekleşti: Uçak havalanır havalanmaz, yıllar önce Erciyes'te yaşadığım deneyime uyandım. Bulut tarlalarının üzerinden uçarken, dünyaya ait ne var ne yok belleğimden silindi. Topyekûn bir arınma yaşadım. Bu yazıyı bir Ramazan günü yazıyorum. Oruç da bir tırmanış, bir havalanma, bir arınmadır. Muhasebesiz arınma olmaz. Muhasebelerin özü ise devlet veya şirket muhasebesi değil, nefis muhasebesidir. Kişinin kendi nefsini, hesaba çekilmeden hesaba çekmesi, denetlemesidir. Denetim “sözlerin en güzeli” ile yapılmalıdır. Abbasi halifesi Me'mun kusurlarını sayıp döken hocaya şöyle der: Haklı olabilirsin, fakat güzellikle konuş. Allah senden daha hayırlı birini (Hz. Musa) benden daha kötüsüne (Firavun) gönderdiği zaman, ona şöyle buyurdu: “Varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki öğüt dinler." Sözü Yunus Emre ile bağlayalım: “Ey sözlerin aslın bilen gel de bu söz nerden gelir / Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir’’

/ saw Mount Ağrı when I vvas tvvetve years old. I climbed Mount Erciyes when I vvas sixteen. When I vvas twentyfour I flew in an airplane. These three experiences have one thing in common: a strange sense of estrangement or catharsis. Almost as if I vvas leaving the earth and stepping into another world. Not stepping exactly, but floating. I felt that not only my body chemistry but also the vvorld of my thoughts and emotions vvas profoundly affected. I spent my childhood in Ağrı, near Mount Ağrı. But Mount Ağrı is not visible from Ağrı. When I vvas in the fifth grade, my father loaded almost ali of our neighborhood of Leylek Pınar onto a truck and took us to the İshak Paşa Saray at Doğubeyazıt near the Iranian border. I vvatched Mount Ağrı for a vvhile from the top of the truck and it avvakened in me a sense of escape. The life worth living vvas not here down belovv, but there at the summit. This idea became so firmly lodged inside me that a few years later when I heard an announcement in high school for 'those who vvish to participate in the Erciyes Mountaineering Camp' I applied immediately and set off for Kayseri vvith four kindred spirits. We ascended Erciyes över the Develi ridge. The higher we climbed, the farther behind vve left not only the city but together with it everything vve thought vvas important, that vve took seriously, that vve loved or feared. But 'left behind' isn't strong enough; if I said 'left down belovv' it vvould better translate my feelings. Perhaps you‘II think it‘s childish, but I even felt I got closer to God. That vvas 35 years ago. Novv I only experience that feeling in

airplanes, and in a much diminished way. My first trip on Turkish Airlines vvas to Ankara. I vvas tvventy-four, a graduate of the Bosphorus University economics department and a banker. When a person becomes an economist and a banker, he is expected to be 'with it'. And being 'vvith it' in our age means 'not putting much stock in mystical experiences'. But my sense o f being vvith it developed in a different way: the minute the plane vvas airborne, that experience l'd had at Erciyes years before vvas avvakened in me. /As vve flevv över fields of clouds, everything belonging to the vvorld vvas wiped clean from my mind, and i experienced a thorough catharsis. I'm vvriting this on a day in Ramazan. Fasting too is a kind of ascent, o f becoming airborne, a kind of purification. But purification is not possible vvithout an accounting. And the essence ofaccounting is not that of the government or of a company, but the accounting of the soul. A person's calling his own soul into account and inspecting it. Inspection should be done vvith the ‘best of the vvords' Abbasid Caliph Me'mun once said to the hodja who vvas listing the faults of him "You may be right but speak vvith beauty. When Allah sent someone who is dearer than you (Hz. Musa) to someone who is vvorse than me (the pharaoh) he spoke “Speak smoothly as he might heed the advice. ” Let us close vvith the vvords of Yunus Emre: “O you vvho knovv the true origin o f vvords, come and teli us vvhere these vvords come from / He vvho does not understand their origin thinks they come from me. ” □


1 1» r

"D oğa ancak bu kadar cöm ert ve davetkar olabilirdi... turkuaz bir koy, izlemeye doyamayacağınız bir flora... Ege'nin kokusu...Ve Türkbükü,..Ve Bodrum..." S/z sadece, b u benzersiz atmosfere uygun benzersiz bir otel dizayn ettik.

www .princess.com .tr Saplıburnu, Türkbükü-Bodrum Tel: (0.252) 311 01 50 İstanbul Ofis Tel: (0.212) 2 3 4 59 59

BODRUM^/RINCESS ^

DELUXE RESORT i

SPft


/arsavy

Sheraton Ankara, Sheraton Heliopolis Cairo, Sheraton Dead Sea, Sheraton Eilat,Sheraton Jerusalem, Righa Royal Hotel VVaseda, R ig h iR o y a i H o te l Osaka, P ortopid i lu ie i Osaka, Conrad U s g g ^ j ^ j ^ ^ r u s s e l s , Conrad Istanbu:. Conv.d ! )ubl n, Grand Hotel Royal Budapest, Holiday Inn Disney Paris, Intercontinental Bethle David Intercontinental T Hyatt Almaty, Hyatt Regency I H yatt Regency Baku, Hanshin-. -FoküShima H ö t Sandy Lane Hotel Barbados, Ad,a G olf Club Stockholm, C öm elia Antalya, King David Hotel jeKısşjem, _Şwissötel İstanbul, Swissötel Grand fTM İm nir ^ t e l W ien, B a ru t Lara R e s o r t , R e na i s s a n c e A k t a u H o t e l , Le Meridien VVİen, Le M e r i d i e n B a r c e l o n a , M ö v e n p i c k S t u t t g a r t ,

fegfrnarie.Zagreb.

Renaissance

Atyrau Hotel,

F o u r S easons B os p h o r u s ,

M a n d a r i n O r i e n t a l Prag, M a n d a r i n O r i e n t a l Mu ni c h, Calista Luxury Resort, Marriott Asia İstanbul

2007-10  
2007-10  
Advertisement