Page 1

A Ğ U S T O S / A U G U S T 2 0 0 7 • A L A B İ L İ R S İ N İ Z • YOUR C O M P L I ME N T A R Y COPY

T U R K IS H A IR L IN E S / T N T U R K HAVA YOLLARI www.thy. com

Derin bir el mahareti - A manual skill with deep meaning KÜNDEKÂRİ C o t e d ’A z u r ’ un g ü ze li - B elle of th e F rench R iviera N İC E Ü n i v e r s i t e k enti - U n ive rsity to w n E S K İŞ E H İR


Ahşap ve alüminyum Wood & aluminium When you need strong chairs... Sağlam sandalye ihtiyaç olduğunda..


RA M S EY LONDO N


YÖNETİM / MANAGEMENT Y ön e tim K urulu Başkanı C h airm a n o f th e B o a rd C a nd a n Karlıtekin T ü rk H ava Yolları A dın a Sahibi P u b lish e r o n b e h a lf o f Turkish A irline s G enel M ü d ü r ve Y ön e tim K urulu Üyesi C E O a n d M e m b e r o f the B o a rd Tem el Kotil Tanıtm a ve H alkla İlişkiler Başkanı S e n io r Vice P re sid e n t P u b lic R ela tion s H a m d i Irm ak Tel: [0212) 4 6 3 6 3 6 3 / 1 1 5 0

KAPAK / COVER EGE

Z İL C İ

09

H alkla İlişkiler M ü d ürü / P u b lic R ela tion s M a n a g e r M e h m e t Dinler Tel: [02 1 2] 4 6 3 6 3 6 3 / 1 164 - 2 0 7 8 D icle Y ürür d yurur@ thy.com A ysun U lusu aulusu@ thy.com A h m e t M. M ü ftü o ğ lu a h m etm @ thy.co m T ü rk H ava Yolları G enel Y ön e tim Binası A ta tü rk H ava Lim anı 3 4 1 4 9 İSTAN B U L

YAYIN / PUBLICATION Yapım / Production G enel Yayın Y ö n e tm en i / P u b lish in g D ire cto r Dr. A rif N ihat Dursun n ih a t.d u rsu n @ co rd isg ro u p .co m .tr

- LU

o o

Yayın K oo rd in a tö rü (S orum lu) / E dito ria l C o o rd in a to r N eslihan P e kd e m ir n eslih a n .p e kd e m ir@ d isku s.co m .tr

tr

E d itö r / E d itö r A yşe B ilg iç a yse.b ilg ic@ d isku s.com .tr

LU

S an a t Y ö n e tm en i / A rt D ire c to r Feyza Y ap u lu fe yza .yap u lu@ d iskus.co m .tr G ra fike r / G ra p h ic A ssista n t Ulaş K aratag u la s.ka ra tag @ d isku s.com .tr F o to ğ ra f E ditörü / P h o to g ra p h y E d itö r S inan Ç a km a k sin a n .ca km a k@ d isku s.co m .tr İngilizce E ditö rü / E ng lish E d itö r V irginia Taylo r S açlıoğlu B askı-T a kip A li O sm a n Ş e n tü rk a li.osm an @ a n d.co m .tr

Reklam / Advertising G enel K o o rd in a tö r / G en e ra l C o o rd in a to r Tülin Ç im tulin .cim @ re ka n d .co m .tr R eklam D irektö rü / A d v e rtis in g D ire cto r S im g e Y ılm az B ozloy sim g e .yilm a z@ reka n d.co m .tr Tel: [02 1 2] 2 6 9 45 27 Faks / Fax: [02 1 2] 3 2 5 01 43

n cordis'arc >uı ! dis

_

l

*

LU û

30

Cote d ’Azur’un güzeli Belle o f the French Riviera Nice Üniversite kenti University town Eskişehir

Z O 60

Hiç değişmeyen liman A port unchanged Assos

Leve nt M ah. 4. G aze teciler S itesi E bulula M a rd in Cad. Ülgen S ok. 15 A /2 A ka tla r / İstanbul skylife @ co rd isg ro u p .co m .tr h ttp ://w w w .c o rd is g ro u p .c o m .tr Tel: [02 1 2] 3 2 5 01 5 0 - 5 1 - 52 Faks: [02 1 2] 3 2 5 01 43

Baskı-Cilt / Printing-Binding Doğan O fset Yayıncılık ve M atba a cılık A.Ş. Tel: [02 1 2] 6 2 2 19 0 0 h ttp ://w w w .d o g a n o fs e t.c o m

Renk Ayrımı / Colour Seperation Y ed ire n k G ra fik ve R e nk Ayrımı H izm etleri Tic. A.Ş . Tel: [0 2 1 2 ] 2 8 2 5 9 44 7renk@ 7ren k.com Skylife dergisine internette, w w w .thy.com üzerinden SKYLIFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the internet b y clicking the SKYLIFE icon in www.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@ thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / Any suggestions or complaints about Skylife magazine a r e welcomed a nd should be addressed to customer@thy. com. Dergim izde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither. !ext nor photographs from thıs publication m ay be reproduced either in full or summary wıthout acknowleding the source and vvithout prior permission from the publisher. Skylife, THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published m onthly b y Turkish Airlines.

6 Cityscope 130 Rehber / Guide 158 Bilgi / Info 198 Bulmaca


Atmaca sevdası Ali for the love o f a hawk İstanbul’un kalbi Heart o f İstanbul Sultanahmet

Derin bir el mahareti A manual skill with deep meanlng Kündekâri Vazgeçilmez damak keyfi A palate-pleaser for ali seasons Peynir / Cheese

98

Sudaki kelebekler Butterflies in the vvater

200 Oyunlar / Puzzle 202 Video ve Müzik / Video and M usic 208 Ayın Konuğu / G uest o f the M onth


Türk Hava Yolları'nm İstanbul - Eskişehir hattı açıldı! Şimdi yeni âdet, Eskişehir'e Türk Hava Yollan konforu ve kalitesiyle gidip gelmek. *Fiyatlar 59 YTL’ den başlamaktadır ve tek yön seyahatlerde geçerlidir. Vergi ve harçlar dahil değildir.

TÜRK HAVA YOLLARI ,

,

w w w .th y .c o m 14 4 4 O 8 4 9


HOŞGELDİNİZ VVELCOME ABOARD

Sayın konuklarımız,

Dear guests,

Türk Hava Yollan olarak çalışmalarımızın ve gayretlerimizin olumlu sonuçlarını almak ve bunları sizlerle paylaşmak bize büyük mutluluk ve gurur veriyor. Kalite ve performans çıtasını her geçen gün yükselten Ortaklığımız, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ve en güvenli havayolu konumuna ulaşmıştır. Bu başarılarımızın yansımalarını dünyanın önde gelen basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerde de görmekteyiz. Yabancı basının önemli dergilerinden birinde yayımlanan haberde Türk Hava Yolları’nın son yıllardaki hızlı büyümesi, bütün uygulama alanlarındaki birincilikleri hatırlatılarak, yakında dünyanın en büyük küresel havayolları arasına gireceği belirtiliyor. Yazılanlar, geçen seneki en dakik, en güvenli, en az bagaj kaybeden ve en hızlı büyüyen havayolu ödüllerimizin tesadüf olmadığının bir kanıtı aynı zamanda. Türk Hava Yolları, her alanda değişen, gelişen Türkiye'nin gökyüzündeki gururu olmaya devam ediyor.

İt gives us great pride and pleasure to reap the posltive results of our efforts and to share those results with you. Our Company, vvhich is constarıtly improving its çuality and performance, has become Europe’s safest and fastest growing airline, a success that is reflected in news items appearing in the vvorld's leading magazines and nevvspapers. İn a report published recently in a leading foreign magazine, citing Turkish Airlines1rapid grovvth in recent years and its top performance in ali areas of implementation, it was pointed out that it will soon enter the ranks o f the worid's biggest global airlines. Such reports are at the same time proof that the avvards we received iast year as the world’s most punctual, safest and rapidly grovving airline with the least amount of lost luggage were no coincidence. Turkish Airlines continues to be Turkey’s ever changing and developing pride in the sky.

Ortaklığımız adına yeniliklerimizi her ay sizlerle paylaşmaktan büyük sevinç duymaktayız. Geçen ay itibarıyla başlatmış olduğumuz Istanbul-Eskişehir hattı ile Bursa-Trabzon seferlerinden sonra ise şimdi de Bursa-Erzurum hattını eklemiş bulunuyoruz. Böylelikle bu önemli şehirleri uçuş noktalarımıza ekleyerek Türkiye'nin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni dış hat seferlerimizi sizlerle paylaşmayı heyecanla bekliyoruz. Türk Hava Yolları sadece yolcu sayısında değil, aynı zamanda uçaklarındaki doluluk oranlannda da artış göstermektedir. Türk Hava Yolları olarak, Türkiye’nin sadece ekonomik gelişimine değil, sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlamayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu sorumluluğun bir parçası olarak da engelli vatandaşlarımıza iç ve dış hat uçuşlarda indirim uygulamasını başlattık. Türk Hava Yolları’nda engellilere engel yok’ sloganıyla duyurduğumuz bu uygulamamızda, Ortaklığımız ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle personelimiz daha iyi hizmet noktasında eğitilecek. Ayrıca bundan 150 yıl önce Japonya seferini başarıyla tamamlayıp yurda dönerken batan ve 550 denizcimizin şehit olduğu 'Ertuğrul Firkateyni' Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü önderliğinde yürütülecek bu çalışmada yer alarak kültürel mirasımıza büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz.

We take great joy in sharing our innovations with you every month on behalf o f our Company. Follovving the Istanbul-Eskişehir and Bursa-Trabzon routes that we introduced İast month, we have now added a BursaErzurum route as well. We are therefore continuing to contribute to Turkey’s economic and commerciai development by adding these majör cities to our flight destinations. We enthusiastically anticipate sharing new intemational flight destinations with you as well in the months ahead. Turkish Airlines is chaiking up grovvth not only in number o f passengers carried but also in occupancy rates on its planes. Here at Turkish Airlines we regard it as our responsibiiity to contribute not only to Turkey's economic development but to her social and cuitural development as well. /te a part of this responsibiiity we have introduced a discount for the handicapped on both our domestic and our intemational flights. İn conjunction with this implementation, vvhich we have based on the slogan ‘No obstacles for the handicapped on Turkish Airlines', our personnel are going to be trained in how to provide better service through a cooperation betvveen our Company and the Handicapped Administration. Furthermore, the ‘Frigate Ertuğrul', vvhich sank 150 years ago with its crevv of 550 on the retum from a successful voyage to Japan, is also being brought to the light of day vvith Turkish Airlines sponsorship. \Ne aim to make a great contribution to our cuitural heritage by taking part in this project, vvhich is being conducted under the leadership of the Undervvater Archaeology Institute.

Türk Hava Yolları olarak en büyük amacımız, sizlerin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve verdiğimiz hizmetin kalite değerini artırmaktır. Bunu da siz değerli yolcularımızın desteği ve güveni ile başarmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, hepinize iyi yolculuklar dilerim.

Our highest aim here at Turkish Airlines is to raise your satisfaction to the highest possible level and to improve the quality of the service we provide. We are endeavoring to do this vvith the confidence and support of you, our valuable passengers. I vvould tike to wish our nation a happy Vıctory Day on August 30th, and ali of you a pleasant flight.

Doç. Dr. Temel KOTİL Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Temel KOTİL, Ph.D. CEO and Member of the Board


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

Dikkat sergi var!

Attention! Exhibition

Altı aydan bu yana heyecanla hazırlıkları süren dünyanın en büyük kentsel sanat ve sosyal sorumluluk etkinliği olan CovvParade, Sütaş'ın ana sponsorluğunda İstanbul'da sergilenmeye başladı. Sanatçıların, ünlü isimlerin ve öğrencilerin inek heykelleri üzerine yaptığı rengârenk, birbirinden farklı tasarımlar kamuya açık alanlarda üç ay süreyle görülebilecek. Paris, New York, Monako, Moskova, Sidney, Tokyo, Londra gibi dünyanın 54 büyük şehrinde düzenlenen CovvParade'in 55. durağı İstanbul'un en hareketli merkezlerinde; Şişli, Nişantaşı, Harbiye, Beyoğlu, Bebek, Ortaköy, Sultanahmet ve Kanyon, Akmerkez, Profilo, Metro City ve Cevahir Alışveriş Merkezleri'nde sergilenecek inek heykelleri şehirde eğlenceli ve ilginç bir atmosfer yaratacak. Gülümseten inekler 1 Ağustos'tan 31 Ekim'e kadar İstanbul caddelerinde izlenebilir. Tel: (0212) 225 91 86

Follovving a flurry o f preparation över the İast six morıths, the vvorld's largest urban art and social responsibiiity event, CovvParade, has gone on exhibition in İstanbul vvith primary sponsorship by Sütaş. The colorful and vvidety different designs created on covv sculptures by famous-name as well as student artists can be viewed in public venues ali över the City for three months. İstanbul is the 55th stop for CovvParade, vvhich has been held previously in the vvorld's 54 largest cities including Paris, New York, Monaco, Moscovv, Sydney, Tokyo and London. The covv sculptures are being exhibited in Istanbul's liveliest districts - Şişli, Nişantaşı, Harbiye, Beyoğlu, Bebek, Ortaköy and Sultanahmet and shopping malls such as Kanyon, Akmerkez, Profilo, Metro City and Cevahir Shopping Çenter. The smiling covvs, vvhich will create an interesting and entertaining atmosphere, can be vievved in the streets of İstanbul from 1 August through 31 October. Tel: (0212) 225 91 86

Çağdaş Sanat şöleni A Modern Art feast

6 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

İstanbul'da özel müze koleksiyonculuğu anlayışının yaygınlaşmasını hedefleyen bir kurum var: Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi. Proje 4L olarak geçtiğimiz yıllarda pek çok uluslararası çapta sergiye ev sahipliği yapan mekân artık çok özel bir koleksiyonun sergilenmesinde kullanılıyor. Yeni eklenen eserleriyle birlikte Elgiz Koleksiyonu'nun başyapıtları 6 Eylül'den itibaren görülebilecek. Anne Wölk, Azade Köker, Çerkez Karadağ, Selma Gürbüz, Roman Lipsky, Yiğit Yazıcı ve Fausto Gilberti, Meriç Hızal, David Salle, Erol Akyavaş, Lea Asia Pagenkamper, Alaeddin Aksoy, Tim VVhite Sobieski, David Tremlett, Stephan Dean, Ömer Emre Yavuz, Julian Shnabel ve Won Ju Lim gibi yerli ve yabancı birçok ismin yapıtları bu koleksiyonu zenginleştiriyor. Mekânın proje odası Artvarium'da sergilenen Nancy Atakan'ın film, fotoğraf, çizim, animasyon, kolaj, şiir ve sesten oluşan 'Ve' adlı video enstalâsyonu da 1 Eylül'e dek görülebilir. Müzeyi çarşamba, perşembe ve cuma 10:0018:00; cumartesi günleri 10:00-16:00 arası ziyaret edebilirsiniz. Tel: (0212) 281 51 50

Elgiz Modern Art Museum is an institution that aims to spread the concept o f private museum collecting in İstanbul. This venue, vvhich, as Project 4L, hosted a number o f internationalscale exhibitions in recent years, is being used novv for the exhibition o f a very special collection. The masterpieces of the Elgiz Collection. including the nevvly added vvorks, can be vievved starting from 6 September. The collection is enriched by the vvorks of such Turkish and foreign artists as Anne Wölk, Azade Köker, Çerkez Karadağ, Selma Gürbüz, Roman Lipsky, Yiğit Yazıcı and Fausto Gilberti, Meriç Hızal, David Salle, Erol Akyavaş, Lea Asia Pagenkamper. Alaeddin Aksoy, Tim VVhite Sobieski, David Tremlett, Stephan Dean, Ömer Emre Yavuz, Julian Schnable and Won Ju Lim. Nancy Atakan's video installation, 'Ve/And', a medley o f film, photography, dravvings, animation, collage, poetry and sound, can be vievved through 1 September. The museum is open VVednesdays, Thursdays and Fridays from 10 a.m. to 6 p.m. and Saturdays from 10 a.m. to 4 p.m. Tel: (0212) 281 51 50


PASSI0NAT8 R8FL8CTI0NS OF A R8MARKABL8 UND£RWAT£R ADVCNTUR8...

+ 9 0 (2 1 2 )6 5 2 3 3 6 6 g O Id

İS T A N B U L * N E W Y O R K • M IL A N • L O N D O N • D U B A İ • M E X IC O C IT Y • H O N G K O N G • G U A N G Z H O U • M O S C O VV

A ta sa y www.atasay.com


CİTYSCOPE

SERGİ BKHIBITIONS İstanbul'da renkli yaz A colorful summer in İstanbul

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, birbirinden renkli ve değerli üç yeni sergiyi sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Picasso'nun da en sevdiği ressam olarak bilinen ve nait sanatın önemli isimlerinden Gürcü ressam Pirosmani, Gürcistan Ulusal Müzesi'nden gelen eserleriyle ilk kez Pera Müzesi'ne konuk oluyor. Picasso, Chagall, Klimt, Schiele, Giacometti gibi birçok ünlü ismin yapıtlarının yer aldığı üç bin parçalık 'Monsenyör Otto Mauer'in Koleksiyonu' da İstanbul Viyana Günleri etkinlikleri çerçevesinde Pera Müzesi'nde görücüye çıkıyor. Müze ayrıca, 'işleyen Mekân' adlı üçüncü sergisiyle Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin işlerini ev sahipliği yapıyor. Sergiler, 2 Ağustos-7 Ekim arasında izlenebilir. Tel: (0212) 211 41 00

The Suna ve İnan Kıraç Pera Museum is preparıng to bring art lovers three new exhibitions this summer, each more colorful and illustrious than the İast. The Georgian painter, Pirosmani, one o f the leading names in naive art and known to have been admired by Picasso, will be a guest at the Museum for the first time vvith vvorks from the Georgian National Museum. The 3000piece 'Monsieur Otto Mauer's Collection', including vvorks by such famous names as Picasso, Chagall, Klimt, Schiele and Giacometti, is also going on display at the Museum as part of İstanbul Vienna Days. Plus, the Museum is hosting vvorks by the students o f Yıldız University in its third exhibition titled 'VVorking Space'. The exhibitions can be seen from 2 August through 7 October. Tel: (0212)211 41 00

Münih'te 'Alem' sergisi 'Alem' exhibition in Munich

Münih Devlet Etnoloji Müzesi, ressam ve seramik sanatçısı Prof. Dr. Jale Yılmabaşar'ın resim ve seramik çalışmalarından oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Münih Başkonsolosluğu işbirliği ve Türk Hava Yolları'nın desteği ile hazırlanan sergi 10 Şubat 2008 tarihine dek görülebilecek. Yılmabaşar, sergilenen yapıtlarında İslâm'ın belirgin sembolü 'Alem'i ön planda tutuyor. Anadolu'nun geleneksel kültür mirası ile belirgin bir ilişki kuran soyut sembolik eserleriyle 18. kişisel sergisini açan Jale Yılmabaşar 1998 yılında 'Devlet sanatçısı' unvanını almıştı. www.voelkerkundmuseum-muenchen.de

Munich's State Museum of Ethnology is hosting an exhibition o f painting and ceramic studies by Turkish painter and ceramicist Prof. Dr. Jale Yılmabaşar. Mounted vvith the backing of Turkish Airlines in a cooperation vvith the Turkish Consulate in Munich, the exhibition will run through 10 February 2008. Yılmabaşar thrusts the concept of the 'Alem' or Universe, one of the most potent symbols o f İslam, into the foreground in her vvorks exhibited here. Jale Yılmabaşar, who is holding her 18th solo exhibition o f abstract symbolic vvorks that set up a clearly delineated relationship vvith the traditional cuitural legacy of Anatolia, was avvarded the title o f 'State Artist' in 1998. www.voelkerkundmuseum-muenchen.de

Marmaris'te bir İstanbul An İstanbul in Marmaris

Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil'in 'Marmaris'te bir İstanbul' adlı sergisi 27 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında Netsel Marina Marmaris Gallery Art and Life'ta. Toplam 24 adet baskı ve yağlıboya eserini beğeniye sunan Erbil, Marmaris'teki sanatseverlere İstanbul'u kendi penceresinden anlatıyor. 1991 yılında 'Devlet Sanatçısı1unvanına lâyık görülen sanatçının bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında yüzü aşkın sergisi gerçekleşti. Sanatçı tuvalleri, gravürleri, mozaik, seramik ve halı çalışmaları ile de büyük ilgi görüyor. Tel: (0212) 293 91 50

Prof. Dr. Devrim Erbil's exhibition. ‘An İstanbul in Marmaris', is a t the Netsel Marina Marmaris Gallery Art and Life from 27 July through 17 August. İn a total o f 24 vvorks in the form o f paintings and prints, Erbil depicts İstanbul from his own vievvpoint for the art lovers o f Marmaris. The artist, who vvas avvarded the title, 'State A rtist', in 1991, has held över one hundred exhibitions in Turkey and abroad. His vvorks, vvhich include paintings, engravings, mosaics, ceramics and carpets, are vvidely acclaimed. Tel: (0212) 293 91 50

8 SKYLIFE 8 /2 0 0 7


OTURDUĞUNUZ YERDEN KAZANMAYA BAŞLAYIN! D Ü N Y A N I N Ö N D E G E L E N G A Y R İ M E N K U L DEVİ EM AAR’IN G E R Ç E K L E Ş T İ R D İ Ğ İ T Ü M P R O J E L E R Y Ü K S E K PRİM Y A P I Y O R EMAAR T Ü R K İY E ’N İN İLK PROJESİ T O SK A N A VADİSİ; EŞSİZ DO ĞASI, MİM ARİSİ, YAPI KALİTESİ, SOSYAL İMKÂNLARI VE K O N U M U İT İBARİYLE B E N Z E R S İZ B İR Y A ŞA M ALANI S U N U Y O R T O SK A N A VADİSİ’N D E HAYATIN T A D IN A VARIRKEN, O T U R D U Ğ U N U Z Y E R D E N KAZANMAYA BAŞLAYIN.

T O S K A N A V A D İSİ N İN İL K F A Z IN D A Y E R ALA N K IS IT L I S A Y ID A K İ E V L E R Ö N SA TIŞT A ! T A M A M L A N M IŞ O L A N M O D E L E V L E R İM İZ İ Z İY A R E T E D E B İ L İ R SATIŞ O F İ S İ M İ Z D E N DETAYLI BİLGİ A L A B İ L İ R S İN İ Z .

İSTANBUL

E -6

I i

--------[zooo"]

t^

^

ı*ı

«w®

TOSKANA

S A T IŞ O F İ S İ : 0 2 1 2 8 8 9 1 0 0 0 Büyükçekm eee Sırtköy Mevkii

V A D İS İ

Turkey

www.toskanavadisi.com

ARMANI HOTELS & RESORTS

HAMPTON S INTERNATIONAL

JOHN LAING HOMES

RAFFLES CAMPUS

TURNER INTERNATIONAL MIDOLE EAST LTO

EMAAR TURKEY EMAAR PROPERTIES PJSC VE ATASAY KUYUMCULUK ORTAK GİRİŞİMİDİR


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Afişler sergileniyor

Posters go on exhibit

Garanti Galeri, T h e Graphic Imperative'den Seçmeler1 adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 'The Graphic Imperative: Barış, Sosyal Adalet ve Çevre için Uluslararası Afişler 1965-2005' isimli retrospektif sergiden seçilen 50 adet afişi kapsıyor. Bugüne dek Amerika'da sergilenen ve Türkiye'den sonra Avrupa'ya gidecek olan sergideki afişlerin hepsi sosyal ve politik mesajlar içeriyor. 25 Ağustos'ta sona erecek sergide, Bülent Erkmen ve Savaş Çekiç'in afişleri de yer alıyor. Tel: (0212) 233 22 38

Garanti Gallery is hosting an exhibition titled, 'Selections from the Graphic Imperative', comprising 50 posters seiected from the retrospective, 'The Graphic Imperative: International Posters for Peace, Social Justice and the Environment 1965-2005'. Ali of the posters in the exhibition, vvhich has aiready been shovvn in the U.S. and will go to Europe from Turkey, contain social and political messages. The posters o f Turkish artists Bülent Erkmen and Savaş Çekiç are also included in the exhıbition, vvhich runs through 25 August. Tel: (0212) 233 22 38

Mevlânâ Ayasofya'da Mevlânâ at the Haghia Sophia 2007 Mevlânâ Yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aşk Ocağında Can Olmak-insanlığın Mirası: Mevlânâ Celaleddin-i Rumi1 sergisi devam ediyor. 18 Haziran'da açılan ve şimdiye kadar 20 bin kişi tarafından ziyaret edilen sergide, Konya Mevlânâ Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi veTopkapı Sarayı Müzesi gibi yaklaşık yedi müzeden derlenen 200'e yakın özgün eser yer alıyor. İstanbul'un en değerli yapılarından biri olan Ayasofya'nın ev sahipliği yaptığı sergi, 12 Ağustos'a dek pazartesi günleri hariç her gün 09:00- 18:30 saatleri arasında gezilebilir. Tel: (0212) 528 45 00

Organized by the Research and Education Department o f the Turkish Ministry o f Cuiture and Tourism, the exhibition, 'Being a Soul in the House of Love-Heritage of Mankind: Mevlânâ Celaleddin-i Rumi', is continuing as part o f the 2007 year o f Mevlânâ activities. The exhibition, vvhich opened on 18 June and has aiready been visited by 20 thousand people, includes close to 200 original items culled from seven museums such as the Konya Mevlânâ Museum, the İstanbul Museum o f Turkish and Islamic Art, and Topkapı Palace Museum. Hosted by one o f Istanbul's most important buildings, the Haghia Sophia, the exhibition is open daily from 9 a. m. to 6:30 p.m. through 12 August. Tel: (0212) 528 45 00

Bodrum Tersanesi'nde üç sergi Three exhibitions at the Bodrum Shipyard 1775 yılından günümüze, Milta Bodrum Marina ve Ericsson'un katkılarıyla restore edilerek ulaşan Bodrum'un ilk tersanesi bugün Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi olarak üç sergiyi sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Nur Şenel'in 'Görselliğin Sözleri1 adını taşıyan fotoğraf sergisi 2-9 Ağustos tarihleri arasında; ressam Dilek Helvacıoğlu'nun eserleri 11-19 Ağustos tarihleri arasında ve Rıfat Koçak'ın resim ve heykel alanındaki eserlerinden oluşan üçüncü sergi 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında izlenebilecek. Tel: (0252) 316 18 60 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

R estored vvith contributions by Ericsson and Milta Bodrum Marina, Bodrum 's first shipyard, vvhich dates t o 1775, is preparing t od ay to bring art lovers three exhibitions as the Ottoman Shipyard Art Gallery: Nur Şenel's photography exhibition, 'The VVords o f Visuality', 2 -9 August; the vvorks o f painter Dilek Helvacıoğlu, 11-19 August; and the vvorks o f Rıfat Koçak in painting and sculpture, 21 August to 2 September. Tel: (0252) 316 18 60


f

-

S s j e

- / / • / j ü e ^ V j' / r

/ 5 / % / ,j'V / 5!5|! '•■ ■ ■ ^ ^ '

- ı'V

r ı ’/ / / c

lr*',»-,rVJ»*!*'»

t


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Kumdan devasa heykeller Giant sculptures made of sand

Hindistan Alaçatı'da Fotoğraf sanatçısı Mehmet Günyeli, 'Hindistan' adlı fotoğraf sergisiyle 11-21 Ağustos tarihleri arasında İzmir Alaçatı'da sanatseverlerle buluşacak. İstanbul ve Antalya'nın ardından Alaçatı'daki Lavanta Restaurant-Marangozhane Bölümü' nde Hindistan fotoğraflarını sergileyen Günyeli, tarihin, kültürün, Doğu'ya özgü bambaşka bir yaşamın etkilediği yüzleri karelerine en doğal biçimde yansıtıyor. Sanatçı bugüne dek yurtiçinde ve yurtdışında pek çok sergiye katıldı. Tel: (0232) 716 68 91

Sınırlar ve yörüngeler Orbits and boundaries

12 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, bu yıl '1001 Gece Masalları' temasıyla ikinci kez gerçekleştiriliyor. 15 ülkeden yerli yabancı 60 heykeltıraş ve 20 kişilik yardımcı ekiple 2 Haziran'da yapımına başlanan festival heykelleri, 16 günde tamamlandı. Antalya Konyaaltı Beach Park'ta 8 bin metrekarelik alana yerleştirilen heykeller için 6 bin ton kum kullanıldı. 'Alaaddin'in Sihirli Lambası', 'Sinbad'ın Maceraları', 'Ali Baba ve Kırk Haramiler’ gibi hikâyeleri ustalıkla kuma yansıtan sanatçıların sihirli dokunuşlarla ortaya çıkardıkları kumdan eserler, 1 Ekim tarihine kadar görülebilir. Tel: (0242) 238 34 21

Organized İast year for the first time, the International Antalya Sand Sculpture Festival is being held again this year on the theme, '1001 Nights'. The festival sculptures, construction o f vvhich commenced on 2 June by 60 Turkish and foreign artists from 15 countries and a team o f 20 assistants, were completed in 16 days. Six tons o f sand were used for the sculptures, vvhich have been erected över an 8,000 square-meter area at the Antalya Konyaaltı Beach Park. Representing such stories as 'Aladdin and the Magic Lamp', 'The Adventures o f Sinbad the Sailor' and 'Ali Baba and the Forty Thieves', the sand sculptures, created by the magic touch o f the artists' hands, can be seen through 1 October. Tel: (0242) 238 34 21

India at Alaçatı Photographic artist Mehmet Günyeli is presenting his photography exhibition titled 'India' to art lovers at İzmir Alaçatı 11-21 August. Exhibiting his India photographs at the Lavanta RestaurantCarpentry Shop follovving earlier exhibitions in İstanbul and Antalya, Günyeli reflects in his frames in the most natural way faces that have been affected by history, culture and a completely different way o f life unique to the East. The artist has taken part in several exhibitions both in Turkey and abroad. Tel (0232) 716 6891

Güncel Sanat Merkezi Siemens Sanat, düzenlediği 'SınırlarYörüngeler' yarışmasında sergilenmeye hak kazanan eserlerin ikinci bölümünü güncel sanat takipçilerinin ve tüm sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Irmak Canevi, Semih Delil, Serkan Demir, Erdal Duman, Gökçe Er, Hatice Karadağ, Burak Kuyucaklı, Elif Öner'in yerleştirme, video ve resim kategorilerindeki eserlerinden oluşan 'SmırlarYörüngeler 02' sergisi 25 Ağustos'a kadar görülebilir. Tel: (0212) 334 11 04

Güncel Art Çenter Siemens Art is offering ali art lovers and follovvers o f contem porary art the second round o f vvorks that qualified for exhibition in its ‘O rbits-Boundaries' competition. Consisting o f vvorks in the categories installation, video and painting by Irmak Canevi, Semih Delil, Serkan Demir, Erdal Duman, Gökçe Er, Hatice Karadağ, Burak Kuyucaklı and Elif Ömer, the 'Orbits-Boundaries 02' exhibition wil t continue through 25 August. Tel: (0212) 334 11 04


BAZILARI ■ AT M İ BİNER,

IİS P P t

BAZILARI HEYECAN ARAR.

BAZILARI YELKEN SEVER,

■ H İm H

BAZILARI MANZARA DER...

B A Z I L A R I DA H E P S İ N İ İ S T E R . . .

ALKENT 2000 III. FAZ

G Ö L M A L İK A N E L E R İ

T V tfeggio, (jitandcfiğa, 0 a m p a , uliagnifcco, ÂcM fa, O n g u n a D a fta , S fin a Burası Alkent 2 0 0 0 ... Büyü kçekm ece gölünün kıyısı... Yeşil ve maviyle k ucak kucağa... Keyifli ve ayrıcalıklı bir yaşam ... Sörf, yelken, binicilik off-road pisti ve golf alanlarına ço k yakın. Cennet gibi bir yer. 8 0 0 seçkin

6 3 a ile d ah a rahat ve k ey ifli b ir yaşam a ad ım a tıy o r. 6 0 0 n v ile

â

aile yıllardır A lkent 2 0 0 0 1. ve II. fazlarda huzu r dolu b ir hayat yaşıyor. Şim di sıra III fazda. 6 3 m alikane Büyükçekm ece G ö lü n ü n hem en yanında

^

* 2 5 0 m 2 arası malikaneler, 5 0 0 0 m 2’ye varan yüzme havuzlu bahçeler, A naokulundan üniversiteye çevresindeki eğitim ku ru m lan , 2 4 saat g üv en liğ i, g en iş b u lvarları, 6 3 m a lik aney e özel rek reasy o n ala n ı...

Alkent 2 0 0 0 III. fazda hayat başlıyor. Siz de böyle bir hayat istemez misiniz?

lupsi bikbiiıinden oPağmür.tü 8

m aftfcane...

<>nt17 L Al

r

tesı*11

gyo

p ro je s id ir

Tel: 0212 889 34 35 pbx Fax: 0212 889 38 74 Gsm: 0532 767 99 12 www.alkent2000.com.tr


CİTYSCOPE

FESTİVAL FESTIVALS Turgutreis’te festival günleri Bridge championship in Antalya

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali, müzik adamı Ahmed Adnan Saygun’un 100. doğum yılı nedeniyle ‘Ulusaldan Evrensele’ temasıyla müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Bodrum Turgutreis’de düzenlenen festivalde, eşsiz yaz akşamları klasik müzikle renkleniyor. 30 Ağustos’ta başlayacak olan festival, her yıl olduğu gibi dört gün sürecek. Sibelius’un 'Keman Konçertosu’ ile başlayacak olan festivalde, Şef Emil Tabakov yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü keman virtüözü Schlomo Mintz’in solistliğinde bir müzik ziyafeti sunacak. Festivalin ikinci günü, dünyaca ünlü genç viyolonselci Han Na Chang, Şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Senfoni Orkestrası eşliğinde üç ayrı eser seslendirecek, ilk ulusal çocuk senfoni orkestrası Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın da sahne alacağı festivalde dünyaca ünlü dahi çocuk piyanist Kit Armstrong sahne alacak. Sanat yönetmenliğini Kemal Küçük’ün üstlendiği DMarin Turgutreis 3. Uluslararası Klasik Müzik Festivali, 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tüm müzikseverleri Turgutreis’e davet ediyor. Tel: (0252) 382 92 00

The third D-Marin Turgutreis International Classical Music Festival is coming to music lovers this year on the theme ‘From the National to the Universal', in celebration o f the 100th anniversary o f the birth of Turkish musician and composer Ahmed Adnan Saygun. Held in Bodrum Turgutreis, the festival will enhance the matchless summer nights vvith the strains o f classical music. This year as alvvays, the festival, vvhich begins on 30 August, vvill İast four days. Kicking o ff vvith Sibelius' Violin Concerto played by the Bilkent Symphony Orchestra conducted by Emil Tabakov vvith vvorld-famous violin virtuoso Schlomo Mintz as soioist, the festival’s second day will feature the vvorld-renovvned young violinist Han Na Chang in three different vvorks, accompanied by the Borusan Symphony Orchestra conducted by Gürer Aykal. On the third day, Turkey’s first national chiidren’s orchestra, the Doğuş Chiidren's Symphony Orchestra, will take the stage vvith worldcelebrated child prodigy Kit Armstrong on the piano. D-Marin Turgutreis's 3rd International Classical Music Festival, under the artistic direction of Kemal Küçük, vvelcomes ali music lovers from 30 August through 2 September. Tel: (0252) 382 92 00

Klasik müzik sevenler Gümüşlükle buluşuyor Classical music lovers to meet at Gümüşlük Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gümüşlük Klasik Müzik Festivali 2-17 Ağustos tarihleri arasında klasik müzikseverleri bir araya getirmeyi bekliyor. Festivale, Bodrum Gümüşlük’teki Eski Kilise-Eksilia, Bodrum Antik Tiyatro ve Hawthorn Karaca Otel ev sahipliği yapıyor. Rus piyanist llya Itin’in Eski Kilise’deki konseriyle başlayacak olan etkinlik, 17 Ağustos’ta Eklisia Yaz Müzik Okulu (EYMO) Oda Müziği Konseri ile sona erecek. Festival programına göre; Alma Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 3 Ağustos’ta; viyola sanatçısı Guy Ben-Ziony ve piyanist Christopher Stokes 4 Ağustos'ta; Işın Metin şefliğinde Dünya Gençlik Orkestrası ve ünlü piyanist Gülsin Onay Bodrum Antik Tiyatro'da 6 Ağustos’ta; keman virtüözü Valery Oistrakh ve Türk piyanist Eren Levendoğlu 10 Ağustos'ta; Francesco Libetta 14 Ağustos'ta sahne alacaklar. Festivalle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen http://www.eklisia.page.tl/ adresini ziyaret ediniz. Tel: (0252) 394 40 29 14 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Held this year for the fourth time, the Gümüşlük Classical Music Festival is avvaiting classical music lovers from 2 to 17 August. Hosting this year’s festival are the Old Church-Ecclesia at Bodrum Gümüşlük, the Bodrum Ancient Theater and Havvthorn Karaca Hotel. The event, vvhich opens vvith a concert by Russian pianist llya İtin at the Old Church, wiil conciude vvith a Chamber Music Concert by the Ecclesia Music Summer School on 17 August. The festival program includes: the Alma String Ouartet, 3 August; violist Guy Ben-Ziony and pianist Christopher Stokes, 4 August; the VVorid Youth Orchestra conducted by Işın Metin vvith ceiebrated pianist Gülsin Onay at the Bodrum Ancient Theater, 6 August; violin virtuoso Valery Oistrakh and Turkish pianist Eren Levendoğlu, 10 August; and Francesco Libetta, 14 August. For further information, please visit the vvebsite, http://www.eklisia.page. tl. Tel: (0252) 394 40 29


W e are delivering our hospitality worldwide

At TEMSA, we focus on the needs of our customers by providing innovative solutions as a manufacturer of buses & coaches. Those who prefer TEMSA have the same smile of satisfaction on their faces. So do we...

T E M 0 0 Bus & Coach Masters

w w w .te m s a .c o m

ŠO


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSICS

Parkorman'da bir İtalyan An Italian at Parkorman 2001 yılında piyasaya çıkan 'Perdono' ile müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen İtalyan müziğinin önemli ismi Tiziano Ferro ilk kez Türkiye'ye geliyor. 25 Ağustos'ta İstanbul'da bir konser verecek olan Ferro, Parkorman'da sahne alacak, Perdono 'single'ı ile Türkiye'nin de içinde yer aldığı yedi ülkeden Altın Plak kazanan sanatçı, 2002 yılında Italian Music Awards,'ta 'En İyi Yeni Sanatçı', MTV Avrupa Ödülleri'nde 'En İyi İtalyan Sanatçı', 2005'te de Meksika Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Sanatçı' ödüllerini almıştı. www.biletix.com

Tiziano Ferro, a leading name in Italian music who captured first place on the charts vvith his 'Perdono' in 2001, is coming to Turkey this summer for the first time. The singer will appear in concert a t Istanbul's Parkorman on 25 August. VVinner o f a Golden Record in seven countries, including Turkey, for his hit single, 'Perdono', the singer also took the avvard for 'Best Singer' in the 2002 Italian Music Avvards, 'Best Italian Singer' in the MTV European Avvards, and 'Best Male Singer' in the Mexican Grammies in 2005. www.biletix.com

Dünya ezgileri İstanbul'u sarıyor VVorld melodies permeate İstanbul Canlı müziğin yeni ismi Ghetto, 4 A ğ u sto s'ta n itibaren konuk edeceği ünlü isimlere hazırlanıyor. Musiktrafik'in katkılarıyla düzenlenen etkinlikte bu yıl üçüncü kez Türkiye'ye gelen Gecko Roman Project; dünya müziklerine jazz formda, elektronik ses ve efektlerle yeniden hayat veren Dunkelbunt; kaval, gayda, kaba zurna, bağlama, klarnet, saksafon, tuba ve vurmalı sazlarıyla Kolektif, müzikseverlere keyifli bir gece sunacak. Tel: (0212) 251 75 01

16 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

A new name in live music, Ghetto is getting ready to host some famous names starting on 4 August. Groups such as the Gecko Roman Project, which is coming to Turkey this year for the third time; Dunkelbunt, which gives new life to world music in the form o f jazz with electronic sound and effects; and Kolektif, consisting o f folk Instruments such as the kaval, gayda, zuma and bağlama together with jazz instruments such as the clarinet, saxophone, tuba and percussion, will offer a fun-filled evening at this event, which is being organized with contributions by Musiktrafik. Tel: (0212) 251 75 01


Sınırları aşmak, daha büyük adımlar atmak istersiniz... İhracatınızı daha da büyütmek niyetindesiniz... Düşlemeyin yaşayın.

Sınırsız leasing Sınırsız güç... Güç sizin elinizde...

Biz düşlerinizi gerçekleştirmek için varız. G ücüm üzü paylaşmak, gücünüze güç katmak arzum uz... Sizlerden aldığım ız güçle daha da büyüyen kurum um uzun artan gücü, yine sizin hizm etinizde... Helikopterden otomobile, tırdan C/VC tezgahına, tıbbi cihazdan her türlü üretim makinesine, inşaat makinesinden komple fabrikaya ve aklınıza gelecek tüm finansal kiralamalarda... İster KOBİ ister dev holding olun, Fon Leasing hep yanınızda...

rtı

W

Yani güç sizin elinizde... % 100 finansman, düşük maliyet, hızlı ve net çözüm ler, size özgü bütçeleme, uzman kadro, sektör deneyim i... Hepsinden yararlanmak sizin elinizde! Sınırsız leasing fırsatını yaşamak için TeleFO N 'u arayın. G ücünüzü katlayın.

i

FON

w w w .fo n le a s in g .c o m

teleFO N

444 O 366

" S ın ır s ız L e a s in g "


TURK

HAVA YOLLARI HABERLER

NEVVS

TU*KİİH

THY'den sivil havacılık sektörüne katkı Turkish Airlines contributes to civilian aviation sector Sivil havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Sivil havacılık sektöründeki son gelişmeler' konulu seminer, Avrupa Hava Yolları Birliği Genel Sekreteri Ulrich Shulte-Strathaus tarafından 4 Temmuz'da THY Genel Müdürlük VIP Salonu’nda verildi. Küresel havayolu endüstrisi alanındaki önemli gelişmelerin değerlendirildiği seminere çok sayıda havayolu mensubu, davetli ve basın kuruluşu katıldı.

'The Latest Developments in Civil Aviation', a seminar organized to contribute to the developm ent o f the civil aviation sector, was given by the General Secretary, Ulrich Shulte-Strathaus, o f the Association o f European Airlines at the VIP Lounge o f Turkish Airlines Corporate Headquarters on 4 July. A large num ber o f airline employees, along vvith invited guests and members o f the press, attended the seminar, vvhich assessed m ajör developments in the global airline industry.

THY Ertuğrul Fırkateyni'ni günümüze taşıyor Turkish Airlines to revive frigate Ertuğrul THY, 'Ertuğrul Firkateyni: Japonya'da Bir Türk Gemisi' adlı projenin resmi ulaşım sponsoru oldu. Üç yıl sürmesi planlanan proje ile; Japonya seferini başarıyla tamamlayan ve dönüş yolunda beş yüz elli denizciyle birlikte sulara gömülen Ertuğrul Fırkateyni'nin kalıntılarının gün ışığına çıkarılması hedefleniyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Candan Karlıtekin'in de katıldığı ve Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü Bodrum Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşma yapan Sualtı Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Tufan Turanlı: “ Ertuğrul Firkateyni projesiyle, memleketlerinden 10 bin kilometre uzakta yatan kahramanların anılarını canlandırmak ve iki ülke arasında bu acı olayla başlayan dostluğu devam ettirmeyi amaçladık” dedi. Törende söz alan Candan Karlıtekin ise; Ertuğrul Projesi'ne destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Hava Yolları olarak, Türkiye'nin sadece ekonomik gelişimine değil, sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlamayı misyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Uzakdoğu elçisi Ertuğrul Fırkateyni'nin gün ışığına çıkarılmasıyla, kültürel mirasımızın yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağımız inancındayız.”

18 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Turkish Airlines has become the official transportation sponsor of 'A Turkish Ship in Japan: The Frigate Ertuğrul', a project aimed at bringing up the ruins o f the frigate Ertuğrul, vvhich sank vvith its 500-man crew while returning from a successful voyage to Japan. The project is slated to take three years. Speaking at the signing ceremony vvhich was held at the Bodrum Çenter o f the Undervvater Archaeological Institute and attended by Turkish Airlines Board Chairman Dr. Candan Karlıtekin, Institute President Tufan Turanlı said: “İn the Frigate Ertuğrul project we aim to revive the memories o f the Turkish heroes who lie buried in the water 10 thousand kilometers from their homeland, and to further cement the friendship engendered betvveen our two countries by this tragic incident. ” Speaking at the ceremony, Karlıtekin expressed the airline‘s great pleasure in sponsoring the project, and went on, “Here at Turkish Airlines, we see our mission as contributing not only to Turkey's economic development but to her social and cuitural development as well. I/Ve believe that by bringing the Ertuğrul to the light o f day we vvill not only be perpetuating our cuitural heritage but also passing it along to future generations."


KOCTEX

Koctex provides shirt sourcing solutions from Turkey with an integrated design and production organization. Showrooms are located at Rami Kışla Cad. 7 34055 İstanbul - Türkiye Tel: +90-212-612 79 66 Fa*: +90-212-576 88 32 sales - kodex.com


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY sponsor Turkish Airlines sponsors Türkiye’nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Airshovv Uçuş Gösterisi kapsamında; Türkiye (Ankara, İstanbul), Almanya, Hollanda, Danimarka, Dubai, Avusturalya, ispanya ve İsviçre’de gösteri yapacak, ilki nisan ayında yapılan ve İkincisi kasım ayında gerçekleşecek olan bu görkemli gösterinin sponsorluğunu Türk Hava Yolları üstleniyor.

Turkey’s first acrobat pilot, Ail ism et Öztürk, wiii be strutting his stu ff in Turkey (Ankara, İstanbul), Germany. Holland, Denmark, Dubai, Austria, Spain and Svvitzeriand as p a rt o f the 2007 Airshovv. Turkish Airlines has agreed to sponsor these spectacuiar demonstrations, the first o f vvhich will be held in April, the second in November.

THY’de engellilere engel yok! No obstacles for the handicapped on Turkish Airlines! 2007 yılını ‘hizmette kalite yılı’ ilan eden Türk Hava Yolları, sosyal sorumluluk çerçevesinde, özürlü vatandaşların havayolu taşımacılığından daha etkin bir şekilde yararlanmaları için iç ve dış hatlarda uygulanabilir ücretler üzerinden yüzde 25 indirim uygulayacak. 28 Haziran’da THY Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen ve T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Abdullah Güven’in de yer aldığı basın toplantısında bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil şunları dile getirdi: “Özürlülerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sağladığımız destekler artarak devam edecektir. Sunduğumuz indirimle özürlü vatandaşlarımıza konforlu ulaşım imkânı sağlamayı hedefliyoruz” . THY ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı arasında yapılan işbirliğiyle özürlü vatandaşlara konforlu bir seyahat sunabilmek amacıyla seminerler düzenlenecek ve THY personeline özürlü yolculara hizmet sunulması ile ilgili özel eğitimler verilecek. Ayrıntılı bilgi için 444 0 849 veya www.thy.com

20 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

VVİthin the framevvork o f its dedication to social responsibiiity, Turkish Airlines, vvhich has declared 2007 ‘the year o f çuality in service', is offering a 25% discount on its domestic and intem ational routes so that handicapped Turks can take better advantage o f air travel. Speaking at a press conference held at the Turkish Airlines Corporate Headquarters on 28 June and attended by the Chairman o f the Handicapped Administration, Abdullah Güven, Turkish Airlines President Temel Kotil, Ph.D., said: “We are continuing to increase our support for improving the quality o f life o f the handicapped. Through our new discounts we aim to ensure the possibility o f comfortable travel for our handicapped people. ” İn the cooperation betvveen Turkish Airlines and the H andicapped Administration, seminars will be organized on the subject o f making travel com fortable for the handicapped and special training provided to Turkish Airlines personnel regarding service to handicapped passengers. For further details: 444 0 849 o r w w w .thy.com .


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Ankara-Muş seferleri yeniden! Ankara-Muş flights resumed! Türk Hava Yolları, 7 Temmuz itibariyle Ankara-Muş hattını yeniden hizmete açtı. Ana uçuş pistinin bakımı nedeniyle 14 Nisan'da ara verilen hattın yeni programı ise şöyle; Ankara-Muş; salı ve cumartesi 13:00, MuşAnkara salı ve cumartesi 15:15. Ayrıntılı bilgi için 444 0 849 veya www.thy.com

THY'den duyuru Turkish Airlines' announcement

Business Class ve Elite Plus kart sahibi yolcularımız yurtdışından İstanbul'a varışlarında check-in esnasında kendilerine verilecek fast track kartı ile, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın geliş katındaki 29-30 numaralı pasaport kontrol bankosundan geçişlerini sağlayabilirler.

THY'den iç hat ve dış hat yolcularına duyuru Turkish Airlines' announcement to ali domestic and international passengers Amerika ve Ingiltere yolcuları için, 5 Temmuz itibariyle Tel Aviv, Londra (Heathrow ve Stansted) ve Manchester seferlerinin ekonomi sınıfı check-in işlemleri Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali / D24-D32 kontuarlarından yapılacak. İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar terminalinde online check-in işlemleri M3 ve M4 kontuarlarından yapılmaktadır.

22 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Starting on 5 July, American and British economy class passengers on flights to Tel Aviv, London (Heathrow and Stansted) and Manchester will check in a t counters D 24-D 32 o f the Atatürk A irport International Terminal. Online check-in at Istanbul's Atatürk A irport International Terminal will be at counters M 3 and M4.

Turkish Airlines resumed its Ankara-M uş service as o f 7 July. The timetable for the route, which was temporarily suspended in Aprii for maintenance o f the main runvvay, is as foiiows: Ankara-Muş, Tuesdays and Saturdays a t 1:00 p.m., Muş-Ankara, Tuesdays and Saturdays a t 3:15 p.m. For detaiis: 444 0 849 or www.thy.com

With the fast track card given to them at check-in, Business Class and Elite Plus Cardholder passengers arriving in İstanbul from abroad may proceed directly to passport control booths 29 and 30 on the arrival level o f İstanbul Atatürk Airport.


M

m

.lT Y

H A B flG S

l I t m f r e s lf

■iC O N F İD E N C E İN TEXTlLfcS »NFJDENCE İN UNIVERSAL EABRICS

ULTRA-FRESH

ürganize Sanayi Bölgesi, Turgut Özal Cad. No:1 I^TTkitelli Küçûkçekmece - İstanbul /Türkiye Phoner+90-212-671 0374 Fax: +90-212-671 0375 [Kuştepe Mevkii-VelimeşeJ Çorlu / T e k ird a ğ /T ü rk iy e Phone: +90-282-674 5108 Fax: +90-2823374 5112 universaL@polarflc.com


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY Uçuş Akademisi’ne bir uçak daha katıldı Another new plane joins the Turkish Airlines Flight Academy Seçilen 16 öğrenciyle 1 Mayıs 2006’da eğitime başlayan THY Uçuş Akademisi, eğitim çalışmalarına yönelik artan talebi karşılamak amacıyla Avusturya’dan DA-42 uçağını satın aldı. 5 Haziran’da teslim alınan ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere filoya katılan yeni uçakla birlikte, Uçuş Akadem isi’ndeki eğitim uçağı sayısı dörde yükseldi.

THY Hentbol Şampiyonası sponsoru Turkish Airlines sponsors Handball Championship

Türk Hava Yolları, 9-19 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek Avrupa Genç Bayanlar Hentbol Şampiyonası’na sponsor oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu ve Avrupa Hentbol Federasyonu’nun organizasyonuyla gerçekleşecek şampiyonaya katılacak olan 16 milli takım, ülkelerinden Türkiye’ye ve yurtiçindeki bağlantı noktalarına THY ile seyahat edecek.

Turkish Airlines has become sponsor o f the European Young VVomen’s Handball Championship to be held in İzm ir 9-19 August. Sixteen national teams will compete in the championship, a jo in t endeavor o f the Turkish Handball Federation and the European Handball Federation, and Turkish Airlines will transport the players from their countries to Turkey and connecting points in Turkey.

Ayın 111 ’leri Türk Hava Yolları Ekonomi Sınıfı 111 Avro, Business Sınıfı 333 Avro’luk uçuşları Ağustos ayı listesi şöyle; Amsterdam, Viyana, Sana’a 1-7 Ağustos; Beyrut, Dnepropetrovsk, Kazan 8-14 Ağustos; Tunus, Tiran, Rostov 15-21 Ağustos; Zagreb, Riga, Ljubljana 22-31 Ağustos. Kampanya kapsamında, Türkiye’nin diğer çıkış noktalarından ve Ercan’dan gerçekleşecek olan seferlerde 80 Avro, Ankara ve İzmir'den yapılacak seferlerde ise fiyatlara 50 Avro ekleme yapılacak. Ayrıntılı bilgi için 444 0 849 veya www.thy.com 24 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Turkish Airlines’ Flight Academy, which started up on 1 M ay 2006 with sixteen carefully chosen students, has purchased a DA-42 aircraft from Austria to meet the grovving need for flight training. Together with the new plane, which was delivered on 5 June and has jo in e d the fleet for training purposes, the Flight Academy has upped its training planes to four.

ORAYA \ BURAYA ŞURAYA

111 ’s of the month Turkish Airlines special fares o f 111 euros Economy Class and 333 euros Business Class for the month o f August are as follows: Amsterdam, Vienna, Sana’a, 1-7 August; Beirut, Dnepropetrovsk, Kazan, 8-14 August; Tunis, Tirana, Rostov, 15-21 August; Zagreb, Riga, Ljubljana, 22-31 August. A dd 50 euros for travel originating from Ankara and İzmir, and 80 euros for travel originating from other points in Turkey or from Ercan in Northern Cyprus. For details: 444 0 849 or www.thy.com


TURKİSH WER TÜRKİYE’DE F1 ADINI DA GÜCÜNÜ DE PO’DAN ALIYOR! F

PETROL O FİS İ TURKİSH G R A N D P R IX

İSTANBUL 24-25-26Ağustos2007 fo

rm

a

/a

l


NEVVS TURK

HAVA YOLLARI HABERLER

Bursa-Erzurum seferleri başladı İstanbul-Erzincan seferleri artırıldı Bursa-Erzurum flights get under way İstanbul-Erzincan flights stepped up Haftada iki gün karşılıklı uçuşlarla düzenlenecek THY Bursa-Erzurum seferleri başladı. Hattın programı şöyle; Bursa-Erzurum salı 15:20, cuma 14:50 ve Erzurum-Bursa salı 12:55, cuma 12:20. Bu yeni hatla birlikte iç hat sayısını 32'ye yükselten THY, İstanbul- Erzincan hattının sefer sayılarını da artırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte, İstanbul-Erzincan 10:55, Erzincan-istanbul 13:15 tarifeli seferler her gün yapılacak. Ayrıntılı bilgi için 444 0 849 veya w ww.thy.com

Turkish Airlines round-trip BursaErzurum flights, scheduled for two days a week, are now under way. The timetable is as follovvs: BursaErzurum Tuesdays at 3:20 p.m., Fridays a t 2:50 p.m.; Erzurum-Bursa Tuesdays a t 12:55 p.m., Fridays at 12:20 p.m. Bringing the number o f dom estic routes it serves up to 32 with this addition, Turkish Airlines has also stepped up flights on its İstanbulErzincan route. Times are: İstanbulErzincan 10:55 a.m. and Erzincanistanbul 1:15 p.m., both daily. For details: 444 0 849 o r w w w .thy.com .

THY, Avrupa Bovvling Şampiyonası'na sponsor

Turkish Airlines sponsors European Bovvling Championship

Türk Hava Yolları'nın ulaşım ve bagaj sponsorluğunu üstlendiği, Avrupa Bowling Turu'nun 16. ayağı Ankara Açık Bowling Şampiyonası, 15-23 Eylül tarihleri arasında Ankara Bilkent Rollhouse'da gerçekleşecek. Avrupa Bowling Şam piyonasının en büyük ikinci turnuvası olma niteliği taşıyan şampiyonaya 200 yabancı, 150 Türk sporcu, Amerika bowling basını, Avrupa ve çeşitli ülke basın mensuplan, Avrupa Bowling Federasyonu başkan ve üyeleri ile yaklaşık 400 kişilik bir grubun katılması bekleniyor.

With transportation and baggage sponsorship provided by Turkish Airlines, the 16th leg of the European Bowling Tournament (EBT), the Ankara Open Bowling Championship is being held at the Ankara Bilkent Rollhouse 15-23 September. A group o f 400, including some 200 foreign and 150 Turkish bowlers, the American bowling press, members o f the European and other countries' presses, and the chairman and members o f the European Bowling Federation, is expected to be on hand for the championship, the EBT's second biggest tournament.

26 SKYLIFE 8 /2 0 0 7


• I •

-rr\\s\ PARKORAN TO K İ Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

içinde mutluluk var... Eski TBMM Lojm anlarının yerinde, şim di Ankara’ nın prestijli kon utları yükseliyor...

Mesa, Aktürk ve Emlak Pazarlama’nın işbirliği ile Ankara’ nın en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Oran’da, yepyeni bir proje hayat buluyor. ParkOran, brüt 93 m? ila 666 m? arasında değişen, 1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 ve 6+1 daire seçenekleri ile sizlere farklı yaşam alanları sunuyor.

K O N U T L A R I Doğa iist'ıi bir yasam!

ParkOran sizleri, yüksek standartlarda konforlu bir yaşamla buluşturuyor. Tanıtım ve Satış Ofisi: Eski TBMM Lojmanları,

M ESA

Mİ SKİ N

0

AKTÜRK

Oran/Ankara ı

www.parkoran.com

Tel: (312) 4 90 81 81 (pbx) Faks: (312) 4 90 75 55


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY'den festivale destek Festival support from Turkish Airlines Türk Hava Yolları'nın resmi ulaşım sponsoru olarak destek verdiği Aphrodisias-Laodikeia Uluslararası Gençlik Spor Kültür ve Sanat Festivali, 4-12 Ağustos tarihleri arasında Aphrodisias'ta gerçekleşecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Kültür Komisyonu'nun organizatörlüğünde Pamukkale Üniversitesi işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festivalle; her kıtadan spor, kültür ve sanat alanlarıyla ilgilenen gençlerin bir araya getirilmesi ve spor eğitimi aracılığı ile barış, anlayış, kardeşlik olgularının pekiştirilmesi hedefleniyor. Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 27 ülkeden gelecek 50 gencin yanı sıra, yerli-yabancı konuşmacılar ve Türk katılımcılarla birlikte yaklaşık 100 kişilik bir ekibin katılması bekleniyor. Etkinliklerin tümü Pamukkale Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşecek.

Pakistan medya heyetinin THY ziyareti Pakistan media delegation visits Turkey

28 3K YLIFE 8 /2 0 0 7

The Aphrodisias-Laodicea International Youth Sports, Culture and Art Festival, for which Turkish Airlines is the official transportation sponsor, is being held in Aphrodisias 4 -12 August. With organization by the Culture Commission o f the National Olympics Committee o f Turkey, the festival, being held this year for the 3rd time, alms to bring together young people interested in sports, culture and the arts from ali continents and to consolidate bonds o f peace, understanding and brotherhood through sports. Besides the 50 young people who will come from 27 countries on the American, European and Asian continents, a team o f close to 100 people including Turkish participants as well as Turkish and foreign speakers is also expected. A li the events will take place on the campus o f Pamukkale University.

6 Temmuz 2007 tarihinde yedi kişilik PakistanlI medya heyeti THY Genel Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. THY Genel Müdür Ticari Yardımcısı Orhan Sivrikaya ve beraberindeki diğer THY yetkilileri misafirleri kabul ederek, Ortaklığımızın genel ve Pakistan stratejileri hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Türkiye ve Pakistan arasındaki turizm ve kültürel işbirliğini artırmak amacıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hello Turizm ve Ortaklığımızın katılımıyla PakistanlI medya heyetine İstanbul, Kapadokya, Kuşadası, Pamukkale ve Bodrum'u kapsayan on günlük bir tanıtım turu düzenlendi.

A 7-person Pakistani media delegation visited the Turkish Airlines Corporate Headquarters on 6 July 2007. Orhan Sivrikaya, Turkish Airlines Executive Vice President Commercial, together with other airline officials received their guests and engaged in an exchange o f information regarding our Company's overall and specifically Pakistan strategies. To boost touristic and cultural cooperation betvveen Turkey and Pakistan, a ten-day prom otional tour to İstanbul, Cappadocia, Kuşadası, Pamukkale and Bodrum was organized for the Pakistani media delegation with contributions by Turkish Airlines, the Ministry o f Culture and Tourism, and Hello Turizm.


COUPE ORTAKLAR OTOMOTİV T ü r k iy e G e n e l D is t r ib ü t ö r ü

(0212 )

www.ortaklarotomotiv.com.tr

| û EURO ANAHTAR TESU l


v

■ .. ■

Cote d'A zur'un güzeli Belle of the French Riviera

YILD IR IM

BÜKTEL

MURAT

TANER


i i i i

Nicelilerin buluşma, yürüyüş, denize girm e ve sohbet mekânı Prom enade des Anglais (açılış sayfası). Eski Nice yer yer bir Italyan şehri havasını yansıtıyor (sağda). Th e Prom en ade des Anglais, vvhere the Nicoises gather to stroll, swim or just have a chat (opening page). O ld N ice has the air of an Italian City in places (right).

32 SKYLIFE 8 /2 0 0 7


çağımız Melekler Körfezi'nin masmavi suları üzerinden süzülerek Nice'e doğru inişe geçerken denizdeki yelkenliler birer küçük martı gibi görünüyor. Cote d'Azur'un (mavi kıyı) güzeli Nice hemen aşağıda kendini gösteriyor. Ve neredeyse kent merkezinde yer alan havaalanına iniyoruz. Sadece birkaç dakika sonra Nice'i yaşamaya başlayacağız... Sırtını Alpler'e yaslayan kent, kollarını Akdeniz'e ve o yönden gelenlere açmış davetkâr bir ev sahibi gibi. Buraya gelen bir ziyaretçinin ilk karşılaştığı 'Promenade des Anglais', kilometrelerce uzunluğundaki bir sahil şeridi. Bu gösterişli yolda ilerlerken bir yanınızda ağırbaşlı tarihi yapılar, diğer yanınızda güneşlenen ya da yüzen mayolu bir kalabalık size eşlik ediyor. Plajlar bir tarih, kültür ve de tatil beldesine geldiğinizi açıkça anlatıyor.

U

BİR 'ÜST DÜZEY' TATİL BELDESİ Nice 900 bin nüfusu ile Fransa'nın beşinci büyük kenti. Bundan 2600 yıl önce Foça'dan yola çıkıp Marsilya'yı kuran göçmenler Nice’in de kurucusu olmuşlar. Yunan zafer tanrıçası da (Nike) ona adını vermiş. Romalılar döneminde nüfusu 15 bine yaklaşan bir liman kenti olan Nice O rtaçağ'da karanlık günler yaşamış. 14. yüzyılda Savoie Kontluğu'nun merkezi olmuş;

Nice 'için de n nehir g e çen ' bir kent değil belki ama, 'içinden denize g irile b ile n ' nadir A vrupa kentlerinden biri. Her daim ılık, canlı ve zengin... Perhaps no river runs through it, but Nice is one of those rare European cities vvhere you can swim in the sea. And it's alvvays warm, bustling and rich.

he sailboats bobbing on the sea tooked like so many tiny seagulls as our plane came in for a landing över the Bay o f Angels' deep blue vvaters. Just below us, Nice, belle o f the French Riviera (aka Cote d'Azure), was strutting her stuff. We land a t an airport practically in the city çenter, about to begin our Nice adventure in ju s t a few minutes. Like a hospitable host, this city nestled against the Alps opens it arms to the Mediterranean and to visitors arriving from that direction. The first thing a newly arrived visitor encounters is the Promenade des Anglais, a Coastal strip severai kilometers long. <4s you stroll along this opulent thoroughfare, you will be impressed by its dignified historic buildings on the one side, and the bikini-clad sunbathers and >

T

8 /2 0 0 7 S K Y L IF E 33


bugün de kente hakim konumda olan kayalık tepenin üzerindeki kale etrafında gelişerek adeta yeniden doğmuş, ilerleyen yıllarda Nice'in kaderini bir anlamda 'havası suyu' belirlemiş. Kış aylarında da hüküm süren ılıman iklimi ile 18. yüzyılın ortasından itibaren Kuzey AvrupalI ve İngiliz aristokrat aileleri kendine çekmeye başlamış. Ülkelerindeki kapkara gökyüzü, sonu gelmeyen yağmurlar ve soğuk yerine Akdeniz'in berrak maviliğini, ısıtan güneşini ve temiz havasını tercih etmişler. Böylelikle 250 yıl öncesinden Nice bir 'üst düzey' tatil beldesine dönüşmüş ve sayıları giderek artan saraylarla da kentin çehresi ve kaderi de değişmeye başlamış. 34

SKYLIFE 8 /2 0 0 7

svvimmers on the other. The beaches quickly let you know that you've arrived in a city o f history, culture and hotiday-making.

N ic e iç in d e n d e n iz e g irileb ilen n a d ir A v ru p a ş e h irle rd e n biri. N ice is o n e of the few European cities w here

A TOP LEVEL RESORT With its population o f 900 thousand, Nice is France's fifth largest city. İts founders were colonists who came here from Phocaea some 2600 years ago and also founded Marseilles. The name derives from Nike, the Greek g o d o f victory. A p o rt city o f close to 15 thousand in the Roman period, Nice experienced some dark days during the Middle Ages. Becoming the Capital o f the Duchy o f Savoy in the 14th century, Nice today has been virtually reborn in a developm ent centered around >

you can swim in the sea.


[U □

mİ □

m

om nR Din

J jÜ im E flT O

im D J (.

M

□m

/A

a

m

c

m

od

ra

a

/*

■âüuuüa zA\Lkiü=ıüiiij üuıııuüJ ©ODOGDÛGİL M HLÛK \M M a M

M

M □

JHn/Al

m □

□ ra

rvn □_

JUa LrûI

a D

LTL

i l M f â İO

a

LTL

M M n /*

EE

/İ\rv7n rım

U l M H S ; LS

AKLIN YOLU BİR DEĞİL BİNDİR OVRK JSimElHD GRUBU ------------------

e p n p n n jR jpcım EfiTo

(pVAK>--------------------

D P bo lu i püdye P J j c i m E m o J ’ jn ım E n T O

(uyak) ____________________

pm RRDm I P ’ jn im E n T O

w w w .o ya kcim e n to .co m

,

dovrk

1 D b e to d

(ova*)___

,v

1

ı/O K n e u IV n n m B flL flj


P ro m e n a d e d e s A n g la is sa b a h la rı s p o r y a p a n la r ile d o lu y o r (so ld a). N ic e s o k a k la rın d a farklı d a m a k la r a h ita p e d e n p e k ço k res to ra n v a r (altta). M ornings the P rom en ade des Anglais fills with joggers and cyclists (left). T h e streets of N ice harbor m any restaurants to satisfy a w ide range of palates (below).

SAHİLİYLE ÜNLÜ 1860 yılında Fransa'ya bağlanan Nice yeni bir gelişme hamlesine tanık olmuş. Avrupa'da 'içinden nehir geçen' pek çok şehir bulunurken 'içinden denize girilen' şehirler son derece azdır. Bu ayrıcalığa sahip olan Nice'in kilometrelerce uzunluğundaki sahil şeridi kentin en ünlü yeri bugün. Bir zamanlar şıklıkta birbiriyle yarışan İngiliz soylularının yürüyüş yaptıkları bu güzergâh ' English Way' ya da Fransızların deyişiyle 'Promenade des Anglais' olarak adlandırılıyor. Günümüzde geçmiştekinden farklı bir atmosfere sahip olsa da hâlâ ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde Niceliler buraya adeta akın ediyorlar. Promenade en hareketli günlerini ise Şubat ayında düzenlenen renkli karnaval sırasında yaşıyor. Bu tarihlerde kent yaklaşık 1.5 milyon kişiyi ağırlıyor. 36 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

the medieval citadel vvhich stands atop a rocky prom ontory overlooking the city. With the passage o f time, Nice's fate was, in a sense, determined by its 'air and w ater‘. Thanks to its temperate elim at e which prevails even in vvinter, from the m id-18th century it began attracting Northern European and English aristocratic families, who preferred its warm sun and elean air, and the Mediterranean's clear blue to the dark skies and endless rain and coid o f their own countries. Already 250 years ago Nice began to be transform ed into a ‘first-ra te ' holiday destination, and the city's fate and visage to change with the continuous addition o f new palaces. FAMOUS FOR İTS COAST Nice underwent a new wave o f development when it was annexed to France in 1860. One o f the few cities in Europe that can boast no river running through it, Nice is one o f those rare cities where you can swim in the sea. Thanks to this distinetion, one o f the most im portant parts o f the city today is the several kilometer-long Coastal strip. And the 'English Way‘ where strolling English nobles once tried to outdo each other in >


Sueno HOTELS B e a c h Side ★ ★ ★ ★ ★ T ü rk iy e 'n in her y e rin d e n re z e rv a s y o n için

4 4 4 6 6 77 w w w .s u e n o .c o m .tr TELERKO


SARAYLAR ŞEHRİ Bu zarif sahil şeridinin üzerindeki pek çok saraydan birisi özellikle dikkati çekiyor: Hotel Negresco. 1868 yılında Bükreş'te doğan Henri Negresco göçmen olarak geldiği Fransa'da Paris, Monako ve Nice'te çalıştıktan sonra, tanışmış olduğu pek çok ünlü kişiyi konuk etmek amacıyla büyük bir saray-otel yaptırmaya karar vermiş. Belle Epoque döneminin ünlü mimarı Niermans'ın yaptığı bu görkemli yapı kapılarını 1913 yılında büyük bir törenle açmış. Ancak, sadece bir yıl sonra patlak veren Dünya Savaşı Negresco'nun hayallerini yıkmış. Oteli hastaneye çevrilirken, her şeyini kaybetmiş ve bir süre sonra yokluk içinde hayata veda etmiş. 1957 yılında burayı satın alan Augier ailesi oteli yeniden uluslararası üne kavuşturmuş. Günümüzde Negresco Cote d'Azur'ün sembollerinden. Kentin en canlı mekânlarından bir diğeri de Cours Saleya. Belli saatlerde pazarın kurulduğu geniş bir avlu burası. Çok sayıdaki restoran ve kafe özellikle akşam saatlerinde canlı bir kalabalığı ağırlıyor. Burada deniz mahsullerinden Nice usulü salataya kadar, genellikle Alpler'in 38 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

stylishness is known now as the Promenade des Anglais. İt remains extremeiy attractive, even though a different atmosphere prevails here today. As the day advances, the Nicoises literally flock here. But the year's high point is the carnival that livens up the Promenade in February.

B irç o k ünlünü n k o n a k la d ığ ı H o tel N e g re s c o bug ü n N ic e 'in s e m b o lle rin d e n

CITY OF PALACES One out o f the many palaces along this elegant Coastal strip comm ands special attention: the Hotel Negresco. A fter working in Paris, Monaco and Nice, Henri Negresco, who was born in Bucharest in 1868, decided to build a large palace-hotel in order to host the many im portant people with whom he was acçuainted. This magnificent building, designed by the famous architect Niermans during the Belle Epoch, opened in 1913 to great ceremony. But Negresco 's dreams were dashed when world war broke out a year later. When his hotel was converted into a hospital, he lost everything he had and died soon after in penury. The Augier family who bought the building in 1957 restored the hotel to its International reputation, and the Negresco today is one o f the icons o f the French Ftiviera. >

(ü stte). K e n te adını v e re n z a fe r ta n rıç a s ı N ik e 'n in h ey keli (sağ d a ).

The Hotel N egresco, which has hosted a num ber of fam ous people, is an icon of Nice today (above). A statue of Nike, goddess of victory, for w hom the city is n am ed (right).


Türkiye’nin en ekonomik arabası... Prensip şu: Ne yapacaksan yap, en iyisini yap. Onun için, Kiler mağazalarında ekonomi satın alma aşamasında başlar. TümTürkiye'den titizlikle seçilen binlerce ürün, Kiler raflarında boy göstermeye hak kazanır. Aldığınız hiçbir üründe gözünüz arkada kalmaz. Paranız boşa gitm ez. işte ekonomik alışveriş budur.

Üstelik Türkiye'nin en ucuzfiyatlannı mağazalarımızda bulursunuz. Türkiye'nin ekonomisi böyle kurtulur.

Gelin Kiler mağazalanna, en ucuz, en ekonomik arabalann keyfini çıkann.

S k ile r “ kazançlı a lışveriş ”

www.kiler.com.tr ÜCRETSİZ MÜŞTERİ HATTI

0800 219 65 15


Şehrin ara sokakları daha çok A kdeniz ve İtalya atmosferini yaşatıyor (solda). Karnavalla kent en renkli günlerini yaşıyor (altta). A M editerranean and Italian atm osphere pervades the oity's b ac k streets (left). T h e city is at its liveliest at Carnival tim e (below).

ve Provence'ın kokulu ot ve baharatlarıyla tatlandırılmış yöre mutfağını keşfedebileceğiniz her bütçeye uygun restoranı bir arada bulabiliyorsunuz. Kalenin hemen diğer tarafında bulunan liman bölgesi ise yine şık restoranları ile Nice'in gözdelerinden. Nice'in sadece sahil kesiminden ibaret olmadığını anlamak için içerilere doğru uzanan 'Avenue des Phoceens'de (Foçalılar Caddesi) bir süre yürümek yeterli. Karşınıza çıkan Massena Meydanı kentin gerçek merkezi; bu meydana ulaşan Rue Jean Medecin ise en uzun caddesi. Belli başlı mağazaların yanı sıra kültürel mekânlar da bu meydanın etrafında toplanmış. 4 0 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Anot her o f the c ity ‘s m ost bustling districts is the Cours Saleya, a broad courtyard vvhere markets are set up at certain times o f day. in the evening in particular, the many cafes and restaurants here attract a lively crowd. You can find a restaurant to fit every budget as you discover the local cuisine, m ostly o f the Alps and o f Provence, rich in spices and arom atic herbs with everything from seafood dishes to Salad Nicoise. The p o rt area immediately on the other side o f the Citadel is another spot in Nice popular for its fashionable restaurants. A brief stroll along the 'Avenue des Phoceens', which extends inland, will suffice to make you realize that Nice is not lim ited to its Coastal strip. Rising to meet you here, Massena Square is the city's true çenter, and the Rue Jean Medecin, which ends here, its longest avenue. Besides the m ost exclusive stores, the cultural venues are also concentrated around this square. İn the summ er months especially, the natives leave the Promenade to the tourists and themselves take refuge here. >


nerede alırdınız... Odanızda mı, restaurarıt'da mı, havuzda mı ?" Sueno G o lf Club ve Sueno Gc İki adet 18 delikli g o lf sahası Pines ve Dunes. Ve 178 odalı bir otel... Şöyle bir düşünün... Odanızdan dışarı bir adım atıyorsunuz ve g o lf sahasının tam ortasındasınız. Ya da kahvaltı masasından kalkıyorsunuz, arkanıza dönüyorsunuz yine g o lf sahasının ortasındasınız. Tam go lfçü le rin h ayal e ttiğ i gibi... R üyalarınızdaki o yu n la r için Sueno G o lf Hotel.

Taşlıburun Mevkii 07525 Belek Antalya Türkiye Tel: +90 242 725 50 52 • Fax: +90 242 725 60 52 www.sueno.com.tr TELERKO


Niceliler özellikle yaz aylarında 'Promenade'ı turistlere ödünç verirken, kendileri de bu meydana sığınıyorlar.

M e y d a n la rı d o ld u ra n k a fe le r N ic e 'in en keyifli m e k â n la n (sağ d a ). Ş ehrin y a k ın la rın d a k i

FRANSA'NIN EN GÜNEŞLİ KENTİ Buralara yolunuz eğer kış aylarında düşerse kentteki yaş ortalamasının hayli yüksek olduğunu hemen fark edersiniz. Fransa'nın yıl boyunca en çok güneş gören kentlerinden olan Nice bir anlamda emekliler şehrine dönüşmüş. Büyükçe bir üniversitenin varlığı bile kenti genç göstermeye yetmiyor. Bakımlı ve tertemiz caddelerde gezinirken birden karşınıza çıkabilecek ilginç bir kilise sizi şaşırtabilir. Soğan biçimindeki renkli kubbeleriyle Rusya'yı Nice kentinin tam ortasına taşıyan bu yapı Rus soylularının da 19. yüzyılda buraya ilgisiz kalmadıklarının kanıtı. Onlar da soğuk Rusya kışına Nice'in ılık havasını tercih etmişler. Saint Nicolas Katedrali onların ibadet etmeleri için yapılmış, içinde çok güzel ikonalara sahip kilisenin hemen yakınında Rusların bir zamanlar yaşadıkları saray yer alıyor. Bina bugün okul olarak kullanılıyor. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Bir zamanlar OsmanlIlar da Nice'e ilgisiz kalmamış ve burada saraylara sahip olmuşlar. Türklerin Nice'e olan ilgisi hâlâ devam ediyor...

42 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

tarih i k a s a b a S a in t Paul d e V ence s a n a tç ıla rın g ö z d e s i (altta). The cafes on the squares are som e of Nice's most pleasurable spots (right). The historic tow n of Saint Paul d e V ence near Nice is popular with painters (below).

SUNNIEST CITY İN FRANCE If you happen to come to Nice in vvinter, y o u ‘II notice immediately that the average age o f the city's residents is rather high. As one o f the sunniest cities in France year round, Nice has become a city o f pensioners. Even the presence o f a sizeabie university doesn 't suffice to give the city a youthful look. As you stroll along the clean, well-maintained avenues you m ight be surprised to come upon an interesting church. VVith its colorful onion domes, this building, vvhich brings Russia to the city çenter, testifies to

the interest taken in Nice by the 19th century Russian nobility, who preferred its temperate ciimate to the harsh Russian vvinter. Saint Nichoias Church was buiit as their piace o f worship. immediately next to this cathedrai with its very beautifui icons is a smail paiace that was once a Russian residence. The building is used as a school today. As long as we are here I m ight aiso add that the Ottomans also in its day was not indifferent to Nice either, and owned some palaces here. Turks continue to take an interest today, too, o f course... >


Creme de la Marenegro Villa Reinori Ate-Wellness Katı

Villa Reinori

Şehir hayatını biçimlendiren, renklendiren özel insanlar M arenegro’da... M arenegro; A vrupa yakasının iş ve alışveriş merkezlerinin arka bahçesi sayılan Zekeriyaköy’e sadece 4 dakika mesafede ve Zekeriyaköy’de bulamayacağınız olanaklarla... Deniz kıyısında olmanın ayrıcalıklarını yaşayabileceğiniz, iş hayatının stresinden arınabileceğiniz W ellM are ve SilenceM are, şehirden uzaklaşmadan, doğanın kucağındaki LakeM are gibi sosyal alanlarıyla M arenegro; İstanbul’un yeni yaşam trendi... H er biri açık ve kapalı yüzme havuzlu villalarıyla, 2 4 saat özel güvenliğiyle M arenegro; yazlık ev, kışlık ev, hafta sonu evi ayrımını da ortadan kaldırıyor.

M A.(§).K.A.

Gelin, bu hafta sonu İstanbul’un villa yaşamına yepyeni bir yorum katan M arenegro’yu yerinde keşfedin.

Marenegro’da yaşam başlıyor,..

Marenegro girişi

t ı S İ N PAS

Bir villa bahçesinden M arenegro manzarası

Zekeriyaköy sadece 4 dakika! Zekeriyaköy’den Kilyos’a ilerleyin, sadece 4 dakika sonra Marenegro'dasını:!

B ir villa bahçesinden M arenegro manzarası

288 m2’den 380 m2’ye kadar değişen villa seçenekleri 3 3 3 .0 0 0 € ’dan 4 5 5 .1 0 0 € ’ya kadar değişen fiyatlar •••:• 60 aya varan vadeli ödeme fırsatıyla

W ellM are C lu b’tan...

Hemen teslim Satış Ofisi

0212 2 0 1 2 3 46-47

w w w .m aren eg ro .co m w w w .s in p a s .c o m .tr


Port Grim aud'dan bir görüntü (üstte sağda). N ice geniş yeşillik alanlara ve parklara da sahip (altta). The view from Port G rim aud (above right). N iceo boasts large parks and green belts as well (belovv).

44 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

ZENGİN BİR KÜLTÜR VE TATİL CENNETİ Hep bir tatil beldesi olarak andığımız Nice elbette sanatçıları da etkilemiş. Doğadaki saf renkleri ortaya çıkaran berrak havası ve yıl boyunca açık havada çalışmayı olanaklı kılan ılıman iklimi pek çok ressamı buraya çekmiş. Bu sanatçıların eserleri Nice şehrinin müzelerini süslüyor bugün. Kentin sırtını dayadığı Cimiez Tepesi'ne yönelirseniz hem seçkin villaları hem de sanatçı müzelerini görebilirsiniz. Marc Chagall'ın sağlığında tasarımını yaptığı müzede sanatçının ilginç eserleri sergileniyor örneğin. Cimiez Tepesi üzerinde ise bir 17. yüzyıl villasının içinde düzenlenen Matisse Müzesi'nde ressamın pek çok eseri yer alıyor. Müzenin hemen yanı başında Roma

A CULTURAL AND HOLIDAY PARADİSE İts name synonymous wlth holiday-making, Nice has naturally attracted artists as well. İts limpid air, which brings out the pure cotors o f nature, and its climate conducive t o working al fresco in every season, has drawn a host o f painters to the city. Their vvorks grace the city's museums today. If you go up to M t Cimiez on vvhich the city rests its back, you can see not only the exclusive villas o f the vvealthy, but also the artists' museums. Some interesting vvorks o f Marc Chagall's, for exampie, are on display at a museum he designed himself during his iifetime. And many vvorks o f Matisse are exhibited in the Matisse Museum in a 17th century villa also on M t Cimiez. İmmediately next to the museum you can see the


9 1

dönemi kalıntılarını görmek mümkün. Biraz ileride 1895 yılında açılmış olan Hotel Regina Palace bulunuyor. Bir zamanlar dört yüz odasında birçok önemli kişiyi ağırlamış olan bu otelin ünlü konuklarından biri de Kraliçe Viktorya olmuş. Sanatçı Matisse de burada bir odada kalmaktaymış. Bina artık otel olarak kullanılmıyor. Yürüyüş yollarıyla, müzeyi andıran caddeleriyle, parklarıyla, eğlence merkezleri ve 'casino'larıyla Nice bir tatil ve kültür cenneti. Yakın çevresindeki Monako, SaintTropez, Cannes ve olağanüstü güzellikteki tarihi Saint-Paul de Vence kasabası ile pek çok fırsatlar sunan bir yer. En cazip yanı ise her mevsim gezip görülebilecek olması. Tüm bu özellikleriyle Nice gerçekten Cote d'Azur'ün en güzeli...

Roman ruins. Further on is the Hotel Regina Palace, vvhich opened its doors in 1895. One o f the m ost famous guests o f this hotel, vvhich entertained a number o f prominent personages in its once 400 rooms, was Oueen Victoria. Matisse also stayed in a room here. But the building is no longer used as a hotel. With its promenades, its parks, its broad avenues reminiscent o f museums, its places o f entertainment and its 'casinos', Nice is a cultural and holiday paradise. And with nearby Monaco, SaintTropez, Cannes and the extraordinarily beautiful historic town o f Saint-Paul de Vence, it is a city that offers many opportunities, the most attractive o f vvhich is that you can tour it in any season. For ali this, Nice is truly the belle o f the French Riviera. □

Türk Hava Yolları’nın Nice’e sah, perşembe, cuma ve pazar günleri karşılıklı seferleri bulunuyor. Turkish Airlines flies round trip to Nice on Tuesdays, Thursdays, Fridays and Sundays..

8 /2 0 0 7 S K Y L IF E 45


N BEDİR


A n a d o lu 'n u n Avrupai k e n tid ir Eskişehir. Üzerindeki kü çü k köprüleri, kıyısındaki kafeleri ile P orsuk Çayı şehre hayat verirken, üniversiteler ve öğrencileri canlılık katar.

Eskişehir is Anatolia's 'European' city. And the Porsuk Çayı, crisscrossed by little bridges, its banks lined vvith cafes, brings vitality to the city vvhile the universities and their students add color. —

t t ı g

. Illîflj

- 3 p ||y Ia J ^ T T ]

B u

skişehir'in merkezi, kuşkusuz tarih meraklısı bir turistin aklına gelen ilk gezi noktası değil. Ancak modern yaşamı, canlı gece hayatı, Porsuk Çayı ve civarı, merkezdeki müzeleri ile ziyaretçiye keyif verebilecek zenginlikte bir yer. Kentin kurulduğu ilk yer Odunpazarı'nda renkli, ahşap süslemeli cumbalı evler ile eski bir Anadolu kenti havasını hissederken, bugün mucizevi bir düzenlemeyle ve üzerinde gidip gelen gezi tekneleriyle adeta Paris'i andıran Porsuk Çayı ve kıyısı kentin yeni yüzünü yansıtıyor... Sıcak Sular ya da Hamamyolu'na doğru ise, kentin özgün anlarını yakalamaya başlıyorsunuz. Küçük dükkânlar, tezgâhlar, ayakkabı tamircileri ve boyacılar... Hayat burada Paris'i pek andırmıyor. Yine de insanlarıyla konuştukça,

E

48 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

I

skişehir city çenter is definiteiy not the first place that would come to a history-buff tourist's mind. Yet, vvith its modern lifestyle, vibrant nightlife, the Porsuk Çayı and surrounding area, and the museums at its heart, Eskişehir is a place vvith riches enough to delight any visitor. The atmosphere of an old Anatolian town, replete vvith colorful vvoodframe houses boasting elaborately carved cantilevered balconies, pervades the air at Odunpazarı where the city was originally founded, vvhile the Porsuk Çayı and its banks, reminiscent o f Paris vvith its tour boats shuttling up and down and its near-miraculous urban transformation, represents the city's modern face. But you only begin to capture this city's unique air tovvards 'Sıcak Sular' or Hamamyolu (’road to the public bath). Tinyshops, shoe repair shops, shoeshine stalls... Life here may not conjure up visions o f Paris in your mind, but as you chat vvith its

E

Son yıllarda heykellerle donatılan Köprübaşı ve gece geç saatlere kadar canlılığını koruyan meydanı, kentin merkezi ve çağdaş yüzü durumunda. D ecked out vvith new statuary in recent years, Köprübaşı and the Square, vvhich remains lively into the w e e hours, constitute the city çen ter and its m odern face.


Eskişehir'in rahat ve iyi yaşam imkânı sunan bir kent olduğu izlenimini hemen ediniyorsunuz. ÖĞRENCİLERİN SEVDİĞİ ŞEHİR Eskişehir'deki iki üniversiteden biri olan Anadolu Üniversitesi, kentin açık görüşlülüğünün, sosyal ve ticari canlılığının, sınırsız neşesinin kalbi. Osmangazi Üniversitesi ile birlikte otuz bini aşan öğrenci nüfusu, kenti her açıdan ayakta tutuyor. Sokaklar stili, bakışı, hayat

duruşu farklı, kendine güvenen, sayısız gençle dolu. Bu üniversiteli kuşak, farklılığı sevse de, çoğu zaman öğrenci olmanın getirdiği ortak bir kaderi de paylaşır. Eskişehir'de öğrenci, okuduğu kadar eğlenir de. Elinize düzenlenen partilerin broşürlerinin tutuşturulması için sokakta birkaç adım atmanız yeterlidir. Vizeler biter 'vizeler bitti partisi', bahar gelir 'bahar partisi', finaller biter 'finaller bitti partisi'... Bu kentte öğrenciler uyumaz. Onlar uyumayınca, esnaf hiç uyuyamaz. Gece yarısından

people, you immediately get the impression that Eskişehir is a city that holds out the possibility o f a comfortable and good lifestyle. BELOVED OF STUDENTS One of two universities in Eskişehir, Anadolu University is the vvellspring of the city's open-mindedness, social and commercial vitality, and boundless joy. The student population, vvhich exceeds thirty thousand when the students o f Osmangazi University are added in, is what keeps this city going in every

sense o f the word. The streets are thronged vvith innumerable young people, selfconfident and exuding a different style, outlook and approach to life. And vvhile it loves being different, this university generation largely shares in the common fate o f being a student. Students in Eskişehir play as hard as they vvork. İt's enough to take a few steps on the Street to have a flyer announcing one o f the many parties that are constantly being organized thrust into your hand. There are parties for very occasion: mid-term parties when the mid-term examinations are O 8 /2 0 0 7 SKYLIFE 49


itibaren siparişler evlere taşınmaya başlar. Kentin esnafı kadar, kültürel yaşamı da üniversiteden beslenir. Gezici Film Festivali, Rock Filmleri Festivali, İngiliz Kısa Film Günleri, Caz ve Blues Festivali, Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ve birçok aktivite üniversitelerden şehre doludizgin yayılır. Bu üniversite ve sanayi kentinin nüfusu ilk bakışta, öğrencilerden oluşuyor gibi görünse de, mozaik çok

50 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

daha renklidir. Eskişehir'in asıl yerlisi Manavlar, Rus Çarlığı'nın yıkılmasından sonra Kırım ve Orta Asya'dan gelen Tatarlar, Çerkezler ve Yörükler ile kültürlerini ve yemeklerini birlikte yaşatırlar. 19. yüzyıl gezgini Georges Perrot bu mozaiği izlenimlerinde şöyle anlatır: “Batı'da hiç görülmeyen bir olgu burada mevcut, bu imparatorlukta her biri başka din ve dilde, yedi sekiz ırk yan yana yaşarlar... “

Porsuk Ç ayı'nda gezi amaçlı kullanılan tekneler, kenti ziyarete gelenler için hoş bir sürpriz (üstte). Üç yıl önce faaliyete geçen Estram, şehir içi ulaşımını oldukça rahatlatıyor (altta). The tour boats on the Porsuk Çayı are a pleasant surprise for visitors to the city (above). T h e Estram, vvhich w ent into operation three years ago, goes a long w ay tovvards facilitating transportation in the city (below).

över, spring parties at the arrival of spring, finals parties when final exams end... The students in this town never sleep. And as long as they don't sleep, neither do the order-out restaurants. Home deliveries get going in earnest after midnight. The universities support not only the city's businesses but its cultural life as well. Activities such as the Traveling Film Festival, the Rock Film Festival, English Short Films Week, the Jazz and Blues Festival and the International Terracota Symposium spill över from the universities into the town at large. Although the population o f this industrial and university town appears at first glance to consist entirely of students, in fact the mosaic is far more colorful. The true natives o f this city are 'the Manavlar', who keep alive the culture and cuisine of the Crimeans as well as of the Tatars, Circassians and nomadic peoples who came from Central Asia after the collapse of Tsarist Russia. The 19th century traveler Georges Perrot describes the mosaic in his impressions: “A phenomenon never seen in the l/Vesf is encountered here in this empire vvhere seven or eight races live side by side vvith their different languages and religions." >


w w w .to y o ta s a .c o m .tr

Toyota Camry. Konforu ve lüksü yalnızca saraylarda, yalılarda değil; evle iş arasında da yaşayabilirsiniz, ister ön, ister arka koltukta oturun, ayrıcalıklı olduğunuzu hemen hissedersiniz. Eğer Camry ile henüz tanışmadıysanız, sizi onun çok özel dünyasını yakından görmeye Toyota Plazalara bekliyoruz.

T

O

Y

O

T

A

©e

TODAY TOMORROVV TOYOTA

-


PORSUK'UN KIYISINDA Öğrencilerin olduğu kadar Eskişehirlilerin de gün batmadan hemen önce soluğu aldığı yer, kentin ortasından geçen Porsuk Çayı'nın kıyılarıdır. Yalaman Adası ya da Porsuk Bulvarı olarak bilinen bu yürüyüş alanı Eskişehir'in yeniden doğuşunun bir simgesi gibidir. Belediyenin kararlı çalışmaları sayesinde burasının Seine Nehri kenarındaki dünya güzeli Paris'i andırdığını düşünebilirsiniz. Porsuk Çayı'nın üzerinden geçen küçük köprüler, iki yanına

52 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

dizilmiş kafeler ve su üzerinde yolcu taşıyan yepyeni gezinti tekneleriyle Eskişehir'in bu yüzü insanı gerçekten etkiliyor. ALTINDAN SICAK SULAR AKIYOR Hamamyolu'na doğru ise Eskişehir'in bambaşka bir yüzüyle karşılaşıyorum. Buraya aynı zamanda Sıcak Sular da deniyor. Çünkü çarşının altında termal su kaynaklan bulunuyor, dolayısıyla sokak aralarında da pek çok hamam... Buradan arka sokaklara kıvrılınca, koca bir yaşamın yükünü taşıyan ayakkabıların tamir edildiği b ö lg e ye g e liyo ru m . A d e ta bir

üniversitelerdeki sanatsal ve kültürel faaliyetler kentin geneline de yansıyor (üstte). Eskişehir'de gençler, enerjileriyle kentin sosyal hayatını d a biçimlendiriyor (altta). The cultural and artistic aotivities at the universities spill över into the city in general (above). Eskişehir's young people w ho shape the city's social life vvith their boundless energy (belovv).

ON THE BANKS OF THE PORSUK Not orıly the students but the majority o f the city's residents congregate here for a break at the end o f the day on the banks o f the Porsuk Çayı, a small river that runs through the çenter o f town. The promenade, known both as Yalaman Adası and Porsuk Bulvarı, is a Virtual symbol of Eskişehir's rebirth as a modem city. Thanks to the municipality's resolute urban planning, this area might even remind you o f the banks o f the Seine in Paris. With the little bridges that crisscross the Porsuk, the cafes that line its banks and the tour boats that shuttle up and down its waters, this part o f Eskişehir is impressive indeed. >


istik b a l o t u r m a g r u p la n , k a n e p e le r , y a ta k ve y e m e k o d a sı ta k ım la rı, g e n ç o d a la rı, e v te k s tili ü rü n le ri, y a ta k la r , is tik b a l R e g in a m u tfa k la r , D e c o halı ve a k s e s u a rla r... T ü rk iy e 'n in h e ry e rin d e 1 0 0 0 'i aşk ın satış

istikbal

n o k ta s ı. Y a z lık la ra servis im k a n ı.

M iK b a i

Boydak

* regina

4 4 4 33 4 4 • www.isHkbalmulfolc.


lonca sistemi kurulmuş gibi burada. Müşteri taburede oturuyor, her biri önlük takan tamirciler, istek üzerine ateşle ayakkabı rengini 'çeviriyor', topuk tamir ediyor, taban değiştiriyorlar. Yan yana dizili bu kulübelerde genç, yaşlı, herkesin yorgun ama aydınlık yüzleri var. Kemal'in tabelasında 'babadan oğula' yazıyor... Biraz ilerideki, çanta tamircilerinin olduğu Hazerfan Çelebi Sokağı’nın sonunda yarım asırlık Yalı Ekber Kıraathanesi yer alıyor. Çayı kaynak suyundan, nargilesinin meraklısı ise çok... Havaalanından emekli 82 yaşındaki Hüseyin Amca buranın müdavimlerinden. Dizinin üstünde tuttuğu çayını içip tespih çekiyor ve hayatını anlatırken, “uçakları indirip kaldırma işi bendeydi" diyor. SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Y e n id e n c a n la n d ırıla n O d u n p a z a rı m a h a lle s i, ken tin tarih i d o k u s u n u n en belirgin h issed ild iğ i b ö lg e. T h e newly restored Odunpazarı quarter is vvhere you will feel the city's historic texture m ost palpably.

HOT SPRINGS FLOVVING UNDER FOOT Towards Hamamyolu I encounter a completely different side of Eskişehir, the district also known as Sıcak Sular (Hot Waters) because o f the thermal springs below the market area. And because o f these springs there are also many public baths here. Delving into the back streets, I come to a quarter vvhere shoes are repaired. A Virtual guild system operates here. The customer perches on a low stool and, at his request, the apronclad repairman either changes the color of the shoes magically vvith a blovvtorch, or replaces a vvorn heel or sole. Young and old alike exhibit vveary yet bright countenances in these stalls that line up side by side. Kemal's shop sports a sign: 'from father to son'. A little way ahead, at the end of Hazerfen Çelebi Sokak vvhere the suitcase repairmen are located, is the half-century-old Yalı Ekber Coffeehouse. There are many aficionados here o f the tea, brevved vvith spring vvater, and of the 'hookahs' or waterpipes. Ünde Hüseyin, an 82-year-old airport retiree, is one o f the regulars. Sipping from a teaglass he balances on his knee, he fingers his prayer-beads and telis us his story. "I'm the one

who guided the planes to takeoff and brought them in for the landing," he says. VVHITE GOLD: MEERSCHAUM Near the municipal building, I come to the Meerschaum Museum, vvhich boasts an impressive collection of meerschaum items fashioned by local and foreign artists. As I gaze into the display cases, I recall the vvords o f a meerschaum master: “The peasants o f this land are natural miners. İn vvinter they extract the meerschaum, in summer they farm. Since they know the fields better than anybody, they also know vvhere to find the stone." The villagers o f Eskişehir province go several meters under the ground to find the meerschaum. Climbing up into the hills, they trace a square on the slope, dig dovvn three meters, shore up the shaft vvith posts, build ten meters o f steps and then rig up a rope and pulley. İn the old days the quarries went as many as three hundred meters belovv the surface and the miners vvorked in long underground galleries. Now they go dovvn only thirty-five or forty meters. Father O


' ia M « w ı

LONDON

NEVVYORK

BERLİN

MOSCOW

SYDNEY

S 'i-t ' -

B

i r ı:

TÜMDUNYA 2 5 Y K r , y u r t d ış ın a y a p ıla r F iy a t la r a % 1 8 K D V d a h il,

^ Detaylı Bilgi için: w

1 500 I www.avea.com.tr]

ff>avea


excavate the stone, and he set up the first workshop. That's why our last name is Aktaş ('white stone'). ”

BEYAZ ALTIN: LÜLETAŞI Belediye yakınındaki yerli ve yabancı sanatçıların lületaşı eserleri ile etkileyici bir lületaşı koleksiyonuna sahip Lületaşı Müzesi’ne geliyorum. Vitrinlere bakarken bir lületaşı ustasının şu sözlerini hatırlıyorum: “Bu toprağın köylüsü doğuştan madencidir. Kışın lületaşı çıkarır, yazın çiftçilik yapar. En iyi tarlayı bildiği gibi lületaşını nerede bulacağını da bilir” . Eskişehir köylüleri, lületaşı bulabilmek için yerin metrelerce altına inerler. Tepelerin yamaçlarına gelir, bir dikdörtgen çizer, üç metre iner, direklerle sağlamlaştırır, on metreye basamak yapar, sonrası için halatlı merdiven kurar. Eskiden ocaklar üç yüz metreye kadar iner, uzun yeraltı galerilerinde çalışılırmış, şimdi ise ancak otuz beş kırk metreye kadar iniliyor. Baba oğluyla, amca yeğeniyle çalışıyor. Emek istiyor, günde ancak on pipo yapılacak kadar taş çıkarılabiliyor. Lületaşı eskisi kadar iş yapmasa da, hâlâ bir köye adını verecek kadar önemli; Beyaz Altın Köyü... Dededen lületaşçı Behçet Han Aktaş’ın ismet Yasin Pasajı’ndaki dükkânını geziyorum. Lületaşı hakkındaki sorularım sohbeti getiriyor: "Dedem Abdürrezzak Efendi, felsefe öğretmeniymiş. Padişah Vahdettin çok severmiş onu. Osmanlı imparatorluğu’nun son zamanlarında padişah 56 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

dedeme, Eskişehir'deki beyaz madenin işletmesini vermiş, ilk o kazdı, ilk atölyeyi o kurdu... Soyadımız bu yüzden Aktaş” . ŞEHRİN ESKİ YÜZÜ Eskişehir’in bir diğer yüzünü, eskiliğini yansıtan yere Odunpazarı’na geliyorum. Yeniden canlandırılan Odunpazarı mahallesi, kentin tarihi dokusunun en belirgin hissedildiği bölge. Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak korumaya alınan semtte Odunpazarı Belediyesi tarafından restore edilen ve yakın bir zamanda butik otel, restoran ve kültür merkezi olarak hizmete girecek eski evler var. Bu rengârenk evlerin arasında dolaşmak, kentin ilk

L ü le ta ş ı yerin m e tre le rc e a ltın d a n ö z e n le ç ık a n lıy o r (ü stte). L ületaşı işçiliği E s k iş e h ir’le ö z d e ş le ş m iş b ir z a n a a t (s a ğ d a ). M eerschaum is carefully extracted from several m eters under the ground (above). T h e n am e Eskişehir is synonym ous vvith the art of carving m eerschaum (right).

and son, uncle and nephevv work together. It’s hard work bringing up meerschaum, and only enough stone can be extracted to carve ten pipes a day. VVhile meerschaum doesn’t have the market it once did, it’s stili important enough to give its name to a village: Beyaz Altın Köy, or ‘VVhite Gold Village1. I vvander around the shop of Behçet Han Aktaş, a thirdgeneration meerschaum artist, in the ismet Yasin shopping arcade. My questions about the stone spark a conversation: "My grandfather Abdürrezzak Efendi was a philosophy teacher. The last sultan, Vahdettin, was very fond o f him, and in the final days of the Ottoman Empire gave him the ’vvhite gold’ mines at Eskişehir. He was the first to

THE CİTY’S ANCIENT FACE I come now to Odunpazarı, vvhich reflects another, older, side o f Eskişehir. The newly restored Odunpazarı quarter is vvhere you will feel the city’s historic textrue most palpably. Here, in this district vvhich is now under protection as an Historic Urban Site, there are old houses, some o f them restored by the Odunpazarı Municipality and soon to go into service as boutique hotels, restaurants and culture centers. Strolling amidst these gaily painted houses and breathing the air o f this quarter vvhere the original town was founded is essential to understanding the contrast vvith its modern side. Most of the stili lived-in houses in the narrovv cul-de-sacs have gardens. If you are invited to an Odunpazarı house vvith its ‘sedir’ seats running along belovv the windows, its elaborately carved built-in cupboards, and its delicately stenciled ceilings, don’t pass up the chance. O


SHOP&MILES'INIZh KULLANIN, JEANNEAU 39i YELKENLİ KAZANIN

SUN ODYSSEY 39i Tam Boy: 11,86 m.

I: 14,65 m.

Gövde Boyu: 11,62 m. Su H attı Boyu: 10,71 m.

J: 4,21 m. J ia n n ia i*

Maksim um En: 3,88 m. Deplasman: 7.330 kg. Salma Ağırlığı: 2 .280 kg. Su Çekimi: 2 m . M o to r: 4 0 HP Y A N M A R Kamara: 2/3

15 T e m m tfc -lj) Eylül ta rih le ri arasında S hop&M iles ile 100 YTL tu ta rın d a harcama yapın çekilişe katılm aya hak kazanın. U nutm ayın, 100 YTL tu ta rın d a k i her b ir harcama, daha çok çekiliş hakkı dem ek.

Garanti

shop&miles

Y atak: 4/6+3 Y ak ıt Kapasitesi: 130 İt. Su Kapasitesi: 355 İt.

P: 14,09 m. E: 4 ,45 m. Anayelken Alanı (Sarma): 33 m 2 Anayelken Alanı (Klasik): 3 6 m2 Cenova Alanı: 34 m2

Splnaker A lanı (Simetrik): 97 m2 CE Kategorisi: A - 9 / B - 1 0 / C - 12 Tasanm: M a rc Lombard

TU RK HAVA YOLLARI

"Shop&Miles K a m p a n y a s ı", T. G a ra n ti Bankası A.Ş. ta ra fın d a n 15.07.2007-15.09.2007 ta r ih le r i arasında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 0 6 . 0 / . 2 0 0 ^ ı r ih ve B.07.I MPI.O 13.00.02 401.02.99 1283-5895 sayılı iz n i ile d ü z e n le n m e k te d ir. Söz k o n u s u t a r ih le r a ra s ın d a ; te k s e fe rd e 100 Y T L ve k a tla r ı tu ta r ın d a h a rc a m a yapan T Garanti Bankası A..Ş. Shop&Miles (Kredi kartı) k a r t s a h ip le rin e 1 ç e k ili* h a k k ı v e rile c e k tir . Ç ekiliş, 21.0 9 .2 0 0 7 ta r ih in d e s aa t 1 3 :0 0 'd a . K o r u k e n t B ovvling S a lo nu -L ev a z ım M a h a lle s i K o r u k e n t Sitesi Z in c ırlik u ^ u m anbııl, adresinde noter huzurunda kura sonucu gerçekleştirilecektir. Y a p ıla ca k o la n ç e k iliş te ; b ir a d e t "SUN ODYYSEY 39i, 2007 M O D EL 2 k a m a ra lı Y e lk e n li T e k n e " h e d iy e e d ile c e k tir . K a z a n a n t a l ih lile r , 2 7 .0 9 .2 0 0 7 t a r ih in d e Hürriyet gazetesinde ilan edilecektir. İk ra m iy e k a z a n a n asıl t a lih lile r in 12 10.2007, y e d e k t a l ih lile r in ise 2 7 .1 0 .2 0 0 7 t a r ih in e k a d a r b a ş v u ru y a p m a la rı g e r e k m e k te d ir A sıl ve y e d e k ta lih lile r e ia d e li ta a h h ü tlü p o s ta k a n a lıy la te b lig a t y a p ıla c a k tır. KDV ve ÖTV h a riç tu m yasal y ü k ü m lü lü k le r ta lih li ta ra fın d a n ö d e n e c e k tir. Bu ka m p a n y a y a 18 yaşından k ü ç ü k le r, T. G a ra n ti Bankası A.Ş., SDM D a n ış m a n lık O rg a n iz a s y o n ve P a za rla m a A.Ş. ç a lış a n la rı k a tıla m a z , k a tık a la r dahi ödül k a z a n a m a z la r


bir demiryolu kentidir çünkü. Tren Garı'nın sıra dışı binasının ön cephesi ışıklandırdığında, istasyon Köftecileri de müşterilerini ağırlamaya başlar. Köftecilerin neon ışıklarıyla çevrili küçük dükkânlarında, eğlence yerlerinden çıkan öğrencilerle tren yolcuları bir araya gelir. Bu gece, ben de bir tren yolcusuyum... Eskişehir'den aklımda kalanlarla, tıpkı Porsuk Çayı gibi, kentten geçip gideceğim...

kurulduğu yerin atmosferini hissederek bugünkü haliyle ortaya koyduğu tezatı anlamak için birebir. Dar ve çıkmaz sokaklarda yaşamın sürdüğü evlerin çoğunun bahçeleri var. Pencerelerin önündeki sedirleri, çarpıcı ahşap işçiliği örnekleri olan dolapları, tavanları ve kalem işçiliğiyle bir Odunpazarı evine davet edilirseniz, bu fırsatı geri çevirmeyin. BİR DEMİRYOLU KENTİ Eskişehir çoğu zaman Tren Garı'ndan terk edilir... Burası

Üniversitesi

SI

FEVZİ ÇAKM AK

c»V ihow< m>

%

U LUO ND E^K ,

W " D

_ - «■*

8- ^

«*»

££ /

a\

O SM ANGAZİ

M POLATKAN BULY

ÛMMtsÜMİQ

58 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

/ *

îğ

^

Y 1L DI Z T EP E

£ Ç

t

|

ç^vHİSA/?CAii, 5ekerFab-

ü

GOKMEYDAN

h

*5 ğ

£

r-jt

af:

Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Eskişehir’e salı, perşembe ve pazar günleri; Eskişehir’den İstanbul’a pazartesi, çarşamba ve cuma günleri seferleri bulunuyor. Turkish Airlines flies to Eskişehir from İstanbul on Tuesdays, Thursdays and Sundays; and to İstanbul from Eskişehir Mondays, VVednesdays and Fridays.

A RAILROAD TOWN Departure from Eskişehir is generaiiy from the raiiroad station. For this is a railroad towrı. As soon as the station building's extraordinary facade is illuminated, the station köfte (Turkish meatballs) makers prepare to vvelcome their customers. Train passengers and students emerging from the city's numerous places of entertainment mingle in these tiny restaurants bedecked vvith neon lights. I too am a passenger tonight. Like the Porsuk I will pass out of the city, carrying away memories o f it in my mind. o


ro DemirDok没m Isal谋sts


Hiç değişmeyen liman * A port unchanged B E D İA C E Y L A N

G ÜZELCE

@

SANER

ŞEN


y first stroll in Assos was along the ancient way that rises from the p o rt to the temple area. Advancing along this stonepaved road, I exereise my imagination like i ’ve never done before, trying desperately to hang on to the vvords that are racing through my brain, having difficulty forming them into sentences. On this short walk that I repeat every day, I not only bear vvitness to history; I am also elose enough to touch one o f the oldest areas o f settlem ent on the Aegean. Located in the village o f Behramkale in Çanakkale province's Ayvacık tovvnship, the ancient city o f Assos is 234 meters above sea level. And on the ancient city's extension down to the coast there is a small modern settlem ent today, made up o f restaurants, hotels and houses, ali built o f the local andesite stone. The very existence o f Assos depends on that stone. The Temple o f Athena at the highest point o f the ancient city also owes its vitality to the splendor o f that stone.

M

ssos'taki ilk yürüyüşüm limandan tapınak alanına ulaşan antik yol üzerindeydi. Taş döşemeli bu yolda ilerlerken daha önce hiç olmadığı kadar hayal kuruyor, zihnimde hızla uçuşan kelimeleri yakalayıp bir cümle haline getirmekte zorlanıyordum. Her gün tekrarladığım bu kısa sayılabilecek yürüyüşte, hem tarihe tanıklık ediyor hem de Ege’nin en eski yerleşim yerlerinden birine dokunabilecek mesafede duruyordum. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü içerisinde yer alan Assos antik kenti, denizden 234 metre yükseklikte yer alır. Antik kentin kıyıya inen devamında ise modern yerleşme vardır. Bu yerleşim, taş evler, taş otel ve barlardan ibarettir. Assos’un varoluşu da zaten bu taşlardan ibarettir. Antik kentin en yüksek noktasında yer alan tanrıça

A

62 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Assos, E ge’nin kuzeyinde yekpare bir sütun gibi bin yıllardır ayakta duruyor. Ona m isafir olanları bir anı edinm eden asla geri gönderm iyor. Standing like a m onolith on the Aegean coast for millennia, Assos never sends visitors away vvithout a memory or two.

SERENITY AEGEAN-STYLE Besides the ruins o f the theater, necropoiis, agora, stoa, Byzantine churches, surviving Ottoman mosque and other cultural and natural monuments, everyday life in the village o f Behramkale will also give you a taste o f the Aegean 's soothing serenity. VVhile the olive oil dishes and fresh fish that you will consume either up in the village or down at the p o rt will address your palate, the sea's pure waters and the natural beauty o f the environment will salve your soul. These are reason enough for you >


Taş evleri, geleneksel mimarisi ve köy lezzetleri ile Assos sizi bir zam an yolculuğuna çıkarır. W ith its stone houses, traditional architecture and rustic flavors, Assos will take you on a journey bao k in tim e.

8 /2 0 0 7 SKYLIFE 63


Athena Tapınağı da yine bu taşların görkeminden hayat bulur.

Liman çevresindeki oteller ve eğlence alanları sınırlı sayıda olsa d a m utlaka bir yer bulunabilir.

EGE’NİN DİNGİN DOKUSU Ören yerindeki tiyatro, nekropol, kiliseler, agora, stoa, bugün hâlâ ayakta duran Osmanlı camii ve diğer kültür ve tabiat varlıklarının yanı sıra Behramkale köyündeki günlük yaşam Ege'nin dingin dokusuna ulaşmanıza önayak olacaktır. Köyde ve liman kesiminde yiyeceğiniz zeytinyağlılar, taze deniz mahsulleri ile damak tadınıza hitap ederken, tertemiz denizi ve doğal güzellikleri ile ruhunuzu besleyecektir. Sırf bu nedenler bile andezit taşların oluşturduğu dik yamacın altındaki modern yerleşmenin darlığını görmezden gelmenize yetecek, sizi Assos’a gitmeye yöneltecektir. Yılın herhangi bir vaktinde ziyaret edebileceğiniz Assos’ta, herkese yetecek kadar yer olduğunu, 64 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Albeit limited, room can alvvays be found at the hotels and places of entertainm ent dow n at the port.

to overlook the cram ping in the m odem settlem ent at the bottom o f the steep andesite slope and make your way to Assos. The regulars know that there is alvvays enough room for everybody at Assos, which you can visit at any time o f year. These regulars o f every age, who come from every race, religion and national group, are a majör factor in the site's having been preserved up to now and, com pared with its counterparts, having suffered almost no depredation. For they don 't want t o see urban ized Assos when they return the follovving year. So, you won ’t be in for any disappointm ent or unpleasant surprises at Assos. Ouite the contrary, it wili inspire your imagination and give you peace o f mind, and its fresh,

uncontam inated foods will aliow you to eat your fili with impunity. ONGOING EXCAVATIONS The remains o f the ancient city o f Assos, vvhich was first discovered by the travelers Joseph T. Ciarke and Francis H. Bacon, reappeared on the stage o f history in 1879. After having been an undisturbed place o f settlement since prehistoric periods, the discovery unfortunately led to looting with the result that som e o f the artifacts were taken outside the country. As a consequence, the architectural remains and temple friezes o f Assos, many o f which are stili housed at the Louvre in Paris, from the millions o f tourists that come here every year. When the report com piled by Bacon and Ciarke was well received >


EVREKA! Size hem uygun k o ş u lla n , hem de h ay a lin iz d e k i evi sunm ak için, düşündük, ta ş ın d ık , Soyak E v re k a 'y ı ta s a rla d ık . Soyak E v re k a 'd a her şeyden ta m istediğiniz k a d a r v a r. 2 4 saa t özel güvenlik, havuz, basketbol sahası, tüm ih tiy a ç la rın ız ı k a rş ıla y a c a k b ir ev ... P a ra n ız ın ta m k a rş ılığ ın ı a lın , a k ıllı y a tırım fırs a tın ı k a ç ırm a y ın . Soyak E v re ka, K a rta l'd a .

Konut Kredili Ödeme Seçeneği ,

„. , . , Oda + Salon

Peşin Satış p;y atl

4 8 m2

1+1

1 0 6 .8 0 0 Y T L

2 0 .0 0 0 YTL

7 .5 0 0 Y T L

9 41 YTL

6 4 m2

2+1

1 3 6 .9 3 0 Y T L

2 5 .0 0 0 YTL

1 0 .0 0 0 Y T L

1 .1 6 0 YTL

1 6 0 .4 6 0 Y T L

3 0 .0 0 0 YTL

1 1 .0 0 0 Y T L

1 .4 5 8 YTL

2 0 5 .3 9 0 Y T L

4 0 .0 0 0 YTL

1 3 .5 0 0 Y T L

1 .9 2 0 YTL

m

7 5 m2

1 0 0 m2

2+ 1

3+1

_ . , Peşinat

Sabit Ara Ödeme (Yıld a iki defa»5 yıl)

60 Ay S abit Taksit

B u k am panya 17 - 23 Tem m uz 2 0 0 7 ta r ih le r i a ra s ın d a g e ç e rlid ir. F iy a tla ra K D V , A ltyapı, A bonm anlık, C T H , İskan H a rc ı, Tapu H arcı, Dosya M asrafı ve Kom isyon dahildir. T e s lim ta r ih i N isan 2 0 0 9 'd u r.

4 4 4 0 795

w w w d o y a k !C o m .,r

S O V A K EVREKA


müdavimleri iyi bilir. Her milletten, dinden, ırktan ve yaştan oluşan bu müdavimler, Assos’un bugüne kadar korunarak kalmasında ve benzerlerine bakıldığında neredeyse hiç tahribata uğramamasına en önemli etkendir. Çünkü onlar bir sonraki yıl karşılarında şehirleşmiş bir Assos görmek istemezler. Bu nedenle Assos sizi şaşırtmaz ve hayal kırıklığına uğratmaz. Aksine düş gücünüzü besler, dinlendirir, en temiz ve taze besinlerle karnınızı doyurmanıza olanak verir. KAZILAR SÜRÜYOR ilk defa gezgin Joseph T. Ciarke ve Francis H. Bacon tarafından keşfedilen Assos antik kentine ait kalıntılar, 1879’da yeniden tarih sahnesine çıktı. Prehistorik devirlerden bu yana yaşam görmesine rağmen, bu keşif buradaki eserlerin yurtdışına götürülmesine neden oldu. Bugün hâlâ birçoğu Paris'teki Louvre Müzesi’nde bulunan Assos tapınak frizleri ve mimari kalıntıları her yıl milyonlarca turist tarafından izleniyor. Bacon ve Ciarke tarafından 66 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

hazırlanan raporun Amerikan Arkeoloji Enstitüsü tarafından büyük ilgiyle karşılanması, antik kentte kazıların başlamasını sağladı. Gerekli izin Osmanlı Devleti yönetiminden kolayca alındıktan sonra kazı başladı. Kış aylarında da devam ettirilen çalışmalar 1883’e kadar sürdü. Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu’nun 1981'de devralmasına kadar arkeolojik kazı yapılmayan Assos bu süreç içinde defineciler tarafından zaman zaman talan edildi. Serdaroğlu’nun 200 5 ’teki vefatının ardından Çanakkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nurettin Arslan tarafından yürütülen kazılarda şimdilik ağırlıklı envanter ve arşiv çalışmaları ile küçük bir alanda kazı yapılıyor. ARİSTO ÜÇ YIL KALDI Antik çağda Troas adıyla anılan coğrafya üzerinde kurulu Assos'tan eski kaynaklarda sıklıkla söz edilir. Homeros ve Romalı coğrafyacı Strabon denizcilik ve korsanlıklarıyla bilinen Anadolu halklarından olduğu kabul edilen

A n tik v e m o d e rn y e rle ş m e ç e v re s in d e d o la ş ırk e n farklı m e d e n iy e tle rin izleriyle karşıla şırsınız. You will encounter traces of different civilizations as you vvander around the ancient and m odern

by the American Archaeological Irıstitute, excavatiorı soon got underway on the site. Readily obtaining the requisite perm its from the Ottoman government, the archaetogists g o t right down to work, and the dig, which did not stop even in vvinter, continued up to 1883. No further excavations were carried out until Prof. Dr. Ümit Serdaroğiu took över in 1981, and regrettably the site was again looted from time to time by treasurehunters during this almost 100-year period. Since Serdaroğlu’s death in 2005, Dr. Nurettin Arslan, an Associate Professor at Çanakkale University, has been conducting the excavations, which are focused now on inventory and archival studies in a very small area.

settlem ents.

ARISTOTLE WAS HERE Founded in a geography known in antiquity as the Troas, Assos is frequently mentioned in the ancient sources. Both H om er and the Roman geographer Strabo relate that the Leglegians, an Anatolian t>


BeklentileriniziDEGİŞTİRİN

NISSAN NOTE. GENİŞ DÜŞÜNÜN. • Raylı ve katlanabilir arka koltuklar • Çift yüzlü fonksiyonlu (Flexiboard) bagaj paneli * Koltuk altında da olmak üzere 13 akıllı saklama ünitesi • 9 litrelik soğutmalı torpido gözü. Nissan Note. Bu kadar geniş ve kullanışlı alana sahip olmayı kim istemez? D a h a fa z la b ilg i, d a h a fa z la e ğ le n c e iç in

w w w.yeninissannote.com

N IS S A N G Ü L Ü M S E M E H A T T I 0 2 1 6 6 5 1 8 4 2 0

SHIFT_expectations


Leleglerin Assos civarında yaşadıklarını aktarırlar. Aristoteles’in ise yaklaşık üç yıl kadar Assos’ta konakladığı ve burada dersler verdiğinden bahsedilir, ilk defa İÖ 3000’lere tarihlendirilen yaşam belirtileri, Assos’a 10 kilometre uzaklıktaki Lesbos'tan (Midilli Adası) MÖ 7. yüzyılda gerçekleştirilen göç ile devam eder ve gelişir. Önce Lydia, Pers, Seleukos ardından da Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı imparatorluğu hakimiyetinde kalmıştır. Sahip olduğu zorlu coğrafi koşullara, suyun kaynağından taşınmasına, tarıma ve nispeten de olsa hayvancılığa elverişli olmamasına rağmen hiçbir zaman gözden çıkarılmadı. Denizcilik ve ticaret ile geçimini sağlayan Assos halkları, kıyı şeridinin darlığı nedeniyle kendilerini denizden koruma ihtiyacı duymamalarına rağmen, güçlü surlar inşa ederek karadan gelecek olası saldırılara karşı önlemliydiler. Fırtınalara karşı korunaklı bir liman olması ise Assos’un gözde bir liman haline gelme nedenlerinden yalnızca biriydi. 68 oK YLîFE 8 /2 0 0 7

NE İSTERSENİZ ONU VAAT EDER Eğer bundan birkaç ay veya birkaç on yıl önce gittiyseniz Assos’un bugünkü profiline baktığınızda karşılaşacağınız manzara sizi çok da şaşırtmayacaktır. Liman aynı siluetle sizi karşılarken, antik kentin bir kısmı daha temizlenmiş veya onarılmış olarak ortaya çıkacaktır. Assos’un antik çağdaki gelir araçları arasında maden ocakları, zeytincilik ve lahit ihracatı bulunurken, bugün turizm en önemli ekonomik kaynağıdır. Çoğunlukla İstanbul, İzmir ve Ankara’dan gelenlerin işlettiği turistik merkezler, küçük çaplı olmalarına rağmen size oldukça iyi hizmet verirler. Her hafta kurulan Ayvacık pazarına kısa bir dolmuş seyahati ile varabilir, Ege’ye özgü tatlarla tanışıp, el işlerini bulma imkânına erişebilirken, yine kısa mesafelerde gidebileceğiniz turistik yer sayısı da fazladır. Aleksandria-T roas, Çanakkale, Ayvalık bunlardan yalnızca birkaçı. Liman, özelliğini küçük balıkçı tekneleri ve yatlar için korurken, gezinti tekneleri de istediğiniz an

S a b a h ın e rk e n s a a tle rin d e y o la ç ık a n b alık çılar, lim a n d a k i re s to ra n la ra her g ün t a z e b alık taşır. Setting out in the early morning hours, fishermen supply fresh fish daily to the restaurants at the harbor.

people known as navigators and pirates, lived in the vicinity. İt is also m entioned that Aristotle spent close t o three year s in Assos and taught here. Early signs o f life dating back to the 3rd millennium B.C. were sustained and developed with migration in the 7th century B.C. from the island o f Lesbos (Mytilene), which lies opposite the city only 10 km across the water. İn the wake of, first, Lydia, Persia and Seleucus, the city came successively under Roman, Selçuk, Byzantine and finally Ottoman rule. Despite its uneven terrain, difficuity in transporting w ater from the source, and its unsuitability for either farming or, relatively speaking, even for grazing, it somehow never fell out o f favor. Although the people o f Assos, who made their living by seafaring and trade, never feit the need to defend themselves from the sea because the coastal strip is so narrow, they did take the precaution o f building povverful land walls against a possible a ttack by land. A naturally sheltered harbor was ju s t one o f the reasons Assos became such a popular port. PROMISING YOU EVERYTHING If you haven 't been here for a few months, o r even a decade, the Assos you will find today won 't surprise you very much. VVhile D>


y fC

/x .

60 bin metrekarede 500 katılımcı firma ile

en büyük ve tek ihtisas fuarı

sektörün

The largest in its sector and only specialized trade fair... With 500 exhibitors in 60.000 sqm

22-26 August 2007

22-26 Ağustos 2007 Tüyap Fuar Merkezi Beylikdüzü - İSTANBUL Ziyaret S a a tle ri: 09:30 -1 9 :0 0

T r e n d s e t t e r s a r e lo o k in g f o r t r e n d f o llo w e r s !

H O U S E V V A R E S F A İR & L IF E S T Y L E Bu F u a r 5 1 7 4 S a y ılı K a n u n G e r e ğ in c e T ü rk iy e O d a la r v e B o rs a la r B irliğ i (T O B B ) iz n i ile D ü z e n le n m e k t e d ir .

X

KOSGEB ESSder 1M M 1B

w

w

w

ı if-e-s

z

u

o rg an iza syon W Lİ-FE f u a r c i l i k LTD.

c

n

e

x

.

c

o

m

life@ zuchex.com T e l: +90212 292 60 31 info@zuchex.com Fax: +90212 292 34 20


■-

fe ; - < r

E g e ruhun u en fa z la h is s e d e b ile c e ğ in iz n o k ta la rd a n b iridir A s so s, iki kıyın ın d a

v

f

ö y k ü s ü n ü taşır. As one of the places vvhere you will feel the

-> V *

A egean spirit m ost keenly, Assos harbors stories of both coasts.

anlatacaktır. Eğer kendinizi dinlemekse Assos’a gitme amacınız o zaman da kendi köşesine çekilip sükunet içinde bekleyecektir. Bir de her akşamüstü Assos’ta, tanrıça Athena’yı ziyarete gelen rüzgar taşlara çarpacak, Assos’un bu taşlara oyulmuş dinginliğini katmerleyecektir.

sizi Ege’nin koylarında dolaştıracaktır. Assos, Ege’nin kuzeyinde yekpare bir sütun gibi bin yıllardır ayakta duruyor. Ona misafir olanları bir anı edinmeden asla geri göndermiyor. Eğer istediğiniz kendinizi dinlemekten öteyse, Assos size bir şeyler

Ş eddi

.

Ilyus Burnu

Aşağıokçular

Kirazİr

KurrüişM!«L o

/ Tevfiklye"

Bozcaada

Kuşçayır

Yiğitler Bozcaada

X

Geyikli

J i * _ .C

Kum »

o Bayramiç

T ü rkm e n jl

C"T»la

' <^Eyc|l^r

EGE A h m e tç e e li

DENİZİ K

Tavaklı

*Serhat

B ah çe li V» P T m 1 "S a pa n ca

Altınoluk o

70

İKYLIFE 8 /2 0 0 7

Giire

the outline o f the harbor is unchanged, some parts o f the ancient city have been cieaned up o r restored. Mining, oiive production, and the export o f sarcophagi, which were among Assos ’s iiveiihoods in ancient times, have been supplanted today by tourism as the c ity ’s chief source o f revenue. Despite being smail in scale, the tourist estabiishments, run for the m ost p a rt by people who have moved here from İstanbul, İzmir and Ankara, will give you good service. Ayvacık weekly market, which you can reach by dolmuş (share-cab), will enable you to sample flavors unique to the Aegean as well as a wide range o f local handicrafts. A nd there are countless other touristic areas within a short distance, Alexandria-Troas,

Çanakkale and Ayvalık, to name ju s t a few. A nd the harbor, while preserving its character with small fishing boats and yachts, also has tour boats on hand to whisk you to the Aegean ’s coves at a m om ent’s notice. Standing like a monolith on the north Aegean coast, Assos never sends its visitors away without some goo d memories. If you are looking to relax, Assos can teli you a thing or two. And if your idea is to go to Assos to relax, Assos will be vvaiting quietly for you in its corner. Last but not least, when the wind comes every evening to visit the goddess Athena, it will caress the stones, enhancing the serenity that permeates them already. □


1

İsted iğ in iz y e re u laşab ilm en iz için basit bir y a k la şım a ih tiy acın ız v a r V arsayım yap m am ak , B ü yü k k a ş ifle r ve kıla vu zla r, g e lene ksel bakış açısıyla m ü c a d e le ede n , b e n im s e n m iş d ü ş ü n c e le rin ö te s in e g id e n ve fa rklı y ö n te m le r d e n e ye n k iş ile rd ir. HSBC o la ra k biz, özel b a nkacılığa aynı şe kild e yaklaşıyoruz. Bu ya k la ş ım ın d e s te k le y ic ile ri o la rak kazananın y e n i sın ırla rı aşacağını u m u yo ru z. B ilg i için: (0212) 352 05 70

HSBC<X> Özel Bankacılık


GELENEKSEL TRADITIONAL

Atmaca sevdas覺 Ali for the love of a hawk A Y K U T 襤N C E


ğustos sonu gelmiş, atmaca göçü başlamıştı. Artvin'in Arhavi ilçesinde Ahmet son hazırlıklarını yapıyordu. Bana atmacayı yakalamakta yem olarak kullanacağı küçük bir kuş olan kızıl sırtlı örümceğin nasıl tutulduğunu anlatıyordu: “Danaburnu isimli böceği tuzak olarak kullandığımız kafesin içine koyarız. Kafeste sürekli kımıldayan böceği yemek için gelen kuş kafese girer ve yakalanır..." Ona birkaç günde 1.5 metre uzunluğundaki bir sopanın üstünde durmayı öğretecekti. Bekleme yerindeki ağın önünde, havadan geçmekte olan atmacaların görebileceği şekilde sopanın ucunda bekleyecekti. Eğitimi esnasında gözlerinin üst kısmı yukarıyı görmeyecek şekilde kapatılmıştı. Böylece atmacayı görüp ürkmeyecekti. Artık her şey hazırdı. Bekleme yerine gidebilirdi... Rize'den başlayıp Gürcistan sınırının ötesine uzanan bir gelenek atmacacılık ve temelinde bıldırcın avı yatıyor. Avrasya ile Afrika arasındaki önemli göç yolu üzerinde yer alan Doğu Karadeniz yoğun kuş göçüne şahit olur. Güneye doğru inmekte olan sayısız bıldırcın Karadeniz’i uçarak geçer, yorgun bir şekilde sahil boyunca düzlüklere iner ve bir müddet konaklarlar. Aynı tarihlerde, avı bıldırcın ve diğer küçük kuşlar olan yırtıcı kuş

A

Doğu K a ra d e n iz’de yakışıklı, gururlu, asil bir atm acayı kolunda taşım ak bir ayrıcalıktır. A tm aca lar bu yüzden pek ç o k kişiyi uzun yıllardır peşinden sürüklüyor. Sporting a proud, noble, handsom e falcon on your arm is a privilege in Turkey’s East Black Sea region. C onsequently havvks have attracted many enthusiasts över the years,

I

t ’s the end o f August and the hawk migration has commenced. İn A rtvin's Arhavi township, Ahmet is making his final preparations. He is telling me how the red-backed spider, actually a smail bird, is used as bait to catch a hawk. “We tie an insect known as a mole cricket and place it in a cage. Because the insect is constantly fiitting around, the bird goes into the cage to look for food and is caught. ” He was going to train the bird to perch at the top o f a 1.5 m eter long stick for a few days. İt would wait there at the tip o f the stick so that hawks fiying overhead could see it. During the training session its eyes would


A tm aca için evin uygun yerinde tünekler yapılır (solda). Atm aca tutm ak için yapılan beklem e yeri, ‘çerg e ’ (altta). Perches are built for the h aw k at convenient places in the house (left). A 'çerg e', or vvaiting place for catching a sparrovv haw k (belovv).

be covered in such a way that it co u id n't took up. That ıvay it wouidn 't see the hawk and be startied. Finally everything was ali set. We could proceed to the waiting place. Hawking is a tradition that extends ali the way from Rize on Turkey's eastern Black Sea coast to the border with Georgia, and quail hunting is at the root o f it. On a majör migration route between Eurasia and Africa, the Eastern Black Sea witnesses intensive bird migrations. Innumerable quail fly över the Black Sea heading south, alighting ennervated in the coastal flats for a brief stopover. A t the same time, the migration o f the sparrovv hawk, a raptor which preys on quail and other small birds, is also under way. The traditional sport o f falconry, which continues from the end o f A ugust when the migration commences to midNovember, has been practiced for years. TRAINING HAVVKS /As well as a tail, a beak and pow erful claws, sparrovv t>

atmaca da göç yollarındadır. Bu göçün başladığı ağustos sonları ile bittiği kasım ortalarına kadar devam eden atmacacılık bir gelenek olarak uzun yıllardır uygulanıyor. ATMACALAR EĞİTİLİYOR Atmacalar orman içerisinde ani dönüşlere imkân sağlayan kanatlara, kuyruğa, güçlü pençelere ve gagaya sahipler. Dişiler mayıs ayında dört ila altı yumurta yapar. Anne atmaca yumurtadan çıkan yavrulan beklerken, baba avlanarak yuvaya yiyecek getirir... Arhavili Ahmet Aydınlıoğlu ile birlikte Murgul yakınlarındaki bir tepenin üzerine geldik. Ahmet, ormanlık alandaki küçük açıklıkta ağaç dallarını 74 SKYLIFf 8 /2 0 0 7

kullanarak gizlenebileceğimiz bir yer hazırladı. Burası atmacaların göç esnasında sık geçtikleri bir noktaydı. Atmaca yakalarken kullanacağı ağı gerdi. Çok uzaklarda yakaladıkları termalde doğanlar, dönerek yükseliyorlardı. Art arda birkaç kez kanat çırpıp sonra süzülerek ilerlemeleriyle atmacalar hemen fark edilirler. O bilinen uçuşu ile bir atmaca uzakta göründü. Ahmet hızlıca sopanın ucundaki tuzak kuşu ağın önünde oynattı. Az sonra atmaca ağa takılmıştı. Ahmet ağdaki atmacayı hiç incitmeden çıkardı. Genç bir dişi yakalamalıydı; çünkü genç kuşlar daha kolay eğitilebiliyorlardı. Dişiler


www.nokia.com.tr/n95

Nokia N95. Bilgisaya artık böyle bir şey.

Telif hakkı © 2007 Nokia. Tüm haklan saklıdır. Operatör/servis sağlayıcı desteği gerekmektedir.

Bir PC. Bir ses. Bir kamera. Bir izleyici. Bir video oynatıcı. Bir kitap. Bir GPS. Bir market. Bir MP3 çalar. Bir göz. Bir cep telefonu. Ama tek bir şey değil. Pek çok şey.

IM O K IA Nseries hom e

Web g

Im a g e s

Y a h o o ! A n sw eıs'.

My Y a h o o !

Autos Finance Gam es ĞeoCitıes Groups

H o t]o b 5

M aps Movies Musıc P e rs o n a ls

Photos R e a lts ta te

Shopping

Yellovv Pag es Y ! In te r n a ti o n a l

Spoıts T e ch

Moı« Yahoo!

Options


erkeklere oranla daha iri ve bıldırcın avında daha iyi oldukları için tercih ediliyorlardı. Atmacaların çok azı iyi eğitilebiliyor ve atmacacılar yakalanan bir atmacanın eğitilip eğitilemeyeceğini davranışlarından hemen anlayabiliyor, eğer huylarını beğenmezlerse kuşu doğaya geri bırakıyorlardı. AYRILIK VAKTİ SONBAHAR Ekim ayı bittiğinde bıldırcın geçişi biter. Bu atmaca ile atmacacı arasındaki beraberliğin de sona ermesi demektir. Havanın kötü olmadığı bir gün atmacacı birkaç aydır yanından ayırmadığı atmacasını ve kızıl sırtlı örümcek kuşunu salar. Onlar göçlerine devam ederler... 2003 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce, birçok Avrupa ülkesinde ve Afrika’da yapılmakta olan yırtıcı kuşlarla avcılık ile ilgili birtakım kurallar uygulamaya konuldu. Buna

76 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Dişi atm acalar erkeklere oranla daha iri ve bıldırcın avında daha iyiler (üstte). A tm acacılara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce her sezon eğitim veriliyor (altta). Fem ale sparrovv havvks are larger than m ales and better for hunting quail (above). The D epartm en t of Nature Conservation and National Parks offers a training course for falconers every year in season (belovv).

hawks have wings that enable them to execute sudden turns in the forest. The females lay four to six eggs in May. VVhile the m other hawk stands watch över the newly hatched chicks, the father goes in search o f food. We clim bed a hill near Murgul with Ahmet Aydınlıoğlu from Arhavi. Arranging some tree

branches in a smaii ciearing in the forest, Ahmet prepared a place for us to conceai ourselves. This was a spot often frequented by sparrovv havvks during the migration. He spread the net he vvouid use to catch them. Far o ff in the distance, the faicons vvheeied in the sky in a current o f hot air they'd caught. Fiapping their vvings a few times in succession before svvooping through the air, the havvks were detectabie immediateiy. One appeared in the distance vvith that unmistakeabie fiying styie. Ahmet quickiy vviggied the bird at the end o f the stick in front o f the net and it wasn ’t iong before the havvk was captured. Ahm et rem oved it vvithout harming it in any way. He had caught a young female, because young females are more easily trained. Females are preferred since they are bigger than males and better at hunting quail. Very few havvks can be well trained. it is immediateiy apparen t from its >


t • •- • ■

<k> KUZU

KUZU GRUP

GRU P

TOKİ Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

Bahçeşehir’in başyapıtlarıyla tanışın!

S P R A D O N EVLERİ

SPR AD O N TER A S EVLERİ

SP R AD O N KULELER

• Müstakil ve ikiz villalar • 6+2 villalardan 1+1 stüdyoya uzanan konut seçenekleri • Konut erişimli yeraltı otoparkları ile otomobilsiz, güvenli çevre • Site yönetimi denetiminde 7/24 aktif profesyonel güvenlik ekibi • Görüntülü intercom sisitemi • Garaj ve site çıkışlarında uzaktan kumandalı kapı sistemi • Her adaya özel 300 m2’ye varan kullanım alanlı ithal filtrasyon sistemli yüzme havuzları, güneşlenme terasları ve kafeteryalar • Sauna, Türk hamamı, şok havuzları • Spor amaçlı fitness salonları

• 6+1, 5+1, 4+1 daireler • 174’den 508 m2’ye varan toplam 78 adet daire • 4 adet yüzme havuzu ve güneşlenme terasları ve kafeteryalar • Mini golf, Türk hamamları, sauna ve fitness salonları • Şelaleli yapay gölet, tartan pistli koşu yolları

• 19 katlı 2 kule + 21 katlı 3 kule •1+ 1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri • 91 m2’den 298 m2’ye varan daire seçenekleri • 3 adet tenis kortu, 3 adet basketbol sahası • Fitness salonları, sauna, şok havuzu, Türk hamamı • Tartan pistli koşu yolları, güneşlenme terasları • 3 adet havuz, kafeteryalar

SPR AD O N R E S ID EN C E • 3 kat otopark ve zemindeki alışveriş katı üzerinde 17 kat • Kışın kapanabilen 300 m2 yüzme havuzu • Her katta 2 adet 2+1, 4 adet 1+1 daire • 73 ila 173 m2 arasında değişen daire seçenekleri • Betonarme karkas, plak kiriş sistemi • Fancoil sistemi

T v r r n . s p ı

a u u ı ı . u u ı ı ı

/

h h h

u

t

u

SPRADON


göre her atmacacı eğitimden geçmek zorunda. Bir sezonda tutabileceği atmaca sayısı ise iki ile sınırlı. Eğitimlerde atmacacılara doğadaki dengeler, besin zinciri ve öncelikle yırtıcı kuşların bu zincirdeki görevleri anlatılıyor. KARADENİZLİ’NİN ATMACA TUTKUSU İyi huylu, güzel görünüşlü bir atmacaya sahip olmak Karadenizli için çok önemli. Bunun anlamını sorduğum bir Ardeşenli “ Ne yani karga mı gezdirelim,’’ demiş ve atmacanın asil bir kuş olduğuna işaret etmişti. Dostça tavırlar sergileyen, ciddi duruşlu, gururlu, yakışıklı, alımlı desenli tüylere sahip bir atmacayı kolunda taşımak, onunla atmacacılar kahvesinde oturmak olağanüstü bir ayrıcalık olarak görülüyor. Arhavi yakınlarındaki Kireçli behavior when caught whether a hawk is trainable or not, and if the character o f a certain hawk doesn 't appeal, it is released back into nature.

A tm a c a sevgisi A rh a v i’d e h e y k e lle rd e ken d in i g ö s te riy o r. Love of havvks is em bod ied even in s ta tu a ry a t A rhavi.

78 SKYLIFE

FALL IS THE SEASON The quaii migration is över at the end o f October, spelling the end o f the cooperation between hawk and faiconer. One day when the vveather is good, the faiconer releases the red-backed spider bird and the hawk with which he has been together for a few months, and they continue on their migrations. İn 2003 the Departm ent of Nature Conservation and National Parks introduced a set o f regulations governing hunting with predatory birds, which is practiced in A f rica as well as in m any European countries. Under the new regulations, every faiconer is required to undergo training, and the number o f havvks he can catch in a given season is limited. İn the training sessions falconers >


o

vodafone

Yurtdısındayken Türkiye’yle konuşmak hiç bü kadar ucuz olmadı

0

^

§

U

ü

f iD

Vodafone’dan Dünyayı Gezen Tarife A yrın tılı bilgi için:

w

444 0 542

m

www.vodafone.com.tr Vodafone Shop’lar

Anı yaşa

s

S

ğ

j S

S

j !

7048

Bu kampanyadan roaming servisi açık olan tüm faturalı aboneler yararlanabilir. Tarifeye abone olmak için öncelikle aktivasyon şifresi almanız gerekmektedir. Şifrenizi almak için SIFRE yazıp 'e gönderebilirsiniz. Şifrenizi aldıktan sonra telefonunuzun mesajlar bölümüne girip önce şifrenizi yazıp bir boşluk bırakıp GEZEN yazıp bir boşluk bırakıp ardından ABONE yazıp ’e göndermeniz yeterlidir. Aylık sabit ücret bedeli YTL’dir. Tarifedeki dakika ücreti sadece YTL’dir (Okyanusya ülkeleri hariç). Bu avantajlı tarife sadece Vodafone şebekesinde yapılan ve alınan çağrıları kapsamaktadır. Diğer operatörlerdeki çağrılar ve her operatördeki SMS ve GPRS için standart roaming tarifeleri üzerinden ücretlendirilirsiniz. Fiyatlara KDV dahil, ÖİV hariçtir.

1

0,75

17

7048


köyünde ise ormanın üstüne ulaşabilmek için ağaçların tepesine yerleştirilmiş 5-6 metrekarelik platformlar, atmaca bekleme yeri olarak kullanılıyor. Çok da kalın olmayan bir ağacın üzerinde, her rüzgâr estiğinde sallanan ve kenarlarında tutunacak yer olmayan platformda yerden 7-8 metre yükseklikte atmaca beklemek benim gibi yükseklik korkusu olan kişilerin yapabileceği işlerden değil. Onlar ise aralarında 50-60 metre mesafe olan bu bekleme yerlerinde canları sıkıldıkça birbirlerine türküler söyleyerek beklemeye devam ediyorlar. 80 yaşını aşmış Halim Yılmaz, “Biz atmacayı her şeyden çok severiz. Kendimiz yemeyiz ona yediririz. Çocuğumuz gibi bakarız” diyor. Karşı ağacın üzerindeki atmacacı Bartın’dan gelmiş. Bir diğeri İstanbul’dan geldiğini söylüyor. Öyle ki yıllık 80 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

A rh a vi so k a k la rın ı K asım a y ın a k a d a r a tm a c a tü n e k le ri d o ld u ru y o r (üstte). İyi huylu, g ü z e l g ö rün üşlü b ir a tm a c a h e r şey d e n d e ğ e rli o la b ilir (altta). T h e streets of Arhavi are filled with haw k perches until the m onth of N ovem ber (above). A g oo d-n atu red and beautiful sparrovv haw k is valued above everything (belovv).

are educated about the balances in nature, the food chain and, above ali, the function o f predatory birds in that chain. THE BLACK SEA PEOPLE’S ATTACHMENT TO FALCONS Ovvning a beautiful and

good-natured sparrovv havvk is very im portant to a Black Sea man. When I asked a man from Ardeşen about this, he said, “What? So I should go around with a crow?", and he emphasized what a noble bird the havvk is. Carrying such a friendly, dignified, p roud and handsome bird with attractive markings on your arm and sitting with it at the falconers’ coffeehouse is considered an extraordinary privilege. Near Arhavi in the village o f Kireçli, platform s some 5-6 meters square are set up in the treetops high in the forest and used as places to wait for falcons. VVaiting sparrovv havvks from such a 7-8 meter high treetop platform, svvaying in the wind and with nothing to hold onto at the sides, is not for the faint-hearted like me with a fear o f heights. But the aficionados o f this sport wait here on platform s spaced some 50-60 meters apart, singing folk songs >


İ S TANBUL - DUBAİ

- L OS A N G E L

İs ta n b u l K u yu m c u lu k Fuarı 3 0 Ağustos - 2 Eylül

CNR

HALL2 2604 - 2606

İSTANBUL: 0 212 519 05 05 - İZMİR FABRİKA: 0 232 237 81 81 - İZMİR KEMERALTI: 0 232 483 76 12 - İZMİR KARŞIYAKA: 0 232 368 19 45 İZMİT: 0 2 6 2

321

77 6 6 - BURSA: 0 2 2 4

225

31

31

- ESKİŞEHİR: 0 2 2 2

2 3 3 91

DENİZLİ: 0 25 8 2 6 3 36 5 5 - SAMSUN: 0 3 6 2 4 3 5 87 35 - BALIKESİR: 0 2 6 6 241

91

- ANTALYA: 0 2 4 2

42 4 0 - NEW YORK: 001

243

57

00

2 1 2 39 8 89 55


izinleri alıp ilk vasıtayla memlekete gelen ve köylerine bile uğramadan atmaca tutmaya gelenleri görmek mümkün. Hatta evlendiği günün sabahı hanımını bırakıp dağlara giden ve 10-15 gün gelmeyenlerden bahsediliyor. Atmaca Karadenizli için işte böyle bir tutku... Ahmet Aydınlıoğlu’na hanımların bu işe nasıl baktıklarını sorduğumda gülümseyerek, “ Eskiden atmaca evin geçimine katkıda bulunan bir kuştu. Şimdilerde işler değişti. Atmacacılığın nasıl bir tutku olduğunu bilen kızlarımız atmacacı ile evlenmekten kaçınıyor olabilirler” diyor. On yılı aşkın süredir Arhavi Atmacacılar Dernek Başkanlığı’nı yürütmekte 82 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

K uş g ö ç ü n ü n b itm e s in e yak ın, h a v a n ın iyi o ld u ğ u bir gü n a tm a c a göçüne devam e tm e s i için s e rb e s t bırakılır. O n a nice day near the end of the bird migration, the h aw k is released to continue its w ay southw ard.

back forth to each other when the wait gets boring. As octogenarian Halim Yılmaz says, “We love hawks more than anything. We don 't eat anything, we feed them. We look after them like our children." The faiconer in the tree across from me has come from Bartin. Anot her says he's from İstanbul. They’ve taken their annual vacation and returned to their native province on the first transport available to catch falcons even before paying a visit to their villages. Some men are m entioned who even abandoned their vvives on their wedding day to go up in the mountains and didn ’t come back for 10-15 day s. Such a passion does the sparrovv hawk awaken in the Black Sea male

When 1 ask Ahmet Aydınlıoğlu how the women view it, he smiies. “İn the old day s the hawk was a bird that contributed to the family livelihood. But things have changed now. Our daughters, who know what an all-consum ing passion havvking is, may be opting not to marry falconers any more. Refik Lakerta, who has headed the Arhavi Falconers' Society for över ten years, says, “Havvking today means being out in the open with a sparrovv hawk on your arm is also a form o f respect for our forebears, a way o f remembering them ." WITH ROOTS GOING WAY BACK Dr. Oğuz Kurdoğlu o f the Artvin College o f Forestry, who does research on >


Hayallervehayatlar buradabuluşuyor.

Yeşil inşaattan özel sektörün en büyük yaşam projelerinden biri... Modernist, İstanbul Beylikdüzü Esenyurt’ta hayata geçiyor. Toplam 10.000 konutluk 3 etap olarak planlanan Modernist, ilk kez yaşanacak yeniliklerle standartları değiştiriyor. Seçim özgürlüğü yaratan farklı daire tasarımları, etkileyici çevre düzeni, geniş sosyal ve spor olanaklarıyla beklentilerin ötesinde bir yaşam sunuyor. Modernist, gerçek fiyatla daha iyi bir hayat için.

modernçevre

m odernspor

G ölet ve şelaleler, y ürüm e, koşu ve bisiklet yolları, büyük ve küçük yüzm e havuzu, çardaklar, köprüler, cafe’ler, seyir terasları, 2 4 saat güvenlik ve site içi ücretsiz ulaşım aracı M in im o b il...

Kapalı ve açık spor alanları, basketbol ve voleybol sahaları, m ini futbol, fitness m erkezi (aerobic, pilates. step salonları, aletli spor salonu, sauna) ve çok amaçlı salon (bilardo, m asa ten is i)...

m odernonline Y üksek yaşam teknolojisi M o dernon line, Türkiye'de ilk kez M o d e rn ist ile yaşanan bir yenilik. H er konutta yararlanılacak M odernon line. M o d e rn ist içinde etkin bir iletişim ve alışveriş portalı ayrıcalığı sağlıyor.

modernçarşı

m odernçocuk

S üperm arket, 7 gün - 2 4 saat açık m arket, terzi,

Ç ocukların güven içinde kalacağı, farklı olanaklarla

elektronik, çiçekçi, eczane, kuru tem izlem e, kuaför,

m utlu olacağı kreş, oyun ve park alanları...

cafe, revir, parti alanı, pastane ve resto ranlar ile çok am açlı seyir terasları...

modern st

\ 0

O yeşilinşaat

yaşam için

www.yesilinsaat.com.tr

M o d e rn is t S atış O fisi: M e h te rç e ş m e M ah. H ü rriy e t Cad. No: 23 B e ylikdü zü . E se n yu rt - İs ta n b u l • T. 0 2 1 2 8 5 3 84 00 • F. 0 2 1 2 8 5 3 5 9 99


.

A tm a c a c ıla r, a tm a c a la rın ı y a n la rın d a n hiç ayırm az; o n u n la d o la ş ır, o n u n la k o n uşurla r. Falconers and their havvks are inseparable.

'


olan Refik Lakerta, “Atmacacılık yapmak; bunun için arazide olmak, kolunda atmaca ile dolaşmak aynı zamanda atalarımızın hatıralarına saygıdır, onları hatırlamaktır’’ diyor. KÖKLERİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR Atmacacılık konusunda araştırmalar yapan Artvin Orman Fakültesi’nden Dr. Oğuz Kurdoğlu atmacacılığı bir tutkunun türküsü olarak değerlendiriyor ve ekliyor: “ insanlık tarihi boyunca sayısız devletin ve kurumun simgesi olan yırtıcı kuşlar her zaman gücün, asaletin ve hakimiyetin sembolü olmuşlardır. Kökleri çok eskilere, MÖ 700’lere kadar giden yırtıcı kuşlarla avcılık değişen yaşam koşulları ve yasal düzenlemelere rağmen tutkulu bir gelenek olmayı

sürdürebilmiş bir sonbahar sporudur. Ağustos sonunda başlayıp ekim sonuna dek süren hummalı faaliyetler dizini, her yıl büyük bir istekle beklenen bayram sürecidir atmacacılar için. O kadar ki Kafkas halklarından olan Mingreller ile ilgili söylenen ‘ Mutluluk; iyi at, köpek ve atmaca sahibi olmakla elde edilir’ atalar sözü, yöre insanı için günümüzde adsız olsa da geçerliliğini sürdürüyor. Ancak yırtıcı kuşların tamamı ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve kendi ulusal yasalarımızda kesin koruma altına alınan türler listesindedir ve atmacacılık yaşayan en eski gelenek de olsa yasal kurallar çerçevesinde varlığını sürdürmelidir’’.

the subject o f hawking, regards it quite simply as an unquenchable passion and adds, “Predatory birds have been a symbol o f countless states and institutions throughout human history, representing power, nobility and sovereignty. With roots going very far back, ait the way to 700 B.C., hunting with predatory birds is an autumn sport that has managed to survive despite changing iiving conditions and legal arrangements. Eagerly awaited every year by falconers, it consists o f a series o f feverish activities that begin at the end o f A ugust and continue to the

end o f October. So passionate are men about falconry that, among the Caucasian peoples, the Mingrelians have a proverb that goes, ‘Happiness is having a g o o d horse, a dog and a hawk. ’ And even if not m entioned by name, hawking preserves its popularity with the local people even today. Nevertheless, ali raptors are on the list o f species that are protected today b y the internationai treaties to which Turkey is a signatory and by our own nationai laws, and even though hawking is one o f the oidest İiving traditions, it should only be practiced vvithin the limits o f the law. ” □

8 /2 0 0 7 SKYLIFE 85


İSTANBUL

İstanbul’un kalbi / Heart of İstanbul

Sultanahmet TU RG AY TU N A

@

S İN A N

ÇAKMAK


7 S u lta n a h m e t C a m ii’nin h e r z a m a n bir ziy a re tç is i v a rd ır (s a ğ d a ). T o p k a p ı S a ra yı iç in d e n (karşı say fa). Sultanahm et M osque never lacks for visitors (right). T h e interior of Topkapı Palace (facing page).

88 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

-ü» 9.


üzyıllar ötesinden bu yana dünya güzeli İstanbul’un üzerinde dolaşan martılar, Tarihi Yarımada’nın orta yeri Sultanahmet’e ayrı bir ilgi gösterirler. Gece gündüz demeden kirli beyaz kanatlarını çırpar; arsız, şımarık bağrışmalarıyla minarelerin ve kubbelerin arasında süzülüp dururlar. Bir tarafta Sultan I. Ahmed’in yaptırmış olduğu, adını tüm bir semt ve meydana veren altı minareli muhteşem cami, öteki yanda dünya tarihinin sekizinci harikası Ayasofya, onların berisinde dünyanın en eski anıtları arasında yer alan Mısır firavunu III. Tutmosis’in dört bin yıllık dikilitaşı... Sultanahmet dünyanın dört bir köşesinden İstanbul’a gelenlerin gezip görmek istedikleri yerlerin başında gelir. Çünkü, burası iki büyük imparatorluğun başkentine merkez oluşturmuş; şenliklerin, bayramların, törenlerin yanı sıra kimi isyan ve baş kaldırmaların tarihe yazıldığı bir yer olarak birbirinden görkemli yapılarla bezenmiştir. Burada tarih, meydandan; bir zamanlar içinde at arabalarının koşturulduğu, törenlerin yapıldığı altmış bin kişilik H ipodrom ’un izleriyle başlar. Roma’daki Circus Maximus’un ikinci bir eşidir bu Hipodrom. Bizans’ın egemenliği altındaki ülkelerin topraklarından getirtilmiş anıtlar, kente adını vermiş Konstantinus'tan Ayasofya’yı yaptıran Justinianus’a, Bizans imparatorlarının prestijlerini simgeleyen anıtları üzerinde taşır.

Y

ANITLARIN YÜKSELDİĞİ MEYDAN Antik Hipodrom’dan günümüze kalmış üç önemli anıttan biri, İstanbul'un en yaşlı anıtı olarak kabul edilen Mısır’dan getirtilen firavun III. Tutmosis’in Tanrı Amon

Anıtların, cam ilerin, antik yapıların, sarnıç ve sarayların süslediği S ultanahm et sem ti, hem en her köşesinden yansıyan tarihiyle İs ta n b u l’un soylu ve zengin geçm işine güzel ve çarpıcı renklerin katıldığı yer. The history of İstanbul reflected on İts every corner, Sultanahm et is adorned vvith ancient m onum ents, m osques, cisterns, and palaces. A district where beautiful and striking colors of the city's rich and noble past com bine.

T

he gulls that have vvheeled över beautiful world-city İstanbul for centuries have a special fondness for the district o f Sultanhahmet in the heart of the Historic Peninsula. Flapping their grey wings day and night, they swoop between the domes and minarets emitting petulant cries. Built by Sultan Ahmed I, the splendid six-minareted mosque for vvhich the district and square are named is flanked on one side by the Haghia Sophia, eighth wonder of the world, and on the other by the four-thousand-year-old obelisk o f the Egyptian Pharoah Thutmoses III, one o f the oldest monuments in the world. Sultanahmet heads the list of places that the foreigners who come to İstanbul from the four corners o f the earth want to see and tour. For this was the heart of the Capital o f two great empires, decked vvith buildings, each more magnificent than the last, where the history not only of ceremonies and festivals but also of revolts and uprisings was vvritten. History here begins at the square, vvith its still-surviving traces o f the 60,000-person Hippodrome vvhere chariots once raced and ceremonies were held. İts counterpart is the Circus Maximus in Rome. The Hippodrome is covered vvith monuments brought here from the lands under Byzantine rule, monuments > 8 /2 0 0 7 SKYLIFE 89


H ip o d ro m M e y d a n ı’nın m e rk e z in d e k i O b e lis k (ü s tte sold a). S o ğ u k ç e ş m e S o k a k ’ta k i O sm an lI evleri (ü s tte s a ğ d a ). A lm an Ç e ş m e s i (altta). T h e Obelisk at the çenter of the H ippo drom e (above left). O ttom an houses on So ğukçeşm e Street (above right). The G erm an Fountain (belovv).

90 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

için yaptırmış olduğu dikilitaştır. Anıt 390 yılında imparator Teodosius tarafından kente getirtilir. Üzerindeki yontu ve hiyerogliflerden de anlaşıldığı üzere, III. Tutmosis Mısır’ı düşmanlardan, bulaşıcı hastalıklardan, afetlerden koruyan tanrısı Amon'a şükranlarını sunuyor. Mısır dikilitaşının hemen yanı başında, tarihi MÖ 470’li yıllara uzanan ikinci bir anıt yer alıyor. Burmalı ya da Yılanlı Sütun adı verilen anıt, MÖ 479 tarihinde Yunanistan’ın Platea Ovası’nda Pers ordularına karşı kazanılan zaferin ertesinde, Persler’den arta kalan kılıç, kalkan, zırh ve miğferlerin ateşte eritilip şekillendirilmesiyle yapılmış. Aradan yüzyıllar gelip geçmiş, adını kente veren imparator Konstantinus, prestij göstergesi bu anıtı Delphoi Tapınağı'ndan İstanbul'a kadar getirtip Hipodrom’un orta yerine koydurmuş. Günümüze tamamı ulaşamayan anıtın yılan başlarından birinin alt çenesi bugün British Museum’da, bir diğer parça da İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergileniyor. Antik Hipodrom’dan günümüze gelmiş olan

üçüncü anıt ise 21 metre yüksekliğindeki Örme Sütun... Bir zamanlar Hipodrom’daki büyük bir kaidenin üzerinde bronzdan yapılmış ‘quadriga’ adı verilen dörtlü at heykel grubu da bulunurmuş. Ancak 13. yüzyılda Haçlılar tarafından İtalya’ya götürülen bu heykel grubu bugün Venedik’teki San Marco Kilisesi'ni süslüyor. SEMTE ADINI VEREN CAMİ Hipodrom Meydanfnın bir tarafında bugün Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan, Osmanlı imparatorluğu’nun ünlü hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'a damat olmuş, aynı zamanda da vezirlik yapmış İbrahim Paşa'nın sarayı yükseliyor. Müzedeki nadide halılar, birbirinden güzel ahşap ve taş eserler Türk İslam sanatının en güzel ve en nadir örnekleri arasında yer alıyor. Ama Hipodrom Meydanı’nın öteki tarafında kubbesinden duvarlarına mavinin değişik tonlarını barındırdığı için, Batılıların geçmişten beri ‘Blue Mosque’ (Mavi Cami) adını vermiş oldukları; buradaki bütün bir semte adını veren, dünyaca ünlü

that symbolize the prestige of the Byzantine emperors from Constantine, who gave his name to the city, to Justinian, who built the Haghia Sophia. A SOUARE VVHERE MONUMENTS RISE One o f three important monuments stili standing on the ancient Hippodrome is the obelisk, Istanbul’s oldest monument, built by Thutmoses III for the godAmon and brought to the city from Egypt by the Emperor Theodosius in 390 A. D. The carvings and hieroglyphics on it express thanks to Amon, the god who protected Thutmoses III not only from his enemies, but also from natural disasters and contagious diseases. İmmediateiy next to the obelisk stands a second monument, which dates back to 470 B.C. Known as the Serpentine Column, this was made by melting down and reshaping the swords, shields, armor and helmets left behind by the Persians when they were routed by the Greeks on the Plain o f Platea in 479 B.C. Centuries later the Emperor Constantine, for whom the Byzantine city was named, had this monument, an indicator of prestige, brought to İstanbul from the Temple at Delphoi and erected in the çenter o f the Hippodrome. The chin o f one o f the serpents on the column, not ali of which has survived, is on display in the >


SA M SU N G

özgürlüğü hayal edin! 7.2 mega piksel CCD. 3.0” Dokunmatik Ekran LCD ve Flash Animasyonlu GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) ile donatılmış bir dijital fotoğraf makinesi hayal edin Gezi Rehberi işlevinin ilk kez dijital bir fotoğraf makinesine eklenmesiyle, özellikle seyahat ederken daha kullanışlı ve çok yönlü bir kullanılabilirlik sunuyor. \ “ 7 ’ Fotoğraf Çek • Film Seyret • MP3 Dinle • V ideo ve Ses Kaydet * * • Gezi Rehberiyle Dünyayı Keşfet • T ürkçe M enü

www.samsungcamera.com

KONT «**’

W W W .k0nt.c0m .tr Cali Çenter: «90 (216 ) 444 KONT (56 68 )


1*

'm m > '< S £ > .y X a

mimarlık harikası altı minareli Sultanahmet Camii yükseliyor. Taşları dantel gibi işlenmiş şerefelerinden kalem gibi dimdik ayakta duran minarelerine; bir simetri harikası kubbelerinden duvarlarını süsleyen 21.043 adet İznik çinisine kadar kendine has bir özgünlük sergiliyor. Osmanlı imparatorluğumun on dördüncü padişahı Sultan Ahmed, tahta geçtiği günden

itibaren, Ayasofya'nın karşısında yükselecek camisini yaptırmaya başlamış. Mimar Koca Sinan ekolünde yetişen Sedefkâr Mehmet Ağa öyle muhteşem bir cami yapmış ki padişahına; 9 Haziran 1617 tarihinde büyük bir törenle kapıları ibadete açılmış.

T o p k a p ı S a ra y ı sem tin sınırları iç in d e k i ö n e m li z iy a re t n o k ta la rın d a n biri. H ü n k a r S o fas ı ve S ü n n e t O d a s ı’nın girişi s aray ın en g ö sterişli b ö lü m le rin d e n . S o m e of the m ost visited spots in the Topkapı Palace quarter: the Hünkar Sofası (the

ANTİK DÜNYANIN SEKİZİNCİ HARİKASI Tarihi yarımada üzerinde Sultanahmet Camii’nden sonra

Sultan's Sofa) and the entrance to the Circum cision Cham ber. tw o of the palaoe's m ost

British Museum today vvhile another fragment is exhibited in the İstanbul Archaeological Museums. The third surviving monument from the ancient Hippodrome is the 21meter-high Braided Column. There was once another statue here as well, standing atop a pedestal and known as the ‘quadriga’ for its four bronze horses. But that was carried off to Italy by the Crusaders in the 13th century and today adorns the Cathedral o f St Mark’s in Venice.

opulent sections.

THE MOSQUE FOR VVHICH THE OUARTER IS NAMED On one side o f the Hippodrome today rises the palace of İbrahim Pasha, son-in-law of Suleiman the Magnificent, one o f the Ottoman Empire’s most illustrious rulers, and simultaneously a grand vizier. İt is used today as the Museum of Turkish-lslamic Art. The exceptional carpets, lovely woodwork and stone artifacts in the museum are among the rarest and most beautiful examples o f Turkish Islamic art. On the other side o f the Hippodrome stands the world-famous architectural wonder o f the six-minareted Sultanahmet Mosque, dubbed by VVesterners since time immemorial the ‘Blue Mosgue’ for the myriad > 92 SKYLIFE 8 /2 0 0 7


Hız tutkunlarına 1 günde check-up fırsatı! Yaşam, sürprizlerle dolu uzun b ir yol. Her yeni gün, g e tird iğ i g ü zelliklerin yanı sıra v ira jla rıyla da çıkıyor karşınıza. Bu hıza ayak uydurabilm ek için de vites küçültm eden çalışıyor, sağlığınıza ayıracak zaman bulam ıyorsunuz. Hızın ve zam anın çok önem li olduğu Formula 1 yarışlarında p ilo tla r p it stop'a girerek ko ntro llerini ya p tırır ve yenilenerek çıka rlar. Sizin de zam anınız bu kadar değerli ise check-up program larım ızdan b irin i seçerek kontrollerinizi b ir günde ta m a m la y a b ilirsin iz. C heck-up ya da Türkçe karşılığı ile "dönem sel sa ğ lık ta ra m a s ı", h iç b ir şikayeti olm ayan kişilerde gizlice varolabilecek bazı hasta lıkla rı erken evrede s a p ta m a k am acıyla yapılan muayene ve te tk ikle rd ir. Y aptıracağınız check-up sonucunda, g izli kalm ış ve ileride ha sta lığ a yol açabilecek problem ler b elirlenir, gerekli önlem ler a lın a b ilir. Yoğun iş tem posuyla ça lışa n la ra yönelik olarak oluştu rd u ğ u m u z Executive Check-up program ı ile taram anızı b ir günde yapıyor ve sonuçlarınızı aynı gün içinde veriyoruz.

A N A D O LU SAĞLIK

MERKEZİ

Formula 1 p ilo tla rı İsta nbul P ark'ta Anadolu S ağlık Merkezi'ne güveniyorlar. Siz de check-up yaptırın, sağlığınızı riske atmayın!

A F F I L I A T K İ)

A A n a d o l u V akfi

44 44 276

www.anadolusaglik.org

« I

I II

JOHNS HOPKINS

Türkiye'nin Her Yerinden

M

Joint Commission INTERNATIONAL

t:

D

I

C

I

N

F.


geçmişten günümüze minyatürlere, gravürlere, tablo ve fotoğraflara kazınmış İstanbul siluetindeki ikinci yapı, kimi tarihçiler tarafından antik dünyanın sekizinci harikası olarak gösterilen Ayasofya’dır. Ortaçağ’dan itibaren Batı ülkelerinin inşa etmeye başladıkları büyük kiliselerin atası olarak kabul edilen bu muhteşem eser, Bizans altın çağının ünlü imparatoru, ölümünden sonra azizlik mertebesine çıkarılmış Justinianus tarafından inşa ettirilmiş. Dile kolay, yalnızca beş yıl sürmüş 55,60 metre yüksekliğindeki bu muhteşem yapının inşası. Yapımında farklı ülkelerden gelen binlerce insan çalışmış. Kiliseyi inşa eden iki büyük mimarın ölümsüzleşen adları günümüze dek gelmiş: Aydınlı Antemius ile Miletli izidor... Ayasofya sütunları, duvarlarındaki mermer panoları ve değerli mozaikleriyle Bizans sanatının görkemli 94 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

zenginliğini yüzyıllar ötesinden günümüze yansıtıyor. SEMTİN DİĞER ZENGİNLİKLERİ Şüphesiz Sultanahmet yalnızca Ayasofya, Sultanahmet Camii ve antik Hipodrom'a ait anıtlardan oluşmuyor. Aynı semtin sınırları içinde birbirlerinden uzak olmayan mesafelerde, ilginç başka tarihi zenginlikler de var. Haznesinde barındırmakta olduğu su ile dünyada bir başka benzeri olmayan, 6. yüzyıla ait 336 sütunlu Yerebatan Sarnıcı;

tones o f blue it harbors from its dome right down to its vvaiis. With its slerıder, erect minarets and their stone baiconies catved like fine lace, Sultanahmet Mosque exhibits an originality ali its own from its domes which are a wonder of symmetry to the 21,043 İznik tiles that grace its walls. The Ottoman Empire’s fourteenth sultan, Ahmed I began building the mosque that would rise opposite the Haghia Sophia from the minute he acceded to the throne. So splendid was this mosque, built for his sultan by Sedefkâr Mehmet Ağa, who had been trained in the school

of the great architect Sinan, that its doors were opened to worship in a great ceremony on 9 June 1617. EIGHTH VVONDER OF THE ANCİENT WORLD After the Sultanahmet Mosque, the second building in the İstanbul skyline that has inscribed itselfinto miniatures, engravings, paintings and photographs from past to present is the Haghia Sophia, termed by some historians the eighth wonder of the ancient world. This magnificent monument, regarded as the forerunner o f the great >

A y a s o fy a M ü z e s i v e S u lta n a h m e t C a m ii se m tin v e d e şeh rin en ö n e m li iki yap ısı. H aghia Sophia M useum and the Sultanahm et M osque are the tw o m ost im portant buildings in the district and in the city.


D840

Hayalinizdeki metalikgüzellik M e t a l S il v e r Hafıza Kartı hediyeli!

12.0 Megapiksel Flaşlı Kamera 1262.144 Renk 2.12” TFT Ekran - 80 MB Dahili Hafıza +1 GB MicroSD 1Müzik Çalar (MP3, AAC, AAC+,e-AAC+, WMA)

D840

C ep Telefonu ^ U z m a n ı

W W W.tGİp3.COITl

• Mobil izleyici / Tek Tuşla İmdat Mesajı • TV ve Projektöre Bağlanabilme • Bluetooth ile Yazıcıdan Çıktı Alabilme • MS Office Doküman Gösterimi / E-mail


5 4 2 y ılın d a B ü yük S a ra y 'ın su ih tiyacını k a rş ıla m a k için y a p ılm ış Y e re b a ta n S a rn ıcı s e m tin ilgi ç e k ic i n o k ta la rın d a n . Yerebatan Cistern, built in 5 4 2 to supply vvater to the G reat Palace, is another interesting venue.

Kanuni Sultan Süleyman’ın sevgili eşi Hürrem’in yaptırmış olduğu Haseki Sultan Hamamı; 1902 yılında tüm parçaları Almanya’dan gönderilen, Kaiser II. VVİlhelm’in İstanbullulara armağan etmiş olduğu Alman Çeşmesi; eski Bizans imparatorluk sarayından kalan zemin mozaiklerinin sergilendiği Mozaik Müzesi; Bizans’ın sıfır noktasını oluşturan Million Anıtı’na ait parça; 16. yüzyılın nam yapmış ünlü sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’nın Külliyesi; Fransız asıllı Nakşıdil Sultan’ın yaptırdığı

çeşme; Binbirdirek Sarnıcı ve tabii ki eski evlerden, tekkelerden, medreselerden, konaklardan oluşan birçok tarihi yapı Sultanahmet Meydanı ve çevresinin zenginliklerine zenginlik katıyor. insanlar kadar martıların, güvercinlerin ve kedilerin de sevdalı olduğu bu pitoresk, tarihi semt, dünya kenti İstanbul’un güzelliklerine güzellik katan yapılarıyla, yüzyıllar ötesinden günümüze süregelen görkemli, gizemli, soylu bir geçmişin izlerini barındırmaya devam ediyor.

cathedrals built in the West starting in the Middle Ages, was commissioned by Justinian, who was exalted to the rank o f saint following his death. Easier said than done, this glorious building 55.6 meters in height took oniy fıve years to build. Thousands of workers came from various countries to work on the construction, and the names of its two great architects, Antemius o f Aydın and Isidorus o f Miletus, have been immortalized. With its columns, marblepaneled walls and priceless mosaics, the Haghia Sophia continues today to reflect the splendid richness of Byzantine art. OTHER RICHES İN THE OUARTER Sultanahmet does not of course consist only of the Haghia Sophia, the Blue Mosque and the monuments on the Hippodrome. Not far away in the same district are other historic riches, each more interesting than the last. The Yerebatan Cistern, for exampie, vvith its 336 columns, dating back to the 6th century

9 6 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

A.D. and unmatched in the world for the vvater stored in its basin; the Haseki Sultan Hamam, built by Suleiman the Magnificent’s beloved wife Hürrem; the German Fountain, ali o f whose parts v/ere sent from Germany in 1902 as a gift of Kaiser VVİlhelm II to the people o f İstanbul; the Mosaic Museum where the mosaic floors left from the old Byzantine imperial palace are displayed; a fragment from the Milion monument, the Byzantine Empire's groundzero; the mosque complex o f Sokullu Mehmet Pasha, a famous grand vizier o f the 16th century; the fountain built by Nakşıdil Sultan, an imperial consort of French origin; the Binbirdirek or Cistern of ‘A Thousand and One Columns’, and the old houses, dervish lodges, religious colleges and mansions ali go together to make up the riches upon riches that are Sultanahmet Square and its environs. With its buildings that add beauty upon beauty to world-city İstanbul, this picturesque historic quarter, loved as much by its gulls, pigeons and cats as by its people, continues to harbor the indeiible traces o f a glorious, mysterious and noble past. □


Yeni VIP L o unge'unuz, G a ra n ti'd e n ... A ta tü rk Havalim anı Dış H atlar T erm inali'nde.

A CİLD İ r

-P prlmeclass

Garanti

ÖP Service

Ayrıntılı bilgi için: 444 0 333 veya www.garanti.com.tr


T ü rkiye 'n in serin ve berrak denize sahip rüzgârlı kıyıları artık her m evsim , kelebekler gibi görünen sörfçülerle doluyor. VVİth their perpetual vvinds and cool, clear vvaters, Turkey's coastlines are thronged year round with vvindsurfers, like butterflies in the vvater.

enizin üzerinde köpüklü, hırçın dalgaları körükleyerek sert bir rüzgâr esiyor. Belki soğuk değil ama maruz kalanı zorda bırakan, kudretinin karşısında başları yere eğdiren bir rüzgâr. Bu güce karşı koymaya çalışan, su üzerine konmuş kelebekler kanat çırpmaya başlıyor. Turunculu, mavili, kırmızılı, yeşilli, alacalı bulacalı kanatlar hareketleniyor. Rüzgârı kolluyorlar, arkalarına alıyorlar ve suyun üstünde adeta uçmaya başlıyorlar. Eğer bir kelebek suya konarsa bir daha uçma şansı bulamaz. Denizin üstünde bu mucizeye imza atanlar ise, rengârenk yelkenleriyle narin birer kelebek gibi görünen rüzgâr sörfçüleri. Kanat çırpışları ise yelkenlerini şişirmek için yaptıkları 'pompalama' hareketi. Pompalandıkça kanatlar hızlanıyor, yelkenlerin çıkardığı ses hırçın rüzgârınkini bastırıyor, kelebekler uçmaya, sörfçüler şova başlıyor... Sadece rüzgâr, deniz ve board, yani sörf tahtası bu coşkuya ortak olmak için yeterli. Sörfçü sabırlı olmalı, düştükçe kalkmalı, denemekten bıkmamalı, usanmamalı, alabildiğine inat etmeli. Bu işin bisiklete

D

100 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

ğ k strong wind is blowing, churning up wild vvaves o f white foam. /A wind t^ p e r h a p s not cold but capable o f leaving those exposed to it in the lurch, heads bowed to its superior force. Those bold enough to attempt to resist begin fluttering like butterflies in the water. Orange, blue, red, green and dappled, their wings begin to beat. VVİth the wind at their backs, they skim across the sea. virtually flying. İfa butterfly landed on the water it would never fly again. Those who perform this miracle are the v/indsurfers, each one like a delicate butterfly with colorful


binmeyi öğrenmekten pek bir farkı yok. Aksine asfalt yollara değil, yaz güneşinin altında serinliğini koruyan berrak denize düşülüyor. Denedikçe görülecek ki suyun üzerinde düşmeden durmak sanıldığı kadar zor değil!

YENİ KEŞFEDİLMİŞ BİR SPOR Rüzgâr sörfü (vvindsurf) Türkiye'de on yıldan biraz fazla bir zamandır popüler. Zira rüzgâr sörfü tarihi de tüm dünya için pek ötelere uzanmıyor.

wings. They flap their wings in a 'pumping' movement to sweii their sails. The hareler they pump, the faster their wings beat, the roar of the sails drovvning out the rough wind. And the butterflies begin to fly, the surfers to put on their 'show'. Wind, sea and

surfboard are ali you need to join in the fun. But the surfer must be patient, getting up when he falls, never giving up trying, undaunted, stubborn to a fault. This business isn't so different from iearning to ride a bicycle. But instead of asphalt roads, picture a clear > 8 /2 0 0 7

KYI

101


Kaliforniya'da günlerini dalga sörfü yaparak ve plajda eğlenerek renkli bir yaşam süren Hoyle Schweitzer ile Jim Drake'in keşfi olarak 1965 yılına tarihleniyor. Hikâye, bu iki dalga sörfçüsünün denizin durgun günlerinde sıkılıp isyan bayrağını açmaları, board'a yelken monte etmeleriyle başlıyor. Ardından da sailboard, boardsailing ile başlayıp vvindsurf'e uzanan isim bulma dönemi geliyor. Şaşırtıcı ama sörf eğitimi karada başlar; ilk ve en önemli nokta dengedir. Doğru duruş pozisyonları tekrarlanıp uygulamada başarı kazanıldıktan sonra suya girilir. Ardından sırasıyla sörf tahtasına çıkma, düşmeden yelkeni kaldırma ve hareket edebilme öğrenilir. Yelkeni kaldırmak ve kontrol etmek güç bir iş; kaslı kollar, omuz, göğüs ve sırt istiyor. Yine de sabırla, ısrarla, sistemli çalışıldıktan sonra herkes keyif alacak kadar sörf yapabilir. Motivasyon için küçük bir tüyo:

102 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

D e n g e ve rü zg âr, s ö rf keyfini u z a tm a n ın ilk iki şartı. W ind and balance are the sine q u a non's of windsurfing.

sea that is cool even under the summer sun. And the harder you try, the more you'll see that staying up vvithout tumbling into the water is not as difficult as it iooks! A NEVVLY DISCOVERED SPORT VVİndsurfing has been popular in Turkey for just över ten years. Because the history o f this sport doesn't go back much farther than that in the whole world. The invention of Hoyle Schvveitzer and Jim Drake, colorful figures who spent their days wave surfing and othervvise living it up on the beaches o f California, it dates back to 1965. The story began when these two wave surfers, bored on days when the water was calm, raised the banner of rebellion and mounted sails on their surfboards. İn their wake came a period of semantic confusion as terms such as boardsailing and sailboarding were bandied about until somebody finally hit upon the name vvindsurfing. İt may surprise you to know that vvindsurfing actually begins on land, the first and crucial point being balance. Only after repeatedly practicing the

correct standing position until success is achieved does one enter the v/ater. This is follovved in turn by getting up on the surfboard, raising the sails vvithout falling off the board and, finally, learning hovv to move. Raising and controiling the sails is a difficult job demanding strong arm, shoulder, chest and back muscles. If you're already feeling defeated, here's something to cheer you up: surfing is like riding a bicycle, once you learn it you never forget hovv to do it. WHAT DO YOU NEED? The vvindsurf board has three parts that attach to it: the mast, the sail and a Universal Joint for connecting the rig. The board is made o f a substance like polyester or poiyethyiene, and filled with PVC foam. it should be durable but light enough to float on vvater. The bottom o f the board is perfectly smooth to allovv rapid movement through the vvater, and the top is slightly rough to keep the surfer's feet from slipping. There are three vvindsurfing styles: Olympic class, Fun and Formuia class. Fun is done vvith a small surfboard (aka >


U /r v m k a t il V

re s a rt

KEMER

A tU h tO S b r ttl &

r€ s v rt

BELEK

^m m S m

A r o d c U /ı f U y v r t m ts w t

M E

r

A

r

f r jr a

ts

s

f ld

t ir e

Ijm trL c ı^ e w t d

I

ANKARA

L u r v ıİL L ^ m M

U x € m t- c l t t m csw rt LARA

WAin ı hos^iİAİi hj

c^ccllcni set V / c e

Telefon hattımızdan, artık en uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dışından arayacak müşterilerimiz için telefon numaramızın başına (0212) alan kodu girmeleri gerekmektedir.

POZİTİF

jd


Sörfü öğrendikten sonra asla unutmazsınız. Yine bisiklet benzerliği... NELER GEREKİYOR? VVİndsurf, board'a takılan üç bölümden oluşur: Yelken direği, yelken ve tutma çatalı. Board, polyester ya da polietilen gibi bir malzemeden yapılır, içi de köpükle doldurulur. Dayanıklı ama suda yüzecek kadar da hafif olmalı. Board'un altı, suda hızlı gidebilmek için pürüzsüz; üstüyse sörfçünün ayağı kaymaması için pürüzlü tasarlanır. Rüzgâr sörfünün olimpik, fan ve formula adlarını taşıyan üç stili bulunuyor. Fan küçük sörf tahtalarıyla, olimpik büyük board'larla, eşit özellikli malzemeyle, yelken rotalarıyla ve tekniğiyle yapılıyor. Formula ise fan tahtalarını kullanmakla beraber çeşitli taktiklerin yönlendirmesiyle ortaya çıkan bir tarz. Keyifli ve güvenli bir şekilde 104 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

sörf yapmak için detaylara dikkat etmek gerekiyor. Ekipman iyice kontrol edilmeden denize açılmak kötü sonuçlar doğurabilir. Çekme ipi olmayan bir yelkenle karaya dönmek bilinmeli ki bir hayli zor! Ders almaktan çekinmemek, mümkün olduğunca yalnız başına denize açılmamak, susamadan bol su içmeyi alışkanlık haline getirmek, gerekli kıyafetleri giymeyi önemsemek ve sınırlarını bilip hayatını tehlikeye sokacak hareketlerden kaçınmak kulağa küpe olması gereken faydalı bilgiler. EN İYİ SÖRF NOKTALARI Okyanusa kıyısı olan ülkelerde dalga sörfü daha revaçta belki ama Türkiye kıyıları rüzgâr sörfü için kusursuz noktalar sunuyor, ilk akla gelen yer Çeşme Alaçatı. Burası dünyanın da en iyi beş rüzgâr sörfü noktasından biri olarak kabul ediliyor. Bu payeyi almasının

funboard), Olympic vvith a larger board; both boards are made o f comparabie materials and the styles utilize comparabie sailing skills and other techniques. Formula class on the other hand, vvhile done vvith a funboard, is a style that emerged vvith the use o f a variety o f different tactics. Fun, safe surfing requires attention to certain details. Going out to sea vvithout first checking ali your equipment really well, for exampie, could result in disaster. You should also knovv that returning to land by sail vvithout a rope is extremely difficult! A vvord to the vvise: Don't be shy about taking lessons. As far as possible don't vvindsurf alone, make it a habit to drink a lot of vvater even if you're not thirsty, vvear the right clothes, and knovv your limitations. And avoid ali movements that could put your life in danger. THE BEST SPOTS FOR SURFİNG Wave surfing may be popular in countries on the ocean, but

R ü z g â r s ö rfü n d e h a re k e tle r k a d a r m a lz e m e le r d e ö n e m taş ıy o r. M ovem ent is as im portant as equipm ent in vvindsurfing.

Turkey's shores have some perfect spots for vvindsurfing. The first one that comes to mind is Alaçatı at Çeşme on the Aegean, vvhich is acknovvledged to be one of the best places for vvindsurfing in the vvhole vvorld. The reason for this is its vvind that never stops blovving, and a sandbar that makes the vvater shallovv some 700 meters out. The official season is from May to October, but vvindsurfing buffs, and those inured to the cold, take up residence here ali year round. 'Pearl o f the Aegean' Bodrum also has something to say on the subject o f vvindsurfing. Bitez Cove, vvhose sandy shores and shallovv vvaters make things easier for novices, is on the experts' list as well. Not least among Bitez's many advantages are its easy accessibility, and its shops renting surfing equipment vvhich are open ali year round. The vvind, vvhich picks up speed in the afternoon, attracts surfers from ali över the vvorld. Also not to be t>


Nama

N am e

ruan

sf'natton

N a ik / B o a r d it

M O RE THAN Y O p J İ\V H g |

each year 15.000 forelgner prefe the biggest eve hospital group inthe

(+ 3 1 )2 0 646 4959 BERLİN

( + 49)30 887 25 65 0

444 4 469

İ

A M S TE R D A M Joint Commission IN TERN A TIO N A L

S

T

4 4 4

A

N

B

U

L

4 G O Z

www. dunyaeye. com


D o ğ ru d u ru ş p o zisyo n ların ı u yg u lam ay ı b a ş a rd ığ ın ız d a , uygun rü zg ârı y a k a la m a k ta n b a ş k a b ir şey y a p m a n ız g erek m iyo r! O nce you 've m astered the proper positions, ali you have to do is g o vvith the vvind!

sebebi kıyıdan itibaren 700 metrelik bir bölümün sığ olması ve dinmek bilmeyen rüzgâr. Asıl sezon mayıs ile ekim ayları arasında. Sörfü sevenler ve serin havaya katlananlarsa bütün yıl Alaçatfyı mesken tutuyor. Ege'nin incisi Bodrum'un da sörf konusunda söyleyecekleri var. Kumlu kıyısı ve sığ denizi sayesinde başlangıç seviyesindekilerin işini kolaylaştıran Bitez Koyu sörf ustalarının da listesinde. Hem ulaşım kolaylığı hem de yılın her dönemi istenen sörf malzemelerini kiralayan tesislerin bulunması Bitez'in en büyük avantajları arasında. Öğleden sonra hızlanan rüzgâr ise tüm dünyadan sörfçüleri Bitez'e çekiyor. Ünlü rüzgârı, açık ve dalgalı bir deniz olması nedeniyle usta sörfçülerin gözdesi Akyarlar Feneri de unutulmamalı. Akyarlar, özellikle yazın kendini belli eden meltemiyle tanınıyor. Belki birçokları pek farkında değil ama rüzgâr sörfü konusunda İstanbul da iddialı. Kentin Karadeniz sahili, özellikle de Kilyos Gümüşdere Plajı, dalgalı denizi ve sert rüzgârlarıyla aradan sıyrılıyor. Büyükçekmece Gölü hafta sonu uzaklara gidemeyen 106 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

sörfçüler için ideal ancak burada malzeme kiralayan bir merkez ya da sörf okulu bulunmuyor. Kent merkezine biraz uzak görünse de Tuzla'nın da rüzgâr sörfü konusunda sundukları oldukça tatminkâr... Su üstünde kanat çırpmak için kıyılarımız böylesi fırsatlarla dolu. Klasik bir yaz tatili yaparken ya da hafta sonu evde vakit geçirirken kısa bir yolculukla bu özgürlüğe koşmak mümkün. Öncesinde atlatılması gereken birkaç ders ve öğrenilmesi elzem birkaç kritik bilgi var o kadar. Gerisi uygun rüzgârı yakalamaya bakıyor.

forgotten is Akyarlar Feneri, famous for its vvinds and a favorite vvith surfing buffs for its high, rough seas. Akyarlar is known especially for its gentle offshore breezes that come up in summer. Finally, though most people probably aren 't avvare o f it, İstanbul too has claims to being a vvindsurfing venue. The city's Black Sea coast, especially the Gümüşdere Beach at Kilyos, stands out for its choppy vvaters and strong vvinds. For surfers who can 't go far on the vveekend, Büyükçekmece Lake is also ideal although it offers neither a surfing

school nor an eçuipment rental çenter. And vvhile it's a bit far from the city çenter, Tuzla on the Marmara shore also offers a very satisfactory vvindsurfing experience. The upshot? Turkey's coasts are fairly bursting vvith opportunities for you to flap your vvings on the vvater. Instead o f a run-of-the-mill summer holiday, or a couch potato vveekend, you can escape to freedom just a few miles from home. AH you have to do is take a few essential lessons and gain some critical knowhow. That's it. As for the rest, go vvith the vvind! □


Kontrolü ele alın! En iyi Yöntem; Uydu Kontrollü Araç İzleme Sistemi!

Y öntem Uydu Kontrollü Araç izlem e Sistem i'yle araçlarınızı GPS uyduları sayesinde sayısal haritalar üzerinde izleyebilir, hızlarını, izlem iş oldukları güzergâhı, duraklam a yaptıkları yerleri ve sürelerini görebilirsiniz. Kaç aracınız olursa olsun, bu sistemi ister kiralayın, ister satın alın; güvenilir maksimum kazanç için her koşulda kontrolü elden bırakm ayın.

YON TEıM İ Z L E M E

w w w .yo n tem izlem e.co m Y Ö N TE M FİLO Y Ö N E T İM İ, A R A Ç İZ L E M E S İS T E M L E R İ, İL E T İŞ İM TİC . A .Ş. İSTANBUL: Dikilitaş Mahallesi, Eren Sokak No.22 D.3 Beşiktaş • Tel. 0 212 227 66 99 - 227 67 37 • Faks. O 212 227 75 88 İZMİR: 1587/1 Sokak, No.8 D.504 Çınarlı • Tel. O 232 435 44 00 (pbx) • Faks. 0 232 435 93 31


Derin bir el mahareti A manuai skiil vvith deep meaning

Kündekâri A hşaba söz dinletebilen ustaların sabrı, en güzel yapıların içlerini süsleyen kündekâri örneklerinden günüm üze yansıyor. The patience of the m asters w ho can make vvood listen is reflected today in the exam ples of kündekâri that adorn the m ost beatiful buildings.

j|| SANEM

E Y İG Ü N

& A. BURAK

M E T İN

kıl almaz bir sabrın ve geometri dehasının eşliğinde sanatçı, ahşabı ‘kündekâri’yle yorumlar ve bir sanat eseri yaratır. Serbest ve rahatlıkla hareket eden binlerce küçük ahşap parçası asırlara meydan okur, işte bu yüzdendir ki, yapımında en ufak bir hataya dahi tahammülü yoktur kündekârinin... Kuzey Avrupa, Uzakdoğu ve Yakındoğu gibi ahşap yapımının yoğun olduğu coğrafyalarda, ahşap işçiliği de büyük gelişme gösterir. Her kültür kendine özgü bir yorumla, yapılarını ahşap malzemelerle süsleyerek görsel zenginlik katmayı denemiştir. İslâm sanatı da ahşabı gerek mimaride gerek süslemede sıklıkla kullanmıştır, ilk ağaç işçiliği eserlerinde Helenistik ve Sasani etkileri gözlense de, zamanla İslâm

A

@

E G E Z İL C İ

W

ith super-human patience and geom etric genius, the artist creates a masterpiece in w ood using a technique known as ‘kündekâri’ or tongue-and-groove joining. Easiiy moved around until the right fit is found, the thousands o f tiny geom etric pieces o f vvood eventually come together to stand the test o f time. A nd for this reason the making o f a piece o f kündekâri does not tolerate even the slightest mistake. The art o f woodworking was highly developed in regions such as Northern Europe, and the Near and Far East vvhere vvood production was intensive. Implemented uniquely by each culture, it attem pted to enhance visual richness by adorning buildings vvith vvooden decorations. Islamic art, too, frequently employed vvood both in architecture and in


sanatı da kendine özgü üslubunu bulur. Mimaride ahşap bezeme -yaygın olarak- taş, çini, tuğla ve alçı gibi malzemelerle birlikte farklı tekniklerde uygulanır. Dini ve sivil mimaride kapı ve pencere kanatları, pencere kafesi, dolap kapağı, sütun gövdesi ve başlığı, saçak, tavan, kiriş, konsol, parmaklık, korkuluk gibi yapısal öğeler ahşap bezeme alanları olarak kullanılır, iç mekânlarda mihrap, minber, vaiz kürsüsü, Kur'ân mahfazası, çekmece, mezar sandukası, maksure, köşelik, rahle, sehpa ve kavukluk gibi çeşitli taşınabilir ya da yerleşik öğeler genellikle ahşap malzemedendir ve yine bu öğelerin dış yüzeyleri ahşap işçiliğiyle bezenir. Bu uygulamalar 110 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

A y d ın o ğ lu M e h m e t B e y C a m ii’nin y ıld ız şem alı k ü n d e k â ri te k n iğ in d e k i m in b eri z iy a re tç ile rin e g ö k y ü z ü n ü n so n s u z lu ğ u n u fıs ıld ıy o r (ü stte) v e d e ta y ı (altta). Fashioned in kündekâri technique vvith a star pattern, the pulpit of the Aydınoğlu M ehm et Bey M osque whispers to visitors of the infinite sky (above) and detail (below).

decoratıon. Although Sasanian and Hellenistic influences are evident in the earliest examples o f Islamic woodworking, Islamic art in time invented its own unique style. VVooden decorations were vvidely employed alongside other materials such as stone, tiles, bricks and plaster

using different techniques. İn both religious and secular architecture, structural elements such as doors, window shutters and grilles, cabinet doors, columns and capitals, eaves, ceilings, beams, brackets, railings and banisters were used as surfaces for decorative vvoodcarving. And inside these buildings, both portable and fixed items such as mosque niches, pulpits, podiums, Kuran racks, dravvers, chests, private enclosures for the sultan, pendentives, lecterns, stools, and turban stands were made o f vvood and their surfaces decorated vvith carving. A vvide variety o f woodworking techniques vvas employed in Islamic art, including carving, lattice work, >


AKDENİZ E ACİLDİK!

A l t e r n a t i f s i z t a t i l c e n n e t i B e r a A la n y a A k d e n iz 'd e t a t i l i n y e n i y ıld ız ı! A l t e r n a t i f t a t i l iç in t a s a r l a n a n B e r a A la n y a T ü r k i y e 'd e b u a la n d a b ir ilk ! A k d e n iz 'in e ş i b u lu n m a z d e n iz i, k u m u v e g ü n e ş in e b ir d e B e r a A la n y a ’ n ın t a t i l k o n f o r u n u e k le y in . 2 0 0 7 'n in

e n k e y ifli t a t ilin i y a p m a k iç in B e r a A la n y a h e r y ö n ü y le a lt e r n a t if s i z . 2 4 s a a t t a t i l a n la y ış ın ın s iz i b u y a z ş a ş ır t a c a ğ ın d a n e m in iz .

B a y ve b a y a n la r iç in a y r ı y ü z m e h a v u z la n - B ay ve b a y a n la r için a y rı a q u a p a r k la r - D e n iz m a n z a r a lı o d a la r - A c ık b ü fe k a h v a ltı - G eç k a h v a ltı - Ö ğ le ve a k ş a m y e m e k le r i B a lık ve T ü r k r e s t a u r a n t la r ı - Ç a lış m a o fis le r i - 5 a y rı to p la n tı s a lo n u - S a rk o d a sı - M e s c id - S p a ve g ü z e llik m e r k e z i - H a m a m - B u h a r o d a sı - S o k d u ş la r - F itn e s s ç e n t e r - J a k u z i - M a s a j - K u a fö r - K r e ş - Ç o c u k h a v u z u - Ç o c u k o yu n o d a sı - T e n is k o r tu - M a s a te n is i -

B o w lin g s a lo n u - B ila r d o - V o le y b o l, b a s k e tb o l, m in i fu tb o l

s a h a la r ı - in te r n e t c a fe - K a p a lı o to p a r k - O to k ir a la m a - D ö viz b o z d u r m a - P o s ta h iz m e ti - T e r z i - K u ru t e m iz le m e ve ü tü h iz m e ti - H e d iy e lik e ş y a m a ğ a z a s ı - F a k s , fo to k o p i, s e k r e t e r lik h iz m e tle r i - D o k to r - H a v a a la n ın a ve o to b ü s t e r m in a lin e s e rv is -1 8 5 s ta n d a r t o d a 70 a ile o d a sı - 6 2 s u it o d a - 10 b a la y ı s u ıti - 4 b e d e n s e l e n g e lli o d a sı - 1 k r a l d a ire s i - T o p la m 3 3 2 o d a ve 1 0 0 0 y a ta k k a p a s ite s i - D e n iz e s ıfır t a t i l k e y fi.

Her Salı CANTEN KAYA yla Eğlenceli Söyleşiler

4 4 4 4 4 4

2 3 7 a B E R A

Her Çarşamba BEDİA AKARTÜRKle Türkü Deryası

Her Cuma Doç. Dr. NİHAT HATİPOĞLU yla Keyifli Sohbetler

Her Cumartesi BUZUKİ ORHAN la Balkan Esintisi

★ ★★★★

Merkez Mah. Kuyumcu Cad. Kulak Mevkii No:12 Konaklı Alanya 07400 ANTALYA T. +90 (242) 510 05 00 F. +90 (242) 565 14 04 E. alanya@bera.com.tr

Her Pazar TALHA BORA ÖGEnin (Gölge) Şiir Dinletisi

B e ra A LTE R N A T İFS İZ

^ A la n y a TATıL C E N N İ


irılay, painting on vvood, turning on a lathe, and, last b ut not least, tongue-andgroove joining or 'kündekâri'.

İslâm sanatında farklı ahşap teknikleri ile uygulanmıştır: Oyma, kafes, kakma, boyama, torna ve kündekâri (geçme) tekniği.

İsta n b u l F atih C a m ii kürsü sü (ü stte) ve d e ta y ı (altta). The pulpit, in kündakâri technique, of Istanbul’s Fatih M o sq u e (above) and detail (belovv).

ÜÇ BOYUTLU BİR SANAT Bugün hâlâ birçok camide kündekâri uygulamalarını sürdüren Kündekâri Sanatçısı Şehmus Okur şöyle anlatıyor bu tekniği ve ortaya çıkış hikâyesini: “ Kündekâri kelimesi Farsça’dan dilimize geçmiş olup asıl hali ‘kendekâri’dir. Sanatın ilk örnekleri Memlûk ve erken Selçuklu döneminde görülmeye başlar. Üç boyutlu bir sanattır. Başlangıçta sadece oymacılık sanatı varken ahşap ya da taş yüzeylere geometrik desenler çizilerek bir derinlik kazandırılırdı. Desenler tek çeşit ağaç ve ahşap bloklar üzerine çizilirdi. Sonra bunlar yan yana getirilirdi. Cami minberi, bir taş duvar veya 112 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

A THREE-DIMENSIONAL ART Şehmus Okur, the kündekâri artist who continues to empioy kündekâri in severai mosques today, describes the technique and its origins as foilovvs: “The word kündekâri came into Turkish from Persian; its originai form is 'kendekâri'. The first exampies o f this art began to appear in the Mamluk and early Seijuk periods. Kündekâri is a threedimensional art. VVhile there was oniy the art o f vvood carving in the beginning, in time geom etric designs began to be incised on the surface o f stone o r vvood to add depth. The designs were traced on biocks o f vvood from one species o f tree and then ptaced side by side. Broad surfaces such as mosque puipits, a stone vvaii, o r paneis made o f vvood were covered in designs created by this method. First traced and

then incised on biocks o f vvood, the biocks tended to separate över time and deep cracks to develop betvveen them. As a solution to the problem, the artists began to join vvood o f either the sam e or different trees by dovetailing vvithout using either nails or glue, thereby creating very large surfaces. Kündekâri began to be employed throughout the Islamic lands in the periods o f the Mamluks, Seljuks and Ottomans in the doors, puipits, and podium s o f its monumental works o f architecture. For vvood carving is an art that offers possibilities o f the highest order. ” HOVV IT’S DONE Requiring great expertise, kündekâri is made by joining together tiny interlocking pieces o f vvood cut in the form o f polygons or stars and decorated vvith 'Rumi' designs or palmettoes in relief. These pieces are then fitted together in an ornate geometric composition. Severai different geometric shapes are used at once, including stars - to >


REHflU Unlimited Polymer Solutions

Bazen görünm ez olsalar da REHAU ürünleri etkileyici perform anslarıyla yaşam ım ıza renk katar...

Yapı Tekniği

P e n cere ve C e p h e G iydirm e Sistem leri

D 0

P e n c e r e Profil S is te m le ri

El

C e p h e G iy d irm e Profil S is te m le ri

El

K a p ı Profil S is te m le ri

P a n ju r v e K e p e n k S is te m le ri

0

H a v a la n d ır m a T e k n ik le ri

Alt Yapı

Y e r d e n Is ıtm a -S e r in le tm e S is te m le ri

m

ED

D u v a r d a n Is ıtm a S is te m le ri

m

ED

S ıh h i T e s is a t S is te m i R A U T IT A N

ES

Y a ğ m u r O lu ğ u S is te m le ri

m

G e o s e n te tik le r

ISI

M e r k e z i T o z E m m e S is te m i V A C U C L E A N

m

R A U - P V C , - P E v e P E - X a ’d a n T e m iz S u T a ş ım a H a tla rı

Y a ğ m u r S u y u T o p la m a S is te m le ri D r e n a j S is te m le ri Y a ğ m u r S u y u D e p o la m a S is te m le ri

İç D e n iz lik le r

e

S e s s iz A tık S u T e s is a t Sistem i R A U P IA N O Plus

S ıc a k S u T a ş ım a H a tla rı

D

K a p ı G ö b e k le ri

(S

E le k trik K a b lo K a n a lla rı

m

Isı P o m p a s ı S o n d a j S is te m le ri

K ış B a h ç e s i S is te m le ri

ED

G ü n e ş E n e rjis i S is te m le ri R E H A U S O L E C T

m

Isı P o m p a s ı S e r m e S is te m le ri

K a ld ırm a lı S ü r m e K a p ı S is te m le ri

İB

F o to v o lta k S is te m le ri

H a v a Kaynaklı iklimlenditme Borulan (A W A D U K T Th e rm o hijyenik)

B e to n A la n Is ıtm a S is te m le ri

m

V e ri T a ş ım a H a tla rı

E n e rji E fe k tif B in a in ş a a tı için S is te m le r

w w w . r e h a u .

c

o

m

REHAU PO LİM ER İ K İM YA SA N . A .Ş İstanbul

A nkara

İzm ir

Koreşehitleri Cad. No. 42 34394 Zincirlikuyu-lstanbul Tel: (0212) 274 96 55 Pbx Fax: (0212) 288 3014 e-m ail: istanbul@ rehau.com

Aşağı Öveçler Matı. 2. Cadde No: 37/3 06460 Öveçler/Ankara Tel: (0312) 472 69 50 Pbx Fax: (0312) 472 69 59 e-m ail: ankara@rehau.com

Şair Eşref Bulvarı No: 35/1 Kat: 6 35210 Montrö Meydanı/İzmir Tel: (0232) 445 85 25 Pbx Fax:(0232) 445 8242 e-m ail: izmir@rehau.com Yapı Otomotiv Endüstri


ahşaptan yapılan pano gibi geniş yüzeyler bu yöntemle örtülürdü. Fakat ahşap blokların üzerine çizilen ve sonra da oyulan bu desenler zaman içinde birbirinden ayrılıyor ve tek parça olduğu için tekdüze bir görüntü elde ediliyordu. Açılan bloklar birbirinden uzaklaşıyor ve aralarında derin çatlaklar oluşuyordu. Sanatkâr buna çözüm bulmak için geçme kanal sistemiyle, aynı cins veya muhtelif cins ahşabı bir araya getirerek çivi ve tutkal kullanmadan kanal sistemiyle birbirine geçirmeyi ve çok geniş yüzeyler elde etmeyi başardı, işte kündekâri böylece Memlûkler, Selçuklular ve sonra da Osmanlı tarihi boyunca bütün İslâm coğrafyasındaki abide eserlerin kapılarında, minberlerinde, kürsülerinde kullanılmaya başlandı. Çünkü ahşabın imkânlarından en üst seviyede yararlanabilen bir sanattır.”

114 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

NASIL UYGULANIR? Kenarları negatif ve pozitif değerlerde oyulmuş, çokgen ve yıldız biçiminde ayrı ayrı kesilmiş, rumî ve palmet kabartmalarıyla bezenmiş parçalar ile ahşap kirişlerin birbirine geçmesi biçiminde uygulanan ve büyük bir ustalık isteyen kündekârinin, bezeme kompozisyonu geometrik bir şemaya dayanır. Gökyüzündeki yıldızları ve sonsuzluğu ifade eden yıldız, sekizgen, ongen, baklava gibi birçok geometrik desenle birlikte uygulanır. Aralarına farklı tür ve renklerde küçük ahşap plakalar konarak bazı örneklerde oyma işçiliği, sedef, bağa, fildişi kakma işçiliği de kompozisyona dahil edilir. Hazırlanan parçalar birbirine ayrıca bağlayıcı bir malzemeyle tutturulmadığından, kündekârinin uygulandığı a h ş a p üzeylerde zamanla ayrılmalar olmaz. Kündekâri tekniğiyle yapılmış bazı örneklerde dayanıklılığı artırmak için

F atih C a m ii’nin k ü n d e k â ri k ap ıların ı on iki ışınlı y ıld ız m otifli g e o m e trik d e s e n le r sü s lü y o r (üstte). S ü le y m a n iy e C a m ii kü rsü sü (altta). G eom etric patterns vvith tw elve-star m otifs adorn the kündekâri doors of the Fatih M osque (above). The Süleym aniye M osque pulpit (below).

symboüze eternity - octagons, decagons and ‘baklava' or lozenge shapes. İn some examples, small plaques o f various types o f vvood o f different colors are placed among them to produce a com posltion that combines woodcarving vvith mother-ofpearl, tortoise shell and ivory inlay. Since the pieces are not joined using any adhesive substance, they do not separate vvith time. İn some instances a ‘structural frame', again made o f vvood, is added behind the joined pieces to enhance durability. The vvood employed is that o f trees that are not affected by heat and hum idity under varying vveather conditions, and the cracks and svvelling that normally occur in vvood över time are thereby prevented thanks to the air spaces left between the joined pieces. Keeping this in mind, vvoods such as vvalnut, boxwood, pear, cherry and mahogany are used for interiors, and ivory, teak, snakevvood, vvenge (African O


GÜMÜŞLÜK

• BODRUM

Mavinin tüm tonları yemyeşil bahçelerle birbirine karıştı, havuz d en ize... Gümüşlük’ ün doğal güzellikleri The Olive Hills ile bütünleşti, vazgeçilmesi imkansız görsel bir şölene dönüştü. Tabiatın armağanı Gümüşlük, Gümüşlük’e armağanımız The Olive Hills...

/am anın ötesinde, yaşam ın içinde... PROJE DETAYLARI • Muhteşem panoramik deniz manzarası, • Mavi Bayraklı Koyunbaba Plajı, • Fitness Salonu, • Snack Bar, • 75 m 2 - 400 m 2 arası değişen müstakil bahçeler, • 200 m 2 yetişkin havuzu ve • 6 m 2 çocuk havuzu, Peşin ö d e m e le rd e

Kalite Belgeleri ile Tescillenmiş inşaat Kalitesi

• Site içi 24 Saat güvenlik, • Aydınlatılmış yürüyüş parkuru

f e c i

• Çocuk oyun alanları • Shuttle servis • Satış sonrası hizm et paketleri

A

^

Ücretsiz Teknik

stekGarant! U

1B N b§ m u m

başV aya"

A'"*l t - f ; ______ Peşin fiyatına 2 4

A y 3

varan taksitlerle! Hemen Teslim D aireler...

Bodrum Çağdaş Holding, Yalıkavak Yolu 4 8 4 0 0 BODRUM / MUĞLA • Tel: + 9 0 (252) 3 1 3 5 4 7 0 - 7 1 ç a ğ d a ş

İn ş a a t

İstanbul Sağlık Cad. İde İş Merkezi No: 13/15 K:4 Göktürk Beldesi Eyüp / İSTANBUL • Tel: + 9 0 (212) 32 2 48 40 e-posta info@cagdasholding.com • www.cagdasproperties.com


K o n y a B e y ş e h ir E ş re fo ğ lu C a m ii’n d e k ü n d e k â ri sizi d a h a k a p ıd a karşılıyo r (üstte). K ü n d ekâ ri S u lta n a h m e t C a m ii’nin p e n c e re k a n a tla rın d a k e n d in e y e r b u lm u ş (altta).

rosewood), balsam, mahogany, gold leaf, tortoise Shell, silver, ivory, m other-of-pearl, rubies and emeralds for decoration. On the exterior, durable woods such as oak, mahogany, teak and ash, vvhich are able to vvithstand harsh vveather conditions, are used.

Kündekâri greets you already at the doo r of the Eşrefoğlu M osque in Konya Beyşehir (above). Kündekâri graces the w indow casem ents of the Sultanahm et M osque (above).

geçmelerin arkasında, yine ahşaptan yapılmış bir iskelet kullanılır. Değişen mevsim şartlarında ısıdan ve nemden etkilenmeyecek nitelikte bir ağaçla çalışılır ve birleşme yerlerindeki kanallarda bırakılan hava payları sayesinde, ahşap işçiliğinde zamanla ortaya çıkan çatlak ve şişmeler önlenir. Bu nokta göz önünde bulundurulduğunda kullanılan malzemeler iç mekânlar için ceviz, şimşir, armut, kiraz, sapelli (maun); bezemelerde abanoz, tik, yılan ağacı, venge, peleseng, sapelli, altın varak, bağa (deniz kaplumbağası kabuğu), gümüş, fildişi, sedef, yakut ve zümrüt gibi değerli materyallerdir. Dış

116 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

mekânlarda ise, meşe, sapelli, ireko, tik, dişbudak gibi sert hava şartlarına dayanıklı ağaçlar kullanılır. EN SEÇKİN ÖRNEKLER 12. yüzyılda Mısır’da, Halep'de ve Anadolu’da karşımıza çıkan teknik, Mısır’da Türk ve Çerkez Memlûkleri zamanlarında gelişme gösterir. Özellikle fildişi ve sedef şeritlerin yerleştirildiği ince işçilik bu dönemlerde göze çarpar. Fatımi döneminden Kahire’deki Seyyide Nefise Türbesi’nin ve Seyyide Rukiyye Türbesi'nin mihraplarında, Salih Talayi Camii’nin kapısında, Eyyubi döneminden yine Kahire’deki imam-ı Şafii Türbesi’nin sandukasında,

THE CHOICEST EXAMPLES Appearing in the 12th century in Egypt, A leppo and Anatolia, the kündekâri technique deveioped further in the time o f the Turkish and Circassian Mamluks o f Egypt. Highly refined vvorkmanship employing inlays o f fine strips o f ivory and m other-of-pearl is striking particularly in these periods. A nd the kündekâri in the niches o f the tombs o f Seyyide Nefise and o f Seyyide Rukiyye o f Fatimid Cairo, on a chest in the tomb o f imam-ı Şafii, on the d oor o f the t>


MÜZİK FESTİVALİ

DOĞUŞ GRUBU

D-MARIN


İz m ir B irg i’d ek i A y d ın o ğ lu M e h m e t B ey C a m ii’nin bir ş a h e s e r kab ul ed ile n m in b eri (üstte) v e d e ta y ı (altta). An acknovvledged m asterpiece, the pulpit of the Aydınoğlu M ehm et Bey M osque at İzmir Birgi (above) and detail (below).

Melik Salih Necmeddin Eyyub Türbesi’nin kapısında ve ibn Tolun Camii’nin minberinde, Memlûk döneminden Kahire Kayıtbay Camii’nin minberinde kündekâri, Anadolu dışındaki en seçkin örnekleriyle karşımıza çıkar. Anadolu’da, Anadolu Selçuklu dönemindeki en erken örnek ise Konya Alaaddin Camii’nin minberidir. Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nin, Niğde Sungurbey Camii’nin, Ü rgüp’teki Taşkın Paşa Camii’nin, Birgi Ulu Cam ii’nin, Manisa Ulu 118 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Camii’nin, Bursa Ulu Camii’nin, Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nin minberlerinde; Bursa Yeşil Cami ve Türbesi’nin kapısında Anadolu’nun eşsiz kündekâri örnekleri bulunur. Zıvanalar deliklere ve tablalar kiriş sitemi ile birbirine oturur, binlerce parçayı sadece iki dış seren ayakta tutar, bu yetmezmiş gibi, üzerine Ebced hesabıyla tarih ve isim bile düşürülür, işte böyle derin manalar eşliğinde derin bir el maharetidir kündekâri, sabırla nakşedilir.

tom b o f Melik Salih Necmeddin Eyyub, and on the pulpit o f the Ibn Tolun Mosque, ali o f Ayyubid Cairo, and on the pu lpit o f the Kayıtbay Mosque o f Mamluk Cairo stand out as the choicest examples o f the technique outside Anatolia. İn Anatolia itself, the earliest example o f kündekâri is the niche o f the Alaaddin Mosque at Konya from the Seljuk period. Other matchless examples o f kündekâri are found in the prayer niches o f the Eşrefoğlu Mosque at Beyşehir, the Sungurbey Mosque at Niğde, the Taşkın Pasha Mosque at Ürgüp, the Great Mosque at Birgi, the Great Mosque o f Manisa, the Great Mosque o f Bursa, and the Zağanos Pasha Mosque at Balıkesir. Not only were tiny geometric pieces o f interlocking wood joined together in the kündekâri techique, as if this were not enough, they were often minutely inscribed with chronograms as well. Created with patience and a supreme degree o f manual skill, kündekâri is thus an art with deep meaning. □


‘ 'w :

V ...

■ ■:' SU- ■■»«*

Yeryüzünün ilk meyveleriyle aynı tatta! Güneşli bahçelerde yetişen organik meyveler dalından tam zamanında koparılır, hiçbir koruyucu madde, şeker ve su eklenmeden kendi enfes tadıyla üretilir. İnsanoğlunun tattığı o eşsiz organik meyve suları City Farm’da hala ilk tadında.

ETİLER - YENİKÖY - ÇİFTEHAVUZLAR - CLUB SPORIUM

EATIVE SOLUTIONS

-■•;vs ■


GASTRONOMİ GASTRONOMY

Vazgeçilmez damak keyfi A palate-pleaser for ali seasons

P e y n ir

C h e e s e


M ütevazı bir kahvaltıdan en görkem li ziyafetlere, sofralardaki yerini her zam an alan ve bir rastlantı sonucu keşfedilen peynir ve peynirli lezzetler... From a humble breakfast to the m ost sum ptuous feast, cheese and its delights never fail to grace the table. And it was discovered purely by accident...

iyecek ve içecek dünyamızın belirli kilometre taşlarını oluşturan bazı besin maddeleri vardır. Ve bu gıdalar keşfedildikleri günden beri sofralarda varlığını devam ettirir, ettirmeye devam edecekleri de bellidir. Tarihin ilk dönemlerinde sadece beslenme ihtiyacını karşılayan çoğu gıda maddesi zaman içinde gelişmiş ve günümüzde damak keyfinin aradığı lezzetler haline gelmişlerdir. Fransızların ‘fromage1, İtalyanların 'form aggio', İspanyolların ‘queso\ Almanların ‘kase1, Rus ve Boşnakların ‘sir1, Farsların 'penir', Hintlilerin 'paneer1, Arapların ‘cebn’ ya da ‘cübn', Yunanlıların ‘tiri', eski Türklerin 'ağrımşık', ‘akerişimik', ‘soğut1, ‘bışlak*, ‘irimçik’ diye adlandırdıkları peynir; sofralarımızın temel gıdası rolünü tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de sürdürüyor. Peynirin tarihi o kadar eskiye dayanıyor ki, dünyada ilk kez nasıl ve ne zaman üretildiğini gösteren kesin bir bilgi henüz ele geçmemiş. Ancak

Y

T

here are in this world certain foods and beverages that constitute milestones. Treats that have graced the table since the day they were first discovered, and clearly always will. Foodstuffs, m ost o f which served only to satisfy the need to eat at the dawn o f history, developed över time, until today they are sought-after tastes to please the palate. ‘Fromage’ t o the French, ‘formaggio’ t o the Italians, ‘queso’ to the Spanish, 'kase' to the Germans, ‘s ir’ t o the Russians and Bosnians, ‘penir’ to the Iranians, ‘paneer’ to the Indians, ‘ce b n ’ o r cübn’ to the Arabs, ‘tiri’ to the Greeks and ‘ağrımşık, ‘akerişimik1, ‘soğut, ‘bışlak’ or ‘irimçik t o the ancient Turks, cheese today continues to be a staple food item as it has been since time immemorial. The history o f cheese goes back so far that nothing is known for certain about how or when it was first produced. There are only conjectures based on assumptions.


varsayımlardan yola çıkarak kesin olmayan yorumlar yapılıyor. SÜMERLER VE PEYNİR Araştırmacılar peynir ile ilgili ilk bilgilere Sümer dönemine ait eserler sayesinde ulaşmışlar. Fakat bundan önce peynirin ortaya çıkışını, keşfedilmesini açıklayan varsayımlardan da bahsetmek gerekir. İnsanlar yerleşik düzene geçmeden önce en önemli beslenme kaynaklarını avcılık yaparak sağlıyorlardı. Bu faaliyet sırasında hayvanlan evcilleştirmeye başladılar. Evcilleşen hayvanların sadece etinden değil, başta sütü ve postu olmak üzere her şeyinden yararlanmayı keşfetti. Bazı hayvanları sağabileceğini ve ortaya lezzetli bir gıda kaynağı çıkarabileceğini fark eden insanoğlu, bu kez de sütü uzun süre saklayabilmenin yollarını araştırmaya başladı. Belki de bunu bilinçli olarak düşünmemişti ama bazı rastlantılar kendisine yardım etti. Sütün havadaki bakteriler ile temasa geçip fermantasyona girmesi ortaya yoğurt ve peyniri çıkardı.

tesadüfi olaylar nihayetinde keşfedildi. Kesin olmayan bu görüşe göre, insanlar tarihin ilk dönemlerinde sıvıları saklamak ya da taşımak için kapları değil, hayvan tulumlarını veya işkembelerini kullanıyorlardı. Süt de muhtemelen bir koyun ya da keçi işkembesinde saklanırken, işkembenin şirden bölümündeki pıhtılaştırıcı özelliğe sahip bir enzim sütü yoğunlaştırdı ve biraz yumuşak olsa da tarihin ilk peynirinin oluşmasını sağladı, işte bu ilk peynir asırlar boyunca insanlar tarafından durmadan geliştirildi ve ortaya günümüzdeki hepsi birbirinden değişik lezzette ve görünümde olan bin beş yüz kadar peynir çeşidini çıkardı. Bir dönemler ‘beyaz et' olarak nitelendirilen peynir, son derece besleyici ve lezzetli bir gıda. Uzun süre saklanabilme ve her ortamda, hemen tüketilebilmesi ise cabası. Bu nedenle de peynir, basit bir sabah kahvaltısından görkemli bir ziyafete kadar bütün mönülerde beğeniyle yerini alır.

MUTLU BİR TESADÜF Araştırmacılara göre, peynir insanoğlunun bilinçli çabası sonucu değil, bazı zincirleme

GELENEKSEL ÜRETİMDEN Teknolojik açıdan hızla gelişen dünyamızda

122 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

CHEESE AND THE SUMERIANS Scholars teli us that the first references to cheese are found in works from the Sumerian civilization. Nevertheless. the origin o f cheese, its discovery in other words, is assumed to date back even earlier. Before humans made the transition to a sedentary lifestyle, their m ost importance source o f food was hunting and gathering. İt was during this time that they began to domesticate animals. İt was discovered that dom esticated animals were useful not only for their meat, but also for their milk and their skins. Realizing that certain animals could be milked and the ensuing product used as a source o f nutrition, men began to seek ways o f preserving that milk for longer periods. Or, perhaps they didn 't consciously think about it but were helped along by a series o f serendipitous coincidences. The fermentation o f milk through contact with the air resuited in cheese and yoghurt. A FELICITOUS ACCIDENT According to scholars, cheese vvas not the outcom e o f a conscious effort on man 's p a rt but

rather the culmination o f a chain o f coincidences. Based on this adm ittedly unproved hypothesis, human beings in the earliest periods used not containers b u t rather animal skins or stom achs for storing and transporting liquids. When milk, too, was stored probabiy in the four-part stom ach o f a ruminant animal such as a sheep or goat, a coagulating enzyme present in the fourth or ‘rennet stom ach' caused the milk to solidify, thus giving rise to the first, albeit slightly runny, cheese in history. Known in those days as ‘vvhite meat', cheese was a particularly nutritious and tasty foodstuff. VVhat's more, cheese could be stored for long periods and consum ed anywhere, with the result that it became a popular menü item at meals from the m ost humble breakfast to the m ost sumptuous feast. FROM TRADITION TO TECHNOLOGY İn our w orld o f rapid technological development, cheese production has changed considerably. İn a few places, however, exceptionally flavorful cheeses continue to be made in the traditional O


T u r k is h

D

e lig h t

isn't the only advantage of living in Turkey. Enjoy more advantages vvith your HSBC Advantage Credit Card.

H S B C < 2 >

O

adva n ta g e

D ünyanın y e r e l b a n k a s ı

• Earn Advantage CashPoints each tim e you m ake a purchase vvith your HSBC Advantage Credit Card. Convert Advantage CashPoints to Advantage TravelPoints and receive 4 times the value to have a free vacation.

• Purchase vvith installments in över 60.000 HSBC Advantage m em ber stores. • Benefit from travel, home and convenience services (locksmith, tow truck, courier, florist, ticket/reservation). • Utilize Advantage Valet Parking services and Advantage Club Lounge a t the A tatürk Airport. •

Pay your biliş automatically.

For m ore Info rm ation please cali HSBC Bank Telephone Banking 444 O T11, visit w w w .advantage.com .tr o r stop by the nearest HSBC Bank Branch.

©

advantage Member HSBC <Z> Group

( £ ) 444 0111

w ww .advantage.com .tr

£


geleneksel peynir yapımı da büyük ölçüde değişmiştir. Ancak hâlâ birçok yerde, örneğin ülkemizde keçi tulumunda, ufak küplerde veya tülbentler içinde son derece lezzetli ve geleneksel peynirler yapılmaya devam ediyor. Ne yazık ki 'Ayvalık sepet peyniri’ gibi çok özel ve geleneksel peynirler, teknolojik üretim karşısında yavaşça unutulmaya doğru gidiyor. Ayvalık sepet peyniri, çift başlı yılan örgüsü sepetlerde üretilmekteyken, bugün plastik kaplarda üretiliyor. Geleneksel yöntemde sepet örgüsünün özelliğinden dolayı peynirin

T a r ifle r i

süzülmesi ve olgunlaşma süresi daha uzun zaman alıyordu belki ama bu süre Ayvalık peynirine özel bir lezzet katıyordu. Yeni üretim yöntemlerindeyse aynı lezzeti yakalayabilmek pek mümkün değil. Oysa insanların sadece kaliteli ve lezzetli peynir üretmek için yıllarca emek verdikleri bu tarz geleneksel üretim teknikleri uygulanmaya devam etmeli ve desteklenmelidir. Bu uğurda ülkemiz peynirlerini ve peynirciliğini araştıran ve ölümsüz bir eser olan ‘Süt Uyuyunca' kitabını hazırlayan Artun Ünsal’a teşekkürlerimiz sonsuzdur.

way, in Turkey, for example, in goatskins, o r in tiny earthenvvare p o ts o r gauze bags. Unfortunately, very special and time-honored cheeses such as 'Ayvalık basket cheese’ are faiiing slovvly into oblivion in the face o f the new production technoiogy. Formeriy produced in woven baskets vvith a doubie serpent’s head, Ayvalık basket cheese is produced today in plastic pots. Due to the basket's woven texture, the traditionally produced cheese took longer to drain and to mature, a process that enhanced its special

flavor. Capturing the same flavor by the new production methods is almost impossibie. The truth is hovvever that the longstanding traditional techniques o f cheese production to vvhich early peoples devoted years o f toil to make quality and tasty cheeses should be continued and supported today. I vvould therefore like to express m y infinite gratitude to Turkey’s own scholar o f cheese and cheese making, Artun Ünsal, for his imm ortal work on the subject, ‘When Milk Sleeps'. □

R e c ip e s

Cheesecake

Cheesecake

Malzemesi:

Ingredients: 800 g r ‘labne’ (Turkish cream cheese) 500 g r cream 250 g r granulated sugar 50 g r sheet o f leaf gelatin 100 g r butter 2 packages o f ‘B urçak’ (Petit Beurre) biscuits, crushed grated rind and juice p f one lemon For the topping: 1 kg fresh raspberriğ

80 0 gr labne peynir 50 0 gr krema 25 0 gr toz şeker 50 gr yaprak jelatin

100 gr tereyağı 2 paket Burçak bisküvi

1 adet limon (kabuk rendesi ve suyu) Üzeri için:

1 kg taze frambuaz

m Hazırtanışı: Önce altlığını hazırlamak için tavada tereyağını eritip bisküvileri ekleyip iyice karıştırarak ezin. Düz tepsiye çemberin içine yerleştirin, kaşık yardımı ile iyice batırın ve kenara alın. Mikser kabında kremayı kabartıp içine peynir ve şekeri ekleyin, 3-4 dakika beraber karıştırın. Yaprak jöleyi 20.dakika ılık suda yumuşaması^ için bekletin. Yumuşayınca karışan malzemeye limon rendesi ve suyunu ilave edip önceden hazırladığınız altlığın üzerine dökün. Buzdolabında sertleşmesi için 30 dakika bekletin. Sonra servis ederken üzerine istenilen meyveleri koyabilirsiniz. 124 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Preparation: To prepare the crust, first. melOTne butter in a pot. Add the biscuits and mix vvelLArranğ'e on a cookie sheet. Press down well vvith A işp o o ıfa n d crimp the edges. Whip the c re a m w tfı an electnc mixer and add the cheese and sugar. again for 3 -4 minutes. Soften the leaf gelatin for 20 minutes in lukevvarm vvater. When soft, add the grated lemon and lemon juice to the cheese-cream mixture and spread över the crust. Chill in the refrigerator for 30 minutes until set. Top vvith raspberries or other fruit before serving.


Yaşamdan beklediğiniz en giizel duyguların sizinle olmasına fırsat verin ... Huzur ve mutluluğun sesine kulak verin... Burada kendinizle yeniden tanışacaksını.

POZI

^


Peynirli kalamar Cheese-stuffed c Malzemesi:

4 adet ayıklanmış taze kalamar 200 gr beyaz peynir 4 adet kuru domates 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 1 yemek kaşığı taze kekik

Hazırlanışı:

Kalamarlar ayıklanıp temizlenir. Peynirler küp şeklinde kesilir. Domates kurusu ılık suda 4-5 dakika bekletilir. Kalamarın içine beyaz peynir kekiğe batırılarak doldurulur. Birer parça domates kurusu konup kalamarın ağzı kürdanla kapatılıp ızgarada yaklaşık 10 dakika pişirilir. Servis tabağına alınırken ortadan ikiye kesilir. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirilir.

Ingredients: 4 fresh calamari, cteaned 200 g r feta cheese 4 sun-dried tomatoes 4 tbsp extra virgin olive oil 1 tbsp fresh thyme leaves

Pick över and clean the calamari. Dice the cheese. Let the dried tom atoes stand in water for 4-5 minutes. Dip the cheese in the thyme leaves and stuff the calamari with it. Close each calamari with a piece of dried tom ato, fasten with a toothpick and grili for about 10 minutes. Cut each one in half and remove to a serving platter. Drizzle with olive oil.

Domatesli tulum peyniri fesleğenli Cheese with tomatoes and basil Malzemesi:

250 gr tulum peyniri 2 adet orta boy domates 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 1/2 demet fesleğen

Ingredients: 250 g r ‘tu lu m ’ cheese 2 medium tomatoes 3 tbsp extra virgin olive oil 1/2 bunch fresh basil

Hazırlanışı:

Preparation:

Tulum peyniri ince dilimler

Cut the cheese and

halinde kesilir, domatesler

tom atoes in thin slices. Place one slice of tom ato betvveen every three slices of cheese, add the basil leaves and arranae'on a serving Drizzle with olive II and serve.

de aynı peynir gibi kesilir. 3 adet tulum peynirinin aralarına domates konur fesleğen yapraklaftfjjgve edilir servis tabağına alınır." Üzerine sızma zeytin; gezdirilerek servise hazırla! 126 SKYLİFE 8 /2 0 0 7


Hellim peyniri ızgara Grilled ‘hellim’ cheese M a lze m e s i: 500 gr hellim peyniri 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 10 adet çeri domates 1 yemek kaşığı nar ekşisi

Ingredients: 500 gr Hellim cheese 3 tbsp extra Virgin olive oil 10 cherry tomatoes * ^ 1 tbsp sour pomegranate syrfp

Hazırlanışı: Hellim peyniri suda bekletilerek tuzu alınır. Peyniri bir parmak kalınlığında kesin. Zeytinyağı dökerek ızgarada pişirin. İsteğe göre teflon tavada da pişirebilirsiniz. Çeri domatesleri fınnda pişirerek servis tabağına peynirlerin yanına koyun. Arzuya göre nar ekşisi gezdirilebilir.

Preparation: Let the Hellim cheese stand briefly in vvater to remove the salt. Cut into finger-size slices. Drizzle vvith olive oil and grili. Alternatively, you may brovvn it in a skillet. Roast the cherry tom atoes in the öven and arrange around the cheese on a serving plate. Drizzle vvith sour pomegranate syrup to taste.

Peynir helvası

128 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

M a lze m e s i: 1300 gr yağlı beyaz peynir 200 gr toz şeker 100 gr un 1 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Ingredients: 1300 gr full-fat feta cheese 200 gr granulated sugar 100 gr flour 1 tbsp butter 1 tbsp powdered sugar

Hazırlanışı: Suda bekletilip tuzu alınmış peynir tencereye alın. Şeker ve un ilave edip 10-12 dakika karıştırın. Kanşım tencereye yapışmayacak duruma gelince ocaktan alın. Yağladığınız fırın tepsisine karışımı boşaltın ve üzerini düzeltin. 150 derecede 15 dakika fırında pişirin. Üzerine pudra şekeri serpiştirip ılık olarak sen/is edin.

Preparation: Let the cheese stand in vvater to remove the salt, then place in a pot. Add the sugar and flour and mix for 10-12 minutes. When the mixture forms a bali, remove from the fire. Place on a greased baking sheet and spread flat vvith your fingers. Cook at 150 degrees for 15 minutes. Sprinkle vvith the povvdered sugar and serve warm.


" Tek katta 6.000 mz alışveriş alanı ile Türkiye'nin en büyük teknolo/ı mağazası"

Tüm Türkiye'den İ s t a

n

b

u

l 'a

O» u ç m

a k

b

e

d

a

v a

!

Size en fazla 1.5 saat uzaklıktayız. Bimeks teknoport'a uçakla gelin, onbinlerce ürün arasından 2000$+KDV değerinde alışveriş yapın İstanbul gidiş-dönüş bilet ücretinizi anında faturanızdan düşelim.

VI KÖPRÜSÜ-MASLAK'TAN TEM OTOYOLU

AKSARAY TOPKAPI'DAN E-5 OTOYOLU METRO

AKSARAY H-OPKAPI- YEŞİLKÖY ATATÜRK HAVALİMANI METRO'

İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ

Bimeks

• Ö zel indirim li ü rü nle r kam p an yaya dahil değildir. • 2 .000S +K D V a lışverişlerde sade ce e kon om ik s ın ıf b ile t ü cretleri fiya tta n düşü lü r. (B u sine ss Class biletlerin faturadan düşülm esi için alışveriş toplam ının en az 4.000S +K D V olması gerekir.) • S adece İstanbul dışından alınan biletler geçerlidir.» Uçak biletleri uçuş tarihinden itib a re n 7 g ün için d e k u lla n ıla b ilir. • A lın a n u ç a k b ile ti İs ta n b u l'a g e lirk e n ku lla n ılm a lı ve in dirim e s n a s ın d a b ile tin fo to k o p is i v e b in iş k a rtla rı B im e ks m üşteri hizm e tlerine ve rile re k indirim kuponu alınm alıd ır.* B ilet tutarı bu kupon ile anında indirim olarak uygulanacaktır. • Mal iadesi d u rum u n da bilet tutarı geri alınacaktır. • Uçak d önüşünde ekstra bagaj o larak s ınıflandırılacak ürü nle r kargo ile ücre tsiz teslim edilir.

t e k n o p o r t

EDIRNE-AVCILAR’DAN E5 OTOYOLU

YEŞİLKÖY ATATÜRK HAVALİMANI

SIRKECI-YENIKAPI FLORYA-YEŞILYURT’TAN

İs ta n b u l A t a t ü r k H a v a li m a n ı k a r ş ıs ı/Y e ş ilk ö y İs ta n b u l D ü n y a T ic a r e t M e r k e z i 'n d e


İSTANBUL GUIDE ■ H o te ls / Oteller

A K G Ü N İS T A N B U L

Ç IN A R O T E L

G R A N D C E V A H İR O T E L v e

KAYA R A M A D A PLAZA O TEL

H O T E L (***“ )

r~ )

K O N G R E M E R K E Z İ (** * •*)

v e K O N G R E M E R K E Z İ (*****)

RADISSON SAS CONFERENCE & AIRPORT HOTEL, İSTANBUL (***")

Tel [02 1 2] 5 3 4 4 8 7 9 (20 Hat / Lines) Faks / Fax (0212] 5 3 4 91 2 6 Adres / Adresses Adnan Menderes

Tel [02 1 2] 6 6 3 2 9 0 0 Faks / Fax [02 1 2] 6 6 3 2 9 21 Adres / Adresses Şevketiye Mah.

Tel [0212] 3 1 4 4 2 4 2 Faks / Fax [0212] 3 1 4 4 2 44 Adres / Adresses Darülaceze Cad.

Tel [02 1 2] 8 6 6 2 3 2 3 Faks / Fax [02 1 2] 8 8 6 17 85 Adres / Adresses E5 O toyo lu

Tel [02 1 2] 4 2 5 73 73 Faks / Fax [02 1 2] 4 2 5 7 3 6 3 Adres / Adresses E-5 Karayolu Üzeri

Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı İstanbul

Fener Mevkii 34149 Yeşilköy

N o :9 Şişli / İstanbul

Tü yap Yanı B ü yü kçe km e ce

3 4 2 9 5 S efaköy/lstanbul

sales@ akgunhotel.co m

reservation@ cinarhotel.c o m .tr

sales@ gch.com .tr

in fo@ kayaram ada.c o m

istanbui.turkey@ radissonsas.com

h ttp ://w w w .a kg u n h o te l.co m

h ttp ://w w w .cin a rtio te l.co m .tr

h ttp ://w w w .g c h .c o m .tr

h ttp ://w w w .k a y a ra m a d a .c o m

http ://w w w . İstanbul.radissonsas .com

B A R C E L Ö E R E S İN

D E D E M A N İS T A N B U L

H Y A T T R E G E N C Y İS T A N B U L

K E M P IN S K I R E S ID E N C E S

R A M A D A P L A Z A İS T A N B U L

T O P K A P I H O T E L (*" **)

r***)

(

A S T O R IA İS T A N B U L (*****)

(

Tel |0 21 2| 631 12 12 Faks / Fax (02 12 | 631 3 7 0 2 Adres / Adresses Millet Cad.

Tel [0212] 3 3 7 4 5 0 0 Faks / Fax [02 1 2] 2 7 5 11 0 0 Adres / Adresses Yıldız P osta Cad.

Tel |0 21 2] 3 6 8 12 34 Faks / Fax [02 1 2] 3 6 8 10 0 0 Adres / Adresses Faşkışla C ad.

Tel [212] 3 7 0 0 0 0 0 Faks / Fax [212] 3 7 0 0 0 70 Adres / Adresses Büyükdere Cad.

Tel [0212] 4 4 4 0 2 7 2 - 3 1 5 4 4 44 Faks / Fax [02 1 2] 3 1 5 44 4 5 Adres / Adress Halaskargazi Cad. No:

No: 186. 3 41 04 Topkapı/lstanbul

5 0 3 4 3 4 0 İstanbul

No.1 3 4 4 3 7 Taksim

No: 127 E sentepe / İstanbul

139-151 3 4 3 7 3 Osmanbey-Şişli/lstanbul

eresintopkapi@ barcelo.com

istanbul@ dedem an.com

istanbul@hyattintl .com

info.astoria@ kem pinski.com

info@ ram adaplazaistanbul.co m

h ttp ://w w w .b a rce lo tu rke y.co m

h ttp ://w w w .d e d e m a n .co m

h ttp ://w w w .istan bu l.h yatt.com

h ttp ://w w w .kem p in ski-a storia .co m

h ttp ://w w w .ram adaplazaistanbul.co m

)

)

C E Y L A N IN T E R C O N T IN E N T A L

D İV A N İS T A N B U L

H İL T O N İS T A N B U L

M Ö V E N P IC K H O T E L

R IC H M O N D W E L L N E S S &

O T E L (-------)

O T E L İ (*****)

(

İS T A N B U L ( * * * " )

S P A H O T E L S A P A N C A (*****)

Tel [02 1 2] 3 6 8 4 4 44 Faks / Fax [0212) 3 6 8 4 4 9 9 Adres / Adresses

Tel [02 1 2] 3 1 5 5 5 0 0 p b x Faks / Fax [0212] 3 1 5 5 5 15 Adres / Adresses Cumhuriyet

Tel [0 2 1 2 ] 3 1 5 6 0 0 0 Faks / Fax [0 2 1 2 ] 2 4 0 41 6 5 Adres / Adresses C um h uriyet

Tel [0212] 3 1 9 2 9 2 9 Faks / Fax [0212] 3 1 9 2 9 0 0 Adres / Adresses B üyükdere Cad.

Tel [264] 5 8 2 21 0 4 -0 5 -0 6 Faks / Fax [264] 5 8 2 21 0 9 Adres / Adresses Sahilyolu S apanca

A sker O cağı C a d. No:1 Taksim

Cad. No:2 344 37 Elmadağ / İstanbul

C a d d e si H arbiye 3 4 3 6 7 İstanbul

3 4 3 3 0 4. Levent / İstanbul

Opening soon

istanbul@ interconti.com .tr

divan@ divan.com .tr

sa les.ista nb u l@ h ilto n.co m

h o te l.istanbul@ m oevenpick.com

info@ richm ondhotels .c o m .tr

h ttp ://w w w .in te rco n ti.co m .tr

h ttp ://w w w .d iva n .co m .tr

h ttp ://w w w .is ta n b u l.h ilto n .c o m

h ttp ://w w w .m o e ve n p ick-ista n b u l.co m

h ttp ://w w w .richm o n dh o te ls.co m .tr

S H E R A T O N İS T A N B U L

)

* î ti

ti •l i l< t

••• İH »

r ı» » • • «.* - »■

-

- İ t *

CROVVNE P L A ZA

E L IT E H O T E L S

H O L ID A Y IN N İS T A N B U L

R A D IS S O N S A S B O S P H O R U S

İS T A N B U L (•* * * *)

D R A G O S (**— )

C IT Y T O P K A P I (**•**)

H O T E L , İS T A N B U L (*•***)

M A S L A K H O T E L (*•***)

Tel [212] 5 6 0 81 0 0 Faks / Fax [212] 5 6 0 81 5 5 Adres / Adresses

Tel [0216] 441 61 6 0 Faks / Fax [02 1 6] 441 3 8 81 Adres / Adresses Piri Reis C ad.

Tel [02 1 2] 5 3 0 9 9 0 0 Faks / Fax [02 1 2] 5 3 0 9 9 24 Adres / Adresses

Tel [0212] 3 1 0 15 0 0 Faks / Fax [0212] 3 1 0 15 15 Adres / Adresses Çırağan Cad.

Tel [0212] 3 3 5 9 9 9 9 Faks / Fax [02 1 2] 2 8 5 0 9 51 Adres / Adresses Büyükdere C ad.

Sahil Yolu, 3 4 7 1 0 A taköy

N o :3 M altepe/İstanbul

M illet C a d. 187 T opkapı İstanbul

N o :4 6 3 4 3 4 9 O rtaköy/lstanbul

N o :4 9 3 4 3 9 8 M aslak / İstanbul

reservations@ crowneplazaistanbul.com .tr

reservation@ elitehotels .com . tr

info@ hiistan bu lcity.co m

ortako y.istanbul@ radissonsas. co m

info@ sheratonistanbulm aslak.com

h ttp ://w w w .crow ne p laza .com /ista n bu l

h ttp ://w w w .elite h ote ls.com .tr

h ttp ://w w w .h iis ta n b u lc ity .c o m

h ttp ://w w w .ra d isso n sa s.co m

h ttp ://w w w .she ra ton .com /ista nb u l

130 SKYLIFF 8 /2 0 0 7

(S)

T e le p h o n e :

International code for Turkey: 9 0 . İstanbul a rea c o d e s : European side 2 1 2 , Asian side 2 1 6 . Turkey first dial ’0 \ th e n th e a rea c o d e , a n d th e n th e lo ca l n u m b e r. For international calls first dial '0 0 '.

For in te rcity c a lls w ith in


S Ü R M E L İ İS T A N B U L H O T E L

VV O R LD P A R K H O T E L

BARCELÖ SARAY

m

r***)

m

Tel [02 1 2] 2 7 2 11 6 0 p b x - 6 hat Faks / Fax [0212] 2 6 6 3 6 6 9 Adres / Adresses Prof.Dr.Bülent

Tel [0 2 1 2 ] 5 2 7 6 7 6 7 Faks / Fax [02 1 2] 5 1 9 8 7 6 3 Adres / Adresses Hobyar Mah.Hamidiye

Tel [0212] 4 5 8 9 8 0 0 Faks / Fax [0212] 4 5 8 9 8 3 0 Adres / Adresses Yeniçeriler Cad.

Faks/Fax [212] 2 5 3 2 2 4 7 Adres / Adresses T o pçu C ad. No: 16

Tarcan S ok. N o :3 G ayrettepe/İstanbul

Cad. No:64 Eminönü 3 44 50 / İSTANBUL

N o:85 3 41 30 Beyazıt İstanbul

3 4 4 3 7 Taksim / İstanbul

Bölgesi, U ludağ / BURSA

reservationistanbul@ surm elihotels.com

info@ w orldparkhotel.co m

saray.res@ barcelo.co m

eresin@ eresinpremier. c o m .tr

m onte@ hotel - baia.co m

h ttp ://w w w .surm eliho tels.co m

http://w w w .w or1parkhotel.com

h ttp ://w w w .ba rce lo tu rke y.com

w w w .e re sin prem ier.com .tr

h ttp ://w w w .b a ia h o te ls.co m

S W IS S Ö T E L T H E B O S P H O R U S ,

P O IN T H O T E L (** ..♦ )

B E S T VVESTERN

H İL T O N P A R K S A

LA R E S P A R K H O T E L

İS T A N B U L (*****)

S E N A T Ö R H O T E L (****)

(****)

r~ )

Tel [0212] 3 2 6 11 0 0 Faks / Fax [0212] 3 2 6 11 22 Adres / Adresses Bayıldım Cad. No:2

Tel [02 1 2] 3 1 3 5 0 0 0 Faks / Fax [02 1 2] 3 1 3 5 0 3 0 Adres / Adresses

Tel [0212] 5 2 8 18 6 5 Faks / Fax [02 1 2] 5 2 2 73 93 Adres / Adresses G en çtürk Cad.

Tel (0212| 3 1 0 12 0 0 Faks / Fax [0212] 2 5 8 5 6 9 5 Adres / Adresses Bayıldım Caddesi

Tel [0212] 2 5 4 51 0 0 Faks / Fax [02 1 2] 2 5 4 71 6 0 Adres / Adresses

Maçka 343 57 Beşiktaş

To pçu C ad. N o :2 Taksim /İstanbul

Şirvanizade Sok. No. 7/11 Şehzadebaşı/lst

No: 12 Maçka 343 57 İstanbul

To pçu C ad. No: 2 3 Taksim

istanbul@ swissotel.com

info@ pointhotel.com

info@ senatorhotel.co m

sales. parksa@ hilton.co m

istanbul@ laresparkhotel.com

http ://w w w . sw isso tel.c o m .tr

http ://w w w .po in th o te l.co m

h ttp ://w w w .se n a to rh o te l.co m

http ://w w w .istan bu l-pa rk.hilton .com

http ://w w w .laresp a rkho tel.co m

THE M AR M A RA

A IR P O R T A D E L A

İS T A N B U L ( * " * * )

H O T E L (****)

D İV A N C IT Y İS T A N B U L (....)

Tel [02 1 2] 251 4 6 9 6 Faks / Fax [0212] 2 4 4 0 5 0 9 Adres / Adresses

Tel [0212] 5 0 3 31 3 3 Faks / Fax [02 1 2] 5 0 3 4 2 72 Adres / Adresses

Taksim Meydanı Taksim İstanbul - info@ them arm arahotels.co m

E R E S İN T A X IM P R E M IE R ( ....) Tel [212) 2 5 6 0 8 0 3

H O T E L M O N T E B A IA

r~ ) Tel [02 2 4] 2 8 5 2 3 83 Faks / Fax [0224] 2 8 5 2 2 0 2 Adres / Adresses 2. Oteller

H O L İD A Y IN N İS T A N B U L

N O V O T E L İS T A N B U L

A T A K Ö Y (****)

m

Tel [0212] 3 3 7 4 9 0 0 Faks / Fax [0 2 1 2| 3 3 7 4 9 49 Adres / Adresses B üyükdere Cad.

Tel [212] 5 6 0 41 10 Faks/Fax [212] 5 5 9 4 9 05 Adres / Adresses

Tel [0212] 4 1 4 3 6 0 0 Faks / Fax [02 1 2] 4 1 4 3 6 3 6 Adres / Adresses Kazlıçeşme Mah.

Londra Asfaltı N o :3 8, A taköy

N o :8 4 3 4 3 9 8 G ayrettepe/İSTANBUL

Sahil Yolu, 3 4 7 1 0 Ataköy

K ennedy C ad. No: 5 6 Zeytinbum u

info@ adelahotel.c o m .tr

divancity@ divan.com .tr

reservations@crowneplazaistanbul.com.tr

h ttp ://w w w .n o v o te l.c o m

h ttp ://w w w .th e m a rm a ra ho tels.co m

h ttp ://w w w .ad elah ote l.co m .tr

h ttp ://w w w .d iva n .co m .tr

http://www.holiday-inn.com/atakoymarina

h ttp ://w w w .a c c o rh o te ls .c o m

T H E R IT Z - C A R L T O N ,

A N T İK H O T E L

E R E S İN T A X İM H O T E L

H O T E L İS T A N B U L C O N T I

R IC H M O N D İS T A N B U L

İS T A N B U L (** * * •)

İS T A N B U L (****)

r ”)

m

m

Tel [02 1 2] 3 3 4 44 44 Faks / Fax [0212] 3 3 4 44 55 Adres / Adresses Süzer Plaza,

Tel [0212] 6 3 8 5 8 5 8 Faks / Fax [02 1 2] 6 3 8 5 8 6 5 Adres / Adresses Ordu Cad.

Tel [02 1 2] 2 5 6 0 8 0 3 Faks / Fax [0 2 1 2 ] 2 5 3 2 2 47 Adres / Adresses Topçu Cad. No: 16

Tel [0212] 2 8 8 16 42 Faks / Fax [02 1 2] 2 7 2 9 5 0 5 Adres / Adresses Ortaklar Cad.

Tel [0212] 2 5 2 5 4 6 0 Faks / Fax [02 1 2] 2 5 2 9 7 07 Adres / Adresses

Elm adağ 3 4 3 6 7 Şişli / İstanbul

Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt

Taksim 3 4 4 3 7 İstanbul - Türkiye

N o :3 0 M ecid iye köy / İstanbul

İstiklal C ad. No: 4 4 5 Tünel Beyoğlu

rc.istrz.reservations@ ritzcarlton.com

info@ antikhotel.co m

eresin@ eresintaxim.c o m .tr

info@ istanbulconti .com .tr

info@ richm ondhotels .c o m .tr

h ttp ://w w w .an tikho tel.co m

h ttp ://w w w .ere sin taxim .com .tr

h ttp ://w w w . istanbulconti.c o m .tr

h ttp ://w w w . richm o n dh o te ls.co m .tr

h ttp ://w w w .ritzcarlton .com

8 /2 0 0 7 SKYLIFE 131


İSTANBUL GUIDE ■ H otels / Oteller

TA K S İM S O U A R E

IB IS İS T A N B U L

BEN TLEY O TEL

O T TO M A N H O TE L

TH E R ES ID E N C E

H O TEL (****)

r* )

(S)

IM P E R IA L (S)

G A Y R E TTE P E (S)

Tel [0212] 292 64 40 pbx Faks / Fax [0212] 292 64 49 Adres / Adresses Sıraserviler Cad. No: 15, Taksim info@taksimsquarehotel.com.tr http://www.taksimsquarehotel.com.tr

Tel [0212] 414 39 00 Faks / Fax [0212] 414 39 29 Adres / Adresses Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 56 Zeytinburnu http://www.ibishotel.com http://www.accorhotels.com

Tel [0212] 291 77 30 (pbx) Faks / Fax [0212] 291 77 40 Adres / Adresses I lalaskargazi Cad. No: 75 80220 Harbiye istanbul@bentley- hotel.com http://www.bentley-hotel.com

Tel [0212] 513 61 51 (pbx) Faks / Fax [0212)512 76 28 Adres / Adresses Cafenye Sokak No:6/1 Sultanahmet / İstanbul - Türkiye info@ottomanhotelimperial.com http://www.ottomanhotelimperial.com

Tel (0212) 288 95 90 Faks / Fax [0212] 273 09 84 Adres / Adresses Rüştııbey Sok. No:2 Gayrettepe/İstanbul info@residencegayrettepe.com http://www. residencegayrettepe.com

T heM armara

■ E m ergency A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e T H E M A R M A R A PERA

TA ŞLIK HO TEL

E R E SİN C R O W N H O TEL (S)

S A İT H A L İM P A Ş A YALISI

r~ )

r*)

(S)

Tel [0212] 251 46 46 Faks / Fax [0212] 249 80 33 Adres / Adresses Meşrutiyet Cad. Tepebaşı 34430 pera-info@themarmarahotels.com http://www. themarmarahotels.com

Tel [0212] 227 83 10 (4 hat) Faks / Fax [0212] 227 83 14 Adres / Adresses Süleyman Seba Cad. No: 75 Valideçeşme Maçka info@taslikhotel.com http://www.taslikhotel.com

Tel [0212] 638 44 28 Faks / Fax [0212] 638 09 33 Adres / Adresses Küçük Ayasofya Cad. 40 Sultanahmet İstanbul, TURKEY eresin@eresincrown .com.tr http: //www.eresincrown.com.tr

Tel [0212] 223 05 66 (pbx) Faks / Fax [0212] 223 05 67 Adres / Adresses Köybaşı Caddesi. No: 117 Yeniköy / İstanbul info@saithalimpasa.com http://www.saithalimpasa.com

Tel: 527 4 5 03 G e n d a rm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u ard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism In fo rm atio n Turizm Danışma A tatü rk Airport A tatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 465 3 0 0 0 H arbiye To urism In form atio n Tel: 233 0 5 92 K araköy S e a Port Karaköy Limanı, Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Inform ation

Y E N İŞ E H İR PALAS

A İR P O R T HOTEL

H O TEL S U LTA N H A N

TAN H O TE L İS T A N B U L

Sirkeci Turizm Danışma

r~ )

TA V (S)

(S)

(S)

M üdürlüğü,

Tel [0212] 252 71 60 (10 Hat-10 Unes) Faks / Fax [0212] 249 75 07 Adres / Adresses Meşrutiyet Caddesi Oteller Sk. No: 1-3 80050 Tepebaşı yenisehirpalas@yenisehirpalas.com http://www.yenisehirpalas.com

Tel [0212] 465 40 30 Faks / Fax [0212] 465 47 30 Adres / Adresses Atatürk Havalimanı Dış hatlar Terminali Yeşilköy/İstanbul airponhotel@bta.com.tr http://www.airporthotelistanbul.com

Tel [0212] 516 32 32 Faks / Fax [0212] 516 59 95 Adres / Adresses Piyerloti Cad. No: 15 34122 Sultanahmet /İSTANBUL info@hotelsultanhan.com http://www.hotelsultanhan.com

Tel [212] 520 91 30 Faks / Fax [212] 526 30 82 Adres / Adresses Dr. Eminpaşa Sk. No:20 Sultanahmet / İstanbul http://www. tanhotel.com

Tel: 511 5 8 88 S u ltan ah m e t S qu are S ultanahm et Meydanı, Tel: 518 18 02 A ssociation of Turkish Travel A gencies / Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Dikilitaş Beşiktaş, Tel: 2 59 84 04 tursabO tursab. org.tr T h e Turkish Touring and A utom ob ile C lub Türkiye Turing ve Otom obil Kurum u (Head O ffice-M erkez) Tel: 2 82 81 4 0

A KG Ü N H O TEL

A N SEN 130 S U IT E S HO TEL

LUSH H IP OTEL

TH E PER A S U ITE S

(*~)

& R E S TA U R A N T (S)

(S)

Tel [0212] 638 28 38 Faks / Fax [0212] 638 28 60 Adres / Adresses Ordu Cad. Hazinedar Sok. No:6 Beyazıt İstanbul akgunlaleli@superonline.com http://www.akguntravel.com

Tel [0212] 245 88 08 Faks / Fax [0212] 245 71 79 Adres / Adresses Meşrutiyet Cad. Ansen 130 34430 Tepebaşı Tünel info@ansensuites.com http://www.ansensuites.com

(S) Tel [0212] 243 95 95 Faks / Fax [0212] 292 15 66 Adres / Adresses Siraselviler Caddesi No: 12 Taksim / İstanbul reservations@lushhiphotel.com http://www.lushhiphotel.com

132 SKYLIFL 8 /2 0 0 7

Tel [0212] 252 50 50 Faks / Fax [0212] 252 99 00 Adres / Adresses Meşrutiyet Cad. Apaydın Sok. No. 1 71A info@theperasuites.com http://www.theperasuites.com

■ M useum s / Müzeler A rcheological M useum İstanbul Arkeoloji Müzeleri Osm an Hamdi Bey Yokuşu Gülhane, Tel: 5 2 0 77 4 0 0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , close d M ondays /


1 0.0 0 -1 8 .0 0 , closed M ondays / pazartesi kapalı

M ondays / pazartesi kapalı

The m useum s, each o f vvhich c o nsists o f a main building and

İn Istanbul's first m odern art

N a v a l M u s e u m / Deniz

annex, house rich collections

Müzesi

M a s la k K a s irs / Maslak

Beşiktaş, Tel: 3 27 4 3 45 0 9.00-17.00, closed Mondays

Kasırları Maslak,

Byzantium and including the

m useum you will find a selection of Turkish modern and contem porary w orks

sarcophagus of Alexander the

ranging from the turn of the

and Tuesdays / pazartesi ve

20th century to the present

salı kapalı

Y ıld ız K io s k s : Şale, Malta

day. İstanbul’un ilk m odern sanat

P e ra M u s e u m / Pera

and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, M alta ve Çadır

pazartesi kapalı

e xtending from prehistory to

G reat as well as finds unearthed at Troy. Ana bina ve ek bina olm ak üzere iki ayrı yapıdan oluşan müzeler, prehistoryadan Bizans’a uzanan, aralarında İskender Lahti'nin ve Troya

müzesinde, 20. yüzyılın başından günüm üze Türk m odern ve çağdaş sanatının seçilm iş yapıtları sergileniyor.

Müzesi M eşrutiyet Cad. No: 141 Tepebaşı Beyoğlu, Tel: 334 9 9 0 0

İs ta n b u l T o y M u s e u m

Sanat M üzesi

İstanbul O yuncak Müzesi

Proje 4L Elgiz Contem porary Art M useum

buluntularının da yer aldığı ço k zengin bir koleksiyona sahip. A ta tü rk M u s e u m

P r o je 4 L E lg iz Ç a ğ d a ş

Atatürk Müzesi

Ö m erpaşa C ad. Dr. Zeki Zeren Sok. No: 17 Göztepe

Şişli, Tel: 2 4 0 6 3 19

Tel: (0216) 3 5 9 45 50

A v ia tio n M u s e u m

close d M ondays / pazartesi kapalı

Hava Kuvvetleri Müzesi

Ih la m u r K a s ir / Ihlamur Kasrı

Beşiktaş, Tel: 261 29 91

Harman Sok. Harmancı Giz Plaza G ültepe Levent, Tel: 281 51 50 T h e P o s t, T e le p h o n e a n d

Tel: 276 10 22

surrounded b y four large courtyards, vvith the Treasury and the harem being of particular interest. Also open to visitors is the 6th-century Church o f St. İrene in the palace grounds. Osmanlı dönem inin görkem ini yansıtan saray, İstanbul'un fethinden hem en sonra Fatih Sultan M ehm ed tarafından yaptırılmıştır. Dört büyük avlu ile çevrili köşklerden oluşan sarayda,

Yıldız Parkı, Tel: 2 7 6 10 22

■ M o sq ues / Camiler B lu e M o s q u e

Sultanahmet Camii Tel: 5 1 8 13 19 S ü le y m a n iy e M o s q u e

Süleym aniye Camii Prof, Sıddık Sami Onar Cad. Vefa,

Yeşilköy,

M ilita r y M u s e u m / Askeri

T e le g r a p h (P T T ) M u s e u m

B y z a n tin e G r e a t P a la c e

Müze Harbiye, Tel: 232 16 98 0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed

Sarayın bahçesindeki 6. yüzyıldan kalma Aya İrini Kilisesi de ziyarete açık.

Yeni Cam i Meydanı Eminönü

M o s a ic M u s e u m

PTT Müzesi Postane Sok. H obyar Mah. Zaptiye C ad. Eminönü (Büyük P ostane'nin içinde /

Hazine Dairesi ve harem özellikle dikkat çekiyor.

Tel: 5 1 4 01 39

Tel: 6 6 2 8 5 52

B üyük Saray Mozaikleri Müzesi

M ondays and Tuesdays / pazartesi ve salı kapalı This m useum is host to

in the Great Post Office) Tel: 5 1 9 19 99

T Ü R V A K C in e m a a n d

regular co nce rts by the M ehter band playing O ttom an

R a h m i M . K o ç In d u s tria l

Torun Sokak, Arasta Çarşısı, Sultanahmet, Tel: 5 1 8 12 0 5 0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , close d M ondays / pazartesi kapalı C a llig r a p h y M u s e u m

Hat Sanatları Müzesi Beyazıt, Tel: 5 2 7 5 8 51 C h u r c h o f S t. S a v io u r in C h o r a Kariye Müzesi

Edirnekapı, Tel: 631 9 2 41 0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed VVednesdays / çarşam ba kapalı D oğançay M useum

D oğançay Müzesi Beyoğlu, Tel: 2 44 77 70

military m usic. M üzede düzenli olarak M ehter takımı konser veriyor.

T e le v is io n M u s e u m

M u s e u m / Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi, Hasköy, Tel: 3 6 9 6 6 0 0 - 01 02

M in ia tu r k

1 0 .0 0 -1 7 .0 0 vveekdays (closed M ondays) / hafta içi (pazartesi kapalı); 10.00-

Imrahor C ad. Sütlüce, Tel: 222 28 8 2 (pbx)

19.0 0 sonu

1 0 :0 0 -1 8 :0 0 , open dally / her gün açık Miniaturk is the vvorld's largest miniature city, vvith m odels— on a scale of 1 :25— of 105 historical structures, From classical antiquity to Byzantium, from the Seljuks to the Ottom ans, many periods are represented. Dünyanın en büyük minyatür kenti olan M iniatürk'te, antikçağdan Bizans’a, S elçuklu’dan OsmanlI'ya

vveekends / hafta

Ayasofya Müzesi Sultanahmet, Tel: 522 0 9 89

Tel: 3 3 4 22 70

Beylerbeyi Sarayı, Beylerbeyi, Tel: 321 93 20

İs ta n b u l M o d e r n

Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00 S a d b e r k H a n ım M u s e u m

Sadberk Hanım Müzesi Sarıyer, Tel: 242 38 13 T h e T a n z im a t M u s e u m

Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 6 3 84

M eclis-i M ebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası A ntrepo No: 4 Karaköy, Tei: 243 4 3 18

T o p k a p ı P a la c e M u s e u m

Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet, Tel: 5 1 2 0 4 80 0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , closed

Is la m ic A rt

Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet, Tel: 5 1 8 18 0 5 -0 6 0 8 ,3 0 -1 6 .3 0 , closed

B e y le rb e y i P a la c e

S a k ıp S a b a n c ı M u s e u m

Resim ve Heykel Müzesi

M u s e u m o f T u r k is h a n d

Y ıld ız P a la c e M u s e u m

Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 2 5 8 3 0 8 0

■ P alaces / Saraylar

S c u lp tu r e

Beşiktaş, Tel: 261 42 98

'sultan' mosques on the seashore, this mosque is also knovvn for the pigeons vvhich crovvd its courtyard, and for the people w ho feed them. Deniz kıyısındaki sultan olan yapı, avlusundaki güvercinler ve onlara yem verenlerle de bilinir.

O tto m a n B a n k M u s e u m

M u s e u m o f P a in tin g a n d

H a g h ia S o p h ia

Among the most majestic of the

camilerinin en görkemlilerinden

Osmanlı Bankası Müzesi V oyvoda C ad. (Bankalar C addesi) Karaköy,

uzanan tarihin önemli 105 eserinin 1 /2 5 oranında küçültülm üş maketleri yer alıyor.

TÜRVAK Sinem a ve Televizyon Müzesi Beykoz, Tel: 4 25 19 0 0

Y e n i M o s q u e / Yeni Cami

Tuesdays / salı kapalı R eflecting the glory of the O ttom an era, the palace vvas built by M ehm et the C onqueror im m ediately after the c o nq u e st of İstanbul. İt co nsists of pavillions

■ C hurches and synagogues Kilise ve sinagoglar A y io s Y e o r g io s (G r e e k O rth o d o x

D o lm a b a h ç e P a la c e

P a tr ia r c h a l

D olm abahçe Sarayı Beşiktaş,

C h u r c h o f S t. G e o r g e )

Tel: 258 5 5 4 4 - 2 3 6 9 0 0 0

Sadrazam Ali Paşa Cad. 35 Fener,

0 9 ,0 0 -1 7 .3 0 , closed M ondays and Thursdays /

Tel: 531 9 6 7 0-6

pazartesi ve perşem be kapalı

İs ta n b u l P r e s b y te r ia n

C onstruction o f the palace began in 18 4 2 at the com m and o f Sultan Abdülm ecid, and the edifice contains 4 3 salons and 2 85 rooms. W lth its inlay and marble, vvalls hung vvith oil paintings, and crystal m arble

C h u rc h

Yusuf Kamil Paşa Sok. M oda, Tel: 4 4 9 3 9 74 N e v e S h a lo m (S y n a g o g u e )

Şişhane, Tel: 244 75 66-

bannisters, the palace has a dream -like atm osphere. İnşaatına 18 4 2 'd e Sultan A bdülm eoid'in emriyle başlanan sarayın 4 3 salonu ve 2 8 5 odası bulunuyor. Saray, kakm a ve m erm er işleri, duvarlardaki yağlıboya tabloları ve kristal merm er trabzanları ile düşsel bir mekâna dönüşüyor.

S a n A n to n io d i P a d o v a (C a th o lic )

Beyoğlu, Tel: 244 0 9 35 Sunday service in English, Italian, Polish. A r m e n ia n P a tr ia r c h a t e

Kumkapı, Tel: 5 1 6 2 5 17

8 /2 0 0 7 SKYLIFE 133


*

'

GÜNG<

■BAĞCILAR

»ORAT

G Ü N EŞT E PE Ye n i g ü n

' ' AK OY

EYU:

[ t f l/ '- L

KAĞITHANE

Karaköy. E m inönü

MECİDİYEKC

;AĞLAYAN

iFfcBIKÖ1! BEYOĞLU,

'X

P W * te P A 3 *

K Mustafa Paşa İst.

İs s U

-' O- V,jfiHÂCICI&ĞLU!

r a m i/

Ç IR Ç IR

Bakırköy

BAYRAMPAŞA

.

GAZİOSM ANPAŞA

Ç İFTLİ

SULİA

G ü n e ş li

BAĞCILAR EVREN

KO CÂ S İN A N

>) \ \ ŞT ,bo0ANÇ^şfoll

‘y e ş i l k î

(0 2 1 6 )5 7 4 24 44

G ü rb ü z YA YIN LAR I

O Tsrabya TARABYA,

S ARIYER FERAHGVLE

İST İN Y E .

YenJköy

Hisarı

'js tin y e

A rm v u u fo y

Üsküdar

H aydarpaşa -t Kadıköy . ,

Beyk&s PaşabaHçe

R Ü Z G A R U B A M Ç fc . Ç U B U K L U fg Ş

H E K İM B A Ş I'

C '

KAVACIK

BEYKOZ

C k a n o illi VA N IK ÖY ^ K U Ç D R ^ Ö '- .

'K ISIK L I

/Y E N IS A H I

Ç AVUŞ*

H eybeliada

ir V a u

Ü M R A N İY E

Bostancı

Suadtye h t

tOZYATAâi^, -.^NBOSTANpn

İSAHfjAYlCEDİf

B U Lt^ t/R L l

KÜPLÜCE<2p Ü SKÜ D A R i burh^ İ ye

AÇ)b A D E M i

ÎNERE3A HÇG V il ,

Kınalıada

Burgazada

Ç ekm eköy

IgPİFlR

FERHAT

Karta/

R A H M A N LA R

B Ü YÜ KB Â I

GÜLSUYUJajg

il Ç A M U C A

Mattepe İst

Bûyükada

S e de f Adası

ABDURRAHM AN G AZI |

Tramvay (Tramvvay) Demiryolu (Ralhvay)

Hafif Metro (UflhtTube) Metro (M etro)

Tren Durağı (TralnStatlon)

Tramvay Duracı (TramvvayStop)

M etro Duraöı (M etro Stop)

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales O ffice) Cadde (Road)

N E C İP FAZIL

KURTK<

AVOINTEPE

HARM ANDERE

H afif M e tro Durağı (LIÇhlTubeStop)

Otoyol Numarası (RoadNumbers)

Otoyol (M otorway)

SUL1

Ş a m a n d ıra

VfXACIK

G U L L Ü S A Ğ ti

P E N D İK

KAYNARCA'


1. Sınıf Eğitim İçin Çocuğunuza Yer Açtık!

ÇOCUĞUNUZ DOĞA'YLA BULUŞSUN! 2 0 0 7 - 2 0 0 8 Eğitim Dönemi için, İstanbul'daki 6 kampüsümüzün anaokulu, ilköğretim ve liselerine toplam 7 8 0 yeni öğrenci kaydı alınacaktır. Yapılacak erken müracaatlar değerlendirmeye alınacak ve okullarımızdaki sınırlı sayıdaki kontenjanlar müracaat sırasına göre kayda dönüştürülecektir...

Doğa

K o le ji

doğa OKULLARI Bir Doğa Nesli Yetişiyor

www.dogakoleji.com


ANKARA - KAPADOKYA GUIDE ■ H otels / Oteller

A K T İF M E T R O P O L IT A N

DEDEMAN ANKARA

H O TE L (**" *)

m

Tel [0312] 295 45 45 Faks/Fax [0312] 284 42 42 Adres / AdressesOğuzlar Mah. 48. Sok. No.28 06520 Balgat-Ankara info@metropolitanholel.com.tr http://www. metropolitanhotel.com. tr

SÜ R M ELİ ANKARA HOTEL r « .)

APART HO TEL BEST

Tel [0312] 417 62 00 Faks/Fax [0312] 417 62 14 Adres / Adresses Akay Cad. Büklüm Sokak 1 06660 Ankara ankara@dedeman .com http://www. dedeman.com

Tel [0312] 231 76 60 pbx - 10 hat Faks / Fax [0312] 229 51 76 Adres / Adresses Cihan Sok. No:6 06430 Sıhhiye/Ankara reservationankara@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

Tel [0312] 446 80 80 Faks / Fax [0312] 446 80 90 Adres / Adresses Uğur Mumcunun Sok. 71, G.O.P reservation@bestapart.com.tr http://www.bestapart.com.tr

AN K A R A ETAP

D E D E M A N C A P P A D O C İA

S V V IS S O T E L A N K A R A

C A P IT A L P L A Z A

BW HO TEL 2000

A L T IN E L H O T E L (*****)

C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****)

(*****)

H O T E L (****)

(****)

Tel (0312] 231 77 60 Faks / Fax [0312] 230 23 30 Adres / Adresses GMK Bulvan No. 151 Tandoğan / Ankara info@altinelhotels.com.tr http://www.altinelhotels.com.tr

Tel [0384] 213 99 00 Faks / Fax [0384] 213 21 58 Adres / Adresses Ürgüp yolu 2. km. 50200 Nevşehir kapadokya@dedeman.com http://www.dedeman.com

Tel [0312] 409 30 00 (Pbx) Faks / Fax [0312] 409 33 99 Adres / Adresses Yıldızevler Mah. 21. Sok. No: 2 06550 Çankaya Ankara reservations.ankara@swissotel.com http://www.ankara.swissotel.com

Tel [0312] 287 60 65 Faks/Fax [0312] 284 44 34 Adres / Adresses Konya Yolu No: 84 Balgat reserv@hotelcapitalplaza.com http: //www.hotelcapitalplaza.com

Tel [0312] 419 90 01 Faks / Fax [0312] 419 90 16 Adres / Adresses Bestekar Sok No: 29 Kavaklıdere 06680 / ANKARA otel2000@otel2000.com http://w w w .otel2000. com

H İL T O N K A Y S E R İ

A N K A R A H O T E L B E S T (’

A K A R IN T E R N A T IO N A L

CLASS HOTEL

H O T E L S (****)

(****)

Tel [0312] 455 00 00 Faks / Fax [0312] 455 00 55 Adres / Adresses Tahran Caddesi 12 06700 Kavaklıdere Ankara sales. ankara@hilton.com http://www.ankara.hilton.com

Tel [0352] 207 50 00 Faks / Fax [0352] 207 50 50 Adres / Adresses Cumhuriyet Meydanı 38010 Kayseri sales.kayseri@hilton.com http://www. kayseri.hilton.com

Tel [0312)467 08 80 [0312] 444 best (2378) Faks / Fax [0312] 467 08 85 Adres / Adresses 195 Atatürk Bulvarı Kavaklıdere reservation@besthotel .com.tr http://www.besthotel.com.tr

Tel [0312] 232 10 10 Faks / Fax [0312] 232 20 06 Adres / Adresses Gazı Mustafa Kemal Bulvarı No: 111 Maltepe Ankara info@akarhotel.com http://www.akarhotel.com.tr

Tel [0312] 466 18 50 Faks / Fax [0312] 426 99 85 Adres / Adresses Bestekar Sokak No.64 06680 Kavaklıdere / ANKARA info@classhotel.com.tr http://www.classhotel .com.tr

B İL K E N T O T E L VE

SHERATO N HO TEL &

D İV A N M O M E N T

R E S C A T E B O U T IO U E

H O T E L M İD A S

K O N F E R A N S M R K . (*****)

C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****)

A N K A R A (****♦)

HOTEL

(****)

Tel [0312] 266 46 86 Faks / Fax [0312] 266 46 79 Adres / Adresses Bilkent 1 .Cad. 06800 Bilkent/Ankara info@bilkentotel.com.tr http://www. biIkentotel.com.tr

Tel [0312] 457 60 00 Faks/Fax [0312] 457 61 00 Adres / Adresses Noktalı Sok. Kavaklıdere 06700 Ankara sheraton@sheratonankara.com http://www. sheraton.com/an kara

Tel [0312] 457 40 00 Faks/Fax [0312] 457 40 40 Adres / Adresses Tunalı Hilmi Güniz Sok. No:42 06700 Kavaklıdere/Ankara divanankara@divan.com.tr http://www.divan.com.tr

Tel [0312] 442 65 06 Faks / Fax [0312] 442 95 65 Adres / Adresses Rabindranath Tagore Cad. No:80 Yıldız/Çankaya/Ankara info@rescatehotel.com http://www.rescatehotel.com

Tel [0312] 424 01 10 Faks / Fax [0312] 424 05 20 Adres / Adresses Tunus Cad. No.20 Kavaklıdere 06680/Ankara midas@hotelmidas.com http://www.hotelmidas.com

r l M A N K A R A H İL T O N S A

136 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

®

(****)

B U S IN E S S P A R K O T E L ( ....)

Tel [0312] 232 48 00 Faks / Fax [0312] 231 68 38 Adres / Adresses Necatibey Caddesi No:35 Kızılay - ANKARA info@businessparkhotel.com http://www. businessparkhotel .com

lI

Telephone: International cod e for Turkey: 90. Ankara area code: 312. For ıntercity calls within Turkey first dial '0', then the area code, and then the local number. For International calls first dial '00’.


Polisi Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tel: 384 0 6 06

■ Museum s Müzeler A n k a ra S ta te M u s e u m of H O T E L M İD İ

RAM ADA ANKARA

GUL KONAKLARI

M U SE U M HOTEL

P a in tin g a n d S c u lp tu r e

Ankara Devlet Resim ve

m

m

(S )

(S )

Tel [0312] 4 0 9 6 4 34 Faks / Fax [0312) 4 0 9 6 4 0 0 Adres / Adresses

Tel [03 1 2] 4 2 8 2 0 0 0 Faks / Fax [03 1 2] 4 2 8 47 27 Adres / Adresses Tunaiı Hilmi Cad.

Tel [0384] 3 5 3 5 4 8 6 Faks / Fax [0384] 3 5 3 5 4 87 Adres / Adresses S üm er Mah.

Tel [0384] 2 1 9 2 2 2 0

Faks / Fax [03 8 4] 2 1 9 2 4 44 Adres / Adresses Tekelli Mah

Opera - Ulus.

Karyağdı Sok. No: 4 0 Çankaya

N o :6 6 0 6 6 8 0 / Ankara

5 0 4 2 0 M ustafapaşa-Ü rgüp Nevşehir

No.1 5 0 2 4 0 U çhisar / Nevşehir

0 9 .0 0 -1 2 .0 0 : 13.00-17.00,

rez@ m idihotel.com

ram adaankara@ ram adaankara.com

info@ rosem ansions.co m

info@ m useum -hotel.com

h ttp ://w w w .m id ih o te l.co m

http://www. ram adaankara.co m

www.rosemansions.com / w w w .dinler.com h ttp ://w w w .m u se u m -h o te l.co m

Heykel Müzesi

Tel: 3 1 0 2 0 94

closed M ondays / pazartesi kapalı

■ E m ergency

This museum, w hich houses works of Turkish painting and sculpture, also organizes

A m b u la n c e

Tel: 112 (Ali över Turkey)

and foreign artists.

P o liç e

Tel: 155 (Ali över Turkey)

Tel: 110 (Ali över Turkey) İB İS H O T E L

İL C İ R E S ID E N C E H O T E L (S)

T o u r is m p o liç e

Tel [03 1 2] 2 3 0 8 6 86 Faks / Fax [03 1 2] 2 2 9 2 3 24 Adres / Adresses G .M .K Bulvarı

Tel: 5 27 4 5 03

r **)

r*>

Tel [0384] 2 1 3 9 9 4 5 Faks / Fax [03 8 4] 2 1 3 5 0 92 Adres / Adresses P.O. B ox 48,

Tel [02 2 2] 211 77 0 0 Faks / Fax [0222] 211 77 11 Adres / Adresses

TR-5 0 2 0 0 Nevşehir/Türkiye

H oşnudiye Mah. Siloönü Sok.

0 6 5 7 0 Ankara

info@ lykialodge.com

N o:5 2 6 1 3 0 Eskişehir

info@ ilciresidence.com

http ://w w w .lykia lod g e.co m

h ttp ://w w w .ibisho tel.co m

h ttp ://w w w .ilcire sid e n ce .co m

No: 135 Tandoğan ANKARA

Türk resim ve plastik sanatına ait yapıtların yer aldığı

F ire

L Y K IA L O D G E K A P A D O K Y A

temporary exhibitions by local

müzede, yerli ve yabancı sanatçılara ait geçici sergiler de düzenleniyor.

G e n d a rm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u a rd

Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Inform ation Turizm Danışma M in is try o f C u ltu r e a n d T o u ris m

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bahçelievler, İsmet İnönü

P E R İ TO VVER H O T E L

C A P P A D O C IA C A V E

L IM A K A M B A S S A D O R E

C A P P A D O C IA (****)

S U IT E S (S)

H O T E L (S)

Tel [03 8 4] 271 2 8 0 0 Tel [0384] 2 1 2 8 8 16 Faks / Fax [0384] 271 27 9 9 Faks / Fax [03 8 4] 2 1 3 9 0 28 Adres / Adresses Adnan M en de re s Blv. Adres / Adresses Gafferii Mah.

Tel [0312] 4 2 8 4 8 4 8 Faks / Fax [0312) 4 2 8 3 4 34 Adres / Adresses Boğaz Sokak

Otel C ad. No: 13 Nar Kasabası Nevşehir

Ünlü Sok. No: 19 G örem e Nevşehir

No: 19 0 6 7 0 0 Kavaklıdere Ankara

info@peritower.com

in fo@ cappadociacavesuites.co m

am bassadore@ lim akhotels.com

http://w w w .peritow er.com

h ttp ://w w w .ca p p a d o cia ca ve su ite s.co m

h ttp ://w w w .am b a ssad o reh o tel.co m

A ta tü rk 's M a u s o le u m

Anıtkabir Müzesi

Bulvarı 5

Anıtkabir Komutanlığı,

Tel: 2 12 8 3 0 0

Anıttepe, Tel: 231 79 75 P ro v in c ia l D ir e c to r a te

09.00-16.00, open daily / her gün

Ankara II Turizm

A museum devoted to

Müdürlüğü

various objects belonging to

Eski Adliye Binası Anafartalar Cad. No: 65

Atatürk and the gifts presented to him by visiting

Ulus,

men of State.

Tel: 3 10 68 18

Atatürk'e ait çeşitli eşyalar, Tourism Inform ation

kendisini ziyaret eden yabancı devlet adamlarının sundukları

Turizm Danışma M altepe G .M .K Bulvarı 121,

armağanların sergilendiği bir

Tel: 231 5 5 72

E s e n b o ğ a A irp o rt

A ta tü rk a n d th e W a r o f

R A D IS S O N S A S H O T E L ,

G O R D IO N H O T E L

M E G A R E S ID E N C E

In te rn a tio n a l T e rm in a l

In d e p e n d e n c e M u s e u m

A N K A R A (****)

(S )

H O T E L A N K A R A (S)

Esenboğa Havaalanı

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı

Tel [03 1 2] 3 1 0 4 8 4 8 Faks / Fax [0312] 3 0 9 3 6 9 0 Adres / Adresses İstiklal C ad. N o :20

Tel [03 1 2] 4 2 7 8 0 8 0 Faks / Fax [0312] 4 2 7 8 0 8 5 Adres / Adresses Tunalı Hilmi Cad.

Tel [0312] 4 6 8 5 4 0 0 F aks/Fax [0312] 4 6 8 5 4 15 Adres / Adresses

0 6 0 3 0 Ulu s/Ankara

Büklüm Sok. N o :5 9 Kavaklıdere/Ankara

Tahran C ad. N o :5 Kavaklıdere

info@ radissonsas.com

efidan@ gordionhotel.com

h ttp ://w w w .ra d isso n sa s.co m

h ttp ://www .g ord ionhotel.co m

a nkarafS m egaresıdenöftcom h ttp ://w w w .m e g a re sid e n ce .co m

Dış Hatlar Terminali

Müzesi Anıtkabir Komutanlığı

Tel: 3 98 0 0 0 0 / 1 5 7 8 -

Anıttepe, Tel: 231 79 75

3 9 8 0 3 48

This museum presents the battles of the Dardanelles

T o u ris m P o liç e

Turizm

and Sakarya, the Great

8 /2 0 0 7 SKYLIFE 137


ANKARA - KAPADOKYA GUIDE Offensive and the battle of

you can see th e assem bled

pazartesi kapalı

Dumlupınar (dubbed the Battle

original skeleton o f the M araş

The Meeting Hail of the

Aslanhane Camii

craftsmen and for its carrots.

of the Commander-in-Chief),

e lephant (Elephas indicus)

National Assembly with its

Ahi Şerafettin Mah.

Ankara'ya 9 9 km uzaklıkta

together with the founding years

datin g from th e se co n d half of

original fumishings,

Atpazan Yokuşu

bulunan Beypazan’nın tarihi

of the Republic of Turkey and

th e first m illenium BC, and the

the chambers vvhere the

The interior of this

Hitit ve Friglere kadar uzanır.

the period of Atatürk in a series

fossilized fo o tp rints found in

Atatürk reforms were

13th century m osque is in

Bu şirin ilçe, tarihi evleri,

of striking displays.

M anisa belonging to people

hammered out, and

contrast to the restrained

güm üş işçiliği ve havucu ile

Müze; Çanakkale, Sakarya,

w h o lived in Anatolia

docum ents and certain

exterior, and it is one of the

ünlüdür.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık

approxim ately 2 5 ,0 0 0 years

personal objects reflecting the

most beautiful examples of

muharebelerini, Türkiye’nin

ago.

periods of the first three

Seljuk mosques. The stucco

H a c ıb a y ra m M o s q u e

kuruluş yıllarını ve Atatürk

M üzede, yerbilim lerinin tüm

presidents,

mihrap with its faience mosaic

Hacıbayram Camii

dönemini çarpıcı biçimde

evrelerine ait fosil, m ineral ve

Atatürk, İsmet İnönü and Celal

is spectacular.

Ulus, next to the temple of

sunuyor.

kaya örnekleri sergileniyor.

Bayar.Özgün eşyaları ile Meclis

13. yüzyılda yaptırılan caminin iç

Augustus / Antik Augustus

Burada MÖ 1000. yılın ikinci

Toplantı Salonu, Atatürk

mekanı, dış görünüşünün

tapınağının yanı

Ç e rıg e lh a n R a h m i M . K oç

yarısında yaşam ış olan M araş

ilke ve inkılaplarının anlatıldığı

mütevazıiığına tezat, Selçuklu

This m osque was built in the

A s la n h a n e M o s q u e

for its historical houses, silver

M useum

filinin (elephas indicus) orijinal

odalar, ilk üç

camilerinin en güzellerinden

early 15th century in Seljuk style,

Çengelhan Rahmi M. Koç

iskelet m ontesi ile yaklaşık 25

cumhurbaşkanının, Atatürk,

birini teşkil eder. Mozaik çinili,

in honor o f Hacı Bayram Veli.

Müzesi

bin yıl ö n c e A n a do lu'd a

ismet İnönü, Celal Bayar

alçı mihrabı göz kamaştırır.

Sutepe Mah. Depo Sok. No: 1

yaşam ış insanların, M anisa’da

dönemlerini yansıtan belgeler ile

Bayram Veli adına yaptırılan cami,

bulunan fosil ayak izlerini

bazı şahsi eşyaları sergileniyor,

Selçuk stilindedir.

Altındağ, Tel: 309 6 8 00

15. yüzyılın başlarında, Hacı

görebilirsiniz. E th n o g ra p h ic M u s e u m

W a r o f Irıd e p e n d e n c e

K o c a te p e M o s q u e

Etnografya Müzesi

M useum

K ocatepe Camii

Talat Paşa Bulvan Ülkü Sok.

Kurtuluş Savaşı Müzesi

This is a recently constructed

No: 4 Opera, Tel: 3 1 1 3 0 07

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi

m osque of great size in classical

0 8.30-12.30; 13.00-17.00,

Binası Cumhuriyet Caddesi

Ottoman-style with four minarets.

closed Mondays / pazartesi

No: 14 Ulus, Tel: 310 71 40

Yakın zamanda inşa edilen dört

kapalı

0 8 .3 0 -1 2 .0 0 /1 3 .3 0 -1 7 .0 0 ,

The m useum has exam ples

closed Mondays / pazartesi

o f Turkish art from th e Seljuk

kapalı

p erio d until th e prese n t day.

minareli bu büyük cami, klasik A n k a ra C ita d e l / Ankara Kalesi

Osmanlı mimarisinin özelliklerini

Hisarparkı Caddesi

taşıyor.

The castle, w hich has guarded

■ Sightseeing / Gezinti

M üzede S elçuklu dön e m ind e n günüm üze Türk

the city for centuries, is now

M o th e r M a r y C h u rc h (Catholic)

a Symbol of Ankara and its

Birlik Mah. 3. Cad. No: 35 Oyak,

sanatından örnekler

A h i E lvan M o s q u e

history is as old as the city

Çankaya (Beside the Vatican

sergileniyor,

Ahi Elvan Camii

itself. Today within the castle

Embassy), Tel: 495 3 5 23

Ahi Elvan Mah. Pirinç Sok.

vvalls there are a num ber of

M u s e u m o f A n a to lia n G o rd io n M u s e u m

C ivilisatio n s

Koyun Pazarı

Ottoman-style houses dating as

R o m a n B a th s / Roma

G ordion Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

The m osque was built after the

far back as the 17th century.

Hamamları

Yassıhöyük köyü Polatlı,

Gözcü Sok. No: 2 Ulus,

Seljuks, either in the Akhi or

Asırlardır kentin bekçiliğini yapan

Çankırı Caddesi, Ulus,

Tel: 6 3 8 21 88

Tel: 324 31 60-62

early Ottoman periods (the end

ve tarihi kentin tarihi kadar eski

0 8 .3 0 -

08.30-17.00, open daily / her

08,30-17.00, open d a ily/h e r

of the 14th and beginning of

olan Ankara Kalesi, kentin

closed Mondays / pazartesi

1 2 . 3 0 / 1 3 .3 0 - 17.00,

gün

gün

the 15th century). The

sembolüdür. Kale içinde 17.

kapalı

Ancient pottery, tools of textile

Anatolian archaeological remains

m osque’s pulpit is interesting

yüzyıldan bugüne kalan ve

The baths, built in the 3rd

production and other items are

starting from the Palaeolithic

because of its w ood carving

OsmanlI mimarisini yansıtan

century AD in honor of

exhibited here in a space in

Period are exhibited at the

and form.

Ankara evlerini görebilirsiniz.

Asklepıon, the god of medicine,

w hich examples typical of

museum in chronological order,

Se lçuklulardan so n ra Ahiler

each period are represented.

and include artifacts from the

veya O sm anlIların ilk

Her dönem in karakteristik

Neolithic City of Çatalhöyük, and

devirlerinde (14. yy sonu , 15.

örneklerle temsil edildiği

sites dating from the Hittites and

y y başı) yapılm ıştır. Cam inin

mekânda, eski çağlara ait

Urartians.

m inbe ri a h ş a p işçiliği ve

çanak-çömlekler, tekstil üretim

Müzede, aralarında Çatalhöyük,

aletleri vb. eserler yer alıyor.

Hitit ve Urartulara ait buluntuların

sit on a platform about 2 .5 m above the Street. C addeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alan Roma Hamamı, M S 3. yüzyılda sağlık tanrısı Asklepion adına yapılmış.

şekliyle ilgi çekicidir.

S t. P a u l's C h u rc h

da yer aldığı Anadolu arkeolojik M T A , N a tu ra l H isto ry

eserleri, Paleolitik çağdan

M useum

başlayarak günümüze kadar

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

kronolojik bir sırayla sergileniyor.

(C a th o lic )

Atatürk Bulvarı No: 118 Kavaklıdere (İn the grounds of the Italian Embassy),

Eskişehir Yolu, Balgat,

Service times: 18.00, Saturdays

Tel: 287 34 30

M u s e u m o f th e R e p u b lic

09.00-17.00, open daily / her

Cumhuriyet Müzesi

B e y p a z a rı

gün

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi

Located 99 km from Ankara,

The m useum exhibits fossils,

Binası Cumhuriyet Caddesi,

Beypazarı’s history goes back

S t. T h e re s a C h u rc h (Catholic)

m inerals and ro ck exam ples

No: 22 Ulus, Tel: 310 53 61

to the Hittites and Phyrgians.

Işıklar Cad. Kardeşler Sok. No:

from ali geo lo gica l eras. Here

09.00-17.00, closed Mondays /

This charming district is famous

15 Ulus, Tel: 311 01 18

138 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

and Sundays Tel: 426 6 5 18


23 - 25 AUGUST 2007

10,h INTERNATIONAL İSTANBUL FASHION FAIR Ready-to-wear Knitwear Kids Wear Hosiery Jeans Underwear Clothing Findings Trimming & Accessories

C O U N C IL

Supported by

in alphabetkal

A EK SP O T R A D E F A IR S

ufi S Member Membe.

C NR Expo, Yeşilköy 34149, İstanbul - Turkey Phone: +90 (212) 465 7474 Fax: +90 (212) 465 7476-77 w w w .c n r -if.c o m in fo @ c n r -if.c o m THİS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERS AN D CO M M O D ITY EXCHANGES OF TURKI Y, İN ACCORDANCE W1TH THE LAW NUMBER 5174.


Embassies / Elçilikler ■

Afghanistan

M Ş m

Ç a nka ya .

B ilil

T el: 4 4 2 2 5 2 3

A fg a n ista n

~ |İ H

^

~] Estonia H J

Tel: 4 0 5 6 9 7 0

Albania ' A rn avu tluk

Ethiopia / E tiyop ya

Ç a nkaya,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 441 61 0 3

Tel: 4 3 6 0 4 0 0

Algeria

Finland / Finlandiya

C ezayir

Ç a nka ya ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 6 8 7 7 19

Tel: 4 2 6 19 3 0

Argentina

France

A rja ntin

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 2 0 6 1 - 6 2

1

Libya

Slovak Republic

I

Ç a ık a y a .

S lo v a k C u m h u riye ti

lisPBB9

Tel: 4 3 8 11

K avaklıdere, Tel: 4 6 7 5 0 75

H

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 7 0 7 6 6

T el: 4 0 5 6 0 0 7

E stonya

G a zio sm a n p a şa .

I I

Lithuania

6 N 9

2»«S

Litvanya

Macedonia / M a ke d o n ya

South Africa

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

T el: 4 4 6 9 2 0 4 - 0 5

T el: 4 4 6 4 0 5 6

Malaysia

Fransa

Slovenia / S lo ven ya

G ü n e y A frika

South Korea

M alezya

G ü n e y K ore

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

Ç a nka ya ,

Tel: 4 5 5 4 5 4 5

Tel: 4 4 6 3 5 4 7 -8

Tel: 4 6 8 4 8 2 1 - 2 3

Australia / A vustra lya

Georgia / G ü rcis ta n

G a zio sm a n p a şa ,

Çanka ya ,

Tel: 4 5 9 9 5 0 0

Tel: 4 4 2 6 5 0 8

Mexico

1*1

M e ksika

Spain / Ispanya

Ç a nka ya ,

Ç a nkaya,

Tel: 4 4 2 3 0 3 3

Tel: 4 3 8 0 3 9 2

Federal Rep. of Germany

Mongolia

Kavaklıdere,

A lm a nya

G a zio sm a n o a şa ,

Ç a nkaya,

Tel: 4 1 9 0 4 3 1 - 3 3

K avaklıdere, Tel: 4 5 5 51 0 0

Tel: 4 4 6 7 9 77

Tel: 441 3 8 8 4 - 8 5

Azerbaijan / A zerb a yca n

Greece / Y un a nista n

Morocco / Fas

Svveden ' İsveç

O ran,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

Kavaklıdere,

Tel: 491 16 8 1 -8 3

Tel: 4 3 6 8 8 6 0

Tel: 4 3 7 6 0 2 0 -2 1

Tel: 4 5 5 41 0 0 (pbx)

Austria

A vustu rya

Sudan

M o ğ o lista n

Bangladesh / B a n g la d e ş

Hungary / M a ca rista n

Netherlands

Svvitzerland

Ç a nkaya,

Y ıldız-Ç ankaya,

H o lla nd a

K avaklıdere,

Tel: 4 3 9 2 7 5 0 -5 1

Tel: 4 4 2 2 2 73

Yıldız, Tel: 4 0 9 18 0 0

Tel: 4 6 7 5 5 5 5 - 5 6

sviçre

Belarus ' B eya z R usya

India

New Zealand

Syria

Ç a n ka ya

Ç anka ya ,

Y en i Z e la nd a

Ç a nkaya,

Tel: 4 41 6 7 6 9 - 7 0

Tel: 4 3 8 21 9 5 -9 8

K avaklıdere, Tel: 4 6 7 9 0 5 4

Tel: 4 4 0 9 6 5 7 -5 8

Belgium / B elçika

Indonesia / E nd o ne zya

Norway

Tajikistan

G a zio sm a n p a şa

Ç anka ya ,

Ç a nka ya ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 6 8 2 5 0

Tel: 4 3 8 21 9 0 - 9 2

Tel: 4 0 5 8 0 10

Tel: 4 4 6 16 0 2

Thailand / Tayland

^

H in d istan

1

N o rve ç

S uriye

Ta cikista n

Bosnia & Herzegovia

Iran / Iran

Oman / U m m an

B o sn a H e rse k

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 2 7 3 6 0 2

Tel: 4 6 8 2 8 21 (pbx)

Tel: 4 4 7 0 6 3 0 -3 1

Tel: 4 6 7 3 4 0 9

Brazil / Brezilya G a zio sm a n p a şa . Tel: 4 4 8 18 4 0 - 4 1 -4 3

I I

Ireland

Pakistan / P akistan

Tunisia

G a ziosm an pa şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

İrlanda

Tu nu s

Tel: 4 4 6 61 72

Tel: 4 2 7 14 1 0 -1 3

Tel: 4 3 7 7 8 12

Bulgaria / B ulga rista n

Israel ' İsrail

State of Palestine

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

Filistin, G aziosm anpaşa,

Turkish Rebuplic of Northern Cyprus / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Tel: 4 6 7 2 0 71

Tel: 4 4 6 3 6 0 5

Tel: 4 3 6 0 4 23

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 01 8 5

Canada ' K an a da Ç a nka ya , Tel: 4 0 9 2 7 0 0

Italy

I I

Philippines / Filipinler

Türkmenistan / T ü rkm e n istan

K avaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

Çanka ya ,

Tel: 4 2 6 5 4 6 0 - 6 3

Tel: 4 4 6 5 8 31

Tel: 441 71 2 2 -2 4

İtalya

Chile / Şili

Japan / J a p o n y a

Poland

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

K avaklıdere,

Çanka ya ,

Tel: 4 4 7 3 5 8 2

Tel: 4 4 6 0 5 0 0

Tel: 4 6 7 5 6 19

Tel: 441 5 4 9 9

China / Ç in H a lk C u m h uriyeti

Jordan

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 3 6 0 6 28

Ç a nkaya,

Croatia

Ü rdün

Tel: 440 20 54

Ukraine

P olonya

U krayna

Portugal / P ortekiz

United Arab Emirates

G aziosm an pa şa , Tel: 4 4 6 18 9 0 -9 1

B irle şik A ra p Em irlikleri G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 7 6 8 6 1 - 6 2

Kazakhstan / Kazakistan

Qatar / K atar

United Kingdom / B ü yü k B rita nya ve

G a zio sm a n p a şa ,

O ran,

O ran,

K uze y İrlanda B irle şik Krallığı

Tel: 4 4 6 0 8 31

Tel: 491 91 0 0 (pbx)

Tel: 4 9 0 72 74

Ç a n ka ya , Tel: 4 5 5 3 3 44

H ırvatistan

| Kuvvait ' K uve yt

Cuba ' K üb a

G a zio sm a n p a şa ,

Ç anka ya , Tel: 4 4 2 8 9 7 0-71

1 Tel: 4 4 5 0 5 7 6 -8 0

Czech Republic

1 Kyrgyz Republic

Ç e k C u m h uriyeti G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 12 44

Denmark / D a nim arka G a zio sm a n p a şa ,

İS i

■ ■

| ■1

Kırgızistan 1 Yıldız.

I

Tel: 491 3 5 0 6

I Latvia / Letonya G a zio sm a n p a şa

Romania / R o m a nya Ç a nka ya , Tel: 4 2 7 12 4 3

H

— .

................

United States of America A m e rika B irle şik D evletleri K avaklıdere, Tel: 4 5 5 5 5 5 5

The Russian Federation

Uzbekistan

R usya F e de ra syon u

Ö zb e kista n

Ç a nka ya ,

m

ı

Ç anka ya ,

Tel: 4 3 9 21 2 2

Tel: 441 3 8 7 1 -7 2

Saudi Arabia

Venezuela

S u u d i A ra b ista n

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 6 8 77 6 0 (5 L ines)

I Tel: 4 0 5 61 3 6

G .O .P , Tel: 4 6 8 5 5 4 0 -4 2

Tel: 4 4 7 81 3 1 - 4 4 7 8 5 01

Egypt / Mısır

| Lebanon

Serbia and Montenegro

Yemen

S ırb ista n -K a ra d a ğ

G a zio sm a n p a şa ,

K avaklıdere, Tel: 4 2 6 0 2 3 6

Tel: 4 4 6 31 78

K avaklıdere, Tel: 4 6 8 2 2 4 0

140 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

L üb n a n

G a zio sm a n p a şa , I Tel: 4 4 6 7 4 8 5 - 8


P ırasa: V itam in v e m in eral deposu . M ide ve bağ ırsa k h a sta lık la rın a iy i g elir. D am a r sertliğ in e fa y d a lı.

r.k o rk m a z .c o m .tr

r

K o rk m a z ten cereler, z ey tin y a ğ lı p ır a s a n ın a y rı, etlisin in a y rı h a k k ın ı verir. S a d ece p ıra sa n ın m ı? Tüm seb z elerin n eşesi, K o rk m a z ten cered e y e r in e g elir.

S ebzelerin keyfin e d iy e c e k yo k !


ANKARA THY Satış O fisi (Turkish Airlines Sales O ffice) Cadde (Road) Hafif Metro Duracı (Litjht Tube Stop)

Hafif Metro (LlghtTube) M etro (Metro) Dem iryolu (RalKvay) Metro Duracı (Metro Stop)

Tren Duracı (TralnStation)

Tramvay Durağı (TramvvavStop)

Otoyol (Motonvay) Devlet Yolu (State Road)

TU N A H A U

6 M İR Y A M A Î

YEŞİLOVA

ETİMESGUT

O S T ÎM

KARŞIYAKA

AVC ILA R

y a h y #C a r

■METGÜL GAYRET

:NİÇA<

ÇUKU^&MâAf

YAYLA

ksy)4 AKAR

;k ö p r i

UFUl

IL D IZ l

»NATORYl

ÇANKAYA// II

D IK M E f

/ "'•i'

/a Y r a U c i

ISEjfVuLUÇ

PIN A R B A Ş I

IE M L Iİ

Ş E NLİ

İÜ Ç L U I

S IÖ IN A I IÇ KALE

GULl

’Öl

sY U NU S E M R E

FGULPINAR

JEHIT t rOPEL \ 1AR j u l

’a ş i k p a ş î

[SMANP>

A LEM DAĞ

ESENBOĞA H A V A L İM A N I (AİRPORT)

ULUI

hüseyni

(0 2 1 6 )5 7 4 2 4 4 4

G ü rb ü z YAYI NLARI

Ç A M L IK ,


CBUSIAD

* Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

IS U Îk k i-

^ )U fİ _

The Global Assoclatlon o f the _ Exhibitlon Industry

Ofis Mobilyaları Sanayici ve İşadamları Derneği O FFIC E F U R tM T W E IN D U S T M A U S T S ' A N D BUSINESSM EN ’S A S 8 0 G A 7 1 0 N

O n a y lı F uar A p p ro v e d Event

Uluslararası İstanbul Fuarları

Ü y e s id ir/A fe /n fc e r O f

International İstanbul Fairs

www.tuyap.com.tr

Ofis M tb llyaları Avrupa F tdtraıyom EUROPEAN FEDERAPON OF OFFICE FURNITURE

Uluslararası İstanbul

MOBİLYA FUARI 9. Ofis M o b ily a la r ı 3.

Ev M o b i l y a l a r ı

W W W . is ta n b u lm o b ily a r u a r i.c o m

International İstanbul

FURNITURE FAIR 9th Office Furniture 3rd Home Furniture w w w .is ta n b u lfu r n itu r e fa ir . c o m

8

-

1

2

Eylül / S ep tem b er

2

0

0

7

İs ta n b u l S a n d a ly e F u a n İs ta n b u l C h a ir F a ir İUJ IC C A Member

Üye K uruluş Uluslararası Kongreler B irliği Internatio na l C ongress a n d C onventlon A s soclation

Ü ye K u ru lu ; U lu s la ra ra siiı T ic i caarer tt "F u a rla ' n n a U lu sa l K a tılım la rd a n S o ru m lu O rg an iz a tö rle r B irliğ i M em ber o t th e Assoclatlon o l Organizators Responsible fo r N ational Partlclpatlons to International Trade Fairs

lli'/IJ

Üye Kuruluş/Afe/nöer

TS EN ISO 9001:2000

TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEÛİ TURKİSH FAIR OROANIZERS ASSOCtAHON

T Ü YAP TÜM F U AR C ILIK YAPIM A.Ş. / FUAR ALA N I VE MERKEZ OFİS

TÜ YAP YURTİÇİ OFİS LERİ

T Ü YAP YURTDIŞI OFİS LERİ

TÜ YAP FA İR S AN D E XHIBITIO NS O RGA NİZA TION INC. / F AIR AR EA - H E A D OFFIC E

LO C A L OFFICES O F TÜYAP

OVERSEAS O FFICES O F T ÜYAP

Tüyap Fuar ve K onare Merkezi Tüyap Fair Convention and

Internet w w w .tuyap.com .tr

Y urtdışı Fm totlO verseas Fairr. tuyapoverseas@ tuyap.com .tr

Çongra» tanta rH 34522,8e^likdöz^Bûyûkçekm ec^E-posta/^^7a/A İstanbul ■ Türkiye Y urtiçi S atış/D om estic S ales: T e l / Phone: 9 0 (2 1 2 ) 8 8 6 6 8 4 3 yurticısatis@ yurtVcısatTs^tuyâp°com tu) Tr* ° S F a k ı I Fax : 9 0 (2 1 2 ) 8 8 6 6 6 9 8 .. . . . ' 886 6 7 1 5 Y u rd ışı S a tif/O v erse as Sales u ln O t u y a p x o a ı.! r

Fua r A lan ı I Fair Area fairarea@ tuyap.com .tr T a n ıtım ve H alkla iliş k ile r Pmmot[on and Public Reiations tanitim @ tuyap.com .tr

Tüyap İz m ir : tuyapizmir@tuyap.com.tr

Tüyap A nkara: tuyapankara@tuyap.com.tr

Tüyap K o n y a : tuyapkonya@tuyap.com.tr

Tüyap B u r s a : tuyapbursa@tuyap.com.tr

Tüyap S a m s u n : tuyapsamsun@tuyap.com.tr

Tüyap G a z ia n te p : tuyapgaziantep@tuyap.com.tr

Tüyap M oskova / Moscovr. tuyapmoscow@tuyap.com.tr Tüyap S oda / Sofya-. tuyapsofia@tuyap.com.tr Tüyap H a le p i Alepptr. tuyapaleppo@tuyap.com.tr

i f l i i l l i im

EETKgBeyiikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

E -p o s ta /f-m a //:

E -postayE-m ail: Tüyap A d a n a : tuyapadana@tuyap.com.tr

ıs t i

t™

Tüyap T iflis / Tbllisr. tuyapgeorgia@tuyap.com.tr - .

. _ .

Fair, Convention and Congress Çenter Beylikdüzii, Büyiikçekmece İstanbul, Turkey

THİS FAIR IS HELD UPON THE A UTHORIZA TION OF THE UNIONO F CHAMBERS AND COMMODTTYEKCHANGES OF TURKEY, INACCORDANCE WITHLAWNUMBER S174.


AROUND İZM İR GUIDE ■ Hotels / Oteller

O TEL KARACA

A L T IN Y U N U S

C R O V V N E P L A Z A İZ M İR

M Ö V E N P İC K H O T E L

EG E PALAS

H O L ID A Y R E S O R T (H V 1 )

r***)

İZ M İR (**•**)

(****)

Tel [0232] 7 2 3 12 5 0 Faks / Fax [0232] 7 2 3 2 2 52 Adres / Adresses

Tel [0232] 2 9 2 13 0 0 Faks / Fax [0232] 2 9 2 13 13 Adres / Adresses

Tel [02 3 2] 4 8 4 8 0 8 0 Faks / Fax [02 3 2] 4 8 4 8 0 70 Adres / Adresses Cumhuriyet Cad. 138,

Tel [0232] 4 6 3 9 0 9 0 Faks / Fax [0232] 4 6 3 81 0 0 Adres / Adresses Cumhuriyet Bulvarı

Boyalık Mevkii. Ç e şm e İzmir

Inciraltı Mah. 10 Sokak, No: 6 7 Balçova

3 5 2 1 0 Alsancak / İzmir

N o:210 3 52 20 Alsancak / İzmir

info@ altinyunus.c o m .tr

reservation@ cpizm ir.com

h o te l.izmir@ moeven pick. co m

info@ egepalas .c o m .tr

h ttp ://w w w .altin yu nu s.com .tr

h ttp ://w w w .cp izm ir.co m

h ttp ://w w w .m oe ve np ick-izm ir.co m

h ttp ://w w w .e g e p a la s.co m .tr

AO UAFANTASY AOUAPARK

F A N T A S IA H O T E L D E L U X E

R IC H M O N D E P H E S U S

O T E L K Â Y A P R E S T IG E

R IC H M O N D

& C L U B O T E L (*****)

K U Ş A D A S I (*****)

R E S O R T (** * •*)

(****)

P A M U K K A L E S P A (****)

Tel [0232] 8 9 3 11 11 (pbx) Faks / Fax [0232] 8 9 3 11 10 Adres / Adresses E phesus Beach

Tel [0256] 6 2 2 0 5 5 0 -6 2 2 0 6 0 0 Faks / Fax [0256] 6 2 2 07 65 Adres / Adresses Yavansu Mevkii, Söke

Tel [0232] 8 9 3 10 6 0 Faks / Fax [0232] 8 9 3 10 5 4 -5 5 Adres / Adresses

Tel [0232] 4 8 3 0 3 23 Faks / Fax [02 3 2] 4 8 9 2 2 99 Adres / Adresses 1371 Sk. No:7

Tel [258] 271 4 6 0 6 Faks / Fax [258] 271 4 0 78 Adres / Adresses

(P am ucak O teller Bölgesi) S elçuk

Yolu, 5. Km. PK 134 9 0 4 0 0 Kuşadası

P am ucak-S elçuk

Çankaya/İzm ir

Karahayıt Pam ukkale Denizli

info@ aquafantasy.co m

info@fantasia.c o m .tr

ephesus@ richm ondhotels.com .tr

info@ kayaprestige.c o m .tr

info@ richm ondhotels .c o m .tr

h ttp ://w w w .aq ua fan tasy.co m

h ttp ://w w w .fa n ta sia .com .tr

h ttp ://w w w .rich m o n d h o te ls.co m .tr

http: //w w w . kayaprestige.c o m .tr

h ttp ://w w w .rich m o n d h o te ls.co m .tr

r*) Tel [0232] 4 8 9 19 4 0 Faks / Fax [02 3 2] 4 8 3 14 9 8 Adres / Adresses 1379 Sk. N o :55 Alsancak/lzm ir info@ otelkaraca.c o m .tr http ://w w w .o te lka ra ca .co m .tr

■ Emergency A m b u la n c e

Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e

Tel: 155 (Ali över Turkey) F ire

Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e C L U B E P H E S U S P R IN C E S S

H İL T O N İZ M İR

Tel [02 3 2] 8 9 3 10 11 Faks / Fax [0232] 8 9 3 10 39 Adres / Adresses

Tel [0232] 4 97 6 0 6 0 Faks / Fax [0232] 4 9 7 6 0 0 0 Adres / Adresses Gaziosm anpaşa

Tel [0232] 8 9 3 10 9 6 p b x - 10 hat Faks / Fax [02 3 2] 8 9 3 10 95 Adres / Adresses Efes A ntik Ş ehir Plajı

Tel [0232] 4 6 5 0 0 30 Faks / Fax [0232] 4 2 2 6 8 70 Adres / Adresses

P am ucak Mevkii S elçuk

Bulvarı No: 7 3 5 2 1 0 İzmir

P am ucak Mevkii. 3 5 9 2 0 P am ucak/lzm ir

Vasıfçınar Bulvarı No: 2 A lsancak

ephesusrez@ princess.com .tr

sales.izm ir@ hilton.com

reservationefes@ surm elihotels.co m

info@ izmirpalas.com .tr

h ttp ://w w w .p rin ce ss.c o m .tr

http://www. İzmir, hilton.com

http ://www. surmelihotels.com

http://www.izmirpalas.com.tr

S Ü R M E L İ E F ES R E S O R T H O TE L

İZ M İR P A L A S O T E L

& C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****)

r*)

Tel: 527 45 03 G e n d a rm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u a rd

Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Information Turizm Danışma A d n a n M e n d e r e s A irp o rt

Tel: 274 22 1 4 - 2 7 4 21 10 P ro v in cial D ire c to r o f T o u rism

İl Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak, Tel: 445 73 9 0-489 92 78 CO LO SSAE THERM AL

KORUMAR

DE LUXE

HO TEL (**" *)

S V V IS S Ö T E L G R A N D E F E S İZ M İR ( * * " * )

K İL İM O T E L (...)

Bergama, Tel: 631 28 51 Çeşme,

Tel [0258] 271 41 5 6 pbx Faks / Fax [0258] 271 42 5 0 Adres / Adresses

Tel [0256] 6 1 8 15 3 0 Faks / Fax [0256] 6 1 8 11 10 Adres / Adresses Gazi Beğendi

Tel [0232] 4 8 3 9 7 61

Faks / Fax [0232] 441 0 4 94 Adres / Adresses Şehit Nevres Bulvarı

Tel [0232] 4 8 4 5 3 4 0 Faks / Fax [0232] 4 8 9 5 0 70 Adres / Adresses Atatürk Blv. Kazım

Karahayıt - P am ukkale Mevkii/DENİZLİ

Mevkii 0 9 4 0 0 Kuşadası/TÜRKİYE

No: 1 3 5 2 1 0 A lsa nca k / İzmir

Dirik C ad. No: 1 Alsancak/lzm ir

Selçuk,

colossae@ colossaehotel .com

info@ korumar. c o m .tr

izmir@ swissotel .com

kilim@ kilimotel.com.tr

Tel: 892 63 28-892 69 45

h ttp ://w w w .co lo ssa e h o te l.co m

h ttp ://w w w .ko ru m a r.co m .tr

h ttp ://w w w .sw isso te l.co m

h ttp ://w w w .kilim ote l.com .tr

T o u ris m P o liç e / Turizm Polisi

144 S K Y L IF E 8 /2 0 0 7

^

T e le p h o n e :

Tel: 712 66 53 Foça, Tel: 812 12 22

International code for Turkey: 9 0 . İzmir a rea c o d e : 2 3 2 . K uşa d ası (area c o d e fo r p ro vin ce o f Aydın): 2 5 6 . Turkey first dial '0 ', the n th e a rea c o d e , a n d th e n th e lo cal n um be r. For international calls first dial ’OO’ .

F o r in tercity c a lls vvithin


Turizm Şube Müdürlüğü,

olarak düzenlenen m üzenin iç

uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma

sahip antik kent. Efes'in ço k ya­

The entrance to Kemeraltı Bazaar

Tel: 417 37 85

ve orta bah çe lerin de de çeşitli

araçlarıyla

kınında St. Jean Bazilikası, M er­

/ Kemeraltı çarşı girişi

mimari eserler ve heykeller yer

ulaşmak mümkün.

yem Ana Evi, Yedi Uyurlar M a­

This 17th century structure has

■ Museum s / Müzeler

alıyor.

Ethnographic Museum Archeological Museum Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak, Tel: 483 72 54 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 , closed Mondays / pazartesi kapalı

Etnografya Müzesi Bahri Baba Cad. No: 4 Konak, Tel: 483 72 54 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 , closed Mondays / pazartesi kapalı The Ethnographic Museum that is situated next to the Archaeology

Atatürk Museum

Museum contains folkloric

Atatürk Müzesi

artefacts, w hich include a fine

Birinci Kordon, 148, Tel: 464 48 05 09.00-17.00, closed Mondays pazartesi dışında her gün

collection of Bergama and Gördes carpets, traditional costumes and camel accessories. Arkeoloji Müzesi’nin yanında yer

Bergama Museum Bergama Müzesi Zafer Mah., Cumhuriyet Cad. No: 6 Bergama, Tel: 631 2 8 83 0 8 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 , closed Mondays / pazartesi

alan müzede, Bergama ve Gördes halı koleksiyonu, yöresel kıyafetler ve develere takılan aksesuvalann da yer aldığı geleneksel el sanatları sergileniyor.

kapalı The m useum w ith a large co lle ctio n o f m aterial from

Museum of Painting and Sculpure

S tone A ge to Byzantine

İzmir Resim ve Heykel Müzesi

tim es, is in th e ce ntre o f the

Mithat Paşa Cad.

m odern tow n.

No: 94 Konak,

Şehir m erkezinde yer alan

Tel: 482 0 3 93

m üzede, Erken Tunç

08.00-17.00, closed Sundays /

döne m ind e n Bizans'a kadar

pazar kapalı

ğarası, Selçuk Isa Bey Camii gi­

beautiful iiluminations dating from

Beaches

bi başka tarihsel ve turistik gezi

the 18th century, /

Plajlar

yerleri bulunuyor.

17. yüzyılda inşa edilen yapının

Kadifekale Fortress

süslemeleri görülmeye değer.

The province of İzmir has a huge coastline on the Aegean, vvith beaches and areas for

Kadifekale

vvatersports easily accessible

The fortress overiooking İzmir

from the City by private or

has sections dating from

public transport from Ü çkuyu-

Hellenistic, Roman and

lar bus station. G o o d beaches

Byzantine times. The 20-25

include S elçuk-P am ucak, Urla,

metre high walls were

G ülbahçe, Ç eşm e- Ilıca,

originally 6 km in length. Today

Altınkum, Foça and Dikili.

the fortress is a famous excur-

Ege D enizi'ne ç o k uzun kıyısı

sion spot vvith pleasant tea gar­

bulunan İzmir'in plajları su

dens, commanding a fabulous

sporlarına da olanak tanır.

view of the city.

Plajlara özel araçla ya da

İzmir'in içinde, kente hakim bir

O çkuyular garajından kalkan

tepedeki bu kale Helenistik,

taşıtlarla rahatlıkla

Roma ve Bizans izlerini taşıyor.

ulaşabilirsiniz.

Yüksekliği 20-2 5 metre olan

S elçuk-Pam ucak, Urla,

duvarlarının uzunluğu eski

G ülbahçe, Ç eşm e-llıca,

dönemlerde 6 km'yi buluyordu.

Altınkum, Dikili ve Foça, kum ­

Günümüzde çay bahçeleri ve

sallarının güzelliği ile öne

olağanüstü kent manzarasıyla

çıkanlar plajlar arasındadır.

ünlü bir gezinti yeri.

Birgi Çakırağa Mansion

Pergamum

Birgi Çakırağa Konağı

Bergama

Birgi, Ödemiş,

The ruins of Pergamum, a majör

Tel: 531 52 05

centre of civilisation of the

0 8 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0

ancient vvorld, are situated 105

closed Mondays / pazartesi

km from İzmir. The acropolis

kapalı

and amphitheatre perched on a

değ işik d önem lere ait arkeolojik eserler sergileniyor.

Ephesus Museum Efes Müzesi Atatürk Mahallesi, Kuşadası Caddesi, Selçuk,

18. yüzyıldan kalma kalem işi

towering hilltop, and on the out-

Ödemiş Archeological Museum

skirts of the town of Bergama

Ödem iş Arkeoloji Müzesi

dedicated to Asklepios the god

Birgi yolu, No: 88 Ödemiş,

of health are in a remarkable

Tel: 545 11 84 0 8 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 6 .3 0 ,

State of preseıvation. The site is

the Asklepion or health centre

open daily betvveen 0 8.3 0 and

closed Mondays / pazartesi

Tel: 892 6 0 10 0 8 .3 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 6 .3 0 ,

18.30.

kapalı

İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu

open daily / her gün açık

■ Sightseeing / Gezinti

ilçesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon'un

The m o st visited m useum in

A lsancak Ouarter

Görkemli bir tepedeki akropolis

in excavations o f the a ncient

This p e rfe ctly lovely qua rter

ve amfiteatrın yanı sıra, ilçenin

c ity o f E phesus. The m useum

co n ta in s restored traditional

girişinde sağlık Tanrısı Asklepios

is organised into th e H illside

houses as well as

adına inşa edilen ve günümüzde

H ouses and th e H ouse

a m use m e n ts and entertain-

A rtifa cts Room , the C oins

m ent inoluding bars, ca fe s and

bütün özellikleriyle ayakta duran

Ephesus

sağlık merkezi her gün 8.3018.30 arasında ziyarete açık.

and Treasury S ectio n, the

restaurants.

Efes

To m b A rtifa cts Room , the

Kentin en canlı e ğ le n ce ve

Within easy reach of İzmir (72

E phesus Artem is R oom and

tica ret m erkezlerinden biri olan

km) and Kuşadası (18 km), the

the Em peror C ults Room ,

bu p op ü ler b ö lg e d e restore

and there are num erous

e dilm iş ç o k sayıda Levanten ve

spectacular buildings and streets of ancient Ephesus have

Rum evleri d e bulunuyor.

sc u lp tu re s in the inner and Central gardens.

Salepçioğlu Camii 850 Sok. No. 4 8 Konak Izmir's largest dom ed mosque w as built by Salepçizade Hacı Ahmet Efendi in 1906 and features an elegant slender minaret. 1906 yılında Salepçizade Hacı Ahmet Efendi tarafından İzmir'in en büyük kubbeli camisi olarak inşa edilen yapı, ince yapılı, zarif bir minareye sahip.

Şadırvan Mosque Şadırvan Camii Ahmetağa Mah. Şadırvanaltı Mevki 912 Sok. Konak

■ Churches and synagogues Kiliseler ve sinagoglar Aya Fotini (Orthodox) Alsancak, Tel: 421 6 9 92 Only open on principal feast days. Yalnız büyük bayramlarda açık.

B erkholim Synagogue Ikiçeşm elik C ad ., 40 Tel: 441 9 0 97

Beth Israel Synagogue Mithatpaşa Cad,, 265 Tel: 425 16 28

kalıntıları bulunuyor.

İzmir exhib its artifa cts fo u n d

architectural e lem ents and

Salepçioğlu Mosque

an unforgettable charisma. İn nearby Selçuk there is the basilica of St, John (6th century), a

House of the Virgin Mary Efes, Selçuk, Tel: 892 6 0 08

Nötre Dame de St. Rosarei (Catholic) 1481 Sokak, 8, Alsancak, Tel: 421 66 66

■ Mosques / Camiler Hisar Mosque Hisar Cami

Open daily. / Her gün açık.

St. John’s Cathedral (Catholic) Şehit Nevres Bulvar, 29,

Hasanağa Mah. Hisarönü

Alsancak,

Mevkii 8 9 9 Sok. Konak

Tel: 484 5 3 60

The m osque w as constructed

Open daily / Her gün açık.

Balçova Thermal Springs

superb museum and Isa Bey

Balçova Kaplıcaları

Mosque. Also in the vicinity is

İzmir province abounds in mineral

the House of the Virgin Mary,

kentinde yapılan kazılarda

and thermal springs, those at

and the Cave of the Seven

of the m ost im posing in İzmir.

bulunan eserler sergileniyor,

Balçova being just 15 kilometer

Sleepers,

16 yüzyılda inşa edilen cami,

Shaar Ashamayan Synagogue

Yam aç Evler ve Ev Buluntuları

from the city centre.

İzmir'den (72 km) ve

İzmir'in en gösterişli

1390 Sokak, 4, Alsancak

Salonu, Sikke ve Hazine

İzmir çevresinde çok sayıda

Kuşadası'ndan (18 km) kolaylıkla

cam ilerinden biridir.

Bölüm ü, M ezar Buluntuları

kaynak suyu ve kaplıca bulunu­

ulaşılabilen olağanüstü ilginç,

Salonu, Efes Artem isi Salonu,

yor. Bunlardan Balçova kaplıcaları

caddeleri ve yapılarıyla bugün de

Kemeraltı Mosque

Talatpaşa Bulvarı,

İm parator Kültleri Salonu

kent merkezine sadece 15 km

benzersiz bir atmosfere

Kemeraltı Camii

Alsancak,, Tel: 464 57 52

İzmir'in en ç o k ziyaret edilen m üzesinde Efes antik

in the 16th century and is one

St. John (Anglican)

8 /2 0 0 7 SKYLIFE 145


Ç IĞ LI BALATÇ1K

Eğridere Köyü

ÖRNEKKÖY

ONUR Y AM AÇ

Ö R N EK K Ö Y

CUMHURI

O R G N A F İZ G Ü R M A I SO ĞUKKUYJ

OSMANGÂJ C E N G İZ HA N

R E F jK ŞE V K j

ALPA R SLA N

M U H IT T IJ M

İM BATLI

:M IK I FİKRİ

EM E K

ATAKENT

GÜMÜSPAİ

KIZILAY

FUAT E D İP BAKSİ Ç İÇ E K

ATAKENT N A LD Ö K E N

K a rş ıy a k a K A ZIM D İR İK

M EVLA N A

*B o s ta n lı

DOĞANL.

K A RA C A O Ğ l

A ls a n c a k :r s İ n l i

İZM İR KÖRFEZİ

EMALPAŞA .O VA

HA LK A PIN; Y E N İŞ E H İR

G Ü R P IN A R

IRSULTAN C E N G İZ TOPEL

o n m

v IIN A R TEPE

Ü ç k u y u la r

ClEHTAP

ÇANKAYA

G ö z te p e ,

BUCA

ıG U N E ! U FUK D IC L I

dİR ÇEŞME OTOYOLU

_

[HAN ŞIR IN K A PI

-YAU

İĞ İTİM

P O L İG O N

M E T İN d k TAY (S M A LİY E C İL E R

ŞE H İT LER I

C E İ*)E T C }Û L U S A F ^ 6 lŞ l \\

T A H S İN / j t l C I B O ZK AY A<g.

SA LİH O M U R T A K ^ m *E V G I

—-*■---------

''

LÇOVA

UGl

\ \ ve)

®»jnİBAĞLAR

G U N ALT,

FIRAT

L IM O N T İ Y U N U S EMRE t

D E V R İM

AYDIN

yE Ş IL B A Ğ I

Ç A M L IK U L E

GÖKSU

UZUNOERE

I G AZIEM IR

FATİH

İZ M İR Metro (Metro) Dem iryolu (Raltvvay)

THV Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales O ffice) Cadde (Road)

Otoyol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road)

M etro Durağı (M etro Stop)

O toyol Numarası (RoadNumbers)

Tren Duracı (TralnStatlon)

Tramvay Duracı (TramvvayStop)

TORBALI V AD NAN M ENDERES

%

H A V A L İM A N I (A İR P O R T )

Kısık Köyü

G ü rb ü z YAYINLARI (0 2 1 6 ) 5 7 4 24 44


Heredot says, “İt surpasses the magnificence of a li other known cities” when he describes Babylon. "Y e ry ü zü n d e b ilin e n bütün d iğ e r ş e h ir le r in ih tiş a m ın ı a ş a r ” d e r H e re d o t, B ab il i a n la tır k e n . A f t e r t h e M a u s o l e u m in H a li c a r n a s s o s ; T h e G a r d e n s O f B a b y lo n is a t y o u r s e r v ic e in a l i o f its ' m a g n if ic e n c e .

D ü n y a n ı n 7 h a r i k a s ı n d a n b i r i o l a n H a l i k a r n a s o s ’t a k ı M o z e l y u m ’ d a n s o n r b ir d iğ e r h a rik a y ı; G a rd e n s of B a b y lo n ’u tü m ih tiş a m ıy la B o d ru m 'd a h iz m e tin iz e

iC "

' :* ■■

Now accepting p r e - s a le a p p lic atio n s Ön s a t ı ş k a y ı t l a r ı b a ş l a m ı ş t ı r . BODRUM

Head Office 20

Teşvikiye Sales Süite

Tem m uz

T e v fik b e y 34295

Cad.

M a h .N o :4 0 /2 /

K a d ık a le s i,

34365

İS T

4 8 9 6 0 B o d ru m /T Ü R K İY E

T e ş v ik iy e

/

T u r g u tr e is

İS T .

Tel

: + 9 0 (2 1 2 ) 2 31 6 5

75

T e l : + 9 0 (2 5 2 ) 3 8 2 3 9 18

: + 9 0 (2121 5 9 2 70 0 2

Tel

: + 9 0 (2 1 2 ) 231 41

75

T e l: + 9 0 (2 5 2 ) 3 8 2 3 3 0 2

F a x : + 9 0 (2121 5 9 8 0 5 4 5

Fax

: + 9 0 (2121 231 4 2

77

F a x : + 9 0 İ 2 5 2 ) 3 8 2 21 99

Tel

S e fa k ö y

Bodrum Sales Süite

A tiy e S o k . A k A p t. N o : 7 / 7

Gardens o f Babylon is an investment o f Çakırlar Group o f Company.

www.gardenbabylon.com


ANTALYA GUIDE ■ H otels / Oteller

C LU B M A R C O PO LO

ADORA G OLF RESORT

A M A R A W IN G R E S O R T

Ç A L IŞ T A L U X U R Y

C O R N E L IA D E L U X E

(H V 1 )

r***)

r*~ )

R E S O R T (****•)

R E S O R T (**“ *)

Tel [0242] 8 2 4 6 3 3 6 pbx Faks / Fax [0242] 8 2 4 6 3 46 Adres / Adresses

Tel [0242] 7 2 5 4 0 51 Faks / Fax [0242] 7 25 4 0 71 Adres / Adresses B elek Turizm

Tel [0 2 ^ 2 ] 8 1 4 6 9 79 Faks / Fax [0242] 8 1 4 4 2 12 Adres / Adresses A tatürk Bulvarı

Tel [0242] 7 1 0 01 01 Faks / Fax [02 4 2] 7 1 0 01 10 Adres / Adresses

Tel [0242] 7 1 0 15 0 0 Faks / Fax [0242] 7 15 2 5 05 Adres / Adresses

Çam yuva, Kem er

M erkezi 0 7 5 0 0 Serik/Antalya-Türkiye

Yenimahalle N o :2 6 K em er / Antalya

Taşlıburun Mevkii

lleribaşı Mevkii. B elek

info@ m arcopolo.c o m .tr

info@ adora.com .tr

w ingresort@ am araw orld.com

B elek / ANTALYA

sales@ corneliaresort.com

h ttp ://w w w .m a rco p o lo .co m .tr

h ttp ://w w w .a d o ra .co m .tr

h ttp ://w w w . a m araw orid.co m

h ttp://w vw v.calista.com .tr

h ttp ://w w w .com eliaresort.co m

CRYSTAL HOTELS R ESO RTS & SPA KEMER-BELEK-SİOE

CRYSTAL HOTELS

KAYA SELEC T R E SO R T &

A M A R A C L U B M A R IN E

BARCELO TA T BEACH &

CATAM ARAN RESORT

S P A (H V 1 )

r*“)

G O L F R E S O R T H O T E L (*****)

H O T E L (** * “ )

K E M E R /B E L E K /S İD E (“ ***)

Tel [0242] 7 25 54 9 0 Faks / Fax [0242] 7 2 5 5 5 4 0 Adres / Adresses

Tel [0242] 8 2 4 8 5 0 0 Faks / Fax [0242] 8 2 4 8 0 52 Adres / Adresses Ç ifteçeşm eler Mah,

Tel [0242] 725 4 0 80 Faks / Fax [0242) 2 42 725 41 00 Adres / Adresses Üçkumtepesi Mevkii

Tel [0242] 8 2 4 9 7 77 Faks / Fax [02 4 2] 8 2 4 9 6 8 8 Adres / Adresses B ah çe cik Mevkii.

Tel [0242] 3 4 0 6 0 5 0 Faks / Fax [0242] 3 4 0 5 3 3 6 Adres / Adresses Serik C ad. 371

Ü çku m Tepesi, Belek

A tatürk C ad. Beldibi 3 Kem er/Antalya

Belek Turizm Merkezi 0 75 07 Belek / Antalya Beldibi/Antalya/Türkiye

0 7 2 3 0 Altınova /AN TALYA

ksrs@ kayatourism .com .tr

clubm arine@ am araworld.com

tatbeach.res@barcelo. com

info@ catam aranhotel.c o m .tr

sales@ crystal hotels .com .tr

h ttp ://w w w .kayatourism .c o m .tr

h ttp ://w w w .am araw orld .com

http://ww w.barceloturkey.com

h ttp ://w w w . ca tam aranhotel.c o m .tr

h ttp ://w w w .crystal hotel s .c o m .tr

S U N R IS E R E S O R T H O T E L

A M A R A D Ö L C E V IT A

BA RU T HO TEL LARA R ESO RT

CLUB HO TEL SERA

DEDEM AN ANTALYA

(H V 1 /* * * * * )

r***)

S P A & S U IT E S (*****)

C IT Y & R E S O R T H O T E L ( " * * * )

C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****)

Tel [0242] 7 4 8 70 10

Faks / Fax [0242] 7 4 8 7 0 31 -37 Adres / Adresses Side • Kızlağaç

Tel [02 4 2] 821 4 0 04 Faks / Fax [0242] 821 4 0 19 Adres / Adresses 0 7 9 8 0 Tekirova

Tel [0242] 3 5 2 2 2 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 3 5 2 2 2 22 Adres / Adresses 07100 Lara

Tel [0242] 3 4 9 34 3 4 (pbx) Faks / Fax [0242] 3 4 9 34 54 Adres / Adresses Lara B each

Tel [0242] 3 1 6 2 0 20 Faks / Fax [0242] 3 1 6 2 0 30 Adres / Adresses

07600 ANTALYA

Antalya / Türkiye

Antalya/Türkiye

070 03 /A nta lya

Lara yolu 0 7 1 0 0 Antalya

info@ sunrise.c o m .tr

lara@ baruthotels.co m http: / / w w w .b aruthotels.com

in fo@ clubhotelsera.c o m .tr h ttp ://w w w .club h ote lsera.co m .tr

antalya@ dedem an .com

http://www.sunrise.com.tr

dolcevita@ am araworld.co m h ttp ://w w w .am araw orld.com

ULUSOY KEMER

AM ARA BEACH RESORT

BLUE VVATERS

CONCORDE RESORT &

D E L P H İN P A L A C E D E L U X E

H O L ID A Y C L U B (H V 1 )

S İD E ( " * * * )

C LU B & R E S O R T (*****)

SPA r * * * )

C O L L E C T IO N (**♦**)

Tel [0242] 8 1 5 14 5 0 Faks / Fax [0242] 8 1 5 14 6 5 Adres / Adresses

Tel [0242] 763 7 3 00 Faks / Fax [02 4 2] 7 63 7 3 09 Adres / Adresses G ün d o ğ d u Mevkii

Tel [0242] 7 56 94 64 Faks / Fax [0242] 756 9 5 5 6 - 57 Adres / Adresses Titreyen Göl Mevkii

Tel [02 4 2] 3 5 2 2 6 26 Faks / Fax [0242] 3 5 2 2 6 0 0 Adres / Adresses Lara Turizm Merkezi

Tel [0242] 3 5 2 2 5 52

G öynük, Kem er

PK: 139 Çolaklı M anavgat / Antalya

Sagun, 07601 Manavgat

Lara-Antalya/TÜRKİYE

Antalya/Türkiye

info@ kem erholidayclub.c o m .tr

beachresort@ am araworld .com

bw @ bluew aters.com .tr

info@ concordehotel.c o m .tr

info@ delphi n pa la ce .co m

h ttp ://w w w .kem e rh o lid ayclub .com .tr

http: //w w w .am araw orld.co m

http: / / w w w .b luew aters.com .tr

h ttp ://w w w .co n co rd e h o te l.co m .tr

h ttp ://w w w .d e lp h in p a la ce .co m

148 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

©

h ttp ://w w w .d e d e m a n .co m

Faks / Fax [0242] 3 5 2 2 5 50-51 Adres / Adresses Lara B each

Te le ph on e : International cod e for Turkey: 9 0 . A nta lya a rea c o d e : 2 4 2 . F o r in tercity c a lls w ith in Turkey first dial O’ , th e n th e a rea c o d e , a n d th e n th e lo ca l n u m b e r. For intem ational calls first dial ‘0 0 ’.


D İVAN A NTA LYA

G LO R IA S E R E N ITY

TA LYA (*****)

R ESO R T (*****)

Tel [0242] 2 4 8 6 8 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 241 5 4 0 0 Adres / Adresses Fevzi Çakm ak

Tel [02 4 2] 7 1 0 2 3 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 7 1 0 2 3 2 3 Adres / Adresses

C a dd e si No: 30/A N TA LY A info@ talya.com .tr h ttp ://w w w .ta lya .co m .tr

K EM ER R E S O R T HO TEL

LIMAK ARCADIA GOLF &

ORANGE CO U NTY

S PO R T RESORT (***•*)

RESORT HOTEL (*****)

Tel [02 4 2] 8 1 4 31 0 0 Faks / Fax [0242] 8 1 4 5 5 3 0 Adres / Adresses

Tel [0242] 7 1 5 11 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 7 15 10 8 0 Adres / Adresses

Tel [0242] 8 1 4 72 0 0 Faks / Fax [0242] 8 1 4 72 3 3 Adres / Adresses Atatürk Bulvarı

Acısu Mevkii Belek/ANTALYA

A tatürk Bulvarı Kem er

İskele Mevkii, B elek / ANTALYA

Yenimahalle Kem er/Antalya

info@ gloria.com.tr

resort@ kem erresort.co m

info@ arcadiahotel.info

sales@ orangecounty.com .tr

h ttp ://w w w .glo ria.co m .tr

h ttp ://w w w .ke m e rre so rt.co m

http://w w w .arca d ia ho tel.in fo

h ttp ://w w w .ora n ge co un ty.n l

iljKlgjSPJ

•tSC *

.•

v *

F A N TA SIA H O TEL

HILLSI DE SU H O TEL

LYKIAVVORLD & LINK S

LIM A K A TLA N TIS

PHASELİS PR IN CESS OTEL

DE LU XE K E M E R (*****)

r***)

G O LF A N TA LYA (*****)

HO TE L & R E S O R T (**” *)

m

Tel [02 4 2] 8 2 4 51 51 Faks / Fax [0242] 8 2 4 51 73 Adres / Adresses

Tel [0242] 2 4 9 0 7 0 0 Faks / Fax [0242] 2 4 9 0 7 0 7 Adres / Adresses

Tel [02 1 2] 2 5 6 8 5 61 Faks / Fax [0212] 2 5 6 6 3 4 3 Adres / Adresses

Tel [02 4 2] 7 1 0 0 7 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 7 1 5 2 3 75 Adres / Adresses

Tel [02 4 2] 821 4 0 70 Faks / Fax [0242] 821 4 0 6 9 Adres / Adresses Tekırova Köyü

PK. 15 0 79 81 Ç am yuva-Kem er/A ntalya

Konyaaltı

Denizyaka Mevkii Antalya

lleribaşı Mevkii, B elek / ANTALYA

K em er / Antalya

kemer@ fantasia.c o m .tr

su@ hillside.com .tr

lykia@ lykiaworld.co m

info@ atlantishotel.info

phaserez@ princess.c o m .tr

h ttp ://w w w .fa n ta sia .co m .tr

http ://w w w . hillsidesu.com

h ttp ://w w w .lykia w orld .co m

h ttp ://w w w .atla ntish o te l.info

h ttp ://w w w .p rin ce ss.co m .tr

’fitfiın iıınm»ftvk\v G LO R IA G O LF

KAYA BELEK OTEL

LA R E S PAR K H O TE L

LIM A K LARA DE LUXE

PORTO BELLO HOTEL

r***)

r***)

r

H O TEL & R E S O R T (*****)

DE LUXE BEACH & RESORT (*****)

Tel [0242] 7 1 0 0 6 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 7 1 5 15 2 5 Adres / Adresses

Tel [02 4 2] 7 2 5 5 5 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 7 2 5 5 2 2 7 Adres / Adresses

Tel [0242] 3 5 2 0 0 11 Faks / Fax [02 4 2] 3 5 2 0 0 55 Adres / Adresses

Tel [02 4 2] 3 5 2 2 7 0 0 Faks / Fax [0242] 3 5 2 2 6 5 8 Adres / Adresses

Tel [02 4 2] 2 5 9 4 0 4 1 (3 0 Hat) Faks / Fax [0242] 2 5 9 28 21 -259 24 47 Adres / Adresses

Acısu Mevkii Belek/ANTALYA

Ü çku m Tepesi, Belek

G üzeloba Mevkii, Lara Sahili

Lara / Antalya

Akdeniz Blv. 6 .S o k Konyaaltı/Antalya

info@ gloria.com.tr

dkreservation@ kayatourism .c o m .tr

info@ laresparkhotel.co m

info@ larahotel.info

info@ portobello.c o m .tr

h ttp ://w w w .g lo ria .co m .tr

h ttp ://w w w .kaya tou rism .co m .tr

h ttp ://w w w .laresp a rkho tel.co m

http://w w w .larah o te l.in fo

http ://w w w .p o rto b e llo .co m .tr

G LO R IA V E R D E R ESO R T

.« )

KAYA S İD E O TEL

M IRACLE RESORT

LIM A K LIM R A

O U E E N E LIZA B E T H ELITE

r***)

OTEL

H O TEL & R E S O R T (*” **)

S Ü İTE H O TE L& S P A (*****)

Tel [02 4 2] 7 1 0 0 5 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 7 1 5 2 4 19 Adres / Adresses

Tel (0242] 7 5 6 9 0 9 0 Faks / Fax [02 4 2] 7 5 6 9 0 9 5 Adres / Adresses

Tel [02 4 2] 3 5 2 21 21 Faks / Fax [02 4 2] 3 5 2 21 11 Adres / Adresses Kopakçayı Mevkii

Tel [02 4 2] 8 2 4 5 3 0 0 Faks / Fax [0242] 8 2 4 77 78 Adres / Adresses

Tel [0242] 8 1 3 5 0 0 0 Faks / Fax [0242] 8 1 5 2 6 6 6 Adres / Adresses Cumhuriyet Mah.

lleribaşı Mevkii. Belek/ANTALYA

Titreyengöl Mevkii P.K: 2 6 Manavgat

0 7 2 3 0 Lara Antalya

No: 15 Kiriş K em er / ANTALYA

Atatürk Cad. Göynük/Kemer/Antalya

info@ gloria.com .tr

skres@ kayatourism .c o m .tr

info@ m iracleotel.com

info@ limrahotel.info

info@queenelizabeth.com.tr

h ttp ://w w w .g lo ria .co m .tr

h ttp ://w w w .kaya tou rism .co m .tr

h ttp ://w w w .m iracleotel.co m

h ttp ://w w w .lim rahotel.info

http://www.queenelizabeth.com.tr

(* .* * * )

8 /2 0 0 7 SKYLIFE 149


ANTALYA GUIDE ■ Hotels / Oteller Alanya Kalesi This sp le n d id B yzantine citadel surm ounting th e rocky peninsula is vvalled (8 km). The ‘R ed Tow er' w as built by the S eljuk's Sultan K eykubad in 1226. Today it is a small m useum containing R IXO S H O TE L P R E M IU M

S IL L Y U M G O LF R ESO R T

SÜSESİ DE LUXE

BEST VVESTERN KHAN

etno gra p hica l co lle ctio ns.

BELEK (***'*)

& M A R EK VILLA S (*****)

RESORT & SPA (*****)

m

Bizans zam anından kalma,

Tel [0242] 7 42 2 0 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 7 1 0 19 19 Adres / Adresses lleribaşı Mevkii Pk:116 Belek-Serik / Antalya http://www. rixos.com

Tel [0242] 7 1 5 21 0 0 Faks / Fax [0242] 7 15 21 69 Adres / Adresses

Tel [0242] 7 15 11 9 9 Faks / Fax [0242] 7 1 5 3 3 99 Adres / Adresses

Tel [0242] 2 4 8 3 8 70 Faks / Fax [02 4 2] 2 4 8 4 2 97 Adres / Adresses Elmalı Mah. Kazım

A laaddin K eykubad tarafından

lleribaşı Mevkii, Belek

B elek / Antalya

Ö zalp C ad. N o:55/AN TALY A

info@ hotelsillyum.com

info@ susesihotel .com

info@ khanhotel.com

h ttp ://w w w .ho telsillyu m .com

h ttp ://w w w .su se sih o te l.co m

h ttp ://w w w .kh a n h o te l.co m

'Kızıl K ule'si 1 2 2 6 'd a Sultan

inşa ettirilen görkem li Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarım adanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule, bugün e tnografik

T iie M arm ara

■ E m erg en cy

eserlerin sergilendiği k ü ç ü k bir müze.

A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e

« M ..

jm

A I

T H E M A R M A R A A NTA LYA

Tel: 155 (Ali ö ver Turkey) F ire Tel: 110 (Ali ö ver Turkey)

R IX O S H O TE L TE K İR O VA

SIM EN A SUN CLUB

r***)

m

Tel [0242] 821 4 0 3 2 Faks / Fax [0242] 821 4 0 44 Adres / Adresses Fekirova Beldesi

Tel [0242] 8 2 4 51 11 Faks / Fax [0242] 8 2 4 51 41 Adres / Adresses 07981 Çam yuva

Tel [02 4 2] 2 4 9 3 6 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 3 1 6 81 04 Adres / Adresses Eski Lara Cad. No: 136

PK: 137 07995 Kemer/Antalya

K em er / ANTALYA

Şirinyalı 07100 Antalya/Türkiye

sales@ rixos.com

sales@ sim enasunclub.co m

antalya-info@ them arm arahotels.com

C o a s t G u ard

h ttp ://w w w .rixo s.co m

h ttp ://w w w .sim e n a su n clu b .co m

h ttp ://w w w .th e m a rm a ra ho tels.co m

Tel: 158 (Ali över Turkey)

T o u ris m p o liç e Tel: 5 2 7 4 5 0 3 G e n d a rm e Tel: 156 (Ali över Turkey)

A n ta ly a M u s e u m A ntalya M üzesi Kenan Evren Bulvarı, Konyaaltı, Tel: 241 4 5 2 8 0 8 .3 0 -1 7 .3 0 , clo s e d M ondays / pazartesi kapalı A ntalya M useum c o vers an area o f 3 0 .0 0 0 square m etres vvith thirteen galleries, an o pe n -a ir gallery, a c h ild ren 's gallery (where children m ay be

■ T o u ris m In fo rm a tio n Turizm Danışm a

left) and a vvide yard. Antalya M üzesi ç o k g eniş bir alanda 13 te ş h ir salonu ve bir

T o u ris t In fo rm a tio n P ho ne Alo Turist Hattı Tel: 0 8 0 0 511 0 7 0 7 0 8 0 0 511 0 7 0 8 SHERATON VOYAGER ANTALYA

SU ENO HOTELS BEACH SİDE

TU R K IZ HOTEL THALASSO

P ro v in c ia l D ire c to r of

C E NTRE&M ARINA (*****)

T o urism

Tel [0242] 2 4 9 4 9 4 9 Faks / Fax [0242] 2 4 9 4 9 0 0 Adres / Adresses

Tel [0242] 744 10 0 0 Faks / Fax [0242] 744 10 31 Adres / Adresses Sorgun Side

Tel [0242] 8 1 4 41 0 0 Faks / Fax [0242] 8 1 4 2 8 34 Adres / Adresses Valıcaddesi N o :3

Tel: 3 4 3 27 60-61 A n ta ly a , C um huriyet Mah.

HOTEL, RESORT & SPA ( ™ )

100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı B each 0 7 0 5 0

0 7 3 3 0 Antalya / Türkiye

0 7 9 8 0 Kem er / Antalya

reservations.voyager@ starwoodhotels.com

info@ sueno.c o m .tr

gm asst@ turkiz.c o m .tr

h ttp ://w w w .she ra ton .com /a nta lya

h ttp ://w w w .su e n o .co m .tr

h ttp ://w w w .tu rkiz.co m .tr

açıkhava g alerisinden oluşuyor. Ç ocu kla r için de, onların ilgisini ç e k e c e k bir sa lon bulunan müzeyi tarih meraklıları m utlaka gezm eli.

İl Turizm M üdürlüğü

Tel: 241 17 47 A la n y a , Ç arşı M ah., Tel: 5 1 3 12 40 K aş, C um huriyet Meydanı Tel: 8 3 6 12 3 8 K em er, B elediye Binası Tel: 8 1 4 15 3 6 -8 1 4 11 12 To urism P o liç e / Turizm

SİLENCE BEACH RESORT

SUNGATE PORT ROYAL

XANADURESORT

m

DE LUXE RESORT HOTEL (*****)

H O TE L (*****)

Tel [0242] 7 44 0 0 0 0 Faks / Fax [0242] 7 4 8 76 55 Adres / Adresses Kızılağaç Mevkii

Tel [0242] 8 2 4 0 0 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 8 2 4 9 7 55 Adres / Adresses Ç ifteçeşm eler

Tel [0242] 7 1 0 0 0 0 0 Faks / Fax [02 4 2] 7 1 5 17 33 Adres / Adresses

M anavgat Antalya

Mevkii 1. B eldibi-K em er Antalya

Acısu Mevkii, P K 4 9 Serik Belek

in fo@ silenceresorts.com

info@ portroyalantalya.com

sales@ xanaduresort.c o m .tr

h ttp ://w w w .sile nce re sorts.co m

h ttp ://w w w .su n g a te h o te ls.co m

h ttp ://w w w .xan ad u re sort.co m .tr

150 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

A sp en d o s A m ajör p ort and com m ercial

Polisi

centre in antiquity. A s p e nd o s

K aleiçi Yatlimanı,

to d a y lies iniand, 4 8 kilom eter

Tel: 2 4 3 10 61

east of Antalya. İts m agnificent am phiteatre is the best

■ S ig h ts e e in g / Gezinti

preserved in the vvorld and know n fo r its su p e rb a c o u s tic s and is stili used fo r c o nce rts.

A la n y a C ita d e l

A ntalya’nın 4 8 kilom etre


d oğ u su nd a , antikçağın önem li

3 0 ,0 0 0

18 km n o rth -e a st o f Antalya

b uildings, each o ne o f w hich

lim anından kalm a m uhteşem

Antalya'nın 27 kilom etre

g o b a c k to 1 00 0 BC, but the

dese rve s d esig n atio n as a

years ago.

b ir am fiteatr. O lağanüstü

kuzeybatısında ye r alır.

surviving rem ains are H ellenic

cultural a sset vvith p rote cte d

akustiği ve iyi korunm uş o lm a ­

Türkiye'nin için d e insan

and Rom an. An e xceptional

status. C ro s s -s e c tio n s o f life

sı nedeniyle bugün d e ko nse r­

yaşam ış en büyük

o p e n -a ir m useum .

in th e ca stle in the firs t half of

ler için

mağarasıdır. Yapılan arkeolojik

A ntalya’nın 18 kilom etre

the 19th ce ntu ry are exhibited

kullanılıyor.

kazılarda e ld e edilen

ku zeydoğusundaki bu a ntik

vvith special e ffe c ts in the

buluntular, pale o litik çağlara,

kentin geçm işi M Ö 10 0 0

M u seu m 's firs t se ction ,

D ü d en Falls / D üden Şelalesi

yaklaşık 3 0 bin yıl ö nceye

yılına kadar uzanıyor. A ncak

loca te d inside the d efense

A very beautiful vvaterfall

tarihlenm ektedir.

bugün gezilen kalıntılar Helen

vvalls. The se c o n d s e ction , an

(12 km north o f th e city centre). Kent m erkezine kuzey yö n ü n ­ de 12 km uzaklıkta ç o k güzel bir şelale. Piknik için m ükem m el

M a n a v g a t W a te rfa ll M anavgat Şelalesi A priority a dd re ss fo r th o se w h o w an t to c o o l o ff on the hot, svveltering days of

bir tercih.

sum m er,

H a d ria n ’s G a te / Hadrian

and a natural w o n d e r created

Kapısı

b y th e stream o f th e sam e

The beautiful deco ra te d ,

nam e. VVİth its thun de ro us

th re e -a rch e d gate w as built in

c a sca d e and icy vvaters, this

h on o u r o f Hadrian w hen he

vvaterfall, loca te d in A ntalya’s

visited th e c ity in 130 A .D.

M anavgat tovvnship, is a

M S 130 yılında im parator

haven of tranquility.

H adrianus'un A ntalya'ya gelişi

Yazın sıcak ve bunaltıcı

onuruna yapılan ü ç kem erli

günlerinde serinlem ek

kapının oym a ve kabartmaları

isteyenlerin bir numaralı

olağanüstü.

adreslerinden biri; her m evsim bol suyu olan M anavgat

K öprülü C an yo n N atio n a l

Çayı'nın olu ştu rd u ğu bir d oğa

P ark

harikası: M anavgat Şelalesi.

K öprülü Kanyon Milli Parkı

Antalya'nın M anavgat ilçesinde

The Köprülü C anyon N ational

bulunan bu şelale, güm bür

Park is w ithin th e boundaries

g ü m b ü r sesi, buz gibi suyuyla

o f M anavgat, a 14 km long

insana huzur veren b ir c e nn e t

and

adeta.

10 0 m w id e valley betvveen

ve Rom a dönem lerinden ka l­

ancie n t c h urch , hou se s an

ma bir açıkhava müzesi.

exhib ition o f cultural artifacts and w o rk s o f art from the

P has e lis S ituated at th e fo o t of M t Tahtalı (O lym pos), 15 km south o f Kem er, th e three harbors o f Phaselis w ere the reason fo r its historical role as a com ım ercial çenter. Tahtalı Dağı'nın eteklerinde, K em er’in 15 km g üneyinde yer alan a ntik kent, ü ç limanı ile zamanının önem li bir tica ret m erkeziydi.

At th is lively resort east of Antalya, th e hou se s and

19, yüzyılın ikinci yarısına özgü Kaleiçi yaşam ından kesitler özel efektlerle birlikte sunuluyor. M üzenin eski b ir kilise binası

S una-lnan Kıraç koleksiyonuna ait kü ltür ve sanat eserleri sergileniyor.

m useum in vvhich sta tu e s and oth e r vvorks o f art found here are exhibited. A ntalya'nın doğu su nd a ki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki b üyük a g o ­ ra, geniş bir a m fiteatr ve b ura ­

in c e d a r trees and its

The historic n ucleus of

da gün ışığına çıkarılan heykel

re sem b la nce to the

Antalya.

ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

'fairy ch im n e ys’ of

This d istrict is n o w restored

C a p p a do cia, albeit in th e from

and

o f nature, is striking.

has b ecam e an a ttractive

M anavgat sınırları içerisinde

to u ristic ce ntre vvith its

yer alan park, Bolasan köyü ile

taverns, hotels, restaurants

B e şko na k arasında 14 km

and entertainm ent facilities.

uzunluğunda, 100 metre

İts narrow stre e ts lead dow n

derin liğ ind e bir vadidir. Gür

to th e old harbour

se dir ormanları ile kaplı

(today an international

vadide, K ap ad o kya'd a ki peri

ya chting marina).

bacalarına benzeyen ilginç

Şehrin tarihi çekird e ğ i olan Kaleiçi; restore e dilm iş hali, otel ve pansiyonları, re sto ran ­

largest ca ve in Turkey to have

b ölüm ünde,

interw ined. There are tw o

Kaleiçi

n o rth w e st o f Antalya. İt is the

K aleiçi M üzesi'nin birinci

agoras, an a m phiteatre and a

B e şko na k.lt is th ickly co vere d

The ca ves are 27 kilom eter

yer alan Suna-lnan Kıraç

ancie n t ruins are inextricably

O ld O u a rte r

K arain C a v e Karain Mağarası

Korunm ası gerekli kültür varlığı olarak te scilli iki binada

olan ikinci bölü m d e ise, S ide

Bolasan village and

doğal oluşum ları görebilirsiniz.

Suna and İnan Kıraç co lle ctio n.

Te rm e s s o s P erohed 1 05 0 m above sealevel, this is an a n cie n t c ity and a national park northvvest o f Antalya. There is a natural

Undervvater Kaş

history m useum at the park

Sualtındaki Kaş

entrance.

W ith its co ld und e rw ater

Denizden 1 05 0 m yükseklikte,

springs, crystal clea r vvaters

inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı

and first-ra te underw ater

bir a ntik kent ve d oğa m üze­

visibility, Kaş is a n um ber one

siyle bir ulusal park.

add re ss fo r diving buffs. Sualtı kaynaklarının

ları ve eğle n ce olanaklarıyla tu ­ ristik bir m erkez. Dar so kakla r­ dan inilen eski liman ise b u ­ gün uluslararası b ir marina.

been inhabited. Finds from

T h e S u n a -ln a n K ıraç

neden o ld u ğ u s o ğ u k suyuyla

K aleiçi M u s e u m

dünyanın en berrak ve görüş

S una-lnan Kıraç Kaleiçi

m esafesi en uzun denizaltı

M üzesi

coğrafyalarından birine sahip

th e se rem arkable ca ves go

P e rg e

Kaleiçi, Tel: 2 4 3 42 74

olan Kaş, dalış tutkunlarının

b a c k to th e paleolithic, som e

The origins o f th is ancie n t city

M useum c o n s is ts o f tw o

b irinci adresi.

8 /2 0 0 7 SKYLIFE 151


Goveçlik.

DEN İZLİ r |°JyJar Çukurköy K ı^ c a bölük

s

üren,* j

K° 2 r /-

p

Sütleğen ••'

Kavacıl

D AÖ^Ballık

-^Elmalı

K a ra b ayır

--

'V f ava^ ^

H o ra s a n lı* '

•B a h a rla r

Bozbel

İn c irk ö y •

Kadyanda

Ü züm lü-, 13

^

• Çöğmen ° 0 / V C U K •Arpacık

ı •K a u n o i

r'. ı -5 T çlm e sso s -

Fethiye

jJzuffilü

• Çavdır

•Palamut

/Çamurköy

> /Çvacık*-. f î y v ^ ^ l^ b a a ğ a ç EJ& V yU

Y ed i B u ru n X anthos

Patara( A n tip h e llo i,

Meis A tlası Megisti

Karakent Dereköy

Olbasa

Akörer^

Kayaalt^

*^r*Gökçebaa\JLy

K o v a n lık

Varsak!

K ocaaliler

beriye İ D İSPARTA URDUR Direklii\* S a v k ö y

Terrresscs

SF

Ç a k ırla r i

M:!:: Parkı Term essosv

Doyran

[Beldibı

ANTALYA

.Kepez Aksı

K ara v e lile r.

Bağsaray Yazıpınar /

Kızı İkaya Karakuyı

G ölcük,

o Kemer L ^Ç am yuva

Karaca Yarımadası

<) Y a r d ım c ı B u r n u

ımluca

O lym pos

p A ltın yaka , v

7

Kayak merkezi

Büyükköy

Çomaklı 74. Yeşilyayla« Yelten»

Korkuteli |Tatkoy? ' Gûiiıiic Dağ!

M-tPSfkı

\ . i m y r a «j.

Sarıcs

^Yalnız \ Turunçova

F in ik e K ö rfe z i

İmecik

MifcPatt»

Beydâğiar

rykandaOiıır.pos

V

o Gölova

K ızılcadağ

•Orhanlı Harmanlı •

i Kayabaşı

Elmalı 0 i

. «Yılmazlı

'(*> \ NOüdenkö>j»

Apdrıke-^

Köşkerler^

oA kçay

K em erk öy

_^

K ekova A dası

Çobanisa

Q „

Beyşehir Gölü

Yenişarbademli O .Gölyaka

Bademli

Aspendos

^

/

Barajı

May

B l ıh ö y ü

k^* | Akkise

I

_Ortakaraöreı

~

Bozkır

Bostandere

S

y

/

Köprül

Dimçay Barajı

VG 1e7m5ir te

S * 1* * Gumüşkâv Sapade Çamyöft Syedra O Mahmutli »Kargıcak

SETTLEMF.NTS

Z™ X”r Gazipaş Bucakmertezi

S tıbd u iricl çenter

(0216)574 24 44

G ü rb ü z YAYI NL ARI

. Dereköy

O O lU fc J

o Kemer

□ ANTALYA!

Y E R L E Ş İM

• ToslakNaa"nı* Mahmutseydi

Dereköy

--" o ^ V ^ O rtaköy î, ^ Uımutlu J V

Gündoğmuş

Güzelsu o

Yarpuz

o C evizli

i

t k li\ Keteni i

° D oğanb ey

Bayafşad

leyşehir

Yenidoğan Sadıkhacı >

j an

°Ü z ü m lü

* Üstünler

12

Ibradı

Kuyucak

Seydişehir Derebucak

G encek

)

Kanıp alanı Cam ping

M illi park S u tion al [Kırk

Kayak merkezi S k i çenter

Gümrük

T H Y Salrç Ofisi Turkish A irlines Sales O ffıces

SIGSS

Konaklı

^wAvsallar

Okurcalar

G ü zelbağ P ^

• güneycik

G e riş & Oymapınar | Barajı |

®

İŞ A R E T L E R

Manavgat

'Sarılar

rmapınar # \

/

Akçabelen

Yeşildağ* Kayabaşı

& Kurucuova*

n

jTaşağıl

Düzağaç

'Yeşilbağ

K asım lar

Yakaavşar

s O Aksu

GökçehüyOk

Ayvalıpınar

E ğ ify y / ia :k :n .

Kovada Gölü Karadiken

'

^ütçülero y r ^Çandır Karacaören Barajı

G ebiz

Aspendos

Deniztepesi «

•Kumköy

DEVLET Y O L L V K I S in le Rottds _________

Çok ^e rilli yol M ıtlıi iane road As (aİl vol Stabilize vol Sutbitized rua ıl

İ L YO LLA R I

Provincial Rttads • Asfalt yol A sphall pu ve ıl road Stabilize yol Stabilized road Kov yolu Village roaiLs d I('; e r y o l l a r

Other Rttads


W e vvould be glad to see you at the follovving fairs... •:NewYork.Rrem iere Vision Ptevievv 18-19 July 2007 • Munich Fâbric Sfert 04-0,6 September 2007 MilanoTurkish Fashion Fâbric Exhibition 12-13 September 2007 • Paris Salon Premiere Vision 18-21 September 2007 s

• Moscöw Prerhiere Vision 03-04 October 2007 • Shanghai Premiere Vision 25-26 October 2007 Z \ '

A N T E K S AkdenizOrgariîfce SâriayfBölg&si Âht'âİya Tel: 0242 258 10 10 Fax: 0242 258 10 20

W W W .a n te k S .C O m .tf


MUĞLA GUIDE ■ Hotels / Oteller

C LU B H O TEL ERSAN

AEGEAN DREA M

D İVAN M A R ES

KARIA P R IN C E S S HO TEL

TH E M A R M A R A B O D R U M

(HV1)

R E S O R T H O TE L (*****)

(

r***)

r***)

Tel [02 5 2] 3 1 6 8 9 8 0 - 3 1 3 73 0 0 Faks / Fax [02 5 2] 3 1 6 8 9 89 Adres / Adresses İçm eler Mevkii

Tel [0252] 3 8 2 8 8 9 8 Faks / Fax [02 5 2] 3 8 2 2 2 47 Adres / Adresses Bahçelievler Mevkii

Tel [02 5 2| 4 5 5 2 2 0 0 Faks / Fax [0252] 4 5 5 2 2 01 Adres / Adresses P am ucak Mevkii

Tel [02 5 2] 3 1 6 8 9 71 Faks / Fax [02 5 2] 3 1 6 8 9 79 Adres / Adresses Canlıdere Sok.

Tel [0 2 5 2 ] 3 1 3 81 3 0 Faks / Fax [0 2 5 2 ] 3 1 3 81 31 Adres / Adresses

PK: 3 5 7 / 4 8 4 0 0 B od ru m / Muğla

4 8 4 0 0 Turgutreis/B odrum

4 8 7 0 0 M arm aris / Muğla

No. 15 4 8 4 0 0 Bodrum-TÜRKİYE

Y oku şb aşı M evkii B o d ru m

ersan@ ersan.c o m .tr

in fo@ aegeandream .com

hotel@ m ares.c o m .tr

kariaprincess@ superonline.com

b o d ru m - info@ the m a rm a ra ho tels.co m

h ttp ://w w w .e rsa n .co m .tr

h ttp ://w w w .a e g e a n d re a m .co m

h ttp ://w w w .d iva n .co m .tr

h ttp ://w w w .ka riaprincess.co m

h ttp ://w w w .th e m a rm a ra h o te ls .c o m

Y A S M İN B O D R U M R E SO R T

)

FU G A FINE T IM E S

BAIA B O D R U M

DİVAN P A LM İR A

K E M P IN S K I H O TEL

(HV1)

r*~ )

D E LU XE (*****)

B A R B AR O S B AY (****•)

Tel [0252] 3 1 7 2 3 6 0 (pbx) Faks / Fax [02 5 2] 3 1 7 2 3 6 3 Adres / Adresses

Tel [0 2 5 2 ] 3 8 7 9 2 9 3 Faks / Fax [0 2 5 2 ] 3 8 7 7 6 25 Adres / Adresses Kızılburun Mevkii

Tel [02 5 2] 3 7 7 5 6 01 Faks / Fax [0 2 5 2 ] 3 7 7 5 9 52 Adres / Adresses Keleşharım C a d.

Tel [0252] 311 0 3 0 3 Faks / Fax [02 5 2] 311 0 3 0 0 Adres / Adresses felıçiftlik/Bodrum

Tel [02 5 2] 311 0 3 3 0 Faks / Fax [02 5 2] 3 9 4 3 0 38 Adres / Adresses Kadıkalesi Mevkii

Asarlık Mevkii. B odrum

G ıın d o ğ a n /B o d ru m

No: 6 G öltü rkb ü kü - B o d ru m / M uğla

reservations.barbaros@kempinski.com

Turgutreis / B odrum

info@ fuga.com .tr

baia @ ho tel-ba ia .com

divan@ diva n pa lm ira .co m .tr

in fo .barbaros@ kem pinski.co m

info@ yasm inbodrum .co m

h ttp ://w w w .fu g a .co m .tr

h ttp ://w w w .b a ia h o te ls .c o m

h ttp ://w w w .d iv a n .c o m .tr

h ttp ://w w w .ke m p in ski-b o d ru m .co m

h ttp ://w w w .ya sm in b o d ru m .co m

H ILL S ID E

B O D R U M P R IN C E S S DELU XE

H A P IM A G R E S O R T SEA

LA B LA NC H E

ELITE H O TE LS B O D R U M (****)

BEAC H C LU B (HV1)

R ESO R T & SPA (*****)

G A R D EN (* *" * )

R E S O R T & S P A (*•***)

Tel [02 5 2] 6 1 4 8 3 6 0 Faks / Fax [0252] 6 1 4 14 70 Adres / Adresses

Tel [02 5 2] 311 01 5 0 Faks / Fax [0252] 311 0 2 07 Adres / Adresses Saplıburun Saplıköy

Tel [0252] 3 6 8 9 0 10 Faks / Fax [0252] 3 6 8 9 0 56 Adres / Adresses

Tel [02 5 2] 3 8 2 0 0 0 0 (pbx) Faks / Fax [02 5 2] 3 8 2 01 0 0 Adres / Adresses Bahçelievler Cad.

Tel [25 2 ] 3 8 5 2 4 8 5 (pbx) Faks / Fax [25 2 ] 3 8 5 2 8 8 8 Adres / Adresses A ra te p e Mevkii.

Kalemya Koyu P.K. 1 23 4 8 3 0 0 Fethiye

Mevkii G öltürkbükü / B odrum

Yalıçiftlik B odrum

N o:69 4 8 9 6 0 Turgutreis - Bodrum / Muğla Y alıkavak/B odrum

hbc@ hi llside.c o m .tr

bodrum deluxe@ princess .c o m .tr

sa le s.bodrum @ hapim ag.co m

info@ lablanche.c o m .tr

reservation@ el ite h o te ls .c o m .tr

h ttp ://w w w .hillsid e.co m .tr

h ttp ://w w w .p rin ce ss.co m .tr

h ttp ://w w w .h a p im a g -se a g a rd e n .co m

h ttp ://w w w .lablanche.c o m .tr

h ttp ://w w w .e lite h o te ls .c o m .tr

C u m h uriyet C a d. S ahilyolu N o :70

M ö ve n p jjc k R osort

LYKIAVVORLD Ö L Ü D E N İZ

D IA M O N D O F B O D R U M

İS İS H O TE L & SPA

M Ö V E N P IC K R E SO R T

DEDEMAN BODRUM

(H V1/****) Tel (0252) 6 1 7 0 2 0 0 Faks / Fax (0 2 5 2 )6 1 7 0 3 5 0 Adres / Adresses P.O .B ox 102 4 8 3 4 0

(***•*) (12 AY A Ç IĞ IZ ) Tel [0252] 3 1 6 0 2 02 Faks / Fax [02 5 2] 3 1 6 11 2 0 Adres / Adresses Kumbahçe Mah.

r*~ )

B O D R U M (*•***) Tel [02 5 2] 311 10 2 0 Faks / Fax [02 5 2] 311 10 30 Adres / Adresses G ündönüm ü Mevkii

r **)

Ölüdeniz/Fethiye

Atatürk Cad. No:116 Bodrum/Muğla

reservation@ isis.c o m .tr

Bitez 4 8 4 0 0 Bodrum

Dedeman Sok. No: 1 4 8 4 0 0 Bitez/Bodrum

lykia@ lykiaworld.com

diam ond@ diam ondof bod ru m .c o m .tr

isis@ isis.com.tr

resort.bodrum@ moevenpick.com

b o d ru m @ d e d e m a n .c o m

h ttp ://w w w .lykia w orld .co m

h ttp ://w w w .d ia m o n d o fb o d ru m .co m .tr

http ://w w w .isis.co m .tr

h ttp ://w w w .m o e v e n p ic k -b o d ru m .c o m

h ttp ://w w w .d e d e m a n .c o m

154 S K YLIFl 8 /2 0 0 7

T e le p h o n e :

Tel [02 5 2] 3 1 7 21 4 0 Faks / Fax [02 5 2] 3 1 7 21 56 Adres / Adresses G üm be t / B odrum

Tel [02 5 2] 3 1 3 8 5 0 0 Faks / Fax [02 5 2] 3 1 3 4 5 3 0 Adres / Adresses Kavaklı Samıç Cad.

International code forTurkey: 9 0 . M u ğ laa re a c o d e : 2 52 . Turkey first dial 0 ‘ . th e n th e a rea c o d e , a n d th e n th e local n um be r. For international calls first dial '0 0 '.

For in tercity c a lls w ith in


E m ergency

H O TE L FL IPPER

DALYAN R ESO R T

(****>

(S) (O PEN ALL YEAR)

Tel [02 5 2] 3 8 5 3 3 3 3 Faks / Fax [02 5 2] 3 8 5 3 3 5 0 Adres / Adresses G ökçe b el Mevkii

Tel [0252] 2 8 4 5 4 99 Faks / Fax [02 5 2] 2 8 4 54 9 8 Adres / Adresses Maraş Mah.

4 8 4 0 0 Yalıkavak/Bodrum

K aunos Sk. No: 5 0 Dalyan Muğla

info@ hotelflipper.com .tr

info@ dalyanresort.com

h ttp ://w w w .h o te lflip p e r.co m .tr

h ttp ://w w w .da lya nreso rt.com

EV

M A R M A R İS (****)

(D ESIG N H OTELS)

Tel [02 5 2] 4 1 2 8 3 83 Faks / Fax [0252] 4 1 2 41 12 Adres / Adresses A tatürk Cad.

Tel (0252) 3 7 7 6 0 70 Faks / Fax (0252) 3 7 7 5 5 6 6 Adres / Adresses

N o :34 M arm aris / Muğla

T ü rkbükü/B odrum

info@ royalm arishotel. com

info@ evturkbuku .com

h ttp ://w w w .royalm arishotel.co m

h ttp :/ / w w w .e vturkbuku.co m

periods of westem Anatolian history are to be seen, From

A m b u la n c e

Archaelogical finds from ancient cities in the province of

Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e

Milas Such as Labranda, Herakieia, lassos, and

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire

Euromos can be seen here,

Palamutbükü, Domuzbükü

Milas çevresindeki Labranda,

and Hayıtbükü.

Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e

Herakieia, lassos, Euromos gi­ bi antik kentlerde yapılan kazı­ larda çıkan eserlerin sergilendi­ ği bir müze,

Tel: 527 45 03 G e n d a rm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u ard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ S ightseeing Gezinti

Datça on the coast there are also day trips by boat to the bays of Kargı, Kızılbük,

Datça ya da Reşadiye Yarımadası, Ege ile Akdeniz’in coğrafi olarak birbirinden ayrıldığı yer. Antik Knidos kenti de, Batı Anadolu tarihinin hemen hemen bütün izlerini barındıran bu yarımadanın tam ucunda. Datça ilçe

■ Tourism In fo rm atio n Turizm Danışma

This castle d edicated to

B odrum Barış Meydanı,

St, Peter w as built by the Knights o f R hodes in the

Tel: 3 1 6 10 9 D alam an Havalimanı,

15th century. Located on the edge of the harbour, it

Tel: 792 5 2 2 0

covers an area of approxim ately 3 0 ,0 0 0 square metres, and has five tovvers.

the Datça was founded by

15. yüzyılda R odos şövalye­ leri tarafından St. Peter adına

Aegean islands in the 7th

D alyan Ortaca, Tel: 2 8 4 4 2 35 D a tç a H üküm et Binası, İskele Mahalle,

R OYAL M A R IS H O TEL

Tel: 512 3 9 70

Bodrum C a s tle Bodrum Kalesi

merkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü ve Hayıtbükü’ne günübirlik gezi yapmak mümkün. Knidos Knidos at the vvestern tip of Dorian m igrants from the

Tel: 712 31 63 Fethiye İskele Meydanı 1,

inşa edilen kale limana hakim durum da. Yaklaşık 3 0 bin m etrekarelik alana sahip olan

century BC. There are

Tel: 6 1 2 19 75 K öyceğiz

kalede beş kule m evcut.

another to Venüs, an

Atatürk Kordonu,

Caunos

Tel: 2 6 2 4 7 03 M arm aris İskele Meydanı 1 Tel: 412 10 35 M ilas -B o d ru m M ilas-B odrum Havalimanı,

Kaunos

Tel: 5 2 3 0 0 66 M u ğ la M a r m a r is B u l., 2 4 , Tel: 214 12 61

severai tem ples, including one d edicated to Apollo and am phitheatre and other

The ruins of this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3 000 BC, and later became a provincial Capital located between Lycia and Caria.

buildings, Datça’ya 3 9 km uzaklıkta bulunan antik kent M Ö 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile V enüs’e ait çeşitli mabetler, am fiteatr gibi kalıntılar var.

Antik kent, göl ile deniz arasın­

■ M useum s Müzeler The Bodrum M useum of

M O N T A N A P IN E R ESO R T

E C ESA R A Y M A R IN A &

r **)

R E S O R T (S)

Tel [02 5 2] 6 1 6 71 0 8 Faks / Fax [0 2 5 2 ] 6 1 6 6 4 51 Adres / Adresses

Tel [02 5 2] 6 1 2 5 0 0 5 Faks / Fax [02 5 2] 6 1 4 72 0 5 Adres / Adresses

Ö lüdeniz - Fethiye

1. Karagözler 4 8 3 0 0 Fethiye

info@ m o nta na p ine .c o m

info@ ecesaray.net

h ttp ://w w w .m o n ta n a p in e .c o m

h ttp ://w w w .e ce sa ra y.n e t

U nderw ater Archeology Sualtı Arkeoloji Müzesi Tel: 316 25 16 0 9 .0 0 -1 2.00 / 0 2 :0 0-0 7 .0 0 , closed Mondays / pazartesi kapalı Remarkable ancient artefacts and ships discovered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southvvestem Turkish coast are exhibited in this museum, vvhich is located in Bodrum Castle. Bodrum Müzesi içinde, sünger avcıları tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir müze.

7 A TA M I B O U TIO U E

EL V IN O

H O TE L (S)

B U TİK H O TE L (S)

Tel [02 5 2] 3 5 7 7 4 1 6 -1 7 -1 8 Faks / Fax [02 5 2] 3 5 7 74 21 Adres / Adresses C ennet Koyu

Tel [0 2 5 2 ] 3 1 3 8 7 70/71 Faks / Fax [0 2 5 2 ] 3 1 3 8 7 73 Adres / Adresses Bodrum (12 ay açığız.)

G ölköy B od ru m (O pen ali year)

in fo@ elvino b od ru m .com

info@ atamihotel.co m

h ttp ://w w w .e lv in o b o d ru m .c o m

h ttp ://w w w .ata m ih ote l.com

h ttp :// w w w .h g o rg a n ic s .c o m

da, kanalın kenarında kurul­ muş. Tarihi M Ö 3 000 yıllarına kadar uzanıyor. Lykia ve Karia arasında kurul­ muş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. Dalyan This village southeast of Muğla is named after the river vvhich links Lake Köyceğiz to the editerranean. The channels of the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain

Fethiye, Tel: 614 11 5 0 M ilas M useum / Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad. No: 6 Milas,

by pine covered hills, Marmaris enjoys one of the m ost beatiful settings of any Turkish resort. İt is close to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma. İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor. Ö lüdeniz

scenery.Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz’e bağlayan beş mil uzunluğunda­ ki kanaldan alıyor. Dalyan ka­ nalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla ge­ zilecek bir doğa harikası.

Lagoon W ith its clear turquoise

Datça Datça lies on the Reşadiye Peninsular, vvhich in

w o o d s and is a

geographical terms marks the confluence of the Aegean and Mediterranean, At the vvestem tip of the peninsular is the ancient city of Knidos,

uzaklıkta, Türkiye'nin bilinen

where traces of almost ali the

ilgi çekiyor.

Fethiye M useum Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok.

Marmaris Lying on a large bay encircled

w aters this lagoon 15 km south o f Fethiye is one of Turkey's m ost renow ned natural sites.lt is surrounded by sand beaches and pine conservation area. Fethiye’ye 15 kilometre en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla

8 /2 0 0 7 SkY LİF E 155


Davutlar0 ,, . Priene Karine q • Atburgi

^

D İd İm ^ ^

/

' ı_ıL J I Hayda .

.

<

Bencık*

<3-

% /v

“- V '

!S

Yenipazar t

Alamut

•f'

Y Â

26 O

Çayb°yu

V 1

.1 f

*

Gerga " « * ■

^

\A ia b * a y ır ^

▲ A

Yerkesik

Yeşilyurto 7

Lagina Y a tm a n

Dağpınar ’ â

'

Dan\ T

B a raj]

flns

Yazır»

aO

KaleÇT

Göveçlik \

p

f

'

v

o

az

%

C n UCU\ o c a b a Ş,

«

T

-

G ö lc ü k *

A,C'

...

Alaattin

A k a la n . n;

BozkurtD

to lo s s a e ' « . * ' .

•Yeşilyuva

t.-ı

■ f“

Salda Gölü

63

Ypüyüka

B a yırko y y

^

Yuv^

Orhanlı#

* K asaba

W

•K e m e r k ö y

.<G ö m b e

oAkçay

■ 29

E | m a fj

^ P Ç a v d .r

j

rlasanpaş

Tefenni,f

Kum afşarı

« D e re k ö y »Y um ru taş K a r a m a n |^ .Yazır *

yanı Acıpayam

ı, - •

v 5 3 % ■ \

m

Dedebagı

»O renkoy

cN , 3

7i

Altmyayla

Ballık

.i,

anda

C evlan * O

• B ayırko y

J

/

ibecik

KibyrQ°

^ G ö lh is a r ^ ^ . ^

Vusufça.

v^Kuzören

b?

C u m a ala m

.

K alm koz

Çam elio

• Elmalı

-

• Kara bayır

-u

l

^

.

» r s .d .T g

•D e re k ö y

KayeÖJ

.Y ak a k ö y

Sütleğen •

 rsa kö y

oy

• Çavdır

»P alam u t

' v

S ö ğlütlüdere ü tli

D A G

V

aağaç

E§e 8 / G ö lb en t

Xanthosl

• ‘i zümiü

P a t a r a V _ ls,amlar Yeşilköy^SKaHran

o v K J

O

, a > ^ S ^ S W i„ hta. r

D E N iz u Ç »

»Baharlar Horasanlı •

V

K

Kadyonda

*»**'• ,3

İncirköy .

U

• K o z la r

D erjnkuyu,

L

B » y .ğ .;

O

t

C

K a rg N A

Yedi B u run

g

r~ o_ ■ Telmessos Feth|ve

Patlangıç

J3üyükkonak

.K a ra k o y _ ^ r K|Z||ca ^ 25 V «

»Ebecik

K » ''» “ ' ^

^

Babadağ

Ö

Ç-

Kayabaşı

* phrod,SI0! «aragoi

r

■ V ^T

Karaçam Otm anlar. A

Turgut * *Kavakçalı ,

femişendere (

M u r a tla r ^ /

Gökçeoren ı

— —0 Göktepe

Kemer

Karacasu

Neapolis

^

»Yara? .Portakallık

i!^

Toparlar

T

^ N Çöğm e*

Demirli *~XA<y / lV Bozbel .. .

r^ s .

±J, i

\ f ls siky 122 »

'bûrtaca

B evobası A -

! •

K ara b ö ğ ü rtle n ^

“ 3 Köyceğiz o

653

*

/ 4

r \ i£ iıy d r \. d Kızılyaka

' L Ula G ö k o v a o jC

J

Gölü

Köyceğiz

r**'

D a lya n

.

^

A

K u rto ğ lu Burnu

*W ' t K w

• iç m e le r

Armutalanı

Marmaris

Beldibi • /

^ K a ra c a *

K ö r f1ev zz., 1

Keramos

^

Loryma

: »Taşlıca

• Söğüt

-

O rtıan iy e •

98

Bozdoğano

o Dalama

Çinec

20 o ’ ^ C l . • K Koçarlı 13 \ B a l t a k ö y r cın •* ç ak, ° Cm

UİL, k o n a k

Turgut o

Ğ L a r i L /* K I

Akçaova

( .o n ıy ıııc A

^ '^ K a r p u z lu ' ^

jB e ç ı r

-

^"o

Gökova

Mazıkoy

° Kara° va

£

a r ı m a d,

SETTLEM EN TS

K m merkezi lllla /cr çenter

YA YIN LARI (0 2 1 6 )5 7 4 2 4 4 4

G ürb üz

30 KM

larıhı yer

İçmeler

H ıM onca! p la tin

/

Didyma

Turgut

□ MUĞLA SJS-,

Y E R L E Ş İM

Datça

*

^ M i l a s ^ ^

Labraundcf^ ^ A . Ortaköy lımıye *

_

^«Çavdar

o Bagarası ■Özbaşı

Kazıklı

kam Adcı J t

İnce Burun

v te ık ö s ^ » ^

Mesudiye ’ y

G ezi ven

S /G .V S

jk /t

******

İŞ A R E T L E R

TO

iS » m

Salunu * *md«n

/A

"«i.

I)««çal eıızellık

/

Airport

Havaalanı

A

+

M İl

Euromo

Herakleio

^l

*

Teichiussa

M

Güllük

Didyma0

G ü llü k Körf ezi j

E

mu f i

E G

U

D E N İ Z İ / 4 48' Güvercinlik ,

Yalıkavak #

d

Myndos ’! 0 r f ? ^ nt ^ Turgutreis0 B o d ru m 0& 19 Halikarnassos Akyarlar

Knidos

Y O L L A R / R 0 .4 I)S

DEVLET YOLLARI State R oad\

V I alı vol A\phalt p a v rd road

Stabilize yol S ia M u e d road

\v ialt vol Aiphah pa\vd n» S u h ih z c y u l S u b th zrd road

İL Y O İJA R I P ro v in c ia l Road s = = = = = __________

d k ; k r \ 'o l l \ r (Mher Raads


malikaneleri

S e ç k in le r in y a ş a m te rc ih i.

Ö rn ek CMahallemizdteki ^ M a likan elerin D ç D ekorasyonlarından ğ erçek görüntülerdir. Ç ok D a h a jfa z la s ııu görebilm eniz D ç in S îz le r i ^ M a lik a n e S a tış O fisim ize rB ekliyoruz.

Toscana

KKG

Ketesoğlu. Kameroğlu Gül İnşaat ortak girişim idir.

eo lû g n a’ t^ Flora

Fontana •§* venezia

www.pelicanhillevleri.com

vlncenza

Lucca

Bonıta

Tel: 0.212.886 54 95 Göl Mevkii, Alman Lisesi yolu üzeri Büyükçekmece / İstanbul


NE NEREDE? PLAN OF THE INTERNATIONAL TERMİNAL AT THE ATATÜRK AIRPORT ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE

İN İSTANBUL

Transit Check-in Desk

GELİŞ KATI / ARRIVAL

Services

E 3 Airlines Lost Baggage Claim&Found V

Visa Office

Information Desk Elevator

|

Po J

Escalators

Toilets

Meeting Point

Custom s

Underground

Florist

Shuttle / Bus

Pharmacy

Taxi

Baggage Claim

Parking

Hotel Claim

Post Office

Baggage Custody

Rent A Car

Sm oking Area

Bank Exchange Office

D omestic Transit

Tourist Information

Preorder P ick-up Desk Duty Free Shop A1 (Classic)

y l f Duty Free Shop A2 (Classic) ! £ ■ Duty Free Shop A3 (Vintage £ ■ Express Counter)

158 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Legend

Duty Free Food & B everage Green Fields Bar

|

Duty Free

Food & Beverage

Public Area

Non-Public Area

Yellovv Parking Area

Blue Parking Area

İ H

Services

Gloria Jeans Botanik Cafe

Passa port Control

Starbucks Cafe V, Red Parking Area

Lounge


U pstairs From The Food Court

(S )E co no m y THY CİP Lounge

Food & Beverage

GİDİŞ KATI / DEPARTURE Services

Efes Beer Port Delights

Information Desk

Gloria Jeans

Elevator

Tonton Pide Lahmacun

Toilets

Tonton Döner

C ustom s

Basilico

Duty Free Main Duty Free Shop Bazaar Setur Food Hail

Terminal Lost&Found

Burger King Divan Pub

Shopping Yenileniyor / Renovation

Lipton Baggage Claim

Yenileniyor / Renovation

Efes Flight Point Cheok-in

Yenileniyor / Renovation Empire Vakko

Frito-Lay Baggage C ustody Sm oking Area Dom estic Transit

Salvatore Ferregamo Bvlgari r j Hermes

Coca-C ola Algida

Massage Çenter Airlines Lost Baggage Claim&Found Conference Rooms

Ö Desa D&R

Escalators

Yenileniyor / Renovation

Secure W rap

£ D&R

C oca-C ola Bus Lounge

İstanbul Cafe Gloria Jeans Flags W orld of Food Flags Cafe Burger King [ î ; A irport Hotel

Hairdresser Starbucks

Last M inute Gate Shop

I THY CİP Lounge

K İ ] Atasay Mavi Jeans

Isbank Millennium Lounge

i Golden Touoh Shops

I Advantage Club Lounge

I

Po Prime Class Lounge

Tioket Sales Taxi

Douwe Egberts

Parking

Kayra Kiosk

Post Office

C oca-C ola Kiosk

Medical Aid

Kiosk

Preorder Pick-up Desk Bank Exchange Office Tax Free

British Airvvays Terraces Lounge

Delights 2

M ey Kiosk C oca-C ola Kiosk Burger King

8 /2 0 0 7 SKYLIFE 159


ABU DABİ - ABU DHABI

& RESERVATİON

Salem Travel A gency Hamdan Street, Sultan Bin Yousef Bldg. P.O. Box 3 46 A bu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES Tel: (971-2) 626 10 1 0-62 67 7 71 auhsales@turkishairlines.ae auhstation@turkishairlines.ae Tel: (971-2) 6 21 8 0 0 0 -6 2 1 1 1 1 6 travels@salemtravelagency.com

AD D IS ABABA

BANGKOK

CENEVRE - GENEVA

DUSSELDORF

Gulf Express Transport

Geneva International Airport

Graf A dolf Str. No: 21 402 12

A gency Ltd.CP Tovver 3rd Floor,

1215, P.O. Box 8 25

Dusseldorf GERMANY

313, Silom Road 10500 Bangkok THAILAND

G eneva 15 SVVITZERLAND

S /R Tel: (49-211) 3 7 3 0 6 2 -3 8 5 4 2 6 0

Tel: (66-2) 2 3 1 0 3 0 0-07

Tel: (41-22) 7 3 1 6 1 2 0 (3 Lines)

dus@ tkgermany.com

tksales@ thy.co.th

S/Tel: (41-22) 7312194 thyairport_gva@freesurf.ch

BARSELONA - BARCELONA CEZAYİR - ALGIERS

RUSSIAN FEDERATION

M odulo 5, Planta 2° Numero: 24 0 8 8 2 0

3 0 Rue Hassene Benamene

Tel: (7-343) 3 71 10 3 3

El Prat de Llobregat Barcelona SPAIN

Les Verger, Bir M ourad Rais ALGERIA

R/Tel: (34 93) 29841 7 0-29 84 3 31

Tel: (213-21) 5 4 1 3 1 3 -4 4 6 8 6 6

FRANKFURT

bcnreservatbn@turttshair1ines.corn.es

GSA: Four VVinds Travel FWT

Baseler Str. 3 5 -3 7 6 0 3 2 9 Frankfurt-Main

bcnairport@turkishairlines.com.es

01 Avenue Pasteur Algiers

GERMANY R/Tel: (49-69) 6 5 0 0 7 4 1 1 -1 7

Tel: (213-21) 7 3 9 3 4 0 -7 39 34 2

fra@tkgermany.com

Heritage Plaza, 2 nd Floor, Number: 2231 Kebele 0 3, A ddis Ababa

ETHIOPIA S /R Tel: (251 -11) 6 6 2 7 7 8 1 /8 2

ALM A Tİ - ALMATY Furmanova Str. No: 100

BASEL Flughoff Flughafen Basel 4 0 3 0 Basel

C İD D E - JEDDA H

HAMBURG

SVVITZERLAND Tel: (061) 3 25 4 9 5 9

C ity Çenter Bldg. A nnex 1 2/13

Hermannstr. 4 6 ,2 0 0 9 5 Hamburg

M edina Road. P.O. Box.

GERMANY Tel: (49-40) 3 2 5 8 0 5 -0

BATUM

11563 2 14 25 Jeddah

S/R Tel: (49-40) 32580511-13-14-15

Georgia Tel: (00) 9 9 5 2 22 3 5 1 1 0

SAUDI ARABIA

ham@tkgermany.com

zekaia@thy.com

S /R Tel: (966-2) 6 60 01 2 7 thyinc@ awalnet.net. sa

HANNOVER

BELG RAD-BELGRADE

GSA: A BC Travel Agency

Flughafen Hannover Terminal A 306 62

S /R Tel: (7-3272) 5 0 6 7 7 3 -5 0 6 7 7 4 -

Nikola Tesla Airport ‘B eograd’ 11180

Gulf Plaza Çenter M edina Road

Hannover GERMANY

5 06 22 0 -5 0 1 0 6 7

Beograd 5 9 SERBIA

P .O Box: 11679 Jeddah 2 14 63

S/R Tel: (49-511) 3048210 / 4 Unes

Tel: +381 (0) 1 1 2 09 7 22 5 -26

Tel: (966-2) 6 63 76 8 3 -6 6 3 6 7 8 7

haj@ tkgermany.com

480091 G. Almaty KAZAKHSTAN

sales@turkishairiines.kz

salesagentl ©turkishairlines.co.yu

Jabal Amman Third Circle A. Riyadh

BERLİN - BERLİN

CO LO M BO GSA: Pership Holidays

HA RTUM - KHARTO UM GSA: S udatürk for Travel and Tourism

Centre 8th Floor P.O. B ox 3 9 1 7 7 Amman

Budapester Strasse 2 8 -3 0

Pvt. Ltd. Pership House

A gency Afriqiya Street, Mzk Afra Shopping

JORDAN S /R Tel: (962-6) 465 91 0 2-

10787 Berlin GERMANY

Level 4, 35 Edvvard Lane

Çenter, First Floor, No: 3 2 Khartoum

4 6 5 9 1 1 2 thy@ go.com.jo

S/R Tel: (49-30) 2 6 2 4 0 3 3 -3 5

C olom bo 0 3 SRİ LANKA

SUDAN R/Tel: (249) 15-5180111

ber@ tkgermany.com S choenefeld Airport

Tel: (94-11) 255 98 8 4-

Tel: (249) 1 8 -32 50 4 85 /86

A M STERD AM

Tel: (49-30) 6 0 9 1 5 5 0 0 Tegel Airport

2 55 3 6 8 9 -5 3 6 0 1 4 3

sudaturkaviation@gmail .com

Terminal W est, Room D716, Schipol

Tel: (4 9 -3 0 )4 1 0 1 3 4 1 2 /1 3

A M M AN

DAHRAN - DHAHRAN

HELSİNKİ

GSA: ABC Travel Agency

Lentâjantie 1 ,0 1 5 3 0 ,

King Abdulaziz Str. 25th Cross

Vantaa, Helsinki, FINLAND

P.O. Box: 739 Alkhobar 3 19 52

Tel: (358) 9 75 9 9 81 1 3 /1 0 Lines

P.O. B ox 6 3 0 Bethlehem

Dhahran SAUDI ARABIA

Airport tel: (3 5 8 )9 75 9 9 81 17

ASTANA

PALESTINE AUTHORITY

Tel: (966-3) 8 6 7 0 0 4 4 -8 6 7 6 2 6 9

sales@turkishair1ines.fi

JS C International Airport Astana New

Tel: (972-02) 2 7 7 0 1 3 0 - 3 3

Airport 1118AA Amsterdam S /R Tel: (31 -20) 405 9 6 36-

B E THLEHEM GSA: JO Y International Tours

4 0 5 3 6 4 5 info@turkishairlines.nl

and Travel, Nativity Str.

NETHERLANDS

operations@ turkishairlines.fi

Floor No: 2 04 3 Astana

B E YR UT-BE IR UT

DİNY EP ER DNEPRO PETRO VSK

KAZAKHSTAN

Emir Bachir Str. Lazarists Bldg.

Airport 4 2, 1st Floor, Turkish Airlines Inc.

Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee

Tel: (7-3172) 7 77020-777021

A 2-2 B lock Mazzenine Floor

Rep. 4 9 0 4 2 Dnepropetrovsk

Centre 18, Fenvvick Str. VVanchai Hong

-7 7 78 81 -7 7 78 82

Al Bashoura-Central District,

UKRAINE Tel: (380) 5 6 2 3 9 5 5 5 7 direc-

K ong P.R. CHINA Tel: (852) 3 1 0 10 5 92

Beirut LEBANON

tor@tyh.dp.ua

thyhkg@netvigator. com

Passenger Terminal on the 2nd

AŞKABAD - ASHGABAD

Tel: (961-1) 9 9 9 8 4 9 -9 9 9 8 4 8 -9 9 9 8 5 0

Magtym guly Ave. No: 73 7 44 4000

thybey@ magnarama.com

A shgabad

HONG KONG

GSA: Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee C entre 18,

DO HA K A TA R-DO HA OATAR GSA: Trans Orient Agency P.O.

Fenvvick Str. VVanchai H ong Kong P.R.

TÜRKMENİSTAN

BİŞK EK - BISH KEK

Box 3 6 3 Trans Orient Travel & Tourism

CHINA Tel: (852) 8613111

S /R Tel: (993-12) 3 9 2 9 1 9 -3 5 6 6 1 2

Sovyetskaya 136

Centre Bldg. Doha OATAR

bestholidays@ iawhk.com .cn

Bishkek KYRGYZSTAN

Tel: (974) 4 4 3 7 0 2 7 /4 4 3 7 0 2 8

ATİNA - ATHENS

S /R Tel: (996-312) 6 60 00 8 /9 -6 6 00 11 -

A thens International Airport

6 03 56 1 -6 03 17 1

DO NETSK

ISLAM ABAD GSA: Pakturk Enterprises

Building 17th, 5th km Spata-Loutsa

thyfru@elcat.kg

Donetsk Airport, 2nd Floor, Turkish Airlines

64/E M asco Plaza Jinnah Avenue

A venue 190 04

Inc. Rep. 82021 Donetsk UKRAINE

Blue Area Islamabad PAKİSTAN S /R Tel: (9 2 -5 1 )2 2 7 7 5 9 5 -9 9

A thens GREECE

BRÜKSEL - BRUSSELS

Tel: (380-62) 3 1 2 0 5 1 6 / 3 1 2 0 5 2 6 /

Tel: (30-210) 3 5 3 7 2 8 0 -8 1 -8 2

51. Cantersteen, 1000

3 1 2 0 8 2 4 /3 1 2 0 8 9 2

thyoff ice@athensairport.gr

Brussels BELGIUM

BAHREYN - BAHRAIN

JAKARTA GSA: Pt Dharma Buana Experindo

S /R Tel: (32-2) 5 0 0 1 9 3 2 -5 1 1 7 6 7 6

DUBAİ

sales@turkishair1ines.be

Al Sholala Building, A Block

Mayapada Tower 16th Floor Jl Jend

No: 6 0 8 P.O. Box 1200 Dubai UAE

Sudirman Kav 2 8 Süite 16-05 Jakarta

Manama Travel Centre VV.L.L., The Diplomat Radisson Hotel (Lobby

BU DA PEŞTE - BUDAPEST

S /R Tel: (971 -4) 2 94 0 0 9 9 -2 9 5 7 4 6 7

12920 INDONESIA

Area) Building 5 9, Road 1701 Manama 3 17 KINGDOM OF BAHRAIN

Apaczai Csere Janos U. 4

sales@turkishairlines.ae

Tel: (62 21) 5 21 2 0 2 9

1052 B udapest HUNGARY

customer@turkishair1ines.ae

Tel: (973) 1 7 2 1 1 8 96 -1 72 2 26 4 7-

Tel: (361) 26642 6 9-26 64 2 91

GSA: Al N aboodah Travel&Tourism

172 22 6 48 turkair@ batelco.com.bh

turkishairlines@axelero.hu

Al Shoala Complex-Alittihad Street

KABİL - KABUL GSA: Arya Tourism Travel & Cargo

P.O.Box: 1200 Dubai UAE

S ervices Co. Ltd. Shar-e-naw, İnsaf Hotel

BAKÜ - BAKU

BUENOS AİRES

Husi Hacıyev Cad. No: 11

GSA: Intercontinente S.A.

DUBLİN

İSTAN S /R Tel: (93) 799 41 8 54 2 7 9 9 3 9 4 4 6 5 thy@ aryatourism.com

1st Floor, Ansari VVaat Kabul AFGAN­

Baku AZERBAIJAN

Av. Santa Fe 1114-1

Dublin Airport Arrival Floor C o

Tel: (99-412) 9 7 7 3 0 0 -9 7 5 4 3 8

Floor B B uenos Aires ARGENTINA

Dublin IRELAND S/Tel: (353) 184 47 9 20

thy.baku@ azeurotel.com

Tel: (5 4 -1 1 )4 8 1 6 2 3 0 7

Tel: (353) 1 8447922

KAHİRE - CAIRO

turkishbue@ speedy.com.ar

sales@turkishair1ines. ie

Nile Hilton Commercial Ç enter 2nd Floor,

GSA: Air Solutions (PVT) Ltd.

BÜKREŞ - BUCHAREST

Red C rescent C oncord Tovver,

BD. N. Balcescu 35-A

DUŞANBE - DUSHANBE GSA: Kaynak Ltd. Şti, Bokhtar

16 th floor, 17 Mohakhali C/A,

Bucharest

Cad. No: 37/1 (Vefa Çenter)

GSA: Imperial Travel Çenter

Dhaka 1212

ROMANIA

Dushanbe TAJIKISTAN

21, M ahm oud Basiouny

BANGLADESH

S/Tel: (4 0 2 1 )3 1 1 2 4 1 0 -3 1 1 3 2 1 0

Tel: (992) 4 87 01 1 5 0 1 /0 2 /0 3 -

Str. Cairo EGYPT

Tel: (88 02) 9 88 68 7 4

thy@ mb.roknet.ro

4 74 4 1 0 7 2 1 /2 2 thydushanbe@mkf.tj

Tel: (20-2) 5 7 5 9 1 0 2 -5 7 4 3 3 3 6

Suit No: 3 2 -3 3 Tahrer Sq. Cairo EGYPT

BANGLADEŞ-BANGLADESH

160 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

EKATERINBURG Lenina prospect 3 6 Ekaterinburg

Aeropuerto d e Barcelona, Terminal A

turkishairlines@ethionet.et

INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

■ Dış B ürolar In ternational O ffices

S/Tel: (202) 5 74 90 0 9 turkish@ turkish-eg.com


LU NA P AR K

The first Novotel in Turkey is now in İstanbul. Already 406 hotels in the vvorld

star service U

Contemporary design

Open spaces

No v o t e l HO TELS

[0 2 1 2 )4 1 4 3 6 0 0

www.novotel.com

D esigned fo r n a tu ra l living


OSLO

Yanki Kupali S .2 5 204/1 Minsk

Garderm oen International Airport

Room 5057

Towers 28, Egerton Road

BELARUS

Departure Hail, 2 06 1, O slo NORVVAY

Karachi PAKİSTAN

Lahore PAKİSTAN

Tel: (375-17) 2 0 6 6 8 7 8 -2 2 7 3 7 1 3

S/Tel: (47) 6 4 8 2 0 5 3 0 (4 hat/lines)

S/Tel: (92-21) 4 5 9 9 2 1 0 -4 5 9 9 2 1 5

S/R Tel: (92-42) 6 3 0 9 9 2 6 /9

msqmanager@gmail .com

R/Tel: (47) 6 4 8 2 0 531

thykhi@ cyber.net.pk

LEFKOŞA - LEFKOSA

M OSKO VA - MOSCOVV

PARİS

GSA: Paktürk Enterprises

M ehm et Akif Cad. 52

B. Dimitrovka 7/5, Building 2,

5 8 Rue La Boetie 75008

N acon House, Strachen

Lefkosa TURKİSH REPUBLİC OF

2nd Floor M oscow

Paris FRANCE

Road Karachi 742 00

NORTHEN CYPRUS

RUSSIAN FEDERATION

Tel: (33-1) 5 6 6 9 3 3 5 0

PAKİSTAN

S/R Tel: (392) 2 27 1 0 6 1 -2 2 7 1 3 8 2

Tel: (7-095) 9 8 0 5202

info@turkishairlines.fr

Tel: (92-21) 5 68 5 9 2 2

thykib@ ebim.c o m .tr

sales@turkishairlines.ru

LÜBYANA - LJUBLJANA

M U M BA I GSA: Interglobe Travel 1st Floor,

& R E S E R V A T İO N

KARACI - KARACHI

INFO RM ATIO N

& REZERVASYON DANIŞMA

LAHORE GSA: Pakturk Enterprises, National

M İN SK

Jinnah International Airport Level 5,

R/Tel: (92-21) 5 68 59 2 2 -5 6 8 5 4 8 7

PE KİN - BEIJING Tour des Habbous,

Turkish Airlines Inc.,

7 em e Etage,

PO Box: 76 Zgomji B m ik-130a

Avenue d e s F.A.R.

4 21 0, Bmik-Aerodrom

Podar House, 10 Marine Drive

5 0 ü a n g M a Oiao Road, 100016, Beijing P.R. CHINA

M um bai400020

Tel: (8 6 -1 0 )6 4 6 5 1 8 6 7 -7 0 bjssales@ thy.com

Casablanca 2 0 .0 0 0 M O RO CC O

Ljubljana SLOVENIA

INDIA

Tel: (0212) 22 5 3 8 121

Tel: (386 4) 2 0 6 1 6 8 0

Tel: (91-22) 22821591

R/Tel: (0212) 22 4 6 4 5 0 0 (3 lines)

thyljubljana@siol.com

farhad.kuka@ interglobe.com

PRAG - PRAGUE Vaclavske Namesti 19/1,

casasales@turkishairlines.ma Av. Fontes Pereira de Melo, No: 35-4

M USK AT - M USC AT GSA: Sunrise Travel and

Tel: (420) 2 34 708 708 -7 15

LİZBO N - LISBON KAZAN

W 1 0 3, Kem pinski Çenter,

Praha 1 Prague CZECH REBUBLIC

Pravo - Bulachnaya Str. 3 5 /2

H10 8 0 -1 1 8 Lisbon PORTUGAL

Tourism LLC P.O. Box 884

info@turkishairlines.cz

Floor: 2 Office: 2 1 3 420111

Tel: (3 5 1 )2 1 0 0 7 8 8 0 0

W adi- Kabir 117 Muscat

prg.sales@turkishair1ines.cz

Kazan

jdias@tkportugal .com

SULTANATE OF OMAN S /R Tel: (968) 2 4 4 7 8 4 7 0 -2 4 4 7 5 0 3 0

REPUBUC OF TATARSTAN /RUSSIAN FEDERATION

LO NDRA - LONDON

PR İŞTİN A - PR ISTIN A B ob Doll Str. O.T.Perparimi

Tel: (7-843) 5 33 1 9 3 0

125 PalI Mail S W 1 Y 5 E A

M Ü N İH - M UN IC H

Nr: 4 5 Prishtine

kzntztk@yandex.ru

London UNITED KINGDOM

B ahnhofsplatzl

Tel: (381 -38) 247711 -2 4 76 96

S /R Tel: (0) 8 44 8 0 0 6 6 66

(Eingang Bayerstrasse)

GSA: A M K International

info@turkish-airlines.co.uk

8 0 3 3 5 Munich

Lidhja E Pejes-Drini, Ibardhe Str.

KİEV 10 Pushkinskaya Str. A pt 1

Heathrow Airport

GERMANY

No: 4 5 Pristina KOSOVA

P.O. Box 540, 252001

Tel: (4 4 -2 0 )8 8 9 7 1 7 3 1 -3 6 1 4

S/Tel: (49-089) 5 1 4 1 0 9 3 1 -3 2

Tel: (3 8 1 -3 8 )5 0 2 0 5 2 -5 5

Kiev UKRAINE

Stansted Airport

R/Tel: (49-089) 5 1 4 1 0 9 2 0 -2 5

thypm@ pm .ipko.net

S /R Tel: (380-44) 49059 3 3-

S/Tel: (44) 1279 6 8 1 8 2 2

m uc@ tkgermany.com

2 2 9 6 4 6 1 -2 3 5 2 5 6 2

Tel: (44) 1279 6 8 1 4 5 0

RİGA

LYON

NAİROBİ GSA: Imaan Air Ltd.

KİŞİNE V - CHISINAU

5 9 Boulevard Marius, Vıvier Merle

Şasini House, 1st Floor, Loita Str.

Tel: (37) 1 7359444 /

Chisinau Buld. Dacia 8 0/3

6 9 4 2 9 C edex 0 3, Lyon FRANCE

P.O. B ox 4 11 27 Nairobi

sales@turkishair1ines.lv

Airport REPUBLİC OF

R/Tel: (33-4) 3 7 9 1 6 6 7 0

KENYA

MOLDOVA

thy.lyon@wanadoo.fr

Tel: (254-20) 2 4 0 0 2 4 -2 5 3 0 2 9 -3 4 0 3 5 7

kiev.sales@ thy.com.ua

Riga Airport 3rd Floor, Riga 10053 LVLA7VIA

1 7 35 9445

RİYAD - RIYADH King Faisal Foundation,

S/Tel: (373-22) 5 2 5 4 7 2 -5 2 5 0 9 5

M AD RİD

NEW YORK

Avda. Gran Via, 6 9 -3 -3 0 3

John F. K ennedy International Airport

11466 Riyadh SAUDI ARABIA

KOPENHAG - COPENHAGEN

2 80 13 Madrid SPAIN

Terminal One

Tel: (966-1) 4 6 3 1 6 0 0 -4 6 3 2 0 8 7

Kastrup Lufthavn Terminal 2,

S/R Tel: (34) 9 17 58 2 33 5

Jamaica 114 30 N ew York USA

turkishairlines@sol.n et.sa

Departure Hail, Ground Floor

marketing@ turkishairlines.com.es

S/Tel: (1-718) 7 51 2 6 0 1 -7 5 1 2 6 1 8

2 7 0 0 Kastrup

reservation@turkishairlines .com .es

kivoperation@ thy.md

DENMARK

P.O. B ox 251 94 ,

Local S /R Tel: (516) 2 47 5402

RO M A - ROM E

Toll free no: 1 -8 0 0 -8 7 48 8 75

Via Barberini 47, 0 01 87 Rome ITALY

S/RTel: (45-33) 144055

M ALTA

passengerservices@ tknyc .com

R/Tel: (39-06) 42014491

info@turkishairlines.dk

GSA: Arrigo G roup Ltd.

info@ tknyc.com

roma@turkishairlines.it

2 48 Tower Road Sliema MALTA

KÖLN - COLOGNE

S/Tel: (3 5 6 )2 1 3 4 5 2 7 1 -5

Am Hof 2 8 5 06 67

ROSTOV Sholokhova Prst. 270/1

Cologne

M AN CHESTER

Terminal 1 06281 Nice

(İn the building of the N ew Air Terminal)

GERMANY

Room 14, Level 5, Terminal 1

C edex 3 FRANCE

2 nd Floor, 3 44 0 6 6

S/Tel: (49-221) 2 72 4 8 0

M anchester Airport M 9 0 3AL

S/Tel: (33-4) 9 3 2 1 4 4 7 9 (3 Unes)

R ostov-on-Don

R/Tel: (49-221) 2 7 2 4 8 2 0 0

Manchester

nice@turkishairlines.fr

cgn@ tkgermany.com

UNITED KINGDOM

KUVEYT - KUVVAIT PO Box 2 3 9 5 9 13100 Safat

RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-863) 2688231

S /R Tel: (0) 8 44 8 0 0 6 6 6 6

N Ü R N B E R G - NUREMBERG

s a le s @ th y m a n c h e s te r .c o .u k

F lu g g a s t Term inal,

rovkztk@rambler.ru

M AN İLA

90411 Nuremberg

SA N’A GSA: Universal Travel & Tourism P.O.Box: 18266, 6 0, Meters

Flughafen Strasse 100,

Al Shuhada Str. Aliaa Çenter, KUWAIT

GSA: Citadel Air Services Corp.

GERMANY

Tel: (965) 2 4 4 78 4 70 -

G /F S G V II Building 6 75 8

R/Tel: (49-911) 9 2 9 7 2 1 2 -1 4 /1 6

Road S an’a YEMEN

2 4 4 7 5 0 3 0 thy_kwi@ hotmail.com

Ayala A venue Makati City 1200

S/Tel: (4 9 -9 1 1 )9 3 7 2 0 1 1 /1 2

Tel: (967) 1 4 4 5 9 7 0 (4 hat / lines)

GSA: Al-Kazemi Travel Agencies

PHIUPPINES

thynue@ t-online.de

iktk@ universalyemen.com

Fahad L-Salem Str. Abrar Bldg.

Tel: (63-2) 8 1 2 771 1-18

ODESSA

SARAYBOSNA - SARAJEVO

M E K K E - M ECC A GSA: A BC Travel Agency,

Pushkinskaya 19/17 Odessa

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo

UKRAINE

BOSNIA & HERZEGOVINA

Mansur Str., Al Khazindar Bldg.

Tel: (380-482) 34790 6 -0 8

S /R Tel: (387-33) 212 9 3 8 -6 6 6 0 9 2 -

LAGOS

P.O. B ox 3 84 4 M ecca

thy_odstztk@farlep.net

206241

25A, Karimu Kotun Str.

SAUDI ARABIA

Victoria Island Lagos

Tel: (966-2) 5 4 3 4 8 8 7 -5 4 7 6 0 5 2

OSAKA Kansai International Airport,

SEUL - SEOUL GSA: E&M Air Service Co. Ltd.

P.O.Box: 2 3 9 5 9 13100 Safat KUWAIT Tel: (965) 2 4 5 0 6 5 5 (11 Unes)

NIGERIA

162 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

NİCE Aeroport Nice, C ote D’Azur

Tel: (234-1) 7 61 02 4 6

M İLA NO - M ILA N

Room 0 2 2 0 , Airlines O ffice-North 2F 1,

904 Seoul Ç enter Building,

GSA: Vefa Tourism & Travels Ltd.

Piazza Fontana 6. 20122

S enshu -kuko Kita, Izumisano-shi,

5G A Sokong-Ro, Jung-G u

Plot 152 Ahm edu Bello Way

Milan ITALY

O saka 549-0001

Seoul KOREA

By Kashim İbrahim W ayW use II,

S /R Tel: (39) 0 27 20 0 80 7 8-0 2 80 5 60 51

JAPAN

S/Tel: (822) 7 57 02 8 0

P.O.Box: 4 47 3

v.giudici@turkishair1ines.it

Tel: (+81) 7 2 -45 6-52 8 7

R/TEL: (822) 7 77 7055

ABUJA

mxp@turkishair1ines.it

kansai@turkishair1ines.co.jp

seltztk1@ komet.net


Ö r n e k d a ir e m iz e v e satış o fis im iz e s îzle ri b e k liy o ru z ... K o n u t K re d ili ö d e m e Seçeneği 60 A y Sabit T aksit

O da + Salon

Peşin Satış F iyatı

Peşinat

Sabit A ra ö d e m e ( Yılda iki defa x 5 y ı l)

72 m 2

1+1

154.360 YTL

3 0.000 YTL

13.250 YTL

7 76 YTL

104 m2

2+1

209.850 YTL

4 0 .0 0 0 YTL

18.500 YTL

9 95 YTL

21.500 YTL

1.344 YTL

30.000 YTL

1.587 YTL

m2

134 m2

3+1

270.380 YTL

6 5 .0 0 0 YTL

154 m2

3+1

359.290 YTL

8 5 .0 0 0 YTL

Bu kampanya 1 7 -2 3 Temmuz 2007 tarihleri arasında geçerlidir. Fiyatlara KDV, Altyapı, Abonmanlık, CTH, İskan Harcı, Tapu Harcı, Dosya Masrafı ve Komisyon dahildir. Yukarıdaki görsel, tanıtım ve bilgi amaçlıdır. Soyak tarafından değiştirilebilir. Soyak Mavişehir teslim tarihleri Aralık 2007 ve Aralık 2008'dir.

444 0 795

w w w .so ya k.co m .tr 7 /2 4 in te rn e tte n Satış

Ete*

%100 kalite k o n tro l

4 adet, toplam 1400 n yüzm e havuzu

o

A nkastre beyaz eşyalı m utfak

H er d a ire d e klim a ve iklim k o n tro llü ç ift cam

1.5 km bis ik le t ve yürüyüş parkuru

Geniş o to p a rk alanları

Yüzlerce palm iyeli özel peyzaj

24 saat özel g üvenlik

1500 konutluk kapalı site

EGE Park ve C arrefour'a yürüyüş mesafesi

Teslim sonrası m üşteri h izm etle ri

p L-l

'İ *

Tenis ve baske tbo l sahaları

İzmir M avişehir C arre fo u r yanı

SOYAKmavtîsemr


& R E S E R V A T İO N INFO RM ATIO N

& REZERVASYON DANIŞMA

SİD N EY - SYDNEY

ŞİKAGO - CHİCAGO

ÜSKÜP - SKOPJE

ANKARA

6 0 3 /1 6 Barrack St. 2 00 0

6 25 North Michigan Avenue,

Dame G ruev 3 /2 Skopje

Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere Tel: (312) 4 2 8 0 2 0 0 (5 Lines)

Sydney, NSW,

Süite 1400 Illinois 60611

MACEDONIA

AUSTRALIA

Chicago USA

Tel: (389-2) 3 1 1 7 2 1 4-31 16 1 49 -

S /R Tel: 4 44 0 8 4 9 (7/24)

Tel: (612) 9 2 9 9 8 4 0 0 (3 Lines)

Tel: (312) 9 4 3 7 8 5 8 (8 Unes)

3 1 4 8 6 7 0 thyskp@ mt.net.mk

abayka@ thy.com

turkair@turkishairlines.com .au

info@ tkchi.com

VARŞOVA - WARSAW Al Jerozolimskie 123,

SIM FER O PO L

TAHRAN - TEHRAN

Millennium Plaza, IX Floor 0 2 -01 7

ANTAKYA GSA: Ant-Tur Antakya Turizm

Sim feropol Airport Crimea,

O stad Motahari Avenue

W arsaw POLAND

ve Seyahat Acentası

95491 Sim feropol

No: 2 39 Tehran IRAN

Tel: (4822) 5297700/01

İnönü Cad. Rana A pt 15/D

UKRAINE

S /R Tel: (98-21) 887 37 4 64

director@turkish.pl

Tel: (326) 2 1 4 9 4 9 7 -2 1 6 0 1 5 0

S /R Tel: (380) 6 5 2 2 4 8 1 6 3

/ 8 87 48450-1 / 8 8 7 3 7 3 8 1 /8 2 -5

turkish@ pop.cris.net

info@thy.ir

VENEDİK - VENICE

ANTALYA

Turkish Airlines M arco Polo Airport 2nd

Konyaaltı Cad. Antmarin

TA IPEI

Floor Via Luigi Broglio, 8

İş Merkezi No: 24 (Telsim yanı)

150 Beach Road 15-04

GSA: G olden Foundation Tours

3 03 00 Venice ITALY

Tel: (242) 2 4 3 4 3 8 3 pbx

Gateavvay W est 1 89720

Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao

Tel: (39-41) 2 6 9 8 1 9 0

S /R Tel: 4 44 0 8 4 9 (7/24)

SINGAPORE

E. Road Sec. 4 Taipei

vce@turkishair1ines.it

aytsatmd@ thy.com

Tel: (65) 6 73 2 4 5 5 6 -6 7 3 2 4 5 5 7

TAIVVAN R.O.C.

sales@ thy.com.sg

Tel: (886) 2 27 73 3 26 6

VİYANA - VIENNA

alan@ gftours.c o m .tw

O pem gasse 3 A - 1010 VVien AUSTRIA

TRABLUS - TR İPO Lİ

office@thy.at

SİNGAPUR - SINGAPORE

S/R Tel: (43-1) 5 86 20 2 4

SOFYA - SOFIA S abom a Str. N o:11-A Sofia BULGARIA Tel: (359-2) 9 8 8 3 5 9 6 -9 8 7 4 2 2 0 thy-sof-sat@ m edicom .bg

Nr: 161 Tripoli UBYA S /R Tel: (218-21) 3 3 5 1 3 5 2 /5 3

ST. PETERSBURG 17 Startovaya Str. Airport Com p. Pulkova 2, Central Terminal, O ffice 241, 196210 St. Petersburg RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-812) 3 31 8 9 6 7 / 3 31 89 6 8

STO C KHO LM Turkish Airlines Inc. Arlanda International Airport Terminal 5, Departure Hail, PO Box: 172 1 90 46 Arlanda SVVEDEN Tel: (46-8) 7 97 72 5 8 turkishairlines@telia.com tksales@telia.com

STRAZBURG STRASBOURG 2 Allee De La Robertsau 6 7 0 0 0 Strasbourg FRANCE R/Tel: (33-3) 8 8 5 2 1 4 1 3

Çavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1

Y ENİ DELHİ - NEW DELHİ GSA: Interglobe Air Transport Thapar House 1st floor

thytip@ yahoo.com

No: 124 Janpath N ew Delhi INDIA

TA ŞK E N T - TA SHK EN T

S/Tel: (91 1 1 )4 3 5 1 3 2 3 6 -4 0

R/Tel: (91 1 1 )4 3 5 1 3 2 3 0 -3 5

Navaiy Cad. No: 1 1/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1 3 6 7 9 8 9/9 0/9 2 thytasmng@sarkor. uz

d e l.tkres@interglobe.com

ZAGREB Jurisiceva 12, 100 00 Zagreb CROATIA Tel: (385-1) 4 9 2 1 8 5 4 /5 5 turkish-airlines@zg.htnet.hr

TE B R İZ - TA BR IZ Tabriz International Airport Turkish Airlines Tabriz IRAN Tel: (9 8 -4 1 1 )2 6 7 0 1 5 1 -5 tbkztk@thy.ir / tbzsales@thy.ir

SVVITZERLAND R/Tel (4 1 -1 )2 2 5 2 3 2 3 zrhtk@bluewin.ch

konak, arda.tours@ superonline.com

BATM AN GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. Ace. Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No: 22 Tel: (4 8 8 )2 1 3 9 1 4 9 -2 1 3 9 2 0 0

BİNGÖL GSA: Tütünen Turizm ve G enç Cad. Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426) 2 13 57 6 7

BİTLİS GSA: ö z ta ç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2 26 07 0 7

Hayarkon Str. No: 78, 6 34 32 Tel Aviv ISRAEL Tel: (9 7 2 -3 )5 1 7 2 3 3 3 -3 5 sales@turkish.co.il

TİFLİS - TB ILISI 147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S /R Tel: (99532) 9 5 9 0 2 2 -9 4 0 7 0 3 thytbs@ access.sanet.ge

0

4440849

BO DRUM Kıbrıs Şehitleri C ad., O asis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı

Uçuş Hattı Flight Line

■ iç Bürolar Domestic Offices

TİRAN - TİRA NA Büchsenstrasse 15, 70173

Tel: (266) 2 4 2 4 4 6 2 -2 3 9 8 5 7 5

Sey.Acentası Yenişehir Mah.

ZÜ RİH - ZÜ RİCH Talstrasse 58-8001 Zürich

TEL AVİV

thy.strasbourg@ fr.oleane.com

STUTTG AR T

Seyahat Acentası, Eski Kuyumcular Mah.

GSPLAJ P.O. B ox 4565, Elfateh Tower, 16th Floor Office

BALIKESİR GSA: Konak Arda Turizm

Karşısı) No: 8 2 1 7 /2 Tel: (252) 3 1 7 1 2 0 3 /0 4 S /R Tel: 4 44 0 8 4 9 (7/24) Bodrum Milas Havalimanı / Airport Tel: (252) 5 2 3 0 1 2 9 -5 2 3 0 1 3 2 bodistmd@ thy.com

BURSA

Kam Int. S.H. P.K., Tirana Int. Hotel,

ADANA

S tadyum Cad. Ulusoy Apt. No: 22 Tel: (224) 25427 2 8-

Business Hail Skanderbeg Square

Şakirpaşa Havalimanı

Stuttgart

Tirana ALBANIA

Kargo Terminali 0 1 0 1 0 Seyhan

2 54 27 7 8 -2 5 4 3 4 2 7

S/R Tel: (49-711) 2 2 5 8 2 0 / 7 lines

Tel: (355-4) 2 34 9 0 2 -2 4 0 9 6 4

Tel: (322) 4 3 3 2 1 2 1 -4 3 3 1 0 5 2 -4 3 5 9 1 7 5

S /R Tel: 4 44 0 8 4 9 (7/24)

thytia@icc-al.org

byilmazturk@thy.com

bursasatis@ thy.com.

TravelTajheez.Monatabi Str.

TOKYO

CİHANBEYLİ

Damascus SYRIA

T o ra n o m o n R a p p o rt, 4 th Floor,

ADIYAM AN GSA: İnandı Turizm ve Seyahat

16-6 Toranomon 1 -chom,

Acentası, Atatürk Cad. No: 10/A

Ankara Cad.Ayvaz Pasajı

Minato-Ku 105-0001 Tokyo

Tel: (416) 2 1 6 1 4 3 6 /3 7 /3 8 /3 9

No:41 Cihanbeyli KONYA

JAPAN

inanditurizm@mynet.com

Tel: (332) 6 7 3 2 3 0 6

AĞRI GSA: Ağrı M efser Turizm

ÇANAKKALE GSA: Sudalar Turizm ve Tic, A.Ş.

thystr@t-online.de GSA: Noura VVings Tourism

Tel: (9 6 3 -1 1 )4 4 6 8 5 0 3 2 /3 3

ŞAM - DAM ASCUS

R/Tel: (81-3) 52511551

A bu Faddel Elmurady Str. 32

S/Tel: (81 3) 52511511

Damascus

sales@turkishairlines.co.jp

SYRIA

Vali Konağı Cad. No: 1

Anafartalar Oteli İskele Meydanı

TO RO NTO GSA: Stellar Travel Inc.

Tel: (472) 215 92 9 7-21 51 3 71

Tel: (286) 2 12 33 6 6

Tajheez, Monatabi Str.

100 University Ave. Süite 100

Damascus

Toronto O N M 5J 1 V6 CANADA

AKSARAY GSA: Aksaray Turizm ve

ÇORLU GSA: Trakya Turizm ve Seyahat

SYRIA

Tel: (416) 5 9 6 -6 8 8 6

Seyahat Acentası Lise Karşısı.

Acentası Çorlu Belediye Karşısı

Tel: (963-11) 4 4 6 8 5 0 3 2 /3 3

info@ thycanada.com

Kütüphane Sok. D: 2

İş Merkezi No: 9 TEKİRDAĞ

Tel: (382) 2 1 3 2 3 3 2 -2 1 2 7 5 0 9

Tel: (282) 6 5 3 0 4 7 7 /7 8

AMASYA GSA: Ayşafak Air Turizm

ÇORUM GSA: Çavuşoglu Turizm ve

S/Tel: (9 6 3 -1 1 ) 2 21 2 2 6 3 -2 4 5 7 2 7 7

GSA: Noura VVings Tourism Travel

164 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

G S A : V atan Turizm S eya ha t A c e n te s i

ŞANGAY - SHANGHAI

TUNUS - TU NIS

RM 342, Shanghai Centre,

C om plexe Hotel El Mechtel-

1376 VVest Nanjing Road

B loc C tkd Blvd. O uled Haffouz,

2 0 0 0 4 0 Shanghai, P.R.

1 ler Etage 1005 El Omrane

Seyahat Acentası, Hacı llyas Mah.

Seyahat Acentası, Gazi Cad.

CHINA

Tunis TUNISIA

Yeniyol Cad. Saatçi Apt.

Kesim Işhanı, No: 22 Kat: 3

S/R Tel: (86-21) 322 20 0 22 -

S /R Tel: (216-71) 7 87 03 3 -7 8 6 4 7 3

No: 112/1 Tel: (3 5 8 )2 1 2 2 2 2 8

Tel: (364) 2 2 4 3 9 2 8

6 2 7 9 8 3 9 2 shasales@thy.com

turkish.airlines@planet.tn

thyamasya@ttnet.n et.tr

cavusoğlutur@ ttnet.n et.tr


M

E

F

IN

T E

R

N

A

T IO

N

A

L

S C

H

O

O

L

-

İZ

M

İR

Learning has no borders. Ö ğrenm enin sınırı yoktur...

THE FIRSTAND ONLY INTERNATIONAL SCHOOL İN İZMİR Building Bridges Betvveen Countries & Cultures VVELCOME TO YOUR CHILD’S NEXT SCHOOL! MEF International School - İzmir is educating students from Foundation Class (age 3) to Grade 12. MEFIS students think globally, act locally, and gain interculturai avvareness through the understanding of other countries, languages and peoples. MEFIS-Izmir has been approved to offer the University of Cambridge IGCSE and A Levels, and is a Cambridge International Examinations (CIE) Centre. MEFIS-Izmir is also a candidate status school for the IB Primary Years Programme (PYP) and Middle Years Programme (MYP). Highlights of MEFIS-Izmir include: • Svvimming pool and sports faciüties. • Classroom instruction in English. • Learning Support P rogram m e (English Additional Language, Special Educational Needs, Guidance Counselling, Dean of Students). • Additional language offerings in French, Spanish, G erm an and Turkish (dependent on grade level). • O n-cam pus health services (full-tim e nurse, p art-tim e doctor, on-site am bulance). • C om plete snacks and w arm lunch provided. • Bus service vvith hostess accom panim ent. For m ore details please contact Ms. Selin Belik [Registrar/PR] as per contact information below!

Contact: MEF International School—İzmir Akcay Cad. No: 285 Gaziemir, İzmir—Turkey PH: +90 İ232] 252 2052 FAX: + 90 (232] 252 0515 E-Mail: infoizmir0mef.k12.tr

SS SÖ U N IV K R S IT Y o/ C A M IİK II)C > K % p In te rn a tio n a l F .x a m ın a tın n s C A M B R İD G E IN T E R N A T IO N A L C ENTRE

CIS

W eb : w w w .m e fin te m a tio n a ls c h o o ls .c o m


& R E S E R V A T İO N

2. T a k s im S a tış M ü d ü rlü ğ ü

KÜTAHYA

50. Yıl Sitesi No: 7-8

Cumhuriyet C ad., Gezi

G S A : Serhat Turizm Seyahat

Tel: (346) 2211147-2244624

S /R Tel: 4 44 0 8 4 9 (7/24)

Dükkanlan No: 7 Taksim

Acentası Atatürk Bulvan

sivas@sivasturizm.com.tr

atuojt@ thy.com

Tel: (212) 2 5 2 1 1 0 6 (6 Unes)

Arel Apt. No: 29/1

S/R Tel: 4 44 O 8 4 9 (7/24)

Tel: (274) 2123041

ŞANLIURFA

D E NİZLİ

3. H a rb iy e S a tış M ü d ü rlü ğ ü

İstiklal Cad. No: 27/B

Cumhuriyet Cad. No: 199-201

MALATYA

G S A : Kaliru Turizm Seyahat

Tel: (258) 264 86 6 1-26 48 6 71

Kat: 3 Elmadağ

Kanalboyu Cad. No: 10

Acentası, Sarayönü Cad.

S /R Tel: 4 44 O 8 4 9 (7/24)

Tel: (212) 2 2 5 0 5 5 6 (6 ünes)

O rduevi Karşısı

No: 7 4/A Köprübaşı

S /R Tel: 4 44 O 8 4 9 (7/24)

Tel: (422) 3248001 -3 2 48 00 8

Tel: (414) 2 15 33 4 4 -2 1 5 4 5 4 8

DİYARBAKIR

harbiyesatis@thy.com

S /R Tel: 4 44 O 8 4 9 (7/24)

Sivil Havaalanı Terminal

4. G en e l Y ö n e tim S a tış B ü ro s u

mlztztk@ttnet.net

ŞEREFLİK OÇ HİSA R

Binası Bağlar

Yeşilköy Tel: (212) 4 6 3 6 3 6 3

Tel: (412) 2 35 57 1 4 -2368960-61

E xt.311 1-31 19

M AN İSA

Acentası Ankara Cad.

G S A : S a b ih a G ö k ç e n H a va lim a n ı

G S A : Yoltur Seyahat Acentası

Ç avuşoğlu Sok. No: 1/B

E D R E M İT

Kurtköy

Anafartalar Mah.G aziosmanpaşa Cad.

Şereflikoçhisar Ankara

DHMİ Körfez Havaalanı, Edremit

Tel: 5 8 5 5 8 5 0 /5 1 -5 2 -5 3

Merkez Işhanı No: 5 4 /1 3

Tel: (312) 6 87 2 3 8 3

Tel: (236) 2346311 -23 86 64 9

unsalinaltekin@ttnet.n et.tr

TATVAN

Tel: (266) 3 76 1 3 9 9 Tel: (224) 2 21 11 6 7 bursasatis@thy.com

INFO RM ATIO N

& REZERVASYON DANIŞMA

DALAMAN Tel: (252) 7 92 53 9 5

G S A : Çavuşoğlu Turizm Seyahat

İZ M İR Halit Ziya Bulvan No: 6 5 Çankaya

MARDİN

Tel: (232) 4 8 4 1 2 2 0 (5 Lines)

G S A : Bilen Turizm ve Seyahat Acentası

G S A : ö z ta ç Turizm Seyahat Acentesi

ELAZIĞ

S /R Tel: 4 44 O 8 4 9 (7/24)

Karayolları Karşısı Yenişehir

Yeniçarşı No: 68

Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. No:39

thyizm@thy.com

Tel: (482) 2 1 3 3 7 7 3 -7 4

TATVAN BİTLİS

KA HRAM ANM ARAŞ

M A R M A RİS

Tel: (424) 8 2 7 9 9 1 0

Tel: (424) 2 1 8 1 5 7 6 -2 1 8 2 3 0 0 S /R Tel: 444 O 8 4 9 (7/24) ezstk@ ttnet.net.tr

ER ZİNCA N

Atatürk Cad. No: 2 6/B Tel: (252) 4 1 2 3 7 5 1 /5 2

G S A : Trakya Turizm ve Seyahat

Tel: (344) 2 2 3 4 1 8 1 -2 2 5 4 0 3 7

S/R Tel: 4 44 0 8 4 9 (7/24)

Acentası, Orta Cami Mah.

marmarissatis@ thy.com

Hüküm et Cad.

G S A : Polat Turizm ve Sey.

Belediye İş Merkezi K: 1

Acentası, Kızılay Mah.

KARAMAN

Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4

G S A : Cicitur Seyahat Acentası

M UŞ

Tel: (446) 2 14 67 8 4

Haşan Ali Yücel Cad.

G S A : Nurevsan Kamiloğlu Sitesi

Güzelzade Apt. No: 55

Atatürk Bulvan İstasyon

Tel: (338) 2 1 2 0 6 8 0 -2 1 4 2 4 8 8

Cad. No: 127

THY Tel: (446) 2 26 21 1 4

ER ZUR UM

Tel: (436) 2 1 2 8 6 8 2 /8 3

KARS

Eren İş Merkezi No: 8 8 /3

G S A : Sınır Turizm ve Sey. Acentası,

Tel: (4 4 2 )2 1 3 6 7 1 8 -1 9

Atatürk Cad. No: 80

G S A : Argeus Turizm

S /R Tel: 444 O 8 4 9 (7/24)

Tel: (474) 2 1 2 3 8 3 8 /3 9 /4 0

Seyahat Acentası, 3 5 0 Evler

NEVŞEHİR

Türbe Sok. No: 4

ESKİŞEH İR

KAYSERİ

NEVŞEHİR

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kam püsü

G evher Nesibe Mah. Tekin Sok.

Tel: (384) 2 14 28 0 0

M uttalip Yolu Üzeri

Hukuk Raza Altı No: 6 /C Kocasinan

Eskişehir Tel: (222) 3 2 3 6 8 69

Tel: (352) 2 22 38 5 8

NİĞDE

S /R Tel: 444 O 8 4 9 (7/24)

G S A : S obek Turizm Sey.

kayserisatis@ thy.com

Acentası, İstasyon Cad. No: 67 Tel: (3 8 8)2 1 3 2 1 1 7 -2 3 2 1 5 0 7

Atatürk Bulvarı No: 3 0/B Tel: (342) 2 3 0 1 5 6 3 /6 4

KIRKLARELİ

S /R Tel: 4 44 O 8 4 9 (7/24)

G S A : Korur Turizm ve Seyahat Acentası,

ORDU

gztsatis@ thy.com

Karakaş Mah. Karakaş Bey Sok. No: 14

G S A : Çotanak Turizm Sey.

Tel: (288) 2122066

Acentası, Şarkiye Mah.

G S A : Çotanak Turizm

KIRŞEH İR

Tel: (452) 2 25 20 5 4

Seyahat Acentası

G S A : ÇavuşoğluTurizm ve Sey.

GİRESUN

Belediye Sarayı Altı, No: 1/A

Atatürk Bulvarı No: 9 /A

Acentası, Atatürk Cad.

OSM ANİYE

Tel: (454) 2 1 2 4 8 8 0 -2 1 6 2 8 9 0

Tüccarlar Işhanı N o:7 /2

G S A : Osair Turizm Seyahat

Tel: (386) 2 1 2 1 1 7 2 -2 1 2 1 7 1 8

Acentası, Alibeyli Mah.

m.inal@kaynet.net

Orgeneral C evdet Sunay Cad.

HAKKARİ

Şehitlik Karşısı, Sankatipoğlu

G S A : Oğuzkurt Turizm Sey .Acentası, Bulvar Cad.O ğuzkurt Apt. Kat: 1

KIZILTE P E

Pasajı, No: 2 ADANA

Tel: (4 3 8 )2 1 1 5 2 5 7

G S A : Bilem Turizm Seyahat A centesi

Tel: (328) 8 1 4 9 2 2 9 -8 1 3 3 4 0 4

Hüküm et Konağı Karşısı No: 31 İĞ D IR

Kızıltepe MARDİN

SAKARYA

Tel: (482) 3 12 5 0 8 6

G S A : Sakarya Turizm Uzunçarşı

KONYA

Adapazan

G S A : A y Şafak Air Turizm Gaziosm anpaşa Bulvan Akyıldız Apt. No: 2 06 /4 Tel: (356) 2 14 72 5 4 ay-safakair@ttnet.net.tr

TRABZON Trabzon Havalimanı Tel: (462) 3 2 5 6 7 3 8 - 3 25 7 5 3 6

UŞAK G S A : Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2 1 5 2 0 3 3 -2 1 2 5 1 2 9

ÜRGÜP G S A : Argeus Turizm Seyahat Acentesi İstiklal Cad. No: 13 Ürgüp NEVŞEHİR Tel: (384) 3 4 1 4 6 8 8

VAN Kazım Karabekir Cad. Serhat İş Merkezi Altı No: 1-2 Van

Mevtana Cad. No: 9 Kat: 1 /106

Tel: (264) 2 74 96 8 8

S /R Tel: 4 44 0 8 4 9 (7/24) vansatis@thy.com

No: 1 Kat: 2,

Belediye Parkı Karşısı No: 179

İSKENDERUN

Tel: (332) 3 5 1 2 0 0 0 -3 5 1 2 0 3 2

G S A : Rende Tia Tour Sey.

S/R Tel: 444 O 8 4 9 (7/24)

Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak

YALOVA G S A : O ba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok.

SAMSUN

Balkan Işhanı 19 /B

Kılıçdede Mah. Abdülhak

Tel: (2 2 6 )8 1 4 1 3 4 2

Cad. Kilise Dükkanları No: 2 1/B

KUŞADASI

Hamit Cad. No: 11/2

Tel: (326) 6 13 8 3 8 3 -6 1 3 4 2 9 4

G S A : O sm an Turizm Seyahat

Tel: (362) 2 30 58 7 7

tiatur@ superonline.com

Acentası Sağlık Cad.

S /R Tel: 4 44 0 8 4 9 (7/24)

Akdaş Apt. No: 63

YO ZG AT G S A : Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası, Lise Cad.

İSTANBUL

AYDIN

SİİR T

Vali Konağı Yanı, No: 4 9

Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı

Tel: (256) 6 1 4 4 2 0 5 -6 1 4 9 3 8 2

G S A : Bat-Air Turizm Sey.

Tel: (354) 2 1 2 9 1 9 3 (4 ünes)

Acentası, Cumhuriyet Meydanı,

binaltekin@turk.net

(İç) Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3, Elmadağ, Harbiye Tel: (212) 2 2 5 0 5 5 6

KULU

Cumhuriyet Cad.

S /R Tel: 4 44 O 8 4 9 (7/24)

G S A : Orhangazi Yıldız Seyahat

Erdef Oteli Altı, No: 2

Satış Büroları - Sales Offices

Acentesi Atatürk Cad.

Tel: (484) 2 23 7 5 7 4 - 2 23 75 8 4

R

1.

Emniyet Sok.

SİVAS

S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası

K a d ık ö y S a tış M ü d ü rlü ğ ü

Recep Peker Cad. No: 27

No: 10/B Kulu

Kızıltoprak Tel: (216) 4 18 44 8 6

KONYA

G SA : Sivas Turizm Seyahat

Tel: (332) 6 4 1 6 7 1 0

Acentası İstasyon Cad.

S /R Tel: 4 44 O 8 4 9 (7/24)

166 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

TO KA T

Tel: (432) 2 1 5 5 3 5 3 /2 1 5 5 3 5 4

G S A : Eger Turizm Sey. Acentası Tel: (476) 227 94 3 5/3 23 1

D: 1 104 Tel: (282) 2 6 1 8 4 3 8

Seyahat Acentası

Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad.

G AZİAN TEP

TEKİRDA Ğ

G S A : Döngel Turizm Sey.Acen., Trabzon Cad. No: 6 6/A

: Rezervasyon / Reservation

General Sales Agency


Experience a

n

d

t

e

c

h

n

o

l

o

g

y Our daılv production

i s

t

h

e

r

e

a

l

p

o

w

Tecrübe ve teknoloji gerçek güçtür!

e

r

.

exceeds över tones. W e are exp ort in g to m or e than countries. Underlying principle of this power is our över years - ex per ie nce and ou r hı T h is y e a r a s iv e li, w e a r e p r o u d o f b e in g th e 2 0 9 th a m o n g th e f ir s t h ig g e s l 5 0 0 in d n s t r ia l in s titııt io n s o f T u rk e y .

Günlük ür e t im l er i m i z tonu aşmış bu lu nuy or .Ta m 7<i

RARNCVİNTîRİZE YHMBCÜK

AYÇİÇEK YAĞI

Ülkede ih ra ca t yapıyoruz. Bu gücün temeli, ."»u yılı aşan

B

te cr ü b e m i z ve teknolojim izdir. Bu yılda ISO 5 0 0

Orkide r

KUCUKBAY O İL IN D U STR IE S INC. A n kara S tre e t. No: 102 B o m a v a 35030-IZ M IR-TU R K IY E T e l: (+ 90.232) 3 8 8 2 5 5 7 <pbx) Fax: (+ 90.232) 3 8 8 3 7 92 (+ 90.232) 3 4 3 81 48 E m a il:o rk id e@ o rk id e.eo m .tr w w w .o rk ld e.co m .tr

T ü r k iy e ’n in i l k 5 0 0 B ü y ü k S a n a y i K u r u lu ş u iç in d e “2 0 9 ” u n c u s ır a y a y ü k s e lm e k te n g u r u r lu y u z .


K E M PI N S KI

KALİTESİYLE.

İSTA N B U L'U N TAM K A LB İN D E

ALIŞVERİŞ VE Y A ŞA M MERKEZİ

Astoria, İstanbul'un dört bir yanına bağlanan ana arterlerin giriş ve çıkışları üzerindeki konumuyla İstanbul'un kalbinde... Etiler, Levent, Bebek, Ulus, Nişantaşı, Şişli gibi şehrin önemli yaşam noktalarına ve Gayrettepe metrosuna çok yakın olan Astoria, Boğaziçi Köprüsü'ne yakınlığı ile Anadolu yakasındakilerin de tercihi olacak. Üstelik oda servisinden limuzin ve helikopter kiralamaya kadar her alanda 5 yıldızlı otel hizmeti sunacak olan 110 yıllık tecrübe ve kaliteye sahip Kem pinski de aynı kom plekste bulunuyor.

EŞSİZ EĞLENCE ANLAYIŞI ALIŞVERİŞİN KEYFİ İLE BULUŞUYOR! Esentepe'den başlayarak, tüm IstâribuTürîmoda, alışveriş ve eğlence anlayışını değiştirecek yepyeni bir alışveriş ve yaşam merkezi için geri sayım başladı. Bu yıl sonunda açılacak olan Astoria, yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışı ile dünyaca ünlü

yerli ve yabancı lüks markaları, restoranları, yeni akımları, seçkin bir atmosferde İstanbullularla buluşturacak. Alışveriş keyfine yeni bir renk katacak olan Astoria, tüm bu özellikleriyle alışveriş ve moda tutkunlarının buluştuğu nokta olacak...


Bu bir adv e rto ria ld ır.

YAŞAMA DAİR TÜM TUTKULAR ASTORIA’DA BİR ARADA A storia'da tutku yara ta c a k d a h a pek çok ayrıcalık sizi bekliyor. U za k Doğu seyahatlerine g erek bırakm ayan, d ü n ya ünlülerinin favo risi A n a n ta ra S P A ; e g z o tik m a s a jla rı, ço k ö z e l b a k ım güzellik ürünleri ve elit S P A anlayışı ile İstanbulluları şım artacak. Ü stelik p e k ço k ünlünün tercih ettiği y ü k s e k tekno loji ürünü fitness ekip m an ları v e kişiye ö zel eğitim lerin a ğ ırlık ta olduğu s p o r s a lo n u d a k a lite y i a ra y a n la rın y e n i a d re s i o la c a k .

ALIŞVERİŞİN TA D IN I ÇIKARIN! T ü m d ü n y a d a ta n ın m ış seçkin yerli v e y ab a n c ı m a rkaları bir a r a y a to p la y a n A s to r ia , a lış v e r iş in y a n ı s ır a le z z e t d ü ş k ü n le rin in d e v a z g e ç ilm e z a d re s i o la c a k . K e m p in s k i R e s id e n c e s A s to ria 'n ın 2 5 . v e 2 6 . k a tla r ın d a , B o ğ a z K öprüsü'nden ad alara uzanan , İstanbul'un m uhteşem siluetine hakim m a n za ra s ıy la d ü n yaca ünlü restoran, kalite tutkunlarına e v sahipliği y a p a c a k . D ü n y a m u tfak ların d an T ü rk m u tfağ ın a, res to ran v e k a fe s e ç e n e k le rin in çeşitliliği ile A s to ria , hem iş y e m e k le r i, h e m d e d o s t s o h b e tle ri için d o ğ ru a d r e s . A s to ria , h e r z e v k e h ita p e d e n y e n i d ü n y a a k ım la r ın ı, e ğ le n c e d e yenilik a ra y a n la rla d a b u lu ştu racak. H a fta n ın her g ü n ü s a n a ts a l v e k ü ltü re l e tk in lik le rd e n ç o c u k la ra ö z e l a k tiv ite le re k a d a r h e r d e ta y ı d ü ş ü n e n A s to ria 'n ın , ö ze llik le g en iş ka p as iteli s in e m a s a lo n la rın d a , en yeni dijital görüntü v e ses sistem leri kullanılacak. B üyük perd e ve konforlu koltuk d o n a n ım ıy la fa r k lılık y a r a ta n s a lo n la r, ö z e l g a la la r v e g ö s te rim le rle s in e m a d ü n y a s ı için a y rıc a lık lı bir m e k a n . Astoria Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Büyükdere Cad. No:127 Esentepe 34394 İstanbul - Türkiye T:+90 (212) 288 09 00 (pbx) F:+90 (212) 347 33 30 www.astoria.com.tr


BİLGİ INFO

Do not! Y a p m a y ın ! U Ç AK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, K ALK IŞ TA VE TÜM UÇUŞ B O Y U N C A K U LLA N ILM A S I, AY R IC A A Ç IK B IR A K ILM A S I Y A S AK C İH AZLA R EO U IPM EN T VVHİCH İT IS FO RBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TA KE -O FF OR LA N D IN G , AND TH R O U G H O U T THE FLIG HT

ÜZERİNİZDE VE EL BAGAJINIZDA TAŞIMAYINIZ! DO NOT CARRY ON YOUR PERSON AND İN YOUR CABIN BAGGAGE!

170 SKYLIFF 8 /2 0 0 7

■ S ayın Y o lc u la rım ız ,

■ D e a r P a s s e n g e rs ,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir.

Mobile phones irıterfere with the flight Instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched off during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

Sayın Y o lc u la rım ız,

The operation o f the following items is forbidden during take off, landing and when the seat belt sign is on: Casette players, electronic games, portable computers, compact disc players, radio and TV receivers, portable video eçuipment, DVD, VCD or similar battery povvered electricai and electronic equipment. The operation o f the follovving items is forbidden during the entire flight: Radio and TV transmitter, portable phones, walky talkies, remote controlled toys, or any other electronic equipment transmitting electromagnetic waves.

Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır.

Ladies and Gentlemen,

Sayın Y o lc u la rım ız,

Ladies and Gentlemen

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

Piease refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

BAVULUNUZDA VE EL BAGAJINIZDA RİSK TAŞIMAYIN! DO NOT CARRY RİSK İN YOUR CABIN AND CHECKED BAGGAGE!

AMERİKA SEFERLERİNDE ÇAKMAK. KİBRİT VE BENZERİ TUTUŞTURUCULARI ÜZERİNİZDE. EL BAGAJINIZDA VE BAVULUNUZDA TAŞIMANIZ KESİNLİKLE YASAKTIR. FOR U.S. FLIGHTS. İT IS STRICTLY FORBİDDEN TO CARRY LIGHTERS ANO MATCHES ON YOUR PERSON, İN YOUR CABIN AND CHECKED BAGGAGE.


mm aı

y e r alın! B e ylik d ü z ü ’n d e e s s i z bir p ro je yü k seliyo r; S k y p o r t R e s i d e n c e . B ö lg e n in silüetini y e n id e n y o r u m l a y a c a k , Beylik dü zü ’nü İstanbul’un çe k im m e rk e z le rin d e n biri haline g e t i r e c e k . S k y p o r t , e s s i z k o n u m u , y ü k s e k yapı kalitesi v e teknolojisiyle z i r v e d e y e r a lm a k iste y e n le ri bekliyor. Skyport; toplam £2.000 m2kullanım alanı ve 9.500 m2arsa üzerinde yükselen eşsiz mimarisiyle birlikte, ev-ofis çözümleri, eğlence, spor merkezleri, rekreasyon alanlarına sahip olacak. • 112 ev-ofis daire • Farklı boyutlarda çok yönlü kullanılabilen 60 seçkin mağaza • Panoramik manzaralı ZİRVE restaurant • 3 adet cafe • Kapalı yüzme havuzu • Fitness salonu «Türk hamamı • Sauna • Masaj • SPA merkezi • Vitamin bar • Eczane • Güzellik merkezi • Aerobik salonları • 24 saat güvenlik kamera sistemi • Her daireye ta h s is li 700 araç kap a s ite li 3 katlı otopark ■ Araç yıkama • Valet&Concierge hizmeti • ATM • Çocuk kulübü • Oyun ve eğlence salonu • Yeşil alan • Tenis kortu ■ Yürüyüş parkuru BİNA GÜVENLİĞİ: Gerektiğinde güvenlikten dairelerin aranabilmesi • Blok giriş kapılarına, dijital zil paneli • Tüm blok sakinlerinin kullanabileceği bir şifre ile blok giriş kapısının anahtar kutlanmadan açılması • Tüm mekanların acil enerji gereksinimim karşılayacak güçte jeneratör • TSE standartlarına uygun, yüksek hızlı asansör • Kapalı otoparklardan katlara ulaşım DEPREM GÜVENLİĞİ: Son deprem yönetmeliği paralelinde gerekli zemin etütleri yapılmıştır • 3 m ve 1.5 m kalınlığında yekpare kazıklı radye temel sistemi • BS50 kalitesinde yüksek mukavemetli betonarme betonu • Deprem dayanımını maksimum düzeye getirmek için 2 adet mekanik katta yatay kafes kiriş sistemi [outrigger truss] • Tüm kolonlara eşit yük dağılımını sağlamak için kuşaklama perdeleri (belt truss] EV-OFİS ÖZELLİKLERİ: VVireless internet • Housekeeping hizmeti • 60 kanal dijital TV • Uyandırma servisi • 30 kanal dijital radyo • Digitürk aboneliği sayesinde 134 adet TV kanalı • Dijital receiver olan daireler için 30-40 adet seçme dijital yayınlar • Her dairede 4 harici telefon hattı altyapısı • Merkezi ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi • Ankastre beyaz eşya • Jakuzi ■ Hareket sensöriü aydınlatma sistemi • Duman dedektörü • 24 saat sıcak su

GULYAPI A Ş . Y e n i Y a ş a m l a r a A ç ı la n K a p ı S k y p o rt, ü n lü m im a r P r o f . D r . M e t in H e p g ü le r v e IT A C C O R P 'S /U S A t a r a f ın d a n t a s a r la n m ış tır .

w w w .g u l-y a p i.n e t

0212 876 76 61 pbx w w w .s k y p o rt.c o m .tr G ülyapı A .Ş , p la n la r ü z e rin d e ö n c e d e n b e lirtm e k s iz in d e ğ iş ik lik y a p m a h a k k ın ı s a k lı tu ta r.


Türk Hava Yolları Bilgi ■ In fa n t Passengers

Turkish Airlines Info ■ B ebekler için Bebek maması, THY dış hat uçuşlarında "Özel Yem ek Talepleri" kapsamındadır. Talep, rezervasyon sırasında ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar, sebzeli ve meyveli olm ak üzere iki çeşittir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların ö n ünde sadece düz uçuş sırasında duvara m onte edilebilen pusetleri kullanm ak için, yer numaranızı alırken, bebeğinizin olduğunu ve ö nde oturm anız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını de ğ iştirm e k için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel m odifikasyonlu tuvaletleri denem enizi tavsiye ediyoruz.

■ Hasta ve ham ile yolcular için Hasta yolcu için bilet alınırken 'H asta Yolcu Formu' düzenlenerek bilet kapağına m utlaka iliştirilm esi gerekir. Hasta yolcunun uçm ası için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etm eyeceğine dair bir d o ktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, b eraberinde d o ktor raporu getirem ezse, DHMİ Genel M üdürlüğü İşletme Hekimliği M eydan D oktoru'ndan u ça b ileceğine dair onay alınır. Bakıma m uhtaç hasta olan yo lcu beraberinde 172 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

refakatçi getirm ezse uçurulm az. 7 ayını (28 hafta) bitirm iş ham ile yolcunun kendi doktorundan veya DHMİ G enel M üdürlüğü İşletme Hekim liği M eydan D oktoru'ndan aldığı "uçakla seyahatinde sakınca yoktur" ibaresi bulunan raporu ile uçuşuna m üsaade edilir. Bu raporun tarihi yedi günden eski olamaz.

■ Evcil hayvanlar için U çak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon yapılması gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafından getirilen uygun özel bir kafes, kutu ya da çanta içerisinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen Ortaklık standartlarına uymayan m uhafazalar kabul edilm ez. Kabine alınacak evcil hayvanın geçerli bir sağlık belgesi, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu beraberinde m evcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları m uhafazalarından çıkartılamazlar ve m uhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların ö n ünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olm ayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması m üm kün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kom partm anında taşınır.

Baby fo o d is available if requested in a dvance under THY’s Special Dietary R equests for international flights. The request m ust be su b m itte d at the tim e of booking and at least 24 hours in advance of sch e d uled flight departure tim e. Baby fo o d s are in glass jars and available in tw o varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, vvhich can be hung only vvhile the aircraft is cruising on the vvalls at the entrance to the cabin in fron t o f the right, left and Central rows of seats, you m ust specify that you have an infant vvith you at ch e ck-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your ba b y's nappy we su g g est that you try using the specially m odified lavatories vvhich facilitate this task, rather than the cabin seats.

■ Sick Passengers

and expectant mothers W hen purchasing their ticke t sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich m ust be attached to the co ve r o f the ticket. A d o c to r's report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons why the person con ce rn e d should not fly is also required. This report m ust not be dated m ore than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to subm it a m edical report, then the State A irports Adm inistration M edical O ffice vvill consult the pa sse ng e r’s physician for confirm ation that the

passenger is fit to fly. P assenger w h ose illness is severe enough to require care ca n n ot fly unaccom panied. Pregnant passengers in the 7th m onth (28th vveek) or m ore o f pregnancy vvill only be perm itted to fly vvith a statem ent from their own d o c to r or the State Airports Adm inistration M edical O ffice declaring that air travel poses no risks for them . This report m ust be no m ore than seven days old on the day o f the flight.

■ D o m estic p ets R eservations are required for d o m e stic pets. Passengers may carry d o m e stic pets in the cabin only if they are in cages vvhich m eet airline specifica tio ns. D om estic animals flying in the passenger cabin m ust p o sse ss a valid and up-todate record of health and vaccination. VVhile on the aircraft d o m e stic pets m ay not be allovved out o f their carrying containers, vvhich m ust be placed in front o f the ovvner's seat so as not to o b stru ct m ovem ent vvithin the cabin. D om estic pets a ccom panying passengers and vvhich ca n n ot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers su p p lie d by their ovvners.


P E U G ^ '+ n i L

RESIDENCE

Pelican Hill ayrıcalısını Residence yaşamında hissedin

Yeni bir ev değil, Yeni bir yaşam tarzı

Keyifli bir sosyal yaşamın yeni adresi Hobi Bahçeleri, mini golf, anfi theatre, yürüyüş parkurları, basket, tenis sahaları, açık ve kapalı otopark, göletler, açık ve kapalı yüzme havuzlan, fitness çenter, seyir terasları, cafeler, marketler, pet-shop, restaurant, eczane, kuru temizleme, pastane, kuaför, çeşitli mağazalar ve çok daha fazlası.

(1+1) - (2+1) - (3+1) - (4+1) o d a s a y ıla rıy la ç e ş itli m e tr e k a r e le r d e , ç o k a lte r n a tif li lüks d a ire s e ç e n e k le ri P e lic a n H ill R e s id e n c e ’d e s iz le ri b e k liy o r.

KKG

Keleşoğlu. Kameroğlu Gül İnşaat ortak I J j M girişimidir.

Öncelikli Satış İmkanlarından Faydalanmanız için Sizleri Residence Satış O fisim ize Bekliyoruz.

Göl Mevkii, Alman Lisesi yolu üzeri Büyükçekmece / İstanbul Tel: 0.212.886 54 95 www.pelicanhillevleri.com


Türk Hava Yolları vvebsitesi Turkish Airlines’ vvebsite

Sizi internetten uçuruyoruz! VVe’ll fly you on line! w w w .thy.com

www.thy.com

Uçuşunuzu planlayabilirsiniz. You can plan your flight.

Ayrıca interneti kullanarak: Using the internet you can:

<S> Kalkış varış bilgilerini gözden geçirebilirsiniz You can review your departure and arrival times.

Rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.

[ •

You can make your reservation.

i l

Farklı ö d e m e seçen ekleriyle b ile tin iz i s a tın a la b ilirs in iz . (kredi kartı, EFT/Havale, web bankacılığı) Y o u ca n p u r c h a s e y o u r tic k e t by th e p a y m e n t m e th o d o f your ch o ice. (credit card, EFT/transfer, internet banking)

Check-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

iv r «

I

You can check in.

Koltuğunuzu ve yemeğinizi seçebilirsiniz. You can choose your seat and your meal.

Miles&Smiles

üyeliğinizle ilgili pek çok işlemi on line yapabilirsiniz M any on line transactions related to your Miles&Smiles membership are available. 174 SKYLIFL 8 /2 0 0 7

Biniş kartınızı yazıcınızdan bastırabilirsiniz. You can print your boarding pass on your own printer. Hiçbir yere uğramadan doğruca biniş kapısına gidip

konforlu ve güvenli bir şekilde uçabilirsiniz. You can proceed directly to the gate.


LUNAPARK

th e

H O T E L

Remarkable services at economical prices, com fortable rooms vvith private bath, plasma TV, high speed internet connection, breakfast fro m 0 4 :0 0 am to 1 2:00 noon, 2 4 -h o u r snack service, "15 m inute Guarantee Contract" and m ost im portantly a young, dynam ic and efficient team ... Just like 8 0 0 other ibis Hotels around the vvorld, ibis İstanbul is just th e vvay you like it.

m

tk m

c f e fo u .

.

www.ibishotel.com ibis İstanbul Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 56 Zeytinburnu 34025 İstanbul, Turkey Tel: +90 (212) 414 39 00 Fax: +90 (212) 414 39 29


www.thy.com adresinde bulunan ‘Online İşlem ler’ linkini kullanarak biletlenmiş rezervasyonunuza Online Check-in yapabilirsiniz. By using ‘Online services’ link from www.thy.com you will be able to check-in online for ali ticketed reservations.

Online check-in işlemlerinizi, uçuşunuzun kalkış saatinden 24 saat öncesinden başlayıp 90 dakika kalıncaya kadar gerçekleştirebilirsiniz. Online check-in is available 24 hours before and 90 minutes up to departure time of flight.

Online Check-in

Online check-in işlemlerinize, isim ve soyadı bilgilerinizin yanı sıra, uçuş numarası ve tarih ya da rezervasyon kodunuzu (PNR)

yazmak suretiyle başlayabilir, Beside the name information, you can get your reservation record by using either flight number and flight date or reservation code (PNR) only.

f

>

O

Rezervasyon kaydınızdan check-in yapmak istediğiniz yolcuları seçebilir, You can select passengers whom you intend to check-in online

m

from your reservation record.

Online check-in ile ilgili diğer tüm detaylar için web sayfamızın

♦ r

Bağlantılı tüm uçuşlarınıza check-in yapabilir, You will be able to check-in online through to the last destination.

‘Sıkça Sorulan Sorular’ linkinden bilgi alabilirsiniz. You can get ali other details

W

Tüm uçuşlara ait koltukları seçebilir, You wiil be able to select your seats for every flight you intend to check-in online.

by clicking

‘Frequently Asked Ouestions’ link in our

‘Koltuk d eğ iştirm e’ imkânından faydalanabilir, You may also use seat change facility.

web page. M iles&Sm iles kart bilginizin sisteme işlenmesini sağlayabilir, You can also enter your M iles&Sm iles card number if it has not been recorded in your reservation.

Uygulamanın geçerli olduğu istasyonlardan başlayan uçuşlarınız için biniş kartı basabilir,

You will also be able to print your boarding cards beginning from departures where this application is in use. EIÎFST3

i

Biniş kartınızı bastıktan sonra doğrudan biniş kapısına gidebilirsiniz. (Elektronik biletli yolcularımız içindir.)

You can directly proceed to the boarding gate with your online printed boarding passes. (Only valid for electronic ticket holders.)

Bagajınız var ise! Baggage deliver!

iB l 176 SKYLIFfc 8 /2 0 0 7

Online check-in kontuarlarından bagaj işlem lerinizi tamamlayabilir, biniş kartlarınızı da bu kontuarlardan temin edebilirsiniz. You may get your boarding pass and complete your baggage operation from online check-in desks at the airport.


Size dah a iyi hizm et ve re b ilm e m iz için lütfen arka sayfad aki form u do ldu rd uktan sonra dergiden ayırarak kabin ekib im ize iletiniz. Öneri ve görüşleriniz M üşteri İlişkileri M üdürlüğü ta rafın d an özenle d eğ erle n d irilec ek tir. İn orde r that w e c a n s e r v e you b et te r, p l e a s e c o m p l e t e th e form on t h e b a c k and hand it to o n e of th e c a b in crevv. Your vievvs and s u g g e s t i o n s vvill b e given careful c o n s id e r a ti o n by C u s t o m e r R el at io ns M a n a g e m e n t .

0

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI


MÜŞTERİ İLETİŞİM FORMU CUSTOMER COMMUNICATION FORM

TURKİSH AIRLIN ES TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları’nı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Thank you for choosing Turkish Airlines. d

Uçuşla ilgili m em nuniyetim i paylaşm ak istiyorum. / I would like to share my pleasure regarding the flight.

Ö neride bulunm ak istiyorum. / I would like to make a suggestion.

O Yolculuğum ile ilgili bir olayı aktarm ak istiyorum. / With regard to my trip, I vvould like to inform you a situation concerning: O gecikm e / delay

iptal / cancellation

bagaj / luggage

d iğ e r /o th e r

Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra dergiden ayırarak kabin ekibim ize teslim ederseniz çok m em nun olacağız. Bilgiler, M üşteri ilişkileri M üdürlüğü’ne iletilecektir.

We will be very pleased if, after completing the form, you vvould tear it out of the magazine and give it to one of our cabin crevv. The information will be passed on to our Customer Relations Management. □ Bay / Mr

□ Bayan / Miss, Mrs

Uçuş numaranız / Your flight number---------------------------------------

Soyadınız / Surname--------------------------------------------------------

Uçuş tarihiniz / Your departure date

İlk adınız / Your first name

Kalkış noktanız / Your departure city------------------------------------

Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programı Miles&Smiles üyelik numaranız / Turkish Airlines Frequent Flyer Program

Varış noktanız / Your destination

Miles&Smiles membership number

Seyahat sınıfınız / Your travel class

TK □

Business Class

Economy Class

Kart çeşidiniz / Your card type

Elite Plus □

Elite

Classic Plus □

Adresiniz / Your address

Classic □

Yer numaranız / Your seat number Uçak tipi / Your aircraft type

Tü rk H a v a Yo lları h izm etlerim iz ile ilgili öneri ve E-posta / e-mail Tel / Faks Fax___

şikayetlerin iz için / For your suggestions and complaints regarding Turkish Airlines services: E -p o s ta / e-mail: c u s to m e r@ th y .c o m

T ü rk H a v a Y o lla rı A .O

T e l: +90 212 465 22 69

M ü ş te ri İlişk ile ri M ü d ü rlü ğ ü

F a k s / Fax: +90 212 465 22 63

Customer Relations Management G e n e l Y ö n e tim B in a s ı, Y e ş ilk ö y , 3 4 1 4 9 İs ta n b u l T ü rk iy e T H Y K Y S F orm n o : FR. 1 6 .0 6 0 0 R e v.00

w w w .th y.co m adresindeki ‘PAYLAŞALIM’ başlığı altında bulunan, Teşekkür, Öneri ve Şikayet’i simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da iletebilirsiniz. Click on one of the icons for Thanks, Suggestions or Complaints under the ‘LETS SHARE' menü on our website at WWW.thy.com.


Havalimanına ulaştığınızda Self Check-in cihazlarıyla buluşabilirsiniz. Follovving your arrival at the airport you can easily locate the Self Check-in devices.

Self

Ekrana dokunarak uygulamayı başlatabilirsiniz. You can simply activate the touch screen to initiate your check-in.

Check-in

II

Miles&Sm iles veya herhangi bir banka kartınızı kullanarak bir sonraki adıma ilerleyebilirsiniz. (Biletini internet üzerinden kredi kartı ile alan yolcularımızın check-in yapabilmeleri için ödemeyi yaptıkları kredi kartını kullanmaları gerekmektedir.)

By entering your Miles&Sm iles or any credit/debit card to proceed to the next step. (Passengers who have purchased their tickets via the internet using a credit card must use the same card to be able to check-in.)

Uçuş numaranızı veya rezervasyon kodunuzu (PNR) girerek uçuşunuza ulaşabilir, By punching in your flight number or reservation code (PNR) you can view your flight itinerary.

Listeden kendinizi ve/veya beraberinizdeki check-in yapmak istediğiniz yolcuları seçebilir, You can select yourself and/or accompanying passengers that you intend to check-in.

Koltuğunuzu seçebilir, You can select your seats.

\m

Bagajınız var ise! Baggage deliver!

Biniş kartınızı bastırabilir, You can print your boarding cards.

Bagaj işlem lerinizi

ılı

check-in bankolarından ya da ‘Bagaj Teslim Bankosu’ndan

tamamlayabilirsiniz. You may complete your baggage operation from check-in desks or if exist from ‘Baggage

X GATE

Doğrudan uçuş kapısına gidebilirsiniz. Please proceed directly to your boarding gate once your check-in has been com pleted.

i

Drop O ff’.

8 /2 0 0 7 SKYLIFE 177


Siz ve bagajınız

You and your bagg ag e ■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz havayolu şirketinden bagajınızı hangi noktaya kadar etiketleyeceğini ve kaç kiloya kadar taşıma hakkınız olduğunu mutlaka öğreniniz ve biletinizden kontrol ediniz. ■ Kabin içine alabileceğiniz el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo sınırlamaları hakkında bilgi edininiz. Türk Hava Yolları standart boyut ve ağırlığı 20x40x60 cm ve 8 kg'dır. ■ Bagajınızın üzerine ad/soyad, telefon numarası ve adres gibi bilgileri içeren isim etiketini mutlaka takınız. Etiketler bankolarımızdan temin edilebilir. ■ Daha önceki seyahatlerinize ait etiketlerinizi bagaj üzerinde bırakmayınız. ■ Havayolumuz, bagajınızda bulunan para, ziynet eşyası, numune, değerli evrak, elektronik eşya, bozulabilir/kırılabilir madde ve diğer değerli eşyalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ■ Çuval, naylon torba, teneke kutu, bidon vs. bagaj niteliği taşımayan eşyaların uçağın bagaj bölümüne ve kabin içine kabul edilmeyeceğim unutmayınız. ■ Çakı, bıçak, tırnak makası, çakmak vs. gibi kesici, delici ve patlayıcı eşyaların kabinde bulunması güvenlik açısından sakıncalı olup, kabul edilmediğini unutmayınız ve yanınızda bulundurmayınız. ■ 32 kg’ı aşan bagajlar hiç bir şekilde check-in işlemi esnasında kabul edilmemektedir. Bagaj/bagajlarınızın taşıma esnasında fazla doluluktan dolayı zarar görmemesi ve sapının kopmaması için genişlik sınırlarını ve ağırlık taşıma kapasitesini zorlamayınız. Taşıma hakkınızı aştığınız takdirde fazla bagaj ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayınız.

178 SkYLIFL 8 /2 0 0 7

■ Bagaj/bagajlannızın teslim işlemlerini kendi adınıza yaptırınız ve teslim ettiğiniz bagaj/bagajlarınız için size verilen etiket kuponları üzerindeki bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı bir başka yolcu adına kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp veya hasar durumunda tarafınıza tazminat ödenmesi mümkün olmayacaktır. ■ Uçağa binmeden önce bagaj gösterme uygulaması var ise bagaj/bagajlannızı görevlilere gösteriniz. ■ Varışınızda; bagaj bandından size ait bagaj/bagajları alırken yanlışlıkla benzer bagaj almamaya dikkat ediniz. ■ Varışınızda teslim alamadığınız bagaj/bagajlarınız için Kayıp ve Bulunan Eşya ofisine yapacağınız başvuruda seyahat biletiniz ve bagaj etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz ve görevlilere bagajınızın rengi, tipi, markası ve içindekilerle ilgili bilgileri bildiriniz. Size verilen bagaj aksaklık raporu, seyahat bileti ve bagaj etiketinizi/ etiketlerinizi muhafaza ediniz, ■ Bagajınız 5 afin içinde bulunamadığı takdirde lütfen verilen bagaj talep formu, orijinal biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, varsa- fazla bagaj biletiniz ve hüviyetiniz ile birlikte en yakın THY ofisine veya Bagaj Aksaklıkları Takip Merkezi Müdürlüğü'ne müracaat ediniz. ■ Bagajınız, THY’nin bilgisi dışında size ulaştı ise, lütfen +90 212 444 0 849 irtibat numarasına haber veriniz ve/veya +90 212 465 23 87’ye faks çekiniz. Unutmayınız ki. bagajınızı internet üzerinden takip etmeniz size zaman kazandıracaktır. W eb adresimiz: www.thy.com

■ Please check destination to vvhich your baggage should be labelled and the vveight limit permitted by the airline you are flying vvith, Also check the vveight limit marked on your ticket. ■ Check the size and weight limits for hand baggage allowed in the cabin for the airline you are flying with. Turkish Airlines allovvs one piece of cabin baggage measuring 20x40x60 cm and weighing a maximum of 8 kg. ■ Every piece of your baggage should be labelled vvith your name, telephone number and destination adress. Tags are available from our check-in desks. ■ Remove any tags and labels from previous joumeys. ■ Our airline is not responsible for cash, jevvellery, samples, valuable documents, electronic devices, perishalbe/fragile items, or other valuables in your baggage. ■ Baggage packed in sacks, plastic bags, plastic containers, tins and other unsuitable packaging will not be allowed either as check-in or cabin baggage. ■ Knives, penknives, nail scissors, cigarette lighters and other cutting, piercing and explosive items are not allovved in the cabin for security reasons, so please check that you are not carrying any such items in your hand luggage. ■ Do not overfill your suitcases and bags beyond their vveight or volüme capacity. This can lead to the handle breaking and other damage to your baggage. Therefore, baggage exceeding 32 kg. will not be accepted in THY flights. If your baggage exceeds the vveight allovvance, remember that you will be liable

to pay additional charges. ■ Present your baggage in your own name, and check the information on the baggage receipts given to you at check-in. Do not register your baggage in the name of another passenger. Remember that in this event you will not be able to claim for lost or damaged baggage. ■ You may be required to identify your baggage before boarding the aircraft. Please point out each piece of your baggage to the staff member on duty. ■ On arrival, be careful not to collect baggage resembling your ovvn by mistake. ■ Should you find that your baggage has not arrived to your destination, please inform the lost and found office show the staff member your ticket and baggage receipt/s, and give details of the colour, type, brand and contents. Please keep the passenger irregularity report, your ticket and ticket receipt/s, as these will be needed to claim your baggage vvhen it arrives. ■ Should your baggage not be traced vvithin 5 davs. please apply to the nearest Turkish Airlines office or Baggage Tracing Çenter vvith your Property İrregularity Report, original ticket, original baggage receipt(s), excess baggage receipt (if any) and a valid identification document. ■ If a third party delivers your baggage, please inform us by calling +90 212 444 0 849 and/or faxing +90 212 465 23 87 Please note that tracking your baggage via the Internet will save you valuable time. Our w eb address is: w w w .thy.com


r

^ u fi

Approved Event

i

c

i

z

u

r

a

ı

s

h

^

n

-

a

1 4 1 h I N T E R N A T I O N A L J 'M R S L . -r*

[j'JATURAL STOjJH PRODÜCT o T S C J - J N O L O G J S S E M H J S J T IO N

İM M İE İstanbul Mineral i Metals Exporters' Ms«ıotıon

< t İstanbul Marble Assodatıon

#TM U"İ!îîîı^ 3fK^!gîılTrî5î

Dî ^ îv c o n f i n d u s t r i a m a r m o m a c c h i n e

ö r f * MARMOMACCHİNE

ÇCNR

E K S P O T R A D E F A IR S

Yeşilköy 34149 İstanbul, Turkey Tel: +90 212 465 74 74 Fax: +90 212 465 74 76 - 77 www.naturalstoneturkey.cominfo@naturalstoneturkey.com THİS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSİON OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY. IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174.


Telefon ve faks hizmetleri Telephone and fax transm ission services

G e ç e rli K re d i K a rtla rı

C re d it C a rd s a n d C h a rg e s

American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 USD'dir.

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute or part thereof.

Y ardım M ü şte ri H izm etle ri

A ssistan ce C u s to m e r S ervice s

Telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ‘12+'i tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödemeyeceksiniz.

If you encounter any difficulties vvith your cali, please dial 12+. This will connect you to AIRCOM Service Support Services Centre. No charge will be made for this cali.

A yrıntılı bilgi için:

e-mail: aircom@sita.aero Tel: +1 514 3 247 266 (Please note that this number is not free of charge.)

e-mail: aircom@sita.aero Tel: + 1 514 3 247 266 (Bu numaraya yapılan aramalar ücretlidir.)

■ Telefon Hizm etleri

■ T e le p h o n e S ervices

Filomuza yeni eklenen A-330 uçaklarımızın Economy ve Business Class koltuklarının hepsinde; tüm A340 uçaklarımız ile A-310 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A-310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A-340 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır, ihtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

Telephones are available at ali Economy and Business Class seats on the nevv A-330 aircraft that are being added to our fleet, and at each Business Class seat on our A-310 GÖKSU plane as well as on ali our A340 planes. İn addition for other passengers there are two telephones in the Economy Class Cabin of the Göksu A-310, and four telephones in those of our A-340 aircraft. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

Nasıl kullanılır? a. Telefonu kaldırın. b. İngilizceyi seçmek için

a. Lift the handset

Instru ction s

“1" tuşuna basınız. c. Türkçeyı seçmek için "2" tuşuna basınız. d. Ekran üstüne gelen menüden "1"i seçiniz. e. Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul edildi" yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. S o n ra "+" tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda "telefon bağlandı" yazısını gördüğünüz zaman telefonla görüşme yapabilirsiniz. Görüşmeniz bittikten sonra "End Cali" tuşuna basın. Başka bir numarayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. "End Cali" tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti duracaktır. 180 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

b. To choose English press 1. c. To choose Turkish press 2. d. Select I from the menü on the screen. e. Place your credit card vvith the magnetic strip facing left, and slide it tovvards you. When you see the message "Card accepted" on the screen, enter the number you wish to cali. Then press the V key. When the message “Cali connected" appears on the screen, you may have your cali. When the cali is complete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the nevv number and press the '+' key again. Charging stops when the handset is returned to the cradle.

For fu rth e r in form atio n, p le a s e co n ta c t:

■ Faks hizm etleri

■ Fax transm ission

Başlamadan önce faks çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkann. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Povver anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olun.

First remove any elips, staples or other paper

1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin.

attachments from the sheets you vvish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the povver svviteh at the back of the facsimile machine is in the ON position, 1. Hold the paper face dovvnvvards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal vvill grip it.

2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın.

3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse "PLEASE VVAIT" ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ENTER NUMBER" ışığı yanıp sönmeye başlayınca, 00+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın. Not a. Eğer kart geçersiz ise,

kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa "ERROR" ışığı yanacaktır. Bu durumda “STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b. Meşgul sinyali duyuluyorsa "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz,

2. Place your credit card in the slot vvith the magnetic strip facing to the right and slide dovvnvvards.

3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light vvill go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code +fax number. N o te s a. If your card is invalid, not

accepted or unreadable the ERROR light vvill come on. İn this case press the STOP/C button, b. If the number is engaged press STOP/C button and try again.

4. VVhen the connection is 4. Bağlantı sağlanınca yeşil "PLEASE WAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

made the PLEASE VVAIT light vvill come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.


^Bilet almanın kolay yolunu arayın! 444 0 849 (THY) 'CoX\ the easiest way to buy tickets! 444 0 849 (THY) ( 7 J g ü n / d a ys ^ K

(2 4 ) SAAT/HOURSJ

Y olcu lu klarınızda size kolaylık sağlayacak vc zam an kazandıracak bu h izm cıten yararlanm ak için tek yapm anız gereken 4 4 4 0 8 4 9 ’u aram ak. Kredi kartınızla ödem enizi yaptıktan sonra b iletin iz elek tro n ik olarak d ü zen len ir ve b ilgiler SM S yoluyla veya elek tro n ik posta ile size iletilir. Böylece satış ofisin e uğram adan sad ece uçuş günü havaalanına giderek ch e ck -in yaptırabilirsin iz. Şim diden iyi yolcu lu k lar dileriz...

The easiest way to purchase a flight ticket is to cali our Cali Çenter at +l)0 212 444 0 849. This service saves you time. You can purchase your ticket with your credit card. Your ticket will he issued electronically. You vvill rece ive your confirmation either by an e-mail or SMS. You can go straight to the check-in counteı on the departure dav. Have a pleasant flight...

w w w .th y.co m | 444 O 849

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI


www.TKCargo.com

Türk Hava Yolları Kargo

TV)R K l S H C A R G O

Turkish Airlines Cargo ■ Türk Hava Yolları Kargo’yu Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, Uzakdoğu'dan Amerika’ya, Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika’ya aynı uçakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor musunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 36 ton kapasiteli A310-304 kargo uçağı ile de kargo hizmeti sunan THY Kargo, tarifeli kargo seferleri düzenlediği Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv, Almata ve Yeni Delhi gibi noktalara sizlerden gelen talepler doğrultusunda yenilerini ekleyecektir. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yolları Kargo’nun güvenilir ellerine teslim etmek. ■ 24 saat/7 gün Internet üzerinden, vwwv.TKCargo.com adresinden kargolarınızı sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. 182 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Alo Kargo erişim numaralan: (+90) 212 465 25 25 / 7 hat ■ Türkiye'den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 212 463 63 63/5314-5808 no'lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye'ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün. Özel kira taleplerinizi (+90) 212 465 24 67 ve (+90)212 463 63 6 3/5311 / 5807 / 5818 no'lu telefonları arayarak, (+90) 212 465 24 74'e faks çekerek ya da cargocharter@thy.com adresine mail göndererek yapabilirsiniz. ■ Sabiha Gökçen Havalimam'ndan, iç hat noktalarına haftanın her günü minimum kargo taşımaları gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiye (+90) 216 588 02 09 (+90) 216 585 59 34 (+90) 216 585 59 35 no’lu telefonlardan ulaşabilirsiniz.

■ How familiar are you vvith Turkish Airlines Cargo?

Dear Passenger, Did you know that while you are traveling in your comfortable seat in the cabin we are transporting cargo from the Far East, the Middle East and Europe to America and Africa on the same plane as you? ■ İn addition to the cargo compartments of its passenger aircrafts, Turkish Airlines Cargo also offers cargo services vvith its 36 tons capacity A310-304 cargo aircraft which is scheduled to fly from İstanbul to Frankfurt, Maastricht, London, Tel Aviv, Almaty and Nevv Delhi. İn line vvith demands coming from you, its customers, it is now going to add nevv destinations to those. ■ Textile products, automobile and machinery spare parts, hitech products, fresh flovvers, live animals, leather, fresh fruits and vegetables, valuable goods—vvhatever your cargo and vvherever you want to send it, ali you need to do is turn it över to our reliable Turkish Airlines Cargo staff. ■ As vvell as accessing our domestic cargo rates, scheduless and other details, you may also track your cargo once you have sent it över the Internet any time 24/7 on our vvebsite www.TKCargo.com). You may also cali our Alo Cargo Service 24 hours a day for information by punching in your airvvaybill number on your touch-tone phone.

Alo Cargo Service access numbers: (+90) 212 465 25 2 5 /7 lines and ■ If you want to send cargo abroad from Turkey, you may consult our cargo agents. As members of IATA (International Air Transporters Association), they wi!l assist you with customs formalities, airvvaybill issuance, rates, packaging and other questions. You may reach our lATA-member cargo agents by telephone at (+90)212 463 63 6 3 /5 3 1 4 5808. If you want to send cargo to Turkey from abroad, you wili need to contact our sales offices in the country from which you are sending. ■ If you want to send your cargo not on one of our scheduled passenger or cargo flights but on a special charter flight, we can transport it any day and any time to any place you wish. You may submit your special charter requests by calling either (+90) 212 465 24 67 or (+90) 463 63 63 / 5311 / 5807 / 5818, by sending a fax to (+90) 212 465 24 74 or by sending e-mail to cargocharter@thy.com. ■ Minimum cargo transport service is given daily to domestic destinations from Istanbul's Sabiha Gökçen Airport. For further details, please cali (+90)216 588 02 0 9 (+90) 216 585 59 34 (+90) 216 585 59 35.


Amsterdam’dan Beyrut’a, Tunus’tan Ljubljana’ya... İstanbul’dan her hafta farklı uçuş noktalarına! Detaylı bilgi: www.thy.com ’da... (/> o z o

0 1 - 0 7 A ğ u s to s 2 0 0 7

A M STER D A M , V İYA N A , SAN AA

0 8 - 1 4 A ğ u s to s 2 0 0 7

B E Y R U T , D N E P R O P E T R O V S K , KAZAN

l/>

1 5 - 2 1 A ğ u s to s 2 0 0 7

T U N U S , T İR A N , R O STO V

O 15

2 2 - 3 1 A ğ u s to s 2 0 0 7

ZA G R EB, R İG A , L JU B LJA N A

OI

* F iy a t ım ız h e r g ü n ilk 5 0 k o lt u k v e g id iş - d ö n ü ş iç i n g e ç e r li d ir . A la n v e r g ile r i v e h a r ç la r d a h il d e ğ ild ir .

TURK HAVA YOLLARI w w w .th y .co m

444 0 849


U.S. Departaıeol of Juatice VVelcome U> tho United States

Typeor primle(ıbly oilh peumAU.CAPITAI. I.RTTKRS IIHE t.NUtJSII »rai m ın lan aarta. Ileaae complet# bolh ika Arnval Keo (hll and İha DaparUırc Kecurd, lleaıl 14 Ihroufh 17. The rc nr mual ba « f nad aad daled Chıldren under the a«e nl I»

Göçmen

Do any o f ıha fo llo w ln g apply to you? M um ** A. O» jou hava a cmamunitable dt*ea»e. pfcyaıral or menial dıeenler.erere/euednif abuaororaddtrt1’ O I

(S>aı

Hava w»ı avar baen erreand of cwwıdııt InciB uflamaof oton tnvolving aural lurpKude or a tloUUon reUıad ma rouln.lkd MibaUnc*.ıır ha*u arraatador «avklad for t«0 or mart ılfm n fer «hiUı Utaaurafal* M hual »ctltlUea? Q VoaH uc

aıxj i d «ora too layaKad. im a n aay, in »araaculıent aaannalad wtl>ı N«B Carmanyar Haa lW D. Ara you — kın* la «rark ıa Um US ; ar havr yuu ever baen eıcluded and dapenad, or baan pretMMİy ıcovtcd from the

bbaognbT id

-------

yönetmeliği Im m igration

regulations

KOkpi.mU

7İW'!*.. es

ı

l

i .1

ı

l l

ı

u r 3

ı .L ,J

Departure Number r* Htvara - 1,

bbEoasnbn ıo . . . I .................

2^-S-Ciu.

883b0b

ABD'ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sahipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçmenlerin dışında, geçerli bir ABD vizesine sahip ve son varış noktası ABD ya da ABD'nin dışındaki bir ülkeye transit olan yolcuların her biri tarafından beyaz renkli 1-94 formunun doldurulması zorunludur. Aşağıda adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet programı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli l-94W formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, Ispanya, İsveç ve İsviçre. 184 SKYLIFI

8 /2 0 0 7

If you are flying to the United States, please note that ali passengers (or one passenger per family) must com plete a Customs Declaration Form. Apart from US citizens, green-card holders, Canadian citizens and nevv Immigrants, ali passengers travelling to the United States, vvhether as their final destination or in transit to another country, are obliged to fiil out the vvhite I94 form. The green 1-94W form must be completed if you hold a passport from one of the follovving countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtestein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Nevv Zealand, Norvvay, San Marino, Spain, Svveden or Svvitzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger vvithout a U.S. visa under the visa vvaiver program.

883bOS78I

İMİ I f«~İ. n » fr A r b c s n s * r -/A y ı A r / l » n k J - On 0 } o s I N—Jtf ıVl a—ty ■mnlı n ırmfcw mil y

'•»«*»

C T * ttT /J a/ / 7 D W a /

-43.


Ürgüp G örem e’nin m uhteşem atmosferine Türk Hava Yolları kalitesi ve konforuyla yolculuk, 5 9 YTL’den başlayan fiyatlarla! •Fiyatlar 59 YTL’ den başlamaktadır ve tek yön seyahatlerde geçerlidir. Vergi ve harçlar dahil değildir.

_ « _ .

_

TURK HAVA YOLLARI W W W .thy.COm | 4 4 4 O 8 4 9


Şimdi üye olun... Türk Hava Yollan’mn Özel Yolcu Programı Miles&Smiles üyesi olun, biriktireceğiniz her mil ile dünyayı keşfin kapılarını aralayın.

J

o

i n

n

o

w

. . .

B ecom e a m em b er o f T urkish A irlin e’s F abu lou s Frequerıt F ly er P rogram m e M iles& Sm iles and let the m iles y ou collect open the d oor to ex p lore the world.

M iles& Sm iles Programı na w w w .th y.com / sm ilcs adresinden, T ürk Hava Yolları satış ofislerinden. Garanti Bankası şu b elerin d en , yetkili acen telerim izd en veya k ab in personelim izden tem in ed eb ileceğin iz başvuru form unu dold urarak anında üye olab ilirsin iz.

Become a member vja w w w .thy.com /sm iles and start henefitling form membership pıivileges straight away. You can also become a member by fillin g out an applicationjorm , available at ali Turkish Airlines sales offices, G aranti Bank bı anches, travel agenls or you can reyuest a fo rm from o ur cabin crew.

Miles&Smiles TU RK İSH A IR LIN E S TÜRK HAVA YOLLARI

w w w .th y .c o m /s m ile s

+90 212 4 4 4 0 849


M

ile

s

&

S

m

ile

T U R K İS H A IR LIN E S TÜRK HAVA YOLLARI

s

Ö z e l Y o lc u P r o g r a m ı

zu +ho*®

Frequent Fly er Programme Mifes Smiles 'ıuv*TouMn

i

. "

Türk Hava Yolları’nm Özel Yolcu Programı Miles&Smiles...

Turkish Airlines’ Frequent Fly er Programme, Miles&Smiles...

Miles&Smiles’ın en büyük farkı, program başlangıcından itibaren uygulamada olan “Classic” ve “Elite” kartlanmıza 2 yeni kartımızın ilave edilmiş olmasıdır. Kartlanmız Classic, Classic Plus, Elite ve Elite Plus olarak isimlendirilmiştir. Özel Yolcu Programı üyelerimizin bugüne kadar kazanılmış hakları ise aynen devam etmektedir.

Our new frequentflyer programme Miles&Smiles has been designed to cater fo r our members who spend most o f their time “on board”. We now have 4 types o f membership: Classic, Classic Plus, Elite and Elite Plus, providing even more benefits. We have also kept the gained rights o f our frequent fly er members.

Mil Kazanımı...

Mileage Accrual...

Miles&Smiles üyeleri, Türk Hava Yolları ve American Airlines ile gerçekleştirdikleri uçuşlardan, programımıza orıak olan otel ve araba kiralama şirketlerinden, Shop&Miles Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden mil kazanmaktadırlar. Türk Hava Yolları tarifeli uçuşlarından Club Mil, program ortaklarıyla olan aktivitelerden Bonus Mil kazanılmaktadır. Sadece Club Milleri bir üst kart seviyesine yükselmek için geçerlidir.

As well as earning miles from Turkish Airlines and American Airlines schedııled flights, members can ea m fu rth er mileage from our programme partner hotels, car rcntal companies and Shop&Miles credit card expenditures. Miles&Smiles members ea m Club Miles from Turkish Airlines flights and Bonus Miles from programme partners. Mem bership starts at Classic level. Only Club Miles count towards moving up to the next status card.

Ödüller...

Awards...

Üyelerimiz kazandıkları miller karşılığında, Türk Hava Yolları ve American Airlines ile yapacakları tarifeli uçuşlarda ücretsiz bilet, refakatçi bileti ve Business Class’a geçiş (upgrade) ödüllerinden kendileri ve diledikleri kişiler için yararlanabilirler.

Once enough miles are collected, members can benefit from fr e e tickets, companion tickets or upgrades, on ali Scheduled Turkish Airlines or American Airlines flights fo r themselves or their loved ones.

Üyeliğiniz Hemen Başlıyor...

Membership...

Miles&Smiles Programı’na www.thy.com adresinden veya THY satış ofislerinden, Garanti Bankası şubelerinden, yetkili acentelerimizden veya kabin personelimizden temin edilebilecek başvuru formunu doldurarak anında üye olabilirsiniz. Türk Hava Yollan ile ilk uçuşunuzdan ya da program ortaklarıyla gerçekleştirdiğiniz ilk aktivitenizden sonra kartınız adresinize gönderilecektir.

Become a member via www.thy.com and start benefittingfrom membership privileges straight away. Your permanent membership card is sent to you after your first activity ıvi th Turkish Airlines or one o f our partner companies. You can also become a member by filling out an application form , available at ali Turkish Airlines sales offices, Garanti Bank branches, travel agents or you can request a form from our cabin crew.

Tüm Miles&Smiles Üyeleri...

Ali Miles&Smiles members benefit from ...

• Self-service check-in, • On-line check-in, • Yedek rezervasyonda öncelik, • Program ortağı araba kiralama şirketlerinden indirimli araba kiralama, • Özel yemek tercihi imkânlarından yararlanabilirler. • Classic Kart haricindeki tüm üyelikler 2 yıl geçerlidir.

• Self-service check-in,

P ro g ram O rtak larım ız /Programme

A AVIS

DEC AR

• On-line check-in, • Wait list priority, • Discounted car rental with our partners, • Special Meal requests, • Ali membership levels, except Classic, arev a lid fo r l y e a r s .

Partners

HOTeBt RESORTS MAN™** excelsior' HJtonH,2g£8

■HU

* * Garanti l\

Hotels&Resorts

ftçrnjH tısLı

Rajflcs

V*kAMAUA SâJCT $wissotel

S o r u l a r ı n ı z iç in / J o r y o ı t r Q u e s tio n s :

Çağrı Merkezi Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (Her gün 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 ) Faks: 0 2 1 2 4 6 5 2 3 0 6 Cali Cenler Phone: 4 4 4 0 8 4 9 (Everyday 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 ) Fax: 0 2 1 2 4 6 5 2 3 0 6


ESPECIALLY FOR YOU..

MİSAFİRİNİZ Mİ VAR? D O YO U H A V E C O M P A N Y ? Classic Plus, Elite ve Elite Plus kart sahibi o la n üyelerim ize CİP salonu kullanım ında beraberinizde ailenizi (eş ve çocuk lar) ya da 1 misafirinizi bulundurm ak için aynı uçuşta seyahat etmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. CİP salonlarım ızın rahatlığının tadım çıkarın ...

W e would kindly like to remind our Classic Plus, Elite, Elite Plus m em bers that they m ay allow fam ily m em bers (spouse and children) or one guest when using CİP Lounges provided they a re travelling together on the sam e Jlight. Enjoy the com fort o f our CİP Lounges...

SEVDİĞİNİZ YEM EKLER SEÇTİĞİNİZ YEM EKLER Mi? ARE Y O U BEIN G SERVED TH E M E A L Y O U CHOSE ? Değerli üyem iz, program ım ıza üye olu rk en , uçuşlarım ızda tercih edeceğiniz özel yem ek talebinizi hatırlıyor m usunuz? Biz hatırlıyoruz. Eğer unuttuysanız veya tercihinizi değiştirmek istiyorsanız, w w w .th y.co m adresim izden üye bilgilerinize ulaşarak güncellem e yapabilirsiniz.

Can you rem em ber the special m eal prejeren ce you selected to have on you r Turkish Airlines Jlights w henyou becam e a m em ber o f ou r program m e? We certainly can. Ijy o u have Jorgotten or w ouldjust like a change, you may ch an g ey ou r prejeren ce by u pdatingyour details at w ww.thy.com.

M

ile

s

&

S

m

TU R K İS H A IR LIN ES TÜRK HAVA YOLLARI V— J

ile

s w w w .th y .c o m /s m ile s

+90 212 4 4 4 O 849


Svvissötel'de geçireceğiniz uzun hafta sonları için iki kat bonus mil M iles&Sm iles üyelerini bekliyor!

Siz değerli üye le rim ize b irka ç hatırlatm a... Lütfen rezervasyonunuzu yaptırırken M iles& Sm iles kart num aranızı belirtm eyi unutm ayınız.

Double Bonus M iles on Endless VVeekends at Swissötel to M iles&Sm iles Members!

Lütfen check -in işlem leriniz esnasında M iles& Sm iles kartınızı görevli personelim ize gösteriniz. Uçuş öncesi ch eck -in esnasında sizlerc verilen biniş kartlarınızın üzerinden M iles& Sm iles üyelik num aranızı ve kart seviyenizi kontrol edebilirsiniz.

ö V

M iles& Sm iles elektron ik ödül biletlerinizi web sitem iz aracılığıyla da alabilirsiniz. W eb sitem iz w w w .th y.com ’dan üyeliğiniz hakkında her tür bilgiye ulaşabilirsiniz.

Just a quick reminder... Hafta sonu tatillerinizin da ha uzun olmasını hic hayal etmiş miydiniz? Bu hayolinizi bizimle gercekleştirebilirsiniz: saal 1 4 :0 0 'e kadar kahvaltınızı yapm a imkanınız olduğu için, da ha uzun sûre uyuyabilir, öğleden sonra da kafede kahvaltınızın tadını çıkarabilirsiniz.

Please irıclude y o u r M iles& Sm iles card num ber in y o u r reservations.

Saat 1 6 :0 0 'd a n önce anahtar teslimi zorunluluğu olmadığı için, bu süreyi dilediğinizi yaparak ya da hiçbir şey yapmayarak değerlendirebilirsiniz. Daha da iyisi, 1 Temmuz - 3 1 Ekim 2 0 0 7 tarihleri arasında. Miles&Smiles üyeleri, uzun hafta sonlarım istedikleri

Please s hovv y o u r M iles&Sm iles membership card during check-in.

bir Svvissötel'de geçirdikleri takdirde, iki kal bonus mil kazanacaklar. I Temmuz • 31 Ekim 2007 tarihleri arasındaki Swissötel ziyaretleri İçir geçerlidir. Müsaitlik durumuna bağlıdır vo Swis$ölel Holels&Resorts talimatnameleri vo sarıları çerçevesinde değerlendirilecek/ir. En az ıkı gece konaklanması gerekmektedir Bu teklif, başka promosyonlar ya da indirimler ile birlikle kullanılamaz ve katılımcı otellerin bu tekliflerden Icr/dabnrrıaya hak tanıyan ücretleri çerçevesinde geçerlidir. tüllen check-in işlemi sırasında Mıles&Smıles numaranızı veriniz. Tüm Miles&Smiles program kuralları' geçerlidir

You can check y o u r M iles&Sm iles card number and status from y o u r boarding cards. You can access y o u r membership information and also obtain y o u r aw ard tickets from o ur website at www.lhy.com

Ever vvished your vveekends w ere longer? Stretch your vveekends vvith us as w e make breakfast available to you until 2pm, so you can sleep in and stili enjoy breakfost when you stroll into the cafe afternoon! C heckoul is also guaranteed until 4p m so you have ali the lime you need to d o w hat you vvant or obsolutely nothing at ali. And it is getting even betler: betvveen 1st Jufy a nd 31 sİ O ctober 2 0 0 7 , Miles&Smiles members vvill enjoy d ouble bonus miles vvith their endless vveekend stay a l a Svvissötel hotel o f choice. Valld for slays between I stjuly and 3 İst October 2007. subject to availabihty and Svvissötel Haels&Resotls general terms and condilıons. AAinumum stay o f 2 nights reguired. Offer cannot be combined with any other promotion or discount and is valid on quahfying rates al parhcipaımg holels. Please provide your Mıles&Smıles number upon check-in. Ali Mıles&Smıles program nıles * apply. @ g ^

Miles Smiles

weekends.—

tü r k

Milef^Zileğ

TÜRK HAVA YOLLARI

w w w . t h y . c o m /s m ile s | + 9 0 2 1 2 4 4 4 0 8 4 9

h a v a

yollar

w w w .th y .c o m / s m ilc s ] + 9 0 2 1 2 4 4 4 0 8 4 9

!

swissötel H otels & Resorts

TU RK İSH A IRLIN ES M İ L K A Z A N I M T A B L O S U ( G e l i ş v e G i d i ş l e r d e ) / M İ L E S E A R N I N G T A B L E ( F r o m o r t o c i t y ) TÜRK HAVA YOLLARI [Kalkış IS TAN BU L İS TAN BU L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TAN BU L İS T A N B U L İS TA N B U L İS TAN BU L İS TAN BU L İS TAN BU L İS TAN BU L İS TAN BU L İS TAN BU L İS TA N B U L İS TAN BU L İS TA N B U L İS TAN BU L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İSTAN BU L İSTAN BU L İS TAN BU L İS TAN BU L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TA N B U L İS TAN BU L İS TA N B U L İS TA N B U L İSTAN BU L İS TA N B U L

Vanş A BU D H A B I ADANA A D D IS A BABA (A D D ) A D IY A M A N AĞ R I A LM A T Y AMMAN AM S TE R D A M ANKARA AN TALYA ASTANA A ŞKAB A D /A S H G AB A D A T IN A /A T H E N S B A H R E Y N /B AH R A IN B A KÜ /BA K U BANGKOK B AR SELO N A/BAR C ELO N A BASEL BA T M A N BELG RAD/BELGRADE BEYRUT/BEIRUT BE R LIN /BER LIN BIŞKEK/BISH KEK BO D R U M BRÛKSEL/BRUSSELS BUKREŞ/BUCHAREST BUDAPEŞTE/BUDAPEST CEN EV R E /G E N E VA C EZAYI R/ALG1ERS C ID D E /JE D D A H DALAM AN D E N İZ L İ D N EPRO PETRO VSK (D N K ) DİY AR B A KIR D O H A (D O H ) DONETSK DUBAİ D U B L İN (D U B ) D U Ş AN BE /D U SH A N B E DUSSELDORF EKATE R IN BU R G (SVX) ELAZIĞ E R Z İN C A N ERZURUM F R A N KFU R T G A Z İA N T E P H AM B U R G HANNOVER

Mil 1 [K a lk ış 1867 443 2294 562 753 2439 754 1373 227 301 2128 1582 345 1607 1108 4647 1387 1144 690 507 614 1076 2328 265 1347 283 652 1189 1405 1477 296 226 596 642 1698 6 57 1868 1832 2116 1267 1791 579 571 653 1157 540 1236 1198

İST AN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İS TA N B U L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İST AN BU L İST AN BU L İSTAN BU L İSTANBU L İSTAN BU L İS TA N B U L İSTANBU L İST AN BU L İST AN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTANBUL İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L ISTANBU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTANBUL İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTANBUL İSTAN BU L İS TA N B U L İSTAN BU L İSTANBUL İSTANBUL İSTAN BU L İSTAN BU L İSTANBUL İSTANBUL İSTAN BU L İSTAN BU L

Varış H E LS İN K İ (H E L) H O N G KONG İZ M İR K A H İR E /C A IR O KAH R A M A N M A R A Ş K A R A Ç l/K A R A C H I KARS KAYSERİ K AZ A B LA N K A /C A S A B LA N C A K A ZA N K H A R T O U M (K R T) K İE V K 1ŞİN EV/C H ISIN AU KO N Y A K O P E N H A G /C O P E N H A G E N K Û L N /C O L O G N E K U V E Y T/K U W A IT LAGOS LEFKOŞE/LEFKOSA LİZB O N /LİS B O A LJUBLJANA L O N D R A /L O N D O N LYO N M A D R İD /M A D R İD M ALAT YA M AN CHESTER M A R D İN M İL A N O /M IL A N M İN S K M O SKO VA/M O SCO VV MUMBAI M U S C A T (M C T ) M UŞ M U N İH /M U N IC H NEVV YORK N İC E NÛ RNBERG/NUREM BERG ODESSA OSAKA OSLO PARİS/PARIS PEKİN/BEIJING PRAG/PRAGUE PRIŞTINE/PR ISTIN A RİGA (R IX) RİYAD /R IYAD H RO M A/R O M E ROSTOV

■ cni

Mil J 1347 4977 196 764 495 2459 747 389 2057 1374 1771 656 412 288 1249 1240 1349 2849 476 2003 804 1552 1233 1687 523 1674 684 1034 893 1091 2995 2099 618 978 5009 1117 1042 393 5652 1522 1392 4398 943 412 1124 1510 852 696

İS TA N B U L İSTAN BU L İSTAN BU L ISTAN BU L İST AN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İST AN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İS TA N B U L İS TA N B U L İSTAN BU L İSTANBUL İSTAN BU L İSTAN BU L İS TA N B U L İSTAN BU L İS TA N B U L İSTANBUL İSTAN BU L İSTAN BU L İSTAN BU L İST AN BU L AN K A R A ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA AN K A R A ANKARA AN K A R A ANKARA ANKARA AN K A R A AN K A R A

SAMSUN SAN AA SARAYBOSN A/SARAJ EVO SEUL SIMFEREPOL SINGAPUR/SINGAPORE SİVAS SOFYA/SOFIA S TO C K H O LM ST. PETERSBURG (LE D ) STRASBURG STU TTG ART ŞAM /DAM ASC US ŞAN G A Y /S H A N G H A İ Ş A N LIU R FA Ş1KAG O /C H IC AG O TA H R A N /T E H R A N T A Ş K E N T/TA S H K E N T T İF LIS /TB ILIS I T E L A V İV TEBR İZ/TEBRIZ T İR A N /T IR A N A TO K Y O TRABZO N TRABLUS/TRIPO LI T U N U S /T U N IS USKÛP/SKOPJE VAN V E N E D İK V lY A N A /V IE N N A VAR ŞO VA/W AR SAW YE N İ D E L H I/N E W D E LH İ ZAGREB Z U R IH /Z U R İC H ADANA A D IY A M A N agri

AM STERDAM A N T A LY A B A TM A N BERLİN BRÜKSEL D İYARBAKIR DUSSELDORF E LA ZIĞ E R ZİN C A N ERZURUM FRANKFURT

393 1992 569 5198 382 5390 440 304 1364 1304 1159 1095 672 4999 601 5477 1270 2090 832 701 948 470 5755 572 1027 1038 387 789 885 779 858 2834 720 1096 250 338 533 1575 257 462 1259 1555 416 1471 353 347 434 1365

ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ADANA ADANA C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O N E W YORK NEVV YORK NEVV YORK NEVV YORK NEVV YORK NEVV YORK NEVV YORK NEVV YORK NEVV YORK NEVV YORK

G A ZİA N T E P HANNOVER İZ M İR KAH R A M A N M A R A Ş KARS K O LN /C O L O G N E M ALATY A M A R D İN M Ü N İH /M U N IC H MUŞ SAMSUN STUTTG AR T ŞAN LIU R FA TRABZO N VAN V lY A N A /V IE N N A BERLİN C ID D E /JE D D A H ATLAN TA BALTİM O R E C LE V E LA N D DALLAS DENVER D ETR O IT HOUSTON LAS YEGAS LOS ANG ELES M IA M I M1NN EAPO LIS O R LA N D O PITTSBURGH R ALEIG H D U R H A M SAN D IE G O SAN F R AN C İSC O SEATTLE ST. L O U IS BOSTON DALLAS LOS ANGELES M IA M I R ALEIG H D U R H A M SAN D IE G O SAN FR AN C İSC O SEATTLE ST. LO U IS VVASHIN G TO N

3 26 1391 339 278 533 1445 297 459 1189 471 250 1308 380 362 564 982 1505 1096 599 611 307 801 907 237 935 1519 1746 1190 344 9 90 403 637 1727 1851 1726 257 191 1378 2 45 9 1092 425 2432 2572 2 40 6 882 215

Amerikan Airlines tarifesinde Nevv York ve Sikago bağlantılı uçuşlarda zaman zaman değişiklikler olabilmekledir. Güncel bilgi için satış ofislerimize danışabilirsiniz. Yukandaki mil değerleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (LATA) belirlemiş olduğu mil değerleri olup, Miles&Smiles Programı’nda bu mil değerleri kullanılmaktadır. Bu miller "uçuş bilgileri" sayfasında belirtilen mil değerlerinden farklıdır. American Airlines flights whi ch have connections vvit/ı Neıv York and Chicago are subject to sehedule changes, please contact our sales officesfor recent updates. The distance in miles specified

are those laid do wn by the intemational A ir Transport Association (IA TA ), and usedfor M iles&Sm iles Programme. The se miles differfrom those given on the flight information page.


Yolculuğunuzun iyi ve rahat gepmesi ipin çalışıyoruz. w w w .t h y .c o m

444 O 849

TÜRK HAVA YOLLARI


■ Türk Hava Yollan Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (Dış Hatlar-lnternational Flights) İstanbul'dan / From İstanbul

U çuş bilgileri

Flight information

■ D ergim izin b u sa yfa sınd a yayım la na n k m v e mil (deniz mili) d eğ erle ri, u çağ ın u ç tu ğ u irtifada ta kip e ttiğ i rotanın ye r ü zerindeki iz d ü ş ü m ü n ü n ö lç ü le n m esa fe sid ir. T h e d is ta n c e in kilo m e tre s a n d nau tical m ile s in th e ta b le on th is p a g e is th e p ro je c te d d is ta n c e o n th e g ro u n d fo r th e ro u te flovvn b y th e aircraft. ■ Uçaklarım ızın için d eki m o n itö rle rd e g örü le n ra ka m ise, u çağ ın h a va d a kate ttiği m e sa fe d ir. T h e figüre s h o w n o n th e c a b in m o n ito rs give th e a ctu a l d is ta n c e flovvn b y th e a ircraft th ro u g h th e air. in c lu d in g a d ju s tm e n ts o f d ire c tio n to c o m p e n s a te fo r w in d , a n d o th e r vveather co n d itio n s . ■ Tü rk H a va Yollan Ö zel Y o lc u Program ı M ile s& S m ile s’d a uygu la na n mil d e ğ erle ri ise, Uluslararası Sivil Havacılık T e şkila tfn ın (IATA) yayım lam ış o ld u ğ u raka m la r o lu p yukarıda yazılan mil d e ğ e rle rin d e n farklıdır. T h e m ile s u s e d b y Turkish A irline 's F re q u e n t Flyer P ro g ra m m e M ile s& S m ile s a re th o s e p u b lis h e d b y th e International Air T ra n spo rt A s s o c ia tio n (IATA) a n d th e re fore the y a re d iffe re n t fro m th e d is ta n c e s in m ile s n o te d a bo ve.

* S a d e c e T ü rk H a v a Y o lla n ’ nın y a z ta rife s in d e u y g u la n m a k ta d ır.

Only during the summer season. ** H a vaa la n ı ça lışm a ları n e d e n i ile T H Y s e fe rle ri b ir s ü re y a p ıla m a y a c a k tır.

Turkish Airlines flights have been temporarily suspended due to airport renovations.

ABUDABİ / ABUDEjABI AUH ADDISABABAADD ALMATYALA AMMANAMM AMSTERDAMAMS ASTANATSE AŞKABAT) / ASİ KaABAI) ASB ATİNA/ ATHENSATH BAHRAINBAH BAKÜ/ BAKUGYD (BAK) BANGKOKBKK BAHÇE1ONABCN BASE BSL BATUMBUS »RADE BEG BERLİNSXF - TXL BEYRUT/ BEIRUTBEY BİŞKEK/ BISHKEKFRU BRÜKSEL/BRUSSf i S BRU • . T1/ BUDAPEST BUD BÜKREŞ/ BUCHAREST OTP (BUH) CENEVRE/ GENEVAGVA CEZAYİR/ ALGIERSALG CİDDE/ JEDDAHJED DİNYEPER/ DNEPROPETROVSKDNK DOHADOH DONETSKDOK DUBAİ DXB DUBLİNDUB DUŞANBE/ DUSHANBEDYU DÜSSELDORFDUS EKATERINBURGSVX FRANKFUFîT FRA HAMBURGHAM HANNOVERHAJ HARTUM/ KHARTOUMKRT HELSİNKİ HEL HONGKONGHKG KAHİRE / CAİROCAI KARAÇİ / KARACH KHI KAZABLANKA/CASABLANCACMN (CAS) KAZANKZN KOPENI İAG/ COPENHAGENCPH KİŞINEV/ CHISINAUKIV KİEVKBP (IEV) KÖLN/ COLOGNE CGN KUVEYf KWI LAGOSLOS LEEKOŞAECN LİZBON/ LISBONLIS LONDRA/ LONDONLON (LHR, STN) LJUBLJANAU U

Km

N. Miles

3246 1753 3935 2125 4145 2238 1528 825 2356 1272 2107 3902 2636 1423 580 313 2787 1505 1845 996 7819 4222 2278 1230 1963 1060 1122 606 '893 482 1858 1003 1046 565 4047 2185 2228 1203 1‘ 89 642 576 311 1054 1952 2471 1334 2584 1395 1009 545 3122 1686 1150 621 3274 1768 3033 1638 3587 1937 2182 1178 3035 1639 1909 __1031 2180 1177 2061 1113 2963 1600 2292 1238 9078 4902 1293 698 4210 2273 3469 1873 2252 1216 2109 1139 724 391 1109 599 2146 1159 2632 1421 4852 2620 837 452 3484 1881 2580 1393 1337 722

İstanbul’dan

/

From İstanbul

LYONLYS MADRİDMAD MANCHESTERMAN MilANO/ MU.ANMXP (MİL) MİNSKMSQ MOSKOVA/ MOSCOVVSVO (MOW) MUMBAI BOM MUSKAT/ MUSCAT MCT MÜNİH/ MUNICHMUC NEVVYORKJFK (NYC) NCE

NÜRNBERG/ NUREMBERGNUE ODESSAODS OSAKAKIX OSLOOSL PARİS(ORLY) ORY (PAR) PEKİN/ BEUINGBJS PRAG/ PRAGUEPRG PRİŞTİNA/ PRISTINAPRN RİGARIX RIYAD/ RIYADHRUH ROMA/ ROME(FIUMICINO) FCO ROSTOVROV SANASAH SARAYBOSNA/ SARAJEVOSJJ SFAJI / SEOUL ICN (SEL) SİMİ i R(yPOL SIP SİNGAPUR/ SINGAPORf SIN SOFYA/ SOFİASOF ST. PETERSBURGLED STOCKHOLMARN (STO) STRASBOURGSXB STUITGART STR ŞAM/ DAMASCUS DAM ŞANGAY/ SHANGHAJ PVG ŞİKAGO/ CHİCAGOORD (CHI) TAHRAN/ 7EHRANTHR TAŞKENT/ TASHKENTTAS TEBRİZ/ TABRIZTBZ TELAVİVTLV TİFLİS/ TBIUSI TBS TİRAN/ TİRANATIA TOKYONRT (TYO) TRABLUS/ TRİPOLİ TIP TUNUS/ TUNISTUN ÜSKÜP/ SKOPJESKP VARŞOVA/ VVARSAVVWAW VENEDİK/ VENICEVCE VİYANA/ VİENNAVIE YENİ DELHİ / NEVVDELHİ DEL ZAGREBZAG ZÜRİH/ ZÜRİCHZRH

Km

2174 2821 2785 1735 1561 1932 5014 3531 1637 8575 1983 1733 663 10536 2734 2358 7690 1613 860 1866 2602 1489 1379 3550 1461 8708 659 9172 574 2253 2408 1952 1830 1193 8975 9204 2165 3517 1552 1261 1439 872 10149 1941 1796 704 1446 1510

1356 4841 1198 1830

N. Miles

1174 1523 1504 . 937 843 1043 2707 1907 884 4630 1071 936 358 5689 1476 1273 4152 871 464 1008 1405 804 745 1917 789 4702 356 4953 310 1217 1300 1054 988 644 4846 4970 1169 1899 838 681 777 471 5480 1048 970 380 781 815 732 2614 647 988

■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (İç Hatlar-Domestic Flights) İstanbul’dan / From İstanbul (Atatürk Airport)

ADANAADA ADIYAMANADF AĞRI AJI ANKARAESB ANTALYAAYT BATMANBAL BODRUM/MİLAS BJV DALAMANDLM DENİZ 1 DNZ DİYARBAKIRDIY ELAZIĞEZS ERZİNCANERC ERZURUMERZ corMcjcnın h u c ("'A 7İA M T F P C Z7T İV Mİn nD İZM İl ’ AA Ud KAHRAMANMARAŞKCM KARSKSY ** KAYSERİ ASR KONYAKYA MALATYAMLX MARDİNMQM MUŞMSR ** NEVŞEHİRNAV SAMSUNSZF SIVAŞVAS ŞANLIURFASFQ TRABZONTZX VANVAN / From Bursa (Yenişehir Airport) TRABZONTZX ERZURUMERZ Bursa’dan

Km

__824 955 1244 419 535 •144 __ 526 648 461 1087 961 987 1091 oüO

n rıo yöo 419 874 1265 696 530 861 1140 1168 635 698 __707 1072 974 1304 Km

965 1109

Ankara’dan / From Ankara (Esenboğa Airport)

ADANAADA ADIYAMANADF AĞRI AJI AMALYAAYT BATMANBAL BODRUM/ MİLAS* BJV DALAMAN* DLM DİYARBAKIRDIY ELAZIĞEZS ERZİNCANERC ERZURUMERZ GAZİANTTPGZT İSTANBUL İST İZMİRADB KAHRAMANMARAŞKCM l/A RÇIfC rsnno r\o V T ** M Al I -t Aa TiYi m A n M V ivim nIi-A MARDİNMQM MUŞMSR SAMSUNSZF ŞANLIURFASFQ TRABZONTZX VANVAN istanbul dan / From İstanbul (Sabiha Gökçen Airport)

ADANAADA ANKARAESB ANTALYAAYT BERLİNSXF BODRUM/ MİLAS* BJV DALAMAN* DLM DİYARBAKIRDIY ERZURUMERZ GAZİANTI • GZT IHANNOVERHAJ İZMİRADB KARSKSY ** TRABZONTZX VANVAN

Km

439 600 ....870 454 772 657 554 696 596 591 717 .553 420 643 522 933 C OA UO i' ( (Z 802 3/8 __757 604 943 Km

776 393 489 1872 554 .565 1011 1068 901 ~ 2152 431 1216 928 1287 8 /2 0 0 7 SKYLIFE 191


Si\ıdfkpIs.

li

Prim e j

CharksM

Church ül,

I fu ü s o n Bav

McMurray

o Prirıce Rupeıt

Edmonton

VV-nmpag

MklutuıA I

Toronto^ .

Mi!w8ukeoD<jtr

.Euroka

İL

NEW YORK

ffa ltim o r a

bhington DC

San Francisco'

ıle ig h D urham

H o u sto n ;NewOrleans Tampa< Mont^rrey

CUBA K in g s to n

3MINICAN yj

"

Şan Juan 5>î KITSS ANTfC N F \ 1S J

*

JAMAİKA ; ' İ l l e . \ ş C A K I B B I A N

COSTA RİCA San Jose Panama City PANAM A Buc,

s | ST VINCENT

NİCARAGUA

”T

VENEZUELA

G«°r

unlun

Kıtalararası Uçuşlar İntercontinental Roıiıtes lparnisoD

TURKİ SH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI \ — V

\

\

Code share flights by American Airlines

lııuıı laikiihic: İsi.

Santiago

PuertoMontt

Buenos Ai


F ra n zJo se f Land Svalbard

Ista n d ı (N or.)

(DENMARK)

IC E L A N O Reykjavik

F IN L A N D

FSTONIA K IN G D O M

BELARUS

POLAND

Kustanay

M in s k

'“ tbRMANV

hııındlaııd

P O R U JG A l,

Usbon

AFGH. T R İP O L İ

Âl Ayoun

\ adinah

\ R A H R A IN > DOHA *

* BI Ar,yaoh i

^ -»1 - İ v V d U B A !:

. jj.,4

f Jf EM EN ınİ ul (İAMBIA ssau C U N E

Niamey Bamako

^ İ V O Freetown 1EONE

R

n

Y

CO A ST

LIB ER IA

Monrovia Y«m©uw©ukn

CABIM DA (A n a .)

Dodoma T A N Z A N IA

*TH o d e J an e iro P aulo

BOTSWANA

Johannesburg»

R E P U B L İC O F Kbnbartey

S O U 7 H A F R İC A

S E Y C H tlL E S


Novosıbirsk

IV Baskalf Ulan-Ude

Sakhalin Is.

Ulan Bator

BEIJİNG Taiyuan

TOKYO

Kabul.

YokShama

\ N ISTAN

Islamabad SHAN GH Aİ

Lahore*

L L a s ı C h in a Chongqin«J Fuzhou. BANCLADESH ' Dhaka

Guangzhou HONG KONG

M UM BAI

i n d i

f it li ıhın A.

Rangoon

H yderabad

T H A IL A N D Madras

^

BANGKOK

Phnom

MALDI VES

■ ’ \liıi(k m a o /v

SRİ LANKA Colombo

FEDERATION STATES OF MICRONESIA M

BRUNEI A L A Y S I A

Kuala Lumpur ^

SINGAPORE jT ® sjrjiGAPORE ... o o n ıe ö / s ^ h

.^Ih ılm ü n ra fi.

? ew liı kııttl İsi. PAPUA NEW GUINEA

B ritım İs i

Arafura Tıınttr Is. T i mor Sc;

Caleduniu

’ Adelaide

Amsicnlam İsi. ■Sı.Paııl l i iF r

M&lbourne

Wellingt<

Tasmanla !s% ^ ob»rt

njıck-n İsi. <Fr.

G ü rb ü z YAYINLARI (0 2 1 6 ) 5 7 4 2 4 4 4


GREECE r

ÇANAKKALE

KIRKLARELİ

MARMARA

BALIKESİR

S LA O l

TEKİRDAĞ

EDREM İT

İS T A N B U L

D E N İZ L İ

I^ T A H Y A

> İSPARTA

'A N T A L Y A Antalya Hay

ZONGULDAK

llN t

BARTIN

KONYA

.

Menün Ba

MERSİN

KASTAM O NU

.

TLRKISH RCPLBUC OT \ORTHCR\ CYPRLS

GREiK O PRIO T ADMINISTRATION O f SOUTHERN CYPRLS

.Y O ZG A T

AMASYA

SAMSUN

ıNAoSI^ANİYE

LEBAN

ORDU

S İV A S

“■RİZE RIZfc

TRAB ZO N

D İY A R B A K IR

L t, «

IUbuftJ\ım

Atatürk Ih ın

.

i- * * -

ARWİ N

3

İR Z U R U M

«BİTLİS

V w

wws

j IR N AK

l ARM a EN S IA*

- -U hak»/^

T ü rk iy e İçi U ç u ş la r Turkey A ir.B putes 200km

G ü rb ü z

YAYINLARI (02 1 6 ) 5 7 4 2 4 44


MUCİZE FINDIKLI DONDURMA

I C E - C R E A M

MUCİZE

M IR A C L E

W IT H

H A Z E L N U T

HAZELNUT

KURUYEMİŞ

4 3 * F IN D IK D İY A R I

TÜRKİYE

■ THEH M IRACLEN U T

F ın d ık , t a n s iy o n a , k o le s t e r o le , k a n ­

H a ze ln u t is good fo r high blood pressure,

sızlığ a, u y k u s u z lu ğ a , s in ir b o z u k lu ğ u n a

c h o le s t e r o l, a n e m ia , in s o m n ia a n d

y a z ın d a iyi g e liy o r ! Y a z ın d a e n e r ji

s tra in e d n e rv e s also in s u m m e r. İt gives

v e r iy o r , c ildi g e n ç le ş tir iy o r , k e m ik le ri

e n e rg y , re ju v e n a te s th e skin, e n h a n c e s

g ü ç le n d ir iy o r , d iş le ri k u v v e t­

- _ p

le n d ir iy o r !

D o n d u r m a n ın ,

k e k in , p a s ta n ın , k u r a b iy e n in a g a n ig i-n a g a n ig ilis i, y a z ın da b ir b a ş k a o lu y o r. A fiy e t o lsu n .

FTG O

MUCİZE KURUYEMİŞ

FINDIK

TAMİTİM GRUBU

th e bon es an d m a k e s th e te e th

f J ? stronger in sum m er too. Ice-cream, c a k e , p a s tr y an d c o o k ie s w ith THE MIRACLE NUT

I Î S E I n o o ky-n o o ky ta s te d iffe re n t also in s u m m e r. Bon a p p e tit!

COMES

FROM TURKEY


A 3 4 0 -3 1 1 /3 1 3 N um ber o f a ircra ft Uçak adedi: 7 M axim um take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 2 5 7 .0 0 0 kg

P assen ger cap acity Yolcu kapasitesi: 271

(A 3 4 0 -3 1 1 ), 2 6 2 .0 0 0 kg (A 340-313)

Seat pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 3 3 , 3 4 (EC ); 5 4 (BC)

W in g span Kanat açıklığı: 6 0 .3 0 m

M axim um cru isin g altitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 4 1 .1 0 0 ft

Length Gövde uzunluğu: 6 3 .6 9 m

M axim um p assen g er range Azami menzil: 1 1 .952 km

H eight Yerden yüksekliği: 1 6 .8 5 m

M axim um cargo cap acity Azami kargo kapasitesi: 4 4 .8 3 6 kg/152.80 m 3

C ru ise speed Yatay uçuş sürati: 8 9 0 km/h

A 3 3 0 -2 0 3 N u m b er o f a irc ra ft U çak adedi: 5 M axim u m ta k e o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 2 3 3 .0 0 0 kg

P a sse n g e r c a p a c ity Yolcu kapasitesi: 2 5 0

W in g sp a n Kanat açıklığı: 6 0 .3 0 m

S e a t p itc h (in c h ) Koltuk aralığı: 3 3 (E C ); 61 (BC )

L e n g th Gövde uzunluğu: 5 8 .8 0 m

M axim u m c ru isin g a ltitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 4 1 .1 0 0 ft

H eight Y erden yüksekliği: 1 7 .4 0 m

M axim u m p a sse n g e r ran g e Azami m enzil: 1 0 .3 7 1 km

C ru ise sp e ed Yatay uçuş sürati: 8 9 0 km/h

M axim u m carg o c a p a c ity Azami kargo kapasitesi: 3 7 .5 2 8 kg / 105.95 m 3

A 3 1 0 -3 0 4 /2 0 3 N u m b er o f a irc ra ft U çak adedi: 6 M axim u m ta k e o ff vveight Azami kalkış ağırlığı:

P a sse n g e r c a p a c ity Y olcu kapasitesi: 210/ 208 (T C -JD B )

1 5 3 .0 0 0 / 1 5 7 .0 0 0 kg (T C -JD B )

S e a t p itc h (in c h ) Koltuk aralığı: 3 1 , 3 2 (E C ); 3 8 (BC )

W in g sp a n Kanat açıklığı: 4 3 .9 0 m

M axim u m c ru isin g a ltitu d e Azam i yatay u çu ş yüksekliği: 4 1 .0 0 0 ft

L e n g th Gövde uzunluğu: 4 6 .6 6 m

M axim u m p a sse n g e r ra n g e Azam i m enzil: 8 .1 0 0 / 8 .9 8 0 km (T C -JD B )

H eig h t Y erden yüksekliği: 1 5 .8 0 m

M axim u m cargo cap acity Azami kargo kapasitesi: 2 4 .9 9 5 -2 1 .8 2 0 k g / 68 .20-54.16 m 3

C ru ise sp e ed Yatay uçuş sürati: 8 6 0 km/h

A 3 2 1 -1 1 1 /2 3 1 /2 1 1 N u m b er o f a irc ra ft U çak adedi: 11 M axim u m ta k e o f f vveight Azami kalkış ağırlığı:

P a sse n g e r c a p a c ity Y olcu kapasitesi: 155/181/186/195/202

8 3 .0 0 0 / 8 9 .0 0 0 kg

S e a t p itc h (in c h ) Koltuk aralığı: 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 (E C ); 3 3 , 3 4 , 3 6 (BC )

W in g sp a n Kanat açıklığı: 3 4 .0 9 m

M axim u m c ru isin g altitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 3 9 .0 0 0 / 3 9 .8 0 0 ft (TC -JM G )

L en g th Gövde uzunluğu: 4 4 .5 1 m

M axim u m p a sse n g e r ran g e Azami m enzil: 2 .2 5 0 / 3 .2 0 0 km

H eig h t Yerden yüksekliği: 1 1 .7 6 m

M axim u m carg o c a p a c ity Azami kargo kapasitesi: 1 2 .8 3 7 - 1 1 .5 4 8 k g / 58-46.49 m 3

C ru ise sp eed Yatay u çu ş sürati: 8 3 5 / 8 4 4 km/h


B 7 3 7 -8 0 0 N u m b er o f a irc ra ft U çak adedi: 41 M a x im u m ta k e o ff w e ig h t Azami kalkış ağırlığı: 7 9 .0 1 5 kg

P a sse n g e r c a p a c ity Y olcu kapasitesi: 1 65

W in g sp a n Kanat açıklığı: 3 4 .3 1 m / 35.78 m

S e a t p itc h (in c h ) Koltuk aralığı: 3 0 (E C ); 31 (E C ); 3 5 (BC)

L e n g th Gövde uzunluğu: 3 9 .4 7 m

M axim u m c ru isin g a ltitu d e Azam i yatay uçuş yüksekliği: 4 1 .0 0 0 ft

H eig h t Y erden yüksekliği: 1 2 .5 5 m

M axim u m p a sse n g e r ran g e Azami m enzil: 4 .7 5 5 km

C r u is e sp eed Yatay u çu ş sürati: 8 5 8 km/h

M ax im u m ca rg o c a p a c ity Azam i kargo kapasitesi: 8 .4 0 8 kg/45.05 m 3

A 3 2 0 -2 1 4 /2 3 2 N u m b er o f a irc ra ft U çak adedi: 15 M a x im u m ta k e o f f w e ig h t Azami kalkış ağırlığı:

P a sse n g e r c a p a c ity Yolcu kapasitesi: 150/156/159/167/168

7 3 .5 0 0 / 7 5 .5 0 0 / 7 7 .0 0 0 kg

S e a t p itc h (in c h ) Koltuk aralığı: 3 0 , 31 (E C ); 3 2 , 3 3 (BC )

W in g sp a n Kanat açıklığı: 3 3 .9 1 m / 34.09 m

M axim u m c ru is in g a ltitu d e Azam i yatay uçuş yüksekliği: 3 9 .0 0 0 / 3 9 .8 0 0 ft

L e n g th Gövde uzunluğu: 3 7 .5 7 m

M axim u m p a sse n g e r ran g e Azami m enzil: 2 .9 6 3 / 3 .3 5 0 km

H eig h t Y erden yüksekliği: 11. 9 1 m/l 1 .7 6 m

M ax im u m carg o c a p a c ity Azam i kargo kapasitesi: 9 .4 3 5 kg/37.06 m 3

C r u is e sp e ed Yatay uçuş sürati: 8 5 8 km/h

B 7 3 7 -4 0 0 N u m b er o f a irc ra ft U çak adedi: 11 M a x im u m ta k e o ff w e ig h t Azami kalkış ağırlığı:

P a sse n g e r c a p a c ity Y olcu kapasitesi: 148/150/152

6 8 .0 3 8 / 6 5 .0 9 0 / 6 4 .6 3 7 kg

S e a t p itc h (in c h ) K oltuk aralığı: 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 (E C ); 3 4 , 3 8 (BC )

W in g sp a n Kanat açıklığı: 2 8 .9 0 m

M ax im u m c ru isin g a ltitu d e Azam i yatay u çu ş yüksekliği: 3 7 .0 0 0 ft

L e n g th Gövde uzunluğu: 3 6 .4 0 m

M ax im u m p a sse n g e r ran ge Azam i m enzil: 3 .3 5 0 km

H eig h t Y erden yüksekliği: 1 1 .1 2 5 m

M ax im u m carg o c a p a c ity Azam i kargo kapasitesi: 7 .4 9 1 kg/39.22 m 3

C r u is e sp e ed Yatay u çu ş sürati: 7 9 7 km/h

■*TT* A 3 1 9 -1 3 2 N u m b er o f a irc ra ft U çak adedi: 2 M a x im u m ta k e o ff w e ig h t Azam i kalkış ağırlığı: 7 0 .0 0 0 kg

P a sse n g e r c a p a c ity Y olcu kapasitesi: 1 26

W in g sp a n Kanat açıklığı: 3 4 .1 0 m

S e a t p itc h (in c h ) Koltuk aralığı: 3 3 (E C ); 3 7 (BC )

L e n g th Gövde uzunluğu: 3 3 .8 4 m

M ax im u m c ru is in g a ltitu d e Azam i yatay uçuş yüksekliği: 3 9 .8 0 0 ft

H eig h t Y erden yüksekliği: 1 1 .7 5 m

M ax im u m p a sse n g e r ran ge Azami m enzil: 3 .7 0 4 km

C r u is e sp e ed Yatay u çu ş sürati: 8 4 4 km/h

M ax im u m carg o c a p a c ity Azam i kargo kapasitesi: 6 .7 8 6 kg


o îr o b ic / UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / IN FLIG H T EXERCISE PROGRAM A ş a ğ ıd a

g ö r e c e ğ in iz

u ç u ş - e g z e r s iz

p r o g r a m ı A ir o b ic s ,

T ürk Hava Y olları ve Hillside City Club iş b irliğ i ile h a z ırla n m ış tır. A iro b ic s 'e ayıra ca ğ ın ız b irk a ç d a k ik a ile uzun s ü re n y o lc u lu ğ u n u z a h a re k e t k a ta c a k ve k e n d in iz i ç o k d a h a z in d e h is s e d e c e k s in iz .

A iro b ic s , th e in flig h t e x e rc is e p ro g ra m b e lo w has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By com m itting ju s t a few m in utes fo r Airobics, you can tu rn your long jo u rn ey into a much m ore en ergetic and refresh in g one. N ow p le as e fo ld up yo u r ta b le , bring yo u r seat to the upright position and re la x your body.

K A N D O L A Ş IM IN I D Ü Z E N L E Y İC İ AY AK ve B A C A K E G Z E R S İZLE R İ

LEG & FOOT EXERCISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. K o ltu ğ u n u z d a d ik o tu r u r p o z is y o n d a , a y a k la rın ız y e rd e y k e n parm aklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, te k ra r yere basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısm ını yukarı doğru kaldırın ve geri in d irin . Bu h a re k e tle ri arka arkaya 3 kez te kra rla yın . (U zm anlar, uçuş esnasında bu egzersizi sık sık uygulam anızı ö n e rm e k te d irle r.)

1. Sit straight in your seat, vvith your feet flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lovver your heels till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then lower your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 times. (Doctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.)

2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru d a ire le r çizin [3 'e r ke z). A ynı h a r e k e ti s o l a y a ğ ın ız la da u y g u la y ın [3 ’ e r ke z).

2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little. Rotate your ankle clockwise (3 times) and then counter clockvvise (3 times). Repeat the same vvith your left ankle (3 times for each direction). 3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez).

3. Pull your right knee tovvards your chest and move it dovvn again (3 tim e s ). Do th e sam e vvith your le ft knee (3 tim e s ).

G ER M E VE G EVŞETM E E G Z E R S İZLE R İ / / STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES 4. O m uzlarınızı y u k a rı d o ğ ru k a ld ırın ve in d irin (3 kez). U.

Raise your shoulders and lovver them. Repeat 3 times.

5. O m u z la r ın ız la ö n d e n a rk a y a d o ğ ru doğru 3 kez o lm a k üzere d a ire le r çizin.

3 ke z ve a rk a d a n

öne

5. Roll your shoulders backvvards (3 times) and then forvvards (3 times).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça in d irin . 3'e ka d a r sayın ve te k ra r yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmam aya dikkat edin (3 kez).

6. Keep sitting up straight. Slovvly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be careful not to je rk backvvards. Repeat 3 tim es.


7. Karşıya bakar pozisyondayken, başınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez]. Aynı hareketi sol omzunuza doğru te kra rla yın [3 kez).

7. Look ahead. Stightty tovver your head and gently turn your head tovvards your right shoulder. You should be looking at the end of your shoulder. Then return to the starting position vvith the same movement 13 times). Repeat the same exercise towards your left shoulder and return slowly to the original position (3 times).

8. E lle rin iz i avuç iç le ri yu ka rı b akacak şe kild e b a ca kla rın ızın ü z e rin e ko yu n ve k e n d in iz i ra h a t b ıra k ın . D ir s e k le r in iz i, parm aklarınız omuzlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın (3 kez).

8. Rest your hands on your thighs vvith your palms facing up and relax. Touch your shoulders vvith your fingers and return your hands to the o rig in al position. Repeat 3 tim es.

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve y u m ru k şe k lin d e iyice sık a ra k kapatıp, açın (3 kez).

9. Rest your hands on your thighs, palms up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

SO LUNUM EGZERSİZLERİ / / BREATHING EXERCISES 10. B ir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. B u rn u nu zd a n d e rin nefes alın. Göğüs ka fe sin izin iyice ş iş tiğ in i hissedin. N efesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde b ir kez daha burnu n u zd a n d e rin nefes alın, ancak bu kez karın bo şlu ğ un u zu n ş iş tiğ in i h issedin. N e fe sin izi ağzınızdan yavaşça dışarı verin.

10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovvly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this time feel your diaphragm fiil vvith air. Exhale again slovvly through your mouth.

GEVŞEME EGZERSİZİ / / RELAXATION EXERCISE 11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu e g ze rsize önce e lle rin iz i y u m ru k ş e k lin d e s ık a ra k başlam alısınız. Sonra sırasıyla ko lla rın ızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlem ine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şim d i aynı sırayla yavaş yavaş tü m vücudunuzu gevşetin. Önce e lle r, sonra k o lla r, ü st gövdeniz, kalçanız, b a ca kla rın ız ve ayaklarınız. H er b irin i gevşetirken kanınızın g e vşettiğiniz bölgeye dolduğunu hissedeceksiniz.

11. Put your hands on your lap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arms. Slovvly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right down to your legs and feet. Now in the same order, slovvly relax your body starting with your hands, then arms, upper-body, hips and finally your legs and feet. As you relax, you vvill feel the blood flow through every part of your body.

U zun y o lc u lu k la rd a s a ğ lığ ın ız için

H e a lth y tip s fo r lo n g -h a u l flig h ts

h a tırla n m a s ı g e r e k e n le r : 1. B o l bol su için. 2. A lk o llü iç e c e k le rd e n u zak du ru n . 3. M ü m k ü n o ld u ğ u n c a a z tu z tü k e tin .

L. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. U ç u ş e s n a s ın d a sık sık kısa y ü rü y ü ş le re çıkın .

6. R a h a t a y a k k a b ıla r

giyin.

7. H a re k e tle r in iz i k ısıtlayan d a r g iys ile rd e n kaç ının.

1. Drink plenty of vvater. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. 4. Repeat Airobics exercises as frequently as possible (particularly exercises 1 and 2). 5. During the flight, take frequent short vvalks. 6. W ear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


BULMACA

Ortalığı karıştırmak Bulaşan, sari

Yasaklama

Uzun olmayan İstanbul’un bir ilçesi

Valf Takma ad

Bir soru eki f

Vitrin

Kadın bale sanatçısı Ad, ün

Un ve yağla yapılan sos

Soyluluk

Çelişme, çelişki

Küçük bir limon türü

Teras, taraça i

Tarihte bir devlet Bir ilimiz Kaçanı ele geçirmek

Uygulama, tatbik Hamız Bir tür çalgı Yan, yön

Sodyumun simgesi Eşeğin yavrusu

Olumsuzluk veren bir ön ek

Akımtoplar

Mitoloji

Şarkı, türküde tekrar

Bir sayı Aylak, başıboş Kiloamper (kısaltma) Eski Mısır’da güneş tannsı

Macera

Büyükbaş bir hayvan Sağa yatık matbaa harfi

Efor, özenli çalışma Gümüş balığı İğdiş etmek

Yunan m itolojisinde savaş tanrısı

Satrançta yenilgi Bir üst giysisi

Bir kümes hayvanı Yıldız, sevvare

Eziyet çeken

Bir petrol dağımız İlaç, çare

K aradeniz’e özgü kü çük tekne

Yeti Eski Itatyan para birimi

Çoğalmak, artmak İlave etmek . U st

karşıtı

Pazar

Beyaz

Eleme aracı İridyumun simgesi

Amaç, gaye

Elbisede takım

Yafta Elin ulaşabileceği uzaklık

Sütun Tedhiş, yıldırma

Söylenti Bir tür ayakkabı

Katışıksız içki

Beklenmedik, alışılmadık

Bir gösterme sıfatı

Bir tas ovunu

Ek enerji için uyarıcı ilaç

Rafadan yumurta

Vilayet

M atem etikte sabit b ir sayı

Bir kara taşıtı

Satrançta bir taş

Haberci Bir tür kılıç Uzaklık anlatır

K orum a altına a lm ak

Pulculuk

Bir tahıl ölçeği Bir ay adı

Yayla evi

Kış

Bir çoğul eki

Yaşamsal içeceğimiz

Gösterişli bir süsleme türü

M ikrosko p ta b irc a a m

Kulak iltihabı

Germ anyum -un sim gesi

Yabancı B üyü k ve gösterişli ev

Tahta üzerinde oynanan bir zeka oyunu

En kısa zaman süresi

Kendiliğinden yetişmiş çim

Posta paketi

Helen, eski Yunan

->

Çözümü sayfa 200 198 SKYLIFE 8 /2 0 0 7


1

9

1

4 7

6

9 5

6

7 6

8

5 6

9 4

3

8

7 5

2 4

8 4

3

1

7 2

5

3

7 6

9

3

2

5

3

4

2

1

2 9

7

3

4

1

8

1 4 5

2

9 7 5

8 7 3 5 6

1

1 4

4

Değerli yolcularımız,

Bulmaca veya anket sayfalarını doldurduğunuz takdirde dergimizin kapağının sağ üst köşesini koparmanızı veya katlamanızı rica ederiz. D ear passengers,

İf you work the puzzle, or fiil in the questionnaire, we would like to ask you please to fold down the top right-hand cover of the cover of our magazine.

PUZZLE

6

OYUN

3

5

6 8

6

9

2 4

1

J5,

3

9 4

7

5

8 9

4

1

_ 5 j

8

3

8

7

9

5 3

8

2

6

7

6

9 2

4

3

7

3

5

8 2

9

5 2

1

2

Nasıl oynayacaksınız? Sudoku'yu toplam 9x9=81 adet kareye bölünmüş

1

rakamlar yerleştirerek oynayabilirsiniz. Her bir rakam, her bir satırda ve sütunda sadece bir kez yer

4

6

6

alabilir. Bir rakam her bir

5

bir kez yer almak zorundadır.

kutucukta (3x3) da sadece Oyunun kolay {*), orta (**) ve

6

2

4

9

7

5

3

7

6

zor (***) gibi farklı zorluk seviyelerinden birini tercih

8 1

7 4

4

2

9

edebilirsiniz.

7

3 Hov to play

6

3

5 6

1

2

3

1 7

4

1 2

1

6 3 1 7

9

3 8

7

8 2

5

3

T

2

6

8 2

once pe r line and column,

1 2 5

8

and any given number can be used on/y once in each 3x3 box. The game has

3

three leveis of difficulty, Easy ("), Merhum (") and Difficult

6

(***), and you can choose

9 2

TT

the numbers 1 to 9. Each number can be used only

7

2

__

1

grid with 81 squares using

5 4 8 7

5

9

Sudoku is played on a 9x9

_8_

the one best for you

8

T Çözümü sayfa 200 8 /2 0 0 7 SKYLIFE 199


2

c 0) a) C/3

M

Roni

Maria

Marcus

Gaia

Andrea

OYUN PUZZLE

rn

^ S

SOYADI LASTNAME

o Z

u. i? O

C/5

C 2 1-

e-mail: medyapuzzte@yahoo.com

ŞARKISI SİNGER'SLASTNAME SONGO

c W D

§ i g> İ LUE IİL

Yaz aylarında turistik yörelerimizde birbiri ardına şarkı yarışmaları düzenlenir. Bulmacamızda bu yarışmalardan birini konu edindik. Uluslararası şarkı yarışmasına katılan beş şarkıcının adını, soyadını, ülkesini ve yarışmaya katıldıkları şarkıyı bulabilir misiniz?

1 £ F

<

1

>

Frequent song contests are

Finlandiya / Finland

held in Turkey's touristic areas över the summer. We

Hollanda / Holland

>-

§§ o

/

have made one o f these

Ispanya Spain

contests the subject o f our

/

İtalya Italy

puzzle this month. Can you

Romanya / Rumania

||j

Ali 1want

k.

Emma

ili |

figüre o u t the first and iast name s, the countries o f origin and the titles o f the songs o f the five singers who

Faııin9

com peted in the international

That

c/î

Valentin

_ o 5 < > g <

Selena

3

T T ran

song contest?

Nostra

İPUÇLARI

Solar

1. 'That' adlı şarkıyı Andrea seslendirmişti. Andrea’nın soyadı

U rb a n

Nostra olmadığı gibi Solar da değildi. SOYADI LAST NAME

ŞARKICININ ADI SİNGER'S FIRST NAME

ÜLKE COUNTRY

ŞARKISI SİNGER S LAST NAME SONG

2.

Valentin şarkısını seslendiren

sanatçının soyadı Selena'ydı.

3.

Italyan şarkıcının parçası 'Emma'

değildi.

4. 5.

Roni’nin soyadı Tran'dı. Ne HollandalI Gaia'nın ne de

Maria'nın soyadı Selena'ydı.

6. Nostra

SOLUTIONS ÇÖZÜMLER

soyadlı şarkıcının

seslendirdiği parça 'Falling' değildi. İ 9 1 8 6 f L Z P 9 8

6

I £

Z P £ L

Z L 8 £ P 9 Z 6 L P Ç 1 £ 8 1 e 9 £ L p 8 Z 6 9 6 S P 8 1 6 £ L S 9 Z

I

1 P 6 S £ L z 9 8 p Z 9 6 8 Ç L I £ £ L I 9 î z 8 6 p

z 6 P £ I L 9 £ 8 £ S 9 8 I P 6

V IAI V 1 V >1 V I A N V IAJ 3 >\ ■ 3 A I h 3 w v B v s i N V IA| ■ 0 1 Ğ V 1 n a 1 3 1 V S V ■ A ■ ■ [N 3 ■ ■ IAI ■ IBMİ

ueqjfi

JBİOS uııuoıeA

eueıes

eıuujg

bjison

eejpuy

BİJBM sno®M

BIBO

P Z £

i 8

L £ £

£ P L 1 9 8 Z 6

8 9 Z 6 £ £ L P

Z 6 8 £ P £ I

6 £ 8 £ Z 9 I P L

P £ Z I £ L 9 6 8

1 L 9 6 P 8

eıiffiujnö

<|B»I eAjeıı UIBCJS eAu«>8|

PUBKOH ep^tıOH pm *jy

luoy

OONOS 3WVN1SV1 S.dBDNIS

d M N is n

5WVWIS HU S.dSONIS

AHINnOO

ISIMHVS

KDVAOS

I0V NINIÛIMUVS

3XT1

200 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

L

I 8 6 £ L Z 9

eAueuıou

«U

||(V

9

eAipueiuıj

8 Z I £ 9 6 L

£ P £ 8 L Z 6 £ £ I P Z 9 L 9 6 P £ I 8

9

L Z £ P 8 6 £ 1

9 6 P L 1 £ £ Z Z 8 £ £

6 P £ I l £ L 9 Z 6 9 L P £ 8 Z £ 8 L Z 6

Z 1 £ 9 8 £ P P £ 9 L I 6

6 1s L e 9Z 8 8 Z Ç9 6 p e L I i 9 L Z S I s 6 p Z P 6 S S L I t 9 I L 8 6 t 9 z P Ç SZ 9 I p Z L 8 6 9 8 Z L I 6 P e e 6 1 e P z S 8 9 L V

L S p S 8 Z 6 £ 9 P I L

9 £ 1 P L 6 8 L P Z £ I Z 8 £ 9 6 £

8 £ 6 £ Z L P £ 9 Z I

£ P L 6 9 I 8

9 Z I £ 8 P 6

e 9 S 6

I Z

L Z £ 9 I P

I 6 £ 9 8 P £ £ 6 8 Z L

8 p 6 £ 9 1

S 8 P Z

Z 6 I L 9 £ L P £ £ 6 8 £ Z 8 1 P 9

Z L £ I £ 8 6 L I 9 8 P £ 6 £ 9 Z P

I

9 £ £ L L 6

P 6 8 1 L £ 9 Z £

P Z L 9 £ 6 £ £ Z L 1 8 I L £ 9 £ Z 9 8 P 6 Z £ L 1 6 P 8 £

7.

RomanyalI şarkıcının soyadı

Urban’dı. 8. Ne FinlandiyalI ne de Ispanyol şarkıcının adı Maria’ydı. 9. FinlandiyalI müzisyenin şarkısı 'Ali I VVant'tı.

CLUES 1 . The song ‘That’ was sung by Andrea, whose İast name w as neither Nostra nor Solar. 2 . The İast name of the singer who sang ‘Valentine’ w a s Selena. 3 . The song sung by the Italian singer w a s not ‘Emma1. 4 . Roni's İast name is Tran. 5 . Neither Gaia from Holland nor Maria has the İast name Selena. 6 . The song sung by the singer vvith the İast name Nostra was not ‘Falling1. 7 . The Rumanian singer's İast name was Urban. 8 . Neither the Finnish nor the Spanish singer ıvas named Maria. 9 . The Finnish musician's song was 'Ali I VVant1.


Dünyanın kargosunu taşıyoruz.

Kıtaları birleştiren ve dünya ticaretinin kavşak noktası olan İstanbul'da konum lanan Turkish Cargo, global ölçekteki bu büyük avantajını geniş b ir uçuş ağıyla destekliyor. Böylece d ü n y a n ın en ö n e m li ü r e tim ve tic a r e t m e r k e z le r in i birleştirirken, m üşterilerine de bir kıtadan diğerine giden en kısa ve güvenli yolları sunuyor.

T U R K İ S H CAR GO Tel: 0212 465 22 22 - wwvv.TKCargo.com


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

A330 ve bazı A340 tipi uçaklarımız ile gerçekleştirilen belirli hatlarda, kabin içi eğlenceye yönelik AVOD (Audio Video On Demand) dijital sistemi kullanılmaktadır. Business Class yolcularımız program seçimlerini koltuklarına yerleştirilmiş olan kumanda yardımıyla yapabilirler. Ekonomi Sınıfı yolcularımız ise programları koltuklarına yerleştirilmiş olan kumanda yardımıyla ya da ekranlarına dokunarak seçebilirler. AVOD sisteminde yer alan programların ana başlıkları, ‘Bilgi', 'Eğlence' ve ‘iletişim'den oluşmaktadır. Eğlence bölümünde: Klasik, Vizyon, Uluslararası ve Çocuk filmlerinden oluşan 30 film; dizi, belgesel, çizgi filmden oluşan 40 kısa program kanalı; Pop, 80’ler, Pop&Rock, Jazz&Blues, Klasik, Latin, Nevv Age, Unutulmayanlar, Dünya Müziği, Türk Sanat Müziği, Nostaljik Pop, Türkçe Rock, Modern Folk, Tasavvuf, Türk Halk Müziği, Arabesk bölümlerini içeren 250 cd'lik albüm; Jazz, Pop, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği, Hafif Müzik, Nevv Age, Türk Konuk Sanatçı, Türkçe Pop’tan oluşan radyo kanalları yer almaktadır. Ayrıca bireysel ve çoklu oyunculu 17 adet Oyun Kanalı, Çocuk Kanalı, Sesli Kitap, uçak içerisinde satışı yapılan Duty Free ürünlerin tanıtımına ilişkin Alışveriş Kanalı mevcuttur. İletişim bölümünde: Kısa mesaj/elektronik posta gönderebilme ve karşı taraftan cevap alabilme imkânı bulunmaktadır. Sistemde yer alan haber kanalında ekonomi, magazin, finans, hava durumu vb. içerikli dünya haberleri text halinde yolcularımıza sunulmaktadır. On-line gerçekleştirilen yayında hava durumu haberleri dört saatte bir, diğer haberler ise saat başı yenilenmektedir. Bilgi bölümünde: Filo, Kargo, Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı, Destinasyon Rehberi, Türkiye Bilgi Rehberi, Yolcu Anketi, Havaalanı Haritası, Uçuş Haritası, Uçuş Kamerası yer almaktadır. Uçağın önünde ve altındaki iki kamera ile tüm yolcularımız iniş ve kalkışı izleyebilmektedir.

202 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

The digital AVOD (Audio Video On Demand) in-cabin entertainment system is in use on certain routes served by our A330 and some A340-type aircraft. Business Class passengers can make their program selections from a panel located in the arm of their seat. Economy Class passengers can select their program either from the panel in the arm o f the seat or simply by touching the screen. Programs the AVOD system fail into three main categories: 'Information', ‘Entertainment’ and 'Communications'. The Entertainment section includes a selection o f 30 Classical, Feature, International and Children’s films; a channei vvith 40 short films including series, documentaries and cartoons; and a 250-CD albüm vvith Pop, 80s, Pop&Rock, Jazz&Blues, Classical, Latin, Nevv Age, Oldies, VZorid Music, Classical Turkish Music, Nostaigic Pop, Turkish Rock, Modem Folk, Turkish Spiritual, Traditional Turkish Folk, and Arabesçue selections, as vvell as radio stations featuring Jazz, Pop, Traditional Turkish Folk and Classical Turkish Music, Easy Ustening, Nevv Age, Turkish Guest Artist and Turkish Pop music. Also available are a Game Channei vvith games for single or mu it iple players, a Children's Channei, AudioBooks and a Shopping Channei advertising the Duty Free products sold in flight. The 'Communications' section enabies passengers to send and receive SM S/ E-Mail, vvhile the nevvs channei presents vvorld nevvs in text format vvith economy, magazine, financial and vveather report content. An on-line broadcast gives a vveather report every four hours, and other nevvs is updated on the hour. The 'Information' section includes the foiiovving choices: Fleet, Cargo, Turkish Airlines’ Frequent Flyer Program, Destinations Guide, informative Guide to Turkey, Passenger Survey, Airport Map, Flight Map, and Flight Camera. Ali passengers can vvatch takeoff and ianding on two cameras mounted in the front and back o f the plane.

NEXT O yuncular / Cast: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Peter Faik Yönetm en / Director: Lee Tamahori

Chris Johnson, iki dakika sonra olacakları görebilmektedir. Bunu bir lanet olarak gören Chris, sevdiği kadını ya da şehrini kurtarma ikileminde kalır. Ajan Callie Ferris Chris’i yakalar ve bir terörist saldırıyı durdurmak için ikna eder. Chris Johnson can see two minutes into the future. He considers it a curse, and is one day faced vvith the choice of saving his city or the vvoman he loves vvhen agent Callie Ferris captures him and convinces him to help stop a terrorist attack.


FRACTURE

BEC O M İNG JANE Oyuncular / Cast:

Oyuncular / Cast:

Anne Hathavvay, James McAvoy, Julie VValters, James Cromvvell Yönetm en / Director: Julian Jarrold

Anthony Hopkins, Ryan Gosling, Billy Burke, Rosamund Pike Yönetm en / Director: Gregory Hoblit

Bu tarihi dramada, ünlü romantik yazar Jane Austen'ın çalkantılı özel yaşamı işleniyor. İnatçı Jane (Anne Hathavvay), zengin bir kocayla evlenmesini isteyen ailesine karşı çıkınca, büyük olaylar yaşanır.

Bu gerilimli macera filminde başrolde Anthony Hopkins oynuyor. Karısını öldürmeye kalkışmaktan yargılanan titiz bir yapı mühendisi beraat edince, onu suçlayan genç savcı, adaletin gerçekleşmesini sağlamaya karar verir. BELİEVE İN ME Oyuncular / Cast:

Jeffrey Donovan, Samantha Mathis, Bruce Dern, Bob Gunton Yönetm en / Director: Robert Collector Erkeklerden oluşan bir basketbol takımına koçluk yapacağını düşünen bir basketbol antrenörü, bunun yerine kızlardan oluşan bir takımın koçluğunu yapmaya başlar. Kızlarla iyi bir uyum yakalayan koç, daha önce kadın oyuncuları asla desteklemeyen bir spor dalında güçlü bir takım kurar. A basketball coach moves to Oklahoma, expecting to coach the boys' basketball team, but instead ends up coaching the girls1squad. Developing a rapport vvith the girls, he produces a strong team in a sport that never supported women players before.

Famed romantic novelist Jane Austen has a personal life as dramatic as any of her fictional characters in this historical drama. Sparks fly as headstrong Jane (Anne Hathavvay) rejects the vvishes of her parents to marry into vvealth.

Anthony Hopkins stars in this dramatic thriller. When a meticulous structural engineer is found innocent of the attempted murder of his wife, the young district attomey who is prosecuting him becomes a crusader for justice. 8 /2 0 0 7 SKYLIFE 203


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

LUCKY YOU Oyuncular / Cast:

Eric Bana, Drew Barrymore, Robert Duvall, Debra Messing Yönetm en / Director:

Curtis Hanson Huck Cheever, poker oyunlarında tüm yüksek bahisleri görür. Ama ilişkilerinde her türlü riske girmekten kaçar. Las Vegas’ta bir poker turnuvasını kazanmaya çalışan Huck’ın özel yaşamındaki sorunlar sarpa sarmaktadır. THE HOAX Oyuncular / Cast:

O yuncular / Cast: Ice Cube, Nia Long,

John C. McGinley, Aleisha Ailen Yönetm en / Director: Steve Carr Nick ve Suzanne Person, çocuklarına daha iyi bir hayat sunabilmek adına şehir dışına taşınmaya karar verirler. Ancak güzel bir yuva ve sağlam yatırım hayalleri birden bire kabusa dönüşür.

Richard Gere, Flope Davis, Alfred Molina, Julie Delpy Yönetm en / Director:

Lasse Hallström Bu gerçek yaşam dramında Richard Gere, Clifford Irving’i oynuyor. 1970’lerde Hovvard Hughes’in uydurma yaşam öyküsünü yazan ve büyük bir yayınevine satan Irving, medyayı alt üst etmişti.

ARE WE DONE YET?

MAY 0 4

B O U .fiE A M E . CHANGE YOUR Lll

Nick and Suzanne Person decide to move out o f the city and into the suburbs to provide a better life for their children. Hovvever, their dream o f a beautiful home and sound investment quickly turns into a nightmare.

İn this true-life drama, Richard Gere stars as Clifford Irving, the man who wrote and sold a bogus biography of Hovvard Hughes to a premiere publishing house in the 1970‘s, setting off a complete media frenzy.

«t ■

^

1\

r s

f

*

? ; •

î *

-

, ■

,

f' i " *

®

n

*

1 i

%K

*

D A DDY’S LITTLE GİRLS Oyuncular / Cast: Gabrielle Union,

Idris Elba, Tasha Smith, Gary Sturgis İn high-stakes poker, Huck Cheever goes ali out, ali the time. But relationshipwise, he plays it tight, avoiding ali commitment. He fights a losing battle vvith personal problems as he tries to win a poker tournament in Las Vegas. 204 SKYLIFE 8 /2 0 0 7

Yönetm en / Director: Tyler Perry

Aileye, topluma kısacası herşeye rağmen aşka dair romantik bir dram. Bekar bir baba olan Monty, savcının kızlarının velayetini uyuşturucu satıcısı olan eski karısı Jennifer’a vermesiyle yıkılır. Acaba


Monty, ailesini parçalamaya çalışan tehditlere karşı göğüs gerebilecek midir?

think are toys. As the children play vvith these ‘toys, 'they begin to display higher and higher intelligence levels. Their

A romantic drama about family,

parents, soon realize something

community and love against the odds. Single father, Monty is devastated when

extraordinary is happening to their children.

the courts award custody o f his daughters to his corrupt, drug-dealing ex-wife

PREM O NITIO N

Jennifer. Can Monty overcome the forces that threaten to tear his family apart?

Michigan banliyösünde kitabını yazmaya ve büyük annesine bakmaya başlar. Paige ve Lucy ile tanışır. Carter için hayat daha yeni başlamaktadır. Aspiring writer Carter is dum ped b y true love Sophia. Heartbroken, he escapes LA to surburban Michigan to work on a book and care for his grandmother. He meets Paige and Lucy, and reaiises what felt like

FIREHOUSE DOG

an end, is the start o f something else! Oyuncular / Cast:

Josh Hutcherson, Bruce Greenvvood, Bree Turner, Dash Mihok Yönetm en / Director: Todd Holland Dünyanın en ünlü ve Hollyvvood’un en şımarık köpeği, San Francisco’da talihsiz bir itfaiye istasyonunun maskotu olur. Orada genç bir oğlan ile babasına, bu istasyonu şehrin en başarılı itfaiyesi yapmalarına yardımcı olur. The vvorld's m ost famous

-

and

Hollyw ood‘s m ost pam pered - pooch gets separated from his owner and ends up as the m ascot in a hapless San Francisco fire station. There, he helps a

THE LAST M IM ZY O yuncular / Cast: Joely Richardson,

Timothy Hutton, Michael Clarke Duncan Yönetm en / Director: Robert Shaye 'Sihirli Kutu’, içinde oyuncak olduğunu düşündükleri garip nesneler bulunan gizemli bir kutu keşfeden iki küçük çocuğun öyküsünü anlatıyor. Çocuklar bu ‘oyuncaklarla’ oynadıkça giderek artan zeka belirtileri göstermeye başlarlar ve aileleri, çocuklarındaki garipliğin çok geçmeden farkına varır.

young boy and his father turn the station

The Last Mimzy telis the story o f two children who discover a mysterious box

into the city's finest.

that contains some strange devices they

İN THE LAND OF VVOMEN Oyuncular / Cast: Adam Brody,

Elena Anaya, Kristen Stevvart, Meg Ryan Yönetm en / Director: Jon Kasdan

Yazar olmak isteyen Carter, aşkı Sophia tarafından terk edilince şehirden gider.

Oyuncular / Cast: Sandra Bullock, Amber Valletta, Nia Long, Julian McMahon Yönetm en / Director: Mennan Yapo

Linda Hanson’ın hayatı bir araba kazasında kocası Jim’i kaybetmesiyle kabusa döner, ancak bir sabah uyandığında kocasını, hiçbir şey olmamış gibi yanında bulur. Hayatı allak bullak olan Linda’nın önsezileri, zamanı değiştiren olaylara neden olacaktır. Linda Hanson 's life seems perfect until the day she receives the devastating nevvs that she has lost her husband Jim in a car accident. But then, she awakens the next morning to find him alive and well. Her world is turned upside down as the surreal circumstances lead her to discover that her perfect life m ay not have been ali that it appeared.

m Video gösterimleri sadece Boeing 737800, A340, A310, A319, A320, A321 tipi uçaklarımızın video sistemi olanlarında, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa sefer­ lerinde yapılmaktadır. Uçuş süresine göre film adetleri değişebilir.

■ Video programmes are only shown on long distance flights and some flights to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 type of aircraft that are eguipped vvith the video system. 8 /2 0 0 7 SKYLIFE 205


PROGRAMI MUSIC ON FLİGHTS THY MÜZİK

UÇAĞ A G İR İŞ M Ü Z İĞ İ B O AR DİNG M U SIC Mikis &Yannis Theodorakis The Violet - C oloured M ountains ■ İncesaz Bilge ■

Dream ■ Duke Ellington

W ith Bono) ■ Red Hot Chili

Let's Get T ogether ■ Laura

Peppers Californication ■ Sergio M endes Never Gonna Let You G o ■ Tina Turner Easy As Life ■ Santa Esm eralda You’re My Everything ■ The Cure Luliaby

Fygi C lose ■ George Benson & Aretha Franklin Love Ali The Hurt Away ■

Grover VVashington Jr.

Anadolu Büyüsü Karahisar Kalesi ■ G rapsas Strange Rain ■ Furtuna Mavi Dünya ■ O m ar Faruk Tekbilek Svveet Trouble ■ Furtuna Keyif ■ Omar Faruk Tekbilek Kolay Mı ■ Yanni First Touch ■ İncesaz G üney ■ Andrea Guerra La Finistra Di Fronte ■ Cafe Anatolia Çamlık ■ İncesaz Son Vapur ■ Cafe Anatolia Bahar ■ Pınar Koksal Esinti ■ Göksel Baktagir ipek Yolu ■ Friedem ann Sunshovver ■ Göksel B aktagir Yağmurla Gelen ■ Göksel Baktagir

Dave Koz Blackbird ■ Boney Jam es Are You Ready ■ Shakatak Let’s Get Together ■ Barry W hite & Quincy Jones Secret G arden ■ Al Jarreau M oonlighting Theme ■ M ichael Franks & Brenda Russell VVhen I Give My Love To You ■ Will Dovvning Lovers Paradise ■ Nat King Cole & Natalie Cole VVhen i Fail İn Love ■ Larry Carlton The Storyteller ■ Peter VVhite

Unutm ak M üm kün Mü

Venice Beach

KLASİK M Ü Z İK CLASSICA L M U SIC M o zart Overture the Marriage o f Figaro ■ Antonio Vivaldi C on ce rto İn C ■ Johann Strauss On the Beautiful Blue D anube ■ M ozart Rondeau Allegretto ■ W agner Ride of The Valkyries ■ Beethoven O p .3 7 -ro n d o allegro ■ M ozart

HAFİF M Ü Z İK EASY LISTEN IN G Moby Dream About Me ■ M orcheeba Fear And Love ■ Pink M artini Am ado Mio ■ Rem Everybody Hurts ■ Queen Latifah Simply Beautiful ■ Sarah Mclachlan Angel ■ Sade This Is No

Piano C oncerto N o .21 in C -C 4 ■ Barry You O nly Live Tvvice

■ Nyman The Hearts Ask Pleasure First ■ Puccini O Mio Bam bino Caro ■ VVilliams Favvkes The Phonix ■ Newm an Any O ther Name ■ Myers Cavatina ■ M orricone C inem a Paradiso Love Theme ■ Schubert Scherzo ■ M orricone Gabriels O boe ■ M ahler Sym phony N o .5 İn C Sharp M inör ■ T arrega Etüde ■ Eno An Ending

CAZ - JA ZZ Gato Berbieri Europa ■ Larry Carlton Pure Delight ■ Ramsey Lewis W ade İn W ater ■ David Sanborn The

Soulful Strut ■ Michael Buble The W ay You Look Tonight ■ Nancy VVilson Your Love ■

Ordinary Love (Remix) ■ Chaka Khan Through The Fire ■ Hooverphonic Eden ■ Supernatural Africa Bamba ■ M onica Molina Oh Am ores ■ Rue Du Soleil Angel Eyes ■ Enya Only One Time ■

Clannad in A Lifetime (Duet

D Ü NYA M Ü Z İĞ İ VVORLD M U SIC Omega Egi Yandor ■ Goran Bregovic Gypsy Reggae ■ Johnny Clegg & Savuka Asim bonanga (Mandela) ■

Tejano Linda M orenita ■ Yuki Kadokura Shoshin M ono ■ The Brave Jim I Nim ■ BTribe Hablame ■ Amanda Homi Drumgirls of Dadgad ■ İren Lovâsz 0 Jöjj, 0 Jöjj ■ Cirque du Soleil Kumbalawe ■ Jesse Cook Dance of Spring ■ M ode Plagal & Bosphorus The Tum ult Of The Torrents ■ Hasyia We Cam e To Love (Africa) ■

Arm ik Seychelles ■ Toires (ft Irina M ikhailova) Dereye ■ The Brave M oroccan Soul ■ Wasis Diop (ft Lena Fiagbe) African Dream ■ Amr Diab Amarain ■ Dino Merlin Da Je Tuğa Snijeg ■ Gotan Project Last tango in paris ■ II Divo Pour Que Tu M aim es Encore

POP - H ITLIN E M ika G race Kelly ■ Akon D on't M atter ■ Beyonce & Shakira Beautiful Liar ■ Akon The Svveet Escape ■ Nelly Furtado Say İt Right ■ Gym Class Heroes Featuring Patrick Stump C upid's C hokehold ■ Justin Tim berlake W hat Goes

M ika Lollipop ■ Lloyd Featuring L il’ W ayne You ■ Robin Thicke Lost VVİthout U ■ Avril Lavigne Girlfriend ■ Fail Out Boy The Take Över The Breaks Över ■ Fergie Featuring Ludacris G lam orous ■ Daughtry Feels Like Tonight ■ Paris Hilton Stars Are Blind ■ Aventura Los Infieles

LATİN M Ü Z İĞ İ LATİN M U S IC Celia Cruz La Vida Es Un Carnaval ■ Buena Vista Social Club Chan Chan ■ Tito Rojas Por M ujeres Com o Tu ■ Los M achucam bos Pepito ■ Atope La Raja De Tu Falda ■ Jerry Rivera Vuela Libre ■ Loona M am boleo ■ Lucero Vete Por Donde Llegaste ■ Son de Cali La S ospecha ■ Gabriela Para Toda La Vida ■ A zucar Moreno Teguila ■ King Africa

Around C om es Around ■ Linkin Park VVhat l’ve Done ■ Hilary Duff VVith Love ■

N ickelback If Everyone Cared ■ Kelly & T-Pain I m A Flirt ■ Daughtry It's Not Över ■ Tim M cG raw Last Dollar (Fly Avvay) ■ Ciara Like A Boy ■

M ü zik pro gra m lan s a d e c e B o e in g 7 3 7 -8 0 0 , A 3 4 0 , A 3 1 0 , A 3 1 9 , A 3 2 0 , A 321 tipi uçaklanm ızın m ü zik siste m i olanlannda, uzun m esa fe li uçuşlarım ız ile bazı A v ru p a se fe rlerind e dinlenebilir.

206 SKYLIFE 8 /2 0 0 7


Bomba ■ Los Argentinos Para No Verte Mas ■ Marc Anthony & Celia Cruz Vivir lo Nuestro ■ Jose Feliciano & Marc Anthony Oye Guitarra Mia ■ Gloria Estefan Hoy ■ Antony Santos Medicina De Amor (Bachata) ■ Jesse Cook Ouerido Amigo ■ Obie Bermudez Antes ■ Shakira Buscando Un Poco De Amor ■ Juanes La Camisa Negra ■ Kumbia Kings Dulce Nina U NUTULM AYANLAR OLDIES Engelbert Humperdinck

Love Me With Ali Your Heart ■ The Cats Marian ■ Rolling Stones Angie ■ Tom Jones Delilah ■ Louis Armstrong What A Wonderful World ■ Rosemary Clooney Sway (Quien Sera) ■ Dean Martin That's Amore ■ Cat Stevens Sad Lisa ■ The Beatles Hey Jude ■ Nat King Cole When I Fail İn Love ■ Elvis Presley Green Green Grass of Home ■ Carpenters A Song For You ■ The Platters Smoke Gets in Your Eyes ■ Chuck Berry Svveet Liftle Sixteen ■ Bob Dylan Knocking On The Heaven's Door ■ Skylark Wildflower ■ Creative Source Let Me in Your Life ■ The Temptations Memories ■ Roberta Flack Killing Me Softly ■ Cliff Richard Summer Holiday ■ Terry Jacks

Seasons in the Sun ■ Doris Day Dream A Liftle Dream Of Me ■ The Supremes Bring İt On Home To Me ■ Procol Harum VVhiter Shade of Pale NEVV AGE David Lowe Seventh Heaven ■ Secret Garden Awakening ■ Moby Porcelain ■ Amethystium Ascension ■ Jean Michelle Jarre Souvenirs of China ■ La Caina Calla Gracio ■ Chorus of Tribes Inception ■ Art Sonique Pekin Mood ■ Karunesh Punjab ■ David Arkenstone Northern Song ■ Enigma Shadovvs in Silence ■ Bjork Venüs As A Boy ■ Friedemann Indian Summer ■ Lisa Lynne Gossamer Heart ■ Yanni One Mans Dream ■ BTribe She Moves Through The Fair ■ The Prayers Shaman ■ Deep Forest Unforgettable

Day TÜRK HALK M ÜZİĞ İ TRADİTİONAL TURKİSH FOLK Ekrem Düzgünoğlu & Gaye Aksu Tanrıdan Diledim ■ Zara Ulus Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme ■ Siyahal Ne

Feryat Edersin Divane Bülbül ■ Tolga Sağ Bir Turna Uçurdum ■ Muharrem Tem iz Aldanma Gönül ■ Koro Gam Çekme Haline Divane Gönül ■ Koro Mihrican mı Değdi ■ Aziz Şenses O Kara Gözlerine Kurban Olam ■ İzzet Altınmeşe Gurbet Ellerde ■ Belkıs Akkale Dervişlik Dedikleri ■ Orhan Hakalm az İki Keklik ■ Nebil Özgentürk Uzun ince Bir Yoldayım ■ Grup Laçin İbrişim Örmüyorlar ■ Fatma Türkan Tarlaya Ektim Soğan ■ Rıza KonyalI Ustan

da Kim İdi Şeker Oğlan ■ Özgür Akdemir Sürüler içinde

Sürmeli Koyun ■ Muharrem Ertaş Ağ Ellerin Sala Sala Gelen Yar ■ M uazzez Türüng Geçti Dost Kervanı ■ İlknur Yakupoğlu Feridem ■ Cemal Karakuş Esir Payiz Küleği ■ Recep Ergül Ardahan'dan Gelen Tatar (AHİ Gelin) ■ Ferhat Göçer Yarim Yarim ■ Bedia Akartürk Dağlar Dağladı Beni TÜ R K SANAT M Ü ZİĞ İ CLASSİCAL TURK İSH M USİC Zara Nisan Yağmuru ■ Koro

Kapat Gözlerini Kimse Görmesin ■ Umut Akyürek Dilimi Bağlasalar ■ Zeki Müren Gözlerin Gözlerinden ■ Zekai Tunca Kadın ■ Koro Rüya Gibi Her Hatıra ■ Kemal Caner Yalancının Birine Kapıldı Kaldı Gönlüm ■ Zara Damarımda Kanımsın ■ M uazzez Abacı Firuze ■ Necm ettin Yıldırım Nasıl Geçti Habersiz ■ Zeki Müren Baharın Gülleri Açtı ■ M uazzez Ersoy Kalbimi Kıra Kıra ■ Zara Sen Bensiz Ben Sensiz ■ Müzeyyen Senar Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası ■ Kemal Mısırlı Güller Soldu Bülbüller Sustu ■ Emel Sayın Ayrılmalıyız Artık ■ Gökhan Sezen Sazlar Çalınır Çamlıca'nın Bahçelerinde ■ Ufuk Caba Seni Çılgın Gibi Sevdim ■ Nazire Yağız Kara Bulutları Kaldır ■ Mediha Şen Sancakoğlu Güller Ağlasın ■ Yılm az Morgül Götür Beni Gittiğin Yere ■ Samime Sanay Sevgi Bağları ■ Seçil Heper Biliyorsun Bir Zamanlar ■ Zeki Müren Ağlama Değmez Hayat TÜRK POP M ÜZİĞ İ TURK İSH POP Fatih Erkoç Anı ■ Keremcem & Seden Gürel Küçük Bir Aşk Masalı ■ Doğa Sakın Sevme

Beni ■ Burcu Güneş Ben Yeter miyim ■ İlhan Şeşen Bana Bunu Yapma ■ Kayahan Cennet Kokulum ■ Onur Akın Bekle Bizi İstanbul ■ Sertab Erener Vur Yüreğim ■ Yaşar Hayırdır inşallah ■ Bendeniz Biri Var ■ Mor ve Ötesi Sevda Çiçeği ■ Ilhan Şeşen Şaşarak Yaşıyorum ■ Hepsi Oimaz Böyle Şey ■ Nil Karaibrahimgil Yaş 18 ■ Kayahan Olur mu Olur mu ■ Bülent Ortaçgil & Teoman

Benimle Oynar mısın ■ Nedim Zeper Şakası Yok ■ Göktan Sen ■ Pamela Aşk Sevgiden Beter ■ Ayna Gelincik ■ Ferhat Göçer Yalan ■ Mor ve Ötesi (ft Şebnem Ferah) Küçük Sevgilim PO RTRE - PO RTRAIT Ilhan Şeşen

Neler Oluyor Bize ■ Aşk Layık Olanda ■ Bir Ucuz Gitar ■ Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim ■ Eller Gibiyim ■ Farzet kı ■ Delinin En Delisi ■ Deli Namus ■ Ellerimde Çiçekler ■ Sarılınca Sana ■ Ayrılığa Dayanamam ■ Aşk Yalan ■ Git Allah Aşkına ■ Uzakta ■ Eylül'de Bir Cumartesi ■ Nevv York Nevv York ■ Sensiz Hayat ■ Ne Acılardan Süzüldüm ■ Ayrılık Zom Ne Kadar da Zor ■ İstanbul Kuru Kalabalık ■ Ayrılık Ateşi

M u st programmes can üe listened to only long distance flights and some fligNs to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 type o f aircraft that are eçuipped vvith the m u st system 8 / 2 0 0 7 S K Y L IF E 2 0 7


GUEST OF THE MONTH KONUĞU AYIN

Uçmak özgür olmaktır Flying is freedom [Ml LEYLA ALATON GÜNYELİ, Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Member of the Board of Directors, Alarko Holding

Uçmak... Sabah bir ülkede, akşam dünyanın öbür ucundaki başka ülkede olabilmek, bana küçüklüğümden beri hep sihirli ve de büyüleyici gelmiştir. Uçmaktan hiçbir zaman korkmadım, hatta her uçak yolculuğumda kimlerle aynı kaderi paylaştığım benim için minik bir merak konusu oldu... Uçaklarla tanışıklığım Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda saatlerce ve de heyecanla annemi ve babamı karşıladığımız ya da yolcu ettiğimiz yıllarda başlamıştı. O zamanlar kocaman pencerelerin önüne dizilir, uçağa binişlerini ve de inişlerini izleyebilirdik. Uçak havalanıncaya dek bekler, sonra da gelecek hediyelerin tesellisiyle babaannemiz ile mahsun mahsun evin yolunu tutardık. Sanırım birçok genç kızın hayali olduğu gibi, ben de bir gün muhakkak hostes olup dünyanın bütün ülkelerini böylece görebileceğimi hayal ederdim... Daha sonraları, lise yıllarımda özellikle Avrupa'ya yaptığım seyahatlerde uçakta yediğimiz yemeklerin lezizliğini hatırlıyorum. Ekonomi sınıfında dahi, o

2 0 8 S K Y I IFE 8 /2 0 0 7

küçücük platoda sunulan peynir çeşitleri ve de beraberinde sunulanlar bana hep çok özenli ve ilginç gelirdi. O zamanlar bir şey seyredebilmek mümkün olmadığından gelen yemek elbette ki en önemli meşgalemiz olurdu. Üniversiteyi Amerika'da okuduğum yıllarda da THY'nin hep güler yüzlü ve yardımsever hostesleri ile uçuyor olmak, evden ayrılırken yaşadığım burukluğu hafifletirdi. Hatta bir defasında 'Kaptan Küçük' beni pilot kabinine davet etmişti. Adının tam tersi kocaman, heybetli bir insan olduğundan bu adı hiçbir zaman unutmayacağımı da söylemişti o gün. Nitekim kendisini bugün bile hatırlıyor ve burada sevgiyle anıyorum. Benim için yeter ki uçmak olsun, yeter ki sevdiklerime kavuşmak ya da egzotik ülkelerdeki insanları fotoğraflayabilmek olsun... Yeter ki çocuklarımla dünyanın muhteşemliğini, insanların ve ülkelerin güzelliğini yaşayabilmek onlara yaşatabilmek o ls u n ve yeryüzü denilen tiyatro sahnesini hep hayranlıkla seyretmek olsun... Hepinize iyi yolculuklar.

Flying... Being in one country in the morning and in anot her country on the other side o f the giobe in the evening has always struck me as magical and enchanting ever since I was a iittie girl. I have never been afraid o f flying; in fact on every flight I've ever been on i've aiways been a iittie bit curious about the other people with whom I shared the same fate. My acquaintance with flying began at IstanbuTs Yeşilköy A irport back in the days when we were either seeing my mom and dad off, or vvaiting for hours for them to return. We would stand vvith our noses pressed against the big high windows and watch the planes landing and taking off. İf my m other and father were leaving, we w ould wait until the plane vvas airborne and then go sadly home vvith our grandmother, our only consolation being the presents that we knew would come later. Like many young girls, I think, I im agined that I vvould certainly be a stevvardess one day and be

traveled to Europe. The array o f cheeses that was served on that İittie platter, even in Economy Class, and the other things offered vvith it were alvvays interesting and carefully prepared. The food vvas o f course our chief distraction since no movies vvere shown on board in those days. During the years vvhen I vvas studying in the U.S., flying vvith the ever friendly and helpful Turkish Airlines hostesses relieved the homesickness I inevitably experienced vvhen leaving Turkey. Once 'Captain Küçük' even invited me up to the cockpit. As if to belie his name (küçük means 'İittie' in Turkish), he was actually a big strapping man, vvhich is v/hy he told me that day that I vvould never forget him. A nd indeed I stili remember him fondly to this day. İt vvarms my heart that we can fly, that we can be reunited vvith our loved ones, or take pictures o f people in exotic countries. İt vvarms my heart that I can share vvith m y ch iİd ren the vvorld's splendor and the vvonderful

able to see ali the countries

diversity of its countries and

in th e vvorld.

peoples, and, since ‘ali the vvorld's a stage', that i can be an avvestruck spectator at the global theater. I wish you ali a pleasant flight. □

Later on, vvhen I ıvas in high school, I rem ember the taste o f the food we ate on the plane, especially vvhen I


"Doğa ancak bu kadar cömert ve davetkar olabilirdi... turkuaz bir koy, izlemeye doyamayacağınız bir flora... Ege'nin kokusu...Ve Türkbükü...Ve Bodrum...'' Biz sadece, bu benzersiz atmosfere uygun benzersiz bir otel dizayn ettik..

\IW N 0teSS.com .tr

bodrum

/

r in c e s s


({Rflfg覺r*

H O B .C O M TR

2007-08  
2007-08  
Advertisement