Page 1

TURKISH AIRLINES

MAYIS / MAY 2007 •

ALABİLİRSİNİZ

• YOUR C O MP L I M E N T A R Y COPY

TÜRK HAVA YOLLARI

Anadoîı evleri - The houses of Anatolia B ir k a r n a v a l c o ş k u s u - C a rn iv a ! ali y e a r ro u n d K Ö L N / C O L O G N E Türk H ava Yolları 74 yıldır göklerde | T urkish Airlines... 74 years in the sky


ap ve alüminyum mu When you need strong chairs... Sağlam sandalye ihtiyaç olduğunda.

İZMİR İzmir is the offıcial candidate to EXPO 2015

SANDALYECE İzm ir: +90 232 254 80 00 İstanbul: +90 212 675 18 83

yxpatiHa : +380 652 51 25 53 Tpy3MH :+995 222 32892 +98.21.66218585 ûL«>

www.sandalyeci.net info@sandalyeci.net

www.fci.com.tr

İZMİR EXPO 2015 resmi a dayıdır.


skylife Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T Y ön e tim K urulu Başkanı C h airm a n o f th e B o a rd C a nd a n Karlıtekin T ü rk H ava Yolları A dın a S ahibi P u b lish e r o n b e h a lf o f Turkish A irlines G enel M ü d ü r ve Y ön e tim K urulu Üyesi C E O a n d M e m b e r o f th e B o a rd Tem el Kotil Tanıtm a ve H alkla İlişkiler Başkanı D ire c to r o f P u b lic R ela tion s a n d A d ve rtisin g H a m d i Irm ak Tel: (0 2 12 j 4 6 3 6 3 6 3 / 1150 H alkla İlişkiler M ü d ürü / P u b lic R e la tion s M a n a g e r M e h m e t D inler Tel: (0212) 4 6 3 63 6 3 / 1164 - 2 0 7 8

K A P A K / C O V E R A L İ İH S A N

;

GÖKÇEN

cn

S ı—

I z : LU

D icle Y ü rü r d yurur@ thy.co m A ysun U lusu aulusu @ th y.co m A h m e t M. M ü ftü o g iu a hm etm @ thy.co m T ü rk H ava Yolları G enel Y ön e tim Binası A ta tü rk H ava Lim anı 3 4 1 4 9 İST AN B U L Y A Y IN / P U B L IC A T IO N

O O

Y a p ım / P r o d u c tio n G enel Yayın Y ö n e tm e n i / P u b lish in g D ire cto r Dr. A rif N ih a t D ursun n ih a t.d u rsu n @ co rd isg ro u p .co m .tr Yayın K o o rd in a tö rü (S orum lu) / E d ito ria l C o o rd in a to r B ah a r K alkan K am acı b a h ar.kalka n @ d isku s.co m .tr

ÛC

LU

22

*

38

E ditö rle r / E d ito rs N eslihan P e kd e m ir n eslih a n .p e kd e m ir@ d isku s.co m .tr A yşe B ilg iç a yse.b ilg ic@ d isku s.com .tr S an a t Y ö n e tm en i / A rt D ire c to r Feyza Y ap u lu fe yza .yap u lu@ d iskus.co m .tr G ra fiker / G ra p h ic A s s is ta n t Ulaş K aratag u la s.ka ra tag @ d isku s.com .tr F o to ğ ra f E ditö rü / P h o to g ra p h y E d itö r S inan Ç a km a k sin a n .ca km a k@ d isku s.co m .tr

LU û

İngilizce E d itö rü / E nglish E d itö r V irginia Taylo r Saçlıoğlu B askı-T a kip Ali O sm a n Ş e n tü rk a li.osm an @ a n d.co m .tr R e k la m / A d v e r tis in g G enel K o o rd in a tö r / G en e ra l C o o rd in a to r Tülin Ç im tulin .cim @ re ka n d .co m .tr R eklam M üd ürleri / A d v e rtis in g M an ag ers H a nd e Inaler h a n d e .in aler@ re kan d .co m .tr S im g e Y ılm az sim g e .yilm a z@ reka n d.co m .tr Tel: (0212) 2 6 9 4 5 2 7 Faks / Fax: (0212) 2 6 9 4 5 2 8

Bir karnaval coşkusu Carnival ali year round Köln / Cologne “Hz. Mevlânâ, evrensel bir insandır” “Mevlânâ was a universal man" Mahmud Erol Kılıç

O 50

Gökova’nın güzeli Gökova beauty queen Ören

v cordis group üSUE H dıs Leve nt M ah. 4. G aze teciler S itesi E bulula M a rd in C ad. Ülgen S ok. 18 A/1 A ka tla r / İstanbul s k ylife @ co rd isg ro u p .co m .tr h ttp ://w w w .c o rd is g ro u p .c o m .tr Tel: (0212] 3 2 5 01 5 0 - 51 - 5 2 Faks: (0212] 3 2 5 01 43 B a s k ı- C ilt / P r in t in g - B in d in g Do ğa n O fset Y ayıncılık ve M atba a cılık A.Ş. Tel: (0212] 6 2 2 19 0 0 h ttp ://w w w .d o g a n o fs e t.c o m R e n k A y rım ı / C o lo u r S e p e ra tio n Y e d ire n k G ra fik ve R e nk Ayrım ı H izm etleri Tic. A.Ş . Tel: (0212] 2 1 7 9 8 8 9 7renk@ 7ren k.com Skylife dergisine internette, w w w .thy.com üzerinden SKYLİFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the internet b y clicking the SKYLİFE ıcon in wvm .thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@ thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / Any suggestions o r complaints about Skylife magazine are welcomed a nd should be addressed to customer@ thy.com. Dergim izde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither, text n or photographs from this publication may be reproduced either in full or summary vvithout acknowleding the source and vvithout prior permission from the publisher. Skylife, THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published m onthly b y Turkish Airlines.

6 Cityscope 130 Rehber / Guide 158 Bilgi / Info 198 Test


58

Saklı cennet Hidden paradise Macahel

94 110

Anadolu evleri The houses of Anatolia Urfa semalarında kuşlar A conference of fowls in Urfa

-v.

72

80

Konya'daki Kapadokya Konya's own Cappadocia Kilistra Topkapı Sarayı'nda altın Topkapı Palace gold

120

Şimdi piknik zamanı! Picnic time!

200 Oyunlar / Puzzle 202 Video ve Müzik / Video and Music 208 Ayın Konuğu / Guest o f the Month


We link more than 150 destinations Ju s t as İstanbul connects continents... A u niquely located h u b , the heart of the business w orld beats here... So enjoy peerless T urkish hospitality th at sp an s so m any destinations th e w o rld över. Fly from İsta n b u l to y o u r c h o se n d e stin a tio n sw iftly a n d in ab so lu te co m fo rt w ith th e m o st c o n v en ien t co n n ec tio n s... E xperience th e difference in th e sky. *Code -share Jlights

w w w .th y .c o m


HOŞGELDİNİZ VVELCOME ABOARD

Sayın konuklarımız,

Dear guests,

Türk Hava Yolları olarak siz yolcularımızdan aldığımız güçle 2007 yılındaki hedeflerimizi emin adımlarla gerçekleştirmeye devam ediyor, 74 yıldır Türk bayrağını göklerde gururla taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. 20 Mayıs 1933 yılında kurulan havayolumuz, bugün 100'ü geçen uçağı, toplam 134 uçuş noktasıyla Avrupa'nın en hızlı büyüyen havayolu konumuna erişebilmiştir. Geride bıraktığımız yılın rakamları da bizi gelecek için yüreklendirmektedir. Filoya katılan yeni uçaklar ve açılan yeni hatlarla büyüme sürecini hızla geliştiren Ortaklığımız, 2006 yılındaki aktif büyüklüğünü %15 artırmış, yıllık net kârını da %28 yükselterek 186 milyon YTL'ye çıkarmıştır. Ayrıca 2006 yılı sonu itibari ile yolcu sayımız %20 artışla 17 milyona ulaşmıştır. 2007 yılı hedefimiz ise 20 milyon yolcudur. Siz değerli yolcularımızla daha önce paylaştığımız üzere dünyanın en önemli havayolu ittifaklarından Star Alliance’a giriş sürecimiz 2008 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmış olacak. Böylelikle sizlere sunduğumuz uçuş noktası sayımız 250'ye ulaşacak. Bu bizi, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul şehrimizin Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir uçuş merkezi haline gelmesi hedefine daha da yaklaştıracak. Değerli konuklarımız, Ortaklığımız adına sizlerle her ay güzel bir haberi daha paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Avrupa'nın önde gelen havayollarının üyesi olduğu Avrupa Hava Yollan Birliği (AEA) tarafından açıklanan rakamlara göre Türk Hava Yollan artan yoğunluğa ve sefer sayısına rağmen geçtiğimiz yıl sonu itibari ile %83.9 seviyesine yükselen 'Zamanında Kalkış Oranı'yla AvrupalI 10 büyük havayolu arasında ikinci sıraya yerleşti. Bu başarılı performansı 2007 yılında da devam ettiren Ortaklığımız, yılın ilk üç ayında %86.7'lik Zamanında Kalkış Oranı'na ulaştı. Ayrıca, 2006 yılında 1000 yolcuda 4.7’lik bagaj kaybı ile Avrupa'nın en az bagaj kaybeden ikinci havayolu şirketi oldu. Her zaman ifade ettiğim gibi, siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti vermek, en güvenli ve en konforlu uçuşu yaşatmak bizim hedefimiz... Türk Hava Yolları personelinin özverili çalışmaları ve sizlerin desteğiyle bizi geleceğe taşıyacak uygulamalarımızın devam edeceğini ifade etmekten de mutluluk duyuyorum. Ortaklığımızın 74. Kuruluş Yıldönümü’nün siz saygıdeğer yolculanmıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlar, hepinize iyi yolculuklar dilerim.

Turkish Airlines is continuing to realize its targets in 2007 with the confidence we derive from you, our passengers. We are pleased at being Turkey's proud flagship carrierin the skies for the past 74 years. Founded on 20 May 1933, we have become Europe’s fastest growing airline today with more than 100 planes and a total o f 134 flight destinations. And our results for the last year give us courage for the future. Our Company, vvhich is engaged in a process of rapid development through newly opened routes and new aircraft joining the fteet, last year increased its equity Capital by 1596 as well as raising its annual net profit by 28% to YTL 186 million. Not only that but our number of passengers also rose by 20% to 17 million as of the end of 2006. Our target in 2007 is 20 million. As I shared with you earlier, the process of our entry into the Star Alliance, one o f the vvorld’s leading airline alliances, will be completed in the first quarter o f 2008, bringing the number of flight destinations we offer you to 250. This will bring us even closer to our goal o f making our city of İstanbul, the European Culture Capital in 2010, a majör flight çenter connecting East and West. On behalf of our Company it gives me pleasure to share with you this month another vvonderful piece of news. According to figures released by the Association of European Airlines (AEA), of vvhich ali Europe's leading airlines are members, Turkish Airlines captured second place among Europe's top ten airlines for its ‘On-time Takeoff Rate', vvhich rose to 83.9% at the end of the past year despite increasing traffic and number o f flights. Sustaining its successful performance in 2007 as well, our Company achieved an On-time Takeoff Rate of 86.7% in the first çuarter o f this year. With only 4.7 bags lost per 1000 passengers, we were also second among European airlines in terms of lost baggage in 2006. As I never tire of saying, it is our goal to provide you, our valuable passengers, with the best possible service and offer you the safest, most comfortable flight experience. İt gives me pleasure to inform you that we are pursuing these implementations vvhich will take us into the future with your support and with the hard-working efforts of our Turkish Airlines personnel. İn the hope that the 74th anniversary of the founding of our Company will be propitious for you, our distinguished passengers, as well as for our employees and our country, I wish you ali a happy Atatürk Commemoration and Youth and Sports Day on 19th May, and a pleasant flight.

Doç. Dr. Temel KOTİL Genel Müdür ve Yönetim Kumlu Üyesi

Temel KOTİL, Ph.D. CEO and Member of the Board


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Pera M üzesi’nde iki sergi Tw o exhibitions at Pera M useum

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, İmparatorluklar kenti İstanbul’un kültür tarihine ışık tutan iki sergiye ev sahipliği yapıyor. ‘Bir Anıt, iki Anıtsal Kişilik, Theodoros Methokites’den Thomas VVhittemora’a Kariye’ sergisi, günümüz Istanbulu’nda ayakta kalan en etkileyici Bizans anıtlarından olan Kariye’nin öyküsünü anlatıyor. Bu önemli sergiye müzenin beşinci katında açılan ve Osmanlı fotoğrafçılarının eserlerini kapsayan ‘Sur, Kemer, Kubbe / Osmanlı Fotoğrafçılarının Gözüyle Bizans istanbulu’ sergisi eşlik ediyor. Her iki sergiyi de 1 Temmuz’a kadar izleyebilirsiniz. Tel: (0212) 334 99 00

The Suna and İnan Kıraç Foundation’s Pera Museum is hosting two exhibitions, both o f which shed light on the cultural history of İstanbul, Capital o f empires. One o f them, ‘From Theodoros Methokites to Thomas VVhittemora - One Monument, Two Monumental Personalities: Kariye’, telis the story o f the Kariye Mosque, one o f the most impressive Byzantine monuments of present-day İstanbul. Accompanying this majör exhibition is another, ‘Wall, Arch, Dome: Byzantine İstanbul İn The Eyes Of Ottoman Photographers’, on the museum’s fifth floor and consisting o f the vvorks of Ottoman photographers. Both exhibitions run through 1 July. Tel: (0212) 334 99 00

M ithat Ş en’in ‘Son İşleri’

The latest vvorks of Mithat Şen

MacArt Gallery sezonun son sergisinde Mithat Şen’in tuvalin iki boyutlu düzleminden çıkarak oluşturduğu çalışmalarına yer veriyor. Sanatçının 2006-2007 yıllarında yapmış olduğu çalışmaları içeren sergide, amorf formlardaki çalışmalar bir dizi halinde; boş-dolu, parça-bütün halleriyle birbirini tamamlayarak ve aynı zamanda karşıt formlar oluşturarak bir araya geliyorlar. Şen’in son işlerinde daha önceki sergisinde kullandığı keten bezi ve oğlak derisi gibi malzemelerin yanı sıra pek çok değişik malzemenin üç boyutlu yüzey üzerindeki kullanımı özellikle dikkat çekiyor. Sergiyi 25 Mayıs’a kadar ziyaret edebilirsiniz. Tel: (0212) 343 85 40

İn its final exhibition o f the season MacArt Gallery is presenting the vvorks artist Mithat Şen has created by going beyond the surface of the traditional canvas. This exhibition o f studies produced in 2006-2007 takes the form of a series ofamorphous shapes that complement each other as empty-full, fragment-vvhole and come together as contrasting forms. İn addition to the linen cloth and kidskin that Şen used in his previous exhibition, his use in these most recent studies o f a number o f different materials on a three-dimensional surface is noteworthy. Through 25 May. Tel: (0212) 343 85 40

'Ankara’dan yükselen ışık’ ‘Light rising from Ankara’ Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuruluş yıllarında, fotoğraflarıyla genç Cumhuriyet’in dünyaya tanıtılmasında büyük bir görev üstlenen Othmar Pferschy’nin eserlerinden oluşan ‘Ankara’dan Yükselen Işık: Othmar Pferschy Fotoğrafları’ sergisi 20 Mayıs’a kadar Ankara Palas Devlet Konukevi’nde... Sergide, belge fotoğrafçılığının ülkemizdeki ilk ve en önemli temsilcilerinden biri olan Othmar Pferschy’nin, 1926-1969 yılları arasında tüm Türkiye’yi dolaşarak çektiği binlerce fotoğraftan küratör Engin Özendes’in seçimiyle oluşan geniş bir seçki yer alıyor. Tel: (0312) 502 42 43 6 SKYLİFE: 5 /2 0 0 7

‘Light rising from Ankara: Photographs o f Othmar Pferschy, ’ an exhibition o f photographs by this artist, who played a m ajör role in presenting the young Republic o f Turkey to the vvorld through his work, is on at the Ankara Palas State Guesthouse through 20 May. The exhibition includes a wide selection culled by curator Engin Özendes from thousands o f photographs shot by Othmar Pferschy, one o f the first and m ost im portant representatives o f documentary photography in Turkey. Tel: (0312) 502 42 43


CİTYSCOPE

HABER NEVVS 11 Mayıs'ta tarihi Sultanahmet Meydanı’ndan start alacak, PendikMaltepe sahil yolunda seyirci ile buluşacak, Kocaeli’ne kadar uzanan bir güzergahta ralliseverlere İstanbul’un güzelliklerini keşfetme fırsatı yaratacak Avrupa Ralli Şampiyonasının ikinci ayağı 36. Fiat Rallisi, bu yıl yepyeni bir organizasyona, Intercontinental Rally Challenge’a da ev sahipliği yapıyor. Bülent Ecevit Kartal Kültür Merkezi’nin ralli merkezi, servis aianı ve seyirci etabının Kartal-Pendik sahil yolu olarak planlandığı yarış Türkiye’nin en eski ve uzun süreli uluslararası rallisi olarak biliniyor. İstanbul ve Kocaeli'ni kapsayan bir güzergahta, toplam 800 km ’lik bir parkurda, 10’u farklı olmak üzere toplam 19 özel etabın geçilmesiyle gerçekleştirilecek yarışın finişi 13 Mayıs’ta gerçekleşecek. Tel: (0216) 465 11 55

36. Fiat Rallisi start alıyor 3 6th Fiat Rally to start

\RALLY 2006

The 36th Fiat Rally will start from Istanbul’s historic Sultanahmet Square on 11 M ay a n d fo llo w the scem c Pendık-M altepe co a st ro a d a/ong the Sea o f M arm ara. The second round of the European Rally Championship, the 36th Fiat Rally, wh/ch runs as fa r as Kocaeli, ıs also hosting a brand new event this year: the Intercontinental Rally Challenge. The B ülent Ecevıt K a rta l C ulture Ç enter w ıll serve as the ra lly çe n te r a n d service p a rk whıle the vıew/ng area w ıll b e a/ong the K artal-P endık road, affordıng ra lly lovers a ta ste o f the b e au tıful İsta n b u l coastlıne. On an 800 km route betvveen İstanbul and Kocaeli, the race, wh/ch ınvolves a to ta l o f 19 sp e cıa l stages, 10 o f t hem unusual, will finish on 13 May. Tel: (0216) 4 6 5 11 5 5

Ev tekstilcileri İstanbul’da Flome textile producers com e to İstanbul Dünyanın ikinci büyük ev tekstili fuarı olan EVTEKS 2007, EVSİAD (Ev Tekstili Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve TETSD’nin (Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği) desteği ile ITFistanbul Fuarcılık tarafından 16-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul CNR EXPO’da yapılıyor. Yaklaşık 20 milyar dolarlık uluslararası bir hacme sahip olan ev tekstili sektöründe kaliteli Türk markaları olduğunu dünyaya göstermeyi ve bu pazardan Türkiye’nin aldığı payı büyütmeyi hedefleyen fuar, 700’den fazla firmanın katılımı ile 120 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşiyor. Tel: (0212) 465 74 75

Ülkeler K üba’da buluşuyor VVorld’s countries to m eet in C uba 8 SKYLİFE 5 /2 0 0 7

EVTEKS 2007, the vvorld’s second largest home textiles fair, is being held this year at İstanbul’s CNR EXPO 16-20 May by ITF İstanbul Trade Fairs with sponsorship by EVSİAD (the Home Textiles Industrialists’ and Businessmen's Association) and TETSD (the Home Textiies Industrialists’ Association of Turkey). The fair, vvhich aims to show the vvorld that there are quaiity Turkish brands in the close to 20 billion dollar International home textiles sector and to expand Turkey’s share in the market, is taking place in a 120,000 sq m area with more than 700 firms participating. Tel: (0212) 465 74 75

Tüm dünyadan havayolları şirketleri, tur operatörleri, satış temsilcileri 17. Uluslararası Turizm Fuarı FITCUBA 2 007’de bir araya geliyor. Fuar, 7-11 M ayıs’ta, Havana’da Morro-Cabana Parkı, Plaza de Arm as’ta gerçekleşiyor.

H o m e Svveet Hoı

Airline companies, tour operators and sales representatives from around the vvorld are coming together a t the 17th International Tourism Fair FITCUBA 2007, to take place at the Morro-Cabaha Park on Havana 's Plaza de Armas 7-11 May.


72 ülkede binlerce deseniyle her evde Verdi Perde.

C NR E V T E K S ' 0 7 / 1 6 - 2 0 M A Y / H a i l 6 S t a n d E - 0 2 Tannverdi Mensucat Sanayi A .Ş. FACTORY / SHOVVROOM Tuziudere Mevkii, İstanbul Asfaltı 2. km 34870 Çatalca - İstanbul / Turkey >

'

EXPORT DEPARTMENT Tel: +90 (212) 789 50 02 ■03 Fax: +90 (212) 789 52 16 - 17 e-mail: exporl@tanriverdi.com www.lanriverdi.com


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY, 'küçü cük ellerle’ Türk Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hafta boyunca çeşitli aktiviteler düzenledi. Açılışı THY Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan, THY Personeli Sosyal Vakfı Başaran Çocuk Yuvası öğrencilerinin elişi sergisi 23 Nisan haftası boyunca Genel Yönetim Binası’nda sergilendi. TRT 29. Uluslararası Çocuk Şenliği’nin ulaşım sponsoru da olan THY, 62 ülkeden 300 çocuğu Türkiye'ye ulaştırdı ve Antalya’da çiçeklerle karşıladı. Temel Kotil törende, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan bu önemli projede ulaşım sponsoru olmaktan ve de çocukların sevincini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 23 Nisan günü de Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Esirgeme Yurdu’nda kalan 7-12 yaş grubundan 30 çocuğun da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 çocuk, THY Genel Müdürü Temel Kotil ve çalışanları tarafından Genel Yönetim Binası’nda Türk bayrakları ve balonlar ile karşılandı. Büyük bir merakla teknik bölümdeki yeni hangarı ve uçakları gezen çocuklara THY tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk, İzmir Adnan Menderes ve Antalya havalimanlarının iç ve dış hatlar gidiş kontuarlarındaki palyaçolar da çocukların yüzlerini boyayarak onlara neşeli anlar yaşattı. ı ■

f

i

î

.

Bul

Turkish Airlines, holding ‘little hands’ Turkish Airlines organized a raft of different activities throughout the week to celebrate 23rd April, National Sovereignty Day and Children’s Day. Among them was a week-long exhibition, opened by airline president Temel Kotil, of handicrafts by students of the Başaran Nursery School run by the Turkish Airlines Personnel Social Foundation. Transportation sponsor for Turkish Radio and Television’s 29th International Children’s Festival, Turkish Airlines carried 300 children from 62 countries to Turkey and vvelcomed them with flovvers at Antalya. A t the vvelcoming ceremony, Temel Kotil expressed the Airline's great pleasure in being transportation sponsor for this important project vvhich contributes to the promotion o f Turkey around the ıvortd, and in sharing that happiness vvith the children. The 23rd o f April was also greeted vvith balloons and Turkish flags at the Airline’s Main Headquarters in İstanbul by its President and employees as well as close to one hundred children, among them thirty in the 7-12 age group from the Şeyh Zayed Children’s Orphanage in Bahçelievler. The Airline distributed a variety o f gifts to the children, vvho toured the nevv hangar and planes in the technical section vvith great curiosity. Clovvns also offered face painting and other children’s entertainments at the domestic and intemational check-in counters at Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk, İzmir Adnan Menderes and Antalya airports.

Lufthansa, M iles&Sm iles’ın yeni program ortağı

Lufthansa is nevv partner in Miles&Smiles program

Lufthansa Havayolları, 25 M art’ta Miles&Smiles Program Ortakları arasına katıldı. İmzalanan yeni anlaşmayla, THY’ nin Miles&Smiles üyeleri hem daha geniş bir uçuş ağına sahip olacak, hem de daha fazla uçuş noktasında mil kazanıp harcayabilecek. Uygulamada olan hatları öğrenmek ve detaylı bilgi almak için 444 0 849 (THY) no’lu THY Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.

İn a nevv agreement, Lufthansa on 25 March joined Turkish Airlines' partners in its frequent flyer Miles&Smiles program. Under the recently signed agreement, not only will Turkish Airlines’ Miles&Smiles members enjoy a flight netvvork, they vvili also be able to earn and spend miles on flights to more destinations. For the routes included and other details, ring up the THY Cali Çenter at 444 0 849 (THY).

10 SKYLİFE 5 /2 0 0 7


I

bazıları at biner... •.S '

bazılan heyecan arar..

bazılan yelken sever...

bazılan da hepsini ister.

ALKENT 2000 III.F A Z G Ö L M A L İK A N E L E R İ

PaPağğio, Çjmdeğğo, rlatırpa, oMagni^co, uAdMa, gagana, T)nfin, Sfûıa Burası Alkent 2000... Büyükçekmece gölünün kıyısı... Yeşil ve maviyle

*-

63 aile daha rahat ve keyifli bir yaşama adım atıyor. 1250 m 2’ye

kucak kucağa... Keyifli ve ayrıcalıklı bir yaşam... Sörf, yelken, binicilik,

varan malikaneler, 5000 m 2’ye varan yüzme havuzlu bahçeler,

off-road pisti ve golf alanlarına çok yakın. Cennet gibi bir yer. 800 seçkin

Anaokulundan üniversiteye çevresindeki eğitim kurumlan, 24 saat

aile yıllardır Alkent 2000 I. ve 11. fazlarda huzur dolu bir hayat yaşıyor. Şimdi sıra İH. fazda. 63 malikane Büyükçekmece Gölü’nün hemen yanında.

güvenliği, geniş bulvarları, 63 malikaneye özel rekreasyon alanı... Alkent 2000111. fazda hayat başlıyor. Siz de böyle bir hayat istemez misiniz?

hcjKi büıbüıinden olağanüstü 8 f\aııMı mafckane...

AL KENT

GYO. projesidir.

ALKENT 2000

S

İSTANBUL

2000

Tel: 0212 889 34 35 pbx Fax: 0212 889 38 74 Gsm: 0532 767 99 12 w w w .alkent2000.com .tr


NEWS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY, G üney Afrika’ya uzanıyor

Turkish Airlines reaches out South Africa

TC Dışişleri Bakaniığı’nın ‘2005 Afrika yılı olacak’ açıklamalarına paralel olarak THY de 2006 yılında Afrika’da Sudan’ın başkenti Hartum, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa ve Nijerya’nın en önemli kenti Lagos hatlarını açmış, Kenya’ya ortak uçuşlara katkıda bulunmuştu. 2003 Mart ayında Güney Afrika uçuşlarını durduran THY değişen ve gelişen şartları göz önüne alarak, 2007 yılının Eylül ayı ortalarına kadar Johannesburg ve Cape Town şehirlerini uçuş ağına katmayı, böylelikle Afrika’nın en uç noktalarına ulaşmayı hedefliyor. Güney Afrika’nın bu iki önemli kentindeki pazar şartlarını yerinde değerlendirmek amacıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdi Topçu’nun başkanlığındaki THY heyeti çeşitli temaslarda bulundu. Öncelikle Güney Afrika Havayollarının üst düzey ve ticari heyeti ile ikili görüşmeler yapılarak pazarda ortak uçuş imkânları ve işbirliği fırsatlan değerlendirildi. Yapılan görüşmelerde sağlanan mutabakat ile tarifeli uçuşların haftada dört frekans ile başlayarak kademeli olarak her güne çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca THY yetkilileri, gerek Türk Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek gerekse Türk işadamları ve yöneticileri ile görüşerek Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Following the Turkish Foreigrı Ministry’s declaratiorı o f 2005 as ‘the year o f A frica’, Turkish Airlines in 2006 introduced nevv routes in Africa to the Sudanese Capital Khartoum, the Ethiopian Capital Addis Ababa and to Nigeria's biggest city Lagos, as well as contributing to jo in t flights to Kenya. After suspending flights to South Africa in March 2003, Turkish Airlines ainns now, in light o f changing and developing conditions, to add Johannesburg and Cape Town to its flight netvvork by mid-September of this year, thereby extending its service to the farthest corners o f the continent. Meanvvhile a Turkish Airlines delegation headed by Deputy Board Chairman Hamdi Topçu engaged in contacts to assess market conditions on the spot in these two majör South African cities. Holding bilateral talks vvith a high-level trade delegation from South African Airlines, the Turkish delegation evaluated prospects for joint flights and other forms o f cooperation. Foliovving the consensus reached in the talks, regular flights are targeted four times a week, to be increased to daily in stages. Turkish Airlines officials also visited the Turkish Consulate and met vvith Turkish businessmen and executives in a mutual exchange o f ideas regarding commercial and economic relations betvveen Turkey and South Africa.

THY ile güvenle uçun

Fly vvith confidence on Turkish Airlines

Uçuş emniyetini temel önceliği olarak kabul eden THY uçaklarının güvenilirliği bir kez daha belgelendi. Bakımları THY Teknik tarafından gerçekleştirilen Türk Hava Yollan uçaklarının operasyonel güvenilirlik seviyesi, Avrupa ortalamasının çok üzerinde çıktı. Avrupa'nın önde gelen 27 havayolu şirketinin üyesi bulunduğu Avrupa Hava Yolları Birliği üyesi şirketlerde operasyonel güvenilirlik seviyesi ortalama yüzde 97.6 düzeyindeyken, bu oran Türk Hava Yolları uçaklarında yüzde 99.6 oldu. Operasyonel güvenilirlik seviyesi, bir uçağın planlanan zamanda herhangi bir arıza oluşmadan, seferini gerçekleştirmesi anlamına geliyor. THY Teknik A.Ş. olarak, hazırladıkları güvenilirlik kontrol programının başarıya ulaşmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten THY Teknik Genel Müdürü Doç. Dr. İsmail Demir, “Güvenilirlik kontrol programı, Türk Hava Yolları uçaklarının uçuş emniyeti ve konforunun sürekliliğini sağlamak üzere 2005 yılında hayata geçirilmişti. Türk Hava Yolları, bu programla, filosundaki uçakları, dünya ortalamasına göre yaklaşık yüzde 20 daha etkin kullanarak, uçuşlarını en üst kullanılabilirlik seviyesinde gerçekleştirdi. Tabii ki THY’nin genç bir filoya sahip olması da bu performansta önemli yer tutuyor" dedi. 12 SKYLİFE 5 /2 0 0 7

Turkish Airlines, for vvhom flight safety is a top priority, has once again documented the reliability o f its aircraft. The level of operational safety of the airline’s planes, vvhich are maintained entirely by Turkish Technic, came number one in Europe among 27 airlines that are members o f the Association o f European Airlines (AEA). With a score o f 99.6%, Turkish Airlines’ planes exceeded the AEA average o f 97.6% for operational safety. 'Operational safety’ is defined as a piane's making a flight at the planned time vvith no malfunction o f any kind. Expressing Turkish Technic, Inc.’s great pleasure in the success o f its safety inspection program, the company's president, İsmail Demir, Ph.D., said, “The safety inspection program vvent into effect in 2005 to ensure the flight safety and continuous comfort of Turkish Airlines' planes. As a result of this program, Turkish Airlines used the planes in its fleet at an efficiency level about 20 percent above the vvorld average and made its flights at the highest possible level o f usability. The fact that Turkish Airlines has a young fleet naturally plays an important role in its performance. ”


Innovative cotton fo r Creative minds


NEWS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY hizmeti Salih Memecan’ın çizgileriyle renkleniyor Salih Memecan’s lines spruce up Turkish Airlines’ service

Müşteri memnuniyetini her zaman birinci önceliği olarak gören Türk Hava Yollan, bu anlayış çerçevesinde ‘müşteri odaklı hayat’, ‘insan ilişkileri yönetimi' ve diğer çalışmaları hızla hayata geçirmeye ve yürütmeye devam ediyor. THY’nin müşteri odaklı hizmet anlayışı ünlü karikatürist Salih Memecan’ın neşeli, neşeli olduğu kadar düşündürücü çizgileriyle yansıtılıyor. THY’nin hizmet anlayışını sembolize eden karikatürlerin afişleri 9 Nisan’dan itibaren THY ofisleri ve havaalanlarında sergilenmeye başladı. THY Genel Müdürü Temel Kotil, müşteri odaklı anlayışa yönelik gerçekleştirilen çalışmalar konusunda “Dünya havacılık sektöründeki yerimizi sağlamlaştırmak, sunduğumuz hizmetlerde beklentilerin ötesine geçebilmek, ancak siz THY personelinin başarı ve desteğiyle mümkün olabilir. Hizmet kalitesinde bir numara olma hedefimizde her birinizin özveriyle çalışacağına inanıyor, bizi geleceğe taşıyacak uygulamalarımızın devam edeceğini ifade etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Hedef 23 milyon yolcu 23 million passengers a year targeted

THY’nin İMKB’ye gönderilen 2006 yılı konsolide mali sonuçları açıklandı. THY’nin 2006 yılı Net Kârı önceki yıla göre %28 artarak 132 Milyon USD, Esas Faaliyet Gelirleri ise %22 artış ile 2.832 Milyon USD’ye (4.049 Milyon YTL) ulaştı. THY, 2003 yılı sonunda 65 olan uçak sayısını 2006 yılı sonunda %58 artış ile 103 uçağa çıkararak, bir taraftan artan yolcu talebini karşılamak için önemli yatırımlar yaptı, diğer taraftan gider azaltıcı tedbirleri ısrarlı bir şekilde uygulamaya devam etti. THY Genel Müdürü Temel Kotil, 2006’da 17 milyon kişi taşıyan THY’nin hedefinin bu yıl 23 milyon yolcu olarak belirlendiğini ifade etti.

Customer satisfaction is a top priority vvith Turkish Airlines. With this in mind, the airline is continuing to rapidiy implement ‘customeroriented life' and 'human relations management’ among its many other efforts. Turkish Airlines’ concept of customer - oriented service is reflected in the thought - provoking and vvhimsical designs of celebrated cartoonist Salih Memecan, vvhose posters symbolizing its concept of service have been on display at the airline offices and the country's airports since 9 April. Airline President Temel Kotil had this to say about its efforts aimed at making the concept o f customer orientation a reality: "Consolidating our place in the vvorld aviation sector and surpassing expectations in the services we offer are only possible vvith the support and success o f our personnel. We believe that each and every one o f you is going to vvork hard to meet our goal of becoming number one in service quality. I am pleased to say that we are going to pursue these efforts, vvhich will take us into the future. ”

Turkish Airlines’ Consolidated fınancial results for 2006 have been posted on the İstanbul Stock Exchange. The Airline’s Net Profit in 2006 was up by 28% on the previous year to US$ 132 million. Basic Operating Revenues vvere up as vvell by 22% to US$ 2,832 million (YTL 4,049 million). İn a grovvth o f 58%, Turkish Airlines also increased the number of its planes, vvhich was 65 at the end o f 2003, to 103 as vvell as making significant investments to meet rising passenger demand, ali the vvhile continuing to implement cost-saving measures. Airline President Temel Kotil said that its target this year was to transport 23 million passengers, an increase o f six million över the 17 million it carried in 2006.

THY Uçuş Akademisi’nin w eb sayfası Turkish Airlines’ Flight A cadem y vvebsite THY Uçuş Akadem isi’nin web sayfasına artık, w w w .thy.com / en-INT/services/training_services/flight_academy.aspx internet adresinden ulaşılabilecek. From now on Turkish Airlines’ Flight Academ y vvebsite will be accessible from the follovving internet address: www. thy. com/en-INT/services/training_services/ flight_academy. aspx.

14 SKYLİFE 5 /2 0 0 7


Luxury reinvented The pride of the Turkish automotive industry, the comfortable long distance coach Temsa Diamond has been awarded the Luxurious Coach of the Year 2007 at “Busvvorld Asia” in Shanghai, China.

‘D

ü su m m c I

TEM©© Bus & Coach Masters


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY, zamanında kalkışta Avrupa İkincisi Turkish Airlines second in Europe in on-tim e takeoffs

Türk Hava Yolları’nın zamanında kalkış oranında geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılı performans 2007 yılında da devam ediyor. Türk Hava Yollan, Avrupa Hava Yolları Birliği’nin (AEA) servis kalitesi değerlendirme kriterlerinden biri olan ‘Zamanında Kalkış Oram’nı, 2006 yılındaki başarılı operasyonları ve personelinin bu konudaki özverili çalışmalarıyla yüzde 83.9’a yükseltti. Bu kalkış oranıyla THY, Avrupa’nın on büyük havayolu arasında ikinci sıraya yerleşti. 2007 yılının ilk üç ayında yaptığı uçuşlardaki zamanında kalkış oranını yüzde 86.7 olarak gerçekleştiren THY ayrıca, 2006 yılında 1000 yolcuda 4 .7 ’lik bagaj kaybı ile Avrupa’nın en az bagaj kaybeden ikinci havayolu şirketi oldu.

THY, CRM Orta Avrupa Toplantısı Belçika’da yapıldı Turkish Airlines’ Central Europe CRM Meeting held in Belgium

THY, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmaları çerçevesinde yolcularının tüm beklentilerini doğru algılamak ve bu beklentileri karşılamak üzere yapılacak yenilikler için, Belçika’nın Brugge kentinde, 27-28 Mart’ta bir toplantı düzenledi. Orta Avrupa Bölge Müdürü başkanlığında tüm Orta Avrupa müdürleri ve CRM ekibinin katıldığı toplantıda, Orta Avrupa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı müdürlükler için müşteri memnuniyeti çalışmaları ve 2007 yılı hedefleri belirlendi. Orta Avrupa müdürlerinin katılacağı ‘Müşteri Odaklı CRM Koçluk’ eğitimi ise 19-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

Genç eskrimcilere THY’den destek Turkish Airlines supports young fencers

Türkiye’de yapılan büyük organizasyonlardan biri olan Dünya Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası’na THY sponsor oldu. 10-18 Nisan tarihleri arasında Antalya Belek Maritime Pine Beach Resort’ta düzenlenen şampiyonaya 100’ü aşkın ülkeden, 1200’ün üzerinde yıldız ve genç eskrimci katıldı.

16 SKYLİFE 5 /2 0 0 7

Turkish Airlines’ 2006 success in ontime takeoffs is continuing this year as vvell. Turkish Airlines raised its ontim e-take off rate, one o f the Association o f European A irline’s (AEA) criteria for assessing service quality, t o 83.9% in 2006 thanks t o its successful operations and the dedicated efforts o f its empioyees. With this takeoff rate, Turkish Airlines placed second among Europe's top ten airlines. Chalking up an on-tim e takeoff rate o f 86.7% in the first quarter o f 2007 as vvell, Turkish Airlines also came in second among European airlines in lost baggage with only 4.7 bags lost p er 1000 passengers in 2006.

As part of its Customer Relations Management (CRM) efforts, Turkish Airlines organized a meeting in the Belgian city of Brugge on 27-28 March to correctly pinpoint and meet ali its passengers’ expectations. A t the meeting, the CRM team and ali the Central European directors under the chairmanship o f the Central Europe Regional Director set their customer satisfaction goals for 2007. A ‘Customer Oriented CRM Coaching’ training session for the Central Europe directors vvas held on 19-21 April.

Turkish Airlines recently sponsored the World Junior and Cadet Fencing Championship, one o f the biggest sporting events held in Turkey. More than 1200 ju n io r and cadet fencers from över 100 countries took p a rt in the competition, vvhich vvas held at the Antalya Belek Maritime Pine Beach Resort 10-18 April.


Baba mesleğini büyütmek, geleceğe daha güvenle bakmak istersiniz.. "Ah bir modern tezgahım olsa" dersiniz... Düşlemeyin yaşayın...

Sınırsız leasing Sınırsız güç... Güç sizin elinizde...

Biz düşlerinizi gerçekleştirmek için varız. Gücüm üzü paylaşmak, gücünüze güç katmak arzum uz... Sîzlerden aldığım ız güçle daha da büyüyen kurumumuzun artan gücü, yine sizin hizm etinizde... H elikopterden otom obile, Urdan C/VC tezgahına, tıbbi cihazdan her türlü ü retim makinesine, inşaat makinesinden kom ple fabrikaya ve aklınıza gelecek tüm finansal kiralam alarda... İster K O B İ ister dev holding olun. Fon Leasing hep yanınızda... Yani güç sizin elinizde... % 100 finansman, düşük maliyet, hızlı ve net çözüm ler, size özgü bütçeleme, uzman kadro, sektör deneyim i... Hepsinden yararlanmak sizin elinizde! Sınırsız leasing fırsatını yaşamak için T e le F O N 'u arayın. G ü cü n ü zü katla yın .

FON w w w .fo n le a s in g .c o m

teleFON 4 4 4 o 366 (

LE A S İN G

'Sınırsız Leasing'


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY, Dünya Odalar Kongresi’nin sponsoru Turkish Airlines sponsors VVorld C ongress of C ham bers

TH Y ’nin resmi taşıyıcısı olduğu Dünya Odalar Kongresi’nin beşincisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde, 4-6 Tem m uz’da, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılıyor, iki yılda bir düzenlenen Dünya Odalar Kongresi, dünya çapında 12 bin oda, işadamı, kuruluş ve özel sektör liderlerinin bir araya geldiği tek uluslararası forum özelliğini taşıyor.

Hosted by the Union o f Chambers and Commodity Exchanges o f Turkey (TOBB), the fifth VVorld Congress of Chambers, for vvhich Turkish Airlines is the official carrier, is being held at Istanbul’s Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Çenter 4-6 July. The Congress, vvhich is held every two years, is the only International forum that brings together businessmen, companies and private sector leaders from 12,000 chambers on a worldwide scale.

TH Y’den duyuru Turkish Airlines announcem ent Uçak koltuklarına rahat yerleşmeniz için lütfen koltuk sıranıza göre uçağa bininiz. Uçuşlarımızda siz sayın yolcularımızın uçak koridorunda sıkışıklık yaşamadan koltuklarınıza rahatça ulaşmasını sağlamak ve uçağa biniş süresini kısaltmak amacıyla sıra numarasına göre uçağa biniş uygulamasına birçok istasyonumuzda başlanmıştır. Bunun için sadece yapmanız gereken, anonsları takip ederek koltuk sıranız anons edildiğinde biniş kapısına müracaat etmek.

Pakistan ile Türkiye’nin turizm işbirliği gelişiyor Turkey and Pakistan develop tourism cooperation

18 SKYLİFE 5 /2 0 0 7

To reach your seat com fortably please proceed to boarding gate according to your seat row. Turkish Airlines initiates a nevv procedure in m ost o f our stations for your comfort. To prevent jam in the aircraft and to accelerate boarding process you will be invited to board the aircraft according to your seat number. Sim ply listen the announcements and proceed to your seat comfortably.

Pakistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı turizm geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla 27-28 Mart tarihlerinde Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir organizasyon gerçekleştirildi. Pakistan Turizm Bakanı Nilofar Bakhtiar, THY Genel Müdürü Temel Kotil, THY yöneticileri, TÜRSAB yetkilileri, konsolosluk görevlileri ile Pakistan’da hizmet veren 22 acentenin katıldığı, toplam 350 kişiden oluşan davetli topluluğunun yer aldığı organizasyon Sheraton O teli’nde yapıldı. Türk mutfağından ve Türk müziğinden örneklerin de sunulduğu toplantıda TÜRSAB ve Pakistan Turizm Bakanı tarafından karşılıklı ülke sunumları gerçekleştirildi. Davetliler için düzenlenen piyangoda gidiş dönüş Istanbul-Karaçi bileti hediye edildi. Her iki ülke arasındaki ticari anlaşmaların ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların daha da artırılması hususunda önemli kararlar alındı ve gelişmeler sağlandı.

Pursuing their efforts to develop tourism betvveen the two countries, Turkey and Pakistan organized an event to this end in the Pakistani city of Karachi on 2 7 -2 8 March. The event, held at the Sheraton Hotel vvith a total o f 350 invited guests, vvas attended by Pakistan ’s Tourism M inister Nilofar Bakhtiar, Turkish Airlines President Temel Kotil and other airline executives as vvell as officials o f TÜRSAB, consular officials and 22 travel agents operating in Pakistan. Reciprocal country presentations were given by TÜRSAB and the Pakistan Tourism Minister at the meeting, vvhere samples o f Turkish music and Turkish cuisine were also on offer. A roundtrip Istanbul-Karachi ticket vvas also avvarded in a prize-dravv organized for guests. Im portant decisions were taken and progress achieved on the subject o f further expanding efforts to develop trade agreements and bilateral relations betvveen the two countries.


YERDEN BİNLERCE METRE YÜKSEKTE AKARYAKIT İSTASYONU OLUR MU? -

Tabii ki olmaz; ama bazı m üşterilerim izin yakıtımıza gökyüzünde ihtiyacı var. Biz de onlara Türkiye'de 35, yurtdışında 22 havaalanında hizmet veriyoruz. Dünyanın en önemli havayollarının uçaklarına Petrol Ofisi yakıtı dolduruyoruz. Hepsi de bizden aldığı enerjiyle sınırları geçiyor, okyanusları aşıyor. Onlar yola çıkarken bizim enerjimizi tercih ediyor. Tıpkı sizin gibi.


TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Türk Hava Yolları'nın her hafta Ekonomi Sınıfı’nda 111 Avro, Business Sınıfı’nda 333 Avro’ya uçtuğu dış hat noktaları belirlendi. Mayıs ayının listesi şöyle: Priştina, Prag, Beyrut (1 -7 Mayıs); Dnepropetrovsk, Lyon, Tebriz (8-14 Mayıs); Roma, Donetsk, Üsküp (15-21 Mayıs); Milano, Simferopol, Tunus (22-31 Mayıs). Ankara ve İzmir'den yapılacak seyahatlerde fiyatlara 50 Avro, Türkiye’nin diğer çıkış noktalarından ve KKTC Ercan'dan gerçekleşen uçuşlarda ise 80 Avro ekleniyor. Ayrıntılı bilgiyi www.thy.com adresinden ve 444 0 849 (THY) no'lu telefondan alabilirsiniz.

Turkish Airlines has announced its foreign destinations for the weekly prom otional fares it offers every month at 111 euros in Economy Class and 333 euros in Business. The list for M ay is as fottows: Pristina, Prague, Beirut (1-7 May); Dnepropetrovsk, Lyon, Tabriz (8-14 May); Rome, Donetsk, Skopje (15-21 May); and M ilan, Simferopol, Tunis (22-31 May). Add 50 euros for travel originating from Ankara or İzmir and 80 euros for travel originating from other points in Turkey or from Ercan in the Turkish Republic o f Northern Cyprus. For further details, visit the website at www.thy.com or cali 444 0 849 (THY).

C enevre’de Türk Yemekleri Haftası Turkish Foods VVeek in Geneva 2007 yılında İsviçre uçuşlarının 40. yılını kutlayan Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla 7-12 Mayıs tarihlerinde Cenevre Mövenpick Otel’de Türk Yemekleri Haftası düzenleniyor. İstanbul Mövenpick Oteli’nin usta aşçıları tarafından hazırlanacak İstanbul saray mutfağının leziz örnekleri davetlilere sunularak Türk yemek kültürü tanıtılacak.

THY, İstanbul C u p ’ın ana sponsoru Turkish Airlines is chief sponsor of İstanbul C up

2 0 SKYLİFE 5 /2 0 0 7

Dünyanın en prestijli spor platformunda bu yıl üçüncü kez yer alacak olan Sony Ericsson VVTA’in 63 turnuvasından biri olan İstanbul Cup, Garanti Koza kuruculuğu, Spor Toto ve Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda, 19-20 Mayıs tarihleri arasındaki ön eleme maçları ile başlıyor. Türkiye’yi dünyada tenisle ilgili sayılı ülkeler arasına sokarak, dünyanın en çok ilgi gören tenis organizasyonlarından biri olma yolundaki 3. İstanbul Cup Tenis Turnuvası’nın ana tablosu, 21-26 Mayıs tarihlerinde Tekstilkent Arena’da yapılıyor. Turnuvada İstanbul Cup’a ikinci kez katılan dünyaca ünlü tenisçi ABD’li Venüs VVilliams, Rusya’nın yıldız raketi Elena Dementieva gibi birçok star isim izlenebilecek.

A Turkish Foods VVeek is being held a t the Geneva Mövenpick Hotel 7-12 M ay with contributions by the Turkish Consulate in Geneva and Turkish Airlines, which is celebrating 40 years o f flights to Switzerland this year. İn a prom otion o f Turkish culinary culture, guests will be offered tasty samples o f İstanbul palace cuisine prepared by master chefs from the İstanbul Mövenpick.

Founded by Garanti Koza with Turkish Airlines and Spot Toto as chief sponsors, and one of 63 tournaments in the Sony Ericsson WTA, the İstanbul Cup, which is being held this year for the 3rd time, will kick off in 19-20 May with ten elimination matches. The majör part of the 3rd İstanbul Cup Tennis Tournament, one of the world’s most popular tennis events which is putting Turkey on the world tennis map, is being held this year at the Tekstilkent Arena 21 -26 May. The tournament will allow İstanbul residents to watch big names like world-renowned U.S. tennis player Venüs VVilliams, who is taking part in the İstanbul Cup for the second time, and Russia’s star racket, Elena Dementieva.


r-y IVnifresb'

u l t r a

je |i,

Turgut Ö z a l

Im e ş e / Ç o rlu /

-f r e s h

L No:114, İkitelli K uçükı ;irdağ / T ü r k iy e P h o r

4 »

Sj i v e r s a l w ww .polarflc.com

T ü rk iy e ,^ P h o n e : + 9 0 - 2 1 2 - 6 7 1 0 3 7 4 F a x : + 9 0 - 2 1 2 - 6 7 1 0 3 7 5 » 7 4 r6 1 0 8 F a ü ; + 9 0 -2 8 2 -6 7 4 5 1 1 2 u n iv e r s a l@ p o la r f lc .c o m


Bir karnaval coşkusu / Carnival ali year round

Köln Cologne j |

SAFFET EMRE TO NG UÇ

©

M URAT TANER


Tarihi b o yunca ekonom inin, kültürün ve sanatın önem li m erkezlerinden biri olan Köln, hayatı her m evsim karnaval gibi yaşayan bir şehir... A leading econom ic, cultural and artistic çenter throughout history, C ologne is a city where a carnival atm osphere reigns ali year round.


Köln K atedrali’nin iki dev kulesi, tam am landığı 1880 yılından beri kentin panoram asına dam gasını vuruyor.

The colossal spire of Cologne Cathedral has dominated the city’s skyline since 1880.


öln’e ilk olarak Amsterdam'dan bir gemiyle gitmiştim. Şehrin siluetine damgasını vuran katedral, kilometrelerce öteden selamlamıştı bizi, aylardan şubat ve karnaval zamanıydı. Havanın o kadar soğuk olmasına rağmen insanların kostümleriyle yaptığı geçit töreninden çok etkilenmiş, mutluluğun dış faktörlerden ziyade insanın içindeki coşkudan kaynaklandığına karar vermiştim. Köln insanı sarmalayıp, yaşamın içine sokan şehirlerden, bundaki en büyük rol ise Kölnlülere ait. İsviçre Alpleri’nden başlayıp, kuzeye doğru akan Ren Nehri, binlerce yıl uygarlıkların beşiği olup Avrupa’nın ticaret hayatına yön vermiş. Romalılar MS 50 yılında Colonia Agrippina isimli şehirlerini 1320 km uzunluğundaki Ren Nehri’nin kenarına kurmuşlar. Şehir cam işçiliği de dahil değişik alanlarda ticari bir merkez olmuş. Beraberlerinde Hıristiyanlığı getiren Romalılar, Köln'ün en önemli Katolik merkezlerinden biri olmasını sağlamışlar. Ortaçağda daha etkin bir konuma gelen, Prusya döneminde Ren Bölgesi’nin başkenti seçilen şehrin büyük bir bölümü II. Dünya Savaşı

K

first traveled to Cologne on a ship from Amsterdam. İt was February, carnival time, and the silhouette o f the cathedral that dominates the c ity ’s skyline greeted us from kitometers away. t vvas impressed by the endtess procession o f costum ed revelers despite the cotd weather and decided right there and then that happiness stems more from a soaring o f the spirit than from any externat factors. Cologne is one o f those cities that embraces visitors and draws them in, and it ’s the natives themseives that ptay the main role in this. Arising in the Swiss Alps and flowing northward, the Rhine has been a cradie o f civitization for millennia, shaping the commercial life o f Europe. The Romans founded severat cities known collectively as Colonia Agrippina along the river's 1320 kmlong banks in 50 A. D. Cologne became a çenter o f trade in various areas, among them glass making. Bringing Christianity vvith them, the Romans ensured that Cologne became one o f the leading centers o f Catholicism. The city, vvhich came into even more prominence during the Middle Ages and vvas designated t>

I

5 / 2 0 0 7 S K Y L İF E 2 5


Dünya gayrimenkul lideri Emaar’ın Toskana Vadisi Evleri, doğal taşlarla harmanlanmış özgün mimarisi, eşsiz ve yemyeşil doğası, ortak yaşam alanları, 2 km'lik lineer parkı, sinema, butik marketler, restoran ve kafeleri, açık ve kapalı yüzme havuzlan, yürüyüş-koşu-bisiklet parkurları, squashtan basketbola, futboldan tenise spor tesisleri, wel!ness-spa merkezi ve elit yaşam stiliyle hayallerini gerçekleştirirken kazanmak isteyen ilk seçkin sahipleri ile çok yakında buluşuyor.

ARMANI HOTELSAND RESORTS UN YARATICISI

DÜNYANIN ENYÜKSEK BİNASININ MİMARI

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSAN YAPIMI MARİNASININ YARATICISI

İNGİLİZ GAYRİMENKUL UZMANI HAMPTONS INTERNATIONALTN SAHİBİ

AMERİKA'NIN LİDER KONUT ŞİRKETİ JOHN LAING HOMES'UN SAHİBİ


Em aar vizyonumuzu ve dünya ölçeğindeki deneyimlerimizi bir araya ge Türkiye'deki ilk projemiz Toskana Vadisi'yle, sizlere sadece yepyeni bir h ayat değil büyük bir yatırım fırsatını yüksek kazanç ile sunuyoruz. Oturduğunuz yerden kazanacaksınız!

B u b ü y ü k v e kazanç

Öncelikli rezer 19 M ayıs projeyi yakından tanıyıp ke\ “Toskana Vadisi ■ş

dav* A y rın tılı b ilg i v e ö n c e lik li

0212 329 28

K a ra a ğ a ç

f

E M A A R


sırasında tahrip olmuş. Bombalamalar esnasında, hem tarihi açıdan önemi, hem de yön bulmaya yardımcı olması nedeniyle katedrale dokunmamışlar. KÖLN VE İSTANBUL KARDEŞ ŞEHİR Bugün Ren Bölgesi’nin, ekonominin, kültürün, sanatın ve uluslararası fuarların Almanya'daki en önemli merkezlerinden biri olan Köln tarih boyunca önemini hiç yitirmemiş. 2006'daki Dünya Futbol Şampiyonası gibi çok sayıda etkinliğin ve fuarın yapıldığı bir milyon nüfuslu Köln’e geçtiğimiz yıl 2.3 milyon turist gelmiş. Bu yıl da Köln ve İstanbul’un kardeş şehir olmalarının 10. yıldönümü münasebetiyle 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde her iki şehirde kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Düzenlenecek konserler, sergiler, film gösterimleri ve geleneksel gösterilerle iki şehrin halkı birbirini daha da yakından tanıma fırsatı bulabilecek. Yapım ı 600 yıldan fazla süren Köln Katedrali, Alm anya'nın en çok ziyaret edilen tarihi yapıları arasında.

İts construction taking more than 600 years, Cologne Cathedral is among Germany’s most oft-visited historic monuments.

28 SKYLİFE 5 /2 0 0 7

KARNAVAL ZAMANI Köln de İstanbul gibi yaşamın sol şeritte seyrettiği şehirlerden biri, öyle ki mevsimleri bile beşe çıkartmışlar. Beşinci ve en önemli olan mevsim kesinlikle Karnaval. Paskalya öncesi yapılan perhiz dolayısıyla, Karnaval ete veda anlamı taşıyor. Çok sayıda turistin de katıldığı Karnaval zamanı tüm şehir şenlik yerine dönüyor ve eğlence sabahlara kadar sürüyor. Roma döneminde Dionysos ve Satürn için yapılan şenliklerle ilk temelleri atılan Karnaval’da bir

the capital o f the Rhine region during the Prussian period, vvas largely destroyed in World \Nar II. The cathedral, hovvever, owing both to its historic importance and to its usefulness as a landmark, vvas untouched in the bombardment. COLOGNE AND İSTANBUL: SISTER CİTİES One o f Germany’s leading Rhineland cities today economically, culturally and artisticalty and host to many International fairs, Cologne has forfeited none o f its historic importance. Last year alone some 2.3 million tourists visited this city o f one million people vvhere numerous fairs and other events, tike the 2006 FIFA World Cup, are held. This year, too, on the 10th anniversary o f Cologne and İstanbul becoming sister cities, cultural activities are ptanned in the two cities from 26 May to 1 June, vvhen the people o f both wilt have a chance to get better acquainted through a series o f exhibitions, concerts, films and traditional entertainments. CARNİVAL TIME Like İstanbul, Cologne is one o f those cities vvhere life moves in the left İane. So much so that it has even upped the seasons from four to five. And the fifth and by far m ost important o f them is the Cologne Carnival, vvhich means goodbye to meat during the Lenten fasting period that precedes Easter. >


Enjoyed by a large number o f tourists as well, carnival time transforms the entire city irıto one big festival when the revelry persists irıto the wee hours. Över a million people follow the processions that characterize the carnival, vvhich has its roots in the ancient Saturnaiia and Dionysian festivals. Prince and peasant costumes figüre prominently in the processions o f ‘Karnaval’, vvhich assumed its present character över the last 180 years. Some 160 organizations are responsibie for these ‘fifth season’ activities. Besides the carnival, the festival to be held on Lake Fühling this summer and the ‘Long N ights' festivities to follovv in autumn are expected to leave a mark on 2007. City o f dynamism, Cologne has a new activity lined in up the wake o f each newly ending one.

Köln, alışveriş severlerin eli boş dönem eyeceği şehirlerden biri. Hohe Strasse (solda) ve Schildergasse'de büyük alışveriş merkezlerini ve butik dükkânlan bulabilirsiniz.

milyondan fazla kişi geçit törenlerini izliyor. Karnavalın bugünkü halini alması ise son 180 yılda olmuş. Karnaval zamanı yapılan geçit törenlerinde prens ve köylüyü temsil eden figürler ön planda oluyor. Köln’de 160 civarında örgüt beşinci mevsimin organizasyonunda görev alıyor. Karnaval dışında, yazın Fühling Gölü’nde yapılacak olan festivalle, sonbaharda gerçekleşecek olan ‘Uzun Geceler' etkinliklerinin 2007 yılına damgalarını vurmaları bekleniyor. Köln dinamizmin şehri, biten bir etkinliğin ardından yenisi sıraya giriyor. KATEDRALİN GÖRKEMİ 1998’de 750. yıldönümü kutlanan Köln Katedrali, Almanya'nın en çok ziyaret edilen tarihi eseri. 1248 yılında başlayan inşaat 600 yıldan fazla sürmüş ve 1880’de 3 0 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

tamamlanmış. Şehre gelen herkes görsün diye tren istasyonunu bile katedralin yanına yapmışlar. UNESCO’nun ‘Dünya Kültürel Mirası’ listesinde bulunan yapıyı yılda altı milyon insan geziyor. 157 metrelik Aziz Piyer ve Meryem Ana kuleleriyle dünyanın en büyük gotik katedrallerinden biri olan yapıda çok değerli sanat eserleri bulunuyor. 1350 metrekarelik bir alanı kaplayan vitrayların çoğunda Incil’den alınma hikâyeler var. 1164 yılında Roma İmparatoru Frederick Barbarossa’nın şehre getirdiği, üç kralın kemiklerinin bulunduğu bölüm, katedralde en çok ziyaret edilen yerlerden biri. 509 merdiveni çıkmayı göze alırsanız, güneydeki kulede muhteşem bir manzara var. İlk üniversitenin 1388’de açıldığı Köln'de yaşayanlar

THE CATHEDRAL: MAGNIFICENCE INCARNATE The Cologne Cathedral, vvhich celebrated its 750th anniversary in 1998, is Germany’s m ost frequently visited historic monument. İts construction, vvhich began in 1248, took more than 600 years and was only completed in the 1880s. Even the train station was built right >

If you're a shopper, you w on't return empty-handed from Cologne! And the best malls and boutiques are to be found on Hohe Strasse (left) and Schildergasse.

/

\

M

m . f.j

,

‘I f

V

>

II

■M! , i - i

i îi

Ç

fa fi(f *

.

■ ■ ! *>

' I

S SH

İÜ i

w w w .k o e ln to u ris m u s .d e J


Kredi kartıyla yaptıkları alışverişi Türk Hava Yolları’nın Miles&Smiles programında uçuş miline çevirebilenler sadece ve sadece Shop&Miles sahipleri. Tam 7 yıldır. Üstelik Shop&Miles sahipleri şimdi de birikmiş millerini Lufthansa ile yapacakları uçuşlarda da kullanabiliyorlar.

shop&miles. the original «S G a r a n ti

TU RK HAVA YOLLARI


13 iPi

w w w .k o e ln to u ris m u s .d e

8U>iuhel

Köln’ün sevimli m eydanlan kahve molası için ideal.

Cologne’s charming sguares are ideal for a coffee break.

romanesk üslupta yapılmış 12 kilise, Roma surları ve Belediye Binası gibi çok sayıda tarihi bina ve sanat eseri bulunan şehirlerine ‘Kutsal Köln’ diyorlar ve ona her zaman sahip çıkıyorlar. Çoğu dini şehitler ve piskopos mezarlarının olduğu yerlere inşa edilen romanesk kiliselerden St. Andreas, St. Apostlen, Gross St. Martin, St. Pantaleon ve St. Kunibert şehrin en güzellerinden. Avrupa'daki romanesk mimariyi de etkileyen bu kiliselerin neredeyse tamamı II. Dünya Savaşı’nda yıkılmış; çoğu restorasyonlar sonucu eski görkemlerine kavuşmuşlar. SANATIN DA MERKEZİ Şehirde Dionysos mozaiğinin bulunduğu Römisch-Germanish Müzesi dışında, modern sanatların sergilendiği Ludvvig ile çoğunlukla empresyonist eserlerin olduğu VValIrafRichartz Müzesi de bulunuyor. Doğu Asya Sanatları ve 32 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Uygulamalı Sanatlar Müzeleri yaptıkları sergilerle sanatseverlerin odak noktası... Ludvvig ailesinin özel koleksiyonlarının sergilendiği müzede Alman ekspresyonistlerin, sürrealistlerin ve Amerikan pop sanatçılarının dışında Picasso’nun eserleri de yer alıyor. Adını 1824 yılında sanat koleksiyonunu şehre bağışlayan Ferdinand Franz VValIraf ile ilk binayı yaptıran Johann Heinrich Richartz'dan alan VValIraf-Richartz Müzesi, Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Simone Martini ve Edvard Munch gibi sanatçıların eserleriyle dikkat çekiyor. Köln’de toplam 36 müze ile 100’ün üzerinde sanat galerisi bulunuyor. Köln Operası, tiyatrolar ve Köln Filarmoni Orkestrası ’nın konserleri ise şehrin kültürel yaşamındaki yansımalardan sadece bazıları. Müzikal düşkünleri Köln’deki Musical Dome’da iki yıldır

next to the cathedral so that everyone arriving in the city woutd be sure to see it. Listed among UNESCO's VVorld Heritage Sites, it is toured by some six million visitors annually. One o f the world’s tallest Gothic cathedrals with its 157-meter Saint Peter and Virgin Mary spires, it also boasts a large number o f valuable works o f art on the interior. Most o f its 1350 square meters o f stained glass windows illustrate stories from the Bible. Meanwhile the section where the bones o f three kings are interred, brought to the city in 1164 by the Roman emperor Frederick Barbarossa, is one o f the cathedral’s most often visited spots. And ifyo u don’t mind climbing 509 steps, there is a splendid view to be had from the spire on the south. Residents o f Cologne, vvhere the first university was opened

in 1388, cali their city ‘Holy Cologne’ for its tvvelve Romanesque-style churches, Roman city walls, Municipal Building and other historic structures and works o f art. And they take good care o f it too. Among the Romanesque churches, most o f vvhich were built över the graves of Christian martyrs or bishops, the most beautiful are St. Andreas, St, Apostlen, Gross St. Martin, St. Pantaleon and St. Kunibert. Almost ali these churches, vvhich had a majör influence on Romanesque architecture in Europe, were destroyed in the Second VVorld VVar but have now been restored to their former splendor. ART CAPITAL AS WELL Apart from the city’s RömischGermanisch Museum with its Dionysus mosaic, the city also boasts the Ludvvig Museum >


OVflK CimEflTO OYAK Ç im ento v e TÜBİTAK elele ! GRUBU

V T O llT A l

Liselerarası 5. Matematik yarışmasının il şampiyonu Batman Fen Lisesi oldu. f

2003

107

432

2004

138

552

2005

269

1076

2006

301

1204

2007 Toplam:

Liselerarası 5. Matematik yarışmasının Türkiye

Öğrenci

Okul

Yıl

^

15 Nisan’da yapılan sınavda gelenekselleşen

Liselerarası Matematik Yarışmalarında bugüne kadar erişilen okul ve öğrenci katılımı:

229

916

1044

4180

birincisi Batman Fen Lisesi oldu. 16 Nisan’da da yapılan ödül töreninde

j

şampiyon okula, öğrencilere, il birincilerine ve eğitimcilerimize çeşitli ödüller verildi.

OVflK GimEdTO GRUBU ®

<®>

flUjSPrnEifro

BJjBunum)

@

OJjcSmEnTO

©

TICıSîffinTo

www.oyakcimento.com

3Bbetoii

OYKflijKuu


vvith its modem art collection and the VVailraf-Richartz Museum o f mainiy works of the Impressionists. The museums o f the Arts o f the Far East and o f the Applied Arts also delight art lovers with their exhibitions. The museum housing the private collections o f the Ludvvig family houses not only Products o f German Expressionism, Surrealism and the American Pop artists, but works by Picasso as well. The Wallraf-Richartz Museum, vvhich takes its name from Ferdinand Franz VValIraf, who donated his art collection to the city in 1824, and Johann Heinrich Richartz, who commissioned the construction o f the building, is notevvorthy for its paintings by Masters such as Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Simone Martini and Edvard Munch. Cologne boasts a total o f 36 museums and över a hundred galleries. Meanwhile the Cologne Opera, the theaters and the concerts o f the Cologne Philharmonic are just a few of the city's many cultural offerings. Young people can enjoy concerts by vvorldfamous artists at the 20,000capacity Kölnarena while rock

sergilenen ‘We Will Rock You’ ile güzel vakit geçirirken, gençler 20 bin kişilik Kölnarena’da dünyaca ünlü sanatçıların verdiği konserleri izliyor. EAU DE COLOGNE Köln’ü keşfetmenin en güzel yolu tarihi bölgedeki sokaklarda kaybolmak, sürpriz avlular ve meydanları keşfedip küçük kafelerde soluklanmak. Ya da geçtiğimiz yıl Almanya’nın ‘En iyi Alışveriş Caddesi' seçilen Hohe Strasse ile Schildergasse gibi büyük mağazalarla dolu caddelerde kalabalığa karışmak. Ren Nehri boyunca yürüyüp Rheinpark’a veya Hayvanat Bahçesi'ne gitmek ise diğer alternatiflerden. Köln deyince akla ilk gelenlerden biri de Eau de Cologne. Kolonya (suyu) yazısı günümüzde parfüm şişelerinin üzerindeki yerini alırken, bu ferahlatıcı sıvı gündelik hayatın da olmazsa olmazlarından biri haline gelmiş. Köln, Avrupa'nın en güzel ve en önemli şehirlerinden biri... Romalıların yüzyıllar önce söylediği “Köln’ü görmeyen, Almanya’yı görmüş sayılmaz” sözü hâlâ geçerliliğini koruyor. Romalıları dinleyin, tavsiyelerinden memnun kalacaksınız. 34 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Türk Hava Yolları’ nın Köln’e haftanın her günü karşılıklı seferleri bulunuyor. Ayrıca THY ile Adana’dan Köln’e cumartesi ve Köln’den Adana’ya pazar günleri direkt uçabilirsiniz. Turkish Airlines flies ret urn t o Cologne every day o f the week. You can also fly AdanaCologne direct on Saturdays and Cologne-Adana direct on Sundays on Turkish Airlines.

freaks can relax to W e Will Rock You’, vvhich has been running for two years at the Musical Dome. EAU DE COLOGNE The best way to discover Cologne is to lose yourself in the streets o f the historic district, discover the surprise courtyards and little squares, and then catch your breath in one o f the tiny cafes. Or mingle vvith the crowds along the avenues lined vvith large department stores tike the Hohe Strasse, selected last year as Germany's ‘Best Shopping Street’, or the Schildergasse. Other altematives include strolling on the banks o f the Rhine or visiting the Zoo. Eau de Cologne is one o f the fırst things that comes to mind at the mention o f this city. Not only is the word ‘cologne’ ubiquitous on perfume bottles today, this refreshing liquid has also become a sine qua non of everyday life. Cologne is one o f Europe’s leading and most beautiful cities. And the centuries-old Roman saying, “If you haven't seen Cologne, you haven’t see Germany”, remains valid even today. Heed the Romans’ advice. You vvon’t regret it. □

K o ln tt a r '

St.Eduardus Kranloahdus


Yayaların da kullanabildiği demiryolu köprüsü Hohenzollern, Köln Katedrali ve arka planda Ludvvig Müzesi...

Hohenzollern railroad bridge, also open to pedeslrians. and Cologne Cathedral vvith the Ludvvig Museum in the background.


İS T A N B U L

IS

R IS IN G

A BRAND NE W LIFE IS BEGINNING ABO VE THE CITY WITH SAPPHIRE İSTAN BU L

SAPPHIRE İSTANBUL

B ü y ü k d e re C ad . 3 4 3 3 0

4 . L e v e n t İs ta n b u l Tel: 0 2 1 2 4 4 4 5 1 1 1

w w w .is ta n b u ls a p p h ire .c o m

Faks: 0 2 1 2 2 8 4 7 5 4 8


D esign b y TABANLIO ĞLU ARCH ITECTU R E


s »

ı

s ı LLI

i

i

k

m

t

i

t

1

1

! ,

*

|

ı

i

,

'

r

î i

t

î

m

I

' ' > [

t

' ' T

1 1

,

r

1

r [

r

"

î r

1

r

f [

t

f

r r î

r

1

I

I

>

r î

î f r

r

f i

r

t

t

r

[

[

' f

f

1 1 1 f h ' M

1

'

t

r

r

ı r

'

f

î

î

î

1 ' f r î

î

[

‘Hzj. M eevlâni, ^vr^nsel bir insandır” insandır” “H ^ M v lâ n i, dvrşn^el ^

IV A I r ‘Mevlânâfw^s a universalI ırv-f rrfan*’ r[ [ [ j ^ j j \

/

\

A

I

\

I

I l/”“ \

II

f /"N L/-

/"N

/-\

^

fk

Mahmud Erol Kılıç , H

BAHAR KALKAN KAMACI

( S ) IJFUK S A R l Ş E l J

f

f


'

/ f

1

r

<

r

r

r f

r

r

. r

f

r

'

f r w

-

t

î


u Burası âşıklar Kâbe'sidir. Her kim ki buraya nâkıs gelir, buradan kâmil olarak çıkar.” Mevlânâ dergâhının kapısının üstünde bu sözcükler yazar. Kapılarının din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlara açık olduğunu, ‘eksik’ gelen herkesin burada ‘tamam’lanacağını anlatır. “Biz birleştirmek üzere geldik, ayırmak için gelmedik” der Hz. Mevlânâ. Evrenselliği, aşk noktasını burada yakalar. 2007 yılı, Türkiye’den bir grup Mevlânâ dostunun girişimi ve Kültür Bakanlığı’nın projeyi uygun görerek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'na (UNESCO) sunmasıyla ‘Mevlânâ Yılı’ ilan edildi. UNESCO'nun bu kararından sonra Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları bünyesinde, resmi olarak yurtiçi ve yurtdışında yapılacak tüm Mevlânâ etkinliklerinin koordinasyonu için altı kişilik bir üst kurul oluşturuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Türk İslam Eserleri Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç bu altı üyeden biri... Kendisi Cambridge Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Uluslararası İslam Elyazmaları Birliği Başkanı, merkezi Oxford’da bulunan ibnü’l Arabi Enstitüsü’nün de şeref üyesi... Uzmanlık alanı tasavvuf felsefesi ve mukayeseli dinler olan Kılıç ile, Hz. Mevlânâ’yı, evrenselliğini, 2007 yılı için planlanan etkinlikleri görüştük. 40 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Yüzyıllardır düşünceleri, sözleri, davranışları ile her dinden, dilden ve ırktan pek ço k insanı etkileyen Hz. M evlânâ’ nın 800. d oğum yılı tüm d ünyada kutlanıyor. Över the centuries Mevlânâ Jalaleddin Rumi has touched people of every race, religion and language vvith his vvords, his ideas and his deeds. The 800th anniversary of his birth is being celebrated this year ali över the vvorld.

u This is the lovers' Kaaba. VVhoever comes here irıcomplete will leave here com piete." These words are inscribed över the door o f the Mevtana's dervish lodge. They signify that the door is open to ali people without distinctions o f race, religion o r language and that vvhoever arrives ‘less than vvhole' will leave ’w hole’. “We have come here to ünite, not to divide, " says Mevlânâ, thereby capturing the key to love and universality. A t the initiative o f a group o f friends o f Mevlânâ from Turkey and in line vvith a project undertaken by the Turkish Ministry o f Culture, UNESCO has declared 2007 'The Year o f Mevlânâ’. Follovving the decision, a six-person committee was formed under the auspices o f the Ministries o f Culture and Foreign Affairs to coordinate ali the official commemorative activities to be held in Turkey and abroad. Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, a faculty member o f Marmara University and Head o f the Museum o f Turkish and Islamic Art, is one o f those six. President o f the International Çenter o f Islamic Manuscripts founded in affiliation vvith Cambridge University, he is also an honorary member of Oxford's İbnü’l Arabi Institute. A specialist in mystical philosophy and comparative religions, Prof. Kılıç talked vvith us about Mevlânâ and his universality and the activities planned for 2007. Mevlânâ has had an im pact on people ali över the vvorld. Why is that? VVhat is the explanation for his universality? Mevlânâ received his first instruction from his father, >


M ahm ud Erol Kılıç, İslam bilgesi Ibnü’lArabi, Hz. M evlânâ ve ailesi gibi insanların K onya’da karar kılmasının tesadüfi olmadığını, buraya anlaşılabildikleri, baş tacı edildikleri için yerleştiklerini söylüyor.

Mahmud Erol Kılıç says it's no accident that people like Mevlânâ and his family and the Islamic scholar Ibnü'l Arabi settled in Konya beoause they felt an affinity with the place and were appreciated and highly respected there...

Hz. Mevlânâ neden tüm dünya insanlarını etkiliyor? Evrenselliğinin sebebi nedir? Hz. Mevlânâ, ilk eğitimini hem din alimi, hem de sufi olan babasından alır. Konya'ya geldikten sonra da zahirî ilimlerde derinleşir. Bir molladır her şeyden evvel. Ama sadece o hukuki bilgilerle dinde ve felsefede derinleşemeyeceğini anlayarak tasavvuf dediğimiz o derin yolda ilerlemeye başlar. Onun için Hz. Mevlânâ'nın ayakları bir sabiteye basar. O da İslam dinidir. Ama oradan kalkarak evrensellik noktasına ulaşır, evrenselliği

42 SK YU FE 5 /2 0 0 7

durduğu bu sağlam zeminde derinleşmek suretiyle yakalamıştır. Hz. Mevlânâ, benim de çok sevdiğim meşhur pergel metaforu yardımı ile bunu şöyle anlatır. “ Pergelin iğneli ayağı sabittir benim dinimde, ama diğer ayağıyla yetmiş iki milleti dolaşırım” . Yani eğer iğneli ucu bir yere sabit olmazsa kişinin adeta serseri mayın gibi rastgele dolaşacağını, diğer taraftan iki ayağı da sabit olursa âlemdeki güzellikleri seyre çıkamayacağını ifade etmek ister. İlki dinde laubalilik ve sapma, İkincisi ise dar görüşlülük ve sığlık misalidir. Siz ister Müslüman olun, ister Hıristiyan, ister erkek ya da kadın, ister siyah, ister sarı, ‘insan'sanız eğer en temelde ortaklıklarınız vardır. Allah, Kur'an-ı Kerim'inde "Biz insanı en mükemmel surette yarattık” der. Yani biz sadece Müslüman’ı çok güzel yarattık denmez. “Ve ona kendi ruhumuzu üfledik” der. Binaenaleyh insan, Allah’ın ruhu üflenmiş bir varlık. Beden yönüyle daha

who was both a learned religious scholar and a Sufi o r Islamic mystic. A f t er he came to Konya, Mevlânâ also delved deeply into the study o f external phenomena. Above ali else, he was a Scholar o f Islamic law. But, realizing that the study o f law would never take him deeper into religion and philosophy, he embarked on the profound path that we cali mysticism. İn doing so Mevlânâ set his feet on a solid foundation, on a constant, and that constant was the Islamic religion. Rising from that foundation he achieved universality. He managed to capture universality by delving even deeper into that foundation. Mevlânâ describes this spiritual and intellectual journey using his famous compass metaphor that I like so much. “İn my religion one end o f the compass needle is fixed, but with the other end o f the needle I roam the seventy-two nations." İn other vvords, he is saying that even though the end o f the needle is

fixed he is going to vvander at random tike a floating mine; conversely, if both ends o f the needle were fixed then he couldn ’t set out to see the beauty o f the world. İn religion, the first implies frivolity and deviation, the second narrow-m indedness and superficiality. İt doesn’t m atter v/hether you are Müslim, or Christian, man or woman, black, white or yellow, if you are a human being then you share a basic comm onality with the others. Allah says in the Holy Koran that he created man in the m ost perfect form. İn other vvords, it doesn’t say that he created only Muslims perfect. “A nd we breathed our soul into him ’’, he says. Therefore man is a creature that has im bibed the soul o f Allah. İn his body, he is more material, more corporeal, but in this other aspect he is also spiritual, eternai and divine. Man experiences this inherent contradiction throughout his life. His spiritual nature wants to elevate man higher, his >


W A t m \ ıo s p \ A iU ^

c y c c llc n l s c ıV ic c

L L Y n ra kotd & rmrt KEMER

A tU / v tu s kattl U r-e^rt BELEK

A rc -a d iM S H rf r m

r t

w

V

v

hrtd ANKARA

U

im

jL

L fivrü

POZİTİF

cit İaX€ M ttl & r-CStft


ma t erial nature t o drag him down. Mevlânâ p u t his finger on this aspect o f universality, this aspect o f love. He was a man who had risen above his own material ego. VVhatever is inside a person, that is what will come out. Because Mevlânâ captured this aspect o f unity within himself, he speaks aivvays o f unity and unification. The expression o f his vievvs in poetry has a special poignance. For the wise men say, “any subject that you vvrite about in prose in fifty volumes can be distilled into a single couplet o f poetry. For poetry is the repository o f sym bol. " maddi, daha cismani, ama bu yönüyle de ruhani, ulvi ve İlahî... Zaten insan bütün hayatı boyunca bu zıtlığın mücadelesini yaşar içinde. Ruhanilik insanı yukarı doğru, maddilik aşağı doğru çekmek istiyor. Hz. Mevlânâ bu evrensellik noktasını, bu aşk noktasını yakalamış, kendi maddi benliğinden geçmiş bir insan. Hani bir insanın içinde ne varsa dışarı o sızar, Hz. Mevlânâ içinde bu birlik noktasını yakaladığı için sözleri de hep birlik ve birleştirme üzerine... Görüşlerini şiirle ifade etmesinin de ayrı bir lezzeti var. Çünkü arifler derler ki “düz yazıyla elli ciltte anlatacağınız bir konuyu bir beyit şiire sığdırabilirsiniz. Çünkü şiir sembol yatağıdır.” Sizce Hz. M evlânâ’nın verdiği en önemli mesaj nedir? En önemli mesajı dünya hayatının geçiciliği ve dünyasal, maddesel olan her şeyin bölücü, parçalayıcı, kırıcı olduğudur. İnsanlar arasındaki kırgınlık, ayrılık ve kavgalar tamamen 44 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

bedensel ve maddeye ait konular yüzündendir. Oysa ki birlik, ruhani olandadır ve içtedir, ama insanların çoğu bundan habersizdir. Hz. Mevlânâ özde birlik olduğunu söyler. Ve aşk içinde samimi olarak yandığı için, ister İngilizce'sinden, ister Türkçe’sinden okuyun, eğer sizde o dert varsa o ‘yanık’ kokusunu alabilirsiniz. Özellikle Şeb-i A rus’ta Amerika'dan Japonya’ya binlerce insan Konya’ya gelip türbesini ziyaret ediyor. Kendilerine “ne buldun da buraya geliyorsun” diye sorduğumuzda, “ Mevlânâ, bana gerçek kimliğimi, özümü gösterdi. Geri kalan her şey bana sıfatlarımı gösterdi. Mesela sen bir kadınsın dedi, bir erkeksin dedi, mezhebin, sosyal sınıfın şu dedi. Ama Mevlânâ dışında hiç kimse bana özümde olandan haber vermedi” diyorlar. Tabii ki Hz. Mevlânâ’nın özden haber veriyor olması, onun

M evlevî Dergâhı ve Türbe, 1926 yılından beri m üze olarak hizm et veriyor. Birçok bölüm den oluşan Konya M evlânâ M üzesi'nde Mevlevîlik geleneğini tanıtıcı pek çok esere yer verilirken dervişlerin yaşamı m ankenlerle canlandırılmış. The Mevlevî Lodge and Mausoleum were converted into a museum in 1926. Not only does the Konya Mevlânâ Museum include many objects illustrating to the Mevlevî tradition, but life-size models of the dervishes also depict their way of life.

Y ELD A BALER

What do you believe is the most important message that Mevlânâ imparted? His m ost im portant message is about the transitory nature o f vvorldly life, and the fact that everything material is divisive and hurtful. Resentment, estrangement and conflict betvveen people are ali down to physical and material causes, whereas union lies in the spiritual and in the heart. But m ost people are unaware o f this. Mevlânâ says that unity is o f the essence. And because he sincerely suffered for t>


Uyku teknolojisinin

‘ TEKNOLOJİNİN OOĞAL SONUCU!

Doğayla teknoloji Orgatech'te buluştu! istikbal, uyku teknolojisinde stan dartlan belirlem eye devam ediyor... Tü rkiye'n in organik p a m u k * esaslı kum aşla kaplı ilk yatak serisi Orgatech, özel çift yay sistemiyle %75 daha fazla süspansiyon sağlıyor, sağlıklı lateks katm anı ve ortopedik yapısıyla size hem doğal hem de konforlu bir uyku sunuyor.

istikbal

M TL L K O

Boydak

30gun ifinde iade edebilirsiniz.

control * Yatak kumaşında %40 oranında IMO tarafından sertifikalandırılmış [ ! iVl U organikpamukkullanılm ıştır.

f - as

Doğayı tüketm eden teknoloji üreten İstikbal, Çevre Yönetim Sistem Belgesi ne sahiptir.

"Rahatlığın Adresi” SAĞLIKLI YAŞAM HATTI- Ş f - U A 3 3 U

I

w w w .is tik b a l.c o m


maddeyi tamamen inkar ediyor olduğu anlamına gelmez. Ama onun için her zaman esas olan özdür, sonra madde gelir. ‘2007 Mevlânâ Yılı’ için yurtiçi ve yurtdışında ne tür etkinlikler planlanıyor? Şu anda iki önemli projenin gerçekleştirilmesine karar verildi. Bunlardan biri, 8-10 Mayıs İstanbul’da ve 11-12 Mayıs Konya’da olmak üzere toplam beş gün sürecek Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu. Genel Koordinatörlüğünü yürüttüğüm bu sempozyuma Am erika’dan İran’a, Rusya'dan Avustralya’ya bütün dünyadan Hz. Mevlânâ üzerine çalışan, sahasında önemli yere sahip akademisyenler, sanatçılar ve bilim adamları katılacak. Diğer proje ise Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik eserlerinden meydana gelen bir Mevlânâ sergisi. Hz. Mevlânâ İran’da da, Türkiye’de de, başka ülkelerde de sevilir. Ama Türkiye'de Hz. Mevlânâ'dan sonra bir de günümüze kadar 4 6 ÎİKY LIFE 5 /2 0 0 7

Hz. M evlâna’nın ve oğlu Sultan V eled’in sandukalan, Konya’da, Kubbe-i H adra denilen, firuze çinilerle kaplı Yeşil K ubbe’nin tam altında yer alıyor.

The coffins of Mevlânâ and his son Sultan Veled are located beneath the Green Dome. known in Konya as the Kubbe-i Hadra, which is covered vvith turquoise tiles.

love, if you feel the same thing you too will sense that ‘bu rn in g ’ whether you read him in Turkish or in English. Thousands o f people from places as far away as America and Japan come to Konya on the ‘Şeb-i A ru s' to visit his tomb. When we ask them why they come, what it is that they find here, they say, "Mevlânâ shovved me my true i den t i ty, my true essence. The rest shovved me only m y accidental qualities. You, they said, are a woman, you a man. Your religion and social class are this o r that. But no one other than Mevlânâ ever revealed my true essence to me. ” O f course the fact that Mevlânâ speaks o f essences doesn ’t mean that he totally denies the physical. But for him what is inside is essential, and the physical is secondary. What sort o f activities are being planned in Turkey and abroad for ‘2007, the Year o f M evlânâ’? A t the m om ent two im portant projects have been decided on. One o f

them is the International Mevlânâ Symposium, which will last a total o f five days: 8-10 May in İstanbul and 11-12 May in Konya. Leading academics, artists and scholars in the field will come from ali över the world - America, Iran, Russian and Australia - to participat e in this symposium o f which I am the General Coordinator. The other project is a Mevlânâ exhibition which will consist o f Mevlânâ ’s own works as well as works o f Mevlevism. Mevlânâ is loved not only in Iran and Turkey but in other countries as well. But in Turkey there is also the tradition o f Mevlevism, which has continued ever since M evlânâ’s own day. As p a rt o f that tradition, the works o f Mevlânâ have been copied beautifully by Mevlevî calligraphers and illuminated and bound in magnificent volumes. Some have even been turned into plaçues and plates. There are also many beautiful objects associated vvith the whirling ceremony. The exhibition, to be held at C>


Y E N İ N I S S A N Q A S H Q A I.

w w w .ye nim ssanqashqai.com f NfSSA . g ü l ü m s e m e h a t t i

0 Z 1 6 .6 5 * 84 20 -

• ESP ■ Cruıse Control • C D değiştirici ve Bluetooth sistemi • Akıllı anahtar ■ Çift bölgeli otomatik klima

• 1.6/2.0 litre motor. 4x2 ve 4*4 çekiş seçenekleri • Elektronik kontrollü otomatik 4 çeker sistemi

O B İR C O M P A C T C R O S S O V E R . Y O L U N U Z A N E Ç IK A R S A Ç IK S IN , K O N T R O L Ü N S İZ D E O L M A S I İÇ İN T A S A R L A N D I

A S İ Ş E H İR L İ.

S H I F T expectations


devam eden bir Mevlevîlik geleneği vardır. Bu gelenek içerisinde Hz. Mevlânâ’nın eserleri, Mesnevisi hattatlar tarafından çok güzel yazılmış, süslenmiş, muhteşem ciltlerle ciltlenmiş; bazıları levha haline getirilmiş. Sema kültürü içinde özel objeler var. Bu sergi, başta Konya Mevlânâ Müzesi olmak üzere, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı, Hat Sanatları Müzesi gibi kurumlardan bir sanat kurulunun seçeceği objelerden oluşturulacak ve Ayasofya'da açılacak. Bu iki projenin dışında bir de VVashington, New York, Londra, Şikago, Paris, Brüksel, Saraybosna, Meksika, Kahire, Şam, Jakarta, Melbourne, Sidney, Tokyo ve Duşenbe gibi yaklaşık 3 0 ’dan fazla şehirde sema gösterileri ve konferans etkinlikleri yapılacak. Ayrıca bazı belediyeler ve özel sivil toplum kuruluşları da hem dünyada, hem Türkiye’de Mevlânâ etkinlikleri düzenliyor. Tavsiyem seviyenin düşürülmemesi. Kaliteli şeyler yapılmalı, yoksa hiç yapmamak belki daha doğru olur. 4 8 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Hz. M evlâna’nın seması kendiliğinden gelişmiştir, daha sonralan disipline edilerek 15. yüzyılda son şeklini alır. Sem a, 'selâm ' adı verilen dört bölüm den oluşur. Son selâm d a insan, m anevî yolculuğunu tam am layıp kaderine razı olarak, yaratılıştaki vazifesine, kulluğa geri döner.

the Hagia Sophia, will feature numerous artifacts, to be selected by a special art comm ittee, from the Mevlânâ Museum o f Konya as well as from such İstanbul institutlons as the Museum o f Galata Mevlevî Lodge, the Museum o f Turkish Islamic Art, Topkapı Palace, and the Museum o f Calligraphic Arts. A part from these two projects, vvhirling ceremonies will also be staged and lectures given in more than thirty different cities including VVashington, D.C., New York, London, Chicago, Paris, Brussels, Sarajevo, Mexico City, Cairo, Damascus, Jakarta, Melbourne, Sydney, Tokyo and Dushambe. N ot only that b u t some m unicipal governm ents and private organizations are also organizing Mevlânâ activities both in Turkey and in other parts o f the world. My only recom mendation is that a high level be maintained. Only quality things should be done; othervvise it is perhaps better to do nothing at ali. □

The Mevlevi vvhirling ceremony developed of its own accord, becoming formalized and taking its final form in the 15th century. İt consists of four parts called ‘selâm’, in the last of which the person completes his spiritual joumey and. bovving to his fate, returns to his assigned place in the natural order as a slave of God.

* i i

LA

İ|ı


M u ğ la ’dan M a rm a ris’e g id en ler bilir, virajlar denize d oğru inm eye başladığında G ökova K ö rfe zi’ nin te k düzlüğü Ören altın bir tepsi gibi önünüze uzanıverir. Travelers from Muğla to Marmaris knovv that when the road begins to curve dow n to the sea, Ören, the only flat expanse on G ökova Bay, stretches out in front of you like a golden tray.

ilas’a 40 km uzaklıktaki Ören, sakin bir balıkçı köyüydü yıllar önce. Bugün, Ege’nin Akdeniz’le buluşmadan önceki son girintisi olan Gökova Körfezi’nin koylarına yelken açan Mavi Yolculuk teknelerinin de ikmal noktası aynı zamanda. Son yıllarda turizm potansiyeli açısından hatırı sayılır bir gelişme gösteren belde, şirin kasaba özelliğini yitirmeyen ender yerlerden biri. Baharla beraber hareketlenen beldenin çehresi hemen değişiveriyor. Beyaz badanalı otel ve pansiyonları, balıkçı lokantalarıyla kışın kasvetli havasından sıyrılıyor Ören. Farklı renklere boyanmış hasır şemsiyelerin donattığı yarımay şeklindeki kumsalı dolup taşıyor. Güneşe ve denize hasret tatilciler, Gökova’nın billur sularına bırakıyorlar bedenlerini. Plajın hemen arkasındaki yürüyüş yolu, yaz akşamlarında Ören’in ‘Kordonboyu’na dönüşüyor. Sırtını, bir duvar gibi yükselen Kıran Dağları'na yaslayan bu küçük kasaba, cıvıl cıvıl bir bayram yerinde eğlenen çocuklara benziyor eylül ayı ortalarına dek.

M

DÜNÜYLE BUGÜNÜ İÇİÇE Eskinin balıkçı köyü, sadece turizmiyle değil geçmişiyle de öne çıkıyor. Adını mitolojideki Dionysos’la Ariadne’nin oğlu ve çömlekçilik sanatının kurucusu sayılan Keramos’tan alan

52 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

orty km from Milas, Ören years ago was just a quiet fishing village. Today it is also a refueling point for Blue Cruise yachts sailing the coves o f Gökova Bay, the last inlet before the Aegean joins the Mediterranean. The area, which has undergone significant touristic development in recent years, is one o f those rare places that presen/e a charming small town air. But when spring comes, it takes on a new face, shedding winter's gloom with its whitewashed hotels, bed&breakfasts and fish restaurants. The crescent-shaped beach, dotted with gaily painted straw umbrellas, hums with activity. Starved for sea and sun, holidaymakers abandon themselves to Gökova ’s crystalline vvaters. On warm summer evenings the hiking trail just behind the beach is transformed into Ören’s very own esplanade. Leaning its back against the steep wall o f the Kıran Mountains, the little town brims with frollicking children right up to mid-September.

F

PAST AND PRESENT INTERTVVINED The fishing village o f yore is noted not only for tourism but also for its history. Traces o f the ancient city, which takes its name from Keramos, son o f the Dionysos and Ariadne o f Greek mythology and originator o f the art o f pottery, can be found ali över the town. The extant remains o f the city, which was a >


Paraşütçülerin kalkış için kullandıkları K ocatepe’den Gökova Körfezi ve Ören tüm aynntısıyla seyredilebiliyor.

Ören and the entire Bay of Gökova can be viewed in ali their detail from Kocatepe, vvhich is used as a take-off point for paragliders.

5 / 2 0 0 7 S K Y L IF E 5 3


antik kentin izlerine, bu küçük kasabanın her yerinde rastlamak mümkün. Karyalıların Khrysaoris Birliği’nin bir üyesi olan kentin günümüze ulaşan kalıntıları, çoğunlukla Roma dönemine ait. Anadolu’nun Türklerin eline geçmesinden sonra Gereme olan ismi, harabelerin varlığından dolayı Ören’e dönüşmüş zamanla. Kurşunluyapı, İyon ve Korinth sütunlu tapınak, şimdi bir evin duvarını oluşturan anıtsal kapı, bazilika ve sur duvarları şehre ait önemli kalıntılar arasında sayılabilir. Muğla yolundaki linyit ocaklarının yakınında, zakkumlar arasında, kente su getiren kemerlerden geriye kalanlar yer alıyor. Antik kalıntıların bugünkü yaşamla bütünleştiğinin en önemli kanıtı, nekropolis alanının belde mezarlığının sınırları içinde yer alması. HAVADAN MAVİ YOLCULUK Ören’i gezerken bir günü mutlaka Kocatepe’ye ayırmak gerek. Kasabaya 15 km uzaklıktaki bu doğal teras sadece manzarasıyla değil, yöresel tatlarla donatılmış kahvaltı sofrasıyla da bilinir. Kekik kokuları arasında altınızda uzanan sonsuz 54 SKYLİFE 5 /2 0 0 7

maviliği ve Ören'i seyretmek anlatılmaz bir haz verir insana. Siz kahvaltı ederken yanı başınızdan rengârenk bir yamaç paraşütü havalanırsa sakın şaşırmayın. Kocatepe aynı zamanda yamaç paraşütlerinin de kalkış noktası. Ayakları yerden kesilen adrenalin tutkunları, 640 metrelik bir yükseklikten turkuvaz-mavi sular, rengârenk hasır şemsiyeler, portakal ve limon bahçeleri üzerinde keyifli bir tur atarlar. Burası sıcak hava türbülansı oluşması nedeniyle dünyadaki önemli atlayış merkezlerinden biri. Bu sayede havada uzun süre kalabilir, atladığınız yerden daha yükseklere çıkabilir ya da aynı noktaya geri iniş yapabilirsiniz. Şair Melih Cevdet Anday'ın (1915-2002) da doğum yeri olan Ören’in turizm ve balıkçılık dışında en önemli gelir kaynağı halıcılık. Hatırı sayılır bir üne ulaşan Milas halılarının bir kısmı, ilçeye bağlı bu şirin beldedeki kadınların hünerli ellerinde dokunuyor. Çarşamba günleri kurulan yerel pazar, kaçırılmaması gereken değişik bir atmosfer; Ege şivesinin egemen olduğu tınılarla dolu renkli bir dünya.

Kurşunluyapı, belde içinde yer alan Keramos antik kentinin en önemli kalıntılanndan (üstte). Ünlü M ilas kilimleri evlerdeki tezgâhlarda köylü kadınlar tarafından özenle dokunuyor (altta). Kurşunluyapı is one of the most important remains of the ancient city of Keramos at Ören (above). The famous Milas carpets are vvoven with care by the village vvomen on looms set up in their homes (belovv).

member o f the Carian Khrysaoris league, date for the most part to the Roman period. Knovvn as Gereme after Anatolia passed into the hands o f the Turks, in time it was transformed into Ören Çruin' in Turkish) owing to the ancient ruins at the site. 'Kurşunluyapı', a temple with lonian and Corinthian columns, a monumental gate that forms the wall o f a house today, a basilica and defense walls can be regarded as the city's most significant ruins. Among the oleanders near the lignite mines on the road to Muğla are what remains o f the aqueducts that once carried water to the city. Proof that the ancient ruins are part and parcel o f life today is the location o f the necropolis right inside the local cemetery. A BLUE CRUISE BY AIR VZhen touring Ören be sure to save a day for Kocatepe. This natural terrace just 15 km from the town is knovvn not only for its spectacular view but also for its breakfast tables laden with the local specialties. Gazing at Ören and the endless blue expanse belovv amidst the scent of wild thyme is a pleasure that defies description. As you eat your breakfast, don't be surprised to see a colorful paraglider take off just meters away. For Kocatepe is at the same time a paragliders' mecca. When their feet leave the ground from the 640-meter rise, these adrenalin addicts start a breathtaking tour över the turquoise blue vvaters, the colorful stravv umbrellas and the lemon and orange groves. This is one of the leading paragliding centers in the vvorld due to hot air turbulence, vvhich means that you can stay in the air for a long time and either rise even higher than your takeoff point or land at the same point. Second only to fishing and tourism, carpet making is the main livelihood at Ören, vvhich is also the birthplace o f Turkish poet Melih Cevdet Anday (1915-2002). A portion o f the reputable Milas t>


www.arcelik.com

# drรงelik I mutfak


KOY CENNETİ ÖREN Ören'i anlatırken Akbük ve Çökertme koylarından söz etmemek, güzel bir romanı yarım bırakmak gibidir. YerkesikGökova yol ayrımında bulunan Akbük, Akdeniz'in içlerine uzanan yemyeşil bir yarımadayla denize dik inen Kıran Dağı arasında oluşmuş nefis bir koy. Yapılaşmanın henüz bozamadığı Ören'e 20 km mesafedeki bu berrak koyda kamp yapabilir, yer bulabilirseniz küçük pansiyonunda konaklayabilirsiniz. Mazı yolu üzerindeki Çökertme’yi ise, adına yakılan türküden dolayı bilmeyen yoktur. İçinde birkaç minik koy barındıran bu harika körfez, Mavi Yolculuk teknelerinin ve yat turizminin merkez noktalarından biri. Beldeye 10 km uzaklıktaki koyda, doğaya uygun az sayıdaki pansiyon, otel ve lokanta gezginlere hizmet veriyor. Ören’in dinginliği cezbedici. Ama hareketten hoşlananlara da yamaç paraşütü, paramotor, trekking, cip safari, yelken ve dalış imkânları var. Plajdan Alatepe’ye çıkan antik patika ve Akbük yolundaki iki kanyon, yürüyüş için en uygun parkurlar. Tekne turları ise, her gün iki ayrı güzergâha dümen kırar limandaki mendirekten: Sedef Adası-Okluk-Ingiliz Limanı-

56 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Löngöz-Yedi Adalar ile Çökertme-Fesleğen-Sedef Adası-llgın-Kargılı-HurmaInceyal ı-Şeytanderesi -Kisebü kü rotaları unutamayacağınız güzellikte detaylarla dolu. Ören'e ulaşım, Bodrum-Milas yolu üzerinden Beçinkale sapağıyla ayrılan 45 kilometrelik çam ağaçlarıyla donanmış asfalt bir yoldan yapılıyor. Eğer Gökova’dan geliyorsanız, Muğla yolu üzerindeki Yerkesik kavşağına sapmalısınız. Ayrıca Akyaka’dan sahil boyu devam eden 48 kilometrelik stabilize yol da sizi bu şirin tatil beldesine ulaştıracaktır.

carpets are woven by the skilled hands o f the women o f this charming resort town. The local market, set up on VVednesdays, offers a unique atmosphere not to be missed and a vibrant world resounding with the inimitable echoes o f the Aegean dialect. A COUNTRY PARADİSE Not to mention the coves of Akbük and Çökertme when speaking o f Ören vvould be like putting down a wonderful novel half way through. Located at the YerkesikGökova fork in the road, Akbük is a magnificent bay vvedged between the Kıran Mountains, vvhich rise sharply from the sea, and an emerald green peninsula poking out into the Mediterranean. Camping is possible on this crystal clear cove, only 20 km from Ören and as yet unspoiled by construction; if there’s room, you can also stay at the tiny bed&breakfast. As for Çökertme on the road to Mazı, there is no one who hasn’t heard o f it from the Turkish folk song o f the same name. This amazing bay, vvhich harbors a number of tiny coves, is one o f the main

stops for Blue Cruise boats and yacht tourism. A small number ofhotels, bed&breakfasts and restaurants serve travelers on the bay just 10 km from Ören. Ören's trançuility is captivating. But for those who prefer to be more active there are also opportunities are for paragliding, paramotoring, trekking, jeep safaris, sailing and diving. The ancient trail leading from the beach up to Alatepe and the two canyons on the road to Akbük are the most suitable places for hiking. Boat tours meanvvhile leave tvvice daily from the breakvvater: one bound for Sedef AdasıOkluk-lngiliz Limanı-LöngözYedi Adalar, the other for Çökertme-Fesleğen-Sedef Adası-llgın-Kargılı-HurmaInceyalı-Şeytanderesi-Kisebükü. Both routes are chock full o f memorable beauty spots. Ören can be reached via the 45 km-long asphalt road lined with pines from the turnoff for Beçinkale on the Bodrum-Milas road. If yo u ’re coming from Gökova, turn at the Yerkesik intersection on the road to Muğla. The 48-km stabilized coast road from Akyaka will take you to this charming resort tovvn as vvell. □


Hayallerini Serbest Bırak

Free ıjour dreams.

A L F E M O size yepyeni bir mobilya anlayışı sunuyor; "Continuous Design Mobilyanızı tasarlamak artık sizin işiniz. Nasıl isterseniz öyle, ne renk isterseniz öyle... Continuous Design sizi, beklentilerinizin çok ötesine taşıyacak.

Alfemo presents an innovative furnishing idea; "Continuous Design Continuous Design will carry you further than your expectations.

4 ana modül, sonsuz kombinasyonlar... 4 basic modııles, endless combinations...

Continuous Design, değişen ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek akılcı tasarımlardan oluşan 4 ana modülü ve farklı renk alternatifleri ile size sınırsız tasarım kombinasyonları sunuyor. Satın aldığınız modüllerin sadece yerlerini değiştirerek, evinizin dekorasyonunu hergün yeni baştan yaratabilir ya da yeni modüller ekleyerek mobilyalarınızı büyütebilirsiniz.

Continuous Design vvhich is comprised ot 4 basic moduies in several color allernatives, is ready to otter you endless combinations, further than your expectations with imaginative smarl designs. Patenti ALFEMO*ya ait olan özel bir kilit mekanizması ile yanyana getirilen modüller birbirlerine kolayca kilitlenerek hareket etmeleri engellenir ve istenildiği zaman kolayca tekrar aynlarak değişik kombinasyonlar yapmanıza olanak sağlar.

A Modül (KOşs)

e Modül (Kolsuz)

C Modtll (Pul)

D Modül (Teldi)

A Modüle (Comer)

B Module (No Arm)

C Modüle (Pouf)

D Modüle (Stngie)

W

B

The m oduies are fixed with a special lock m echanism , w hose p a te n t rig h t is lu s t o m e d by ALFEMO, as to p revent them to m ove, a n d th a t m echanism can b e s eparated to m ake different com binations w henever yo u wish.

OCNREXPO

ımob m

I ‘0 7

İS T A N B U L F U R N IT U R E E X H IB IT IO N

0 2 -0 6 MAY / HALL - 2

www.alfemo.com.tr

Design beklentilerinizin çok ötesinde / fu rth er th a n y o u r e n p e c ta tio n s


M acahel, bozulm am ış doğası, sım sıcak insanı, buzul gölleri ve kapısı yeşilin b in b ir to n u n a açılan ahşap evleri ile her m evsim güzel... VVİth its unspoiled nature, w arm -hearted people, glacier lakes and old vvooden houses vvhose doors open onto myriad shades of green, Macahel is beautiful in every season. 6 0 ' >KY. IFE 5 /2 0 0 7


ava kararmak üzere. Erzurum Narman’dan başlayan bir haftalık yolculuğumuzun son etabı olan Macahel’e varmak üzereyiz. Bulunduğumuz geçitten aşağılarda bir yerde sislerin arasında belli belirsiz gözüken ışıklar hayli uzun süren yolculuğumuzun sonuna geldiğimizin müjdecisi. Tüm günü arabada geçiren yorgun bedenlerimiz sıcak bir banyonun özlemi içinde. Daha iki saat önce Borçka Karagöi’de yaşadığımız sandal sefası bile çok uzun bir süre önce yaşanmış gibi. Çığ düştükten sonra neredeyse tüm kış kapalı kalan Macahel geçidinden aşağı inmeye başlıyoruz. Yol genişletme çalışması yapan iş makinelerinin hummalı çalışması akşam saatlerinde de devam ediyor, indikçe iniyoruz. Bir ses

H

t's alm ost dark. VVe’re about t o reach Macahel, last stop on our weeklong journey from Narman in Erzurum. The lights barely discernible in the m ist belovv the pass where we are now signal that w e’re nearing the end o f a very long trip. Tired from riding ali day in the car, our weary bodies yearn for a hot bath. Even the boat outing we enjoyed ju s t two hours earlier a t Karagöl lake in Borçka seems like eons ago. We begin our descent from Macahel pass, vvhich has been closed almost ali vvinter after the avalanche. The feverish activity o f the earthmoving equipm ent that is vvidening the road continues into the evening hours. We keep on descending. A sound is audible inside the minibüs. I've never heard the ‘Sarı Gelin ’ folk song sung so beautifully. >

I

Cam ili’deki yüz yıllık ahşap cam inin içi bölgenin geleneksel m otifleriyle donatılm ış (üstte sağda).

The interior of the century-old wooden mosque at Camili is decorated with the traditional motifs of the region (above right).

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 61


Evinize hangi kapıdan girmek istersiniz?

<§^§)Koç

PUniCredit

www.yapikredi.com.tr 1444 0 4 4 4 1Tele24


j

e

Kendi Evim

Dövize Endeksli Konut Kredisi’nde en uygun filiz oranlan Yapı Kredi’de: Aylık USD'da %0.69, aylık Euro'da %0.59. Gelin Yapı Kredi’ye, 20 yıla kadar uzanan ödeme k*~ planlarından yararlanarak konut sahibi otan.


Yamaçlarda bulunan küçük tarlaların başındaki eski ahşap evler hâlâ sağlam. The old vvooden houses next to the tiny fields on the slopes are stili in good condition. yankılanıyor minibüsün içinde. Ben ‘Sarı Gelin' türküsünü hiç bu kadar farklı ve güzel bir sesten dinlememiştim. Ardından bir türkü daha, bitince bir tane daha... Türkülerin etkisi altına öyle girmişiz ki TEMA’nın misafirhanesi önünde durduğumuzda hiç bitmeyecekmiş gibi gelen yolun bitmesine sevinemiyoruz. Sabah erkenden kalkarak etrafı dolaşmaya çıkıyorum. Tüm köy yeşil bir örtünün altında saklanmış durumda. Çiçekler, kertenkeleler, kelebekler, ağaçlar, su ve tabi ki insanlar. Yeşile odaklanmış yürürken bir ses uyarıyor: “Beyefendi sınırı geçmeyin” Kafamı kaldırdığımda bir jandarmanın muzip 64 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

gülümsemesiyle karşılaşıyorum. “ Biraz ilerisi Gürcistan" diyor. Birkaç adım atsam Gürcistan topraklarında olacağım. Bu yakınlık yüzünden birkaç yıl öncesine kadar köye girmek için aylar evvel izin almak gerekiyordu. Şimdi daha rahat. Türk vatandaşları izin almadan köye girebiliyorlar. Ancak yabancıların üç ay önceden izin alması şart. ZAMANA DİRENEN DOĞA A rtvin’in Borçka ilçesine bağlı Macahel’de beş köy var. Bölgenin merkezi misafirhanenin de bulunduğu Camili Köyü. Düzenli, Efeler, Maral ve Uğurlu köyleri vadideki

A nd then another, and when that's finished yet another. I'm so moved by these songs that when we stop in front o f the TEMA (The Turkish Society for Fighting Erosion) Guesthouse I ’m a little sad that this seemingly interminable expedition has ended. I rise early and take a stroll around the environs. The entire village lies buried under a blanket o f green. Flovvers, lizards, butterflies, trees, vvater, and o f course, humans. As I vvander around lost in green, I hear a warning: “D o n 't vvander över the border, Sir!" I look up and see a gendarme vvith a siy smile. “Georgia is ju s t a short vvays ahead," he explains. If I take a fevv steps in that direction, TU

be inside the country o f Georgia. Because o f the proxim ity o f the border, visitors used to be reçuired to get a perm it m onths in advance to enter the village. Things are more relaxed novv. Turks can go to the village vvithout permits. But foreigners stili have to get perm ission three months ahead o f time. NATURE STANDING UP TO TIME There are five villages in Macahel, vvhich is attached to Borçka tovvnship in Turkey’s far eastern Artvin province. The regional capital is the village o f Camili vvhere the guesthouse is also located. Other settlem ents in the valley include the villages >


Çankaya'da Seçkinler Vadisi!.. Projede Belediye'ye ait konutların satışına firmamızca başlanmıştır.

48 aya kadar “ 0 , 9 9 ” faiz 60 aya kadar “ 1 , 0 4 ” faiz 120 aya kadar “1 , 3 0 ” faiz K o n u t K red isi ile 12 a y d a n 120 a y a k a d a r ke filsiz k re d i

■ ■ M M M

u lu b o l

İŞ O R TA K LIĞ I

1


Yüksekliği 3500 metreyi bulan Karçal Dağları, Macahel’in doğal sınırı... The 3500-m eter high Karçal Mountains form Macahel's nature boundary... diğer yerleşimler. Vadi, yüksekliği 3500 metreyi bulan Karçal Dağları ile çevrili. Dağların çanaklarındaki buzul gölleri, Macahel’in üzerinde asılı duran inci taneleri gibi. Bölgede birçok yayla var ama en önemlileri, dağların eteklerindeki Beyazsu Yaylası ve doğal yaşlı ormanları, fauna ve flora çeşitliliğiyle ünlü Gorgit Yaylası, insan müdahalesi olmadan günümüze kadar gelmeyi başarmış yaşlı ağaçlar hayret uyandırıyor. Bölgenin sarp bir topografyaya sahip olmasının büyük bir dezavantajı var. Kış aylarında bu köylerin Borçka ile ilişkisi kesiliyor. Yapılan bir anlaşma ile bir hastalık durumunda G ürcistan’a geçme izni sağlanmış. Macahel geçidindeki hummalı çalışmanın amacı bu zorlukları ortadan kaldırmak. 66 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Bölge biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin. Bu nedenle Camili, UNESCO’nun 'İnsan ve Biyosfer Rezervi Projesi’ne Türkiye’den dahil edilen ilk bölge oldu. Projede dünyanın 102 ülkesinden 482 koruma alanı olduğunu düşündüğümüzde bölgenin önemi daha da iyi çıkıyor ortaya. Egemen ağaç türleri kayın ve ladin. Bu iki ağacın dışında kestane, gürgen, ıhlamur ağaçları da yaygın.

o f Düzenli, Efeler, Maral and Uğurlu. The valley is surrounded by the 3500 meter-high Karçal Mountains. İn the mountains, glacier lakes lie strung över Macahel like pearls. There are several highlands in the region, but the m ost significant are Beyazsu Highland in the foothills o f the mountains, and the famous Gorgit Highland with its pristine natural forests and rich

variety o f flora and fauna. These aged trees that have managed to survive untouched by man are a source o f wonder. The region ’s steep topography is a great disadvantage. The villages are cut o ff from Borçka in the vvinter months. A treaty now allovvs the villagers to travel to Georgia in case o f illness. The current hectic activity in the Macahel pass is aimed at eliminating these obstacles. The region is extremely rich in terms o f biological diversity. Camili was therefore the first area in Turkey that was included in UNESCO’s ‘Human and Biosphere Reserve P roject’. The region ’s importance becomes even clearer when you consider that this p roject encompasses 482 protected areas in 102 countries. Among the trees here, beech and spruce predominate. A part from t>


insan nüfusunun fazla olmaması yaban yaşamı üzerinde olumlu etki yapmış. Bozayı, çakal, su samuru, yaban domuzu, çengel boynuzlu dağ keçisi bölgenin diğer sakinlerinden. KAPI KOMŞUSU GÜRCİSTAN Keşif sürüyor. Hemen yakınımızdaki 200 yıllık ahşap caminin içi tahta işlemelerle bezenmiş. Yürümeye devam ediyoruz. Her adımda farklı bir kelebek ve farklı bir çiçek türü takılıyor gözümüze. Arkamızda kalan Gürcistan köyleri o kadar yakınlar ki seslensem sesimi duyurabilecekmişim gibi geliyor. Oysa tüm sesler gürül gürül akan derelerin uğultusunda kaybolup

gidiyor. Gece karanlık yüzünden içinden geçtiğimiz halde göremediğimiz köyler ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Devasa kayın ağaçlarının üzerinde çoğu terk edilmiş kara kovanlar çarpıyor gözümüze. Ladin ağaçlarını geçip bir yokuştan aşağı iniyoruz. Gökyüzü, kayın ağaçlarının dalları arkasında adeta kayboluyor. Yukarıdan akan dereler yer yer yolumuzu kesiyor. Bir ahşap evin önünde duruyoruz. Buradan vadiye inerek tüm zarafeti ve görkemiyle akan Maral Şelalesi’ne kavuşacağız. Grubun en arkasında yürürken bir evin duvarında güneşlenen kertenkeleleri

these, chestnut, hornbeam and ünden are also common. The sparseness o f the human population has im pacted positively on the wildlife, and brown bear, jackal, beaver, wild boar and mountain goat are the re gio n’s other residents.

Karçal Dağları’nın eteklerinde bulunan vadideki beş köy yeşil örtünün altında neredeyse görünm ez olmuş (üstte). Bir heyelan gölü olan Borçka Karagölü, ormanın içinde mavi bir boncuk (solda).

The five villages in the valley at the foothills of the Karçal Mountains are almost invisible under the green cover (above). An avalanche lake, Borçka's Karagöl is a blue bead in the forest (left). SKYLIFE 5 /2 0 0 7

NEXTDOOR NEIGHBOR GEORGİA We continue to explore. The interior o f the nearby 200-year-old tim ber mosque is adorned with vvooden decorations. We keep on walking. A t every step a different species o f flow er o r butterfly catches our eye. The villages o f Georgia, behind me now, are so near that I feel I could make m yself heard if I cried out. As it is, ali sound is swallowed up in the rush o f the fast-flowing streams. The villages that we couldn ’t see when we passed by in the darkness are slowly coming into view. I notice some dark bee hives, m ostly abandoned now, in the towering beech trees. Passing the spruces, we descend a slope. The sky virtually disappears behind the branches o f the beech trees. Streams flov/ing down from above cut o ff our road from time to time. W e’re standing now in front o f a vvooden house. Descending from here to the valley, we will reach the Maral VVaterfalI in ali its elegant glory. Sticking to the rear o f the group I>


LUNAPARK

Remarkable services at economical prices, comfortable rooms with private bath, plasma TV, high speed internet connection, breakfast from 0 4 :00 am to 12:00 noon, 24-hour snack service," 15 minute Guarantee Contract" and most importantly a young, dynamic and efficient team... Just like 800 other ibis Hotels around the vvorld, ibis İstanbul is just the w ay you like it.

Hotefe t/ve mef tfoaft/le, tkem. www.ibishotel.com

ibisİstanbul Kazhçeşm eMah.KennedyCad. No: 56Zeytinburnu34025İstanbul,Turkey Tel:+90(212)4143900Fax:+90(212)4143929


fotoğraflamak için duraklıyorum. Makinemi çıkarırken ahşap evin kirişinde pusuya yatmış bekleyen yılanı fark ediyorum. Ava çıkmış anlaşılan. İyice yaklaşıyorum. Hiç kıpırdamıyor ve bana poz veriyor. Fazla rahatsız etmemek için onu kertenkeleleriyle baş başa bırakarak yoluma devam ediyorum. Dik yamaçlarda ağaç kökleri gide gele merdiven basamağı olmuş. Düzlüğe indiğimde olanca narinliğiyle akan Maral Şelalesi çıkıyor karşıma. Vadi şelalenin soğuk sularına girenlerin çığlıklarıyla yankılanıyor. Şelaleye yaklaştıkça sıcak hava birden yerini serin bir rüzgâra bırakıyor. Sudan titreyerek çıkanları izledikten sonra toparlanıp çıkıyoruz. Ahşap evin önünden geçerken yılan orada mı diye bakıyorum. Hiç umudum yokken aynı yerde uzanmış avını bekleyen yılanla tekrar karşılaşıyorum. Hiç rahatsız etmeden uzaklaşıyorum oradan. Bir an kendimi bir masalın içindeymiş gibi hissediyorum. Burası gerçekten de 'saklı bir cennet' olmasın.

Kemalpaı

M aral köyü sınırları içinde bulunan Maral Şelalesi'nin suyu buz gibi (üstte). M acahel, bölgeye has bir tür olan Kafkas arısı ile de ünlü (altta).

^Camili ■ M ur a tlı^ ^ ^ p |P

Macahel'<

Güreşen I , / K a rşıkö^ » "Aralık

Borçka • Civan.

•G üvercinli 'U çırm ak

q

Özm al •

Ortacalar Murgul Kabaca

70

;k y . FE 5 /2 0 0 7

Ortaköy

Mısırlı

The vvaters of Maral waterfall in the village of Maral are as cold as ice (above). Macahel is also famous for the Caucasian bee, a species unique to the region (belovv).

I stop to photograph some lizards sunning themsetves on the wall o f a vvooden house. As l ’m taking out my camera, I notice a snake vvaiting in ambush on one o f the rafters. Stalking prey obviously. I approach very close. İt doesn ’t budge but poses for me. Not wanting to disturb it, I leave it with the lizard and continue on my way. Tree roots form a perfect staircase on the steep slopes. As soon as we hit the plain, the graceful Maral Waterfall appears before us. The valley resounds with the cries o f the intrepid swimmers who are testing its chill vvaters. The closer we get to the vvaterfall, the cooler the air suddenly becomes. A fter vvatching the bathers emerge shivering, we gather up our things and leave. I look to see if the snake is stili there as we pass the vvooden house. VVonder o f vvonders! There it is, ali stretched out in the same place, vvaiting for its prey. I pass on by vvithout disturbing it. Ali o f a sudden I feel as if I ’m living in a fairy tale. Could this really be a ‘hidden paradise on earth ’? □


Bajartan Creative

T ü r k iy e 'n in m arkası D e m ir D ö k ü m 52 ü lk e y e y a p tığ ı ih ra c a t ile d ü n y a y ı ısıtıyor. Turkey's tradem ark DemirDöküm warms the w o rld w ith its export to 52 countries.


Konya dakı Kapadokya Konya’s own Cappadocia

Kilistra CEVDET SER BE ST @

SELİM UÇAR ÇAM


H Konya, bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır, kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır" diye anlatır Ahmet Hamdi Tanpınar Konya’yı. ‘Beş Şehir’ adlı kitabındaki anlatımından, en çok etkilendiği, derin bir hüzne, heyecana ve şaşkınlığa kapıldığı kentin burası olduğu rahatlıkla anlaşılır. Gerçekten de bozkırın inançlı çocuğu Konya, gizemli bir güzelliğe sahip. Ancak sırrını kolay ele vermiyor, onu yakalayabilmek için Tanpınar'ın da dile getirdiği gibi “saat ve mevsimlere iyice karışmanız” gerekiyor. Kent içindeki tarihi anıtlar, cami, külliye ve medreseler, Mevlânâ’nın dergâhı, keçeciler çarşısı, etli ekmek salonları, çini ve el sanatları dükkânları gezmekle bitmez, ama bitti mi de devamı mutlaka gelir. Zira bu kentin civarı da öyle zengindir ki, bir hastalık gibi yakalar tüm ruhunuzu, kalbinizi ve kendi âlemine taşır. Bağları ile ünlü Meram, başlı başına bir zenginliktir. Konya'nın sayfiyesi sayılabilecek Meram’da efsaneleriyle ünlü Tavus Baba Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra bir sürprize hazırlayın kendinizi. Zira Meram’a bağlı Kilistra köyü, Konya’nın Kapadokyası... Bir yönüyle de Karaman'ın Taşkale ilçesini anımsatan Kilistra, söylenmesi ve anlaşılması zor olduğundan gerek, Gökyurt adıyla anılıyor artık.

K a p a d o kya ’daki gibi bir dönem kaya oyuklarında yaşamın hüküm sürdüğü K ilistra, g erçe kten ilginç, sıradışı ve sürprizlerle dolu bir köy. O nce home, like C appadocia, to people living in underground passages in the rocks, Kilistra is a village at once fascinating, extraordinary and full of surprises.

£ t Konya is the quintessential child of the steppe. With the same mysterious, hidden beauty. The steppe, vvhich likes to give the impression o f a mirage.” So does Turkish vvriter Ahmet Hamdi Tanpınar describe Konya. As is evident from this description in his book, ‘Beş Şehir’ (Five Cities), this was the city that most touched him, filling him with profound sadness, excitement and astonishment. And truly Konya, faithful child of the steppe, has a mysterious beauty vvhich it does not yield up easily. To grasp it, you must, as Tanpınar says, "intermingle closely with time and the seasons". There is no end to touring the historical monuments, mosques, mosque complexes and religious colleges, Mevlânâ’s dervish lodge, the feltmakers’ market, the special restaurants serving ‘bread with meat', and the shops selling handicrafts and ceramic tiles. And even if you do reach the end, there will alvvays be something new. For the environs of this city are so rich that you’II become

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 73


• I

KAYA OYUKLARINDA YAŞAM Konya'nın 49 km güneybatısında yer alan Kilistra, henüz keşfedilmemiş, bakir bir hazine. 1997'den beri kazıların devam ettiği, yemyeşil bir doğanın içinde, mağaraların ve yükseklerde kayalara oyulmuş inziva odalarının bulunduğu Kilistra, Bizans devrinde yoğun bir şekilde Kapadokya benzeri kaya oyuğu yerleşmelerine sahne olmuş ve kentin kuruluşunda ve yapılaşmasında gizlilik esas alınmış. 74 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Yerel adı Gilissıra olan Gökyurt köyü, Incil'de anlatılan efsanelerde adı geçen antik Kilistra üzerine kurulu. Dört yıl öncesine kadar köy halkı tarafından ahır ve depo olarak kullanılan bu kaya oluşumları ilk defa burayı ziyaret eden bir fotoğrafçı tarafından fark edilmiş. Daha sonra köyde başlatılan kazı çalışmaları sonucu kaya oluşumları açığa çıkarılarak içleri boşaltılmış. Kültür Bakanlığı tarafından SİT alanı ilan edilen köyde kazı çalışmaları hâlâ devam ediyor. Bugüne dek yapılan

obsessed, drawn heart and soul into their vvorld. Meram, famous for its vineyards, is a treasure unto itself. After visiting the tomb o f the famous Tavus Baba o f legend here at what can be regarded as Konya 's summer resort, prepare yourseif for a surprise. For the village o f Kilistra, vvhich is attached to Meram, is Konya's own Cappadocia. Reminiscent in some respects o f the Karaman tovvnship of Taşkale, Kilistra is knovvn today, no doubt because the name was hard to pronounce and its meaning inaccessible, as Gökyurt.

LIFE İN ROCK CAVES Forty-nine kilometers southvvest o f Konya, Kilistra is a Virgin treasure as yet undiscovered by tourists. Excavations have been under vvay here since 1997. İn a lush green setting o f caves and hermits' chambers carved in the rocks, Kilistra, like Cappadocia, was a place of dense population in the Byzantine period, and secrecy played a key role in the founding and construction o f the city. The village o f Gökyurt, knovvn locally as Gilissıra, was founded över the ruins of


kazılarda, beş şapel, bir şaraphane, bir su sarnıcı, on karlık, bir seramik atölyesi, iki gözetleme kulesi, bir karakol, bir manastır grubu, bir şehir merkezi kazılıp temizlenmiş. ANTİK KENTTE GEZİNTİ Kilistra’nın önemi, tıpkı yakınlarındaki Sille gibi, Hıristiyanların en önemli merkezlerinden biri olması. Öyle ki Aya Thekla'nın yolu, Sille’den önce Kilistra’dan geçmiş.

içten ve dıştan tek parça bir kayaya oyulmuş H aç Planlı Şapel (Sandıkkaya) m utlaka görülmesi gereken yerlerden.

Carved out of a single slab of rock, the Chapel on a Cross-Plan (Sandıkkaya) is a must-see.

Kilistra’ya Hz. Isa'nın havarilerinden olan Aziz Paulos’un da uğradığı ve bir süre burada ikamet ettiği söyleniyor. Hıristiyanlar tarafından kutsal sayılan ve sık sık ziyaret edilen köy, özel günlerde ve yortularda bir şenlik atmosferine bürünüyor. Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu Kilistra’da yerleşim, Helenistik ve Roma çağında (MÖ 2. yüzyıl ile MS 3. yüzyıl) başlamış. Kazı esnasında, doğu şırahanede eşik taşı olarak bulunan Roma devrine ait bir mezar yazıtında Kilistra adının geçmesi ise burada gerçekten de Kilistra adlı antik bir köy oluşunu doğruluyor. Köyü gezmek için bir rehber edinmeseniz de çevredeki çocuklar size mutlaka eşlik edecektir. Antik kenti gezmek için en uygun güzergâh, Lystra (Hatunsaray) yönünden gelen ve halen taş döşemeleri yerinde korunmuş, köyün doğusunda yer alan Kral Yolu’nu izleyerek Devrek mevkiine ulaşmak. Devrek’te gözetleme kulesini geçtikten sonra kentin içine ulaşan antik yolu takip ederek Konacak mevkiindeki tipik kaya oyuğu anıtsal antik mezarları ve mezarların yer

ancient Kilistra, whose name appears in Biblical stories. The rock formations here, vvhich until four years ago were used by the villagers as stables and storage depots, were first noticed by a visiting photographer. As a result o f the excavations subsequently undertaken in the village, the rock formations have been unearthed and cleared o f rubble. Excavations are continuing today in this village, vvhich has been dedared an official archaeological site by the Ministry o f Culture. Up to now five chapels, a vvinery, a vvater cistern, ten snow wells for cold storage, a pottery vvorkshop, two observation tovvers, a group o f monasteries and the city çenter have been excavated and cleared.

STROLLING THROUGH THE ANCİENT CITY The significance o f Kilistra is that, like its close neighbor Sille, it was a majör çenter for early Christians. So much so that the path to Saint Thecla, female saint and disciple o f Paul, lay first through Sille, then Kilistra. Saint Paul is also said to have stopped, and even resided briefly, here. Considered sacred by Christians, who pay it frequent visits, the village takes on a festive atmosphere on high holidays and feast days. The archaeological excavations here indicate that settlement at Kilistra began in the Hellenistic and Roman periods between the 2nd century B.C. and the 3rd century A.D. The name Kilistra appears in a gravestone inscription >

5 /2 0 0 7 SKYU FE


With its caves and hermit’s chambers carved high in the rocks, Kilistra resembles Cappadocia. The village, known today as Gökyurt, has a mysterious beauty.

K apadokya benzeri, m ağaralann ve yükseklerde kayalara oyulmuş inziva odalarının bulunduğu Kilistra, bugünkü adıyla Gökyurt köyü, gizemli bir güzelliğe sahip.

aldığı kayalığın batı eteğindeki toplantı salonu ve diğer sosyal amaçlı yapıları görebilirsiniz. Buranın güneyinde yer alan, içten ve dıştan tek parça bir kayaya oyulmuş Haç Planlı Şapel (Sandıkkaya) mutlaka görülmesi gereken başka bir yapı. Şapelden batıya doğru devam eden Kral Yolu’nun diğer girişine ait ikinci gözcü kulesi, ikinci karakol ve sarnıç ile geç devirde testi ve çanak yapımında kullanılan Kapçı Ini’ni de gezdikten sonra köy merkezinde yer alan Köy Konağı’na geleceksiniz. Burada karnınızı doyurabilir, çay içerek biraz soluklanabilirsiniz. Köylülerce ‘Gılabba’ adı verilen taneli salkım halinde yetişen bodur ağaç tipinde yabani üzüm türü bitkinin suyu da Kilistra’da ayran niyetine içiliyor. Bulursanız hiç kaçırmayın, çünkü bu buruk meyve suyu, pek çok hastalığın da şifası... YAMAÇ EVLER Kilistra antik kenti, erken Bizans devrinde doğal kaya oluşumuna paralel beş ayrı mevkide kurulmuş ve kaya oyuğu yerleşimi şeklindeki kentin kuruluşunda gizlilik 76 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

esas alınmış. Yaşayan kentsel doku ise topografik yapıya uygun olarak yamaç evler tarzında. Volkanik tüf kayaların oluşturduğu peri bacalarını andıran kaya oluşum, köyün yer aldığı vadi boyunca devam ederek, insanda bir hayal vadisinde gezindiği

from the Roman period vvhich, during the excavations, was found as the threshold stone in the building where grapes were pressed for wine. The find confirms the existence o f an ancient village by that name. İf you don 't hire a guide for touring the village, the local

children will surely accompany you. The most convenient route to follow is the vvell-preserved ancient Royal Road running from Lystra (Hatunsaray) east of the village up to the area knovvn as Devrek. After passing the observation tovver at Devrek, follovv the ancient road into the city çenter and you vvill see the rock-carved tombs o f antiquity at Konacak and the meeting hail and other buildings for social purposes at the vvestern foot o f the rock formation vvhere the graves are located. Just south o f here, Sandıkkaya, a chapel on a cross-plan carved out o f a single slab o f rock, is a splendid structure definitely vvorth seeing. After touring first the second observation tovver at the other entrance to the Royal Road, vvhich continues vvestvvard from the chapel, and then the second guard station, the cistern and the ‘Kapçı İni’, vvhich was used in the late period for the production o f earthenvvare jugs and pots, you vvill come to the Köy Konağı or 'Village Mansion’ at the çenter o f the village. Here you can fiil your stomach and pause for >


DURMA

5 0 y ıld ır s a c a h a y a t v e r iy o r u z . Büküyoruz, kesiyoruz, deliyoruz...

Kusursuz detaylar üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın en büyükleri, Durma makineleri ile mükemmel iş sonuçlan elde edebilsin diye yeni bilgiler, yeni teknolojiler edinerek büyümeye ve daha iyi sac işleme makineleri üretmeye devam ediyoruz. Dünyanın daha iyilere ihtiyacı var...

Since 50 years we are shaping the Steel. Bending, cutting, and punching... Lazer Kesme Makineleri Purıch Presler

We are vvorkıng on perfect details.

Plazma Kesim Makineleri

To serve to the biggests of the woıid, and to get them to the best

Hidrolik Abkant Presler

results, we are grovving with increasing knowledge and the new

Hidrolik Makaslar

technology to produce more sheet metal vvorking machines.

Kombine Makaslar Köşe Kesme Makaslan

The vvorld needs better ones.

Laser Cutting Machines Punch Presses Plasma Cutting Machines Hydraulıc Downstrokıng Pressbreak Hydraulic Shears Iron Workers Comeı Notchers

"

1956_______________

urmazlan

Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. OSB 75.Yıl Bulvarı Bursa + +90 224 219 18 00 www.durmazlar.com.tr durma@durmazlar.com.tr

öJyrf


a glass o f tea. The juice o f a species o f wild grape knovvn locally as 'Gılabba' is drunk here in place o f the usual ‘ayran ’ (yoghurt diluted with water). if you find it, try it, because its tart juice is a cure for many His.

duygusunu sürekli canlı tutuyor. Taşlardan oluşmuş bir ormanı anımsatan vadideki seyir teraslarından antik kentin muhteşem görünümünü izleyebilirsiniz. Köy konağının batısında yer alan su sarnıcı, şırahane ve köylülerce ‘ Paulönü Mevkii' denilen yerde Sümbül Kilise’yi gördükten sonra Ardıçlı Tepe'nin kuzey yamacında bulunan büyük su sarnıcına ulaşacaksınız. Katırini de denilen üç netli büyük su sarnıcı, antik kentin en ilgi çekici

yapılarından biri. Kentteki su sarnıçları ve su yollarının çokluğu dikkatinizi çekecek. Zamanında fazlasıyla sulak bir bölge olduğu için ovalar ve bağlar da son derece verimliymiş buralarda ve bereketini günümüze dek sürdürmüş. Tüm bu antik yapıların yer aldığı yol, yeşilin her tonunu barındıran katmanları ile bir rüyanın içine çekecek sizi; tıpkı Tanpınar’ın söz ettiği türden hülyalı bir rüyanın...

o

Derbent

/

Pınarbaşr

■Sızma

Tepfeköy

4

§a. te

Sille A i

* O

‘h

Selçuklu*-. o Kızılören

M eraırio •, Karatay Karadiğin K aşıııhanı

Kilistra

Hatunsaray ■\

Ketenli

Güvercinlik

Iç e rtç u m ra

i ^ Gürbüz YAYINLARI (0216) 574 24 -M

78 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Volkanik tüf kayalann oluşturduğu peri bacalarını andıran oluşumlar Kilistra’nın ‘Konya’nın K apadokyası’ olarak anılmasına sebep olmuş. Vadi, taşlardan oluşan bir ormanı andırıyor.

Resembling 'fairy chimneys’, the volcanic tufa rock formations at Kilistra make it 'the Cappadocia of Konya’. The valley is reminiscent of a forest of stones.

HILLSIDE HOUSES İn the early Byzantine period the ancient city o f Kilistra consisted o f five separate sections running parallel t o the natural rock formation. The founding principle o f the city was secrecy since the actual settlement was in hollowed out passages under the ground. The urban texture today takes the form o f hillside houses built in keeping with the area's topography. Reminiscent o f the ‘fairy chimneys' o f Cappadocia, the rock formations consist o f volcanic tufa stone. Extending the entire length o f the valley in which the village is situated, they give one the impression o f strolling through an imaginary lunar landscape. You can get a splendid view o f the ancient city from the vievving terraces in the valley, vvhich resembles a forest o f stones. After seeing the vvater cistern, the grape press and Sümbül Kilise (‘Hyacinth Church’), knovvn locally as ‘Paul's place', ali o f vvhich stand west o f the Village Mansion, you vvill reach the great cistern on the northern slope o f Ardıçlı Tepe, or ‘Juniper HUT. This large cistern with three naves, knovvn as ‘Katırini’, is one o f the most attractive buildings o f the ancient city, whose abundance o f cisterns and vvater vvays vvill catch your attention. Since the region vvas a vvetland in its day, the plains and vineyards here were extremely fertile and have remained so. With its endless shades o f green, the road on vvhich ali these ancient structures stand vvill lull you into a dream. A dream just like the one described by Tanpınar... □


“Yokuşbaşına geldiğinde Bodrum’u göreceksin Sanma ki geldiğin gibi gideceksin Senden öncekiler de böyle idiler. Akıllarını hep Bodrum’da bırakıp g ittiler” Cevat Şakir KABAAGAÇLI - Halikarnas Balıkçısı

www.cagdasholding.com

“ Destination contemporary living”

B odrum Çağdaş H olding, Yalıkavak Yolu 4 8 4 0 0 BODRUM / M UĞLA • Tel: + 9 0 (2 5 2 ) 3 1 3 5 4 7 0 - 71 İsta n b u l Sağlık Cad. İde iş M erkezi No: 1 3 /1 5 K :4 G ö ktü rk Beldesi Eyüp / İSTANBUL • Tel: + 9 0 (2 1 2 ) 3 2 2 4 8 4 0 e -p o s ta in fo@ cagdasholding.com


MUZE MUSEUM

-

f. / 'A

yA

Topkapı % Sarayı’nda altın

•'

4 <» ■

w :

«dfei -* *

t

f 'V

■ 'A - V * 1& - *

Topkapı Palace gold | |

EMİNE BİLİR G EN ©

; w l i ^ '3

ALİ KO NYALI

J T * # .™ : t ’M

■ S **7

J » |r /M*WJ' &


Osmanlı necef m atara, 16. yüzyıl sonu-17. yüzyıl başı.

Rock crystal flask, Ottoman, late 16th-

ltın, antik çağlardan beri hiçbir zaman ölümsüzlüğünü ve çekiciliğini yitirmeyen bir maden.,. Efsanelere, kralların, sultanların, firavunların ve serüvencilerin öykülerine konu olan, kimi zaman bir sanat eserinde, kimi zaman görkemli bir mücevherde hayat bulan, ölümcül olabilen bir tutku... İlk keşfedilen madenlerden biri olan altın her zaman güç ve iktidarın simgesi oldu. Türklerin tarihine bakıldığında da, Orta Asya’dan başlayıp Selçuklu, Memlûk ve Osmanlı geleneklerinden günümüze ulaşan bu altın tutkusunun izlerini birçok müzede görm ek mümkün... Osmanlı İmparatorluğu döneminin en görkemli eserleri ise Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Dairesi’nde korunuyor. Ana malzemesini altının oluşturduğu ya da tamamen altından yapılmış bu eserlerin arasında, başta Bayram Tahtı olmak üzere beşik, şamdan, matara, leğen, ibrik, kandil askısı, tatlı takımları, yazı çekmecesi, fincan zarfları, su tası, gülabdan-buhurdan, nargile, mum makasları gibi pek çok eşya var. Gerek gündelik yaşamda gerek cülûs, düğün, bayram, mevlit, doğum, sünnet gibi merasimlerde kullanılan bu eserlere ayna, yelpaze, mühür kesesi, tütün, enfiye, koku ve panzehir kutulan gibi örnekleri de ekleyebiliriz. Osmanlı ihtişamı denince ilk akla gelen,

A

Süs ve se m bo lik unsurların ötesinde gün de lik hayatlarında da altından yapılm ış eşyalar kullanan Osmanlı sultanlarının hâzineleri 400 yılı aşkın bir zam andır Topkapı S arayı’nda korunuyor. B eside s its sym b o lic and d e c o ra tiv e fu n c tio n s gold vvas also used for o b je c ts of everyday life, and the T reasuries of the O tto m an S ultans w ho used th o se o b je c ts have been preserved in Topkapı P alace for 4 0 0 years.

old is a mineral whose undying allure has not dimmed since ancient times. Subject o f legends and tales o f kings, sultans, pharaohs o r simple adventurers, material o f opulent jewelry, g old is a potentially fatal passion. One o f the first minerals ever discovered by man, it has been a sym bol o f pow er and rule since time immemorial. A look a t the history o f the Turks reveals traces o f this passion for g old beginning in Central Asia and continuing through the traditions o f the Seljuks, Mamluks and Ottomans right up to our day. The m ost splendid artifacts o f the Ottoman Empire are preserved in the Treasury o f Topkapı Palace Museum. Am ong these objects, which are either made exclusively o f g old or in vvhich gold is the chief component, are cradles, candlesticks, flasks, basins, evvers, chandeliers, dessert sets, vvriting dravvers, cup holders, vvater bowls, censers and rosevvater flacons, vvater pipes, and candle scissors. To this list we can also add such items as mirrors, fans, seal pouches, and tobacco, snuff, scent

G

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 81


82 SKYLIFE 5 /2 0 0 7


imparatorluğun gücünü yansıtan mücevherler de Hazine’nin paha biçilmezleri arasında... Tüm bu altın eserlerin birçoğunun üzeri mineli veya elmas, yakut, zümrüt, inci, firuze, yeşim ve necef gibi değerli taşlarla süslü.

Sultan A bdülm ecid’in kızı Cem ile Sultan’a alt olan gülabdan, bütünüyle altın ve üzeri yer yer açık yeşil mineli ve elmaslı, 1885 (üstte). Mineli, altın gülabdan ve buhurdan takımı, Fransız, 19. yüzyıl (altta).

This rosevvater flask of solid gold with diamonds and light green enameling in places belonged to Abdülhamid ll’s daughter, Cemile Sultan, 1885 (above). Enameled gold rosevvater flask and oenser set, France, 19th century (belovv).

SOFRALARI SÜSLEYEN ALTIN TAKIMLAR OsmanlIların altın eşya kullandıklarına ilişkin en eski bilgilerden birine yine Osmanlı tarihinin en eski kaynaklarından Âşıkpaşazade Tarihi (Tevarih-i Âl-i Osman) adındaki ünlü eserde rastlıyoruz. Bu kayıtta Sultan I. Murad’ın (1362-1389) oğlu Yıldırım Bayezid’in (1389-1402) düğününde, Akıncı Beyi Evrenos Gazi'nin sunduğu hediyeler arasında altınla doldurulm uş onar adet altın ve gümüş tepsi, altın leğen-ibrik, altın ve gümüş kadehler olduğu belirtiliyor. Bu bilgi bize en azından önemli törenlerde altınla doldurulm uş

and pili boxes, vvhich were used either in everyday life or on ceremonial occasions such as coronations, vveddings, religious holidays, births, deaths, and circumcisions. Not to mention the O ttom ans’ famed Bayram Throne. Jewelry reflecting the em pire’s pow er is among the priceless Treasury items that come to m ind at the mere mention o f Ottoman pom p and splendor. A nd some o f these gold artifacts are enameled or set with precious stones such as diamonds, rubies, emeralds, pearls, turquoise, jade and rock crystal. GOLD TABLE SETTINGS One o f the first clues that the Ottomans used objects made o f gold is encountered in the Chronicles o f the House o f Osman by Âşıkpaşazade, one o f the earliest sources on the \>

5 /2 0 0 7 SKYLİFE 83


1 5 2 6 - 2 7 ’d e A h m e t T e k e lü ta r a f ın d a n y a p ıla n K a n u n i S u lta n S ü le y m a n ’ın y a t a ğ a n ı (en s o ld a ) . M u r a s s a m iğ fe r, O sm a n lı, 1 6 . yü zy ıl (s o ld a ).

16th century yataghan of Süleyman the Magnificent, made by Ahmet Tekelü in 1526-27 (far left). Jeweled helmet, Ottoman, 16th century (left).

Tepesinde kapaklı bir Ingiliz saati bulunan, Osmanlı yapımı

altın ve gümüş kaplar sunmanın Türklerde çok eski bir gelenek olduğunu gösteriyor. Özellikle 15. yüzyılda Balkanların fethinden sonra ele geçen zengin altın ve gümüş madenleri kuyum işleri için önemli bir kaynak oluşturmuş, imparatorluk içinde İstanbul, Trabzon, Diyarbakır, Prizren, Erzurum ve daha pek çok şehirde kuyumculuk bir hayli gelişmişti. Osmanlı Sarayı’nda mücevher ve değerli eşya kullanımı Fatih Sultan M ehm ed’in (1451-1481) İstanbul’u fethinden sonra daha da artmıştı. Fatih Sultan Mehm ed’in baş tüccarlarından biri olan Jacopo de Promontario, sultanın kilercibaşısının sorumluluğunda çok sayıda altın ve gümüş leğen, maşrapa, tas ve şamdanlar bulunduğunu kaydeder. Sultan II. Bayezid (1481-1512) döneminde artmaya devam eden lüks eşya kullanımı, özellikle Yavuz Sultan Selim’ in (1512-1520) Iran ve Mısır seferlerinden sonra çok 84 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

zümrütlü hançerin elmaslı kınının ortasında ve arka yüzünde mineli natürm ortlar yer alıyor, 18. yüzyıl (altta ve açılış sayfasında).

Emerald-encrusted dagger with an English pocket watch on the hilt and enameled stili lifes on the back, Ottoman, 18th century (belovv and opening page).

history o f the dynasty. İt is reported here that ten gold-filled trays o f g old and silver, a gold ewer and basin, and silver and g old goblets were among the gifts presented by Akıncı Beyi Evrenos Gazi at the circumcision o f Murad l's (1362-1389) son Bayezid (1389-1402). This shows that gifts o f gold-filled vessels made o f go ld o r silver were a very old tradition among the Turks, at least on important ceremonial occasions. İn the 15th century in particular, the rich g old and silver mines captured follovving the conquest o f the Balkans form ed an im portant source for the production o f jewelry, vvhich undervvent a m ajör development in İstanbul, Trabzon, Diyarbakır, Prizren, Erzurum and many other cities o f the empire. The use o f jevvelry and other valuable objects in the Ottoman Palace increased even further follovving the conquest o f İstanbul by Sultan Mehmed the Conqueror (1451-1481). One o f the C onqueror’s chief merchants, Jacopo de Promontario, reports that the sultan’s head butler had in his care a large num ber o f gold and silver basins, pitchers, bow is and candlesticks. The use o f luxury items, vvhich continued to grow during the reign o f Bayezid II (1481-1512), assumed even greater >


Yatırımlarınızın, potansiyellerine ulaşmasına yardımcı olmak için bizim kabul ettiğimiz tek bir felsefe var Varsayım yapmamak D ün ya b elirsizliklerin o ld u ğ u bir yer. B unun için biz de finans dünyasına açık görüşlülükle yaklaşıyoruz. Y a tırım la rın ız ı b ü y ü tm e k ve k o ru m a k için, d ü n ya çapındaki d e n e y im im izi, seçenekleri en geniş şekilde a ra ş tırm a k için k u lla n ıy o ru z. Yeni fırsatları açığa çıkarm ak ve riskleri daha etkili bir şekilde yö n etm e ye y ard ım cı o lm ak için, bizim farklı bir y aklaşım ım ız var, Biz, b e n im s e n m iş d o ğ ru la n s o rg u lu y o r ve g e len eksel d ü ş ü n c e le re m e y d a n okuyo ru z Kısacası, v a rs a y ım y a p m ıy o ru z Bilgi için: (0212) 352 05 70

HSBC <Z>


P a d iş a h ın iç m e s u y u n u n ta ş ın d ığ ı m a ta r a la r , farklı f o r m la r a s a h ip ti. M u r a s s a n e c e f m a ta r a , 16. y üzyıl s o n u (so ld a ). M u r a s s a a ltın tö r e n m a ta r a s ı. 1 5 6 0 ’lı y ılla ra a it, ta m a m e n a ltın d a n y a p ılm ış , iki g e n i ş y ü z ü n d e zü m rü t ve y a k u tla rın y e r a ld ığ ı b u m a ta r a n ın e m z iğ i e j d e r h a b a ş ı b iç im in d e (altta ).

The flasks in vvhich the sultans carried their drinking vvater took a variety of shapes. Rock crystal vvater flask, 16th century (left). Gold ceremonial vessel. The spout of this flask from the 1560's, made entirely of gold and exhibiting emeralds and rubies on its two flat sides, is in the shape of a dragon's head (belovv).

daha büyük boyutlara ulaşır. Özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren görebildiğim iz altın eşya ile ilgili kayıtlarda şu örneklere rastlıyoruz: Kanuni Sultan Süleyman'ın (1520-1566) Şah Tahm asp'a hediye ettiği altından yapılmış tepsi, sürahi ve kemerler; Sultan I. Ahm ed'in birçoğu altın kapaklı, bazısı ise tamamen altın sofra takımları; 1699’da Karlofça Antlaşması’nın imzalanması dolayısıyla Sultan II. Mustafa tarafından Poznan voyvodasına hediye edilen mücevherli altın tepsi ve yanında yeşim bir fincan... 17. yüzyılda O rtadoğu'ya yaptığı seyahatlerde Anadolu’nun çeşitli köşelerine de uğrayan Fransız gezgin Jean-Baptiste Tavernier de, ‘Topkapı Sarayı’nda Yaşam’ adlı eserinde, sultanların altın sofra takımlarının ve şamdanların çok ağır olduğundan, taşımak için iki kişi gerektiğinden söz eder. GÖZ KAMAŞTIRICI MÜCEVHERLER Bu kadar zenginlik, kuşkusuz hem imparatorluğun sınırsız kaynakları, 86 SKYLİFE 5 /2 0 0 7

proportions follovving Selim l's (1512-1520) campaigns to Iran and Egypt. The follovving examples are encountered in records o f g old artifacts that we find starting from the second half o f the 16th century especially: a tray, carafe, and belts made o f gold given by Süleyman the Magnificent (1520-1566) to Shah Tahmasp o f Persia; Ahmed l ’s g old dinnervvare, much o f it gold-plated but some o f it made o f solid gold; and a bejevveled gold tray and jade cup, given as a g ift to the Voyvoda o f Poznan by Mustafa II on the signing o f the Treaty o f Carlovvitz in 1699. Similarly, the French traveler Jean-Baptiste Tavernier, who visited various parts o f Anatolia on his trips to the Middle East in the 17th century, say s in his vvork entitled ‘Life in Topkapı Palace' that two people were needed to carry the sultans' dinnervvare and candlesticks because they were so heavy. >


This is our prestige !

WE GUARANTEE QUALITY, COST ..d SCHEDULE OF CONSTRUCTION TACA

A

CONSTRUCTION CO.

T+90 242 3245192(PBX) F+90 242 3243619 GSM+90 533 4781112 in fo 0 ta c a .c o m .tr» w w w .ta c a .c o m .tr


hem de sultan ve saray çevresinin sanat ve sanatçıya verdikleri destekle oluşmuştu. Kuyumculuk çok değer verilen bir sanat dalıydı, öyle ki Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman, şehzadelikleri döneminde kuyumculuk öğrenmişlerdi. Saraydaki atölyelerde ve serbest çalışan ustalar içinde kuyumcu, kakmacı, altın ezen, iplik üreten, altın iplikle kumaş dokuyan, işleme yapan pek çok sanatkâr vardı. Bu atölyelerde kullanılan malzemenin denetimi Hazinedarbaşı’nın sorumluluğu altındaydı. İmparatorluğun erken dönemlerinde Selçuklu, Bizans, Timurlu, Memlûk, Safevî etkileri taşıyan Osmanlı sanatı, 16. yüzyıl ortalarından itibaren kendi özgün üslubunu yaratmıştı. Diğer sanat kollarında olduğu gibi altın ve mücevher işçiliği de bu 88 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

1587 tarihli Sultan III. Murad Divanı kabı, koleksiyondaki, Kur’an ’lardan başka din dışı bir kitapta görülen te k altın ve mücevherli cilt olm a özelliğine sahip (üstte). Sultan III. M urad’ın yaptırdığı ahşap üzerine altın kaplam a Hırka-i Saadet sandığı, 16. yüzyıl sonu (altta). Her iki eser d e BosnalI M ehm ed U sta’nın imzasını taşıyor.

This cover, dated 1587, for the divan of Murad III has the distinction of being the only gold and jevveled binding ever seen on any non-religious book or any book other than the Koran (above). Gold-plated wooden reliquary for the Holy Mantle of the Prophet commissioned by Murad III, end of 16th century (right). Both works bear the signature of Bosnalı Mehmed Usta.

JEVVELS TO DAZZLE THE EYE The creation o f such wealth was due, w ithout a doubt, to the em pire’s unlimited resources and to the support given to art and artists by the sultans and palace circle. Jewelry was a branch o f art to vvhich much

value was given, so much so that Selim I and Süleyman the Magnificent both learned the art o f jeweiry-m aking as princes. İn the palace vvorkshops and among the independent masters there were a large num ber o f jevvelers, inlay artists, and other artists >


11 YILDA 85 ÜLKEDEN, 1 MİLYON FARKLI BAKIŞ.

TEK BİR İSİM

m dünyagöz GÖRDÜKLERİNİZDEN

AMSTERDAM

BERLİN

ATAKÖY

LEVENT

ALTUNIZADE

DAHA

FAZLASI

FENERYOLU

MALTEPE

ETİLER

GAZİOSMANPAŞA

TÜRKIYENİN HER YERİNDEN

( V A C IS

J o in t C o m m is s io n

IN T E R N A T IO N A L

■a^VV zorgverzekeringen

444 4 469 4 4 4

4 G O Z

www.dunyagoz.com


yönde gelişmişti. Daha sonraları Hint, Mughal kültürlerinden esinler de taşıyan Osmanlı kuyumculuğunun 18. yüzyıldan itibaren Batı sanatının etkisine girmeye başladığını görüyoruz. Yüzyılın ortalarından sonra bu etki daha da arttı, ama yine de geç dönem eserlerinde kendine özgü bir Osmanlı beğenisi de varolmaya devam etti. YAVUZ SULTAN SELİM’İN MÜHRÜ Osmanlı hâzineleri, bir yandan bağlı eyaletlerden toplanan vergi, haraçlar, işletilen toprak ve madenler, gümrüklerden elde edilen gelirler, ganimet, hediye gibi yollarla gelen servetlerle dolar, bir yandan da değişik amaçlar için yapılan harcamalarla boşalırdı. Özellikle 17. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak devletin ekonomik dar boğazlardan geçtiği dönemlerde birçok altın eşya bozdurulup para basımı için kullanılmıştı. Kimi mücevherler

Sultan III. M ustafa dönem ine ait züm rüt askı, 18. yüzyıl (üstte solda). S avat ve değerli taşlarla bezeli altın sorguç, Osmanlı, 16. yüzyıl ortaları (üstte sağda). 18. yüzyıla ait deri üzerine kadife kaplı yay kesesi, elm as ve zümrütlü altın paftalarla bezeli (sağda).

Emerald hanging ornament from the reign of Mustafa III, 18th century (above left). Gold plume decorated with niello and precious stones, Ottoman, mid-16th century (above right). Leather quiver covered in velvet and decorated with gold plates set with diamonds and emeralds, 18th century (right).

90 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

skilled in the art o f hammering gold, producing g old thread, and weaving and embroidering cloth with gold. Responsibility for inspecting the materials used in these workshops tay with the Chief o f the Imperial Treasury, one o f the vvhite eunuchs. Exhibiting Seljuk, Byzantine, Timurid, Mamluk and Safavid influences in the early period, Ottoman art created its own unique style from the m id -16th century onwards as g old and silver vvorkmanship developed alongside the other branches o f the arts. Later on we see that Ottoman jewelry-making, which was also inspired by the Indian and Mughal cultures, began to come under the influence o f VVestern art in the 18th century. Although this influence was further enhanced from the midcentury onvvards, a unique Ottoman taste once again asserted itself in late-period works. THE SEAL OF SULTAN SELİM I The Ottoman Treasuries filled up on the one hand with riches received in the form o f gifts, plunder and revenues derived from taxes and fees, mines and cultivated land, and custom s t>


GIANT G2

e l e g a n

y a t c il ik

\

U RIZM

J

L 3 1 '■

A

\ IN I

^ .............................................

I

=

OVlotoryacfıts e le g a n g ro u p Büyükçiftlik C ad. Ferah Sk. No: 6 Nişantaşı / İstanbul /T U R K E Y Tel: + 9 0 2 1 2 2 2 5 04 0 9 / Fax: + 9 0 2 1 2 241 3 8 13

w w w .elegangroup.com / in fo@ elegangroup.com


16. yüzyıla ait tom bak at alırı zırhı, Osmanlı (solda). M urassa kemer, Osmanlı, 18. yüzyıl (altta).

Tombac horsehead armor from the 16th century (left). Jevveled belt, Ottoman, 18th century (belovv).

de gerektiğinde bozdurulup yeniden yaptırılmıştı. Ama ata yadigârı olan, üstün sanat eseri niteliğindeki birçok eşyaya dokunulmamıştı. Hâzineyi, hazine kethüdası korur, Yavuz Sultan Selim ’e ait olan akik mühürle dış kapısını mühürlerdi. Sultan, bu mührün kullanılmasını şöyle vasiyet etmişti. “ Benim altınla doldurduğum hâzineyi bundan sonra gelenlerden her kim mangır ile doldurursa hazine anın mührüyle mühürlensin ve illa benim mührümle mühürlenmekte devam olunsun!” Topkapı Sarayı, A tatürk’ün emriyle 1924’te müzeye dönüştürülünceye kadar da Hazine onun mührüyle mühürlendi.

9 2 SKYLİFE 5 /2 0 0 7

M urassa yazı çekm ecesinin tüm dış yüzleri altın zem ine yerleştirilmiş yeşim paftalarla kaplı. Bu paftaların üzeri altın yuvalı iri züm rüt ve yakutlarla bezeli, 16. yüzyılın ikinci yarısı (altta).

Ali the external gold surfaces of this jevveled vvriting dravver exhibit jade plates studded vvith large emeralds and rubies in gold settings, second half of 16th century (belovv).

taxes collected from the provinces even as they were em ptying out on the other through expenditures made for various purposes. Startıng from the second ha lf o f the 17th century in particular a number o f gold objects were melted down by the State and used to m int coins in periods o f economic straits. Some jevvelry even was melted down in this way and made anew. But, as ancestral mementoes, very few items o f high value as works o f art were actually affected. The Superintendent o f the Treasury protected it by sealing the outer door with an agate seal that had belonged to Selim I, who bequeathed its use as follows: “Am ong those who come after [me] vvhoever fills with inferior copper coins the Treasury that I have filled with gold, let the Treasury be sealed with his seal, b u t whatever happens may it continue to be sealed with m y seal!” A nd the Treasury was indeed sealed with his seal until Topkapı Palace was converted into a museum at A ta tü rk’s behest in 1924. □


GIANT 30

V

Tarz... Kalite... Ve Konfor! T e k n ik Ö z e llik le r

U zu n lu k : En: D ep la sm a n : M otor :

28.10 m 6.10 m 87 ton 2 x 1500 hp M A N

r l t ’g a n U R İZ M

e le g a n g ro u p

I G IA I MT

Büyükçiftlik C ad. Ferah Sk. No: 6 Nişantaşı / İstanbul / T U R K E Y Tel: + 9 0 2 1 2 2 2 5 0 4 0 9 / Fax: + 9 0 2 1 2 241 38 13

w w w .elegangroup.com / info@ elegangroup.com


Plain and simple aod in harmony with nature '

>

The houses of Anatolia


iM ilH ir *

Safranbolu’nun sert geçen kışlan, doğaya kapalı birbirine bitişik evlere izin verir (solda). Şirince'nin d ar sokaklar ve zeytinlikler arasında yükselen iki katlı şirin evleri bugün de özgün halini korum aya devam ediyor (sağda). Safranbolu's harsh winters foster the construction of attached houses that are closed off to nature (left). The charming twostorey houses that rise from the narrovv lanes and olive orchards of Şirince preserve their unique appearance even today (right).


arihin ilk yıllarında avcılıkla geçimini sağlayan insanoğlu kendine korunmak ve sığınmak için mağaraları, dağ kovuklarını seçmişti. Doğanın sunduğu nimetlerin bu kadarla sınırlı olmadığını fark ettiğinde toprağı işlemeye başladı. Tarım ile beraber yerleşik bir hayat sürmek istedi; geçici çözümler yerine kalıcılık ve süreklilik arayışına girdi. Aradığı ne bir saray, ne bir köprü ne de bir kaleydi; sıcak, korunaklı, iklim ve coğrafi koşullara elverişli küçük bir evdi. Böylece mimarinin ilk adımları konutlarla atılmaya başladı. Anadolu toprakları ta Neolitik dönemden itibaren gelişen ve değişen bir ev mimarisine tanık oldu böylece. Çatalhöyük örneğinde olduğu gibi birbirine bitişik, dikdörtgen planlı küçük evler neredeyse bir kent oluşturacak kadar çok sayıdaydı. Kapısız ve damlardan girişin sağlandığı bu kerpiç evlerden günümüze değin çok yıllar geçecek, ama amaç hep aynı kalacaktı: Doğayla iç içe hatta onun sözünü dinleyen, yalın ama ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte evler...

T

ÖNCE ODALAR, SONRA ÜST KATLAR... O günlerde, belki tamamen içgüdüsel yapılan her mimari hareket yüzyıllar geçse de izlerini bugüne taşıyacaktı. Bu ilk evlere önce odalar, sonra bir kat daha eklendi, hayvancılığın önem kazanmasıyla avlular, hatta sundurmalı girişler ortaya çıktı. Bazen de kayalara oyuldu evler ya da ahşap sütunların üzeri hasırla örtüldü. Helenistik dönemde lüks konutlar, Roma döneminde harcın kullanılmaya başlanmasıyla fakirler için çok katlı evler yapıldı. Bizans döneminde

A nadolu, tarih boyunca to p ra kla rın d a yaşam ış tüm kültürlerin izlerini d oğ a koşullarıyla birleştiren sivil m imari ö rneklerinde zengin bir çe şitlilik sunuyor. A natolia p re se n ts a rich d ive rsity in its d o m e s tic a rch ite ctu re , vvhich re c o n c ile s the c o n d itio n s of nature w ith ve s tig e s of ali the civilization s th a t have d o m in a te d the region över the m illennia.

xisting first as hunters and gatherers, humarı beings chose t o live in caves and mountain crevices for shelter and self-defense. Eventually realizing the limitations o f these blessings o f nature, they began to till the soil. Determined to live by farming, they sought permanence and sustainability rather than temporary solutions. But the object o f their quest was neither paiace nor castle nor bridge but rather a cosy dwelling - warm, sheltered and in harmony with conditions o f climate and geography. So were the first steps taken tovvards domestic architecture. And in this process Anatolia vvitnessed the development o f a domestic architecture that has been changing and evolving ever since the Neolithic. As in the example of Çatalhöyük, these early dwellings were small, rectangular and attached and in numbers large enough to constitute a small town. Many years vvould pass from the days o f these houses made o f sun-dried bricks, vvithout doors and entered by an >

E

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 97


3m ?j'JİÎI‘Î !ÎV '

JUUU

Yeşilırm ak’ın ikiye böldüğü A m asya’d a evler ‘eliböğründeler’ ile (cum balara destek veren payanda) nehrin üzerine taşıyor.

The houses of Amasya, which is bisected by the Yeşilırmak, stand 'arms akimbo', wlth cantilevered bay windows extending out över the river.

98 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Anadolu’da daha basit örnekler göründü. Kapadokya’daki mağara evler, Orta Anadolu'daki tek odalı evler bu döneme tarihlendi. Bu toprakların son sahipleri ise Asya’dan getirdikleri çadır geleneğini konutlarına taşıdılar ve söylenişi lehçelere göre değişse de ‘çadır veya aile’ anlamına gelen en özel mekânlarına ‘ev’sözcüğünü verdiler. Uzun yıllar göçebe bir yaşam tarzını benimsemiş Türklerin ‘yurt’ adı verdikleri çadırın düzenlenişi Anadolu'da konut mimarisinin de temelini oluşturdu. Ocağın yeri ve önemi yüzyıllar sonra yapılan evlerde de değerini korudu. Zaman içinde eklenen yeni öğeler geçmişin izleriyle birleşerek her coğrafyada farklılık gösteren zengin çeşitlikteki, bugün ‘Türk evi’ dediğimiz olguyu ortaya çıkardı.

opening in the roof, up to our time. But the purpose would remain the same, namely, a plain and simple dweiting integrated with nature, indeed that would ‘listen' to nature, yet would ansvver ali human needs. ROOMS FIRST, THEN UPPER STOREYS Even though every architectural movement, motivated perhaps solely by instinct in those days, took years to develop, its vestiges vvould nevertheless survive up to the present. First more rooms, then a second storey was added to these earliest houses. With the grovving importance o f livestock raising, courtyards, even cantilevered entrances, emerged. Sometimes dwellings were carved in the rocks, or wooden poles were

roofed över with straw. Luxury dvvellings were built in the Hellenistic period, and with the introduction o f mortar in the Roman era even muttistory tenements for the poor. İn the Byzantine period more simple examples were observed in Anatolia. The cave dwellings o f Cappadocia and the one-room houses o f Central Anatolia date to this time. The last conquerors o f these lands meanvvhile introduced in their dwellings the tradition o f the tent, vvhich they had brought with them from Central Asia, and while the pronunciation may vary depending on the dialect, they called their most private space ‘ev’ (house), meaning 'tent' or ‘famUy’. The tent arrangement, called 'yurt' by the Turks, who years earlier had adopted the nomadic lifestyle, formed >


Kanada'ya

yatırımcı olarak

Daimi ikametgah hakkınızı hemen alın, Kanada’da aile ve iş hayatınızı güvence içinde sürdürün, Çocuklarınızı Kanada’lı statüsünde bedava okutma şansını elde edin, Daimi yerleşme, yaşam ve çift pasaport hakkı kazanın.

ı

o

Genişbilgi içinlütfenSENINTERNATIONALbürosuiletemasageçiniz. S en I nternational

Teşvikiye Bostan Sk. Veli Bey Apt. N o :5 Kat:3 D aire:3 Teşvikiye - İSTANBUL Tel: (+90 212) 2 2 7 1777 - 2 2 7 1788 Fax: (+90 212) 2 2 7 1822 info@sen-international.com Tunalı Hilm i Cad. 6 4 / 4 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (+90 312) 4 6 6 4 0 3 4 - 4 6 6 4 0 3 5 Fax: (+90 312) 4 6 8 1570 sabah@sen-international.com


Yüksek taş duvarlarının ardında kapalı bir yaşam tarzı hissi yaratan Mardin evleri kadem eli bir kent dokusu görünümü yaratıyor (solda). Bölgenin iklimine uyumlu H arran’ın külah kubbeli evleri yazlan serin, kışları sıcak olma özelliğine sahip (altta).

The houses of Mardin, which create the impression of a secluded way of life behind high stone walls, give rise to a terraced urban texture (left). İn harmony with the environment, the cone-shaped domes of Harran's houses are cool in summer and warm in vvinter (below).

HAYATIN GEÇTİĞİ YER: SOFA Evlerde geçirgenliği sağlayan ve tüm odaların açıldığı yer anlamına gelen ‘sofa’ , Türk evinin ve mimari gelişimini bu olguya borçlu kasırların ve sarayların da belirleyici özelliğiydi. Sofasız, iç, dış ve orta sofalı plan tipleri Anadolu’nun her bölgesinde çeşitlilik gösterdi. Farklılığın temeli coğrafya, iklim, kültür, ekonomi ve ulaşımda yatıyordu. Dik yamaçlara ve yağışlı bir iklime sahip Doğu Karadeniz’de kendine özgü bir konut mimarisi görülürken, Karadeniz’in batısında daha yumuşak olan koşullar Marmara evlerinin niteliklerinin uygulanmasına izin veriyordu. 100 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Daha çok kentlerde ve Anadolu’nun kuzey kesiminde sıklıkla uygulanan iç sofalı plan tipinde sofanın iki yanı oda sıraları ile çevriliydi, özellikle İstanbul evlerinde görülen orta sofalı plan tipi örneği diğer bölgeleri de etkileyerek sıklıkla uygulandı. CUMBALI, BAHÇELİ TÜRK EVLERİ 15. ve 16. yüzyılda yapılmış tipik örneklerin günümüze yetişememiş olması Anadolu’daki konut mimarisi tarihine baktığımızda büyük bir boşluk görmemize sebep olur. Bugün görebildiğimiz pek çok ev ise en erken 18. yüzyıla tarihlenebilir ki, sayıları oldukça azdır. Doğa ve çevre koşullarına uyumlu

the basis o f domestic architecture in Anatolia. İn it the location and importance o f the hearth preserved its place even in houses built many centuries later. Combining new elements in time with elements from the past, the phenomenon now known as the 'Turkish house’ emerged in a rich diversity that exhibits variations in every locale. ‘SOFA’: HUB OF LIFE The 'sofa' or hail, which affords passage from one room to another and denotes the room onto which ali other rooms open, is the determining feature o f the development o f Turkish domestic architecture and a phenomenon to which even palaces and pavilions owe their design. Plan types featuring either no sofa at ali or an inner, outer or central sofa exhibited a wide diversity in every region o f Anatolia based on differences o f geography, climate, culture, economics and accessibility. While a unique form o f domestic architecture is observed in the Eastern Black Sea region, for example, with its steep slopes and abundant rainfall, the more temperate conditions o f the western Black Sea gave rise t o the typical Marmara dwelling. On the inner sofa plan more frequently used in the cities and in northern Anatolia, the sofa is flanked by rows o f rooms on either side; in other regions the central sofa plan observed especially in İstanbul houses was more often used. D>


When you enter in a jevveler displaying the logo, the plaquette, certificate and flag of the Antalya - Heart of Gold project, you are in the right place for shopping jevvellery w ith the best designs and perfect finishing under the Chamber of Commerce and Chamber of Jevvellers control. The people of Antalya opened their heart of gold to their guests and gathered to let you have the benefit of Antalya which litteraly deserves the expression "heart of gold". The Antalya - Heart of Gold project, initiated by the VVorld Gold Council offers you the com fort of trustvrorthy shopping from a jevvelers'chain of high quality. You can then wear the glifter of Antalya for life, with the gold jewel you bought, created w ith a heritage of 5000 years, finished with the utmost technology and perfected to your taste with modern design trends. ^ Antalya - Heart of Gold logolu, plaket, sertifika ve » bayrağı gördüğünüz bir kuyumcuya girdiğinizde, kaliteli işçilik ve mükemmel tasarımın yanı sıra, Ticaret Odası ve Kuyumcular Odası güvencesinde alışveriş için de doğru yerde bulunduğunuzdan emin olabilirsiniz Çünkü, bu topraklarda yaşayan altın kalpli insanlar, yaşadıkları yeri "altının kalbi" olarak tanımanız için güç birliği yaptı Dünya Altın Konseyi öncülüğünde başlatılan Antalya - Heart of Gold projesi size, güvenli alışveriş için kalite zinciri sunuyor, 5000 yıllık bir gelenek tarafından yaratılmış, ileri teknolojiyle şekillendirilm iş ve çağdaş tasarım trendlerine göre m ükemmelleştirilmiş altın takılar ile Antalya'nın ışıltısını ömür boyu üzerinizde taşıyabilmeniz için... Wenn Sie ein Juvvelierladen betreteten, wo Sie dass Kennzeichen, Plakette, 7»rtifikat und "in " Flagge über Antalya - Hnart of Golri /u selıe” bekommen.könner > : ',ıı;lı i «Jmi ıfcı ■; cılıl ıiıvm Aılı':it und dem ıBHfceııdem Konzect auchrlavonübetzeuoen. dass Sie unter der II ındeiskammer- ım 'i iıjw e lie rg â rfti‘: am richtigen Platz simi IJonn in diesem Gcİjit,wo Menschen teben, dıeein Herz au:> Gold haben, hat™ ns dazu gebraclıi ihr Gebiet a ls " Herz des Goldes" zur Aııeıkennung zu bringen.Das in der ı '.im ıng der Weltgoldzentralrat begonnene Projekt Antalya- Heart ol G o lf!, bietet eine gualitative Kette fur 'in e n garantierteıı t mkauf. M it eineı 5000 (âhtmen Tradı'ımı »rzeugte, einer cıweiterten Teknalaflfene to ml id mit ihrem moıternem Koıızept l hervoragı .n m ti^ e n d e n O t a îe r v o n A n i » ı lebenstangtagen zu ► ine n .... |H |

3 a x o fl« b K iıtc 'iH p H i.ıft M a r a u ııı c T a fitn M 'iK o fi,

cepTHfJJHKüTOM H (fVKlJKKOM npoeKTU hm OKaat.iHar ’v. t, b Hy>*cıi0M M e c r e n n » n oK yn oK K )B c;ınpııı,ıx n y ıc a n u jıy » m ın x Mtı.nejıeH OTOHHiroro KaMecTHü no» KOHTpaneM Topi'O B ofi riitıa rı.ı n IT aa u n.ı lOBenHpoB. IlO TO M y m to a ıo /u ı c t o jio t m m h c c p n u a u n . /KHByiMHe ita m o fı 3eM Jie. '.;te a a .'H i bcc. ' ito Om m ,i ’ianoMHHJiH ce KaK ’i o jio t o h parı. I1[xk.'k i Antalya - Heart of Gold n p o u o a ılM ia i!: iO.ı n a 'ia a o * R c c M iıp ııo ıo 3 o jıo T o r <> C o n e ra. ae.ıac ı ıvtj* Bac n ocT yn H o ft ceTfc K aM ec'iB cn[iı.ıx n ııaat ı ü b ix m. a mihob. B ;ıa ro i(a p H aojıoTO M y ırı;u a po , n n ırra ııın cM y ııai 5 0 0 0 jı c r , ırıı o ı jBftCHHOMy ı a- m.mum KaaecTBOM. u k ıf iıy * e II n M U - M \ II ı ı ı ı ı y ,J [H K. Ic a H O M M O J İO M ^ H K

Antalya - Heart of Gold,

flntslysf Hesrt ©f G o jd e n e s

-I

(K lallı

I

C üaMH Ha BCK)

mm.1

d H e ru gold VVORLD GOLD C OU NC İL

TAJ Turkish Association of Jevvellers


K astam onu evleri (üstte).

Anadolu evlerinde işlevsellik, esneklik ve mahremiyet ortak özellik olarak belirginleşiyor. Ailenin ekonomik durumuna göre sayısı değişen odalar, evin en önemli mimari elemanıyken, sokağa taşan çıkmalar (cumba), duvara gömme yüklükler ve nişler, pencereler boyunca yerleştirilmiş sedirler evlerin vazgeçilmez diğer elemanları arasında sayılabilir. İçinde çok fazla mobilya barındırmayan, sade; odaları günün farklı saatlerinde farklı amaçlar için kullanılmaya elverişli dizayn edilmiş Türk evi, bu özelliğiyle Japon evi ile yakınlık gösteriyor. Hemen her ev bir bahçeye sahip ve avlu, zaman geçirilen, doğayla ilişkiye geçit sağlayan diğer önemli eleman olarak örneklerin tümünde karşımıza çıkıyor. En yaygın malzeme olan ahşap özellikle Karadeniz bölgesi evlerinin en karakteristik niteliğini yansıtıyor. Orta Anadolu’da kerpiç, Ege, 102 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

BAY WINDOWS AND GARDENS Since no examples o f houses built in the 15th and 16th centuries have survived to our day we find a gaping void when we look at the history o f domestic architecture in Turkey. Many o f the houses we see today can be dated to the 18th century at the eariiest, but even their numbers are quite small. Functionality, flexibility and privacy are the common determining features o f the typical Anatolian dwelling, which is in harmony with natural conditions and the environment. While the rooms, whose number varies depending on the family’s economic status, are the most important architectural elements o f the house, the bay window (cumba) that projects över the Street, the storage spaces embedded in the walls, and the seats that run along the wall under the windows are the other indispensable features. Simple >

Artvin'de bölgenin genel dokusuna uygun ahşap mimari yayla evlerinde de uygulanıyor (altta),

Houses of Kastamonu (above). İn Artvin wood is used in the highland dwellings to harmonize with the region’s overall fabrio (below).


Yurtdışında cepten aranmaktan korkmayın! Yurtdışındayken arandığınızda ya da Türkiye'den yurtdışını ararken dakikası sadece 25 YKr ya da 4. kontörden konuşun.

■m l | |

Dünyada olmaz demeyin. TümDünya Paketi'ne abone olmak için KAYIT yazıp 2525'e kısa mesaj gönderin ya da 500'ü arayın.

PAKETİ

<r>avea


Göynük evlerinin dışı içini yansıtır. Dışarıdan görünen üç pencere içeride bir oda anlam ına geliyor.

The exterior of the houses of Göynük reflect their interior. Three windows on the outside mean one room on the inside.

104 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde taş, yapı malzemesi olarak kullanılıyor. Birkaç malzemenin bir arada kullanıldığı örnekler de bu çeşitliliğe zenginlik katıyor. ŞEHRE GÖRE DEĞİŞEN DETAYLAR Bir meydana veya merkezi bir camiye bağlanan dar sokaklar arasındaki yerleşim, temelde aynı özelliklere sahip olsa da, detaylarda şehirden şehre farklılık gösteriyor. Küçük pencereleri ve kafesleri ile Bursa evlerinde üst kattaki çıkmalar sokakla bütünleşiyor. Yüksek duvarların arkasındaki avlusu, geniş saçaklı evleri ile Kula, geleneksel Türk evi özelliklerini taşıyan önemli yerleşimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bir vadi içi

and sparsely furnished, the Turkish house, whose rooms were designed to be conducive to use for different purposes at different hours o f the day, exhibits a close resemblance to the Japanese dvvelling in this respect. Almost every house has a garden, and the courtyard in ali examples emerges as the other important place for spending time and affording residents a relationship with nature. As the most widely used material, wood is a characteristic feature of houses particularly in the Black Sea region, while sundried brick is used as a building material in Central Anatolia and stone in the Aegean and Mediterranean and in Southeastern Anatolia. Examples that combine ali these materials add even

further richness to this diversity. DETAILS VARY FROM CITY TO CITY While characterized in general by the sam e features, settlement in the narrow streets that lead to a central mosque or square exhibit differences o f detail from city to city. The upper storey bay windows o f Bursa houses, for example, with their small latticed panes, wer e an integral part o f the life o f the Street. And Kula, vvhose wide-eaved houses have courtyards behind high walls, is noteworthy as one o f the leading settlements exhibiting the features o f the traditional Turkish dvvelling. İn the valley town o f Safranbolu no house obstructs the vievv o f any >


İSTANBUL LEATHER FASHION FAIR Deri Moda Fuarı

31

M a y /M a y ıs

2 J u n e /H a z ira n 2007 w w w .istanbulleather.com w w w .istanbulderi.com N o v e m b e r 2 9 - D e c e m b er 1, 2 0 0 7

Lütfen gelecek İstanbul Deri Fuan'nın tarihini not ediniz: 2 9 Kas.m - 1 A ral,k 2 0 0 7

L 2 U lO ^

TÛRDEV

International İstanbul Falrs Uluslararası İstanbul Fuarları

A R TI, |

Ufi

ııan: f9

MRSASSOCL

Kuruluş . TURKÎYf FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ

IS EN ISO 9001:2000

W K V Â m K H H m ;m xn m A im K M 7A T K > S O F m E lW )N O F < M A M m ]lS A W C m iM }l)m ’ID < a iA V ^ O F W R K ty jN A tX X M )A N (j:\\T rH lA W N lM B U l5 m

ÎU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.


yerleşmesi olan Safranbolu’da evler birbirinin önünü kapatmıyor. Beyaz badanalı duvarları, begonvilleri ile Bodrum evleri Akdeniz mimarisi etkilerini günümüze taşıyor. Trabzon gibi bir Karadeniz kentinde mutfak ya da ‘aşhane’ evin en önemli mekânı haline geliyor. Tüm odalara geçişler ve üretim bu bölümde yapılıyor. Bazen ev hayatında mutlu olma fikri, 106 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

iklimin ve coğrafyanın gerekliliklerinin önüne geçebiliyor. Karadenizliler soğuk olsa da evlerini manzara gören kuzey tarafa dönük yapabiliyor. Amasya’da ’sahn-i şirin’ler (üç tarafı pencereli cumba) bitişik nizam yapılmış evlerin arasında dikkati çekiyor. Diyarbakır’da sarayı andıran evlerin yanında, dıştan oldukça sade ve sıradan görünürken içeride ahşap

other. Bodrum houses with their trailing bougainvillea and whitewashed walls refiect the influence o f Mediterranean architecture today. İn a Black Sea town such as Trabzon the kitchen or 'aşhane' is the most important room in the house to which ali the other rooms are directly connected. Sometimes the concept o f domestic happiness takes precedence över considerations of

climate and geography. Despite the cold, for example, the Black Sea people build their houses with a northern exposure for the view. The row houses o f Amasya are noteworthy for their bay windows with panes on three sides. A nd standing next to the palatial dvvellings o f Diyarbakır are houses whose interiors display the finest examples o f vvood


süslemeciliğinin en güzel örneklerini barındıran evler yer alıyor. Ege’nin bazı bölgelerinde ada mimarisinin, Doğu Anadolu’da İran ve Horasan etkileri izlenebiliyor. Kale gibi duvarları, dantel gibi işlenmiş kemerleri ile Mardin evleri, çamurla sıvanmış Harran evleri, kayaların içine yapılmış Kapadokya evleri ya da geleneksel aile tipine uygun kocaman Erzurum evleri... Hepsi bu coğrafyada ortaya çıkmış birbirinden oldukça farklı görünüşte, ama içeride aynı huzuru ve mutluluğu arayan insanoğlunun ortaya koyduğu en değerli eserlerin örneklerini oluşturuyorlar zamana ve modern yaşama direnerek...

Gölgelikli ara sokaklar arasında taş duvarlarından sarkan çiçekleri ile Bodrum evleri tipik Akdeniz mimarisi nitelikleri taşıyor (üstte solda). Geom etrik desenli ahşap işçilik örnekleri ile Mudanya, OsmanlI evlerinin en güzel örneklerini barındırıyor (üstte sağda ve sağda).

workmanship despite their rather plain and ordinary exteriors. The influence o f Iran and Khorasan meanwhile can be observed in Eastern Anatolia, and o f island architecture in some parts o f the Aegean. The houses o f Mardin with their fortress-like walls and archways delicately carved like lace, the mudplastered houses o f Harran, the rock-carved dwellings of Cappadocia and the spacious traditional family dvvellings o f Erzurum —ali are products o f the Anatolian geography despite rather marked differences in appearance. But as examples o f the most valuable works created by man in his quest for peace and happiness, they continue to stand up to time and modern life... o

Bougainvillea clinging to their stone walls, the houses of Bodrum in the shady b ack streets exhibit the typical features o f Mediterranean architecture (above left). With its exam ples of w oo d w ork in geom etric designs, Mudanya boasts som e of the finest Ottom an houses (above right and right).

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 107


Yeni D-Max 4x4 A A n a d o lu G ru bu

Daha çevreci, daha atak, çok daha güçlü. 163 beygirlik Euro 4 Common Rail motora sahip D-Max 4x4’le siz de hem doğaya hem de şehre meydan okuyun. w w w .is u z u .c o m .tr/d m a x


V " „»*> U S S Ü f ’™

......... .< *> •

ı s u z u


GELENEKSEL TRADITIONAL

Urfa semalarında

kuşlar

A conference of fovvls in Urfa H )

M E H M E T A T İL L A M A R A Ş

@

İB R A H İM

H A L İL K A R A C A


rapça’da ‘Tayr’ , Farsça’da 'M ürg' diye adlandırılan kuşlar, toplu yaşamayı seven hayvanlar. Kutsal kitaplarda adı geçen, masallara, şiirlere, şarkılara ilham kaynağı olan kuşların pek çok türü var. Ama konumuz ne Kaf Dağı’ nın arkasında yaşayan Anka, ne Hz. Süleyman’a Saba Melikesi Belkıs’tan haber getiren Hüdhüd, ne de papağan ya da tavus kuşu... Size Urfa'da evlerin avlularında ya da damlarında zevk için beslenen ve uçurulan güvercinlerden söz edeceğiz. Soylu duruşları, güzel sesleri ve renkli tüyleri ile seyrettiğinizde insanı adetâ büyüleyen kuşlar, Urfa semalarında salınarak uçtukları, süzülerek inişe geçtikleri anlarda bile insanı derinden etkiler. Urfa evlerinin avlularında, damlarında gezerken, yem yerken, su içerkenki hallerini, tavırlarını, duruşlarını, ötüşlerini dakikalarca, sessizce seyretmek insanı hem heyecanlandırır, hem de düşündürür. Bir kuş olup semalara uçmak arzusu uyanır içinizde. Uçmak ve sevdiğiniz insanların pencerelerinin pervazlarına konmak istersiniz.

A

‘K A R IŞ M A ’ Z A M A N I

Urfa’da havaların güzel olduğu hemen her mevsimde güvercinler, günde iki kez köme halinde uçurulur. Bu saatlerde iki yüz, üç yüz evden birkaç bin güvercin gökyüzüne havalanır, rengârenk kuşlar bir anda Urfa semalarını kaplar. Eğer dikkatli bir gözlemciyseniz, gökyüzündeki bu kuşların kömeler halinde birbirlerinin içine girip karıştıklarını, sanki her kömenin kendi aralarında birlik

İşaret verildi mi binlerce kanat sesi ile Urfa semalarında bir bulut beliriverir. Urfalı güvercinlerin ‘karışm a’ zamanı gelmiştir. When the signal is given, a cloud torms in the skies över Urta to the rush of thousands of vvings. The pigeons of Urfa are holding their 'mixer'.

a yr’ in Arabic and ‘m u rg ’ in Persian, birds are gregarious animals that love to congregate. There are numerous species whose names appear in the hoiy books o f the world, ali o f them a source o f inspiration for poetry, folk tales and songs. But our subject here is neither the Phoenix that resides behind the legendary mountain known as K af Dağı, the Hoopoe that carried a message from King Solomon to the ûueen o f Sheba, nor the parrot o r peacock. What we are going to speak o f here are the homing pigeons that are raised for pleasure on the rooftops and in the courtyards o f Urfa in southeastern Turkey. With their noble stance, sweet voices, and colorful feathers, these birds literally mesmerize observers. Let loose in the skies över Urfa, they make a deep impression, especially when they swoop in for a landing. Observing them silently their gait, their stance, their various poses, their cooing as they wander in the courtyards and över the rooftops o f Urfa, feeding and drinking - not only excites b u t also gives pause. An urge to

T

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 111


sağlamak için anlaştıklarını, bu yüzden sarmaş dolaş olurken bile kümeden ayrılmayıp kaybolmadıklarını ve hiç zaiyat vermeden kendi mekânlarına doğru süzüldüklerini görürsünüz. Bu güzelim anları yudumlamak ve bu manzaraların seyrine dalmak istiyorsanız Urfa’ya gidin ve bir ikindi üstü bir kuşbazın evine misafir olun. Kuşçu, sizi avludaki cümle kapısında karşılayacak ve hemen vakit kaybetmeden evin damına çıkaracaktır. Kuşevinin kapısını aralayarak kuşları serbest bırakacak, bir süre bu kuşların ötüşlerini dinleyecektir. Burada cins cins güvercinin yemlenişlerini, su içişlerini, çoğunlukta olan erkek kuşların yuvadaki bir veya iki dişi kuşa nasıl kur yaptıklarını göreceksiniz. Ve vakit tamam olunca, kuşçunun işaretiyle bir anda kanat çırparak depara 112 SK Y l ; E 5 /2 0 0 7

Soylu duruşları, bem beyaz ya da renkli tüyleri ile seyredenlere huzur veren güvercinleri beslem ek, U rfa’da nesilden nesile geçen önemli bir gelenek, bir ‘m erak’.

Raising pigeons, w ho bring peace o f m ind to those w ho observe their noble stance and com bination of w hite and brilliantly colored feathers, is a traditional hobby passed dow n from father to son in Urfa.

be a bird and soar through the sky is born in our hearts, and we want to fly away and perch on the windowsill o f the one we love. THE PIG EO N ‘M IX E R ’

İn almost every season o f good weather in Urfa, pigeons are released into the sky en masse tvvice a day. A t these times, a few thousand colorful pigeons take wing from some two hundred to three hundred homes, instantly blotting out the skies över the city. If you're a careful observer you'II see that the birds come together in the sky in swarms, locked in firm embrace. Then, as if each flock had agreed in advance to stick together, they home in on their own spaces with nary a bird going astray. If you would like to observe one o f these dramatic moments, then go to Urfa and be a guest one afternoon in a pigeon fancier’s home. He will meet you at the outer gate and usher you straight up >


Dizüstü küçüldü küçüldü cebe girdi.

TurkcelIPDA • Direct push teknolojisiyle e-postaları anında görüntüleme ve klavyeyle kolay cevaplama • TurkcellEDGE hızıyla internet erişimi • En güncel randevu ve adres defteri bilgilerine ulaşım • Word, Excel, PowerPoint ve PDF dokümanlarını görüntüleme • Zengin multimedya özellikleri

TU R KC ELl

TURKCELl W, Fi: Kapalı ! V arın: Satış Toplantısı

' m \ Start

! 08:00. 20.02.2007 Konferans Salonu

C

Q

V ı; - <- "

P rofil: Normal s m ile tile n (0) O u tlo ok ( posta (2)

*

:

.

v

( atemtar

Contact*

aU *J I

HTC S620

0 532

w w w .t u r k c e ll.c o m .tr

O

F

G

X

cC

’ V v

®B

HTC P4350

<J

« K

IJN

(,M

o L


kalkacaklardır. Gözden uzaklaşıp kömeler birbirine kavuşunca gökyüzünde bir top gül halesi oluşturduklarına tanık olacaksınız. Aynı anda radyodan, sesi bir eski taş plağa kaydedilmiş olan Urfalı Cemil Cankat'ın şu türküsü size ve bu manzaraya eşlik edecektir: “Garip bir kuştu gönlüm lo / Elimden uçtu gönlüm / Saçının tellerine lo / Takıldı düştü gönlüm ” . KU ŞÇU KAHVELERİ

Bugün Urfa semalarında adeta raks ederek uçan kuşların sayısı yirmi binin üzerinde... Kuşçuluk en çok da geleneksel el sanatlarını icra eden ustalar ve esnaf arasında yaygın. Onların özel merakları arasında yer alan bu zevkli uğraşıya karşı ilgi son yıllarda giderek artıyor. Akşama doğru 114 SKYL IFE 5 /2 0 0 7

Evcil ve eğitilerek uçurulabilen kuşlara ‘köm e kuşu’ deniyor. Bu güvercinlerin onlarca türü var. Trained dom estic pigeons are knovvn as ’hom ing pigeons'. There are tens of different breeds of them.

to the rooftop without further ado. Opening the d oor o f the loft, he will listen first to the birds' sweet cooing before setting them free in the air. You will observe here how the many different breeds feed and drink and how the mainly male birds court the one o r two females in the nest. VVhen the time is right, the birds

will take o ff in an instant with a fluttering o f wings at the keeper’s signal. As the flocks recede from view to come together high above, you will see a roseate cloud form in the sky. Simultaneously the strains o f a folk song will be heard över the radio, a song recorded on an old vinyl disc and sung by Urfa 's own Cemil Cankat: “Lo, my heart was a p oor bird / That took wing from m y hand / Lo, in the strands o f her hair / İt became hopelessly entangled." BIRD ER C O FFEEH O U SES

Upvvards o f twenty thousand birds virtually dance today in the skies över Urfa. Pigeon raising is popular mainly among the small shopkeepers and artisans that stili practice the traditional handicrafts. >


Auris. Yeni-Toyota. Otomobil dünyasının altırrçocuğur Altını işlemek bir sanattır. Ona hak e ttiğ i özeni ve zamanı verm ek gerekir. Biz Auris'i tasarlarken bir sanatçı g ib i düşündük, ona hak e ttiğ i özeni gösterdik. Başka h içb ir o to m o b ile benzemeyen b ir o to m o b il vaptık- ^ Ona birçok yeni özellik ekledik. Direksiyondan Kumandalı Vites, M u ltiM o d e Şanzıman, Akıttı.Giriş' ve Çalıştırma Sistemi bunlardan yalnızca birkaçı. Sizi o to m o b il dünyasının altın çocuğunu yakından görm eye Toyota Plazalara bekliyoruz.

TOYOTA S A

T o y o ta İle tiş im M erkezi (0 2 1 ^ ) 354 0 354

TODAY

TQMORROW


dükkânının kepenklerini indiren esnaf, soluğu doğruca evinde alır ve hemen dama çıkarak kuşları, kapatıldığı ‘matar'lardan (kuşevi) çıkartarak önce yemler, suyunu verir. Onları seyre dalarken de günün bütün yorgunluğunu ve gerilimini içinden atar. Urfa’da kuşçular, genelde çoğu eski esnaf çarşılarında yer alan ‘ Kuşçu Kahvesi’ denilen mekânlarda bir araya gelirler. Bunlardan en tanınmış olanı ise ‘Çardaklı Kahve’dir. Bu mekânlarda, ön yüzü kafes teli ile kaplı ahşaptan yapılmış kuş evleri yer alır. İçi, kuşların tünemesine yarayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kahvehaneye girdiğinizde; kuş seslerinden örülü, sanki çok sesli bir orkestra sizi karşılar. Küçük kare masacıkların etrafına dizilmiş, 'kürsü' tabir edilen, yere yakın taburelere oturan kuş meraklısı insanların sohbetini dinlerken içilen

taze dem çayın keyfine doyamazsınız. YAK ALANA N KUŞ GERİ V E R İL M E Z

Gelelim kuşların nasıl uçurulduğuna... Öncelikle damların bu işe uygun olması gerekir. Kuşların uçtuktan sonra tekrar konabilmeleri için bir pist bulunur. Kuşları damdan havaya kaldırmak için kuşçu, ucuna bez bağlı, uzun ve düz, tahtadan bir sırık kullanır. Bu sırığın sallanmasıyla havalanan kuşlar bir sabah, bir de ikindi üstü uçurulur. Çoğu zaman evin etrafında, uzak mesafeli daireler çizerek damdan 40-50 metre yüksekte uçarlar. Bazen diğer kömelerle buluşan kuşlar, 100-200 metre yükseğe havalanırlar ki, seyrine doyum olmaz. İşte o zaman Urfa semalarını görmek gerekir. Havadaki kömeler, gösteri yapan uçaklar gibi birbirlerinin içine geçiş yaparlar. Bir

Güvercin sahipleri “dünyada ne kadar derdin varsa, akşam kuşlara yem verdiğin zam an unutursun. Onlarla huzur bulursun” diyor. "You can have ali the troubles in the w orld," claim the pigeon fanciers, “ but you forget them ali and find peace o f m ind w hen you com e hom e in th e evening and feed your birds."

Numbering among their favorite hobbies, this pleasant pastime has been on the rise in recent years. A fter lovvering their shutters tovvards evening, the shop keepers rush home and head straight for the roof, vvhere they release their birds from the special iofts or birdhouses in vvhich they are safeiy iocked up to first feed and water them. Ali the stress and strain o f the d a y’s work dissipates as they watch their beloved birds. Pigeon fanciers in Urfa meet in venues known as ‘Birder Coffeehouses', m ost o f vvhich are located in the old bazaars. Best known among them, the ‘Çardaklı Kahve', sonamed because it is covered with an arbor o f grape vines, has bird perches inside and vvooden bird houses with screened in fronts. A polyphonic symphony o f cooing birds will greet you when you enter the coffeehouse. Regaled by the stories o f the birders seated on low stools around tiny square tables, you won 't be able to get your fiil o f the freshly steeped tea served there. FIN D ER S KEEPERS

Let us turn now to how homing pigeons are raised. First o f ali, the ro o f has to be conducive to this business. There must, > 116 SKYLIFE 5 /2 0 0 7


TRAKYA CAM DAN YAŞAM KALİTESİNE YENİ BİR ARMAĞAN DAHA: ELİT GLASS KARE

T a s a rım : B a h a r Ş e n e r

Trakya Cam'ın yeni ürünü Elit Glass K A R E , mekana değer katan özgün dizaynı ve yüksek kalitesi ile evinizdeki iç kapılarda, mutfak ve banyo dolaplarında, ara bölmelerde, banyonuzda duş kabinlerinde, ofisinizdeki ara bölmede, raflarda, mağazanızdaki tezgahta, dolap kapaklarında, paravanlarda ve dış mekanlarda balkon kapamalarında, çağdaşlığın ve mutluluğun yeni standardı olacak! Elit Glass K A R E , Trakya Cam Yetkili Satıcıları'nda sizi bekliyor.

Trakya Cam Sanayii A.Ş. İş K uleleri, K ule 3, 4. Leve nt 34330 İstanbul T e l.: (0212) 350 34 26 D anışm a H attı: 0800 211 08 33 w w w .trakya cam .co m .tr

Trakya Cam Sanayii A.Ş. B ir Ş İŞ E C A M K u ru lu ş u d u r.


buluta dönüşüp birlikte hareket ederler. Her kuşçu, kaç metre öteden kendi kuşunu bilir. Kayıp vermeden evine dönenler, o evin sadık kuşlarıdır. Bu uçuşlar sırasında her kuşçu başka kömeden bir veya birkaç kuşu, kendilerinkine katıp getiren kuşların arasından indirip yakalayabilir. Tuttuğu bu kuşu bir daha eski sahibine vermez. Yabancı kuş fırsat bulup tekrar gitmesin diye kanatlarından iple bağlanıp birkaç gün hapsedebilir veya dişi bir kuşla yan yana konulur. Maksat; garip kuşun, yeni yerine ve yeni sahibine alışmasıdır. Yıllardır babadan oğula geçen bir gelenek, bir ‘merak’tır kuşçuluk Urfa’da... Bu soylu, halis kuşlarla huzur bulurlar, Urfa semalarında birlikte kanat çırparlar. 118 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

U rfa'da kuşlar sabah ve öğleden sonra olm ak üzere iki kere uçurulur. Sahiplerinin işaretiyle ‘karışm a’ zam anı başlar. The pigeons in Urfa are released tw ice a day, once in the m orning and again in the late afternoon. The ‘m ixer’ com m ences at a signal from their owners.

for example, be a runway where the birds can land. When releasing the birds from the ro o f into the air, the birder uses a pole made o f a long, flat piece o f w ood with a square o f cloth attached at one end. When the pole is waved, the birds take flight. This happens once in the morning and once in the late afternoon. They usually fly över the house, tracing wide circles at a height o f 40-50 meters över the roof. Occasionally coming together with other groups o f birds, they can soar to heights o f 100-200 meters. Seeing the skies över Urfa at this time o f day is a sight not to be missed, because you will never tire o f watching the birds. Like je ts in an air show, they swoop pa st each other in flyovers, forming ‘clo u d s’ o f birds that move as one.

Every birder knows his own birds from several meters away. Those who return home safely are the loyal birds o f that house. During these flights, every birder nevertheless manages to bring down and capture one or more birds that have joined his from another flock. Once captured, no bird is returned to its owner. To prevent the new bird from escaping, it is either bound for a few days with a piece o f string or placed next to a female. The point being that the new bird get accustom ed to its new home and owner. İn Urfa the hobby o f pigeon fancying is traditionally passed down from fathers to sons, who find inner peace in vvatching these noble birds and communing with them to beat their wings in the skies över Urfa. □


Her evde, her iklimde camla yalıtım ve tasarruf sağlayın IS Ic g m

ile sıcak kışlar 1

i

ile se'rin yazlar, sıcak kışlar

TrakyaCamSanayiiA.Ş. İş K u le le ri, K u le 3, 4 . L e v e n t 3 4 3 3 0 İs ta n b u l Tel.: (0212) 3 50 34 29 D a n ış m a H a ttı: 0 80 0 211 0 8 33 w w w .tra k y a c a m .c o m .tr

Trakya Cam Sanayii A.Ş. Bir JİJB C A M Kuruluşudur.


Şimdi piknik zamanı! P i c n i c

t i m e !

Bahar gelince insanlar her fırsatta kırlara çıkmak istiyor. Doğada sakin bir köşede aileyle, eş dostla, arkadaşlarla yapılan bir pikniğin tadına doyulm uyor çünkü. VVİth the arrival of spring people yearn to get out in the countryside. For there's no end of pleasure to be had at a picnic with friends and family in a quiet spot. H

VEDAT BAŞARAN

120 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

@ Ö NDER

DURMAZ


avalar ısınınca insanlar kendilerini tabiatın kucağına atmak isterler. Kışın karanlığından çıkıp, allara, yeşillere boyanma tutkusudur bu. O siyahlar, o griler geçmişte kalır. Baharla birlikte, güneş sarılarına, çimen yeşillerine, gül kırmızılarına boyanırız, işte bahar piknikleri de tam bu günlerde başlar. Baharın verdiği yepyeni bir yaşama arzusuyla dolan insanlar, aileleriyle, arkadaşlarıyla, dostlarıyla, sevdikleriyle tabiata, ormana, ağaç altlarına, yemyeşil çayırlara, su kenarlarına koşar. Tarihe baktığımızda eski dönemlerde de şehirlerde yaşayan insanların doğaya kaçış için çabaladıklarını görüyoruz. Örneğin bundan 150 yıl kadar önce İstanbullular bulabildikleri her fırsatta kırlara ve güzellikleriyle ünlü mesire yerlerine koşarlardı. Bugün dünyanın hemen her yanında bu güzelim tabiat eğlenceleri kısaca piknik diye adlandırılıyor. Fransızca 'pique-nique'ten gelen bu kelimenin anlamı, biraz daha sade ve yalın yiyeceklerin bir araya getirilip, hep birlikte yenmesi. Gerçekten de piknik yemekleri, açık havada, tabiatla baş başa kalarak yenen, taşınması kolay ve soğuk yiyecekler. Gerçi teknoloji geliştiği için günümüzde pikniklerde sıcak yemekler de hazırlanabiliyor. Biraz da bu nedenden artık 'piknik yapmak' kadar, 'mangal yapmak' da denebiliyor. Piknik tüpleri, yemekleri sıcak tutan özel kutular; pikniklerin görünümünü değiştirdi. Bir başka deyişle, kır ve mesire gezileri, yavaş yavaş mangal partilerine dönüştü. Mangalın ve hazır yiyeceklerin sağladığı kolaylıklar geleneksel piknik yiyeceklerinin yapısının değişmesine yol açtı.

H

ESKİ İSTANBUL PİKNİKLERİ

Kağıthane D eresi’nde eğlenen kadınlar, İstanbul Üniversitesi Kitaplığı. VVomen enjoying them selves on the Sweet VVaters of Europe (Kağıthane), İstanbul University Library.

Eski İstanbul'da, özellikle 19. yüzyılda Tanzimat döneminde mesireler toplum hayatının önemli bir parçasıydı. İstanbul'un coğrafi konumu nedeniyle tüm mesire alanları kıyı şeritlerinde kurulmuştu. Kayıkla ulaşılabilen mesire alanları Galata'dan Kağıthane'ye, Karaköy'den Göksu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yer alıyordu. İnsanlar buralara kayıklarla ulaşıyorlardı. Bu kayık kendilerinin de olabilir veya

o sooner does the vveather begin to warm up than people want to throw themselves into the arms o f nature. İt's a simple urge to escape the winter doldrums. To put on the reds and the greens and leave the blacks and greys behind. When spring comes we go ali sun yellow, grass green, rose red. And this is precisely the season for spring picnics. Imbued with a new lease o f life, people flock to nature in droves - to forest, verdant meadovv and riverbank - with their family, friends and loved ones. When we look back at history we see that in the old days people who lived in cities went to great lengths to get back to nature. A hundred and fifty years ago, for example, İstanbul residents used to flock to the city's famous picnic grounds every chance they could get. Today these charming outings in nature are known as 'picnic' for short almost ali över the world. The meaning o f this word, which comes from the French 'piquenique‘, is to come together to eat plain and simple food. And indeed picnic fare consists in general o f cold, easily transportable dishes that can be consumed in the open air in communion with nature. Thanks to the development o f technology hot dishes can also be prepared at today's picnics. And perhaps for this reason the phrase 'going on a picnic' can also be referred to as 'cooking out'. Special 'picnic' containers of bottled gas and 'igloos' for keeping things cold have changed the face o f the picnic today. To put it another way, nature outings have been gradually turned into cookouts. The convenience afforded by grills and prepared foods has also transformed the nature o f traditional picnic fare.

N

PİC N İC S OF OLD İSTANBUL

İn old İstanbul, during the 19th century period of reforms especially, picnic grounds were an important aspect of social life. Thanks to the city's geographical situation, ali o f them were located along the banks o f some waterway or other, be it the Golden Horn or the Bosphorus. Reached by caique, such picnic grounds covered a broad area stretching from Galata to Kağıthane and from Karaköy to the Göksu. Arriving by caique, either their own or rented, participants in the excursion definitely had a 'traveling kit' with tablecloths, a pitcher, a 'Vienna basket' with

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 121


kiralanabilirdi, ama bu geziye katılanlar mutlaka kendilerine ait bir seyir takımı bulundururlardı. Kayığın üzerine konacak örtüler, sürahi, iki gözlü 'Viyana sepeti', sefertası ve sofra gereçleri bunlardan bazılarıydı. Birçok zorluktan sonra mesire yerine ulaşan piknikçiler, günlerdir hazırladıkları yemekleri ortaya koyarlardı. Bunlar, dil söğüş, kuzu söğüş, zeytinyağlı yaprak sarması, turşu, kuru köfte, kadınbudu köfte, hanım mücveri, biber dolması, Çerkez tavuğu, sebze kızartmaları, haşlanmış yumurta, peynir, domates, salatalık, yoğurt gibi soğuk yemeklerle sütlü irmik helvası, kalbura bastı, tulumba gibi tatlılardı. Kesinlikle sıcak yemek bulundurulmazdı, çünkü o zamanın şartlarında bu hem zordu hem de ortamda kokacağından, büyük bir görgüsüzlük sayılırdı.

Mesire yerlerinde ayrıca seyyar satıcılar da bulunurdu. Süt mısırcılar, macuncular, keten ve kağıt helvacılar, muhallebiciler, yoğurtçular, şerbetçiler, damla ve çam sakızcıları, elma şekercileri, leblebiciler, sucular, mevsimine göre erik, çağla, kiraz, İzmir üzümü, Değirmendere fındığı, Bursa şeftalisi, kavun, karpuz satanlar, kahveciler ve semaverciler, sazendeler, hanendeler mesire yerini görkemli bir şölen alanına çevirirlerdi. Ne yazık ki günümüzde artık “Çek Küreği Güzelim Uzanalım Göksu'ya’’ diye şarkılar söyleyerek böyle piknikler yapmak mümkün değil. O Göksu yok artık. İnsanların piknik keyfi yine devam ediyor, ama mangalda cızırdayan et kokuları arasında, çimen ve çiçek kokularını bastırarak...

tvvo compartments, a portable food Container and other necessities o f the table. Arriving at the picnic grounds with some difficulty, the revelers vvould spread out the delicacies they'd been day s preparing: cold dishes such as sliced tongue, sliced boiled lamb, stuffed vine leaves, pickles, 'dry' meatballs, kadınbudu (Lady's Thigh) meatballs, deep-fried herb risoles, stuffed peppers, Circassian chicken, vegetables fried in olive oil, boiled eggs, cheese, tomatoes, cucumbers, and yoghurt, as well as sweets such as semolina halva made with milk, 'kalbura bastı' and crisp fritters. Hot food was never included because it vvould have been difficult to prepare under the conditions o f the time as well as producing odors, vvhich vvould have been considered a breach o f etiguette. Itinerant

vendors also hung around picnic grounds, peddling everything from boiled svveet corn and taffy to halva vvafers, milk puddings, yoghurt, fruit syrups, chevving gums, candied apples, roasted chickpeas, and vvater as well as plums, green almonds, bing cherries, İzmir grapes, Değirmendere hazelnuts, Bursa peaches, and honeydevv and vvatermelon in season. Not to mention the coffee and tea vendors with their samovars and the musicians and dancers who turned the picnic ground into a movable feast. Such picnics are unfortunately no longer possible today. And no one sings the song, "Heave Ho, Let's go to the Göksu". For that Göksu, the former Svveet VVaters o f Asia, is long gone. People stili love a picnic, but the scent of the grass and the fragrance of the flovvers are overpovvered now by the aroma o f meat sizzling on the grili. □

T a rifle ri R e c ip e s Kuru köfte Dry meatballs Malzemesi: 500 g dana veya kuzu kıyma 1 adet rendelenmiş orta boy kuru soğan 1/2 demet ince kıyılmış maydanoz 2 dilim ıslatılmış ekmek içi 1 yemek kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 kahve kaşığı tarçın 2 adet yumurta 1 kahve kaşığı kimyon 3 yemek kaşığı un 2 su bardağı zeytinyağı (kızartmak için)

Hazırlanışı: Karıştırma kabına önce kıymayı alın. Islatılmış ekmek içi, maydanoz, baharat ve yumurtayı ilave edip iyice yoğurun. Uzun yuvarlak şekilde köfteler yapın. Hazırladığınız köfteleri unda yuvarlayıp kızgın ateşin üzerindeki yağda pişinceye kadar kızartın. Köfteleri, taze soğan, yeşil biber ve domates ile servis yapabilirsiniz.

122 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Ingredients: 500 g m inced veal o r lamb 1 medium onion, grated 1/2 bunch Italian parsley, finely chopped 2 slices o f bread softened slightly vvith vvater 1 tbsp salt 1/4 tsp pepper 1/2 tsp cinnamon 2 eggs 1/2 tsp ground cumin 3 tbsp flour 2 cups olive oil (for frying)

Preparation: Place the m inced meat in a mixing bowl. Trim the crusts from the bread and add to the m inced m eat together vvith the chopped parsley, spices and eggs. Knead well. Shape the meatballs into cylinders. Then roll in flour and fry until golden brovvn in the hot oil. Serve vvith green onions, green peppers and tomatoes.


L 1

lf e

'V

lanucci mutfak kavramını tamamen değiştiriyor. Mutfağınız şimdi sadece yemek pişirmek için kullandığınız alan değil, sımsıcak renkleri, modern tasarımı, televizyon bölmesi, kitaplığı ve pek çok ayrıntısıyla içinden çıkmak istemeyeceğiniz yepyeni bir yaşam alcını. Vanucci’nin hayatınıza yeni armağanı.

h

c

t

h

G R U B U

i

A nkastre Ü rü n ler

Üretim : PRODEK YAPI DEKORASYONU SAN. TİC. A.Ş. » Kemal tirkler Mahallesi fırat Caddesi ikin Sokak No:4 34785 Ümraniye-lstanbul » telefon: (0216) 622 5153 » laks: (0216) 622 25 55

^//amca

» Kalamış Showroom : telefon: (0216) 450 48 30 » Suadiye Shomoom : telefon: (0216) 44516 80 » Sistemart - İstanbul : telefon: (0216) 420 7 7 7 7 » Cengizler Çenter - Bursa : telefon: (0224) 413 1919 » Yakında İstanbul - Kazasker, A ntalya ve Bodrum ’dayız.


Yalancı zeytinyağlı yaprak dolma Cold stuffed vine leaves made with olive oil Malzemesi: 500 g kuru soğan 250 g pirinç 150 g zeytinyağı 1 yemek kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı yenibahar 1/2 çay kaşığı tarçın 50 g çam fıstığı 50 g toz şeker 1/2 demet ince kıyılmış maydanoz 2 yemek kaşığı nane 40 adet asma yaprağı 1 adet limon 3 su bardağı su

Hazırlanışı: Pirinci 10 dakika ılık suda bekletip yıkayın ve süzün. Soğanları ince bir şekilde doğrayın. Pirinç, soğan, baharat ve maydanozu karıştırıp zeytinyağının yarısını ekleyin, hep beraber karıştırın. Elde ettiğiniz harcı kaşık yardımı ile asma yaprağına ince şekilde 10-12 cm uzunluğunda sarın. Hepsini böyle sardıktan sonra tencereye dizin. Üzerine tuzunu ve toz şekerini serpip zeytinyağı, limon suyu ve suyu dökün. Dolmaları yaprakla örtüp üzerine tabak veya kapak koyun. Ağır ateşte 1.5 saat kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Soğuyunca servis edin.

124 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Ingredients: 500 g white onions 250 g rice 150 g olive oil 1 tbsp salt 1/4 tsp pepper 1/4 tsp allspice 1/8 tsp cinnamon 50 g pignolia nuts 50 g granulated sugar 1/2 burıch Italian parsley, finely chopped 2 tbsp mint 40 vine leaves juice o f one lemon 3 cups o l water

Preparation: Soak the rice for 10 minutes in lukewarm water and drain in a strainer. Chop the onions finely. Mix the rice, chopped onion, spices and parsley and add half the olive oil. Mix well. Using a spoon, fiil each vine leaf with some o f the mixture and roll up tight to a length o f 10-12 cm. When ali the leaves have been filled, arrange them on the bottom o f a pot. Sprinkle with the salt and granulated sugar, drizzle with olive oil and lemon juice, and p o u r the water över the top. Spread the remaining leaves över the dolmas and cover with a lid or plate. Cook över low heat for an hour and a half. Let cool. Serve cold.


0 } KUZU GRUP

KUZU GRUP

TOKİ Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

Spradon Evleri, Spradon K uleler, Spradon Teras Evler ve Residence... Bahçeşehir'in değerine değer katan 3 ayrıcalıklı yaşam projesinin inşaası tamamlanıyor. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürlerim izi sunuyor ve sizleri, kalan az sayıdaki konutu yerinde görmeye davet ediyoruz.

SPRADON B a h çe ş e h ir'd e k i

ayrıcalığınız.

Ay r ı ca l ı k l ı bilgi için w w w . s p r a d o n . c o m / UUU 58 98


Kuzu söğüş Sliced lamb Malzemesi:

1 adet kuzu budu Yeterince su 2 yemek kaşığı tuz 2 adet defne yaprağı 10 adet yenibahar 5 diş sarımsak

Ingredients: 1 leg o f lamb Water t o cover 2 tbsp salt 2 bay leaves 10 allspice buds 5 cloves o f garlic

Hazırlanışı:

Preparation: First clean the leg o f lamb well. Place in a pot, cover with vvater and let stand for an hour and a half. Remove from the water and place in the p o t again. Cover with vvater and cook slovvly över low heat. When cooked through, remove from the water to a platter. Wrap with cheese cloth and cover with a heavy plate to press out the remaining water. When cold remove the bone and slice thinly with a sharp knife. Serve with greens.

Kuzu etini önce temizleyin. Tencereye koyup üzerini örtecek kadar soğuk su doldurun ve 1.5 saat bekletin. Sudan çıkarttıktan sonra tekrar tencereye koyun, üzerini örtecek şekilde su ekleyin ve ocağı yakın. Etler iyice pişinceye kadar ağır ateşte bekletin. Pişince sudan çıkartıp düz bir tepsiye alın. Beze sarın ve üzerine ağır bir şey koyarak pres yapın. Soğuduktan sonra orta kemiği çıkarın ve bıçak yardımıyla ince dilimler kesin. Yeşillikle servis edin.

Kadınbudu köfte Malzemesi:

Hazırlanışı:

1 kg dana veya kuzu kıyma 1 adet ince kıyılmış kuru soğan 100 g haşlanmış pirinç 1 yemek kaşığı tuz 1 kahve kaşığı karabiber 1/2 demet ince kıyılmış maydanoz 2 yemek kaşığı un 2 adet yumurta 2 su bardağı zeytinyağı

Tencerede yağı kızdırıp soğanı renk alıncaya kadar kavurun. Kıymanın yarısını tencereye alın, geriye kalan kıymayı ayırın. Soğan ve kıymayı pişinceye kadar kavurun ve soğumaya bırakın. Soğuyunca geriye kalan kıyma ve baharatı ilave edip iyice yoğurun, isteğe göre yassı veya yuvarlak köfteler yapın. Una bulayarak çırpılmış yumurtaya batırın ve kızgın yağda kızartın. Servis yaparken yanına isteğe göre patates püresi koyabilirsiniz.

Ingredients: 1 kg m inced lamb or veal 1 onion, finely chopped 100 g boiled rice 1 tbsp salt 1/2 tsp pepper 1/2 bunch Italian parsley, finely chopped 2 tbsp flour 2 eggs, beaten 2 cups olive oil (for frying) Preparation: Heat the oil in a pot. A d d the onion and saute until it begins to color. A dd half o f the minced meat to the pot, saving the rest. Brown the meat and onion together and let cool. When cool, add the remaining m inced meat and the spices and knead well. Shape into flat o r round meatballs as desired. Roll in flour, dip in beaten egg and fry in hot oil. May be served with p o t at o puree on the side.

S K Y L IF E 5 / 2 0 0 7


1 G B Hafıza Kartı Hediyeli!

Hayalinizdeki M etalik G üzellik • • • • •

2 Megapiksel Flaşlı Kamera 262.144 Renkli 2.12" TFT Ekran 80 MB Dahili Hafıza Artırılabilir Hafıza MicroSD MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA

D840 M

e t

a

l

S

i l v e r

www.telpa.com

• • • • •

Mobil İzleyici / imdat Mesajı MS Office Doküman Gösterimi TV ve Projektör Bağlantısı Bluetooth ile Yazıcıdan Çıktı Alabilme Eller Serbest (Speakerphone)


Hanım mücveri Deep-fried Lady's rissoles Malzemesi:

100 g tavuk göğsü 1 demet ince doğranmış taze soğan 1 demet ince doğranmış maydanoz 1 demet ince doğranmış dereotu 1/2 demet ince doğranmış taze nane 200 g taze ıspanak 4 yaprak pazı 1 demet radika 4 adet yumurta 5 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karbonat 1 çay kaşığı beyaz toz karabiber 250 g zeytinyağı (kızartmak için) Hazırlanışı:

Tavuk etlerini haşlayıp ufalayın. Bütün otları temizleyip ince ince doğrayın. Karıştırma kabının içine alıp un, yumurta ve baharatları ekleyin. Hepsini karıştırarak hamur haline getirin. Tavada yağı kızdırın. Hazırlanan malzemeyi kaşık yardımı ile tavaya dökün, kızartın ve süzgeçle alın. Yanında yoğurt ile servis edin.

Ingredients: 100 g chicken breast 1 burıch green onions, finely chopped 1 bunch Italian parsley, finely chopped 1 bunch fresh dili weed, finely chopped 1/2 half bunch fresh mint leaves, finely chopped 200 g fresh spinach leaves 4 leaves chard 1 bunch chicory 4 eggs 5 tbsp flour 1 tsp salt 1 tsp baking soda 1/4 tsp ground white pepper 250 g olive oil (for frying)

Preparation: Boil the chicken breasts and tear into shreds; wash ali the fresh herbs well and chop finely. Place in a mixing bowl and add the flour, eggs and spices. Mix well until it forms a batter. Heat the oil sizzling hot in a frying pan. Drop the batter into the hot oil by spoonfuls. Deep fry until done, then remove vvith a slotted spoon. Serve cold vvith plain yoghurt.

Sütlü irmik tatlısı Semolina dessert vvith milk Malzemesi:

500 g irmik 650 g süt 80 g tereyağı 4 adet yumurta 1 yemek kaşığı karbonat 350 g toz şeker 300 g su

Ingredients: 500 g semolina 650 g milk 80 g butter 4 eggs 1 tbsp baking soda 350 g granulated sugar 300 g vvater

Hazırlanışı: İrmik ile sütü tencereye alıp orta ateşte karıştırarak pişirin. Koyu lapa haline getirip soğumaya bırakın. Sonra tereyağını ilave edin ve beraber yoğurun. Yumurtaları kırıp karıştırın, bozadan daha koyu kıvama gelince karbonatı ekleyin, dibi yağlı tepsiye bir parmak kalınlığında döküp fırına sürün, 180 derecede pişirin. Diğer tarafta soğuk suda şekeri eritin. Hamur kızarınca fırından çıkarıp soğuk şerbeti üzerine gezdirin, tekrar fırına sürün. Beş dakika fırında bekletip, çıkarın. Soğuduktan sonra servis edin. 128 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Preparation: Place the semolina in a p o t vvith the milk and cook över medium heat until thickened, then cool. When cool, add the butter and knead. Beat the eggs until slightly thickened, then add the baking soda. Pour the batter into a greased cake pan to a thickness o f one finger and place in a preheated 180C degree öven. Dissolve the sugar in the cold vvater. When the batter set, remove from the öven and drizzle the co ld sugar syrup över it. Let stand in the öven five minutes longer, then remove. Serve vvhen cool.


i® \ İİU &

^ u f i

Küresel Fuar E nd üstrisi B irliğ i The G lobal A s s o c ia tio n o t the E x h ib itio n In d u s try

Onaylı Fuar

Uluslararası İstanbul Fuarları

Dış Ticaret M üsteşarlığı nın Desteği ile S upported by U ndersecretariat o l Foreign Trade

International İstanbul Fairs

Üye K u ru lu ş /A fe /n ö er U lu s la ra ra s ı H a z ır G iy im F e d e ra s y o n u

A p p rO V & d E v e tlt

w w w .tu y a p .c o m .t r

K O N F E K S İY O N M A K İN E S İ 2

0

0

7

21. Uluslararası Konfeksiyon M akineleri, N akış M akineleri, Konfeksiyon Yan Sanayii ve A ksesuarları Fuarı 2 3

- 2 7

C

M

A

M a y ıs / M a y 2 0 0 7

L

C

H

O

I

T

N

H

E

I

R

N

G

Y

2

0

0

7

21 st In te rn a tio n a l Clothing M achines, Em broidery M achines, Clothing Side Industry and A ccessories Fair w w w .konfeksiyonm akinelerifuari.com w

w

w

. c l o t h i n g m

a c h i n e r y f a i r . c o m

TFYD

Üye Kuruluş/M em ber TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ

TURKISHFAİR ORGANİZERSASSOCIATION TÜ YAP FAİRS AN D E XHIBITIO NS ORG AN İZ AT IO N INC. FAİR A R E A H E A D OFFICE Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair, Convention and

Tel i Phone: (0-212) 886 68 43 (Pbx)

Yurtiçi Satış / Domestic Sataş. yurtlclsatis@tuyap.com.tr

F a k s /F a r;

Yurtdışı Satış / Overseas Sales

, ° . r

« Beylıkduzu.“ '.S Buyukçekmece 34522 İstanbul Türkiye İnternet / ittrft:

_

' I1' 212' 886 86 98 ' 8881715

T Ü YAP Y U R TİÇ İ OFİSLER LO CAL OFFICES OF T Ü YAP

Tüyap bm lr: tuyapizmir@tuyap.com.tr TSyap Konya: tuyapkonya@tuyap.com.tr

ulM 9tuyip.coin.lr

E-posta / E-mail:

Yurtdış. Fuarlar / O n ne as Fairs

Fuar Alanı / Fair A rta :

tuy.po ver» ..s® tu y.p.com tr

ww w . t u y a p . c o m . t r f a ir a r e a @ t u y a p . c o m . t r tanltim@tuyap.com.tr

iLınvYKgBevlikdiizi OVERSEAS OFFICES OF TÜYAP

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap H nkonlM osco»: Tüyap TiflisJTblllsl: tuyapmoscow@tuyap.com.tr tuyapgeorgia@tuyap.com.tr Tüyap Sofya/Sörta: tuyapsofia@tuyap.com.tr

Tiiyap Fair, Convention and Congress CenU

Tüyap Tahran/re/ıran: tuyaptehran@tuyap.com.tr

Beylikdiizii, Büyiikçekmece İstanbul

TByap 6aziaatap: tuyapgaziantep@tuyap.ci

IK F .m E H l^ im \m E A L T W )R IZ 4 T 1 0 \O F T im L m )K O h m 4 im i]& A m c m i\K )D m 'tX a U V lS ()F n m L X I!V A tX J O R D A M X M r H L A W N lIM IİE R 5 1 7 U FU AR

5174 S A Y IL I

K A N U N

G E R E Ğ İN C E

T Ü R K İY E

O D A LA R

V E

BO R SALAR

B İR L İĞ İ (T O B B ) İZ N İ

İL E

D Ü Z E N L E N M E K T E D İJ


■ H o te ls / Oteller

LU O

O

D CÛ A K G Ü N İS T A N B U L

Ç IN A R O T E L

G R A N D C E V A H İR O TE L ve

KAYA R A M A D A P LA ZA O TEL

2

H O T E L (“ ***)

K O N G R E M E R K E Z İ (*****)

ve K O N G R E M E R K E Z İ (****•)

<

m

Tel [0 2 1 2 ) 5 3 4 4 8 7 9 ( 2 0 H a t / L in e s )

Tel [ 0 2 1 2 ) 6 6 3 2 9 0 0

Tel [ 0 2 1 2 ] 3 1 4 4 2 4 2

Tel [0 2 1 2 ] 8 6 6 2 3 2 3

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 5 3 4 9 1 2 6

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 6 6 3 2 9 21

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 3 1 4 4 2 4 4

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 8 8 6 1 7 8 5

Adres / Adresses A d n a n M e n d e re s

Adres / Adresses Ş e vke tiye M a h .

Adres / Adresses D a rü la c e z e C a d .

Adres / Adresses E 5 O t o y o lu

B u lva rı (V a ta n C a d .) T o p k a p ı İs ta n b u l

F e n e r M e v k ii 3 4 1 4 9 Y e şilkö y

N o : 9 Ş iş li / İs ta n b u l

T ü yap Yanı B ü y ü k ç e k m e c e

s a le s @ a k g u n h o te l.c o m

re s e rv a tio n @ c in a r h o te l.c o m .tr

s a le s @ g c h .c o m .tr

in fo @ k a y a r a m a d a . c o m

h tt p : // w w w . a k g u n h o t e l. c o m

h t t p :/ / w w w . c in a r h o t e l.c o m .tr

h ttp ://w w w .g c h .c o m .tr

h tt p : / / w w w . k a y a r a m a d a .c o m

H Y A T T R E G E N C Y İS T A N B U L

M Ö V E N P IC K H O T E L

H (/)

............

B A R C E L Ö E R E S İN

D E D E M A N İS T A N B U L

T O P K A P I H O T E L (****")

r * ..)

Tel [0 2 1 2 1 6 3 1 1 2 1 2

Tel [ 0 2 1 2 ] 3 3 7 4 5 0 0

(*” **)

İS T A N B U L (“

Tel [ 0 2 1 2 ] 3 6 8 1 2 3 4

Tel [ 0 2 1 2 ] 3 1 9 2 9 2 9

*)

Faks / F a x [ 0 2 1 2 ] 6 3 1 3 7 0 2

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 2 7 5 11 0 0

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 3 6 8 1 0 C

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ) 3 1 9 2 9 0 0

Adres / Adresses M ille t C a d .

Adres / Adresses Y ıld ız P o s ta C a d .

Adres / Adresses T a ş k ış la C a d .

Adres / Adresses B ü y ü k d e r e C a d .

N o : 1 8 6 . 3 4 1 0 4 T o p k a p ı/ls ta n b u l

5 0 3 4 3 4 0 İs ta n b u l

N o .1 3 4 4 3 7 T a k s im

3 4 3 3 0 4 . L e v e n t / İs ta n b u l

e re s in to p k a p i@ b a r c e lo .c o m

is ta n b u l@ d e d e m a n .c o m

is t a n b u l@ h y a ttin tl.c o m

h o t e l. is ta n b u l@ m o e v e n p ic k .c o m

h t t p : // w w w . b a r c e lo tu r k e y . c o m

h tt p : // w w w . d e d e m a n .c o m

h t t p : // w w w . is t a n b u l. h y a t t . c o m

h tt p : // w w w . m o e v e n p ic k - is ta n b u i. c o m

R A D IS S O N S A S B O S P H O R U S

C E Y L A N IN T E R C O N T IN E N T A L

D İV A N İS T A N B U L

H İL T O N İS T A N B U L

O T E L (•****)

O T E L İ (*•***)

r —)

H O T E L , İS T A N B U L (***•*)

Tel [ 0 2 1 2 ] 3 6 8 4 4 4 4

Tel [ 0 2 1 2 ) 3 1 5 5 5 0 0 p b x

Tel [ 0 2 1 2 ] 3 1 5 6 0 0 0

Tel [ 0 2 1 2 ] 3 1 0 1 5 0 0

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 3 6 8 4 4 9 9

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 3 1 5 5 5 1 5

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 2 4 0 4 1 6 5

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ) 3 1 0 1 5 1 5

Adres / Adresses

Adres / Adresses C u m h u riy e t

Adres / Adresses C u m h u r iy e t

Adres / Adresses Ç ıra d a n C a d .

A s k e r O c a ğ ı C a d . N o : 1 T a k s im

C a d . N o :2 3 4 4 3 7 E lm a d a ğ / İs ta n b u l

C a d d e s i H a r b iy e 3 4 3 6 7 İs ta n b u l

N o : 4 6 3 4 3 4 9 O r t a k ö y /ls ta n b u l

is ta n b u l@ in te r c o n ti.c o m .tr

d ı v a n @ d iv a n .c o m . tr

s a le s . is t a n b u l@ h ilt o n . c o m

o r ta k o y .is ta n b u l@ r a d is s o n s a s .c o m

h tt p : // w w w . in t e r c o n t i. c o m . t r

h tt p : // w w w . d iv a n .c o m . t r

h tt p : / / w w w . is t a n b u l. h ilt o n . c o m

h tt p : // w w w . r a d is s o n s a s . c o m

CROVVNE P L A ZA

ELITE H O TELS

H O L ID A Y IN N İS T A N B U L

R A D IS S O N S A S C O N F E R E N C E &

İS T A N B U L (** * * •)

D R A G O S (*" **)

C IT Y T O P K A P I (*“ **)

A IR P O R T H O T E L , İS T A N B U L (~ ***)

Tel [ 0 2 1 2 ] 5 3 0 9 9 0 0

Tel [0 2 1 2 ] 4 2 5 7 3 7 3

(S ) T e le p h o n e :

International co d e for Turkey: 9 0 . İs ta n b u l a re a c o d e s :

European side 2 1 2 , Asian side 2 1 6 . F o r in t e r c it y c a lls v v ith in

Turkey first dial 0 , th e n th e a re a c o d e , a n d th e n t h e lo c a l n u m b e r .

For intem ational calls f irs t d ia l '0 0 '.

130 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Tel [2 1 2 ] 5 6 0 8 1 0 0

Tel [ 0 2 1 6 ] 4 4 1 6 1 6 0

Faks / Fax [2 1 2 ] 5 6 0 8 1 5 5

F aks / Fax

Adres / Adresses

141 3 8 81

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 5 3 0 9 9 2 4

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 4 2 5 7 3 6 3

A d re s / A d re s s e s P iri R e is C a d .

Adres / Adresses

Adres / Adresses E - 5 K a r a y o lu Ü z e ri 3 4 2 9 5 S e fa k ö y /ls ta n b u l

S a h il Y o lu , 3 4 7 1 0 A ta k ö y

N o : 3 M a lte p e /İs ta n b u l

M ille t C a d . 1 8 7 T o p k a p ı İs ta n b u l

r e s e r v a tio n s @ c r o w n e p la z a is ta n b u l.c o m .tr

re s e rv a tio n @ e lite h o te ls . c o m .tr

in f o @ h iis t a n b u lc it y . c o m

İs ta n b u l. tu r k e y @ ra d is s o n s a s .c o m

h tt p : // w w w . c r o w n e p la z a . c o m /is ta n b u l

h t t p :/ / w w w .e lit e h o te ls .c o m . tr

h tt p : / / w w w . h ii s t a n b u lc it y . c o m

h tt p : // w w w . is t a n b u l. r a d is s o n s a s .c o m


f R A M A D A P L A Z A İS T A N B U L

THE M ARM ARA

A IR P O R T A D E L A

E R E S İN T A X İM H O T E L

m

İS T A N B U L (****•)

H O T E L (****)

m

Tel [0 2 1 2 ] 4 4 4 0 2 7 2 - 3 1 5 4 4 4 4

Tel [0 2 1 2 ] 2 5 1 4 6 9 6

Tel [0 2 1 2 ] 5 0 3 3 1 3 3

T e l [0 2 1 2 ] 2 5 6 0 8 0 3

F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 3 1 5 4 4 4 5

Faks / Fax

A d re s / A d re s s H a la s k a rg a z i C a d . N o :

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 5 0 3 4 2 7 2

F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 2 5 3 2 2 4 7

A d r e s / A d re s s e s

Adres / Adresses

A d re s / A d re s s e s F o p c u C a d . N o : 1 6

1 2J 2 4 4 0 5 0 9

1 3 9 -1 5 1 3 4 3 7 3 O s m a n b e y -Ş iş li/ls ta n b u l

T a k s im M e y d a n ı T a k s im

L o n d r a A s fa ltı N o : 3 8 , A ta k ö y

T a k s im 3 4 4 3 7 İs ta n b u l - T ü rk iy e

in fo @ r a m a d a p la z a is ta n b u l.c o m

İs ta n b u l - in fo @ th e m a r m a ra h o te ls . c o m

in fo @ a d e la h o te l.c o m . tr

e re s in @ e r e s in ta x im .c o m .tr

h ttp : // w w w . r a m a d a p la z a is t a n b u l. c o m

h t t p : // w w w . th e m a r m a r a h o t e ls . c o m

h tt p : // w w w . a d e la h o t e l. c o m . tr

h t t p : // w w w . e r e s in t a x im . c o m .t r

R IC H M O N D N U A W E L L N E S S

T H E R IT Z - C A R L T O N ,

A N T İK H O T E L

E R E S İN T A X IM P R E M IE R

S P A S A P A N C A (*“ **)

İS T A N B U L ( * * " * )

İS T A N B U L (****)

r~ )

T e l [0 2 6 4 ] 5 8 2 21 0 0

T e l [02 1 2] 3 3 4 4 4 4 4

T e l [0 2 1 2 ] 6 3 8 5 8 5 8

T e l [2 1 2 ] 2 5 6 0 8 0 3

F a ks / Fax [0 2 6 4 ] 5 8 2 21 01

Faks / Fax

A d r e s / A d re s s e s

F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 6 3 8 5 8 6 5

F a k s / F a x [2 1 2 ] 2 5 3 2 2 4 7

A d re s / A d re s s e s S ü z e r P la z a ,

A d re s / A d re s s e s O rd u C a d .

A d r e s / A d re s s e s Ş e h it M u h ta r C a d .

S a h ily o lu S a p a n c a

E lm a d a ğ 3 4 3 6 7 Ş iş li / İs ta n b u l

S e k b a n b a ş ı S o k . N o : 1 0 B e ya zıt

N o : 4 7 T a k s im 3 4 4 3 7 İs ta n b u l - T ü rk iy e

in f o @ r ic h m o n d n u a .c o m

r c . is tr z .re s e r v a tio n s @ r itz c a iito n .c o m

in fo @ a n tik h o te l.c o m

e re s in @ e re s in p r e m ie r.c o m .tr

h t t p : // w w w . r ic h m o n d n u a .c o m

h t t p : // w w w . r it z c a r lt o n . c o m

h t t p : // w w w . a n t ik h o t e l.c o m

w w w .e r e s in p r e m ie r .c o m . t r

S Ü R M E L İ İS T A N B U L H O T E L

V V O R LD P A R K H O T E L

(

212] 3 3 4 4 4 5 5

)

BARCELÖ SARAY

H İL T O N P A R K S A

(****)

m T e l [0 2 1 2 ] 3 1 0 1 2 0 0

T e l [0212] 2 7 2 11 6 0 p b x - 6 h a t

Tel 10212] 5 2 7 6 7 6 7

T e l [0 2 1 2 ] 4 5 8 9 8 0 0

F a k s / F a x [0212) 2 6 6 3 6 6 9

F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 5 1 9 8 7 6 3

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 4 5 8 9 8 3 0

F a ks / F a x [0 2 1 2 ] 2 5 8 5 6 9 5

A d re s / A d re s s e s P ro f. D r. B ü le n t

A d re s / A d re s s e s H o b y a r M a h .H a m id iy e

A d r e s / A d re s s e s Y e n iç e rile r C a d .

A d re s / A d re s s e s B a y ıld ım C a d d e s i

T a rc a n S o k . N o : 3 G a y r e tte p e /İs ta n b u l

C a d . N o : 6 4 E m in ö n ü 3 4 4 5 0 / İS T A N B U L

N o :8 5 3 4 1 3 0 B e y a z ıt İs ta n b u l

N o : 1 2 M a ç k a 3 4 3 5 7 İs ta n b u l

re s e rv a tio n is ta n b u l@ s u rm e lih o te ls .c o m

in fo @ w o r ld p a r k h o te l.c o m

s a r a y . re s @ b a r c e lo .c o m

s a le s .p a r k s a @ h ilto n .c o m

h tt p : // w w w . s u r m e lih o t e ls .c o m

h tt p : // w w w . w o r lp a r k h o te l. c o m

h tt p : // w w w . b a r c e lo tu r k e y . c o m

h t t p : // w w w . is t a n b u l- p a r k . h ilt o n . c o m

3vw v:

SVVISSÖ TEL T H E B O S P H O R U S ,

P O IN T H O T E L

D İV A N C IT Y İS T A N B U L

H O L İD A Y IN N İS T A N B U L

İS T A N B U L r — )

(

r**>

A T A K Ö Y (“ ***)

T e l [0 2 1 2 ] 3 2 6 11 0 0

Tel [0 2 1 2 ] 3 1 3 5 0 0 0

T e l [0 2 1 2 ] 3 3 7 4 9 0 0

T e l [2 1 2 ] 5 6 0 4 1 1 0

F a k s /F a x [0 2 1 2 ] 3 2 6 11 2 2

F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 3 1 3 5 0 3 0

F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 3 3 7 4 9 4 9

F a k s / F a x [2 1 2 ] 5 5 9 4 9 0 5

A d r e s / A d r e s s e s B a yıld ım C a d . N o :2

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s B ü y ü k d e r e C a d .

A d re s / A d re s s e s

M a ç k a 3 4 3 5 7 B e ş ik ta ş

T o p ç u C a d . N o : 2 T a k s im /İs ta n b u l

N o : 8 4 3 4 3 9 8 G a y r e tte p e /İS T A N B U L

S a h il Y o lu , 3 4 7 1 0 A ta k ö y

is ta n b u l@ s w is s o te l.c o m

in fo @ p o in th o te l.c o m

d iv a n c ity @ d iv a n .c o m .tr

r e s e r v a tio n s @ c r o w n e p la z a is ta n b u l.c o m .tr

h tt p : // w w w . s w is s o te l. c o m . t r

h t t p : // w w w . p o in th o te l. c o m

h tt p : // w w w . d iv a n .c o m . t r

h ttp : / / w w w . h o lid a y - in n .c o m /a ta k o y m a r in a

)

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 131


İSTANBUL GUIDE 132 SKYLIFh 5 /2 0 0 7

H O TEL İS T A N B U L C O N TI

R IC H M O N D İS T A N B U L

Y E N İŞ E H İR PALAS

m

r~ )

(*— )

TA V (S)

Tel [0 2 1 2 ) 2 8 8 1 6 4 2

Tel [0 2 1 2 ] 2 5 2 5 4 6 0

Tel [0 2 1 2 ] 2 5 2 71 6 0 ( 1 0 H a t - 1 0 L in e s )

Tel [ 0 2 1 2 ] 4 6 5 4 0 3 0

A IR P O R T H O TEL

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 2 / 2 9 5 0 5

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 2 5 2 9 7 0 7

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 2 4 9 7 5 0 7

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 4 6 5 4 7 3 0

Adres / Adresses O rta k la r C a d .

Adres / Adresses

Adres / Adresses M e ş ru tiy e t C a d d e s i

Adres / Adresses A ta tü rk H a v a lim a n ı

N o : 3 0 M e c id iy e k ö y / İs ta n b u l

İs tik la l C a d . N o : 4 4 5 T ü n e l B e y o ğ lu

O te lle r S k . N o : 1 -3 8 0 0 5 0 T e p e b a ş ı

D ış h a tla r T e rm in a li Y e ş ilk ö y /İs ta n b u l

in fo @ is ta n b u lc o n ti. c o m .tr

in fo @ r ic h m o n d h o te ls .c o m . tr

y e n is e h irp a la s @ y e n is e h ir p a la s .c o m

a ir p o r th o te l@ b ta .c o m .tr

h tt p : // w w w . is t a n b u lc o n t i. c o m . t r

h t t p ://www. r ic h m o n d h o t e ls .c o m .tr

h tt p : // w w w . y e n is e h ir p a la s . c o m

h tt p : // w w w . a ir p o r t h o t e lis t a n b u l. c o m

HOTEL M ONTE BAIA

TA K S İM M E TR O P A R K

A K G Ü N H O TEL

A N SE N 130 S U IT E S H O TE L

(— )

H O TE L (****)

(*“ >

& R E S TA U R A N T (S)

Tel [0 2 2 4 ] 2 8 5 2 3 8 3

Tel [0 2 1 2 ] 2 9 2 6 2 0 0 Fax [0 2 1 2 ] 2 9 2 5 1 11

Tel [ 0 2 1 2 ] 6 3 8 2 8 3 8

Tel [ 0 2 1 2 ] 2 4 5 8 8 0 8

Faks / Fax [0 2 2 4 ] 2 8 5 2 2 0 2

Adres / Adresses G ü m ü ş s ü y ü M a h .

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 6 3 8 2 8 6 0

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 2 4 5 71 7 9

Adres / Adresses 2 . O te lle r

İn ö n ü C a d . O s m a n lı S o k . N o : 1 4

Adres / Adresses O r d u C a d .

Adres / Adresses M e ş ru tiy e t C a d .

B ö lg e s i, U lu d a ğ / B U R S A

3 4 8 7 0 T a k s im /İs ta n b u l

H a z in e d a r S o k . N o : 6 B e y a z ıt İs ta n b u l

A nse n 1 30 3 4 4 3 0 Tepebaşı Tünel

m o n te @ h o te l - b a ia .c o m

s a tis @ ta k s im m e tro p a rk .c o m

a k g u n la le li@ s u p e r o n lin e .c o m

in fo @ a n s e n s u ite s .c o m

h tt p : // w w w . b a ia h o t e ls . c o m

h tt p : // w w w . ta k s im m e t r o p a r k .c o m

h tt p : // w w w . a k g u n t r a v e l . c o m

h tt p : // w w w . a n s e n s u it e s . c o m

LARESPARK HOTEL

TA K S İM SO U A R E

IB IS İS T A N B U L

B E N T LE Y OTEL

(****)

H O TE L (****)

m

(S)

Tel [ 0 2 1 2 | 2 5 4 5 1 0 0

Tel [0 2 1 2 ] 2 9 2 6 4 4 0 p b x

Tel [ 0 2 1 2 ] 4 1 4 3 9 0 0

Tel [0 2 1 2 ] 2 9 1 7 7 3 0 (p b x )

Faks / Fax [0 2 1 2 1 2 5 4 71 6 0

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 2 9 2 6 4 4 9

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 4 1 4 3 9 3 9

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 2 9 1

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Adres / Adresses K a z lıç e ş m e M a h .

Adres / Adresses f la la s k a rg a z i C a d .

T o p ç u C a d . N o : 2 3 T a k s im

S ıra s e rv ile r C a d . N o : 1 5 , T a k s im

K e n n e d y C a d . N o : 5 6 Z e y tin b u m u

N o : 7 5 8 0 2 2 0 H a rb iy e

is ta n b u l@ la re s p a rk h o te l.c o m

in fo @ ta k s im s q u a r e h o te l . c o m .tr

h t t p : / / w w w . ib i s h o t e l. c o m

is ta n b u l@ b e n tle y - h o t e l.c o m

h t t p : // w w w . la r e s p a r k h o t e l.c o m

h t t p ://www. ta k s im s g u a r e h o t e l. c o m .tr

h tt p :/ / w w w .a c c o r h o t e l s . c o m

h t t p :/ / w w w . b e n tle y - h o t e l. c o m

N O V O T E L İS T A N B U L

T H E M A R M A R A PERA

TA Ş LIK H O TEL

ER ES İN CROVVN H O TE L (S)

r~ ) Tel [0 2 1 2 ] 4 1 4 3 6 0 0

m

r*)

Tel [0 2 1 2 ] 6 3 8 4 4 2 8

Tel [ 0 2 1 2 ) 2 5 1 4 6 4 6

Tel [0 2 1 2 ] 2 2 7 8 3 1 0 ( 4 h a t)

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 6 3 8 0 9 3 3

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 4 1 4 3 6 3 6

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 2 4 9 8 0 3 3

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 2 2 7 8 3 1 4

Adres / Adresses

Adres / Adresses K a z lıç e ş m e M a h .

Adres / Adresses M e ş ru tiy e t C a d

Adres / Adresses S ü le y m a n S e b a

K ü ç ü k A y a s o fy a C a d . 4 0

K e n n e d y C a d . N o : 5 6 Z e y tin b u m u

T epebaşı 3 4 4 3 0

C a d . N o : 7 5 V a lid e ç e ş m e M a ç k a

S u lta n a h m e t İs ta n b u l, T U R K E Y

h t t p : / / w w w . n o v o t e l. c o m

p e r a - in f o @ t h e m a r m a r a h o te ls .c o m

in f o @ t a s lik h o te l. c o m

e r e s in @ e re s in c ro w n . c o m . tr

h t t p : / / w w w . a c c o r h o t e ls . c o m

h t t p : / / w w w . t h e m a r m a r a h o t e ls . c o m

h t t p : / / w w w . t a s lik h o t e l. c o m

h t t p :/ / w w w .e r e s in c r o w n . c o m . tr


■ Museum s / Müzeler Archeological M useum İstanbul Arkeoloji Müzeleri Osman Hamdi Bey Yokuşu Gülhane, Tel: 5 2 0 77 4 0 A tatürk M useum / Atatürk Müzesi Şişli, Tel: 240 6 3 19

H O TE L SU LTA N H A N

TAN H O TE L İS T A N B U L

(S)

(S)

Tel [ 0 2 1 2 ] 5 1 6 3 2 3 2

Tel [2 1 2 ] 5 2 0 9 1 3 0

Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 5 1 6 5 9 9 5

Faks / Fax [2 1 2 ] 5 2 6 3 0 8 2

Adres / Adresses P iy e rlo ti C a d . N o : 1 5

Adres / Adresses

3 4 1 2 2 S u lta n a h m e t /İS T A N B U L

D r. E m in p a ş a S k . N o :2 0

in fo @ h o te ls u lta n h a n .c o m

S u lta n a h m e t / İs ta n b u l

h t t p : // w w w . h o t e ls u lt a n h a n . c o m

h tt p : // w w w . ta n h o t e l. c o m

Aviation M useum Hava Kuvvetleri Müzesi Yeşilköy, Tel: 662 8 5 52 B yzantine G reat Palace M osaic M useum Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, Sultanahmet, Tel: 518 12 05

Sakıp Sabancı Museum Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00 S adberk Hanım Museum Sadberk Hanım Müzesi Sarıyer, Tel: 242 38 13 Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet, Tel: 512 04 8 0 TÜRVAK C inem a and Television M useum / TÜRVAK Sinema ve Televizyon Müzesi Beykoz, Tel: 425 19 00 Yıldız Palace Museum Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 2 58 3 0 80

Church of St. Saviour in Chora Kariye Müzesi Edimekapı, Tel: 631 92 41 D oğançay Museum D oğançay Müzesi Beyoğlu, Tel: 244 77 70

LU SH H IP O TEL

T H E R E S ID E N C E

(S)

G A Y R E TTE P E (S)

Tel [0 2 1 2 ) 2 4 3 9 5 9 5

Tel [ 0 2 1 2 ] 2 8 8 9 5 9 0

F a k s /F a x [ 0 2 1 2 ] 2 9 2 1 5 6 6

Faks / Fax [0 2 1 2 ] 2 7 3 0 9 8 4

Adres / Adresses S ira s e lv ile r C a d d e s i

Adres / Adresses

N o : 1 2 T a k s im / İsta n b u l

R ü ş tü b e y S o k . N o :2 G a y re tte p e /İs ta n b u l

r e s e rv a tio n s @ lu s h h ip h o te l .c o m

in f o @ r e s id e n c e g a y r e tte p e .c o m

h tt p : // w w w . lu s h h ip h o te l. c o m

h tt p : // w w w . r e s id e n c e g a y r e t t e p e .c o m

■ Emergency

O T T O M A N HO TEL IM P E R IA L (S) Tel [0 2 1 2 ] 5 1 3 6 1 5 1 (p b x ) Faks / Fax [ 0 2 1 2 ) 5 1 2 7 6 2 8 Adres / Adresses C a fe riy e S o k a k N o :6 /1 S u lta n a h m e t / İs ta n b u l - T ü rk iy e in fo @ o tto m a n h o te lim p e r ia l.c o m h ttp : // w w w . o t t o m a n h o t e lim p e r ia l .c o m

S A İT H A L İM P A Ş A YA LISI (S) Tel [ 0 2 1 2 ] 2 2 3 0 5 6 6 (p b x ) Faks / Fax [ 0 2 1 2 ] 2 2 3 0 5 6 7 Adres / Adresses K ö y b a ş ı C a d d e s i. N o : 1 1 7 Y e n ik ö y / İs ta n b u l in fo @ s a ith a lim p a s a .c o m h t t p : // w w w . s a it h a lim p a s a . c o m

A m bulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) To urism poliçe Tel: 527 45 03 G end arm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a st G uard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Information Turizm Danışma Atatürk Airport Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 465 3 0 0 0 H arbiye Tourism Information Tel: 233 0 5 92 Karaköy Sea Port Karaköy Umanı, Tel: 2 49 5 7 76 Sirkeci Tourism Information Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü. Tel: 511 5 8 88 Sultanahm et Square Sultanahmet Meydanı, Tel: 518 18 02 Association of Turkish Travel A gencies / Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Dikilitaş Beşiktaş, Tel: 259 84 04 tursab@tursab.org.tr The Turkish Touring and A utom obile Club Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Offce-Merkez) Tel: 282 81 40

Haghia Sophia Ayasofya Müzesi Sultanahmet, Tel: 522 0 9 89 İstanbul M odem Meclis-i M ebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrepo No: 4 Karaköy, Tel: 243 43 18 İstanbul Toy Museum İstanbul Oyuncak Müzesi Ömerpaşa Cad. Dr. Zeki Zeren Sok. No: 17 Göztepe Tel: (0216) 359 4 5 50 M ilitary M useum / Askeri Müze Harbiye, Tel: 232 16 98 M useum of Painting and Sculpture Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş, Tel: 261 42 98 M useum of Turkish and Islamic Art Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet, Tel: 518 18 05-06 Naval M useum / Deniz Müzesi Beşiktaş, Tel: 327 4 3 45 Pera M useum / Pera Müzesi Meşrutiyet Cad. No: 141 Tepebaşı Beyoğlu, Tel: 334 9 9 00 Proje 4L Elgiz Ç ağdaş Sanat Müzesi / Proje 4L Elgiz Contemporary Art Museum Harman Sok. Harmancı Giz Plaza Gültepe Levent, Tel: 281 51 50 Rahmi M . Koç Industrial M useum / Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi, Hasköy, Tel: 369 6 6 0 0 - 01 02 Ottom an Bank M useum Osmanlı Bankası Müzesi Voyvoda Cad. (Bankalar Caddesi) Karaköy, Tel: 334 22 70

■ Palaces / Saraylar Beylerbeyi Palace Beylerbeyi Sarayı, Beylerbeyi, Tel: 321 9 3 20 D olm abahçe Palace Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş, Tel: 258 5 5 44 Ihlamur Kasir / Ihlamur Kasrı Beşiktaş, Tel: 261 29 91 M aslak Kasirs / Maslak Kasırlar Maslak, Tel: 276 10 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı, Tel: 276 10 22

■ Mosques / Camiler Blue M osque Sultanahmet Camii Tel: 518 13 19 Süleym aniye M osque Süleymaniye Camii Prof. Sıddık Sami Onar Cad. Vefa, Tel: 514 01 39 Yeni M osque / Yeni Cami Yeni Cami Meydanı Eminönü

■ Churches and synagogues Kilise ve sinagoglar Ayios Yeorgios (Greek O rthodox Patriarchal Church of St. George) Sadrazam Ali Paşa Cad. 35 Fener, Tel: 531 96 70-6 İstanbul Presbyterian Church Yusuf Kamil Paşa Sok. Moda, Tel: 449 3 9 74 Neve Shalom (Synagogue) Şişhane.Tel: 244 75 66San Antonio di Padova (Catholic) Beyoğlu, Tel: 244 0 9 35 Sunday service in English, Italian, Polish. Armenian Patriarchate Kumkapı, Tel: 516 25 17 5 /2 0 0 7 SKYLIFE 133


(İUNE ŞLI

B A Ğ C IL A R

SU LTA N Ç IF T lf e l

G ürbüz

VENIOUN

GÜNGI

Û C ILAR

lZ IO S M A N P A Ş A

Bakırköy

ÇIRÇIR

K Mustafa Paşa İst

BAĞLAYAN

Karaköy E m inö nü

*

//

Haydarpaşa Kadıköy

ISTINYE,

Tuta bya TARABYA - i

İIREÇBURNU

IB A Ş l

.B U Y U K D E R t

//

KUDAR BurtkAilY

KÜPLÜCE

kuİ^ÖS

V A N IK Ö Y

HİSARI

K A NLIC A .

H isarı ,

J

Ç U BU KLU^

KISIKLI

V

Bostancı

--b o s t a n c N S s ;

KOZYATAÖf^.

Hryt?fl:iııı

. Ü M R A N İY E

Ç AVU Ş!

Ç«ÜLSUYU

il Ç A M L IC A

Ç ekm ekoy

K a rtal

KARTAL

S a r ıg a z i

A e DUR RAHMAN GAZI

Y e n id o ğ a n

___

0

3

SUL"

'o '

T

——

-

KAYNARCA*

P E N D İK

G Ü LLÜ I

KURTKÖY

TrenDurajJı (TralnStatlon)

Tramvay Duracı (TramvvayStop)

M etro Duracı (M etro Stop)

H afif M etro Durağı (LlQht Tube Stop)

(Turklsh Airlines Sales O ffice) Cadde (Road)

THY SatlJ OflSİ

N E C İP FAZIL

O toyol Numarası (RoadNumbers)

(M otorway)

Otoyol

Tramvay (Tramvvdv) Dem iryolu (Railvvay)

(Llght Tube) M etro (M etro)

H afif M etro

KM

İSTANBUL I


TRAKYA CAM DAN GÜRÜLTÜYE KALICI ÇÖZÜM

Şişecam'ın Gürültü Kontrol Camları, dışarıdaki gürültünün yaşadığımız mekana girişini engeller. Gürültü Kontrol Camları ile; duvar, çatı ve doğramalarda da benzer önlem ler alarak dışarıdaki yüksek gürültüyü, içeride kütüphane sessizliğine dönüştürebilirsiniz. Gürültü kontrol, ısı kontrol, güneş kontrol ve güvenlik özellikleri aynı cam ünite jçinde birleştirilebilir.

Trakya Cam Sanayii A.Ş. İş Kuleleri. Kule 3, 4. Levent 34330 İstanbul T e l: (0212) 350 34 87 - 350 34 29 D an ış m a H a ttı: 0800 211 08 33 w w w .trakyacam .com .tr

Trakya Cam Sanayii A.Ş. Bir ŞİŞ8CAM Kuruluşudur


■ H o te ls / Oteller

A K T İF M E T R O P O L IT A N

D E D E M A N C A P P A D O C İA

S V V IS S O T E L A N K A R A

DEDEM AN ANKARA

H O T E L (#****)

C O N V E N T IO N Ç E N T E R ( * * * " )

r*~ )

(

Tel [0 3 1 2 ] 2 9 5 4 5 4 5

Tel ( 0 3 8 4 ] 2 1 3 9 9 0 0

Tel [0 3 1 2 ] 4 0 9 3 0 0 0 (P b x )

Tel [ 0 3 1 2 ] 4 1 7 6 2 0 0

)

Faks / Fax [0 3 1 2 ] 2 8 4 4 2 4 2

Faks / Fax [0 3 8 4 ] 2 1 3 2 1 5 8

Faks / Fax [0 3 1 2 ] 4 0 9 3 3 9 9

Faks / Fax [ 0 3 1 2 ] 4 1 7 6 2 1 4

Adres / AdressesOçjuzlar M a h . 4 8 .

Adres / Adresses

Adres / Adresses Y ıld ız e v le r M a h .

Adres / Adresses A k a y C a d .

S o k . N o . 2 8 0 6 5 2 0 B a lg a t-A n k a ra

Ü r g ü p y o lu 2 . k m . 5 0 2 0 0 N e v ş e h ir

2 1 . S o k . N o : 2 0 6 5 5 0 Ç a n k a y a A n k a ra

B ü k lü m S o k a k 1 0 6 6 6 0 A n k a ra

in fo @ m e tro p o lita n h o te l.c o m . tr

k a p a d o k y a @ d e d e m a n .c o m

re s e r v a tio n s .a n k a r a @ s w is s o te l.c o m

a n k a r a @ d e d e m a n .c o m

h t t p : // w w w . m e t r o p o lit a n h o t e l.c o m . t r

h tt p : // w w w . d e d e m a n .c o m

h t t p : // w w w . a n k a r a . s w is s o t e l. c o m

h tt p : // w w w . d e d e m a n .c o m

AN K A R A ETAP

H İL T O N K A Y S E R İ

A N K A R A H O T E L B E S T (****)

A K A R IN T E R N A T IO N A L

A L T IN E L H O T E L (** * “ ) Tel [0312)231 77 60

Tel [ 0 3 1 2 ) 4 6 7 0 8 8 0 Tel [0 3 5 2 ] 2 0 7 5 0 0 0

[0 3 1 2 ] 4 4 4 b e s t (2 3 7 8 )

H O T E L S (****) Tel [0 3 1 2 ] 2 3 2 1 0 1 0

Faks / Fax [0 3 1 2 ] 2 3 0 2 3 3 0

Faks / Fax [0 3 5 2 ] 2 0 7 5 0 5 0

Faks / Fax [ 0 3 1 2 ] 4 6 7 0 8 8 5

Faks / Fax [0 3 1 2 ] 2 3 2 2 0 0 6

Adres / Adresses G M K B u lv a rı N o . 1 51

Adres / Adresses C u m h u r iy e t

Adres / Adresses

Adres / Adresses G a z i M u s ta fa K e m a l

T a n d o ğ a n / A n k a ra

M e y d a n ı 3 8 0 1 0 K a y s e ri

1 9 5 A ta tü r k B u lv a rı K a v a k lıd e re

B u lv a rı N o : 1 1 1 M a lt e p e A n k a ra

in fo @ a ltin e lh o te ls .c o m .tr

s a le s . k a y s e ri@ h ilto n .c o m

re s e rv a tio n @ b e s th o te l. c o m .tr

in fo @ a k a rh o te l.c o m

h tt p : // w w w . a lt in e lh o t e ls .c o m . t r

h tt p :/ / w w w . k a y s e r i. h ilto n . c o m

h tt p : // w w w . b e s t h o t e l. c o m . t r

h t t p : // w w w . a k a r h o t e l. c o m .t r

A N K A R A H İL T O N S A

SH ER ATO N HO TEL &

APART HO TEL BEST

(

C O N V E N T IO N Ç E N T E R (***•*)

(....)

Tel [0312) 4 5 5 00 00

Tel [ 0 3 1 2 ] 4 5 7 6 0 0 0

Tel [ 0 3 1 2 ] 4 4 6 8 0 8 0

Faks / Fax [0312] 4 5 5 00 5 5

Faks / Fax [ 0 3 1 2 ] 4 5 7 6 1 0 0

F a k s /F a x [ 0 3 1 2 ] 4 4 6 8 0 9 0

Faks / Fax [ 0 3 1 2 ] 2 3 1 6 8 3 8

Adres / Adresses T a h ra n C a d d e s i 1 2

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Adres / Adresses N e c a t ib e y C a d d e s i N o : 3 5 K ız ıla y - A N K A R A

)

B U S IN E S S P A R K O T E L

m Tel [ 0 3 1 2 ] 2 3 2 4 8 0 0

06700 K a v a k lıd e re A n k a ra

N o k ta lı S o k . K a v a k lıd e re 0 6 7 0 0 A n k a ra

U Q ur M u m c u n u n S o k . 7 1 , G .O .P

s a le s .a n k a ra @ h ilto n .c o m

s h e r a to n @ s h e ra to n a n k a r a .c o m

r e s e r v a tio n @ b e s ta p a r t.c o m .tr

in f o @ b u s in e s s p a r k h o te l.c o m

h t t p : // w w w . a n k a r a . h ilt o n . c o m

h tt p : // w w w . s h e r a to n . c o m / a n k a r a

h t t p :/ / w w w . b e s t a p a r t .c o m .tr

h t t p : // w w w . b u s in e s s p a r k h o t e l.c o m

B İL K E N T O T E L VE

SÜ RM ELİ ANKARA HOTEL

C A P IT A L P L A Z A

BW H O TEL 2000

K O N F E R A N S M R K . (****•)

n

H O T E L (****)

m

Tel [0 3 1 2 1 2 6 6 4 6 8 6

Tel [0 3 1 2 ] 2 3 1 7 6 6 0 p b x - 1 0 h a t

Tel [ 0 3 1 2 ] 2 8 7 6 0 6 5

Tel [ 0 3 1 2 ] 4 1 9 9 0 0 1

Faks / Fax [ 0 3 1 2 ] 2 6 6 4 6 7 9

Faks / Fax [0 3 1 2 ] 2 2 9 5 1 7 6

Faks / Fax [ 0 3 1 2 ] 2 8 4 4 4 3 4

Faks / Fax [ 0 3 1 2 ) 4 1 9 9 0 1 6

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Adres / Adresses B e s te k a r S o k

© T e le p h o n e :

International co d e for Turkey: 9 0 . A n k a ra a re a c o d e : 3 1 2 . F o r in t e r c it y c a lls w it h in

Turkey first dial ()’, th e n th e a re a c o d e , a n d th e n t h e lo c a l n u m b e r .

For intem ational calls firs t d ia l '0 0 '.

136 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

B ilk e n t 1 .C a d , 0 6 8 0 0 B ilk e n t/A n k a ra

C ih a n S o k . N o : 6 0 6 4 3 0 S ıh h iy e /A n k a r a

K o n y a Y o lu N o : 8 4 B a lg a t

N o : 2 9 K a v a k lıd e re 0 6 6 8 0 / A N K A R A

in fo @ b ilk e n to te l.c o m . tr

r e s e rv a tio n a n k a r a @ s u r m e lih o te ls . c o m

re s e rv @ h o te lc a p ita lp la z a .c o m

o te l2 0 0 0 @ o t e l2 0 0 0 .c o m

h t t p : // w w w . b ilk e n t o t e l. c o m .t r

h tt p : // w w w . s u r m e lih o t e ls .c o m

h tt p : // w w w . h o t e lc a p it a lp la z a .c o m

h t t p : / / w w w . o t e l2 0 0 0 . c o m


C LA SS H O TE L

LY K IA LO D G E K A P A D O K Y A

C A P P A D O C IA CAVE

r**>

m

S U IT E S (S)

T e l [0 3 1 2 ] 4 6 6 1 8 5 0

T e l [0 3 8 4 ] 2 1 3 9 9 4 5

T e l [0 3 8 4 ] 2 7 1 2 8 0 0

13 5 0 9 2

LIM A K A M B A S S A D O R E H O TE L (S) T e l [0 3 1 2 ] 4 2 8 4 8 4 8

F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 2 6 9 9 8 5

F aks / Fax

F a ks / F a x [0 3 8 4 ] 2 7 1 2 7 9 9

F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 2 8 3 4 3 4

A d r e s / A d r e s s e s B e s te k a r S o k a k

A d r e s / A d re s s e s P .O . B o x 4 8 ,

A d r e s / A d re s s e s G a ffe rli M a h ,

A d r e s / A d re s s e s B o ğ a z S o k a k

N o . 6 4 0 6 6 8 0 K a v a k lıd e re / A N K A R A

T R -5 0 2 0 0 N e v ş e h ir /T ü rk iy e

Ü n lü S o k . N o : 1 9 G ö r e m e N e v ş e h ir

N o : 1 9 0 6 7 0 0 K a v a k lıd e re A n k a ra

in f o @ c la s s h o te l.c o m .tr

in fo @ ly k ia lo d g e .c o m

in f o @ c a p p a d o c ia c a v e s u it e s . c o m

a m b a s s a d o r e @ lim a k h o te ls .c o m

h t t p :/ / w w w . c la s s h o t e l.c o m .tr

h tt p : // w w w . ly k ia lo d g e . c o m

h tt p : // w w w . c a p p a d o c ia c a v e s u it e s .c o m

h tt p : / / w w w .a m b a s s a d o r e h o t e l. c o m

DİVAN A NK A RA

PERİ TO W ER HOTEL

G O R D IO N H O TEL

M E G A R E S ID E N C E

m

C A PPA D O C IA (****)

(S)

H O TE L A N K A R A (S)

T e l [0 3 1 2 ] 4 5 7 4 0 0 0

Tel [ 0 3 1 2 ) 4 2 7 8 0 8 0

T e l [0 3 1 2 ] 4 6 8 5 4 0 0

A d r e s / A d r e s s e s lu n a lı H ilm i G ü n iz

Tel [ 0 3 8 4 ) 2 1 2 8 8 1 6 Faks / Fax [ 0 3 8 4 ] 2 1 3 9 0 2 8 Adres / Adresses A d n a n M e n d e r e s B lv.

S o k . N o : 4 2 0 6 7 0 0 K a v a k lıd e re /A n k a ra d iv a n a n k a ra @ d iv a n .c o m .tr h tt p : // w w w . d iv a n .c o m . t r

F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 5 7 4 0 4 0

F a k s / F a x [0 3 1 2 ] 4 2 7 8 0 8 5

F a ks / F a x [0 3 1 2 ] 4 6 8 5 4 1 5

A d r e s / A d r e s s e s T u n a lı H ilm i C a d .

A d r e s / A d re s s e s

O te l C a d . N o : 1 3 N a r K a s a b a s ı N e v ş e h ir

B ü k lü m S o k . N o : 5 9 K a v a k lıd e re /A n k a ra

T a h r a n C a d . N o : 5 K a v a k lıd e re

in fo @ p e rito w e r.c o m

e fid a n @ g o r d io n h o te l.c o m

a n k a r a @ m e g a r e s id e n c e .c o m

h ttp ://w w w .p e n to w e r .c o m

h tt p : // w w w . g o r d io n h o t e l. c o m

h tt p : // w w w . m e g a r e s id e n c e . c o m

H O TE L M İD A S

R A D IS S O N SAS H O TEL,

G Ü L K O N AK LA R I

M U S E U M H O TE L

m

A N K A R A (****)

(S)

(S)

T e l [0 3 1 2 ] 4 2 4 0 1 1 0

T el [0 3 1 2 ] 3 1 0 4 8 4 8

T e l [0 3 8 4 ] 3 5 3 5 4 8 6

T el [0 3 8 4 ] 2 1 9 2 2 2 0

F a k s / F a x [ 0 3 1 2 ] 4 2 4 0 5 2C

F a ks / F a x [0 3 1 2 ] 3 0 9 3 6 9 0

F a ks / F a x [0 3 8 4 ] 3 5 3 5 4 8 7

F a ks / F a x [0 3 8 4 ] 2 1 9 2 4 4 4

A d re s / A d re s s e s T u n u s C a d .

A d r e s / A d re s s e s İs tik la l C a d . N o : 2 0

A d r e s / A d re s s e s S ü m e r M a h .

A d r e s / A d r e s s e s T e k e lli M a h .

N o . 2 0 K a v a k lıd e re 0 6 6 8 0 / A n k a r a

0 6 0 3 0 U lu s /A n k a ra

5 0 4 2 0 M u s t a f a p a ş a - Ü r g ü p N e v ş e h ir

N o .1 5 0 2 4 0 U ç h is a r / N e v ş e h ir

m id a s @ h o te lm id a s .c o m

in f o @ r a d is s o n s a s .c o m

in fo @ r o s e m a n s io n s .c o m

in f o @ m u s e u m - h o te l.c o m

h tt p : // w w w . h o t e lm id a s . c o m

h tt p : // w w w . r a d is s o n s a s . c o m

w w w .ro s e m a n s io n s .c o m / w w w .d in le r.c o m

h t t p : // w w w . m u s e u m - h o te l. c o m

■ E m ergency A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P oliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) H O TEL M İD İ

İB İS H O TEL

İLC İ R E S ID E N C E H O TE L (S)

(

r *)

T e l [0 3 1 2 ] 2 3 0 8 6 8 6

Tel [ 0 2 2 2 ] 2 1 1 7 7 0 0

F a ks / F a x [0 3 1 2 ] 2 2 9 2 3 2 4

>

Tel (0 3 1 2 ] 4 0 9 6 4 3 4

Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) To u ris m p o liçe Tel: 5 2 7 4 5 03

F a ks / F a x [0 3 1 2 ] 4 0 9 6 4 0 0

F a k s / F a x [0 2 2 2 ] 2 1 1 7 7 11

A d r e s / A d r e s s e s G . M . K B u lv a rı

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s

T andoğan M eydanı N o: 135

K a ry a ğ d ı S o k . N o : 4 0 Ç a n k a y a

H o ş n u d iy e M a h . S ilo ö n ü S o k .

0 6 5 7 0 A n k a ra

r e z @ m id ih o te l .c o m

N o : 5 2 6 1 3 0 E s k iş e h ir

in fo @ ilc ir e s id e n c e .c o m

C o a s t G u ard

h tt p : // w w w . m id ih o t e l. c o n n

h tt p : // w w w . ib is h o t e l. c o m

h tt p : // w w w . ilc ir e s id e n c e . c o m

Tel: 158 (Ali över Turkey)

G e n d arm e Tel: 156 (Ali över Turkey)

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 137


G U ID E

■ Tourism Inform ation Turizm Danışma M inistry o f Culture and

Çengelhan Rahmi M . Koç

W ar of Independence Museum

Beypazarı

M useum / Çengelhan Rahmi M.

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Located 9 9 km from Ankara,

Koç Müzesi

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası

Beypazarı's history goes back to

Sutepe Mah. Depo Sok, No: 1

Cumhuriyet Caddesi

the Hittites and Phyrgians. This

Tourism

Altındağ,

No: 14 Ulus, Tel: 310 71 40

charming district is famous for its

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tel: 309 68 00

0 8 .3 0 -1 2 .0 0 /1 3 .3 0 -1 7 .0 0 ,

historical houses, silver craftsmen

closed Mondays / pazartesi kapalı

ANKARA - KAPADOKYA

Bahçelievler, İsmet İnönü Bulvarı 5 Tel: 212 83 0 0 Provincial D irectorate / A nkara İl Turizm Müdürlüğü Eski Adliye Binası Anafartalar Cad, No: 6 5 Ulus, Tel: 3 1 0 6 8 18

Ethnographic M useum Etnografya Müzesi No: 4 Opera. Tel: 3 1 1 3 0 07

Ahi Elvan M osque

08.30-12.30; 13.00-17.00.

Ahi Elvan Camii

closed Mondays / pazartesi kapalı

Ahi Elvan Mah. Pirinç Sok. Koyun

Beypazarı’nın tarihi Hitit ve Friglere kadar uzanır. Bu şirin ilçe, tarihi evleri, güm üş işçiliği ve havucu ile ünlüdür.

Pazarı

Tourism Inform ation Turizm Danışma

Gordion M useum Gordion Müzesi

The m osque w as built after the

H acıbayram M osque

Maltepe G .M .K Bulvarı 121,

Yassıhöyük köyü PolatlI,

Seljuks, either in the Akhi or early

Hacıbayram Camii

Tel: 231 5 5 72

Tel: 638 21 88

Ottom an periods (the end of the

Ulus, next to the tem ple of

08.30-17.00, open daily / her gün

14th and beginning of the 15th

Augustus / Antik Augustus

Esenboğa A irport International

century). The m osque's pulpit is

tapınağının yanı

Dış Hatlar Terminali

MTA, Natural History M useum

interesting because of its vvood

This m osque was built in the earfy

Tel: 3 9 8 0 0 0 0 / 1 5 7 8 -

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

carving and form.

15th century in Seljuk style, in

3 9 8 0 3 48

Eskişehir Yolu, Balgat,

Selçuklulardan sonra Ahiler veya

honor of Hacı Bayram Veli.

Term inal / Esenboğa Havaalanı

Tel: 287 34 30

OsmanlIların ilk devirlerinde

15. yüzyılın başlarında, Hacı

Tourism P oliçe / Turizm Polisi

09.00-17.00, open daily / her gün

(14. yy sonu, 15. yy başı)

Bayram Veli adına yaptırılan cami,

Ankara Emniyet Müdürlüğü,

The museum exhibits fossils,

yapılmıştır. Caminin minberi ahşap

Tel: 384 0 6 0 6

Selçuk stilindedir.

minerais and rock examples

işçiliği ve şekliyle ilgi çekicidir.

■ M useum s / Müzeler

yerbilimlerinin tüm evrelerine ait

Aslanhane M osque

fosil, mineral ve kaya örnekleri

Aslanhane Camii

sergileniyor.

Ahi Şerafettin Mah. Atpazan

from ali geological eras. Müzede,

A nkara S ta te M useum of

M other M ary Church (Catholic)

Painting and S culpture

Yokuşu

Ankara Devlet Resim ve

The interior o f this 13th century

Birlik Mah. 3, Cad. No: 35 Oyak, Çankaya (Beside the Vatican Embassy), Tel: 495 35 23 Sunday service at 0 9.3 0

Heykel Müzesi

m osque is in contrast to the

Opera - Ulus. Tel: 310 2 0 94

restrained exterior, and it is one of

0 9.0 0 -1 2 .0 0 : 13.00-17.00,

the most beautiful examples of

Rom an Baths / Roma Hamamları

olosed M ondays / pazartesi kapalı

Seljuk mosques. The stucco

Çankırı Caddesi, Ulus,

mihrap vvith its faience mosaic is

0 8 .3 0 - 1 2 .3 0 /1 3 .3 0 - 17.00,

A tatürk's Mausoleum

spectacular.

closed Mondays / pazartesi kapalı

Anıtkabir Müzesi

13. yüzyılda yaptırılan caminin iç

The baths, built in the 3rd century

Anıtkabir Komutanlığı,

mekanı, dış görünüşünün

AD in honor of Asklepion, the god

Anıttepe, Tel: 231 79 75

mütevazılığına tezat, Selçuklu

of medicine, sit on a platform

09.00-16.00, open daily / her gün

camilerinin en güzellerinden birini

about 2.5 m above the Street.

A museum devoted to various objeots belonging to Atatürk and

M useum of Anatolian

the gifts presented to him by

Civilisations

visiting men of State.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Atatürk'e ait çeşitli eşyalar,

Gözcü Sok. No: 2 Ulus,

kendisini ziyaret eden yabancı

Tel: 324 31 60-62

teşkil eder. Mozaik çinili, alçı

C addeden 2.5 metre kadar

mihrabı göz kamaştırır.

yükseklikte yer alan Roma Hamamı, M S 3. yüzyılda sağlık tanrısı Asklepion adına yapılmış.

devlet adamlarının sundukları

08.30-17.00, open daily / her gün

S t. Paul's Church (Catholic)

armağanların sergilendiği bir müze.

Anatolian archaeological remains

Atatürk Bulvarı No: 118

starting from the Palaeolithic Period

Kavaklıdere (İn the grounds of the

Atatürk and the W ar of

are exhibited at the museum in

Italian Embassy),

Independence Museum

chronological order, and include

Service times: 18.00, Saturdays

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

artifacts from the Neolithic city of

Anıtkabir Komutanlığı

Çatalhöyük, and sites dating from

A nkara C itadel / Ankara Kalesi

Anıttepe, Tel: 231 79 75

the Hittites and Urartians.

Hisarparkı Caddesi

Müzede, aralannda Çatalhöyük,

The castle, vvhich has guarded

Hitit ve Urartulara ait buluntuların da

the city for centuries, is novv

yer aldığı Anadolu arkeolojik

a symbol of Ankara and its

This museum presents the battles of the Dardanelles and Sakarya, the Great Offensive and the battle of Dumlupınar (dubbed the Battle of the Commander-in-Chief). together vvith the founding years of

and Sundays Tel: 426 6 5 18 St. Theresa Church (Catholic) Işıklar Cad. Kardeşler Sok. No: 15 Ulus, Tel: 311 01 18

eserleri, Paleolitik çağdan

history is as old as the city itself.

başlayarak günümüze kadar

Today vvithin the castle vvalls there

kronolojik bir sırayla sergileniyor.

are a num ber of Ottoman-style

Sakalar Mah. Birlik Sok. 8,

houses dating as far back as the

Samanpazarı, Tel: 311 62 0 0

the Republic of Turkey and the

Sam anpazarı Synagogue

17th century. / Asırlardır kentin

period of Atatürk in a series of

M useum of the Republic

striking displays.

Cumhuriyet Müzesi

bekçiliğini yapan ve tarihi kentin

St. N icholas Church (Anglican)

Müze: Çanakkale, Sakarya, Büyük

II Türkiye Büyük Millet Meclisi

tarihi kadar eski olan Ankara Kalesi,

Şehit Ersan Cad,

Taarruz ve Başkomutanlık

Binası Cumhuriyet Caddesi,

kentin sembolüdür. Kale içinde 17.

No: 46, Çankaya (İnside the

muharebelerini, Türkiye'nin kuruluş

No: 22 Ulus, Tel: 3 1 0 5 3 61

yüzyıldan bugüne kalan ve OsmanlI

Embassy of Great Britain) Sunday

yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı

09.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı

mimarisini yansıtan Ankara evlerini

service at 10.00

görebilirsiniz.

Tel: 4 6 8 62 3 0 / 32 85

biçimde sunuyor.

138 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

■ Sightseeing / Gezinti

Talat Paşa Bulvarı Ülkü Sok.

and for its carrots. Ankara'ya 99 km uzaklıkta bulunan


C A M

T U Ğ L A

C A M

23333

Mekânlarınızı Işıkla Doldurun!

TrakyaCamSanayii A.Ş. İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent 34330 İstanbul

Tel.: (0212) 350 34 29 Danışma Hattı: 0800 211 08 33 w ww.trakyacam .com .tr

Trakya Cam Sanayii A.Ş. Bir Ş İŞ E C A M Kuruluşudur.


E m b a s s ie s / Elçilikler 3

«

f i

A fg a n is ta n

A fg h a n is t a n Ç ankaya,

|H

T e l: 4 4 2 2 5 2 3

m

H

H J

E s to n ia / E s t o n y a

L ib y a

S lo v a k R e p u b lic

G a z io s m a n p a ş a ,

Ç ankaya,

S lo v a k C u m h u r iy e t i

T e l: 4 0 5 6 9 7 0

T e l: 4 3 8 11 1 0 - 1 4

K a v a k lı d e r e . T e l: 4 6 7 5 0 7 5

E th io p ia / E tiy o p y a

L it h u a n ia / L itv a n y a

S lo v e n ia / S lo v e n y a

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a .

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: 4 4 1 6 1 0 3

T e l: 4 3 6 0 4 0 0

T e l: 4 4 7 0 7 6 6

T e l: 4 0 5 6 0 0 7

A r n a v u t lu k

A lb a n ia

C e z a y ir

B

F in la n d / F in la n d iy a

M a c e d o n ia / M a k e d o n y a

S o u th A fr ic a / G ü n e y A fr ik a

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: 4 6 8 7 7 1 9

T e l: 4 2 6 1 9 3 0

T e l: 4 4 6 9 2 0 4 - 0 5

A lg e r ia

A r ja n t in

T e l: 4 4 6 4 0 5 6

M a la y s i a / M a le z y a

S o u th K o r e a

G a z io s m a n p a ş a ,

K a v a k lıd e r e ,

G a z io s m a n p a ş a ,

Ç ankaya,

T e l: 4 4 6 2 0 6 1 - 6 2

T e l: 4 5 5 4 5 4 5

T e l: 4 4 6 3 5 4 7 - 8

T e l: 4 6 8 4 8 2 1 - 2 3 S p a in / I s p a n y a

A r g e n t in a

F ra n c e

F ra n s a

S

A u s t r a lia / A v u s t r a ly a

G e o r g ia / G ü r c is t a n

M e x ic o / M e k s ik a

G a z io s m a n p a ş a ,

Ç ankaya,

Ç ankaya,

Ç ankaya,

T e l: 4 5 9 9 5 0 0

T e l: 4 4 2 6 5 0 8

T e l: 4 4 2 3 0 3 3

T e l: 4 3 8 0 3 9 2

G ü n e y K o re

A u s t r ia / A v u s t u r y a

F e d e ra l R e p . o f G e r m a n y

M o n g o lia / M o ğ o lis ta n

S udan

K a v a k lı d e r e ,

A lm a n y a

G a z io s m a n p a ş a ,

Ç ankaya,

T e l: 4 1 9 0 4 3 1 - 3 3

K a v a k lı d e r e , T e l: 4 5 5 5 1 0 0

T e l: 4 4 6 7 9 7 7

T e l: 4 4 1 3 8 8 4 - 8 5

A z e r b a ija n ' A z e r b a y c a n

G re e c e / Y u n a n is t a n

M o ro c c o / F a s

S w e d e n / İs v e ç

O ra n ,

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

K a v a k lı d e r e ,

T e l: 4 3 6 8 8 6 0

T e l: 4 3 7 6 0 2 0 - 2 1

T e l: 4 5 5 4 1 0 0 (p b x )

T e l: 4 9 1

16 8 1 -8 3

B a n g la d e s h / B a n g la d e ş

H u n g a r y / M a c a r is t a n

N e th e r la n d s

S v v itz e r la n d

Ç ankaya,

Y ıld ı z - Ç a n k a y a ,

H o lla n d a

K a v a k lı d e r e ,

T e l: 4 3 9 2 7 5 0 - 5 1

T e l: 4 4 2 2 2 7 3

Y ıld ız . T e l: 4 0 9 1 8 0 0

T e l: 4 6 7 5 5 5 5 - 5 6

B e la r u s / B e y a z R u s y a

I n d ia / H in d is t a n

N e w Z e a la n d

S y r ia / S u r iy e

Ç ankaya

Ç ankaya,

Y e n i Z e la n d a

Ç ankaya,

T e l: 4 4 1 6 7 6 9 - 7 0

T e l: 4 3 8 2 1 9 5 - 9 8

K a v a k lı d e r e , T e l: 4 6 7 9 0 5 4

T e l: 4 4 0 9 6 5 7 - 5 8

Endonezya

İ s v iç r e

B e lg iu m / B e lç ik a

In d o n e s ia

N o rw a y / N o rv e ç

T a jik is t a n

G a z io s m a n p a ş a

Ç ankaya,

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: 4 4 6 8 2 5 0

T e l: 4 3 8 2 1 9 0 - 9 2

T e l: 4 0 5 8 0 1 0

T e l: 4 4 6 1 6 0 2 T h a ila n d / T a y la n d

T a c ik is t a n

Ira n / Ira n

O m an / U m m an

B o s n a H e rs e k

K a v a k lı d e r e ,

G a z io s m a n p a ş a .

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a , T e l: 4 2 7 3 6 0 2

T e l: 4 6 8 2 8 2 1 (p b x )

T e l: 4 4 7 0 6 3 0 - 3 1

T e l: 4 6 7 3 4 0 9 T u n is ia / T u n u s

] B o s n ia & H e r z e g o v ia

B r e z ily a

Ir e la n d / İr la n d a

P a k is ta n / P a k is ta n

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: 4 4 8 1 8 4 0 - 4 1 - 4 3

T e l: 4 4 6 6 1 7 2

T e l: 4 2 7 1 4 1 0 - 1 3

T e l: 4 3 7 7 8 1 2

B r a z il

B u lg a r ia / B u lg a r is t a n

Is ra e l / İs ra il

S ta te o f P a le s tin e

T u r k is h R e b u p lic o f N o r th e r n

K a v a k lıd e r e ,

G a z io s m a n p a ş a ,

F ilis tin , G a z io s m a n p a ş a ,

C y p ru s / K u z e y K ıb rıs T ü r k C u m h u r iy e ti

T e l: 4 6 7 2 0 71

T e l: 4 4 6 3 6 0 5

T e l: 4 3 6 0 4 2 3

G a z io s m a n p a ş a , T e l: 4 4 6 0 1 8 5

I ta ly / İta ly a

P h ilip p in e s / F ilip in le r

T ü r k m e n is t a n / T ü r k m e n is t a n

Ç ankaya,

K a v a k lıd e r e ,

G a z io s m a n p a ş a ,

Ç ankaya.

T e l: 4 0 9 2 7 0 0

T e l: 4 2 6 5 4 6 0 - 6 3

T e l: 4 4 6 5 8 3 1

T e l: 4 4 1 7 1 2 2 - 2 4

C h ile / Ş ili

Japan / Ja po nya

P o la n d / P o lo n y a

U k r a in e

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

K a v a k lıd e r e ,

Ç ankaya,

T e l: 4 4 7 3 5 8 2

T e l: 4 4 6 0 5 0 0

T e l: 4 6 7 5 6 1 9

T e l: 4 4 1 5 4 9 9

C h in a / Ç in H a lk C u m h u r iy e t i

J o rd a n

G a z io s m a n p a ş a . T e l: 4 3 6 0 6 2 8

Ç ankaya, T e l: 4 4 0 2 0 5 4

K anada

C anada

H ır v a tis ta n

C r o a t ia

Ü rd ü n

U k ra y n a

P o r tu g a l / P o r te k iz

U n it e d A ra b E m ir a te s

G a z io s m a n p a ş a , T e l: 4 4 6 1 8 9 0 - 9 1

B ir le ş ik A r a p E m ir lik le ri G a z io s m a n p a ş a . T e l: 4 4 7 6 8 6 1 - 6 2

K a z a k h s ta n / K a z a k is t a n

Q a t a r / K a ta r

U n ite d K in g d o m / B ü y ü k B r it a n y a v e

G a z io s m a n p a ş a .

O ra n ,

O ra n ,

K u z e y İ r la n d a B ir le ş ik K ra llığ ı

T e l: 4 4 6 0 8 3 1

T e l: 4 9 1 9 1 0 0 (p b x )

T e l: 4 9 0 7 2 7 4

Ç a n k a y a , T e l: 4 5 5 3 3 4 4

C uba

Küba

|

Ç ankaya, T e l: 4 4 2 8 9 7 0 - 7 1

I

C z e c h R e p u b lic

I

Ç e k C u m h u r iy e t i G a z io s m a n p a ş a , T e l: 4 4 6 1 2 4 4

I

K u v v a it / K u v e y t

R o m a n ia / R o m a n y a

U n ite d S ta t e s o f A m e r ic a

G a z io s m a n p a ş a .

Ç ankaya,

A m e r ik a B ir le ş ik D e v le tle r i

T e l: 4 4 5 0 5 7 6 - 8 0

T e l: 4 2 7 1 2 4 3

K a v a k lı d e r e , T e l: 4 5 5 5 5 5 5

K y rg y z R e p u b lic

T h e R u s s ia n F e d e r a tio n

U z b e k is ta n

K ır g ız is ta n

R u s y a F e d e ra s y o n u

Ö z b e k is t a n

Y ıld ız , T e l: 4 9 1 3 5 0 6

ü

Ç ankaya,

I

Ç ankaya,

T e l: 4 3 9 2 1 2 2

T e l: 4 4 1 3 8 7 1 - 7 2 V e n e z u e la

D e n m a r k / D a n im a r k a

L a tv ia / L e to n y a

S a u d i A r a b ia

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a

S u u d i A r a b is t a n

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: 4 6 8 7 7 6 0 (5 L in e s )

T e l: 4 0 5 6 1 3 6

G . O . P , T e l: 4 6 8 5 5 4 0 - 4 2

T e l: 4 4 7 8 1 3 1 - 4 4 7 8 5 0 1 Y em en

140 SKYLIFF 5 /2 0 0 7

Lebanon / L üb na n

S e r b ia a n d M o n te n e g r o

G a z io s m a n p a ş a ,

S ır b is ta n - K a r a d a ğ

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: 4 4 6 7 4 8 5 - 8

K a v a k lı d e r e , T e l: 4 2 6 0 2 3 6

T e l: 4 4 6 3 1 7 8


6

2

x

6

i

4

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

10 Saniyede Kalp Anjiyosu Antalya Anadolu Hastanesi'nde Katetersiz kalp görüntülemesinde Antalya Bölgesi'nde öncü olan Anadolu Hastanesi, teknoloji devrimi olarak adlandırılan, ülkemizde sadece bir kaç büyük merkezde bulunan, iki ışın kaynaklı, bir dönüşte 2x64 kesit alabilen, sadece serum takılarak zahmetsiz bir şekilde, ritim düşürücü ilaç kullanmadan, 10 saniyede Kalp Anjiyosu yapan, ve diğer vücut incelemelerini daha kaliteli yapan, DUAL SOURCE MULTİSUCE CT cihazını halkımızın hizmetine sunmuştur.

. S O M A TO M

C eRTIf'0 ' 1

Acil 444 9 1 1 2

A N T A L Y A

Ç a y b a ş ı M a h . B u rh a n e ttin O n a t C a d . 1 3 5 2 S o k . 0 7 1 0 0 A N T A L Y A T e l: (0 2 4 2 ) 2 4 9 3 3 0 0 F ax : (0 2 4 2 ) 311 6 7 7 8 a n ta ly a in fo @ a n a to lia h o s p ita l.c o m • w w w .a n a to lia h o s p ita l.c o m


Tren Duracı (TraınStation)

Tramvay Duracı (TramvvayStop)

Metro Durağı (M etro Stop)

Hafif M etro Duracı (LiQht Tube Stop)

Cadde (Road)

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales O ffice)

İE S G U T

O toyol Numarası (RoadNumbers)

Otoyol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road)

(RaiKvay)

Demiryolu

(LKjhtTube) Metro (Metro)

Hafif Metro

ANKARA

A V C IL A R

O A JfR ffT

İM E T G Ü L

’Ü K S E L I

:N İÇ A<

İK Ö P R I

İRMAK

IS E jl/ U L U Ç

İLKER

OSM /

/

v /ÇANKAYA

lSp)4 AKAR

® IN L A R O U M İr Ş D E l

kN ATO RYt

ICAK

M URi

3 E H IT ( rO P EL

O Ü Ll

ÇALIŞI

IIL E R

•YU N U S E M R E

fo ULPINA R

A Ğ LAR I

G U ZELYU I

ESENBOĞA

H Ü S E V fN «

YAYI NLARI

(0216)574 2444

G ü rb ü z

( A IR P O R T )

H A V A L İM A N I


"Tek katta 6,000 m2 alışveriş alanı ile Türkiye'nin en büyük teknoloji mağazası"

T ü m

T

İ s t a

ü

r k

n

b

iy

e

u

'd

e

l'a

n

U

u ç m

a k

t :L

b e d a v a !

Size en fazla 1.5 saat uzaklıktayız. Bimeks teknoport'a uçakla gelin, onbinlerce ürün arasından 2000$+KDV değerinde alışveriş yapın İstanbul gidiş-dönüş bilet ücretinizi anında faturanızdan düşelim.

FSM K Ö P R Ü S Ü -M A S LA K TA N T E M O TO YO LU

AKSARA Y TO PK A P I'D A N E -5 O TO Y O LU M E TR O

CNR E X P 0 Ç E N TE R

A KSARA Y T O P K A P I- Y EŞ İLK Ö Y A TA T Ü R K HAVALİM ANI M E TR O

İstanbul Atatürk H avalim anı karşısı/Yeşilköy İstanbul Dünya Ticaret M e rk ezi'n d e 0216 A A A

BENZİNCİ

E D İR N E -A V C ILA R ’DAN E 5 O TO YO LU

YEŞ İLK Ö Y A TA T Ü R K HAVALİMANI

İSTA N B U L D ÜN YA TİC A R E T M ERKEZİ

S İR K E C İ-Y EN İK A PI FLO R Y A -Y E Ş İL Y U R T T A N

OO

n

Bu kam panya 21.12.2007 tarihine kadar geçerlidir. • Ö zel indirim li ürünler kam panyaya dahil d e ğ ild ir. • 2 .0 0 0S +K D V a lışve rişle rd e sa de ce e ko n o m ik sınıf bile t ücre tleri fiyattan düşülür. (Business Class biletlerin faturadan düşülm esi için alışveriş toplam ının en az 4.000$+KDV olm ası gerekir.) • Sadece İstanbul dışından alınan biletler geçerlidir* Uçak biletleri uçuş tarihinden itibaren 7 gün için d e kullanılabilir. • A lınan uçak bileti İstanbul'a gelirken kullanılm alı ve indirim esnasında biletin fotokopisi ve biniş kartları Bim eks müşteri hizm etlerine verilerek indirim kuponu alınmalıdır.» Bilet tutarı bu kupon ile a n ın d a in dirim o la ra k u yg u la n a ca ktır. • M al ia de si d u ru m u n d a b ile t tuta rı geri a lınacaktır. • Uçak dönüşü n de e kstra bagaj olarak sınıfla nd ırıla cak ürü nle r kargo ile ücretsiz teslim edilir.


■ H otels / Oteller

LU

Q 3

O GC

N û 3

A L T IN Y U N U S

F A N T A S IA H O T E L D E L U X E

R IC H M O N D E P H E S U S

R IC H M O N D P A M U K K A L E

H O L ID A Y R E S O R T (H V 1 )

K U Ş A D A S I (*****)

R E S O R T (**•**)

T E R M A L (****)

T e l [0 2 3 2 ] 7 2 3 1 2 5 0

Tel [0 2 5 6 ] 6 2 2 0 5 5 0 - 6 2 2 0 6 0 0

T e l [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 6 0

T e l [0 2 5 8 ] 2 7 1 4 2 9 4 p b x

F a ks / F a x [0 2 3 2 ] 7 2 3 2 2 5 2

Faks / Fax [0 2 5 6 ] 6 2 2 0 7 6 5

Faks / F a x [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 5 4 - 5 5

Fa ks / Fa x [0 2 5 8 ] 2 7 1 4 0 7 8 - 2 7 1 4 3 0 5

A d r e s / A d re s s e s

Adres / Adresses Y a v a n s u M e v k ii, S ö k e

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s

B o y a lık M e v k ii. Ç e ş m e İzm ir

Y o lu , 5 . K m . P K 1 3 4 9 0 4 0 0 K u ş a d a s ı

P a m u c a k - S e lç u k

K a ra h a y ıt P a m u k k a le D e n iz li

in fo @ a ltin y u n u s .c o m . tr

in fo @ fa n ta s ia .c o m .tr

e p h e s u s @ r ic h m o n d h o t e ls .c o m . tr

in f o @ r ic h m o n d h o te ls .c o m . tr

h tt p : // w w w . a lt in y u n u s . c o m .t r

h tt p : // w w w . fa n ta s ia . c o m .t r

h tt p : // w w w . r ic h m o n d h o t e ls .c o m . t r

h t t p : / / w w w .r ic h m o n d h o t e ls .c o m . tr

AÛUAFANTASY AQUAPARK

H İL T O N İZ M İR

SÜ R M ELİ EFES R ESO RT HO TEL

İZ M İR P A L A S O T E L

& C L U B O T E L (*****)

m

& C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****)

m

T e l [0 2 3 2 ] 8 9 3 11 11 (p b x )

T e l [0 2 3 2 ] 4 9 7 6 0 6 0

Te l [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 9 6 p b x - 1 0 h a t

Tel [0 2 3 2 ] 4 6 5 0 0 3 0

F a k s / F a x [ 0 2 3 2 ] 8 9 3 11 1 0

F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 4 9 7 6 0 0 0

F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 9 5

F a ks / Fax [0 2 3 2 ] 4 2 2 6 8 7 0

A d r e s / A d re s s e s E p h e s u s B e a c h

A d re s / A d r e s s e s G a z io s m a n p a ş a

A d r e s / A d r e s s e s E fe s A n tik Ş e h ir Plajı

A d r e s / A d re s s e s

(P a m u c a k O te lle r B ö lg e s i) S e lç u k

B u lv a n N o : 7 3 5 2 1 0 İzm ir

P a m u c a k M e v k ii. 3 5 9 2 0 P a m u c a k /lz m ir

V a s ıfç ın a r B u lv a rı N o : 2 A ls a n c a k

in fo @ a q u a fa n ta s y .c o m

s a le s . iz m ir@ h ilto n .c o m

re s e rv a tio n e fe s @ s u rm e lih o te ls .c o m

in fo @ iz m irp a la s .c o m .tr

h t t p : // w w w . a q u a f a n t a s y . c o m

h tt p : // w w w . iz m ir .h ilt o n . c o m

h t t p : // w w w . s u r m e lih o t e ls .c o m

h t t p : // w w w . iz m ir p a la s .c o m . t r

CO LO SSAE TH ERM A L

KORUMAR

S W IS S O T E L G R A N D

K İL İM O T E L

H O T E L (*****)

r***)

E F E S İZ M İR (*****)

r*)

T e l [0 2 5 8 ] 2 7 1 4 1 5 6 p b x

Tel [0 2 5 6 ) 6 1 8 1 5 3 0

T e l [0 2 3 2 ] 4 8 3 9 7 6 1

T e l [0 2 3 2 ] 4 8 4 5 3 4 0

Faks / F a x [0 2 5 8 ] 2 7 1 4 2 5 0

F a k s / F a x [ 0 2 5 6 ) 6 1 8 11 1 0

F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 4 4 1 0 4 9 4

F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 4 8 9 5 0 7 0

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s G a z i B e ğ e n d i

A d r e s / A d r e s s e s Ş e h it N e v re s B u lv a rı

A d r e s / A d r e s s e s A ta tü rk B lv . K a z ım

K a ra h a y ıt - P a m u k k a le M e v k ii/D E N İZ L İ

M e v k ii 0 9 4 0 0 K u ş a d a s ı/T Ü R K İY E

N o : 1 3 5 2 1 0 A ls a n c a k / İzm ir

D ir ik C a d . N o :1 A ls a n c a k /lz m ir

c o lo s s a e @ c o lo s s a e h o t e l.c o m h tt p : // w w w . c o lo s s a e h o t e l. c o m

in f o @ k o r u m a r.c o m . tr

iz m ir@ s w is s o te l.c o m

k ilim @ k ilim o te l.c o m .tr

h t t p : // w w w . k o r u m a r . c o m . t r

h t t p : / / w w w .s w is s o t e l .c o m

h t t p :/ / w w w .k i lim o te l.c o m . tr

C R O V V N E P L A Z A İZ M İR

M Ö V E N P İC K H O T E L

O T E L K Â Y A P R E S T IG E

İZ M İR (*****)

(****)

r*)

T e l [0 2 3 2 ] 4 4 6 5 2 3 8

Tel [ 0 2 3 2 ] 4 8 3 0 3 2 3

T e l [0 2 3 2 ] 4 8 9 1 9 4 0

O cc <

(S)

DE LUXE

T e le p h o n e : In te r n a tio n a l c o d e fo r T u rk e y : 9 0 . İz m ir a r e a code: 232. K u ş a d a s ı (a re a c o d e fo r p r o v in c e o f A y d ın ): 2 5 6 . F o r in t e r c it y c a lls w it h in T u r k e y f ir s t d ia l th e n th e a re a c o d e , a n d t h e n t h e lo c a l

Tel [0 2 3 2 ] 2 9 2 1 3 0 0

OTEL KARACA

F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 2 9 2 1 3 1 3

F a k s / F a x [0 2 3 2 ] 4 4 6 7 5 6 3

Faks / Fax [ 0 2 3 2 ] 4 8 9 2 2 9 9

F a ks / F a x [0 2 3 2 ] 4 8 3 1 4 9 8

A d r e s / A d re s s e s

A d re s / A d re s s e s C u m h u riy e t C a d . 1 3 8 ,

Adres / Adresses 1 3 7 1 S k . N o : 7

A d r e s / A d re s s e s 1 3 7 9 S k . N o : 5 5

In c ira ltı M a h . 1 0 S o k a k , N o : 6 7 B a lç o v a

3 5 2 1 0 A ls a n c a k / İzm ir

Ç a n k a y a /İz m ir

A ls a n c a k /lz m ir

F o r in t e m a t io n a l

re s e rv a tio n @ c p iz m ir.c o m

h o t e l. iz m ir@ m o e v e n p ic k . c o m

in fo @ k a y a p r e s tig e .c o m .tr

in fo @ o te lk a r a c a .c o m .tr

c a lls fırs t d ia l '0 0 '.

h t t p :/ / w w w . c p iz m ir .c o m

h tt p : // w w w . m o e v e n p ic k - iz m ir .c o m

h tt p : // w w w . k a y a p r e s t ig e .c o m . t r

h t t p : // w w w . o t e lk a r a c a . c o m .t r

n u m b e r.

144 SKYLIFE 5 /2 0 0 7


■ Emergency A m bulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 4 5 03 G endarm e Tel: 156 (Ali över Turkey)

situated next to the Archaeology

the 16th century and is one of

Museum contains folkloric artefacts,

the m ost im posing in İzmir.

vvhich include a fine collection of

16 yüzyılda inşa edilen cami,

Bergama and Gördes carpets,

İzmir'in en gösterişli cam ilerinden

traditional costum es and camel

biridir.

accessories. Arkeoloji Müzesi'nin yanında yer

K em eraltı M osque

alan müzede. Bergama ve Gördes

Kemeraltı Camii

halı koleksiyonu, yöresel kıyafetler

The entrance to Kemeraltı Bazaar /

ve develere takılan aksesuvaların da

Kemeraltı çarşı girişi

yer aldığı geleneksel el sanatlar

This 17th century structure has

sergileniyor.

beautiful illuminations dating from the 18th century. / 17, yüzyılda

C o a s t G uard Tel: 158 (Ali över Turkey)

M u s e u m o f Painting and

inşa edilen yapının 18. yüzyıldan kalma kalem işi süslemeleri

Sculpure

■ Tourism Information Turizm Danışma

İzmir Resim ve Heykel Müzesi

Adnan M enderes Airport

Tel: 4 8 2 0 3 93

Tel: 274 22 1 4 - 2 7 4 21 10

08.00-17.00, closed Sundays /

Mithat Paşa Cad.

VVithin easy reach of İzmir (72 km)

No: 94 Konak,

and Kuşadası (18 km), the

pazar kapalı

ll Turizm Müdürlüğü

Ö d em iş A rcheological M useum

Tel: 483 51 17-483 62 16

Ödem iş Arkeoloji Müzesi

Alsancak,

Birgi yolu, No: 8 8 Ödemiş,

Tel: 445 73 9 0-4 8 9 92 78

Tel: 5 4 5 11 84

Bergama, Tel: 631 28 51

0 8 .0 0 -1 2 .0 0 / 13.00-16.30. closed

Çeşme, Tel: 712 6 6 53

Mondays / pazartesi kapalı

Foça. Tel: 812 12 22

■ Sightseeing / Gezinti

Tel: 892 63 28-892 69 45

Selçuk there is the basilica of St. John (6th century), a superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers. İzmir’den (72 km) ve Kuşadası'ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de

Tourism Poliçe / Turizm Polisi

B alçova Th erm al Springs

Turizm Şube Müdürlüğü,

Balçova Kaplıcaları

Tel: 417 37 85

İzmir province abounds in mineral

benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. Efes'in ço k yakınında

and thermal springs, those at

■ Museum s / Müzeler

spectacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. İn nearby

Provincial D irector of Tourism

Selçuk,

görülmeye değer. Eph esus / Efes

Balçova being just 15 kilometer from the city centre.

A rcheological M useum

İzmir çevresinde ço k sayıda

Arkeoloji Müzesi

kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor.

Bahri Baba Parkı, Konak,

Bunlardan Balçova kaplıcaları kent

15 km uzaklıkta

St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar Mağarası, Selçuk Isa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri

Salepçioğlu M osque Salepçioğlu Camii 8 5 0 Sok. No. 48 Konak Izmir's largest dom ed m osque was built by Salepçizade Hacı Ahmet Efendi in 1906 and features an elegant slender minaret. 1906 yılında Salepçizade Hacı Ahmet Efendi tarafından İzmir'in en büyük kubbeli camisi olarak inşa edilen yapı, ince yapılı, zarif bir minareye sahip. Şadırvan M osque Şadırvan Camii Ahmetağa Mah. Şadırvanaltı Mevki 912 Sok. Konak

■ Churches and synagogues Kiliseler ve sinagoglar

bulunuyor. Aya Fotini (Orthodox) P erg am u m Bergama

Tel: 483 72 54

merkezine sadece

0 9 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla

centre of civilisation of the ancient

closed Mondays / pazartesi kapalı

ulaşmak mümkün.

vvorld, are situated 105 km from

The ruins o f Pergamum, a majör

Alsancak, Tel: 421 69 92 Only open on principal feast days. Yalnız büyük bayramlarda açık. B et Israel Synagogue

İzmir. The acropolis and

Mithatpaşa Cad., 265

A tatü rk M useum / Atatürk Müzesi

B ea c h e s / Plajlar

amphitheatre perched on a

Tel: 425 16 28

Birinci Kordon,148, Tel: 464 48 05

The province of İzmir has a huge

tovvering hilltop, and on the

H ouse o f th e Virgin M ary

09.00-17.00, closed Mondays

coastline on the Aegean, vvith

outskirts of the tow n of Bergama

Efes, Selçuk,

pazartesi dışında her gün

beaches and areas for vvatersports

the Asklepion or health centre

Tel: 892 6 0 08

easily accessible from the city by

dedicated to Asklepios the god of

N ötre D am e de St. Rosarei

private or public transport from

health are in a remarkable State of

(C atholic)

Bergama Müzesi

Üçkuyular bus station. G ood

preservation. The site is open daily

1481 Sokak, 8, Alsancak,

Zafer Mah., Cumhuriyet Cad.

beaches include Selçuk-Pamucak,

betvveen 0 8.3 0 and 18.30.

Tel: 421 6 6 66

B ergam a M useum

No: 6 Bergama, Tel: 631 28 83

Urla, Gülbahçe, Çeşme- Ilıca,

İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu

O pen daily. / Her gün açık.

0 8 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

Altınkum, Foça and Dikili.

ilçesinde antik çağın büyük

St. J o h n ’s C ath ed ra l (C atholic)

closed Mondays / pazartesi kapalı

Ege Denizi'ne ço k uzun kıyısı

uygarlık merkezi Pergamon'un

Şehit Nevres Bulvar, 29, Alsancak,

bulunan İzmir'in plajları su sporlarına

kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir

Tel: 484 5 3 60

Ephesus M useum / Efes Müzesi

da olanak tanır. Plajlara özel araçla

tepedeki akropolis ve amfiteatrın

O pen daily / Her gün açık.

Atatürk Mahallesi,

ya da Üçkuyular garajından kalkan

yanı sıra, ilçenin girişinde sağlık

S haar A sham ayan Synagogue

Kuşadası Caddesi, Selçuk,

taşıtlarla rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tanrısı Asklepios adına inşa edilen

1390 Sokak, 4, Alsancak

Tel: 892 6 0 10

Selçuk-Pamucak, Urla, Gülbahçe,

ve günümüzde bütün özellikleriyle

St. John (Anglican)

0 8 .3 0 -1 2 .0 0 /1 3 ,0 0 -1 6 .3 0 ,

Çeşme-llıca, Altınkum, Dikili ve

ayakta duran sağlık merkezi her

Talatpaşa Bulvar,

open daily / her gün açık

Foça, kumsallarının güzelliği ile öne

gün 8 .3 0 -18 .3 0 arasında ziyarete

Alsancak,

çıkanlar plajlar arasındadır.

açık.

Tel: 464 57 52

Etnografya Müzesi

Birgi Ç ak ıra ğ a M ansion

■ Mosques / Camiler

Bahri Baba Cad. No: 4 Konak,

Birgi Çakırağa Konağı

St. John th e B ap tist (C atholic)

Ethnographic M useum

Kemalpaşa Cad., 15, Buca Tel: 4 2 0 0 8 42

Tel: 483 72 54

Birgi, ödem iş,

H is a r M o s q u e Hisar Cami

Open daily / Her gün açık.

0 9 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

Tel: 531 5 2 0 5

H asanağa Mah. Hisarönü Mevkii

St. M a ry M a gdelena

closed Mondays / pazartesi kapalı

0 8 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 closed Mondays / pazartesi kapalı

8 9 9 Sok. Konak

(P rotestant)

The m osgue w as constru cte d in

Hürriyet Cad. 18, Bornova

The Ethnographic Museum that is

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 145


a t/E K fc N D »

ÇİĞ Lİ

Melro ' (Metro) Demiryolu (Ralhvay) Otoyol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road) O toyol Numarası (RoadNumbers)

Y A Y I N L A R I (0 2 1 6 ) 5 7 4 2 4 4 4


d e

lu x e

re s o rt

&

s p a

B E L E K -A N T A L Y A

POZİTİF

w w w .s u s e s ih o t e l.c o m


■ H otels / Oteller

m Q 3

(3 < >

<

ATTA LEIA H O LID A Y

S U N R IS E R E S O R T HO TEL

V ILLA G E (HV1)

(HV1 /***•*)

T e l [0 2 4 2 ] 7 2 5 4 3 0 1

T e l [0 2 4 2 ] 7 4 8 7 0 1 0

Tel [0 2 4 2 ] 8 2 1 4 0 0 4

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 2 5 4 3 2 5

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 4 8 7 0 3 1 - 3 7

F a ks / Fax [0 2 4 2 ] 8 2 1 4 0 1 9

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 2 2 2

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d r e s s e s S id e - K ızılağaç

A d re s / A d r e s s e s 0 7 9 8 0 T e k iro v a

A d r e s / A d re s s e s 0 7 1 0 0 Lara

0 7 5 0 0 T a şlıbu ru n M e vkii, B elek

0 7 6 0 0 A N T A LY A

A n ta ly a / T ü rk iy e

Antalya/Türkiye

in fo @ a tta le ia .c o m .tr

in fo @ s u n ris e .c o m .tr

d o lc e v ita @ a m a r a w o rld .c o m

la ra @ b a ru th o te ls .c o m

h t t p : // w w w . a t t a le ia . c o m . tr

h tt p : // w w w . s u n r is e . c o m .t r

h tt p ://w w w .a m a r a w o r 1 d .c o m

h ttp : / / w w w . b a r u t h o t e ! s . c o m

ATTALEIA SHINE TENNIS

U LU S O Y K EM E R

A M A R A BEACH R E SO R T

B LUE VVATERS

& SPA LUXURY HOTEL (*"**)

H O LID A Y C LU B (HV1)

S İD E (**♦**)

C LU B & R E S O R T (*****)

Tel [0 2 4 2 ] 7 2 5 4 3 01

T e l [0 2 4 2 ] 8 1 5 1 4 5 0

Tel [0 2 4 2 ] 7 6 3 7 3 0 0

T e l [0 2 4 2 ] 7 5 6 9 4 6 4

Faks / Fax [0 2 4 2 ] 7 2 5 4 3 2 5

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 8 1 5 1 4 6 5

Faks / Fax [0 2 4 2 ] 7 6 3 7 3 0 9

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 5 6 9 5 5 6 - 5 7

A d re s / A d re s s e s

A d re s / A d re s s e s

A d r e s / A d r e s s e s G ü n d o ğ d u M e v k ii

A d r e s / A d re s s e s Titreyen G öl Mevkii

0 7 5 0 0 T a şlıbu ru n M evkii, B e le k

G öynük, Kem er

P K : 1 3 9 Ç o la k lı M a n a v g a t / A n ta ly a

S a g u n , 0 7 6 0 1 M an avg at

in fo @ a tta le ia .c o m .tr

in fo @ k e m e r h o lid a y c lu b .c o m .tr

b e a c h r e s o r t@ a m a r a w o ıid .c o m

b w @ b lu e w a te r s .c o m .tr

h t t p : // w w w . a t t a le ia . c o m . tr

h tt p : // w w w . k e m e r h o lid a y c lu b . c o m . t r

h t t p : // w w w . a m a r a w o r ld . c o m

h ttp : / / w w w .b lu e w a t e r s . c o m .t r

A M A R A W IN G R E SO R T

CATAM ARANRESORT

C LU B M A R C O POLO

A D O R A G O LF R E SO R T

(HV1)

r

T el [0 2 4 2 ] 8 2 4 6 3 3 6 p b x

T e l [ 0 2 4 2 ] 7 2 5 4 0 51

— )

A M A R A D Ö LC E VITA

B A R U T H O TE L LARA R E SO R T SP A & S U IT E S (*****)

|* * * * * ^ Tel [0 2 4 2 ] 8 1 4 6 9 7 9

T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 2 0 0

H O TE L (*♦***) T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 9 7 7 7

Faks / Fax [0 2 4 2 ] 8 2 4 6 3 4 6

F a k s / F a x [ 0 2 4 2 ] 7 2 5 4 0 71

Faks / Fax [0 2 4 2 ] 8 1 4 4 2 12

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 9 6 8 8

A d r e s / A d re s s e s

A d re s / A d r e s s e s B e le k T u riz m M e rk e z i

A d r e s / A d r e s s e s A ta tü rk B u lv a rı

A d r e s / A d r e s s e s B a h ç e c ik M e v k ii.

Ç am yuva, K em er

0 7 5 0 0 S e r ik /A n ta ly a -T ü rk iy e

Y e n im a h a lle N o : 2 6 K e m e r / A n ta ly a

B e ld ib i/A n ta ly a /T ü rk iy e

in fo @ m a r c o p o lo .c o m .tr

in fo @ a d o r a .c o m .tr

w in g r e s o r t@ a m a r a w o r ld .c o m

in fo @ c a ta m a r a n h o te l.c o m .tr

h t t p : / / w w w .m a r c o p o lo .c o m . tr

h tt p : // w w w . a d o r a . c o m . t r

h t t p : // w w w . a m a r a w o r ld . c o m

h t t p : / / w w w .c a ta m a r a n h o te l . c o m .tr

© T e le p h o n e :

International code for Turkey: 9 0 . A n t a ly a a re a c o d e : 242. F o r in t e r c it y c a lls w it h in

Turkey first dial 0', t h e n t h e a re a c o d e , a n d th e n t h e lo c a l n u m b e r .

For intemational calls fırs t d ia l ’O O ’.

148 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

KAYA S E LE C T R E S O R T &

A M A R A C LU B M A R IN E

BARCELO TAT BEACH &

C LU B H O TE L SERA

SPA (HV1)

m

GOLF RESORT HOTEL (*****)

C IT Y & R E S O R T H O TE L ( " * * * )

Tel [0 2 4 2 ] 7 2 5 5 4 9 0

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 8 5 0 0

Te l [0 2 4 2 ] 7 2 5 4 0 8 0

T e l [ 0 2 4 2 ] 3 4 9 3 4 3 4 (p b x )

Faks / Fax [0 2 4 2 ] 7 2 5 5 5 4 0

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 8 0 5 2

F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 2 4 2 7 2 5 4 1 0 0

Faks / Fax [0 2 4 2 ] 3 4 9 3 4 5 4

A d re s / A d re s s e s

A d re s / A d r e s s e s Ç if t e ç e ş m e le r M a h .

A d re s / A d re s s e s Ü ç k u m te p e s i M e v k ii

A d r e s / A d r e s s e s L a ra B e a c h

Ü ç k u m T e p e s i, B e le k

A ta tü rk C a d . B e ld ib i 3 K e m e r /A n ta ly a

B e le k T u riz m M e rk e z i 0 7 5 0 7 B e le k / A n ta ly a

0 7 0 0 3 / A n t a ly a

k s rs @ k a y a to u ris m . c o m . tr

c lu b m a r in e @ a m a r a w o r ld .c o m

ta tb e a c h ,re s @ b a rc e lo . c o m

in fo @ c lu b h o te ls e r a .c o m . tr

h t t p :/ / w w w . k a y a to u r is m .c o m .tr

h tt p : // w w w . a m a r a w o r ld . c o m

h ttp ://w w w .b a rc e lo tu rk e y .c o m

h tt p : / / w w w . c lu b h o te ls e r a .c o m . tr


m i ı ı t h mınıftmv

CONCO RDE RESORT & S p A (****•)

DELPHİN PALACE DE LUXE

K AYA BELEK O TEL

LYKIAVVORLD A NTA LYA

C OLLECTION (•****)

r* * * )

r***)

T e l [0 2 4 2 ) 3 5 2 2 6 2 6

T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 5 5 2

T e l [0 2 4 2 ] 7 2 5 5 5 0 0

T e l [0 2 1 2 ] 2 5 6 8 5 61

F a ks / Fax [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 6 0 0

F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 5 5 0 -5 1

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 2 5 5 2 2 7

F a k s / F a x [0 2 1 2 ] 2 5 6 6 3 4 3

A d r e s / A d r e s s e s L a ra T u riz m M e rk e z i

A d r e s / A d re s s e s L a ra B e a c h

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s

L a r a -A n ta ly a /T Ü R K lY E

A n ta ly a /T ü rk iy e

Ü ç k u m T e p e s i, B e le k

D e n iz y a k a M e v k ii A n ta ly a

in f o @ c o n c o r d e h o t e l. c o m .tr

in fo @ d e lp h in p a la c e .c o m

d k r e s e r v a tio n @ k a y a to u r is m .c o m . tr

ly k ia @ ly k ia w o r1 d .c o m

h tt p : // w w w . c o n c o r d e h o t e l. c o m . t r

h t t p :/ / w w w . d e lp h in p a la c e .c o m

h tt p : // w w w . k a y a t o u r is m .c o m . t r

h t t p : / / w w w . ly k ia w o rld .c o m

//M/////iJTsıUUUuntn

K AYA S İD E OTEL |*****^

C O R N E L IA DE LUXE

DİVAN A NTALYA

RESORT r * * * )

TA LYA (* * " * )

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 1 5 0 0

T el [0 2 4 2 ] 2 4 8 6 8 0 0

Tel [ 0 2 4 2 ] 7 5 6 9 0 9 0

F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 2 5 0 5

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 2 4 1 5 4 0 0

F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 7 5 6 9 0 9 5

LA R ES P A R K H O TE L r*~ )

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s F e v z i Ç a k m a k

A d r e s / A d re s s e s

Tel [0 2 4 2 ] 3 5 2 0 0 11 Faks / Fax [0 2 4 2 ] 3 5 2 0 0 5 5 Adres / Adresses

lle rib a ş ı M e v k ii, B e le k

C a d d e s i N o : 3 0 /A N T A L Y A

T itre y e n g ö l M e v k ii P .K : 2 6 M a n a v g a t

G ü z e lo b a M e v k ii. L a r a S a h ili

s a le s @ c o m e lia r e s o r t.c o m

in fo @ ta ly a .c o m .tr

s k r e s @ k a y a to u r is m .c o m .tr

in fo @ la r e s p a r k h o te l .c o m

h t t p : / / w w w .c o m e lia r e s o r t .c o m

h t t p : // w w w . ta ly a . c o m .t r

h t t p :/ / w w w . k a y a to u r is m .c o m . tr

h t t p : / / w w w .la re s p a rk h o te l .c o m

«

MIRACLE

CRYSTAL HOTELS R E S O R TS & SPA KEMER* BELEK >SİOE

C R Y S T A L H O TELS

FA N TA SIA H O TEL

K E M E R R E S O R T H O TE L

M IR A CLE RESORT

K E M E R /B E L E K /S İD E (**•**)

DE LU XE K EM ER (*•***)

(— **)

OTEL T e l [ 0 2 4 2 ] 3 5 2 2 1 21

T e l [0 2 4 2 ] 3 4 0 6 0 5 0

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 5 1 5 1

T e l [0 2 4 2 ] 8 1 4 31 0 0

F a ks / Fax [0 2 4 2 ] 3 4 0 5 3 3 6

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 5 1 7 3

F a ks / Fax [0 2 4 2 ] 8 1 4 5 5 3 0

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 1 11

A d r e s / A d re s s e s S e r ik C a d . 3 7 1

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s

A d re s / A d re s s e s K o p a k ç a y ı M e v k ii

0 7 2 3 0 A ltın o v a /A N T A L Y A

P K . 1 5 0 7 9 8 1 Ç a m y u v a - K e m e r /A n ta ly a

A ta t ü r k B u lv a n K e m e r

0 7 2 3 0 L a ra A n ta ly a

s a le s @ c ry s ta lh o te ls . c o m . tr

k e m e r@ fa n ta s ia .c o m . tr

r e s o rt@ k e m e r re s o rt.c o m

in fo @ m ira c le o te l.c o m

h t t p : // w w w . c r y s t a lh o t e ls . c o m . t r

h tt p : // w w w . fa n ta s ia . c o m .t r

h t t p : // w w w . k e m e r r e s o r t . c o m

h tt p : // w w w . m ir a c le o t e l. c o m

K E M PIN S K I H O TE L THE DO M E, BELEK

LIM AK ARCADIA GO LF &

TH A LA S S O & G O LF RESORT (*****)

S P O R T RESORT (*****)

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 1 3 0 0

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 5 11 0 0

D E D E M A N A N TA LYA

H IL L S ID E SU HO TEL

C O N V E N T IO N Ç EN T ER (*’ T e l [0 2 4 2 ] 3 1 6 2 0 2 0

r — ) Tel [0 2 4 2 ] 2 4 9 0 7 0 0

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 3 1 6 2 0 3 0

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 2 4 9 0 7 0 7

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 2 5 4 9 0 9

F a k s / F a x [0 2 4 2 ) 7 1 5 1 0 8 0

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s U ç K u m te p e s i M e v k ii

A d r e s / A d re s s e s

L a r a y o lu 0 7 1 0 0 A n ta ly a

K o n y a a ltı

P . k .3 3 0 7 5 0 0 B e le k / A n ta ly a - T u rk e y

İs k e le M e v k ii, B e le k / A N T A L Y A

a n t a ly a @ d e d e m a n . c o m

s u @ h ills id e .c o m .tr

h ü ly a .te b e r d a r @ k e m p in s k i.c o m

in f o @ a rc a d ia h o te l. in fo

h tt p : / / w w w . d e d e m a n . c o m

h t t p : // w w w . h ills id e s u . c o m

h t t p : // w w w . k e m p in s k i- b e le k .c o m

h tt p : // w w w . a r c a d ia h o t e l. in f o

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 149


GUIDE ANTALYA

LIM A K A T LA N TIS

PORTO BELLO HOTEL

SİLENCE PARK RESORT

H O TEL & R E S O R T (“ ***)

DE LUXE BEACH & RESORT (*****)

(

T el [0 2 4 2 ] 7 1 0 0 7 0 0

Tel [0 2 4 2 ] 2 5 9 4 0 4 1 ( 3 0 H a t)

Tel [0 2 4 2 ] 7 4 4 1 0 0 0

Faks / Fax

. 4Î

Fa ks / F a x

'1 5 2 3 7 5

24:

2 1 -2 8 2 1 -2 5 9 24 47

)

TU R K IZ HOTEL THALASSO C ENTRE (**"*) Tel [ 0 2 4 2 ] 8 1 4 4 1 0 0

F a ks / F a x (0 2 4 2 ] 7 4 4 1 0 2 0

F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 8 1 4 2 8 3 3

A d re s / A d re s s e s

A d re s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s Y a lıc a d d e s i N o : 3

lle rib a ş ı M e v k ii, B e le k / A N T A L Y A

A k d e n iz B lv . 6 . S o k K o n y a a ltı/A n ta ly a

S o r g u n S id e A n ta ly a

0 7 9 8 0 K e m e r / A n ta ly a

in fo @ a tla n tis h o te l. in fo

in fo @ p o rto b e llo . c o m . tr

in fo @ s ile n c e re s o r ts .c o m

g m a s s t@ tu rk iz .c o m .tr

h tt p : // w w w . a t la n t is h o te l. in f o

h tt p : // w w w . p o r t o b e llo . c o m . t r

h tt p : // w w w . s ile n c e r e s o r ts . c o m

h tt p : // w w w . tu r k iz .c o m . t r

L IM A K LARA DE LUXE

R IX O S H O TE L P R E M IU M

SHERATON VOYAGER ANTALYA

XANADURESORT

H O TE L & R E S O R T (•****)

BELEK (***•*)

HOTEL, RESORT & SPA (***")

H O TEL ( * * " * )

Tel [ 0 2 4 2 ] 3 5 2 2 7 0 0

Tel [ 0 2 4 2 ] 7 4 2 2 0 0 0

T e l [0 2 4 2 ] 2 3 8 5 5 5 5

Tel [0 2 4 2 ] 7 1 0 0 0 0 0

Faks / Fax [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 6 5 8

F a k s / F a x ;0 2 4 2 ] 7 1 0 1 9 1 9

Faks / F a x [0 2 4 2 ] 2 3 8 5 5 7 0

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 1 7 3 3

A d r e s / A d re s s e s

A d re s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s

A d re s / A d re s s e s

L a ra / A n ta ly a

llenbaşı M evkii P k :1 16

1 0 0 . Yıl B u lv a rı, K o n y a a ltı B e a c h 0 7 0 5 0

A c ıs u M e v k ii, P K 4 9 S e r ik B e le k

in fo @ la r a h o te l.in fo

B elek-S e rik / A ntalya

r e s e rv a tio n s .v o y a g e r@ s ta rw o o d h o te ls .c o m

s a le s @ x a n a d u re s o r t.c o m .tr

h t t p : / / w w w .la r a h o te l. in fo

h tt p : // w w w . r ix o s . c o m

h t t p : // w w w . s h e r a to n . c o m / a n t a ly a

h t t p : // w w w . x a n a d u r e s o r t . c o m . t r

LIM A K LIM R A

R IX O S H O TE L TE K İR O V A

SUNGATE PORT ROYAL

BEST VVESTERN KHAN

H O TE L & R E S O R T (“ ***)

r—*)

DE LUXE RESORT HOTEL

m

T e l '0 2 4 2 ] 8 2 4 5 3 0 0

Tel [ 0 2 4 2 ] 8 2 1 4 0 3 2

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 0 0 0 0

T e l [0 2 4 2 ] 2 4 8 3 8 7 0

Faks / Fax [0 2 4 2 ] 8 2 4 7 7 7 8

F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 1 4 0 4 4

F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 9 7 5 5

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 2 4 8 4 2 9 7

A d r e s / A d re s s e s

A d r e s / A d r e s s e s Tekirava B eldesi

A d r e s / A d re s s e s Ç ifte ç e ş m e le r

A d r e s / A d r e s s e s E lm a lı M a h . K a z ım

N o : 15 K iriş K e m e r / A N T A L Y A

PK: 1 37 0 7 9 9 5 K em er/A ntalya

M e v k ii 1. B e ld ib i- K e m e r A n ta ly a

Ö z a lp C a d . N o :5 5 /A N T A L Y A

in fo @ lim ra h o te l. in fo

s a le s @ rix o s .c o m

in fo @ p o rtro y a la n ta ly a .c o m

in fo @ k h a n h o te l.c o m

h ttp : // w w w . lim r a h o t e l. in fo

h tt p : // w w w . r ix o s . c o m

h tt p : // w w w . s u n g a t e h o te ls . c o m

h tt p : // w w w . k h a n h o te l. c o m

E m ergency A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e

150 SKYLIFF 5 /2 0 0 7

Tel: 155 (Ali över Turkey) F ire

ORANGE CO U NTY

SİLENCE BEACH RESORT

TH E M A R M A R A A NTA LYA

R ESOR T HOTEL (*****)

(

Te) [0 2 4 2 ] 8 1 4 7 2 0 0

Tel [ 0 2 4 2 ] 7 4 4 0 0 0 0

r — ) Tel [ 0 2 4 2 ] 2 4 9 3 6 0 0

F a k s / F a x [0 2 4 2 ] 8 1 4 7 2 3 3

F a ks / F a x [0 2 4 2 ] 7 4 8 7 6 5 5

Faks / Fax ;0 2 4 2 ] 3 1 6 8 1 0 4

A d re s / A d r e s s e s A ta tü r k B u lv a rı

A d r e s / A d r e s s e s K ız ıla ğ a ç M e v k ii

A d r e s / A d re s s e s Eski Lara C a d . N o: 1 36

G e n d a rm e

Y e n im a h a lle K e m e r /A n ta ly a

M a n a v g a t A n ta ly a

Şirinyalı 0 7 1 0 0 A ntalya/Türkiye

Tel: 156 (Ali över Turkey)

s a le s @ o r a n g e c o u n ty .c o m .tr

in fo @ s ile n c e r e s o r ts .c o m

a n ta ly a - in fo @ th e m a rm a r a h o te ls .c o m

C o a s t G u ard

h tt p : // w w w . o r a n g e c o u n t y .n l

h tt p : // w w w . s ile n c e r e s o r ts . c o m

h t t p : // w w w . th e m a r m a r a h o t e ls . c o m

Tel: 158 (Ali över Turkey)

)

Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e Tel: 527 4 5 0 3


■ T o u ris m In fo rm a tio n

Kent m erkezine kuzey yönü n d e

has b eca m e an attra ctive

Turizm Danışma

12 km uzaklıkta ç o k güzel bir

tou ristio ce ntre vvith its taverns,

şelale. Piknik için m ükem m el

h otels, restaurants and

b ir tercih.

ente rta in m e nt facilities.

Tel: 0 8 0 0 511 07 0 7

K öprülü C an yo n N atio n a l

İts narrovv stre e ts lead dovvn to th e o ld harbour

0 8 0 0 511 0 7 0 8 P rovincial D irec to r o f Tourism

Köprülü Kanyon Milli Parkı

(today an international yachting marina).

İl Turizm M üdürlüğü

The Köprülü C anyon National

Ş ehrin tarihi çekird e ğ i olan

Tel: 3 4 3 27 60-61 A n ta ly a, Cum huriyet Mah.

Park is vvithin the bou n d arie s of M anavgat, a 14 km long and

ve pansiyonları, restoranları ve

Tel: 241 17 47

1 00 m vvide valley betw een

e ğ le n c e olanaklarıyla turistik bir

A lanya, Çarşı Mah ,

Bolasan village and B eşko na k.lt

m erkez. D ar sokaklardan inilen

Tel: 5 1 3 12 4 0 K aş, C um huriyet Meydanı

is th ickly co vere d in ce d a r trees

eski liman ise bugün uluslararası

and its re sem b la nce to the

b ir marina.

T o u ris t In form atio n Phone Alo Turist Hattı

Tel: 8 3 6 12 3 8 K em er, Belediye Binası

Park

K aleiçi; restore e dilm iş hali, otel

‘fairy ch im n e ys' o f C ap p a d o cia a lbeit in the from of nature, is

P e rg e The origins o f this a n cie n t city

To urism P oliçe / Turizm Polisi

striking. M anavgat sınırları içerisind e yer

Tel: 814 15 3 6 -8 1 4 11 12

18 km n o rth -e a st o f Antalya go

Kaleiçi Yatlimanı,

alan park, Bolasan köyü ile

b a c k to 1 00 0 BC, b ut the

Tel: 2 4 3 10 61

B e şko na k arasında 14 km

surviving rem ains are Hellenic

■ S ig h tse ein g / G e z in ti

u zunluğunda, 100 m etre derin liğ ind e bir vadidir. G ü r sedir orm anları ile kaplı vadide,

and Rom an. An excep tio n al o p e n -a ir m useum . A ntalya'nın 18 kilom etre

A la n y a C ita d e l Alanya Kalesi

K ap ad o kya'd a ki peri bacalarına

ku zeydoğusundaki bu antik

This sp le n d id Byzantine cita de l

benzeyen ilginç doğal oluşum ları

kentin geçm işi M Ö 1 000

surm ou n tin g the rocky peninsula

görebilirsiniz.

yılına kadar uzanıyor. A ncak

K arain C a v e Karain M ağarası

bugün gezilen kalıntılar Helen ve Rom a dön e m lerin de n kalm a bir

The caves are 27 kilometer

açıkhava müzesi,

is vvalled (8 km). The 'Red Tow er' w as built b y the Seljuk's Sultan Keykubad in 1226. Bizans zam anından kalma,

northw est of Antalya. İt is the largest cave in Turkey to have

P haselis

Alaaddin Keykubad tarafından

been inhabited. Finds from these

Situated at the foot of M t Tahtalı

inşa ettirilen görkem li Alanya

remarkable caves go b ack

(Olympos), 15 km south of

Kalesi şehri ikiye ayıran bir

to th e paleolithic, som e 3 0 ,0 0 0

Kemer, the three harbors of

yarım adanın üzerinde ye r alıyor.

years ago. Antalya'nın 2 7 kilometre

Phaselis were the reason for its

A n ta ly a M u s e u m

kuzeybatısında yer alır. Türkiye'nin

A ntalya M üzesi

içinde insan yaşamış en büyük

Kenan Evren Bulvarı,

mağarasıdır. Yapılan arkeolojik

Konyaaltı, Tel: 241 4 5 28

kazılarda elde edilen buluntular,

alan antik kent, üç limanı ile

0 8 ,3 0 -1 7 .3 0 , close d M o nd a ys /

paleolitik çağlara, yaklaşık 3 0 bin

zamanının önemli bir ticaret

pazartesi kapalı

yıl önceye tarihlenmektedir.

merkeziydi.

A spendos

M a n a v g a t VVaterfalI

S id e

A m ajör p o rt and com m ercial

M anavgat Şelalesi

A t th is lively re sort e a st of

ce n tre in antiquıty. A sp e nd o s

A p riority a dd re ss for th o se w ho

Antalya, the hou se s and a ncient

to d a y lies inland, 4 8 kilom eter

w a n t to c o o l o ff on the hot,

'Kızıl K ule'si 1 2 2 6 'd a Sultan

e ast of Antalya, İts m agn ifice nt

svveltering d ays o f sum m er,

am ph ite a tre is th e best

and a natural vvonder cre ate d by

p reserved in the w orld and knovvn fo r its su pe rb a co u stics and is stili u sed fo r co n ce rts. Antalya’nın 4 8 kilom etre d oğ u su nd a , antikçağın önem li lim anından kalm a m uhte şem bir am fiteatr. O lağanüstü akustiği ve iyi ko run m u ş olması nedeniyle bugün d e konserler için kullanılıyor.

th e stream o f th e sam e name. W ith its th u n de ro us c a sc a d e a nd icy w aters, th is vvaterfall,

historical role as a com m ercial çenter. Tahtalı Dağı’nın eteklerinde, Kemer'in 15 km güneyinde yer

ruins are inextricably intervvined There are tw o agoras, an

S una-lnan Kıraç Kaleiçi Müzesi Kaleiçi, Tel: 2 4 3 4 2 74 M useum c o n s is ts o f tvvo buildings, e ach one o f vvhich dese rve s d esig n atio n as a cultural a sset vvith p rote cte d status. C ro s s -s e c tio n s o f life in th e castle in th e firs t half of the 19 th c e ntu ry are exhib ite d vvith special e ffe c ts in the M useu m 's first s e ction , loca te d insid e the defe nse vvalls. The se co n d se ction , an a n cie n t ch urch , houses an e xhibition o f cultural artifa cts and vvorks o f art from th e Suna and İnan Kıraç collection. Korunm ası gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki binada ye r alan S una-lnan Kıraç Kaleiçi M üzesi'nin b irinci bölüm ünde, 19. yüzyılın ikinci yarısına özgü Kaleiçi yaşam ından kesitler özel e fektlerle birlikte sunuluyor. M üzenin eski bir kilise binası olan ikinci b ö lü m d e ise, S una-lnan Kıraç koleksiyonuna ait kültür ve sanat eserleri sergileniyor. U n d e rw a te r Kaş S ualtındaki Kaş

a m phiteatre and a m useum in

W ith its c o ld underw ater

vvhich sta tu e s and oth e r

sprin g s, crystal clea r vvaters and

vvorks of art found here are

first-ra te undervvater visibility, Kaş is a n um ber o ne a dd re ss

e xhibited. A nta lya ’nın doğ u su nd a ki bu tu ristik kıyı kasabası a ntik

fo r diving buffs. Sualtı kaynaklarının

tovvnship, is a haven of

kalıntılarla içiçe. İki b üyük agora,

n ed e n o ld u ğ u s o ğ u k suyuyla

tranquility.

g eniş bir a m fiteatr ve burada

dünyanın en berrak ve görüş

Yazın sıcak ve bunaltıcı

gün ışığına çıkarılan heykel ve

m esafesi en uzun denizaltı

g ün le rin d e serinlem ek isteyenlerin bir numaralı

öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

coğrafyalarından birine sahip olan Kaş, dalış tutkunlarının birinci adresi.

loca te d in A ntalya's M anavgat

adreslerinden biri; her m evsim D ü d en Falls / D üden Şelalesi

bol suyu olan M anavgat Çayı'nın

A very beautiful vvaterfall (12 km north o f th e city centre).

o lu ştu rd u ğu bir d oğ a harikası: M anavgat Şelalesi. Antalya'nın

T e rm e s s o s

Y ivli M in a re (F lu te d M in are)

P erched 1 05 0 m above sealevel, th is is an ancie n t city

Yivli M inare is th e Sym bol of A ntalya and th e c ity 's o ld e st S eljuk m onum ent, date s from th e reign of Sultan A laeddin Keykubad (1 2 1 9 -1 2 3 8 ). Antalya'nın se m bo lü sayılan

M anavgat ilçesinde bulunan bu

and a national park n o rth w e st of

şelale, g üm b ü r g ü m b ü r sesi, buz

Antalya. There is a natural history m useum at th e park

g ibi suyuyla insana huzur veren AKGÜN AKOVA

Th e S u n a -ln a n K ıraç K aleiçi M u s e u m

bir c e n n e t adeta.

entrance. D enizden 1 05 0 m yükseklikte,

O ld O u a rte r / Kaleiçi

inanılmaz bir m anzara, şaşırtıcı

The historic n ucleus o f Antalya.

bir a ntik kent ve d o ğ a m üzesiyle bir ulusal park.

This d istrict is n ow restored and

Yivli Minare, Sultan A laeddin Keykubad (1 2 1 9 -1 2 3 8 ) dön e m ind e n kalm a, kentin en eski S elçuklu yapısıdır.

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 151


DA

r - * . ^ h

° ~

Derek°y

a

. I5 Yeuıı Burun Burun

(

|.

Xan,hosK m ı \ I

X

»atara/

İS

Antiphellos

Sütleğen •

^

Meis Atlası Megisti

* ÇaVd'r Üzümlü

«Palamut

TO

/ • > » * »

i

Köşkerlı

Mağa*»

4r

Finike K örfezi

mre

Finike

.im y ra

>

Çakırlar

Termesso

Karaca Yarımadası

O ly m p o s

‘Tekirova

i*Çamyuva

o Kemer

ıBeldibi

Doyran

Mi

Terırasos

Yardımcı Burnu

B vydâğsr. Altınyaka

oGölova

İm e c ik

' G-jSIûk Dağ: MiKRaılftt

.Tatköy?

901 .

nn« Kovanlık »

1

Ekşilftk

D ö ş e m e a ltı' Kızıllı^ Kurşunlu Çığlık0 ; Şelalesi.

Büyükköy

Kocaaliler

3 İSPARTA Direklii\* S a v k ö y

Karaveliler, »Killikf

Bağsaray Yazıpınar

URDUR

. Kızılke Çomaklı 74^ ^ ^ Yeşilyayla* y r ^aı? Yelten» / Boz<Jva

A k o re r^,

Korkuteli

Turunçova

t\

£> Kekova Adası

‘Kasaba

O lbasa

Kemer

Boğazıçu

Kızılcadağ

Dljdenkoyj|

• Kemerköy

V”

E'o ‘

Kayabaşı

Yuva* ^

/ * T İ Seki

4Ballık

Soği

Bekçiler ^

7 © T 7 1 :o

_r-ıT

®

, /Bubon K

* ibecik

\

.Kozağaç ^

Bayırköy

A lt ın y a y la

.Yeşildere

^ H /C r k o y *

>

y

-a tla n g ^ .

Kadyanda

Üzüm lü

İncirköy •

• Çöğmen S o ^ C U K •Arpacık

•Elmalı • Kara bayır

Çamelio

Kalınkoz

Karamanlı

lYeşilova

•Orhanlı Harmanlı •

Dereköy

Karakent

Askeriye

Çobanisa ^Çandır •Yeşilbeğ

Kesme

O r

O .Gölyaka

Yenişarbademli

O ther Rıtads

D İĞ E R y o l l a r

I 'tlItlÇC rıHUİİ

Kııv yolu

A sfalt vol A\phah ptnrtl rmul

İ L Y O LLA R I ProvinciaJ Roads

Ç ok şeritli yol Mıılıi İane nutl A *falt vol Aspluıfı ptı\vd n. Stabilize vol SlahiUzea »mu/

Y O L L A R / ROADS

'

•m f

' —7

1 28^—

w ıosıa»

26

K am p alanı

( amfiiıiK

\alinmtt[Hiri

Milli park

.

X

Aspendos

Y A Y I N L A R I (0216)574 24 44

V u M iı i'it t crıtter

G ürb üz

• Dereköy

oSide

o Kemer

□ ANTALYA

YERLEŞİM SUTTLEMBNTS

M a h m u t la ı V

..

f

Gazipaş

'em irts

1 75

Kargıcak

O

Sapade

Gümüşkâv

Dim çay Barajı

Syedra

O ^ O b ako y ÇamyoIBfc

i Alanya

/

Köprül

L\ * O r t a k ö y

^

Akkise

Ortakaraön

Ketenli

, Dereköy

.

O

K adıini

K o n a k İM ^ ^ ^ 4 0 8

Ka>ak m erkezi Ski eenut

( ıı\tı*n\

(iumruk

Liman Smport

^ <

Gündoğmuş

JDkurcalar ^Avsallar

T H Y Salı* O tî* Tlıriush Aırliını Sala Offireı

li

■"SupÛ-İTüÛİ

Güzelsu

Yarpuz

oCevizli

Sağlık'

°Doğanbey

IBayafşan

A la r a H ,n G Ü Z e l b a 9 °

İŞARETLER /SIGSS

*

*

Güneycik

Kuyucak

Manavgat

'Şekm, A •Sarılar

Oymapınar

D ü za ğ a ç KöprülüKanyon Mü» 5â'«;

• Huğlu

0 Ü züm lü

Sadıkhacı

Seydişehir Derebucak

Akça belen

Yeşildağ* Kayabaşı

• Ü s tü n le r

Beyşehir Gölü

O Kurucuova*

n

Kasım lar

^ Çaltepe

Deniztepesi

Aspendos

Gebiz

Karucadrcn Barajı

T

.Sütçülero

Karadiken

G ö lü

Kovada

Ayvaiıpmar

Yakaavşar

OAksu


TDEAP DATUR

p o ğ u A nadolu Turizm G eliştirm e

Simdi HerkesTurizm Elcisi!

Çoruh'ta yeni bir güneş doğuyor. E fe s P ils e n , B irle ş m iş M ille tle r K a lk ın m a P ro g r a m ı (U N D P ), K ü ltü r v e T u r iz m B a k a n lığ ı iş b irliğ i ile D o ğ u A n a d o lu T u r iz m G e liş tirm e P ro je s i b a ş lıy o r. P ro je n in ilk a d ım la r ı d o ğ u n u n saklı g ü z e lliğ i Ç o ru h için a tılıy o r; e ğ itim le r le y e n i tu riz m e lç ile ri y a r a tılıy o r .

Coşkun sularda, adrenalinin doruğunda Çoruh, yeni alternatif turizm bölgesi oluyor.

S a y g ıla rım ız la ...


■ H otels / Oteller

LU

Q

(D 5 <3 D

C LU B H O TE L ERSAN

BAIA B O D R U M

H A P IM A G R E S O R T SEA

(HV1)

r * “ )

GA R DE N (*'***)

Tel [ 0 2 5 2 ] 3 1 6 8 9 8 0 - 3 1 3 7 3 0 0 Faks / Fax [ 0 2 5 2 ) 3 1 6 8 5 8 9 Adres / Adresses iç m e le r M e v k ii

Tel [0 2 5 2 ) 3 8 7 9 2 9 3 Faks / Fax [0 2 5 2 ) 3 8 7 7 6 2 5 Adres / Adresses K ız ılb u ru n M e v k ii

Tel [0 2 5 2 ] 3 6 8 9 0 1 0 Faks / Fax [ 0 2 5 2 ] 3 6 8 9 0 5 6 Adres / Adresses

Tel [0 2 5 2 ] 3 1 1 0 3 0 3 Faks / Fax [0 2 5 2 ] 3 1 1 0 3 0 0 Adres / Adresses Y a lıç iftlik /B o d ru m

P K : 3 5 7 / 4 8 4 0 0 B o d r u m / M u ğ la

G ü n d o ğ a n /B o d ru m

Y a lıç iftlik B o d r u m

re s e rv a tio n s .b a rb a ro s @ k e m p in s k i.c o m

e r s a n @ e rs a n .c o m . tr

b a ia @ h o te l - b a ıa . c o m

s a le s .b o d r u m @ h a p im a g . c o m

in f o . b a r b a r o s @ k e m p in s k i. c o m

h tt p : // w w w . e r s a n .c o m . t r

h t t p : / / w w w . b a ia h o t e ls . c o m

h tt p : // w w w . h a p im a g - s e a g a r d e n . c o m

h tt p : // w w w . k e m p in s k i- b o d r u m . c o m

H ILL S ID E

D IA M O N D OF B O D R U M (*.***) (12 AY A Ç IĞ IZ )

ELITE H O TE LS B O D R U M (**

BEAC H C LU B (HV1) Tel [ 0 2 5 2 ] 6 1 4 8 3 6 0 Faks /F a x [ 0 2 5 2 ] 6 1 4 14 7 0 Adres / Adresses

Tel [0 2 5 2 ] 3 1 6 02 02 Faks/Fax [ 0 2 5 2 ] 3 1 6 11 2 0 Adres / Adresses K u m b a h ç e Mah.

K a le m y a K o y u P .K . 1 2 3 4 8 3 0 0 F e th iy e

A ta tü rk C a d . N o: 1 1 6 B o d ru m /M u ğ la

Y a lık a v a k /B o d r u m

N o : 6 9 4 8 9 6 0 T u rg u tre is - B o d ru m / M u ğ la

h b c @ h ills id e .c o m .tr

d ia m o n d @ d ia m o n d o f b o d r u m .c o m . tr

r e s e r v a t io n @ e lit e h o te ls . c o m . tr

in fo @ la b la n c h e .c o m .tr

h tt p : // w w w . h ills id e . c o m . t r

h t t p : / / w w w . d ia m o n d o f b o d r u m .c o m . tr

h t t p : / / w w w . e li t e h o t e ls . c o m . t r

h t t p :/ / w w w . I a b la n c h e .c o m .tr

Tel [2 b ?\ 3 8 5 2 4 8 5 (p b x ) Faks / Fax [ 2 5 2 ] 3 8 5 2 8 8 8 Adres / Adresses A r a te p e M e v k ii. C u m h u r iy e t C a d . S a h ily o lu N o : 7 0

)

LA B LA N C H E R E S O R T & S P A (****•) Tel [0 2 5 2 ] 3 8 2 0 0 0 0 (p b x ) Faks / Fax [0 2 5 2 ] 3 8 2 0 1 0 0 Adres / Adresses B a h ç e lie v le r C a d .

LYKIAVVORLD Ö L Ü D E N İZ

D İVAN M A R ES

ISIS H O TE L & SPA

M Ö V E N P IC K R E SO R T

(H V1/****)

r*~ )

(*•***)

B O D R U M (*“ **)

Tel (0 2 5 2 ) 6 1 7 0 2 0 0 Faks / Fax ( 0 2 5 2 ) 6 1 7 0 3 5 0 Adres / Adresses P .O . B o x 1 0 2 4 8 3 4 0

Tel [ 0 2 5 2 ] 4 5 5 2 2 a Faks / Fax [ 0 2 5 2 ] 4 5 5 2 2 0 1 Adres / Adresses ( ’a m u c a k M e v k ii

Tel [ 0 2 5 2 ] 3 1 7 2 1 4 0 F aks/Fax [ 0 2 5 2 ] 3 1 7 2 1 5 6 Adres / Adresses G ü m b e t / B o d r u m

Tel [ 0 2 5 2 ] 3 1 7 3 0 5 2 Faks / Fax [ 0 2 5 2 ) 3 1 7 1 5 4 8 Adres / Adresses G ü n d ö n ü m ü M e v k ii

Ö lü d e n iz /F e th iy e

4 8 7 0 0 M a rm a ris / M u ğ la

r e s e rv a tio n @ is is .c o m .tr

B ite z 4 8 4 0 0 B o d ru m

ly k ia @ ly k ia w o r ld .c o m

h o te l@ m a re s .c o m . tr

is is @ is is .c o m .tr

r e s o rt.b o d r u m @ m o e v e n p ic k .c o m

h t t p : / / w w w . ly k ia w o r ld .c o m

h tt p : // v w w v .d iv a n . c o m . t r

h tt p : // w w w . is is . c o m . tr

h t t p : / / w w w . m o e v e n p ic k - b o d r u m . c o m

Th

k M a r m a r a

© T e le p h o n e :

International code for Turkey: 9 0 . M u ğ la a re a c o d e : 252. F o r in t e r c it y c a lls w it h in

Turkey first dial 0', th e n th e a re a c o d e . a n d th e n t h e lo c a l n u m b e r .

For intemational calls firs t d ia l '0 0 '. 154 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

A EG EA N D REA M

DİVAN P A LM İR A

K AR IA P R IN C E S S H O TEL

TH E M A R M A R A B O D R U M

R E S O R T H O TE L (***♦*) Tel [0 2 5 2 ] 3 8 2 8 8 9 8 Faks / Fax [0 2 5 2 ] 3 8 2 2 2 4 / Adres / Adresses B a h ç e lie v le r M e v k ii

r * “ ) Tel [ 0 2 5 2 ] 3 7 7 5 6 0 1

(* * “ *) Tel ( 0 2 5 2 ] 3 1 6 8 9 71

r —

Faks / Fax [ 0 2 5 2 ] 3 7 7 5 9 5 2 Adres / Adresses K e le ş h a r ım C a d .

Faks / Fax [ 0 2 5 2 ] 3 1 6 8 9 7 9 Adres / Adresses C a n lıd e re S o k .

Tel [ 0 2 5 2 ] 3 1 3 8 1 3 0 Faks / Fax [ 0 2 5 2 ] 3 1 3 8 1 3 1 Adres / Adresses

4 8 4 0 0 T u r g u t r e is / B o d r u m

N o : 6 G ö ltü r k b ü k ü - B o d r u m / M u ğ la

N o . 1 5 4 8 4 0 0 B o d ru m -T Ü R K İY E

Y o k u ş b a ş ı M e v k ii B o d r u m

in fo @ a e g e a n d r e a m .c o m

d iv a n @ d i v a n p a lm ir a .c o m . tr

k a r ia p r in c e s s @ s u p e r o n lin e .c o m

b o d r u m - ı n f o @ th e m a r m a r a h o te ls .c o m

h t t p : // w w w . a e g e a n d r e a m .c o m

h t t p :/ / w w w .d iv a n . c o m . tr

h tt p : // w w w . k a r ia p r in c e s s .c o m

h t t p : / / w w w . t h e m a r m a r a h o t e ls . c o m

)


■ M useum s / Müzeler The B odrum M useum of Undervvater A rcheology Sualtı Arkeoloji Müzesi Tel: 316 25 16 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 / 0 2 :0 0 -0 7 .0 0 , closed M ondays / pazartesi kapalı

E C E S A R A Y M A R İN A &

Y A S M İN B O D R U M R ESO R T

M O N T A N A P IN E R E S O R T

(***">

r ~ )

R E S O R T (S)

T e l |0 2 5 2 ] 3 1 1 0 3 3 0

T e l [ 0 2 5 2 ] 6 1 6 71 0 8

T el [0 2 5 2 ) 6 1 2 5 0 0 5

Fethiye M useum Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok. Fethiye, Tel: 6 1 4 11 5 0

F a ks / F a x [0 2 5 2 ] 3 9 4 3 0 3 8

F aks / F a x [0 2 5 2 ] 6 1 6 6 4 51

F a k s /F a x [0 2 5 2 ] 6 1 4 7 2 0 5

A d r e s / A d r e s s e s K a d ık a le s i M e v k ii

A d re s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s

T u r g u tr e is / B o d r u m

ö lü d e n iz - F e th iy e

1. K a r a g ö z le r 4 8 3 0 0 F e th iy e

M ilas M useum / Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad.

in f o @ y a s m in b o d r u m .c o m

in f o @ m o n t a n a p in e .c o m

in fo @ e c e s a r a y .n e t

No: 6 Milas, Tel: 512 3 9 70

h tt p : // w w w . y a s m in b o d f u m . c o m

h ttp ://w w w .m o n ta n a p in e .c o m

h t t p : // w w w . e c e s a r a y . n e t

■ Sightseeing / Gezinti B odrum C as tle / Bodrum Kalesi This castle dedicated to St, Peter w as built by the Knights o f R hodes in the 15th century, 15, yüzyılda R odos şövalyeleri tarafından St. Peter adına inşa edilen kale limana hakim durum da.

DEDEMAN BODRUM

A T A M I B O U TIO U E

EL V IN O

(“ **)

H O TE L (S)

B U TİK H O TE L (S)

T e l [0 2 5 2 ) 3 1 3 8 5 0 0

T e l [0 2 5 2 ] 3 5 7 7 4 1 6 - 1 7 -1 8

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 3 8 7 7 0 /7 1

Dalyan This village southeast of Muğla is nam ed after the river vvhich links Lake Köyceğiz to the

F a ks / Fax [0 2 5 2 ] 3 1 3 4 5 3 0

F a ks / F a x [0 2 5 2 ] 3 5 7 7 4 21

F a ks / F a x [0 2 5 2 ] 3 1 3 8 7 7 3

A d re s / A d re s s e s K ava klı S a rn ıç C a d .

A d re s / A d re s s e s C e n n e t K o y u

A d re s / A d re s s e s f3 o d ru m (1 2 a y açığız.)

D e d e m a n S o k . N o : 1 4 8 4 0 0 B ite z /B o d ru m

G ö lk ö y B o d r u m (O p e n a li y e a r)

in f o @ e lv in o b o d r u m . c o m

the river w ind through the

b o d ru m @ d e d e m a n .c o m

in fo @ a ta m ih o te l. c o m

h t t p : / / w w w . e lv in o b o d r u m . c o m

reedbeds of the estuary am idst

h ttp ://w w w .d e d e m a n .c o m

h t t p : // w w w . a t a m ih o t e l. c o m

h t t p : / / w w w . h g o r g a n ic s . c o m

spectacular mountain scenery.

F

L

I

P

P

E

■ Emergency

R

A m bulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe H O TE L FL IPPER

D ALYAN R ESO R T

m

(S) (O PEN ALL YEAR)

T e l [0 2 5 2 ] 3 8 5 3 3 3 3

Tel [0 2 5 2 ] 2 8 4 5 4 9 9

F a ks / Fax [0 2 5 2 ] 3 8 5 3 3 5 0

Faks / F ax [0 2 5 2 ] 2 8 4 5 4 9 8

A d r e s / A d r e s s e s G ö k ç e b e l M e v k ii

A d re s / A d re s s e s M a ra ş M a h .

4 8 4 0 0 Y a lık a v a k /B o d r u m

K a u n o s S k . N o : 5 0 D a ly a n M u ğ la

in fo @ h o te lflip p e r .c o m .tr

in fo @ d a ly a n re s o rt.c o m

h tt p : // w w w . h o t e lf lip p e r . c o m . t r

h t t p : // w w w . d a ly a n r e s o r t . c o m

Tel: 527 45 03 G end arm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G uard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Information Turizm Danışma Bodrum Barış Meydanı, Tel: 316 10 9 D alam an Havalimanı,

R O YA L M A R IS H O TEL

EV

M A R M A R İS (****)

(D E S IG N H O TELS)

T e l [0 2 5 2 ] 4 1 2 8 3 8 3

T e l (0 2 5 2 ) 3 7 7 6 0 7 0

Tel: 792 52 20 Dalyan Ortaca, Tel: 284 42 35 D atça Hükümet Binası, İskele Mahalle, Tel: 712 31 63 Fethiye İskele Meydanı 1, Tel: 612 19 75 Köyceğiz Atatürk Kordonu, Tel: 262 47 03 M arm aris İskele Meydanı 1

Mediterranean. The channels of

Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan beş mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harikası. Knidos Knidos at the w estem tip of the Datça w as founded by Donan migrants from the Aegean islands in the 7th century BC. There are several tem ples, including one dedicated to Apollo and another to Venüs, an am phitheatre and other buildings. Datça’ya 3 9 km uzaklıkta bulunan antik kent M Ö 7. yüzyılda adalar dan gelen Dorlar tarafından kurul­ muş. Şehirde Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabetler, amfiteatr gibi kalıntılar var. Ö lüdeniz Lagoon / Ölüdeniz W ith its clear turquoise vvaters this lagoon 15 km south of Fethiye is one o f Turkey's m ost renowned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine vvoods and is a conservation area.

Tel: 412 10 35 M ilas-Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı,

Fethiye'ye 15 kilometre uzaklıkta, Türkiye'nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az

F aks / F a x [0 2 5 2 ] 4 1 2 41 12

F a k s / F a x (0 2 5 2 ) 3 7 7 5 5 6 6

A d re s / A d r e s s e s A ta tü rk C a d .

A d r e s / A d re s s e s

N o : 3 4 M a r m a r is / M u ğ la

T ü rk b ü k ü /B o d ru m

in fo @ r o y a lm a ris h o te l.c o m

in fo @ e v tu r k b u k u .c o m

Tel: 523 0 0 66 M uğla Marmaris Bul., 24,

rastlanan ö lüdeniz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve

h tt p : // w w w . r o y a lm a r is h o t e l.c o m

h ttp ://w w w .e v tu rk b u k u .c o m

Tel: 214 12 61

kumsalıyla ilgi çe kiyo r..

5 /2 0 0 7 SKYLİFE 155


YO LLAR

ROADS

I V /ajçr ıtuds

Ki»» yolu

Aiphaft pu\vd ntad

DİĞER YOLLAR Other Roads

% ■»»!

1

İL YO LLAR I P rovincial Roads

\slall vol

Atphall pa ıtıl muJ

_ __ __

Stuhi İane ruatl

State Roads _________ Çok şeritli yol

D E V LE T YO LLAR I

1

Bodrum

-C -

+

Fbj

J

A ıt/tcn

Hıvul«nı

Hrmh

DojUlçı NaıunJ \

SS5?

A

^

M

Ciumnık

r

( usumu

Sra/Hin

i

l.ıman

i

U lu k o r a k

\M

iia s

i

^ .SSöğüt öğüt s »Taşlıca

K a s ta jo s

M arm aris *>

Beldibi

^ K a ra c a *

^

I ,

Kurtoğlu Burnu

Karj

'<?

L

^

1 (0216)5742444

G ü rb ü z

I

30 KM

Hıuttrical plinv ı

sky

.Yeşılyuva

G üney

03

Ge«

Ortıanlı.

, Çalt

Y e$ M o V

jr

X

cr

^

« /

'»Üzümlü

* Çavdır

,

_ C e v l;) n *

Sütleğen •

A

^

/

oA kçay

* Kasaba

.G öm be

ıı

r

Söğüt

\B ü y ü k a /n

B eyköy.

Bayırköy

Oinoando

Kayacık

Yeşilköy , - ^ K a l k a n

PataraV

O vaköyl

Kınık»

.Yazır

Altınyayla

ç a *

A rs a k â y

«Palamut

Karabayır

• Elmalı

K a lın kö z

W

Dedebagı .K uzören

.Örenköy X Kumafşar, . — 2^. l . . Jvrı TefenniA

22

^

29

Acıpayam . 53 .Dereköy ( « r Akalan. ' V «Yumrutaş K a r a m a n l^ o

H a y riy e

n

-C u m a lı

JÇ am £âşı

Colossaejncele(i

Yassıhüyül

Gölcük* Cumaalanı

J( j >

Gölbent

"

_

i __—

Kızllf [

Serınhısar

Honaz

o

Büyükkonak

1

Yedi Burun 1

İblis Burnu

,/ .

Demirli 1 I Bevobası

d a la m a n ,

Kaunos

Gölü

Kvyceğiz

E E

V

\

Kızılca

»Kozlar

Beva9SÇ

2

Der|nkuyu .

Horasanlı

Karaköy

lEbecik

O tm a n la r .^

£

AKDENİZ

' A dası

5aj° S ^ r

r-i ®

Köyceğiz o \

%

• Karaböğürtlen

V

«?>■

Kayabaşı

K a le c i

’ Kavakç.alı

,„ i

femişendere

M uratlar^

/

Gokçeören^-

Göktepe

Portakallık

. Yılancık

MUĞLA

S

«o Kavaklıdere

Çayboyu

Kemer İ Harujı .

Aphrodisias

Xanthosl

Loryma

m

Yeşilyurto’ Yerkesik> '■

P -

ı

4 %

Yat; ğan

Lagina

^

H a y d e re

DENİZLİ

Göveçlik

yUlagr lentet

Kov merkezi

^

Yazır.

Karacasu**

L

B a r a flL

Neapolis

Tarihi yer

I YAYINLARI

Didyma

İçmeler

T u rg u t

Keramos

Bencik

«

Turgut a

B p z b u rv n

Y E R LE ŞİM ISETTLEM ESTS

I

|

ö

\

■ r-V i

B o zd o ğ a n o

A kça o va " ^ A la b â y ı^ ^

e ^

Gökova Körfezi

Mazıköy

Karaova

ırttepe

y -

ic ,N -

3\

je lım ıy e *

\ jjj’ V

^ u n d ^ Ğ U R ,

C M UĞLA g J S "

.’5 ,

>/^ T e k A lindoo- „ „ , l l ı m e le r ° K a r p U Z İ U

„ . ,- a v d a r

A ^ Datça

y

» V' <i q

İŞ A R E T L E R /S/fi,VS

Mesudiye

^’

Yaz.köy

İnce Burun

“i .

Kara A da

Knidos °

A k y arjar

Turgutreis

Güvertiil

Güllük

Teichiussa ^ ı

Herakleia

" Halikarnassos

Kör^

o

Güllük Körfezi

/'

Y alıkavâk.

Myndos

D E N İ Z

EGE

Didyma©

Karine

Cincin

Alamut


A

M

A

R

A

V

V

O

R

L

D


NE NEREDE? PLAN OF THE INTERNATIONAL TERMİNAL AT THE ATATÜRK AIRPORT ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ'NDE

■■

İN İSTANBUL

Check-in Desk

GELİŞ KATI / ARRIVAL

Services

Airlines Lost Baggage Claim&Found

V

Visa Office

Information Desk İŞ

Escalators

Elevator Toilets

Meeting Point

C ustom s

U nderground

Florist

Shuttle / Bus

Pharmacy

Taxi

Baggage Claim

Parking

Hotel Claim

Post Office

Baggage C ustody

£

Rent A Car

Sm oking Area

[jj

Dom estic Transit

LSI Tourist Information

Bank Exchange Office

Legend

Duty Free

Po

Preorder P ick-up Desk

Food & B everage ■ ■ ■ ■

Green Fields Bar

Duty Free Shop A1 (Classic) Duty Free Shop A2 (Classic) Duty Free Shop A3 (Vintage | Express Counter)

:c M

Duty Free

Food & Beverage

Public Area

Non-Public Area

U

N Botanik Cafe Starbucks Cafe

Yellow Parking Area

158 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

p~î| Services

Gloria Jeans

;V Blue Parking Area

Passaport Control

Red Parking Area

|

Lounge


(î)E c o n o m y Class

THY CİP Lounge

Food & B everage Efes Beer Port

| S ervices

Delights Information Desk

GİDİŞ KATI / DEPARTURE

Gloria Jeans

|£ jl Elevator

Tonton Pide Lahmacun Tonton Döner

I Toilets Duty Free Main Duty Free Shop

Basilico

C ustom s

Burger King

I Terminal Lost&Found

Divan Pub

Bazaar | Shopping Setur

Lipton i Claim l]

Food Hail

Efes Flight Point

I Check-in Frito-Lay

Vintage House of Cigars Sweet Dreams

Baggage C ustody

^

C oca-C ola Bus Lounge

i S m oking Area

C oca-C ola

Dom estic Transit Empire Vakko | ] Salvatore Ferregamo

Algida

Massage Çenter İstanbul Cafe

Airlines Lost Baggage I Claim&Found

Gloria Jeans

I Conference Rooms

j

Flags W orld of Food

Bally

*AHermes JJ Desa D&R i j Golden Touch Shops TH Y C İP Lounge

Isbank Millennium Lounge

D&R ' i Last Minute Gate Shop K j l Atasay

Advantage Club Lounge

Prime Class Lounge

| Mavi Jeans

Po

Escalators

Flags Cafe

S ecure W rap

Airport Hotel

B urger King

Hairdresser I Ticket Sales Taxi

f V , Delights 2 3 ?

Parking Post Office

Douwe Egberts Kayra Kiosk

f  ? C oca-C ola Kiosk f Kiosk

Medical Aid

W ■

Preorder P ick-up Desk

Bank Exchange Office Tax Free

British Aim ays Terraces Lounge

Starbucks

f.

Mey Kiosk C oca-C ola Kiosk

h

n

Ki

Burger King

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 159


& RE SER VAT İO N

ABU D A B İ - ABU D H A B I Salem Travel A gency Ham dan Street, Sultan Bin Yousef Bldg. P.O. Box 3 4 6 Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES Tel: (971-2) 6 2 6 1 0 1 0 -6 2 6 7 7 7 1 auhsales@ turkishairlines.ae auhstation@ turkishairlines.ae Tel: (971-2) 6 2 1 8 0 0 0 -6 2 1 1 1 1 6 travels@ salem travelagency.com

A D D IS ABABA

INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

■ Dış Bürolar International Offices

Heritage Plaza, 2nd Floor, N um ber: 2231 Kebele 03, A ddis Ababa ETHIOPIA S/R Tel: (2 51 -1 1 ) 6 6 2 7 7 8 1 /8 2 turkishairlines@ ethionet.et

A L M A T İ - A LM A T Y Furm anova Str. No: 100 480091 G. Alm aty KAZAKHSTAN S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067 sales@ turkishairlines.kz

AMMAN Jabal Am m an Third Circle A.

Riyadh C entre 8 th Floor

P.O. Box 3 91 7 7 Am man JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112

Road 1701 M anam a 3 1 7

B İŞ K E K - B IS H K E K

Dhahran SAUDI ARABIA

KINGDOM OF BAHRAIN

Sovyetskaya 136

Tel: (966-3) 8 6 7 0 0 4 4 -8 6 7 6 2 6 9

Tel: (973) 1 7 2 1 1 8 9 6 -1 7 2 2 2 6 4 7 -

Bishkek KYRGYZSTAN

1 72 2 2 64 8

S /R Tel: (9 96 -3 1 2) 6 6 0 0 0 8 /9 -

turkair@ batelco.com .bh

6 6 0 0 1 1 -6 0 3 5 6 1 -6 0 3 1 7 1

D İN Y E P E R D N E P R O P E TR O V S K

thyfru@ elcat.kg

A irport 42, 1st Floor, Turkish

Husi Hacıyev C ad. No: 11

B R Ü K SE L - B R U SSELS

Baku AZERBAIJAN

5 1. C ante rstee n ,1 0 00

UKRAINE

Tel: (99-412) 9 7 7 3 0 0 -9 7 5 4 3 8

B russels BELGIUM

Tel: (380) 5 6 2 3 9 5 5 5 7

thy.baku@ azeurotel.com

S/R Tel: (32-2) 5 001932-5117676

director@ tyh.dp.ua

B A N G LA D E Ş-B A N G L A D ES H

Schipol Airport 111 8AA

B U D A P E Ş TE - B U D A PE S T

Red C rescent C on co rd Tower,

Apaczai C sere Janos U. 4 1052 B udapest HUNGARY

G S A : Trans O rient A gency

16th floor, 17 M ohakhali C /A ,

Tel: (361) 2 6 6 4 2 6 9 -2 6 6 4 2 9 1

Travel & Tourism C entre Bldg.

Dhaka 1212 BANGLADESH

turkishairlines@ axelero.hu

B U EN O S A İR E S G S A : Intercontinente S.A,

D O N E TS K

Gulf Express Transport A gency

Av. Santa Fe 1114-1

D onetsk Airport, 2nd Floor,

Ltd. CP Tow er 3rd Floor, 313,

Floor B Buenos Aires ARGENTINA

Turkish Airlines Inc. Rep.

Silom Road 1 05 0 0 B angkok

Tel: (54-11) 4 8 1 6 2 3 0 7

82021

THAILAND

turkishbue@ speedy.com .ar

D onetsk

B Ü K R EŞ - B U C H A R E S T

Tel: (380-62) 312 0 5 16 / 3 12 0526 /

BD. N. B alcescu 3 5-A

3 1 2 0 8 2 4 /3 1 2 0 8 9 2

UKRAINE

Tel: (66-2) 2 3 1 0 3 0 0 -0 7 tksales@ thy.co.th

B A R SELO NA - B A R C ELO N A A eropuerto de Barcelona, Terminal A M odulo 5, Planta 2° Num ero: 24 0 8 8 2 0 El Prat de Llobregat Barcelona SPAIN R/Tel: (34 93) 2 9 8 4 1 7 0 -2 9 8 4 3 3 1 bcnreservation@turkishair!ines.com,es bcnairport@turkishairlines.com .es

Flughoff Flughafen Basel 4 0 3 0 Basel SWITZERL7\ND Tel: (061) 3 2 5 4 9 5 9

B E LG R A D -B E LG R A O E

4 05 3 6 45

Nikola Tesla Airport 'B eograd' 1 1 1 8 0 Beograd 5 9 SERBIA Tel: +381 (0) 1 12 0 9 7 2 2 5 -2 6 salesagent1@ turkishairlines.co.yu

JS C International Airport Astana N ew Passenger Terminal

B E R L İN - B E R LİN

on th e 2nd Floor No: 2 04 3

B udapester Strasse 2 8 -3 0

Astana KAZAKHSTAN

10787 Berlin GERMANY

Tel: (7 -31 7 2 ) 7 7 7 0 2 0 -7 7 7 0 2 1 -

S/R Tel: (49-30) 2 6 2 4 0 3 3 -3 5

B ucharest ROMANIA S/Tel: (4021) 3 1 1 2 4 1 0 -3 1 1 3 2 1 0

DUBAİ

thy@ m b.roknet.ro

Al Sholala Building, A B lock N o:60 8

C E N E V R E - GENEVA

Dubai UAE

1215, P.O. Box 8 25

S/R Tel: (971 -4) 2 940099-2957467

G eneva 15

sales@ turkishairlines.ae

SVVITZERLAND

custom er@ turkishairlines.ae G S A : Al Naboodah

Tel: (41-22) 7 3 1 6 1 2 0 (3 Lines) S /Tel: (41-22) 7 3 1 2 1 9 4

Al Shoala C om plex-Alittihad Street P.O .Box: 1 200

C E Z A Y İR - A LG IER S

Dubai UAE

3 0 Rue Hassene Benam ene

D U B LİN

Les Verger, Bir M ourad Rais ALGERIA

D ublin Airport Arrival

Tel: (2 13 -2 1 ) 5 4 1 3 1 3 -4 4 6 8 6 6

Floor Co

G S A : Four VVinds Travel FWT

Dublin IRELAND

01 Avenue Pasteur Algiers

S/Tel: (353) 1 84 4 7 92 0

Tel: (2 13 -2 1 ) 7 3 9 3 4 0 -7 3 9 3 4 2

Tel: (353) 1 84 4 7 92 2 sales@ turkishairiines.ie

C İD D E - JE D D A H C ity Ç enter Bldg. Annex 1 2 /1 3

D U ŞA N B E - D U SH A N B E G S A : Kaynak Ltd. Şti,

S /R Tel: (966-2) 6 6 0 0 1 2 7

B okhtar C ad. No: 37/1 (Vefa Çenter)

Tegel Airport

thyinc@ aw alnet.net.sa G S A : ABC Travel A gency

Tel: (992) 4 8 7 0 1 1 5 0 1 /0 2 /0 3 -

Tel: (49-30) 4 1 0 1 3 4 1 2 /1 3

Gulf Plaza Ç enter M edina Road

S choenefeld Airport

AŞKA B A D - A SHG ABAD

Tel: (49-30) 6 0 9 1 5 5 0 0

M agtym guly Ave. No: 73 7 44 4 0 0 0 Ashgabad TÜRKMENİSTAN

P.O Box: 1 1 6 7 9 Jeddah 2 1 4 6 3

B ETHLEHEM

D ushanbe TAJIKISTAN 4 7 4 4 1 0 7 2 1 /2 2 thydushanbe@ m kf.tj

Tel: (966-2) 6 6 3 7 6 8 3 -6 6 3 6 7 8 7

G S A : JOY International Tours

D U S S E LD O R F

and Travel, N ativity Str.

C O LO M B O

G raf A d o lf Str. No: 21

Athens International Airport

P.O. Box 6 3 0 Bethlehem

G S A : Pership H olidays

Building 17th, 5th km

PALESTINE AUTHORITY

Pvt. Ltd. Pership House

4 0 2 1 2 D usseldorf GERMANY

S pata-Loutsa Avenue

Tel: (9 72 -0 2 ) 2 7 7 0 1 3 0 - 3 3

190 0 4 A thens GREECE

C olo m bo 0 3 SRİ LANKA

S /R Tel: (4 9 -2 1 1 )3 7 3 0 6 2 3854260 thy-dus@ t-online.de

Level 4, 3 5 Edvvard Lane

Tel: (3 0-2 1 0 ) 3 5 3 7 2 8 0 -8 1 -8 2

B E Y R U T -B E IR U T

Tel: (94-11) 2 5 5 9 8 8 4 -2 5 5 3 6 8 9 -

thyoffice@ athensairport.gr

Emir B achir Str. Lazarists Bldg.

5360143

A 2 -2 B lock M azzenine Floor

BAH R EYN - BAH R AIN

160 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Travel&Tourism

thyairport_gva@ freesurf.ch

2 1 4 2 5 Jeddah SAUDI ARABIA

ber@ tkgerm any,com

A T İN A - A TH E N S

P.O. Box 1200

Geneva International Airport

M edina Road. P.O. Box. 11563

7 7 7 8 8 1 -7 7 7 8 8 2

S/R Tel: (993-12) 3 9 2 9 1 9 -3 5 6 6 1 2

Doha OATAR

BANGKOK

S/R Tel: (3 1 -2 0 )4 0 5 9 6 3 6 -

A S TA N A

P.O. Box 3 6 3 Trans Orient

Tel: (974) 4 4 3 7 0 2 7 /4 4 3 7 0 2 8

Tel: (88 02) 9 8 8 6 8 7 4

A m sterdam NETHERLANDS

info@ turkishairlines.nl

D O H A K A TA R -D O H A O A TAR

GSA: Air Solutions (PVT) Ltd.

BASEL Terminal W est, Room D 716,

D nepropetrovsk

sales@ turkishairlines.be

thy@ go,com ,jo

AM STERDAM

Airlines Inc. Rep. 4 9 0 4 2

BAKÜ - BAKU

Al Bashoura-Central District,

E K A T E R IN B U R G D A H R AN - D H A HRAN

Lenina p rosp e ct 3 6 Ekaterinburg

Manam a Travel C entre VV.L.L.,

Beirut LEBANON

G S A : A BC Travel A gency

The Diplom at Radisson Hotel

Tel: (961-1) 999849-999848-999850

King Abdulaziz Str. 25th C ross

RUSSIAN FEDERATION

(Lobby Area) Building 59,

thybey@ m agnaram a.com

P.O. Box: 739 Alkhobar 3 1 9 5 2

Tel: (7-343) 3 7 1 1 0 3 3


& RESERVATİON INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

K A B İL - KABUL GSA: Arya Tourism Travel & Cargo Services Co. Ltd.

Am Hof 28 50667 Cologne GERMANY

GERMANY R/Tel: (49-69) 65007411-17 fra@tkgermany.com

Shar-e-naw, İnsaf Hotel 1st Floor, Ansari VVaat Kabul AFGANİSTAN

S/Tel: (49-221) 272480 R/Tel: (49-221) 27248200 cgn@tkgermany.com

HAMBURG Hermannstr, 46, 20095 Hamburg GERMANY Tel: (49-40) 325805-0 S/R Tel: (49-40) 32580511-13-14-15 ham@tkgermany.com HAN N O VER Flughaferı Hannover Terminal A 30662 Hannover GERMANY S/R Tel: (49-511) 3048210 / 4 Lines haj@tkgermany.com H A R TU M - K H A R TO U M GSA: Sudatürk for Travel and Tourism Agency Afriqiya Street, Mzk Afra Shopping Çenter, First Floor, No: 32 Khartoum SUDAN R/Tel: (249) 15-5180111 Tel: (249) 18-3250485/86 sudaturkaviation@gmail.com

S/R Tel: (93) 799418542799394465 thy@aryatourism.com K A H İR E - C A IR O Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No: 32-33 Tahrer Sq. Cairo EGYPT S/Tel: (202) 5749009 turkish@turkish-eg.com GSA: Imperial Travel Çenter 21, Mahmoud Basiouny Str. Cairo EGYPT Tel: (20-2) 5759102-5743336 KARACİ - KARACHI Jinnah International Airport Level 5, Room 5057 Karachi PAKİSTAN S/Tel: (92-21) 4599210-4599215 R/Tel: (92-21) 5685922-5685487 thykhi@cyber.net.pk GSA: Paktürk Enterprises Nacon House, Strachen Road Karachi 74200 PAKİSTAN Tel: (92-21) 5685922

H E L S İN K İ Lentâjântie 1, 01530, Vantaa, Helsinki, FINLAND Tel: (358) 9 75 99 81 13/10 Lines

KAZABLANKA-CASABLANCA Tour des Habbous, 7 eme Etage, Avenue des F.A.R. Casablanca 20.000

Airport tel: (358) 9 75 99 81 17 sales@turkishairlines.fi operations@turkishairlines.fi

MOROCCO Tel: (0212) 22 538 121

HONG KONG Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18, Fenvvick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 31010592 thyhkg@netvigator.com GSA: Best Holidays Ltd.. Room 1805 Jubilee Centre 18, Fenwick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 8613111 bestholidays@iawhk.com.cn IS LA M A B A D GSA: Pakturk Enterprises 64/E Masco Plaza Jinnah Avenue Blue Area Islamabad PAKİSTAN S/R Tel: (92-51) 2277595-99 JA K A R TA GSA: Pt Dharma Buana Experindo Mayapada Tower 16th Floor Jl Jend Sudirman Kav 28 Süite 16-05 Jakarta 12920 INDONESIA Tel: (62 21) 5212029 162 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

KÖ LN - C O LO G N E

FR A N K FU R T Baseler Str. 35-37 60329 Frankfurt-Main

R/Tel: (0212) 22 464500 (3 lines) casasales@turkishairlines.ma K A ZA N Pravo - Bulachnaya Str. 35/2 Floor: 2 Office: 213 420111 Kazan REPUBLIC OF TATARSTAN /RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-843) 5331930 kzntztk@yandex.ru K İEV 10 Pushkinskaya Str, Apt 1 P.O. Box 540, 252001 Kiev UKRAINE S/R Tel: (380-44) 49059332296461-2352562 kiev.sales@thy.com.ua

Tel: (44-20) 88971731-3614 Stansted Airport S/Tel: (44) 1279 681822 Tel: (44) 1279 681450 LYON 59 Boulevard Marius, Vivier Merle 69429 Cedex 03, Lyon FRANCE R/Tel: (33-4) 37916670 thy.lyon@wanadoo,f r

K U A LA LU M P U R GSA: Abda Aviation Sdn. Bhd. 19.01, Tower Block, Kompleks Antarabangsa, Jalan Sultan İsmail 50250 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (60-3) 27136185 thykul@myjaring.net

M A D R İD Avda. Gran Via, 69-3-303 28013 Madrid SPAIN

KU VE Y T - KUVVAIT Al Shuhada Str. Aliaa Çenter,

S/R Tel: (34) 917582335 marketing@turkishairlines.com.es reservation@turkishairlines.com,es

PO Box 23959 13100 Safat KUVVAIT Tel: (965) 24478470-24475030 thy_kwi@hotmail .com GSA: Al-Kazemi Travel Agencies Fahad L-Salem Str. Abrar Bldg, P.O.Box: 23959 13100 Safat KUWAIT Tel: (965) 2450655 (11 Lines) LAGOS 25A, Karimu Kotun Str. Victoria Island Lagos NIGERIA Tel: (234-1) 7610246 GSA: Vefa Tourism & Travels Ltd. Plot 152 Ahmedu Bello VVay By Kashim İbrahim VVayVVuse II, P.O.Box: 4473 ABUJA

M A L TA GSA: Arrigo Group Limited 248 Tower Road Sliema MALTA S/Tel: (356) 316645-316705 M ANCHESTER Room 14, Level 5, Terminal 1 Manchester Airport M90 3AL Manchester UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-161) 4895287-89-93 sales@thymanchester. co.uk M E D İN E - M E D IN A GSA: ABC Travel Agency, Sultanah Alnozel Str. Saad Çenter PO Box 3645 Medina SAUDI ARABIA Tel: (966-4) 8224106

LAHORE GSA: Pakturk Enterprises, National Towers 28, Egerton Road Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6309926/9 LE FKO ŞA - LE FKO SA Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS

M EKKE - MECCA GSA: ABC Travel Agency, Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052 M İL A N O - M ILA N Piazza Fontana 6. 20122 Milan ITALY

LÜ B YA N A - LJU B LJA N A

S/R Tel: (39) 0272008078028056051 v.giudici@turkishairlines.it mxp@turkishairlines.it

Turkish Airlines Inc., PO Box: 76 Zgornji Brnik-130a 4210, Brnik-Aerodrom Ljubljana SLOVENIA Tel: (386 4) 2061680 thyljubljana@siol.com

M İN S K National Airport Minsk, Airport Building Complex, Room 602, 220054, Minsk City BELARUS

S/R Tel: (392) 2271061-2271382 thykib@ebim.com.tr

L İZB O N - LISB O N Chisinau Buld. Dacia 80/3 Airport REPUBLIC OF MOLDOVA S/Tel: (373-22) 525472-525095 kivoperation@thy.md

Av. Fontes Pereira de Melo, No: 35-4 H 1080-118 Lisbon PORTUGAL Tel: (351) 210078800 jdias@tkportugal.com

M O S K O V A - MOSCOVV B. Dimitrovka 7/5, Building 2, 2nd Floor Moscow RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-095) 980 5202 sales@turkishairlines.ru

KOPENHAG - COPENHAGEN Kastrup Lufthavn Terminal 2, Departure Hail, Ground Floor 2700 Kastrup DENMARK S/RTel: (45-33) 144055 info@turkishairlines.dk

LO N D R A - LO ND O N 125 PalI Mail SW 1 Y 5EA London UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-20) 77669300 info@turkish-airlines.co.uk Heathrovv Airport

MUMBAI GSA: Interglobe Travel 1st Floor, Podar House, 10 Marine Drive Mumbai 400020 INDIA Tel: (91-22) 22821591 farhad.kuka@interglobe.com

K İŞ İN E V - C H IS IN A U


G eleceğinde ışık va r Çünkü; akademik altyapısıyla 'gerçek bir üniversite'de öğrenim göreceksin! • 12 ö ğ re n c iy e 1 a k a d e m ik pe rso n e l

• öğrenim üyesi başına d ü şe n yayın sıra la m a sın d a ik in c ilik • ERASj|İUS ve d iğ e r d e ğ iş im p ro g ra m la rı ile y u rtd ışı d e n e y im fırsatı • G e le c e ğ in b ö lü m le rin d e ö ğ re n im g ö rm e fırsa tı • EsnelcMatay geçiş im k a n ıy la b ö lü m d e ğ iş tirm e kolaylığ ı • Ö n e rm ıa ra ş tım ıa la ra im za a ta n T ü rk iy e B ilim le r A k a d e m is i üyesi ö ğ re tim W 0 e r i • U s e d â B p te rn a tio n a l B a ca la u re a te (IB) d ip lo m a s ı ile m e z u n o la n a d a yla ra ® J > 0 b u rs j • T e rc ih le /ı arasınd a Işık Ü n ıv e rs ite s i'n i ilk 5 sırada yaza n a d a yla ra % 2 5 o ra n ın d a b u r s l

L

İ

S

A

N

S

P

R

O

G

R

A

M

L

A

R

I

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü

İşletme Bölümü

M atem atik Bölümü

MatematikProgramı MatematikMühendisliği Programı

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

FizikProgramı

EnformasyonTeknolojileri Programı YönetimBilişimSıstemlenProgramı(MİS)

İktisat Bölümü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BilgisayarMühendisliği Programı YazılımMühendisliği Programı

Elektronik Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü

IŞIK Ü N İ V E R S İ T E S İ www.isikun.edu.tr

Adres: K um baba M evkii - ŞİLE Bilgi için: 0 216 712 14 6 0 /7 0 4 3 e-posta: isikun@isikun.edu.tr


& RESERVATİON INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

M USKAT - MUSCAT GSA: Sunrise Travel and Tourism LLC P.O. Box 884 VVadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968) 2447847024475030 M Ü N İH - M U N IC H Bahnhofsplatzl (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (49-089) 51410920-25 muc@tkgermany.com

P E K İN - B E IJIN G W103, Kempinski Çenter, 50 Liang Ma Oiao Road, 100016, Beijing P.R. CHINA Tel: (86-10) 64651867-70 bjssales@thy.com

S EU L - SEO UL GSA: E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul Çenter Building, 5GA Sokong-Ro, Jung-Gu Seoul KOREA S/Tel: (822) 7570280 R/TEL: (822) 7777055 seltztkl ©kornet.net S İD N E Y - SYD N E Y 603/16 Barrack St. 2000 Sydney, NSW, AUSTRALIA

PRAG - PR AG UE Vaclavske Namesti 19/1, Praha 1 Prague CZECH REBUBLIC Tel: (420) 234 708 708-715 info@turkishairlines.cz prg.sales@turkishairlines.cz

Tel: (612) 92998400 (3 Lines) turkair@turkishairlines.com.au

Tel: (254-20) 240024-253029340357

P R İŞ T İN A - P R IS T IN A Bob Doll Str. O.T.Perparimi Nr: 45 Prishtine

S/R Tel: (380) 652248163 turkish@pop.cris.net

N EW YORK John F. Kennedy International Airport Terminal One Jamaica 11430 New York USA S/Tel: (1-718) 7512601-7512618 Local S/R Tel: (516) 2475402 Toll free no: 1-800-8748875 passengerservices@tknyc.com info@tknyc.com

Tel: (381-38) 247711-247696 GSA: AMK International Lidhja E Pejes-Drini, Ibardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (381 -38) 502052-55 thyprn@prn.ipko.net

S İN G A P U R - S IN G A PO R E 150 Beach Road 15-04

N İC E Aeroport Nice, Cote D'Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/Tel: (33-4) 93214479 (3 Lines) nice@turkishairlines.fr

N A İR O B İ GSA: Imaan Air Ltd. Şasini House, 1st Floor, Loita Str, P.O. Box 41127 Nairobi KENYA

NÜRNBERG - NUREM BERG Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100, 90411 Nuremberg GERMANY R/Tel: (49-911) 9297212-14/16 S/Tel: (49-911) 9372011/12 thynue@t-online.de OD ESSA Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 347906-08 thy_odstztk@farlep net OSAKA Kansai International Airport, Room 0220, Airlines Office-North 2F 1. Senshu -kuko Kita, Izumisano-shi, Osaka 549-0001 JAPAN Tel: (+81) 72-456-5287 kansai@turkishairlines.co.jp OSLO Gardermoen International Airport Departure Hail, 2061, Oslo NORVVAY S/Tel: (47) 648 20 530 (4 hat/lines) R/Tel: (47) 648 20 531 164 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

PA RİS 58 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE Tel: (33-1) 56693350 info@turkishairlines.fr

S IM F E R O P O L Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE

Gateaway West 189720 SINGAPORE Tel: (65) 67324556-67324557 sales@thy.com.sg

ŞA M - D A M A S C U S Abu Faddel Elmurady Str. 32 Damascus SYRIA S/Tel: (963-11) 22122632457277 GSA: Noura VVings Tourism Travel Tajheez, Monatabi Str. Damascus SYRIA Tel: (963-11) 44685032/33 Ş A NG AY - S H A N G H A I RM 342, Shanghai Centre, 1376 West Nanjing Road 200040 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (86-21) 3222002262798392 shasales@thy.com Ş İK A G O - C H İC A G O 625 North Michigan Avenue, Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 Lines) info@tkchi.com

Saborna Str. No: 11 -A Sofia BULGARIA

TA H R A N - TE H R A N Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (98-21) 88737464 /

sales@turkishairlines.lv

Tel: (359-2) 9883596-9874220 thy-sof-sat@medicom.bg

88748450-1 / 88737381/82-5 info@thy.ir

RİYA D - R IY A D H King Faisal Foundation, P.O. Box 25194, 11466 Riyadh SAUDI ARABIA Tel: (966-1) 4631600-4632087 turkishairlines@sol.net.sa

S T. PETE R S B U R G 17 Startovaya Str. Airport Comp. Pulkova 2, Central Terminal, Office 241,196210 St. Petersburg

TA IP E I GSA: Golden Foundation Tours Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E. Road Sec. 4 Taipei TAIVVAN R.O.C.

RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-812) 3318967 / 3318968

Tel: (886) 227733266 alan@gftours.com .tw

S TO C K H O LM Tegner gatan 3211359 Stockholm SVVEDEN Tel: (46-8) 218534/35 tksales@telia.com turkishairlines@telia.com

TR A B LU S - T R İP O L İ GSPLAJ P.O. Box 4565, Elfateh Tower, 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli LİBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 thytip@yahoo.com

RİGA Riga Airport 3rd Floor, Riga 10053 LV LATVIA Tel: (37) 17359444 / 17359445

R O M A - R OM E Via Barberini 47, 00187 Rome ITALY R/Tel: (39-06) 42014491 roma@turkishairlines.it R OSTOV Sholokhova Prst. 270/1 (İn the building of the New Air Terminal) 2nd Floor, 344066 Rostov-on-Don RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-863) 2688231 rovkztk@rambler.ru S A N ’A GSA: Universal Travel & Tourism P.O.Box: 18266, 60, Meters Road San’a YEMEN Tel: (967) 1 445970 (4 hat / lines) iktk@universalyemen.com SA RA YB O SN A - SARA JEVO Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA S/R Tel: (387-33) 212 938666092-206241

SOFYA - SO FIA

S TR A ZB U R G STR A SBO UR G 2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg FRANCE R/Tel: (33-3) 88521413 thy.strasbourg@fr.oleane.com STU TT G A R T Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (49-711) 2258222 / 7 lines thystr@t-online.de GSA: Noura VVings Tourism TravelTajheez.Monatabi Str. Damascus SYRIA Tel: (963-11) 44685032/33

TAŞKENT - TASHKENT Navaiy Cad. No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1367989/90/92 thytasmng@sarkor.uz T E B R İZ • T A B R IZ Tabriz International Airport Turkish Airlines Tabriz IRAN Tel: (98-411) 2670151-5 tbkztk@thy.ir / tbzsales@thy.ir TE L A VİV Hayarkon Str. No: 78, 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3) 5172333-35 sales@turkish.co.il


e x p o n u t tk

d r ie d f r u it In te rn a tio n a l Trade Fair fo r Dried Fruit, Nuts, Related P roducts and Technologies August 23-24-25, 2007 İstanbul Expo C entre Yeşilköy, İstanbul / T urkey

n D G ADG TRADE FAIRS

w w w .exponut.com T h is e x h ib it io n is o r g a n iz e d u n d e r t h e p e r m is s io n o f T h e U n io n o f C h a m b e r s a n d C o m m o d it y

E x c h a n g e s o f T u r k e y . a c c o r d in g to th e la w n u m b e r 5 1 7 4


& RESERVATİON

147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703 thytbs@access.sanet.ge

INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

T İF L İS - T B IL IS I

TİR A N - TİR A N A Kam Int. S.H. P.K., Tirana Int. Hotel, Business Hail Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355-4) 234902-240964 thytia@icc-al.org TO KYO Toranomon Rapport, 4th Floor, 16-6 Torarıomon 1-chom, Minato-Ku 105-0001 Tokyo JAPAN R/Tel: (81 3) 52511551 S/Tel: (81-3) 52511511 sales@turkishairlines.co.jp TO R O N T O GSA: Stellar Travel Inc. 100 University Ave. Süite 100 Toronto ON M5J 1 V6 CANADA Tel: (416) 596-6886 info@thycanada.com

ZA G R EB Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATIA Tel: (385-1) 4921854/55 turkish-airlines@zg.htnet.hr Z Ü R İH - Z Ü R İC H Talstrasse 58-8001 Zürich SVVITZERLAND R/Tel (41-1) 2252323 zrhtk@bluewin.ch

A

U çu ş Hattı F lig h t Line

■ İç Bürolar Domestic Offices A DA N A Şakirpaşa Havalimanı Kargo Terminali 01010 Seyhan Tel: (322) 4332121 -4331052-4359175 byilmazturk@thy.com A D IY A M A N GSA: inandı Turizm ve Seyahat Acentası, Atatürk Cad. No: 10/A Tel: (416) 2161436/37/38/39 inanditurizm@mynet.com

S/R Tel: (216-71) 787033-786473 turkish.airlines@planet.tn

AĞRI

Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONIA Tel: (389-2) 3117214-31161493148670 thyskp@mt.net.mk VARŞOVA - W ARSAW Al Jerozolimskie 123, Millennium Plaza, IX Floor 02-017 Warsaw POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl V E N E D İK - V E N IC E Turkish Airlines Marco Polo Airport 2nd Floor Via Luigi Broglio, 8 30300 Venice ITALY Tel: (39-41) 2698190 vce@turkishairlines,it V İY A N A - V IE N N A Operngasse 3 A -1010 Wien AUSTRIA S/R Tel: (43-1) 5862024 office@thy.at

GSA: Ağrı Mefser Turizm Vali Konağı Cad. No: 1 Tel: (472) 2159297-2151371

del.tkres@interglobe.com 166 SKYLIFF 5 /2 0 0 7

B A LIK E S İR GSA: Konak Arda Turizm Seyahat Acentası, Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1 Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com

ÇORUM GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı, No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 cavusoğlutur@ttnet.net.tr DA LA M A N Tel: (252) 7925395 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) aturut@thy.com

B A TM A N

D E N İZ L İ

GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. Ace. Meydan Mah.

İstiklal Cad. No: 27/B Tel: (258) 2648661-2648671 S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

Yeni Belediye Karşısı No: 22 Tel: (488) 2139149-2139200 B İNGÖL GSA: Tütünen Turizm ve Sey.Acentası Yenişehir Mah. Genç Cad. Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426) 2135767

GSA: Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı, Kütüphane Sok. D: 2 Tel: (382) 2132332-2127509 A M A SYA GSA: Ayşafak Air Turizm Seyahat Acentası, Hacı llyas Mah. Yeniyol Cad. Saatçi Apt. No: 112/1 Tel: (358) 2122228 thyamasya@ttnet.net.tr ANK A RA Atatürk Bulvan No: 154 Kavaklıdere Tel: (312) 4280200 (5 Lines) S/R Tel: 444 0 849 (7/24) abayka@thy.com A N TA K Y A GSA: Ant-Tur Antakya Turizm ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D Tel: (326) 2149497-2160150 A N TA LYA Konyaaltı Cad. Antmarin iş Merkezi No: 24 (Telsim yanı) Tel: (242) 2434383 pbx S/R Tel: 444 0 849 (7/24) aytsatmd@thy.com

D İY A R B A K IR Sivil Havaalanı Terminal Binası Bağlar Tel: (412) 2355714 2368960-61 E D R E M İT

B İT L İS GSA: Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2260707 BODRUM Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı Karşısı) No: 8217/2 Tel: (252) 3171203/04 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) Bodrum Milas Havalimanı / Airport

A KSA R A Y

Y EN İ D E L H İ - NEW D E LH İ GSA: Interglobe Air Transport Thapar House 1st floor No: 124 Janpath New Delhi INDIA R/Tel: (91 11) 43513230-35 S/Tel: (91 11) 43513236-40

GSA: Turhunt Turizm Seyahat Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karahan Otel Girişi Tel: (466) 2121800

444 0 849

TU N U S - T U N IS Complexe Hotel El MechtelBloc Ctkd Blvd. Ouled Haffouz, 1 ler Etage 1005 El Omrane Tunis TUNISIA

Ü S K Ü P - S K O PJE

A R TVİN

Tel: (252) 5230129-5230132 bodistmd@thy.com BURSA Stadyum Cad. Ulusoy Apt. No: 22 Tel: (224) 25427282542778-2543427 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) bursasatis@thy.com. C İH A N B E Y L İ GSA: Vatan Turizm Seyahat Acentesi Ankara Cad.Ayvaz Pasajı No:41 Cihanbeyli KONYA Tel: (332) 6732306 ÇANAKKALE GSA: Sudalar Turizm ve Tic. A.Ş, Anafartalar Oteli İskele Meydanı Tel: (286) 2123366

DHMI Körfez Havaalanı, Edremit Tel: (266) 3761399 Tel: (224) 2211167 bursasatis@thy.com ELA ZIĞ Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. No: 39 Tel: (424) 2181576-2182300 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) ezstk@ttnet.net.tr ER ZİN C A N GSA: Polat Turizm ve Sey. Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 THY Tel: (446) 2262114 ERZURUM Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 88/3 Tel: (442) 2136718-19 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) G A Z İA N T E P Atatürk Bulvarı No: 30/B Tel: (342) 2301563/64 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) gztsatis@thy.com G İR ESUN GSA: Çotanak Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı No: 9/A Tel: (454) 2124880-2162890

ÇORLU GSA: Trakya Turizm ve Seyahat Acentası Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 TEKİRDAĞ Tel: (282) 6530477/78

HAKKARİ GSA: Oğuzkurt Turizm Sey.Acentası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. Kat: 1 Tel: (438) 2115257


Kıtaların buluştuğu yerde ‘g üzellik’ ile buluşalım ...

Meet the'beauty’ vvhere the continents meet! 35 den fazla ü lked e n 4 00 katılım cı... 70 ü lked e n 25 .0 0 0 p ro fesyo n el ziyaretçi...

400 e x h ib ito rs fro m ö v e r 35 c o u n trie s ... 25.000 p ro fe s s io n a l tra d e v is ito rs J -H ., • - fr o m .7 0 co u n tn e ş.... -i

'

,

r i

;

• -

-

Üçüncü The 3rd International Exhibition for G üzellik / Beauty K ozm etik / Cosmetics Parfüm / P erfum ery G üzellik ve Kuaför Salonları/Beauty H air Salons

Ambalaj / Packaging Hammadde / Raw M aterials Private Label / Private Label VVelIness & S p a / W ellness & Spa Doğal Ü rünler / N atu ral Products

F u arı

w w w .beautyeurasia.com

1 4

Haziran June 1 7 , 2 0 0 7 Tuyap Exhibition Ç enter

İs ta n b u l - T u rk e y

IR E H Y O LU u l u s l a r a r a s i f u a r c il ik

ltd

. S T i.

IN T E R N A T IO N A L E X H IB IT IO N S LTD. A.*.

DTM S 5Î | 2

P e rp a A B lo k K. 9 N o : 1123 O k m e y d a n i - İs ta n b u l / T U R K E Y Tel: + 9 0 2 1 2 2 2 2 9 0 6 0 p b x F a x : + 9 0 2 1 2 2 1 0 61 7 6

jnfo@ipekyoiu.înfo-www.ipekyoiu.info ı „

/

,,

-

'

info@beautyeurasia.com ,

^

,

n

,

-

www.beautyeurasia.com

„. .... ,TODD, .

,

\

,

M A.

B u fu a r 5 1 7 4 s a y ılı k a n u n g e r e ğ in c e T ü r k iy e O d a la r v e B o r s a la r B irliğ i ( T O B B ) iz n i ile d ü z e n le n m e k te d ir .

This exhibition is organized under the permition of TOBB according to the law 5174


& RESERVATİON

K A YSER İ

M A R M A R İS

G SA :

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok,

Atatürk Cad. No: 26/B

G S A : Çavuşoğlu Turizm Seyahat

Eger Turizm Sey, Acentası

Hukuk Plaza Altı No: 6/C

Tel: (252) 4123751/52 S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

Acentası Ankara Cad.

Belediye Parkı Karşısı

Kocasinan

No: 179 Tel: (476) 2279435/3231

Tel: (352) 2223858 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) kayserisatis@thy.com

marmarissatis@thy.com

Çavuşoğlu Sok. No: 1/B Şereflikoçhisar Ankara

M UŞ

Tel: (312) 6872383 unsalinaltekin@ttnet.net.tr TA TVA N

K IR K L A R E L İ

G S A : Nurevsan Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvarı İstasyon

Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak

G S A : Korur Turizm ve

Cad. No: 127

G S A : Öztaç Turizm Seyahat

Cad. Kilise Dükkanları

Seyahat Acentası, Karakaş Mah.

Tel: (436) 2128682/83

Acentesi

No: 21/B Tel: (326) 6138383-6134294 tiatur@superonline.com

Tel: (288) 2122066

Karakaş Bey Sok. No: 14

Yeniçarşı No: 68 TATVAN BİTLİS N E VŞ E H İR

K IR Ş E H İR

Seyahat Acentası,

İS TA N B U L

G S A : ÇavuşoğluTurizm ve Sey.

Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı (İç) Cumhuriyet Cad. No: 199-201

Acentası, Atatürk Cad. Tüccarlar

350 Evler Türbe Sok. No: 4 NEVŞEHİR

TE K İR D A Ğ G S A : Trakya Turizm ve Seyahat

Tel: (384) 2142800

Kat: 3, Elmadağ, Harbiye

Işhanı No: 7/2 Tel: (386) 2121172-2121718 m.inal@kaynet.net

Acentası, Orta Cami Mah. Hükümet Cad. Belediye İş

N İĞ D E

Tel: (282) 2618438

Tel: (212) 2250556 S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

K IZ IL T E P E

Acentası, İstasyon Cad. No: 67

TO K A T

Satış Büroları - Sales Offices

G S A : Bilem Turizm Seyahat

Tel: (388) 2132117-2321507

G S A : Ay Şafak Air Turizm

1. K adıköy S atış M üdürlüğü

Acentesi Hükümet Konağı Karşısı

Recep Peker Cad. No: 27

No: 31 Kızıltepe MARDİN Tel: (482) 3125086

ORDU G S A : Çotanak Turizm Sey.

Gaziosmanpaşa Bulvarı Akyıldız Apt. No: 206/4

KONYA

Acentası, Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A

Tel: (356) 2147254 ay-safakair@ttnet.net.tr

Kızıltoprak Tel: (216) 4184486 S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

Merkezi K:1 D: 1 104 G S A : Sobek Turizm Sey.

Seyahat Acentası

2. Taksim S atış M üdürlüğü

Mevlana Cad. No: 9 Kat: 1/106

Tel: (452) 2252054

Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim

Tel: (332) 3512000-3512032 S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

O S M A N İY E

Trabzon Havalimanı

Tel: (212) 2 5 2110 6(6 Lines) S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

G S A : Osair Turizm Seyahat

Tel: (462) 3256738 - 3257536

K U ŞA D A S I

Acentası, Alibeyli Mah.

TR A B ZO N

3. H arbiye S atış M üdürlüğü

G S A : Osman Turizm Seyahat

Acentası Sağlık Cad.

Orgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı, Sarıkatipoğlu

UŞAK

Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3 Elmadağ

Akdaş Apt. No: 63 AYDIN

Pasajı, No: 2 ADANA

Durak Mah.

Tel: (212) 2250556 (6 Lines) S/R Tel: 444 0 849 (7/24) harbiyesatis@thy.com

Tel: (256) 6144205-6149382

Tel: (328) 8149229-8133404

K ULU

SAKARYA

4. G enel Y ö n etim Satış

G S A : Orhangazi

Bürosu

Yıldız Seyahat Acentesi

Yeşilköy

Atatürk Cad. Emniyet Sok.

G S A : Sakarya Turizm Uzunçarşı No: 1 Kat: 2, Adapazarı

Tel: (212) 4636363

No: 10/B Kulu KONYA

Tel: (264) 2749688

Ext.3111-3119

Tel: (332) 6416710

G S A : Vatan Seyahat Acentası

Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033-2125129 ÜRG Ü P G S A : Argeus Turizm Seyahat Acentesi İstiklal Cad. No: 13 Ürgüp NEVŞEHİR Tel: (384) 3414688

S A M SUN

H avalim anı Kurtköy

K Ü TA H YA

Kılıçdede Mah.

VAN

Tel: 5855850/51-52-53

G S A : Serhat Turizm Seyahat

Abdülhak Hamit Cad. No: 11/2 Tel: (362) 2305877 S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

Kazım Karabekir Cad.

Acentası Atatürk Bulvarı İZ M İR Halit Ziya Bulvarı No: 65 Çankaya Tel: (232) 4841220 (5 Lines) S/R Tel: 444 0 849 (7/24) thyizm@thy.com KAHRAMANMARAŞ G S A : Döngel Turizm Sey,

Acen., Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037 KARAMAN G S A : Cicitur Seyahat

Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt, No: 55

Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041

S İİR T M A LATYA Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı Tel: (422) 3248001-3248008 S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

G S A : Bat-Air Turizm Sey, Acentası, Cumhuriyet Meydanı,

Tel: (432) 2155353/2155354 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) vansatis@thy.com YALOVA

Tel: (484) 2237574 - 2237584

Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B

SİVAS

Tel: (226) 8141342

mlztztk@ttnet.net

G S A : Oba Turizm ve Seyahat

M A N İS A

G S A : Sivas Turizm Seyahat

G S A : Yoltur Seyahat Acentası Anafartalar Mah.

Acentası İstasyon Cad.

Y O ZG A T G S A : Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası, Lise Cad. Vali Konağı Yanı, No: 49

Tel: (236) 2346311 -2386649

50. Yıl Sitesi No: 7-8 Tel: (346) 2211147-2244624 sivas@sivasturizm.com.tr

M A R D İN

Ş A N L IU R FA

Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Işhanı No: 54/13

Tel: (354) 2129193 (4 Lines) binaltekin@turk.net

KARS

G S A : Bilen Turizm

G S A : Kaliru Turizm Seyahat

G S A : Sınır Turizm ve Sey.

ve Seyahat Acentası Karayolları Karşısı Yenişehir Tel: (482) 2133773-74

Acentası, Sarayönü Cad.

Acentası, Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838/39/40

Serhat İş Merkezi Altı No: 1 -2 Van

Cumhuriyet Cad. Erdef Oteli Altı, No: 2

Tel: (338) 2120680-2142488

5 /2 0 0 7

Tel: (424) 8279910

G S A : Argeus Turizm

G SA : S a b ih a G ö kçen

168 SKYLIFf

Ş E R E FL İK O Ç H İS A R

G S A : Rende Tia Tour Sey.

İS K E N D E R U N

INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

İĞ D IR

No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344-2154548

R : Rezervasyon / Reservation S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası General Sales Agency


Güvenle 8*||D»J3 svaıı

KUCUKBAY OİL INDUSTRY CO. INC. Ankara St. 102 Bornova 35030 İzmir - TÜRKİYE Phone: +90 (232) 388 2557 Pbx • Fax: +90 (232) 388 3792 www.orkide.com.tr • e-mail:orkide@orkide.com.tr


BİLGİ INFO

■ Sayın Y olcularım ız,

■ D e a r P a s s e n g e rs ,

C e p telefonları uçağın uçuş

ce p telefonlarının kapalı

Mobile phones interfere vvith the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched offduring the entire flight to provide personal and aircraft safety.

tutulm ası gerekm ektedir.

L a d ie s a n d G e n tle m e n ,

S a y ın Y o lc u la r ım ız ,

The operation of the follovving items is forbidden during take off, landing and when the seat belt sign is on: Casette players, electronic games, portable computers, compact disc players, radio and TV receivers, portable video equipment, DVD, VCD or similar battery povvered electrical and electronic eçuipment. The operation of the follovving items is forbidden during the entire flight: Radio and TV transmitter, portable phones, walky talkies, remote controlled toys, or any other electronic equipment transmitting electromagnetic waves.

aletlerini olum suz yön de etkilem ekte ve uçuş em niyetini te h d it etm ektedir. Uçaklarım ızda u çu ş em niyeti

D o

n o t!

Yapmayın!

ve can güvenliği açısından

U çuş em niyeti için inişte, kalkışta ve kem er ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar,

UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE,

elektronik oyunlar, taşınabilir

KALKIŞTA VE TÜM UÇUŞ

ve televizyon alıcıları,

BOYUNCA KULLANILMASI,

taşınabilir vid e o aletleri,

AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR

bilgisayar, d is k çalar, radyo

DVD, VC D ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. U çak içinde tüm u çu ş bo yunca; radyo ve

EOUIPMENT VVHİCH İT IS

telsiz vericileri, taşınabilir

FORBIDDEN TO USE OR

telefonlar, uzaktan kum andalı

TURN ON DURING TAKE-OFF

e lektrom a nyetik dalga yayan

OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT

o yuncaklar ve tüm aletlerin kullanılması yasaktır. S a y ın Y o lc u la r ım ız ,

L a d ie s a n d G e n tle m e n

Tüm u çu ş bo yunca, lütfen

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

sigara, pipo , puro ve sigarillo içm eyiniz.

Ü Z E R İN İZ D E V E E L B A G A J IN IZ D A T A Ş IM A Y IN IZ ! D O N O T C A R R Y O N Y O U R P E R S O N A N D İN Y O U R C A B IN B A G G A G E !

170 SKYLIF!

5 /2 0 0 7

B A V U L U N U Z D A V E E L B A G A J IN IZ D A R İS K T A Ş IM A Y IN ! D O N O T C A R R Y R İS K İN Y O U R C A B IN A N D CHECKED BAG GAGE!

A M E R İK A S E F E R LE R İN D E Ç A K M A K . K İB R İT VE B E N Z E R İ T U T U Ş T U R U C U L A R I Ü Z E R İN İZ D E . EL B A G A J IN IZ D A VE B A V U L U N U Z D A T A Ş IM A N IZ K E S İN L İK L E Y A S A K T IR EOR U .S. E LIG H T S . İT IS S T R IC T L Y FO R B İD D E N TO C A R R Y U G H T E R S A N D M A T C H E S O N Y O U R P E R S O N , İN YO UR C A B IN A N D CH E C K E D B A G G AG E .


Hayaller ve hayatlar burada buluşuyor.

Yeşil İn şaattan özel sektörün en büyük yaşam p rojelerind en b iri... M odernist, İstanbul Beylikdüzü Esenyurt'ta hayata geçiyor. T op lam 1 0 .0 0 0 konutluk 3 etap olarak planlanan M o d e rn ist, ilk kez yaşanacak y en iliklerle standartları değ iştiriyo r. Seçim özgürlüğü yaratan farklı daire tasarım ları, etkileyici çevre düzeni, geniş sosyal ve spor o lanaklarıyla beklentilerin ötesinde bir yaşam sunuyor. M od ernist, gerçek fiyatla daha iyi bir hayat için.

modernçevre

m odernspor

| Gölet ve şelaleler, yürüm e, koşu ve bisikle t yollan,

Kapalı ve açık s por alanları, basketbol ve voleybol

| büyük ve küçük yüzm e havuzu, çardaklar, köprüler,

sahaları, m ini futbol, fitness merkezi (aerobic. pilates,

cafe'ler, seyir teraslan, 24 saat güvenlik ve site içi

step salonları, aletli spor salonu, sauna) ve çok amaçlı

ücretsiz ulaşım aracı M inim ob il...

salon (bilardo, m asa tenisi)...

m odernonline Yüksek yaşam tekn o lo jis i M odernonline, Türkiye'de ilk kez M odernist ile yaşanan bir yenilik. Her konutta yararlanılacak M odernonline, M odernist içinde etkin

H a d ım k ö y

B a h ç e ş e h ir A v c ıla r E s e n y u rt Ç ık ış ı

e°">ne E s e n y u rt

b ir iletişim ve alışveriş portalı ayrıcalığı sağlıyor.

İSTANBUL G işe le r

h

£3 Ş

A lış v e r iş M e rk e z i (E s k i T a tily a )

E d irn e (E -5 ) S iliv r i Ç ıkışı

8 ÇEKMECE £-5

MİGROS

A m b a rlı

-

modernçarşı

m odernçocuk

S üperm arket. 7 gün - 24 saat açık m arket, terzi,

Çocukların güven içinde kalacağı, farklı olanaklarla

elektronik, çiçekçi, eczane, kuru tem izlem e, kuaför,

m utlu olacağı kreş, oyun ve park alanları...

cafe, revir, parti alanı, pastane ve restoranlar ile çok amaçlı seyir teraslan...

■feTAU ı BUL

O

m

o

yeşilinşaat

d

e

r

n

i

s

t www.yesilinsaat.com.tr

M o d e rn is t S atış O fisi: M e h te rçe şn ıe M ah. H ü rriy e t Catl. No: 23 B eylikdü zü . E se n yu rt ■ İs ta n b u l • T. 0 2 1 2 8 53 84 0 0 • F. 0 2 1 2 8 5 3 59 99


Türk Hava Yolları Bilgi ■ In fa n t P a s s e n g e rs

Turkish Airlines

B a b y fo o d is a v a ila b le if re q u e s te d in a d v a n c e u n d e r T H Y ’s S p e c ia l D ie ta ry

In fo

R e q u e s ts fo r In te rn a tio n a l flig h ts . re fa k a tç i g e tirm e z s e

T h e re q u e s t m u s t be s u b m itte d a t th e tim e o f

u ç u ru lm a z .

b o o k in g a n d a t le a s t 2 4

■ B e b e k le r için

7 ayını (2 8 hafta) b itirm iş

B e b e k m a m ası, T H Y d ış hat

h a m ile y o lc u n u n k e n d i

u ç u ş la rın d a "Ö zel Y e m e k

d o k to ru n d a n v e y a D H M İ

T a le p le ri" k a p s a m ın d a d ır.

G e n e l M ü d ü rlü ğ ü İş le tm e

T a le p , re z e rv a s y o n s ıra s ın d a

H e k im liğ i M e y d a n

v e ta rife li k alkış s a a tin d e n

D o k to ru 'n d a n aldığı “ u ç a k la

en az 24 saat ö n ce

s e y a h a tin d e s a k ın c a y o k tu r"

yap ılm alıdır. C a m k a v a n o z

ib a re s i b u lu n a n ra p o ru ile

iç in d e y ü k le n e n m a m a la r, s e b z e li v e m e yveli o lm a k

u ç u ş u n a m ü s a a d e e d ilir. B u ra p o ru n ta rih i y e d i g ü n d e n

ü ze re iki ç e ş ittir.

e s k i o la m a z .

K a b in g iriş in d e , s a ğ , sol

h o u rs in a d v a n c e o f s c h e d u le d flig h t d e p a rtu re tim e . B a b y fo o d s a re in g la s s ja rs a n d a v a ila b le in tw o v a rie tie s : v e g e ta b le an d fru it. T o u s e th e c rib s , vvhich c a n b e h u n g o n ly vvhile th e a irc ra ft is c ru is in g o n th e vvalls a t th e e n tra n c e to th e c a b in in fro n t o f th e rig h t, le ft a n d c e n tra l ro w s o f s e a ts , y o u m u s t s p e c ify

v e y a o rta sıra k o ltu k la rın

■ E vcil h a y v a n la r için

önünde sad ece düz uçuş

U ç a k k a b in in d e e v c il

yo u a t c h e c k -in s o th a t yo u

s ıra s ın d a d u v a ra m o n te

h a yva n ta ş ın m a s ı için

c a n b e p la c e d in th e fro n t

e d ile b ile n p u s e tle ri

re z e rv a s y o n yap ılm ası

ro w o f s e a ts . T o c h a n g e

k u lla n m a k iç in ,

g e re k ir. E vcil

y o u r b a b y 's n a p p y w e

y e r num aranızı alırken,

ha yva n , y o lc u ta ra fın d a n

s u g g e s t th a t y o u try u s in g

b e b e ğ in iz in o ld u ğ u n u v e

g e tirile n u y g u n ö ze l b ir

th e s p e c ia lly

th a t y o u h a ve a n in fa n t vvith

p a s s e n g e r is fit to fly. P a s s e n g e r vvhose illn e s s is se v e re e n o u g h to re q u ire c a re c a n n o t fly u n a c c o m p a n ie d . P re g n a n t p a s s e n g e rs in th e 7 th m o n th (2 8 th w e e k ) or m o re o f p re g n a n c y w ill o n ly b e p e rm itte d to fly vvith a s ta te m e n t fro m th e ir ovvn d o c to r o r th e S ta te A irp o rts A d m in is tra tio n M e d ic a l O ffic e d e c la rin g th a t air tra ve l p o s e s n o ris k s fo r th e m . T h is re p o rt m u s t b e n o m o re th a n s e v e n d a y s o ld o n th e d a y o f th e flig h t.

ö n d e o tu rm a n ız h u s u s u n u

ka fe s , k u tu ya d a ç a n ta

m o d ifie d la v a to rie s w h ic h

ha tırlatm alısınız. B e b e ğ in

iç e ris in d e k a b in e alınır.

altını d e ğ iş tirm e k için,

Y o lc u ta ra fın d a n g e tirile n

fa c ilita te th is ta s k , ra th e r th a n th e c a b in s e a ts .

k a b in d e k i k o ltu k la r y e rin e ,

O rta k lık s ta n d a rtla rın a

b u iş lem i k o la y la ş tıra n özel

u y m a y a n m u h a fa z a la r k ab ul

m o d ifik a s y o n lu tu v a le tle ri

e d ilm e z . K a b in e a lın a c a k

d e n e m e n iz i ta v s iy e

e v c il ha yvanın g e ç e rli b ir

■ S ic k P a s s e n g e rs a n d e x p e c ta n t m o th e rs

e d iy o ru z .

s a ğ lık b e lg e s i, k im lik

W h e n p u rc h a s in g th e ir

d o m e s tic p e ts in th e c a b in o n ly if th e y a re in c a g e s

c ü z d a n ı, aşı kağıdı y o lc u

■ D o m e s tic p e ts R e s e rv a tio n s a re re q u ire d fo r d o m e s tic p e ts . P a s s e n g e rs m a y c a rry

tic k e t s ic k p a s s e n g e rs

vvhich m e e t airlin e

■ H a s ta ve h a m ile y o lc u la r için

b e ra b e rin d e m e v c u t

s h o u ld fiil in a S ic k

s p e c ific a tio n s . D o m e s tic

o lm a lıdır.

P a s s e n g e r F o rm , vvhich

a n im a ls fly in g in th e

H a s ta y o lc u iç in b ile t alınırken 'H a s ta Y o lc u F o rm u ' d ü z e n le n e re k b ile t

E vcil h a y v a n la r k a b in d e o ld u k la rı s ü re iç in d e b u lu n d u k la rı

m u s t b e a tta c h e d to th e c o v e r o f th e tic k e t. A d o c to r ’s re p o rt s p e c ify in g

k a p a ğ ın a m u tla k a iliş tirilm e s i g e re k ir. H a s ta y o lc u n u n

m u h a fa z a la rın d a n ç ık a rtıla m a z la r ve

th e n a tu re o f th e illn e s s fro m vvhich th e p a s s e n g e r is

p a s s e n g e r c a b in m u s t p o s s e s s a va lid a n d u p -to d a te re c o rd o f h e a lth an d v a c c in a tio n .

u ç m a s ı iç in h a s ta lık tü rü n ü

m u h a fa z a la r

s u ffe rin g a n d d e c la rin g th a t

d o m e s tic p e ts m a y n o t be

b e lirte n ve b u ha s ta lığ ın

s a h ip le rin in o tu rd u k la rı

th e re are n o re a s o n s w h y

allovved o u t o f th e ir ca rry in g

u ç a k y o lc u lu ğ u n a e n g e l

k o ltu k la rın ö n ü n d e k a b in

th e p e rs o n c o n c e rn e d

c o n ta in e rs , vvhich m u s t b e

te ş k il e tm e y e c e ğ in e d a ir b ir d o k to r ra p o ru g e re k lid ir. B u

iç in d e k i g id iş ve g e liş e

s h o u ld n o t fly is a ls o

p la c e d in fro n t o f th e

e n g e l o lm a y a c a k ş e k ild e

re q u ire d . T h is re p o rt m u s t

ovvn er's s e a t s o a s n o t to

n o t b e d a te d m o re th a n 10 d a y s p rio r to th e flig h t d a te .

o b s tru c t m o v e m e n t vvithin

ra p o ru n ta rih i 10 g ü n d e n

y e rle ş tirilir. Y o lc u k a b in in d e

e s k i o la m a z . H a s ta y o lc u , b e ra b e rin d e d o k to r ra p o ru

ta ş ın m a s ı m ü m k ü n o lm a ya n v e y o lc u b e ra b e rin d e

g e tire m e z s e , D H M İ G e n e l M ü d ü rlü ğ ü iş le tm e H ekim liğ i M e y d a n D o k to ru 'n d a n

VVhile o n th e a irc ra ft

If th e s ic k p a s s e n g e r is

th e c a b in . D o m e s tic p e ts a c c o m p a n y in g p a s s e n g e rs

seyahat eden

u n a b le to s u b m it a m e d ic a l

a n d vvhich c a n n o t b e

e v c il h a y v a n la r ise , y o lc u

c a rrie d

ta ra fın d a n g e re k li ş a rtla ra

re p o rt, th e n th e S ta te A irp o rts A d m in is tra tio n

u ç a b ile c e ğ in e d a ir o n a y

u y g u n m u h a fa z a la rın iç in d e ,

M e d ic a l O ffic e w ill c o n s u lt

in th e h o ld in a p p ro p ria te

alınır. B a kım a m u h ta ç h a s ta

k a rg o k o m p a rtm a n ın d a taşınır.

th e p a s s e n g e r's p h y s ic ia n

c o n ta in e rs s u p p lie d b y

fo r c o n firm a tio n th a t th e

th e ir ovvners.

o la n y o lc u b e ra b e rin d e 172 SK YLIFf

5 /2 0 0 7

in th e c a b in c a n b e c a rrie d


FABRICATING TEXTURES

CHANGING LIGHT

Evteks 07 4 .Hail E04

w w w .akarcatekstil.com

AKARCA


Türk Hava Yolları websitesi Turkish A irlines’ vvebsite

Sizi internetten uçuruyoruz! VVe’ll fly you on line! www.thy.com

www.thy.com

Uçuşunuzu planlayabilirsiniz. You can plan your flight.

Ayrıca interneti kullanarak: Using the internet you can:

Rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.

I #

You can make your reservation.

k

Farklı ödeme seçenekleriyle biletinizi satın alabilirsiniz. (kredi kartı, EFT/Havale, w eb bankacılığı)

9

1

Kalkış varış bilgilerini gözden

(credit card, EFT/transfer, internet banking)

Check-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

geçirebilirsiniz You can revievv your departure and arrival times.

You can purchase your ticket by the payment method of your choice.

iv r

You can check in.

Koltuğunuzu ve yemeğinizi seçebilirsiniz. You can choose your seat and your meal. M ile s a S m ile s üyeliğinizle ilgili pek çok işlemi

Biniş kartınızı yazıcınızdan bastırabilirsiniz.

on line

You can print your boarding pass on your

yapabilirsiniz

own printer.

Many on line transactions related to your Miles&Smiles membership are

available. 174 SKYLIFf

5 /2 0 0 7

Hiçbir yere uğramadan doğruca biniş kapısına gidip konforlu ve güvenli bir şekilde uçabilirsiniz. You can proceed directly to the gate.


B U LG A RIA Adana (Majestik) Adana (M1 Tepe) Adana (Mado) Adapazarı Akmerkez / İst. Ankara (Migros) Ankara (Kızılay)

Ekaterinburg Grinvich

Ankara (Kızılay adi)

Ekaterinburg Mega

Ankara (Optimum)

Rostov on Don-1

inkara (Ankamall adi Sport)

Rostov on Don-2

Antalya (Deepo) Antalya

Kazan Mega

Antalya ( Migros A .V .M .)

Kazan Koltso

Alanya

Volgograd

Ayvalik Bahariye / İst.

Voykovskaya

Bakırköy (Bam A.V.M.) / İst./ (new)

j

Bakırköy / Town çenter / İst. Bakırköy (outlet) / İst. Bakırköy (Mega) / İst. Bakırköy (Carousel) / İst. Bayrampaşa (Aquarium A.V.M.) / İst.

N.Novgorod Mega

Beşiktaş / İst. Beylikdüzü

N.Novgorod Respublika

(Migros A.V.M.) / İst.

Kaliningrad

Beyoğlu / ist.

Krasnoyarsk

Bodrum B odrum /O asis Bursa (CarrefourSa) Bursa (Heykel) Bursa / (Zafer Plaza A.V.M.) Çanakkale

S.Peter Dibenko

Çorlu

S.Peter Parnas

Denizli Diyarbakir Edirne Himki m ega-2

Eskişehir (Neo A.V.M.) Erzurum

Tverskaya 12

Fethiye

Leningradskoe Shosse

Giresun Belaya Dacha Mega-3

İzmir (Alsancak)

Varshavskoe Shosse

İzmir (Bornova) İzmit

AZER BA IJA N

Kale A.V.M. / İst. Kayseri (Park) Koca M. Paşa / İst. Konya (Truva A.V.M.) Konya (Kule A.V.M.)

Riga City Çenter

Lüleburgaz Marmaris

KIR G IZHISTA N

Manavgat Maltepe CarrefourSa / İst Muğla Nişantaşı / İst Nişantaşı (adi) / İst.

K A ZA K H ISTA N

Ordu Olivium (outlet) / İst. Samsun Oaraghandy

amsun / Yeşil Yurt A.V.M. Silivri / Maxi A.V.M. (new) Tekirdağ

H e a d q u a rte rs :+ 90 (212) 2 9 5 66 5 5 (10 lines) w w w .a d ilis ik .c o m

S P O R T


‘Online İşlemler’ linkini k u lla n a ra k Online Check-in y a p a b ilirs in iz .

w w w .th y .c o m a d re s in d e b u lu n a n b ile tle n m iş re z e rv a s y o n u n u z a B y u s in g

‘Online services’ lin k fro m w w w .th y .c o m check-in online fo r ali tic k e te d re s e rv a tio n s .

y o u w ill b e a b le t o

Online

Online check-in işle m le rin izi, u ç u ş u n u z u n k a lk ış s a a tin d e n 24 saat 90 dakika k a lın c a y a k a d a r

V

ö n c e s in d e n b a ş la y ıp

g e rç e k le ş tire b ilirs in iz .

Online check-in is a v a ila b le 24 hours b e fo re a n d 90 minutes u p

C h e c k -in

to d e p a rtu re tim e o f flig h t.

Online check-in iş le m le rin iz e , is im v e s o y a d ı b ilg ile rin iz in ya n ı sıra, u ç u ş n u m a ra s ı v e ta rih y a d a rezervasyon kodunuzu (PNR) y a z m a k s u re tiy le b a ş la y a b ilir, B e s id e th e n a m e in fo rm a tio n , y o u c a n g e t y o u r re s e rv a tio n re c o rd b y u s in g e ith e r flig h t n u m b e r a n d flig h t d a te o r (PNR) o n ly.

reservation code

yolcuları seçebilir, Y o u c a n select passengers w h o m y o u in te n d t o c h e c k -in o n lin e R e z e rv a s y o n k a y d ın ız d a n c h e c k -in y a p m a k is te d iğ in iz

İff

O

Online check-in ile ilgili diğer tüm detaylar için web sayfamızın

fro m y o u r re s e rv a tio n re c o rd . B a ğ la n tılı tü m u ç u ş la rın ız a

*

check-in yapabilir, the last destination.

Y o u w ill b e a b le to c h e c k -in o n lin e th r o u g h to

V & )

‘Sıkça Sorulan Sorular’ linkinden bilgi alabilirsiniz. You can get ali other details

W

T ü m u ç u ş la ra a it

koltukları seçebilir, your seats fo r e v e ry flig h t y o u in te n d to

Y o u w ill b e a b le t o s e le c t c h e c k -in o n lin e .

by clicking ‘Frequently Asked

‘Koltuk değiştirme’ im k â n ın d a n fa y d a la n a b ilir,

ûuestions’ link in our

Y o u m a y a ls o u s e s e a t c h a n g e fa c ility .

web page. M iles&Sm iles k a rt b ilg in iz in s is te m e iş le n m e s in i s a ğ la y a b ilir, Miles&Smiles c a rd n u m b e r if it h a s n o t

Y o u c a n a ls o e n te r y o u r

b e e n re c o rd e d in y o u r re s e rv a tio n .

U y g u la m a n ın g e ç e rli o ld u ğ u is ta s y o n la rd a n b a ş la y a n u ç u ş la rın ız için

binişkartı basabilir,

Y o u w ill a ls o b e a b le to

print your boarding cards b e g in n in g fro m

d e p a rtu re s w h e re th is a p p lic a tio n is in use.

ö m re

B in iş kartınızı b a s tık ta n s o n ra d o ğ ru d a n b in iş k a p ıs ın a

gidebilirsiniz.

İ

(Elektronik biletli yolcularımız içindir.)

Y o u c a n d ire c tly p r o c e e d t o

the boarding gate w ith y o u r o n lin e

p rin te d b o a rd in g p a s s e s . (Only valid for electronic ticket holders.)

Bagajınız var ise! Baggage deliver! Online check-in k o n tu a rla rın d a n bagaj işlemlerinizi ta m a m la y a b ilir,

Ifll

b in iş kartların ızı d a b u k o n tu a rla rd a n te m in e d e b ilirs in iz . Y o u m a y g e t y o u r b o a rd in g p a s s a n d c o m p le te y o u r

baggage operation fro m online check-in d e s k s a t th e a irp o rt. 176 SKYLIFt

5 /2 0 0 7


Fikirleriniz bizim için önemli.. Y o u r

i d e a s

a r e

i m

p o r t a n t

t o

u s

o

Size daha iyi hizmet verebilm em iz için lütfen arka sayfadaki formu doldurduktan sonra dergiden ayırarak kabin ekibim ize iletiniz. Öneri ve görüşleriniz Müşteri İlişkileri Müdürlüğü tarafından özenle değerlendirilecektir. İn orde r th a t w e can serve you better, please co m p le te the form on the back and hand it to one of the cabin crew . Y our vievvs and su g g e stio ns will be given careful co n sid e ra tio n by C u sto m e r R elations M anagem ent.

TU R K IS H AIRLINES TÜ R K H A V A YOLLARI


MÜŞTERİ İLETİŞİM FORMU CUSTOM ER COM M UNICATION FORM

TURKISH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları’nı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Thank you tor choosing Turkish Airlines. Uçuşla ilgili m em nuniyetim i paylaşm ak istiyorum. / I vv o u ld lik e to s h a re m y p le a s u re re g a rd in g th e flig h t. Ö neride bulunm ak istiyorum. / I v v o u ld lik e t o m a k e a s u g g e s tio n . Yolculuğum ile ilgili bir olayı aktarm ak istiyorum. / W ith re g a rd t o m y trip , I vv o u ld lik e t o in fo rm y o u a s itu a tio n c o n c e r n in g : gecikm e / d e la y

iptal / c a n c e lla tio n

bagaj / lu g g a g e

diğer / o th e r

Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra dergiden ayırarak kabin ekibim ize teslim ederseniz çok m em nun olacağız. Bilgiler, Müşteri İlişkileri M üdürlüğü’ne iletilecektir. W e w ill b e v e ry p le a s e d if, a fte r c o m p le tin g th e fo r m , y o u v v o u ld te a r it o u t o f th e m a g a z in e a n d g iv e it t o o n e o f o u r c a b in c re w . T h e in fo r m a tio n w ill b e p a s s e d o n t o o u r C u s to m e r R e la tio n s M a n a g e m e n t.

[_. Bay / M r

[

Bayan / M is s , M rs

Uçuş numaranız / Y o u r flig h t n u m b e r

Soyadınız / S u rn a m e

Uçuş tarihiniz / Y o u r d e p a rtu re d a te

İlk adınız / Y o u r firs t n a m e

Kalkış noktanız / Y o u r d e p a rtu re c ity

Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programı Miles&Smiles üyelik numaranız / T u rk is h A irlin e s F re q u e n t Flyer P ro g ra m

Varış noktanız / Y o u r d e s tin a tio n

M ile s & S m ile s m e m b e rs h ip n u m b e r

Seyahat sınıfınız / Y o u r tra v e l c la s s

TK

ı Business Class

Kart çeşidiniz / Y o u r c a rd ty p e E lite P lu s □

E lite

C la s s ic P lu s □

Adresiniz / Y o u r a d d re s s

E-posta / e -m a il

C la s s ic □

Economy Class

Yer numaranız / Y o u r s e a t n u m b e r Uçak tipi / Y o u r a irc ra ft ty p e

Türk Hava Yolları hizmetlerimiz ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için / For your suggestions and

complaints regarding Turkish Airlines services: Tel / Faks Fax

E-posta / e-mail: customer@thy.com

Türk Hava Yolları A.O

Tel: +90 212 465 22 69

Müşteri İlişkileri Müdürlüğü

Faks / Fax: +90 212 465 22 63

Customer Relations Management Genel Yönetim Binası, Yeşilköy,

W W W .thy.com adresindeki 'PAYLAŞALIM' başlığı altında bulunan, Teşekkür, Öneri ve Şikayet’i simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da iletebilirsiniz. C lic k o n o n e o f t h e ic o n s f o r T h a n k s , S u g g e s t io n s o r C o m p la in t s u n d e r th e

34149 İstanbul Türkiye T H Y K Y S F o rm n o : F R . 1 6 .0 6 0 0 R e v .0 0

’L E T S S H A R E ' m e n ü o n o u r w e b s ite a t w w w . t h y . c o m .


H a v a lim a n ın a u la ş tığ ın ız d a

Self Check-in cih a z la rıy la

b u lu ş a b ilirs in iz . Follovving y o u r a rriv a l a t th e a irp o rt y o u c a n e a s ily lo c a te th e

Self Check-in d e v ic e s .

Self

başlatabilirsiniz. the touch screen t o in itia te

E k ra n a d o k u n a r a k u y g u la m a y ı Y o u c a n s im p ly a c tiv a te

Check-in

y o u r c h e c k -in .

Miles&Smiles v e y a h e rh a n g i b ir b a n k a kartınızı k u lla n a ra k b ir ilerleyebilirsiniz.

s o n ra k i a d ım a

(Biletini internet üzerinden kredi kartı ile alan yolcularımızın check-in yapabilmeleri için ödemeyi yaptıkları kredi kartını kullanmaları gerekmektedir.)

Miles&Smiles o r a n y c r e d it/d e b it c a rd to the next step.

B y e n te rin g y o u r p r o c e e d to

(Passengers vvho have purchased their tickets via the internet using a credit card must use the same card to be able to check-in.)

O O O O

□ lip o

GÜİBlfj

U ç u ş n u m a ra n ız ı v e y a re z e rv a s y o n k o d u n u z u (P N R ) g ire re k

uçuşunuza ulaşabilir,

B y p u n c h in g in y o u r flig h t n u m b e r o r re s e rv a tio n c o d e (P N R ) you can

view your flight itinerary.

L is te d e n k e n d in iz i v e /v e y a b e ra b e rin iz d e k i c h e c k -in y a p m a k is te d iğ in iz

m

yolcuları seçebilir,

Y o u c a n s e le c t y o u rs e lf a n d /o r a c c o m p a n y in g p a s s e n g e rs th a t y o u in te n d to

check-in.

girebilir, the number of baggages y o u in te n d to

B a g a jın ız v a rs a a d e d in i Y o u c a n e n te r c h e c k -in .

K o ltu ğ u n u z u

Bagajınız var ise! Baggage deliver!_______

W

seçebilir, seats.

Y o u c a n s e le c t y o u r

Bagaj işlemlerinizi

ı l ı

c h e c k -in b a n k o la rın d a n y a d a

‘Bagaj Teslim Bankosu’ndan ta m a m la y a b ilirs in iz . Y o u m a y c o m p le te y o u r baggage

B in iş kartınızı

E

bastırabilir, boarding cards.

Y o u c a n p rin t y o u r

operation fro m c h e c k -in d e s k s o r if e x is t fro m ‘Baggage

Drop Off’.

D o ğ ru d a n u ç u ş k a p ıs ın a

S

gidebilirsiniz.

P le a s e p ro c e e d d ire c tly t o y o u r b o a rd in g g a te o n c e y o u r c h e c k -in h a s b e e n

completed.

5 /2 0 0 7 SKYLIFE 177


Siz ve bagajınız

You and your baggage ■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz

■ Bagaj/bagajlarınızın teslim

■ Please check destination to

to pay additional charges.

havayolu şirketinden bagajınızı

işlemlerini kendi adınıza yaptırınız

which your baggage should be

■ Present your baggage in your

hangi noktaya kadar

ve teslim ettiğiniz

labelled and the weight limit

etiketleyeceğini ve kaç kiloya

permitted by the airline you are

own name, and check the information on the baggage

kadar taşıma hakkınız olduğunu

bagaj/bagajlarınız için size verilen etiket kuponları üzerindeki

flying with. Also check the weıght

receipts given to you at

mutlaka öğreniniz ve biletinizden

bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı

limit marked on your ticket.

check-in. Do not register your

kontrol ediniz.

bir başka yolcu adına

■ Check the size and weight

baggage in the name of another

■ Kabin içine alabileceğiniz

kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp

limits for hand baggage allowed

passenger. Remember that in

el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo

veya hasar durumunda tarafınıza

in the cabin for the airline you are

this event you will not be able to

sınırlamaları hakkında bilgi

tazminat ödenmesi mümkün

flying vvith. Turkish Airlines allows

claim for lost or damaged

edininiz. Türk Hava Yolları

olmayacaktır.

one piece of cabin baggage

baggage.

standart boyut ve ağırlığı

a Uçağa binmeden önce bagaı

measuring 20x40x60 cm and

■ You may be reguıred to

20x40x60 cm ve 8 kg'dır.

gösterme uygulaması var ise

weighing a maximum of 8 kg.

identify your baggage before

■ Bagajınızın üzerine ad/soyad, telefon numarası ve adres gibi

bagaj/bagajlarınızı görevlilere

■ Every piece of your

boarding the aircraft. Please

gösteriniz.

baggage should be labelled with

point out each piece of your

your name, telephone number

baggage to the staff member on

mutlaka takınız. Etiketler

■ Varışınızda; bagaj bandından size ait bagaj/bagajları alırken

duty.

bankolarımızdan temin edilebilir.

yanlışlıkla benzer bagaj

and destination adress. Tags are available from our check-in

■ Daha önceki seyahatlerinize ait

almamaya dikkat ediniz.

desks.

collect baggage resembling your

etiketlerinizi bagaj üzerinde

■ Varışınızda teslim alamadığınız

■ Remove any tags and labels

own by mistake.

bırakmayınız.

bagaj/bagajlarınız için Kayıp ve

from previous joumeys.

■ Should you find that your

■ Havayolumuz, bagajınızda

Bulunan Eşya ofisine yapacağınız

■ Our airline is not responsible

baggage has not arrived to your

bulunan para, ziynet eşyası,

başvuruda seyahat biletiniz ve

for cash, jewellery, samples,

destination, please inform the

numune, değerli evrak, elektronik eşya, bozulabi ir/kırılaöilir madde

bagaj etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz ve görevlilere bagajınızın

valuable documents, electronic

lost and found Office show the

devices, perishalbe/fragile items,

staff member your ticket and

ve diğer değerli eşyalardan hiçbir

rengi, tipi, markası ve içindekilerle

or other valuables in your

baggage receipt/s, and give

şekilde sorumlu değildir.

ilgili bilgileri bildiriniz. Size verilen

baggage,

details of the colour, type, brand

■ Çuval, naylon torba, teneke

bagaj aksaklık raporu, seyahat

■ Baggage packed in

and contents. Please keep the

kutu, bidon vs. bagaj niteliği

bileti ve bagaj etiketinizi/

sacks, plastic bags, plastic

passenger irregularity report, your

taşımayan eşyaların uçağın bagaj

etiketlerinizi muhafaza ediniz.

containers, tins and other

ticket and ticket receipt/s, as

bilgileri içeren isim etiketini

■ On arrival, be careful not to

bölümüne ve kabin içine kabul

■ Bagajınız 5 aün içinde

unsuitable packaging will not be

these will be needed to claim

edilmeyeceğini unutmayınız.

bulunamadıöı takdirde lütfen

allowed either as check-in or

your baggage when ıt arrıves.

■ Çakı, bıçak, tırnak makası, çakmak vs. gibi kesici, delici ve

verilen bagaj talep formu, orijinal biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, varsa- fazla bagaj biletiniz ve

■ Should your baggage not be traced wıthin 5 davs. please apply to the nearest Turkish

hüviyetiniz ile birlikte en yakın

cabin baggage. ■ Knives, penknives, nail scissors. cıgarette lighters and other cutting, piercing and

sakıncalı olup, kabul

THY ofisine veya Bagaj

explosive items are not allowed

edilmediğini unutmayınız ve

Aksaklıkları Takip Merkezi

in the cabin for security reasons,

Property İrregularity Report,

yanınızda bulundurmayınız.

Müdürlüğü'ne müracaat ediniz.

original ticket, original baggage receipt (if any) and a valid

patlayıcı eşyaların kabinde bulunması güvenlik açısından

Airlines office or Baggage Tracing Çenter with your

■ 32 kg'ı aşan bagajlar hiç bir

■ Bagajınız, THY'nin bilgisi

so please check that you are not carrying any such items in your

şekilde check-in işlemi esnasında

dışında size ulaştı ise, lütfen

hand luggage.

kabul edilmemektedir.

+90 212 444 0 849 irtibat

■ Do not overfill your suitcases

identification document.

Bagaj/bagajlarınızın taşıma

numarasına haber veriniz ve/veya

and bags beyond their vveight or

■ If a third party delivers your

esnasında fazla doluluktan dolayı

+90 212 465 23 8 7 y e faks çekiniz.

baggage, please inform us by

kopmaması için genişlik sınırlarını ve ağırlık taşıma kapasitesini

volüme capacity. This can lead to the handle breaking and other damage to your baggage.

Unutmayınız ki, bagajınızı internet

Therefore, baggage exceeding

zorlamayınız. Taşıma hakkınızı

üzerinden takip etmeniz size

32 kg. will not be accepted in

aştığınız takdirde fazla bagaj

zaman kazandıracaktır.

THY flights. If your baggage

ücreti ödemeniz gerektiğini

W e b a d res im iz:

exceeds tne weight allowance.

unutmayınız.

w w w .th y .c o m

remember that you will be liable

zarar görmemesi ve sapının

178 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

receipt(s), excess baggage

calling + 90 212 444 0 849 and/or faxing +90 212 465 23 87 Please note that tracking your baggage via the Internet will save you valuable time. O u r w e b a d d re s s is: w w w .th y .c o m


w w w .k o z a b a h c e s e h ir.c o m

güvenlik keyif kârlılık farklılık ve Türkiye'nin en iyi kulübü Club İstanbula doğal üyelik Koza Evleri

Satış Ofisi:

c

O

S

www. clubİstanbul, com. tr

0212 648 50 00 K

O

Z

A

E V LE R İ Gelin, birebir inşa edilen örnek daireyi görün, dokunun ve size özel ödeme koşulları ile dairenizi gönül rahatlığıyla seçin.

G a ra rm

K o z a

1948’den beri. «»Garanti KONUT K R E D İS İ


Telefon ve faks hizm etleri

Telephone and fax transmission se rvice s

G e ç e r li K re d i K a r t la r ı

C re d it C a rd s a n d C h a rg e s

A m erican Express, Visa, Diners C lub, JC B ve M a stercard/E urocard. Telefon görüşm esinin dakikası 9 .9 0 U SD'dir.

A m erican Express, Visa, Diners C lub, JC B and M a sterca rd/E urocard are a cce p te d . The cha rge for a cali is USD 9 .9 0 per m inute or part thereof.

Y a r d ım M ü ş te r i H iz m e tle r i

A s s is ta n c e C u s t o m e r S e r v ic e s

Telefonla görüşm e konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ‘ 1 2 + ’i tuşlayınız. Bu durum da AIRCOM M üşteri Hizmetleri M erkezi’ne bağlanm ış olacaksınız. Bu aram a için ücret ödem eyeceksiniz.

If you encounter any d ifficu ltie s vvith your cali, please dial 12+. This will co n n e ct you to AIRCOM S ervice S upp ort S ervices C entre. No charge will be m ade for this cali.

A y r ın tılı b ilg i iç in :

e-m ail: aircom @ sita.aero Tel: +1 5 1 4 3 2 4 7 266 (Please note that this num ber is not free of charge.)

e-m ail: aircom @ sita.aero Tel: + 1 514 3 24 7 266 (Bu num araya yapılan aramalar ücretlidir.)

F o r f u r t h e r in fo r m a tio n , p le a s e c o n ta c t:

■ Faks hizmetleri

First remove any elips,

çekeceğiniz kağıt üzerindeki

staples or other paper

klipsleri, zımba tellerini ve

attachments from the

diğer kağıt tutucularını çıkarın.

sheets you vvish to fax.

Kağıdın kuru olduğuna ve

C heck that the paper is dry

üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Power anahtarının "ON” konumunda olduğundan emin olun,

■ Telefon Hizmetleri

■Telephone Services

Filomuza yeni eklenen A-330 uçaklarımızın Economy ve Business Class koltuklarının hepsinde: tüm A34 0 uçaklarımız ile A -310 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A-310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A -34 0 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır. İhtiyaç

Telephones are available at ali Economy and Business Class seats on the new A -33 0 aircraft that are being added to our fleet, and at each Business Class seat on our A -310 GÖKSU plane as vvell as on ali our A3 40 planes. İn addition for other passengers there are tvvo telephones in the Economy Class Cabin of the

duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

Nasıl kullanılır?

a. Telefonu kaldırın. b. İngilizceyi se çm e k için "1" tuşuna basınız. c . Türkçeyi se çm e k için "2" tuşuna basınız. d. Ekran üstüne gelen m enüden "1 "i seçiniz. e . Kartınızı, m anyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size do ğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul edildi" yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Sonra "+" tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda "telefon bağlandı” yazısını gördüğünüz zam an telefonla gö rüşm e yapabilirsiniz. Görüşm eniz bittikten sonra "End Cali" tuşuna basın. B aşka bir numarayı daha aram ak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. "End Cali" tuşuna bastıktan sonra görüşm e ücreti duracaktır.

■ Fax transmission

Başlamadan önce faks

1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin.

and elean. Make sure that the povver svviteh at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. When correctly positioned the terminal will grip it.

2.Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak

2.Place your credit card in

şekilde kredi kartı

the slot vvith the magnetic

okuyucusuna yerleştirin ve

strip facing to the right

aşağıya doğru kaydırın.

and slide dovvnvvards.

Göksu A-310, and four telephones in those of our A -340 aircraft. You may cali the flight

3.Kredi kartınız geçerli ve

3.If your credit card is

faks terminali tarafından kabul

valid and accepted the

attendant to assist you if necessary.

edildiyse "PLEASE WAIT"

PLEASE VVAIT light vvill go

ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile

on. VVhen the dialling tone

birlikte "ENTER NUMBER"

begins and the ENTER

Instructions

a. Lift the handset b. To ch o o se English press 1. c . To cho ose Turkish press 2. S elect I from the m enü on the screen. e . Place your credit card vvith the m agnetic strip facing left, and slide it tow a rds you. W hen you see the m essage "Card acce pted " on the screen, enter the num ber you vvish to cali. Then press the '+' key. W hen the m essage "Cali con necte d" appears on the screen, y ou m ay have your cali. W hen the cali is c om plete press the End Cali button.

d.

To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new num ber and press the V key again. C harging sto p s w hen the handset is retum ed to the cradle.

ışığı yanıp sönmeye

NUMBER light starts

başlayınca, 00+ülke

flashing enter 00 + country

kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın.

Not a. Eğer kart geçersiz ise,

kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa "ERROR" ışığı yanacaktır. Bu

code + area code +fax number.

Notes a. If your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light vvill com e on. İn this case press the

durumda "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz.

STOP/C button.

Meşgul sinyali duyuluyorsa "STOP/C"

press STOP/C

tuşuna basarak yeniden

button and try again.

b.

deneyiniz.

4.Bağlantı sağlanınca yeşil "PLEASE VVAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

b. If the number is engaged

4.VVhen the connection ıs made the PLEASE VVAIT light vvill com e on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.


'Bilet alm anın k olay y o lu n u arayın! 444 0 849 (THY) 'Cali the easiest way to buy tickets! 444 0 849 (THY)

Yolculuklarınızda size kolaylık sağlayacak ve zaman kazandıracak bu hizm etten yararlanm ak için tek yapmanız gereken 444 0 844'u aramak. Kredi kartınızla ödemenizi yaptıktan sonra biletiniz elektronik olarak düzenlenir ve bilgiler SMS yoluyla veya elektronik posta ile size iletilir. Böylece satış ofisine uğramadan sadece uçuş günü havaalanına giderek check-in yaptırabilirsiniz. Şimdiden iyi yolculuklar dileriz... The easiest way to purchase a flight ticket is to cali our Cali Çenter at +90 212 444 O 849. This service saves you time. You can purcnase your ticket with your credit card. Your ticket will be issued electronically. You will receive your confirmation either by an e-mail or SMS. You can go straight to the check-in counter on the departure day. Have a pleasant flight...

w w w .th y .c o m

|444

O 849

T U R K İS H A IR L IN E S T Ü R K HAVA YO LLA RI


www.TKCargo.com

Türk Hava Yolları ^

^

r

t u r k is h

CARGO

Kargo

Turkish Airlines Cargo ■ TürkHavaYolları Kargo’yuNe Kadar Tanıyorsunuz? D eğerli Yolcularım ız, R ahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ed erken , U za kd o ğ u 'd a n A m erika 'ya, A vru p a 'd a n O rta d o ğ u ve A frika’ya aynı u ça kta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor m u sunuz?

(+90) 2 1 2 4 6 5 2 5 2 5 / 7 hat

■ Howfamiliarareyouwith TurkishAirlinesCargo?

ve (+90) 2 1 2 4 6 5 22 2 2 / 3

D ear P assenger,

2 5 / 7 lines and (+ 9 0 )2 1 2

hat

Did yo u k n o w th a t w hile you

4 6 5 2 2 2 2 / 3 lines

■ Türkiye'den yurtdışına

are traveling in you r

■ If you w a n t to se n d cargo

kargo g ö n d e rm e k

c o m fo rta b le se a t in th e cab in

abroad from Turkey, you m ay

w e are tra n sp o rtin g c a rg o from

co n su lt o u r ca rg o ag ents. As

th e Far East, th e M id d le East

m e m b e rs o f IATA

A lo K argo erişim numaraları:

isted iğ inizde, size g ü m rük işlem leri, k o n ş im e n to kesim i, ücretlend irm e , p a ketlem e vs. konularında yardım cı o la ca k IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo ace ntelerim ize

■ Y olcu uçaklarının kargo

başvurm alısınız. IATA üyesi

kom partım anlarının yanı sıra

kargo acentelerim izin erişim

3 6 to n kapasiteli A 3 1 0 -3 0 4

bilgilerine, (+90) 2 1 2 4 6 3 6 3

kargo uçağı ile d e kargo

6 3 / 5 3 1 4 - 5 8 0 8 n o ’lu

A lo C arg o S e rvice a c c e s s nu m bers: (+90) 2 1 2 4 6 5 2 5

and E uro pe to A m e rica and

(International Air Transporters

A frica o n the sam e plane as

A ssociation), th e y will assist

you ?

yo u w ith c u s to m s form alities, airwaybill issuan ce, rates,

■ İn ad d itio n to th e c a rg o

p a ckaging an d other

c o m p a rtm e n ts o f its p a sse n g e r

q u estions. Y ou m ay reach

aircrafts, Turkish A irlines C arg o

ou r lA T A -m e m ber cargo

a lso offers ca rg o se rvice s w ith

a g ents b y te le p h o n e at

tele fonlardan ulaşabilirsiniz.

its 3 6 to n s c a p a c ity A 3 1 0 -3 0 4

(+ 9 0 )2 1 2 4 6 3 6 3 6 3 / 5 3 1 4 -

Y urtdışından T ü rkiye’ye kargo

c a rg o aircraft w h ic h is

5 8 0 8 . If yo u w a n t to send

hizm eti sun an THY Kargo, tarifeli kargo seferleri d ü zenled iği Frankfurt,

g ö n d e rm e k isted iğ inizde ilgili

s ch e d u le d to fly fro m İstanbul

ca rg o to Turkey from abroad,

M a astricht, Londra, Tel Aviv,

ülkedeki satış ofisim izle

to Frankfurt, M a astricht,

you will ne ed to c o n ta c t ou r

A lm ata ve Y eni Delhi gibi

bağlantı kurm anız

Lo n d o n , Tel Aviv, A lm aty and

sales o ffice s in th e co u n try

noktalara sizlerden gelen

g e rekece ktir.

N ew Delhi. İn line w ith

from w h ich you are sen ding.

ta le p le r d o ğ ru ltu s u n d a

■ K argonuzu, tarifeli y o lc u ve

d e m a n d s c o m in g from you, its

■ If you w a n t to se n d your

yenilerini ekleyecektir.

kargo u ç a k seferlerim izin yanı

c u s to m e rs, it is n o w g o in g to

c a rg o n o t o n o n e o f ou r

■ Tekstil ürünleri, y e d e k

sıra, özel kira (charter)

a d d n e w d e stin a tio n s to those.

sch e d u le d p a sse n g e r or

pa rça, m akine akşam ı, h i-te c h

seferlerim iz ile isted iğ iniz gün

■ Textile p ro d u c ts , au to m o b ile

c a rg o flights b u t on a special

ürünler, ç iç e k , canlı hayvan,

ve saatte, istediğiniz yere

a n d m a chinery s p a re parts, hi-

ch a rte r flight, w e can

deri, yaş seb ze, m eyve,

taşım am ız m üm kün. Özel kira

te c h p ro d u c ts , fre sh flow ers,

tra n sp o rt it any d a y and any

değerli eşyalarınız...

taleplerinizi

live anim als, leather, fre sh fruits

tim e to any p la ce yo u w ish.

K argonuzun cinsi ne olursa

(+90) 2 1 2 4 6 5 2 4 6 7 ve

a n d ve g e ta b le s, valua ble

Y ou m ay su b m it yo u r special

olsun , ne reye g ö n d e rm e k isterseniz isteyin, yapacağınız te k şe y gö nderinizi Türk Hava Yolları K a rg o ’nun güvenilir ellerine te slim etm ek. ■ 24 s a a t/7 gü n Internet üzerinden, w w w .T K C a rg o .c o m a d re s in d e n kargolarınızı sürekli ta k ip ed ebilir, iç h a t kargo ü c re t ve tarife bilgilerim ize ulaşabilirsiniz. A yrıca Alo K arg o S ervisim iz vasıtasıyla 24 saat tele fonu nuzu n tuşlarını

( + 9 0 )2 1 2 4 6 3 6 3 6 3 / 5 3 1 1 / 5 8 0 7 / 5 8 1 8 no 'lu telefonları arayarak, (+90) 2 1 2 4 6 5 2 4 7 4 'e faks ç e k e re k ya da carg o ch a rte r@ th y.co m a d re s in e mail g ö n d e re re k yapabilirsiniz. ■ S abiha G ö kçe n H ava lim a n fn d a n , iç hat noktalarına haftanın he r günü m inim um kargo taşımaları

g o o d s — w h a te ve r y o u r cargo

ch a rte r re q u e sts b y calling

a n d w h e re ve r y o u w a n t to sen d

either

it, ali yo u ne ed to d o is turn it

(+90) 2 1 2 4 6 5 2 4 6 7 or

ö ve r to o u r reliable Turkish

(+90) 4 6 3 6 3 6 3 / 5311 /

A irlines C arg o staff.

5 8 0 7 / 5 8 1 8 , b y se n d in g a

■ A s w ell a s a c c e s s in g our

fax to (+90) 2 1 2 4 6 5 2 4 74

d o m e s tic c a rg o rates,

or b y se n d in g e-m ail to

s c h e d u le s s a n d o th e r details,

ca rg o ch a rte r@ th y.co m .

y o u m ay also tra c k yo u r ca rg o

■ M inim um ca rg o transport

o n c e yo u have sen t it öve r the

service is given daily to

Internet any tim e 2 4 /7 o n our

d o m e s tic d e stin a tio n s from

g e rçekleştirilm ekted ir.

w e b s ite w w w .T K C a rg o .c o m ).

Ista nbul's S abiha G ö kçe n A irport. For further details,

D aha ayrıntılı bilgiye

Y ou m ay also cali o u r Alo

kullanarak, k on şim ento

(+90) 2 1 6 5 8 8 0 2 0 9 -

C a rg o S e rvice 2 4 ho urs a day

plea se cali

num aranız ile kargonuz

(+ 9 0) 2 1 6 5 8 5 5 9 3 4 -

fo r inform ation b y p u n ch in g in

(+90) 2 1 6 5 8 8 0 2 0 9 -

hakkında her türlü bilgiyi

(+90) 2 1 6 5 8 5 5 9 3 5 n o ’lu

y o u r airw aybill n u m b e r on you r

(+90) 2 1 6 5 8 5 5 9 3 4 -

öğrenebilirsiniz.

tele fonlardan ulaşabilirsiniz.

to u c h -to n e phone.

(+ 9 0) 2 1 6 5 8 5 5 9 35.

182 SKYLIFE 5 /2 0 0 7


Roma’dan Tebriz’e, Prag’tan T unus’a her hafta farklı uçuş noktalarına... Detaylı bilgi: w w w .thy.com ’da... l/>

o z o

0 1 -0 7 M a y ıs 2 0 0 7

PRIŞTINA, PRAG, BEYRUT

0 8 -1 4 M a y ıs 2 0 0 7

DN EPROPERTROVSK, LYON, TEBRİZ

ı/>

15-21 M a y ıs 2 0 0 7

ROMA, DO NETSK, ÜSKÜP

2 2 -3 1 M a y ıs 2 0 0 7

M İLAN O, SİM FEREPOL, TUNU S

D

O

O

•Fiyatımız her gün ilk 50 koltuk ve gidiş - dönüş için geçerlidir. Alan vergileri ve harçlar dahil değildir.

T U R K HAVA YO LLA RI w w w .thy.com

4 4 4 0 849


U.S. I)«ptrUMnt of JubIİcc

mSm W elcom « UT T V »UUna«•»

lo th e U n ited S ta te s

J»«l mUl Ito cumol Ilı» uf *l<fW* tauMnn.

T T H o r|rn M W ,.W ,-.U .^ « U.A U .C A m A l.tJ r m iW U U tK N U U lU l

Göçmen yönetm eliği Im m ig ra tio n regulations

A B D 'ye uça kla gide n bütün

If you are flying to the U nited

yolcuların (ya d a her aileyi

S tate s, please no te that ali

tem sllen yalnızca bir kişinin) G üm rük D eklare Form u

p a sse n g e rs (or one pa s s e n g e r pe r fam ily) m ust

doldurm ası ge rekm e ktedir.

c o m p le te a C u s to m s

A B D vatandaşları, ikam et

D eclaration Form. A part from

kartı (yeşil kart) sahipleri,

US citize n s, g re e n -c a rd

K anada vatandaşları ya da

h o ld ers, C anadian citizens

yeni gö çm enle rin dışında,

and n e w im m igrants, ali pa s s e n g e rs travelling to

ge çerli b ir A BD vizesine sah ip ve son varış noktası A BD ya da A B D 'nin dışındaki

th e U nited S tate s, vvhether as their final de s tin a tio n or in

bir ülkeye tra nsit olan

tra nsit to an othe r cou ntry, are

yolcuların her biri tarafından

o b lig e d to fiil o u t th e vvhite I-

beyaz renkli 1-94 form unun

9 4 form . The green

dold uru lm ası zorunludur. A şağıda adı geçen ülkelerden birine ait bir

l-9 4 W form m ust be c o m p le te d if you ho ld a p a s s p o rt from one o f the

p a sa p o rt taşıyıp giriş

follovving co u n trie s : A ndorra,

yapıyorsanız ya da A BD vizesi

A ustralia. A ustria, B elgium ,

olm a dan (vize m uafiyet

D enm ark, Finland, France,

program ı altında) transit yo lcu

G erm any, G reat Britain,

gibi konaklıyorsanız yeşil renkli I-94VV form unun

Iceland, Italy, Japan, L iech teste in , Lu xem bourg,

do ld uru lm ası ge rekm e ktedir. Ülkeler: A ndorra, A vustralya, Avusturya, B elçika.

M o naco, N eth erlan ds, N ew Zealand, N orw ay, San M arino. S pain, Svveden or

D anim arka, Finlandiya,

Svvitzerland, and are eith er

Alm anya, B üyük Britanya,

en tering the U nited S tates

İzlanda, İtalya, Jap onya,

or m aking an inte rm ed iate

Lie ch te n ste in , Lü ksem bu rg,

s to p there as a transit

M onako, H ollanda, Yeni

p a s s e n g e r w ith o u t a U.S.

Zelanda, N orveç, San M arino,

visa un der the visa vvaiver program .

Ispanya, İsveç ve İsviçre. 184 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

\ m x w E iK in n n s r * ~ * )C B...

Do M y o f Um fu llo w ln ( «pply (e y e e t ı w v„m fh> A. Da y«H h a » a iMnnıuıl<«kl« J h m » . or m .a u l * ' '«r. ur anr thUMr ut aOJt.t


KARS ||E W Y O R K

TOKYOBERLİN VİYANAmaastricht KAZAM. GATWICKodessa MİLANO^ m o s k o v a k ö l n ALMA ATA L iıi ^LONDRA ANTALYA S i l â k

tflâKBŞŞ! HkazablankaSLAGOS !S 5SÎ F R A N K F U R T *#' M f D ü n y a n ın

k a rg o s u n u

Kıtaları birleştiren ve dünya ticaretinin kavşak noktası olan İstanbul'da konum lanan Turkish Cargo, global ölçekteki bu büyük avantajını geniş bir uçuş ağıyla destekliyor. Böylece dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerini birleştirirken, müşterilerine de bir kıtadan diğerine giden en kısa ve güvenli yollan sunuyor.

ta ş ıy o ru z .

T U R K İS H C A R G O Tel: 0212 465 22 22 - www.TKCargo.com


■ TürkHavaYollanUçuşları veMesafeler - Turkish Airlines Flights and (DışHatlar-lntemational Flights) İs ta n b u l'd a n / F ro m İs ta n b u l

U çuş bilgileri Flight inform ation

■ D e r g im iz in b u s a y fa s ı n d a y a y ım la n a n k m v e m il ( d e n iz m ili) d e ğ e r le r i, u ç a ğ ı n u ç t u ğ u ir tifa d a t a k ip e tt iğ i ro ta n ın y e r ü z e r in d e k i iz d ü ş ü m ü n ü n ö lç ü le n m e s a fe s id ir . T h e d is t a n c e in k ilo m e t r e s a n d n a u t ic a l m ile s in t h e t a b le o n t h is p a g e is t h e p r o je c t e d d is t a n c e o n t h e g r o u n d f o r t h e r o u te f lo w n b y t h e a irc ra ft. ■ U ç a k la rım ız ın iç in d e k i m o n it ö r le r d e g ö r ü le n r a k a m is e , u ç a ğ ı n h a v a d a k a te t t iğ i m e s a fe d ir . T h e fig ü r e s h o v v n o n t h e c a b in m o n it o r s g ıv e t h e a c tu a l d is t a n c e flo v v n b y t h e a ir c r a f t t h r o u g h t h e a ir, in c lu d in g a d ju s t m e n t s o f d ir e c t io n t o c o m p e n s a t e f o r w in d , a n d o t h e r w e a t h e r c o n d it io n s . ■ T ü r k H a v a Y o lla rı Ö z e l Y o lc u P r o g r a m ı M ile s & S m ile s ’d a u y g u la n a n m il d e ğ e r le r i is e , U lu s la r a r a s ı S iv il H a v a c ılık T e ş k ila t fn ı n (IA T A ) y a y ım la m ış o ld u ğ u r a k a m la r o lu p y u k a r ıd a y a z ıla n m il d e ğ e r le r in d e n fa rk lıd ır. T h e m ile s u s e d b y T u r k is h A ir lin e 's F r e q u e n t F ly e r P r o g r a m m e M ile s & S m ile s a r e t h o s e p u b lis h e d b y t h e In t e r n a t io n a l A ir T r a n s p o r t A s s o c ia t io n (IA T A ) a n d th e r e f o r e t h e y a r e d if fe r e n t f r o m t h e d is t a n c e s in m ile s n o t e d a b o v e .

Km

ABU DABİ / ABU DHABi A U H ADDIS ABABA A D D ALMATY A L A AMMAN A M M AMSTERDAM A M S ASTANA TSE AŞKABAD / ASHGABAD A S B ATINA / ATHENS A TH BAHRAIN B A H BAKU / BAKU G Y D (B A K ) BANGKOK B K K BARCELONA B C N BASEL B S L V ; / BELGRAD: BEG BERL'\ S X F - T X L BEYRUT / BEIRUT BEY BİŞKEK / BISHKEK FRU BRÜKSEL / BRU! İSELS BR U BUDAPEŞTE / BUDAPEST B U D BÜKREŞ / BUCHARESİ O T P (B U H ) CENEVRE / GENEVA G V A CEZAYİR / ALGERS A L G CİDDE / JEDDAH JE D DINYEPER / DNEPROPETROVSK DN K DOHA DOH DONETSK D O K DUBAİ D X B DUBLİN D U B . ■ /DUSHANBE. D Y U IHJSSELDORF DU S EKATERINBURC. SVX FRANKFURT FR A HAMBURG H A M HANNOVER H A J HARTUM / KHARTOUM K R T HELSİNKİ H EL HONG KONG H K G KAHİRE / CAİRO C A I KARAÇI / KARACH KH I KAZABLANKA/CASABLANt C M N (CAS) KAZAN K ZN . A G / COPENH/. •. CP H KİŞİNEV / CHISINA KIV Kl[ V K B P (IEV) KÖLN / COLOGNE CG N KUVEYT KW I LAGOS LO S LEFKOŞA ECN LİZBON / LISBON LIS LONDRA / LONDON LO N (LH R , STN) LJUBLJANA U U LYON LYS

1

y a z t a r if e s i n d e u y g u la n m a k t a d ı r .

Onlyduringthesummer season.

İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l (A ta tü rk A irp o rt)

ADANA A D A ADIYAMAN A D F AĞRI a j i ANKARA ESB ANTALYA A Y T BATMAN B A L BODRUM / MİLAS B JV DALAMAN D L M lENİZLİ D N Z DİYARBAKIR D IY ELAZIĞ E ZS

1

ERZİNCAN ERC ERZURUM E R Z GAZİANTEP G Z T İZMİR A D B KAHRAMANMARAŞ K C M KARS K S Y ** KAYSER AS R KONYA K Y A MALATYA M L X MARDİN M Q M MUŞ M S R ** NEVŞEHİR N A V SAMSUN S Z F SİVAS» VAS TRABZON T Z X VAN VAN

y a p ı la m a y a c a k t ı r .

TurkishAirlinesflightshavebeen temporarilysusperıdeddueto airport renovations. 186 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Km

824 955 1244 ‘■■•'t

535 1144 526 648 461 1087 961 987 1091 983 419 874 696 530 8f >1 1140 1168 635 698 707 1072 974 1304

B u rs a ’d a n / F ro m B u rsa (Y e n işe h ir A irp o rt)

Km

TRABZCT j T Z X

965

* * H a v a a la n ı ç a lı ş m a la r ı n e d e n i ile T H Y s e fe r le r i b ir s ü r e

1753 2125 2238 825 1272 2107 1423 313 1505 996 4222 1230 1060 482 1003 565 2185 1203 642 311 1054 1334 1395 545 1686 1768 1638 1937 1178 1639 1031 1177 1113 1600 1238 4902 698 2273 1873 1216 1139 391 599 1159 1421 2620 452 1881 1393 722 1174

■ TürkHavaYolları Uçuşları veMesafeler (İçHatlar-DomesticFlights)

ŞANLIURFA SFQ * S a d e c e T ü r k H a v a Y o l la r ı ’ n ın

N. M ile s

3246 3935 4145 1528 2356 39C2 2636 580 2787 •8 45 7819 2278 1963 893 1858 1046 4047 2228 1189 576 1952 2471 2584 1009 3122 1150 3274 3033 3587 2182 3035 1909 ? ' H ') 2061 2963 2292 9078 1293 4210 3469 2252 2109 724 1109 2146 2632 4852 837 3484 2580 1337 2174

İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l

MADRİD M A P MANCHESTEH M A N MİLANO / MILAN M X P (M İL) MİNSK M S Q MOSKOVA / MOSCOW S V O (M O W ) MUMB-'- B O M MUSKAT / MUSCA" M C T MÜNİH / MUNICH M U C NEVV YORK J F K (N YC ) NİCENCE NÜRNBERG / NUREMBERG N U E ODESSA O D S OSAKA K IX OSLO O S L PARİS (ORLY O R Y (PAR ) PEKİN / BEIJING B J S PRAG / PRAGUE P R G PRİŞTİNA / PRISTINA P R N RİGA RIX RIYAD / RIYADH R U H ROMA / ROME (FIUMICINO) FC O ROSTOV R O V SAN A S A H SARAYBOSNA / SARAJEVO S J J S E U L/ SEOUL IC N (SEL) SİMFEROPOL S IP SİNGAPUR / SINGAPC> - SIN SOFYA / SOF i/' S O F Sİ LE D STOCKHOLM A R N (STO) STFIASBOURCi S X B STUTTGART S T R ŞAM / DAMASCUS D A M ŞANGAY / SHANGHA PVG ŞIKAGO / CHİCAGO O R D (C H I) TAHRAN / TEHRAN T H R .TAS

TEBRİZ / TABRIZ T B Z TEL AVİV T L V TİFLİS / TBIUSIT B S TİRAN / TİRANA T l A TOKYO N R T (TYO) TRABLUS / TRİPOLİ T IP TUNUS / TUNIS T U N ÜSKÜP/ SKOPJE S K P VARŞOVA / WARSAW W A W .: DjK / VFNICE V C E VİYANA / VİENNA VIE YENİ DELHİ NEW DELHİ D E L

7 13Z A G

ZÜRİH / ZÜRİCH Z R H

Distances Km

N. M ile s

2821 2785

^523 1504

1932 1043 5014 2707 163/ 884 8575 4630 1983 1071 1733 936 663 358 10536 5689 2734 1476 2358 1273 7690 4152 1613 871 860 464 1405 1489 804 1379 745 3550 1917 1461 789 8708 4702 659 356 9172 4953 574 310 2253 1217 2403 1300 1952 1054 1830 988 1193 644 8975 4846 9204 4970 2165 1169 3517 1899 1552 838 1261 681 1439 777 872 471 10149 5480 1941 1048 1796 970 704 1446 781 1510 815 4841 2614 1198 647 1830 988

Turkish Airlines Flights and Distances A n k a ra ’d a n / F ro m A n k a ra (E s e n b o ğ a A irp o rt)

ADANA A D A ADIYAMAN A D F AĞRI A Jİ ANTALYA A Y T BATMAN B A L BODRUM / MİLAS * B JV DALAMAN * D L M DİYARBAKIR DIY ELAZIĞ E ZS ERZİNCAN E R C ERZURUM E R Z GAZİANTEP G ZT İSTANBUL İST İZMİR A D B KAHRAMANMARAŞ K C M KARS K S Y ** MALATYA M L X MARDİN M Q M MUŞ M S R ** SAMSUN S ZF ŞANLIURFA SFQ TRABZON T Z X VAN V A N İsta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l (S a b ih a G ö k ç e n A irp o rt)

ADANA A D A ANKARA E SB ANTALYA A Y T BERLİN S XF BODRUM / MİLAS ' B JV DALAMAN * D LM DİYARBAKIR D IY ERZURUM E RZ GAZIANTI G ZT HANNOVER H A J İZMİR A D B KARS K S Y •* TRABZON T Z X VAN VAN

Km

439 870 454 772 657 554 696 596 591 717 553 7 420 643 522 933 502 ' 7 72 802 378 757 943 Km

776 393 489 1872 554 565 1011 1068 901 2152 431 1216 928 1287


M

i l e

s

&

S

m

i l e

s

T U R K İS H A I R L I N E S TÜ RK HAVA YOLLARI

Miles&Smiles üyesiyseniz uçacaksınız Miles&Smiles members are flying high. 1 N isan - 31 M ayıs 2 0 0 7 ta rih le ri a rasın d a , tü m T ü rk H ava Yolları dış h a t u ç u ş n o k ta la rın d a , ö d ü l b ile tle rin d e , refakatçi b ile tle rin d e ve u p g ra d e ’lerd e % 20 m il ind irim i.* E njoy a % 20 d isco u n t cm a w a r d tickets, co m p a n io n tickets a n d upgrades betvveen 1 A p ril - 31 May 2 0 0 7 on ali in tern a tio n a l T u rkish A irlin e s Jlig h ts.*

Üye değilseniz üye olun, 3.000 bonus mil kazanın. 1 N isan - 31 M ayıs 2 0 0 7 ta rih le ri a ra sın d a M iles& S m iles’a üye o lu n , 3 .0 0 0 b o n u s m il k aza n ın . M iles& S m iles üy esiy sen iz, w eb site m iz d e n iletişim bilg ilerin izi g ü n c elley in , size d e 3 .0 0 0 b o n u s m il verelim .**

Become a m e m b e r and earn 3 .0 0 0 bonus miles. J o in o u r M ile s & S m ile s p r o g r a m m e b e tw e e ıı 1 A p r il - 31 M a y 2 0 0 7 a n d e a r n 3 .0 0 0 b o n u s m iles. C u r r e n t m e m b e r s ca n a lso e a rn 3 .0 0 0 b o n u s m ile s b y u p d a tin g th e ir c o n ta c t in fo r m a tio n th r o u g h o u r w e b s ite .* *

*Promosyon Lufthansa ve American Airlines uçuşlarını kapsamaz. **Adres, telefon ve e-mail bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. E-mail adresi olmayan üyelerimizin promosyondan faydalanmak için e-mail adresi temin etmeleri gerekecektir. Detaylı bilgi için /F or fu r th e r information:

w w w .th y .c o m

/ s m ile s

0 2 1 2

4 4 4

0

8 4 9

*Tfıis promotion does not include Lufthansa and American Airlines Jlights. **Address, telephone and e-mail details must be updated. Members who do not have an e-mail address are kindly requested to obtain one at their earliest convenience in order to take advantage of this promotion.


Şim di üye olu n ... T ü rk Hava Yolları’n ın Özel Yolcu Program ı M iles&Smiles üyesi olun, biriktireceğiniz h e r mil ile dünyayı keşfin kapılarını aralayın.

Join now... B ecom e a m em b er o f Turkish A irlin e’s Fabulous Frequ en t F ly er P rogram m e M iles&Smiles and let the miles y ou collect open the d oor to explore the world.

Miles&Smiles Programı na w w w .th y .c o m /s m ile s adresinden, Türk Hava Yolları satış ofislerinden. Garanti Bankası şubelerinden, yetkili acentelerim izden veva kabin personelim izden temin edebileceğiniz başvuru form unu doldurarak anında üye olabilirsiniz. Become a membeı via w w w .th y.co m /sm iles and start benefitting form membeıship privileges stıaight away. You can also become a member by filling oııt an application jorm , available at ali Tuıhish Airlines sales offices, Garanti Bank branches, travel agents or you can request a form fıom our cabin crew.

M

ile

s

&

S

m

T U R K İS H A I R L I N E S / Y \ TÜRK HAVA YOLLARI

ile

s w w w . th y .c o m / s m ile s

+ 9 0 2 1 2

4 4 4

0

8 4 9


M

ile

s

Ö zel Y olcu

&

S

m

P r o g r a m

ile

s

TÜ RK'hA VA YOLLARI ( J ) w w , h y , o m/s m ile s |+g0 212 444 0 84g

ı

F r e q u e n t F ly e r P r o g r a m m e

M ile s S r n ile s lU lflilK l U M I

V

^

/

Türk Hava Yolları’nın Özel Yolcu Programı Miles&Smiles...

Turkish A irlines’ Frequent Flyer Programme, Miles&Smiles...

Miles&Smiles’ın en büyük farkı, program başlangıcından itibaren uygulam ada olan “Classic" ve “Elite” kartlarım ıza 2 yeni kartım ızın ilave edilm iş olmasıdır. Kartlarım ız Classic, Classic Plus, Elite ve Elite Plus olarak isim lendirilm iştir. Ö zel Yolcu Program ı üyelerim izin b u g ü n e k a d ar kazanılm ış h a k la n ise aynen devam etm ektedir.

O u r tıew fr e q u e n t f l y e r p ro g ra m m e M ile s& S m ile s has been d esig n ed to ca ter f o r o u r m em b ers w h o sp e n d m o st o f th e ir tim e “on b o a r d ”. W e now h a ve

Mil Kazanımı...

Mileage Accrual...

M iles& Sm iles üyeleri, T ürk Hava Yolları ve A m erican A irlines ile gerçekleştirdikleri u çu şlard an , program ım ıza o rtak olan otel ve araba kiralam a şirketlerinden, Shop& M iles Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden m il kazanm aktadırlar. T ü rk Hava Yolları tarifeli uçu şlard an C lub Mil, p ro g ram ortak lan y la olan aktivitelerden B onus Mil kazanılm aktadır. Sadece C lub Milleri b ir ü st kart seviyesine yükselm ek için geçerlidir.

As w e ll as e a m in g m iles fr o m T u r k is h A irlines a n d A m e ric a n A ir lin e s

Ödüller...

Awards...

Üyelerim iz k azandıklan m iller karşılığında, T ürk Hava Yolları ve Am erican A irlines ile yapacakları tarifeli uçuşlarda ücretsiz bilet, refakatçi bileti ve Business Class’a geçiş (upgrade) ödüllerinden kendileri ve diledikleri kişiler için yararlanabilirler.

Üyeliğiniz Hemen Başlıyor...

4 ty p e s o f m em b ersh ip : C lassic, C la ssic P lus, E lite a n d E lite P lus, p ro v id in g even m o re benefits. W e h a ve also kep t th e ga in e d rights o f o u r fr e q u e n t f l y e r m em b ers.

sc h ed u led flig h ts , m e m b e rs can e a m f u r th e r m ile a g e fr o m o u r p ro g r a m m e pa rtn e r hotels, ca r rental com panies an d Sh o p & M iles credit ca rd expenditures. M ile s& S m ile s m e m b e rs earn C lu b M iles f r o m T u r k is h A ir lin e s flig h ts a n d B o n u s M iles f r o m p ro g r a m m e p a rtn e rs. M e m b e rs h ip sta r ts at C la ssic level. O n ly C lu b M ile s co u n t to w a rd s m o v in g u p to the n e x t sta tu s card.

O nce en o u g h m ile s a re collected, m e m b e rs can b en efit fr o m f r e e tic k e ts, com panion tickets or upgrades, on ali Scheduled T u rk ish A irlin es o r A m erica n A ir lin e s flig h ts f o r th e m se lv e s o r th e ir lo ved o n e s.

Membership...

M iles& Sm iles Program ı’na w w w .thy.com adresinden veya THY satış ofislerinden, G aranti Bankası şu b elerin d en , yetkili acentelerim izden veya k a b in p ersonelim izden tem in edilebilecek b aşv u ru fo rm u n u d o ld u rara k an ın d a üye olabilirsiniz. T ü rk H ava Yolları ile ilk u ç u şu n u z d an ya da p ro g ram ortak lan y la gerçekleştirdiğiniz ilk aktivitenizden sonra kartınız adresinize gönderilecektir.

B eco m e a m e m b e r via w w w .th y .c o m a n d sta r t b e n e fittin g fr o m m e m b e rsh ip p riv ileg e s stra ig h t a w a v . Y o u r p e n n a n e n t m e m b e r sh ip ca rd is se n t to y o u a fte r y o u r fir s i a c tiv itv w ith T u rk ish A irlin es o r one o f o u r p a rtn e r com panies. Y o u can a lso b eco m e a m e m b e r b y f i ll in g o u t a n a p p lic a tio n fo r m , a va ila b le a t ali T u r k is h A irlines sales offices, G a ra n ti B a n k b ra n eh es, tra v el ag en ts o r y o u can req u est a fo r m fr o m o u r ca b in crew .

Tüm Miles&Smiles Üyeleri...

Ali M iles&Smiles m embers benefit from...

• • • • • •

• S e lf-se rv ic e ch eck -in , • O n -lin e c h e c k -in , • VVait list p ıio r ity ,

Self-service check-in, O n-line check-in, Yedek rezervasyonda öncelik, Program ortağı araba kiralam a şirketlerinden indirim li araba kiralam a, Ö zel yem ek tercihi im k ân ların d an yararlanabilirler. Classic Kart haricindeki tü m üyelikler 2 yıl geçerlidir.

• D isc o u n te d ca r re n ta l w ith o u r p a rtn e rs, • S p ecia l M eal requests, • A li m e m b e r sh ip levels, exce p t C lassic, a re v a l i d f o r 2 y e a r s.

P rogram O rta k la n ın ız /Programme Partners fiÜ A

A V /S

DECAR 3>2£Ş£!â⪠DİVAN”

.

excISior« .. ili' »«. .

« « » » Ithh & İkr.

^G aranti

M .

fe jfe i

R a jtts

©

k a m a d a

Krmp.n.kl'

Sorularınız için/to r y o u r Questions: Çagn Merkezi Tel: 444 O 849 (Her gün 07:00-22:30) Faks: 0212 465 23 06 Cali Çenter Phone: 444 0 849 (Everyday 07:00-22:30) Fax: 0212 465 23 06

.

SMCT

swissötel


Lütfen

hatırınızda

bulunsun...

Siz d e ğ erli ü y e le rim ize k e sin tisiz ve h ızlı h iz m e t v e re b ilm e k a m a cı ile Ş u b a t 2 0 0 7 ta r ih in d e n itib a re n e k s tre g ö n d e rim i sad ece e-m ail y o lu ile y a p ılm a k ta d ır. 31 M ayıs 2 0 0 7 tarih in e k a d a r w e b s ite m iz d e n , e -m a il a d re sin iz i ü y e lik h e s a b ın ız d a g ü n c e lle d iğ in iz ta k d ir d e ile tiş im b ilg i g ü n c e lle m e p r o m o s y o n u n d a n d a 3 .0 0 0 b o n u s m il k a z a n a b ile c e ğ in iz i önem le h a tırlatm a k isteriz. Ayrıca, M iles& Sm iles h esabınızdaki m il b ilg in iz i SM S ile c e p te le fo n u n u z d a n a lm a y a d e v a m e d e b ilirs in iz . D etay li b ilg i iç in + 90 (2 1 2 ) 4 4 4 0 8 4 9 n o .lu Ç ağrı M erkezi’m izi aray ab ilir veya w w w .th y .c o m /s m ile s w eb site m iz i z iy a re t e d e b ilirs in iz . M iles& S m iles ile ir tib a tın ız ı k o p a rm a y ın ...

Please rem em ber... In o r d e r to p r o v i d e y o u w i t h a m o r e s e a m le s s s e r v ic e , a li M ile s& S m ile s sta te m e n ts a re b ein g se n t b y e-m a il sin ce F eb ru a ry 2 0 0 7 . W e w o u ld l ik e to r e m in d y o u th a t y o u s h o u ld u p d a te y o u r e - m a il a d d r e s s v ia o u r w e b s ite a n d in d o in g so , u n til 31 M a y 2 0 0 7 , y o u ca n e a rn 3 ,0 0 0 b o n u s m ile s . M o re o v e r, y o u can le a r n y o u r M i le s & S m i le s m ile a g e b a la n c e v i a S M S u s in g y o u r m o b i l e p h o n e . F o r d e t a i l e d i n f o r m a t i o n p le a s e d ia l + 90 ( 2 1 2 ) 4 4 4 0 8 4 9 o r v is it w w w .t h y .c o m / s m i l e s . D o n ’t lose to u c h w i th M ile s & S m ile s .

TURKİSH AIRLINES Mİ L KAZ ANI M T A B L O S U ( G e l i ş ve G i d i ş l e r d e ) / M İL ES E A R N I N G T A B L E ( F r o m o r to c i t y ) TÜRK HAVA YOLLARI [K alkış İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ISTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL

Varış ABU DHAB1 ADANA ADDIS ABABA (ADD) ADIYAMAN AĞRI ALMATY AMMAN AMSTERDAM ANKARA ANTALYA ASTANA AŞKABAD/ASHGABAD ATINA/ATHENS BAHREYN/BAHRAIN BAKU/BAKU BANGKOK BARSELONA/BARCELONA BASEL BATMAN BELGRAD/BELGRADE BEYRUT/BEİRUT BERLİN/BERLIN BİŞKEK/BİSHKEK BODRUM BRÜKSEL/BRUSSELS BUKREŞ/BUCHAREST BUDAPEŞTE/BUDAPEST CENEVRE/GENEVA CEZAYIR/ALGIERS CIDDE/JEDDAH DALAMAN DENİZLİ DNEPROPETROVSK (DNK) DİYARBAKIR DOHA (D OH) DONETSK DUBAİ DUBLİN (DUB) DUŞANBE/DUSHANBE DUSSELDORF EKATERINBURG (SVX) ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM FRANKFURT GAZİANTEP HAMBURG HANNOVER

Mil 1W Kalkış 1867 443 2294 562 753 2439 754 1373 227 301 2128 1582 345 1607 1108 4647 1387 1144 690 507 614 1076 2328 265 1347 283 652 1189 1405 1477 296 226 596 642 1698 657 1868 1832 2116 1267 1791 579 571 653 1157 540 1236 1198

İSTANBUL ISTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ISTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL

Varış HELSİNKİ (HEL) HONG KONG İZMİR KAHIRE/CAIRO KAHRAMANMARAŞ KARAÇ1/KARACHI KARS KAYSERİ KAZABLAN KA/CASABLANCA KAZAN KHARTOUM (KRT) KİEV KİŞINEV/CHISINAU KONYA KOPENHAG/COPENHAGEN KÛLN/COLOGNE KUVEYT/KUWAIT LAGOS LEFKOŞE/LEFKOSA LIZBON/L1SBOA LJUBLJANA LONDRA/LONDON LYON MADRİD/MADRİD MALATYA MANCHESTER MARDİN MİLANO/MILAN MİNSK MOSKOVA/MOSCOW MUMBAI MUSCAT (MCT) MUŞ MÜN1H/MUNICH NEVŞEHİR NEW YORK NİCE NURNBERG/NUREMBERG ODESSA OSAKA OSLO PARİS/PARİS PEKIN/BE1JING PRAG/PRAGUE PR1ŞTINE/PRIST1NA RİGA (R1X) RİYAD/R1YADH ROMA/ROME

Mil ! ■ Kalkış 1347 4977 196 764 495 2459 747 389 2057 1374 1771 656 412 288 1249 1240 1349 2849 476 2003 804 1552 1233 1687 523 1674 684 1034 893 1091 2995 2099 618 978 340 5009 1117 1042 393 5652 1522 1392 4398 943 412 1124 1510 852

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ISTANBUL İSTANBUL ISTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ISTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA

Varış ROSTOV SAMSUN SANAA SARAYBOSN A/SARAJ EVO SEUL SİMFEREPOL SINGAPUR/SINGAPORE SİVAS SOFYA/SOFIA STOCKHOLM ST. PETERSBURG (LED) STRASBURG STUTTGART ŞAM/DAMASCUS ŞANGAY/SHANGHAI ŞANLIURFA Ş1KAGO/CHICAGO TAHRAN/TEHRAN TAŞ KENT/TASHKENT TİFL1S/TBILISI TEL AVİV TEBRİZ/TEBRIZ TİRAN/TİRANA TOKYO TRABZON t r a b l u s/ t r ip o l i TUNUS/TUNIS ÛSKUP/SKOPJE VAN VENEDİK VIYANA/VIENNA VARŞOVA/WARSAW YENİ DELHI/NEW DELHİ ZAGREB ZURİH/ZURICH ADANA ADIYAMAN AĞRI AMSTERDAM ANTALYA BATMAN BERLİN BRÜKSEL DİYARBAKIR DUSSELDORF ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM

Mil 1[ Kalkış 696 393 1992 569 5198 382 5390 440 304 1364 1304 1159 1095 672 4999 601 5477 1270 2090 832 701 948 470 5755 572 1027 1038 387 789 885 779 858 2834 720 1096 250 338 533 1575 257 462 1259 1555 416 1471 353 347 434

ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ADANA ADANA BURSA CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHICAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO NEW YORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK M W YORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK

Varış FRANKFURT GAZİANTEP HANNOVER İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARS KÛLN/COLOGNE MALATYA MARDİN MÜNIH/MUNICH MUŞ SAMSUN STUTTGART ŞANLIURFA TRABZON VAN VIYANA/VIENNA BERLİN CİDDE/JEDDAH TRABZON ATLANTA BALTİMORE CLEVELAND DALLAS DENVER DETROIT HOUSTON LAS VEGAS LOS ANGELES MIAMI MINNEAPOLIS ORLANDO PITTSBURGH RALEIGH DURHAM SAN DIEGO SAN FRANCİSCO SEATTLE ST. LOU1S BOSTON DALLAS LOS ANGELES MIAMI RALEIGH DURHAM SAN DIEGO SAN FRANCİSCO SEATTLE ST. LOUIS WASHINGTON

MU 1365 326 1391 339 278 533 1445 297 459 1189 471 250 1308 380 362 564 982 1505 1096 470 599 611 307 801 907 237 935 1519 1746 1190 344 990 403 637 1727 1851 1726 257 191 1378 2459 1092 425 2432 2572 2406 882 215

Amerikan Airlines tarifesinde New York ve Şikago bağlantılı uçuşlarda zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. Güncel bilgi için satış ofislerimize danışabilirsiniz. Yukandaki mil değerleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (lATA)'nın belirlemiş olduğu mil değerleri olup, Miles&Smiles Programı’nda bu mil değerleri kullanılmaktadır. Bu miller "uçuş bilgileri” sayfasında belirtilen mil değerlerinden farklıdır. American Airlines flights ıvhicfı have connections vvith New York and Chicago are subject to schedule changes, please contact our sales offices for recent updates. The distance in miles specified are those laid down by the intemational A ir Transport Association (IATA), and used fo r Miles&Smiles Programme. These miles differfrom those g iven on the flight information page.


Yolculuğunuzun iyi ve rahat geptvtesi ipin palışıyoruz.


Y A Y IN L A R I

G ü rb ü z

European Routes

Avrupa Uçuşları

4 02 16 ) 574 24 44

7 50 km

. ' i ' 1'İ M /su \/)s

-fu J N /S Ife l/e tta

hL

At/riaîıc'-

Kiruna

SW°P45 aN'suN

1

y c jt^


Q ın n n f-liz a h e th Is la n d s

Vietorid is.

V

/

RU S S IA N

7-.

/

_

■—

/

■L

»

A TI II O U N İM F E D/ â R1 A

Ş

0*

So

# V ' V /

'

/

t

.# /

f

i/ o0 Inuvık ■•«**'■

'

A L A S K A ( US ^ /

i.

/ y

V

i

F„ ^

A

* '■

f

'

, f/ /

Priıuv Churk’s is.

.> -7

‘ t "/ L

M ı»HU

/ /

4 W» *■/

' J t< f

i,«

AC / A

N

A

D

A Ch,“ö’‘l-

McMurray ;

D av^nû^k

Sniıtluııııpton Is.

***»«*

Puactı Rıvar

Lynn Lake La Ronga

Edm onton

0The Pas ,Saskatoc

Swt.|*

Regina

, Rimouski Fa»»

Saolt Sta.Maria

North Bay

ç IVIinneapolis

O tta v v a , Moıi lresl

N.

" ■

"^HJCAÖO

T o ıo n to ,

p

-- ^ ' gg j ^ ^Cleveland

*Mİ,W>Ute6. D , , t r o „ _ .

°M

1

Ransas San F ra n cisco '

new york

1 im o ıe V yJa s h in g to n D C

— ?:

/ > l a l e i g h Ourham Los A ngeles * San 6ieg<

lo u s to n

New Orleans Tampa-

G ı jlf o f

Mç\ico

P

A

C

I

F

I

C M

0

fV

C

E

A

N

Jİ K

1 R

Guayaquil«

1 B A

T

1

/O W EST

O

Lim a.

A

SA M O A

uştar Routes

T U R K İS H A IR LIN ES T Ü R K H A V A YO LLARI

Valparaisor _ J im ii Fı-ıvaikic: ht.

S a n tia g o

Code share flights by American Airlines

I

M


FranzJosefLan d Svalbard

(DENMARK)

Islaııds (Sor.)

G re e n l a n d

S .ıi-Vr

ICELAN R eykjavik

FINLAND

T a llin n

' St.Petersburg

E S T O N IV

U N IT E D K IN G D O M

E K A T E R İN B U R G

1 L A T V İA

îhejyaÇnsk

“ tlIVANYA BFLARUS

PO LAND

İ^M M AN V ı Culmjae

in lı iK İ lu n d

M°*“

\ustanav

Min,k

roclavv W a rsa w

p„

Kiev ■ I R ^ 2 i . vr

St John-s

h '

H

U

K

« i » I N

. j t r ^ a s —» O M A M A

a

»

f

^

^ /

U Z B F K IS T A M P O R U IC A I m

. 1 - r^u

t

L mcu*p

~

A lg ie rs TEHRAN

M a s h * tW

T R İP O L İ

A l A yo u n

MRAIN i *

D O H A -1

)

D U B A İ;

‘R I Y A D M ^ A f ? ^ ’? 6 ^

O m d u r jn j

ta k a c ı NEp A l N ia m e y

B a n j u l c .A M B IA B is s a u

KHARİTOUM E lO b e k H

(,l l \ r

B I> S A tG C o n a k ry . *

U IU J K >

* (§ ✓

*» K J) M C O A ST G H A \^ S Nf L I B E K IA M o n r o v ia Y a m o u s s o u k ro t0 A b ld ja n /n

;ro

C ayenne

M US

-j

k ,A

N/

r

G

t

i

.

--------; lG A N D A R f P l i B M C

OF

^

L ib re v ille j GABON CO NGO Brazzavple

F o rta le z a

(A B IN D A ( A n ö .)

|a

K E N

i V u m riii I D I M O C R A TI C

K in s h

Y A

N ai

I N D

^ M ü g a li _ 3 B u ju m b u ra

I C) N ( i O

seychK

D odom a

if s

i I.A N Z A M A

L u a n j la

’R a d fa

Â

A D D tS E J -H

S a o T o rn ^ T O ''1

VV> löM fi. VSP.PJÖNO*

N

C A N tfc R O O D p *

M alabo

WWA

A

C IN IR A I A l R İC AN

Ao „ LAG (i

M TH

D

Ö I A

E R I A

CDMOpS

S a lv a d o r *

L ilo n g w e

Sı H e te m

3

t---------------------- _ ^ - ^ “ %|ahaıaTİ3B -

/.

ı.ıvıpflston*ı H a r^ re ZIMBABMfc

t y o r u e if t e

^

O

Rio d e Janeiro Paulo

VValvis B a y . V V in d h o e k

C u rrab a

u

Beıra

A n ta n a n a riv o

3

BOTSVVANA . G a b o ro n e P rel o ria J o h a n n e s b u rg *

RE P U B U C O F

, « M a p u to | M b a b a rte

7

jSWA JlAND

S

SOU TH AFRICA

-

!

C a p e T o vvn fi

trislu n ıhı t m ıhtı Isı. ( l.K ‘

( n » J IİOJK

t it ıııdı f\ >1 k

P rina i.ıb u tm h l S \

i na t W. ıh

S(ııniviü/> / . A-

Louıs M A U fH T Il'S R E U N IO N


.Usr-Psnzhırvj Yakutsk

Tom ak

N o v o s ib ir s k °B a rn a u l

Saklıalin is. Ugt'-Kamtnogorsk Bulgan

U lan B ator

nd JASHKENT BEIJING

1 Laruhou

Chengdifc \

TOKYO

Vokohama

Kita-Kyushy. Fukuoka SH ANGHAI

H a s ı C h in a C hengduı

Fu*hou» B A N G L A D tS H

KARACHt

- » ^ _ ^ ^ 'D h a k a C alcutta

M«MAR ‘ ^ M UM BAt

N

D

HONG KONG

T

İlanı,m A

V ie n tia n e

I

R angoon

H yderabad

THAILAND M adras

M A L D I VES

l.ııztm A.

*

BANGKOK H o C h i M in h C ity

' t ' M bulumu >Is.

FEDERATION STATÇS OF MICRONESIA

SRİ LANKA Davao

Jİalıuulura A Ick Irvkııul A/.

ö PAPUA

\ Jii\ a Sea O ' ■ J a k a r ta V n d u n g JüVU Is. .Ş u ra b â ya

M VV G U IN E A Arafura Sel

N‘ ',llnU,ln A / Honiara

Wyndham°

N o um ea

’A d ela id e

Am\h iılaııı A/. < fr

■Sı.Paul Is.

M e lbo urn e r/ i

W e llin g i

Tusmuniu Is

*

H o b *t

’Chrittchurch

G ü rb ü z YAYINLARI

(0 2 16 ) 5 7 ^ 2 4 44


EDREMİT

BALIKESİR

TEKİRDAĞ

i

D ALAM AN

DENİZLİ

IRDUR

Antahv Ba\

'ANTALYA

■ İSPARTA

A F Y 0 N K A R A H İ!

KÜTAHYA

G.CAİC.

Hü£fAW GRFtKCYPMOTAD\tl\ISTRAIIO\ al..*™*- OFSOUTHfRNCYPRUS

" '" X -

.EFKOŞA

MERSİN

KASTAM ONU

bKA R A M A N

KONYA

BARTIN

TURKİSHRrPl.BI ICOFNORTFIFRNCVPRI S

ZO N G U LD A K

A D A N A osi^ a n İye

YOZGAT

AAAASYA

SAM SUN

iAZİANTEP

SİVAS

ORDU

İANLIURFA

BİNGÖL

D İYARBAKIR

ELAZIĞ

TUNCELİ

GÜMÜŞHANE

■Uaitirk Dwn

IESUN

TRABZON

200 km

—• « hakkApi Ne' - v S (S. A

Türkiye İçi Uçuşlar

ıŞIRNAK

■BİTLİS

ARMENIA

Turkey Air Routes

B ATM AN

ERZURUM

A R T V İN


İs ta n b u l- K K T .C .

E r c a n

Artık ‘den başlayan fiyatlarla

Artık İstanbul’dan Kıbns’a; Türk Hava Yollan kalitesiyle uçmak, 69 Euro yerine 69 YTL’den başlıyor. ‘ Belirtilen fiyat, tek yön seyahatlerde geçerlidir. Vergi ve harçlar dahil değildir.

w w w .th y .c o m |0 212 4 4 4 O 8 4 9

T Ü R K HAVA YO LLA RI


A 340-311/313 Num ber of aircraft Uçak adedi: 7 Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 257.000 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 271

(A 340-311), 262.000 kg (A340-313)

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC); 54 (BC)

W ing span Kanat açıklığı: 60.30 m

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft

Length Gövde uzunluğu: 63.69 m

Maximum passenger range Azami menzil: 11.952 km

Height Yerden yüksekliği: 16.85 m

Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 44.836 kg/152.80 m5

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h

A 330-203 N um ber of aircraft Uçak adedi: 5 M axim um take off w eight Azami kalkış ağırlığı: 233.000 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 250

W ing span Kanat açıklığı: 60.30 m

Seat p itch (inch) Koltuk aralığı: 33 (EC); 61 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 58.80 m

M axim um cruising a ltitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft

Height Yerden yüksekliği: 17.40 m

M axim um passenger range Azami menzil: 10.371 km

C ruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 37.528 kg/105.95 m 5

A 310-304/203 N um ber o f aircraft Uçak adedi: 6 M axim um take off vveight Azami kalkış ağırlığı:

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 210/208 (TC-JDB)

153.000/157.000 kg (TC-JDB)

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 31, 32 (EC); 38 (BC)

W ing sp an Kanat açıklığı: 43.90 m

M axim um cruising a ltitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft

Length Gövde uzunluğu: 46.66 m

M axim um passenger range Azami menzil: 8.100/8.980 km (TC-JDB)

H eight Yerden yüksekliği: 15.80 m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 24.995-21.820 kg/68.20-54.16 m ’

C ruise speed Yatay uçuş sürati: 860 km/h

T U R K İS H

»

j3

..rfV fr,,..™■

'

A 321-111/231/211 N um ber of aircraft Uçak adedi: 9 M axim um take off vveight Azami kalkış ağırlığı:

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 155/181/186/195/202

83.000/89.000 kg

Seal pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31, 32, 33 (EC); 33, 34, 36 (BC)

W ing span Kanat açıklığı: 34.09 m

M aximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39.800 ft (TC-JMG)

Length Gövde uzunluğu: 44.51 m

M axim unı p assenger range Azami menzil: 2.250/3.200 km

H eight Yerden yüksekliği: 11.76 m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 12.837-11.548 kg/58-46.49 m 3

C ruise speed Yatay uçuş sürati: 835/844 km /h


A 320-214/232 N um ber of aircraft Uçak adedi: 13 M axim um take off w eight Azami kalkış ağırlığı:

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 150/156/159/167/168

73.500/75.500/77.000 kg

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33 (BC)

W ing span Kanat açıklığı: 33.91 m /34.09 m

M axim um c ruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39.800 ft

L ength Gövde uzunluğu: 37.57 m

M axim um p assenger range Azami menzil: 2.963/3.350 km

H eight Yerden yüksekliği: 11. 91 m /11.76m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 9.435 kg/37.06 m 3

C ruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h

A 319-132 N um ber of aircraft Uçak adedi: 2 M axim unı take off w eight Azami kalkış ağırlığı: 70.000 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 126

W ing span Kanat açıklığı: 34.10 m

Seat p itc h (inch) Koltuk aralığı: 33 (EC); 37 (BC)

L ength Gövde uzunluğu: 33.84 m

M axim um c ruising a ltitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.800 ft

H eight Yerden yüksekliği: 11.75 m

M axim um passenger range Azami menzil: 3.704 km

C ruise speed Yatay uçuş sürati: 844 km /h

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 6.786 kg

B 737-800 N um ber o f aircraft Uçak adedi: 41 M axim um take off w eight Azami kalkış ağırlığı: 79.015 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 165

W ing span Kanat açıklığı: 34.31 m /35.78 m

Seat p itch (inch) Koltuk aralığı: 30 (EC); 31 (EC); 35 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 39.47 m

M axim um cruising a ltitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft

H eight Yerden yüksekliği: 12.55 m

M axim um p assenger range Azami menzil: 4.755 km

C ruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km /h

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 8.408 kg/45.05 m 3

B 737-400 N um ber o f aircraft Uçak adedi: 14 M axim um take off w eight Azami kalkış ağırlığı:

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 148/150/152

68.038/ 65.090/64.637 kg

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 29, 30, 31, 32 (EC); 34, 38 (BC)

W ing span Kanat açıklığı: 28.90 m

M axim um cruising a ltitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft

L ength Gövde uzunluğu: 36.40 m

M axim um p assenger range Azami menzil: 3.350 km

H eight Yerden yüksekliği: 11.125 m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m 3

C ruise speed Yatay uçuş sürati: 797 km/h


oîrobic/ UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / INFLIG HT EXERCISE PROGRAM A ş a ğ ıd a g ö r e c e ğ in iz u ç u ş - e g z e r s iz p r o g r a m ı A ir o b ic s , Türk Hava Y olları ve Hillside City Club işb irliğ i ile hazırlanm ıştır. A iro b ics’e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza h a re k e t ka ta c a k ve ke n d in izi çok daha zinde h isse d e ce ksin iz. A iro b ic s , th e in flig h t e x e rc is e p ro g ra m b e lo w has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By co m m ittin g ju s t a fe w m in utes fo r Airobics, you can tu rn your long jo u rn ey into a much m ore en ergetic and refresh in g one. Now p lease fo ld up yo u r ta b le , bring yo u r seat to the upright position and re la x your body.

KAN DO LAŞIM INI DÜZENLEYİCİ AYAK ve BACAK EGZERSİZLERİ LEG & FOOT EXERCISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. K o ltu ğ u n u z d a d ik o t u r u r p o z is y o n d a , a y a k la rın ız y e rd e y k e n parm aklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, te k ra r yere basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısm ını yukarı doğru kaldırın ve geri in d irin . Bu h a re k e tle ri arka arkaya 3 kez te kra rla yın . (U zm anlar, uçuş esnasında bu e g ze rsizi sık sık uygulam anızı ö n e rm e k te d irle r.)

1. Sitstraightinyourseat, vvithyourfeetflatonthefloor. Firstlift yourheelskeepingyourtoesonthefloor, thenlovveryourheelstill yourfeetareflatonthefloor. Liftyourtoeskeepingyourheelsonthe floorandthenlovveryourtoestillyourfeetareflatontheflooragain. Repeat3times. (Doctorsrecommendthatyourepeatthisexerciseas oftenaspossibleduringyourflight.) 2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru d a ire le r çizin [3 'e r ke z). A ynı h a r e k e ti s o l a y a ğ ın ız la da u y g u la y ın ( 3 'e r kez).

2. Firststretchoutyour right legandraiseyourfootjustalittle. Rotateyourankleclockvvise(3times) andthencounterclockvvise(3 times). Repeat thesamevvithyour left ankle (3times for each direction). 3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez).

3. Pullyourrightkneetovvardsyourchestandmoveitdownagain (3 times). Do the same vvith your left knee (3 times).

GERME VE GEVŞETME EGZERSİZLERİ / / STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES A . O m uzlarınızı y u k a rı d o ğ ru k a ld ırın ve in d irin (3 kez).

it.

Raiseyourshouldersandlovverthem.Repeat3times.

5. O m u z la r ın ız la ö n d e n a rk a y a d o ğ ru doğru 3 kez o lm a k üzere d a ire le r çizin.

3 ke z ve

a rk a d a n

öne

5. Rollyourshouldersbackvvards(3times) andthenforvvards(3times).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça in d irin . 3'e ka d a r sayın ve te k ra r yavaşça kaldırın. Basınızı kaldırırken arkaya atmam aya dikkat edin (3 kezl.

6. Keepsittingupstraight.Slovvlylovveryourheadtovvardsyour chest. Countto3andraiseyourheadgently. Asyouraiseyour head. be careful not tojerk backvvards. Repeat 3times.


7. Karşıya bakar pozisyondayken, basınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez]. Aynı hareketi sol omzunuza doğru te kra rla yın (3 kez], 7. Look a h e a d . S lig h tly lo w e r y o u r head and g e n tly tu rn y o u r head tovvards yo u r rig h t sh o u ld e r. You should be looking at the end of y o u r s h o u ld e r. T h en r e tu rn to th e s ta rtin g position w ith th e s am e m ovem en t (3 tim es). R epeat the sam e exercise tovvards y o u r le ft s h o u ld e r and r e tu rn slovvly to th e o rig in a l position (3 tim e s ].

%

8. E lle rin iz i avuç iç le ri yukarı bakacak ş e k ild e baca kla rın ızın ü z e rin e ko yu n ve k e n d in iz i ra h a t b ıra k ın . D ir s e k le r in iz i, parm aklarınız omuzlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın (3 kez].

T \

8. R est y o u r hands on y o u r th ig h s w ith y o u r p a lm s fa cin g up and re la x . Touch y o u r s h o u ld e rs w ith y o u r fin g e rs and r e tu rn y o u r h a n d s to th e o r ig in a l p o s it io n . R e p e a t 3 t im e s .

9. Elterinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve y u m ru k şe k lin d e iyice s ık a ra k kapatıp, açın (3 kez). 9. R est y o u r hands on y o u r th ig h s, p a lm s up. C lose y o u r hands tig h tly into a fis t and open. R ep eat 3 tim e s .

SO LUN UM EGZERSİZLERİ I I BREATHING EXERCISES 10. Bir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. B u rn u nu zd a n d e rin nefes alın. Göğüs ka fe sin izin iyice ş iş tiğ in i hissedin. N efesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde b ir kez daha burnu n u zd a n d e rin nefes alın, ancak bu kez karın b o şlu ğ un u zu n ş iş tiğ in i h issedin. N efe sin izi ağzınızdan yavaşça dışarı verin.

10. Putonehandonyourchest,theotheronyourabdomen.Take adeepbreaththroughyournose.Feelyourchestexpand.Slovvly exhalethroughyourmouth. Inhaledeeplyagainthroughyour nose,butthistimefeelyourdiaphragmfiilvvithair. Exhaleagain slowlythroughyourmouth. GEVŞEME EGZERSİZİ / / RELAXATION EXERCISE 11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu e g z e rs iz e önce e lle rin iz i y u m ru k ş e k lin d e s ık a ra k ba şla m a lıs ın ız. Sonra sırasıyla ko lların ızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkm a işlemine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve sim di aynı sırayla yavaş yavaş tü m vücudunuzu gevşetin. Önce e lle r, sonra ko lla r, üst gövdeniz, kalçan ız, b a c a k la rın ız ve ayakların ız. H e r birini gevşetirken kanınızın gevşettiğiniz bölgeye dolduğunu hissedeceksiniz.

11. Putyourhandsonyourlap, palmsup. Startthisexerciseby clenchingyourfists, thentenseyourarms. Slovvlycontinueto tightenyourentireupper-body, follovvedbyyourhips,rightdovvn toyourlegsandfeet. Nowinthesameorder, slovvlyrelaxyour bodystartingvvithyourhands,thenarms, upper-body, hipsand finallyyourlegsandfeet. Asyourelax, youwill feel theblood flovvthrougheverypartofyourbody.

^

Uzunyolculuklardasağlığınıziçin hatırlanması gerekenler: 1.Bolbolsuiçin. 2.Alkollüiçeceklerdenuzakdurun. 3.M üm künolduğuncaaztuztüketin. A.Airobicsegzersizlerinim üm künolduğuncasık aralıklarlatekrarlayın(özellikle1ve2notuegzersizler). 5.Uçuşesnasındasıksıkkısayürüyüşlereçıkın. 6.Rahatayakkabılargiyin. 7.Hareketlerinizikısıtlayandargiysilerdenkaçının.

M Healthytipsforlong-haulflights 1.Drinkplentyofvvater. 2.Avoidalcoholicbeverages. 3.Keepsaltconsum ptiontoam inim um . 4.RepeatAirobicsexercisesasfrequentlyaspossible (particularlyexercises1and2). 5.Duringtheflight,takefrequentshortvvalks. 6.Wearcomfortableshoes. 7.Avoidtightclothing.


1. İki parçadan oluşan ve parmaklara takılarak avuç içinde

1. VVhat is the nam e o f the rhythm instrument uniçue t o Spanish

çalınan, İspanyol müziği ve danslarına özgü ritim çalgısına

m usic and dance that consists o f tvzo parts attached to the fingers

ne ad verilir?

and played in the paim o f the hand?

a. Karnay

a. Karnay

b. Cajon

b . Cajon

c. Kastanyet

c. Castanet

d. Piatti

d . Piatti

2. Hangi Amerikalı ünlü mimar Fallingwater House (Şelale

2 . Which ceiebrated Am erican architect designed Fallingvvater

Evi) ve New York'taki Guggenheim Modern Sanat

House and the Guggenheim M usuem o f M odem

Müzesi'ni tasarlamıştır?

A rt in Nevv York?

a. Frank Lloyd VVright

a. Frank Lloyd Wright

b. Louis Sullivan

b . Louis Sullivan

c. W alter Gropius

c. Walter Gropius

d. Michael Graves

d . M ichael Graves

3. Efsanevi İngiliz müzik topluluğu Beatles'ın hangi üyesi

3. VVhich m em ber o f the legendary English m usic group, The

bas gitar çalıyordu?

Beatles, played bass guitar?

a. Ringo Starr

a. Ringo Starr

b. Paul McCartney

b . Paul M cCartney

c. John Lennon

c. John Lennon

d. G eorge Harrison

d . G eorge Harrison

4. ilk trafik ışıkları hangi şehirde hizmete girmiştir?

4. W hich city was the first to introduce traffic lights?

a. Nevv York

a. N e w York

b. Paris

b . Paris

c. Londra

c. London

d. Viyana

d . Vienna

5. Dünyanın ilk resmi posta pulunun üzerinde kimin resmi

5. W hose picture was on the world's first official postage

vardı?

stam p?

a. Napolyon Bonapart

a. Napoleon Bonaparte

b. M. Kemal Atatürk

b . M. Kemal Atatürk

c. G eorge VVashington

c. George VVashington

d. Kraliçe Victoria

d. Oueen Victoria

6. Serüvenleri beyazperdeye de taşınan ünlü çizgi film

6. What is the real nam e o f the fam ous cartoon hero S pider Man,

kahramanı Ö rüm cek A dam ’ın gerçek adı nedir?

whose adventures were m ade into a movie?

a. Peter Parker

a. Peter Parker

b. Bruce VVayne

b . Bruce VVayne

c. Clark Kent

c. Clark Kent

d. Christopher VValker

d . Christopher VValker e

p9 p -g o 'p q ■£ "e m z ‘o "L :suo ı;n|og / jaıuınzo^


what is aganigi naganıgı ne demek

■ TH EH MIRACLE NUT

MUCİZE

HAZELNUT

KURUYEMi$

F I N IH n iV I

I lllf IJ IIV A R I “ i« l

TÜRKİYE

Aganigi-naganigi, fındık, tans'y ° na' kolesterole, kansızlığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir, enerji verir, cildi g e n çle ştirir, kem ikleri güçlendirir, dişleri kuvvetlendirir demektir.

S S 35 E T ■ I ”

p ıu m u ta n itim g r u b u

S T îS S S Aganigi-naganigi, in other vvords E T | î nooky-nooky, means that the T İ U hazelnutisgoodforbloodpressure, cholesterol, anemia, insomnia and V nerves, it rejuvenates the skin, ua 7 fVniN it enhances the bones and makes * the teeth stronger.

pr o m o t io

group

tabii yerseniz! MSM WkSM if you buy it!

COMES FROM TURKEY


BULMACA

Çözümü sağda 200 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

D>


18:00 SEANSI

22:00 SEANSI

12 NOON SHOVVİNG

6 NOON SHOVVING

10 NOON SHOVVING

Ardı ardına vizyona giren birbirinden ilginç filmleri izlem ek için bir pazar gününü ayıran ve üç film birden izleyen beş kişi var bulm acam ızda... Bu kişilerin hangi seansta hangi filmi seyrettiklerini bulabilir misiniz?

S

O ur puzzle this tim e has five

8

p eop le who have set aside an entire Sunday to see three

O

o f the m any fasçinating films

co

TJ

0) 1

<D E o O

OYUN PUZZLE

e-m ail: m edyapuzzle@ yahoo.com

12:00 SEANSI

that are playing these days.

CD

E

C an you figüre out whiçh

o

O

showing o f whiçh film eaçh o f these five p eop le w ent to?

Selin Altay

5 :

İP U Ç LA R I

Burhan

to :

1. Altay 18:00'de 'Koku'yu

Yeliz

seyretmişken, 22:00'de seyrettiği Adem

film ‘Gomeda' değildi.

2.Burhan 22:00'de '23 Numara'yı

2 3 Numara / The Number 23

izledi.

Cesur Balık / Shark Bait

3. 12:00 seansında 'Gomeda'yı

Gomeda

seyreden kişinin 18:00 seansında seyrettiği film 'Hayalet Sürücü'

Hayalet Sürücü / Ghostrider

değildi.

Koku / Perfume

4. 12:00'de Koku’ filmine giren

2 3 Numara / The Number 23

kişi 22:00’de 'Hayalet Sürücü'yü izledi.

Cesur Balık / Shark Bait Gomeda

5.Adem'in 12:00'de izlediği film

Hayalet Sürücü / Ghostrider

izlediği film de 'Gomeda' değildi.

Koku' olmadığı gibi 22:00'de 6. 12:00 seansında ‘Cesur Balık’ı

Koku / Perfume

seyreden kişi 18:00 seansında 'Gomeda'yı seyretmişti.

İSİM

12:00 SEANSI

18:00 SEANSI

22:00 SEANSI

NAME

12 NOON SHOVVİNG

6 NOON SHOVVİNG

10 NOON SHOVVİNG

7. Yeliz 12:00'de 'Hayalet Sürücü' filmine girmişti, ama 22:00'de 'Cesur Balık' filmine değil.

CLUES 1. Although Altay went to 'Perfume' at 6 pm, the film he saw at 10 pm was not 'Gomeda'.

2. Burhan went to the 10 pm shovving of The Number 23'. 1 n t

SOLUTIONS ÇÖZÜMLER aujnpaçj

n>|0* epeujoo

japu iso u o

£Z

r p m n s laieÂen

B ie a ın N

€d Jdçıunu d q i

Jdpuısoyş

e m u rtrs i

£Z *>qujnN dQl

çz

nornns jaicAen lıeg hjbus

B pÖU iOO

areıunN 02 vegH*US

d t u r y jd ç j

>weg josöo

n>to*

jopuıso^o

vegveus

ro a ın s jajeAeH

>weg jn sao

V

-> ■

1 ! IAI

n a

did not vvatch 'Ghostrider'

Z|■

* ■

at 6 pm.

V N v i* N V £Z jeçuunN e u i

UJ9PV

Z IP A

>1

12 noon shovving of 'Gomeda'

4. The person who went to ‘Perfume' at noon saw

“1 > 1 ■

‘Ghostrider' at 10 pm.

V i

>1 V

5. Not only was 'Perfume' not the

%■

W 3

film Adem went to at noon, ‘Gomeda’ was not the film he saw

N

I

3

1 1 s

at 10 pm.

Aeuv

1

V

6. The person who went to the

uııes

M

>ji|eg jn seo e patuoo

1 IAI V

uei4jng

3. The person who vvatched the

noon shovving of ‘Shark Bait’ saw

dojnpod

ONIMOHS NOON 01

ONIMOHS NOON 9

ONIMOHS NOON 21

3WVN

ISNV3S OO'-ZZ

ISNV3S 0 0;8 l

ISNV3S OO'Zl

wısı

£>■

3

1

X

V

V

1

1 d,

3

X

'Gomeda1at 6 pm.

7. Yeliz went to 'Ghostrider' at noon but not to 'Shark Bait' at 10 pm. 5 /2 0 0 7 SKYLIFE 201


FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

M USIC & LYRICS Oyuncular / Cast: Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad Garrett, Scott Porter

Yönetmen / Director: Marc Lavvrence 8 0 ’li yılların ünlü am a sonradan un utulm uş pop starı Alex Fletcher, ünlü yıldız C ora C o rm a n ’ın kendisinden bir şarkı istem esi üzerine

THE PAINTED VEIL

yeni bir şans yakalam ıştır. Tek sorun yıllardır beste yapm am ış ve hiç söz

KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK

Oyuncular / Cast:

yazm am ış A le x’in m üzik gündem ini

Naomi VVatts, Edward Norton, Liev Schreiber, Toby Jones

sarsa cak hit bir şarkıyı hemen yaratm ası ge rekm e kte dir. A nca k o

Yönetmen / Director:

günlerde hayatına giren tuhaf

Gabriele John Curran

b o ta n ikçi kadının yardım ıyla Fletcher

Yönetm en / Director:

için bir um ut ışığı doğar.

A hm e t Uluçay

Oyuncular / Cast: İsmail Hakkı Taslak, Kadir Kaymaz, Gülayşe Erkoç, Boncuk Yılmaz

'The Painted Veil’ , 1920’li yıllarda evliliklerinde mutsuz, genç bir Ingiliz çifti

‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Y apm ak’,

konu alıyor. Çiftin yolları Şangay'a

en büyük tutkusu sinema olan iki

düştüğünde kadın başka bir erkeğe

arkadaşın öyküsünü beyaz perdeye

aşık olur. Eşinin sadakatsizliğini

aktarıyor. Film yönetm eni olma hayali

öğrenen adam, öç alm ak için ani bir

kuran iki kafadardan Recep’in karpuz

kararla Ç in’de ölümcül bir salgının kol

satıcısına, M ehm et’in ise berbere

gezdiği köyde doktorluk yapm a teklifini

çıraklık etmesi onlara fazla bir para

kabul eder. Kadının ise bu karara

kazandırmamaktadır. Hayalleri de

boyun eğm ekten başka şansı yoktur.

karpuz kabuğundan gemiler yapmak kadar imkânsız ve erişilmez midir?

'The Painted Veil' is a iove story s e t in the 1920s that telis the story o f a

A c o m in g -o f-a g e s to ry o f tw o friends

young English couple, who g e t m arried

w hose p a ssio n fo r cinem a is

for the wrong reasons an d relocate t o

un stopp ab le. They dream o f be in g

Shanghai, where she falls in İove with som eone else. When he uncovers her

film directors, b u t R e ce p 's a p p re n tice sh ip to a w aterm elon

infidelity, in an a ct o f vengeance, he

ven do r a n d M e h m e t's to an abusive

accepts a jo b in a rem ote village in

b a rb e r y ie ld little m oney. Are their

China ravaged by a deadly epidemic,

dream s as im p ossib le as b o a ts m ade

a n d takes he r along.

o u t o f w aterm elon rin d s? W ashed-up 80s p o p star, A lex F letche r has a cha nce a t a c o m e b a c k when diva Cora Corm an asks him to w rite a son g fo r her. The only p ro b le m is, A le x h a s n 't w ritten a son g in yea rs a n d he has to co m e up w ith a h it in a m a tte r o f days, b u t w ith the he lp o f his q u irky p la n t lady, he m ig h t ju s t m anage it.

202 SKYLIFE 5 /2 0 0 7


BECAUSE I SAID SO

THE QUEEN

MISS POTTER

Oyuncular / Cast: Diane Keaton, Mandy

Oyuncular / Cast: Helen Mirren,

Oyuncular / Cast: Renee Zellvveger,

Moore, Lauren Graham, Piper Perabo

Michael Sheen, James Cromwell,

Ewan McGregor, Emily VVatson,

Yönetmen / Director:

Sylvia Syms,

Lucy Boynton

Michael Lehmann

Yönetmen / Director: Stephen Frears

Yönetmen / Director: Chris Noonan

Bu komedi, sınır ve engel tanımadan

‘Kraliçe’, Prenses Diana’nın ölümünün

Dünyaca tanınan çocuk kitapları yazarı,

seven bir annenin, Daphne'nin öyküsü...

ardından Başbakan Tony Blair ve Kraliçe

erken 20. yüzyıl edebiyatının önemli

Üç kız annesi olmaktan büyük bir gurur

II. Elizabeth arasındaki ilişkiyi içten ve

isimleri arasında yer alan Beatrix Potter,

duyan Daphne, en küçük kızı güzel

esprili bir şekilde anlatıyor. Kraliçe

sadece iyi bir evlilik yapmak isteyen,

Milly’nin psikozlu erkekleri bir mıknatıs

Elizabeth ve Başbakan, halkın belirli bir

kendi sınıfından kadınların simgesi haline

gibi çektiğinden endişe duymaktadır. Daphne, Millie’ye en uygun eş adayını

süre yas tutulması talebi ile ailenin

gelmiştir. Potter, yüzyıllar önce bugün de

karşılaştığı bu trajik durum arasında bir

hâlâ sevilerek okunan bir dizi kitabı

bulmak için internetten küçük bir

uzlaşmaya varmaya çabalarlar.

kaleme almıştır. ‘Bayan Potter’, onun öyküsüdür.

araştırma yapacaktır. An intimate and sometimes humorous behind-the-scenes glimpse at the interaction between Her Majesty Elizabeth II and Prime Minister Tony Blair, following the death o f Princess Diana. The two struggled to reach a com promise between what was a private tragedy for the Royal family and the public's dem and for an overt display o f mourning.

A com edy about Daphne, a m other

A literary phenomenon o f the early 20th

whose İove knows no bounds, or boundarles. She is the p ro ud m other o t

century, world-renowned children's author Beatrix Potter became an iconic

three girls, the youngest o f whom is the

figüre a t a time when m ost young

insecure, adorable Milly who when it

women o f her class aim ed only to make

com es to men, is a magnet for psychotics. İn an effort to find the

a g o o d marriage. She created a series

perfect man for Millie, Daphne places an

as they were a h u n d re d years ago.

ad in the online personals.

This is h e r story...

o f b o o k s th a t are as b e lo ve d to d a y

5 /2 0 0 7 S K Y L " : 203


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

THE PURSUIT OF HAPPYNESS

DREAMGIRLS

Oyuncular / Cast: VVİII Sm ith, Kurt

Oyuncular / Cast: Jam ie Foxx,

Fuller, Dan Castellaneta, Jam es Karen

Beyonce Knovvles, Eddie M urphy,

Yönetm en / Director:

Jennifer Hudson

Gabriele M uccino

Yönetmen / Director: Bili Condon

Satış elemanı olarak çalışan Chris

'R üya Kızlar', 60'ların başından

Gardner, yetenekli biridir, ancak beş

7 0 ’lerin ortalarına dek süren çalkantılı

yaşındaki oğluyla evlerinden

dö nem de, um u t vadeden bir kız

çıkartılınca, gidecek bir yer bulamaz.

grubu kuran (S uprem es’den

G ardner, prestijli bir borsa

esinlenerek) üç kadının, yükseliş ve

kom isyonculuk şirketinde staja kabul edilince, ikili, daha iyi bir hayatın

düşüş hikâyelerini anlatıyor. Bir gün,

CASINO ROYALE

yetenek yarışm asında, hayatlarının teklifini yapan hırslı bir m enajer

Oyuncular / Cast: Daniel Craig, Judi

tarafından keşfedilirler.

peşinde, birçok zorlukla karşılaşır. Chris G ardner is a talented, b u t

Dench, M ads M ikkelsen, Eva Green

m arg ina iiy em p lo ye d salesm an who

Yönetmen / Director:

find s h im se lf a n d his five -ye a r-o ld son

Martin Cam pbell

e v ic te d from the ir a p a rtm e n t vvith

S et in the tu rb u le n t early 60s to m id 70s, ’D re a m g irls' follovvs the rise an d fail o f a trio o f vvomen vvho have

novvhere to go. When G ardner iands

‘C asino R oyale’ , Jam es B o n d ’un

fo rm e d a p ro m isin g g irl g ro u p (loosely

an in te rnsh ip p o s itio n a t a p re stig io u s s to c k bro ke ra g e firm, the p a ir endure m an y h a rd sh ip s in p u rs u it o f a dream

kariyerinin ilk dönem izlerini taşıyor.

b a se d on the Suprem es). They are

Ajanımızın ilk ‘0 0 7 ’ görevi, onu, dünya teröristlerin e ba nke rlik yapan Le

o f a b e tte r life.

C h iffre ’ye gö türür. B o n d 'u n , Le

d isco ve re d a t a ta le n t c o m p e titio n b y an am b itio u s m a n ag er vvho offers them a chance o f a lifetim e.

C h iffre ’yi d u rd u ru p te rö rist ağını çö ke rte b ilm e k için, onu Casino R oyale'deki yükse k bahisli bir poker oyu nu nd a yenm esi gerekm ektedir. ‘C asino R o ya le ’ traces the early care er o f Jam es B o n d a n d follovvs his first ‘0 0 7 ’ m ission th a t leads him to Le Chiffre, b a n ke r to the vvorld's terrorists. İn o rd e r to s to p him, an d brin g do w n the te rro rist netvvork, B o n d m u st b e a t Le C hiffre in a high stake s p o k e r gam e a t Casino Royale.


G R IF F IN & P H E O N IX

C O P Y IN G B EETHO VEN

O yu n c u lar / C ast:

O yu ncular / Cast: Ed Flarris,

A m an da Peet, D erm ot M ulroney, Sarah Paulson, Blair Brow n,

Diane Kruger, Matthevv G oode Y ö n e tm en / D irecto r:

Jonah Meyerson

Agnieszka Flolland

Y ö n e tm e n / D ire c to r: Ed Stone Viyana Müzik Konservatuarı öğrencisi Henry G riffin ve Sarah Phoenix,

Anna Ftolz, Beethoven’in yayımcısı Herr

ölüm le başa çıkm anın yollarının

Schlem m er’in ofisine çağırılır.

anlatıldığı bir konferansta tanışır. Film,

Beethoven’in 9. Senfonisi’nin galası

a şkta son şanslarını deneyen ve

yapılmak üzeredir ve kanser hastası

aralarına aşılm az engeller giren iki insanın, dokunaklı am a

olan Schlemmer, çalışmalarını R O C K Y BALBOA

aynı zam anda kom ik hikâyesini

kopyalayarak tamam layacak birine ihtiyaç duyar. Anna, uyarılara rağmen işi

anlatıyor.

O yu n c u lar / C ast: Sylvester

kabul eder.

H e nry G riffin a n d Sarah P hoenix m eet

Anna Holz, a student a t the Vienna

one a n o th e r while a tte n d in g a le ctu re

Stallone, A n to n io Tarver, B urt Young, Milo Ventim iglia Y ö n e tm e n / D ire c to r:

on c o p in g vvith de a th ; this is a

S ylvester Stallone

p o ig n a n tly funny iove sto ry a b o u t tw o

M usic Conservatory, is sum m oned to the offices o f Herr Schlemmer, Beethoven's publisher. His Ninth

p e o p ie vvho face a see m in gly

Tüm zam anların en unutulm az

Symphony is about to be prem iered

in surm ou ntab le o b sta cie tha t m ay

hikâyesi, A kadem i Ö dülü alan Rocky,

a nd Schlemmer, vvho is dying o f cancer,

s ta n d betvveen them a n d a last

son bir tu r için geri dönüyor. Eski ağır

needs a copyist to com plete the score.

cha nce a t iove.

siklet şam piyonlarından R ocky

Anna accepts, despite his vvarning.

B alboa, em eklilikten vazg eçip ringlere geri dö n e r ve kendini başka bir devirde yeni bir rakibiyle karşı karşıya

m V ideo gö sterim leri s a d e c e B oeing 7 3 7 -

bulur.

8 0 0 . A 3 4 0 , A 3 1 0 . A 3 1 9 , A 3 2 0 , A 321 tipi uçaklarımızın vid e o sistem i olanlarında,

The g re a te st u n d e rd o g sto ry o f o u r tim e is b a c k fo r one final ro u n d o f the A ca d e m y A w a rd -w in n in g R o cky franchise. F orm er heavyvveight Cham pion R o cky B alboa ste p s o u t o f re tire m e n t a n d b a c k in to the ring, p ittin g h im se lf a g a in st a n e w rival in a d ra m a tica lly diffe re nt era.

uzun m esafeli uçuşlarım ız ile bazı A vrup a sefe rlerin de yapılm aktadır. U çu ş süresine g ö re fiim adetleri değişebilir.

■ Video programmes are oniy shown on long distance flights and some flights to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 type of aircraft that are eguipped vvith the video system. 5 /2 0 0 7 SKYLIFE 205


MUSIC ON FLİGHTS THY MÜZİK PROGRAMI

KLASİK M Ü ZİK CLASSICAL M USIC Pachelbel Canon in D ■ Bach Air On A G String ■ Albinoni Adagio in G Minör ■ Bach Goldberg Variations ■ Vaughan VVilliams The Lark Ascending ■ Armstrong VVeather Storm ■ Beethoven Pastoral Symphony ■ Rachmaninov Piano Concerto No.2 in C Minör ■ Vaughan VVilliams Greensleeves ■ Delibes Flovver Duet ■ Beethoven Moonlight ■ Mozart Flüte and Harp Concerto in C ■ Bruch Violin Concerto No.1 in G Minör ■ Satie Gymnoedie No.1 ■ Vivaldi VVİnter ■ Mozart Clarinet Concerto in A ■ Elgar Nimrod ■ Zimmer Gladiator Süite ■ Armstrong Balcony Scene ■ VVilliams Schindler's List Theme

n *

jt

D a v id S a n b o rn

CAZ - JAZZ David Sanborn VVillovv Weep For Me ■ Bob James Feei Like Making Love ■ Chuck Loeb Silver Star ■ Gato Berbieri Straight Into The Sunrise ■ Chris Connor A Foggy Day ■ Kevin Mahogany Save That Time ■ Dave Koz Cuban Hideavvay ■ Ramsey Levvis Trio The 'in' Crowd ■ Diana

Krall Autumn Leaves ■ Michael Franks When I Give My Love To You ■ George Benson Poquito Spanish ■ Laura Fygi The Summer Knows ■ Dave Brubeck & Stan Getz Mısty ■ Dianne Schurr I Can't Stop Loving ■ Dave Grusin Bonita ■ Larry Carlton Guitar Gods ■ Kenny G Girl From Ipanema ■ Marion Meadovvs Remember Me ■ Liz Story With Joel Di Bartolo The Very Thought Of You HAFİF M Ü ZİK EASY LISTENING Sarah Brightman Deliver Me ■ Eric Clapton Tears in Heaven ■ Jazzanova & Bebel Gilberto Samba ■ Gotan Project Una Musica Brutal ■ Bjork Venüs As A Boy ■ Pink Martini Lilly ■ Nostradamus Amarilli (Radio Edit) ■ Zero 7 İn Time ■ Sting (ft. Anoushka Shankar) The Book Of My Life ■ Sarah McLachlan Angel ■ Morcheeba Undress Me Now ■ Deep Forest (ft. Anggun) Deep Blue Sea ■ Lauren Christy The Color Of The Night ■ Marvin Gaye Me and Mrs Jones ■ Linda Ronstadt Perfidia ■ Atlantic Star Alvvays ■ Pink Martini Amado Mio ■ Dido Hunter ■ Phil Collins Seperate Lives ■ Moby Dream About Me ■ Seal Crazy DÜNYA M ÜZİĞ İ W ORLD M USIC Khaled Aicha ■ Youssou N’Dour & Neneh Cherry 7 Seconds ■ Amadou & Mariam Artistiya ■ Khadja Nin M’barik Fail ■ Alabina Mille et une nuits ■ Wes Awa Awa ■ Youssou N’Dour Undecided ■ Radio Dervish Erevan ■ Malouma Char'aa ■ Faye Wang Tan Cheng ■ Dino Merlin & Ivana Banfic Godinama ■ Teresa Teng Xiao Cheng Gu Shi ■

Anna Vissi Adika ■ Natacha Atlas Sanatı ■ Jacky Deng Nı Deng Dao Wo Xin T ong ■ Zeher Agartummile ■ Mina Succhiando l’uva ■ Yu Chyi Zou Zai Yu Zhang ■ Jai Uttal Guru Bramha ■ Toires Ma Wal Hob ■ Fernando Farinha Belos Tempos (Fado)

POP - HİTLİNE Beyonce Irreplaceable ■ Diddy (ft. Nicole Scherzinger) Come To Me ■ Jojo Too Little Too Late ■ Nickelback Far Away ■ Morcheeba World Looking İn ■ Chris Brovvn Say Goodbye ■ Hinder Lips Of An Angel ■ The Fray How To Save A Life ■ Danity Kane Show Stopper ■ Akon (ft. Snoop Dogg) I VVanna Love You ■ Evanescence Cali Me When You’re Sober ■ Justin Timberlake My Love ■ The All-American Rejects İt Ends Tonight ■ The Pussycat Dolls (ft. Timbaland) Wait A Minute ■ Snow Patrol Chasing Cars ■ Carrie Undervvood Before He Cheats ■ Ciara (ft. Chamillionaire) Get Up ■ Paula Deanda (ft. The Dey) VValk Away (Remember Me) ■ Brooke Hogan (ft. Paul Wall) About Us ■ Rascal Flatts Life Is A Highway ■ Mario Vazquez Gallery ■ Christina Aguilera Hurt

LATİN M Ü ZİĞ İ LATİN M USIC La Caina Bailando Va ■ Marco Antonio Solis Antes de Que Te Vayas ■ Ricky Martin Casi Un Bolero ■ La Caina El Unico ■ Amaral Esta Madrugada ■ Gotan Project Diferente ■ S-Tone İne Con Mi Sombra ■ Son de Cali Tan Buena ■ Laura Fygi Solamente Una Vez ■ Los Lobos Cancion Del Mariachi ■ Laura Pausini Viveme ■ Gipsyland Me Siento Triste ■ Shakira Tu ■ Carlos Vives Fruta Fresca ■ La Oreja De Van Gogh Rosas ■ La Sonora Dinamita Que Bello ■ Cristina Aguilera y Luis Fonsi Si No Te Hubiera Conocido ■ Luis Miguel La Media Vuelta ■ Los Temerarios & Julio Iglesias Esos Amores ■ Ricky Martin Y Todo Oueda En Nada ■ Joe Veras Se Te Nota (bachata) ■ Kumbia Kings vvith Juan Gabriel No Tengo Dinero UNUTULM AYANLAR OLDIES Frank Sinatra My Way ■ Engelbert Humperdink This Is My Song ■ Elvis Presley Fhere Goes My Everything ■ Nat King Cole Smoke Gets in Your Eyes ■ Dean Martin Sway ■ Tom Jones l’ll Never Fail İn Love Again ■ Englebert Humperdink

M ü z ik p r o g r a m la n s a d e c e B o e in g 7 3 7 - 8 0 0 , A 3 4 0 , A 3 1 0 , A 3 1 9 , A 3 2 0 , A 3 2 1 tip i u ç a k la rım ız ın m ü z ik s is t e m i o la n la r ın d a , u z u n m e s a fe li u ç u ş la r ım ız ile b a z ı A v r u p a s e fe r le r in d e d in le n e b ilir.

206 SKYLIFE 5 /2 0 0 7


Will You Stili Love Me Tomorrovv ■ Flamingos I Only Have Eyes For You ■ Erma Franklin Take A little Piece of My Heart ■ Tony Bennett I Left My Heart İn San Francisco ■ Nat King Cole Mona Lisa ■ Simon & Garfunkel Scarborough Fair

Yılmaz Morgül Götür Beni Gittiğin Yere ■ Muazzez Ersoy Değmen Benim Gönlüme ■ Esma Başbuğ Pencerenin Perdesini TÜRK POP M ÜZİĞ İ TURKİSH POP Emre Aydın Hareket Vakti ■ Gece Yolcuları Seninle Bir Dakika ■ BenDeniz Çatlat ■

NEVV AGE

Spanish Eyes ■ The Platters The Magic Touch ■ Doris Day Que Sera Sera ■ The Ad Libs The Boy From Nevv York City ■ The Archies Sugar, Sugar ■ The Supremes Stop! İn The Name Of Love ■ Areatha Franklin Respect ■ Carpenters (They Long To Be) Close To You ■ The Temptations I Know l'm Losing You ■ The Beatles The Long And VVİnding Road ■ Beach Boys Good Vibrations ■ Bobby Darin Dream Lover ■ Moody Biues Nights İn VVhite Satin ■ Dusty Springfleld You Don’t Have To Say You Love Me ■ The Beatles And I Love Her ■ Terry Jacks If You Go Away ■ Sam Cooke Bring İt On Home To Me ■ Shirelles

Deuter Flovvers of the Amazon ■ Jan Stevens Memories Of Morocco ■ Moya Brennan No One Talks ■ Cusco Montezuma ■ Calla Gracio Calla Gracio ■ David Arkenstone Magic Forest ■ Suzanne Ciani Hotel Luna ■ The Brave Derviche ■ Friedemann Flight of the Heron ■ Mythos June ■ Gâbor Deutsch Love Garden ■ Enya Caribbean Blue ■ Karunesh Dreamscape ■ Deep Forest Memories Of Pangea ■ Ibizarre Las Brisas ■ Conjure One Çenter Of The Sun ■ Enigma 20000 Miles Över The Sea ■ Nostradamus The VVhispers Of An Angel TÜ R K HALK M Ü ZİĞ İ TR A D ITIO N A L TURKİSH FOLK Zara Kesik Çayır ■ Sezen Aksu Ne Ağlarsın ■ Sabahat Akkiraz Gül Fidanı Kırılır ■ Gül Oban Selvi Dalı ■ Gülay İğdır ■ Ezginin Günlüğü Yaralı Kuş ■ Zara Ah İstanbul ■ Yavuz Bingöl İki Dağın Arası ■ Beste Temur Adanalı ■ Turan Ulus Fincanın Etrafı ■ Ekrem Düzgünoğlu & Gaye Aksu Tanrıdan Diledim ■ Uğur Lök Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber ■ Orhan Hakalmaz İki Keklik ■ İbrahim Erkal Sarı Gelin ■ Ekrem Düzgünoğlu Çamlığın Başında Tüter Tütün ■ Koro Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar ■ Murat Yıldız Zeytin Yaprağı Yeşil ■ Siyahal

Kıraç Bir Veda Havası ■ Harun Kolçak Ağlat Beni ■ ilhan

Ne Feryat Edersin Divane Bülbül ■ Ekrem Düzgünoğlu Beyaz Giyme Toz Olur m İzzet Altınmeşe Beni Sorma Bana ■ Emrah Altınok Gule TÜ R K SANAT M Ü ZİĞ İ CLASSICAL TURK İSH M USİC Emel Sayın Kadehinde Zehir Olsa ■ Muazzez Abacı Ayrılık Ateşten Bir Ok ■ Yüksel Uzel Canımın Yoldaşı Ol ■ Seçil Heper Mehtaplı Gecelerde ■ Emel Sayın Deli Gibi Sevdim ■ Muazzez Abacı Sarsam Seni ■ Mediha Şen Sancakoğlu Affetmem Asla Seni ■ Seçil Heper Biliyorsun Bir Zamanlar ■ Yüksel Uzel Bir Gülü Bir Seni Öptüm ■ Mediha Şen Sancakoğlu Güller Ağlasın ■ Zekai Tunca Eski Dostlar ■ Muazzez Abacı Dayan Yüreğim ■ Aylin Vatankoş Benim Yarim ■ Emel Sayın Duydum ki Unutmuşsun ■ Yüksel Uzel Akşam Olur Gizli Gizli Ağlarım ■ Nail Korkmaz Yemenimde Hare Var ■ Gönül Sürücüoğlu Sarı Kurdelam Sarı ■ Bülent Ersoy Çık Git Benim Dünyamdan ■ Serdar Kaşıkçılar Gurbet Elde Her Akşam ■ Asuman Aslım Görgün Yar Yolunu Kolladım ■

Şeşen Dertli ■ Keremcem Pardesü ■ MFÖ Vurgun Yedim ■ Mor ve Ötesi Sevda Çiçeği ■ Murat Başaran Geç Bunları Yalan ■ Nilüfer Geceler ■ Rafet El Roman Hanımeli ■ Günce Uyan ■ Duman Aman Aman ■ Deniz Arcak Eyvallah ■ Bulutsuzluk Özlemi Sözlerimi Geri Alamam ■ Bengü Bağlaşan Durmam ■ Sezen Aksu Herkes Yaralı ■ Sibel Alaş Bende Hüküm Sür ■ Mustafa Sandal Gururumdan ■ Zuhal Olcay Pervane

PORTRE - PORTRAIT Zuhal Olcay Güller ve Dudaklar ■ Aynalar ■ Çaresizim ■ Ölsemde Bir Kalsamda Bir ■ Canım Seninle Olmak İstiyor ■ Yağmur ■ El Gibi ■ Yalnızlar Rıhtımı ■ Beni Benimle Bırak ■ Tepedeki Çimenlik ■ Pervane ■ Adım Kadın ■ Unutulur ■ Gecelerim ■ Beni Kategorize Etme ■ Ben Varım ■ Sana Doğru ■ Nisan Yağmuru ■ Ben O Şarkıyı Henüz Yazmadım

Musicpıvgrammescanbelislenedto o rt/ tong efelance#ightsandsome IJgtts to Europeonour Boeing 737-800, A340, A310. A319, A320, A321 type of aircraft that are equıpped wıth the music system 5 /2 0 0 7 S K Y L IF E 207


GUEST OF THE MONTH KONUĞU AYIN

Türk Hava Yolları’nın jesti A Turkish Airlines gesture [H | TURKER İNANOĞLU, yapımcı - film producer

1959’dan beri Türk Hava Yolları’nın sadık bir müşterisiyim. O dönemlerde

T ve been a loyal Turkish Airlines’

our Anatolian Greek citizens vvho

customer since 19 59 .1flew to

had emigrated to Greece. A nd so I

Ankara frequently in those days.

started making vveekly flights to

Böylece haftada bir THY ile

Turkish Airlines a t the time

Germany and Greece as well,

Almanya ve Yunanistan seferlerine başlamış oldum.

operated out o f a single modest

again vvith Turkish Airlines.

terminal serving both domestic

There was a Turkish film boom in

and intemational flights at

Greece in the 1960's. İt ali began

sıklıkla Ankara’ya uçardım.

1960’lı yıllarda Yunanistan'da

THY o yıllarda İstanbul

Türk filmleri çok büyük

Istanbul’s Yeşilköy airport and a

when the Greek fans became

Yeşilköy'de iç ve dış hatların iç

patlama yapmıştı. Bu patlama,

small terminal squeezed onto

enamored o f Hülya Koçyiğit and

içe olduğu mütevazı bir terminalde, Ankara'da ise

Yunanlı izleyicilerin Hülya Koçyiğit’e olan hayranlığı,

the Etimesgut military airbase at

took a big interest in her films, but

Ankara.

it spread later to other actors and

Etimesgut askeri alanına sığınmış ufak bir terminal binasında hizmet veriyordu.

onun filmlerine olan ilgi ile başladı ve daha sonra diğer

İn those years no film was ever

films as vvell.

shovvn vvithout first being

I vvill never forget the time we vvent

sanatçı ve filmlere de yayıldı.

approved by the censorship

to Athens for the premiere o f the

O yıllarda filmlerimiz

Unutamadığım bir anımdan

board in Ankara. And every film I

film ‘Yumurcak’ starring Filiz Akın, İlker İnanoğlu and Necdet Tosun.

Ankara’daki sansür heyetinin

söz edeyim: ‘Yum urcak’ filmi

onayını almadan gösterime

için Filiz Akın, İlker inanoğlu ve

made inevitably caused a problem vvith some briefline or

Necdet Tosun’la Atina'ya film

trivial scene, and I vvould shuttle

vve arrived late at the airport. The

bir cümleden, önemsiz bir

galasına gidiyorduk. Şimdi

back and forth to Ankara four or

actors vvere supposed to attend

görüntüden sorun çıkar, ayda

hatırlayamadığım bir nedenle

five times a month.

the premiere that evening and the

alana gelmekte geciktik. O akşam da sanatçılar galaya çıkacaktı ve Atina’ya başka

Again in those years there vvere no vvide highvvays or comfortable, luxury buses.

last plane to Athens had already taxied out to the runvvay. İt vvas an extremely harrovving mom ent for

uçak da yoktu. Çok zor

Traveling to Ankara by train or

us, but Turkish Airlines' ground

durumda kaldığımız o anda, THY yer personeli imdadımıza

bus was a twelve-hour

crevv came to our rescue. After

proposition. A nd it was usually

talking vvith the captain o f the

yetişti. Uçağın kaptanıyla

even longer since the road was

plane, they put us on a small

frequently closed. İn our

airport bus and ferried us out to the runvvay. İt vvas a tiny plane; the

giremezdi. Her filmimizde ufak

4-5 kez Ankara’ya gider gelirdim. Yine o yıllarda geniş otobanlar, rahat, lüks otobüsler yoktu. Ankara yolculuğu trenle veya karayolu ile 12 saat sürerdi. Sık sık yolların kapanması bu süreyi daha da uzatırdı. Türk filmlerini pazarlama stratejilerimiz nedeniyle ülkeyi Marmara, Ege, Güney Anadolu, İç Anadolu ve

konuştular ve bizi ufak bir alan aracına bindirip pistin başına götürdüler. Ufak bir uçaktı;

strategy for marketing Turkish films, we had divided the

kapısı açıldı, merdiveni içeriden

country into five zones

For some reason I can't recall now

door opened, the staircase came down and vve boarded. Thanks to

çıktı ve bizi uçağa aldılar. Bu

- Marmara, Aegean, Southern

Karadeniz olmak üzere beş bölgeye ayırmıştık ve bu bölgelerde bürolarımız vardı. Bundan ötürü, o yıllarda THY

sayede galamıza yetişmemizi sağladılar. Bu jesti dünyanın

Anatolia, Central Anatolia and Black Sea - and had offices in

other countries o f the vvorld such a

hangi ülkesinde yaparlar bilemiyorum...

each. Consequently I also

gesture vvould be possible...

Ülkemizde iç hatlarda, hem de ucuza birçok özel havayolu

started flying Turkish Airlines to İzmir, Adana and Samsun.

Novv several private, and very

ile İzmir, Adana ve Samsun seferlerim de başladı. 19 6 0 ’lı yıllarda Almanya'ya başlayan işçi göçü ile buralarda Türkiye özlemi duyan işçiler ve ailelerine Türk filmi izletmek için Almanya'nın

şirketi servise başladı. Yurtdışı uçuşları için de birçok yabancı havayolu şirketi hizmet veriyor. İnanır mısınız ben Türk Hava

çeşitli şehirlerinde, hafta sonları 3-4 matine için sinemalar kiraladık. Bu işletme için de Münih'e yerleşmiş eski bir filmci arkadaşımla büro kurduk. Yunanistan’a göçmüş olan Rum vatandaşlarımız için de İrfan Ünal, Ertem Eğilmez ve ben Atina'da bir büro açtık. 208 SKYLIFE 5 /2 0 0 7

Then, vvith the migration of Turkish vvorkers to Germany

them vve made it to the premiere that evening. Tm not sure in vvhich

economical, airlines have started operating in Turkey on the

beginning in the 1960s, we

domestic routes. A nd a number o f foreign airlines make flights

rented movie theaters in various German cities for three o r four

abroad. But vvould you believe it? I never fly anything but Turkish

Yolları’ndan vazgeçemiyorum, iyi hizmet vermek için koşuşan

matinees on the vveekend so

Airlines!

the homesick guestvvorkers and

For never on any other airline

güler yüzlü ve sempatik

their families could vvatch films

have I found such smiling,

hostesler, insana güven veren kaptanlar ve iyi niyetli, her

from the old country. To

simpatico and hard-working

manage this operation, I set up

hostesses, such confidence-

an Office there vvith an old filmmaker friend o f mine vvho

a nd sympathy on the part o f the

zaman çözüm üretmeye gayret eden yer hizmet personelinin bana gösterdiği sıcaklığı, sempatiyi hiçbir uçak şirketinde görmüyorum.

inspiring pilots, o r such vvarmth

had settled in Munich. İrfan

ground personnel, vvho alvvays

Ünal, Ertem Eğilmez and I also

strive to solve every problem vvith unfailing g o o d vvill. □

opened an Office in Athens for


"D o ğ a a n c a k bu kadar cö m e rt ve davetkar olabilirdi... turkuaz bir koy, izlem eye doyam ayacağınız bir flora... Ege'nin ko k u s u ...Ve Türkbükü...Ve B o d ru m ..."

Biz sadece, bu benzersiz atmosfere uygun benzersiz bir otel dizayn ettik..

www.princess.com.tr Saplıburnu, Türkbükü-Bodrum Tel: (0.252)311 01 50 İstanbul Ofis Tel: (0.212) 234 59 59

BODRUM^/RINCESS T l f l l ı l

ü

DELUXE RESORT S S P A


«* • <

^W OB_ WWW.MOB.COM.TR

Hyatt Regency Almaty Yourt Bar & Lounge

Sheraton A n k a r^ l

i aton Heliopolis Cairo, She?

Righa Royal Hotel

Righa Royal Hotel Osa

Conrad İstanbul, Con

lin, Grand Hotel Royal İBuc

David Intencontinental

Intercontinental Amrr|an|

Hyatt Regency İstanbul,

Hyatt Amman, Hy^

Hyatt Regency Baku, Hansh1!

ushima Hotel Osa

Sandy Lane H otel Barbad Swiss H otel B a ru t Lara Mövenpic

da G o lf Club Stifd

ead Sea, Sheraton

eraton Jerusaler

la Hotel Osaka, Con

'don, Conrad Brussels,

oliday Inn Disney R

ncontinental Bethlehem,

ıtinental Astana, Q Mainz, Hyatt Rı

elaviv, Le Meridien Wien, Dead Sea, Xanthe Resort,

otel Osaka, Th'

ıt Almaty, Movenpick İstanbul,

Cornelia A n t

ing David H otel Jerusalem,

e Regent Es

le Hotel Wien n Bar c el ona rag,

Handarin

Munich

2007-05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you